روزنامه اصفهان امروز شماره 4129 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4129

روزنامه اصفهان امروز شماره 4129

روزنامه اصفهان امروز شماره 4129

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫سه شنبه ‪ 05‬مرداد ‪ 16 |1400‬ذی الحجه ‪ |27Jul2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4129‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫سرنوشت تلخ کارخانه‬ ‫زاینده رود‬ ‫شهردار سابق اصفهان‪ ،‬از چگونگی مالکیت این نهاد‬ ‫بر کارخانه زاینده رود و سرنوشت ان پرده برداشت؛‬ ‫کارخانه ای که قرار بود تاالر فرهنگی هنری اصفهان‬ ‫باشد اما قطعه قطعه شد‪.‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫تراژدی منابع مشترک‬ ‫در سال ‪ 99‬رقم خورد‬ ‫ثبت ‪ ۷۸۰۹‬طالق‬ ‫با طول مدت ازدواج‬ ‫‪ ۲۹‬سال‬ ‫زاینده رود توان بارگذاری جدید ندارد‬ ‫زاینده رود رودخانه ای نیست که بتوان حتی برای تامین اب شرب روی ان بارگذاری جدیدی انجام داد‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫گشایش سالن جدید‬ ‫توزیعمطبوعات‬ ‫اصفهان‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی استان خطاب به‬ ‫منتخبان شورای شهر اصفهان‪:‬‬ ‫در انتخاب شهردار‬ ‫قافیه را نبازید‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫معاون وزیر صمت در گشایش طرح های‬ ‫گروه انتخاب‪:‬‬ ‫گشایش ششمین مرکز‬ ‫تجمیعیواکسیناسیون‬ ‫کرونا در اصفهان‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫برگزارینخستین‬ ‫نشستمنتخبانشورا‬ ‫و رسانه های اصفهان‬ ‫ایینگشایشرسمیسالنجدیدتوزیعمطبوعات‬ ‫اصفهان روز گذشته در مجتمع مطبوعاتی واقع در‬ ‫خیابانپروینبرگزارشد‪.‬‬ ‫سیاست وزارت صمت‬ ‫حرکت به سوی نواوری‬ ‫است‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫]عکس ‪ :‬پژمان گنجی پور ‪ /‬ایمنا[‬ ‫کاهش امار داوطلبان‬ ‫کنکور کارشناسی ارشد‬ ‫اصفهان‬ ‫شــرکت نیروکلر (سهامی عام) در نظر دارد حمل و تامین بخشــی از ظروف بسته بندی و مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز خود را به شــرح جدول زیر به صورت مناقصه به شــرکت ها یا افراد واجد شرایط‬ ‫واگذار نماید‪.‬‬ ‫محصول‬ ‫مقدار ‪ /‬تعداد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ ‬کیسه سود پرک (یک طرف چاپ)‬ ‫‪ 400.000‬تخته‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ‬کیسه سود پرک (دو طرف چاپ)‬ ‫‪ 40.000‬تخته‬ ‫‪3‬‬ ‫پالت چوبی نو به ابعاد ‪110*110‬‬ ‫‪ 1.200‬عدد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ‬کیسه جامبو بگ یک و نیم تنی‬ ‫‪ 6.000‬تخته‬ ‫‪5‬‬ ‫الفا سلولز خارجی‬ ‫‪ 50.000‬کیلوگرم‬ ‫‪6‬‬ ‫حمل سودکاستیک مایع از بندرامام به اصفهان‬ ‫براورد ماهیانه‪ :‬حدودا ‪ 150‬تن‬ ‫‪7‬‬ ‫حمل اسید استیک از بندر امام به یزد‬ ‫براورد ماهیانه‪ :‬حدودا ‪ 250‬تن‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫شرکت نیروکلر (سهامی عام)‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت اول‬ ‫یک باب مغازه به مساحت ‪ 88/42‬مترمربع دارای بالکن به مساحت ‪ 16‬مترمربع دارای سند شش دانگ‬ ‫واقع در شاهپور جدید‪ -‬خیابان امیرکبیر‪ -‬خیابان شهید هزار دستان‪ -‬روبروی گاراژ خوزستان از‬ ‫طریق مزایده بفروش می رسد‪.‬‬ ‫متقاضیان محترم جهت بازدید با تلفن های‪ ۳۲۳۴۶۵۵۰-۳۲۳۶۷۹۷۷ :‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫لذا از کلیه تامین کنندگان و پیمانکاران دعوت می گردد از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ‪ 10‬روز کاری جهت‬ ‫دریافت مدارک مربوط به وب سایت شرکت به نشانی ‪ www.nirouchlor.com‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫کلیــه شــرکت کننــدگان در ایــن مناقصه مــی توانند پیشــنهادات خــود را از طریــق پســت الکترونیک‬ ‫‪ inquiry@nirouchlor.com‬و حداکثر تا اخر وقت اداری ‪ 1400/05/16‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫پایگاه خبری اصفهان امروز انالین‬ ‫‪esfahanemrooz.ir‬‬ ‫دانش اموز سخت کوش و فرهیخته‬ ‫سرکار خانم «روشا خزائلی»‬ ‫موفقیـت شـما در امتحانات‬ ‫نهایـی پایـه نهـم بـا معـدل‬ ‫کل ‪ 19/14‬و نیـز قبولی در‬ ‫ازمـون ورودی هنرسـتان‬ ‫فضیلی در رشـته معماری را‬ ‫تبریـک می گوییـم‪.‬‬ ‫از طرف خانواده‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫مدیریت بانک کشــاورزی اســتان اصفهــان در نظــر دارد مناقصه عمومــی تامین‬ ‫نیروی انتظامی شعب به شماره مناقصه ‪ 2000003560000001‬را از طریق سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد‬ ‫مناقصه گران و بازگشــائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪ 1400/05/03‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز شنبه تاریخ ‪.1400/05/09‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز سه شنبه تاریخ ‪.1400/05/19‬‬ ‫زمان بازگشائی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز چهارشنبه تاریخ ‪.1400/05/20‬‬ ‫متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن ‪32331030‬‬ ‫تماس برقرار و برای ارائه پاکت های الف به ادرس اصفهان خیابان مطهری حدفاصل پل فلزی و پل اذر‬ ‫مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان ‪ -‬واحد حراست مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان‬ ‫خسته نباشید‬ ‫اگهی مزایده (نوبت اول)‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫ردیف‬ ‫یادداشت روز‬ ‫‪1169551‬‬ ‫مم الف‪862030 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1883‬‬ ‫خستهنباشید‬ ‫حسـن روانشید|روحشـان شـاد و یادشـان گرامـی‬ ‫ان نوجوانـان‪ ،‬جوانـان‪ ،‬بزرگسـاالن‪ ،‬میانسـاالن و باالخـره‬ ‫سـالمندانی کـه با دسـت خالی عـازم جبهه هـای حق علیه‬ ‫باطـل می شـدند تـا عالوه بـر دفاع مقـدس در قالـب جهاد‬ ‫خدمتگزار روسـتاها و شـهرهایی باشـند که از جـور زمان و‬ ‫تجـاوز بیگانگان امکانـات خود را از دسـت می دادنـد‪ .‬ان ها‬ ‫نـان خشـک و اب نهرهـا و چشـمه ها خوراکشـان بـود و‬ ‫کلوخ هـا بالش زیر سرشـان کـه اگر فرصتی پیـش می امد‬ ‫در زیـر سایه سـار سـنگر لحظاتـی چشـم بـر هـم بگذارند‬ ‫تـا نوجوانـان تیزپا پیـک بین رزمنـدگان باشـند و جوانان و‬ ‫میانسـاالن بر پشـت فرمان بیـل مکانیکی‪ ،‬تراکتـور و لودر‬ ‫مسـیر رزمنـدگان را به سـوی جبهه ها بگشـایند درحالی که‬ ‫خود سـنگر سازان بی سـنگر بودند تا ورد زبانشان شهادتین‬ ‫باشـد زیـرا معلوم نبـود هدف کدام یـک از تیر جفا از سـوی‬ ‫دشـمنان قرار گیرند‪ .‬این ها همـان جهادگرانی بودند که اگر‬ ‫حضور نداشـتند خرمشـهر و بسـتان به سـادگی پس گرفته‬ ‫نمی شـد تا خصـم از خاک بیـرون رانده شـود‪ .‬دفاع مقدس‬ ‫بـه پایـان رسـید اما سـازندگی تـازه شـروع می شـد و الزم‬ ‫بـود ایـن گـروه کالن از نسـل های نـو کـه قبـل از موعـد‬ ‫باتجربه شـده بودند بـه ادامه راه بپردازنـد و خدمات جهادی‬ ‫خـود را صـرف ساخت وسـازها کننـد‪ .‬بـه همیـن منظـور و‬ ‫بـا تصویـب مجلس شـورای اسلامی ایـن نهاد بـه وزارت‬ ‫کشـاورزی پیوسـت تا نام مقدس جهاد کشـاورزی را داشته‬ ‫باشـد و شـاید بتواند دامنه کشـت و زرع کشـور را هم چون‬ ‫جبهه هـا ابـاد نمایـد امـا ان هایی کـه از مرزها و شـب های‬ ‫خوابیده در پشـت فرمان ماشـین االت به شهرها امده بودند‬ ‫پس از گذشـت چند زمانی به درجه بازنشسـتگی نائل شدند‬ ‫درحالی که اسـم مقدس جهاد را از خود در وزارت کشـاورزی‬ ‫بـه یادگار گذشـته اند تا جوانان تازه استخدام شـده در پشـت‬ ‫سـنگرهایی بـه نـام میـز اداری ادامـه کار دادند کـه بالطبع‬ ‫دیدیـم چگونـه شـد تـا فقـط از جهـاد سـازندگی نامی بجا‬ ‫بمانـد و کشـاورزی بـه ان فخـر نکنـد و کشـاورز نتوانـد از‬ ‫نتایـج معجزاتـی که در زمان دفاع مقدس به وقوع پیوسـته‪،‬‬ ‫بهره مند گردد! خسـته نباشـید ای کسـانی که بـه میزهای‬ ‫اداری متعلـق بـه دلیرمـردان جبهه هـای حـق علیـه باطل‬ ‫تکیـه داده ایـد امـا امـروز اثـر چندانـی از اثـار تابنـاک ان ها‬ ‫در اجـرای خدمـات عام المنفعـه پیـدا نمی شـود کـه میراث‬ ‫مانـدگار ان ابـر چهره هـا نام دیگری پیـدا نماید‪ .‬شـاید اگر‬ ‫قـرار باشـد بـرای هشـت سـال گذشـته بـه وزارتخانه های‬ ‫دو دولـت یازدهـم و دوازدهـم نمـره ای داده شـود‪ ،‬جهـاد‬ ‫کشـاورزی نمـره معقولی در چنته نخواهد داشـت زیرا تعداد‬ ‫فول هـای ان در ایـن بـازی بـزرگ از حد مجاز گذشـته که‬ ‫بـا بی برنامگی هـای گسـترده نه تنهـا فلسـفه جهـاد را زیر‬ ‫سـوال می برند بلکه کشـاورز را نیز به روز سـیاه می نشـانند‬ ‫تـا هرسـال و در فصـل برداشـت گروهـی از ان هـا مجبور‬ ‫شـوند محصول خـود را روی زمیـن و به صـورت رایگان در‬ ‫اختیـار دامداران برای چرای گوسـفند بگذارند! بایگانی اخبار‬ ‫رسـانه های مکتوب‪ ،‬مجازی‪ ،‬انالین و همچنین ملی شاهد‬ ‫ایـن معماسـت تا نشـان دهـد جهاد کشـاورزی بیشـترین‬ ‫چالش هـا در امـر به هم ریختگـی کاری ایـن وزارتخانـه‬ ‫حسـاس را در خـود نگهـداری می کنـد کـه دومیـن دوره‬ ‫کابینه هم به انتها برسـد و شـاید فرجی در ان حاصل شـود‬ ‫امـا انگار ان هایـی که کنگر خـورده و لنگرانداخته اند به این‬ ‫سـادگی ها حاضـر بـه ترک مسـند نیسـتند و جایـی خوش‬ ‫دارنـد زیـرا پایـگاه اطالع رسـانی دولـت بـه نقـل از وزیـر‬ ‫جهاد کشـاورزی در روز شـنبه ‪ 26‬تیرماه جاری می نویسـد‪:‬‬ ‫«یکـی از مهمتریـن وظایف مـا در وزارت جهاد کشـاورزی‬ ‫رسـیدگی بـه وضعیـت پرسـنل وزارتخانـه اسـت و مـا در‬ ‫راسـتای مسـکن دار شـدن ان ها با وزارت راه و شهرسـازی‬ ‫همـکاری خواهیـم کرد‪ ،‬مسـکن دار شـدن پرسـنل وزارت‬ ‫کشـاورزی بـرای ما بسـیار حائـز اهمیت اسـت و به همین‬ ‫منظـور تفاهم نامـه پروژه احـداث ‪ 100‬هزار واحد مسـکونی‬ ‫کارکنان وزارت جهاد کشـاورزی را با وزارت راه و شهرسازی‬ ‫بـه امضا رسـاندیم و برای این پروژه سـه کارگروه تشـکیل‬ ‫دادیـم کـه یکـی از ایـن کارگروه هـا‪ ،‬کارگـروه شناسـایی‬ ‫افـراد بـود تـا افـراد ضعیف تـر از وزارتخانـه در اولویـت قرار‬ ‫گیرنـد‪ ،‬کارگـروه بعـدی کارگـروه شناسـایی املاک بود تا‬ ‫تضـادی بـا ماموریت های اصلی وزارتخانه نداشـته باشـد و‬ ‫دیگر کشـاورزی صدمه نخـورد‪ ،‬کارگروه سـوم نیز کارگروه‬ ‫شناسـایی پیمانکاران بود که توانسـتیم پیمانکاران خوبی را‬ ‫بـرای ایـن امـر معرفی کنیم کـه این سـه گـروه از مهرماه‬ ‫سـال گذشـته که موافقت و امضا شـد در حال کار هسـتند‬ ‫و امـروز در ‪ 4‬اسـتان موفـق به کلنگ زنی این ساخت وسـاز‬ ‫شـدیم‪ .‬ایشـان از روسـای سـازمان های جهـاد کشـاورزی‬ ‫اسـتان خواسـتند تا به سـرعت نسـبت به شناسـایی امالک‬ ‫و پیگیـری امـور اقـدام کننـد تـا ایـن روند با سـرعت پیش‬ ‫بـرود»! البتـه در ادامـه وزیر راه و شهرسـازی هم به تکمیل‬ ‫گفتـار وزیـر وزارتخانه جهاد کشـاورزی پرداختـه و گفته اند‪:‬‬ ‫«مهرماه سـال گذشـته تفاهم نامه ‪ 100‬هزار واحد مسکونی‬ ‫بـرای شـاغلین و بازنشسـتگان وزارت جهـاد کشـاورزی را‬ ‫مبادلـه کردیم که در این راسـتا برنامه ریزی برای شناسـایی‬ ‫جامعـه هـدف و اراضی و انجـام مراحل قانونـی برای تغییر‬ ‫کاربری هـا و گرفتـن مجوزهـا در ایـن ‪ 10‬مـاه انجام شـده‬ ‫اسـت» کـه معلوم شـده دولـت دوازدهـم از یکسـال پیش‬ ‫مشـغول رتق وفتـق امور برای جلـب اراء و توجـه جامعه ای‬ ‫خـاص اسـت تـا علاوه بـر نیروهـای وزارت کشـاورزی‬ ‫گروهـی دیگـر از وام خواهـان خود را! خانـه دار کند و پاداش‬ ‫همـه چالش هـای ایجادشـده طـی هشـت سـال گذشـته‬ ‫بـرای کشـاورزان را به صورت یک واحد مسـکونی پرداخت‬ ‫نمایـد امـا هرچه چرتکـه انداختیم نتوانسـتیم به عـدد ‪100‬‬ ‫هزار برای کارمندان و بازنشسـتگان این وزارتخانه برسـیم و‬ ‫پیدا بود کسـانی دیگر هم پای این سـفره چمباتمـه زده اند!‬ ‫تـا ضمـن بـه دسـت اوردن یـک واحـد مسـکونی از محل‬ ‫اراضـی کشـاورزی تغییـر کاربـری داده شـده‪ ،‬مـزد خدمات‬ ‫خـود را هرکجـا کـه هسـتند دریافـت کننـد و در کنـار ان‬ ‫بشنوند «خسـته نباشید»!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫سه شنبه | ‪ 5‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4129‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی استان خطاب به منتخبان شورای شهر اصفهان‪:‬‬ ‫در انتخاب شهردار قافیه را نبازید‬ ‫رئیس شورای اسالمی اســتان اصفهان انتخاب شهردار را‬ ‫نخستین و مهمترین قدم در مسیر استقالل شوراها دانست‬ ‫و از منتخبان جدید شــوراها خواست برای انتخاب شهردار‬ ‫مشورت کنند اما تحت تاثیر هیچ شخص و گروهی نباشند‪،‬‬ ‫چون اگر قافیه را در انتخاب شــهردار ببازند تا پایان چهار‬ ‫سال‪ ،‬شورا در موقعیت ضعف خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬عبداله کیانی در نطق قبل از دستور اجالس‬ ‫شورای اسالمی اســتان اصفهان روز گذشته برگزار شد‪ ،‬با‬ ‫اشاره به اینکه قطار این دوره شوراها به ایستگاه اخر رسید‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از همه کسانی که با این دوره شوراها همکاری‬ ‫کردند قدردانی می کنم‪ .‬تمام تالش ما در شورای استان بر‬ ‫این بود که از حداکثر ظرفیت شــوراها برای حل مشکالت‬ ‫مردم اســتفاده کنیم‪ .‬او با بیان اینکــه تمام این مناصب و‬ ‫پســت ها رفتنی است و انچه می ماند اثرات کارهای ماست‬ ‫که باید در پیشــگاه خداوند و مردم پاسخگو باشیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خوشا به حال کسانی که پوشه اخرت خود را به نیکی جمع‬ ‫کردند‪ .‬به منتخبان جدید شوراهای اسالمی استان اصفهان‬ ‫نیــز تبریک می گوییم‪ .‬هرچند در این دوره برخی داوطلبان‬ ‫معتقد بودند حقشــان ضایع شده و برخی هم می گفتند به‬ ‫ناحق رد صالحیت شدند‪ ،‬اما به هرحال پرونده این موضوع‬ ‫بسته شد‪ .‬رئیس شــورای اسالمی استان اصفهان با اشاره‬ ‫به بحران های کنونی ناشــی از تصمیم های اشتباه گذشته‬ ‫در ســطح کالن و استان‪ ،‬از منتخبان دوره ششم شوراهای‬ ‫اسالمی خواست از نگاه سیاسی به شهر دوری کنند و افزود‪:‬‬ ‫فرصت کم اســت و اگر نتوانیم بحران های موجود را حل‬ ‫کنیم‪ ،‬شــاید دیگر زمانی باقی نمانــد‪ .‬او با تاکید بر اینکه‬ ‫حل بحران خالقیت‪ ،‬ابتکار و هوش می خواهد‪ ،‬از منتخبان‬ ‫شوراهای جدید خواست مدیرانی انتخاب کنند که صاحب‬ ‫ایده و ابتکار باشــند و گفت‪ :‬مدیران و شهردارانی انتخاب‬ ‫نکنید که در دام روش های قبلی گرفتار باشند و در انتخاب‬ ‫شــهردار تحت تاثیر هیچ شــخص و گروهی نباشید‪ ،‬البته‬ ‫مشورت داشــته باشید‪ .‬کیانی انتخاب شهردار را اولین قدم‬ ‫در راه استقالل شوراها در مسیر چهار ساله پیش رو دانست‬ ‫و خطاب به منتخبان شورای ششــم با تاکید بر اینکه اگر‬ ‫قافیه را در انتخاب شهردار ببازید تا پایان چهار سال شورا در‬ ‫موقعیت ضعف قرار می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬اولین و مهمترین قدم‬ ‫در مســیر استقالل شورا‪ ،‬انتخاب شهردار مستقل و کاردان‬ ‫است‪ .‬رئیس شورای اسالمی اســتان همچنین بر حرکت‬ ‫در جهــت قانون و منافع مردم تاکید و اظهار کرد‪ :‬امیدوارم‬ ‫در دوره جدید مســاله اموزش های شورا به صورت جدی‬ ‫دنبال شود‪ ،‬در این زمینه استفاده از ظرفیت فضای مجازی‬ ‫می تواند راهگشا باشد‪ .‬او با اشاره به چالش های پیش روی‬ ‫شوراها‪ ،‬گفت‪ :‬اختیارات شوراها متناسب با وظایف و انتظار‬ ‫از این نهاد نیست‪ ،‬در سال های گذشته از اختیارات شوراها‬ ‫کاسته شده‪ ،‬درحالی که سطح توقعات مردمی بسیار باال رفته‬ ‫است‪ .‬بسیاری از مشکالت امروز شهرها ناشی از تصمیمات‬ ‫اشــتباه در سطح ملی است‪ ،‬اما دود ان به چشم مردم رفته‬ ‫و مشــکالت بر سر شوراها اوار شــده است‪ .‬کیانی تداخل‬ ‫وظایف ملی و محلی را اسیب زا دانست و افزود‪ :‬این موضوع‬ ‫باعث افزایش هزینه و ناکارامدی مدیریت شهری می شود‪.‬‬ ‫تداخل وظایف باعث ســرگردانی مردم شــده و بار توقع از‬ ‫شــوراها افزایش می یابد و عمال موجب نارضایتی بیشــتر‬ ‫مردم از شوراها می شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بخشی از عدم استقبال‬ ‫مردم از انتخابات این دوره شــوراها ناشی از این است که‬ ‫مردم شــورا را فاقد قدرت و کارایی در حل مشکالتشــان‬ ‫می دانند‪ .‬شوراها به سمتی سوق داده شدند که عمال شیر‬ ‫بی یال و دم شــده‪ ،‬از طرف دیگر مســائل داخلی شوراها‬ ‫نیز بر مشکالت افزوده است‪ .‬رئیس شورای اسالمی استان‬ ‫اصفهان با اشاره به رد صالحیت های صورت گرفته در دوره‬ ‫انتخابات‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬شوراها نیازمند تغییرات جدی و بنیادی‬ ‫و به رســمیت شناختن هستند‪ .‬او با اشاره به اینکه کشور از‬ ‫لحاظ مسائل اقلیمی و زیست محیطی با چالش های جدی‬ ‫روبرو شده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر نتوانیم با همدلی و به دور از‬ ‫سیاسی کاری شــرایط کنونی را مدیریت کنیم حیات مردم‬ ‫ســرزمین را در معرض خطر جدی قــرار می دهیم‪ .‬بخش‬ ‫عمده ای از وضعیت موجود به دلیل تصمیمات اشتباه گذشته‬ ‫بوده اســت و برداشت بی رویه اب‪ ،‬بارگذاری صنایع اب بر‪،‬‬ ‫مدیریت اشــتباه و ‪ ...‬امروز بحرانی به وجود اورده که الزم‬ ‫اســت مدیران کشور رویه خود را تغییر داده و به دامن علم‬ ‫برگردنــد و جلوی تخریب بیشــتر را بگیرند‪ .‬کیانی با بیان‬ ‫اینکه اعتماد میان مردم و دولت اگر دچار خدشه شود همه‬ ‫زیان خواهنــد دید‪ ،‬گفت‪ :‬دولت جدیــد باید همه ظرفیت‬ ‫امکانات و ظرفیت ها را در راســتای بهبود وضعیت اقلیم و‬ ‫محیط زیست ایران به کار بندد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بهره برداری از کنارگذر شرق اصفهان در نیمه‬ ‫اول سال اینده‬ ‫مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان نیز‬ ‫در این نشســت پروژه کالن کنارگذر شرقی اصفهان را اتفاق‬ ‫بزرگی در توسعه راه های استان اعالم کرد و گفت‪ :‬این پروژه‬ ‫تاکنون ‪ ۴۰‬درصد پیشرفت داشته و اگر مشکلی در زمینه تامین‬ ‫منابع مالی پیش نیاید در نیمه اول سال اینده به بهره برداری‬ ‫می رســد‪ .‬ناصر نفری با اشــاره به اینکه طی این مدت چند‬ ‫اتفاق مهم در سازمان همیاری شهرداری های استان افتاد که‬ ‫شــاه بیت عملکرد ما است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این اتفاقات باعث شد‬ ‫شــهرداری ها تغییر ریل دهند و از وظایف ســاده‪ ،‬به اقدامات‬ ‫کالن و شــاخص ورود کنند‪ .‬او اجرای پروژه کالن کنارگذر‬ ‫شــرقی اصفهان را ازجمله اقدامات شاخص برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫اجرای این پروژه اتفاق بزرگی در توسعه راه های استان بود که‬ ‫تاکنون ‪ ۴۰‬درصد پیشرفت داشته است و اگر مشکلی در زمینه‬ ‫منابع مالی پیش نیاید در نیمه اول سال اینده می توان افتتاح‬ ‫کرد‪ .‬مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان با اشاره‬ ‫به کریدور سراســری که از جنوب به شــمال کشور می رسد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بخشی از این کریدور از استان اصفهان عبور می کند که‬ ‫اگر تکمیل شــود‪ ۹۰ ،‬کیلومتر از طول کریدور کاسته و باعث‬ ‫ســاعت ها صرفه جویی در وقت و انرژی می شود‪ .‬او همچنین‬ ‫به اجرای پروژه در ازادراه اصفهان_کاشان با اعتبار ‪ ۷۰‬میلیارد‬ ‫تومان اشاره و اظهار کرد‪ ۵۰ :‬میلیارد تومان پروژه دیگر نیز در‬ ‫ماه هــای اینده با برگزاری مناقصه در جهت بهبود این ازادراه‬ ‫هزینه خواهد شــد‪ .‬نفری با بیان اینکه طی این مدت به هیچ‬ ‫شهرداری نه نگفتیم‪ ،‬گفت‪ :‬البته ممکن است تامین اعتبار برای‬ ‫اجرای پروژه های شــهرداری ها دیر یا زود شده باشد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر از شهرداری با یک میلیارد تا ‪ ۵ ۰‬میلیون تومان بدهکاری‬ ‫به سازمان در استان داریم‪ .‬او با یاداوری اینکه از سال ‪،۱۳۹۵‬‬ ‫کار اقتصادی بزرگ و مهمی انجام دادیم که در سود سازمان‬ ‫تاثیر گذاشــت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تا ان زمان به صورت نقدی کار‬ ‫می کردیم‪ ،‬اما از این زمان برای کمک به شهرداری ها و ضعیف‬ ‫نشدن نقدینگی سازمان‪ ،‬از شهرداری ها ملک گرفتیم‪ .‬این کار‬ ‫باعث شــد سازمانی که در سال ‪ 1392‬فقط دو میلیارد و ‪۳۰۰‬‬ ‫سود ساالنه داشت تا این لحظه باالی ‪ ۶۰‬میلیارد سود داشته‬ ‫باشــد و به سازمان کمک کرد بتواند کارهای شاخصی انجام‬ ‫دهد‪ .‬نفری خاطرنشان کرد‪ :‬البته ما هم از تورم در کشور زیان‬ ‫می بینیم اما چاره ای نداشــتیم و نمی توانستیم برای سازمان‬ ‫نقدینگی حفظ کنیم‪ .‬عالوه بر این از شــهرداری هایی که در‬ ‫استان اسناد خزانه داشتند‪ ،‬اسناد دریافت کردیم و به انها اعتبار‬ ‫دادیم‪ .‬مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان با بیان‬ ‫اینکه ‪ ۱۲۱‬نفر از پرسنل سازمان امروز ‪ ۷۳‬نفر شده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سازمان در حالی عملکرد بهتری داشته که ‪ ۵ ۰‬نفر از نیروهای‬ ‫ان کمتر شــده است‪ .‬او با اشــاره به اینکه نظارت بر دخل و‬ ‫خرج سازمان همیاری شهرداری های استان به عهده شورای‬ ‫اسالمی استان است‪ ،‬گفت‪ :‬در مقطعی سازمان دچار سکته شد‬ ‫اما دوباره به ریل برگشت و توانست بلند شود‪ ،‬اگرچه چندین‬ ‫سال طول کشید تا مشکالت برطرف شود‪ ،‬اما امیدوارم با همت‬ ‫همه اعضای شوراها بتوانیم روزبه روز شهرداری ها را به نقطه‬ ‫درخشان تری برسانیم‬ ‫گشایش ششمین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در اصفهان‬ ‫ششمین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در کالنشهر‬ ‫اصفهان روز گذشــته در سالن فردوسی دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫واحد اصفهان (خوراسگان) راه اندازی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬پیش از این مراکز تجمیعی واکسیناسیون‬ ‫کرونا در کالنشــهر اصفهان در مصال‪ ،‬پل شهرستان‪ ،‬حرم‬ ‫زینبیه(س)‪ ،‬بیمارستان صحرایی مستقر در محوطه بیمارستان‬ ‫الزهرا(س) و سالن کوثر عاشق اباد راه اندازی شده بود‪.‬‬ ‫ششــمین مرکز تجمیعی واکسیناســیون کرونا در شرق‬ ‫کالنشــهر اصفهان و با همکاری نهادهای مختلف از جمله‬ ‫دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان‪ ،‬ســپاه صاحب الزمان(عج)‬ ‫استان‪ ،‬شــهرداری و دانشگاه ازاد اسالمی واحد اصفهان روز‬ ‫دوشــنبه اغاز به کار کرد‪ .‬فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج)‬ ‫اســتان اصفهان در مراســم اغاز به کار ایــن مرکز گفت‪:‬‬ ‫راه اندازی این مرکز تجمیعی واکسیناسیون‪ ،‬گام بلند و موثری‬ ‫در کاهش بیماری کووید ‪ ۱۹‬و افزایش سطح ایمنی جامعه در‬ ‫برابر ویروس کروناست‪ .‬سردار پاسدار مجتبی فدا افزود‪ :‬ملت‬ ‫ایران نشان داد که هرگاه بخواهد می تواند ظرفیت های انقالب‬ ‫اسالمی را گرد هم اورد و کارهای بزرگی انجام دهد که این‬ ‫همــت را در دفاع مقــدس و در برابر تحریم ها و تهدیدهای‬ ‫دشــمن دیدیم و امروز نیز در مقابلــه با کرونا از این ظرفیت‬ ‫استفاده می شــود‪ .‬او با تاکید بر اینکه کشور ما امروز باوجود‬ ‫همه تحریم ها و مشکالت‪ ،‬با کمترین مسائل در حال مقابله با‬ ‫شیوع ویروس کروناست‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬هم افزایی و مشارکت‬ ‫همه دستگاه های اجرایی و نهادها به مقابله هرچه بهتر با شیوع‬ ‫ویروس کرونا کمک می کند‪ .‬او با اشاره به اینکه امروز شاهد‬ ‫افتتاح مرکز تجمیعی واکسیناسیون در شرق اصفهان با هدف‬ ‫ایمن ســازی افراد‪ ،‬افزایش دسترســی و رفاه مردم و کاهش‬ ‫ترددها در سطح شهر هستیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مقرر است در‬ ‫فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و ابخیزداری استان اصفهان‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۶‬هکتار مرتع در اصفهان طعمه حریق شد‬ ‫فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و ابخیزداری استان اصفهان‬ ‫از کشف و ضبط ‪ ۴۱‬تن چوب جنگلی و هفت تن زغال بلوط‬ ‫قاچاق در اســتان طی چهار ماه نخست سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علیرضا طاهری به مهر گفت‪ :‬چوب های جنگلی‬ ‫از استان های زاگرسی کهگیلویه و بویر احمد و چهارمحال و‬ ‫بختیاری به اصفهان قاچاق شده که در ‪ ۲۳‬عملیات از ابتدای‬ ‫سال تاکنون کشف و ضبط شده است‪ .‬او با بیان اینکه ارزش‬ ‫ریالی ‪ ۴۱‬تن چوب جنگلی کشف شده ‪ ۶‬میلیارد و ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫تومان است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ارزش زیست محیطی درختان و‬ ‫جنگل ها فراتر از اعداد و ارقام بوده زیرا درختان فواید ارزشمندی‬ ‫برای انســان دارد که از جمله می توان به ترسیب کربن‪ ،‬تولید‬ ‫اکسیژن‪ ،‬ذخیره اب در ابخوان ها‪ ،‬جلوگیری از فرسایش خاک‬ ‫و افزایش کانون های گردوغبار اشاره کرد اما سودجویان بودن‬ ‫در نظر گرفتن ارزش های میراث طبیعی به قطع کردن درختان‬ ‫اقدام می کنند‪ .‬فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫اســتان اصفهان افزود‪ :‬با تالش ماموران یگان حفاظت منابع‬ ‫طبیعی در دو ســال گذشته کشــفیات قاچاق چوب افزایش‬ ‫یافته است و ســال جاری تاکنون قاچاق چوب از تاغزارها و‬ ‫جنگل های استان اصفهان نداشتیم‪ .‬سرهنگ طاهری گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۶‬هکتار مرتع اســتان اصفهان در ‪ ۳۳‬مورد اتش سوزی از‬ ‫ابتدای ســال تاکنون از بین رفته که بیشتر انها در شهرستان‬ ‫سمیرم رخ داده است‪ .‬او با بیان اینکه امسال خوشبختانه حریق‬ ‫در جنگل های استان نداشتیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬حفظ منابع طبیعی و‬ ‫خدادادی ضروری است و از این میراث و سرمایه برای ایندگان‬ ‫باید مراقبت کرد از این رو مردم توجه داشته باشند که روشن‬ ‫کردن اتش در طبیعت یا رها کردن ته سیگار و کبریت‪ ،‬بطری‬ ‫اب‪ ،‬شیشه و استکان می تواند به اتش سوزی گسترده ای منجر‬ ‫شود که خسارت ان شاید قابل جبران نباشد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تامین دمنده و تجهیــزات اطفا حریق برای‬ ‫شهرستان هایبحرانی‬ ‫فرمانده یگان حفاظــت منابع طبیعی و ابخیزداری اســتان‬ ‫اصفهان ابراز داشت‪ :‬با دستور رئیس سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع‬ ‫و ابخیزداری کشور تعدادی دستگاه دمنده‪ ،‬تجهیزات و وسایل‬ ‫اطفا به اســتان اختصاص یافت که در بین شهرســتان های‬ ‫بحرانی مانند سمیرم‪ ،‬فریدون شهر‪ ،‬فریدن‪ ،‬بوئین و میاندشت‪،‬‬ ‫لنجان‪ ،‬خوانسار و شهرضا توزیع شد‪ .‬سرهنگ طاهری افزود‪:‬‬ ‫به هر شهرستان بحرانی یک دستگاه دمنده داده شد و وسایل‬ ‫اطفا حریق نیز به سمن ها‪ ،‬شوراها و دهیاری ها اختصاص یافت‬ ‫تا در زمان حریق بتوانند کمک کنند‪ .‬‬ ‫پایان این هفته ‪ ۲‬مرکز تجمیعی واکسیناســیون جدید نیز با‬ ‫حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در اصفهان راه اندازی‬ ‫شود که به افزایش ‪ ۳۰‬درصدی این مراکز منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫پیام نجفی رئیس دانشــگاه ازاد اسالمی اصفهان نیز در این‬ ‫مراسم با بیان اینکه این واحد دانشگاهی‪ ،‬متعلق به مردم است‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬راه اندازی مرکز تجمیعی واکسیناســیون کرونا در‬ ‫این مرکز خدمت بزرگی به مردم به ویژه در شــرق کالنشهر‬ ‫اصفهان اســت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬واکسیناسیون علیه ویروس‬ ‫کرونا در اصفهان هم زمان با ســایر استان ها‪ ،‬از ‪ ۲۱‬بهمن ‪۹۹‬‬ ‫با فرمان رئیس جمهوری اغاز شــد‪ .‬در زمان حاضر حدود ‪۱۹‬‬ ‫مرکز تجمیعی واکسیناسیون در سطح استان مستقر است که‬ ‫‪ ۶‬مرکز ان در کالنشهر اصفهان فعالیت دارد‪ .‬تاکنون حدود ‪۱۰‬‬ ‫درصد از جمعیت استان اصفهان دز اول واکسن کرونا و حدود‬ ‫‪ ۲.۵‬درصد ‪ ۲‬دز واکسن کرونا را دریافت کردند‪ .‬افراد باالی ‪۵۸‬‬ ‫سال که تاکنون واکسن کرونا را دریافت نکردند برای دریافت‬ ‫نوبت تزریق باید در سامانه ‪ salamat.gov.ir‬ثبت نام کنند‬ ‫و منتظر دریافت پیامک فراخوان باشند‪ .‬در زمان حاضر حدود ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۰‬بیمار دارای عالئم کرونا در بیمارستان های استان‬ ‫بستری هستند و بیشتر شهرستان ها در وضعیت قرمز و بسیار‬ ‫پرخطر کرونا قرار دارد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫زاینده رود توان‬ ‫بارگذاری جدید ندارد‬ ‫به گفته نماینده اصفهان در مجلس شـورای اسلامی‬ ‫منابـع بایـد بـر اسـاس مصارفـی کـه تعریف شـده اسـت‬ ‫تامین شـود و زاینده رود رودخانه ای نیسـت که بتوان حتی‬ ‫بـرای تامین اب شـرب روی ان بارگـذاری جدیدی انجام‬ ‫داد‪.‬‬ ‫مهـدی طغیانـی بـه ایسـنا گفـت‪ :‬طبـق اخریـن‬ ‫تصمیمـی که دربـاره احداث تونل بهشـت اباد گرفته شـد‬ ‫محیط زیسـت مصـوب کـرد کـه عملیـات انتقـال اب از‬ ‫بهشـت اباد از طریـق خط لوله باشـد و نـه از طریق تونل‪.‬‬ ‫قطعـا بـا چنین تصمیمـی مخالفیـم و معتقدیم خـط لوله‬ ‫هزینه بـر و کاملا غیراقتصـادی اسـت و تجربیـات قبلی‬ ‫در کشـور و دنیـا هـم نشـان می دهـد چـون تونـل‪ ،‬اب را‬ ‫بـه صـورت ثقلی انتقال می دهـد اسـتفاده از ان منطقی تر‬ ‫اسـت‪ .‬اخیرا امـا طرح را چندقسـمتی تعریـف کرده اند که‬ ‫بخشـی از عملیـات انتقـال اب از طریـق تونـل و بخـش‬ ‫دیگـر ان از طریـق خط لوله باشـد‪ .‬او افزود‪ :‬اصل مسـئله‬ ‫بهشـت اباد این اسـت که قبل از اینکه این منبع در اختیار‬ ‫زاینـده رود قـرار گیـرد‪ ،‬مصـارف ان تخصیـص داده شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬بنابراین بهشـت اباد منبـع جدیدی بـرای زاینده رود‬ ‫نیسـت و در حـال حاضـر فقـط مصارفی تعریف شـده که‬ ‫منابعـش در اختیـار قـرار نگرفته اسـت‪ .‬عضو کمیسـیون‬ ‫اقتصـادی مجلـس‪ ،‬گفـت‪ :‬هم اکنـون برای حل مشـکل‬ ‫اب زاینـده رود بـا اسـاتید و فعـاالن محیط زیسـت در حال‬ ‫تبادل نظـر هسـتیم‪ .‬بـرای اب زاینـده رود اگـر مصارفـی‬ ‫تعریـف می کنند باید منابـع ان را نیز در نظر بگیرند (مانند‬ ‫کوهرنـگ سـه و بهشـت اباد)‪ .‬بایـد منابـع را بـر اسـاس‬ ‫مصارفی که تعریف شـده اسـت تامیـن کنند و زاینـده رود‬ ‫رودخانـه ای نیسـت کـه حتی بـرای تامین مصـرف جدید‬ ‫اب شـرب بتـوان روی ان بارگـذاری جدیـدی انجـام داد‪.‬‬ ‫طغیانـی بـا بیـان این که برای حـل مشـکل اب‪ ،‬مدیریت‬ ‫مصـارف ان از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬مشـکل جدی کـه هم اکنون وجـود دارد این اسـت‬ ‫که مصارف رسـمی و غیررسـمی و برداشت به شکل حفر‬ ‫چاه و پمپاژ در کل مسـیر رخ داده اسـت‪ .‬او افزود‪ :‬زاینده رود‬ ‫درگیر مشـکلی اسـت که از ان در زبان علمی به «تراژدی‬ ‫منابع مشـترک» یاد می شـود به این معنا کـه تمام جوامع‬ ‫درگیر سـعی می کنند در کل مسـیر زاینده رود اب بیشتری‬ ‫بـرای خـود برداشـت کننـد کـه در نتیجـه نابـودی ایـن‬ ‫سـرمایه جمعـی را سـبب می شـود‪ .‬ایـن مدل برداشـت را‬ ‫بایـد تغییـر دهیـم و ان را تبدیـل به یک مدل مشـارکتی‬ ‫و شـفاف کنیم تا دقیقًا مشـخص شـود که چه کسـی در‬ ‫کل مسـیر به چه میزان اب برداشـت می کند کـه این امر‬ ‫قابل مدیریت اسـت‪ .‬نماینده اصفهان در مجلس‪ ،‬مشـکل‬ ‫کنونی کمبود اب را در نتیجه مدیریت اشـتباه ارزیابی کرد‬ ‫و گفـت‪ :‬حکمرانی اب در فالت مرکزی ایران متناسـب با‬ ‫اقلیم کشـور نیسـت‪ .‬برای مثال در گذشـته بـا یک قنات‬ ‫چنـد هزار سـاله امـکان زندگی پایدار وجود داشـته اسـت‪،‬‬ ‫امـا امـروز با ایـن رودخانـه و احداث سـد تـوان تامین اب‬ ‫بـرای مصارف مختلـف را نداریم که نشـان می دهد نحوه‬ ‫حکمرانـی اب در فلات مرکـزی صد درصد اشـتباه بوده‬ ‫اسـت‪ .‬طغیانی ادامه داد‪ :‬زمانی مردم قنات ها را مشـارکتی‬ ‫و به شـکل مطلـوب اداره می کردند‪ ،‬اما امـروز قصد داریم‬ ‫منابـع اب را به شـکل دولتـی مدیریت کنیم که نتیجه ان‬ ‫بروز مشـکالت امروز اسـت‪.‬‬ ‫فرصت مجدد انتخاب رشته‬ ‫پایه نهم‬ ‫معـاون اموزش متوسـطه اموزش وپـرورش اصفهان از‬ ‫فرصتـی مجـدد برای انتخاب رشـته پایه نهم خبـر داد‪.‬‬ ‫محمدرضـا ناظـم زاده معـاون امـوزش متوسـطه‬ ‫اموزش وپـرورش اصفهـان در گفت وگـو بـا باشـگاه‬ ‫خبرنـگاران جـوان‪ ،‬گفـت‪ :‬دانـش اموزان پایـه نهم همانند‬ ‫سـال های گذشـته می تواننـد در شـهریور مـاه بـرای‬ ‫رشـته موردنظـر خـود ازمـون مجـدد بدهنـد‪ .‬او ادامـه داد‪:‬‬ ‫دانش اموزانی که رشـته موردعالقه خود را نتوانستند کسب‬ ‫کننـد می توانند در شـهریور مـاه درس هـای تخصصی ان‬ ‫رشـته را ازمـون بدهند تـا در رشـته موردنظر خود تحصیل‬ ‫کنند‪ .‬معـاون اموزش متوسـطه اموزش وپـرورش اصفهان‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬افـراد متقاضی بـرای ازمون مجدد در شـهریور‬ ‫مـاه به صـورت حضوری باید به مدرسـه خـود اعالم کنند‬ ‫تـا از ان هـا امتحـان مجـدد گرفته شـود‪.‬‬ ‫واکسیناسیون روزانه‪۲۳‬هزار‬ ‫نفر در اصفهان‬ ‫بـه گفتـه مدیـر مرکـز بیماری هـای واگیـر مرکـز‬ ‫بهداشـت استان اصفهان تعداد واکسیناسـیون روزانه کرونا‬ ‫در مراکز تجمیعی اسـتان اصفهان به ‪ ۲۳‬هزار نفر رسـید‪.‬‬ ‫رضـا فدایـی با اشـاره بـه اخریـن روند واکسیناسـیون‬ ‫کرونـا در شهرسـتان های تحـت پوشـش دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی اصفهـان بـه مهر گفـت‪ :‬در حـال حاضـر در ‪۱۹‬‬ ‫مرکـز تجمیعی واکسیناسـیون انجام می شـود‪ .‬او افزود‪ :‬در‬ ‫هفتـه جـاری دو مرکـز تجمیعی دیگر بـه مراکز تجمیعی‬ ‫واکسیناسـیون اصفهـان افـزوده خواهد شـد‪ .‬مدیـر مرکز‬ ‫بیماری هـای واگیـر مرکـز بهداشـت اسـتان اصفهـان بـا‬ ‫اشـاره بـه اینکه در حـال حاضـر واکسیناسـیون روزانه به‬ ‫‪ ۲۳‬هـزار نفر رسـیده اسـت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بخـش زیادی از‬ ‫واکسـن های مورد اسـتفاده از اصفهان واکسـن سـینوفارم‬ ‫چیـن اسـت‪ .‬او بـا بیـان اینکه واکـس کوبرکت نیـز برای‬ ‫عوامـل انتخابـات در مراکـز تجمیعـی واکسیناسـیون‬ ‫اسـتفاده می شـود‪ ،‬ابراز داشـت‪ :‬همچنین یکـی از ‪ ۱۲‬خط‬ ‫واکسیناسـیون کرونـا در مرکـز تجمیعـی پل شهرسـتان‬ ‫واکسـن کوبرکـت را اسـتفاده می کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫چالش تامین اب فضای سبز‬ ‫ارامستان باغ رضوان‬ ‫به گفته مدیرعامل سازمان ارامستان های شهرداری‬ ‫اصفهان با وضعیت خشکســالی‪ ،‬خشک بودن رودخانه‬ ‫زاینده رود و چاه هایی که در محل ســازمان خشک شده‪،‬‬ ‫برای تامین اب فضای ســبز ارامســتان باغ رضوان با‬ ‫مشکل مواجه هستیم به طوری که به صورت تانکری اب‬ ‫تامین کرده و از چاه های هم جوار ســازمان نیز خریداری‬ ‫و پمپاژ می شود‪.‬‬ ‫احمدرضا مرادی به ایمنا گفت‪ :‬در واپســین ماه های‬ ‫سال ‪ ۹۸‬در شــهر اصفهان با بحران شیوع کرونا مواجه‬ ‫بودیم‪ ،‬اما نخستین متوفیانی که بر اثر ویروس کرونا فوت‬ ‫کردند از اسفندماه ‪ ۹۸‬به سازمان ارامستان منتقل شدند؛‬ ‫از همان زمان سعی شد با هماهنگی و ارتباط با دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی شرایط را به گونه ای مدیریت کنیم که عالوه‬ ‫بر حفظ کرامت خانواده متوفیان‪ ،‬سطح ارائه خدمات را نیز‬ ‫ارتقا دهیم‪ .‬مدیرعامل سازمان ارامستان های شهرداری‬ ‫اصفهــان ادامه داد‪ :‬به همین منظــور در همان روزهای‬ ‫نخست با دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت دانشگاه‬ ‫مکاتبه ای شــد و پیرو ان کارشناسان بهداشت اموزش‬ ‫پرسنل در بحث تغسیل و تکفین متوفیان را انجام داده‬ ‫و دســتورالعمل های ویژه ای ابالغ کردند تا بر اساس ان‬ ‫بــرای دفن متوفیان کرونایی اقدامات الزم بشــود‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از ســوی دیگر حفظ ســامت همکاران‪،‬‬ ‫کارکنان‪ ،‬پرسنل سالن تطهیر بسیار حائز اهمیت بود زیرا‬ ‫در خط مقدم مقابله با کرونا قرار داشتند اما علیرغم این که‬ ‫حداقل ‪ ۳۵‬درصد از پرسنل در همان زمان مبتال به کرونا‬ ‫شدند و اعضای خانواده انها مخالف حضورشان در محل‬ ‫کار بودند‪ ،‬ولی همکارانمان در ارامستان حضور داشتند و‬ ‫با عشق و عالقه خدمات الزم را ارائه کردند‪.‬‬ ‫مرادی با بیــان این که ‪ ۱۸‬ارامســتان محلی با ‪۱۱‬‬ ‫غسالخانه فعال در شهر اصفهان وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به مکاتبات انجام شده با مرکز بهداشت و دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی و هماهنگی معاونت دادستانی و صدور حکم‪،‬‬ ‫‪ ۱۱‬غســالخانه پلمپ شد تا همه متوفیان به ارامستان ها‬ ‫باغ رضوان منتقل شــده و پس از تغسیل و تکفین برای‬ ‫دفن به ارمستان های محلی و امامزاده ها و بقاع متبرکه‬ ‫شــهر انتقال داده شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬در این زمینه دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی‪ ،‬مرکز بهداشت‪ ،‬پزشکی قانونی‪ ،‬معاونت‬ ‫دادســتانی‪ ،‬ثبت احوال و دســتگاه های دیگر همکاری‬ ‫متقابل داشــتند و در این زمینه توانســتیم با هماهنگی‬ ‫بین دســتگاهی خدمات خوبی را ارائه کنیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان ارامستان های شهرداری اصفهان تاکید کرد‪ :‬همه‬ ‫اقداماتی که در ســازمان ارامستان های شهرداری انجام‬ ‫می شود‪ ،‬در جهت ارائه خدماتی مطلوب و بهینه به مراجعه‬ ‫کنندگان اســت که بتوانند خدمات را به راحتی دریافت‬ ‫کنند‪ .‬مرادی با اشــاره به ایجاد ساختمان شماره دو «میز‬ ‫خدمت» در سازمان ارامستان های شهرداری‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این ساختمان بین سالن تطهیر و ساختمان اداری به منظور‬ ‫متمرکز کردن همه خدمات بــه مراجعه کنندگان ایجاد‬ ‫شد؛ مناسب سازی قطعات ارامستان باغ رضوان به منظور‬ ‫ســهولت در تردد ســالمندان‪ ،‬معلوالن و جانبازان انجام‬ ‫شده اســت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در سازمان ارامستان های‬ ‫شــهرداری فضای سبزی به وســعت ‪ ۱۸۵‬هکتار وجود‬ ‫دارد که درختان ان کاربرد دوگانه شــامل تلطیف فضا و‬ ‫زیبایی محیط و پیشــگیری از ورود االینده ها از ســمت‬ ‫شرق اصفهان را دارد‪ .‬مدیرعامل سازمان ارامستان های‬ ‫شهرداری اصفهان گفت‪ :‬متاسفانه با وضعیت خشکسالی‪،‬‬ ‫خشک بودن رودخانه زاینده رود و چاه هایی که در محل‬ ‫سازمان خشک شــده‪ ،‬برای تامین اب با مشکل مواجه‬ ‫هســتیم به طوری که به صورت تانکری اب تامین شده‬ ‫و از چاه های هم جوار ســازمان نیز اب خریداری و پمپاژ‬ ‫می شــود‪ .‬وی اظهــار کرد‪ :‬با توجه به خشکســالی ها و‬ ‫تامین دشــوار اب انتظار می دروند که مراجعه کنندگان‬ ‫در مصرف اب در ســطح قطعات صرفه جویی کنند‪ ،‬زیرا‬ ‫واحد فضای ســبز ســازمان به صورت دوره ای درختان‬ ‫را ابیاری می کند‪.‬‬ ‫واکسیناسیون‪ ۶۱‬درصدی‬ ‫سالمندان در برابر کرونا‬ ‫تاکنون ‪ ۶۱‬درصد ســالمندان استان اصفهان در برابر‬ ‫کرونا واکسینه شده اند‪.‬‬ ‫بــه گزارش خبرگــزاری صدا و ســیما‪ ،‬مســئول‬ ‫بیماری های واگیر مرکز بهداشــت استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۴۹۰‬هزار نفر در اســتان دوز اول واکسن کرونا‬ ‫و ‪ ۱۳۴‬هزار نفر نیز هر دو دوز واکســن کرونا را دریافت‬ ‫کرده انــد‪ .‬رضا فدایی با بیان این که در حال حاضر حدود‬ ‫‪ ۵۵‬هزار نفر از کادر اداری و اموزشی برای واکسیناسیون‬ ‫معرفی شده اند‪ ،‬افزود‪ :‬احتمال دارد واکسیناسیون معلمان‬ ‫در مــرداد اغاز شــود و در حال حاضر واکسیناســیون‬ ‫بیمــاران خاص و ســالمندان هم در حال اجرا اســت‪.‬‬ ‫وی دریافــت نوبت تزریق واکســن بــرای گروه های‬ ‫سنی فراخوان را از طریق ســامانه ‪salamat.gov.ir‬‬ ‫امکان پذیر دانست و افزود‪ :‬میانگین روزانه واکسیناسیون‬ ‫افراد در اســتان ‪ ۲۰‬هزار نفر اســت و در حال حاضر نیز‬ ‫واکسیناسیون گروه سنی ‪ ۶۰‬ســال به باال در استان در‬ ‫حال اجراست و انتظار می رود با ورود واکسن های ایرانی‬ ‫به طور انبوه به چرخه واکسیناســیون‪ ،‬این روند سرعت‬ ‫بیشــتری بگیرد‪ .‬رضا فدایی‪ ،‬واکسن های در حال تزریق‬ ‫را از نوع چینی و سینوفارم معرفی کرد و گفت‪ :‬با افزایش‬ ‫سهمیه واکســن و افزایش ظرفیت مراکز واکسیناسیون‪،‬‬ ‫امار واکسیناسیون چند برابر شود و روزانه حدود ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫هزار نفر واکسینه شوند‪ .‬مسئول بیماری های واگیر مرکز‬ ‫بهداشت استان اصفهان افزود‪ :‬اصفهان در شرایط قرمز‬ ‫کرونایی است که نشان دهنده افزایش مراجعات سرپایی‬ ‫و بستری ها است‬ ‫سه شنبه | ‪ 5‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4129‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رئیس کمیسیون پایش‪ ،‬نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر اصفهان‪:‬‬ ‫مشکل زاینده رود حاکمیتی است‬ ‫حل معضل زاینده رود از توان یک شورای محلی خارج است‬ ‫«اگر استانی نیاز به اب دارد به این مفهوم نیست که استان‬ ‫دیگری را تخریب کند‪ .‬جمعیتــی حدود چهار میلیون نفر از‬ ‫زاینده رود ارتزاق می کنند‪».‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬در سال های اخیر خشکسالی و بحران اب‬ ‫مشــکالت زیادی را در اقصی نقاط کشور به بار اورده است‪.‬‬ ‫این بحران متوجه یک یا دو استان نمی شود اکثر استان های‬ ‫کشــور با مصائب بی ابی دست وپنجه نرم می کنند‪ .‬در فالت‬ ‫مرکزی‪ ،‬خشــکی زاینده رود و در پی ان بحران بی ابی سبب‬ ‫از دست رفتن کار و سرمایه کشاورزانی شده است که سال ها‬ ‫از ان روزی می جستند؛ تقریبًا شبیه ان چیزی که این روزها‬ ‫از خوزســتان در تمام کشور شنیده می شود‪ .‬بحران بی ابی در‬ ‫خوزستان همزمان شد با جاری شدن ‪ ۱۰‬روزه زاینده رودی که‬ ‫ماه ها بود خشــک مانده بود و البته پس از قطع جریان اب‪،‬‬ ‫بازهم خشــکی نصیب زاینده رود شد‪ .‬این اتفاق عرصه را بار‬ ‫دیگــر برای اختالف افکنان فراهم کرد تا از اب گل الود یک‬ ‫جریان موقتی در بستر زاینده رود ماهی تنش میان استان های‬ ‫اصفهان و خوزســتان را بگیرند‪ .‬اینکه ادعاهای مطرح شده‬ ‫توســط بخش کوچکی از افراد و نه تمام مردم یک اســتان‬ ‫درباره ارتباط توسعه اصفهان با توسعه نیافتگی استان های دیگر‬ ‫مانند خوزستان تا چه اندازه منطقی و قابل اعتناست‪ ،‬موضوعی‬ ‫است که در روزهای اخیر در محافل مختلف در خصوص ان‬ ‫صحبت شده است‪.‬‬ ‫فتــح ا‪ ...‬معین‪ ،‬رئیــس کمیســیون پایــش‪ ،‬نظارت و‬ ‫پیگیری شــورای اســامی شــهر اصفهان از چهار ســال‬ ‫تالش مدیریت شــهری بــرای احیای زاینده رود و پاســخ‬ ‫به حواشــی مربوط به اختالفات میان برخــی مطالبه گران‬ ‫اصفهــان و خوزســتان می گوید کــه متــن ان را در ادامه‬ ‫می خوانید‪:‬‬ ‫‪ÁÁ‬در روزهایی که بی ابی خوزستان حسابی‬ ‫رسانه ای شد‪ ،‬این شائبه برای عده ای پیش امده‬ ‫که این استان تاوان توسعه صنعتی‪ ،‬فضای سبز‬ ‫و جاری شدن زاینده رود را در اصفهان می دهد‪.‬‬ ‫تا چه حد این ارتباط را درست دانسته و ایا این‬ ‫انتقادات که به نوعی اصفهان ستیزانه است را‬ ‫صحیح می دانید؟‬ ‫حداقل در ‪ ۱۵‬ســال گذشته هیچ طرح انتقال ابی از حوزه‬ ‫کارون به اصفهان اتفاق نیفتاده اســت‪ .‬بخشی از این طرح ها‬ ‫مانند تونل های کوهرنگ مربوط به قبل از انقالب اســامی‬ ‫بوده اســت و قبل از انقالب به بهره برداری رســیده است و‬ ‫تعدادی نیز مراحل نهایی کارشــان بعد از انقالب بوده است‪.‬‬ ‫بیشتر تنش های اب خوزستان مربوط به حوضه کرخه است‬ ‫و موضوع کرخه نیز هیچ وجه مشــترکی بــا زاینده رود ندارد‪.‬‬ ‫ارتباط دادن معضل اب خوزســتان به‬ ‫زاینده رود بیشــتر دامن زدن به تشنج ها‬ ‫است تا حل مشکل‪ .‬این موضوع مانند‬ ‫مباحثی چون صادرات اب خوزســتان‬ ‫بــه کویــت اســت درحالی که از هیچ‬ ‫کجای ایران قطــره ای اب به خارج از‬ ‫کشور صادر نمی شــود‪ .‬موضوع اصلی‬ ‫مطرح شــده‪ ،‬انتقال اب از طریق تونل‬ ‫بهشــت اباد به فــات مرکــزی و نه‬ ‫فقط اصفهان‪ ،‬بوده کــه ان پروژه هم‬ ‫بیش از ‪ ۱۶‬ســال اســت متوقف شده‬ ‫اســت و طی این ســال ها چه در دوره‬ ‫ریاســت جمهوری اقای احمدی نژاد و‬ ‫چه دوره ریاســت جمهوری اقای روحانی‪ ،‬هیچ طرح انتقال‬ ‫ابی نداشته ایم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مگر طرح انتقال اب از تونل بهشــت اباد‬ ‫کارشناسی نیست؟‬ ‫ایــن طرح یکی از طرح های به شــدت مطالعه شــده و‬ ‫کارشناســانه است و دو شــرکت معتبر ایرانی و سه شرکت‬ ‫معتبر خارجی به عنوان مشــاور این طرح را بررسی و مطالعه‬ ‫کرده اند‪ .‬بخشــی از این طرح انتقال اب‪ ،‬در جهت جبران اب‬ ‫موردنیاز شرب اشامیدنی و بهداشتی استان بوده است که البته‬ ‫ان هم با مشکالت متعدد روبه رو شده است‪ .‬موضوعی که در‬ ‫بیشتر مواقع نادیده گرفته می شود‪ ،‬برداشت های غیرمجاز اب‬ ‫در اســتان چهارمحال و بختیاری است؛ بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب برداشــت غیرمجاز اب در ان وجود دارد‪ .‬اصفهان‬ ‫خود دچار مشکالت حاد و بسیار اساسی در خصوص کسری‬ ‫اب بــرای حفظ وضــع موجود و تامین اب شــرب موردنیاز‬ ‫جمعیت اســت اما این هیاهو و جنجال های بر سر اب را به‬ ‫اصفهان منتسب می کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬در دولــت تدبیر و امید شــاهد بودیم که‬ ‫دریاچه ارومیه احیا شد اما موضوعات مربوط‬ ‫به زاینده رود و حوضه ابریز ان با وجود قولی‬ ‫که دولت داده بود‪ ،‬به نتیجه نرسید‪ .‬برای حل‬ ‫این معضالت چه راهکارهایی باید در استان ها‬ ‫اتخاذ کرد تا گره کور مشــکل زاینده رود باز‬ ‫شود؟‬ ‫بر خالف تمــام دســتورالعمل های علمی‪ ،‬در اســتان‬ ‫چهارمحال و بختیاری اب در شیب باالی ‪ ۲۰‬درصد مصرف‬ ‫می شود درحالی که تمام توصیه ها می گوید نباید ابیاری دستی‬ ‫انجام شود‪ .‬در این شیب های باال باغاتی ایجاد شده است که‬ ‫در ان نواحی اب زاینده رود حتی تا بیش از دو مرحله هم پمپاژ‬ ‫می شود تا به ارتفاعات برســد‪ .‬اگر استانی نیاز به اب دارد به‬ ‫این مفهوم نیست که استان دیگری را تخریب کند‪ .‬جمعیتی‬ ‫حدود چهار میلیون نفــری از زاینده رود‬ ‫ارتزاق می کننــد به عالوه پایداری اقلیم‬ ‫فالت مرکزی ایران که بخشــی از ان‬ ‫در اصفهان است مســتلزم جاری بودن‬ ‫اب در زاینده رود اســت‪ .‬این اتفاق تعادل‬ ‫اقلیــم را به هم خواهد زد و اثار ان برای‬ ‫کل کشور غیر قابل جبران است‪ .‬اعتراض‬ ‫ما به مدیریت منابع اب اســت که قانونا‬ ‫دولت باید ان را مدیریت کند و مهمترین‬ ‫بخش مدیریتی ان جلوگیری از برداشت‬ ‫غیرمجاز است‪ .‬اگر کسی تخلفی در این‬ ‫خصوص می کند و با هیاهو می خواهد این‬ ‫تخلف را موجــه جلوه دهد در هیچ کجا‬ ‫پذیرفته نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برخی می گویند بعد از انقالب همواره نگاه‬ ‫توسعه گرایانه در استان خوزستان وجود داشته‬ ‫اســت و هیچ گاه به ان با دید اجتماعی نگاه‬ ‫نشده است‪ .‬چرا که تاکنون تمام استانداران ان‬ ‫مهندس بوده اند‪ .‬با توجه به اینکه شما نیز در‬ ‫دولت اصالحات استاندار خوزستان بودید‪ ،‬فکر‬ ‫می کنید چرا خوزستان دچار بحران اجتماعی‬ ‫شــد و اتش اختالفات ناشی از ان دامن تمام‬ ‫کشور را گرفت؟‬ ‫در دولــت اصالحات یــک موضوعی کــه به طورجدی‬ ‫به ان پرداخته شــد‪ ،‬تشــکیل جامعه مدنی بود‪ .‬نخســتین‬ ‫گام ان نیز تشــکیل شــوراهای اسالمی شــهر و روستا و‬ ‫ارج نهــادن به فعالیت های ان و ارتباط مســتمر با ان ها بود‬ ‫که انجام شــد‪ .‬در دوره اصالحــات و زمانی که من به عنوان‬ ‫استاندار در خوزســتان خدمت می کردم کارهای زیادی برای‬ ‫انسجام اجتماعی انجام شــد‪ .‬احترام به ساختارهای قبیله ای‬ ‫و محلی‪ ،‬جلســات متعدد بــا بزرگان و روســای قبیله ها و‬ ‫اســتفاده از نظریات ان ها و ارتباط مســتمر با ان ها به عنوان‬ ‫مشــاوران ما‪ ،‬از مهمترین اقدامات اجتماعــی بود که نتایج‬ ‫خوبی را نیز در پی داشــت‪ .‬فکر نمی کنم در دولت اصالحات‬ ‫کوچک ترین کوتاهی در زمینه اجتماعی در استان خوزستان‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬با توجه به اینکه در واپســین روزهای این‬ ‫دوره مدیریت شهری قرار داریم بگویید در این‬ ‫چهار سال برای زاینده رود چه کردید؟‬ ‫حداقل در ســه دوره ای که من عضو شورا بوده ام به طور‬ ‫مســتمر این موضوع پیگیری شده اســت حتی اگر در قالب‬ ‫کمیسیونی خاص و با عنوانی جدا نبوده باشد‪ .‬البته این موضوع‬ ‫را در نظر بگیرید که مشــکل زاینده رود نه تنها یک مشکل‬ ‫شهری نیست بلکه اســتانی هم نیست‪ .‬حتی می توان گفت‬ ‫مشــکل دولتی هم نیست و حاکمیتی است؛ یعنی کل نظام‬ ‫جمهوری اسالمی باید در خصوص ان اراده کند‪ .‬این موضوع‬ ‫خارج از حدود اختیار و توان یک شــورای محلی است‪ .‬دکتر‬ ‫رضایی اســتاندار اصفهان از ابتدای کار یک شورای مشورتی‬ ‫راجع به زاینده رود تشکیل داد و برای حل مشکل ان تقریبا با‬ ‫تمام افراد تاثیرگذار در کشور چه دولتی و چه غیردولتی ارتباطات‬ ‫مستمر و مالقات داشــت‪ .‬در قالب غیردولتی تقریبا با همه‬ ‫مسئوالن اعم از استانی یا مرکزی‪ ،‬نمایندگان ادوار قبل شورا‪،‬‬ ‫ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست‪ ،‬معاونان رئیس جمهور‬ ‫و حتی اقــای ناطق نــوری مذاکره و وضعیــت زاینده رود‬ ‫شرح داده شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬یعنی به طور غیرمستقیم بیت رهبری نیز در‬ ‫جریان مشکالت زاینده رود قرار گرفت؟‬ ‫بله؛ ایت ا‪ ...‬مظاهری و امام جمعه اصفهان نیز بسیار به این‬ ‫موضوع ورود و ان را پیگیری کردند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬به این ســبب می گویید که دفاع از حقابه‬ ‫مردم اصفهان از طرق مختلف پیگیری شد؟‬ ‫ببینید‪ ،‬اورد طبیعی زاینده رود و بدون سهم اضافی از سد و‬ ‫تونل های دیگر‪ ،‬بر اساس اندازه گیری هایی که در سال ‪۱۳۳۲‬‬ ‫شده است‪ ،‬نزدیک به ‪ ۸۰۰‬میلیون مترمکعب اب بوده است‪.‬‬ ‫تونــل اول کوهرنگ چیزی حدود ‪ ۱۵۰‬میلیون مترمکعب به‬ ‫ان اضافه کرده اســت که بنا بر تصمیم هیئت دولت وقت در‬ ‫پیش از انقالب‪ ،‬هزینه حفاری و ســاخت ان از کشاورزان و‬ ‫حقابه داران اصفهان اخذ شده است‪ .‬با این تفاسیر حدود ‪۹۵۰‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫شرکت پویش درمان (سهامی خاص) در نظر دارد خرید خدمات پشتیبانی‪ ،‬بهبود و توسعه و امن سازی‬ ‫شبکه‪ ،‬زیر ساخت و سیســتمهای اطالعاتی‪ ،‬خدمات بروز رسانی و ارتقاء‪ ،‬و پشتیبانی کاربران نهایی را به‬ ‫اشخاص حقیقی‪ /‬اشخاص حقوقی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی با مشخصات زیر واگذار نماید‪:‬‬ ‫لذا از متقاضیان واجد شــرایط صالحیت دار با توان و تجربه ‪/‬دارای ســوابق مرتبط دعوت می شود جهت دریافت اسناد‬ ‫و مدارک مناقصه از تاریخ انتشــار اگهی روز سه شــنبه مورخ ‪ 1400/05/05‬لغایت ‪ 1400/05/16‬در ساعات اداری‬ ‫(‪ 7/30‬الی ‪ ) 14‬همه روزه به جز روزهای تعطیل به ادرس زیر مراجعه نمایند‪ .‬شایان ذکر است مهلت ارائه مکتوب اسناد و‬ ‫پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ‪ 1400/05/16‬می باشد‪.‬‬ ‫بازگشایی پاکات در روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/05/17‬انجام خواهد‬ ‫شد‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫پیشنهاد‬ ‫دهنده‬ ‫در‬ ‫موقع‬ ‫برگزاری جلسه‬ ‫بالمانع می باشد‪.‬‬ ‫تذکر‪:1‬تضمین‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫مناقصه‬ ‫بمبلغ‬ ‫‪ 180،000،000‬ریال بصورت واریز وجه نقد بحساب شماره‪24171167926131‬‬ ‫نزد بانک قرض الحســنه مهر ایران شــعبه فوالدشــهر ویا شــماره شــبا ‪IR 120600241701106792613001‬‬ ‫بنام شرکت پویش درمان میباشد‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :2‬شرکت در رد یا قبول پیشنهادات رسیده بنابر صرفه و صالح مختار است‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :3‬هزینه اگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬اصفهان‪ ،‬اتوبان ذوب اهن ‪ ،‬فوالدشهر‪ ،‬بیمارستان شهید مطهری‪ ،‬واحد دبیرخانه‬ ‫تلفن‪03152653131-39:‬‬ ‫فاکس‪03152653110 :‬‬ ‫سایت‪:‬‬ ‫‪motaharyhospital.com‬‬ ‫‪http:www.‬‬ ‫‪info@motaharyhospital.com : Email‬‬ ‫دکتر علیرضا اجدانی ‪ -‬مدیرعامل شرکت پویش درمان ذوب اهن‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫میلیون مترمکعب اب در سال ‪ ۱۳۳۲‬اورد زاینده رود بوده است‪.‬‬ ‫حتــی بدون در نظر گرفتن تونل اول ‪ ۸۰۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫اب‪ ،‬حقابه مردم استان اصفهان است‪ .‬دولت مکلف است این‬ ‫مقدار اب را به مردم تحویل دهد‪ .‬تامین اب شرب و بهداشت‬ ‫و ســهم حقابه صنعتی صنایعی که ملی است و ضرر و زیان‬ ‫ان به کل کشور باز می گردد نیز بر عهده دولت است‪ .‬تصمیم‬ ‫اســتقرار این صنایع بزرگ را هم مردم اصفهان یا مسئوالن‬ ‫اســتان نگرفته اند‪ .‬این تصمیمات مرکزی و ملی بوده است و‬ ‫کمیسیون های مجلس شورای اسالمی و هیئت دولت ان ها‬ ‫را تصویب کرده اند و از تعهدات دولت و وزارت نیرو است که‬ ‫باید به ان عمل شود‪ .‬ساخت پاالیشگاه اصفهان نیز مربوط به‬ ‫قبل از انقالب است و اب ان نیز همان موقع تامین شده است‪.‬‬ ‫این تعهدات دولت وقت بوده است که به دولت های جمهوری‬ ‫اسالمی منتقل شده اســت‪ .‬حق مردم اصفهان این گونه به‬ ‫سرقت رفته و غصب غیر قانونی شده است‪ .‬دولت حق ندارد‬ ‫حقابه شــرعی‪ ،‬قانونی و تاریخی مردم اصفهان را به دیگری‬ ‫ببخشد‪ .‬فرض کنید کسری بارندگی ‪ ۱۶۰‬میلیون مترمکعب از‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیون مترمکعب سهم استان بکاهد‪ ،‬حتی فرض کنید‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعب؛ ایا تاکنون حتی یک ششــم از این‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیون مترمکعب اب اصفهان در اختیار کشــاورز قرار‬ ‫گرفته است؟ ما نه اب خوزستان‪ ،‬نه اب چهارمحال و بختیاری‬ ‫و نــه هیچ کجای دیگر را نمی خواهیم‪ .‬تاریخ و بافت شــهر‬ ‫اصفهان خود با وجود این همه مادی‪ ،‬مســیر اب‪ ،‬شبکه های‬ ‫ابیاری و طومارهای تاریخی تقسیم اب زاینده رود که حتی از‬ ‫دوره ساسانیان وجود داشته گواه حق اصفهان در بهره برداری‬ ‫از اب اســت‪ .‬طومار موسوم به شیخ بهایی یکی از متاخرین‬ ‫این اسناد تاریخی اســت که از زمان صفویان بوده است‪ .‬در‬ ‫کجای دنیا حق ‪ ۴۰۰‬ســاله شهری را می گیرند و به دیگری‬ ‫می دهند؟ فتوای تمام مراجع تقلید این است که حقابه مردم‬ ‫باید محفوظ شــود‪ .‬این نکته بسیار واضح و روشن است که‬ ‫وظیفه همه دولت ها جلوگیری از اجحاف‪ ،‬حق کشی و بردن‬ ‫حق توسط دیگران است‪ .‬درخواستی منطقی تر و اصولی تر از‬ ‫درخواست مردم اصفهان وجود ندارد‪ .‬ما با همه هم وطنانمان‬ ‫که دچار هر نوع مشــکل معیشتی‪ ،‬زیست محیطی و حوادث‬ ‫طبیعی رنج می برند همدرد هســتیم اما خود نیز دچار مشکل‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شورای اینده کمیسیون ویژه زاینده رود را‬ ‫تشکیل خواهد داد‪ .‬به نظر شما این کمیسیون‬ ‫چه مسیری را باید طی کند و چه توصیه ای به‬ ‫ان ها دارید؟‬ ‫امید است با تشکیل کمیسیون ویژه زاینده رود به طورجدی‬ ‫تری مسائل مربوط به این رودخانه در شورای شهر دوره ششم‬ ‫پیگیری می شود هرچند همان طور که قبال عرض کردم این‬ ‫اقدام نیازمند یک عزم و اراده ملی است‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫ثبت ‪ ۲۷۲‬مورد جدید کرونا در‬ ‫کاشان‬ ‫به گفته مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬ ‫‪ ۶۰۹‬بیمــار مبتال به کرونا در مرکزهای درمانی این منطقه‬ ‫بستری هستند که از این تعداد‪ ۵۲۰ ،‬نفر در کاشان و ‪ ۸۹‬نفر‬ ‫در اران و بیدگل تحت مراقبت و درمان قرار دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مریم امیدی شــمار بیماران کووید ‪۱۹‬‬ ‫بستری در بخش مراقبت های ویژه مرکزهای درمانی منطقه‬ ‫کاشان را ‪ ۴۵‬نفر اعالم کرد و افزود‪ ۳۹ :‬از بیماران در کاشان‬ ‫و ‪ ۶‬نفر در اران و بیدگل بســتری هســتند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در‬ ‫‪ 48‬ساعت گذشته هیچ مورد فوتی گزارش نشده است‪ .‬مدیر‬ ‫روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان اظهار داشت‪:‬‬ ‫شمار ازمایش مثبت ویروس کرونا در شهرستان های کاشان‬ ‫و اران و بیــدگل با ثبت ‪ ۲۷۲‬مورد جدید به ‪ ۲۸‬هزار و ‪۵۰۱‬‬ ‫نفر رسید‪ .‬او افزود‪ :‬در ‪ 48‬ساعت گذشته ‪ ۶۸‬بیمار جدید حاد‬ ‫تنفسی با سن سه تا ‪ ۹۰‬سال در مرکزهای درمانی کاشان و‬ ‫‪ ۱۱‬نفر با سن ‪ ۲۴‬و ‪ ۹۲‬سال در اران و بیدگل تحت مراقبت‬ ‫و درمان هســتند‪ .‬امیدی گفت‪ :‬از اسفند ‪ ۱۳۹۸‬تاکنون ‪۲۰۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۳۹‬نفر به مرکزهای بســتری‪ ،‬تشخیص سرپایی و‬ ‫درمانی شهرستان های اران و بیدگل و کاشان مراجعه کردند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در این مدت‪ ۱۲ ،‬هزار و ‪ ۷۸۳‬بیمار حاد تنفسی از‬ ‫بیمارستان های کاشان و اران و بیدگل ترخیص شدند‪ .‬مدیر‬ ‫روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان اضافه کرد‪ :‬هزار و‬ ‫‪ ۶۹۹‬نفر نیز شمار پذیرش بستری موقت در مرکزهای ریفرال‬ ‫(زیر مجموعه) این دانشــگاه است‪ .‬جمعیت نزدیک به ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار نفری شهرستان های کاشان و اران و بیدگل‪ ،‬زیرپوشش‬ ‫خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان قرار‬ ‫دارد‪ .‬وضعیت کرونایی شهرستان های کاشان و اران و بیدگل‬ ‫در برهه کنونی قرمز است و تاکنون ‪ ۱۷‬مورد قطعی و ‪۳۰۰‬‬ ‫مورد مشکوک کرونای هندی (دلتا) در این منطقه شناسایی‬ ‫شده است‪ .‬اعظم باقری سرپرست شبکه بهداشت و درمان‬ ‫اران و بیدگل از تکمیل ظرفیت تخت های فعال ویژه بیماران‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬در بیمارستان سیدالشــهدا (ع) این شهرستان با‬ ‫افزایش شمار مبتالیان به کرونا خبر داد و افزود‪ :‬این بیمارستان‬ ‫‪ ۴۵‬تخت ویژه بیماران کرونایی داشــت که شب گذشته با‬ ‫افزایش شمار بستری شدگان کرونا تکمیل شد که تمهیداتی‬ ‫برای افزایش تعداد تخت های ویژه کرونا در این بیمارستان‬ ‫گرفته شده است‪ .‬همچنین ابوالفضل شجاعی رئیس مرکز‬ ‫اموزشی و درمانی شهید بهشــتی کاشان که ‪ ۲۵‬تیر گفته‬ ‫ت ‪ ۶۰۰‬تختخوابی بیمارستان از پذیرش و بستری‬ ‫بود ظرفی ‬ ‫بیماران مبتال به کرونا و غیرکرونایی تکمیل شده است‪۲۷ ،‬‬ ‫تیر از انتقال بخش مراقبت های ویژه تنفسی بیماران سرپایی و‬ ‫بستری موقت کرونایی این مرکز به سالن تربیت بدنی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی کاشــان با ظرفیت ‪ ۴۵‬تخت با توجه افزایش‬ ‫بیماران کووید ‪ ۱۹‬بستری در این بیمارستان خبر داد‪.‬‬ ‫تکمیلظرفیتبیماران‬ ‫کروناییبیمارستانشفای‬ ‫فالورجان‬ ‫ظرفیت بیمارستان شفای فالورجان از بیماران کرونایی‬ ‫تکمیل شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما‪ ،‬رئیس بیمارستان‬ ‫شفای شهرستان فالورجان گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۸۱‬تخت‬ ‫در اشغال بیماران کرونایی و ظرفیت تخت های این بیمارستان‬ ‫تکمیل شده است‪ .‬حمیدرضا میرزاییان‪ ،‬در ماه های گذشته‬ ‫دیگر تخت های این بیمارستان را وارد چرخه تکمیل ظرفیت‬ ‫بستری بیماران کرونایی دانست و افزود‪ :‬از جمعیت ‪ ۲۷۰‬هزار‬ ‫نفری فالورجان حدود ‪ ۲۴‬هزار نفر واکسینه شده اند‪.‬‬ ‫محدودیت قانونی مانع از‬ ‫برخورد قضایی با معادن کرکس‬ ‫به گفته معاون محیط زیســت طبیعی اداره کل حفاظت‬ ‫محیط زیست اســتان اصفهان‪ ،‬ضوابط قانونی مانع برخورد‬ ‫قضایی با فعالیت معادن در منطقه حفاظت شده کرکس شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهروز ســتایش به رد رای پیشین شورای عالی معادن‬ ‫در خصوص تمدید نکردن پروانه بهره برداران در کوهستان‬ ‫کرکس اشــاره کرد و بــه ایرنا گفت‪ :‬در گذشــته تالش‬ ‫کردیم رای شورای عالی معادن را برای تمدید نکردن پروانه‬ ‫چنــد معدن بگیریم اما در چند ماه با شــکایت بهره برداران‬ ‫معدن به دیوان عدالت اداری رای شکســته شد‪ .‬به گفته او‪،‬‬ ‫دلیل این اتفاق‪ ،‬قوانین و مقررات ناقص اســت که می تواند‬ ‫به نفع بهره برداران معدن تمام شود‪ .‬ستایش افزود‪ :‬ما ایراد و‬ ‫پیشنهادهایی را به مجلس شورای اسالمی گفته ایم که اگر‬ ‫این اقدامات انجام شــود‪ ،‬محیط زیست برای برخورد قانونی‬ ‫اختیارات بیشتری دارد‪ .‬ستایش افزود‪ :‬موارد قانونی که باید به‬ ‫پیشنهاد انها اصالح شود‪ ،‬ماده ‪ ۲۴‬قانون معادن و تبصره های‬ ‫ان اســت‪ .‬معاون محیط زیســت طبیعی اداره کل حفاظت‬ ‫محیط زیســت اصفهان‪ ،‬افزود‪ :‬بر اســاس ماده ‪ ۲۴‬قانون‬ ‫معادن‪ ،‬فقط برای اکتشــاف معادن در مناطق چهارگانه باید‬ ‫از سازمان حفاظت محیط زیست استعالم شود درحالی که در‬ ‫مناطق حفاظت شده موافقتی صورت نمی گیرد که بخواهند‬ ‫اســتعالم کنند‪ .‬او گفت‪ :‬دلیل اعتراض ما این است که باید‬ ‫هم برای اکتشــاف و هم برای بهره برداری و تمدید ان از‬ ‫محیط زیست استعالم شود‪ .‬به گفته او‪ ،‬پیشنهادهایی که اداره‬ ‫کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان مطرح کرده‪ ،‬این‬ ‫است که استعالم از این اداره برای تمدید پروانه بهره برداری‬ ‫انجام شود‪ ،‬مدت زما ن بهره برداری محدود و حداکثر پنج ساله‬ ‫باشد و تبصره ‪ ۵‬ماده ‪ ۲۴‬قانون معادن حذف شود‪ .‬طبق تبصره‬ ‫‪ ۵‬ماده ‪ ۲۴‬قانون معادن درصورتی که سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان به پاسخ های استعالم از دستگاه های اجرایی‬ ‫مربوطه اعتراض داشته باشد‪ ،‬موضوع به هیات حل اختالف‬ ‫موضوع ماده ارجاع می شود تا حداکثر ظرف ‪ ۱۵‬روز در مورد‬ ‫ان تعیین تکلیف شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫سه شنبه | ‪ 5‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4129‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۹‬درصد شکایات نظام پزشکی‬ ‫در حوزه جراحی های زیبایی‬ ‫معـاون انتظامـی سـازمان نظـام پزشـکی بـا بیـان اینکه‬ ‫سـاالنه نزدیـک بـه ‪ ۳۰‬تـا ‪ ۳۵‬هـزار پرونـده پزشـکی در‬ ‫کشـور تشکیل می شـود‪ ،‬در زمینه میزان شـکایات مربوط‬ ‫بـه جراحی هـای زیبایی و تخلفـات تعرفه ای توضیـح داد‪.‬‬ ‫دکتـر علـی فتاحـی دربـاره میـزان شـکایات در حـوزه‬ ‫جراحی هـای زیبایـی‪ ،‬به ایسـنا گفت‪ :‬سـالیانه حـدود ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیـون بـار مراجعه درمانی در کل کشـور داریـم که مردم‬ ‫بـه مراکـز درمانـی سـرپایی یا بسـتری مراجعـه می کنند‪.‬‬ ‫بـر ایـن اسـاس هر ایرانـی بیـن ‪ 10/5‬تـا ‪ ۱۱‬بار در سـال‬ ‫مراجعـه درمانـی دارد‪ .‬او افـزود‪ :‬از ایـن ‪ ۹۰۰‬میلیـون بـار‬ ‫مراجعـه‪ ،‬پرونده هایـی کـه در حوزه های مختلف تشـکیل‬ ‫می شـود‪ ،‬نزدیک بـه ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬هـزار پرونده اسـت‪ .‬فتاحی‬ ‫بـا تاکیـد بـر اینکـه در کل دنیـا در کنـار اقدامـات درمانی‬ ‫عارضـه هـم داریم‪ ،‬گفت‪ :‬حـال این عارضه؛ یـا عارضه ای‬ ‫طبیعـی یـا ناخواسـته اسـت کـه درنتیجـه اقـدام درمانـی‬ ‫ایجـاد می شـود یـا اینکه بر اسـاس قصـوری اتفـاق افتاده‬ ‫اسـت‪ .‬ازانجایی کـه امـکان تشـخیص ایـن دو از یکدیگر‬ ‫وجـود نـدارد‪ ،‬ایـن موضـوع منجر به شـکایت می شـود‪ .‬او‬ ‫افـزود‪ :‬در کل دنیـا سـه درصـد اقدامـات درمانـی منجر به‬ ‫شـکایت می شـود کـه در ایـران یک دهـم درصـد اسـت؛‬ ‫یعنـی یک دهـم درصد اقدامـات درمانی منجر به شـکایت‬ ‫در حوزه هـای مختلف می شـود‪ .‬معـاون انتظامی سـازمان‬ ‫نظـام پزشـکی گفـت‪ :‬بـر ایـن اسـاس افـراد بـرای طرح‬ ‫شـکایت در این مـوارد می توانند به دادسـرای امور انقالب‪،‬‬ ‫دادسـرای انتظامـی نظـام پزشـکی یـا سـازمان تعزیـرات‬ ‫حکومتـی و یـا بـه هر سـه مورد هـم مراجعـه کنند‪.‬‬ ‫البتـه ‪ ۳۰‬درصـد شـکایات در ایـن حـوزه بـا یکدیگـر‬ ‫همپوشـانی دارنـد‪ ،‬یعنـی بیمـار بـه هـر سـه جـا مراجعه‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬فتاحـی گفـت‪ :‬نحـوه توزیع شـکایاتی که ما‬ ‫داریـم با شـکایت های پزشـکی قانونـی متفاوت اسـت‪۹ .‬‬ ‫درصـد از شـکایات مـا بـه حـوزه زیبایـی و اعمال ترمیم و‬ ‫زیبایـی بازمی گـردد‪ ،‬اما فکـر می کنم امار پزشـکی قانونی‬ ‫بیـش از این باشـد؛ زیـرا فردی کـه به دلیل انجـام اعمال‬ ‫زیبایی دچار مشـکل شـده‪ ،‬بیشـتر به دنبال دریافت هزینه‬ ‫و خسـارت اسـت‪ ،‬امـا احـکا م مـا ازانجایی کـه انتظامـی و‬ ‫تنبیهـی اسـت‪ ،‬کمتـر بـه مـا مراجعـه می کننـد‪ .‬او درباره‬ ‫احـکام صادره بـرای قصور در حوزه پزشـکی‪ ،‬گفت‪ :‬احکام‬ ‫به مورد‪ ،‬عارضه ای که ایجادشـده و تکرار عارضه و سـابقه‬ ‫پزشـک بسـتگی دارد‪ .‬از تذکر و توبیخ تـا محکومیت دائم‬ ‫جزو احکامی اسـت که صـادر می کنیـم‪ .‬او درباره وضعیت‬ ‫تخلفـات تعرفه ای نیز گفـت‪ :‬تقریبا می تـوان گفت که ‪۲۰‬‬ ‫درصـد شـکایات تعرفـه ای اسـت‪ .‬البتـه طی این سـال ها‬ ‫افزایش شـکایات در زمینه تعرفه ها را نداشـتیم و همیشـه‬ ‫بیـن ‪ ۱۵‬تـا ‪ ۲۰‬درصـد از شـکایات‪ ،‬شـکایات تعرفـه ای‬ ‫اسـت‪ .‬فتاحی گفـت‪ :‬اگـر در زمینه شـکایات تعرفـه ای به‬ ‫سـازمان تعزیـرات حکومتـی مراجعـه شـود‪ ،‬جریمـه مالی‬ ‫بـرای متخلـف در نظـر گرفته می شـود که ان پزشـک یا‬ ‫بیمارسـتان سـه تا چهار برابر مازاد تعرفه جریمه می شـود‪.‬‬ ‫احـکام سـازمان نظـام پزشـکی نیـز در ایـن زمینـه جنبه‬ ‫تنبیهـی دارد؛ اعـم از تذکـر و توبیـخ و بسـته بـه شـدت و‬ ‫تکـرار موضوع احکام صادر می شـود‪ .‬او گفت‪ :‬دادسـراهای‬ ‫انتظامی سـازمان نظام پزشـکی در ‪ ۲۰۸‬شـهری که نظام‬ ‫پزشـکی داریـم‪ ،‬وجـود دارد و مـردم می توانند بـرای طرح‬ ‫شـکایت بـه ان هـا مراجعه کننـد‪ .‬در انجا پرونده تشـکیل‬ ‫شـده و بعد برای کارشناسـی دعوت شده و در دادسراها قرار‬ ‫صادر می شـود‪ .‬اگـر به محکومیت برسـیم‪ ،‬کیفرخواسـت‬ ‫صـادر می کنیـم‪ .‬سـپس کیفرخواسـت بـه هیـات بـدوی‬ ‫مـی رود کـه شـامل یک ترکیب ‪ ۱۳‬نفره اسـت که شـامل‬ ‫گروه هـای مختلف پزشـکی‪ ،‬پرسـتاری‪ ،‬نماینده پزشـکی‬ ‫قانونـی و نماینده قوه قضائیه اسـت که با حضـور انها رای‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫در مقایسه با سال گذشته ‪ 8/8‬درصد کاهش امار ثبت نام اعالم شد؛‬ ‫کاهش امار داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد اصفهان‬ ‫به گفته رئیس ستاد برگزاری ازمون های دانشگاه اصفهان‬ ‫تعداد داوطلبان کنکور کارشناســی ارشــد سال ‪ ۱۴۰۰‬با‬ ‫کاهش ‪ 8/8‬درصدی نســبت به سال گذشته در روزهای‬ ‫چهارشــنبه‪ ،‬پنجشنبه و جمعه‪ ،‬در روزهای ششم‪ ،‬هفتم و‬ ‫هشتم مردادماه برگزار می شود‪.‬‬ ‫محمدرضا ایروانی با اشاره به برگزاری کنکور کارشناسی‬ ‫ارشد سال ‪ ۱۴۰۰‬در روزهای چهارشنبه‪ ،‬پنج شنبه و جمعه‬ ‫(‪ ۶‬تا ‪ ۸‬مردادماه) همزمان با سراسر کشور‪ ،‬به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫کنکور کارشناســی ارشــد امســال در ‪ ۱۳۱‬کد رشته در‬ ‫‪ ۱۰‬شــهر و ‪ ۱۷‬حوزه امتحانی در استان اصفهان برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در روز چهارشــنبه‪ -‬ششم مردادماه‪ ،‬داوطلبان‬ ‫در ‪ ۳۴‬کد رشــته شــناور و روزهای پنج شنبه و جمعه نیز‬ ‫داوطلبان رشــته های اصلی با هم بــه رقابت می پردازند‪.‬‬ ‫رئیس ســتاد برگزاری ازمون های دانشــگاه اصفهان در‬ ‫توضیح رشته های شناور‪ ،‬گفت‪ :‬منظور از رشته های شناور‬ ‫رشــته هایی است که داوطلبان عالوه بر رشته اصلی خود‬ ‫مجاز به شرکت در ازمون ان رشته هستند‪ .‬ایروانی‪ ،‬سهم‬ ‫اســتان اصفهان را ‪ ۴۲‬هزار و ‪ ۵۱۴‬داوطلب اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در اســتان اصفهان ‪ ۱۷‬حوزه امتحانی در ‪ ۱۰‬شهر‬ ‫مجری برگزاری ازمون هستند که شامل شهرستان های‬ ‫اصفهان (پنج حوزه)‪ ،‬خمینی شــهر‪ ،‬شاهین شهر‪ ،‬شهرضا‪،‬‬ ‫فالورجان‪ ،‬کاشــان‪ ،‬گلپایگان‪ ،‬لنجان‪ ،‬مبارکه و نجف اباد‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس ســتاد برگزاری ازمون های دانشگاه اصفهان ادامه‬ ‫داد‪ :‬از ‪ ۴۲‬هــزار و ‪ ۵۱۴‬نفری کــه در اســتان اصفهان‬ ‫داوطلب شرکت در ازمون کارشناسی ارشد هستند‪ ،‬تعداد‬ ‫‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۹۳۴‬داوطلب زن (‪ ۵۶.۳‬درصد) و ‪ ۱۸‬هزار ‪۸۸۰‬‬ ‫داوطلــب مرد (‪ ۴۲.۷‬درصد) هســتند که با کاهش حدود‬ ‫‪ ۴۱۰۰‬نفری نسبت به سال گذشته‪ ،‬تعداد داوطلبان کنکور‬ ‫کارشناسی ارشد امســال ‪ ۸.۸‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫ایروانی با بیان اینکه شروع فرایند ازمون‪ ،‬ساعت ‪ ۸‬صبح‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به دلیل شرایط ویژه در خصوص شیوع‬ ‫کرونا الزم اســت که داوطلبان حداقل نیم ســاعت قبل‬ ‫از شــروع فرایند ازمون در حوزه امتحانی مربوطه حضور‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫او به رعایت دســتورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری‬ ‫اجتماعــی در برگــزاری ایــن ازمــون تاکیــد کرد و‬ ‫گفت‪ :‬به منظور پیشــگیری از تجمع در مقابل درب های‬ ‫ورودی‪ ،‬داوطلبــان از ســاعت ‪ ۶‬و ‪ ۳۰‬دقیقــه تــا ‪ ۷‬و‬ ‫‪ ۳۰‬دقیقــه صبح بــه حوزه های امتحانــی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫رئیس ســتاد برگزاری ازمون های دانشــگاه اصفهان در‬ ‫خصوص تمهیــدات الزم برای پیشــگیری از کرونا در‬ ‫برگزاری ازمون‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬با توجه به شــیوع بیماری‬ ‫کرونــا‪ ،‬همراه داشــتن ماســک ‪ ۳‬الیــه معمولی‪ ،‬از‬ ‫ابتدای ورود به حوزه برگــزاری ازمون تا پایان برگزاری‬ ‫ازمون و خروج از حوزه امتحانــی برای داوطلبان الزامی‬ ‫است‪.‬‬ ‫کسانی که ماســک نداشته باشــند‪ ،‬اجازه ورود به حوزه‬ ‫امتحانــی را ندارند‪ .‬رئیس ســتاد برگــزاری ازمون های‬ ‫دانشــگاه اصفهان تاکید کرد‪ :‬داوطلبان الزم اســت در‬ ‫هنگام ورود به جلسه ازمون‪ ،‬پرینت کارت ورود به جلسه‬ ‫و شناســنامه یا کارت ملی معتبر به همراه داشته باشند‪ .‬با‬ ‫توجه به الزام رعایت دستورالعمل های بهداشتی‪ ،‬حوزه های‬ ‫ازمون از تحویل گرفتن هرگونه وســایل اضافی از جمله‬ ‫تلفن همراه‪ ،‬ماشین حســاب‪ ،‬کیف دســتی‪ ،‬ساک دستی‪،‬‬ ‫در سال ‪ 99‬رقم خورد‬ ‫ثبت ‪ ۷۸۰۹‬طالق با طول مدت ازدواج ‪ ۲۹‬سال‬ ‫طبـق امار منتشـره مرکـز امار ایـران‪ ۱۱ ،‬هـزار و ‪۷۱۵‬‬ ‫طلاق بـا طـول مـدت ازدواج کمتر از یک سـال در سـال‬ ‫گذشـته به ثبت رسـیده این در حالی اسـت که طول مدت‬ ‫ازدواج بیشـتر طالق هـای ثبت شـده در سـال گذشـته تنها‬ ‫بیـن یـک تا پنج سـال بوده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬مطابـق بـا «گـزارش وضعیـت‬ ‫اجتماعـی و فرهنگـی ایـران پاییـز ‪ »۹۹‬مرکـز امـار ایران‪،‬‬ ‫گرچـه تعداد رویدادهـای ازدواج از ‪ ۵۳۳‬هـزار و ‪ ۱۷۴‬رویداد‬ ‫در سـال ‪ ۹۸‬و بـا افزایش ‪ ۴.۴‬درصـدی به ‪ ۵۵۶‬هزار و ‪۷۳۱‬‬ ‫در سـال ‪ ۹۹‬رسـیده اسـت اما درعین حال تعداد رویدادهای‬ ‫طالق ثبت شـده در سـال گذشـته نیز با ‪ ۳.۶‬درصد افزایش‬ ‫نسـبت به سـال ‪ ۹۸‬از ‪ ۱۷۶‬هزار و ‪ ۸۱۴‬به ‪ ۱۸۳‬هزار و ‪۱۹۳‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫‪ -1-959‬شماره مزایده‪ 140004302130000012 :‬تاریخ ثبت‪ 1400/04/27 :‬به موجب پرونده اجرائی‬ ‫کالسه ‪ ۹۹۰۰۳۴۱‬شش دانگ یک باب خانه پالک ‪ ۷۰۵‬فرعی از ‪ ۶۹۳‬اصلی بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ ۲۵۰‬متر مربع به نام اقای عباس خلیلی ثبت و سند مالکیت صادر شده است‪ ،‬طبق پرونده‬ ‫اجرائی کالسه فوق در قبال قسمتی از طلب خانم فاطمه سعیدی بابت مهریه‪ ،‬بازداشت گردیده و طبق نظر‬ ‫کارشناس رسمی مورخ ‪ 1399/09/02‬به مبلغ ‪ 12/000/000/000‬ریال ارزیابی شده و پالک فوق به نشانی‪:‬‬ ‫مبارکه‪ ،‬محله هشت صفائیه‪ ،‬خیابان ناصر خسرو‪ ،‬پالک ‪ ،۳‬کدپستی ‪ ۸۴۹۴۱۴۶۳۱۸‬می باشد که طبق‬ ‫گزارش کارشناس‪ ،‬ملک مزبور‪ ،‬عبارت است از‪ :‬یک باب منزل مسکونی با موقعیت یک بر در یک طبقه‬ ‫همکف به مساحت ‪ ۲۵۰‬متر مربع عرصه و حدود ‪ ۱۴۳‬متر مربع اعیانی با مشخصات نوع بناء‪ :‬اسکلت دیوار‬ ‫بتنی پیش ساخته و سقف بتنی پیش ساخته‪ ،‬کف سالن و اتاق خوابها سرامیک ‪ ،‬بدنه سالن گچ رویه و نقاشی‬ ‫و سقف ان کناف کاری شده ‪ ،‬بدنه اشپزخانه کاشی و کابینت از جنس ام دی اف با ارگ و اپن و سیستم‬ ‫پکیج ‪ ،‬دربهای داخلی چوبی ‪ ،‬دربهای خارجی از جنس الومینیوم و شیشه تک جداره ‪ ،‬بدنه سرویس بهداشتی‬ ‫کاشی ‪ ،‬سیستم گرمایشی رادیاتور ‪ ،‬سیستم سرمایشی کولر و اسپیلت ‪ ،‬پشت بام ایزوگام ‪ ،‬دیوارهای حیاط و‬ ‫نمای بیرون از اجر لفتون ‪ ۵‬سانتی با حفاظ نرده اهنی و کف موزاییک ‪ ،‬دارای حیاط ضلع شمالی با انباری و‬ ‫سرویس بهداشتی ‪ ،‬و حیاط ضلع جنوب به سمت گذر اصلی با درب اهنی ماشین رو ‪ ،‬دارای سیستم دزدگیر‬ ‫و اشتراکات اب ‪ ،‬برق ‪ ،‬گاز و تلفن می باشد‪ .‬چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق از ساعت ‪ ۹‬الی ‪۱۲‬‬ ‫روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/05/20‬در اداره ثبت اسناد و امالک مبارکه ‪ -‬واحد اجراء واقع در صفائیه‪ ،‬پارک‬ ‫اداری‪ ،‬پشت دادگستری‪ ،‬جنب اداره برق از طریق مزایده به فروش می رسد‪ .‬ششدانگ ملک مزبور به مبلغ‬ ‫‪ 12/000/000/000‬ریال ارزیابی گردیده و در اجرای رای شماره ‪ ۱۴۷۷۰‬مورخ ‪ 1399/11/12‬هیات نظارت‬ ‫استان اصفهان چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق از مبلغ ‪ 8/000/000/000‬ریال شروع و به باالترین‬ ‫قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬اعم از حق‬ ‫انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و‬ ‫عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده‬ ‫مزایده است و شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و‬ ‫حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف‬ ‫مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ‪ ،‬مانده‬ ‫فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد‬ ‫شد‪ .‬در این صورت ‪ ،‬عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده‬ ‫مواجه با تعطیل رسمی گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ضمنا حدود و مشخصات پالک مزبور مطابق پرونده ثبتی به شرح ذیل می باشد شماال‪ :‬دیواریست بطول‬ ‫‪۱۰‬متر به پالک ‪ ۷۰۳‬فرعی شرقا‪ :‬بطول ‪ ۲۵‬متر دیوار بدیوار پالک ‪ ۷۰۶‬فرعی جنوبا‪ :‬بطول ‪ ۱۰‬متر درب‬ ‫و دیواریست به به شارع عام غربا‪ :‬بطول ‪ ۲۵‬متر دیوار بدیوار پالک ‪ ۷۰۴‬فرعی‪ .‬حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬تاریخ‬ ‫چاپ‪ 1400/05/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مبارکه‪ -‬مظاهر نصرالهی مبارکه ‪/1167970‬م الف‬ ‫رویداد طالق در سـال ‪ ۹۹‬رسـیده اسـت‪ .‬در سـال ‪ ۹۹‬طول‬ ‫مـدت ازدواج ‪ ۱۱‬هـزار و ‪ ۷۱۵‬طالق ثبت شـده کمتر از یک‬ ‫سـال و طـول مـدت ازدواج ‪ ۵۱‬هـزار و ‪ ۲۷۰‬رویـداد طالق‬ ‫ثبت شـده بین یک تا پنج سـال بوده اسـت‪ .‬از سـوی دیگر‬ ‫‪ ۷۸۰۹‬رویـداد طلاق نیز بـا طول مـدت ازدواج بیش از ‪۲۹‬‬ ‫سـال در سـال ‪ ۹۹‬به ثبت رسـیده اسـت‪ .‬همچنین انچه از‬ ‫امارهـا برمی ایـد ایـن اسـت که طول مـدت ازدواج بیشـتر‬ ‫طالق هـای ثبت شـده در سـال ‪ ۹۹‬بیـن یـک تا پنج سـال‬ ‫بـوده اسـت؛ یعنـی در اغلب مـوارد تنهـا یک تا پنج سـال‬ ‫کامـل از زمـان رخـداد رویـداد ازدواج گذشـته بـوده اسـت‬ ‫کـه در نهایـت ایـن ازدواج هـا بـه طالق ختـم شـده اند‪ .‬با‬ ‫وجـود اینکـه بیشـترین طالق های ثبت شـده در سـال ‪۹۹‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-961‬برابر رای شماره ‪ ۱۰۶۷‬مورخ ‪ 1400/4/5‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی خانم امنه سلطانیان به شناسنامه شماره ‪ ۳۲۹۷‬کدملی ‪ ۱۱۹۸۷۰۱۳۳۱‬صادره‬ ‫شهرضا فرزند باقر بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 100/78‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪۴۷۸۶‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه‬ ‫از طرف اقای عبدالرحیم هادیان خریداری شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/20:‬مهدی شبان‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک جنوب اصفهان ‪/1168868‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-963‬برابر رای شماره ‪ ۱۰۶۶‬مورخ ‪ 1400/4/5‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رضا دادائی حسن ابادی به شناسنامه شماره ‪ ۲۵۷‬کدملی‬ ‫‪ ۱۲۸۸۶۹۱۱۳۰‬صادره اصفهان فرزند عبدالکریم بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 124/57‬مترمربع‬ ‫مفروزی از پالک شماره ‪ ۱۳۱‬فرعی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای علی مقدس خریداری شده است ‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/05 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/20:‬مهدی شبان‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک جنوب اصفهان ‪/1168909‬م الف‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کتاب‪ ،‬جــزوه و ‪ ...‬معذور هســتند‪ ،‬بنابراین اکیدا توصیه‬ ‫می شــود به غیر از موارد اعالم شــده در اطالعیه پرینت‬ ‫کارت و برگ راهنمای شرکت در ازمون و اوراق تشخیص‬ ‫هویتی از همراه داشــتن سایر وسایل جدا خودداری شود‪.‬‬ ‫ایروانــی در خصوص داوطلبان مبتــا به کووید توضیح‬ ‫داد‪ :‬کســانی که خود یــا نزدیکان انها مبتــا به کرونا‬ ‫هســتند از طریق خود اظهاری اعالم کرده و مشــخص‬ ‫هســتند و در محلی جدا در بیمارستان الزهرا (س) ازمون‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫تعداد ایــن داوطلبان یک روز قبل از ازمون مشــخص‬ ‫می شود‪ .‬همچنین کســانی که خود اظهاری نکرده و یا‬ ‫در فاصله این چند روز مبتال شوند اگر اطالع دهند محل‬ ‫امتحان انها جدا می شــود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در هر حوزه یک‬ ‫پزشک یا پزشکیار و یک نفر مامور مرکز بهداشت مستقر‬ ‫اســت که بر رعایت پروتکل های بهداشتی‪ ،‬نظارت و به‬ ‫بـه طـول مـدت ازدواج یک تا پنج سـال معطوف می شـود‬ ‫امـا در قیـاس بـا سـال ‪ ۹۸‬امـار طالق های با طـول مدت‬ ‫ازدواج کمتـر از یـک سـال و یک تا پنج سـال در سـال ‪۹۹‬‬ ‫بـا کاهـش هفـت و ‪ ۲‬درصدی مواجـه بـوده و درعین حال‬ ‫طـی سـال ‪ ۹۹‬امـار طالق هـای بـا طـول مـدت ازدواج‬ ‫پنـج تـا بیـش از ‪ ۲۹‬سـال در قیـاس بـا سـال ‪ ۹۸‬افزایش‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬بـر اسـاس گـزارش یـاد شـده‪ ،‬طـول مدت‬ ‫ازدواج طالق هـای ثبت شـده در سـال ‪ ۹۹‬از بیشـترین بـه‬ ‫کمتریـن یـک تـا پنج سـال‪ ،‬پنـج تـا ‪ ۱۰‬سـال‪ ۱۰ ،‬تا ‪۱۵‬‬ ‫سـال‪ ۱۵ ،‬تـا ‪ ۲۰‬سـال‪ ،‬کمتـر از یـک سـال و سـپس ‪۲۰‬‬ ‫تـا ‪ ۲۵‬سـال‪ ،‬بیـش از ‪ ۲۹‬سـال و ‪ ۲۵‬تـا ‪ ۲۹‬سـال اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن میانگین طـول مدت ازدواج قبـل از اولین طالق‬ ‫نیز در ‪ ۹‬ماهه نخسـت سـال گذشـته (‪ ۱۰ ،)۹۹‬سـال بوده‬ ‫اسـت‪ .‬از سـوی دیگر امار رویداد طالق بهار و تابسـتان ‪۹۹‬‬ ‫درج شـده در «گزارش وضعیـت اجتماعی و فرهنگی ایران‬ ‫پاییـز ‪ »۹۹‬نسـبت بـه امـار اعلام شـده در گزارش هـای‬ ‫مشــکالت داوطلبان رسیدگی می کنند‪ .‬ایروانی از والدین‬ ‫کنکوری ها خواست به منظور پیشگیری از انتقال کرونا‪ ،‬از‬ ‫تجمع در مراکز خودداری کنند‪ .‬نماینده تام االختیار سازمان‬ ‫سنجش اموزش کشــور در برگزاری ازمون در اصفهان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در شــهر اصفهان ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۸۴۵‬نفر با هم‬ ‫رقابت می کنند کــه ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۶۴۰‬نفر زن و ‪ ۱۱‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۵‬نفر مرد هستند و در دانشگاه های اصفهان‪ ،‬صنعتی‬ ‫اصفهان‪ ،‬غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی‪ ،‬دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی واحد اصفهان‪ -‬خوراسگان و دانشگاه معارف قران‬ ‫و عترت باهم به رقابت می پردازند‪ .‬او با بیان اینکه از یکشنبه‬ ‫گذشته کارت ازمون بر روی سایت سازمان سنجش قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬از فعال شدن باجه رفع نقص در دانشگاه اصفهان‬ ‫برای داوطلبان شــهر اصفهان خبر داد و افزود‪ :‬باجه رفع‬ ‫نقص از صبح دوشــنبه گذشته در دانشگاه اصفهان فعال‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پیشـین مرکز امـار‪ ،‬افزایش داشـته که علت ان بر اسـاس‬ ‫اعلام مرکـز امار و به گفته سـازمان ثبت احوال‪ ،‬این اسـت‬ ‫کـه «طبـق مصوبـه کمیتـه بخشـی جمعیـت کمیسـیون‬ ‫تخصصـی شـورای عالی امـار‪ ،‬سـازمان ثبت احوال کشـور‬ ‫تـا زمـان کاهش فاصلـه رخداد تا ثبـت رویدادهـای ازدواج‬ ‫و طلاق وفـق بنـد ‪ ۲۶۱‬اصـول و توصیه هایی بـرای نظام‬ ‫امـار حیاتی (سـازمان ملل متحـد‪ )۲۰۱۳ ،‬اقـدام به بازبینی‬ ‫(‪ )revise‬شـمار رویدادهـا می کنـد»‪ .‬بنابرایـن در مجمـوع‬ ‫مطابـق بـا اخریـن گـزارش این مرکـز و با توجه بـه اینکه‬ ‫امـار طلاق مربـوط بـه زمسـتان ‪ ۹۹‬هنوز منتشـر نشـده‬ ‫اسـت و امـکان افزایـش این امـار وجود دارد؛ طـی ‪ ۹‬ماهه‬ ‫نخسـت سـال ‪ ،۹۹‬تعـداد ‪ ۱۳۲‬هـزار و ‪ ۳۱۲‬رویـداد طالق‬ ‫ثبت شـده اسـت کـه از این بیـن طـول مـدت ازدواج برای‬ ‫‪ ۸۴۸۶‬رویـداد کمتـر از یـک سـال‪ ۳۷ ،‬هـزار و ‪ ۲۲۳‬رویداد‬ ‫بیـن یـک تـا پنج سـال و ‪ ۵۵۴۷‬رویـداد طالق بالـغ بر ‪۲۹‬‬ ‫سـال بوده اسـت‪.‬‬ ‫اگهی ابالغ دادخواست و ضمائم‬ ‫‪ -1-965‬احتراما بدینوسیله به استحضار می رساند که با توجه به دادخواست اسداله اعتمادی به وکالت‬ ‫خانم راحله اعتمادی به طرفیت مصطفی ایور به نشانی مجهول المکان به خواسته مطالبه وجه چک به‬ ‫مبلغ صدوهفتادویک میلیون ریال در این شعبه پنجم حقوقی برخوار تسلیم نموده است که به کالسه‬ ‫‪ 400/177‬ش ‪5‬ح ثبت و برای روز ‪ 1400/06/17‬ساعت ‪ 17:00‬وقت رسیدگی تعیین شده است ‪ .‬نظر‬ ‫به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد‪ ،‬لذا حسب ماده ‪ 73‬قانون ائین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت‬ ‫در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می اید جهت‬ ‫دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر‬ ‫شود‪ .‬در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود‪.‬‬ ‫چنانچه بعدا نیازی به اگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت ان ده روز است‪ .‬دفتر شعبه پنجم مجتمع‬ ‫شماره یک شهرستان برخوار شناسه م الف ‪1168921 :‬‬ ‫دادنامه‬ ‫‪ -1-966‬پرونده کالسه ‪ 99/739‬ش‪5‬ح شماره دادنامه ‪ 146‬تاریخ رسیدگی ‪ 400/04/16‬شعبه پنجم شورای‬ ‫حل اختالف برخوار خواهان ‪ :‬روح اله یزدی به وکالت محسن احمدی فرزند اکبر به نشانی دستگرد میدان امام‬ ‫خمینی ابتدای بلوار معلم طبقه فوقانی خوانده ‪ -1 :‬اسداله کاوه باباحیدری به نشانی اصفهان شهرستان دهق‬ ‫شهرک صنعتی نگهبانی شهرک صنعتی دهق‪ -2‬مهدی رجبی به نشانی مجهول المکان به خواسته ‪ :‬مطالبه‬ ‫وجه گردشکار ‪ :‬خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و‬ ‫بازسازی ‪ 54‬واحد مسکونی‬ ‫مددجویان اسیب دیده از‬ ‫زلزله پادنا‬ ‫‪ 8‬میلیـارد و ‪ 610‬میلیـون تومـان اعتبـار برای سـاخت و‬ ‫بازسـازی ‪ 54‬واحـد مسـکونی مددجویـان اسـیب دیده از‬ ‫زلزلـه پادنـا‪ ،‬اختصاص یافـت‪ .‬مدیرکل کمیته امـداد امام‬ ‫خمینی (ره) اسـتان اصفهان‪ ،‬با بیان گزارشـی از وضعیت‬ ‫مددجویـان اسـیب دیده در ایـن حادثـه‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫بهمن ماه سـال گذشـته زلزله ‪ 5/6‬ریشـتری که در عمق‬ ‫‪ 10‬کیلومتـری از سـطح زمیـن در حوالـی سـی سـخت‬ ‫در مـرز اسـتان های اصفهـان و کهکیلویـه و بویـر احمد‬ ‫اتفـاق افتاد‪ 54 ،‬واحد مسـکونی نیازمنـدان تحت حمایت‬ ‫در پادنـای اصفهـان را تخریب کـرد که از ایـن تعداد ‪44‬‬ ‫مـورد‪ ،‬به طور کامـل تخریب و ‪ 10‬موردنیاز به بازسـازی‬ ‫دارد‪.‬کریـم زارع بـا اشـاره بـه خدمات سـتاد بحـران این‬ ‫نهاد و مسـاعدت بنیاد مسـکن انقالب اسلامی گفت‪ :‬با‬ ‫توجـه به اعتبارات در دسـترس‪ ،‬اولویت این سـتاد کمک‬ ‫بـه احـداث مسـکن مددجویـان حادثه دیـده از زلزله اخیر‬ ‫اسـت‪ ،‬مطابق با ایـن اولویت ها و همکاری بنیاد مسـکن‬ ‫بـرای احـداث هـر واحـد مسـکونی ‪ 80‬میلیـون تومـان‬ ‫به صـورت بالعوض و ‪ 110‬میلیون تومان نیز تسـهیالت‬ ‫پرداخـت خواهـد شـد‪ .‬مدیرکل کمیتـه امـداد‪ ،‬همچنین‬ ‫بـا اشـاره بـه حمایـت مددجویـان در بازسـازی خانه های‬ ‫حادثـه اخیـر‪ ،‬افزود‪ :‬مبلغ ‪ 10‬میلیـون تومان کمک نقدی‬ ‫بالعوض و ‪ 15‬میلیون تومان تسـهیالت برای بازسـازی‬ ‫واحدهـای مسـکونی بـه خسـارت دیـدگان اهـدا خواهد‬ ‫شـد‪ .‬زارع در پایـان بـا اشـاره بـه روند پیشـرفت سـاخت‬ ‫و بازسـازی واحدهای مسـکونی‪ ،‬گفـت‪ :‬همه تالش خود‬ ‫را بـرای اتمـام پـروژه طبـق برنامـه زمان بنـدی شـده و‬ ‫حداکثـر تـا پایـان سـال بـه کار خواهیـم بـرد و در حـال‬ ‫حاضـر کمک هـای نقـدی بالعـوض بـرای احـداث ‪27‬‬ ‫بـاب مسـکن مددجویان پادنـا پرداخت شـده و مابقی نیز‬ ‫در اینـده نزدیـک پرداخت خواهد شـد‪.‬‬ ‫دستگیری سارق زورگیر در‬ ‫فالورجان‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان فالورجـان از دسـتگیری‬ ‫سـارقی که با اعمال زور و خشـونت از شـهروندان سرقت‬ ‫می کـرد در کم تـر از ‪ ۳۰‬دقیقـه پـس از اخریـن سـرقت‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان‪ ،‬سـرهنگ ایرج‬ ‫کاکاونـد فرمانـده انتظامـی شهرسـتان فالورجـان گفت‪:‬‬ ‫برابـر اعلام مرکـز فوریت هـای پلیسـی ‪ ۱۱۰‬مبنـی بـر‬ ‫یـک مـورد سـرقت وجـه نقـد بـا تهدید سلاح سـرد و‬ ‫اعمال خشـونت در یکی از مناطق شهرسـتان فالورجان‪،‬‬ ‫بالفاصلـه گشـت انتظامـی وارد عمل شـد‪.‬‬ ‫او گفـت‪ :‬مال باخته مشـخصات سـارق را اعلام کرد که‬ ‫مامـوران وارد عمـل شـدند و کم تر از نیم سـاعت پس از‬ ‫سـرقت او را شناسـایی و دستگیر کردند‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامی شهرسـتان فالورجان تصریـح کرد‪ :‬در‬ ‫بازرسـی از مخفیـگاه متهم یک دسـتگاه موتورسـیکلت‬ ‫بـه همـراه یـک قبضـه سلاح سـرد کشـف کـه بـه‬ ‫همـراه متهـم بـه مقـر انتظامـی منتقل شـد‪ .‬سـرهنگ‬ ‫کاکاونـد در ادامـه افـزود‪ :‬متهـم در تحقیقـات پلیسـی‬ ‫ابتـدا منکـر بـزه ارتکابـی خـود می شـد کـه نهایتاً بـه‬ ‫دلیـل وجـود ادلـه جمع اوری شـده توسـط مامـوران‪ ،‬لب‬ ‫بـه اعتـراف گشـوده و بـه سـرقت وجـه نقـد از شـاکی‬ ‫بـرای تهیـه مـواد مخـدر‪ ،‬اعتـراف کـرد‪ .‬ایـن مقـام‬ ‫انتظامـی عنـوان داشـت‪ :‬متهـم پـس از تشـکیل پرونده‬ ‫بـرای اقدامـات قانونـی بـه مراجـع قضائـی تحویـل‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫ثبت به کالسه فوق و اجرای تشریفات قانونی در وقت مقرر حوزه له تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است‬ ‫و با توجه به محتوت پرونده پس از اخذ نظر مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر صدور‬ ‫رای می نماید‪ .‬رای شورا در خصوص دعوی روح اله یزدی به وکالت محسن احمدی فرزند اکبر به طرفیت‬ ‫خواندگان‪ -1:‬اسداله کاوه باباحیدری‪ -2‬مهدی رجبی به خواسته مطالبه مبلغ‪ 143000000‬ریال (یکصدوچهل‬ ‫و سه میلیون ریال) به انضمام کلیه خسارات (هزینه دادرسی‪،‬حق الوکاله وکیل‪ ،‬تاخیر تادیه و ‪ )....‬وجه رسید عادی‬ ‫مورخ‪ 99/10/28‬نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مالحظه تصویر مصدق رسید عادی مستند دعوی‬ ‫با ذیل ان منتسب به خوانده ردیف دوم (مهدی رجبی) و گواهی شهود مبنی بر اینکه خواندگان شریک بوده و‬ ‫می باشند و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی و انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوی خواهان‬ ‫ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده‬ ‫و مستندًا به مواد ‪ 1291‬و ‪ 1301‬قانون مدنی و ‪ 198،519،522‬قانون ائین دادرسی مدنی ‪ ،‬حکم بر محکومیت‬ ‫خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ ‪ 143000000‬ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ‪ 2847500‬ریال بابت هزینه‬ ‫دادرسی و نیز پرداخت ‪ 2000000‬ریال بابت حق الوکاله وکیل و هزینه های نشر در اگهی ‪ ،‬بابت تاخیر تادیه از‬ ‫زمان تقدیم دادخواست ‪ 99/02/23‬لغایت اجرای حکم برمبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعالمی از سوی‬ ‫بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید‪ .‬رای صادره غیابی‬ ‫و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‬ ‫های عمومی حقوقی شهرستان برخوار خواهد بود‪ .‬دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف مجتمع شماره یک‬ ‫شهرستان برخوار شناسه م الف ‪1168961 :‬‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده‬ ‫شرکت تامین فوالد اسیا مبارکه (سهامی خاص)‬ ‫به شماره ثبت ‪۲۳۸۶‬و شناسه ملی ‪۱۴۰۰۹۲۷۴۰۳۴‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫بدینوســیله از کلیه ســهامداران شرکت تامین فوالد اســیا مبارکه (سهامی خاص) به شــماره ثبت ‪ ۲۳۸۶‬و‬ ‫شناســه ملی ‪ ۱۴۰۰۹۲۷۴۰۳۴‬دعوت به عمل می اید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در‬ ‫ساعت ‪ ۱۰‬صبح مورخ ‪ 1400/05/17‬در محل قانونی شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند‪ .‬به ادرس‬ ‫محلقانونی‪:‬استاناصفهان‪،‬شهرستانمبارکه‪،‬بخشمرکزی‪،‬شهرکرکوند‪،‬محلهولیعصر‪،‬خیابانولیعصر‪،‬کوچه‬ ‫(طلوع ‪ ،)8‬پالک ‪ -0‬طبقه همکف‪ -‬کد پستی‪ -۸۴۸۹۱۱۷۴۳۱ :‬دفتر تامین فوالد اسیا مبارکه (سهامی خاص)‬ ‫دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده‪ :‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح‬ ‫‪ -1‬مبنی بر انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین و انتخاب روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫(دعوت کننده) هیات مدیره‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوک‬ ‫کوک‬ ‫صدور مجوز ‪ ۱۳‬البوم‬ ‫در هفته های پایانی تیرماه‬ ‫دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫در دو هفته پایانی تیرماه مجوز ‪ ۲۰۲‬تک اهنگ و ‪ ۱۳‬البوم را‬ ‫صادر کرد‪.‬به گزارش روابط عمومی دفتر موسیقی‪ ،‬در این هفته‬ ‫البوم گل بی خار از مجموعه نغمه های زنده رود با اواز علی اصغر‬ ‫شاه زیدی و با اشعاری از موالنا و سعدی‪ ،‬البوم لحظه های بی‬ ‫زمان اثر یلدا فلیشلی شامل شعرخوانی اشعار مرحوم فلیشلی‪،‬‬ ‫البوم جز عشق ندارم هنری اثر گروه موسیقی نغمه گردان به‬ ‫اهنگسازی احسان اله عبایی و خوانندگی سید محسن حسینی‪،‬‬ ‫البوم بداهه نوازی دایره به اهنگسازی و نوازندگی تار و سه‬ ‫تار سروش پور گودرزی و تنظیم هومن پیمان‪ ،‬البوم ردیف‬ ‫میرزا عبداهلل به روایت نورعلی برومند با نوازندگی کمانچه حسام‬ ‫اینانلو‪ ،‬البوم های بی کالم رطل ‪ ۱‬و رطل ‪ ۲‬به اهنگسازی مازیار‬ ‫قره قوچ و دو نوازی تار و تنبک مازیار قره قوچ و امین عطایی‬ ‫و البوم راه جنون به اهنگسازی بهداد بابایی و دو نوازی سه تار‬ ‫و تنبک بهداد بابایی و نوید افقه‪ ،‬از جمله اثاری هستند که در‬ ‫این دو هفته مجوز انتشار گرفت‪.‬گفتنی است‪ ،‬برای این اثار‬ ‫صرفًا مجوز انتشار صادر شده و زمان انتشار انها در اختیار مالک‬ ‫اثر است‪.‬‬ ‫قفسه‬ ‫یک کتاب تصویری برای بچه ها‬ ‫کتاب تصویری «من روی دستم می ایستم» نوشته علی خدایی‬ ‫برای کودکان منتشر شد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬این کتاب که با طراحی‬ ‫و تصویرگری علی خدایی به چاپ رسیده‪ ،‬اثری است تصویری و‬ ‫بدون کلمه‪ ،‬که با الهام از داستان فیل در تاریکی مثنوی معنوی‬ ‫طراحی شده است و سعی دارد که روایتی را از طریق تصاویر شرح‬ ‫و بسط دهد‪.‬کتاب «من روی دستم می ایستم» در ‪ ۲۸‬صفحه‬ ‫تمام رنگی با شمارگان ‪ ۲۵۰۰‬نسخه و به قیمت ‪۱۵‬هزار تومان‬ ‫برای گروه سنی باالتر از ‪ ۴‬سال در انتشارات کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است‪.‬در معرفی کانون‬ ‫از کتاب های تصویری امده است‪ :‬مهم ترین کارکرد کتاب های‬ ‫تصویری بدون کلمه این است که می توانند جنب ه مهمی از‬ ‫هنرهای تصویری تجسمی را به نمایش بگذارند و بیننده با‬ ‫نشانه های دیداری ساده و پیچیده ای روبه رو می شود که سعی‬ ‫می کند معنای ان ها را کشف کند و به یک روایت و داستان برسد‪.‬‬ ‫براساس نوشت ه پدیداورندگان اثار تصویری‪ ،‬کتاب های تصویری‬ ‫بدون کلمه‪ ،‬تنها در تعامل با مخاطب معنا پیدا می کنند و کارکرد‬ ‫ان ها به مخاطب وابسته است‪ ،‬بنابراین می توان این کتاب ها را‬ ‫مشارکتیوتعاملینامید‪.‬عالقه مندان می توانند این کتاب و سایر‬ ‫اثار فرهنگی کانون را از مراکز عرض ه محصوالت این مجموعه‬ ‫در سراسر کشور و فروشگاه اینترنتی کانون به نشانی ‪shop.‬‬ ‫‪ kpf.ir‬خریداری کنند‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 5‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4129‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫برگزاری نخستین نشست منتخبان شورا و رسانه های اصفهان‬ ‫نخسـتین نشسـت رسـمی منتخبان شـورای اسالمی‬ ‫شـهر اصفهـان با اعضـای هیئت مدیره خانـه مطبوعات و‬ ‫تعـدادی از مدیران رسـانه های اسـتان برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـا توجه بـه اهمیت رعایـت پروتکل های بهداشـتی و‬ ‫ظرفیـت محدود مـکان برگزاری نشسـت‪ ،‬حـدود ‪ ۲۰‬نفر‬ ‫از اصحـاب محترم رسـانه در این نشسـت حضور یافتند و‬ ‫پیشـنهادها‪ ،‬انتقادات و نظرات خود در خصوص «مسـائل‬ ‫شـهری و نقـش رسـانه ها در جلـب مشـارکت مـردم در‬ ‫اداره شـهر» را با منتخبان شـورا در میان گذاشـتند‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت اصحـاب رسـانه دعوت شـده در این‬ ‫نشسـت‪ ،‬بـه بیـان مباحـث خـود پرداختنـد و در نهایـت‬ ‫نیـز منتخبـان شـورای اسلامی شـهر بـه جمع بنـدی‬ ‫موضوعـات پرداختنـد‪ .‬فعـاالن رسـانه ای اسـتان بـر‬ ‫مـواردی همچـون ایجـاد پیوسـت رسـانه ای بـرای‬ ‫طرح هـای شـهری‪ ،‬برگـزاری نشسـت های فصلی منظم‬ ‫بـا رسـانه ها‪ ،‬گسـترش تعاملات و همـکاری در مدیریت‬ ‫شـهری در بخش هـای مختلـف بـا رسـانه ها‪ ،‬عدالـت در‬ ‫نـگاه بـه رسـانه ها‪ ،‬داشـتن نـگاه فراجناحی به رسـانه ها‪،‬‬ ‫افزایش شـفافیت و پاسـخگویی مدیران شهری‪ ،‬برگزاری‬ ‫منظم نشسـت های خبری‪ ،‬ایجاد سـاختارهای مناسـب و‬ ‫اسـتفاده از افـراد توانمنـد و بـا دانـش رسـانه ای در بدنـه‬ ‫مدیریـت شـهری و‪ ...‬اشـاره شـد‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن نشسـت‪ ،‬محمـد نورصالحـی عضـو‬ ‫منتخـب شـورای اسلامی شـهر اصفهـان اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫شـورا در ایـن دوره به دنبـال افزایش شـفافیت در تمامی‬ ‫بخش هـا اسـت‪ ،‬همـه فرایندهـا مشـخص اسـت و مردم‬ ‫و نخبـگان شـهر بایـد در جریـان فعالیت های شـورا قرار‬ ‫گیر ند ‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬از رسـانه ها ایـن انتظـار مـی رود کـه‬ ‫بـا قـدرت به انجـام وظایـف خـود بپردازنـد و به طورقطع‬ ‫شـورای جدیـد نیـز از ظرفیـت رسـانه ها به نحـو مطلوب‬ ‫بهـره خواهـد گرفت‪.‬‬ ‫نورصالحـی با اشـاره به برگزاری جلسـات‪ ،‬نشسـت ها‬ ‫و برنامه ریزی هـای مختلـف بـرای انتخـاب شـهردار‬ ‫مناسـب بـرای اصفهـان عنوان کـرد‪ :‬باید بـا رویکرد امید‬ ‫افرینـی و کمـک بـه رفـع ناامیـدی تلاش کـرد فضای‬ ‫شـهری پویـا و فعالـی ایجاد کـرد تا مـردم بیش ازپیش از‬ ‫زندگـی در اصفهان خرسـند و خوشـحال باشـند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬امیـد اسـت بـا هم افزایـی و هماهنگـی‬ ‫مدیـران دولـت جدیـد و مدیـران شـهری شـاهد توسـعه‬ ‫روزافـزون کیفیـت زندگـی شـهری و رفـع مسـائل و‬ ‫مشـکالت و گسـترش خدمـت بـه عمـوم مردم باشـیم‪،‬‬ ‫در ایـن مسـیر رسـانه ها می توانند یاریگر مدیران شـهری‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-732‬برابـر ارا صـادره هیـات هـای موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی‬ ‫و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی منطقه غـرب اصفهـان تصرفات‬ ‫مالکانـه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اسـت لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک مورد‬ ‫تقاضـا بـه شـرح زیـر به منظـور اطالع عمـوم در دو نوبـت به فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهی می شـود‪.‬‬ ‫در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به اداره ثبت اسـناد‬ ‫و املاک تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت‬ ‫خـود را به مرجـع قضایی تقدیـم نماید‪.‬‬ ‫ردیـف ‪ -۱‬رای شـماره ‪ 0980‬مـورخ ‪ 1400/02/02‬هیـات اول اقـای سـیف الـه عباسـی بـه‬ ‫شناسـنامه شـماره ‪ ۷۴۵‬کدملـی ‪ ۱۲۸۳۵۰۴۳۶۷‬صـادره اصفهـان فرزنـد نصراله در ششـدانگ‬ ‫یـک بـاب کارگاه بـه مسـاحت‪ 310/20‬متـر مربـع قسـمتی از پلاک شـماره ‪ ۷۴۳‬فرعـی از‬ ‫‪ ۳۶‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ‪ ۱۴‬حـوزه ثبـت ملک غـرب اصفهان از مالکیت حسـن و‬ ‫حسـین جعفری ولدانی از سـند شـماره ‪ ۵۸۰۲۳‬مورخ ‪ 1338/5/26‬دفترخانه شماره ‪ ۷‬اصفهان‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1400/04/21 :‬تاریخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1400/05/05 :‬شـهریاری‪-‬‬ ‫رئیـس منطقـه ثبت اسـناد و املاک غـرب اصفهـان ‪/1162399‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-735‬برابـر رای شـماره ‪ ۴۱۳‬مـورخ ‪ 1400/2/9‬هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت‬ ‫ملـک جنـوب اصفهـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‪ ،‬مالکیـت اقـای محمدرضـا‬ ‫سـخنور بـه شناسـنامه شـماره ‪ ۱۶۰۸۹‬کدملـی ‪ ۱۲۸۲۶۳۰۱۷۲‬صـادره اصفهان فرزند حسـن‬ ‫بـر ششـدانگ یک قطعـه باغ به مسـاحت ‪ 903/19‬متر مربـع مفروزی از پالک شـماره ‪۳۹۱۱‬‬ ‫اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش ‪ ۵‬حـوزه ثبـت ملـک جنـوب اصفهـان بـه موجـب بیـع نامه‬ ‫عـادی و مـع الواسـطه از طـرف اقای رجبعلی سـخنوری خریداری شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شـود در صورتی که اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1400/04/21 :‬تاریخ انتشـار نوبـت دوم ‪ 1400/05/05:‬اعظم قویدل‬ ‫رئیـس ثبت اسـناد و امالک جنـوب اصفهـان ‪/1162388‬م الف‬‫اگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان‬ ‫‪ -1-740‬بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ‪ 15‬روز اگهی می شـود در‬ ‫صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می‬ ‫تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪.‬بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول‬ ‫اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شـماره ‪ -877‬تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضی اقای سـید حبیب اله اسـماعیلی‬ ‫فرزند صدرا بشـماره شناسـنامه ‪ 3‬صادره ازفریدن در ششـدانگ سـاختمان به مساحت ‪149.95‬‬ ‫مترمربـع مجـزی شـده از پالک‪ 4852‬اصلـی واقع در بخش‪ 1‬محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -2‬رای شـماره ‪ -869‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مجتبـی عبداللهـی فرزنـد‬ ‫محمدرضا بشـماره شناسـنامه ‪ 10‬صادره از گلپایگان در ششـدانگ سـاختمان به مساحت ‪160.46‬‬ ‫مترمربـع مجـزی شـده از پلاک ‪ 7‬فرعـی از ‪ 2490‬اصلـی واقع در بخـش‪ 1‬محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -3‬رای شـماره ‪ -867‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم نفیسـه محسـنی فرزند‬ ‫باشـند و بـا مطالبه گـری و گسـترش نقـش مـردم در‬ ‫تصمیم گیری هـا بـه بهبـود رونـد کمـک شـایانی داشـته‬ ‫با شند ‪.‬‬ ‫در ادامـه ابوالفضـل قربانـی‪ ،‬یکـی دیگـر از منتخبان‬ ‫شـورای اسلامی شـهر اصفهـان عنـوان کـرد‪ :‬رسـانه ها‬ ‫به عنـوان یـار شـورا بـه کمـک مـا بیاینـد تـا بتوانیـم به‬ ‫رشـد و ابادانـی هـر چـه بیشـتر شـهر کمـک کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬باید پذیرفت کـه در دنیای امروز نقش‪،‬‬ ‫جایـگاه و قـدرت رسـانه ها بسـیار مهم و تاثیرگذار اسـت‪،‬‬ ‫لـذا از ایـن ظرفیـت باید به شـکل مطلوب بهره بـرد و در‬ ‫جهـت خدمت بـه مردم قدم برداشـت‪.‬‬ ‫قربانی تصریح کرد‪ :‬شـورای اسلامی شـهر نمی تواند‬ ‫نگاهـی سیاسـی و جناحی به مردم شـهر داشـته باشـد و‬ ‫بایـد بـه طـور عادالنـه شـرایط ارائـه خدمات شـهری را‬ ‫بـرای همـه مردم فراهم کند و از رسـانه ها نیز درخواسـت‬ ‫داریـم در انجـام ایـن وظایف یاریگـر ما باشـند و هرکجا‬ ‫الزم اسـت بـرای دفـاع از حقـوق مـردم و کمـک بـه‬ ‫خدمت رسـانی بهتـر شـورا وارد عمل شـوند‪.‬‬ ‫علـی صالحـی‪ ،‬دیگر عضو منتخب شـورای اسلامی‬ ‫شـهر اصفهـان نیز در سـخنانی با اشـاره بـه برنامه ریزی‬ ‫بـرای برگـزاری نشسـت های منظم بـا اصحاب رسـانه و‬ ‫بهره گیـری از نظـرات انهـا عنـوان کرد‪ :‬شـورای جدید با‬ ‫دقـت و ظرافـت تلاش می کنـد از نظـرات عمـوم مردم‬ ‫محمدحسـن بشـماره شناسـنامه ‪ 5676‬صـادره ازتهـران در ششـدانگ انبـاری و زمیـن بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 203.98‬مترمربـع مجـزی شـده از پلاک ‪ 514‬اصلی واقـع در بخش‪ 1‬خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای محمـود رضا محسـنی محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -4‬رای شـماره ‪ -865‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مهـدی بیاتـی فرزنـد‬ ‫محمدعلـی بشـماره شناسـنامه ‪ 25‬صـادره از خوانسـار در ششـدانگ سـاختمان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 291.33‬مترمربـع مجـزی شـده از پلاک ‪ 840‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در بخـش‪ 2‬محـرز‬ ‫گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -5‬رای شـماره ‪ -871‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مهدی فتحعلـی فرزند‬ ‫حسـین بشـماره شناسـنامه ‪ 253‬صادره ازگلپایگان در ششـدانگ سـاختمان به مساحت ‪91.80‬‬ ‫مترمربـع مجـزی شـده از پالک‪3‬فرعـی از‪ 3981‬اصلی واقـع در بخش‪1‬محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -6‬رای شـماره ‪ -874‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه افشـون فرزنـد‬ ‫عبدالـه بشـماره شناسـنامه ‪ 16624‬صـادره از گلپایـگان در ششـدانگ سـاختمان به مسـاحت‬ ‫‪ 425.06‬مترمربـع مجـزی شـده از پلاک ‪ 33‬فرعـی از ‪ 4‬اصلی واقـع در بخش‪2‬خریداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای سـید حسـین مدنی محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -7‬رای شـماره ‪ - 870‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای رضـا اقاشـاهی فرزنـد‬ ‫احمد بشـماره شناسـنامه ‪ 50‬صادره از گلپایگان در ششـدانگ سـاختمان به مسـاحت ‪135.04‬‬ ‫مترمربـع مجـزی شـده از پلاک ‪ 1581‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی واقع در بخش‪ 2‬محـرز گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -8‬رای شـماره ‪ -873‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقای مصطفـی منتظری فرزند‬ ‫محمـد بشـماره شناسـنامه ‪ 5957‬صـادره ازگلپایـگان در ششـدانگ سـاختمان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 386.47‬مترمربـع مجـزی شـده از پلاک ‪ 1585‬فرعـی از ‪ 6‬اصلـی واقع دربخـش ‪ 4‬محرز‬ ‫گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -9‬رای شـماره ‪ 875‬و ‪ - 876‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمـود جمالی‬ ‫فرزند روح اله بشـماره شناسـنامه ‪ 78‬صادره از گلپایگان در چهار دانگ مشـاع و خانم فاطمه‬ ‫ناطقـی فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه ‪ 1220054208‬صـادره از گلپایگان در دو دانگ مشـاع‬ ‫از ششـدانگ سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 272.39‬مترمربع مجزی شـده از پلاک‪ 318‬فرعی از ‪8‬‬ ‫اصلـی واقـع دربخـش‪ 2‬محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -10‬رای شـماره ‪ - 866‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای ناصـر رحیمـی فرزند‬ ‫امـان الـه بشـماره شناسـنامه ‪ 290‬صـادره ازگلپایگان در ششـدانگ مغازه به مسـاحت ‪11.10‬‬ ‫مترمربـع مجـزی شـده از پلاک ‪ 822‬اصلـی واقـع دربخـش ‪ 1‬محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -11‬رای شـماره‪ -872‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم فاطمه شـاهرضائی فرزند‬ ‫محمـد حسـین بشـماره شناسـنامه ‪ 4‬صـادره ازگلپایگان در ششـدانگ سـاختمان به مسـاحت‬ ‫‪ 172.88‬مترمربـع مجـزی شـده از پلاک ‪ 1153‬فرعـی از ‪ 6‬اصلـی واقـع دربخش ‪ 4‬محرز‬ ‫گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -12‬رای شـماره ‪ -868‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علیرضـا میرزائـی پور‬ ‫فرزنـد محمـد رضـا بشـماره شناسـنامه ‪ 586‬صـادره از گلپایـگان در ششـدانگ سـاختمان به‬ ‫مسـاحت ‪ 66.62‬مترمربـع مجـزی شـده از پالک ‪1‬فرعـی از‪ 66‬اصلی واقـع در بخش‪ 1‬محرز‬ ‫گردیده اسـت‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول ‪ 1400/04/21:‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم ‪ 1400/05/05 :‬محمـد‬ ‫سـلمانی‪ -‬رئیـس ثبـت اسـناد و املاک گلپایـگان ‪/1162741‬م الـف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-738‬برابـر ارا صـادره هیـات هـای موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی‬ ‫و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی منطقه غـرب اصفهـان تصرفات‬ ‫مالکانـه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اسـت لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک مورد‬ ‫تقاضـا بـه شـرح زیـر به منظـور اطالع عمـوم در دو نوبـت به فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهی می شـود‪.‬‬ ‫در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به اداره ثبت اسـناد‬ ‫و املاک تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت‬ ‫خـود را به مرجـع قضایی تقدیـم نماید‪.‬‬ ‫ردیـف ‪ -۱‬رای شـماره ‪ ۲۴۵۱۴‬مـورخ ‪ 1399/10/04‬هیـات چهارم خانـم فاطمه نصراصفهانی‬ ‫بـه شناسـنامه شـماره ‪ ۴۰‬کدملـی ‪ ۱۲۹۰۱۹۷۶۱۱‬صـادره اصفهـان فرزنـد فضـل الـه نسـبت‬ ‫به‪ ۲۷۸۷/35‬سـهم مشـاع از‪ 7176/47‬سـهم ششـدانگ یکباب ساختمان به مسـاحت‪182/45‬‬ ‫و نخبـگان شـهر به بهترین شـکل اسـتفاده کنـد و همه‬ ‫شـهروندان را در تصمیم گیری هـا مشـارکت دهـد‪ ،‬بـرای‬ ‫نمونـه در نخسـتین اقـدام فراخـوان انتخـاب شـهردار از‬ ‫طرف مردم و نخبگان شـهر منتشـر شـد که خوشـبختانه‬ ‫بـا اسـتقبال بی نظیر مردم نیز روبرو شـد که جای تشـکر‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬اعضـای منتخـب شـورا جلسـات متعددی‬ ‫بـرای بررسـی شـرایط شـهر در بخش هـای مختلـف‬ ‫داشـتند و بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع‪ ،‬امـروز و در‬ ‫نخسـتین نشسـت رسـمی منتخبـان شـورای اسلامی‬ ‫شـهر‪ ،‬از فعـاالن رسـانه ای اسـتان دعوت شـد تـا در این‬ ‫نشسـت هم اندیشـی حضـور یابنـد و بتوانیـم از نظـرات‬ ‫و پیشـنهادهای انهـا بـرای خدمت رسـانی بهتـر بـه‬ ‫شـهروندان بهـره بگیریـم‪.‬‬ ‫صالحـی با اشـاره به ضـرورت ارتبـاط منتخبان شـورا‬ ‫بـا رسـانه ها عنـوان کـرد‪ :‬از رسـانه ها درخواسـت داریـم‬ ‫بـا نـگاه کنشـگرانه و دقیـق خـود وارد میـدان شـوند و‬ ‫درصورتی کـه در زمینـه عملکرد شـورا نیز مسـائلی وجود‬ ‫دارد بـا نقـد منصفانـه و منطقـی مـا را در انجـام بهتـر‬ ‫وظایـف محولـه یاری رسـانند‪.‬‬ ‫وی در پایـان اضافـه کـرد‪ :‬شـورا در دوره جدیـد بـه‬ ‫گسـترش تعامل و توسـعه گفتمان مشـترک با مردم نگاه‬ ‫ویـژه دارد و در ایـن بخـش از رسـانه ها می خواهیـم در‬ ‫ایـن مسـیر به کمـک مدیریت شـهری بیایند تـا در اینده‬ ‫نزدیـک‪ ،‬شـاهد نتایج درخشـان مشـارکت مـردم در امور‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫فرزانـه کالهـدوزان دیگـر منتخـب ششـمین دوره‬ ‫شـورای اسلامی شـهر اصفهـان نیـز در ایـن نشسـت‪،‬‬ ‫بـا اشـاره بـه نقـش تاثیرگـذار رسـانه ها در زندگـی امروز‬ ‫بشـر‪ ،‬گفـت‪ :‬امـروز بیـش از ‪ 70‬درصـد از خبرنـگاران و‬ ‫فعـاالن رسـانه ای اصفهـان را بانوان تشـکیل می دهند و‬ ‫ایـن ظرفیـت بسـیار خوبـی برای گسـترش نقـش بانوان‬ ‫در امـور مختلف اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬حمایـت حکیمانـه‪ ،‬نقد منصفانـه و نظارت‬ ‫هوشـمندانه از انتظـارات شـورا اسـت کـه امیدواریـم‬ ‫رسـانه ها در ایـن بخش هـا بـا دقت و تالش وارد شـوند و‬ ‫بتوانیـم خدمـات مناسـبی بـه مـردم ارائـه دهیم‪.‬‬ ‫در ادامـه سـید امیـر سـامع‪ ،‬دیگـر منتخـب شـورای‬ ‫اسلامی شـهر اصفهـان گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه نیازهـا و‬ ‫شـرایط شـهر‪ ،‬راهبردهـا و شـاخص هایی بـرای توسـعه‬ ‫شـهر تعییـن و بـا کمـک انهـا برنامه ریـزی صـورت‬ ‫می پذیـرد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـه اهمیـت پژوهش در مباحث شـهری‬ ‫اشـاره کـرد و گفت‪ :‬رسـانه ها می توانند با شناسـایی نقاط‬ ‫قـوت و ضعـف و معرفـی انهـا به خدمت رسـانی مناسـب‬ ‫کمک بیشـتری داشـته باشند‪.‬‬ ‫مترمربـع پلاک شـماره ‪ ۳۳۷‬فرعـی از ‪ ۵‬اصلـی واقـع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حـوزه ثبت ملک‬ ‫غرب اصفهـان طبق دفتـر الکترونیکـی ‪۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۸۳۹۲‬‬ ‫ردیـف ‪ -2‬رای شـماره ‪ ۲۴۵۱۳‬مـورخ ‪ 1399/10/04‬هیـات چهـارم اقـای محمدرضـا‬ ‫نصراصفهانـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ ۶۰۸۶۳‬کدملـی ‪ ۱۲۸۲۴۳۸۲۱۲‬صـادره اصفهـان فرزنـد‬ ‫حسـن نسـبت بـه‪ ۱۰۹۷/28‬سـهم مشـاع از‪ ۷۱۷۶/47‬سـهم ششـدانگ یکباب سـاختمان به‬ ‫مسـاحت‪ ۱۸۲/45‬مترمربـع پلاک شـماره ‪ ۳۳۷‬فرعـی از ‪ ۵‬اصلی واقع در اصفهـان بخش ‪۱۴‬‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک غـرب اصفهـان طبـق دفتـر الکترونیکـی ‪۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۶۱۳۶‬‬ ‫ردیـف ‪ -3‬رای شـماره ‪ ۲۴۵۱۶‬مـورخ ‪ 1399/10/04‬هیـات چهـارم اقـای مسـعود‬ ‫نصراصفهانـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ ۲۰۶۷‬کدملـی ‪ ۱۲۹۱۹۵۱۸۲۲‬صـادره اصفهـان فرزنـد‬ ‫حسـن نسـبت بـه‪ ۲۱۹۴/56‬سـهم مشـاع از‪ ۷۱۷۶/47‬سـهم ششـدانگ یکباب سـاختمان به‬ ‫مسـاحت‪۱۸۲/45‬مترمربع پلاک شـماره ‪ ۳۳۷‬فرعـی از ‪ ۵‬اصلـی واقع در اصفهـان بخش ‪۱۴‬‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک غـرب اصفهـان طبـق دفتـر الکترونیکـی ‪۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۶۱۳۵‬‬ ‫ردیـف ‪ -4‬رای شـماره ‪ ۲۴۵۱۷‬مـورخ ‪ 1399/10/04‬هیـات چهـارم خانـم پرینـاز صالحـی‬ ‫کهریزسـنگی بـه شناسـنامه شـماره ‪ ۱۱۷۰۶‬کدملـی ‪ ۱۲۹۲۰۴۵۱۵۹‬صـادره اصفهـان فرزنـد‬ ‫مهدی نسـبت به‪ ۲۱۹۴/56‬سـهم مشـاع از ‪ ۷۱۷۶/47‬سـهم ششـدانگ یکباب سـاختمان به‬ ‫مسـاحت ‪ ۱۸۲/45‬مترمربـع پالک شـماره ‪ ۳۳۷‬فرعـی از ‪ ۵‬اصلی واقـع در اصفهان بخش ‪۱۴‬‬ ‫حـوزه ثبـت ملک غـرب اصفهـان طبـق دفتـر الکترونیکـی ‪۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۶۱۳۴‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1400/04/21 :‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1400/05/05 :‬شـهریاری‪-‬‬ ‫رئیـس منطقـه ثبـت اسـناد و املاک غـرب اصفهـان ‪/1162621‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-951‬برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۱۲۹۲‬مـورخ ‪ 1400/4/6‬هیـات اول موضوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک فالورجـان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی اقای سـلطانمراد‬ ‫کاویانی فرزند شـاهمراد بشـماره شناسـنامه ‪ ۱۳۶‬و کدملی ‪ ۱۸۸۰۵۰۵۳۶۳‬صادره از شوشـتر در‬ ‫یـک بـاب خانـه به مسـاحت ‪ 145/80‬متر مربع پلاک ‪ ۱۹‬اصلی واقع در فالورجـان خریداری‬ ‫مع الواسـطه از مالک رسـمی اقای حسـین کشـاورزیان کلیشـادی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهی مـی شـود در صورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1400/05/05 :‬تاریخ انتشـار نوبت دوم ‪ 1400/05/20:‬حسـین زمانی‬ ‫علویجـه‪ -‬رئیس ثبت اسـناد و املاک فالورجـان ‪/1168574‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-953‬برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۱۳۰۷‬مـورخ ‪ 1400/4/7‬هیـات اول موضوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبت ملـک فالورجـان تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم فریبـا یزدانی‬ ‫گارماسـه فرزند مصطفی بشـماره شناسـنامه ‪ ۲۱‬و کدملی ‪ ۱۱۱۱۴۵۲۷۵۱‬صـادره از فالورجان‬ ‫در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت ‪ 154/50‬مترمربـع پالک ‪ 525‬فرعـی از ‪ ۳۸۷‬اصلی‬ ‫واقـع در قهدریجـان خریـداری مع الواسـطه از مالک رسـمی اقـای حاج حسـین موذنی فرزند‬ ‫حـاج میـرزا احمـد محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به‬ ‫فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی به مـدت دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت در صورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫فرهنگ وهنر‬ ‫فرهنگ‬ ‫سینمای جهان‬ ‫‪5‬‬ ‫فیلم جدید شیاماالن‬ ‫گیشه های امریکا را گرفت‬ ‫«پیر» جدیدترین فیلم ام‪.‬نایت شیاماالن پرفروش ترین فیلم‬ ‫هفته در امریکا شد‪.‬به گزارش ورایتی‪« ،‬پیر» فیلم جدید ام‪.‬‬ ‫نایت شیاماالن با فروش بیش از ‪ ۱۶‬میلیون دالر در اولین‬ ‫اخر هفته اکرانش گیشه ها را گرفت‪.‬این فیلم که در سه روز‬ ‫اول اکرانش ‪ ۱۶.۵‬میلیون دالر فروخته محصولی از کمپانی‬ ‫یونیورسال است و با بازی الکس وولف و توماسین مکنزی‬ ‫ساخته شده است‪« .‬پیر» فقط در روز جمعه ‪ ۶.۸‬میلیون دالر‬ ‫از اکران در ‪ ۳۳۵۵‬سالن سینما کسب کرد‪ .‬فروش تقریبًا ‪۱۰‬‬ ‫میلیون دالر دیگر در ‪ ۲‬روز بعدی کافی بود تا این فیلم بتواند‬ ‫عنوان پرفروش ترین فیلم هفته را از ان خود کند‪.‬‬ ‫به این ترتیب «پیر» چهاردهمین فیلم شیاماالن خوانده‬ ‫شده که توانسته بیش از ‪ ۱۵‬میلیون دالر در اولین اخر‬ ‫هفته اکرانش کسب کند و هفتمین فیلم وی شده که‬ ‫در صدر فروش گیشه جای گرفته است‪«.‬پیر» درباره‬ ‫خانواده ای در تعطیالت است که در یک ساحل اقامت‬ ‫می کنند و به سرعت پیر می شوند و همه زندگی شان در‬ ‫یک روز سپری می شود‪.‬پیش بینی شده بود که این فیلم‬ ‫بتواند کارش را با فروش ‪ ۱۵‬میلیون دالری اغاز کند و‬ ‫مانند «بیوه سیاه» و «هرج و مرج فضایی ‪ »۲‬ظاهر شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که شیوع نوع دلتای ویروس کرونا‬ ‫بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و ضرورت استفاده از‬ ‫ماسک ممکن است برخی از سینماروها را از سالن ها دور‬ ‫کند‪«.‬چشم مار» با بازی هنری گلدینگ با فاصله نزدیکی‬ ‫پس از «پیر» قرار گرفته و این فیلم که محصول پارامونت‬ ‫است فروشی ‪ ۱۳.۴‬میلیون دالری را ثبت کرده است‪.‬‬ ‫پیش بینی ها این بود که این فیلم بتواند ‪ ۱۴.۲‬میلیون دالر‬ ‫بفروشد‪ .‬فروش این فیلم از نمایش در ‪ ۳۵۲۱‬سالن سینما‬ ‫تنها در روز جمعه ‪ ۵.۴۷‬میلیون دالر بود‪«.‬بیوه سیاه» و‬ ‫«اشوب فضایی ‪ »۲‬نیز در مکان های سوم و چهارم باکس‬ ‫افیس قرار گرفته اند‪«.‬سریع و خشمگین ‪ »۹‬نیز هر چند در‬ ‫مکان پنجم باکس افیس جای گرفته اما این هفته موفق‬ ‫شد تا رقم فروشش را در مجموع از مرز ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫دالر فراتر ببرد‪.‬‬ ‫اسامی نامزدهای شیر طالی‬ ‫جشنواره «ونیز» اعالم شد‬ ‫فهرست فیلم های بخش مسابقه اصلی جشنواره «ونیز»‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬اعالم شد‪.‬به گزارش ایندی وایر‪ ،‬ساعتی پیش‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم ونیز از فهرست فیلم های‬ ‫بخش های مختلف رویداد امسال خود رونمایی کرد‪.‬پیش‬ ‫از این اعالم شده بود فیلم «مادران مشابه» ساخته پدرو‬ ‫المودوار اغازگر جشنواره بین المللی ونیز ‪ ۲۰۲۱‬است‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1400/05/05 :‬تاریخ انتشـار نوبت دوم‪ 1400/05/20 :‬حسـین زمانی‬ ‫علویجـه‪ -‬رئیـس ثبت اسـناد و امالک فالورجـان ‪/1168638‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-955‬برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۱۳۰۰‬مـورخ ‪ 1400/4/7‬هیـات اول موضوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبت ملـک فالورجـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقـای محمدعلی‬ ‫زمانـی فرزنـد حیدرعلـی بشـماره شناسـنامه ‪ ۱۷۵‬و کد ملـی ‪ ۴۶۵۰۴۴۳۰۹۱‬صـادره از بروجن‬ ‫در یـک سـهم مشـاع از هفـت سـهم ششـدانگ یک درب بـاغ بـه مسـاحت ‪ ۱۳۶۰۰‬مترمربع‬ ‫پلاک ‪ ۱۴‬اصلـی واقع در موسـیان خریداری رسـمی از مالک رسـمی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهی می شـود در صورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1400/05/05 :‬تاریخ انتشـار نوبت دوم‪ 1400/05/20 :‬حسـین زمانی‬ ‫علویجـه – رئیـس ثبت اسـناد و امالک فالورجـان ‪/1168637‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-957‬برابـر رای شـماره ‪ 140060302007001298‬مـورخ ‪ 1400/4/6‬هیـات اول موضوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبت ملک فالورجـان تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی اقـای مرتضی زمانی‬ ‫فرزنـد حیـدر علـی بشـماره شناسـنامه ‪ ۴‬و کـد ملـی ‪ ۴۶۵۰۳۹۰۲۳۰‬صـادره از بروجن دریک‬ ‫سـهم مشـاع از هفـت سـهم ششـدانگ درب بـاغ بـه مسـاحت ‪ ۱۳۶۰۰‬مترمربـع پلاک ‪۱۴‬‬ ‫اصلـی واقع در موسـیان خریداری رسـمی از مالک رسـمی محرز گردیده اسـت‪ .‬لـذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شـود در صورتی که اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشـار نوبت اول ‪ 1400/05/05 :‬تاریخ انتشـار نوبت دوم ‪ 1400/05/20 :‬حسـین زمانی‬ ‫علویجـه‪ -‬رئیس ثبت اسـناد و امالک فالورجـان ‪/1168641‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-950‬نظـر بـه اینکـه اقای رضا نیازی به اسـتناد دو برگ استشـهادیه محلـی که هویت و‬ ‫امضاء شـهود رسـما گواهی شـده مدعی اسـت که سـند مالکیت به شـماره سـریال ‪۸۳۷۲۳۲‬‬ ‫مربـوط بـه تمامت دو دانگ مشـاع از ششـدانگ پالک ‪ 40/765‬فرعی (بمسـاحت ششـدانگ‬ ‫فاقـد مسـاحت) واقـع در بخـش ‪ ۸‬ثبت اصفهـان که در صفحـه ‪ ۳۵۵‬دفتـر ‪-۸۵‬امالک بخش‬ ‫‪ ۸‬ثبـت اصفهـان ذیـل ثبـت شـماره ‪ ۱۰۲۸۴‬بـه نامـش ثبـت و صادر و تسـلیم گردیـده طبق‬ ‫اعلام مالـک بعلـت نامعلـوم مفقـود شـده اسـت و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی‬ ‫نمـوده لـذا برابـر مـاده ‪ ۱۲۰‬اصالحـی ائیـن نامـه قانـون ثبـت اگهی می شـود کـه هر کس‬ ‫مدعـی انجـام معاملـه غیـر از انچـه در ایـن اگهـی ذکـر شـده نسـبت بـه ان یـا وجود سـند‬ ‫مالکیـت مزبـور نـزد خـود باشـد از تاریخ انتشـار ایـن اگهی تـا ‪ ۱۰‬روز بـه ایـن اداره مراجعه و‬ ‫اعتـراض خـود را کتبـا ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید تـا مراتب‬ ‫صورتمجلـس و اصـل ان بـه ارائـه کننـده مسـترد گـردد‪ .‬اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضی‬ ‫نرسـد یـا در صـورت اعتراض اصل سـند ارائه نشـود المثنای سـند مالکیت مذکور صـادر و به‬ ‫متقاضـی تسـلیم خواهـد شـد‪ .‬رئیـس اداره ثبت اسـناد و املاک مبارکه – مظاهـر نصرالهی‬ ‫‪/1169510‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫احداث پارک محله ارمان‬ ‫(بلوک ‪ )121‬توسط شرکت‬ ‫عمرانبهارستان‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت عمـران بهارسـتان‬ ‫عملیـات اجرایـی احـداث پارک محلـه ارمان این شـهر با‬ ‫پیشـرفت قابل مالحظه در دسـت انجام اسـت‪ .‬این پارک‬ ‫در زمینـی به مسـاحت بیـش از ‪ 7300‬مترمربع با امکاناتی‬ ‫نظیر‪ :‬مسـیر پیـاده روی‪ ،‬مسـیر دوچرخه سـواری‪ ،‬فضای‬ ‫سـبز‪ ،‬زمین بازی‪ ،‬زمین اسـکیت‪ ،‬ابنما‪ ،‬سـکوی نشسـتن‬ ‫و مسـیر سلامت تجهیـز خواهد شـد‪ .‬این پـارک در ادامه‬ ‫فعالیت های شـرکت عمران بهارسـتان در تکمیل و اماده‬ ‫سـازی محلات شـهر جدید بهارسـتان احداث می شـود‪.‬‬ ‫اضافه شدن ‪ ۸۲۵‬کیلومتر به‬ ‫خطوط ریلی تا پایان ‪۱۴۰۰‬‬ ‫معـاون وزیر راه و شهرسـازی اعالم کرد که هشـت پروژه‬ ‫ریلـی در سـال جـاری در اولویـت قـرار دارند که بـا افتتاح‬ ‫ان هـا ‪ ۸۲۵‬کیلومتـر بـه راه اهـن ایـران افـزوده می شـود‪.‬‬ ‫خیرالـه خادمـی در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد‪ :‬یکی‬ ‫از خطـوط ریلـی اولویـت دار سـال ‪ ۱۴۰۰‬راه اهن خواف‪-‬‬ ‫هـرات بـود که ‪ ۱۴۰‬کیلومتر ان در داخل خاک افغانسـتان‬ ‫سـاخته شـد و در ماه هـای گذشـته بـه بهره برداری رسـید‬ ‫و در درجـه دوم راه اهـن یـزد بـه اقلید اسـت کـه تقریبا به‬ ‫اتمـام رسـیده و بـه زودی ایـن خط ریلـی ‪ ۲۷۱‬کیلومتری‬ ‫هـم بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید‪ .‬وی افـزود‪ :‬راه اهـن‬ ‫زاهدان‪-‬خـاش نیـز به عنوان بخشـی از کریدور شـمال‪-‬‬ ‫جنـوب بـوده که ‪ ۱۵۰‬کیلومتر ان ریل گذاری شـده اسـت‪،‬‬ ‫مراحـل تنظیـم خـط ان نیـز در حـال انجـام بـوده و بـه‬ ‫نظـر می رسـد که بهره بـرداری ان در سـال جـاری قطعی‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬راه اهـن بسـتان اباد‪-‬تبریـز هم با پیشـرفت‬ ‫حـدود ‪ ۹۰‬درصـدی به طول ‪ ۴۴‬کیلومتـر در اینده نزدیک‬ ‫امـاده افتتـاح خواهـد بـود‪ .‬مدیر عامل شـرکت سـاخت و‬ ‫توسـعه زیربناهـای حمـل و نقل کشـور ادامـه داد‪ :‬راه اهن‬ ‫رشت‪-‬کاسـپین بـه عنـوان بخـش مهمـی از کریـدور‬ ‫شـمال‪-‬جنوب به طول ‪ ۳۷‬کیلومتر با پیشـرفت حدود ‪۷۰‬‬ ‫درصـدی تا پایان سـال جاری امـکان بهره بـرداری دارد و‬ ‫از اولویت هـای ریلی کشـور محسـوب می شـود‪ .‬همچنین‬ ‫خـط ریلـی همدان‪-‬سـنندج بـه طـول ‪ ۱۵۱‬کیلومتـر و با‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی ‪ ۷۶‬درصـدی همیـن وضعیـت را دارد‪.‬‬ ‫خادمـی بـا اشـاره بـه اینکـه اجرای ایـن حجـم از خطوط‬ ‫ریلـی قابـل توجهی بـوده و رکوردی محسـوب می شـود‪،‬‬ ‫اعلام کـرد‪ :‬در سـه ماهـه اول سـال جـاری حـدود ‪۱۴۵‬‬ ‫کیلومتـر ریل گـذاری انجـام شـد و ایـن رکـورد در طـول‬ ‫سـال ها و دهه هـای گذشـته بـی سـابقه بـوده کـه البتـه‬ ‫یکـی از دالیـل ان تولیـد ریـل ملـی در کشـور اسـت که‬ ‫سـرعت ریل گذاری را افزایش داده اسـت‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫مسـیر ریلی دیگری که در سـال جاری بهره بـرداری از ان‬ ‫برنامه ریـزی شـده‪ ،‬راه اهـن میانه‪-‬اردبیـل بـه طـول ‪۱۷۵‬‬ ‫کیلومتـر اسـت و زیرسـازی ان حدود ‪ ۹۵‬درصد پیشـرفت‬ ‫داشـته و روسـازی و ریل گذاری حـدود ‪ ۷۰‬کیلومتر ان نیز‬ ‫انجام شـده اسـت‪ .‬اگـر این خطـوط به بهره برداری برسـد‬ ‫تـا پایـان امسـال ‪ ۸۲۵‬کیلومتـر بـه خطـوط ریلی کشـور‬ ‫اضافـه خواهـد شـد البتـه بایـد منابع مالـی مورد نیـاز این‬ ‫پروژه هـا بـه موقع تامین شـود‪.‬‬ ‫ورود محصوالت دو برند‬ ‫خارجی لوازم خانگی به کشور‬ ‫شایعه است‬ ‫معـاون امورصنایـع وزارت صمت با رد شـایعه مجـوز ورود‬ ‫محصـوالت لـوازم خانگی خارجی به کشـور گفـت‪:‬وزارت‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن وتجـارت هیـچ تصمیمـی بـرای ورود‬ ‫محصـوالت لـوازم خانگـی خارجـی بـه کشـور نـدارد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسـنا‪ ،‬به نقل از شـاتا‪ ،‬مهدی صادقـی نیارکی در‬ ‫جریـان سـفر یـک روزه به اسـتان اصفهان‪ ،‬ضمـن بازدید‬ ‫از تعـدادی از زیرسـاخت هـای صنعتی واحدهـای تولیدی‬ ‫ایـن اسـتان بـا بیـان مطلـب فـوق بیـان کرد‪:‬براسـاس‬ ‫تصمیمـات شـورای عالـی هماهنگـی اقتصـادی سـران‬ ‫قـوا‪ ،‬ورود محصـوالت نهایـی لـوازم خانگـی خارجـی‬ ‫بـه کشـور کمـاکان ممنـوع اسـت‪ .‬وی سیاسـت دولـت‬ ‫را افزایـش توانمندیهـا و خوداتکایـی در صنایـع داخلـی‬ ‫برشـمرد و گفت‪:‬بـا سـرمایه گـذاری هـای کـه در صنعت‬ ‫لوازم خانگی صورت گرفت‪ ،‬خوشـبختانه در سـال گذشـته‬ ‫تولیـد محصـوالت داخلی در مقایسـه با سـال ‪ ۹۸‬با رشـد‬ ‫‪ ۷۸‬درصـدی همـراه بـود و ایـن روند در سـال جـاری نیز‬ ‫ادامـه داشـته و تولیـد در ایـن صنعـت بیـش از ‪ ۲۶‬درصد‬ ‫در سـالجاری افزایش یافته اسـت و تولیدکننـدگان در این‬ ‫بخـش‪ ،‬توانسـتند رشـد ‪ ۳۰‬درصـدی در تولیـد یخچال و‬ ‫فریـزر و ‪ ۴۲‬درصـدی در تولیـد لباسشـویی‪ ۲۰ ،‬درصـدی‬ ‫در تولیـد تلویزیـون محقـق کننـد فلـذا مـی بایسـت از‬ ‫ظرفیـت هـای هـای ایجاد شـده در کشـور صیانت شـود‪.‬‬ ‫وی مهمتریـن موضـوع در توسـعه صنعـت لـوازم خانگی‬ ‫داخلـی را سـرمایه گـذاری در تحقیـق توسـعه ‪R&D‬‬ ‫برشـمرد و گفت‪ :‬در این مسـیر نیز اتفاقـات خوبی افتاده و‬ ‫برندهـای ایرانی با تامین نیاز داخل توانسـتند بـازار داخلی‬ ‫را پوشـش دهنـد و مـا بـا ارتقـای خدمات پـس از فروش‪،‬‬ ‫بهـره مندی از توان فنی مهندسـی داخلی و توسـعه عمق‬ ‫سـاخت داخل خواهیم توانسـت به بازارهـای خارجی ورود‬ ‫پیـدا کنیـم و توسـعه صـادرات را رقـم بزنیم‪ .‬معـاون امور‬ ‫صنایـع در ادامـه بـا تاکیـد بـر صیانـت از صنایـع داخلـی‬ ‫و ظرفیـت هـای بومـی در کشـور خاطـر نشـان کـرد‪ :‬در‬ ‫همـه تصمیمـات و برنامه های وزارت صمت سـعی شـده‬ ‫از صنایـع داخلـی و بومـی و تـوان فنـی مهندسـی داخلی‬ ‫صیانت بشـود‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 5‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4129‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫معاون وزیر صمت در گشایش طرح های گروه انتخاب‪:‬‬ ‫سیاست وزارت صمت حرکت‬ ‫به سوی نواوری است‬ ‫معـاون امور صنایـع وزارت صنعت‪ ،‬معـدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫سیاسـت دولـت و وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‪ ،‬نـگاه به‬ ‫ظرفیت هـا و توانمندی هـای داخلـی و از همه مهمتر حرکت از‬ ‫مونتاژکاری به سـمت نواوریسـت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مهدی صادقی نیارکی‪ ،‬در حاشـیه مراسـم‬ ‫افتتـاح خطوط تولیـد کولرگازی و انواع پنـل تلویزیون (‪)LED‬‬ ‫در گـروه صنعتـی انتخاب اصفهـان در جمع خبرنـگاران افزود‪:‬‬ ‫وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‪ ،‬این مسـیر را دنبـال خواهد‬ ‫کـرد و کسـانی که می خواهنـد در بازار ایران حضـور پیدا کنند‬ ‫بطـور قطع باید به سـمت فعالیت هـای دارای ظرفیـت داخلی‪،‬‬ ‫حرکت کنند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬مـا نیـازی بـه اسـم هـای تجـاری بیگانـه‬ ‫در جایـی کـه ظرفیـت فنـی و مهندسـی و دانـش اموختگان‬ ‫کارازمـوده و قـدرت بازاریابـی داخلـی و خارجـی وجـود دارد‪،‬‬ ‫نداریـم زیرا اسـم هـای تجاری داخلـی توان خوداتکایـی دارند‬ ‫و می تواننـد کشـور را در مسـیر بـی نیـازی قـرار دهنـد‪.‬‬ ‫معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬واردات محصوالت سـاخته شـده لـوازم خانگی‬ ‫و ورود هرگونـه محصـول برندهای مختلف بر اسـاس مصوبه‬ ‫سـران اقتصـادی کشـور‪ ،‬از سـال ‪ ۹۷‬ممنوع اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـا توجـه بـه نتایجـی کـه از تولیـد داخـل‬ ‫و ممنوعیـت ورود محصـوالت سـاخته شـده خارجـی وجـود‬ ‫دارد‪ ،‬توجیـه عقالنـی برای ایـن ممنوعیت وجـود دارد و تولید‬ ‫مجموعه لوازم خانگی کشـور سـال گذشته نسـبت به سال ‪۹۸‬‬ ‫رشـد ‪ ۷۸‬درصدی داشـت‪.‬‬ ‫صادقـی نیارکی بیان کـرد‪ :‬تولید یخچال فریـزر حدود ‪۳۰‬‬ ‫درصد‪ ،‬ماشـین لباسشـویی ‪ ۴۲‬درصـد‪ ،‬تلویزیـون ‪ ۲۰‬درصد و‬ ‫کولـر گازی ‪ ۱۲‬درصـد و بطورکلـی در سـالجاری تولیـد لوازم‬ ‫خارجـی بـزرگ در مجمـوع حـدود ‪ ۲۶‬درصد نسـبت به مدت‬ ‫مشـابه سال گذشـته رشد داشـته است‪.‬‬ ‫معـاون امور صنایـع وزارت صنعت‪ ،‬معـدن و تجارت اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬سـرمایه گـذاران خارجی باید در رشـته هایـی فعالیت ‬ ‫کننـد کـه ظرفیت داخلـی در زمینه انهـا وجود نـدارد و در این‬ ‫مـوارد از سـرمایه گذاری مسـتقیم انها اسـتقبال می کنیم‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬سـرمایه گـذاران خارجی باید دانـش فنی و‬ ‫مهندسـی خـود را بـا طرف هـای ایرانـی بـه اشـتراک بگذارند‬ ‫تـا از ایـن فرصت برای توسـعه صنعتی کشـور اسـتفاده بهینه‬ ‫را بکنیم‪.‬‬ ‫صادقـی نیارکـی اضافه کرد‪ :‬توان سـاخت داخل در کشـور‬ ‫عمـق خواهد یافت و نیاز مشـتریان را تامیـن و خدمات پس از‬ ‫فـروش بهتری ارائـه خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬اسـم های تجـاری مختلـف تولیـد داخـل پس‬ ‫از تامیـن نیازهای کشـور‪ ،‬مانند سـایر کشـورهای دنیا قابلیت‬ ‫صادراتـی شـدن خواهنـد داشـت و در کنـار تولیـد‪ ،‬بازاریابی و‬ ‫صـادرات بـه کشـورهای مقصـد نیـز می توانیـم حـرف هایی‬ ‫برای گفتن داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫معـاون امور صنایـع وزارت صنعت‪ ،‬معـدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫برنامـه ایـن وزارتخانـه ایـن بـود کـه تا سـه سـال ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫دالر از هزینـه واردات را بـه سـاخت داخل هدایـت کند و برای‬ ‫تحقـق ایـن هـدف نهضت سـاخت داخل از سـال ‪ ۹۷‬توسـط‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شـروع و از نیمه دوم سـال ‪۹۸‬‬ ‫خوداتکایی در تولیدات صنعتی بعنوان دسـتور کار تعریف شـد‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ ۱.۲ :‬میلیارد دالر از این برنامـه در قراردادها‬ ‫و تفاهمنامـه هایـی کـه بـرای سـاخت داخـل در سـال ‪ ۹۸‬به‬ ‫امضا رسـید محقق شـد و ‪ ۳.۲‬میلیارد دالر نیز سـهم سـال ‪۹۹‬‬ ‫بـود کـه از ایـن مقـدار و بر اسـاس اخریـن بررسـی وزارتخانه‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیارد دالر محقق شـده اسـتبه گفته وی‪ ،‬برنامه امسـال‬ ‫هـم تحقـق ‪ ۳.۴‬میلیـارد دالر از سـهم واردات به تولیـدات در‬ ‫داخـل اسـت‪.‬وی بیان کرد‪ :‬میزهای سـاخت داخل هـم در ان‬ ‫مقطـع تعریـف شـد که بیشـتر انهـا در زمینـه به هم رسـانی‬ ‫نیازمندی هـا و توانمنـدی هـا بود‪.‬‬ ‫صادقی نیارکی خاطرنشـان کرد‪ :‬صنایع و ظرفیت هایی از‬ ‫جملـه صنعـت لوازم خانگی در کشـور وجود داشـت کـه با ‪۲۰‬‬ ‫تـا ‪ ۳۰‬درصـد ظرفیت خـود فعالیـت می کـرد و از این ظرفیت ‬ ‫بهـره گیری الزم بعمـل نمی امد‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ :‬تولیـد داخلـی قطعـات‪ ،‬تجهیـزات و‬ ‫ملزوماتـی کـه ظرفیـت سـاخت انها در کشـور وجود نداشـت‬ ‫یکـی از طرح هـای دیگـری بـود کـه در زمینه سـاخت داخل‬ ‫دنبال شـد‪.‬‬ ‫معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‬ ‫ادامـه داد‪ :‬ظرفیـت تولیـد لـوازم خانگی در کشـور وجـود دارد‬ ‫امـا مهمترین نکتـه موضوع طراحـی و مهندسـی و تحقیق و‬ ‫توسـعه اسـت کـه باعث به روز شـدن تولیـدات در ایـن زمینه‬ ‫مـی شـود و امـکان ارائـه محصـوالت جدیـد بر اسـاس ذائقه‬ ‫مشـتریان بـه بـازار را فراهـم مـی کند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اهمیت سـرمایه گذاری تحـت نام تجاری‬ ‫و تحقیـق و توسـعه‪ ،‬افـزود‪ :‬همه امکانات کشـور و تصمیمات‬ ‫بایـد در راسـتای صیانـت از اتفاقـات خوبـی کـه در ‪ ۲‬سـال‬ ‫گذشـته افتاده اسـت‪ ،‬سـوق پیـدا کند‪.‬‬ ‫صادقـی نیارکی گفـت‪ :‬امروز داخلی سـازی تولید پنل های‬ ‫تلویزیونـی در مجموعه انتخاب اصفهان شـروع شـده و با این‬ ‫اقدام از وابسـتگی کشـور به اسـم های تجاری مختلف کاسته‬ ‫خواهـد شـد و این شـرکت می تواند با طراحی پلـت فرم بومی‪،‬‬ ‫تولیـدات خـود را انجـام دهـد‪.‬وی افـزود‪ :‬پلـت فـر م بومـی بر‬ ‫اسـاس ذائقه مشـتریان در این مجموعه سـاخته خواهد شـد و‬ ‫طبـق نیـاز روز امکان طراحی و مهندسـی وجـود دارد که یک‬ ‫گام رو بـه جلـو در این صنعت محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫معـاون وزیـر صمت گفـت‪ :‬راه انـدازی این خـط گام رو به‬ ‫جلو ارزشـمندی در زمینه لجسـتیک‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬کاهش ارز‬ ‫بری و نداشـتن وابسـتگی است‪.‬‬ ‫معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت معـدن و تجـارت‪ ،‬در‬ ‫سـفر خـود به اصفهـان از چنـد واحد تولیـدی اسـتان بازدید و‬ ‫خـط تولید کولـر گازی و خط تولید انواع پنـل تلویزیون ‪LED‬‬ ‫را در گـروه صنعتـی انتخاب افتتـاح کرد‪.‬‬ ‫افتتـاح خـط تولیـد کولـر گازی و خـط تولیـد انـواع پنـل‬ ‫تلویزیـون ‪ LED‬در ایـن مجموعه برای نخسـتین بار در غرب‬ ‫اسـیا و در کشـور انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫گـروه صنعتـی انتخـاب بـا داشـتن ‪ ۶‬کارخانـه تولیـدی‪،‬‬ ‫بزرگتریـن مجموعـه سـازنده لوازم خانگـی کشـور و برخوردار‬ ‫از برندهایـی نظیـر اسـنوا بعنـوان برند ملـی لوازم خانگـی‪ ،‬در‬ ‫شـهرک صنعتـی مورچـه خـورت در ‪ ۴۵‬کیلومتـری شـمال‬ ‫اصفهـان قـرار دارد‪.‬‬ ‫توسط مدیرعامل فوالد مبارکه صورت گرفت‬ ‫بازدید از روند تکمیل پروژه های مجتمع فوالد سبا‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از روند تکمیل پروژه‬ ‫نصب قفسه شماره ‪ 7‬و نوســازی و تعویض اتوماسیون‬ ‫نورد گرم و همچنین ریومپ خط ریخته گری شماره یک‬ ‫مجتمع فوالد سبا بازدید به عمل اورد‪.‬‬ ‫به گــزارش اصفهــان امروز‪ ،‬حمیدرضــا عظیمیان‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در بازدید از پروژه نصب‬ ‫قفسه شماره ‪ 7‬و نوسازی و تعویض اتوماسیون نورد گرم‬ ‫و همچنین ریومپ خط ریخته گری شماره یک مجتمع‬ ‫فوالد ســبا با اشــاره به اهمیت این پروژه ها اظهار کرد‪:‬‬ ‫از خردادماه امســال این پروژه ها در یــک بازه ‪ 45‬روزه‬ ‫هدف گذاری شده بود اما خوشبختانه با همت و تخصص‬ ‫تالش گران مجتمع فوالد سبا این توسعه حتی ‪ 4‬روز پیش‬ ‫از موعد مقرر به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وجود عوامل بازدارنده از جمله تحریم ها‬ ‫و شیوع ویروس کرونا در پروژه تکمیل توسعه نوردگرم و‬ ‫ریخته گری مجتمع فوالد سبا افزود‪ :‬با اجرای پروژه نصب‬ ‫قفسه ‪ 7‬نورد گرم این مجتمع عالوه بر تسهیل نوردکاری‪،‬‬ ‫کیفیــت ورق های تولیــدی نیز افزایــش می یابد؛ خط‬ ‫ریخته گری شماره یک مجتمع فوالد سبا همچون خط‬ ‫شــماره دو به روزرسانی شده که قطعًا در تحقق افزایش‬ ‫میزان تولید در سال جاری نقش موثری خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه در پایان ضمن‬ ‫قدردانی از تالش متخصصان و پرســنل مجتمع فوالد‬ ‫ســبا و کلیه پیمانکاران این مجتمع گفت‪ :‬قطعًا تالش‬ ‫کارشناسان فوالد سبا در تحقق این توسعه موثر بوده که‬ ‫امیــدوارم در این مجتمع بتوانیم با تمام توان به ظرفیت‬ ‫هدف گذاری شده تولید در سال جاری دست یابیم‪.‬‬ ‫مصطفی عطایی پور‪ ،‬مدیر مجتمع فوالد ســبا نیز با‬ ‫اشــاره به بهره برداری از این پروژه ها خاطرنشان کرد‪ :‬با‬ ‫انجام ریومپ ریخته گری خط شــماره یک و با افزایش‬ ‫ضخامت تختال از ‪ ۶۲‬به ‪ ۷۵‬میلی متر و تختال ورودی‬ ‫به نــورد از ضخامت ‪ ۵۰‬به ‪ ۵۵‬تا ‪ ۶۰‬میلی متر‪ ،‬موفق به‬ ‫تولید ظرفیت اسمی (یک میلیون و ‪ 400‬هزار تن) فوالد‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی ضمن ابراز امیدواری برای رسیدن به ظرفیت تولید‬ ‫‪ 2‬میلیون تن فوالد در ســال های اتی با اعمال تغییرات‬ ‫در این واحد صنعتی‪ ،‬اذعان داشــت‪ :‬یکی از مواردی که‬ ‫برنامه توسعه ‪ 5‬ساله اخیر در این واحد صنعتی را به تاخیر‬ ‫انداخت‪ ،‬عطش بازار به تولید ورق بود‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع فوالد ســبا در پایان اضافه کرد‪ :‬توسعه‬ ‫اصالحات و تکمیل خطوط نورد گرم با اعتمادبخشــی‬ ‫مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه‪ ،‬همت باالی پرسنل‬ ‫فوالد سبا و پیمانکاران مربوطه و همچنین همکاری سایر‬ ‫متخصصان شرکت فوالد مبارکه محقق شد‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه خبر داد‬ ‫فوالد مبارکه جزو معدود تولیدکنندگان اسلب ‪ API‬در جهان‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه با بیان این که فوالد‬ ‫مبارکه تنها فوالدساز کشور در تولید اسلب ‪ API‬است‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫غیر از شرکت فوالد مبارکه که تنها شرکت فوالدی در کشور‬ ‫با پتانسیل تولید این نوع اسلب ویژه است‪ ،‬فقط کشورهایی که‬ ‫از نظر تکنولوژی فوالدی در سطوح پیشرفته قرار دارند قادر به‬ ‫تولید این نوع اسلب هستند‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬عبــاس اکبری محمدی درباره‬ ‫پروژه انتقال نفت گوره به جاســک‪ ،‬با اشــاره به اهمیت بسیار‬ ‫باالی این پروژه برای کشــور اظهار کرد‪ :‬تامین ورق مورد نیاز‬ ‫ت لوله های انتقال نفت‪ ،‬مهم ترین اقدام در تامین‬ ‫برای ســاخ ‬ ‫اقالم مورد نیاز این پروژه ملی بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جنس این خط لوله که نفت خام را از شهر گوره‬ ‫در اســتان بوشهر به بندری جاسک در استان هرمزگان منتقل‬ ‫می کند‪ ،‬به دلیل مقادیر باالی گوگــرد باید از مقاومت زیادی‬ ‫برخوردار باشــد چراکه نفت خام تصفیه نشده به دلیل دارا بودن‬ ‫گوگرد زیاد‪ ،‬خوردگی باالیی را در لوله ها ایجاد می کند‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬پیش از این‬ ‫شرکت نفت برای تامین ورق مورد نیاز خطوط انتقال نفت خام‬ ‫اقــدام کرده بود که علی رغم تامین اعتبار مورد نیاز‪ ،‬طرف های‬ ‫خارجی به دلیل تحریم ها‪ ،‬این ورق را در اختیار کشورمان قرار‬ ‫ندادند و این پروژه معطل ماند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه با تکیه بر توان‬ ‫داخلی‪ ،‬پس از انجام تست های مورد نیاز در کارخانه تولید ورق‬ ‫و تبدیل ورق به لوله‪ ،‬اســلب مورد نیاز برای تولید این ورق را‬ ‫طراحی و فرایند تولید انبوه این محصول را اغاز کرد و موفق به‬ ‫تولید بیش از ‪ 400‬هزار تن اسلب ‪ API‬مناسب برای محیط گاز‬ ‫ترش به عنوان ماده اولیه و به نوعی قلب تپنده این پروژه شد‪.‬‬ ‫اکبری در ادامه اذعان داشــت‪ :‬تولید اسلب مورد نیاز پروژه‬ ‫انتقال نفت گوره به جاســک توســط فوالد مبارکه چنان حائز‬ ‫اهمیت است که عالوه بر زمینه سازی برای یکی از مهم ترین‬ ‫پروژه های استراتژیک کشور‪ ،‬در فاصله زمانی و کیفیت مناسب‪،‬‬ ‫از خروج حداقل ‪ 500‬میلیون یورو ارز از کشــور نیز جلوگیری‬ ‫کرد؛ ناگفتــه نماند که حتی در صورت پرداخت مبالغ گزاف به‬ ‫شــرکت های خارجی برای خرید این حجم از اسلب خاص‪ ،‬به‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫دلیل تحریم های اعمال شده علیه کشورمان‪ ،‬ورق یا اسلب ‪API‬‬ ‫به ایران تحویل داده نمی شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر توانمندی تولید اسلب های گاز‬ ‫ترش و اســلب های ویژه ای که برای خطوط انتقال نفت و گاز‬ ‫استفاده می شود‪ ،‬صرفًا در فوالد مبارکه تولید شده و باید توجه‬ ‫داشــت که الزمه تولید چنین محصوالتی عالوه بر به دانش‬ ‫فنی باال‪ ،‬به خط تولید پیشرفته نیازمند است که هر دو عامل در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه وجود دارد‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه با بیان این که فوالد‬ ‫مبارکه تنها فوالدســاز کشور در تولید اسلب ‪ API‬است‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به غیر از شرکت فوالد مبارکه که تنها شرکت فوالدی در‬ ‫کشور با پتانسیل تولید این نوع اسلب ویژه است‪ ،‬در کشورهایی‬ ‫که از نظر تکنولوژی فوالدی در سطوح پیشرفته قرار دارند قادر‬ ‫به تولید این نوع اسلب هستند‪.‬‬ ‫وی عنوان داشت‪ :‬یکی از دغدغه ها و پیگیری هایی که رهبر‬ ‫معظم انقالب برای اجرای پروژه های ملی داشــتند‪ ،‬انجام این‬ ‫پروژه در سریع ترین زمان بود که با لبیک شرکت فوالد مبارکه‬ ‫و همتی که در این شــرکت و سایر ارکان اجرایی دخیل در این‬ ‫پروژه ایجاد شد‪ ،‬این پروژه عملیاتی گردید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫به جای تعطیلی مشاغل‬ ‫اینترنتی ان ها را قانونمند کنیم‬ ‫یک فعال حوزه کار گسـترش مشاغل اینترنتی را موجب‬ ‫جلوگیـری از اتلاف وقـت و رفـت و امـد عمومـی در‬ ‫شـرایط کرونا و کاهش بسـیاری از هزینه هـا می داند و‬ ‫با تاکید بر سـاماندهی و قانونمند شـدن کسب و کارهای‬ ‫اینترنتـی مـی گوید‪ :‬بـه جای تعطیلی مشـاغل اینترنتی‬ ‫بایـد زمینـه تقویت انهـا در شـرایط کنونی فراهم شـود‬ ‫و مرجـع یـا نهـادی برای پاسـخگویی بـه خریـداران و‬ ‫مصرف کننـدگان بـه وجـود اید‪ .‬فتـح اله بیـات در گفت‬ ‫و گـو با ایسـنا‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬بدون تردید در شـرایط کرونا‬ ‫و فضایـی کـه اکنـون در ان قـرار داریـم بحـث فروش‬ ‫انالیـن و فروشـگاه هـای اینترنتـی اهمیـت و نمـود‬ ‫بیشـتری پیـدا کـرده اسـت‪ ،‬افـراد مایحتـاج‪ ،‬خـوراک و‬ ‫پوشـاک و ضروریـات خود را از طریق فضـای مجازی و‬ ‫اینترنـت بـه راحتی تامیـن می کنند لذا معتقـدم با توجه‬ ‫بـه شـرایط موجود این فضـا باید تقویت شـود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬از سـوی دیگر بحث نظـارت و تضمین کیفیت کاال‬ ‫و خدمـات هـم مطرح اسـت تـا محصولی که به شـکل‬ ‫اینترنتـی خریداری می شـود و به دسـت مصـرف کننده‬ ‫مـی رسـد در عیـن داشـتن ضمانـت و کیفیت مناسـب‬ ‫مـورد نظـارت هـم واقـع شـود‪ .‬ایـن فعـال حـوزه کار با‬ ‫بیـان اینکـه فروشـگاه هـای اینترنتی در بحـث عرضه‬ ‫محصوالت باید مدیریت و نظارت شـوند‪ ،‬افزود‪ :‬چنانچه‬ ‫محصـول ارسـالی فاقد مرغوبیت یا کیفیت مناسـب بود‬ ‫بایـد قابلیت بازگشـت داشـته باشـد و اگر نقصـی وجود‬ ‫داشـت‪ ،‬مشـتری بتوانـد موضـوع را پیگیری یـا مرجوع‬ ‫کنـد‪ .‬بیـات گفـت‪ :‬اگر بـر لـزوم نظـارت و سـاماندهی‬ ‫کسـب و کارهـای اینترنتـی تاکیـد داریـم به ایـن دلیل‬ ‫اسـت کـه چنانچـه خریـداران دچار ضـرر و زیان شـدند‬ ‫یا خسـارت دیدند از طریق پیگیری دسـتگاه های متولی‬ ‫قابـل جبـران باشـد نـه ایـن که فقـط فـروش اینترنتی‬ ‫انجـام شـود و بحـث ضمانت پـس از فروش یـا حقوق‬ ‫مشـتریان و مصـرف کنندگان نادیـده گرفته شـود‪ .‬وی‬ ‫وجـود یـک مرجـع یا نهاد مشـخص بـرای سـاماندهی‬ ‫کسـب و کارهـای اینترنتـی را خواسـتار شـد و افـزود‪:‬‬ ‫مشـاغلی کـه به صـورت اینترنتـی فعالیت مـی کنند یا‬ ‫فروشـگاه هایـی که اینترنتـی به عرضـه کاال و خدمات‬ ‫مـی پردازنـد باید به طور نظـام مند و قانونـی به فعالیت‬ ‫خـود ادامـه دهنـد و در عیـن حـال مصرف کننـدگان و‬ ‫خریـداران بـا اطمینـان خاطر بیشـتری از این فروشـگاه‬ ‫هـا خریـد کنند‪ .‬این فعال حـوزه کار‪ ،‬سـازمان حمایت از‬ ‫مصرف کنندگان‪ ،‬تعزیرات و بازرسـان اصناف را از جمله‬ ‫متولیـان نظـارت بـر مشـاغل اینترنتی دانسـت و گفت‪:‬‬ ‫کسـانی که بـازار و عرضـه کاالهای مصرفـی را نظارت‬ ‫مـی کننـد می توانند در این زمینه نیـز ورود کنند اما الزم‬ ‫است یک مرجع مسـئولیت ساماندهی مشاغل اینترنتی‬ ‫را بـر عهـده گیرد و اتحادیـه ای به منظـور قانون مندتر‬ ‫شـدن هر چه بیشـتر این گونه مشـاغل شـکل بگیرد تا‬ ‫هـم جلوی ضرر و زیان و سـوء اسـتفاده های احتمالی و‬ ‫برخـی بـی نظمی هـا گرفته شـود و هـم رعایت حقوق‬ ‫خریـداران و مصرف کننـدگان در دسـتور کار قـرار گیرد‪.‬‬ ‫بیـات با اشـاره به مزایـای راه انـدازی کسـب و کارهای‬ ‫اینترنتـی خاطرنشـان کـرد‪ :‬مـا نمـی دانیم کرونـا تا چه‬ ‫زمانـی بـا مـا هسـت‪ ،‬از طرفـی کرونـا هم نباشـد یک‬ ‫عـده از افـراد کـم تـوان یا سـالمند هسـتند کـه امکان‬ ‫خریـد حضـوری ندارنـد و نمی توانـد در سـطح شـهر‬ ‫رفـت و امـد داشـته باشـند کـه از ایـن جهت فروشـگاه‬ ‫هـای انالیـن بـرای انها مطلـوب تر اسـت‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫گسـترش کسـب و کارهای اینترنتی موجـب جلوگیری‬ ‫از اتلاف وقـت و کاهـش بسـیاری از هزینه هـا به ویژه‬ ‫جلوگیـری از تـردد و رفـت و امد احاد جامعه در شـرایط‬ ‫کرونا شـده اسـت‪ .‬وی در پایان تصریـح کرد‪ :‬معتقدم به‬ ‫جـای تعطیلی مشـاغل اینترنتی باید زمینـه تقویت انها‬ ‫در شـرایط کنونـی فراهم و از ظرفیت کسـب و کارهای‬ ‫اینترنتـی در فضـای مجـازی به نحو شایسـته اسـتفاده‬ ‫شـود و در نهایـت مرجـع و نهادی برای پاسـخگویی به‬ ‫متقاضیـان و خریـداران به وجـود اید‪.‬‬ ‫علت افزایش قیمت گوجه‬ ‫فرنگی‬ ‫حـدود یک هفته ای می شـود که قیمـت گوجه فرنگی‬ ‫افزایش یافته و به بیش از ‪ ۱۰‬هزار تومان رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫افزایـش قیمتی کـه رئیس اتحادیه بارفروشـان علت ان‬ ‫را کاهـش کشـت گوجه فرنگی به دلیل کـم ابی عنوان‬ ‫مـی کنـد و مـی گویـد یـک هفتـه تـا ‪ ۱۰‬روز دیگـر با‬ ‫رسـیدن گوجه هـای مناطق مختلف قیمـت ها کاهش‬ ‫مـی یابـد‪ .‬مصطفی دارایـی نـژاد در گفت و گو با ایسـنا‬ ‫در پاسـخ بـه چرایـی افزایش قیمت گوجـه فرنگی‪ ،‬خیار‬ ‫و هویـج در هفتـه هـای اخیـر‪ ،‬گفـت‪ :‬به علـت کم ابی‬ ‫کشـت گوجه فرنگی امسـال کـم بود ولـی از یک هفته‬ ‫تـا ‪ ۱۰‬روز اینـده گوجـه فرنگـی دور شـهری‪ ،‬بوشـهر و‬ ‫حتـی شـیراز به دسـت مـی رسـد و قیمت ها شکسـته‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬در حـال حاضـر بهترین نوع‬ ‫گوجـه فرنگـی در میـدان مرکـزی میـوه و تـره بـار از‬ ‫کیلویـی ‪ ۸‬تـا ‪ ۱۰‬هزارتومـان خریـد و فروش می شـود‬ ‫کـه قطعا قیمت ان در مغازه ها بیشـتر خواهد شـد‪ ،‬ولی‬ ‫با شکسـته شـدن قیمت ها‪ ،‬گوجه فرنگـی بوته رس به‬ ‫حـدود ‪ ۶۰۰۰‬تومـان هـم خواهد رسـید‪ .‬رئیـس اتحادیه‬ ‫بارفروشـان اضافـه کـرد‪ :‬خیـار نیـز در ایـن تعطیلـی ها‬ ‫کمتـر بـار شـده بـود‪ ،‬ولـی از روز گذشـته بار زیـادی به‬ ‫میـدان مرکـزی میوه وتره بار اورده شـده و قیمت ان نیز‬ ‫کاهشـی خواهد شـد‪ .‬وی در ادامه گفت‪:‬هویج هم مانند‬ ‫گوجـه فرنگـی امسـال کمتر کشـت شـد و تا به دسـت‬ ‫امـدن هویـج مناطـق دور شـهری یک هفته تـا ‪ ۱۰‬روز‬ ‫زمان نیاز اسـت‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سه شنبه | ‪ 5‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4129‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫استرس بازیکنان عامل‬ ‫شکست ذوب اهن‬ ‫غفورامتیازاورترینبازیکن‬ ‫ایران مقابل ونزوئال‬ ‫استرس بازیکنان باعث شد نتوانند بازی خوبی ارائه‬ ‫کنند‪ .‬مربی تیم فوتبال ذوب اهن پس از شکست تیمش‬ ‫مقابل ســپاهان با عذرخواهی از همه هواداران این تیم‬ ‫گفــت‪ :‬موقعیت های زیادی را در هر دونیمه از دســت‬ ‫دادیم و در شرایطی از مســابقه گل خوردیم که زمان‬ ‫مناسبی نبود‪ .‬حسن اســتکی افزود‪ :‬تالشمان این بود‬ ‫که به هفته های اخر کشــیده نشود‪ ،‬اما گویا سرنوشت‬ ‫ماندن در هفته اخر اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬شرایط جدول و‬ ‫امتیاز ها طوری پیش رفته که تیم ذوب اهن و بازیکنان‬ ‫بسیار با استرس هســتند و این سبب شده که کیفیت‬ ‫اصلی خودشان را نتوانند به نمایش بگذارند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫امیدواریم در هفته پایانی بهترین عملکرد را داشته باشیم‬ ‫و با دعای مــردم و هواداران ذوب اهــن در لیگ برتر‬ ‫ماندگار باشــد‪ .‬در هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال‬ ‫باشگاه های کشور ســپاهان در ورزشگاه نقش جهان با‬ ‫نتیجه دو بر یک همشــهری خود ذوب اهن را شکست‬ ‫داد‪.‬‬ ‫پشت خط زن تیم ملی والیبال عنوان امتیازاورترین‬ ‫بازیکن دیدار با ونزوئال را به خود اختصاص داد‪ .‬تیم ملی‬ ‫والیبال کشورمان در دومین مسابقه خود در رقابت های‬ ‫المپیک توکیو در سالن اریاک ه ارنا به مصاف ونزوئال رفت‬ ‫که این مســابقه با نتیجه سه بر صفر به سود شاگردان‬ ‫والدیمیر الکنو به پایان رسید‪ .‬در پایان این مسابقه امیر‬ ‫غفور توانست به تنهایی ‪ ۱۶‬امتیاز برای تیم ملی کشورمان‬ ‫به دست بیاورد و امتیازاورترین بازیکن زمین شود‪ ،‬پس از‬ ‫وی هم میثم صالحی موفق به کسب ‪ ۱۳‬امتیاز برای تیم‬ ‫ملی کشورمان شد‪ .‬در طرف مقابل ریواس ویلنر در تیم‬ ‫ونزوئال توانست ‪ ۱۵‬امتیاز برای تیمش به ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫پنالتی حسرت برانگیز‬ ‫ذوب اهن در نقش جهان‬ ‫در جریان دیدارهای هم زمان هفته بیســت و نهم‬ ‫لیگ برتر و در اوج هیجان و حساسیت درهم تنیده شده‬ ‫بازی ها‪ ،‬دقایق مهم و نفس گیری پشــت سر گذاشته‬ ‫شــد که می توانست سرنوشــت یک فصل تالش چند‬ ‫تیم را مشــخص کند و اتفاقاتــی دراین بین دخیل بود‬ ‫که مهم ترینش شاید لحظه ای بود که وحید محمدزاده‬ ‫پشت توپ قرار گرفت تا ضربه پنالتی را به سمت دروازه‬ ‫پیام نیازمند روانه کند‪ .‬سرنگون شدن بازیکن ذوب اهن‬ ‫در محوطه جریمه سپاهان و اعالم ضربه پنالتی‪ .‬وحید‬ ‫محمدزاده‪ ،‬کاپیتان گاندوها پشت توپ قرار گرفت تا با‬ ‫باز کردن دروازه طالیی پوشــان هم به ماندن این تیم‬ ‫کمک کند و هم اندک شانس باقی مانده برای قهرمانی‬ ‫تیم همشهری را از بین ببرد‪ .‬ضربه محمدزاده به توپ‬ ‫خوب بود و توانست نیازمند را هم فریب دهد ولی زاویه‬ ‫توپ کمی زیاد بود و چند ســانتیمتر باالتر از جایی بود‬ ‫که باید می رفت و به جای چسبیدن به تور‪ ،‬به تیر دروازه‬ ‫برخورد کرد‪ .‬این ضربه اب سردی بود بر پیکر ذوبی ها‬ ‫و البته پرسپولیسی هایی که منتظر تمام شدن کار رقابت‬ ‫با ســپاهان و گرفتن جشــن قهرمانی در ازادی بودند‪.‬‬ ‫ســپاهان برتری خود را حفظ کرد و گل دوم را هم زد‬ ‫تا همچنان شانس قهرمانی داشته باشد و کار ذوب اهن‬ ‫برای بقا گره خورد و به هفته پایانی رسید‪.‬‬ ‫تمجید محرم از بازی ‪30‬‬ ‫دقیقه نخست ذوب اهن‬ ‫سرمربی ســپاهان گفت که ذوب اهن می توانسته‬ ‫اســت در ‪ 30‬دقیقه ابتدایی بازی‪ ،‬نتیجه و قهرمانی را‬ ‫از ان ها بگیرد‪ .‬محرم نویدکیا گفت‪ :‬اگر بخواهم خیلی‬ ‫منطقی درباره بازی حرف بزنم‪ ،‬فکر می کنم ذوب اهن‬ ‫نیم ساعت اول خیلی خوب بازی کرد و دو سه موقعیت‬ ‫خیلی خوب را به دست اورد و ممکن بود در همان ‪30‬‬ ‫دقیقه اول بازی را به طور کامل از دست بدهیم ولی بعد‬ ‫از دقیقه ‪ 30‬تا ‪ 45‬و کولینگ بریک وضعیت ما بهتر شد‬ ‫و توانستیم بهتر بازی کنیم‪ .‬او گفت‪ :‬تا دقیقه ‪ 30‬تمام‬ ‫یک در مقابل یک ها‪ ،‬فضاها‪ ،‬مرکز زمین و جنگ های‬ ‫تن به تن را کامل از دســت دادیــم و ذوب اهن واقعا در‬ ‫ان ‪ 30‬دقیقه خیلی بهتر از ما بازی کرد و فکر می کنم‬ ‫حقشــان بود که حتی به گل برسند؛ اما از دقیقه ‪ 30‬به‬ ‫بعد فکر می کنم خیلی خوب بازی کردیم‪ .‬سعی کردیم‬ ‫در درگیری یک در مقابل یک بیشتر حضورداشته باشیم‬ ‫و بیشتر توپ گیری کنیم‪ ،‬کارهایی که در نیم ساعت اول‬ ‫انجام نداده بودیم را انجام دهیم و به گل رسیدیم‪ .‬ضربه‬ ‫ایســتگاهی امید نورافکن ضربــه فوق العاده ای بود که‬ ‫وضعیت تیم ما را برای نیمه دوم بهتر کرد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫در نیمه دوم بازی را خیلی خوب اغاز کردیم و ذوب اهن‬ ‫در اوایــل نیمه دوم خیلی ناامیدانــه بازی می کرد ولی‬ ‫کم کم و از دقیقه ‪ 70‬خیلی خوب بازی را کنترل کردند‬ ‫و یک پنالتی هم برای این تیم اعالم شــد که بودن یا‬ ‫نبودنش را نمی دانم و به کارشناسان می سپاریم که البته‬ ‫مهم هم نیست‪ .‬وی گفت‪ :‬وقتی ذوب اهن پنالتی را از‬ ‫دست داد دوباره هارمونی این تیم به هم ریخت‪ .‬پس از‬ ‫دقیقه ‪ 75‬ما خیلی بهتر می توانستیم از فضاهایی که به‬ ‫ما می دادند اســتفاده کنیم چون ذوب اهن از دقیقه ‪75‬‬ ‫به بعــد برای بازی انتحاری امده بــود و ما باید خیلی‬ ‫بهتر از فضاهای پشت مدافع این تیم استفاده می کردیم‪.‬‬ ‫سعی کردیم وینگرهای سرعتی خود را به زمین بیاوریم‬ ‫و شــانس خود را بهتر امتحان کنیم ولی متاسفانه ان‬ ‫چیزی را که باید بازی می کردیم‪ ،‬بازی نکردیم‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫امــا با توجه به اتفاقاتی که در بــازی رقیبان ما رخ داده‬ ‫بــود‪ ،‬تالش کردیم بازی را کنترل کنیم و فکر می کنم‬ ‫سه امتیاز خیلی خوبی کسب کردیم‪ .‬اینکه چقدر به درد‬ ‫ما خورد یــا به درد ذوب اهن نخورد را نمی دانم و اینده‬ ‫این را مشخص می کند ولی سه امتیاز فوق العاده ای بود‬ ‫که ما به دســت اوردیــم و می رویم که در هفته اخر با‬ ‫تمــام قدرت بازی کنیم و بقیــه اش را به موارد فوتبال‬ ‫می ســپاریم‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬می دانم که این حرف‬ ‫من حرفه ای نیســت‪ .‬دوســت دارم از تیــم ذوب اهن‬ ‫معذرت خواهی کنم چون اوایل بازی صحبت کوچکی‬ ‫با نیمکت ان طرف شد و ظاهرا در مصاحبه شان گفته اند‬ ‫و من تایید می کنم‪ .‬بین نیمه از ان ها عذرخواهی کردم‬ ‫واالن هم دلم می خواهد از ان ها عذرخواهی کنم‪ .‬شرایط‬ ‫بازی است‪ .‬ممکن است یکی از بچه های ما ارامش خود‬ ‫را ازدست داده و صحبتی کرده باشد‪.‬‬ ‫سپاهان با برتری مقابل ذوب اهن رقیب را به لبه تیغ برد‬ ‫شهراورد فوتبال اصفهان زیبا اما تلخ‬ ‫حساس ترین بازی لیگ بیستم با برتری سپاهان خاتمه‬ ‫یافــت تا تنور قهرمانــی همچنان داغ بمانــد‪ .‬به گزارش‬ ‫تسنیم‪ ،‬ســپاهان و ذوب اهن در یک هفته مانده به پایان‬ ‫رقابت های لیگ بیستم‪ ،‬دریکی از مهم ترین شهراوردهای‬ ‫ادوار مختلف فوتبال اصفهان برابر هم قرارگرفته و پس از‬ ‫نمایش یک بازی جذاب و پرهیجان‪ ،‬زردپوشان اصفهانی‬ ‫سه امتیاز حساس را به حساب خود واریز کردند تا همچنان‬ ‫از شانس اندکی برای قهرمانی برخوردار باشند‪ .‬این دیدار در‬ ‫شرایطی برگزار شد که با توجه به فاصله دو امتیازی سپاهان‬ ‫و پرسپولیس‪ ،‬نتیجه ان در تعیین سرنوشت قهرمانی اهمیت‬ ‫زیادی داشــت و با توجه به سایر نتایج هفته بیست و نهم‪،‬‬ ‫قهرمان لیگ بیستم را به‬ ‫پیروزی سپاهان مشخص شدن‬ ‫ِ‬ ‫هفته پایانی رقابت ها موکول کرد‪ .‬زردپوشــان اصفهانی در‬ ‫حالی به مصاف ذوب اهن رفته بودند که با توجه به شرایط‬ ‫جدول و فاصله دو امتیازی با صدر‪ ،‬تنها در صورت پیروزی‬ ‫مقابل ذوب اهن و شکست پرســپولیس مقابل تراکتور به‬ ‫صدر جدول می رســیدند اما این اتفاق در عمل رخ نداد تا‬ ‫کار به هفته اخر کشیده شــود‪ .‬سپاهانی ها با این پیروزی‬ ‫‪ 61‬امتیازی شده و همچنان در رده دوم جدول جای دارند‪،‬‬ ‫زردپوشان اصفهانی در هفته اخر باید مقابل استقالل قرار‬ ‫گیرند و با توجه به تفاضل گل پرســپولیس‪ ،‬باید با حداقل‬ ‫سه گل ابی پوشان استقالل را شکست دهند تا در صورت‬ ‫شکست و یا تســاوی پرســپولیس مقابل پیکان شانس‬ ‫قهرمانی داشته باشند‪ .‬شصت و هشتمین تقابل سپاهان و‬ ‫ذوب اهن را می توان شب تلخی برای فوتبال اصفهان نامید‪.‬‬ ‫شبی که عالوه بر کم رنگ شدن شانس قهرمانی سپاهان‪،‬‬ ‫ذوب اهن نیز در لبه پرتگاه سقوط قرار گرفت‪ .‬ذوب اهن در‬ ‫شــرایطی به مصاف سپاهان امده بود که تنها سه امتیاز با‬ ‫پرتگاه ســقوط فاصله داشت و برای بقا در لیگ باید از سد‬ ‫سپاهان می گذشت اما در عمل این اتفاق رخ نداد تا با توجه‬ ‫به پیروزی سایپا مقابل الومینیوم‪ ،‬خطر سقوط بیش از هر‬ ‫زمان دیگری این تیم را تهدید کند‪ .‬سبزپوشان اصفهانی با‬ ‫این شکســت ‪ 26‬امتیازی باقی مانده و با استفاده از تفاضل‬ ‫گل بهتر نسبت به سایپا در رده چهاردهم جدول قرار دارند‪.‬‬ ‫ذوبی ها برای بقا در لیگ برتر باید در هفته اخر از سد مس‬ ‫بگذرند و هر نتیجه ای غیر از پیروزی می تواند باعث سقوط‬ ‫سبزپوشان شود‪ .‬بازی سپاهان و ذوب اهن را می توان یکی‬ ‫از ضعیف ترین نمایش های تیم نویدکیا از ابتدای حضورش‬ ‫تاکنون دانســت‪ .‬ســپاهانی ها مقابل سبزپوشان اصفهانی‬ ‫بازی چندان دل چسبی را به نمایش نگذاشته در هر دو فاز‬ ‫هجومی و دفاعی عملکرد قابل قبولی نداشتند‪ .‬بااین وجود‬ ‫ســپاهان با اتکا به چهار فاکتور پیروزی بخش انالیز دقیق‬ ‫و شناخت کامل نقاط ضعف حریف‪ ،‬اتخاذ تاکتیک درست‬ ‫و اســتمرار در پیاده کردن ان‪ ،‬دقــت در زدن ضربات اخر‬ ‫و حفظ تمرکز روانی در طول روند بازی از ســد ذوب اهن‬ ‫گذشت‪ .‬سپاهان در فصل جاری صبورانه تر از فصول گذشته‬ ‫بازی می کند و دربازی های این تیم اگرچه دیگر خبری از‬ ‫ان نمایش های سراســر هجومی و اتشین نیست‪ ،‬اما تیم‬ ‫نویدکیا در فصل جدید راه نتیجه گیری را می داند و پیروزی‬ ‫در دربی را نیز با اتکا به همین برتری های تیمی کسب کرد‪.‬‬ ‫شاگردان نویدکیا اگرچه در فاکتورهایی مانند مالکیت توپ‪،‬‬ ‫تعداد و دقت پاس برتری چشــم گیری نسبت به ذوب اهن‬ ‫نداشــته و حتی امیــد به گل کمتری نســبت به ذوبی ها‬ ‫داشــتند‪ ،‬اما در تعداد خلق موقعیت و شوت ها بهتر از تیم‬ ‫حسینی ظاهرشده و بهره بیشتری نیز از موقعیت ها گرفتند‪.‬‬ ‫بزرگ ترین ســاح زردپوشان اصفهانی مقابل ذوب اهن را‬ ‫باید ثبات تاکتیکی بیشتر‪ ،‬انگیزه بیشتر و کیفیت و تجربه‬ ‫باالتر مهره های ســپاهان دانست‪ .‬سپاهانی ها انالیز کاملی‬ ‫از بازی ذوب اهن داشــته و در طول بــازی تمام راه های‬ ‫نفوذ این تیم را بسته و نیروی هجومی ذوبی ها را به خوبی‬ ‫کنتــرل کردند‪ .‬از طرف دیگر گلزنی در دقایق پایانی نیمه‬ ‫نخست به شاگردان نویدکیا اجازه داد تا با تمرکز و ارامش‬ ‫ذهنی بیشــتری برنامه های مدنظرشــان را در زمین پیاده‬ ‫کرده و هدفمندتر بازی کنند‪ .‬نویدکیا شــب گذشته تیمش‬ ‫را با ارایــش ‪ 4-2-3-1‬و با یک تغییــر بزرگ به میدان‬ ‫فرستاد‪ .‬نمایش های خوب یاسین سلمانی سرمربی سپاهان‬ ‫را وادار کرد تــا باوجود پایان یافتن محرومیت رفیعی‪ ،‬این‬ ‫بازیکن را نیمکت نشین کرده و از سلمانی جوان در پست‬ ‫هافبک هجومی بهره بگیرد‪ .‬سپاهان برای این بازی روی‬ ‫شوت های از راه دور‪ ،‬ضربات ایستگاهی‪ ،‬سانتر از کناره ها‬ ‫و حرکات ترکیبی برنامه داشــت و هر دو گل این تیم نیز‬ ‫بر همین اساس به دست امد‪ .‬سپاهانی ها مقابل ذوب اهن‬ ‫بازی خوبی ارائه داده و در هر دو فاز هجومی و دفاعی خوب‬ ‫ظاهر شدند‪ .‬شاگردان نویدکیا در فاز هجومی موقعیت های‬ ‫زیادی خلق کرده و با تیزهوشــی از فرصت های به وجود‬ ‫امــده نهایت بهــره را بردند‪ .‬در فاز دفاعــی نیز عملکرد‬ ‫ســپاهانی ها قابل قبول بوده و مدافعان این تیم جز در چند‬ ‫صحنه اشتباه چندانی مرتکب نشــدند‪ .‬در ان سو ذوبی ها‬ ‫نیز در این دیدار نمایش بســیار خــوب و باکیفیتی را ارائه‬ ‫کردند‪ .‬شــاگردان حســینی در این دیدار و به ویژه در نیمه‬ ‫نخست با جسارت بیشتری نســبت به حریف بازی کرده‬ ‫و موقعیت هــای زیادی را خلق کردند‪ ،‬اما ضعف مهاجمان‬ ‫در گلزنی مانع از باز شــدن دروازه سپاهان شد‪ .‬بااین حال‬ ‫ذوب اهن بیش از هر چیز نتیجه بازی را به اشتباهات مسلم‬ ‫خط دفاعی خود باخت و سبزپوشان در فاز دفاعی روز خوبی‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫خلعتبری با پیراهن سپاهان به خط پایان می رسد‬ ‫وینگــر باتجربه طالیی پوشــان اصفهانــی خبر از‬ ‫تمدید قرارداد خود داد و هم چنین گفت که مقصر عدم‬ ‫قهرمانی احتمالی ســپاهان در لیگ برتر‪ ،‬خود بازیکنان‬ ‫این تیم هســتند‪ .‬پس از پایان داربی اصفهان وبرتری‬ ‫دو گله ســپاهان مقابل ذوب اهن‪ ،‬محمدرضا خلعتبری‬ ‫گفت‪ :‬می دانســتیم بازی خیلی سختی داریم‪ ،‬متاسفانه‬ ‫شــرایط ذوب اهن خوب نیست و این تیم ریشه دار نباید‬ ‫اینجای جدول باشد‪ .‬اوایل فصل از داوری ضربه خوردند‬ ‫و مقداری هم بدشــانس هستند‪ .‬حق این تیم با داشتن‬ ‫مجتبی حســینی‪ ،‬حداقل حضور بین هشت تیم باالی‬ ‫جدول اســت‪ .‬شرایط ما هم در جدول طوری بود که به‬ ‫ســه امتیاز این بازی برای امیدواری به قهرمانی احتیاج‬ ‫داشــتیم البته که ذوب اهن در نیمه نخست فوق العاده‬ ‫کارکرد و از ما بهتر بود و چند موقعیت هم داشــت که‬ ‫تبدیل به گل نشد‪ .‬خلعتبری با ابراز رضایت از عملکرد‬ ‫همبازیان خود در بازی مقابل ذوب اهن گفت‪ :‬توانستیم‬ ‫از موقعیت هایمان اســتفاده کنیم و بازی را ببریم و سه‬ ‫امتیــاز را بگیریم‪ ،‬مطمئنم ذوب اهــن صددرصد هفته‬ ‫اخر را می بــرد و در لیگ می ماند‪ .‬متاســفانه خودمان‬ ‫در دو ســه بازی امتیازات خیلی بدی را از دست دادیم‪.‬‬ ‫با ماشین ســازی در تبریز و با نفت مسجدســلیمان و‬ ‫ســایپا در اینجا‪ ،‬اگر قهرمان نشویم مقصرش خودمان‬ ‫خداحافظی نیازمند با نقش جهان‬ ‫به سبک اینیستا‬ ‫سنگربان ســپاهان اخرین دیدارش را در نقش جهان‬ ‫برگزار کرد تا از فصل اینده بالباس پورتیموننزه و در لیگ‬ ‫برتر پرتغال حاضر شــود‪ .‬ســپاهان در دیداری حساس و‬ ‫نفس گیر تا پای از دســت دادن قهرمانی نیز پیش رفت‬ ‫ولی درنهایت با برتری دو بر صفر از ســد همشهری خود‬ ‫ذوب اهن عبــور کرد تا جنگ قهرمانــی همچنان ادامه‬ ‫داشــته باشــد؛ اما این بازی یک اتفاق ویژه نیز داشت و‬ ‫ان‪ ،‬اخرین بازی پیانم نیازمند بالباس سپاهان در استادیوم‬ ‫نقش جهان بود‪ .‬نیازمند که چنــدی پیش قراردادش را با‬ ‫باشــگاه پورتیموننزه به امضا رساند‪ ،‬از فصل بعد بالباس‬ ‫ایــن تیم در لیگ برتر پرتغال به میدان می رود تا در کنار‬ ‫علیرضــا بیرانوند به دومین گلر ایرانی حاضر در لیگ این‬ ‫کشــور تبدیل شــود و اگر امیر‬ ‫عابدزاده از ماریتیمو جدا نمی شد‪،‬‬ ‫این جدال بین سه گلر اصلی تیم‬ ‫ملی می توانســت بسیار جذاب و‬ ‫دیدنــی از اب دربیاید؛ اما نیازمند‬ ‫که برای اخرین بار در نقش جهان‬ ‫به میــدان رفــت‪ ،‬اخرین فردی‬ ‫بود کــه این اســتادیوم را ترک‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫صحنه هایــی کــه ذهن هــا‬ ‫را بــه ســمت جدایــی ژاوی از‬ ‫بارســلونا انداخت‪ .‬نیازمند با تلفن‬ ‫همراهش‪ ،‬اخریــن عکس های‬ ‫ســلفی را در چمــن نقش جهان‬ ‫گرفت و در کنار هم تیمی هایش‬ ‫نیز عکس هایی را به یــادگار انداخت تا این اخرین بازی‬ ‫او در این استادیوم باشــد‪ .‬صحنه هایی که برای بزرگان‬ ‫فوتبــال نیز رخ داده بــود و ان ها با حســرت و دلتنگی‪،‬‬ ‫اخرین بازیشــان در ورزشگاه خانگی را برگزار می کردند‪.‬‬ ‫کاری کــه اینیســتا نیز زمــان خداحافظی از بارســلونا‬ ‫انجام داد‪.‬‬ ‫هســتیم‪ .‬وینگر ســپاهان درباره فصلی کــه با محرم‬ ‫نویدکیا طالیی پوشــان اصفهانی سپری کردند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫محرم نویدکیا در فصل نخســت سرمربیگری سپاهان‬ ‫فوق العاده کارکــرد‪ .‬بازیکنان هم تالش کردند‪ .‬ســه‬ ‫امتیاز دیگــر می خواهیم که به ‪ 65‬امتیــاز مدنظرمان‬ ‫برســیم‪ .‬مطمئنا در بازی اخر تالش می کنیم به ســه‬ ‫امتیاز برســیم‪ .‬باید ببینیم روز اخر چه اتفاقی می افتد‪،‬‬ ‫اگر قهرمان نشــویم هم چیــزی از ارزش های تیم کم‬ ‫نمی شود‪ .‬فصل خیلی خوبی در کنار هم داشتیم و لذت‬ ‫بردیــم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در فوتبال هیچ چیز قابل پیش بینی‬ ‫نیســت؛ ســابقه این طور قهرمانی را با سپاهان داریم‪،‬‬ ‫ســایپا را بردیم‪ ،‬نفت تهران و تراکتور مســاوی کردند‬ ‫و ما قهرمان شــدیم؛ امیدوارم ایــن اتفاق دوباره تکرار‬ ‫شود‪ .‬کار سختی است ولی زیبایی های فوتبال به همین‬ ‫غیرقابل پیش بینــی بودن اســت‪ .‬محمدرضا خلعتبری‬ ‫درباره احتمال خداحافظی اش از فوتبال و ادامه همکاری‬ ‫با باشگاه سپاهان توضیح داد‪ :‬طبق صحبت هایی که با‬ ‫نویدکیا و ســاکت انجام دادیم یک فصل دیگر قراردادم‬ ‫را تمدید می کنــم‪ .‬در پایان فصل تصمیم می گیرم که‬ ‫خداحافظی کنم یا ادامه بدهم‪ .‬ولی فکر کنم فصل بعد‪،‬‬ ‫فصل اخرم باشد و امیدوارم بتوانم فوتبالم را در سپاهان‬ ‫تمام کنم‪.‬‬ ‫واکنش مهاجم گلزن سپاهان به عالقه ویژه‬ ‫هواداران‬ ‫مهاجم گلزن ســپاهان ابراز امیــدواری کرد در هفته پایانی‬ ‫شــرایط طوری رقم بخورد که قهرمانی نصیب طالیی پوشان‬ ‫اصفهان شود‪ .‬در شرایطی داربی اصفهان به پایان رسید که رضا‬ ‫میرزایی مهاجم تعویضی طالیی پوشان‬ ‫اصفهانی موفق شد در دقیقه ‪ 96‬گل‬ ‫دوم تیمش را بزند و خیال نویدکیا را از‬ ‫کسب پیروزی و سه امتیاز اسوده کند‬ ‫و یک تفاضل گل مثبت برای تیمش‬ ‫رقم بزنــد‪ .‬او پس از پایان بازی گفت‪:‬‬ ‫داربــی اصفهان همیشــه از جذابیت‬ ‫خاصی برخوردار بوده‪ ،‬خوشــحالم که‬ ‫توانســتیم با یک نتیجه خوب بازی را‬ ‫ببریم و به بازی اینده امیدوار باشــیم‬ ‫که بتوانیم قهرمانی به مردم اصفهان‬ ‫هدیه کنیم که واقعا لیاقتشان بیش از‬ ‫این هاست و همیشه برای ما سنگ تمام‬ ‫گذاشتند‪ .‬میرزایی درباره درخشش خود‬ ‫به عنــوان بازیکن تعویضی در ترکیب‬ ‫سپاهان گفت‪ :‬هر موقع در تیم بزرگ‬ ‫مثل ســپاهان بازی کردم‪ ،‬خوب بودم‪ .‬بازیکن وقتی می اید باید‬ ‫بداند که لباس چه تیمی را پوشیده و همیشه باید روی فرم عالی‬ ‫باشــد چون مردم و مسئولین همگی توقع دارند و این تیم یک‬ ‫تیم خیلی بزرگ اســت که همه دوست دارند در ان بازی کنند‬ ‫و باید هر بازی ادم باید اماده باشــد تــا هر زمان که کادر فنی‬ ‫خواست‪ ،‬بتواند بهترین نمایشش را ارائه بدهد‪ .‬رضا میرزایی در‬ ‫واکنش عالقه ویژه هواداران ســپاهان بــه او‪ ،‬توضیح داد‪ :‬من‬ ‫برای چندمین بار از ان ها تشکر می کنم‪ ،‬نمی دانم چطور می توانم‬ ‫محبتشــان را جبران کنم‪ ،‬فقط می توانم با بازی خوبم ان ها را‬ ‫خوشحال کنم چون من بچه این شهر هستم و ‪ 14‬سال است که‬ ‫در تیم سپاهان هستم و خیلی خوشحالم‪ ،‬امیدوارم که با بازی های‬ ‫خوبم بتوانم خوشحالشــان کنم چون لیاقت مــردم اصفهان‬ ‫بیش از این هاست‪.‬‬ ‫مربی سابق گیتی پسند در‬ ‫کالردشت‬ ‫مجید رئیسی ســرمربی تیم فوتســال زندی بتن‬ ‫کالردشت شــد‪ .‬تیم فوتسال زندی بتن کالردشت که‬ ‫یکی از دو تیم صعودکننده به لیگ برتر فوتســال است‬ ‫سرمربی خود را انتخاب کرد‪ .‬این تیم پس ازاینکه بحث‬ ‫واگذاری امتیاز ان مطرح شد تصمیم به حضور در لیگ‬ ‫برتر گرفت و مجید رئیسی‪ ،‬مربی فصل گذشته تیم گیتی‬ ‫پســند هدایت این تیم را بر عهده گرفت‪ .‬این تیم قرار‬ ‫اســت امروز فینال لیگ دســته اول فوتسال را در زرند‬ ‫مقابل تیم فوالد زرند ایرانیان برگزار کند‪.‬‬ ‫نتایج تیم ملی تکواندو در‬ ‫المپیک خوب نبود‬ ‫سرپرست کاروان ورزشی ایران دربازی های المپیک‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬توکیــو از نتایج تیم ملی تکواندو در المپیک ابراز‬ ‫ناراحتی کرد‪ .‬نصرا‪ ...‬سجادی سرپرست کاروان ایران در‬ ‫المپیک توکیو در مورد عملکرد کاروان ورزشــی ایران‬ ‫تاکنون اظهار داشــت‪ :‬انچه خبر خوبــی بود پیروزی‬ ‫ورزشــکار ما در تیراندازی و کسب طال در روز نخست‬ ‫بود و تاثیر روانی خوبی بر کاروان داشــت و امیدوارم در‬ ‫روزهای اینده نیز خبرهای خوبی را بشــنویم‪ .‬او درباره‬ ‫نتایج والیبال گفت‪ :‬والیبال تیم منسجمی دارد و به نظرم‬ ‫خوب کارکردند و با امادگی امدند‪ .‬نتیجه بازی اول ان ها‬ ‫مقابل لهســتان خوب بود و در سالن بودم و دیدم تیم‬ ‫ما تاکتیک و تکنیک داشــت بعالوه مهارت های فردی‬ ‫بازیکنان خوب بود‪ .‬سرمربی به خوبی در مقابل تیمی که‬ ‫از شانس های مدال المپیک است‪ ،‬تیمش را رهبری کرد‪.‬‬ ‫لهستان ممکن است از ایران باخته باشد ولی نمی توان‬ ‫گفت تیم خوبی نیســت و سوابق ان نشان می دهد که‬ ‫یک تیم حرفه ای اســت‪ .‬بسکتبال نیز تیم خوبی است‬ ‫و بچه ها زحمت کشــیدند‪ .‬وی در مورد نتایج تکواندو‬ ‫گفت‪ :‬تکواندو نتایج خوبــی در المپیک نگرفت‪ .‬جدا از‬ ‫ناهید کیانی که توقع مدال از او نبود‪ ،‬پســران باید بهتر‬ ‫ظاهر می شــدند و هم فدراسیون و هم کارشناسان باید‬ ‫علت ان را پیدا کنند و فدراسیون باید چاره ای بیندیشد‪.‬‬ ‫سجادی تصریح کرد‪ :‬در دهکده و همچنین ورود تیم ها‬ ‫و ورزشکاران به ژاپن مشکلی نداریم‪ .‬اوایل روند کار در‬ ‫فرودگاه کند بود و تراکم ورود ورزشــکار وجود داشت‪.‬‬ ‫یکی از بزرگ ترین مشــکل برگزارکننده مسابقات که‬ ‫هنوز هم حل نشده اســت مربوط به حمل ونقل است‪.‬‬ ‫در دوره های قبل راننده از قبل مشــخص بود اما اینجا‬ ‫باید از روز قبل ماشــین خودمان را رزرو کنیم‪ .‬در جلسه‬ ‫سرپرســت کاروان ها که هر دو سه روز یک بار برگزار‬ ‫می شود ‪ ۹۰‬درصد کشورها اعتراض می کنند ولی هیچ‬ ‫اتفاقی نمی افتد‪ .‬او افزود‪ :‬ازنظر تغذیه و بهداشتی شرایط‬ ‫بسیار خوب اســت ولی به خاطر حفظ شرایط و کنترل‬ ‫اعتراضات‪ ،‬هرروز تســت می گیرند من تاکید کردم که‬ ‫ورزشکاران هرروز تست بدهند تا بهانه ای ایجاد نشود‪.‬‬ ‫یــک نفر در پرواز کنار خوش خبر و فرزام از تیم والیبال‬ ‫بوده و کرونایش مثبت شده ولی این دو نفر باوجود تست‬ ‫منفی‪ ،‬پنج روز قرنطینه شــدند‪ .‬سجادی در مورد نتایج‬ ‫کاروان گفت‪ :‬پیش گویی نمی توانم بکنم ولی امیدوارم‬ ‫کاروان ایران در توکیو نتایج قابل قبولی کسب کند‪.‬‬ ‫عملکرد قابل قبول تیم ملی‬ ‫بسکتبالمقابلچک‬ ‫تیم ملی بسکتبال کشورمان در نخستین بازی خود‬ ‫در سی و دومین دوره بازی های المپیک توکیو به مصاف‬ ‫جمهوری چک رفــت‪ .‬این دیدار درنهایت با برتری ‪۸۴‬‬ ‫بر ‪ ۷۸‬تیم چک به پایان رســید‪ .‬مهران حاتمی‪ ،‬مربی‬ ‫بسکتبال درباره عملکرد ملی پوشان ایران در این دیدار‬ ‫گفت‪ :‬درمجموع اگر بخواهیــم ارزیابی کنیم عملکرد‬ ‫بازیکنان و حتی کادر فنی خوب بود‪ .‬تیم ایران پیش ازاین‬ ‫بازی های تدارکانی کمی داشت و همین مسئله کامال‬ ‫ان ها را از امادگی کامل دور کرده بود ولی درهرصورت‬ ‫این بازی انجام شــد و با اختــاف کم نتیجه را واگذار‬ ‫کردیم‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬ملی پوشان کشورمان خیلی خوب‬ ‫شروع کردند اما رفته رفته اشتباهاتی که در ترنور داشتند‬ ‫باعث شد تا برنده تیم حریف باشد‪ .‬در کوارترهای بعدی‬ ‫هم با دفاع خوب کار قابل دفاعی را از تیم شاهد بودیم‬ ‫اما بازهم از دست دادن توپ ها باعث می شد رقیب خیلی‬ ‫راحت به گل برسد‪ .‬اگر تعداد ترنورها کم می کردیم شاید‬ ‫نتیجه چیز دیگری بود‪ .‬حاتمی گفت‪ :‬دو بازی سخت در‬ ‫پیش داریم‪ .‬به نظرم بهتر است روی این موضوع تمرکز‬ ‫کنیم که اجازه ندهیم رقبا با اختالف زیاد برنده شــوند‪.‬‬ ‫حتــی مقابل امریکا هم اگر ترنورها را کم کنیم و اجازه‬ ‫ندهیم راحت به امتیاز برسند می توانیم نتیجه مناسبی را‬ ‫به دست بیاوریم و برای تیم ارزوی موفقیت دارم‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه | ‪ 5‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4129‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬مرداد ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪27Jul2021 | 4129‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫ای مردم! پروردگارتان را که شما و پیشینیان شما را افریده است‪ ،‬بپرستید تا با پرستیدن او پروا پیشه شوید‪.‬‬ ‫‪ ۲۱‬بقره‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫شـهردار سـابق اصفهـان‪ ،‬از چگونگـی مالکیـت ایـن‬ ‫نهـاد بر کارخانه زاینده رود و سرنوشـت ان پرده برداشـت؛‬ ‫کارخانـه ای کـه قرار بـود تـاالر فرهنگی هنـری اصفهان‬ ‫باشـد امـا قطعه قطعه شـد‪.‬‬ ‫محمدحسـن ملـک مدنـی کـه بیـن سـال های ‪۱۳۶۲‬‬ ‫تـا ‪ ۱۳۶۹‬شـهردار اصفهـان بـوده بـه ایسـنا می گویـد‪:‬‬ ‫کارخانـه زاینـده رود بـه لحـاظ نزدیکـی بـه رودخانـه‬ ‫زاینـده رود‪ ،‬قرارگیـری در کنـار بلـوار ایینه خانـه و پـل‬ ‫فردوسـی در موقعیـت مکانـی بسـیار ویژه ای قرار داشـت‬ ‫و گویـا درگذشـته های دور نیـز چنیـن قصـد و نیتی وجود‬ ‫داشـت کـه ایـن کارخانـه بـه یـک مـکان عمومـی برای‬ ‫شـهر تبدیـل شـود‪ .‬او ادامه می دهـد‪ :‬بعدهـا‪ ،‬درزمانی که‬ ‫مـن شـهردار اصفهان بـودم‪ ،‬با توجـه به این سـابقه برای‬ ‫کسـب مالکیـت کارخانه اقدام شـد و طی مراحـل قانونی‪،‬‬ ‫سـند ایـن کارخانـه به نـام شـهرداری اصفهان خـورد‪ .‬ان‬ ‫زمـان نفـس راحتی کشـیدیم کـه ایـن کارخانـه‪ ،‬باالخره‬ ‫مِلـک مـردم شـهر اصفهـان شـده بـود‪ .‬شـهردار سـابق‬ ‫اصفهـان تصریـح می کنـد‪ :‬مـن و هـم کارانـم در نظـر‬ ‫داشـتیم کارخانـه زاینـده رود را بـه تـاالر فرهنگـی هنری‬ ‫شـهر اصفهـان تبدیـل کنیـم‪ .‬حتـی مقدمـات برگـزاری‬ ‫مسـابقه طراحـی ان نیـز فراهـم شـد‪ ،‬چـون مـا در خیلی‬ ‫از ایـن طرح هـا بـه نتیجـه رسـیده بودیـم کـه خودمـان‬ ‫ان هـا را بـه یک مشـاور ندهیم‪ ،‬بلکه بـرای طراحی چنین‬ ‫مکان هایـی مسـابقه بگذاریـم و نمونه هایـش هـم موجود‬ ‫اسـت؛ مثـل بنـای یادبـود عالمـه امینـی در بـاغ غدیر و‬ ‫یـا ترمینـال کاوه و یکسـری طرح هـای دیگـر‪ .‬بـه همین‬ ‫دلیـل بـرای تبدیـل کارخانه زاینـده رود به تـاالر فرهنگی‬ ‫هنـری شـهر هم مقدمـات برگـزاری مسـابقه اماده شـده‬ ‫بـود‪ .‬اگرچـه ایـن مِلـک بـه نام شـهرداری بـود امـا هنوز‬ ‫تعـدادی کارگـر در بخشـی از ان مشـغول بـه کار بودنـد‪.‬‬ ‫کارخانـه پیر شـده بود و باید تخلیه می شـد تـا ما ملکمان‬ ‫را بگیریـم‪ .‬به زعـم ما نـود درصد کار انجام شـده بود ملک‬ ‫مدنـی بابیان ایـن جمله می افزایـد‪ :‬انجا ملک شـهرداری‬ ‫بـود‪ ،‬فقـط باید کسـانی که در ان مسـتقر بودند مـکان را‬ ‫تخلیـه می کردند اما سیاسـت مـا این بود که بـا رضایت و‬ ‫حفـظ منافع افرادی که انجا مشـغول هسـتند کارها انجام‬ ‫شـود نـه صرفاً بـا زور و ضـرب قانـون‪ .‬او می گویـد‪ :‬ان‬ ‫زمان سـید محمد خاتمی وزیر ارشـاد بود و در سـفری که‬ ‫بـه اصفهان داشـت‪ ،‬همراه بـا مرتضی کاظمـی که بعدها‬ ‫معـاون هنـری وزیـر ارشـاد شـد از کارخانـه زاینـده رود و‬ ‫محوطـه ان بازدیـد کـرد‪ .‬درخواسـت ما این بـود که ان ها‬ ‫هـم در جریـان ایـن پـروژه فرهنگـی قـرار بگیرنـد و هم‬ ‫وزیـر صنعـت کمـک کند تـا ایـن کارخانه طبق سـند در‬ ‫اختیـار شـهرداری قرار بگیـرد‪ .‬بدین ترتیـب‪ ،‬اقای خاتمی‬ ‫هـم بـه دنبـال ایـن بـود کـه کارخانه بـه تـاالر فرهنگی‬ ‫هنـری شـهرداری تبدیـل شـود‪ .‬شـهردار سـابق اصفهان‬ ‫یـاداور می شـود‪ :‬بـه جـد پیگیـر بـودم کـه سـند مالکیت‬ ‫شـهرداری بـر ایـن کارخانـه گرفتـه شـود؛ تـا حـدی که‬ ‫وقتـی یکـی از کارمنـدان اداره امالک سـند ایـن کارخانه‬ ‫را به عنـوان یـک مـژده بـه دفتر مـن اورد‪ ،‬بلند شـدم و او‬ ‫را بوسـیدم امـا در ادامـه‪ ،‬مسـئولیت مـن در اصفهـان بـه‬ ‫پایان رسـید‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کارخانه را کاسب کارانه قطعه قطعه کردند!‬ ‫ملـک مدنـی توضیـح می دهـد‪ :‬از اصفهـان بـه تهران‬ ‫رفتـم و فکر می کنم ان زمان مشـاور اقای کرباسـچی در‬ ‫شـهرداری تهـران بـودم و پروژه هـای این چنینـی زیاد بود‬ ‫کـه شـهردارهای بعـدی دنبال کننـد‪ .‬مدتی گذشـت و به‬ ‫خاطـر عالقـه ام از وضعیـت ایـن کارخانه خبـر می گرفتم‬ ‫کـه ناباورانـه مطلـع شـدم اسـتاندار‪ ،‬شـهردار اصفهـان و‬ ‫یکـی دو نفـر دیگر سـند این مـکان را برداشـتند و سـوار‬ ‫هواپیمـا شـدند و به شـاه عبدالعظیـم رفتنـد و ان را برای‬ ‫دانشـگاه حدیـث و توسـعه چنیـن امـوری تقدیـم اقـای‬ ‫ری شـهری کردنـد‪ .‬یـادم نیسـت اسـتاندار و شـهردار چه‬ ‫کسـانی بودنـد امـا می دانـم کـه زمـان اسـتانداری اقـای‬ ‫کرباسـچی نبـود و دقیقاً هم در زمان شـهردار بعـد از من‬ ‫نبـوده اسـت‪ .‬او می گویـد‪ :‬ناباورانـه این خبر به من رسـید‬ ‫و فکر کردم شـوخی اسـت امـا پیگیری کـردم و دیدم که‬ ‫نـه صحـت دارد‪ .‬یـادم هسـت بعـد از مدتـی بـه اصفهان‬ ‫امـدم و دیـدم تاجرمابانه و با دیـد منفعت طلبانه کارخانه را‬ ‫قطعه قطعـه کرده بودند‪ .‬شـهردار اصفهان در دهه شـصت‬ ‫تصریـح می کند‪ :‬بعد از گذشـت مدتی قیمـت ان محدوده‬ ‫متـری ‪ ۱۸۰‬هـزار تومان شـد‪ .‬حتـی اگر همـان زمان هم‬ ‫شـهرداری اصفهـان بـرای بـار دوم زمین هـای تکه تکـه‬ ‫کارخانـه را بـه قیمـت روز می خریـد ایـن پـروژه را نجات‬ ‫مـی داد و بـه نفـع مردم شـهر بـود‪ .‬حاال مقایسـه کنید که‬ ‫چـه قیمتی پیداکرده اسـت؛ البته خریدارها مقصر نیسـتند‪،‬‬ ‫ان هایـی مقصرنـد کـه ایـن خیانـت را در حـق اصفهـان‬ ‫کردنـد و منافـع مـردم را به حراج گذاشـتند‪.‬‬ ‫چاپ دوم‬ ‫شهرداری گوگد در نظر دارد به استناد مجوز شماره ‪ 141‬مورخه ‪ 1400/03/05‬شورای اسالمی شهر و نظریه‬ ‫کارشناس رسمی دادگستری شماره ‪ 1400/1‬مورخه ‪ ، 1400/03/11‬قطعه زمین واقع در ضلع شرقی پارک‬ ‫الله به مساحت تقریبی ‪ 5000‬متر مربع ‪ ،‬جهت تولید گل و گیاه و تولید چمن رولی و نشاء را به مدت ‪ 1‬سال‬ ‫بصورت اجاره از طریق مزایده و با مبلغ پایه ماهیانه ‪ 132/000/000‬ریال به اشــخاص واجد شرائط واگذار‬ ‫نماید‪ .‬لذا متقاضیان محترم می توانند پیشنهاد قیمت خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/05/13‬به دبیرخانه‬ ‫شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫* شرکت کنندگان باید ‪ %5‬مبلغ مزایده ( ‪ 6/600/000‬ریال) را به حساب سپرده شهرداری گوگد به شماره ‪0107391071003‬‬ ‫نزد بانک ملی شعبه گوگد واریز و همراه پاکت پیشنهادی به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫هزینه درج اگهی و ‪ ....‬بعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪( 57330020-21‬امور قرارداد های شهرداری) تماس‬ ‫حاصل نمایند‪.‬‬ ‫م الف‪1167797:‬‬ ‫حسین علی محمدی رزوه _ شهردار گوگد‬ ‫اگهی تجدید مزایده اجاره (نوبت چهارم)‬ ‫چاپ دوم‬ ‫شهرداری گوگد در نظر دارد به استناد مجوز شــماره ‪141‬مــورخ ‪ 1400/3/5‬شورای محترم اسالمی شهر‬ ‫گوگد نسبت به اجاره زمین معروف به کارواش به مساحت ‪ 2216‬متر مربع واقع در شهرک ولی عصر(عج)‬ ‫جنب سالن ورزشی انقالب با مبلغ پایه اجاره ماهیانه ‪ 13،500،000‬ریال معادل یک میلیون و سیصد و پنجاه‬ ‫هزار تومان از طریق مزایده به مدت یکسال به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬متقاضیان محترم میتوانند‬ ‫پیشــنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه ‪ 1400/5/13‬به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید‬ ‫دریافت نمایند‪.‬‬ ‫شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫شــرکت کنندگان باید ‪5‬درصد از مبلغ مزایده(‪)8،100،000‬را به حساب سپرده ‪ 0107391071003‬بنام شهرداری گوگد‬ ‫واریز و همراه پاکت پیشنهادی به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫هزینه درج اگهی در روزنامه به عهده برنده می باشد‪.‬‬ ‫متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪( 031-57330020-21‬امور قراردادهای شهرداری )‬ ‫تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫م الف‪1167791:‬‬ ‫حسین علی محمدی رزوه _ شهردار گوگد‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫چه کسی می داند که تو در پیله تنهایی خود تنهایی‬ ‫چه کسی می داند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی‬ ‫سهرابسپهری‬ ‫مهلت ارسال طرح به رویداد جایزه‬ ‫فناوری برنجکوب تا ‪ ۱۰‬مرداد تمدید شد‬ ‫‪ ÁÁ‬اگـر پاالیشـگاه واگذار می شـد صدماتش‬ ‫به مراتب کمتـر بود‬ ‫ملـک مدنـی یـاداور می شـود‪ :‬یک بـار کـه از یـزد به‬ ‫اصفهـان سـفر می کـردم و از جلـوی ایـن کارخانـه رد‬ ‫شـدم بـا دیـدن اهن هایـی کـه علـم شـده و کارخانـه را‬ ‫قطعه بنـدی کـرده بـود اشـک ریختـم‪ .‬بـه گمانـم اگـر‬ ‫بانـک ملـی یـا یکـی از بانک هـای دولتـی را واگـذار‬ ‫کـرده بودنـد‪ ،‬چنیـن صدمـه ای بـه شـهر اصفهـان نزده‬ ‫بودنـد‪ ،‬مـن به عنـوان کسـی کـه شـهردار بـوده ایـن را‬ ‫می گویـم کـه اگـر پاالیشـگاه را هم واگـذار کـرده بودند‬ ‫صدماتـش تـا این حـد غیرقابل جبران به شـهر نبود چون‬ ‫پاالیشـگاه‪ ،‬پاالیشـگاه اسـت‪ ،‬مالکیتش عوض می شـود‬ ‫و بیـرون شـهر هم هسـت امـا به قـول یکـی از معماران‬ ‫و شهرسـازهای معـروف‪ ،‬زمین هـای این چنینـی مثـل‬ ‫کارخانـه زاینـده رود می توانسـت مثـل یک جواهـر و یک‬ ‫قطعـه زینتـی بـر گـردن شـهر تجلی کنـد‪ .‬ایـن زمین ها‬ ‫در لوکیشـن های مختلـف بایـد بـه مصـرف عمـوم مردم‬ ‫می رسـید‪ .‬شـهردار سـابق اصفهان بـا ابراز تاسـف اظهار‬ ‫می کنـد‪ :‬ایـن اتفـاق شـوم افتـاد‪ ،‬پـروژه تـاالر فرهنگـی‬ ‫هنـری شـهر بـه فراموشـی سـپرده شـد و ایـن موقعیت‬ ‫اسـتراتژیک‪ ،‬از دسـت رفـت‪ .‬او می افزایـد‪ :‬بعد هم همین‬ ‫بلا را بـر سـر دو کارخانـ ه در چهاربـاغ بـاال اوردنـد‪ .‬بـه‬ ‫خاطـر منفعت هـای شـخصی ایـن دو مکان را کـه بیانگر‬ ‫تاریـخ ورود صنعـت و معمـاری جدیـد بـه اصفهـان بـود‬ ‫و موقعیـت بسـیار مناسـبی بـرای تبدیل شـدن بـه مکان‬ ‫فرهنگی داشـت‪ ،‬مثل گوشـت قربانی تقسـیم کردند و به‬ ‫اصفهـان صدمـ ه زدند‪.‬‬ ‫اگهی مزایده نوبت اول‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫برای ازادی الزم نیست زمین و اسمان را بخرید‪ ،‬تنها خودتان را‬ ‫نفروشید‪.‬‬ ‫نلسون ماندال‬ ‫سرنوشت تلخ کارخانه زاینده رود‬ ‫گروه نشریات‬ ‫معاون توســعه فناوری شــهرک علمی و تحقیقاتی‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬مهلت ارسال طرح به رویداد اعطای جایزه‬ ‫فناوری مرحوم دکتر مهدی برنجکوب در صنعت افتا تا ‪۱۰‬‬ ‫مرداد امسال تمدید شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬نخستین رویداد اعطای جایزه فناوری‬ ‫مرحوم دکتر مهدی برنجکوب در صنعت افتا (امنیت فضای‬ ‫تبادل اطالعات) شهریور امسال و همزمان با هجدهمین‬ ‫کنفرانــس انجمن رمز ایران در اصفهــان برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬مرحوم مهدی برنجکوب عضو هیئت علمی دانشگاه‬ ‫صنعتی اصفهان و از پیشــگامان توسعه دانش و فناوری‬ ‫بومی رمزنگاری و امنیت فضای تبــادل اطالعات (اَفتا)‬ ‫در کشــور بود که ســال ‪ ۱۳۹۶‬پس از تحمل یک دوره‬ ‫بیماری درگذشت‪ .‬سید محمد دخیل علیان افزود‪ :‬مهلت‬ ‫ارسال طرح و ایده ها به نخستین رویداد جایزه فناوری دکتر‬ ‫برنجکوب به دلیل فعال کردن هرچه بیشتر شرکت های‬ ‫فناور و نوپای فعال در زمینه امنیت اطالعات و حضور پویای‬ ‫ان ها تا دهم مرداد امسال تمدید شد‪ .‬او مهمترین هدف از‬ ‫برگزاری این رویداد را تشویق و حمایت از عالقه مندان به‬ ‫بخش امنیت فناوری اطالعات در کشورمان دانست و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬مخاطبان این رویداد شرکت های فناور و نوپای فعال‬ ‫و همچنین تیم های دانشجویی هستند که طرح و ایده ان ها‬ ‫به محصول یا خدمت قابل قبول تبدیل شده است‪ .‬دخیل‬ ‫علیان با تاکید بر اهمیت موضوع امنیت فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این حوزه در دنیا روزبه روز در حال گسترش‬ ‫است زیرا هر برنامه کاربردی روی سامانه های هوشمند و‬ ‫دیجیتــال نیاز به تامین امنیت دارد و بخش های مختلف‬ ‫زندگی با ان درگیر است مانند گوشی های هوشمند‪ ،‬امور‬ ‫بانکی و سرویس هایی مانند تاکسی اینترنتی‪ .‬او با اشاره به‬ ‫اینکه حوزه امنیت فضای تبادل اطالعات در دنیا طرفداران‬ ‫زیادی دارد و متخصصــان ان از اعتبار باالیی در جایگاه‬ ‫شغلی برخوردار هستند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬رویدادهایی مانند جایزه‬ ‫دکتر برنجکوب باهدف توسعه هرچه بیشتر این فناوری‬ ‫در کشــورمان و ترغیب شرکت ها و نخبگان فعال در این‬ ‫بخش برگزار می شود‪ .‬دخیل علیان بابیان اینکه عواملی‬ ‫مانند شیوع ویروس کرونا بر برگزاری رویدادهای مختلف‬ ‫در ‪ ۲‬سال اخیر تاثیر گذاشته است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با توجه به‬ ‫محدودیت های ناشی از کرونا نیاز به اطالع رسانی بیشتری‬ ‫درباره جایزه دکتر برنجکوب از طریق فضای مجازی داریم‬ ‫و امید است فعاالن این بخش استقبال بیشتری از رویداد‬ ‫داشته باشند‪ .‬رویداد ساالنه اعطای جایزه فناوری مرحوم‬ ‫دکتر مهدی برنجکوب در صنعت افتا به ابتکار چند نهاد‬ ‫ازجمله شهرک علمی و تحقیقاتی استان‪ ،‬دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهان و انجمن رمز ایران و همچنین خانواده او و شرکتی‬ ‫که توسط مرحوم برنجکوب پایه گذاری شد‪ ،‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫تکه های قاب صنایع دستی ایران‬ ‫سفال های کلپورگان و اللجین‪ ،‬کالش های مریوان‪،‬‬ ‫ملیله های زنجان‪ ،‬گلیم های سیرجان یا زیلوهای میبد‪،‬‬ ‫همگی تکه هایی از قاب بزرگ و ارزشمند صنایع دستی‬ ‫ایران اســت که هرکدام به ثبت جهانی رســیده اند و‬ ‫نمادی از عشق و هنر ایران زمین به شمار می روند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬گوشه گوشه این سرزمین جلوه گاه‬ ‫هنر است که حاصل زحمت دستانی است که باظرافت‬ ‫و مهارت تمام به کار می افتند تا نقشی در تابلوی هنر بر‬ ‫جا بگذارند‪ .‬از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب‪ ،‬اوازه‬ ‫هنر ایرانیان گوش جهان را می نوازد‪ ،‬شکوه و جالل ان‬ ‫زبان ها را بند می اورد و زیبایی های ان‪ ،‬چشم ها را خیره‬ ‫می کند؛ اما افسوس از این که هنوز هم هستند کسانی‬ ‫که کشور خود را نمی شناسند‪ ،‬قدرش را نمی دانند و مرغ‬ ‫همسایه برایشان غاز است! هنوز هم هستند کسانی این‬ ‫اوازه را نمی شــنوند‪ .‬صنایع دستی ایران ظهور شکوه و‬ ‫عظمت فرهنگ این کشور است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬از زخم تیغ تا خلق نبات‬ ‫شهر اباده اســتان فارس جایی برای جوالن نقش‬ ‫و نگارهای چوبین اســت که در سال ‪ ۱۳۹۷‬به عنوان‬ ‫پایتخت منبت جهان انتخاب شد‪ .‬منبت‪ ،‬هنری عجین‬ ‫بازندگی مردم اباده است و هنرمندان ان نقش پیچ وخم‬ ‫گل ها و گیاهان رنگین را بر تن خشــکیده چوب پیاده‬ ‫می کنند‪ .‬منبت هنری اســت که در ایران قدمتی چند‬ ‫هزارساله دارد و شــاید عمر ان در اباده به ‪ ۷۰۰‬سال‬ ‫برسد‪ .‬درختان گردو و راش‪ ،‬چنار و افرا خود را به دست‬ ‫هنرمندان این شــهر می سپارند و زخم تیغه را به جان‬ ‫می خرند تا هنری ماندگار و چشــم نواز چون سیمرغ‬ ‫افسانه ها خلق شود‪ .‬افرینشی باشکوه!‬ ‫‪ ÁÁ‬اللجین‪ ،‬سفره سفالی در شمال همدان‬ ‫در شــمال همدان و در شهرســتان بهار‪ ،‬شهری‬ ‫سفالی بر زمین ســفره پهن کرده است‪ .‬شهری که با‬ ‫قدمت صدها ساله اش خرابی ها و ویرانی های بسیاری‬ ‫را پشــت سر گذاشته و هر بار‪ ،‬به مثال همان سیمرغ‪،‬‬ ‫دوباره از نو متولدشــده است‪ .‬اللجین‪ ،‬در سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫عنوان شهر جهانی سفال را کسب کرد و با سفال هایش‬ ‫توانست هنر و اصالت را اثبات کند‪ ،‬هنری که به راستی‬ ‫حاصل نوازش و شــفقت است‪ ،‬حاصل عشق ورزی به‬ ‫خاک و گل و حاصل صبوری و شــکیبایی‪ .‬بااین وجود‬ ‫بســیاری از اهالی اللجین معتقدند این عنوان ان طور‬ ‫که بایدوشاید در عمل کمکی به اللجین نکرد و تاثیر‬ ‫چندانی نداشته است‪ .‬بلکه فقط نام این شهر را جهانی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬جامه رنگین زمین خشک‬ ‫در اب وهوای گرم و خشــک شــمال یزد‪ ،‬زمین‬ ‫جامه ای از جنس نخ و الیاف پنبه بر تن کرده اســت‪.‬‬ ‫جامه ای کــه زیلو نام دارد و در میبد یزد متولدشــده‬ ‫اســت‪ .‬شهری که ‪ ۷‬هزار سال قدمت دارد‪ .‬زیلو نوعی‬ ‫زیرانداز و کفپوش دســتباف است که با نخ پنبه بافته‬ ‫می شود که به علت خنکی پنبه‪ ،‬مناسب مناطق کویری‬ ‫است و شباهت زیادی به گلیم دارد‪ .‬بسیاری این هنر‬ ‫را تکامل یافته حصیربافی می دانند‪ .‬میبد یزد در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬به عنوان شــهر جهانی زیلوبافی انتخاب شــد‪.‬‬ ‫حرفه ای که ســال ها پیش راهی برای امرار و معاش‬ ‫خانواده هــا بود و به گونه ای خیال و فرهنگ‪ ،‬مذهب و‬ ‫ائین مردم یزد را در بطن خود جای می داد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬زنجان‪ ،‬شهر گره های نقره ای‬ ‫زنجان‪ ،‬شــهر جهانــی گره های نقــره ای‪ ،‬یعنی‬ ‫ملیله کاری اســت و از ســال ‪ ۱۳۹۸‬با این عنوان در‬ ‫جهان شناخته می شود‪ .‬زنجان شهری است که ملیله‬ ‫ســازی در ان از هزاره اول «هجری قمری» به عنوان‬ ‫هنر دستی بومی رواج داشته است‪ .‬هنرمندان زنجانی‬ ‫طرح های اسلیمی و منظم‪ ،‬مصنوعاتی شامل شمعدان‪،‬‬ ‫گلدان‪ ،‬ســرویس چایخوری‪ ،‬شــکالت خوری‪ ،‬قاب‬ ‫عکــس و انواع زیوراالت را بــا مفتول هایی از جنس‬ ‫نقره می ســازند و خانه ها و کاشــانه ها را با ان مزین‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫اغاز عملیات مرصاد در جنگ ایران و عراق‬ ‫بر اساس اعالم ستاد نانو؛‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬محصول‬ ‫پرکاربرد نانویی در‬ ‫کشاورزی روانه بازار‬ ‫شدند‬ ‫بر اساس اعالم ستاد نانو فناوری معاونت علمی‬ ‫ریاست جمهوری تاکنون بیش از ‪ ۵۰‬محصول‬ ‫پرکاربرد نانویی در کشاورزی روانه بازار شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬اگرچه کاربرد و اثربخشی‬ ‫فناوری نانو اغلب با پیشرفت های اینده در فناوری‬ ‫پزشکی و شیمی همراه است‪ ،‬اما موارد استفاده‬ ‫از ان بسیار ظریف تر و گسترده تر از ان است و‬ ‫کشاورزی یکی از حوزه هایی است که نانو فناوری‬ ‫توانسته کاربردهایش را در ان توسعه دهد‪ .‬نانو مواد‬ ‫و ساختارهای نانو با ویژگی های شیمیایی‪ ،‬فیزیکی و‬ ‫مکانیکی منحصربه فرد ‪-‬کاربردهای فراوانی یافته اند؛‬ ‫به عنوان مثال نانولوله های کربنی الکتروشیمیایی‬ ‫فعال‪ ،‬الیاف نانو و ذرات نانویی تنها بخشی از‬ ‫کاربردهای این فناوری به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬توســعه روزافــزون کاربردهــای‬ ‫نانو فناوری‬ ‫در کشورهای درحال توسعه‪ ،‬فناوری های نانو‬ ‫می تواند در چندین زمینه ازجمله امنیت غذایی‪ ،‬تولید‬ ‫نهاده های دام‪ ،‬طیور و ابزیان‪ ،‬سیستم های تولید‬ ‫برنج‪ ،‬زیست فناوری کشاورزی‪ ،‬مراقبت های بهداشتی‬ ‫حیوانات‪ ،‬کشاورزی دقیق و هوشمند‪ ،‬صنایع غذایی و‬ ‫استفاده از اب کاربردهای مهمی داشته باشد‪ .‬به تازگی‬ ‫حسگرهای بیوشیمیایی بسیار حساس با کمک نانو‬ ‫فناوری‪ ،‬تولید و استفاده شده اند‪ .‬این نانو حسگرها در‬ ‫کشاورزی به ویژه برای تجزیه وتحلیل خاک‪ ،‬سنجش‬ ‫و کنترل اسان مواد زیست شیمیایی‪ ،‬مدیریت و‬ ‫انتقال اب‪ ،‬سموم دفع افات و مواد مغذی‪ ،‬اثربخشی‬ ‫گسترده ای یافته اند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬حضور اثربخش نانو در بخش کشاورزی‬ ‫و غذا‬ ‫به طور خاص در کشاورزی‪ ،‬نواوری با توجه‬ ‫به پیش امدن چالش های جهانی ازجمله رشد جمعیت‪،‬‬ ‫تغییرات اب وهوا و دسترسی محدود مواد مغذی مهم‬ ‫گیاه مانند فسفر و پتاسیم از اهمیت برخوردار است‪.‬‬ ‫فناوری نانویی که برای تولید محصوالت کشاورزی‬ ‫اعمال می شود می تواند در رفع این مشکالت‪ ،‬نقشی‬ ‫اساسی داشته باشد‪ .‬یکی از کاربردهای ویژه نانو‬ ‫مواد در کشاورزی به کاهش کاربردهای محصوالت‬ ‫محافظت از گیاهان‪ ،‬به حداقل رساندن اتالف مواد‬ ‫مغذی در کود دهی و افزایش بازده از طریق مدیریت‬ ‫بهینه مواد مغذی منجر می شود‪ .‬باوجود ویژگی های‬ ‫دستگاه ها و ابزارهای فناوری نانو مانند نانوکپسول ها‪،‬‬ ‫ذرات نانو و حتی کپسیدهای ویروسی‪ ،‬نمونه هایی‬ ‫از موارد استفاده نانو فناوری برای کشف و درمان‬ ‫بیماری ها‪ ،‬افزایش جذب مواد مغذی توسط گیاهان‪،‬‬ ‫رساندن مواد فعال به مکان های خاص و فرایندهای‬ ‫تصفیه اب است‪.‬استفاده از نانو ذرات اختصاصی و‬ ‫هدفمند می تواند اسیب به بافت های گیاهی مفید‬ ‫و میزان مواد شیمیایی ازادشده در محیط را کاهش‬ ‫دهد‪ .‬دستگاه های مشتق از فناوری نانو همچنین در‬ ‫زمینه اصالح نباتات و تحول ژنتیکی مورداستفاده‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬نانو ذرات مشتق شده از زیست‬ ‫پلیمرها مانند پروتئین ها و کربوهیدرات ها با تاثیر کم‬ ‫بر سالمت انسان و محیط زیست به مرور در حال رایج‬ ‫شدن هستند و بر کاربردهای ان ها افزوده شده است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال نانو ذرات پایه نشاسته ای‪ ،‬به عنوان‬ ‫واسطه های غیر سمی به عنوان محرک زیستی به طور‬ ‫گسترده مورداستفاده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تولید نانو کامپوزیت از پسماندهای‬ ‫کشاورزی‬ ‫در سال های اخیر‪ ،‬پسماندهای کشاورزی به عنوان‬ ‫منبع مواد تجدید پذیر موردتوجه قرارگرفته اند تا‬ ‫جایگزین منابع فسیلی برای تولید فراورده های‬ ‫مختلف و پایه نفتی شوند‪ .‬نانو کامپوزیت های‬ ‫مبتنی بر مواد زیستی در مقایسه با مواد میکرو و‬ ‫ماکرو کامپوزیت سنتی دارای خواص درخور توجهی‬ ‫هستند و عالوه بر این‪ ،‬تولید ان ها پایدارتر است‪.‬‬ ‫امروزه بسیاری از فرایندهای تولید برای استحصال‬ ‫نانو کامپوزیت های مفید از مواد پسماند کشاورزی در‬ ‫دست توسعه است‪.‬‬ ‫اگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت حمل و نقل گسترش بار لنجان (سهامی خاص)به شماره ثبت ‪ 44‬و شناسه ملی ‪10260049220‬‬ ‫بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مزبور و یا نمایندگان قانونی انها با رعایت مفاد اساسنامه شرکت دعوت میشود در جلسه‬ ‫مجمع عمومی فوق العاده شرکت حمل و نقل گسترش بار لنجان (سهامی خاص) در ساعت ‪ 08:00‬صبح روز دوشنبه ‪ 1400/05/18‬در‬ ‫محل شرکت برگزار می گردد‪،‬حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت ‪ 08:00‬صبح ‪،‬مورخ ‪1400/05/18‬‬ ‫‪.1‬تغییر ادرس محل شرکت(اصالح ماده ‪ 4‬اساسنامه)‬ ‫‪.2‬سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد‪.‬‬ ‫هیات مدیره شرکت حمل و نقل گسترش بارلنجان(سهامی خاص)‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!