روزنامه اصفهان امروز شماره 4126 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4126

روزنامه اصفهان امروز شماره 4126

روزنامه اصفهان امروز شماره 4126

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫شنبه ‪ 2‬مرداد ‪ 13 |1400‬ذی الحجه ‪ |24Jul2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4126‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫اصفهان در ‪ 10‬اپیزود‬ ‫محصوالت شهرداری اصفهان در حوزه گردشگری در مراسمی‬ ‫با حضور شهردار اصفهان رونمایی شد‪.‬این محصوالت شامل‬ ‫فیلم های بین المللی و ‪ 10‬زبانه‪ ،‬پنج فیلم درباره شهرهای‬ ‫خواهرخوانده و کتاب های تخصصی حوزه گردشگری است که‬ ‫توسط اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان‬ ‫و معاونت اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی‬ ‫اجتماعیورزشیشهرداریتولیدشدهاست‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون یورو با تولید ‪ ۴۰۰‬هزار تن تختال ‪ API‬صرفه جویی شد‬ ‫سفر ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتری نفت ایران با تختال های فوالد مبارکه‬ ‫با تولید ‪ 400‬هزار تن تختال ‪ API‬برای انتقال ‪ 1000‬کیلومتری نفت کشور‪ ،‬پروژه مهم و استراتژیک انتقال نفت خام گوره به جاسک که به گفته‬ ‫رئیس جمهور مهم ترین طرح از نظر امنیت ملی‪ ،‬اقتصاد و انرژی کشور است به صورت رسمی افتتاح شد‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫دستگیریقاچاقچی‬ ‫سابقه دار با ‪ 48‬قبضه‬ ‫اسلحه در اصفهان‬ ‫رتبه نخست شورای گفت وگوی اصفهان‬ ‫در بین ‪ 31‬استان‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫نجاتحیات وحش‬ ‫اصفهان با علوفه دهی‬ ‫و حفاظت‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫در دیدار شورای شهر منتخب با امام جمعه‬ ‫اصفهان مطرح شد‬ ‫کاهش ‪ 35‬درصدی‬ ‫بارش در سال ابی‬ ‫اصفهان‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫رئیس جمهور‬ ‫به اصفهان واقع بینانه‬ ‫نگاه کند‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫تولید فراورده های خونی در اصفهان‬ ‫همچنان سنتی است‬ ‫وضعیتنامطلوب‬ ‫ذخیره خونی‬ ‫در اصفهان‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ 10‬راهبرد تحولی دولت سیزدهم‬ ‫در برقراری حکمرانی مطلوب در‬ ‫بخش کشاورزی‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫ماموریتی که دو هفته زودتر تمام شد‬ ‫امید شریفی‬ ‫سپاهان و بهترین‬ ‫امتیاز گیری تاریخ‬ ‫با محرم‬ ‫اقتصاد | ‪6‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مراقب کنش های سیاسی برای‬ ‫اب در ایران باشیم‬ ‫محمد یوسفی شاتوری‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫با حضور مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن انجام شد‬ ‫افتتاح دومین شعبه سوپر مارکت مالی در اصفهان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت تامین سـرمایه تمدن گفـت‪ :‬مدیریت نقدینگی‬ ‫نقـش مهـم در توسـعه کشـور دارد و بنابرایـن بایـد بدانیـم نقدینگـی‬ ‫پیشـران بازار سـرمایه اسـت و سـایر مولفه ها پیشـران نیسـتند‪.‬‬ ‫محمودرضـا خواج ه نصیری در همایـش «تحلیل وضعیت اقتصادی‬ ‫ایـران و اثـرات ان بـر بـازار سـرمایه» و در افتتاحیـه شـعبه دوم سـوپر‬ ‫مارکـت مالی‪ ،‬گفت‪ :‬دومین شـعبه سـوپر مارکت مالی به عنـوان درگاه‬ ‫کامـل خدمات بازار سـرمایه کشـور در اصفهـان افتتاح می شـود ؛ حدود‬ ‫یـک سـال پیـش اولیـن شـعبه ان در اصفهـان افتتـاح شـده بـود و به‬ ‫دلیـل اسـتقبال پرشـور مـردم تصمیم بر ان شـد تا این شـعبه نیز برای‬ ‫خدمت رسـانی بـه مـردم اغاز بـه کار کند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬ایـن سـوپر مارکـت مالـی تحـت مدیریـت شـرکت‬ ‫تامین سـرمایه تمدن و با همکاری سـامانه سـرمایه گذاری انالین ای‬ ‫بی شـاپ (‪ )ibshop‬راه اندازی شـده اسـت که هـدف از ان‪ ،‬ارائه طیف‬ ‫کاملـی از خدمات و محصـوالت مالی و سـرمایه گذاری در یک محل و‬ ‫راحتـی افـراد در دریافـت این خدمات می باشـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت تامیـن سـرمایه تمدن افـزود‪ :‬هدف این سـوپر‬ ‫مارکـت مالـی‪ ،‬ارائـه خدمـات متنـوع مالـی و سـرمایه گذاری از جملـه‬ ‫مدیریـت دارایـی و سـرمایه گذاری‪ ،‬سـرمایه گـذاری در انـواع مختلـف‬ ‫صنـدوق های سـرمایه گـذاری بـا ضمانت نقدشـوندگی بانکـی‪ ،‬انواع‬ ‫خدمـات مالـی ویژه شـرکت ها مثل تامیـن مالی ‪ ،‬خدمـات کارگزاری‬ ‫بـورس‪ ،‬خدمات بیمه‪ ،‬کارت اعتباری‪ ،‬سـبدگردانی اختصاصی و خدمات‬ ‫مشـاوره مالی بـه افـراد حقیقی و حقوقی اسـت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کرد‪ :‬شـعبه یک سـوپر مارکـت مالی اصفهـان واقع در‬ ‫خیابـان چهار بـاغ باال‪ ،‬مجتمع تجاری‪ -‬اداری مترو پل‪ ،‬بعد از ایسـتگاه‬ ‫متـرو سـی و سـه پل‪ ،‬جنـب کوچه بـاغ زرشـک‪ ،‬طبقه همکـف‪ ،‬واحد‬ ‫‪ 89‬و بـا شـماره تمـاس ‪ 03131314040‬و شـعبه دو واقـع در کنارگـذر‬ ‫شـرقی خیـام‪ ،‬قبـل از چهـار راه میرزاطاهـر‪ ،‬نبش کوچـه ‪ ، 29‬مجتمع‬ ‫نگارسـتان و بـا شـماره تمـاس ‪ 03132350681‬امـاده ارئـه خدمات به‬ ‫عموم مردم هسـتند‪.‬‬ ‫خواجـه نصیری عنـوان کرد‪ :‬این سـوپر مارکت مالـی با مدیریت‬ ‫شـرکت تامیـن سـرمایه تمـدن و بـا همـکاری اولیـن و بزرگتریـن‬ ‫سـامانه سـرمایه گـذاری انالیـن بـا برنـد ای بـی شـاپ (‪)ibshop‬‬ ‫پـس از اسـتقبال بی نظیـر مـردم اصفهـان از فعالیت شـعبه نخسـت‬ ‫ان‪ ،‬اکنـون شـعبه دوم خـود را راه اندازی کرده تا بتواند با گسـتردگی‬ ‫و تـوان بیشـتری جوابگوی درخواسـت ها و اسـتقبال مـردم اصفهان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نقدینگی؛ پیشران اصلی بازار سرمایه‬ ‫وی اضافـه کرد‪ :‬اقتصاد ایران به شـدت متاثـر از تصمیم گیری هایی‬ ‫اسـت کـه فراتـر از چهارچـوب تغییرپذیـر اقتصاد شـکل می گیـرد و در‬ ‫مجمـوع فاصلـه ای بیـن فضـای پـر از رونق اقتصـادی یا فضـای پر از‬ ‫رکـود اقتصـادی را متصور می سـازد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت تامیـن سـرمایه تمـدن اظهـار کـرد‪ :‬ایـن‬ ‫تصمیم گیری هـا می توانـد تمـام رویکردهـای اقتصـادی را تحـت تاثیر‬ ‫قـرار دهـد و ممکـن اسـت هـر کارشـناس اقتصـادی سـیلی از عدد و‬ ‫رقـم را بـرای اتفاقاتـی در یک مـاه گذشـته امکان پذیر نبـود‪ ،‬ارائه کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کرد‪ :‬بر همین اسـاس الزم اسـت در پیش بینی های‬ ‫خـود بـه ایـن موضوع به عنـوان یک مولفه مهـم توجه کنیـم و نگاه و‬ ‫تفکـر تصمیم گیران را مبنـا قرار دهیم ‪.‬‬ ‫خواجـ ه نصیـری ابراز کرد‪ :‬یکی از مسـائل اساسـی در اقتصاد ایران‪،‬‬ ‫سـیکل های اقتصـادی کوتـاه مدتی اسـت که می توانـد برخی افـراد را‬ ‫موفـق کنـد و برخـی را ناموفق‪ ،‬برخی را ثروتمند و برخی را فقیر سـازد‪،‬‬ ‫در چنیـن فضایی اسـت کـه اگر بخواهیـم تبیین کنیم کـه تخصص و‬ ‫توانایـی در کسـب و کار چیسـت‪ ،‬می تـوان گفت شناسـایی «دوره های‬ ‫زمانـی یـک موفقیت» مولفه ای اسـت که به نوعی تخصـص و توانایی‬ ‫برای موفقیت اسـت ‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت تامین سـرمایه تمـدن تاکید کرد‪ :‬کشـوری که‬ ‫می خواهـد توسـعه بلندمدت داشـته باشـد بایـد برنامه بلندمدت داشـته‬ ‫باشـد و مولفه هـای اقتصـادی ان بـا تغییـر دولت ها تغییـر نکند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه رشـد نقدینگـی از سـال ‪ ۱۳۸۴‬تـا خـرداد ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬بی شـک تصمیم گیری هـا بـر رشـد نقدینگـی تاثیرگذار‬ ‫و رشـد نقدینگـی نیـز بر سـایر مولفه هـای اقتصـادی تاثیرگذار اسـت‪.‬‬ ‫خواجـ ه نصیـری با اشـاره به تاثیـرات نقدینگی بـر اقتصـاد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫مدیریـت نقدینگـی نقـش مهـم در توسـعه کشـور دارد و بنابرایـن باید‬ ‫بدانیم نقدینگی پیشـران بازار سـرمایه اسـت و سـایر مولفه ها پیشـران‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫ایـن کارشـناس اقتصـادی تصریـح کـرد‪ :‬رشـد نقدینگـی در‬ ‫ماه هـای اخیـر بـه شـدت در تـورم منعکـس می شـود و ایـن رشـد‬ ‫نقدینگـی بـه دلیـل سـرعت چـاپ پول بـا اسـتمرار باالیـی در حال‬ ‫افزایـش اسـت‪ ،‬بـه گونه ای که در سـال جاری ‪ ۳۳۰۰‬میلیـارد تومان‬ ‫پ می شـود کـه نسـبت بـه سـال های گذشـته ‪ ۳-۲‬برابـر‬ ‫پـول چـا ‬ ‫شـده اسـت و پیش بینـی می شـود ایـن رونـد ادامـه یابـد و اهرمـی‬ ‫بـرای کنتـرل ان وجود نـدارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه منشـا اصلی رشـد نقدینگی کسـری بودجه و عدم‬ ‫دسترسـی بانـک مرکـزی بـه دارایی هـای خارجـی خـود اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جبـران کسـری بودجـه بسـیار بـاالی دولت چهار سـناریو را پیشـروی‬ ‫دولت جدیـد قرار داده اسـت ‪.‬‬ ‫خواجـ ه نصیـری با بیـان اینکه دولـت با ‪ ۳۰۰‬تـا ‪ ۴۰۰‬هـزار میلیارد‬ ‫تومـان کسـری بودجه مواجه اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬دولت در سـناریوی اول‬ ‫برای کسـری بودجه‪ ،‬با فروش واقعی اوراق همراه با شـیفت به سـمت‬ ‫بـاالی داالن نرخ سـود‪ ،‬منجـر به افزایش واقعی نرخ بهـره و به تبع ان‬ ‫فشـار شـدید به بازارها و رکود خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بازار سرمایه نیازمند اتحاد همه قوا‬ ‫مدیرعامـل شـرکت تامین سـرمایه تمدن افـزود‪ :‬در سـناریوی دوم‬ ‫دولت با فروش صوری اوراق بدون شـیفت به سـمت بـاالی داالن نرخ‬ ‫سـود‪ ،‬افزایـش پایـه پولـی‪ ،‬رشـد نقدینگی و تـورم و به تبـع ان جهش‬ ‫قیمتـی در بـازار دارایی ها را بوجـود می اورد‪.‬‬ ‫وی به سـناریوی سـوم اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬در این منظـر افزایش‬ ‫ازادانـه نفـت موجـب در دسـترس بودن منابع بـدون تاثیر بـر نرخ بهره‬ ‫و نقدینگـی منجـر به ادامـه وضعیت کنونی خواهد شـد که این تصمیم‬ ‫بسـته به نتایـج مذاکـرات خواهد بود‪.‬‬ ‫خواجـه نصیـری اضافـه کـرد‪ :‬در اخریـن سـناریو فـروش تحریمی‬ ‫نفـت و عـدم دسترسـی کامـل بـه منابـع موجب افزایـش پایـه پولی و‬ ‫نقدینگـی و تورم و به تبع ان جهش قسـمتی در بـازار دارایی ها خواهیم ‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ایـن کارشـناس اقتصـادی با بیـان اینکـه بودجـه ‪ ۱۴۰۰‬در درامدها‬ ‫و مصـارف رشـد داشـته اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬این بودجه در سـال جـاری ‪۱۲۳‬‬ ‫درصـد نسـبت بـه سـال گذشـته افزایش داشـته اسـت و بنابرایـن باید‬ ‫بـرای جبـران کسـری ان راه مناسـبی چاره اندیشـی کنند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬فـروش اوراق در سـال ‪ ۱۴۰۰‬از اسـتقالل چندانـی‬ ‫برخـوردار نبـوده اسـت و بـرای تامیـن مالـی امـروز از فردا بهتر اسـت‪.‬‬ ‫خواجـ ه نصیـری اظهار کـرد‪ :‬به نظر می رسـد دولت اینـده باید بین‬ ‫رکـود و رونق همراه با تورم افسـار گسـیخته یک گزینـه را انتخاب کند‬ ‫کـه هـر کدام نقـاط منفـی دارد و شـرایط ویـژه ای را پیش روی کشـور‬ ‫قـرار می دهـد و در چنیـن شـرایط عوامـل بسـیاری حتـی مالحظـات‬ ‫امنیتـی بـر تصمیم گیری های اقتصـادی تاثیرگذار اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت تامین سـرمایه تمدن اضافه کرد‪ :‬هرچند مذاکرات‬ ‫مهمتریـن عاملـی اسـت که می توانـد سـناریوها را تغییر دهد ولـی به نظر‬ ‫می رسـد تـا پایـان پاییز نتیجه خاصـی از مذاکـرات محقق نشـود و بعد از‬ ‫اسـتقرار تیـم اقتصـادی دولت جدید تصمیم گیری می شـود‪.‬‬ ‫وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره به نقـش اقتصاد‬ ‫جهانـی بـر اقتصـاد داخلـی‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬کرونـا در اقتصـاد جهانی از‬ ‫سـوئی منجـر به عمیق تریـن رکود جهانی بعـد از جنگ جهانـی دوم و‬ ‫کاهـش تقاضـا و کاهـش قیمت ها شـد‪.‬‬ ‫خواجه نصیری با اشـاره به تجربه بـازار جهانی در بحران اقتصادی‬ ‫سـال ‪ ،۲۰۰۸‬گفـت‪ :‬جهـان از این تجربـه اموخت که باید به سـرعت‬ ‫خـود را از بحـران جمـع و حرکـت منفـی اقتصـادی را جبـران کنـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه ضـرورت بـازار سـرمایه‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن بـازار نیازمنـد‬ ‫اتحـاد همـه قـوا و همـه وزرا اسـت و حتـی نظارت هـا و جلوگیری از‬ ‫خطا هـا بـا اطالع رسـانی شـفاف و دقیـق‪ ،‬از طریـق مبـادی مطمئـن‬ ‫صـورت گیرد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫خبر‬ ‫رئیس جمهوربهاصفهان‬ ‫واقع بینانهنگاهکند‬ ‫اصفهان ظرفیتی بسیار باالیی برای ایجاد شغل و درامد های‬ ‫پایدار دارد و الزم است که این ظرفیت ها به سرعت فعال شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬مجید نادراالصلی‪ ،‬مشکالت‬ ‫معیشتی و اقتصادی مردم را اولویت اصلی منتخبان شورای‬ ‫شهر اصفهان دانست و تاکید کرد‪ :‬باید از ظرفیت های بسیار‬ ‫کم نظیر اقتصادی اصفهان از جمله مرجعیت شرکت های‬ ‫دانش بنیان اصفهان‪ ،‬گردشگری سالمت‪ ،‬توسعه صنایع‬ ‫خالق در میراث فرهنگی و تبدیل میدان نقش جهان به‬ ‫یک نمایشگاه بزرگ میراث فرهنگی بهترین استفاده را کرد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه به اعتقاد او ‪ ۹۵‬درصد از کارمندان شهرداری‬ ‫نیرو های باانگیزه‪ ،‬توانمند و کارشناس هستند افزود‪ :‬معتقدیم‬ ‫که می توان با تکیه بر ظرفیت عظیم باالی بدنه کارشناسی‬ ‫شهرداری اصفهان‪ ،‬کار های بزرگی کرد؛ شهرداری هم‬ ‫ضروری است در ازای ارتزاق از جیب مردم‪ ،‬خادم انها باشد‬ ‫تا نگاه مردم به شهرداری و کارمندان ان تغییر کند‪ .‬منتخب‬ ‫شورای شهر اصفهان شهرداری را نیازمند یک درامد پایدار‬ ‫دانست و گفت‪ :‬نباید به بهانه تراکم فروشی شهر را فروخت‬ ‫بلکه شهرداری باید از طریق رشد توسعه شهری‪ ،‬بهبود رابطه‬ ‫مردم با شهر و اشتی دادن بخش خصوصی با شهرداری کسب‬ ‫درامد کند‪ .‬نادراالصلی در توضیح مهم ترین محور های جلسات‬ ‫کاری اعضای منتخب شورای شهر گفت‪ :‬بخش اعظمی از‬ ‫این جلسات به شناخت اعضای شورای جدید‪ ،‬بررسی وضعیت‬ ‫کنونی شهرداری‪ ،‬مطالعه قوانین شوراها‪ ،‬بررسی وضعیت‬ ‫درامد ها و بودجه شهرداری و برنامه های اینده می گذرد که‬ ‫مدیران و کارشناسان فعلی شهرداری نیز در ان حضور دارند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬انتخاب شهردار دغدغه اصلی اعضای شورای شهر‬ ‫است و رایزنی های غیررسمی را هم اغاز کرده اند‪ ،‬ولی هنوز‬ ‫به طور رسمی در جلسات مطرح نشده است‪ .‬منتخب شورای‬ ‫شهر اصفهان افزود‪ :‬شهردار الزامی است تابع و مجری‬ ‫سیاست گذاری ها و تصمیمات کالن شورا باشد و دارای‬ ‫صفاتی همچون دین مداری‪ ،‬خداترسی‪ ،‬تخصص‪ ،‬اشراف‬ ‫به مسائل مدیریت شهری‪ ،‬تعهد‪ ،‬برامده از بدنه شهرداری و‬ ‫دارای نگاهی جهادی و انقالبی به مسائل باشد‪ .‬نادراالصلی در‬ ‫توضیح انتظارات اعضای شورای شهر اصفهان از رئیس جمهور‬ ‫منتخب گفت‪ :‬انتظار داریم که رئیس جمهور منتخب با واقع بینی‬ ‫به اصفهان نگاه کند و بداند که اگر اصفهان روی پای خودش‬ ‫بایستد و از توانمندی های خودش استفاده کند از همه جا‬ ‫برخوردارتر است‪ ،‬ولی این به ان معنا نیست که از امکانات‬ ‫کشور بیش ازحد استفاده کند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با تدین و روحیه‬ ‫عدالت محوری در رئیس جمهور منتخب مشهود است‪ ،‬انتظار‬ ‫داریم که او در برخورد با مسئله اب با عدالت رفتار کند و ترتیبی‬ ‫را اتخاذ کند که ساالنه یک میلیارد مترمکعب اب به اصفهان‬ ‫داده شود تا وضعیت اسف بار اب شرب اصفهان و کشاورزان‬ ‫شرق اصفهان حل شود‪ .‬منتخب شورای شهر اصفهان با تاسف‬ ‫از برخوردار نامیده شدن شهر اصفهان باوجود مناطق حاشیه ای‬ ‫و معضالت زیست محیطی فراوان گفت‪ :‬اصفهان دارای رتبه‬ ‫اول در تامین بودجه کشور است‪ ،‬اما بهره چندانی از ان ندارد‪.‬‬ ‫نادراالصلی منتخب شورای شهر در توضیح برنامه های شورای‬ ‫شهر برای شفافیت افزود‪ :‬برای تحقق شفافیت باید با راه اندازی‬ ‫سیستم جامع الکترونیک شهری‪ ،‬دریافت انواع خدمات از جمله‬ ‫دریافت پروانه ساخت و مجوز های گوناگون بازسازی‪ ،‬بهسازی‬ ‫و نوسازی فقط از این طریق انجام شود تا ضمن کنترل همه‬ ‫فرایند های ارائه خدمات‪ ،‬ارتباط مستقیم مردم با کارمندان‬ ‫شهرداری کاهش پیدا کند و زمینه های بروز تخلفات کم شود‪.‬‬ ‫او با ابراز تاسف از استفاده نکردن از ظرفیت بافت های تاریخی‬ ‫شهر اصفهان برای توسعه گردشگری گفت‪ :‬باید تالشمان‬ ‫این باشد که عالوه بر احیا و مرمت بافت های تاریخی فعلی‪،‬‬ ‫بهترین استفاده را از خانه های تاریخی موجود ببریم و صنعت‬ ‫گردشگری شهر را توسعه بدهیم‪ .‬منتخب شورای شهر اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬شهرداری باید برای مالکان خانه های مستقر در‬ ‫بافت های فرسوده فرهنگ سازی بکند و مجوز های بهره برداری‬ ‫را مطابق با بافت تاریخی ان منطقه بدهد تا نماد های فرهنگی‬ ‫شهر زنده بشود‪ .‬نادراالصلی در توضیح مسائل و مشکالت‬ ‫حمل ونقل شهری اصفهان گفت‪ :‬نداشتن گنجایش بعضی از‬ ‫خیابان های اصفهان برای توسعه زیرساخت های حمل ونقلی‬ ‫مانند خط ویژه‪ ،‬بهبود و اصالح ناوگان‪ ،‬نبود فرهنگ سازی‬ ‫برای استفاده بهینه مردم از حمل ونقل عمومی‪ ،‬عدم اطالع‬ ‫کافی مردم از امکانات حمل ونقل شهری و بی توجهی به‬ ‫معیشت رانندگان از جمله مشکالت تین حوزه که باید فکری‬ ‫به حال ان کرد‪ .‬او با بیان اینکه اصفهان زنده به زاینده رود‬ ‫است گفت‪ :‬ما با مردم چهارمحال همزادیم و بسیاری از مردم‬ ‫ان اصفهان را خواستگاه و پایگاه خود می دانند و عالقه مند به‬ ‫اصفهان هستند گفت‪ :‬می توانیم باید با یک تعامل بین استانی‬ ‫و کشوری مسائلمان را حل کنیم و اب موردنیازمان را تامین‬ ‫و دیگر مصارف را هم مدیریت کنیم‪ .‬منتخب شورای شهر‬ ‫اصفهان با بیان لزوم استفاده شورا ها از امکانات شورای عالی‬ ‫استان ها برای ارائه الیحه به مجلس به منظور حل معضالت‬ ‫شورا ها و شهرداری ها گفت‪ :‬باید در شورای عالی استان ها نیز‬ ‫مرکزی مانند مرکز پژوهش های مجلس راه اندازی شود تا‬ ‫عناصر کارشناسی به شورا های شهر مشورت بدهند؛ همچنین‬ ‫تشکیالتی همچون دیوان محاسبات برای شورای عالی‬ ‫استان ها تاسیس کرد تا بر عملکرد مالی شهرداری ها نظارت‬ ‫کنند چرا که دیوان محاسبات کشور نمی تواند هیچ گونه بازرسی‬ ‫در هزینه ها و امور جاری شهرداری ها کند‪ .‬نادراالصلی وضعیت‬ ‫استخدامی کارکنان شهرداری را مشکل اساسی این مجموعه‬ ‫دانست و تاکید کرد‪ :‬با تعامل با شورای شهر های استان و‬ ‫شورای عالی استان ها مسائل استخدامی را ساماندهی کرد‪ .‬او‬ ‫فرهنگسراها‪ ،‬کتابخانه ها و مراکز عمومی شهرداری را فرصت‬ ‫بسیار خوبی برای غنا بخشیدن به فرهنگ عمومی دانست و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬شهرداری یک پیوست برای هر مجموعه فرهنگی‬ ‫تعریف کند تا بهینه ترین بهره های اموزشی‪ ،‬دینی و حتی‬ ‫اقتصادی از ان حاصل شود‪ .‬منتخب شورای شهر اصفهان با‬ ‫پیشنهادتاسیسمعاونتخدمت رسانیبهمعلوالندرشهرداری‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬باید از ظرفیت های فکری معلوالن استفاده و‬ ‫زمینه ای را نیز فراهم کرد تا این قشر به راحتی از همه امکانات‬ ‫شهری استفاده کنند‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 2‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4126‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رئیس جمهور در تماس با استاندار خوزستان‪:‬‬ ‫باید حق معترضان را محترم بشماریم‬ ‫رئیس جمهور با محترم شمردن حق اعتراض به شرایط‬ ‫ســخت و طاقت فرسای ناشــی از بی ابی و گرمای شدید‬ ‫هوا‪ ،‬به استاندار خوزستان دستور داد از همه امکانات الزم‬ ‫اســتفاده کرده و با هماهنگی و همکاری همه دستگاه ها‬ ‫نسبت به حل سریع مشکالت ایجاد شده اقدام کند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری‪،‬‬ ‫حجت االســام حسن روحانی پنجشنبه گذشته در تماس‬ ‫تلفنی با قاسم سلیمانی دشتکی‪ ،‬استاندار خوزستان ضمن‬ ‫دریافت گزارش استاندار از وضعیت‪ ،‬بسیار سخت و طاقت‬ ‫فرساســت و مردم حق دارند به شــرایط موجود اعتراض‬ ‫کنند‪ .‬او با بیان اینکه اســتان و اقدامات انجام شده برای‬ ‫حل مشــکالت اخیر‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تحمل بی ابی و گرمای‬ ‫باالی ‪ ۵۰‬درجه شــرایط ایجاد شــده در استان به دالیل‬ ‫کامال ناخواســته بوده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬مردم خوب‪ ،‬صبور و‬ ‫مقاوم اســتان تردید نداشته باشند که دولت گوش شنوای‬ ‫صدای اعتراض بحق انها اســت و همه ســعی و تالش‬ ‫خود را برای حل سریع مشکل بی ابی ناشی از خشکسالی‬ ‫بی سابقه کشور و انباشت مشکالت باقی مانده از سال های‬ ‫گذشــته‪ ،‬به کار خواهد بســت‪ .‬رئیس جمهور بــا تاکید بر‬ ‫ضرورت پاســخگویی مقام های استان به مردم و تشریح‬ ‫دالیل وضعیت ایجاد شده به صورت کامال شفاف و دقیق‬ ‫به مردم به اســتاندار خوزستان دستور داد از همه امکانات‬ ‫الزم در اســتان و همچنین اســتان های همجوار استفاده‬ ‫کرده و با هماهنگی و همکاری همه دســتگاه ها نســبت‬ ‫به حل سریع مشــکالت ایجاد شده اقدام کند‪ .‬روحانی با‬ ‫اشاره به سفر فردای معاون اول رئیس جمهوری به استان‬ ‫برای بررسی و پیگیری از نزدیک مشکالت به نمایندگی‬ ‫از رئیس جمهوری و دولت‪ ،‬تاکید کرد هماهنگی های الزم‬ ‫برای حداکثر استفاده از ظرفیت این حضور برای رفع سریع‬ ‫مشکالت انجام گیرد‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد استان اصفهان درگیر بحران خشکسالی است‬ ‫کاهش ‪ 35‬درصدی بارش در سال ابی اصفهان‬ ‫مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان از ضرورت‬ ‫احیای هر چه سریعتر زاینده رود و گاوخونی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫این کار از تشــدید خشکســالی‪ ،‬حریق مراتع ناشی گرما‪،‬‬ ‫افزایش کانون های گردوغبار و شــدت فرونشست زمین در‬ ‫استان اصفهان جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫منصور شیشه فروش با اشاره به بررسی های الگوهای جوی‬ ‫و خروجی مدل های فصلی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این الگوها بیانگر‬ ‫اســتمرار الگوهای گرم تابستانی است و در الیه های میانی‬ ‫جو و هم زمانی با تقویت کم فشــار سطحی بر روی سطح‬ ‫زمین است‪ .‬او افزود‪ :‬الگوی جوی سبب افزایش محسوس‬ ‫دما و فراتر از نرمال می شود و در بیشتر مناطق استان مرداد‬ ‫و شهریور گرمی را در پیش خواهیم داشت این افزایش دما‬ ‫در مناطق شمال‪ ،‬غرب و مناطق مرکزی بیشتر و بین ‪ 2‬تا‬ ‫‪ 3‬درجه است‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با‬ ‫بیان اینکه شرایط کم بارشی را از ابتدای سال ابی در استان‬ ‫اصفهان شاهد بودیم‪ ،‬گفت‪ :‬همچنان این شرایط بر استان‬ ‫حاکم است و بر اســاس امارهای ایستگاه های هواشناسی‬ ‫میانگین بارش ‪ 107‬میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته‬ ‫‪ 35‬درصد کاهش داشته است و این حالت در باالدست ‪40‬‬ ‫درصد کاهش را نشــان می دهد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همه مناطق‬ ‫استان با کمبود بارش مواجه هستند بارش های دریافت شده‬ ‫در سال ابی جاری بیشتر در حوزه زاینده رود نبوده و تاثیری‬ ‫در ورودی رودخانه ها نداشــته است‪ .‬شیشه فروش تصریح‬ ‫کرد‪ :‬دما در تابستان ‪ 1400‬افزایش قابل مالحظه ای در بیشتر‬ ‫مناطق اســتان داشته و بویژه در سرچشمه های ابی شرایط‬ ‫کم بارشی‪ ،‬باال بودن میانگین دما طی زمستان و بهار بین ‪2‬‬ ‫تا ‪ 3‬درجه سانتی گراد افزایش میزان تبخیر با کاهش رطوبت‬ ‫خاک ســبب افزایش شدت خشکسالی در سال زراعی شده‬ ‫است‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره‬ ‫به اینکه استان اصفهان یکی از سخت ترین شرایط کم ابی‬ ‫را تحمل می کند‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت خشکسالی استان در یک‬ ‫دوره ده ساله بیانگر این است که شدت خشکسالی در همه‬ ‫مناطق اســتان افزایش یافته به طوری که ‪ 80‬درصد استان‬ ‫درگیر خشکسالی بلندمدت و بیشــتر مناطق استان درگیر‬ ‫خشکسالی متوسط است‪ .‬او افزود‪ :‬اخرین خروجی مدل های‬ ‫پیش بینی فصلی نشان می دهد که بارش های پاییزی هم با‬ ‫تاخیر اغاز می شــود و تداوم خشکسالی ادامه خواهد داشت‪،‬‬ ‫زمانی که سامانه های جوی فاقد رطوبت باشند انرژی خود‬ ‫را به صورت باد ازاد می کنند و این شــرایط در استان وجود‬ ‫دارد‪ .‬شیشه فروش خاطرنشــان کرد‪ :‬مدتی است در استان‬ ‫اصفهان بارش نداشــته و افزایش دما‪ ،‬اســتقرار موج های‬ ‫گرمایی و تبخیر اب باعث شــده تا کشت صورت نگیرد در‬ ‫‪ 100‬هزار از اراضی حاصلخیز کشت نشده و زمین ها تبدیل‬ ‫به کانون های گردوغبار شده که با وزش باد پراکنده می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه‬ ‫تاالب بین المللی گاوخونی که ‪ 47‬هزار وســعت دارد تبدیل‬ ‫در مورد تعداد کودکان کار امار دقیقی نمی توان ارائه داد‬ ‫افزایش بی شمار کودکان کار‬ ‫پدیده کودکان کار زخم کهنه ای است که دوباره سرباز کرده‬ ‫و با افزایش مشکالت اقتصادی خانواده ها فرزندان خود را‬ ‫برای تامین مایحتاج خانواده به کار کردن در خیابان ها مجبور‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم پدید ه کودکان کار و خیابان یکی از بزرگترین‬ ‫معضالت شهرهای بزرگ دنیا است و کالن شهر اصفهان نیز‬ ‫از این موضوع مستثنا نیست؛ موضوعی که اگر دغدغ ه جدی و‬ ‫عزم راسخ برای پیگیری و حل ان وجود داشت حاال در سال‬ ‫‪ 1400‬باوجود ائین نامه ساماندهی کودکان خیابان مصوب سال‬ ‫‪ 1384‬هیئت وزیران و پس از گذشت ‪ 4‬دوره از دولت های‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬حداقل هایی در این زمینه می دیدیم‪.‬‬ ‫نه تنها در این زمینه اقدام اساسی و راهبردی دیده نمی شود‬ ‫بلکه جمعیت این کودکان مظلوم و بی پناه روزبه روز در حال‬ ‫افزایش است‪ .‬مطالعات و تحقیقات در این زمینه نشان می دهد‬ ‫که بسیاری از کودکان خیابان متعلق به خانواده های فقیری‬ ‫هستند که شرایط نامطلوب اقتصادی و مشکالت متعددی‬ ‫برایشان ایجاد کرده و بخش عمد ه ان ها اتباع مهاجری هستند‬ ‫که یا به صورت قاچاق وارد کشور شدند و یا اینکه موردحمایت‬ ‫نهادهای قانونی نیستند؛ این در حالی است که نهادها و‬ ‫دستگاه های اجرایی که ائین نامه مذکور نقش و تکلیف ان ها‬ ‫را تشریح و مشخص کرده‪ ،‬به جای حل وفصل ریشه ای این‬ ‫موضوع به اقدامات سطحی و مقطعی همچون جمع اوری‬ ‫می پردازند که مثل یک مسکن صدای این درد اجتماعی را‬ ‫به طور موقت خاموش می کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬جمعیت کودکان کار و خیابان در حال افزایش‬ ‫است‬ ‫به گفته مصطفی اقلیما‪ ،‬بنیان گذار مددکاری ایران‪ ،‬جمعیت‬ ‫کودکان کار و خیابان به طور مداوم در حال افزایش است‬ ‫و جمع اوری ان ها هیچ گره ای از مشکالت جامعه را حل‬ ‫نمی کند؛ چرا که این کودکان بدون جا و مکان نیستند‪ .‬بیشتر‬ ‫ان ها خانواده دارند و دستگاه های دخیل در جمع اوری ان ها‬ ‫برای بعد از ان برنامه ریزی مشخصی ندارند و هم ه این ها‬ ‫به همان خانواده های پر از مشکالت تحویل داده شده و از‬ ‫فردای رهاسازی باز هم کودکان کار و خیابان هستند که با‬ ‫مشکالت بیشتری ناشی از ازارهای جسمی و روحی روبه رو‬ ‫هستند‪ .‬حاال باید از متصدیان این حوزه و متولیان که ائین نامه‬ ‫وظایف و تکالیف ان ها را به خوبی ترسیم کرده‪ ،‬پرسید که‬ ‫دست اندرکارها و موانع در کجای راه و مسیر پیشگیری از‬ ‫بزه و تخلفات سنگین اینده که بخش عمد ه ان ها در بستر‬ ‫عدم توجه به این قشر شکل می گیرد‪ ،‬وجود دارد؟ معاون‬ ‫اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اینکه‬ ‫در موضوع کودک کار قانون و ائین نامه ابالغ شده‪ ،‬اما هنوز‬ ‫اقدامی اجرایی از سوی دستگاه ها و نهاد های متولی صورت‬ ‫نگرفته‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مشکل عمده به فعالیت هایی برمی گردد‬ ‫که باید دستگاه ها انجام دهند؛ ما ‪ 13‬دستگاه دخیل در این‬ ‫موضوع داریم که حتما باید همفکر و همراه باشند اما موقع‬ ‫عمل فقط چند دستگاه اجراکننده شامل شهرداری‪ ،‬نیروی‬ ‫انتظامی‪ ،‬دادگستری و بهزیستی پای کار هستند‪ .‬عبدالرضا‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -1-916‬برابر ارا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر‬ ‫به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف‬ ‫مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫اصالحی‬ ‫ردیف ‪-۱‬رای شماره ‪ 1400/01/26-۰۷۲۱‬هیات دوم پالک ثبتی مورد تقاضا ‪ ۲۵۷۷‬فرعی از ‪ ۶‬اصلی صحیح می باشد که در رای شماره‬ ‫به کانون گردوغبار شــده‪ ،‬گفت‪ 98 :‬درصد تاالب خشــک‬ ‫اســت و ابی در ان رها نشده اســت‪ .‬او ادامه داد‪ 3 :‬میلیون‬ ‫و ‪ 200‬هزار هکتار وسعت استان بیابانی است که ‪ 16‬کانون‬ ‫بحران فرســایش بادی شناسایی شده که یک میلیون و ‪90‬‬ ‫هزار هکتار وسعت ان است امسال به علت شدت خشکسالی‬ ‫این کانون ها افزایش یافته است‪ .‬شیشه فروش تصریح کرد‪:‬‬ ‫منشــاهای گرد و خاک در استان داخلی و خارجی است که‬ ‫کویرهای مشترک با اصفهان مانند کویر قم‪ ،‬کویر سمنان و‬ ‫کویر یزد عامل خارجی گردوغبار در استان اصفهان هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با اشــاره به‬ ‫اینکه از ابتدای سال تاکنون ‪ 29‬روز ناسالم در اصفهان بوده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به علت شــرایط گردوغباری که در مناطق بوده که‬ ‫نشات گرفته از کانون های گردوغبار داخلی و بخشی از ان‬ ‫کانون ها در اســتان های مجاور بوده است‪ .‬او افزود‪ :‬علت‬ ‫اسماعیلی افزود‪ :‬این ‪ 13‬دستگاه نهادهای خدماتی‪-‬حمایتی‬ ‫هستند که در ائین نامه تاکید می کند کارگروه اجتماعی استان‬ ‫به دبیری سازمان بهزیستی باید موضوع را پیگیری کند ولی‬ ‫کارگروه اجتماعی استان باید نظارت داشته باشند و سازمان‬ ‫مدیریت برنامه ریزی هم باید خود را در این موضوع دخیل‬ ‫بدانند‪ .‬او با اشاره به ‪ 13‬دستگاه دخیل در ائین نامه افزود‪:‬‬ ‫البته مشکل عمده این است که با وجود پیگیری هایی که در‬ ‫استانداری صورت می گیرد که مسئوالن در جلسات حضور‬ ‫پیدا کنند ولی این طور نیست و فقط کارشناسان حضور پیدا‬ ‫می کنند و این کارشناسان نمی توانند صحبت ها و قول هایی‬ ‫که می دهند که ضمانت اجرایی داشته باشد؛ اگر مسئوالن‬ ‫دستگاه ها در جلسات حضور یابند و صحبت های ان ها ضمانت‬ ‫اجرایی داشته باشد یقینا موثرتر است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬در مــورد تعداد کــودکان کار امار دقیقی‬ ‫نمی توان ارائه داد‬ ‫معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان در مورد‬ ‫امار کودکان کار بیان کرد‪ :‬در مورد تعداد کودکان کار امار‬ ‫دقیقی نمی توان ارائه داد؛ چرا که امار سیاهی نیز وجود دارد‬ ‫و این امار از ارجاع به بهزیستی‪ ،‬نیروی انتظامی و شهرداری‬ ‫ارائه شده‪ ،‬در سال گذشته ‪ 153‬کودک خیابانی که در حال ارائه‬ ‫خدمات به این کودکان هستیم و ‪ 65‬کودک کار شناسایی‬ ‫شده اند؛ البته کودک کار و خیابانی باهم متفاوت است؛ عمال با‬ ‫هم عنوان می شود‪ .‬اسماعیلی ادامه داد‪ :‬دستگاه خاصی برای‬ ‫مطالعه و استخراج اطالعات دقیق از کودک کار و کودکان‬ ‫خیابانی نداریم‪ ،‬سازمان های مردم نهاد در این زمینه دخیل‬ ‫هستند و هر جا مردم در کاری بودند ما در ان زمینه فعال تر‬ ‫بودیم اگر سازمان های مردم نهاد نبودند شاید هیچ موفقیتی‬ ‫کسب نمی کردیم‪ .‬او با اشاره به فعالیت یکی از سازمان های‬ ‫مردم نهاد برای کودکان کار و خیابان گفت‪« :‬مرکز سرمد»‬ ‫گردوغبارهای اخیر به کانون های گردوغبار منطقه اردستان‪،‬‬ ‫انارک و سمنان برمی گردد که با وزش باد پراکنده شدند و‬ ‫شرایط الودگی را رقم زدند‪ .‬شیشه فروش خاطرنشان کرد‪ :‬از‬ ‫عواقب خشکسالی و کم بارشی می توان به اتش سوزی مراتع‬ ‫و پوشــش های گیاهی اشاره کرد ولی خطاهای انسانی هم‬ ‫در حریق مراتع بی تاثیر نبوده‪ ،‬از ابتدای ســال تاکنون ‪34‬‬ ‫مورد حریق در مراتع و پوشــش های گیاهی مناطق غرب و‬ ‫جنوب استان به میزان ‪ 118‬هکتار اتفاق افتاده است‪ .‬مدیرکل‬ ‫مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه منشــا‬ ‫ریزگردها شناسایی شــده و اقداماتی هم برای مقابله با ان‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬گفت‪ 107 :‬هزار هکتار در عرصه های بیابانی‬ ‫نهال کاری انجام شــده و در سال جاری هم با هدف ثبیت‬ ‫شن ها ادامه دارد‪ 100 ،‬کیلومتر بادشکن در جاده ها به منظور‬ ‫حفاظت از جاده ها در برابر گردوغبار احداث خواهد شــد‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬مقرر شد اداره راهداری‪ ،‬منابع طبیعی و هواشناسی‬ ‫جاده های در معرض تندباد و گردوغبار را شناســایی و برای‬ ‫حفاظــت از ان اقداماتی انجام بدهند‪ ،‬مرکز بهداشــت هم‬ ‫در این حوزه هشــدارهای سالمت را به مردم ارائه می کند‪.‬‬ ‫شیشه فروش تصریح کرد‪ :‬تامین اب برای زاینده رود ضروری‬ ‫است و وزارت نیرو باید این موضوع را پیگیری کند چرا که‬ ‫نقشــه راه تامین اب زاینده رود تهیه شده و باید بتواند برای‬ ‫احیای رودخانه زاینده رود و تاالب گاوخونی برنامه ریزی شود‬ ‫و حقابه نیز پرداخت شود‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری‬ ‫اصفهان با اشــاره به اینکه احیای زاینده رود به از بین بردن‬ ‫کانون های گردوغبار کمک می کند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬همان گونه‬ ‫که دریاچه ارومیه احیا شد وزارت نیرو و محیط زیست کشور‬ ‫باید نســبت به احیای زاینده رود‪ ،‬تــاالب گاوخونی‪ ،‬تامین‬ ‫حقابه های زیست محیطی و کشاورزی اقدام کنند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫این کار از تشدید خشکسالی‪ ،‬افزایش کانون های گردوغبار‬ ‫و شدت فرونشست زمین جلوگیری می کند بنابراین ضروری‬ ‫است هر چه زودتر برای احیای زاینده رود و تاالب گاوخونی‬ ‫اقداماتی صورت بگیرد‪.‬‬ ‫مرکزی برای کودکان کار و خیابانی است و با جذب انان به‬ ‫این مرکز‪ ،‬کودکان از لحاظ اشتغال‪ ،‬مهارت اموزش می بینند‬ ‫و سعی می کنند در ان حرفه به تحصیالت خود نیز ادامه‬ ‫دهند؛ چرا که این کودکان از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند‬ ‫و برای معیشت خانواده تالش می کنند‪ .‬معاون اجتماعی اداره‬ ‫کل بهزیستی استان اصفهان افزود‪ :‬بحث توانمندی خانواده ها‬ ‫بسیار اهمیت دارد و سازمان های مردم نهاد سعی می کنند تا‬ ‫در زمین ه معیشت خانواده ها موثر واقع شوند تا موضوع اجبار‬ ‫کودکان برای کار کاهش پیدا کند‪ .‬اسماعیلی تصریح کرد‪:‬‬ ‫جلسه اخیر تعهد دادند که اموزش ‬ ‫ ‬ ‫اموزش فنی وحرفه ای در‬ ‫حرفه و مهارت برای کودکان کار و خیابان را با پوشش ‪100‬‬ ‫درصدی انجام دهند و این موضوع منافاتی با قانون کار ندارد‬ ‫و در قانون کار عنوان شده کار کردن کودکان زیر ‪ 15‬سال‬ ‫ممنوع است و ‪ 15‬تا ‪ 18‬سال به عنوان کارگر و با رعایت‬ ‫ایمنی های الزم بالمانع است اما رعایت نمی شود‪ .‬او اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بیشتر کودکان کار و خیابان با مشکالت و بیماری هایی‬ ‫روبه رو هستند که نیاز به درمان دارند و بیشتر انها از لحاظ‬ ‫دفترچه خدمات درمانی محروم هستند و کار در خیابان و‬ ‫سر چهار راه تنها معیشت ان ها را تامین می کند و به قدری‬ ‫نیست که برای مخارج درمانی مصرف کنند‪ .‬معاون اجتماعی‬ ‫اداره کل بهزیستی استان اصفهان ادامه داد‪ :‬باید با همکاری‬ ‫علوم پزشکی اقدامی صورت گیرد تا بیمارستانی مخصوص‬ ‫این کودکان اختصاص یابد تا با جذب کودکان و در صورت‬ ‫تشخیص بیماری به این بیمارستان ارجاع دهیم‪ ،‬همچنین‬ ‫بیمارستان های تامین اجتماعی باید در این زمینه فعال تر‬ ‫عمل کنند درحالی که هنوز تامین اجتماعی و علوم پزشکی‬ ‫به وظایف تعریف شده عمل نکردند؛ البته به صورت پراکنده‬ ‫اقداماتی صورت گرفته و دانشگاه علوم پزشکی به ارائه خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی فوری و رایگان و اورژانسی متعهد شد‪.‬‬ ‫‪ 1399/06/22- ۱۵۰۴۸‬هیات دوم خانم هدی رضائی سودانی به شناسنامه شماره ‪ ۴۷۳۴‬کدملی ‪ ۱۲۹۳۱۷۳۷۳۸‬صادره خمینی شهر فرزند‬ ‫محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 207/33‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۲۵۵۷‬فرعی از ‪ ۶‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحات ‪ ۳۳۶‬و ‪ ۵۱۰‬دفاتر ‪ ۴۰۴‬و ‪ ۶۵۰‬امالک امده است‪.‬‬ ‫ردیف ‪-۲‬رای شماره ‪ 1400/01/26 -۰۷۲۰‬هیات دوم پالک ثبتی مورد تقاضا ‪ ۲۵۷۷‬فرعی از ‪ ۶‬اصلی صحیح می باشد که در رای شماره‬ ‫‪ 1399/06/22 -۱۵۰۴۷‬هیات اول اقای احمد نصری نصرابادی به شناسنامه شماره ‪ ۳۹۵۸‬کدملی ‪ ۱۲۸۵۱۷۱۱۰۱‬صادره اصفهان فرزند سیف‬ ‫اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 207/33‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۲۵۵۷‬فرعی از ‪ ۶‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحات ‪ ۳۳۶‬و ‪ ۵۱۰‬دفاتر ‪ ۴۰۴‬و ‪ ۶۵۰‬امالک امده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/02:‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ -1400/05/17:‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان‬ ‫‪ /1168240‬م الف‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫یادداشت‬ ‫مراقب کنش های سیاسی برای‬ ‫اب در ایران باشیم‬ ‫محمد یوسفی شاتوری| بحران اب معضلی جدی‬ ‫است‪ .‬پس باید روی ان هزینه کرد‪ .‬مصداق پر ادعای این‬ ‫قضیه در جنوب غرب اسیا و بویژه در ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫چراکه ابی که برای یک ناحیه یا منطقه جغرافیایی وجود‬ ‫دارد و اگر نباشد ان فضای جغرافیایی دچار تهدید یا اسیب‬ ‫می شود که ما (انسان ها) می خواهیم انجا را به زور و قدرت‬ ‫به تخریب بکشیم؛ بنابراین‪ ،‬باید بر این رویکرد باور داشته‬ ‫باشیم که بحث اب در ایران به سمت یک میدان خصمانه ای‬ ‫کشیده می شود و موضوع اب هرروز سیاسی تر می شود که‬ ‫این منطبق بر واقعیتی است که درعین حال حاضر ما در‬ ‫استان های مرکزی شاهد ان هستیم‪ .‬بر این اساس‪ ،‬در یک‬ ‫فضای جغرافیایی که متشکل از فضاهای طبیعی و انسانی‬ ‫است؛ باید به گونه ای عمل شود که هر دو در یک ارامش‬ ‫نسبی قرا بگیرند و ازاین جهت باید بر پایداری و توسعه‬ ‫ان ها کوشید؛ بنابراین‪ ،‬بحران اب معضلی است برای برخی‬ ‫از نواحی کشور که اگر به طور مدبرانه و به دور از هرگونه‬ ‫کنش های سیاسی با ان مقابله و سپس راهکارهای خوبی‬ ‫اندیشیده شود‪ ،‬انگاه موفق به حفظ و نگهداری زیستگاهمان‬ ‫شده ایم‪ .‬بنابراین‪ ،‬بحث اصلی این است که چرا با انتقال اب‬ ‫که بارها نقدهای زیادی از سوی متخصصان و کارشناسان بر‬ ‫لزوم این کار واردشده بازهم اصرار بر اجرای ان داریم؟ بحث‬ ‫انتقال اب دیگر بر روی فضا و اقلیم خشک و نیمه خشک‬ ‫ایران جوابگو نیست‪ .‬بارها این عمل را نقد کردم و مطالب‬ ‫زیادی را در فضاهای مجازی و رسانه ها گفته و بازهم عرض‬ ‫می کنم که دیگر انتقال اب از استانی به استان دیگر راه‬ ‫اصلی مقابله با بحران اب و هیدروپلیتیک (سیاست های اب)‬ ‫کشور نیست‪ .‬بنده اعتقاد بر این دارم که اصال ریخت فضای‬ ‫طبیعی ایران را همین بحث های انتقال اب دچار خدشه‬ ‫ساخته است‪ .‬نمونه بارز ان را می توان به خوبی در حوضه‬ ‫ابریز فالت مرکزی مثال زد که چطور شاهد اثرات مخرب‬ ‫ان در چند دهه اخیر و در حال حاضر هستیم‪ .‬امروزه اکثر‬ ‫کنش های سیاسی که برای اب در ایران رخ می دهد و شاید‬ ‫در دهه های اینده رخ دهد‪ ،‬ناشی از بحث های انتقال بی پایه‬ ‫و اساس اب از این استان به ان استان یا از ان استان به‬ ‫استان دیگر است‪.‬بنده اعتقاد بر این دارم که دیگر به جای‬ ‫اتالف هزینه و بودجه های کالن که صرف انتقال اب‬ ‫می شود و همچنین تبعات منفی زیادی را که در ابعاد مختلف‬ ‫متوجه ساکنان و شهروندان می کند؛ بگذاریم تا ان صرف‬ ‫فرهنگ سازی شهروندان در مصرف و صرفه جویی و اصالح‬ ‫شیوه های ابیاری شود و یا به فکر انتقال صنایع به نزدیک‬ ‫دریا و دیگر راهکارها باشیم‪.‬‬ ‫پژوهشگر و دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای‬ ‫سیاسی دانشگاه تهران‬ ‫خبر‬ ‫دستگیریقاچاقچیسابقه دار‬ ‫با ‪ 48‬قبضه اسلحه در اصفهان‬ ‫گروه جامعه‪ :‬معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان‬ ‫اصفهان از دستگیری یک قاچاقچی سابقه دار اسلحه و کشف‬ ‫‪ 48‬قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز در بازرسی از خودروی‬ ‫سواری در عملیات ماموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی‬ ‫خبر داد‪ .‬جهانگیر کریمی اظهار داشت‪ :‬ماموران پلیس امنیت‬ ‫عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با رصد هوشمندانه‬ ‫خود دریافتند یکی از قاچاقچیان سابقه دار اسلحه که به زندان‬ ‫محکوم شده است در زمان مرخصی خود مجددًا قصد انتقال‬ ‫محموله ای از سالح های شکاری غیرمجاز به استان را دارد‬ ‫که بالفاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند‪ .‬معاون‬ ‫اجتماعیفرماندهیانتظامیاستاناصفهانافزود‪:‬مامورانپس‬ ‫از چندین شبانه روز کار اطالعاتی و انجام اقدامات هوشمندانه‬ ‫دقیق و حساب شده سرانجام حین کنترل خودروهای عبوری‬ ‫در ایستگاه ایست و بازرسی پاسگاه بلطاق شهرستان بوئین‬ ‫و میاندشت فرد مذکور را شناسایی و دستگیر کردند‪ .‬او بیان‬ ‫داشت‪ :‬در بازرسی صندوق عقب از خودروی سواری پژو ‪۴۰۵‬‬ ‫متعلق به متهم تعداد ‪ ۴۸‬قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز کشف‬ ‫و او با تشکیل پرونده مجددًا برای انجام اقدامات قانونی به‬ ‫مرجع قضائی تحویل داده شد‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ 1۴۳۲‬بیمار جدید‬ ‫مبتال به کرونا ویروس در استان‬ ‫اصفهان‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی‬ ‫هزار و ‪ ۴۳۲‬بیمار جدید مبتال به کرونا ویروس در ‪ 48‬ساعت‬ ‫گذشته در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهان خبر داد‪.‬به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬ارش‬ ‫نجیمی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان امروز در‬ ‫جمع خبرنگاران در خصوص اخرین وضعیت شیوع کرونا در‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬در حال حاضر هزار و ‪ ۹۰۸‬تخت بستری‬ ‫در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬ ‫درگیر بستری بیماران مبتال به کرونا شده اند‪ .‬او به مراجعه سه‬ ‫هزار و ‪ ۴۴۹‬بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت‬ ‫پوشش این دانشگاه در ‪ 48‬ساعت اخیر خبر داد و گفت‪ :‬تست‬ ‫هزار و ‪ ۴۳۲‬نفر از این افراد مثبت کرونا بوده است‪ .‬سخنگوی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه با بیان اینکه ‪ ۳۲۳‬نفر‬ ‫از این بیماران جدید در ‪ 48‬ساعت اخیر در مراکز درمانی تحت‬ ‫پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شده اند‪ ،‬ابراز‬ ‫داشت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۲۴۳‬بیمار مبتال به کرونا در بخش‬ ‫مراقبت های ویژه نگهداری می شوند‪ .‬نجیمی با بیان اینکه در‬ ‫‪ 48‬ساعت گذشته ساعت اخیر ‪ ۲۶۰‬بیمار بهبود یافته کرونا‬ ‫از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬ ‫ترخیص شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین در این بازه زمانی ‪ ۲۰‬بیمار‬ ‫مشکوک به کرونا جان باخته اند که تاکنون تست ‪ ۱۳‬نفر مثبت‬ ‫کرونا بوده است‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شنبه | ‪ 2‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4126‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫تولید فراورده های خونی در اصفهان همچنان سنتی است‬ ‫شهر‬ ‫‪ 5‬روز مانور خیابانی شهری‬ ‫برای کودکان در اصفهان‬ ‫به گفته معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان‬ ‫در راستای اهداف و برنامه های مصوب شهر دوستدار‬ ‫کودک و با توجه به لزوم اگاهی بخشی به خانواده ها در‬ ‫مورد حقوق کودک و ترویج فرهنگ رفتار با کودکان‪ ،‬مانور‬ ‫خیابانی شهری برای کودکان در پنج روز در سطح شهر اجرا‬ ‫می شود‪.‬سید احمد حسینی نیا به ایمنا گفت‪ :‬شهر دوستدار‬ ‫کودک ناگزیر شهری حق مدار است و هر انچه از بافت‬ ‫شهری‪ ،‬ساختارها و مقررات موجود در یک شهر مبتنی‬ ‫بر استانداردهای دوستدار کودک تدارک دیده می شود در‬ ‫تالش برای تحقق حقی از حقوق کودکان همچون حق‬ ‫بازی‪ ،‬شادی‪ ،‬داشتن امنیت و سالمت و حق اموزش است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شهرداری اصفهان بر این باور است شهر بستر‬ ‫تحقق حقوق بشر است و تامین حقوق کودک نیز به عنوان‬ ‫بخش الینفکی از حقوق بشر از مهمترین رئوس راهبردی‬ ‫برای برنامه ریزی و اقدامات شهری است‪ .‬معاون شهرسازی‬ ‫و معماری شهردار اصفهان تصریح کرد‪ :‬چشم انداز برنامه‬ ‫اجرایی شهر دوستدار کودک‪ ،‬ایجاد شهری است با مشارکت‬ ‫اجتماعی کودکان‪ ،‬عادالنه و بدون تبعیض و قابل دسترس‬ ‫برای کودکان‪ ،‬ایمن و امن‪ ،‬خانواده محور دارای کودکان و‬ ‫والدین اگاه‪ ،‬مشارکت جو با تعامالت اجتماعی گسترده که‬ ‫کودکان ان ارزشمند و محترم تلقی شده‪ ،‬با ان ها مشورت‬ ‫می شود و زمینه های شکوفایی استعداد کودکان فراهم است‪.‬‬ ‫تکمیل ظرفیت تخت های خالی‬ ‫بیمارستانامین‬ ‫بیمارستان امین که مرکز اصلی پذیرش بیماران کرونایی‬ ‫در اصفهان است‪ ،‬تخت خالی برای پذیرش بیمار کرونایی‬ ‫ندارد‪.‬به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مجید مللی رئیس‬ ‫بیمارستان امین اصفهان گفت‪ :‬در حال حاضر هیچ تخت‬ ‫خالی در این بیمارستان وجود ندارد و بیماران کرونایی باید‬ ‫منتظر بمانند تا تخت ها خالی شوند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بیماران‬ ‫غیر کرونایی نیز مورد اسیب قرار گرفته اند‪ ،‬چون با نبود‬ ‫تخت خالی در بیمارستان ها‪ ،‬انها هم نمی توانند درمان شوند‬ ‫و در این راستا به مشکالت فراوانی مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫رئیس بیمارستان امین اصفهان بیان کرد‪ :‬برای جلوگیری‬ ‫از موج گسترده کرونا و برای در امان ماندن‪ ،‬شهروندان باید‬ ‫از تجمع ها خودداری و شیوه نامه های بهداشتی را رعایت‬ ‫کنند‪ .‬بر اساس رنگ بندی های جدید کرونا در ‪ ۳۱‬تیرماه‪،‬‬ ‫چند شهرستان دیگر ازجمله سمیرم‪ ،‬میمه‪ ،‬شاهین شهر‪،‬‬ ‫فریدن‪ ،‬فالورجان‪ ،‬نجف اباد و گلپایگان به شهرستان های‬ ‫قرمز استان اصفهان اضافه شدند‪.‬‬ ‫وضعیت نامطلوب ذخیره خونی در اصفهان‬ ‫بنا به گفته مدیرکل انتقال خون استان اصفهان همچنان‬ ‫بخش زیادی از فراورده های خونی در اصفهان به روش سنتی‬ ‫تولید می شود و بخشی از فراورده هایی که با فناوری های نوین‬ ‫تولید می شود کیفیت باالیی دارد‪.‬‬ ‫علــی فتوحی با بیان اینکه ذخیره خونی در اصفهان در حد‬ ‫مطلوب نیست‪ ،‬به مهر گفت‪ :‬به همه گروه های خونی نیاز داریم‬ ‫و از مردم نوع دوست اصفهان انتظار داریم که همچنان نیازمندان‬ ‫بــه خون را فراموش نکنند‪ .‬او با بیــان اینکه انقضای برخی از‬ ‫فراورده های خونی بسیار کوتاه مدت است‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬مشخصا‬ ‫پالکت خون را می توان عمال به مدت سه روز ذخیره نگه داشت‬ ‫و از این رو هر روز باید اهدای خون داشته باشیم‪ .‬مدیرکل انتقال‬ ‫خون اســتان اصفهان با بیان اینکه فراورده های خونی توسط‬ ‫فناوری های نوین روز تهیه می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پالکت‪ ،‬پالسمای‬ ‫کووید‪ ،‬پالسمای ضد هاری و غیره با استفاده از روش «افرزیس»‬ ‫جداسازی می شود‪ .‬او در ادامه با اشاره به اینکه همچنان بخش‬ ‫زیادی از فراورده های خونی در اصفهان به صورت سنتی تهیه‬ ‫می شود‪ ،‬ابراز داشــت‪ :‬باید توجه داشت که فراورده هایی که با‬ ‫استفاده از فناوری های نوین تامین می شود کیفیت باالیی دارد‬ ‫و میزان ماندگاری انها نیز زیاد اســت‪ .‬فتوحی با بیان اینکه در‬ ‫روش جداسازی فراورده های خونی به روش فناوری های نوین‬ ‫زمان بیشتری از اهداکننده گرفته می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این در‬ ‫حالی است که این فراورده ها کیفیت بیشتری نیز دارند‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه روزانه حدود ‪ ۴۰۰‬الی ‪ ۴۵۰‬نفر برای اهدای خون به مراکز‬ ‫اهدای خون استان اصفهان مراجعه می کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بین ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬درصد از این افراد موفق به اهدای خون نمی شوند که برخی‬ ‫از انها به صورت دائمی امکان اهدای خون ندارند و برخی بعد از‬ ‫مدتی توان اهدای خون را دارند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اهدای ‪ ۳۰‬هزار واحد خون در ‪ ۳‬ماه امسال‬ ‫مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به اینکه طی‬ ‫سه ماه نخست سال جاری بیش از ‪ ۳۰‬هزار اصفهانی اهدای‬ ‫خون داشته اند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با شیوع کرونا اهدای خون در همه‬ ‫دنیا بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصدی روبه رو بوده اند و این در حالی است‬ ‫که در اصفهان این کاهش کمتر از ‪ ۱۰‬درصد بوده است‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه ماهانه به صورت میانگین یک هزار واحد خون به‬ ‫بیماران مبتال به تاالسمی اهدا می شود‪ ،‬افزود‪ :‬بخش دیگری‬ ‫از خون اهدایی نیز به بیماران مبتال به سرطان و هموفیلی اهدا‬ ‫می شود‪ .‬فتوحی با اشاره به اینکه شبکه اهدای خون سراسری‬ ‫است‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬دستورالعمل و تعهدی داریم که در زمان نیاز‬ ‫به دیگر استان های کشور نیز خون ارسال کنیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ارســال خون از اصفهان به سیســتان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫او با بیان اینکه اخیرا در سیســتان و بلوچســتان به دلیل‬ ‫اتفاقاتی که رخ داده نیاز به خون داشــته اند و از اصفهان برای‬ ‫نیازمندان خون ارســال شده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این روند برای‬ ‫همه نیازمندان ادامه خواهد داشت‪ .‬مدیرکل انتقال خون استان‬ ‫اصفهان با بیان اینکه در شهر اصفهان به ویژه در منطقه جنوب‬ ‫و غرب نیاز به راه اندازی مرکز اهدای خون هســتیم‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫بیمارستان شریعتی کانکســی برای اهدای خون داشتیم که‬ ‫سال هاســت تعطیل شده است و دیگر مرکزی در این منطقه‬ ‫نداریم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬برای توســعه مراکز اهدای خون نیاز به‬ ‫کمک خیران داریم تا بتوانیم به نیازمندان به خون کمک کنیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اهدای بیش از ‪۲‬هزار واحد پالسمای کوویدی‬ ‫فتوحی با اشاره به اجرای طرح دریافت پالسمای کوویدی‬ ‫از بهبودیافتگان این بیماری ابراز داشــت‪ :‬در این زمینه بیش‬ ‫از دو هزار واحد پالســمای کوویدی در اصفهان دریافت شد‬ ‫که در صورت اعالم بیمارســتان ها برای انها ارسال می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬باید توجه داشت که تاثیر پالسما درمانی هنوز ثابت‬ ‫نشــده است و تنها برای درمان این بیماری دو دارو تایید شده‬ ‫است‪ .‬مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه دریافت‬ ‫پالســمای بهبودیافتگان کرونا در مرکز اهدای خون خواجو‬ ‫همچنان انجام می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اهداکنندگان می توانند با در‬ ‫نظر گرفتن شرایط اعالم شده برای اهدای پالسما اقدام کنند‪.‬‬ ‫برای روحیه دهی به مردم‪ ،‬شهر از «عید قربان تا عید غدیر» چراغانی شد‬ ‫نورپردازی ‪ 15‬پروژه اثرگذار در اصفهان‬ ‫گروه اصفهان| همزمان با اعیاد سعید قربان و غدیر و‬ ‫در شب عید سعید قربان از بیش از ‪226‬میلیارد ریال پروژه‬ ‫نورپردازی در شهر اصفهان رونمایی می شود‪.‬‬ ‫معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به‬ ‫اقدامات شــهرداری اصفهان به منظور نورپردازی شهر‬ ‫گفت‪ :‬پروژه های نورپردازی شهر اصفهان با بیش از ‪48‬‬ ‫هزار المــپ و پروژکتور کم مصرف و همچنین ‪ 28‬هزار‬ ‫متر کابل کشــی همزمان با اعیــاد مبارک قربان و غدیر‬ ‫مورد بهره برداری قرار می گیرد‪ .‬حســین امیری با اشاره‬ ‫بــه تاثیر مثبت نورپردازی اماکــن و خیابان ها بر روحیه‬ ‫شهر و شهروندان خاطرنشان کرد‪ :‬نورپردازی بیش از ‪15‬‬ ‫پروژه اثرگذار در شهر اصفهان به همت سازمان زیباسازی‬ ‫شــهرداری اصفهان اجرایی و از سه شنبه شب گذشته در‬ ‫اختیار شــهروندان قرار گرفت‪ .‬او گفــت‪ :‬با برنامه ریزی‬ ‫صــورت گرفتــه و طراحی ایــن نورپردازی ها عالوه بر‬ ‫کاهــش مصرف برق بــا میزان نور و نــوع المپ های‬ ‫انتخابی؛ هیچ اســیبی به سالمت محیط زیست‪ ،‬فضای‬ ‫ســبز و درختان وارد نخواهد شــد‪ .‬امیری به پروژه های‬ ‫قابل بهره برداری اشــاره کرد و گفت‪ :‬نورپردازی پل اذر‪،‬‬ ‫نورپــردازی کتابخانه مرکزی‪ ،‬نورپردازی گذر ســعدی‬ ‫و گذر پشــت مطبخ‪ ،‬بهینه ســازی نورپــردازی میدان‬ ‫نقش جهان(امام)‪ ،‬نورپردازی پل دفاع مقدس‪ ،‬نورپردازی‬ ‫بقعه ها و تکایای تخت فوالد ازجمله خانه حکمت‪ ،‬ارامگاه‬ ‫دهش‪ ،‬تکیه تویســرکانی و تکیه بروجردی‪ ،‬نورپردازی‬ ‫اگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت تعاونی مصرف صنف مواد غذایی و خواروبار فروش شهرضا به شماره ثبت‬ ‫‪148‬و شناسه ملی ‪ 10260039167‬درحال تسویه (نوبت دوم ) ‪ -‬کد اقتصادی ‪411177361994 :‬‬ ‫پیرو اگهی انحالل درج شده در روزنامه رسمی شماره ‪ 21629‬مورخ‪ 1398/03/29‬و به استناد مفاد ماده ‪ 215‬و ماده ‪ 225‬قانون تجارت از کلیه بستانکاران‬ ‫احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعایی علیه شرکت منحله فوق دارند دعوت بعمل می اید ظرف مدت قانونی از تاریخ انتشار اولین نوبت اگهی به ادرس‬ ‫هیئت تسویه شرکت به نشانی شهرضا ‪ ،‬محله امیر کبیر ‪ ،‬کوچه فرعی ‪[20‬کاویانی] ‪ ،‬خیابان امیرکبیر ‪ ،‬پالک ‪ 365‬مراجعه نمایند‪ .‬این اطالعیه در سه نوبت هر یک‬ ‫به فاصله یکماه در اصفهان امروز انتشار و اعالم میدارد که پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تسویه شرکت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫هیئت تسویه شرکت ‪ -1‬سیدجمال میربد ‪-2‬کریم شبانی ‪ -3‬عبدالرحیم کاجی شهرضا‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری دولت اباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش پالک زمین واقع در‬ ‫منطقه صنعتی شهر دولت اباد از طریق تجدید مزایده عمومی اقدام نماید‪.‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪1400/05/11‬‬ ‫گشایش پاکات‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/05/12‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪ :‬دولت اباد‪ -‬بلوار طالقانی‪ -‬پایگاه اینترنتی ‪www.dolatabadcity.ir‬‬ ‫تلفن‪۰۳۱-۴۵۸۲۲۰۱۰ :‬‬ ‫حسن حجتی‪ -‬شهردار دولت اباد‬ ‫اگهی مناقصه (نوبت دوم)‬ ‫م الف‪1165391 :‬‬ ‫چاپ اول‬ ‫شهرداری نجف اباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ‪ 99/3185‬مورخ ‪ 99/11/28‬شورای‬ ‫محترم اسالمی شهر‪ ،‬اجرای عملیات تهیه سه دستگاه پکیج پشت بامی یکپارچه (هوایی) مجموعه‬ ‫پردیس سینمایی امید واقع در مجموعه فرهنگسرای خارون منطقه دو شهرداری را با مجموع براورد اولیه به مبلغ‬ ‫‪ 10/000/000/000‬ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت قیمت‪ ،‬حسب مدارک موجود در مدارک مناقصه‪ ،‬از محل‬ ‫اعتبارات عمرانی سال ‪ 1400‬شهرداری و بر اساس جدول پیشنهاد بهاء به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه‪ :‬شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل یا حقیقی و رزومه کاری مرتبط و‬ ‫تجهیزات متناسب با این موضوع باشند‪.‬‬ ‫مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت‬ ‫اسناد مناقصه‪ ،‬با همراه داشتن مدارک و رزومه شرکت‪ ،‬تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/05/19‬به‬ ‫امور قراردادهای شهرداری نجف اباد مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان باید مبلغ ‪ 500/000/000‬ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حساب‬ ‫سپرده شماره ‪ 0104544150002‬شهرداری نجف اباد و یا معادل انرا ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند‪ .‬برندگان‬ ‫اول‪ ،‬دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انها به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫ســایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف اباد در رد یا قبول یک یا کلیه‬ ‫پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫محمد مغزی نجف ابادی‪ -‬شهردار نجف اباد‬ ‫م الف‪1168115 :‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫دهانه های فوقانی پل خواجو‪ ،‬نورپردازی ایســتگاه مترو‬ ‫‪25‬ابان‪ ،‬نورپردازی خیابان فردوسی اجرایی شده است و‬ ‫نورپردازی سی وسه پل و بیش از ‪ 70‬درصد پیشرفت کرده‬ ‫و بزودی تکمیل می شود‪ .‬او افزود‪ :‬نورپردازی پل سردار‬ ‫شهید سلیمانی و همچنین نورپردازی مسجد شیخ لطف‬ ‫ا‪ ...‬اغاز شده اســت و بزودی تکمیل خواهد شد‪ .‬معاون‬ ‫شــهردار اصفهان به پروژه نورپردازی میدان نقش جهان‬ ‫اشــاره کرد و ادامه داد‪ :‬اصالح و بهینه سازی نورپردازی‬ ‫مجموعه تاریخی میــدان نقش جهان با هماهنگی اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬همچنین دفتر نمایندگی ســازمان یونســکو‬ ‫در میــدان انجام شــده و تمام مالحظــات فنی ازجمله‬ ‫عدم هرگونه دخل و تصــرف در اصل بنا در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬حســین امیری با اشــاره به جایگاه جهانی‬ ‫میدان نقش جهان گفت‪ :‬لزوم اصالح نورپردازی این اثر‬ ‫بزرگ جهانی احساس می شد‪ ،‬به همین دلیل اصالح و‬ ‫بهینه ســازی نورپردازی این میدان در سه فاز در دستور‬ ‫کار شــهرداری اصفهان قرار گرفت که در ان نورپردازی‬ ‫ابنیه تاریخی شامل مســجد امام‪ ،‬مسجد شیخ لطف ا‪...‬‬ ‫و کاخ عالی قاپو‪ ،‬اصالح روشــنایی کف میدان و افزایش‬ ‫میزان شدت روشــنایی ان و نورپردازی سر در مغازه ها‬ ‫و همچنین غرفه های اطــراف طبقه فوقانی از اعتبارات‬ ‫منطقه ‪ ۳‬و با طراحی مدیریت بهینه سازی حوزه معاونت‬ ‫خدمات شهری انجام گرفته است‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫رعایت ‪70‬درصدی‬ ‫شیوه نامه هایبهداشتیدر‬ ‫ادارات کاشان‬ ‫به گفته فرماندار ویژه کاشان رعایت شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی در بین کارکنان اداره ها و سازمان های این‬ ‫شهرستان طبق بازرسی های روزانه مرکز بهداشت‬ ‫نزدیک به ‪ ۷۰‬درصد است که کافی نیست و باید به‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫علی اکبر مرتضایی به ایرنا گفت‪ :‬رعایت شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی و استفاده از ماسک در جامعه نسبت به گذشته‬ ‫کاهش یافته است که از خبرنگاران و اصحاب رسانه‬ ‫و فعاالن فضای مجازی درخواست می شود به تبیین‬ ‫وضعیت قرمز و ترویج فرهنگ استفاده از ماسک بپردازند‬ ‫تا با همیاری انان استفاده از ماسک در بین مردم بیشتر‬ ‫شود‪ .‬رئیس شورای اموزش وپرورش کاشان تاکید کرد‪:‬‬ ‫با توجه به وضعیت قرمز کرونایی در این شهرستان‬ ‫هیچ گونه برنامه و کالسی نباید در مدارس و مراکز‬ ‫اموزشی به صورت حضوری برگزار شود‪ .‬او با اشاره به‬ ‫نقش مهم خیران در اماده سازی شرایط تحصیل دانش‬ ‫اموزان کم بضاعت خاطرنشان کرد‪ :‬خیران نیک اندیش‬ ‫کاشان همیشه به کمک دولت ها و مردم امده اند و‬ ‫نزدیک به ‪ ۷۰‬درصد از مدارس کاشان را ساخته و یا‬ ‫بازسازی کرده اند‪ .‬مرتضایی اظهار امیدواری کرد‪ :‬خیران‬ ‫فهیم با حمایت و کمک مستمر خود در تامین تجهیزات‬ ‫و امکانات‪ ،‬مدارس کاشان را یاری رسانند تا کمبودهای‬ ‫اموزشی دانش اموزان به حداقل برسد‪ ،‬چرا که بسیاری از‬ ‫خانواده ها دچار مشکالت اقتصادی هستند و توان کمک‬ ‫مالی به مدارس را ندارند‪.‬‬ ‫زلزله ‪ ۴‬ریشتری در کویر‬ ‫مرنجاب‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از وقوع‬ ‫زلزله ای به بزرگی ‪ ۴‬ریشتر در کویر مرنجاب خبر داد‪.‬‬ ‫منصور شیشه فروش به ایسنا گفت‪ :‬زلزله ای به‬ ‫بزرگی ‪ ۴‬ریشتر ساعت ‪ ۲۰‬و ‪ ۳۱‬دقیقه پنجشنبه گذشته‬ ‫در کویر مرنجاب‪ ،‬شمال شرق ابوزیداباد اتفاق افتاد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬با بررسی به عمل امده تاکنون خساراتی از این‬ ‫زلزله گزارش نشده است‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران‬ ‫استانداری اصفهان یاداور شد‪ :‬صبح روز شنبه هفته‬ ‫گذشته نیز زلزله ای به بزرگی ‪ ۳‬و شش دهم ریشتر در‬ ‫جنوب شهرستان خور و بیابانک گزارش شد که این‬ ‫زلزله نیز خساراتی نداشت‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری نجف اباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ‪ 99/3185‬مورخ ‪ 99/11/28‬شورای‬ ‫محترم اسالمی شهر‪ ،‬عملیات اجرای اسکلت ساختمان فرهنگسرای کوثر (شامل فونداسیون‪ ،‬ستون و‬ ‫سقف) شهرداری نجف اباد را با مجموع براورد تقریبی اولیه به مبلغ ‪ 77/809/495/820‬ریال با احتساب تعدیل و‬ ‫بدون مابه التفاوت قیمت حسب مدارک موجود در مدارک مناقصه‪ ،‬از محل اعتبارات عمرانی سال ‪ 1400‬شهرداری‬ ‫و بر اســاس فهرست بهاء سال ‪ 1400‬به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬شرایط شرکت در مناقصه‪ :‬شرکت‬ ‫کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه و رزومه کاری مرتبط و تجهیزات و ماشین االت متناسب‬ ‫با موضوع مناقصه بوده و دارای صالحیت و رتبه بندی الزم (حداقل پایه پنج در رشته ابنیه) از معاونت برنامه ریزی و‬ ‫نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند‪.‬‬ ‫مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت‬ ‫اسناد مناقصه‪ ،‬با همراه داشتن مدارک و رزومه شرکت‪ ،‬تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/05/19‬به‬ ‫امور قراردادهای شهرداری نجف اباد مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫شــرکت کنندگان باید مبلغ ‪ 4/000/000/000‬ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به‬ ‫حساب سپرده شماره ‪ 0104544150002‬شهرداری نجف اباد و یا معادل انرا ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند‪.‬‬ ‫برندگان اول‪ ،‬دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انها به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫ســایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف اباد در رد یا قبول یک یا کلیه‬ ‫پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫محمد مغزی نجف ابادی‪ -‬شهردار نجف اباد‬ ‫‪1168112‬‬ ‫ممالف‪:‬‬ ‫الف‪862030:‬‬ ‫اگهی مزایده فروش زمین ( نوبت اول )‬ ‫شهرداری بویین میاندشت بر اساس موافقت شورای محترم اسالمی شهر بویین میاندشت به شماره ‪ 451‬مورخ ‪ 1400/03/04‬در نظر دارد‬ ‫تعداد ‪ 1‬پالک از زمین های متعلق به شـهرداری واقع در بلوار امام حسین (ع) ‪ ،‬پالک شماره ‪ 6‬طرح تفکیکی ضلع شمالی ساختمان جدید‬ ‫االحداث فرمانداری را با کاربری مسکونی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند ‪.‬‬ ‫* متقاضیان می توانند از تاریخ ‪ 1400/05/02‬با مراجعه به دبیرخانه محرمانه شهرداری نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند ‪.‬‬ ‫* پیشنهاد دهنگان می توانند پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ‪ 1400 /05/12‬در دو پاکت (( الف )) سپرده و‬ ‫در پاکت (( ب )) قیمت پیشنهادی را الک و مهر شده به دفتر دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند ‪.‬‬ ‫* پیشنهاد دهندگان باید ‪ % 5‬مبلغ مزایده را به حساب سپرده شهرداری نزد بانک ملی به شماره سیبا ‪ 0107318328000‬واریز و فیش‬ ‫مربوطه را با پاکت الف و مهر شده ارائه نمایند ‪.‬‬ ‫* به پیشنهادات ناخوانا و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد ‪.‬‬ ‫* شرکت کنندگان می بایست منع مداخله کارمندان دولت را رعایت کنند ‪.‬‬ ‫* کلیه ی هزینه های اگهی بر عهده برنده مزایده می باشد ‪.‬‬ ‫* کمیسیون در رد یا قبول یک و یا کلیه ی پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫* پیشنهاد دهندگان می توانند از زمین مورد مزایده با حضور کارشناس شهرداری بازدید نمایند ‪.‬‬ ‫* کلیه ی پیشنهادات رسیده در روز چهار شنبه مورخ ‪ 1400/05/13‬توسط اعضاء کمیسیون باز و قرائت خواهد شد‪.‬‬ ‫* کلیه متقاضیان شــرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ‪03157522250 - 03157522440‬‬ ‫تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫ادرس ‪ :‬اصفهان – شهرستان بویین میاندشت – بلوار امام حسین (ع) – خیابان بهارستان – ساختمان شهرداری بویین میاندشت‬ ‫تلفن های تماس ‪ 03157522250 - 03157522440 :‬فاکس ‪03157523744 :‬‬ ‫کد پستی ‪8565161477 :‬‬ ‫وب سایت ‪www.bouinmiandasht.ir :‬‬ ‫کانال های اطالع رسانی ‪ :‬سروش ‪ sapp.ir/sh_bouinmiyandasht :‬تلگرام ‪@ sh_bouinmiyandasht :‬‬ ‫حمیدرضا حیدری ‪ -‬سرپرست شهرداری بویین میاندشت‬ ‫مم الف‪862030 :‬‬ ‫الف‪1168289:‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫نیم نگاه‬ ‫رهاسازی در محیط عمومی‪،‬‬ ‫وحشتناک ترینشیوهسالمند‬ ‫ازاری‬ ‫به گفته سرپرست دفتر امور اسیب دیدگان اجتماعی سازمان‬ ‫بهزیستی کشــور وحشــتناک ترین اتفاق در سالمند ازاری‬ ‫رهاسازی او در محیط عمومی است و هرچند این موارد بسیار‬ ‫ناچیز رخ می دهد اما از ان می توان به عنوان وحشتناک ترین‬ ‫اتفاق در سالمند ازاری نام برد‪.‬‬ ‫محمود علیگو به ایرنا گفت‪ :‬موارد رهاســازی ســالمندان‬ ‫در پارک ها و مســاجد وجود دارد یا انکه در سالمند ازاری با‬ ‫سالمندهایی مواجه هستیم که فرزندان انها را فراموش کردند‬ ‫و ماه ها و روزها در خانه تنها مانده اند و کســی سراغ انها را‬ ‫نمی گیرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همچنین بیشترین جنس سالمند ازاری‬ ‫از جنس غفلت است و بیشترین ازارها در حوزه عاطفی و روانی‬ ‫است‪ ،‬به طور مثال والدینی در دوران کرونا روزها تنها ماندند‬ ‫و کسی ســراغ انها را نگرفته بود و همسایه ها گزارش داده‬ ‫بودند‪ .‬این والدین در وضعیت نابسمانی بیمار بودند و همکاران‬ ‫اورژانس اجتماعی به کمک انها رفتند‪ .‬سرپرست دفتر امور‬ ‫اسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد‪:‬‬ ‫رســیدگی به موارد ســالمند ازاری فعالیت مستمر اورژانس‬ ‫اجتماعی به شمار می رود و چه قبل از دوران کرونا و چه اکنون‪،‬‬ ‫جزو فعالیت های مستمر است اما تماس های مربوط به سالمند‬ ‫ازاری بسیار کم است‪ .‬علیگو تصریح کرد‪ :‬بیشترین تماس ها‬ ‫مرتبط با همسر ازاری‪ ،‬کودک ازاری و خشونت خانگی است‬ ‫که این موارد بیشترین حجم تماس ها را اختصاص می دهد‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه میزان سالمند ازاری در ایران از میانگین جهانی‬ ‫کمتر است‪ ،‬افزود‪ :‬به طورکلی سالمند ازاری در ایران با توجه‬ ‫به فرهنگ اجتماعی و فرهنگ احترام و توجه به والدین بسیار‬ ‫کم است‪ .‬اغلب سالمندازاری ها نیز از نوع غفلت است و ضرب‬ ‫و شــتم اصال نداریم شاید ساالنه یک مورد باشد‪ .‬سرپرست‬ ‫دفتر امور اســیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور‬ ‫گفت‪ :‬موارد خشونت خانگی در استان ها متفاوت است به طور‬ ‫مثال در تهران تعداد تماس ها خشــونت های کودک ازاری و‬ ‫همسر ازاری تقریبا مساوی است و چون جمعیت باالتر است‬ ‫میانگین ها باالتر است‪ .‬علیگو از مردم خواست هرکسی که‬ ‫با موارد خشونت خانگی از جمله سالمند ازاری‪ ،‬کودک ازاری‬ ‫و همسر ازاری مواجه می شود با شماره ‪ ۱۲۳‬تماس بگیرد و‬ ‫اطالع دهد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬مسئله کودک ازاری و همسر ازاری‬ ‫به دو مسئله اموزش سبک زندگی و فرزندپروری بازمی گردد‪.‬‬ ‫سرپرست دفتر امور اسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی‬ ‫کشور گفت‪ :‬برای پیشگیری از موارد کودک ازاری و همسر‬ ‫ازاری الزم اســت نظام های تبلیغــی و ترویجی‪ ،‬اموزش و‬ ‫پرورش و رســانه ها روی این موضوع تمرکز کنند و حقوق‬ ‫کودکان را بیش از پیش اموزش بدهند‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 2‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4126‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خشکسالی باعث خروج حیات وحش از مناطق تحت حفاظت محیط زیست اصفهان شده است‬ ‫نجات حیات وحش اصفهان با علوفه دهی و حفاظت‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان یکی از اثار‬ ‫خشک ســالی امســال را خروج حیات وحش از مناطق تحت‬ ‫حفاظت اعالم کرد و گفت‪ :‬بســیاری از فعاالن محیط زیست‬ ‫و مردم با نگرانی داوطلب تامین و اهدای علوفه برای گونه های‬ ‫جانــوری بودند‪ ،‬اما با توجه به اینکه حیات وحش در این فصل‬ ‫به طور غریزی دنبال علوفه تازه است از مردم خواستیم در حوزه‬ ‫حفاظت به ما کمک کنند‪.‬‬ ‫ایرج حشــمتی به تبعات خشکسالی بر حیات وحش پرداخت‬ ‫و به ایسنا گفت‪ :‬با توجه به داده های هواشناسی و پیش بینی‬ ‫خشک سالی کم سابقه از ابتدای سال‪ ،‬برنامه های ضروری در‬ ‫زمینه های تعمیر‪ ،‬تجهیز‪ ،‬الیروبی چشمه ها‪ ،‬ساخت ابشخورها‬ ‫و مخازن جدید‪ ،‬اب رســانی سیار و تامین و توزیع علوفه را در‬ ‫دستور کار قرار داده ایم و هم زمان با تقویت حفاظت عرصه ها‬ ‫و نواحی حساس‪ ،‬از اوایل فروردین با اولویت اول و با توجه به‬ ‫حیاتی بودن تامین اب پایدار‪ ،‬عملیات اجرایی و اقدام در موارد‬ ‫یادشــده را اغاز کرده ایم‪ .‬ازنظر اداری نیز به صورت بی وقفه و‬ ‫از سطوح مختلف استانی و ملی پیگیر تامین اعتبارات بودیم‬ ‫که حمایت های ارزشــمندی هم به عمل امد و قطعا موجب‬ ‫گســترش اقدامــات فیزیکی و حفاظتی در ســطح مناطق‬ ‫حفاظت شده و شکارممنوع استان خواهد شد‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫هم زمان از مردم‪ ،‬مزرعه داران‪ ،‬روســتاهای پیرامون مناطق‪،‬‬ ‫دامداران و فعاالن محیط زیست درخواست کردیم با توجه به‬ ‫شرایط ویژه پیش رو در مراقبت از حیات وحش‪ ،‬پیشگیری از‬ ‫شــکار غیرمجاز و تلفات جاده ای کمک کنند‪ ،‬افزود‪ :‬موضوع‬ ‫تامین و توزیع علوفه را به عنــوان اقدام بعدی و الزم در چند‬ ‫منطقه بسیار حساس تر و اسیب پذیرتر به جد پیگیری کرده و‬ ‫درصدد امادگی برامدیم‪ ،‬اما اجرای ان را از اوایل تابستان شروع‬ ‫کردیم‪ ،‬چراکه فصل طوالنی خشک در پیش بوده و از طرفی‬ ‫بر اساس مباحث و توصیه های علمی و تجربی نباید به مدت‬ ‫طوالنی حیات وحش را علوفه دهی دستی کرد و در بهار‪ ،‬ایجاد‬ ‫امنیت برای حفاظت از حیات وحش از علوفه دهی بسیار مهم تر‬ ‫است‪ .‬مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به‬ ‫اینکه ایران از کشورهایی است که به شدت از تغییرات اقلیمی‬ ‫متاثر شده است‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش متوسط دما در کشور‪ ،‬کاهش‬ ‫میانگین بارش ها و ذخایر ابی‪ ،‬افزایش و تعدد شــدت حوادث‬ ‫زیســت محیطی مثل سیل‪ ،‬خشک ســالی‪ ،‬پدیده گردوغبار‪،‬‬ ‫فرســایش خاک‪ ،‬فقر پوشــش گیاهی و حتی بروز مسائل‬ ‫اجتماعی و مهاجرت از روستاها نشــان دهنده بروز روزافزون‬ ‫اثرات تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی در ایران اســت‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه نقشه افزایش دمای سطح زمین طی یک قرن‬ ‫گذشته نشان دهنده این است که اسیب پذیری ایران از تغییرات‬ ‫اگهی مفاد اراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان مبارکه‬ ‫‪ -1-698‬نظر به اینکه طبق اراء صادره توسط هیات فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشاعی افراد مشروحه‬ ‫ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال عادی مورد تایید قرار گرفته است لذا طبق ماده‬ ‫‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ‪ ،‬مفاد اراء صادره در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز در دو روزنامه اصفهان امروز و یاقوت وطن چاپ و منتشر می گردد تا چنانچه شخص یا‬ ‫اشخاصی نسبت به اراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول اگهی روزنامه ظرف مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یکماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست را به‬ ‫اداره ثبت محل تحویل دهد‪ .‬در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود ‪.‬و‬ ‫چنانچه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل را ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف می نماید‪ .‬لیکن صدور‬ ‫سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪140060302009000905‬مورخ ‪ 1400/03/26‬خانم فاطمه زینعلی مبارکه فرزند حیدر‬ ‫در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪194/87‬متر مربع مجزی شده از پالک یک ‪ -‬اصلی واقع در‬ ‫بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی امیرقلی محمدی بموجب سند شماره ‪52167‬‬ ‫مورخ ‪ 1350/11/4‬دفتر ‪ -29‬اصفهان‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪140060302009000883‬مورخ ‪ 1400/03/26‬اقای حسین امینی انارانی فرزند فرامرز در‬ ‫ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪174/41‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪ 451‬فرعی از ‪ - 19‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حیدر خدارحمی بموجب سند شمار ‪14721‬‬ ‫مورخ ‪ 1317/08/01‬دفتر یک‪ -‬اصفهان‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪140060302009000865‬مورخ ‪ 1400/03/25‬اقای بهرام عباسی دیزیچه فرزند غفار در‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت ‪3949/30‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪ - 125‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی حسن‪ ،‬نعمت اله و رضاقلی اکبری‬ ‫بموجب سند شماره ‪ 22384‬مورخ ‪ 1357/02/12‬دفتر ‪-53‬قهدریجان‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪140060302009000866‬مورخ ‪ 1400/03/25‬اقای بهرام عباسی دیزیچه فرزند غفار در‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت ‪3360/95‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪ - 125‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی حسن‪ ،‬نعمت اله و رضاقلی اکبری‬ ‫بموجب سند شماره ‪ 22384‬مورخ ‪ 1357/02/12‬دفتر ‪-53‬قهدریجان‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪140060302009000921‬مورخ ‪ 1400/03/26‬اقای وحید مالکی شیخ ابادی فرزند‬ ‫ابراهیم در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪180/32‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪469‬فرعی‬ ‫از ‪ - 4‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی ایران مالکی بموجب سند‬ ‫‪ 5204‬مورخ ‪ 1329/07/17‬دفتر ‪ -39‬اصفهان‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪140060302009000906‬مورخ ‪ 1400/3/26‬اقای مرتضی زمانی فرزند بهمن در سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪401/16‬متر مربع مجزی شده از پالک یک‪ -‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی احمد زمانی بموجب سند ‪ 52365‬مورخ‬ ‫‪ 1350/11/04‬دفتر ‪ – 29‬اصفهان‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪140060302009000907‬مورخ ‪ 1400/3/26‬اقای مهدی زمانی فرزند بهمن در سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪401/16‬متر مربع مجزی شده از پالک یک‪ -‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی احمد زمانی بموجب سند ‪ 52365‬مورخ‬ ‫‪ 1350/11/04‬دفتر ‪ – 29‬اصفهان‬ ‫‪ -8‬رای شماره ‪140060302009000911‬مورخ ‪ 1400/03/26‬خانم اعظم دهنوی سمیرم فرزند علی‬ ‫اکبر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 225/49‬متر مربع مجزی شده از پالک یک ‪ -‬اصلی واقع‬ ‫در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رجبعلی ایرانپور بموجب سند شماره ‪52360‬‬ ‫مورخ ‪ 1350/11/04‬دفتر ‪ -29‬اصفهان‬ ‫‪ -9‬رای شماره ‪140060302009000882‬مورخ ‪ 1400/03/26‬اقای اسداله قربانی فرزند اسفندیار در‬ ‫ششدانگ یک درب باغ به مساحت ‪ 2588/62‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪ -16‬اصلی واقع در بخش‬ ‫‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی محمود پریشانی بموجب سند شماره ‪ 26607‬مورخ‬ ‫‪ 1351/04/024‬دفتر سه ‪ -‬شهرضا‬ ‫‪ -10‬رای شماره ‪140060302009000556‬مورخ ‪ 1400/02/29‬اقای قاسم دارابی مبارکه فرزند اکبر‬ ‫در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪192/08‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪ 636‬فرعی از ‪ -19‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی ابراهیم خدارحمی بموجب سند ‪52‬مورخ‬ ‫اقلیمی بیش از متوسط جهانی است‪ ،‬گفت‪ :‬مطالعات هواشناسی‬ ‫در ‪ ۳۰‬سال اخیر نشان دهنده کاهش میانگین میزان بارندگی‬ ‫و افزایش ساالنه دمای هواســت‪ .‬در دو سده اخیر دمای هوا‬ ‫در جهان سانتی گراد و میزان تبخیر اب های سطح زمین یک‬ ‫درجه افزایش یافته که مشکالت عدیده ای به وجود می اورد‪ .‬بر‬ ‫اساس محاسبات انجام شده تا سال های پایانی قرن ‪ ۲۱‬غلظت‬ ‫دی اکســید کربن دو برابر می شود و در ایران نیز میانگین دما‬ ‫ممکن است تا چهار و نیم درجه افزایش داشته باشد‪ ،‬بنابراین‬ ‫شرایط سختی خواهیم داشت‪ .‬مدیرکل حفاظت محیط زیست‬ ‫استان اصفهان با اشاره به پایان پذیری منابع اب های زیرزمینی‬ ‫در استان‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط فعلی ‪ ۵۵‬درصد از نیاز ابی کشور را‬ ‫منابع اب زیرزمینیتامین می کند‪،‬درحالی کهخشک سالی باعث‬ ‫کاهش سطح اب های زیرزمینی شده و می تواند اثرات سوئی بر‬ ‫توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور داشته باشد‪ .‬او با تاکید بر‬ ‫اینکه تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی می تواند تاثیر بسزایی‬ ‫بر معیشت‪ ،‬سالمت و امنیت ملی داشته باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫این شرایط استان اصفهان در مقایسه با استان هایی که از بارش‬ ‫خوبی برخوردار هستند می تواند دچار اسیب های جدی شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تلفات اهوان در کشتزارها و حاشیه جاده ها‬ ‫حشــمتی با بیان اینکه با خروج حیات وحش از مناطق تحت‬ ‫حفاظت استان فشار زیادی به محیط بانان‪ ،‬کارشناسان و یگان‬ ‫حفاظت محیط زیست اســتان وارد شده‪ ،‬گفت‪ :‬مناطق بسیار‬ ‫پراکنده‪ ،‬گســترده و متنوع بوده و به جای اینکه درون مناطق‬ ‫حفاظت شده مراقب حفظ ذخایر ژنتیکی گونه های جانوری استان‬ ‫بویژه اهو و قوچ و میش باشیم ناچاریم در بیرون از مناطق دنبال‬ ‫انها باشیم‪ .‬با توجه به اینکه فصل زایمان و شیردهی بره ها بود‬ ‫و اهو در این فصل صرفا علوفه تازه و سبزینه می خورد‪ ،‬معموال‬ ‫‪ 1314/06/20‬دفتر ‪ -4‬محدود‬ ‫‪ -11‬رای شماره ‪140060302009000924‬مورخ ‪ 1400/03/26‬اقای محمد رستمی مبارکه فرزند‬ ‫مرادعلی در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪ 21/00‬متر مربع مجزی شده از پالک یک‪ -‬اصلی واقع‬ ‫در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی احمد ایرانپور بموجب سند شماره ‪ 52129‬مورخ‬ ‫‪ 1350/11/04‬دفتر ‪ -29‬اصفهان‬ ‫‪ -12‬رای شماره ‪140060302009000864‬مورخ ‪ 1400/03/25‬خانم مهناز اقاجانیان مبارکه فرزند‬ ‫شعبان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪329/31‬متر مربع مجزی شده از پالک‬ ‫یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی احمد ایرانپور بموجب سند‬ ‫شماره ‪ 52129‬مورخ ‪ 1350/11/04‬دفتر ‪-29‬اصفهان‬ ‫‪ -13‬رای شماره ‪140060302009000923‬مورخ ‪ 1400/03/26‬اقای محمد رستمی مبارکه فرزند‬ ‫مرادعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 329/31‬متر مربع مجزی شده از‬ ‫پالک یک‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی احمد ایرانپور بموجب‬ ‫سند شماره ‪ 52129‬مورخ ‪ 1350/11/04‬دفتر ‪ -29‬اصفهان‬ ‫‪ -14‬رای شماره ‪140060302009000915‬مورخ ‪ 1400/03/26‬اقای عبدالرسول سلیمانی شیخ ابادی‬ ‫فرزند عباسعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 187/67‬متر مربع مجزی شده‬ ‫از پالک یک‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی علیرضا احمدپور‬ ‫بموجب سند شماره ‪ 52287‬مورخ ‪ 1350/11/04‬دفتر ‪ -29‬اصفهان‬ ‫‪ -15‬رای شماره ‪140060302009000914‬مورخ ‪ 1400/03/26‬اقای محمد سلیمانی شیخ ابادی فرزند‬ ‫عباسعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 187/67‬متر مربع مجزی شده از‬ ‫پالک یک‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی علیرضا احمدپور‬ ‫بموجب سند شماره ‪ 52287‬مورخ ‪ 1350/11/04‬دفتر ‪ -29‬اصفهان‬ ‫‪ -16‬رای شماره ‪140060302009000935‬مورخ ‪ 1400/03/31‬اقای منوچهر طاووسی قهنویه فرزند‬ ‫نجف قلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 136/93‬متر مربع مجزی شده از پالک‪ 582‬فرعی از‬ ‫‪ -19‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی علی اکبر ایرانپور‬ ‫‪ -17‬رای شماره ‪139960302009003436‬مورخ ‪ 1399/11/30‬اقای فرج اله الوندی پور فرزند مسیب‬ ‫در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 246/06‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪ -6‬اصلی باقیمانده واقع در‬ ‫بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حسن راستی (سهم االرث از نجمه بیگم راستی )‬ ‫‪ -18‬رای شماره ‪140060302009000917‬مورخ ‪ 1400/03/26‬خانم طیبه نصوحی دهنوی فرزند‬ ‫حسین در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 190/89‬متر مربع مجزی شده از پالک‬ ‫یک‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی قدمعلی ایرانپور بموجب سند‬ ‫شماره ‪ 55961‬مورخ ‪ 1351/06/08‬دفتر ‪ -29‬اصفهان‬ ‫‪ -19‬رای شماره ‪140060302009000916‬مورخ ‪ 1400/03/26‬خانم طیبه نصوحی دهنوی فرزند‬ ‫حسین در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪ 14/51‬متر مربع مجزی شده از پالک‬ ‫یک‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی قدمعلی ایرانپور بموجب سند‬ ‫شماره ‪ 55961‬مورخ ‪ 1351/06/08‬دفتر ‪ -29‬اصفهان‬ ‫‪ -20‬رای شماره ‪140060302009000920‬مورخ ‪ 1400/03/26‬خانم طیبه نصوحی دهنوی فرزند‬ ‫حسین در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪ 14/42‬متر مربع مجزی شده از پالک‬ ‫یک‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی قدمعلی ایرانپور بموجب سند‬ ‫شماره ‪ 55961‬مورخ ‪ 1351/06/08‬دفتر ‪ -29‬اصفهان‬ ‫‪ -21‬رای شماره ‪140060302009000918‬مورخ ‪ 1400/03/26‬اقای نوراله نجاتی درچه فرزند یداله‬ ‫در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 190/89‬متر مربع مجزی شده از پالک‬ ‫یک‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی قدمعلی ایرانپور بموجب سند‬ ‫شماره ‪ 55961‬مورخ ‪ 1351/06/08‬دفتر ‪ -29‬اصفهان‬ ‫‪ -22‬رای شماره ‪140060302009000919‬مورخ ‪ 1400/03/26‬اقای نوراله نجاتی درچه فرزند یداله در‬ ‫چهار دانگ مشاع در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪ 14/42‬متر مربع مجزی شده‬ ‫از پالک یک‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی قدمعلی ایرانپور‬ ‫بموجب سند شماره ‪ 55961‬مورخ ‪ 1351/06/08‬دفتر ‪ -29‬اصفهان‬ ‫‪ -23‬رای شماره ‪140060302009000887‬مورخ ‪ 1400/03/26‬اقای نوراله نجاتی درچه فرزند یداله در‬ ‫چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪ 14/51‬متر مربع مجزی شده از پالک یک‪-‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی قدمعلی ایرانپور بموجب سند شماره‬ ‫‪ 55961‬مورخ ‪ 1351/06/08‬دفتر ‪ -29‬اصفهان‬ ‫‪ -24‬رای شماره ‪140060302009000922‬مورخ ‪ 1400/03/26‬خانم فاطمه صادقی دهنوی فرزند ایرج‬ ‫در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪257/57‬متر مربع مجزی شده از پالک یک‪ -‬اصلی واقع در‬ ‫به کشتزارها و کنار جاده هایی می روند که به دلیل بارش های‬ ‫رگباری روی اسفالت‪ ،‬شانه های خاکی جاده سبز شده و اهو از‬ ‫این سبزینه ها تغذیه می کند‪ ،‬اما تلفات زیادی از بره اهو در این‬ ‫مناطق داشــتیم‪ .‬او همکاری بسیار خوب فعاالن و دوستداران‬ ‫محیط زیســت با این اداره کل در راستای حفاظت از گونه های‬ ‫جانوری و حیات وحش استان را یاداور شد و افزود‪ :‬در ابتدای سال‬ ‫جاری بسیاری از فعاالن محیط زیست و مردم تمایل به تامین‬ ‫و اهدای علوفه برای گونه های جانوری داشــتند که بر اساس‬ ‫رفتارشناسی حیات وحش در فصل زایمان از داوطلبان خواستیم‬ ‫مردم در حوزه اموزش و فرهنگ سازی برای حفاظت مشارکت‬ ‫داشته باشــند البته در حال حاضر نیاز به تامین علوفه با تایید‬ ‫کارشناسان در دستور کار قرارگرفته که خوشبختانه با حمایت‬ ‫دوستداران محیط زیست کمک های علوفه دریافت و در مناطق‬ ‫توزیع شده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬دســتور ویژه دادســتان ها برای برخورد با‬ ‫شکارچیانغیرمجاز‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان همچنین به‬ ‫هماهنگی با دادستان اصفهان اشاره و تصریح کرد‪ :‬محیط بانان‬ ‫به عنوان ضابط دادگســتری اختیارات محدودی دارند و برای‬ ‫گشــت و توقیف خودروها و تعقیب متخلفان و شــکارچیان‬ ‫غیرمجاز نیاز به هماهنگی با دادستانی داشتیم که خوشبختانه‬ ‫در این راســتا دستور ویژه دادستانی را گرفتیم‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫همه دادستان های نزدیک به مناطق حفاظت شده استان به ما‬ ‫این اختیار را دادند که تفتیش‪ ،‬تعقیب‪ ،‬توقیف و حتی تحت نظر‬ ‫نگه داشــتن متخلفان را انجام دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬در کنار این اقدام‬ ‫موثر‪ ،‬دســتگاه قضائی استان‪ ،‬اقدام به صدور احکام سبز کرده‬ ‫که متخلفان مجبور به ساخت ابشخور‪ ،‬تهیه علوفه و حفاظت از‬ ‫گونه های جانوری در مناطق تحت حفاظت شده باشند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دست یاری محیط زیست به سوی مردم برای‬ ‫حفاظت از گونه های جانوری‬ ‫حشمتی همچنین از مقدمات هماهنگی با نیروهای نظامی و‬ ‫انتظامی جهت استفاده از تانکرهای اب رسان ان ها در دو سه ماه‬ ‫اینده برای تامین اب ابشخورها در مناطق حفاظت شده استان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬اگر بخش های مختلف بخواهند کمکی به تامین‬ ‫اب و علوفه برای مناطق تحت حفاظت استان داشته باشند با‬ ‫فرمانداری های شهرســتان ها هماهنگی انجام شده و جلسات‬ ‫مشترکی با تشکل های رسمی زیست محیطی داشته ایم که بر‬ ‫اساس نیازهای احصا شده در هر منطقه به ما کمک کنند و اگر‬ ‫اعتباری فراهم شــد برای تامین علوفه‪ ،‬کاشت یونجه و ایجاد‬ ‫الیروبی چاه ها و قنات ها صرف شــود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬افرادی که‬ ‫عضو تشکل های رسمی محیط زیست نیستند‪ ،‬اما عالقه مند به‬ ‫محیط زیســت هستند و صنایعی که می خواهند برای عبور از‬ ‫این بحران به محیط زیست کمک کنند نیز می توانند از ظرفیت‬ ‫صندوق ملی محیط زیست استفاده کنند‪ .‬سایت صندوق ملی‬ ‫محیط زیست بر روی سایت اصلی سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫قابل دسترســی است و در ســایت این صندوق بخشی به نام‬ ‫کمک های مردمی وجود دارد که افراد حقیقی و حقوقی می توانند‬ ‫کمک های مدنظر خود را از درگاه های پیش بینی شده پرداخت‬ ‫کنند و بدون کسر یک ریال‪ ،‬در ناحیه و مکانی که مدنظر دارند‬ ‫خدمات ارائه می کنیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مشارکت مردم‪ ،‬راهکاری برای برون رفت از‬ ‫چالش هایزیست محیطی‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان مشارکت مردم‬ ‫را یک راهکار ویژه و مســتمر بــرای برون رفت از چالش های‬ ‫محیط زیستی دانســت و تاکید کرد‪ :‬در سال های اخیر حجم‬ ‫مشــارکت های مردمی در زمینه حفاظت مشارکتی از مناطق‬ ‫تحت مدیریت و پیشگیری از ایجاد الودگی های محیط زیستی‬ ‫افزایش پیداکرده اســت‪ .‬او افزایش اگاهی مردم در موضوعات‬ ‫زیست محیطی و توجه ان ها به موضوعاتی مثل الودگی هوا را‬ ‫ارزشمند دانست و افزود‪ :‬بااین وجود معتقدیم اگاهی مردم باید‬ ‫به قدری افزایش یابد که فرد فرد ما احساس مسئولیت اجتماعی‬ ‫کرده و در زمینه موضوعاتی مثل کاهش الودگی هوا قدم برداریم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در سال های اخیر‬ ‫رویکرد حفاظت مشارکتی را به صورت علمی در دستور کار قرار‬ ‫داده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اگر بتوانیم مشارکت اقشار مختلف مردم‬ ‫بویژه ساکنان مناطق اطراف عرصه های زیست محیطی را در‬ ‫تمام ابعاد جلب کنیم‪ ،‬این اقدام بسیار بیشتر از اعمال قانون و‬ ‫برخورد می تواند مثمر ثمر باشد‪.‬‬ ‫بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بختیار دهقانی بموجب سند شماره ‪52498‬مورخ‬ ‫‪ 1350/11/04‬دفتر ‪ -29‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار اول ‪ 1400/04/15 :‬تاریخ انتشار دوم ‪ 1400/05/02 :‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫مبارکه‪ -‬مظاهر نصرالهی ‪/ 1160765‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-903‬برابر ارا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز‬ ‫گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را‬ ‫به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/04/08-۴۴۱۸‬هیات سوم اقای فرج اله محبی دهنوی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۷۳۱‬کدملی ‪ ۱۲۸6۰۱4۷۷۸‬صادره اصفهان فرزند اصغر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 275/90‬مترمربع پالک ‪ 68‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه‬ ‫از مالک رسمی حیدر زارع بهرام ابادی طبق سند انتقالی ‪ ۳۶۱۰۷‬مورخ ‪ 1350/01/19‬دفتر خانه ‪6۵‬‬ ‫اصفهان و مورد ثبت صفحات ‪ ۸۷‬و ‪ ۹۰‬دفتر ‪ 4۸‬امالک‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/17 :‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1167661‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-901‬برابر ارا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز‬ ‫گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را‬ ‫به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف‪ -۱‬رای شماره‪ 1400/02/27-۲۲۶۹‬هیات چهارم اقای مسعود محققیان گورتانی به شناسنامه شماره‪۳۵۸‬‬ ‫کدملی‪ ۱۲۸۴۸۶۳۳۸۷‬صادره اصفهان فرزند اصغر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‪ 163/50‬مترمربع‬ ‫پالک‪ 0 1875‬فرعی از‪ ۱۴‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک‬ ‫رحیم خورسندی کوهانستانی طبق سند انتقالی‪ ۳۸۶۳‬مورخ‪ 1346/07/03‬دفتر خانه‪ ۹۵‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/17 :‬شهریاری ‪ -‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1167542‬م الف‬ ‫رای شورا‬ ‫‪ -1-905‬شماره پرونده « ‪ 36/1400‬شماره دادنامه ‪ 94/1400 :‬تاریخ رسیدگی ‪ 1400/4/5 :‬بتاریخ‬ ‫‪ 1400/3/30‬در وقت فوق العاده جلسه شعبه ‪ 11‬شورای حل اختالف کاشان به تصدی امضا کننده ذیل‬ ‫تشکیل است پرونده کالسه ‪ 36/1400‬تحت نظر قرار دارد قاضی شورا از توجه اوراق و محتویات پرونده‬ ‫ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید‪ .‬رای قاضی شورا در خصوص‬ ‫دعوی اقای مهدی علیخانی پور زارع فرزند حسن به طرفیت اقای جهان اردالن فرزند اصغر به خواسته‬ ‫مطالبه مبلغ ‪ 199/800/000‬ریال طبق رسید عادی ‪ /‬فاکتور مورخ ‪ 97/10/27‬به انضمام خسارات قانونی‬ ‫و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و شهادت شهود ‪/‬بقای اصول مستندات در ید خواهان‬ ‫و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی اگهی روزنامه در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای ‪ /‬ارسال‬ ‫ننموده و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه‬ ‫ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا قاضی شورا دعوی خواهان علیه خوانده‬ ‫را ثابت تشخیص داده توجها به نظریه مشورتی اعضا محترم حل اختالف و مستندا به مواد ‪ 198‬و ‪ 515‬و‬ ‫‪ 519‬و ‪ 522‬قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ‪ 199/800/000‬ریال‬ ‫بابت اصل خواسته و ‪ 3/765/000‬ریال بابت هزینه دادرسی ( نشر اگهی دو نوبت ) خسارت تاخیر در تادیه‬ ‫از تاریخ تقدیم دادخواست ( ‪ ( ) 1400/2/20‬تا زمان وصول که بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانک‬ ‫مرکزی که حین االجرا محاسبه و تعیین می شود ) در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره‬ ‫غیابی ظرف مهلت بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی‬ ‫ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی کاشان است ‪.‬قاضی شعبه ‪ 11‬حقوقی‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫ارائه خدمات دندانپزشکی به‬ ‫هزار زندانی اصفهان‬ ‫گروه جامعه‪ :‬حدود هزار زندانی مرکزی اصفهان با حضور‬ ‫گروه جهادی شهید ردانی پور از خدمات دندان پزشکی‬ ‫بهره مندشدند‪.‬‬ ‫در راستای اجرای سند تحول قضایی در کشور و‬ ‫فعالیت های جهادی در زندان ها‪ ،‬گروه جهادی شهید‬ ‫ردانی پور با حضور در زندان مرکزی اصفهان به درمان و‬ ‫رفع مشکالت دندان پزشکی زندانیان پرداختند‪ .‬علیرضا‬ ‫مهتری با اعالم این خبر اظهار داشت‪ :‬بسیاری از‬ ‫مددجویان محبوس در زندان ها به دلیل مشکالت مالی‬ ‫و عدم پرداخت هزینه های دندان پزشکی نیازمند کمک‬ ‫و مساعدت در این خصوص هستند که این بار با حضور‬ ‫گروه جهادی شهید ردانی پور حدود هزار نفر از این خدمات‬ ‫بهره مند شدند‪ .‬معاون مدیرکل زندان های استان گفت‪ :‬این‬ ‫گروه جهادی زکات علم خود را برای کمک به نیازمندان‬ ‫و زندانیان در نظر گرفته اند و طی دو روز استقرار در زندان‪،‬‬ ‫با رعایت پروتکل های بهداشتی در خصوص ترمیم‪ ،‬عصب‬ ‫کشی‪ ،‬کشیدن دندان و رفع دیگر مشکالت مربوط به‬ ‫دندان زندانیان با حرکتی خودجوش و جهادی‪ ،‬باری از‬ ‫توشه و رضایت الهی را برای خود مهیا کردند‪ .‬او در پایان‬ ‫ضمن قدردانی‪ ،‬اعالم امادگی مجموعه زندان ها استان را‬ ‫از حضور تمامی گروه های جهادی استان در زمینه های‬ ‫پزشکی‪ ،‬دندانپزشکی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬اشتغال‬ ‫و هر انچه برای زندانیان و خانواده های انان موثر است‪،‬‬ ‫اعالم داشت‪.‬‬ ‫دختران نوجوان کلیپ‬ ‫درگیری و سالح سرد راهی‬ ‫مشاوره شدند‬ ‫گروه جامعه‪ :‬دادستان اصفهان از انجام مصاحبه‬ ‫روان شناختی با دختران نوجوان حاضر در کلیپ قدرت نمایی‬ ‫با سالح سرد خبر داد و افزود‪ :‬انها با اخذ تعهدات الزم به‬ ‫در دوره های اموزشی و تربیتی هدایت شدند‪.‬علی اصفهانی‪،‬‬ ‫دادستان عمومی و انقالب اصفهان ضمن اعالم این خبر‬ ‫بیان داشت‪ :‬در پی شناسایی دختران نوجوانی که کلیپ‬ ‫درگیری انها در فضای مجازی منتشر شده بود‪ ،‬با انجام‬ ‫دعوت در حوزه دادسرای عمومی و انقالب مصاحبه‬ ‫روان شناختی با ایشان و خانواده هایشان انجام و ضمن‬ ‫تبیین مباحث ساختاری‪ ،‬قانونی و تربیتی دستورات مقتضی‬ ‫به منظور جلوگیری از اسیب های اجتماعی و مخاطرات‬ ‫ثانویه مرتبط با موضوع صادر و با اخذ تعهدات الزم به طی‬ ‫دوره های اموزشی و تربیتی هدایت شدند‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف کاشان ( راوند ) – جواد هاشمی ‪ /‬م ‪ /‬الف ‪1166196 /‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-899‬برابر ارا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز‬ ‫گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را‬ ‫به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/03/30-۳۹۹۸‬هیات سوم اقای محمد دهقانی کلمانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۲۷۲۲۸۱۲۴۸‬کدملی ‪ ۱۲۷۲۲۸۱۲۴۸‬صادره اصفهان فرزند مصطفی در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ ۱۱۳‬مترمربع پالک ‪ ۴۴‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان‬ ‫مع الواسطه از مالک رسمی اسماعیل کاظمی طبق سند انتقالی ‪ ۴۶۹۲۶‬مورخ ‪ 1349/01/16‬دفترخانه‬ ‫‪ 29‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/17:‬شهریاری ‪ -‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1167496‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -1-897‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و‬ ‫بر حسب ماده ‪ ۳‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی‬ ‫متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور‬ ‫اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی‬ ‫مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت‬ ‫انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪-1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۹۸۴‬مورخ ‪ 1400/04/20‬مریم فروحل اصفهانی فرزند محمدرضا‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۱۱۱۴‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۹۰۹۷۴۵۹۴‬در سه دانگ یکباب خانه احداثی‬ ‫بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱۵۲۳۴‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 191/45‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی به اقای علی ابشاهی فرزند غالمعلی‪.‬‬ ‫‪-2‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۹۸۵‬مورخ ‪ 1400/04/20‬علیرضا فخاری اردتی فرزند غالمعلی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۷۵۹‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۸۷۹۱۲۸۳۴‬در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر‬ ‫روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱۵۲۳۴‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 191/45‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی به اقای علی ابشاهی فرزند غالمعلی ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/17 :‬مهدی صادقی‪ -‬رییس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان ‪ /1167368‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-895‬برابر ارا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز‬ ‫گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را‬ ‫به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/03/24-۳۴۱۳‬هیات چهارم خانم نجمه السادات على زاده سده به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1376‬کدملی ‪ ۱۱۴۱۲۸۴۲۰۰‬صادره خمینی شهر فرزند سیدابوالقاسم در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 138/45‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ ۲۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی رمضان توکلی کوجانی طبق سند انتقالی ‪۳۶۶۶۶‬‬ ‫مورخ ‪ 1347/08/20‬دفتر ‪ ۸۶‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/17:‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1167404‬م الف‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوک‬ ‫سینما‬ ‫زاالوا در ونیز به نمایش‬ ‫درمی اید‬ ‫فیلم سینمایی «زاالوا» به کارگردانی ارسالن امیری در‬ ‫اولین حضور جهانی خود‪ ،‬در جشنواره ونیز برای جوایز‬ ‫سی وششمین دوره هفته منتقدین این فستیوال و شیر‬ ‫اینده رقابت می کند‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «زاالوا» به کارگردانی ارسالن امیری در‬ ‫اولین حضور جهانی خود‪ ،‬در هفتادوهشتمین فستیوال‬ ‫بین المللی فیلم ونیز به عنوان یکی از هفت فیلم بخش‬ ‫رقابتی هفته منتقدین این فستیوال به نمایش درمی اید‪.‬‬ ‫داستان «زاالوا» که در سی ونهمین دوره جشنواره فیلم‬ ‫فجر درخشید در دهه پنجاه خورشیدی روی می دهد و‬ ‫راوی اتفاقی است که باعث ترس مردم شده و رئیس‬ ‫پاسگاه تالش می کند تا امنیت را به روستا بازگرداند‪ .‬عنوان‬ ‫فیلم «زاالوا»‪ُ ،‬کردی است و در رسم الخط زبان کردی‪،‬‬ ‫به صورت «زال ئاوا» به نگارش درمی اید که به معنی‬ ‫زال اباد است‪.‬نخستین تجربه سینمایی ارسالن امیری در‬ ‫مقام کارگردان با بازی نوید پورفرج‪ ،‬پوریا رحیمی سام‪،‬‬ ‫هدی زین العابدین‪ ،‬باسط رضایی‪ ،‬شاهو رستمی‪ ،‬فریدون‬ ‫حامدی و تعداد دیگری از بازیگران استان کردستان‪ ،‬سال‬ ‫گذشته در سی ونهمین جشنوار ه فیلم فجر کاندید دریافت‬ ‫ده جایزه شد و در نهایت سیمرغ بهترین کارگردانی فیلم‬ ‫اول (ارسالن امیری)‪ ،‬سیمرغ بهترین فیلمنامه (ارسالن‬ ‫امیری‪ ،‬ایدا پناهنده و تهمینه بهرام)‪ ،‬سیمرغ بهترین بازیگر‬ ‫نقش مکمل مرد (پوریا رحیمی سام) و دیپلم افتخار بهترین‬ ‫فیلمبرداری (محمد رسولی) را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫این فیلم که به نویسندگی ارسالن امیری‪ ،‬ایدا پناهنده‬ ‫و تهمینه بهرام و تهیه کنندگی سمیرا برادری و روح اهلل‬ ‫برادری در کردستان فیلمبرداری شده است‪ ،‬از یکم تا‬ ‫یازدهم سپتامبر ‪ ۱۰( ۲۰۲۱‬تا ‪ ۲۰‬شهریور ‪ )۱۴۰۰‬با سه‬ ‫نمایش‪ ،‬برای جوایز سی وششمین دوره هفته منتقدین‬ ‫فستیوال فیلم ونیز و جایز ه شیر اینده رقابت می کند‪.‬‬ ‫پایان اجباری سریال «گیسو»؛‬ ‫منوچهر هادی از کارگردانی‬ ‫کنار گذاشته شد‬ ‫منوچهر هادی‪ ،‬کارگردان «گیسو» که ادامه مجموعه‬ ‫«عاشقانه» است‪ ،‬از پایان اجباری این سریال و کنار‬ ‫گذاشته شدنش از کارگردانی پروژه گفت‪.‬‬ ‫منوچهر هادی‪ ،‬متنی اینستاگرامی را درباره سرنوشت مبهم‬ ‫سریال «گیسو» (عاشقانه ‪ )۲‬که در حال پخش از شبکه‬ ‫نمایش خانگی است‪ ،‬منتشر کرد‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 2‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4126‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫اکران‬ ‫تولیدات حوزه گردشگری شهرداری اصفهان رونمایی شد؛‬ ‫اصفهان در ‪ 10‬اپیزود‬ ‫گروه فرهنگ و هنر‪ :‬محصوالت شــهرداری اصفهان‬ ‫در حوزه گردشگری در مراسمی با حضور شهردار اصفهان‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫ایــن محصوالت شــامل فیلم هــای بین المللی و ‪10‬‬ ‫زبانه‪ ،‬پنج فیلم درباره شــهرهای خواهرخوانده و کتاب های‬ ‫تخصصی حوزه گردشــگری اســت که توســط اداره کل‬ ‫ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان و معاونت‬ ‫اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫ورزشی شهرداری تولیدشده است‪.‬‬ ‫این فیلم ها به زبان های انگلیســی‪ ،‬المانی‪ ،‬فرانسوی‪،‬‬ ‫روســی‪ ،‬چینی‪ ،‬اســپانیولی‪ ،‬کاتاالنی‪ ،‬ارمنــی‪ ،‬ایتالیایی و‬ ‫ماالیی به معرفی شهر اصفهان می پردازد‪ .‬همچنین یکصد‬ ‫و یک نکته در گردشگری اصفهان‪ ،‬مجموعه اشعار اصفهان‬ ‫با عنوان «از ســرمه سپاهان»‪ ،‬مجموعه عکس مادی های‬ ‫اصفهان با عنــوان «نیاصرم» و بررســی نقش فضاهای‬ ‫شهری در توسعه گردشگری با تاکید بر خلق فضای شهری‬ ‫ب تخصصی حوزه گردشگری است‬ ‫گردشگر پذیر چهارکتا ‬ ‫که در این ائین از انها رونمایی شد‪.‬‬ ‫شــهردار اصفهان در این مراســم بازاریابی شهری را‬ ‫الزمه توســعه و معرفی برند شهر اصفهان دانست و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬خوشحالم که در چهار سال گذشته اقداماتی در شهر‬ ‫اصفهان انجام شــد که روزی جزء رویاها و ارزوهای ما بود‬ ‫و جا دارد از تک تک دســت اندرکاران تولید این محصوالت‬ ‫تشکر کنم‪.‬‬ ‫قدرت اله نوروزی افزود‪ :‬زمانی که از گردشگری سخن‬ ‫می گوییم شاید تنها به یاد حوزه زیرساختی و سخت افزاری‬ ‫قابل مشاهده بیفتیم اما تالش های خوبی نیز در سایر حوزه ها‬ ‫داشته ایم‪ .‬تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان برای تکمیل‬ ‫مرکز همایش های بین المللی اصفهــان هزینه کرده ایم تا‬ ‫بتوانیم از ان برای برگــزاری اجالس های مهم بین المللی‬ ‫استفاده کنیم که حرکتی به سوی توسعه گردشگری است‪.‬‬ ‫وی با توجه بیان اینکــه در اقدامات عمرانی خود نگاه‬ ‫توسعه گردشگری داشتی م و از این بابت خرسندیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬قرار اســت ســرای خیار به موزه تبدیل شود‪ ،‬در حال‬ ‫مذاکره برای تبدیل حمام شاهزاده ها به موزه فرش هستیم و‬ ‫خانه های تاریخی متعددی را بازسازی کردیم و از همان ابتدا‬ ‫محور نخست برنامه های شــهرداری را توسعه گردشگری‬ ‫قراردادیم‪ .‬معتقدم اگر کرونــا نبود و رفت وامدهای جهانی‬ ‫رونــق پیدا می کرد‪ ،‬امروز اقتصاد گردشــگری در اصفهان‬ ‫حرف اول را می زد‪.‬‬ ‫نوروزی تولیدات حوزه گردشــگری را بســیار اثربخش‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-893‬برابر ارا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز‬ ‫گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1399/09/09-۲۲۸۴۸‬هیات سوم اقای رسول رضایی کوجانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۸‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۲۳۰۵۴۴‬صادره اصفهان فرزند حبیب اله در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪135/43‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ ۲۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان را از مالک رسمی‬ ‫حسین عباسیان افارانی طبق سند انتقالی ‪ ۳۶۶۳۳‬مورخ ‪ 1347/08/20‬دفترخانه ‪ 86‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/17:‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت‬ ‫اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1167531‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-891‬شماره نامه‪ 140085602015001733 :‬نظر به اینکه اقای مجتبی خدادادی چمگردانی فرزند‬ ‫علی محمد به استناد ‪ ۲‬برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده‪ ،‬مدعی است‬ ‫که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه پالک ‪ ۱۰۳۴‬فرعی از ‪-۶۵۸‬اصلی واقع در زرین شهر بخش ‪ ۹‬ثبت‬ ‫اصفهان که در صفحه ‪ ۲۸۱‬دفتر ‪ -۳۷‬امالک این اداره ذیل شماره ‪ ۵۶۶۸‬به نام وی‪ ،‬ثبت و سند مالکیت به‬ ‫شماره چاپی ‪ ۰۶۵۵۵۵۹‬صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده و به علت جابجایی مفقود شده‬ ‫است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده‪ ،‬طبق ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ائین نامه قانون‬ ‫ثبت‪ ،‬مراتب اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت‬ ‫نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ‪ ۱۰‬روز پس از ان به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا‬ ‫با مدارک مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض‪ ،‬اصل سند‬ ‫یا سند معامله ارائه نشود‪ ،‬اداره ثبت‪ ،‬المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد‬ ‫کرد‪ .‬حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان)‪ /1167570 -‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-889‬برابر اراء صادره هیات‪/‬هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند ‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۰۴۱۷‬مورخ ‪ 1400/04/12‬اقای رضا خبوشانی به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۴۴۶‬کدملی ‪ ۱۲۸۵۵۱۹۹۶۵‬صادره از اصفهان فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به‬ ‫مساحت ‪ 52/46‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪- ۷۱۷۱‬اصلی واقع در بخش ‪ ۲‬ثبت که در ازای مالکیت‬ ‫رسمی مشاعی اولیه محرز گردیده است‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/02:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/17:‬ابوالفضل ریحانی‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان ‪ /1167357‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-887‬طبق تقاضای وارده ‪ 4009362‬مورخ ‪ 1400/3/24‬اقای احمد ملک مطیعی به استناد دو برگ‬ ‫استشهادیه مصدق پیوست که امضا شهود رسما گواهی گردیده نامبرده مدعی است که سند مالکیت‬ ‫ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت ‪ 148‬متر مربع بشماره ‪ 2011‬فرعی از ‪ 53‬اصلی‬ ‫واقع در بخش دو کاشان ذیل ثبت ‪ 28105‬دفتر ‪ 201‬صفحه ‪ 466‬به نام شهرداری ثبت و برابر تفکیکی‬ ‫‪ 3/12/1374 – 26548‬پالک به دو قطعه تفکیک گردیده است که جهت ان ‪ 2234‬و ‪ 2011‬باقیمانده فرعی‬ ‫منظور گردیده است که نسبت به پالک ‪ 2034‬فرعی برابر سند قطعی ‪ 1386/2/16 – 143261‬دفترخانه‬ ‫‪ 17‬کاشان تمامی مالکیت شهرداری به احمد ملک مطیعی منتقل گردیده است به علت جابجایی مفقود و‬ ‫تاکنون پیدا نگردیده لذا تقاضای صدور سند المثنی را نموده که در جریان رسیدگی میباشد چون درخواست‬ ‫صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک ماده ‪ 120‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت اگهی می شود‬ ‫خوانــد و این اقــدام را پــازل نرم افــزاری در کنار بخش‬ ‫سخت افزاری و توسعه زیرساخت های فیزیکی گردشگری‬ ‫در شهر اصفهان دانست‪.‬‬ ‫شــهردار اصفهــان از تــاش دســت اندرکاران تولید‬ ‫محصوالت حوزه گردشگری برای تحقق نگاه شهرداری به‬ ‫دیپلماسی شهری تشکر کرده و بیان کرد‪ :‬افرادی که به این‬ ‫اقدامات خرده می گیرند از دیپلماسی درک درستی ندارند و‬ ‫نمی دانند در دنیای کنونی نمی شود بدون داشتن ارتباطات‬ ‫کار کرد‪ .‬توسعه دیپلماسی شــهری و اجرای طرحی مانند‬ ‫شهروند دیپلمات می تواند دستاوردهای بزرگی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در ‪ 18‬ماه گذشــته به دلیل شیوع کرونا‬ ‫ارتباط فیزیکی ما با جهان قطع اســت اما با ابتکاراتی که‬ ‫صورت گرفت و با توســعه گفت وگوها‪ ،‬اســتفاده درست از‬ ‫فضای مجــازی و مکاتبات به موقــع و حضور درصحنه و‬ ‫ابراز هــم دردی با جهانیان‪ ،‬موفق شــدیم کاری کنیم که‬ ‫خواهرشهرهای ما به فکر اصفهان هستند‪ .‬این اقدامات باید‬ ‫با قدرت ادامه یابد و بخش خصوصی نیز باید در این عرصه‬ ‫نقش افرینی کند و شــاهد روزی باشــیم که محور اقتصاد‬ ‫اصفهان حول گردشگری بچرخد‪.‬‬ ‫در ادامه رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان ابراز‬ ‫امیدواری کرد تولیدات حوزه گردشگری شهرداری به کاری‬ ‫ماندگار برای اصفهان تبدیل شود‪.‬‬ ‫علیرضا نصر اصفهانی گفت‪ :‬گاهــی افرادی به برخی‬ ‫اقدامات شــهرداری برچسب اقدام نمایشی و فانتزی زده و‬ ‫انها را تخریب می کنند‪ ،‬درحالی که نباید مدیریت شهری را‬ ‫برای اقدامات انجام شده مواخذه کرد بلکه باید برای کارهای‬ ‫نکرده سرزنش کرد‪ .‬خرسندم که حیات در اصفهان جریان‬ ‫دارد و پروژه های عمرانــی و اقدامات فرهنگی به خوبی در‬ ‫حال انجام اســت و خدا را شــاکریم کــه در کنار اقدامات‬ ‫زیربنایی‪ ،‬به رسالت خود در حوزه فرهنگی نیز عمل کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با جــود تمام تالش ها‪ ،‬به نظر من هنوز‬ ‫نتوانسته ایم ان طور که شایسته و بایسته است شهر اصفهان‬ ‫را به دنیا معرفی کنیم‪ .‬این امر رسالت ما را چند برابر می کند‬ ‫و امیدوارم تالش کنیم این ُدر گرانبها بیشتر به دنیا معرفی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعی و مشــارکت های مردمی ســازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان نیز در این‬ ‫مراسم اظهار داشت‪ :‬در چهار سال گذشته ارتباط تنگاتنگی‬ ‫میان حوزه اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی‬ ‫شــهرداری و اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری‬ ‫به خصوص در حوزه روابط بین الملل وجود داشت که تمرکز‬ ‫که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار‬ ‫این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله‬ ‫تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی‬ ‫واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادرو به متقاضی‬ ‫تسلیم خواهد شد‪ ..‬تاریخ انتشار‪ 1400/5/2 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان – مهدی اسماعیلی‬ ‫‪/‬م ‪ /‬الف ‪1164226 /‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-884‬شماره نامه‪ 140085602024004548 :‬نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی ‪۲۵‬‬ ‫فرعی از ‪ ۴۹۹۹‬اصلی بنام محمد علی عمرانی در صفحه ‪ ۳۶۴‬دفتر ‪ ۵۳۷‬ذیل ثبت شماره ‪ ۹۵۷۰۳‬سند به‬ ‫شماره چاپی ‪ ۵۲۰۸۸۷‬دفترچه ای صادر گردیده سپس بموجب سند انتقال ‪ ۸۶۸۷۶‬مورخ ‪1363/11/24‬‬ ‫دفترخانه اسناد رسمی ‪ ۷۱‬اصفهان دو دانگ به خانم بدری عمرانی انتقال مورد ثبت از صفحه خارج گردیده‬ ‫است سپس نامبرده اقای محمد علی عمرانی با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده ‪۱۴۰۰۰۱۰۶۹۵‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/04/05‬به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهودان ذیل شناسه یکتا‬ ‫‪ 140003155865000135‬مورخ ‪ 1400/04/03‬و رمز تصدیق ‪ ۲۳۶۹۸۷‬به گواهی دفترخانه اسناد رسمی‬ ‫‪ ۱۰‬اصفهان رسیده است مدعی است‪ .‬که سند مالکیتش به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست‬ ‫صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪۱۲۰‬‬ ‫ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا‬ ‫وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن‬ ‫ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل‬ ‫سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراصی نرسید یا در صورت‬ ‫اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد‬ ‫شد‪ .‬اعظم قویدل‪ -‬رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان ‪ /1167385‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-885‬شماره نامه‪ 140085602024004791 :‬نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی‬ ‫‪ ۲۰۰۰۷‬فرعی از ‪ ۴۹۹۹‬اصلی در دفتر ‪ ۱۳۲۲‬صفحه ‪ ۲۶۴‬به شماره ثبت ‪ ۲۴۶۰۹۲‬و به شماره‬ ‫چاپی ‪ ۹۷۴۷۴۰‬برگی ب‪ ۹۳‬بنام اصغر کاویانی سابقه ثبت و صدور سند برگی دارد و طی دستور‬ ‫شماره ‪ ۱۳۹۹۰۰۹۰۰۳۳۶۱۶۹۵‬مورخ ‪ 1399/03/06‬شعبه ششم اجرای احکام حقوقی شورای حل‬ ‫اختالف اصفهان (مجتمع شماره‪ )۲‬و ‪ ۱۳۹۹۰۰۹۰۰۴۳۲۴۹۲۶‬مورخ ‪ 1399/06/06‬شعبه ‪ ۲‬اجرای‬ ‫احکام مدنی شهرستان اصفهان (مجتمع قضائی سردار شهید قاسم سلیمانی) و ‪ ۶۴۰۶۶۸‬مورخ‬ ‫‪ 1394/08/17‬شعبه ‪ ۱۵‬تجدید نظر و دستور ‪ 1398009000177192‬مورخ ‪ 1398/01/28‬شعبه‬ ‫اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان برخوار بازداشت گردیده است سپس‬ ‫نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده ‪ 1400/011548‬مورخ ‪ 1400/04/10‬به انضمام‬ ‫دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهودان ذیل شناسه یکتا ‪ 140002155356000171‬مورخ‬ ‫‪ 1400/04/10‬و رمز تصدیق ‪ ۳۴۰۴۴۹‬به گواهی دفترخانه اسناد رسمی ‪ ۲۹۹‬اصفهان رسیده است‬ ‫مدعی است که سند مالکیتش به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند‬ ‫مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه‬ ‫قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم‬ ‫یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود‬ ‫را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب‬ ‫صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر‬ ‫اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور‬ ‫سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬مهدی شبان – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب اصفهان ‪ /1167487‬م الف‬ ‫اگهی تبصره یک ذیل ماده ‪ 105‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت‬ ‫‪ -1-886‬شماره نامه‪ 140085602023003039 :‬نظر باینکه اقای احمد صرامی فروشانی و شرکا مالکین‬ ‫مقدار چهل و سه حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ ‪ 4246/0‬واقع در بخش دو ثبت اصفهان درخواست‬ ‫حذف استثنای ثمنیه اعیانی را از سند خود نموده اند لذا مراتب اگهی و بدین وسیله به ذینفع خانم صدیقه بنی‬ ‫نجاریان و رباب صرامی فروشانی و صغری حاتمی نسبت به بها ثمنیه اعیانی اخطار میگردد جهت دریافت‬ ‫بهای ثمنیه که توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان ارزیابی و به صندوق ثبت تودیع گردید به منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه مرکزی اصفهان واقع در خ هشت بهشت شرقی خ الهور اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک منطقه مرکزی اصفهان مراجعه نمائید و در صورتی که مدعی تضیع حقی می باشید ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ انتشار اگهی گواهی طرح دعوا را از دادگاه صالحه دریافت و به ثبت مربوطه تسلیم نماید در غیر‬ ‫اینصورت وفق مقررات استثنا بها ثمنیه از اسناد مالکیت حذف خواهد شد‪ .‬ابوالفضل ریحانی محمدزاده‪ -‬مدیر‬ ‫فرهنگ وهنر‬ ‫‪5‬‬ ‫«دینامیت» ‪ ۴‬میلیاردی شد‬ ‫دو طــرف بر بازاریابی اصفهــان در حوزه بین الملل بود که‬ ‫امروز شاهد بخشی از ثمرات ان هستیم‪.‬‬ ‫مرتضی رشــیدی بیان کرد‪ :‬تصمیم گرفتیم فیلم هایی‬ ‫تولیــد کنیم که به صورت مختصــر و مفید به بیننده علت‬ ‫خواهرخواندگــی اصفهــان بــا شــهرهای خواهرخوانده‬ ‫خــود را بیان کند که منجر به تولید ویدئوهای شــهرهای‬ ‫خواهرخوانده شد‪.‬‬ ‫وی حضــور در یکــی از بزرگ ترین نمایشــگاه های‬ ‫چندمنظوره چین (نمایشــگاه ‪ )CIIE‬با استفاده از ظرفیت‬ ‫نهادهای مدنی و فعاالن فرهنگی خارج از کشــور و پخش‬ ‫مســتند اصفهان از شــبکه ‪ KBS‬کره جنوبــی را ازجمله‬ ‫اقدامات شهرداری اصفهان در حوزه گردشگری دانست‪.‬‬ ‫همچنین مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری‬ ‫اصفهان در این ائین گفت‪ :‬همکاری با ســازمان فرهنگی‬ ‫اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان بــرای تولید این‬ ‫محصوالت درواقع تالشی در جهت توسعه بازاریابی شهری‬ ‫اصفهان بود‪ .‬شهرها به بازاریابی نیاز دارند و زمانی که قرار‬ ‫است اقتصاد خالقی داشته باشیم‪ ،‬گردشگری را توسعه داده‬ ‫و اقتصاد صنایع دستی را رونق دهیم‪ ،‬نیاز شهر اصفهان به‬ ‫بازاریابی نمود پیدا می کند‪.‬‬ ‫ایمان حجتی توســعه ارتباط با شهرهای خواهرخوانده ‪،‬‬ ‫افزایــش تعداد خواهرخوانده های شــهر اصفهان‪ ،‬انتشــار‬ ‫مجموعه کتاب های پل برای اشنایی شهروندان و نخبگان‬ ‫با شهرهای خواهرخوانده اصفهان‪ ،‬انتشار کتاب قلب ایران‬ ‫به زبان انگلیسی و تولید ‪ ۱۰‬فیلم درباره اصفهان به ‪ ۱۰‬زبان‬ ‫زنده دنیا را مجموعه تالش های شــهرداری برای بازاریابی‬ ‫شهر اصفهان دانست‪.‬‬ ‫وی اجرای طرح شــهروند دیپلمات را ازجمله اقدامات‬ ‫این اداره کل دانست که پروژه های دیگری نیز با همکاری‬ ‫نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان در کنار ان به ثمر‬ ‫نشست که تاکنون نتایج بسیار خوبی داشته است‪.‬‬ ‫در ادامه مجید عرفانیان‪ ،‬جهانگرد و فیلم ساز بیان کرد‪۷ :‬‬ ‫ساله بودم که به همراه پدرم به اصفهان سفر کردم و گردش‬ ‫در کنار مادی های اصفهان تصویری است که برای همیشه‬ ‫در ذهن من حک شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پس از ســفر به کشــورهای مختلف و‬ ‫فیلم ســازی در ان کشــورها‪ ،‬به این فکر افتادم که چرا‬ ‫از اصفهان و شهرهای کشــورم فیلمی نسازم و با دعوت‬ ‫شــهرداری اصفهان این امر محقق شــد‪ ۱۰ .‬فیلم به ‪۱۰‬‬ ‫زبان زنده دنیا تولیدشــده که هرکدام متناسب بافرهنگ‬ ‫هر کشور ساخته شده اســت‪ .‬حدود ‪ ۷‬ماه برای تولید این‬ ‫فیلم ها و فیلم هایی درباره شــهرهای خواهرخوانده زمان‬ ‫صرف شــده و کار پژوهشی بزرگی توســط افراد توانمند‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان ‪ /1167521‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-892‬شماره نامه‪ 140085602023002829 :‬سند مالکیت بمقدار ششدانگ اپارتمان مسکونی در طبقه‬ ‫اول بشماره پالک ‪ 5199/27‬واقع در بخش ‪ 4‬ثبت اصفهان ذیل ثبت ‪ 4۵۳5۲‬صفحه ‪ 4۲۱‬دفتر ‪ ۲۱۷‬با‬ ‫شماره چاپی ‪ ۳۲۹۰۲۲‬بنام منیژه مختاریان ثبت و سند مالکیت ان صادر و تسلیم شد‪ .‬طی سند ‪-۱۲۵۰۸۷‬‬ ‫‪ 8409/24‬دفترخانه ‪ 75‬اصفهان ششدانگ از طرف صدیقه غرضی به وی انتقال شده با توجه به اعالم فقدان‬ ‫سند مالکیت یاد شده از طرف مالک و درخواست صدور المثنی بشماره ‪ 1400/04/14-14003007659‬و‬ ‫ارائه دو برگ استشهاد شهود با رمز تصدیق ‪ 4۸۲۰6۰‬و شماره یکتا ‪ ۱۳۹۹۰۲۱۵۵۶۲4۰۰۰۱5۱‬دفترخانه‬ ‫‪ 75‬اصفهان سند مالکیت المثنی در اجرای ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت وتبصره های ذیل ان در شرف‬ ‫صدور است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی‬ ‫میشود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از‬ ‫تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد‬ ‫گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند‬ ‫معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬ابوالفضل ریحانی محمدزاده‬ ‫ مدیر واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان ‪ /1167665‬م الف‬‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-910‬برابر اراء صادره هیات‪/‬هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند ‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۰۴۱۰‬مورخ ‪ 1400/04/12‬اقای احمد امینی نیسیانی به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ ۳۲۴۹‬کدملی ‪ ۱۲۸۶۷۷۱۷۳۰‬صادره از اصفهان فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 34/64‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ -۱۳۵‬اصلی واقع در بخش ‪ ۴‬ثبت اصفهان که‬ ‫در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه محرز گردیده است‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/17 :‬ابوالفضل ریحانی‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان ‪/1167980‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-912‬برابر رای شماره ‪ ۷۵۱‬مورخ ‪ 1400/3/8‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم مریم ایسپره به شناسنامه شماره ‪ ۸۵۰‬کدملی ‪ ۵۷۵۹۴۶۸۴۹۹‬صادره‬ ‫چادگان فرزند کلبعلی بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 75/55‬متر مربع مفروزی از پالک شماره ‪۴۷۸۶‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از‬ ‫طرف اقای عبدالرحیم هادیان خریداری شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/17 :‬اعظم قویدل ‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک جنوب اصفهان ‪/1167963‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-915‬احتراما نظر به اینکه اقای محمد تحویلی نائینی احدی از ورثه مرحوم محمد علی تحویلی نائینی‬ ‫فرزند علی با ارایه یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی فقدان اسناد‬ ‫مالکیت قنات مزرعه شاه اباد پالک ثبتی ‪ 198‬اصلی واقع بخش ‪ 3‬حوزه ثبت نایین ‪ -‬که در صفحات ‪45‬‬ ‫جــدول فــروش هفتگــی ســینمای ایــران در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــا اعــام صدرنشــینی فیلــم ســینمایی‬ ‫«دینامیــت» بــه کارگردانــی مســعود اطیابــی بــا‬ ‫فروشــی چهــار میلیــاردی منتشــر شــد‪.‬‬ ‫چالــش بی ســابقه ســینمای ایــران در پــی بحــران‬ ‫کرونــا و تعطیلی هــای مکــرر در ســال گذشــته ایــن‬ ‫بــار در شــکل دیگــری خــود را نشــان داده اســت‪.‬‬ ‫روزهــای اخــر اســفندماه ســال گذشــته بــود کــه هیــچ‬ ‫تهیه کننــده ای راغــب بــه اکــران فیلــم خــود در ســینما‬ ‫نبــود امــا طبــق اعــام شــورای صنفــی نمایــش قــرار‬ ‫بــر ایــن بــود تــا دو فیلــم جدیــد بــه ســه فیلــم قبلــی‬ ‫اضافــه شــود کــه ایــن اتفــاق تاکنــون رخ نداده اســت‪.‬‬ ‫در همــان روزهــا هــم خبــر رســید کــه قیمــت بلیــت‬ ‫ســینما افزایــش می یابــد و جالــب اینجاســت کــه‬ ‫تهیه کننــدگان ســینما نیــز خواهــان ایــن افزایــش‬ ‫بودنــد‪ .‬اگرچــه صنعــت ســینما در یــک ســال و‬ ‫چنــد مــاه گذشــته فشــار اقتصــادی بی ســابقه ای را‬ ‫تحمــل کــرده و بــه گفتــه بســیاری از کارشناســان و‬ ‫ســینماگران نظیــر ان در نیــم قــرن گذشــته اتفــاق‬ ‫نیفتــاده بــود‪ ،‬امــا بــه نظــر می رســد افزایــش قیمــت‬ ‫بلیــت ســهم بــه ســزایی در کاهــش اســتقبال مــردم‬ ‫از ســینما دارد‪.‬‬ ‫در تازه تریــن جلســه کارگــروه کرونــا در ســینما هــم‬ ‫پیشــنهاد شــورای صنفــی نمایــش مبنــی بــر حمایــت‬ ‫ســازمان ســینمایی از اکــران دو فیلــم بــا قابلیــت‬ ‫کشــاندن مــردم بــه ســالن ها‪ ،‬توســط مرتضــی‬ ‫شایســته‪ ،‬دبیــر ایــن شــورا مطــرح شــد و پــس از‬ ‫بحــث و تبــادل نظــر‪ ،‬فیلــم ســینمایی «دینامیــت»‬ ‫بــه کارگردانــی مســعود اطیابــی بــه جمــع فیلم هــای‬ ‫روی پــرده پیوســت‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه بــا‬ ‫وضعیــت قرمــز در تهــران و برخــی اســتان ها ســینماها‬ ‫همچنــان بــاز هســتند و رکــورد گیشــه در پاندمــی بــا‬ ‫«دینامیــت» شکســته شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــر اســاس اخریــن جلســه شــورای صنفــی‬ ‫نمایــش‪ ،‬فیلــم ســینمایی «قصــه عشــق پــدرم»‬ ‫بــه کارگردانــی محمدرضــا ورزی و تهیه کنندگــی‬ ‫محمدرضــا شــریفی نیا از ‪ ۳۰‬تیرمــاه‪ ،‬فیلــم ســینمایی‬ ‫«مورچه خــور» بــه کارگردانــی شــاهد احمدلــو و‬ ‫تهیه کنندگــی کیــان بابائیــان از ‪ ۲۳‬تیرمــاه و فیلــم‬ ‫ســینمایی «پوســت» ســاخته بــرادران ارک و بــه‬ ‫تهیه کنندگــی محمدرضــا مصبــاح از ابتــدای محــرم‬ ‫ی رونــد‪ .‬تاکنــون علــت اکــران نشــدن‬ ‫روی پــرده م ‪‎‬‬ ‫فیلم هــای جدیــد شــرایط کرونــا از طــرف شــورای‬ ‫صنفــی نمایــش اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫و‪ 51‬و ‪ 53‬دفتر یک قنات ذیل ثبت ‪ 2‬به نسبت های ‪ 18‬سهم و ‪ 3‬سهم و ‪ 6‬سهم صادر گردیده و طی‬ ‫اسناد انتقال رسمی متعدد مقداری از مالکیت ان به اشخاص انتقال قطعی یافته – می باشد و درخواست‬ ‫صدور سند مالکیت سهم االرث نموده لذا طبق ماده ‪ 120‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می‬ ‫شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ‬ ‫انتشار این اگهی تا ‪ 10‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت‬ ‫انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارایه سند مالکیت یا سند معامله در‬ ‫صدور سند مالکیت سهم االرث طبق مقررات اقدام خواهد شد‪ .‬اباذر مهیمن – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک نایین م الف‪1168156‬‬ ‫اگهی نوبتی سه ماهه اول سال ‪1400‬‬ ‫‪ -1-888‬بموجب ماده ‪ 11‬قانون ثبت اسناد و امالک و ماده ‪ 59‬اصالحی ایین‬ ‫نامه مربوط به امالک که در سه ماهه اول سال ‪ 1400‬تقاضای ثبت انها پذیرفته‬ ‫شده و همچنین شماره هایی که از قلم افتاده اگهی نوبتی انها منتشر نشده و یا‬ ‫طبق اراء هیات نظارت ثبت اصفهان اگهی انها باید تجدید شود به شرح ذیل‬ ‫اگهی می گردد ‪:‬‬ ‫ردیف الف)‬ ‫امالک و مستغالت واقع در بخش دو ثبت اصفهان‬‫‪ 300‬و‪ 301‬و‪– 302‬خانم صدیقه براهیمی فرزند علی واقایان مسعود ومنوچهر‬ ‫ومنصور ومهران همگی بزرگ زاد ایمانی فرزندان حسین به قانون ارث نسبت‬ ‫به یک دانگ مشاع از شش دانگ سه باب دکان متصل به هم با توجه به اینکه‬ ‫در اگهی نوبتی اولیه نام خانوادگی ونام پدر قید نشده است واقع در بخش دو ثبت‬ ‫اصفهان‪.‬‬ ‫‪ – 3067‬خانم صدیقه جزینی درچه به شناسنامه ‪ 1080‬صادره از اصفهان فرزند‬ ‫علی ششدانگ یک باب خانه پالک شماره ‪ 3067‬واقع در بخش دو ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 299/75‬متر مربع‬ ‫امالک و مستغالت واقع در بخش سه ثبت اصفهان‬‫‪ – 2849‬اقای مصطفی بیتی به شماره شناسنامه‪ 1056‬صادره اصفهان فرزند‬ ‫عبدالصمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالک شماره ‪ 2849‬واقع در‬ ‫بخش سه ثبت اصفهان‬ ‫‪ – 3269‬خانم زهرا اکبری به شناسنامه ‪ 856‬فرزند قاسم صادره از اصفهان نه حبه‬ ‫مشاع ازهجده حبه مشاع از ‪ 72‬حبه شش دانگ یک باب ساختمان پالک شماره‬ ‫‪ 3269‬واقع در بخش سه ثبت اصفهان‬ ‫امالک و مستغالت واقع در بخش چهار ثبت اصفهان‬‫‪ -595‬ششدانگ یک باب دکان حدادی بنام اقای احمد فروزان فرزند رستم به‬ ‫شماره ملی ‪ 1287555705‬که در سوابق اگهی اولیه مشاهده و یافت نشد واقع در‬ ‫بخش ‪ 4‬ثبت اصفهان‪.‬‬ ‫‪– 2104/2‬اقایان علیرضا کاهی فرزند اکبر نسبت به سی وشش حبه مشاع ونوید فرح‬ ‫ابادی فرزند رضا نسبت به سی حبه و شش سیزدهم حبه مشاع ومحمود فرح ابادی فرزند‬ ‫عباس نسبت به پنج حبه و هفت سیزدهم حبه مشاع از ششدانگ یک باب خانه مخروبه‬ ‫پالک شماره ‪ 2104/2‬واقع در بخش چهار ثبت اصفهان به مساحت ‪ 331/83‬متر مربع‪.‬‬ ‫‪ – 5616‬اقای جواد شریفی مطلق فرزند اسمعیل نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم‬ ‫مهناز دوستانی فرزند غالمحسین نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ قسمتی از‬ ‫کوچه پالک شماره ‪ 5616‬واقع در بخش چهار ثبت اصفهان به مساحت ‪10/40‬متر‬ ‫مربع که در تصرف پالک ‪ 5327/7‬بوده و صرفا جهت الحاق به ان میباشد ‪.‬‬ ‫ردیف ب)‬ ‫امالک و مستغالت واقع در بخش سه ثبت اصفهان‬‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/06/01 :‬‬ ‫ابوالفضل ریحانی محمد زاده‪ -‬مدیر منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان‬ ‫‪ /1162267‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ 10‬راهبرد تحولی دولت‬ ‫سیزدهم در برقراری حکمرانی‬ ‫مطلوب در بخش کشاورزی‬ ‫امید شریفی ‪ :‬در ایام حاضر با توجه به مقطع برزخ گونه‬ ‫پایان دولت تدبیر و امید و اغاز به کار دولت جدید‪ ،‬در محافل‬ ‫مختلف از تعابیری همچون تغییر رویکردها و تحول در‬ ‫عرصه های مختلف استفاده می شود‪ .‬فلذا تعریف این تحول‬ ‫و اهداف این تحول‪ ،‬حداقل از طریق نخبگان در حوزه های‬ ‫نظریه پردازی امری ضروری و استراتژیک می باشد‪ .‬از انجا‬ ‫که در طول نزدیک به پنج دهه گذشته‪ ،‬دولت ها با توجه‬ ‫به دیدگاه های صنفی‪ ،‬حزبی و برداشت های اجتهادی‬ ‫که داشته اند‪ ،‬رویکردهای مختلفی را در جهت مدیریت‬ ‫عرصه های مختلف در کشور به اجرا گذاشته اند‪ ،‬متاسفانه‬ ‫نتیجه این تغییرات دوره ای و بدون توجه به اسناد باالدستی‪،‬‬ ‫همین شرایط غیر مطلوب حاضر حداقل در حوزه های‬ ‫اقتصادی می باشد‪ .‬این اسیب بدین جهت است که دولت ها‬ ‫نتوانسته اند تعریف درستی از نقش خود در اجرای برنامه های‬ ‫کالن و بلندمدت کشور داشته باشند‪ .‬در واقع عدم برنامه‬ ‫محوری و بلند مدت نگاری با رویکرد روزمرگی بدون نگاه‬ ‫کالن مدیریت دولتی‪ ،‬پاشنه اشیل حکمرانی توسط دولت ها‬ ‫در کشور بوده است‪ .‬درصورتی که هدف تمامی دولت ها‬ ‫میبایست در ارائه نقش واسطه ای در برقرای حکمرانی‬ ‫مطلوب در کشور در عرصه های مختلف تعریف می گردید‪.‬‬ ‫از این جهت است که با درک این اسیب ها‪ ،‬ضرورت حرکت‬ ‫انقالبی و تحولی توسط رئیس جمهور منتخب و دولت‬ ‫سیزدهم‪ ،‬در تمامی عرصه ها از جمله عرصه های اقتصادی‬ ‫در دولت سیزدهم مد نظر قرار گرفته است‪ .‬یکی از این‬ ‫عرصه های اقتصادی که در طول دهه های اخیر در نتیجه‬ ‫تصمیمات غیر راهبردی و غیر برنامه ای‪ ،‬اسیب های فراوانی‬ ‫دیده است‪ ،‬بخش کشاورزی می باشد‪ .‬از این رو دولت جدید‬ ‫الزامات و اولویت های خود را در ایجاد تحول انقالبی در‬ ‫بخش کشاورزی در قالب اولویت های ده گانه زیر می تواند‬ ‫مد نظر قرار دهد‪ :‬توسعه بخش کشاورزی در قالب سند‬ ‫امایش سرزمین‪ ،‬اجرایی نمودن سند اصالح الگوی‬ ‫کشت‪ ،‬برقراری نظام کشاورزی قراردادی و زنجیره های‬ ‫ارزش در بخش‪ ،‬رفع موانع بازدارنده و تسهیل فرایندهای‬ ‫تولید در بخش کشاورزی‪ ،‬دانش محور نمودن و توسعه‬ ‫علم و فناوری های نوین در بخش‪ ،‬توسعه سرمایه گذاری‬ ‫در بخش کشاورزی‪ ،‬حذف گلوگاه های مفسده خیز و‬ ‫حذف رانت ها در قالب تقویت نظام های نظارتی‪ ،‬توسعه‬ ‫نظامات صادراتی در بخش‪ ،‬ساماندهی منابع ابی مورد نیاز‬ ‫عرصه های مختلف بخش کشاورزی‪ ،‬تقویت نظام های‬ ‫حمایتی در بخش کشاورزی‪ .‬انچه مسلم است استمرار‬ ‫رویکردهای سنتی و غیر کارامد قبلی در بخش کشاورزی‬ ‫نه تنها اهداف توسعه ای نظام را در این بخش محقق‬ ‫نخواهد نمود‪ ،‬بلکه اسیب های جدی نسلی و امنیتی برای‬ ‫اینده کشور را رقم خواهد زد‪ .‬از این رو ضرورت ارائه مدلی‬ ‫از حکمرانی مطلوب با ایجاد تحول در نظامات تصمیم‬ ‫سازی‪ ،‬تصمیم گیری و همچنین فرایندهای اجرایی در‬ ‫بخش کشاورزی ضروری می باشد‪.‬‬ ‫دکتری مسائل ایران‬ ‫شنبه | ‪ 2‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4126‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫تالش های اتاق بازرگانی به ارتقای ‪ 12‬رتبه ای اصفهان در بهبود شاخص های محیط کسب و کار انجامید‬ ‫رتبه نخست شورای گفت وگوی اصفهان در بین ‪ 31‬استان‬ ‫اصفهان امروز‪ -‬احمدرضا منزه‪ :‬در دنیای امروز‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی به عنوان یکی از مهم ترین پایه های اقتصادی هر‬ ‫کشور محسوب می شود‪ ،‬خوشبختانه در چند سال گذشته با‬ ‫توسعه اقتصادی و مشخص شدن کارکردهای مثبت و مهم‬ ‫بخش خصوصی در اقتصاد‪ ،‬شاهد گسترش اقبال به این بخش و‬ ‫توسعه روابط ان با بخش دولتی در راستای هم افزایی موثر برای‬ ‫رشد اقتصادی هستیم‪ .‬یکی از بهترین و کارامدترین بسترها‬ ‫برای افزایش تعامالت دولت و بخش خصوصی که چند سالی‬ ‫است به شکل جدی و حرفه ای در حال فعالیت است‪« ،‬شورای‬ ‫گفت وگوی دولت و بخش خصوصی» است‪.‬‬ ‫تو گوی دولت و بخش خصوصی بر اساس مواد‬ ‫شورای گف ‬ ‫‪ 75‬قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و ‪ 11‬قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ‪ 12‬قانون احکام‬ ‫دائمی برنامه های توسعه کشور به منظور «تبادل نظر دولت و‬ ‫بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی‬ ‫این بخش ها‪ ،‬بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم‬ ‫موثر برای اقدامات الزم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و‬ ‫ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط»‬ ‫تشکیلمی گردد‪.‬‬ ‫اعضای این شورا را مدیران دولتی‪ ،‬نمایندگان بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬نمایندگانی از مجلس شورای اسالمی‪ ،‬نمایندگانی از‬ ‫قوه قضاییه و تشکل های بخش خصوصی تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫با توجه به جایگاه مهم و تاثیرگذار این شورا در فضای‬ ‫اقتصادی‪ ،‬نقش ان در اصفهان به عنوان قطب صنعت و اقتصاد‬ ‫کشور اهمیت دو چندانی پیدا می کند و شاید بتوان گفت هر‬ ‫تو گوی استان اصفهان می تواند تمامی‬ ‫مصوبه شورای گف ‬ ‫فعاالن اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫خوشبختانه با اهتمام بخش دولتی و خصوصی استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬جلسات شورای گفت وگو به خوبی و با نظم دقیق در‬ ‫طول دو سال اخیر برگزار شده و نتایج بسیار درخشانی به همراه‬ ‫داشته است و همین موضوع سبب شده شورای گفت وگوی‬ ‫دولت و بخش خصوصی استان اصفهان جایگاه نخست کشور را‬ ‫به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫این موضوع از ان جهت قابل اهمیت است که شورای‬ ‫گفت وگوی استان توانسته با نظم و هماهنگی در برگزاری‬ ‫جلسات‪ ،‬مصوبات دقیق و کارگشا و پیگیری های متعدد‪ ،‬بخش‬ ‫زیادی از مشکالت فعاالن اقتصادی استان را شناسایی و در‬ ‫جهت رفع انها قدم بردارد که نتایج درخشان ان را می توان در‬ ‫بدنه صنعت و تولید اصفهان به خوبی مشاهده کرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اجرای بیش از ‪ 80‬درصد مصوبات اســتانی‬ ‫شورای گفت وگو‬ ‫شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان‬ ‫از بهمن ماه ‪ 1391‬تا خرداد ماه سال جاری‪ 103 ،‬جلسه اصلی‬ ‫شورا برگزار نموده و تاکنون تعداد ‪ 1164‬مصوبه شامل ‪786‬‬ ‫مصوبه استانی و ‪ 378‬مصوبه ملی داشته که بیش از ‪ 80‬درصد‬ ‫مصوبات استانی اجرایی گردیده است و پیشنهادات در سطح‬ ‫ملی نیز به دبیرخانه شورای گفت وگوی ملی‪ ،‬معاون اول ریاست‬ ‫جمهوری‪ ،‬وزراء و روسای سازمان مرکزی ارسال گردید‪.‬‬ ‫به استناد تبصره ‪ 2‬ذیل ماده ‪ 75‬قانون برنامه پنجم توسعه‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬محل دبیرخانه شورا بدون دریافت‬ ‫کمک از دولت در اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫تعیین شده است و همچنین مطابق ماده ‪ 13‬دستورالعمل تشکیل‬ ‫و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش‬ ‫خصوصی (موضوع تبصره ذیل ماده ‪ 13‬قانون بهبود مستمر‬ ‫محیط کسب و کار) رئیس اتاق‪ ،‬دبیر شورا و سخنگوی ان نیز‬ ‫می باشد و موظف است دستور جلسه و مصوبات شورای استان‬ ‫در هر جلسه را در اختیار رسانه ها قرار دهد‪.‬‬ ‫شورای گفت وگوی استان اصفهان در سال ‪ 1399‬موفق به‬ ‫کسب رتبه اول در بین ‪ 31‬شورای گفت وگوی استانی در سطح‬ ‫کشور با اخذ امتیاز ‪ 100‬از ‪ 100‬گردیده است‪.‬‬ ‫از انجا که دبیرخانه شورا در اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی اصفهان مستقر می باشد‪ ،‬پس از وصول درخواست ها‪،‬‬ ‫مسائل و مشکالت فعاالن ‪ ،‬انجمن ها و تشکل های اقتصادی‬ ‫انها را بررسی و جهت تصمیم گیری و انجام اقدامات بعدی انها‬ ‫را در دستور کار شورا قرار می دهد و پس از اخذ تصمیمات در‬ ‫جلسه شورا‪ ،‬مصوبات را به دستگاه های اجرایی جهت اجرا ابالغ‬ ‫می نماید‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است طبق بند چهارم مصوبات هشتاد و ششمین‬ ‫جلسه شورا‪ ،‬شخص یا اشخاصی که مصوبات شورای گفت وگو‬ ‫را در استان اجرایی ننمایند تحت تعقیب کیفری قرار خواهند‬ ‫گرفت‪ .‬این موضوع را دادستان اصفهان طی نامه ای به کلیه‬ ‫دستگاه های اجرایی و شعب قضایی ابالغ کرده است‪.‬‬ ‫شورای گفت وگوی استان اصفهان از زمان شیوع ویروس‬ ‫کرونا ضمن دریافت نقطه نظرات فعاالن اقتصادی و هماهنگی‬ ‫با دستگاه های اجرایی استان به منظور حل مشکالت بوجود امده‬ ‫ب و کارهای اسیب دیده از شیوع‬ ‫و کمک به فرایند های کس ‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬تهیه بسته های حمایتی از فعاالن اقتصادی را‬ ‫در هشت حوزه اجرایی مرتبط با سازمان های صمت و جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬ادارات کل امور مالیاتی‪ ،‬تامین اجتماعی‪ ،‬تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی‪ ،‬گمرکات‪ ،‬بیمه ایران و کمیسیون هماهنگی‬ ‫بانک های استان در دستور کار خود قرار داد و برای اولین بار‬ ‫در سطح کشور بسته های حمایتی را با نظر مشورتی فعاالن‬ ‫اقتصادی تصویب و ابالغ نمود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تشکیل میز فعاالن اقتصادی اصفهان در بانک‬ ‫مرکزی‬ ‫همچنین به دلیل رضایتمندی فعاالن اقتصادی و درخواست‬ ‫اتاق های اصناف و تعاون از بسته های مذکور در سال جاری‬ ‫نیز مجددا بسته های حمایت از تولید در سال ‪ 1400‬در دستور‬ ‫کار شورا قرار گرفته و تاکنون بسته های اداره کل گمرکات‬ ‫و سازمان های جهاد کشاورزی و صمت استان به تصویب‬ ‫رسیده اند‪.‬‬ ‫شورای گفت وگو از ابتدا تاکنون در سطوح ملی و استانی‬ ‫دستاوردهای زیادی را حاصل نموده که برخی از موارد به شرح‬ ‫ذیل می باشد‪:‬‬ ‫تشکیل میز فعاالن اقتصادی اصفهان در بانک مرکزی؛ ارایه‬ ‫بسته های حمایتی دستگاه های اجرایی اقتصادی استان از فعاالن‬ ‫اقتصادی در سال رونق تولید (‪)1398‬؛ حل مسائل و مشکالت‬ ‫امور بانکی (ارزی و ریالی) فعاالن اقتصادی با حضور رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی در سال ‪1398‬؛ حل مسائل و مشکالت امور‬ ‫مالیاتی و گمرکی فعاالن اقتصادی با حضور وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارائی‪ ،‬رئیس سازمان امور مالیاتی و رئیس گمرکات جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در سال ‪1398‬؛ تشکیل کنسرسیوم بانک های‬ ‫استان به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری در استان؛‬ ‫ارایه بسته های حمایتی دستگاه های اجرایی اقتصادی استان از‬ ‫فعاالن اقتصادی در سال جهش تولید (‪)1399‬؛ تشکیل «ستاد‬ ‫ویژه احیا صنعت گردشگری استان اصفهان» و چهار کمیته‬ ‫سیاستگذاری‪ ،‬هماهنگی اقدامات‪ ،‬بهداشت و گردشگری ایمن‬ ‫و رصد و پایش ذیل ان‪.‬‬ ‫راه اندازی دومین پنجره واحد (ثبت شرکت ها) کسب و کار‬ ‫کشور (مشابه کار انجام شده در اتاق تهران) در اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان؛ راه اندازی مرکز شبانه روزی فوریت های کسب و کار‬ ‫و سرمایه گذاری استان در اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی اصفهان؛ راه اندازی دفتر انرژی های تجدیدپذیر در‬ ‫اتاق بازرگانی اصفهان؛ حل مسائل و مشکالت فرش دستباف‬ ‫فعاالن اقتصادی با حضور رئیس محترم مرکز ملی فرش‬ ‫در سال ‪1399‬؛ حل مسائل و مشکالت فعاالن اقتصادی با‬ ‫دولت با حضور رئیس دفتر رئیس جمهوری و رئیس سازمان‬ ‫توسعه و تجارت در سال ‪1399‬؛ نامگذاری روز ‪ 20‬خرداد‬ ‫همزمان با روز جهانی صنایع دستی به عنوان روز ملی فرش؛‬ ‫حل مسائل و مشکالت حقوقی و قضایی فعاالن اقتصادی با‬ ‫حضور معاون دادستان کل کشور در سال ‪1400‬؛ حل مسائل‬ ‫و مشکالت فعاالن اقتصادی در حوزه تجارت بین الملل با‬ ‫حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در‬ ‫سال ‪ 1400‬از دیگر دستاوردهای شورای گفت وگوی استان‬ ‫اصفهان می باشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است ثمرات برگزاری جلسات شورای گفت وگو‬ ‫در استان‪ ،‬بررسی مسائل و مشکالت فعاالن اقتصادی به ویژه‬ ‫اجرای مصوبات ارتقا ‪ 12‬رتبه ای اصفهان در بهبود شاخص های‬ ‫محیط کسب و کار بود‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون یورو با تولید ‪ ۴۰۰‬هزار تن تختال ‪ API‬صرفه جویی شد‬ ‫سفر ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتری نفت ایران با تختال های فوالد مبارکه‬ ‫با تولیــد ‪ 400‬هزار تن تختال ‪ API‬بــرای انتقال ‪1000‬‬ ‫کیلومتری نفت کشور‪ ،‬پروژه مهم و استراتژیک انتقال نفت خام‬ ‫گوره به جاســک که به گفته رئیس جمهور مهم ترین طرح از‬ ‫نظر امنیت ملی‪ ،‬اقتصاد و انرژی کشور است به صورت رسمی‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫اهمیت استراتژیک و حیاتی پروژه انتقال نفت خام از گوره به‬ ‫جاسک در دوره های مختلفی بیان شده اما انچه به نظر درباره‬ ‫این پروژه مهم ایرانی مغفول مانده‪ ،‬نقش شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در اجرای ان است چراکه کلیدی ترین عنصر اجرای این پروژه‪،‬‬ ‫لوله های انتقال نفت است که انتقال این ماده معدنی را ممکن‬ ‫می ســازد اما از انجا که نفت خام قابل انتقال با این پروژه جزو‬ ‫نفت های ترش (اســیدی به دلیل وجود گوگرد باال) محسوب‬ ‫می شود‪ ،‬تنها امکان استفاده از فوالدهای ویژه با الیاژی خاص‬ ‫وجــود دارد که به طور کلی از ان ها به عنوان فوالدهای ‪API‬‬ ‫یاد می شود‪.‬‬ ‫در این طرح که تامین مالی دو میلیارد یورویی را به همراه‬ ‫داشته‪ ،‬از تولیدات شرکت فوالد مبارکه استفاده و به همین دلیل‬ ‫عالوه بر صرفه جویی ارزی ‪ 500‬میلیون یورویی‪ ،‬برای ‪ 10‬هزار‬ ‫نفر به صورت مســتقیم و ‪ 30‬هزار نفر به صورت غیرمستقیم‬ ‫اشتغال زایی شده است‪.‬‬ ‫یکی از مزایای راهبردی انتقال نفت از گوره به جاســک‬ ‫کاهش ریسک فروش نفت ناشی از موقعیت جغرافیایی خلیج‬ ‫فارس و تنگه هرمز اســت که با اجرای این پروژه اســتمرار‬ ‫صادرات نفت خام تضمین و با متنوع سازی پایانه های صادراتی‬ ‫ریسک صادرات نفت کشور کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فوالد مبارکه در بین ‪ 6‬فوالدساز برتر جهان‬ ‫پس از تحریم های ایاالت متحده امریکا علیه ایران‪ ،‬فروش‬ ‫کاالهای مهم و استراتژیک از جمله این نوع فوالد و مشتقات‬ ‫ان نظیــر ورق های فوالدی و‪ ...‬به ایران ممنوع شــد و عمال‬ ‫قابلیت اجرایی شدن پروژه انتقال نفت گوره به جاسک از میان‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫به بیان دیگر مهم ترین طرح ایران از نظر امنیت ملی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫و انرژی‪ ،‬تنها با یک ممنوعیت فروش زمین گیر شد‪ .‬در همین‬ ‫زمان بود که شرکت مهندسی و توسعه نفت درصدد بومی سازی‬ ‫این محصول استراتژیک برامد اما از انجا که ساخت این نوع‬ ‫فوالد تنها از عهده ‪ 5‬فوالدساز برتر و پیشرفته جهانی در حوزه‬ ‫فوالد مانند شرکت های پوسکو (کره جنوبی)‪ ،‬دیلینگر (المان)‪،‬‬ ‫ارسلور میتال (لوکزامبورگ)‪ ،‬بائو استیل (چین) و اُتکال (هند)‬ ‫بر می امد که پس از این ‪ 5‬فوالدســاز‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه‬ ‫به عنوان ششمین فوالدساز دنیا موفق به تولید این نوع ورق‬ ‫خاص شد‪.‬‬ ‫پس از برگزاری جلسات متعدد فنی و ازمایشات مختلف‪،‬‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه برای اولین در ایران موفق شــد فوالد‬ ‫مــورد نیاز برای اغــاز و بهره برداری از این پــروژه ملی را با‬ ‫کیفیت فوق العاده تولید و نام خود را بار دیگر در میان برترین و‬ ‫پیشرفته ترین شرکت های فوالدی جهان مطرح کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ورق فوالد مبارکه همتراز استانداردها‬ ‫در همین خصوص علی کالکی‪ ،‬رئیس بازرسی و حفاظت‬ ‫فنی شرکت مهندسی و توسعه نفت‪ ،‬درباره کیفیت محصوالت‬ ‫فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬کیفیت محصوالت اســتفاده شــده‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه در پروژه استراتژیک انتقال نفت خام از‬ ‫گوره به جاسک اگر از کیفیت محصوالت اروپایی و چینی باالتر‬ ‫نباشد‪ ،‬کمتر نبوده و همتراز استانداردهای جهانی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تولید این محصول راهبردی توسط فوالد‬ ‫مبارکه به نوعی وابستگی ایجاد شده در این حوزه به کشورهای‬ ‫خارجی را بر طرف کرد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر فوالد مبارکه قادر به تولید‬ ‫این محصول نبود عمال ما امکان اجرای این پروژه را نداشتیم؛‬ ‫بنابراین تولید این محصول توسط فوالد مبارکه برای ما بسیار‬ ‫حائز اهمیت است‪ .‬اکنون اعتماد به نفسی که در مجموعه فوالد‬ ‫مبارکه ایجاد شده است‪ ،‬می تواند کشور را از نظر محصوالت‬ ‫فوالدی اینچنینی در وضعیت مناسبی قرار دهد‪.‬رئیس بازرسی‬ ‫و حفاظت فنی شرکت مهندسی و توسعه نفت ضمن تشکر از‬ ‫پرسنل فوالد مبارکه گفت‪ :‬می توان ادعا کرد با تجربه ای که‬ ‫اینجا به وجود امد و با تجهیزات و امکانات موجود بهترین نتیجه‬ ‫را از وضعیت تولید داخل گرفتیم و این بسیار امیدوار کننده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تاخیر در انتقال نفت به دلیل تحریم ها‬ ‫عباس اکبری محمدی‪ ،‬معاون بهره برداری شرکت فوالد‬ ‫مبارکه نیز با اشــاره به اهمیت اجرای پروژه انتقال نفت گوره‬ ‫به جاسک گفت‪ :‬تولید فوالد مورد نیاز این پروژه توسط فوالد‬ ‫مبارکه چنان حائز اهمیت اســت که عالوه زمینه سازی برای‬ ‫اجرای یکی از مهم ترین پروژه های استراتژیک کشور در فاصله‬ ‫زمانی و کیفیت مناسب‪ ،‬از خروج حداقل ‪ 500‬میلیون یورو ارز از‬ ‫کشور نیز جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫ت لوله های‬ ‫وی با بیان اینکه تامین ورق مورد نیاز برای ساخ ‬ ‫انتقال نفت‪ ،‬کلیدی ترین اقــدام در اجرای این پروژه ملی بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پیشتر شرکت نفت برای تامین این ورق اقدام کرده بود‬ ‫که علی رغم تامین اعتبار مورد نیاز‪ ،‬طرف های خارجی به دلیل‬ ‫تحریم از فروش و تحویل این ورق به ایران خودداری کرده و‬ ‫عمال این پروژه معطل ماند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تولید تختال‪ API‬شاه بیت انتقال نفت‬ ‫معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬با همتی‬ ‫که در فوالد مبارکه انجام شــد‪ ،‬اسلب مورد نیاز برای این ورق‬ ‫طراحی و پس از انجام تست های مورد نیاز در کارخانه تولید ورق‬ ‫و تبدیل ورق به لوله‪ ،‬فرایند تولید انبوه محصول اغاز شــد‪ .‬در‬ ‫نهایت بیش از ‪ 400‬هزار تن تختال ‪ API‬مناسب برای محیط‬ ‫گاز ترش به عنوان ماده اولیه و به نوعی قلب تپنده این پروژه‬ ‫تولید شد؛ بنابراین فوالد مبارکه با تولید این اسلب اقدام بسیار‬ ‫مهمی را به انجام رساند‪.‬‬ ‫اکبری محمدی اضافه کرد‪ :‬باید توجه داشت که حتی در‬ ‫صورت پرداخت این مبلغ هنگفت به شرکت های خارجی‪ ،‬به‬ ‫دلیل وضعیت تحریمی ایران ورق یا اسلب این حوزه به ایران‬ ‫تحویل داده نمی شد‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر توانمندی‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫تولید تختال های گاز ترش و اسلب های ویژه ای که برای خطوط‬ ‫نفت و گاز استفاده می شود‪ ،‬صرفا در فوالد مبارکه وجود دارد‪.‬‬ ‫تولید چنین محصوالتی به دانش فنی باال و خط تولید پیشرفته‬ ‫نیاز دارد که هر دو در فوالد مبارکه وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تحقق گام دوم انقالب با لبیک فوالد مبارکه‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه ادامه داد‪ :‬یکی از‬ ‫دغدغه ها و پیگیری های مقام معظم رهبری برای پروژه های‬ ‫ملی انجام این پروژه در سریع ترین زمان بود که با لبیک شرکت‬ ‫فــوالد مبارکه پروژه انتقال نفت خام از گوره به جاســک روز‬ ‫پنجشنبه ‪ 31‬تیرماه ‪ 1400‬توسط رئیس جمهور محترم افتتاح‬ ‫گردید‪.‬غالمرضا سلیمی‪ ،‬مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری‬ ‫مداوم شــرکت فوالد مبارکه با اشاره اهمیت بسیار زیاد پروژه‬ ‫انتقال نفت گوره به جاسک برای کشور اظهار کرد‪ :‬اگر فوالد‬ ‫مبارکه نبود‪ ،‬امکان اجرای پروژه مهم و استراتژیک انتقال نفت‬ ‫گوره به جاســک به دلیل تحریم ها وجود نداشت بنابراین این‬ ‫شرکت اغازگر اجرای این پروژه ملی و استراتژیک بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پیــش از تولید این نوع تختال در فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬تامین ورق های مورد نیاز این پروژه تنها از طریق واردات‬ ‫امکان پذیر بود‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که ساخت تختال مورد نیاز برای‬ ‫پروژه انتقال نفت گوره به جاسک تختالی ویژه و مناسب برای‬ ‫حمل نفت ترش است‪ ،‬به الیاژ های خاصی نیز برای تولید این‬ ‫محصول نیاز است‪ .‬این در حالی است که فوالد مبارکه به دلیل‬ ‫تحریم ها با مشکل تامین فروالیاژهای مورد نیاز برای تولید این‬ ‫نوع محصول مواجه بود‪.‬‬ ‫مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد‬ ‫مبارکه خاطرنشــان کرد‪ :‬پروژه انتقال نفت گوره به جاســک‬ ‫یک کار گروهی در ســطح ملی بود که فوالد مبارکه با تولید‬ ‫تختال های مورد نیاز ان‪ ،‬اغازگر عملیات اجرایی ان محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سلیمی افزود‪ :‬در ابتدای امر که از فوالد مبارکه برای ساخت‬ ‫این نوع محصول استعالم گرفته شد‪ ،‬این ذهنیت وجود داشت‬ ‫که به دلیل ویژگی این تختال ها و نبود قابلیت تولید ان در کشور‪،‬‬ ‫فوالد مبارکه نیز احتماال قادر به تولید این محصول نخواهد بود و‬ ‫این یعنی تمام تناژ مورد نیاز این پروژه باید از خارج وارد می شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فوالد مبارکه صادرکننده تختال ‪API‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بنابراین یکی از نــکات مثبت تولید این‬ ‫محصول در فوالد مبارکه‪ ،‬جلوگیری از خروج ارز از کشــور و‬ ‫نهادینه شدن دانش تولید این گرید فوالدی برای اولین بار در‬ ‫ایران است‪ .‬همچنین باتوجه به تجربه حاصل از تولید این تختال‬ ‫در فوالد مبارکه‪ ،‬قابلیت تولید سایر گریدهای باالتر تختال های‬ ‫‪ API‬نیز در این شرکت وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد‬ ‫مبارکه با بیان اینکه دانش فنی برای تولید گریدهای ‪ API‬تنها‬ ‫در اختیار کشورهای محدودی است‪ ،‬گفت‪ :‬با تولید ‪ 430‬هزار‬ ‫تن تختال ویژه برای پروژه ملــی انتقال نفت خام از گوره به‬ ‫جاســک‪ ،‬اکنون این فناوری در ایران نیز وجود دارد‪ .‬به عالوه‬ ‫نهادینه شدن فناوری تولید این نوع محصول در کشور‪ ،‬باعث‬ ‫افزایش سوددهی برخی شرکت های ایرانی و امکان صادرات‬ ‫این محصول به کشورهای مختلف جهان گردید‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬امکان تولید گریدهای پیشرفته فوالدی‬ ‫محمد هیز مبُر‪ ،‬مدیر متالوژی و روش های تولید شــرکت‬ ‫فوالد اکسین خوزســتان‪ ،‬نیز که مسئولیت نورد تختال های‬ ‫تولیدی در شــرکت فوالد مبارکه و تولیــد ورق جهت تولید‬ ‫لوله های مورد نیاز برای پــروژه مهم انتقال نفت خام از گوره‬ ‫به جاســک را بر عهده داشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فوالد استفاده شده‬ ‫در این پروژه از نظر گرید فوالدی جزو فوالدهای ویژه (‪)API‬‬ ‫محسوب می شود که پیشتر از کشورهای اروپایی مانند المان و‬ ‫کشورهایی مانند چون کره و چین وارد می شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تولیــد این گرید فوالدی که جزو گریدهایی با‬ ‫تکنولوژی پیشرفته (‪ )High-Tech‬محسوب می شود در هر‬ ‫شرکت فوالدسازی ممکن نیست اما با تالش های متعدد‪ ،‬برای‬ ‫اولین بار در شرکت فوالد مبارکه به تولید شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دستیابی بانک صادرات ایران‬ ‫به درامد عملیاتی پایدار‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت‪ :‬بانک صادرات ایران‬ ‫به درامدهای عملیاتی پایدار رسیده است‪ .‬دارایی های بانک‬ ‫به ‪ ۵۲۰‬هزار میلیارد تومان و حقوق صاحبان سهام به ‪۲۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان افزایش یافته است‪ .‬ویژگی مهم‬ ‫حجم تسهیالت ‪ ۲۷۰‬هزار میلیارد تومانی بانک این است که‬ ‫عمده این تسهیالت به بخش تولید اختصاص یافته است‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران‪ ،‬حجت اله صیدی‬ ‫در مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به پایان‬ ‫اسفند ماه سال ‪ ،۹۹‬دستاوردهای بانک صادرات ایران را در‬ ‫طول ‪ ۳۰‬ماه اجرای برنامه های عملیاتی و برنامه های اتی این‬ ‫بانک برای ایفای نقش موثر در اقتصاد کشور و تداوم خدمت‬ ‫به مردم تشریح کرد‪ .‬وی در این مجمع که پس از پنج سال‬ ‫با تقسیم سود کام سهامداران را شیرین کرد‪ ،‬در تشریح بهبود‬ ‫ساختار مالی و سوداوری بانک به مقایسه دارایی های سال ‪۹۶‬‬ ‫و سال ‪ ۹۹‬بانک صادرات ایران پرداخت و گفت‪ :‬دارایی های‬ ‫بانک از ‪ ۱۸۰‬هزار میلیارد تومان در سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۵۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رسید و حقوق صاحبان سهام که شاخص ویژه‬ ‫بانک به حساب می اید و نشان دهنده ارزش خلق شده توسط‬ ‫بانک است‪ ،‬از چهار هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان به ‪ ۲۰‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان رسید‪ .‬همچنین حجم سپرده ها از ‪۱۳۴‬‬ ‫هزار میلیارد تومان به ‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد تومان افزایش یافت‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک صادرات ایران با بیان این که ارتقای ‪۸.۲‬‬ ‫درصد سهم بازار بانک به ‪ ۹.۳‬درصد موفقیتی بزرگ است که‬ ‫با تالش همه همکاران حاصل شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حجم‬ ‫تسهیالت بانک با تالش همکاران اعتباری از ‪ ۹۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۲۷۰‬هزار میلیارد تومان و تقریبا سه برابر‬ ‫افزایش یافته و ویژگی مهم ان این است که عمده تسهیالت‬ ‫جدید به تولید اختصاص یافته است‪ .‬صیدی افزود‪ :‬از‬ ‫سیاست های مهم بانک طی این سال ها در اولویت قرار دادن‬ ‫تولید بوده است‪ ،‬چرا که زنجیره تولید از مواد اولیه تا عرضه‬ ‫کننده محصول نهایی موجب می شود تقاضای کل تحریک‬ ‫شود و فروش باال برود و بانک صادرات ایران نقش خود را در‬ ‫اقتصاد ایفا کند‪ .‬وی افزود‪ :‬درامد بانک صادرات ایران از ‪۱۹‬‬ ‫هزار میلیارد تومان سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۵۲‬هزار میلیارد تومان در پایان‬ ‫سال ‪ ۹۹‬رسید و سود عملیاتی این بانک به هشت هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان افزایش یافت که حاصل از عملیات بانکداری‬ ‫است‪ .‬همچنان که سود خالص بانک در این زمان به ‪۱۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان رسید‪ .‬صیدی با قدردانی از مدیران‬ ‫و کارکنان صف و ستاد بانک صادرات ایران گفت‪ :‬همکاران‬ ‫ما برای رسیدن به اهداف بانک‪ ،‬شعب را در دشوارترین‬ ‫شرایط شیوع بیماری کرونا فعال نگاه داشتند و برای ارتقای‬ ‫جایگاه و نماد بانک صادرات ایران تالش کردند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک صادرات ایران با بیان این که امادگی برگزاری مجمع‬ ‫در پایان خرداد ماه سال جاری وجود داشت و مجمع فعلی‬ ‫در مدت زمان قانونی در حال برگزاری است‪ ،‬گفت‪ :‬با همه‬ ‫افت و خیزهای شاخص کل بازار سرمایه و قیمت سهام ‪۵۰‬‬ ‫شرکت برتر بورس‪ ،‬نقد شوندگی سهام و ارزش سهام بانک‬ ‫صادرات ایران همچنان قابل مالحظه است‪ .‬صیدی در تشریح‬ ‫گزارش سال مالی ‪ ۹۹‬گفت‪ :‬بانک صادرات ایران مطابق با‬ ‫شعار همیشگی خود‪ ،‬همچنان در خدمت مردم خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬مهمترین ویژگی سال ‪ ۹۹‬پایدار سازی سود عملیاتی در‬ ‫بانک صادرات ایران بود؛ برنامه ای که در مدت ‪ ۳۰‬ماه در سه‬ ‫مرحله تعریف شد و ثمره ان با تالش تمامی همکاران بانک‬ ‫به صورت سود عملیاتی به بار نشست‪ .‬در این سال همکاران‬ ‫بانک با وجود دو مشکل اساسی تحریم ها و محدودیت های‬ ‫بین المللی از یک سو و رکود و دشواری های اقتصادی ناشی‬ ‫از شیوع کرونا از سوی دیگر‪ ،‬تالش کردند زیرساخت های‬ ‫بانک را برای ورود به سال ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬که اغاز قرن جدید‬ ‫است‪ ،‬تقویت کنند‪ .‬صیدی با اشاره به این که این اقدامات‬ ‫جلوه هایی جدید و ماندگار خواهد داشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وظیفه‬ ‫بانک در این ایام سخت تامین مالی بخش های حساس‬ ‫جامعه به ویژه کسب و کارهای خرد اسیب دیده از کرونا بود‪.‬‬ ‫سه سال مداوم شعار اصلی سال در کشور حمایت از بخش‬ ‫تولید است که تالش برای تحقق ان اشتغال و شکوفایی‬ ‫اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت‪ .‬وی همچنین حمایت‬ ‫از بخش های خدمات‪ ،‬فرهنگ و مدافعان سالمت را مورد‬ ‫توجه بانک صادرات ایران خواند‪ .‬صیدی با تقدیم گزارش‬ ‫خود به شش گروه اصلی سهامداران‪ ،‬سپرده گذاران‪ ،‬دریافت‬ ‫کنندگان تسهیالت‪ ،‬کارکنان‪ ،‬نهادهای مدنی و ارائه دهندگان‬ ‫خدمات‪ ،‬انان را ذینفعان راهبردی بانک توصیف کرد و‬ ‫افزود‪ :‬بالغ بر ‪ ۵۰۰‬هزار سهامدار حقیقی و حقوقی بیش از‬ ‫‪ ۱۷۵‬میلیارد سهم بانک صادرات ایران را در اختیار داشته و‬ ‫بیش از ‪ ۳۹‬میلیون سپرده گذار که بیش از یک سوم جمعیت‬ ‫کشور را تشکیل می دهند‪ ،‬بیش از ‪ ۳۶۱‬هزار میلیارد تومان‬ ‫سپرده نزد بانک دارند‪ .‬صیدی گفت‪ :‬بیش از دو میلیون و ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار فقره تسهیالت به ارزش نزدیک به ‪ ۲۷۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان به کسانی که کسب و کار انها از طریق بانک صادرات‬ ‫ایران تامین مالی می شود‪ ،‬پرداخت شده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک صادرات ایران کارکنان بانک را دیگر گروه ذی نفعان‬ ‫استراتژیک عنوان کرد و افزود‪ :‬کارکنان بانک بیش از ‪۲۴‬‬ ‫هزار نفرند که در سخت ترین شرایط‪ ،‬شعب‪ ،‬ستاد‪ ،‬بخش های‬ ‫پشتیبانی و فنی و سایر بخش ها را ترک نکردند‪ .‬هیچ گاه‬ ‫تعطیلی در اولویت نبوده و متاسفانه در اولویت دریافت واکسن‬ ‫هم قرار نگرفته اند و این مظلومیت برای همه کارکنان شبکه‬ ‫بانکی باقی است که جای قدردانی دارد‪ .‬همچنین بیش از ‪۳۱‬‬ ‫میلیون بازنشسته و نزدیک به ‪ ۶۰‬هزار خانواده که در مجموع‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬هزار نفر را شامل می شود‪ ،‬خانواده بانک صادرات‬ ‫ایران را تشکیل می دهند‪ .‬صیدی گفت‪ :‬بانک صادرات ایران‬ ‫به عنوان یکی از سه بانک بزرگ کشور‪ ،‬با نهادهای مدنی‬ ‫همکاری های گسترده ای دارد که از جمله انها می توان به‬ ‫اتاق های بازرگانی ایران و تهران‪ ،‬اتاق های بازرگانی استانی‪،‬‬ ‫سازمان های مردم نهاد‪ ،‬مجلس شورای اسالمی‪ ،‬شوراهای‬ ‫شهر و شهرداری ها‪ ،‬سازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی‪ ،‬صندوق های بازنشستگی به ویژه صندوق‬ ‫بازنشستگی کشوری‪ ،‬رسانه ها و زنجیره توزیع و خدمات و‬ ‫سایر نهادهای مدنی اشاره کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شنبه | ‪ 2‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4126‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫کی روش و مصلح به دربی‬ ‫اصفهانمی رسند‬ ‫کی روش استنلی و شایان مصلح بازیکنان تیم فوتبال‬ ‫ســپاهان بعد از رفع مصدومیت می توانند برابر ذوب اهن‬ ‫بازی کنند‪ .‬تیم فوتبال سپاهان در حالی در دربی اصفهان‬ ‫فردا به مصاف تیم ذوب اهن می رود که کی روش استنلی‬ ‫و شــایان مصلح بعد از رفع مصدومیت خود در تمرینات‬ ‫طالیی پوشان حضور یافتند و ان ها مشکلی برای بازی در‬ ‫دربی اصفهان را ندارند‪ .‬کی روش استنلی و شایان مصلح‬ ‫دو بازیکن مصدوم سپاهان بودند که در بازی قبلی برابر‬ ‫تیم پدیده نتوانستند تیم خود را همراهی کنند‪ ،‬اما اکنون‬ ‫در تمرینات طالیی پوشان شرکت کردند و با نظر پزشکی‬ ‫قادر بــه همراهی تیم خود در دربی اصفهان هســتند‪.‬‬ ‫تیم فوتبال ســپاهان با ‪ ۵۹‬امتیاز در جایگاه دوم جدول‬ ‫رده بندی قرار دارد و رقابت تنگاتنگی با تیم پرسپولیس‬ ‫برای قهرمانی دارد‪.‬‬ ‫سایه سقوط همچنان بر سر‬ ‫ذوب اهن‬ ‫با پیروزی نساجی‪ ،‬بقای این تیم در لیگ برتر قطعی‬ ‫شد و حاال از بین نفت مسجدسلیمان‪ ،‬سایپا و ذوب اهن‬ ‫یکی فصل اینده را در لیگ ازادگان سپری خواهد کرد‪.‬‬ ‫لیگ برتر ایران در حالی به دو هفته پایانی خود رســیده‬ ‫که ماشین سازی همچنان تیم قعرنشین لیگ برتر است‬ ‫و ســقوطش به دسته یک قطعی شــده است اما برای‬ ‫مشخص شدن دیگر تیم سقوط کرده‪ ،‬هنوز فرصت باقی‬ ‫اســت و سه کاندیدای اصلی‪ ،‬تمام تالششان را می کنند‬ ‫تا از این کابوس فرار کنند؛ اتفاقی که هفته گذشته برای‬ ‫نساجی با ساکت الهامی رخ داد‪ .‬نکته جالب اینکه در بین‬ ‫سه گزینه اصلی سقوط یعنی نفت مسجدسلیمان‪ ،‬سایپا‬ ‫و ذوب اهن هیچ یک تازه لیگ برتری شده نیستند و گل‬ ‫گهر و مس به عنوان صعودکننده های فصل گذشــته به‬ ‫لیگ برتر‪ ،‬از بقا اطمینان دارند‪ .‬سایپا سابقه سه قهرمانی‬ ‫در سطح اول فوتبال ایران را دارد و ذوب اهن نیز باسابقه‬ ‫نایب قهرمانی اسیا به شــکلی عجیب در پرتگاه سقوط‬ ‫قرارگرفته اند‪ .‬این در حالی اســت که سایپا و ذوب اهن‬ ‫موفق شدند در نیم فصل نخست صدرنشین کنونی لیگ‬ ‫برتر یعنی پرسپولیس را متوقف کنند اما اوضاع به شکلی‬ ‫متفاوت برای هر دو پیش رفت‪ .‬نارنجی پوشان در طول‬ ‫فصل ابراهیم صادقی‪ ،‬محســن بیاتی نیا‪ ،‬فراز کمالوند و‬ ‫سعید اخباری را روی نیمکت خود داشتند و سبزها رحمان‬ ‫رضایــی‪ ،‬میلیچ چرچیچ و مجتبی حســینی را به عنوان‬ ‫سرمربی انتخاب کردند‪.‬‬ ‫استقالل به قهرمانی سپاهان‬ ‫کمکمی کند‬ ‫پیشکسوت تیم های استقالل و سپاهان معتقد است‬ ‫شاگردان مجیدی دیگر روی دیدارهای لیگ برتر تمرکز‬ ‫نمی کنند که این به ضرر پرســپولیس و به سود سپاهان‬ ‫خواهد بود‪ .‬احمد جمشیدیان درباره رقابت پرسپولیس و‬ ‫ســپاهان برای قهرمانی لیگ برتر فوتبال اظهار داشت‪:‬‬ ‫با توجه به بازی های پیش رو‪ ،‬دو امتیاز بیشتر و افزایش‬ ‫تفاضل گل پرســپولیس با پیــروزی پنج بر صفر مقابل‬ ‫ماشین ســازی روی کاغذ شانس این تیم برای قهرمانی‬ ‫بیشتر است‪ .‬پیش ازاین اگر ســپاهان در دو بازی پیروز‬ ‫می شد‪ ،‬پرســپولیس برای جبران باید در دو مسابقه به‬ ‫برتری می رسید‪ .‬حاال پرسپولیس با یک برد و یک تساوی‬ ‫هم می تواند قهرمان شود‪ .‬وی در مورد دیدارهای سپاهان‬ ‫در دو هفته باقیمانده تصریح کرد‪ :‬دیدار هفته بیست ونهم‬ ‫هر دو تیم ســخت تر است‪ .‬استقالل این هفته نشان داد‬ ‫دیگر تمرکزش را روی لیگ برتر نمی گذارد‪ .‬چون سهمیه‬ ‫اسیایی را گرفته و به رتبه دوم هم نمی رسد و روی جام‬ ‫حذفی تمرکز می کند‪ .‬ذوب اهن هم برای فرار از سقوط‬ ‫می جنگد و بازی سپاهان با این تیم‪ ،‬دربی اصفهان است‪.‬‬ ‫کارشــناس فوتبال ایران راجع به تقابل پرســپولیس با‬ ‫تراکتور و پیکان در دو هفته پایانی لیگ برتر خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تراکتور شانس زیادی برای ایستادن در رده چهارم‬ ‫جدول دارد و اگر این سه امتیاز را از دست بدهد‪ ،‬شانس‬ ‫این تیم برای کسب سهمیه اسیایی کم می شود‪ .‬پیکان‬ ‫هم دیگر خطر ســقوط را احســاس نمی کند و بازی با‬ ‫تراکتور برای پرسپولیس حســاس تر است‪ .‬جمشیدیان‬ ‫در پاســخ به این پرســش که ایا ممکن است استقالل‬ ‫برای ذخیره تــوان خود به چند بازیکن اصلی اش مقابل‬ ‫سپاهان استراحت بدهد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬همین گونه خواهد بود‪.‬‬ ‫استقالل بازیکنان خســته و مصدوم زیادی دارد و ان ها‬ ‫بازی های تیم ملی و مسابقات فرسایشی لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا را پشت سر گذاشتند‪ .‬بازی های لیگ برای استقالل‬ ‫فرقی ندارد و طبیعی اســت که در هفته پایانی ریسک‬ ‫نکنند؛ به ویژه در پست هایی که بازیکنان کمتری دارند و‬ ‫این به نفع سپاهان است‪ .‬وی با تمجید از طالیی پوشان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬کیفیت ســپاهان در این فصل فوق العاده‬ ‫بود و اگر این تیم قهرمان شــود یا نایب قهرمان‪ ،‬محرم‬ ‫نویدکیا و سپاهان برندگان لیگ برتر بوده اند‪ .‬پرسپولیس‬ ‫‪ ۷۰‬درصد ترکیب تیم ملی را در اختیار دارد و ســپاهان‬ ‫با چنین تیم باکیفیتی رقابت می کند که بسیار ارزشمند‬ ‫است‪ .‬بازیکن پیشین استقالل در مورد اختالف سرمربی‬ ‫و مدیرعامل باشگاه که ممکن است قهرمانی جام حذفی‬ ‫را همانند فصل گذشــته از ابی ها دور کند‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫استقالل در سال های اخیر هر چه خورده‪ ،‬از خودی خورده‬ ‫است‪ .‬انتخاب های اشتباه و مشکالت مدیریتی باعث شد‬ ‫اعضای تیم در لحظات حســاس کنار هم نباشند و اگر‬ ‫این موضوع نبود‪ ،‬استقالل می توانست نتایج بسیار بهتری‬ ‫بگیرد‪ .‬جمشیدیان عملکرد سرمربی ابی پوشان را ستود و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬فرهاد مجیدی تیم را با حمایت هواداران جلو‬ ‫می برد و استقالل شرایط خوبی دارد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪7‬‬ ‫واکنشلژیونراصفهانیهندبال‬ ‫به انتخاب مربی تیم ملی‬ ‫ماموریتی که دو هفته زودتر تمام شد‬ ‫سپاهان و بهترین امتیاز گیری تاریخ‬ ‫با محرم‬ ‫حتی زمانی که ســپاهان در لیگ ‪ 14‬موفق به کســب‬ ‫ششمین قهرمانی لیگ برتر شد‪ ،‬نتوانســته بود از امتیاز ‪59‬‬ ‫عبور کند‪ .‬به گزارش ورزش سه‪ ،‬هیچ کس فکر نمی کرد وقتی‬ ‫محرم نویدکیا در تابستان ‪ 1399‬تصمیم گرفت هدایت طالیی‬ ‫پوشان اصفهانی را برعهده بگیرد‪ ،‬این قدر موفق عمل کند و‬ ‫عملکرد ســپاهان در هفته های ابتدایی هم همین موضوع را‬ ‫تقویت می کرد و ان ها کارشان را پس از حذف از رقابت های‬ ‫لیگ قهرمانان اسیا با شکســت سه بر یک مقابل گل گهر‬ ‫اغاز کردند و در ادامه اگرچه روند صعودی شــان شروع شد‪،‬‬ ‫اما می توان گفت تقریبا ‪ 13‬هفته طول کشید تا با تیمی اشنا‬ ‫شــویم که در حال رقم زدن نزدیک ترین رقابت قهرمانی در‬ ‫تاریخ لیگ برتر است‪ .‬محرم در ان روزهای ابتدایی حضورش‬ ‫کاستی ها را همان طور که منتقدان سپاهان می دیدند‪ ،‬مشاهده‬ ‫می کرد‪ .‬او می دانســت تیمش به راحتــی گل می خورد و در‬ ‫چینش نفراتش که از روز اول مربیگری از ان ها و کیفیتشان‬ ‫تمجید کرده بود‪ ،‬اشتباهاتی وجود دارد‪ .‬پس هیچ گاه طی ‪13‬‬ ‫هفته ای که تیمش فراز و نشــیب بسیاری را تجربه می کرد‪،‬‬ ‫بهانه نگرفت و به اصطالح فرار روبه جلو نداشــت‪ .‬ان طور که‬ ‫خودش می گفت در این مدت فشــار زیادی را تحمل کرد و‬ ‫تا نیمه شــب ها نخوابید و فکر کرد و موهایش سفیدتر از قبل‬ ‫شد‪ .‬سعی کرد با رفع نقاط ضعف تیمش و تقویت نقاط قوت‪،‬‬ ‫برای بازپس گرفتن تاج قهرمانی از پرسپولیس رقابت کند و‬ ‫رفته رفته توانســت این ماموریت مهم را به سرانجام برساند‪.‬‬ ‫ماحصل این تالش ها حاال ســپاهان را به تیمی تبدیل کرده‬ ‫که توانسته بهترین عملکرد را در تاریخ رقابت های لیگ برتر‬ ‫از زمانی که مســابقات از لیگ ‪ 13‬بــا حضور ‪ 16‬تیم برگزار‬ ‫می شــود‪ ،‬ثبت کند‪ .‬طالیی پوشان اصفهانی طی این مدت‬ ‫یک بار با کسب ‪ 59‬امتیاز قهرمان لیگ چهاردهم شده اند؛ این‬ ‫در شــرایطی بود که پنج مرتبه در طول فصل شکست خورده‬ ‫بودند‪ .‬زردپوشــان پس از قهرمانــی در لیگ چهاردهم رو به‬ ‫افول گذاشــتند و حتی در لیگ هفدهم با کسب ‪ 29‬امتیاز در‬ ‫رتبه نازل چهاردهم قرار گرفتند‪ .‬البته طی این مدت دومرتبه‬ ‫هم تا یک قدمی کسب سهمیه اسیایی رفتند‪ ،‬ولی با کرانچار‬ ‫و امیر قلعه نویی به این موفقیت دســت پیدا نکردند‪ .‬در لیگ‬ ‫هجدهم سپاهان با کسب ‪ 58‬امتیاز و تجربه تنها دوشکست‬ ‫تا هفته اخر برای کسب قهرمانی با پرسپولیس جنگید‪ .‬این ها‬ ‫همه نشان دهنده ارزش کار محرم نویدکیا در نخستین سال‬ ‫مربیگری اســت؛ کاپیتان محبوب سابق هواداران سپاهان و‬ ‫مربی خوش فکر کنونی ان ها که توانسته تا پایان هفته بیست‬ ‫وهشــتم‪ 59 ،‬امتیاز کسب کند و تیمش از هفته سیزدهم که‬ ‫در خانه مقابل پدیده مغلوب شد‪ ،‬دیگر شکست نخورده است؛‬ ‫این یعنی بیشترین امتیازی که تاکنون سپاهان در بازی های‬ ‫لیگ برتر با ‪ 16‬تیم کســب کــرده و البته منجر به قهرمانی‬ ‫شده است؛ اما حاال ماجرا متفاوت است‪ .‬درواقع تا امروز فقط‬ ‫چهار تیم سپاهان‪ ،‬پاس تهران‪ ،‬فوالد خوزستان و پرسپولیس‬ ‫توانســته اند در یک فصل لیگ برتر به متوسط دو امتیاز از هر‬ ‫بازی برســند که ســپاهان و پاس و فوالد هرکدام یک بار و‬ ‫پرســپولیس پنج بار توانسته به این مهم دست پیدا کند؛ پنج‬ ‫مرتبه ای که بیشتر تحت تاثیر حضور برانکو و افزایش کیفیتی‬ ‫قرار دارد که این مربی کروات به لیگ برتر ایران اضافه کرد‪.‬‬ ‫برانکو ایوانکویچ ســه بار‪ ،‬یحیی گل محمدی دو بار‪ ،‬فرهاد‬ ‫کاظمی‪ ،‬مجید جاللی و فرانچیچ هرکدام یک بار توانسته اند‬ ‫بیــش از دو امتیاز از هر بازی بگیرند و حاال نویدکیا می تواند‬ ‫در نخستین فصل مربیگری اش ششمین سرمربی تاریخ لیگ‬ ‫برتر باشد که به این میانگین امتیازی و این موفقیت تاریخی‬ ‫دست پیدا می کند‪ .‬رسیدن به متوســط دو امتیاز از هر بازی‬ ‫در ‪ ۱۹‬فصل گذشــته تضمین کننده قهرمانی بوده است و در‬ ‫دوازده فصل از فصول لیگ برتر تیم قهرمان هم نتوانســته‬ ‫چنین اماری ثبت کند‪ ،‬امسال اما به احتمال بسیار زیاد دو تیم‬ ‫از این امار عبور می کنند تــا نزدیک ترین رقابت تاریخ لیگ‬ ‫برتر بین پرافتخارترین تیم های این لیگ شکل گرفته باشد؛‬ ‫رقابتی که یکسر ان یحیی گل محمدی با ‪ 13‬سال سابقه کار‬ ‫مربیگری است و طرف دیگر ان محرم نویدکیا در نخستین‬ ‫ســال مربیگری‪ .‬محرم نویدکیا در نخستین فصل مربیگری‬ ‫خود کادر فنی خوبی نیز گرداورده که همراه او در این مســیر‬ ‫پرچالش بوده اند‪ .‬سپاهانی ها همین حاال هم می توانند به تیمی‬ ‫که محرم نویدکیا برای ان ها ساخته بنازند‪ .‬تیمی که در ابتدا‬ ‫به سختی گل می زد‪ ،‬ولی در ادامه راه گل زدن را حتی بهتر از‬ ‫قهرمان چهار دوره اخیر پیدا کرد و حاال با ‪ 49‬بار گلزنی بهترین‬ ‫امار گلزنی را طی دوره های اخیر خود ثبت کرده است‪ .‬تیمی‬ ‫که خیلی راحت گل می خورد ولی از دیدار برابر پدیده در دور‬ ‫رفت طی ‪ 17‬مسابقه تنها هشت گل خورده است و درنهایت‬ ‫تیمی که دو بازی دیگر پیش رو دارد و برای نخستین مرتبه‬ ‫می تواند امتیازهای این تیم در مسابقات ‪ 16‬تیمی از عدد ‪60‬‬ ‫عبور کند و در بهترین حالت به عدد ‪ 65‬برسد‪ .‬پس می توان‬ ‫گفت که محرم نویدکیا شــماره چهار سابق طالیی پوشان‪،‬‬ ‫همین حاال هم ماموریت خود را در سال اول به خوبی باهمان‬ ‫طمانینه ای که از او سراغ داریم‪ ،‬انجام داده است‪.‬‬ ‫فاصلهسپاهانوپرسپولیسسهامتیازاست‬ ‫کارشــناس فوتبال کشــور پیرامون شــرایط دو تیم‬ ‫اصفهانی لیگ برتر ســخن گفت‪ .‬حسین چرخابی درباره‬ ‫شکست تیم فوتبال ذوب اهن اصفهان مقابل نساجی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در ابتدا باید به این نکته اشــاره کنم که داور این‬ ‫مســابقه یکی از ‪ ۱۰‬داور برتر فوتبال دنیا بود‪ .‬متاسفانه در‬ ‫فوتبال ما مد شده همه فقط صحبت از داوری می کنند اما‬ ‫در ایــن بازی هر دو تیم نتوانســتند به بحث داوری ورود‬ ‫کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬ذوب اهن از روز اول دچار یک مشــکل‬ ‫بود که نتوانســت ان را حل کنــد و به همین خاطر راه را‬ ‫کامال اشتباه رفت‪ .‬دفاع تیمی‪ ،‬خطی و انفرادی ذوب اهن‬ ‫در حد لیگ یک هم نبود و این مشــکل از روز نخســت‬ ‫مسابقات هم وجود داشت ضمن اینکه اگر حتی یک تیم‬ ‫بســیار خوب بازی کند و خوب هم موقعیت بسازد اما به‬ ‫گل نرسد‪ ،‬نباید ان را به پای شانس گذاشت‪ .‬من به شانس‬ ‫اعتقادی ندارم چراکه به عنوان مثال در موقعیتی که بازیکن‬ ‫توپ را به تیرک یا بیرون می زند اگر کمی دقت داشته باشد‬ ‫می توانــد ان را وارد دروازه کند‪ .‬امروز فوتبال یک مبحث‬ ‫علمی است که روی هر حرکت در ان حساب باز می کنند‪.‬‬ ‫کارشناس اصفهانی فوتبال کشــورمان با اشاره به اینکه‬ ‫ذوب اهن یک بازی شــش امتیازی را واگذار کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اینکه ذوب اهن در این بازی شکست می خورد و خوشحال‬ ‫می شود که سایپا دقیقه ‪ ۹۱‬گل خورده‪ ،‬اصال خوب نیست‪.‬‬ ‫برای ذوب اهن زشــت است که بگوییم خوشبختانه سایپا‬ ‫گل خورد‪ .‬این تیم باید به سهمیه لیگ قهرمانان اسیا فکر‬ ‫کوچ بزرگ علی کریمی‬ ‫به لیگ ترکیه‬ ‫چندین رسانه ترکیه ای از پیوستن علی کریمی به تیم‬ ‫کایسری اسپور و عقد قرارداد چهارساله میان دو طرف خبر‬ ‫دادند‪ .‬علی کریمی هافبک سابق استقالل که فصل گذشته‬ ‫را در دو تیم قطری الدحیل و قطر اس سی گذراند‪ ،‬مدنظر‬ ‫باشــگاه کایسری اســپور ترکیه قرارگرفته و طبق ادعای‬ ‫رســانه های این کشــور‪ ،‬او برای عقد قراردادی چهارساله‬ ‫با این تیم به توافق دســت یافته اســت‪ .‬صفحه توئیتری‬ ‫‪ Transfer Merkezi‬که نخستین بار این خبر را منتشر‬ ‫کرد‪ ،‬به اخبار نقل و انتقاالتی کایســری اسپور پرداخت و‬ ‫نوشــت‪ :‬کایسری اســپور تا حد زیادی با کارلوس مانه به‬ ‫توافق رسیده اســت‪ .‬این باشگاه همچنین با علی کریمی‬ ‫هافبک تیم ملی ایران و مصطفی پکتمک به توافق رسید‪.‬‬ ‫بوراک زینی خبرنگار ترکیه ای نیز در توئیتر خود نوشــت‪:‬‬ ‫کایسری اسپور با علی کریمی به توافق رسیده و با او یک‬ ‫قرارداد چهارســاله را به امضا خواهد رساند‪ .‬روزنامه گاتزتا‬ ‫دامگا نیــز این خبر را پوشــش‬ ‫داد و نوشــت‪ :‬نقل و انتقاالت در‬ ‫کایسری اســپور رو به اتمام است‬ ‫و این باشگاه می خواهد به رتبه ای‬ ‫بهتری از فصل گذشته دست پیدا‬ ‫کند‪ .‬پس از مجید حســینی‪ ،‬زرد‬ ‫و قرمزهــا با علــی کریمی دیگر‬ ‫بازیکن ایرانی توافق کرده اند‪ .‬این‬ ‫بازیکن باتجربه طی روزهای اینده‬ ‫به این شهر می اید‪ .‬دامگا در ادامه‬ ‫با اشاره به اینکه کریمی تابستان‬ ‫گذشــته در استانه حضور در لیگ‬ ‫ترکیــه بود ولی ســرانجام راهی‬ ‫قطر شد‪ ،‬نوشت‪ :‬علی کریمی ‪27‬‬ ‫ساله است‪ .‬او فوتبال را از پایه های‬ ‫سپاهان اغاز کرد و در انجا به یک‬ ‫بازیکن حرفه ای تبدیل شد‪ .‬او اولین تجربه خارج از کشور‬ ‫خود را با دینامــو زاگرب گذراند و پس از حضوری قرضی‬ ‫در تیم دیگر کرواسی‪ ،‬به سپاهان بازگشت‪ .‬دامگا در ادامه‬ ‫نوشته است‪ :‬او با استقالل‪ ،‬یکی از مهم ترین تیم های ایران‬ ‫قرارداد امضا کرد‪ .‬او فصل گذشــته در اســتانه حضور در‬ ‫ترکیه بود اما درنهایت با قطر اس ســی قراردادش را امضا‬ ‫کرد‪ .‬سپس به الدحیل قرض داده شد‪ .‬پس از اتمام قرارداد‬ ‫یک ساله اش‪ ،‬کایسری اسپور تیم جدید او خواهد بود‪ .‬انتظار‬ ‫می رود که کریمی یک قرارداد چهارساله را امضا کند‪.‬‬ ‫کند نه اینکه خوشحال باشد یک تیم دیگر شکست خورده و‬ ‫موقعیتش در جدول حفظ شده است‪ .‬چرخابی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ذوب اهن عملکرد ضعیفــی دارد‪ .‬از روز اول در یارگیری‬ ‫هم ضعیف کارکردند‪ .‬تغییرات زیاد در ســطح مدیریت و‬ ‫کادرفنی یک مشکل اساسی است‪ .‬نباید مدام از داوری و‬ ‫بدشانسی صحبت کرد‪ .‬من به عنوان فردی که عمرم را در‬ ‫فوتبال گذاشتم و تجربه دارم می گویم؛ اقایان بعد از اتمام‬ ‫مســابقات و بقا در لیگ برتر‪ ،‬بروید از الف تا ی را بررسی‬ ‫و ایرادهــای کار را رفع کنید تــا برای فصل تیمی ببندید‬ ‫که نگرانی دور شــدن از کورس سهمیه را داشته باشد نه‬ ‫اینکه برای بقا تا روز اخر دست وپا بزند‪ .‬کارشناس فوتبال‬ ‫درباره وضعیت ســپاهان پس از کنار رفتن از جام حذفی‬ ‫گفت‪ :‬شــاید سپاهان بعدا متوجه شــود که جام حذفی را‬ ‫به راحتی از دست داد‪ .‬برای حضور در لیگ قهرمانان اسیا‪،‬‬ ‫قهرمانی در لیگ و جام حذفی فرقی باهم ندارند چون هر‬ ‫دو تیم سهمیه مستقیم مرحله گروهی را به دست می اورند؛‬ ‫بنابراین سپاهان االن به چیزی جز قهرمانی در لیگ برتر‬ ‫نباید فکر کند‪ .‬چون اگر در لیگ نایب قهرمان شود‪ ،‬با توجه‬ ‫به حذف پرســپولیس در جام حذفی‪ ،‬سپاهان در کنار تیم‬ ‫سوم لیگ باید در مرحل ه پلی اف بازی کند‪ .‬در این مرحله‬ ‫هم ممکن است به عنوان مثال یک اماراتی با خرید چندین‬ ‫بازیکن طراز اول خودش را تقویت کند و به این ترتیب تیم‬ ‫ایرانی که یک ســال با هزاران تالش نایب قهرمان لیگ‬ ‫شده‪ ،‬با یک بازی کنار برود‪.‬‬ ‫سپاهان را به دوران طالیی اش‬ ‫برمی گردانیم‬ ‫مهاجـم کهنـه کار تیـم سـپاهان اعتقـاد دارد طالیـی‬ ‫پوشـان اصفهانـی شایسـتگی پیـروزی مقابـل پدیـده را‬ ‫داشـتند‪ .‬محمدرضـا خلعتبـری با اشـاره به دیـدار این تیم‬ ‫مقابـل نماینده خراسـان اظهار داشـت‪ :‬می دانسـتیم بازی‬ ‫بسـیار سـختی مقابـل پدیده داریـم چون تیم سـیدمهدی‬ ‫رحمتـی در هفته هـای اخیر و بعد از تعطیالت نتایج بسـیار‬ ‫خوبـی گرفتـه و مقابـل سـپاهان هـم انگیـزه مضاعفـی‬ ‫داشـت‪ .‬پدیده در بـازی قبل مقابل‬ ‫نسـاجی هم شکسـت خورده بود به‬ ‫همیـن دلیـل برای اینکـه همچنان‬ ‫شـانس بـرای کسـب سـهمیه‬ ‫اسـیایی داشـته باشـد بـه پیـروزی‬ ‫مقابـل مـا نیـاز داشـت‪ .‬از ابتـدای‬ ‫بـازی مشـخص بـود کـه ایـن تیم‬ ‫بـرای بـرد و کسـب سـه امتیـاز به‬ ‫مصـاف سـپاهان امـده چـون هنوز‬ ‫بـه کسـب سـهمیه اسـیایی امیـد‬ ‫داشـت امـا مـا یکـی از بهتریـن‬ ‫بازی هایمـان را ارائـه دادیـم و‬ ‫شایسـته کسـب برد بودیم‪ .‬خلعتبری افـزود‪ :‬موقعیت های‬ ‫گلزنـی زیـادی مقابـل پدیـده داشـتیم امـا نتوانسـتیم از‬ ‫ان هـا اسـتفاده کنیـم‪ .‬بایـد گل هـای بیشـتری می زدیـم‬ ‫امـا همین کـه بـازی را بردیـم هـم برایمان باارزش اسـت‬ ‫چـون خیلـی بـه ایـن بـرد نیـاز داشـتیم تـا همچنـان در‬ ‫کـورس قهرمانـی بمانیـم‪ .‬او گفت‪ :‬تا اخریـن لحظه برای‬ ‫قهرمانـی می جنگیـم و باید در دو بازی اینده شـش امتیاز‬ ‫را بگیریـم‪ .‬سرنوشـت قهرمانی مـان دسـت خودمـان بـود‬ ‫امـا غفلـت کردیـم و حـاال بایـد منتظـر اتفاقـات فوتبـال‬ ‫بمانیـم‪ .‬فوتبال قابل پیش بینی نیسـت اما تمام تالشـمان‬ ‫را بـرای موفقیـت بـه کار می گیریـم‪ .‬بایـد دو بـازی اینده‬ ‫را کـه خیلـی هم سـخت هسـتند ببریـم و منتظـر لغزش‬ ‫پرسـپولیس باشـیم‪ .‬ایـن هفتـه یـک بـازی سـخت بـا‬ ‫ذوب اهـن داریـم‪ .‬پرسـپولیس هـم بـا تراکتور بـازی دارد‪.‬‬ ‫بـازی بـه بـازی پیـش می رویـم‪ .‬وظیفـه مـا ایـن اسـت‬ ‫کـه کارمـان را بـه نحو احسـن انجـام بدهیـم‪ .‬هرچه خیر‬ ‫باشـد همـان می شـود‪ .‬خلعتبری عنـوان کرد‪ :‬خوشـحالم‬ ‫کـه سـپاهان به روزهـای طالیی خودش برگشـته اسـت‪.‬‬ ‫هـواداران این تیم در سـال های گذشـته روزهای سـختی‬ ‫را سـپری کردنـد اما امسـال با تالش مدیریـت‪ ،‬کادر فنی‬ ‫و بازیکنـان علاوه بـر اینکـه فوتبالـی زیبـا و روان را بـه‬ ‫نمایـش می گذاریـم از مدعیـان قهرمانـی نیـز هسـتیم‪.‬‬ ‫ابتـدای فصـل هم گفتم امسـال بـرای موفقیت سـپاهان‬ ‫هم قسـم شـده ایم و می خواهیـم ایـن تیـم را بـه دوران‬ ‫طالیـی گذشـته خـود برگردانیم‪.‬‬ ‫دروازه بان اصفهانی تیم ملی هندبال به انتخاب سرمربی‬ ‫تیم ملی واکنش نشان داد‪ .‬سعید برخورداری بعد از انتخاب‬ ‫سرمربی جدید تیم ملی هندبال ایران اظهار کرد‪ :‬شخصا‬ ‫اقای مونتایا فرناندز را می شناسم‪ ،‬کمک مربی تیم ملی قطر‬ ‫و سرمربی تیم ملی رومانی بوده است‪ .‬همچنین در چند تیم‬ ‫باشگاهی رومانی فعالیت داشت و در کل مربی کارکشته و‬ ‫خوبی است‪ .‬ملی پوش هندبال گفت‪ :‬با توجه به زمان کمی‬ ‫که تا مسابقات قهرمانی اسیا و انجام اردوهای تیم ملی مانده‬ ‫کار سخت است‪ .‬جمع کردن بازیکنان دشوار است به ویژه‬ ‫که تمرینات تیم های اروپایی نیز کم کم شروع می شود و‬ ‫باید لژیونرها در تمریناتشان حاضر شوند‪ .‬این ها کار را برای‬ ‫هماهنگی و داشتن تیم منسجم در مدت زمان کم سخت‬ ‫می کند‪ .‬برخورداری گفت‪ :‬در نهایت فکر می کنم انتخاب‬ ‫فرناندز می تواند کمک خوبی به تیم ملی ایران باشد‪ .‬علم‬ ‫روز اسپانیا در همه دنیا شناخته شده است‪ ،‬مربیان اسپانیایی‬ ‫دارای بهترین روزومه ها و نتایج هستند‪ .‬قطعا جذب این مربی‬ ‫خیلی خیلی می تواند کمک کننده باشد‪ .‬وی درباره کسب‬ ‫سکوهای اسیا و مجوز حضور در مسابقات جهانی گفت‪ :‬تیم‬ ‫ملی ایران با توجه ب ه امتیاز میزبانی مسابقات قهرمانی اسیا‬ ‫نیازمند داشتن تماشاچی است‪ ،‬اگر تا روز برگزاری مسابقات‬ ‫امکان حضور تماشاگران در مسابقات فراهم نشود تیم ملی‬ ‫خیلی ضرر خواهد زد‪ .‬تماشاگران یک انرژی مضاعف به‬ ‫بازیکنان می دهند اما با توجه به شرایطی که در ایران به‬ ‫لحاظ شیوع کرونا وجود دارد فکر می کنم این امکان فراهم‬ ‫نشود‪ .‬وی گفت‪ :‬همه باید تالش کنند و دست به دست‬ ‫هم دهند و از فرصتی که هست استفاده کنند تا تیم ملی‬ ‫ایران همانطور که لیاقتش را دارد به جام جهانی صعود کند‪.‬‬ ‫امیدوارم این اتفاق بیفتد و طلسم چند ساله ای که بعد از‬ ‫جام جهانی ‪ ۲۰۱۵‬ایجاد شده شکسته شود‪ .‬برخورداری‬ ‫گفت‪ :‬شاکله تیم ملی باید هر چه سریعتر مشخص شود تا‬ ‫با شروع اردوها و هماهنگی بازیکنان به لیاقتی که در اسیا‬ ‫دارد برسد و جهانی شود‪ .‬دروازه بان تیم العربی قطر درباره‬ ‫فصل بعدی اش با این تیم گفت‪ :‬با تیم العربی قطر قرارداد‬ ‫سه سال و نیم دارم‪ .‬با توجه به اینکه هم من و هم تیمم‬ ‫فصل خوبی را داشتیم فصل بعد هم تالش می کنیم تا هم‬ ‫از عناوین قهرمانی مان در کشور قطر دفاع کنیم و هم در‬ ‫جام باشگاه های اسیا قهرمان شویم‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬ما در‬ ‫دوره قبل جام باشگاه های اسیا سوم شدیم و همه تالشمان‬ ‫این است بتوانیم دوباره قهرمان اسیا شویم‪ .‬امیدوارم بتوانم با‬ ‫العربی فصل خوبی را داشته باشم‪ .‬تمرینات فصل جدید نیز‬ ‫تقریبا از ‪ ۱۵‬اگوست (‪ ۲۴‬مرداد) اغاز می شود‪.‬‬ ‫بسکتبال اصفهان در مسیر‬ ‫توسعه قرار دارد‬ ‫نایب رئیس هیئت بسکتبال استان اصفهان می گوید‬ ‫برنامه های استعدادیابی هزینه و زمان زیادی نیاز دارد که در‬ ‫شرایط فعلی سعی کردیم با هزینه های موجود بتوانیم ان‬ ‫را اجرایی کنیم‪ .‬سپیده جعفری درباره فعالیت های هیئت‬ ‫بسکتبال با توجه به شرایط کرونایی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تالش‬ ‫کردیم در این مدت همچون گذشته برنامه های هیئت را‬ ‫اجرایی کنیم‪ ،‬بیشتر برنامه ها و طرح های اموزشی به صورت‬ ‫انالین و غیرحضوری برگزار شد و مسابقات خاصی نداشتیم‪،‬‬ ‫اما توانستیم در نیمه اول تیرماه مسابقات سه به سه استانی را‬ ‫در فضای ازاد برگزار کنیم که نخستین گام مثبت برگزاری‬ ‫مسابقات در سال ‪ ۱۴۰۰‬بود‪ .‬در نظر داریم با بهبود شرایط‬ ‫شیوع ویروس کرونا‪ ،‬مسابقات مقاطع پایه را نیز شروع کرده‬ ‫و با برگزاری مسابقات پنج به پنج و سه به سه‪ ،‬توجه ویژه به‬ ‫بسکتبال خواهیم کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬نخستین دوره مسابقات‬ ‫سه به سه به صورت لیگ دسته های ازاد برای بزرگساالن با‬ ‫حضور ‪ ۱۵‬تیم در باغ جوان اصفهان برگزار شد که بازخورد‬ ‫بسیار خوبی داشت و بر اساس ان در برنامه ریزی که درباره‬ ‫رشد و توسعه بسکتبال سه به سه در نظر گرفتیم این‬ ‫مسابقات به صورت ماهیانه و در تمام رده های سنی برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬نایب رئیس هیئت بسکتبال استان اصفهان در‬ ‫ارتباط با فعالیت اکادمی های بسکتبال استان و اجرای طرح‬ ‫استعدادیابی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬طرح استعدادیابی یک گزینش‬ ‫بسیار سخت و پرهزینه است‪ .‬تاکنون با امکانات کمی که در‬ ‫اختیار داشتیم‪ ،‬توانستیم این کار را تا حدودی در اکادمی ها‬ ‫و مدارس بسکتبال انجام داده و جذب نیروهای مستعد را‬ ‫داشته باشیم‪ .‬نکته ای که باید به ان اشاره کنم این است که‬ ‫پرورش استعداد بسیار مهم تر از کشف ان است که متاسفانه‬ ‫امکانات الزم برای این امر فراهم نبوده و یکی از معضالت‬ ‫ما در مسیر استعدادیابی و پرورش بازیکنان است‪ .‬جعفری‬ ‫ادامه داد‪ :‬در چهار سال اول تغییر مدیریت در هیئت توانستیم‬ ‫شرایط نسبتا مطلوبی را برقرار کنیم که با شیوع کرونا‬ ‫همه چیز تعطیل شد و اکنون در چهار سال دوم همچنان‬ ‫در تالش هستیم تا شرایط مطلوب را حفظ کرده و بتوانیم‬ ‫گام های بعدی را اجرایی کنیم‪ .‬وی با اشاره به حضور خوب و‬ ‫فعال نمایندگان استان در لیگ های مختلف بسکتبال بانوان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تیم فوالد مبارکه سپاهان توانست با کسب قهرمانی‬ ‫در رقابت های دسته یک جواز حضور در لیگ برتر را به دست‬ ‫اورد و تیم خوب و اینده ساز ذوب اهن نیز نایب قهرمان لیگ‬ ‫دسته دو شد‪.‬‬ ‫نخستین رکورد المپیک در‬ ‫توکیو ‪ ۲۰۲۰‬شکست‬ ‫ورزشکار تیروکمان کره جنوبی توانست رکورد المپیک‬ ‫را در روز نخست رقابت ها بشکند‪ .‬سانگ ان ورزشکار‬ ‫تیروکمان کره جنوبی در مسابقات مقدماتی المپیک مقام اول‬ ‫را کسب کرد و با ثبت ‪ ۶۸۰‬امتیاز رکورد المپیک را به نام خود‬ ‫ثبت کرد تا نخستین رکوردشکنی المپیک در تیر و کمان رخ‬ ‫دهد‪ .‬رکورد قبلی توسط لینا گراسیمنکو اوکراینی در سال‬ ‫‪ ۱۹۹۶‬در المپیک اتالنتا (‪ ۶۷۳‬امتیاز) ثبت شد‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه | ‪ 2‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4126‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫شنبه ‪ 2‬مرداد ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪24Jul2021 | 4126‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫پس کیست‏ستمگرتر از ان کس که بر خدا دروغ بست و سخن راست را چون به سوى او امد دروغ پنداشت ایا جاى‬ ‫کافران در جهنم نیست‬ ‫‪ ۳۲‬زمر‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫گروه نشریات‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫اصفهان اظهار کرد‪ ۳۹ :‬موزه فعال در استان اصفهان وجود دارد‬ ‫که از این تعداد ‪ ۱۶‬موزه به همت بخش خصوصی دایر شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬روش هــای متنوع مــوزه داران برای جذب‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫او در خصــوص نحــوه بازاریابی و جــذب بازدیدکننده در‬ ‫موزه های خصوصی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نمی توان نسخه ای ثابت را برای‬ ‫همــه موزه ها پیچید و هریک از گنجینه داران از روشــی برای‬ ‫جذب مخاطب اســتفاده می کنند‪ .‬مسئول گروه موزه ها و اموال‬ ‫منقول اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‬ ‫اســتان اصفهان اضافه کرد‪ :‬به طور مثال بعضی از انان‪ ،‬ارتباط‬ ‫ویژه و تنگاتنگی با اموزش وپرورش و دانشگاه ها برقرار کرده اند‬ ‫و یا برخی دیگر از گنجینه داران بر کیفیت اثار توجه ویژه دارند‪،‬‬ ‫ازجمله روش های دیگر بازاریابی موزه داران می توان به برگزاری‬ ‫کارگاه های انالین و حضور فعال در رسانه ها و فضای مجازی‬ ‫اشــاره کرد‪ .‬حمیدی خاطرنشــان کرد‪ :‬اگر موزه ها بتوانند به‬ ‫فهرست اثار پیشنهادی برای بازدید به گردشگران هر شهر اضافه‬ ‫شوند می توانند گردشگران داخلی و خارجی فراوانی را به سوی‬ ‫خود بکشانند‪ ،‬البته اضافه شدن موزه های خصوصی به فهرست‬ ‫گردشگری امری ساده و قابل دسترسی نیست‪ ،‬چون گردشگران‬ ‫فقط از مکان های شاخص هر شهر یا استان را بازدید می کنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در استان اصفهان یکی از موزه های فعال در بخش‬ ‫موسیقی توانسته بود به لیست بازدید گردشگران اضافه شود و‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫زندگی کشف خود نیست‪ ،‬ساختن خود است‪.‬‬ ‫نکته جالب اینکه گردشگران تقاضا می کردند‪ ،‬این گنجینه را از‬ ‫نزدیک ببینند که این از اتفاقات خوب برای موزه ها به خصوص‬ ‫موزه های بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬درخشش موزه های استان اصفهان در ایین‬ ‫انتخاب موزه های برتر‬ ‫مسئول گروه موزه ها و اموال منقول اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان با اشاره به رقابت‬ ‫سالیانه موزه داران گفت‪ :‬شورای بین المللی موزه ها یا به اختصار‬ ‫(‪ )ICOM‬تنها سازمان تخصصی موزه ای و موزه داران در سطح‬ ‫جهانی است که به ارتقاء و محافظت از میراث طبیعی و فرهنگی‬ ‫کنونی و گذشته‪ ،‬محسوس و نامحسوس‪ ،‬می پردازد‪ ،‬این کمیته‬ ‫هرساله شــاخص هایی را معرفی می کند تا موزه هایی که قصد‬ ‫شرکت در یک رقابت سالم رادارند با انتخاب نوع شاخص در ان‬ ‫موضوع به فعالیت بپردازند‪ ،‬سپس با در نظر گرفتن فعالیت ها‪،‬‬ ‫موزه های برگزیده و برتر معرفی می شوند‪ .‬حمیدی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این رقابت ســالم سبب شده تا هر موزه دار در بخش های‬ ‫مختلف فعالیت مســتمر خود را اغــاز و به این ترتیب در جذب‬ ‫گردشــگر نیز موفق عمل کند‪ ،‬البته موزه هایــی را که در این‬ ‫رقابت شرکت نمی کنند نمی توان از فهرست موزه های برتر کنار‬ ‫گذاشت‪ ،‬چون شرکت در این رقابت ازاد است؛ البته باید گفت این‬ ‫رقابت باعث شده تا موزه داران تجربه های جدیدی در بازاریابی به‬ ‫دست بیاورند‪ .‬او ادامه داد‪ ۱۳ :‬عنوان برتر سهم امسال موزه داران‬ ‫استان اصفهان در این رقابت بوده است‪ ،‬البته موزه داران اصفهان‬ ‫اگهی دعوت از بستانکاران شرکت فوالد صنعت فدک در حال تصفیه (سهامی خاص)‬ ‫به شماره ثبت ‪ 37957 :‬و شناسه ملی ‪10260555388 :‬‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫جرج برناردشاو‬ ‫شاهدان گر دلبری زین سان کنند‬ ‫زاهدان را رخنه در ایمان کنند‬ ‫مدیر تصفیه شرکت فوالد صنعت فدک در حال تصفیه‪ -‬محمدرضا روشن فر‬ ‫اگهی مجمع عمومی سالیانه سهامداران پروژه تجاری کاسپین هوانیروز‬ ‫بدینوســیله به اطالع کلیه سهامداران پروژه تجاری کاســپین میرساند مجمع عمومی سالیانه سهامداران پروژه در‬ ‫مورخه‪ ۱۴۰۰/۰۵/05‬روز سه شنبه ساعت‪ ۱۰:۰۰‬صبح در امفی تئاتر پایگاه چهارم هوانیروز اصفهان تشکیل می گردد‪.‬‬ ‫لذا ضمن اطالع رسانی‪ ،‬از کلیه اعضا دعوت میگردد جهت اطالع از روند کار و گزارش عملکرد و وضعیت کلی پروژه و نیز‬ ‫تصمیمگیریدرخصوصنحوهادامهکارپروژهونیزادامههمکارییاتغییراعضایهیاتمدیرهدرجلسهمجمعحضوریابند‪.‬‬ ‫بــه جهــت اهمیــت موضوعــات و تصمیمات اتخــاذی در جلســه ‪ ،‬خواهشــمند اســت تمامی اعضــا حتما‬ ‫در جلســه شــرکت نماینــد و در صــورت عــدم امــکان حضور بــه دالیــل اضطــراری ‪ ،‬با اعطــای وکالت‬ ‫جهــت حضــور و اعــام رای بــه نماینــده قانونی خود بــه صورت مکتــوب ‪ ،‬در مجمــع مشــارکت نمایند‪.‬‬ ‫« بدیهی است عدم شرکت اعضا یا نمایندگان قانونی انان در جلسه مجمع ‪ ،‬به منزله اعطای نمایندگی به هیات مدیره‬ ‫در تصمیم گیری و پذیرش تمامی تصمیمات اتخاذی مجمع و هیات مدیره بوده و حق اعتراض و هرگونه ادعایی در‬ ‫ان خصوص از انان سلب خواهد شد» ‪.‬‬ ‫محمد مغزی نجف ابادی‪ -‬شهردار نجف اباد‬ ‫در ســال های گذشــته نیز در رقابت ایکوم خوش درخشیده و‬ ‫عناوین برتر را در کشور به خود اختصاص داده اند‪ .‬مسئول گروه‬ ‫موزه ها و اموال منقول اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی اســتان اصفهان افزود‪ :‬باوجود تالش های فراوان‬ ‫میراث فرهنگی و عالقه مندان به تاریخ‪ ،‬موزه داری در اســتان‬ ‫اصفهان هنوز به جایگاه واقعی خود نرســیده است؛ با توجه به‬ ‫قدمت اصفهان و نقش دیرینه هنر در این استان انتظار می رود‬ ‫موزه های بخش خصوصی با تعداد و کیفیت بیشتری دایر شوند‪.‬‬ ‫حمیدی گفت‪ :‬در این میان باید به خانه موزه ها هم اشاره کرد که‬ ‫از ظرفیت هایی هستند که در استان به ان ها توجه ویژه ای نشده‬ ‫و این در صورتی است که با توجه به تعدد خانه های تاریخی در‬ ‫اصفهان به تغییر کاربری ان ها و تبدیلشان به خانه موزه برای‬ ‫جذب مخاطب اقدام کرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اشتغال زایی برای نیرو های متخصص از مزایای‬ ‫موزه هایخصوصی‬ ‫نجفی مســئول امور موزه های اســتان فارس در خصوص‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد موزه ها گفت‪ :‬حضور‬ ‫بخش خصوصی در موزه داری امری بســیار حائز اهمیت است‪،‬‬ ‫ازاین رو که بخش خصوصی در عرصه موثرترین بنیاد فرهنگی‬ ‫یعنی موزه‪ ،‬عــاوه بر حفظ و نگهداری اثــار به جلوگیری از‬ ‫خروج اثار فرهنگی و تاریخی کشور کمک می کند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫موزه داری بخش خصوصی در اشــتغال زایی و جذب نیرو های‬ ‫متخصص کمک شایانی کرده‪ ،‬از طرفی حضور در نمایشگاه های‬ ‫داخلی و خارجی باهدف معرفی فرهنگ و تاریخ از مزایای دیگر‬ ‫موزه داری بخش خصوصی است‪ .‬مسئول امور موزه های استان‬ ‫فارس خاطرنشــان کرد‪ :‬هر چه تعداد و تنــوع موزه ها به ویژه‬ ‫گنجینه های بخش خصوصی بیشــتر شــود‪ ،‬به توسعه پایدار‬ ‫فرهنگی کمک خواهد کرد‪ .‬نجفی افزود‪ :‬حفظ و جمع اوری اثار‬ ‫تنها بخشی از مزایای موزه های خصوصی است‪ ،‬باید توجه داشت‬ ‫که موزه داران بخش خصوصی بدون هیچ گونه چشم داشــت یا‬ ‫تقاضای حمایت مالی صرفا برای حفظ فرهنگ به میان امده اند‪،‬‬ ‫اما نقش بسیار پررنگی در جذب گردشگر خواهند داشت‪ ،‬چون‬ ‫گردشــگران تمایل دارند پس از ورود به هر شــهر یا استان از‬ ‫گنجینه هــای ان مردمان نیز بازدید کنند‪ ،‬بدین ترتیب هر چه‬ ‫تعداد موزه ها در هر استان افزایش پیدا کند‪ ،‬گردشگران بیشتری‬ ‫راهی ان خواهند شد‪.‬‬ ‫م الف‪1165359 :‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫روز ملی فیزیوتراپی‬ ‫مناسبت‬ ‫حافظ‬ ‫صنعت مهم گردشــگری‪ ،‬امروزه با بحران های سختی‬ ‫دســت وپنجه نرم می کند‪ ،‬این در حالی است که با استفاده‬ ‫صحیح از ان می توان به توسعه دست یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬گردشگری صنعتی فرهنگ ساز است‬ ‫چراکه مهم ترین نقش را در اشاعه فرهنگ های مختلف دنیا‬ ‫دارد و با ذهن‪ ،‬نگاه و روح گردشگر ارتباط دارد و جلوه ای دیگر‬ ‫از دنیا را به او نشــان می دهد‪ .‬این صنعت در کنار زیبایی ها‬ ‫و لذت هایش‪ ،‬برای کشــورها منبع درامد مهمی محسوب‬ ‫می شــود و به نحو مستقیم یا غیرمستقیم بر رونق بسیاری‬ ‫مشــاغل تاثیر می گذارد‪ .‬اکنون که سایه تیره شیوع ویروس‬ ‫کرونا مدت زیادی اســت دنیا را به جایی تاریک‪ ،‬خاموش و‬ ‫سرد تبدیل کرده است گردشــگری هم از شرایط در امان‬ ‫نمانده و به سختی نفس می کشد‪ .‬صنعتی که زمانی چاره ساز‬ ‫بحران های اقتصادی کشور محسوب می شد‪ ،‬امروز خود دچار‬ ‫بحران سنگینی شده است‪ .‬به نظر می رسد گردشگری دیگر‬ ‫دنیا را برای مســافران کوچک نمی کند‪ ،‬چراکه دنیای خود‬ ‫ان کوچک شده اســت و از همین رو دست یاری می طلبد‪.‬‬ ‫علی لوافان‪ ،‬رئیس هیئت مدیره مجمع امور میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری اســتان اصفهان درباره ماهیت‬ ‫صنعت گردشــگری و بحران هایی که ان را تهدید می کند‬ ‫می گوید‪ :‬صنعت گردشــگری صنعتی تخصصی‪ ،‬پیچیده‪،‬‬ ‫درامدزا و اشتغال اور محسوب می شود و به دلیل انسان محور‬ ‫بودن ان‪ ،‬در مقابله با بحران ها حســاس و شــکننده است؛‬ ‫بحران هایی که به صورت طبیعی و غیرطبیعی به وجود می ایند‬ ‫و در صورت بروز هرکدام این صنعت به شدت تحت الشعاع‬ ‫قرار می گیرد و ضربات محکمی بر پیکره ان وارد می شود‪.‬‬ ‫او می افزایــد‪ :‬بیماری کووید ‪ ۱۹‬بحران بســیار خطرناک و‬ ‫اسیب زننده ای برای جان و مال جامعه جهانی‪ ،‬ازجمله صنعت‬ ‫گردشگری بود‪ .‬در طول حدود یک سال و نیم خسارت های‬ ‫عمده ای بر این صنعت وارد شد و حتی پیش از ان هم حوادثی‬ ‫اتفاق افتاد که در شکست این صنعت‪ ،‬تاثیر بسیار گذاشت البته‬ ‫در زمان وقوع بحران ها و شیوع بیماری ها‪ ،‬معمو ًال از رویکرد‬ ‫تاب اوری استفاده می شود که عوامل موثر بر ان عبارت اند از‪:‬‬ ‫کمک های دولتی‪ ،‬کمک های جهانی‪ ،‬عملکرد صحیح و موثر‬ ‫مدیران و کمک های مردمی و موسســات خیریه و خیران‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره مجمع امور میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشگری استان اصفهان‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬از بین این عوامل‪،‬‬ ‫مهم ترین و موثرترین نقش را کمک دولتی ایفا می کند که‬ ‫باید پیــش از وقوع بحران ها بودجه زیــادی برای رویکرد‬ ‫تاب اوری کنار بگذارد‪ ،‬چراکه وقوع بحران ها حتمی اســت‪.‬‬ ‫با رویکردهای اینده پژوهی می توان اینده نگر بود و پیش از‬ ‫وقوع بحران ها سیاست گذاری و برنامه ریزی های الزم را به‬ ‫انجام رساند‪ .‬با چنین رویکرد هوشمند سازی می توان تمامی‬ ‫امکانات شهری را هوشمند ساخت و از وقوع بحران ها خبردار‬ ‫شد همچنین می توان از گستره تاثیر بحران کم کرد‪ .‬لوافان‬ ‫اظهار می کند‪ :‬در مدت شیوع بیماری همه بخش های صنعت‬ ‫گردشگری اسیب دید و متاسفانه از طرف دولت کمک های‬ ‫بسیار کمی شد به گونه ای که بسیاری از اژانس ها یا هتل ها‬ ‫تعطیل شدند و کارکنان ان ها بیکار شدند‪ ،‬راهنمایان تورها‬ ‫بیکار ماندند‪ .‬صنایع دســتی نیز از این بحران در امان نماند‪.‬‬ ‫کمک های دولتی به کسب وکارها می تواند تاب اوری ان ها را‬ ‫افزایش دهد‪ .‬نقش راهبری مدیران نیز در مواقع بحران بسیار‬ ‫اثرگذار است‪ .‬او بابیان این که هتل ها نیز در این دوره اسیب‬ ‫بسیاریدیدند‪،‬توضیحمی دهد‪:‬مهمان پذیرهاکهزیرمجموعه‬ ‫صنعت گردشگری هستند نیز ضرر و زیان گزافی متحمل‬ ‫شــدند‪ .‬ضررهایی که به صنعت گردشگری واردشده‪ ،‬هنوز‬ ‫هم ادامه دارد‪ .‬در مورد این که فروش اغذیه و نوشابه‪ ،‬فعالیت‬ ‫کافه ها و رستوران های هتل ها سودی دارد یا نه؟ باید گفت‬ ‫با این افزایش قیمت ها سود که ندارد هیچ‪ ،‬زیان هم دارد از‬ ‫طرفی اگر بخواهند قیمت ها را افزایش دهند‪ ،‬گردشگران و‬ ‫مشتریان نمی پذیرند‪ .‬فع ً‬ ‫ال هتل ها با درصد بسیار پایینی از‬ ‫اشغال روبرو هستند که ان هم با تخفیف های بسیار زیاد برای‬ ‫جذب مشتری است که حاضر نیستند بدون دریافت تخفیف‬ ‫از خدمات اســتفاده کنند‪ .‬رئیــس هیئت مدیره مجمع امور‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان‪،‬‬ ‫خاطرنشان می کند‪ :‬کمک های دولتی در رویکرد تاب اوری‬ ‫شــامل کمک های بالعوض‪ ،‬ارائه تسهیالت با نرخ بسیار‬ ‫پایین‪ ،‬معافیت های مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬کاهش‬ ‫نرخ هزینه های خدمات دولتی از قبیــل برق و گاز و اب و‬ ‫ض است البته نباید نادیده گرفت که مورد بسیار حساس‬ ‫عوار ‬ ‫کنونی‪ ،‬یعنی خشکسالی و کمبود اب و خشکی زاینده رود هم‬ ‫به صنعت گردشگری لطمه می زند‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان (نوبت دوم)‬ ‫شناسایی تولیدکنندگان به شماره ‪/1400/2‬ف‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در نظر دارد به منظور ایجاد فضای سبز به مساحت ‪ 300‬هکتار نسبت به شناسایی تولیدکنندگان نهال‬ ‫غیر مثمر با شرایط ذیل اقدام نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬تولید کنندگان نهال می باید دارای پروانه بهره برداری و مجوز تولید نهال از وزارت جهاد کشاورزی باشند‪.‬‬ ‫‪ -2‬نهال های غیر مثمر همیشه سبز و خزان کننده مورد نیاز مطابق لیست ذیل‪ ،‬می باید عمر باالی ‪ 10‬سال داشته باشند و محیط بن ان ها ‪ 30‬تا ‪60‬‬ ‫سانتی متر باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬نهال ها می باید ریشه پر بوده و عاری از هر گونه افات و بیماری ها باشند‪.‬‬ ‫نهال های مورد نیاز عبارتند از‪:‬‬ ‫نارون‬ ‫زبان گنجشک‬ ‫صنوبر‬ ‫سپیدار‬ ‫اقاقیای پیوندی‬ ‫توت نرک‬ ‫توت امریکایی‬ ‫چنار‬ ‫ارغوان‬ ‫پده‬ ‫کاج توپی‬ ‫کاج تهران‬ ‫سرو الوسون‬ ‫کاج کاشفی‬ ‫سدروس‬ ‫نخل فونیکس‬ ‫نخل واشنگتونیا‬ ‫جگ یا شیشم‬ ‫کلیه تولید کنندگان واجد شرایط در صورت تمایل به شرکت در فراخوان می باید نوع نهال ها (مطابق با لیست فوق) و تعداد نهال های از هر نوع را که‬ ‫می توانند تامین نمایند‪ ،‬به همراه پروانه بهره برداری و مجوز تولید نهال خود از وزارت جهاد کشاورزی و نشانی کامل نهالستان خود را در پاکت دربسته‬ ‫و مهر و موم شده (روی پاکت بایستی نام تجاری تولید کننده‪ ،‬شماره و موضوع فراخوان قید شود ) قرار داده و حداکثر تا تاریخ یکشنبه ‪1400/05/10‬‬ ‫به نشانی دفتر مرکزی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در تهران‪ -‬خیابان دکتر فاطمی‪ -‬روبروی هتل الله‪ -‬ساختمان نگین‪ ،‬پالک ‪ – 273‬دبیرخانه‬ ‫مرکزی‪-‬کدپستی ‪ 1414618551‬و یا به نشانی دفتر کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در کیلومتر ‪ 50‬جاده سیرجان‪-‬شیراز‬ ‫ارســال نمایند‪ .‬ضمنا الزم اســت تصاویر نهال ها با ذکر مشخصات کامل نهالســتان به ادرس ایمیل ‪mottaghi_mo@golgohar.com‬‬ ‫ارسال گردد‪.‬‬ ‫کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫اگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫چاپ دوم‬ ‫شهرداری نجف اباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ‪ 99/3310‬مورخ ‪99/12/10‬‬ ‫شورای محترم اسالمی شهر نجف اباد‪ ،‬نسبت به واگذاری استیجاری غرفه شماره ‪( 3‬دباغی)‬ ‫کشتارگاه دام شهرداری نجف اباد‪ ،‬با قیمت پایه کارشناسی‪ ،‬طبق مشخصات و شرایط موجود در مدارک‬ ‫مزایده به شرکت کنندگان واجد شرایط اقدام نماید‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده‪ :‬شرکت کنندگان باید توانایی و رزومه کاری مرتبط و همچنین صالحیت الزم با‬ ‫موضوع مزایده را به تشخیص فرد کارشناس و مطلع شهرداری دارا باشند‪.‬‬ ‫مهلت و محل دریافت اسناد مزایده‪ :‬از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر‬ ‫و دریافت اســناد مزایده‪ ،‬تا پایان وقت اداری روز سه شــنبه مورخ ‪ 1400/05/12‬به امور قراردادهای‬ ‫شهرداری نجف اباد مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫شــرکت کنندگان باید مبلغ ضمانت شــرکت در مزایده را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره‬ ‫‪ 0104544150002‬شهرداری نجف اباد و یا معادل ان را ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند‪ .‬برندگان‬ ‫اول‪ ،‬دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انها به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫سایر اطالعات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهرداری نجف اباد در رد یا قبول یک یا‬ ‫کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫گردشگری دست یاری می طلبد‬ ‫نوبت سوم‬ ‫در اجرای ماده ‪ 225‬اصالحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت فوالد صنعت فدک در حال تصفیه(سهامی خاص ) به شماره ثبت‪ 37957‬و شناسه ملی‪ 10260555388‬که‬ ‫اگهی انحالل ان در صفحه ‪ 40‬روزنامه رســمی کشــور به شماره ‪ 21540‬مورخ ‪ 1397/12/02‬درج گردیده است دعوت به عمل می اید تا ظرف مدت حداکثر ‪6‬ماه از تاریخ انتشار‬ ‫اگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه اقای محمدرضا روشن فر به شماره همراه ‪ 09133085504‬مستقر در استان اصفهان خیابان کاوه میدان ‪ 25‬ابان ابتدای‬ ‫خیابان ایت اله ادیب طبقه فوقانی بانک شهر ‪ -‬کدپستی‪ 8148963178 :‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫اگهی مزایده (نوبت سوم)‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫گنجینه هایی ارزشمند که به همت بخش خصوصی جان گرفته اند‬ ‫بخــش خصوصی بــا ورود به موزه داری توانســته ضمن‬ ‫حفظ اثار و یادگارهای تاریخی کشــورمان به پیشرفت صنعت‬ ‫گردشگری نیز کمک کند‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬گنجینه هایی ارزشمند‬ ‫و تاریخی که نگاه ها را به سمت خود می کشانند‪ ،‬مجموعه هایی‬ ‫که باذوق‪ ،‬عشق و عالقه افرادی عالقه مند به اشیای تاریخی و‬ ‫هویت ملی‪ ،‬جمع اوری شده اند و خواسته گردانندگان ان ها معرفی‬ ‫هرچه بیشتر این اثار به عالقه مندان است‪ .‬شاید بازدید از موزه ها‬ ‫در اولویت های چندگانه زندگی امروز ما قرار نگیرد‪ ،‬اما گنجینه ها‬ ‫نقش غیرقابل انکاری در حفظ فرهنگ و تاریخ اسالمی_ایرانی‬ ‫ما دارند‪ ،‬به همین دلیل موزه داران بخش خصوصی نگاه ویژه ای‬ ‫به جذب بازدیدکنندگان دارند‪ .‬شاید تصورش برای خیلی از افراد‬ ‫سخت باشد که مجموعه دارانی خوش ذوق صرفًا باهدف حفظ‬ ‫اثار نیاکان پا به میدان گذاشته اند و با اکتفا به کمترین درامد فقط‬ ‫به دنبال زنده نگه داشتن فرهنگ و تاریخ هستند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ذوق و عالقــه‪ ،‬انگیزه مــوزه داران بخش‬ ‫خصوصی‬ ‫ساغر حمیدی مســئول گروه موزه ها و اموال منقول اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان‬ ‫در گفتگو با خبرنگار ما گفــت‪ :‬موزه ها به طورکلی مکان هایی‬ ‫هستند برای معرفی‪ ،‬اموزش‪ ،‬پژوهش و گرداوری اشیا و اثاری‬ ‫کــه از دوران مختلف تاریخ به یادگار مانده اســت‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫گنجینه ها به صورت دولتی‪ ،‬وابســته به سازمان های مختلف و‬ ‫یا خصوصی دایر می شــوند‪ ،‬در موزه های خصوصی کل فرایند‬ ‫جمع اوری‪ ،‬نگهداری و معرفی اثار برگزیده‪ ،‬به بخش خصوصی‬ ‫محول شده است‪ ،‬البته حمایت های دولتی نیز شامل حال این‬ ‫موزه داران می شود‪ ،‬اما بیشتر کاربر عهده بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫مسئول گروه موزه ها و اموال منقول اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان بیان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به این موضوع که درامدزایی گنجینه ها بســیار ناچیز است‪ ،‬اما‬ ‫حضور افراد عالقه مند به حفظ اثار نیاکان‪ ،‬ان هم بدون هیچ گونه‬ ‫چشم داشت ستودنی است‪ ،‬چون این افراد صرفًا درصدد هستند‬ ‫تا فرهنگ ایرانی و اسالمی را زنده نگاه دارند ازهمین رو دولت و‬ ‫وزارت میراث فرهنگی نیز تا جایی که در توان داشته باشند به‬ ‫موزه داران بخش خصوصی کمک می کنند‪.‬‬ ‫حمیــدی در خصوص تعداد گنجینه های فعال در اســتان‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫ردیف‬ ‫نوع فراخوان‬ ‫شماره‬ ‫موضوع‬ ‫مهلت ارسال‬ ‫مدارک‬ ‫مدیریت‬ ‫مرتبط‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه‬ ‫عمومی‬ ‫‪48535430‬‬ ‫تامین ‪ 200‬هزار تن کنسانتره مورد نیاز‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫‪1400/05/15‬‬ ‫خرید مواد‬ ‫اولیه‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصه‬ ‫عمومی‬ ‫‪48529200‬‬ ‫پروژه خرید تجهیزات مخازن سوخت‬ ‫جایگاه مرکزی‬ ‫‪1400/05/22‬‬ ‫قراردادهای‬ ‫توسعه‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصه‬ ‫عمومی‬ ‫‪48529201‬‬ ‫پروژه نصب و راه اندازی تجهیزات مخازن سوخت‬ ‫جایگاه مرکزی‬ ‫‪1400/05/22‬‬ ‫قراردادهای‬ ‫توسعه‬ ‫‪4‬‬ ‫مناقصه‬ ‫عمومی‬ ‫‪48533329‬‬ ‫انجام عملیات تعمیرات و بازسازی تاسیسات‬ ‫و تجهیزات مکانیکی خطوط تولید شرکت‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫‪1400/05/08‬‬ ‫قراردادهای‬ ‫خرید‬ ‫مناقصات و مزایدات‪ :‬جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی ‪ www.msc.ir‬لینک مناقصات و مزایدات بخش خرید‬ ‫و تامین کنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود‪ ،‬نســبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تامین کنندگان (‪)SRM‬‬ ‫اقدام نمائید‪.‬‬ ‫سایر فراخوان ها‪ :‬جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی‪ www.msc.ir‬بخش اطالعیه ها‪ ،‬فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید‪.‬‬ ‫کد اگهی‪1400-29 :‬‬ ‫روابطعمومیشرکتفوالدمبارکه‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!