روزنامه اصفهان امروز شماره 4118 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4118

روزنامه اصفهان امروز شماره 4118

روزنامه اصفهان امروز شماره 4118

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬تیر ‪ 01 |1400‬ذی الحجه ‪ |12Jul2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4118‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫بومی سازی روغن نورد با‬ ‫تکنولوژی پیشرفته و روز دنیا‬ ‫در فوالد مبارکه‬ ‫مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه از‬ ‫بومی سازی روغن نورد با تکنولوژی پیشرفته و روز دنیا‬ ‫در ناحیه نورد سرد این شرکت خبر داد‪.‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫وقتی ادرس ها سرراست می شوند‬ ‫مدیر پردیس سینمایی سپاهان اصفهان‪:‬‬ ‫با اکران فیلم خوب‬ ‫می توان چراغ سینما را‬ ‫روشن نگه داشت‬ ‫مکان یابی با پالک های هوشمند در اصفهان‬ ‫مزایای استفاده از پالک هوشمند کد پستی‪ ،‬کاهش هزینه های اجرایی‪ ،‬انالین بودن و قابلیت به روزرسانی اطالعات پالک‪ ،‬قابلیت خوانش کیوار روی‬ ‫پالک از فاصله ‪ 1/5‬متری‪ ،‬استفاده در خدمات اورژانسی و حوادث و قابلیت نمایش موقعیت مکانی ملک روی نقشه به شمار می اید‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫مرمت سر در نخستین‬ ‫مسجد دوطبقه جهان‬ ‫اسالم در اردستان‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫بومی سازینانوماسک ها‬ ‫برای محافظت از‬ ‫صنعتگران و کادر درمان‬ ‫زاینده رودلبترکرد‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫مرگ تدریجی‬ ‫یکمحیط بان‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع‬ ‫برق شهرستان اصفهان‪:‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد بانک های‬ ‫اصفهان ساعت ‪۱۳‬‬ ‫تعطیلنکردند‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫مهاجم گلزن طالیی پوش رکوردها را یکی‬ ‫پس از دیگری می شکند‬ ‫شهباز با سپاهان‬ ‫در اوج اسمان ها‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫عکس ‪ :‬رسول شجاعی ‪ /‬ایمنا‬ ‫احتمالتکمیل‬ ‫واکسیناسیونکشور‬ ‫تابهمن ماه‬ ‫یادداشت روز‬ ‫تقابل چاقو با فضای مجازی‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫حسنروانشید‬ ‫«اگهی ابالغ رای»‬ ‫نوبت اول‬ ‫بر اساس نامه شماره ‪ 1400/111899‬مورخ ‪ 1400/4/8‬مدیر محترم منابع انسانی دانشگاه اصفهان‪ ،‬منضم به‬ ‫رای شــماره ‪ 146‬مورخ ‪ 1400/3/5‬هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه‪ ،‬اقای دکتر علی ضرابی‬ ‫عضو هیات علمی گروه زیست فناوری متهم است از تاریخ ‪ ،99/6/2‬پس از اتمام مرخصی بدون حقوق و همچنین بدون اخذ‬ ‫مجوز الزم در محل کار خود حضور نداشــته و مرتکب غیبت گردیده اند‪ .‬لذا با توجه به مفاد گزارش محقق تعیینی هیات و‬ ‫با عنایت به دفاعیات بالوجه متهم در مهلت قانونی‪ ،‬هیات بدوی انتظامی اتهام ترک خدمت و غیبت بدون اجازه یا عذر موجه‬ ‫به نامبرده را وارد دانســته و با اســتناد به بند ‪ 9‬ماده ‪ 8‬و همچنین ماده ‪ 11‬همان قانون کــه اظهار می دارد‪ :‬مجازات غیبت‬ ‫غیر موجه متوالی بیش از دو ماه‪ ،‬اخراج از دانشگاه خواهد بود‪ ،‬نامبرده به اتفاق اراء‪ ،‬محکوم به اخراج از دانشگاه اصفهان گردید‪.‬‬ ‫* این رای طبق ماده ‪ 9‬قانون مقررات رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی‬ ‫کشور از تاریخ ابالغ ظرف مدت یک ماه قابل پژوهش در هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫«هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان»‬ ‫م الف‪1163121 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1873‬‬ ‫تقابل چاقو با فضای مجازی‬ ‫حســن روانشید| تابســتان ‪ 1342‬وقتی پس از خاتمه‬ ‫امتحانات تجدیدی کالس اول دبیرستان طول پیاده روی غربی‬ ‫خیابان چهارباغ را قدم زنان به سوی دروازه دولت که محل اقامت‬ ‫ما بود طی می کردم مقابل مغازه میوه و اجیل فروشی شکوفه‬ ‫چشــمم به خیارهای بزرگ و زردرنگی افتاد که با نخ از سقف‬ ‫ان به سوی پایین اویزان شده بودند‪ .‬فروشنده که با پدرم دوست‬ ‫صمیمی بود و مرا می شــناخت که بعد از او هم با خودم طرح‬ ‫رفاقت ریخت و خوشبختانه هنوز در قید حیات است صدایم کرد‬ ‫و گفت‪ :‬از دیدن چه چیزی اینقدر تعجب کرده ای؟ درحالی که‬ ‫با انگشت سبابه به خیارهای زرد اویزان شده اشاره می کردم‪،‬‬ ‫پرسیدم‪ :‬این ها چیست؟ فروشنده جواب داد‪ :‬اسمش موز است‬ ‫و از افریقــا اورده اند و بالفاصله یکی از ان ها را از شــاخه جدا‬ ‫کرد‪ ،‬به دســتم داد و گفت‪ :‬بخور خیلی خوشمزه است‪ ،‬پولش‬ ‫یدانستم با پدرم صمیمی است‬ ‫را هم از پدرت می گیرم‪ .‬چون م ‬ ‫تشکر کردم و درحالی که مرتب ان را می بوییدم و از استنشاق‬ ‫شمیم ان لذت می بردم به حرکتم ادامه دادم‪ .‬طاقتم طاق شده‬ ‫بود و دهانم برای خــوردن ان اب افتاد‪ .‬بی مهابا گازی به ان‬ ‫زدم اما سفت بود‪ .‬خوب که جویدم متوجه شدم علی رغم روی‬ ‫انکه محکم و بدمزه به نظر می رسد اما مغزی معطر و دلپذیر‬ ‫و طعمی شــیرین دارد‪ .‬اسم این خیار زردرنگ را که موز بود و‬ ‫از فروشــنده شنیده بودم‪ ،‬مرتبًا تکرار می کردم تا یادم نرود‪ .‬به‬ ‫خانه که رسیدم نصف بیشتر ان را خورده بودم‪ .‬پدرم وقتی مرا‬ ‫با ان میوه در دست دید پرســید‪ :‬موز از کجا اورده ای؟ جواب‬ ‫دادم‪ :‬دوست میوه فروشتان در چهارباغ عباسی به من داد و گفت‪:‬‬ ‫بخــور‪ ،‬پولش را از پدرت می گیرم‪ .‬مادرم را صدا زد و گفت‪ :‬بیا‬ ‫ببین پسرت که حاال دانش اموز دبیرستان است موز را با پوستش‬ ‫خورده است! مادرم که برای اولین بار ان میوه کذایی را می دید‬ ‫به دفــاع از من پرداخت و گفت‪ :‬از کجــا بداند الیه روی ان‬ ‫خوردنی نیست بلکه پوست ان است که باید کنده شود؟ من‬ ‫که شرمسار شــده بودم بقیه موز را بدون پوست خوردم و یاد‬ ‫یدانم‬ ‫گرفتم نباید بدون کسب تجربه از دیگران کاری را که نم ‬ ‫انجام ندهم که البته احاد جامعه نیازمند به ان هستند تا قبل از‬ ‫اینکه کاال و روش و فرهنگ تازه ای پا به عرصه بگذارد مطلعان‬ ‫و متولیان‪ ،‬نوع بهره وری از ان را به فرد فرد کســانی که مجاز‬ ‫به استفاده هستند بیاموزند‪ .‬برای مثال اموزش روش خوردن‬ ‫موز را به شرکت گاز نسپارند که نیازمند تحصیالت عالیه نیست‬ ‫بلکه تجربه می خواهد و کار یک فروشــنده ساده میوه است!‬ ‫مخترع چاقو و یا کاشف دینامیت هیچکدام این نیت را نداشتند‬ ‫که از وسایل ابداعی ان ها بهره برداری سوء بشود بلکه کارد را‬ ‫برای بریدن گوشت و پوست کندن میوه و امثالهم ساخته اند و‬ ‫دینامیت نیز به منظور استفاده در جاده سازی و باز کردن مسیر ان‬ ‫در کوهستان ها و همچنین گشایش معادن اختراع شده است‪.‬‬ ‫حاال اگر گروهی از چاقو برای تهدید و ترور و از دینامیت برای‬ ‫ساختن بمب و کشتار مردم استفاده می کنند به دلیل انست که‬ ‫از قبل اموزش و فرهنگ الزم را برای زندگی مدنیتی به دست‬ ‫نیاورده اند‪ .‬این اتفاق می تواند مشمول اکثر موارد و ابداعات تازه‬ ‫شود چنانکه می بینیم اول تلفن های همراه و تکنولوژی ساخت‬ ‫ان وارد کشور شده و میلیون ها از ان عرضه می گردد تا وقتی با‬ ‫چالشسوءاستفاده هامواجهشدندبهفکرچارهباشندودرحالی که‬ ‫جمعیت قابل توجهی به ان الوده و به گونه ای معتاد شده اند‪ ،‬سعی‬ ‫کنند روش های استفاده صحیح از موبایل را به ان ها بیاموزند که‬ ‫این اتفاق تجربه نمی شود و بازهم ب ه صورت های دیگر تکرار‬ ‫می گردد که این روزها سرعت و جهش علم و تکنولوژی چند‬ ‫گامجلوترازماستتاهمیشهعقب ترازانحرکتکنیم‪.‬بنابراین‬ ‫قبل از هر اقدام تازه ساماندهی در کشور یک ضرورت به حساب‬ ‫می اید تا شامل همه موارد ریزودرشت ان باشد البته به شرطی‬ ‫که در مفاد هریک به گونه ای منافع جامعه لوث نشود‪ .‬مجلس‬ ‫طرح های پیشنهادی و لوایح رسیده را بررسی و تصویب می کند‪،‬‬ ‫اما سال ها در بایگانی های متعدد قوه مجریه خاک می خورند و‬ ‫کسی نیست که سراغ ان ها را بگیرد زیرا قوه مقننه تنها نقش‬ ‫ماشین تولید قوانین را بازی می کند و پیگیر اجرای ان ها نیست‬ ‫تا از قوه قضائیه بخواهد اجرای ترک فعل را از دستگاهی شروع‬ ‫کند که این قوانین را در زیر پرونده های خاک خورده خود دپو‬ ‫کرده اند! طرح ساماندهی فضای مجازی یکی از همان قوانینی‬ ‫است که هنوز اجرایی نشده تا ان ها که نیازمند این فضا به منظور‬ ‫پیشــرفت و ترقی خود و جامعه هستند مسیر پرپیچ وخم را با‬ ‫نگرانی ها طی نکنند‪ ،‬رهاورد شوم اینگونه بی توجهی ها چیزی‬ ‫نیستجزاینکهگروهیفرصت طلببتوانندقوانینجزاییرادور‬ ‫زده و در این فضای بی دروپیکر به فروش و عرضه سالح سرد‬ ‫شزا‪ ،‬مشروبات الکلی و الی ماشاءاهلل‬ ‫و گرم‪ ،‬انواع مواد مخدر و ات ‬ ‫بپردازند و شبکه هایی همچون امد نیوز ب هراحتی بتوانند امنیت‬ ‫کشور و جامعه را به خطر بیندازند و اجازه ندهند گروهی با ارامش‬ ‫خاطر در یک فضای کارساز و امن به امرارمعاش و ارائه خدمت‬ ‫مشغول باشند که قانونمند بودن و نظارت مقتدرانه می تواند از‬ ‫تقابل چاقو با فضای مجازی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫دوشنبه | ‪ 21‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4118‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫زاینده رود لب تر کرد‬ ‫جریان اب زاینده رود دیروز به دریچه های پل مارنان ناژوان‬ ‫اصفهانرسید‪.‬‬ ‫با تکمیل بنش اب برای باغات غــرب اصفهان‪ ،‬خروجی‬ ‫ســد نکو اباد (مبارکه) از شــامگاه ‪۱۹‬تیر با هــدف توزیع اب‬ ‫کشاورزی افزایش یافت و اب زاینده رود به سمت شرق اصفهان‬ ‫جاری شد‪.‬‬ ‫به گــزارش مهر‪ ،‬اب زاینده رود با گذر از شــهر درچه هم‬ ‫اکنون به ورودی پل مارنان شــهر اصفهان رســیده و مردم در‬ ‫پارک ناژوان چشــم انتظار بودند‪ .‬اب ظهر دیروز به پل خواجو‬ ‫ رسید‪ .‬بر اساس تصمیم گیری شورای تامین و کارگروه سازگاری‬ ‫با کم ابی اســتانداری اصفهان‪ ،‬زاینده رود با هدف تامین نیاز‬ ‫ابی باغات شرق‪ ،‬دامداری ها و ابیاری کشت های ریشه ای این‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪ ۳۶۰‬تذکر لسانی به خودروهای‬ ‫متخلف در اصفهان‬ ‫منطقــه به مدت ‪ ۱۰‬روز در اصفهان جریان خواهد داشــت‪ .‬از‬ ‫مهر ماه ســال گذشــته تا دیروز به مدت ‪ ۱۰‬ماه ابی در زاینده‬ ‫رود اصفهان جاری نبوده اســت‪ .‬زاینــده رود به طول افزون بر‬ ‫‪ ۴۰۰‬کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که‬ ‫از کوه های زاگرس مرکزی زردکوه سرچشــمه می گیرد و در‬ ‫کویر مرکزی ایران به سمت شــرق پیش می رود و در نهایت‬ ‫به تاالب گاوخونی در شــرق اصفهان می ریزد‪ .‬در جلســه روز‬ ‫چهارشــنبه ‪ ۱۶‬تیرماه بین نمایندگان کشــاورزان شهرستان‬ ‫اصفهان و مســئوالن استان مقرر شد برای بنش شرق در این‬ ‫جلسه قرار شد همه دریچه های صنایع‪ ،‬دهانه مادی های سنتی‬ ‫و کانال های کشــاورزی غرب بسته شــود تا به هیچ وجه ابی‬ ‫برداشت نکنند‪.‬‬ ‫نیاز اصفهان به تمامی گروه های خونی به ویژه منفی‬ ‫طول عمر فراورده های خونی کوتاه اســت‪ ،‬بنابراین اهدای‬ ‫خون روزانه و مســتمر برای رفع نیاز بیماران ضروری است و‬ ‫در این روزهای گرم و طاقت فرسا‪ ،‬بیماران بیش از پیش نیازمند‬ ‫یاری مردم هستند‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬اوج گیری کرونا و کاهش اهدای خون در‬ ‫تابســتان امسال‪ ،‬همت بلند مردم را برای تامین نیاز بیماران به‬ ‫خون و فراورده های ان می طلبد‪ .‬افرادی که ادامه زندگی شــان‬ ‫به خون وابســته اســت‪ ،‬امید به زندگی را به افرادی که به این‬ ‫مایــه حیات بخش نیاز دارند را زیــاد می کند‪ .‬در این روزها که‬ ‫هوا گرم و طاقت فرساســت بیماران بیش از پیش نیازمند یاری‬ ‫مردم هســتند‪ .‬به گفته کارشناســان طول عمر فراورده هایی‬ ‫که از خون تهیه می شــود کوتاه اســت و در نتیجه باید روزانه‬ ‫خون گیری تعدادی انجام شود تا نیاز بیماران را بتوان براورده کرد‬ ‫همچنینگفتهمی شودتمامیدستورالعمل هایبهداشتیدرمحیط‬ ‫انتقال خون رعایت می شــود بنابراین نباید در این مورد نگرانی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬پالسما درمانی از چرخه درمان حذف نشده‬ ‫است‬ ‫علی فتوحی با اشاره به پالسما درمانی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬کسانی‬ ‫که به کرونا مبتال می شوند بعد از بهبودی و گذران دوره نقاهت‬ ‫می توانند با حفظ اســتانداردهای اهدای خون و پالســما یک‬ ‫کیسه پالسما حاوی انتی بادی هایی است که در بدن فرد بهبود‬ ‫یافته بر علیه ویروس ســاخته شده‪ ،‬اهدا کنند‪ .‬او افزود‪ :‬دریافت‬ ‫پالســما از بیماران بهبود یافته طبق شرایط خاص‪ ،‬با رعایت‬ ‫استاندارد و مقدمات به بیمار کرونایی دارای ویژگی ها و شرایط‬ ‫ویژه به تجویز پزشک معالج تزریق خواهد شد‪ .‬او افزود‪ :‬پالسما‬ ‫درمانی برای درمان بیمــاران خاص و بدحال کرونایی در تمام‬ ‫دنیا مورد اســتفاده قرار می گیرد و در استان اصفهان هم چنین‬ ‫روشــی با توجه به تشخیص و صالحدید پزشک برای بیماران‬ ‫خاص تجویز می شود‪ .‬مدیرکل انتقال خون اصفهان با بیان اینکه‬ ‫پالســما درمانی از چرخه درمان کرونا‪ ،‬حذف نشده‪ ،‬گفت‪ :‬ولی‬ ‫یک مقدار محدودتر شده‪ ،‬از نظر زمانی به ویژه سه روز اول ابتال‬ ‫پالســما درمانی باید انجام شود‪ ،‬انتی بادی چک شود اگر تیتر‬ ‫انتی بادی ضد کووید باال باشــد در ان سه روز اول تشخیص‬ ‫تاثیرگزار خواهد بود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بنابراین هنوز درخواست پالسما‬ ‫از سوی بیمارستان های اصفهان برای پالسمای کووید ‪ 19‬وجود‬ ‫دارد و ما موظف به تامین و انتقال ان به مراکز درمانی هستیم‪.‬‬ ‫فتوحی تصریح کرد‪ :‬نیاز به خون و فراورده های ان روزانه است و‬ ‫از اهدا کنندگان درخواست می شود به صورت مستمر برای اهدای‬ ‫خون و کمک به بیماران نیازمند به خون به مراکز انتقال خون‬ ‫مراجعه کنند و در حال حاضر ذخیره خونی اصفهان ‪ 5‬روز است‬ ‫ولی باید به ‪ 7‬روز افزایش بیابد هر چند اکنون هم مشکل خاصی‬ ‫خوشبختانه وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اصفهان به تمامــی گروه های خونی به ویژه‬ ‫منفی نیاز دارد‬ ‫مدیرکل انتقال خون اصفهان با اشــاره به نیاز به گروه های‬ ‫خونی منفی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ممکن است تزریق گروه های خونی‬ ‫منفی در شرایط اضطرار و اورژانسی به گروه های مثبت صورت‬ ‫بگیرد ولی سعی می شــود این کار انجام نشود‪ ،‬اما چون میزان‬ ‫خون گروه های منفی کم است و همچنین نیاز به این نوع گروه‬ ‫خونی بیشتر است‪ ،‬بنابراین به همه گروه های خونی نیاز داریم‬ ‫ولی این نیاز در گروه های منفی بیشتر است‪ .‬اهدای خون یک‬ ‫ضرورت است و از انجایی که در شرایط قرمز کرونایی‪ ،‬توصیه‬ ‫شــده که مردم به غیر از موارد ضروری از منزل خارج نشوند‬ ‫اما اهدای خون یک کار کامال ضروری است و هیچ جایگزینی‬ ‫برای خون و فراورده های خونی نیســت و مراکز درمان وابسته‬ ‫به خون های اهدایی هستند‪ ،‬بنابراین بیماران نیازمند به خون را‬ ‫فراموشنکنیم‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی دانشگاه اصفهان‪:‬‬ ‫ترویج فرهنگ خردورزی سرلوحه دولت اینده باشد‬ ‫به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه اصفهان‬ ‫دولت اینده مهمترین کاری که باید در حوزه فرهنگ انجام‬ ‫دهد ترویج فرهنگ خردمند و خردورز در جامعه است که این‬ ‫امر سبب تقویت سرمایه اجتماعی می شود‪.‬‬ ‫حجت االســام جعفر شــاه نظری درباره این موضوع‬ ‫که دولت جدید باید چه مســائلی را بــرای ارتقا و اعتالی‬ ‫فرهنگی جامعه مد نظر قرار دهد‪ ،‬به ایســنا گفت‪ :‬فرهنگ‪،‬‬ ‫بنیــاد زندگی تمدنی یک جامعه را شــکل می دهد‪ ،‬چراکه‬ ‫فرهنــگ در حقیقت ترکیبی از باورها‪ ،‬اعتقادات‪ ،‬پیشــینه‬ ‫تاریخی و باورهای مذهبی بوده که سبک زندگی انسان ها بر‬ ‫ان استوار شده است‪ .‬او افزود‪ :‬پس هر جامعه ای که فرهنگ‬ ‫در مسائل سیاسی‪ ،‬اجتماعی و خانوادگی ان نهادینه شود و‬ ‫جامعه و انسان ها بر ان پایبند باشند می توان ادعا کرد که ان‬ ‫جامعه هم در حال رشد و توسعه یافتگی است و هم یک جامعه‬ ‫متمدن است‪ .‬برای مثال رعایت نظم در فرهنگ اجتماعی بها‬ ‫دادن به وقت انسان ها در محیط های اداری و‪ ...‬است که اگر‬ ‫کارمندان ما در محیط های اداری و مردم در تعامل اجتماعی‬ ‫رعایت کنند می توان گفت که اسیب های اجتماعی کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توجه به فرهنگ به معنای رعایت حقوق انسان ها‪ ،‬توجه به‬ ‫رعایت کرامت انسانی و صدها عاملی است که فرهنگ یک‬ ‫جامعه را شکل می دهد‪ .‬اگر این عناصر به عنوان مولفه هایی‬ ‫باشد که در جامعه به ان عمل می شود می توان ادعا کرد که‬ ‫چنین جامعه ای با فرهنگ است‪ ،‬اما اگر ما به عنوان یک فرد‬ ‫مذهبی ادعای نظم و ادعای رعایت کرامت انسان ها را داشته‬ ‫باشــیم‪ ،‬اما در عمل به ان پایبند نباشیم در این جامعه دچار‬ ‫انواع اسیب های وحشتناک می شویم‪ .‬شاه نظری تصریح کرد‪:‬‬ ‫معتقدم دولتمردان اینده زمانی موفق خواهند بود که بتوانند‬ ‫این موارد مهم را در جامعه به عنوان فرهنگ نهادینه کنند‪.‬‬ ‫هم اکنون باید به این نکته اذعان کنیم که در عرصه سیاست‪،‬‬ ‫گاهی اخالق سیاسی را در جامعه رعایت نمی کنیم‪ .‬حرمت‬ ‫و کرامت انســان ها را زیر پــا می گذاریم و زحمات و تالش‬ ‫افراد خدوم را نادیده می گیریم که اسیب های بسیار خطرناکی‬ ‫هستند که اگر در هر جامعه ای ترویج شود فروپاشی سرمایه‬ ‫اجتماعی را در پی دارد‪ .‬در چنین جامعه ای که این فروپاشی‬ ‫رخ دهد اصل اعتماد اجتماعی از بین می رود و انســان ها به‬ ‫یکدیگر و دولتمردان اعتماد نخواهند داشــت و جامعه رو به‬ ‫افول می رود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬هم اکنون در فضای مجازی مشاهده‬ ‫می کنیم خواسته یا ناخواسته برخی از افراد به چنین فرهنگی‬ ‫دامن می زنند که ریشه ان از دشمنان خارجی نشئت می گیرد‪.‬‬ ‫دشمنان اصل بی اعتمادی و خیانت را به اشکال مختلف در‬ ‫جامعه ایران ترویج می دهند که جامعه هم خواسته یا ناخواسته‬ ‫در فضــای مجازی به این موارد ضد فرهنگ‪ ،‬دامن می زند‪.‬‬ ‫دامن زدن به چنین عناصری ترویــج بی اعتمادی‪ ،‬دروغ و‬ ‫اخالق بد را سبب می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نادیده گرفتن خدمــات افراد عملی ضد‬ ‫دینی است‬ ‫معاون فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه اصفهان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫معتقدم رئیس جمهــور منتخب و دولــت جدید طبق باید‬ ‫فراجناحی عمل کرده و از نیروهای کارامد‪ ،‬با تجربه‪ ،‬دلسوز و‬ ‫فداکار برای کشور و انقالب استفاده کنند و از طرفی هم این‬ ‫بداخالقی هایی را که در فرهنگ اجتماعی ما در حال ترویج‬ ‫است خنثی کنند که یکی از ملزومات این خنثی کردن ترویج‬ ‫صحیح اصول انسانی‪ ،‬اخالقی و دینی است‪ ،‬به این معنا که‬ ‫اجازه ندهیم تالش های صادقانه افراد در پست های مختلف‬ ‫کشور نادیده گرفته شود و شخصیت انان تخطئه و تخریب‬ ‫شود‪ .‬شــاه نظری‪ ،‬افزود‪ :‬اینکه تمام زحمات و تالش های‬ ‫خالصانه یک فرد نادیده گرفته شود و او را در ردیف خائنان‬ ‫به کشــور قرار دهند به هیچ وجه قابل قبول نیست‪ ،‬چرا که‬ ‫عملی ضد فرهنگ اســت‪ .‬تمام نیروهای این کشور که در‬ ‫‪ ۴۰‬سال گذشته در حال خدمت بوده اند بدون شک عاری از‬ ‫خطا و اشتباه نیستند‪ ،‬اما این امر دلیل نمی شود که تالش های‬ ‫شبانه روزی انان را زیر سوال ببریم! نادیده گرفتن خدمات افراد‬ ‫درخواست سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان از مردم‪:‬‬ ‫در وضعیت قرمز کرونا کمتر به پارک بروید‬ ‫سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان با اشاره‬ ‫به اینکه در وضعیت قرمز اصفهان به مدت دو هفته سیاست‬ ‫دورکاری کارمندان باید اجرا شــود‪ ،‬گفت‪ :‬در شــرایط فعلی‬ ‫اصفهان باید مشاغل گروه دو‪ ،‬سه و چهار و همچنین پاساژها و‬ ‫بازار بزرگ اصفهان تعطیل شوند‪.‬‬ ‫حجت ا‪ ...‬غالمی با اشــاره بــه محدودیت های مقابله با‬ ‫کرونا در وضعیت قرمزرنگ اصفهان‪ ،‬به ایســنا گفت‪ :‬به غیر‬ ‫از اصفهان‪ ،‬شهرهای کاشــان‪ ،‬اردستان‪ ،‬خمینی شهر هم در‬ ‫وضعیت قرمز قرار گرفته اند‪ .‬او با بیان اینکه وقتی شرایط قرمز‬ ‫می شود‪ ،‬دستورالعمل محدودیت های هوشمند مقابله با کرونا‬ ‫اگهی موضوع تبصره یک ماده ‪ ۱۰۵‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت‬ ‫‪ -1-733‬شماره نامه‪ 140085602024004463 :‬نظر به اینکه تمامت ششدانگ پالک ‪4485/1559‬‬ ‫مجــزی شــده از ‪ ۴۶‬فرعی از اصلی مذکــور واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت ذیل دفتــر امالک الکترونیکی‬ ‫‪ ۱۳۹۷۲۰۳۲۰۲۴۰۲۳۲۳۳‬و شماره چاپی برگی ‪ 501831‬به نام پریسا رضائی نسبت به یک دانگ و‬ ‫نیم مشاع از ششدانگ باستثناء بهاء یک هشتم عرصه و اعیان که متعلق به خانم پری گل نقی بیرانوند‬ ‫و به استثناء بهای یک هشتم اعیانی ان متعلق به خانم عزت امین راد می باشد و ذیل دفتر امالک‬ ‫الکترونیک ‪ ۱۳۹۷۲۰۳۰۲۰۲۴۰۲۳۲۳۴‬و شماره چاپی برگی ‪ ۵۰۱۸۳۲‬بنام خانم زهرا رضائی نسبت به‬ ‫یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ باستثناء بهاء یک هشتم عرصه و اعیان که متعلق به خانم پری‬ ‫گل نقی بیرانوند و به استثناء بها یک هشتم اعیانی ان متعلق به خانم عزت امین راد می باشد و در دفتر‬ ‫الکترو نیک ‪ ۱۳۹۷۲۰۳۰۲۰۲۴۰۲۳۲۳۰‬و شماره چاپی برگی ‪ 501830‬بنام اقای محمد رضائی نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ باستثناء بهاء یک هشتم عرصه و اعیان که متعلق به خانم پری گل‬ ‫نقی بیرانوند و به استثناء بهای یک هشتم اعیانی ان متعلق به خانم عزت امین راد می باشد ان سابقه‬ ‫ثبت و صدور ســند مالکیت دارند اعالم می دارد در اجرای تبصره یک ماده ‪ ۱۰۵‬اصالحی ائین نامه‬ ‫قانون ثبت‪ ،‬مالکین فوق تقاضای حذف قید استثناء بهاء یک هشتم اعیانی که متعلق به خانم عزت امین‬ ‫راد می باشد را نموده که کارشناس رسمی دادگستری میزان بهاء ثمنیه اعیانی مقادیر فوق الذکر را به‬ ‫مبلغ ‪ ۸۱۵۰۳۸۸‬ریال براورد و اعالم نموده و متقاضیان ان را به حساب سپرده طبق فیش شماره با کد‬ ‫رهگیری ‪ ۱۴۰۰۰۴۱۳۰۱۷۱۰۵۸۸۹۴‬مورخ ‪ 1400/4/13‬بمبلغ ‪ ۸۱۵۰۳۸۸‬ریال واریز نموده و چون ذی‬ ‫نفع فاقد نشانی است با توجه به مفاد تبصره یک ائین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه‬ ‫کثیر االنتشار اگهی میشود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب‬ ‫باید اجرایی شود‪ ،‬گفت‪ :‬در این طرح پنج محدودیت وجود دارد‬ ‫که در کالنشهر اصفهان باید اجرا شود‪ .‬سخنگوی ستاد استانی‬ ‫مقابله با کرونا در اصفهان تصریح کرد‪ :‬اکنون نظارت بر اجرای‬ ‫محدودیت ها بر عهده اتاق اصناف‪ ،‬سازمان صمت و دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی است‪ ،‬همچنین در اجرای محدودیت ها ادارات‬ ‫باید همکاری داشــته باشند و وضعیت تردد به استان با توجه‬ ‫به محدودیت ها اعمال شــود‪ .‬او با اشاره به پنج محدودیت در‬ ‫شــرایط قرمز کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای سیاست دورکاری کارکنان‬ ‫و کارمندان دولت‪ ،‬تعطیلی سه دسته از مشاغل به غیر از گروه‬ ‫یک‪ ،‬محدودیــت رفت و امد و غیره از جمله محدودیت های‬ ‫اصفهان مراجعه و در صورتیکه تضییع حقی شده باشد میتواند از تاریخ انتشار این اگهی به مدت یک‬ ‫ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره تسلیم نماید‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائی در مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی‪ ،‬سند‬ ‫مالکیت متقاضی بدون قید استثناء بهاء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد‪ .‬اعظم قویدل‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان ‪/1162285‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ اجراییه کالسه ‪9807798/1‬‬ ‫‪ -1-736‬شــماره پرونده‪ 139804002003005547/1 :‬شماره بایگانی پرونده‪ 9807798/1 :‬شماره‬ ‫اگهی ابالغیه‪ 140003802003000015 :‬تاریخ صدور‪ 1400/02/27 :‬بدینوسیله به خانم الهام اصغری‬ ‫نام پدر‪ :‬بهزاد تاریخ تولد‪ 1359/03/12 :‬شــماره ملی‪ ۱۲۸۷۱۲۳۵۳۸ :‬شــماره شناسنامه‪ ۶۴۸ :‬و ارزو‬ ‫اصغری نام پدر‪ :‬بهزاد تاریخ تولد‪ 1365/01/26 :‬شماره ملی‪ ۱۲۹۲۴۶۷۵۶۸ :‬شماره شناسنامه‪ ۷۵۲۳ :‬و‬ ‫اقای امید اصغری نام پدر‪ :‬بهزاد تاریخ تولد‪ 1356/06/12 :‬شماره ملی‪ ۱۲۸۷۰۲۶۹۸۲ :‬شماره شناسنامه‪:‬‬ ‫‪ ۱۸۵۸‬و براتعلی اصغری نام پدر‪ :‬چراغعلی تاریخ تولد‪ 1331/04/10 :‬شماره ملی‪ ۰۵۵۸۹۱۳۱۵۶ :‬شماره‬ ‫شناسنامه‪ ۷۵ :‬و بهرام اصغری نام پدر‪ :‬چراغعلی تاریخ تولد‪ 1344/01/24 :‬شماره ملی‪۱۸۱۸۴۰۸۷۹۱ :‬‬ ‫شماره شناسنامه‪ ۹۹ :‬به ادرس متن سند ازدواج اصفهان ملک شهر خ مطهری خ نصف جهان کوی‬ ‫مریــم پالک ‪ ۹‬و ادرس اعالمی که به گزارش مامــور مربوطه به علت عدم حضور منجر به ابالغ‬ ‫نگردیده اســت ابالغ می گردد‪ :‬نسرین طالئی نام پدر‪ :‬موسی تاریخ تولد‪ 1317/04/01 :‬شماره ملی‪:‬‬ ‫‪ ۳۸۷۳۱۲۲۵۸۸‬شــماره شناسنامه‪ ۱۶۹ :‬به استناد سند ازدواج ‪ ۲۳۹۹‬تاریخ سند‪ ، 1367/11/01 :‬دفتر‬ ‫خانه ازدواج ‪ ۱۸۲‬شــهر اصفهان جهت وصول تمام صداق مندرج در سند ازدواج به شرح (مهرالسنه‬ ‫حضرت زهرا (س) دویست و شصت و دو ریال و نیم هدیه کالم اهلل مجید ده هزار ریال بعنوان مهریه‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫هوشمند است‪ .‬غالمی تاکید کرد‪ :‬در شرایط قرمز کالنشهر‬ ‫اصفهــان فعالیت کارکنــان و کارمندان دولــت در خدمات‬ ‫غیرضروری با حضور یک سوم و برای خدمات ضروری باید با‬ ‫حضور یک دوم کارکنان باشد‪ .‬او همچنین ادامه داد‪ :‬در وضعیت‬ ‫قرمز اصفهان باید مشاغل گروه دو‪ ،‬سه و چهار تعطیل شوند‬ ‫و به خصوص فعالیت رســتوران ها به صورت بیرون بر باشد‬ ‫و بهداشــت و درمان و صنف باید بر اجرای این محدودیت ها‬ ‫نظارت کند‪ .‬سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان‬ ‫درباره محدودیت تــردد خودروها‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ورود خودروهای غیربومی به کالنشــهر اصفهان و ‪ ۹‬محور‬ ‫عملی ضد دینی اســت و قران کریم می فرماید «ای پیامبر‬ ‫نعمت های الهی را بازگو کن‪ ».‬این کالم به این معنا اســت‬ ‫که کارهای خوب در جامعه بازگو و ترویج شود‪ .‬او اظهار کرد‪:‬‬ ‫ترویج کارهای مثبت است که کارهای منفی را تحت الشعاع‬ ‫قرار می دهد و دیدن کارهای خوب سبب می شود که بتوانیم‬ ‫نقاط ضعف را هم جبران کنیم‪ .‬رســانه ملی باید فرهنگ‪،‬‬ ‫اخالق صحیح و اصــل اعتماد اجتماعی را ترویج دهد‪ ،‬چرا‬ ‫که ترویج این موارد بها دادن به مردم و خرد جمعی اســت‪.‬‬ ‫اگر به خرد جمعی بها دهیم به شــکلی که هر کسی بتواند‬ ‫دیدگاه و نظر خود را بیان کند ســرمایه اجتماعی را تقویت‬ ‫کرده ایم‪ .‬معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در دو دهه اخیر نسبت به فرهنگ جامعه یک اسیب بزرگ‬ ‫رخ داده اســت و این اسیب زدایی را اگر دولت جدید بتواند‬ ‫انجام دهد سبب توســعه فرهنگ و اصل وحدت اجتماعی‬ ‫می شود که در این صورت می توانیم جامعه خود را به سوی‬ ‫سازندگی و بالندگی بیشتر سوق دهیم‪ .‬شاه نظری خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬بنابراین دولت اینده مهم ترین کاری که باید در حوزه‬ ‫فرهنگ انجام دهد ترویج فرهنگ خردمند و خردورز در جامعه‬ ‫است تا به این وسیله سرمایه اجتماعی تقویت شود‪ ،‬چرا که‬ ‫سرمایه اجتماعی بنیاد توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫فرهنگی هر کشوری است‪.‬‬ ‫اصلی استان اصفهان ممنوع است و اجازه ورود این خودروها‬ ‫را نمی دهیم‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬اجرای محدودیت های کرونایی‬ ‫به مدت دو هفته تا پایان مردادماه اجرا می شود و امیدواریم با‬ ‫اجرای درست ان از موج پنجم کرونا عبور کنیم‪ .‬غالمی درباره‬ ‫شــرایط دورکاری کارمندان و کارکنان دولت‪ ،‬گفت‪ :‬مصوبه‬ ‫دورکاری کارکنان دولت در شرایط قرمز به تمام ادارات ابالغ‬ ‫شده است و مســئولیت عدم اجرای این قانون در دستگاهی‬ ‫که ان را اجرا نمی کند‪ ،‬بر عهده باالترین مقام اجرایی دستگاه‬ ‫مربوطه اســت‪ ،‬همچنین بازرسی اســتانداری نیز بر اجرای‬ ‫سیاســت دورکاری نظارت می کند‪ .‬او دربــاره باز بودن تمام‬ ‫مغازه‪ ،‬پاساژها و بازار بزرگ اصفهان با وجود محدودیت های‬ ‫دوهفته ای مقابله با کرونا در وضعیت قرمز‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به طور‬ ‫قطع اصناف در شرایط ســختی قرار دارند‪ ،‬اما چاره ای به جز‬ ‫اجرای این محدودیت ها نداریم و صنف در حال هماهنگی برای‬ ‫اجرای محدودیت های اصناف است‪.‬‬ ‫مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال) مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پس از تشریفات قانونی اجرائیه‬ ‫صادر و پرونده اجرائی به شماره فوق در این اداره مطرح می باشد‪ .‬لذا طبق ماده ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬ائین نامه اجرای‬ ‫مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این اگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است‬ ‫و فقط یک نوبت در روزنامه اصفهان امروز چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد‪ ،‬ظرف مدت بیست‬ ‫روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار اگهی دیگری عملیات اجرائی‬ ‫طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد‪ .‬ضمنا مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب‬ ‫کاربری اقدام نماید ‪.‬رییس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان‪-‬سلطانی ‪/1162568‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-737‬برابر ارا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شــود‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست‬ ‫خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شــماره ‪ ۲۴۵۱۴‬مــورخ ‪ 1399/10/04‬هیات چهارم خانــم فاطمه نصراصفهانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۴۰‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۱۹۷۶۱۱‬صادره اصفهان فرزند فضل اله نسبت به‪ ۲۷۸۷/35‬سهم‬ ‫مشاع از‪ 7176/47‬سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‪ 182/45‬مترمربع پالک شماره ‪۳۳۷‬‬ ‫به گفته رئیــس پلیس راه فرماندهی انتظامی اســتان‬ ‫اصفهان در هفته گذشته حدود چهار هزار و ‪ ۳۶۰‬تذکر لسانی‬ ‫به رانندگان داده شد و حدود سه هزار و ‪ ۸۰۰‬دستگاه خودرو‬ ‫به مسیر مبدا بازگشت داده شدند و حدود ‪ ۶۸۰‬خودرو جریمه‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزارتومانی شدند‪.‬‬ ‫سرهنگ اصغر زارع در خصوص اعمال محدودیت ها در‬ ‫مبــادی ورودی اصفهان در موج پنجم‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬ورود‬ ‫از استان های یزد‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪ ،‬هرمزگان و بوشهر‬ ‫به استان اصفهان ممنوع است و به طورکلی در شرایط قرمز‬ ‫ورود و خروج در شهرها و دیگر استان ها ممنوع است و شامل‬ ‫جریمه می شــود‪ .‬او با اشــاره به مصوبات ستاد کرونا‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬با قرمز شدن وضعیت شهر اصفهان‪ ،‬خروج پالک های‬ ‫بومی از ان و ورود پالک های غیربومی شــهرهای قرمز به‬ ‫دیگر شهرهای اســتان اصفهان ممنوع است و افراد باید از‬ ‫سفر رفتن پرهیز کرده و در شرایط فعلی برای کنترل شیوع‬ ‫بیماری محدودیت های تردد را رعایت کنند‪ ،‬افراد متخلف هم‬ ‫اعمال قانون می شوند‪ .‬رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی‬ ‫استان اصفهان با اشاره به این که در سه منطقه برای کنترل‬ ‫ورود به استان‪ ،‬ایستگاه ایست بازرسی برقرار شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ایستگاه های ایست بازرسی در سه منطقه ورودی به اصفهان‬ ‫از استان یزد‪ ،‬ورودی از سمت نائین مقابل پلیس راه و ورودی‬ ‫از استان فارس ایست بازرسی شهید امامی فعال است و این‬ ‫تعداد ایستگاه در حال حاضر کافی است اما ممکن است بر‬ ‫اساس مصوبات ستاد کرونا با توجه به شرایط استان ایست‬ ‫بازرسی های بیشتری فعال شود‪ .‬او با اشاره به امار جرائم ثبت‬ ‫شــده و اعمال قانون خودروهای متخلف در هفته گذشته‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬حدود چهار هزار و ‪ ۳۶۰‬تذکر شفاهی به رانندگان‬ ‫داده شــده و حدود سه هزار و ‪ ۸۰۰‬دستگاه خودرو به مسیر‬ ‫مبدا بازگشت داده شد و ‪ ۶۸۰‬خودرو جریمه ‪ ۵۰۰‬هزارتومانی‬ ‫شدند همچنین جریمه یک میلیون تومانی در شهرهای قرمز‬ ‫اعمال می شــود‪ .‬زارع خاطرنشان کرد‪ :‬گشت های پلیس در‬ ‫تمام محورها و جاده های استان اصفهان مستقر هستند و این‬ ‫گشت ها رفتار رانندگان را زیر نظر دارند و متخلفان را اعمال‬ ‫قانون می کنند‪ ،‬تردد خودروها از طریق سامانه هوشمند رصد‬ ‫شده و در صورت ورود پالک های غیربومی به استان و خروج‬ ‫پالک های بومی از استان اعمال قانون می شوند‪.‬‬ ‫برگزاری مجالس ترحیم در‬ ‫ارامستان هایاصفهانممنوع‬ ‫شد‬ ‫به گفته مدیرعامل ســازمان ارامستان های شهرداری‬ ‫اصفهان بر اساس تصمیم ســتاد استانی مدیریت بیماری‬ ‫کرونا با شروع موج پنجم کرونا برگزاری مجالس ترحیم تا‬ ‫اطالع ثانوی در ارامستان باغ رضوان و ارامستان های محلی‬ ‫شهر ممنوع است‪.‬احمدرضا مرادی به ایمنا گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫شروع موج پنجم کرونا و وضعیت قرمز شهر اصفهان جهت‬ ‫پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری‪ ،‬برگزاری مجلس ترحیم در‬ ‫ارامستان باغ رضوان و ارامستان های محلی ممنوع است‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در صورت ضرورت برای خاک سپاری متوفیان و‬ ‫زیارت اهل قبور با کمترین نفرات و رعایت دستورالعمل های‬ ‫بهداشتی و فاصله اجتماعی همچنین استفاده از ماسک به‬ ‫این مکان ها مراجعه شود‪ .‬مدیرعامل سازمان ارامستان های‬ ‫شهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد‪ :‬شهروندان می توانند‬ ‫اخبــار و اطالعــات مربوط به ســازمان ارامســتان های‬ ‫شهرداری اصفهان را از طریق شبکه های مجازی به ادرس‬ ‫‪ aramestan_esf‬یا ســایت ‪aramestan.isfahan.ir‬‬ ‫دنبالکنند‪.‬‬ ‫بهسازی فضای فیزیکی ‪۲۶‬‬ ‫مجموعه ورزشی وابسته به‬ ‫شهرداریاصفهان‬ ‫به گفته معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی‬ ‫اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان در سه سال گذشته‬ ‫فضای فیزیکی ‪ ۲۶‬مجموعه ورزشــی وابســته به سازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان بهسازی و‬ ‫نوسازی شده است‪.‬محمد عیدی به ایمنا گفت‪ :‬از ابتدای سال‬ ‫‪ ۹۷‬توسعه و ترمیم ظرفیت های در دسترس و بهینه سازی‬ ‫و اســتفاده از فضاهای بدون کاربرد مراکز ورزشی سازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در دستور کار‬ ‫شهرداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫فرعــی از ‪ ۵‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق دفتر الکترونیکی‬ ‫‪۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۸۳۹۲‬‬ ‫ردیف ‪ -2‬رای شــماره ‪ ۲۴۵۱۳‬مــورخ ‪ 1399/10/04‬هیات چهارم اقای محمدرضا نصراصفهانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۶۰۸۶۳‬کدملی ‪ ۱۲۸۲۴۳۸۲۱۲‬صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به‪ ۱۰۹۷/28‬سهم‬ ‫مشاع از‪ ۷۱۷۶/47‬سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‪ ۱۸۲/45‬مترمربع پالک شماره ‪۳۳۷‬‬ ‫فرعــی از ‪ ۵‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق دفتر الکترونیکی‬ ‫‪۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۶۱۳۶‬‬ ‫ردیف ‪ -3‬رای شــماره ‪ ۲۴۵۱۶‬مــورخ ‪ 1399/10/04‬هیات چهارم اقای مســعود نصراصفهانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۲۰۶۷‬کدملی ‪ ۱۲۹۱۹۵۱۸۲۲‬صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به‪ ۲۱۹۴/56‬سهم‬ ‫مشاع از‪ ۷۱۷۶/47‬سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‪ ۱۸۲/45‬مترمربع پالک شماره ‪۳۳۷‬‬ ‫فرعــی از ‪ ۵‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق دفتر الکترونیکی‬ ‫‪۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۶۱۳۵‬‬ ‫ردیف ‪ -4‬رای شماره ‪ ۲۴۵۱۷‬مورخ ‪ 1399/10/04‬هیات چهارم خانم پریناز صالحی کهریزسنگی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۱۷۰۶‬کدملی ‪ ۱۲۹۲۰۴۵۱۵۹‬صادره اصفهان فرزند مهدی نسبت به‪ ۲۱۹۴/56‬سهم‬ ‫مشاع از‪ ۷۱۷۶/47‬سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‪ ۱۸۲/45‬مترمربع پالک شماره ‪۳۳۷‬‬ ‫فرعــی از ‪ ۵‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق دفتر الکترونیکی‬ ‫‪۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۶۱۳۴‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/04/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/05 :‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1162619‬م الف‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫برقراری مجدد پرواز های‬ ‫دبی – اصفهان ‪ -‬دبی‬ ‫پرواز هــای دبی‪-‬اصفهان‪-‬دبــی پــس از وقف ـه ای‬ ‫چنــد ماهــه مجــدد از ســر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫بــه گزارش خبرگــزاری صداوســیما‪ ،‬مدیرکل‬ ‫فرودگاه هــای اســتان گفــت‪ :‬ایــن پــرواز بــا رعایــت‬ ‫کامــل دســتورالعمل های بهداشــتی‪ ،‬بــا هواپیمــای‬ ‫بوئینــگ ‪ ۷۳۷-۸۰۰‬و بــا ظرفیــت ‪ ۱۷۴‬مســافر بــه‬ ‫صــورت برنامــه ای روز هــای شــنبه و سه شــنبه‬ ‫هــر هفتــه در ســاعت ‪ ۱۲‬و ‪ ۳۰‬دقیقــه از دبــی وارد‬ ‫فــرودگاه شــهید بهشــتی شــده و در ســاعت ‪ ۱۳‬و ‪۳۰‬‬ ‫دقیقــه اصفهــان را بــه مقصــد دبــی تــرک می کنــد‪.‬‬ ‫حســن امجــدی افــزود‪ :‬شــرکت هواپیمایــی فــای‬ ‫دبــی کــه پرواز هــای خــود را از اســفندماه ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬بــه دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا در فــرودگاه‬ ‫اصفهــان لغــو کــرده بــود بــا برقــراری پــرواز در‬ ‫مســیر دبی‪-‬اصفهــان –دبــی فعالیــت خــود را در ایــن‬ ‫فــرودگاه از ســرگرفت‪.‬‬ ‫دریافت واکسن بیماران‬ ‫خاص با معرفی پزشک‬ ‫بیمــاران خــاص بــا نظــر پزشــک‪ ،‬بــرای دریافــت‬ ‫واکســن کرونــا معرفــی می شــوند‪.‬‬ ‫بــه گزارش خبرگــزاری صداوســیما‪ ،‬رئیــس‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان گفــت‪ :‬بیمــاران‬ ‫خاصــی کــه طبــق دســتورالعمل مصــوب ســند‬ ‫ملــی واکسیناســیون مشــمول واکســن به عنــوان‬ ‫بیمــار خــاص می شــوند‪ ،‬مشــخص شــده؛ اگــر‬ ‫مــواردی هســت کــه مشــمول ایــن ســند نیســت‬ ‫و شــامل گــروه ســنی هــم نمی شــوند‪ ،‬بــا مکاتبــه‬ ‫پزشــک بــا معاونــت درمــان‪ ،‬بیمــار بــرای دریافــت‬ ‫واکســن معرفــی می شــود و تصمیم گیــری نهایــی‬ ‫بــا معاونــت درمــان وزارت بهداشــت اســت‪ .‬دکتــر‬ ‫طاهــره چنگیــز افــزود‪ :‬بیمــاران قلبــی کــه جــزو‬ ‫بیمــاران خــاص نیســتند‪ ،‬چــون مصوبــه کشــوری‬ ‫نــدارد‪ ،‬الزم اســت تــا نوبــت ســن واکسیناســیون‬ ‫ان هــا برســد و واکســینه شــوند‪ .‬او بــا اشــاره بــه ورود‬ ‫تعــداد محــدودی واکســن برکــت بــه اســتان گفــت‪:‬‬ ‫ایــن واکســن بــرای گــروه ســنی خاصــی نیســت‬ ‫و بــرای کســانی هســت کــه در گــروه ســنی قــرار‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫افزایش ‪20‬درصدی بستری‬ ‫بیماران کرونایی در شهر‬ ‫بــه گفتــه ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫اصفهــان میــزان بســتری بیمــاران دارای عالئــم‬ ‫کرونــا در بیمارســتان های اســتان در هفتــه اخیــر ‪۲۰‬‬ ‫درصــد افزایــش یافــت و رونــد صعــودی ان ســرعت‬ ‫باالیــی دارد‪.‬‬ ‫ارش نجیمــی بــه ایرنــا گفــت‪ :‬دیــروز‬ ‫تعــداد بیمــاران دارای عالئــم کرونــا بســتری در‬ ‫بیمارســتان های اســتان اصفهــان نزدیــک هــزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬نفــر رســید کــه نســبت بــه یــک هفتــه‬ ‫گذشــته افزایــش ‪ ۲۰‬درصــدی را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه تعــداد بیمــاران کرونایــی بســتری‬ ‫در بیمارســتان ها اوایــل تیــر امســال حــدود‬ ‫‪ ۸۰۰‬نفــر بــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در ‪ ۲‬هفتــه اخیــر‬ ‫ایــن امــار شــتاب گرفــت و بــه بــاالی هــزار نفــر‬ ‫رســید‪ .‬نجیمــی بــا اشــاره بــه افزایــش بیمــاران‬ ‫ســرپایی مبتــا بــه کرونــا در اســتان اصفهــان‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬حــدود ‪ ۴۰‬درصــد از نمونه تســت‬ ‫کرونــا در اســتان مثبــت اســت درحالی کــه‬ ‫ایــن شــاخص در یــک تــا ‪ ۲‬هفتــه اخیــر حــدود‬ ‫‪ ۳۰‬درصد بود‪.‬‬ ‫ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه هنــوز در ابتــدای مــوج پنجــم کرونــا‬ ‫در اســتان هســتیم و هنوز بــه اوج خــود نرســیده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬مــوارد ابتــا و بســتری زیــاد شــده‬ ‫اســت امــا دربــاره بیمــاران بدحــال و فوتی انتظــار‬ ‫داریــم کــه در ‪ ۲‬هفتــه اینــده افزایــش یابــد‪ .‬بــه گفته‬ ‫او‪ ،‬بــا توجــه بــه واکسیناســیون ســالمندان در ســال‬ ‫جــاری ممکــن اســت مــوارد فــوت چنــدان افزایــش‬ ‫نیابد امــا بــرای نتیجه گیــری و اعــام نظــر قطعــی‬ ‫در ایــن زمینــه بــه زمــان ‪ ۲‬تــا ســه هفته اینــده نیــاز‬ ‫داریــم تــا بینیــم وضعیــت بیمــاران بدحــال و بســتری‬ ‫در بخــش مراقبت هــای ویــژه چگونــه اســت‪ .‬او بــا‬ ‫اشــاره به دســتور اســتانی معاونــت درمــان دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اصفهــان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در زمــان‬ ‫حاضــر بیمارســتان های امین و خورشــید در کالنشــهر‬ ‫اصفهــان به عنــوان بیمارســتان مرجــع کرونا فعالیــت‬ ‫می کننــد و از اکنــون نیز بیمارســتان های‬ ‫میــاد‪ ،‬عســگریه‪ ،‬شــهید مطهــری و یکــی از‬ ‫بیمارســتان های تامیــن اجتماعی بــر اســاس‬ ‫دســتور ابــاغ شــده نســبت بــه پذیــرش و بســتری‬ ‫بیمــاران کوویــد ‪ ۱۹‬اقــدام خواهنــد کــرد‪ .‬نجیمــی‬ ‫افــزود‪ :‬نحــوه خدمات رســانی ســایر بیمارســتان های‬ ‫اســتان بــر اســاس هفدهمیــن دســتورالعمل معاونــت‬ ‫درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان مشــخص‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــر اســاس اخریــن امــار دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اصفهــان‪ ،‬در زمــان حاضــر هــزار و‬ ‫‪ ۱۹۲‬بیمــار دارای عالئــم کرونــا در بیمارســتان های‬ ‫اســتان بســتری هســتند کــه ‪ ۱۷۷‬نفــر انهــا بدحــال‬ ‫بــوده و در بخــش مراقبت هــای ویــژه تحــت درمــان‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 21‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4118‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫وقتی ادرس ها سرراست می شوند‬ ‫مکان یابی با پالک های هوشمند در اصفهان‬ ‫گروه اصفهان| روز گذشــته در نودمیــن برنامه «هر‬ ‫یکشــنبه‪ ،‬یــک افتتاح» رونمایــی از ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریال‬ ‫ن فاوا در صحن علنی شــورای اسالمی‬ ‫پروژه های ســازما ‬ ‫شهر اصفهان انجام شد‪ .‬مزایای استفاده از پالک هوشمند‬ ‫کد پســتی(‪ ،)QR‬کاهش هزینه های اجرایی‪ ،‬انالین بودن‬ ‫و قابلیت به روزرســانی اطالعات پــاک‪ ،‬قابلیت خوانش‬ ‫‪ QR‬روی پالک از فاصله ‪ 1/5‬متری‪ ،‬اســتفاده در خدمات‬ ‫اورژانسی و حوادث و قابلیت نمایش موقعیت مکانی ملک‬ ‫روی نقشه به شمار می اید‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬اجرای فاز نخســت یکپارچه ســازی‬ ‫ســامانه های حوزه معاونــت مالی‪ ،‬اقتصادی شــهرداری‬ ‫اصفهان با هدف تســهیل و شفاف سازی همه فرایندهای‬ ‫حوزه معاونت مالی‪ ،‬اقتصادی و ارتباط ســامانه جامع درامد‬ ‫شهرداری با سایر سامانه های این معاونت نظیر مالی‪ ،‬امور‬ ‫قراردادها‪ ،‬ســامانه یکپارچه بودجه و اعتبارات (سیبا) نیز با‬ ‫هدف مدیریت اطالعات و فرایندهــای مربوط به تدوین‪،‬‬ ‫تصویب‪ ،‬تفکیــک و تخصیص بودجــه و تامین اعتبارات‬ ‫شــهرداری به منظور توزیع عادالنه منابع مالی‪ ،‬پیش بینی‬ ‫نیازهای اینده و شناســایی‪ ،‬جــذب و بهره برداری از منابع‬ ‫موجود شــهرداری‪ ،‬ســامانه یکپارچه بودجــه و اعتبارات‬ ‫(سیبا) و سامانه مناقصات شهرداری به نشانی ‪Etender.‬‬ ‫‪ isfahan.ir‬با هدف مکانیزه کردن فرایندهای مربوط به‬ ‫امور قراردادها و امکان برقراری ارتباط با سایر سامانه های‬ ‫معاونــت مالی‪ ،‬اقتصادی شــهرداری از دیگــر پروژه های‬ ‫رونمایی شــده سازمان فاوا اســت‪ .‬فاز دوم سامانه کنترل‬ ‫عملیات و مدیریت پروژه های شهرداری اصفهان به منظور‬ ‫یکپارچه ســازی گردش اطالعات و مدیریــت پروژه ها در‬ ‫راســتای تحقق اهداف و سیاســت های اســناد راهبردی‬ ‫شــهرداری از جمله ســند چشــم انداز اصفهان و استقرار‬ ‫اســتاندارد مدیریت پروژه (پی‪ .‬ام‪ .‬باک(‪ ))PMBOK‬اجرا‬ ‫شده است همچنین سامانه هوشمند و مکان مند قراردادهای‬ ‫خدمات شهری و فضای سبز و نگهداری و تعمیرات با هدف‬ ‫ایجاد یک نظام سازمانی مکانیزه و خودکار به منظور کنترل‬ ‫و نظــارت بر عملکرد پیمانکاران دو حوزه مدیریت خدمات‬ ‫شهری و سازمان پارک ها و فضای سبز راه اندازی شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬امضا ‪ ۲‬تفاهم نامه بــرای نصب پالک های‬ ‫جدید و توسعه سرای ‪۸‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی شهردار‬ ‫اصفهان ضمن قدردانی از معاونت خدمات شهری‪ ،‬سازمان‬ ‫فاوا و سازمان زیباسازی در اجرای پروژه نصب پالک های‬ ‫پستی شــهر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با اداره پست دو تفاهم نامه برای‬ ‫نصب پالک و کد پستی و دیگری برای توسعه سرای هشت‬ ‫و به منظور اختصاص کد پســتی و پالک پســتی در زمان‬ ‫صدور پروانه ســاخت امضا شده است‪ .‬علیرضا صادقیان‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه تفاهم نامه نخست اختصاص کد پستی به منازل‬ ‫در وضعیت موجود است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تفاهم نامه دوم پروژه‬ ‫تکمیل کننده برای اینده پالک های شهر منعقد شده است‪،‬‬ ‫یعنی شهروندان هنگام دریافت پروانه کد پستی را دریافت‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫جزئیات پروژه نصب پالک های پستی شهر اصفهان‬ ‫مدیرعامل ســازمان فاوا شــهرداری اصفهــان در این‬ ‫برنامه اظهار کــرد‪ :‬امروزه اســتفاده از اطالعات مکانی و‬ ‫ســرویس های مکان مبنا در فعالیت های شــهری و ارائه‬ ‫خدمات به شــهروندان به طور چشــمگیری رو به افزایش‬ ‫است‪ .‬بخش عمده ای از فعالیت ها و خدمات شهر‪ ،‬وابسته به‬ ‫وجود و به کارگیری اطالعات مکانی و توصیفی پالک های‬ ‫پستی ساختمان ها است‪ .‬ســید حمیدرضا ابطحی‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با همکاری ســازمان زیباسازی‪ ،‬سازمان فاوا‪ ،‬معاونت‬ ‫برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی‪ ،‬شهرداری های مناطق‬ ‫‪ ۱۵‬گانه و اداره کل پست استان اصفهان‪ ،‬عملیات برداشت‬ ‫و به روزرســانی بانک اطالعات کدهای پســتی در محل‬ ‫همراه با تولید و نصب پالک های ابی و پســتی در مناطق‬ ‫‪ ۱۵‬گانه شــهرداری اصفهان اغاز شــده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان فاوا شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬از جمله‬ ‫مزایای پالک های هوشــمند جدید نســبت به پالک های‬ ‫قدیمی می توان به مواردی همچون بارکدهای پستی (‪QR‬‬ ‫‪ )code‬حاوی اطالعات کدهای پستی واحدهای مسکونی‪،‬‬ ‫تجاری‪ ،‬اداری با قابلیت به روزرســانی‪ ،‬نبود نیاز به تعویض‬ ‫فیزیکی پالک نصب شــده در صورت ایجــاد تغییرات در‬ ‫عرصه و اعیان هر ملک‪ ،‬امکان ارائه اطالعات شــهرداری‬ ‫موردنیاز شــهروندان نظیر کد نوسازی و خدمات مرتبط با‬ ‫ان‪ ،‬ارائه اطالعات نزدیک ترین ایستگاه های اتوبوس‪ ،‬مترو‬ ‫و دوچرخه‪ ،‬نمایش نشانی پســتی صحیح ملک بر اساس‬ ‫اخرین وضعیــت بانک اطالعاتی مرتبط با اســامی به روز‬ ‫معابر و اطالعات توصیفی اداره پســت اشاره کرد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫پیش بینی قابلیت ارسال موقعیت مکانی دقیق با اسکن بارکد‬ ‫مندرج روی پالک های پســتی به سامانه های مکان مبنا از‬ ‫جمله فروشندگان کاال و خدمات و تاکسی های اینترنتی و‬ ‫پیش بینی قابلیت استفاده در همه سامانه هایی که به نحوی‬ ‫از طریــق موقعیت های مکانی در حال ســرویس دهی به‬ ‫شهروندان است از دیگر مزایای پالک های هوشمند جدید‬ ‫به شــمار می اید‪ .‬ابطحی ادامه داد‪ :‬از ابتدای ســال جاری‬ ‫عملیات برداشت‪ ،‬به روزرسانی و صحت سنجی پالک های‬ ‫شهری و کدهای پستی اصفهان به ترتیب در مناطق چهار‪،‬‬ ‫شش‪ ،‬هفت‪ ،‬هشت‪ ۱۲،۱۴ ،۱۰ ،‬در دستور کار قرار گرفته و‬ ‫هم زمان با ان نیز‪ ،‬پروژه تهیه و نصب پالک های جدید ابی‬ ‫و پستی از منطقه هشت اغاز شده و مراحل عملیاتی سازی‬ ‫ان در سایر مناطق در حال انجام است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬احــداث ‪ ۸۶‬کیلومتر کلکتور در ‪ ۴‬ســال‬ ‫گذشته‬ ‫در ادامه این جلســه که با حضور معاون خدمات شهری‬ ‫شهردار اصفهان همراه بود‪ ،‬رئیس شورای شهر اصفهان با‬ ‫اشــاره به بهره برداری از کلکلتورهای جدید خطوط انتقال‬ ‫اب و پســاب تصفیه شده در این شهر که انجام شد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬حدود ‪ ۱۱۰‬کیلومتر کلکتور در شــهر اصفهان وجود‬ ‫دارد که ‪ ۸۶‬کیلومتر ان در دوره پنجم مدیریت شــهری به‬ ‫سرانجام رســیده و اگر این اقدام نمی شد‪ ،‬اتفاقات ناگواری‬ ‫در کالنشــهر اصفهان رخ می داد‪ .‬او با بیان این که اکنون‬ ‫‪ ۳۰‬درصد از فضای سبز شهر اصفهان توسط پساب تصفیه‬ ‫شده ابیاری می شود‪ ،‬افزود‪ :‬اگر این گستره با پساب ابیاری‬ ‫نمی شد‪ ،‬برای حفاظت از بخش بزرگی از درختان شهر دچار‬ ‫مشکالت عدیده ای می شدیم‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان با تقدیر از مجموعه خدمات شهری در شهرداری و‬ ‫کمیسیون مربوطه که اهتمام ویژه ای برای حفظ فضای سبز‬ ‫اصفهان در دوران خشک سالی داشتند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حیات و‬ ‫سرزندگی چهار هزار هکتار فضای سبز امروز اصفهان حاصل‬ ‫تدابیری اســت که در چهار سال گذشته اندیشیده شد‪ .‬او با‬ ‫اشاره به برگزاری نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی‬ ‫ایران که در اصفهان برگزار می شــود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫راستای برگزاری این جشنواره معاونت پژوهشی و فرهنگی‬ ‫اجتماعی و اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری‬ ‫درگیر بودند و اداره کل میراث فرهنگی استان نیز همراهی‬ ‫خوبی با مدیریت شهری داشت‪ .‬نصراصفهانی ابراز امیدواری‬ ‫کرد‪ :‬این جشــنواره مطلعی برای سال های اینده اصفهان‬ ‫در جهت رسیدن به توسعه فرهنگی در زمینه های مختلف‬ ‫باشــد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اگر مسئوالن هنر را مورد غفلت قرار‬ ‫دهند‪ ،‬خسارات زیادی به همراه خواهد داشت لذا امیدواریم‬ ‫برگزاری جشنواره بین المللی صنایع دستی‪ ،‬با توجه به حضور‬ ‫هنرمندانی که در شــهر و استان فعال هستند‪ ،‬افتخاری بر‬ ‫افتخارات گذشته اصفهان بوده و تجلی هنر در شهر اصفهان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ ۹۰ ÁÁ‬چاه اب در سال ‪ ۹۹‬خشک شد‬ ‫در ادامه نیز معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر حریم شــهر ‪ ۵۵‬هزار هکتار و محدوده‬ ‫شهر ‪ ۳۶‬هزار هکتار است که بیش از پنج هزار و ‪ ۲۰۰‬هکتار‬ ‫ان فضای سبز اکولوژیک است که حدود چهار هزار هکتار‬ ‫ان در اختیار شــهرداری اصفهان قرار دارد‪ .‬حسین امیری‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به نیاز جمعیت دو میلیونی شهر اصفهان حفظ‬ ‫فضای سبز شهری در اولویت برنامه ها قرار دارد‪ .‬در واقع به‬ ‫دلیل وجــود صنایع مختلف نزدیک اصفهان‪ ،‬مهاجرپذیری‬ ‫شهر و االیندگی های حمل ونقل نه تنها بر حفظ فضای سبز‬ ‫باید تاکید کنیم بلکه برای افزایش ان نیز باید قدم برداریم‪.‬‬ ‫معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجــه به کاهش نزول باران در حوضــه ابریز زاینده رود و‬ ‫همچنین نبود پایداری جریان اب در این رودخانه و به دنبال‬ ‫ان کاهش ســطح اب های زیرزمینی در محدوده اصفهان‪،‬‬ ‫فضای سبز شهر با کمبود شدید منابع ابی مواجه شده است‪،‬‬ ‫در این راســتا معاونت خدمات شهری شــهرداری در کنار‬ ‫اقداماتی نظیر تغییر الگوی کاشت‪ ،‬مدیریت توزیع و مصرف‬ ‫اب فضای ســبز‪ ،‬بازچرخانــی اب و تصفیه فاضالب های‬ ‫شهری به منظور اســتفاده در ابیاری فضای سبز به عنوان‬ ‫منابــع اب پایدار را به عنوان سیاســت های اصلی خود در‬ ‫راســتای توسعه پایدار قرار داده است‪ .‬امیری با بیان این که‬ ‫اجرای پروژه های زیرساختی نظیر تصفیه خانه های تکمیلی‬ ‫پســاب‪ ،‬ذخیره سازی‪ ،‬پمپاژ و احداث کلکتور خطوط انتقال‬ ‫در اولویت اقدامات حوضه خدمات شهری قرار دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بر اساس برنامه عملیاتی شهر اصفهان‪ ،‬حدود نیمی از منابع‬ ‫ابی فضای سبز شهر اصفهان تا سال ‪ ۱۴۰۵‬از طریق پساب‬ ‫تامین خواهد شــد‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬مناسب سازی پارامترهای‬ ‫فیزیکی و شیمیایی پساب‪ ،‬مطابق با استانداردهای سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیســت از دغدغه های اصلی شــهرداری‬ ‫اصفهان اســت‪ .‬معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با‬ ‫بیان این که برای تامین‪ ،‬انتقال‪ ،‬توزیع و مدیریت مصرف اب‬ ‫در این دوره مدیریت شهری برنامه های قابل توجهی در تمام‬ ‫مناطق شهرداری و ناژوان اجرا شــده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫میانگین بارش ها در شــهر اصفهان در مقایسه با شهرهای‬ ‫اطراف بسیار کم و نگران کننده است که با توجه به این امار‬ ‫وضعیت اب دهی چاه ها نیز بسیار پایین است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ساالنه ‪ ۵۶‬میلیون مترمکعب نیاز ابی فضای‬ ‫سبز شهر است‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ساالنه ‪ ۵۶‬میلیون مترمکعب نیاز ابی فضای‬ ‫سبز شهر اســت‪ ،‬اما با توجه به کاهش منابع ابی تنها ‪۳۳‬‬ ‫میلیون مترمکعب برای ابیاری فضای ســبز استفاده شــده‬ ‫اســت‪ ،‬درواقع برای تامین اب فضای ســبز شهر هر ثانیه‬ ‫ســه هزار لیتر در ثانیه اب نیاز داریم‪ .‬امیری با بیان این که‬ ‫در چهار ســال اخیر در راستای طراحی‪ ،‬اجرا و بهره برداری‬ ‫خطوط کلکتور انتقــال اب و پســاب در مناطق پانزده گانه‬ ‫شــهر و ناژوان اقدامات اساســی زیادی شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکی دیگر از دغدغه ها برای استفاده از پساب‪ ،‬پایش پساب‬ ‫و اطمینان از کیفیت بهداشــتی ان اســت ازاین رو طی دو‬ ‫ســال گذشته واحد پایش در سازمان پارک ها و فضای سبز‬ ‫شــهرداری راه اندازی شد و از ان زمان تاکنون بیش از یک‬ ‫هزار و ‪ ۳۲۰‬ازمایش پساب و سه هزار و ‪ ۵۴۲‬مورد ازمایش‬ ‫گیاهی در واحد پایش انجام شده است‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬امتیاز‬ ‫پســاب و فاضالب خام حدود ‪ ۸۰۰‬لیتر در ثانیه اســت که‬ ‫در حــال حاضر ‪ ۴۸۰‬لیتر در ثانیه برداشــت می کنیم‪ ،‬اگر‬ ‫امسال ‪ ۴۸۰‬لیتر در ثانیه را اســتفاده نمی کردیم با بحران‬ ‫زیادی مواجه می شدیم و بخش زیادی از فضای سبز شهر‬ ‫از بین می رفت‪ .‬معاون خدمات شــهری شهردار اصفهان با‬ ‫بیان این که در اجرای طرح جامع فضای ســبز پروژه های‬ ‫زیادی تعریف شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬باید به این نکته توجه‬ ‫داشت که فضای سبز شهری به خودی خود ایجاد نمی شود‬ ‫و کیفیت ان به پشــتوانه تفکرات زیست محیطی‪ ،‬مصرف‬ ‫منابع گســترده مالی به همراه سخت کوشی کارشناســان‬ ‫ارتقــا خواهــد یافت که شــهر اصفهان در ســالیان اخیر‬ ‫از ایــن امر بهره برده و باعث شــده اصفهــان به عنوان‬ ‫نگینی ســبز با رعایت الگوهای توســعه پایــدار در قلب‬ ‫ایران بدرخشد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬وضعیت اب دهی چاه ها‬ ‫او با اشــاره به وضعیت ابدهی چاه ها در سال های ‪ ۹۷‬و‬ ‫‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۷‬تعداد ‪ ۹۲‬چاه اب کامال خشک‬ ‫شــد در ســال ‪ ۹۸‬تعداد ‪ ۹۳‬چاه و در سال گذشته ‪ ۹۰‬چاه‬ ‫کام ً‬ ‫ال خشک شد‪ .‬امیری با اشاره به مقدار برداشت سالیانه‬ ‫اب از چاه ها بر اســاس عدد کنتورها برحســب مترمکعب‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در ســال گذشته ‪ ۳۶‬میلیون مترمکعب اب از‬ ‫چاه بر اساس تعداد کنتورها و در سه ماه نخست سال جاری‬ ‫هشــت میلیون و ‪ ۹۰۹‬هزار و ‪ ۷۳۲‬مترمکعب اب از چاه ها‬ ‫برداشــت شده اســت‪ .‬او گفت‪ :‬اکنون با اجرای پروژه های‬ ‫اجرا شده و در دست اجرا در سال های اخیر از جمله احداث‬ ‫چهار تصفیه خانه تکمیلی و ســه تصفیه خانه فاضالب به‬ ‫ظرفیت ‪ ۷۵۰‬لیتر در ثانیه‪ ،‬مخازن ذخیره با حجم ‪ ۲۱‬هزار‬ ‫مترمکعب‪ ،‬ایستگاه های پمپاژ و خطوط انتقال به طول ‪۸۶‬‬ ‫کیلومتر‪ ،‬قابلیت استفاده از این پساب در عرصه های فضای‬ ‫سبز شهر اصفهان فراهم شده است‪ .‬معاون خدمات شهری‬ ‫شهردار اصفهان تصریح کرد‪ :‬در این راستا استفاده از پساب‬ ‫تصفیه خانه فاضالب شمال شهر اصفهان به ظرفیت ‪۱۴۰‬‬ ‫لیتر در ثانیه و پســاب تصفیه خانه فاضالب جنوب شــهر‬ ‫اصفهان به ظرفیت ‪ ۲۴۰‬لیتــر در ثانیه و تصفیه خانه های‬ ‫فاضالب نــاژوان‪ ،‬پل اندیشــه و خیابان قائمیه با ظرفیت‬ ‫(بــه ترتیب) ‪ ۱۵ ،۱۰‬و ‪ ۱۰‬لیتر در ثانیه در دســت پیگیری‬ ‫اســت و اجرایی خواهد شد‪ .‬او با بیان این که نواوری ادوات‬ ‫ابیاری از برنامه هایی بود که در ســازمان پارک ها پیگیری‬ ‫و در مناطق اجرایی شــده و امــوزش کارگران و کارمندان‬ ‫شــرکت های طرف قرارداد شــهرداری به صــورت مداوم‬ ‫انجام شــده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به کاهش منابع ابی‪،‬‬ ‫چمن های پرنیاز ابیــاری حذف و به جای انها از چمن های‬ ‫مقاوم به شرایط خشــکی و کم نیاز ابی استفاده شده است‪.‬‬ ‫امیری گفت‪ :‬با توجه به شــرایط خشک سالی امسال ستاد‬ ‫بحران خشک ســالی در حوضه معاونت خدمات شــهری‬ ‫تشکیل شــده و مسائل کم ابی را پیگیری می کند همچنین‬ ‫نظــارت و برخورد با افرادی کــه مدیریت صحیح مصرف‬ ‫را نداشــتند انجام شده اســت‪ .‬او با بیان این که در راستای‬ ‫دستیابی به اهداف برنامه عملیاتی مناسبی داشتیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بر احداث و تکمیل تصفیه خانه های فاضالب در حال‬ ‫اجرا تاکیدداریم که امیدواریم با تدابیر اندیشــیده شــده از‬ ‫بحران کم ابی به خوبی عبور کنیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون حمل ونقل شورای اسالمی شهر اصفهان‪:‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬درصدی نرخ سرویس مدارس منصفانه است‬ ‫به گفته عضو کمیسیون حمل ونقل شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان امسال به طور میانگین ‪۳۰‬درصد افزایش قیمت برای‬ ‫امر حمل ونقل دانش اموزی اختصاص یافته است که با توجه‬ ‫به شرایط تورم و به نسبت سایر کالنشهرهای کشور منصفانه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫احمد زنــداور در خصوص تصویب نرخ کرایه حمل ونقل‬ ‫دانش اموزی در سال تحصیلی جاری به ایمنا گفت‪ :‬مبلغ کرایه‬ ‫حمل ونقل دانش اموزی هر ســال کمــی دیرهنگام تصویب‬ ‫می شد و همین موضوع سبب ایجاد مشکالتی برای خانواده ها و‬ ‫رانندگان حمل ونقل می شد بنابراین امسال با تصویب زودهنگام‬ ‫و به موقع این مصوبه تا حد زیادی از بروز چنین مشــکالتی‬ ‫جلوگیری خواهد شــد‪ .‬او افزود‪ :‬شهرداری در ابتدا بیش از ‪۴۰‬‬ ‫درصد هزینه برای حمل ونقــل دانش اموزی پیش بینی کرده‬ ‫بود که با تشکیل کارگروه ماده ‪ ۱۸‬اعم از شهرداری اصفهان‪،‬‬ ‫سازمان تاکسیرانی و انجمن اولیا و مربیان مدارس و به ریاست‬ ‫اموزش وپرورش این مبلغ با ‪ ۳۰‬درصد به تصویب رسید‪ .‬رئیس‬ ‫کمیسیون حمل ونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬قیمت گذاری کارگروه ماده ‪ ۱۸‬طبق ســنوات‬ ‫گذشته باید در صحن علنی شــورای اسالمی شهر و با طی‬ ‫کردن روند قانونی در فرمانداری به تصویب برســد تا قابلیت‬ ‫اجرا پیدا کند؛ بنابراین امسال به طور میانگین ‪ ۳۰‬درصد افزایش‬ ‫قیمت برای امر حمل ونقل دانش اموزی اختصاص یافته است‬ ‫تا اولیا با رفع احتمالی محدودیت های ناشی از شرایط کرونایی‬ ‫و حضور دانش اموزان در مدارس بتوانند برای ان برنامه ریزی‬ ‫کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با توجه به شــرایط تورم و گرانی ســوخت‪،‬‬ ‫قطعــات و لوازم خودرو به نظر می رســد این افزایش قیمت‬ ‫منصفانه باشد‪ .‬سعی کردیم نسبت به سایر کالنشهرها که این‬ ‫افزایش تا ‪ ۳۵‬درصد هم تعیین شده است قیمت مناسب تری‬ ‫تصویب شــود‪ .‬زنداور با اشاره به طرح مساعدت به رانندگان‬ ‫تاکســی اظهار کرد‪ :‬در ســال های گذشته حدود هشت هزار‬ ‫راننده تاکســی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند که شامل‬ ‫دو حلقه الستیک‪ ،‬روکش صندلی و معافیت یک ساله عوارض‬ ‫سالیانه بود و حدود ‪ ۹۷‬درصد از این طرح به طور کامل انجام‬ ‫شد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬طرح دیگر پیشنهادی از جانب شورای شهر‬ ‫و کمیسیون حمل ونقل تحت عنوان طرح کمک به راهبران‬ ‫ارائه و بر اســاس ان مبلغ شش میلیارد تومان از بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫شهرداری اصفهان به رانندگان تاکسی اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫عضو شورای شــهر تصریح کرد‪ :‬طرح راهبران تاکسی در دو‬ ‫ردیف بودجه جداگانه شــامل سه میلیارد تومان کمک جهت‬ ‫استفاده از امکانات تفریحی و سیاحتی و سه میلیارد تومان هم‬ ‫در قالب وجه نقد برای مساعدت به تاکسیرانان ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کرد‪ :‬در تعاونی سازمان تاکسیرانی معاینه فنی‬ ‫موردنیاز تاکسی ها به عهده سازمان حمل ونقل بار است ازاین رو‬ ‫در جلسه امروز شــورای شهر‪ ،‬قرار شد ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان از‬ ‫وجه نقد مصوب‪ ،‬به عنوان منبع درامد به سازمان حمل ونقل‬ ‫بار واریز شود‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫دستگیری ‪ 32‬سارق حرفه ای‬ ‫در کاشان‬ ‫فرمانده انتظامی کاشان از کاهش ‪ ۱۵‬درصدی سرقت‬ ‫در فصل بهار امســال و دستگیری ‪ ۳۲‬ســارق حرفه ای‬ ‫سابقه دار در راستای اجرای طرح مبارزه با سرقت های خرد‬ ‫در این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سرهنگ حسین بساطی اظهار داشت‪:‬‬ ‫کاراگاهان پلیس اگاهی کاشــان در اجرای طرح مبارزه با‬ ‫ســرقت های خرد‪ ۳۲ ،‬نفر ســارق موتورسیکلت‪ ،‬اماکن‬ ‫خصوصی‪ ،‬کش روزنی‪ ،‬مغازه و منزل و ‪ ۹‬نفر معتاد متجاهر‬ ‫را دستگیر کردند و ‪ ۶۹‬فقره از سرقت های این شهرستان‬ ‫نیز کشــف شد‪ .‬او افزود‪ :‬در راســتای اجرای این طرح و با‬ ‫تالش ماموران‪ ۳۴ ،‬دســتگاه موتورسیکلت فاقد پالک و‬ ‫مخدوش و راکب اتباع بیگانــه نیز توقیف و به پارکینگ‬ ‫منتقل شد‪ .‬این مقام انتظامی تصریح کرد‪ :‬بیشتر سرقت های‬ ‫خرد از سوی معتادانی انجام می شود که برای تامین هزینه‬ ‫اعتیاد خود مرتکب این جرم می شوند‪ .‬سرهنگ بساطی با‬ ‫تاکید بر اینکه وقوع سرقت های خرد احساس ناامنی را در‬ ‫شــهروندان افزایش می دهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬طبق مطالعه و‬ ‫بررسی های علمی برای شناسایی نقاط اسیب و دستگیری‬ ‫عامالن این ســرقت ها‪ ،‬سرنخ ها و اطالعاتی برای اجرای‬ ‫طرح مبارزه با ســرقت به دســت امد که پلیس کاشان با‬ ‫هماهنگی مقام قضایی به طور ضربتی وارد عمل شــد‪ .‬او‬ ‫همچنین از سرکشی ‪ ۱۳‬واحد ضایعات فروشی خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬تعداد چهار واحد ضایعات فروشی به دلیل خرید اموال‬ ‫مسروقه پلمپ و در بازرسی از این واحدها‪ ،‬اقالم مسروقه‬ ‫زیادی کشف شد‪ .‬فرمانده انتظامی کاشان با اشاره به تداوم‬ ‫اجرای طرح های تشدید مقابله با سرقت های خرد گفت‪ :‬از‬ ‫شهروندان عزیز‪ ،‬انتظار می رود با توجه به هشدارهای پلیسی‬ ‫برای رعایت نکات بازدارنده از سرقت ها‪ ،‬در صورت مواجهه‬ ‫با موارد مشــکوک موضوع را جدی گرفته و مراتب را به‬ ‫پلیس ‪ ۱۱۰‬اعالم کنند تا پیگیری سریع انجام شود‪ .‬کاشان‬ ‫با جمعیت افزون بر ‪ ۳۶۴‬هزار نفر در فاصله نزدیک به ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد و بیست و هشتمین شهر‬ ‫پرجمعیت ایران و دومین شهر پرجمعیت اصفهان پس از‬ ‫مرکز این استان محسوب می شود‪.‬‬ ‫ضعف مدیریتی در ساخت‬ ‫مجتمعتبلیغیفرهنگی‬ ‫اردستان‬ ‫به گفته رئیس اداره تبلیغات اســامی اردستان ساخت‬ ‫مجتمع فرهنگی تبلیغی اردستان که مصوبه سفر رهبر معظم‬ ‫انقالب اســت تاکنون تنها هشت درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫داشته است‪.‬ســید جواد حیدری طبا به مهر گفت‪ :‬عملکرد‬ ‫ســازمان تبلیغات در طی یک سال گذشته با توجه شیوع‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬در برنامه های تبلیغی و فرهنگی نسبت به‬ ‫سال های قبل متفاوت بود و عمده فعالیت ها در زمینه مسائل‬ ‫فرهنگی و تبلیغی از جمله فعالیت های موسسه های قرانی در‬ ‫قالب فضای مجازی انجام شد‪ .‬او با اشاره به سالگرد واقعه‬ ‫مسجد گوهرشاد و کشف حجاب رضاخانی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫با توجه به گرامیداشت هفته عفاف و حجاب‪ ،‬بانوان باید با‬ ‫استعانت از خداوند متعال عفاف و پاکدامنی و مردان نیز عالوه‬ ‫بر عفاف و پاکدامنی‪ ،‬غیرت مردانگی را پیشه کنند‪ .‬رئیس اداره‬ ‫تبلیغات اسالمی اردستان تصریح کرد‪ :‬در ماه مبارک رمضان‬ ‫با رعایت پروتکل های بهداشتی‪ ،‬بحث تبلیغ دینی با حضور‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬روحانی با برگزاری برنامه های وعظ و اندرز‪ ،‬بیان‬ ‫احکام‪ ،‬ارشاد‪ ،‬کمک های مومنانه و تواصی به حق در مساجد‬ ‫شهرستان اردستان انجام شد‪ .‬او با اشاره به اینکه تبلیغ حضور‬ ‫حداکثری در انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬توســط روحانیون در مساجد‬ ‫انجام شد‪ ،‬گفت‪ :‬با همکاری ائمه جمعه و حوزه های علمیه‪،‬‬ ‫جلسات فصلی با موضوعات فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫تبلیغی در طول ماه های اخیر برگزار و سلسله جلساتی نیز با‬ ‫موضوع تواصی به حق و انجام کارهای نیک با همکاری و‬ ‫تعامل ناحیه مقاومت بسیج شهرستان انجام شد‪ .‬رئیس اداره‬ ‫تبلیغات اسالمی اردستان بیان داشت‪ :‬در سفر رهبر معظم‬ ‫انقالب به اصفهان در سال ‪ ۱۳۷۴‬مصوب شد که مجتمع‬ ‫فرهنگی‪-‬تبلیغی اردستان ساخته شود که بعد از گذشت ‪۲۶‬‬ ‫ســال هنوز این مجتمع ساخته نشده است‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫پیش بینی می شود با توجه به بودجه اختصاص یافته کنونی‬ ‫مجتمع فرهنگی تبلیغی اردستان باید تا دو سال اینده تکمیل‬ ‫شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این مجتمع که مسکونی و اداری است‬ ‫با بودجه ای که از محل کمیته تملک دارایی شهرســتان‬ ‫جذب شده‪ ،‬درحالی که ساخت است و تاکنون هشت درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی داشــته که این نشان از ضعف مدیریتی‬ ‫و اجرایی است‪.‬‬ ‫طرح ترویج کتاب خوانی اران‬ ‫و بیدگل به جشنواره ملی راه‬ ‫یافت‬ ‫طرح ترویج فرهنگ کتاب خوانــی در بین نوجوانان و‬ ‫جوانان به عنوان طرح برگزیده شهرســتان اران و بیدگل‬ ‫به مرحله اســتانی جشنواره ملی محله همدل راه یافت‪.‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬رئیس اداره تبلیغات اسالمی‬ ‫شهرستان اران و بیدگل گفت‪ :‬در قالب جشنواره محله همدل‪،‬‬ ‫در مجموع ‪ ۱۱۰‬مسئله از شهرستان اران و بیدگل در سامانه‬ ‫محله همدل ثبت شد که در نهایت گزارش نهایی اجرای ‪۴۸‬‬ ‫طرح ثبت و سه طرح در کمیته انتخاب جشنواره در مرحله‬ ‫شهرستانی انتخاب و در کمیته داوران‪ ،‬مورد ارزیابی و داوری‬ ‫نهایی قرار گرفت‪ .‬حجت االســام سمیع ا‪ ...‬مردان افزود‪:‬‬ ‫پس از جمع بندی ارای هیئت داوران و ارای مردمی‪ ،‬طرح‬ ‫ارائه شده علیرضا باقری فرهنگی و مدیر اموزشگاه شهیدان‬ ‫شبان پور‪ ،‬بیشترین امتیاز را از کمیته ‪ ۷‬نفره داوران و ارای‬ ‫مردمی کســب کرد و به عنوان برگزیده به مرحله استانی‬ ‫راه یافت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫اعزام ‪ ۲۳۰‬پرستار در‬ ‫دو مرحله به سیستان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫معاون پرستاری وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی‬ ‫از اعزام ‪ ۲۳۰‬پرستار با همکاری فرماندهی بهداری نیروی‬ ‫زمینی سپاه پاسداران و دانشگاه های علوم پزشکی کشور‬ ‫به سیستان و بلوچستان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش وبدا‪ ،‬دکتر مریم حضرتی با اعالم این خبر اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در پی خیز موج پنجم کووید‪ ۱۹‬و افزایش مبتالیان‬ ‫به این بیماری و درخواســت دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫زاهدان‪ ،‬ایرانشهر و زابل با همکاری دانشگاه شهید بهشتی‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬مشــهد‪ ،‬اســداباد‪ ،‬تربت حیدریه‪ ،‬اراک‪ ،‬خراسان‬ ‫شمالی و همکاری مسئوالنه فرماندهی بهداری نیروی‬ ‫زمینی سپاه پاسداران تعداد ‪ ۲۳۰‬نفر از گروه های پرستاری‬ ‫در دو مرحله به صورت داوطلب به سیستان و بلوچستان‬ ‫اعزام شــدند‪ .‬او افزود‪ ۳۰ :‬پرستار متخصص ای‪ .‬سی‪ .‬یو‬ ‫از دانشگاه های علوم پزشکی یاد شده برای ارتقای کیفی‬ ‫خدمات ارائه شده و فعال کردن تیم تنفسی برای نظارت‬ ‫و مدیریت مراقبت کووید ‪ ۱۹‬در مراکز درمانی این استان‬ ‫مستقر شدند‪ .‬معاون پرســتاری با بیان اینکه فرماندهی‬ ‫بهداری نیروی زمینی سپاه پاسداران با اعزام ‪ ۲۰۰‬پرستار‬ ‫و بهیار به این اســتان موافقت کرده که از هجدهم تیر‬ ‫در سیستان و بلوچستان مستقر شدند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫شــدت بیماری و افزایش مبتالیان و بستری ها و کمبود‬ ‫نیروی پرستاری‪ ،‬پرستاران داوطلب با هماهنگی معاونت‬ ‫پرســتاری برای رفع کمبود نیروی پرستاری به کمک و‬ ‫همراهی همکاران پرســتار خود جهت خدمت رسانی به‬ ‫مردم در این استان شــتافتند‪ .‬دکتر حضرتی استفاده از‬ ‫ماسک و رعایت فاصله گذاری و پروتکل های بهداشتی را‬ ‫موثرترین و بهترین راه برای کاهش ابتال و مقابله با کرونا‬ ‫دانست و گفت‪ :‬کادر بهداشت و درمان و بویژه پرستاران‬ ‫پس از ‪ ۱۷‬ماه تالش شــبانه روزی از مردم فهیم و صبور‬ ‫ایران خواستار رعایت پروتکل های بهداشتی تا انجام کامل‬ ‫واکسیناسیونهستند‪.‬‬ ‫احتمالتکمیل‬ ‫واکسیناسیون کشور تا‬ ‫بهمن ماه‬ ‫عضو کمیته ملی واکسن کرونا ضمن اشاره به روند تولید‬ ‫واکســن های ایرانی کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬در شــهریور وضعیت‬ ‫واکسیناسیونمان خوب خواهد شد اما باید تا شهریور صبر‬ ‫کنیم و به نظر می رســد کل ایرانیان در بهمن ماه بتوانند‬ ‫واکسیناسیونشان را کامل کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬مصطفی قانعــی درباره اخرین اخبار از‬ ‫طرح های پژوهشی واکسن های ایرانی کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬در فاز‬ ‫مقدماتی‪ ،‬هفت طرح در حال پژوهش هســتند که هنوز‬ ‫وارد فاز حیوانی هم نشدند‪ .‬واکسن مشترک پایافن یاخته‬ ‫و اسوه با نام «اسوید» نیز فاز حیوانی را به اتمام رسانده و‬ ‫اماده ورود به کارازمایی بالینی فاز انسانی هستند‪ .‬همچنین‬ ‫واکسن ‪ MRNA‬شرکت رناپ هم تا اخر تیرماه پرونده‬ ‫خود را تحویل می دهد و این دو واکســن اماده هستند تا‬ ‫ماه اینده وارد مطالعه انسانی شوند‪ .‬مابقی واکسن هایی که‬ ‫در فاز حیوانی هستند احتما ًال تا اخر مهرماه طول بکشد‬ ‫تا بتوانند نتایج و پرونده را تحویل دهند‪ .‬او افزود‪ :‬تا پایان‬ ‫شهریورماه واکسن کووپارس و همچنین واکسن سیناژن‬ ‫(تولید مشترک ایران و استرالیا) که در مراحل کارازمایی‬ ‫بالینی هستند‪ ،‬مجوز ورود به بازار را بگیرند‪ .‬عضو کمیته‬ ‫ملی واکسن کرونا با اشاره به اینکه فع ً‬ ‫ال تنها دو واکسن‬ ‫کووایران برکت و پاستوکووک موفق به اخذ مجوز مصرف‬ ‫اضطراری شدند‪ ،‬درباره کندی روند ورود این دو واکسن به‬ ‫واکسیناسیون عمومی کرونا در کشور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬واکسن‬ ‫از زمان تولید در هر شرکتی باید یک مراحل کنترل کیفی‬ ‫را بگذراند و ممکن است در این مرحله به مشکل بخورد‬ ‫یا زمان ببرد‪ .‬همچنین از قول مســئول ذی ربط واکسن‬ ‫برکت می گویم که ظاهرًا در یکی از مراحل تولید مشکلی‬ ‫به وجود امده است که مجبور به تکرار ان مرحله شدند‪ .‬در‬ ‫مورد واکسن پاستوکووک نیز از ابتدا بنا را بر این گذاشتند‬ ‫که به تدریج تولید در مقیاس باال صورت گیرد و احتما ًال‬ ‫در ابان ماه تولید این واکسن بتواند در مقادیر قابل توجهی‬ ‫انجام شود‪ .‬او درباره اخذ تاییدیه واکسن برکت از سازمان‬ ‫بهداشت جهانی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حتما برای اخذ تاییدیه اقدام‬ ‫خواهد شــد‪ ،‬اما این روند زمان بر است‪ .‬هنوز چیزی به ما‬ ‫اعالم نکردند اما احتماال مدارک را فرســتادند و اموزش‬ ‫الزم را دیدند تا مجوز اخذ کنند‪ .‬قانعی ادامه داد‪ :‬در مورد‬ ‫واکســن فخرا نیز امید می رود بتواند تا مهرماه وارد بازار‬ ‫شود‪ .‬سازندگان ان اعالم کرده اند که در یک میلیون ُدز‬ ‫می توانند واکســن تامین کنند و قصد ندارند زیرساخت‬ ‫بزرگی بســازند و چند ‪ ۱۰‬میلیون واکســن تولید کنند‪.‬‬ ‫نیروهای مسلح تصمیم گرفته است به فناوری دست پیدا‬ ‫کند و درعین حال یک نمونه پایلوت هم داشته باشد اما‬ ‫رســالت خود را این نمی داند که سرمایه گذاری بزرگی بر‬ ‫تولید واکســن داشته باشد‪ .‬او افزود‪ :‬در مورد واکسن نورا‬ ‫نیز از زمان اغاز تزریق اول‪ ،‬باید ‪ ۶‬ماه صبر کرد تا مجوز‬ ‫ورود به بازار بگیرد‪ .‬عضو کمیته ملی واکسن کرونا‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در شهریور وضعیت واکسیناسیونمان خوب خواهد‬ ‫شد و باید تا شهریور صبر کنیم و همچنان از واکسن های‬ ‫خارجی اســتفاده کنیم تا به تدریج وضعمان بهتر شود‪.‬‬ ‫او در خصوص واردات واکســن کرونا افزود‪ :‬روندی که‬ ‫هالل احمر برای ورود واکسن دنبال می کند باید تقویت‬ ‫شود که واردات واکسن بیشتری صورت گیرد‪ .‬قطعا اگر‬ ‫واکسن در داخل موجود باشد مردم برای واکسن زدن به‬ ‫خارج از کشور نمی روند‪ .‬قانعی ادامه داد‪ :‬در مورد اینکه چرا‬ ‫کشور ما تالش کرد تا به سمت دستیابی به چند پلتفرم‬ ‫ساخت واکسن برود‪ ،‬باید اندکی صبر کرد و شاید اسفندماه‬ ‫بتوان بیشتر در مورد این موضوع توضیح داد‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 21‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4118‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مرگ تدریجی یک محیط بان‬ ‫یکی از مخاطرات شــغلی محیط بانان مواجهه و درگیری‬ ‫ان ها با شکارچیان غیرمجاز مسلح است که گاه منجر به‬ ‫مجروح یا کشته شدنشان می شود‪ ،‬نظیر اتفاقی که برای‬ ‫رضاقلی خسروی‪ ،‬محیط بان منطقه قمیشلو رخ داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنــا‪ ،‬اوایل خردادماه بود که دو شــکارچی‬ ‫در حال تعقیب ماده اهوی ابســتن بــا بدترین روش در‬ ‫منطقه حفاظت شده قمیشــلو بودند که در پی ان حیوان‬ ‫از خســتگی به حالت نیمه جان درامده بود و در این حین‬ ‫با رضاقلی خســروی‪ ،‬محیط بان پارک ملی قمیشــلو که‬ ‫مشــغول گشــت زنی در منطقه بوده‪ ،‬مواجه می شوند و‬ ‫محیط بان که به دلیل خشکسالی برای جلوگیری از خروج‬ ‫حیات وحش از منطقه حفاظت شــده در حال انجام وظیفه‬ ‫بوده‪ ،‬انها را متوقف می کند اما این شــکارچیان او را مورد‬ ‫ضرب وجرح شــدید قــرار داده و در همان حالت او را رها‬ ‫کرده و متواری می شــوند‪ .‬این محیط بان که در خردادماه‬ ‫امســال مورد ضرب و شتم شدید شکارچیان غیرمجاز در‬ ‫منطقه قمیشــلو قرار گرفت‪ ،‬ظهر روز گذشته درحالی که‬ ‫دوره درمان جراحات و عوارض ناشی از این حادثه هنوز به‬ ‫پایان نرسیده بود فوت کرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬محیط بان خسروی ســابقه بیماری قلبی‬ ‫نداشته است‬ ‫یکی از همکاران محیط بان خســروی که خواست نامش‬ ‫فاش نشــود اظهار می کند‪ :‬این همکار ما ظهر دیروز دچار‬ ‫حمله قلبی می شــود و پس از احیــای قلبی فوت می کند‬ ‫درحالی که ســابقه بیماری قلبی نداشته است‪ .‬او می افزاید‪:‬‬ ‫مرحوم خسروی مبتال به دیابت بود‪ ،‬اما بیماری قلبی نداشت‬ ‫و این موضوع که فوت بر اثر عوارض حادثه و درگیری بوده‬ ‫است یا خیر باید توسط پزشکی قانونی بررسی شود اما در‬ ‫یک ماه گذشته ایشان عوارض جسمی داشتند که یکی از‬ ‫انها تاری دید در چشم هایشــان به دلیل خونریزی داخلی‬ ‫بود که محیط بان خسروی در این مورد به پزشک مراجعه‬ ‫کرده و تحت درمان بــود‪ .‬این محیط بان تصریح می کند‪:‬‬ ‫محیط بانان به دلیل برخورد با حوادث بســیار در شغل خود‬ ‫بیمه تکمیلی هســتند‪ ،‬محیط بان خسروی در سال پایانی‬ ‫خدمت خود و گویا امســال می توانست بازنشسته شود‪ .‬در‬ ‫روزهای پس از حادثه تا ایــن روزها هم به دلیل اقدامات‬ ‫درمانی امکان حاضر شدن در محل کار را نداشت و مرخصی‬ ‫استعالجی داشت درحالی که ضاربان او از فردای روز حادثه با‬ ‫قرار وثیقه ازاد بودند‪ .‬او در خصوص سختی کار محیط بانان‬ ‫گفت‪ :‬این افراد در شغل خود با سختی های بسیاری مواجه‬ ‫هستند و باید با شکارچیان متخلف برخورد قاطعانه ای شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬عوارض حادثه هنوز با محیط بان خســروی‬ ‫همراه بود‬ ‫یکی دیگــر از همکاران محیط بان خســروی که او هم‬ ‫نخواست نامش فاش شود دراین باره اظهار می کند‪ :‬باخبر‬ ‫شــدیم گویا محیط بان خسروی بر اثر ســکته قلبی در‬ ‫منزل فوت شده است‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬یکی از همکاران‬ ‫خبر فوت محیط بان خســروی را بــه من داد و گفت تیم‬ ‫اورژانــس احیای قلبی را انجام دادنــد اما این احیا موفق‬ ‫نبوده و او فوت کرده اســت و در حال حاضر منتظر اعالم‬ ‫نتیجه بررسی پزشــکی قانونی هستند‪ .‬این محیط بان در‬ ‫خصوص حال جســمی این محیط بان در یک ماه گذشته‬ ‫پس از حادثه‪ ،‬تصریــح می کند‪ :‬جراحات روز درگیری در‬ ‫یک ماه گذشــته تنها تا حدودی درمان شده بود اما گویا‬ ‫عوارض حادثه هنوز با ایشــان بود و بعد از مراحل درمان‬ ‫از مشــکالت چشــمی بر اثر خونریزی داخلی چشم رنج‬ ‫می برده است‪ .‬او اظهار می کند‪ :‬محیط بان خسروی سابقه‬ ‫بیماری قلبی نداشته است‪ ،‬اما عوارض حادثه در یک ماه‬ ‫گذشته همچنان او را دچار مشکالتی کرده بود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سکته قلبی صحت ندارد‬ ‫سلمان خسروی‪ ،‬فرزند محیط بان خسروی اظهار می کند‪:‬‬ ‫ت پدر‬ ‫‪ ۱۵‬روز پس از حادثه اثار ضرباتی که به سر و صور ‬ ‫من خورده بود مشهود شــد و مرتب از سرگیجه شدید و‬ ‫تاری دید شکایت داشت‪ .‬او می افزاید‪ :‬ایشان از سرگیجه‬ ‫شدید شکایت بسیاری داشت تا حدی که پس از مراجعه‬ ‫به پزشک خونریزی داخلی هر دو چشم برای ایشان توسط‬ ‫پزشک متخصص چشم تشــخیص داده شد و پزشک تا‬ ‫سه ماه تزریق داخلی چشــم را برای ایشان تجویز کرد‪.‬‬ ‫فرزند محیط بان خسروی تصریح می کند‪ :‬نخستین نوبت‬ ‫تزریق چشم ایشــان در چند روز گذشته انجام شد و قرار‬ ‫بود برای تزریق چشم دیگرشان هفته اینده مراجعه کنیم‬ ‫و به گفته پزشــک تزریق همزمان دو چشــم امکان پذیر‬ ‫نیســت‪ .‬او در خصوص روز فوت ایشــان می گوید‪ :‬ظهر‬ ‫دو روز گذشــته پس از صرف ناهار بــه کما رفت و قبل‬ ‫از ان هیچ عارضه خاصی به معنای ســکته قلبی نداشت‪.‬‬ ‫خسروی اظهار می کند‪ :‬پدر من تنها سابقه بیماری دیابت‬ ‫داشت و به هیچ وجه سابقه بیماری قلبی نداشت و هیچ وقت‬ ‫داروی درمان بیماری قلبی مصرف نکرده بود‪ ،‬به نظر ما‬ ‫احتمال دارد از زمان حادثه بر اثر ضربات بســیار به سر و‬ ‫صورت ایشان دچار لختگی خون در سر شده باشد و این‪،‬‬ ‫سکته مغزی بوده باشد نه قلبی چرا که ایشان در تمام این‬ ‫مدت پس از حادثه مدام از سرگیجه شدید شکایت داشت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬قتل یا فوت محیط بان؟‬ ‫او خاطرنشــان می کند‪ :‬اصرار ما انجــام معاینات دقیق‬ ‫توســط پزشــکی قانونی بود و همچنان منتظر پاسخ‬ ‫پزشــکی قانونی هستیم تا مشخص شــود علت فوت‬ ‫چه بوده اســت که در روزهــای اینده جواب ازمایش ها‬ ‫و بررسی های ایشان اعالم می شــود‪ .‬فرزند محیط بان‬ ‫خســروی تصریح می کند‪ :‬پدرم پــس از حادثه تا ‪۱۷‬‬ ‫مردادماه به تشــخیص پزشــکی قانونــی طول درمان‬ ‫داشــتند و توان حاضر شدن در محل کار را نداشتند‪ .‬او‬ ‫در خصوص مشکالت محیط بان خسروی پس از حادثه‬ ‫می گوید‪ :‬دندان های مصنوعی پدرم بر اثر ضربات بسیار‬ ‫در روز حادثه و درگیری خرد شــده بــود و بینی او هم‬ ‫از دو ناحیه شکســته بود که تحــت عمل جراحی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬خســروی اظهار می کند‪ :‬ضاربان هر دو متواری‬ ‫بودنــد که خودمان یکی از انها را تحویل مراجع قانونی‬ ‫دادیم‪ ،‬اما به موجب قرار وثیقه پس از نیم ساعت ازاد شد؛‬ ‫اما پدر من همچنــان از عوارض ضربه های انها در روز‬ ‫درگیری رنج می برد‪ .‬او می افزاید‪ :‬در این مدت مدیرکل‬ ‫حفاظت محیط زیســت استان اصفهان چند بار به همراه‬ ‫همکارانشان به پدرم ســر زدند و حال او را جویا شدند‬ ‫تابه حال هم همه هزینه های درمان پدرم با خودمان بوده‬ ‫که قرار اســت بیمه تکمیلی انها را پرداخت کند‪ .‬فرزند‬ ‫محیط بان خســروی در خصوص فوت پدرش می گوید‪:‬‬ ‫وقتــی مامور دولــت را در حیــن انجام وظیفه به طرز‬ ‫وحشــتناکی با چوب کتک بزنند و او را با ان حال وروز‬ ‫در بیابان رها کنند و موتور او را هم ببرند‪ ،‬نام این حادثه‬ ‫فوت اســت یا قتل؟ در روز حادثه درگیری با شکارچیان‬ ‫متخلف در هنگام غروب رخ داد و پدر مرا در بیابان رها‬ ‫کرده بودند و اگر هوا تاریک می شــد و همکارانش او را‬ ‫پیدا نمی کردند‪ ،‬معلوم نبود چه اتفاقی برای او می افتاد؟‬ ‫‪ÁÁ‬محیط بان خسروی تابه حال تحت درمان بوده‬ ‫است‬ ‫مرتضی جمشیدیان‪ ،‬فرمانده یگان حفاظت محیط زیست‬ ‫استان اصفهان با ابراز تاسف از این ضایعه‪ ،‬اظهار می کند‪:‬‬ ‫تشخیص علت فوت ایشان در معاینات اولیه سکته قلبی‬ ‫بوده است‪ ،‬اگرچه تشخیص قطعی از جانب پزشکی قانونی‬ ‫خواهد بود چرا که محیط بان خسروی سابقه بیماری قلبی‬ ‫نداشته است‪ .‬او می افزاید‪ :‬محیط بانان بیمه تکمیلی دارند و‬ ‫اگر مشکلی برای انها پیش بیاید هزینه های درمانی از این‬ ‫طریق پرداخت می شود و محیط بان خسروی هم هنوز در‬ ‫حال گذراندن دوران درمان بود و در محل کار حاضر نشده‬ ‫بود‪ .‬فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با‬ ‫بیان این که محیط بان خسروی در این مدت مرتب تحت‬ ‫درمان بود و مراجعه به پزشک داشت‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬در‬ ‫این مدت دیدارهایی با این محیط بان و خانواده او داشتیم‬ ‫و در چند روز گذشته هم از او تقدیر شد‪ ،‬هنوز علت قطعی‬ ‫فوت مرحوم خسروی مشخص نیست و منوط به اعالم‬ ‫نظر پزشــکی قانونی اســت و در حــال حاضر نمی توان‬ ‫دراین باره نظر داد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پیام تســلیت کالنتری در پی درگذشــت‬ ‫محیط بانخسروی‬ ‫در پی درگذشــت محیط بان رضاقلی خســروی‪ ،‬عیسی‬ ‫کالنتری‪ ،‬رئیس ســازمان محیط زیست در پیامی خطاب‬ ‫به ســرهنگ جمشید محبت خانی‪ ،‬فرمانده یگان حفاظت‬ ‫سازمان محیط زیست خواستار رسیدگی فوری به مسائل‬ ‫خانواده ان مرحوم شد‪ .‬در پیام عیسی کالنتری امده است‪:‬‬ ‫جناب ســرهنگ جمشــید محبت خانی‪ ،‬فرمانده محترم‬ ‫یگان حفاظت محیط زیست‪ ،‬خبر درگذشت تلخ محیط بان‬ ‫ســرافراز‪ ،‬رضاقلی خســروی موجب تالم و اندوه خانواده‬ ‫بزرگ محیط زیســت به خصوص محیط بانان عزیز استان‬ ‫اصفهان شــد‪ .‬ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم ان‬ ‫عزیز درگذشته و محیط بانان کشور از درگاه الهی برای ان‬ ‫مرحوم مغفرت طلب می کنم‪ .‬از شما انتظار دارم با فوریت‬ ‫به مسائل این خانواده داغ دیده رسیدگی کنید‪ .‬با توجه به‬ ‫این که ان مرحوم در استانه بازنشستگی قرار داشت مسائل‬ ‫مربوط به این موضع هم مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫ی پایه نهمی ها موثر است‬ ‫‪ ۳‬عامل در هدایت تحصیل ‬ ‫به گفته رئیس اداره مشــاوره تربیتــی‪ ،‬تحصیلی اداره‬ ‫کل اموزش وپرورش استان اصفهان‪ ،‬هدایت تحصیلی‬ ‫دانش امــوزان بر مبنای ســه عامل تاثیرگــذار و ‪۱۰۰‬‬ ‫امتیاز است‪ ،‬بررسی های مشاوره ای ‪ ۶۵‬امتیاز‪ ،‬عملکرد‬ ‫تحصیلی ‪ ۳۵‬امتیاز و ســومین عامل ظرفیت رشته ها‪،‬‬ ‫امکانات و تجهیزات مناطق است‪ .‬غالمرضا شاهمرادی‪،‬‬ ‫در خصوص روند هدایت تحصیلــی دانش اموزان پایه‬ ‫نهم‪ ،‬به ایمنــا گفت‪ :‬فرایند صــدور هدایت تحصیلی‬ ‫دانش اموزان پایه نهم از طریق سامانه همگام و با ارسال‬ ‫نمــرات دانش اموزان به این ســامانه صورت می گیرد‪،‬‬ ‫هدایت تحصیلــی دانش اموزان بر مبنای ســه عامل‬ ‫تاثیرگذار و ‪۱۰۰‬امتیاز اســت‪ ،‬بررســی های مشاوره ای‬ ‫‪ ۶۵‬امتیاز‪ ،‬عملکرد تحصیلی ‪ ۳۵‬امتیاز و سومین عامل‬ ‫تاثیرگذار ظرفیت رشته ها‪ ،‬امکانات و تجهیزات مناطق‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۳۵ÁÁ‬امتیاز بر اساس عملکرد تحصیلی نمرات‬ ‫خردادماه‬ ‫او اضافــه کرد‪ ۶۵ :‬امتیاز هدایت تحصیلی دانش اموزان‬ ‫پایه نهم مربوط به بررســی های مشاوره ای شامل نظر‬ ‫مشــاوره ‪ ۱۰‬امتیاز‪ ،‬نظر والدین پنج امتیاز‪ ،‬نظر دبیر ‪۱۰‬‬ ‫امتیاز و دو تست رغبت و توانایی هرکدام ‪ ۱۵‬امتیاز (در‬ ‫مجمــوع ‪ ۳۰‬امتیاز) و در نهایت نظر مشــاور ‪ ۱۰‬امتیاز‬ ‫برای مبنای مشــاوره ای هدایت تحصیلی است‪ .‬رئیس‬ ‫اداره مشاوره تربیتی تحصیلی اداره کل اموزش وپرورش‬ ‫اســتان اصفهان‪ ،‬تصریح کرد‪ ۳۵ :‬امتیاز دیگر بر اساس‬ ‫عملکرد تحصیلی نمرات پایان خردادماه دانش اموزان در‬ ‫سه پایه هفتم‪ ،‬هشتم و نهم خواهد بود‪ ،‬هفتم با ضریب‬ ‫یک‪ ،‬هشتم با ضریب یک و نهم با ضریب سه محاسبه‬ ‫شــده و امتیاز ورود دانش اموز به رشــته را مشــخص‬ ‫می کنــد‪ ،‬باید برای ورود به هر رشــته دانش اموز نمره‬ ‫حدنصاب ورود به ان رشــته را کسب کند‪ .‬شاهمرادی‬ ‫ادامه داد‪ :‬برای مثال اگر دانش اموز بخواهد وارد رشــته‬ ‫ریاضی شود حداقل نمره ریاضی در سه سال با میانگینی‬ ‫که گفته شــده در نظر گرفته می شود‪ ،‬یعنی با ضرایب‬ ‫موجود باید میانگین ســه ســال پایه تحصیلی او ‪ ۱۴‬و‬ ‫علوم ‪ ۱۳‬باشد‪ ،‬اگر دانش اموز حداقل نمره را کسب کند‬ ‫شــرایط ورود به ان رشته را دارد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫رشــته تجربی باید نمره علوم ‪ ۱۴‬و ریاضی ‪ ۱۳‬باشد و‬ ‫اگر دانش اموز بتواند حداقل نمره را کسب کند می تواند‬ ‫وارد رشته تجربی شود و در بخش سوم ظرفیت رشته ها‪،‬‬ ‫امکانات و تجهیزات برای ورود دانش اموزان به رشــته‬ ‫موردنظر مهم است‪ .‬رئیس اداره مشاوره تربیتی تحصیلی‬ ‫اداره کل اموزش وپرورش اســتان اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬شاید‬ ‫دانش اموز حداقل نمره را برای ورود به رشته ای کسب‬ ‫کند‪ ،‬اما منطقه و ناحیه برای ثبت نام او ظرفیت نداشته‬ ‫باشد‪ ،‬بنابراین برای ثبت نام دانش اموزان با اولویت بندی‬ ‫صورت بگیرد و ســامانه از باالترین امتیاز بازبینی کرده‬ ‫و تعداد نفرات موردنظــر را گزینش کند‪ ،‬عالوه بر این‬ ‫ظرفیت رشته ها و امکانات هم در پذیرش دانش اموزان‬ ‫برای تعدادی از رشته های تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نحوه دسترسی به نمونه برگ های هدایت‬ ‫تحصیلی در شرایط قرمز کرونایی‬ ‫شاهمرادی با تاکید بر این که برای صدور نمونه برگ ها‬ ‫‪ ۶۵‬امتیاز دانش اموزان پایه نهم انجام شده و در سامانه‬ ‫همگام ثبت شــده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫نمرات عملکرد تحصیلی از ســامانه های امتحانات وارد‬ ‫سامانه همگام می شود تا ‪ ۶۵‬امتیاز بررسی های مشاوره ای‬ ‫دانش اموزان با ‪ ۳۵‬امتیاز نمرات خردادماه انها جمع شده‬ ‫و فرم هدایت تحصیلی دانش اموزان صادر شود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫بعد از کامل شدن این فرایند دو نمونه برگ شماره (‪ ۶‬و‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪ )۷‬برای دانش اموز صادر می شود‪ ،‬نمونه برگ شماره (‪)۶‬‬ ‫برای راهنمایی و مشــاوره دانش اموز بدون تاثیرگذاری‬ ‫برای انتخاب رشــته بــوده و او را راهنمایی می کند که‬ ‫به کدام رشــته وارد شــود‪ ،‬بر اســاس بررسی ها‪ ،‬برای‬ ‫دانش اموز و بــر مبنای ‪ ۱۰۰‬امتیاز‪ ،‬عملکرد تحصیلی و‬ ‫بررسی های مشاوره ای در نمونه برگ شماره (‪ )۶‬صورت‬ ‫می گیرد‪ .‬رئیس اداره مشــاوره تربتی تحصیلی اداره کل‬ ‫اموزش وپرورش اســتان اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اما نمونه‬ ‫برگ شــماره (‪ )۷‬برای ثبت نام بر اساس نمرات تنظیم‬ ‫شده است و این نمونه برگ مشخص می کند دانش اموز‬ ‫بر مبنای حداقل نمره شــرایط ورود به رشته ای را دارد‬ ‫یــا به دلیل پایین بودن نمره نمی تواند ورود پیدا کند‪ ،‬در‬ ‫نمونه برگ شماره (‪ )۷‬اولویت ها یا اولویت دانش اموز به‬ ‫صورت «الف»‪« ،‬ب» و «هاشور» مشخص شده است‪.‬‬ ‫شــاهمرادی تاکید کرد‪ :‬نمونه برگ «الف» به این معنا‬ ‫اســت که اگر اولویت دانش اموز در رشــته یا زمینه ای‬ ‫«الف» خورده باشد‪ ،‬شــرایط الزم برای ثبت نام او مهیا‬ ‫است و مشــکلی برای ورود به رشته موردنظر ندارد‪ ،‬اما‬ ‫اگر اولویت دانش اموز «ب» باشد یعنی دانش اموز حداقل‬ ‫نمره را کســب کرده اســت اما ظرفیت منطقه برای او‬ ‫«الف» خورده است در صورت خالی ماندن ظرفیت گروه‬ ‫«ب» در ان رشته ثبت نام می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مرحله اول هدایت تحصیلی برای قبولی های‬ ‫خردادماه‬ ‫او تصریح کــرد‪ :‬دانش اموزی که وضعیت هاشــور برای‬ ‫او تعیین شــده است یعنی این که او شــرایط ورود به رشته‬ ‫موردنظر را کسب نکرده اســت و نمی تواند وارد ان رشته‬ ‫شود‪ ،‬با توجه به شــرایط فعلی و وضعیت کرونایی استان‪،‬‬ ‫نمونه برگ ها از طریق ســامانه همگام در مدرســه مبدا و‬ ‫مقصد قابل چاپ است‪ .‬رئیس اداره مشاوره تربیتی‪ ،‬تحصیلی‬ ‫اداره کل اموزش وپرورش اســتان اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر با شــرایط کرونایی قرمز مواجه هســتیم و مدارس‬ ‫تعطیل شده است اما مشاوران برای دانش اموزان گروه های‬ ‫مختلف در فضای مجازی مشــاوره دارنــد با وجود این که‬ ‫در طول ســال تحصیلی همه اطالعــات در مورد هدایت‬ ‫تحصیلی به دانش اموزان ارائه شده است دوباره در گروه ها‬ ‫و به صورت غیرحضوری اطالع رسانی در این زمینه انجام‬ ‫می شود‪ .‬شاهمرادی خاطرنشان کرد‪ :‬با بهتر شدن وضعیت‬ ‫و کاهش بیماری کرونا در استان دوباره همکاران و مشاوران‬ ‫در هسته ها مراکز مشاوره و در مدارس به صورت حضوری‬ ‫راهنمایی الزم را بــرای دانش موزان انجام می دهند‪ ،‬روند‬ ‫هدایت تحصیلی برای قبولی های خردادماه در مرحله اول‬ ‫در تیرماه انجام می شــود و در مرحلــه دوم‪ ،‬صدور هدایت‬ ‫تحصیلی برای قبولی های شهریورماه صورت می گیرد‪.‬‬ ‫نگاه‬ ‫خودکشی؛ از هیجان مداری تا‬ ‫مسئلهمداری‬ ‫کوروش محمدی| با توجه به خودسوزی اخیر یک معلم‬ ‫در اصفهان باید گفت در وهله نخســت با یک خودکشی‬ ‫روبرو هســتیم که باید از منظر عوامل جامعه شــناختی و‬ ‫روان شناختی در حوزه فرد و جامعه موردبررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫اینکه افراد بر اثر چه شرایطی در جامعه به سمت خودکشی‬ ‫می روند‪ ،‬خودکشی را به عنوان یک انتخاب برمی گزینند‪،‬‬ ‫در چه شرایط روحی و روانی و بر اثر چه تجاربی تاب اوری‬ ‫خود را از دست می دهند و در این مسیر قرار می گیرند‪ ،‬همه‬ ‫قابل تامل است و نباید فراموش کنیم در خودکشی عوامل‬ ‫مختلفی دخیل است‪ .‬اگر بخواهیم به برخی از عوامل موثر‬ ‫در خودکشی اشاره کنیم می توان گفت فضای تربیتی که‬ ‫افراد در ان پرورش یافته اند‪ ،‬تجربه ها و ناکامی هایی که در‬ ‫جامعه با ان مواجه می شوند‪ ،‬دسترسی نداشتن به امکانات‬ ‫و حقوقی که افراد به عنوان یک فرد عادی و شــهروند در‬ ‫زندگی خود به ان ها نیاز دارند مثل شغل‪ ،‬تحصیل‪ ،‬ازدواج‪،‬‬ ‫مسکن و ‪ ،...‬روابط اجتماعی‪ ،‬کارکردهای نهادهای اجتماعی‬ ‫و ساختارهای معیوبی که با ان سروکار داریم می تواند در این‬ ‫زمینه دخیل باشد‪ .‬ساختارهای اجتماعی در کشور ما نتوانسته‬ ‫شــرایطی را برای افراد ایجاد کند که به نوعی پیشگیری‬ ‫کننده از وقوع این پدیده ها باشد‪ ،‬طبیعی است اگر افراد از نظر‬ ‫فردی هم دچار ناهنجاری باشند و اسیب هایی مثل اعتیاد‪،‬‬ ‫اختالالت روحی‪ ،‬روانی و شخصیتی نیز داشته باشند بیشتر‬ ‫در معرض اسیب هایی مثل خودکشی قرار می گیرند‪ .‬البته‬ ‫الزاما همه خودکشی ها عوامل روان شناسی و جامعه شناسی‬ ‫را با هم ندارد‪ ،‬اما این ها مجموعه عواملی است که باید در‬ ‫ارزیابی های کارشناسی موردتوجه قرار گیرد‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫به صــورت مصداقی در مورد جامعــه صحبت کنیم باید‬ ‫گفت بخش زیادی از کارکردهای اجتماعی ما امروز دچار‬ ‫کج اخالقی شده‪ ،‬به عالوه ساختارهای معیوب در نهادهای‬ ‫اجتماعی مثل خانواده و اموزش وپرورش پازلی را تشکیل‬ ‫می دهد که افراد می توانند نابهنجار و شــهروندان ناراضی‬ ‫باشــند‪ .‬افراد در جامعه همواره در مسیر ناکامی هایی قرار‬ ‫می گیرند و با بی عدالتی‪ ،‬تبعیض‪ ،‬فقر‪ ،‬بیکاری و مشکالتی‬ ‫روبرو می شوند که می تواند تشدیدکننده شرایط نابهنجار و‬ ‫مشکالت فردی باشــد‪ .‬بااین وجود در ارتباط با خودکشی‬ ‫نباید از این موضوع غافل بود که خودکشــی با یک عامل‬ ‫تعریف نمی شود و معموال نتیجه سلسله عواملی است که‬ ‫دست به دست هم می دهد‪ ،‬اما عاملی که باعث خودکشی‬ ‫می شــود تیر خالص را می زند‪ .‬این عامل ممکن است در‬ ‫خیلی از افراد منجر به خودکشــی نشود‪ ،‬به این دلیل که‬ ‫ظرفیت های افراد متفاوت است‪ .‬کسی که در طول زندگی‬ ‫اسیب های زیادی دیده و ناکامی های زیادی تجربه کرده‪،‬‬ ‫به نوعی ظرف تاب اوری او پر شده و ظرفیت بیشتر از این‬ ‫ندارد‪ ،‬در این حالت ممکن است یک عامل باعث انفجار در‬ ‫روح و روان فرد شــده و او را به بن بســت برساند و خود را‬ ‫از زندگی خالص کند‪ .‬برای کسانی که مشکالت کمتر یا‬ ‫تاب اوری بیشتری دارند یا هنوز با سختی ها و ناکامی های‬ ‫زیادی روبرو نشده اند ممکن است عاملی که در فرد دیگری‬ ‫باعث خودکشی می شود چندان تاثیرگذار نباشد و یا فقط‬ ‫به لحــاظ روحی و روانــی او را ازار دهد‪ .‬هر فردی ظرف‬ ‫مشخصی دارد‪ ،‬مجموعه مشــکالت از دوران کودکی تا‬ ‫لحظه ای که فرد اقدام به خودکشــی کند شامل رویدادها‪،‬‬ ‫ارتباطات‪،‬مشاهدات‪،‬ناکامی ها‪،‬تبعیض ها‪،‬روش هایتربیتی‬ ‫ناموفق‪ ،‬بی حرمتی‪ ،‬نزاع‪ ،‬خشونت‪ ،‬پرخاشگری‪ ،‬اعتیاد و غیره‬ ‫همه به عنوان داده ها دائما این ظرف را پر می کنند و چون‬ ‫هیجانات منفی هم مثل خشــم و اندوه در ما فرصت بروز‬ ‫و تخلیه پیدا نمی کنند به تلنباری از استرس ها و هیجانات‬ ‫منفی پاســخ داده نشده در فرد تبدیل می شوند که در کنار‬ ‫ناکامی و مشکالت دیگر ممکن است فرد را به نقطه پایان‬ ‫برساند‪ .‬خودسوزی یکی از خشن ترین روش های خودکشی‬ ‫است‪ ،‬معموال کسانی که به شرایط سخت و تنفر جدی از‬ ‫زندگی می رسند‪ ،‬هرچند انی است و دائمی نیست ممکن‬ ‫است از روش های خشن استفاده کنند‪ .‬برای اسیب شناسی‬ ‫خودکشــی معلم اصفهانی باید گذشته او و شرایط سخت‬ ‫و دشــواری که برای عبور از دوران های مختلف زندگی از‬ ‫کودکی تا جوانی در ان قرار داشته‪ ،‬مشکالت و فشارهایی‬ ‫که تحمل کرده‪ ،‬ناکامی هایی که نسبت به تامین معیشت‬ ‫خانواده تجربه کرده و از همه مهم تر ناکامی در تامین مسکن‬ ‫در نظر گرفته شود‪ ،‬ان طور که مشخص است این فرد همه‬ ‫سرمایه زندگی خود را برای تامین مسکن گذاشته و وقتی‬ ‫ســرمایه اش را ازدست رفته دیده‪ ،‬توقع داشته که از کمک‬ ‫دســتگاه قضایی بهره مند شود و بتواند به حقش برسد‪ ،‬اما‬ ‫چون شواهد و مستندات پرونده به گونه ای نبوده که سیستم‬ ‫قضائی بتواند در راستای خواسته این فرد عمل کند‪ ،‬بلکه بر‬ ‫اساس مستندات قانونی رای برخالف نفع او صادر شده‪ ،‬به‬ ‫یاس و ناامیدی رســیده و یک انگیزه پایان زندگی برایش‬ ‫ایجاد کرده است‪ ،‬اما معتقدم دلیل خودکشی نمی تواند این‬ ‫عامل باشد‪ .‬سلسله عواملی فرد را به این نقطه رسانده که‬ ‫وقتی با عدم صدور رای به نفع او مواجه شده نتوانسته تحمل‬ ‫کند‪ ،‬او به شــرایطی رسیده که تاب وتوان تحمل بیشتر را‬ ‫نداشته‪ ،‬چه بسا اگر مشکل قضائی نبود و مشکلی با مدرسه‬ ‫پیدا می کرد و یا ناکامی دیگری به سراغش می امد باز هم‬ ‫همین کار را می کرد‪ ،‬درست مثل یکپارچه اغشته به بنزین‬ ‫بوده که برای اتش گرفتن منتظر جرقه بوده اســت‪ .‬همه‬ ‫افراد ممکن اســت ظرفیت منفی در خود داشــته باشند و‬ ‫دست به رفتارهای انتحاری و پرخاشگری بزنند که می تواند‬ ‫تصمیم به پایان دادن زندگی باشد‪ .‬در مصاحبه هایی که با‬ ‫افرادی که دست به خودکشی می زنند در بیمارستان سوانح‬ ‫سوختگی داشته ایم بیشتر این افراد پشیمان می شوند چون‬ ‫انتظار داشــته اند با این اقدام نجات پیدا کنند و مشکلشان‬ ‫برطرف شود‪ ،‬اما زمانی که این اتفاق می افتد تازه پشیمان‬ ‫می شوند که چرا دست به این اقدام زده اند‪ .‬اگر بخواهیم به‬ ‫این موضوع نگاه اسیب شناسی داشته باشیم باید به دو حوزه‬ ‫توجه کنیم‪ ،‬موضوع اول ریشه یابی عوامل منفی است که‬ ‫منجر به کاهش تاب اوری فرد شده و او به اینجا رسیده که‬ ‫ممکن است از دوران کودکی شروع شده باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوک‬ ‫جشنواره فیلم کن‬ ‫تشویق ‪ 4‬دقیقه ای فیلم‬ ‫شان پن در جشنواره کن‬ ‫فیلم جدید شان پن با عنوان «روز پرچم» شنبه شب در‬ ‫جشنواره فیلم کن برای اولین بار دیده شد‪.‬‬ ‫به گزارش ورایتی‪ ،‬با اولین اکران فیلم «روز پرچم» ساخته‬ ‫جدید شان پن در جشنواره فیلم کن ‪ ،۲۰۲۱‬از این فیلم به‬ ‫خوبی استقبال شد‪.‬حضار در سالن نمایش فیلم چهار دقیقه‬ ‫ایستاده این فیلم را تشویق کردند‪ .‬پن که برای اولین بار‬ ‫دخترش دیلن فرانسیس پن را در این فیلم در نقش اصلی‬ ‫به کار گرفته‪ ،‬از استقبال حضار متاثر شد و نزدیک بود مثل‬ ‫مت دیمون به گریه بیفتد‪.‬پن در این فیلم هم کارگردان‬ ‫است و هم بازیگر و در نقش جان فوگل یک سارق بانک‬ ‫و هنرمند قالبی بازی می کند‪ .‬این شخصیت روز ‪ ۱۴‬ژوئن‬ ‫متولد شده و همین الهام بخش عنوان فیلم شده است‪.‬‬ ‫دیلن در این فیلم در نقش دختر این سارق بازی کرده‬ ‫که خبرنگاری فعال است که سعی دارد روابط اشفته با‬ ‫خانواده اش را ترمیم کند‪.‬پن در برابر تشویق تماشاگران‬ ‫فیلمش گفت‪ :‬برای داشتن این گروه بازیگران‪ ،‬این‬ ‫همکاران سازنده‪ ،‬این تماشاگران و به ویژه این دختر؛‬ ‫متشکرم‪«.‬روز پرچم» بر مبنای خاطرات جنیفر فوگل در‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۴‬ساخته شده است‪ .‬این فیلم برای پن یک‬ ‫فیلم خانوادگی محسوب می شود و برادر کوچکتر دیلن نیز‬ ‫نقش برادر کوچکتر شخصیت وی را در فیلم بازی کرده‬ ‫است‪.‬با این حال همه از فیلم راضی نبودند و شماری از‬ ‫تماشاگران در نیمه دوم فیلم که سرعت ان کمتر می شد‬ ‫سالن سینما را ترک کردند و یکی از تماشاگران معتقد بود‬ ‫که فیلم وحشتناکی بوده است‪.‬فیلمنامه این فیلم را جف‬ ‫باترورث نوشته و دنی مودر همسر جولیا رابرتز به عنوان‬ ‫مدیر عکاسی فیلم حضور داشته است‪.‬این فیلم قرار است‬ ‫از ‪ ۲۰‬اگوست در سینماهای امریکا اکران شود‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مدیر پردیس سینمایی سپاهان اصفهان‪:‬‬ ‫با اکران فیلم خوب می توان چراغ سینما را روشن نگه داشت‬ ‫علیرضا رضاداده مدیر پردیس سینمایی سپاهان اصفهان‬ ‫در گفت وگــو با میزان پیرامون وضعیت اســتقبال مردم از‬ ‫سینمای پردیس ســپاهان گفت‪ :‬خدا را شکر از روزی که‬ ‫فیلم سینمایی کمدی «دینامیت» اکران خود را شروع کرده‬ ‫مردم هم به ســینما امدند و فروش خوبی داشتیم‪ .‬البته با‬ ‫تغییر وضعیت و بحرانی تر شــدن کرونا در این دو سه روز‬ ‫اخیر میزان فروش کمی پایین امده و تاثیر خود را گذاشته‬ ‫است‪ ،‬اما شرایط در کل نســبت به گذشته امیدوارکننده تر‬ ‫است‪.‬وی در همین راستا افزود‪ :‬تقریبا فروش اصلی سینما‬ ‫سپاهان بر پایه فیلم «دینامیت» است و همین فروش خوب‬ ‫که در تهران و سایر شهر ها هم برای این فیلم اتفاق افتاده‬ ‫نشــان دهنده این واقعیت مهم اســت که اگر فیلم خوب و‬ ‫مناسب در گیشه اکران شــود مخاطبان به سینما می ایند‪.‬‬ ‫فرقی نمی کند فیلم در ژانر طنز یا اجتماعی یا هرچیز دیگری‬ ‫باشــد‪ ،‬مهم در نظر گرفتن ســایق مردم و تنوع و اکران‬ ‫فیلم های جدید است‪ .‬طبیعی است کرونا بر تمامی مسائل‬ ‫و شــئونات زندگی شخصی و اجتماعی ما تاثیرگذاشته‪ ،‬اما‬ ‫در همین شرایط و با ظرفیت ‪ ۵۰‬درصدی سینما ها و اکران‬ ‫فیلم خوب می توان چراغ سینما را روشن نگه داشت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به امنیت باالی سینما ها و رعایت حداکثری‬ ‫پروتکل های بهداشتی از جانب مردم و سینماداران بیان کرد‪:‬‬ ‫خوشــبختانه مردم وقتی برای دیدن «دینامیت» به سینما‬ ‫می ایند و فضای ارامش بخش و امن سینما ها را می بینند به‬ ‫دوستان و اشنایان خود هم پیشنهاد می دهند و در این مدت‬ ‫بار ها بازخورد هــای خوبی از مردم گرفتیم‪ .‬در این وضعیت‬ ‫حتی خود مردم هم حساسیت دارند و نسبت به ماسک زدن‬ ‫البوم موسیقی «طیف» در قالب یک اثر تک نوازی در‬ ‫ژانر موسیقی ایرانی با هنرمندی احسان معادی پیش روی‬ ‫مخاطبان قرار گرفت‪.‬به گزارش مهر‪ ،‬احسان معادی از‬ ‫هنرمندان فعال عرصه موسیقی ایرانی در تازه ترین فعالیت‬ ‫موسیقایی خود البوم «طیف» را پیش روی شنوندگان‬ ‫قرار داد‪«.‬دور دست»‪« ،‬دچار»‪« ،‬سرمست»‪« ،‬تا شب»‪،‬‬ ‫«خیال پرواز»‪« ،‬پرسه»‪« ،‬فراق»‪« ،‬فریاد» و «مادر»‬ ‫عنوان اثاری هستند که در این اثر موسیقایی منتشر شده‬ ‫است‪.‬احسان معادی در توضیح این البوم نوشته است‪:‬‬ ‫«تب دار تر از این تن خسته کجا بود که همچو بید بلرزد‬ ‫در نرسیدن‪.‬‬ ‫و فاصله گذاری حساس هستند و تاکنون هیچ مشکلی ازنظر‬ ‫سالمتی مردم نداشتیم‪.‬‬ ‫رضــاداده تاکید کرد‪ :‬در این شــرایط حتی اگر ظرفیت‬ ‫فروش بلیــت هم پر شــود تماشــاگران در صندلی های‬ ‫یک درمیان می نشــینند و ســینمادار ها هــم پروتکل های‬ ‫بهداشــتی را با دقت و وسواس زیاد رعایت می کنند‪ .‬سینما‬ ‫دبیر شــورای صنفی نمایش از اکران سه فیلم جدید «قصه‬ ‫عشق پدرم»‪« ،‬مورچه خور» و «پوست» در سینماها خبر داد‪.‬‬ ‫مرتضی شایسته درباره اخرین تصمیمات جلسه یکشنبه ‪۲۰‬‬ ‫تیرماه شورای صنفی نمایش‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در جلسه امروز مقرر‬ ‫شد فیلم سینمایی قصه عشق پدرم به کارگردانی محمدرضا ورزی‬ ‫و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا از ‪ ۳۰‬تیرماه به سینماها بیاید‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬همچنین فیلم ســینمایی مورچه خور به کارگردانی‬ ‫شاهد احمدلو و تهیه کنندگی کیان بابائیان از ‪ ۲۳‬تیرماه به ترکیب‬ ‫اکران اضافه می شود‪.‬‬ ‫دبیر شــورای صنفی نمایش‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این جلســه مقرر‬ ‫شد فیلم سینمایی پوست ساخته برادران ارک و به تهیه کنندگی‬ ‫رای شورا‬ ‫‪ -1-728‬شماره پرونده‪ 554-99 :‬شماره بایگانی‪ 1400/4/2 -166 :‬به تاریخ ‪ 1400/4/1‬در‬ ‫وقت فوق العاده جلسه شعبه ‪ 2‬شورای حل اختالف مبارکه به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل‬ ‫و پرونده کالســه ‪ ۵۵۴ - ۹۹‬تحت نظر اســت‪ .‬با بررسی محتویات پرونده‪ ،‬ختم دادرسی را‬ ‫اعالم و به شــرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید‪ :‬رای قاضی شورا در خصوص دعوی‬ ‫اقای حمیدرضا نصوحی فرزند بهرام با وکالت اقای علیرضا باروتی به طرفیت اقای محمدرضا‬ ‫حافظی بیرگانی به خواســته مطالبه مبلــغ ‪ 58/730/000‬ریال بابت لوازم یدکی به انضمام‬ ‫خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی‪ ،‬نظر به تصویر مصدق فاکتور پیوست دادخواست و‬ ‫با توجه به اینکه وکیل خواهان در جلســه رسیدگی اظهار نموده که موکل بنده دارای مغازه‬ ‫فروش لوازم یدکی کامیون می باشد که خوانده به مغازه ایشان مراجعه و مقداری لوازم یدکی‬ ‫خریداری نموده است و تاکنون نسبت به پرداخت ثمن ان هیچ گونه اقدامی ننموده است و‬ ‫با عنایت به اینکه خواهان به شهادت شهود استناد نموده است و شهود اظهارات خواهان را‬ ‫تایید نموده اند و با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان بوده و علی رغم ابالغ قانونی و نشر‬ ‫اگهی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه ای ارسال ننموده است لذا با احراز دین خوانده‬ ‫به میزان ‪ 58/730/000‬ریال‪ ،‬خواسته ی خواهان را به نظر وارد تشخیص و مستندا به مواد‬ ‫‪ ۱۲۵۸‬و ‪ ۱۲۵۹‬و ‪ ۱۲۸۴‬قانون مدنی و ‪ ۱۹۸‬و ‪ ۵۰۲‬و ‪ ۵۱۵‬و ‪ 519‬و ‪ 522‬قانون ایین دادرسی‬ ‫مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ‪ 58/730/000‬ریال بابت اصل خواسته و‬ ‫مبلغ ‪ 1/120/000‬ریال بابت هزینه های دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ثبت‬ ‫دادخواست مورخ ‪ 99/8/25‬لغایت اجرای حکم مطابق شاخص تورم که محاسبه ان برعهده‬ ‫واحد اجرای احکام شــورا می باشد و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و‬ ‫اعالم می نماید‪ .‬رای صادره غیابی و ظرف مهلت ‪ ۲۰‬روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این‬ ‫شعبه و ظرف مهلت بیست روز پس از ان‪ ،‬قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی‬ ‫شهرستان مبارکه می باشد‪ .‬قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان مبارکه ‪ -‬حسین‬ ‫رستگار ‪/1162363‬م الف‬ ‫رای شورا‬ ‫‪ -1-729‬شماره پرونده‪ 555-99 :‬شماره بایگانی‪ 1400/4/2 – 165 :‬به تاریخ ‪ 1400/4/1‬در‬ ‫وقت فوق العاده جلسه شعبه ‪ 2‬شورای حل اختالف مبارکه به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل‬ ‫و پرونده کالسه ‪ ۵۵۵ - ۹۹‬تحت نظر است‪ .‬با بررسی محتویات پرونده‪ ،‬ختم دادرسی را اعالم‬ ‫و به شــرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید‪ :‬رای قاضی شورا در خصوص دعوی اقای‬ ‫حمیدرضا نصوحی فرزند بهرام با وکالت اقای علیرضا باروتی به طرفیت اقای داریوش شمولی‬ ‫به خواســته مطالبه مبلغ ‪ 137/900/000‬ریال بابت لوازم یدکی به انضمام خســارت تاخیر‬ ‫تادیه و خسارات دادرسی‪ ،‬با عنایت به تصویر مصدق فاکتور شماره ‪ ۲۱۹۶‬مورخ ‪97/12/12‬‬ ‫پیوســت دادخواست که مفاد ان حاکی از دین خوانده به خواهان به میزان خواسته می باشد‬ ‫و با توجه به اینکه وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اظهار نموده که موکل بنده دارای مغازه‬ ‫فروش لوازم یدکی کامیون می باشد که خوانده به مغازه ایشان مراجعه و مقداری لوازم یدکی‬ ‫خریداری نموده اســت و تاکنون نسبت به پرداخت ثمن ان هیچ گونه اقدامی ننموده است‬ ‫وکیل خواهان در جلســه اول دادرسی خواسته خود را به مبلغ ‪ 155/000/000‬ریال افزایش‬ ‫داده اســت و ما به التفاوت هزینه دادرسی را واریز و فیش واریزی را ارائه نموده و با توجه به‬ ‫اینکه خواهان به شــهادت شهود استناد نموده است و شهود اظهارات خواهان را تایید نموده‬ ‫اند و با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان بوده و علی رغم ابالغ قانونی و نشــر اگهی‬ ‫در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه ای ارسال ننموده است لذا با احراز دین خوانده به‬ ‫میزان ‪ 155/000/000‬ریال‪ ،‬خواســته ی خواهان را به نظر وارد تشخیص و مستندا به مواد‬ ‫‪ ۱۲۵۸‬و ‪ ۱۲۵۹‬و ‪ ۱۲۸۴‬قانون مدنی و ‪ ۱۹۸‬و ‪ ۵۰۲‬و ‪ ۵۱۵‬و ‪ ۵۱۹‬و ‪ ۵۲۲‬قانون ایین دادرسی‬ ‫مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ‪ 155/000/000‬ریال بابت اصل خواسته و‬ ‫مبلغ ‪ 1/770/000‬ریال بابت هزینه های دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ثبت‬ ‫دادخواست مورخ ‪ 99/8/25‬لغایت اجرای حکم مطابق شاخص تورم که محاسبه ان بر عهده‬ ‫واحد اجرای احکام شــورا می باشد و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و‬ ‫اعالم می نماید‪ .‬رای صادره غیابی و ظرف مهلت ‪ ۲۰‬روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این‬ ‫شعبه و ظرف مهلت بیست روز پس از ان‪ ،‬قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی‬ ‫شهرستان مبارکه می باشد‪ .‬قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان مبارکه ‪ -‬حسین‬ ‫رستگار ‪/1162366‬م الف‬ ‫فرهنگ‬ ‫فرهنگ ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫توقف فیلمبرداری اثار‬ ‫سینمایی در شهرهای قرمز‬ ‫کرونایی‬ ‫ســازمان سینمایی‪ ،‬بار دیگر با صدور اطالعیه ای‪ ،‬تاکید کرد‬ ‫فیلمبرداری در مناطق و شهرهایی که وضعیت قرمز کرونایی‬ ‫دارند‪ ،‬باید متوقف شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرانالین‪ ،‬روابط عمومی ســازمان ســینمایی‪،‬‬ ‫اطالعیه ای را مبنی بر الزام تهیه کنندگان به توقف فیلمبرداری‬ ‫پروژه های سینمایی در شرایط قرمز منتشر کرد‪.‬‬ ‫در متن منتشر شده امده است‪:‬‬ ‫«پیرو اطالعیــه ‪ ۲۱‬فروردین ماه روابط عمومی ســازمان‬ ‫سینمایی مبنی بر نحوه فعالیت پروژه ها‪ ،‬بار دیگر تاکید می شود‪:‬‬ ‫در شهرهایی که از سوی ستاد ملی کرونا قرمز اعالم می شوند‪،‬‬ ‫با توجه به ممنوعیت تجمع‪ ،‬تهیه کنندگان پروژه های سینمایی‬ ‫و نمایش خانگی‪ ،‬ملزم به توقف فیلمبرداری و رعایت کامل‬ ‫شرایط تولید در وضعیت قرمز کرونایی هستند‪».‬‬ ‫در این شــرایط می تواند محلی ایمن برای گذراندن اوقات‬ ‫فراغــت مردم فراهم کند و اکران جدید نشــان داد تجربه‬ ‫سینما رفتن هنوز هم دوستداران خاص خودش را دارد‪.‬‬ ‫مدیر پردیس سینمایی ســپاهان اصفهان عنوان کرد‪:‬‬ ‫به جز فیلم «دینامیت» از فیلم خارجی «احضار ‪ »۳‬که فیلم‬ ‫به روزی است و در ســینما های جهان هم روی پرده است‬ ‫استقبال خوبی شــده و یقین دارم با ادامه اکران فیلم های‬ ‫خارجی هم می توان مخاطبان را به ســینما کشاند‪.‬رضاداده‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بااینکه شیوع کرونا تمام معادالت اکران و‬ ‫سازوکار سینماها را به هم ریخته‪ ،‬اما می توان با برنامه ریزی‬ ‫درســت و کارشناسی در جذب مخاطب موفق عمل کرد و‬ ‫چرخه سینما را به حرکت دراورد‪.‬‬ ‫مورچه خور و ‪ ۲‬فیلم دیگر روی پرده سینما می روند‬ ‫کوک‬ ‫البوم طیف منتشر شد‬ ‫دوشنبه | ‪ 21‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4118‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ وهنر‬ ‫محمدرضا مصباح از ابتدای محرم روی پرده برود‪.‬‬ ‫شایسته‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه فروش فیلم سینمایی دینامیت‬ ‫ساخته مسعود اطیابی از یک میلیارد تومان عبور کرده است نامه‬ ‫این فیلم به ســازمان ســینمایی ارسال شــد تا طبق وعده این‬ ‫سازمان به این فیلم یک میلیارد تومان تعلق بگیرد‪.‬‬ ‫دبیر شــورای صنفی نمایش‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬به کلیه اثار‬ ‫ســینمایی که از ‪ ۱۰‬تیرماه اکران شده اند اعالم می کنیم که اگر‬ ‫فروششــان به دو میلیارد برسد‪ ،‬یک میلیارد تومان از وعده های‬ ‫سازمان سینمایی تعلق می گیرد و اگر این فروش به پنج میلیارد‬ ‫برســد مجددًا یــک و نیم میلیارد دیگر به انهــا اختصاص پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول(اسنادذمه)‬ ‫اگهی مزایده پرونده ‪۹۹۰۱۶۷۵ :‬‬ ‫‪ -1-730‬شماره اگهی‪ 140003902003000106 :‬تاریخ اگهی‪ 1400/04/19 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 139904002003001226‬تمامت ششــدانگ پالک ثبتی ‪( ۱۱‬یازده) فرعی از ‪( ۱۹۱۵‬یکهزار‬ ‫و نهصد و پانزده) اصلی واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪( 85/07‬هشتاد و پنج متر و‬ ‫هفت دسیمتر مربع) میباشد به نشانی اصفهان ‪ -‬خیابان محتشم کاشانی ‪ -‬خیابان جمال زاده‬ ‫(سیروس)‪ -‬بن بست ‪(۱۵‬فیروزه) ‪ -‬پالک ‪ ۸۳‬که سند مالکیت اصلی به شماره چاپی ‪۹۲۳۴۸۳‬‬ ‫ب ‪ ۹۳‬در صفحه ‪ ۴۳۵‬دفتر ‪ ۳۷۵‬به شماره ثبت ‪ ۶۰۷۴۴‬با مالکیت مجید تقی یار ثبت و صادر‬ ‫شــده است با حدود‪ :‬شــماال‪ :‬بدیوار به دیوار به طول (‪ )9/30‬نه متر و سی سانتیمتر به شماره‬ ‫دوازده فرعی از یکهزار و نهصد و پانزده اصلی * شــرقا‪ :‬درب و دیوار به طول(‪ )9/30‬نه متر و‬ ‫سی سانتی متر به کوچه * جنوبا ‪ :‬دیوار بدیوار به طول (‪ )9/45‬نه متر و چهل و پنج سانتیمتر به‬ ‫شماره ده فرعی از یکهزار و نهصد و پانزده اصلی غربا دیواری است مشترک به طول (‪)8/85‬‬ ‫هشــت متر و هشتاد و پنج سانتیمتر به شماره یکهزار و نهصد و پانزده فرعی* که طبق نظر‬ ‫کارشناس رسمی پالک فوق اپارتمان سه طبقه (همکف ‪ -‬اول ‪ -‬دوم) با اسکلت بتنی و سقف‬ ‫تیرچه بلوک و قدمت حدود ‪ ۶‬ســال درب به حیاط بوده که حیاط به عنوان پارکینگ استفاده‬ ‫میگردد‪ .‬جمعا دارای زیر بنای ساخت (اعیانی) به متراژ ‪ 185/4‬متر مربع میباشد‪ .‬طبقه همکف‬ ‫و اول دارای یک ســالن و یک اتاق و اشــپزخانه ‪ open‬و یک سرویس حمام و دستشویی‬ ‫مشترک بوده که اشپزخانه دارای کابینت ‪ MDF‬و کف سرامیک و دیوار کاشی و کف سالن‬ ‫سرامیک و دیوار و سقف رنگ و سرویس کف سرامیک و دیوار کاشی و سقف کاذب ‪P.V.C‬‬ ‫است‪ .‬پنجره ها الومینیوم ‪ -‬شیشه یک جداره و دربها چوبی و درب اصلی حیاط فلزی و ماشین‬ ‫رو است‪ .‬نمای ساختمان اجر تکنوی رندوم رنگی و سنگ گرانیت هولویی‪ .‬طبقه دوم دارای ‪۲‬‬ ‫خواب اســت‪ .‬ساختمان دارای حیاط جنوبی که به عنوان پارکینگ استفاده میشود‪ .‬کف حیاط‬ ‫موزائیک رنگی و دیوار حیاط سرامیک است‪ .‬سیستم گرمایش واحد همکف بخاری و اسپیلیت‬ ‫و واحدهای اول و دوم پکیج و شــوفاژ دیواری است‪ .‬سیستم سرمایش واحد همکف اسپیلیت‬ ‫و واحدهای اول و دوم کولر ابی اســت‪ .‬ساختمان فاقد سیستم اعالم و اطفا حریق بوده و فاقد‬ ‫اسانسور است و دارای ایفون تصویری است‪ .‬فاقد خط تلفن ثابت و دارای اب و گاز مشترک و‬ ‫انشعاب برق مجزا است‪ .‬طبقه همکف دارای ‪ ۱‬انباری بوده و بقیه طبقات فاقد انباری میباشد‪.‬‬ ‫دستگاه پله سنگ کف و بغل گرانیت دیوارها و سقف رنگ و نرده استیل است‪ .‬متعلق به مجید‬ ‫تقی یار نام پدر‪ :‬محمود تاریخ تولد‪ 1347/07/06 :‬شماره ملی‪ ۱۲۸۸۸۲۷۰۰۸ :‬شماره شناسنامه‪:‬‬ ‫‪ ۷۹۵‬می باشــد که بموجب مهریه مندرج در سند ازدواج شماره ســند‪ ، ۱۴۹۹۲ :‬تاریخ سند‪:‬‬ ‫‪ ، 1376/11/20‬دفترخانه صادر کننده‪ :‬دفترخانه ازدواج شماره ‪ ۶۹‬شهر اصفهان استان اصفهان‬ ‫در قبال قسمتی از طلب خانم الهام اسماعیلی تمندگانی و حقوق دولتی بموجب بازداشت نامه‬ ‫شماره ‪ ۱۳۹۹۰۵۸۰۲۰۰۳۰۰۵۵۲۸‬مورخ ‪ 1399/05/01‬اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان‬ ‫بازداشــت گردیده از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/05/06‬در اداره اجرای اسناد‬ ‫رســمی اصفهان واقع در اصفهان ‪ -‬خیابان جی – خیابان تاالر‪ -‬میدان هفت تیر برگزار می‬ ‫شود‪ .‬مزایده از مبلغ پایه بیست و سه میلیارد و ششصد و شصت و یک میلیون و سیصد هزار‬ ‫ریال(‪23/661/300/000‬ریال) شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا‬ ‫فروخته می شــود‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به ملک در صورتی که مورد‬ ‫مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و پارکینگ و غیره تا تاریخ‬ ‫مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن‬ ‫انکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به‬ ‫برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این اگهی یک مرتبه در سایت سازمان ثبت اسناد و امالک‬ ‫کشور و روزنامه اصفهان امروز در تاریخ ‪ 1400/04/21‬چاپ و منتشر می گردد و درج در سایت‬ ‫سازمان به منزله انتشار در روزنامه کثیراالنتشار محلی می باشد و خریداران جهت شرکت که‬ ‫خریداران جهت شرکت در مزایده با ارائه ‪ ۱۰‬درصد مبلغ پایه مزایده به حساب ساتنا به شماره‬ ‫‪ IR090100004061013207670192‬بنام وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان‬ ‫نزد بانک مرکزی با شناســه واریز ‪ ۹۹۸۱۰۸۵۶۱۱۶۱۰۷۰۰۷۰۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬امکان حضور‬ ‫در جلسه مزایده را دارند‪ .‬ضمنا طبق ماده ‪ ۱۳۶‬ائین نامه اصالحی (شرکت در مزایده منوط به‬ ‫پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی‬ ‫او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج‬ ‫روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده‬ ‫فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه‬ ‫واریز خواهد شد‪ .‬در این صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد)‬ ‫الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق‬ ‫اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض‬ ‫شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده‬ ‫برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل‬ ‫رسمی گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫امیر امیری‪ -‬سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان ‪/1162571‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-731‬برابر ارا صــادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که‬ ‫اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شــماره ‪ 0980‬مورخ ‪ 1400/02/02‬هیات اول اقای ســیف اله عباســی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۷۴۵‬کدملی ‪ ۱۲۸۳۵۰۴۳۶۷‬صادره اصفهان فرزند نصراله در ششدانگ یک‬ ‫باب کارگاه به مســاحت‪ 310/20‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۷۴۳‬فرعی از ‪ ۳۶‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسن و حسین جعفری‬ ‫ولدانی از سند شماره ‪ ۵۸۰۲۳‬مورخ ‪ 1338/5/26‬دفترخانه شماره ‪ ۷‬اصفهان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول‪ 1400/04/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/05 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1162396‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-734‬برابر رای شماره ‪ ۴۱۳‬مورخ ‪ 1400/2/9‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملــک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی‪ ،‬مالکیت اقای محمدرضا‬ ‫سخنور به شناسنامه شماره ‪ ۱۶۰۸۹‬کدملی ‪ ۱۲۸۲۶۳۰۱۷۲‬صادره اصفهان فرزند حسن‬ ‫بر ششــدانگ یک قطعه باغ به مســاحت ‪ 903/19‬متر مربع مفروزی از پالک شــماره‬ ‫‪ ۳۹۱۱‬اصلی واقع در اصفهان بخــش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع‬ ‫نامه عادی و مع الواســطه از طرف اقای رجبعلی ســخنوری خریداری شده است‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شــود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول‪ 1400/04/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/05:‬اعظم قویدل‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان ‪/1162385‬م الف‬‫اگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای‬ ‫فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان‬ ‫‪ -1-739‬بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫اعتراض تند‬ ‫پاسخ ساترا به‬ ‫ِ‬ ‫محمدحسینمهدویان‪،‬‬ ‫م ِکاری»‬ ‫کارگردان «زخ ‬ ‫معاون ســاترا وابسته به صدا و ســیما‪ ،‬در پاسخ به اعتراض‬ ‫محمدحسین مهدویان به خاطر سانسورهای سریال «زخم‬ ‫کاری»‪ ،‬تاکید کرد انجام این اصالحات‪ ،‬بخشــی از رویکرد‬ ‫حرفه ای این سازمان است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرانالین‪ ،‬علی ســعد‪ ،‬معاون ســاترا (سازمان‬ ‫تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر)‪ ،‬نســبت به سخنان‬ ‫محمدحسین مهدویان در اعتراض به سانسور سریال «زخم‬ ‫کاری»‪ ،‬واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫معاون ســاترا که نهادی زیرمجموعه صدا و سیما به شمار‬ ‫می اید‪ ،‬در رشته توییتی نوشــته است‪ :‬هم پلتفرم داخلی را‬ ‫حمایت می کنیــم و هم دیده بــان چارچوب های فرهنگی‬ ‫کشور هستیم‪ .‬با شروع پخش سریال «زخم کاری»‪ ،‬شاهد‬ ‫انتقادهایی از دو ســوی طیف بودیم‪ .‬بخشی از دغدغه مندان‬ ‫فرهنگی معتقد به توقیف سریال بودند که برای رسیدن به ان‬ ‫فعالیت های رسانه ای و رایزنی هایی هم انجام دادند‪.‬‬ ‫بخش دیگری نیز معتقد بودند سریال تولیدشده می بایست‬ ‫بدون هیچ گونه بازبینی پخش شــود‪ .‬حفظ تعادل میان این‬ ‫دو طیف‪ ،‬اقدامی ســخت و پیچیده است‪ .‬در ماجرای «زخم‬ ‫کاری»‪ ،‬اقدام وزارت ارشــاد در شکایت به دادسرای فرهنگ‬ ‫و رسانه برای توقیف سریال مذکور‪ ،‬مساله را پیچیده تر از قبل‬ ‫کرد‪.‬با وجود همه سنگ اندازی های انجام شده‪ ،‬بر تصمیم خود‬ ‫مبنی بر پخش سریال اصرار کردیم‪.‬‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪.‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شــماره ‪ -877‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سید حبیب اله اسماعیلی‬ ‫فرزند صدرا بشماره شناسنامه ‪ 3‬صادره ازفریدن در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪149.95‬‬ ‫مترمربع مجزی شده از پالک‪ 4852‬اصلی واقع در بخش‪ 1‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -2‬رای شــماره ‪ -869‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مجتبی عبداللهی فرزند‬ ‫محمدرضا بشــماره شناســنامه ‪ 10‬صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 160.46‬مترمربــع مجزی شــده از پالک ‪ 7‬فرعی از ‪ 2490‬اصلــی واقع در بخش‪ 1‬محرز‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -3‬رای شــماره ‪ -867‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نفیســه محسنی فرزند‬ ‫محمدحسن بشماره شناسنامه ‪ 5676‬صادره ازتهران در ششدانگ انباری و زمین به مساحت‬ ‫‪ 203.98‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 514‬اصلی واقع در بخش‪ 1‬خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقای محمود رضا محسنی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬رای شــماره ‪ -865‬تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی اقــای مهدی بیاتی فرزند‬ ‫محمدعلی بشماره شناسنامه ‪ 25‬صادره از خوانسار در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪291.33‬‬ ‫مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 840‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در بخش‪ 2‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -5‬رای شــماره ‪ -871‬تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی اقای مهدی فتحعلی فرزند‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ 253‬صادره ازگلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪91.80‬‬ ‫مترمربع مجزی شده از پالک‪3‬فرعی از‪ 3981‬اصلی واقع در بخش‪1‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪ -874‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه افشون فرزند عبداله‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 16624‬صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪425.06‬‬ ‫مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 33‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در بخش‪2‬خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقای سید حسین مدنی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪ - 870‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رضا اقاشاهی فرزند احمد‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 50‬صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪ 135.04‬مترمربع‬ ‫مجزی شده از پالک ‪ 1581‬فرعی از ‪ 3‬اصلی واقع در بخش‪ 2‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -8‬رای شــماره ‪ -873‬تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی اقای مصطفی منتظری‬ ‫فرزند محمد بشــماره شناســنامه ‪ 5957‬صادره ازگلپایگان در ششــدانگ ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 386.47‬مترمربع مجزی شده از پالک ‪ 1585‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع دربخش‬ ‫‪ 4‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -9‬رای شــماره ‪ 875‬و ‪ - 876‬تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمود جمالی‬ ‫فرزند روح اله بشماره شناسنامه ‪ 78‬صادره از گلپایگان در چهار دانگ مشاع و خانم فاطمه‬ ‫ناطقی فرزند علی بشماره شناسنامه ‪ 1220054208‬صادره از گلپایگان در دو دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ ساختمان به مساحت ‪ 272.39‬مترمربع مجزی شده از پالک‪ 318‬فرعی از ‪ 8‬اصلی‬ ‫واقع دربخش‪ 2‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -10‬رای شماره ‪ - 866‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ناصر رحیمی فرزند امان‬ ‫اله بشماره شناسنامه ‪ 290‬صادره ازگلپایگان در ششدانگ مغازه به مساحت ‪ 11.10‬مترمربع‬ ‫مجزی شده از پالک ‪ 822‬اصلی واقع دربخش ‪ 1‬محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -11‬رای شماره‪ -872‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه شاهرضائی فرزند‬ ‫محمد حســین بشماره شناســنامه ‪ 4‬صادره ازگلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 172.88‬مترمربع مجزی شــده از پالک ‪ 1153‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع دربخش ‪ 4‬محرز‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -12‬رای شماره ‪ -868‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علیرضا میرزائی پور فرزند‬ ‫محمد رضا بشماره شناســنامه ‪ 586‬صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 66.62‬مترمربع مجزی شــده از پالک ‪1‬فرعی از‪ 66‬اصلی واقع در بخش‪ 1‬محرز گردیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/04/21:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/05 :‬محمد سلمانی‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک گلپایگان ‪/1162740‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫شرط کاهش سودهای بانکی‬ ‫مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به کاهش‬ ‫قابل توجه نرخ بهره بین بانکی در روزهای اخیر‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬کاهش این نرخ در صورتی منجر به کاهش سود‬ ‫بانکی می شود که کاهش نرخ در بازار بین بانکی پایدار‬ ‫باشد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علی صالح ابادی در نشست خبری‬ ‫مجازی به مناسبت سالگرد تاسیس بانک توسعه صادرات‬ ‫ایران اظهار کرد‪ :‬کشور قابلیت این را دارد ظرفیت های‬ ‫صادراتی خود را تقویت کند و گسترش دهد که در این‬ ‫راستا‪ ،‬نقش بانک توسعه صادرات بسیار حیاتی است و‬ ‫توانسته موفقیت های بسیاری در تقویت ظرفیت های‬ ‫صادراتی فعلی و گسترش ظرفیت های جدید کسب کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال گذشته تسهیالت اعطایی بانک نسبت‬ ‫به سال ‪ ۱۳۹۸‬معادل ‪ ۵۲‬درصد رشد داشته و از ‪۸۵۰۰‬‬ ‫میلیارد به ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫مانده تسهیالت بانک توسعه صادرات از ‪ ۳۶‬هزار میلیارد‬ ‫به ‪ ۶۰‬هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ‪ ۶۴‬درصدی‬ ‫داشته است‪ .‬دارایی های بانک نیز از رقم ‪ ۵۱‬هزار میلیارد‬ ‫تومان به ‪ ۹۱‬هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسید‬ ‫که رشد ‪ ۸۰‬درصدی داشته است ‪ .‬مدیر عامل بانک‬ ‫توسعه صادرات با بیان اینکه سپرده های بانک در سال‬ ‫گذشته به ‪ ۳۷‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در سال گذشته سیاست اعطای تسهیالت به شرکت های‬ ‫کوچک و متوسط صادراتی را مد نظر قرار دادیم که در‬ ‫ان زمان تسهیالت اعطایی بانک به ان ها به ‪۱۶۸۵‬‬ ‫میلیارد تومان رسید‪ .‬وی درباره تسهیالت پرداختی به‬ ‫شرکت های دانش بنیان گفت‪ :‬در سال گذشته معادل‬ ‫‪ ۲۱۱‬میلیارد تومان تسهیالت با نرخ ‪ ۱۲‬درصد به این‬ ‫شرکت ها پرداخت شده که نسبت به سال ‪ ۱۳۹۸‬به میزان‬ ‫‪ ۱۴‬درصد رشد داشته است‪ .‬ضمانت نامه های ریالی نیز با‬ ‫رشد ‪ ۱۶‬درصدی از ‪ ۲۸۵‬میلیارد در سال ‪ ۱۳۹۸‬به ‪۳۳۰‬‬ ‫میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است‪ .‬صالح ابادی‬ ‫ضمن اعالم حجم دو میلیارد و ‪ ۷۸۹‬میلیونی خدمات‬ ‫ارزی بانک توسعه صادرات‪ ،‬گفت‪ :‬هم بانک و هم صرافی‬ ‫ان هیچ محدودیتی برای ارائه خدمات ارزی ندارند و ارز‬ ‫صادرکنندگان به هر نقطه ای از داخل و خارج کشور منتقل‬ ‫می شود‪ .‬در زمینه اسکناس ارزی نیز‪ ،‬صادرکنندگانی که‬ ‫می خواهند صادرات خود را به صورت اسکناس وارد کنند‪،‬‬ ‫بدون محدودیتی از ان ها خریداری می شود و رفع تعهدات‬ ‫ارزی ان ها صورت می گیرد و به نرخ روز اسکناس ان‬ ‫به حساب صادرکننده واریز می شود که این موضوع‬ ‫برای واردکنندگان نیز به همین صورت است‪ .‬مدیر عامل‬ ‫بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه در سال گذشته‬ ‫تعدادی از پروژه های بانک به اتمام رسید‪ ،‬افزود‪ :‬فاز اول‬ ‫شرکت پتروشیمی بوشهر با ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر صادرات‬ ‫تمام شد و وارد مدار تولید شد که فاز دوم ان نیز در حال‬ ‫اجراست و در صورت تکمیل نهایی معادل یک میلیارد‬ ‫دالر به صادرات اضافه می شود‪ .‬پروژه فوالد جهان ارای‬ ‫اروند سه تا چهار ماه اینده به بهره برداری می رسد و با به‬ ‫بهره برداری رسیدن پروژه شرکت پتروشیمی گچساران با‬ ‫تامین مالی بانک توسعه صادرات ایران‪ ،‬یک میلیون تن‬ ‫ظرفیت تولید اتیلن اضافه می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دیگر‬ ‫پروژه ای که بانک توسعه صادرات ایران تامین مالی ان را‬ ‫برعهده دارد‪ ،‬انتقال برق از ارمنستان به ایران است که با‬ ‫این انتقال‪ ۷۰۰‬مگابایت به ظرفیت تولید برق کشور اضافه‬ ‫می شود‪ .‬در سال های اخیر وضعیت نقدینگی ارزی و ریالی‬ ‫بانک مطلوب است و این بانک همواره سپرده گذار در بازار‬ ‫بین بانکی است و اضافه برداشتی نیز نداشته است‪ .‬صالح‬ ‫ابادی با بیان اینکه بانک توسعه صادرات اموال مازاد و‬ ‫شعبه مازاد ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬دولت جدید باید در راستای کنترل‬ ‫اضافه برداشت ها و سالمت نظام بانکی گام بردارد و از ان‬ ‫انتظار می رود که سیاست های مالی را به سمت استقالل‬ ‫از سیاست های پولی ببرد تا کنترل تورم به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد که بانک توسعه صادرات معادل ‪۲۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته است و در حال حاضر‪،‬‬ ‫حجم معوقات ان به ‪ ۹.۳‬درصد رسیده است‪ .‬مدیر عامل‬ ‫بانک توسعه صادرات در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه‬ ‫کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ بهره بین بانکی‪،‬‬ ‫سودهای بانکی را کاهش می دهد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در صورتی‬ ‫کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی می تواند منجر به‬ ‫کاهش سودهای بانکی شود که این کاهش پایدار و ادامه‬ ‫دار باشد؛ به عبارت دیگر‪ ،‬کاهش بلند مدت نرخ بهره بین‬ ‫بانکی‪ ،‬منجر به کاهش سود بانکی می شود‪.‬‬ ‫چرا برخی داروها کمیاب‬ ‫شدند؟‬ ‫رییس اتحادیه واردکنندگان دارو می گوید کاهش جدی‬ ‫تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در سال جاری‪ ،‬شرایط را‬ ‫برای تولید و تامین داروهای موردنیاز کشور دشوار کرده‬ ‫است‪ .‬ناصر ریاحی در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬تشریح کرد‪ :‬از‬ ‫نوروز امسال و حتی هفته های پیش از ان‪ ،‬عمال میزان ارز‬ ‫تخصیص یافته برای واردات دارو یا مواد اولیه و واسطه ای‬ ‫تولید دارو در کشور به عدد صفر نزدیک شده و اگر در این‬ ‫مدت دارو یا مواد اولیه ای وارد شده نیز با حداقل اسناد‬ ‫و بر اساس تعهد واردکنندگان به شرکت های خارجی‬ ‫برای تسویه حساب در اینده به کشور رسیده است‪ .‬وی‬ ‫با تکذیب برخی ادعاها در دریافت ارز دارو از سوی چند‬ ‫شرکت محدود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگر در هفته های گذشته ارزی‬ ‫به دارو تخصیص داده شده نیز به شرکت هایی بوده است‬ ‫که پیش از این دارو یا مواد اولیه را به کشور وارد کرده بودند‬ ‫و زمان برای تسویه حساب انها در حال سر امدن بود‪ .‬از‬ ‫انجا که این احتمال وجود دارد که در شهریور ماه امسال‪،‬‬ ‫سیاست تخصیص ارز دولتی تغییر کند‪ ،‬برای انکه در اینده‬ ‫مشکل کمتری برای شرکت هایی که در گذشته دارو وارد‬ ‫کرده اما ارز نگرفته بودند به وجود اید‪ ،‬تالش شده بخشی‬ ‫از ارزهای محدود موجود به ان تعلق گیرد‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 21‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4118‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫با تالش متخصصان داخلی محقق شد‬ ‫بومی سازی روغن نورد با تکنولوژی پیشرفته و روز‬ ‫دنیا در فوالد مبارکه‬ ‫مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه از بومی سازی‬ ‫روغن نورد با تکنولوژی پیشــرفته و روز دنیا در ناحیه نورد‬ ‫سرد این شرکت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬محســن استکی با اعالم این‬ ‫خبــر افزود‪ :‬این روغن نورد یکی از اســتراتژیک ترین مواد‬ ‫مصرفی ناحیه نورد ســرد است که انحصار تولید ان تنها در‬ ‫اختیار چند شــرکت اروپایی و امریکایی بوده و با تکنولوژی‬ ‫پیشرفته و روز دنیا و با همت و تالش متخصصان در شرکت‬ ‫فوالد مبارکه بومی سازی شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وظیفه اصلی خط نورد تاندم پیوســته کاهش‬ ‫ضخامت ورق ورودی به ضخامت خواسته شده مشتری است‬ ‫که یکی از مواد مصرفی استراتژیک مورداستفاده در خطوط‬ ‫نورد ســرد برای این کار‪ ،‬روغن نورد اســت که با ترکیب با‬ ‫اب و با قابلیت امولســیون شــدن و پاشش در هنگام نورد‬ ‫ورق توسط نازل های تعبیه شده در هر پنج قفسه نورد فرایند‬ ‫کاهش ضخامت و نورد ورق های فوالدی را در دمای محیط‬ ‫ممکن می سازد‪.‬‬ ‫مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این روغن دارای خواص فیزیکی و شــیمیایی ویژه ای‬ ‫اســت و در حقیقت روان کاری و خنک کاری و کاهش توان‬ ‫مصرفی (برق مصرفی) به منظور کاهش ضخامت های باال را‬ ‫فراهم می اورد‪ .‬همچنین المان های افزودنی به روغن نورد‬ ‫(‪ )Additives‬موجب محافظت سطح ورق نورد شده و از‬ ‫خوردگی و اکسید شــدن سطح ورق جلوگیری می کند و از‬ ‫طرفی با کلیه تجهیزات خطوط نورد و به خصوص اب بندها‬ ‫سازگاری دارد‪.‬‬ ‫استکی در ادامه گفت‪ :‬با عنایت به اهمیت این روغن در‬ ‫فرایند نورد و تاثیر مستقیم ان بر پارامترهای تولید‪ ،‬به منظور‬ ‫ارتقــای این پارامترها و همچنین به منظــور افزایش تعداد‬ ‫تامین کنندگان داخلی و ایجــاد رقابت بین تامین کنندگان‬ ‫و همچنین ارتقای کیفیت و تکنولــوژی تولید روغن نورد‪،‬‬ ‫ساخت و استفاده از این روغن نورد‬ ‫‪ ADT‬ا (‪Advanced Dispersion‬‬ ‫‪ )Technology‬بــا تکنولوژی پیشــرفته و روز دنیا در‬ ‫دســتور کار ناحیه نورد ســرد قرار گرفت که خوشبختانه به‬ ‫نتیجه رسید و مزیت های فنی و اقتصادی زیادی نسبت به‬ ‫روغن های نورد قدیمی تر از نوع امولسیون دارد‪.‬‬ ‫وی علت دیگر این رویکرد را افزایش کیفیت ورق های‬ ‫بدنه خودرو در پاســخ به درخواســت خودروسازهای کشور‬ ‫دانســت و اظهار امیدواری کرد با انجــام این فعالیت عدد‬ ‫تمیزی بیشتر در خط تاندم پیوسته حاصل گردد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن روغــن طبــق رویه هــای‬ ‫پیش بینی شده که به منظور شناسایی تامین کنندگان توانمند‬ ‫و تایید کیفیت روغن مورد ادعای تامین کنندگان داخلی است‬ ‫توسط کارشناسان فنی نورد سرد و ازمایشگاه فوالد مبارکه‬ ‫مورد بررسی های اولیه قرار گرفت و در این مسیر همکاری‬ ‫تنگاتنــگ مدیریت خرید مواد مصرفی و همکارانشــان به‬ ‫سرعت و کیفیت دست یابی به این مهم کمک شایانی نمود‪.‬‬ ‫اســتکی با اشــاره به روند تولید این روغــن افزود‪ :‬به‬ ‫دلیل حساســیت های کمی و کیفی موجود در خط تاندم و‬ ‫با توجه به شــرایط روغن و تفاوت هایــی که با روغن های‬ ‫قبلی داشــت‪ ،‬الزم بود فعالیت های تعمیراتی و اماده سازی‬ ‫در قسمت های مختلف سیستم امولسیون و قفسه های تاندم‬ ‫میل انجام پذیرد که بــا تعریف پروژه های داخلی در خط و‬ ‫همچنین پروژه اصالح محل جمع اوری امولســیون در زیر‬ ‫قفســه های نورد‪ ،‬این مهم در چند ماه اخر منتهی به سال‬ ‫‪ 1399‬و اوایل ســال ‪ 1400‬با تالش همکاران در خط تاندم‬ ‫انجام شــد و مقدمات الزم به منظور امکان اســتفاده از این‬ ‫روغن فراهم گردید و طی برنامه ریزی مشخص و با در نظر‬ ‫گرفتن ریسک های مربوطه و پیش بینی های الزم‪ ،‬از اواخر‬ ‫اردیبهشت ماه سال ‪ ،1400‬تست عملیاتی روغن ‪ ADT‬در‬ ‫تاندم اغاز گردید و عمــا در خردادماه جاری در خط تاندم‬ ‫اســتفاده گردید و هم اکنون با گذشــت بیش از یک ماه با‬ ‫تالش و کوشــش همکاران در خط تاندم‪ ،‬نتیجه تســت با‬ ‫موفقیت همراه شد‪.‬‬ ‫مدیر محصوالت ســرد فوالد مبارکه در ادامه به نتایج‬ ‫استفاده از این روغن اشــاره کرد و گفت‪ :‬نتایج اولیه کیفی‬ ‫و فنی اســتفاده از روغن نورد ‪ ADT‬با بهبود شرایط نورد‬ ‫همــراه بوده که با تمرکز بر تولید محصوالت خاص و ویژه‬ ‫مانند ورق بدنه خودرو‪ ،‬امید است با گذشت زمان و افزایش‬ ‫تجربه اســتفاده از این روغن در تاندم پنج قفسه ای بتوان از‬ ‫ظرفیت هــای موجود در این نوع روغن‪ ،‬با تکنولوژی جدید‪،‬‬ ‫در جهت ارتقــای پارامترهای کمی و کیفی در محصوالت‬ ‫تاندم بهره برد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬یکی دیگر از نتایج این موفقیت‬ ‫حاصل شــده انعطاف پذیری بیشــتر ناحیه نورد ســرد در‬ ‫انتخاب نوع روغن نورد‪ ،‬بســته به نیاز عملیاتی خود است؛‬ ‫چراکه خطوط نورد ســرد فوالد مبارکــه هم اکنون با وجود‬ ‫دو تامین کننــده و دو نوع روغن متفــاوت و با ایجاد رقابت‬ ‫بیــن تامین کنندگان و گریز از انحصار حتی در تولید داخلی‬ ‫روغن نورد‪ ،‬به شرایط پایدارتری ازنظر تامین روغن و ارتقای‬ ‫پارامترهای فنی ان دست پیدا کرده است‪.‬‬ ‫اســتکی در پایان از حمایت ها و پیگیری ویژه مدیریت‬ ‫نورد ســرد و همکاری صمیمانه و حضور پرتالش همکاران‬ ‫در ناحیه نورد سرد‪ ،‬به خصوص همکاران شاغل در خط نورد‬ ‫و گروه فنی تولید نورد ســرد و همچنین از واحدهای خرید‬ ‫مواد مصرفی‪ ،‬ازمایشــگاه‪ ،‬کنترل مــواد و دیگر واحدهای‬ ‫درگیر قدردانی و ابراز امیدواری کرد تا این موفقیت ها راهی‬ ‫برای تداوم شعار «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» در سال‬ ‫‪ 1400‬باشد‪.‬‬ ‫ی کشور‬ ‫اجرای موفقیت امیز پروژه ارتباط با سامانه حمل ونقل جاده ا ‬ ‫شناســایی رانندگان متخلف بر اساس دو معیار میزان وزن‬ ‫بارنامه شده و میزان مسافت طی شده از مبدا به مقصد‪ ،‬عدم‬ ‫نیاز به ثبت اطالعات بارنامه ها و سفارش های حمل شده به‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در اینده نزدیک و استفاده از اطالعات‬ ‫بارنامه ها در سیســتم های مختلــف مانند مدیریت کاال و‬ ‫خرید‪.‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬این پروژه با حمایت مدیریت‬ ‫فناوری اطالعات و همکاری روســای فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫کارشناسان واحد حمل ونقل و شرکت ایریسا در کوتاه ترین‬ ‫زمان ممکن انجام پذیرفته است‪.‬‬ ‫نصــر اصفهانی در پایان گفت‪ :‬در اینده با هدف اضافه‬ ‫مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان‪:‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد بانک های اصفهان‬ ‫ساعت‪ ۱۳‬تعطیل نکردند‬ ‫مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬اگرچه روز شنبه بیشتر ادارات استان سر ساعت‬ ‫‪ ۱۳‬تعطیل کردند‪ ،‬اما ‪ ۹۰‬درصد بانک ها از این مصوبه تخطی‬ ‫کردند‪ ،‬درحالی که اگر این مصوبه به طور کامل اجرا شود‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۴۰‬مگاوات موجب کاهش مصرف برق خواهد شد‪.‬‬ ‫مرسل صالحی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه توازن تولید‬ ‫و مصرف برق برهم خورده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خاموشی های هفته‬ ‫گذشته به دلیل برهم خوردن توازن تولید و مصرف برق است‬ ‫و هرچه مدیریت مصرف برق داشته باشیم‪ ،‬شرایط تامین پایدار‬ ‫برق بیشتر مهیا می شود‪.‬وی درباره مصوبه پنجشنبه هفته گذشته‬ ‫استاندار اصفهان مبنی بر تغییر ساعت کاری ادارات از ‪ ۷‬تا ‪،۱۳‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر ادارات و بانک ها براساس این مصوبه پیش روند بین ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬مگاوات شاهد کاهش مصرف برق خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان‬ ‫اصفهان با ارزیابی اجرای این مصوبه در روز نخست ان یعنی‬ ‫خبر‬ ‫اقدام مجلس برای توقف‬ ‫تخلف در ساخت و سازهای‬ ‫شهری‬ ‫یک عضو کمیسـیون عمران مجلس شـورای اسالمی از‬ ‫تهیه طرحی بـرای اصالح ماده ‪ ۱۰۰‬قانون شـهرداری ها‬ ‫بـه منظـور برخورد قاطع با متخلفین سـاخت و سـازهای‬ ‫درون شـهری خبـر داد‪ .‬به گزارش ایسـنا‪ ،‬اقبال شـاکری‬ ‫نماینـده مـردم تهـران در مجلـس شـورای اسلامی در‬ ‫صفحـه شـخصی خـود در توئیتـر‪ ،‬نوشـت‪« :‬متخلفیـن‬ ‫سـاخت و سـازهای شـهری دیگـر نمی تواننـد تخلفـات‬ ‫سـاختمانی خود را بـا پرداخت پول قانونی کننـد!!! اصالح‬ ‫‪‎‬مـاده ‪ ۱۰۰‬قانـون شـهرداری ها‪ ،‬گامـی مثبـت در جهـت‬ ‫تحقـق‪‎‬عدالـت و ارتقای حقـوق عامه شـهروندی خواهد‬ ‫بـود‪ .‬جزییـات این طـرح بـزودی اعال م می شـود‪».‬‬ ‫اصلاح قانـون مـاده ‪ ۱۰۰‬شـهرداری ها یکـی از اقداماتی‬ ‫بـود که مجلـس یازدهم از روزهای اغاز بـه کار خود ان را‬ ‫دنبال کرد و کمیسـیون عمران مجلس شـورای اسلامی‬ ‫نیـز بـا هـدف کاهش تخلفـات سـاختمانی ایـن موضوع‬ ‫را بـا جدیـت دنبـال کـرد‪ .‬بـر اسـاس نظـرات اعضـای‬ ‫کمیسـیون عمـران اکنـون این مـاده بـه منبـع درامدی‬ ‫بـرای شـهرداری ها تبدیـل شـده و در عیـن حال شـاهد‬ ‫تخلفات در سـاخت و سـازها هسـتیم‪.‬‬ ‫خودرو به سرنوشت برق و‬ ‫مرغ دچار می شود‬ ‫با همت متخصصان فوالد مبارکه محقق شد‬ ‫کارشناس سیســتم های اطالعاتی یکپارچه و مسئول‬ ‫سیستم های حوزه تامین شــرکت فوالد مبارکه از اجرای‬ ‫موفقیت امیــز پروژه ارتباط با ســامانه حمل ونقل جاده ای‬ ‫کشور در این شرکت خبر داد‪.‬‬ ‫به گــزارش اصفهان امروز‪ ،‬اســماعیل نصر اصفهانی‬ ‫گفــت‪ :‬این پروژه با همت و تالش بی وقفه کارشناســان‬ ‫واحد سیستم های اطالعاتی‪ ،‬واحد نرم افزارهای سیستمی‪،‬‬ ‫واحد حمل ونقل و شرکت ایریســا پیاده سازی و در اختیار‬ ‫واحدهای متقاضی در شرکت فوالد مبارکه قرار داده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افزود‪ :‬یکی از نیازهــای مبرم در حوزه‬ ‫لجستیک فوالد مبارکه پیگیری و گزارش گیری از وضعیت‬ ‫حمل مواد اولیه به شــرکت در کمترین زمان ممکن و با‬ ‫کیفیت قابل قبول است‪ .‬پروژه ارتباط با سامانه حمل ونقل‬ ‫کشــور در قالب طرح توســعه سیســتم های اطالعاتی و‬ ‫به منظور انتقال اطالعــات و گزارش گیری از بارنامه های‬ ‫ثبت شده در سیستم های راهداری‪ ،‬راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫کارشــناس سیســتم های اطالعاتــی یکپارچه فوالد‬ ‫مبارکه مزایای اجرای این پروژه را به این شــرح برشمرد‪:‬‬ ‫امکان گزارش گیری از اطالعات بارنامه های صادره توسط‬ ‫باربری های مختلف در سطح اســتان و دسته بندی ان ها‬ ‫بر اســاس کد کاال‪ ،‬فروشــنده و راننده حمل کننده کاال‪،‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شنبه‪ ۱۹-‬تیرماه‪ ،‬گفت‪ :‬مطابق بررسی ها متاسفانه بانک های‬ ‫اصفهان سر ساعت ‪ ۱۳‬تعطیل نکردند و همچنان تا ساعت ‪۱۵‬‬ ‫و ‪ ۱۶‬بعدازظهر با همان میزان مصرف به کار خود ادامه دادند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اگرچه در ظاهر بانک ها سر ساعت ‪ ۱۳‬تعطیل‬ ‫کردند‪ ،‬اما با بستن درب بانک‪ ،‬از داخل مشغول به کار بودند و حتی‬ ‫سیستم های سرمایشی خود را کم نکردند و به نوعی مصرف برق‬ ‫توسط این بخش کاهش نیافت‪.‬وی با بیان اینکه متاسفانه بیشتر‬ ‫بانک های استان تعطیلی ساعت ‪ ۱۳‬بعدازظهر را رعایت نکردند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مطابق این مصوبه شرکت های توزیع برق اختیار قطعی‬ ‫برق را دارند و به همین منظور امروز به مدیران انرژی بانک ها‬ ‫و بانک ها اخطار داده شده که اگر در ساعت تعیین شده تعطیل‬ ‫نکنند‪ ،‬برق بانک ها قطع خواهد شد‪.‬‬ ‫صالحی تصریح کرد‪ :‬تغییر ساعت ادارات برای تامین پایدار‬ ‫برق مردم در بخش خانگی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای مدیریت بار در حال حاضر صنایع فوالد‬ ‫کردن بارنامه های ریلی و متصل شــدن سیستم به سامانه‬ ‫راه اهــن جمهوری اســامی ایــران و همچنین تکمیل‬ ‫سیســتم های ارتباط با معادن‪ ،‬پروژه کامل تر می شــود و‬ ‫امید است با اجرای چنین پروژه هایی گام موفق و ارزشمند‬ ‫دیگری در راستای اهداف شرکت برداشته شود‪.‬‬ ‫مدیر حمل ونقل و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه نیز در‬ ‫خصوص این پروژه گفت‪ :‬جریان اطالعات یکی از ارکان‬ ‫اصلی مدیریت زنجیره تامین و لجســتیک است و امروزه‬ ‫ارتباط موثر نهادهای درگیــر در این فرایند بیش از پیش‬ ‫الزم است‪.‬‬ ‫و سیمان با ‪ ۱۰‬درصد ظرفیت خود برق مصرف می کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر این صنایع ‪ ۹۰‬درصد کاهش مصرف برق دارند‪ ،‬اما‬ ‫برای کاهش خاموشی ها نیاز به همراهی مردم داریم‪.‬‬ ‫مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان‬ ‫اصفهان با بیان اینکه روز شنبه بیشتر ادارات استان سر ساعت ‪۱۳‬‬ ‫و یا با نیم ساعت تاخیر تعطیل کردند‪ ،‬اما ‪ ۹۰‬درصد بانک ها از این‬ ‫مصوبه تخطی کردند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر این مصوبه به طور کامل اجرا‬ ‫شود‪ ،‬حدود ‪ ۴۰‬مگاوات موجب کاهش مصرف برق خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬البته روز گذشته با وجودی که بانک های‬ ‫اصفهان در اجرای این مصوبه شرکت توزیع برق را همراهی‬ ‫نکردند‪ ،‬حدود ‪ ۳۰‬مگاوات برق صرفه جویی در اصفهان داشتیم‪.‬‬ ‫صالحی درباره اثرات این گونه طرح ها و تغییر ساعت ادارات‬ ‫در کاهش مصرف برق‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ساعت پیک مصرف برق‬ ‫بین ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۸‬است که با مدیریت بار می توان سقف مورد نیاز‬ ‫را رعایت کنیم‪ ،‬بنابراین برای مدیریت بار‪ ،‬ادارات باید در طرح‬ ‫های مدیریت مصرف مشارکت کنند و نسبت به صبح ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫مصارف برق خود را کاهش دهند‪ ،‬همچنین با کاهش زمان کاری‬ ‫ادارات‪ ،‬وسایل سرمایشی انها از مدار خارج می شود و موجب‬ ‫کاهش ‪ ۹۰‬درصدی مصرف برق می شود‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه طی سه روز اخیر در اصفهان اصال خاموشی‬ ‫نداشتیم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬طی این چند روز صنایع فوالد و سیمان‬ ‫محمدعلی زارعی افزود‪ :‬ســاالنه بیــش از ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫کامیون از مبدا فوالد مبارکه یا به مقصد ان‪ ،‬وظیفه حمل‬ ‫مواد اولیه و محصوالت شرکت را در کشور بر عهده دارند‪.‬‬ ‫برنامه ریزی و کنترل این حجم از ناوگان برای بزرگ ترین‬ ‫صاحب کاالی کشــور نیازمند سیســتم های اطالعاتی با‬ ‫قابلیت اطمینان باالست‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشــان کرد‪ :‬بــا پیگیری های واحد‬ ‫حمل ونقل و پشــتیبانی و مدیریت ارشــد ســازمان و به‬ ‫همت همکاران سیســتم ها و فنــاوری اطالعات‪ ،‬ارتباط‬ ‫با ســامانه برخط ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫کشور‪ ،‬به عنوان مهم ترین ســند حمل بار‪ ،‬از تیرماه سال‬ ‫جاری برقرار شد و کلیه اطالعات مندرج در بارنامه شامل‬ ‫مشخصات محموله‪ ،‬گیرنده‪ ،‬فرستنده‪ ،‬راننده‪ ،‬وسیله نقلیه‬ ‫و هزینه هــای مربوطه پس از ثبت در سیســتم مذکور در‬ ‫‪ EIS‬فوالد مبارکه بارگذاری می شود و امکان انواع پایش و‬ ‫تحلیل را فراهم می کند‪.‬‬ ‫مدیر حمل ونقل و پشتیبانی با اشاره به این که به زودی‬ ‫مشــابه این ارتباط با ســازمان راه اهن جمهوری اسالمی‬ ‫ایران نیز برقرار خواهد شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬پرهیز از دوباره کاری‬ ‫و ثبت دســتی و مکرر اطالعات در سیستم های مختلف‬ ‫و اطمینان از صحت و ســرعت تبادل اطالعات از مزایای‬ ‫قابل توجه این پروژه است‪.‬‬ ‫اصفهان تنها مجاز به مصرف ‪ ۱۰‬درصد برق خود مورد نیاز خود‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان‬ ‫اصفهان درباره اینکه طرح مدیریت بار از خردادماه در حال‬ ‫اجراست‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به قطعی برق بدون برنامه ریزی‪ ،‬طرح‬ ‫های مدیریت بار اجرا نشد و کل کشور درگیر خاموشی سراسری‬ ‫شد‪ ،‬اما امروز با توجه به اینکه قطعی سراسری نداریم‪ ،‬اجرای طرح‬ ‫های مدیریت بار توسط صنایع اجباری است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه تعطیلی روزهای پنجشنبه تاثیر زیادی‬ ‫در کاهش مصرف برق دارد‪ ،‬گفت‪ :‬میزان بار مصرفی ادارات با‬ ‫تعطیلی روزهای پنجشنبه به صفر می رسد‪.‬‬ ‫صالحی گفت‪ :‬از مردم می خواهیم به عنوان سفیر انرژی اقدام‬ ‫به مدیریت مصرف برق کنند و از استفاده وسایل غیرضرور در‬ ‫ساعت پیک مصرف خودداری کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬شهروندان باید المپ های اضافه خود را‬ ‫خاموش و از نور روز استفاده کنند‪ ،‬همچنین وسایل اضافه را داخل‬ ‫مدار نکنند‪ ،‬از سوی دیگر وسایلی همچون تلویزیون را که نیاز‬ ‫ندارند از پریز برق جدا کنند‪ ،‬از سوی دیگر کولرهای ابی را بر دور‬ ‫کم و کولر گازی را بر دمای ‪ ۲۶‬درجه به باال (دمای اسایش) قرار‬ ‫دهند که در مجموع با رعایت این موارد می توان از روزهای پیک‬ ‫مصرف برق عبور کنیم‪.‬‬ ‫عضـو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن اشـاره‬ ‫بـه اینکه عبور از قیمت گذاری دسـتوری باید اصلی ترین‬ ‫اولویـت وزارت صمـت دولت سـیزدهم باشـد گفـت‪ :‬اگر‬ ‫راهـی بـرای عبور از معضل نقدینگی به وجـود امده برای‬ ‫صنایـع خودروسـازی پیدا نکنیم همانطور کـه در صنعت‬ ‫بـرق و در تولید مرغ با کمبود مواجه شـدیم‪ ،‬در خودرو نیز‬ ‫ایـن کمبودها خود را نشـان خواهـد داد‪ .‬محمدرضا نجفی‬ ‫منـش در گفـت وگـو با ایسـنا اظهار کـرد‪ :‬در سـال های‬ ‫گذشـته فعـاالن اقتصادی بارها هشـدار داده اند کـه تداوم‬ ‫قیمـت گذاری دسـتوری و تصدی گری دولـت در اقتصاد‬ ‫بـه ضـرر تولیدکننـدگان و مصرف کنندگان تمـام خواهد‬ ‫شـد اما متاسـفانه در عمل همچنان ما شـاهد ان هستیم‬ ‫کـه هیـچ تصمیم قاطعـی در این زمینه گرفته نمی شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه معضالتـی که برخـی صنایـع تولیدی‬ ‫کشـور در ماه هـای گذشـته بـا ان مواجـه شـده اند‪ ،‬بیـان‬ ‫کـرد‪ :‬ما در حوزه قیمت مرغ در ماه های گذشـته بخشـی‬ ‫از نتایـج قیمـت گـذاری دسـتوری را مشـاهده کردیم‪ .‬با‬ ‫وجود انکه بسـیاری از دسـتگاه های اجرایـی دولت اعالم‬ ‫کردنـد کـه برای حل این معضل پای کار هسـتند و حتی‬ ‫صحبت هایـی از برخـورد با گران فروشـی نیز مطرح شـد‬ ‫امـا با توجه به تاثیـرات قیمت گذاری دسـتوری می بینیم‬ ‫کـه ایـن بـازار به ارامـش نمی رسـد‪ .‬عضو اتـاق بازرگانی‬ ‫تهـران ادامه داد‪ :‬در حـوزه برق نیز اصرار بر قیمت گذاری‬ ‫دسـتوری باعث شـده بسـیاری از سـرمایه گذاران از ورود‬ ‫بـه این بخـش خودداری کننـد و نتیجـه ان کمبود تولید‬ ‫بـرق و نبـود ظرفیـت الزم بـرای تامین نیازهـای جامعه‬ ‫اسـت‪ .‬شـرایط ایـن چنینـی را در بسـیاری از حوزه هـا‬ ‫می بینیـم و صنعـت خودرو نیز سال هاسـت با مشـکالت‬ ‫مربـوط بـه قیمـت گذاری دسـتوری دسـت و پنجـه نرم‬ ‫می کنـد‪ .‬نجفـی منـش با بیـان اینکـه وزارت صمـت در‬ ‫دولـت سـیزدهم باید بـرای قیمت گـذاری دسـتوری راه‬ ‫چـاره جـدی پیـدا کنـد‪ ،‬توضیـح داد‪ :‬هرچنـد ما امیـدوار‬ ‫بودیـم در دولـت فعلـی این مشـکالت برطرف شـود اما‬ ‫متاسـفانه نشـانه ای از ایـن تغییـر دیـده نمی شـود‪ .‬امروز‬ ‫قیمت گذاری دسـتوری شـورای رقابت در صنعت خودرو‬ ‫باعث شـده بسـیاری از تولیدکنندگان با زیان مواجه شوند‬ ‫و حتی در عمل به تعهداتشـان نیز به مشـکل بر بخورند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه بدهـی قابـل توجهـی خودروسـازان به‬ ‫قطعـه سـازان اظهار کـرد‪ :‬براوردهـای ما نشـان می دهد‬ ‫کـه رقـم این بدهـی به ‪ ۶۰‬هـزار میلیـارد تومان رسـیده‬ ‫اسـت‪ .‬در کنار ان خودروسـازان به زیان انباشته گسترده و‬ ‫مطالبـات بانکـی معوق نیز دچار شـده اند کـه علت اصلی‬ ‫ان قیمـت گـذاری دسـتوری اسـت‪ .‬امـروز تولیـد خودرو‬ ‫جدیـد بـا زیـان مواجـه اسـت و همیـن موضـوع امـکان‬ ‫دسترسـی بـه اهـداف در نظـر گرفتـه شـده بـرای تولید‬ ‫سـاالنه خـودرو در ایـران را بـا چالش مواجه کرده اسـت‪.‬‬ ‫نجفـی منش خاطرنشـان کـرد‪ :‬اگـر راهی برای عبـور از‬ ‫ایـن زیان و معضـل نقدینگی به وجود امـده برای صنایع‬ ‫خودروسـازی پیدا نکنیـم‪ ،‬همانطور کـه در صنعت برق و‬ ‫در تولیـد مـرغ با کمبود مواجه شـدیم‪ ،‬در خـودرو نیز این‬ ‫کمبودهـا خـود را نشـان خواهـد داد‪ .‬از این رو نخسـتین‬ ‫اولویـت دولـت اینـده بایـد برنامـه ریـزی بـرای عبـور از‬ ‫قیمـت گـذاری دسـتوری و حمایت عملی از تولید باشـد‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬درصد مسکن مهر‬ ‫هشتگرد در دست دالالن‬ ‫عضـو هیئـت مدیره عمران شـهر جدید هشـتگرد گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬درصد مسـکن مهر این شـهر در دسـت دالالن‬ ‫اسـت و بـه ایـن افـراد دربـاره عـدم مراجعه بـرای تعیین‬ ‫تکلیف هشـدار جدی می دهیم‪ .‬محمدعلی حاجـی زاده در‬ ‫گفت وگو با ایسـنا با اشـاره به اخرین وضعیـت پروژه های‬ ‫مسـکن مهر شـهر جدید هشـتگرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حدود ‪۴۹‬‬ ‫هـزار مسـکن مهر در این شـهر سـاخته شـده کـه حدود‬ ‫‪ ۳۵‬هـزار واحـد ان متقاضـی موثـر داشـته اسـت‪ .‬وی بـا‬ ‫بیـان اینکـه در شـهر جدیـد هشـتگرد با خریـد و فروش‬ ‫واحدهـای مسـکن مهـر توسـط دالالن مواجه هسـتیم‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬ایـن افـراد به واسـطه اینکه نیـازی به اسـتفاده از‬ ‫مسـکن ندارنـد به تبـع ان هیچ گونـه سـهمی در فروش‬ ‫اقسـاطی ندارند و پروسـه تحویل واحد را انجام نمی دهند‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫دوشنبه | ‪ 21‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4118‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫شانسقهرمانیسپاهان‬ ‫بیشتر از قبل شد‬ ‫بسکتبال ذوب اهن برای‬ ‫کسب سکو اماده می شود‬ ‫با برتری پرگل ســپاهان مقابل صنعت نفت حاال این‬ ‫تیم از یک جهت نسبت به پرســپولیس برتری دارد‪ .‬تیم‬ ‫فوتبال سپاهان مقابل صنعت نفت به برتری پرگل چهار‬ ‫بر یک دســت پیدا کرد تا فاصله دو امتیازی خودش را با‬ ‫پرســپولیس در صدر جدول حفظ کند و همچنان امیدوار‬ ‫به لغزش این تیم باشــد تا بتواند جایش را در صدر جدول‬ ‫بگیرد‪ .‬برد پرگل سپاهان مقابل صنعت نفت اگرچه منجر‬ ‫به نزدیک تر شدن این تیم ازلحاظ امتیاز به پرسپولیس نشد‬ ‫ولی از یک جهت شــانس این تیم را برای کسب قهرمانی‬ ‫بیشــتر کرد و ان هم برتری پیدا کردن طالیی پوشان در‬ ‫تفاضل گل است‪ .‬سپاهان پیش ازاین تفاضل گل مساوی‬ ‫با پرســپولیس داشت و اگر با اختالف یک گل به پیروزی‬ ‫می رسید تفاضلش پایین تر از رقیب بود ولی حاال با تفاضل‬ ‫مثبت ‪ 25‬و یک تفاضل بیشــتر از پرسپولیس می تواند در‬ ‫صورت تســاوی امتیازها باالتر از ان ها قرار بگیرد‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب اگر برای مثال سرخ پوشان دریکی از دیدارهای اتی‬ ‫به تساوی برسند و سپاهان در ان هفته پیروز شود‪ ،‬امتیازها‬ ‫برابر شده و شاگردان نویدکیا به دلیل تفاضل بهتر در جایگاه‬ ‫نخست قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫درحالی که ارسالن کاظمی با تیم بسکتبال ذوب اهن‬ ‫قرار بســت‪ ،‬شنیده می شود با مهرام نیز به توافق رسیده‬ ‫است‪ .‬تیم بسکتبال ذوب اهن اصفهان که فصل گذشته‬ ‫توفیقی در لیگ برتر کســب نکرد‪ ،‬بــرای فصل جدید‬ ‫رقابت ها نیز با فرزاد کوهیان برای نشســتن دوباره روی‬ ‫نیمکت سبزپوشــان به توافق رسید‪ .‬ذوب اهن همچنین‬ ‫خبر از عقد قرارداد با چند بازیکن ازجمله ارسالن کاظمی‪،‬‬ ‫ســجاد مشــایخی‪ ،‬فرید اصالنی‪ ،‬امیرعلی قلی زاده و‬ ‫محمدرضا اکبری را منتشر کرد که امیدواری کسب نتیجه‬ ‫توســط ذوب اهن در فصل پیش رو را ایجاد کرد‪ .‬بعد از‬ ‫گذشــت یک ماه از خبر عقد قرارداد ارسالن کاظمی با‬ ‫ذوب اهن و درحالی که این بازیکن با شــال و مدیرعامل‬ ‫ذوب اهن عکس نیز گرفته است‪ ،‬در خبری عجیب شنیده‬ ‫شد کاظمی با تیم مهرام به توافق رسیده است‪ .‬طبق گفته‬ ‫سرپرست تیم مهرام‪ ،‬کاظمی که فصل قبل در شیمیدر‬ ‫حضور داشــت‪ ،‬برای فصل اینده با مهرام توافق کرده و‬ ‫قرارداد چهار نسخه ای فدراسیون را هم امضا کرده است‪.‬‬ ‫به این ترتیب فعال تکلیف او برای فصل بعد مشخص نیست‬ ‫که در کدام تیم بازی خواهد کرد‪.‬‬ ‫سروش رفیعی محروم از بازی‬ ‫مقابل تیم سابق‬ ‫هافبک طراح تیم سپاهان بازی هفته اینده تیمش را از‬ ‫دست داد‪ .‬تیم فوتبال سپاهان در حالی باید در هفته بیست‬ ‫و هشتم رقابت های لیگ برتر به مصاف پدیده مشهد برود‬ ‫که یکی از مهره های کلیدی تیمش را در این بازی در اختیار‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬سروش رفیعی‪ ،‬هافبک تیم سپاهان که در‬ ‫دیدار مقابل صنعت نفت با کارت زرد از سوی داور مسابقه‬ ‫جریمه شــد تا دیدار بعدی تیمش مقابل پدیده را به دلیل‬ ‫محرومیت از دست بدهد‪ .‬پدیده تیم سابق سروش رفیعی‬ ‫است و با جدایی از این تیم به جمع طالیی پوشان اصفهانی‬ ‫اضافه شده است‪.‬‬ ‫سرمربی ذوب اهن و‬ ‫محکومیت بابت ترک نفت‬ ‫سید مجتبی حسینی و سه دستیار او به دلیل ترک این‬ ‫تیــم‪ ،‬در کمیته تعیین وضعیت محکوم به پرداخت جریمه‬ ‫نقدی شــدند‪ .‬سیدمجتبی حسینی ســرمربی سابق نفت‬ ‫مسجدســلیمان که به همراه مجید محافظت کار‪ ،‬صادق‬ ‫غفاریــان و مهدی خانه اباد در پایان نیم فصل نخســت‪،‬‬ ‫اقدام به ترک تیم فوتبال نفت داشتند و قراردادشان را نیز‬ ‫به صورت یک طرفه ترک کردند‪ ،‬از ســوی کمیته تعیین‬ ‫وضعیت محکوم شدند‪ .‬این اقدام حسینی و دستیارانش و‬ ‫عقد قرارداد با باشگاه ذوب اهن‪ ،‬باعث شکایت باشگاه نفت‬ ‫شد که با پیگیری های مستمر زمانپور معاون حقوقی این‬ ‫باشگاه‪ ،‬هرکدام از این مربیان از سوی کمیته تعیین وضعیت‬ ‫به دلیل فسخ یک طرفه‪ ،‬به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال‬ ‫بابت اصل خواسته و مبلغ ‪ 21‬میلیون و ‪ 800‬هزار ریال بابت‬ ‫هزینه دادرسی در حق خواهان‪ ،‬محکوم گردیدند‪ .‬این رای‪،‬‬ ‫قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال‬ ‫است‪ .‬همچنین کمیته وضعیت بازیکنان‪ ،‬دعوای خواهان به‬ ‫طرفیت باشــگاه ذوب اهن را مردود اعالم و قابل رسیدگی‬ ‫یداند‪.‬‬ ‫نم ‬ ‫پیشنهاد‪ ۱۸‬میلیارد تومانی‬ ‫تیم ایرانی به بیرانوند‬ ‫یک تیم متمول که فصل اینده دروازه بان خود را از دست‬ ‫خواهد داد برای پر کردن جای خالی این بازیکن به دروازه بان‬ ‫پیشین پرسپولیس پیشنهاد نجومی برای یک سال داده است‪.‬‬ ‫هرچند هنوز ســه هفته دیگر از بیستمین دوره رقابت های‬ ‫لیگ برتر باقی مانده و رقابت نزدیکی بین پرســپولیس و‬ ‫سپاهان برای کسب عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات‬ ‫ادامه دارد‪ ،‬اما برخی تیم ها برای فصل اینده مذاکرات خود‬ ‫را با بازیکنان مدنظرشان اغاز کرده اند‪ .‬خبرنگار مهر کسب‬ ‫اطالع کرد یکی از تیم های متمول که غیرمستقیم از بودجه‬ ‫دولتی استفاده می کند برای اینکه بتواند جای خالی دروازه بان‬ ‫خود را پر کند به علیرضا بیرانوند دروازه بان پیشین پرسپولیس‬ ‫که به تازگی راهی تیم بواویشتا پرتغال شده است مبلغ ‪۱۸‬‬ ‫میلیارد تومان برای یک فصل پیشنهاد داده است‪.‬‬ ‫‪ 11‬مرداد اعالم میزبان فینال‬ ‫لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫کنفدراسیون فوتبال اســیا در تاریخ یازدهم مردادماه‪،‬‬ ‫میزبــان فینال لیگ قهرمانان اســیا را اعالم خواهد کرد‪.‬‬ ‫پس ازاینکــه چند روز پیش کنفدراســیون فوتبال اســیا‬ ‫تصمیمات جدیدی را برای نحوه برگزاری مراحل باقیمانده‬ ‫رقابت های لیگ قهرمانان اسیا اعالم کرد‪ ،‬مشخص گردید‬ ‫که دیدار فینال این دوره از مســابقات به صورت تک بازی‬ ‫و دریکی از کشــورهای غرب اسیا برگزار می شود‪ .‬کمیته‬ ‫اجرایی مسابقات ‪ AFC‬اعالم کرد که بازی فینال این دوره‬ ‫از رقابت ها‪ ،‬در تاریخ دوم اذر و دریکی از کشورهای غرب‬ ‫اســیا برگزار می شود‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬کنفدراسیون فوتبال‬ ‫اسیا به کشورهای غرب اسیا که نماینده ای در این مسابقات‬ ‫دارند‪ ،‬اعالم کرد که می توانند درخواســت های خود برای‬ ‫میزبانی دیدار پایانی را ارسال کنند‪ .‬طبق اعالم کنفدراسیون‬ ‫فوتبال اسیا‪ ،‬کشورها نهایتا تا تاریخ ‪ 4‬مرداد فرصت دارند تا‬ ‫درخواست خود برای برعهده گرفتن برپایی دیدار فینال را‬ ‫ارسال کنند و ‪ AFC‬نیز از ان تاریخ تا ‪ 10‬مرداد ارزیابی های‬ ‫خود را درباره درخواســت کنندگان صورت می دهد و نهایتا‬ ‫تاریخ ‪ ۱۱‬مرداد میزبان مسابقه فینال اعالم می گردد‪.‬‬ ‫مهاجم گلزن طالیی پوش رکوردها را یکی پس از دیگری می شکند‬ ‫شهباز با سپاهان در اوج اسمان ها‬ ‫مهاجم شماره ‪ 9‬تیم فوتبال سپاهان در بهترین زمان ممکن‬ ‫به فرم خوب خود رسیده و این خبر خیلی خوبی برای سپاهانی ها‬ ‫است‪ .‬به گزارش ورزش سه‪ ،‬از ضربه سر عزت پورقاز که روی‬ ‫ارسال کرنر احسان حاج صفی گل چهارم سپاهان را ثبت کرد‬ ‫که بگذریم‪ ،‬روی هر سه گل قبلی طالیی پوشان ردپای سجاد‬ ‫شهباززاده به طور ملموس قابل مشاهده بود‪ .‬گل اول سپاهان‬ ‫پس از کار تکنیکی سروش رفیعی‪ ،‬چرخش زیدانی این هافبک‬ ‫خوش تکنیک و پاس دقیق و روبه جلوی او به دســت امد که‬ ‫ثانیه هایی قبل تر دو بازیکن نفت ابادان را از جریان خارج کرده‬ ‫بود‪ .‬سجاد شهباززاده درست وسط دو مدافع میانی نفت ابادان‬ ‫جایگیری کرده بود و وقتی توپ به او رســید‪ ،‬پای چپ خود‬ ‫را تکیه کرد و با بغل پای راســت‪ ،‬پس از ســه هفته که گل‬ ‫نزده بود‪ ،‬دروازه را باز کرد‪ .‬گل دوم بازی توســط شهباززاده به‬ ‫ثمر نرسید‪ ،‬ولی قطعا اگر پاس دقیق او نبود‪ ،‬این گل هم ثبت‬ ‫نمی شــد‪ .‬او که پیش تر روی گل اول به پیکان در دیدار رفت‪،‬‬ ‫پاس گل مشابهی را برای سروش رفیعی فراهم کرده بود‪ ،‬این‬ ‫بار به خوبی پاسخ پاس محمدرضا حسینی را داد و او را بدون چند‬ ‫بازیکن نفت ابادان که در تعقیبش بودند‪ ،‬در موقعیت تک به تک‬ ‫ن هم گل دوم‬ ‫با فرزین گروسیان قرارداد و شماره هفت سپاها ‬ ‫بازی را ثبت کرد‪ .‬گل ســوم بازی بازهم در موقعیت مشابه به‬ ‫گل نخست ثبت شد‪ .‬فرار دانیال اسماعیلی فر با یک پاس رو‬ ‫به عقب همراه شد و شهباززاده که از روی خط محوطه جریمه‬ ‫اســتارت سریعی را با تمام توان اغاز کرده بود‪ ،‬بازهم در زمان‬ ‫و مکان مناســب به پاس مدافع راست سپاهان رسید و با یک‬ ‫بغل پای راحت‪ ،‬دروازه گروســیان را برای مرتبه دوم باز کرد‪.‬‬ ‫شهباززاده اگر روند گلزنی ای که در نیمه نخست فصل اغاز کرده‬ ‫بــود را ادامه می داد‪ ،‬احتماال همین حاال از رکورد رضا نوروزی‬ ‫که با ‪ 24‬بار گلزنی با پیراهن فوالد خوزســتان‪ ،‬بهترین گلزن‬ ‫تاریخ ادوار لیگ است‪ ،‬عبور کرده بود‪ .‬بااین حال عملکرد او در‬ ‫نیم فصل دوم با فشرده شدن بازی ها کمی دچار فراز و نشیب‬ ‫شد‪ .‬او که سه هفته قبل مقابل مس رفسنجان موفق به گلزنی‬ ‫شــده بود‪ ،‬سه مسابقه را بدون گلزنی پشت سر گذاشت‪ ،‬ولی‬ ‫درنهایت در دیدار هفته بیســت و هفتم برای چهارمین مرتبه‬ ‫(مهاجم سپاهان پیش تر مقابل ماشین سازی‪ ،‬نساجی مازندران‬ ‫و الومینیــوم دبل کرده بود) در طول فصل دبل کرد تا ‪ 19‬گله‬ ‫شود و عالوه بر باال بردن شانس خود برای کسب کفش طال‪،‬‬ ‫هم به رکورد عماد رضا نزدیک شود که بیشترین گل را برای‬ ‫سپاهان در تاریخ لیگ برتر ثبت کرده و هم در فاصله پنج گل با‬ ‫رضا نوروزی بهترین گلزن تاریخ ‪ 20‬ساله لیگ برتر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫البته نباید فراموش کنیم که عماد رضا پیش تر در مســابقاتی‬ ‫با ‪ 18‬تیم موفق به ثبت این رکورد شــده و شهباززاده مهاجم‬ ‫اماده این روزهای فوتبال سپاهان که از بهترین رکورد دوران‬ ‫حرفه ای خود نیز پنج گل تجاوز کرده‪ ،‬در ‪ 27‬مسابقه موفق به‬ ‫ثبت این رکورد شده و هنوز سه مسابقه دیگر پیش روی او قرار‬ ‫دارد‪ .‬به نظر می رسد سجاد شهباززاده این فصل هم قهرمانی با‬ ‫سپاهان را می خواهد؛ هم کفش طال و هم می خواهد به رکورد‬ ‫رضا نوروزی برسد‪ .‬حاال که او در راستای اهداف دشوار خود در‬ ‫میان نام های بزرگی که فرصت بازی در خط هجومی سپاهان‬ ‫را پیداکرده اند‪ ،‬به بهترین گلزن تاریخ این باشگاه در کنار عماد‬ ‫رضا مهاجم زهردار عراقی تبدیل شده و به احتمال زیاد به زودی‬ ‫از او عبور خواهد کرد‪ .‬بی شــک تماشای این تالش از سوی‬ ‫یکی از اماده ترین مهاجمان لیگ طی ســال های اخیر در سه‬ ‫هفته باقی مانده تماشایی خواهد بود‪ .‬او در نیم فصل نخست لیگ‬ ‫برتر بیستم زیر نظر محرم نویدکیا بار دیگر احیا شد و موثرترین‬ ‫بازیکن نیم فصل نخست لقب گرفت‪ .‬در نیم فصل اول مجموع‬ ‫گل زده فقط چهار تیم از میزان تاثیرگذاری شــهباززاده روی‬ ‫گل های سپاهان بیشتر بوده است‪ .‬اقای گل فعلی لیگ‪ ،‬دومین‬ ‫گل ســاز برتر نیم فصل هم است؛ ان هم درحالی که شهباززاده‬ ‫بیش از نیمی از فصل را نــه به عنوان مهاجم هدف‪ ،‬بلکه در‬ ‫پست وینگر بازی کرده است‪ .‬به هرحال سجاد شهباززاده از ان‬ ‫بازیکنان کم حاشــیه لیگ برتر است‪ .‬چه زمانی که با پیراهن‬ ‫ابی استقالل می درخشید و چه زمانی که با پیراهن زرد سپاهان‬ ‫در جدول گلزنان تاج گذاری کرده‪ ،‬به دنبال حاشــیه ها نیست‪،‬‬ ‫کم حرف می زند اما زیاد گل می زند‪ .‬عملکرد عالی او از چشم‬ ‫ســایت ترانسفر مارکت هم پنهان نمانده و درحالی که یکی از‬ ‫معیارهای ارزیابی ارزش بازیکنان از سوی این سایت سن است‪،‬‬ ‫سجاد شهباززاده ‪ 31‬ساله نسبت به سجاد شهباززاده ‪ 30‬ساله‬ ‫‪ 200‬هزار یورو رشد قیمتی داشته و حاال ‪ 600‬هزار یورو ارزش‬ ‫دارد‪ .‬سجاد در اوایل دوران فوتبالش در سایپا راست پا بود و کمتر‬ ‫پیش می امد با پای چپ ضربه ای بزند ولی رفته رفته پای چپ‬ ‫خود را هم تقویت کرد تا تبدیل به یک مهاجم تمام عیار شود‪.‬‬ ‫گل مارادونایی حسینی در نقش جهان به ثمر رسید‬ ‫محمدرضا حســینی یکی از زیباترین گل های لیگ‬ ‫بیستم را در بازی روز گذشته مقابل صنعت نفت به ثمر‬ ‫رساند‪ .‬تیم فوتبال سپاهان با ارائه عملکردی قابل توجه‪،‬‬ ‫با نتیجه چهار بر یک از ســد میهمان خود صنعت نفت‬ ‫ابادان عبور کرد تا همچنان پا به پای پرســپولیس برای‬ ‫کســب عنوان قهرمانی تالش کند‪ .‬شــاگردان نویدکیا‬ ‫عملکــرد خوبی را از خود ارائه دادند تا شانس هایشــان‬ ‫برای کســب جام زنــده بماند‪ .‬در دقیقــه ‪ ۳۵‬این بازی‬ ‫محمدرضا حسینی هافبک سپاهانی ها یکی از زیباترین‬ ‫گل های لیگ بیســتم را وارد دروازه صنعت نفت کرد‪ .‬او‬ ‫ابتــدا توپ را از محمدرضا خلعتبری گرفت و از میان دو‬ ‫بازیکن ســبزپوش ابادانی عبور کرد و به ســمت دروازه‬ ‫حریف هجوم برد‪ .‬حسینی سپس با عبور از یک بازیکن‬ ‫دیگر صنعت نفت‪ ،‬توپ را به سجاد شهباززاده سپرد که‬ ‫پشت به دروازه و مترصد دریافت پاس بود‪ .‬بهترین گلزن‬ ‫لیگ برتر نیز زمانی که دید حسینی خودش به قلب خط‬ ‫دفاعــی زده‪ ،‬یک و دوی او را کامل کرد تا هم تیمی اش‬ ‫در مصاف تک به تک با گلر ابادانی ها قرار بگیرد‪ .‬حسینی‬ ‫سپس در دوئلی تن به تن به فرزین گروسیان‪ ،‬با شلیکی‬ ‫دیدنی توپ را به تور دروازه صنعت نفت چسباند تا یکی‬ ‫از زیباترین و انفرادی ترین گل های لیگ بیستم را شاهد‬ ‫باشــیم‪ .‬گلی که با عبور مستقیم حسینی از سه بازیکن‬ ‫صنعت نفت و یک و دوی تماشــایی او با شهباززاده رقم‬ ‫کرد‪ .‬هافبک خوش نقش اصفهانی ها حاال برای ششمین‬ ‫بار در این فصل موفق شده است دروازه رقبای سپاهان‬ ‫را باز کند ضمن اینکه او سه بار هم پاس گل داده است‪.‬‬ ‫گل او به شکل فوق العاده ای به ثمر رسید و بسیاری نیز‬ ‫از ان با عنوان یک گل مارادونایی یادکردند‪ .‬درخشــش‬ ‫این بازیکن ممکن است منجر به تغییر تصمیم اسکوچیچ‬ ‫برای دعوت از حسینی به تیم ملی نیز بشود‪.‬‬ ‫حاج صفی‬ ‫همچنانشعله ور است‬ ‫احسان حاج صفی کاپیتان تیم فوتبال سپاهان در مصاف با‬ ‫صنعت نفت ابادان ارسال کننده پاس گل چهارم تیمش از روی‬ ‫یک ارســال کرنر بود‪ .‬در کنار پرسپولیس که در پنجره نقل و‬ ‫انتقاالت بسیار فعال عمل کرد و توانست با خرید شهریار مغانلو و‬ ‫بازگرداندن مهدی ترابی شرایط بسیار خوبی در خط هجومی اش‬ ‫رقم بزند‪ ،‬ســپاهان هم بیکار نبود و با بازگرداندن احسان حاج‬ ‫صفی ســعی کرد در رقابتی که با پرســپولیس در عرصه های‬ ‫مختلف دارد‪ ،‬جا نماند‪ .‬حاج صفــی در بدو ورود مقابل تراکتور‬ ‫موفق به ارســال پاس گل شد و یک هفته بعدتر مقابل سایپا‬ ‫نیز ارســال کننده تنها پاس گل بازی در جریان پیروزی یک بر‬ ‫صفر مقابل سایپا بود‪ .‬کاپیتان تیم ملی سپس یکی دو مسابقه ای‬ ‫به صورت مســتقیم در جریان گلزنی ها‬ ‫تاثیر نداشت تا در مقابل نساجی با شوتی‬ ‫محکــم زننده گل ســه امتیازی تیمش‬ ‫لقب بگیرد‪ .‬حاج صفی بار دیگر در مقابل‬ ‫پیکان تاثیرگذار ظاهر شد و زننده تک گل‬ ‫تیمش در جریان تساوی یک بریک بود‪.‬‬ ‫او کــه مقابل صنعت نفت ابادان دهمین‬ ‫حضور با پیراهن سپاهان را در لیگ بیستم‬ ‫تجربه می کرد‪ ،‬توانست روی گل چهارم‬ ‫با ارسال کرنر زمینه را برای گلزنی عزت‬ ‫پورقاز فراهم کند تا شبیه سازی گلی که‬ ‫این دو در اکباتان مقابل سایپا به ثمر رسانده بودند‪ ،‬در نقش جهان‬ ‫انجام شود‪ .‬سپاهان با درخشش ستاره های خود نظیر شهباززاده‪،‬‬ ‫سروش‪ ،‬حســینی و ‪ ...‬موفق به شکست شاگردان پورموسوی‬ ‫شد تا همچنان رقابت شدید برای کسب عنوان قهرمانی لیگ‬ ‫بیســتم ادامه دار باشد و در این مســیر احسان حاج صفی طی‬ ‫هفته های اخیر با زدن دو گل و ارسال سه پاس گل نقش مهمی‬ ‫در موفقیت های سپاهان ایفا کرده است‪.‬‬ ‫پورقاز؛ مدافعی که گلزنی را فراموش‬ ‫نمی کند‬ ‫ســپاهان در برابر صنعت نفت ارائه گر فوتبال تهاجمی و‬ ‫رو بــه جلویی بود و درنهایت مزد برتــری خود را با چهار گل‬ ‫گرفت درحالی کــه صنعت نفت تنها‬ ‫یکی ازگل های خورده را جبران کرد‪.‬‬ ‫نکته جالب اینکه نام عزت پورقاز مدافع‬ ‫ن هم در جمع گلزنان‬ ‫میانی ســپاها ‬ ‫این تیم به چشــم می خورد‪ .‬او که در‬ ‫دقیقه ‪ ۷۰‬و به عنوان بازیکن تعویضی‬ ‫وارد میدان شد روی پاس احسان حاج‬ ‫صفی دروازه صنعت نفت را باز کرد تا‬ ‫در پیروزی چهار بر یک تیمش در این‬ ‫ی سهم ویژه ای داشته باشد‪ .‬مدافع‬ ‫باز ‬ ‫ســابق تیم ملی که بعد از هفته های‬ ‫ابتدایی به مهره ثابت و اثرگذار سپاهان‬ ‫تبدیل شــد برای اولین بار نبود که در‬ ‫نقش مدافع گلزن در تیمش ظاهر می شد‪ .‬او دریکی از فصول‬ ‫با زدن شش گل حتی گلزن ترین مدافع میانی لیگ برتر لقب‬ ‫گرفت و با گل زنی در بازی با صنعت نفت نشــان داد گلزنی‬ ‫را فراموش نکرده است‪ .‬محمدرضا حسینی و سجاد شهباززاده‬ ‫دیگر گلزنان تیم سپاهان در این بازی بودند که سجاد شهباززاده‬ ‫زمان دقیق ورود ‪ VAR‬به ایران مشخص شد‬ ‫خداداد افشاریان سرپرست کمیته داوران در تالش است‬ ‫وضعیت داوری در کشور را بهبود بخشد که بدون شک یکی‬ ‫از راهکار ورود ‪ VAR‬به اســتادیوم های ایران اســت‪ .‬او در‬ ‫گفتگو با تســنیم گالیه هایی را هم از باشگاه ها مطرح کرده‬ ‫اســت‪ .‬او از ورود تکنولوژی ‪ VAR‬در انتهای نیم فصل دوم‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬تعداد باالی داوران از معضالت داوری است ‪.‬‬ ‫افشــاریان پیرامون گالیه هایی که از باشگاه ها داشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«حساسیت بازی های لیگ به قدری زیاد است که نمی توان‬ ‫درباره داوری اظهارنظر شتاب زده کرد و ممکن است هر سخن‬ ‫تاثیری درروند قضاوت به خصوص در هفته های اخر داشــته‬ ‫باشد‪ .‬داوران امروز نسبت به گذشته خسته تر هستند و روحیه‬ ‫ضعیف تــری دارند‪ .‬عدم امنیت روانی‪ ،‬مالی و حقوقی موجب‬ ‫شده داوران به ســختی کار خود را انجام دهند‪ .‬این مسائل و‬ ‫افراد صاحب نفوذ در این حوزه فشــار زیادی به کمیته داوران‬ ‫وارد می کنند و برای همراه شــدن داوری با فوتبال چاره ای‬ ‫جز حل این مسائل نداریم‪ .‬هیچ چیزی سر جای خود نیست‬ ‫و اعضــای کمیته داوری تنها فرصت می کنند ارایش داوران‬ ‫بازی ها را طراحی کنند و هیچ زمانی برای اموزش و توصیه‬ ‫باقی نمی ماند‪ ».‬سرپرست کمیته داوران که گفته بود یکی از‬ ‫معضالت داوری باال بودن تعداد ان هاســت دراین باره بیشتر‬ ‫توضیح داد و گفت‪ 174« :‬داور و کمک داور‪ ،‬لیگ برتر کشور‬ ‫را قضاوت می کنند‪ .‬باال بودن تعداد داوران معضل بزرگی است‬ ‫چراکه موجب طوالنی شدن فاصله قضاوت می شود و خطا را‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬فع ً‬ ‫ال در این فصل چاره ای برای این موضوع‬ ‫نداریم‪ .‬برای لیگ برتر فوتبال بــه ‪ 24‬داور نیاز داریم که به‬ ‫همراه کمک نهایتا به ‪ 80‬نفر برسد‪ ،‬نه بیشتر‪ .‬کاهش تعداد‬ ‫می تواند منجر به اموزش مطلوب‪ ،‬خدمت رســانی‪ ،‬تشویق و‬ ‫تنبیه به هنگام داوران شــود که درنهایت راندمان را افزایش‬ ‫می دهد‪ ».‬خداداد افشاریان هم چنین در مورد ‪ VAR‬صحبت‬ ‫کرد و گفت‪« :‬نخستین جلسه مربوط به واردات این تکنولوژی‬ ‫در فدراسیون برگزارشده است‪ ،‬اما فرایند به کارگیری ان زمانبر‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر هیچ مشکلی جز مسائل اموزشی واداری‬ ‫وجود ندارد‪ .‬تمام کارگروه ها پروسه مربوطه را پیگیری می کنند‬ ‫و نامه موردنظر به فیفا ارسال شده است که با این روند کاری‬ ‫پیش بینی می شــود تا ‪ 9‬ماه اینده یعنی پایان نیم فصل دوم‪،‬‬ ‫‪ VAR‬در فوتبال ایران به کار گرفته شود‪».‬‬ ‫دو بار موفق به گلزنی در این بازی شد‪ .‬عزت پورقاز بعد از پشت‬ ‫سر گذاشتن محرومیتش به خاطر رای صادره از سوی کمیته‬ ‫اغاز مسابقات قهرمانی مچ‬ ‫اندازی استان اصفهان‬ ‫مسابقات قهرمانی مچ اندازی قهرمانی استان اصفهان‬ ‫در شاهین شهر اغاز شد‪ .‬مسئول برگزاری مسابقات مچ‬ ‫اندازی قهرمانی باشــگاه های استان اصفهان گفت‪ :‬این‬ ‫مســابقات در دو سبک راست دست و چپ دست در چهار‬ ‫رده سنی جوانان‪ ،‬امید‪ ،‬بزرگ ساالن‪ ،‬پیشکسوتان برگزار‬ ‫می شود‪ .‬مجتبی سعادت مهر افزود‪ :‬در این مسابقات ‪۱۰۰‬‬ ‫شرکت کننده از ‪ ۱۷‬شهرســتان استان اصفهان شرکت‬ ‫کرده اند‪ .‬و ی گفت‪ :‬نفرات برتر و قهرمانان این مســابقه‬ ‫به مسابقات قهرمانی کشــوری که ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۵‬بهمن در‬ ‫کردستان برگزار می شود راه می یابند‪.‬‬ ‫لیگ برتر هندبال از مردادماه‬ ‫استارت می خورد‬ ‫ســی و چهارمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال‬ ‫مردان باشگاه های ایران از اواخر مردادماه سال جاری اغاز‬ ‫خواهد شد‪ .‬مراد کرمی‪ ،‬رئیس کمیته مسابقات فدراسیون‬ ‫هندبال درباره برگزاری مسابقات لیگ برتر هندبال مردان‬ ‫باشــگاه های ایران در ســال ‪ ۱۴۰۰‬اظهار داشت‪ :‬سی‬ ‫و چهارمین دوره رقابت های لیــگ برتر هندبال مردان‬ ‫باشگاه های ایران با توجه به برنامه اردوهای امادگی تیم‬ ‫ملی از اواخر مردادماه سال جاری اغاز خواهد شد‪ .‬رئیس‬ ‫کمیته مسابقات افزود‪ :‬متاسفانه هنوز چند تیم با بازیکنان‬ ‫خود تسویه حساب نکرده اند که با توجه به ائین نامه لیگ‪،‬‬ ‫تمامی تیم های شرکت کننده باید با همه بازیکنان خود‬ ‫تسویه حساب مالی کنند و اگر تیمی به بازیکنی بدهکار‬ ‫باشد از مسابقات لیگ کنار گذاشته خواهد شد‪.‬‬ ‫اردوی مشترک تیم ملی‬ ‫والیبال نشسته ایران با روسیه‬ ‫تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران از دیروز اردوی‬ ‫مشترک با تیم روسیه را اغاز کرد‪ .‬در راستای اماده سازی‬ ‫تیم ملی والیبال نشسته مردان برای حضور در بازی های‬ ‫پارالمپیک توکیو‪ ،‬تیم ملی والیبال نشسته ایران از دیروز با‬ ‫تیم ملی والیبال نشسته روسیه اردوی مشترک تمرینی و‬ ‫تدارکاتی در محل کمپ تیم های ملی فدراسیون جانبازان‬ ‫و معلوالن را اغاز کرد‪ .‬این اردو تا بیست و پنجم تیر ادامه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬در جریان برگزاری این اردوی مشترک‪ ،‬تیم‬ ‫ملی والیبال نشسته ایران در روزهای دوشنبه بیست و یکم‬ ‫و چهارشنبه بیست و سوم تیرماه در محل فدراسیون چند‬ ‫دیدار تدارکاتی با تیم روسیه برگزار خواهد کرد‪.‬‬ ‫هدف اصلی تیم ملی واترپلو‬ ‫بازی های اسیایی است‬ ‫انضباطی با گلی که دربازی با صنعت نفت به ثمر رساند نشان‬ ‫داده دوباره مهیای کمک به تیم سپاهان است‪ .‬پیش تر بازگشت‬ ‫او به قلب خط دفاعی سپاهان و در کنار محمد نژاد مهدی منجر‬ ‫به این شد که خط دفاعی سپاهان برخالف هفته های ابتدایی از‬ ‫اقتدار خوبی برخوردار شود‪.‬‬ ‫مربی تیم ملی واترپلو می گوید تمرینات تیم ملی واترپلو‬ ‫در حضور سرمربی خارجی ادامه دارد اما کار خیلی سختی‬ ‫داریم چون هدفمان نزدیک نیســت‪ .‬وحید رضایی درباره‬ ‫تمرینات تیم ملی واترپلــو اظهار کرد‪ :‬تمرینات تیم ملی‬ ‫واترپلو با رعایت پروتکل ها و انجام تســت ها حتی باوجود‬ ‫تعطیلی ها ادامه دارد‪ .‬چیریچ ســرمربی تیم ملی هم ایران‬ ‫اســت و هرروز عصر تمرین داریم‪ .‬مربی تیم ملی واترپلو‬ ‫گفت‪ :‬فعال که هیچ مســابقه تدارکاتی در برنامه نداریم‪.‬‬ ‫منتظر هستیم المپیک تمام شود و تیم های اروپایی حاضر‬ ‫در المپیک در باشگاه هایشان مستقر شوند تا اگر توانستیم‬ ‫ت میزبان‬ ‫با تیم های باشگاهی مثل صربستان چه به صور ‬ ‫چه مهمان مســابقه تدارکاتی داشته باشیم‪ .‬وی پیرامون‬ ‫هدف تیم ملی واترپلو گفت‪ :‬هــدف اصلی ما بازی های‬ ‫اسیایی است که البته خیلی دور است و از این نظر شرایط‬ ‫جمع کردن بازیکنان و مدیریت ان ها سخت است‪ .‬بازیکنان‬ ‫ همه حرفه ای و سخت کوش هستند اما این سوال همیشه‬ ‫برای ان هاســت که برای چه و چه مســابقه ای تمرین‬ ‫می کنند‪ .‬مســابقات قهرمانی اسیا هم که لغو شده و هیچ‬ ‫خبری از انجام ان نیست‪ .‬تا مسابقه اصلی هم که بازی های‬ ‫اسیایی اســت فاصله زیاد اســت و این ها کار را سخت‬ ‫می کند‪ .‬رضایی گفت‪ :‬هنوز هم که لیگ داخلی را راه اندازی‬ ‫نکرده ایم‪ .‬البته ما از کمیته فنی خواهش کردیم که باشگاه ها‬ ‫را مجاب کند تا در همین تابستان لیگ را راه بیندازیم‪ .‬البته‬ ‫برای شروع لیگ مشکالتی درروند فنی و اجرایی داریم و از‬ ‫طرف دیگر کرونا مشکالت را مضاعف کرده است‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه | ‪ 21‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4118‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬تیر ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪12Jul2021 | 4118‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫پس کیست‏ستمگرتر از ان کس که بر خدا دروغ بست و سخن راست را چون به سوى او امد دروغ پنداشت ایا جاى‬ ‫کافران در جهنم نیست‬ ‫‪ ۳۲‬زمر‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫زندگی کشف خود نیست‪ ،‬ساختن خود است‪.‬‬ ‫یار مهربان‪ ،‬نمادی که نظرها را در اصفهان به خود جلب کرد‬ ‫یار مهربان نمادی است از کتابخانه دریکی از معابر پرتردد شهر‬ ‫اصفهان که در هفته های اخیر به دلیل زیبایی و منحصربه فرد بودن‬ ‫نظر مثبت شهروندان این خطه تاریخی را به خود جلب کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬همیشه دوست داشتم یک کتابخانه بزرگ‬ ‫داشته باشم‪ ،‬هر بار که پول جمع می کردم به کتاب فروشی می رفتم‬ ‫و یک کتاب می خریدم و روی کتاب های قبلی می گذاشتم‪ .‬یکی‬ ‫از ارزوهایم از بچگی این بود که یک فروشگاه کتاب با قفسه های‬ ‫مملو از کتاب های رنگارنگ داشته باشم و روزها را در فضای این‬ ‫کتاب فروشــی ســر کنم‪ ،‬بوی کاغذهای کتاب روحم را نوازش‬ ‫می کرد و هر بار سر در صفحات باز کتاب فروبرده و نفس عمیق‬ ‫می کشــیدم تا بوی کاغذ وجودم را در بربگیرد‪ .‬با رویای داشتن‬ ‫این چنین کتابخانه ای قد کشــیدم‪ ،‬جوان شدم و دوران جوانی را‬ ‫لحظه به لحظه سپری کردم‪ .‬تا اینکه چند روز پیش بود که دریکی‬ ‫از شبکه های اجتماعی فیلمی دیدم از یک کتابخانه شبیه رویاهای‬ ‫همیشگی ام!! با همان گلدان هایی که در قفسه ها متصور می شدم‪.‬‬ ‫رویایی که به حقیقت پیوســته بود چیزی نبود جز یک کتابخانه‬ ‫بزرگ شــهری که به صورت یک نماد و هنر شهری دریکی از‬ ‫خیابان های اصفهان کارشــده بود‪ .‬جایی کنار یک دیوار طویل‬ ‫پیاده رو در نزدیکی کتابخانه ای که دوران جوانی بسیار به ان سر‬ ‫می زدم و کتاب به امانت می گرفتم‪ ،‬خیابان شیخ صدوق‪ ،‬چهارراه‬ ‫وکال نبش نیکبخت غربی و نزدیک کتابخانه عمومی میرداماد‪.‬‬ ‫بزرگ کتاب گویی رویاهای گذشته ام‬ ‫با دیدن تصاویر این قفسه ِ‬ ‫مانند فیلم از جلوی چشمانم رژه رفتند‪ ،‬خیلی قشنگ ساخته شده‬ ‫بود‪ ،‬وقتی به کتاب های چوبی اش نگاه می کنی بی اختیار دستت‬ ‫به سمت برداشتن ان ها دراز می شود‪ ،‬انگار واقعی هستند‪ ،‬واقعیه‬ ‫واقعی! خــرده عادت ها‪ ،‬صفر تا صد‪ ،‬خــط در گرافیک‪ ،‬غرور و‬ ‫تعصب‪ ،‬نیایش‪ ،‬کنفوسیوس‪ ،‬شهنواز‪ ،‬قانون جذب‪ ،‬روانشناسی‬ ‫کمال‪ ،‬مثنوی معنوی‪ُ ،‬دن کیشــوت‪ ،‬این هــا برخی از عناوین‬ ‫کتاب های این کتابخانه بزرگ در مقیاس شهری است که شاید‬ ‫دل هر عابری را برای اشتی با این یار مهربان قلقلک دهد‪ .‬شاید‬ ‫نوجوانی پس از گذر از این راســته به جای خوردن فست فود با‬ ‫دوستانش دلش بخواهد یک کتاب بخرد و بخواند‪ ،‬شاید جوانی‬ ‫راهش را کج کند به سمت کتاب فروشی و کتابی که می خواسته‬ ‫و تابه حال نخریده را از کتاب فروش تقاضا کند‪ ،‬شاید مادری هوای‬ ‫کتاب های قدیمــی اش که در انبار خانه پدری خاک می خورد به‬ ‫سرش بزند و عصرگاهان به انجا رفته و گرد فراموشی را از ان ها‬ ‫بزداید‪ .‬و من به دنبال مسئوالنی رفتم که این رویا را برای شهرمان‬ ‫به واقعیت بدل کرده بودند‪ .‬باکمی پیگیری متوجه شــدم بخش‬ ‫زیباسازی شهرداری منطقه ‪ ۶‬اصفهان این نماد را سفارش داده‬ ‫و ساخته است‪ .‬کارشناس زیباسازی منطقه شش شهر اصفهان‬ ‫درباره این طرح هنر شهری با عنوان نماد یار مهربان به خبرنگار‬ ‫ایرنا گفت‪ :‬طرح کتابخانه شهری ابتدای تیر در خیابان شیخ صدوق‬ ‫چهارراه وکال نبش خیابان نیکبخت غربی نصب شده است‪ .‬میثم‬ ‫ایرانپور افزود‪ :‬این هنر شــهری با متریال چوب و در حاشیه دیوار‬ ‫یک زمین متروکه و بدون اســتفاده همراه با المانی از اوراق یک‬ ‫کتاب بزرگ مزین به اشــعار حافظ ســاخته و نصب شده است‪.‬‬ ‫او طول این هنر شــهری را حدود ‪ ۴۵‬متــر در ارتفاع ‪ ۲.۵‬متر و‬ ‫درمجموع در مساحت ‪ ۱۱۰‬مترمربع عنوان کرد و افزود‪ :‬مدت زمان‬ ‫ساخت این طرح یک ماه به طول انجامید‪ .‬کارشناس زیباسازی‬ ‫منطقه شش شــهر اصفهان درباره عناوین و تعداد کتب موجود‬ ‫در این کتابخانه شــهری نیز اظهار داشت‪ :‬حدود ‪ ۲‬هزار عنوان‬ ‫کتاب با موضوعات فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬رمان‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫تاریخی و متون تخصصی ادبیات در این المان به کاررفته است‪ .‬او‬ ‫بیان کرد‪ :‬عناوین این کتب با هماهنگی امور کتابخانه ها انتخاب‬ ‫و کارشده است‪ .‬ایرانپور بابیان اینکه نظر رسانه های اجتماعی و‬ ‫فضای مجازی به این طرح جلب شده است یاداور شد‪ :‬این هنر‬ ‫شــهری قرار اســت در روزهای اینده نورپردازی شود تا در شب‬ ‫نیز دید و جلوه مناسبی داشته باشد‪ .‬عاطفه یکی از عابرانی که از‬ ‫حاشیه نماد یار مهربان می گذشت هم درباره ان گفت‪ :‬من به دلیل‬ ‫ســکونت در این منطقه زیاد از این مکان عبور می کنم‪ ،‬همیشه‬ ‫این مســیر برایم بی روح و کسل کننده بود اما در چند هفته اخیر‬ ‫که نماد کتابخانه نصب شــده است با شوق و انگیزه دیدن ان از‬ ‫این پیاده رو عبور می کنم‪ .‬او با قدردانی از سازندگان ان بیان کرد‪:‬‬ ‫کتاب غذای روح است و دیدن ان هم به ما نشاط و امید به زندگی‬ ‫می دهد چه برسد به خواندن کتاب‪ .‬اما علی براتی یک دانشجو که‬ ‫با دیدی موشکافانه به بررسی دقیق عناوین کتاب های موجود در‬ ‫این قفسه ها می پرداخت گفت‪ :‬دیدن این کتابخانه مرا سر ذوق‬ ‫اورده تا جایی که تصمیم دارم روزانه حتی اگر شــده برای چند‬ ‫دقیقه مطالعه کنم‪ ،‬خیلی از این عناوین کتاب ها را شــنیده بودم‬ ‫اما هنوز نخوانده ام و تصمیم گرفتم به مرور ان ها را تهیه و مطالعه‬ ‫کنم‪ .‬این جوان افزود‪ :‬کاش در این محیط یک ســری نیمکت و‬ ‫ســایه بان هم برای نشستن و مطالعه نصب می شد تا در همین‬ ‫فضای شاد و دلنشین برای دقایقی عابران به مطالعه بپردازند‪ .‬برخی‬ ‫نتایج تحقیقاتی دانشگاه اصفهان نشان می دهد تنها پنج درصد از‬ ‫جمعیت جامعه ترجیح می دهند اوقات خود را بامطالعه پر کنند‪.‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری فالورجان بر اساس مصوبه شماره ‪ 5/168‬مورخ ‪ 1400/03/11‬شورای محترم اسالمی‬ ‫شهر فالورجان در نظر دارد زمین دفتر کار و پارکینگ مینی بوس واقع در ترمینال مسافربری خود را‬ ‫با شرایط مشروحه ذیل به متقاضیان واجد شرایط به مدت دو سال شمسی به صورت اجاره واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪ -‬مورد اجاره شامل‪:‬‬ ‫‪ -1‬زمین دفتر کار به مســاحت تقریبی ‪ ۱۰۷‬مترمربع و پارکینگ مینی بوس به مســاحت تقریبی ‪ 3066‬متر مربع‬ ‫می باشد که قیمت پایه اجاره برای سال اول بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ ‪ 33/000/000‬ریال و برای سال‬ ‫شرکت کنندگان می بایست دارای مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه ها باشند‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان عمومی (نوبت اول)‬ ‫جرج برناردشاو‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫شاهدان گر دلبری زین سان کنند‬ ‫زاهدان را رخنه در ایمان کنند‬ ‫حافظ‬ ‫مرمت سر د ِر نخستین مسجد دوطبقه‬ ‫جهان اسالم در اردستان‬ ‫مرمت و بازســازی ســر در غربی مســجد جامع‬ ‫تاریخی اردستان پایان یافت‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬رئیس اداره میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دستی شهرستان اردستان بابیان‬ ‫اینکه مسجد جامع تاریخی اردســتان پنج در ورودی‬ ‫اصلی دارد گفت‪ :‬سر در غربی این مجموعه تاریخی به‬ ‫دلیل وجود موریانه دچار از بین رفتگی و ریزش شــده‬ ‫بــود که مرمت گران این اداره با تهیه چوب مناســب‬ ‫این قســمت از بنا را بازسازی کردند‪ .‬مهدی مشهدی‬ ‫افزود‪ :‬بر اساس بررســی های باستان شناسی‪ ،‬قدمت‬ ‫این بنای تاریخی به اواخــر قرن دوم هجری قمری‬ ‫تا نیمه اول قرن چهارم هجری قمری می رســد و در‬ ‫قرن ششم هجری قمری نیز در ان تغییراتی انجام شده‬ ‫است‪ .‬مسجد جامع اردستان نخستین مسجد دوطبقه‬ ‫و دومین مســجد چهار ایوانی جهان اسالم است که‬ ‫سال ‪ ۱۳۱۱‬به شماره ‪ ۱۸۰‬در فهرست اثار ملی کشور‬ ‫ثبت شده است‪ .‬این بنای تاریخی در چهار الیه بر روی‬ ‫اتشکده مهر اردشیر بناشــده که الیه نخست ان در‬ ‫هزار و ‪ ۹۰۰‬ســال پیش در عصر ساســانی‪ ،‬الیه دوم‬ ‫یــادگار دوران ال بویه‪ ،‬الیه ســوم به عنوان مهمترین‬ ‫قسمت مسجد هم مربوط به سال ‪ ۵۵۳‬هجری قمری‬ ‫و اخریــن الیه تاریخی از دوران صفویه اســت‪ .‬این‬ ‫مسجد دارای ‪ ۵‬در‪ ۵ ،‬محراب‪ ،‬یک مناره‪ ،‬یک شبستان‬ ‫زیرزمینی و چهار ایوان است‪ .‬محراب اصلی مسجد در‬ ‫زیر گنبد قرارگرفته و مزین به تزئینات گچ بری و ایات‬ ‫قران است که به عنوان زیباترین محراب جهان معرفی‬ ‫می شود‪ .‬این بنا در دوره صفویه از تنها کاربری مسجد‬ ‫خارج و به یک مجموعه شهری شامل حمام‪ ،‬مدرسه‬ ‫علوم دینی‪ ،‬حســینیه‪ ،‬کاروانســرا‪ ،‬بازارچه و اب انبار‬ ‫تبدیل شد‪ .‬اردســتان در ‪ ۱۱۸‬کیلومتری شمال شرق‬ ‫استان اصفهان قرار دارد‪.‬‬ ‫تولید اولین باتری های لیتیومی باقابلیت طول‬ ‫عمر سیکلی باال‬ ‫رئیس پژوهشــگاه فضایی ایران از موفقیت مهندسان‬ ‫این مرکز در تولید اولین باتری های لیتیومی باقابلیت طول‬ ‫عمر ســیکلی باال خبر داد‪.‬به گزارش ایمنا‪ ،‬حسین صمیمی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پژوهشکده مکانیک این پژوهشگاه برای اولین‬ ‫بار در کشور موفق به طراحی و ساخت باتری های لیتیوم یون‬ ‫باقابلیت طول عمر سیکلی باال شده است‪ .‬رئیس پژوهشگاه‬ ‫فضایی ایران در خصوص مشخصات فنی و کاربردهای این‬ ‫فناوری‪ ،‬گفت‪ :‬باتری لیتیوم یون به علت دانسیته انرژی‪ ،‬توان‬ ‫باال‪ ،‬مشــخصات عملیاتی و کاربردی بسیار خوب؛ توانسته‬ ‫جایگاه بســیار مناسبی را بین سیستم های ذخیره ساز انرژی‬ ‫الکتریکی در بازارهای جهانی و در حوزه های کاربری صنعتی‪،‬‬ ‫تجاری‪ ،‬نظامی و فضایی پیدا کند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این باتری با‬ ‫توجه به ساختار الکتروشیمیایی و طراحی صورت گرفته‪ ،‬نوع‬ ‫کاتد به کاررفته در ان‪ ،‬دارای قابلیت های متنوعی است و بازه‬ ‫متفاوتی از ولتاژ عملکردی‪ ،‬طول عمر و تعداد چرخه های شارژ‬ ‫و دشارژ‪ ،‬دمای محیط کاربری و انبارداری را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫رئیس پژوهشگاه فضایی ایران درباره پیشینه اجرای این پروژه‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬با توجه به تجارب قبلی و توانمندی موجود در گروه‬ ‫ذخیره ســازهای انرژی پژوهشکده مکانیک؛ فرایند طراحی‬ ‫الکتروشیمیایی‪ ،‬مکانیکی و فنی باتری لیتیوم یون به همراه‬ ‫فناوری های مربوط به تولید و ســاخت مواد اولیه الکترودی‬ ‫و الکترودها‪ ،‬الکترولیت‪ ،‬مونتاژ سل و نیز فعالیت های مربوط‬ ‫به انتخاب و بهینه سازی غشاء مناسب‪ ،‬تعیین الگوریتم های‬ ‫شارژ و دشــارژ در این پژوهشکده انجام شد و پژوهشگران‬ ‫این پژوهشگاه توانستند به دانش فنی ساخت دو نوع پاکتی و‬ ‫استوانه ای از این باتری ها دست یابند‪ .‬صمیمی درباره دانش‬ ‫اکتساب شده عنوان کرد‪ :‬در پروژه حاضر به منظور دستیابی‬ ‫به محصــول موردنظر مطالعات و فعالیت های پژوهشــی‬ ‫گســترده ای صورت گرفته که این مطالعات منجر شــد تا‬ ‫عالوه بر توانمندی ســاخت دو سل ذکرشده‪ ،‬دانش ساخت‬ ‫اجزای سازنده باتری نیز به صورت مجزا ایجاد شود‪ .‬گفتنی‬ ‫اســت برخی از دانش های فنی اکتساب شده در جریان این‬ ‫پروژه شامل دستیابی به دانش فنی ساخت الکترودهای اند‬ ‫و کاتد‪ ،‬مونتاژ سل پاکتی و ســل استوانه ای‪ ،‬فرموالسیون‬ ‫سریع سل باتری لیتیوم یون با کاربرد فضایی‪ ،‬فرموالسیون‬ ‫الکترولیت باتری لیتیوم یون باقابلیت طول عمر باال‪ ،‬سنتز‬ ‫ماده فعال کاتدی ‪ NCA‬و بهینه ســازی ماده فعال کاتدی‬ ‫باهدف افزایش طول عمر ســیکلی باتری‪ ،‬ایجاد الیه ‪SEI‬‬ ‫مصنوعی بر روی ماده فعال اندی باهدف افزایش طول عمر‬ ‫سیکلی باتری‪ ،‬ساخت نمونه مهندسی غشاء باتری لیتیوم یون‬ ‫و بهینه سازی غشاء تجاری باهدف افزایش ایمنی و طول عمر‬ ‫سیکلی باتری لیتیوم یون فضایی است‪.‬‬ ‫مناسبت‬ ‫سالروز ازدواج حضرت علی علیه السالم و حضرت زهرا‬ ‫(س)‬ ‫بومی سازینانوماسک ها‬ ‫برای محافظت از‬ ‫صنعتگران و کادر درمان‬ ‫مدیرعامل یک شــرکت دانش بنیــان گفت‪:‬‬ ‫ماســک های نانویی بــرای صنعت های مختلف‬ ‫به منظور حفاظت از صنعتگران و کادر درمان تولید‬ ‫و بومی سازی شده است‪.‬‬ ‫تقوی مدیرعامل یک شــرکت دانش بنیان در‬ ‫گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این شــرکت دانش بنیان با استفاده از فناوری نانو‬ ‫الیاف دو محصول تولید کــرده که یکی در حوزه‬ ‫صنعت و محیط زیست و دیگری در حوزه سالمت‬ ‫کارایی دارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬محصول اول غبارگیر های‬ ‫صنعتی با فناوری نانو الیاف اســت که در صنایع‬ ‫بزرگ و کوچک کشــور از قبیــل صنایع فوالد‪،‬‬ ‫مس‪ ،‬الومینیم‪ ،‬ســرب و روی‪ ،‬سیمان‪ ،‬گچ‪ ،‬ارد و‬ ‫ماکارونی‪ ،‬روغن های خوراکی‪ ،‬رنگ و رزین کاربرد‬ ‫دارد و دیگری نانو ماسک های تنفسی هستند که‬ ‫نوع صنعتی و عمومی ان در حال تولید است‪ .‬این‬ ‫مدیرعامل با اشــاره به اینکه مزیــت نانو فیلتر ها‬ ‫افزایــش طول عمر و مقرون به صرفه بودن برای‬ ‫صنایع است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای فیلتر های صنعتی‪،‬‬ ‫کارخانجاتی که به محیط زیست اهمیت می دهند‬ ‫از محصول ما اســتقبال کردند‪ .‬تقوی بیان کرد‪ :‬از‬ ‫فیلتر های صنعتی در اغلب صنایع کشور و صنایعی‬ ‫که در پروســه تولید خود غبــار و االیندگی تولید‬ ‫می کنند استفاده می شود و نانو ماسک ها در مراکز‬ ‫درمانی و نیز صنایعی که در محیط خود ذرات میکرونی‬ ‫دارند کارایی دارد‪.‬‬ ‫کشــور های امریکا‪ ،‬المــان‪ ،‬ژاپن و جمهوری‬ ‫چک به این فناوری دســت یافتند‪ .‬این مدیرعامل‬ ‫شرکت دانش بنیان با اشاره به اینکه ایران در رتبه‬ ‫‪ ۴‬فناوری نانو قراردارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ماســک هایی‬ ‫که در این شــرکت دانش بنیان بــا فناوری نانو و‬ ‫با تایید ستاد توســعه فناوری تولید می شود دارای‬ ‫تاییدیه ستاد نانو هستند و در سطح بسیار باالیی‬ ‫از راندمــان کار می کنند‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬تولید نانو‬ ‫ماســک که از ســال ‪ ۱۳۹۶‬کلید خورده و بعد ها‬ ‫در زمان شــیوع کرونا بسیار مورد استقبال مراکز‬ ‫درمانــی و مراکــز کرونایی قرار گرفــت‪ .‬از نانو‬ ‫ماســک ها هــم در صنایع و هم مراکــز درمانی‬ ‫کشــور استفاده می شــود‪ .‬مدیرعامل این شرکت‬ ‫دانش بنیان با اشــاره به تولیدات این ماســک ها‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬محصــوالت مــا در کارخانه ای به‬ ‫مســاحت ‪ ۲۵۰۰‬متر در حال تولید است و با اخذ‬ ‫پروانه بهره برداری تولید از ســازمان صمت بیش‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬هــزار عدد نانو فیلتر و بیش از یک میلیون‬ ‫نانو ماســک ظرفیت تولید ســالیانه این شرکت‬ ‫دانش بنیان بوده که به بومی ســازی کامل رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه نوبت دوم‬ ‫چاپ اول‬ ‫اعتباری بالغ بر ‪ 20/000/000/000‬ریال از طریق اگهی مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫ممالف‪:‬‬ ‫‪1159717‬‬ ‫نماید‪ .‬لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ‬ ‫‪ 1400/05/11‬به شهرداری مراجعه و در مناقصه شرکت نمایند ‪.‬‬ ‫(هزینه اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد‪).‬‬ ‫چاپ اول‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان در‬ ‫نظر دارد تعداد پنج پالک مســکونی واقع در‬ ‫بلوکهای ‪ ۲۳۳‬و ‪ ۲۳۴‬شهر جدید بهارستان را از طریق‬ ‫فراخوان عمومی بفروش برساند‪.‬‬ ‫متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند از تاریخ‬ ‫دوشنبه ‪ 1400/04/21‬به ادرس اینترنتی‬ ‫‪ www.bonyadmaskan-isf.ir‬مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫شــورای محترم اسالمی در نظر دارد تکمیل ســالن اجتماعات پردیس شهر کرکوند را با‬ ‫به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ فوق ارائه یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫جواد نصری‪ -‬شهردار فالورجان‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫شــهرداری کرکوند به اســتناد مجــوز شــماره ‪ ۱۴۰۰-۵۰‬مــورخ ‪1400/03/04‬‬ ‫کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی ‪ www.falavarjan.ir‬مراجعه فرمائید‪.‬‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫دوم با سه درصد افزایش نسبت به سال اول می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان باید اخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ‪1400/04/27‬‬ ‫به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫گروه نشریات‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫ادرس‪ :‬شهرستان مبارکه‪ ،‬شهر کرکوند‪ ،‬شهرداری کرکوند‬ ‫تلفاکس‪03152382626 :‬‬ ‫محمود کفعمی ‪ -‬شهردار کرکوند‬ ‫اگهی مناقصه نوبت دوم‬ ‫م الف‪1163098 :‬‬ ‫چاپ اول‬ ‫شــهرداری کرکوند به اســتناد مجــوز شــماره ‪ ۱۴۰۰-۵۱‬مــورخ ‪1400/03/04‬‬ ‫شــورای محترم اسالمی در نظر دارد اجرای عملیات سفتکاری خانه سازمانی شهرداری در‬ ‫دو طبقه به مساحت ‪ ۳۵۰‬متر مربع را با اعتبار ‪ 6/650/000/000‬ریال از طریق اگهی مناقصه عمومی به‬ ‫پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد دریافت و تحویل پیشنهادات تا‬ ‫پایان وقت اداری مورخ ‪1400/05/11‬به شهرداری مراجعه و در مناقصه شرکت نمایند ‪.‬‬ ‫(هزینه اگهی برعهده برنده مناقصه می باشد‪).‬‬ ‫ادرس‪ :‬شهرستان مبارکه‪ ،‬شهر کرکوند‪ ،‬شهرداری کرکوند‬ ‫تلفاکس‪03152382626 :‬‬ ‫محمود کفعمی ‪ -‬شهردار کرکوند‬ ‫م الف‪1163093 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!