روزنامه اصفهان امروز شماره 4128 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه اصفهان امروز شماره 4128

صفحه بعد

روزنامه اصفهان امروز شماره 4128

روزنامه اصفهان امروز شماره 4128

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫دوشنبه ‪ 04‬مرداد ‪ 15 |1400‬ذی الحجه ‪ |26Jul2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4128‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫سوژه های تکراری بالی‬ ‫جان کمدی ایرانی‬ ‫فیلم های سینمایی کمدی که هر ازچندگاهی در صدر فروش‬ ‫گیشه سینماییقرارمی گیرند‪،‬غالبًادرون مایه ها‪،‬سوژه هاوحتی‬ ‫بازیگرانیکسانیرابهکارمی گیرندوبعضًابااقبالمخاطبانهم‬ ‫روبرو می شوند؛ اما سوال اینجاست که به یک موضوع‪ ،‬چند بار‬ ‫می توانخندید؟‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫خطری که فراتر از زلزله است‬ ‫اصفهان نماد فرونشست زمین در کشور‬ ‫ازانجایی که فرونشست زمین بر اثر افت سطح اب های زیرزمینی اتفاق می افتد بنابراین فرونشست در یک سطح وسیع در اغلب‬ ‫دشت ها و زمین های هموار کشورمان در حال رخ دادن است‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫انتقال «ذوب» از‬ ‫فرابورس به بورس به‬ ‫زودی نهایی می شود‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫ستاد کرونا‬ ‫تصمیم گیرندهتعطیلی‬ ‫اخر هفته اصفهان‬ ‫برای نخستین بار در فصل کاهش الودگی برای اصفهان در کشور رقم خورد‬ ‫تخصیص ندادن اعتبار‬ ‫به الوده ترین شهر ایران‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫هشدار روسای‬ ‫بیمارستان هایاصفهان‬ ‫برای شرایط بحرانی‬ ‫کرونا‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫سویه ای با قدرت انتقال باالتر‬ ‫کرونا دلتا میزبان‬ ‫کودکان و جوانان است‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫گلری که سپاهانی ها حسرتش را خواهند‬ ‫خورد‬ ‫خداحافظیتلخنیازمند‬ ‫شجهان‬ ‫بانق ‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫ُ‬ ‫دنیای پر راز رمزارزها‪ ،‬جهان نوین درامدزایی‬ ‫کشـورها نـگاه حاکمیت بـه موضوعات گوناگـون عموما نگاهـی اجرایی و‬ ‫قانـون گـذاری اسـت و ایـن وظیفـه اعضا علمی کشـور اسـت تـا در حوزه‬ ‫رمـز ارزهـا نـگاه و مسـیر صحیح را بـه حاکمیت تزریـق کنند‪.‬‬ ‫او خاطرنشـان کـرد‪ :‬اگـر این قانـون گذاری در کشـور صـورت نگیرد‬ ‫و جوامـع علمـی خـوراک اسـتفاده از ایـن ظرفیـت را بـه مراجـع باالیـی‬ ‫نرسـانند باعـث می شـود که قانون گذاری درسـتی نداشـته باشـیم‪ .‬ثانی‬ ‫مقـدم بـا بیـان اینکـه در جامعـه امـروز تماما افـکار در حـوزه رمـز ارزها‬ ‫معطـوف به بخش اسـتخراج اسـت تصریح کـرد‪ :‬در حوزه رمـز ارز بخش‬ ‫اسـتخراج از جنبـه مصرف انرژی بیشـتر هزینه بر اسـت و همین موضوع‬ ‫باعـث شـده اسـت از سـمت حاکمیـت نـگاه منفی نسـبت بـه ایـن بازار‬ ‫مالـی صـورت گیرد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در کشـور دو سـال پیش توسـط هیات‬ ‫دولـت مصوبـه ای تصویب شـد کـه فعالیت رمـز ارزهـا را ازاد عنوان می‬ ‫کـرد و بـرای اسـتخراج باید مجوز صادر شـود این در حالی اسـت که طی‬ ‫دو سـال گذشـته تعـداد چندانی مجـوز صادر نشـده و این موضوع ریشـه‬ ‫در سـیاه نمایـی برخـی از نااگاهـان به بحث اسـتخراج رمز ارزهـا و تاکید‬ ‫بـر مصـرف زیـاد بـرق توسـط ماینرهـا دارد‪ .‬ثانی مقـدم افزود‪ :‬در کشـور‬ ‫تمـام ایـن موارد و حواشـی کـه برخی ریشـه در واقعیت ندارد باعث شـده‬ ‫از محاسـن و فواید زیاد ارز دیجیتال غفلت شـود‪ .‬او افزود‪ :‬در کشـورهای‬ ‫پیشـرفته در حـوزه ارزهـای دیجیتـال موضـوع اسـتخراج دیگـر مطـرح‬ ‫نیسـت و الیـه هـای کاربـردی تـر و اسـتفاده از ایـن ظرفیت بـرای حل‬ ‫مشـکالت اقتصـادی در سـطح خرد و کالن بهـره برداری می شـود‪ .‬این‬ ‫تحلیلگـر بـازار ارزهای دیجیتال در مورد نحوه اسـتفاده سـایر کشـورها از‬ ‫ایـن بـازار توضیح داد‪ :‬بـه طور مثال کشـورهایی همچون روسـیه و چین‬ ‫تلاش میکننـد تعاملات و تبـادالت دوجانبـه خـود را بـا بهره گیـری از‬ ‫رمزهـا و فاصلـه گررفتـن از دالر بـه نتیجـه برسـانند این روند مـی تواند‬ ‫قدرت تسـلط و وابسـتگی دالر را در بازار تجاری کشـورها کاهش دهد‪ .‬او‬ ‫بـا بیـان اینکـه در صورتی که اطالع و اگاهی صحیح نسـبت بـه ارزهای‬ ‫دیجیتـال در میـان دولتمردان وجود نداشـته باشـد نمی توانیـم انتظار حل‬ ‫مشـکالت اقتصـادی خـرد و کالن کشـور از ایـن کانـال عملـی نخواهد‬ ‫بـود گفـت‪ :‬میتـوان از طریـق رمـز ارزها مقابله بـا تحریم ها را در دسـتور‬ ‫کار داشـته باشـیم امـا بایـد ابتدا هیات هـای علمی به اتحـاد فکری الزم‬ ‫برسـند و بـا ایجاد شـرکت هـای دانش بنیـان طرح های علمـی در زمینه‬ ‫اقتصـاد کالن بـه دولـت تحویل دهند تا شـاهد اتفاقات مطلـوب در حوزه‬ ‫اقتصـاد خـرد و کالن بـود‪ .‬او سیسـتم ارزهـای دیجیتـال را غیرمتمرکـز‬ ‫دانسـت و بیان داشـت‪ :‬شـرکت هایی که دارای سیسـتم متمرکز هسـتند‬ ‫هر لحظه امکان هک شـدن و دسترسـی و سواسـتفاده از انهـا وجود دارد‬ ‫ایـن در حالی اسـت که سیسـتم هـای غیرمتمرکـز بر بسـتر بالکچین از‬ ‫ایـن اسـیب بـه دور هسـتند‪ .‬این مـدرس رمز ارزهـا عنوان کرد‪ :‬اسـتفاده‬ ‫از رمـز ارزهـا و تغییـر رویکـرد از سیسـتم هـای متمرکـز بـه غیرمتمرکز‬ ‫تـا حـد زیـادی باعث کاهش مصـرف انـرژی خواهد شـد‪ .‬در ادامـه او به‬ ‫اپلیکشـین هایـی کـه بـه صـورت روزانـه از انهـا اسـتفاده می کنیـم نیز‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬در بحث اقتصاد خرد اگر این اپلیکیشـن ها سیسـتم‬ ‫خـود را بـه سـمت بالکچین هدایت کننـد اثرات بهتری را شـاهد خواهیم‬ ‫بـود ‪ .‬ثانـی مقدم گفـت‪ :‬هر علم جدیدی کـه در عرصه بیـن الملل ایجاد‬ ‫مـی شـود بایـد به سـرعت به جزییات ان مسـلط شـویم و قانـون گذاری‬ ‫دقیـق در ان حـوزه را بـا جدیـت دنبـال کـرد تـا بتوانیـم با قـدرت یافتن‬ ‫در ان عرصـه و نقـش افرینـی جهانـی توان کشـور را در چانـه زنی های‬ ‫بین المللـی افزایـش دهیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رمز ارز فناوری مالی اینده است‬ ‫عضـو رسـمی انجمـن بالکچیـن ایـران در مـورد ورود رمـز ارزهـا بـه‬ ‫بـازار تجـاری و تاثیـرات ان هـا گفـت‪ :‬در هـر صنعـت فنـاوری جدیـدی‬ ‫ورود می کنـد و به مـرور تکامـل پیـدا خواهـد کـرد در ادامـه تکامل صنعت‬ ‫اقتصـادی و پولـی و بانکـی دنیـا به ایـن موضـوع احتیاج داشـتیم که یک‬ ‫سـری باگ هـا و خالهـای فنـاوری گذشـته برطـرف شـود کـه رمـز ارزها‬ ‫بهتریـن گزینـه بوده انـد‪ .‬حمیدرضـا اقایـی اظهار کـرد‪ :‬در اقتصـاد ازاد باید‬ ‫بـه سـمت خـارج شـدن از سیسـتم و چرخـش مالـی متمرکز حرکـت کرد‬ ‫تـا بتوانیـم بخش زیـادی از مشـکالت اقتصـادی را برطرف کنیـم‪ ،‬اقتصاد‬ ‫و نظـام مالـی ازاد حامـی مصرف کننـده اسـت‪ .‬مسـئول کارگـروه رمـز ارز‬ ‫و بالکچیـن اتـاق بازرگانـی اصفهـان افـزود‪ :‬بـرای نخسـتین بـار شـرایط‬ ‫مسـاوی بـرای کشـور فراهم شـده کـه هـم پای سـایر کشـورها بتوانـد از‬ ‫]عکس ‪ :‬عطیه جویره ‪ /‬ایمنا[‬ ‫پاالیشگاه اصفهان با‬ ‫تولید ‪ ۳۰‬نوع فراورده‬ ‫نفتی رتبه اول در تنوع‬ ‫تولید را دارد‬ ‫ارزهـای دیجیتـال کـه بـا عناویـن رمـز ارزهـا‪ ،‬ارز الکترونیـک یـا‬ ‫کریپتوکارنسـی و چندیـن و چنـد عنوان دیگر شـناخته می شـوند‪ ،‬پول های‬ ‫غیـر فیزیکـی هسـتند کـه از سـال ها پیـش در دنیـا شـکل گرفـت و حاال‬ ‫در کشـورهای مختلـف رواج و حواشـی خاصـی پیداکـرده اسـت‪ .‬هرچنـد‬ ‫بحـث ارزهـای دیجیتـال سال هاسـت در کشـورهای اروپایـی و امریکایی‬ ‫فعالیـت دارد‪ ،‬امـا هنـوز هم بـا چالش که چگونه بـا رمـز ارز و پرداخت های‬ ‫دیجیتـال بایـد رفتـار کننـد‪ ،‬مواجه هسـتند‪ .‬رویکرد کشـورها تابه حـال در‬ ‫رابطـه بـا رمـز ارزهـا متفـاوت بوده اسـت امـا بانک هـای مرکـزی در دنیا‬ ‫در چنـد سـال گذشـته اقـدام بـه وضع قوانینـی برای نظـارت بر رمـز ارزها‬ ‫کردنـد‪ .‬رمـز ارز یـا پـول دیجیتـال بـه بـازار داغـی میـان مـردم دنیـا بدل‬ ‫شـده که هرکسـی بـا اندکـی گفت وشـنود قصـد خریدوفـروش در فضای‬ ‫گسـترده پـول دیجیتالـی بـا انـواع رمـز ارز را دارد امـا نکتـه حائـز اهمیت‬ ‫اینجاسـت کـه باید بـرای ورود بـه این بازار کـه مانند بازارهـای مالی دیگر‬ ‫ریسـک هایی هـم بـه همـراه دارد‪ ،‬به قـدر کافـی مطلـع و اگاه بـود‪ .‬بانک‬ ‫مرکـزی ایـران نیـز به تازگـی به ارزهـای دیجیتال توجه نشـان داده اسـت‬ ‫و قصـد دارد نظـارت خـود بـر فعالیت هـای مالی مربـوط به این رمـز ارزها‬ ‫را افزایـش دهـد و حتـی رمـز ارز ملی تولیـد کند‪ .‬کاربـرد و اثرگـذاری رمز‬ ‫ارزهـا تنهـا در همیـن چند مـورد خالصه نمی شـود‪ ،‬حتما تاکنـون اخباری‬ ‫مبنـی بر تحریم شـدن یک کشـور شـنیده اید‪ .‬به طـور مثـال ایاالت متحده‬ ‫روابـط مالـی کشـورهای جهـان بـا ایـران را تحریـم کـرده و بسـیاری از‬ ‫کشـورهای جهـان نمی تواننـد نقل وانتقـال پـول به ایران را داشـته باشـند‪.‬‬ ‫شـاید یکی از مهم تریـن کاربردهای ارز دیجیتال همیـن دور زدن تحریم ها‬ ‫باشـد‪ .‬بنابرایـن رمـز ارزهـا بـرای ایـران می تواند یـک عامل تسـهیلگر در‬ ‫دور زدن تحریم ها محسـوب شـود‪ .‬به اعتقاد کارشناسـان‪ ،‬اشـتغال زایی در‬ ‫صنعـت رمـز ارز و ارزهای دیجیتال باالسـت بطوریکـه فارغ التحصیالن در‬ ‫رشـته های مختلـف مانند کامپیوتـر‪ ،‬نرم افزار و سـخت افزار‪ ،‬صنایع‪ ،‬فناوری‬ ‫اطالعـات و ارتباطـات‪ ،‬مدیریت‪ ،‬مدیریت مالی و بسـیاری رشـته های دیگر‬ ‫می تواننـد در ایـن صنعت شـاغل شـوند‪ .‬از سـوی دیگـر بایـد پذیرفت که‬ ‫یکـی از بهتریـن راهکارهـای دور زدن تحریم هـا‪ ،‬بها دادن بـه صنعت رمز‬ ‫ارز و اسـتخراج ارزهـای دیجیتـال اسـت و ایـن خود بـه ارتقـای اقتصادی‬ ‫کشـور می انجامد‪ .‬توسـعه اقتصادی‪ ،‬جهش تولید و مانع زدایی و پشـتیبانی‬ ‫از تولیـد همـواره در بیانـات رهبـر معظـم انقلاب وجـود داشـته اسـت و‬ ‫امسـال نیز ایشـان تاکیدی جدی بر ارتقای تولید و کسـب وکار داشـته اند و‬ ‫بی شـک حمایـت فناوری های نوین در ابعاد مختلـف و در زیرمجموعه های‬ ‫ان به تحقق شـعار سـال منجر خواهد شـد‪ .‬توسـعه شـهرک های صنعتی‬ ‫مرتبط با رمز ارز مانند شـهرک اسـتخراج شـهرک رمز ارز شهرستان فریدن‬ ‫گامـی موثر در توسـعه و شـکوفایی دیگـر صنایع و بهبود وضعیت اشـتغال‬ ‫خواهـد داشـت که بـه گفته مسـئوالن امر بـه درامدزایی هرچه بیشـتر ان‬ ‫خطـه منجـر می شـود‪.‬برای اشـنایی دقیق تـر و بهتر بـا رمز ارزهـا و دنیای‬ ‫پررمـزوراز رمـز ارزهـا بـا چنـد کارشـناس و فعـال ایـن بـازار داشـته ایم تا‬ ‫بسـیاری از ابهامـات ایـن بازار تـا حدودی رفع شـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ضرورت نگاه علمی به رمز ارزها‬ ‫یـک تحلیلگـر و مـدرس بلاک چیـن و ارزهـای دیجیتـال ورود اعضا‬ ‫علمـی کشـور را بـه موضوع رمـز ارزها ضرورتی دانسـت که مغفـول مانده‬ ‫اسـت و بایـد بـه صـورت ویژه بـه ان توجه کـرد‪ .‬به گفته امیرحسـین ثانی‬ ‫مقـدم کارشـناس ارشـد توسـعه و برنامـه ریزی اقتصـادی عمومـا در همه‬ ‫توزیع سه میلیون و‬ ‫‪ 540‬هزار لیتر اب بین‬ ‫شهروندان در مناطق‬ ‫دچار تنش ابی‬ ‫یادداشت روز‬ ‫ظلم ماندگار‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫صنعتـی در راسـتای ارتقا اقتصـاد خود بـدون تهدید و تحریـم بهره برداری‬ ‫داشـته باشـد چراکـه در سیسـتم غیرمتمرکز بـازار رمـز ارزها هیـچ قدرتی‬ ‫نمی توانـد محدودیتـی بـرای سـایر کشـورها اعمـال کنـد‪ .‬او بـا اشـاره به‬ ‫اینکـه وقتـی در مـورد فضـای غیرمتمرکـز صحبت می شـود ذهن بیشـتر‬ ‫بـه سـمت موضوعاتـی کـه قـدرت در ان نفـوذ دارد هدایت می شـود بیان‬ ‫داشـت‪ :‬یکـی از حوزه هایی کـه قدرت بسـیار در ان نفوذ دارد بورس اسـت‬ ‫چنـد وقـت پیش بخش زیادی از سـرمایه مردم توسـط بـورس از بین رفت‬ ‫پیشـنهاد می شـود بـا افزودن رمـز ارزها به بازار بورس سـرمایه سـهام داران‬ ‫نه تنهـا از ایـن بـازار خارج نمی شـود بلکه باعث گـردش و سـوددهی ان ها‬ ‫نیـز می شـود و شـاخص را ارتقـا می دهد‪.‬اقایی ادامـه داد‪ :‬اسـتفاده از همین‬ ‫سـرمایه ها و سـوق دادن ان هـا بـه سـمت تولیدی هـای داخلـی می توانـد‬ ‫اقتصـاد کشـور را تا حـد زیادی ارتقـا دهـد‪ .‬او اموزش را مولفه ای اساسـی‬ ‫دانسـت و عنـوان کرد‪ :‬موضوع مهـم در حوزه رمز ارزها اینکـه باید اموزش‬ ‫را در اولویـت قـرارداد‪ .‬اقایـی در مورد تاثیر رمز ارزها بر اشـتغال گفت‪ :‬قطع‬ ‫به یقیـن تولیـد رمـز ارزهـا خود یـک صنعـت و کارخانـه به حسـاب می اید‬ ‫کـه متناسـب بـا تاثیـرات مثبتی کـه در صنایع دیگـر رخ می دهـد می توان‬ ‫از ایـن بـازار نیـز توقع داشـت‪ .‬او بـا انتقاد از اینکه برخی رشـد رمـز ارزها را‬ ‫عاملـی بـرای تعطیلی سـایر صنایـع به حسـاب می اورند تصریح کـرد‪ :‬ارتقا‬ ‫جایـگاه رمـز ارزهـا هیچ گاه تعطیلی سـایر صنایـع را در پی نخواهد داشـت‬ ‫بلکه می تواند جبران خسـارت اقتصاد بیمار کشـور باشـد‪ .‬مسـئول کارگروه‬ ‫رمـز ارز و بالکچیـن اتـاق بازرگانـی اصفهـان عنـوان کرد‪ :‬دولـت می تواند‬ ‫بـا بهره گیری از سـوخت های فسـیلی تولید رمـز ارزها را در دسـتور کار قرار‬ ‫دهـد و در خـارج از کشـور بـه فروش برسـاند‪ ،‬در اینده نزدیک کشـورها به‬ ‫سـمت جنـگ بر سـر تصاحـب بیتکویـن خواهند رفـت چراکـه عرضه کم‬ ‫اسـت و تقاضـا بسـیار زیاد اسـت‪ .‬ایـن کارشـناس بـازار ارزهـای دیجیتال‬ ‫اقتصـاد را پشـتوانه کشـورها دانسـت و گفـت‪ :‬در حـوزه رمز ارزهـا با توجه‬ ‫بـه شـعار سـال می توانیـم مانع زدایی های بسـیار زیادی داشـته باشـیم در‬ ‫حـال حاضـر تجار ایرانی بـه دلیل تحریم هـا نمی توانند پول مبـادالت خود‬ ‫را بگیرنـد اسـتفاده از فضـای ارزهـای دیجیتال تا حد زیادی این مشـکل را‬ ‫حـل خواهـد کـرد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬هجرت به سـمت قراردادهای هوشـمند و‬ ‫تاسـیس اتـاق بازرگانی بر اسـاس بالکچیـن همچنین اسـتفاده از تبادالت‬ ‫مالـی رمـز ارز بـر بسـتر قراردادهـای هوشـمند دو رویکـرد مهم به حسـاب‬ ‫می اینـد کـه تاثیـرات مثبـت بـر روند بهبـود تولید داخلـی و صـادرات و در‬ ‫ادامـه ارزاوری خواهـد داشـت‪ .‬اقایـی توضیـح داد‪ :‬یکـی از موضوعات که‬ ‫کشـور ما می تواند مدنظر قرار دهد و افزایش ارزاوری داشـته باشـد صنعت‬ ‫پاک گردشـگری اسـت توریسـت ها تا میـزان معلوم و مشـخص می توانند‬ ‫تبـادل مالـی داشـته باشـند درصورتی کـه بـه سـمت بـازار رمـز ارز هدایت‬ ‫شـویم ایـن روند تسـهیل می شـود‪ .‬او بابیـان اینکه رمـز ارز فنـاوری مالی‬ ‫اینـده اسـت بیـان داشـت‪ :‬در اینده دیگـر پولی تحـت عنوان ریـال و دالر‬ ‫و ‪ ...‬نخواهیـم داشـت و تبـادالت بـه سـمت ارزهای دیجیتـال خواهد رفت‬ ‫در کشـور نیـز بـرای موفقیـت بیشـتر بایـد ورود تخصصـی بـه ایـن حوزه‬ ‫شـروع شـود‪ .‬تلفیـق فناوری هـای بالکچین هـوش مصنوعـی و اینترنت‬ ‫اشـیا دنیـای بسـیار جـذاب و حرفـه ای در چند سـال اینده بـرای همه رقم‬ ‫خواهـد زد‪ .‬شـرکت ها بـرای موفقیت در بـازار پیچیده و پویا‪ ،‬عنوان شـغلی‬ ‫مشـاور اقتصـاد دیجیتال را به دلیل هجرت به سـمت اقتصـاد دیجیتال باید‬ ‫در چـارت سـازمانی خـود تعریف کنند‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه | ‪ 4‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4128‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1882‬‬ ‫ظلم ماندگار‬ ‫حسن روانشید|تابه حال بارها به عبارت «میراث‬ ‫ماندگار» برخورد کرده ایم و از شنیدن یا خواندن نام‬ ‫ان لذت برده ایم اما امروز نوبت خواندن تراژدی «ظلم‬ ‫ماندگار» به کسانی است که تولید ارزاق جامعه را در‬ ‫دست دارند‪ .‬ان ها زمانی که هریک از ما در شهرها‬ ‫خواب صبحگاهی را طی می کنیم مزارع را بیل می زنند‬ ‫و ابیاری می کنند تا دسترنج و عصاره وجودشان غذای‬ ‫جسم ما باشد اما زهی تاسف که نمک خورده و نمکدان‬ ‫را می شکنیم! سوال اینجاست که چرا حق مسلم یک‬ ‫کشاورز باید در جیب واسطه ها برود و او دو سال تمام‬ ‫معطل دریافت تراکتور تولید داخل بماند که حق مسلم‬ ‫اوست درحالی که بازار ازاد پر از این محصول صنعتی‬ ‫است و می تواند به قیمت ازاد ‪ 420‬میلیون تومان حتی به‬ ‫طریق انالین و تحویل در محل خریداری نماید؟! کارخانه‬ ‫سازنده‪ ،‬کشاورز را چند سال پشت درهای بسته نگه‬ ‫می دارد تا مجبور شود از تسهیالت بانکی استفاده و بهره‬ ‫پرداخت نماید و یکی از قطعات ضمیمه را که بی نیاز از ان‬ ‫است را هم به قیمت هشتاد میلیون تومان بخرد تا بتواند‬ ‫تراکتور هم دریافت کند‪ .‬اینجا هم مانند کارخانه های‬ ‫خودروساز اپشن نقش مهمی را در تسهیل معامله بازی‬ ‫می کند! اگرچه اجرای این سناریو ادامه دارد تا پس از دو‬ ‫سال کشاورز نه تنها به تراکتور دسترسی پیدا نکند بلکه‬ ‫برای اعاده پول واریزی هم به روش خودروسازان جواب‬ ‫سرباال بدهند! کشاورزی که این روزها زمین خود را به‬ ‫علت معضالت بی ابی با اشک چشم ابیاری می کند و‬ ‫کارخانه خصولتی تراکتورسازی همچنان مصر است تا‬ ‫محصوالتش را از طریق بازار ازاد عرضه نماید ایا محق‬ ‫نیست که دست از این کار دشوار و کمرشکن برداشته‬ ‫و عطای پرزحمت را به لقایش ببخشد؟! بازرگان‪ ،‬عضو‬ ‫نظام صنفی کشاورزی‪ ،‬بازار سیاه تراکتور را به دلیل‬ ‫نحوه غلط تولیدات شرکت تراکتورسازی عنوان کرد که‬ ‫راه اشتباه خودروسازان را در فروش محصول در پیش‬ ‫گرفته اند و ما بر اساس قانون از کشاورزان دفاع می کنیم‬ ‫ولی تغییری ایجاد نمی شود‪ .‬امروز ‪ 550‬هزار دستگاه در‬ ‫اراضی کشاورزی ناوگان تراکتور را تشکیل داده است‬ ‫که برای بازسازی‪ ،‬نیازمند ‪ 8‬تا ‪ 9‬هزار دستگاه جدید‬ ‫می باشد‪ .‬سازنده تراکتور ایرانی تولیدی ‪ 30‬هزار دستگاه‬ ‫به صورت اسمی و ظرفیت ‪ ۵۰‬درصدی دارد که مدعی‬ ‫شده امسال همه ‪ 30‬هزار دستگاه را به کشاورزان تحویل‬ ‫خواهد داد و باید به ‪ 30‬هزار روستا تعلق گیرد اما به‬ ‫بعضی استان ها تحویل نمی دهند و بالطبع کار به بازار‬ ‫سیاه و شبکه مافیا و فساد کشیده می شود تا وضعیت‬ ‫موجود تراکتور همچون شرکت ایران خودرو شود که‬ ‫هرکس ثبت نام کرد تراکتور دریافت کند ولی به کشاورز‬ ‫واقعی نرسد! اگرچه این محصول در سایت فروش ‪310‬‬ ‫میلیون تومان قیمت گذاری شده است اما در بازار ازاد‬ ‫تا ‪ 600‬میلیون تومان دست به دست می شود تا راهکار‬ ‫نهایی نیازها بررسی شود که به نظر می رسد در این میان‬ ‫هدف حفظ منافع گروهی خاص باشد! کامبیز عباسی‬ ‫رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫می گوید‪ :‬ساالنه حدود ‪ ۱۵‬الی ‪ 20‬هزار دستگاه تراکتور‬ ‫تولید می شود که خوشبختانه در دو سال اخیر ‪ 27‬هزار‬ ‫دستگاه در اختیار کشاورزان قرار گرفته و حتی ‪ 50‬دستگاه‬ ‫از ان هم به بازار نشت نکرده است‪ ،‬البته مدیرعامل‬ ‫شرکت تراکتورسازی تبریز در ارتباط با شبکه دوم سیمای‬ ‫جمهوری اسالمی اظهار داشته‪ :‬ظرفیت اسمی و ظرفیت‬ ‫تولید این شرکت در سال ‪ ۹۹‬به ‪ 30‬هزار دستگاه رسید‬ ‫درحالی که سال قبل از ان ‪ 22‬هزار دستگاه بوده و حدودًا‬ ‫‪ 26‬هزار دستگاه تراکتور وارد بازار شده است‪ ،‬این در‬ ‫حالیست که تقاضا واقعی برای این وسیله بیش از ‪ 11‬هزار‬ ‫دستگاه نبوده است! حال انکه محمود بازرگان هنوز هم‬ ‫مدعی است ایرادات موجود در مکانیزاسیون توزیع تراکتور‬ ‫دستپخت زیرمجموعه وزارتخانه متولی در کشور می باشد‬ ‫که صدای کشاورزان را دراورده است‪ .‬از سویی حمیدرضا‬ ‫نامی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین های‬ ‫کشاورزی مدعی است رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون‬ ‫وزارت کشاورزی عادت دارند همه چیز را کتمان کنند‬ ‫که معتقدند هیچ گونه نشتی از تراکتورهای تولیدشده در‬ ‫بازار نیست بلکه همه تولیدکنندگان گران فروش و دالل‬ ‫هستند‪ .‬ازاین جهت سهمیه بندی فروش که مرکز توسعه‬ ‫مکانیزاسیون جهاد کشاورزی ایجاد کرده سبب صف های‬ ‫خرید تراکتور شده و همین صف هاست که ایجاد قیمت‬ ‫کاذب در بازار می نماید‪ .‬از سویی رئیس مرکز توسعه‬ ‫مکانیزاسیون جهاد کشاورزی اعتقاد دارد کسانی که‬ ‫زمین بیشتری دارند در اولویت خرید هستند و هرکس‬ ‫که تراکتوری دریافت می کند تا سه سال حق دریافت‬ ‫دوباره ندارد که در حال حاضر تقاضا بیش از تولید گردیده‪،‬‬ ‫به گونه ای که سال گذشته حدود ‪ 3‬هزار دستگاه تراکتور‬ ‫پیش فروش شده است‪ .‬حجت االسالم ازادیخواه عضو‬ ‫کمیسیون کشاورزی مجلس دراین ارتباط می گوید‪« :‬تنها‬ ‫کاری که کمیسیون کشاورزی در راستای تولید و توزیع‬ ‫و قیمت گذاری تراکتور انجام داده اینست که پای نظام‬ ‫صنفی را در حوزه کشاورزی باز کند‪ ،‬ضمنًا برخی خالها‬ ‫در حوزه ادوات و ماشین االت کشاورزی قابل پذیرش‬ ‫است‪ ،‬مخصوصًا اینکه سازمان حمایت را به عنوان تنها‬ ‫مرجع قیمت گذاری قبول داریم‪ ،‬اگرچه انتقاداتی هم به‬ ‫ان داریم‪ ،‬قیمت گذاری از سوی مرکز توسعه مکانیزاسیون‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی موردقبول ما نیست و اگر چنین‬ ‫چیزی هم صحت داشته باشد ان را نمی پذیریم»‪.‬‬ ‫علی رغم اینکه وزارت جهاد کشاورزی سال قبل بالغ بر‬ ‫‪ 3‬هزار میلیارد تسهیالت کشاورزی داده اما همچنان‬ ‫صف های خرید ماشین االت مشاهده می شود و این امر از‬ ‫مواردی است که باید حل وفصل شود‪ ،‬اگرچه این اقدامات‬ ‫و جلسات کما فی السابق ادامه دارند اما دورنمای ان‬ ‫نشان نمی دهد سودش به کشاورزی برسد تا از این ظلم‬ ‫و ستم ماندگار در امان بماند!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس ستاد برگزاری ازمون های دانشگاه اصفهان خبر داد‬ ‫افزایش ‪ 30‬درصدی حوزه های ازمون سراسری کارشناسی ارشد‬ ‫به گفته رئیس ســتاد برگزاری ازمون های دانشگاه‬ ‫اصفهان حوزه های ازمون سراســری مقطع کارشناســی‬ ‫ارشــد در این استان به منظور رعایت هرچه بهتر و بیشتر‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی ‪ ۳۰‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنــا‪ ،‬ازمون ورودی مقطع کارشناســی‬ ‫ارشد ‪ ۱۴۰۰‬ششم تا هشتم مرداد امسال در کشور برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫محمدرضا ایروانی به ایرنا گفت‪ :‬امسال ازمون ورودی‬ ‫مقطع کارشناســی ارشد در اســتان اصفهان در ‪ ۱۰‬شهر‬ ‫و ‪ ۱۷‬حوزه امتحانی برگزار می شــود درحالی که در سال‬ ‫گذشــته این ازمون در پنج شــهر و ‪ ۱۳‬حوزه برگزار شد‪.‬‬ ‫او با اشــاره به ثبت نام ‪ ۵۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬داوطلب در ازمون‬ ‫سراسری کارشناســی ارشد در اســتان اصفهان‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ ۵۶.۳ :‬درصد انها زن و ‪ ۴۳.۷‬درصد مرد هستند و‬ ‫مجموع داوطلبان نسبت به سال گذشته ‪ ۹‬درصد کاهش‬ ‫دارد‪ .‬ایروانی با بیان اینکه ازمون سراســری کارشناسی‬ ‫ارشــد در کالن شــهر اصفهان در حوزه هــای امتحانی‬ ‫دانشگاه های اصفهان‪ ،‬صنعتی اصفهان‪ ،‬غیرانتفاعی شهید‬ ‫اشــرفی اصفهانی‪ ،‬ازاد اصفهان (خوراســگان) و معارف‪،‬‬ ‫قران و عترت با حضــور ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۸۴۷‬داوطلب برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪ ۵۶.۶۵ :‬درصد این داوطلبان زن و ‪۴۳.۳۵‬‬ ‫درصد مرد هســتند‪ .‬او با اشــاره به اینکه سایر حوزه های‬ ‫امتحانی در شهرســتان های خمینی شــهر‪ ،‬شاهین شهر‬ ‫و میمه‪ ،‬شــهرضا‪ ،‬فالورجان‪ ،‬لنجان‪ ،‬مبارکه‪ ،‬نجف اباد‪،‬‬ ‫گلپایگان و کاشــان مستقر است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امسال‬ ‫ازمون سراسری کارشناســی ارشد در استان اصفهان در‬ ‫‪ ۱۳۱‬کد رشته برگزار خواهد شــد‪ .‬رئیس ستاد برگزاری‬ ‫ازمون های دانشگاه اصفهان با تاکید بر رعایت دستورهای‬ ‫بهداشــتی در همه حوزه های ازمون کارشناسی ارشد در‬ ‫استان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دانشگاه اصفهان بر اساس نظرسنجی‬ ‫صورت گرفته توسط سازمان سنجش در ازمون سراسری‬ ‫ورود به دانشــگاه ها در سال جاری رتبه نخست را در بین‬ ‫هزار و ‪ ۹‬حوزه در کشــور از نظر رعایت شــیوه نامه های‬ ‫بهداشتی کسب کرد‪ .‬به گفته او در ازمون سراسری ورود‬ ‫به دانشگاه ها که تیر امسال برگزار شد در استان اصفهان‬ ‫هیچ داوطلبی که در خــود اظهاری از ابتال به کرونا خبر‬ ‫داده باشد در شهر اصفهان نداشتیم اما سازمان سنجش ‪۶‬‬ ‫داوطلب مشــکوک به کرونا را بر اساس استعالم کد ملی‬ ‫انها در سامانه ماسک شناســایی کرد که انها در مکانی‬ ‫مجزا از ســایر داوطلبان در ازمون شرکت کردند‪ .‬ایروانی‬ ‫با بیان اینکه این کار در ازمون کارشناسی ارشد نیز انجام‬ ‫می شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬سازمان سنجش‪ ،‬کد ملی داوطلبان‬ ‫را به وزارت بهداشت و سامانه ماسک اعالم می کند و اگر‬ ‫انها یا یکی از وابســتگان درجه یک در ‪ ۲۰‬روز منتهی به‬ ‫ازمون به کووید ‪ ۱۹‬مبتال شــده بودند به عنوان داوطلبان‬ ‫مشــکوک به کرونا معرفی می شوند و باید در مکانی جدا‬ ‫از ســایر داوطلبان در ازمون شــرکت کنند‪ .‬رئیس ستاد‬ ‫برگزاری ازمون های دانشگاه اصفهان به داوطلبان توصیه‬ ‫کرد تا تحت تاثیر ادعاهای غیرواقعی و نادرســت برخی‬ ‫از شــبکه های اجتماعی درباره برگزاری ازمون سراسری‬ ‫قرار نگیرند و همچنین از خانواده های انها خواســت تا از‬ ‫تجمع در کنار حوزه هــای ازمون پرهیز کنند‪ .‬اصفهان با‬ ‫حدود ‪ ۱۷۰‬دانشگاه و موسسه اموزش عالی با ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫دانشــجو و هفت هزار عضو هیئت علمی‪ ،‬دومین استان‬ ‫دانشــگاهی کشور است؛ این اســتان حدود هفت درصد‬ ‫از کل دانشجویان کشــور را در خود دارد‪ .‬ازمون ورود به‬ ‫مقطع کارشناسی ارشد پیش ازاین قرار بود در روزهای پنج‬ ‫تا هفت خرداد امســال برگزار شــود اما سازمان سنجش‬ ‫اموزش کشــور زمان های جایگزین دیگری به ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا برای برگزاری این ازمون پیشنهاد کرد که‬ ‫ماه مرداد برای ان انتخاب شد‪.‬‬ ‫برای نخستین بار در فصل کاهش الودگی برای اصفهان در کشور رقم خورد‬ ‫تخصیص ندادن اعتبار به الوده ترین شهر ایران‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهــان مجموع‬ ‫اعتباراتــی که برای کاهش الودگی های زیســت محیطی در‬ ‫استان اصفهان از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای‬ ‫استان هرساله اختصاص می یابد را بسیار اندک دانست و گفت‪:‬‬ ‫باعث تاسف است که باوجود رتبه نخست اصفهان در الودگی‬ ‫هوای کشور در سال ‪ ۱۳۹۹‬در توزیع اعتبارات استان در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اعتبار فصل «کاهش الودگی» برای نخستین بار صفر‬ ‫دیده شده است‪.‬‬ ‫ایرج حشمتی با اشاره به اینکه اصفهان دومین استان صنعتی‬ ‫کشور با بیش از ‪ ۱۰‬هزار صنعت فعال است‪ ،‬به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫بخش قابل توجهی از صنایع فــوق به طور ناموزون و بدون‬ ‫در نظر گرفتن الزامات زیست محیطی طی دهه های گذشته‬ ‫فقط در ‪ ۸‬درصد مساحت منطقه مرکزی استان به ویژه شعاع‬ ‫‪ ۵۰‬کیلومتری شهر اصفهان متمرکز شده اند و عالوه بر ان‬ ‫بخش از مناطق صنعتــی و همچنین صنایع بزرگ مقیاس‬ ‫بالقوه االینده نظیر فوالد مبارکه‪ ،‬ذوب اهن‪ ،‬پاالیشگاه و ‪ ...‬در‬ ‫مسیر بادهای غالب قرار داشته که این موضوع باعث تشدید‬ ‫الودگی در شهرها و مراکز سکونتگاهی مجاور و پایین دست‬ ‫جریان باد غالب می شود‪ .‬او با اشاره به شرایط خاص اقلیمی‬ ‫و توپوگرافی اصفهان نسبت به سایر کالن شهرهای کشور‪،‬‬ ‫اعالم کرد‪ :‬شــهر اصفهان در اراضی پست قرار داشته و بر‬ ‫اساس اطالعات موجود میانگین بارش و سرعت باد به عنوان‬ ‫دو عامل اثرگذار در کاهش و تخلیه االینده ها به ویژه در نیمه‬ ‫دوم ســال‪ ،‬در اصفهان به مراتب کمتر از سایر کالن شهرها‬ ‫است و این شرایط عاملی است برای سکون و پایداری بیشتر‬ ‫و به دنبال ان انباشــت و افزایش بار الودگی هوا در فصول‬ ‫سرد به ویژه در ماه های ابان‪ ،‬اذر و دی ماه و این نکته دقیقًا‬ ‫موضوعی اســت که در زمان بارگذاری صنایع‪ ،‬طی سالیان‬ ‫متمادی مورد بی توجهی قرارگرفته است؛ به عبارتی منطقه‬ ‫مرکزی استان اصفهان که کالن شهر اصفهان بخشی از ان‬ ‫محسوب می شود متحمل فشارهای مضاعف و بیش از توان‬ ‫و ظرفیت قابل تحمل خود شــده است و الودگی هوا و سایر‬ ‫معضالت زیســت محیطی که شاهد ان هستیم نتیجه عدم‬ ‫رعایت الزاماتی است که به ان اشاره شد‪ .‬مدیرکل حفاظت‬ ‫محیط زیست اســتان اصفهان افزود‪ :‬بدیهی است عالوه بر‬ ‫صنایع‪ ،‬منابع مهم دیگری نظیــر حمل ونقل‪ ،‬فعالیت های‬ ‫صنفی کارگاهی‪ ،‬مراکز تجاری و سکونتگاهی و‪ ...‬هریک در‬ ‫تولید و انتشار الودگی هوا نقش داشته و در ان سهیم هستند‪،‬‬ ‫به دنبال اســتقرار صنایع‪ ،‬موضــوع مهاجرت (جهت تامین‬ ‫نیروی انســانی در صنایع) تمرکز و رشد جمعیت و بالطبع‬ ‫گسترش و توسعه شبکه حمل ونقل اجتناب ناپذیر است‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر در استان اصفهان بیش از سه میلیون انواع خودرو‬ ‫و موتورسیکلت در حال تردد هستند که بخش قابل توجهی‬ ‫از ان ها به ویژه خودروهای سنگین موتورسیکلت ها‪ ،‬فرسوده‬ ‫بوده و دارای حداقل اســتانداردهای زیست محیطی نیستند‪،‬‬ ‫درحالی که اســتان اصفهان به عنوان شاهراه کلیدی کشور‬ ‫دارای رتبه اول مصــرف گازوئیل و رتبه دوم مجموع چهار‬ ‫فراورده نفتی کشور است که این موضوع‪ ،‬بسیار جای تامل‬ ‫دارد‪ .‬او در کنــار این معضالت‪ ،‬به فعالیــت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫واحد صنفی در بطن بافت شهری و سکونتگاهی نیز اشاره و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بخشی از ان ها دارای فرایندهای الوده کننده بوده‬ ‫و به لحاظ شکلی صنعتی هستند‪ ،‬اما با استفاده از ظرفیت های‬ ‫موجود قانونی‪ ،‬برخی دستگاه های اجرایی با کسب مجوزهای‬ ‫صنفی و کارگاهی در محدوده های غیرمجاز پیرامون و حتی‬ ‫داخل شهرها مشغول فعالیت هستند‪ .‬حشمتی اعالم کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به شــرایط ذکر شده‪ ،‬روند افزایشی روزهای ناسالم در‬ ‫کالن شهر اصفهان و شهرهای صنعتی پیرامون ان‪ ،‬اصفهان‬ ‫را رکورددار الوده ترین کالن شهر کشور در دو سال اخیر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫هشدارروسایبیمارستان های‬ ‫اصفهان برای شرایط بحرانی‬ ‫کرونا‬ ‫گروه رویداد‪ :‬روسـای بیمارسـتان های اسـتان اصفهان‬ ‫بـا انتشـار بیانیـه ای دربـاره شـرایط بحرانـی مـوج پنجم‬ ‫کرونـا‪ ،‬هشـدار دادنـد کـه در صـورت تـداوم بی تفاوتـی و‬ ‫سـهل انگاری عمومـی بـه زودی تعـداد بیمـاران بدحـال‬ ‫منتظر تخت در پشـت درب بیمارستان ها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رئیسـان بیمارسـتان ها و اعضای ستاد‬ ‫واکنـش سـریع مقابلـه بـا کرونا دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫اصفهـان روز گذشـته بـا صـدور بیانیـه ای کـه در پایـگاه‬ ‫اطالع رسـانی ایـن دانشـگاه قـرار گرفـت‪ ،‬اعلام کردند‪:‬‬ ‫متاسـفانه خیـز جدید بیمـاری کوویـد ‪ ۱۹‬با گونـه دلتا در‬ ‫اسـتان به اشـغال ظرفیـت تخت های بیمارسـتانی موجود‬ ‫در همـه شهرسـتان ها منجـر شـده اسـت و ارائـه خدمت‬ ‫بـه بیمـاران بـا ایثـار کادر سلامت و به دشـواری انجـام‬ ‫می شـود‪ .‬در ادامـه ایـن بیانیه امده اسـت‪ :‬در این شـرایط‬ ‫خطرنـاک‪ ،‬بی توجهـی بـه دسـتورالعمل های بهداشـتی‬ ‫و ادامـه برگـزاری تجمع هـای خانوادگـی و اجتماعـی و‬ ‫رفت وامدهـا باعـث افزایـش تصاعـدی تعـداد بیمـاران و‬ ‫افزایـش مرگ ومیـر می شـود‪ .‬رئیسـان بیمارسـتان های‬ ‫اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه اگر تخـت جدیـد از طریق‬ ‫بیمارسـتان های صحرایـی اضافه شـود‪ ،‬کارکنـان مجرب‬ ‫بـرای ارائـه خدمت در اختیـار نخواهد بود و تـوان کارکنان‬ ‫موجود نیز به علت خسـتگی شـدید جسـمی و فکری روز‬ ‫بـه روز کمتـر می شـود‪ ،‬اظهار داشـتند‪ :‬مـا درک می کنیم‬ ‫کـه اسـتمرار محدودیت هـا بـرای مـردم باعث خسـتگی‬ ‫شـده است اما استمرار کار شـبانه روزی‪ ،‬مشاهده بیماری و‬ ‫درگیـری خانواده هـا و مرگ هم وطنان‪ ،‬مدافعان سلامت‬ ‫را نیـز به شـدت فرسـوده کـرده اسـت زیرا مراکـز درمانی‬ ‫مـا از ‪ ۱۸‬مـاه پیـش تاکنـون بی وقفـه در حـال خدمت به‬ ‫بیمـاران کوویـد و غیر کووید بودنـد و در این مدت فرصت‬ ‫اسـتراحت و تجدیدقوا نداشـتند‪ .‬در این بیانیه تاکید شـده‬ ‫اسـت‪ :‬مـا از شـما هم وطنـان فهیم انتظـار داریم بـا عدم‬ ‫برگـزاری و حضـور در تجمع هـای مختلـف و رعایـت‬ ‫دسـتورالعمل های بهداشـتی پای این دشـمن منحوس را‬ ‫بـه حضور و ادمکشـی در خانواده خود باز نکنید‪ ،‬اگر شـما‬ ‫سـنگر مقابلـه با ویـروس را ترک کنید‪ ،‬مدافعان سلامت‬ ‫بـه تنهایی قادر بـه محافظت از جان خیل اسـیب دیدگان‬ ‫از حمالت ویروس نخواهند بود‪ .‬روسـای بیمارسـتان های‬ ‫اصفهـان با تاکید بـر اینکه ما همچنان تا پـای جان برای‬ ‫انجام وظیفـه خواهیم ایسـتاد اما ظرفیـت و توان مجموعه‬ ‫درمـان‪ ،‬محـدود و در حـال اشـباع اسـت‪ ،‬اعلام کردنـد‪:‬‬ ‫دردمندانـه هشـدار می دهیـم در صـورت تـداوم بی تفاوتی‬ ‫و سـهل انگاری عمومـی‪ ،‬بـه زودی تعـداد بیمـاران بدحال‬ ‫منتظر تخت در پشـت درب بیمارسـتان ها افزایش می یابد‬ ‫و شرمسـاری و پشـیمانی ان بـرای دعوت کننـدگان بـه‬ ‫تجمـع و اجابت کننـدگان نقـض دسـتورالعمل ها خواهـد‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫ستادکروناتصمیم گیرنده‬ ‫تعطیلی اخر هفته اصفهان‬ ‫‪ÁÁ‬معضل ریز گردها در ‪ ۶‬ماهه اول سال‬ ‫او با بیان اینکه استان اصفهان ازنظر موقعیت جغرافیایی و اقلیمی‬ ‫در منطقه خشک و نیمه خشک قرارگرفته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متوسط‬ ‫بارش سالیانه درازمدت این استان بسیار کمتر از متوسط کشور‬ ‫اســت و با استمرار و فراگیر بودن خشک سالی ها مواجه است‪،‬‬ ‫همچنین با تشدید بی سابقه خشک سالی در سال جاری شرایط‬ ‫خاص و نگران کننده تری مورد انتظار است‪ .‬مدیرکل حفاظت‬ ‫محیط زیست اســتان بابیان اینکه در شش ماهه اول سال نیز‬ ‫به دلیل کمبــود بارش و به حداقل رســیدن رطوبت خاک‪،‬‬ ‫کانون های تولید گرد و غبار در داخل و خارج استان فعال شده‬ ‫و با وزش باد اندک‪ ،‬حجم قابل توجهی از غبار در منطقه منتشر‬ ‫می شود‪ ،‬به موضوع تغییر کاربری اراضی در اطراف اصفهان و‬ ‫فعالیت های صنعتی معدنی (واحدهای سنتی تولید گچ و اجر)‬ ‫در کانون های بحرانی فرسایش بادی به ویژه در مناطق شرق‬ ‫و شمال شرق اصفهان به عنوان عوامل تشدیدکننده پدیده گرد‬ ‫و غبار اشاره کرد‪ ،‬همچنین فعالیت کانون های گرد و غبار در‬ ‫جنوب استان سمنان و خراسان جنوبی را در تشدید این معضل‬ ‫مزید بر علت دانســت‪ ،‬به طوری که تعداد روزهای ناسالم در‬ ‫چهارماهه اول ســال جاری نسبت به زمان مشابه در سال ‪۹۹‬‬ ‫بیش از دو برابر افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ضرورت به روز کردن ایستگاه های سنجش‬ ‫الودگی هوا‬ ‫حشــمتی با اشاره به وضعیت کالن شــهر اصفهان و سایر‬ ‫شهرهای صنعتی استان‪ ،‬توســعه‪ ،‬بازسازی و احیای شبکه‬ ‫پایش و سنجش الودگی هوا را در سطح استان ضروری و حائز‬ ‫اهمیت دانســت و اشاره کرد‪ :‬متاسفانه به دلیل نبود و کمبود‬ ‫اعتبارات‪ ،‬شبکه مزبور در وضعیت مناسبی قرار نداشته و بخش‬ ‫زیادی از ان مستهلک و خارج از مدار است‪ ،‬به طوری که تقریبًا‬ ‫تمامی ایستگاه های فعال در حال حاضر فقط ذرات معلق زیر‬ ‫‪ ۲.۵‬میکــرون (‪ )PM۲.۵‬را ســنجش می کنند و تجهیزات‬ ‫مربوط به ســایر پارامترهای االینده ازجملــه اوزون (که در‬ ‫روزهای گرم ســال دارای غلظت های باالست) و همچنین‬ ‫‪( PM۱۰‬کــه در زمان وقوع پدیده گــرد و غبار دارای روند‬ ‫افزایشی است) خارج از مدار است و تعدادی از شهرستان های‬ ‫پرجمعیت و صنعتی استان فاقد ایستگاه های پایش کیفی هوا‬ ‫هســتند‪ .‬او مجموع اعتباراتی که بــرای کاهش الودگی هوا‬ ‫در اســتان اصفهان از محل اعتبارات تملک دارایی هرساله‬ ‫اختصاص می یابد را بسیار اندک دانست و گفت‪ :‬به عنوان مثال‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۹‬برای پایش الودگی های زیست محیطی ‪۱۰‬‬ ‫هزار واحد صنعتی استان‪ ،‬تنها ‪ ۳۵۱‬میلیون تومان اعتبار در نظر‬ ‫گرفته شد و متاسفانه در سال ‪ ۱۴۰۰‬در توزیع اعتبارات استان‪،‬‬ ‫اعتبار «فصل کاهش الودگی» برای اولین بار‪ ،‬در تمام منابع‬ ‫اعتباری‪ ،‬صفر دیده شده است که امیدواریم این اشتباه سهوی‬ ‫باشد‪ .‬ضمن پیگیری هایی در حال انجام است از سازمان متبوع‬ ‫و دیگر دستگاه های مرتبط‪ ،‬نامه ای از سوی استاندار اصفهان‬ ‫به رئیس سازمان برنامه وبودجه ارسال شده و تالش می کنیم‬ ‫ضمن احقاق حق در این زمینه‪ ،‬اعتبارات بخش محیط زیست‬ ‫را پایدار کنیم‪ .‬مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با تاکید‬ ‫بر اینکه این مبالغ در مقایســه با هزینه واقعی پایش صنایع‬ ‫ت و امــد‪ ،‬نمونه بــرداری و انالیز الودگی‬ ‫(شــامل هزینه رف ‬ ‫فاضالب‪ ،‬پسماند و دودکش خروجی واحدهای صنعتی) بسیار‬ ‫ناچیز اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به عنوان مثال هزینه پایش سالیانه‬ ‫یک واحد صنعتی متوسط مقیاس (از نظر تعداد خروجی ها) بر‬ ‫اساس تعرفه های مصوب سال ‪ ۱۳۹۸‬معادل ‪ ۱۵‬میلیون تومان‬ ‫اســت‪ ،‬درحالی که کل اعتبار یکی از شهرستان های صنعتی‬ ‫مرکز استان در سال ‪ ۱۴۰۰‬مبلغ ‪ ۴۵‬میلیون تومان است‪ ،‬ان ‬ ‫هم در فصولی به جز «فصل کاهش الودگی» دیده شده‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه از این مبلغ معمو ً‬ ‫ال ‪ ۵۰‬درصد ان تخصیص داده می شود‪.‬‬ ‫حشــمتی اضافه کرد‪ :‬برای اســتانی که مجموع درامدهای‬ ‫وصولــی ان از محــل مالیات و عــوارض (ازجمله عوارض‬ ‫االیندگی) صنایع در سال ‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫پیش بینی شده است‪ ،‬منطقی کردن اعتبارات پایش و نظارت‬ ‫محیط زیســت ضروری و انکارناپذیر است‪ .‬او سهم اعتبارات‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست کشور را نیز در مقایسه با سایر‬ ‫ســازمان ها و وزارتخانه ها اندک دانست و افزود‪ :‬باوجود همه‬ ‫مشکالت‪ ،‬موفق شدیم در سال ‪ ۹۹‬بیش از ‪ ۳‬برابر اعتبارات‬ ‫عمرانی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به این اداره‬ ‫کل اختصاص داده بود از سازمان حفاظت محیط زیست کشور‬ ‫اعتبار دریافت کنیم‪ .‬به عبارت دیگر در ســال ‪ ۱۳۹۹‬از محل‬ ‫اعتبارت تملک استانی یک میلیارد و ‪ ۴۴۲‬میلیون تومان به این‬ ‫اداره کل تخصیص داده شد تا در برنامه های مختلف (ازجمله‬ ‫حفاظت از زیست بوم های خشکی‪ ،‬حفاظت از زیست بوم های‬ ‫ابی‪ ،‬مدیریت پسماندها و برنامه کاهش الودگی هوا در استان)‬ ‫هزینه کنیم‪ ،‬درحالی که بیش از سه برابر این مبلغ (چهار میلیارد‬ ‫و ‪ ۷۶۰‬میلیون تومان) را توانستیم با پیگیری های دامنه دار از‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست کشــور برای استان اصفهان‬ ‫تامین اعتبار کنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬پایش تنها ‪ ۱۰‬درصد از صنایع استان‬ ‫او با بیان اینکه قطعا بخشی از منابع درامدی پیش بینی شده برای‬ ‫اســتان از درامد حاصل از فعالیت صنایع جذب می شود که در‬ ‫فهرست صنایع االینده ما هستند‪ ،‬گفت‪ :‬این صنایع بنا به ضرورت‬ ‫و به دلیل اینکه جزو صنایع استراتژیک هستند‪ ،‬امکان تعطیلی‬ ‫کامــل ندارند‪ ،‬اما می توان در حین فعالیت با اخذ تمهیدات الزم‬ ‫و همراهی سایر دستگاه ها و نهادها در سطح ملی و استانی برای‬ ‫اقدامات زیست محیطی و کاهش االیندگی این صنایع چاره ای‬ ‫اندیشید‪ .‬الزم به ذکر است بر اساس امار وضعیت صنایع االینده‬ ‫در ســال ‪ ،۱۳۹۸‬از حدود ‪ ۶۰۰‬واحد صنعتی االینده در اســتان‬ ‫‪ ۸۲‬درصد (‪ ۴۹۵‬مورد) در شعاع پنجاه کیلومتری شهر اصفهان‬ ‫واقع شده که ‪ ۴۱۳‬مورد از این تعداد‪ ،‬واحد االینده دارای الودگی‬ ‫هوا هستند‪ ،‬یعنی ‪ ۸۳‬درصد صنایع االینده فعال در شعاع پنجاه‬ ‫کیلومتــری اصفهان نیاز به پایش مکرر و اندازه گیری به هنگام‬ ‫پارامترهای شــاخص الودگی هوا را دارند که با شرایط یاد شده‬ ‫عمال تحقق پذیر نیست‪ .‬مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با‬ ‫اشــاره به اینکه اداره کل وظایف نظارتی متعدد دیگری ازجمله‬ ‫نظارت بر محل های دفع پسماندهای استان را نیز بر عهده دارد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬با توجه به تعداد محدود مکان های دفع (دارای مجوز)‬ ‫و همچنین حجم و تنوع زیاد زباله های صنعتی و نیز پسماندهای‬ ‫خانگی و شبه خانگی تولیدی در استان و عدم تفکیک مناسب در‬ ‫مبدا‪ ،‬این محل های دفع با شرایط استاندارد فاصله دارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫به منظور حفاظت خاک و جلوگیری از انتقال الودگی های مختلف‬ ‫به منابع خاک و اب‪ ،‬نصب سیستم های زباله سوز استاندارد اکیدا‬ ‫توصیه می شود که الزم اســت مدیران دستگاه های اجرایی در‬ ‫خصوص تخصیص اعتبار به این امر مهم‪ ،‬توجه الزم داشــته‬ ‫باشند‪ .‬او عدم همخوانی اعتبارات و ظرفیت های صنعتی استان‬ ‫را مربوط به این دولت یا دولت های گذشته ندانست و توضیح داد‪:‬‬ ‫این اتفاقی است که طی چند دهه گذشته افتاده و محیط زیست‬ ‫اصفهان در حوزه توســعه خوب حرکت کــرده‪ ،‬اما از توجه به‬ ‫موضوعات محیط زیستی غافل شده است‪.‬‬ ‫سـخنگوی سـتاد اسـتانی مقابله با کرونا در اصفهان با‬ ‫بیـان اینکـه در روزهای پایانی هفته تعطیلی نداریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر قرار بر تعطیلی باشـد‪ ،‬دسـتور ان از طرف ستاد استانی‬ ‫کرونـا اعالم می شـود‪ ،‬میـزان رعایـت دسـتورالعمل های‬ ‫بهداشـتی مقابله بـا کرونا کمتر از ‪ ۵۰‬درصد اسـت و تعداد‬ ‫بیمـاران بسـتری دو برابر تعداد ترخیصی ها اسـت‪.‬‬ ‫حجـت ا‪ ...‬غالمـی در خصـوص اعمـال محدودیت ها‪،‬‬ ‫بـه ایمنا گفـت‪ :‬اصفهـان در روزهای پایـان هفته تعطیل‬ ‫نیسـت و اگـر قـرار بـر تعطیلی باشـد‪ ،‬دسـتور ان از طرف‬ ‫سـتاد کشـوری ابلاغ و تنهـا سـتاد اسـتانی کرونـا مجاز‬ ‫بـه اعلام تعطیلی هـای کرونـا اسـت‪ .‬وی بـا اشـاره بـه‬ ‫اعمـال محدودیت هـا در وضعیـت قرمز و نارنجـی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫محدودیت هـای پنج گانـه همچنـان در شـهرهای قرمـز‬ ‫و نارنجـی اسـتان اصفهـان اعمـال می شـود و نیاز اسـت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی با دقت بیشـتری رعایت شـود و‬ ‫همـه دسـتگاه های اجرایـی بایـد در این زمینه دسـتورات‬ ‫و ابالغ هـا را اجـرا کننـد تـا شـیوع بیمـاری کنترل شـود‪.‬‬ ‫سـخنگوی سـتاد اسـتانی مقابلـه بـا کرونـا در اصفهـان‬ ‫بـا اشـاره بـه رنگ بنـدی شـهرهای اسـتان اصفهـان‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬در حـال حاضـر تنهـا یک شهرسـتان‬ ‫استان اصفهان در وضعیت زرد و ‪ ۱۵‬شهرستان در وضعیت‬ ‫قرمز اسـت و هشـت شهرسـتان در وضعیت نارنجی قرار‬ ‫دارد‪ .‬وی با اشـاره به تعطیلی گروه های شـغلی در وضعیت‬ ‫قرمـز اصفهان‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬در وضعیت قرمـز تنها گروه‬ ‫شـغلی یـک فعـال بـوده و گروه هـای شـغلی دو‪ ،‬سـه و‬ ‫چهـار موظف بـه رعایت محدودیت هسـتند همچنین در‬ ‫شـهرهای با وضعیت نارنجی گروه شـغلی یک و دو فعال‬ ‫بوده و گروه های شـغلی سـه و چهار موظف به محدودیت‬ ‫و رعایت هسـتند‪ .‬غالمی با بیـان اینکه خوروبیابانک تنها‬ ‫شهرسـتان بـا وضعیـت زرد در اسـتان اصفهـان اسـت‪،‬‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬نظـارت بـر رعایـت محدودیت ها بـر عهده‬ ‫بهداشـت و درمـان‪ ،‬اتـاق اصنـاف و وزارت صمـت اسـت‬ ‫و همـکاری بیـن ارگانـی الزم اسـت تا نظـارت کاملی بر‬ ‫رعایـت محدودیت هـا انجـام شـود‪ .‬وی با تاکیـد بر اینکه‬ ‫وضعیـت اصفهـان بسـیار بـد اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬میزان‬ ‫رعایت دسـتورالعمل های بهداشـتی مقابله بـا کرونا کمتر‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصـد رعایـت می شـود و تعداد بیماران بسـتری دو‬ ‫برابـر تعـداد بیمارانـی اسـت کـه ترخیـص می شـوند‪ ،‬هر‬ ‫روز تعـداد بیشـتری از تخت هـای بیمارسـتان ها اشـغال‬ ‫می شـود‪ .‬سـخنگوی سـتاد اسـتانی مقابلـه بـا کرونـا در‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬بیمارسـتان الزهرا(س) برای خدمت رسـانی‬ ‫بـه بیمـاران کرونا تخلیه شـده و برنامه ریزی بـرای اینکه‬ ‫بیماران کرونا در صف انتظار برای بسـتری نمانند‪ ،‬توسـط‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان انجام می شـود‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شهر‬ ‫برداشت غیرمجاز با شگرد‬ ‫سامانه سایا‬ ‫رئیـس پلیس فتا اسـتان اصفهان نسـبت به برداشـت‬ ‫غیرمجـاز از حسـاب کاربـران بـا شـگرد معرفـی سـامانه‬ ‫جعلی سـایا هشـدار داد‪.‬‬ ‫سـرهنگ سـید مصطفی مرتضوی‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬اخیرا‬ ‫یکی از شـگردهای کالهبرداران سـایبری برای برداشـت‬ ‫غیرمجـاز از حسـاب کاربـران سـایت های دیوار و شـیپور‪،‬‬ ‫تبلیـغ و معرفـی سـامانه جعلـی سـایا و هدایـت کاربـران‬ ‫بـه درگاه جعلـی و سـرقت اطالعـات بانکـی انهـا اسـت‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬بـه تازگـی کاربرانـی کـه در سـایت های دیوار و‬ ‫شـیپور متقاضی فروش خودرو هسـتند پیامی جعلی تحت‬ ‫عنـوان دسـتور پلیـس راهور مبنی بـر الزام نصب سـامانه‬ ‫سـایا و درج مشـخصات هویتی و مالکیتی خودرو دریافت‬ ‫کرده انـد‪ .‬ایـن مقـام انتظامـی گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه تعیین‬ ‫مهلـت ‪ ۱۲۰‬دقیقه ای درج اطالعـات‪ ،‬کاربران با کلیک بر‬ ‫روی لینک ارسـال شده و درج اطالعات هویتی و مالکیتی‬ ‫و پرداخت مبلغ تعیین شـده بـه درگاه بانکی جعلی هدایت‬ ‫و پـس از واردکـردن اطالعـات کارت بانکـی موجـودی‬ ‫حسـاب انها برداشـت می شـود‪ .‬مرتضوی با اشاره به اینکه‬ ‫عـده ای فرصت طلب با شـگردهای خاص بـه دنبال خالی‬ ‫کـردن جیب مردم هسـتند‪ ،‬گفت‪ :‬برخی کالهبـرداران به‬ ‫بهانه هـای مختلـف یا جعـل عنـوان و سوءاسـتفاده از نام‬ ‫سـازمان ها درخواسـت دانلـود سـامانه ها و اپلیکیشـن های‬ ‫جعلـی دارنـد و کاربران را بـه واریز مبالغی ملـزم می کنند‪،‬‬ ‫بنابرایـن به هیچ عنـوان بـه لینک هـای ناشـناس و نامعتبر‬ ‫ورود نکنیـد و از ارائـه اطالعات کارت بانکـی در درگاه های‬ ‫مشـکوک خـودداری کنیـد‪ .‬او خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـا توجه‬ ‫بـه اینکـه تمـام پرداخت هـا در سـایت های واسـطه گر‬ ‫به صـورت درون برنامـه ای هسـتند و پیامک های ارسـالی‬ ‫بـرای کاربـران این سـایت ها صرفا با سـر شـماره سـایت‬ ‫مرجع ارسـال می شـود‪ ،‬شـهروندان نسـبت به شگردهای‬ ‫جدید کالهبرداران هوشـیار باشـند‪.‬‬ ‫اصالح فرایندهای‬ ‫سرمایه گذاری و مشارکت در‬ ‫کالنشهر اصفهان‬ ‫بـه گفتـه مدیرعامـل سـازمان سـرمایه گذاری و‬ ‫مشـارکت های مردمـی شـهرداری اصفهـان اصلاح‬ ‫فرایندهـای سـرمایه گذاری و مشـارکت در کالنشـهر‬ ‫اصفهـان یکـی از مهمتریـن اتفاقـات ایـن دوره مدیریـت‬ ‫شـهری بوده اسـت‪ ،‬در این راسـتا تالش کردیـم فرایندها‬ ‫را یکسـان‪ ،‬شـفاف و رقابتـی کنیـم‪.‬‬ ‫شـهرام رئیسـی به ایمنا گفت‪ :‬سازمان سـرمایه گذاری‬ ‫در ایـن دوره مدیریـت شـهری در قالـب یـک تیـم فعـال‬ ‫اقدامـات زیـادی را انجـام داد و برخـی اصـول را ترسـیم‬ ‫کـرد بر این اسـاس برنامه مدون‪ ،‬مسـتند و مکتـوب اماده‬ ‫و ضمـن شناسـایی چالش هـای ناظر بـر سـرمایه گذاری‪،‬‬ ‫بـر اسـاس امارهـا و داده هـای بانـک اطالعاتـی که نیمه‬ ‫دوم سـال ‪ ۹۶‬امـاده شـد‪ ،‬نقشـه راهـی را ترسـیم کردیم‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه بخـش عمـده ای از دسـتورالعمل های‬ ‫مسـیر راه محقـق شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬یکـی از مهمترین‬ ‫اتفاقـات در این دوره مدیریت شـهری اصلاح فرایندهای‬ ‫سـرمایه گذاری و مشـارکت در کالنشـهر اصفهان بود‪ ،‬در‬ ‫ایـن راسـتا تلاش کردیـم فرایندها را یکسـان‪ ،‬شـفاف و‬ ‫رقابتـی کنیـم کـه خوشـبختانه در این راسـتا موفق عمل‬ ‫کردیم‪ .‬مدیرعامل سـازمان سرمایه گذاری و مشارکت های‬ ‫مردمـی شـهرداری اصفهان بـا تاکید بر اینکه بـرای تمام‬ ‫پروژه هـا به دفعـات مختلف فراخوان اعالم شـد و سـازمان‬ ‫حـوزه نفـوذ خـود را در بیـن جامعـه افزایـش داد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫ترکیـب سـرمایه گذاران را بر اسـاس فراخوان ها به سـمت‬ ‫شـرکت ها و سـرمایه گذارانی بردیـم کـه دارای اهلیـت‪،‬‬ ‫توانایـی مالـی و مدیریتـی و سـوابق کاری بودند‪ .‬رئیسـی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬یکـی از اهداف این سـازمان این اسـت‬ ‫کـه منابع شـهر را به عنـوان امین و وکیل مـردم در اختیار‬ ‫افـرادی قـرار دهیم کـه بتوانند محصول منابـع را در موعد‬ ‫مقـرر تحویل شـهرداری دهنـد و پروژه های مشـارکتی را‬ ‫بـه نتیجـه برسـانند‪ .‬او اظهار کـرد‪ :‬نتیجه مسـیر در پیش‬ ‫گرفتـه شـده ایـن بـود کـه قراردادهـا بر اسـاس سـاختار‬ ‫قانونـی و شـفاف منتـج بـه نتیجه شـود و سـرمایه گذاران‬ ‫نیـز بتوانند توانایی الزم را برای اداره پروژه داشـته باشـند‪.‬‬ ‫مدیرعامـل سـازمان سـرمایه گذاری و مشـارکت های‬ ‫مردمـی شـهرداری اصفهـان در خصـوص زاینـده رود نیز‬ ‫گفـت‪ :‬اصفهان به زاینده رود زنده اسـت‪ ،‬ازایـن رو در حوزه‬ ‫گردشـگری و مدیریـت شـهری بـه جـاری بـودن دائمی‬ ‫زاینـده رود بـه عنوان فرصت همیشـگی گردشـگری نگاه‬ ‫می کنیـم‪.‬‬ ‫مرکز بهداشت تجمیعی شماره‬ ‫‪ ۲‬اصفهان به بهره برداری‬ ‫رسید‬ ‫مرکـز تجمیعـی مرکز بهداشـت شـماره ‪ ۲‬اصفهان به‬ ‫بهره برداری رسـید‪.‬‬ ‫بـه گزارش خبرگـزاری صداوسـیما‪ ،‬معاون پشـتیبانی‬ ‫مرکـز بهداشـت شـماره ‪ ۲‬اصفهـان گفـت‪ :‬ایـن مرکز در‬ ‫ورزشـگاه کوثـر در شـهرک قـدس واقـع شـده و در دو‬ ‫نوبـت واکسیناسـیون در ایـن مرکـز از سـاعت ‪ ۸‬صبـح تا‬ ‫سـاعت ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۴‬تـا ‪ ۱۸‬اجـرا می شـود‪ .‬محمدباقـر رضـا‬ ‫علـی افـزود‪ :‬ایـن مرکز جدید واکسیناسـیون بـا همکاری‬ ‫شـهرداری منطقـه ‪ ۱۲‬شـروع به کار کرده اسـت‪ .‬پیشـتر‬ ‫دو مرکـز تجمیعـی در مرکـز مصلـی و الزهـرا(س) بـرای‬ ‫واکسیناسـیون روزانـه در شـهر اصفهـان به بهره بـرداری‬ ‫رسیدند‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 4‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4128‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫استان‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد‬ ‫کاهش عمر ناوگان اتوبوسرانی اصفهان به ‪ 8‬سال‬ ‫گروه اصفهان| روز گذشته معاون حمل ونقل و ترافیک‬ ‫شهرداری اصفهان در جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫اعالم کرد که در ‪ 4‬ســال اخیر ‪ 261‬دستگاه اتوبوس برای‬ ‫نوسازی و توسعه ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان خریداری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مسعود بنده خدا با حضور با اشاره به اینکه در این دوره‬ ‫مدیریت شــهری با افزایش تعداد ناوگان ملکی شهرداری‬ ‫روبرو بودیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این تعداد از ‪ 892‬دستگاه به ‪937‬‬ ‫دستگاه افزایش پیدا کرده است و مابقی اتوبوس های شهر‬ ‫متعلق به بخش خصوصی است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همچنین یکی‬ ‫از تالش های ما در این دوره کاهش عمر ناوگان طی ‪ 4‬سال‬ ‫گذشته بوده اســت به طوری که عمر ناوگان از ‪ 8.9‬به ‪8.2‬‬ ‫ســال کاهش پیدا کرده است‪ .‬معاون حمل ونقل و ترافیک‬ ‫شهرداری اصفهان با بیان اینکه در مجموع طی چهار سال‬ ‫گذشته ‪ 261‬دســتگاه اتوبوس خریداری شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این تعــداد اتوبوس در خطوط مختلف شــهر اصفهان به‬ ‫کار گرفته شــده و می شود‪ .‬او با اشاره به خرید ‪ 45‬دستگاه‬ ‫اتوبوس جدید برای ناوگان عمومی شــهر اصفهان اظهار‬ ‫کرد‪ 25 :‬دستگاه اتوبوس ‪ 12‬متری دیزلی اتروس از شرکت‬ ‫ایران خودرو دیزل با هزینه صد میلیارد و ‪ 280‬میلیون تومان‬ ‫خریداری شده اســت‪ .‬بنده خدا بیان کرد‪ :‬این ‪ 25‬دستگاه‬ ‫اتوبوس از محل انتشار ‪ 130‬میلیارد تومان اوراق مشارکت‬ ‫برای استفاده در مسیر دارک‪ ،‬امام علی (ع) و شیخ صدوق‬ ‫خریداری شده اســت‪ .‬او با بیان اینکه ‪ 20‬دستگاه دیگر از‬ ‫نوع اتوبوس های ‪ 12‬متری اســکانیا است که برای خرید‬ ‫ان ‪ 34‬میلیارد و ‪ 240‬میلیون تومان هزینه شــده اســت‪،‬‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬هزینه خرید این تعداد اتوبوس از منابع داخلی‬ ‫شهرداری تامین شــده است و برای حرکت در مسیر خط‬ ‫الله‪ ،‬پروین‪ ،‬میدان امام حسین (ع) و دشتستان‪ ،‬بزرگمهر‬ ‫و سی وسه پل به کار گرفته خواهد شد‪ .‬معاون حمل ونقل و‬ ‫ترافیک شهرداری اصفهان تصریح کرد‪ :‬میانگین عمر فعلی‬ ‫کل اتوبوس های بخش دولتی و خصوصی شهر ‪ 11.1‬سال‬ ‫و میانگین عمر فعلی ناوگان ملکی شــهرداری ‪ 8.7‬سال‬ ‫است که با پیوستن این ‪ 45‬دستگاه اتوبوس میانگین عمر‬ ‫ناوگان به ‪ 8.2‬سال کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بهره برداری از اتوبوس های جدید شــهر‬ ‫اصفهان در روز عید غدیر خم‬ ‫در ادامه این جلسه‪ ،‬علیرضا نصراصفهانی‪ ،‬رئیس شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه تا اخرین روز کاری‬ ‫مدیریت شــهری‪ ،‬برنامه و پروژه را با تالش ادامه خواهیم‬ ‫داد‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬در این روزهــای باقی مانده انتظار داریم‬ ‫طرح های عمرانی باقی مانــده در اختیار مردم قرار گیرد و‬ ‫پروژه هایی که در بودجه اعتبار انها مشــخص شده‪ ،‬اغاز‬ ‫شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تعداد طرح های در نوبت افتتاح زیاد است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مشکالت حقوق ها حل شده است‬ ‫رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان افزود‪ :‬مدیریت‬ ‫شهری به گونه ای تحویل می شود که هیچ بدهی بابت حقوق‬ ‫و مزایــای کارکنان و کارگران وجــود ندارد و در این دوره‬ ‫تالش شهرداری برای پرداخت حقوق کارکنان قابل تقدیر‬ ‫است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬یکی از دشواری های گذشته‪ ،‬پرداخت‬ ‫حقوق و مزایای شرکت اتوبوسرانی بود که در مدت اخیر با‬ ‫حداقل زحمت پرداخت شد‪ .‬نصر اصفهانی با اشاره به اینکه‬ ‫باید در استانه انتقال مسئولیت ها به دور از حاشیه سازی کار‬ ‫انجام شود و این اقدام با رفتار حرفه ای همراه باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تالش مدیریت کنونی‪ ،‬همراهی با منتخبان شورای جدید‬ ‫بوده است به گونه ای که اعالم گزارش‪ ،‬برگزاری جلساتی‬ ‫در خصوص برنامه بودجه و برنامه اصفهان ‪ 1405‬از سوی‬ ‫مدیریت کنونی با منتخبان شورا صورت گرفته است‪ .‬او با‬ ‫اشاره به زمان پایان مسئولیت شورای پنجم شهر اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬هنوز از طرف وزارت کشــور زمانی به شــورا اعالم‬ ‫نشده و منتظر هستیم و امادگی داریم که هر زمان این امر‬ ‫اعالم شــود‪ ،‬انتقال مسئولیت را انجام دهیم بنابراین تا ان‬ ‫زمان جلســات علنی و کمیسیون تلفیق برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان افزود‪ :‬در هفته جاری‬ ‫اتوبوس های جدید خریداری شده برای اصفهان وارد شهر‬ ‫می شــود و در روز عید غدیر خم شاهد بهره برداری از ‪45‬‬ ‫دســتگاه اتوبوس خواهیم بود‪ .‬این تعداد اتوبوس از محل‬ ‫اوراق مشارکت سال گذشته خریداری شده است‪.‬‬ ‫تصویب ‪ ۲‬طرح کارافرینی برای مادران و کودکان در شهرداری‬ ‫امــوزش مهارت ها پیش نیاز الزم برای اشــتغال‬ ‫و کارافرینی اســت و با توجه به شــرایط کنونی و نیاز‬ ‫مبرم به اشتغال ضرورت برگزاری این اموزش ها مسلم‬ ‫اســت‪ .‬اگرچه تعطیلی بسیاری از کالس های اموزشی‬ ‫برای حفظ سالمت شهروندان در شرایط کرونا الزامی‬ ‫و امری صحیح اســت ولی باید توجه داشت که اکثر‬ ‫کارگاه های مهارتی فنی و حرفه ای در سوله های بزرگ‬ ‫با ســقف های مرتفع و با تعداد انــدک مهارت اموزان‬ ‫برگزار می شــود‪ .‬ازانجاکه این کارگاه ها نقش مهمی‬ ‫در اشــتغال و کارافرینی دارد از ستاد کرونا می خواهم‬ ‫ان ها را با کالس های اموزش وپرورش یکســان تلقی‬ ‫نکرده و مجوز برگزاری این کارگاه ها که در انها شرایط‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشــتی به اسانی فراهم است‬ ‫صادر کند‪.‬‬ ‫طرح پــارک مهــارت کــودکان بــرای اموزش‬ ‫مهارت هــای الزم کارافرینــی به کــودکان و طرح‬ ‫کارافرین پــروری مادران در قالب طرح توان هفت در‬ ‫این دوره تدوین شــده و در حال اجراست که امیدوارم‬ ‫ایــن اقدامات تداوم یافته و در اینده شــاهد جامعه ای‬ ‫توسعه یافته با انســان هایی توسعه یافته باشیم‪ .‬بخشی‬ ‫از مناســک حج که برگرفته از ســعی و تالش هاجر‬ ‫اســت باید عاملی برای توجه بهتر به جایگاه و اهمیت‬ ‫زنان باشــد‪ ،‬همچنان در جامعه ما برخی جریان های‬ ‫فکــری حضــور اجتماعــی زن را برنمی تابند و حتی‬ ‫زن را در همــان جایگاه والد بودن نیز فرودســت مرد‬ ‫می دانند اگرچه خود ادعایی غیر از این داشــته باشند‪.‬‬ ‫نمود ان را می توان در بسیاری از قوانین مشاهده کرد‬ ‫به عنوان مثــال در مدارس هر جا الزم باشــد که اجازه‬ ‫ولی دانش اموز لحاظ شود‪ ،‬پدر را مدنظر قرار می دهند‪،‬‬ ‫در فرم های ثبت نام همه جا مرســوم است که اسم پدر‬ ‫لحاظ شده و بسیاری از موارد دیگر که مصادیق ان زیاد‬ ‫اســت‪ .‬تمام این موارد به افــراد و به ویژه فرزندان القا‬ ‫می کند که مــادر جایگاهی فروتر از پدر دارد و همین‬ ‫امر قطعا اثرات تربیتی سوء برای افراد و جامعه دارد زیرا‬ ‫اگر دختری جایگاه مادر را فروتر ببیند‪ ،‬عزت نفســش‬ ‫خدشــه دار می شــود و اگر پســری مادر را به عنوان‬ ‫اولین زن در زندگی در جایگاهی پایین تر از پدر ببیند‪،‬‬ ‫هرگز نخواهد توانســت نگاهی کریمانه به دیگر زنان‬ ‫داشته باشــد‪ .‬از تمام نهادها‪ ،‬دســتگاه ها و موسسات‬ ‫و شــرکت ها درخواســت دارم که در فرم هایی مانند‬ ‫ثبت نــام و قرارداد نــام پدر و مادر افــراد در کنار هم‬ ‫لحاظ شــود تا مــادران نیز در نقش مــادر بودن بهتر‬ ‫دیده شــوند و حرمت انان در بیــن فرزندان افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان مطرح کرد‬ ‫باالترین امار بستری بیماران کرونایی‬ ‫در بیمارستان های تامین اجتماعی‬ ‫به گفتــه مدیر درمــان تامین اجتماعی اســتان اصفهان‬ ‫بیمارستان های دکتر شــریعتی و دکتر غرضی اصفهان پس از‬ ‫بیمارستان میالد تهران‪ ،‬باالترین تعداد بیماران بستری کرونا را‬ ‫به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫به گزارش تیتر برتر؛ دکتر علی اعتصام پور‪ ،‬مدیر درمان تامین‬ ‫اجتماعی استان اصفهان اظهار کرد‪ :‬پس از دو بیمارستان دکتر‬ ‫شریعتی و دکتر غرضی اصفهان‪ ،‬بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا‬ ‫(س) نجف اباد نیز بر اساس گزارش اماری در بازه زمانی اسفند‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۸‬تا پایان بهمن سال گذشته با اختصاص حدود ‪۱/۳‬‬ ‫درصد از کل بیماران بستری کرونا در بین ‪ ۷۳‬بیمارستان تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬در جایگاه ســی و دوم بوده اســت‪ .‬او با اشاره به امار‬ ‫عملکرد مدیریت درمان تامین اجتماعی در سطح استان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بر اساس اختصاص تخت های بستری‪ ،‬بیمارستان های استان‬ ‫اصفهان اعم از دانشــگاهی‪ ،‬تامین اجتماعی‪ ،‬نهادهای دولتی‬ ‫و نظامی‪ ،‬خیریه و خصوصی‪ ،‬ســهم مجموع تخت های فعال‬ ‫سه بیمارستان دکتر شــریعتی اصفهان‪ ،‬دکتر غرضی اصفهان‬ ‫و حضرت فاطمــه الزهرا (س) نجف اباد از کل تخت های فعال‬ ‫بیمارستان های استان حدود ‪ ۱۰‬درصد است‪ .‬مدیر درمان تامین‬ ‫اجتماعی اســتان اصفهان گفت‪ :‬در دوره شیوع بیماری کرونا‪،‬‬ ‫همواره بیش از ‪ ۱۰‬درصد ظرفیت‪ ،‬تخت های بستری به بیماران‬ ‫کرونا به عهده بیمارســتان های تامین اجتماعی قرار داده شد و‬ ‫این مدیریت با هدف پاسخگویی به نیازهای مردم و بیمه شدگان‬ ‫ســازمان‪ ،‬با تالش و ازخودگذشــتگی کادر پزشــکی‪ ،‬درمان‪،‬‬ ‫پیراپزشکی و پشتیبانی‪ ،‬در دوره شیوع کرونا خدمات شایسته ای‬ ‫به بیماران ارائه داده است‪ .‬دکتر اعتصام پور با بیان اینکه از ابتدای‬ ‫اسفند سال ‪ ۱۳۹۸‬تا ‪ ۲۲‬خرداد سال جاری تعداد ‪ ۱۳‬هزار و ‪۴۳۹‬‬ ‫بیمار مشکوک و مبتال به کرونا در بیمارستان های تامین اجتماعی‬ ‫اســتان بستری شدند‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬بر اساس گزارش های منتشر‬ ‫شده توسط ستاد زندگی با کرونا از سوی سازمان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫بیمارســتان های دکتر شریعتی و دکتر غرضی اصفهان‪ ،‬پس از‬ ‫بیمارستان میالد تهران‪ ،‬باالترین تعداد بیمار بستری کرونا را به‬ ‫خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫او در شرح خدمات تامین اجتماعی به بیماران کرونا‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با شــروع بحران در استان‪ ،‬این مدیریت درمان به صورت فعال‬ ‫ضمن شرکت در جلسات ستاد استانی مدیریت کرونا در استانداری‬ ‫و دانشگاه علوم پزشکی‪ ،‬نسبت به برنامه ریزی اقدامات موردنیاز‬ ‫و پیگیری امور اقدام کرد‪ .‬مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان‬ ‫اصفهــان ادامه داد‪ :‬در قدم نخســت‪ ،‬کمیته علمی تخصصی‬ ‫کرونا در این مدیریت تشکیل و یکی از متخصصان عفونی به‬ ‫عنوان دبیر این ســتاد‪ ،‬با هدف تمرکــز در برنامه ریزی و ابالغ‬ ‫دستورالعمل های استانی (مبتنی بر دستورالعمل های کشوری)‬ ‫انتخاب شد‪ .‬دکتراعتصامپور گفت‪ :‬همچنین بیمارستان حضرت‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه ‪ 5/213‬مورخ ‪1400/03/24‬شورای محترم اسالمی شهر‬ ‫فالورجان جایگاه عرضه گاز طبیعی ‪ CNG‬متعلق به شهرداری واقع در فالورجان خیابان مالصدرا را از طریق مزایده عمومی به شرکت‬ ‫های دارای مجوز رسمی از شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران و تجربه مفید و تخصص الزم با شرایط ذیل به مدت‬ ‫یکسال شمسی با قیمت کارشناسی بصورت اجاره واگذار نماید‪.‬‬ ‫ قیمت پایه اجاره ساختمان و کلیه تجهیزات جایگاه بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ ‪ 525/000/000‬ریال می باشد‪.‬‬‫ شرکت کنندگان باید اخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/05/17‬به دبیرخانه‬‫حراست شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫ کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی ‪www.falavarjan.ir‬مراجعه فرمایید ‪.‬‬‫م الف‪1169011 :‬‬ ‫جواد نصری‪ -‬شهردار فالورجان‬ ‫اصفهان‬ ‫فاطمه الزهرا (س) نجف اباد از پنجم اســفند و بیمارستان دکتر‬ ‫غرضی اصفهان از دهم اسفند سال ‪ ۱۳۹۸‬به عنوان بیمارستان‬ ‫معین (ریفرال) و بیمارستان دکتر شریعتی به عنوان بیمارستان‬ ‫‪ Clean‬اســتان به منظور پشــتیبانی از نیازهای تخصصی دو‬ ‫بیمارســتان دیگر‪ ،‬تعیین شد‪ .‬او با اشاره به اختصاص ‪ ۳۴‬تخت‬ ‫از تخت های بیمارســتان دکتر شریعتی در مدت همه گیری به‬ ‫عنوان بخش ویژه کرونا‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به این ترتیب‪ ،‬بخش مهمی‬ ‫از نیازهای بستری بیماران تامین اجتماعی مشکوک یا مبتال به‬ ‫کرونا‪ ،‬تامین شد و از شــهریور تا پایان اسفندماه سال گذشته‪،‬‬ ‫بیمارستان شریعتی به عنوان ریفرال کرونا فعالیت کرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فوت ‪ ۶‬بیمار مبتال به کرونا در‬ ‫کاشان‬ ‫به گفته مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫کاشــان ‪ ۲‬مرد ‪ ۲۶‬و ‪ ۴۷‬ساله و چهار زن ‪ ۷۳ ،۵۴ ،۵۱‬و ‪۸۵‬‬ ‫ســاله مبتال به کرونا طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته در مرکزهای‬ ‫درمانی کاشان و اران و بیدگل جان باختند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مریم امیدی اظهار داشت‪ :‬شمار ازمایش‬ ‫مثبت ویروس کرونا در شهرســتان های کاشــان و اران‬ ‫و بیــدگل با ثبت ‪ ۲۷۷‬مورد جدید بــه ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۲۹۹‬نفر‬ ‫رسید‪ .‬او افزود‪ :‬اکنون ‪ ۵۵۵‬بیمار مبتال به کرونا در مرکزهای‬ ‫درمانی این منطقه بستری هســتند که از این تعداد‪۴۷۵ ،‬‬ ‫نفر در کاشــان و ‪ ۸۰‬نفــر در اران و بیدگل تحت مراقبت‬ ‫و درمان قرار دارند‪ .‬او شــمار بیماران کووید ‪ ۱۹‬بستری در‬ ‫بخش مراقبت های ویژه مرکزهای درمانی منطقه کاشان را‬ ‫‪ ۴۱‬نفر اعالم کرد و افزود‪ ۳۶ :‬از بیماران در کاشــان و پنج‬ ‫نفر در اران و بیدگل بســتری هستند‪ .‬مدیر روابط عمومی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی کاشان اظهار داشت‪ ۲۰۲ :‬هزار و ‪۸۵۰‬‬ ‫نفر از اغاز شیوع کرونا (اسفند ‪ )۱۳۹۸‬تاکنون به مرکزهای‬ ‫بستری‪ ،‬تشخیص سرپایی و درمانی شهرستان های اران‬ ‫و بیدگل و کاشــان مراجعه کردند و ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۷۱۹‬بیمار‬ ‫حاد تنفسی ترخیص شدند‪ .‬امیدی ادامه داد‪ :‬در ‪ 48‬ساعت‬ ‫گذشته ‪ ۶۵‬بیمار جدید حاد تنفسی با سن ‪ ۱۲‬تا ‪ ۸۱‬سال در‬ ‫مرکزهای درمانی کاشــان و ‪ ۱۳‬نفر با سن ‪ ۳۵‬تا ‪ ۹۲‬سال‬ ‫در اران و بیدگل تحت مراقبت و درمان بستری شدند‪ .‬به‬ ‫گفته او‪ ،‬در این مدت ‪ ۵۹۶‬نفر به کلینیک های حاد تنفسی‬ ‫دانشــگاه علوم پزشکی کاشان مراجعه کردند‪ .‬مدیر روابط‬ ‫عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشــان اضافه کرد‪ :‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۹۸‬نفر نیز شــمار پذیرش بستری موقت در مرکزهای‬ ‫ریفرال (زیرمجموعه) این دانشگاه است‪ .‬جمعیت نزدیک‬ ‫به ‪ ۵۰۰‬هزارنفری شهرستان های کاشان و اران و بیدگل‪،‬‬ ‫زیرپوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫کاشان قرار دارد‪ .‬وضعیت کرونایی شهرستان های کاشان و‬ ‫اران و بیدگل در برهه کنونی قرمز است و تاکنون ‪ ۱۷‬مورد‬ ‫قطعی و ‪ ۳۰۰‬مورد مشکوک کرونای هندی (دلتا) در این‬ ‫منطقه شناسایی شده است‪ .‬اعظم باقری سرپرست شبکه‬ ‫بهداشت و درمان اران و بیدگل از تکمیل ظرفیت تخت های‬ ‫فعال ویژه بیماران کووید ‪ ۱۹‬در بیمارستان سیدالشهدا (ع)‬ ‫این شهرستان با افزایش شمار مبتالیان به کرونا خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬این بیمارستان ‪ ۴۵‬تخت ویژه بیماران کرونایی داشت‬ ‫که دو شــب گذشته با افزایش شمار بستری شدگان کرونا‬ ‫تکمیل شد که تمهیداتی برای افزایش تعداد تخت های ویژه‬ ‫کرونا در این بیمارستان گرفته شده است‪.‬‬ ‫نیاز به ایجاد زیرساخت تردد‬ ‫وسایل نقلیه سنگین در‬ ‫زرین شهر‬ ‫به گفته شهردار زرین شــهر خیابان های شهرها برای‬ ‫تردد وسایط نقلیه سنگین‪ ،‬ازجمله تریلی و کامیون طراحی‬ ‫نشده اند تردد این خودروها در شهر خرابی اسفالت معابر را‬ ‫در پی دارد‪.‬‬ ‫میثم محمدی یکی از اقدامات مهم شهرداری ها را ایجاد‬ ‫زیرســاخت مناسب برای تردد ایمن شــهروندان و ناوگان‬ ‫حمل ونقل شهری دانست و به ایمنا گفت‪ :‬تالش مدیریت‬ ‫شهری زرین شــهر در دوره پنجم خدمت به شهروندان و‬ ‫ایجاد فضایی با نشــاط برای ساکنان خطه طالیی ایران و‬ ‫توجه به مطالبات به حق انان اســت در این راستا در مدت‬ ‫مذکور ساماندهی اسفالت معابر اصلی‪ ،‬فرعی و کوچه های‬ ‫شهر به عنوان مطالبه شهروندی موردتوجه قرار داشته است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بلوارهای جانبازان‪ ،‬عالمه طباطبایی و معراج ازجمله‬ ‫مسیرهای پرتردد زرین شهر است که عالوه بر شهروندان‪،‬‬ ‫خودروهای سنگین حامل مواد اولیه و تولیدات صنایع فعال‬ ‫در شهرستان لنجان همچون ذوب اهن‪ ،‬فوالد سبا و صنایع‬ ‫دفاع از این مسیر تردد دارند‪ .‬شهردار زرین شهر با بیان این که‬ ‫تردد وسایل نقلیه سنگین بیش از هر چیز اسفالت خیابان ها و‬ ‫معابر درون شهری را از بین می برد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خیابان های‬ ‫شهرها برای رفت وامد وسایل نقلیه سنگین ازجمله تریلی و‬ ‫کامیون طراحی نشده است تردد این خودروها در شهر خرابی‬ ‫اســفالت معابر را در پی دارد و تردد کامیون هایی که انتقال‬ ‫بار صنایع را بر عهده دارند سبب شده بخش عمده اسفالت‬ ‫معابر زرین شهر ازجمله بلوارهای جانبازان‪ ،‬عالمه طباطبایی‬ ‫و معراج دچار خرابی شود‪ .‬او با بیان این که با اجرای اصالح‬ ‫و مرمت اســفالت این مسیر به مطالبه ‪ ۱۵‬ساله شهروندان‬ ‫جامه عمل پوشانده شــد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ازانجایی که شهروندان‬ ‫برای تردد‪ ،‬دائم از خیابان های سطح شهر استفاده می کنند‬ ‫وجود مشکل در اسفالت به سرعت خودنمایی کرده و به یکی‬ ‫از مهم ترین مطالبات انها تبدیل می شود ازاین رو شهرداری‬ ‫زرین شهر با صرف اعتباری بیش از ‪ ۴۰‬میلیارد ریال به سمت‬ ‫ترمیم‪ ،‬اصالح و بهسازی اسفالت مسیرهای بلوار جانبازان‪،‬‬ ‫عالمه طباطبایی و معراج گام برداشت‪ .‬محمدی اضافه کرد‪:‬‬ ‫با توجه به افزایش چشــمگیر قیمت قیر و اسفالت یکی از‬ ‫اقدامات موثر در دوره جدید مدیریت شهری زرین شهر ورود‬ ‫به مقوله اصالح وضعیت معابر‪ ،‬استفاده از روش های جدید‬ ‫و حذف سیســتم های سنتی برای ترمیم و اصالح اسفالت‬ ‫شریان های اصلی بوده است‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬استفاده از دستگاه‬ ‫اسفالت تراش جهت الیه برداری سطوح اسفالت قدیمی در‬ ‫دســتور کار شهرداری زرین شــهر قرار گرفته است چراکه‬ ‫امروزه این مهم به عنوان بهترین روش برای نگهداشت راه ها‬ ‫به شــمار می اید و با استفاده از دستگاه اسفالت خراب شده‬ ‫برداشته تا به جای ان اسفالت جدید استفاده شود‪ .‬شهردار‬ ‫زرین شهر خاطرنشان کرد‪ :‬در برهه فعلی بخش هایی از محور‬ ‫بلوارهای جانبازان‪ ،‬عالمه و معــراج که دارای خرابی های‬ ‫بسیار بوده در طرح نهضت اسفالت مورد اصالح واقع شده‬ ‫و با شیوه جدید با دستگاه اسفالت تراش سطح معیوب جاده‬ ‫اصالح شــده و سپس نسبت به اســفالت ان محور اقدام‬ ‫می شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫خبر‬ ‫ورود نهمین محموله واکسن‬ ‫کرونا توسط هالل احمر به کشور‬ ‫رئیس جمعیت هالل احمر از ورود نهمین محموله واکسن کرونا‬ ‫توسط هالل احمر به کشور خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر همتی‪ ،‬رئیس جمعیت هالل احمر گفت‪ :‬صبح روز گذشته‬ ‫سوم مرداد ‪ ۱۴۰۰‬نهمین محموله ی واکسن تهیه شده توسط‬ ‫جمعیــت هالل احمر در فرودگاه امام خمینی (ره) برای توزیع‬ ‫ســریع در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت‪ .‬او افزود‪ :‬در این‬ ‫مرحله یک میلیون و ‪ ۹۵‬هزار و ‪ُ ۲۰۰‬دز واکسن به کشور وارد‬ ‫شد؛ با ورود این محموله که تاکنون توسط ‪ ۱۱‬پرواز به کشور‬ ‫منتقل شده است مجموعا ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار ُدز واکسن‬ ‫وارد کشــور شده است‪ .‬بر اساس گزارش هالل احمر‪ ،‬او ادامه‬ ‫همکاران سایر‬ ‫داد‪ :‬جمعیت هالل احمر در تالش است با کمک‬ ‫ِ‬ ‫دستگاه ها و شرکای بین المللی در امر تهیه و انتقال واکسن به‬ ‫داخل کشور همچون گذشته فعالیت داشته باشد‪.‬‬ ‫استفادهکاملبالگردهای‬ ‫اورژانس کشور برای‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫به گفته رئیس اورژانس کشور تمامی ‪ ۴۸‬فروند بالگرد این نهاد‬ ‫در سراسر کشور را برای واکسیناسیون کرونا در اختیار گرفته ایم‬ ‫تا برای مناطقی که امکان حضور مردم در مراکز درمانی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬استفاده شوند‪.‬‬ ‫پیر حســین کولیونــد در حاشــیه بازدید از ایســتگاه های‬ ‫واکسیناســیون خودرویی تهران در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬به‬ ‫دستور وزیر بهداشت کادر اورژانس برای راه اندازی پایگاه های‬ ‫ســیار و خودرویی وارد عمل شد‪ .‬او یاداور شد‪ :‬بیشترین این‬ ‫پایگاه ها در تهران قــرار دارد و با توجه به صف های طوالنی‬ ‫که ایجاد شــده بود هم پایگاه های انفرادی احداث شد و هم‬ ‫گروه هــای عملیات ویژه ما در هر نقطه ای که صف طوالنی‬ ‫تشکیل شود سریع وارد عمل می شوند و کار مردم را تسریع‬ ‫می کنند‪ .‬کولیوند اظهار داشــت‪ ۱۷ :‬مورد از این پایگاه ها در‬ ‫تهران راه اندازی شده اند و در دیگر نقاط کشور متناسب با نیاز‬ ‫و ازدحام مردم نمونه چنین پایگاه هایی فعال می شود‪ .‬رئیس‬ ‫اورژانس کشــور گفت‪ :‬کادر درمان حاضر در این پایگاه ها از‬ ‫نیروهای اورژانس هستند که در ساعت استراحت خود برای‬ ‫کمک به بهبود روند واکسیناســیون در این پایگاه ها حاضر‬ ‫می شــوند و توان کار شبانه روزی دارند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همکاران‬ ‫مجاهدی هستند که خسته نمی شوند و باروحیه باال در این کار‬ ‫مشارکت می کنند تا کمکی به واکسیناسیون و تمام شدن کرونا‬ ‫کرده باشند‪ .‬کولیوند با اشاره به افزایش ماموریت های کاری‬ ‫نیروهای اورژانس خاطرنشــان کرد‪ :‬حقیقت این است که در‬ ‫پیک پنجم هستیم و عالوه بر ماموریت های پیش پزشکی که‬ ‫داریم کووید ‪ ۱۹‬هم به ماموریت ها ما اضافه شده است و تا سه‬ ‫برابر هفته های قبل پیک پنجم ماموریت می رویم‪.‬‬ ‫طرحی برای خرید سربازی در‬ ‫دستور کار نیست‬ ‫در پی انتشــار خبری به نقل از یکی از مدیران ارشــد تامین‬ ‫اجتماعی در مورد خرید خدمت سربازی‪ ،‬رئیس اداره سرمایه‬ ‫انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه مرجع‬ ‫انتشار اخبار حوزه سربازی سازمان وظیفه عمومی ناجا و ستاد‬ ‫کل نیروهای مسلح است‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬هیچ طرحی برای خرید‬ ‫سربازی یا حتی جریمه ریالی مشموالن غایب در دستور کار‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در روزهای اخیر خبری پیرامون خرید سربازی‬ ‫به نقل از یکی از مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی منتشر‬ ‫شد که در ان شرایط خرید خدمت سربازی و حتی مبلغ مربوط‬ ‫به ان نیز اعالم شده بود‪ .‬موضوعی که انتشار ان از سوی یک‬ ‫مسئول غیر مرتبط با حوزه سربازی عجیب به نظر می رسد‪ .‬با‬ ‫این وجود این خبر در بسیاری از رسانه ها از جمله صداوسیما‬ ‫نیز با عنوان خبر خوش برای سربازان مورد بازنشر قرارگرفته‬ ‫و این شائبه را برای مشموالن سربازی ایجاد کرد که احتمال‬ ‫اجرای طرح خرید خدمت ســربازی وجود دارد‪ .‬موضوعی که‬ ‫محل پرسش شماری از مخاطبان ایسنا نیز قرار گرفت و به‬ ‫نظر می رسد که اشتباه در نحوه بیان یا تنظیم خبر منجر شده‬ ‫تا شیوه احتساب دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمه‬ ‫تحت عنوان خرید خدمت سربازی اعالم شود‪ .‬انتشار این خبر‬ ‫ســبب شد تا دوباره خرید خدمت سربازی را از امیر غالمرضا‬ ‫رحیمی پور‪ ،‬رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح پرس وجوکنیم‪.‬‬ ‫او درباره خبر منتشرشــده به ایسنا گفت‪ :‬طبق قانونی که از‬ ‫مدت ها قبل هــم وجود دارد‪ ،‬طول مدت خدمت ســربازی‬ ‫به عنوان سابقه بیمه و جزو ســنوات بیمه بازنشستگی افراد‬ ‫محســوب می شــود و ازاین رو افراد متقاضی باید با پرداخت‬ ‫کسورات و حق بیمه این دو سال به شرکت بیمه که به قیمت‬ ‫روز انجام می شود‪ ،‬این دو سال را جزو سابقه خود لحاظ کنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این موضوع مربوط به شــرکت های بیمه است و‬ ‫هیچ ارتباطی با موضوع خرید خدمت سربازی که در برخی از‬ ‫خبرها نیز منتشرشده بود‪ ،‬ندارد‪ .‬در این مورد همان طور که بارها‬ ‫نیز اعالم شده‪ ،‬ستاد کل نیروهای مسلح مخالف خرید خدمت‬ ‫سربازی و همچنین طرح جریمه ریالی سربازی است و چنین‬ ‫طرح هایی دیگر اجرا نخواهد شــد‪ .‬رحیمی پور هر نوع خرید‬ ‫خدمت سربازی را خالف عدالت دانست و گفت‪ :‬اجرای چنین‬ ‫طرح هایی اثار و تبعات منفی زیادی در جامعه دارد و ازاین رو‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح تصمیمی برای اجرای ان ندارد‪ .‬رئیس‬ ‫اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید‬ ‫بر اینکه مرجع رســمی انتشار اخبار در حوزه سربازی سازمان‬ ‫وظیفه عمومی ناجا و ستاد کل نیروهای مسلح است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توصیه ما به مشموالن و خانواده هایشان این است که به اخبار‬ ‫منتشرشده از منابع غیر موثق یا هر انچه تحت عنوان طرح‪،‬‬ ‫پیشنهاد و نظر شخصی افراد منتشرشده و فاقد ضمانت اجرا‬ ‫و وجاهت قانونی اســت توجه نکرده و به امید اجرای ان وارد‬ ‫غیبت از سربازی نشوند‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 4‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4128‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خطری که فراتر از زلزله است‬ ‫اصفهان نماد فرونشست زمین در کشور‬ ‫فرونشســت زمین پس از تغییرات اقلیمی در ســال های اخیر‬ ‫بســیاری از مناطق جهان را درنوردیده است تا جایی که بیش‬ ‫از ‪ ۱۵۰‬کشــور از جمله ایران درگیر ان هستند بر اساس اعالم‬ ‫مجامع بین المللی‪ ،‬رخداد چهار میلی متر فرونشســت‪ ،‬بحران‬ ‫محسوب می شود اما ایران از این حد بسیار فراتر رفته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬فرونشســت زمین ناشــی از نبود تعادل بین‬ ‫تغذیه و برداشــت ســفره های اب زیرزمینی است‪ .‬تقریبا دو‬ ‫ســوم کل دشت های کشور دشــت های ممنوعه اعالم شدند‬ ‫و در بخش قابل توجهی از ان هــا میزان تراز منفی ابخوان ها‬ ‫به بیش از دو متر در ســال رسیده اســت‪ .‬استان های تهران‪،‬‬ ‫قزویــن‪ ،‬مرکزی‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬فارس‪ ،‬کرمان‪ ،‬بخش شــمالی‬ ‫سیستان و بلوچستان‪ ،‬بخش های شمالی هرمزگان‪ ،‬بخش های‬ ‫عمده ای از خراسان های رضوی‪ ،‬شمالی‪ ،‬جنوبی و بخش هایی‬ ‫از همدان به شــدت درگیر پدیده فرونشســت هستند‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان نقشه برداری کشور دراین باره گفته است‪ ۲۹ :‬استان در‬ ‫معرض خطر فرونشست هستند و بی توجهی مسئوالن سبب‬ ‫شده که این مناطق گسترش یابند و تهران را به بمب ساعتی‬ ‫خاموش تبدیل کنند‪ .‬تنها کالنشهر تهران درگیر فرونشست‬ ‫نیســت و اصفهان هم از این پدیده رنج می برد که بســیاری‬ ‫از صاحب نظران‪ ،‬این شــهر را نماد فرونشست ایران می دانند‪.‬‬ ‫فرونشســت زمین خطری فراتر از زلزله است‪ ،‬همان طور که‬ ‫زمین لرزه ها به طور ناگهانی باعث از بین رفتن هزاران انســان‬ ‫می شوند و بسیاری از تاسیســات و زیرساخت های اقتصادی‬ ‫را نابود می کنند فرونشســت ها هم می تواننــد در طول زمان‬ ‫باعث بلعیدن ســرمایه های بزرگی شوند که ممکن است هیچ‬ ‫زمین لرزه ای نتواند به این میزان اسیب وارد کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فرونشست زمین مشــکل اغلب شهرهای‬ ‫ایران‬ ‫علی بیت اللهی‪ ،‬مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات وزارت‬ ‫راه و شهرسازی و دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی می گوید‪:‬‬ ‫فرونشست زمین در ایران با توجه به خشک سالی های پیاپی و‬ ‫استفاده بی رویه از اب های زیرزمینی‪ ،‬نبود استفاده از شیوه های‬ ‫نوین ابیاری و کشــت محصوالت با نیاز ابــی باال و رایج در‬ ‫اغلب پهنه های کشور سبب شــده است سطح اب زیرزمینی‬ ‫در همه دشــت های ایران کاهش یابد ازانجایی که فرونشست‬ ‫زمین بر اثر افت سطح اب های زیرزمینی اتفاق می افتد بنابراین‬ ‫فرونشست در یک سطح وسیع در اغلب دشت ها و زمین های‬ ‫هموار کشورمان در حال رخ دادن است‪ .‬او می افزاید‪ :‬در مناطقی‬ ‫که کوهستانی باشد و ابرفت در انها وجود نداشته باشد یا اینکه‬ ‫الیه اب دار نداشته باشند فرونشست نخواهیم داشت بنابراین‬ ‫فرونشســت در دشت هایی که سفره های اب زیرزمینی از نظر‬ ‫حجم مخزن روزبه روز کم و کمتر می شود اتفاق می افتد‪ .‬در اثر‬ ‫پایین رفتن سطح اب منافذ درهم فشرده می شوند و سطح زمین‬ ‫پایین می رود که به این پدیده فرونشست زمین گفته می شود‬ ‫و متاسفانه در اغلب گستره های کشور در حال رخ دادن است‪.‬‬ ‫‪ ۱۲۰ÁÁ‬شهر در زون فرونشست واقع شده اند‬ ‫مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی‬ ‫می افزاید‪ :‬بسیاری از شهرهای ایران با این پدیده مواجه شده اند‬ ‫و این معضل شــهرهای بزرگ را گرفتار کرده اســت تهران‪،‬‬ ‫مشهد‪ ،‬کرمان‪ ،‬اصفهان و اراک‪ ،‬اردبیل‪ ،‬سمنان و حتی مناطق‬ ‫مرکزی مانند یزد و شهرهای جنوب کشور که نزدیک به دریا‬ ‫هســتند از این قاعده مستثنا نیستند‪ .‬از ‪ ۱۲۵۰‬شهر ‪ ۱۲۰‬شهر‬ ‫متوسط و بزرگ در زون فرونشست زمین قرار گرفته اند بنابراین‬ ‫این اعداد و ارقام بیانگر این مطلب است که فرونشست در همه‬ ‫جای ایران وجود دارد‪ .‬او تصریح می کند‪ :‬در کالنشــهر تهران‬ ‫در نواحی جنوب و جنوب غــرب یعنی مناطق (‪)۱۹-۱۸-۱۷‬‬ ‫دچار این معضل شــده اند عالوه بر جمعیت شــهری تهران‬ ‫سکونتگاه های حاشیه ای و شهرهای هم جوار مانند اسالمشهر‬ ‫و چرمشــهر هم از فرونشست زمین رنج می برند و حدودا دو و‬ ‫نیم میلیون نفر در محدوده زون فرونشست زمین ساکن هستند‬ ‫که نشــان دهنده اهمیت فرونشست زمین در سکونتگاه های‬ ‫شهری است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فرونشست دشــت های حاصلخیز را نابود‬ ‫می کند‬ ‫بیت اللهی با بیــان این که موضوع فرونشســت در امنیت و‬ ‫ایمنی شــهرها تاثیرگذار است‪ ،‬خاطرنشان می کند‪ :‬تبعات این‬ ‫پدیده بیشمار است اما مهمترین اثرش از بین رفتن دشت های‬ ‫حاصلخیز اســت‪ .‬در گذشــته اب در الیه هــای اب دار زمین‬ ‫نفوذ می کرد و باعث می شــد زمین ابدار شود‪ ،‬اما زمین در اثر‬ ‫فرونشســت متراکم و بسته می شــود و اب به سطوح زیرین‬ ‫نفوذ نمی کند و این جریان یک مکانیســم طوالنی مدت است‬ ‫و ســبب از بین رفتن مواد مغذی خاک می شود و دشت های‬ ‫حاصلخیز به کویر برهوت تبدیل می شــوند‪ .‬او ادامه می دهد‪:‬‬ ‫به جز این موارد زیر لوله های گاز‪ ،‬نفت و در مســیر جاده ها و‬ ‫خطوط ریلی و ساختمان ها هم دچار شکاف‪ ،‬ترک و ناپایداری‬ ‫می شوند که به مرورزمان ضعیف شدن و متالشی شدن سازه ها‬ ‫را به همراه دارد و ترک ها و شکاف های بسیاری در ساختمان ها‬ ‫به وجود می اید‪ .‬این پدیده می تواند لوله های زیرزمینی را دچار‬ ‫گسیختگی کند و جاده ها دچار شکاف شوند و مسیر ریلی هم‬ ‫دچار انحنا شــود؛ بنابراین فرونشســت زمین بسیار زیان بار و‬ ‫بحران زاست‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی می افزاید‪ :‬شــهر اصفهان‬ ‫یکی از پرمخاطره ترین مناطق و نماد فرونشست زمین در ایران‬ ‫است‪ ،‬روزگاری صنایعی که اب زیادی الزم داشتند در این شهر‬ ‫متمرکز شدند‪ .‬روش های کشاورزی نادرست سبب شد بسیاری‬ ‫از دشت های اصفهان به زمین زراعی تبدیل شوند و محصوالتی‬ ‫کشــت شود که اب زیادی الزم دارند درنتیجه چاه های متعدد‬ ‫برای استخراج اب حفر شدند‪ .‬او تصریح می کند‪ :‬زمانی که نهاد‬ ‫نظارتی وجود نداشته باشد اب بی رحمانه از زیرزمین استخراج‬ ‫می شود (در دشت مهیار سطح اب در گذشته ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬متر بوده‬ ‫است اما در حال حاضر تا ‪ ۱۵۰‬متری اب افت می کند) در برخی‬ ‫نقاط اصفهان سفره های اب زیرزمینی در حال تمام شدن است‪.‬‬ ‫قطع اب زاینده رود در این جریان دخیل بوده اســت‪ ،‬وقتی اب‬ ‫جاری نباشد‪ ،‬اب های زیرزمینی تغذیه نمی کنند بنابراین سبب‬ ‫می شود فرونشست در اصفهان بیش از سایر شهرها نمود داشته‬ ‫باشد و اثار مخربی را به ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬حفر چاه های بســیار و خشکی زاینده رود‬ ‫عامل فرونشست اصفهان‬ ‫بیت اللهی تصریح می کند‪ :‬عامل اصلی فرونشست زمین افت‬ ‫اب زیرزمینی است که این موضوع در اصفهان به دو علت حفر‬ ‫بی رویه چاه های کشاورزی و قطع اب زاینده رود بستگی دارد‪،‬‬ ‫مراکز صنعتی به اب زیادی نیاز دارند بنابراین به صورت مستمر‬ ‫از اب های زیرزمینی استفاده می کنند‪ .‬در استان و شهر اصفهان‬ ‫اکثر دشت ها از فرونشست رنج می برند و به بحران رسیده اند در‬ ‫این استان حتی فرونشست زمین به خانه های مسکونی و اثار‬ ‫باستانی اسیب زده است‪ .‬او اظهار می کند‪ :‬در فرودگاه اصفهان‬ ‫میزان فرونشست بیشتر است‪ .‬ابعاد فرونشست زمین وسیع است‬ ‫و منطقه شهری مقیاس کوچکی است که عمدتا در نظر گرفته‬ ‫نمی شود‪ .‬فرونشســت روی ساختمان ها اثرگذار است و انها را‬ ‫دچار پیچش می کند بسیاری از راه ها‪ ،‬پل ها‪ ،‬ابنیه و اثار باستانی‬ ‫از خطر فرونشســت زمین در امان نیستند چنانچه این اسیب‬ ‫ادامه پیدا کند اثراتش قابل جبران نیست‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬استان اصفهان از نظر فرونشست جزو مناطق‬ ‫نیازمند رسیدگی است‬ ‫مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی‬ ‫با اشاره به جدی بودن بحران فرونشست در اصفهان‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫می کند‪ :‬در اصفهان به جز مسائل زیست محیطی‪ ،‬از بین رفتن‬ ‫دشت ها‪ ،‬بناهای تاریخی و اثار فرهنگی که در گذر زمان ماندگار‬ ‫شده اند بر اثر فرونشست این بناها دچار شکاف و ترک می شود‬ ‫لذا اصفهــان را باید به صورت ویژه موردبررســی قرار دهند‪.‬‬ ‫از خطر زلزله نباید غافل شــد اســتان اصفهان از نظر ریسک‬ ‫فرونشست جزو مناطق اولویت دار نیازمند رسیدگی است‪ .‬دبیر‬ ‫کارگروه ملی مخاطرات طبیعــی تصریح می کند‪ :‬در رابطه با‬ ‫فرونشست زمین جایگاه وزارت نیرو جایگاه بسیار مهمی است‪،‬‬ ‫چــرا که هم در زمینه اب و هم در زمینه برق فعالیت می کند‪.‬‬ ‫هرکدام از این موضوعات خود کار چند وزارتخانه اســت‪ .‬ما به‬ ‫عنوان متخصصانی که ‪ ٣٠‬سال است در خصوص فرونشست‬ ‫زمین فعالیت کردیم‪ ،‬فکر می کنیم که بهتر است مجموعه ای‬ ‫به صورت متمرکز در خصــوص اب فعالیت کند‪ .‬این فعالیت‬ ‫باید از دو منظر باشد که یکی از ان بحران خشک سالی‪ ،‬کمبود‬ ‫اب‪ ،‬درگیری کشاورزان برای تامین منابع ابی و از سوی دیگر‬ ‫فرونشست زمین اســت‪ .‬بیت اللهی با تاکید بر لزوم استفاده از‬ ‫روش های ابیاری نوین در استان های دچار فرونشست زمین‪،‬‬ ‫اظهــار می کند‪ :‬بحــران اب‪ ،‬چالش جدی ســال های اخیر و‬ ‫سال های اتی کشور خواهد بود که همین امروز هم اثرات ان‬ ‫را می بینیم‪ .‬امیدواریــم دولت جدید بر کارهای بنیادی تمرکز‬ ‫جدی تری داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اســتخراج بی رویــه اب زیرزمینی عامل‬ ‫فرونشست‬ ‫معصومــه امیغ پــی‪ ،‬رئیــس اداره ترازیابی دقیق ســازمان‬ ‫نقشــه برداری کشور با اشاره به تغییرات اقلیمی و اثرات ان در‬ ‫کــره زمین‪ ،‬می گوید‪ :‬تغییر اقلیم و بحــث گرمایش زمین در‬ ‫تمام جهان در حال رخ دادن اســت و قرار گرفتن زمین روی‬ ‫کمربند خشــک و نیمه خشک و کاهش بارش ها باعث شده با‬ ‫کمبود منابع اب روبه رو شــویم‪ .‬رشد جمعیت باعث شده نیاز‬ ‫به محصوالت کشاورزی و صنعتی بیشتر شود‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫ســوء مدیریت منابع ابی زیرزمینی سبب شده اب زیرزمینی‬ ‫به نحو بی رویه ای اســتخراج شود که اثر مستقیم این موضوع‬ ‫به صورت فرونشست ظاهر می شــود و تخریب سیستم های‬ ‫ابیــاری و تبدیل شــدن خاک های حاصلخیز کشــاورزی به‬ ‫زمین های لم یزرع از اثار دیگر فرونشست است که در ورامین‬ ‫هم شاهد این اتفاق هستیم‪ .‬رئیس اداره ترازیابی دقیق سازمان‬ ‫نقشه برداری کشور تصریح می کند‪ :‬با تغییر هیدرولوژی و ارتفاع‬ ‫منطقه کاســه هایی ایجاد می شود و زمین فرو می رود بنابراین‬ ‫نفوذپذیری خاک کم می شــود‪ .‬زمانی که اب بارندگی جذب‬ ‫زمین نشود سیالب اتفاق می افتد‪ .‬اکثر فرونشست ها در حاشیه‬ ‫شهرها رخ می دهد که مناطق کشاورزی هم هستند و به تدریج‬ ‫در مناطق شهری هم گسترش می یابند‪ .‬هنگامی که مقاومت‬ ‫سازه ها کم شود در برابر زلزله اسیب پذیر می شوند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کاهش کیفیت اب از دیگر تبعات فرونشست‬ ‫زمین‬ ‫او ادامــه می دهد‪ :‬کاهش کیفیت اب مورد دیگری اســت که‬ ‫در اســتان های اذربایجان شــرقی و غربی رخ داده و اب این‬ ‫مناطق شور شــده و این مورد هم از دیگر تبعات فرونشست‬ ‫زمین است همچنین در پدیده فرونشست با افزایش ریزگردها‬ ‫و بیابان زایی مواجه می شــویم‪ .‬متاســفانه دشت شهرکرد که‬ ‫منطقه ای خوش اب وهواســت هم روزهایی از سال گردوغبار‬ ‫را تجربه می کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تهیه بانک جامع فرونشست کشور توسط‬ ‫سازمان نقشه برداری‬ ‫امیغ پی تاکید می کند‪ :‬باید فرونشست مدیریت شود که اولین‬ ‫اقدام شناســایی مناطقی اســت که دچار فرونشست هستند‪.‬‬ ‫خوشــبختانه ســازمان نقشــه برداری به عنوان متولی پایش‬ ‫تغییرات سطح زمین اقدام به تهیه بانک جامع فرونشست کشور‬ ‫کرده اســت‪ .‬رئیس اداره ترازیابی دقیق سازمان نقشه برداری‬ ‫کشــور اظهار می کند‪ :‬تاکنون ‪ ۱۲۰‬منطقه دچار فرونشســت‬ ‫در کشور شناسایی شــده اند‪ .‬در اســتان های تهران‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬خراســان رضوی و فارس وضعیت بحرانی است‪ .‬در‬ ‫استان های شمالی گلستان و مازندران که وفور بارندگی است‬ ‫هم فرونشست ایجاد می شود‪ .‬او می افزاید‪ :‬استان های جنوبی‬ ‫مانند هرمزگان و خوزستان هم فرونشست را تجربه می کنند‪.‬‬ ‫سازمان نقشه برداری نقشه های فرونشست را تهیه کرده است‬ ‫و به مسئولین ذی ربط هشدارهای الزم داده شده است‪ ،‬باید از‬ ‫این نقشه ها برای گسترش مناطق شهری استفاده کرد و مناطق‬ ‫شهری در مناطقی که فرونشست دارند ساخته نشود‪ .‬کشاورزی‬ ‫هم باید مدیریت شود و محصوالتی کشت شود که نیاز به اب‬ ‫کمتر داشته باشند‪.‬‬ ‫سویه ای با قدرت انتقال باالتر‬ ‫کرونا دلتا میزبان کودکان و جوانان است‬ ‫یک متخصص بیماری های عفونی‪ ،‬گفت‪ :‬عالئم کرونا دلتا‬ ‫سرماخوردگی‪ ،‬سرفه‪ ،‬بدن درد‪ ،‬ابریزش بینی‪ ،‬تب‪ ،‬سردرد‪،‬‬ ‫احساس ضعف‪ ،‬تنگی نفس و مشکالت تنفسی است‪ ،‬کرونا‬ ‫دلتا میزبان کودکان و جوانان بوده و در استان ها قدرت سرایت‬ ‫این نوع کرونا افزایش پیدا کرده است‪ .‬سمیه حقیقی پور در‬ ‫خصوص عالئــم مشــابه کرونا دلتا با کرونای قبلی‪ ،‬به‬ ‫ایمنا گفت‪ :‬عالئم کرونا دلتا شامل سرماخوردگی‪ ،‬سرفه‪،‬‬ ‫بدن درد‪ ،‬ابریزش بینی‪ ،‬تب‪ ،‬ســردرد‪ ،‬احســاس ضعف‪،‬‬ ‫تنگی نفس و مشکالت تنفســی است با این تفاوت که‬ ‫انتقال بیماری با سرعت بیشتری اتفاق می افتد و یک فرد‬ ‫می تواند تعداد افراد بیشتری را مبتال کند و سیر پیشرفت‬ ‫عالئم در فرد مبتال نیز ســریع تر از کرونای قبلی اتفاق‬ ‫می افتد‪.‬‬ ‫او بیــان این که ســوش دلتا در اســتان اصفهان مانند‬ ‫استان های دیگر است‪ ،‬افزود‪ :‬اولین جهش های کرونا در‬ ‫هر کشوری پیدا شــود نام همان کشور که جهش از ان‬ ‫برخاســته بر روی نوع کرونا گذاشته می شود مانند کرونا‬ ‫هندی‪ ،‬انگلیســی و در حال حاضر از حروف یونانی برای‬ ‫نام گذاری جهش ها اســتفاده می شود‪ .‬عضو هیئت علمی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این نوع کرونا‬ ‫بیش از کرونای قبلی کودکان را درگیر می کند‪ ،‬به عالوه‬ ‫افراد مســن مبتال به بیماری های زمینه ای‪ ،‬گروه جوانان‬ ‫و کودکان را نیز بیش از ســایر انواع کرونا درگیر می کند‪،‬‬ ‫ســرایت پذیری باالیی در بین جوانان دارد و متاســفانه‬ ‫کرونا دلتا میزبان جوانان و کودکان اســت و در استان ها‬ ‫قدرت سرایت این نوع کرونا افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬راه های پیشگیری از کرونا دلتا‬ ‫حقیقی پور‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬راه های پیشگیری ابتالی‬ ‫کرونا دلتا مانند کرونای قبلی اســت و تفاوتی پیدا نکرده‬ ‫است‪ ،‬باید شــهروندان رعایت فاصله فیزیکی حداقل دو‬ ‫متر‪ ،‬زدن ماســک بر صورت‪ ،‬شستشوی مرتب دست ها‬ ‫با اب و صابون و رعایت همه موازین بهداشــتی را مانند‬ ‫قبل برای قطع زنجیره انتقال کرونا موردتوجه قرار دهند‪.‬‬ ‫این متخصص بیماری های عفونی برای کاهش ابتالی‬ ‫کودکان به کرونا دلتا‪ ،‬بــه والدین توصیه کرد‪ :‬باید پدر و‬ ‫مادر در درجه اول با رعایت اصول بهداشتی از ابتالی خود‬ ‫به کرونا دلتا پیشگیری کنند تا این ویروس را به کودکان‬ ‫منتقل نکنند‪ ،‬والدین نباید کودکان را به مکان های شلوغ‬ ‫و سربسته ببرند‪ ،‬به دلیل این که توجه به موارد بهداشتی و‬ ‫رعایت احتیاط های الزم در بین کودکان سخت تر است‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬معموال کودکان ماسک را برمی دارند و دست ها‬ ‫را کمتر شستشــو می دهند‪ ،‬ضروری است از بردن انها به‬ ‫مکان هــای پرازدحام خودداری کنند‪ ،‬حتما برای کودکان‬ ‫از ســن دو سال به باال ماســک بزنند تا از ابتالی ان ها‬ ‫به کرونای دلتا پیشگیریکنند‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دوره قرنطینه و بهبود بیمار مبتال به کرونا دلتا وابسته به‬ ‫شدت عالئم این ویروس در بدن است‪ ،‬در کرونای قبلی‬ ‫فرد بعد از طی کردن دو هفته به ســمت بهبودی پیش‬ ‫می رفــت و در کرونا دلتا نیز وضعیت همین طور اســت‪.‬‬ ‫حقیقــی پور‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬شــرایط بهبــودی بیمار مبتال‬ ‫به کرونای دلتا وابســته به شدت پیشــرفت ویروس در‬ ‫بدن بیمار اســت به دلیل حساس شــدن ریه ها معمو ً‬ ‫ال‬ ‫سرفه های خشــک بیمار تا مدت ها طول می کشد‪ ،‬دوره‬ ‫این بیماری مانند کرونای قبلی ‪ ۱۴‬روز اســت و در موارد‬ ‫شدیدتر و بستری شدن بیمار در بخش ای سی یو طول‬ ‫دوره بیمــاری و رونــد بهبــودی طوالنی تــر خواهــد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫اهدای ‪ 46100‬کیلوگرم‬ ‫گوشت قربانی به نیازمندان‬ ‫هم زمان با عید سعید قربان مراکز نذر قربانی با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی‪ 1009 ،‬راس گوسفند قربانی‬ ‫و ‪ 46‬هزار و ‪ 100‬کیلو گوشــت قرمز اهدای خیران و‬ ‫نیکوکاران اصفهانی را جمع اوری و بین محرومان توزیع‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی و اطالع رســانی کمیته امداد‪،‬‬ ‫حمیدرضا طاهری معاون توسعه مشارکت های مردمی‬ ‫کمیته امداد امام خمینی (ره) اســتان اصفهان‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه ادای نــذر و کمک به محرومان می تواند روح را‬ ‫صیقل و به انســان ارامش دهد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬امسال‬ ‫با افزایش مراکــز جمع اوری نذورات تــا ‪ 421‬پایگاه‬ ‫و اســتقرار ‪ 8‬ســایت ذبح در سطح اســتان با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی‪ ،‬به همت نیکــوکاران ‪1009‬‬ ‫راس گوسفند‪ ،‬قربانی و به نیازمندان اهدا شد‪ .‬حمیدرضا‬ ‫طاهری با تاکید بر اینکه گوشت قربانی بالفاصله پس‬ ‫از ذبح و بســته بندی میان مددجویان توزیع می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با مشــارکت خیران و مراکز نیکوکاری‪ 46 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 100‬کیلو گوشت قرمز و ‪ 2‬هزار و ‪ 331‬کیلو گوشت‬ ‫سفید میان مددجویان پخش شد‪ .‬او با اشاره به شرایط‬ ‫حاد کرونایی حاکم بــر جامعه و رغبت مردم نیکوکار‬ ‫برای بهره برداری از این پایگاه ها در این روز‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫امســال کمک های حاجیان نسبت به سال گذشته ‪39‬‬ ‫درصد افزایش داشته است‪ .‬معاون توسعه مشارکت های‬ ‫مردمی در پایان با اشــاره به اینکــه همچنان در حال‬ ‫توزیع گوشــت گرم بیــن مددجویــان تحت حمایت‬ ‫هســتیم‪ ،‬افــزود‪ :‬نیکــوکاران می تواننــد به منظور‬ ‫مشــارکت در این طرح با شــماره گیری کد دستوری‬ ‫‪ *8877*031#‬بــرای پرداخت نــذورات خود اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫کاهش جمعیت استان‬ ‫اصفهان به نصف رشد‬ ‫مطلوب‬ ‫بنا بر اعالم مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان‪ ،‬جمعیت‬ ‫استان اصفهان بر اساس اخرین سرشماری سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫به زیر عدد یک‪ ،‬یعنی نصف رشد مطلوب رسید‪.‬‬ ‫حسین غفرانی کجانی با اشاره به اینکه جمعیت استان‬ ‫اصفهان از ابتدای سرشماری جمعیت در سال ‪ ۱۳۳۵‬تا‬ ‫سال ‪ ۱۳۶۵‬همواره رو به رشد بوده است‪ ،‬به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫جمعیت استان به ترتیب در سرشماری سال های ‪۱۳۴۵‬‬ ‫رشد ‪ ،۸۳/۳‬سال ‪ ۱۳۵۵‬رشد ‪ ۴۸/۲‬و سال ‪ ۱۳۶۵‬به حد‬ ‫انفجار جمعیت یعنی ‪ ۲/۴‬درصد رسید‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۷۵‬به علت انجام سیاست های بازدارنده‪،‬‬ ‫رشد جمعیت به ‪ ۷۷/۱‬یعنی زیر عدد ‪ ۱/۲‬درصد رسید‬ ‫که رشــد جانشین جمعیت است‪ ،‬افزود‪ :‬جمعیت استان‬ ‫اصفهان در ســال ‪ ۱۳۸۵‬به ‪ ،۵۱/۱‬در سال ‪ ۹۰‬به ‪۳/۱‬‬ ‫و در سال ‪ ۹۰‬به ‪ ۳/۱‬رسید‪ .‬مدیرکل ثبت احوال استان‬ ‫اصفهان ادامه داد‪ :‬جمعیت استان اصفهان در سرشماری‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۵‬به زیر عدد یک‪ ،‬یعنی نصف نرخ رشــد‬ ‫جانشین که عدد ‪ ۱/۲‬است رسید‪ .‬او با بیان اینکه رشد‬ ‫والدت خالص سالیانه که تا قبل از دهه ‪ ۷۰‬عدد ‪ ۴۰‬در‬ ‫هــزار بود‪ ،‬یعنی در قبال هر هزار ایرانی ‪ ۴۰‬نفر به دنیا‬ ‫امده بودند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این عدد در سال‪ ۱۳۹۷‬به ‪۶/۱۴‬‬ ‫در هزار و در سال ‪ ۱۳۹۹‬نرخ والدت خالص سالیانه به‬ ‫‪ ۶۴/۱۰‬رسید‪ .‬غفرانی کجانی عمده تحوالت جمعیتی‬ ‫اخیر را مربوط به سیاست گذاری غلط جمعیتی و کاهش‬ ‫ازدواج و عدم تمایل افراد به فرزند اوری یا اتکا به یک‬ ‫فرزند دانســت و گفت‪ :‬بیشتر افراد افزایش هزینه های‬ ‫زندگی برای خانواده را مشکل اصلی عنوان می کنند‪ ،‬بر‬ ‫این اساس طرح جدید مجلس با عنوان جوانی جمعیت‬ ‫و حمایت از خانواده در کنار مســائل فرهنگی می تواند‬ ‫مشوقی برای فرزند اوری باشد و بخشی از دغدغه های‬ ‫خانواده هــا را برطرف کند‪ .‬او با یاداوری اینکه در طول‬ ‫این ســال ها ازدواج و طالق نیز تحت تاثیر رشد منفی‬ ‫جمعیت قرارگرفته است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬رشد ازدواج‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۸۸‬تا ســال ‪ ۱۳۹۷‬کاهــش قابل توجهی‬ ‫داشــته‪ ،‬این در حالی اســت که طالق افزایش داشته‬ ‫است‪ .‬مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان با اشاره به‬ ‫تولد ‪ ۵۶‬هزار و ‪ ۳۹۴‬نوزاد در اســتان اصفهان در سال‬ ‫گذشته‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در سال گذشته نرخ ازدواج در‬ ‫استان اندکی افزایش و نرخ رشد طالق در استان کندتر‬ ‫از قبل شد‪.‬‬ ‫طرح روشنایی هوشمند‬ ‫گذرگاه های عابر پیاده‬ ‫نخستین طرح روشــنایی هوشمند گذرگاه های عابران‬ ‫پیــاده کشــور در اســتان اصفهان اجرا می شــود‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری صداوســیما؛ رئیــس پلیس راهور‬ ‫فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان با اشاره به اینکه‬ ‫عابران پیاده در حوادث رانندگی اســیب بسیار زیادی‬ ‫می بینند گفت‪ :‬در جلسات کمیته فنی شورای ترافیک‬ ‫اســتانداری و معاونت ترافیک شــهرداری مقرر شــد‬ ‫گذرگاه های تاریک و فاقد روشــنایی مناســب برای‬ ‫پیشــگیری از وقوع تصادفات عابران پیاده به صورت‬ ‫هوشمند روشن شود‪ .‬ســرهنگ محمدرضا محمدی‬ ‫با اشــاره به اجرای ایــن طرح در ‪ ۲۰‬نقطه از شــهر‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬قرار اســت در ‪۸۰‬نقطه دیگر شهر نیز‬ ‫این طرح اجرا شــود‪ .‬او نصب پنل های خورشیدی در‬ ‫تقاطع ها و چهارراه ها را کم هزینه و عملیاتی دانست و‬ ‫افزود‪ :‬با اجرا شــدن این طرح‪ ،‬برق موردنیاز چراغ های‬ ‫راهنمایــی و رانندگی و تقاطع هــا در هنگام قطع برق‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوک‬ ‫چهره ها‬ ‫بهمن فرمان ارا‪ :‬کسی‬ ‫نمی تواند برای اصغر فرهادی‬ ‫دستورالعمل صادر کند‬ ‫بهمن فرمان ارا‪ ،‬بابیان این که هیچ کس نمی تواند برای فردی‬ ‫دیگر تصمیم بگیرد و با اشاره به ان هایی که برای اصغر‬ ‫فرهادی بعد از موفقیت فیلم او در جشنواره کن‪ ،‬دستورالعمل‬ ‫صادر کردند‪ ،‬تاکید کرد «اگر هرکسی کار خودش را بکند و به‬ ‫دیگران کاری نداشته باشد‪ ،‬بهتر است‪».‬‬ ‫بهمن فرمان ارا‪ ،‬تهیه کننده‪ ،‬کارگردان و فیلمنامه نویس‪ ،‬شامگاه‬ ‫جمعه اول مرداد‪ ،‬مهمان برنامه «پرانتز با ِز» رادیو نمایش بود‬ ‫و دربار ه فعالیت های جدیدش و همچنین مفهوم اخالق در‬ ‫سینمای ایران‪ ،‬سخن گفت‪.‬‬ ‫در ابتدای گفت وگو‪ ،‬مارال دوستی‪ ،‬تهیه کننده و سردبیر برنامه‬ ‫از او خواست تا دربار ه برگزاری کالس و دوره ای که دارد‪،‬‬ ‫توضیحاتی را ارائه دهد‪ .‬فرمان ارا پاسخ داد‪« :‬یونسکو‪ ،‬یک‬ ‫پلتفرم برای کارهای فرهنگی دارد که در همه جای دنیا پخش‬ ‫می شود‪ ،‬بنابراین هرکسی‪ ،‬حتی کسانی که در خارج از ایران‬ ‫هستند هم می توانند در این کالس ها شرکت کنند‪ .‬قرار است‬ ‫که من چهار شب پشت سر هم راجع به قسمت های مختلف‬ ‫سینما صحبت کنم‪».‬او درباره محتوای این برنامه توضیح داد‪:‬‬ ‫«موضوعات مختلفی را در این کالس ها مطرح خواهم کرد؛‬ ‫ازجمله دربار ه فیلمنامه‪ ،‬تدوین‪ ،‬کارگردانی‪ ،‬چطور کار کردن با‬ ‫هنرپیشه ها که با نشان دادن بخشی از فیلم ها همراه خواهد‬ ‫بود‪».‬این کارگردان همچنین در پاسخ به این سوال که ایا‬ ‫مقدمات سریال سازی او برای شبکه نمایش خانگی فراهم شده‬ ‫یا ان را به زمان بهتری موکول کرده است‪ ،‬گفت‪« :‬ما اگر‬ ‫بخواهیم منتظر زمان بهتر باشیم که خیلی باید صبر کنیم! اما‬ ‫من پنج ماه با یکی از پلتفرم ها وقت صرف کردم‪ ،‬ولی مثل‬ ‫این که قرار بوده که ان سریال را من نسازم؛ به هر جهت‪ ،‬من‬ ‫اصال دنبالش را هم نگرفتم‪ ،‬برای این که عمر کوتاه است و من‬ ‫وقتی برای پیگیری این مسائل ندارم‪ .‬در حال حاضر می خواهم‬ ‫یک فیلم بسازم و بعدازاین فیلم اگر شرایط درست بود‪ ،‬من ان‬ ‫مجموع ه نمایش خانگی را هم می سازم‪».‬‬ ‫در پایان این گفت وگو‪ ،‬فرمان ارا درباره مفهوم اخالق در‬ ‫سینمای ایران و بحث سانسور توضیح داد‪« :‬هرکسی زمانی‬ ‫که فیلم می سازد‪ ،‬برای مخاطبی که انتخاب کرده است‪ ،‬ان‬ ‫را می سازد‪ ،‬درواقع همین طوری و بدون هدف نمی سازد تا بعد‬ ‫ببیند که ایا مخاطبی پیدا می کند یا خیر‪ .‬چراکه بعد از این که‬ ‫فیلم ساخته شد‪ ،‬مسئل ه پخش در میان است که مافیای پخش‬ ‫چه زمانی چه فیلمی را اکران می کند و غیره‪ .‬این ها همه‬ ‫مسائلی است که ما باید در طول زمانی که می خواهیم فیلم مان‬ ‫به دست‪ ،‬چشم و گوش مخاطب برسد‪ ،‬با ان بجنگیم‪ .‬من فکر‬ ‫می کنم که صداقت همیشه در مورد زندگی‪ ،‬کار کردن و هم ه‬ ‫این ها مهم ترین مسئله است‪ .‬من در حال حاضر‪ ۵۴ ،‬سال است‬ ‫که با همسر و سه فرزندم زندگی و فکر می کنم همان طور که‬ ‫خانمم بااخالق بوده‪ ،‬من هم سعی کردم که بااخالق باشم اما‬ ‫برای کسی موعظه نمی کنم و برای کسی تصمیم نمی گیرم‪ .‬به‬ ‫همین جهت دربار ه ان هایی که برای فیلم اصغر فرهادی بعد از‬ ‫موفقیت او دستورالعمل صادر می کنند‪ ،‬باید بگویم که من فکر‬ ‫می کنم اگر هرکسی کار خودش را بکند و به دیگران کاری‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬بهتر است‪».‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 4‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4128‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سوژه های تکراری بالی جان کمدی ایرانی‬ ‫فیلم های سینمایی کمدی که هر ازچندگاهی در صدر‬ ‫فروش گیشــه سینمایی قرار می گیرند‪ ،‬غالبًا درون مایه ها‪،‬‬ ‫سوژه ها و حتی بازیگران یکسانی را به کار می گیرند و بعضًا‬ ‫با اقبال مخاطبان هم روبرو می شــوند؛ اما سوال اینجاست‬ ‫که به یک موضوع‪ ،‬چند بار می توان خندید؟‬ ‫فیلم سینمایی دینامیت این روزها در صدر فروش گیشه‬ ‫قرارگرفته و باالترین امار فروش ســال را از ان خود کرده‬ ‫است؛ اما این فیلم به بی شمار تولیدات سینمایی سال های‬ ‫اخیر که بــا محور قــراردادن تقابل ادم هــای مذهبی و‬ ‫غیرمذهبی سعی در خنداندن مخاطب دارند‪ ،‬شباهت دارد‪.‬‬ ‫شباهتی در داستان و فیلمنامه تا حتی بازیگران‪ .‬چنانچه‬ ‫مثال احمد مهران فر در فیلم کاتیوشا این تقابل شخصیت‬ ‫مذهبــی و غیرمذهبی را با نقش مقابل خود با بازی هادی‬ ‫حجازی فر به نمایش می گذاشــت‪ .‬کلیشــه ای از مواجهه‬ ‫اخالق با بی اخالقی یا تقابل انسان های به شدت پایبند به‬ ‫دین با انسان های غیرمذهبی و المذهب‪.‬‬ ‫سوال اینجاست که چرا این فیلم نامه هایی که عینا تکرار‬ ‫و ادامــه یکدیگرند و فیلم هایی که هرکدام صرفًا نســخه‬ ‫دیگری از فیلم دیگری هستند هنوز ساخته می شوند‪ ،‬هنوز‬ ‫می فروشند و هنوز هم خوب می فروشند؟‬ ‫شــاهین شــجری کهن منتقد ســینما در گفت وگو‬ ‫با ایرنا و در پاســخ به این پرســش که چرا فیلمی که به‬ ‫لحاظ محتوایی حرف جدیدی برای گفتن ندارد و در شکل‬ ‫ظاهری نیز تکرار بســیاری دیگر ازاین دســت فیلم های‬ ‫سینمایی (به اصطالح کمدی) به شــمار می رود تا به این‬ ‫اندازه می فروشد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫جامعــه ما جامعــه ای پرتناقض و دوپاره اســت که از‬ ‫هــر زاویه ای که به ان نگاه کنیم شــکاف ها و ترک های‬ ‫عمیقی را می بینیم که جامعــه را به دو بخش متناقض و‬ ‫برعکس همدیگر بدل کرده اســت؛ شکاف بین مذهبی و‬ ‫غیرمذهبی‪ ،‬بین سیاسی و غیرسیاسی‪ ،‬بین فقیر و ثروتمند‪،‬‬ ‫بین تجمل گرا و عارف مسلک‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬این شــکاف ها که شــکاف های قومیتی‪،‬‬ ‫عقیدتــی‪ ،‬فرهنگــی هســتند‪ ،‬باعث می شــوند که این‬ ‫دوگانگی ها موقعیتی کمیک را بسازند و مردم از دیدن این‬ ‫عدم تناظر روی پرده سینما یا در ادبیات استقبال می کنند‪.‬‬ ‫برای این که مردم در این تناقض ها بخشــی را نماینده‬ ‫خودشان می بینند و بخشــی دیگر را البد نماینده جریان‪،‬‬ ‫طبقه یا بخشــی از جامعه که با ان مخالف هستند و یا با‬ ‫ان زاویه دارند‪ .‬ضمن این که خود این تناقض ها کمدی ساز‬ ‫هست و این که این کمدی چقدر ارزش و عمق دارد بحث‬ ‫دیگری است‪.‬‬ ‫شــجری کهن ادامه داد‪ :‬به هرحال تناقض اســت که‬ ‫کمدی می سازد؛ در کالس ها و ورک شاپ ها گفته می شود‬ ‫که موقعیت کمیک حاصل این تناقض هاست؛ این که مث ً‬ ‫ال‬ ‫پیرزنی که عصا زنان و به زحمت راه می رود ناگهان برقصد‬ ‫خنده دار است اما اگر همین کار را یک ارتیست انجام دهد‬ ‫خنده دار نیســت‪ .‬چون دوگانگی و تضادی وجود ندارد که‬ ‫به ان بخندد و خنده برای این موقعیت عجیب اســت که‬ ‫رخ می دهد‪.‬‬ ‫یا زمانی که یک ادم بســیار ریزانــدام‪ ،‬الغر و ضعیف‬ ‫قلدری کند و شاخ وشــانه بکشــد خنده دار است چون این‬ ‫ادعا بــه او نمی اید و در اینجا تناقض وجــود دارد‪ .‬این ها‬ ‫تناقض هایی اســت که در جامعه ما هســت و در سینمای‬ ‫کمدی ما هم بازتاب پیدا می کند‪.‬‬ ‫این منتقد با اشــاره به خنده دار بودن موقعیت متعارض‬ ‫یاداور شــد‪ :‬مسئله این است که ســینمای تجاری از دم‬ ‫دســت ترین فرمول ها برای خنداندن اســتفاده می کند و‬ ‫موضوع در اینجا تجربه اســت؛ یعنی انچه قب ً‬ ‫ال جواب داده‬ ‫اســت به کار گرفته می شــود و این تضاد بین تندروهای‬ ‫هــر دو طرف (مذهبی تنــدرو و غیرمذهبی غیر معتقد به‬ ‫هیچ چیز) تضاد و شــکاف بزرگی است ان هم در کشوری‬ ‫که مجموعه تضادهاست و درنتیجه برای مردم این لحاف‬ ‫چهل تیکه که پر از تکه های رنگارنگ و نامتجانس اســت‬ ‫جالب و خنده دار است؛ کارمان از گریه گذشته است و بدان‬ ‫می خندیم‪.‬‬ ‫دینامیت ادامه نگاهی اســت که در چهارچنگولی وجود‬ ‫داشــت؛ نگاهی که در ان به ســاده ترین و دم دستی ترین‬ ‫شکل ممکن ادم ها در دو سر طیف به هم وصل و مجبور‬ ‫به همزیستی با همدیگر می شوند و این همزیستی خنده دار‬ ‫است چون غیرممکن و ناسازه است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرســش که چرا چنین فضاهایی‬ ‫به رغــم تکرارهای مکــرر در تولیدات بســیار هنوز برای‬ ‫مخاطب خنده دار اســت توضیح داد‪ :‬هنوز خنده دار اســت‬ ‫چون هنوز نشانه های ان در جامعه وجود دارد‪.‬‬ ‫این تناقــض و دوگانگی در زمان لیلی با من اســت‪،‬‬ ‫پنهان تر بود فاصله دو سر طیف کمتر بود‪ ،‬اشتراکات بیشتر‬ ‫و تضادها و تفاوت ها کمتر و طنز لطیف تر و عمیق تر بود اما‬ ‫اینجا ادم ها دودسته شده اند عده ای ان قدر افراطی هستند‬ ‫که می خواهند ســر به تن مخالفشان نباشد و عده ای دیگر‬ ‫از بیخ و بن منکر همه چیز هستند و می گویند اص ً‬ ‫ال چیزی‬ ‫وجود ندارد و باید شاد بود‪.‬‬ ‫شجری کهن خاطرنشان کرد‪ :‬این دو سر طیف هرچه‬ ‫قدر افراط و فاصله بیشتری پیدا کنند موقعیت را مسخره تر‬ ‫می کنند چــون جامعه ما به تضادهایی که می شناســد و‬ ‫سال هاست با ان زندگی کرده اســت می خندد چراکه راه‬ ‫دیگری را برای واکنش نشان دادن بلد نیست‪.‬‬ ‫ما در مــوارد دیگر هم چنین هســتیم و در جدی ترین‬ ‫موقعیت های سیاسی و فجایع اجتماعی جوک می سازیم و‬ ‫شوخی اینستاگرامی می کنیم با قطعی برق با سیل و بی ابی‬ ‫و گرســنگی مردم شــوخی می کنیم با مسئولیت ناپذیری‬ ‫مسئولین و بی سوادی و بی ادبی و بی خیالی افرادی که در‬ ‫مسند کار هستند جوک می سازیم و از کنار ان رد می شویم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چون راه دیگری بلد نیســتیم و نه می توانیم‬ ‫معضل را حل کنیم نه شجاعت تغییر داریم پس می خندیم‬ ‫و خودمان را ســبک می کنیم درنتیجه استقبال از این فیلم‬ ‫و فروش ان نشــانه خشمی است که به صورت خندیدن به‬ ‫ناسازه های اجتماعی خودش را تخلیه می کند‪.‬‬ ‫تصویب خرید بیش از ‪ ۴‬میلیارد تومان کتاب از ابتدای امسال تاکنون‬ ‫خرید بیــش از ‪ ۴‬میلیارد تومــان کتاب در هیئت‬ ‫انتخاب و خرید کتاب وزارت ارشــاد از ابتدای امسال‬ ‫تاکنون تصویب شد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬خرید کتاب از‬ ‫ناشــران یکی از طرح هایی است که معاونت فرهنگی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی برای تامین منابع‬ ‫موردنیاز کتابخانه های کشــور برگزار می کند‪ .‬در قالب‬ ‫این طرح ناشــران کتاب هایشــان را برای بررسی در‬ ‫هیئت خرید کتاب وزارت ارشاد ارسال می کند و پس از‬ ‫بررسی تعدادی از کتاب های ناشران خریداری می شود‪.‬‬ ‫از ابتدای امســال تاکنون هیئــت انتخاب و خرید‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-942‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به‬ ‫منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ ۲۳۰۰‬مورخ ‪ 1400/02/28‬هیات دوم خانم ویدا کریمی جونی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۶۷۴۲‬کدملی ‪ ۱۲۹۲۳۲۰۲۴۹‬صادره اصفهان فرزند مجید در دو دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 112/40‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۱۶‬فرعی از ‪ ۳۶‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مقدار ‪ ۷۵‬متر مربع از مالکیت بهرام‬ ‫نصیری از سند شماره ‪ ۳۷۶۵۸‬مورخ ‪ 1357/2/24‬دفترخانه شماره ‪ ۱۰۳‬اصفهان کسر و مقدار‬ ‫‪ 47/40‬متر مربع هم بعنوان مجهول المالک طبق ماده ‪ ۱۳‬قانون فوق پذیرش ثبت صورت گیرد‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -2‬رای شماره ‪ ۲۲۹۹‬مورخ ‪ 1400/02/28‬هیات دوم اقای یاشار حیدری به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۲۷۸۱۵۵۵۶۲‬کدملی ‪ ۱۲۷۸۱۵۵۵۶۲‬صادره اصفهان فرزند فرهاد در چهار دانگ مشاع از‬ ‫وزارت ارشاد در سه جلسه تعدادی کتاب را برای خرید‬ ‫انتخاب کرده اســت‪ .‬ازجمله در جلسه ‪ ۶۳۳‬این هیئت‬ ‫خرید ‪ ۳۲۲‬عنوان کتاب در ‪ ۵۳‬هزار و ‪ ۱۵۰‬نســخه به‬ ‫مبلــغ کل ‪ ۱‬میلیارد و ‪ ۹۸۳‬میلیون ‪ ۱۸۰‬هزار تومان و‬ ‫در جلســات ‪ ۶۳۴‬و ‪ ۶۳۵‬هیئت انتخاب و خرید کتاب‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی خرید ‪ ۸۱۴‬عنوان‬ ‫کتاب در ‪ ۸۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نسخه به مبلغ کل ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۴۱۹‬میلیون و ‪ ۲۲۵‬هزار تومان تصویب شد‪.‬‬ ‫میزان عناوین تصویب شــده در هیئــت انتخاب‬ ‫و خریــد کتاب از ابتدای امســال تاکنــون به هزار و‬ ‫‪ ۱۳۶‬عنــوان به ارزش ‪ ۴‬میلیــارد و ‪ ۵۲۴‬میلیون و ‪۵‬‬ ‫ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 112/40‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۱۶‬فرعی از‬ ‫‪ ۳۶‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مقدار ‪ ۷۵‬متر مربع از مالکیت‬ ‫بهرام نصیری از سند شماره ‪ ۳۷۶۵۸‬مورخ ‪ 1357/2/24‬دفترخانه شماره ‪ ۱۰۳‬اصفهان کسر و مقدار‬ ‫‪ 47/40‬متر مربع هم بعنوان مجهول المالک طبق ماده ‪ ۱۳‬قانون فوق پذیرش ثبت صورت گیرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/19 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1168657‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-944‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به‬ ‫منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/02/28 -۲۲۸۵‬هیات سوم اقای اصغر محمدی رنانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۸۸۳۸‬کدملی ‪ ۱۲۸۳۱۹۷۶۹۳‬صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫تاسیس شرکت سهامی خاص سامانه تامین هوشمند نوافرینان ایرانیان درتاریخ ‪ 1400/05/02‬به شماره ثبت ‪ 68370‬به شناسه ملی‬ ‫‪14010176095‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک داللی و حق العمل‬ ‫کاری و نمایندگی تجاری مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی‪ ،‬شبکه داده ها (ارائه اجرا و پشتیبانی) برگزاری دوره های اموزشی کوتاه مدت و خدمات مشاوره ای در‬ ‫زمینه مدیریت نواورانه‪ ،‬توسعه کسب و کار‪ ،‬توسعه بازار‪ ،‬نواوری باز و منابع انسانی اقدام به شناسایی‪ ،‬ارزیابی فنی‪ ،‬امکان سنجی‪ ،‬ارزشگذاری و مشاوره به ایده ها‪ ،‬طرح ها‪ ،‬اختراعات‬ ‫و کسب و کارها و شرکت های نوین‪ ،‬نوپا‪ ،‬نوافرین‪ ،‬خالق و دانش بنیان دارای تکنولوژی نوین و پیشرفته بازار پذیر در جهت شتابدهی و تسهیل فرایند جذب منابع از کلیه مراکز‬ ‫تامین داخلی و خارجی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم خرید و فروش سهام و سهم الشراکه شرکت ها و تیمهای نوافرین داخلی و خارجی‬ ‫اقدام به ایجاد و یا مشارکت و کمک در قالب برنامه راهبری و شتابدهی به ایجاد کسب و کار ها و شرکت های نوین‪ ،‬نوپا‪ ،‬نوافرین‪ ،‬خالق و دانش بنیان دارای تکنولوژی نوین و‬ ‫پیشرفته بازار پذیر نظیر حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و فناوری های نوین مالی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم شتابدهی و تسهیل فرایند‬ ‫جذب منابع از مراکز داخلی و خارجی و هدایت فرشتگان کسب و کار و سازمان های خطر پذیر به سمت فرصت های توسعه کسب و کار در قالب طرح ها‪ ،‬کسب و کارها و شرکت‬ ‫های نوین‪ ،‬نوپا‪ ،‬نوافرین‪ ،‬خالق و دانش بنیان دارای تکنولوژی نوین و پیشرفته بازار پذیر انجام طرح های پژوهشی و مشاوره ای در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر و شرکت های نوپا‬ ‫ارایه خدمات مشاوره و توانمندسازی در خصوص مدیریت استراتژیک‪ ،‬منابع انسانی‪ ،‬بازاریابی مجاز (غیر هرمی و غیر شبکه ای)‪ ،‬تجاری سازی ‪ ،‬توسعه خدمات نوین فنی و فناورانه‪،‬‬ ‫مدیریت و انتقال فناوری‪ ،‬توسعه و ترویج علوم و تجربیات کارافرینی و فناوری های جدید‪ ،‬خدمات اداری و کسب وکاری افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیالت و اعتبارات‬ ‫از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت محاسبه انواع مخاطرات اعم از مخاطرات اعتباری ‪ ،‬ارزش گذاری پروژه ها و طرح های‬ ‫مطالعاتی و فناوری و مبادالت مربوط به ان مستقیما یا از طریق عقد قرارداد همکاری با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اجرای طرح های جامع فناوری اطالعات شامل طراحی ‪،‬‬ ‫تحلیل ‪ ،‬استقرار ‪ ،‬راه اندازی و پشتیبانی راهکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات در بخش عمومی و دولتی و خصوصی در زمینه فعالیت شرکت با هدف ارایه مشاوره و تسهیل امور و‬ ‫توسعه و توانمندسازی نهادهای تخصصی در حوزه عملیات دفتری ‪ ،‬کارگزاری در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط‬ ‫مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله رکن الدوله غربی ‪ ،‬بزرگراه شهید صیاد شیرازی‬ ‫‪ ،‬خیابان ‪ 22‬بهمن ‪ ،‬پالک ‪ ، 11‬ساختمان مجموعه اداره های غدیر ‪ ،‬طبقه همکف ‪ ،‬واحد ‪ 23‬کدپستی ‪ 8158713164‬سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ‪500,000,000‬‬ ‫ریال نقدی منقسم به ‪ 50000‬سهم ‪ 10000‬ریالی تعداد ‪ 50000‬سهم ان با نام عادی مبلغ ‪ 180000000‬ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ‪ 1400/1102/34‬مورخ‬ ‫‪ 1400/04/03‬نزد بانک بانک اینده شعبه خیابان مطهری اصفهان با کد ‪ 1102‬پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره اقای نسرین نادری‬ ‫خوزانی به شماره ملی ‪ 1130361551‬و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال اقای مهرداد یزدانی گارماسه به شماره ملی ‪ 1270346954‬و به سمت مدیرعامل به مدت ‪ 2‬سال‬ ‫و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال خانم زهرا یزدانی گارماسه به شماره ملی ‪ 6209659969‬و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال دارندگان حق امضا‬ ‫‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات ‪ ،‬قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت‬ ‫معتبر می باشد‪ .‬اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه بازرسان اقای احمد یزدانی گارماسه به شماره ملی ‪ 1271466600‬به سمت بازرس اصلی به مدت ‪ 1‬سال اقای مجید مجیری به‬ ‫شماره ملی ‪ 1290777276‬به سمت بازرس علی البدل به مدت ‪ 1‬سال روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور‬ ‫به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1168789‬‬ ‫هزار تومان می رســد‪ .‬این میــزان کتاب برای تجهیز‬ ‫کتابخانه های عمومی سراسر کشور تهیه شدند و این‬ ‫خرید ها به منظور حمایت از ناشران انجام نشد‪.‬‬ ‫بنابر نیاز مخاطبان کتابخانه ها کتاب ها تهیه می شود‬ ‫و در دســترس ان ها قــرار می گیــرد؛ به عبارت دیگر‬ ‫می توان گفت از ابتدای امســال تاکنون در سه جلسه‬ ‫بخشــی از نیاز کتابخانه های سراسر کشور تامین شد‪.‬‬ ‫ناشــران پس از اعالم میزان خرید این هیئت کتاب ها‬ ‫را به معاونت فرهنگی وزارت ارشاد ارسال می کند تا از‬ ‫این طریــق در اختیار مخاطبان کتابخانه های عمومی‬ ‫سراسر کشور قرار بگیرد‪.‬‬ ‫مساحت ‪ 207/95‬مترمربع پالک شماره ‪ ۴۰۰۴‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات ‪ ۵۵‬الی ‪ ۶۴‬دفتر ‪ ۷۴۹‬و صفحه ‪ ۲۲۹‬دفتر ‪ ۳۸۰‬امالک‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -2‬رای شماره ‪ 1400/02/22 -۲۰۴۲‬هیات چهارم اقای محمد رحیم زاده به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۷۹‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۷۳۹۷۱۴‬صادره اصفهان فرزند محمود در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 114/40‬مترمربع پالک شماره ‪ ۲۹۶۰‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۱۴‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی ربابه بیگم حسینی طبق صفحه ‪۳۲‬‬ ‫دفتر ‪ ۱۰۷۹‬امالک‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -3‬رای شماره ‪ 1400/01/29 -۰۸۵۷‬هیات دوم خانم معصومه صادقیان رنانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۰۱۵۱‬کدملی ‪ ۱۲۸۳۲۱۰۸۵۱‬صادره اصفهان فرزند اسماعیل در ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 312/12‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۷۱۴‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت فاطمه صغری صادقیان از مورد ثبت‬ ‫صفحه ‪ ۲۲۷‬دفتر ‪ ۴۱‬امالک‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/19 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1168627‬م الف‬ ‫فرهنگ وهنر‬ ‫فرهنگ‬ ‫کوک‬ ‫‪5‬‬ ‫کیهان کلهر روی صحنه‬ ‫می رود‬ ‫کیهـان کلهر‪ ،‬اهنگسـاز و نوازنده ایرانی به همـراه اردال‬ ‫ارزنجـان‪ ،‬نوازنـده باغالما‪ ،‬اهنگسـاز و خواننده ترکیه ای‬ ‫بـه روی صحنـه خواهد رفت‪.‬‬ ‫اجـرای پیـش روی کلهر به همـراه ارزنجـان به صورت‬ ‫انالیـن و غیـر رایگان باارزش بلیط ‪ ۳۰‬هـزار تومان‪ ،‬روز‬ ‫ششـم مردادمـاه سـاعت ‪ 21:30‬به مـدت ‪ ۱۲۰‬دقیقه از‬ ‫درگاه اپـارات پخش خواهد شـد‪.‬‬ ‫اردال ارزنجـان در پاییـز سـال ‪ ۲۰۰۴‬همـراه بـا کیهـان‬ ‫کلهـر‪ ،‬نوازنـده کمانچـه کنسـرت های مختلفـی در‬ ‫کشـورهای متعـدد برگـزار کـرد‪.‬‬ ‫انهـا همچنیـن یـک البـوم بـه نـام «بـاد» (تـا بیکران‬ ‫دوردسـت) را بـا همـکاری هـم در سـال ‪ ۲۰۰۴‬ضبـط‬ ‫کردنـد کـه بهـار سـال ‪ ۱۳۸۵‬در ایـران نیـز منتشـر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ارزنجـان بـه همـراه کلهر برای نخسـتین بـار در ایران‪،‬‬ ‫در شـهریورماه ‪ ۱۳۸۹‬در تـاالر وحدت تهـران به اجرای‬ ‫کنسـرت پرداخت‪.‬‬ ‫قفسه‬ ‫مسابقهبزرگکتاب خوانی‬ ‫بچه ای که نمی خواست ادم‬ ‫باشد اغاز شد‬ ‫بـا نزدیک شـدن بـه ایام مبـارک غدیر‪ ،‬مسـابقه بزرگ‬ ‫کتاب خوانـی غدیـر بـا محوریـت کتـاب «بچـه ای که‬ ‫نمی خواسـت ادم باشـد» طی همکاری مرکز رسـانه ای‬ ‫شـیرازه در حـال برگزاری اسـت‪.‬‬ ‫بـه نقل از روابط عمومی نشـر مهرسـتان‪ ،‬این مسـابقه‬ ‫کـه از ‪ 20‬تیرمـاه اغـاز شـده اسـت تـا ‪ 20‬مـرداد ادامه‬ ‫خواهـد داشـت و همـراه بـا ‪ 300‬میلیـون ریـال جوایـز‬ ‫نقدی اسـت‪.‬‬ ‫هم چنیـن این مسـابقه بـا پویش کشـوری طـرح «نذر‬ ‫کتـاب» همـراه اسـت کـه بـا مشـارکت خیریـن ایـن‬ ‫کتـاب در مناطـق کـم برخـوردار اهـدا و توزیـع خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت شـخصیت اصلـی این داسـتان شـتری‬ ‫اسـت بـه نـام «بچه» کـه عاشـق خاطـر ه جمع کردن‬ ‫اسـت؛ امـا دوسـتش «ادی» فقـط دنبـال بازیگوشـی‬ ‫اسـت‪« .‬بچـه» البـه الی خاطراتش از مـرد مهربان و‬ ‫قصـه غدیر می گویـد‪ ...‬الزم به ذکر اسـت شـیوه نامه‬ ‫و نحـوه شـرکت در مسـابقه داخـل کتـاب ذکر شـده‬ ‫اسـت‪ .‬عالقه منـدان بـرای تهیـه این کتـاب می توانند‬ ‫عـدد ‪ ۵‬را به سـامانه پیامکی ‪ ۵۰۰۰۵۴۶۰‬ارسـال یا به‬ ‫کتاب فروشـی های سراسـر کشـور مراجعه کنند‪ .‬جهت‬ ‫کسـب اطالعات بیشـتر و شـرکت در طرح نذر کتاب‬ ‫به سـایت زیـر مراجعـه فرمایید‪.‬‬ ‫‪www.mehrestan.com‬‬ ‫شماره های تماس‪03132368755 - 09370012900 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-941‬نظر به اینکه اقای حسین اعتمادی نائینی فرزند مصطفی با ارائه ی یک برگ استشهاد‬ ‫محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی فقدان سند مالکیت شش دانگ قطعه‬ ‫زمینی که در ان احداث بنا شده پالک ثبتی ‪ 16‬فرعی از ‪20067‬اصلی واقع در بخش ‪ 2‬حوزه‬ ‫ثبت نایین – که در صفحه ‪ 328‬دفتر ‪ 92‬امالک ذیل ثبت ‪ 6971‬بنام اقای مجید احمدی فرزند‬ ‫محمدعلی سابقه ثبت دارد و طی سند قطعی‪ 32070‬مورخ ‪ 1378/11/2‬دفتر خانه یک نائین چهار‬ ‫دانگ ان به اقای حسین اعتمادی نائینی فرزند مصطفی و دو دانگ ان به خانم فاطمه پورمیرزابیگی‬ ‫نائینی انتقال قطعی یافته– می باشد و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا طبق ماده‬ ‫‪ 120‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی می شود که هر کس مدعی انجام‬ ‫معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا‬ ‫‪ 10‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در‬ ‫صدور المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد‪ .‬اباذر مهیمن مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک نایین م الف‪1168561/‬‬ ‫تاسیس شرکت سهامی خاص گروه مهندسی زیست سپهر ایرانیان درتاریخ ‪ 1400/05/02‬به شماره ثبت ‪ 68371‬به شناسه ملی ‪14010176188‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬شرکت مهندسی در زمینه مشاوره‪ ،‬طراحی‪ ،‬نظارت‪ ،‬اجرا ‪ ،‬بهره برداری‬ ‫ومدیریت امور زیست محیطی‪ ،‬شیالت و کشاورزی که شامل فعالیت های ذیل میباشد‪ :‬محیط زیست‪ . :‬تهیه و تدوین گزارش مدیریت زیست محیطی ‪ .‬تهیه و تدوین گزارش طرح توجیهی‬ ‫محیط زیست ‪ .‬تهیه و تدوین گزارش ارزیابی ریسک ‪ .‬ارزیابی استراتژیک‪ ،‬ارزیابی سریع محیط زیست شهری‪ . ،‬تکمیل فرم خوداظهاری محیط زیست ‪ .‬ارزیابی اثرات اجتماعی‪ ،‬اثرات بهداشتی‬ ‫‪ ،‬ارزیابی اثرات اکولوژیکی ‪ .‬تهیه ی پالن ایمنی ‪ ،‬بهداشت و محیط زیست برای مجموعه های صنعتی‪ ،‬معدنی‪ ،‬خدماتی و شرکت های پیمانکاری ‪ .‬تهیه و تدوین گزارش برنامه عملیاتی‬ ‫مدیریت پسماند ‪ .‬تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت پسماند ‪ .‬مکان یابی‪ ،‬طراحی مهندسی و نظارت بر اجرای محل دفن پسماندهای عادی و خطرناک ‪ .‬تهیه و تدوین گزارش های مربوط‬ ‫به االینده های اب و فاضالب واحد های صنعتی ‪ .‬انجام پروژه های مرتبط با پایش و مدلسازی انتشار الودگی هوا ‪ .‬بررسی کمیت و کیفیت فاضالب صنعتی تولیدی و پیش بینی ان ‪ .‬بررسی‬ ‫روش های دفع و بازیافت فاضالب های صنعتی و شهری ‪ .‬بررسی روش های تصفیه شیمیایی فاضالب های صنعتی و شهری ‪ .‬بررسی روش های تصفیه بیولوژیکی فاضالب های صنعتی و‬ ‫شهری ‪ .‬بررسی روش های تصفیه لجن صنعتی و شهری و دفع ان ‪ .‬طراحی تصفیه خانه های فاضالب صنعتی و شهری ‪ .‬طراحی سیستم های تصفیه لجن صنعتی و شهری ‪ .‬طراحی سیستم‬ ‫های تصفیه پیشرفته فاضالب صنعتی و شهری ‪ .‬بررسی مطالعات امکان سنجی احداث تصفیه خانه های فاضالب صنعتی و شهری ‪ .‬انجام پژوهش های مرتبط با تنوع زیستی ‪ .‬مطالعات‬ ‫مربوط به مناطق حافظت شده و پارک های ملی ‪ .‬اموزش های تخصصی در زمینه حیات وحش و تنوع زیستی ‪ .‬خدمات مشاوره ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه ها ‪ .‬استقرار سامانه مدیریت‬ ‫ایمنی ‪ ،‬بهداشت و محیط زیست ‪ .‬بررسی وضعیت سالمت‪ ،‬بهداشت‪ ،‬اگاهی شغلی‪ ،‬الودگی صوتی و ایمنی شاغلین در محیطهای کاری و ارائه راهکارهای مدیریتی الزم ‪ .‬ارزیابی جنبه های‬ ‫زیست محیطی و ایمنی در محیط های صنعتی با استفاده از به روزترین روش ها ‪ .‬مکان یابی و امکان سنجی مناطق مستعد گردشگری ‪ .‬طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی گردشگری ‪ .‬تهیه‬ ‫و اجرای پروژه ها و پیمان های مرتبط با سامانه اطالعات جغرافیایی ‪ .‬انجام ممیزی های زیست محیطی و استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ‪ 14001‬و سیستم مدیریت انرژی ایزو‬ ‫‪ . 50001‬انجام پروژه های ارزیابی اثرات توسعه ‪ .‬انجام پروژه های حدنگاری اراضی ملی ‪ .‬تهیه نقشه های کارگروه رفع تداخالت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ‪ .‬تهیه طرح های مرتعداری‬ ‫منطبق با اصول فنی برپایه سامانه اطالعات جغرافیایی شیالت‪ . :‬مشاوره در زمینه تهیه غذای فرموله شده و افزودنی ها‪ . .‬شناسایی بیماری ها و مبارزه با انان‪ . .‬پیشنهاد طرح و پیاده سازی ان‬ ‫برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری‪ .‬کشاورزی‪ . :‬مطالعه‪ ،‬تحقیق‪ ،‬نظارت‪،‬مشاوره‪ ،‬طراحی واحدهای دامپروری‪ ،‬گلخانه وصنایع غذایی ‪ .‬مشاوره در زمینه صنایع تبدیلی‪ ،‬فراوری و بسته‬ ‫بندی محصوالت کشاورزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش‬ ‫مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله شهشهان ‪ ،‬کوچه شهید محمد حسن توکلی ‪ ،‬بن بست شهید جواد افقری ‪ ،‬پالک ‪ ، 35‬پالک قدیمی ‪ ، 18‬طبقه همکف کدپستی ‪ 8148735783‬سرمایه‬ ‫شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ‪ 1,000,000‬ریال نقدی منقسم به ‪ 100‬سهم ‪ 10000‬ریالی تعداد ‪ 100‬سهم ان با نام عادی مبلغ ‪ 1000000‬ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی‬ ‫شماره ‪ 144045184657281‬مورخ ‪ 1400/04/14‬نزد بانک بانک سپه شعبه منارجنبان با کد ‪ 1440‬پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره اقای کامران رحیمی به شماره ملی ‪1120002451‬‬ ‫و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ‪ 1‬سال اقای معین شاکری برزکی به شماره ملی ‪ 1263549829‬و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 1‬سال اقای رضا مژده به شماره‬ ‫ملی ‪ 1292393785‬و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 1‬سال اقای فرید لقمانی به شماره ملی ‪ 1292399961‬و به سمت مدیرعامل به مدت ‪ 1‬سال دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق و‬ ‫اسناد بهادار و تعداور شرکت از قبیل چک‪ ،‬سفته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل‪ ،‬رئیس هیت مدیره‪ ،‬نایب رئیس هیت مدیره و‬ ‫عضو اصلی هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد‪ .‬اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه بازرسان اقای اصغر سفید بخت به شماره ملی ‪ 1286098882‬به سمت بازرس علی البدل به‬ ‫مدت ‪ 1‬سال اقای سید وحید لقمانی به شماره ملی ‪ 1293046655‬به سمت بازرس اصلی به مدت ‪ 1‬سال روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪.‬‬ ‫ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬شماره گواهی بانک ‪ 18465728‬مورخ ‪ 26/04/1400‬صحیح می باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1168773‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫دوشنبه | ‪ 4‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4128‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بومی سازی چرخ و محور‬ ‫قطار های مانوری در پویش‬ ‫بازرگان ذوب اهن اصفهان‬ ‫با دستیابی به دانش ساخت چرخ و محور قطار های مانوری‬ ‫شرکت های فوالدی و ایستگاه های راه اهن‪ ،‬ایران به جمع‬ ‫تولید کنندگان این فناوری پیوست‪ .‬مسئول گروه بومی‬ ‫سازی شرکت پویش بازرگان ذوب اهن اصفهان فناوری‬ ‫تولید این چرخ و محور ها را در انحصار کشور های اروپایی‬ ‫دانست و گفت‪ :‬متخصصان و کارشناسان این شرکت‬ ‫توانستند با ‪ ۸‬ماه کار شبانه روزی چرخ و محور و جعبه‬ ‫دنده این قطار ها را به تولید انبوه برسانند‪ .‬محمدرضا خیرتی‬ ‫هزینه خرید خارجی هر چرخ و محور را ‪ ۲۰۰۰‬یورو برشمرد‬ ‫و گفت‪ :‬قیمت نمونه داخلی این محصول ‪ ۳۰‬درصد قیمت‬ ‫محصول خارجی است که از خروج میلیون ها یورو ارز از‬ ‫کشور جلوگیری می کند‪ .‬وی از بومی سازی تاندیش گیت‬ ‫فوالدسازی ذوب اهن اصفهان در این شرکت خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این محصول بر روی تاندیش های فوالدسازی نصب‬ ‫می شود و وظیفه ان کنترل مواد مذاب از خروجی تاندیش‬ ‫بر روی سطح قالب ریخته گری است که برای تولید‬ ‫فوالد های کیفی مانند ریل کاربرد فراوانی دارد‪ .‬مسئول گروه‬ ‫بومی سازی شرکت پویش بازرگان ذوب اهن اصفهان ادامه‬ ‫داد‪ :‬با تولید این قطعه از خروج ‪ ۳۰۰‬هزار یورو ارز از کشور‬ ‫جلوگیری می شود‪ .‬گفتنی است؛ شرکت پویش بازرگان با‬ ‫‪ ۴۰‬درصد سهام متعلق به ذوب اهن اصفهان و ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫سهام متعلق به تاجران اهن کشور فعالیت خود را از دی ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬اغازکرد ‪.‬‬ ‫انتقال «ذوب» از فرابورس به‬ ‫بورس به زودی نهایی می شود‬ ‫فرایند انتقال نماد ذوب از فرابورس به بورس در حال انجام‬ ‫است و به زودی مراحل ان نهایی می شود‪ .‬منصور یزدی‬ ‫زاده‪ ،‬مدیرعامل ذوب اهن اصفهان ‪ ،‬ضمن بیان مطلب‬ ‫فوق ‪،‬گفت‪ :‬اگر ذوب اهن را برای واردات زغال سنگ‬ ‫خارجی ازاد بگذارند از نظر کیفیت و ارزش اقتصادی بازدهی‬ ‫بیشتری خواهد داشت‪ .‬یزدی زاده با تشریح دالیل تمرکز‬ ‫این شرکت بر صادرات شمش‪ ،‬بیان کرد‪ :‬محدودیت در‬ ‫صادرات محصوالت نهایی به دلیل تحریم ها و وضع‬ ‫تعرفه های سنگین بر واردات محصوالت نهایی فوالدی با‬ ‫عنوان حمایت از صنایع داخلی توسط سایر کشورها‪ ،‬تعدد‬ ‫کارخانه های نورد در کشور و رقابت منفی قیمتی ان ها‬ ‫در بازار های هدف صادراتی به دلیل دسترسی به شمش‬ ‫ارزان قیمت داخلی بسیار دشوار است‪ .‬به همین منظور‬ ‫بیشتر کشور ها تمایل دارند تا تنها شمش فوالدی را وارد‬ ‫کشور خود کنند تا محصوالت نهایی‪ .‬مدیرعامل ذوب اهن‬ ‫اصفهان چالش های این شرکت را عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫بحران اب در اصفهان‪ ،‬تحریم ها‪ ،‬ویروس کرونا‪ ،‬محدودیت‬ ‫ظرفیت تولید زغال سنگ کشور‪ ،‬عدم تناسب قیمت گذاری‬ ‫زغال سنگ داخلی در مقایسه با زغال سنگ خارجی از‬ ‫چالش هایی است که این شرکت با ان مواجه است‪ .‬یزدی‬ ‫زاده درباره برنامه های اتی این شرکت گفت‪ :‬افزایش تولید‬ ‫با راه اندازی کوره بلند شماره یک‪ ،‬کاهش مصرف کک‪،‬‬ ‫تملک معادن سنگ اهن‪ ،‬تکمیل زنجیره تامین اب‪ ،‬افزایش‬ ‫موجودی مواد اولیه‪ ،‬تاسیس شرکت حمل و نقل ریلی برای‬ ‫حمل و نقل پایدار مواد اولیه‪ ،‬خرید برق از بورس انرژی‪ ،‬اغاز‬ ‫بازسازی باتری شماره ‪ ۲‬کک سازی‪ ،‬تداوم انتقال پساب‬ ‫شهری به کارخانه‪ ،‬انتشار اوراق مرابحه و استفاده از توان‬ ‫شرکت های تابعه خارج از کشور از جمله برنامه های این‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫کشف ‪ 850‬پمپ غیر مجاز اب‬ ‫در شهر اصفهان‬ ‫با اغاز عملیات شناسایی دارندگان پمپ های غیر مجاز‬ ‫اب‪ ،‬در تیرماه امسال ‪ 850‬پمپ غیرمجاز در سطح شهر‬ ‫اصفهان کشف شد‪ .‬مدیر روابط عمومی و اموزش همگانی‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان با بیان این خبر‬ ‫گفت‪ :‬بیشترین پمپ های غیرمجاز کشف شده به ترتیب‬ ‫در محدوده ابفای منطقه پنج با ‪ 410‬و ابفای منطقه چهار‬ ‫با ‪ 324‬مورد بوده است‪ .‬مهرداد خورسندی با بیان اینکه‬ ‫نصب مستقیم پمپ روی شبکه توزیع اب جرم محسوب‬ ‫شده و پیگرد قانونی دارد‪ ،‬افزود‪ :‬گروه های مروج مصرف‬ ‫بهینه اب ابفای استان اصفهان با همراهی ماموران نیروی‬ ‫انتظامی اجازه دارند ضمن رعایت موازین شرعی‪ ،‬قانونی و‬ ‫حقوق شهروندی‪ ،‬نسبت به شناسایی و قطع انشعاب اب‬ ‫افراد متخلف اقدام کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬مروجین پس از کشف‬ ‫پمپ هایی که بالفاصله بعد از کنتور اب نصب شده اند‪ ،‬در‬ ‫مرحله اول به مشترک متخلف اخطار می دهند و در صورت‬ ‫عدم اصالح و رفع تخلف در مدت زمان تعیین شده‪ ،‬انشعاب‬ ‫مشترک به صورت موقت تا رفع تخلف قطع می شود‪.‬‬ ‫سخنگوی ابفای استان اصفهان‪ ،‬وجود مخزن استراتژیک‬ ‫و نصب پمپ بعد از مخزن ذخیره را در شرایط کم ابی و‬ ‫اوج مصرف ضروری دانست و گفت‪ :‬اب باید با فشار شبکه‬ ‫وارد مخزن ذخیره شده و سپس به وسیله پمپ به داخل‬ ‫ساختمان پمپاژ شود‪ .‬خورسندی با اشاره به اینکه فعال شدن‬ ‫پمپ غیر مجاز و مکش اب داخل شبکه‪ ،‬افت شدید فشار‬ ‫اب مشترکین مجاور را به دنبال دارد ‪ ،‬از مردم خواست در‬ ‫صورت مشاهده هرگونه پمپ غیر مجاز که منجر به تضییع‬ ‫حقوق افراد می شود مراتب را به سامانه ارتباط با مشتریان‬ ‫ابفا به شماره ‪ 122‬اطالع دهند‪ .‬شایان ذکر است از ‪850‬‬ ‫پمپ غیرمجاز کشف شده به ترتیب هفت مورد در منطقه‬ ‫یک‪ 10 ،‬مورد منطقه دو‪ 56 ،‬مورد منطقه سه‪ 324 ،‬مورد‬ ‫منطقه چهار‪ 410 ،‬مورد منطقه پنج و ‪ 40‬مورد در محدوده‬ ‫تحت پوشش ابفای منطقه شش شهر اصفهان بوده است‪.‬‬ ‫همچنین از این تعداد پنج مورد انشعاب قطع و بقیه اصالح‬ ‫شده و یا در حال اصالح هستند‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد؛‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫پرداخت ‪ 18‬هزار و ‪ 989‬میلیارد ریال تسهیالت در سال ‪99‬‬ ‫رییـس کل بانـک مرکزی گفت‪ :‬سـال گذشـته به موجب‬ ‫تدابیـر و اقدامـات اتخاذ شـده و مدیریت و مهـار اثار تحریم ها‪،‬‬ ‫رشـد اقتصادی و رشـد تشـکیل سـرمایه ثابت ناخالص داخلی‬ ‫بـه ترتیب به ارقـام ‪ 3/6‬و ‪ 2/5‬درصد رسـید‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا از بانـک مرکـزی‪ ،‬اکبـر کمیجانـی در‬ ‫شـصت و یکمیـن اجلاس سـالیانه مجمـع عمومـی عـادی‬ ‫بانک مرکزی که به ریاسـت حسـن روحانـی رییس جمهوری‪،‬‬ ‫سـایر اعضای مجمـع و اعضای هیـات عامـل در محل بانک‬ ‫مرکـزی برگـزار شـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬بررسـی تحوالت رشـد‬ ‫اقتصـادی در سـال های ‪ ۹۲‬تـا ‪ ،۹۹‬نمایانگـر نوسـانات و فـراز‬ ‫و فرودهـای ایـن متغیـر و تاثیرپذیـری ان از شـرایط پیرامونی‬ ‫اقتصاد اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬دولـت یازدهـم در شـرایطی کشـور را تحویـل‬ ‫گرفـت کـه رشـد اقتصـادی در سـال ‪ ۱۳۹۱‬بـه ‪ -7/7‬درصـد‬ ‫رسـیده بـود و بـا اتخـاذ سیاسـت های جدیـد اقتصـادی‪ ،‬ایـن‬ ‫رونـد در سـال ‪ ۱۳۹۲‬متوقـف و از سـال ‪ ۱۳۹۳‬رونـد بهبود به‬ ‫نحو محسوسـی پدیدار شـد و رشـد تولید ناخالـص داخلی (به‬ ‫قیمت هـای ثابـت سـال ‪ )۱۳۹۰‬در ایـن سـال بـه ‪ 3/2‬درصـد‬ ‫رسـید‪.‬رییس کل بانـک مرکـزی در ادامـه و بـا اشـاره بـه‬ ‫تحوالت سـال ‪ ،۱۳۹۴‬خاطرنشـان کرد‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۴‬متاثر از‬ ‫افـت محسـوس قیمت نفـت و کاهش درامدهای نفتی‪ ،‬رشـد‬ ‫اقتصـادی معـادل ‪ -1/6‬درصد رقـم خورد اما با اجرایی شـدن‬ ‫برجـام‪ ،‬زمینـه بازگشـت تبـادالت مالـی و تجـاری بین المللی‬ ‫و صـادرات نفـت بـه روال طبیعـی‪ ،‬در نتیجـه بهبـود عملکرد‬ ‫تجـارت خارجی کشـور و نیـز تقویت ثبـات اقتصـادی فراهم‬ ‫شـد و بـا توجه به مجموعه تحـوالت رخ داده‪ ،‬رشـد اقتصادی‬ ‫کشـور در سـال های ‪ ۱۳۹۵‬و ‪ ۱۳۹۶‬به ترتیب بـه میزان ‪12/5‬‬ ‫و ‪3/7‬درصـد تحقـق یافت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـا خـروج دولـت امریـکا از توافـق‬ ‫برجـام در اردیبهشـت مـاه سـال ‪ ۱۳۹۷‬و بازگشـت مجـدد‬ ‫تحریم هـای ظالمانـه اقتصـادی و محدودیت های ایجاد شـده‬ ‫در مبـادالت مالـی و تجـاری خارجـی‪ ،‬تولیـد ناخالـص داخلی‬ ‫طـی سـال های ‪ ۱۳۹۷‬و ‪ ۱۳۹۸‬بـه ترتیب کاهـش ‪ 5/4‬و ‪6/5‬‬ ‫درصـدی را تجربـه کرد‪.‬‬ ‫کمیجانـی بـا اشـاره به تدابیـر اتخاذ شـده در سـال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫بـرای مدیریـت و مهـار اثـار تحریم هـا‪ ،‬تصریـح کرد ‪ :‬بـا این‬ ‫حـال‪ ،‬در سـال ‪ ۱۳۹۹‬به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شـده و‬ ‫مدیریت و مهار اثار تحریم ها‪ ،‬رشـد اقتصادی و رشـد تشـکیل‬ ‫سـرمایه ثابـت ناخالص داخلـی به ترتیب بـه ارقـام ‪3/6‬و ‪2/5‬‬ ‫درصـد رسـید و رشـد اقتصـادی ‪ 3/6‬درصد در سـال ‪ ۱۳۹۹‬در‬ ‫شـرایطی رقم خـورد که بسـیاری از کشـورهای جهـان متاثر‬ ‫از پیامدهـای منفـی ناشـی از شـیوع بیماری کرونـا‪ ،‬با کاهش‬ ‫شـدید رشـد اقتصادی مواجه شـدند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه بـه دنبـال اسـتقرار دولـت یازدهـم و‬ ‫همسـو بـا تحـوالت عرصـه داخلـی و بیـن المللـی‪ ،‬انتظارات‬ ‫مثبـت در بیـن فعاالن اقتصادی نسـبت به تحـوالت در حوزه‬ ‫خارجی شـکل گرفـت‪ ،‬گفـت‪ :‬در گام بعدی درامدهـای ارزی‬ ‫متعاقب اجرایی شـدن برجـام افزایش قابـل مالحظه ای یافت‬ ‫ن برقـراری ارامـش نسـبی در بـازار ارز را بـه‬ ‫کـه در نتیجـه ا ‬ ‫دنبال داشـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬تحـوالت یـاد شـده زمینـه نزولـی شـدن نرخ‬ ‫تـورم را ابتـدا در بخـش نقطـه بـه نقطـه و با وقفه چنـد ماهه‬ ‫در نـرخ تـورم دوازده ماهـه از همـان ماه های ابتدایی اسـتقرار‬ ‫دولـت یازدهـم فراهم کـرد‪ ،‬به طوری کـه در ادامه ایـن روند‪،‬‬ ‫نـرخ تـورم در سـال های ‪ ۱۳۹۵‬و ‪ ۱۳۹۶‬تـک رقمـی شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬با روی کار امـدن دولت جدید در امریکا‪ ،‬خروج‬ ‫از برجـام و اعمـال محدودیت های شـدید در مبـادالت مالی و‬ ‫تجـارت خارجـی کشـور در قالـب تحریم هـای اولیـه و ثانویه‬ ‫انتظارات فعاالن اقتصادی نسـبت به تحـوالت بخش خارجی‬ ‫اقتصـاد معکوس شـد‪ ،‬تاثیر انی تحوالت یاد شـده در بـازار ارز‬ ‫منعکـس و ایـن بـازار ثبات نسـبی بازیافتـه خـود را باردیگر از‬ ‫دسـت داد کـه در نتیجـه بـا انتقـال تحوالت بـازار ارز بـه بازار‬ ‫کاالهـا و خدمـات از همـان ماه هـای ابتدایی سـال ‪ ۱۳۹۷‬دور‬ ‫جدیـدی از رونـد افزایشـی قیمت هـا در اقتصاد کشـور نمایان‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شیوع ویروس کرونا و اثار و تبعات اقتصادی‬ ‫ناشی از ان‬ ‫رییس کل بانک مرکزی به اثار اقتصادی ناشـی از شـیوع‬ ‫ویـروس کرونا اواخر سـال ‪ ۱۳۹۸‬اشـاره و تصریح کـرد‪ :‬با بروز‬ ‫و شـیوع پدیـده غیرقابل پیش بینـی این بیماری از اواخر سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬و بـه تبـع ان افـول فعالیت هـای اقتصـادی در مقیاس‬ ‫جهانـی منجـر به کاهـش تقاضا بـرای صادرات کشـور و افت‬ ‫قیمت نفت به سـطوح بسـیار پایین شـد و این مسـاله عالوه‬ ‫بـر محدویت هـای تحریمـی مزید بر علت شـد تـا درامدهای‬ ‫صادراتـی نفـت در سـال ‪ ۱۳۹۹‬بیـش از پیـش تنـزل یافتـه و‬ ‫مدیریـت بازار ارز با دشـواری بیشـتری مواجه شـود‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬البته بـا توجه به وابسـتگی تاریخی دولت‬ ‫به درامدهای نفتی و چسـبندگی مخارج دولت‪ ،‬تامین کسـری‬ ‫بودجـه دولـت واجد اثار پولی شـد که در نهایت در قالب رشـد‬ ‫پایـه پولـی و نقدینگـی نمایـان شـد و الزم بـه توضیح اسـت‬ ‫که متوسـط رشد سـاالنه نقدینگی طی سـال های ‪۱۳۹۲-۹۶‬‬ ‫(پـس از کسـر اثـر افزایش پوشـش امارهـای پولـی و بانکی)‬ ‫بـه مدد برقـراری ارامـش و ثبـات در فضای اقتصادی کشـور‬ ‫معـادل ‪24/4‬درصـد بـود‪ .‬این در شـرایطی اسـت که متوسـط‬ ‫رشـد نقدینگی در ‪ ۱۴‬سـال قبل از این دوره زمانی (سـال های‬ ‫‪ )۱۳۷۸-۹۱‬بـه میـزان ‪ 27/1‬درصـد رقم خـورده بود‪.‬‬ ‫رییس شـورای پول و اعتبار گفت‪ :‬در سـه سـال اخیر متاثر‬ ‫از کاهـش شـدید درامدهـای نفتـی دولـت و تشـدید کسـری‬ ‫بودجـه و نیـز مشـارکت فعـال نظـام بانکـی در سیاسـت های‬ ‫حمایـت از تامیـن مالـی بنگاه هـا و خانوارهای اسـیب دیده از‬ ‫بیمـاری کرونا‪ ،‬رشـد نقدینگـی ارقـام باالتری را تجربـه کرد‪،‬‬ ‫به طوری که متوسـط رشـد سـاالنه نقدینگی طی سـال های‬ ‫‪ ۱۳۹۷-۹۹‬بـه ‪ 31/5‬درصـد رسـید کـه این میزان در مقایسـه‬ ‫بـا متوسـط رشـد نقدینگـی طـی سـال های ‪ ۱۳۷۸‬تـا ‪۱۳۹۱‬‬ ‫(‪27/1‬درصـد) بـه میـزان ‪ 4/4‬واحـد درصد باالتـر بود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬افزایش ‪ 94/8‬درصدی تسهیالت در سال‪99‬‬ ‫رییـس شـورای پـول و اعتبـار درخصـوص عملکـرد و‬ ‫اقدامـات بانـک مرکـزی در سـال ‪ ۱۳۹۹‬در حـوزه اعتبـاری‬ ‫عنـوان کـرد‪ :‬در حـوزه اعتبـاری‪ ،‬اولویـت بخشـی بـه تامیـن‬ ‫سـرمایه در گـردش واحدهـای تولیـدی با هدف بهـره برداری‬ ‫حداکثـری از ظرفیـت هـای خالـی اقتصـاد‪ ،‬تامیـن مالـی‬ ‫بنگاه هـای کوچک و متوسـط‪ ،‬تامیـن مالی صنایع پیشـران و‬ ‫شـرکت های دانـش بنیان‪ ،‬پرداخت تسـهیالت قرض الحسـنه‬ ‫(ازدواج)‪ ،‬خریـد تضمینـی گنـدم و تامین مالی بخش مسـکن‬ ‫و همچنیـن پرداخـت تسـهیالت مقابله بـا اثار منفـی بیماری‬ ‫کرونـا بـه خانوارهـا و فعـاالن اقتصـادی مـورد توجـه بانـک‬ ‫مرکزی بوده اسـت‪ .‬الزم به توضیح اسـت‪ ،‬در سـال ‪ ۱۳۹۹‬در‬ ‫مجمـوع حدود ‪ ۱۸۹۸۹‬هزار میلیارد ریال تسـهیالت به بخش‬ ‫های مختلف اقتصادی پرداخت شـده اسـت که در مقایسـه با‬ ‫سـال قبـل از ان ‪94/8‬درصـد افزایـش نشـان می دهـد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬اجـرای موفـق ادغـام بانک هـای‬ ‫وابسـته بـه نیروهـای مسـلح (بـه عنـوان پـروژه ای مهـم در‬ ‫راسـتای اصلاح سـاختاری نظـام بانکـی)‪ ،‬تدویـن‪ ،‬ابلاغ و‬ ‫عملیاتـی کـردن قانـون صـدور چـک کـه منجـر بـه کاهش‬ ‫نسـبت چکهـای برگشـتی جدیـد بـه ‪ 3/5‬درصد در مقایسـه‬ ‫بـا نسـبت ‪ 8/5‬درصـدی نسـبت مزبـور در چک هـای قدیمی‬ ‫صـادره طی سـه ماهه اول سـال ‪ ۱۴۰۰‬شـده اسـت‪ ،‬پیگیری‬ ‫افزایـش سـرمایه بانک هـا و موسسـات اعتبـاری غیـر بانکی‬ ‫و بازنگـری و بـه روزرسـانی کارمزدهـای خدمـات بانکـی در‬ ‫راسـتای اصلاح سـاختار درامـدی بانکهـا از جملـه اقدامـات‬ ‫انجـام شـده در حوزه تقویت نظارت بانـک مرکزی بر عملکرد‬ ‫شـبکه بانکی بوده اسـت‪.‬کمیجانی بـا بیان اینکه حـوزه ارزی‬ ‫بانـک مرکـزی در سـال های گذشـته بـه عنـوان خـط مقدم‬ ‫مقابلـه فـوری با تحریم هـای مالـی و اقتصـادی ایفای نقش‬ ‫کـرده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬بـر ایـن اسـاس در سـال ‪ ۱۳۹۹‬اقداماتی‬ ‫همچـون تصویـب و اجـرای مقـررات تنبیهـی و تشـویقی به‬ ‫منظور سـرعت بخشـیدن بـه برگشـت ارز حاصـل از صادرات‬ ‫در شـرایط تحریمی و تنگنای شـدید ارزی‪ ،‬تامین ارز ترجیحی‬ ‫مـورد نیـاز بـرای واردات بیـش از ‪10/8‬میلیـارد دالر کاالهای‬ ‫اساسـی و نهاده های دامی‪ ،‬دارو و تجهیزات پزشـکی‪ ،‬طراحی‬ ‫و عملیاتـی کـردن سـازوکارهای ویـژه (از جملـه تهاتـر) برای‬ ‫دریافت هـا و پرداخت هـای ارزی کشـور جهـت مقابلـه بـا‬ ‫تحریم هـا از مهمتریـن اقدامـات در حـوزه ارزی بوده اسـت‪.‬به‬ ‫گفتـه کمیجانـی‪ ،‬راه انـدازی سـامانه های متعدد نظیر سـامانه‬ ‫سـیاح‪ ،‬صیـاد‪ ،‬سـمات و رفـع تعهـدات ارزی از مهمتریـن‬ ‫برنامه هـای بـه اجـرا در امـده در حـوزه فناوری هـای نوین به‬ ‫منظـور افزایـش شـفافیت‪ ،‬مبـارزه با پولشـویی‪ ،‬کاهـش فرار‬ ‫مالیاتـی و بهبـود فضای کسـب و کار برای فعـاالن اقتصادی‬ ‫کشـور بـوده اسـت‪.‬وی اظهـار داشـت‪ :‬در کنـار ایـن اقدامات‬ ‫تولیـد اسـکناس و ایران چـک بیـن نسـلی و توجه به اسـتفاده‬ ‫از ویژگی هـای امنیتـی جدیـد در تولیـد انها و نیز اتمـام پروژه‬ ‫انتقال حسـاب های دولتی به بانک مرکـزی مورد اهتمام بانک‬ ‫مرکـزی قـرار داشـته اسـت‪ .‬همچنیـن پیگیـری پرونده های‬ ‫بین المللـی و دفـاع از منافع ملـی از جمله در خصـوص پرونده‬ ‫هـای مربـوط به اموال بانـک مرکزی در لوکزامبـورگ و ایتالیا‬ ‫در کنـار پیگیـری حقوقی تعهـدات ارزی واردکننـدگان کاال و‬ ‫پیگیـری پرونده هـای دالالن ارزی و صرافی های غیرمجاز نیز‬ ‫از عمـده اقدامـات و پیگیری های انجام شـده در حوزه حقوقی‬ ‫و امـور مجلـس بانک مرکـزی بوده اسـت‪.‬‬ ‫رییـس کل بانـک مرکـزی در پایـان بـه رشـد اقتصـادی‬ ‫کشـور در سـال ‪ ۱۳۹۹‬اشـاره و تاکیـد کـرد‪ :‬در سـایه اقدامات‬ ‫اتخاذ شـده‪ ،‬چشـم انداز مناسـبی بـرای تقویت سـرمایه گذاری‬ ‫و همچنیـن رونـق فعالیت هـای اقتصـادی و تولیـد در کشـور‬ ‫فراهم شـده که نتایج ان در تحقق رشـد مثبت اقتصادی طی‬ ‫فصـول دوم‪ ،‬سـوم و چهارم سـال ‪ ۱۳۹۹‬نمایان بـوده و حاکی‬ ‫از عملکرد مناسـب اقتصاد کشـور در شـرایط دشـوار ناشـی از‬ ‫شـیوع بیمـاری کرونا و تحریم های حداکثری شکسـت خورده‬ ‫دولت امریکا اسـت‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان‪:‬‬ ‫نان در اصفهان ‪ ۲۵‬درصد گران می شود‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با‬ ‫تاکید بر اینکه درصد افزایش نرخ نان باید از سوی سازمان‬ ‫صمت ابالغ شود‪ ،‬گفت‪ :‬قرار است قیمت نان در اصفهان‬ ‫بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫حسن قاضی عسگر در گفت وگو با ایسنا در خصوص‬ ‫افزایش نرخ نان در اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قیمت نان باید در‬ ‫فروردین ماه‪ ،‬زمانی که دستمزد کارگران‪ ،‬خمیرمایه و ‪...‬‬ ‫تغییر کرد باید افزایش می یافت که متاسفانه این موضوع‬ ‫تا به امروز به تاخیر افتاده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضــر اتحادیه نانوایان به دنبال‬ ‫افزایش نرخ نان اســت تا حداقــل هزینه های کارگری‪،‬‬ ‫اجاره بها و ‪ ...‬تا حدودی جبران شود‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان‬ ‫دربــاره میزان افزایش نرخ نان‪ ،‬گفت‪ :‬رقم دقیق افزایش‬ ‫نرخ نان برای هر مدل نان متفاوت اســت‪ ،‬اما قرار است‬ ‫قیمت نان در اصفهان بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این مدت کارشناســان سازمان صمت‪،‬‬ ‫انجمن حمایت از حقوق مصــرف کنندگان‪ ،‬نمایندگان‬ ‫استانداری و ‪ ...‬با برپایی جلساتی و قیمت تمام شده نان را‬ ‫براساس اصول حسابداری صنعتی احصا کرده اند و قرار‬ ‫است درصد افزایش نرخ نان با سود معمولی برای نانوایان‬ ‫اعالم شــود‪.‬قاضی عسگر تاکید کرد‪ :‬درصد افزایش نرخ‬ ‫نان باید از سوی سازمان صمت ابالغ شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ســه نوع نان در اصفهان پخت می‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬یک مدل با ارد با گندم یارانه ای ‪ ۶۶۰‬تومان‪،‬‬ ‫بخشی با گندم نیمه یارانه ای ‪ ۹۰۰‬تومان و نوع سوم ارد‬ ‫با نرخ ازاد تحویل نانوایان ازادپر می شود که هیچ کنترلی‬ ‫بر انها نیست و این نانوایان بر اساس عرضه و تقاضا نان‬ ‫خود را به مردم عرضه می کنند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان‬ ‫همچنین گفت‪ :‬براساس مصوبه کارگروه ارد و نان استان‪،‬‬ ‫نانوایانی که از ارد یارانه ای استفاده می کنند‪ ،‬اصال مجاز‬ ‫به استفاده از کنجد نیستند و تنها نانوایان سنگکی مجاز به‬ ‫استفاده از کنجد ان هم با نرخ مصوب هستند و در اصل‬ ‫این مصوبه موجب می شود نانوایان به بهانه کنجد‪ ،‬نان‬ ‫را گران نکنند‪.‬‬ ‫وی همچنین در باره ذخیره گندم اســتان اصفهان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر مقدار زیادی گندم در کشور ذخیره‬ ‫است و ایران با شرکت در مناقصه ای بخشی از گندم مورد‬ ‫نیاز خود را از خارج تامین کرده اســت‪ ،‬همچنین با وجود‬ ‫کاهش بارش ها تولید گندم در سایر استان ها انجام شده‬ ‫اســت‪.‬قاضی عسگر درباره برخی شایعات مبنی بر اینکه‬ ‫ذخیره گندم اســتان و کشور تا دو ماه دیگر به صفر می‬ ‫رسد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬همواره طبق برنامه بخشی از گندم مورد‬ ‫نیاز کشور‪ ،‬از خارج وارد می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امســال یارانه گندم حدود ‪ ۴۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان است‪ ،‬اما نگرانی ما این است که این یارانه در داللی‬ ‫و قاچاق از بین نرود و به دست مردم نیازمند واقعی برسد‪.‬‬ ‫اغاز تعمیرات اساسی سه واحدعملیاتی مهم شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر‪ ،‬کاهش گرانروی و گاز‬ ‫مایع شماره یک شــرکت پاالیش نفت اصفهان از سه مرداد‬ ‫ماه ســال جاری اغاز شده اســت‪ .‬مدیر نگهداری و تعمیرات‬ ‫شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود‪ :‬با توجه به راه اندازی واحد‬ ‫تقطیر سه این واحد در کنار واحد تقطیر شماره دو برای تامین‬ ‫خوراک و تولید محصوالت فعال خواهند بود‪ .‬علیرضا قزوینی‬ ‫زاده پیش بینی اتمام کار را با در نظر گرفتن شرایط کاری برای‬ ‫هر کدام از واحدها از زمان شــروع بستن واحد تا اتمام مراحل‬ ‫راه اندازی‪ ،‬دو شــهریور اعالم کــرد و گفت‪ :‬این تعمیرات که‬ ‫در فصل گرما‪ ،‬وجود بیماری کرونا و همچنین شرایط بحرانی‬ ‫اب صــورت می گیرد‪ ،‬با همکاری کارکنان شــرکت و رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی و به همراه ‪ 1300‬نفر نیروی پیمانکاری‬ ‫(جذب موقت) بدون وقفه و تعطیلی ادامه خواهد داشــت‪ .‬مدیر‬ ‫نگهداری و تعمیرات پاالیشــگاه اصفهان‪ ،‬با بیان اینکه در این‬ ‫تعمیرات اساســی‪ ،‬ادارات نگهداری و تعمیرات‪ ،‬بهره برداری‪،‬‬ ‫بازرسی فنی ‪ ،HSE،‬مهندسی‪ ،‬روابط عمومی‪ ،‬حراست‪ ،‬خدمات‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫اداری و رفاهی و‪ ...‬همکاری دارند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬کار تعمیرات‬ ‫اساسی ‪ 24‬ســاعته و با کلیه نفرات و تجهیزات اداره تعمیرات‬ ‫انجام شــده و تمام تالش ما بر این اســت که با به کارگیری‬ ‫نیروهای متخصص‪ ،‬مجــرب و کارازموده از تمام بخش های‬ ‫اداره تعمیرات و اســتفاده حداکثری از زمان و امکانات شرکت‬ ‫علیرغم حجم زیاد و سنگین کارهای تعمیراتی با رعایت کلیه‬ ‫اصول ایمنی و زیست محیطی‪ ،‬زمان انجام را به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫قزوینی زاده واحدهای مورد تعمیرات را بسیار با اهمیت خواند‬ ‫و اظهار داشت‪ :‬خوراک واحد تقطیر شماره یک این شرکت‪ ،‬به‬ ‫طور متوسط روزانه ‪ 90‬هزار بشکه است که تولیدات ان گاز مایع‪،‬‬ ‫بنزین ســبک‪ ،‬بنزین خام‪ ،‬گازوئیل سبک و سنگین و خوراک‬ ‫واحدهای ایزوماکس‪ ،‬شرکت نفت سپاهان و شرکت نفت جی‬ ‫است و واحد گاز مایع شماره یک نیز با دریافت خوراک حدود ‪8‬‬ ‫هزار بشکه در روز‪ ،‬گاز مایع تولید می نماید‪ .‬همچنین خوراک‬ ‫واحد کاهش گرانروی شماره یک‪ ،‬حدود ‪ 21‬هزاربشکه در روز‬ ‫و تولیدات ان گاز مایع‪ ،‬هات اویل‪ ،‬بنزین و تار است‪.‬‬ ‫توزیع سه میلیون و ‪ 540‬هزار‬ ‫لیتر اب بین شهروندان در‬ ‫مناطق دچار تنش ابی‬ ‫نخسـتین بـار در تاریخ ابفای اسـتان اصفهان‪ ،‬این شـرکت‬ ‫مجبـور به ابرسـانی سـیار به مشـترکین خـود با اسـتفاده از‬ ‫‪ 438‬دسـتگاه تانکـر در تیر ماه امسـال شـد‪ .‬بـه گفته مدیر‬ ‫سـامانه ارتباط با مشـتریان شـرکت اب و فاضالب اسـتان‬ ‫اصفهـان در پـی افزایش دمـا که منجر بـه افزایش مصرف‬ ‫مشـترکین و در نتیجـه کاهش فشـار یا قطـع اب در برخی‬ ‫مناطق شـهر اصفهان و شـهرهای اطراف شـد‪ ،‬این شرکت‬ ‫اقـدام بـه توزیـع بیش از سـه میلیـون و ‪ 540‬هـزار لیتر اب‬ ‫بین شـهروندان و روسـتاییان سـاکن در مناطق دچار تنش‬ ‫ابـی کـرد‪ .‬عباس عباسـی خاک گفـت‪ :‬در تاریخ ‪ 55‬سـاله‬ ‫فعالیـت ابفـای اسـتان اصفهـان‪ ،‬اعزام ایـن تعـداد تانکر و‬ ‫توزیـع ایـن حجـم از اب بـه صورت سـیار بین مشـترکین‬ ‫شـرکت در مـاه اول تابسـتان بی سـابقه بوده اسـت‪ .‬وی با‬ ‫اشـاره بـه اینکـه امار اعالم شـده فقـط مربوط به ابرسـانی‬ ‫سـیار بین مناطقی اسـت که در طول سـال از ابرسانی پایدار‬ ‫برخوردارنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬علاوه بر این ابرسـانی سـیار بـه ‪305‬‬ ‫روسـتای اسـتان بـا اسـتفاده از ‪ 60‬دسـتگاه تانکر همچنان‬ ‫ادامـه دارد‪ .‬مدیـر سـامانه ارتباط با مشـتریان ابفای اسـتان‬ ‫اصفهـان گفت‪ :‬از مجموع سـه میلیـون و ‪ 540‬هزار لیتر اب‬ ‫توزیـع شـده به صورت سـیار فقـط بیـش از دو میلیون لیتر‬ ‫در سـطح شـهر اصفهان و با اسـتفاده از ‪ 273‬دسـتگاه تانکر‬ ‫در برخـی بیمارسـتان هـا و پـادگان هـا و همچنیـن یگان‬ ‫ویژه قائمیه‪ ،‬سـیتی سـنتر‪ ،‬گلستان شـهدا‪ ،‬ازمایشگاه نوبل‪،‬‬ ‫کانون اصلاح و تربیت‪ ،‬زندان زنـان و خیابان های خردمند‪،‬‬ ‫گلسـتان‪ ،‬پرویـن‪ ،‬مهـر‪ ،‬مهـران‪ ،‬امـام خمینـی‪ ،‬غرضـی‪،‬‬ ‫مولوی‪ ،‬بازارچه‪ ،‬ناصر خسـرو‪ ،‬پروین‪ ،‬دشتسـتان و اذر بهرام‬ ‫توزیـع شـد‪ .‬وی گفت‪ :‬علاوه بر این در حـدود یک میلیون‬ ‫و ‪ 500‬هـزار لیتـر اب نیز از طریق ‪ 75‬تانکر در مناطق تحت‬ ‫پوشـش ابفای زیار‪ ،‬بهارسـتان‪ ،‬برخوار‪ ،‬فالورجان و خمینی‬ ‫شـهر ‪ ،‬به صورت سـیار توزیع شـد‪.‬‬ ‫امضایتفاهم نامههمکاری‬ ‫بانک‪‎‬اینده با شرکت فوالد اتیه‬ ‫خاورمیانه‬ ‫تفاهم نامـه همـکاری مشـترک بیـن بانک‪‎‬اینده و شـرکت‬ ‫فـوالد اتیـه خاورمیانـه بـا حضـور اعضـای هیـات عامل و‬ ‫مدیـران بانـک و اعضـای هیات مدیـره و مدیران شـرکت‪،‬‬ ‫توسـط نادرخواجـه حقـوردی معـاون امور شـعب و بازاریابی‬ ‫بانـک اینـده و عزیز قنواتی مدیرعامل شـرکت فـوالد اتیه‬ ‫خاورمیانـه بـه امضاء رسـید‪ .‬این تفاهم نامه با هـدف ارتقای‬ ‫سـطح همـکاری مشـترک و حمایـت و پشـتیبانی از تولید‬ ‫داخلـی و کمـک بـه اشـتغال زایی و تسـهیل ارتبـاط میـان‬ ‫طرفیـن در حـوزه ارائـه خدمـات بانکـی و مالـی بانک‪‎‬اینده‬ ‫به شـرکت فوالد اتیه خاورمیانه ‪ ،‬منعقد شـد‪ .‬مشـارکت های‬ ‫مالـی‪ ،‬ارائـه تسـهیالت ویـژه در قالـب طـرح اینـده داران‪،‬‬ ‫عرضـه سـبدهای متنـوع تسـهیالت و خدمـات نویـن‬ ‫بانکـداری الکترونیکـی بـه تمامی اعضا و کارکنان شـرکت‬ ‫از دیگـر موضوعـات مطـرح شـده در این تفاهم نامه اسـت‪.‬‬ ‫هم چنیـن‪ ،‬ارائه انـواع خدمات بانکـی در حوزه های مختلف‬ ‫از جمله‪ :‬اعتباری‪ ،‬ارزی‪ ،‬بانکداری الکترونیکی و شـرکتی در‬ ‫ایـن تفاهم نامـه پیش بینی شـده اسـت‪.‬‬ ‫تولید‪ ۷۶۶‬میلیون کیلووات‬ ‫ساعت انرژی در نیروگاه‬ ‫اصفهان‬ ‫نیـروگاه حرارتی اصفهـان تا پایان تیرماه سـال جاری بیش‬ ‫از ‪ ۷۶۶‬میلیـون کیلووات سـاعت‪ ،‬انـرژی الکتریکی تولید و‬ ‫به شـبکه سراسـری برق کشـور انتقال داد‪ .‬به گزارش دفتر‬ ‫روابط عمومی‪ ،‬مهندس عباس کریمی‪ ،‬سرپرسـت شـرکت‬ ‫مدیریـت تولیـد بـرق اصفهان بـا بیان ایـن مطلـب ‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این مقدار تولید برق با لحاظ متوسـط مصـرف ماهیانه ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلـووات بـرای هر خانـوار‪ ،‬معادل مصرف ماهیانـه بیش از‬ ‫سـه میلیون و ‪ ۳۴۸‬هزار خانوار اسـت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نیروگاه‬ ‫اصفهـان دارای پنـج واحد بخاری مولد بـرق با ظرفیت های‬ ‫متنـوع و مجموع توان اسـمی تولید ‪ ۸۳۵‬مگاوات اسـت که‬ ‫در صـورت تامیـن اب و سـوخت مـورد نیـاز‪ ،‬قادر بـه تولید‬ ‫مقـدار معـادل برق مـورد نیاز کالن شـهر اصفهـان در اکثر‬ ‫فصول سـال خواهـد بود‪.‬‬ ‫همشهریانبامعرفی‬ ‫دستگاههای ماینر به اداره برق‬ ‫پاداشبگیرند‬ ‫رییـس لـوازم انـدازه گیری شـرکت توزیع بـرق اصفهان در‬ ‫خصـوص کشـف رمـز ارزهـا گفـت‪ :‬بـار فیدرها و بررسـی‬ ‫الگوریتـم هـای مصـرف و گزارشـات مردمـی در کشـف و‬ ‫ضبـط ماینرها قابل توجه اسـت و شـهروندان مـی توانند با‬ ‫گزارش دادن به اداره برق از طریق سـامانه سـمات تا سـقف‬ ‫‪ 20‬میلیـون تومـان پـاداش بگیرنـد‪ .‬جـاوری گفـت ‪ :‬اقدام‬ ‫بـه ماینینـگ نمـودن تعـدادی از دسـتگاهها در یک مکان‬ ‫ومنطقـه می تواند به طور قطع باعث خاموشـی ها و قطعی‬ ‫بـرق شـود چرا کـه ترانس بـه کار رفته ظرفیـت این میزان‬ ‫اسـتفاده از بـرق را نـدارد‪ .‬وی در ادامـه خاطر نشـان کرد ‪:‬از‬ ‫ابتدای سـال تا کنون ‪ 2228‬دسـتگاه ماینر به ظرفیت‪4456‬‬ ‫کیلـو وات پیـدا شـده اسـت کـه در روز ‪ 106944‬کیلـو وات‬ ‫سـاعت بـرق مصرف مـی کنند و میـزان بـرق مصرفی در‬ ‫ماه ‪ 3208320‬کیلو وات سـاعت می بادشـد که با در نظر‬ ‫گرفتـن ‪ 200‬کیلووات سـاعت انرژی‪ ،‬مصرف بـرق ‪ 16‬هزار‬ ‫خانـه دریک مـاه تامین می شـود‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫دوشنبه | ‪ 4‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4128‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫رکورد جدید ازمون در لیگ‬ ‫برتر روسیه‬ ‫غفورامتیازاورترینبازیکن‬ ‫ایران مقابل لهستان‬ ‫سردار ازمون با گلزنی در هفته نخست فصل جدید‬ ‫لیگ برتر روســیه رکورد جدیدی در این رقابت ها ثبت‬ ‫کرد‪ .‬زنیت شنبه شــب گذشته در نخستین بازی فصل‬ ‫‪ 2021-22‬لیگ برتر روسیه خیمکی را با نتیجه سه بر‬ ‫یک شکست داد‪ .‬سردار ازمون زننده گل نخست زنیت‬ ‫در دقیقه ‪ 33‬بود و توانســت رکورد جدیدی را در لیگ‬ ‫برتر روســیه به نام خود ثبت کند‪ .‬سردار ازمون در پنج‬ ‫بازی اخیر لیگ برتر روســیه با احتساب فصل گذشته‬ ‫توانسته هفت گل بزند که برای او رکورد جدیدی است‪.‬‬ ‫فقط ارتم جیوبا دیگر مهاجم زنیت توانسته بود پیش ازاین‬ ‫رکورد هفت گل در پنج بازی را ثبت کند‪.‬‬ ‫پشت خط زن کاشانی امتیازاورترین بازیکن ایران در دیدار‬ ‫مقابل لهستان شد‪ .‬تیم ملی والیبال کشورمان در نخستین‬ ‫مسابقه خود در رقابت های المپیک توکیو مقابل لهستان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬این مسابقه درنهایت با نتیجه سه بر دو و با امتیازهای‬ ‫‪ ۲۵‬بــر ‪ ۲۲ ،۱۸‬بر ‪ ۲۲ ،۲۵‬بر ‪ ۲۵ ،۲۵‬بر ‪ ۲۲‬و ‪ ۲۳‬بر ‪ ۲۱‬به‬ ‫سود ایران خاتمه پیدا کرد‪ .‬در پایان این مسابقه امیر غفور‪،‬‬ ‫پشت خط زن اصفهانی تیم ملی والیبال به تنهایی موفق به‬ ‫کسب ‪ ۱۹‬امتیاز شد و عنوان امتیازاورترین بازیکن ایران را‬ ‫به خود اختصاص داد‪ .‬پس از وی هم میثم صالحی موفق‬ ‫به کسب ‪ ۱۸‬امتیاز برای ایران شد‪ .‬در سوی دیگر ویلفردو‬ ‫لئون‪ ،‬دریافت کننده کوبایی االصل لهستان موفق به کسب‬ ‫‪ ۲۳‬امتیاز برای تیمش شد‪.‬‬ ‫استقالل میزبان قطعی‬ ‫نیمه نهاییحذفی‬ ‫استقالل تهران یکی از چهار تیم حاضر در نیمه نهایی‬ ‫امســال در ازادی به مصاف حریف خود خواهد رفت‪ .‬با‬ ‫برتری ملوان در اخرین مســابقه دور یک چهارم نهایی‬ ‫جام حذفی تکلیف چهار تیم نهایی رقابت های امســال‬ ‫هم مشخص شد و تیم های استقالل‪ ،‬فوالد‪ ،‬گل گهر‬ ‫و ملوان باید پس از قرعه کشــی دو بــه دو به مصاف‬ ‫هم بروند تا فینالیست ها مشخص شود‪ .‬در رقابت های‬ ‫یک چهــارم نهایی تیم های فوالد‪ ،‬ملــوان و گل گهر‬ ‫میزبــان بودند و با پیــروزی در خانه به جمع چهار تیم‬ ‫نهایی راه پیدا کردند اتفاقی که می تواند به سود ابی های‬ ‫باشــد‪ .‬اگرچه اســتقالل با پیروزی در ورزشگاه ازادی‬ ‫مقابل پرسپولیس جشن صعود گرفت اما دربی پایتخت‬ ‫با میزبانی پرسپولیسی ها به انجام رسید و این به معنای‬ ‫میزبانی استقالل در نیمه نهایی جام حذفی است‪ .‬ابی ها‬ ‫با هر قرعه ای که روبه رو شــوند باید از حریف خود در‬ ‫ازادی میزبانی کنند‪.‬‬ ‫ملوان با دستان حیدری در‬ ‫جستجوی رویا‬ ‫ملوان با دو دفع دیدنی پنالتی توسط دروازه بان خود‬ ‫موفق به حضور در جمع چهار تیم برتر جام حذفی شد‪.‬‬ ‫در شــرایطی که رضا حیدری در هفته های پایانی لیگ‬ ‫موفق شده بود از زیر ســایه مبین عشایر خارج شود و‬ ‫به دروازه بان فیکس ملوان تبدیل شود‪ ،‬به خوبی از این‬ ‫فرصت ســود برد و یکی از بهترین نمایش های خود را‬ ‫مقابل خیبر خرم اباد با دفع دو پنالتی و کمک به صعود‬ ‫تیمش به جا گذاشت‪ .‬رضا حیدری گلر ‪ ٣٠‬ساله ملوان که‬ ‫در اخرین بازی این تیم در لیگ نیز نشان داده بود توانایی‬ ‫مهار پنالتی را دارد و یکی از دو پنالتی اعالم شــده برای‬ ‫بادران را مهار کرده بود‪ ،‬این بار در ضربات پنالتی و برابر‬ ‫خیبر خرم اباد موفق ظاهر شد تا انزلی چی ها نام او را هم‬ ‫به خاطر بسپارند و امیدوار باشد در دو مرحله باقی مانده‬ ‫نیز زیر سایه درخشش او یک اتفاق هیجان انگیز را دنبال‬ ‫کنند‪ .‬رضا حیدری که سابقه بازی در فجر سپاسی را در‬ ‫کارنامه دارد‪ ،‬اسطوره دروازه بانی خود را بوفون می داند و‬ ‫یکی از ارزوهایش سلفی با این گلر ایتالیایی دانسته‪ .‬شاید‬ ‫یک ارزوی محال اما او اکنون در حال رقم زدن یکی از‬ ‫جذاب ترین ارزوهای بندرنشینان است‪.‬‬ ‫شروع درخشان قلی زاده در‬ ‫لیگ بلژیک‬ ‫شارلروا با نمایش موثر ستاره ایرانی خود موفق شد‬ ‫به برتری مقابل اوســتنده برســد‪ .‬دریکی از مسابقات‬ ‫هفتــه اول فصل ‪ ۲۰۲۱-۲۲‬ژوپیــر لیگ بلژیک‪ ،‬تیم‬ ‫فوتبال شــارلروا درحالی که علی قلــی زاده را برخالف‬ ‫انتظار در ترکیب نمی دید و جزو نفرات ذخیره داشت در‬ ‫ورزشگاه دیاز ارنا مقابل اوستنده قرار گرفت‪ .‬شارلروا که‬ ‫سال گذشــته با قرار گرفتن در جایگاه سیزدهم جدول‬ ‫ژوپیر لیگ بلژیــک نمایش ناامیدکننده ای داشــت و‬ ‫نتوانســت سهمیه اروپایی بگیرد‪ ،‬در شروع فصل جدید‬ ‫بــه دنبال یک عملکرد خوب بود که توانســت به این‬ ‫مهم برســد‪ .‬درحالی که شارلروا توانست تا دقیقه ‪ ۵۱‬دو‬ ‫گل وارد دروازه اوســتنده کند‪ ،‬تغییرات در ترکیب این‬ ‫تیــم به مرورزمان به وجود امــد و علی قلی زاده هم از‬ ‫دقیقه ‪ ۷۳‬جانشین اناس زاروری‪ ،‬زننده گل دوم تیمش‬ ‫شــد‪ .‬ملی پوش ایرانی شــارلروا که انگیزه زیادی برای‬ ‫درخشش در نخستین مســابقه فصل داشت‪ ،‬در دقیقه‬ ‫‪ ۸۵‬یک حرکت چشم نواز انجام داد و دو مدافع اوستنده‬ ‫را دریبل زد و یوریس کایمبه را در موقعیت گلزنی قرار‬ ‫داد تا این بازیکن برای ســومین بار دروازه تیم میزبان‬ ‫را باز کند‪.‬‬ ‫پایان مرخصی اسکوچیچ و‬ ‫بازگشت به تهران‬ ‫ســرمربی کروات تیم ملی برای برنامه ریزی اردوی‬ ‫تیم ملی وارد تهران شد‪ .‬دراگان اسکوچیچ‪ ،‬سرمربی تیم‬ ‫ملی فوتبال ایران پس از پایان مرخصی‪ ،‬وارد تهران شد‬ ‫تا درباره روند مربــوط به بازی های تیم ملی در مرحله‬ ‫نهایی جام جهانی ‪ ٢٠٢٢‬قطر برنامه ریزی کند‪ .‬تیم ملی‬ ‫ایران پس از صعود به مرحله نهایی جام جهانی ‪2022‬‬ ‫قطر‪ ،‬باید اماده این رقابت ها شود که از شهریورماه اغاز‬ ‫می شود‪ .‬تیم ملی ایران برای رسیدن به جام جهانی در‬ ‫گروه اول مسابقات باید با تیم های کره جنوبی‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫لبنان‪ ،‬سوریه و امارات مصاف بدهد و دراگان اسکوچیچ‬ ‫باید با توجه به زمان باقی مانده‪ ،‬برنامه موردنظر خود را‬ ‫برای اماده سازی شاگردانش به فدراسیون ارائه بدهد‪.‬‬ ‫گلری که سپاهانی ها حسرتش را خواهند خورد‬ ‫خداحافظیتلخنیازمندبانقش جهان‬ ‫اصفهان امروز‪ :‬پیام نیازمند طی سه سال حضورش چند‬ ‫رکورد ویژه را در تاریخ ســپاهان و فوتبال ایران به نام خود‬ ‫زد‪.‬وقتی پیام نیازمند در ابتدای لیگ هجدهم نخستین خرید‬ ‫امیر قلعه نویی لقب گرفت‪ ،‬شــاید کمتر کسی فکر می کرد‬ ‫این دروازه بان با چندین و چند رکورد ویژه پس از سه سال‬ ‫این تیم را ترک کند‪ .‬سپاهان پس از جدایی رحمان احمدی‬ ‫و شهاب گردان از چندین دروازه بان در خط دروازه اش بهره‬ ‫برد ولی هیچ گاه این دروازه بان ها نظیر لی اولیویرا و ابراهیم‬ ‫عالمه نتوانستند‪ ،‬به خط دروازه سپاهان انسجام ببخشند ولی‬ ‫نیازمند از فرصتی که به دست اورد‪ ،‬نهایت بهره را برد و به‬ ‫یکی از مهره های کلیدی ســپاهان در بازگشت این تیم به‬ ‫جمع مدعیان تبدیل شــد‪ .‬به دست اوردن رکورد بیشترین‬ ‫دقایق گل نخوردن با ‪ 940‬دقیقه‪ ،‬پشت سر گذاشتن رحمان‬ ‫احمدی که ‪ 44‬کلین شیت در تاریخ باشگاه سپاهان انجام‬ ‫داده بود و انجام ‪ 45‬کلین شــیت و حضور داشتن در تمام‬ ‫مســابقات رسمی ای که ســپاهان از لیگ هجده تا پایان‬ ‫لیگ بیســت و یکم انجام داده‪ ،‬تنها سه رکورد بسیار ویژه‬ ‫این دروازه بان جوان به شمار می روند که از فصل اینده در‬ ‫فوتبال پرتغال و تیم پورتیموننزه به ماجراجویی خود ادامه‬ ‫دهد‪ .‬بی شــک هم محرم نویدکیا برای لیگ بیست و یکم‬ ‫کار بسیار سختی برای پیدا کردن جانشین او خواهد داشت‬ ‫و هم هواداران سپاهان حسرت داشتن او را در فصول اینده‬ ‫خواهند خورد‪.‬‬ ‫نیازمنــد در پایان لیگ نوزدهم قرار بود به لیگ پرتغال‬ ‫منتقل شــود‪ ،‬ولی ویروس کرونا و بحرانی که در شــرایط‬ ‫اقتصادی باشــگاه های پرتغالی و به طورکلی باشگاه های‬ ‫فوتبال در سراســر دنیا ایجاد شــد‪ ،‬مانع لژیونر شدن پیام‬ ‫نیازمند شــدند‪ .‬او ان زمان پیرامون پیشــنهاد از تیم های‬ ‫خارجی عنوان کرد‪« :‬قبل از ایــن کرونا وقتی بازی لیگ‬ ‫و اســیا برگزار می شد‪ ،‬شانسم خیلی زیاد بود که اخر فصل‬ ‫بروم و حتی نیم فصل هم از گیمارش پرتغال پیشنهاد امد‪.‬‬ ‫بند قرارداد من این طور بــود که بعد از پایان لیگ نوزدهم‬ ‫می توانم بروم اما دروازه بان گیمارش عملکرد خوبی نداشت‬ ‫و به دنبال دروازه بــان بودند‪ ،‬با من صحبت کردند و حتی‬ ‫پولی که الزم بود را هم کامال داشــتند و اماده کرده بودند‬ ‫اما من گفتم این نشدنی است چون من نمی خواهم سپاهان‬ ‫را ترک کنم و می خواهم دربازی های اســیایی بازی کنم‪.‬‬ ‫جوانمردانه نیست که االن تیم را ترک کنم و بند قراردادم‬ ‫برای پایان فصل اســت‪ .‬می دانم کــه هنوز هم من را زیر‬ ‫نظر دارند اما این کرونا همه چیز را خراب کرد‪ ،‬نه فقط لیگ‬ ‫ما بلکه اکثر لیگ ها بالتکلیف هســتند و نقل و انتقاالت‬ ‫هم مشــخص نیســت‪ .‬کلی بدهی باال اورده اند و شانس‬ ‫ماندنم در سپاهان زیاد است‪ ».‬اما در روز های اخیر از گوشه‬ ‫و کنار شــایعه مذاکره سپاهان برای انتخاب گلر فصل بعد‬ ‫به گوش می رســد که در میان گزینه های مطرح شده‪ ،‬نام‬ ‫مهدی قائدی در یک قدمی کوچ از استقالل‬ ‫حضور ناگهانی مهدی قائــدی پس از پایان مرحله‬ ‫نخســت انتخابی جام جهانــی در امارات بــه همراه‬ ‫ســردار ازمون به قدری بحث برانگیز بود که بسیاری‬ ‫از کارشناسان پیش بینی کردند قطع این سفر می تواند‬ ‫نشــانه محرزی بابت خروج وی در پایان لیگ بیستم از‬ ‫لیگ ایران باشــد‪ .‬تصاویر منتشر شده از سفر چند روزه‬ ‫قائدی به امارات حکایت از این داشــت‪ ،‬سفر وی یک‬ ‫ســفر تفریحی نبوده‪ ،‬اما با این حال نزدیکان استقالل‬ ‫مدعی شــدند این بازیکن با هماهنگی فرهاد مجیدی‬ ‫به امارات ســفر کرده است‪ ،‬اما حضور یک مدیر برنامه‬ ‫سرشناس در تصاویر منتشر شده در عکس های یادگاری‬ ‫این بازیکن نشان می داد اهداف دیگری پشت پرده این‬ ‫ســفر قرار دارد‪ .‬با این وجود پس از بازگشت قائدی به‬ ‫تهران‪ ،‬دلیل ســفر ناگهانی مهاجم استقالل به امارات‬ ‫از سوی استقاللی ها و شــخص قائدی مسکوت باقی‬ ‫مانــد تا ابهامات در این رابطه باقــی بماند‪ .‬حاال‪ ،‬اما با‬ ‫نزدیک شدن به پایان فصل شنیده می شود‪ ،‬دلیل اصلی‬ ‫سفر قائدی به امارات یک پیشنهاد اغواکننده برای این‬ ‫بازیکن از سوی یک باشگاه سرشناس حوزه خلیج فارس‬ ‫بوده است‪ .‬شنیده می شود یک باشگاه متمول از طریق‬ ‫فکری و دلیل کنار گذاشتن سه‬ ‫بازیکن دیگر‬ ‫محمود فکری کنار گذاشــته شــدن سه بازیکن دیگر‬ ‫تیمــش را تایید کرد‪ .‬پس از دیــدار برابر ذوب اهن بود که‬ ‫نائیج پور‪ ،‬نیما انتظاری و میثم تهیدست به دلیل کم کاری‬ ‫مقابل حریف از اردوی تیم نفت مسجدسلیمان کنار گذاشته‬ ‫شدند و حاال خبری که در رسانه های مختلف منتشر شد و‬ ‫محتوای ان کنار گذاشته شدن سه بازیکن دیگر بود‪ ،‬توسط‬ ‫محمود فکــری در کنفرانس خبری تایید شــد‪ .‬مقتدایی‪،‬‬ ‫طهماسبی و ایزدی سه بازیکن دیگر نفت مسجدسلیمان‬ ‫هســتند که به دلیل حضور نداشتن در فهرست ‪ 18‬نفره و‬ ‫ناراحت شدن بابت این موضوع از اردوی تیم اخراج شده اند‪.‬‬ ‫فکــری در رابطه با این موضوع گفت‪« :‬چند بازیکن را بعد‬ ‫از بازی با ذوب اهن کنار گذاشتیم‪.‬‬ ‫دو سه بازیکن دیگر هم بعدازاینکه‬ ‫دیدند در بازی با استقالل نیستند‬ ‫و کمتــر به ان هــا فرصت بازی‬ ‫می رســد‪ ،‬ناراحت بودند و ان ها را‬ ‫هم در اختیار باشــگاه گذاشتیم‪،‬‬ ‫ولــی ‪ 20‬بازیکنی کــه در بازی‬ ‫با اســتقالل با ما بودند‪ ،‬فردا هم‬ ‫هســتند و با تالش این بازیکنان‬ ‫پرقدرت ظاهر می شــویم‪ ».‬نکته‬ ‫جالب توجه در مورد طهماســبی‬ ‫اینکه در طــول فصل هیچ وقت‬ ‫این بازیکن مهره ثابت تیم نبوده‬ ‫و همیشــه به عنوان بازیکن ذخیره برای تیمش به میدان‬ ‫رفته و بازی کرده اســت و باید دید ایا این سه بازیکن در‬ ‫اینــده صحبت های محمود فکری ســرمربی تیم را تایید‬ ‫خواهند کرد یا دلیل اخراج خود را موضوعات دیگری عنوان‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫یکی از ایجنت های شناخته شده که با بازیکنان ایرانی‬ ‫سالهاســت همکاری دارد قصد دارد با رقمی حدود ‪3/5‬‬ ‫میلیون یورو این بازیکــن را به خدمت بگیرد تا قائدی‬ ‫فصل اینده با پیراهن این باشگاه به میدان برود‪ .‬ماجرا‬ ‫وقتی نزدیک بــه واقعیت به نظر می رســد که فرهاد‬ ‫مجیدی در جریان مصاحبه خود با رســانه های گروهی‬ ‫پس از پیروزی دربی موافقت تلویحی خود را با ترانسفر‬ ‫قائــدی اعالم کرد و در این باره گفت‪ :‬مانع پیشــرفت‬ ‫وی نخواهد شــد؛ اما اتفاق عجیب اینجاست که گفته‬ ‫می شود با وجود ارائه این پیشنهاد نجومی از سوی طرف‬ ‫مقابل‪ ،‬گویا رقم اعالم شــده به باشگاه استقالل یک‬ ‫میلیون یورو کمتر از پیشــنهاد اصلی اســت تا ابهامات‬ ‫در این باره افزایش یابد‪ .‬با این تفاســیر به نظر می رسد‬ ‫جدایی مهدی قائدی از استقالل قطعی است و مهاجم‬ ‫ملی پوش و جــوان ابی ها با اتمام فصل جاری از جمع‬ ‫شاگردان مجیدی جدا خواهد شد تا به واسطه این انتقال‬ ‫درامدی هنگفت به حساب باشگاه استقالل سرازیر شود‬ ‫تا شــاید ابی ها بتوانند پرونده های بین المللی خود را با‬ ‫این درامــد پرداخت کنند و قدری از بحران مالی فعلی‬ ‫رهایی پیدا کنند‪.‬‬ ‫مجیدی رسما خواهان تمدید قرارداد‬ ‫ستاره ها شد‬ ‫فرهاد مجیدی به مدیران باشــگاه استقالل پیغام داده تا‬ ‫برای تمدید قرارداد ســتاره های تیمش اقدام کنند‪ .‬با نزدیک‬ ‫شدن به پایان فصل فوتبال ایران‪ ،‬استقالل وضعیت نابسامانی‬ ‫ازلحاظ مدیریتــی دارد‪ .‬بازیکنان این‬ ‫تیم نســبت به اختالفات مالی بسیار‬ ‫دلخور هستند و سروصداهای زیادی‬ ‫از اردوی این تیم به گوش می رســد‪.‬‬ ‫یکــی از مســائل نگران کننــده در‬ ‫استقالل در شرایط کنونی به موضوع‬ ‫پایان قرارداد تعداد زیادی از بازیکنان‬ ‫در پایان فصل برمی گردد‪ .‬بازیکنانی‬ ‫نظیر فرشید اســماعیلی‪ ،‬سیدحسین‬ ‫حسینی‪ ،‬مسعود ریگی‪ ،‬ارش رضاوند‪،‬‬ ‫ارســان مطهری‪ ،‬محمــد نادری‪،‬‬ ‫داریوش شــجاعیان‪ ،‬سیاوش یزدانی‬ ‫و‪ ...‬در پایان فصل قراردادشــان تمام‬ ‫می شــود و هنوز اقدامی برای تمدید با ان ها نشــده اســت‪.‬‬ ‫این در شــرایطی است که اســتقالل در مدت زمان کوتاهی‬ ‫بعد از پایــان رقابت های لیگ برتر و جام حذفی باید در لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا مقابل الهالل عربستان به میدان برود‪ .‬ازاین رو‬ ‫فرهاد مجیدی که پیش ازاین گفتــه بود تا زمانی که پول به‬ ‫معروف فراتر از یک کاپیتان در تیم ملی والیبال‬ ‫نبرد ایران برابر لهســتان در روز نخســت رقابت های والیبال المپیک‪ ،‬یکی از‬ ‫زیباترین رقابت های تاریخ والیبال ایران بود‪ ،‬روزی که کاپیتان تیم‪ ،‬نقشش را فراتر از‬ ‫همیشه بازی کرد‪ .‬جدا از بازی کم نقص تیم ملی ایران در بازی که یکی از روزهای‬ ‫خوب ایران در دریافت ها و دفاع روی تور بود‪ ،‬لحظات حساس این بازی گره خورده‬ ‫بود به بازی کم نظیر کاپیتان ایران سعید معروف که روز بزرگی را سپری کرد‪ .‬ست‬ ‫اول دیدار با سرویس های عالی لئون کوبایی االصل و اسپک های کورک با نتیجه‬ ‫‪ 25‬بر ‪ 18‬به نفع لهستان به پایان رسید‪ .‬ستی که ایران مثل تمامی تورنمنت های‬ ‫این سال ها خوب نبود و حس باخت را به بینندگان تلویزیونی القا می کرد‪ .‬از ست دوم‬ ‫بازی‪ ،‬نمایشی دیگر از ایران را دیدیم‪ .‬دفاع های بی نقص روی تور که بعضا تک دفاعه‬ ‫برابر لئون و کورک بود‪ ،‬به همراه دریافت های خوب میثم صالحی‪ ،‬مرندی و میالد‬ ‫عبادی پور برای پاسور بی نظیر ایران ورق را به نفع تیم ملی ایران برگرداند‪ .‬دو پیروزی‬ ‫رشید مظاهری و علیرضا حقیقی پررنگ تر به گوش می رسد‪.‬‬ ‫مظاهری ازنظر امادگی بدنی و فرصت بازی در اســتقالل‬ ‫مشــکلی ندارد‪ ،‬اما مشکل پرداختی ها و اختالف با مدیران‬ ‫باشگاه باعث شــده او به باشگاه استقالل هشدار بدهد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر گلر ابی پوشــان نیم نگاهی هم به دروازه تیم‬ ‫ملی داشت‪ ،‬اما وقتی متوجه شد در لیست چهار دروازه بان‬ ‫تیم ملی جایی ندارد به این فکر افتاده اســت که به جایی‬ ‫برود که راحت تر دســتمزدش را دریافت کند‪ .‬مظاهری در‬ ‫بازی های اخیر تیمش روی نیمکت ذخیره نشســته است‪.‬‬ ‫مقابل پدیده جایی نداشت‪ .‬گلر ‪ ۳۲‬ساله استقالل که سابقه‬ ‫بــازی در ذوب اهــن را دارد‪ ،‬به همین خاطر با جو شــهر‬ ‫اصفهان اشنایی زیادی دارد و به همین دلیل به نظر می رسد‬ ‫از شانس بیشتری برای رسیدن به قفس توری زردپوشان‬ ‫اصفهانی برخوردار باشد‪ .‬پیش از شروع لیگ بیستم تصور‬ ‫می شد علیرضا حقیقی گلر بی رقیب گل گهر سیرجان باشد‪،‬‬ ‫اما وی در دو مقطع مختلــف از ترکیب اصلی تیمش دور‬ ‫ماند‪ .‬بعضی بررسی ها حاکی از ان است که فیروزه ای پوشان‬ ‫سیرجانی در پنجره نقل و انتقاالتی نیم فصل به دنبال خرید‬ ‫گلر بودند‪ .‬با این اوصاف حقیقی دلش می خواهد سال بعد‬ ‫در تیم بزرگ تری به میدان بــرود‪ .‬او که تجربه حضور در‬ ‫جام جهانی‪ ،‬پرسپولیس و گل گهر سیرجان را دارد می تواند‬ ‫در ‪ ۳۳‬سالگی گزینه مناســبی برای سپاهان باشد‪ .‬حضور‬ ‫حقیقی برای طالیی پوشان می تواند امکان چانه زنی مالی در‬ ‫مذاکرات عقد قرارداد و از طرفی برد تبلیغی مناسبی داشته‬ ‫باشد‪ .‬بررسی ها حاکی از ان است که گل گهر سیرجان هم‬ ‫مشکلی برای انتقال وی به سپاهان ندارد‪.‬‬ ‫‪ 25‬بر ‪ 22‬در ست های دوم و سوم ایران را از لهستان با نتیجه دو بر یک پیش انداخت‪.‬‬ ‫نمایش درخشان سعید معروف درست های دوم و سوم که با دریافت های خوب‪ ،‬فضا‬ ‫را برای بازیسازی او برای مهاجمان ایران فراهم می کرد لهستان را زمین گیر کرد تا‬ ‫بلندقامتان ایران باروحیه تر از قبل شوند‪ .‬لهستان ست چهارم را درنبردی که امتیازهای‬ ‫ان تا اواخر ست نزدیک به هم بود با نتیجه ‪ 25‬بر ‪ 22‬به نفع خود کرد تا همه چیز به‬ ‫ست اخر کشیده شود‪ .‬ستی که در ان نمایش درخشان کاپیتان تیم را دیدیم‪ .‬او در‬ ‫این ست فراتر از یک کاپیتان بود‪ .‬نمایش درخشان معروف‪ ،‬امیدها را برای قرار گرفتن‬ ‫ایران بر روی یکی از سکوهای سه گانه المپیک بیش از گذشته کرده است‪ .‬زمانه اگر‬ ‫بدسلیقگی نداشته باشد‪ ،‬باید برای این نسل پرافتخار ایران فرش قرمز را پهن کند تا‬ ‫مهم ترین نتیجه تیمی ورزش های توپی ایران در رقابت های المپیک رقم بخورد و این‬ ‫نسل تا ابد در تاریخ این مرزوبوم ماندگار شوند‪.‬‬ ‫بازیکنان پرداخت نشــود‪ ،‬لیستی درباره بازیکنان فصل اینده‬ ‫به باشــگاه نمی دهد‪ ،‬حاال با پرداخت بخشــی از مطالبات و‬ ‫قول های داده شــده برای پرداخت مبلغ بیشــتر به مسئوالن‬ ‫باشگاه استقالل پیغام داده تا برای تمدید قرارداد ستاره ها اقدام‬ ‫کنند‪ .‬سرمربی استقالل در جلسه ای که کادرفنی و بازیکنان‬ ‫با احمد مددی داشــتند نیز روی ایــن موضوع تاکید کرد و از‬ ‫مدیرعامل باشگاهش خواســت برای تمدید با ستاره ها اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫فروغی نخستین پاداش پای‬ ‫سکو را گرفت‬ ‫پاداش پای ســکوی قهرمان تیراندازی المپیک توکیو‬ ‫پرداخت شــد‪ .‬پاداش ‪ ۱۰۰۰۰‬یورویی کمیته ملی المپیک‬ ‫به عنوان پاداش پای ســکوی مدال اوران طالی المپیک‬ ‫دیــروز در توکیو به جواد فروغی قهرمان المپیکی ایران در‬ ‫ماده تپانچه ‪ ۱۰‬متر بادی اهدا شــد‪ .‬در این مراســم که با‬ ‫حضور مســعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان‪ ،‬سیدرضا‬ ‫صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک‪ ،‬رحمانیان سفیر‬ ‫ایران در توکیو‪ ،‬دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی‪ ،‬طاهریان‬ ‫نایب رئیس بانوان کمیته المپیک و فرهادی زاد معاون ورزش‬ ‫بانوان وزارت ورزش برگزار شد‪ ،‬پاداش ‪ ۱۰۰۰۰‬یورویی پای‬ ‫ســکو که از سوی هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک برای‬ ‫مــدال اوران طالی بازی های المپیک ‪ ۲۰۲۰‬توکیو در نظر‬ ‫گرفته شده بود به جواد فروغی اهدا شد‪ .‬طبق تصمیم هیئت‬ ‫اجرایی کمیته ملی المپیک به مدال اوران طال‪ ،‬نقره و برنز‬ ‫کاروان اعزامی ایران به بازی های المپیک ‪ ۲۰۲۰‬توکیو به‬ ‫ترتیب ‪ ۵۰۰۰ ،۱۰۰۰۰‬و ‪ ۳۵۰۰‬یورو پاداش نقدی به عنوان‬ ‫پاداش پای ســکو اهدا خواهد شد‪ .‬همچنین به کادر فنی‬ ‫رشته های مدال اور نیز ‪ ۷۰‬درصد این مبلغ پرداخت خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مربیاسپانیاییبهترینگزینه‬ ‫برای تیم ملی هندبال‬ ‫لژیونر تیــم ملی هندبال اعتقاد دارد مربی اســپانیایی‬ ‫بهترین گزینه برای تیم ملی هندبال بود‪ .‬علیرضا موسوی‬ ‫درباره انتخاب مانوئل مونتایا فرناندز به عنوان سرمربی تیم‬ ‫ملی هندبال اظهار داشت‪ :‬خوشحالم که گزینه خوبی توسط‬ ‫فدراسیون برای حضور روی نیمکت تیم ملی انتخاب شد‪.‬‬ ‫فرناندز فردی اســت که اکثر رومانیایی ها هم او را به خوبی‬ ‫می شناســند و در کنار ان هم از شعور و دانش فنی باالیی‬ ‫برخوردار اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امیدوارم در این فرصت کم‬ ‫او بتوانــد تیم خوبی را امــاده و مهیای حضوری موفق در‬ ‫مسابقات کند و با همین مربی بتوانیم روی سکوی بازی های‬ ‫اســیایی قرار بگیریم‪ .‬مانوئل مونتایا مربی خوبی اســت و‬ ‫رزومه خوبی هم دارد‪ .‬او جزو مربیانی محســوب می شود‬ ‫که سابقه کاری خوبی از خود به جا گذاشته است‪ .‬لژیونر تیم‬ ‫ملی هندبال گفت‪ :‬اگرچه امکانات فدراسیون محدود است‪،‬‬ ‫اما بااین حال باید مسئوالن تالش کنند تا بتوانند تدارکات‬ ‫مناســبی را برای تیم ملی ازلحاظ اردو های اماده سازی و‬ ‫همچنین بازی هــای تدارکاتی فراهم کنند تا از این طریق‬ ‫مربــی بتواند تمام ایده هایی را که در ذهن دارد در تیم ملی‬ ‫به خوبی پیاده کند‪ .‬به هرحال اگر مســئوالن دنبال بهترین‬ ‫هستند باید شرایط ایده الی را فراهم سازند‪ .‬مهم ترین نیاز‬ ‫تیم ملی این است تا بتوانیم بازی های تدارکاتی مناسبی را با‬ ‫تیم های مطرح اروپایی انجام دهیم تا رفته رفته خودمان را به‬ ‫سطح تیم های درجه اول دنیا نزدیک و نزدیک تر کنیم‪ .‬عضو‬ ‫تیم ملی هندبال تصریح کرد‪ :‬اکنون باید از پای گیرنده های‬ ‫تلویزیونی بشینیم و بازی های بحرین را در المپیک نگاه کنیم‬ ‫و حسرت بخوریم چرا ما در این رویداد بزرگ حضور نداریم‪.‬‬ ‫امیدوارم روزی هم حضور در المپیک نصیب ما شود‪ .‬شک‬ ‫نداشته باشید باوجود بازیکنان بااستعدادی که داریم و مقداری‬ ‫توجه از سوی مسئوالن می توانیم این اتفاق را میسر کنیم‪ .‬با‬ ‫یک برنامه ریزی‪ ،‬اردو های خوب‪ ،‬حضور لژیونر ها و در کنار‬ ‫ان بازیکنان داخلی اردو های کاملی را پشت سر بگذرانیم‪،‬‬ ‫البته باید از زمان بیشترین استفاده را ببریم‪ .‬موسوی راجع به‬ ‫قرعه سخت دینامو بخارست در لیگ قهرمانان اروپا گفت‪:‬‬ ‫گروه ما یک گروه دشــوار است که اکثر تیم های تراز اول‬ ‫باشــگاهی دنیا در ان حضور دارند‪ .‬تمام تالش خودمان را‬ ‫انجام می دهیم تا بتوانیم با انجام تمرینات منسجم و رسیدن‬ ‫به فرم بدنی خوب بازی های قابل قبولی را مقابل این تیم ها‬ ‫انجام دهیم‪ .‬بازهم می گویم گروه ما سخت است‪ ،‬اما کار نشد‬ ‫ندارد و با تالش می توان هر اتفاقی را رقم زد‪ .‬نخستین بازی‬ ‫خودمان را باید روز ‪ ۲۵‬اگوست در سوپرکاپ رومانی پشت‬ ‫سر بگذاریم‪.‬‬ ‫تمجید فیبا از تیم ملی‬ ‫بسکتبالایران‬ ‫فدراسیون جهانی بسکتبال به تمجید از عملکرد تیم ملی‬ ‫بسکتبال مقابل چک در المپیک پرداخت‪ .‬تیم ملی بسکتبال‬ ‫کشورمان در نخستین بازی خود بامداد امروز مقابل جمهوری‬ ‫چک قرار گرفت و درنهایت ‪ 84‬بر ‪ 78‬شکست را پذیرا شد‪.‬‬ ‫پس ازاین بازی صفحه اینستاگرام فدراسیون جهانی بسکتبال‬ ‫(فیبا) به تمجید از نمایش ایران پرداخت و نوشت‪ :‬احترامی‬ ‫دیوانه وار برای ایران که بسیار به جبران اختالف ‪ ۲۱‬امتیازی‬ ‫نزدیک بود و در اواخر کوارتر چهاربه چهار امتیازی جمهوری‬ ‫چک هم رسید‪ .‬تالشی شجاعانه‪ ،‬غرورانگیز و تا پای جان‬ ‫در اوردگاه المپیک‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه | ‪ 4‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4128‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مرداد ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪26Jul2021 | 4128‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫گروه نشریات‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫پاالیشگاه اصفهان با تولید ‪ ۳۰‬نوع فراورده نفتی‬ ‫رتبه اول در تنوع تولید را دارد‬ ‫پیرو اگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطالعات و دنیای اقتصاد‬ ‫مورخ ‪ 1400/4/16‬جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام‬ ‫شــرکت پاالیش نفت اصفهان در ســاعت ‪ 10:00‬صبح روز دوشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1400/04/28‬با حضور دارندگان‪ 62.63‬درصد از ســهام داران و‬ ‫نماینده ســازمان بورس‪ ،‬نماینده موسسه حسابرسی بهمند (به عنوان‬ ‫حســابرس و بازرس قانونی شرکت) در محل سالن امفی تئاتر شهرک‬ ‫شهید محمد منتظری به نشانی اصفهان‪ ،‬بزرگراه ازادگان‪ ،‬کیلومتر ‪3‬‬ ‫جاده تهران تشکیل گردید‪ .‬پس از احراز حدنصاب قانونی و با توجه به‬ ‫مفاد ماده ‪ 101‬اصالحیه قانون تجارت‪ ،‬مجید اعظمی (نماینده شرکت‬ ‫پاالیش نفت جــی ارس) به عنوان رئیس جلســه‪ ،‬مرتضی ابراهیمی‬ ‫مدیرعامل‪ ،‬مهدی صرامی (نماینده شرکت های سرمایه گذاری استانی‬ ‫سهام عدالت) و علیرضا خدایی (نماینده شرکت اوای پردیس سالمت)‬ ‫به عنوان نظار و صاحب ارجمند به عنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند‪.‬‬ ‫سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعالم و دستور جلسه توسط‬ ‫منشی جلسه به شرح ذیل قرائت گردید‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مصوباتمجمع‪:‬‬ ‫پس از قرائت دســتور جلســه‪ ،‬ابتدا گزارش فعالیت هیئت مدیره در‬ ‫رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در‬ ‫خصوص صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت سال مالی منتهی به‬ ‫‪ 1399/12/30‬قرائت و مجمع پس از بحث وبررسی و انجام مذاکرات الزم‬ ‫و باتوجه به تکالیف و رهنمودهای منــدرج در صورت خالصه مذاکرات‬ ‫مجمع‪ ،‬تصمیمات مرتبط اتخاذ شد‪.‬‬ ‫همچنین باتوجه به توافق صورت گرفته بین سهام داران عمده و اکثریت‬ ‫ارا مقرر شد مبلغ ‪ ۱۲۰۰‬ریال سود به ازای هر سهم تقسیم شود‪.‬‬ ‫موسســه حسابرسی بهمند به عنوان حســابرس مستقل و بازرس‬ ‫قانونی اصلی و موسســه حسابرســی ارقام نگر اریا به عنوان بازرس‬ ‫علی البدل شرکت برای ســال مالی منتهی به ‪ 1400/12/29‬انتخاب‬ ‫گردید‪ .‬روزنامه های اطالعــات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های‬ ‫کثیراالنتشــار برای درج اگهی ها شــرکت برای سال مالی منتهی به‬ ‫‪ 1400/12/29‬انتخاب شدند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در مجمع عمومی عادی‬ ‫سالیانه این شــرکت که برای بررسی عملکرد ان در سال مالی منتهی‬ ‫به ‪ ۳۰‬اســفند ‪ ۱۳۹۹‬و مجموع ‪ ۷۶‬میلیارد ســهم که با حضور ‪۶۲.63‬‬ ‫سهام داران برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر پروژه های کیفی پاالیشگاه به طور کامل‬ ‫به بهره برداری برسد‪ ،‬تمام محصوالت این شرکت یورو ‪ ۴‬و یورو ‪ ۵‬خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مرتضی ابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر ‪ ۱۰‬شــرکت پاالیشی‬ ‫کشور در این حوزه فعالیت می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس گزارش های عملکرد‬ ‫شرکت های پاالیشی در ســال ‪ ۱۳۹۹‬شرکت پاالیش نفت اصفهان از‬ ‫نظــر دریافت خوراک نفت خام و میعانات گازی در جایگاه دوم قرار دارد‪،‬‬ ‫همچنین از منظر تولید محصوالت نفت گاز در مقام نخست‪ ،‬گاز مایع در‬ ‫مقام دوم بنزین در مقام سوم و نفت سفید در مقام چهارم قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان اشاره به سهم پاالیشگاه‬ ‫اصفهان در تولید فراورده های نفتی در سال ‪ ،99‬گفت‪ :‬پاالیشگاه اصفهان‬ ‫‪ 19‬درصد گاز مایع (بدون احتساب پاالیشگاه های گاز)‪ 10 ،‬درصد نفت‬ ‫ســفید‪ 22 ،‬درصد نفت گاز و ‪ 12‬درصد بنزین کشــور را تولید می کند‪.‬‬ ‫همچنین این شرکت در کنار تولید فراورده های نفتی خوراک شرکت های‬ ‫پایین دستی پتروشیمی اراک‪ ،‬اصفهان‪ ،‬نفت سپاهان‪ ،‬نفت جی و صنایع‬ ‫شیمیایی ایران را تامین می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پاالیشــگاه اصفهان در مجموع تولیدکننده حدود‬ ‫‪ ۳۰‬نوع فراورده ویژه نفتی و ســه نوع محصول عمده بنزین‪ ،‬گازوییل و‬ ‫نفت کوره است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تمرکز این شرکت بر بهبود کیفیت این سه‬ ‫محصول است و در این راستا پروژه های ارزشمندی تعریف شده است‪.‬‬ ‫ابراهیمی افزود‪ :‬در این راستا پروژه بنزین سازی در سال ‪ ۹۴‬راه اندازی‬ ‫شد و به دنبال ان امروز تمام ‪ ۱۲‬میلیون لیتر بنزین تولیدی پاالیشگاه یورو‬ ‫‪ ۵‬است و باید بگویم تنها پاالیشگاه کشور هستیم که تمام بنزین تولیدی‬ ‫ان یورو ‪ ۵‬است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه در مجموع این‬ ‫شرکت تولیدکننده ‪ ۲۱‬میلیون لیتر گازوییل است‪ ،‬افزود‪ :‬چهار میلیون لیتر‬ ‫گازوییل تحویلی به سازمان اتوبوس رانی یورو ‪ ۴‬و بقیه گازوییل تولیدی‬ ‫این شرکت معمولی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به همین منظور پروژه ‪ DHT‬در قالب هشت پکیج تعریف‬ ‫شده که تاکنون ‪ 92/5‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته و امیدواریم در مجمع‬ ‫بعدی خبر بهره برداری این پروژه بدهیم‪.‬‬ ‫ابراهیمی اضافه کرد‪ :‬احــداث گوگردزدایی ته مانده برج های تقطیر‬ ‫واحد(‪ )RHU‬را نیز در دســتور کار داریم که تــا کنون ‪ 16/68‬درصد‬ ‫پیشــرفت فیزیکی داشته است‪ .‬وی پیش بینی اتمام طرح را سال ‪1405‬‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به اینکه تامین اب و‬ ‫برق به عنوان یکی از معضالت اصلی پاالیشگاه مطرح است و در این راستا‬ ‫پروژه هایی تعریف شده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این شرکت پروژه تصفیه خانه پساب‬ ‫شاهین شهر را با ظرفیت ‪ ۷۰۰‬مترمکعب بر ساعت راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬از ســال ‪ ۹۶‬تاکنون میزان مصرف اب پاالیشــگاه‬ ‫اصفهان با وجــود راه اندازی واحدهای مختلف از جمله واحدهای تقطیر‬ ‫و گاز مایع ‪ ،3‬گرانول ســازی گوگرد و … تغییری نکرده است‪ ،‬چراکه‬ ‫پروژه های بســیاری برای صرفه جویی در مصرف اب تعریف شده است‪،‬‬ ‫همچنیــن با اجرای طرح های مختلف در بخــش گاز نیز‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫قابل توجهی در انرژی مصرفی شده است‪.‬‬ ‫به گفته ابراهیمی‪ ،‬پروژه تصفیه گازوییل یوتیلیتی افسایت و مخازن‪،‬‬ ‫پروژه گوگردزدایی از ته مانده برج های تقطیر‪ ،‬احداث دو دســتگاه بویلر‬ ‫‪ ۲۲۷‬تنی و اب ‪ ،DM‬مدرنیزه کردن سیستم برق پاالیشگاه‪ ،‬بازسازی‬ ‫برج خنک کننده ‪ ،A‬احداث سیستم بازیابی گاز ‪ LPG‬از گازهای خروجی‬ ‫واحد ایزومریزاســیون و احداث خط انتقال اب درچه از جمله پروژه های‬ ‫زیست محیطی و اقتصادی در دست اجرای پاالیشگاه اصفهان است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشــاره به برخی کمک های بالعوض این شــرکت‬ ‫که ســال گذشته در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی انجام گرفته‬ ‫افزود‪ :‬پاالیشــگاه با اعتباری برابر بــا ‪ 158/130‬میلیون ریال اعتبار‪ ،‬در‬ ‫جهت حمایت از توسعه کشاورزی استان اصفهان‪ ،‬کمک به دانش اموزان‬ ‫نیازمند از جمله خرید تبلت برای کودکان بی بضاعت‪ ،‬کمک به زلزله زدگان‬ ‫شهرستان سی سخت‪ ،‬حمایت از تولید انتی بادی مقابله با ویروس کرونا‪،‬‬ ‫و ‪ ...‬فعالیت داشته است‪.‬‬ ‫در ادامــه با تصویب این مجمــع مبلغ ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریال برای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬ورزشی و بهداشتی و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال در جهت پروژه تامین اب بر اســاس مصوبات کارگروه مقابله با‬ ‫خشکسالی تخصیص یافت‪ .‬همچنین برای تامین پایدار اب صنعت و‬ ‫انتقال اب از خلیج فارس به اصفهان مقرر شــد سرمایه گذاری در این‬ ‫پروژه تحت سرفصل جداگانه تعریف شود و منابع الزم را با مشارکت‬ ‫سایر سهام داران و ‪ ...‬با رعایت اصل سهام داری تبیین و گزارش ان به‬ ‫سهام داران داده شود‪.‬‬ ‫توزیع سود ‪ ۱۲۰‬تومانی و دورنمای شرکت موفق پتروپاالیشی‬ ‫برای شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫پاالیشــگاه اصفهان در مجموع تولیدکننده حــدود ‪ ۳۰‬نوع فراورده‬ ‫ویژه نفتی و ســه نوع محصول عمده بنزین‪ ،‬گازوییل و نفت کوره است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۱9‬درصد گاز مایع (بدون احتساب پاالیشگاه های گاز)‪10 ،‬درصد‬ ‫نفت سفید‪ 22 ،‬درصد نفت گاز و ‪12‬درصد بنزین کشور نیز توسط پاالیش‬ ‫نفت اصفهان تولید می شود‪ ،‬چنان که این شرکت در کنار تولید فراورده های‬ ‫نفتی خوراک شــرکت های پایین دستی پتروشیمی اراک‪ ،‬اصفهان‪ ،‬نفت‬ ‫سپاهان‪ ،‬نفت جی و صنایع شیمیایی ایران را هم تامین می کند‪ ،‬اینها تنها‬ ‫بخشی از عملکرد شرکت پاالیش نفت اصفهان است که در مجمع عمومی‬ ‫عادی سالیانه ان عنوان شد‪ ،‬مرتضی ابراهیمی مدیرعامل شرکت پاالیش‬ ‫نفت اصفهان همچنین در مجمع عمومی عادی ســالیانه این شــرکت‪،‬‬ ‫گزارشــی از عملکردها‪ ،‬روندها و ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت‬ ‫پاالیش نفت اصفهان را ارائه داد‪ .‬مشروح گزارش برگزاری مجمع عمومی‬ ‫عادی سالیانه این شرکت را که هم اکنون با نماد شپنا در بورس حضوری‬ ‫فعال دارد را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫‪ ÁÁ‬در مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت پاالیش نفت‬ ‫اصفهان چه گذشت؟‬ ‫جلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫(سهامی عام) برای ســال مالی منتهی به ‪ ۳۰‬اسفندماه ‪ ۱۳۹۹‬با رعایت‬ ‫کامل پروتکل های بهداشتی صبح روز دوشنبه ‪ ۲۸‬تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬در سالن‬ ‫امفی تئاتر شهرک شهید محمد منتظری برگزار شد‪ ،‬این جلسه به طور‬ ‫هم زمان‪ ،‬حضوری و برخط و با حضور ‪ ۶۲.۶۳‬درصد ســهام داران حاضر‬ ‫از مجموع ‪ ۷۶‬میلیارد سهم شامل سهام داران حقوقی و حقیقی اغاز شد‪.‬‬ ‫در ابتدا جلسه مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به‬ ‫تخصیص ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال برای مسئولیت های اجتماعی در پاالیشگاه‬ ‫اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تمام پروژه های کیفی پاالیشگاه به بهره برداری برسد‬ ‫تمام محصوالت این شرکت یورو ‪ ۴‬و یورو ‪ ۵‬خواهد شد‪.‬‬ ‫مرتضی ابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر ‪ ۱۰‬شــرکت پاالیشی‬ ‫کشور در این حوزه فعالیت می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس گزارش های عملکرد‬ ‫شرکت های پاالیشی در ســال ‪ ۱۳۹۹‬شرکت پاالیش نفت اصفهان از‬ ‫نظــر دریافت خوراک نفت خام و میعانات گازی در جایگاه دوم قرار دارد‪،‬‬ ‫همچنین از منظر تولید محصوالت نفت گاز در مقام نخســت‪ ،‬گاز مایع‬ ‫در مقام دوم‪ ،‬بنزین در مقام سوم و نفت سفید در مقام چهارم قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پاالیشــگاه اصفهان در مجموع تولیدکننده حدود‬ ‫‪ ۳۰‬نوع فراورده ویژه نفتی و ســه نوع محصول عمده بنزین‪ ،‬گازوییل و‬ ‫نفت کوره است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تمرکز این شرکت بر بهبود کیفیت این سه‬ ‫محصول است و در این راستا پروژه های ارزشمندی تعریف شده است‪.‬‬ ‫ابراهیمی افزود‪ :‬در این راستا پروژه بنزین سازی در سال ‪ ۹۴‬راه اندازی‬ ‫شد و به دنبال ان امروز تمام ‪ ۱۲‬میلیون لیتر بنزین تولیدی پاالیشگاه یورو‬ ‫‪ ۵‬است و باید بگویم تنها پاالیشگاه کشور هستیم که تمام بنزین تولیدی‬ ‫ان یورو ‪ ۵‬است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه در مجموع این‬ ‫شرکت تولیدکننده ‪ ۲۱‬میلیون لیتر گازوییل است‪ ،‬افزود‪ :‬چهار میلیون لیتر‬ ‫گازوییل تحویلی به سازمان اتوبوس رانی یورو ‪ ۴‬و بقیه گازوییل تولیدی‬ ‫این شرکت معمولی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به همین منظور پروژه ‪ DHT‬در قالب هشت پکیج تعریف‬ ‫شده که تاکنون ‪ ۹۲.۵‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته و امیدواریم در مجمع‬ ‫بعدی خبر بهره برداری این پروژه دهیم‪.‬‬ ‫ابراهیمی اضافه کرد‪ :‬احداث گوگردزدایی ته مانده برج های تقطیر واحد‬ ‫(‪ )RHU‬را نیز در دســتور کار داریم که تاکنون ‪ ۱۶.۶۸‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی داشته است‪ ،‬او پیش بینی اتمام طرح را سال ‪ ۱۴۰۵‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان همچنین با اشاره به اینکه‬ ‫تامین اب و برق به عنوان یکی از معضالت اصلی پاالیشگاه مطرح است‬ ‫و در این راســتا پروژه هایی تعریف شده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این شرکت پروژه‬ ‫تصفیه خانه پساب شاهین شــهر را با ظرفیت ‪ ۷۰۰‬مترمکعب بر ساعت‬ ‫راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬از ســال ‪ ۹۶‬تاکنون میزان مصرف اب پاالیشــگاه‬ ‫اصفهان با وجود راه اندازی واحدهای مختلف از جمله واحدهای تقطیر و‬ ‫گاز مایع ‪ ،۳‬گرانول سازی گوگرد و … تغییری نکرده‪ ،‬چراکه پروژه های‬ ‫بسیاری برای صرفه جویی در مصرف اب تعریف شده است‪ ،‬همچنین با‬ ‫اجرای طرح های مختلف در بخش گاز نیز‪ ،‬صرفه جویی قابل توجهی در‬ ‫انرژی مصرفی شده است‪.‬‬ ‫به گفته ابراهیمی‪ ،‬پروژه تصفیه گازوییل یوتیلیتی افسایت و مخازن‪،‬‬ ‫پروژه گوگردزدایی از ته مانده برج های تقطیر‪ ،‬احداث دو دســتگاه بویلر‬ ‫‪ ۲۲۷‬تنی و اب‪ DM ،‬مدرنیزه کردن سیستم برق پاالیشگاه‪ ،‬بازسازی‬ ‫برج خنک کننده ‪ ،A‬احداث سیستم بازیابی گاز ‪ LPG‬از گازهای خروجی‬ ‫واحد ایزومریزاســیون و احداث خط انتقال اب درچه از جمله پروژه های‬ ‫زیست محیطی و اقتصادی در دست اجرای پاالیشگاه اصفهان است‪.‬‬ ‫در این جلسه که جمشید سهرابی‪ ،‬نماینده سازمان بورس و رضا اتش‪،‬‬ ‫نماینده موسســه حسابرسی بهمند (به عنوان حسابرس و بازرس قانونی‬ ‫شرکت) حضور داشــتند‪ ،‬پس از احراز حدنصاب قانونی و باتوجه به مفاد‬ ‫ماده ‪ ۱۰۱‬اصالحیه قانون تجارت‪ ،‬مجید اعظمی (نماینده شرکت پاالیش‬ ‫نفت جی ارس) به عنوان رئیس جلسه و مهدی صرامی فروشانی (نماینده‬ ‫شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت) و علیرضا خدایی (نماینده‬ ‫شرکت اوای پردیس سالمت) به عنوان ناظر و صاحب ارجمند به عنوان‬ ‫منشی جلسه انتخاب شدند که در ادامه رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع‬ ‫اعالم و دستور جلسه توسط منشی قرائت شد‪.‬‬ ‫ابتدا گزارش فعالیت هیئت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش‬ ‫حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی تلفیقی‬ ‫گروه و شرکت سال مالی منتهی به ‪ 1399/12/30‬قرائت و مجمع پس از‬ ‫بحث و بررسی و انجام مذاکرات الزم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای‬ ‫مندرج در صورت خالصه مذاکرات مجمع‪ ،‬به اتفاق اراء تصمیمات ذیل‬ ‫اتخاذ شد‪:‬‬ ‫صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت شامل صورت سود و زیان‪،‬‬ ‫صــورت وضعیت مالی‪ ،‬صــورت تغییرات در حقــوق مالکانه و صورت‬ ‫جریان های نقدی سال مالی منتهی به ‪ ،1399/12/30‬باتوجه به تکالیف‬ ‫تعیین شده صاحبان ســهام مندرج در صورت خالصه مذاکرات مجمع‪،‬‬ ‫مورد تصویب قرار گرفت‪.‬‬ ‫موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی‬ ‫اصلی و موسســه حسابرســی ارقام نگر اریا به عنوان بازرس علی البدل‬ ‫شرکت برای ســال مالی منتهی به ‪ 1400/12/29‬انتخاب شد و مجمع‬ ‫اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل را در چارچوب‬ ‫قرارداد فی مابین به هیئت مدیره شرکت تفویض کرد‪.‬‬ ‫همچنین روزنامه های اطالعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های‬ ‫کثیراالنتشــار جهت درج اگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به‬ ‫‪ 1400/12/29‬انتخاب شدند‪.‬‬ ‫در ادامه به برخی کمک های بالعوض این شرکت که سال گذشته‬ ‫در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی انجام شد و مدیرعامل شرکت‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬پاالیشگاه با اعتباری برابر با ‪ ۱۵۸.۱۳۰‬میلیون‬ ‫ریال اعتبار‪ ،‬در جهت حمایت از توسعه کشاورزی استان اصفهان‪ ،‬کمک‬ ‫به دانش اموزان نیازمند با از جمله خرید تبلت برای کودکان بی بضاعت‪،‬‬ ‫کمک به زلزله زدگان شهرســتان سی سخت‪ ،‬حمایت از تولید انتی بادی‬ ‫مقابله با ویروس کرونا‪ ،‬و ‪ ...‬فعالیت داشته است‪.‬‬ ‫در ادامــه با تصویــب این مجمع مبلــغ ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریال برای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬ورزشی و بهداشتی و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫در جهت پروژه تامین اب بر اساس مصوبات کارگروه مقابله با خشکسالی‬ ‫تخصیص یافت‪ .‬همچنین برای تامین پایــدار اب صنعت و انتقال اب‬ ‫از خلیج فارس به اصفهان مقرر شــد سرمایه گذاری در این پروژه معادل‬ ‫سرفصل جداگانه تعریف شود و منابع الزم را با مشارکت سایر سهام داران‬ ‫و ‪ ...‬با رعایت اصل سهام داری تبیین و گزارش ان به سهام داران داده شود‪.‬‬ ‫همچنین باتوجه به توافق صورت گرفته بین سهام داران عمده و اکثریت ارا‬ ‫مقرر شد مبلغ ‪ 1200‬ریال سود به ازای هر سهم تقسیم شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4162

روزنامه اصفهان امروز 4162

شماره : 4162
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4161

روزنامه اصفهان امروز 4161

شماره : 4161
تاریخ : 1400/06/18
روزنامه اصفهان امروز 4160

روزنامه اصفهان امروز 4160

شماره : 4160
تاریخ : 1400/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4159

روزنامه اصفهان امروز 4159

شماره : 4159
تاریخ : 1400/06/16
روزنامه اصفهان امروز 4158

روزنامه اصفهان امروز 4158

شماره : 4158
تاریخ : 1400/06/15
روزنامه اصفهان امروز 4157

روزنامه اصفهان امروز 4157

شماره : 4157
تاریخ : 1400/06/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!