روزنامه اصفهان امروز شماره 4125 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه اصفهان امروز شماره 4125

صفحه بعد

روزنامه اصفهان امروز شماره 4125

روزنامه اصفهان امروز شماره 4125

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫فرارسیدن عید سعید قربان فرخنده باد‬ ‫شماره بعدی روزنامه اصفهان امروز شنبه ‪ ۲‬مرداد منتشر خواهد شد‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تیر ‪ 09 |1400‬ذی الحجه ‪ |20Jul2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4125‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫امضای تفاهم نامه راه اندازی‬ ‫نخستینمرکزشتاب دهی‬ ‫هنر و رسانه در اصفهان‬ ‫حوزه هنری استان اصفهان و صندوق پژوهش و فناوری استان‬ ‫اصفهانتفاهم نامهمشارکتوسرمایه گذاریامضاکردند‪ .‬‬ ‫مظلومیتحقابهزاینده رود‬ ‫در ‪ ۱۵‬سال گذشته هیچ وقت ابی به عنوان حقابه تاالب گاوخونی تخصیص نیافته و این تاالب بین المللی‬ ‫همواره مظلوم واقع شده است‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫سود هر سهم‬ ‫پاالیشگاهاصفهان‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬ریال تعیین شد‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫عبورشهروند‬ ‫دیپلمات از سد کرونا‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫پلیسدوچرخه سوار‬ ‫حامی حمل ونقل پاک‬ ‫است‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪8‬‬ ‫انجامموفقیت امیز‬ ‫تعمیراتواحد‬ ‫گندله سازی فوالد مبارکه‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫دوئل محرم و رحمتی‬ ‫با بوی انتقام‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫همسر ازاری‬ ‫برای حاکمیت و سلطه در زندگی مشترک به‬ ‫وقوعمی پیوندد‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫همسر ازاری از مظاهر‬ ‫خشونتزناشویی‬ ‫چهار هزار میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت اشتغال‬ ‫روستایی در اصفهان‬ ‫پرداخت شد‬ ‫چهلستون | صفحه‪8‬‬ ‫]عکس ‪ :‬رسول شجاعی ‪ /‬ایرنا[‬ ‫عید قربان تا غدیر در‬ ‫تقویم‪ ،‬دهه والیت و‬ ‫امامت نام گذاری می شود‬ ‫یادداشت روز‬ ‫دوئل هایی که از راه می رسند‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫حقوق شهرنشینی؛ دغدغه مشترک شهرداری اصفهان‬ ‫و پژوهشگاه فقه معاصر‬ ‫سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان و‬ ‫پژوهشگاه فقه معاصر قم پس از امضای یک تفاهم نامه قرار است‬ ‫در حوزه حقوق شهرنشینی همکاری هایی دوطرفه داشته باشند‪.‬‬ ‫پس از انعقاد تفاهم نامه همکاری پژوهشــی میان روسای‬ ‫ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان و‬ ‫پژوهشــگاه فقه معاصر قم و همچنین حضور مســئوالن این‬ ‫پژوهشگاه در اصفهان‪ ،‬دو طرف بر انجام کار کارشناسی و هدفمند‬ ‫در زمینه حقوق شهرنشینی تاکید کردند‪.‬معاون فرهنگی شهردار‬ ‫و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در‬ ‫این خصوص گفت‪ :‬تحقق شهروندی فرهنگی در شهر فرهنگی‬ ‫هدف استراتژیک سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری‬ ‫اصفهان بوده که طی سال های گذشته نگارش و اجرای سندی‬ ‫به نام شهروندی فرهنگی را اغاز کرده است‪ .‬شهروندی عبارت‬ ‫است از صورت تکامل یافته شهرنشینی و شهرنشینان وقتی که به‬ ‫حقوق یکدیگر احترام می گذارند و به مسئولیت های خویش در‬ ‫برابر شهر و جامعه شهری عمل می کنند به شهروند ارتقا می یابند‪.‬‬ ‫محمد عیدی افزود‪ :‬با این تفســیر شهروندی فرهنگی هم‬ ‫به نوعی عمل به تکالیف و مسئولیت های فرهنگی قلمداد می شود‪.‬‬ ‫یعنی شهروندی که نسبت به مسئولیت های فرهنگی خود واقف‬ ‫است و به انها عمل می کند و در فرایند ساخت فرهنگ تنها یک‬ ‫کنش پذیر نیست‪ ،‬بلکه کنشگر است‪ ،‬شهروند فرهنگی به حساب‬ ‫می اید‪ .‬خروجی ســند شهروندی فرهنگی در واقع شهروندانی‬ ‫است که به مسئولیت های فرهنگی خودشان در قبال شهر عمل‬ ‫می کنند و به تکالیف و حقوق فرهنگی شان واقف هستند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه شــهروندی فرهنگی بر ســه المان‬ ‫زیست پذیری‪ ،‬معناگرایی و مردم گرایی متمرکز است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫شهروندی فرهنگی شش زیرمولفه شهروند هویت مدار‪ ،‬شهروند‬ ‫ســالم‪ ،‬شهروند پویا و مشارکت جو‪ ،‬شهروند مطالبه گر‪ ،‬شهروند‬ ‫خالق و شــهروند اخالق گرا را در بر می گیرد که به درستی و با‬ ‫تحلیل بحــران کرونا ضرورت تحقق یک مولفه شــهروندی‬ ‫فرهنگی یعنی شهروند سالم‪ ،‬تمام قد احساس می شود‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی شهردار اصفهان تصریح کرد‪ :‬نگاه شهروندی‬ ‫فرهنگی نیز به عنوان مجموعه اهداف اســتراتژیک ســازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به مقوله فرهنگ‪،‬‬ ‫نگاهی مسئله محور است‪ .‬در این سند نظام مسائل شهری حول‬ ‫شهروندی فرهنگی استخراج شده است‪ .‬با توجه به گستردگی‬ ‫مسائل استخراج شده در ساختار شکست شهروندی فرهنگی که‬ ‫شامل ‪ 201‬مسئله بود و با بهره گیری از ماتریس دلفی در نهایت‬ ‫‪ 27‬مسئله و ماموریت اصلی برای این سازمان ترسیم شد‪.‬‬ ‫عیــدی در ادامه امضــای تفاهم نامه میان این ســازمان و‬ ‫پژوهشــگاه فقه معاصر را نشان از عزم راسخ دو مجموعه برای‬ ‫انجام کار کارشناســی و هدفمند دانســت و بیان کرد‪ :‬امادگی‬ ‫همکاری با پژوهشگاه فقه معاصر در حوزه های گوناگون را داریم‬ ‫و مجموعه تاریخی‪ ،‬فرهنگــی و مذهبی تخت فوالد اصفهان‬ ‫ظرفیت های گســترده ای دارد کــه می تواند یکی از محورهای‬ ‫ی قرار گیرد‪ .‬همچنین کتب خطی فقهی زیادی در‬ ‫این همکار ‬ ‫اصفهــان وجود دارد که در معرض از بین رفتن اســت که باید‬ ‫به صورت دیجیتال درامده و حفظ شود ‪ .‬امیدوارم اهتمامی صورت‬ ‫گیرد تا محتوای این کتب در ویکی شیعه نیز قرار گیرد‪.‬‬ ‫قائم مقام پژوهشــگاه فقه معاصر نیز در این زمینه با اشاره‬ ‫به تاثیر اموزش غیرمستقیم بر شــهروندان در مراکز گوناگون‬ ‫سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬باید کاری کرد مردم به صورت درونی به کتابخوانی و‬ ‫برنامه های فرهنگی رو بیاورند که این اموزش غیرمستقیم توسط‬ ‫این سازمان انجام شده است‪.‬حجت االسالم و المسلمین مصطفی‬ ‫دری درباره مفاد تفاهم نامه ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی‬ ‫شهرداری اصفهان و پژوهشگاه فقه معاصر افزود‪ :‬در پژوهشگاه‬ ‫فقه معاصر از منظر فقهی و حقوقی به مسائل نوپدید جامعه در‬ ‫ســطح ملی و بین المللی می پردازیم که یکی از این مسائل که‬ ‫توســط یک گروه بررسی می شود‪ ،‬موضوعات مربوط به شهر و‬ ‫شهرنشینی است که شامل مسائل فرهنگی‪ ،‬عمران و شهرسازی‪،‬‬ ‫حمل ونقل و ترافیک‪ ،‬خدمات شهری و سایر مسائلی است که‬ ‫مدیریت شهری و عموم شــهروندان با انها مواجه هستند‪.‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در تفاهم نامه اخیر مقرر شد در پژوهشگاه فقه معاصر‬ ‫درباره مســائلی که شهرداری اصفهان در حوزه حقوقی و فقهی‬ ‫با انها مواجه می شود پژوهش انجام دهیم و شهرداری اصفهان‬ ‫نیز در حوزه موضوع شناسی یاری گر پژوهشگاه فقه معاصر باشد‪.‬‬ ‫قائم مقام پژوهشگاه فقه معاصر با بیان اینکه انچه شهرداری با ان‬ ‫مواجه بوده حقوق شهروندی نیست بلکه حقوق شهرنشینی است‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬حاکمیت باید در قبال شهروندان حقوق شهروندی را‬ ‫رعایت کند اما حاکمیت محدود به مدیریت شهری نیست و شامل‬ ‫تمام دستگاه های دولتی و اجرایی می شود؛ بنابراین انچه از نهاد‬ ‫شهرداری انتظار می رود رعایت حقوق شهرنشینی است‪.‬دری ادامه‬ ‫داد‪ :‬از طرفی دیگر حقوق شهروندی منوط به تابعیت است یعنی‬ ‫افرادی که تابعیت کشور ایران را دارند از حقوق شهروندی ایران‬ ‫برخوردارند در حالی که ممکن اســت اص ً‬ ‫ال ساکن ایران نباشند‬ ‫یا روستانشین یا جزء عشایر باشند‪ ،‬اما حقوق شهرنشینی منوط‬ ‫به ســکونت است و افراد ساکن در شهرها از حقوق شهرنشینی‬ ‫برخوردارند حتی اگر تابعیت جمهوری اســامی ایران را نداشته‬ ‫باشــند‪ .‬بنابراین انچه بر عهده شهرداری ها بوده رعایت حقوق‬ ‫شهرنشینی است و البته به عنوان یکی از دستگاه های مدیریتی‬ ‫کشور باید حقوق شــهروندی را نیز رعایت کند‪.‬به گفته دری‪،‬‬ ‫پژوهشگاه فقه معاصر دارای سه پژوهشکده و ‪ 9‬گروه پژوهشی‬ ‫است که وجه اشتراک انها‪ ،‬پرداختن به مباحث فقه های معاصر‬ ‫و مســائل جدیدی است که فرا روی انسان و جامعه معاصر قرار‬ ‫دارد‪.‬دری فقه تربیت و فرهنگ‪ ،‬محیط زیســت‪ ،‬منابع طبیعی‬ ‫و انرژی‪ ،‬شهرنشینی و گردشــگری‪ ،‬سیاست و حکومت‪ ،‬هنر‬ ‫و رســانه‪ ،‬خانواده‪ ،‬تربیت و زنان و اقتصاد و مدیریت را از جمله‬ ‫عناوین گروه های پژوهشــی این پژوهشگاه دانست که وظیفه‬ ‫تولید محتوا در حوزه فقه های معاصر را بر عهده دارند‪ .‬گروه فقه‬ ‫حقوق شهروندی کالن پروژ ه «فقه حقوق و تکالیف شهروندی»‬ ‫را از سال گذشته اغاز کرده که به صورت ریزپروژه هایی در حال‬ ‫انجام است و نتیجه ان مجموعه کتاب های فقه حقوق شهروندی‬ ‫خواهد بود که برای نخســتین بار به صورت فقهی و حقوقی به‬ ‫مباحث حقوق شهروندی می پردازد‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشــاره به فعالیت های گســترده دانشنامه‬ ‫ویکی شیعه افزود‪ :‬ویکی شیعه نخستین دانشنامه علمی شیعه با‬ ‫استانداردهای دانشنامه نویسی است و سازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫ورزشی شهرداری اصفهان می تواند از این ظرفیت استفاده کند‪.‬‬ ‫لزوم معرفی عالمان مدفون در تخت فوالد در ویکی شیعه‬ ‫موسس و مشاور دانشنامه ویکی شیعه نیز درباره این دانشنامه‬ ‫گفت‪ :‬ویکی شیعه در هر ‪ 24‬ساعت حداقل ‪ 300‬هزار بازدید دارد‬ ‫که در ایام عاشورا و ماه مبارک رمضان حتی به ‪ 700‬هزار بازدید‬ ‫هم رسیده است‪ .‬امادگی داریم در ویکی شیعه عالمان مدفون در‬ ‫تخت فوالد اصفهان را معرفی کنیم تا هم محتوای ویکی شیعه‬ ‫تقویت شود و هم مردم با تخت فوالد اشنا شوند‪.‬حجت االسالم‬ ‫و المســلمین محمدکاظم حقانی فضل ادامه داد‪ :‬مســائلی که‬ ‫شهرداری ها با انها سروکار دارند گاهی جنبه فقهی پیدا می کند‬ ‫که می توان انها را به پژوهشگاه فقه معاصر ارجاع داد تا درباره ان‬ ‫پژوهش صورت گیرد تا به جواب موردنیاز شــهرداری ها و مردم‬ ‫رسید‪ .‬فقه شیعه با سوال پرورده و پربار می شود و امیدوارم زمینه‬ ‫این همکاری مشترک فراهم شود‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪۱۸۸۰‬‬ ‫دوئل هایی که از راه می رسند‬ ‫حسـن روانشید|شـاید بتـوان دولت هـای نهـم و‬ ‫دهـم را موفق تریـن مجموعـه از قوه مجریـه در طول‬ ‫تاریـخ کشـور پیرامـون توجـه بـه سـرمایه گذاری ها با‬ ‫ریسـک بـاال بـرای صاحـب مسـکن نمـودن اقشـار‬ ‫ضعیـف جامعـه دانسـت که پـروژه بلنـد پروازانـه ای با‬ ‫افـق چهـار میلیـون واحـد مسـکونی اپارتمانی در سـر‬ ‫می پروراندنـد و در پایـان دولـت دهـم توانسـتند نیمی‬ ‫از ایـن خانه هـا را تکمیـل و یـا تحویـل دهنـد اما بقیه‬ ‫پـروژه به صـورت جانمایـی‪ ،‬سـفت کاری و مشـکالت‬ ‫حقوقـی میراثـی اماده احیـاء برای دولـت یازدهم باقی‬ ‫مانـد تـا پس از چهار سـال تاخیـر به منظـور برون رفت‬ ‫متولیـان ان از ذهن هـا و پیشـنهاد تغییر نـام از مهر به‬ ‫مسـکن ملـی کـه هـر دولت بـه نحـوی اجـرای اصل‬ ‫‪ 44‬قانـون اساسـی را نادیـده گرفته انـد‪ ،‬امـروز اتحادیه‬ ‫مسکن سـازان بخـش خصوصـی را مصمـم می کنـد‬ ‫وارد جرگـه شـده و ضمـن اعلام عرضـه مسـکن بـه‬ ‫طریـق اقسـاط بلندمدت بـا مقابله و مقاومـت معاونت‬ ‫شهرسـازی وزارت راه روبـرو می شـوند تـا رسـمًا بـه‬ ‫نفـی ان بپردازنـد به ایـن دلیل که پـروژه کپی ناقصی‬ ‫از طـرح مسـکن ملـی اسـت و بایـد بـرای اتحادیـه‬ ‫مسکن سـازان اقامـه دعـوا شـود! معلوم نیسـت جامعه‬ ‫بایـد بـه کدام یـک از سـازهای مسـئوالن برقصـد که‬ ‫از سـویی تشـویق و ترغیـب بـه انجـام امـور محولـه‬ ‫بـه بخـش خصوصـی می کننـد کـه اصـو ً‬ ‫ال انجـام ان‬ ‫بـرای دولـت تعریـف نشـده و از طرفـی می خواهنـد‬ ‫بـرای کسـانی به موجـب مجوزهـای دریافتـی حقوقی‬ ‫کـه دارنـد اقامه دعوا کننـد؟! مدیرعامل مسکن سـازان‬ ‫نیـز در تقابـل بـا ادعـای معاونـت شهرسـازی وزارت‬ ‫راه اعلام می کنـد‪« :‬مـا هـم علیـه ان هـا اقامـه دعوا‬ ‫خواهیـم کـرد» تـا ایـن کشـمکش ها ادامـه یافتـه و‬ ‫اجاره نشـین ها ارزوبـه دل بماننـد! و پـس از زمیـن و‬ ‫نفـت‪ ،‬هـوا و اب‪ ،‬نوبت جنگ مسـکن فرا رسـد! عضو‬ ‫کمیسـیون عمـران مجلـس در تاریخ شـانزدهم اذرماه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬اب پاکـی را روی دسـت دولـت دوازدهم ریخته‬ ‫و ابـراز مـی دارد «دولـت در اجـرای طرح ملی مسـکن‬ ‫موفـق نبـوده اسـت»‪ .‬همیـن نظریـه کافـی اسـت تا‬ ‫بازهـم دولت هـای نهـم و دهم همچنان روسـفید باقی‬ ‫بماننـد زیـرا علاوه بر موفق بـودن ضمنـی در تولید و‬ ‫تحویل مسـکن مهر توانسـته اند قانون مصوب مجلس‬ ‫را پیرامـون یارانه هـا کـه در بایگانـی خـاک می خـورد‬ ‫عملیاتـی سـاخته و شـروع بـه پرداخـت ان کننـد کـه‬ ‫همچنـان ادامـه دارد امـا دولـت یازدهـم پـروژه موفق‬ ‫مسـکن مهـر را ازسـر غیظ چهار سـال تمام مسـکوت‬ ‫گذاشـت و پـس ازان با طـرح ملی مسـکن وارد میدان‬ ‫شـد کـه متاسـفانه انچنـان که بایـد نتوانسـت حریف‬ ‫مسـکن مهر شـود‪ .‬عضو کمیسـیون عمران مجلس در‬ ‫ادامـه اظهـار مـی دارد‪« :‬دولـت در الیحه بودجه سـال‬ ‫‪ 1400‬بـرای اجـرای پروژه هـای زیـر نظـر وزارت راه و‬ ‫شهرسـازی ازجملـه مسـکن مهـر‪ ،‬بازافرینی شـهری‪،‬‬ ‫مصلای تهـران و طـرح اقـدام ملی مسـکن‪ ،‬اعتباری‬ ‫حـدود دو هـزار میلیـارد تومـان در نظر گرفتـه که این‬ ‫ردیـف اعتبـار نشـان دهنـد افزایـش ‪ ۵۰۰‬میلیـاردی‬ ‫بودجـه ایـن حوزه نسـبت بـه سـال ‪ 99‬می باشـد‪ ،‬این‬ ‫اعتبـار نشـان می دهد سـال اینـده اقدام اساسـی برای‬ ‫تولیـد مسـکن و تکمیـل برخـی پروژه هـای مربوطـه‬ ‫صـورت نخواهد گرفـت که مجلس یازدهـم برای رفع‬ ‫معضـل کمبـود مسـکن‪ ،‬طـرح جهـش تولیـد و تامین‬ ‫را تدویـن کـرد تـا بـر اسـاس ان سـاالنه حـدود یـک‬ ‫میلیون واحد مسـکونی سـاخته شـود‪ .‬حـاال پیش بینی‬ ‫اینسـت کـه برای اجـرای این طـرح اعتبـاری حدودی‬ ‫‪ 140‬هـزار میلیـارد تومـان نیـاز اسـت‪ ،‬بنابرایـن‬ ‫ایجـاد ردیـف اعتبـاری دو هـزار میلیـاردی در حـوزه‬ ‫مسکن سـازی بسـیار ناچیـز و کـم اثرتـر خواهـد بـود‪،‬‬ ‫دولـت در سـال های اخیـر برنامه ریزی کالنـی را برای‬ ‫اجـرای پروژه هایـی ماننـد بازافرینـی شـهری و طـرح‬ ‫اقـدام مسـکن ملی انجـام داده اما متاسـفانه هیچکدام‬ ‫از ایـن پروژه هـا موفقیت امیـز نبـوده اسـت کـه بـازار‬ ‫مسـکن نیازمند یـک اقدام عملی و گسـترده در عرصه‬ ‫ساخت وسـاز می باشـد و بـا تخصیـص قطره چکانـی‬ ‫اعتبـارات نمی تـوان بـه توسـعه کالن دسـت یافـت»‪.‬‬ ‫انچـه از قیمت هـای سرسـام اور و پـروازی مسـکن در‬ ‫سراسـر کشـور استفسـار می شـود سـایه نگرانی هـا‬ ‫را افزایـش داده و بـه نظـر می رسـد پـس از وقـوع‬ ‫جنگ هـای گذشـته کـه اخریـن ان هـا اب بـوده زیـرا‬ ‫ایـن روزهـا مصـر و اتیوپـی را روبـروی هم قـرار داده‬ ‫بایـد منتظـر نبـرد گونه هایـی پیرامـون مسـکن هـم‬ ‫باشـیم کـه اجاره بهـای ان نیـز در دنیـا رکوردشـکنی‬ ‫کرده اسـت!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫سه شنبه | ‪ 29‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4125‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫در ائین رونمایی از دستاوردهای اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان مطرح شد‬ ‫عبور شهروند دیپلمات از سد کرونا‬ ‫محور نخست حرکت شهرداری در دوره پنجم گردشگری بوده است‬ ‫روز گذشــته در ائین رونمایی از دســتاوردهای اداره‬ ‫کل ارتباطــات و امــور بین الملل شــهرداری اصفهان‪،‬‬ ‫شــهردار اصفهان اظهار کرد‪ :‬برای بازاریابی شــهری و‬ ‫توسعه اصفهان تالش های زیادی انجام شد به طوری که‬ ‫می توانیم بگوییم امروز کارهایی انجام شده که چهار سال‬ ‫پیش رویایی بیش نبود‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬قدرت ا‪ ...‬نوروزی با بیان اینکه کتاب‬ ‫‪ ۱۰۱‬نکته در گردشگری اصفهان کتاب ارزشمندی است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬زمانی که از گردشــگری صحبت می شود‪ ،‬بیشتر‬ ‫زیرســاخت های قابل مشــاهده بــرای ان در نظر گرفته‬ ‫می شود‪ ،‬درحالی که شهرداری بیش از هزار میلیارد تومان‬ ‫در ســالن اجالس هزینه کرده تا این مکان محور مهمی‬ ‫برای برگزاری اجالس های بین المللی باشد‪ ،‬بنابراین از این‬ ‫طریق شهر برای حضور گردشگران از نقاط مختلف جهان‬ ‫اماده شده است‪ .‬شهردار اصفهان گفت‪ :‬مدیریت شهری‬ ‫در دوره پنجم در برابر مخالفت ها ایستادگی کرد تا چهارباغ‬ ‫محوری برای امد و شد مردم شود‪ ،‬هدف از این کار توسعه‬ ‫گردشــگری بوده تا هر کس به ایران می اید برای بازدید‬ ‫بــه اصفهان امده و از محور گردشــگری چهارباغ دیدن‬ ‫کند‪ .‬نوروزی با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف سرای خیار‪،‬‬ ‫موزه فرش شدن حمام شــاهزاده ها و بازسازی خانه های‬ ‫تاریخی با نگاه توسعه گردشگری انجام شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫محور نخست حرکت شهرداری در دوره پنجم گردشگری‬ ‫بوده اســت‪ ،‬اگر کرونا نبود و رفت وامدهای جهانی رونق‬ ‫می یافت‪ ،‬امروز اصفهان می توانست در اقتصاد گردشگری‬ ‫حــرف اول را بزند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬گاهــی کارهای بزرگی‬ ‫انجام می شود که اثربخشی کمی دارد‪ ،‬اما گاهی کارهای‬ ‫کوچک با اثربخشی زیادی محقق می شود‪ ،‬اثار و تولیداتی‬ ‫که امروز از ان رونمایی می شــود اثربخشی زیادی دارد‪،‬‬ ‫زیرا این تولیدات‪ ،‬نرم افزار زیرساخت هایی است که برای‬ ‫ان هزینه بسیاری شده است‪ .‬شهردار اصفهان تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگر تولیدات رســانه ای نباشد‪ ،‬گردشگری مفهوم نخواهد‬ ‫داشــت‪ ،‬این اثار وظیفه بازاریابی صنایع دســتی‪ ،‬هویت‬ ‫تاریخی‪ ،‬میراث‪ ،‬فرهنگ و تاریخ بشــریت اصفهان را بر‬ ‫عهده دارد‪ .‬نــوروزی افزود‪ :‬افرادی که این قبیل اقدامات‬ ‫را بیهوده می دانند‪ ،‬از دیپلماسی شهری و روابط بین الملل‬ ‫فهم دقیق نداشــته و نمی دانند در دنیای کنونی نمی توان‬ ‫بــدون ارتباطات فعالیت کرده و خود را محصور به جزیره‬ ‫کوچک کرد‪ ،‬طرح شهروند دیپلمات نیز در راستای توسعه‬ ‫دیپلماسی شهری محقق شد که دستاوردهای بزرگی برای‬ ‫اصفهان به همراه داشــته است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬شاید ‪ ۱۸‬ماه‬ ‫اســت ارتباط فیزیکی اصفهان با دنیا قطع شده است‪ ،‬اما‬ ‫در همین شــرایط با توسعه روابط و گفت وگوها از طریق‬ ‫فضای مجازی و مکاتبات به موقع و حضور در صحنه در‬ ‫مواقع الزم کاری انجام دادیــم که امروز در فرایبورگ و‬ ‫چین به فکر اصفهان باشند‪ .‬شهردار اصفهان گفت‪ :‬امروز‬ ‫در شــهرهای خواهرخوانده اصفهان نمایشگاه هایی برای‬ ‫معرفی اصفهان برپا می شود بدون انکه مسئوالن شهری‬ ‫در ان حضور داشته باشــند‪ ،‬این کار به اندازه دموکراسی‬ ‫شهری ارزشمند است و بخش خصوصی باید با قدرت در‬ ‫ان نقش افرینی کند‪ .‬نوروزی تصریح کرد‪ :‬مدیریت شهری‬ ‫باید از بخش خصوصی حمایت و زمینه را مســاعد کند تا‬ ‫روزی شاهد باشیم که محور اقتصاد شهر اصفهان بر چرخ‬ ‫گردشگری بچرخد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اقدامات مدیریت شهری برای بازاریابی شهری‬ ‫اصفهان‬ ‫مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان‬ ‫نیز در این نشست اظهار کرد‪ :‬بازاریابی مجموعه فرایندی‬ ‫برای پیوند کســب و کار به مشتری اســت؛ در راستای‬ ‫توســعه گردشــگری و معرفی صنایع دســتی به عنوان‬ ‫محصولی برای توسعه اقتصاد شهری اصفهان نیز شهر به‬ ‫بازاریابی نیاز دارد‪ .‬ایمان حجتی او ادامه داد‪ :‬بر این اساس‬ ‫برای توسعه بازاریابی شــهر اصفهان اداره کل ارتباطات‬ ‫و امور بین المللی شهرداری با همکاری معاونت اجتماعی‬ ‫سازمان فرهنگی‪ ،‬تفریحی شهرداری و سازمان فرهنگی‬ ‫ورزشــی تاکنون اقدامات ویژه ای انجام داده اســت‪ ،‬زیرا‬ ‫معتقد هســتیم برای خدماتی که در حوزه گردشگری و‬ ‫محصولی که در حوزه صنایع دســتی به فروش می رسد‪،‬‬ ‫باید بازاریابی انجام شود‪ ،‬شهرداری اصفهان نیز با بازاریابی‬ ‫شهری می تواند زیرساخت الزم را برای این کسب وکارها‬ ‫ایجاد کند‪ .‬مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری‬ ‫اصفهان با بیان اینکــه در بعد نرم افزاری نیز به بازاریابی‬ ‫شــهری پرداختیــم‪ ،‬اضافه کــرد‪ :‬توســعه ارتباطات با‬ ‫خواهرخوانده هــا‪ ،‬افزایش تعداد خواهرخوانده ها‪ ،‬انتشــار‬ ‫فیلم معرفی خواهرخوانده ها‪ ،‬انتشــار کتاب قلب ایران به‬ ‫زبان انگلیسی و انتشــار ‪ ۱۰‬فیلم معرفی اصفهان به ‪۱۰‬‬ ‫زبان اصلی دنیا از جمله اقداماتی اســت که برای بازاریابی‬ ‫شهر اصفهان انجام شده است‪ .‬حجتی با اشاره به اجرای‬ ‫طرح شــهروند دیپلمات در راســتای توســعه دیپلماسی‬ ‫شهری گفت‪ :‬طرح «شــهروند دیپلمات» به عنوان چتر‬ ‫حمایتی در شهر اصفهان فعال و در این راستا پروژه های‬ ‫ارزشــمندی با شهروند دیپلمات پیش برده شد‪ ،‬همچنین‬ ‫هفته گذشته نمایشــگاهی در پورتو برپا کردیم و عکس‬ ‫و صنایع دســتی اصفهان را به نمایش گذاشتیم‪ .‬او اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در شهریورماه در شهر سنت پترزبورگ دو نمایشگاه‬ ‫با موضوع «اصفهان‪ ،‬مهــد هنر معماری» و «اصفهان و‬ ‫همزیستی مسالمت امیز ادیان» برگزار می شود که به زودی‬ ‫فراخوان شــرکت در ان نیز در اصفهان داده می شود تا از‬ ‫تصاویر عکاسان اصفهانی در این نمایشگاه استفاده شود‪.‬‬ ‫مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان‬ ‫افــزود‪ :‬در دل طرح هایی که از شــهروند دیپلمات خارج‬ ‫شد‪ ،‬اتفاقات ارزشــمندی برای پروژه های مشارکتی افتاد‬ ‫که از جمله ان می توان به راه اندازی ســامانه زبان اموزی‬ ‫زبان فارســی اشــاره کرد‪ .‬او تصریح کــرد‪ :‬همچنین در‬ ‫انتهای ایــن هفته میزبان ســفیر اصفهان در ســنگال‬ ‫و ســفیر ســنگال در تهران هستیم‪ ،‬قرار اســت درباره‬ ‫احداث میدانی به نام اصفهان در ســنگال صحبت شود‬ ‫که می تواند نقش مهمی در بازاریابی گردشــگری برای‬ ‫اصفهان داشته باشد‪.‬‬ ‫تاکید رئیس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم در مراسم تودیع و معارفه رئیس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان‪:‬‬ ‫افزایش تعامل با حوزه های علمیه در دستور کار باشد‬ ‫رئیس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم گفت‪ :‬در دفتر‬ ‫تبلیغات اسالمی در رصد محیطی به این جمع بندی رسیدیم‬ ‫که باید عرصه های نوینی را بگشاییم و فعالیت های هنری‬ ‫و رسانه ای را جدی بگیریم‪ ،‬به همین دلیل معاونت فضای‬ ‫مجازی‪ -‬هنر و رسانه را در این دفتر تاسیس کردیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین‪ ،‬احمد واعظی‬ ‫در مراســم تودیع و معارفه رئیس دفتر تبلیغات اسالمی‬ ‫حوزه علمیه قم – شعبه اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دفتر تبلیغات‬ ‫در کالن مســئولیت خود مکمل حوزه های علمیه است‬ ‫و رصد محیطی برای احصــای نیازهای فرهنگی الزم و‬ ‫تالش برای بصیرت افزایی در جامعه و فراهم کردن نقش‬ ‫طالب دراین باره از وظایف ذاتی این دفتر اســت‪ ،‬اما ابزار‬ ‫و وسیله و لشکری که دفتر تبلیغات می تواند کار محیطی‬ ‫بر اســاس ان انجام دهد فضال و طالبی هســتند که در‬ ‫حوزه های علمیه تربیت شده اند‪ .‬او افزود‪ :‬افزایش تعامل با‬ ‫حوزه های علمیه باید در دستور کار رئیس جدید دفتر باشد‪.‬‬ ‫دفتر تبلیغات همواره سعی می کند عرصه های نوین را در‬ ‫تبلیغ دین شناسایی کند‪ .‬این دفتر دامنه مسئولیتش گسترده‬ ‫و نهادی چندوجهی است‪ .‬مقام معظم رهبری سیاست گذار‬ ‫اصلی دفتر تبلیغات اسالمی هستند و در عرصه های مختلف‬ ‫از این دفتر انتظار دارند‪ .‬فعالیت تبلیغی و تاثیرگذاری فرهنگی‬ ‫و علمــی در عرصه های گوناگون و کار در فضای مجازی‬ ‫از کارکردهای دفتر تبلیغات اسالمی است به همین دلیل‬ ‫معاونت فضای مجازی‪ -‬هنر و رسانه را در این دفتر تاسیس‬ ‫کردیم‪ .‬رئیس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جامعه ما در معرض تحوالت فرهنگی شگرفی است و ابزار‬ ‫تسلط فرهنگی در حال تغییر است و هیچ کس فکر نمی کرد‬ ‫که این همه از فضای مجازی استقبال شود‪ .‬در دفتر تبلیغات‬ ‫اســامی در رصد محیطی به این جمع بندی رسیدیم که‬ ‫باید عرصه های نوینی را بگشاییم و فعالیت های هنری و‬ ‫رسانه ای را جدی بگیریم‪ .‬البته پشتیبانی از گروه های تبلیغی‬ ‫و حرکت هــای جهادی از وظایف ذاتی این دفتر اســت‪.‬‬ ‫واعظی گفت‪ :‬به همین دلیل یک مرکز خالقیت و نواوری‬ ‫را در قم تاسیس کردیم که اقای قطبی در تاسیس ان نقش‬ ‫مهمی داشتند و احساس کردیم که ایشان را به این مرکز‬ ‫بیاوریم‪ .‬جانشین پروری بسیار مهم است و باید به جوانان در‬ ‫حوزه های علمیه و دفتر تبلیغات اسالمی بها دهیم‪ .‬جوانان‬ ‫انرژی بیشتری برای کار دارند و تا میدان نبینند نمی توانند‬ ‫خالقیت های خــود را به منصه ظهور برســانند‪ .‬یکی از‬ ‫محاسن اقای قطبی جوان گرایی ایشان در دفتر بود و رئیس‬ ‫جدید هم فردی جوان است و با امادگی کامل این مسئولیت‬ ‫را بــر عهده می گیرد‪ .‬او با بیان اینکه گردش نخبگانی در‬ ‫دفتر تبلیغات اسالمی در جریان است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫گذشته هیچ وقت از جایی استمداد نیرو نکردم‪ ،‬اما از نهادهای‬ ‫دیگر تحت فشار برای صادر کردن نیرو هستیم‪ .‬رئیس سابق‬ ‫دفتــر اصفهان یک مدیر راهبردی هســتند و با مدیریت‬ ‫هفت ساله ایشان دفتر اصفهان رشد قابل توجهی پیدا کرد‪.‬‬ ‫برای تربیت مبلغان باید مدرسه تاسیس شود‬ ‫همچنین ایت ا‪...‬سیدیوسفطباطبایی نژاد‪،‬نمایندهولی فقیه‬ ‫در استان و امام جمعه اصفهان در این مراسم گفت‪ :‬اگر خدا‬ ‫توفیق هدایت را به ما داده است باید با خلوص نیت از این‬ ‫فرصت اســتفاده کنیم‪ .‬رسیدن به خلوص سخت است و‬ ‫باید با نیت خالص برای قرب الهی تالش کنیم‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان در چند سال گذشته خوش‬ ‫درخشید که امیدواریم رئیس جدید دفتر تبلیغات به خوبی‬ ‫کار کند و در تربیت مبلغ بیش از گذشته تالش شود‪ .‬مبلغی‬ ‫یک فن اســت و باید افرادی را تربیت کنیم که با قران و‬ ‫نهج البالغه بیشتر اشنا شوند و دفتر تبلیغات اگر همه وقت‬ ‫خود را صرف این مهم کند باز هم کم اســت‪ .‬امام جمعه‬ ‫اصفهان تصریح کرد‪ :‬باید مدرسه ای برای تربیت مبلغان‬ ‫داشته باشــیم و در اموزش زبان عربی اهتمام ویژه کنیم‪.‬‬ ‫در کشورهای عربی نیاز به مبلغانی است که به زبان عربی‬ ‫مسلط باشــند‪ .‬تربیت مبلغ به زبان های مختلف ضروری‬ ‫است و جامعه المصطفی نعمتی بزرگ برای کشور است‪.‬‬ ‫طباطبایی نژاد خاطرنشان کرد‪ :‬امروز علیه انقالب اسالمی‬ ‫در فضای مجازی و شبکه های بیگانه صحبت می کنند و‬ ‫خنثی کردن این توطئه ها نیازمند کار بیشتر همه ما است‬ ‫و حوزه های علمیه در مبارزه با توطئه دشــمنان می تواند‬ ‫نقش مهمی ایفا کنند‪ .‬در پایان این مراسم حجت االسالم‬ ‫احمدیان به عنوان رئیس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه‬ ‫قم – شــعبه اصفهان معرفی و از زحمات حجت االسالم‬ ‫محمد قطبی در دوره تصدی این سمت تقدیر شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری خبر داد‬ ‫مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان از اجرا‬ ‫و بهره بــرداری ‪ ۱۵‬پروژ ه جدید نورپردازی با مجموع اعتبار‬ ‫‪ ۲۲۰‬میلیــارد ریال در ‪ ۱۵‬مکان تاریخی و غیر تاریخی این‬ ‫شهر خبر داد‪.‬‬ ‫حسن موذنی به ایرنا گفت‪ :‬این طرح های نورپردازی با‬ ‫نظر متخصصان و کارشناسان حوزه نورپردازی و برگزاری‬ ‫کمیته های کارشناســی و فنی طراحی و بــه مرحله اجرا‬ ‫درامده اســت‪ .‬او با اشــاره به اینکه یکی از اهداف سازمان‬ ‫زیباسازی شهرداری اصفهان نورپردازی ساختمان های شهر‬ ‫با همکاری حوزه های دیگر است‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از پروژه های‬ ‫سازمان زیباســازی‪ ،‬نورپردازی ساختمان کتابخانه مرکزی‬ ‫اســت که با همکاری طراح این ساختمان اجرا و در تیرماه‬ ‫جاری به پایان رسید‪ .‬مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری‬ ‫اصفهان بیان کرد‪ :‬نورپردازی این کتابخانه عمومی با استفاده‬ ‫از ظرفیت پنجره های نمای این ساختمان با استفاده از ‪۹۳۲‬‬ ‫چراغ دارای طیف نوری پنج رنگ انجام شــد‪ .‬او با اشاره به‬ ‫ل دفاع مقدس بیان کرد‪ :‬مجموعه پل های‬ ‫نحوه نورپردازی پ ‬ ‫دفاع مقدس ســال ‪ ۱۳۸۳‬برای اولین بار در کشور به روش‬ ‫ال ای دی نورپردازی شــد و در ‪ ۱۶‬ســال گذشته همواره‬ ‫روشن بود اما با توجه به به روز شدن روش های نورپردازی و‬ ‫چراغ های ال ای دی‪  ‬و اینکه دیگر تعمیرات و نگهداری این‬ ‫نورپردازی مقرون به صرفه نبود اکنون با همکاری شهرداری‬ ‫منطقه ‪ ۶‬دوباره با نوع چراغ جدید نورپردازی شــده است‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۱۵‬طرح نورپردازی در شهر اصفهان‬ ‫او همچنین درباره نورپردازی بقــاع و تکایای تخت فوالد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬طرح های نورپردازی در چهار مکان تاریخی و‬ ‫مذهبی خانه حکمت‪ ،‬ارامگاه دهش و تکیه های بروجردی‬ ‫و تویســرکانی با همکاری منطقه ‪ ۶‬شهرداری اصفهان و‬ ‫با مجموع اعتبار چهار میلیارد ریال اجرا شــده است‪ .‬موذنی‬ ‫نورپــردازی دهانه های فوقانی پل خواجــو را یکی دیگر از‬ ‫نورپردازی های اجرا شده توسط سازمان زیباسازی عنوان کرد‬ ‫و یاداور شد‪ :‬تمامی طراحی های نورپردازی این پل تاریخی‬ ‫با هماهنگی میراث فرهنگی صورت گرفته است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان اظهار داشت‪ :‬پل اذر‬ ‫نیز توسط سازمان زیباسازی و با همکاری شهرداری منطقه‬ ‫یک نورپردازی شــده است‪ .‬او با اشــاره به نورپردازی گذر‬ ‫سعدی و گذر پشت مطبخ در جوار میدان تاریخی نقش جهان‬ ‫نیز خاطرنشــان کرد‪ :‬این نورپردازی ها به روش دفنی و با‬ ‫هماهنگی میراث فرهنگی و با همکاری شهرداری منطقه‬ ‫سه صورت گرفته است‪ .‬موذنی همچنین به پروژه نورپردازی‬ ‫درختان خیابان فردوسی با استفاده از ‪ ۳۰۰‬چراغ در حدفاصل‬ ‫پل فردوسی تا خیابان منوچهری اشاره و تصریح کرد‪ :‬تمامی‬ ‫نورپردازی ها با رعایت اصول فنی و زیست محیطی‪ ،‬طراحی‪،‬‬ ‫اجرا و نصب شده است‪ .‬او همچنین گفت‪ :‬نورپردازی ایستگاه‬ ‫مترو ‪ ۲۵‬ابان با بهره گیری از ‪ ۴۰‬هزار پیکسل ال ای دی با‬ ‫سازه ای سبک و کم حجم با پوشش کامل دو نمای غربی و‬ ‫جنوبی ساختمان اجرا شده است‪ .‬مدیرعامل سازمان زیباسازی‬ ‫شهرداری اصفهان اضافه کرد‪ :‬این نورپردازی قابلیت نمایش‬ ‫افکت‪ ،‬انیمیشن‪ ،‬کارهای گرافیکی و تبلیغات مناسبت های‬ ‫ملی و مذهبی را دارد‪ .‬او از نورپردازی عرشه ها و ستون های‬ ‫پل سردار شهید ســلیمانی و روشنایی زیرگذر ان با صرف‬ ‫هزینه ‪ ۶۵‬میلیارد ریالی خبر داد و افزود‪ :‬در این طرح از حدود‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۵۰‬چراغ وال واشر‪ ،‬دفنی و پروژکتور استفاده شده‬ ‫است‪ .‬موذنی یاداور شد‪ :‬پل تاریخی سی وسه پل در ‪ ۲‬بخش‬ ‫نورپردازی دهانه های پایینی و فوقانی و بدون هیچ تخریب‬ ‫و اسیبی به این ابنیه تاریخی با استفاده از چراغ های ال ای‬ ‫دی با ولتاژ پایین برای حفظ ســامت و امنیت شهروندان‬ ‫نورپردازی شده است‪ .‬او همچنین از نورپردازی مسجد شیخ‬ ‫لطف ا‪ ...‬واقع در میدان نقش جهان با استفاده از ‪ ۵۶‬پرژکتور‬ ‫و با صرف هزینه هشــت میلیارد ریالی خبر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫پروژه در دست اقدام است‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫دولت دوازدهم کشور را با‬ ‫وعده برجام سرکار گذاشت‬ ‫نماینده مجلس طرح های ابی کشور از جمله طرح‬ ‫انتقال اب از خلیج فارس به اصفهان را به انیمیشــن‬ ‫معروف پت و مت شبیه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ابوالفضل ابوترابی در جلسه علنی‬ ‫دیروز مجلس شــورای اسالمی در نطق میان دستور‬ ‫خود اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر کشور با چندین جنگ‬ ‫واقعی مثل جنگ اقتصادی‪ ،‬بیماری کرونا‪ ،‬خشکسالی‪،‬‬ ‫بی برقی و ‪ ...‬مواجه اســت اما وعده الهی «همانا پس‬ ‫از هر سختی اسانی می اید» نزدیک است‪ .‬این عضو‬ ‫کمیسیون امور داخلی کشــور و شوراهای مجلس با‬ ‫اشاره به ریاست سید ابراهیم رئیسی بر دولت سیزدهم‬ ‫گفت‪ :‬مردم با انتخاب خود تغییــر را با ارا خود فریاد‬ ‫زدند‪ .‬مردم از ترک فعل های بزرگی مثل عدم ساخت‬ ‫و ســاز مسکن‪ ،‬عدم ساخت پاالیشگاه ها و… خسته ‬ ‫شــدند‪ .‬نماینده نجف اباد در مجلس مدعی شد‪ :‬دولت‬ ‫دوازدهم کشور را با وعده سیب و گالبی برجام سر کار‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫دســتگاه های امنیتی باید پاســخ دهند که ایا این‬ ‫اقدامات با ســوءنیت بوده یا خیر‪ .‬ابوترابی گفت‪ :‬حاال‬ ‫با امدن مرد میدان مثل سوابق درخشانمان در جنگ‬ ‫تحمیلی با توکل به خدا‪ ،‬همدلی مردم و مســئوالن‬ ‫پیروز میدان خواهیم شدیم‪ .‬شبیه تجربه جنگ پیچیده‬ ‫و خطرناک داعش ک ه توسط سرویس های اطالعاتی‬ ‫ امنیتی کشورهای متخاصم بوجود امده بود‪ ،‬با مرد‬‫میدان یعنی شــهید حاج قاسم ســلیمانی تهدید بدل‬ ‫به فرصت شــد و ایران بدل به یک ابرقدرت سیاسی‬ ‫شد‪ .‬او همچنین با بیان اینکه ایران همزمان با جنگ‬ ‫اقتصادی تهدید کرونــا را به فرصت بدل کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کشــورمان تولید ماسک را از ‪ ۶‬میلیون به ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫رساند و در تولید و صادرات ونتیالتور‪ ،‬واکسن کرونا و‬ ‫داروهای مربوطــه و تولید الکل تبدیل به صادرکننده‬ ‫شــدیم و راه بیست ساله را یک ساله طی کردیم‪ .‬سه‬ ‫نمونه از بحران های بزرگ کشــور را که کشور را بدل‬ ‫به ابرقدرت نظامی‪ ،‬سیاســی و ابرقدرت تولید واکسن‬ ‫کرونــا کرد را مثال زدم بگویــم اگر مردم مرد میدان‬ ‫را انتخــاب کنند‪ ،‬می توانیم تهدیدهــای بزرگ را به‬ ‫فرصت های بــزرگ تبدیل کند‪ .‬ابوترابی در خصوص‬ ‫بحران اقتصادی گفت‪ :‬خروجی جنگ اقتصادی ما نیز‬ ‫ابرقدرتی اقتصادی خواهد بود به شرطی که مسئوالن‬ ‫عین مردم و بین مردم باشند؛ با صداقت با مردم حرف‬ ‫بزنند تا بتوانیم اعتماد ســلب شــده را بازگردانیم‪ .‬با‬ ‫امکانات موجود اینده کشور بسیار امیدوار کننده است‪.‬‬ ‫مشکالت بسیار بزرگی داریم اما جوانان تحصیل کرده‪،‬‬ ‫منابع طبیعی عالی جغرافیای فوق العاده داریم‪ .‬تنها حلقه‬ ‫گمشده ما قوه مجریه قوی بود که مرد میدان انتخابات‬ ‫اخیر می تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند‪ .‬نماینده‬ ‫نجف اباد در مجلس با اشــاره به بحران اب در برخی‬ ‫استان های ایران گفت‪ :‬جنگ اب در کشور بوجود امده‬ ‫است‪ .‬ما باید با همدلی‪ ،‬اتحاد و نگاه ملی موضوع اب‬ ‫را حــل کنیم‪ .‬طرح های ما برای اب‪ ،‬طرح های پت و‬ ‫مت اســت‪ .‬برای مثال برای انتقــال اب به اصفهان‪،‬‬ ‫اب چهارمحــال و بختیاری ‪ ۹۰۰‬کیلومتر از کارون به‬ ‫خلیج فارس می رســد و ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومان برای‬ ‫شــیرین کردنش خرج می کنیم و به اصفهان انتقال‬ ‫می دهیم؟ ایا چیزی جز پت و مت چیزی به ان می توان‬ ‫اطالق کرد‪.‬‬ ‫بزرگترین خانه دوستدار‬ ‫کودک در منطقه ‪ ۲‬اصفهان‬ ‫کلنگ زنی می شود‬ ‫بنا بــه گفته مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان‬ ‫کلنگ ساخت خانه دوستدار کودک در این منطقه به‬ ‫عنوان بزرگترین و تخصصی ترین خانه کودک کشور‬ ‫تا چند روز اینده بر زمین زده خواهد شد‪.‬‬ ‫کاووس حقانی به ایمنا گفــت‪ :‬برای احداث خانه‬ ‫دوستدار کودک زمینی به وسعت هزار و ‪ ۷۵۰‬مترمربع‬ ‫در مجاورت پارک قلمستان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬محدوده این خانه به گونه ای در نظر گرفته‬ ‫شــده که بتواند مناطق غربی شهر اصفهان از جمله‬ ‫مناطق دو‪ ،‬هشــت‪ ۱۱ ،۹ ،‬و ‪ ۱۲‬در غرب اصفهان را‬ ‫نیــز در بر گیرد‪ .‬مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان‬ ‫بــا تاکید بر این که خانه دوســتدار کودک منطقه دو‬ ‫یکــی از بزرگتریــن و تخصصی تریــن خانه کودک‬ ‫کشــور خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬این پروژه در چهار طبقه به‬ ‫زیربنای چهار هزار و ‪ ۱۵۰‬مترمربع طراحی شــده که‬ ‫مدت اولیه پیمان ساخت سازه هفت ماه است‪ .‬حقانی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬نخستین کنفرانس ملی شهر دوستدار‬ ‫کودک دی مــاه ‪ ۹۷‬در اصفهان با حضور نمایندگانی‬ ‫از ‪ ۳۱‬استان کشور و مســئوالن یونیسف برگزار شد‬ ‫تا ان زمان تنها دو شــهر غرب اسیا از جمله «امان»‬ ‫در اردن و «شارجه» در امارات عضو شبکه شهرهای‬ ‫دوستدار کودک بودند که در این کنفرانس اصفهان نیز‬ ‫به عنوان سومین شهر دوستدار کودک در غرب اسیا‬ ‫معرفی شد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬پنج معیار از سوی یونیسف‬ ‫برای شــهرهای دوســتدار کودک مطرح شــده که‬ ‫شامل حق احترام‪ ،‬حق شنیده شدن‪ ،‬حق برخورداری‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬حق امنیت و حق بهره منــدی از خانواده‬ ‫اســت‪ .‬مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان با بیان‬ ‫این که تفکر ایجاد خانه دوســتدار کودک برگرفته از‬ ‫چشم اندازهای شهر اصفهان برگرفته از برنامه اصفهان‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬و طرح های فرادست از جمله طرح های جامع و‬ ‫تفصیلی بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬برای تحقق شهر دوستدار‬ ‫کودک مشارکت تمام ذی نفعان و سازمان های مربوطه‬ ‫ضروری است‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شهر‬ ‫نصب پالک های جدید در‬ ‫‪ 7‬منطقه شهر تا پایان سال‬ ‫بنا به گفته معاون خدمات شهری شهردار اصفهان‬ ‫به منظور پیرایش شهر اصفهان و رفع نازیبایی ها پروژه‬ ‫پالک های ابی و پستی شهر اصفهان تا پایان سال در‬ ‫‪ ۷‬منطقه از شهرداری اصفهان اجرایی می شود‪.‬‬ ‫حســین امیری به ایمنا گفت‪ :‬ایــن طرح در قالب‬ ‫طرح تجمیع کد پســتی و پالک منازل شهر اصفهان‬ ‫در دو فاز و از ابتدای ســال جاری با همکاری سازمان‬ ‫زیباســازی‪ ،‬معاونــت برنامه ریزی‪ ،‬ســازمان فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات شهرداری و اداره کل پست استان‬ ‫اغاز شده است‪ .‬او با اشــاره به امکانات این پالک ها‪،‬‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬این پالک هــا دارای امکاناتی مانند کد‬ ‫خوان دیجیتال اســت که امکان دریافت کد پستی و‬ ‫اطالعات دیگر از طریــق بارکدهای ان ها وجود دارد‪.‬‬ ‫معاون خدمات شهری شهردار اصفهان افزود‪ :‬این طرح‬ ‫به ساماندهی پالک های پســتی‪ ،‬زیبایی چهره شهر‬ ‫و همسان شــدن پالک ها کمک می کند که در ابتدا‬ ‫و به صورت پایلوت در منطقه ‪ ۸‬شــهرداری اصفهان‬ ‫اجرایی و تاکنون بیش از پنج هزار پالک نصب شــده‬ ‫اســت و در حــال حاضر در مناطق هشــت و ‪ ۱۰‬در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬این پالک های هوشــمند مجهز به‬ ‫بارکدهای پستی هستند که به صورت برخط اطالعات‬ ‫خواســته شده را در اختیار کاربر می گذارد؛ به طور مثال‬ ‫اطالعات ساختمانی از قبیل تعداد واحد‪ ،‬سال ساخت و‬ ‫تمام جزئیات مربوط به ساختمان داده می شود‪ .‬امیری‬ ‫افزود‪ :‬بارکدهای پســتی که حاوی اطالعات کدهای‬ ‫پستی واحدهای مسکونی‪ ،‬تجاری و اداری است دارای‬ ‫قابلیت به روزرســانی بوده و نیــاز به تعویض فیزیکی‬ ‫پالک نصب شده در صورت ایجاد تغییرات در عرصه‬ ‫و اعیان هر ملک نیســت‪ .‬او با بیان اینکه به روزرسانی‬ ‫و صحت ســنجی پالک های شهری و کدهای پستی‬ ‫اصفهان اغاز شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬همزمــان با نصب‬ ‫پالک های جدید پستی در منطقه هشت و ‪ ،۱۰‬انتخاب‬ ‫پیمانکار و اغاز عملیات اجرایی برای ســال ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫مناطق ‪ ۱۲ ،۷ ،۶ ،۴‬و ‪ ۱۴‬در حال انجام اســت‪ .‬معاون‬ ‫خدمات شــهری شــهردار اصفهان به مشخصات هر‬ ‫پالک اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬ابعاد هر پالک ‪ ۱۴‬در ‪۱۴‬‬ ‫سانتیمتر و از جنس ورق فلزی به رنگ الجوردی است‪.‬‬ ‫او در خصوص هزینه هر پالک برای شهرداری‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براورد هزینه بروز رسانی و برداشت اطالعات برای هر‬ ‫پالک ‪ ۸۰‬هزار ریال بوده است که در کنار هزینه ‪۳۵۰‬‬ ‫هزار ریالی تهیه و نصب هر پــاک براورد هزینه به‬ ‫دست امده برای هر پالک ‪ ۴۳۰‬هزار ریال است‪.‬‬ ‫پلیس دوچرخه سوار حامی‬ ‫حمل ونقل پاک است‬ ‫رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با بیان اینکه‬ ‫پلیس دوچرخه ســوار نماد فرهنگ سازی حمل ونقل‬ ‫پاک اســت‪ ،‬گفت‪ :‬راه اندازی پلیس دوچرخه ســوار و‬ ‫احداث ‪ ۷۷۷‬کیلومتر مسیر دوچرخه ایمن در کالنشهر‬ ‫اصفهان نشــان از توجه مسئوالن و حمایت پلیس از‬ ‫حمل و نقل پاک در جهت داشــتن هوا‪ ،‬شهر و جامعه‬ ‫ســالم و بدون خودروی تک سرنشین است‪ .‬سرهنگ‬ ‫محمدرضا محمدی بــه ایمنا گفت‪ :‬با پیگیری پلیس‬ ‫و مشــارکت شــهرداری اصفهان‪ ،‬از محل ماده ‪۱۰۸‬‬ ‫قانون برنامه ششم توســعه‪ ،‬تجهیز ناوگان خودرویی‬ ‫و موتوری پلیس راهور کالنشهر اصفهان انجام شد‪.‬‬ ‫او در خصــوص تعداد این ناوگان افزود‪ ۱۶ :‬دســتگاه‬ ‫خودروی پژو ‪ ۲۲ ،۲۰۷‬دســتگاه موتورسیکلت و ‪۲۰‬‬ ‫دســتگاه دوچرخه به نــاوگان خودرویی پلیس راهور‬ ‫اضافه شد‪ .‬رئیس پلیس راهور استان اصفهان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬هدف از تجهیز ناوگان مذکور تســهیل در عبور‬ ‫و مرور‪ ،‬کاهــش تصادفات و افزایــش رضایتمندی‬ ‫شهروندان است‪ .‬او با بیان اینکه پلیس دوچرخه سوار‬ ‫نماد فرهنگ سازی حمل ونقل پاک است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬راه اندازی پلیس دوچرخه ســوار و احداث ‪۷۷۷‬‬ ‫کیلومتر مسیر دوچرخه ایمن نشان از توجه مسئوالن‬ ‫و حمایت پلیس از حمل ونقل پاک در جهت داشــتن‬ ‫هوا‪ ،‬شــهر و جامعه ســالم و بدون خــودروی تک‬ ‫سرنشــین اســت‪ .‬ســرهنگ محمدی با بیان اینکه‬ ‫رعایت قوانین حتی با دوچرخه ضروری و مانع اسیب‬ ‫دوچرخه سواران اســت‪ ،‬افزود‪ :‬دوچرخه سواری باعث‬ ‫هوشــیاری‪ ،‬شادابی و سالمت بیشــتر نیروی پلیس‬ ‫اســت و با اینکه پلیس راهــور به روزترین خودروها‬ ‫را در اختیار دارد اما ایــن اقدام پلیس راهور اصفهان‬ ‫در راســتای ترویــج فرهنــگ حمل ونقل پــاک‬ ‫و تحقــق شــعار «هــوای اصفهــان را داریــم»‪،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫توقیف بلبرینگ های‬ ‫خارجی قاچاق در اصفهان‬ ‫بیــش از ‪ ۳۱‬هــزار بلبرینگ خارجــی قاچاق در‬ ‫اصفهان کشف و توقیف شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬مدیر بازرسی و‬ ‫نظارت اصناف اســتان اصفهان گفت‪ :‬بازرسان مبارزه‬ ‫بــا قاچاق کاالی این مدیریت به همراه پلیس اگاهی‬ ‫صنفی انبا ِر‬ ‫استان‪ ،‬هنگام گشت مشترک از یک واحد‬ ‫ِ‬ ‫تخلیه بار در شــهر اصفهان‪ ۳۱ ،‬هزار و ‪ ۲۰۰‬بلبرینگ‬ ‫خارجــی را کشــف و توقیف کردند‪ .‬جــواد محمدی‬ ‫فشــارکی افزود‪ :‬در بازرســی از این انبار‪ ،‬این تعداد‬ ‫بلبرینگ بدون مدارک گمرکی‪ ،‬به ارزش هفت میلیارد‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬میلیون ریال کشــف و ایــن کاال ها به منظور‬ ‫رسیدگی به پرونده‪ ،‬تحویل عوامل پلیس اگاهی شد‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 29‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4125‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫استان‬ ‫نامه و تذکر شهردار اصفهان در خصوص رعایت حریم فضایی پل خواجو‬ ‫خدشه به پل خواجو و حریم ان تضییع حقوق عمومی احاد بشر است‬ ‫گروه اصفهان| شهردار اصفهان با اشاره به ایفای‬ ‫تعهد مدیریت شهری کنونی مبنی بر صیانت و حمایت‬ ‫از میراث پرافتخار گذشتگان گفت‪ :‬در نخستین فرصت و‬ ‫با قید فوریت برای رفع نگرانی های موجود در خصوص‬ ‫ساختمان اطراف پل خواجو‪ ،‬تمهیداتی اندیشیده شود تا‬ ‫هرگز وقایعی این چنین در ارتباط با اثار تاریخی و میراث‬ ‫فرهنگی شهر تکرار‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫چندی پیش خبر ساخت یک مجتمع مسکونی چهار‬ ‫طبقه اطراف پل خواجو که به اعتقاد دوستداران میراث‬ ‫فرهنگی منظر این پل تاریخی را مخدوش کرده است‪،‬‬ ‫حساسیت هایی را در بین فعاالن حوزه میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫رسانه ها و اصفهان دوستان ایجاد کرد‪ ،‬بر اساس همین‬ ‫دغدغه‪ ،‬شــهردار اصفهان‪ ،‬برای بررسی ابعاد مختلف‬ ‫این موضوع دستور صیانت و حمایت از میراث پرافتخار‬ ‫گذشــتگان پیرامون این موضــوع را به مدیر منطقه ‪3‬‬ ‫صادر کرد‪ .‬در نامه ای که از سوی قدرت ا‪ ...‬نوروزی‪ ،‬به‬ ‫حسین کارگر‪ ،‬مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان ارسال‬ ‫شــد‪ ،‬امده است‪ :‬پل خواجو شــاهکار بی نظیر معماری‬ ‫صفوی و میراث تاریخــی و فرهنگی اصفهان‪ ،‬ایران و‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫ایــن اثر به عنوان یک دســتاورد بــزرگ هنری و‬ ‫معماری و به مثابه یک حق بشــری به شمار می رود و‬ ‫هرگونه خدشه به پل و حریم ان‪ ،‬تضییع حقوق عمومی‬ ‫احاد بشــر در همه عصرها و نسل هاست که باید با این‬ ‫خدشه و تضییع‪ ،‬مقابله و با تمام وجود تا همیشه تاریخ از‬ ‫این میراث ارزشمند بشری و حریم ان پاسداری کرد‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بنابراین ضروری است با ایفای تعهد مدیریت‬ ‫شــهری کنونی مبنی بر صیانت و حمایــت از میراث‬ ‫پرافتخار گذشــتگان‪ ،‬الگوی مثبتــی نیز برای ایندگان‬ ‫باشــیم تا دیگر مانند برخی ادوار تاســف انگیز گذشته‪،‬‬ ‫شاهد تخریب و تباهی ســرمایه های هنری و تاریخی‬ ‫در هیچ جای شــهر پرافتخار اصفهان نباشیم‪ .‬شهردار‬ ‫اصفهان در این نامه تصریح کرد‪ :‬بدیهی است در صورت‬ ‫غفلــت از این امر مهم‪ ،‬ایندگان هرگــز ما را نخواهند‬ ‫بخشــید و بدنامی ان در کارنامه مدیریت شهری ثبت‬ ‫خواهد شــد؛ بنابراین همان گونه که قبال دستور داده ام‬ ‫و به طور مکرر نیز از اقدامات مشــابه در ادوار گذشــته‬ ‫ابراز نگرانی کرده و همه مدیران مناطق و مســئوالن‬ ‫شهری را به پاسداری جدی از این دستاوردهای بشری‬ ‫که متعلق به همه جهانیان اســت توصیه کرده ام‪ ،‬الزم‬ ‫اســت در نخســتین فرصت و با قید فوریت برای رفع‬ ‫نگرانی های موجود‪ ،‬تمهیداتی اندیشــیده شود تا هرگز‬ ‫وقایعی این چنیــن در ارتباط با اثــار تاریخی و میراث‬ ‫فرهنگی شهر تکرار نشود‪ .‬شهردار اصفهان در این نامه‬ ‫خطاب به مدیر منطقه تاکید کرده اســت‪ :‬الزم است در‬ ‫این خصوص بنــده و افکار عمومی را از اقدامات انجام‬ ‫شده مطلع کنید‪.‬‬ ‫مظلومیتحقابهزاینده رود‬ ‫همواره تامین اب شرب‪ ،‬صنعت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬بخشی از اب شرب یزد‪ ،‬باالدست و پایین دست در اولویت قرار دارد‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان بابیان‬ ‫اینکه در ‪ ۱۵‬سال گذشته هیچ وقت ابی به عنوان حقابه تاالب‬ ‫گاوخونی تخصیص نیافته و این تــاالب بین المللی‪ ،‬همواره‬ ‫مظلوم واقع شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این غول خفت ه ممکن است روزی‬ ‫بیدار شود و با ریزگردهای سمی‪ ،‬استان اصفهان و حتی برخی‬ ‫استان های مجاور را تهدید کند‪.‬‬ ‫ایرج حشمتی با بیان اینکه حقابه محیط زیست در این سال ها‬ ‫همیشه روی کاغذ باقی مانده‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬تخصیص نیافتن‬ ‫حقابه تاالب گاوخونی این زیست بوم وسیع و منحصربه فرد در‬ ‫فالت مرکزی را به سمت خشکی صددرصدی کشانده است‪.‬‬ ‫اثار و تبعات و حساسیت خشک شدن یک زیست بوم ابی در‬ ‫مرکز کشــور و اهمیت حفاظت از ان‪ ،‬زمانی بیشتر مشخص‬ ‫می شود که در نظر داشته باشیم متوسط بارش سالیانه درازمدت‬ ‫ایران با ‪ ۲۴۳‬میلی متر‪ ،‬یک ســوم متوسط جهانی با میانگین‬ ‫‪ ۷۵۰‬میلی متر است‪ ،‬اما تبخیر بیش از سه برابر متوسط جهانی‬ ‫است‪ .‬او با اشاره به اینکه متوسط بارش سالیانه درازمدت استان‬ ‫اصفهان نسبت به کشــور ‪ ۴۰‬درصد کمتر است‪ ،‬گفت‪ :‬پس‬ ‫بخش اعظم ایران دارای اقلیم گرم و خشــک با بارش بسیار‬ ‫کم است و در استان اصفهان‪ ،‬بحران کمبود بارش ها و ذخایر‬ ‫ابی بسیار شدیدتر است‪ .‬امسال و سال قبل نیز شرایط در استان‬ ‫سخت تر شده و خشک سالی بی ســابقه ای حادث شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست استان‪ ،‬وضعیت خشک سالی‬ ‫در اصفهان را باعث کاهش خروجی ســد زاینده رود دانست و‬ ‫افزود‪ :‬همواره میزان ابی که پشت سد زاینده رو جمع می شود‬ ‫اندک است‪ ،‬به طوری که پس از تامین اب شرب‪ ،‬به جای اینکه‬ ‫اولویت تامین حقابه زیست محیطی و تاالب گاوخونی مدنظر‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬اب مربوط به بخش کشاورزی رهاسازی می شود و‬ ‫بخش صنعت هم الجرم باید فعالیت کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مظلومیتحقابهزیست محیطی‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬در شــرایطی که تامین اب شرب‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬بخشی از اب شرب یزد‪ ،‬باالدست و پایین دست در‬ ‫اولویت قرار دارد‪ ،‬انچه مظلوم واقع می شود حقابه زاینده رود و‬ ‫تاالب گاوخونی است‪ .‬مدیرکل حفاظت محیط زیست استان‬ ‫قطع شــدن و جاری شــدن جریان اب در رودخانه زاینده رود‬ ‫به صورت ممتد را برای اکوسیستم زاینده رود زیان بار دانست و‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع تاثیرات بسزایی بر زیست پرندگان مهاجر و‬ ‫ابزیان دارد و پس از هر بار قطع شــدن جریان اب زاینده رود‪،‬‬ ‫بخش زیادی از ابزیان تلف می شوند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬امسال‬ ‫رودخانه زاینده رود تفاوت دیگری با سال های قبل داشت و ان‬ ‫این بود که چون ابی برای کشــاورزی رهاسازی نشد‪ ،‬زهابی‬ ‫هم در پایین رودخانه ازاد نشد‪ ،‬درحالی که که نقاط نیمه عمیقی‬ ‫در مسیر زاینده رود داریم که از زهاب های ناشی از فعالیت های‬ ‫کشاورزی همواره ابی در ان جمع می شود و ابزیان می توانند‬ ‫حیات داشــته باشند‪ ،‬اما امسال ابی برای کشاورزی رهاسازی‬ ‫نشــد و همان مناطق‪ ،‬در طول مســیر رودخانه زاینده رود نیز‬ ‫خشک شــدند و تصاویر ناراحت کننده ای در فضای مجازی‬ ‫از مرگ این ماهی ها پخش شــد‪ .‬هیچ وقت با وزارت نیرو به‬ ‫توافق نرسیده ایم و همیشه میزان حقابه محیط زیست زاینده رود‬ ‫و تاالب گاوخونی در جداول منابع و مصارف وزارت نیرو روی‬ ‫کاغذ بوده و عملیاتی نشده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬گره خوردن مسائل زیست محیطی به شرایط‬ ‫اقلیمی و توسعه صنعت‬ ‫حشــمتی با تاکید بــر اینکــه بســیاری از موضوعات‬ ‫زیست محیطی در استان اصفهان به شرایط اقلیمی و توسعه‬ ‫ناپایدار صنعــت گره خورده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کمی کردن حقابه ها‬ ‫به صورت متناسب باید در اولویت دولت جدید قرار گیرد‪ ،‬یعنی‬ ‫اگــر می خواهیم تامین اب در بخشــی را به دلیل کمبود اب‬ ‫کاهش دهیم‪ ،‬باید به صورت اصولی از تمام حقابه بران کســر‬ ‫شود‪ .‬او با بیان اینکه در سال های گذشته باوجود مطالبه هایی‬ ‫که داشته ایم همیشه حقابه محیط زیست را در زمان تخصیص‬ ‫حقابه کشاورزی در نظر می گیرند‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل اینکه بخش‬ ‫کشــاورزی میزان اب اندکی دریافت می کند‪ ،‬هیچ وقت حقابه‬ ‫تاالب گاوخونی به ان نمی رسد‪ ،‬درحالی که گاوخونی مثل غول‬ ‫خفته ای ممکن است روزی بیدار شود و با ریزگردهای سمی‪،‬‬ ‫استان اصفهان و حتی برخی استان های مجاور را تهدید کند‪،‬‬ ‫اما انچه از تبدیل تاالب گاوخونی به کانون ریزگرد جلوگیری‬ ‫کرده‪ ،‬زهاب های کشاورزی و پساب شهر ورزنه است‪ .‬مدیرکل‬ ‫حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان با بیان اینکه در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬در سرشــاخه های کوهرنگ بیش از دو هزار میلی متر‬ ‫بارندگی ثبت شد که این میزان بارش شاید در ‪ ۵۰‬سال اخیر‬ ‫برای دومین بار اتفاق می افتد‪ ،‬گفت‪ :‬در این ســال ‪۴۱‬میلیون‬ ‫مترمکعــب از مجموع ‪۱۷۶‬میلیون مترمکعــب حقابه تاالب‬ ‫گاوخونی بیشتر به ان نرسید که نشان می دهد باید نسبت به‬ ‫الگوهای مصرف در حوزه های مختلف توجه داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬حقابه زیست محیطی روی کاغذ‬ ‫او با بیان اینکه در ‪ ۱۵‬ســال گذشته به جز مقدار ناچیز ‪۴۱‬‬ ‫میلیــون مترمکعب در نیمه دوم ســال ‪ ،۱۳۹۸‬هیچ وقت ابی‬ ‫به عنوان حقابه تاالب گاوخونی تخصیص نیافته که بتوانیم رصد‬ ‫کنیم چه مقدار اب به تاالب رسیده‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ وقت با وزارت‬ ‫نیرو به توافق نرسیده ایم و همیشه میزان حقابه محیط زیست‬ ‫زاینده رود و تاالب در جداول منابع و مصارف وزارت نیرو روی‬ ‫کاغذ بوده و عملیاتی نشــده است‪ .‬به طور مثال طی سال های‬ ‫گذشته همواره بیشترین تخصیص زیست محیطی و به عنوان‬ ‫کسری از ‪ ۱۷۶‬میلیون مترمکعب حقابه تاالب در جدول منابع و‬ ‫مصارف در ماه های فروردین‪ ،‬اردیبهشت و خرداد تعیین شده تا‬ ‫به دلیل هم زمانی با فصل کشاورزی پیشاپیش مشخص است‬ ‫که هیچ ابی به تاالب نخواهد رسید پس بهترین و موثرترین‬ ‫حالت تامین و رهاســازی حقابه های زیست محیطی تاالب‪،‬‬ ‫رهاسازی به صورت سیالبی و با حجم مناسب بخشی در مهرماه‬ ‫برای حمایت از پرندگان مهاجر و بخش اعظم ان در ماه های‬ ‫اذر و دی یا بهمن که فعالیت کشــاورزی حداقل اســت و با‬ ‫اطمینان و تخمین بیشتری اب به تاالب خواهد رسید‪ .‬حشمتی‬ ‫با اشاره به وســعت ‪ ۴۷‬هزار هکتاری تاالب گاوخونی‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تاالب گاوخونی با زهاب و پساب تصفیه خانه شهر ورزنه‬ ‫احیا نمی شود‪ .‬در ســال ‪ ۹۸-۹۷‬بخش وسیعی از تاالب های‬ ‫کشور به خاطر بارش های خوب احیا شدند‪ ،‬اما تاالب گاوخونی‬ ‫جزو معدود تاالب هایی بود که از بارش ها بهره نبرد و این زنگ‬ ‫خطری برای محیط زیست استان است که نحوه بهره برداری‬ ‫از رودخانه زاینده رود در باالدســت و پایین دســت به گونه ای‬ ‫اســت که ابی به تاالب گاوخونی نمی رسد‪ .‬این موضوع باید‬ ‫در برنامه های ســازگاری با اب و مدیریت زیســت بوم که در‬ ‫شورای برنامه ریزی استانداری مصوب شده مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫ن همچنین به جایگزینی‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست استا ‬ ‫معیشت روستاییان و ســاکنان اطراف تاالب گاوخونی اشاره‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬بخش اموزش اداره کل حفاظت محیط زیســت‬ ‫استان به این سمت حرکت کرده تا تامین معیشت روستاییان و‬ ‫ساکنان اطراف تاالب به جای کشاورزی به سمت گردشگری‬ ‫و تولید محصوالت جانبی برود‪ ،‬در این صورت میزان برداشت‬ ‫اب در بخش کشــاورزی کاهش یافته و به سمت بخش های‬ ‫دیگری همچون محیط زیست می رود تا بتوانیم این تاالب را‬ ‫حفظ کنیم‪ ،‬در غیر این صورت شرایط خشک سالی و اقلیمی به‬ ‫سمتی می رود که قطعا بارش های مناسبی برای سال های اینده‬ ‫نخواهیم داشت و اتفاق موثری نمی افتد‪.‬‬ ‫نایب رئیس شورا خبر داد‪:‬‬ ‫پیگیری ثبت هفته فرش در مناسبت های شهری‬ ‫به گفته نایب رئیس شــورای اسالمی شهر اصفهان با‬ ‫توجه با نگاه جدی دبیرخانه شــهر جهانی صنایع دستی و‬ ‫تالش مدیریت شهری اصفهان در راستای طرح اصفهان‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬سعی شد برای برندسازی و فرهنگسازی در حوزه‬ ‫گردشگری فعالیت شود‪ .‬نصیر ملت با بیان این که برای‬ ‫اجرای طرح گردشــگری «اصفهان ‪ »۲۰۲۰‬چهار دسته‬ ‫اقدام پیش بینی شده بود‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬ایجاد ظرفیت های‬ ‫گردشــگری‪ ،‬اصالح زیرســاخت ها‪ ،‬اقدامات ترویجی و‬ ‫برگزاری رویدادها‪ ،‬برای ارتقای گردشگرپذیری اصفهان‬ ‫از زمان اجرای طرح در دســتور کار قرار گرفت‪ .‬او با اشاره‬ ‫به اقدامات ترویجــی در این زمینه‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه با نگاه‬ ‫جدی دبیرخانه شهر جهانی صنایع دستی و تالش مدیریت‬ ‫شهری اصفهان در راســتای طرح اصفهان ‪ ۲۰۲۰‬سعی‬ ‫شد برای برندسازی و فرهنگ سازی در حوزه گردشگری‬ ‫فعالیت شود؛ یکی از ان ها نام گذاری معابر شهری به نام‬ ‫هنرهای صنایع دســتی اصفهان است که روز گذشته در‬ ‫شورای شهر تصویب شــد‪ .‬نایب رئیس شورای اسالمی‬ ‫شــهر اصفهان تصریــح کرد‪ :‬اصفهان به عنوان شــهر‬ ‫خالق صنایع دستی سابقه ای کهن در تاریخ هنر داشته و‬ ‫هنرمندان و مکاتب هنری این شهر همیشه در تحوالت‬ ‫هنری کشــور و جهان پیشتاز و پیشــگام بوده اند اما این‬ ‫نقش افرینی اصفهان در داخل و خارج از شهر امکان بروز و‬ ‫ظهور نداشته است‪ .‬او با بیان این که حمایت از صنایع دستی‬ ‫متناسب با ظرفیت های این هنر در اصفهان نبوده و توجه‬ ‫جدی به هنرمندان برای فرهنگ ســازی و اســتفاده از‬ ‫ظرفیت های واقعی شهر برای معرفی صنایع دستی نشده‬ ‫اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای رفع این خال‪ ،‬پیشنهاد نام گذاری‬ ‫معابر اصلی شهر به نام هنرهای صنایع دستی اصفهان ارائه‬ ‫شد که مورد استقبال شورای شهر قرار گرفت‪ .‬ملت افزود‪:‬‬ ‫مجموعه ‪۲۵‬میدان‪ ،‬چهارراه و سه راه از ناژوان تا خروجی‬ ‫رودخانه زاینده رود در شرق اصفهان که منتهی به حاشیه‬ ‫رودخانه می شود‪ ،‬به نام صنایع دستی اصفهان نام گذاری شد‬ ‫تا این مسیر به اصالح به عنوان مسیر صنایع دستی شناخته‬ ‫شــود‪ .‬او گفت‪ :‬این یک کار بزرگ بود که مورد استقبال‬ ‫شــورای جهانی صنایع دستی نیز قرار گرفت و درخواست‬ ‫شده تا گزارش ان به شهرهای دیگر خالق صنایع دستی‬ ‫در جهان ارائه شود و ان ها نیز از اقدام اصفهان الگو گیرند‬ ‫اصفهان‬ ‫زیرا میزان اثربخشــی این کار در ابعاد مختلف بسیار زیاد‬ ‫است‪ .‬نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان این‬ ‫که فرش اصفهان یکی از شناخته شده ترین صنایع دستی‬ ‫در دنیــا بوده و مکتب اصفهان با پرورش برجســته ترین‬ ‫هنرمندان در هنر فرش ایران تاثیرگذار اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مهم باعث شــد تا شورای شــهر به فکر نام گذاری یک‬ ‫هفته از سال به نام «هفته فرش» در تقویم مناسبت های‬ ‫شــهری افتاده و شهرداری را ملزم به پیگیری برای ثبت‬ ‫یــک روز به نام «روز فــرش» در تقویم ملی کند‪ .‬او این‬ ‫نام گــذاری را نیز یکی دیگر از فعالیت های ترویجی برای‬ ‫معرفی هرچه بیشــتر یکی از هنرهای اصفهان دانست و‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬جلب توجه تمام ذی نفعان و ذی نفوذان‬ ‫برای حمایت از این هنر اثربخــش‪ ،‬هدف این اقدام بود‬ ‫تا در نهایت منجر به بهبود شــرایط در ابعاد مختلف این‬ ‫صنعت هنری شــود‪ .‬ملت درباره قید روز فرش در تقویم‬ ‫مناسبت های کشوری گفت‪ :‬ششم شهریورماه به پیشنهاد‬ ‫کمیته فرش اصفهان برای این روز انتخاب شده است زیرا‬ ‫هرساله هفته اول شهریورماه نمایشگاه بین المللی فرش‬ ‫ایران برگزار می شــود و این نام گــذاری در کنار برگزاری‬ ‫رویدادها و نمایشــگاه های بین المللــی می تواند موجب‬ ‫اعتالی هنر فــرش اصفهان و ایران شــود‪ .‬نایب رئیس‬ ‫شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد‪ :‬توجه به صنعت‬ ‫فرش ســبب بهبود فضای کسب وکار شــهر و استان و‬ ‫ارتقای اقتصاد هنر و ارتقای اقتصاد کالن شهر و استان و‬ ‫کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مراجعه ‪200‬هزار نفر به‬ ‫مراکز بستری کاشان از ابتدا‬ ‫تاکنون‬ ‫بنا به گفتــه مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم‬ ‫پزشکی کاشان شمار ازمایش مثبت ویروس کرونا در‬ ‫شهرستان های کاشــان و اران و بیدگل با ثبت ‪۲۶۷‬‬ ‫مورد جدید و افزایش قابل توجه نســبت به روز گذشته‬ ‫به ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۸۵۸‬نفر رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬افزایش قابل توجه شــمار ازمایش‬ ‫مثبت ویروس کرونا در منطقه کاشــان از ‪ ۱۵۸‬مورد‬ ‫در دو روز گذشــته بــه ‪ ۲۶۷‬مورد‪ ،‬ســبب برگزاری‬ ‫نشســت فوق العاده ستاد شهرستانی مدیریت کرونا در‬ ‫فرمانداری کاشان شد و محمد حاجی جعفری معاون‬ ‫درمان دانشــگاه علوم پزشــکی کاشان هشــدار داد‬ ‫که روزهای ســیاه کرونایی در صــورت تداوم رعایت‬ ‫نکردن شیوه نامه ها در پیش است‪ .‬مریم امیدی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اکنون ‪ ۲۹۷‬بیمار مبتال به کرونا در مرکزهای‬ ‫درمانی این منطقه بستری هســتند که از این تعداد‪،‬‬ ‫‪ ۲۵۹‬نفر در کاشــان و ‪ ۳۸‬نفر در اران و بیدگل تحت‬ ‫مراقبــت و درمان قرار دارند‪ .‬او شــمار بیماران کووید‬ ‫‪ ۱۹‬بســتری در بخش مراقبت هــای ویژه مرکزهای‬ ‫درمانی منطقه کاشــان را ‪ ۴۰‬نفر اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫‪ ۳۲‬از بیماران در کاشــان و ‪ ۸‬نفــر در اران و بیدگل‬ ‫بســتری هســتند‪ .‬به گفته او‪ 48 ،‬ساعت گذشته یک‬ ‫مرد ‪ ۸۳‬ســاله در اثــر کرونا در مرکزهــای درمانی‬ ‫کاشان جان باخت‪ .‬مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی کاشان اظهار داشــت‪ ۱۹۹ :‬هزار و ‪ ۳۹‬نفر از‬ ‫اغاز شــیوع کرونا (اسفند ‪ )۱۳۹۸‬تاکنون به مرکزهای‬ ‫بستری‪ ،‬تشخیص ســرپایی و درمانی شهرستان های‬ ‫اران و بیدگل و کاشــان مراجعــه کردند و ‪ ۱۲‬هزار و‬ ‫‪ ۴۱۹‬بیمار حاد تنفسی ترخیص شدند‪ .‬او افزود‪ :‬در ‪48‬‬ ‫ساعت گذشته ‪ ۴۴‬بیمار جدید حاد تنفسی با سن ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪ ۸۹‬ســال در مرکزهای درمانی کاشان و هشت نفر با‬ ‫ســن ‪ ۱۸‬تا ‪ ۸۸‬سال در اران و بیدگل تحت مراقبت و‬ ‫درمان بستری شــدند‪ .‬به گفته او‪ ،‬در این مدت ‪۴۱۱‬‬ ‫نفر به کلینیک های حاد تنفسی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫کاشــان مراجعه کردند‪ .‬مدیر روابط عمومی دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی کاشــان اضافه کرد‪ :‬هزار و ‪ ۳۵۷‬نفر‬ ‫نیز شمار پذیرش بستری موقت در مرکزهای ریفرال‬ ‫(زیرمجموعه) این دانشــگاه اســت‪ .‬جمعیت نزدیک‬ ‫به ‪ ۵۰۰‬هزارنفری شهرســتان های کاشــان و اران و‬ ‫بیدگل‪ ،‬زیرپوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی کاشــان قرار دارد‪ .‬وضعیت کرونایی‬ ‫شهرستان های کاشان و اران و بیدگل در برهه کنونی‬ ‫قرمز اســت و تاکنون ‪ ۱۷‬مورد قطعــی و ‪ ۳۰۰‬مورد‬ ‫مشکوک کرونای هندی (دلتا) در این منطقه شناسایی‬ ‫شده است‪ .‬ابوالفضل شــجاعی رئیس مرکز اموزشی‬ ‫و درمانی شهید بهشــتی کاشان روز جمعه ‪ ۲۵‬تیر به‬ ‫ت ‪ ۶۰۰‬تختخوابی بیمارستان‬ ‫ایرنا گفته بود که ظرفی ‬ ‫از پذیرش و بســتری بیماران مبتال بــه کرونا و غیر‬ ‫کرونایی تکمیل شــده است‪ ،‬دو روز گذشته (یکشنبه)‬ ‫از انتقال بخــش مراقبت های ویژه تنفســی بیماران‬ ‫ســرپایی و بستری موقت کرونایی این مرکز به سالن‬ ‫تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با ظرفیت ‪۴۵‬‬ ‫تخت با توجه افزایش بیماران کووید ‪ ۱۹‬بستری در این‬ ‫بیمارستان خبر داد‪.‬‬ ‫اسیب ‪ ۱۲‬خانوار عشایری‬ ‫در سیل سمیرم‬ ‫بنا به گفته معاون عملیات امداد و نجات هالل احمر‬ ‫استان اصفهان ‪ ۱۲‬خانواده عشایری یکشنبه گذشته در‬ ‫پادنای سمیرم گرفتار سیل شدند و اسیب دیدند‪.‬‬ ‫داریوش کریمی با اشاره به سیل یکشنبه گذشته در‬ ‫منطقه پادنای سمیرم به مهر گفت‪ :‬بر اثر وقوع سیل‬ ‫خانواده های عشایر دچار حادثه شدند‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫این خانواده ها برخالف همه هشدارها چادرهای خود را‬ ‫در مســیر رودخانه نصب کرده بودند‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬این‬ ‫حادثه سیل بردگی در روستای کیفته حدفاصل تنگ‬ ‫سحر اتفاق افتاده است‪ .‬معاون عملیات امداد و نجات‬ ‫هالل احمر استان اصفهان با بیان اینکه در این حادثه‬ ‫ســیل بردگی ‪ ۱۲‬خانواده عشایری اسیب دیدند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬مجموع اســیب دیدگان ‪ ۷۳‬نفر بوده اســت‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه دو تیم هالل احمر شامل هشت نفر نیروی‬ ‫امدادی برای امدادرســانی به حادثه دیدگان سیل در‬ ‫منطقه پادنا اعزام شدند‪ ،‬افزود‪ :‬برای این امر بین حادثه‬ ‫دیدگان هشــت تخته چادر‪ ،‬مواد غذایی کنسرو شده‪،‬‬ ‫‪ ۴۰‬تخته پتو‪ ۶ ،‬تخته موکت و پالستیک برای روکش‬ ‫چادرها توزیع شد‪.‬‬ ‫نوزاد تازه متولدشده در‬ ‫شاهین شهر احیا شد‬ ‫با تالش عوامل اورژانس ‪ ۱۱۵‬شاهین شــهر نوازد‬ ‫تازه متولدشده در شاهین شهر احیا شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما‪ ،‬مدیر شــبکه‬ ‫بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه گفت‪:‬‬ ‫در پی تماس مادری باردار در شاهین شــهر‪ ،‬نیرو های‬ ‫اورژانس ‪ ۱۱۵‬این شهرســتان به محل اعزام شــدند‬ ‫و به علــت کمبود زمان برای انتقال به بیمارســتان‪،‬‬ ‫مراحل زایمان با کمک نیرو هــای اورژانس در محل‬ ‫موفقیت امیز بود‪ .‬علی پارســا افزود‪ :‬نوزاد پسر به دنیا‬ ‫امده‪ ،‬ســیانوزه بود که بالفاصله نــوزاد احیا و پس از‬ ‫تثبیت عالئم حیاتی‪ ،‬مــادر و نوزاد برای مراقبت های‬ ‫تکمیلی به بیمارســتان گلدیس شاهین شــهر منتقل‬ ‫شدند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫اغاز تست جهش تحصیلی از‬ ‫هفته جاری‬ ‫معاون تشخیص و پیشــگیری سازمان اموزش وپرورش‬ ‫استثنایی جزئیات و شرایط شرکت در تست و امتحانات‬ ‫جهش تحصیلی را اعالم کرد‪.‬‬ ‫محمدحســن عظیم عراقی به ایسنا گفت‪ :‬ثبت نام برای‬ ‫شرکت در تست جهش تحصیلی از ‪ ۲۶‬تیرماه شروع شده‬ ‫و تا ‪ ۲۶‬مرداد ادامه دارد‪ .‬او افزود‪ :‬جهش تحصیلی از پایه‬ ‫اول به سوم‪ ،‬دوم به چهارم‪ ،‬سوم به پنجم و چهارم به ششم‬ ‫امکان پذیر است‪ .‬شرط شرکت در تست جهش تحصیلی‬ ‫این است که دانش اموز در کارنامه ارزشیابی توصیفی اش‪،‬‬ ‫در همه دروس خود در سال های قبل‪« ،‬خیلی خوب» را‬ ‫کسب کرده باشد‪ .‬معاون تشخیص و پیشگیری سازمان‬ ‫اموزش وپرورش استثنایی درباره نحوه دریافت نوبت انجام‬ ‫تست گفت‪ :‬مدیران مدارس ابتدایی دارای داوطلب جهش‬ ‫تحصیلی با رعایت ضوابط و مقررات از طریق سامانه سیدا‬ ‫نســبت به ثبت اطالعات فردی و خانوادگی و عملکرد‬ ‫درســی دانش اموزان و نوبت گیری جهت انجام مراحل‬ ‫ارزیابــی هوش اقدام و انــان را به پایگاه های تخصصی‬ ‫ارجاع می کنند‪ .‬عظیم عراقی ادامه داد‪ :‬دانش اموز متقاضی‬ ‫تســت هوش را در پایگاه تخصصی انجام می دهد و اگر‬ ‫قبول شد در امتحانات شهریورماه درسی که قصد جهش‬ ‫از ان را دارد شــرکت می کنــد‪ .‬به عنوان مثال اگر فردی‬ ‫بخواهد از کالس سوم به پنجم برود‪ ،‬بعد از انجام کارهای‬ ‫اولیه‪ ،‬تست هوش می دهد و بعد از قبولی‪ ،‬شهریورماه در‬ ‫امتحانات پایه چهارم شرکت می کند و اگر در ان هم نمره‬ ‫قبولی کسب کرد به کالس پنجم می رود‪ .‬هرساله ازمون‬ ‫هوش و سنجش دانش اموزان داوطلب جهش تحصیلی در‬ ‫دوره ابتدایی برگزار می شود؛ جهش تحصیلی به این معنا‬ ‫است که دانش اموز دو پایه تحصیلی را در یک سال طی‬ ‫کند‪ .‬بر اساس دستورالعمل ابالغی سنجش سالمت سال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬مدارک الزم جهت ارزیابی شامل اصل شناسنامه‬ ‫دانش اموز به همراه پرینــت برگه نوبت گیری جهش و‬ ‫الصاق و عکس نو اموز و ممهور به مهر اموزشگاه است‪.‬‬ ‫همچنین ارزیابی دانش اموزان متقاضی جهش از پایه اول‬ ‫به ســوم‪ ،‬دوم به چهارم‪ ،‬سوم به پنجم‪ ،‬چهارم به ششم‬ ‫و جهش برای بار دوم با رعایت شــرایط و سایر مقررات‬ ‫مربوطه‪ ،‬در اســتان انجام می پذیرد‪ .‬دانش اموزانی که در‬ ‫سال های گذشته متقاضی جهش تحصیلی بوده و حداقل‬ ‫امتیاز الزم را کســب کرده اند در صورت تقاضای مجدد‬ ‫می توانند با پرداخت وجه نسبت به نوبت گیری و ارجاع به‬ ‫پایگاه های تخصصی اقدام کنند‪.‬‬ ‫امدادرسانی هالل احمر به‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬سیل زده در ‪ ۱۵‬استان‬ ‫رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیــت هالل احمر از‬ ‫امدادرســانی به ‪ ۱۵۰۲‬نفر در حوادث جوی و اقلیمی پنج‬ ‫روز گذشته در ‪ ۱۵‬استان در کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روز دوشنبه ایرنا از جمعیت هالل احمر‪ ،‬مهدی‬ ‫ولی پور با تشــریح گزارش امدادرسانی در حوادث جوی و‬ ‫اقلیمی کشــور از روز ‪ ۲۳‬تیرماه تا ساعت ‪ ۷‬صبح امروز‬ ‫دوشــنبه ‪ 28‬تیرماه گفت‪ ۵۲ :‬شهرســتان در ‪ ۱۵‬استان‬ ‫اذربایجان شــرقی‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬البــرز‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫بوشــهر‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪،‬‬ ‫کرمان‪ ،‬فارس‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪ ،‬سمنان‪ ،‬مازندران‪،‬‬ ‫هرمزگان‪ ،‬یزد و کردستان در پنج روز گذشته درگیر سیل‬ ‫و اب گرفتگی بودند‪ .‬او افــزود‪ :‬در حوادث جوی روزهای‬ ‫گذشــته عالوه بر امدادرســانی به ‪ ۱۵۰۲‬سیل زده‪۲۵۴ ،‬‬ ‫نفر نیز اســکان اضطراری داده شدند‪ .‬همچنین با تالش‬ ‫بی وقفه امدادگران‪ ۵۴ ،‬نفر به مناطق امن منتقل شــدند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر با بیان‬ ‫اینکه در ســیل و اب گرفتگی پنج روز گذشــته در ‪۱۵‬‬ ‫اســتان‪ ۶ ،‬نفر (سیالب پنج نفر‪ ،‬رعدوبرق یک نفر) جان‬ ‫خود را ازدســت داده و ‪ ۲‬نفر نیــز در بافت کرمان مفقود‬ ‫شده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ ۱۲۴ :‬تیم عملیاتی شامل ‪ ۵۰۷‬امدادگر‬ ‫هالل احمــر در عملیات امدادرســانی در حوادث جوی و‬ ‫اقلیمی کشور‪ ،‬مشارکت داشتند‪ .‬ولی پور با اشاره به جزییات‬ ‫اقالم توزی ع شــده در حوادث سیل و اب گرفتگی کشور‬ ‫گفت‪ :‬در سیل اخیر‪ ۵۱ ،‬دستگاه چادر امدادی‪ ۷۹۹ ،‬تخته‬ ‫پتو‪ ۲۰۲ ،‬تخته موکت‪ ۷۵۴ ،‬کیلوگرم نایلون پوششی‪۲۵۲ ،‬‬ ‫بسته غذایی‪ ۸۲۰ ،‬قوطی کنسرو‪ ۲۴۰ ،‬کیلوگرم برنج‪۱۴۹ ،‬‬ ‫کیلوگرم روغن‪ ۲۱۸ ،‬کیلوگرم قند و شــکر‪ ۳۸۴ ،‬بطری‬ ‫اب معدنی و ‪ ۲۲۸‬کیلوگرم حبوبات و سایر اقالم زیستی‬ ‫میان متاثران از ســیل و اب گرفتگی در ‪ ۱۵‬استان کشور‬ ‫توزیع شده است‪.‬‬ ‫پیگیریثبتشناسه‪،‬‬ ‫کد واکسن و مشخصات‬ ‫گیرندگان در سامانه‬ ‫معاون وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه‬ ‫با کرونا‪ ،‬در نامه ای به وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی خواستار اجرای بند (‪ )۳‬مصوبات هفتاد و هفتمین‬ ‫جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشــور‪ ،‬بابک‬ ‫دین پرست در نامه ای به وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی خواستار پیگیری اجرای بند (‪ )۳‬مصوبات هفتاد‬ ‫و هفتمین جلسه ســتاد ملی مدیریت کرونا شد‪ .‬گفتنی‬ ‫است در بند سه مصوبات اخرین جلسه ستاد ملی مدیریت‬ ‫بیماری کرونا امده است‪ :‬وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشــکی مکلف است شناسه و کد واکسن و مشخصات‬ ‫گیرندگان واکسن را در سامانه ای که به این منظور ایجاد‬ ‫شــده‪ ،‬ثبت کند و از هر اقدام اضافی یا ثبت در ســامانه‬ ‫مــوازی که منجر بــه معطلی مردم و ازدحام می شــود‬ ‫خودداری کند‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 29‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4125‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫همسر ازاری برای حاکمیت و سلطه در زندگی مشترک به وقوع می پیوندد‬ ‫همسر ازاری از مظاهر خشونت زناشویی‬ ‫همسر ازاری‪« ،‬پدیده ای تام» است و در تعریف ان باید گفت‬ ‫هرگونه عمل خشونت امیز منجر به اسیب و صدمه‪ ،‬اذیت‪ ،‬ازار‪،‬‬ ‫تهدید‪ ،‬محدودیت و محرومیت های مختلف‪ ،‬همســر ازاری‬ ‫نامیده می شود که این پدیده امروزه شیوع باالیی در جامعه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬همسر ازاری دالیل مختلفی دارد که یکی از‬ ‫دالیل مهم ان اعتیاد مردان است‪ ،‬تسلط نداشتن بر مهارت های‬ ‫زناشویی‪ ،‬بیماری های جسمی و روانی و بیکاری به ترتیب دیگر‬ ‫دالیل همسر ازاری به شمار می روند‪ .‬رتبه نخست زنان قربانی‬ ‫خشونت بر اساس تحصیالت برای زنان با تحصیالت ابتدایی‬ ‫است‪ .‬طبق امارهای اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور‬ ‫‪ 97/7‬درصد قربانیان همسر ازاری زنان و ‪ 2/3‬درصد قربانیان‬ ‫را مردان تشــکیل می دهند‪ ،‬قربانیان همسر ازاری بر اساس‬ ‫مدت زمان زندگی مشترک‪ 3/5 ،‬درصد انها زیر یک سال‪۱۳ ،‬‬ ‫درصد یک تا ســه ســال‪ 15/5 ،‬درصد بین سه تا پنج سال و‬ ‫‪ ۶۸‬درصد باالی پنج ســال از زندگی مشترک انها می گذرد‪.‬‬ ‫نخستین گروه سنی زنان قربانی خشونت ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۴‬سال‪ ،‬بعد‬ ‫از ان ‪ ۳۵‬تا ‪ ۳۹‬سال و سپس ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۹‬سال داشتند‪ .‬بیشترین‬ ‫فراوانی همسر ازاری در گروه ســنی ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۹‬سال مشاهده‬ ‫شده اســت‪ .‬با افزایش سن زنان‪ ،‬اعمال خشونت در مورد انها‬ ‫کم می شود به طوری که همســر ازاری در مورد زنان باالی‬ ‫‪ ۵۰‬سال حدود چهار درصد است‪ .‬همســر ازاری در زنان زیر‬ ‫‪ ۱۸‬ســال نیز تقریبا چهار درصد اســت و بیشترین فراوانی در‬ ‫سن مرتکبان همسر ازاری (مردان) بین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۴۹‬سال است‪.‬‬ ‫تحصیالت ازاردهندگان بیشــتر در مقطع زیردیپلم بوده است‬ ‫‪ ۱۲‬درصد مرتکبان همســر ازاری بی سواد بودند و ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫تحصیالت ابتدایی‪ ۲۴ ،‬درصد تحصیالت راهنمایی‪ ۱۱ ،‬درصد‬ ‫تحصیالت دبیرســتان و ‪ 18/5‬درصد دیپلم داشــته اند‪ .‬امار‬ ‫مرتکبان همســر ازاری در مقطع دانشگاهی به حدود هشت‬ ‫درصد می رسد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬همســر ازاری برای حاکمیــت در زندگی‬ ‫مشترک ‬ ‫راضیه جلوانی‪ ،‬روانشــناس و مشــاور خانواده بــا بیان این‬ ‫که همســر ازاری برای حاکمیت و سلطه در زندگی مشترک‬ ‫به وقوع می پیوندد‪ ،‬می گوید‪ :‬همسر ازاری از مظاهر خشونت‬ ‫زناشویی است و به شــکل های بدرفتاری‪ ،‬جسمی‪ ،‬عاطفی و‬ ‫جنســی در زندگی زوجین اتفاق می افتد که معموال به منظور‬ ‫سلطه‪ ،‬اقتدار و تحکیم قدرت است‪ .‬او می افزاید‪ :‬در بسیاری از‬ ‫مقاالت همســر ازاری مردان نسبت به زنان مورد بررسی قرار‬ ‫گرفته است و در موارد کمتری از همسر ازاری زنان نسبت به‬ ‫مردان صحبت می شود‪ .‬در هر صورت فرد ازارگر با پرخاشگری‬ ‫و بدرفتاری منجر به اسیب جسمی و روان شناختی همسرش‬ ‫می شود‪ .‬همسر ازاری در هر دو جنس پیامدهای ناخوشایندی‬ ‫برای اعضای خانواده دارد چنانچــه در پژوهش ها امده زنانی‬ ‫که مورد همســر ازاری قرار گرفته اند کاهش اعتماد به نفس‬ ‫و افســردگی و اضطراب بیشــتری را تجربه کرده اند‪ ،‬مردانی‬ ‫هم که مورد همســر ازاری قرار گرفته اند در درجه اول اقتدار‬ ‫و احســاس ارزشمندی خود را از دست می دهند و به دنبال ان‬ ‫توانایی تصمیم گیری انها را تحــت تاثیر قرار داده و منجر به‬ ‫افسردگی می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دالیل همسر ازاری چیست؟‬ ‫این روانشــناس ادامه می دهــد‪ :‬در بیشــتر پژوهش ها امده‬ ‫مردانی که شــاهد کتک خوردن مادران خــود بوده و یا خود‬ ‫مورد ازار جسمی خانواده قرار گرفته اند‪ ،‬در اینده بیشتر همسر‬ ‫ازاری می کنند همچنین سطح اقتصادی خانواده مبدا در همسر‬ ‫ازاری فرد نقش دارد‪ .‬طبقات اقتصادی پایین بیشتر در معرض‬ ‫این اســیب قرار دارند به عالوه در پژوهشــی دخالت خانواده‬ ‫همسر هم (در این پژوهش خانواده مرد مطرح بود) در همسر‬ ‫ازاری موثر بوده است‪ .‬او تصریح می کند‪ :‬در بسیاری مواقع این‬ ‫دخالت ها منجر به ایجاد تنش بین زوجین می شود و متاسفانه‬ ‫بسیاری از زوجین مهارت های ارتباطی و حل مسئله ضعیفی در‬ ‫مواجهه با چنین موقعیت هایی دارند بنابراین همین امر می تواند‬ ‫راه همســر ازاری را در زندگی زوجین باز کند همچنین اعتیاد‬ ‫نیز نقش مهمی دارد‪ ،‬فــرد معتاد تنظیم هیجان ضعیفی دارد‬ ‫بنابراین زمان تجربه هیجان منفی مخصوصًا خشم رفتارهای‬ ‫خشــونت امیز انجام می دهد‪ .‬جلوانی با بیان این که عملکرد‬ ‫جنســی زوجین نیز در همسر ازاری نقش دارد‪ ،‬اظهار می کند‪:‬‬ ‫مشکالت جنسی می تواند همسر ازاری را تحت تاثیر قرار دهد‬ ‫تجربیات زوج درمانی حاکی اســت که کیفیت رابطه زناشویی‬ ‫می تواند موجب همسر ازاری شود در روابطی که احترام متقابل‪،‬‬ ‫همدلی‪ ،‬بخشــش و گفت وگوی موثر کم شده است و زوجین‬ ‫حتی مکالمه های روزانه خود را با خشم و بر طبق الگوی برنده‬ ‫بازنده پیش می برند همســر ازاری اتفاق افتاده است بنابراین‬ ‫افراد همسرازار از مهارت های ارتباطی و تنظیم هیجان پایینی‬ ‫برخوردارند و معموال نگرش تو خوب نیستی را مطرح می کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نقش تربیت خانوادگی در همسر ازاری‬ ‫این مشــاور خانواده اضافه می کند‪ :‬همســر ازاری به دالیل‬ ‫گوناگونــی رخ می دهد که ابتدایی تریــن ان به دلیل تربیت و‬ ‫محیط خانوادگی زوجین است‪ .‬هر چقدر انها در معرض خشونت‬ ‫و بدرفتاری قرار گرفته باشــند می توانــد انها را تبدیل به فرد‬ ‫ازارگر و یا حتی قربانی کند‪ .‬عامل دیگر ضعف در مهارت های‬ ‫ارتباطی و تنظیم هیجان است که می تواند ازارگری در رابطه‬ ‫را به دنبال داشــته باشــد‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬بررسی اختالالت‬ ‫روانی و شخصیتی در این زمینه ضروری است‪ ،‬به عنوان مثال‬ ‫اختالالت شــخصیتی که ویژگی اصلی ان بی نظمی هیجانی‬ ‫است همســر ازاری را به دنبال دارد‪ .‬غیر از عوامل خانوادگی‪،‬‬ ‫فردی و روانشــناختی عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز در این‬ ‫زمینه دخالت دارند‪ .‬متاســفانه در بعضی فرهنگ های جامعه‬ ‫ما ســلطه گری و پرخاشــگری در مردان امری طبیعی و الزم‬ ‫تلقی می شــود و البته در جوامعی که در حال گذار از سنتی به‬ ‫مدرن هستند سردرگمی در تعریف نقش زنان انها را به سمت‬ ‫رفتارهای سلطه گرانه و متعاقبًا ازارگر سوق داده است؛ بنابراین‬ ‫ابتدا برای مقابله با این موضوع باید خانواده ها در زمینه اموزش‬ ‫تنظیم هیجانی و مهارت های ارتباطی به فرزندان اگاهی بدهند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کاهش همســر ازاری با مشــاوره پیش از‬ ‫ازدواج‬ ‫جلوانی خاطرنشان می کند‪ :‬الزم است قبل از ازدواج با انجام‬ ‫مشاوره و بررسی وضعیت فرهنگی اجتماعی و شخصیتی و‬ ‫خانوادگی طرف مقابل سالمت ازدواج را تا حدودی پیش بینی‬ ‫کنیــم‪ .‬با توجه به این که معمو ً‬ ‫ال این پدیده خود را از دوران‬ ‫عقد نشــان می دهد به محض مشــاهده عالئمی همچون‬ ‫پرخاشگری های شدید و بدرفتاری همراه با اسیب جسمی و‬ ‫عاطفی نسبت به همسر حتمًا به زوج درمانگر مراجعه کنیم‬ ‫البته ممکن است زوجینی هم باشند که بعد از سال ها زندگی‬ ‫مشترک همسر ازاری را تجربه کنند که به احتمال قوی چنین‬ ‫افرادی باید ردپای ان را در کاهش کیفیت رابطه خود جستجو‬ ‫کنند‪ .‬این روانشناس تصریح می کند‪ :‬دوران کودکی از اهمیت‬ ‫ویژه ای برخوردار اســت و والدین بایــد فرزند را در محیطی‬ ‫امن پرورش دهنــد و اموزش مهارت هــای زندگی کمک‬ ‫می کند افراد سازگارتری باشند همچنین قبل از ازدواج حتمًا‬ ‫با متخصص مشــورت کنند تا اختالالت و ناسازگاری های‬ ‫احتمالی مشخص شود و در نهایت در صورت بروز نشانه های‬ ‫پرخاشــگری که منجر به اســیب روانی و جسمی می شود‬ ‫حتمــً به متخصــص مراجعه کنند و تحــت درمان فردی‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬همسر ازاری ریشه در کودکی افراد دارد‬ ‫پریســا شــکوه زاده‪ ،‬مــددکار اجتماعی دراین باره می گوید‪:‬‬ ‫هر رابطــه خوبی حاصل احترام متقابل اســت اگر یک نفر‬ ‫بیشــترین فشــار را تحمل کند جایی از کار اشــتباه است‪،‬‬ ‫اکثر همسرازاری ها ریشــه در کودکی فــرد دارد که چگونه‬ ‫تربیت شــده و با چه کمبودها و عقده هایی روبرو بوده است‬ ‫بنابراین بهترین راه برای مقابله با همسر ازاری مدد گرفتن‬ ‫از افراد کارامد چون مشــاور‪ ،‬روانشــناس‪ ،‬مددکار اجتماعی‬ ‫و در صــورت اختالل از روان پزشــک اســت‪ .‬او می افزاید‪:‬‬ ‫فرد همسرازار‪ ،‬همسرش در کنار او احساس ناراحتی می کند‬ ‫و او ایــن موضوع را فرصتی عالی برای کاهش احساســات‬ ‫و اعتمــاد به نفس فــرد مقابل تلقی می کند و احساســات‬ ‫واقعی همســرش را بی اهمیت و خودخواهانه می داند فردی‬ ‫که همسر ازاری می کند اغلب اوقات طرف مقابل را مقصر‬ ‫می دانــد حتــی اگر خودش مقصر باشــد و موضــوع را به‬ ‫گونه ای ماهرانه به سمت همسرش می چرخاند‪ .‬این مددکار‬ ‫اجتماعی تصریح می کند‪ :‬این افراد ســعی می کنند شریک‬ ‫زندگــی خود را پایین بکشــند‪ ،‬اگر اعتمــاد به نفس طرف‬ ‫مقابل به هر شــکلی شکننده باشــد انها از هر راهی برای‬ ‫شکست بیشتر استفاده می کنند و سعی می کنند ضعف های‬ ‫همسرشان را بزرگ جلوه دهند و مشکالت خود را کوچک تر‬ ‫نشان دهند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شناسایی خود مهمترین اصل زندگی‬ ‫شــکوه زاده اضافه می کنــد‪ :‬بهترین راهــکار برای برطرف‬ ‫شدن همسر ازاری این اســت که فرد خود را اصالح کند و‬ ‫مهارت های زندگی را اموزش ببیند‪ ،‬زیرا یکی از اساسی ترین‬ ‫و مهم ترین اصول زندگی اشنایی با مهارت های زندگی است‪،‬‬ ‫اگر هر فرد خود را خوب بشناســد به راحتی می تواند تغییری‬ ‫عظیــم در زندگی خود ایجاد کند و با عزت نفس و اعتماد به‬ ‫نفس باالتری اهداف خود را دنبال کند و به اندازه ای قدرتمند‬ ‫شــود که اجازه ندهد دیگران او را ازار دهند بنابراین توصیه‬ ‫می شود که اموزش مهارت های زندگی را جدی بگیرند و از‬ ‫کودکی والدین به کــودکان اموزش های الزم را بیاموزند تا‬ ‫در بزرگسالی با مشکالتی چون همسر ازاری روبه رو نشوند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بهزیستی‪:‬‬ ‫توزیع ناهمگون مراکز توان بخشی در کشور‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬مرکز توان بخشی به صورت روزانه در کشور فعالیت می کنند که تقریبا ‪ ۴۰‬درصد این مراکز در تهران است‬ ‫رئیس ســازمان بهزیستی کشور گفت‪ :‬کودک زباله گرد هنوز‬ ‫مشاهده می شود‪ ،‬پس رایزنی های بهزیستی با شهرداری درباره‬ ‫ب ه کارنگرفتن پیمانکارانی که از این کودکان استفاده می کنند‪،‬‬ ‫موفق نبوده و بهزیســتی این امر را پیگیری می کند و کار را‬ ‫رهانمی کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬وحید قبادی دانا گفت‪ :‬زباله گردی به این شکل‬ ‫اســت که کودکان از سوی پیمانکاران در محله های شهری‬ ‫به کار گرفته می شــوند‪ .‬زباله‪ ،‬طالی ســیاه است و هرکسی‬ ‫نمی تواند زباله گردی کند بنابراین در هر محله ای یک کودک‬ ‫از سوی پیمانکاران به کار گرفته شده که این پیمانکاران تحت‬ ‫نظر شــهردداری هســتند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بر اساس رایزنی های‬ ‫بهزیستی و شــهرداری مقرر شد شهرداری تهران پیگیر منع‬ ‫به کارگیری کودکان زباله گرد باشد و قرار شد شهرداری قرارداد‬ ‫این پیمانکاران را لغو کند اما کودک زباله گرد هنوز مشــاهده‬ ‫می شــود پس این طرح موفق نبوده و بهزیســتی این امر را‬ ‫پیگیری می کند و کار را رها نمی کنیم اگر جایی کورســویی‬ ‫باشــد ان قدر در را می زنیم که در باز شــود‪ .‬رئیس ســازمان‬ ‫بهزیستی کشــور گفت‪ ۱۶۰۰ :‬مرکز توان بخشی به صورت‬ ‫روزانه در کشور فعالیت می کنند که تقریبا ‪ ۴۰‬درصد این مراکز‬ ‫در تهران است و این مسئله یکی از نقاط ضعف ما است زیرا‬ ‫این مراکز باید توزیع کاملی در کشور داشته باشند‪ .‬قبادی دانا‬ ‫افزود‪ :‬دسترس پذیری افراد دارای معلولیت به مراکز توان بخشی‬ ‫محدود اســت و توزیع مراکز توان بخشی ما بر اساس امایش‬ ‫سرزمین نیست و این مراکز در شهرهای کوچک وجود ندارند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ‪ ۲۷‬هزار ضایعه نخاعی تحت پوشش بهزیستی‬ ‫ماهانه یک میلیون تومان حق پرستاری دریافت می کنند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫‪۳۰۰‬میلیارد تومان در قانون بودجه برای تامین بیمه افراد دارای‬ ‫معلولیت در نظر گرفته شــده است‪ .‬اکنون یک میلیون و ‪۵۵۰‬‬ ‫هزار نفر از افراد دارای معلولیت تحت پوشــش بهزیستی قرار‬ ‫دارند‪ .‬رئیس سازمان بهزیستی کشور به فعالیت مراکز خدمات‬ ‫بهزیستی برای خدمات رســانی بهتر به معلوالن اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬یک میلیون و ‪ ۸۰‬هزار نفر خانوار مستمری بگیر بهزیستی‬ ‫را روی نقشه مشــخص کردیم و بر اساس ان ‪ ۲۵۲۷‬محله‬ ‫شــد که به همین تعداد مرکز در این محالت در حال خدمت‬ ‫هســتند‪ .‬اخرین مرکز سه ماه است که راه اندازی شده است و‬ ‫بر اساس فناوری اطالعات کار خود را انجام می دهند‪ .‬قبادی‬ ‫دانا خاطرنشــان کرد‪ :‬مددکاران در مراکز خدمت محلی‪ ،‬طی‬ ‫‪ ۹‬ماه به منازل مراجعه کردند و مشــکالت معلوالن را احصا‬ ‫کردند و معلوالنی بودند که می گفتند ‪ ۲۰‬سال است کسی به‬ ‫انها سر نزده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فعالیت ‪ ۳۶۰‬مرکــز اورژانس اجتماعی در‬ ‫کشور‬ ‫رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت‪ :‬اورژانس اجتماعی ‪۲۰‬‬ ‫ســال است که راه اندازی شده و اکنون بیش از چهار هزار نفر‬ ‫پرسنل دارد‪ .‬این مرکز کاســتی های زیادی دارد‪ .‬عدم حضور‬ ‫اورژانس اجتماعی در اســیب های اجتماعی مشکالت را چند‬ ‫برابر می کند‪ .‬قبادی دانا افزود‪ :‬اورژانس اجتماعی در حوزه های‬ ‫خشونت خانگی‪ ،‬اقدام به خودکشی‪ ،‬همسر ازاری‪ ،‬کودک ازاری‪،‬‬ ‫معلول ازاری و سالمند ازاری فعالیت می کند و به صورت تلفنی‬ ‫با شماره تلفن ‪ ۱۲۳‬به صورت ‪ ۲۴‬ساعته پاسخگو است‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬اورژانس اجتماعی فردی را که دچار مشکل است به مرکز‬ ‫مداخله بحران منتقل می کند اما محدودیت های قانونی باعث‬ ‫شده که بخشــی از پرسنل این مرکز به صورت خرید خدمت‬ ‫باشند و مشکالت امنیت شغلی پرسنل‪ ،‬مشکل یکسان سازی‬ ‫پرداخت یا مشــکالت موانع قانونــی در محل مداخله وجود‬ ‫دارد‪ .‬رئیس ســازمان بهزیستی کشور مشکالت لجستیکی‬ ‫را از دیگر مشــکالت اورژانس اجتماعی نام برد و گفت‪۳۶۰ :‬‬ ‫مرکز اورژانس اجتماعی در کشــور وجود دارد و ‪ ۱۰۰‬شهر نیز‬ ‫اورژانس اجتماعی ندارد‪ .‬قبادی دانا افزود‪ :‬اگر نظرسنجی انجام‬ ‫شود پیش بینی می کنم اشنایی با شماره تلفن ‪ ۱۲۳‬کم باشد و‬ ‫برای تبلیغ ان در رسانه ها بهزیستی محدودیت های مالی دارد‬ ‫و اگر بخواهد در رســانه پول پرداخت کند ترجیح می دهد به‬ ‫مددجویان پرداخت کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فعالیت‪ ۴۰‬سامانه الکترونیکی در بهزیستی‬ ‫رئیس ســازمان بهزیستی کشور اظهار داشــت‪ ۴۰ :‬سامانه‬ ‫الکترونیکی در بهزیســتی فعال شــد که با کد ملی نیازها را‬ ‫مشخص می کند‪ .‬مددجو می تواند وارد سامانه شود و ببیند از‬ ‫سال ‪ ۹۲‬تاکنون چه اقداماتی برای او انجام شده است‪ .‬قبادی‬ ‫دانا به سامانه شفافیت اشاره کرد و افزود‪ :‬دوست داریم روی کار‬ ‫ما نظارت باشد بنابراین سامانه دیده بان ‪ ۱۴۸۲‬را در بهزیستی‬ ‫راه اندازی کردیم و مردم می توانند هر مشکی را در این سامانه‬ ‫مطرح کنند و کد ره گیری دریافت کنند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬پنج‬ ‫میلیون نفر خدمت گیرنده و ‪ ۲۴۰‬هزار زن سرپرســت خانوار‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫‪ ۸۰ ÁÁ‬درصد کودکان کار از اتباع بیگانه هستند‬ ‫رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت‪ :‬مسئله کودکان کار مانند‬ ‫کوه یخ اســت یعنی نوک کوه از اب بیرون اســت و کودکان‬ ‫کار را در خیابان می بینیم اما عده ای از کودکان در کارگاه ها و‬ ‫مکان های دیگر مشغول به کار هستند‪ .‬قبادی دانا با بیان اینکه‬ ‫رویکرد ما در ساماندهی کودکان کار به کنترل اسیب تغییر کرده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬کودکانی که ساماندهی می شوند قبال اوراق هویتی‬ ‫نداشــتند و امار دقیق از انها نداشتیم‪ .‬اکنون بررسی وضعیت‬ ‫بیومتریک کودکان کار بر اساس عکس از عنبیه انها است که‬ ‫در تهران از ‪ ۹۴۴‬کودکی که ساماندهی شدند ‪ ۸۰‬درصد ایرانی‬ ‫نیستند و یک و نیم درصد پاکستانی هستند‪ .‬قبادی دانا یاداور‬ ‫شد‪ :‬طبق امار گذشته غیر از امار بر اساس اسناد هویتی‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۲‬هزار کودک کار و خیابان تحت پوشــش خدمات روزانه‬ ‫بهزیستی با همکاری تشــکل های مردم نهاد هستند که این‬ ‫تعداد به ‪ ۱۶‬هزار نفر افزایش پیدا کرده اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بر‬ ‫اساس اسناد هویتی کودکان کار‪ ،‬اگر اکنون کودکی از تهران به‬ ‫جای دیگر فرستاده شود مشخص می شود‪ .‬بخشی از کودکان‬ ‫کار نیازمند هستند اما بخشی از انها حاصل قاچاق کودک کار‬ ‫هستند‪ .‬برای کودک زیر ‪ ۱۵‬سال کار ممنوع است و در طرح‬ ‫ما هدف خانواده است‪ .‬قبادی دانا به واکسیناسیون سالمندان‬ ‫در مراکز بهزیستی اشاره کرد و گفت‪ :‬واکسیناسیون سالمندان‬ ‫معلول را انجام دادیم و همه واکسن خود را گرفتند‪ .‬تقریبا ‪۸۰‬‬ ‫درصدد پوشش دز اول و ‪ ۷۰‬درصد پوشش ُدز دوم را داشتند اما‬ ‫نگران معلوالن سالمند در منازل هستیم‪ ۱۰ .‬بار مکاتبه داشتیم‬ ‫و استدعا دارم که معلوالن در واکسیناسیون عمومی در اولویت‬ ‫قراربگیرند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫راه اندازی ‪ 23‬مرکز نیکوکاری‬ ‫در سه ماهه نخست سال‬ ‫جاری‬ ‫گــروه جامعه‪« :‬راه اندازی ‪ 23‬مرکــز نیکوکاری در‬ ‫ســه ماهه نخست امسال و رشد ‪ 98‬درصدی درامد این‬ ‫مراکز نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬نشان از همت‬ ‫بلند خیــران در رفع نیاز محرومــان محالت اصفهان‬ ‫است‪».‬‬ ‫معاون توسعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد امام‬ ‫خمینی (ره) اســتان اصفهان‪ ،‬ضمن بیان این مطلب‪،‬‬ ‫گســترش مراکز نیکوکاری از بعــد کیفی و کمی را در‬ ‫شناســایی خیران و جذب منابع بــرای فقرزدایی موثر‬ ‫دانست و اظهار داشت‪ :‬با راه اندازی ‪ 23‬مرکز نیکوکاری‬ ‫در ســه ماهه نخست ســال جاری‪ ،‬در حال حاضر ‪450‬‬ ‫مرکز نیکوکاری در استان فعالیت می کنند و پیش بینی‬ ‫می شــود با روند پیش رو تعداد این مراکز افزایش یابد‪.‬‬ ‫حمیدرضا طاهری با اشاره به عملکرد مراکز نیکوکاری‬ ‫فعال در سه ماهه اخیر نســبت به مدت مشابه در سال‬ ‫قبل‪ ،‬گفت‪ :‬نگاهی گذرا بر عملکرد این مراکز حکایت‬ ‫از ان دارد که با توجــه به افزایش مراکز نیکوکاری در‬ ‫این مدت‪ ،‬بیش از ‪ 79‬میلیارد تومان کمک های مردمی‬ ‫جمع اوری شده که این میزان نسبت به مدت مشابه در‬ ‫سال گذشته ‪ 98‬درصد رشد داشته است‪ .‬معاون توسعه‬ ‫مشارکت های مردمی‪ ،‬با تاکید بر اینکه مراکز نیکوکاری‬ ‫درون هر محله با هدف شناخت نیازمندان و خیران همان‬ ‫محله راه اندازی می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬مردمی بودن این مراکز‬ ‫در شناسایی نیازمندان و تامین نیازها از طریق مساعدت‬ ‫خیران ظرفیت خوبی است که سبب رفع محرومیت ها‬ ‫خواهد شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬درامد مراکز نیکوکاری در سال‬ ‫‪ 1399‬با رشد ‪ 231‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشــته به بیش از ‪ 200‬میلیارد تومان رسید‪ .‬طاهری‬ ‫گفت‪ :‬مبالغ جمع اوری شده در این مراکز به صورت نقدی‬ ‫به مبلغ ‪ 37‬میلیارد و ‪ 845‬میلیون تومان‪ ،‬در قالب کاال‬ ‫به ارزشــی بالغ بر ‪ 153‬میلیارد و ‪ 660‬میلیون تومان و‬ ‫در قالب بســته های خدماتی به مبلغ ‪ 9‬میلیارد و ‪276‬‬ ‫میلیون تومان به نیازمندان تحت پوشش ارائه شده است‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه ایجاد مراکز نیکوکاری زیرساخت‬ ‫حضور مردم در عرصه نیکوکاری را بیش از پیش فراهم‬ ‫کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬با تقویت و ساماندهی مراکز نیکوکاری‬ ‫تخصصی می توان از ظرفیت های مردمی برای توسعه‬ ‫بخشیدن به کمک های خیران در تمامی حوزه ها و رفع‬ ‫دغدغه های نیازمندان استفاده کرد‪.‬‬ ‫کاهش مصرف پالسما کوویدی‬ ‫در اصفهان‬ ‫به گفته مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان به تمام‬ ‫گروه هــای خونی به ویژه گروه هــای خونی منفی نیاز‬ ‫داریم و ذخیره بانک خون اســتان حدود پنج روز است‬ ‫و مطلوب نیست و پالســمای کوویدی در حال حاضر‬ ‫ذخیره می شود‪.‬‬ ‫علی فتوحــی در خصــوص امــار مراجعه کنندگان و‬ ‫اهداکنندگان خون‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬روزانه حدود ‪ ۴۰۰‬نفر‬ ‫برای اهدای خون و پالسما مراجعه می کنند که از این‬ ‫تعداد حدود ‪ ۳۵۰‬نفر موفق به اهدای خون می شوند‪ .‬او‬ ‫با اشاره به اینکه ذخیره بانک خون استان حدود پنج روز‬ ‫است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ذخیره بانک خون استان باید بیش از‬ ‫هفت روز باشد و نرمال بودن ذخیره بانک خون استان‬ ‫اصفهان مشروط بر ادامه مراجعه افراد اهداکننده است و‬ ‫حضور پیوسته ان ها سبب حفظ وضعیت مطلوب ذخیره‬ ‫بانک خون می شود همچنین به تمام گروه های خونی‬ ‫به ویژه گروه های منفی نیاز داریم‪ .‬مدیرکل انتقال خون‬ ‫اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه در فصل گرما امار‬ ‫اهداکننــدگان خون تا حدودی کاهش می یابد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در شــرایط قرمز کرونایی قــرار داریم و عالوه بر‬ ‫ان در فصل گرما هســتیم و این دو عامل ممکن است‬ ‫باعث کاهش امار اهداکنندگان شود و شهروندان نباید‬ ‫اهدای خون در این روزها را فراموش کنند‪ ،‬بهتر اســت‬ ‫افراد اهدای مستمر خون داشته باشند تا افراد نیازمند به‬ ‫خون و فراورده های خونی دچار مشکل نشوند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫مصرف خون و فراورده های خونی به ویژه برای بیماران‬ ‫تاالسمی یک نیاز همیشگی است و با اطالع رسانی باید‬ ‫در فرهنگ سازی اهدای خون و فراورده های خونی بین‬ ‫مردم کمک کنیم‪ ،‬نباید فراموش کنیم که در شــرایط‬ ‫کرونا هم مراکز درمانی به صورت مســتمر و روزانه به‬ ‫خون و فراورده های خونی نیاز دارند‪ .‬روند اهدای خون‬ ‫باید مســتمر باشــد تا با وضعیت بحرانی برای ذخیره‬ ‫خون مواجه نشویم‪ .‬فتوحی با بیان اینکه اماده دریافت‬ ‫پالسما کوویدی از داوطلبان هستیم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر پالســمای کوویدی ذخیره می شود‪ ،‬هنوز هیچ‬ ‫درمان قطعی برای کرونا به نحو ثابتی مشخص نشده‬ ‫اســت و اکثر درمان ها در حد کارازمایی است‪ ،‬پالسما‬ ‫درمانی برای کرونا نیز درمان ثابتی نیســت و ازانجاکه‬ ‫هیــچ اقدام درمانی نیســت که بدون عوارض باشــد‬ ‫پالسما درمانی هم از این قانون مستثنا نیست‪ ،‬مصرف‬ ‫پالســما کوویدی برای درمان بیمــاران کرونا کاهش‬ ‫یافته است و بر اســاس اعالم نیاز مراکز درمانی برای‬ ‫انها پالسما کوویدی ارســال خواهیم کرد‪ .‬او بیشترین‬ ‫گروه خونی که اهدا می شــود گروه خونی «‪ »O‬است‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬از اهداکنندگان درخواســت داریم تا‬ ‫با مراجعه به وب سایت ســازمان انتقال خون اســتان‬ ‫اصفهان به نشــانی ‪ esfahan.ibto.ir‬برای دریافت‬ ‫نوبت اینترنتی‪ ،‬روز و زمان مشخصی برای اهدای خون‪،‬‬ ‫مراجعه کنند تا از تجمع افراد در شــرایط قرمز کرونایی‬ ‫پیشــگیری شــود و در مراکز اهدای خون تمام نکات‬ ‫بهداشتی مقابله با کرونا رعایت می شود و همیشه مراکز‬ ‫ضدعفونی می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوک‬ ‫نمایش خانگی‬ ‫ادامه فیلمبرداری «سلمان‬ ‫فارسی» در جلفا‬ ‫فیلمبرداری سریال «سلمان فارسی» به کارگردانی داوود‬ ‫میرباقری به زودی در جلفا اغاز می شود‪.‬‬ ‫فیلم برداری بخش َعموریه سریال «سلمان فارسی» محصول‬ ‫جدید مرکز سیما فیلم به کارگردانی داوود میرباقری و‬ ‫تهیه کنندگی حسین طاهری با پایان فیلم برداری بخش‬ ‫خرابه های هلنی و دریایی ها در شاهرود‪ ،‬در جلفا اغاز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بدین ترتیب کاروان سریال «سلمان فارسی» با عبور از‬ ‫کویر شهداد کرمان‪ ،‬جزیره قشم‪ ،‬سواحل مازندران‪ ،‬شهرک‬ ‫سینمایی نور و منطقه شاهرود به شهر مرزی جلفا در استان‬ ‫اذربایجان شرقی می رسد‪.‬‬ ‫به موازات فیلم برداری در جلفا و ساخت تجهیزات در شهرک‬ ‫سینمایی غزالی‪ ،‬ساخت برخی دکورها در منطقه ابسرد دماوند‬ ‫نیز اغاز شده است‪.‬‬ ‫تاکنون بازیگرانی همچون فرهاد اصالنی‪ ،‬داریوش فرهنگ‪،‬‬ ‫محمدرضا هدایتی‪ ،‬احترام برومند‪ ،‬رامونا شاه‪ ،‬علی دهکردی‪،‬‬ ‫مرحوم چنگیز جلیلوند‪ ،‬مهدی فقیه و چند بازیگر خارجی‬ ‫جلوی دوربین رفته اند‪.‬‬ ‫سینما‬ ‫رکورد «بیوه سیاه» شکست‬ ‫در کمال شگفتی یک فیلم نیمه انیمیشنی موفق شد تا به‬ ‫صدرنشینی «بیوه سیاه» که امید زیادی به ان رفته بود‪ ،‬پایان‬ ‫دهد‪.‬به گزارش ورایتی‪ ،‬فیلم «هرج ومرج فضایی‪ :‬میراثی نو»‬ ‫ساخته برادران وارنر به سرعت در اولین پایان اخر هفته اکرانش‬ ‫موفق شد تا باکس افیس را از «بیوه سیاه» بدزدد و فروش‬ ‫سه روزه خود در امریکا را به نزدیک ‪ ۳۲‬میلیون دالر برساند‪.‬‬ ‫این فیلم بسکتبالی با بازی لبران جیمز که دنباله «هرج ومرج‬ ‫فضایی» سال ‪ ۱۹۹۶‬با نقش افرینی مایکل جوردن است‪،‬‬ ‫جمعه از ‪ ۳۹۶۵‬سالن سینما ‪ ۱۳.۱‬میلیون دالر کسب کرد و‬ ‫به این ترتیب رکورد بزرگ ترین اغاز نمایش فیلم های برادران‬ ‫وارنر در دوران کرونا و بزرگ ترین افتتاحیه یک فیلم خانوادگی‬ ‫در دوران پاندمی را شکست‪.‬‬ ‫استقبال از این فیلم باعث شد تا در باکس افیس داخلی اخر‬ ‫هفته در صدر قرار بگیرد و حتی برخی از متخصصان صنعت‬ ‫پیش بینی کنند که فروش ان در اخر هفته به ‪ ۳۵‬میلیون دالر‬ ‫می رسد‪ .‬هرچند این فیلم تا پایان یکشنبه فروشش به ‪۳۱.۶‬‬ ‫میلیون دالر رسید اما درمجموع موفقیت بزرگی را رقم زد‪.‬‬ ‫این فیلم الیو اکشن و انیمیشن توسط مالکوم دی‪ .‬لی‬ ‫ساخته شده و عالوه بر جیمز‪ ،‬دان چیدل و زندایا هم در ان‬ ‫بازی می کنند‪ .‬داستان فیلم درباره نسخه ای خیالی از جیمز‬ ‫است که در یک بازی بسکتبال باشخصیت های لونی تونز‬ ‫همراه می شود تا پسرش را از یک شخصیت منفی نجات‬ ‫دهد‪.‬هرچند این فیلم در راتن تومیتوز امتیاز ‪ ۳۱‬درصد را از‬ ‫منتقدان دریافت کرده اما امتیاز تماشاگران به ان ‪ A‬منفی‬ ‫است‪ .‬فیلم جدید «هرج ومرج فضایی» که در ‪ ۳۹۶۵‬سالن‬ ‫سینما اکران شده و هم زمان در اچ بی او مکس هم در دسترس‬ ‫است‪ ،‬در بازار خارجی از نمایش در ‪ ۶۴‬بازار بین المللی ‪۵۴.۶‬‬ ‫میلیون دالر به دست اورد‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 29‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4125‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫احضار و خندوانه پربیننده ترین برنامه های بهار ‪ 1400‬صداوسیما‬ ‫شــبکه های سه ســیما ‪ ۵۱.۱‬درصد‪ ،‬یک سیما ‪۴۵.۸‬‬ ‫درصد و خبر معاونت سیاســی ‪ ۴۰.۹‬درصد شــبکه های‬ ‫پربیننده تلویزیون شدند‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومی رســانه ملی‪ ،‬بر اســاس‬ ‫نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی از مخاطبان سیما‬ ‫در فصــل بهار ‪ ۷۸.۱ ،۱۴۰۰‬درصد مــردم در فصل بهار‬ ‫بیننده برنامه های مختلف ســیمای رســانه ملی بوده اند‪،‬‬ ‫‪ ۵۳.۲‬درصد بینندگان از برنامه های ســیما ابراز رضایت‬ ‫کرده اند و به طور میانگین ســه ســاعت و ‪ ۱۱‬دقیقه پای‬ ‫برنامه های تلویزیون نشسته اند‪.‬‬ ‫بر اســاس نظرســنجی مرکز تحقیقات‪ ،‬حدود ‪۲۱.۳‬‬ ‫درصد از بیننــدگان در بهار ‪ ۱۴۰۰‬بیش از پنج ســاعت‬ ‫در روز و ‪ ۲۳‬درصد هم «دو تا ســه ساعت» در روز پای‬ ‫برنامه های تلویزیون نشســته اند‪.‬نتیجه نظرسنجی مرکز‬ ‫تحقیقات رسانه ملی نشان می دهد که در میان شبکه های‬ ‫مختلف ســیما‪ ،‬میزان بیننده شبکه های سه ‪ ۵۱.۱‬درصد‬ ‫بیننده‪ ،‬یک سیما ‪ ۴۵.۸‬درصد بیننده‪ ،‬خبر معاونت سیاسی‬ ‫‪ ۴۰.۹‬درصــد بیننده‪ ،‬ای فیلم برون مــرزی ‪ ۳۸.۶‬درصد‬ ‫بیننده و دو ســیما ‪ ۳۴.۳‬درصد بیننده از دیگر شــبکه ها‬ ‫بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫وقتی نظرســنجی مخاطبان سیما در بهار ‪ ۱۴۰۰‬را با‬ ‫نظرسنجی بهار ‪ ۱۳۹۹‬مقایسه می کنیم مشخص می شود‬ ‫که شبکه های ورزش ســیما‪ ،‬اموزش سیما و چهار سیما‬ ‫بیشــترین رشد مخاطب را در مقایســه با امار بهار سال‬ ‫گذشته از ان خودکرده اند‪.‬‬ ‫بیشــترین دلیل بینندگان برای تماشــای برنامه های‬ ‫تلویزیون‪« ،‬ســرگرمی و تفریح» (‪ ۴۳.۹‬درصد) و «کسب‬ ‫خبر و اطالع» (‪ ۴۳.۲‬درصد) بوده است‪.‬‬ ‫طبق نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما‪ ،‬در میان‬ ‫انــواع مختلف برنامه ها‪ ،‬برنامه های نمایشــی (فیلم های‬ ‫سینمایی و سریال ها) بیشتر از دیگر برنامه ها بیننده (‪۵۸.۹‬‬ ‫درصد) دارد و بعدازان اخبار (با ‪ ۵۱.۱‬درصد بیننده) در رتبه‬ ‫بعدی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫«احضار» از شــبکه یک‪« ،‬یاور» از شــبکه ســه و‬ ‫«زیرخاکی ‪ »۲‬از شــبکه یک در رتبه های اول تا ســوم‬ ‫پربیننده ترین سریال های فصل بهار ‪ ۱۴۰۰‬قرار گرفتند‪.‬‬ ‫شــبکه یک ســریال احضار ‪ ،۴۹.۷‬شبکه سه سریال‬ ‫یاور ‪ ،۴۹.۳‬شبکه یک ســریال زیرخاکی ‪ ۴۵.۲‬مخاطب‬ ‫داشــته اند‪.‬در میان برنامه های شــاخص شــبکه ها هم‬ ‫«خندوانه» از شبکه نسیم‪« ،‬مستند حیات وحش» از شبکه‬ ‫مستند‪« ،‬مسابقات جهانی والیبال» از شبکه سه و «زندگی‬ ‫پس از زندگی» از شــبکه چهار سیما در رتبه های اول تا‬ ‫چهارم پربیننده ترین برنامه های شاخص فصل بهار ‪۱۴۰۰‬‬ ‫قرار گرفتند‪.‬شبکه نسیم با خندوانه ‪ ،۳۶.۷‬شبکه مستند با‬ ‫مســتند حیات وحش ‪ ،۳۱.۵‬شبکه سه با مسابقات جهانی‬ ‫والیبال ‪ ،۲۶.۹‬چهــار بازندگی پس از زندگی (ویژه افطار)‬ ‫‪ ۲۶.۲‬ازجمله این برنامه ها بوده اند‪.‬‬ ‫ازنظــر ‪ ۴۷‬درصد مــردم در فصل بهــار‪ ،‬تلویزیون‬ ‫محبوب ترین رســانه بوده اســت و پس ازان اینترنت با‬ ‫‪ ۲۳.۲‬درصد‪ ،‬شــبکه های اجتماعی با ‪ ۱۴.۶‬درصد‪ ،‬رادیو‬ ‫‪ ۶.۸‬درصد و روزنامه و مجالت با ‪ ۱.۳‬درصد در رتبه های‬ ‫بعدی قرارگرفته اند‪.‬‬ ‫تهیه کننده «زخم کاری»‪ :‬می دانم برای کجا سریال می سازم‬ ‫محمدرضاتخت کشیانـتهیه کنندهسریال«زخمکاری»‬ ‫ـ در جلسه ای با حضور نمایندگان صداوسیما درباره مشکل‬ ‫پیش امده برای این سریال که به پخش نشدن قسمت جدید‬ ‫منجر شده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما وقتی با کارگزارهای محترم‬ ‫ساترا اشنا شــدیم و همکاری کردیم که نیمی از سریال را‬ ‫ســاخته بودیم و فیلمنامه کامل بود‪ .‬من می دانم برای کجا‬ ‫فیلم می سازم و در نهایت باید از نهادی مانند ساترا یا ارشاد‬ ‫مجوزبگیرم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ســاترا‪ ،‬اولین جلسه از سلسله‬ ‫جلسات نقد سریال ها در پلتفرم های صوت و تصویر فراگیر‬ ‫با محوریت ســریال «زخم کاری» با حضور وحید فرهمند‬ ‫قائم مقام رئیس ســاترا‪ ،‬علی اصغر پورمحمدی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫تخت کشیان تهیه کننده سریال «زخم کاری»‪ ،‬محمدحسین‬ ‫مهدویان کارگردان ســریال «زخم کاری»‪ ،‬نماینده سازمان‬ ‫تولید فیلیمو و گروه های مردم نهاد حامی خانواده و منتقدان‬ ‫سینمایی و سریال ها برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلسه حاضران درباره نحوه فعالیت ها برای رسیدن‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-693‬برابر رای شــماره ‪ 140060302007000811‬مورخ ‪ 1400/03/03‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی اعظم‬ ‫حیدری زفره فرزند حســن ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام به مساحت ‪ 114/49‬مترمربع‬ ‫پالک ‪ -19‬اصلی واقع در کلیشاد خریداری از مالک رسمی اسماعیل سعیدی کلیشادی‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی‬ ‫می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول‪ 1400/04/14 :‬تاریخ انتشــار نوبت دوم ‪ 1400/04/29:‬حسین‬ ‫زمانی ‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪/1159357‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-871‬برابــر ارا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک‬ ‫مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می‬ ‫شود‪ .‬در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -1‬رای شــماره ‪ -25732‬مورخ ‪ 1399/11/07‬هیات اول اقای علیرضا تقی یار‬ ‫رنانی به شناســنامه شماره ‪ 450‬کدملی ‪ 1290515832‬صادره خمینی شهر فرزند صفر‬ ‫در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت‬ ‫‪ 98/65‬مترمربع قســمتی از پالک شــماره ‪ 3699‬فرعی از ‪ 18‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخــش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکیت کریم تقی یار رنانی و متقاضیان‬ ‫مورد ثبت صفحه ‪ 463‬دفتر ‪ 75‬امالک و صفحه ‪ 286‬دفتر ‪ 286‬امالک‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -2‬رای شماره ‪ -25731‬مورخ ‪ 1399/11/07‬هیات اول اقای مجید تقی یار رنانی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 62‬کدملی ‪ 1290436673‬صادره خمینی شهر فرزند صفر در یک و‬ ‫نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت ‪98/65‬‬ ‫مترمربع قســمتی از پالک شماره ‪ 3699‬فرعی از ‪ 18‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۱۴‬‬ ‫حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت کریــم تقی یار رنانی و متقاضیان مورد ثبت‬ ‫صفحه ‪ 463‬دفتر ‪ 75‬امالک و صفحه ‪ 286‬دفتر ‪ 286‬امالک‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -3‬رای شماره ‪ -25733‬مورخ ‪ 1399/11/07‬هیات اول خانم مریم حالجی رنانی‬ ‫به شناســنامه شــماره ‪ 4523‬کدملی ‪ 1292198044‬صادره فرزند محمدعلی در یک و‬ ‫نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت ‪98/65‬‬ ‫مترمربع قســمتی از پالک شماره ‪ 3699‬فرعی از ‪ 18‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۱۴‬‬ ‫حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت کریــم تقی یار رنانی و متقاضیان مورد ثبت‬ ‫صفحه ‪ 463‬دفتر ‪ 75‬امالک و صفحه ‪ 286‬دفتر ‪ 286‬امالک‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -4‬رای شــماره ‪ -25730‬مورخ ‪ 1399/11/07‬هیات اول خانم منیره توسلی نژاد‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 2583‬کدملی ‪ 1293152226‬صادره اصفهان فرزند منصور در یک‬ ‫به فضایی ســالم در حوزه محتوای سریال های پلتفرم های‬ ‫صوت و تصویر به بحث و تبادل نظر پرداختند‪ .‬این جلسات‬ ‫در هفته های اینده با محوریت نقد و تحلیل سایر سریال ها‬ ‫ادامه دار خواهند بود‪.‬‬ ‫در ادامه بخشی از صحبت های وحید فرهمند‪ ،‬قائم مقام‬ ‫رئیس ســاترا و محمدرضا تخت کشیان‪ ،‬تهیه کننده سریال‬ ‫«زخم کاری» در این جلسه رسانه ای شده است‪.‬‬ ‫در بخشی از این نشست وحید فرهمند؛ قائم مقام رئیس‬ ‫ساترا با اشاره به فرایند صدور مجوز در ساترا با توجه به پخش‬ ‫ســریال «زخم کاری» گفت‪ :‬بعد از گذشت هفت قسمت از‬ ‫سریال «زخم کاری» به نظر می رسد می توانیم یک ارزیابی‬ ‫اولیه از نوع مواجهه ساترا داشته باشیم؛ اینکه اصوال ساترا ورود‬ ‫دقیقی داشته‪ ،‬می توانسته است عملکرد بهتری داشته باشد‪،‬‬ ‫ن جای امر تیغ روی‬ ‫ورود ســخت گیرانه ای داشته و تا همی ‬ ‫گلوی تامین کننده و تولیدکننده محتوا گذاشته است یا نه! در‬ ‫نظر داشته باشیم محوریت این جلسه ارزیابی بازخورد افکار‬ ‫عمومی نسبت به تولید سریال و بازخورد افکار عمومی و قشر‬ ‫و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت ‪98/65‬‬ ‫مترمربع قســمتی از پالک شماره ‪ 3699‬فرعی از ‪ 18‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۱۴‬‬ ‫حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت کریــم تقی یار رنانی و متقاضیان مورد ثبت‬ ‫صفحه ‪ 463‬دفتر ‪ 75‬امالک و صفحه ‪ 286‬دفتر ‪ 286‬امالک‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1167395‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-875‬برابــر ارا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک‬ ‫مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می‬ ‫شود‪ .‬در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/02/27 -2249‬هیات سوم اقای سعید جوانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 43589‬کدملی ‪ 1280324661‬صادره اصفهان فرزند یداله در ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان به مســاحت ‪ 224/45‬مترمربع پالک ‪ 307‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخــش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبــت صفحات ‪ 460‬و ‪ 462‬دفتر ‪271‬‬ ‫امالک‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1166453‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-877‬برابــر ارا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک‬ ‫مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می‬ ‫شود‪ .‬در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ -3252‬مورخ ‪ 1400/03/20‬هیات دوم اقای فرهاد علی عسگری‬ ‫به شناســنامه شــماره ‪ 347‬کدملی ‪ 1290255830‬صادره اصفهان فرزند جعفرعلی در‬ ‫ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت ‪ 200/28‬مترمربع قسمتی از پالک شماره‬ ‫‪ 2799‬فرعــی از ‪ 18‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از‬ ‫مورد ثبت دفتر امالک الکترونیک شماره ‪139820302025019564‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/13 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1166446‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-868‬شــماره نامه‪ 140085602024004635 :‬نظر به اینکه ششدانگ یکدستگاه‬ ‫اپارتمان به شــماره پالک ‪ ۲۳۷۶۸‬فرعــی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی واقع در بخش ‪ ۵‬اصفهان به‬ ‫شماره صفحه ‪۱۱۱‬دفتر ‪ 1494‬امالک به شماره چاپی برگی ‪ ۴۸۹۸۷۷‬د ‪ ۹۳‬به نام اقای‬ ‫نخبگانی نسبت به نوع تعامل و مواجهه ساترا با محتواست‬ ‫که ایا این مسیر باید بهبود پیدا کند و از حساسیت های خود‬ ‫بکاهد یا خیر!‬ ‫او افزود‪ :‬به هرحال موضوع مهم برای هر نهاد تنظیم گری‪،‬‬ ‫در نظر گرفتن منافع عمومی است‪ .‬انچه برای ساترا مالک‬ ‫خواهد بود توقع جامعه از ساترا به عنوان یک نهاد تنظیم گر‬ ‫است که در قبال رسانه های صوت و تصویر فراگیر و به طور‬ ‫خاص تولیدکنندگان محتوا بایستی از خود یک کنش نشان‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫فرهمند گفت‪ :‬ما جلسات متعددی را با دوستان تهیه کننده‬ ‫و رسانه داشته ایم که بحث های تخصصی و محتوایی‪ ،‬انجا‬ ‫صورت می گیرند؛ انچه برای ما موضوعیت دارد بررسی کلیات‬ ‫موضوع اســت؛ از انجا که سریال هنوز درحال پخش است‪،‬‬ ‫بــه طور حتم معذوریت هایی برای ورود به مقوله پخش ان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫محمدرضا تخت کشیان؛ تهیه کننده سریال «زخم کاری»‬ ‫نیز در ادامه جلســه گفت‪ :‬وجود نظــرات موافق و مخالف‬ ‫می تواند به بهتر شدن کیفیت اثار کمک کند‪ .‬حتی در مواقعی‬ ‫که با برخی نظرات مخالف باشم می توانیم با هم بحث کنیم‬ ‫و به یک نتیجه درست برسیم‪ .‬ما وقتی با کارگزارهای محترم‬ ‫ساترا اشنا شــدیم و همکاری کردیم که نیمی از سریال را‬ ‫ســاخته بودیم و فیلمنامه کامل بود‪ .‬من می دانم برای کجا‬ ‫فیلم می سازم و در نهایت باید از نهادی مانند ساترا یا ارشاد‬ ‫مجوزبگیرم‪.‬‬ ‫تهیه کننده ســریال «زخم کاری» بیان کرد‪ :‬من نسبت‬ ‫به کاری که قصد انجام ان را دارم همواره متعهد هســتم؛‬ ‫‪ ۸‬قسمت از سریال باقی مانده است و برای نقد دقیق تر باید‬ ‫اجازه دهیم تا کار به پایان برسد که ما با دریافت بازخوردها‪،‬‬ ‫از نظــرات همه بهره مند و از نقاط قوت و ضعف خود مطلع‬ ‫شویم‪ .‬طبیعتا بعد از اتمام سریال عده ای از ان راضی هستند‬ ‫و برخی هم خوش شان نیامده است؛ از اقای فرهمند تشکر‬ ‫می کنم که با درنظر گرفتن دستورالعمل های ساترا در کنار‬ ‫حرف هــای ما‪ ،‬همراهی می کنند؛ قطعا میان دو طرف قرار‬ ‫گرفتن کاری سخت است‪.‬‬ ‫حســن فروغی دهنوی سابقه ثبت و صدور ســند مالکیت دارد و به موجب سند رهنی‬ ‫‪ ۱۵۳۰۰۵‬مورخ ‪ 1393/4/3‬دفتر خانه ‪ ۱۲‬اصفهان نزد بانک تجارت در رهن است اعالم‬ ‫میدارد نامبرده با ارائه درخواســت ‪ ۲۴۰۰۸۱۳۷‬مــورخ ‪ 1400/3/17‬به انضمام دو برگ‬ ‫استشهادیه محلی که امضاء شهود ان ذیل شماره یکتاهای ‪۱۴۰۰۲۱۰۱۳۶۲۶۰۰۰۲۴۰‬‬ ‫و و شــماره رمز تصدیق ‪ ۲۴6۷۳۷‬و شماره ترتیب ‪ ۱۶۸۲۰‬مورخ ‪ 1400/3/17‬به گواهی‬ ‫دفترخانه اسناد رسمی ‪ ۴۰۶‬اصفهان رسیده است نموده مدعی است که سند مالکیت به‬ ‫علت جابجائی مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده لذا مراتب به استناد‬ ‫تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شــود‬ ‫چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور‬ ‫نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن‬ ‫ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب‬ ‫صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف‬ ‫مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه‬ ‫نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد ‪.‬اعظم قویدل‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان ‪ /1165770‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-869‬شــماره نامه‪ 140085602024004643 :‬نظر به اینکه ششدانگ یکدستگاه‬ ‫اپارتمان به شــماره پالک ‪ ۲۳۷۶۷‬فرعــی از ‪ ۵۰۰۰‬اصلی واقع در بخش ‪ ۵‬اصفهان به‬ ‫شماره صفحه ‪ ۱۱۴‬دفتر ‪ 1494‬امالک به شماره چاپی برگی ‪ ۴۸۹۸۷۶‬د ‪ ۹۳‬به نام اقای‬ ‫حســن فروغی دهنوی سابقه ثبت و صدور ســند مالکیت دارد و به موجب سند رهنی‬ ‫‪ ۱۵۳۰۰۵‬مورخ ‪ 1393/4/3‬دفترخانه ‪ ۱۲‬اصفهان نزد بانک تجارت در رهن است سپس‬ ‫با ارائه درخواســت ‪ 1400/011255‬مورخ ‪ 1400/4/8‬به انضمام دو برگ استشــهادیه‬ ‫محلی که امضاء شــهود ان ذیل شماره یکتاهای ‪ ۱۴۰۰۲۱۰۱۳۶۲۶۰۰۰۲۴۱‬و و شماره‬ ‫رمز تصدیق ‪ 676554‬و شــماره ترتیب ‪ ۱۶۸۲۱‬مورخ ‪ 1400/3/17‬به گواهی دفترخانه‬ ‫اســناد رسمی ‪ ۴۰۶‬اصفهان رسیده است نموده مدعی اســت که سند مالکیت به علت‬ ‫جابجائی مفقود و درخواســت صدور المثنی ســند مالکیت را نموده لذا مراتب به استناد‬ ‫تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شــود‬ ‫چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور‬ ‫نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن‬ ‫ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب‬ ‫صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف‬ ‫مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه‬ ‫نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬اعظم قویدل رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان ‪ /1165772‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-870‬شــماره نامــه‪ 140085602024004556 :‬نظــر بــه اینکه ســند برگی دو‬ ‫و نیم ســهم از ‪ ۷۲‬ســهم ششــدانگ پالک ثبتی ‪ 4844/257‬واقــع در بخش ‪ ۵‬ثبت‬ ‫اصفهان بنام امیر حســین عطار به شــماره چاپی ‪ ۸۳۳۳۴۸‬و دفتر امالک الکترونیکی‬ ‫‪ ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۴۰۲۱۵۰۱‬ثبت و صادر شــده سپس طی ســند انتقال ‪ ۱۹۱۴۹‬مورخ‬ ‫‪ 1400/2/18‬دفترخانه ‪ ۳۹۱‬اصفهان به مینا کشــاورز انتقال شــده است سپس نامبرده‬ ‫به موجب درخواست ‪1400/011549‬مورخ ‪ 1400/4/10‬به انضمام دو برگ استشهادیه‬ ‫محلی که امضاء شــهود ان ذیل شماره یکتای ‪ ۱۴۰۰۲۱۵۰۴۸۱۰۰۰۰۷۶‬ورمز تصدیق‬ ‫‪ 652999‬مورخ ‪ 1400/4/8‬مورد گواهی دفترخانه اســناد رســمی ‪ ۳۹۱‬اصفهان رسیده‬ ‫اســت نموده مدعی است که ســند مالکیت به علت جابجائی مفقود و درخواست صدور‬ ‫المثنی ســند مالکیت را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪۱۲۰‬‬ ‫فرهنگ وهنر‬ ‫فرهنگ‬ ‫سینمای ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫سالن های سینما و تئاتر ‪۶‬‬ ‫روز تعطیل شدند‬ ‫با تشدید وضعیت بحرانی کرونا در برخی از استان ها‪،‬‬ ‫سالن های سینما و تئاتر به مدت ‪ ۶‬روز تعطیل شدند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬بنا بر اطالعیه قرارگاه عملیات مقابله‬ ‫با کرونا سینماها و سالن های تئاتر از روز سه شنبه تا‬ ‫یکشنبه هفته اینده تعطیل شدند‪.‬‬ ‫در بخشی از این اطالعیه امده است‪« :‬قرارگاه‬ ‫عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن یاداوری مجدد‬ ‫محدودیت های اعمالی در خصوص اصناف و مشاغل‬ ‫بر اساس طرح جامع محدودیت ها و متناسب بارنگ‬ ‫بندی شهرهای مختلف کشور و در اجرای مصوبه ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا با عنوان تشدید اعمال محدودیت ها‬ ‫در شهرهای قرمز تعطیلی مشاغل با نظارت اتاق‬ ‫اصناف به شرح ذیل‪ ،‬در همه شهرهای قرمز کشور‬ ‫در سراسر کشور‪ ،‬مورد تاکید قرار می گیرد؛ رستوران ها‬ ‫و قهوه خانه ها (به استثنای فعالیت های بیرون بر)‪،‬‬ ‫تاالرهای پذیرایی‪ ،‬سالن های سینما و تئاتر‪ ،‬پاساژها و‬ ‫بازارهای سربسته‪ ،‬استخرهای سرپوشیده و باشگاه های‬ ‫بدن سازی‪ ،‬شهربازی ها و باغ وحش ها و نمایشگاه های‬ ‫عمومی و تخصصی»‬ ‫علی ربیعی سخنگوی دولت اعالم کرد‪ :‬بنا بر پیشنهاد‬ ‫قرارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی‪ ،‬اجتماعی و انتظامی‬ ‫ستاد ملی کرونا و موافقت رئیس جمهور تمامی ادارات‬ ‫استان های تهران و البرز از سه شنبه این هفته (فردا) تا‬ ‫یکشنبه هفته اینده تعطیل است‪.‬‬ ‫بر اساس این اطالعیه اعمال محدودیت ها از ساعت‬ ‫‪ ۱۸:۰۰‬روز دوشنبه مورخ ‪/۲۸‬‏‪۰۴‬‏‪ ‬۱۴۰۰/‬شروع و تا‬ ‫ساعت هفت صبح روز دوشنبه ‪ / ۴‬‏ ‪۵‬‏‪ ۱۴۰۰ /‬ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫«شورای صنفی نمایش»‬ ‫خروجی تازه نداشت‬ ‫مرتضی شایسته دبیر شورای صنفی نمایش در حالی از‬ ‫اکران سه فیلم جدید گفت که پیش ازاین نام این فیلم ها‬ ‫اعالم شده بود‪.‬‬ ‫مرتضی شایسته سخنگو و دبیر شورای صنفی نمایش‬ ‫در گفتگو با مهر درباره خروجی جلسه امروز ‪۲۷‬‬ ‫تیرماه گفت‪ :‬بنا بر جلسه امروز قرار شد فیلم سینمایی‬ ‫«سیاه باز» ساخته حمید همتی‪« ،‬قصه عشق پدرم»‬ ‫ساخته محمدرضا فرجی و «مدیترانه » ساخته هادی‬ ‫حاجتمند از چهارشنبه این هفته روی پرده بیایند‪.‬‬ ‫وی درباره دلیل تاخیر در اکران برخی از فیلم ها ازجمله‬ ‫«سیاه باز»‪« ،‬مورچه خوار» و «زد و بند» که در جلسه‬ ‫قبلی این شورا درباره اکران ان ها تصمیم گیری شده بود‬ ‫بیان کرد‪ :‬به دلیل شرایط کرونایی سینماها در اکران این‬ ‫فیلم ها تاخیر افتاده است‪.‬‬ ‫شایسته در پایان درباره تقاضای فیلم ها برای اکران در‬ ‫ماه محرم اظهار کرد‪ :‬تاکنون هیچ فیلمی برای نمایش‬ ‫در این بازه متقاضی اکران نشده است‪.‬‬ ‫ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله‬ ‫نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این‬ ‫اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند‬ ‫معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت‬ ‫به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در‬ ‫صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت‬ ‫المثنی طبق مقررات خواهد شد ‪ .‬اعظم قویدل‪ -‬رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب‬ ‫اصفهان ‪ /1165971‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-878‬برابــر ارا صــادره هیــات های موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات‬ ‫متقاضیــان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شــود‪ .‬در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف‬ ‫مدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجــع قضایی تقدیم‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شــماره ‪ ۲۵۷۲۷‬مورخ ‪ 1399/11/07‬هیــات اول اقای امیررضا تقی یار‬ ‫رنانی به شناسنامه شــماره ‪ ۳6۹‬کدملی ‪ ۱۲۹۰5۱۵۰۳4‬صادره اصفهان فرزند یداهلل در‬ ‫یک و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت ‪ 116/9‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پالک شماره ‪ ۳6۹۹‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملــک غرب اصفهان از مالکیت کریم تقی یار رنانی و متقاضیان مورد ثبت صفحه ‪463‬‬ ‫دفتر ‪ 75‬امالک و صفحه ‪ ۲۸6‬دفتر ‪ ۲۸6‬امالک‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -2‬رای شماره ‪ ۲۵۷۲۸‬مورخ ‪ 1399/11/07‬هیات اقای حمیدرضا تقی یار رنانی‬ ‫به شناسنامه شــماره ‪ ۲۱۷‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۳۷۲۵۴۳‬صادره اصفهان فرزند یداله در یک و‬ ‫نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت ‪ 116/9‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پالک شــماره ‪ ۳6۹۹‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫غــرب اصفهان از مالکیت کریم تقی یار رنانی و متقاضیان مورد ثبت صفحه ‪ 463‬دفتر‬ ‫‪ 75‬امالک و صفحه ‪ ۲۸6‬دفتر ‪ ۲۸6‬امالک‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -3‬رای شــماره ‪ ۲۵۷۲۹‬مورخ ‪ 1399/11/07‬هیــات اول خانم زینب بختیاری‬ ‫رنانی به شناســنامه شــماره ‪ ۲۰۰‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۹۰۱۱۶۳‬صادره خمینی شــهر فرزند‬ ‫محمدتقی در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪116/9‬‬ ‫مترمربع قســمتی از پالک شماره ‪ ۳6۹۹‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬‬ ‫حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت کریــم تقی یار رنانی و متقاضیان مورد ثبت‬ ‫صفحه ‪ 463‬دفتر ‪ 75‬امالک و صفحه ‪ ۲۸6‬دفتر ‪ ۲۸6‬امالک‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -4‬رای شــماره ‪ ۵۷۲۶‬مورخ ‪ 1399/11/07‬هیــات اول خانم هاجر علیجانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۶۴۲‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۸۲۷۲۸۱‬صادره اصفهان فرزند محمدحسین در یک‬ ‫و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 116/9‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پالک شــماره ‪ ۳6۹۹‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫غــرب اصفهان از مالکیت کریم تقی یار رنانی و متقاضیان مورد ثبت صفحه ‪ 463‬دفتر‬ ‫‪ 75‬امالک و صفحه ‪ ۲۸6‬دفتر ‪ ۲۸6‬امالک‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1400/04/29 :‬تاریخ انتشــار نوبــت دوم ‪1400/05/13 :‬‬ ‫شهریاری‪ -‬رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1166726‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۵۰‬هزار هکتار اراضی شهری‬ ‫در اختیار وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با یاداوری اینکه ‪ ۵۳۰‬هزار واحد از‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن هم اکنون در سراسر کشور در حال‬ ‫اجراســت‪ ،‬بر همراهی متقاضیان پذیرفته شده در تامین به‬ ‫موقع اورده ها‪ ،‬تاکید کرد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری هم وطن‪،‬‬ ‫محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی ‪ ۲۶‬تیر در مراسم اغاز‬ ‫عملیات اجرایی ‪ ۵۹۰۳‬واحد از یکصد هزار واحد طرح اقدام‬ ‫ملی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی‪ ،‬موضوع تفاهم نامه دو‬ ‫وزارتخانه برای تامین مسکن کارکنان وزارت جهاد که سال‬ ‫گذشــته به امضا رسید‪ ،‬گفت‪ :‬مردم مستحضر باشند که به‬ ‫دلیل قرائت های ناصواب در سنوات گذشته چندین سال با‬ ‫فقر زمین در محدوده و حریم شهرها مواجه بودیم‪ .‬با تالش‬ ‫مستمر هم اکنون به یک قرائت و برداشت واحد در خصوص‬ ‫تامین زمین برای احداث مســکن دست یافتیم‪ .‬وزیر راه و‬ ‫شهرسازی ادامه داد‪ :‬هم اکنون فقر زمین برای احداث مسکن‬ ‫برطرف شــده است و با تفاهم نامه ای که بین وزارت راه با‬ ‫وزارت جهاد منعقد شد ‪ ۵۰‬هزار هکتار اراضی شهری را تحت‬ ‫اختیار گرفتیم که امیدوار هستیم با تاکید وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫اراضی بیشــتری در اختیار وزارت راه و شهرسازی به منظور‬ ‫اجرای طرح های تولید مسکن قرار بگیرد‪ .‬اسالمی با یاداوری‬ ‫این مطلب که تفاهم نامه وزارت راه با وزارت جهادکشاورزی‬ ‫مهرماه ‪ ۱۳۹۹‬به امضا رســید‪ ،‬توضیح داد‪ :‬شناسایی و ثبت‬ ‫نام از بازنشستگان و شاغالن وزارت جهادکشاورزی‪ ،‬انجام‬ ‫مراحل قانونی برای تغییر کاربری ها و سایر موارد طی ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫انجام شد تا عملیات اجرایی با برنامه ریزی به منظور توسعه‬ ‫مسکن انجام شود‪ .‬وی ارایه برنامه واحد از سوی دو وزارتخانه‬ ‫و همچنین ارایه سازوکارهای الزم به منظور هم افزایی بیشتر‬ ‫را از جمله دالیل موفقیت تفاهم نامه مشــترک برشمرد و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با تالش وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬جریان تولید‬ ‫مسکن به جریان پایداری تبدیل شده است‪ .‬عضو کابینه دولت‬ ‫دوازدهم خاطرنشــان کرد‪ :‬طرح اقدام ملی مسکن با برنامه‬ ‫ریزی منســجم و نظام مند و با رعایت مالحظات زیســت‬ ‫محیطی و معماری و شناسایی متقاضیان واقعی‪ ،‬اجرایی و‬ ‫عملیاتی شده اســت‪ .‬اسالمی تسهیل در تامین مالی پروژه‬ ‫طرح اقدام ملی را از دیگر اقدامات و پیگیری های وزارت راه‬ ‫و شهرسازی عنوان کرد و گفت‪ :‬در ماه های پایانی ‪ ۱۳۹۸‬از‬ ‫شورای پول و اعتبار مصوبه ای اخذ شد که بر اساس ان ‪۸۰‬‬ ‫درصد تامین مالی ساخت مسکن به انبوه سازان تسهیالت‬ ‫ارایه شود‪ .‬همچنین تسهیالت دریافتی از سازنده به خریدار‬ ‫قابل انتقال باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬در گام تکمیلی نیز رقم تسهیالت‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان به ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان افزایش یافت و‬ ‫با این کار توانستیم نسبت وام به قیمت تمام شده را تا حدود‬ ‫‪ ۶۰‬درصد ارتقا بدهیم‪ .‬وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد‪ :‬هم‬ ‫اکنون طرح اقدام ملی مسکن در ‪ ۱۰‬هزار نقطه با اجرای ‪۵۳۰‬‬ ‫هزار واحد در حال انجام است که در مراحل گوناگون پیشرفت‬ ‫فیزیکی است‪ .‬اسالمی افزود‪ :‬تا به امروز ‪ ۴۰‬هزار واحد طرح‬ ‫اقدام ملی مسکن در قالب طرح مشارکتی و واگذاری گروهی‬ ‫در بافت فرســوده و سایر بافت ها افتتاح شد‪ .‬چنانچه مردم‬ ‫اورده خود را به موقع واریز کنند واحدها در زمان مقرر تحویل‬ ‫متقاضیان خواهد شد‪.‬‬ ‫اشتغال بیش از ‪ ۲۴‬هزار نفر با‬ ‫افتتاح طرح های کشاورزی‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی با تشــکر از حمایت های دولت از‬ ‫بخش کشاورزی گفت‪ :‬امروز با افتتاح ‪ ۴۶۲‬طرح با اعتباری‬ ‫بالغ بــر ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۷۰۳‬میلیارد تومان برای ‪ ۲۴‬هزار و ‪۱۳۴‬‬ ‫نفر اشتغالزایی ایجاد شده است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬کاظم خاوازی‬ ‫روز دوشــنبه در هشتاد و دومین برنامه پویش دولت تدبیر و‬ ‫س جمهــوری به صورت ویدئو کنفرانس‬ ‫امید با حضور ریی ‬ ‫برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬الزم می دانم از طرف جامعه کشاورزان و‬ ‫تولیدکنندگان بخش کشاورزی سراسر کشور از حمایت های‬ ‫همه جانبه و مســتمر دولت از این بخش قدردانی کنم‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این طرح ها در چهار بخش افتتاح ســه طرح‬ ‫زیربنایی اب و خاک به مساحت ‪ ۶۶‬هزار هکتار‪ ۴۴۳ ،‬طرح‬ ‫صنایع تبدیلی و غذایی‪ ،‬افتتاح دو طرح شهرک های کشاورزی‬ ‫و ‪ ۱۴‬طرح شیالتی است‪ .‬وزیر جهاد کشاورزی افزود‪ :‬طرح‬ ‫ابیاری و زهکشــی غرب و شــمال غرب کشــور‪ ،‬یکی از‬ ‫مهمترین طرح های انجام شده در دولت تدبیر وامید‪ ،‬طرح‬ ‫احداث شــبکه های فرعی ابیاری و زهکشی غرب و شمال‬ ‫غرب کشور است که در گستره جغرافیایی ‪ ۱۰‬استان مرزی‬ ‫کشور در سطح ‪ ۲۲۷‬هزار هکتار اغاز شد که حدود ‪ ۲۰۴‬هزار‬ ‫هکتار ان با میانگین پیشرفت فیزیکی ‪ ۹۰‬درصد در دست‬ ‫اجراست‪ .‬خاوازی ادامه داد‪ :‬تاکنون ‪ ۱۰۲‬هزار هکتار از ان به‬ ‫بهره برداران تحویل شده و ‪ ۲۵‬هزار هکتار دیگر ان امروز به‬ ‫بهره برداری می رسد‪ .‬وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت‪ :‬طرح‬ ‫سامانه های نوین ابیاری با اجرای این طرح‪ ،‬افزایش راندمان‬ ‫و کارایی مصرف اب و در نهایت بهر ه وری اب در مزارع در‬ ‫جهت حفاظت کمی و کیفی و پایداری در تولید محصوالت‬ ‫کشاورزی از اصلی ترین طرح های زیربنایی در حوزه اب و‬ ‫خاک اســت که همواره مورد توجه و مساعدت مقام معظم‬ ‫رهبری و دولت بوده اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬به طوری که از کل‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیون هکتار اراضی تحت سامانه های نوین ابیاری ‪۱.۲‬‬ ‫میلیون هکتار ان در دولت تدبیر و امید انجام شده است‪ .‬به‬ ‫گفته وزیر جهاد کشاورزی‪ ،‬در این مراسم ‪ ۴۱‬هزار هکتار از‬ ‫سامانه های نوین ابیاری‪ ،‬تجهیز و نوسازی اراضی و بازسازی‬ ‫قنوات در سراسر کشور افتتاح خواهند شد‪ .‬خاوازی ادامه داد‪:‬‬ ‫برای رفع ابهام در ارائه اطالعات و ارقام اب مصرفی در بخش‬ ‫کشاورزی مطالعات پژوهشی کاربردی برای پایش میدانی ‪۳۵‬‬ ‫محصول زراعی و باغی که بیش از ‪ ۸۵‬درصد تولید و سطح‬ ‫زیر کشت ابی را شامل می شود‪ ،‬انجام گرفت‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫امار و اطالعات جالبی در این طرح که حاصل زحمات بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬هزار نفر روز کار کارشناسی با استفاده از نظر متخصصان‬ ‫بــا تجربه امــار‪ ،‬اب و ابیاری و به طور عمــده با ابزارهای‬ ‫مدرن و بومی بدســت امده که بخشی از اطالعات کسب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 29‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4125‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫با همت متخصصان داخلی انجام شد‬ ‫انجام موفقیت امیز تعمیرات واحد گندله سازی فوالد مبارکه‬ ‫مدیر گندله ســازی شــرکت فوالد مبارکــه از انجام‬ ‫موفقیت امیز تعمیرات برنامه ریزی شده شش روزه این واحد‬ ‫در تیرماه امسال خبر داد‪.‬‬ ‫رضا اســماعیل پور با اعالم این خبر گفت‪ :‬با حمایت‬ ‫واحدهــای ســرویس دهنده‪ ،‬خرید و پشــتیبانی و فنی‪،‬‬ ‫تعمیرات برنامه ریزی شــده شش روزه واحد گندله سازی با‬ ‫اماده سازی و هماهنگی منســجم و با انجام بیش از ‪35‬‬ ‫هزار نفر ساعت فعالیت تعمیراتی به طور منظم‪ ،‬با کیفیت و‬ ‫بدون بروز حادثه ایمنی انجام شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نکته قابل ذکر در ایــن توقف تعمیراتی‪،‬‬ ‫تعویض سیســتم اب بندی خشک کن ابتدای کوره پخت‬ ‫برای اولین بار در شــرایط گرم کوره پخت‪ ،‬جهت بهبود‬ ‫فرایند و رســیدن بــه رکورد فاصله زمانــی ‪ 24‬ماه بین‬ ‫تعمیرات اساســی واحد گندله سازی تا انتهای مهر ‪1400‬‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اسماعیل پور خاطرنشــان کرد‪ :‬اخرین رکورد فاصله‬ ‫زمانی بین تعمیرات اساســی واحد گندله سازی در شرایط‬ ‫سرد کوره پخت حدود ‪ 20‬ماه بوده است‪.‬‬ ‫در ایــن خصوص رئیس دفتــر برنامه ریزی و کنترل‬ ‫نگهداری و تعمیرات اهن ســازی نیز گفت‪ :‬انجام فعالیت‬ ‫تعمیراتی دوره ای در واحد گندله ســازی برای حفظ اماده‬ ‫به کاری تجهیزات و به حداقل رساندن توقفات اضطراری‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫حمیدرضا جمالی افزود‪ :‬انجــام این فعالیت تعمیراتی‬ ‫با نفرساعت ذکرشده در مدت زمان محدود با اماده سازی‬ ‫دقیق و مناســب‪ ،‬به روزرسانی دستورالعمل های تعمیرات‪،‬‬ ‫تامین قطعات یدکی و مصرفی و مهارت کارکنان اجرایی‬ ‫و نظارت مناسب انجام شد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬در مراحل اماده ســازی و اجرای‬ ‫فعالیت ها‪ ،‬هماهنگی بسیار خوبی بین مسئولین و ناظرین‬ ‫تعمیرات واحد گندله ســازی و تعمیرات مرکزی ایجاد و‬ ‫جلسات مربوطه با توجه به شرایط ناشی از کرونا با حداقل‬ ‫نفرات و در اکثر موارد به صورت غیرحضوری برگزار شد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تعمیــرات مکانیک هم در این خصوص‬ ‫گفت‪ :‬توقفات برنامه ریزی شده تعمیراتی واحد گندله سازی‬ ‫از لحــاظ حجم نیروی انســانی‪ ،‬قطعات‪ ،‬مکانیســم و‬ ‫ابزاراالت و مدت زمان محــدود‪ ،‬منحصربه فرد و نیازمند‬ ‫انسجام و برنامه ریزی و سازماندهی خاص خود است‪.‬‬ ‫حمیدرضــا بذار افــزود‪ :‬قبل از انجــام این تعمیرات‬ ‫دوره ای برای اطمینان از جلوگیری از شیوع بیماری کرونا‪،‬‬ ‫از کارکنان نظــارت تعمیرات مرکزی و پیمانکاران درگیر‬ ‫تست ‪ PCR‬به عمل امد و با حمایت و کمک کارشناسان‬ ‫ایمنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی نیز نظارت شد‪.‬‬ ‫رئیس تولید واحد گندله ســازی فوالد مبارکه نیز در‬ ‫خصوص این عملیــات تعمیراتی اظهار داشــت‪ :‬توقف‬ ‫شــش روزه گرم واحد گندله سازی با همدلی و هماهنگی‬ ‫تیم تولید واحد گندله ســازی و با اعتماد و اتکا به دانش و‬ ‫تخصص خود و اجرای دستورالعمل های کاری اصالح شده‬ ‫مطابق برنامه و به صورت ایمن انجام پذیرفت‪.‬‬ ‫خشایار پاسیار افزود‪ :‬در این توقف تعمیراتی‪ ،‬با برگزاری‬ ‫جلسات تخصصی و همکاری تیم نظافت صنعتی و مطابق‬ ‫برنامه‪ ،‬کلیه فعالیت های تولید و نظافت صنعتی با نظم و‬ ‫انضبــاط و به صورت ایمن انجام گرفت و خط تولید طبق‬ ‫برنامه در اختیار تیم تعمیرات قرار داده شد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬تیــم تولید واحد گندله ســازی با‬ ‫راهکاری جدید برای اولین بار اقدام به خارج کردن پالتکار‬ ‫از ‪ ۳۰‬متر ابتدایی کوره پخت در این توقف گرم نمود و با‬ ‫اصالح شرایط اب بندی خشک کن ابتدای کوره پخت در‬ ‫محیطی ایمن باعث ارتقای کیفیت گندله تولیدی شد‪ .‬این‬ ‫فعالیت با همکاری نزدیک تیم های تولید و تعمیرات و با‬ ‫موفقیت کامل انجام پذیرفت‪.‬‬ ‫رئیس تعمیرات واحد گندله سازی هم در خصوص این‬ ‫توقف برنامه ریزی شده گفت‪ :‬این عملیات بزرگ تعمیراتی‬ ‫با برنامه ریزی منسجم و اماده سازی مناسب فعالیت ها در‬ ‫تعمیرات محلی مکانیک‪ ،‬برق‪ ،‬ابزار دقیق و اتوماســیون‬ ‫واحد گندله سازی با همدلی و همکاری کارکنان تعمیرات‬ ‫و تولید و پیمانکار مقیم واحد با موفقیت انجام پذیرفت‪.‬‬ ‫محمد خدابنــده گفت‪ :‬هماهنگی های مناســب در‬ ‫بخش های تعمیرات محلی و تعمیرات مرکزی و دفاتر فنی‬ ‫تعمیرات و سایر بخش های پشتیبانی در اجرای این مهم از‬ ‫نقاط قوت این توقف برنامه ریزی شده بود‪.‬‬ ‫کامبیــز طیبی سرپرســت تعمیــرات مکانیک واحد‬ ‫گندله ســازی هم خاطرنشان کرد‪ :‬با اماده سازی و نظارت‬ ‫موثر بر اجــرای فعالیت ها و با اولویــت ایمنی تعمیرات‬ ‫اســیاب ها‪ ،‬تعویض بدنــه غبارگیر ت ِر اســیاب خط ‪ 2‬و‬ ‫جایگزینی یکی از گیربکس های درایو کپســول اسیاب‬ ‫خط ‪ 1‬بــرای اولین بار‪ ،‬تعمیرات اساســی میکســرها‪،‬‬ ‫تعمیرات بخش دیسک‪ ،‬تعمیرات و تنظیمات سرند غلتکی‬ ‫ورودی کوره پخت‪ ،‬تعمیرات فن های پروسس‪ ،‬تعمیرات‬ ‫مکانیسم اب بندی خشک کن ابتدای کوره پخت‪ ،‬تعمیرات‬ ‫الورینگ و درایو کوره پخت و فیدرها و شوت ها‪ ،‬تعمیرات‬ ‫غبارگیرهای کوره پخت‪ ،‬تعمیرات ســیاالت و پمپ های‬ ‫مربوطه انجام شد‪.‬‬ ‫کارشناس مشاور ایمنی واحد گندله سازی نیز در پایان‬ ‫گفت‪ :‬برنامه ریزی حضــور کارکنان و فعالیت های توقف‬ ‫برنامه ریزی شده براساس رعایت حداکثری پروتکل های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬رعایت قوانین و مقررات ایمنی‪ ،‬اموزش و به کار‬ ‫گیری دستورالعمل های ایمنی فعالیت ها و نظارت موثر بر‬ ‫انجام ایمن کار از نقاط قوت این عملیات تعمیراتی بود‪.‬‬ ‫سیدجواد موســوی افزود‪ :‬تعمیرات انجام شده بر روی‬ ‫تجهیزات‪ ،‬ضریب ایمنی را افزایش داده و با کاهش حجم‬ ‫تعمیرات اضطراری‪ ،‬احتمال وقوع حوادث کاهش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫سود هر سهم پاالیشگاه اصفهان ‪ ۱۲۰۰‬ریال تعیین شد‬ ‫در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت‬ ‫پاالیش نفت اصفهان برای سال مالی منتهی به ‪ ۳۰‬اسفند‬ ‫سال ‪ ،۱۳۹۹‬سود هر سهم ‪ ۱۲۰۰‬ریال تعیین شد‪.‬‬ ‫پیــرو اگهی دعوت منــدرج در روزنامه های اطالعات‬ ‫و دنیای اقتصاد به تاریخ ‪ ۱۶‬تیر ماه امســال جلسه مجمع‬ ‫عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پاالیش نفت‬ ‫اصفهان روز دوشــنبه‪ ۲۸-‬تیر ماه با حضور ‪ ۶۲.۶۳‬درصد‬ ‫از ســهامداران و نماینده سازمان بورس‪ -‬جمشید سهرابی‬ ‫و نماینده موسسه حسابرسی بهمند (به عنوان حسابرس و‬ ‫بازرس قانونی شرکت) رضا اتش تشکیل شد‪.‬‬ ‫پس از احراز حــد نصاب قانونی و با توجه به مفاد ماده‬ ‫‪ ۱۰۱‬اصالحیــه قانون تجارت‪ ،‬مجیــد اعظمی‪ -‬نماینده‬ ‫شــرکت پاالیش نفت جی ارس به عنوان رئیس جلسه و‬ ‫مهدی صرامی فروشــانی‪ -‬نماینده شرکت های سرمایه‬ ‫گذاری اســتانی ســهام عدالت و علیرضاخدایی‪ -‬نماینده‬ ‫شــرکت اوای پردیس ســامت به عنوان نظار و صاحب‬ ‫ارجمند به عنوان منشی جلســه انتخاب شدند‪.‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬ابتدا گزارش فعالیت هیات مدیره در رابطه با عملکرد‬ ‫و ســپس گزارش حســابرس مســتقل و بازرس قانونی‬ ‫درخصوص صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت سال‬ ‫مالی منتهی به‪ ۳۰/۱۲/۱۳۹۹‬قرائت و مجمع پس از بحث‬ ‫و بررســی و انجام مذاکرات الزم و بــا توجه به تکالیف و‬ ‫رهنمودهای مندرج در صورت خالصه مذاکرات مجمع‪ ،‬به‬ ‫اتفاق اراء تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪:‬‬ ‫صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت شامل صورت‬ ‫ســود و زیان‪ ،‬صورت وضعیت مالی‪ ،‬صــورت تغییرات در‬ ‫حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی سال مالی منتهی‬ ‫به ‪ ،۳۰/۱۲/۱۳۹۹‬با توجه به تکالیف تعیین شــده صاحبان‬ ‫ســهام مندرج درصورت خالصه مذاکــرات مجمع‪ ،‬مورد‬ ‫تصویب قرار گرفت‪.‬در اجرای مواد ‪ ۲۳۹ ،۹۰‬و ‪ ۲۴۰‬اصالحیه‬ ‫قانون تجارت‪ ،‬مجمع مقرر نمود مبلغ ‪ ۱۲۰۰‬ریال به عنوان‬ ‫سود خالص هر سهم بابت عملکرد سال مالی ‪ ۱۳۹۹‬تقسیم‬ ‫و در مهلت مقرر قانونی به سهامداران پرداخت و باقیمانده‬ ‫پس از کســر پاداش عملکرد هیئت مدیره‪ ،‬به عنوان سود‬ ‫تخصیص نیافته در حساب ها لحاظ شود‪.‬موسسه حسابرسی‬ ‫بهمند به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و‬ ‫موسسه حسابرسی ارقام نگر اریا به عنوان بازرس علی البدل‬ ‫شرکت برای سال مالی منتهی به ‪ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰‬انتخاب شد‬ ‫و مجمع اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس‬ ‫مســتقل را در چارچوب قرارداد فی مابین به هیات مدیره‬ ‫شــرکت تفویض کرد‪.‬همچنین روزنامه های اطالعات و‬ ‫دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیراالنتشار جهت درج‬ ‫اگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ‪۲۹/۱۲/۱۴۰۰‬‬ ‫انتخاب شدند‪.‬‬ ‫چهار هزار میلیارد ریال تسهیالت اشتغال روستایی در اصفهان پرداخت شد‬ ‫مدیر کارافرینی و اشــتغال اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی اســتان اصفهــان گفت‪ :‬چهار هــزار میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت اشتغال روستایی از ابتدای اجرای این طرح (اواخر‬ ‫سال ‪ )۹۶‬تاکنون در این استان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫حسین باقری در گفت و گو با ایرنا افزود‪ :‬طرح های اشتغال‬ ‫روستایی یکی از اقدامات مناسب دولت است که نقش موثری‬ ‫در توسعه و افزایش اشتغال در روستاها داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طرح دولت برای حمایت از مشاغل روستایی‬ ‫از طریق اعطای تســهیالت در ایــن مناطق موجب کاهش‬ ‫نرخ بیکاری و افزایش ســرمایه گذاری در روستاهای استان‬ ‫اصفهان شــد‪.‬مدیر کارافرینی و اشتغال اداره کل تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی استان اصفهان اظهار داشت‪ :‬این تسهیالت‬ ‫در حوزه های گردشگری‪ ،‬بوم گردی‪ ،‬صنایع تبدیلی و لبنی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و کشت محصوالت گلخانه ای هزینه شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اعطای این تسهیالت در برخی از مناطق‬ ‫روند معکوس مهاجرت از روستا به شهر را درپی داشت و زمینه‬ ‫توسعه گردشگری و بوم گردی را فراهم کرد‪.‬‬ ‫باقری با اشــاره به اینکه شــیوع کرونا بخشی از اشتغال‬ ‫ایجاد شده را تحت تاثیر قرار داد ابراز امیدواری کرد که تداوم‬ ‫پرداخت تسهیالت موجب شکوفایی بیشتر اشتغال در روستاها‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬تسهیالت مشــاغل روستایی باید‬ ‫در ایــن مناطق پرداخت و هزینه شــود و همین امر موجب‬ ‫سرمایه گذاری بیشتر در روستاها و کاهش نرخ بیکاری در این‬ ‫مناطق شده اســت‪ .‬طرح اشتغال روستایی از بهمن ماه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬در کشور اغاز شــد و با اجرای طرح در دولت یازدهم‬ ‫و دوازدهم‪ ،‬سهم اشتغال روســتایی از سبد اشتغال کشور از‬ ‫ســه درص ِد قبل از اجرای طرح به ‪ ۲۹‬درصد تا سال گذشته‬ ‫افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری سیاستی بود که‬ ‫در روستاها و مناطق زیر ‪ ۱۰‬هزار نفر جمعیت به اجرا درامد؛‬ ‫این سیاست که به ابتکار شخص رییس جمهوری اتخاذ شد‪،‬‬ ‫فضای اشــتغال و کسب و کار در سطح روستاها را با تغییر و‬ ‫تحوالت اساسی روبه رو کرد و موجب کاهش نرخ بیکاری و‬ ‫ماندگاری ساکنان روستاها شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کرونا بیشترین اسیب را به مشاغل خدماتی‬ ‫اصفهان وارد کرد‬ ‫مدیر کارافرینی و اشــتغال اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی اســتان اصفهان گفت‪ :‬حوزه صنعت و کشــاورزی‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫استان اســیب چندانی از شیوع کرونا ندید اما بخش خدمات‬ ‫بشدت ُمتضرر شد‪.‬‬ ‫حسین باقری افزود‪ :‬بســیاری از مشاغل خدماتی استان‬ ‫تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفتند که بخش عمده‬ ‫ان در حوزه گردشــگری‪ ،‬هتلــداری‪ ،‬حمل و نقل و خدمات‬ ‫اموزشی بود‪.‬وی با بیان اینکه بیکاری حاصل از کرونا‪ ،‬بیشتر‬ ‫در بخش خدمات اتفاق افتاده اســت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بسیاری‬ ‫از مشــاغل فعال در بخش خدمات در این شرایط مجبور به‬ ‫تعطیلی و تعدیل نیروهای خود شــدند و مردم هم استقبالی‬ ‫چندانی از انها نداشــتند‪.‬به گفته وی‪ ،‬مجوز فعالیت برخی از‬ ‫مشاغل توسط ســتاد کرونا لغو شده و بسیاری از مردم برای‬ ‫رعایت بهداشتی حاضر به استفاده از این نوع خدمات نشدند‬ ‫که همین امر موجب تعدیل نیروی ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصدی برخی‬ ‫نیروهای شاغل در بخش خدمات این استان از جمله هتل ها‪،‬‬ ‫استخرها و اماکن ورزشی مشابه شده است‪.‬‬ ‫مدیر کارافرینی و اشــتغال اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی استان اصفهان اضافه کرد‪ :‬محدودیت هایی بمنظور‬ ‫پیشــگیری از افزایش موارد ابتال و بستری در دوران شیوع‬ ‫کرونا اِعمال می شود و برخی مشاغل ناچار به تعطیلی موقت‬ ‫می شوند که همین امر یکی از عوامل تاثیرگذار در این زمینه‬ ‫اســت‪.‬وی با اشــاره به اینکه کرونا در بخش های صنعت و‬ ‫کشاورزی اســتان اصفهان‪ ،‬مشــکل چندانی ایجاد نکرده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬تولید بسیاری از صنایع مانند ساختمان‪ ،‬کاشی‪،‬‬ ‫سرامیک‪ ،‬فوالد و وابسته به خودرو و قطعات داخلی‪ ،‬با توجه به‬ ‫نوسان نرخ ارز‪ ،‬محدودیت های ایجاد شده در واردات و مبارزه‬ ‫با قاچاق‪ ،‬توجیه اقتصادی پیدا کرد و افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گفتــه وی‪ ،‬واحدهای اقتصادی با رعایت پروتکل ها و‬ ‫فعالیت در محیط های کار با فضاهای باز و محیط های سربسته‬ ‫با تهویه مناسب به فعالیت های خود ادامه دادند‪.‬‬ ‫باقری با اشــاره به اینکه کرونا تاثیر چندانی روی بخش‬ ‫کشاورزی بدلیل نوع و ماهیت این مشاغل نداشت اما بیشتر‬ ‫مشــاغل در بخش خدمات با مشکل بیکاری یا تعدیل نیرو‬ ‫مواجه شــدند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬با توجه به تامین اب مورد‬ ‫نیاز کشاورزی‪ ،‬مشاغل این بخش نسبت به گذشته وضعیت‬ ‫بهتری داشتند‪.‬بر اســاس نتایج سرشماری عمومی نفوس و‬ ‫مسکن ‪ ،۹۵‬جمعیت استان اصفهان پنج میلیون و ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۵۰‬نفر شامل یک میلیون و ‪ ۷۷۹‬هزار و ‪ ۳۶۶‬نفر جمعیت‬ ‫فعال است که از این تعداد یک میلیون و ‪ ۵۱۹‬هزار و ‪ ۵۶۹‬نفر‬ ‫شاغل و ‪ ۲۵۹‬هزار ‪ ۷۹۷‬هزار نفر بیکار هستند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایران زمین‪ ،‬بانکی که به شما‬ ‫ک است‬ ‫نزدی ‪‎‬‬ ‫«اینده همه صنایع دیجیتالی است و این اینده از انچه‬ ‫که فکر می کنید به شــما نزدیک‪‎‬تر است‪ ».‬حال اگر اعتقاد‬ ‫داریــم اینده همه صنایع دیجیتالی اســت‪ ،‬اقتصاد ان چه‬ ‫شکلی خواهد بود؟ در مطالعه ای که «هواوی» و «اکسفورد‬ ‫اکونومیکس» انجام داده اند‪ ،‬پیش بینی شده که تا سال ‪۲۰۲۵‬‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬درصد اقتصاد جهان دیجیتالی خواهد شد‪ .‬این یعنی‬ ‫عددی در حدود ‪ ۲۳‬تریلیون دالر‪ .‬این درصد در سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬درصد بوده که نشان دهنده رشد ‪ ۱۰‬درصدی تنها‬ ‫طی ‪ ۱۰‬ســال است‪ .‬در عصر حاضر‪ ،‬فناوری های دیجیتال‬ ‫منبع اصلی ثروت و قدرت محســوب می شوند‪ .‬کسانی که‬ ‫این فناوری ها را گســترش داده و ســعی در خلق ارزش به‬ ‫کمک ان هــا دارند‪ ،‬صاحبان اصلی قدرت و ثروت در عصر‬ ‫دیجیتالمی باشند‪.‬‬ ‫این پیشرفت و توسعه پرشتاب‪ ،‬بانک ها را در سرتاسر دنیا‬ ‫تحت تاثیر قرار داده و منجر به پدیدار شدن رویکرد جدیدی‬ ‫با نام بانکداری دیجیتالی شده است‪ .‬در بانکداری دیجیتالی‪،‬‬ ‫دیگر ارائــه خدمات بانکی محدود و در انحصار بانک نبوده‬ ‫و بانک ها به عنوان بستری برای انجام امور بانکی هستند‪.‬‬ ‫بانکداری دیجیتالی به خصوص مورد استقبال فین تک ها‪،‬‬ ‫ت اپ ها و سایر کسب و کارهای کوچک جهت ارائه‬ ‫اســتار ‬ ‫خدمات شــخصی سازی شده به مشــتری است‪ .‬علیرغم‬ ‫جدید بودن رویکرد بانکداری دیجیتالی‪ ،‬انعطاف پذیری قابل‬ ‫توجهی برای توسعه و برطرف کردن انواع نیازمندی ها از خود‬ ‫نشان داده اســت‪ .‬بانکداری دیجیتال در ایران یک مفهوم‬ ‫جدید اســت و جامعه هنوز به عمق این موضوع پی نبرده‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر بانک ها با توصیه وزارت اقتصاد در پی‬ ‫تدوین نقشه راه برای رسیدن به بانکداری دیجیتال هستند‪،‬‬ ‫در چنین شرایطی بانک ایران زمین امروز در جایگاه یک بانک‬ ‫خصوصی پلتفرم بانکداری دیجیتال را اماده کرده و به صورت‬ ‫پایلوت در اختیار مشتریان قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫حدود سه ماه مانده به پایان سال گذشته‪ ،‬بانک ایران زمین‬ ‫از «فــراز» رونمایی کرد‪ .‬فراز مخفف عبــارات فناوری روز‬ ‫ایران زمین و عنوان نخستین پلتفرم دیجیتال این بانک است‬ ‫که در حال حاضر به صورت ازمایشــی در اختیار شــماری‬ ‫ازکارکنان و مشــتریان ان قرار گرفته‪ ،‬اما بانک ایران زمین‬ ‫بر ان اســت تا پایان امسال این پلتفرم را در دسترس همه‬ ‫مشتریانش قرار دهد تا به گفته مدیران ان انقالبی دیگر پس‬ ‫از بانکداری الکترونیک در صنعت بانکداری کشور بیافریند؛‬ ‫این تمام اطالعاتی اســت که تاکنون از فراز منتشرشده اما‬ ‫با این تفاسیر دانستن جزئیات بیشتر از این پلتفرم می تواند‬ ‫جالب توجه باشــد‪.‬فرهاد اینالویی معاون فناوری اطالعات‬ ‫بانک ایران زمین‪ ،‬فراز را نخستین پلتفرم بانکداری دیجیتال‬ ‫کشــور معرفی می کند‪ .‬او همچنین فراز را مصداق واقعی‬ ‫بانکداری باز می داند که به دســت بانــک ایران زمین اجرا‬ ‫می شــود‪ ،‬رویکردی که در دنیا رو به توسعه است و کارکرد‬ ‫شعب بانکی را متحول می کند‪ .‬در این حالت‪ ،‬نه تنها مشتری‬ ‫دارای یک هویت واحد در کلیه درگاه ها است‪ ،‬بلکه عم ً‬ ‫ال همه‬ ‫درگاه ها را به صورت یک سیستم یکپارچه و واحد می بیند‪ .‬در‬ ‫شــیوه ‪ Omni Channel‬ارتباط با مشتری در هر زمان‪،‬‬ ‫هر مکان و بر روی همه ابزارها به شیوه ای یکنواخت انجام‬ ‫می پذیرد‪ .‬همچنین در این شیوه‪ ،‬مشتری و فعالیت هایی که‬ ‫انجام می دهد‪ ،‬محور نحوه ارائه ســرویس هایی است که به‬ ‫وی ارائه می شود‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬شیوه ســرویس دهی به هر مشتری‪ ،‬بر‬ ‫اســاس فعالیت هایی که در کلیه درگاه ها انجام داده است‬ ‫شخصی سازی می شــود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬در این شیوه نه تنها به‬ ‫درخواست های صریح مشتری پاســخ داده می شود‪ ،‬بلکه‬ ‫عالیق و نیازهای ضمنی وی نیز حدس زده می شود‪ .‬براین‬ ‫اساس هدفگذاری بانک ایران زمین از ایجاد فراز به دنبال تغییر‬ ‫کارکرد شعب به عنوان جایگاه ارائه خدمات بانکی است‪ ،‬به‬ ‫طوری که خدمات بانکی همچنان به طور کامل به مشتریان‬ ‫عرضه شود و تغییر کارکرد شعب کمبودی در کیفیت و کمیت‬ ‫خدمات ایجاد نکند‪ .‬بدیهی است شعب بانک کارکرد دیگری‬ ‫خواهند داشــت که در ادبیات دیجیتال به این رویداد تحول‬ ‫شــعب می گویند‪ .‬در این مدل‪ ،‬مشتری می تواند با برقراری‬ ‫تماس تصویری با بانک خدمات موردنیاز را همچون زمانی‬ ‫که به طور فیزیکی در شعبه حضور پیدا می کند‪ ،‬دریافت کند‪.‬‬ ‫امکان افتتاح گروهی حســاب و صــدور کارت و دیگر‬ ‫خدمات این چنینی از جمله خدماتی هستند که در قالب ‪12‬‬ ‫پلتفرم کنونی در فراز ارائه می شــوند اما انچه می تواند این‬ ‫پلتفرم ها را با مشتری ارتباط دهد‪ ،‬نسخه فراز بر روی وب و‬ ‫موبایل است‪ .‬ظاهر این پلتفرم مانند اینترنت بانک ها و موبایل‬ ‫بانک های رایج اســت‪ ،‬اما درون و باطن ان با این دو تفاوت‬ ‫بسیار دارد و برجسته ترین تفاوت انها فضای شخصی سازی‬ ‫شده فراز اســت‪ ،‬در واقع این جاســت که فراز توانسته به‬ ‫مفهوم بانکداری باز عینیت ببخشــد چون قابلیت پذیرش‬ ‫سرویس های بیرونی را دارد و کاربر می تواند انتخاب کند کدام‬ ‫خدمات بانکداری و غیربانکداری را در این پلتفرم دریافت کند‬ ‫و سرویس مربوط به نظر می رسد تا پایان سال خدمات بانکی‬ ‫به طور کامل توسط بانک ایران زمین دیجیتالی و ساده سازی‬ ‫شود و تجربه مشتری نیز در ان بررسی شود‪.‬‬ ‫هدف نهایی این اســت که فراز که تاکنون بر موبایل و‬ ‫وب سوار شده بر روی دستگاه های خودپرداز و مرکز تماس‬ ‫دیجیتال هم فعال شود و مشتری بتواند فرایند یک خدمت‬ ‫را در تمام کانال ها دریافت کند‪ ،‬در حالی که این کانال ها به‬ ‫یکدیگر پیوسته و یکپارچه شده باشند‪.‬‬ ‫این مسیری است که سیستم های بانکداری جهان در ان‬ ‫قرار دارند‪ .‬به طور مثال یکی از کارکردهای پلتفرم فراز این‬ ‫است که مشتری می تواند تنها در چند دقیقه وام بگیرد ان هم‬ ‫بدون نیاز به حضور در شعبه‪ .‬پورسعید مدیرعامل بانک ایران‬ ‫زمین با توجه به اهمیت این موضوع می گوید‪ :‬ما براساس‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده سال ‪ 1400‬را سال پیاده سازی‬ ‫بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین قرار دادیم‪ .‬ما مطمئنا در‬ ‫این سال به انچه برایش تالش کرده ایم و برنامه داشته ایم‬ ‫دست خواهیم یافت‪ .‬بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین‪،‬‬ ‫تحولی در شبکه بانکی ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سه شنبه | ‪ 29‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4125‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫فغانی بازی ذوب اهن با نساجی‬ ‫را سوت می زند‬ ‫تیم داری باشگاه سپاهان در‬ ‫فوتسال‬ ‫داوران بازی هــای هفته بیســت و هشــتم لیگ برتر‬ ‫اعالم شدند‪ .‬هفته بیستم و هشتم لیگ برتر فوتبال امشب‬ ‫با هشــت دیدار به صورت هم زمان برگزار خواهد شد‪ .‬تیم‬ ‫ســپاهان اصفهان در مشــهد باید به مصاف پدیده برود‪،‬‬ ‫قضــاوت این دیدار برعهده رضا عادل قرارگرفته اســت و‬ ‫تورج عیوض محمدی‪ ،‬رامین بابایــی و محمدباقر پورباقر‬ ‫ن ذوب اهن‬ ‫وی را در این امر همراهی می کنند‪ .‬سبزپوشــا ‬ ‫نیز در ورزشگاه فوالدشهر میزبان نساجی مازندران هستند‬ ‫که علیرضا فغانی به عنوان داو ر این دیدار انتخاب شده است‪،‬‬ ‫محمدرضا منصــوری‪ ،‬محمد راهی و روح ا‪...‬شــریفی نیز‬ ‫کمک داوران این دیدار هستند‪ .‬ذوب اهن با ‪ ۲۶‬امتیاز در رده‬ ‫چهاردهم و نســاجی با ‪ ۲۹‬امتیاز در رده دوازدهم قرار دارد؛‬ ‫ســپاهان نیز با ‪ ۵۶‬امتیاز در جایگاه دوم قرارگرفته است و‬ ‫پدیده با ‪ ۳۷‬امتیاز هفتم است ‪.‬‬ ‫باشگاه سپاهان تصمیم گرفته در رشته فوتسال به تیم‬ ‫داری مشغول شود‪ .‬علیرضا افضل درباره تیم داری باشگاه‬ ‫سپاهان در رشــته فوتسال اظهار داشــت‪ :‬به دلیل اینکه‬ ‫فوتســال در اصفهان افت زیادی کرده بود‪ ،‬تصمیم گرفته‬ ‫شد در رشته فوتســال تیم داری و استعدادیابی کنیم‪ .‬قرار‬ ‫بر این شــد یک طرح استعدادیابی کلی در استان اصفهان‬ ‫برگزار کنیم و از نفرات برتر در رده های پایه اســتفاده کرده‬ ‫و چند تیم خوب تشــکیل دهیم‪ .‬عضو هیئت مدیره باشگاه‬ ‫ســپاهان اصفهان گفت‪ :‬مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه سپاهان موافقت‬ ‫کردند که در رشته فوتسال تیم داری کنیم که از ان ها بسیار‬ ‫تشــکر می کنم‪ .‬هدفمان از این کار استعدادیابی و پرورش‬ ‫استعدادهای خوب فوتسال استان اصفهان و همچنین تیم‬ ‫داری در رده سنی بزرگ ساالن است‪ .‬افضل درباره کمبودها‬ ‫و مشکالت فوتسال اصفهان بیان کرد‪ :‬ازنظر سخت افزاری‬ ‫که همان اسپانســر است مشــکل داریم‪ .‬همچنین درباره‬ ‫مربیانی که باید در بخش بانــوان و اقایان اموزش ببینند‬ ‫تا استعدادهای کشف شــده فوتسال را در سطح خیلی باال‬ ‫اموزش دهند تا این استعدادها بتوانند به فوتسال اصفهان‬ ‫کمک کنند‪ ،‬با کمبود مواجه هســتیم که امیدوارم با ورود‬ ‫باشگاه سپاهان به رشته فوتســال این موارد رفع شود‪ .‬دو‬ ‫فصل پیش و با صعود تی م هایپر شاهین شهر به لیگ برتر‪،‬‬ ‫فوتسال استان اصفهان پس از چندین فصل دوباره صاحب‬ ‫دو نماینده در لیگ برتر شــد‪ ،‬اما این تیم در فصل گذشته‬ ‫امتیاز خود را به تیــم بازارهای روز کوثر واگذار کرد ولی با‬ ‫سقوط این تیم به لیگ دسته اول بار دیگر گیتی پسند تنها‬ ‫نماینده اصفهان در لیگ برتر فوتســال است‪ .‬قرعه کشی‬ ‫فصــل جدید لیگ برتر فوتســال ‪ 21‬تیر با حضور ‪ 14‬تیم‬ ‫برگزار شد و از روز ‪ 12‬مردادماه اغاز می شود‪.‬‬ ‫نقره داغ گلر ذوب اهن از سوی‬ ‫کمیتهانضباطی‬ ‫ســنگربان تیم ذوب اهن توســط کمیتــه انضباطی‬ ‫فدراسیون فوتبال محروم شده است‪ .‬شهاب گردان که در‬ ‫حاشیه بازی این تیم مقابل سایپا‪ ،‬به علت درگیری با داور‬ ‫چهارم‪ ،‬با قرار موقت از ســوی کمیته انضباطی فدراسیون‬ ‫فوتبال از تمامی فعالیت های ورزشــی محروم شــده بود‪،‬‬ ‫در بازی مقابل تیم فوتبال نســاجی مازندران در چارچوب‬ ‫رقابت های هفته بیســت و هشــتم لیگ برتر فوتبال نیز‬ ‫محروم اســت‪ .‬گردان باید منتظر اعالم رای نهایی کمیته‬ ‫انضباطی فدراسیون فوتبال باشد‪ .‬ذوب اهن در حال حاضر‬ ‫با ‪ ۲۶‬امتیاز در رده چهاردهم و نســاجی با ‪ ۲۹‬امتیاز در رده‬ ‫دوازدهم جدول لیگ قرار دارند‪.‬‬ ‫خط و نشان ستاره گلزن پدیده‬ ‫براینیازمند‬ ‫امین قاسمی نژاد در شرایط امادگی خوبی برای افزودن‬ ‫به گل هایش در لیگ به ســر می برد‪ .‬پدیــده که پس از‬ ‫شکست مقابل نساجی با تمهید مربیانش شرایط روحی و‬ ‫روانی خوبی را مجددا به دســت اورده در تالش است تا در‬ ‫دیدار با سپاهان بتواند به روال نتایج خوب خودش بازگردد‪.‬‬ ‫تیم ســید مهدی رحمتی با مساعدت استان قدس رضوی‬ ‫این هفته یک جلسه در چمن اصلی ورزشگاه امام رضا (ع)‬ ‫تمرین بانشاطی را انجام داد و بازیکنان این تیم برای بازی‬ ‫با سپاهان به مرور تاکتیک در این ورزشگاه مدرن پرداختند‪.‬‬ ‫امین قاســمی نژاد چهره اول پدیده خراسان در این تمرین‬ ‫بود و به طور اختصاصی زیر نظر علی سامره و محمد نوازی‬ ‫تمرین چارچوب کرد‪ .‬ســتاره بابلی پدیده که تا به اینجای‬ ‫لیــگ ‪ 12‬گل وارد دروازه حریفان کــرده در این تمرین با‬ ‫ارسال های دیدنی محمد نوازی و رضا ناصحی انواع و اقسام‬ ‫ارسال ها خودش را در موقعیت گلزنی بر روی دروازه قرارداد‬ ‫تــا با انعطاف پذیری جالبش برای پیام نیازمند در این بازی‬ ‫حساس خط و نشان بکشد‪ .‬قطعا سپاهان از مدافعان بسیار‬ ‫خوبی بهره می برد و امین قاسمی نژاد باید برای رویارویی‬ ‫با نیازمند و تکرار گلزنی در بازی برگشــت‪ ،‬نخست از این‬ ‫کمربند دفاعی مستحکم زردپوشان اصفهانی عبور کند که‬ ‫کار اسانی نیست‪.‬‬ ‫اخراج سه بازیکن ماشین سازی‬ ‫پیش از بازی با پرسپولیس‬ ‫ســه بازیکن تیم فوتبال ماشین سازی پیش از بازی با‬ ‫پرســپولیس به دلیل مســائل انضباطی از جمع شاگردان‬ ‫اکبرپور کنار گذاشته شدند‪ .‬حبیب گردانی مدافع تیم فوتبال‬ ‫ماشین سازی به دلیل توهین به مجموعه باشگاه در جریان‬ ‫بازی با نســاجی در اختیار کمیتــه انضباطی قرار گرفت و‬ ‫پس از بررســی های الزم از جمع سبزپوشان کنار گذاشته‬ ‫شــد‪ .‬همچنین با اعالم یونس قربانی مالک و مدیرعامل‬ ‫باشگاه ماشین سازی‪ ،‬محمدابراهیمی و مهدی اسالمی نیز‬ ‫با تصمیم کمیته انضباطی این باشگاه به دلیل تخلفاتی که‬ ‫داشتند از جمع شاگردان اکبرپور کنار گذاشته شدند‪.‬‬ ‫دو مربی تازه کار فوتبال ایران امشب دومین جدال فصل را برگزار می کنند‬ ‫دوئل محرم و رحمتی با بوی انتقام‬ ‫امیر حسین احتشامی |‬ ‫‪A.Ehteshami@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سپاهان امشب در ورزشــگاه امام رضا (ع) مشهد بازی‬ ‫سرنوشــت ســازی را پیش رو دارد‪ .‬نبرد با پدیده که تیمی‬ ‫ســرحال و اماده نشــان داده و نیمی نگاهی هم به کسب‬ ‫سهمیه اسیایی دارد‪ .‬شاگردان مهدی رحمتی در فصل جاری‬ ‫نتایج غیرقابل انتظاری به دست اوردند و همه کارشناسان را‬ ‫شگفت زده کردند‪ .‬از ان طرف سپاهان هم برای ماندن در کو‬ ‫رس قهرمانی با پرســپولیس باید میزبان را شکست دهد تا‬ ‫همچنان امیدوار به دو هفته پایانی باقی بماند‪ .‬البته طالیی‬ ‫پوشــان اصفهانی حتی اگر خوش شــانس باشند می توانند‬ ‫صدر جــدول را از تیم تهرانی گرفته و یک امتیاز هم پیش‬ ‫بیفتند به شرط ان که امشب ماشین سازی شگفتی ساز شده و‬ ‫پرســپولیس را در تبریز با شکست بدرقه کند‪ .‬حتی ماشین‬ ‫ســازان اگر موفق به گرفتن یک امتیاز از میهمان شــوند و‬ ‫شــاگردان محرم نوید کیا با دست پر از مشهد را ترک کنند‬ ‫امیدها برای قهرمانی سپاهان پررنگ تر شده و دو هفته پایانی‬ ‫وصلهتبانیبهذوب اهننمی چسبد‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن ادعا می کند تیمش در این فصل‬ ‫‪ ۱۵‬امتیاز فقط از داوری ضرر کرده اســت‪ .‬ذوب اهن با ‪۲۴‬‬ ‫امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارد و در هفته بیســت‬ ‫و هشتم رقابت های لیگ برتر به مصاف نساجی مازندران‬ ‫‪ ۲۶‬امتیازی می رود مجتبی فریدونی مدیرعامل این باشگاه‬ ‫گفت‪ :‬بازی با نســاجی فینال انتهای جدول است‪ .‬صد در‬ ‫صد ذوب اهن می تواند در لیگ بماند‪ .‬امیدوارم بتوانیم نتیجه‬ ‫بگیریم و اختالفمان را با تیم سایپا که یک رده از ما پایین تر‬ ‫است بیشتر کنیم‪ .‬اگر بازی های پیش رو را ببریم و اتفاقاتی‬ ‫که می خواهیم بیفتد ذوب اهن می تواند تــا رده دوازدهم‬ ‫باال بیاید‪ .‬تیم های نفت مسجدسلیمان و سایپا بازی های‬ ‫سختی مقابل استقالل و گل گهردارند و ما می توانیم جایگاه‬ ‫خودمان را تغییر دهیم‪ .‬او در مورد حواشی بازی قبلی با نفت‬ ‫مسجدسلیما ن که سرمربی تیم حریف سه نفر از بازیکنانش‬ ‫را متهــم به کم کاری کرد و ایــن به نوعی توهین به تیم‬ ‫ذوب اهن اســت ادامه داد‪ :‬ما همان روز بیانیه دادیم و من‬ ‫هم صحبت هایی را انجام دادم‪ .‬این بحث ها فرافکنی است‬ ‫و به نوعی باب شده‪ .‬نفت مسجدسلیمان در چند بازی اخیر‬ ‫هم نتیجه نگرفته یعنی ان ها هم تبانی بوده است؟ در نیمه‬ ‫دوم چیزی نمانده بود که ان ها مساوی کنند یا پیروز شوند‬ ‫و داشتند خوب بازی می کردند‪ .‬نمی دانم چه مسائلی بین‬ ‫خودشان بوده و این موضوع خارج از انصاف است‪ .‬نشانی از‬ ‫تبانی ندیدیم و در گل های ما هم حرف وحدیثی نبود‪ .‬بچه ها‬ ‫یک توپ را از پشــت ‪ ۱۸‬قدم زدند که در کنج دروازه قرار‬ ‫گرفت و این گونه نبود که کسی راه بدهد و ما گل بزنیم یا‬ ‫اینکه کسی بخواهد کم کاری کند‪ .‬این وصله ها به ذوب اهن‬ ‫نمی چسبدوبهنفتمسجدسلیمانهم فکرنمی کنمبچسبد‪.‬‬ ‫این وسط یک نفر حرف هایی را عنوان کرده و این کار مد‬ ‫شــده است‪ .‬وی در مورد اعتقاد برخی مبنی بر اینکه از ان‬ ‫زمانی که هواداران ذوب اهن که درباره داوری با بنر مقابل‬ ‫فدراسیون رفتند و این موضوع به نفعشان شده‪ ،‬گفت‪ :‬اصال‬ ‫چنین چیزی نیست‪ .‬قضاوت در دیدار با مسجدسلیمان خوب‬ ‫بود و همه می دانند که ما خیلی بیشتر از این ها ضرر کردیم‬ ‫و از داوری نفع نبردیم و علت اینکه هواداران هم در مقابل‬ ‫فدراسیون تجمع کردند این بود که بیشتر از این اشتباه نشود‬ ‫و ان ها به دنبال منافع نبودند‪.‬‬ ‫تکذیب پاداش میلیاردی سپاهان برای‬ ‫ماشین سازی‬ ‫یونس قربانی مالک باشگاه ماشین سازی‪ ،‬شایعه‬ ‫اختصاص پاداش از سوی سپاهان به این باشگاه را تکذیب‬ ‫یحیی و شاید حساس ترین‬ ‫هفتهمربیگری‬ ‫یحیی گل محمدی به خوبی می داند که از دســت دادن‬ ‫قهرمانی چه تبعاتــی را برایش به دنبال خواهد داشــت‪.‬‬ ‫دومین دوره مربیگری یحیی گل محمدی در پرسپولیس‪،‬‬ ‫با موفقیت هایی فراتر از حد انتظار هواداران این تیم همراه‬ ‫بوده است‪ .‬قهرمانی مقتدرانه در لیگ برتر با شکستن رکورد‬ ‫بیشترین تعداد امتیاز‪ ،‬صعود به فینال لیگ قهرمانان اسیا‪،‬‬ ‫صدرنشینی در فصل تازه مسابقات و البته برد در دربی؛ اما‬ ‫همه این ها اگر با از دست دادن قهرمانی در هفته های پایانی‬ ‫لیگ بیستم همراه شود‪ ،‬چندان به چشم نخواهد امد و شاید‬ ‫موردتوجه برخی از هواداران پرسپولیس نیز قرار نگیرد‪ .‬این‬ ‫در حالی است که حتی با نایب قهرمانی نیز پرسپولیس تمام‬ ‫مولفه های یک فصل موفق را داشــته اما پس از چهار سال‬ ‫قهرمانی‪ ،‬توده هواداران به چیزی جز صدرنشینی و کسب‬ ‫جام اعتنا نمی کنند و دیگر دستاوردها زیر سایه قهرمانی یا‬ ‫ناکامی دررسیدن به ان قرار خواهد گرفت‪ .‬حاال پرسپولیس‬ ‫در یک هفته اینده دو بازی حســاس و سرنوشت ســاز با‬ ‫نمایندگان تبریز خواهد داشت که اگر با کسب شش امتیاز و‬ ‫پیروزی های پرگل همراه باشد تا حد زیادی قهرمانی را برای‬ ‫این تیم قطعی می کنــد‪ .‬در ان صورت بی تردید یحیی به‬ ‫موفق ترین مربی ایرانی پرسپولیس در فوتبال حرفه ای ایران‬ ‫تبدیل خواهد شــد و دست باال را در فصل نقل و انتقاالت‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫حساسیت بی اندازه ای پیدا خواهد کرد‪ .‬شکل غم انگیز قصه‬ ‫هم به شکست احتمالی سپاهان و پیروزی پرسپولیس مقابل‬ ‫حریف تبریزی ارتباط پیدا می کند‪ .‬جایی که تقریبا باید کار‬ ‫زردپوشان اصفهانی را تمام شده تلقی کرد چراکه رقیب با تنها‬ ‫کســب یک امتیاز از دو بازی پایانی می تواند قهرمانی اش را‬ ‫مســجل کند؛ اما جدال امشب سپاهان و پدیده ویژگی های‬ ‫خاص خودش را دارد ازجمله نبرد دوستاره سال های نه چندان‬ ‫دور فوتبال ایران در کسوت مربی‪ .‬محرم نوید کیا و مهدی‬ ‫رحمتی ازجمله قدیمی ترین بازیکنان نسل جدید فوتبال ایران‬ ‫به شمار می روند‪ .‬نسلی که از اوایل دهه هشتاد تا نیمه های‬ ‫دهه نــود پرچمدار فوتبال باشــگاهی بــوده و چهره های‬ ‫قابل اعتنایی محسوب می شدند‪ .‬رحمتی در استقالل سال ها‬ ‫بازوبند کاپیتانی را بر بازو بســت و محرم هم به اســطوره‬ ‫سپاهان تبدیل شد‪ .‬حاال لیگ بیستم به میدانی تبدیل شده‬ ‫تا این دوســتاره پیشین فوتبال ایران قابلیت های مربیگری‬ ‫خودشــان را به رخ دیگران بکشند‪ .‬اتفاقی که تاکنون افتاده‬ ‫و ان ها با تیم هایشــان نتایج مطلوبی کسب کرده اند‪ .‬بر این‬ ‫اساس به نظر می رسید بازی امشب این دو تیم هم متاثر از‬ ‫اندیشــه های تاکتیکی محرم و رحمتی باشد‪ .‬مربیانی که بر‬ ‫فوتبال تهاجمی و تماشاگرپسند تاکید داشته و سعی کرده اند‬ ‫این تفکرات را به شاگردانشان هم تزریق کنند‪ .‬البته شرایط‬ ‫مالی و ابزاری این دو تیم کامال با هم متفاوت بوده و مقایسه‬ ‫ان ها چندان عادالنه به نظر نمی رسد‪ .‬محرم تیمی با پشتوانه‬ ‫و پرستاره را در اختیار دارد که چهار عنوان قهرمانی لیگ را‬ ‫هم یدک می کشــد اما رحمتی نه ستاره ان چنانی در تیمش‬ ‫می بیند و نه شرایط اقتصادی این باشگاه چندان روبراه است؛‬ ‫اما در سال های اخیر سپاهان همواره بازی های بسیار دشواری‬ ‫را در مشهد پشت سر گذاشته و به نظر می رسد بازی امشب‬ ‫هم مستثنی از این موضوع نباشد‪ .‬ازجمله دیدار بازی رفت دو‬ ‫تیم که در عین ناباوری با برتری سه بر یک پدیده به پایان‬ ‫رسید تا محرم دوئل نخست را به رحمتی واگذار کند‪ .‬در ان‬ ‫مسابقه سپاهان ابتدا با گل دقیقه ‪ 20‬سجاد شهباززاده که از‬ ‫روی نقطه پنالتی به ثمر رسید‪ ،‬از پدیده پیش افتاد ولی امین‬ ‫قاســمی نژاد در دقیقه ‪ 28‬با یک ضربه پنالتی حساب کار را‬ ‫به تساوی کشــاند‪ .‬در نیمه دوم اما درحالی که سپاهان برای‬ ‫رســیدن به گل برتری تالش می کرد‪ ،‬این پدیده بود که با‬ ‫احمد الجبوری در دقیقه ‪ 73‬به گل رســید و در ادامه بازهم‬ ‫همین مهاجم سریع و تکنیکی سپاهانی ها را در نقش جهان‬ ‫غافلگیر کرد و در دقیقه ‪ 93‬تیرخالص را به پیکره این تیم‬ ‫وارد کرد تا ســومین شکســت فصل هم ثبت شود‪ .‬پس از‬ ‫دیدار برابر پدیده در هفته سیزدهم رقابت های لیگ بیستم‪،‬‬ ‫سپاهان به نوعی با یک رنسانس مواجه شد و ان ها پس ازاین‬ ‫مسابقه هنوز شکستی را تجربه نکرده اند‪ .‬البته اگر شکست‬ ‫در اخریــن دیدار برابر فوالد خوزســتان در جام حذفی و در‬ ‫ضربات پنالتی را فاکتور بگیریم‪ .‬شاگردان نویدکیا پس ازاین‬ ‫شکســت خانگی در ‪ 17‬مســابقه لیگ و جام حذفی به ‪12‬‬ ‫پیروزی و پنج تساوی دست یافته اند و هشت گل خورده نشان‬ ‫از عملکرد کامال صعودی این تیم دارد‪ .‬ضمن اینکه ‪ 33‬گل‬ ‫نیز در این ‪ 17‬بازی وارد دروازه حریفان کرده اند که امار بسیار‬ ‫خوبی به شــمار می رود و نسبت به ‪ 20‬گلی که در ‪ 12‬بازی‬ ‫قبلی به ثمر رسانده بودند‪ ،‬امار بسیار بهتری است‪ .‬سپاهان‬ ‫پس از دیدار برابر پدیده دچار تغییر و تحولی کامال ملموس‬ ‫شد و نزدیکان سرمربی جوان تیم یکی از دالیل اصلی این‬ ‫موضوع را ارامش و خونســردی نویدکیا پس ازاین شکست‬ ‫تلخ خانگی توصیف می کنند‪ .‬او پس ازاین شکست احساسی‬ ‫نشد و توانست تیمش را با شکل کامال بهتری مهیای ادامه‬ ‫مســابقات کند‪ .‬او حاال امشب با تیمی بازی خواهد کرد که‬ ‫اخرین شکست طالیی پوشــان را رقم زده و موجبات رشد‬ ‫این تیم را اســتارت زد و حاال باید دید در شــرایطی که دو‬ ‫تیم بهبود کامال مشخصی نسبت به نیم فصل اول داشته اند‪،‬‬ ‫نتیجه این دیدار چگونه رقم خواهد خورد؛ به ســود مهدی‬ ‫رحمتی که برای سهمیه اسیایی می جنگد یا محرم نویدکیا‬ ‫که نمی خواهد تیمش تا اخریــن روز از کورس قهرمانی با‬ ‫پرسپولیس جا بماند‪.‬‬ ‫کرد‪ .‬در روزهای اخیر شایعات بسیار زیادی پیرامون بحث‬ ‫پاداش از سوی باشگاه سپاهان برای سه حریف پرسپولیس‬ ‫مطرح شده بود‪ .‬موضوعی که حتی در برخی رسانه های‬ ‫غیررسمی نیز مطرح شد تا اینکه سرانجام مالک باشگاه‬ ‫ماشین سازی به ان واکنش نشان داد‪ .‬قربانی در حاشیه‬ ‫تمرین سبزپوشان در پاسخ به پرسشی درباره شایعه‬ ‫پرداخت پاداش از سوی طالیی پوشان اصفهانی با تعجب‬ ‫گفت‪ :‬باشگاه سپاهان؟ من در بازی با سپاهان هم این‬ ‫پاداش را اعالم کردم و این مصوبه‬ ‫هیئت مدیره بود‪ .‬باتوجه به اینکه‬ ‫می دانیم در وضعیت کنونی جدول‪،‬‬ ‫شائبه زیادی درباره تیم های پایین‬ ‫جدول هست‪ ،‬ما این پاداش را در نظر‬ ‫گرفتیم تا شاهد دیداری جوانمردانه‬ ‫از سوی باشگاه ماشین سازی باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوشبختانه در بازی با‬ ‫سپاهان همه دیدند که علی رغم همه‬ ‫شایعات‪ ،‬با جان ودل بازی کردیم و‬ ‫این بار هم چنین پاداشی را اعالم‬ ‫کردیم و استاندار محترم اذربایجان شرقی نیز وعده دادند‬ ‫که مساعدت کنند‪ .‬قربانی با اشاره به رقم پاداش عنوان کرد‪:‬‬ ‫هیچ بحث و حاشیه دیگری نیست و صرفا به این خاطر است‬ ‫که بازی جوانمردانه از سوی تیم ما صورت بگیرد‪ .‬مشابه‬ ‫همان رقم دومیلیاردی (ریال) بازی سپاهان است و اگر ببرند‬ ‫ما همین رقم را تقدیم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫نگاهی به سه فینال پیش روی‬ ‫پرسپولیس و سپاهان‬ ‫پرسپولیس در یک قدمی پنجمین قهرمانی قرار دارد و‬ ‫غفلت این تیم باعث انتقال جام از تهران به خانه ســپاهان‬ ‫در اصفهان می شــود‪ .‬قطار بیستمین‬ ‫دوره رقابت هــای لیــگ برتر فوتبال‬ ‫به انتهای مســیر نزدیک می شــود و‬ ‫تیم های پرسپولیس و سپاهان رقابت‬ ‫شــدیدی با یکدیگر بــرای فتح جام‬ ‫قهرمانی دارند‪ .‬سرخ پوشــان در چهار‬ ‫دوره گذشــته به مقام نخست دست‬ ‫یافتنــد و پس از هت تریــک و پوکر‬ ‫حاال به دنبال ثبــت گالت قهرمانی‬ ‫هستند‪ .‬ان ها با دو امتیاز بیشتر نسبت‬ ‫به زردپوشــان دیار نصــف جهان در‬ ‫صدر جدول جای دارند و در صورت کســب پیروزی در سه‬ ‫بازی پایانی به هدف بزرگ مدنظرشان دست خواهند یافت‬ ‫و می توانند بار دیگر رکوردها را به ســود خود تغییر دهند‪.‬‬ ‫البته که سپاهان هم مصمم است اما در دیدارهای باقیمانده‬ ‫مسیر مقابل پرسپولیس به مراتب امن تر از نماینده اصفهان‬ ‫است‪ .‬پرسپولیس در هفته های بیست و هشتم تا سی ام با‬ ‫نبرد مرگ وزندگی در فوالدشهر برای ذوب اهن‬ ‫هفتـه بیسـت و هشـتم لیگ برتـر در حالی امشـب‬ ‫بـا برگـزاری هشـت مسـابقه در شـهرهای اصفهـان‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬سـیرجان‪ ،‬اراک‪ ،‬ابادان‪ ،‬تبریز و مشـهد پیگیری‬ ‫می شـود کـه رفته رفتـه تکلیـف تیـم قهرمـان و تیـم‬ ‫سـقوط کننده بـه لیـگ دسـته اول مشـخص خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬در ایـن میـان شـاید بیشـتر نگاه ها به شـهرهای‬ ‫اصفهـان‪ ،‬مشـهد و تبریـز باشـد؛ جایـی که سرنوشـت‬ ‫قهرمـان و سـقوط کننده ها روشـن خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ذوب اهـن و نسـاجی در لیـگ بیسـتم عملکـرد خوبـی‬ ‫نداشـتند و از تیم هـای فانـوس بـه دسـت محسـوب‬ ‫می شـوند‪ .‬هـر دو تیـم در لیـگ بیسـتم مجبـور بـه‬ ‫تغییـر سـرمربی شـدند‪ .‬بـا توجـه بـه جایـگاه دو تیـم‬ ‫در جـدول‪ ،‬دیـدار ایـن هفتـه بـرای هـر دو تیـم نقش‬ ‫مـرگ وزندگـی دارد‪ .‬سبزپوشـان اصفهانـی در هفتـه‬ ‫بیسـت و هفتـم مقابـل نفت مسجدسـلیمان بـا نتیجه‬ ‫سـه بر دو پیروز شـدند‪ .‬ذوب اهن در پنج مسـابقه قبلی‬ ‫خـود یک بـرد‪ ،‬دو تسـاوی و دوشکسـت کسـب کرده‬ ‫اسـت‪ .‬شـهاب گردان دروازه بـان باتجربـه ذوب اهن به‬ ‫خاطـر مسـائل انضباطـی تا اطلاع ثانوی حـق حضور‬ ‫در مسـابقات را ندارد‪ .‬شـاگردان حسـینی با ‪ ۲۶‬امتیاز در‬ ‫رتبـه چهاردهـم جـدول رده بندی قرار دارند؛ اما سـاکت‬ ‫الهامـی از ‪ ۱۸‬اسـفندماه سـال ‪ ۱۳۹۹‬هدایـت نسـاجی‬ ‫را بـه عهـده گرفـت‪ .‬ان زمـان قائم شـهری ها تنهـا ‪۹‬‬ ‫امتیـاز در لیـگ برتـر کسـب کـرده بودنـد و در حـال‬ ‫حاضـر بـا ‪ ۲۹‬امتیـاز در رده دوازدهـم جدول قـرار دارد‪.‬‬ ‫ان هـا هفتـه قبـل با نتیجـه یک بر صفـر از سـد پدیده‬ ‫عبـور کردنـد تـا حـدودی خیالشـان راحت شـود‪.‬‬ ‫ماشین سازی‪ ،‬تراکتور و پیکان دیدار خواهد کرد‪ .‬در نخستین‬ ‫گام شــاگردان یحیی گل محمدی در تبریز به مصاف تیم‬ ‫بالتکلیفی تیم ملی هندبال و‬ ‫قول هایبی سرانجام‬ ‫در شرایطی که زمان زیادی تا مسابقات هندبال قهرمانی‬ ‫اسیا باقی نمانده هنوز تکلیف سرمربی و اردوهای تیم ملی‬ ‫هندبال مردان مشــخص نشده اســت‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫انتخاب سرمربی تیم ملی هندبال مردان ایران برای علیرضا‬ ‫پاکدل رئیس فدراسیون تبدیل به یک گره کور شده است‬ ‫و او هربــار که قول نهایی شــدن ان را می دهد به دالیلی‬ ‫میسر نمی شود‪ .‬فدراسیون هندبال بیش از ‪ ۱۵‬ماه است که‬ ‫برای انتخاب سرمربی خارجی اقدام کرده ولی تاکنون موفق‬ ‫به معرفی ان نشده است‪ .‬علیرضا پاکدل در مجمع سالیانه‬ ‫فدراسیون هندبال به معرفی هفت سرمربی خارجی که در‬ ‫طی یک ســال و سه ماه اخیر با ان ها مذاکراتی انجام شده‬ ‫بود و حتی با بعضی از ان ها تا حد نهایی قرارداد پیش رفته‬ ‫بود را اعالم و گزارش علت عدم توافق با ان ها را ارائه کرد‪.‬‬ ‫پاکدل شیوع کرونا در ایران‪ ،‬رفت وامد در این اوضاع‪ ،‬شرایط‬ ‫سخت برخی سرمربیان همچون فعالیتشان در تیم باشگاهی‬ ‫در کنار تیم ملی و حتی وطن فروشی برخی افراد سودجو را‬ ‫از عوامل عدم توافق با این هفت ســرمربی عنوان و اعالم‬ ‫کرد که قرار است به زودی با مشورت کمیته فنی دستیاران‬ ‫ایرانی را مشــخص کند و اردوها اغاز شود تا زمان از دست‬ ‫نرود‪ .‬کارشکنی برخی افراد از یک سو و عدم موفقیت هندبال‬ ‫ایران در سال های اخیر از سوی دیگر جذب سرمربی خارجی‬ ‫درجه یک را برای فدراسیون هندبال ایران بسیار سخت کرده‬ ‫اما باید دانســت که زمان زیادی تا مسابقات قهرمانی اسیا‬ ‫مردان باقی نمانده و باید هر چه سریع تر نسبت به انتخاب‬ ‫سرمربی جدید تیم ملی اقدام کرد‪ .‬البته با اعالم پاکدل هنوز‬ ‫دو گزینه خارجی دیگر روی میز فدراســیون وجود دارد که‬ ‫منتظر نهایی شــدن با ان مربی هستند که باید دید که ایا‬ ‫یکــی از این دو گزینه درنهایت به ایران خواهد امد یا خیر‪.‬‬ ‫تیم ملی ایران با تدارکات و برنامه ریزی مناسب در این دوره‬ ‫از مسابقات قهرمانی اسیا که قرار است در ورزشگاه ازادی‬ ‫برگزار شود می تواند از امتیاز میزبانی استفاده کرده و روی‬ ‫ســکو برود‪ .‬در این شرایط بعد از سال ها دور بودن هندبال‬ ‫ایران از سطح اول اسیا‪ ،‬پرچم ایران به اهتزاز درخواهد امد‬ ‫و امتیاز حضور در قهرمانی جهان نیز کسب خواهد شد‪ ،‬اما‬ ‫این بالتکلیفی و شروع نشدن اردوهای تیم ملی‪ ،‬ایران را از‬ ‫سکوهای اسیا دور خواهد کرد‪.‬‬ ‫امریکا برنده نبرد بزرگان‬ ‫بسکتبال قبل از المپیک‬ ‫سقوط کرده ماشین ســازی می رود‪ .‬سرخ پوشان در دومین‬ ‫فینال تا قهرمانی در ورزشگاه ازادی با تراکتور بازی خواهند‬ ‫کرد‪ .‬شاگردان گل محمدی در اخرین گام به مصاف پیکان‬ ‫خواهند رفت؛ اما شاگردان محرم نویدکیا در هفته بیست و‬ ‫هشتم در مشهد با پدیده بازی دارند‪ .‬سپاهان در هفته بیست‬ ‫و نهم در ورزشگاه نقش جهان میزبان ذوب اهن است‪.‬‬ ‫تیم ملی بسکتبال امریکا با شکست اسپانیا قبل از اعزام‬ ‫به توکیو نشان داد که همچنان مدعی اول قهرمانی است‪.‬‬ ‫بااینکه دوشکســت غیرمنتظره امریکایی ها برابر نیجریه‬ ‫و اســترالیا دربازی های تدارکاتی باعث خشم هواداران این‬ ‫تیم و ناامید شــدن ان ها از تکرار جشن قهرمانی چند دوره‬ ‫قبلی در توکیو شــده بود‪ ،‬در اخرین بازی تدارکاتی قبل از‬ ‫اعزام به المپیک همه چیز تغییر کــرد‪ .‬امریکایی ها که در‬ ‫لس انجلس میزبان ماتادورها بودند تا اواخر کوارتر سوم از‬ ‫حریف عقب افتاده بودنــد اما با چند امتیاز روند بازی تغییر‬ ‫کرد‪ .‬ستاره های بسکتبال امریکا توانستند درنهایت ‪ 83‬بر‬ ‫‪ 76‬از ســد اسپانیا عبور کنند تا خودشــان را بازهم در حد‬ ‫یک مدعی بزرگ نشــان دهند‪ .‬ریکی روبرو با ‪ 23‬امتیاز و‬ ‫ســه ریباند بهترین بازیکن اسپانیا بود و مارک گسول نیز‬ ‫‪ 10‬امتیاز به دســت اورد‪ .‬این دو نفر تنها بازیکنانی بودند‬ ‫که در اسپانیا امتیازاتشان دورقمی شد‪ .‬از سوی دیگر لیالرد‬ ‫با ‪ 19‬امتیاز و شــش پاس گل بهترین بازیکن امریکا بود‪.‬‬ ‫کلدون جانســون نیز بااینکه از روی نیمکت به تیم اضافه‬ ‫شــد‪ 15 ،‬امتیاز کسب کرد که ‪ 10‬امتیاز ان در کوارتر سوم‬ ‫بــود‪ .‬کوین دورانــت با ‪ 14‬امتیــاز و زک الوین نیز با ‪13‬‬ ‫امتیاز این بازی را به پایان رســاندند‪ .‬گفتنی است تیم ملی‬ ‫بسکتبال امریکا در المپیک با تیم های ایران‪ ،‬فرانسه و چک‬ ‫هم گروه است‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه | ‪ 29‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4125‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تیر ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪17Jul2021 | 4125‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫ى میراند پروردگار شما و پروردگار پدران شماست‬ ‫خدایى جز او نیست او زندگى مى‏بخشد و م ‏‬ ‫‪8‬دخان‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫دبی ر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر اســتان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫در جلسه ای که نمایندگان بنیاد غدیر با رئیس جمهور منتخب‬ ‫داشته اند قرار بر این شد که در تقویم از عید قربان تا غدیر دهه‬ ‫والیت و امامت نام گذاری شود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬حجت االســام اسماعیل دست افکن ‬ ‫در نشست مطبوعاتی تبیین و اطالع رسانی فعالیت های بنیاد‬ ‫بین المللی غدیر اســتان اصفهان ضمن تبریک دهه والیت و‬ ‫امامت اظهار داشت‪ :‬طبق روایات شیطان ‪ ۴‬بار ناله کرد و فریاد‬ ‫زد که یکی از ان روزها عید غدیر بود؛ غدیر سند فضیلت امام‬ ‫علی (ع) است که امام رضا (ع) هم از جدشان نقل کرده اند که‬ ‫روز غدیر در اسمان ها مشهورتر از زمین است‪ .‬دبی ر اجرایی بنیاد‬ ‫بین المللی غدیر استان اصفهان ادامه داد‪ :‬نباید به دلیل کرونا‬ ‫تبلیغ غدیر را کنار بگذاریم بلکه نیاز اســت روش ان را تغییر‬ ‫دهیم؛ از ماه ها قبل برای عاشــورا و اربعین تبلیغ می کنند که‬ ‫درست و به جا است و همین طور هم باید باشد اما قبل از محرم‬ ‫مناسبتی داریم که افضل بر تمام مناسبت ها و اعیاد است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نام گذاری دهه والیت در تقویم‬ ‫دست افکن اظهار داشت‪ :‬در جلسه ای که نمایندگان بنیاد‬ ‫غدیر با رئیس جمهور منتخب داشــته اند قرار بر این شد که در‬ ‫تقویم از عید قربان تا غدیر دهه والیت و امامت نام گذاری شود‪.‬‬ ‫دبی ر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر استان اصفهان تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫عید غدیر بر بحث اطعام تاکید زیادی شــده است و از سمت‬ ‫تهران اعالم شده که حتی اطعام خانه به خانه باشد و چه خوب‬ ‫است که مردم غذای امیرالمومنین را به چشم تبرک ببینند‪ .‬او‬ ‫توضیح داد‪ :‬از برنامه های اجراشــده در این ر وز تهیه و توزیع‬ ‫غذا به صورت مردمی است و اماری که به چشم دیدم حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار پرس غذا در مناطق مختلف در حال اماده ســازی‬ ‫اســت و بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار پرس غذا در شهر اصفهان پخش‬ ‫خواهد شد و دستگاه های مختلف و ازجمله مردم مشارکت های‬ ‫خوبی را اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ضیافت غدیر؛ پویش نان با طعم مهربانی‬ ‫دست افکن در خصوص طرح «ضیافت غدیر؛ پویش نان‬ ‫با طعم مهربانی» عنوان کرد‪ :‬از فعالیت های دیگر که در سال‬ ‫قبل در نیمه رمضان اغاز شد سفره امام حسن بود که به لطف‬ ‫خیرین با ‪ ۱۱۰‬نانوایی هماهنگ شد و حدود ‪ ۴۰۰‬هزار قرص‬ ‫نان بین مردم پخش شد و امسال به دنبال این هستیم که این‬ ‫ش دهیم و ‪ ۲۰‬هزار بسته با‬ ‫تعداد را با رعایت پروتکل ها گستر ‬ ‫تعداد ‪ ۶‬نان در هر بسته از طریق مناطق ‪ ۱۵‬گانه امور مساجد‬ ‫پخش شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برنامه های بنیاد غدیر به مناسبت عید والیت‬ ‫و امامت‬ ‫دبی ر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر اســتان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫قرار بر این است که بســته های نان و بسته های فرهنگی و‬ ‫اطعام عالوه بر سطح شهر بین کمیته امداد‪ ،‬زندان و بهزیستی‬ ‫نیز پخش شــود‪ .‬او در خصوص «طرح یاوران» غدیر یاداور‬ ‫شــد‪ :‬در بنیاد غدیر بودجه دولتی نداریم و هر شــخصی در‬ ‫تخصص خودش جهت مشــارکت در فعالیت های بنیاد غدیر‬ ‫جذب خواهد شــد‪ .‬دســت افکن مطرح کرد‪ :‬برنامه دیگر ‪۱۰‬‬ ‫شب برنامه تلویزیونی است که از شب عید قربان شروع خواهد‬ ‫شــد و سخنرانان ان سخنرانان معروف استان ازجمله ایت اهلل‬ ‫طباطبائی نژاد و مهدوی هستند‪ .‬دبی ر اجرایی بنیاد بین المللی‬ ‫غدیر استان اصفهان اعالم کرد‪ :‬از فعالیت های دیگر بنیاد غدیر‬ ‫پخش ‪ ۴‬هزار بسته فرهنگی شامل خودکار‪ ،‬مداد و کتاب ویژه‬ ‫خردســاالن و بزرگ ساالن است که از روز ‪ ۲‬مرداد پخش ان‬ ‫شروع خواهد شد‪ .‬او گفت‪ :‬موضوع دیگر پوستر است و قرار بر‬ ‫این است حدود ‪ ۲۰‬هزار پوستر جهت اذین بندی و تغییر جلوه‬ ‫شــهر در چندین طرح و ابعاد در حال اماده سازی است‪ .‬دست‬ ‫افکن پیرامون طرح «ادیب» اظهار داشت‪ :‬در این طرح در شب‬ ‫عید غدیر طلبه های جوان با حضور مسوولین ملبس به لباس‬ ‫روحانیت خواهند شد‪ .‬دبی ر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر استان‬ ‫اصفهان بیان کرد‪ :‬غافله های شــادی‪ ۳۰ ،‬جشن در ‪ ۳۰‬محله‬ ‫با کمک هیئات مذهبی‪ ،‬اعزا م مبلغ در مناطق مختلف به ویژه‬ ‫مناطق محروم و کار کردن ‪ ۷۰۰‬مسجد بر خطبه غدیر از دیگر‬ ‫برنامه های بنیاد است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬با همکاری سپاه‪ ،‬بنیاد‬ ‫مهدویت‪ ،‬ســتاد اجرایی حضرت امام و بنیاد غدیر قرار بر این‬ ‫است که در ‪ ۴۰‬روستای محروم جشنی با حضور مبلغین برگزار‬ ‫شود و همچنین در ‪ ۵۲‬روستای سمیرم که در جمع ‪ ۹‬هزار نفر‬ ‫جمعیت دارند جشــنی برگزار خواهد شد‪ .‬دست افکن گفت‪:‬‬ ‫از برنامه های دیگر این اســت که ‪ ۳۰۰‬تابلو در سطح شهر با‬ ‫سخنان معصومین در خصوص عید غدیر در سطح شهر نصب‬ ‫شود‪ .‬دبی ر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر استان اصفهان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مجموعه فرهنگی و تفریحی شهرداری نیز با کمک بنیاد‬ ‫غدیر ‪ ۵۲‬برنامه در خصوص دهه والیت و امامت خواهد شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬قرار بر این اســت در برخی شهرستان ها برنامه هایی‬ ‫ازجمله تهیه جهیزیه برای نوعروســان‪ ،‬جشن های مردمی‪،‬‬ ‫پرده خوانی‪ ،‬تخفیف ویژه ساخت وســاز‪ ،‬اطعام غدیر‪ ،‬تجلیل از‬ ‫ســادات‪ ،‬افتتاح پروژه های شــهری و برگزاری ایستگاه های‬ ‫ســامت صورت بگیرد‪ .‬دســت افکن ادامه داد‪ :‬با یکدست‬ ‫نمی شود کاری کرد و همه باید در کنار هم باشیم تا بتوانیم غدیر‬ ‫را نهادینه کنیم و در روز قیامت شــرمنده حضرت زهرا (س)‬ ‫و امام علی (ع) نشویم‪.‬‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫نهایت کمال‪ ،‬فهم در دین و صبر بر مصیبت‪ ،‬و اندازه گیری در‬ ‫خرج زندگانی است‪.‬‬ ‫امام محمد باقر(ع)‬ ‫عید قربان تا غدیر در تقویم‪ ،‬دهه والیت و امامت نام گذاری می شود‬ ‫گروه نشریات‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫حدیث عشق چه حاجت که بر زبان اری‬ ‫به اب دیده خونین نبشته صورت حال‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫روز نیایش‬ ‫مناسبت‬ ‫سعدی‬ ‫امضای تفاهم نامه راه اندازی نخستین مرکز‬ ‫شتاب دهی هنر و رسانه در اصفهان‬ ‫حوزه هنری اســتان اصفهــان و صندوق پژوهش‬ ‫و فناوری اســتان اصفهــان تفاهم نامه مشــارکت و‬ ‫سرمایه گذاری امضا کردند‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابــط عمومی حوزه هنری اســتان‬ ‫اصفهــان‪ ،‬این تفاهم نامه باهدف ایجاد شــتاب دهنده‬ ‫کســب وکار با موضوع هنر و رسانه در راستای افزایش‬ ‫فعالیت های فرهنگی‪ ،‬هنری و رسانه ای در دفتر صندوق‬ ‫پژوهش و فناوری اســتان اصفهان امضا شد‪ .‬مجتبی‬ ‫شــاه مرادی رئیس حوزه هنری استان اصفهان در این‬ ‫نشســت با اشــاره به ظرفیت های حوزه هنری استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬بزرگ ترین مرکز اموزش هنری استان‬ ‫اصفهان (سوره) متعلق به حوزه هنری است‪ ،‬این مرکز‬ ‫در سال گذشــته باوجود شیوع ویروس کرونا توانست‬ ‫چند هــزار نفر هنرجو را اموزش دهد و این هنرجویان‬ ‫ظرفیت بســیار خوبی برای تاســیس استار تاپ های‬ ‫هنری هســتند‪ .‬او خانه هنرمندان و هنرســتان های‬ ‫ســوره اصفهان را از دیگــر ظرفیت های حوزه هنری‬ ‫دانست و با اشاره به پتانسیل های این مراکز در پیشبرد‬ ‫استارت اپ های هنری و رسانه ای‪ ،‬افزود‪ :‬تعریف استار‬ ‫تاپ ها در هنر بســیار مهم و متفاوت از تعاریف رایج‬ ‫است‪ .‬رئیس حوزه هنری اصفهان ادامه داد‪ :‬هنرمندان‬ ‫معاصر ظرفیت های زیادی در این زمینه دارند و امیدواریم‬ ‫با تاسیس مرکز نواوری هنر و رسانه اتفاقات خوبی در‬ ‫این زمینه رخ دهد‪ .‬شــاه مرادی با اشاره به اینکه اگر‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫مفهوم شــتاب دهندگی در هنرها تعریف شود بخش‬ ‫عمده ای از مشکل صنایع خالق در عرصه هنر و رسانه‬ ‫را در کشــور حل می کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شتاب دهندگی در‬ ‫رســانه بهتر قابل درک اســت و تصویر روشنی از این‬ ‫شــتاب دهندگی داریم اما در هنرکار کمتری صورت‬ ‫گرفته اســت‪ .‬احمد ورد مدیرعامل صندوق پژوهش و‬ ‫فناوری استان اصفهان با اشاره به اهمیت شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬گفت‪ :‬شــتاب دهنده فعال در حوزه صنایع‬ ‫خالق بسیار کم است و یکی از اولویت های ما حمایت‬ ‫از همین شتاب دهنده ها است‪ .‬او با اشاره به فعالیت هایی‬ ‫که می توان برای گسترش شــتاب دهنده ها انجام داد‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬فعالیت های صندوق پژوهش و فناوری‬ ‫استان اصفهان در چهار بخش تسهیالت‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیر‪ ،‬صدور ضمانت نامه های پژوهشی و تضمین‬ ‫تعهدات پژوهشگران تعریف می شود‪ .‬امیر محزونیه مدیر‬ ‫شتاب دهنده هنر و رسانه نیز با اشاره به اینکه اصفهان‬ ‫تشنه فعالیت ها و ایده های نو در زمینه هنر و رسانه است‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تاسیس این شتاب دهنده تغییر چشمگیری در‬ ‫این فضا به وجود خواهد اورد‪ .‬او اظهار امیدواری کرد با‬ ‫تاسیس و حرکت در زمینه استارت اپ های هنری گامی‬ ‫نو در بهبود این دو حوزه برداشــته شود‪ .‬گفتنی است با‬ ‫امضای تفاهم نامه مذکور این شتاب دهنده برای حمایت‬ ‫از ایده های نو کسب وکار در زمینه فعالیت های هنری‬ ‫به زودی اغاز به کار می کند‪.‬‬ ‫ازمایش سلول های خونی‬ ‫ظرف ‪ ۱۰‬دقیقه با دستگاه‬ ‫ایرانی ممکن شد‬ ‫محققان یک استارت اپ فعال در حوزه فناوری های همگرا‬ ‫موفق به ساخت دستگاهی شدند که با استفاده از یک قطره‬ ‫خون‪ ،‬نتیجه تست ‪ CBC‬را در ‪ ۱۰‬دقیقه مشخص می کند‪.‬‬ ‫نوید یاراحمدی هم بنیان گذار یک استارت اپ فعال در‬ ‫حوزه فناوری های همگرا در گفتگو با مهر اظهار کرد‪ :‬ازمایش‬ ‫«‪ »CBC‬یا شمارش کامل سلول های خونی‪ ،‬یک ازمایش‬ ‫خون بسیار رایج و کاربردی در ازمایشگاه های تشخیص طبی‬ ‫است که اطالعات مهمی را در اختیار پزشک قرار می دهد‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه این ازمایش یکی از روتین ترین ازمایش های‬ ‫درخواستی هر پزشکی است و علی رغم ساده بودن ان‪،‬‬ ‫اطالعات بسیار کاربردی و حائز اهمیتی برای پزشک فراهم‬ ‫می کند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ازمایش ‪ CBC‬برای طیف بسیار گسترده ای‬ ‫از موارد درخواست می شود و بیان تمامی تفاسیر ممکن از این‬ ‫ازمایش می تواند به اندازه یک کتاب چند صدصفحه ای مطلب‬ ‫داشته باشد‪ .‬هم بنیان گذار این استارت اپ فعال در حوزه‬ ‫فناوری های همگرا افزود‪ :‬فرایند انجام این ازمایش خون ‪۳‬‬ ‫الی ‪ ۴‬روزبه طول می انجامد در همین راستا درصدد برامدیم‬ ‫دستگاهی را طراحی کنیم که نتیجه این ازمایش را طی ‪۱۰‬‬ ‫دقیقه مشخص کند‪ .‬به گفته او‪ ،‬با توجه به شرایط کرونا و‬ ‫محدودیت های رفت وامد‪ ،‬این دستگاه می تواند برای افراد‬ ‫مفید باشد چراکه زودتر نتیجه ازمایش را مشخص می کند‪.‬‬ ‫یاراحمدی با تاکید بر اینکه انجام تست «‪ »CBC‬یا شمارش‬ ‫کامل خون به واسطه این دستگاه و با استفاده از یک قطره‬ ‫خون بدون نیاز به کاربر ماهر در هر محلی انجام می گیرد‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬دستگاه هایی که اکنون تنها در ازمایشگاه ها مستقر‬ ‫هستند این تست را انجام می دهند و مجددًا بیمار باید نتایج را‬ ‫نزد پزشک ببرد؛ درصورتی که هر پزشک می تواند یکی از این‬ ‫دستگاه ها را داشته باشد و با یک قطره خون در عرض ‪ ۱۰‬دقیقه‬ ‫به اطالعات بیمار دست بیابد‪ .‬او بابیان اینکه این دستگاهی‬ ‫که طراحی کردیم با جایگزین شدن دستگاه سنتی‪ ،‬می تواند‬ ‫تست های غیرمتمرکز را انجام دهد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مطب پزشک‪،‬‬ ‫خانه های بهداشت‪ ،‬منازل بیمار و … می توانند از این دستگاه‬ ‫بهره ببرند‪ .‬به گفته هم بنیان گذار این استارت اپ فعال در حوزه‬ ‫فناوری هایهمگرا‪ ،‬تست ‪CBC‬پر سفارش ترین تست دنیابه‬ ‫شمار می رود و همه افراد می توانند از ان بهره ببرند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫به تازگی نمونه خارجی ان در رژیم صهیونیستی ساخته شده و‬ ‫نمونه مشابه ان در کشور وجود ندارد؛ درواقع یک سال است که‬ ‫مجوز این فناوری اخذشده و همین موضوع می تواند دلیلی برای‬ ‫بازار رقابتی ما طی یک سال اینده باشد‪.‬‬ ‫اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی کارکنان مدیریت درمان تامین‬ ‫اجتماعی استان اصفهان به شماره ثبت ‪6246‬‬ ‫بدینوسیله از کلیه اعضای شرکت تعاونی مدیریت درمان به شماره ثبت ‪ 6246‬دعوت به عمل می اید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول که راس ساعت‬ ‫‪ 15:00‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/5/18‬در محل مرکز اموزش فردوسی واقع در خیابان کمال اسماعیل مرکز اموزش فردوسی شکیل می گردد‪ ،‬با در دست داشتن کارت‬ ‫عضویت شرکت نمایند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪ -1 :‬انتخاب اعضای هیات مدیره ‪ -2‬گزارش عملکرد‬ ‫ضمنا داوطلبان تصدی سمت هیات مدیره و بازرسی‪ ،‬می بایست حداکثر تا دو روز قبل از برگزاری این مجمع‪ ،‬فرم نامزدی هیات مدیره یا بازرسی را تکمیل و تحویل دفتر‬ ‫مرکزی شرکت نمایند‪.‬‬ ‫هیات مدیره شرکت تعاونی کارکنان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان‬ ‫اگهی مزایده نوبت اول‬ ‫چاپ اول‬ ‫شهرداری گوگد در نظر دارد به استناد مجوز شماره ‪ 141‬مورخه ‪ 1400/03/05‬شورای اسالمی شهر و نظریه‬ ‫کارشناس رسمی دادگستری شماره ‪ 1400/1‬مورخه ‪ ، 1400/03/11‬قطعه زمین واقع در ضلع شرقی پارک‬ ‫الله به مساحت تقریبی ‪ 5000‬متر مربع ‪ ،‬جهت تولید گل و گیاه و تولید چمن رولی و نشاء را به مدت ‪ 1‬سال‬ ‫بصورت اجاره از طریق مزایده و با مبلغ پایه ماهیانه ‪ 132/000/000‬ریال به اشــخاص واجد شرائط واگذار‬ ‫نماید‪ .‬لذا متقاضیان محترم می توانند پیشنهاد قیمت خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/05/13‬به دبیرخانه‬ ‫شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫* شرکت کنندگان باید ‪ %5‬مبلغ مزایده ( ‪ 6/600/000‬ریال) را به حساب سپرده شهرداری گوگد به شماره ‪0107391071003‬‬ ‫نزد بانک ملی شعبه گوگد واریز و همراه پاکت پیشنهادی به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫هزینه درج اگهی و ‪ ....‬بعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪( 57330020-21‬امور قرارداد های شهرداری) تماس‬ ‫حاصل نمایند‪.‬‬ ‫م الف‪1167797:‬‬ ‫حسین علی محمدی رزوه _ شهردار گوگد‬ ‫اگهی تجدید مزایده اجاره (نوبت چهارم)‬ ‫چاپ اول‬ ‫شهرداری گوگد در نظر دارد به استناد مجوز شــماره ‪141‬مــورخ ‪ 1400/3/5‬شورای محترم اسالمی شهر‬ ‫گوگد نسبت به اجاره زمین معروف به کارواش به مساحت ‪ 2216‬متر مربع واقع در شهرک ولی عصر(عج)‬ ‫جنب سالن ورزشی انقالب با مبلغ پایه اجاره ماهیانه ‪ 13،500،000‬ریال معادل یک میلیون و سیصد و پنجاه‬ ‫هزار تومان از طریق مزایده به مدت یکسال به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬متقاضیان محترم میتوانند‬ ‫پیشــنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه ‪ 1400/5/13‬به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید‬ ‫دریافت نمایند‪.‬‬ ‫شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫شــرکت کنندگان باید ‪5‬درصد از مبلغ مزایده(‪)8،100،000‬را به حساب سپرده ‪ 0107391071003‬بنام شهرداری گوگد‬ ‫واریز و همراه پاکت پیشنهادی به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫هزینه درج اگهی در روزنامه به عهده برنده می باشد‪.‬‬ ‫متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪( 031-57330020-21‬امور قراردادهای شهرداری )‬ ‫تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫م الف‪1167791:‬‬ ‫حسین علی محمدی رزوه _ شهردار گوگد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4167

روزنامه اصفهان امروز 4167

شماره : 4167
تاریخ : 1400/06/25
روزنامه اصفهان امروز 4166

روزنامه اصفهان امروز 4166

شماره : 4166
تاریخ : 1400/06/24
روزنامه اصفهان امروز 4165

روزنامه اصفهان امروز 4165

شماره : 4165
تاریخ : 1400/06/23
روزنامه اصفهان امروز 4164

روزنامه اصفهان امروز 4164

شماره : 4164
تاریخ : 1400/06/22
روزنامه اصفهان امروز 4163

روزنامه اصفهان امروز 4163

شماره : 4163
تاریخ : 1400/06/21
روزنامه اصفهان امروز 4162

روزنامه اصفهان امروز 4162

شماره : 4162
تاریخ : 1400/06/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!