روزنامه اصفهان امروز شماره 4134 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4134

روزنامه اصفهان امروز شماره 4134

روزنامه اصفهان امروز شماره 4134

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬مرداد ‪ 23 |1400‬ذی الحجه ‪ |03Aug2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4134‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫شانس«قهرمان»اصغر‬ ‫فرهادی برای معرفی به اسکار‬ ‫طبق قوانین جدید اکادمی اسکار‪ ،‬فیلم ها در صورت اکران‬ ‫در کشوری غیر از کشور مبدا نیز می توانند واجد شرایط‬ ‫رقابت در شاخه بهترین فیلم بین المللی جوایز سینمایی‬ ‫اسکار شوند‪.‬‬ ‫رویداد | صفحه ‪3‬‬ ‫رعایت پروتکل ها در اصفهان به ‪ 30‬درصد رسیده است‬ ‫تبریک ظریف‬ ‫برای گشایش مرکز‬ ‫همایش هایبین المللی‬ ‫اصفهان‬ ‫بی توجهی به خطر موج پنجم‬ ‫روزبه روز امار مبتالیان به کرونا و بیماران بستری بیشتر می شود‪ .‬تعداد افراد عالمت داری که برای تست کرونا مراجعه می کنند به ‪ ۳‬هزار نفر در روز رسیده و‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫حدود ‪۲‬هزار و ‪ ۵۰۸‬نفر در بیمارستان ها بستری هستند که ‪ ۳۵۵‬نفر از انها وضعیت وخیمی دارند‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫میراث فرهنگی اصفهان‬ ‫تحت تاثیر مرمت های‬ ‫غیراصولی‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫رانندگانتاکسی‬ ‫در اصفهان‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫اختصاصظرفیت‬ ‫بیمارستانهای‬ ‫تامین اجتماعی به‬ ‫بیمارانکرونایی‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫فوالد مبارکه همواره‬ ‫حامی فرهنگ و رسانه‬ ‫کشور است‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫حضور ‪ 1/4‬میلیون‬ ‫کالس اولی‬ ‫در سال جاری‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫گفتگو با حسن اشجاری پیرامون شرایط‬ ‫سبزپوشان اصفهانی در لیگ بیستم‬ ‫ذوب اهن به تزریق خون‬ ‫تازه نیاز دارد‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫]عکس ‪ :‬محسن هیئتیان‪ /‬ایمنا[‬ ‫موزهصنایع دستی؛‬ ‫دریچه ای به جاودانگی‬ ‫هنر در اصفهان‬ ‫غفلت های کالن‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان‪:‬‬ ‫اگهی شناسایی سازندگان کولینگ تاور‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت ســرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (ســهامی عام) در نظر دارد تعداد‬ ‫‪ 4‬سل کولینگ تر بعالوه دو دستگاه پیش سرد کن از نوع ‪ Air Cooler‬طرح نوسازی و‬ ‫توسعه خود را از طریق سازندگان معتبر داخلی ‪ ،‬تامین نماید ‪ .‬لذا از کلیه شرکت های سازنده دارای سابقه‬ ‫با توان مالی و اجرایی مرتبط و مناســب دعوت به عمل می اید مدارک و مستندات مربوط به توان مالی و‬ ‫اجرایی و سوابق تامین در صنایع مشابه را حداکثر تا تاریخ ‪ 1400/05/25‬در قالب لوح فشرده به یکی از‬ ‫ادرس های زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫دبیرخانــه مجتمع ‪ :‬کیلومتر ‪ 15‬جاده اصفهــان ‪ -‬تهران‪ -‬ضلع غربی نیروگاه شــهید محمد منتظری‪،‬‬ ‫کد پستی ‪ ، 8335144114‬شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران‪ -‬تلفن ‪03133808350-5‬‬ ‫دبیرخانه مرکزی دفتر تهران ‪ :‬خیابان نلســون ماندال (افریقا) ‪،‬خیابان شهید سعیدی (حافظ شیرازی) ‪،‬‬ ‫شماره ‪ ، 16‬کد پستی ‪ ،1967963735‬تلفن ‪0212256794-22054890- 22057154‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)‬ ‫یادداشت روز‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫مکلف به تطبیق همه طرح ها با سند امایش اصفهان هستیم‬ ‫رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اصفهـان‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن سـازمان بـر اسـاس مصوبـه شـورای عالی‬ ‫امایـش سـرزمین‪ ،‬مکلـف بـه بررسـی و تطبیـق همـه‬ ‫طرح هـا بـا سـند امایـش سـرزمین اسـتان اسـت‪.‬‬ ‫امایـش سـرزمین شـامل برنامه ریـزی و سـازمان دادن به‬ ‫نحـوه اِشـغال فضاها‪ ،‬تعییـن کاربری مکان هـا و مدیریت‬ ‫کنش هـای نظـام اجتماعـی و اقتصادی بـا در نظر گرفتن‬ ‫ظرفیت هـای اقتصـادی‪ ،‬طبیعـی و انسـانی در هـر منطقه‬ ‫اسـت و توجـه بـه ان بـرای توسـعه اسـتان ها ضـروری‬ ‫محسـوب می شود‪.‬‬ ‫نعمـت اهلل اکبـری در گفت وگـو بـا ایرنـا افـزود‪ :‬بـر‬ ‫اسـاس مصوبـه مـورخ ‪ ۱۱‬اسـفند سـال ‪ ۹۹‬شـورای عالی‬ ‫امایـش سـرزمین‪ ،‬اسـتانداران و سـازمان های مدیریـت و‬ ‫برنامه ریزی اسـتان ها مکلف هسـتند هر طرحـی را قبل از‬ ‫مطالعـه و اجـرا با نتایج و سیاسـتگذاری های سـند امایش‬ ‫سـرزمین تطبیـق دهند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬همچنیـن بر اسـاس مـاده ‪ ۲۳‬قانون تنظیم‬ ‫بخشـی از مقـررات مالـی دولـت‪ ،‬سـازمان مدیریـت و‬ ‫برنامه ریـزی موظف اسـت پیـش از بررسـی هرگونه طرح‬ ‫پیشـنهادی از تطبیـق اهـداف و جانمایـی ان با مفاد سـند‬ ‫امایـش سـرزمین اطمینـان حاصـل کند‪.‬‬ ‫اکبـری بـا بیـان اینکـه بـا توجـه بـه مصوبه هـا و قوانین‬ ‫مذکـور‪ ،‬نمی توانیـم اجـازه دهیـم طرحی کـه در جانمایی‬ ‫درسـت قـرار نگرفتـه اسـت انجـام شـود‪ ،‬تاکیـد کـرد‪:‬‬ ‫سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی نمی توانـد بـا طرح هایی‬ ‫کـه در محدوده فرونشسـت زمین‪ ،‬گسـل‪ ،‬جهت باد غالب‬ ‫بـرای انتقـال الودگـی بـه مناطـق مسـکونی و در شـعاع‬ ‫‪ ۵۰‬کیلومتـری اصفهـان باشـد و منطبـق با سـند امایش‬ ‫سـرزمین نیسـت‪ ،‬موافقـت کند‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به اینکه فرونشسـت زمین‪ ،‬شـهر اصفهان را‬ ‫محاصـره کـرده اسـت‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬زمانی که از سـازمان‬ ‫مدیریـت و برنامه ریـزی بـرای جانمایـی و اجـرای یـک‬ ‫طرح اسـتعالم می شـود باید طبق سـند امایش سـرزمین‬ ‫نظـر تخصصـی خـود را ارائـه دهیـم و اینکه ایـا ان طرح‬ ‫در محـدوده فرونشسـت یا گسـل یا جهت بادهـای غالب‬ ‫برای انتقـال الودگی قـرار دارد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی اسـتان اصفهان‬ ‫بـا تاکیـد بـر اینکـه سـند امایـش سـرزمین بـرای همـه‬ ‫دسـتگاه های اجرایی الزم االجراسـت‪ ،‬گفت‪ :‬سـند امایش‬ ‫سـرزمین اسـتان اصفهـان در تاریـخ ‪ ۱۷‬تیـر سـال ‪ ۹۹‬در‬ ‫کمیسـیون تخصصـی شـورای عالی امایـش کشـور بـه‬ ‫تصویـب رسـید و در نشسـت ‪ ۲۶‬تیر سـال ‪ ۱۳۹۹‬توسـط‬ ‫شـورای برنامه ریزی و توسـعه اسـتان اصفهان ابالغ شـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه مطالعـات اولیه امایش سـرزمین‬ ‫اسـتان اصفهـان در دهه ‪ ۸۰‬توسـط دانشـگاه تهـران و در‬ ‫سـال های ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۳‬توسـط دانشـگاه های اسـتان شـامل‬ ‫اصفهـان‪ ،‬صنعتـی اصفهان‪ ،‬علوم پزشـکی اصفهان و هنر‬ ‫اصفهـان انجـام شـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬این مطالعـات در‬ ‫سـال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬توسط کارشناسـان سازمان مدیریت و‬ ‫برنامـه ریـزی اصفهان به روز رسـانی شـد‪.‬‬ ‫اکبـری بـا بیـان اینکـه سـند امایـش سـرزمین اسـتان‬ ‫اصفهـان تـا افـق ‪ ۱۴۰۴‬و بـا رویکرد علمـی و تخصصی‬ ‫تدویـن و تصویب شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬به روز رسـانی این‬ ‫سـند در ‪ ۲‬سـال گذشـته توسـط خود سـازمان مدیریت و‬ ‫برنامـه ریـزی انجام شـده اسـت و هیچ پولی بابـت ان به‬ ‫بیـرون ( از سـازمان) داده نشـد‪.‬‬ ‫در سـند «امایـش سـرزمین»‪ ،‬پـس از بررسـی و تحلیـل‬ ‫وضعیـت موجود‪ ،‬نقـاط قوت و ضعف همچنیـن تهدیدها‪،‬‬ ‫فرصت هـا و تعارض هـا مشـخص و سـپس بـر اسـاس‬ ‫تحلیـل اهـداف‪ ،‬چشـم انداز و سـناریوهای توسـعه بـه‬ ‫طراحـی و تدویـن برنامـه امایـش یـک منطقـه و نظـام‬ ‫پایگاه خبری اصفهان امروز انالین‬ ‫‪esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مدیریـت ان ختـم می شـود‪.‬‬ ‫از ایـن رو‪ ،‬سـند امایـش اسـتان اصفهان بـا تاکید بر حفظ‬ ‫محیـط زیسـت و بهره بـرداری از منابـع و توجـه بـه هنر‪،‬‬ ‫علـم و فناوری‪ ،‬توسـعه گردشـگری و اقتصـاد دانش بنیان‬ ‫تدوین شـده اسـت‪ .‬زیرسـاخت های حمل و نقل‪ ،‬مدیریت‬ ‫صحیـح منابـع و مصـارف اب و بهبـود فضـای کسـب و‬ ‫کار از دیگـر مـوارد مـورد تاکید در سـند راهبـردی امایش‬ ‫اصفهان اسـت‪.‬‬ ‫جمعیت اسـتان اصفهـان حدود پنـج میلیـون و ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫نفر در ‪ ۲۴‬شهرسـتان اسـت که بیشـترین جمعیت معادل‬ ‫‪ ۴۳.۷۳‬درصد در شهرسـتان اصفهان و پس از ان کاشـان‬ ‫(‪ ۷.۱۷‬درصـد)‪ ،‬خمینـی شـهر (‪ ۶.۲۶‬درصـد) و نجـف اباد‬ ‫(‪ ۶.۲۴‬درصد) اسـت‪.‬‬ ‫این اسـتان با ‪ ۱۰۷‬هزار کیلومتر مربع مسـاحت حدود ‪۶.۵‬‬ ‫درصد از وسـعت کشـور را دارد و دارای ‪ ۱۱۰‬شهر و یکهزار‬ ‫و ‪ ۶۹۹‬روسـتا و ابادی دارای سکنه است‪.‬‬ ‫اصفهـان بـا بیـش از ‪ ۹‬هـزار واحـد صنعتـی و تولیـدی و‬ ‫‪ ۲۵۰‬هـزار واحـد صنفـی‪ ،‬صنعتی تریـن اسـتان و یکـی از‬ ‫قطب هـای کشـاورزی کشـور اسـت و در سـال های اخیر‬ ‫به دالیـل مختلـف مانند کمبـود منابـع ابی‪ ،‬خشکسـالی‪،‬‬ ‫کاهـش بارندگـی‪ ،‬الودگـی هـوا بـا معضلات زیسـت‬ ‫محیطـی بسـیاری مواجه اسـت‪.‬ا‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1888‬‬ ‫غفلت هایکالن‬ ‫حســن روانشــید|یکی از صفــات بــارز و ناخواســته‬ ‫هــر انســان‪ ،‬غفلــت اســت کــه البتــه تعــداد و وســعت‬ ‫ایــن پدیــده در افــراد مختلــف بــا روحیه هــای گوناگــون‬ ‫متفــاوت می باشــد‪ .‬بعضــی بی توجهی هــای انــدک و‬ ‫کوچکــی دارنــد کــه بارهــا ان را تکــرار می کننــد تــا‬ ‫جایــی کــه بــه یــک عــادت ثانویــه تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫امــا گروهــی همــان غفلــت را نوعــی عــذاب وجــدان‬ ‫فــرض کــرده و همــه تــاش خــود را صــرف حــذف‬ ‫و عــدم تکــرار ان می نماینــد امــا تعــداد افــرادی‬ ‫کــه از میــان گزینه هــای جــاری در زندگــی بــدون‬ ‫قیــاس و بررســی اثــار و پیامدهــای ان روش هایــی‬ ‫را انتخــاب می نماینــد کــه در ظاهــر ســود منفعــت‬ ‫قابــل قبولــی دارنــد امــا در مقــام مقایســه و بلندمــدت‬ ‫نه تنهــا بهــره نیســتند بلکــه به نوعــی عامــل ضــرر و‬ ‫زیان هــای غیرقابل جبــران می باشــند؛ بنابرایــن بهتــر‬ ‫اســت به جــای ســرعت گیری در شــکار فرصت هــا‪،‬‬ ‫زمانــی را هــم بــه انتخــاب ان اختصــاص دهیــم‬ ‫و عواقــب هریــک را بــه چالــش بکشــیم تــا شــاید‬ ‫قانعمــان کنــد کــه بعضــی از انتخاب هــا ســرابی بیــش‬ ‫نیســتند‪ ،‬همانگونــه کــه گروهــی در عنفــوان جوانــی‬ ‫کــه قــدرت باالیــی دارنــد بــه شــغل های ســخت و‬ ‫طاقت فرســایی ورود می کننــد کــه بالطبــع پــس از‬ ‫مدت زمانــی کوتــاه انجــام ان هــا برایشــان مشکل ســاز‬ ‫می شــود و دیگــر فرصتــی بــرای جبــران و تغییــر ایــن‬ ‫پیش ـه ها وجــود نــدارد‪ .‬امــا می تــوان ادعــا کــرد ایــن‬ ‫انتخاب هــا بــرای همــه یــک هــدف مشــخص دارد‬ ‫کــه چیــزی جــز تامیــن هزینه هــای زندگــی بهتــر‬ ‫و راحت تــر نیســت و ناتوانــی و بیمــاری هــم جزئــی‬ ‫از ایــن مســیر اســت ولــی بــا غفلت هایــی در دوران‬ ‫ســامتی روبــرو می شــود زیــرا کمتــر کســی اســت‬ ‫کــه در دوران توانایی هــا بــه فکــر روزگار پریشــانی و‬ ‫بخصــوص ناتوانــی از ضعــف و بیمــاری باشــد و اگــر‬ ‫می بــود ضرب المثــل «شــتر اهســته مــی رود شــب و‬ ‫روز» شــامل حالــش می شــد تــا تالش هــای خــود را‬ ‫در طــول زندگــی مدیریــت نمــوده کــه درســی باشــد از‬ ‫روش شــتری کــه صدهــا کیلومتــر را تشــنه و گرســنه‬ ‫طــی می کنــد امــا خســته و متوقــف نمی شــود زیــرا در‬ ‫کوهــان خــود اب و غــذا بــرای ایــن روزهــای ســخت‬ ‫و بحرانــی پس انــداز کــرده اســت امــا اســب اینچنیــن‬ ‫نیســت کــه اگرچــه به ســرعت می تــازد امــا ب ـه زودی‬ ‫خســته‪ ،‬گرســنه و تشــنه می شــود و نیازمنــد اســت‬ ‫کــه اســتراحت کــرده و تیمــار شــود‪ .‬اینجاســت کــه‬ ‫می شــود شــتر گونــه بــودن را بــا صفــت اهســته یــا‬ ‫اســب شــدن را بــا روش تعجیــل انتخــاب کــرد! شــاید‬ ‫بهتریــن گزینــه در شــتر ذخیــره منطقــی اب و تــوده‬ ‫چربــی غذایــی اســت کــه در کوهــان خــود ذخیــره دارد‬ ‫و انســان ها ایــن انتخــاب را در پــس اندازهــای بانکــی‬ ‫بخصــوص در مقطــع ســرمایه اندوزی هــای بهره منــد‬ ‫برگزیده انــد تــا در پایــان هرســال رقمــی بــه ان افــزوده‬ ‫شــود و اینگونــه بــرای خــود یــک نــوع ارامــش صوری‬ ‫و مخــدر مقطعــی ایجــاد کننــد و در این اندیشــه باشــند‬ ‫کــه بــا ســودهای بــه دســت اورده می تــوان مشــکالت‬ ‫را حل وفصــل گــردد درحالی کــه بعضــی از معضــات‬ ‫راهکارهــا و پــس اندازهــای ویــژه خــود را می طلبنــد تــا‬ ‫ضمــن دارا بــودن ارزش باقیات صالحــات‪ ،‬گره گشــای‬ ‫پیــش پــا نیــز باشــند‪ .‬شــاید وقــت و تمرکــز الزم را بــا‬ ‫توجــه بــه گرفتاری هــای موجــود نداریــم کــه واکاوی‬ ‫کنیــم بانک هــای دیگــری ازجملــه خــون هســتند کــه‬ ‫می تواننــد ضمــن ایجــاد توفیــق مشکل گشــایی بــرای‬ ‫دیگــر ابنــاء بشــر منابعــی بــرای ســپرده گذاری داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬اهــدای خــون یــک فراینــد پیشــگام اســت کــه‬ ‫شــما توافــق می کنیــد به طــور داوطلبانــه خــون خــود‬ ‫را بــه کســی کــه ان را نیــاز دارد اهــدا کنیــد‪ .‬ســاالنه‬ ‫میلیون هــا نفــر از مــردم جهــان بــه تزریــق خــون نیــاز‬ ‫دارنــد‪ .‬برخــی از افــراد نیــز ممکن اســت در طــول عمل‬ ‫جراحــی محتــاج خــون باشــند‪ .‬برخــی نیــز امــکان دارد‬ ‫بعــد از یــک تصــادف یــا بیماری هــای خــاص دیگــر‬ ‫بــه فراورده هــای خونــی احتیــاج پیــدا کننــد کــه شــاید‬ ‫روزی مــا هــم یکــی از ان هــا باشــیم‪ ،‬بنابرایــن اهــدای‬ ‫خــون رفــع تمامــی ایــن مــوارد را بــرای متولــی اجــرا‬ ‫ممکــن می ســازد‪ .‬کســانی کــه گزینــه بانــک را بــرای‬ ‫امیــد بــه اینــده انتخــاب کرده انــد بایــد بــه یــاد داشــته‬ ‫باشــند پــس از طــی شــدن ســال ها انچــه بــه دســت‬ ‫می اورنــد تنهــا ســودهایی اســت کــه بــر روی هــم‬ ‫تلنبــار باشــند و بــدون اینکــه دعایــی پشــت ســر ان‬ ‫باشــد یــا روزی بتوانــد واحــدی از خــون در صنــدوق‬ ‫ذخیره شــده به حســاب ایــد درحالی کــه بانــک‬ ‫خــون عــاوه بــر اینکــه واســطه خیــر بیــن دارنــدگان‬ ‫و نیازمنــدان اســت‪ ،‬ســندی در اختیــار اهداءکننــدگان‬ ‫می گــذارد تــا هرلحظــه بــه خــون نیازمنــد شــدند‬ ‫ایــن ســازمان گســترده در سراســر کشــور را پشــتیبان‬ ‫و بیمه گــر خــود بداننــد‪ ،‬حــاال بــا یــک مقایســه‬ ‫کوچــک و دو دو تــا کردن هــای عامیانــه می تــوان‬ ‫بــه ایــن نتیجــه متقــن دســت یافــت تــا عــاوه بــر‬ ‫ســپرده های مالــی در بانــک و ذخایــر معنــوی در‬ ‫وجــدان‪ ،‬اماناتــی را هــم بــه بانــک خــو ن بســپاریم تــا‬ ‫ایــن مثلــث طالیــی بتوانــد دنیــا و اخــرت مــا را بــه دو‬ ‫بهشــت گوناگــون تبدیــل کنــد کــه بی توجهــی بــه ان‬ ‫موجــب عواقــب غفلت هــای کالن اســت‪ .‬ایــن روزهــا‬ ‫اگرچــه واحدهــای ســازمان انتقــال خــون در سراســر‬ ‫کشــور پذیــرای اهداءکننــدگان بســیاری بــرای نجــات‬ ‫مبتالیــان بــه کوویــد ‪ ۱۹‬و نــوع جدیــد دلتــای ان‬ ‫حضــور مجدانــه دارنــد امــا می طلبــد تــا همــه کســانی‬ ‫کــه شــرایط الزم را بــرای اهــدا در خــود ســراغ دارنــد‬ ‫غفلــت نکننــد تــا نیــاز بــه گروه هــای خــون بخصــوص‬ ‫از نــوع منفــی ان هــم تامیــن شــود‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫سه شنبه | ‪ 12‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4134‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رعایت پروتکل ها در اصفهان به ‪ 30‬درصد رسیده است‬ ‫بی توجهی به خطر موج پنجم‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی در وضعیت فوق بحرانی اصفهان به ‪ ۳۰‬درصد رسیده است‬ ‫معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهان با‬ ‫بیـان اینکـه رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی در وضعیت‬ ‫فـوق بحرانـی اصفهان به ‪ ۳۰‬درصد رسـیده اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هم اکنـون حـدود ‪ ۱۷‬درصـد جمعیـت اسـتان یـک دوز و‬ ‫‪ 4/6‬درصـد دو دوز واکسـن را دریافـت کرده انـد‪.‬‬ ‫بـه گزارش ایسـنا‪ ،‬کمال حیـدری با اشـاره به وضعیت‬ ‫فـوق بحرانـی اصفهـان‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬انتظـار داشـتیم‬ ‫محدودیت هایـی در وضعیـت بحرانـی اعمـال شـود کـه‬ ‫ایـن اتفـاق نیفتـاد‪ ،‬از سـوی دیگـر رعایـت پروتکل هـای‬ ‫بهداشـتی از سـوی مـردم بـه کمتـر از ‪ ۳۰‬درصد رسـیده‬ ‫اسـت‪ .‬در این موج همراه همیشـگی دسـتگاه های اجرایی‬ ‫و اصناف را نداشـتیم و وضعیت کامال رها شـده اسـت‪ .‬او‬ ‫بـا بیان اینکـه در هفته هـای اینده انتظـار وضعیت بدتری‬ ‫از وضعیـت بحرانـی کنونی را داریم‪ ،‬گفـت‪ :‬روزبه روز امار‬ ‫مبتالیـان بـه کرونـا و بیمـاران بسـتری بیشـتر می شـود‪.‬‬ ‫تعـداد افـراد عالمـت داری که برای تسـت کرونـا مراجعه‬ ‫می کننـد بـه ‪ ۳‬هـزار نفـر در روز رسـیده و حـدود ‪۲‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۸‬نفر در بیمارسـتان ها بسـتری هسـتند که ‪ ۳۵۵‬نفر از‬ ‫انهـا وضعیت وخیمـی دارند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬میانگین سنی بیماران به ‪ ۵۶‬سال رسید‬ ‫معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان‬ ‫بـا بیـان اینکـه در شـرایط کنونـی بسـیاری از گروه هـای‬ ‫پرخطـر واکسـینه شـده اند‪ ،‬امـا باز هـم شـاهد مرگ ومیر‬ ‫بیمـاران هسـتیم‪ ،‬گفـت‪ :‬سـن ابتلا بـه بیمـاری کوویـد‬ ‫پایین تـر امـده و میانگیـن سـنی بیمـاران در اصفهان ‪۵۶‬‬ ‫سـال اسـت که جای نگرانـی دارد‪ .‬او شـرایط کنونی را به‬ ‫جنگ احد تشـبیه کـرد و گفت‪ :‬می گویند تـاب اوری مردم‬ ‫کـم شـده‪ ،‬درحالی که مـردم بایـد پروتکل های بهداشـتی‬ ‫را بـرای حفظ سلامت خودشـان رعایت کنند امـا درواقع‬ ‫تـاب اوری سیسـتم بهداشـت و درمـان کـم شـده کـه بـا‬ ‫اسـترس و نگرانی و فشـار کاری باید خدمت رسـانی کنند‪.‬‬ ‫حیـدری بـا ابـراز امیـدواری از اینکـه بـا همـکاری مـردم‬ ‫و واکسیناسـیون بتـوان جامعـه را در برابـر همه گیـری‬ ‫کرونـا ایمـن کـرد‪ ،‬افـزود‪ :‬البتـه واکسیناسـیون راه حـل‬ ‫نهایـی نیسـت و تـا پوشـش بیـش از ‪ ۷۰‬درصـد جامعـه‬ ‫بایـد پروتکل هـای بهداشـتی جـدی گرفته شـود‪ .‬در حال‬ ‫حاضـر وضعیـت اسـتان حـاد اسـت و روزی ‪ ۵۰۰‬بیمار در‬ ‫بیمارسـتان ها بسـتری می شـوند درحالی کـه کـه ظرفیت‬ ‫تخت هـای مـا محدود اسـت‪ .‬او با یاداوری اینکـه در موج‬ ‫چهـارم کرونـا ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تخت بیمارسـتانی در اسـتان‬ ‫اشـتغال شـد‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنـون تعداد بیماران بسـتری از ‪۲‬‬ ‫هـزار و ‪ ۵۰۰‬نفـر عبور کرده و بیمـاری روند صعودی دارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سیستم درمان در حال قفل شدن است‬ ‫رئیس مرکز بهداشـت اسـتان اصفهان با اشـاره به نامه‬ ‫وزیـر بهداشـت به مقـام معظم رهبـری‪ ،‬گفت‪ :‬متاسـفانه‬ ‫در ایـن مـوج محدودیت هـای قبلـی اعمـال نشـد و اگـر‬ ‫ایـن وضعیـت ادامه پیدا کند شـاهد وضعیـت بحرانی تری‬ ‫خواهیـم بـود‪ .‬عالوه بـر بیمارسـتان های دولتـی‪ ،‬ظرفیت‬ ‫بیمارسـتان های خصوصـی و خیریـه هم در حـال تکمیل‬ ‫اسـت و بـه نوعـی سیسـتم در حال قفل شـدن اسـت‪ .‬او‬ ‫بـه درخواسـت رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان‬ ‫از اسـتاندار اصفهـان بـرای اعمـال محدودیـت در اسـتان‬ ‫اشـاره و تصریـح کـرد‪ :‬ایـن درخواسـت مکتـوب شـد که‬ ‫در شـرایط فعلـی صراحتـا نظـر مـا اعمـال محدودیت هـا‬ ‫اسـت و منتظریـم ببینیـم سـتاد کرونـای اسـتان چـه‬ ‫تصمیمـی می گیـرد‪ .‬حتـی اگـر االن هم بـا محدودیت ها‬ ‫موافقت شـود دیر شـده و مـا دو هفته پیـش انتظار اعمال‬ ‫محدودیت هـا را داشـتیم‪.‬‬ ‫‪ ۲۷ÁÁ‬مرکز تجمیعی واکسیناسیون در استان‬ ‫حیـدری بـا اعلام اینکه تـا دو هفته قبل تعـداد مراکز‬ ‫تجمیعـی واکسیناسـیون ‪ ۱۹‬مرکـز بود و امـروز این تعداد‬ ‫بـه ‪ ۲۷‬مرکـز افزایش یافته اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬به غیـر از مراکز‬ ‫تجمیعـی‪ ،‬واکسیناسـیون در شهرسـتان های کوچـک و‬ ‫در مراکـز بهداشـت نیـز انجـام می شـود‪ .‬در حـال حاضـر‬ ‫تعـداد مراکـز واکسیناسـیون در اسـتان اصفهـان بیشـتر‬ ‫از نرمـال وزارت بهداشـت اسـت‪ .‬او از مـردم خواسـت‬ ‫بـدون دریافـت پیامـک بـرای تزریـق واکسـن کرونـا به‬ ‫مراکـز واکسیناسـیون مراجعـه نکننـد و افـزود‪ :‬ظرفیـت‬ ‫مراکـز واکسیناسـیون مشـخص اسـت و بـر اسـاس ان‬ ‫از شـهروندان دعـوت می شـود‪ ،‬حتـی تعـداد بیشـتری‬ ‫هـم پیش بینـی می شـود امـا وقتـی به جـای ‪ ۳‬هـزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفـر در یـک روز ‪ ۱۲‬هـزار نفـر بـه مرکـز تجمیعـی‬ ‫واکسیناسـیون مصلای بـزرگ اصفهان مراجعـه می کنند‬ ‫چطـور می توانیـم مدیریـت کنیـم؟! معـاون بهداشـتی‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان بـا بیـان اینکـه تالش‬ ‫می کنیـم بـا اضافه کـردن مراکز واکسیناسـیون‪ ،‬بار مراکز‬ ‫بـزرگ را بشـکنیم‪ ،‬گفت‪ :‬متاسـفانه برخی بـا این موضوع‬ ‫احساسـی برخـورد می کننـد و از شـلوغی مراکـز گالیـه‬ ‫می کننـد‪ ،‬البتـه مـا مدعـی مدیریـت نیسـتیم امـا وقتـی‬ ‫تعـداد مراجعـات چندیـن برابـر می شـود چطـور می تـوان‬ ‫مدیریـت کرد؟!‬ ‫‪ ÁÁ‬کسیپاسخگونیست‬ ‫او در ادامـه رعایـت پروتکل های بهداشـتی در سـطح‬ ‫جامعـه را تعجـب اور دانسـت و گفـت‪ :‬مـردم هـم بـه‬ ‫مسـئوالن نـگاه می کننـد و می بیننـد باوجـود شـرایط‬ ‫بحرانـی اصفهـان هنـوز قهوه خانـه‪ ،‬مراکـز ورزشـی و‬ ‫بسـیاری از مشـاغل غیرضـروری بـاز اسـت امـا کسـی‬ ‫پاسـخگو نیسـت‪ .‬ایـن موضوع بـه دسـتگاه های مربوطه‬ ‫برمی گـردد‪ ،‬چراکـه دسـتورالعمل ها ابالغ شـده امـا‬ ‫دسـتگاه ها اجـرا نمی کننـد‪ .‬در ایـن شـرایط مـا چطـور‬ ‫می توانیـم برخـورد کنیـم؟ ایـا می توانیـم خدمـات‬ ‫مراقبتـی و واکسیناسـیون و بیمارسـتان را کنـار بگذاریم‬ ‫و فقـط بسـیج شـویم تـا پروتکل هـا در جامعـه رعایـت‬ ‫شـود؟ حیـدری با اشـاره بـه تزریـق ‪ ۳۱‬هزار واکسـن در‬ ‫روز گذشـته‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن تعـداد ‪ ۶‬هـزار واکسـن بیشـتر‬ ‫از انتظـار وزارت بهداشـت از مـا اسـت‪ .‬همـکاران مـا در‬ ‫سیسـتم بهداشـتی تلاش می کننـد واکسیناسـیون بـا‬ ‫سـرعت انجام شـود و روزبه روز مراکز تجمیعی را توسعه‬ ‫می دهیـم چراکه واکسیناسـیون ‪ ۵۰‬تـا ‪ ۶۰‬درصد احتمال‬ ‫مرگ ومیـر را کاهـش می دهـد کـه بـرای مـا ارزشـمند‬ ‫اسـت‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬ظرفیـت تخت هـای بیمارسـتانی‬ ‫مشـخص اسـت و بـرای همیـن خواسـتار محدودیـت‬ ‫بودیـم که شـرمنده مردم نشـویم‪ .‬مـا نمی توانیـم در این‬ ‫شـرایط تخـت بیمارسـتان تولید کنیم و مدیریت شـرایط‬ ‫موجـود عـزم همگانـی می خواهـد‪ .‬شـاید مـن کوتاهـی‬ ‫کـردم اما همکارانم سـنگ تمـام گذاشـته اند و اگر مردم‬ ‫هـم همـکاری کننـد امیدواریـم بتوانیـم ایـن مـوج را با‬ ‫کمتریـن اسـیب پشـت سـر بگذاریم‪ .‬حیـدری بـا تاکید‬ ‫براینکـه تمـام مصوبـات سـتاد کرونـا بـه دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی ابلاغ می شـود و بایـد اجـرا کنند‪ ،‬گفـت‪ :‬انتظار‬ ‫داریـم سـتاد کرونـای اسـتان و اسـتاندار اصفهـان برای‬ ‫محدودیت هـا تدبیـر کننـد‪ ،‬اما نظـارت بر فعالیـت مراکز‬ ‫غیرضـروری در ایـن شـرایط بـه عهـده دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی اسـت کـه اگر تمکیـن نکنند و بی تفاوتی نشـان‬ ‫دهند‪ ،‬بازرسـی اسـتانداری مسئول رسـیدگی به عملکرد‬ ‫انها اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬گالیه از دستگاه های اجرایی استان‬ ‫او ادامـه داد‪ :‬از سـال گذشـته طـرح مقابلـه هوشـمند‬ ‫بـا کرونـا به صـورت شـفاف اعلام و از دسـتگاه ها‬ ‫خواسته شـده بـر زیرمجموعه هـای خـود نظـارت کننـد و‬ ‫گـزارش دهنـد‪ ،‬امـا متاسـفانه دسـتگاه ها بـه وظایف خود‬ ‫عمـل نمی کننـد و یکـی از گالیه های ما پاسـخگو نبودن‬ ‫دسـتگاه ها اسـت‪ .‬رئیـس مرکز بهداشـت اسـتان اصفهان‬ ‫همچنیـن دربـاره شـلوغی مراکـز واکسیناسـیون گفـت‪:‬‬ ‫فراخـوان ثبت نـام گروه های سـنی در سـامانه سلامت به‬ ‫معنـای مراجعـه برای واکسیناسـیون نیسـت و افـراد باید‬ ‫بعـد از ثبت نـام در سـامانه‪ ،‬منتظـر فراخـوان بماننـد‪ .‬اگـر‬ ‫شـهروندان بـه ایـن موضوع توجه داشـتند اصلا تجمعی‬ ‫در مراکـز نداشـتیم‪ ،‬درحالی کـه هنـوز افرادی کـه دعوت‬ ‫نشـده اند بـرای واکسیناسـیون مراجعـه می کننـد و باعـث‬ ‫شـلوغی مراکـز می شـوند‪ .‬او همچنیـن بـا تاکیـد براینکه‬ ‫مراجعـه به مراکـز تجمیعی واکسیناسـیون باید بـا رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشـتی باشـد‪ ،‬از مردم خواسـت در صورت‬ ‫داشـتن عالئـم مشـکوک بـه کرونـا از مراجعـه بـه مراکز‬ ‫واکسیناسـیون خـودداری کننـد‪ .‬حیـدری بـا بیـان اینکـه‬ ‫واکسـن ایرانـی برکـت بـه هـر میـزان کـه بـه دسـت ما‬ ‫برسـد در مراکـز واکسیناسـیون توزیـع می شـود‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫فعلا واکسـنی که بـه تعـداد زیـاد وجـود دارد سـینوفارم‬ ‫اسـت‪ .‬البتـه این طـور نیسـت کـه واکسـن انتخابی باشـد‬ ‫و درخواسـت دارم افـراد بـرای نـوع خاصـی از واکسـن‬ ‫اصـرار نکننـد‪ ،‬البتـه به سلایق افـراد احتـرام می گذاریم‬ ‫امـا به طورکلـی واکسـن ها تفـاوت چندانـی بـا همدیگـر‬ ‫ندارنـد و همـه مورد تائید وزارت بهداشـت و سـازمان غذا‬ ‫و دارو هسـتند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تزریق ‪ ۸۰۰‬هزار دوز واکسن‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر حــدود ‪ ۸۰۰‬هــزار‬ ‫دوز واکســن در اســتان تزریــق شــده اســت‪ ،‬گفــت‪۶۳۷ :‬‬ ‫هــزار نفــر یــک دوز واکســن کرونــا را تزریــق کرده انــد و‬ ‫‪ ۱۷۳‬هــزار نفــر هــم دو دوز را دریافــت کرده انــد‪ .‬همیــن‬ ‫موضــوع ‪ ۵۰‬درصــد مرگ ومیــر را کمتــر کــرده اســت‪ .‬او‬ ‫بــا بیــان اینکــه حــدود ‪ ۱۷‬درصــد جمعیــت اســتان یــک‬ ‫دوز و ‪ ۴.۶‬درصــد دو دوز واکســن را دریافــت کرده انــد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬واکســن به انــدازه کافــی وجــود دارد و‬ ‫تــا دو هفتــه دیگــر نیــز مشــکلی بــرای واکســن نداریــم‪،‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه هنــوز واکســن ایرانــی بــه طــور‬ ‫کامــل وارد چرخــه واکسیناســیون نشــده امــا امیدواریــم بــا‬ ‫اضافــه شــدن واکســن ایرانــی تــا ‪ ۶‬مــاه اینــده بتوانیــم ‪۷۰‬‬ ‫درصــد جمعیــت بــاالی ‪ ۱۸‬ســال در اســتان را بــر اســاس‬ ‫ســند ملــی واکسیناســیون تحــت پوشــش واکســن کرونــا‬ ‫قــرار دهیــم‪ .‬حیــدری بــا اشــاره بــه اغــاز واکسیناســیون‬ ‫فرهنگیــان در اصفهــان‪ ،‬گفــت‪ :‬جلســه ای بــا شــورای‬ ‫هماهنگــی بانک هــا داشــتیم و قــرار شــد لیســت کارمنــدان‬ ‫بانــک را بدهنــد‪ ،‬چــون بــرای هــر گروهــی کــه در نوبــت‬ ‫واکسیناســیون قــرار می گیرنــد‪ ،‬تائیــد اطالعــات افــراد بــا‬ ‫ســازمان مربوطــه اســت کــه ظــرف یکــی دو روز انجــام‬ ‫می شــود و به محــض ارائــه اطالعــات‪ ،‬واکسیناســیون‬ ‫اغــاز می شــود‪ .‬رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان اصفهــان‬ ‫همچنیــن بــه در پیــش بــودن ایــام محــرم اشــاره و اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬از ‪ ۱۵‬تیرمــاه بــا وزارت بهداشــت مکاتبــه کردیــم تــا‬ ‫بــرای محــرم تصمیم گیــری شــود و زودتــر هماهنگــی‬ ‫و برنامه ریــزی الزم انجــام شــود چــون تصمیم گیــری‬ ‫کلــی بــا ســتاد کرونــای کشــور اســت امــا تاکنــون اعــام‬ ‫نکرده انــد‪ .‬انچــه بــه ان می توانیــم اســتناد کنیــم کــه‬ ‫قطعــی هــم نیســت برگــزاری مراســم در محل هــای بــاز‬ ‫و بــا رعایــت فاصلــه اجتماعــی و عــدم تبلیــغ در ســطح‬ ‫شــهر اســت‪ .‬امیــدوارم مــردم و هیــات هــای مذهبــی‬ ‫کمــک کننــد بــا کمتریــن مشــکل مواجــه شــویم‪ .‬او بــا‬ ‫بیــان اینکــه در ایــام عرفــه و عیــد قربــان و غدیــر شــرایط‬ ‫خوبــی از لحــاظ رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در جامعــه‬ ‫نداشــتیم‪ ،‬گفــت‪ :‬مقــام معظــم رهبــری مراســم را تعطیــل‬ ‫کرده انــد تــا بــه مــا بفهماننــد بایــد ســامت مــردم و ابروی‬ ‫نظــام جمهــوری اســامی حفــظ شــود‪ .‬معــاون بهداشــتی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان در خاتمــه از رســانه هــا‬ ‫خواســت در زمینــه فرهنگ ســازی بیشــتر تــاش کننــد و‬ ‫افــزود‪ :‬فرهنگ ســازی بــا زدن تیتــر داغ اتفــاق نمی افتــد‪.‬‬ ‫البتــه مــن خــودم را خدمــت گــذار مــردم مــی دانــم امــا‬ ‫کاری نکنیــد کــه خســتگی بــه تــن کادر بهداشــت و درمــان‬ ‫بمانــد و تــاش کنیــد بــا مطالبــه گــری از دســتگاه ها و‬ ‫ارتقــا اگاهــی و فرهنگ ســازی شــهروندان بــه عبــور از ایــن‬ ‫بحــران کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫نماینده نجف اباد در مجلس‪:‬‬ ‫هدف مجلس فیلتر کردن شبکه های اجتماعی نیست‬ ‫به گفته نماینده مــردم نجف اباد و تیران و کرون در‬ ‫مجلس شــورای اسالمی طرح «صیانت کاربران فضای‬ ‫مجازی» اعمال محدودیت و فیلتر شبکه های اجتماعی‬ ‫خارجی و ایجاد دردسر برای مردم نیست‪.‬‬ ‫ابوالفضل ابوترابی بــه ایرنا گفت‪ :‬قانع کردن مردم و‬ ‫اطالع رسانی دقیق و خوبی در مورد طرح صیانت کاربران‬ ‫فضای مجازی انجام نشــد و کمیســیون فرهنگی در‬ ‫انتخاب زمان بررســی طرح بدسلیقگی کرد و از طرفی‬ ‫هم به پیوست رسانه ای طرح موضوع توجه نکرد‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬باید محدودیت تلگرام و توتیتر هم برداشته شود و‬ ‫به جای ایجاد فیلترینگ اقناع عمومی و افزایش دانش در‬ ‫راستای بهره برداری صحیح و استفاده از شبکه های داخلی‬ ‫نیز مورد توجه قرار گیرد در عین حال تقویت شبکه های‬ ‫اجتماعی داخلی و اینترنت ملــی ضرورت دارد و باید به‬ ‫توسعه زیرساخت های این حوزه توجه شود چراکه ضعف‬ ‫در این بستر چالش ساز و شایسته نیست‪ .‬ابوترابی گفت‪:‬‬ ‫نبود قوانین تخصصی و نابســمانی در فضای مجازی‬ ‫جرائم را افزایش داده اســت و ایــن وضع امنیت ملی‪،‬‬ ‫عمومــی و فردی جامعه را تهدیــد می کند و با توجه به‬ ‫گسترش فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در کشور‬ ‫و تبدیل این بســتر به واقعیتی برای جامعه ساماندهی و‬ ‫تصویب قوانین بــرای ان ضرورت دارد‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫کشــورهای ترکیه و المــان اقدامات مناســبی در این‬ ‫خصــوص انجام داده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تالش نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اســامی تصویب قوانین و ساماندهی‬ ‫وضع بهره برداری از اینترنت و فضای مجازی اســت تا‬ ‫با چنین اقداماتی حق وحقــوق مردم و فعاالن این حوزه‬ ‫حفظ شود‪ .‬عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس‬ ‫شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬شرایط برای اقدامات مجرمانه‬ ‫از طریق شــبکه های اجتماعی افزایش یافته است و به‬ ‫دلیل ضعف قانونی و ناشناختگی هویت برخی از افراد و‬ ‫نبود موازین قانونی باعث امکان رصد برخی از مجرمان و‬ ‫مجازات انها وجود ندارد‪ .‬نماینده شهرستان های نجف اباد‬ ‫و تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫جریان رسانه ای به دنبال بررسی ظرفیت ماده ‪ ۸۵‬قانون‬ ‫اساسی ایجاد شد‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس این قانون نمایندگان‬ ‫متخصص در یک موضوع مثل فضای مجازی با حضور‬ ‫کارشناسان جامعه در یک شرایط تخصصی پیرامون یک‬ ‫موضوع گفت وگو می کنند و مانع از اتالف وقت مجلس‬ ‫و صحبت های غیرتخصصی می شوند‪ .‬او یاداور شد‪ :‬در‬ ‫خصوص طرح صیانت فضای مجازی هم چنین بستری‬ ‫فراهم شده است و نمایندگان مجلس تنها به این فرایند‬ ‫رای دادند و هیچ موضوعی مطرح نیست و نباید قضاوت و‬ ‫فضاسازی غلط ایجاد شود‪ .‬ابوترابی اضافه کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫ماده ‪ ۸۵‬قانون اساسی به جای اینکه نمایندگان مجلس‬ ‫وقت خود را صرف مباحثــی مثل فضای مجازی کنند‬ ‫به معیشــت و دیگر اولویت ها می پردازند تا این موضوع‬ ‫به صورت تخصصی بررسی و نتایج ان مشخص و پس‬ ‫از ان نمایندگان مجلس به طور کامل و در صحن علنی‬ ‫به ان بپردازند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫تبریک ظریف برای گشایش‬ ‫مرکزهمایش هایبین المللی‬ ‫اصفهان‬ ‫وزیـر امـور خارجـه گشـایش طـرح بـزرگ مرکـز‬ ‫همایش هـای بین المللـی اصفهـان را بـه شـهردار‪،‬‬ ‫تالشـگران شـهرداری‪ ،‬مردم اصفهان و دسـت اندرکارانی‬ ‫کـه در احـداث و اتمـام ایـن طـرح زیبای ملی مشـارکت‬ ‫داشـتند‪ ،‬تبریـک گفـت‪.‬‬ ‫محمدجواد ظریف در حسـاب اینسـتاگرام خود نوشت‪:‬‬ ‫ایـن مجموعـه بی نظیـر در غـرب اسـیا کـه بهترین های‬ ‫هنـر ایرانـی را بـا باالتریـن اسـتانداردهای حرفـه ای‬ ‫بین المللـی درامیخته‪ ،‬محلی مناسـب برای نشسـت های‬ ‫ملـی‪ ،‬منطقـه ای و بین المللـی دولتی و تجـاری و نیز نماد‬ ‫گفت وگـوی تمدن هـا و تعامـل سـازنده بـا جهان اسـت‪.‬‬ ‫ظریـف افزود‪ :‬امیـدوارم با بهره برداری مناسـب و درخور از‬ ‫این مرکز‪ ،‬شـاهد نقش افرینی بیشتر شـهر زیبا و تاریخی‬ ‫اصفهـان در ترویـج فرهنـگ گفت وگو‪ ،‬صلـح‪ ،‬همکاری‪،‬‬ ‫رواداری و توسـعه باشـیم‪ .‬وزیـر امور خارجـه همچنین در‬ ‫حسـاب توییتـر خـود دربـاره این مرکـز نوشـت‪ :‬در تاریخ‬ ‫یـک اوت‪ ،‬یـک مرکـز باشـکوه گردهمایـی در اصفهان‪،‬‬ ‫شـهری که میزبان یکی از اماکن میراث جهانی یونسـکو‬ ‫اسـت‪ ،‬افتتاح شـد‪ .‬این سـازه شاهدی اسـت بر عزم ایران‬ ‫برای ادامه مسـیر تعامل سـازنده بر اسـاس موضع برابر و‬ ‫احتـرام متقابل‪ .‬بـه امید دیـدار در انجا‪.‬‬ ‫فروش پسماند صنعتی به‬ ‫شرکت هایواسطهغیرقانونی‬ ‫است‬ ‫بـه گفته معاون فنـی اداره کل حفاظت محیط زیسـت‬ ‫اسـتان اصفهـان فـروش‪ ،‬عرضـه و مدیریـت هرگونـه‬ ‫پسـماند صنعتـی و ویـژه بایسـتی مطابـق بـا قوانیـن و‬ ‫مقـررات زیسـت محیطی و دسـتورالعمل های ابالغـی از‬ ‫سـازمان حفاظت محیط زیسـت انجام شـود و در غیر این‬ ‫صـورت غیرقانونی اسـت‪.‬‬ ‫حمیـرا صفـی قلـی بـه ایرنا گفـت‪ :‬بر اسـاس ضوابط‬ ‫و مقررات اجرایی سـازمان حفاظت محیط زیسـت کشـور‪،‬‬ ‫الزم اسـت هرگونـه مدیریـت پسـماند صنعتـی و ویـژه‬ ‫شـامل فـروش‪ ،‬بازیافـت و امحـا از طریـق سـامانه جامع‬ ‫محیط زیسـت و بـر اسـاس مجـوز سـامانه ای صـورت‬ ‫پذیـرد‪ .‬او گفـت‪ :‬طبـق اطالعـات دریافـت شـده‪ ،‬اقـدام‬ ‫یکـی از شـرکت های فوالدسـاز در اسـتان اصفهـان‬ ‫مبنـی بـر فـروش غیرمسـتقیم پسـماندهای صنعتـی از‬ ‫طریق شـرکت های واسـطه بـه واحدهای صنعتـی دارای‬ ‫االیندگی هـای زیسـت محیطی‪ ،‬غیرقانونـی تشـخیص‬ ‫داده شـد و پـس از بررسـی بارنامه هـای مرتبـط‪ ،‬ضمـن‬ ‫هماهنگـی به عمل امـده بـا ادارات حفاظت محیط زیسـت‬ ‫شهرسـتان های اصفهـان و مبارکـه و همچنیـن مرکـز‬ ‫پایـش اداره کل‪ ،‬موضـوع پیگیـری شـد‪ .‬معـاون فنـی‬ ‫حفاظت محیط زیسـت اسـتان اصفهان افزود‪ :‬درخواسـت‬ ‫توقـف این اقـدام غیرقانونی از مرجع قضایی با اسـتناد به‬ ‫مـاده ‪ ۱۶‬قانـون مدیریت پسـماند از سـوی اداره حفاظت‬ ‫محیط زیسـت شهرسـتان مبارکه و با حکم صادره توسـط‬ ‫دادسـتان ان شهرسـتان انجـام یافت‪.‬‬ ‫صرف ‪66‬میلیارد هزینه برای‬ ‫دومین تونل بزرگ استان‬ ‫تاکنون‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان بـا بیـان‬ ‫اینکه پروژه تونل خوانسـار به بوئین میاندشـت ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬بـرای این پـروژه تاکنون‬ ‫بیـش از ‪ ۶۶‬میلیـارد تومـان اعتبار هزینه شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬علیرضـا قاری قـران در خصوص‬ ‫وضعیـت عملیـات اجرایـی تونـل خوانسـار‪-‬بویین‬ ‫میاندشـت و میـزان پیشـرفت فیزیکی این پـروژه اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬ایـن تونـل در کیلومتـر هفـت جـاده خوانسـار بـه‬ ‫بوییـن میاندشـت‪ ،‬در کوه هـای معـروف به پنـج پنجه و‬ ‫در دو هزار و ‪ ۷۰۰‬متری از سـطح دریا واقع شـده اسـت‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه اینکـه جـاده اتصالی خوانسـار به‬ ‫بوییـن میاندشـت دارای شـیب های طولی و افقی بسـیار‬ ‫تنـد بـوده‪ ،‬بنابرایـن در سـال های ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬مطالعاتی بر‬ ‫روی ایـن محـور انجـام پذیرفـت و نهایتـا احـداث تونل‬ ‫مدنظـر قـرار گرفـت‪ .‬مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان‬ ‫اصفهـان بـا بیان اینکه در سـال ‪ ۱۳۹۲‬عملیـات اجرایی‬ ‫احـداث تونـل خوانسـار اغـاز شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه‬ ‫اینکـه بـرای احداث این تونـل تاکنون دو قـرارداد منعقد‬ ‫شـده بیـش از ‪ ۶۶‬میلیـارد تومـان اعتبـار هزینـه شـده‬ ‫اسـت‪ .‬او با بیـان اینکه هـدف از اجرای تونل‪ ،‬بهسـازی‬ ‫و ایمن سـازی محور خوانسـار بـه بویین میاندشـت بوده‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬دومین تونـل بزرگ اسـتان اصفهان بیش‬ ‫از ‪ ۶۵‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد‪ .‬قاری قـران بـا‬ ‫اشـاره بـه اینکـه طـول تونـل حـدود یـک هـزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫متـر اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬حفـاری مقطع تونـل به صورت‬ ‫کامـل اجـرا شـده‪ ،‬همچنین عملیـات الینیـگ تونل به‬ ‫طـول ‪ ۶۳۵‬متـر و دیـوار سـازی و کف سـازی بـه طول‬ ‫‪ ۷۳۹‬متـر انجـام شـده اسـت‪ .‬او در خصـوص راه هـای‬ ‫دسترسـی تونـل خوانسـار بـه بوئیـن میاندشـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫راه هـای دسترسـی بـه تونـل از سـمت خوانسـار حـدود‬ ‫‪ ۱۴‬کیلومتـر بـوده کـه مطالعـات اولیـه ان انجـام شـده‬ ‫اسـت و تا بهشـت فاطمیه امتـداد می یابد و بـه کنارگذر‬ ‫خوانسـار متصـل می شـود و به این ترتیـب یـک رینـگ‬ ‫را بـرای خوانسـار به وجود مـی اورد‪ ،‬همچنین از سـمت‬ ‫شهرسـتان بوییـن میاندشـت حـدود هشـت کیلومتـر‬ ‫راه سـازی نیـاز دارد تـا به جاده حسـین اباد متصل شـود‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫واکسیناسیونرانندگان‬ ‫تاکسی در اصفهان‬ ‫به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر‬ ‫تاکسیرانی شهرداری اصفهان با پیگیری های صورت‬ ‫گرفته واکسیناسیون رانندگان تاکسی‪ ،‬سرویس مدارس و‬ ‫اژانس های شهر اصفهان از دیروز‪ ،‬دوشنبه ‪ ۱۴۰۰ ۱۱‬اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫هادی منوچهری به ایمنا گفت‪ :‬رانندگان فعال در ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی بر اساس اعالم وزارت بهداشت در‬ ‫اولویت سوم دریافت واکسن کرونا قرار گرفته اند‪ .‬او افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به روند صعودی ابتالی رانندگان در موج پنجم کرونا‬ ‫همچنین موافقت ریاست جمهوری با اغاز واکسیناسیون‬ ‫رانندگان این حوزه و نظر به اتمام واکسیناسیون اولویت دوم‬ ‫در شهر اصفهان‪ ،‬واکسیناسیون ‪ ۲۱‬هزار راننده انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری‬ ‫اصفهان در رابطه با اعالم اسامی رانندگان به وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬فهرست رانندگان دارای پروانه فعالیت معتبر و کارکنان‬ ‫این حوزه در هر شهر توسط سازمان های تاکسیرانی یا‬ ‫شهرداری ها به مدیریت بهداشت هر شهر تحویل می شود‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬مجموعه وزارت کشور به وزارت بهداشت‬ ‫اعالم امادگی کرده تا در صورت نیاز اسامی رانندگان فعال‬ ‫را به صورت سیستمی و از طریق سامانه های مرجع وزارت‬ ‫کشور در اختیار وزارت بهداشت یا ستاد کرونا قرار دهد‪.‬‬ ‫منوچهری در خصوص تعداد رانندگان تاکسی مشمول‬ ‫واکسیناسیون خاطرنشان کرد‪ :‬هر راننده تاکسی که دارای‬ ‫پروانه فعالیت باشد مشمول دریافت واکسن کرونا خواهد بود‬ ‫و با احتساب راننده های کمکی حدود ‪ ۲۱‬هزار راننده تاکسی‪،‬‬ ‫اژانس و سرویس مدارس مشمول دریافت واکسن کرونا در‬ ‫محل ورزشگاه گل نرگس واقع در پل تمدن واکسینه خواهند‬ ‫شد‪ .‬او در رابطه با بازگشایی مدارس و لزوم واکسیناسیون‬ ‫رانندگان سرویس مدارس گفت‪ :‬طبق اعالم وزارت بهداشت‬ ‫رانندگان سرویس مدارس و اژانس دارای کارت شهری‬ ‫معتبر بعد از دریافت واکسن رانندگان تاکسی پالک ت‪ ،‬در‬ ‫اولویت تزریق واکسن قرار خواهند گرفت‪ .‬مدیرعامل سازمان‬ ‫مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان افزود‪:‬‬ ‫مراحل فراخوان و زمان دریافت واکسن از طریق پیامک به‬ ‫اطالع رانندگان خواهید رسید‪.‬‬ ‫گشایشپروژه هایبازافرینی‬ ‫بافت تاریخی شهر بزودی‬ ‫به گفته مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان پروژه های‬ ‫بازافرینی بافت تاریخی شهر اصفهان با هزینه ای بیش از دو‬ ‫هزار و ‪ ۲۲۴‬میلیارد ریال گشایش می شود‪.‬‬ ‫حسین کارگر به ایمنا گفت‪ :‬از جمله پروژه های بازافرینی‬ ‫بافت تاریخی شهر اصفهان‪ ،‬ساماندهی میدان امام حسین (ع)‬ ‫شامل محور میانی و ضلع شرقی است‪ .‬او افزود‪ :‬ساماندهی‬ ‫پیاده راه‪ ،‬پیاده رو شرق و محور میانی چهارباغ عباسی‬ ‫حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان انقالب از دیگر‬ ‫پروژه های اماده بهره برداری است‪ .‬مدیر منطقه سه شهرداری‬ ‫اصفهان از مرمت و بازسازی موزه میدان امام علی (ع) (سرای‬ ‫خیار) خبر داد و گفت‪ :‬مرمت و بازسازی موزه امام علی (ع)‬ ‫(سرای خیار) با مساحت سه هزار مترمربع با صرف هزینه‬ ‫‪ ۲۲۰‬میلیارد ریال انجام شده است‪ .‬او با تاکید بر این که قدمت‬ ‫سرای خیار به احتمال قوی زمان صفویه بوده‪ ،‬اما به دلیل‬ ‫این که هیچ گونه اثری از صفویه و قاجاریه در ان مشخص‬ ‫نیست و تحت تاثیر تغییرات زمان قرار گرفته‪ ،‬احتمال قدمت‬ ‫این بنا به زمان صفویه نزدیک تر است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مرمت قسمت قدیمی و نوسازی قسمت های ازادسازی شده‬ ‫این موزه انجام شده و اماده بهره برداری است‪ .‬کارگر ادامه‬ ‫داد‪ :‬تملک میدان جلوخان میدان امام علی (ع) و اغاز عملیات‬ ‫اجرایی مجتمع مشارکتی مسکونی تجاری خیابان مدرس از‬ ‫دیگر پروژه هایی است که به زودی به بهره برداری می رسد‪ .‬او‬ ‫با بیان این که برای تملک‪ ،‬ازادسازی و ساماندهی جلوخان‬ ‫میدان امام علی (ع) ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان هزینه شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬جلوخان مسجد جامع از فاز سوم پروژه میدان امام‬ ‫علی بوده که عالوه بر میدان جلوخان بازارهای غاز‪ ،‬مسجد‬ ‫جامع‪ ،‬ریسمان و نظامیه همچنین موزه میدان امام علی (ع) و‬ ‫مدرسه کاسه گران را نیز شامل می شود‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شهردار اصفهان مطرح کرد‬ ‫طلب ‪ 200‬میلیاردی نانوشته سالن اجالس از مترو‬ ‫بهره بردار تمام کننده پروژه اجالس است‬ ‫شهردار اصفهان در مراسم گشایش مرکز همایش های‬ ‫بین المللی اصفهان (فاز اول و دوم مرکز همایش های بین المللی‬ ‫امام خامنه ای) با بیان اینکه در اینده حتما ادم های مهمی به‬ ‫این محل می ایند و اتفاقات بزرگی در این مکان رخ خواهد‬ ‫داد گفت‪ :‬اینجا مرکز مذاکرات بین المللی می شود و روسای‬ ‫جمهور کشورها‪ ،‬وزرای خارجه و سران کشورها خواهند امد و‬ ‫در اینده بسیاری از حرف ها اینجا رد و بد خواهد شد و بسیاری از‬ ‫تصمیمات گرفته می شود‪.‬‬ ‫قدرت ا‪ ...‬نوروزی بیان داشت‪ :‬اینجا مکانی است که نمونه ان‬ ‫در ایران وجود ندارد و از قول اقای جواد ظریف وزیر امور خارجه‬ ‫میگویم که وقتی اینجا را دید گفت‪ « :‬این محل از سازمان ملل‬ ‫نه تنها چیزی کم ندارد بلکه در برخی موارد پیشرفته تر هست‪».‬‬ ‫مجموعه ای که در ان ‪ 72‬هکتار زمین ایجاد شده است یعنی‬ ‫مانند شهرکی است که ده هزار جمعیت در ان زندگی می کند‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬بخشی از ان هتل و بخش دیگر تجاری است که جداست‬ ‫و با بخش خصوصی مشارکت شده و چالش هایی وجود داشته‬ ‫است که تقریبا رفع شده و برای رفع ان تالش های زیادی شده‬ ‫است تا این مجموعه صاحب لوازم که نیاز دارد بشود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فاز سوم اجالس بهره بردار و هوشمند سازی‬ ‫است‬ ‫نوروزی بیان داشت‪ :‬اینجا در سه فاز پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫در فاز نخست باید ‪ 72‬کیلومتر همه تاسیسات زیربنایی و روبنایی‬ ‫پیش بینی می شد؛ وقتی از این تاسیسات سخن می گوییم یعنی‬ ‫تمام جزئیاتی مانند اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬پساب و‪ ...‬و نیز ‪ 8‬ویال که‬ ‫هرکدام ‪ 450‬مترمربع با شرایط خاصی ساخته شده و برای سران‬ ‫کشورهاست و حتی به دلیل چیدمان و ساختاری که دارد برای‬ ‫نفر اول کشورها مناسب است‪ .‬شهردار اصفهان گفت‪ :‬این‬ ‫مجموعه ‪ 84‬هزار متر مساحت ساخت دارد که این سالن تنها‬ ‫چند متر کمتر از پانزده هزار متر بوده و دو هزار و چهارصد صندلی‬ ‫دارد که در دوطبقه تعبیه شده است‪ .‬همچنین امکانات گرمایش و‬ ‫سرمایشی هم خریداری شده اما چون بهره بردار مشخص نیست‬ ‫و با روشن کردن این تاسیسات تاریخ گارانتی و ضمانت اغاز‬ ‫می شود این کار را انجام ندادیم‪ 80 .‬دستگاه هواکش بزرگ وجود‬ ‫دارد‪ .‬همچنین سیستم صوتی که در دوره قبلی ما خریداری شده‬ ‫و در انبار است و اینها فاز دو بوده و اماده هستند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬عهد کردیم کارهای نیمه کاره را تمام کنیم‬ ‫او در ادامه گفت‪ :‬به فاز سه می رسیم که هوشمند سازی این‬ ‫مکان است‪ .‬بخشی از ان «بی ام اس» اینجاست و بخشی دیگر‬ ‫سیستم پشتیبانی و بخشی هم سالن چندمنظوره و نازک کاری‬ ‫نهایی است‪ .‬در اینجا ‪ 1230‬میلیارد تومان پیش بینی شده که‬ ‫هزینه کنیم و من سومین شهردار هستم که به کار نیمه کاره‬ ‫رسیده بودم که عهد داشتیم کارهای نیمه کاره را تمام کنیم‪.‬‬ ‫دولت در سال ‪ 89‬مصوب کرد سالن اجالس ساخته شود و‬ ‫سال ‪ 90‬قرار بود کار ان سریعا اغاز شود که دولت ‪ 100‬میلیارد‬ ‫تومان تعهد کرد اما تنها ‪ 20‬میلیارد تومان داد و شهرداری کار را‬ ‫اغاز کرد‪ .‬وقتی ما رسیدیم ‪ 241‬میلیارد از ‪ 90‬تا ‪ 95‬هزینه شده‬ ‫بود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬وقتی ما امدیم ‪ 87‬میلیارد صورت وضعیت هایی‬ ‫تسویه شد و در مجموع ما هم ‪ 521‬میلیارد تومان هزینه کردیم‬ ‫که می شود تقریبا ‪ 760‬میلیارد و ‪ 470‬میلیارد باقی می ماند‪200 .‬‬ ‫میلیارد ان مربوط به «بی ام اس» است که باید بهره بردار ان را‬ ‫مشخص کند‪ 70 .‬میلیارد تومان باید صرف پشتیبانی شود و ‪200‬‬ ‫میلیارد هم سایر‪ .‬شهردار اصفهان بیان داشت‪ :‬وقتی ما سرکار‬ ‫امدیم گفته شد به دلیل نداشتن ردیف‪ ،‬به پروژه نمی توانیم پول‬ ‫بدهیم و به مترو بودجه می دهیم شما اینجا هزینه کنید و پانزده‬ ‫میلیارد به مترو دادند‪ .‬انجا بودجه هایی هستند که دولت روی‬ ‫ان نظارت دارد و هنوز نتوانستیم پولی به این سمت بیاوریم‪.‬‬ ‫نوروزی افزود‪ :‬پارسال اوراق مشارکت کم بود و پیگیری های‬ ‫زیادی کردیم و هر دوشنبه به تهران رفتیم و برگشتیم تا باالخره‬ ‫‪ 200‬میلیارد برای اینجا به اسم مترو گرفتیم‪ .‬در واقع اینجا ‪200‬‬ ‫میلیارد از مترو طلب نانوشته دارد و من اگر باشم این عدد را در‬ ‫همین مدت زمان باقیمانده تکلیف این عدد را این گونه مشخص‬ ‫می کنم که برای مترو هزینه شود و برای اینجا تالش کردیم ولی‬ ‫می خواهم بگویم اینجا ‪ 200‬میلیارد تومان از مترو طلب نانوشته‬ ‫دارد گرچه ممکن است مدیر بعدی این حرف را رد کند اما در‬ ‫تعهد اخالقی و شفاهی ما با دولت و سازمان مدیریت این بود که‬ ‫‪ 500‬میلیارد تومان ما را ‪ 700‬میلیارد تومان کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سالن اجالس اصفهان مایه سربلندی کشور‬ ‫نوروزی در ادامه گفت‪ :‬این محل ‪ 470‬میلیارد تومان هزینه‬ ‫دارد که از نظر من ‪ 350‬میلیارد تومان یا به عبارتی با ‪200‬‬ ‫میلیارد تومان بودجه کار ان تمام است اما انچه تمام نیست‬ ‫ضرورتا به حضور بهره بردار بستگی دارد که توضیح دادم‪.‬‬ ‫ما حتی پساب هم خریدیم و تمام کارهایی که باید انجام‬ ‫دادیم‪ .‬پس ما از ‪ 1230‬میلیارد تومان‪ 760،‬میلیارد تومانش را‬ ‫صورت وضعیت داشتیم و شاید مقادیر تسویه نشده ای مانده باشد‬ ‫چرا که پروژه ای عظیم با چندین پیمانکار بوده و گاه با چند ماه‬ ‫تاخیر در تسویه پرداختی های همراه شده است‪ .‬جز این همه چیز‬ ‫شفاف است‪ .‬او در پایان گفت‪ :‬امروز شاهد یک افتخار بزرگ‬ ‫برای ایران هستیم و استانداری اصفهان دغدغه این را ندارند‬ ‫که اگر خواستند یک همایش ‪ 2400‬نفره تشکیل دهند نگران‬ ‫محل برگزاری باشند‪.‬‬ ‫مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان‪:‬‬ ‫مرکز همایش های بین المللی‪ ،‬برند شهر اصفهان می شود‬ ‫به گفته مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان در حالی‬ ‫مباحثی مبنی بر نیمه تمام بودن پروژه مرکز همایش های‬ ‫بین المللی اصفهان مطرح شــده که تمام اقدامات عمرانی‬ ‫پروژه به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫محمدرضا برکت به ایمنــا گفت‪ :‬کلنگ احداث پروژه‬ ‫مرکــز همایش هــای بین المللی اصفهــان در تاریخ ‪۱۷‬‬ ‫فروردین ماه ســال ‪ ۹۰‬بر زمین زده شد و با تالش جهادی‬ ‫کارکنان شریف شهرداری تکمیل و به بهره برداری رسید‪،‬‬ ‫این مرکز افتخار جمهوری اســامی خواهد بود‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه این ابر پروژه بین المللی با برند سازی شهر اصفهان‪،‬‬ ‫میزبانی این شــهر در رویدادهای بین المللی را رقم خواهد‬ ‫زد‪ ،‬افــزود‪ :‬در حالی مباحثی مبنی بر نیمه تمام بودن پروژه‬ ‫مرکز همایش های بین المللی اصفهان مطرح شده که تمام‬ ‫اقدامات عمرانی پروژه به اتمام رسیده است‪ ،‬بنابراین از تمام‬ ‫خبرنگاران و عکاسان رسانه های مختلف دعوت می شود‪،‬‬ ‫تمام زوایای بخش های بهره برداری شــده را برای مردم‬ ‫فهیم اصفهان به تصویر کشــیده و گزارش کاملی از ان‬ ‫ارائه کنند‪ .‬مدیر منطقه شــش شهرداری اصفهان با بیان‬ ‫اینکه قســمت عمده باقی مانده پروژه مربوط به سیستم‬ ‫مدیریت هوشــمند یا ‪ ICT‬مرکز همایش ها بوده که نیاز‬ ‫به تامین ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان اعتبار دارد و دلیل اجرا نشدن‬ ‫ان مشــخص نبودن بهره بردار پروژه است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دو‬ ‫ســالن بال روم و سینما نیز هنوز به اتمام نرسیده و حدود‬ ‫‪ ۸۰‬میلیارد تومــان برای تکمیل این بخش ها و حدود ‪۶۰‬‬ ‫میلیارد تومان برای خرید لوازم برقی و کامپیوترها اعتبار نیاز‬ ‫اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای تکمیل پروژه مرکز همایش های‬ ‫بین المللی اصفهان ‪ ۴۶۰‬میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا‬ ‫تجهیزات الزم خریداری و در قسمت های موردنیاز نصب‬ ‫رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان مطرح کرد‪:‬‬ ‫مرکز همایش های بین المللی اصفهان‬ ‫یادگاری برای ایندگان‬ ‫سرمایه گذاری بیش از ‪ ۱۸‬هزار‬ ‫میلیارد ریال در پروژه های‬ ‫مشارکتیاصفهان‬ ‫بهگفتهمدیرعاملسازمانسرمایه گذاریومشارکت های‬ ‫مردمی شهرداری اصفهان ارزش ریالی پروژه های مشارکتی‬ ‫شهر اصفهان در این دوره مدیریت شهری هزار و ‪۸۳۰‬‬ ‫میلیارد تومان است که اورده سرمایه گذاران دو برابر اورده‬ ‫شهرداری بوده است‪.‬‬ ‫شهرام رئیسی به ایمنا گفت‪ :‬از نظر حجم ارزش کل‬ ‫سرمایه گذاری‪ ۱۸ ،‬هزار میلیارد ریال در حوزه قراردادهای‬ ‫منعقد شده در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های‬ ‫مردمی شهرداری سرمایه گذاری شده است‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫محورهای پروژه های مشارکتی چهار سال اخیر که منتج‬ ‫به عقد قرارداد شده در بخش تجاری‪ ،‬اداری و مسکونی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ورزشی و تفریحی‪ ،‬در بخش خدمات عمومی‪،‬‬ ‫حمل ونقل و محیط زیست بوده است‪ .‬مدیرعامل سازمان‬ ‫سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با‬ ‫بیان این که در حوزه های فرهنگی‪ ،‬ورزشی و تفریحی احداث‬ ‫و بهینه سازی و تجهیز اماکن ورزشی انجام شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در حوزه فرهنگی نیز مرمت و احیای حمام تاریخی رهنان‬ ‫به بخش خصوصی واگذار شد‪ .‬او با بیان این که دو سینما در‬ ‫مناطق ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۱‬با مشارکت بخش خصوصی احداث شده‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در بخش خدمات عمومی فضای‬ ‫بالاستفاده بخش زیرین میدان امام علی (ع) در قالب قرارداد‬ ‫مشارکتی به فروشگاه زنجیره ای رفاه واگذار شد‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 12‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4134‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫به گفته رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان‬ ‫مرکز همایش های بین المللی اصفهــان در کنار دیگر اثار‬ ‫تاریخی و میراثی که از ‪ ۵۰۰‬ســال پیش به ما ارث رسیده‪،‬‬ ‫برای ایندگان به یادگار خواهد ماند و می تواند برای سال های‬ ‫سال قابل استفاده باشد‪.‬‬ ‫علیرضا ســاالریان در مورد افتتاح مرکز همایش های‬ ‫بین المللی اصفهــان به ایمنا گفت‪ :‬ایــن روز‪ ،‬روز بزرگی‬ ‫برای من بود که به عنوان یک شــهروند اصفهانی و ایرانی‬ ‫شاهد افتتاح چنین پروژه بزرگی بودم و امیدوارم در اینده با‬ ‫بهره برداری از ان‪ ،‬شاهد برگزاری اجالس بزرگ بین المللی‬ ‫و همایش های مختلف در این شهر بزرگ باشیم‪ .‬او با بیان‬ ‫این که اصفهان برای هر بیننده‪ ،‬گردشــگر و مقام خارجی‬ ‫معروف و مشهور است‪ ،‬افزود‪ :‬این ساختمان مدرن در کنار‬ ‫دیگــر اثار تاریخی و میراثی که از ‪ ۵۰۰‬ســال پیش به ما‬ ‫ارث رسیده‪ ،‬برای ایندگان به یادگار خواهد ماند و می تواند‬ ‫برای سال های سال قابل اســتفاده باشد‪ .‬مرکز بین المللی‬ ‫همایش های اصفهان مانند بســیاری از شهرهای جهان‪،‬‬ ‫نقش تکمیل کننده پایتخت را دارد‪ .‬رئیس نمایندگی وزارت‬ ‫امور خارجه در اصفهان تصریح کرد‪ :‬بسیاری از نشست های‬ ‫مهم چین به جای پکن در شــانگهای برگزار می شود که‬ ‫شــهری مهم برای این امر است‪ ،‬اصفهان نیز این ظرفیت‬ ‫را دارد‪ .‬ساالریان خاطرنشان کرد‪ :‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه در ســفر خود به اصفهــان گفت که اگر خط‬ ‫قطار سریع السیر به تهران تکمیل شود می توان بسیاری از‬ ‫نشست های مهم را بی ان که نگران چگونگی رفت و امد‬ ‫باشیم در این مکان برگزار کنیم‪.‬‬ ‫شود البته انجام این اقدامات حداکثر تا چهار ماه اینده انجام‬ ‫و ســالن های جانبی مرکز همایش ها افتتاح خواهد شــد‪.‬‬ ‫برکت خاطرنشان کرد‪ :‬روز گذشته با حضور رئیس جمهور‬ ‫از طریق ویدئوکنفرانس سالن اصلی مرکز‪ ،‬محوطه سازی‪،‬‬ ‫فضای سبز‪ ،‬اب نماها‪ ،‬معابر عمومی‪ ،‬پارکینگ و هشت ویال‬ ‫همراه با تجهیزات کامل به بهره برداری رســید‪ .‬او ضمن‬ ‫قدردانی از اصحاب جراید و خبرنگاران رسانه ها که در طول‬ ‫پروژه‪ ،‬روزهای چهارشنبه همراه شهرداری بوده و به صورت‬ ‫عملیاتی از مراحل احداث پروژه بازدید کردند‪ ،‬گفت‪ :‬از تمام‬ ‫افرادی که در این سال ها چه قبل از این دوره و چه در این‬ ‫دوره چهارساله کمک کردند همچنین کارکنان منطقه شش‬ ‫شهرداری که در دو ماه گذشته با تالش های شبانه روزی و‬ ‫جهادی برگ زرین دیگری به افتخارات عمرانی این منطقه‬ ‫افزودند قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫سالن اجالس‪ ،‬اصفهان را مهد دموکراسی‬ ‫می کند‬ ‫کرد‪ :‬با تالش مسئوالن شهری و کشوری در دوره های بعدی‬ ‫اختصاص بودجه ملی‪ ،‬شــهردار و شورای ششم این مسیر را‬ ‫ادامه می دهند تا هرچه سریع تر شاهد بهره برداری از این سالن‬ ‫باشــیم‪ .‬برشــان ادامه داد‪ :‬دولتمردان باید برای نرم تر شدن‬ ‫ارتباطات ما با جهان و توســعه ارتباطات دموکراتیک تالش‬ ‫کنند تا بتوانیم اجالس های بین المللی متعددی را در زمینه های‬ ‫مختلف و جریاناتی کــه جنبه های بین المللی دارد برگزار و از‬ ‫ظرفیتی که برای اصفهان با افتتاح این ابرپروژه به وجود امده‪،‬‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهرستان اصفهان‪:‬‬ ‫شرق اصفهان به زودی غیرقابل سکونت می شود‬ ‫به گفته رئیس شورای اسالمی شهرستان اصفهان دولت فعلی وظیفه خود را در خصوص‬ ‫مقابله با بحران اب به نحو احسن انجام نداد و امیدواریم دولت اینده با اقتدار مشکل اب فالت‬ ‫مرکزی را حل کند‪.‬‬ ‫بهگزارشایمنا‪،‬پورمحمدشریعتی نیادراخرینجلسهشورایاسالمیشهرستاناصفهان‬ ‫در دوره پنجم با بیان این که اعضای شورای شهرستان عملکردی رضایت بخش داشتند‬ ‫و تالش کردند انچه هدف خود قرار داده بودند را تا حد توان انجام دهند‪ ،‬به ایمنا گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم انچنان که وارد شورای شهر شدیم‪ ،‬به همان شکل‪ ،‬با وجدانی راحت از شورا خارج‬ ‫شویم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ادوار شورای شهر مانند دو امدادی بوده و الزم است مدیریت های شهری‬ ‫با تالش بیشتر‪ ،‬زمان کمتر و کیفیت باالتری میراث کاری دوره های گذشته را ادامه دهند‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهرستان اصفهان با بیان این که بسیاری از نامزدهای انتخابات شورای شهر‬ ‫بدون دلیل قانونی ردصالحیت شدند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نظارت استصوابی در خصوص مجلس‬ ‫و دولت وجود دارد اما صالحیت شوراها استصوابی نیست؛ بسیاری از نامزدها به دلیل التزام‬ ‫یدانم‬ ‫نداشتن به قانون اساسی و والیت فقیه ردصالحیت شدند در حالی که من هنوز هم نم ‬ ‫چرا و با چه دلیلی می گویند به والیت فقیه و قانون اساسی التزام ندارم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬به خیلی‬ ‫یدانند؛ این افراد‬ ‫از نامزدها ظلم شد و بسیاری از ان ها هنوز هم علت ردصالحیت خود را نم ‬ ‫کسانی بودند که به این نظام اعتقاد دارند و پشتیبان ان هستند اما بدین شکل کنار زده شدند‪.‬‬ ‫شریعتی نیا با اشاره به تاسیس چهار شهرستان در شرق اصفهان‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این مهم باید‬ ‫چند سال پیش اتفاق می افتاد و خدا را شاکریم که پیگیری ها نتیجه داد و شورای شهرستان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫مهار اتش سوزی انبار‬ ‫ضایعات در اران و بیدگل‬ ‫اتش سوزی گسترده انبار ضایعات در اران و بیدگل‬ ‫مهار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬مدیرعامل سازمان‬ ‫اتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اران و بیدگل‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن حادثه که ســاعت ‪ ۱۹‬و ‪ ۴۵‬دقیقه دو‬ ‫روز پیش رخ داد اتش نشــانان همراه با پنج دســتگاه‬ ‫خودروی ســنگین عملیاتی اتش نشانی به محل حادثه‬ ‫اعزام شدند‪ .‬منوچهر برزگر افزود‪ :‬اتش سوزی گسترده‬ ‫از قســمت ضایعات محوطه بیرونی انبار و ســوله اغاز‬ ‫و با تالش دو ســاعته اتش نشــان ها‪ ،‬از سرایت اتش‬ ‫به ســوله ها جلوگیری شــد‪ .‬او با بیان اینکه این حادثه‬ ‫مصدومی نداشت گفت‪ :‬علت وقوع این اتش سوزی در‬ ‫حال بررسی است‪.‬‬ ‫استقرار گروه نجات غریق در‬ ‫مجموعه گردشگری اب ملخ‬ ‫در اینده ای نزدیک برای پیشــگیری از بروز حوادث‬ ‫غرق شدگی گروه نجات غریق در مجموعه گردشگری‬ ‫اب ملخ و ابشار تخت سلیمان مستقر می شود‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرگزاری صداوســیما‪ ،‬رئیس میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و میراث فرهنگی شهرســتان‬ ‫ســمیرم در ارتباط زنده اینترنتی بــا بخش خبری ‪۲۰‬‬ ‫سیمای مرکز اصفهان گفت‪ :‬این مجموعه گردشگری‬ ‫زیبا با طبیعتی بکر در ســال های گذشــته موردتوجه‬ ‫گردشــگران و طبیعــت دوســتان قرارگرفته اســت‪.‬‬ ‫سلیمانیان افزود‪ :‬تفاوت این منطقه گردشگری با دیگر‬ ‫جاذبه های گردشــگری شهرستان ســمیرم در مسیر‬ ‫دسترسی به منطقه در حاشیه رودخانه است که مسیری‬ ‫پرخطر و دسترسی به ان سخت است و گردشگران الزم‬ ‫اســت اطالعات کافی از این مجموعه داشته باشند‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬بی توجهی به عالئم هشداردهنده در طول مسیر و‬ ‫اگاهی نداشتن از مسیر مهمترین عوامل بروز حوادث در‬ ‫این مجموعه گردشگری است‪ .‬رئیس میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و میراث فرهنگی شهرستان سمیرم افزود‪:‬‬ ‫از سال گذشته ایمن سازی ابشار تخت سلیمان در دست‬ ‫اجراســت و قرار است از جوانان مستعد و توانمند روستا‬ ‫برای غریق نجات در این منطقه استفاده شود‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۲۵۰‬ماینر غیرمجاز‬ ‫در علویجه‬ ‫خزانه دار شورای اسالمی شهر اصفهان‪:‬‬ ‫به گفته خزانه دار شــورای اسالمی شهر اصفهان با وجود‬ ‫تمام بی مهری ها و محدودیت ها‪ ،‬عزم و اراده مدیریت شهری‬ ‫اصفهان بر تکمیل پروژه بین المللی اجالس بود‪.‬‬ ‫اصغر برشــان به ایمنا گفت‪ :‬اصفهان یک شهر جهانی و‬ ‫بهترین مکانی اســت که در کشور می تواند مرکز دموکراسی‬ ‫و ارتباطــات جهانی باشــد‪ .‬او افــزود‪ :‬از اغاز اجــرای پروژه‬ ‫ســالن اجالس ‪ ۱۱‬ســال می گذرد که در این سال ها گرفتار‬ ‫بی مهری هایی شــد‪ ،‬اعتبارات ملی به ان داده نشد و این بار‬ ‫را گردن خود شــهر گذاشــتند اما عزم و اراده مسئوالن شهر‬ ‫اصفهان و شهرداران به ویژه شهردار فعلی و دوره پنجم مدیریت‬ ‫شــهری بر این قرار گرفت که این پروژه که نقش بین المللی‬ ‫دارد و می تواند مهد دموکراسی و ارتباطات بین المللی باشد را‬ ‫به سرمنزل مقصود برسانند‪ .‬عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی‬ ‫شــهر اصفهان گفت‪ :‬ســالن اجالس واحدها و قسمت های‬ ‫مختلفی دارد که برخی به تکمیل نشدن عملیات ان اعتراض‬ ‫دارند‪ .‬شهردار در مراســم افتتاحیه به این موضوع اشاره کرد‬ ‫که کارهای بنیادین فاز یک و دو انجام شــده و تاسیسات و‬ ‫تشکیالت ان خریداری و بهره برداری شده است؛ تکمیل این‬ ‫پروژه تا مشخص شدن بهره بردار و بر اساس انچه قرار است‬ ‫استفاده شود‪ ،‬متوقف نگه داشته شده است‪ .‬او اظهار امیدواری‬ ‫اصفهان‬ ‫نیز توانست نقش کوچکی در تحقق این امر داشته باشد‪ .‬او با بیان این که طبق تقسیمات‬ ‫جدید ورزنه‪ ،‬کوهپایه‪ ،‬هرند و جرقویه از اصفهان جدا و هرکدام به صورت جداگانه شهرستان‬ ‫محسوب می شود‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم تاسیس این چهار شهرستان باعث افزایش رفاه و ابادانی‬ ‫ان منطقه شده و خدمات بیشتری به مردم داده شود که یقینا این اقدام موجب استحکام بیشتر‬ ‫نظام مقدس جمهوری اسالمی خواهد شد‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهرستان اصفهان با بیان‬ ‫این که فالت مرکزی ایران چند سال است که دچار خشکسالی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬اصفهان‬ ‫به ویژه در شرق تا چند سال اینده به علت فرونشست زمین و بحران اب خالی از سکنه خواهد‬ ‫شد؛ دولت فعلی وظیفه خود را در خصوص مقابله با بحران اب به نحو احسن انجام نداد و‬ ‫امیدواریم دولت اینده با اقتدار مشکل اب فالت مرکزی را حل کند‪.‬‬ ‫‪ ۲۵۰‬ماینــر غیرمجاز در شــهرک صنعتی علویجه‬ ‫کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرگزاری صداوســیما‪ ،‬رئیس پلیس‬ ‫امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان نجف اباد‬ ‫گفت‪ :‬در بازرسی از کارگاهی در شهرک صنعتی علویجه‬ ‫مزرعه استخراج رمز ارز غیرمجاز کشف شد‪ .‬سرهنگ‬ ‫محمد شــکراللهی با بیان اینکه در ایــن مزرعه ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلووات برق از ترانس کنار کارگاه ســرقت می شــده‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در ادامه بازرســی ها ‪ ۲۵۰‬ماینر غیرمجاز‪۹ ،‬‬ ‫دســتگاه ماینر اتریــوم‪ ۲۵۰ ،‬لیتر مشــروبات الکلی و‬ ‫‪ ۶۸۰۰۰‬لیتر مشــتقات نفتی مظنون به احتکار کشف و‬ ‫ضبط شــد‪ .‬او افزود‪ :‬در این عملیات ‪ ۴‬نفر دســتگیر و‬ ‫تحویل مقامات قضایی شدند‪.‬‬ ‫‪ ۵‬بیمار مبتال به کرونا در‬ ‫منطقه کاشان جان باختند‬ ‫مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان‬ ‫گفت‪ :‬ســه مرد ‪ ۷۳ ،۵۵‬و ‪ ۸۵‬ســاله و ‪ ۲‬زن ‪ ۶۷‬و ‪۷۰‬‬ ‫ساله مبتال به کرونا طی ‪ 48‬ساعت گذشته در مرکزهای‬ ‫درمانی کاشان و اران و بیدگل جان باختند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مریم امیدی اظهار داشــت‪ :‬شمار‬ ‫ازمایش مثبت ویروس کرونا در شهرستان های کاشان‬ ‫و اران و بیــدگل با ثبت ‪ ۳۵۴‬مــورد جدید به ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۹۵‬نفر رســید‪ .‬او افزود‪ :‬اکنون ‪ ۷۸۶‬بیمار مبتال به‬ ‫کرونا در مرکزهای درمانی این منطقه بســتری هستند‬ ‫که از این تعداد‪ ۵۶۴ ،‬نفر در کاشان و ‪ ۲۲۲‬نفر در اران‬ ‫و بیــدگل تحت مراقبت و درمان قرار دارند‪ .‬او شــمار‬ ‫بیماران کووید ‪ ۱۹‬بستری در بخش مراقبت های ویژه‬ ‫مرکزهای درمانی منطقه کاشــان را ‪ ۶۴‬نفر اعالم کرد‬ ‫و افزود‪ ۵۶ :‬از بیماران در کاشــان و هشت نفر در اران‬ ‫و بیدگل بســتری هستند‪ .‬مدیر روابط عمومی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی کاشان اظهار داشت‪ ۲۰۹ :‬هزار و ‪ ۲۶۴‬نفر‬ ‫از اغاز شیوع کرونا (اسفند ‪ )۱۳۹۸‬تاکنون به مرکزهای‬ ‫بستری‪ ،‬تشخیص ســرپایی و درمانی شهرستان های‬ ‫اران و بیدگل و کاشان مراجعه کردند و ‪ ۱۳‬هزار و ‪۱۶۷‬‬ ‫بیمار حاد تنفسی ترخیص شــدند‪ .‬امیدی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫‪ 48‬ساعت گذشــته ‪ ۵۱‬بیمار جدید حاد تنفسی با سن‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۸۵‬ســال در مرکزهای درمانی کاشان و ‪ ۶‬نفر با‬ ‫سن ‪ ۲۲‬تا ‪ ۷۹‬ســال در اران و بیدگل تحت مراقبت و‬ ‫درمان بستری شدند‪ .‬مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی کاشان با بیان اینکه در ‪ 48‬ساعت گذشته ‪۵۲۸‬‬ ‫نفر کلینیک های حاد تنفسی این دانشگاه مراجعه کردند‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ ۲ :‬هزار و ‪ ۲۹۸‬نفر نیز شمار پذیرش بستری‬ ‫موقت در مرکزهای ریفرال (زیر مجموعه) این دانشگاه‬ ‫است‪ .‬وضعیت کرونایی کاشان و اران و بیدگل با تداوم‬ ‫تشدید بحران کرونا در این شهرستان ها قرمز و با توجه‬ ‫به تکمیل ظرفیت بیمارســتان های شــهید بهشتی و‬ ‫سیدالشهدا (ع) اضطراری شده است‪ .‬جمعیت نزدیک به‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزارنفری شهرستان های کاشان و اران و بیدگل‪،‬‬ ‫زیرپوشش خدمات بهداشــتی و درمانی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی کاشان قرار دارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫سه شنبه | ‪ 12‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4134‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫پرداختپاداشبازنشستگان‬ ‫هالل احمر به زودی‬ ‫مدیرکل دفتــر برنامه وبودجه جمعیت هالل احمر از تامین‬ ‫بودجه برای پرداخت پاداش بازنشستگان جمعیت هالل احمر‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش جمعیت هالل احمر‪ ،‬شــهرام میرزایی گفت‪ :‬در‬ ‫سال گذشته ‪ ۵۵۱‬میلیارد ریال برای پاداش پایان خدمت به‬ ‫‪ ۲۱۷‬نفر از بازنشســتگان جمعیت هالل احمر پرداخت شد‪،‬‬ ‫‪ ۸۱‬نفر از این بازنشستگان مربوط به سال ‪ ۱۳۹۸‬و سایرین‬ ‫مربوط به سال ‪ ۱۳۹۹‬بودند‪ .‬او افزود‪ :‬پرونده های کامل شده تا‬ ‫پایان اسفندماه سال گذشته‪ ،‬تامین اعتبار و پاداش به پرسنل‬ ‫بازنشسته پرداخت شــد‪ ،‬تعداد ‪ ۱۳۷‬نفر از بازنشستگان در‬ ‫اواخر ســال ‪ ۹۹‬بازنشسته شده بودند و مدارک انها با تاخیر‬ ‫ارائه شده بود و از سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع و‬ ‫کسری بودجه به علت تحریم های شدید در سال ‪ ۹۹‬و کرونا‪،‬‬ ‫درامدهای دولت و جمعیت هالل احمر کاهش یافته بود و به‬ ‫همین علت امکان پرداخت پاداش این دسته از بازنشستگان‬ ‫مهیا نشده بود‪ .‬او احمر خاطرنشان کرد‪ :‬با اهتمام ویژه رئیس‬ ‫جمعیت هالل احمر و با همکاری سازمان برنامه وبودجه در‬ ‫اواخر هفته گذشته‪ ۲۷۴ ،‬میلیارد و ‪ ۳۸۸‬میلیون ریال به سقف‬ ‫اعتبارات عمومی جمعیت هالل احمر اضافه شد و تخصیص‬ ‫ان صورت گرفت و این تخصیص نیز در اختیار خزانه داری‬ ‫کل قرار گرفت تا از خزانه کل کشــور این تخصیص برای‬ ‫پرداخت پاداش سایر بازنشستگان تامین شود‪ .‬میرزایی گفت‪:‬‬ ‫این تخصیص در اختیار ‪ ۲۵‬استان و ستاد مرکزی هالل احمر‬ ‫قرار خواهد گرفت تا روند پرداخت پاداش بازنشستگان اغاز‬ ‫شــود‪ .‬در این خصوص باید از دبیر کل جمعیت هالل احمر‬ ‫و خزانه دار کل نیز تشــکر کرد زیرا تــاش زیادی در این‬ ‫خصوص انجام داده اند‪.‬‬ ‫اغازفعالیت هایاجتماع محور‬ ‫در مناطق اسیب خیز‬ ‫رئیسسازمانبهزیستیکشورازاغازفعالیت هایاجتماع محور‬ ‫مراکز مثبت زندگی در مناطق اسیب خیز و حاشیه ای خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬امروز هزار مرکز مثبت خدمات بهزیســتی در هزار‬ ‫محله اسیب خیز و حاشیه ای پای کار می ایند‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫وحید قبــادی دانا در ائین اغاز به کار عملیات اجرایی طرح‬ ‫مشترک طرح تحوالت محالت کشور و شروع فعالیت های‬ ‫اجتماع محور مراکز مثبت زندگی در مناطق اســیب خیز و‬ ‫حاشــیه ای افزود‪ ۲ :‬هزار و ‪ ۲۰‬محله اسیب خیز در کشور‬ ‫شناسایی شده که در تقسیم کار ملی‪ ،‬حدود هزار محله از این‬ ‫محالت به عهده بهزیستی گذاشته شده است‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫یکی از دغدغه های رهبر معظم انقالب‪ ،‬اسیب های اجتماعی‬ ‫و مناطق حاشیه ای است‪ ،‬از ماه ها پیش بررسی وضع موجود‬ ‫در این مناطق و اجرای یک اقدام جهادی برای ساماندهی در‬ ‫مناطق اسیب خیز و بافت فرسوده در برنامه کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت‪ :‬امروز در بهزیستی با‬ ‫ظرفیت ســازی در ارتباط با تشکیل مراکز مثبت زندگی در‬ ‫بیش از ‪ ۲۵۰۰‬محله در کشــور ایجادشده است‪ .‬امید است‬ ‫که از این ظرفیت خانواده محور اســتفاده کنیم برای اینکه‬ ‫گام موثر در کاهش اسیب های اجتماعی به ویژه در محالت‬ ‫اسیب خیز داشته باشیم‪ .‬او با اشاره به شعار بهزیستی مبنی‬ ‫بر بهزیســتی در گام دوم؛ هوشمند سازی‪ ،‬محله محوری‪،‬‬ ‫ارتقای سالمت اجتماعی در خانواده افزود‪ :‬این شعار تقریبا‬ ‫در عملکردی که در مراکز خدمات بهزیستی ارائه شده‪ ،‬متبلور‬ ‫و متجلی بوده اســت و امیدواریــم گام موثری در کاهش‬ ‫اسیب های اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی داشته باشیم‪.‬‬ ‫قبادی دانا گفت‪ :‬هدف این است که فعالیت های مراکز مثبت‬ ‫زندگی در قالب فعالیت های اجتماع محور ساماندهی شده و‬ ‫از نیروهای بومی‪ ،‬ظرفیت ها و ســاختار موجود در محالت‬ ‫مانند مســاجد و هیئت ها و از تجمیع همکاری و همسویی‬ ‫این مجموعه استفاده شــود و حاصل ان ارتقای وضعیت‬ ‫اجتماعی شود‪ .‬رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه‬ ‫رصد محله محور اسیب های اجتماعی در دستور کار قرار دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬نیاز است با توجه به تنوع اسیب های اجتماعی‪ ،‬رصد‬ ‫انها بر اساس شرایط فرهنگی و جغرافیایی صورت بگیرد تا‬ ‫بر اساس این رصد مداخله بهنگام در همان زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫به طور مثال علت خودکشی که در تهران صورت می گیرد‬ ‫با علت خودکشی در کهگیلویه و بویراحمد متفاوت است و‬ ‫اقدامات مربوط به ان باید متفاوت باشد‪ .‬قبادی دانا خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ظرفیت سازی که در قالب ساماندهی ‪ ۲۵۰۰‬مرکز مثبت‬ ‫زندگی انجام شد‪ ،‬باعث شد ‪ ۱۳‬هزار نیرو در حوزه روانشناسی‬ ‫و مددکاری پای کار بیایند و انان افراد بومی و تحصیل کرده‬ ‫هستند‪ .‬این امر ظرفیتی ایجاد می کند تا این نیروها ارتباط‬ ‫خوبی با ساکنان برقرار کرده و حمایت طلبی از دستگاه های‬ ‫مربوطه داشته باشند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬امروز هزار مرکز خدمات‬ ‫در هزار محله اســیب خیز و حاشیه ای پای کار می ایند که‬ ‫امید است قدم موثری در حوزه کاهش اسیب های اجتماعی‬ ‫داشته باشیم‪ .‬امروز برخی اسیب های نوپدید بر پنج اسیب‬ ‫برشمرده شده اضافه شده و امید است با فعالیت های جهادی‬ ‫این اسیب ها کاهش یابد‪ .‬پنج اسیب اجتماعی شامل اعتیاد‪،‬‬ ‫حاشیه نشینی‪ ،‬طالق‪ ،‬مفاسد اخالقی و اجتماعی و بیکاری‬ ‫اســت‪ .‬صدور مجوز برای تاسیس مراکز خدمات بهزیستی‬ ‫(مثبت زندگی) به استناد بند ‪ ۴‬ماده ‪ ۲۶‬قانون تنظیم بخشی‬ ‫از مقررات مالی دولت و بخشنامه شماره ‪۹۰۰/۹۸/۱۲۹۳۰۶‬‬ ‫در نخســتین روز دی ماه ســال ‪ ،۱۳۹۸‬ایجاد این مراکز از‬ ‫اردیبهشــت ماه امسال ‪ -‬ســال ‪ - ۱۳۹۹‬در دستور کار این‬ ‫ســازمان قرار گرفت و فراخوان ثبت تقاضای صدور مجوز‬ ‫نیز از ‪ ۲۲‬اردیبهشت ماه امسال اغاز شد‪ .‬خدمات ‪ ۲۲‬گانه ای‬ ‫در مراکز مثبت زندگی از جمله تشکیل پرونده‪ ،‬پاسخگویی‬ ‫به مراجعان‪ ،‬نیازســنجی های محلی‪ ،‬شناسایی داوطلبان و‬ ‫خیرین‪ ،‬اگاه سازی معلوالن و اموزش های مهارت زندگی و‬ ‫غربالگری ارائه می شود‪ .‬رئیس سازمان بهزیستی کشور از‬ ‫اغاز فعالیت های اجتماع محور مراکز مثبت زندگی در مناطق‬ ‫اســیب خیز و حاشــیه ای خبر داد و گفت‪ :‬امروز هزار مرکز‬ ‫مثبت خدمات بهزیستی در هزار محله اسیب خیز و حاشیه ای‬ ‫پای کارمی ایند‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان خبر داد‬ ‫اختصاص ظرفیت بیمارستان های تامین اجتماعی به بیماران کرونایی‬ ‫به گفته مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان‬ ‫تمام ظرفیت بیمارســتان فاطمه زهرا (س) نجف اباد و در‬ ‫بیمارستان های غرضی و شریعتی هرکدام ‪ ۱۵۰‬تخت به‬ ‫بیماران مبتال به کووید اختصاص داد ه شده همچنین ‪۲۸‬‬ ‫درمانگاه تامین اجتماعی استان اصفهان کلینیک های حاد‬ ‫تنفسی دارند‪.‬‬ ‫علــی اعتصام پــور در خصــوص اخریــن وضعیت‬ ‫بیمارســتان های تامین اجتماع در ارائه خدمت به بیماران‬ ‫کرونا‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬در شــرایط بحرانی و وخیمی به سر‬ ‫می بریــم و هر روز به امار بیماران کرونا افزوده می شــود‬ ‫و میزان رعایت پروتکل ها بســیار کاهش یافته اســت و‬ ‫روند ســختی پیش رو داریم‪.‬او با تاکید بر اینکه حجم کار‬ ‫زیاد و از توان نیروها کاســته شــده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫خدمت رسانی به بیماران به نیروی انسانی نیاز است و اگر‬ ‫داوطلبانی باشــند از حضور ان ها برای ارائه خدمات بهتر‬ ‫و بیشــتر به بیماران کمک می گیریــم‪ ،‬در حال حاضر با‬ ‫ظرفیت موجود می توانیم به بیماران اورژانســی و بخشی‬ ‫از بیماران مبتال به کرونا خدمت رســانی کنیم و ظرفیت‬ ‫بیمارستان های تامین اجتماعی در حال تکمیل شدن است‪.‬‬ ‫مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در موج پنجم و وجــود جهش های مختلف کرونا و‬ ‫عدم رعایت دستورالعمل های بهداشــتی مقابله با شیوع‬ ‫کرونا امار بیماران بستری در همه بیمارستان های استان‬ ‫و بیمارستان های تامین اجتماعی افزایش داشته و اگر این‬ ‫روند کنترل نشــود‪ ،‬شرایط خوبی پیش بینی نمی شود‪.‬او با‬ ‫تاکید بر اینکه کادر درمانی در بیمارستان های ریفرال کرونا‬ ‫تامین اجتماعی با تمام توان در حال فعالیت هستند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در موج های قبلی کرونا به این تعداد از بیمار نمی رسیدیم‪،‬‬ ‫اما با وجود شرایط فعلی احتمال دارد روزهای اینده بیماران‬ ‫در تمام اســتان و نه تنها بیمارستان های تامین اجتماعی‬ ‫برای بستری شدن در صف انتظار بمانند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اختصاص‪ ۳۰۰‬تخت در بیمارستان های غرضی‬ ‫و شریعتی به بیماران کرونایی‬ ‫اعتصام پور با بیان اینکه سه بیمارستان تامین اجتماعی‬ ‫استان اصفهان به بیماران مبتال به کرونا خدمات می دهد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بخشــی از ظرفیت بیمارستان های غرضی و‬ ‫شــریعتی در اصفهان نیز به بیمــاران کرونایی اختصاص‬ ‫یافته و در غرب اســتان تمام ظرفیت بیمارستان فاطمه‬ ‫زهرا (س) نجف اباد برای بیماران اورژانسی غیر کرونایی‬ ‫اختصاص داده شــده‪ ،‬بیمارســتان غرضی و شــریعتی‬ ‫به صورت هم زمان‪ ،‬هرکدام ‪ ۱۵۰‬تخت برای بیماران مبتال‬ ‫به کووید اختصاص داده اند و بخش هایی را نیز برای سایر‬ ‫بیماران اورژانسی در نظر گرفته ایم‪.‬او با بیان اینکه امیدوارم‬ ‫از نظر تخت های بیمارستانی مشکلی نداشته باشیم‪ ،‬اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬رعایت پروتکل های بهداشــتی در کنترل بیماری‬ ‫در موج پنجم نقش پررنگی دارد و امیدواریم با ســرعت‬ ‫گرفتن واکسیناسیون هر چه زودتر بیماری کنترل شود‪ ،‬در‬ ‫بیمارستان شریعتی ‪ ۱۵۰‬تخت نیز برای بیماران اورژانسی‬ ‫غیر کرونایی اختصاص داده شــده و به صورت ‪ ۲۴‬ساعته‬ ‫اماده خدمت رسانی به بیماران جنوب اصفهان است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فعالیت کلینیک های حاد تنفســی در ‪۲۸‬‬ ‫درمانگاه تامین اجتماعی استان اصفهان‬ ‫مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به‬ ‫اینکه واکسیناسیون کادر درمان و بیمارستان های تامین‬ ‫اجتماعی انجام شــده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تعدادی از کادر‬ ‫درمان تامین اجتماعی به کرونا مبتال شدند اما فوت شده‬ ‫به دلیل کرونا نداشتیم‪.‬او با اشاره به فعالیت کلینیک های‬ ‫حاد تنفسی و درمان ســرپایی‪ ،‬گفت‪ ۲۸ :‬درمانگاه تامین‬ ‫اجتماعی اســتان اصفهان کلینیک های حاد تنفسی دارند‬ ‫و جراحی های غیر اورژانسی در تمام استان تعطیل است‪،‬‬ ‫اما خدمات دیگــر در پاراکلینیک های تامین اجتماعی به‬ ‫مردم ارائه می شــود و موارد اورژانسی غیر کرونایی نیز در‬ ‫هر سه بیمارســتان تامین اجتماعی دایر است‪.‬اعتصام پور‬ ‫گفــت‪ :‬در برخی موارد از جمله زنــان و زایمان و جراحی‬ ‫نیز بیمارســتان غرضی در شــمال اصفهــان به بیماران‬ ‫خدمت رسانی می کند‪.‬‬ ‫معاون اموزش متوسطه اموزش وپرورش استان اصفهان خبر داد‬ ‫ازمون پایه دهم مدارس نمونه دولتی با حضور ‪12‬هزار نفر‬ ‫به گفته معاون اموزش متوســطه اموزش وپرورش اســتان‬ ‫اصفهان‪ ،‬ازمون مدارس نمونه دولتی پایه دهم روز جمعه ‪۱۵‬‬ ‫مردادماه با حضور ‪ ۱۲‬هزار دانش اموز در بیش از ‪ ۲۰‬منطقه و‬ ‫ناحیه اموزش وپرورش به طور همزمان برگزار می شود‪.‬‬ ‫محمدرضا ناظــم زاده در خصوص برگزاری ازمون پایه دهم‬ ‫مــدارس نمونه دولتی‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬مقرر بود این ازمون در‬ ‫‪ ۱۸‬تیرماه برگزار شود که در نهایت مجوز برگزاری ان برای‬ ‫‪ ۱۵‬مرداد ماه صادر شــده و جمعه این هفته برگزار می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬با توجه به این که فرایند ثبت نام مدارس به نوعی‬ ‫درگیر برگزاری این ازمون اســت روز جمعه ازمون مدارس‬ ‫نمونه دولتی در بیش از ‪ ۲۰‬منطقه و ناحیه اموزش وپرورش‬ ‫که برخوردار از این مدارس باشــند بــا رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی به طور همزمان برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پذیرش دانش اموزان بر مبنای معدل پایه‬ ‫نهم و نمره ازمون ورودی‬ ‫معاون اموزش متوســطه اموزش وپرورش استان اصفهان‪،‬‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬در حال حاضر پذیــرش دانش اموزان ورودی‬ ‫برای مدارس نمونه دولتی پایه دهم بر مبنای ارزشیابی پایان‬ ‫نوبت دوم پایه نهم و معــدل پایانی این پایه به همراه نمره‬ ‫ازمون محاســبه می شــود و در نهایت همه این موارد برای‬ ‫اعالم نتیجه ازمون ورودی دبیرستان مورد تقاضای انها در‬ ‫رتبه سوم علوم انسانی کنکور ‪:۱۴۰۰‬‬ ‫موفقیت درگرو انگیزه و تالش فردی است‬ ‫هم زمان با اعالم نتایج کنکور سراســری ســوت اغاز‬ ‫رقابــت برای داوطلبــان کنکــور ‪ ،۱۴۰۱‬در قالب مطالعه‪،‬‬ ‫مشاوره کالس های اموزشــی و ‪ ...‬برای ورود به دانشگاه‪،‬‬ ‫کسب علم و تحصیل در رشته موردعالقه و نیاز روز جامعه‬ ‫در راســتای سازندگی و شکوفایی ایران زمین نواخته شد‪.‬در‬ ‫شرایطی که نیاز جامعه به کسب فن و مهارت بیش ازپیش‬ ‫احساس می شود‪ ،‬نگرانی و دلهره در بین داوطلبان در راستای‬ ‫توفیق ورود به دانشــگاه و بهره مندی از ابــزار و امکانات‬ ‫کمک اموزشی نیز دغدغه خانواده هاست‪ ،‬اما رتبه سوم علوم‬ ‫انسانی کنکور ‪ ۱۴۰۰‬از شهرستان شاهین شهر و میمه نگاهی‬ ‫متفاوت را برای مخاطبان ایســنا شرح می دهد‪.‬محمدجواد‬ ‫مهدیان با پایان تحصیالت متوسطه اول وارد حوزه علمیه‬ ‫شد و چهار سال به تحصیالت حوزوی پرداخت‪ ،‬اما احساس‬ ‫تکلیف برای کمک به جامعه از طریق علم دانشگاهی او را به‬ ‫تطبیق دروس و کسب دیپلم انسانی سوق می دهد‪.‬او پس از‬ ‫کسب دیپلم انسانی برای موفقیت در کنکور سراسری راهی‬ ‫پر از مصائب و سختی در پیش رو داشته و در این بار می گوید‪:‬‬ ‫کنکور برای محک میزان دانش و اشراف بر دروس الزم و‬ ‫ضروری است‪ ،‬اما یکی از مصائب اصلی ان در رشته انسانی‬ ‫حفظیات بیش از حد بود زیرا برخی منابع کنکور نظیر دروس‬ ‫منطق و فلســفه با وجود بار علمی متناســب قابلیت طرح‬ ‫سواالت دو پهلو و مبهم بسیاری را دارد و در کنارش دروسی‬ ‫مانند؛ جغرافیا‪ ،‬علوم اجتماعی و تاریخ با ضریب کمتری در‬ ‫کنکور از بضاعت علمی و جذابیت بیشتری برخوردارند که‬ ‫همین امر سبب ایجاد فاصله طبقاتی در کنکور بوده و بیش‬ ‫از هر چیز نیاز به بروز رسانی منابع و دروس علمی در کنکور‬ ‫را یاداور می شود‪.‬رتبه سوم کنکور انسانی ‪ ،۱۴۰۰‬موفقیتش‬ ‫را حاصل مطالعه زیاد و پاسخگویی بیش از ‪ ۸۰‬هزار تست‬ ‫دانسته و ادامه می دهد‪ :‬بر طبق تجربه ام موفقیت در کنکور‬ ‫بیش از امکاناتی نظیر؛ کالس های اموزشــی‪ ،‬ازمون های‬ ‫ازمایشــی‪ ،‬مشــاوره ها و ‪ ...‬درگرو انگیزه فردی و تالش‬ ‫همه جانبه برای نیل به مقصود و موفقیت است‪.‬مهدیان در‬ ‫پاســخ به اینکه چشم انداز اینده و ماحصل تالش دیروزش‬ ‫را در کسب چه مدارج علمی می داند‪ ،‬می گوید‪ :‬اخذ مدرک‬ ‫دانشــگاهی به ذات برایش فاقد ارزش اســت‪ ،‬تحصیالت‬ ‫دانشــگاهی اگر در اختیار جامعه بــرای خدمت به مردم و‬ ‫حل مشکالت اجتماعی و جامعه به کارگرفته شود ارزشمند‬ ‫است‪.‬او با بیان اینکه انگیزه و عالقه فردی اش تحصیل در‬ ‫رشــته فلسفه و علوم نظری است ادامه می دهد‪ :‬با توجه به‬ ‫نظر گرفته می شــود‪.‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬حداقل معدلی که‬ ‫دانش اموز برای ورود به مــدارس نمونه دولتی نیاز دارد ‪۱۸‬‬ ‫به باال اســت و سواالت ازمون از کتاب های درسی پایه نهم‬ ‫سال تحصیلی ‪ ١٣٩٩-١۴٠٠‬طرح می شود‪.‬ناظم زاده‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬قریب به ‪ ۱۲‬هزار دانش اموز در ازمون پایه دهم مدارس‬ ‫نمونه دولتی ســال تحصیلی ‪ ۱۴۰۰-۱۴۰۱‬شرکت می کنند‬ ‫و هر مدرســه به فراخور کالس های موجود نسبت به جذب‬ ‫دانش امــوز اقدام می کند و از این تعداد ‪ ۲۰‬الی ‪ ۳۰‬درصد در‬ ‫نهایت پس از قبولی به مــدارس نمونه دولتی راه می یابند‪.‬‬ ‫معاون اموزش متوسطه اموزش وپرورش استان اصفهان‪ ،‬در‬ ‫خصوص لزوم رعایت موارد بهداشــتی در روز ازمون‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به این که این ازمون در شرایط حاد کرونایی برگزار‬ ‫می شود مســئوالن مدارس و مناطق اموزش وپرورش موارد‬ ‫بهداشــتی را رعایت می کنند و الزم اســت دانش اموزان و‬ ‫خانواده ها نسبت به رعایت موازین بهداشتی‪ ،‬زدن ماسک و‬ ‫فاصله گرفتن فرزندشان با مابقی دانش اموزان توجه الزم را‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫شــنیده ها چون امکان تحصیل در دو رشته را دارد حقوق‬ ‫دانشــگاه تهران و تحصیل در علــم اقتصاد از اولویت های‬ ‫او اســت‪ ،‬زیرا معتقد است در فضای علمی و نخبگانی این‬ ‫دو رشته می تواند راهگشا و چاره ساز جامعه باشد‪.‬رتبه سوم‬ ‫علوم انسانی ‪ ،۱۴۰۰‬تصریح می کند‪ :‬اقتصاد زیربنای جامعه‬ ‫است که رفتارها‪ ،‬کنش ها و ساختار یک جامعه بر مبنای ان‬ ‫شکل می گیرد و اگر اقتصاد یک جامعه معیوب باشد قطعا ان‬ ‫جامعه توفیق چندانی در توسعه و پیشرفت نخواهد داشت‪ ،‬از‬ ‫سوی دیگر اگر قانون گذاری در جامعه در راستای ریل گذاری‬ ‫اقتصادی مناسب‪ ،‬برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فاصله‬ ‫طبقاتی باشد می توان مردم را از اسارت دنیا و ظواهرش خارج‬ ‫و به ارامش رســاند‪.‬مهدیان خانواده را پشتوانه اصلی برای‬ ‫کسب موفقیت می داند و می گوید‪ :‬پدرش شرایط رویایی و‬ ‫اســتثنایی را در خانه مهیا کرد‪ ،‬به نحوی که شرایط درس‬ ‫خواندن در سکوت مطلق خانه برای روزانه ‪ ۱۲‬ساعت مطالعه‬ ‫داشته و مادرش که حامی و مشوق اصلی او بود نیز در شب‬ ‫کنکور با حمایت های معنوی و روحی ارامش بی نظیری را به‬ ‫او تزریق کرده است‪.‬‬ ‫حضور ‪ 1/4‬میلیون کالس اولی در سال جاری‬ ‫معاون امــوزش ابتدایــی وزارت اموزش وپرورش با بیان‬ ‫اینکه پیش بینی ما برای پایه اول ابتدایی طبق امار ســازمان‬ ‫ثبت احوال این است که امسال یک میلیون و ‪ ۴۰۷‬هزار نفر وارد‬ ‫مدارس می شوند گفت‪ :‬امسال اطالعات اسمی جمعیت افراد‬ ‫الزم التعلیم از سوی ثبت احوال در اختیار ما قرار گرفته که در‬ ‫شناسایی زودهنگام بازماندگان احتمالی از تحصیل موثر است‪.‬‬ ‫رضوان حکیم زاده در توضیح اخرین روند ثبت نام دانش‬ ‫اموزان در مدارس برای ســال تحصیلی جدید به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫روند ثبت نام در مدارس از زمان ابالغ دستورالعمل ثبت نام از‬ ‫‪۲۲‬اردیبهشت ماه تاکنون با مشکل خاصی روبه رو نبوده است و‬ ‫روند ثبت نام همچنان ادامه دارد‪.‬او افزود‪ :‬البته برخی چالش ها‬ ‫وجود داشته که در زمان خود مرتفع شده است‪ .‬به دلیل اینکه‬ ‫دانش اموزان کالس اول باید در برنامه غربالگری ســامت‬ ‫شرکت کنند‪ ،‬حتما باید حضوری به مدرسه مراجعه کنند‪ ،‬اما برای‬ ‫سهولت بیشتر‪ ،‬پیش ثبت نام الکترونیکی را برایشان در سامانه‬ ‫تعریف کردیم‪.‬معاون اموزش ابتدایی وزارت اموزش وپرورش‬ ‫بیان اینکه برخی خانواده ها به علت اینکه اولین بار به صورت‬ ‫الکترونیکی ثبت نام می کنند دشواری هایی را تجربه کردند که‬ ‫به اشــکاالت کار با سامانه برمی گردد گفت‪ :‬هر زمان به ما از‬ ‫سوی اســتان ها‪ ،‬گزارش اشکال داده می شود‪ ،‬سریع به حوزه‬ ‫فناوری منتقل می کنیم که سریع ترتیب اثر داده و مشکل را‬ ‫برطرف می کنند‪.‬حکیم زاده ادامه داد‪ :‬برای دوره متوسطه نیز‬ ‫ثبت نام ها پس از اعالم نتایج و هدایت تحصیلی اغازشــده و‬ ‫گزارش ها حاکی از ان اســت که روند ثبت نام ها به خوبی در‬ ‫حال انجام اســت‪.‬او با بیان اینکه در روند ثبت نام‪ ،‬همکاری‬ ‫خوبی با سازمان اموزش وپرورش استثنایی داشتیم گفت‪ :‬شمار‬ ‫پایگاه های ســنجش و تعداد افراد به کار گرفته شده نسبت‬ ‫به سال گذشــته افزایش یافته و خوشبختانه امر سنجش‪ ،‬به‬ ‫شکل خوب و روانی در حال انجام است‪ .‬امسال برای سنجش‬ ‫ســامت ‪ ۶۰۰‬هزار کودک پیش دبســتانی نیز هدف گذاری‬ ‫کرده ایم که امید است تحقق یابد‪ .‬اگر بتوانیم در سنین پایین تر‬ ‫غربالگری را انجام دهیم امــکان مداخالت به هنگام‪ ،‬زودتر‬ ‫فراهم می شود‪.‬معاون اموزش ابتدایی وزارت اموزش وپرورش‬ ‫درباره جمعیت دانش اموزی امسال و براورد افزایش این میزان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پیش بینی ما برای پایه اول ابتدایی طبق امار سازمان‬ ‫ثبت احوال این است که امسال یک میلیون و ‪ ۴۰۷‬هزار نفر وارد‬ ‫مدارس می شوند‪ .‬یک اتفاق خوبی که امسال افتاد این بود که‬ ‫اطالعات اسمی جمعیت افراد الزم التعلیم از سوی ثبت احوال در‬ ‫اختیار ما قرار گرفت و از ابتدا در سامانه ما بارگذاری شد‪.‬حکیم‬ ‫زاده ادامه داد‪ :‬این امر‪ ،‬امکان شناسایی ان دسته از دانش اموزان‬ ‫که به هر دلیل برای ثبت نام مراجعه نمی کنند را سریعتر فراهم‬ ‫می کند و یک گام روبه جلو برای شناسایی زودهنگام بازماندگان‬ ‫احتمالی از تحصیل است‪ .‬تا ثبت نام به اتمام نرسد نمی توانیم‬ ‫پیش بینی کنیم چه تعداد افزایش جمعیت دانش اموزی داریم‪،‬‬ ‫اما سال گذشته با وجود انکه درگیر کرونا بودیم تعداد ثبت نام‬ ‫کنندگان ‪ ۲.۸‬درصد افزایش داشت که دالیل مختلفی می تواند‬ ‫داشته باشد پیش بینی ما برای امسال هم این است که بتوانیم‬ ‫همه جمعیت الزم التعلیم را به موقع ثبت نام کنیم‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫واکسیناسیونکرونا‬ ‫دانشگاه اصفهان اغاز شد‬ ‫بـه گفته معاون دانشـجویی دانشـگاه اصفهـان تزریق‬ ‫واکسـن بـا واکسیناسـیون ‪ ۱۳۰‬نفـر از کارکنـان‬ ‫انتظامـات‪ ،‬دفتر فنی و فضای سـبز دانشـگاه اصفهان‬ ‫اغـاز شـد و از دیـروز واکسیناسـیون اسـاتید در تمـام‬ ‫رده های سـنی و کارکنان طبق رده سـنی اعالم شـده‬ ‫بـا ظرفیـت ‪ ۲۵۰‬نفـر در روز ادامـه می یابـد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسـنا‪ ،‬مرتضی حاج حسـینی بـا اعالم این‬ ‫خبـر‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬بـا توجـه بـه در پیش بودن سـال‬ ‫تحصیلـی جدید و اهمیت سلامت اسـتادان‪ ،‬کارکنان‬ ‫و دانشـجویان از یـک طـرف و ازدحامی کـه در مراکز‬ ‫واکسیناسـیون وجـود دارد‪ ،‬پـس از رایزنی هایـی که با‬ ‫مرکـز بهداشـت و دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان‬ ‫انجـام شـد‪ ،‬مقـرر شـد بـا توجـه به فضـا‪ ،‬امکانـات و‬ ‫ظرفیتـی کـه در دانشـگاه وجـود دارد برای رفـاه حال‬ ‫همکاران دانشـگاهی واحدی به منظور واکسیناسـیون‬ ‫راه انـدازی شـود تـا در یـک فضـای ارام و بـدون‬ ‫اسـترس واکسیناسـیون همـکاران دانشـگاهی انجـام‬ ‫شـود کـه در ایـن ارتباط سـالن نیلفـروش زاده تجهیز‬ ‫و امـاده خدمت رسـانی شـد‪ .‬او در ارتبـاط بـا اولویـت‬ ‫واکسیناسـیون خانواده اموزش عالی دانشـگاه اصفهان‬ ‫اعلام کـرد‪ :‬بنـا بـر تصمیمات سـتاد ملـی مبـارزه با‬ ‫کرونـا تمـام اعضـای هیـات علمـی در تمـام رده های‬ ‫سـنی و کارکنان بر اسـاس رده سـنی اعالمی از سوی‬ ‫سـتاد ملـی کرونا می تواننـد طبق نوبتی که بـرای انها‬ ‫پیامـک می شـود بـه سـالن نیلفـروش زاده مراجعـه و‬ ‫جهـت واکسیناسـیون اقدام کننـد‪ .‬معاون دانشـجویی‬ ‫دانشـگاه اصفهـان افزود‪ :‬امـروز کار تزریق واکسـن با‬ ‫واکسیناسـیون ‪ ۱۳۰‬نفـر از کارکنـان انتظامـات‪ ،‬دفتر‬ ‫فنـی و فضـای سـبز دانشـگاه اغـاز شـد و از امـروز‬ ‫واکسیناسـیون اسـاتید در رده هـای سـنی و کارکنـان‬ ‫طبـق رده سـنی اعلام شـده بـا ظرفیـت ‪ ۲۵۰‬نفر در‬ ‫روز ادامـه می یابـد‪ .‬حـاج حسـینی همچنیـن اعلام‬ ‫کرد‪ :‬واکسـینه کردن دانشـجویان تحصیالت تکمیلی‬ ‫کـه در ازمایشـگاه و خوابـگاه حضـور دارنـد نیـز در‬ ‫دسـتور کار اسـت و همـکاران مرکز بهداشـت در حال‬ ‫هماهنگی هسـتند تـا در اینده نزدیک واکسیناسـیون‬ ‫ایـن دانشـجویان نیـز اغـاز شـود‪ .‬او در مـورد نـوع‬ ‫واکسـن گفـت‪ً :‬‬ ‫فعلا انچـه در اختیـار ما قـرار گرفته‬ ‫واکسـن سـینوفارم اسـت‪ .‬او در مـورد افـرادی که دوز‬ ‫اول را دریافـت کرده انـد‪ ،‬گفـت فعلا تزریـق بـرای‬ ‫نوبـت اول انجـام می شـود و بـه دلیـل اینکـه ممکن‬ ‫اسـت واکسـنی کـه ایـن افـراد در نوبـت اول دریافت‬ ‫کرده انـد بـا واکسـنی کـه تزریـق می شـود تفـاوت‬ ‫داشـته باشـد بهتر اسـت ایـن افـراد به همـان محلی‬ ‫کـه دوز اول را دریافـت کرده انـد مراجعـه کنند‪ .‬معاون‬ ‫دانشـجویی دانشـگاه درباره افرادی کـه به کرونا مبتال‬ ‫شـده اند نیـز گفـت‪ :‬ایـن افـراد باید بـا پزشـک مرکز‬ ‫بهداشـت که در سـالن نیلفروش زاده مسـتقر است در‬ ‫خصـوص زمان مناسـب برای واکسیناسـیون با شـرح‬ ‫حـال خـود مشـورت کنند‪ .‬حاج حسـینی افـزود‪ :‬طبق‬ ‫توافقـی کـه بـا مرکـز بهداشـت اسـتان داشـتیم و در‬ ‫راسـتای کمـک بـه واکسیناسـیون ملـی‪ ،‬افـراد درجه‬ ‫اول خانـواده اعضـای هیـات علمـی و کارمنـدان نیـز‬ ‫می تواننـد بـر اسـاس رده سـنی اعلام شـده از طرف‬ ‫سـتاد ملی مبارزه با کرونا‪ ،‬در دانشـگاه واکسـینه شوند‬ ‫کـه در این خصوص مرکز بهداشـت دانشـگاه در حال‬ ‫برنامه ریـزی اسـت‪.‬‬ ‫حمایت از ‪ 1117‬فرزند یتیم‬ ‫و نیازمند در دهه والیت و‬ ‫امامت‬ ‫‪ 163‬حامـی اصفهانـی‪ ،‬همزمـان در دهـه والیـت و‬ ‫امامـت‪ ،‬حمایـت هـزار و ‪ 117‬فرزند یتیـم و نیازمند را‬ ‫بـر عهـده گرفتند‪.‬‬ ‫عباسـعلی زارعان قائـم مقام کمیته امـداد امام خمینی‬ ‫(ره) اسـتان اصفهـان‪ ،‬بـا اشـاره به اینکـه ‪ 1353‬فرزند‬ ‫یتیـم و نیازمنـد تحـت حمایـت ایـن نهـاد‪ ،‬از خانواده‬ ‫سـادات هسـتند‪ ،‬اظهـار داشـت‪ 163 :‬حامـی نیکوکار‪،‬‬ ‫سرپرسـتی مادی و معنـوی هـزار و ‪ 117‬فرزند یتیم و‬ ‫نیازمنـد را در دهـه والیـت و امامت بر عهـده گرفتند‪.‬‬ ‫قائـم مقـام کمیتـه امـداد اسـتان اصفهـان ادامـه داد‪:‬‬ ‫حامیـان فرزندان تحـت حمایت اصفهانـی در این ایام‬ ‫بالـغ بـر ‪ 3‬میلیـارد و ‪ 300‬میلیـون تومان بـه فرزندان‬ ‫معنـوی خـود مسـاعدت کردنـد‪ .‬زارعـان بـا اشـاره به‬ ‫اینکـه در حال حاضـر ‪ 77‬فرزند تحت پوشـش کمیته‬ ‫امـداد در انتظـار حمایت هـای مـردم نیکوکار هسـتند‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬بی تردیـد در تلاش هسـتیم بـا یـاری حامیان‬ ‫و همچنیـن جـذب خیـران بیشـتر‪ ،‬میانگیـن سـرانه‬ ‫دریافتـی ایتـام و فرزندان محسـنین اسـتان را افزایش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره بـه اینکـه حمایـت از ایتـام و نیازمنـدان‬ ‫نبایـد در امـور مالـی و معیشـتی خالصه شـود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بـرای حمایـت از فرزنـدان یتیـم و نیازمنـد در کنـار‬ ‫سـایر نیازهـا‪ ،‬بایـد مسـائل مرتبط بـه امـور فرهنگی‬ ‫و اینـده تحصیلـی انهـا نیـز در اولویـت توجه باشـد تا‬ ‫ضمـن حمایت از سـرمایه های اجتماعـی و جلوگیری‬ ‫از بیـن نسـلی شـدن فقـر‪ ،‬از ثمـرات معنـوی ان نیـز‬ ‫برخـوردار شـوند‪ .‬قائـم مقـام کمیتـه امـداد اصفهان با‬ ‫بیـان اینکه بسـتر الکترونیکـی برای پرداخـت حامیان‬ ‫فراهـم اسـت‪ ،‬تاکید کـرد‪ :‬کمک های مـردم و خیران‬ ‫بـه طـور مسـتقیم بـه حسـاب فرزنـدان معنـوی انها‬ ‫واریـز می شـود و متقاضیـان مشـارکت در ایـن طـرح‬ ‫می تواننـد بـا مراجعه بـه نشـانی ‪ekram.emdad.ir‬‬ ‫در ایـن طـرح ثبت نـام کننـد‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سینمای ایران‬ ‫اکران انالین منوط به مجوز‬ ‫شورای صنفی شد‬ ‫مرتضی شایسته دبیر و سخنگوی شورای صنفی نمایش از‬ ‫تقاضای دو فیلم برای نمایش عمومی گفت‪.‬‬ ‫مرتضی شایسته دبیر و سخنگوی شورای صنفی نمایش‬ ‫در گفتگو با مهر درباره خروجی جلسه امروز ‪ ۱۰‬مردادماه‬ ‫گفت‪ :‬در جلسه امروز اقای سجاد نوروزی از سوی انجمن‬ ‫سینماداران به عنوان عضو جدید این شورا به جای اقای‬ ‫غالمرضا فرجی معرفی شدند‪ ،‬البته ما قدردان از خدمات‬ ‫اقای فرجی هستیم و از ایشان نیز تشکر کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در جلسه امروز دو فیلم «گیسوم» به کارگردانی‬ ‫نوید به تویی و «مورچه خوار» ساخته شاهد احمدلو تقاضای‬ ‫اکران کردند که مقرر شد بعد از عقد قرارداد با سینماداران‪،‬‬ ‫این قرارداد را به شورای ارائه دهد تا به ان ها نوبت اکران‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫شایسته مطرح کرد‪ :‬در این جلسه همچنین مطرح شد‬ ‫فیلم هایی که تمایل به اکران انالین دارند باید قبل از این‬ ‫کار از شورای صنفی نمایش‪ ،‬مجوز بگیرند‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای صنفی نمایش عنوان کرد‪ :‬ما برای بعد‬ ‫از دهه اول ماه محرم برنامه ای جهت اکران داریم که بعدا‬ ‫انها را تشریح می کنیم‪.‬‬ ‫تدارک حسین پارسایی برای‬ ‫بازتولید یک اجرای مناسبتی‬ ‫حسین پارسایی قصد دارد نمایش «خواهرانه به وقت‬ ‫خیزران» را بازتولید کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این کارگردان در نظر دارد در صورت‬ ‫فراهم بودن شرایط اجرای تئاتر‪ ،‬این نمایش را از ‪ ۴‬مهرماه‬ ‫همزمان با اربعین حسینی و دهه اخر ماه صفر به صحنه‬ ‫ببرد‪«.‬خواهرانه به وقت خیزران» کابوس کودکی است که‬ ‫در برهوتی سوزان از رازی کهنه اگاه می شود و پا در وادی‬ ‫سفری بی بازگشت می گذارد‪.‬‬ ‫این نمایش در ادامه سه گانه عاشورایی پارسایی در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬در تاالر وحدت روی صحنه رفت و حاال او قصد‬ ‫دارد با همکاری محمدرضا کوهستانی در مقام نویسنده‬ ‫و علی براتی به عنوان تهیه کننده و ترکیبی از هنرمندان‬ ‫شناخته شده و جوان ان را معاصر سازی و بازتولید کند‪.‬‬ ‫پارسایی سال گذشته دو نمایش «علمدار» را به‬ ‫تهیه کنندگی پرویز پرستویی و «سرباز» را با همراهی‬ ‫علی براتی به عنوان مجری طرح و طراح حرکت با‬ ‫گروهی از هنرمندان و نوازندگان به صحنه برد که عالوه‬ ‫بر تماشاگران حضوری با رعایت فاصله گذاری‪ ،‬به صورت‬ ‫انالین در معرض دید عموم قرار گرفت‪.‬‬ ‫«قصیده گاو سفید» در‬ ‫جشنوارهادینبورگ‬ ‫«قصیده گاو سفید» به کارگردانی بهتاش صناعی ها‪،‬‬ ‫مریم مقدم و تهیه کنندگی غالمرضا موسوی در جدیدترین‬ ‫حضور جهانی خود به جشنواره ادینبورگ اسکاتلند دعوت‬ ‫شد‪.‬هفتاد و چهارمین دوره جشنواره فیلم ادینبورگ در حالی‬ ‫برگزار می شود که فیلم «قصیده گاو سفید» تنها نماینده‬ ‫سینمای ایران در بخش فیلم های بلند داستانی حضور‬ ‫دارد و مستند «رادیوگرافی یک خانواده» ساخته فیروزه‬ ‫خسروانی و محصول مشترک ایران‪ ،‬نروژ و سوئیس نیز‬ ‫در بخش اثار مستند این جشنواره سینمایی نمایش خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 12‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4134‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شانس «قهرمان» اصغر فرهادی برای معرفی به اسکار‬ ‫طبق قوانین جدید اکادمی اسکار‪ ،‬فیلم ها در صورت اکران‬ ‫در کشوری غیر از کشور مبدا نیز می توانند واجد شرایط رقابت در‬ ‫شاخه بهترین فیلم بین المللی جوایز سینمایی اسکار شوند‪.‬‬ ‫اکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار تحت تاثیر‬ ‫همه گیری جهانی ویروس کرونا‪ ،‬در دو سال اخیر تغییراتی را‬ ‫برای تسهیل حضور اثار در این جوایز سینمایی ایجاد کرده است‬ ‫و شاخه بهترین فیلم بین المللی نیز به سبب حضور نمایندگان‬ ‫رسمی کشورهای دیگر‪ ،‬دستخوش تغییراتی شده است‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬امسال نیز همچون دوره گذشته و به سبب‬ ‫تعطیلی سینماها در برخی از مناطق جهان‪ ،‬فیلم هایی که از‬ ‫پیش برنامه اکران سینمایی داشته اند اما درنهایت در ابتدا از‬ ‫طریق سامانه های نمایش انالین معتبر اکران شدند نیز می توانند‬ ‫تحت شرایطی واجد شرایط رقابت در شاخه بهترین فیلم جوایز‬ ‫سینمایی اسکار شوند‪.‬همچنین بر اساس قوانین نود و چهارمین‬ ‫دوره جوایز سینمایی اسکار و برای تسهیل حضور اثار سینمایی‬ ‫در این جوایز در شرایط کنونی‪ ،‬فیلم ها برای معرفی رسمی برای‬ ‫حضور در شاخه بهترین فیلم بین المللی‪ ،‬الزاما نیاز به اکران در‬ ‫کشور مبدا ندارند و درصورتی که در یکی از کشورها (غیر از امریکا‬ ‫و کشورهای تحت قلمرو ان) به مدت حداقل هفت روز پیایی‬ ‫اکران تجاری داشته باشند‪ ،‬در صورت داشتن دیگر شرایط‪ ،‬واجد‬ ‫معرفی به عنوان نماینده رسمی کشور معرفی کننده خواهند شد‪.‬‬ ‫طبق قوانین معمول اکادمی‪ ،‬فیلم ها برای حضور در شاخه‬ ‫بهترین فیلم بین المللی اسکار ‪ ،۲۰۲۲‬باید در حد فاصل بین اول‬ ‫ژانویه تا ‪ ۳۱‬دسامبر ‪ ۱۲( ۲۰۲۱‬دی ‪ ۱۳۹۹‬تا ‪ ۱۰‬دی ‪)۱۴۰۰‬‬ ‫در کشور مبدا حداقل هفت روز اکران سینمایی داشته داشته‬ ‫باشند‪ .‬در ایران تنها ‪ ۱۱‬فیلم تاکنون در این بازه زمانی اکران‬ ‫سینمایی شده اند که شامل «دیدن این فیلم جرم است» به‬ ‫کارگردانی رضا زهتابچیان (اغاز اکران ‪« ،)۱۶/۱۰/۱۳۹۹‬این جا‬ ‫هم باران می بارد» به کارگردانی نادر طریقت (اغاز اکران‬ ‫‪« ،)۲۲/۱۱/۱۳۹۹‬ان شب» به کارگردانی کوروش اهری (اغاز‬ ‫اکران ‪« ،)۰۶/۱۲/۱۳۹۹‬الله» به کارگردانی اسداهلل نیک نژاد‬ ‫(اغاز اکران ‪« ،)۲۷/۱۲/۱۳۹۹‬تکخال» به کارگردانی مجید‬ ‫مافی (اغاز اکران ‪« ،)۲۷/۱۲/۱۳۹۹‬خون شد» به کارگردانی‬ ‫مسعود کیمیایی (اغاز اکران ‪« ،)۲۷/۱۲/۱۳۹۹‬هفته ای یک‬ ‫بار ادم باش» به کارگردانی شهرام شاه حسینی (اغاز اکران‬ ‫‪« ،)۱۲/۲۷/۱۳۹۹‬مدیترانه» به کارگردانی هادی حاجتمند‬ ‫(اغاز اکران ‪« ،)۰۴/۰۵/۱۴۰۰‬قصه عشق پدرم» به کارگردانی‬ ‫محمدرضا ورزی (اغاز اکران ‪« ،)۰۴۳۱/۱۴۰۰‬سیا باز» به‬ ‫کارگردانی حمید همتی (اغاز اکران ‪ )۳۰/۰۴/۱۴۰۰‬و «دینامیت»‬ ‫به کارگردانی مسعود اطیابی (اغاز اکران ‪ )۱۰/۰۴/۱۴۰۰‬می شوند‪.‬‬ ‫فیلم «قهرمان» به کارگردانی اصغر فرهادی پس از حضور موفق‬ ‫در جشنواره فیلم کن و کسب جایزه بزرگ هیات داوران این‬ ‫رویداد سینمایی‪ ،‬بخت نخست انتخاب به عنوان نماینده رسمی‬ ‫ایران در شاخه بهترین فیلم بین المللی نود و چهارمین دوره جوایز‬ ‫سینمایی اسکار است‪.‬هنوز تاریخ اکران «قهرمان» در ایران‬ ‫مشخص نشده اما این فیلم قرار است از ‪ ۱۲‬نوامبر در سوئد و از‬ ‫‪ ۲۲‬دسامبر در فرانسه اکران عمومی شود و در این صورت و طبق‬ ‫قوانین اسکار می تواند بدون اکران در ایران نیز به عنوان نماینده‬ ‫کشورمان در شاخه بهترین فیلم بین المللی نود و چهارمین دوره‬ ‫جوایز سینمایی اسکار انتخاب شود‪.‬‬ ‫کمپانی امازون‪ ،‬پخش فیلم «قهرمان» در امریکا را در اختیار‬ ‫دارد و این فیلم برای این که بتواند در سایر شاخه های اسکار‬ ‫‪ ،۲۰۲۲‬واجد شرایط رقابت شود باید در بازه زمانی تعیین شده در‬ ‫امریکا اکران شود‪ .‬اصغر فرهادی را به عنوان یکی از شانس های‬ ‫شاخه بهترین کارگردانی اسکار پیش رو نیز معرفی کرده اند‪ .‬تاریخ‬ ‫اکران «قهرمان» در امریکا نیز هنوز مشخص نیست‪.‬‬ ‫اخرین مهلت معرفی نماینده رسمی کشورها برای حضور در‬ ‫شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار‪ ۱۵ ،‬دسامبر (‪ ۲۴‬شهریور)‬ ‫است‪.‬‬ ‫دواین جانسون با فیلم جنگلی اش صدرنشین گیشه ها شد‬ ‫«گشــت و گذار در جنگل» جدیدترین فیلم دواین‬ ‫جانســون در صدر فروش در گیشــه سینماهای امریکا‬ ‫نشست‪.‬‬ ‫به گزارش ورایتی‪« ،‬گشت گذار در جنگل» فیلم جدید‬ ‫دواین جانســون که در ان با امیلی بالنت هم بازی شده‬ ‫با فروش ‪ ۳۴.۲‬میلیــون دالری خود در اولین اخر هفته‬ ‫اکرانش فروش اول سینماهای امریکا را به نام خود ثبت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این فیلم در عین حال به صورت هم زمان از ســوی‬ ‫دیزنی در سرویس انالین دیزنی پالس هم در دسترس‬ ‫مخاطبان قرار گرفته و ‪ ۳۰‬میلیون دالر نیز از ان سرویس‬ ‫کسب کرده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که این فیلم هم زمان با گسترش‬ ‫ســویه دلتای ویروس کرونا راهی ســینماها شــده که‬ ‫خانواده ها را از رفتن به سینماها بازداشته است‪.‬‬ ‫در بازار بین المللی هم «گشــت وگذار در جنگل» از‬ ‫اکران در ‪ ۴۷‬منطقه در مجموع ‪ ۲۷.۶‬میلیون دالر کسب‬ ‫کرد و مجموع فروش جهانی خود را به ‪ ۶۱.۸‬میلیون دالر‬ ‫ظرف ‪ ۳‬روز اول اکرانش رساند‪.‬‬ ‫برای فیلمی که با بودجه ‪ ۲۰۰‬میلیون دالری ساخته‬ ‫شده چنین فروشــی باید بسیار نارحت کننده باشد اما در‬ ‫شرایط کرونا که سینماها تالش دارند تا دوباره روی پای‬ ‫خود بایســتند‪ ،‬می تواند قابل قبول محسوب شود‪ .‬با این‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-857‬برابـر ارا صـادره هیـات هـای موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعـارض متقاضیـان محرز گردیده اسـت لذا مشـخصات متقاضیان و املاک مورد تقاضا به‬ ‫شـرح زیـر بـه منظـور اطلاع عمـوم در دو نوبت به فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهـی می شـود‪ .‬در صورتی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد و امالک تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یکمـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مرجع‬ ‫قضایـی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیـف ‪ -۱‬رای شـماره ‪ -۳۳۲۱‬مـورخ ‪ 1400/03/22‬هیـات اول اقـای مجیـد فتح به شناسـنامه‬ ‫شـماره ‪ ۱۵۷۱‬کدملـی ‪ ۱۲۸۶۹۲۰۷۸۷‬صـادره اصفهـان فرزنـد عبـاس در ششـدانگ یـک باب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 213/15‬مترمربـع پالک شـماره ‪ ۶۶‬اصلـی واقع در اصفهـان بخش ‪۱۴‬‬ ‫حـوزه ثبـت ملک غـرب اصفهان از مالکیت احمـد ذوالفقاری عاشـق ابادی از سـند ‪ ۶۰۴۶‬مورخ‬ ‫‪ 1350/6/7‬دفترخانـه ‪ ۱۰۳‬اصفهـان مـورد ثبت صفحه ‪ ۴۸۰‬دفتر ‪ ۱۴۹‬املاک و با توجه به نامه‬ ‫شـماره ‪ 16/1400/373‬مـورخ ‪ 1400/1/11‬اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشـار نوبت اول‪ 1400/04/28 :‬تاریخ انتشـار نوبت دوم‪ 1400/05/12 :‬شـهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسـناد و املاک غرب اصفهـان ‪/1166057‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-859‬برابـر ارا صـادره هیـات هـای موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعـارض متقاضیـان محرز گردیده اسـت لذا مشـخصات متقاضیان و املاک مورد تقاضا به‬ ‫شـرح زیـر بـه منظـور اطلاع عمـوم در دو نوبت به فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهـی می شـود‪ .‬در صورتی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد و امالک تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یکمـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مرجع‬ ‫قضایـی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شـماره ‪-۴۲۰۰‬مورخ ‪ 1400/04/06‬هیات چهارم خانم افسـانه شـاه سنائی گنیرانی‬ ‫بـه شناسـنامه شـماره ‪ ۱۲۷۱۴۰۸۹۹۶‬کدملـی ‪ ۱۲۷۱۴۰۸۹۹۶‬صادره اصفهان فرزنـد باقر در یک‬ ‫و نیـم دانـگ مشـاع از ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت ‪ 118/50‬مترمربع قسـمتی از‬ ‫پلاک شـماره ‪ ۳۵۱‬فرعـی از ‪ ۲۱‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ‪ ۱۴‬حـوزه ثبـت ملک غرب‬ ‫اصفهـان از شـماره ‪ ۳۶۸۱۲‬مـورخ ‪ 1399/12/18‬دفترخانه شـماره ‪ ۳۷۱‬اصفهان‪.‬‬ ‫ردیـف ‪ -۲‬رای شـماره ‪ 1400/04/06 -۴۲۰۱‬هیـات چهـارم اقـای وحیـد باقـری به شناسـنامه‬ ‫شـماره ‪ ۱۷۷۰۹‬کدملـی ‪ ۱۲۹۲۳۳۰۴۷۳‬صـادره اصفهـان فرزنـد رضا در یک و نیم دانگ مشـاع‬ ‫از ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت ‪ 118/50‬مترمربع قسـمتی از پالک شـماره ‪۳۵۱‬‬ ‫فرعـی از ‪ ۲۱‬اصلـی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از شـماره ‪۳۶۸۱۲‬‬ ‫مـورخ ‪ 1399/12/18‬دفترخانه شـماره ‪ ۳۷۱‬اصفهان‪.‬‬ ‫ردیـف ‪-۳‬رای شـماره ‪ 1400/04/06 -۴۱۹۹‬هیـات چهارم خانم فاطمه شـاه سـنائی گنیرانی به‬ ‫شناسـنامه شـماره ‪ ۲۱‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۱۲۲۵۳۹‬صادره اصفهان فرزند محمدحسـین در سـه دانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت ‪ 118/50‬مترمربع قسـمتی از پالک شماره‬ ‫حال نمی تــوان نتیجه گرفت که این فیلم بتواند حداقل‬ ‫در ســینما هزینه خودش را دربیاورد؛ زیرا فیلمی با این‬ ‫هزینه ها باید حداقل ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر در گیشه جهانی‬ ‫بفروشد تا بتوان گفت هزینه هایش را تامین کرده است‪.‬‬ ‫در عیــن حال دیزنی از همه امکاناتش بهره گرفته و‬ ‫از سرویس نمایش انالین خود هم کمک گرفته تا بتواند‬ ‫بــا ‪ ۳۰‬دالر این فیلم را در اختیار مخاطب خود قرار دهد‬ ‫و خانواده هایی را که در خانه نشسته اند نیز با خود همراه‬ ‫کند‪ .‬این همان استراتژی است که دیزنی برای فیلم های‬ ‫دیگر دوران کرونایی یعنی «کروئال» و «بیوه سیاه» نیز‬ ‫‪ ۳۵۱‬فرعـی از ‪ ۲۱‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از شـماره‬ ‫‪ ۳۶۸۱۲‬مـورخ ‪ 1399/12/18‬دفترخانه شـماره ‪ ۳۷۱‬اصفهان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشـار نوبت اول‪ 1400/04/28 :‬تاریخ انتشـار نوبت دوم‪ 1400/05/12 :‬شـهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسـناد و امالک غرب اصفهـان ‪/1166015‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-862‬برابـر ارا صـادره هیـات هـای موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعـارض متقاضیـان محرز گردیده اسـت لذا مشـخصات متقاضیان و املاک مورد تقاضا به‬ ‫شـرح زیـر بـه منظـور اطلاع عمـوم در دو نوبت به فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهـی می شـود‪ .‬در صورتی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد و امالک تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یکمـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مرجع‬ ‫قضایـی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیـف ‪ -۱‬رای شـماره ‪-۳۱۷۷‬مـورخ ‪ 1400/03/19‬هیـات اول اقـای سـعید صباغـی رنانـی به‬ ‫شناسـنامه شـماره ‪ ۱۲۷۰۹4۹۲۹۲‬کدملـی ‪ ۱۲۷۰۹4۹۲۹۲‬صـادره اصفهـان فرزند محمدعلی در‬ ‫ششـدانگ یـک بـاب مغازه بـه مسـاحت ‪ 38/50‬متر مربع قسـمتی از پلاک شـماره ‪ 34‬اصلی‬ ‫واقـع در اصفهـان بخـش ‪ 14‬حوزه ثبت ملـک غرب اصفهان از مالکیـت محمدعلی و غالمرضا‬ ‫صباغـی رنانـی از سـند شـماره ‪ ۱۰۱۷۲۳‬مـورخ ‪ 1360/11/25‬دفترخانه شـماره ‪ ۷‬اصفهان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشـار نوبت اول‪ 1400/04/28 :‬تاریخ انتشـار نوبت دوم‪ 1400/05/12 :‬شـهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسـناد و املاک غرب اصفهـان ‪/1166090‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-1029‬احترامـا نظـر بـه اینکه اقـای احمد عرب بافرانی فرزند محمد علی بـا ارایه یک برگ‬ ‫استشـهاد محلـی کـه هویت و امضا شـهود رسـما گواهی شـده مدعی فقدان سـند چهـار دانگ‬ ‫مشـاع از شـش دانـگ یـک درب خانه پالک ثبتـی ‪ 659‬فرعـی از ‪ 19627‬اصلـی واقع بخش ‪2‬‬ ‫حـوزه ثبـت نایین ‪ -‬کـه در صفحه‪ 60‬دفتر ‪ 91‬املاک ذیل ثبت ‪ 2593‬بنامش سـابقه ثبت دارد‬ ‫و معامله دیگری نسـبت به ان انجام نشـده – می باشـند و درخواسـت صدور سند مالکیت سهم‬ ‫االرث نمـوده لـذا طبـق مـاده ‪ 120‬اصالحـی ایین نامـه قانون ثبـت مراتب اگهی می شـود که‬ ‫هـر کـس مدعـی انجام معامله نسـبت به ملک مزبـور یا وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد‬ ‫از تاریـخ انتشـار ایـن اگهی تـا ‪ 10‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خـود را کتبا با مدارک مثبت‬ ‫تسـلیم نمایـد در صورت انقضـا مدت مذکور و عدم وصـول واخواهی و یا وصـول واخواهی بدون‬ ‫ارایه سـند مالکیت یا سـند معامله در صدور سـند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫ابـاذر مهیمـن – مدیر واحد ثبتـی حوزه ثبت ملک نایین م الـف‪1171835‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-1028‬احترامـا نظـر بـه اینکـه خانـم صدیقـه پوربافرانـی فرزند محمـد رضی بـا ارایه یک‬ ‫برگ استشـهاد محلی که هویت و امضا شـهود رسـما گواهی شـده مدعی فقدان سـند دو دانگ‬ ‫مشـاع از شـش دانـگ یـک درب خانـه پلاک ثبتـی ‪ 659‬فرعـی از ‪ 19627‬اصلـی واقع بخش‬ ‫‪ 2‬حـوزه ثبـت ناییـن ‪ -‬کـه در صفحه‪ 22‬دفتـر ‪ 39‬امالک ذیـل ثبت ‪ 2593‬تحت عنوان شـش‬ ‫دانگ زمین به نام اقای حسـین حسـینیان نایینی فرزند اسـداله سـابقه ثبت دارد و مع الواسـطه‬ ‫بـه موجب سـند انتقـال ‪ 29562‬مورخـه ‪ 78/01/30‬دفتر خانه اسـناد رسـمی ‪ 2‬ناییـن دو دانگ‬ ‫مشـاع از شـش دانـگ ان بـه خانـم صدیقه پوریافرانـی فرزند محمـد رضی منتقل شـده – می‬ ‫باشـد و درخواسـت صـدور سـند مالکیت سـهم االرث نموده لذا طبـق مـاده ‪ 120‬اصالحی ایین‬ ‫به کار گرفته اســت‪ .‬دیزنی یکشنبه اعالم کرد این فیلم‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون دالر در سرویس انالین کسب کرده که نصف‬ ‫مبلغی اســت که «بیوه سیاه» در این سرویس به دست‬ ‫اورده بود‪.‬‬ ‫کارگردانی فیلم خانوادگی «گشت و گذار در جنگل»‬ ‫بر عهده ژاومه کویت‪-‬سرا بوده که ان را برمبنای پارک‬ ‫موضوعی دیزنی ساخته است‪ .‬جسی پلمونز‪ ،‬ادگار رامیرز‪،‬‬ ‫جک وایتهال و پل جیامتی دیگر بازیگران فیلم هستند‪.‬‬ ‫داستان فیلم در اوایل قرن بیستم و در حال و هوای جنگ‬ ‫جهانی اول می گذرد و در ان جانســون در نقش کاپیتان‬ ‫یک قایق به نام فرانک ظاهر شده است‪ .‬وی همراه یک‬ ‫دانشــمند پرابهت بریتانیایی با بازی بالنت و برادرش به‬ ‫ماموریت کشف درختی شفابخش در دل جنگل می روند و‬ ‫باید با حیوانات وحشی و رقیب المانی خود نیز مبارزه کنند‪.‬‬ ‫دیزنی امیدوار اســت بتواند بــا ادامه همین موضوع‬ ‫مجموعه فیلم هایی بســازد که بتواننــد در حد و اندازه‬ ‫«دزدان دریایی کاراییب» ظاهر شوند‪.‬‬ ‫نمره ای که این فیلم از منتقدان دریافت کرده ‪ A‬منفی‬ ‫بوده اســت ولی انها با ظرفیت تبدیل شدن این فیلم در‬ ‫ابعاد یک فرنچایز موافق نیستند زیرا معتقدند این روزها‬ ‫فیلم کالسیک اکشن هالیوودی جای گسترش چندانی‬ ‫چون فیلم های «جومانجی» و «دنیای ژوراسیک» ندارد‪.‬‬ ‫این فیلم در اصل قرار بود ‪ ۱۱‬اکتبر ‪ ۲۰۱۹‬اکران شود‬ ‫ولی بعد به تابستان ‪ ۲۰۲۰‬منتقل شد و در نهایت این اخر‬ ‫هفته اکرانش را اغاز کرد‪.‬‬ ‫فیلم ترسناک «پیر» ساخته جدید شیاماالن که در اخر‬ ‫هفته پیش صدر جدول فروش را در اختیار داشت در ادامه‬ ‫اکرانش ‪ ۶۰‬درصد از فروشش کاسته شد و از نمایش در‬ ‫‪ ۳۳۷۹‬سالن سینما تنها ‪ ۶.۷۶‬میلیون دالر کسب کرد تا‬ ‫مجموع فروشش در هفته اول به ‪ ۳۰‬میلیون دالر برسد‪.‬‬ ‫در بازار بین المللی نیز نمایش در ‪ ۴۴‬منطقه ‪ ۷.۵‬میلیون‬ ‫دالر دیگر فروش کرد و در مجموع فروش فیلم در بازار‬ ‫جهانی به ‪ ۴۸‬میلیون دالر رسید‪.‬‬ ‫نامـه قانـون ثبـت مراتـب اگهـی می شـود که هـر کس مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملک‬ ‫مزبـور یـا وجـود سـند مالکیـت نزد خـود می باشـد از تاریخ انتشـار این اگهـی تـا ‪ 10‬روز به این‬ ‫اداره مراجعـه و اعتـراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسـلیم نماید در صـورت انقضا مدت مذکور‬ ‫و عـدم وصـول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارایه سـند مالکیت یا سـند معاملـه در صدور‬ ‫المثنـی سـند مالکیـت طبق مقـررات اقدام خواهد شـد‪ .‬ابـاذر مهیمـن – مدیر واحد ثبتـی حوزه‬ ‫ثبـت ملک نایین م الـف‪1171868‬‬ ‫ابالغ وقت دادرسی‬ ‫‪ -1-1026‬شـماره پرونـده‪ 99/352 :‬تاریـخ‪ 400/5/2 :‬بـه اسـتحضار مـی رسـاند نظـر به اینکه‬ ‫پرونده کالسـه ‪ 99/352‬از مجید عباسـی فرزند رضا به طرفیت اقایان مهران و حسـن عباسـی‬ ‫و خانمهـا عفـت‪ ،‬زهرا‪ ،‬الهام عباسـی همگـی فرزندان متوفـی و خانم صدیقه حسـن زاده زوجه‬ ‫متوفـی در ایـن شـعبه تحـت نظـر اسـت‪ ،‬نظر بـه اینکـه مرحوم اقـای رضا عباسـی به شـماره‬ ‫شناسـنامه ‪ ۷‬کـه در مـورخ ‪ 94/9/20‬فوت شـده اسـت لذا مراتـب متن زیر یک نوبـت در جراید‬ ‫کثیراالنتشـار ثبت شـده و یک نسـخه جهت درج در پرونده به این شـعبه تحویل گردد ‪:‬نظر به‬ ‫اینکـه متوفـی اقای رضا عباسـی به شـماره شناسـنامه ‪ ۷‬در مـورخ ‪ 94/9/20‬فوت نموده اسـت‬ ‫چنانچـه ورثـه یـا نماینده قانونـی انها‪ ،‬بسـتانکاران‪ ،‬مدیونین بـه متوفی و هر شـخص دیگر که‬ ‫حقـی بـر ترکه متوفی دارنـد در سـاعت ‪ ۱۴:۳۰‬برابر با مـورخ ‪ 1400/7/17‬در محل شـورای حل‬ ‫اختالف شهرسـتان مبارکه شـعبه ‪ ۶‬حقوقی واقع در زیباشـهر روبه روی پارک ناصر خسرو جهت‬ ‫تحریر ترکه حاضر شـوند ‪.‬دبیر شـعبه ششـم شـورای حل اختالف شهرسـتان مبارکه ‪ -‬نصوحی‬ ‫‪/1172386‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-1033‬نظر به اینکه خسـرو نیازی به اسـتناد دو برگ استشـهادیه محلی که هویت و امضاء‬ ‫شـهود رسـما گواهی شـده مدعی است که سـند مالکیت به شـماره سـریال ‪ ۳۶۸۲۰۷‬مربوط به‬ ‫تمامت ششـدانگ پالک ‪ ۹۳۳‬فرعی از ‪ -۴۰‬اصلی (بمسـاحت ششـدانگ ‪ 260/3‬متر مربع) واقع‬ ‫در بخـش ‪ 8‬ثبـت اصفهان کـه در دفتر املاک الکترونیـک شـماره ‪۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۶۵۴‬‬ ‫بخـش ‪ ۹‬ثبـت اصفهان به نامش ثبت و صادر و تسـلیم گردیده اسـت‪ .‬طبـق اعالم مالک بعلت‬ ‫نامعلـوم مفقود شـده اسـت)و درخواسـت صدور سـند مالکیـت المثنی نموده لـذا برابر مـاده ‪۱۲۰‬‬ ‫اصالحـی ائیـن نامـه قانون ثبت اگهی می شـود که هر کـس مدعی انجام معامله غیـر از انچه‬ ‫در این اگهی ذکر شـده نسـبت به ان یا وجود سـند مالکیت مزبور نزد خود باشـد از تاریخ انتشـار‬ ‫ایـن اگهـی تـا ‪ ۱۰‬روز به ایـن اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سـند مالکیت‬ ‫یا سـند معامله تسـلیم نماید تـا مراتب صورتمجلس و اصـل ان به ارائه کننده مسـترد گردد‪ .‬اگر‬ ‫ظـرف مهلـت مقرر اعتراضی نرسـد یـا در صورت اعتراض اصل سـند ارائه نشـود المثنای سـند‬ ‫مالکیـت مذکـور صـادر و به متقاضی تسـلیم خواهد شـد‪ .‬مظاهر نصـر الهی‪ -‬رئیـس اداره ثبت‬ ‫اسـناد و امالک مبارکـه ‪ /1173172‬م الف‬ ‫اگهی تغییرات شرکت ار گون صنعت سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت‬ ‫‪ 40508‬و شناسه ملی ‪10260581865‬‬ ‫به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ‪ 1399/12/20‬تصمیمات‬ ‫ذیـل اتخـاذ شـد ‪ - :‬موسسـه حسابرسـی اذریـن حسـاب حسـابداران رسـمی شناسـه ملـی‬ ‫‪ 10100602370‬و شـماره ثبـت ‪ 2482‬و امیرحسـین میرصیـدزاده کدملـی ‪ 1282331795‬به‬ ‫ترتیـب بسـمت بـازرس اصلـی و علی البدل شـرکت بـرای مدت یکسـال انتخاب شـدند‪- .‬‬ ‫روزنامـه اصفهـان امـروز جهت درج اگهی های شـرکت تعییـن گردید‪ .‬اداره کل ثبت اسـناد و‬ ‫املاک اسـتان اصفهان اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری اصفهـان (‪)1172862‬‬ ‫فرهنگ وهنر‬ ‫قفسه‬ ‫‪5‬‬ ‫امار فروش طرح تابستانه‬ ‫کتاب ‪ ،۱۴۰۰‬در دو روز نخست‬ ‫اعالم شد‬ ‫با گذشت دو روز از طرح تابستانه کتاب ‪ ،۱۴۰۰‬مردم‪١٣٧ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ٧٠٢‬نسخه کتاب را خریداری کردند‪.‬‬ ‫نخست هجدهمین دوره‬ ‫به گزارش خبرانالین‪ ،‬در دو روز‬ ‫ِ‬ ‫طرح های توزیع یارانه کتاب با عنوان تابستانه کتاب ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫‪ ١٣٧‬هزار و ‪ ٧٠٢‬نسخه کتاب به ارزش ‪ ٧٩‬میلیارد و ‪٢٧٠‬‬ ‫میلیون و ‪ ١٧٥‬هزار و ‪ ٩٨٩‬ریال‪ ،‬توسط ‪ ۹۷۴‬کتابفروشی‬ ‫در سراسر کشور‪ ،‬به فروش رسید‪.‬‬ ‫استان تهران با ‪ ۱۶۲‬کتابفروشی و فروش ‪ ٢٠‬هزار و ‪۶۶٢‬‬ ‫نسخه کتاب به مبلغ ‪ ١٢‬میلیارد و ‪ ٢٠٧‬میلیون و ‪ ۶۶٣‬هزار‬ ‫و ‪ ٩٠‬ریال توانست ‪ ١٥‬درصد از کل فروش در این طرح را‬ ‫از بین ‪ ۳۱‬استان کشور به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫در تابستانه کتاب ‪ ،۱۴۰۰‬تاکنون تهران‪ ،‬خراسان رضوی‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬قم‪ ،‬فارس‪ ،‬گیالن‪ ،‬اذربایجان شرقی ‪ ،‬مازندران‪،‬‬ ‫خوزستان و کردستان به عنوان پرفروش ترین استان ها بر‬ ‫اساس تعداد کتاب معرفی شدند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬استان های تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬خراسان رضوی‪،‬‬ ‫قم‪ ،‬فارس‪ ،‬گیالن‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬کردستان‪ ،‬مازندران‬ ‫و خوزستان‪ ،‬تاکنون به عنوان پرفروش ترین استان ها به‬ ‫لحاظ مبلغ فروش در طرح «تابستانه کتاب‪ »۱۴۰۰‬شناخته‬ ‫شده اند‪.‬در طرح تابستانه کتاب ‪ ،۱۴۰۰‬خریداران می توانند تا‬ ‫پانزدهم مرداد با مراجعه به کتابفروشی های عضو طرح‪ ،‬‬ ‫کتاب های عمومی‪ ،‬کودک و نوجوان و دانشگاهی را با‬ ‫یارانه ‪ ۲۰‬درصدی خریداری کنند‪.‬‬ ‫قاب جادویی‬ ‫«روزگار جوانی ‪ »۳‬داستان‬ ‫مستقلیدارد‬ ‫سعید زارعی که در سریال «روزگار جوانی ‪ »۳‬نقش یک‬ ‫دانشجوی اصفهانی را بازی می کند‪ ،‬گفت‪ :‬فصل سوم این‬ ‫سریال داستان فصل دوم را ادامه نمی دهد و ماجراهای‬ ‫مستقلیدارد‪.‬‬ ‫سعید زارعی بازیگر سریال های زندگی زیباست و روزگار‬ ‫جوانی ‪ ۳‬در گفتگو با ایرنا اظهار داشت‪ :‬سریال روزگار‬ ‫جوانی ‪ ۳‬ربطی به فصل یک و دو ندارد‪ .‬پنج نفر دانشجوی‬ ‫جدید وارد یک خانه می شوند و هر بار اتفاقاتی می افتد‪.‬‬ ‫برخی تصور می کنند این پنج نفر فرزندان ان دانشجویان‬ ‫فصل یک هستند که این طور نیست‪.‬‬ ‫وی که در سریال زندگی زیباست نقش یک جوان عاشق‬ ‫را بازی می کند افزود‪ :‬نقشم در سریال روزگار جوانی ‪۲‬‬ ‫متفاوت است و در این سریال بار کمدی بر دوش من‬ ‫است‪ .‬تا حاال کمدی بازی نکرده ام و این نقش برایم خیلی‬ ‫هیجان انگیز است‪ .‬من نقش یک جوان اصفهانی را دارم‬ ‫که با لهجه صحبت می کند‪.‬‬ ‫زارعی درباره برداشت خودش از نقش «سعید» در سریال‬ ‫زندگی زیباست گفت‪ :‬من نقش پسری عاشق پیشه را بازی‬ ‫کنم که از بچگی با دختری به نام شوکا (با بازی شهرزاد‬ ‫جعفری) اشنا شده اما هیچ وقت نمی تواند احساساتش‬ ‫را بروز دهد و به او ابراز عالقه کند‪ .‬او در موقعیتی قرار‬ ‫می گیرد که ابراز عالقه و احساسش به شوکا‪ ،‬منجر به‬ ‫ازدواج شان می شود‪.‬‬ ‫زارعی با اعالم این خبر که این سریال احتماال اواخر‬ ‫تابستان پخش می شود توضیح داد‪ :‬فعال کار به خاطر‬ ‫درگیری با کرونا خوابیده است‪ .‬بازی اقای بیوک میرزایی‬ ‫تمام شده؛ ولی بقیه باید جلوی دوربین بروند‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت نوید رویش سپاهان شرکت سهامی خاص به‬ ‫شماره ثبت ‪ 1400‬و شناسه ملی ‪10980027273‬‬ ‫به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ ‪ 1400/04/07‬تصمیمات ذیـل اتخاذ‬ ‫شـد ‪ :‬محمـد ربیعی طالخونچه ‪،‬شـماره ملـی ‪ ،،5419557932‬بـه نمایندگی ازطرف‬ ‫شـرکت تعاونی کشـت و صنعت بهارگسـترمهراباد(ثبت ‪)350‬به شـماره شناسه ملی‬ ‫‪10260077197‬به عنوان رئیس هیات مدیره و محمودشـفیع زاده خولنجانی شـماره‬ ‫ملـی ‪ ،5418727273‬بـه عنـوان نائب رئیس هیـات مدیره‪.‬و غالمرضاربیعی‪،‬شـماره‬ ‫ملـی ‪،،4650586011‬به عنـوان عضو هیات مدیره ومدیرعامـل وهمگی برای مدت‬ ‫دو سـال انتخـاب گردیدند‪.‬مدیرعامـل مجری مصوبات هیات مدیره طبق اساسـنامه‬ ‫می باشـد‪ .‬کلیه اوراق و اسـناد مالی بهادار و تعهدات شـرکت با امضاء ثابت غالمرضا‬ ‫ربیعـی بـا کد ملـی ‪ 4650586011‬به عنـوان مدیر عامـل و محمدربیعی طالخونچه‬ ‫بـا کـد ملـی ‪5419557932‬به عنـوان رئیس هیـات مدیـره و یا محمود شـفیع زاده‬ ‫خولنجانـی بـا کد ملـی ‪5418727273‬به عنـوان نائب رئیس هیات مدیـره در غیاب‬ ‫رئیس هیات مدیره همراه با مهر شـرکت معتبر اسـت‪ .‬اداره کل ثبت اسـناد و امالک‬ ‫اسـتان اصفهان مرجع ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری مبارکه (‪)1172843‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت نوید رویش سپاهان شرکت سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 1400‬و شناسه ملی ‪10980027273‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ ‪1400/04/03‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد ‪ :‬سـود و زیان‪،‬ترازنامـه و عملکـرد شـرکت بـرای‬ ‫سـال مالـی منتهـی بـه ‪ 1399/12/30‬مـورد تصویـب قـرار گرفـت‪ .‬رسـول دری‬ ‫اصفهانـی شـماره ملـی‪ 1281739170‬وهمـا بابوئی ‪،‬شـماره ملـی‪4578555801‬‬ ‫بـه ترتیـب بـه سـمت بازرسـان اصلـی و علـی البـدل شـرکت بـرای مـدت یک‬ ‫سـال انتخـاب گردیدند شـرکت تعاونی کشـت و صنعت بهارگسـتر مهراباد( ثبت‬ ‫‪)350‬بـه شـماره شناسـه ملـی‪ ،10260077197‬وغالمرضـا ربیعی به شـماره ملی‬ ‫‪4650586011‬ومحمودشـفیع زاده خولنجانـی بـه شـماره ملـی‪ 5418727273‬به‬ ‫عنـوان اعضـای اصلی هیات مدیره برای مدت دوسـال انتخـاب گردیدند‪ .‬روزنامه‬ ‫اصفهـان امروزجهت درج اگهی و دعوتنامه شـرکت انتخـاب گردید اداره کل ثبت‬ ‫اسـناد و املاک اسـتان اصفهـان مرجع ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری‬ ‫مبارکـه (‪)1172926‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سه شنبه | ‪ 12‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4134‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در هم اندیشی با مدیران رسانه های اصفهان؛‬ ‫خبر‬ ‫اغاز به کار مشاور ویژه‬ ‫پیمانکاران در ابفای استان‬ ‫اصفهان‬ ‫مدیرعامل ابفای استان اصفهان از انتصاب مشاور ویژه‬ ‫پیمانکاران در اینده ای نزدیک خبر داد‪ .‬هاشم امینی که‬ ‫در جمع گروهی از پیمانکاران حوزه های اب‪ ،‬فاضالب و‬ ‫مشترکین سخن می گفت‪ ،‬افزود‪ :‬به منظور ارتباط موثر با‬ ‫پیمانکاران‪ ،‬کاهش بروکراسی اداری و سرعت بخشیدن به‬ ‫اجرای طرح ها‪ ،‬به زودی مشاور ویژه پیمانکاران در شرکت‬ ‫اب و فاضالب استان اصفهان منصوب و اغاز به کار می کند‪.‬‬ ‫وی پیمانکاران را بازوی اجرایی شرکت در خدمت رسانی‬ ‫به مردم دانست و گفت‪ :‬وظیفه اصلی مدیران‪ ،‬کارکنان و‬ ‫پیمانکاران صنعت اب و فاضالب‪ ،‬ارائه خدمات پایدار و با‬ ‫کیفیت به مشترکین است‪ .‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان اصفهان در عین حال به مشکالت اقتصادی‪،‬‬ ‫اداری و اجرایی پیمانکاران اشاره کرد و گفت‪ :‬باید قبل از‬ ‫برگزاری هر مناقصه‪ ،‬جلسات توجیهی با پیمانکاران برگزار‬ ‫شود تا شرکت ابفا به عنوان کارفرما خواسته ها‪ ،‬انتظارات‪،‬‬ ‫توانمندی ها و محدودیت های خود در اجرای طرح ها‬ ‫را به اطالع پیمانکاران برساند‪ .‬وی گفت‪ :‬این کار باعث‬ ‫می شود پیمانکاران با توجه به واقعیت های موجود و اطالع‬ ‫از سختی های کار در مناقصه ها شرکت کرده و پس از عقد‬ ‫قرارداد‪ ،‬پاسخگوی تعهداتی که متقبل می شوند باشند‪ .‬در‬ ‫ادامه این نشست مدیران و نمایندگان ‪ 23‬شرکت پیمانکار‬ ‫موجود در جلسه در سخنان جداگانه ای به ارائه دیدگاه ها و‬ ‫خواسته های خود برای ادامه همکاری بهتر با ابفای استان‬ ‫اصفهانپرداختند‪.‬‬ ‫تقدیر از خدمات بانک ایران‬ ‫زمین در راستای تولید‬ ‫واکسن کرونای کوبرکت‬ ‫معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)‬ ‫در جلسه ای که با حضور ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل‬ ‫بانک ایران زمین برگزار شد از حمایت بانک ایران زمین‬ ‫که با اهدا دستگاه های ساخت واکسن در راه اندازی خط‬ ‫تولید واکسن کو برکت مشارکت کرده بود‪ ،‬تقدیر شد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی‪ ،‬سید مصطفی سید هاشمی معاون‬ ‫هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در جلسه‬ ‫با مدیر عامل بانک ایران زمین گفت‪ :‬اقدامات بانک ایران‬ ‫زمین در تسریع تولید واکسن کرونا بسیار به موقع و امید‬ ‫بخش بود‪ .‬سید هاشمی با بیان این نکته که تجهیزاتی که‬ ‫بانک ایران زمین برای راه اندازی خط تولید واکسن کرونا در‬ ‫اختیار مجموعه دارویی برکت قرار داد فرایند تولید واکسن‬ ‫را تسریع کرد‪ ،‬گفت‪ :‬مطمئنًا تصمیم مسئولین بانک ایران‬ ‫زمین در پیشبرد نتایج تولید واکسن و نجات جان هموطنان‬ ‫اثر گذار بوده است‪ .‬عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک‬ ‫ایران زمین در همین راستا با اشاره به مسئولیت های‬ ‫اجتماعی این بانک گفت‪ :‬زمانیکه موضوع همکاری بانک‬ ‫در تحویل دستگاه های تولید واکسن به مجموعه برکت‬ ‫از زیر مجموعه های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)‬ ‫جهت تولید واکسن کرونا مطرح شد‪ ،‬تمامی اعضاء هیئت‬ ‫مدیره ضمن همراهی‪ ،‬تمام تالش خود را جهت تسریع در‬ ‫تصمیم گیری به کار بردند‪ .‬وی افزود‪ :‬در شرایط کنونی‬ ‫همه ارکان کشور باید تالش کنند که مردم با کمترین‬ ‫مشکل از شرایط کنونی عبور کنیم‪ .‬در ادامه سید محسن‬ ‫سلطانی فیروز ریاست هیئت مدیره بانک ایران زمین‪ ،‬با‬ ‫اعالم خرسندی از اقدام صورت گرفته اظهار داشت‪ :‬مطمئنًا‬ ‫همه ما در قبال جامعه مسئول هستیم و بانک ایران زمین‬ ‫نیز در همین راستا و اجرای مسئولیت های اجتماعی همه‬ ‫تالش خود را به کار خواهد گرفت‪ .‬گفتنی است براساس‬ ‫اعالم مدیر اجرایی مطالعات بالینی واکسن تولیدی ستاد‬ ‫اجرایی فرمان امام ظرفیت تامین بخش عمده نیازهای فعلی‬ ‫با واکسن ایرانی کرونا فراهم شده است‪ .‬در این مراسم تقدیر‬ ‫نامه ای توسط سید هاشمی معاون هماهنگی ستاد اجرایی‬ ‫فرمان حضرت امام (ره) به پورسعید مدیر عامل بانک ایران‬ ‫زمین اهدا شد‪ .‬در متن این تقدیر نامه امده است‪ :‬حرکت در‬ ‫مسیر رضای حضرت حق و خدمت بی دریغ به بندگانش را‬ ‫هیچ پاداشی شایسته تر از لطف و عنایت باریتعالی نیست‪.‬‬ ‫خدمات و همکاری های صادقانه شما و همکاران صدیق‬ ‫تان با مجموعه ی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در‬ ‫جهاد و مبارزه با کرونا در این زمان حساس در خور احترام‬ ‫و قدردانی است‪.‬‬ ‫اتصال کریدور ازادراهی‬ ‫شمال – جنوب کشور به‬ ‫کریدور شرقی غربی‬ ‫مجری ازادراه های مرکز و جنوب کشور گفت‪ :‬بخش‬ ‫باقیمانده ازادراه شهید سردار حجازی(شرق اصفهان)‬ ‫به طول ‪ 8‬کیلومتر و با اعتباری بالغ بر یک هزار و ‪520‬‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬هفته اینده با حضور وزیر راه و شهرسازی به‬ ‫بهره برداری می رسد‪ .‬علیرضا صلواتی با اشاره به اخرین‬ ‫وضعیت ساخت ازادراه های کشور و تکمیل کریدور شمالی‬ ‫– جنوبی ازادراهی کشور اظهار داشت‪ 55 :‬کیلومتر از‬ ‫قطعات یک و دو ازادراه شرق اصفهان‪ ،‬حدفاصل ازادراه‬ ‫اصفهان – کاشان تا جاده فرودگاه‪ ،‬ابان امسال در ارتباط‬ ‫ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور تکمیل شده و به بهره برداری‬ ‫رسید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بخش باقیمانده قطعه دوم ازادراه شرق‬ ‫اصفهان که یکی از مهم ترین بخش های این ازادراه در‬ ‫تکمیل کریدور شمالی – جنوبی ازادراهی کشور و همچنین‬ ‫اتصال این کریدور به کریدور جاده ای شرقی – غربی کشور‬ ‫و جاده نائین به شمار می رفت‪ ،‬طی ماه های گذشته تکمیل‬ ‫شده و در استانه بهره برداری بوده که قرار است هفته اینده با‬ ‫حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫بیتفاوتیوتفرقه‪،‬اسیب هایجدیبرپیکررسانه هایاستاناصفهان‬ ‫مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه در نشست هم‬ ‫اندیشــی با مدیران رسانه های استان اصفهان از رویکرد جدید‬ ‫فوالد مبارکه در حمایت از رســانه ها خبر داد و گفت‪ :‬دو عامل‬ ‫بی تفاوتی و تفرقه‪ ،‬اسیب های جدی بر پیکر رسانه های استان‬ ‫اصفهان وارد کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین؛ نشست هم اندیشی مدیران رسانه های‬ ‫استان اصفهان با هادی نباتی نژاد‪ ،‬مدیر روابط عمومی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬در راستای هم افزایی و تعامل با رسانه ها برگزار‬ ‫شــد‪ .‬در ابتدا مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه هدف‬ ‫از این جلســه را تقویت همدلی و هماهنگی و تعامل دوسویه‬ ‫رســانه ها با روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد و‬ ‫از مدعوین درخواست کرد که نقطه نظرات خود را بیان کنند‪.‬‬ ‫هادی نباتی نژاد‪ ،‬مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫ضمن تشــکر از حضور مدیران رســانه ای و ابراز خرسندی از‬ ‫بهبودی وضعیت جســمانی یکی از اصحاب رسانه حاضر در‬ ‫جلسه کاظم قانع‪ ،‬عکاس ایرنا در اصفهان اظهار کرد‪ :‬اینجانب‬ ‫بیش از ‪ ۱۷‬سال ســابقه فعالیت در روابط عمومی ها دارم و از‬ ‫قضا هم در برهه های حســاس این مسئولیت را پذیرفته ام اما‬ ‫متوجه شــدم که اصفهان از دو موضوع تفرقه و بی تفاوتی رنج‬ ‫می برد که در تمام سطوح جامعه هم قابل بررسی است و اسیب‬ ‫زننده است‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی شــرکت فــوالد مبارکه تصریح کرد‪:‬‬ ‫دو عامل تفرقه و بی تفاوتی با اســیب های اجتماعی عدیده ای‬ ‫همراه است و متاسفانه این موارد اسیب شناسی نمی شوند‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر روحیه مطالبه گری و نقادی در اصفهان به چند نفر‬ ‫خاص محدود شده است و این عوامل باعث پسرفت در اصفهان‬ ‫می شود‪.‬وی با تاکید بر اهمیت ابزار رسانه در اگاهی بخشی به‬ ‫جامعه گفت‪ :‬همواره نگاه حمایتی به رسانه ها را مدنظر داشته ام‬ ‫اما اسیب های مذکور اعم از تفرقه و بی تفاوتی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه را به عنوان بزرگترین واحد صنعتی کشــور به حاشیه‬ ‫کشانده است‪.‬‬ ‫نباتی نژاد گفت‪ :‬دستاوردهای شرکت فوالدمبارکه در کنار‬ ‫صنایع الستیک سازی و لوازم خانگی در پیام نوروزی رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی یاد شد‪ .‬ثبت رکوردهای متعدد این شرکت به‬ ‫ویژه در دو ســال اخیر که این شــرکت با عوامل بازدارنده ای‬ ‫همچون تحریم‪ ،‬کرونا و شرایط سیاسی حاکم دست به گریبان‬ ‫بود‪ ،‬در تحقق شعار سال و امیدافرینی بوده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ثبت بیش از ‪ ۷۰‬رکورد در فوالد مبارکه‬ ‫وی گفت‪ :‬علی رغم تمام موانعی نظیر تحریم و کرونا این‬ ‫شرکت توانست بیش از ‪ ۷۰‬رکورد را در بخش تولید ثبت کند‪.‬‬ ‫از انجا که امروز شــرکت فوالد مبارکه به شهرســتان مبارکه‬ ‫محدود نمی شود و این هلدینگ عظیم اقتصادی در تمام کشور‬ ‫به فعالیت مشغول است‪ ،‬نمی توان نگاه منطقه ای به این شرکت‬ ‫داشت‪.‬نباتی نژاد به سوداوری شرکت فوالد مبارکه هم اشاره ای‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در شرایطی که بسیاری از صنایع سوداوری نداشتند‬ ‫این شــرکت توانست خواسته های سهامداران خود را عملیاتی‬ ‫کند و این دســتاورد در شرایط دشوار اقتصادی و کرونا حاصل‬ ‫شده است‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬تردد بیش از ‪ ۲۰‬هزار پرسنل شرکت‬ ‫فوالد مبارکه در ایام کرونا نشان از مدیریت منسجم و کاردان‬ ‫اســت که در تحقق شعار سال به رکورد تولید ‪ ۷.۲‬میلیون تن‬ ‫دست یافت؛ این دستاورد در کنار رکورد بیشترین میزان فروش‬ ‫به دست امده است و ما با غرور افتخار می کنیم که صاحب این‬ ‫صنعت در کشور هستیم‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه به ایفای مسئولیت‬ ‫اجتماعی این شرکت هم پرداخت و توضیح داد‪ :‬در شرایطی که‬ ‫تعهد به مسئولیت های اجتماعی برای صنایع الزام اور نیست این‬ ‫شرکت فوالد مبارکه است که در ایام شیوع کرونا با تامین مواد‬ ‫ضدعفونی کننده‪ ،‬تجهیز بیمارستانها و تامین اکسیژن رایگان‬ ‫مراکز درمانگر به ارتقا نظام سالمت جامعه یاری رسانید‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در شرایط کنونی هم شرکت فوالد مبارکه‬ ‫با ارسال تانکر ابرسانی به اســتان خوزستان و افزایش مراکز‬ ‫تجمیعی واکسیناسیون در شتابگیری روند واکسینه شدن جامعه‬ ‫نسبت به کرونا پیش قدم شده است و از رسانه ها انتظار می رود‬ ‫نسبت به این همه دستاورد بی تفاوت نباشند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬رسانه ها بازنده این حاشیه سازی بودند‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در ادامه به لیست‬ ‫منتشر شده درباره حمایت های این شرکت از رسانه ها پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬بازنده اصلی در این بازی رسانه ها بودند چراکه این اقدام‬ ‫باعث شد ســرمایه های اجتماعی و اعتماد مردم تحت الشعاع‬ ‫اتفاقی قرار گیرد که با نیت باج خواهی مطرح شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همواره درصدد هســتیم که از رسانه ها حمایت‬ ‫کنیم اما متاسفانه عده ای سودجو و فرصت طلب درصدد هستند‬ ‫لیســتی که نیمی از ان کذب است را به جامعه عرضه کنند تا‬ ‫به اهداف شــوم خود دست یابند فارغ از اینکه ما به کسی باج‬ ‫نمی دهیم و به زودی هم نحوه حمایت شرکت فوالد مبارکه از‬ ‫رســانه ها به صورت شفاف از طریق سایت این شرکت منتشر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نیمی از لیست منتشر شده کذب بود‬ ‫نباتی نژاد بیان کرد‪ :‬در مورد لیست منتشر شده جوابیه ای‬ ‫از ســوی روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه منتشر شد؛ اما‬ ‫این نکته را در نظر داشته باشید که نیمی از این لیست کذب‬ ‫بود و در بســیاری از موارد چنین ارقامی پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۳۲۴‬رسانه سراسری و استانی با شرکت فوالد مبارکه‬ ‫همکاری دارند و انتشار این لیست اعتماد عمومی را جریحه‬ ‫دار کرد‪ .‬این در حالی است که این شرکت همواره سعی کرده‬ ‫است چتر حمایتی خود را بر سر رسانه ها بگستراند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه شاهد بی اخالقی های عدیده ای نسبت‬ ‫به بزرگترین واحد صنعتی کشــور هستیم؛ این در حالی است‬ ‫که تحقیــق و تفحص حق طبیعی مجلس اســت و تا زمان‬ ‫نهایی نشــدن و ارائــه ان در صحن مجلس باید هر دو طرف‬ ‫خویشتنداری کنند اما شاهد این هستیم که با افترا و تهمت برای‬ ‫این شرکت حواشی تولید می شود‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫رســانه ها با زدودن دو عامل تفرقه و بی تفاوتی همراه شرکت‬ ‫فوالد مبارکه باشــند چراکه ما به حمایت ســازنده رســانه ها‬ ‫نیازمندیم بایــد این نکته را در نظر داشــت که ضریب نفوذ‬ ‫رسانه ها متفاوت است و عدالت به معنای مساوات نیست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬حمایت این شرکت از رسانه ها به میزان عملکرد‬ ‫رســانه ها بســتگی داشــته و رویه ما در اینده هم حمایت از‬ ‫رسانه هاســت اما متناسب با رویکرد جدید که شفاف در سایت‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اطالع رسانی می شود به این حمایت ادامه‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬در همه موقعیت ها شفافیت را مطالبه کنیم‬ ‫منصور گلناری‪ ،‬مدیرخانه مطبوعات اســتان اصفهان‪ ،‬هم‬ ‫ضمن تشــکر از شــرکت فوالد مبارکه و روابط عمومی این‬ ‫شرکت اظهار کرد‪ :‬بازتعریف و بازنگری اهداف روزنامه نگاری‪،‬‬ ‫نیاز روزانه فعاالن این حوزه اســت‪ .‬متاسفانه مسائل اصفهان‬ ‫بی شمار است و با مدیریت جزیره ای و کاریکاتوری که تمایل‬ ‫به اغراق مسائل دارد راه به جایی نمی بریم‪.‬وی افزود‪ :‬شفافیت‬ ‫فراگیر مطلوب است اما اینکه به بهانه شفافیت موضوعی اغراق‬ ‫امیز مطرح شود صحیح نیســت‪ .‬با شناسایی نقاط مشترک‪،‬‬ ‫هم افزایی و امیدبخشی می توان دستاوردهای جامعه و صنعت را‬ ‫از طریق ابزار رسانه که از قضا در جامعه هم تاثیرگذار است‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪.‬مدیرخانه مطبوعات استان اصفهان گفت‪ :‬متاسفانه شفافیت‬ ‫در کشــور ما به صورت کاریکاتوری انجام می شود‪ ،‬اگر قرار به‬ ‫شفافیت باشد ما رسانه ای ها باید در همه زمان ها و موقعیت ها‬ ‫شفافیت را مطالبه کنیم و بدانیم که از قلم چه استفاده ای کنیم‪.‬‬ ‫گلناری تصریح کرد‪ :‬اصحاب رســانه باید به وظایف خود‬ ‫بازنگری کنند و به این نکته توجه داشته باشند که با چه هدفی‬ ‫مشغول به فعالیت رســانه ای هستند؟ اگر دست به دست هم‬ ‫بدهیم تکالیفی که در رسانه برعهده داریم را می توانیم به خوبی‬ ‫انجام دهیم‪.‬‬ ‫وحید صلواتی‪ ،‬رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران اصفهان‪،‬‬ ‫هم در ادامه گفت‪ :‬برگزاری نشست های هم اندیشی این کمک‬ ‫را می کند که بتوانیم در تعاملی سازنده از نقطه نظرات همدیگر‬ ‫بهره مند شویم چراکه واگرایی به نفع هیچ کسی نیست‪ .‬شرکت‬ ‫فوالد مبارکه از بدو تشکیل تاکنون شفاف عمل کرده است و‬ ‫امیدواریم این تعامل تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد سنگان عنوان کرد‬ ‫فوالد سنگان‪ ،‬تامین کننده پایدار مواد اولیه فوالد‬ ‫در شرق کشور‬ ‫فوالد سنگان به عنوان یکی از قطب های تولید گندله در شرق‬ ‫کشور با هم افزایی‪ ،‬تدوین استراتژی های مناسب‪ ،‬کاهش توقفات‬ ‫با وجود قطعی های مکرر جریان برق و گاز‪ ،‬نقش به سزایی در‬ ‫تامین گندله موردنیاز فوالد مبارکه‪ ،‬داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬مدیرعامل فوالد سنگان به مناسبت‬ ‫ســالگرد افتتاح گندله سازی ‪ 5‬میلیون تنی این شرکت در سال‬ ‫‪ 1396‬اظهار داشت‪ :‬فوالد سنگان از ابتدای تاسیس تاکنون با‬ ‫تولید نزدیک به ‪ 11‬میلیون تن گندله‪ ،‬تاثیر بسزایی در رفع چالش‬ ‫تامین مواد اولیه فوالد مبارکه اصفهان داشته است‪ .‬همان طور که‬ ‫در سال گذشته این شرکت به منظور مطابقت با سیاست های کلی‬ ‫اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اهداف تولیدی و همچنین هم سویی‬ ‫با شعار سال و فرمان رهبر معظم انقالب در زمینه جهش تولید‪،‬‬ ‫اهم فعالیت ها و توجه خود را به بخش تولید معطوف کرد‪.‬‬ ‫علی امرایی اظهار داشــت‪ :‬برنامه ریزی منسجم در شرکت‬ ‫فوالد سنگان باعث دست یابی سریع تر به اهداف تولیدی شرکت‬ ‫شد‪ .‬رویکرد فوالد سنگان در ســال گذشته استفاده از تمامی‬ ‫ظرفیت های تولیدی مبتنی بر بومی سازی‪ ،‬ارتقای سیستم های‬ ‫نگهــداری‪ ،‬کاهش توقف و مدیریــت هزینه ها باوجود کمبود‬ ‫مواد اولیه بود و توانستیم اهداف فراتر از برنامه پیش بینی شده را‬ ‫محقق سازیم‪ .‬هرچند در سال های اخیر کمبود کنسانتره یکی از‬ ‫معضالت جدی تولیدکنندگان گندله به شمار می رود‪ ،‬اما شرکت‬ ‫فوالد سنگان توانست با استفاده بهینه از ظرفیت ها‪ ،‬این نقیصه‬ ‫را کم اثر نماید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت فوالد ســنگان با هدف گذاری مناسب‬ ‫موفق به ثبت رکوردهای تولید روزانه و ماهیانه گردید و توانست‬ ‫افزایش تولید ‪ 34‬درصدی در سال ‪ 99‬را نسبت به سال ‪ 98‬ثبت‬ ‫نماید که نشان از هدف گذاری دقیق و منطقی شرکت دارد‪ .‬تولید‬ ‫تجمعی گندله فوالد سنگان در سال ‪ 99‬به میزان ‪ 3‬میلیون و‬ ‫‪ 304‬هزار تن بود‪ .‬فوالد سنگان در سه ماه اول سال جاری تولید‬ ‫تجمعی گندله به میزان بیش از ‪ 1‬میلیــون و ‪ 245‬هزار تن را‬ ‫محقق ساخته است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬فوالد سنـــگان در راستای جلوگیری‬ ‫از خام فروشــی‪ ،‬تحقق شعار جایگزینی معدن به جای نفت‪ ،‬در‬ ‫راســتای همراهی با گام دوم انقالب و با هدف تکمیل زنجیره‬ ‫ارزش در تولید فوالد اقدام نمود و امســال نیز با تاکید بر شعار‬ ‫«تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» قدم های خود را مصمم تر‬ ‫برخواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد ســنگان تصریح کرد‪ :‬شــرکت صنایع‬ ‫معدنی فوالد سنگان به عنوان زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه‬ ‫روابط عمومی فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه همواره حامی فرهنگ و رسانه کشور است‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با توجه به برخی‬ ‫حاشیه سازی ها اقدام به انتشار بیانیه ای نمود که به شرح زیر است‪:‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه به جهت تاکید بر حمایت از رسانه ها در‬ ‫شرایط رکود ناشی از کرونا و بحران های اقتصادی انان‪ ،‬همچنان‬ ‫در کنار این عزیزان به عنوان همکاران خود در جبهه کار و تولید‬ ‫مانده است و به این ماندن افتخار می کند‪.‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه به لطف خداوند متعال و همت واالی‬ ‫کارکنانش‪ ،‬سالهاست به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های‬ ‫ایرانی در تراز بین المللی شناخته شده و در رقابت با بسیاری‬ ‫از شرکت های به نام و مشهور در عرصه شاخص های تعالی‬ ‫سازمانی‪ ،‬توفیقات درخشانی را به دست اورده است‪.‬‬ ‫این گروه بزرگ صنعتی ایران‪ ،‬در حال حاضر سرامد‬ ‫شرکت های پیشرو در افزایش کمی و کیفی محصوالت خود بوده‬ ‫و نقش تاثیرگذار ان در میزان ارزاوری و کمک به شرایط اقتصادی‬ ‫کشور‪ ،‬از ان نمادی ساخته که تجسم خواستن و توانستن در ایران‬ ‫اسالمی است‪.‬عظمت این شرکت خصوصی در پرتو برخی امار و‬ ‫ارقام‪ ،‬وضوح بیشتری یافته که بر همگان اشکار است؛ شرکت‬ ‫فوالد مبارکه نامی است که در پس ان‪ ،‬تنها در سال گذشته‬ ‫فروش بیش از ‪ 7‬میلیون و ‪ 500‬هزار تن محصول فوالدی محقق‬ ‫شده و در پرتوی ان توسعه و گردش چرخ صنایع کشور خواهد‬ ‫بود‪.‬این شرکت نام اور ایرانی در سال گذشته با صادرات بیش از‬ ‫یک میلیون و ‪ 250‬هزار تن محصول‪ ،‬درامد قابل توجهی را از ان‬ ‫کشور نموده و در عین حال روند تغییرات سرمایه شرکت فوالد‬ ‫مبارکه در سال های گذشته به طور معناداری سیر صعودی داشته‬ ‫و با تحقق افزایش سرمایه اخیر به عنوان دومین شرکت بورسی‬ ‫به لحاظ ثبتی در کشور می باشد که همه این ها تنها قطره ای از‬ ‫دریای افتخارات فوالد مبارکه است که می توان به ان ها اشاره‬ ‫کرد‪.‬با توجه به انچه ذکر شد‪ ،‬روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫نیز همواره به عنوان پیشانی ارتباطی این گروه بزرگ صنعتی و‬ ‫اقتصادی کشور‪ ،‬با عنایت به رسالت ذاتی خود همواره تالش کرده‬ ‫به اطالع رسانی تخصصی و پوشش همه جانبه دستاوردها بپردازد‬ ‫و درعین حال‪ ،‬پمپاژ روحیه‪ ،‬امید و خودباوری را به عنوان یک‬ ‫اصل‪ ،‬سرلوحه کار خود قرار دهد‪.‬‬ ‫چه کسی است که خبر بومی سازی ها و دستاوردهای متعدد‬ ‫در فوالد مبارکه را بخواند و بر ایرانی بودن خود نبالد؟‬ ‫چه کسی است که مخاطب خبر بومی سازی بیش از ‪ 4‬هزار‬ ‫تجهیز و قطعه استراتژیک در این شرکت بزرگ قرار بگیرد و بر‬ ‫ایرانی بودن خود نبالد؟ چه کسی است که خبر تولید نیمی از‬ ‫فوالد کشور و حدود ‪ 75‬درصد ورق گرم کشور در فوالد مبارکه‬ ‫به عنوان مولود افتخارافرین ایران اسالمی را بشنود و شعار «ما‬ ‫می توانیم» برای او در این خطه مجسم نشود؟! به راستی در‬ ‫زمانه رکود و انقباض فعالیت های اقتصادی کشور‪ ،‬چه کسی‬ ‫می تواند خبر مشارکت فوالد مبارکه در اجرای طرح های توسعه ای‬ ‫و استراتژیک کشور را بخواند و به کارکنان خدوم و همیشه در‬ ‫صحنه ان دست مریزاد نگوید؟!‬ ‫ایا اطالع رسانی در خصوص تامین رایگان بیش از ‪ 17‬هزار‬ ‫تن اکسیژن برای بیمارستان های درمانگر بیماران کرونایی و نفس‬ ‫بخشیدن به هم وطنان عزیزمان‪ ،‬پیامی جز حمایت همه جانبه این‬ ‫شرکت خصوصی صنعتی از مردم شریف ایران دارد؟‬ ‫نگاه شرکت فوالد مبارکه در بازتاب موفقیت ها و دستاوردهای‬ ‫بی شمارش به چشم یک «وظیفه ملی» و امری واجب محسوب‬ ‫می شود‪ ،‬چراکه شرکتی که گستره حضورش از مرزهای شرقی‬ ‫کشور در «سنگان» تا جنوبی ترین نقاط کشور در بندرعباس‪،‬‬ ‫گسترده و محصوالتش در اقصی نقاط ایران و صنایع مختلف‬ ‫ی بیاندیشد و عمل کند‪.‬‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد‪ ،‬باید مل ‬ ‫در این میان‪ ،‬رسانه های کشور اعم از جامعه محترم مطبوعات‪،‬‬ ‫خبرگزاری ها و رسانه های برخط‪ ،‬همواره یار و یاور ما در این‬ ‫عرصه خطیر بوده اند و ارتباط فوالد مبارکه با بیش از ‪ 325‬رسانه‬ ‫کشور گواه این ادعاست که اگر هم دلی و همکاری صمیمانه‬ ‫رسانه های محترم نبود‪ ،‬حق مطلب به درستی ادا نمی شد و امکان‬ ‫اطالع رسانی الزم به فراخور نام و جایگاه این صنعت عظیم وجود‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فوالد مبارکه همچنان در کنار اصحاب رسانه‬ ‫یاداوری این نکته خالی از لطف نیست که شرکت فوالد‬ ‫مبارکه از جمله صنایعی بوده که همواره صف مشتریان‬ ‫محصوالت خود را داشته و انگیزه چندانی برای حضور در رسانه ها‬ ‫صرفًا برای جلب مشتریان بیشتر را نداشته و سال هاست که از‬ ‫این رهگذر تالش نموده‪ ،‬ضمن ارتباط تنگاتنگ با رسانه ها‪ ،‬با‬ ‫اتخاذ سیاستی حمایتی و بُرد‪-‬بُرد‪ ،‬به تقویت ان ها به عنوان قشر‬ ‫فرهیخته و ممتاز جامعه بپردازد‪.‬‬ ‫حتی در سال گذشته که این شرکت از رشد ‪ 98‬درصدی‬ ‫فروش نسبت به سال قبل از ان برخوردار بوده‪ ،‬به جهت تاکید‬ ‫بر حمایت از رسانه ها در شرایط رکود ناشی از کرونا و بحران های‬ ‫اقتصادی انان‪ ،‬همچنان در کنار این عزیزان به عنوان همکاران‬ ‫خود در جبهه کار و تولید مانده است و به این ماندن افتخار می کند‪.‬‬ ‫البته در این میان‪ ،‬هستند افرادی که متاسفانه مقام و منزلت رفیع‬ ‫خبرنگاری و رسانه را تنزل بخشیده و با رویکردهای کاسب کارانه‬ ‫خود به داللی رسانه ای می پردازند و ضمن باج خواهی های مکرر‬ ‫موفق شد بعد از رکوردهای پی درپی در سال گذشته‪ ،‬امسال نیز‬ ‫علی رغم تعطیالت‪ ،‬به علت بیماری کرونا و قطعی برق‪ ،‬به رشد‬ ‫قابل توجهی در تولید گندله دست یابد‪.‬‬ ‫امرایی افزود‪ :‬تالشگران فوالد سنگان در سه ماهه ابتدایی‬ ‫سال ‪ 1400‬با تولید حدود ‪ 1‬میلیون و ‪ 111‬هزار تن گندله‪ ،‬با رشد‬ ‫‪ 65‬درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل‪ ،‬موفق به تامین‬ ‫خود‪ ،‬اصرار دارند «سورنا را از سر گشاد ان بنوازند!»‬ ‫جای بسی خوشحالی است که کارنامه عملکرد این افراد‬ ‫در میان اصحاب محترم رسانه روشن و حضور پررنگ شان در‬ ‫عرصه داللی رسانه ای بیش از همه برای مدیران محترم رسانه ها‬ ‫و فعاالن این عرصه عیان بوده است؛ هر چند قائل بوده ایم که‬ ‫مقاومت در برابر این افراد و گروه های سازمان یافته می تواند‬ ‫هزینه هایی دربر داشته و ابشخور برخی ج ّوسازی ها و هجمه ها‬ ‫دندان طمع ایشان نداشته ایم‪.‬‬ ‫کندن ِ‬ ‫باشد‪ ،‬اما چاره ای جز ِ‬ ‫اخیرًا لیستی امیخته با کذب و بزرگنمایی از سوی برخی‬ ‫منتشر گردیده که تالش نمودند با انتشار اعداد و ارقامی که بعضًا‬ ‫ساخته خیاالت و اوهام انهاست‪ ،‬به ادامه حاشیه سازی های گذشته‬ ‫خود بپردازند؛ هرچند فوالد مبارکه ابایی از ان ندارد که اذعان نماید‬ ‫حدود نیمی از عدد مذکور از فروردین ماه سال ‪ 99‬به جهت سیر‬ ‫طبیعی و معمول انتشار اگهی های مناقصات و مزایدات متعدد این‬ ‫شرکت در جراید و رسانه های مختلف و همچنین اطالع رسانی‬ ‫اخبار در کنار تولید و انتشار انواع کاریکاتور‪ ،‬اینفوگرافیک‪ ،‬کلیپ و‬ ‫پادکست در پس رکوردهای متعدد در گروه فوالد مبارکه با هدف‬ ‫ترویج حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی هزینه گردیده که‬ ‫امری حرفه ای و بدیهی بوده و طبق قواعد قانونی و مشخص‬ ‫رسانه ها به ایشان پرداخت گردیده است‪.‬‬ ‫این شرکت ضمن حفظ کرامت رسانه های همکار خود در‬ ‫استان‪ ،‬منطقه و کشور تالش نموده اطالع رسانی تخصصی و‬ ‫حرفه ای خود را از دستاوردهای شگرف در عرصه صنعت به خوبی‬ ‫انجام دهد و ارتباط با ‪ 30‬رسانه تخصصی مرتبط‪ 106 ،‬رسانه‬ ‫تخصصی غیر مرتبط و ‪ 189‬رسانه عمومی را در قالب ‪ 164‬رسانه‬ ‫استانی و نمایندگی های رسانه های کشوری‪ 161 ،‬رسانه کشوری‪،‬‬ ‫‪ 111‬رسانه برخط و خبرگزاری ها و ‪ 214‬رسانه مکتوب در دستور‬ ‫کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دالالن رسانه ای عرصه حمایت فوالد مبارکه از‬ ‫رسانه ها را تنگ می کنند‬ ‫بخش قابل مالحظه ای از مواد اولیه موردنیاز شرکت فوالد مبارکه‬ ‫شدند‪ .‬تولید گندله شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان در‬ ‫سه ماهه اول سال ‪ 99‬معادل ‪ 674‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬با توجه به برنامه ریزی مدون و عملیاتی‬ ‫کردن برنامه های استراتژیک‪ ،‬این شرکت موفق به ثبت رکورد‬ ‫تولید ماهیانه حدود ‪ 423‬هزار تن گندله شده است‪.‬‬ ‫شایان ذکر است این شرکت از ابتدای سال جاری بررسی های‬ ‫زیادی را برای رسیدن به الگویی مناسب در راستای همکاری‬ ‫منصفانه با رسانه ها اغاز کرده و همواره تالش نموده با ارزیابی ها و‬ ‫استفاده از نقطه نظرات اصحاب محترم رسانه‪ ،‬ساختار همکاری با‬ ‫رسانه ها را عادالنه و براساس شاخص های منطقی بهبود بخشیده‬ ‫و ایرادات احتمالی را برطرف نماید‪.‬‬ ‫البته جای بسی تاسف است که رسانه های متعددی که در‬ ‫اختیار همین دالالن رسانه ای است‪ ،‬سال ها از سیاست های‬ ‫حمایتی فوالد مبارکه متنعم گردیده و حال فقط با کمی مقاومت‬ ‫در برابر زیاده خواهی ایشان به انتشار اکاذیب پرداخته و خواسته یا‬ ‫ناخواسته‪ ،‬عرصه حمایت فوالد مبارکه از رسانه ها را تنگ می کنند‪.‬‬ ‫باری؛ فوالد مبارکه صرفًا از سال گذشته تا کنون‪ ،‬با انتشار‬ ‫اخبار متنوع از طریق رسانه های محترم‪ ،‬تولیدات صوتی و‬ ‫تصویری متعدد‪ ،‬تقویت پایگاه خبری «ایراسین» به عنوان یک‬ ‫مرجع تخصصی حوزه صنعت کشور و همچنین خبرنامه هفتگی‬ ‫فوالد‪ ،‬کارنامه ای درخشان بر جای گذاشته که به اذعان اهل فن‪،‬‬ ‫الگویی مناسب برای نمونه های مشابه خود به شمار می رود که‬ ‫این مهم جز با تالش و همت واالی کارکنان زحمت کش و‬ ‫استفاده از ذوق و قریحه الزم‪ ،‬دست یافتنی نبوده است‪.‬‬ ‫این شرکت ضمن تاکید بر حق خود برای پیگرد قانونی‬ ‫علیه افرادی که تالش نموده اند با انتشار اطالعات مخدوش‪ ،‬به‬ ‫تشویش اذهان عمومی بپردازند‪ ،‬بار دیگر بر عزم و اراده خود بر‬ ‫همکاری های موثر با جامعه فعاالن رسانه ای کشور تاکید نموده‬ ‫و امیدوار است در سایه این همکاری ها‪ ،‬موجی از امید به اینده‬ ‫و خودباوری در میان مردم به ویژه نسل جوان و پویای کشور‬ ‫شکل گرفته و روز به روز عرصه بر دالالن رسانه ای تنگ تر و‬ ‫مجال بروز و ظهور خبرنگاران و مدیران متعهد و دلسوز رسانه ها‬ ‫بیش از پیش گشوده تر شود و اصحاب محترم رسانه در تعاملی‬ ‫درون صنفی‪ ،‬نقطه پایانی بر رفتارهای غیر حرفه ای و غیر اخالقی‬ ‫این قبیل افراد بگذارند‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سه شنبه | ‪ 12‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4134‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫هفت بازیکن ذوب اهن به‬ ‫دنبال جدایی‬ ‫ناهید کیانی و توقع استقبال‬ ‫بهتر از مسئوالن‬ ‫هفت نفر از بازیکنان ذوب اهن به دنبال جدایی از این‬ ‫تیم هستند‪ .‬تیم فوتبال ذوب اهن که یکی از گزینه های‬ ‫سقوط به لیگ دسته اول بود‪ ،‬درنهایت باوجود شکست‬ ‫در هفته پایانی رقابت ها با توجه به شکست سنگین‬ ‫سایپا مقابل تراکتور موفق شد در لیگ برتر بماند ولی‬ ‫این پایان کار گاندوها نیست و به نظر می رسد روزهای‬ ‫سخت این تیم هنوز از راه نرسیده است‪ .‬درحالی که در‬ ‫ماه های اخیر صحبت از تالش برای ماندن در لیگ برتر‬ ‫و درنهایت بستن یک تیم قدرتمند در نقل و انتقاالت و‬ ‫بازگشت به روزهای اوج برای ذوب اهن مطرح بود ولی‬ ‫کار مسئوالن باشگاه در پنجره تابستانی بسیار دشوار است‬ ‫چراکه عالوه بر محدودیت بودجه و عدم توانایی رقابت‬ ‫مالی با تیم های متمول لیگ‪ ،‬ممکن است مثل هرسال‬ ‫شاهد خروج ستاره های این تیم هم باشیم‪ .‬ظاهراهفت‬ ‫بازیکن ذوب اهن در استانه جدایی از این تیم قرار دارند‬ ‫و قصد ادامه همکاری ندارند‪ .‬وحید محمدزاده‪ ،‬عبدا‪...‬‬ ‫حسینی‪ ،‬محمد سلطانی مهر‪ ،‬میالد جهانی و فرشاد‬ ‫محمدی مهر بازیکنانی هستند که از تیم های دیگر‬ ‫پیشنهاد دارند و تصمیم به جدایی گرفته اند‪ .‬همچنین‬ ‫به نظر می رسد دو بازیکن خارجی ذوب اهن یعنی دارکو‬ ‫بیدوف و مارکوویچ هم دیگر قصد ماندن در ایران را‬ ‫ندارند‪ .‬باید دید باشگاه ذوب اهن چه واکنشی به این‬ ‫موضوع خواهد داشت‪.‬‬ ‫ناهید کیانی نماینده بانوی تکواندوی اصفهان‬ ‫دربازی های المپیک توکیو ‪ 2020‬بود در دور اول با قبول‬ ‫شکست مقابل کیمیا علیزاده حذف زودهنگام و دراماتیکی‬ ‫داشت‪ .‬کیانی در مورد حضور ‪ 10‬ورزشکار بانوی ایرانی در‬ ‫المپیک گفت‪ :‬خیلی حس خوبی داشت که تعدادمان خیلی‬ ‫بیشتر شده بود‪ .‬اگر با همین روند پیش برویم مطمئن‬ ‫هستم که المپیک های بعدی بیشتر هم خواهد شد‪ .‬من‬ ‫خیلی از بازی بچه ها خوشحال شدم البته زیاد با ان ها در‬ ‫ارتباط نبودم‪ .‬بازی های خانم مالیی و فصیحی را از دور‬ ‫دنبال می کردم‪ .‬مردم خیلی انرژی مثبتی در این مدت‬ ‫به ما دادند‪ .‬بعد از بازی ما گویا اتفاق عجیبی رخ داد بود‬ ‫چون مردم خیلی دوستمان داشتند و استقبال می کردند‪.‬‬ ‫این خیلی برای من ارزشمند بود‪ .‬وی افزود‪ :‬در این دوره‬ ‫از المپیک اتفاقات عجیبی برای تک تک بچه های اعزامی‬ ‫تکواندو رخ داد‪ .‬من که فشار روانی رویم بود و دیگر بچه ها‬ ‫هم با مصدومیت دست وپنجه نرم می کردند‪ .‬در کل المپیک‬ ‫عجیبی بود ولی قطعا توانایی ما بیشتر از این هاست‪ .‬من‬ ‫در رده های سنی پایین می بینم که ادم های خیلی عجیبی‬ ‫هستند‪ .‬بعضی وقت ها که به تماشای مسابقات رده های‬ ‫سنی پایین می رویم از تکنیک باالی بچه های تکواندوکار‬ ‫تعجب می کنیم و گاهی حتی ان ها را الگو قرار می دهیم‪.‬‬ ‫از مربیان می خواهم که بچه ها را در سنین پایین به کم‬ ‫کردن وزن مجبور نکنند‪ .‬من ترجیح می دهم یک بچه در‬ ‫وزنی که هست شکست بخورد ولی وزنی کم نکند‪ .‬بچه ها‬ ‫در سن رشد هستند و در این حالت رشد قدشان متوقف‬ ‫می شود و با کاهش وزنی زیاد‪ ،‬میانگین قدی این بچه ها‬ ‫در اینده پایین می اید‪ .‬کیانی ادامه داد‪ :‬مسابقات تیمی‬ ‫در المپیک‪ ،‬برای حفظ تکواندو بود چون جذابیت باالیی‬ ‫داشت و بدون وقفه مبارزه می کنند‪ .‬چون طی سال های‬ ‫اخیر تکواندو ارام تر و فکری شده دید المپیک کمی تغییر‬ ‫کرده و فکر می کند که تکواندو دیگر جذاب نیست‪ .‬نتایجی‬ ‫که در خود المپیک انفرادی هم رقم خورد و تقریبا همه‬ ‫قهرمانان صاحب عنوان شکست خوردند جذابیت را بسیار‬ ‫باال برد‪ .‬من خودم که در اکثر مسابقات بودم خیلی از این‬ ‫بازیکنان را ندیده بودم ولی امدند و حتی طال گرفتند‪ .‬این‬ ‫خیلی برایم عجیب بود و نشان داد که همه کشورها در‬ ‫تالش اند تا تکواندوی خود را ارتقا بدهند‪ .‬وی در پایان‬ ‫پیرامون بازگشت به ایران و استقبال مسئوالن گفت‪ :‬دو‬ ‫سه نفر از مسئولین امده بودند و حضور داشتند‪ .‬همان جا‬ ‫هم بابت حضورشان تشکر کردم‪ .‬ولی بازیکن توقع دارد‬ ‫که وقتی از یک مسابقه بزرگ می اید استقبال بهتری‬ ‫صورت بگیرد‪ .‬عکسی که از من گرفته شده بود بعد از رفتن‬ ‫مسئولین بود‪ .‬البته اعضای خانواده ام امده بودند و حضور‬ ‫داشتند‪ .‬غیر از ان ها فقط چند نفر بودند‪.‬‬ ‫سپاهان به دنبال جذب‬ ‫هافبکاستقالل‬ ‫محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان برای‬ ‫تقویت خط هافبک تیمش‪ ،‬درصدد جذب مسعود ریگی‬ ‫از استقالل است‪ .‬این در حالی است که ادامه همکاری‬ ‫ریگی با استقالل در هاله ای از ابهام قرار دارد و هافبک‬ ‫ابی پوشان برای ماندن در این تیم‪ ،‬درخواست افزایش مبلغ‬ ‫قرارداد خود را کرده است‪ .‬اکنون سپاهانی ها منتظر پاسخ‬ ‫ریگی هستند و اگر با پاسخ منفی این بازیکن مواجه شوند‪،‬‬ ‫سراغ دو گزینه دیگر خواهند رفت‪ .‬سرمربی سپاهان در‬ ‫این پست‪ ،‬دو بازیکن را از دو تیم شهرستانی مدنظر قرار‬ ‫داده است که در صورت منتفی شدن حضور هافبک ‪۳۰‬‬ ‫ساله شیرازی در سپاهان‪ ،‬این باشگاه با ان دو بازیکن‬ ‫مذاکره خواهد کرد‪.‬‬ ‫عملکردخیره کننده‬ ‫شهباززاده از نگاه‬ ‫سیدصالحی‬ ‫پیشکسوت تیم فوتبال سپاهان معتقد است سجاد‬ ‫شهباززاده عملکرد خیره کننده ای در فصل گذشته لیگ‬ ‫برتر داشته است‪ .‬لیگ بیستم با فراز و نشیب های فراوان‬ ‫به پایان رسید‪ ،‬سپاهان باوجود کسب ‪ ۶۵‬امتیاز بر جایگاه‬ ‫دوم جدول تکیه زد و ذوب اهن نیز بعد از فصل ضعیف خود‬ ‫به لطف تفاضل گل در لیگ برتر ماندنی شد‪ .‬سید مهدی‬ ‫سید صالحی بازیکن سابق تیم های سپاهان‪ ،‬استقالل‬ ‫و پرسپولیس پیرامون عملکرد شهباززاده در ترکیب‬ ‫سپاهان اظهار داشت‪ :‬سجاد شهباززاده این فصل عملکرد‬ ‫خیره کننده ای داشت و باتجربه ای که از استقالل و دیگر‬ ‫تیم ها داشت فصل خوبی را پشت سر گذاشت‪ ،‬نیازمند‬ ‫تاثیرگذار بود و یاسین سلمانی نیز پدیده این فصل لیگ‬ ‫ایران بود و به نظر سید محمد کریمی نیز با عملکرد خود در‬ ‫هافبک دفاعی نشان داد بازیکن قابل اتکایی است‪ .‬امسال‬ ‫سجاد شهباززاده به دلیل اینکه سبک و سیاق نزدیک به‬ ‫محرم داشت و بازی با پا قوی داشت و در محوطه ‪ ۱۸‬قدم‬ ‫به خوبی حاضر می شد و باید دید نگاه محرم به بازیکنی که‬ ‫می خواهد در اختیار بگیرد به چه صورت است و ان دیگر‬ ‫نظر سرمربی است اما در سال های گذشته دیدید مهاجمانی‬ ‫از تیم های بزرگ به سپاهان امدند و نتوانستند عملکرد‬ ‫خوبی داشته باشند که به دیدگاه و نظر سرمربی دارد‪.‬‬ ‫گفتگو با حسن اشجاری پیرامون شرایط سبزپوشان اصفهانی در لیگ بیستم‬ ‫ذوب اهن به تزریق خون تازه نیاز دارد‬ ‫ذوب اهن دوران پرفرازونشــیبی را در لیگ پشــت سر‬ ‫گذاشــت‪ ،‬دورانی که شــاید در تاریخ فعالیت این باشــگاه‬ ‫کم سابقه باشد‪ .‬به گزارش ایمنا‪ ،‬تیم ذوب اهن پس از حواشی‬ ‫بسیار درنهایت با نتایج هفته ســی ام لیگ برتر از سقوط به‬ ‫دســته پایین تر نجات پیدا کرد‪ .‬وضعیــت گاندوها در لیگ‬ ‫بیستم بهانه ای شد تا با حسن اشجاری بازیکن اسبق گاندوها‬ ‫گفت وگویــی انجام دهیم که در ادامــه بخش هایی از ان را‬ ‫می خوانید‪:‬‬ ‫‪ÁÁ‬ابتدا درباره وضعیت ذوبی ها صحبت کنید‪.‬‬ ‫دلیل یا دالیل ضعف این تیم در لیگ بیســتم‬ ‫ازنظر شما چه بود؟‬ ‫نتیجه ای که حاال شــاهد ان هستیم به ابتدای فصل و‬ ‫نوع انتخاب رحمان رضایی بازمی گردد‪ .‬مسائلی که به صورت‬ ‫دســتوری از پایتخت برای ذوب اهن وضع شد مطمئنا نباید‬ ‫انتظار بیشتری داشت‪ .‬البته در اینجا کاری به شخص ندارم‪.‬‬ ‫عملکردنویدکیادرسپاهانعالیبود‬ ‫پیشکسوت تیم فوتبال سپاهان می گوید اعضای تیم‬ ‫فوتبال ســپاهان تالش زیادی برای قهرمانی کردند اما‬ ‫درنهایت پرسپولیس پیروز میدان شد‪ .‬احمد جمشیدیان‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬بــه اعضای تیم ســپاهان تبریک ویژه‬ ‫می گویم‪ .‬سپاهان تا لحظات اخر لیگ تالش زیادی کرد‬ ‫تا عنوان قهرمانی را کسب کند که درنهایت نایب قهرمان‬ ‫شد‪ .‬عملکرد کادر فنی سپا هان و محرم نویدکیا فوق العاده‬ ‫بود‪ .‬تیم فصل خوبی را رقم زد‪ .‬ان ها با رکورد زنی هایی‬ ‫که داشــتند و موفقیت هایی که در طول لیگ به دست‬ ‫اوردند توانســتند قهرمان شوند‪ .‬وی با اشاره به عملکرد‬ ‫خوب کادر فنی تیم سپاهان‪ ،‬گفت‪ :‬نتایج وقتی که خوب‬ ‫باشد ســرمربی به عنوان سیبل در نظر گرفته می شود و‬ ‫بیشتر مرکز توجه است‪ .‬کار گروهی در بیرون زمین مانند‬ ‫داخل زمین است‪ .‬بدنسازی تیم سپاهان و تاکتیک ها و‬ ‫انالیز ها عالی بود‪ .‬تغییراتی که در عمق دفاع گذاشته شده‬ ‫بود نشان می داد در کنار محرم اعضای خوبی قرار دارد‪.‬‬ ‫او با توجه به ســرمایه گذاری کرد توانســت ان طور که‬ ‫می خواهد پیش رود‪ ،‬اما حسرت قهرمانی بر دل همه ما‬ ‫ماند‪ .‬پیشکسوت تیم فوتبال سپاهان در رابطه با استقالل‬ ‫عنوان کرد‪ :‬عملکرد ســرمربی تیم اســتقالل نیز قابل‬ ‫دفاع است‪ .‬او توانست از مرحله اول لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫عبور کند و در جمع چهار تیم حذفی قرار گیرد‪ .‬امیدوارم‬ ‫سپاهان قهرمان نیم فصل دوم‬ ‫لیگ بیستم‬ ‫ســپاهان به علت تفاضل گل بهتر‪ ،‬عنوان نخســت‬ ‫نیم فصل دوم لیگ برتر را به دست اورد‪ .‬با اتمام لیگ بیستم‬ ‫و با تفکیک امتیازهای نیم فصل نخســت و دوم‪ ،‬نساجی‬ ‫بازگشت غیرمنتظره کرار‬ ‫جاسم به تراکتور‬ ‫وب سایت عراقی العالم الجدید در خبری مدعی شد که‬ ‫کرار جاسم قصد دارد به فوتبال ایران و تراکتور بازگردد‪.‬‬ ‫چند روز پیش و پس از جدایی فیروز کریمی از هدایت‬ ‫تراکتور‪ ،‬مدیران این تیم تبریزی تصمیم گرفتند تا یک بار‬ ‫دیگر سکان هدایت تیمشان را به فراز کمالوند بسپارند‪ .‬در‬ ‫نخستین روزهای حضور تراکتور پس از بازگشت به لیگ‬ ‫برتر فوتبال ایران‪ ،‬کمالوند جوان هدایت این تیم را به‬ ‫عهده گرفت و توانست نتایج خوبی با پرشورها کسب کند‪.‬‬ ‫در روزهایی که کمالوند هدایت تراکتور را برعهده داشت‪،‬‬ ‫او کرار جاسم را از الوکره به تبریز اورد و ستاره تیم ملی‬ ‫عراق نیز در این تیم درخشید و به یکی از مهره های اصلی‬ ‫و تاثیرگذار این تیم تبدیل شد؛ اما حاشیه های این بازیکن‬ ‫تکنیکی باعث جدایی او از جمع تبریزی ها شد‪ .‬کرار پس‬ ‫از جدایی از تراکتور‪ ،‬راهی استقالل و شاهین و همچنین‬ ‫لیگ عراق شد و در بازگشتی که در لیگ شانزدهم به‬ ‫تبریز داشت‪ ،‬فروغ و درخشش همیشگی را نداشت‪ .‬این‬ ‫بازیکن که فصل گذشته در تیم نفت الوسط عراق بازی‬ ‫می کرد‪ ،‬مدعی شده که از تراکتور پیشنهاد دارد‪ .‬وب سایت‬ ‫العالم الجدید در گفتگویی کوتاه که با این بازیکن داشته‪،‬‬ ‫از دریافت دو پیشنهاد لیگ برتری برای کرار جاسم خبر‬ ‫داده و مدعی شده در مذاکرات پیشرفت حاصل شده است‪.‬‬ ‫بازیکن سابق تیم ملی عراق در این زمینه گفت‪ :‬من دو‬ ‫پیشنهاد از لیگ ایران ازجمله تراکتور دریافت کرده ام که‬ ‫روند مذاکرات با این تیم مراحل پیشرفته ای را طی می کند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه من سابقه بازی در این تیم را نیز دارم‪.‬‬ ‫درواقع مســیر باشــگاه ذوب اهن چند سالی است به سمت‬ ‫و ســویی رفته که از بازیکنان پیشکســوت خود جداشــده‬ ‫و تصمیمات مدیران همگی غلط هســتند و کار را به اینجا‬ ‫کشانده است‪ .‬به طوری که ذوب اهن فصل قبل از خطر سقوط‬ ‫نجات پیدا کرد اما امسال تنها تیم دیگری ان ها را نجات داد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پیرامون مجتبی حسینی صحبت کنید‪ .‬او در‬ ‫نیم فصل نخست تصمیم درستی برای هدایت‬ ‫ذوبی ها داشت؟‬ ‫طبیعی اســت که مجتبی حسینی هم مشخص بود کار‬ ‫ســختی در تیم دارد و به شخصه من اگر بودم هرگز هدایت‬ ‫ذوب اهن را در ایــن مقطع قبول نمی کردم‪ .‬بااینکه مجتبی‬ ‫حقش بود که ذوب اهن را هدایت کند چراکه سال ها در این‬ ‫تیم کاپیتان بوده اما با این شــرایط بهتر از این هم نمی شد‪.‬‬ ‫مجتبی رزومه خوبی در لیگ داشته و توانسته عملکرد قابل‬ ‫قبولی با تیم ها داشــته باشد اما فکر می کنم این بار ریسک‬ ‫بزرگی را انجام داد و این ریســک نتیجه ای نداشت که دلیل‬ ‫عدم موفقیت او همان مواردی اســت که اشاره کردم‪ ،‬تیم از‬ ‫ابتدا بد بسته شده بود و مدیریت که اصال جای صحبت ندارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فکر می کنیــد تیــم ذوب از ابتدای فصل‬ ‫می توانست بهتر بسته شود؟‬ ‫اینکه می گویم تیم را بد بســته اند یعنی بازیکنانی که در‬ ‫حد و اندازه های نام ذوب اهن نبودند به تیم امدند و این تیم‬ ‫فضایی برای تجربه اندوزی شان شد درحالی که نباید این چنین‬ ‫باشــد‪ .‬این ضعف به مدیریت باشگاه بازمی گردد که باوجود‬ ‫بودجه مناسبی که تیم داشته اما همه را هدر داده اند‪ .‬در اصل‬ ‫انــگار این تیم را لیگ یکی بســته اند و باید به لطف نتیجه‬ ‫یک تیم دیگر و تفاضل در لیگ ماندنی شود‪ .‬همان طور که‬ ‫مشخص است از زمان رفتن اقای اذری همه چیز در باشگاه‬ ‫به هم ریخته است و نتیجه اش را هم می بینیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬درباره عملکرد رحمــان رضایی و مجتبی‬ ‫حسینی صحبت کنید‪ .‬کدام یک بهتر کارکرد؟‬ ‫در مورد رحمان من انتقادم را کردم‪ .‬احساسم این بود که‬ ‫در موقعیت و شرایط ذوب اهن قرار نداشت که بخواهد این تیم‬ ‫را هدایت کند‪ .‬حتی جو مناســبی برای حضور رحمان فراهم‬ ‫نبود‪ .‬این یعنی هواداران این تیم و مردم اصفهان نمی خواستند‬ ‫او سرمربی شود اما به هرحال اتفاق افتاد و عواقب ان را دیدیم‬ ‫اما من چند بــازی تیم ذوب رحمان رضایــی را دیدم‪ .‬تیم‬ ‫عملکرد خوبی داشت ولی بدشانسی می اورد و نتایج دلخواه‬ ‫را کســب نمی کرد‪ .‬اعتقادم این است که به دلیل جدا شدن‬ ‫نفرات و جذب بازیکنان ضعیف نمی شود این دو مربی ذوب‬ ‫را با یکدیگر قیاس کرد‪ .‬تیم نیم فصل اول از سوی سرمربی‬ ‫بسته شده و شــناخت کافی روی نفرات داشته است طبیعی‬ ‫است که عملکرد بهتری داشته باشد اما از طرف دیگر مجتبی‬ ‫حسینی از شرایط تیم اگاه بوده و هدایت ذوب اهن را پذیرفته‬ ‫و این نتایج در کارنامه وی ثبت می شود‪ .‬البته باید بگویم که‬ ‫به هیچ وجه مجتبی ازنظر فنی مربی ســطح پایینی نیست و‬ ‫نشــان داده در تیم هایی که کارکرده شرایط خوبی بر ان ها‬ ‫حکم فرما بوده است‪ .‬احساس می کنم مجتبی نیز مانند رحمان‬ ‫رضایی کمی عجله کرد و رزومه بدی را برای خود ســاخت‪.‬‬ ‫امیــدوارم که در اینده و موارد بعدی بتواند بهترین انتخاب ها‬ ‫را داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نظر شما در مورد اینده باشگاه چیست؟ فکر‬ ‫می کنید شرایط برای فصل بعد می تواند بهبود‬ ‫پیدا کند؟‬ ‫اعتقادم این است که باید تفکر جوان بر اساس ایده های‬ ‫جدید شکل گرفته و به تیم تزریق شود‪ .‬به هرحال باید قبول‬ ‫کنیم نسل مربیان تغییر کرده اســت و دیدگاه ها متفاوت با‬ ‫گذشته است‪ .‬این روزها شاهد فوتبال علمی و به روز هستیم‬ ‫و در حال حاضر تفکر و دیدگاه نسبت به باشگاه داری و البته‬ ‫انتخاب سرمربی نباید دستوری بوده و از باال دیکته شود‪ .‬حتی‬ ‫نباید بازیکنی که حاال پیشکســوت باشگاه است تحت هر‬ ‫شرایطی روی نیمکت تیم بنشیند‪ .‬دوره این مسائل تمام شده‬ ‫و باشگاه ذوب اهن نیز از این قضایا مستثنی نیست‪ .‬در غیر این‬ ‫صورت شاهد این خواهیم بود که فصل بعد باشگاه با اصالت و‬ ‫با قدمت ذوب اهن جز مدعی اصلی سقوط خواهد بود‪.‬‬ ‫بهترین تیم از حیث پیشــرفت محسوب می شود‪ .‬ان ها در‬ ‫نیم فصل نخست در رتبه پانزدهم‪ ،‬در نیم فصل دوم در رتبه‬ ‫چهارم و درمجموع در رتبه دوازدهم به کار خود پایان دادند‪.‬‬ ‫نکته جالب توجه‪ ،‬عملکرد بهتر سپاهان نسبت به پرسپولیس‬ ‫در نیم فصل دوم اســت‪ .‬ان ها باوجود کســب امتیاز و گل‬ ‫خــورده برابر با قهرمان لیگ در نیم فصل دوم‪ ،‬از حیث گل‬ ‫زده وضعیت بهتری داشتند و علت اصلی ناکامی شاگردان‬ ‫نویدکیا عملکرد بی ثبات خط دفاعی این تیم بود‪ .‬سپاهان‬ ‫در نیم فصل نخست ‪ ۱۸‬گل و در‬ ‫نیم فصل دوم شــش گل دریافت‬ ‫کرد‪ .‬باوجود انتقــادات از تراکتور‪،‬‬ ‫این تیم در نیم فصل دوم عملکرد‬ ‫بهتری داشــت و در رتبه چهارم‬ ‫قرار گرفت‪ .‬سرخپوشــان تبریزی‬ ‫در نیم فصل اول هفتم شــدند اما‬ ‫با کسب رتبه پنجم نیم فصل دوم‪،‬‬ ‫درمجموع به رتبه چهارم دســت‬ ‫یافتند‪ .‬بیشترین سقوط در جدول به‬ ‫صنعت نفت ابادان تعلیق می گیرد‪.‬‬ ‫ابادانی ها در نیم فصل اول پنجم‬ ‫شــدند امــا در نیم فصــل دوم با‬ ‫سقوطی ازاد تا رتبه سیزدهم پیش رفتند و درمجموع دهم‬ ‫شــدند‪ .‬در یک نگاه کلی‪ ،‬سپاهان‪ ،‬پرسپولیس‪ ،‬استقالل‪،‬‬ ‫تراکتــور‪ ،‬گل گهر‪ ،‬پیــکان‪ ،‬پدیده‪ ،‬نســاجی و ذوب اهن‬ ‫تیم هایی بودنــد که در نیم فصل دوم پیشــرفت کردند و‬ ‫امتیازهای بیشتری را به دست اوردند‪.‬‬ ‫حســرتی که بر دل محرم ماند بــر دل مجیدی نماند و‬ ‫او بتواند با تالش قهرمان جام حذفی شــود‪ .‬البته که تا‬ ‫به اینجای کار با مشــکالت فراوانی سروکله زده است‪.‬‬ ‫کارکردن با تیمی که خودش ان را نبســته کار اســانی‬ ‫نیست که مجیدی همه ان ها را پشت سر گذاشته است‪.‬‬ ‫جمشــیدیان با ابراز ناراحتی از ســقوط تیم های سایپا و‬ ‫ماشین سازی خاطرنشان کرد‪ :‬اخیرا مشکالتی در تبریز‬ ‫وجود دارد چراکه عالوه بر ماشین سازی که سقوط کرد‪،‬‬ ‫تیم تراکتور نیز با مشــکالتی همراه بود‪ .‬اینکه ســایپا‬ ‫سقوط کرد بســیار ناراحت کننده و تلخ بود‪ .‬امیدوارم در‬ ‫لیگ بعد سایپا در جایگاه لیگ برتر به فوتبال برگردد‪.‬‬ ‫واکنش جدید شهریار مغانلو‬ ‫به پیشنهاد سپاهان‬ ‫مهاجم قرضی باشــگاه پرسپولیس نســبت به پیشنهاد‬ ‫ســپاهان واکنش نشــان داد‪ .‬شــهریار مغانلو که نیم فصل‬ ‫به صورت قرضی در باشگاه پرسپولیس بازی کرده است هنوز‬ ‫نســبت به اینده خــودش بی اطالع‬ ‫است‪ .‬پرسپولیسی ها مایل به تبدیل‬ ‫قرارداد او از قرضی به دائمی هستند‪،‬‬ ‫ولی باشگاه سانتا کالرا رقمی نزدیک‬ ‫بــه ‪ ۵۰۰‬هزار دالر طلــب کرده که‬ ‫کمی سنگین به نظر می اید‪ .‬در همین‬ ‫راستا‪ ،‬اما شایعه شده باشگاه سپاهان‬ ‫به ســانتا کالرا اعــام کرده حاضر‬ ‫است رقم درخواســتی برای صدور‬ ‫رضایت نامه شهریار مغانلو را بپردازد‪.‬‬ ‫از طرفی شایعه دیگری به راه افتاده‬ ‫که باشگاه سپاهان با سانتا کالرا به‬ ‫توافق رسیده که محمد محبی‪ ،‬ستاره‬ ‫فصل گذشــته اش را به این تیم بدهد و در عوض شــهریار‬ ‫مغانلو را به خدمت بگیرد‪ .‬این شــایعات در حالی مطرح شده‬ ‫که باشگاه سپاهان نسبت به ان واکنشی نداشته است‪ ،‬ولی‬ ‫پرسپولیســی ها اعالم کرده اند عالقه مند هستند برای فصل‬ ‫بعدی هم این مهاجم را در اختیار داشــته باشــند‪ .‬در همین‬ ‫پایان ماموریت سعید اذری در فوالد خوزستان‬ ‫مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان معتقد است که‬ ‫فصل گذشــته فوتبال ایران فصلی سخت و فرسایشی‬ ‫بوده است‪ .‬سعید اذری درباره اینکه ایا از عملکرد فوالد‬ ‫خوزستان در فصل بیستم لیگ برتر فوتبال کشورمان‬ ‫راضی بوده یا خیر؟ اظهار داشــت‪ :‬فصلی که گذشــت‬ ‫کامال فرسایشــی و خســته کننده بود‪ ،‬به ویژه برای ما‬ ‫که با پنجره بســته در این فصل حضور داشتیم‪ .‬واقعا‬ ‫مبارزه کردن در این فصل برای ما بســیار سخت شده‬ ‫بود‪ ،‬در اسیا هم بازی های سنگین را پشت سر گذاشتیم‬ ‫و به خاطر همین بچه ها ازلحاظ روحی و جسمی واقعا‬ ‫اذیت شــدند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بااین حال تا روز اخر مبارزه‬ ‫کردیم و در روز اخر جایگاه چهارمی را از دســت دادیم؛‬ ‫هرچند شایستگی فوالد باالتر از این حرف ها بود‪ .‬باوجود‬ ‫اتفاق هایی که افتاده و باوجود شرایط سختی که داشتیم‬ ‫نتیجه بدی نگرفتیم‪ .‬اینجا باید از جواد نکونام تشکر کنم‬ ‫که یک سازماندهی و یک ســاختار منظم را در فوالد‬ ‫ایجاد کرده اســت و طوری با بچه ها کارکرد که ان ها‬ ‫توانستند فشارها را تحمل کنند‪ .‬مدیرعامل باشگاه فوالد‬ ‫خوزســتان افزود‪ :‬چیزی که مهم اســت این است که‬ ‫امسال در لیگ برتر شاهد فوتبال شرافتمندانه ای بودیم‪.‬‬ ‫تا روز اخر تکلیف قهرمان‪ ،‬تیم سقوط کرده و سهمیه ها‬ ‫مشــخص نبود و این یعنی کارمان بسیار دشوار بود اما‬ ‫تیم داری سپاهان در لیگ‬ ‫برتر فوتسال جدی شد‬ ‫مسئله اینجا بود که همه تیم ها شرافتمندانه بازی کردند‬ ‫و دیگر حرف وحدیثی در هیچ موردی وجود نداشــت‪.‬‬ ‫اذری در پاسخ به این سوال که ایا برای فصل بعد هم در‬ ‫فوالد می ماند یا خیر؟ گفت‪ :‬ماموریت من در پایان فصل‬ ‫تمام می شود‪ ،‬ماندن یا رفتنم یک تصمیم درون سازمانی‬ ‫اســت‪ .‬وی درباره تقابل فوالد و ملــوان بندر انزلی در‬ ‫نیمه نهایی جام حذفی تاکید کرد‪ :‬بازی فوق العاده سختی‬ ‫با تیمی داریم که تفاوتش با ما این است که چند دوره‬ ‫قهرمان جام حذفی شــده است‪ .‬این یعنی کار ما بسیار‬ ‫دشوار است‪ ،‬می دانیم که ملوان تیم خوبی است و برای‬ ‫ان ها احترام قائل هستیم‪.‬‬ ‫راستا‪ ،‬شهریار مغانلو گفت وگویی با ایلنا داشته و خودش هم‬ ‫از پیشنهاد سپاهان اظهار بی اطالعی کرده است‪« .‬باور کنید‬ ‫اصال در جریان این موضوع نیســتم و هیچ اطالعی در این‬ ‫سرپرست سازمان لیگ فوتسال واگذاری امتیاز دو تیم‬ ‫لیگ برتری را تائید کرد‪ .‬از چندی پیش این خبر مطرح شده‬ ‫که امتیاز تیم فوتسال منصوری قرچک (ستارگان ورامین)‬ ‫به بخش خصوصی در مشهد فروخته شده و تیم فوتسال‬ ‫اهورای بهبهان نیز امتیاز خود را به باشگاه سپاهان فروخته‬ ‫است‪ .‬در این زمینه مشکل اصلی بحث خروج از استان این‬ ‫دو تیم بود‪ .‬ارش جابری سرپرست سازمان لیگ فوتسال‬ ‫دراین باره گفت‪ :‬نامه ای از این دو باشگاه به دست ما رسیده‬ ‫که واگذاری امتیاز خود را به اطالع سازمان لیگ رسانده اند‪.‬‬ ‫وی در مورد اینکه مشکل خروج از استان این دو باشگاه‬ ‫حل شده یا نه؟ تاکید کرد‪ :‬ان طور که این دو باشگاه اعالم‬ ‫کرده اند این مشکل نیز حل شده و واگذاری امتیاز ان ها‬ ‫قطعی می شود‪.‬‬ ‫افول بسکتبال ایران با پایان‬ ‫دوران ستاره ها‬ ‫خصوص ندارم و فقط مثل شــما این اخبار را در رسانه ها و‬ ‫فضای مجازی خوانده ام‪ .‬مــن همان طور که گفتم فعال در‬ ‫حال استراحت هستم و بعد از یک فصل طوالنی و سخت نیاز‬ ‫دارم چند روز اســتراحت کنم و بعدازان مشخص خواهد شد‬ ‫که تکلیفم چیست‪».‬‬ ‫تیم ملی بسکتبال ایران در پایان المپیک توکیو همانند‬ ‫دوره قبلی حضورش در پکن با سه باخت از گردونه‬ ‫رقابت ها کنار رفت‪ .‬به این ترتیب تیم ملی بسکتبال ایران‬ ‫همانند دوره قبلی حضورش در المپیک پکن با سه باخت‬ ‫به کارش در این بازی ها پایان داد‪ ،‬اما با اتمام دیدار های‬ ‫تیم ملی الزم است به بررسی دالیل ضعف بسکتبال‬ ‫ایران در مقایسه با قدرت های جهان بپردازیم‪ .‬این در حالی‬ ‫است که تمامی اهالی ورزش بر این موضع تاکید دارند که‬ ‫سطح بسکتبال ایران به هیچ عنوان قابل قیاس با تیم هایی‬ ‫مانند امریکا و فرانسه نیست و مطمئنا هیچ کسی انتظار‬ ‫پیروزی ایران مقابل این تیم ها نداشته و هدف از طرح‬ ‫مسائل زیر تنها ریشه یابی دالیل ضعف و افول بسکتبال‬ ‫ایران و همچنین کمک به رشد بیشتر این رشته محبوب‬ ‫است؛ اما نکته مهمی که شاید در نگاه اول به لیست‬ ‫بازیکنان و میزان سن و سال ان ها توجهات را به خود‬ ‫جلب می کند پایان دوران حرفه ای برخی بازیکنان پا به‬ ‫سن گذاشته تیم ملی است که خداحافظی صمد نیکخواه‬ ‫بهرامی در سن ‪ ۳۸‬سالگی پس از دیدار با فرانسه دلیلی‬ ‫بر این ادعاست‪ .‬جدا از خداحافظی کاپیتان تیم ملی از‬ ‫بازی های ملی برخی دیگر از بازیکنان باتجربه و تاثیرگذار‬ ‫تیم ملی مانند حامد حدادی با ‪ ۳۶‬سال و سعید داورپناه‬ ‫با ‪ ۳۳‬سال در شرایطی ازنظر سنی قرار دارند که شاید‬ ‫بازی های اسیایی اخرین حضور ان ها در تیم ملی باشد‪.‬‬ ‫این در حالی است که دیگر بازیکنان تیم ملی ازجمله‬ ‫ارسالن کاظمی با ‪ ۳۱‬سال‪ ،‬محمد جمشیدی و علی اصغر‬ ‫حسن زاده هم با ‪ ۳۰‬سال هرچند می توانند با درخشش‬ ‫خود دربازی های اسیایی ایران را صاحب مدال کنند‪ ،‬اما‬ ‫نکته مهم این است که باید ببینیم ایا در یک دهه گذشته‬ ‫برای جایگزینی این ستاره های تیم ملی اقدامات درست‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه | ‪ 12‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4134‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬مرداد ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪03Aug2021 | 4134‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫ى ایستند و مردم سخن نگویند مگر کسى که خداى رحمان به او رخصت دهد‬ ‫روزى که روح و فرشتگان به صف م ‏‬ ‫و سخن راست گوید‬ ‫‪ 38‬نبا‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪:‬شاخهسبز‪-‬دانشگاه ازاد‬ ‫گنبد مسجد شیخ لطف اهلل‪ ،‬زیباترین گنبد فالت مرکزی‬ ‫ایران و اثری باعظمت که همــه زیبایی ان را به نیکی یاد‬ ‫می کنند‪ ،‬مدتی است سوژه منتقدان شده است‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬مسجد شیخ لطف اهلل‬ ‫یکی از مساجد تاریخی و شناخته شده نصف جهان‪ ،‬در دوران‬ ‫صفوی در ضلع شرقی میدان نقش جهان ساخته شده است‪.‬‬ ‫این مسجد شاهکاری از معماری و کاشی کاری قرن یازدهم‬ ‫هجری است و توسط استاد محمدرضا اصفهانی از معماران‬ ‫نامدار ان دوره شــکل گرفته اســت‪ .‬زیبایی این مسجد به‬ ‫حدی اســت که چشم بینندگان را مسحور می کند‪ ،‬معماری‬ ‫بی نظیر و منحصربه فرد ان برای گردشگران داخلی و خارجی‬ ‫شگفتی ساز اســت؛ اما حدود دو سال است که مرمت گنبد‬ ‫این مســجد و تغییر رنگ بخشی از ان‪ ،‬گنبد را دک رنگه و‬ ‫دوســتداران میراث تاریخی را نگران کرده است‪ .‬طرحی که‬ ‫قرار بود از تخریب این اثر باشکوه جلوگیری کند حاال خود‬ ‫سبب شــده تا گنبد از شمایل قبلی خارج شود؛ به طوری که‬ ‫با یک نگاه به خوبی متوجه تفاوت های ایجادشده می شوید‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬غیرمتخصص ها بانی مرمت گنبد مسجد شیخ‬ ‫لطف اهلل‬ ‫هوشنگ رســام پیشکســوت مرمت و کاشــی کار در‬ ‫ن که در دهه ‪ ۶۰‬نیز مرمت گنبد شــیخ لطف اهلل را‬ ‫اصفهــا ‬ ‫به عهده داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی عضوی از بدن شما دچار‬ ‫بیماری شــود به چه کســی مراجعه می کنید؟ مسلما پاسخ‬ ‫پزشــک متخصص اســت‪ ،‬پس چرا برای تعمیر و مرمت‬ ‫گنبد مســجد شــیخ لطف اهلل ازنظر کارشناسان و خبرگان‬ ‫مرمت بنا های تاریخی اســتفاده نشد؟ چرا تعمیر این گنبد‬ ‫به دســت غیرمتخصص ها انجام شده اســت؟ ایا پس از دو‬ ‫سال وقت ان نرسیده که اداره میراث فرهنگی پاسخ صریح‬ ‫به منتقدان بدهد؟ او ادامه داد‪ :‬اســتادکاری را که اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی اســتان اصفهان برای مرمت گنبد مسجد‬ ‫شیخ لطف اهلل انتخاب کرده‪ ،‬شخصا اذعان می کند که من بنا‬ ‫هستم نه کاشی کار و صرفا به اصرار پسرم که قرارداد مرمت‬ ‫گنبد را امضا کرده بود وارد این کار شــدم و این در صورتی‬ ‫است که گنبد مسجد شیخ لطف اهلل معرق کاشی است و باید‬ ‫به دست متخصص کاشی کاری مرمت شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مرمت گنبد مسجد شیخ لطف اهلل با ایرادات‬ ‫فراوان‬ ‫این استاد پیشکســوت در حوزه کاشی کاری بیان کرد‪:‬‬ ‫تعمیر گنبد مسجد شیخ لطف اهلل سراسر ایراد و اشکال است؛‬ ‫به عنوان مثال گردش های اسلیمی و گل وبوته های این طرح‬ ‫دقیق نیست و شکستگی دارد و من به عنوان یک پیشکسوت‬ ‫می توانم این موضوع را اثبات کنم‪ ،‬کاشی های نَره این گنبد‬ ‫(کاشــی نره‪ ،‬کاشی مســتطیل قطور و درازی است که به‬ ‫رنگ های فیروزه ای‪ ،‬زرد‪ ،‬مشکی‪ ،‬الجوردی‪ ،‬سفید و حنایی‬ ‫از کاشی گلی یا جسمی درســت می شود و برای پوشاندن‬ ‫گنبد ها یا ســطوح معلقی‪ ،‬تزیینات گلچینی ابینه و نوشتن‬ ‫اســماء مبارک الهی و ائمه اطهار بــه کار می رود‪ ).‬با همان‬ ‫شکســتگی های قبلی و بدون ترمیم روی کار سوار شده اند‪.‬‬ ‫رسام اضافه کرد‪ :‬در معرق کاشی تکه های کوچک کاشی را‬ ‫کنار یکدیگر می گذارند به نحوی که به اندازه یک مو میان ان‬ ‫فاصله باشد‪ ،‬اما در این مرمت تکه های کاشی به درستی کنار‬ ‫یکدیگر چیده نشــده و فاصله زیادی بین ان ها وجود دارد‪،‬‬ ‫مرمتگران برای پر کردن این فاصله ها از دوغاب اســتفاده‬ ‫کردند درصورتی که دوغاب در معرق کاشی جایگاهی ندارد‬ ‫و همین باعث شده تا گنبد دورنگه شود‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬طبق‬ ‫گفته مرمتگر این طرح‪ ،‬پس از ریختن دوغاب کاشــی ها را‬ ‫با کاردک و برس ســیمی تمیز کرده اند که همین امر باعث‬ ‫اسیب های جدی به این شاهکار جهانی شده است‪ .‬کاشی کار‬ ‫پیشکســوت اصفهانی با اشاره به خبرساز شدن عکسی که‬ ‫نشان می داد‪ ،‬برف روی قسمت مرمت شده گنبد مسجد شیخ‬ ‫لطف اهلل نمی نشیند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬یکی دیگر از کار هایی‬ ‫کــه روی این گنبد انجام دادند ریختن روغن برزک برای از‬ ‫بین بردن ســفیدی ناشی از دوغاب بوده است که سبب شد‬ ‫تا برف روی قسمتی که مرمت کرده اند نماند‪ ،‬درحالی که در‬ ‫معرق کاشی اصال نباید بین کاشی ها فاصله بیفتد که مجبور‬ ‫به ریختن دوغاب شــوند و برای از بین بردن ســفیدی کار‬ ‫دســت به دامن روغن برزک شوند و از همه بدتر که روغن‬ ‫برزک را روی کل قســمت مرمت شده ریخته اند که به مرور‬ ‫خاصیت خود را از دســت خواهد داد‪ .‬رسام گفت‪ :‬قالب گنبد‬ ‫برای تعمیر بایســتی یک قالب گردان (شابلون) داشته باشد‬ ‫که در این کار حتی از شابلون نیز استفاده نشده است و همین‬ ‫باعث شده تا سربند های طرح در کنار هم جفت نشوند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مصاحبه های متناقض مســئوالن میراث‬ ‫فرهنگی در خصوص مرمت گنبد مسجد شیخ‬ ‫لطف اهلل‬ ‫او با اشاره به مصاحبه های متناقض مسئوالن اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی اصفهان در دو‬ ‫ســال گذشته‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در هر مرمت باید یک طرح مرمت‬ ‫وجود داشته باشد‪ ،‬اما در خصوص مرمت گنبد مسجد شیخ‬ ‫لطف اهلل حتی مرمتگران طرح مرمتی هم نداشتند‪ .‬کاشی کار‬ ‫اصفهانی یاداور شد‪ :‬به خاطر اجرای اشتباه‪ ،‬لبه های کاشی ها‬ ‫از بیــن رفته و این رفتار میراث فرهنگی اصفهان با گنبدی‬ ‫است که به واسطه ثبت ملی متعلق به همه مردم ایرانیان و به‬ ‫وابسته ثبت در یونسکو متعلق به جهانیان است‪ .‬رسام عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در سال ‪ ۱۳۶۵‬همین گنبد مسجد شیخ لطف اهلل توسط‬ ‫من مرمت شــد‪ ،‬در ان موقع به صورت موضعی و روی کار‬ ‫مرمت را انجام دادیم و هیچ مشکلی نیز برای این اثر ماندگار‬ ‫به وجود نیامد‪ ،‬اما حاال شــاهد هستیم که نه تنها این گنبد‬ ‫خراب شده بلکه مسئوالن میراث فرهنگی اصفهان حاضر به‬ ‫پذیرش هم نیستند و صرفا توجیه می کنند؛ توجیهی که برای‬ ‫اهل فن قابل پذیرفته نیست‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬می توان گنبد را به شکل قبل دراورد؟‬ ‫او افزود‪ :‬این گنبد خراب شــده و تنها راه جبران ان این‬ ‫اســت که کاشی ها برچیده شود‪ ،‬سپس ذره ها در اب و مواد‬ ‫مخصوص برای زمان مشخصی گذاشته شوند تا گچ از ان ها‬ ‫جدا و به نحوی اصولی تمیز شــود بعدازان ذره های اصلی‬ ‫نصب و نره های جدید دور ریخته شــوند و دوباره طراحی‪،‬‬ ‫ساخته و روی کار اجرا شوند‪ .‬استاد کاشی کار اصفهانی گفت‪:‬‬ ‫در مرمــت این گنبد باوجود برگــزاری مناقصه حتی کار به‬ ‫برنده مناقصه ســپرده نشد و با مبلغی بیشتر به فرد دیگری‬ ‫سپرده شــد تا جایی که ما خبرداریم برای این کار‪ ،‬میراث‬ ‫فرهنگی ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان پرداخت کرده اســت‪ .‬رســام‬ ‫افزود‪ :‬ایا بهتر نبود این ‪ ۵۰۰‬میلیون برای مرمت گنبد های‬ ‫مسجد شیخ لطف اهلل و مدرسه چهارباغ تقسیم می شد تا بعد‬ ‫از ‪ ۳۰‬سال داربست ها از روی گنبد مدرسه چهارباغ باز شود؟‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬ابروی شــهر اصفهان در دنیا رفت‪ ۳۰ ،‬سال‬ ‫مرمت یک گنبد به طول انجامیــده و گنبد دیگر با مرمت‬ ‫غیراصولی خراب شده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬درد مسجد شیخ لطف اهلل یکی و دوتا نیست‬ ‫این استاد کاشــی کاری گفت‪ :‬مشکل فقط گنبد مسجد‬ ‫شــیخ لطف اهلل نیســت‪ ،‬دو عنصر باعث تخریب یک بنای‬ ‫تاریخی می شود‪ :‬اب و سیمان‪ .‬در مسجد شیخ لطف اهلل دو‬ ‫کانال در ضلع شــمالی و جنوبی قرار دارد که رکاب‪ ،‬تنفس‬ ‫گاه و رگ های اصلی تنفس این بنا هســتند‪ ،‬حال به دستور‬ ‫اداره میــراث فرهنگــی این دو کانال برای ســاخت کافی‬ ‫شــاپ و نمایشگاه خط مسدود شده اســت‪ .‬رسام ادامه داد‪:‬‬ ‫همین تصمیم غلط باعث شده تا در قسمت هایی از مسجد‬ ‫ازجمله محراب شاهد ایجاد ترک هایی باشیم‪ ،‬این اقدامات‬ ‫غیراصولی صد در صد با نابودی میراث همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫تغییر رنگ گنبد صرفا به دلیل تمیزکاری بوده است‬ ‫محســن نکویی ناظر ارشــد طرح مرمت گنبد مسجد‬ ‫شــیخ لطف اهلل گفت‪ :‬مرمت گنبد مسجد شیخ لطف اهلل در‬ ‫مرحله دوم اســت و دســتور کاری که وجود دارد برچیدن‬ ‫ســطح کاشی ها‪ ،‬زیرســازی و جای گذاری در قسمت هایی‬ ‫است که کمبود کاشــی دارد که تمام این مراحل با عنوان‬ ‫مراحل حفاظتی انجام خواهند شد‪ .‬او در خصوص علت تغییر‬ ‫رنگ در قسمت مرمت شده گنبد مسجد شیخ لطف اهلل‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬وقتــی مراحل مرمتی و حفاظتی یک اثر تاریخی انجام‬ ‫می شود االینده ها و الودگی هایی که به مرورزمان روی ان به‬ ‫وجود امده تمیز می شود و همین باعث شده تا رنگ قسمت‬ ‫مرمت شده با سایر بخش ها متفاوت باشد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بحث مرمت گنبد مسجد شیخ لطف اهلل ادعای‬ ‫میان صنفی است‬ ‫ناظر ارشــد طرح مرمت گنبد مسجد شیخ لطف اهلل بیان‬ ‫کرد‪ :‬مراحل مرمت گنبد مسجد در مجموعه سازمان میراث‬ ‫فرهنگی طی شده‪ ،‬از صاحب نظران نیز نظر گرفته شده‪ ،‬برخی‬ ‫از منتقدان که اظهار می کنند برای این طرح ازنظر کارشناسان‬ ‫این حوزه استفاده نشده کاشــی کار و کاشی تراش هستند و‬ ‫ادعا دارند که بایســتی از صنف کاشیکاران یا کاشی تراشان‬ ‫برای این مرمت استفاده می شد درصورتی که در این کار اصل‬ ‫زیرسازی و حفاظتی بوده و کاشــی کاری بازچینی است که‬ ‫با این نوع مرمت متفاوت اســت‪ .‬نکویی خاطرنشان کرد‪ :‬هر‬ ‫اثر با مرمت کردن شــکل ظاهری قبلی خــود را تا حدودی‬ ‫از دســت می دهد مثال در مرمت گنبد مسجد شیخ لطف اهلل‬ ‫به خاطر تمیز شدن الودگی ها رنگ بخش مرمت شده با سایر‬ ‫قسمت ها متفاوت است‪ ،‬اما اینکه چه زمانی این دورنگی از بین‬ ‫می رود باید گفت ممکن است پس از چند دهه با مرور زمان ‬ ‫که االینده ها روی کار قرار گرفت گنبد هم یک دست و یک‬ ‫رنگ می شود‪ .‬او افزود‪ :‬تغییر رنگ در این مرمت دیده می شود‪،‬‬ ‫اما تغییر ماهیت اتفاق نیفتاده و صرفا یک تمیزکاری روی گنبد‬ ‫شده است‪ .‬ناظر ارشد طرح مرمت گنبد مسجد شیخ لطف اهلل‬ ‫در پاسخ به منتقدان عنوان کرد‪ :‬باید قسمت های مرمت نشده‬ ‫با دقت دیده شود تا متوجه شوند که به مرورزمان تا چه حد کار‬ ‫اسیب می بیند و این نشان می دهد که الودگی ها و فاصله میان‬ ‫کاشــی ها در اصل اسیب های روی کار است که به مرورزمان‬ ‫ایجادشده‪ ،‬کار مرمتی وقتی انجام می گیرد متفاوت است‪ ،‬چون‬ ‫تمیزتر می شود و همین تفاوت هایی را به وجود می اورد‪ .‬شاید‬ ‫بهتر باشد با ورود نهاد های باالدستی و کارشناسان بی طرف‬ ‫یک بار برای همیشه در خصوص گنبد مسجد شیخ لطف اهلل‬ ‫تصمیم گیری و نتیجه به اهالی فرهنگ و مردم که صاحبان‬ ‫اصلی اثار تاریخی هســتند اعالم شود‪ .‬مسجد شیخ لطف اهلل‬ ‫فقط یک اثر تاریخی نیست بلکه اگر مرمتی غیراصولی روی‬ ‫ان انجام شده باشــد و این موضوع ثابت شود‪ ،‬بایستی همه‬ ‫مسئوالن پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده‬ ‫و مجمع عمومی فوق العاده شرکت پارسیان لیزر فرتاک سهامی خاص‬ ‫ثبت شده شماره‪ 63239‬شناسه ملی‪14008668428 :‬‬ ‫بدینوســیله ازکلیه ســهامداران و نمایندگان قانونی انها در شرکت فوق دعوت به عمل می اورد تا در جلسه مجمع عمومی‬ ‫فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در تاریخ دوشنبه ‪1400/05/25‬به ترتیب ساعات ‪ 18‬و ‪ 19‬که در محل‬ ‫شرکت به نشانی‪ :‬شهر اصفهان‪ ،‬محله فیض ‪ ،‬کوچه شمس ‪ ،‬بن بست پیروزی ‪ ،‬پالک ‪ 37‬و کدپستی ‪ 8165756351‬تشکیل‬ ‫میگردد حضور به هم رساند‪.‬‬ ‫دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت ‪18‬‬ ‫‪-1‬اصالح مفاد پیش بینی نشده در اساسنامه و اصالح ماده ‪ 32‬تعداد اعضا هیات مدیره‬ ‫‪ -2‬اصالح مفاد پیش بینی نشده در اساسنامه و الحاق موضوع ماده ‪ 2‬به موضوع اساسنامه‬ ‫دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت ‪19‬‬ ‫‪ -1‬انتخاب مدیران‬ ‫‪ -2‬انتخاب بازرسان اصلی وعلی البدل‬ ‫‪ -3‬انتخاب روزنامه‬ ‫هیئت مدیره شرکت پارسیان لیزر فرتاک‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫هر فردی که بسیار کتاب می خواند و از مغز خود استفاده می کند‬ ‫خیلی کم به عادات تنبلی فکر می کند‪.‬‬ ‫البرتانیشیتین‬ ‫میراث فرهنگی اصفهان تحت تاثیر مرمت های غیراصولی‬ ‫گروه نشریات‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن‬ ‫دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن‬ ‫پرویناعتصامی‬ ‫موزهصنایع دستی؛‬ ‫دریچه ای به جاودانگی هنر در اصفهان‬ ‫مدفون شدن اثار منحصربه فرد و جادویی صنایع دستی‪،‬‬ ‫زیرخاک بی توجهی و فراموشی دور از ذهن و عجیب نیست‬ ‫و ایجاد موزه ای برای اثار فاخر صنایع دستی دریچه ای برای‬ ‫جاودانگی اثار هنرمندان این حوزه باشــد بی شک اصفهان‬ ‫شهری مستعد برای این کار است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬سال هاست که زمزمه های تاسیس موزه‬ ‫صنایع دســتی در گوش اهالی هنر اصفهان پیچیده است و‬ ‫ازانجایی که این صنعت راهی برای معرفی تمدن و گذشته‬ ‫پرفرازونشیب جامعه به شمار می رود؛ بار فرهنگی سنگینی‬ ‫بــر دوش موزه ای با این عنوان می افتد‪ .‬چنین موزه ای باید‬ ‫اشیانه ای برای اثار فاخر صنایع دستی اصفهان باشد و هنر‬ ‫کهن و پرماجرای ان که ریشــه در خاک این شهر دوانده را‬ ‫در وجود خود رســوخ دهد‪ .‬به گفته متخصصان این حوزه‬ ‫تاسیس موزه ای با این عنوان می تواند استانداردهایی برای‬ ‫صنایع دستی مشــخص کند و از طرفی الگوی خالقانه ای‬ ‫برای هنرمندان این صنعت باشد همچنین می تواند سرمشقی‬ ‫هنرمندانه و راهی برای نواوری و خلق اثاری نو به واســطه‬ ‫موشکافی گذشته باشد‪ .‬از سال ‪ ۱۹۷۰‬میالدی کشورهای‬ ‫گوناگون جهان به تاسیس موزه صنایع دستی اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫این نوع موزه در برخی از شــهرهای ایران نیز تاسیس شد‬ ‫اما شــهر اصفهان از ان محروم است‪ .‬از همین رو از سوی‬ ‫هنرمندان و فعاالن صنایع دســتی اصفهان برای تاسیس‬ ‫ان مطالبات بســیاری مطرح شده است‪ .‬این روزها به دلیل‬ ‫برگزاری نخستین جشــنواره بین المللی صنایع دستی لزوم‬ ‫تاسیس چنین موزه ای در کالن شهر اصفهان بیش ازپیش‬ ‫خودنمایی می کند‪ .‬علیرضا خواجه احمد عطاری‪ ،‬مدیر گروه‬ ‫رشته صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان درباره اهمیت نقش‬ ‫صنایع دستی در معرفی شاخصه های یک جامعه‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫یکی از جنبه های مهم کاربرد صنایع دستی جنبه فرهنگی‬ ‫ان است‪ ،‬چراکه اثار صنایع دستی حامل نقوش و فرم هایی‬ ‫است که یک شهر‪ ،‬کشــور و ملت با ان شناخته می شود‪.‬‬ ‫همانطور کــه در خصوص هنر معماری‪ ،‬همه با ســبک‬ ‫معماری ایران یا به صورت خاص تر اصفهان اشنا هستند و‬ ‫از همین رو می توان گفت این شهر در جهان به عنوان شهر‬ ‫گنبدهای نیلگون مشهور است‪ .‬این مسئله در صنایع دستی‬ ‫نیز صدق می کند و نقوش به کاررفته در شاخه های مختلف‬ ‫این صنعت‪ ،‬دارای بار فرهنگی اســت‪ .‬او می افزاید‪ :‬یکی از‬ ‫جاهایی که این بار فرهنگی جلوه گر شده و در معرض نگاه ها‬ ‫قرار می گیرد موزه است‪ .‬موزه عالوه بر اهمیتی که ازلحاظ‬ ‫تاریخی دارد راهی برای نگهداری از این اثار به شمار می رود‬ ‫و درواقع چراغی اســت که گذشتگان برای ایندگان روشن‬ ‫گذاشــته اند‪ .‬برای چنین کار فرهنگی هرچه زودتر قدمی‬ ‫برداشته شــود به نفع اجتماع و شهر اصفهان است‪ .‬مدیر‬ ‫گروه رشته صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان ادامه می دهد‪:‬‬ ‫اهمیت موزه صنایع دستی در دو جنبه خود را نمایان می کند‪.‬‬ ‫یکی پاســداری از اثار است و دیگری این که چنین اثاری‬ ‫الگوهایی برای صنعتگران و هنرمندان به شــمار می رود‪.‬‬ ‫معمو ًال اثاری کــه در موزه قرار می گیرد خالقانه‪ ،‬خاص و‬ ‫منحصربه فرد است به همین دلیل الگوهای هنری محسوب‬ ‫می شــود بنابراین اگر قرار است جایی به عنوان میراث یک‬ ‫مملکت انتخاب شود موزه است و از همین رو می توان لزوم‬ ‫ایجاد یک موزه مختص به صنایع دستی بسیار زیاد دانست‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی دانشــگاه هنر اصفهــان تاکید می کند‪:‬‬ ‫برخی ها می گویند در صنایع دستی استانداردی وجود ندارد‬ ‫درصورتی که ازنظر من این نظر اشتباه است و صنایع دستی‬ ‫نیز مانند هر صنعت دیگر استانداردهای خاص خود را دارد‪.‬‬ ‫هنرمندان و نخبگان حوزه صنایع دستی با اثارشان‪ ،‬خود را‬ ‫جاودانه کردند و این جاودانگی ها در اصفهان وجود دارد‪ .‬این‬ ‫امری بدیهی اســت که بی توجهی به ان ها‪ ،‬فراموش شدن‬ ‫و از بین رفتن این اثــار را در پی دارد البته این را هم نباید‬ ‫فراموش کرد که صنایع دســتی نه فقــط به اصفهان‪ ،‬بلکه‬ ‫به تمامی شهرها تعلق دارد و ایجاد یک موزه صنایع دستی‬ ‫در هرکجای ایران‪ ،‬الزم است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اصفهان ظرفیت ایجاد موزه صنایع دستی‬ ‫را دارد‬ ‫باقر نفری‪ ،‬از هنرمندان شــرکت کننده در نخســتین‬ ‫جشــنواره بین المللــی صنایع دســتی ایران دربــاره موزه‬ ‫صنایع دســتی می گوید‪ :‬اثاری که در چنیــن موزه ای قرار‬ ‫می گیرد باید اثاری فاخر و خاص باشد‪ ،‬اثاری که تک است‬ ‫و به مرحله تولید انبوه نرسیده است چراکه مقصود از موزه‬ ‫معرفی محصوالت صنایع دستی اصفهان است بنابراین اگر‬ ‫اثــاری که جنبه ای تجاری دارد در ان قرار بگیرد نمی توان‬ ‫نام ان را موزه گذاشت و به این اثار شناسنامه تجاری و نه‬ ‫شناسنامه ملی تعلق می گیرد‪ .‬او می افزاید‪ :‬مردم هم وقتی‬ ‫نام موزه را می شنوند انتظار دیدن اثار منحصربه فرد و خاص‬ ‫را دارند‪ .‬اصفهان ظرفیت چنین موزه ای را دارد چراکه اکثر‬ ‫افرادی که به دنبال موزه ها و کلکسیون های شخصی هستند‬ ‫شاید ‪ ۵۰‬درصد اثارشــان را از اصفهان تهیه می کنند‪ .‬این‬ ‫هنرمند با اشاره به اهمیت توجه به هنرمندان صنایع دستی‪،‬‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬در کشــوری که مهد هنر به شــمار می رود‬ ‫باید به هنرمند اهمیت داده شــود‪ .‬این اهمیت تنها از جنبه‬ ‫مادی نیســت و با تشویق هنرمند‪ ،‬انگیزه خلق اثاری نو در‬ ‫او ایجاد می شود چنین موزه ای راه خوبی برای ایجاد انگیزه‬ ‫و تشــویق هنرمندان است‪ .‬نفری خاطرنشان می کند‪ :‬این‬ ‫روزها فیلم های مستند بسیاری در حوزه های مختلف ساخته‬ ‫می شــود‪ ،‬اما ساخت مســتندی در خصوص صنایع دستی‬ ‫به صورت جدی پیگیری نمی شود‪ ،‬مستندی که از جزئیات‬ ‫صنایع دستی نقاط مختلف کشور بگوید و راوی داستان این‬ ‫صنعت باشد؛ بنابراین سازمان صداوسیما به راحتی می تواند‬ ‫ازاین جهت یاری رسان صنایع دستی باشد‪ .‬تلویزیون و تلفن‬ ‫همراه بهترین رسانه برای معرفی اثار فاخر صنایع دستی و‬ ‫معرفی این گونه موزه هاست‪.‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫سالروز درگذشت محســن بدیع‪ ،‬از بنیانگذاران صنعت‬ ‫البراتور فیلم در ایران‬ ‫اصفهان دومین استان‬ ‫پرفروش در تابستانه‬ ‫کتاب‬ ‫تاکنون استان های تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬خراسان رضوی‪،‬‬ ‫قم‪ ،‬فارس‪ ،‬گیالن‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬کردستان‪ ،‬مازندران‬ ‫و خوزستان به عنوان پرفروش ترین استان ها به لحاظ‬ ‫مبلغ فروش در طرح «تابستانه کتاب ‪ »۱۴۰۰‬شناخته شده‬ ‫است‪.‬به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران‪،‬‬ ‫باگذشت دو روز از اجرای هجدهمین دوره طرح های توزیع‬ ‫یارانه کتاب از طریق کتاب فروشی ها (طرح های فصلی‬ ‫فروش کتاب) با عنوان «تابستانه کتاب ‪ ١٣٧ ،»۱۴۰۰‬هزار‬ ‫و ‪ ٧٠٢‬نسخه کتاب به ارزش ‪ ٧٩‬میلیارد و ‪ ٢٧٠‬میلیون و‬ ‫‪ ١٧٥‬هزار و ‪ ٩٨٩‬ریال از سوی ‪ ۹۷۴‬کتاب فروش به فروش‬ ‫رسید‪ .‬تا پایان دومین روز از طرح «تابستانه کتاب ‪»۱۴۰۰‬‬ ‫استان تهران با ‪ ۱۶۲‬کتاب فروشی و فروش ‪ ٢٠‬هزار و ‪٦٦٢‬‬ ‫نسخه کتاب به مبلغ ‪ ١٢‬میلیارد و ‪ ٢٠٧‬میلیون و ‪ ٦٦٣‬هزار‬ ‫و ‪ ٩٠‬ریال توانست ‪ ١٥‬درصد از کل فروش در این طرح را‬ ‫از بین ‪ ۳۱‬استان کشور به خود اختصاص دهد‪ .‬در «تابستانه‬ ‫کتاب ‪ »۱۴۰۰‬تاکنون استان های تهران‪ ،‬خراسان رضوی‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬قم‪ ،‬فارس‪ ،‬گیالن‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬مازندران‪،‬‬ ‫خوزستان و کردستان به عنوان پرفروش ترین استان ها بر‬ ‫اساس تعداد کتاب معرفی شده است‪ .‬همچنین‪ ،‬استان های‬ ‫تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬قم‪ ،‬فارس‪ ،‬گیالن‪،‬‬ ‫اذربایجان شرقی‪ ،‬کردستان‪ ،‬مازندران و خوزستان تاکنون‬ ‫به عنوان پرفروش ترین استان ها به لحاظ مبلغ فروش در‬ ‫طرح «تابستانه کتاب ‪ »۱۴۰۰‬شناخته شده است‪ .‬گفتنی‬ ‫است‪ ،‬در طرح «تابستانه کتاب ‪ »۱۴۰۰‬خریداران می توانند‬ ‫تا پانزدهم مردادماه با مراجعه به کتاب فروشی های عضو‬ ‫طرح‪ ،‬کتاب های عمومی‪ ،‬کودک و نوجوان و دانشگاهی را‬ ‫با یارانه ‪ ۲۰‬درصدی خریداری کنند‪.‬‬ ‫تبدیل برق و شن به‬ ‫پنل هایخورشیدی‬ ‫همایش مجازی انتخاب رشته داوطلبان کنکور‪ 1400‬در‬ ‫دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود‬ ‫دفتر اســتعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫همایش مسیر ‪ »1400‬ویژه معرفی رشته های تحصیلی این‬ ‫دانشگاه را در تاریخ ‪ 11‬الی ‪ 13‬مردادماه از ساعت ‪ 9‬الی ‪15‬‬ ‫به صورت برخط برگزار می نماید‪.‬‬ ‫همه ساله با فرارسیدن ایام انتخاب رشته داوطلبان ازمون‬ ‫سراسری دانشگاه ها و موسســات اموزش عالی‪ ،‬دانشگاه‬ ‫صنعتی اصفهان با برگزاری یک گردهمایی بزرگ با عنوان‬ ‫همایش معرفی رشته های تحصیلی این دانشگاه‪ ،‬میزبان‬ ‫جمع کثیری از دانش اموزان بود‪ .‬با شــیوع بیماری کرونا‪،‬‬ ‫این دانشگاه رسالت خود در مقابل دانش اموزان را از خاطر‬ ‫نبرد و با تولید برنامه تلویزیونی و همایش مجازی همچنان‬ ‫در کنار داوطلبان عزیز است‪ .‬این همایش با رویکرد معرفی‬ ‫رشته های تحصیلی دانشگاه صنعتی اصفهان در گروه های‬ ‫فنی و مهندسی‪ ،‬کشــاورزی و منابع طبیعی و علوم پایه‬ ‫برگزار می گردد‪ .‬دانش اموزان استان اصفهان می توانند با‬ ‫ثبت نام در این همایش‪ ،‬با دانشکده ها و رشته های تحصیلی‪،‬‬ ‫امکانات اموزشــی و ازمایشــگاه ها‪ ،‬افتخارات و امکانات‬ ‫پژوهشی و فناوری و همچنین امکانات رفاهی و تسهیالت‬ ‫ویژه دانشگاه صنعتی اصفهان برای داوطلبان برتر کنکور‬ ‫اشنا شوند‪ .‬داوطلبان عالقه مند می توانند جهت ثبت نام این‬ ‫همایش به ادرس اینترنتی ‪https://daneshamooz.‬‬ ‫‪ iut.ac.ir‬مراجعــه و نیز به منظــور دریافت ویدئوهای‬ ‫مجموعه تلویزیونی مسیر به کانال رسمی دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهان در اپارات یا نشانی ‪https://news.iut.ac.ir/‬‬ ‫‪ 30474/news‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫با الگوی تجاری سازی انجام شد‬ ‫ایران جز تولیدکنندگان برتر تجهیزات ازمایشگاهی ایران ساخت‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در مراسم‬ ‫رونمایی از ‪ ۹‬طرح کالن ملی فناوری گفت‪ :‬کشور با الگوی‬ ‫موفق تجاری سازی به یکی از تولیدکنندگان برتر تجهیزات‬ ‫ازمایشگاهی ایران ساخت تبدیل شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سورنا ستاری‪ ،‬معاون علمی و فناوری‬ ‫رئیس جمهوری امروز در این مراسم که در خانه نواوری و‬ ‫فناوری ایران برگزار شد‪ ،‬با اشاره به تالش در مسیر رفع نیاز‬ ‫کشور به محصوالت راهبردی و فناور با کمک فعاالن زیست بوم‬ ‫فناوری نواوری گفت‪ :‬اتفاق بزرگی در طول چند سال اخیر رخ‬ ‫داد و در حوزه هایی که روزهای نخست حرف چندانی برای‬ ‫گفتن نداشتیم‪ ،‬امروز به یکی از کشورهای توانمند تبدیل‬ ‫شدیم‪ .‬ستاری از دانشگاه ها و مراکزی که حامی محصوالت‬ ‫ایران ساخت بودند‪ ،‬قدردانی کرد و افزود‪ :‬امروز شرکت های‬ ‫دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات ازمایشگاهی پیشرفته ایران‬ ‫ساخت‪ ،‬توانسته اند دستگاه هایی بسازند که برخی از ان ها صدها‬ ‫هزار دالر قیمت دارند و ضمن تامین نیاز فناورانه کشور‪ ،‬یکی‬ ‫از ستون های صادراتی کشور در حوزه محصوالت فناورانه به‬ ‫شمار می روند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فرهنگ سازی و ترویج توانمندی ها میان‬ ‫دانش اموزان‬ ‫ستاری‪ ،‬حمایت نمایشگاه تجهیزات و مواد ازمایشگاهی‬ ‫ایران ساخت از ورود تولیدات داخلی به مدارس را اقدامی برای‬ ‫فرهنگ سازی و ترویج این توانمندی میان دانش اموزان دانست‬ ‫و افزود‪ :‬تجهیزاتی که نشان ایران ساخت دارد‪ ،‬امروز مقابل‬ ‫چشمان دانش اموزان قرارگرفته و از ان ها برای پیاده سازی‬ ‫خالقیت هایشان استفاده می کنند‪ .‬اتفاق بزرگی که زمینه‬ ‫اشنایی فرزندان کشور با توانمندی فناوران کشورشان و باور به‬ ‫توانستن است‪ .‬معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری‪ ،‬راهبرد‬ ‫پیاد ه شده در مرکز طرح های کالن ملی را الگویی موفق برای‬ ‫سایر بخش ها در حمایت و تجاری سازی فناوری های پیچیده‬ ‫و خودکفایی در محصوالت راهبردی دانست و گفت‪ :‬نحوه‬ ‫تعامل میان سرمایه گذار‪ ،‬بهره بردار و نقشی که دولت می باید‬ ‫در تحقق یک طرح فناورانه تا رفع نیازی از کشور ایفا کند‪،‬‬ ‫به خوبی در طرح های کالن ملی معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری نتیجه داد و ماحصل ان تولید و تجاری سازی بسیاری‬ ‫از محصوالت و تجهیزات راهبردی است که تا پیش ازاین‬ ‫میلیون ها دالر صرف واردات ان ها می شد‪ .‬او استفاده از اشعه‬ ‫ایکس کامیونی ایران ساخت در گمرک را نمونه ای موفق از‬ ‫این تعامل میان طرف عرضه و تقاضای فناوری با تسهیلگری‬ ‫و بسترسازی دولت دانست و گفت‪ :‬رویکرد مثبت و سازنده‬ ‫گمرک به توانمندی فعاالن زیست بوم نواوری و فناوری‪،‬‬ ‫زمینه ای فراهم کرد تا یک محصول راهبردی و پیشرفته که‬ ‫توسط جوانان خالق شرکت های دانش بنیان ساخته شده‪ ،‬دریکی‬ ‫از بخش های حساس کشور مورداستفاده قرار بگیرد‪ .‬رئیس‬ ‫بنیاد ملی نخبگان حمایت از طرح های کالن ملی فناوری و‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی ایران ساخت را گامی ارزشمند و رونق‬ ‫دهنده اشتغال و اقتصاد دانش‪‎‬بنیان دانست و ابراز امیدواری کرد‬ ‫با ادامه این روند‪ ،‬شرکت های دانش بنیان در مسیر رفع نیازهای‬ ‫راهبردی و فناورانه کشور به توفیق برسند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬راهبرد پویا در حمایت از طرح های کالن ملی‬ ‫فناوری‬ ‫در بخش دیگری از این نشست پیمان صالحی‪ ،‬معاون‬ ‫نواوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری با اشاره به نقشه راه پویا و روزامد طرح های کالن‬ ‫فناورانه دارای اولویت کشور گفت‪ :‬راهبردهای حمایتی معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری مبتنی بر همین نقشه راه‬ ‫است که به صورت مستمر به روزرسانی می شود‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫طرح هایی که برای نخستین بار در کشور تولید می شود و به ان ها‬ ‫نیاز جدی و راهبردی وجود دارد‪ ،‬موردحمایت قرارگرفته و توسط‬ ‫بهره بردار بخش خصوصی یا دولتی به مرحله نهایی می رسد‪.‬‬ ‫صالحی بابیان این که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫با راهبردهای مختلفی از طرح های کالن ملی فناوری حمایت‬ ‫می کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کاهش ریسک پروژه برای بهره برداران‪،‬‬ ‫حمایت مالی از تولید‪ ،‬کمک به دریافت استانداردها و مجوزها و‬ ‫معافیت های مالی و گمرکی تنها بخشی از راهبردهای معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری در حمایت از این طرح ها به‬ ‫شمار می رود‪ .‬به گفته او‪ ،‬در حال حاضر بیش از ‪ ۶۰‬طرح کالن‬ ‫ملی در حوزه سالمت‪ ۳۷ ،‬طرح در حوزه کشاورزی‪ ۲۰ ،‬طرح در‬ ‫حمل ونقل پیشرفته و ‪ ۱۳‬طرح در حوزه انرژی در حال اجرا است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!