روزنامه اصفهان امروز شماره 4124 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه اصفهان امروز شماره 4124

صفحه بعد

روزنامه اصفهان امروز شماره 4124

روزنامه اصفهان امروز شماره 4124

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬تیر ‪ 08 |1400‬ذی الحجه ‪ |19Jul2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4124‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫فینال بزرگ برای فرار از‬ ‫منطقهسقوط‬ ‫تیم فوتبال ذوب اهن در هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر‬ ‫میزبان تیم نساجی مازندران است‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬هفته بیست و‬ ‫هشتم رقابت های لیگ برتر فوتبال‪ ،‬جام خلیج فارس فردا با برگزاری‬ ‫هشت دیدار هم زمان برگزار می شود که دریکی از این رقابت ها تیم‬ ‫فوتبال ذوب اهن در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان میزبان تیم نساجی‬ ‫مازندراناست‪.‬‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫خطر نابودی اصفهان در بی ابی مفرط‬ ‫« اینجا کالنشهر اصفهان است‪ ،‬یک هفته است که اب نداریم»‪...‬این بخشی از صحبت یکی از شهروندان اصفهان است که با گالیه و بغض می گوید‪:‬‬ ‫یک هفته بیشتر است که اب نداریم‪ ،‬دولتمردان نه به بی ابی بلوچستان توجه می کنند‪ ،‬نه به مشکل ما؛ ای کاش کسی فکری به حال ما بکند‪.‬‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫قانون شوراها‬ ‫برای افزایش کارامدی‬ ‫مدیران شهری اصالح‬ ‫می شود‬ ‫ضرورت ورود‬ ‫بخش خصوصی به‬ ‫سرمایه گذاری در‬ ‫پژوهش‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫انتقاد نماینده اصفهان از‬ ‫وضعیت قطعی اب‬ ‫در استان‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫نوبت هر «یکشنبه یک افتتاح» به نیروی انتظامی رسید‬ ‫رونمایی از ناوگان ‪38‬میلیاردریالی‬ ‫نظارت ترافیکی شهر‬ ‫اصفهان | صفحه‪3‬‬ ‫دیوار کوتاه‬ ‫مراکز تفریحی ناژوان‬ ‫در تعطیالت کرونایی‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫کودک بیمار اصفهانی‬ ‫به ارزویش رسید؛‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫ورود خودروهای‬ ‫غیربومیچالشترافیکی‬ ‫اصفهان‬ ‫تحقق یک ارزو‬ ‫]عکس ‪ :‬رسول شجاعی ‪ /‬ایمنا[‬ ‫یادداشت روز‬ ‫اب بر اسیاب دشمن ریختن‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫اب های سطحی باید استحصال شود‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره‬ ‫به بارندگی در نوار شــمالی و شــرقی استان و مناطق‬ ‫بیابانی و کویری گفت‪ :‬خسارات سیل در حوزه مسکونی‪،‬‬ ‫کشاورزی و راه ها ‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان براورد شده است‪.‬‬ ‫منصور شیشه فروش در گفت وگو با فارس با بیان اینکه‬ ‫خسارات ســیل اردیبهشت در حوزه مسکونی‪،‬کشاورزی‬ ‫و راه هــای اصفهان ‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان براورد شــد که‬ ‫پیگیری های الزم برای تامین اعتبارات انجام شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫عوامل راهداری در حال شانه سازی و بازسازی راه ها و پل ها‬ ‫هستند‪ ،‬بنیاد مسکن نیز عملیات اواربرداری منازل تخریب‬ ‫شده را انجام می دهد‪ ،‬پیگیری ها برای اعطای تسهیالت‬ ‫برای بازســازی منازل قبل از پاییز انجام شــده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به تخریــب قنوات در مناطق اعالم‬ ‫شــده‪ ،‬تیم های احیای قنوات جهاد کشاورزی در مناطق‬ ‫مستقر هستند و بازســازی قنوات در دست اقدام است‪.‬‬ ‫شیشــه فروش بــا بیان این کــه پهنه اســتان مواجه با‬ ‫خشکسالی است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬گاهی در خشکسالی ها شاهد‬ ‫بارش های موضعی و موقتی هستیم‪ ،‬در مناطق کویری‬ ‫به دلیل عدم نفوذپذیری اب بارش ها تبدیل به روان اب‬ ‫شــده و ســیل را به دنبال خواهد داشت و در ‪ ۲۰‬دقیقه‬ ‫بارش خساراتی را ایجاد می کند‪ ،‬این بارش ها به صورت‬ ‫همرفتی‪ ،‬ناگهانی و موقتی در هر نقطه ظاهر می شــود‬ ‫که در اواخر اردیبهشــت هم از این نوع بارش ها داریم‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه‬ ‫شهرداری ها و اداره راه موظف شدند‪ ،‬بازسازی مسیل ها‬ ‫و دهانه پل ها از نخاله و بازسازی سیل بندها را در دستور‬ ‫کار قرار دهند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬شــهرداری ها موظف شدند‬ ‫طر ح جمــع اوری و هدایت اب های ســطحی را تدوین‬ ‫کنند که در ‪ ۵۰‬درصد شهرهای استان این موضوع اجرا‬ ‫شده اســت؛ با اجرای این طرح ها در مواقع خشکسالی‬ ‫روان اب ها جمع اوری‪ ،‬هدایت و اســتحصال می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در شهر اصفهان طر ح جمع اوری و هدایت‬ ‫اب های سطحی با همکاری دانشگاه ها در فازهای مختلف‬ ‫در حال تهیه است‪ ،‬ایمن سازی شهر در برابر سیالب های‬ ‫فصلی‪ ،‬مشــخص کردن نقش مادی هــا‪ ،‬کنترل رواب‬ ‫اب ها ‪ ،‬بازگشایی مسیر مادی ها از اهداف این طرح است‪.‬‬ ‫شیشــه فروش با اشاره به اینکه شــهر اصفهان گسترده‬ ‫شــده و پهنه شهر بزرگ شده اســت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫زیرگذرها‪ ،‬اتوبان ها و ارتفاعات اطراف شــهر مســتعد‬ ‫وقوع ســیل اســت‪ ،‬با توجه به اینکه پهنه های شــهر‬ ‫اصفهان که با شهر خمینی شــهر‪ ،‬برخوار‪ ،‬شاهین شهر‪،‬‬ ‫ف‪‎‬ابــاد و فالورجان ارتباط دارد‪ ،‬مقرر شــد اقدامات‬ ‫نج ‬ ‫الزم در راســتای اجرای طرح مشــترک پیشــگیری و‬ ‫کنترل ســیل و استحصال اب های سطحی انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با اشــاره‬ ‫به تشــکیل ســتاد تنش خشــکی و کم ابی در استان‬ ‫اصفهــان بیان کرد‪ :‬کنترل کم ابــی‪ ،‬گذر از کم ابی و‬ ‫گرمی هوا در تابســتان‪ ،‬تامین اب برای همه بخش ها‪،‬‬ ‫مشــارکت احاد جامعــه در مصــرف اب از اهداف این‬ ‫ســتاد اســت‪ ،‬به دســتگاه های اجرایی ابالغ شــد در‬ ‫مصرف اب ‪ ۵۰‬درصد صرفه جویی کنند‪ ،‬شــهرداری ها‬ ‫نیــز موظــف شــدند اموزش هــای الزم بــه ابیاران‬ ‫فضای ســبز بدهند و شــب ها اقدام بــه ابیاری کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شــهرداری ها باید فضای ســبز را به‬ ‫سیســتم های ابیاری نوین مجهز کنند‪ ،‬گفت‪ ۶۰ :‬درصد‬ ‫از شــهر های اســتان برای این موضوع اقدام کرده اند‪،‬‬ ‫انتخاب گونه های مقاوم به شوری و خشکی متناسب با‬ ‫اقلیم‪ ،‬مصرف کم اب در عرصه های فضای ســبز بسیار‬ ‫مهم اســت که این موضوع هم به شــهرداری ها ابالغ‬ ‫شده اســت‪ ،‬ادارات نیز باید شیرهای کاهنده مصرف را‬ ‫نصب کنند‪.‬‬ ‫شیشــه فروش با اشــاره به اجرای طرح پلیس اب‬ ‫در اســتان اصفهــان گفت‪ :‬کنترل مصــرف و برخورد‬ ‫با مصارف زیــاد اب هدف از اجرای این طرح اســت‪،‬‬ ‫مدیــر انرژی کــه در ادارات مســتقر شــده موظف‬ ‫اســت نصــب شــیرهای کاهنــده مصــرف و نصب‬ ‫مخــازن ذخیره اســتراتژیک را رصــد و پیگیری کند‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از احداث‬ ‫مخازن ثابت و سیار اب در روستاها خبر داد و بیان کرد‪ :‬در‬ ‫بیش از ‪ ۲۸۰‬روستا و ‪ ۸۰‬درصد عشایر که در ‪ ۲۰۰‬نقطه‬ ‫استان اصفهان مستقر هستند‪ ،‬ابرسانی سیار انجام می شود‬ ‫که ضرورت دارد اب دام و اب شرب انسان تامین شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکــه کمیته ای با هــدف کنترل کیفیت‬ ‫اب تشکیل شــد و بیش از ‪ ۶۰‬ایستگاه کنترل کیفیت‬ ‫اب نیز در بخش های مختلف مســتقر هســتند که با‬ ‫پارامترهــای مختلف کیفیــت اب را ارزیابی می کنند‪،‬‬ ‫عنوان کــرد‪ :‬این کمیته با هماهنگی مرکز بهداشــت‬ ‫استان‪ ،‬شــرکت اب و فاضالب‪ ،‬اب منطقه ای و محیط‬ ‫زیســت کیفیت اب را بر اســاس داده های ایستگاه ها‬ ‫کنتــرل می کنــد‪ ،‬وضعیت اب شــرب در روســتاها و‬ ‫شــهرها ســالم و بهداشــتی و قابل اســتفاده است‪.‬‬ ‫شیشه فروش با اشــاره به پایش چاه ها‪ ،‬قنوات‪ ،‬مخازن‬ ‫و ســدهای ذخیره اب‪ ،‬تصفیه خانه ها‪ ،‬مسیر رودخانه ها‬ ‫در ســمیرم و فریدون شــهر گفت‪ :‬میانگین بارش های‬ ‫اســتان از مهر سال گذشته تاکنون ‪ ۱۲۵‬میلی متر است‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان ادامه داد‪:‬‬ ‫در پاییز و زمستان و فروردین بارش موثری نداشته ایم‪،‬‬ ‫بارش ها در هفته های اخیر در شــمال و شــرق استان‬ ‫بوده است‪ ،‬چشــمه های باالدست و تامین کننده اب در‬ ‫زاینده رود با کاهش ‪ ۳۴‬درصدی بارش مواجه بوده است‪،‬‬ ‫در استان نسبت به بلند مدت بیش از ‪ ۳۰‬درصد کاهش‬ ‫بارندگی را شــاهد بودیم که این مقدار در مناطق شرقی‬ ‫به ‪ ۵۰‬درصد می رسد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1879‬‬ ‫اب بر اسیاب دشمن ریختن‬ ‫حسـن روانشید| داسـتان خاله خرسـه را که در بچگی‬ ‫برایمـان تعریـف می کردند و پـس ازان کارتون هایـی نیز از‬ ‫ان تهیـه می شـد امـا بـا وجود گوشـی هایی که ایـن روزها‬ ‫بـرای نوجوانـان هـم وسـیله ای ضـروری و عـادی شـده‬ ‫دیگـر خریـداری نـدارد را حتماً از یاد نبرده ایـم که چگونه‬ ‫خـرس مهربان از دوسـت انسـان خـود می خواسـت تا زیر‬ ‫درختـی سـر بـر زانـوی او گذاشـته و بخوابد تـا او مراقبش‬ ‫باشـد! امـا وقتی نتوانسـت ان مگس مزاحم را کـه بر روی‬ ‫صـورت خفتـه پر مـی زد دور کند به فکر ناقصش رسـید تا‬ ‫سـنگی بـه او بزند که این وسـیله نه تنها نتوانسـت مگس‬ ‫را بکشـد بلکه صورت دوسـت ارام خفته را بـه خواب ابدی‬ ‫فرسـتاد! ضرب المثل دوسـتی های خاله خرسـه هـم از این‬ ‫سرگذشـت شـروع می شـد کـه ای کاش اینگونه دوسـتان‬ ‫را هـم نداشـتیم تـا خیالمان اسـوده بـود که باوجـود ان ها‬ ‫نیازمنـد دشـمن نیسـتیم! بانک مرکـزی از سـویی نگران‬ ‫کمبودهـای ارزی به منظـور تامیـن نیازهـای ضـروری‬ ‫جامعـه ازجملـه دارو و درمـان و نهاده هاسـت و از طرفـی‬ ‫سـعی می کند بـازار صرافی هـا را جهت رفع نیاز مسـافران‬ ‫داخلـی گـرم نگـه دارد کـه انـگار ان ها بـه خارج از کشـور‬ ‫می روند تا مشـکلی الینحـل را رفع ورجوع کننـد زیرا امروز‬ ‫پیچیده تریـن مسـائل پزشـکی ازجمله جراحی هـا در داخل‬ ‫کشـور به نحـو مطلوب انجـام می شـوند و دانشـگاه ها نیز‬ ‫بـا صندلی هـای خالی برای جذب دانشـجو روبرو هسـتند‪،‬‬ ‫بنابرایـن تنهـا کاری کـه می مانـد گشـت وگذار ازمابهتران‬ ‫در ان سـوی مرزهـا و دریافـت واکسـن خـارج از نوبـت به‬ ‫لطـف همسـایگان شـمالی اسـت کـه تنهـا شـرطش ده‬ ‫روز اقامـت در ان کشـور می باشـد تـا بتوانـد از محصوالت‬ ‫جانسـون اند جانسـون و فایزر که مورد استقبال کشورهای‬ ‫ثالـث قـرار نگرفتـه و بـه روایتـی روی دسـت دولت هـای‬ ‫خریـدار ازجملـه ارمنسـتان مانده تا به تبلیغـات اژانس های‬ ‫مسـافری داخلـی سـپرده شـود که بتواننـد چوب حـراج بر‬ ‫سـفرهای برون مـرزی جهـت اسـتفاده از واکسـن بزننـد و‬ ‫گمـرک و قرارگاه هـا را بـا ترافیک جمعیت روبـرو کنند که‬ ‫خـود بهتریـن راه ابتلا بـه ویروس کروناسـت‪ .‬حـاال تنها‬ ‫مانـده اسـت مسـاعدت های درون کشـوری با این پروسـه‬ ‫تـا نقش خاله خرسـه برای ایجاد تسـهیالت اعزام کسـانی‬ ‫که دستشـان به دهانشـان می رسد‪ ،‬فراهم شـود که بتوانند‬ ‫بـه ان سـو رفتـه و ده روزی را خـوش باشـند ویـروس دلتا‬ ‫به عنوان سـوغات همـراه بیاورنـد و پس از تزریق واکسـن‬ ‫غربـی وارد کشـور شـوند‪ ،‬درحالی که بین ده تـا ‪ 15‬میلیون‬ ‫تومـان هزینـه کرده انـد و قطعاً بـرای تزریـق نوبـت دوم‬ ‫هـم سـفر و هزینـه تکرار می شـود! این مسـیر پـر چالش‬ ‫از جایـی شـروع شـد کـه رئیـس قبلـی بانـک مرکـزی و‬ ‫کاندیدای ریاسـت جمهوری و چشـم به راه پیدا کردن شغل‬ ‫بـرای اینـده‪ ،‬نحوه ارز پاشـی در جامعه را توسـط این بانک‬ ‫شـروع کـرد تا بـه دارنـدگان کارت ملـی معادل دو هـزار و‬ ‫پانصـد یـورو یـا دالر پرداخت نمایـد که اکثر مسـافران تور‬ ‫واکسـن از همین تسـهیالت بهـره جسـتند و ان هایی هم‬ ‫کـه ً‬ ‫قبلا امتیـاز را پیش خـور کرده بودند دسـت بـه دامان‬ ‫دالالن ارز شـدند تـا کارگـران سـاختمانی و فصلـی بیکار‬ ‫را سـوار بـر اتوبوس هـا کـرده در دسـت در صـف خریـدان‬ ‫ارز قـرار گرفتـه و دسـتمزد یـک روز کارگـری خـود را بین‬ ‫‪ 250‬تـا ‪ 300‬هـزار تومـان از واسـطه دریافـت نماینـد! این‬ ‫شـغل که ابـزار چندانی جز در نوبت ایسـتادن که تخصص‬ ‫هـر ایرانی اسـت و همراه داشـتن کارت ملی‪ ،‬شناسـنامه و‬ ‫کارت بانکی و تعامل دو سـوی فروشنده را نمی طلبد بعضی‬ ‫وقت هـا بـه صورتی اسـت کـه صـراف ارز را بـه دارندگان‬ ‫مدارکـی می فروشـد کـه در حقیقت و به طور صـوری برای‬ ‫همیـن صرافـی خریداری می کنند تا در بـازار ازاد به فروش‬ ‫برسـد! حـاال حـل معادلـه ای که مطرح می شـود بـه عهده‬ ‫کسانیسـت تـا به قیـاس عقل و هـوش بعضی مدیـران با‬ ‫خاله خرسـه بپردازنـد زیـرا هـر یـک دالر از ارزی کـه بـه‬ ‫خارج از کشـور بـرده و ارزش افـزوده ان برنمی گردد به مثابه‬ ‫میخی اسـت که بر تابوت اقتصاد کشـور کوبیده می شـود!‬ ‫ایـا وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و اموزش پزشـکی بـه همراه‬ ‫سـتاد ملـی مبـارزه با کرونـا برنامه ریـزی خـود را به منظور‬ ‫واکسیناسـیون عمومـی به انجام نرسـانده اسـت و یا بانک‬ ‫مرکـزی نمی دانـد این ارزهـا که هرروز به سـوی صرافی ها‬ ‫و از انجـا به طـرف مرزهـا روان می شـود ابـی اسـت که به‬ ‫اسـیاب دشـمن ریختـه می شـود؟! وضعیت بحرانـی امروز‬ ‫جهـان که کشـور مـا را هم در بر گرفته انچنان نیسـت که‬ ‫هرکـس تنها به دلیـل دارا بودن توانایـی مالی بتواند حقوق‬ ‫احـاد جامعـه را بـرای تامیـن رفـاه و زیاده طلبی هـای خود‬ ‫پایمـال و اینگونـه مصـادره کنـد و ارزی را کـه باید صرف‬ ‫تهیه نیازهای اسـتراتژیک شـود صرف خوشـگذرانی های‬ ‫زودگـذر نماید! شـاید نتوانیم مصرف کننـده را مقصر اصلی‬ ‫در ایـن رابطـه کـه نوعی جفای ناحق اسـت مقصـر بدانیم‬ ‫زیـرا متهم اصلی متولیانی هسـتند که هنوز هم شـرایط را‬ ‫درک نکـرده و اگـر می داننـد و انجـام می دهنـد همچنـان‬ ‫چاقـوی دشـمن را دسـته می کنند!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫دوشنبه | ‪ 28‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4124‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد‬ ‫وقوع حریق در ‪ 34‬مرتع اصفهان‬ ‫‪ ۱۱۸‬هکتار از پوشش های گیاهی و مراتع استان اصفهان دچار حریق شده اند‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با اعالم‬ ‫اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ‪ ۳۴‬مورد حریق در مراتع‬ ‫و پوشــش های گیاهی غرب و جنوب اســتان اتفاق افتاده‪،‬‬ ‫گفت‪ ۱۱۸ :‬هکتار از پوشش های گیاهی و مراتع استان دچار‬ ‫حریق شده است‪.‬‬ ‫منصور شیشه فروش از وقوع حریق در نیم هکتار از مراتع‬ ‫میدانک شهرستان فریدون شــهر خبر داد و به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫ایــن حریق که عصر جمعه ‪ ۲۶‬تیرمــاه اتفاق افتاد‪ ،‬پس از‬ ‫یک ســاعت تالش عوامل امدادی و تیم های محلی اطفا‬ ‫شــد‪ .‬او گفت‪ :‬از ابتدای سال جاری تاکنون ‪ ۳۴‬مورد حریق‬ ‫در مراتع و پوشــش های گیاهی غرب و جنوب استان اتفاق‬ ‫افتــاده و در مجموع ‪ ۱۱۸‬هکتار از پوشــش های گیاهی و‬ ‫مراتع اســتان دچار حریق شــده اســت‪ .‬مدیرکل مدیریت‬ ‫بحران اســتانداری اصفهــان گرما و خشــکی هوا‪ ،‬وزش‬ ‫بادهای گرم‪ ،‬عدم بارش های فصلی و خشکی پوشش های‬ ‫گیاهی را باعث تشدید شــرایط وقوع حریق در عرصه های‬ ‫طبیعی زیســت محیطی و گیاهان مرتعی و جنگلی برشمرد‬ ‫و بــا پیش بینی تداوم افزایش دما‪ ،‬بر ضرورت پاک ســازی‬ ‫پوشش های گیاهی خشــک در مزارع و باغات تاکید کرد‪.‬‬ ‫او همچنین از مردم خواســت به هیچ عنوان در عرصه های‬ ‫زیست محیطی و منابع طبیعی اســتان اتش روشن نکند و‬ ‫اشــیاء براق و صیقلی را در محیط رها نکنند‪ .‬شیشه فروش‬ ‫از پیش بینی وزش باد و تندباد لحظه ای تا اواخر وقت امروز‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬وزش باد و تندباد در نیمه شمالی و مناطق‬ ‫شــرق و نیمه مرکزی منجر به گردوخاک‪ ،‬کاهش کیفیت‬ ‫هوا و احتمال اســیب به ســازه های موقت‪ ،‬می شود‪ .‬او بر‬ ‫ضرورت رعایت اصول ایمنی برای تردد در جاده های شرق‬ ‫و شمال و تثبیت داربســت ها و سازه های ناپایدار و کاهش‬ ‫تردد افراد اســیب پذیر در مناطق پیش بینی شده تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان همچنین از‬ ‫غرق شدن یک مرد ‪ ۲۱‬ساله در استخر ذخیره اب کشاورزی‬ ‫در منطقه جوجیل شهرســتان فالورجان خبر داد‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ‪ ۱۸‬مورد حادثه در سدها‪،‬‬ ‫رودخانه ها و استخرهای ذخیره اب کشاورزی در استان اتفاق‬ ‫افتاده‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه تاکنون ‪ ۱۲‬نفر در حوادث غرق شدگی‬ ‫در اســتان فوت کرده اند‪ .‬شیشــه فروش با اشاره به افزایش‬ ‫دمــا از ضرورت نصب تابلوهای شــنا ممنوع در ســدهای‬ ‫مخزنــی‪ ،‬رودخانه ها و کانال های منشــعب‪ ،‬اســتخرهای‬ ‫ذخیره اب کشــاورزی‪ ،‬گفت‪ :‬ایمن ســازی این مکان ها با‬ ‫نصب حفاظ‪ ،‬تابلوهای هشــدار و طنــاب و نردبان نجات و‬ ‫ایجاد تیم های گشــت و کنترل باید در دســتور شرکت اب‬ ‫منطقه ای در مســیر باالدســت رودخانه‪ ،‬سدها و استخرها‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫نظارت ‪ 88‬اکیپ سیار بر ذبح دام و نذورات مردمی‬ ‫به گفته معاون ســامت اداره کل دامپزشکی استان‬ ‫اصفهان ‪ ۸۸‬اکیپ ســیار و فعال در ســطح اســتان‬ ‫اصفهان بر ذبح دام ها و نــذورات مردمی در روز عید‬ ‫قربان نظارت دارند‪.‬علیرضا ادیبان معاون سالمت اداره‬ ‫کل دامپزشکی استان اصفهان به باشگاه خبرنگاران‬ ‫جوان گفت‪ :‬اداره کل دامپزشــکی استان اصفهان در‬ ‫روز عیــد قربان نظارت کلی بر نذورات مردم و دام ها‬ ‫قبل و بعد از کشــتار خواهد داشت‪ ،‬این نظارت ها در‬ ‫کشتارگاه ها و ایســتگاه هایی که تدارکت دیده شده‬ ‫اســت تا زمانی که نذورات تحویل مردم داده شوند‪،‬‬ ‫ادامه دارد‪ .‬او افزود‪ :‬نظارت های اداره کل دامپزشــکی‬ ‫شامل دو دسته بهداشتی و شرعی هستند که اجرایی‬ ‫می شوند‪ ،‬طبق برنامه ریزی های انجام شده‪ ۸۸ ،‬اکیپ‬ ‫سیار و فعال در ســطح استان تدارک دیده ایم که ‪۵۲‬‬ ‫اکیپ ثابت و ‪ ۳۶‬اکیپ سیار هستند‪ ،‬همچنین ‪۴۴‬‬ ‫دکتر دامپزشک و ‪ ۷۵‬نفر کارشناس بهداشت گوشت‬ ‫و ‪ ۴۴‬نفر کسانی که نظارت شرعی انجام می دهند‪ ،‬در‬ ‫ایستگاه ها و کشتارگاه ها حضور دارند و کمک می کنند‪.‬‬ ‫معاون ســامت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان‬ ‫ابراز داشــت‪ :‬نزدیک به ‪ ۲۰‬ایستگاه سیار در سطح‬ ‫استان تدارک دیده شده است تا مردم بتوانند در اقصا‬ ‫نقاط شهر‪ ،‬نزدیک ترین ایستگاه را پیدا کنند و نذورات‬ ‫خود را انجام دهند‪ .‬ادیبان مطرح کرد‪ ۳۰ :‬کشــتارگاه‬ ‫از ســاعت ‪ ۷‬صبح تا ساعت ‪ ۱۳‬ظهر اماده هستند تا‬ ‫مردم مراجعه کنند و خرید و نذورات خود را انجام دهند‪،‬‬ ‫تمامی فعالیت ها و کشتار ها تحت نظارت های اداره کل‬ ‫دامپزشکی انجام می شوند‪ ،‬بنابراین فعال برنامه ریزی‬ ‫ذبــح غیرحضوری نداریم و مــردم فقط می توانند به‬ ‫ایستگاه هایی که به صورت رسانه ای اعالم می شوند‪،‬‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ 1086‬بیمار جدید مبتال به‬ ‫کرونا ویروس در استان اصفهان‬ ‫افراد مثبت کرونا بوده است‪ .‬سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهان در ادامه با بیان اینکه ‪ ۲۸۸‬نفر از این بیماران جدید‬ ‫در ‪ 48‬ساعت اخیر در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی اصفهان بستری شده اند‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۲۱۳‬بیمار مبتال به کرونا در بخش مراقبت های ویژه‬ ‫نگهداری می شوند‪ .‬نجیمی با بیان اینکه در ‪ 48‬ساعت اخیر‬ ‫‪ ۱۸۵‬بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همچنین در این بازه زمانی هفت بیمار مشکوک به کرونا‬ ‫جان باخته اند که تاکنون تست پنج نفر مثبت‬ ‫کرونا بوده است‪.‬‬ ‫قانون شوراها برای افزایش کارامدی‬ ‫مدیران شهری اصالح می شود‬ ‫به گفته عضو کمیســیون امور داخلی کشور و شوراهای‬ ‫مجلس شورای اسالمی طرح مدیریت یکپارچه و درامد پایدار‬ ‫شهرداری ها در راستای ارتقا مدیریت شهری و تحقق اهداف‬ ‫شوراها در حال بررسی است‪.‬‬ ‫حسین محمد صالحی با بیان اینکه طرح مدیریت یکپارچه‬ ‫و درامد پایدار شــهرداری ها در کمیسیون امور داخلی کشور و‬ ‫شوراها در مجلس شــورای اسالمی در حال بررسی است‪ ،‬به‬ ‫فارس گفت‪ :‬بعد از تعطیالت مجلس این طرح به هیئت رئیسه‬ ‫مجلس ارســال می شود‪ .‬عضو کمیسیون امور داخلی کشور و‬ ‫شــوراهای مجلس شورای اســامی افزود‪ :‬این طرح در ارتقا‬ ‫مدیریت شــهری و تحقق اهداف شــوراها تاثیرگذار است‪،‬‬ ‫در طول سال ایجاد می شود‬ ‫تولید‪ ۵۹۹۰‬تن پسماند پزشکی در استان اصفهان‬ ‫بنـا به گفته معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیسـت‬ ‫اسـتان اصفهـان میـزان پسـماند تولیـدی بیمارسـتان ها و‬ ‫مراکـز درمانـی اسـتان اصفهان سـالیانه بیـش از ‪ ۵۹۹۰‬تن‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمیـرا صفـی قلـی معـاون فنـی اداره کل حفاظـت‬ ‫محیط زیسـت اسـتان اصفهـان بـه باشـگاه خبرنـگاران‬ ‫جوان گفـت‪ :‬میـزان پسـماند های تولیـدی بیمارسـتان ها‬ ‫(شـامل پسـماند های عفونی‪ ،‬تیز‪ ،‬برنده‪ ،‬شیمیایی و دارویی)‬ ‫‪ ۴۶۶۷‬تن اسـت که به احتسـاب پسـماند های مراکز درمانی‬ ‫به ‪ ۵۹۹۰‬تن در سـال می رسـد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬از ‪ ۶۶‬بیمارستان‬ ‫اسـتان اصفهـان همـه بـه جـز یـک بیمارسـتان مجهز به‬ ‫سـامانه بی خطرسـاز پسـماند پزشـکی هسـتند و ان یـک‬ ‫بیمارسـتان هـم در حـال خریـد و تجهیز دسـتگاه بی خطر‬ ‫سـاز هسـتند‪ .‬معاون فنـی اداره کل حفاظت محیط زیسـت‬ ‫فرمانده انتظامی کاشان خبر داد‬ ‫دستگیری‪ ۱۲‬اراذل واوباش در طرح ضربتی‬ ‫پلیسکاشان‬ ‫به گفته فرمانده انتظامی کاشان ‪ ۱۲‬نفر از اراذل واوباش‬ ‫سابقه دار که با قدرت نمایی موجب اخالل در نظم عمومی‬ ‫شده بودند با تالش ماموران پلیس امنیت عمومی این‬ ‫شهرستان شناسایی و دستگیر شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سرهنگ حسین بساطی اظهار داشت‪:‬‬ ‫در پی قدرت نمایی با سالح سرد از نوع قمه کشی در مالعام‬ ‫و تخریب عمدی وسایل نقلیه‪ ،‬توهین‪ ،‬فحاشی‪ ،‬اخالل در‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫برقراری پرواز استانبول‬ ‫– اصفهان – استانبول در‬ ‫فرودگاهاصفهان‬ ‫پرواز مسیر استانبول – اصفهان – استانبول در فرودگاه‬ ‫بین المللی شهید بهشتی اصفهان برقرار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬مدیرکل فرودگاه های‬ ‫استان با اشاره به افزایش پرواز های خارجی فرودگاه بین المللی‬ ‫شهید بهشتی اصفهان گفت‪ :‬برای رفاه حال مسافران‪ ،‬شرکت‬ ‫هواپیمایی ایران ایرتور برای نخســتین بار در اصفهان پرواز‬ ‫مسیر استانبول اصفهان استانبول را برقرار کرد‪ .‬حسن امجدی‬ ‫افزود‪ :‬این پرواز با هواپیمای ایرباس ‪ ۳۰۰-۶۰۰‬و با ظرفیت‬ ‫‪ ۲۸۰‬مســافر‪ ،‬به صورت برنامه ای روز های شنبه و سه شنبه‬ ‫هر هفته در ساعت ‪ ۱۷‬و‪ ۵۰‬دقیقه از استانبول وارد اصفهان‬ ‫شــده و در ساعت ‪ ۱۸‬و ‪ ۵۵‬دقیقه فرودگاه شهید بهشتی را‬ ‫به مقصد استانبول ترک می کند‪ .‬او گفت‪ :‬در حال حاضر در‬ ‫فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان ‪ ۲۰‬پرواز ورودی‬ ‫و خروجی در هفته در مســیر های استانبول‪ ،‬دبی و دوحه در‬ ‫شرکت های هواپیمایی ترکیش‪ ،‬ایران ایرتور‪ ،‬فالی دبی و‬ ‫قطر ایرویز انجام می شود‪.‬‬ ‫لزوم تعیین تکلیف الیحه‬ ‫رتبه بندی معلمان در مجلس‬ ‫در استانه عید قربان پیش بینی های الزم صورت گرفته است‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از شناسایی‬ ‫هزار و ‪ ۸۶‬بیمار جدید مبتال به کرونا ویروس در ‪ 48‬ساعت‬ ‫گذشته در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهان خبر داد‪.‬به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬ارش‬ ‫نجیمی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص‬ ‫اخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر هزار و ‪ ۵۰۵‬تخت بستری در مراکز درمانی تحت‬ ‫پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درگیر بستری بیماران‬ ‫مبتال به کرونا شده اند‪ .‬او به مراجعه دو هزار و ‪ ۲۷۸‬بیمار‬ ‫مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه‬ ‫در ‪ 48‬ساعت اخیر خبر داد و گفت‪ :‬تست هزار و ‪ ۸۶‬نفر از این‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫نظم و اسایش عمومی شهروندان در بلوار دانش کاشان از‬ ‫سوی چند نفر اراذل واوباش که منجر به نارضایتی اهالی‬ ‫منطقه شده بود‪ ،‬پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور‬ ‫کار ماموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی شهرستان‬ ‫قرار گرفت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در اقدام های اولیه مشخص شد‬ ‫متهمان ‪ ۲‬نفر از اراذل واوباش سابقه دار هستند که پس از‬ ‫قدرت نمایی با سالح سرد موجب رعب و وحشت اهالی و‬ ‫اسـتان بیـان کـرد‪ :‬پسـماند عفونـی در دو بیمارسـتان‬ ‫روان پزشـکی اسـتان هـم از طریـق دسـتگاه بی خطر سـاز‬ ‫پسـماند پزشـکی دو بیمارسـتان مجـاور بی خطـر سـازی‬ ‫می شـود‪ .‬صفی قلـی تصریـح کـرد‪ :‬در سـال گذشـته ‪۱۲۹‬‬ ‫بازدیـد از بیمارسـتان ها و مراکز درمانی توسـط کارشناسـان‬ ‫ایـن اداره کل و ادارات تابـع‪ ،‬صـورت پذیرفتـه اسـت که ‪۱۱‬‬ ‫مـورد منجـر به صدور اخطار زیسـت محیطی و در یک مورد‬ ‫اخالل در نظم و امنیت عمومی منطقه و در ادامه از محل‬ ‫متواری شده اند‪ .‬به گفته این مسئول انتظامی‪ ،‬چند تیم‬ ‫مجرب و عملیاتی با چندین شبانه روز کار اطالعاتی بر روی‬ ‫پرونده و بازبینی تصاویر دوربین های مدار بسته در نهایت‬ ‫متهمان به همراه ‪ ۱۰‬نفر دیگر از اراذل واوباش شاخص که‬ ‫در باغی در یکی از مناطق شهرستان همجوار مخفی شده‬ ‫بودند را شناسایی و بامداد امروز با هماهنگی دادستان عمومی‬ ‫و انقالب کاشان و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه‬ ‫دستگیر شدند‪ .‬سرهنگ بساطی با اشاره به اینکه متهمان‬ ‫جرائمی از جمله شرارت‪ ،‬درگیری‪ ،‬چاقوکشی‪ ،‬اخالل در‬ ‫نظم عمومی و ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو‪ ،‬قدرت نمایی‬ ‫با سالح سرد و ایجاد مزاحمت را در پرونده کیفری خود‬ ‫دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متهمان پس از تکمیل پرونده به مراجع‬ ‫قضایی معرفی شدند‪ .‬او با بیان اینکه اجازه نمی دهیم فردی‬ ‫برخی ســازمان های خدمات رسان مانند اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز باید زیر‬ ‫نظر مستقیم شــوراها قرار گیرند تا موانع و مشــکالت مردم‬ ‫برداشــته شــود‪ .‬او با بیان اینکه با رفع موانع قانونی‪ ،‬شوراها‬ ‫نظارت بیشتری می توانند بر مســائل حوزه شهری داشته و‬ ‫خدمات بیشــتری به مردم ارائه کنند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با اجرای این‬ ‫طرح به نوعی شهرداری ها می توانند در زمینه های مختلف در‬ ‫شهرها به ویژه شهرهای کوچک سرمایه گذاری کنند و سبب‬ ‫درامد پایداری برای شهرداری می شود تا وابستگی و مشکالت‬ ‫در بخــش هزینه های جاری برطرف شــود‪ .‬محمد صالحی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شوراها باید به سمت درامدهای پایدار و افزایش‬ ‫شفافیت های مالی گام های جدی بردارند‪.‬‬ ‫پرونـده به مراجع قضایی ارجاع شـده اسـت‪ .‬او افزود‪ :‬پایش‬ ‫نحوه عملکرد دسـتگاه های بی خطرسـاز پسماند پزشکی در‬ ‫بیمارسـتان ها توسـط ازمایشـگاه های معتمد محیط زیست‪،‬‬ ‫در قالـب طـرح خـود اظهـاری بـه صـورت ماهیانه اسـت و‬ ‫چنانچـه نتایـج خـود اظهـاری حاکـی ازعملکرد نامناسـب‬ ‫دسـتگاه های بی خطـر سـاز پسـماند پزشـکی باشـد بـه‬ ‫بیمارسـتان اخطـار و موضوع پیگیری می شـود‪ .‬معاون فنی‬ ‫اداره کل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان ادامـه داد‪ :‬نحـوه‬ ‫عملکـرد ازمایشـگاه های معتمـد محیط زیسـت مسـتقر در‬ ‫اسـتان اصفهان به صورت دوره ای موردسـنجش و بررسـی‬ ‫کارشناسـان ازمایشـگاه ایـن اداره کل قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫اسایش مردم را برهم زده و مخل نظم و امنیت عمومی‬ ‫باشد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬یکی از برنامه های پلیس کاشان شناسایی‬ ‫و برخورد جدی با اراذل واوباش است و به طور حتم با رصد‬ ‫تحرکات اوباش‪ ،‬در مقابل این افراد قانون شکن با اقتدار ظاهر‬ ‫می شود‪ .‬فرمانده انتظامی کاشان ‪ ۱۶‬اردیبهشت امسال از‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬برابری دستگیری اراذل‪ ،‬اوباش و افراد شرور در‬ ‫این شهرستان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته خبر داد و افزود‪ :‬نیروی انتظامی کاشان در برخورد‬ ‫قاطع با اراذل واوباش از چندین سال پیش تاکنون همواره‬ ‫رتبه نخست استان اصفهان را دارد‪ .‬کاشان با جمعیت افزون‬ ‫بر ‪ ۳۶۴‬هزار نفر در فاصله نزدیک به ‪ ۲۰۰‬کیلومتری شمال‬ ‫اصفهان قرار دارد و بیست و هشتمین شهر پرجمعیت ایران‬ ‫و دومین شهر پرجمعیت اصفهان پس از مرکز این استان‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫نماینده شهرضا خواستار تعیین تکلیف الیحه رتبه بندی‬ ‫معلمان در مجلس شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬سمیه محمودی در جلسه علنی روز‬ ‫گذشته در تذکری شفاهی با قدردانی از حساسیت مجلس‬ ‫نسبت به الیحه رتبه بندی معلمان‪ ،‬از هیئت رئیسه مجلس‬ ‫خواستار شــد که یک بار برای همیشه موضوع رتبه بندی‬ ‫معلمان را تعیین تکلیف کند‪ .‬او در تذکری دیگر به وزیر نیرو‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه بارها در خصوص وضعیت بحرانی اب‬ ‫شــرب و بی کیفیت شهرستان شهرضا و روستاهای تابعه و‬ ‫مناطق عشایری به وزارت نیرو تذکر داده شده انتظار می رود‬ ‫که پروژه انتقال اب به این شهرستان با قید فوریت در دستور‬ ‫کار قرار گیرد‪ .‬محمودی در تذکری به وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی افزود‪ :‬با توجه به مشکالت اقتصادی در میان جامعه‬ ‫پرتالش کارگری نسبت به احداث درمانگاه تامین اجتماعی در‬ ‫حوزه انتخابیه ام اقدام شود‪ .‬او خطاب به وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫گفت‪ :‬علی رغم تذکرات متعدد هیچ گونه اقدام موثری برای‬ ‫رفع مشــکالت دامداران و کارگران وزارتخانه های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و کشاورزی نشده که الزم است اقدامات الزم صورت‬ ‫گیرد‪ .‬این نماینده مجلس در پایان از وزارت اموزش وپرورش‬ ‫خواســت که با توجه به اقدامات صورت گرفته در راستای‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت حقوقی خدمتگزاران‪ ،‬الیحه مربوطه‬ ‫را به مجلس ارائه کند‪.‬‬ ‫انتقاد نماینده اصفهان از‬ ‫وضعیت قطعی اب در استان‬ ‫عضو مجمع نمایندگان اســتان اصفهان تاکید کرد در‬ ‫برخی از مناطق اصفهان قطعی ‪ ۱۷‬ساعته اب در مرکز استان‬ ‫را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مهدی طغیانی در تذکری شفاهی در‬ ‫جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫با توجه به وضعیت کم ابی و خشکســالی در کشور توقع ما‬ ‫ایــن بود که عالج واقعه در وزارت نیرو قبل از وقوع صورت‬ ‫می گرفت‪ .‬شــاید برای شــما باورکردنی نباشد که در شهر‬ ‫اصفهان با ‪ ۳‬مترمکعب در ثانیه کمبود اب مواجه هســتیم‪.‬‬ ‫او در ادامه اظهار کرد‪ :‬در برخی از مناطق اصفهان قطعی ‪۱۷‬‬ ‫ســاعته اب در مرکز استان را شاهد هستیم و در یک هفته‬ ‫‪ ۲۲۷‬تانکر به مناطق مختلف استان اب رسانی کرده اند‪ ،‬این‬ ‫مطالب را باید چگونه و به چه کسی گفت؟ نماینده اصفهان‬ ‫در مجلس شــورای اســامی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باز شدن موقت‬ ‫زاینده رود برای اب رســانی به باغات استان بازیچه معاندین‬ ‫نظام قرارگرفته و برای فعال کردن گســل های قومی از ان‬ ‫استفاده می کنند‪ ،‬بر همین مبنا از وزارت نیرو می خواهم سامانه‬ ‫دوم اب رســانی را هر چه زودتر بهره برداری کند و از همین‬ ‫تریبون به خاطر کوتاهی هــای دولت در این زمینه از مردم‬ ‫عذرخواهیمی کنم‪.‬‬ ‫ورود خودروهای غیربومی‬ ‫چالشترافیکیاصفهان‬ ‫به گفته رئیس پلیس راهور استان اصفهان اعمال قانون‬ ‫خودروهایی که در شــرایط فعلی در حاشیه زاینده رود پارک‬ ‫می کنند در دستور کار است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ســرهنگ محمدرضا محمدی پیش از‬ ‫ظهر یکشنبه در صد و هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای‬ ‫اســامی شهر اصفهان با انتقاد از بودجه ناچیز پلیس راهور‬ ‫در اصفهان اظهار داشت‪ :‬این بودجه شایسته مردم اصفهان‬ ‫نیست و از این رو برای تامین زیرساخت های مدیریت ترافیک‬ ‫با مشکالت جدی روبه رو هستیم‪ .‬او با اشاره به اینکه همه‬ ‫اعتبارات پلیس راهور باید از ســوی شهرداری تامین شود و‬ ‫نیروی انتظامی در این زمینــه از این پلیس حمایتی ندارد‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬از این رو انتظار ما از شــهرداری این اســت که‬ ‫همکاری ویژه تری را با پلیس راهور داشته باشد‪ .‬رئیس پلیس‬ ‫راهور استان اصفهان همکاری شهرداری و پلیس راهور بر‬ ‫اساس ماده ‪ ۱۰۸‬قانون توسعه ششم را اتفاقی مبارک دانست‬ ‫و ابراز داشت‪ :‬با روند همکاری خوب طی یک سال اخیر در‬ ‫زمینه تامین خودروهای موردنیاز پلیس راهور اتفاقات خوبی‬ ‫در شــهر اصفهان رخ داده و انتظار داریم این امر همچنان‬ ‫ادامه دار باشد‪ .‬او با اشاره به جذب ‪ ۵۵‬درصدی بودجه پلیس‬ ‫راهور اصفهان در سال گذشته گفت‪ :‬بر اساس ارزیابی وزارت‬ ‫کشور شهرداری اصفهان پس از تهران بیشترین جذب بودجه‬ ‫را داشته است‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫منطقه ‪ ۱۲‬شهرداری برند‬ ‫سرمایه گذاران شهر‬ ‫به گفته مدیر منطقه ‪ ۱۲‬شــهرداری اصفهان برای‬ ‫ســرمایه گذاری ها دو اصل تضمین بازگشت سرمایه و‬ ‫کســب ارزش افزوده مقوله های بسیار مهمی است که‬ ‫این منطقه با توجــه به مزیت اراضی و موقعیت ویژه‪،‬‬ ‫توانسته ان ها را برای سرمایه گذاران محقق کند‪.‬‬ ‫علی باقری به ایمنا گفت‪ :‬این منطقه از پتانســیل‬ ‫باالیی برای ســرمایه گذاری برخوردار است و توانسته‬ ‫با انجــام پروژه هــای عمرانی رشــد و ارزش افزوده‬ ‫قابل توجهــی را برای محالت به وجــود اورد که این‬ ‫موضوع باعث شده ســرمایه گذاران بتوانند با اطمینان‬ ‫بیشتری در این منطقه سرمایه گذاری کنند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫شهرداری منطقه ‪ ۱۲‬با ‪ ۸۲۰۰‬هکتار مساحت بزرگترین‬ ‫منطقه از نظر وســعت اســت و برند ســرمایه گذاران‬ ‫محسوب می شود‪ .‬مدیر منطقه ‪ ۱۲‬شهرداری اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬یکــی از دغدغه های ســرمایه گذاران‪،‬‬ ‫ســهولت دسترســی و دریافت خدمــات حمل نقل‬ ‫عمومی اســت که منطقه ‪ ۱۲‬توانسته زیرساخت های‬ ‫خدمت رســانی حمل ونقل عمومی را در تمامی معابر‬ ‫اصلــی این منطقه مهیا کند تا شــهروندان به راحتی‬ ‫دسترسی به اتوبوس شــهری و تاکسی داشته باشند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬از دیگر مزایای حمل ونقل عمومی منطقه ‪۱۲‬‬ ‫وجود پنج ایستگاه متروی شهری در ان است که تردد‬ ‫را در سطح منطقه اسان تر و روان تر کرده است‪ .‬باقری‬ ‫با تاکید بر اینکه ایــن منطقه اماده هرگونه همکاری‬ ‫با ســرمایه گذاران اســت‪ ،‬افزود‪ :‬این منطقه به لحاظ‬ ‫داشتن زمین های بکر و امکان دسترسی اسان به نقاط‬ ‫مختلف و فراهم شــدن پتانسیل بسیار مناسب جهت‬ ‫ســرمایه گذاری برای ســاخت پروژه های بزرگ‪ ،‬برند‬ ‫سرمایه گذاران شده اســت‪ .‬او با بیان اینکه در منطقه‬ ‫‪ ۱۲‬شــهرداری به موضوع جذب سرمایه های مردمی‬ ‫توجه جدی شــده و در این راستا پروژه های مشارکتی‬ ‫قابل توجهی در حال اجرا است‪ ،‬گفت‪ :‬اورده شهرداری‬ ‫برای مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی زمین‬ ‫و پروانه ســاختمانی و اورده سرمایه گذار تامین هزینه‬ ‫احداث پروژه است‪ .‬مدیر منطقه ‪ ۱۲‬شهرداری اصفهان‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر ســه پروژه مشــارکتی شــامل‬ ‫مجموعه های مســکونی‪ ،‬ورزشی و مجموعه تجاری‪،‬‬ ‫اداری میــدان علیخانی این منطقــه در حال احداث‬ ‫است‪ .‬مدیر منطقه ‪ ۱۲‬شهرداری اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫پروژه مجموعه ورزشــی دارای سالن ورزشی مناسب‬ ‫ورزش های مختلف در سه طبقه با مساحت سه هزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬مترمربع است که در نیمه نخست سال جاری به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫امکان واکسیناسیون روزانه‬ ‫‪ 40‬هزار نفر در اصفهان‬ ‫به گفته مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی‬ ‫دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان میزان واکسیناسیون‬ ‫کرونا در این اســتان در ‪ ۲۶‬تیرماه به رکورد ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫نفر رسید و امکان افزایش ان تا ‪ ۴۰‬هزار نفر در صورت‬ ‫رعایت نظم توسط مردم وجود دارد‪.‬‬ ‫رضا فدایی به ایرنا گفت‪ :‬در زمان حاضر واکســن‬ ‫کرونا به اندازه کافی در اختیار دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهان قرار دارد و ثبت نام ســالمندان باالی ‪ ۶۰‬سال‬ ‫و نوبت دهی به انها در جریان است اما از مردم تقاضا‬ ‫داریــم که به هیچ عنوان بدون نوبت و پیامک به مراکز‬ ‫تجمیعی مراجعه نکنند‪ .‬او با بیان اینکه در هفته گذشته‬ ‫میانگین واکسیناسیون کرونا در روز در استان اصفهان‬ ‫حدود ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬هزار نفر بود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬دیروز شنبه‬ ‫این تعداد به ‪ ۲۳‬هزار نفر رســید که در صورت رسیدن‬ ‫واکسن های بیشتر و همچنین همراهی و کمک مردم‬ ‫در رعایت نظم و مراجعه بر اســاس نوبت این ظرفیت‬ ‫تــا ‪ ۴۰‬هزار نفر در روز هــم افزایش می یابد‪ .‬فدایی با‬ ‫تاکید بر اینکه رعایت انضبــاط و نوبت در مراجعه به‬ ‫مراکز واکسیناسیون به انجام هرچه سریعتر و بهتر این‬ ‫کار و افزایش رضایتمندی مردم منجر می شود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مراجعه مــردم بدون نوبت بــه مراکز تجمیعی‬ ‫واکسیناسیون عالوه بر ایجاد بی نظمی و تجمع ممکن‬ ‫اســت به تنش میان مراجعه کنندگان با یکدیگر یا با‬ ‫کادر بهداشت منجر شــود‪ .‬به گفته او‪ ،‬برخی از افراد‬ ‫به محض اینکه از اغاز واکسیناســیون افراد باالی ‪۶۰‬‬ ‫سال مطلع شدند بدون انکه در سامانه سالمت ثبت نام‬ ‫کنند یا منتظر دریافت پیامک نوبت دهی بمانند به مراکز‬ ‫تجمیعی واکسیناسیون در اصفهان مراجعه کردند که‬ ‫باعث ایجاد شلوغی و تجمع در برخی مراکز در روزهای‬ ‫اخیر از جمله دیروز شد‪ .‬فدایی با تاکید بر اینکه تاکنون‬ ‫استقبال خوبی از ســوی مردم اصفهان برای دریافت‬ ‫واکسن کرونا صورت گرفته اســت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫افرادی که به هر دلیلی برای دریافت واکســن مراجعه‬ ‫نمی کنند به سالمتی خودشــان و دیگران لطمه وارد‬ ‫می کنند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬واکسنی که در زمان حاضر در‬ ‫اختیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای تزریق قرار‬ ‫دارد بیشــتر از نوع سینوفارم چین است‪ .‬واکسیناسیون‬ ‫علیــه ویروس کرونــا در اصفهان همزمان با ســایر‬ ‫اســتان ها‪ ،‬از ‪ ۲۱‬بهمن ‪ ۹۹‬با فرمان رئیس جمهوری‬ ‫اغاز شــد‪ .‬در زمان حاضر حــدود ‪ ۱۸‬مرکز تجمیعی‬ ‫واکسیناسیون در سطح اســتان مستقر است که پنج‬ ‫مرکز ان در کالنشــهر اصفهان فعالیت دارد‪ .‬تاکنون‬ ‫حدود هفت درصد از جمعیت اســتان اصفهان دز اول‬ ‫واکسن کرونا و حدود ‪ ۲.۵‬درصد ‪ ۲‬دز واکسن کرونا را‬ ‫دریافت کردند‪ .‬افراد باالی ‪ ۶۰‬سال که تاکنون واکسن‬ ‫کرونا را دریافت نکردند برای دریافت نوبت تزریق باید‬ ‫در ســامانه ‪ salamat.gov.ir‬ثبت نام کنند و منتظر‬ ‫دریافت پیامک فراخوان باشند‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 28‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4124‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫نوبت هر «یکشنبه یک افتتاح» به نیروی انتظامی رسید‬ ‫رونمایی از ناوگان ‪38‬میلیاردریالی نظارت ترافیکی شهر‬ ‫روز گذشــته در نود و دومین برنامه «هر یکشنبه‪ ،‬یک‬ ‫افتتاح» با شعار «اصفهان در مسیر امید»‪۱۶ ،‬دستگاه خودروی‬ ‫‪ ،۲۰۷‬تعداد ‪ ۲۲‬دستگاه موتورسیکلت و ‪۴۰‬دستگاه دوچرخه‬ ‫پلیس با صرف هزینه ای بیش از ‪ ۳۸‬میلیارد ریال رونمایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬ناوگان جدید خودرویی و موتوری پلیس‬ ‫راهنمایی و رانندگی به همت شهرداری اصفهان در مجموع با‬ ‫هزینه ای بیش از ‪ ۳۸‬میلیارد ریال به ناوگان نظارت ترافیکی‬ ‫شهر اصفهان افزوده شــد‪ ،‬در این راستا ‪ ۱۶‬دستگاه خودرو‬ ‫‪ ۲۰۷‬با هزینه ای بیش از ‪ ۲۴‬میلیارد ریال به منظور تســریع‬ ‫در انجام ماموریت های میدانی و نظارتی و تامین ســامت‬ ‫امد و شــد حمل ونقل درون شــهری خریداری شده است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۲۲‬دستگاه موتورسیکلت با هزینه ای بیش از ‪۱۲‬‬ ‫میلیارد ریال با هدف کاهش زمان رســیدگی به مشکالت‬ ‫و تخلفات رانندگی و ســهولت دسترسی به محل تصادفات‬ ‫خریداری شــد‪ 40.‬دستگاه دوچرخه پلیس با هزینه ای بیش‬ ‫از دو میلیارد ریــال نیز به منظور بهره گیری از ظرفیت های‬ ‫حمل ونقل پاک در نظارت های مدنی و فرایند اعمال قانون‬ ‫پلیس خریداری شده اســت‪ .‬پنج خودرو ون جهت تجهیز‬ ‫و اســتفاده برای حمل ونقل معلوالن بــا هزینه ای بیش از‬ ‫‪ ۴۵‬میلیارد ریال خریداری شــده است؛ این ون ها مجهز به‬ ‫باالبر برقی‪ ،‬امکان جا به جایی همزمان ســه ویلچر ســوار‪،‬‬ ‫امکان اســتقرار یک نفر همراه معلول و دارای سقف بلند و‬ ‫تهویه مطبوع است‪ .‬دیروز عملیات اجرایی ساختمان جدید‬ ‫مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری با اعتباری بیش از‬ ‫‪ ۶۴۰‬میلیارد ریال اغاز شــد؛ این بنا در مجاورت پارک زمزم‬ ‫در منطقه ‪ ۱۳‬شهر اصفهان به نحوی جانمایی شده که خاتمه‬ ‫بخش خطوط ارگانیک شــکل دهنده سایت همجوار باشد‪.‬‬ ‫ســاختمان جدید مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری‬ ‫با مســاحت تقریبی ‪ ۵۷۰۰‬مترمربع در شش تراز پیش بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬همکاری شهرداری و پلیس راهور برای ارتقا‬ ‫کیفیت زندگی در شهر‬ ‫قدرت ا‪ ...‬نوروزی‪ ،‬شهردار اصفهان در این مراسم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این روزهــا با توجه به تعداد بــاالی پروژه های اماده‬ ‫بهره برداری‪ ،‬ناگزیر هســتیم هر روز را تحت عنوان افتتاح‬ ‫پروژه ها اختصاص دهیم؛ تا پایان ماموریت این دوره مدیریت‬ ‫شــهری هر روز و شاید بعضی از روزها چند افتتاح و کلنگ‬ ‫زنی مهم و بزرگ داریم که تقدیم شهروندان می شود‪ .‬شهردار‬ ‫اصفهان با بیان اینکه امروز برنامه «هر یکشنبه‪ ،‬یک افتتاح»‬ ‫به پلیس اختصاص یافته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این اقدام به دلیل‬ ‫احترام خاصی است که مدیریت شهری اصفهان برای تمام‬ ‫نیروهای فعال در عرصه راهنمایی و رانندگی قائل اســت و‬ ‫خرســندیم که در این دوره مدیریت شهری سطح تعامالت‬ ‫با پلیس راهور را به حد قابل قبولی رساندیم‪ .‬نوروزی با بیان‬ ‫اینکه اعمال ماده ‪ ۱۰۸‬قانــون یک اقدام دوجانبه و مطالبه‬ ‫جدی رئیس پلیس راهور اســتان و اراده مدیریت شــهری‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬اعمال این ماده از قانون در سطح‬ ‫شــهر برای همگان مشهود اســت؛ اگر امروز تعدادی پژو‬ ‫‪ ،۲۰۷‬موتورســیکلت و دوچرخه رونمایی می شود‪ ،‬فقط یک‬ ‫رونمایی نیست‪ ،‬بلکه درواقع همکاری دو نهاد برای رسیدن‬ ‫به شهری است که شایسته شهروندان باشد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫دوچرخه سواران امروز در شهر به جای خودرو از این وسیله پاک‬ ‫استفاده می کنند و پلیس به دوچرخه مجهز شده در راستای‬ ‫کاهش الودگی هوا و تامین سالمت مردم است‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫به پلیس تبریک گفت که در این مســیر پیشتاز شده است‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه زیرساخت های الزم برای‬ ‫تردد ایمن و اسان شهروندان در دست تکمیل است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اینکه پلیس به مسیری ملحق شده که از تعداد خودروها‬ ‫بکاهد و شــهروندان را به اســتفاده از دوچرخه هدایت کند‪،‬‬ ‫شایســته تقدیر است‪ .‬نوروزی تصریح کرد‪ :‬اگر در مجموعه‬ ‫مدیریت شهری همیشه درصدد حمایت از پلیس بوده ایم به‬ ‫جهت توجه به این نکته است که پلیس راهور به عنوان مظهر‬ ‫نظم و حمل ونقل صحیح به شهر می تواند ترافیک سنگین را‬ ‫مهار کرده و با مدیریت صحیح برای مردم اسایش و ارامش‬ ‫بیاورد؛ البته این اقدام نیاز به تالش جدی دارد تا مردم راحت تر‬ ‫زندگی کنند و مسیرها را بدون دغدغه و استرس بپیمایند‪ .‬او با‬ ‫تاکید بر اینکه نیروهای پلیس راهور در برقراری نظم در شهر‬ ‫نقش بسزایی دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این مکان با حضور اعضای‬ ‫شورای اسالمی شــهر‪ ،‬مدیران شهری و فرماندهی پلیس‬ ‫راهور استان امده ایم تا بگوییم قدردان نیروهای پلیس راهور‬ ‫به عنوان افراد امیدبخش و تسهیلگر امد و شد مردم هستیم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬این تعامل برای پشتیبانی مالی و لجستیک از‬ ‫پلیس نهادینه شده و در اینده باید این مسیر تداوم یابد تا شاهد‬ ‫اسایش و سهولت در رفت وامد مردم باشیم‪ .‬شهردار اصفهان‬ ‫ضمن قدردانی از نیروهــای پلیس راهور گفت‪ :‬از نیروهای‬ ‫پلیس درخواست می کنیم همان گونه که با شهرداری تعامل‬ ‫داشــتند این همکاری را برای بهزیســتی مردم نیز داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬از خیز بلند شهرداری اصفهان برای احداث‬ ‫مسیر دوچرخه حمایت می کنیم‬ ‫سرهنگ محمدرضا محمدی‪ ،‬رئیس پلیس راهور استان‬ ‫اصفهان نیز در این مراســم اظهار کرد‪ :‬دوچرخه می تواند به‬ ‫کاهش ترافیک سطح شهر کمک کند؛ از روزی که در شهر‬ ‫و استان اصفهان مسئولیت پلیس راهور را بر عهده گرفتیم‬ ‫ســعی کردیم مکرر پیام دهیم که شــهروندان از دوچرخه‬ ‫استفاده کنند چرا که زیرســاخت های استفاده از این وسیله‬ ‫پاک در شــهر فراهم شــده اســت‪ .‬او با تاکید بر اینکه در‬ ‫چارچوب قوانین همواره از دوچرخه سواری حمایت کرده ایم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬از خیز بلند شــهرداری برای احداث ‪ ۷۷۷‬کیلومتر‬ ‫مسیر دوچرخه در سطح شهر حمایت می کنیم‪ .‬رئیس پلیس‬ ‫راهور اســتان اصفهان تصریح کــرد‪ :‬در چارچوب ائین نامه‬ ‫راهنمایی و رانندگی نکات الزم برای ایمنی دوچرخه سواران‬ ‫و ترافیک شــهر باید رعایت شود‪ .‬سرهنگ محمدی با ابراز‬ ‫خرســندی از تقویت ناوگان خودرویی و موتوری کالنشهر‬ ‫اصفهــان گفت‪ :‬امــروز از ‪ ۱۶‬خودروی ‪ ۲۲ ،۲۰۷‬دســتگاه‬ ‫موتورسیکلت و ‪ ۴۰‬دستگاه دوچرخه پلیس رونمایی شد که‬ ‫این تجهیزات از اعتبارات سال گذشته خریداری شده است‬ ‫و تقویت امکانات و تجهیزات باید ادامه داشــته باشــد‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه روان سازی ترافیک‪ ،‬کاهش تصادفات و افزایش‬ ‫ایمنی شهروندان را به همراه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬همکاران ما تالش‬ ‫می کنند مصوبات ستاد کرونا را عملیاتی کنند که در این راستا‬ ‫انتظار می رود شهروندان نیز به ساعات منع تردد توجه ویژه‬ ‫داشته باشند و پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند‪ .‬رئیس‬ ‫پلیس راهور اســتان اصفهان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت‬ ‫کرونا در اصفهان اظهار کرد‪ :‬اعمال قانون و برخورد کارکنان‬ ‫پلیس راهور به نفع شــهروندان در حــوزه کرونا و کاهش‬ ‫تصادفات است‪ ،‬زیرا تمام تالش ما حفظ سالمت و ارامش‬ ‫شهروندان است‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهر از فعال بودن تمام اصناف در مقابل ممنوعیت فعالیت مکان های تفریحی مجموعه ناژوان گالیه کرد‬ ‫دیوار کوتاه مراکز تفریحی ناژوان در تعطیالت کرونایی‬ ‫به گفته رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان تمام اصناف‬ ‫مشــغول فعالیت هســتند و تنها فعالیت مکان های تفریحی‬ ‫و مجموعه ناژوان به دلیل قرار گرفتن در پارک ممنوع شــده‬ ‫درحالی که پارک ها مملو از جمعیت است‪.‬به گزارش ایمنا‪ ،‬علیرضا‬ ‫نصراصفهانی در صد و هفتاد و نهمین جلســه علنی شــورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد‪ :‬در روزهای اخیر شاهد حضور‬ ‫مردم در پارک ها و حاشیه زاینده رود بودیم و این حضور حکایت‬ ‫از بی صبری مردم برای جاری شدن اب در بستر رودخانه دارد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬با حضور پرجمعیت مردم در کنار پل های تاریخی‪ ،‬رعایت‬ ‫حداقل ها نیز اتفاق نمی افتد و مردم هشدارهای متولیان بهداشت‬ ‫و ســامت را پشت سر گذاشــته اند و توجه چندانی به این امر‬ ‫نکرده اند‪ .‬رئیس شورای اســامی شهر اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫ذوق زدگی و فضای نشــاط اوری که با جاری شدن اب در بستر‬ ‫رودخانه در گرمای تابستان ایجاد شده‪ ،‬سبب تجمع مردم در کنار‬ ‫زاینده رود است اما باید بدانیم که این تجمعات بدون مالحظه و‬ ‫رعایت موازین بهداشتی ممکن است مشکالتی را برای مردم‬ ‫ایجاد کرده و جان افراد زیادی را به مخاطره بیندازد‪ .‬او با اشاره‬ ‫به ممنوعیت بهره برداری از مراکز تفریحی شهر با مصوبه ستاد‬ ‫مقابله با کرونا‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬تمام اصناف مشغول فعالیت‬ ‫هستند و تنها فعالیت مکان های تفریحی و مجموعه ناژوان به‬ ‫دلیل قرار گرفتن در پارک ممنوع شده است درحالی که پارک ها‬ ‫مملو از جمعیت اســت‪ .‬نصراصفهانی ادامه داد‪ :‬اگر ورود مردم‬ ‫به پارک ممنــوع بود‪ ،‬این ممنوعیت توجیه پذیر بود اما محدود‬ ‫کردن فعالیت هایی که در مکان های دیگر بدون محدودیت اتفاق‬ ‫می افتد‪ ،‬در این مراکز روا نبوده و جمع خاصی را از ارائه خدمات‬ ‫و انتفاعی که از فعالیت این مراکز وجود دارد محروم می کند‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬افراد اسیب دیده از اجرای این مصوبه مرتب به شورا‬ ‫مراجعه می کنند و از این بابت گالیه مند هستند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نقش پلیس راهور در اصفهان برجسته است‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان افزود‪ :‬در ادامه برنامه هر‬ ‫یکشنبه یک افتتاح تجهیزات جدید ناوگان خودرویی و موتوری‬ ‫راهنمایی و رانندگی با همکاری شهرداری رونمایی شد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬هیچ نقشــی نباید در شهر سخیف دیده شده و همه ان ها‬ ‫مورداحترام هســتند زیرا هر تولیتی به نقش خود بی اعتنا باشد‬ ‫و ان را به شــکل مطلوبی انجام ندهد‪ ،‬شــهر اسیب می بیند‪.‬‬ ‫نصراصفهانی اضافه کرد‪ :‬یکی از مواردی که باید همواره مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪ ،‬نقش پلیس راهور است که اگر نیروهای ان در‬ ‫شهر نقش افرینی نکنند‪ ،‬اتفاقات ناگواری رخ می دهد‪ .‬او اظهار‬ ‫کرد‪ :‬حضور پلیس راهور در کالنشهر اصفهان برجسته بوده و‬ ‫از زمانی که مبادرت به اجرای ماده ‪ ۱۰۸‬قانون توســعه ششم با‬ ‫فتح ا‪ ...‬معین‪-‬رئیس کمیسیون پایش‪ ،‬نظارت و پیگیری شورا‬ ‫تغییرات در راهنمایی و رانندگی اصفهان باید محسوس باشد‬ ‫از ســال های ابتدایــی تشــکیل بلدیه‪ ،‬انجمن‬ ‫شــهر یا شورای شــهر نیز در کنار شــهرداری بود‪.‬‬ ‫شــورای شــهر نماینده افکار عمومی در برنامه ها و‬ ‫سیاست گذاری های مجموعه مدیریت شهری است‪.‬‬ ‫از زمانی که بر اســاس مصوبــه قانونی‪ ،‬همکاری با‬ ‫معاونت راهنمایی و رانندگی کالنشهرها و پشتیبانی‬ ‫ان بر عهده شــهرداری ها گذاشته شد‪ ،‬این انتظار در‬ ‫بین مردم وجود داشت که بهبود محسوسی را در امر‬ ‫حمل ونقل و ترافیک شاهد باشیم‪ ،‬یکی از مشکالتی‬ ‫که تاکنون وجود داشته این است که این پشتیبانی از‬ ‫سوی ناجا عمال ان طور که نیاز تشکیالت بوده انجام‬ ‫نمی شــده و انتظار مســاعدت‪ ،‬همکاری و پشتیبانی‬ ‫بیشــتری وجود داشته است‪ .‬پشــتیبانی همه جانبه‬ ‫نیازمند مشاهده تغییرات محسوس در امر راهنمایی و‬ ‫رانندگی در شهر اصفهان بوده است‪ ،‬من به عنوان یک‬ ‫شهروند‪ ،‬این تغییر محســوس را ندیده ام که ممکن‬ ‫اســت ده ها دلیل از جمله کافی نبودن تعداد نیروی‬ ‫کادر وظیفه و تجهیزات و دوربین ها وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫از انجا که هر ســال بودجه شهرداری در صحن شورا‬ ‫مطرح و تصویب شده و تخصیص های ماهیانه ان نیز‬ ‫در شورای شــهر تدوین می شود‪ ،‬تخصیص هایی که‬ ‫در قالب ماده ‪ ۱۰۸‬قانون برنامه ششم قید شده نیز به‬ ‫طور مستمر پیگیری می شود‪ .‬هنوز خیابان های اصلی‬ ‫با توقف های دوبله و غیرمجاز مواجه بوده و هنوز راه‬ ‫بسیاری از کوچه ها بسته می شــود‪ .‬می توانم بگویم‬ ‫هیچ ایستگاه اتوبوسی در شهر اصفهان نیست که در‬ ‫ان توقف غیرمجاز نباشد‪ .‬همه بر این موضوع واقف‬ ‫هستیم که با اشغال ایستگاه های اتوبوس چه میزان‬ ‫بــر کندی ترافیک افزوده خواهد شــد‪ ،‬توقف مقابل‬ ‫پل هــا و پارکینگ ها‪ ،‬پیاده روها و ورودی خیابان های‬ ‫اصلی و فرعی و موارد متعدد تخلفات این چنین وجود‬ ‫دارد درحالی که شــاهد اعمال قانون در این خصوص‬ ‫نبوده ایم‪ .‬در بســیاری از مســیرها تابلوهای حمل با‬ ‫جرثقیل قرار گرفته اســت اما ایــن کار عمال انجام‬ ‫نمی شــود‪ .‬اگر تابلوهای حمل با جرثقیل بالاستفاده‬ ‫اســت باید جمع شــود چون درواقع نوعی گزارش‬ ‫امکان خالف به مردم اســت‪ .‬امید اســت در اینده و‬ ‫در شــورای شــهر جدید با برنامه ریزی بهتر معاونت‬ ‫حمل ونقل و ترافیک شــهرداری این پشتیبانی ها به‬ ‫صورت گسترده تر و وســیع تر باشد تا شاهد تغییرات‬ ‫و بهبــود امــر تردد و حمل ونقل در ســطح شــهر‬ ‫اصفهان باشیم‪.‬‬ ‫همکاری شهرداری و پلیس راهور شده است‪ ،‬این نقش پررنگ تر‬ ‫شــده و باز هم ادامه دارد‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬بودجه قانونی پلیس راهور از طریق ماده ‪ ۱۰۸‬قانون توسعه‬ ‫ششــم به صورت تدریجی تزریق می شود زیرا استحصال ان‬ ‫توسط شــهرداری نیز تدریجی است هرچند این اتفاق موجب‬ ‫گالیه پلیس راهور می شود اما در ابتدای این همکاری هستیم‬ ‫و با توجه به تجاربی که به دست می اید در اینده کار بهتر پیش‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬چهره شهر در اعیاد متفاوت باشد‬ ‫او به سالروز شهادت امام باقر (ع) اشاره کرد و نقش ان حضرت‬ ‫و امام صادق (ع) را در پرورش شــاگردان مکتب اهل بیت (ع)‬ ‫حائز اهمیت دانست‪ .‬نصراصفهانی با اشاره به در پیش بودن عید‬ ‫سعید قربان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همواره از خداوند می خواهیم که زمینه‬ ‫بریدن از غیر و اتصال به خودش را برای ما مهیا کند‪ ،‬از وابستگی‬ ‫دنیوی خروج کرده و به فضیلت ها زینت یابیم؛ عید قربان تبلور‬ ‫و اوج تحقق این امر است‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬عید سعید قربان تجلی بندگی خالصانه است که یکی‬ ‫از پیامبران بزرگ خداوند از ازمایش بزرگ ان ســربلند بیرون‬ ‫امد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در جامعه به اعیاد و موالیدی که در طول سال‬ ‫بهانه ای برای ایجاد نشاط و شادابی مردم است‪ ،‬کمتر پرداخته‬ ‫می شــود بنابراین امیدواریم فرصــت دو عید قربان و غدیر که‬ ‫پیش رو داریم علی رغم محدودیتی کــه وجود دارد‪ ،‬به ویژه در‬ ‫مجموعه شــهرداری مغتنم شمرده شود و اداره کل ارتباطات و‬ ‫امور بین الملل و معاونت های فرهنگی و خدمات شهری برای‬ ‫تزیین و چراغانی شهر به نحوی اقدام کنند که مردم تفاوت این‬ ‫دو روز را نسبت به دیگر روزهای سال ببینند‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫وضعیت نارنجی کرونا در‬ ‫فریدن‬ ‫به گفته فرماندار فریدن با توجه به وضعیت کرونا در‬ ‫کشور‪ ،‬شیب ابتال به کرونا در شهرستان فریدن به کندی‬ ‫در حال افزایش است‪ ،‬اما با اعمال محدودیت های بیشتر‬ ‫سعی می کنیم از رنگ نارنجی فراتر نرویم‪.‬‬ ‫ســید تقی معین الدینــی درباره اخریــن وضعیت‬ ‫شهرستان فریدن از نظر شیوع ویروس کرونا‪ ،‬به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬از نظر رنگ بندی هم اکنون در وضعیت نارنجی‬ ‫هستیم و طبق مصوبات ســتاد استانی مقابله با کرونا‬ ‫محدودیت های متناســب با رنگ نارنجی را در سطح‬ ‫شهرســتان اعمال می کنیم و هم اکنون با دقت مبادی‬ ‫ورودی به فریدن کنترل می شــود‪ ،‬چرا که بیشــترین‬ ‫نگرانی را از ورود مســافران با توجه به خوش اب وهوا‬ ‫بودن منطقه داریم‪ .‬او افزود‪ :‬فعالیت باشگاه های ورزشی‬ ‫و مکان هایی که احتمال ســرایت ویروس بیشتر است‬ ‫به حداقل ممکن رســیده اســت و همکاری مردم و‬ ‫اصناف با دستگاه های مختلف در رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی قابل قبول است‪ ،‬به طوری که هم اکنون میزان‬ ‫رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی در فریدن بیش‬ ‫از ‪ ۷۰‬درصد اســت‪ .‬فرماندار فریدن گفت‪ :‬متاســفانه‬ ‫در کشــور در برهه ای از زمان نســبت به کرونا عادی‬ ‫انگاری شد و مردم و اصناف کمتر پروتکل ها را رعایت‬ ‫کردند کــه در نتیجه موج پنجم کرونــا را هم اکنون‬ ‫شــاهد هستیم‪ .‬در حال حاضر ‪ ۱۰‬نفر در مراکز درمانی‬ ‫شهرستان فریدن بستری هستند و بیمارستان این شهر‬ ‫دارای تجهیزات و امکانات کافــی برای ارائه خدمات‬ ‫به دیگر شهرســتان ها است‪ .‬معین الدینی با بیان اینکه‬ ‫روند واکسیناسیون در فریدن قابل قبول است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در مقطعی وقفه کوتاهی در روند واکسیناســیون‬ ‫در ســطح ملی رخ داد که به سرعت این وقفه برطرف‬ ‫شــد و هم اکنون نیز با نظم خاصی تزریق واکسن در‬ ‫شهرستان در حال انجام است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در دو هفته‬ ‫اخیر هیچ فوتی نداشــته ایم و در دو ماه گذشته بیش از‬ ‫یک فوتی در شهرســتان فریدن نداشتیم‪ ،‬اما با توجه‬ ‫به روند فعلی کرونا در کشــور که صعودی اســت این‬ ‫احتمال وجــود دارد که رنگ بندی کرونا در فریدن نیز‬ ‫تغییر کند و به ســمت قرمز برود‪ ،‬اما تمام تالش خود‬ ‫را می کنیــم که وضعیت از این بدتر نشــود و از رنگ‬ ‫نارنجی فراتر نرویم‪ .‬فرماندار فریدن خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫شیب ابتال به کرونا در این شهرستان به کندی در حال‬ ‫صعودی شــدن است که متاثر از شرایط کلی کرونا در‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫افزایش شیوع کرونای‬ ‫هندی در کاشان‬ ‫به گفته معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫کاشان شیوع گسترده کرونای هندی در منطقه کاشان‬ ‫افزایش یافته است و با وجود توانمندی های نظام درمان‬ ‫برای مقابله با این ویروس اما نیازمند همراهی مردم و‬ ‫مسئوالن هستیم‪.‬‬ ‫مهدی دالوری به ایســنا گفت‪ :‬مــوج جدید کرونا‬ ‫قدرت سرایت بســیار بیشــتری دارد و به شهروندان‬ ‫ســفارش می کنیم با رعایت پروتکل های بهداشــتی‬ ‫و فاصله اجتماعی و اســتفاده از ماســک برای حفظ‬ ‫سالمتی خود و اطرافیان از حضور در مکان های شلوغ‬ ‫و دورهمی هــا خودداری کنند‪ .‬او با بیان اینکه شــیوع‬ ‫کرونای هندی در منطقه کاشــان افزایش یافته است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬افزایش بستری بیماران غیرکرونایی با حال وخیم‬ ‫از دیگر دغدغه های حوزه ســامت است‪ ،‬زیرا بیماران‬ ‫غیــر کرونایی به دلیل ترس از ابتال به کرونا‪ ،‬درمان را‬ ‫رها کرده و زمانی که حالشــان وخیم شد و در شرایط‬ ‫نامناسب جســمی قرار می گیرند به بیمارستان مراجعه‬ ‫و بستری می شــوند‪ .‬معاون بهداشــت دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی کاشــان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۴۵۷‬نفر به کلینیک های حاد تنفســی این دانشــگاه‬ ‫مراجعــه کرده اند که ‪ ۱۵۸‬نفر مبتال بــه کرونا بوده و‬ ‫‪ ۷۹‬نفر از انها در بیمارســتان بستری شده اند‪ .‬دالوری‬ ‫گفت‪ :‬در مجمــوع ‪ ۳۰۰‬بیمار حاد تنفســی در مراکز‬ ‫درمانی دو شهرستان بستری هستند که ‪ ۳۸‬نفر از انها‬ ‫به بخش مراقبت های ویژه مراکز درمانی دو شهرستان‬ ‫شهرستان های کاشــان و اران و بیدگل منتقل شده و‬ ‫هزار و ‪ ۲۹۸‬نفر نیز به صورت بستری موقت در مراکز‬ ‫ریفرال کرونا پذیرش شــده اند‪ .‬او افزود‪ :‬پس از دوران‬ ‫شیوع کرونا در منطقه کاشان تاکنون ‪ ۱۹۸‬هزار و ‪۳۵۹‬‬ ‫نفر به مراکز بستری و ســرپایی تشخیصی و درمانی‬ ‫مراجعه کرده اند که ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۵۹۱‬نفر از انها تســت‬ ‫مثبت کرونا بوده اند‪.‬‬ ‫کشف محموله قاچاق داخل‬ ‫اتوبوس مسافربری در‬ ‫شاهین شهر‬ ‫محمولــه کاالی قاچاق بــه ارزش ‪ ۵‬میلیارد ریال‬ ‫از یک اتوبوس مســافربری در شاهین شــهر کشف و‬ ‫توقیف شد‪ .‬به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬فرمانده‬ ‫انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت‪ :‬ماموران‬ ‫یگان امداد این شهرســتان حین کنتــرل خودرو های‬ ‫عبوری به یک اتوبوس مســافربری مشــکوک و ان‬ ‫را متوقف کردند‪ .‬ســرهنگ علی صادقــی افزود‪ :‬در‬ ‫بازرسی از این اتوبوس ‪ ۱۸۰‬قهوه ساز‪ ،‬یک موتوربرق‬ ‫و یک اره برقی خارجی کشــف شــد‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫کارشناســان ارزش این محموله را پنــج میلیارد ریال‬ ‫بیان کردند گفت‪ :‬راننده این اتوبوس دستگیر و تحویل‬ ‫مراجع قضایی شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اطالع رسانی‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫اهدای هزار دستگاه‬ ‫اکسیژن ساز به مراکز‬ ‫سالمندان ایران از سوی‬ ‫سازمان ملل‬ ‫معاون امور توان بخشی سازمان بهزیستی کشور از اهدای‬ ‫نمادین هزار دستگاه اکسیژن ســاز به مراکز سالمندان در‬ ‫سراسر کشور از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد‬ ‫در ایران خبر داد و گفت‪ ۸۰۰ :‬دستگاه اکسیژن ساز هفته‬ ‫گذشته تحویل شــده و ‪ ۲۰۰‬دستگاه نیز به زودی تحویل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد نفریه در ایین اهدای نمادین هزار‬ ‫دستگاه اکسیژن ســاز به مراکز سالمندان تحت نظارت با‬ ‫حضور وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور و‬ ‫ســاتیا دورایسوامی نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل‬ ‫متحد افزود‪ ۸۰۰ :‬دســتگاه اکسیژن ســاز بین ‪ ۱۸‬استان‬ ‫بین مراکز نگهداری ســالمندان از سراســر کشور توزیع‬ ‫شــده و به محض رسیدن ‪ ۲۰۰‬دستگاه باقیمانده‪ ،‬انها نیز‬ ‫در ‪ ۱۳‬استان توزیع خواهند شــد‪ .‬او با اشاره به ‪ ۶‬دستگاه‬ ‫که برای ایین افتتاح در محل بهزیســتی نگهداری شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بقیه دســتگاه های اکسیژن ســاز در مراکز مستقر‬ ‫شــده است و این ‪ ۶‬دســتگاه نیز بعد از پایین مراسم بین‬ ‫مراکز توزیع خواهد شــد‪ .‬معاون امور توان بخشی سازمان‬ ‫بهزیستی کشور خاطرنشان کرد‪ :‬اکنون بیش از هزار مرکز‬ ‫در کشور برای نگهداری سالمندان‪ ،‬معلوالن و بیماران روان‬ ‫مزمن فعالیت دارند که بیش از ‪ ۳۵۰‬مرکز برای سالمندان‬ ‫هستند‪ .‬دستگاه های اکسیژن ساز پس از مراکز سالمندان‬ ‫بین مراکزی توزیع شــده اند که جمعیت بیشتری سالمند‬ ‫دارند‪ .‬نفریه تاکید کرد‪ :‬دســتگاه های اکسیژن ساز همین‬ ‫االن در حال بهره برداری است و امیدواریم بتوانیم خدمات‬ ‫خود را به گروه ســالمندان در کشور توسعه دهیم‪ .‬معاون‬ ‫امور توان بخشی سازمان بهزیستی کشور گفت‪ :‬با شروع‬ ‫پاندمی کرونا در جهان با هشدار وزارت بهداشت‪ ،‬سازمان‬ ‫بهزیستی کشــور کمیته بیماری واگیردار تشکیل داد‪ .‬این‬ ‫اقــدام دو ماه بعد از اینکه اولین مورد مثبت کرونا در ایران‬ ‫شناسایی شد‪ ،‬انجام گرفت برای همین توسط پزشکان در‬ ‫این کمیته اقدامات پیشگیرانه انجام شد‪ .‬نخستین بخشنامه‬ ‫کرونا نیز یک ماه قبل از اینکه اولین مورد مثبت در ایران‬ ‫شناسایی شــود‪ ،‬صادر شد که ‪ ۶‬دســتورالعمل بهداشتی‬ ‫داســت‪ .‬نفریه با بیان اینکه طی بهمن ماه سال ‪ ،۹۸‬سه‬ ‫بخشنامه صادر شــد‪ ،‬افزود‪ :‬این امر پنج روز قبل از اولین‬ ‫مورد شناسایی شده بود‪ .‬بهزیستی داوطلبانه همه مراکز را‬ ‫وارد قرنطینه خودخواسته کرد‪ .‬بیش از ‪ ۹۰‬پروتکل در مراکز‬ ‫بهزیستی از مراکز سالمندان تا شیرخوارگاه ها از مراکز اقامتی‬ ‫تا اموزشی و توان بخشی با همکاری وزارت بهداشت انجام‬ ‫شــد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬با توجه به اینکه بیماری کرونا هزینه‬ ‫مراکز ما را زیاد کرد از نهادهای ملی و بین المللی استمداد‬ ‫طلبیدیم‪ .‬با همکاری نهادهایی مانند بنیاد مســتضعفان و‬ ‫ستاد فرمان امام و دیگر سازمان ها اقدامات خوبی در مراکز‬ ‫انجام شد‪ .‬اولین سازمان بین المللی که کمک های خود را‬ ‫به ما ارزانی کرد صندوق ملل جمعیت متحد و بعد یونیسف‬ ‫بود‪ .‬معاون امور توان بخشــی ســازمان بهزیستی کشور‬ ‫گفت‪ :‬میزان مرگ ومیر در مراکز تحت پوشش بهزیستی‬ ‫به دلیل اقدامات پیشــگیرانه نسبت به نرم جهانی و حتی‬ ‫نسبت به کشورهای جهان اول بسیار پایین تر و قابل تامل‬ ‫تــر بود مثال اقدام برای اموزش از راه مجازی دور کودکان‬ ‫معلول توسط ســازمان جهانی بهداشت در منطقه تقدیر‬ ‫شــد‪ .‬نفریه افزود‪ :‬در دوران کرونا‪ ،‬واکسیناســیون مراکز‬ ‫ســالمندان در اولویــت قرار گرفت و تقریبــا صد در صد‬ ‫مراکز بهزیستی واکســینه شــدند‪ .‬به طور متوسط همه‬ ‫مراکز ‪ ۸۰‬درصد دوز اول و ‪ ۶۰‬درصد دوز دوم واکســن را‬ ‫دریافــت کرده اند و در حال حاضر میزان ابتال و مرگ ومیر‬ ‫بسیار کم شده است‪ .‬کبیری نماینده صندوق جمعیت ملل‬ ‫متحد نیز در این برنامه گفت‪ :‬از برنامه ریزی برای تاب اوری‬ ‫گروهی که در بسیاری از جوامع‪ ،‬تنها می مانند‪ ،‬تحت تاثیر‬ ‫قرار گرفتم‪ .‬کارهای انجام شــده در بهزیستی برای نجات‬ ‫زندگی این سالمندان‪ ،‬قابل تحسین است‪ .‬به حداقل رساندن‬ ‫مرگ ومیر در اسایشگاه ها کار بسیار سختی بوده است اما‬ ‫نشــان می دهد ظرفیت بهزیستی چقدر باال است که این‬ ‫نرخ را کاهش داده اســت‪ .‬او با تحسین توزیع دستگاه ها‬ ‫با سرعت باال از سوی ســازمان بهزیستی کشور قول داد‬ ‫که ‪ ۲۰۰‬دســتگاه باقیمانده در گمرک به زودی ترخیص‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 28‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4124‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫کرونا به کودکان کار و بازماندگان از تحصیل هم رحم نمی کند‬ ‫حمایت گروه های دانشجویی از کودکان‬ ‫بازمانده از تحصیل‬ ‫بازماندن از تحصیل قصه تازه ای نیست و بارها شاهد نمونه های‬ ‫عینی ان در جامعه بوده ایم که افرادی با وجود میل به تحصیل‪،‬‬ ‫امکان حضور در کالس درس معلم را ندارند و این بار کرونا نقش‬ ‫مهمی در بازماندگی از تحصیل و البته افزایش تعداد کودکان کار‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬تحصیل کردن حق قانونی کودکان و نوجوانان‬ ‫اســت اما وضعیت افرادی که به هر دلیل از این نعمت محروم‬ ‫می شوند در روحیه بسیاری از مردم تاثیر منفی می گذارد‪ ،‬قریب به‬ ‫‪ ۱۶‬ماه از شیوع کرونا ویروس در کشور می گذرد و امسال شمار‬ ‫دانش اموزان بازمانده و ترک تحصیل کرده در استان ها با افزایش‬ ‫مواجه شده که علت ان را می توان در تداوم شیوع ویروس کرونا‬ ‫و اموزش در فضای مجازی جستجو کرد‪ ،‬شیوع ویروس کرونا‬ ‫نه تنها دانش اموزان را از مدرســه رفتن محروم کرد بلکه بستر‬ ‫بازماندن از تحصیل بسیاری از انها در فضای مجازی مدارس را‬ ‫نیز به وجود اورد‪ .‬موضوع مهم مشکل بازماندن از تحصیل در این‬ ‫شرایط کرونایی برای مردم مشهودتر شده است و در محل زندگی‬ ‫خود شاهد افزایش تعداد کودکان و نوجوانان کار شده اند‪ ،‬افزایش‬ ‫تعداد کودکان کار که به علت وضعیت بد اقتصادی خانواده ها به‬ ‫سمت فروشندگی‪ ،‬جمع اوری پسماند‪ ،‬پاک کردن شیشه خودروها‪،‬‬ ‫نظافت ساختمان و سایر فعالیت هایی که توان انجام ان را داشته‬ ‫باشند‪ ،‬روندی نگران کننده دارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬امار ســه میلیون محروم از تحصیل صحت‬ ‫ندارد‬ ‫رضوان حکیم زاده‪ ،‬معاون اموزش ابتدایی وزیر اموزش وپرورش در‬ ‫هفته اول تیرماه امسال با اشاره به افزایش بازماندگان از تحصیل‬ ‫در سال گذشته گفته است‪ :‬سال گذشته حدود ‪ ۵۴۰‬هزار دانش اموز‬ ‫اتباع داشتیم که بیشتر انها در دوره ابتدایی مشغول به تحصیل و‬ ‫اکثریت انان تبعه کشور افغانستان بودند‪ ،‬در چند سال اخیر امکان‬ ‫حضور این دانش اموزان در دوره پیش دبســتانی نیز فراهم شد‪.‬‬ ‫بر اساس ائین نامه ابالغی اردیبهشت ‪ ۹۵‬هیئت وزیران به دنبال‬ ‫فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر حق دسترسی همه کودکان‬ ‫اتباع به اموزش تنظیم شد‪ ،‬هیچ دانش اموزی نباید از تحصیل دور‬ ‫بماند حتی انهــا که مدارک اقامتی و هویتی ندارند‪ .‬حکیم زاده‪،‬‬ ‫اظهار می کند‪ :‬بر اساس اطالعاتی که از مرکز امار اخذ شده است‬ ‫در سال گذشته تعداد ‪ ۲۱۰‬هزار بازمانده از تحصیل داشتیم که این‬ ‫امار نسبت به سال قبل از ان که ‪ ۱۴۲‬هزار نفر بود افزایش داشته‬ ‫است‪ ،‬تعداد قابل توجهی از امار بازماندگان سال تحصیلی گذشته‬ ‫متوجه دانش اموزان کالس اولی بود که به دلیل نگرانی اولیا از‬ ‫کرونا ترجیح دادند سال بعد در کالس اول ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نبود دانش اموز در شــاد نشانه بازماندن از‬ ‫تحصیلنیست‬ ‫معــاون اموزش ابتدایی با صراحت امار ســه میلیون محروم از‬ ‫تحصیل را رد کرده و اعالم می کند‪ :‬به هیچ عنوان این ســخن‬ ‫صحت ندارد و نبودن دانش اموز در شاد نشان دهنده بازماندن از‬ ‫تحصیل نیست‪ ،‬تعداد زیادی از دانش اموزانی که دسترسی به شاد‬ ‫نداشتند یا امکان بهره بردن از زیرساخت های فناوری برایشان‬ ‫مقدور نبود در مناطق روســتایی عشــایری بودند که در اغلب‬ ‫این مناطق اموزش به شــکل حضوری جریان داشت‪ .‬او اضافه‬ ‫می کند‪ :‬هیچ دانش اموزی به دلیل محرومیت از امکانات فناوری‬ ‫از تحصیل بازنماند‪ ،‬با تدابیر وزارت اموزش وپرورش و همکاری‬ ‫خوب سایر دستگاه ها جریان اموزش از طرق مختلف برقرار شد‪ .‬از‬ ‫جمله مدرسه تلویزیونی که در حداقل زمان ممکن راه اندازی شد‬ ‫و نیز اعزام راهبران اموزشی و توزیع درس نامه از این نمونه بود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تهیه ابزار هوشمند برای دانش اموز دغدغه‬ ‫ملی است‬ ‫حکیم زاده‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬برخی دانش اموزان به دالیل متعددی‬ ‫از جمله مهاجرت‪ ،‬به کار گرفته شدن‪ ،‬تعصبات حاکم در برخی‬ ‫مناطق که بیشتر نســبت به دختران و در انتقال نیافتن ان ها از‬ ‫مقطع ابتدایی به متوســطه رخ می دهد‪ ،‬معلولیت‪ ،‬مســائل و‬ ‫مشکالت اقتصادی وارد چرخه تحصیل نشده اند و یا در نیمه راه‬ ‫از ادامه بازمانده اند‪ .‬در حال حاضر ‪ ۲۰۰‬مدرسه فعال با تنها یک‬ ‫دانش اموز داریم و بااین حال به ان معلم اختصاص یافته اســت‪،‬‬ ‫دالیلی که خارج از حیطه وظایف اموزش وپرورش باعث شــده‬ ‫است تعدادی از کودکان به جریان تحصیل نپیوندند‪ .‬او تصریح‬ ‫می کند‪ :‬در ســال جاری به مدد پیگیری های صورت گرفته ‪۲۰‬‬ ‫هزار نفر از این کودکان شناســایی شدند و به مدرسه بازگشتند‬ ‫و تالش ما همواره بر این بوده اســت که کودکان خصوصًا در‬ ‫دوره ابتدایی از تحصیل بهره مند شوند که هم اکنون به استناد امار‬ ‫رســمی ‪ ۹۸‬درصد کودکان واجب التعلیم در دوره ابتدایی تحت‬ ‫پوشش هســتند‪ .‬حکیم زاده در مورد طرح هدایت و پویش هر‬ ‫دانش اموز یک تبلت و هر تبلت یک مدرسه‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬با تمام‬ ‫دستگاه های ذی ربط و تعداد زیادی از خیران تعداد قابل توجهی‬ ‫گوشــی هوشمند و تبلت برای دانش اموزان خریداری شده و به‬ ‫انها تحویل شــده است‪ ،‬این طرح ها همچنان در حال پیگیری‬ ‫است چرا که معتقدیم هر دانش اموز باید امکان دسترسی به تبلت‬ ‫داشته باشد بنابراین تهیه ابزار هوشمند برای همه دانش اموزان‬ ‫باید به عنوان یک دغدغه ملی مطرح شود و در اولویت قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مشــکالت معیشــت‪ ،‬مهاجرت‪ ،‬کرونا و‬ ‫دسترسی نداشتن به اموزش مجازی‬ ‫لیالســادات ابطحی‪ ،‬معــاون امــوزش ابتدایــی اداره کل‬ ‫اموزش وپرورش اصفهــان در خصوص وضعیت بازماندگان از‬ ‫تحصیل‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬تعدادی از کودکان بازمانده از تحصیل‬ ‫ساکن حاشیه شهرها هستند که مشکالت معیشتی دارند‪ ،‬تعدادی‬ ‫مهاجرت کرده اند و تعدادی از اتباع هســتند که به دلیل شرایط‬ ‫روانشناس‪:‬‬ ‫عادی انگاری پرخاشگری در جامعه‬ ‫نشانه سالمت رفتار نیست‬ ‫دلتا؛ موتاسیون غالب کشور‬ ‫به گفته دبیر کمیته علمی کشور ازانجایی که هنوز علی رغم‬ ‫همــه توصیه ها باز هــم مردم گــوش نمی کنند و هنوز‬ ‫رفت وامدها ادامه دارد‪ ،‬تقریبا می توان گفت که با وجود تعداد‬ ‫زیاد شهرهای قرمز و با توجه به نتایج ازمایش های ویروسی‪،‬‬ ‫به نظر می اید که موتاسیون غالب در کشور‪ ،‬موتاسیون دلتا‬ ‫است‪.‬‬ ‫دکتر عاطفه عابدینی با بیان اینکه خاصیت موتاسیون دلتا‬ ‫این است که سرایت پذیری ان بسیار سریع است‪ ،‬به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬بر همین اساس اگر به نمودار بیماری در کشور نگاه‬ ‫کنیم‪ ،‬می بینیم که یک افزایش بسیار سریع و رو به باال را‬ ‫در زمینه افزایش تعداد مبتالیان داریم‪ .‬او درباره مهمترین‬ ‫عوامل انتشــار کرونی دلتا در کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از این‬ ‫عوامل رفت وامدهای بین استانی است‪ .‬از طرفی واقعیت‬ ‫این است که شاید مرزهای شرق کشور را به موقع نبستیم‪.‬‬ ‫از طرف دیگر مردم دیگر پروتکل های بهداشتی را رعایت‬ ‫نمی کنند‪ .‬درحالی که در پیک دوم و ســوم همکاری مردم‬ ‫بیشتر بود و در فروردین و اردیبهشت توانستیم چندهفته ای‬ ‫مراکز خرید بزرگ را ببندیــم‪ ،‬بازارها را ببندیم و جاهای‬ ‫مختلفی را کنترل کردیم‪ .‬در حال حاضر ن ه تنها نمی توانیم‬ ‫این مــوارد را کنترل کنیم‪ ،‬بلکه مردم هم دیگر همراهی‬ ‫نمی کنند‪ .‬حتی می بینیم که مردم حتی ماسک زدن را هم‬ ‫خیلیرعایتنمی کنند‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫به اعتقاد استاد روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬ ‫واکنش مردم نســبت به بروز رفتارهای پرخاشگرانه و‬ ‫نابهنجار در جامعه در قالب انتقاد و یا شــکایت‪ ،‬عالمت‬ ‫مثبت و نشانه سالمت جامعه است‪.‬‬ ‫مجتبــی ناجی بــه ایرنا گفــت‪ :‬از نظر روانشناســان‬ ‫اجتماعی اینکه مردم با دیدن رفتارهای خشــونت امیز‪،‬‬ ‫سراســیمه و نگران می شــوند و ان را بــه عنوان رفتار‬ ‫عادی نمی پذیرند مطلوب و امیدوارکننده است‪ .‬او اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اگر مشاهده این رفتارها برای مردم عادی سازی‬ ‫و حساسیت زدا شــود و به عنوان یک اتفاق دور از ذهن‬ ‫تلقی نشود جای نگرانی دارد‪ .‬این روانشناس با بیان اینکه‬ ‫منشا رفتارهای پرخاشــگرانه‪ ،‬عصبانیت است و زمانی‬ ‫که نمی توان ان را به کنترل دراورد به خشــونت تبدیل‬ ‫می شود گفت‪ 23/6:‬درصد جامعه به نوعی از اختالالت‬ ‫شخصیتی و روان پزشکی رنج می برند که این اختالالت‬ ‫خــودش را در رفتارهایی مانند افســردگی‪ ،‬اضطراب‪،‬‬ ‫استرس و خشونت نشان می دهد‪ .‬او افزود‪ :‬در رفتارهای‬ ‫خشونت امیز ممکن است مولفه های روان پزشکی نقش‬ ‫داشته باشند و این در رفتارهایی بروز بیشتری دارد که از‬ ‫قبل طراحی شده و فرد الت پرخاشگری و خشونت را با‬ ‫نیت و قصد قبلی در اســتفاده از انچه برای تهدید و چه‬ ‫برخورد فیزیکی در دســت می گیرد‪ .‬ناجی به پیامدهای‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی‪ ،‬از تحصیل بازمی مانند‪ .‬وضعیت‬ ‫بازماندگان از تحصیل در ســال تحصیلی جاری به گونه ای بوده‬ ‫که شرایط بازمانده ها از تحصیل با همدیگر یکسان نیست‪ ،‬وظیفه‬ ‫عمده اموزش وپرورش شناسایی این دانش اموزان و بازگرداندن‬ ‫انها به چرخه تحصیل است‪ .‬او اضافه می کند‪ :‬تعدادی از کودکان‬ ‫بازمانده از تحصیل مشکل معیشت خانوادگی دارند و حتی تعدادی‬ ‫مجبور به مهاجرت شده اند یا بعضی خانواده ها نگرش مثبتی در‬ ‫رابطه با مدرسه رفتن فرزندشــان در شرایط کرونا ندارند‪ .‬حوزه‬ ‫معاونت اموزش ابتدایی استان امار دانش اموزانی که ثبت نام کرده‬ ‫اما وارد چرخه اموزش نشدند را رصد کرد سپس علت وارد نشدن‬ ‫انها به فضای اموزشــی را جویا شد‪ .‬وضعیت این دانش اموزان‬ ‫و امکان بازگرداندن انها به تحصیل به وسیله مدیران مدارس و‬ ‫حوزه اموزش ابتدایی ادارات پیگیری شد‪ .‬معاون اموزش ابتدایی‬ ‫اموزش وپرورش اصفهان‪ ،‬تاکید می کنــد‪ :‬اگر کودک به دلیل‬ ‫نگرش خانواده از اموزش بازمانده بود کارشناســان اموزشی با‬ ‫خانواده او صحبت کرده و سعی کردند خانواده را متقاعد کنند و اگر‬ ‫دانش اموزی به دلیل نداشتن تجهیزات مشکل داشت و نتوانسته‬ ‫بود وارد فضای اموزشی شود با مساعدت خیران تجهیزات الزم‬ ‫برای این گروه از دانش اموزان تهیه شــد‪ .‬ابطحی ادامه می دهد‪:‬‬ ‫اگر بازماندن از تحصیل دانش اموزی در شرایط کرونایی به دلیل‬ ‫دسترســی نداشتن به اینترنت و زندگی در فضایی بود که حتی‬ ‫داشتن تلفن همراه و تبلت هم نمی توانست به دانش اموز کمک‬ ‫کند راهبران اموزشی سعی کردند محتوای اموزشی را به دست‬ ‫انهابرسانند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بازماندن از تحصیل دانش اموزان هر ســال‬ ‫اتفاقمی افتد‬ ‫او اظهــار می کند‪ :‬اپیدمی کرونــا در بازماندن از تحصیل دانش‬ ‫اموزان‪ ،‬تاثیر داشــته اســت‪ ،‬در واقع هر سال پدیده بازماندن از‬ ‫تحصیل دانــش اموزان اتفاق می افتد‪ ،‬بــه دلیل این که گاهی‬ ‫اوقات خانــواده نگرش قوی به تحصیل نــدارد و کودک را به‬ ‫سمت اموزش هدایت نمی کند و این اتفاق در بین دانش اموزان‬ ‫اتباع بیشــتر است که در پیشــگیری از ان با اداره کل اتباع نیز‬ ‫مشــاهده رفتارهای پرخاشــگرانه در جامعه پرداخت و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬از سویی مشاهده رفتارهای خشونت بار‬ ‫برمبنای همیــن یادگیری مشــاهدات می تواند باعث‬ ‫توســعه و تحریک رفتارهای پرخاشگرانه شود‪ .‬به گفته‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‪ ،‬مردم‬ ‫به دلیل گسترش فضای مجازی و شبکه های اجتماعی‬ ‫تصویری به سهولت به مشاهده رفتارهای پرخاشگرانه‬ ‫در جامعه دسترســی دارند که همــه احاد جامعه به ویژه‬ ‫ن که ممکن اســت زمینه رفتارهای‬ ‫در نوجوانان و جوانا ‬ ‫ماجراجویانه و نمایشــی زیاد باشد‪ ،‬از این الگوها تبعیت‬ ‫کنند و با این کارها به دنبال جلب توجه دیگران باشند‪ .‬او‬ ‫با تاکید بر اینکه همه افراد جامعه از تماشای این رفتارها‬ ‫تاثیر نمی پذیرند گفت‪ :‬ایــن تاثیرپذیری به عنوان یک‬ ‫الگوی رفتــاری و به مدد فضای مجازی در برخی افراد‬ ‫که دارای زمینه های افسردگی‪ ،‬اضطراب و پرخاشگری‬ ‫هستند به عنوان یک سرمشــق برای رفتارهای واقعی‬ ‫زندگی خود ممکن است مورداستفاده قرار بگیرد‪ .‬ناجی‬ ‫با اشــاره به انتشار کلیپ های خشــونت امیز در فضای‬ ‫مجازی از جمله فیلمــی از درگیری دختران نوجوان در‬ ‫یکی از بوســتان های اصفهان که واکنش زیادی را در‬ ‫بین کاران به همراه داشت افزود‪ :‬این رفتار پرخاشگرانه‬ ‫که شــاید در برخی کشورها عادی باشد در جامعه ما به‬ ‫عنوان یک رفتار عادی پذیرفته نیســت‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫ورود به موقع مسئوالن به موضوع کلیپ اخیر و مدیریت‬ ‫کردن ان با تشکیل پرونده شخصیتی برای ان نوجوانان‬ ‫و اطالع رسانی از روند شکل گیری این رفتار در بین انها‬ ‫برای جامعه الزم و ضروری است‪ .‬این روانشناس افزود‪:‬‬ ‫باید با بررســی ابعاد شــخصیتی این نوجوانان‪ ،‬بهترین‬ ‫درس و عبرت از ایــن رویداد را به جامعه انتقال داد که‬ ‫چه علل و عواملی منجر به این رفتار شــده تا بتوان از‬ ‫بــروز و تکرار ان در اینده جلوگیری کرد و نتیجه ان به‬ ‫عنوان عامل پیشــگیرانه در اختیــار خانواده ها و والدین‬ ‫و حتــی برنامه ریزان اجتماعی و تربیتــی قرار بگیرد‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه ناکامی‪ ،‬شکست عشــقی‪ ،‬خانوادگی و یا‬ ‫نظارت ضعیف والدین‪ ،‬خانواده و دیگر نهادهای اجتماعی‬ ‫می تواند عامل بروز ایــن رفتار اخیر در نوجوانان به ویژه‬ ‫رایزنی هایی صورت گرفته اســت‪ .‬او تصریح می کند‪ :‬وضعیت‬ ‫معیشت‪ ،‬فقر اقتصادی و فرهنگی‪ ،‬نداشتن تجهیزات‪ ،‬علل اصلی‬ ‫اقــدام نکردن خانواده این گــروه از دانش اموزان برای پیگیری‬ ‫تحصیل انهاســت‪ ،‬در شــرایط کرونایی براوردمان این بود که‬ ‫تعداد حضور نیافتن دانش اموزان در مدارس نسبت به سال های‬ ‫گذشته بیشتر شود اما با کمک خیران استان توانستیم اقدامات‬ ‫موثری در جهت جــذب دانش اموزان بازمانده از تحصیل انجام‬ ‫دهیــم‪ .‬ابطحی در مورد دانش اموزان تکرار پایه‪ ،‬اظهار می کند‪:‬‬ ‫تعدادی از دانش اموزان ممکن است نیاز به تالش باشند یا اموزش‬ ‫برای انها کیفیت الزم را نداشــته باشد و این گروه از کودکان در‬ ‫شرف تکرار پایه باشند احتمال دارد اموزش ناکافی و نداشتن به‬ ‫موقع تجهیزات باشد یا ناتوانی استفاده از فضای مجازی اموزش‬ ‫مشکل انها بوده باشد‪ ،‬عده ای هم وارد اموزش شدند اما به دلیل‬ ‫اختالالت یادگیری‪ ،‬اموزش برای این گروه کافی نبوده اســت‪.‬‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬برای این کار در نوبت اول پایش انجام شــده‬ ‫و میزان نیاز به تالش اســتان در همان زمان براورد شده است‬ ‫«طرح هر مدرسه یک پایگاه رشد» از اول اردیبهشت ماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫رقم خورد و ســعی بر این بود تا کودکان به اموزش بازگشــت‬ ‫داده شــوند و بتوانیم وضعیت را از نیاز به تالش خارج کنیم و با‬ ‫افزایــش کیفیت اموزش این کودکان و فراهم کردن تجهیزات‬ ‫اموزشی انها تکرار پایه نشوند‪ .‬معاون اموزش ابتدایی اداره کل‬ ‫اموزش وپرورش اصفهان با تاکید به ورود گروه های دانشجویی‬ ‫جهادی از این هفته به مناطق استان اصفهان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫همین راستا تفاهم نامه سه جانبه ای بین معاونت اموزش ابتدایی‪،‬‬ ‫دانشــگاه فرهنگیان و مسئول بسیج دانشــجویی استان امضا‬ ‫شده اســت و این سه حوزه با عقد تفاهم نامه درصدد استفاده از‬ ‫پتانسیل های سه بخش هستند تا بتوانند از دانشجویانی کمک‬ ‫بگیرند که بــه طور جهادی وارد مناطق و نواحی اســتان و در‬ ‫حاشیه شهرها و روستاها شــوند و به دانش اموزان در بازگشت‬ ‫به تحصیل کمک کنند و گروه های دانشــجویی جهادی برای‬ ‫جلوگیری از تکرار پایه از این هفته وارد مناطق و نواحی اســتان‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫دختر قمه به دســت باشد افزود‪ :‬بخشــی از دلیل این‬ ‫رفتــار می تواند به عوامل هورمونــی و غدد درونی بدن‬ ‫ربط داشته باشــد‪ .‬این روانشناس افزود‪ :‬از سویی زمانی‬ ‫که دختر یا زنی مرتکب این رفتار پرخاشــگرانه می شود‬ ‫وضعیت بسیار بدخیم تر از حالت عادی است زیرا ممکن‬ ‫اســت یکسری زمینه های خشــونت و پرخاشگری که‬ ‫برای او رخ داده‪ ،‬او را به این ســمت ســوق داده باشد‬ ‫که باید شناســایی شــوند‪ .‬او با تاکید بر اینکه نباید به‬ ‫راحتی از سرخوردگی‪ ،‬زمینه های افسردگی و ناکامی به‬ ‫عنوان عوامل بروز رفتارهای خشونت امیز گذشت گفت‪:‬‬ ‫وقتی این زمینه ها در فرد و گروه همســاالن مشــاهده‬ ‫بشــود می تواند عامل بروز رفتارهای نابهنجار در جامعه‬ ‫باشــد‪ .‬ناجی با اشاره به راهکارهای پیشگیری و کنترل‬ ‫این گونه رفتارها در جامعه گفت‪ :‬شــبکه های اجتماعی‬ ‫واقعیتی اســت که محصول فناوری است ولی باید دید‬ ‫چگونه از این ظرفیت می توان در مســیر پیشــگیری از‬ ‫بروز اســیب ها استفاده کرد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬بر این اساس‬ ‫باید تحلیل گران و اسیب شناسان اجتماعی و رسانه ها به‬ ‫تحلیل چرایی وقــوع این موضوع بپردازند و از فرافکنی‬ ‫کردن اینکه این عوامل به مســائل امنیتی و سیاســی‬ ‫ربط داده شــود و یا اینکه هر کســی بر اساس نیات و‬ ‫اهداف خود در ان زمینه تحلیل کند جلوگیری شود‪ .‬استاد‬ ‫روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود‪ :‬باید با‬ ‫اسیب شناســی دقیق این موضوع فارغ از همزادپنداری‪،‬‬ ‫به کمک های مددکاری‪ ،‬درمانی و روان شناختی به این‬ ‫نوجوان پرداخت‪ .‬او رسالت شبکه های اجتماعی را نیز در‬ ‫این مقوله به دور از سیاه نمایی‪ ،‬تسویه حساب با مسئوالن‬ ‫و نهادهای اجتماعی؛ تجزیه وتحلیل درست این موضوع‬ ‫به عنوان یک پدیده اجتماعی دانست‪ .‬چندی پیش کلیپی‬ ‫از درگیری چند جوان و نوجوان در یکی از بوستان های‬ ‫شهری اصفهان در شبکه های اجتماعی در سطح گسترده‬ ‫انتشــار یافت که در ان دختری جوان با قمه دیگران را‬ ‫تهدید می کرد‪ .‬انتشار این کلیپ واکنش مراجع قضایی‬ ‫و نیــروی انتظامی را در پی داشــت به گونه ای که برای‬ ‫افراد حاضر در این درگیری و نیز عوامل انتشار فیلم ان‬ ‫احضاریه صادر شد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫متولیان مساجد شبکه های‬ ‫اجتماعی را پایگاه تبلیغ‬ ‫دین کنند‬ ‫به گفته رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‬ ‫اصفهان متولیان و جوانان مسجدی الزم است که‬ ‫شبکه های اجتماعی را پایگاهی برای تبلیغ دین کنند و‬ ‫با تولید محتواهای فرهنگی در ترویج باورها و اعتقادات‬ ‫ناب اسالمی گام بردارند‪.‬‬ ‫حجت االسالم سید صادق ابطحی به ایرنا گفت‪ :‬ظرفیت‬ ‫گسترده و اثرگذار شبکه های اجتماعی برای تبلیغ دین‬ ‫مغفول نماند و فعاالن مسجد از این فرصت استفاده‬ ‫کنند‪ .‬او افزود‪ :‬بخش عمده ای از مردم جامعه با‬ ‫شبکه های اجتماعی ارتباط دارند و بخشی از فرصت‬ ‫خود را برای استفاده از مطالب این رسانه های بر خط‬ ‫اختصاص می دهند که بهره گیری از ان برای تبلیغ‬ ‫دین الزم است‪ .‬رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد‬ ‫استان اصفهان بر ضرورت تولید محتوا در فضای‬ ‫مجازی تاکید کرد و گفت‪ :‬الزم است که بین جوانان‬ ‫افراد توانمند در این حوزه فعالیت های مسجد را در‬ ‫بستر اینترنت عرضه کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬شرایط سخت‬ ‫کرونا بر فعالیت ‪ ‬فرهنگی مساجد اثر گذاشته است و‬ ‫بسیاری از برنامه ها برگزار نمی شود ولی ظرفیت فعال‬ ‫شبکه های اجتماعی برای ارائه ان دسته از خدمات‬ ‫حائز اهمیت است‪ .‬ابطحی با بیان اینکه سن باالی‬ ‫هیئت امنا مساجد یک چالش است و باید بر جوان گرایی‬ ‫در این زمینه اقدام کرد‏‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در چارت سازمانی‬ ‫هیئت امنا مساجد به موضوعات جدید روز توجه شده‬ ‫که فضای مجازی یکی از ان هاست‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫به دنبال جوان گرایی در حوزه مدیریت مساجد هستیم‬ ‫و با عضویت فرد متخصص در فضای مجازی‪ ،‬مدیر‬ ‫کانون فرهنگی و هنری مسجد و فرمانده پایگاه بسیج‬ ‫این مهم محقق خواهد شد و البته از تجربه افراد‬ ‫پیشکسوت نیز استفاده می شود‪ .‬رئیس مرکز رسیدگی‬ ‫به امور مساجد استان اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬در مدت‬ ‫چند سال اینده شاهد این تحول در مدیریت اجرایی‬ ‫این پایگاه های دینی خواهیم بود‪ .‬استان اصفهان دارای‬ ‫بیش از پنج هزار باب مسجد است‪.‬‬ ‫برپایی ‪ 350‬پایگاه‬ ‫جمع اوری نذورات عید‬ ‫قربان‬ ‫گروه جامعه‪ :‬هم زمان با نزدیک شدن به عید سعید‬ ‫قربان‪ ،‬برای کمک به معیشت نیازمندان‪ ،‬بیش از ‪350‬‬ ‫دفاتر امداد و مراکز نیکوکاری در سطح استان‪ ،‬اماده‬ ‫دریافت نذورات خیران است‪.‬‬ ‫کریم زارع مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)‬ ‫استان اصفهان با تاکید بر اینکه این عید سعید‪ ،‬یکی‬ ‫از مناسبت های ویژه مذهبی برای کمک به مددجویان‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این نهاد طرح نذر قربانی را برای‬ ‫هدفمند کردن نذورات مردمی در بیش از ‪ 350‬پایگاه‬ ‫اجرا خواهد کرد‪ .‬کریم زارع با اشاره به اینکه قربانی‬ ‫کردن از جمله سنت های حسنه در دین مبین اسالم‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در دفاتر امداد و مراکز نیکوکاری خدماتی‬ ‫از جمله جمع اوری نذورات‪ ،‬ذبح‪ ،‬بسته بندی و توزیع‬ ‫گوشت قربانی‪ ،‬به همشهریان اصفهانی ارائه می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان با تاکید بر اینکه مردم‬ ‫نیکوکار با هر توان مالی می توانند در این امر خداپسندانه‬ ‫مشارکت کنند‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت دام ارائه شده در این مراکز‬ ‫بر اساس نرخ مصوب خواهد بود و هزینه ای برای‬ ‫عملیات ذبح از مراجعه کنندگان دریافت نمی شود‪،‬‬ ‫همچنین این عزیزان می توانند در صورت تمایل‪ ،‬همه‬ ‫یا بخشی از قربانی خود را برای کمک به مددجویان‬ ‫کمیته امداد اختصاص دهند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در سال گذشته‬ ‫با همت مردم خیر و نیکوکار استان بیش از ‪ 8‬میلیارد و‬ ‫‪ 420‬میلیون تومان به صورت نقدی و یا اهدای گوشت‬ ‫قربانی و بیش از ‪ 200‬راس دام سبک با نظارت شبکه‬ ‫دامپزشکی استان ذبح و در میان نیازمندان توزیع شد‪.‬‬ ‫زارع با اشاره به سنت پسندیده عقیقه گوسفند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کمیته امداد استان در همه ایام سال‪  ‬با توجه به نیت‬ ‫خیران و به نیابت از انها اماده انجام قربانی و توزیع‬ ‫ان در میان نیازمندان واقعی است‪  .‬او با اعالم اینکه‬ ‫عالوه بر پایگاه های جمع اوری نذورات‪ ،‬با توجه به‬ ‫شرایط کرونایی برای حفظ سالمتی مردم نیک اندیش‬ ‫استان‪ ،‬روش های الکترونیکی نیز فراهم است از خیران‬ ‫درخواست کرد؛ با شماره گیری کد‪*8877*031*1#‬‬ ‫و یا واریز به کارت ‪ 6063737000002509‬برای ارائه‬ ‫نذورات خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ ۸‬مصدوم در تصادف‬ ‫سنگین پراید و پژو در‬ ‫لنجان‬ ‫تصادف پراید و پژو هشت مصدوم بر جای گذاشت‪.‬‬ ‫عباس عابدی‪ ،‬سخنگوی مرکز اورژانس اصفهان به‬ ‫ایمنا گفت‪ :‬حادثه تصادف پراید و پژو در لنجان مسیر‬ ‫روستای باغشاد در ساعت ‪ ۲۱‬و ‪ ۵۶‬دقیقه دو شب‬ ‫گذشته به مرکز اورژانس اصفهان اعالم شد‪ .‬سخنگوی‬ ‫مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان این که این حادثه‬ ‫مورد فوتی نداشته است‪ ،‬افزود‪ :‬سه کد اورژانس ‪۱۱۵‬‬ ‫و یک کد هالل احمر برای امدادرسانی‪ ،‬به محل حادثه‬ ‫اعزام شدند و مصدومان را به بیمارستان شهدای لنجان‬ ‫انتقال دادند‪ .‬او افزود‪ :‬در این حادثه هشت نفر مصدوم‬ ‫شدند که از این تعداد سه نفر زن‪ ،‬سه نفر مرد و دو‬ ‫کودک بودند‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫کودک بیمار اصفهانی به ارزویش رسید؛‬ ‫کوک‬ ‫فرهنگ اصفهان‬ ‫تفریح درمانی با شهر‬ ‫قشنگ‬ ‫برنامه «شهر قشنگ» کاری از معاونت ورزشی و تفریحی‬ ‫سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به‬ ‫موضوع تفریح‪ ،‬اسیب شناسی و اداب ان پرداخته است‪.‬‬ ‫«شهر قشنگ» عنوان برنامه ای است که معاونت ورزشی‬ ‫و تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری‬ ‫اصفهان در ‪ 10‬قسمت حدود ‪ 20‬دقیقه ای با موضوع تفریح‬ ‫تولید کرده و با اجرای مهران رجبی و هنرمندی محمدرضا‬ ‫نریمانی‪ ،‬عالوه بر فضای مجازی از سیمای مرکز اصفهان‬ ‫نیز پخش شده است‪.‬‬ ‫رئیس اداره امور تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به استقبال مخاطبان‬ ‫از شهر قشنگ و پخش مجدد این برنامه اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫گذشته مردم تفریحات سالمی داشتند اما امروزه تفریحاتی‬ ‫جایگزین انها شده که در مواردی اثرات مخربی به همراه‬ ‫دارد‪ ،‬به همین دلیل در برنامه شهر قشنگ به موضوع‬ ‫تفریح پرداختیم‪.‬‬ ‫نفیسه گلشیرازی با اشاره به موضوعات برنامه شهر قشنگ‬ ‫افزود‪ :‬اداب تفریح جمعی‪ ،‬شیوه های تفریح فرهنگی مانند‬ ‫موسیقی‪ ،‬تئاتر و سینما‪ ،‬تفریح درمانی‪ ،‬پیک نیک‪ ،‬تفاوت‬ ‫تفریح و شبه تفریح مانند پاساژگردی‪ ،‬دور زدن بی هدف‬ ‫در خیابان ها و رستوران گردی‪ ،‬تفریح در خانه با خانواده‬ ‫مانند پانتومیم و اشپزی گروهی‪ ،‬طبقه بندی بازی ها‪،‬‬ ‫اسیب شناسی تفریحات خاکستری مانند کشیدن قلیان و‬ ‫وندالیسم‪ ،‬تفریح با دوستان و تفریحات مدرن ‪ 10‬موضوعی‬ ‫بوده که در برنامه شهر قشنگ به ان پرداخته شده است‪.‬‬ ‫وی درباره تفریحات خاکستری ادامه داد‪ :‬متاسفانه هنوز‬ ‫برخی افراد خط کشیدن روی اتومبیل دیگران‪ ،‬زنگ خانه‬ ‫دیگران را زدن و ازار رساندن به حیوانات را نوعی تفریح‬ ‫می دانند که بهای انها ازار رساندن به دیگران است‪.‬‬ ‫وی درباره اقتضائات تفریح با دوستان نیز گفت‪ :‬گاهی‬ ‫اوقات دوستان در یک سطح اجتماعی و اقتصادی نیستند‬ ‫و برای مثال یک نفر می تواند به گیم نت برود اما دوستش‬ ‫چنین امکانی را ندارد اما برای انجام این تفریح خانواده‬ ‫خود را تحت فشار قرار می دهد‪ .‬به این ترتیب به خاطر‬ ‫انجام یک تفریح‪ ،‬ناخواسته در یک خانواده تشنج ایجاد‬ ‫می کنیم‪ ،‬بنابراین بهتر است هر کس با دوستان هم سطح‬ ‫خود تفریح کند‪.‬‬ ‫رئیس اداره امور تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫ورزشی شهرداری اصفهان به برخی پیامدهای نامطلوب‬ ‫تفریحات مدرن اشاره و بیان کرد‪ :‬برخی اوقات مراجعه به‬ ‫اینستاگرام یا کالب هاوس در حد وب گردی بی هدف است‬ ‫و چون جامعه تفریحی برای افراد تعریف نکرده یا خودشان‬ ‫به این امر بی توجه بوده اند رو به تفریحات مدرن اورده اند‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 28‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4124‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫ارزوهای رنگارنگ بــرای کودکی که بیماری او را چند‬ ‫روز در هفته مهمان تخت بیمارســتان می کند شاید خیلی‬ ‫دست نیافتنی به نظر برســد‪ ،‬مثل ارزوی پلیس شدن برای‬ ‫رضا‪.‬‬ ‫در بیمارستان تخصصی کودکان امام حسین (ع) اصفهان‬ ‫وعده کرده ایم‪ ،‬جایی نزدیک به انتهای بزرگراه امام خمینی‬ ‫(ره) و نرسیده به بلوار دانشگاه صنعتی‪ .‬صبح زود است اما نه‬ ‫برای والدینی که بچه به بغل سراغ از پزشک و پرستار و دارو‬ ‫می گیرند‪ .‬عده ای با چشمان خواب الود در محوطه بیمارستان‬ ‫منتظر نوبتشــان نشســته اند و از چمدان های همراهشان‬ ‫معلوم است از شــهرهای اطراف برای درمان کودک بیمار‬ ‫خود بار ســفر به اصفهان بسته اند‪ .‬تحمل درد بیماری برای‬ ‫تن کوچــک و نحیف بچه ها زیاد اســت‪ ،‬مثل تحمل درد‬ ‫کشیدنشــان برای پدر و مادر که به امید بهبودی فرزند خود‬ ‫مهمان این مرکز درمانی شده اند‪.‬‬ ‫همراهان برنامه امروز یکی یکی از راه می رسند؛ از دکتر‬ ‫مهرداد معمــارزاده رئیس بیمارســتان تخصصی کودکان‬ ‫امام حســین (ع) و معاونانش گرفته تا محمد عیدی معاون‬ ‫فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی‬ ‫شــهرداری اصفهان به همراه مســئولین و رابطان برنامه و‬ ‫درنهایت ســرهنگ محمدرضا محمدی رئیس پلیس راهور‬ ‫استان اصفهان و همراهانش‪.‬‬ ‫منتظر ایســتاده ایم که «رضا» کودکی که برنامه امروز‬ ‫به افتخار او ترتیب داده شــده به همراه پدر و مادر و هستی‬ ‫خواهرش و با شمایل یک پلیس وارد می شود‪ .‬پیراهن سفید‬ ‫قبه دار‪ ،‬شلوار رسمی سرمه ای رنگ و کاله پلیس راهنمایی و‬ ‫رانندگی قشنگ به تنش نشسته و پلیس ‪ 6‬ساله ما تقاضای‬ ‫بی سیم هم می کند‪ .‬مادر رضا هنرمند‪ ،‬کودک اصفهانی که به‬ ‫دلیل بیماری ‪ 3‬روز در هفته در بیمارستان تخصصی کودکان‬ ‫امام حسین دیالیز می شود تعریف می کند که پسرش از شب‬ ‫قبل چه ذوق و شــوقی برای برنامه امروز داشته و چقدر از‬ ‫اینکه قرار است ارزویش براورده شود خوشحال است‪.‬‬ ‫«رضــا وظیفه پلیس راهنمایــی و رانندگی چیه؟» رضا‬ ‫در جواب پدر و رو به دوربین می گوید‪« :‬اگه ماشــینا خالف‬ ‫کــردن باید به اونا هشــدار بده و اگه گــوش نکردن باید‬ ‫جریمه شــون کنه‪ .‬یه راننده خوب موقع رانندگی با موبایل‬ ‫صحبت نمی کنه‪ ،‬چیزی نمی خوره و با ســرعت مجاز میره‪.‬‬ ‫موتوری باید کاله ایمنی بذاره سرش‪ ،‬راننده باید کمربندشو‬ ‫ببنده‪ ،‬اگه نبنده تصــادف می کنه‪ ».‬رضا بزرگ ترین ارزوت‬ ‫چی بود؟ «دوست داشتم پلیس بشم تا به ادمایی که خالف‬ ‫می کنن هشدار بدم و اگه گوش نکردن جریمه شون کنم‪».‬‬ ‫حاال رضا لباس پلیس اش را از دست سرهنگ محمدی‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه کالسه‪139404002003001277/2 :‬‬ ‫‪ -1-854‬شماره پرونده‪ 139404002003001277/2 :‬شماره بایگانی پرونده‪9600112 :‬‬ ‫شماره اگهی ابالغیه‪ 140003802129000006 :‬تاریخ صدور‪ 1400/04/15 :‬بدینوسیله‬ ‫به علیرضا خاشــعی‪ ،‬به نشــانی‪ :‬زرین شــهر بلوار شهید شــاهمرادی فرزند علی اکبر‬ ‫بشناسنامه ‪ ۸‬لنجان متولد ‪ ۱۳۱۳‬بدهکار پرونده کالسه ‪ ۹۶۰۰۱۱۲‬که برابر گزارش مامور‬ ‫ابالغ مورخ ‪ 1396/05/07‬شــناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند اجاره بین‬ ‫شما و وزارت جهاد کشاورزی و بر اثر عدم انجام تعهد بستانکار درخواست صدور اجرائیه‬ ‫و تخلیه مورد اجاره زمینی به مســاحت ‪ ۵۰۰۰‬متــر مربع از اراضی پالک ‪ 34/1‬واقع در‬ ‫اراضی اله اباد از توابع شهرستان لنجان را نموده است که پس از تشریفات قانونی اجرائیه‬ ‫صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده ‪ 18/19‬ائین نامه اجرائی‬ ‫مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این اگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه‬ ‫محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت بیست روز‬ ‫نســبت به تخلیه ملک اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار اگهی دیگری عملیات‬ ‫اجرائی طبق مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شد‪ .‬مســئول واحد اجرای اسناد رسمی‬ ‫لنجان‪ -‬مصطفی شمسی ‪/1162518‬م الف‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل (مربوط به پرونده اجرائی کالسه ‪)۹۹۰۰۴۵۹‬‬ ‫‪ -1-855‬شماره مزایده‪ 140004302120000005 :‬تاریخ ثبت‪ 1400/04/20 :‬به موجب‬ ‫پرونده اجرائی کالسه ‪ ۹۹۰۰۴۵۹‬تمامت یک دستگاه خودرو سواری سایپا تیپ اریو مدل‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬با رنگ ســفید بشــماره انتظامی ایران ‪ ۸۸۵- ۶۷‬د ‪ ۷۵‬به شماره شاسی و شماره‬ ‫موتــور ‪ ۹۱۵۰۶۴‬و ‪ ۰۰۹۰۴۳۶‬متعلق به اقای فــرزاد فرجی چمزینی فرزند خدامراد که‬ ‫در قبال طلب خانم ســودابه غالم پور بابت مهریه و حقوق دولتی متعلقه توقیف گردیده‬ ‫است و طبق اعالم نظر کارشناس رســمی دادگستری خودرو مذکور از نظر فنی دارای‬ ‫مشخصات زیر می باشد‪ :‬اتاق از نظر ظاهری خوب و سالم و بدون رنگ خوردگی میباشد‬ ‫و به جز سپر عقب که کمی خط و خراش داشت بقیه نقاط سالم می باشد و باتری خودرو‬ ‫در اثر توقیف کارایی خود را از دســت داده و خودرو بصورت خاموش بازدید شــد ولی با‬ ‫توجه به مدل خودرو موتور گیربکس و دیفرانســیل مستعمل ولی سالم بود شیشه جلو و‬ ‫شیشه عقب و شیشه جانبی چپ و راست و چراغهای جلو و چراغهای خطر عقب و جلو‬ ‫پنجره و دو تیغه برف پاکن سالم و چهار حلقه الستیک حدود ‪ ۶۰‬درصد سالم بوده است‬ ‫روکش صندلی ها مســتعمل ولی سالم و اسناد بررســی و کارت و پالک و سند به نام‬ ‫اقای فرزاد فرجی چمزینی میباشد و بیمه خودرو تا اسفند ماه ‪ ۱۴۰۰‬دارای اعتبار است و‬ ‫خودرو مزبور توســط هیات کارشناسان رسمی به مبلغ ‪ 2/600/000/000‬ریال (دویست‬ ‫و شــصت میلیون تومان) ارزیابی و براورد شده است‪ ،‬از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز سه شنبه‬ ‫مورخ ‪ 1400/5/12‬در محل اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان واقع در خیابان فردوسی‬ ‫جنب بانک کشــاورزی از طریق مزایده و حضوری به فروش می رسد و مزایده از مبلغ‬ ‫‪ 2/600/000/000‬ریال قیمت ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته‬ ‫خواهد شد و شرکت در جلســه مزایده وفق ماده ‪ ۱۳۶‬اصالحی ائین نامه اجرا منوط به‬ ‫پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بوده و برنده مزایده مکلف‬ ‫است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مهلت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق‬ ‫ثبت تودیع نماید و در غیر اینصورت مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه‬ ‫دولت واریز خواهد شد وحق مزایده که عبارتست از ‪ 6%‬قیمت نهائی واگذاری مورد مزایده‬ ‫بصــورت نقدی و عالوه بر قیمت پایه مزایده از برنده مزایده وصول خواهد شــد و کلیه‬ ‫هزینــه های قانونی اعم از حق پارکینگ وخالفی اتومبیل و غیره به عهده برنده مزایده‬ ‫است و نیم عشر اجرائی و تفاوت مبلغ پایه مزایده ظرف مهلت مقرر وصول خواهد شد و‬ ‫چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان‬ ‫ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬لذا این اگهی فقط یکبار و در تاریخ ‪1400/4/28‬‬ ‫توســط روزنامه اصفهان امروز منتشر خواهد شد‪ .‬الزم به ذکر است اتومبیل مورد مزایده‬ ‫در حال حاضر در پارکینگ فتح ســپاهان متوقف می باشــد و طبق اعالم کارشناس نیز‬ ‫تا اســفند ماه ‪ ۱۴۰۰‬دارای بیمه می باشد‪ .‬لذا عالقه مندان می توانند فقط یک روز قبل‬ ‫از جلســه مزایده به محل پــارک خودرو مورد نظر مراجعــه و از ان بازدید بعمل اورند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار ‪ 1400/4/28‬تاریخ مزایده ‪ 1400/5/12‬مسئول واحد اجرای اسناد رسمی‬ ‫فالورجان ‪-‬محسن اسماعیل زاده ‪/1166099‬م الف‬ ‫فرهنگ‬ ‫سینمای ایران‬ ‫تحقق یک ارزو‬ ‫رئیس پلیس راهور استان هدیه می گیرد‪ ،‬می پوشد و عینک‬ ‫افتابی اش را به چشم می زند و دست در دست سرهنگ و با‬ ‫همراهی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری‬ ‫اصفهــان و معاون اجتماعی و مشــارکت های مردمی این‬ ‫سازمان‪ ،‬رئیس بیمارستان امام حسین (ع)‪ ،‬اعضای خانواده‪،‬‬ ‫پزشک معالج اش و سایر حاضران به بخش دیالیز بیمارستان‬ ‫می روند تا هم هدایایی که برای رضا تهیه شده به او تقدیم‬ ‫شود و هم مســئوالن حاضر از کادر درمان و سایر کودکان‬ ‫بستری در این بخش با اهدای شاخه های گل تقدیر کنند‪.‬‬ ‫ماشین پلیس جلوی در بیمارستان ایستاده و انتظار پلیس‬ ‫کوچک قصه ما را می کشد‪ .‬رضا انگار که هنوز باورش نشده‬ ‫باشد جلوی در ماشین منتظر ایستاده و با چشمانی که برق‬ ‫شادی در انها پیداست به ما نگاه می کند‪ .‬سرهنگ محمدی‬ ‫از او می خواهد به فرمانده اش سالم نظامی بدهد و در ادامه‬ ‫همراهان ســرهنگ رضا را سوار ماشین می کنند و کمربند‬ ‫ایمنی او را می بندند تا امروز چند ساعتی در نقش یک پلیس‬ ‫راهنمایی و رانندگی ظاهر شــود‪ .‬پدر‪ ،‬مادر و هستی خواهر‬ ‫رضا درحالی که اشــک در چشمانشان حلقه زده سوار ماشین‬ ‫خود می شوند و به دنبال ماشین پلیس راه می افتند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬زندگی را دوست دارم‬ ‫به گفته ژاله کرمانی رییس اداره مشارکت های فرهنگی‬ ‫و اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-856‬برابــر ارا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک‬ ‫مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می‬ ‫شــود‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شــماره ‪ -۳۳۲۱‬مــورخ ‪ 1400/03/22‬هیات اول اقــای مجید فتح به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۵۷۱‬کدملی ‪ ۱۲۸۶۹۲۰۷۸۷‬صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 213/15‬مترمربع پالک شماره ‪ ۶۶‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت احمد ذوالفقاری عاشق ابادی از سند‬ ‫‪ ۶۰۴۶‬مورخ ‪ 1350/6/7‬دفترخانه ‪ ۱۰۳‬اصفهان مورد ثبت صفحه ‪ ۴۸۰‬دفتر ‪ ۱۴۹‬امالک‬ ‫و با توجه به نامه شــماره ‪ 16/1400/373‬مورخ ‪ 1400/1/11‬اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫استان اصفهان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/28 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/12 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1166053‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-858‬برابــر ارا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک‬ ‫مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می‬ ‫شــود‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪-۴۲۰۰‬مورخ ‪ 1400/04/06‬هیات چهارم خانم افسانه شاه سنائی‬ ‫گنیرانی به شناسنامه شماره ‪ ۱۲۷۱۴۰۸۹۹۶‬کدملی ‪ ۱۲۷۱۴۰۸۹۹۶‬صادره اصفهان فرزند‬ ‫باقر در یک و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت ‪118/50‬‬ ‫مترمربع قســمتی از پالک شــماره ‪ ۳۵۱‬فرعی از ‪ ۲۱‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۱۴‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از شــماره ‪ ۳۶۸۱۲‬مورخ ‪ 1399/12/18‬دفترخانه شماره‬ ‫‪ ۳۷۱‬اصفهان‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۲‬رای شماره ‪ 1400/04/06 -۴۲۰۱‬هیات چهارم اقای وحید باقری به شناسنامه‬ ‫شــماره ‪ ۱۷۷۰۹‬کدملی ‪ ۱۲۹۲۳۳۰۴۷۳‬صادره اصفهان فرزند رضا در یک و نیم دانگ‬ ‫مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت ‪ 118/50‬مترمربع قسمتی از پالک‬ ‫شماره ‪ ۳۵۱‬فرعی از ‪ ۲۱‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان‬ ‫از شماره ‪ ۳۶۸۱۲‬مورخ ‪ 1399/12/18‬دفترخانه شماره ‪ ۳۷۱‬اصفهان‪.‬‬ ‫ردیــف ‪-۳‬رای شــماره ‪ 1400/04/06 -۴۱۹۹‬هیــات چهــارم خانــم فاطمه شــاه‬ ‫ســنائی گنیرانی به شناســنامه شــماره ‪ ۲۱‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۱۲۲۵۳۹‬صــادره اصفهان‬ ‫فرزند محمدحســین در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 118/50‬مترمربع قســمتی از پالک شــماره ‪ ۳۵۱‬فرعی از ‪ ۲۱‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخــش ‪ ۱۴‬حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از شــماره ‪ ۳۶۸۱۲‬مــورخ ‪1399/12/18‬‬ ‫دفترخانه شماره ‪ ۳۷۱‬اصفهان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/28 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/12 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1166014‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-861‬برابــر ارا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات‬ ‫اصفهان‪ ،‬برنامه «زندگی را دوســت دارم» برای رساندن‬ ‫کودکان بیمار به ارزوهای خاص انها برنامه ریزی شــده و‬ ‫قرار اســت در ادامه چهار کودک دیگر که با بیماری های‬ ‫صعب العالج دســت و پنجه نرم می کنند هم به ارزوهای‬ ‫خود برسند؛ ارزوهایی از جنس دیدار با عمو پورنگ‪ ،‬مداح‬ ‫شدن‪ ،‬دیدن یک فوتبالیست مشهور و سوار کشتی شدن‪.‬‬ ‫مهرداد معمارزاده رئیس بیمارستان تخصصی کودکان‬ ‫امام حسین (ع) در حاشــیه این برنامه با تقدیر از سازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برای تالش‬ ‫در جهــت محقق کردن ارزوهای کــودکان گفت‪ :‬برخی‬ ‫کودکان که به بیماری های صعب العالج مبتال هستند و با‬ ‫مشکالت کلیوی دست و پنجه نرم می کنند هفته ای ‪ 3‬روز‬ ‫در این بیمارستان دیالیز می شوند و محقق کردن ارزوهای‬ ‫انها اقدام بسیار ارزشمندی است‪.‬‬ ‫محمد عیدی معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان نیز براورده‬ ‫کردن یکی از ارزوهای این کودکان را توشه اخرت دانست‬ ‫و ابــراز امیدواری کرد دل این کودک و خانواده اش شــاد‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫محمدرضا محمدی رئیس پلیس راهور استان اصفهان‬ ‫نیز با اشاره به اجرای طرح همیاران پلیس از حدود ‪ 10‬سال‬ ‫پیش اظهار داشت‪ :‬متاسفانه در یکی دو سال اخیر به دلیل‬ ‫فرهنگ وهنر‬ ‫‪5‬‬ ‫انتونیو باندراس به ایندیانا‬ ‫جونز ‪ ۵‬پیوست‬ ‫شــیوع بیماری کرونا ارتباط پلیس با کودکان و نوجوانان‬ ‫کمتر شــده اما هر سال دو همایش بزرگ همیاران پلیس‬ ‫در هفته ناجا و اماده باش همیاران پلیس پیش از عید نوروز‬ ‫با کمک شهرداری ها و شــورای ترافیک استان ها برگزار‬ ‫می شود و طرح همیاران پلیس به خوبی در کشور جا افتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امیدوارم این کــودک اصفهانی با کمک‬ ‫پزشــکان و کادر درمان بهبود پیدا کنــد و در اینده به او‬ ‫کمک کنیم که به ارزوی خود برای پلیس شدن برسد‪.‬‬ ‫مرتضی رشــیدی معاون اجتماعی و مشــارکت های‬ ‫مردمی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیز‬ ‫همراه کردن کودکان در مباحث فرهنگی را بسیار تاثیرگذار‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬در معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری‬ ‫اصفهان اقدامات خود را بر این مبنا به پیش می بریم لذا در‬ ‫طرح کالس شهر تمام دغدغه های شهری و شهروندی در‬ ‫قالب برنامه درســی به دانش اموزان پایه های اول و ششم‬ ‫دبستان تدریس می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هــر جا امکان بوده که در کنار کودکان‬ ‫قــرار بگیریم این اقدام را انجــام داده ایم و همکاری های‬ ‫خوبی نیز با بیمارســتان تخصصی کودکان امام حســین‬ ‫(ع) داشته ایم و امیدوارم بتوانیم بیش از گذشته خدمتگذار‬ ‫کودکان باشیم‪.‬‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک‬ ‫مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می‬ ‫شــود‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪-۳۱۷۷‬مورخ ‪ 1400/03/19‬هیات اول اقای سعید صباغی رنانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۲۷۰۹4۹۲۹۲‬کدملی ‪ ۱۲۷۰۹4۹۲۹۲‬صادره اصفهان فرزند محمدعلی‬ ‫در ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت ‪ 38/50‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪34‬‬ ‫اصلــی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمدعلی‬ ‫و غالمرضا صباغی رنانی از ســند شماره ‪ ۱۰۱۷۲۳‬مورخ ‪ 1360/11/25‬دفترخانه شماره‬ ‫‪ ۷‬اصفهان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/28 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/12 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1166089‬م الف‬ ‫رای شورا‬ ‫‪ -1-863‬شماره پرونده‪ 165-99 :‬شماره بایگانی‪ 99/11/11 -708 :‬به تاریخ ‪99/11/9‬‬ ‫در وقت فوق العاده جلســه شعبه ‪ ۲‬شــورای حل اختالف مبارکه به تصدی امضا کننده‬ ‫ذیل تشکیل و پرونده کالسه ‪ 165-99‬تحت نظر است‪ .‬با بررسی محتویات پرونده ختم‬ ‫دادرســی را اعالم و به شــرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای قاضی شورا در‬ ‫خصوص دعوی اقای مجید حبیبی فرزند صفرعلی به طرفیت اقای بهرام غالمی فرزند‬ ‫محمدرضا به خواســته مطالبه مبلغ ‪ 42/730/000‬ریال بابت هزینه اجناس طبق فاکتور‬ ‫به انضمام خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی‪ ،‬با عنایت به تصویر مصدق سند عادی‬ ‫پیوســت دادخواســت که مفاد ان حاکی از دین خوانده به خواهان به میزان خواسته می‬ ‫باشــد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه‬ ‫ای ارســال ننموده است و با توجه به اظهارات گواهان و طبق الیحه شماره ‪ ۲۶۸‬مورخ‬ ‫‪ 99/7/19‬مبنی بر تایید خواسته خواهان لذا با احراز دین خوانده به میزان ‪42/730/000‬‬ ‫ریال‪ ،‬خواســته ی خواهان را به نظر وارد تشــخیص و مســتندا به مواد ‪ ۱۲۵۸‬و ‪۱۲۸۴‬‬ ‫قانــون مدنی و ‪ ۱۹۸‬و ‪ ۵۰۲‬و ‪ 515‬و‪ 519‬و ‪ ۵۲۲‬قانون ایین دادرســی مدنی حکم به‬ ‫محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ‪ 42/730/000‬بابت اصل خواســته و مبلغ ‪599/125‬‬ ‫ریال بابت هزینه های دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ثبت دادخواست‬ ‫مورخ ‪ 99/4/3‬لغایت اجرای حکم مطابق شــاخص تورم که محاسبه ان بر عهده واحد‬ ‫اجرای احکام شورا می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید‪ .‬رای صادره غیابی‬ ‫و ظرف مهلت ‪ ۲۰‬روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مهلت بیست روز‬ ‫پس از ان‪ ،‬قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان مبارکه می باشد‪.‬‬ ‫قاضی شعبه ‪ ۲‬شورای حل اختالف شهرستان مبارکه‪ -‬حسین رستگار ‪/1166011‬م الف‬ ‫رای شورا‬ ‫‪ -1-864‬شــماره پرونــده‪ 707-99 :‬شــماره بایگانــی‪ 1400/3/11 -135 :‬به تاریخ‬ ‫‪ 1400/3/11‬در وقت فوق العاده جلســه شعبه ‪ ۲‬شورای حل اختالف مبارکه به تصدی‬ ‫امضاکننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه ‪ 707-99‬تحت نظر است‪ .‬قاضی شورا با بررسی‬ ‫محتویات پرونده‪ ،‬ختم دادرسی را اعالم و به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید‪:‬‬ ‫رای قاضی شورا در خصوص دعوی خانم هانیه ایرانپور فرزند فیض اله به طرفیت اقای‬ ‫حســن هارون الرشیدی فرزند غالمعلی به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره‬ ‫خزانه داری ‪( ۹۷۹۴۴۲‬ســری‪/‬غ) و ‪(398420‬سری‪/‬ک) جمعا به مبلغ ‪150/000/000‬‬ ‫ریــال به انضمام خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرســی‪ ،‬نظر بــه اینکه خواهان طی‬ ‫دادخواســت تقدیمی مطالبه وجه دو فقره سفته نموده است که هر دو سفته بدون امضا‬ ‫بوده و صادر کننده ســفته ها مشخص نمی باشد و با توجه به اینکه اسناد تجاری بدون‬ ‫امضا هیچ گونه اعتبار حقوقی و قانونی ندارد و منتســب به شخصی نمی باشد و نظر به‬ ‫عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی علی رغم ابالغ قانونی‪ ،‬فلذا دعوای خواهان را غیر‬ ‫ثابت تشخیص و مستندا به ماده ‪ ۱۹۷‬قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطالن دعوی‬ ‫خواهان صادر و اعالم می نماید‪ .‬رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ‪ ،‬قابل‬ ‫تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان مبارکه می باشد‪ .‬قاضی شعبه ‪۲‬‬ ‫شورای حل اختالف شهرستان مبارکه ‪ -‬حسین رستگار ‪/1166140‬م الف‬ ‫«انتونیو باندراس»‪ ،‬ستاره اسپانیایی هالیوود‪ ،‬در پنجمین‬ ‫قسمت از مجموعه فیلم های «ایندیانا جونز» بازی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬باندراس که یکی از بزرگترین ستارگان‬ ‫سینمای دهه ‪ ۹۰‬و ‪ ۲۰۰۰‬میالدی بود‪ ،‬نخستین بار با‬ ‫همکاری در چند پروژه سینمایی ساخته پدرو المودووار‬ ‫کارگردان معروف اسپانیایی به عرصه بازیگری قدم‬ ‫گذاشت‪ .‬وی بعدها به خاطر بازی در فیلم هایی چون‬ ‫دسپرادو (‪ ،)۱۹۹۵‬فیالدلفیا (‪ )۱۹۹۳‬و نقاب زورو (‪)۱۹۹۸‬‬ ‫به شهرت جهانی رسید و با صداپیشگی شخصیت‬ ‫محبوب گربه چکمه پوش انیمیشن شرک‪ ،‬بیش ازپیش‬ ‫در تاریخ سینمای جهان ماندگار شد‪ .‬این بازیگر توانا اولین‬ ‫جایزه اسکار خود را در سال ‪ ۲۰۱۹‬برای بازی در درام‬ ‫اسپانیایی درد و شکوه دریافت کرد‪ .‬حاال گزارش های‬ ‫رسانه های سینمایی از پیوستن او به تیم بازیگران فیلم‬ ‫ایندیانا جونز ‪ ۵‬حکایت دارد‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رسانی ددالین‪ ،‬باندراس برای‬ ‫بازی در این فیلم قرارداد امضا کرده اما هنوز معلوم‬ ‫نیست در چه نقشی بازی خواهد کرد‪ .‬هریسون فورد‪،‬‬ ‫مدس میکلسون‪ ،‬فیبی والر بریج‪ ،‬توماس کرچمان‪،‬‬ ‫بوید هالبروک‪ ،‬شانت رنه ویلسون و توبی جونز از دیگر‬ ‫بازیگران این فیلم پرستاره هستند و با پیوستن یک‬ ‫ستاره دیگر به این تیم‪ ،‬انتظارات از ان بیش ازپیش باال‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫فیلمبرداری قسمت جدید سری فیلم های ایندیانا جونز‬ ‫خرداد ماه امسال در انگلیس کلید خورد‪ .‬در این قسمت‬ ‫جیمز منگولد‪ ،‬فیلمساز امریکایی فیلم ابرقهرمانی لوگان‪،‬‬ ‫جای استیون اسپیلبرگ را در جایگاه کارگردان می گیرد‪.‬‬ ‫اسپیلبرگ اما همچنان به عنوان تهیه کننده در این پروژه‬ ‫سینمایی نقش برجسته ای دارد‪ .‬کاتلین کندی‪ ،‬فرانک‬ ‫مارشال و سیمون امانوئل از دیگر تهیه کنندگان این فیلم‬ ‫خواهند بود و جان ویلیامز که در ‪ ۴۰‬سال گذشته کار‬ ‫اهنگسازی همه قسمت های این مجموعه پرطرفدار‬ ‫سینمایی را برعهده داشته است‪ ،‬موسیقی قسمت پنجم‬ ‫را نیز می سازد‪.‬هنوز جزئیات چندانی درباره داستان ایندیانا‬ ‫جونز ‪ ۵‬منتشر نشده است اما این فیلم بیست و نهم ژوئیه‬ ‫سال اینده میالدی (‪ ۷‬مرداد ‪ )۱۴۰۱‬اکران خواهد شد‪.‬‬ ‫هریسون فورد ‪ ۷۸‬ساله اخرین بار در سال ‪ ۲۰۰۸‬در فیلم‬ ‫ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین کاله لبه دار معروفش‬ ‫را به سر گذاشت و نقش باستان شناس مشهور سینما را‬ ‫بازی کرد‪ .‬این فیلم طرفداران و منتقدان خودش را داشت‬ ‫و در مجموع نزدیک به ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر در گیشه جهانی‬ ‫فروش کرد‪.‬‬ ‫اَگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ – 1-865‬شــماره پرونده‪ 419/97 :‬مشخصات محکوم علیه نام‪ :‬حمید نام خانوادگی‪:‬‬ ‫اقاجانی نام پدر‪ :‬براتعلی نشــانی محل اقامت‪ :‬مجهول المکان مشــخصات محکوم له‬ ‫نام‪ :‬ســید محمد نام خانوادگی‪ :‬هاشــمی سرارودی نام پدر‪ :‬ســیدجالل نشانی محل‬ ‫اقامت‪ :‬مبارکه خ طالقانی ســرارود پ ‪ 536‬محکوم به بموجب دادنامه شــماره ‪2057‬‬ ‫تاریخ ‪ 99/12/9‬حوزه ‪ 6‬شــورای حل اختالف زیباشــهر علیه محکوم است به‪ :‬حضور‬ ‫در دفترخانه و انتقال ســند رسمی یک دســتگاه خودرو سواری پراید به شماره انتظامی‬ ‫‪ 867‬ط ‪ 25‬ایــران ‪ 43‬در حــق محکوم لــه‪ .‬ضمنا پرداخت نیم عشــر دولتی در حق‬ ‫صندوق دولت بر عهده محکوم علیه می باشــد‪ .‬ماده ‪ 34‬قانــون اجرای احکام‪ :‬همین‬ ‫که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد ان‬ ‫را به موقــع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالی معرفی کند‬ ‫که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از ان مســیر باشــد و در صورتی که خود را قادر‬ ‫بــه اجرای مفاد اجرائیه نداند بایــد ظرف مهلت مزبور صورت جامــع دارائی خود را به‬ ‫قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬دبیر شعبه ‪ 6‬شورای حل‬ ‫اختالف زیباشهر‪ -‬نصوحی‪ -‬قاضی شعبه ‪ 6‬شورای حل اختالف زیباشهر‪ -‬زینب فاتحی‬ ‫‪/1166013‬م الف‬ ‫اگهی تغییرات شرکت سام کوبان خاورمیانه شرکت با مسئولیت محدود‬ ‫به شماره ثبت ‪ 63625‬و شناسه ملی ‪14008810454‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ‪ 1400/03/13‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‬ ‫‪ :‬رامین رضوانی بروجنی با کد ملی ‪ 4650398118‬به ســمت رئیس هیئت مدیره و میالد‬ ‫ابراهیم پور بروجنی با کد ملی ‪ 4650681251‬به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب‬ ‫شدند‪ .‬روزنامه کثیراالنتشار اصفهان امروز جهت نشر اگهی های شرکت انتخاب شد‪.‬ترازنامه‬ ‫مالی و حســاب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ سی ام اسفندماه ‪ 1399‬مورد تصویب‬ ‫و تایید قرار گرفت‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1165851‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت توکا رنگ فوالد سپاهان سهامی عام به شماره‬ ‫ثبت ‪ 28565‬و شناسه ملی ‪10260492543‬‬ ‫به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مــورخ ‪1400/01/22‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) شناسه‬ ‫ملی ‪ 10260057369‬بجای شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) به‬ ‫سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ‪18/2/1401‬‬ ‫انتخاب گردید اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1165832‬‬ ‫اگهیتغییراتشرکتفوالدگسترنگینطالقانسهامیخاصبه‬ ‫شماره ثبت‪ 2407‬و شناسه ملی‪14009454378‬‬ ‫به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1400/03/01‬محل شرکت در‬ ‫واحد ثبتی مبارکه بنشــانی ‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان مبارکه ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر‬ ‫طالخونچه‪ ،‬محله منطقه کارگاهی امیرکبیر ‪ ،‬کوچه (فوالد ولیعصر ) ‪ ،‬خیابان فوالدگران ‪،‬‬ ‫پالک ‪ ، 0‬طبقه همکف ‪ -‬کدپستی‪ 8498139610‬تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه‬ ‫بشرح فوق اصالح گردید‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت‬ ‫ها و موسسات غیرتجاری مبارکه (‪)1165858‬‬ ‫اگهیتغییراتشرکتنیلتجارتگسترانفرزادبامسئولیت‬ ‫محدود به شماره ثبت‪ 66531‬و شناسه ملی‪14009686002‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1400/03/10‬تصمیمات ذیل اتخاذ‬ ‫شد‪ :‬محل شــرکت به ادرس جدید استان اصفهان‪ ،‬شهرستان اصفهان‪ ،‬بخش مرکزی‪،‬‬ ‫شهر اصفهان‪ ،‬محله اسالمی‪ ،‬کوچه دوم‪ ،‬خیابان امام خمینی‪ ،‬پالک‪ ،0‬ساختمان الماس‪،‬‬ ‫طبقه همکف‪ ،‬واحد ‪ 5‬کدپســتی ‪ 8189739981‬تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه‬ ‫اصالح گردید‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1165840‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫دولت اینده تکلیف رابطه‬ ‫سیاست و اقتصاد را روشن کند‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید دولت اینده باید تالش‬ ‫کند با اصالح ســاختارها‪ ،‬تکلیف رابطه سیاســت و اقتصاد‬ ‫را روشــن کند‪ .‬این ساده اندیشی اســت که همه اتفاقات و‬ ‫مشــکالت اقتصادی کشور را فقط و فقط به عملکرد رئیس‬ ‫جمهوری منتسب کنیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬غالمحسین شافعی‬ ‫در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬بخش مهمی‬ ‫از صحبت های خود را خطاب به رئیس جمهوری منتخب که‬ ‫بناست ظرف هفته های اینده کار خود را اغاز کند‪ ،‬ایراد کرد‪.‬‬ ‫او که در هفته های گذشته نیز بارها از لزوم برنامه ریزی کالن‬ ‫برای تغییر در سیاست های راهبردی اقتصادی کشور سخن‬ ‫گفته بود‪ ،‬بار دیگر تاکید کرد که همه معضالت اقتصاد ایران‬ ‫لزومــا به عملکرد یک دولت یا یک فرد محدود نمی شــود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد‪ :‬شروع به کار هر دولت‬ ‫جدیدی‪ ،‬بارقه های امید به تغییر در جهت حل مشکالت ازجمله‬ ‫مشــکالت اقتصادی را در دل مردم و فعاالن اقتصادی پدید‬ ‫می اورد‪ ،‬اما نگاهی تاریخی به کارنامه دولت های پیشین نشان‬ ‫می دهد که به رغم گرایش های مختلف جناحی و فکری در هر‬ ‫یک از دولت ها و زحمات فراوانی که مسئوالن کشور متقبل‬ ‫می شوند‪ ،‬در عمل گرفتاری ها و مشکالت اساسی کشور حل‬ ‫نشده است و با گذشت زمان به تعداد انها نیز افزوده شده است‪.‬‬ ‫بازخوانی تجارب تاریخی کشور در سیاست گذاری برای بهبود‬ ‫وضعیت اقتصاد نشان می دهد مهم ترین عامل توضیح دهنده‬ ‫توفیــق کم در مســائل‪ ،‬غفلت از رعایــت منطق علمی در‬ ‫سیاست گذاری ها ازجمله در حوزه مسائل اقتصادی بوده است‪.‬‬ ‫شافعی خطاب به رئیسی – رئیس جمهوری منتخب کشور‬ ‫– اظهار کرد‪ :‬نه خواست اقای احمدی نژاد بود که کشور را با‬ ‫میانگین رشد اقتصادی حدود ‪ ۴.۵‬درصدی تحویل بگیرد و با‬ ‫میانگین رشد ‪ ۳.۳‬درصدی در طول دوره خود تحویل بدهد‪ .‬نه‬ ‫خواست اقای احمدی نژاد بود که کشور را با تورم ‪ ۱۵‬درصدی و‬ ‫نرخ دالر ‪ ۸۵۰‬تومانی تحویل بگیرد و با نرخ تورم ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫و نــرخ دالر ‪ 3500‬تومانی تحویل دهد و نه خواســت اقای‬ ‫روحانی بود که زمان تحویل کشور نرخ تورم ‪ ۴۲‬درصد و نرخ‬ ‫دالر حدود ‪ ۲۵‬هزار تومان باشــد‪ .‬این ساده اندیشی است که‬ ‫همه این اتفاقات را فقط و فقط به عملکرد یک شــخص یا‬ ‫یک تیم منتســب کنیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬واقعیت ان است که اگر‬ ‫افراد دیگری که هنر مدیریت بهتری دارند بازهم در ســاختار‬ ‫تخصیص منابع موجود با سنت های غلط تحکیم شده در ان‬ ‫بنشینند‪ ،‬وضعیت بهبود نخواهد یافت‪ .‬به نظر می رسد مسائل‬ ‫اقتصادی در ایران بیش از انکه به هنر مدیریت مربوط باشد‪،‬‬ ‫به میزان مقید بودن به اموزه های دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد‬ ‫و سیاست مربوط اســت‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی ایران بار دیگر‬ ‫خطاب به رئیس دولت ســیزدهم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬کشور به لحاظ‬ ‫رشد اقتصادی‪ ،‬تورم‪ ،‬توزیع درامد و فقر‪ ،‬سرمایه گذاری‪ ،‬کسری‬ ‫بودجه و ناترازی منابع و مصارف بانکی و نظام بازنشستگی در‬ ‫وضعیت نامناسبی است‪ .‬به این اینها اضافه کنید مسائلی که‬ ‫کشور در منابع پایه مانند اب‪ ،‬خاک‪ ،‬محیط زیست و انرژی با‬ ‫ان روبروست‪ .‬از همه این ها مهم تر‪ ،‬تنزل سرمایه اجتماعی و‬ ‫امید به اینده مطلوب در کشور است‪ .‬اعتماد مردم و همراهی‬ ‫انها با دولت برای حل مسائل و امید به اینده شرط کافی برای‬ ‫اجرای اصالحات ساختاری است که متاسفانه چندان وضعیت‬ ‫مطلوبی ندارد‪ .‬شافعی با بیان اینکه برون رفت از شرایط فعلی‬ ‫دو راهکار دارد‪ ،‬تشریح کرد‪ :‬اول تعیین تکلیف رابطه اقتصاد‬ ‫و سیاست در ســطح داخلی و بین المللی و دوم افزایش رشد‬ ‫اقتصادی‪ .‬اگر اقتصاد اولویت اول کشور است‪ ،‬سیاست داخلی و‬ ‫سیاست خارجی باید در خدمت دستیابی به اهداف چنین اولویتی‬ ‫تنظیم شود‪ .‬واضح است که برای رفع بی ثباتی در اقتصاد کالن‬ ‫کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم‪ ،‬تنها رفع تحریم ها و رفع‬ ‫اختالف با کشورهای منطقه و قدرت های جهانی کافی نیست؛‬ ‫اما صادقانه باید پذیرفت در شــرایط تحریمی‪ ،‬رشد اقتصادی‬ ‫پایدار و ثبات اقتصادی به وجود نخواهــد امد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫عملکرد اقتصاد کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم از تحریم ها‬ ‫تاثیر پذیرفته است و بخش زیادی از انرژی مسئوالن تراز اول‬ ‫کشور به جای فرصت افرینی برای استفاده از مزیت های کشور‬ ‫در عرصه بین المللی و منطقه ای صرف مدیریت روزمره اقتصاد‬ ‫کشور و به اصطالح دور زدن تحریم ها شده است‪ .‬تصمیم گیری‬ ‫درست درباره این موضوع یکی از ازمون های مهم پیش روی‬ ‫دولت جدید است‪ .‬حل مسائل کشور از کم ابی و حال ناخوش‬ ‫هورالعظیم گرفته تا بی برقی صنایع و معادن کشور و از مبارزه‬ ‫با کرونا گرفته تا تامین سرمایه در گردش برای تولید‪ ،‬نیازمند‬ ‫بازیابی توان برنامه ریزی و توان اجرایی کشور است‪.‬‬ ‫پیش بینی نرخ ارز در دولت‬ ‫رئیسی‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید‪ :‬دولت سیزدهم برای‬ ‫بازگرداندن ارامشی نســبی به اقتصاد ایران‪ ،‬باید الاقل برای‬ ‫شــش معضل مهم و جدی راهکار پیــدا کند‪ .‬عباس ارگون‬ ‫در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نخستین و احتماال یکی از‬ ‫مهم ترین معضالتی که اقتصاد ایران با ان رو به روست‪ ،‬نرخ‬ ‫رشد اقتصادی کشور اســت‪ .‬براوردها نشان می دهد که رشد‬ ‫اقتصادی ما در طول تمام این ســال ها یا منفی یا نزدیک به‬ ‫صفر بوده است و اگر بناست اقتصادی از معضالت امروز عبور‬ ‫کرده و به سمت پیشرفت حرکت کند‪ ،‬چاره ای جز برنامه ریزی‬ ‫برای رشد اقتصادی مثبت و جبران گذشته ندارد‪ .‬وی از تورم‬ ‫به عنوان یکی دیگر از معضالت جدی اقتصاد ایران یاد کرد‬ ‫و گفت‪ :‬یکــی از اصلی ترین نتایج تورم عدم ثبات در اقتصاد‬ ‫است و با توجه به تغییر دائمی قیمت ها چه مردم و چه فعاالن‬ ‫اقتصادی عمال نمی توانند راهی برای تحلیل اینده پیدا کنند‪.‬‬ ‫باال بودن تورم و رشد سریع نقدینگی همچنین در دیگر بازارها‬ ‫نیز خود را نشان می دهد‪ .‬عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به‬ ‫اشکاالت جدی نظام پرداخت یارانه و نابرابری اقتصادی تشریح‬ ‫کرد‪ :‬برخالف انچه که در ذات هدف پرداخت یارانه قرار دارد‬ ‫که همان‪ ،‬حمایت از اقشار کم درامد و نزدیک کردن انها به‬ ‫سطح رفاه است‪ ،‬در ایران نحوه پرداخت یارانه به گونه ای است‬ ‫که عمال پولدارها بیشتر از ان استفاده می کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 28‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4124‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خطر نابودی اصفهان در بی ابی مفرط‬ ‫« اینجا کالنشــهر اصفهان است‪ ،‬یک هفته است که اب‬ ‫نداریم»‪...‬‬ ‫این بخشی از صحبت یکی از شهروندان اصفهان است که‬ ‫با گالیه و بغض می گوید‪ :‬یک هفته بیشتر است که اب نداریم‪،‬‬ ‫دولتمردان نه به بی ابی بلوچستان توجه می کنند‪ ،‬نه به مشکل‬ ‫ما؛ ای کاش کسی فکری به حال ما بکند‪.‬‬ ‫اینجا نصف جهان‪ ،‬شهر زنده رود است‪ ،‬اما طی چند هفته‬ ‫گذشــته در نقطه به نقطه این شهر‪ ،‬ابرسانی به صورت سیار‬ ‫انجام می شود‪ ،‬فرقی نمی کند باالی شهر باشد یا پایین شهر‪،‬‬ ‫ایــن روزها اصفهانی ها به کرات طعم کــم ابی و بی ابی را‬ ‫احساس می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬خرداد امسال‪ ،‬خامسی‪ -‬معاون وزیر نیرو در‬ ‫امور اب و ابفا‪ ،‬اعالم کرد که در تالشیم امسال جیره بندی اب‬ ‫نداشته باشیم‪ ،‬اما وضعیت بارندگی ها و ذخایر منابع ابی چندان‬ ‫مطلوب نیست؛ درحال حاضر حدود ‪ ۱۵۳‬شهر دارای تنش ابی‬ ‫هستند‪ ،‬البته این بدین معنا نیست که در این شهرها اب قطع‬ ‫می شود و پیش بینی ما این است که اگر بیش از ظرفیت سامانه‬ ‫اب مصرف نشود‪ ،‬قطع اب نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر امینی‪ -‬مدیرعامل شرکت ابفای اصفهان‬ ‫تاکید کرد که امســال به دلیل کاهش بارش ها با تنش ابی‬ ‫مواجهیم و برای گذر از این بحران همه باید مدیریت مصرف‬ ‫اب را جدی بگیرند‪.‬‬ ‫همچنین استاندار اصفهان اواخر اردیبهشت امسال در جلسه‬ ‫شورای اداری اصفهان عنوان کرد که بزرگترین دغدغه من و‬ ‫تمام مدیران در سطح استان اصفهان تامین اب شرب است و‬ ‫در صورتی که مدیریت مصرف اب انجام نشود‪ ،‬ممکن است‬ ‫تابستان شاهد قطع اب در کل استان باشیم‪.‬‬ ‫رضایی همچنین در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه‬ ‫اســتان در اوایل تیر ماه‪ ،‬با اشــاره به اینکــه وضعیت اب در‬ ‫اســتان نه به صورت کم ابی‪ ،‬بلکه به صورت بحرانی است و‬ ‫تمام دستگاه ها و مردم باید برای عبور از این معضل‪ ،‬همکاری‬ ‫کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بی ابی‪ ،‬معضل بزرگ اصفهان است و وقتی‬ ‫اب نباشد نه تنها حیات نیست‪ ،‬بلکه فرهنگ و زندگی و دیگر‬ ‫اقدامات دستگاه ها نیز وجود ندارد‪ ،‬بنابراین باید در این بخش‪،‬‬ ‫یک نگاه فرادستگاهی‪ ،‬کالن و استانی داشته باشیم‪.‬‬ ‫اگرچه امینی‪ -‬مدیرعامل ابفای استان اصفهان با توجه به‬ ‫شرایط بحرانی سد زاینده رود‪ ،‬همواره این اطمینان را داده که‬ ‫با وجود کمبود ‪ ۴.۳‬مترمکعب بر ثانیه اب شــرب در زمان اوج‬ ‫مصرف‪ ،‬احتمال دارد مردم با کاهش فشــار اب مواجه شوند‪،‬‬ ‫اما هیــچ گونه جیره بندی اب در اســتان اصفهان نخواهیم‬ ‫داشت و امسال نیز تالش می کنیم اب شرب مردم در فصل‬ ‫تابستان تامین شود‪ ،‬اما طی هفته های گذشته در نقطه به نقطه‬ ‫کالنشهر اصفهان شاهد نه افت فشــار اب‪ ،‬بلکه قطعی اب‬ ‫هستیم و اصفهانی ها طعم تلخ بی ابی را در این گرمای طاقت‬ ‫فرسا می چشند و تصاویر و فیلم های مختلف از ابرسانی سیار‬ ‫در رسانه ها و شبکه های اجتماعی گویای این موضوع است‪،‬‬ ‫اگرچه ابتدا تصور می شود اینجا یک شهرستان محروم است‪.‬‬ ‫مدیر سامانه ارتباط با مشتریان ابفای استان اصفهان با تایید‬ ‫این مطلب می گوید‪ :‬با هدف به حداقل رســاندن مشکالت‬ ‫مردم در زمان کاهش شدید فشار اب‪ ،‬عملیات ابرسانی سیار‬ ‫به مناطق مختلف شــهر اصفهان همچنان ادامه دارد و طی‬ ‫هفته گذشته بیش از یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار لیتر اب از طریق‬ ‫ابرسانی سیار در استان اصفهان توزیع شده است‪.‬‬ ‫به گفته عباس عباسی خاک‪ ،‬با توجه به گرمای شدید هوا‬ ‫در هفته گذشته و قطع اب برخی از نقاط شبکه توزیع‪ ،‬از تاریخ‬ ‫‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۵‬تیر ماه جاری‪ ،‬اب مورد نیاز مردم با اعزام ‪ ۲۲۷‬تانکر‬ ‫ابرسانی سیار به ظرفیت های ‪ ۶‬تا ‪ ۲۷‬هزار لیتر در مناطق شش‬ ‫گانه شهر اصفهان‪ ،‬فالورجان‪ ،‬نجف اباد‪ ،‬برخوار‪ ،‬شاهین شهر‪،‬‬ ‫نایین‪ ،‬چادگان‪ ،‬سمیرم‪ ،‬اردستان‪ ،‬زیار و تعدادی از روستاهای‬ ‫تابعه تامین شد‪.‬‬ ‫او با اشاره به میانگین دمای ‪ ۴۰‬درجه ای هفته گذشته‪ ،‬می‬ ‫گوید‪ :‬در دمــای ‪ ۴۲‬درجه روز ‪ ۱۹‬تیر ماه جاری‪ ۷۳ ،‬درصد از‬ ‫تماس ها با شماره ‪( ۱۲۲‬سامانه ارتباط با مشتریان ابفا) مربوط‬ ‫به افت فشار و قطعی اب بوده است‪ ،‬در حالیکه ‪ ۲۵‬تیر ماه که‬ ‫دمای هوا به ‪ ۳۷‬درجه ســانتیگراد کاهش یافت‪ ،‬تماس های‬ ‫مربوط به قطعی اب ‪ ۶۲‬درصد کل تماس ها را شامل می شده‬ ‫اســت‪ ،‬همچنین مجموع تماس های ورودی به سامانه ‪۱۲۲‬‬ ‫طی هفته گذشته حدود ‪ ۶۶‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تماس بود‪ ،‬امارها نشان‬ ‫می دهد تعداد این تماس ها با دمای هوا ارتباط مستقیم دارد و‬ ‫میانگین تماس ها در گرمترین روزهای هفته گذشته با دمای‬ ‫‪ ۴۲‬درجه‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۷۰۰‬مورد بوده است‪ ،‬در حالیکه در‬ ‫دمای ‪ ۳۷‬درجه‪ ،‬در حدود ‪ ۳‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تماس ثبت شده است‪.‬‬ ‫به گفته مدیر سامانه ارتباط با مشتریان ابفای استان اصفهان‪،‬‬ ‫ابرسانی سیار به نقاط مختلف سطح شهر اصفهان تا رفع مشکل‬ ‫کم ابی ادامه دارد و طی هفته گذشته تاکنون ابرسانی سیار با‬ ‫تانکر به خیابان های رباط‪ ،‬درخشان‪ ،‬مقداد‪ ،‬کاشانی‪ ،‬ال محمد‪،‬‬ ‫ملک‪ ،‬کوی امام‪ ،‬خسروپور و محله های یزداباد‪ ،‬ابریشم‪ ،‬انصار‬ ‫و مسکن مهر افجد در شهر فالورجان و همچنین محله های‬ ‫اتشگاه‪ ،‬کهندژ‪ ،‬دشتستان‪ ،‬ال خجند‪ ،‬مولوی‪ ،‬پروین‪ ،‬سروش‪،‬‬ ‫قهجاورستان‪ ،‬ملک شهر‪ ،‬بلوار ارتش‪ ،‬حکیم نظامی‪ ،‬بیمارستان‬ ‫امین‪ ،‬امید‪ ،‬ازمایشگاه نوبل‪ ،‬بیمارستان صدوقی و خیابان های‬ ‫مهر‪ ،‬مهران‪ ۲۲ ،‬بهمن‪ ،‬درخشــان‪ ،‬رهنان‪ ،‬غرضی‪ ،‬خردمند‪،‬‬ ‫گلستان‪ ،‬مولوی‪ ،‬رباط و باهنر انجام شده و ابرسانی ادامه دارد‪.‬‬ ‫گرما و بی ابی گویا تمامی ندارد‪ ،‬شــهروندی با بیان این‬ ‫موضوع‪ ،‬به ایسنا‪ ،‬می گوید‪ :‬طی چند هفته گذشته ان قدر بی‬ ‫ابی چشیدیم و زنگ زدیم تا باالخره تانکری به این محله امد‪،‬‬ ‫اما مگر این میزان اب کفاف چه مدت زمان را می دهد‪ ،‬خیلی‬ ‫زیاد‪ ،‬نصف روز؛ مگر با این اب می توان اســتحمام کرد‪ ،‬مگر‬ ‫می توان کوه جمع شــده ظرف ها را شست‪ ،‬شاید کمی برای‬ ‫شستشوی ضروری و خوردن باشــد‪ ،‬اما این راه چاره نیست‪،‬‬ ‫مسئوالن باید راه چاره اساسی بیندیشند‪.‬‬ ‫شــهروندی دیگری هم با گالیه به وضعیت بی ابی و در‬ ‫حالیکه که از تانکر چند دبه اب برمی دارد‪ ،‬می گوید‪ :‬طی ‪۱۵‬‬ ‫روز گذشته به خصوص به شدت درگیر بی ابی هستیم و تنها‬ ‫سه ساعت اب داشتیم‪ ،‬اما به یک باره طی یک هفته گذشته‬ ‫همان سه ساعت اب هم قطع شد و بی ابی نظم زندگی مان‬ ‫را برهم زده و به اندازه یک شــیر سماور و یا حتی یک قطره‬ ‫اب هم نداریم‪.‬‬ ‫زن میانسالی هم با کالفگی می گوید‪ :‬دایم می گویند کرونا‪،‬‬ ‫اما حتی قطره اب هم نداریم تا دستمان را بشوییم‪ ،‬تمام خانه‬ ‫پر از ظرف کثیف پر شــده‪ ،‬نه می توانم غذایی درست کنم‪،‬‬ ‫نه نظافتی داشته باشــیم‪ .‬با این شرایط ایا می توان حرفی از‬ ‫کرونا زد‪.‬‬ ‫او در حالیکه دو بطری یک و نیم لیتری اب در دست دارد‪،‬‬ ‫به اعتــراض می گوید «دایم می گویند در مصرف اب صرفه‬ ‫جویی کنید‪ ،‬اما مگر ابی برای صرفه جویی داریم»‪.‬‬ ‫خانم مسنی هم از دردسرهای بی ابی و ابرسانی سیار می‬ ‫گوید که به دلیل شرایط سنی خود و همسرش‪ ،‬حتی زمانی که‬ ‫ابرسانی سیار به محله انجام می شود‪ ،‬توان جابجایی بطری و‬ ‫دبه اب را ندارد و هر بار از همسایه ها درخواست کمک می کند‪.‬‬ ‫مرد میانســالی هم با انتقاد به شرایط بی ابی به ایسنا‪ ،‬می‬ ‫گوید‪ :‬ای کاش افت فشــار اب داشتیم‪ ،‬چند روزی است که‬ ‫حتی یک قطره اب هم در لوله های اب جریان ندارد‪ ،‬ای کاش‬ ‫مســئوالن درک کنند که تامین اب برای ما از گوشت‪ ،‬مرغ و‬ ‫‪ ...‬واجب تر است‪.‬‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬بعد از تماس های بســیار‪ ،‬یک تانکر از‬ ‫طرف شرکت ابفا به این محله اعزام شد و سهم اهالی محله‬ ‫تنها دو یا چند دبه است که این اب هم شاید کفاف چند ساعت‬ ‫را بدهد‪.‬‬ ‫خانم دیگری هم می گوید‪ :‬اینجا بلوچستان نیست‪ ،‬اینجا‬ ‫کالنشهر اصفهان است‪ ،‬یک هفته بیشتر است که اب نداریم‪،‬‬ ‫دولتمردان نه به بی ابی بلوچستان توجه می کنند‪ ،‬نه به مشکل‬ ‫ما؛ ای کاش کسی فکری به حال ما بکند‪.‬‬ ‫مرد جوانی هم به ایسنا‪ ،‬می گوید‪ :‬طی دو هفته گذشته قطع‬ ‫‪ ۲۴‬ساعته اب داریم در مجمع مسکونی ما زن باردار‪ ،‬خانواده‬ ‫های بچه دار و بیمار‪ ،‬مسن و ‪ ...‬با بی ابی زندگی سختی دارند؛‬ ‫مسئوالن می گویند در تالشــند‪ ،‬اما نمی دانم چرا برای اب‬ ‫اصفهان کاری نمی کنند و چرا محالت دیگر افت فشــار اب‬ ‫دارند و حداقل چند ســاعت اب انها وصل می شود‪ ،‬اما ما در‬ ‫این مدت به طور کامل اب نداریم تا چه اندازه می توانیم شل‬ ‫اب خریداری کنیم‪ ،‬چقدر به خاطر بی ابی می توانیم به پارک‬ ‫برویم‪ ،‬این راهش نیست‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬قطره قطره قدر این اب را باید بدانیم‪ ،‬اما‬ ‫چطور می توانیم با یک بطری یک یا دو لیتری این تابستان گرم‬ ‫را در شرایط کرونا تحمل کنیم‪ ،‬بعد از تماس های بسیار‪ ،‬تماس‬ ‫و شکایت باالخره اداره اب یک تانکر اب را به این محله شلوغ‬ ‫فرســتاد‪ ،‬اما این میزان اب مگر تا چه مدت جوابگوی شرایط‬ ‫قطعی کامل اب است‪.‬‬ ‫این بخشــی از گالیه های اصفهانی ها از بی ابی و قطع‬ ‫کامل اب در گرمای بیش از ‪ ۴۰‬درجه تابســتان ‪ ۱۴۰۰‬است‪،‬‬ ‫اگرچه دبه های اب توسط پیر و جوان و حتی بچه ها از تانکر‬ ‫ابرسانی ســیار روانه خانه های اصفهانی ها می شود‪ ،‬اما باید‬ ‫دید راهکار نهایی تامین اب شرب اصفهان یعنی فاز اضطراری‬ ‫سامانه دوم ابرســانی اصفهان بزرگ چه زمانی وارد مدار می‬ ‫شود؟‬ ‫پیشگامی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری‬ ‫در سرمایه گذاری صنعتی‬ ‫شــرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری از جمله‬ ‫مجموعه های پویایی اســت که در تولید خوشــنام‪ ،‬در‬ ‫توسعه همگام شــده و اینک در سرمایه گذاری پیشگام‬ ‫صنعت این استان گردیده است‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابــط عمومی شــرکت ورق خودرو‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری‪ ،‬وحید میرزایی در حاشــیه‬ ‫بازدید تیم این شــرکت از چند طــرح و پروژه با هدف‬ ‫سرمایه گذاری این مجموعه در ان ها گفت‪ :‬شرکت ورق‬ ‫خودرو چهارمحال و بختیاری در حوزه سرمایه گذاری در‬ ‫حال برنامه ریزی جامع است و با تشکیل تیم و حرکت‬ ‫میدانی‪ ،‬بر پایه قواعد جاری این عرصه اهداف مهمی را‬ ‫در تامین منابع مالی از باب سرمایه گذاری در پروژه های‬ ‫سوداور برای افزایش ثروت سهام داران‪ ،‬ارزش شرکت و‬ ‫درامد کارکنان در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری‬ ‫در ادامه افــزود‪ :‬در دنیای تجارت کنونی‪ ،‬شــرکت ها‬ ‫برای حل مشکالت اقتصادی خود نیازمند راهکارهای‬ ‫مناسب برای اســتفاده بهتر از منابع خود هستند‪ .‬یکی‬ ‫از راهکارهای مهم‪ ،‬بسط و توسعه سرمایه گذاری است‬ ‫که اهمیت سرمایه گذاری و ثبات محیط سرمایه گذاری‬ ‫برای توسعه و رشــد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست‬ ‫و بی توجهی به ان به افول اقتصاد منجر می شــود و در‬ ‫بلندمدت رفاه عمومی و توسعه تولید را تحت تاثیر قرار‬ ‫می دهد‪.‬وی اظهار داشــت‪ :‬در گام نخســت در شرکت‬ ‫ورق خودرو چهارمحال و بختیاری سعی کردیم در تولید‬ ‫خوشنام گردیم که به لطف پروردگار رکوردهای خوبی‬ ‫به ثبت رسید‪ .‬در گام بعدی توسعه در اولویت قرار گرفته‬ ‫اســت و همگام شدیم تا دستاوردهای مطلوبی کسب و‬ ‫به زودی رونمایی گردد‪ .‬اینک بر انیم در سرمایه گذاری‬ ‫پیشگام شویم تا صنعت این استان محروم‪ ،‬اما برخوردار‬ ‫از ظرفیت هــای بالقــوه بی پایان‪ ،‬زمینه ســاز اینده ای‬ ‫درخشان گردد‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد‬ ‫نقش رفع مغایرت های ثبت شده در سیستم یافته های ایمنی در کاهش حوادث‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در سومین نشست‬ ‫کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار این شرکت در سال جاری‬ ‫گفت‪ :‬رفع مغایرت های ثبت شده در سیستم یافته های ایمنی‬ ‫نقش بســزایی در کاهش حوادث دارد‪.‬عباس اکبری محمدی‬ ‫در این جلســه که با محوریت حوادث و اتفاقات ماه گذشته و‬ ‫مسائل ایمنی و بهداشت کار برگزار شد‪ ،‬ضمن تشکر از عملکرد‬ ‫مطلوب حوزه ایمنی در جهت کاهش حوادث‪ ،‬بر اهمیت رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی با توجه به شیوع موج پنجم ویروس‬ ‫کرونا تاکید کرد‪.‬وی در ادامه خواستار خروج ضایعات غیرفلزی‬ ‫و غیرضروری از انبار ضایعات شرکت و حذف ریسک حریق در‬ ‫محل شد و افزود‪ :‬رعایت الگوی مصرف برق با توجه به شرایط‬ ‫ماه های اخیر و اهمیت اماده به کاری دیزل ژنراتورهای شرکت‬ ‫در جهت کاهش ریســک های خط تولید در زمان قطع برق‬ ‫ضروری است‪.‬مدیر بهداشت حرفه ای‪ ،‬ایمنی و محیط زیست‬ ‫شرکت فوالد مبارکه نیز در این جلسه ضمن تشکر از عملکرد‬ ‫کارکنان فوالد مبارکه در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫در جهت مهار ویروس کرونا خواستار حساسیت بیشتر در زمینه‬ ‫رعایت شــیوه نامه های بهداشتی با توجه به شروع موج پنجم‬ ‫ویروس کرونا در استان شدند‪.‬‬ ‫حســین مدرسی فر در ادامه خاطرنشــان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫حریق های اتفاق افتاده در ســال های گذشته در محل انباشت‬ ‫ضایعات‪ ،‬انجام اقدامات اساسی در جهت ایمن سازی شرایط و‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫حذف ریسک حریق ضروری به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دست یابی به نتایج مطلوب در زمینه ایمنی نتایج‬ ‫همکاری گروهی در شــرکت بــوده و از همکاری کارکنان و‬ ‫مسئولین در جهت رعایت دستورالعمل ها و دست یابی به نتایج‬ ‫مطلوب ایمنی نسبت به سه ماهه سال گذشته قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫در ادامه این جلســه رئیس ایمنی‪ ،‬بهداشــت حرفه ای و‬ ‫اتش نشــانی ضمن ارائه گزارشی به روند مثبت شاخص های‬ ‫حوادث در ســه ماه اول ســال ‪ 1400‬اشــاره و به علل بروز‬ ‫حوادث ماه های اخیر پرداخت‪ .‬جواد کیانی با اشاره به وضعیت‬ ‫ایمنی ســازه های فلزی‪ ،‬اسانســورها و ریزش ‪ DRI‬بر روی‬ ‫سیاالت افزود‪ :‬ایجاد سیستم ایمنی مناسب در جهت رفع عدم‬ ‫انطباق های کشف شده در این زمینه ضروری است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تشــریح هرم حوادث شــرکت بر اهمیت‬ ‫پیگیری‪ ،‬پاسخ گویی ســریع تر به کارت سبزهای ثبت شده در‬ ‫کارتابل فرایندی و اماده به کاری سیستم های حفاظتی سیاالت‬ ‫شرکت در جهت کاهش حوادثی از قبیل انفجار و اتش سوزی با‬ ‫توجه به حوادث اخیر در صنایع مشابه تاکید کرد‪.‬‬ ‫در این جلســه حیدری ابیانه رئیس بازرسی جراثقال ها و‬ ‫سازه ها و مجید فرجی سرپرست بهداشت حرفه ای و ارگونومی‪،‬‬ ‫گزارشی در زمینه وضعیت ایمنی سازه های فلزی و اقدامات واحد‬ ‫بهداشت حرفه ای در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه ارائه کردند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حمایت دولت از کسب و‬ ‫کارهای نوپا در دوران کرونا‬ ‫اجرای طرح حمایتی دولت از کسب و کارهای خرد و نوپا‬ ‫در دوران کرونا و توجه به وضع معیشت و درامد خانوارهای‬ ‫اسیب دیده و اسیب پذیر با همکاری صندوق جمعیت ملل‬ ‫متحد گام موثری در جهت خوداشتغالی و پایدارسازی اشتغال‬ ‫زنان و گروههای اسیب پذیر است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬پروژه‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﻧﻮﭘﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻇﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺳﺎزی بــرای ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان‬ ‫و زﻧﺎن ﺑﺎردار در دوره کوویــد ‪ ۱۹‬ذﻳﻞﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎری ﻣﺸﺘﺮک‬ ‫وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻌﻴﺖﻣﻠﻞ‬ ‫ﻣﺘﺤﺪ در سال ‪ ۲۰۲۰‬به اجرا درامده که مسئولیت و نظارت‬ ‫بر این پروژه بر عهده وزارت کار است‪ .‬محوریت اشتغال این‬ ‫پروژه‪ ،‬ﮔﺮوهﻫﺎی اﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از جمله ناشــنوایان‪،‬‬ ‫زنان باردار‪ ،‬زﻧﺎن سرپرست خانوار و سالمندان هستند که از‬ ‫این طریق ضمن خوداشتغالی‪ ،‬به درامدزایی و ارتقاء سطح‬ ‫رفاه و معیشت انها کمک می شود‪ .‬عالء الدین ازوجی‪ ،‬مدیر‬ ‫کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی‪ ،‬اشتغال زنان سرپرست خانوار و گروه های‬ ‫اسیب پذیر را مهمترین دستاورد طرح مشترک وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی و صندوق جمعیت ملل متحد در پروژه‬ ‫توسعه کسب و کارهای خرد و نوپا است عنوان کرده و می‬ ‫گوید‪ :‬شرایط بسیار سخت کرونا‪ ،‬اسیب به خانوارها و کسب‬ ‫و کارها و سیاست های مدیریتی دولت مبنی بر به حداقل‬ ‫رساندن تبعات ناشــی از کرونا برخانواده ها و اقشار اسیب‬ ‫پذیر‪ ،‬وزارت کار را بر ان داشت که بر اساس رسالت خود از‬ ‫ابعاد مختلف به بحث های اشتغال و توانمندسازی را در این‬ ‫شــرایط ورود کند‪ .‬وی با تاکید بر پاسخگویی به نیازهای‬ ‫گروه های اسیب پذیر و اشتغال زنان سرپرست خانوار در این‬ ‫طرح می گوید‪ :‬طراحی و پیاده سازی پروژه از سوی وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با تســهیلگری یک ‪ NGO‬و‬ ‫موافقت ‪( UNFP‬صندوق جمعیت ملل متحد) در مشارکت‬ ‫و ارائه کمک های فنی و حمایتی‪ ،‬تولید اقالم کام ً‬ ‫ال استاندارد‬ ‫با ضوابط اعالمی وزارت بهداشت‪ ،‬تولید در ‪ ۱۱‬واحد کوچک‬ ‫و متوسط و نوپا در چهار استان کرمانشاه‪ ،‬لرستان‪ ،‬فارس و‬ ‫تهران از جمله این اقدامات اســت‪ .‬کسب وکارهای خرد و‬ ‫کوچک و نوپا نقطه اغازین حرکت کارافرینان بوده وغالبا‬ ‫نواوری های مختلفی در انها شــکل می گیرد‪ .‬مهمترین‬ ‫ویژگی در بحث توسعه کســب و کارهای خرد و کوچک‬ ‫کمــک به تداوم فعالیت انها از طریــق ایجاد بازار فروش‬ ‫و ســفارش گیری اســت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫بسیاری از کشورها‪ ،‬درصد باالیی از سهم سرانه ملی خود را‬ ‫به کسب وکارهای خرد و نوپا اختصاص داده و از این طریق‬ ‫زمینه توسعه بازار کار‪ ،‬اشتغال پایدار و حمایت از کارافرینان‬ ‫را فراهم کرده اند‪.‬‬ ‫مشکل حمل کاال از بندر امام‬ ‫حل شد‬ ‫معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫درباره اخرین وضعیت کاالهای اساسی انباشت شده در بنادر‬ ‫و چگونگی حمل و جابه جایــی ان ها گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫مشــکل کمبود کامیون حل شــده و روزانه حدود ‪٢٠٠٠‬‬ ‫دستگاه کامیون به بندر امام خمینی (ره) می ایند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬طی روزهای گذشته مشکالتی در حمل و جابه جایی‬ ‫کاالهای اساســی از بنادر کشور به ویژه بندر امام خمینی‬ ‫(ره) بــه وجود امد و اعتراضاتی از ســوی کامیون داران را‬ ‫موجب شد‪ .‬فرهاد منتصر کوهساری ‪ -‬معاون امور بندری و‬ ‫اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی‪ -‬در گفت وگو با ایسنا‬ ‫در این باره اظهار کرد‪ :‬طی روزهای گذشــته مشکالتی در‬ ‫زمینه کمبود کامیون وجود داشت‪ ،‬اما هم اکنون این مشکل‬ ‫برطرف شده و روزانه حدود ‪ ۲۰۰۰۰‬دستگاه کامیون به بندر‬ ‫امام خمینی (ره) می اید و کاالهای اساسی را جابه جا می کنند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به اینکه کامیون داران نسبت به طوالنی بودن‬ ‫فرایند ترخیص کاال اعتراض دارند‪ ،‬افزود‪ :‬کامیون داران راه‬ ‫طوالنی را تا بندر امام خمینی می ایند و خسته هستند‪ .‬اگر‬ ‫اعتراضــی هم می کنند‪ ،‬حق دارند اما فرایند ترخیص کاال‬ ‫طوالنی نیســت و هم اکنون بالغ بــر دو میلیون تن کاال‬ ‫ترخیص شده و اماده بارگیری است‪ .‬همچنین از ابتدا هیچ‬ ‫ناهماهنگی بین دستگاه های مختلف برای ترخیص‪ ،‬تخلیه‬ ‫و بارگیری کاال وجود نداشــته است‪ .‬معاون امور بندری و‬ ‫اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در تالشیم‬ ‫تا در روزهای اتی تعداد کامیون ها را که به بندر امام خمینی‬ ‫می ایند به ‪ ۲۵۰۰‬دستگاه افزایش دهیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر این‬ ‫اتفاق بیافتد به هیچ وجه مشکلی در زمینه ی حمل کاال از‬ ‫بندر امام خمینی به سایر نقاط کشور نخواهیم داشت‪ .‬در این‬ ‫زمینه مشوق هایی نیز برای کامیونداران در نظر گرفته شده‬ ‫و روند رو به افزایش تعداد کامیون ها نشــان می دهد که به‬ ‫زودی به این عدد خواهیم رسید‪ .‬منتصر کوهساری درباره‬ ‫اخرین وضعیت کاالهای اساسی و موجودی ان ها در بنادر‬ ‫کشور گفت‪ :‬بر اساس اخرین امارهای رسمی دریافت شده‬ ‫‪ ۶‬میلیون و ‪ ۲۳۹‬هزار تن انواع کاالهای اساســی در بنادر‪،‬‬ ‫لنگر گاه ها‪ ،‬انبارها‪ ،‬ســیلوها و مخازن وجود دارد که شامل‬ ‫جو‪ ،‬ذرت‪ ،‬برنج‪ ،‬روغن‪ ،‬دانه های روغنی‪ ،‬سویا و غیره است‪.‬‬ ‫از این میزان ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۶۸۲‬هزار تن کاال در بنادر کشور‬ ‫وجود دارد‪ ۲۹۳ .‬هزار تن در ‪ ۱۶‬فروند در پای اسکله و یک‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۶۳‬هزار تن در ‪ ۲۵‬فروند کشــتی در لنگرگاه‬ ‫است که البته برخی از این کشتی ها مدارکشان کامل نیست‪.‬‬ ‫معاون امور بندری و اقتصادی ســازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬بندر امام خمینی (ره) با موجودی سه میلیون و‬ ‫‪ ۴۶۳‬هزار تن انواع کاالی اساسی در رتبه نخست قرار دارد‬ ‫و پس از ان بندر شهید رجایی با ‪ ۴۰۳‬هزار تن در رتبه دوم‬ ‫اســت‪ .‬همچنین در بنادر کشور بالغ بر یک میلیون و ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار تن ذرت وجود دارد که بیشترین حجم را در میان دیگر‬ ‫کاالهای اساسی به خود اختصاص داده است‪ ۹۰۸ .‬هزار تن‬ ‫جو‪ ۷۶۹ ،‬هزار تن سویا و ‪ ۵۱۲‬هزار تن دانه های روغنی از‬ ‫جمله کاالهای اساسی دیگری هستند که عمده موجودی‬ ‫بنادر را تشکیل می دهند‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫دوشنبه | ‪ 28‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4124‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫جزئیاتی تازه از توافق حاج‬ ‫صفی با تیم یونانی‬ ‫حضور ‪ ۱۱‬ورزشکار و مربی‬ ‫اصفهانی در المپیک توکیو‬ ‫یک رســانه یونانی از جزئیات توافق کاپیتان تیم ملی‬ ‫فوتبال کشــورمان با باشگاه ا‪.‬اک خبر داد‪ .‬از هفته گذشته‬ ‫رسانه های یونان از توافق ا حسان حاج صفی کاپیتان تیم‬ ‫ملی کشورمان و عضو باشگاه سپاهان با ا‪.‬اک خبر می دهند‪.‬‬ ‫سایت «فورزا» یونان از جزئیات توافق کاپیتان تیم ملی ایران‬ ‫با ا‪.‬اک پرده برداشــت و نوشت‪ :‬طبق توافق شفاهی رئیس‬ ‫باشگاه ا‪.‬اک با احســان حاج صفی قرار است مدافع ایرانی‬ ‫با دســتمزد ‪ ۳۰۰‬هزار یورویی به این تیم بیاید‪ .‬همچنین‬ ‫قرار شــده حاج صفی به عنوان بازیکن ازاد به ا‪.‬اک ملحق‬ ‫شود چون باشگاه یونانی نمی خواهد به باشگاه سپاهان پولی‬ ‫پرداخت کند‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬ورزشــکار‪ ،‬مربی و داور اصفهانی همــراه با کاروان‬ ‫المپیک به توکیو اعزام خواهند شــد‪ .‬ســی و دومین دوره‬ ‫بازی های المپیک پس از یک سال تعویق از روز جمعه یکم‬ ‫مرداد ماه در توکیو اغاز می شود که حدود ‪ ۱۱‬هزار ورزشکار‬ ‫از ‪ ۲۰۶‬کشــور جهان در این دوره شرکت می کنند‪ .‬کاروان‬ ‫ورزش ایران در این رقابت ها ‪ ۶۶‬ســهمیه دارد که شامل ‪۵۶‬‬ ‫ورزشــکار مرد و ‪ ۱۰‬ورزشــکار زن هستند که این نیز یک‬ ‫رکورد محسوب می شود و بیشترین حضور بانوان ایرانی در‬ ‫این بازی ها اســت‪ .‬این ورزشکاران در ‪ ۱۷‬رشته‪ ،‬دوومیدانی‪،‬‬ ‫تیراندازی‪ ،‬کشتی ازاد‪ ،‬کشتی فرنگی‪ ،‬دوچرخه سواری‪ ،‬تیر و‬ ‫س روی میز‪،‬‬ ‫کمان‪ ،‬تکواندو‪ ،‬شمشیربازی‪ ،‬کاراته‪ ،‬بوکس‪ ،‬تنی ‬ ‫قایقرانی‪ ،‬وزنه برداری‪ ،‬شنا‪ ،‬بدمینتون‪ ،‬والیبال و بسکتبال در‬ ‫المپیک توکیو شرکت خواهند کرد‪ .‬فرزانه فصیحی ورزشکار‬ ‫دوومیدانی‪ ،‬مســعود غالمی و امیر غفور ملی پوشان والیبال‬ ‫و ارســان کاظمی ملی پوش بسکتبال که سهمیه حضور‬ ‫دربازی هــای المپیک توکیو را به دســت اورده اند به همراه‬ ‫علیرضا استکی ســرمربی تیم ملی بوکس‪ ،‬رسول جزینی‬ ‫مربی تیم ملی کشتی فرنگی‪ ،‬فرزاد کوهیان مربی تیم ملی‬ ‫بسکتبال‪ ،‬بهروز مهدوی مربی بدنساز تیم ملی بسکتبال‪ ،‬علی‬ ‫جباری مربی تیم ملی وزنه برداری‪ ،‬مهدی خبازی مربی بدنساز‬ ‫تیم ملی والیبال‪ ،‬افشین بدیعی عضو هیئت ژوری رقابت های‬ ‫تنیس روی میز‪ ۱۱ ،‬ورزشکار‪ ،‬مربی و داور اصفهانی هستند‬ ‫که همراه با کاروان المپیک به توکیو اعزام خواهند شد‪.‬‬ ‫کوچ ملی پوشان فوتبال بانوان‬ ‫برای اردو به اصفهان‬ ‫دور جدیــد اردوی تدارکاتی تیم ملــی فوتبال بانوان‬ ‫ایران به میزبانی استان اصفهان برگزار خواهد شد‪ .‬در ادامه‬ ‫برنامه ریزی انجام شده از سوی فدراسیون فوتبال با هماهنگی‬ ‫کادرفنی تیم ملی فوتبال بانوان ایران‪ ،‬اردوهای تدارکاتی تیم‬ ‫ملی نیز برگزار می شود و پس از یک هفته استراحت‪ ،‬قرار‬ ‫اســت دور جدید اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال بانوان از‬ ‫فردا ‪ 28‬تیرماه اغاز شــود‪ .‬نکته جالب توجه اینکه برخالف‬ ‫اردوهای قبلی اماده سازی تیم ملی‪ ،‬خبری از میزبانی مرکز‬ ‫ملی فوتبال نیســت و قرار است شــاگردان ایراندوست به‬ ‫میزبانی اســتان اصفهان اردوی خود را برگزار کنند‪ .‬برای‬ ‫اردوی جدید ‪ 29‬بازیکن از سوی مریم ایراندوست سرمربی‬ ‫تیم ملی فوتبال بانوان فراخوانده شده اند که مهم ترین تغییر‬ ‫انجام شده نسبت به اردوهای پیشین‪ ،‬حضور کاپیتان اول تیم‬ ‫ملی فوتبال بانوان زهرا قنبری در اردوی تیم ملی است که‬ ‫به نظر می رسد با گذراندن دوران نقاهت مصدومیت خود‪،‬‬ ‫اماده کمک به تیم ملی اســت‪ .‬بازیکنی که بهترین گلزن‬ ‫تاریخ لیگ برتر فوتبال بانوان ایران است و تجربه باالی او‬ ‫می تواند در مقدماتی جام ملت های اسیا به کمک ایراندوست‬ ‫و تیم ملی فوتبال بانوان بیاید‪ .‬ســمانه چهکندی‪ ،‬افسانه‬ ‫چترنور‪ ،‬شبنم بهشت‪ ،‬سارا ظهرابی نیا‪ ،‬کوثرعنبری‪ ،‬حدیث‬ ‫بساط شیر‪ ،‬زهره کودایی‪ ،‬نرگس سبکتکین‪ ،‬هاجر دباغی‪،‬‬ ‫گلنوش خسروی‪ ،‬مریم رهیده‪ ،‬زهرا سربالی‪ ،‬فاطمه عادلی‪،‬‬ ‫مینا نافعی‪ ،‬انیس دشتیان‪ ،‬غزاله بنی طالبی‪ ،‬فاطمه اردستانی‪،‬‬ ‫زهــرا قنبری‪ ،‬ثنا صادقی‪ ،‬ملیکا محمــدی‪ ،‬زهره جاللی‪،‬‬ ‫الهام عبدالرحمان‪ ،‬فاطمه امینــه برازجانی‪ ،‬کوثر ایزدپناه‪،‬‬ ‫ملیکا متولی‪ ،‬رها یزدانی‪ ،‬زهرا خواجوی‪ ،‬مرضیه نیکخواه و‬ ‫بهناز طاهرخانی نفرات دعوت شــده به این اردو را تشکیل‬ ‫می دهند‪ .‬نســبت به اردوی پیشین تیم ملی فوتبال بانوان‪،‬‬ ‫مریم ایراندوســت روی نام ارزو غیبی خط قرمز کشیده و‬ ‫به زهرا قنبری‪ ،‬انیس دشتیان و کوثر ایزدپناه به عنوان سه‬ ‫بازیکن جدید دعوت شــده باید اشاره کرد‪ .‬گفتنی است این‬ ‫اردو از امروز تا هفت مردادماه به میزبانی استان اصفهان در‬ ‫جریان خواهد بود‪ .‬شاگردان ایراندوست اردوهای تدارکاتی‬ ‫خود را جهت حضور در مرحله مقدماتی جام ملت های اسیا‬ ‫برگزار می کنند‪ .‬تیم ملی فوتبال بانوان ایران در این تورنمنت‬ ‫با اردن و بنگالدش هم گروه است‪.‬‬ ‫مهدی رحمتی عامل رنسانس‬ ‫در سپاهان‬ ‫پس از سومین شکست طالیی پوشان در دوازدهمین‬ ‫مسابقه فصل‪ ،‬شاهد شیب تندی در روند صعودی این تیم‬ ‫بوده ایم‪ .‬احتماال سپاهانی ها به این فکر می کنند که در بدترین‬ ‫زمان ممکن باید به مشهد بروند و با پدیده ای مسابقه بدهند‬ ‫که کامال شرایط بهتری نسبت به نیم فصل اول پیداکرده و‬ ‫با مهدی رحمتی برای کسب سهمیه اسیایی مبارزه می کند‪.‬‬ ‫ان ها در پایان هفته بیســت و هفتم‪ 37 ،‬امتیازی هستند و‬ ‫در جمع مدعیانی هستند که ســودای قرار گرفتن در رتبه‬ ‫چهارم را در سر می پرورانند‪ .‬البته شهرخودرو در نیم فصل و‬ ‫زمانی که به اندازه امروز منسجم نبود هم گریبان سپاهان را‬ ‫در خانه گرفته بود و موفق شده بود شاگردان محرم نویدکیا‬ ‫را غافلگیر کند‪ .‬دیداری که البتــه درس های زیادی برای‬ ‫سرمربی جوان سپاهان به همراه داشت و نویدکیا پس ازاین‬ ‫مسابقه بود که توانست نقاط ضعف خود را به ویژه در بخش‬ ‫دفاعی کامال بهبود ببخشد و این همان نکته امیدوارکننده در‬ ‫جبهه سپاهان به شمار می رود‪ .‬سپاهان در ان مسابقه ابتدا‬ ‫با گل دقیقه ‪ 20‬ســجاد شهباززاده که از روی نقطه پنالتی‬ ‫به ثمر رسید‪ ،‬از پدیده پیش افتاد ولی امین قاسمی نژاد در‬ ‫دقیقه ‪ 28‬با یک ضربه پنالتی حساب کار را به تساوی کشاند‪.‬‬ ‫در نیمه دوم اما درحالی که ســپاهان برای رســیدن به گل‬ ‫برتری تالش می کرد‪ ،‬این پدیده بود که با احمد الجبوری‬ ‫در دقیقه ‪ 73‬به گل رســید و در ادامه باز هم همین مهاجم‬ ‫سریع و تکنیکی سپاهانی ها را در نقش جهان غافلگیر کرد‬ ‫و در دقیقــه ‪ 93‬تیرخالص را به پیکره این تیم وارد کرد تا‬ ‫سومین شکست فصل هم ثبت شود‪ .‬پس از دیدار برابر پدیده‬ ‫در هفته سیزدهم رقابت های لیگ بیستم‪ ،‬سپاهان به نوعی‬ ‫با یک رنســانس مواجه شد و ان ها پس ازاین مسابقه هنوز‬ ‫شکستی را تجربه نکرده اند‪ .‬البته اگر شکست در اخرین دیدار‬ ‫برابر فوالد خوزســتان در جام حذفی و در ضربات پنالتی را‬ ‫فاکتور بگیریم‪ .‬شاگردان نویدکیا پس ازاین شکست خانگی‬ ‫در ‪ 17‬مســابقه لیگ و جام حذفی بــه ‪ 12‬پیروزی و پنج‬ ‫تساوی دست یافته اند و هشت گل خورده نشان از عملکرد‬ ‫کامال صعودی این تیم دارد‪ .‬ضمن اینکه ‪ 33‬گل نیز در این‬ ‫‪ 17‬بازی وارد دروازه حریفان کرده اند که امار بســیار خوبی‬ ‫به شــمار می رود و نسبت به ‪ 20‬گلی که در ‪ 12‬بازی قبلی‬ ‫به ثمر رسانده بودند‪ ،‬امار بسیار بهتری است‪ .‬سپاهان پس‬ ‫از دیدار برابر پدیده دچار تغییر و تحولی کامال ملموس شد و‬ ‫نزدیکان سرمربی جوان تیم یکی از دالیل اصلی این موضوع‬ ‫را ارامش و خونسردی نویدکیا پس ازاین شکست تلخ خانگی‬ ‫توصیفمی کنند‪.‬‬ ‫رویارویی ذوب اهن و نساجی جدالی شش امتیازی به شمار می رود‬ ‫فینال بزرگ برای فرار از منطقه سقوط‬ ‫تیم فوتبال ذوب اهن در هفته بیست و هشتم رقابت های‬ ‫لیگ برتر میزبان تیم نســاجی مازندران اســت‪ .‬به گزارش‬ ‫تسنیم‪ ،‬هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر فوتبال‪،‬‬ ‫جام خلیج فارس فردا با برگزاری هشت دیدار هم زمان برگزار‬ ‫می شود که دریکی از این رقابت ها تیم فوتبال ذوب اهن در‬ ‫ورزشگاه فوالدشــهر اصفهان میزبان تیم نساجی مازندران‬ ‫است‪ .‬لیگ بیســتم رو به اتمام اســت و ذوب اهن باید در‬ ‫فاصله سه هفته باقیمانده به پایان رقابت های فصل‪ ،‬دریکی‬ ‫از سرنوشت ســازترین بازی های فصل خود به مصاف تیم‬ ‫نساجی مازندران برود‪ .‬دیداری سخت و حساس که با توجه‬ ‫به نزدیکی امتیازات و شــرایط هر دو تیم در پایین جدول‪،‬‬ ‫تاثیر زیادی در سرنوشــت هر دو تیم داشته و می تواند بقا و‬ ‫ســقوط ذوب اهن را تا حد زیادی قطعی کند‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫نزدیکی امتیازات تیم های پایین جدول باعث شده که نتیجه‬ ‫مسابقه ذوب اهن و نساجی عالوه بر تیم های برگزارکننده‪،‬‬ ‫برای تیم های نفت مسجدســلیمان و سایپا نیز حائز اهمیت‬ ‫باشد‪ .‬سبزپوشــان اصفهانی در حالی اماده پیکار با نساجی‬ ‫می شوند که هفته گذشــته نفت مسجدسلیمان را شکست‬ ‫دادند و با کسب ســه امتیاز باارزش به روند ناکامی هایشان‬ ‫پایان داده و شــرایط بهتری پیدا کردند‪ .‬در ان ســو نساجی‬ ‫نیز در شــرایطی اماده مصاف با ذوب اهن می شود که هفته‬ ‫گذشته پدیده مشهد را در یک بازی تماشایی شکست داده‬ ‫و ســه امتیاز باارزش را به دســت اورده و از شرایط خوبی‬ ‫برخوردار اســت‪ .‬تقابل ذوب اهن و نساجی را می توان فینال‬ ‫بزرگ تیم های پایین جدول نامید و بدون شک می تواند به‬ ‫یکی از جذاب ترین بازی های هفته تبدیل شود‪ .‬سبزپوشان‬ ‫اصفهانی اگرچه با پیروزی ارزشمند هفته گذشته مقابل نفت‬ ‫مسجدسلیمان شرایط بهتری پیداکرده اند اما برای دور شدن‬ ‫از خطر سقوط و تثبیت جایگاهشان باید از سد نساجی بگذرند‬ ‫و همین امر می تواند انگیزه شــاگردان حســینی را افزایش‬ ‫دهد‪ .‬ذوب اهن در ارمانی ترین شــرایط خود طی چند هفته‬ ‫اخیر مقابل تیم جاللی قــرار می گیرد و باوجود ناکامی های‬ ‫گذشــته‪ ،‬از شانس نسبتا خوبی برای کسب نتیجه برخوردار‬ ‫است‪ .‬پیروزی ارزشمند مقابل نفت مسجدسلیمان شاگردان‬ ‫حســینی را از فشــار خارج کرده و ازنظر روحی و روانی در‬ ‫شرایط مطلوبی قرار داده است‪ .‬ذوب اهن در بازی اخر خود از‬ ‫نظم تیمی و تاکتیکی بهتری بهره مند شده و در فاز هجومی‬ ‫شــرایط مطلوبی پیداکرد ه اســت‪ .‬حضور بازیکنانی مانند‬ ‫محمدی مهر و جهانی در کنار محمودابادی‪ ،‬شنانی‪ ،‬رنجبری‬ ‫و دارکو بیدوف دست حسینی را برای چیدن ترکیب دلخواه‬ ‫خود باز گذاشته است‪ .‬در فاز دفاعی اما شرایط ذوب اهن خوب‬ ‫نیست و محرومیت شهاب گردان ثبات خط دفاعی این تیم‬ ‫را تا حدودی برهم زده است‪ .‬اگرچه کاهش فاصله بین خط‬ ‫دفاعی و میانــی ذوب اهن عملکرد دفاعی ذوبی ها را بهبود‬ ‫بخشیده اما همچنان مدافعان این تیم اشتباهات مرگباری را‬ ‫مرتکب می شوند و می توانند سبزپوشان را در شرایط سختی‬ ‫قرار دهند‪ .‬در ان ســو نساجی تیمی است که با حضور مجید‬ ‫جاللــی در راس کادر فنی این تیم‪ ،‬تغییر تاکتیک داده و در‬ ‫ارائه بازی تخریبی و با پرسینگ باال تبحر دارد و عالوه بر ان‬ ‫از خط حمله زهردار و خوبی برخوردار است و امار ‪ 22‬گل زده‬ ‫ی دارد‪ .‬سبزپوشان‬ ‫نشان از قدرت هجومی قابل قبول نساج ‬ ‫اصفهانی در این دیدار مقابل تیمی به میدان می روند که در‬ ‫شش هفته گذشــته چهار برد‪ ،‬یک تساوی و یک شکست‬ ‫به دســت اورده و از شرایط خوبی برخوردار هستند و همین‬ ‫امر موجب می شــود باانگیزه باالیی مقابل ذوب اهن حاضر‬ ‫شــوند؛ اما عمده ضعف نساجی و پاشنه اشیل این تیم خط‬ ‫دفاعی ان اســت؛ شــاگردان جاللی در ‪ 27‬بازی قبلی خود‬ ‫‪ 28‬گل دریافت کرده اند که نشــان دهنده ضعف عمده این‬ ‫تیم در فاز دفاعی اســت‪ .‬انچه مسلم است بازیکنان هر دو‬ ‫تیم در این دیدار از انگیزه های باالیی برخوردار بوده و فاصله‬ ‫ســه امتیازی ذوب اهن و نســاجی مازندران سبب می شود‬ ‫که تیم ها با حساسیت بیشــتری در این دیدار حاضر شوند‪.‬‬ ‫ذوب اهن و نســاجی از ابتدای فصل به دالیل گوناگون در‬ ‫منطقه خطر جدول مســابقات لیگ بوده و همچنان نگران‬ ‫سقوط و یا عدم سقوط خود در پایان فصل هستند‪ .‬نساجی‬ ‫اما با امدن ساکت الهامی به تیمی کامال متحول شده تبدیل‬ ‫گشــت و امتیازهای فراوانی را هفته های گذشته کسب کرد‬ ‫تا امید به بقا بیشتری نســبت به دیگر تیم های در معرض‬ ‫خطر داشته باشــد‪ .‬ذوب اهن اگرچه اخرین بازی خود را با‬ ‫پیروزی پرگل مقابل نفت مسجدسلیمان پشت سر گذاشت‬ ‫اما همچنان به همراه تیم سایپا و نفت مسجدسلیمان حاشیه‬ ‫امنیت کمتری نســبت به نساجی دارند و همین مهم باعث‬ ‫شــده دیدار این هفته ذوب اهن و نســاجی یک بازی شش‬ ‫امتیازی کامل محسوب شده و دو تیم سخت به دنبال کسب‬ ‫حداکثر امتیازات بازی باشــند تا در دو هفته پایانی مسابقات‬ ‫لیگ یک با تکلیف روشــن تری پای بــه میدان بگذارند‪ .‬با‬ ‫نگاهی به دیگر بازی های هفته بیســت و ششم درخواهیم‬ ‫یافت دیدار ذوب اهن و نســاجی حســاس ترین بازی هفته‬ ‫خواهد بود‪ .‬چنانچه شاگردان ساکت الهامی در اصفهان موفق‬ ‫به شکســت ذوب اهن شوند بی شک شاهد جشن بقای تیم‬ ‫قائم شهری ها در دیار زاینده رود خواهیم بود و اما در صورت‬ ‫کسب امتیاز ذوب اهن بی شک شاگردان مجتبی حسینی دو‬ ‫هفته پایانی لیگ را باانگیزه های بیشتری دنبال خواهند کرد‬ ‫تا موفق به نگه داشتن تیم خوب ذوب اهن در لیگ برتر شوند‪.‬‬ ‫باید منتظر مانــد و دید که حوادث فوتبالی به نفع کدام یک‬ ‫رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫سپاهانبهدنبالجانشینیمناسببرایپیامنیازمند‬ ‫پس ازاینکه مشخص شد پیام نیازمند به لیگ پرتغال‬ ‫خواهد رفت‪ ،‬باشگاه سپاهان از حاال به دنبال جذب جانشینی‬ ‫مناسب برای این بازیکن است‪ .‬پیام نیازمند گلر شماره یک‬ ‫سپاهان با عقد قراردادی راهی لیگ پرتغال می شود و جای‬ ‫خالی او در تیمش باید با یک گلر سطح اول فوتبال ایران‬ ‫پر شــود‪ .‬پیام نیازمند بعد از درخشش در پیکان راهی تیم‬ ‫ســپاهان شــد و باثبات در این تیم به تیم ملی رسید‪ .‬گلر‬ ‫جوان سپاهان فصل گذشــته گزینه پرسپولیسی ها برای‬ ‫جانشینی بیرانوند بود اما مبلغ ‪ ۵۰‬میلیاردی رضایت نامه او‬ ‫که توسط اصفهانی ها تعیین شد همه چیز را خراب کرد و او‬ ‫به بازیکنی غیرقابل قبول تبدیل شد‪ .‬پیام با پایان قراردادش‬ ‫دیگر دست به تمدید قرارداد نبرد و می خواهد در پرتغال به‬ ‫کارش ادامه دهد و سپاهانی که حضورش در لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا فصل اینده قطعی به نظر می رسد باید یک گلر سطح‬ ‫اول فوتبال ایران را جذب کنند‪ .‬دراین بین بهترین گزینه های‬ ‫روی نیمکت استقالل و پرسپولیس در حال خاک خوردن‬ ‫هستند‪ .‬گفته می شــود فصل اینده جذب بازیکن خارجی‬ ‫برای تیم های لیگ برتر ازاد می شود و با این شرایط بوژیدار‬ ‫رادوشویچ می تواند گزینه خوبی برای سپاهان باشد‪ .‬گلر دوم‬ ‫پرسپولیس که اختالفات مالی هم با باشگاه دارد و می تواند‬ ‫راهی تیم جدیدی شود که پولش را به موقع پرداخت کنند‪ .‬از‬ ‫طرفی رشید مظاهری که سابقه کار در اصفهان را دارد هم‬ ‫گزینه ای است که می شود روی جذب ان حساب بازی کرد‪.‬‬ ‫مظاهری از شرایط استقالل راضی نیست و حساسیت های‬ ‫مدافع سپاهان درباره اتهام تبانی به هم تیمی سابقش‬ ‫واکنش نشان داد‪ .‬شایان مصلح درباره میثم تهیدست و کنار‬ ‫گذاشته شدن او از تیم نفت مسجدسلیمان اظهار داشت‪:‬‬ ‫اساسا وقتی یک بازیکن در یک تیم بازی می کند باید درباره‬ ‫تیمش خودش صحبت کند اما وقتی با بعضی بازیکنان و‬ ‫افراد از نزدیک اشنایی دارید و سال ها با ان ها کارکرده اید و‬ ‫ان ها دچار مشکل شده اند‪ ،‬بی انصافی و بی معرفتی است که‬ ‫سکوت کرد و حرف حق را بیان نکرد‪ .‬وی افزود‪ :‬با میثم‬ ‫تهیدست از سال ‪ ۹۲‬در سپیدرود اشنا شدم و صمیمی ترین‬ ‫دوستم در میان بازیکنان است‪ .‬تنها بازیکن فوتبالی هست‬ ‫که باهم رفت وامد خانوادگی داریم‪ .‬او‬ ‫را از نزدیک می شناسم‪ .‬خوب نیست با‬ ‫ابروی یک مسلمان به ناحق بازی شود‪.‬‬ ‫شاید فرد دیگری بود می گفتم ممکن‬ ‫است این کار را کرده باشد‪ ،‬اما میثم‬ ‫تهیدست از این کار ها نکرده و نمی کند‪.‬‬ ‫این حرف ها اصال در قامت او نیست‪.‬‬ ‫بازیکن تیم فوتبال سپاهان گفت‪:‬‬ ‫درباره فرد‪ ،‬مربی یا شخص خاصی‬ ‫صحبت نمی کنم اما تهمت زدن به این‬ ‫راحتی نیست‪ .‬هر مدافعی یک روزی‬ ‫اشتباه می کند‪ ،‬این موضوع شامل بهترین مدافع جهان هم‬ ‫می شود‪ .‬خود من مقابل استقالل مرتکب پنالتی شدم ایا بر‬ ‫مبنای یک خطا یا تکل می توان حکم بر اشتباه نفرات داد؟‬ ‫امیدوارم این روند در فوتبال ایران شکل نگیرد که هرکسی‬ ‫باخت‪ ،‬بازیکن یا فردی را مقصر جلوه بدهد‪ .‬امیدوارم مسائلی‬ ‫ازاین دست در فوتبال ایران باب نشود‪.‬‬ ‫واکنش تند بازیکن ذوب اهن به‬ ‫شایعه تبانی‬ ‫بازیکن تیم فوتبال ذوب اهن پیرامون شرایط فعلی سبزپوشان‬ ‫اصفهانی صحبت کرد‪ .‬رضا محمودابادی درباره بازی ذوب اهن‬ ‫مقابل نفت مسجدسلیمان اظهار داشت‪:‬‬ ‫بازی ســختی بود و ما برای کســب سه‬ ‫امتیاز راهی میدان شدیم‪ .‬در این هفته ها‬ ‫علی رغم بازی خوب‪ ،‬نتیجه نمی گرفتیم و‬ ‫در این بازی با یک عملکرد خوب موفق‬ ‫به شکســت نفت مسجدسلیمان شدیم‪.‬‬ ‫وی درباره شــایعات مربوط به کم کاری‬ ‫و تبانی بازیکنان مسجدســلیمان گفت‪:‬‬ ‫این حرف ها خنده دار و بی اســاس است‪.‬‬ ‫هر دو تیم زحمت کشیدند و بازی خوبی‬ ‫دیدیم اما درنهایت برد برای ذوب اهن بود‪.‬‬ ‫محمودابادی درباره بازی حساس مقابل نساجی تصریح کرد‪ :‬هر‬ ‫بازی حساسیت های خاص خودش را دارد و مقابل تیم قابل احترام‬ ‫نساجی برای کسب ســه امتیاز به میدان می رویم‪ .‬برای شادی‬ ‫هواداران و کارگران کارخانه ذوب اهن همه تالشمان را می کنیم‪.‬‬ ‫بازیکن ســیرجانی تیم ذوب اهن در رابطه با فصل فوتبالی‬ ‫خــود عنوان کرد‪ :‬من چند ســال در گل گهر بودم و با این تیم‬ ‫خط و نشان مهاجم نساجی برای ذوبی ها‬ ‫مهاجـم تیم نسـاجی بـرای بازیکنـان ذوب اهـن خط و‬ ‫نشـان کشـید‪ .‬کریم اسلامی درباره شـرایط تیمـش بعد از‬ ‫پیـروزی مقابـل پدیـده‪ ،‬گفـت‪ :‬مـا به این بـرد نیاز داشـتیم‬ ‫کـه ایـن اتفـاق افتاد تـا روحیه تیم باالتـر رود‪ .‬اگـر در میانه‬ ‫جـدول قـرار داشـتیم قطعـا مقابـل پدیـده راحت تـر فوتبال‬ ‫بـازی می کردیـم و توانسـتیم به گل های بیشـتری برسـیم‬ ‫ولـی مسـئله مهـم این بـود که سـه امتیـاز را بگیریـم‪ .‬وی‬ ‫دربـاره شـانس مانـدن تیمـش در لیـگ برتر تاکید کـرد‪ :‬ما‬ ‫از اول هـم بـه سـقوط فکـر نمی کردیـم و فکـر می کنـم‬ ‫ماندن نسـاجی قطعی شـده اسـت‪ .‬ما فصل بسـیار سـختی‬ ‫را پشـت سـر گذاشـتیم و خیلی سـخت بـود کـه بتوانیم در‬ ‫‪ ۱۰‬بـازی نتایـج خوبـی بگیریـم‪ ،‬ایـن در حالـی اسـت کـه‬ ‫بـازی مقابـل تیم هایـی مثـل نفـت مسجدسـلیمان‪ ،‬مـس‬ ‫رفسـنجان و نفـت ابـادان در زمیـن حریفـان برگـزار شـد‬ ‫حـاال بـه دنبال این هسـتیم تـا بتوانیم چنـد پلـه در جدول‬ ‫باالتـر برویـم‪ .‬وی بـا تمجید از سـرمربی و مدیران باشـگاه‬ ‫نسـاجی خاطرنشـان کرد‪ :‬شـرایط تیم ما بعد از امدن ساکت‬ ‫الهامـی تغییر کرد و حضـور این مربی تاثیر زیـادی در نتایج‬ ‫خـوب نسـاجی داشـت‪ .‬از طرفـی نبایـد حمایت هـای اقای‬ ‫حدادیـان و اقـای سـیف ا‪ ...‬پـور را فرامـوش کنیـم و ان هـا‬ ‫به خوبـی از تیـم پشـتیبانی کردنـد‪ .‬مهاجـم نسـاجی درباره‬ ‫بـازی بعـدی تیمش مقابـل ذوب اهن‪ ،‬گفت‪ :‬ایـن بازی هم‬ ‫بـرای مـا مهم و حسـاس اسـت‪ .‬ان هـا در بازی رفـت ما را‬ ‫در قائم شـهر شکسـت دادنـد و حاال نسـاجی دنبـال جبران‬ ‫ان باخـت اسـت‪ .‬بـرای مـا فرقـی نـدارد مقابـل چـه تیمی‬ ‫بـازی می کنیـم و در هر بـازی فقط برای گرفتن سـه امتیاز‬ ‫به میدان می رویم‪.‬‬ ‫از مهرشــاد افقری که ســهمیه ‪ B‬المپیــک را در ماده‬ ‫‪ ۱۰۰‬پروانه را کســب کرد در مجمع سالیانه شنا‪ ،‬شیرجه و‬ ‫واترپلو تجلیل شد‪ .‬در مجمع سالیانه فدراسیون شنا‪ ،‬شیرجه‬ ‫و واترپلو از مهرشــاد افقری و مربیانش تجلیل شد‪ .‬مهرشاد‬ ‫افقری توانست در مســابقات کسب سهمیه بلغارستان که‬ ‫بعد از مسابقات انتخابی صربستان انجام شد سهمیه ورودی‬ ‫‪ B‬المپیک را کســب کند اما به این دلیل که مهلت اعالم‬ ‫بهترین فیناپوینت ها به فینا به اتمام رسیده بود متین بالسینی‬ ‫نماینده ایران در المپیک توکیو شــد‪ .‬بر این اساس حقوق ‪۹‬‬ ‫ماه المپیک به مهرشــاد افقری و دیالنچیان مربی و ایاب‬ ‫ذهاب به او پرداخت خواهد شد‪ .‬اهدای لوح تقدیر قرار شد به‬ ‫مهرشاد افقری حقوق ‪ ۹‬ماهه ورزشکارانی که سهمیه گرفتند‬ ‫(‪ ۴۵‬میلیون تومان) پرداخت شود‪ .‬همچنین هزینه ایاب ذهاب‬ ‫تمرینات پیش از این و تا بازی های اســیایی گوانگجو برای‬ ‫افقری پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬رشته ورزشی در فضای باز‬ ‫اجازه فعالیت دارند‬ ‫ایجادشده در موردقراردادش او را به ترک استقالل ترغیب‬ ‫می کند‪ .‬مظاهری با درخشش حسینی نیمکت نشین شده‬ ‫و با این شرایط در سال منتهی به جام جهانی پیراهن تیم‬ ‫ملی را هم از دست می دهد و حتی اگر سپاهان او را نخواهد‬ ‫هم باید فکری برای جدایی از اســتقالل کند‪ .‬نکته مهم‬ ‫در جذب این دو دروازه بان قیمت باالی ان ها نســبت به‬ ‫دیگر دروازه بان های لیگ برتر است‪ .‬به گفته شکوری رادو‬ ‫گران ترین بازیکن پرسپولیس است و مظاهری هم ترس از‬ ‫انتشار قراردادش دارد و به همین دلیل بعید است رقم کمی را‬ ‫از استقالل دریافت کرده باشد‪ .‬بااین حال سپاهان گزینه های‬ ‫دیگری هم دارد و اگر ورود بازیکن خارجی ازاد شود‪ ،‬دست‬ ‫نویدکیا برای خرید گلر بازخواهد بود‪.‬‬ ‫حمایت ستاره سپاهان از مدافع‬ ‫نفت مسجدسلیمان‬ ‫تجلیل ازافقری دارنده سهمیه‬ ‫‪ B‬شنای المپیک‬ ‫به لیگ برتر صعود کردیم بنا بــه دالیلی ادامه همکاری مهیا‬ ‫نبــود و به خاطر مجتبی حســینی و اعتبار تیــم ذوب اهن به‬ ‫اصفهان امدم‪ .‬خوشــبختانه شرایط خوب اســت و تمام توانم‬ ‫را بــرای این تیم به کار می بندم‪ .‬محمودابادی درباره شــانس‬ ‫مانــدن ذوب اهن در لیــگ برتر تصریح کرد‪ :‬مــا خوب بازی‬ ‫می کردیم‪ ،‬اما کمی بدشانس بودیم و داوران هم بعضا اشتباهاتی‬ ‫داشتند‪ .‬اینجای جدول حق ما نیســت و به جایگاه باالتر فکر‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان می گوید‬ ‫باتوجه به قرمز شــدن تعدادی از شهرســتان های اســتان‬ ‫اصفهان‪ ۱۳ ،‬رشته ورزشی در فضای باز می توانند به فعالیت‬ ‫خود ادامه دهند‪ .‬احمدباقری مقدم با اشاره به تقسیم بندی جدید‬ ‫فدراسیون پزشکی ورزشی درباره رشته های مختلف ورزشی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در شــرایط قرمز تعدادی از رشته های ورزشی با‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی اجازه فعالیت دارند‪ ،‬این رشته ها‬ ‫در تقسیم بندی جدید انجام شده از سوی فدراسیون پزشکی‬ ‫رشته های ورزشی در گروه یک قرار دارند و شامل رشته های‬ ‫تنیس‪ ،‬تیرانــدازی در فضای باز‪ ،‬تیراندازی باکمان‪ ،‬چوگان‪،‬‬ ‫دوومیدانی‪ ،‬سوارکاری‪ ،‬قایقرانی‪ ،‬کوهنوردی‪ ،‬موتورسواری و‬ ‫اتومبیلرانی‪ ،‬شنا در استخرهای رو باز‪ ،‬دوچرخه سواری و والیبال‬ ‫ساحلی هســتند که می توانند در شهرستان هایی که رنگ‬ ‫ان ها قرمز است‪ ،‬همچنان به ورزشکاران و عالقه مندان خود‬ ‫خدمات ارائه دهند‪.‬‬ ‫تیم ملی تپانچه با امادگی‬ ‫مناسب در راه توکیو‬ ‫مربی تیم ملی تیرانــدازی با تپانچه اعزامی به المپیک‬ ‫توکیو گفت‪ :‬رقابت های جهانی کرواسی باعث شد تا تیراندازان‬ ‫به امادگی مناســب برای حضور قدرتمند در المپیک توکیو‬ ‫برسند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬محســن نصر اظهار کرد‪ :‬از ابتدای‬ ‫شیوع ویروس کرونا که اماکن ورزشی تعطیل شد‪ ،‬به صورت‬ ‫انالین با تیراندازان در ارتباط بودیم و انان به صورت خشک‬ ‫و اســتقامتی در منزل تمرین می کردند اما تمرینات منزل‬ ‫محدودیت هایی داشت و ورزشکاران نیاز داشتند تا با شلیک‬ ‫واقعی تیراندازی کند و اشکاالت موجود در تکنیکشان را ببیند‬ ‫و برطرف کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬خوشبختانه با هماهنگی هایی‬ ‫که با دادگر رئیس فدراســیون انجام دادیم مجوز استفاده از‬ ‫سالن با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی صادر شد و ما از‬ ‫اردیبهشت سال گذشته تمرینات را اغاز کردیم و تیراندازان‬ ‫همکاری و تالش کردند و اجــازه ندادند که بیماری کرونا‬ ‫تاثیرمنفی زیادی در روند پیشرفتشان بگذارد‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫حال حاضر تیراندازان در وضعیت خیلی خوبی ازلحاظ امادگی‬ ‫به سر می برند‪ ،‬امیدوارم دربازی های المپیک توکیو نیز عملکرد‬ ‫خوبی داشته باشند و به عنوان نمایندگان خوب ایران در این‬ ‫بازی ها حضور یابند‪ .‬مربی تیم ملی تپانچه گفت‪ :‬ورزشکاران با‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬درصد امادگی وارد مسابقات جهانی کرواسی شدند‪،‬‬ ‫انتظار داشتیم ورزشکاران عملکرد خودشان را نشان دهند و‬ ‫انتظار کسب مدال از ان ها نداشتیم اما با تکرار مدال طالی‬ ‫انفرادی جواد فروغی و مقام ســومی تیمی اقایان و سومی‬ ‫میکس‪ ،‬ما شاهد عملکرد درخشانی از تیراندازان بودیم‪ .‬وی‬ ‫درباره حمایت کمیته ملی المپیک اظهار کرد‪ :‬انصافا کمیته‬ ‫ملــی المپیک حامی تیراندازان بود و ما قدردان هســتیم‪ ،‬با‬ ‫اردوهای برون مرزی که با حمایت فدراســیون و اقای دادگر‬ ‫انجام شد تمام برنامه های پیش بینی شده را انجام دادیم و با‬ ‫امادگی خیلی خوب به رقابت های ژاپن اعزام می شویم‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه | ‪ 28‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4124‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬تیر ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪17Jul2021 | 4124‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫پس کیست‏ستمگرتر از ان کس که بر خدا دروغ بست و سخن راست را چون به سوى او امد دروغ پنداشت ایا جاى‬ ‫کافران در جهنم نیست‬ ‫‪ ۳۲‬زمر‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫زندگی کشف خود نیست‪ ،‬ساختن خود است‪.‬‬ ‫نقاشی خط؛ حاصل ازادگی نقاشی و اصالت خط‬ ‫نقاشــی خط‪ ،‬هنری خالقانه محسوب می شود که در‬ ‫پیچیدگی حروف و تنوع رنگ های خود معنایی نهان کرده‬ ‫است‪ .‬چنین تلفیقی‪ ،‬دیدگان دل ها را می نوازد‪.‬‬ ‫به گــزارش ایمنا‪ ،‬هنر نقاشــی خط تلفیقی از ازادگی‬ ‫نقاشی و اصالت خط است‪ ،‬ازاین رو به این شیوه خطاشی‬ ‫و خط نقاشی نیز گفته می شود؛ تلفیقی جادویی و چشم نواز‬ ‫که شاید این روزها‪ ،‬مورد بی مهری و بی توجهی قرارگرفته‬ ‫و جایگاه خود را نیافته اســت‪ .‬تا حدی که در بین عده ای‬ ‫از مردم هنوز هم ناشناخته مانده است‪ .‬باوجوداینکه تقریبًا‬ ‫کسی نیســت که از هنر خوشنویسی اگاه نباشد اما هنوز‬ ‫هم کسانی هستند که نقاشــی خط را نمی شناسند‪ .‬ایران‬ ‫خاســتگاه و پناهگاه نقاشی خط است اما این هنر در میان‬ ‫مردم پناه ندارد‪ .‬بســیاری بر ایــن باورند که تک روی ها‬ ‫و غرور برخــی هنرمندان این عرصــه‪ ،‬باعث غریبگی و‬ ‫بی پناهی هنر نقاشی خط شده است‪ .‬ترکیب نقاشی و خط‪،‬‬ ‫مقوله ای مبهم و پیچیده اســت چراکه نقاشــی و خط از‬ ‫دودنیای کام ً‬ ‫ال متفــاوت باارزش های متفاوت با یکدیگر‬ ‫تلفیق می شــوند و دنیای تازه ای خلــق می کنند دنیایی‬ ‫که شــاید هنوز هم الزم باشد به کشف ناشناخته های ان‬ ‫بپردازیم و تاریخ نهفته درون ان جســت وجو کنیم‪ .‬اکبر‬ ‫میخک‪ ،‬هنرمند پیشکسوت نقاش که در بخشی از کارهای‬ ‫خود از حروف و کلمات استفاده می کند‪ ،‬ریشه این هنر را‬ ‫در تاریخ هنر ایران می داند‪ .‬او دراین باره می گوید‪ :‬با نگاهی‬ ‫به اثاری که از سیلک‪ ،‬شوش‪ ،‬نیشابور و نطنز در موزه های‬ ‫سراسر دنیا وجود دارد‪ ،‬می توان متوجه قدمت این هنر در‬ ‫ایران شد‪ .‬نقاشی خط در دوره های مختلف شکوفا شد و در‬ ‫قرن سیزدهم هجری به اوج خود رسید‪ .‬بعدازان سیاه مشق‬ ‫بود‪ .‬این هنر دگرگونی بزرگ و ارزشــمندی به وجود اورد‬ ‫که خود تحلیــل و گفتگویی مجــزا و مفصل می طلبد‪.‬‬ ‫ایــن هنرمند ادامه می دهد‪ :‬ریشــه های تاریخی این هنر‬ ‫موردتوجه قرار نگرفته و در دوره محدود و توسط مالکان‬ ‫متفاوتی محصورشــده اســت‪ .‬درصورتی که یک جنبش‬ ‫هنری بر اساس شــالوده اندیشه هنرمندان‪ ،‬فرهیختگان‬ ‫ادب و ضرورت های یک دوره شکل می گیرد‪ .‬همین طور‬ ‫که در مکتب های اروپایی هم این واقعیت مطرح است و‬ ‫کسی ادعایی مبنی بر خلق یک مکتب ندارد عالوه بر این‬ ‫پیشرفت چنین تک روی هایی به سو استفاده در بازار هنری‬ ‫نقاشــی خط هم منجر شده اســت‪ .‬میخک بابیان این که‬ ‫هرکسی ســعی بر مالکیت هنر نقاشــی خط دارد‪ ،‬اضافه‬ ‫می کند‪ :‬اما در اصل‪ ،‬تمامــی این ها مالکیت هایی کاذبی‬ ‫است که از نداشتن اگاهی برخاسته اند‪ .‬درواقع هیچ مکتب‬ ‫هنری متعلق به شــخص خاصی نیســت بلکه متعلق به‬ ‫جمع است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اینده نقاشــی خط را تعامل هنرمندان ان‬ ‫مشخصمی کند‬ ‫او اظهــار می کنــد‪ :‬ازانجایی که تفکر و اندیشــه ما‬ ‫به صورتی انفرادی شــکل گرفته اســت‪ ،‬اجتماع را مطرح‬ ‫نکرده و به حســاب نمی اوریم‪ .‬این موضوع نه تنها سودی‬ ‫برای هنر ندارد جایگاه نقاشــی خط یا به صورت کلی هنر‬ ‫را متزلــزل خواهد کرد‪ .‬تا جایی کــه هیچ کس از مفهوم‬ ‫و ماهیــت اصلی این هنر اگاه نمی شــود‪ .‬این هنرمند در‬ ‫ادامه درباره ماهیت نقاشــی خط و معنا و مفهوم ان تاکید‬ ‫می کند‪ :‬در رابطه با این حوزه هنری‪ ،‬دودسته از هنرمندان‬ ‫وجود دارند‪ .‬دسته ای خوشنویسان هستند که بر زیبانویسی‬ ‫تکیه کرده اند و عده ای دیگر را نقاشان تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫مفهوم نقاشــی ارزش و ماهیت مختص بــه خود را دارد‬ ‫و دارای دیدگاه کام ً‬ ‫ال متفاوتی از خط اســت‪ .‬نقاشــی با‬ ‫دیدی ازاد‪ ،‬تازه و درون گرا به عناصر می نگرد درحالی که‬ ‫خط در محدوده ای حساب شــده‪ ،‬دقیــق و جدی حرکت‬ ‫می کند‪ .‬میخک تصریح می کند‪ :‬من به هنری اعتقاددارم‬ ‫که بازتولیــد هنرهای دیگر و کاری زنده باشــد‪ .‬این که‬ ‫چگونه یــک هنرمند می تواند هنگام دوباره ســازی یک‬ ‫هنر که سال ها وجود داشته‪ ،‬تمامی شخصیت فردی خود‬ ‫را بازتاب دهد برایم جذاب اســت‪ .‬او خاطرنشان می کند‪:‬‬ ‫این درون گرایی مختص دوره مدرن نیست و در تاریخ ما‬ ‫هم از ابتدا‪ ،‬نگاه درون گرایی به اشــیا وجود داشته است‪.‬‬ ‫یک نقاش‪ ،‬با نگاه زیبایی شــناختی به حروف می نگرد و‬ ‫به ارزش های دیگر ان می پردازد‪ .‬باید توجه داشت که او‬ ‫انچه هست را دوباره روایت نمی کند‪ .‬این هنرمند با اشاره‬ ‫به این که اینده هنر نقاشــی خط را تعامل هنرمندان این‬ ‫حوزه مشخص می کند‪ ،‬توضیح می دهد‪ :‬تنها راه به سوی‬ ‫اینده ای خوش برای هنر نقاشی خط‪ ،‬مثل تمامی هنرها‪،‬‬ ‫تجمیع و گفت وگو و انسجامی میان هنرمندان است‪ .‬اینده‬ ‫این هنر مســتلزم تعامل و نگاهی به تاریخ است چراکه‬ ‫هنری ارزش دارد که در تاریخ ریشــه داشته باشد‪ .‬هنر در‬ ‫دوره های مختلف خود را تکمیل می کند و بیانی از تاریخ‬ ‫سرزمین است بر همین اســاس نمی توان گفت که هنر‬ ‫نقاشی خط در چهل ســال یا صدسال خالصه می شود و‬ ‫ریشه در تاریخ کهن ایران دارد‪.‬‬ ‫بدینوسیله از کلیه اعضای محترم و یا نمایندگان قانونی انها دعوت می شود در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که از ساعت ‪ ۱۵‬لغایت ‪ ۱۷‬در روز‬ ‫چهارشنبه مورخ ‪ 1400/05/20‬و مجمع عمومی فوق العاده که از ساعت ‪ ۱۷‬لغایت ‪ ۱۹‬در محل مصالح فروشی مجید بهرامی به ادرس دیزیچه بلوار امام‬ ‫خیابان سروش برگزار میگردد حضور بهم رسانید‪.‬‬ ‫دستورات جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ‪:‬‬ ‫‪ -1‬گزارش هیات مدیره و بازرس‪.‬‬ ‫‪ -۲‬تصویب صورتهای مالی سال مالی ‪.1399‬‬ ‫‪ -۳‬انتخاب بازرسان‪.‬‬ ‫‪ -4‬انتخاب هیات مدیره‪.‬‬ ‫‪ -5‬تعیین روزنامه جهت درج اگهی های شرکت‪.‬‬ ‫‪ -6‬تعیین خط مشی اینده شرکت ‪.‬‬ ‫‪ -7‬تصمیم گیری در خصوص سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد‪.‬‬ ‫دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تصویب اساسنامه جدید‪.‬‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫جرج برناردشاو‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫شاهدان گر دلبری زین سان کنند‬ ‫زاهدان را رخنه در ایمان کنند‬ ‫مناسبت‬ ‫زادروزسیمینبهبهانی‬ ‫حافظ‬ ‫ارائه مدل بهینه سازی زنجیره تامین پایدار‬ ‫محصوالتفسادپذیرلبنی‬ ‫بر اســاس مدل ارائه شده توسط گروهی از محققان‪،‬‬ ‫شرکت ها می توانند درباه کاهش هزینه های سربه سر و‬ ‫اثار زیست محیطی و اجتماعی فعالیت ها تصمیم گیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬همه روزه‪ ،‬مــواد و محصوالت‬ ‫فسادپذیر بســیاری در زنجیره تامین از تامین کننده به‬ ‫تولیدکننده و سپس خرده فروش منتقل می شود‪ .‬به علت‬ ‫طول عمرمحدود و محدودیت در نگهداری محصوالت‬ ‫فسادپذیر‪ ،‬هزینه های عملیاتی و حمل ونقل و اثار محیطی‬ ‫این نوع محصوالت افزایش می یابد‪ .‬فهیمه شفیعی‪ ،‬عالیه‬ ‫کاظمی‪ ،‬احمد جعفرنژاد‪ ،‬زینب ســازور و چنان عموزاد‬ ‫مهدیرجی از گروه مدیریت صنعتی‪ ،‬دانشکده مدیریت‪،‬‬ ‫دانشگاه تهران در پژوهشی به ارائه یک مدل بهینه سازی‬ ‫استوار زنجیره تامین پایدار برای محصوالت فسادپذیر‬ ‫لبنی پرداختند‪ .‬شفیعی و همکاران در این پژوهش بابیان‬ ‫اینکه پایداری در مدیریت زنجیره تامین به یک الزام برای‬ ‫کسب وکارها تبدیل شده و توجه زیاد دانشگاهیان و صنایع‬ ‫را به خود جلب کرده است‪ ،‬می گویند‪ :‬یکی از بزرگ ترین‬ ‫و پیچیده ترین بخش های صنعت جهان‪ ،‬زنجیره تامین‬ ‫مواد غذایی اســت که نقش مهمی در رشــد اقتصادی‬ ‫دارد و ویژگی های مواد غذایی‪ ،‬به ویژه طول عمر‪ ،‬بر سه‬ ‫معیار پایداری‪ ،‬تاثیر زیــادی دارد‪ .‬ان ها معتقدند امروزه‪،‬‬ ‫نقــش مهم مدیریت تولید و موجودی در زنجیره تامین‬ ‫محصوالت فسادپذیر به اثبات رسیده است‪ .‬بهینه سازی‬ ‫فعالیت های مدیریت تولید و موجودی برای مدت زمان‬ ‫طوالنی بدون توجه به اثار منفی احتمالی این فعالیت ها‬ ‫بر محیط و اجتماع‪ ،‬بر مبنای معیار اقتصادی بوده است و‬ ‫در دهه گذشته‪ ،‬عالقه مندی پژوهشگران به این موضوع‬ ‫افزایش یافته و چندین مسئله در این حوزه با مالحظات‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫محیطی بازبینی شده است‪ .‬در این پژوهش‪ ،‬مدلی ریاضی‬ ‫برای زنجیره تامین پایدار ســه ســطحی چنددوره ای‪-‬‬ ‫چندمحصولی در صنعت لبنیات در شرایط عدم قطعیت‬ ‫ارائه شد که محصوالت بر اساس سیاست صدور خروج به‬ ‫ترتیب ورود از انبار تخلیه می شود‪ .‬بدین منظور‪ ،‬یک مدل‬ ‫برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط ارائه شده است‬ ‫که هزینه های کل زنجیره را با در نظر گرفتن مالحظات‬ ‫زیست محیطی و اجتماعی بهینه می کند‪ .‬برای حل مدل‪،‬‬ ‫یک رویکرد بهینه سازی استوار‪-‬ابتکاری با توجه به عدم‬ ‫قطعیت پارامترهای اقتصادی‪ ،‬ظرفیت تسهیالت و تقاضا‬ ‫به کار گرفته شده است‪ .‬این گروه از پژوهشگران اظهار‬ ‫کردند‪ :‬نتایج نشان داد ارزش تابع هدف در شرایط قطعی‬ ‫بسیار نزدیک به وضعیت استوار بوده است و این موضوع‪،‬‬ ‫عملکرد مناسب مدل را در برخورد با عدم قطعیت نشان‬ ‫می دهد‪ .‬با در نظر گرفتن خروجی های سه مدل‪ ،‬عملکرد‬ ‫رویکــرد ابتکاری ازنظر ارزش تابــع هدف و زمان حل‬ ‫مســئله بهتر بود‪ .‬ان ها نتیجه گیری کردند‪ :‬به کارگیری‬ ‫مدل های استوار‪ ،‬تاثیر مهمی در کمک به مدیران برای‬ ‫تصمیم گیری در بازارهای نامطمئن دارد تا جریان مواد‬ ‫را در تولید محصوالت لبنی بهینه کند‪ .‬همچنین‪ ،‬عامل‬ ‫مهمی در ایجاد هزینه هــای زنجیره تامین‪ ،‬طول عمر‬ ‫محصوالت اســت که افزایش ان‪ ،‬سبب کاهش هزینه‬ ‫زنجیره تامین می شود و مدیران باید تصمیم هایی برای‬ ‫تولید محصوالتی با ماندگاری بیشتر اتخاذ کنند تا عالوه‬ ‫بر کاهش الودگی زیست محیطی‪ ،‬سبب رشد اقتصادی‬ ‫در این صنعت شود‪ .‬پژوهش ارائه یک مدل بهینه سازی‬ ‫استوار زنجیره تامین پایدار برای محصوالت فسادپذیر‬ ‫لبنی در نشریه مدیریت تولید و عملیات دانشگاه اصفهان‬ ‫دوره ‪ ۱۱‬شماره ‪ ۳‬در سال ‪ ۱۳۹۹‬منتشر شد‪.‬‬ ‫ضرورت ورود‬ ‫بخش خصوصی به‬ ‫سرمایه گذاری در پژوهش‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از راه اندازی‬ ‫بیش از ‪ ۷‬هزار شرکت دانش بنیان و خالق خبر داد و‬ ‫خالق ویژه علوم انسانی شروع به‬ ‫گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫ِ‬ ‫کارکرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ائین اختتامیه دوازدهمین جشنواره‬ ‫بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسالمی‬ ‫برگزار شد‪ .‬سورنا ستاری با اشاره به برگزاری جشنواره‬ ‫فارابی گفت‪ :‬طی هفت الی هشت سال گذشته یک اتفاق‬ ‫اکوسیستم نواوری یا‬ ‫بزرگ افتاد؛ چیزی که اسم ان را‬ ‫ِ‬ ‫زیست بوم نواوری در کشور می گذاریم و به مدل بسیار‬ ‫موفقی برای بحث های تجاری سازی در حوزه فناوری‬ ‫رسیده ایم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این زیست بوم از دانشگاه ها‪ ،‬مراکز‬ ‫نواوری‪ ،‬مراکز رشد و پارک های علم و فناوری اغاز‬ ‫می شود‪ .‬همچنین یک ساختار مالی و انواع صندوق های‬ ‫پژوهش و فناوری کنار این زیست بوم فعالیت می کند‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افزود‪ :‬زمینه ای‬ ‫برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در دانش فراهم شده‬ ‫است‪ ،‬برای حل مشکالت مردم به محصول نیاز داریم‬ ‫و محصول‪ ،‬حاصل سرمایه گذاری بخش خصوصی در‬ ‫بخش پژوهش است؛ بخشی که همیشه از ان غافل‬ ‫بودیم‪ .‬تا بخش خصوصی در پژوهش سرمایه گذاری‬ ‫نکند‪ ،‬محصولی به مردم تحویل داده نمی شود‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬تالش زیست بوم بر این است که بخش خصوصی‬ ‫در پژوهش سرمایه گذاری کند که نتیجه ان راه اندازی‬ ‫بیش از هفت هزار شرکت دانش بنیان و خالق است‪.‬‬ ‫خالق ویژه علوم انسانی شروع‬ ‫همچنین شرکت های‬ ‫ِ‬ ‫به کارکرده اند‪ .‬ستاری ادامه داد‪ :‬روح علوم انسانی‬ ‫چیزی است که در همه بخش های صنعتی و جامعه‬ ‫باید به وضوح ببینیم و فکر می کنیم مدل های موفقی را‬ ‫توسعه داده ایم‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬گرچه در علوم انسانی‬ ‫دیر شروع کردیم و دلیل هم این بود که در حوزه های‬ ‫دیگر‪ ،‬ورود به تکنولوژی و به محصول رسیدن راحت تر‬ ‫بود‪ .‬از سال گذشته خانه های خالق در بافت های فرسوده‬ ‫و خانه های قدیمی راه اندازی شد‪ .‬بیش از ‪ ۳۰‬خانه خالق‬ ‫در حال راه اندازی و بیش از ‪ ۱۶‬خانه ایجادشده است‪ .‬در‬ ‫این خانه ها جوانان تحصیل کرده در حوزه علوم انسانی‪،‬‬ ‫ایده های خود را تجاری می کنند‪ .‬معاون رئیس جمهوری‬ ‫افزود‪ :‬بیش از هزار و ‪ ۵۰۰‬شرکت خالق داریم که این‬ ‫بخش با کمک استادان می تواند توسعه قابل توجهی پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بدینوســیله ازکلیه شــرکا‪،‬وکیل یانماینده قانونی ســهامداران شرکت احیابناکاروانســرای عباسی مسئولیت محدودبشــماره ثبت‪ ۶۷۱۱۳‬دعوت‬ ‫میشودتادرجلســه مجمع عمومی راس ســاعت ‪ 15‬مورخ ‪ 1400/۰۵/11‬درمحل شــرکت (اصفهان‪،‬گز‪،‬کاروانســرای عباســی )حاضرشــوید ‪.‬‬ ‫دستورجلسه‪:‬‬ ‫ افزایش سرمایه ‪ -‬تغییر تعداد اعضاءهیئت مدیره ‪ -‬سایر موارد صالحیت مجمع‬‫هیات مدیره‬ ‫اگهی مناقصه نوبت دوم‬ ‫چاپ دوم‬ ‫شــهرداری کرکوند به اســتناد مجــوز شــماره ‪ ۱۴۰۰-۵۰‬مــورخ ‪1400/03/04‬‬ ‫میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫وزیر‬ ‫محترم اسالمی در نظر دارد تکمیل ســالن اجتماعات پردیس شهر کرکوند را با‬ ‫شــورای‬ ‫صنایع دستی و گردشگری گفت‪ :‬می توان نشان دست خال‬ ‫اعتباری بالغ بر ‪ 20/000/000/000‬ریال از طریق اگهی مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار‬ ‫نماید‪ .‬لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ‬ ‫رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی مصالح فروشی مبارکه و حومه‬ ‫‪ 1400/05/11‬به شهرداری مراجعه و در مناقصه شرکت نمایند ‪.‬‬ ‫دوم‬ ‫چاپ‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــهرداری چرمهین بــر اســاس مصوبــه شــماره ‪/5/79‬ش مورخ‬ ‫‪ 1400/04/16‬شــورای اســامی شــهر و بــه موجــب مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه مالی‬ ‫شــهرداری ها‪ ،‬در نظر دارد در راستای عمران و ابادانی شهر و تکمیل پروژه های عمرانی‬ ‫اقدام به فروش تعدادی قطعه پالک زمین با کاربری مســکونی واقع در شهر چرمهین به‬ ‫اشــخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده طبق نظر کارشناسی (کارشناس‬ ‫رسمی دادگستری) با قیمت پایه به فروش برساند‪ .‬لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اگهی تا روز یک شــنبه مورخ ‪ 1400/05/03‬به واحد درامد شهرداری مراجعه و اسناد‬ ‫شــرکت در مزایده را دریافت و تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه مورخ ‪1400/05/04‬‬ ‫به دبیرخانه محرمانه (حراست) شــهرداری ارائه نمایند‪ .‬شرکت کنندگان جهت کسب‬ ‫اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری چرمهین به ادرس‪www.chermahin.ir :‬‬ ‫مراجعه و یا با شماره تلفن های ‪ 031-52552444-5‬تماس حاصل فرمایند ‪.‬‬ ‫م الف‪1163660 :‬‬ ‫ثابت راسخ‪ -‬شهردار چرمهین‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم‬ ‫و مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مصالح فروشان مبارکه‬ ‫و حومه (ثبت ‪ )۳۲۵‬به شماره شناسنامه ملی ‪۱۰۲۶۰۰۷۳۰۵۸‬‬ ‫اگهی مزایده نوبت اول‬ ‫گروه نشریات‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫(هزینه اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد‪).‬‬ ‫ادرس‪ :‬شهرستان مبارکه‪ ،‬شهر کرکوند‪ ،‬شهرداری کرکوند‬ ‫تلفاکس‪03152382626 :‬‬ ‫محمود کفعمی ‪ -‬شهردار کرکوند‬ ‫اگهی مناقصه نوبت دوم‬ ‫م الف‪1163098 :‬‬ ‫چاپ دوم‬ ‫شــهرداری کرکوند به اســتناد مجــوز شــماره ‪ ۱۴۰۰-۵۱‬مــورخ ‪1400/03/04‬‬ ‫شــورای محترم اسالمی در نظر دارد اجرای عملیات سفتکاری خانه سازمانی شهرداری در‬ ‫دو طبقه به مساحت ‪ ۳۵۰‬متر مربع را با اعتبار ‪ 6/650/000/000‬ریال از طریق اگهی مناقصه عمومی به‬ ‫پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد دریافت و تحویل پیشنهادات تا‬ ‫پایان وقت اداری مورخ ‪1400/05/11‬به شهرداری مراجعه و در مناقصه شرکت نمایند ‪.‬‬ ‫(هزینه اگهی برعهده برنده مناقصه می باشد‪).‬‬ ‫ادرس‪ :‬شهرستان مبارکه‪ ،‬شهر کرکوند‪ ،‬شهرداری کرکوند‬ ‫تلفاکس‪03152382626 :‬‬ ‫محمود کفعمی ‪ -‬شهردار کرکوند‬ ‫م الف‪1163093 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4162

روزنامه اصفهان امروز 4162

شماره : 4162
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4161

روزنامه اصفهان امروز 4161

شماره : 4161
تاریخ : 1400/06/18
روزنامه اصفهان امروز 4160

روزنامه اصفهان امروز 4160

شماره : 4160
تاریخ : 1400/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4159

روزنامه اصفهان امروز 4159

شماره : 4159
تاریخ : 1400/06/16
روزنامه اصفهان امروز 4158

روزنامه اصفهان امروز 4158

شماره : 4158
تاریخ : 1400/06/15
روزنامه اصفهان امروز 4157

روزنامه اصفهان امروز 4157

شماره : 4157
تاریخ : 1400/06/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!