روزنامه اصفهان امروز شماره 4115 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4115

روزنامه اصفهان امروز شماره 4115

روزنامه اصفهان امروز شماره 4115

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫پنجشنبه ‪ 17‬تیر ‪ 27 |1400‬ذی القعده ‪ |08Jul2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4115‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫تولید تختال ‪ 250‬میلی متر؛ گام مهم‬ ‫فوالد مبارکه برای جهش تولید‬ ‫امروزه صنعت فوالد یکی از صنایع مهم در نظام اقتصادی‬ ‫و تولیدی کشور به شمار می رود و محصوالت حاصل از این‬ ‫صنعت‪ ،‬خود پیشران تولید در دیگر صنایع کشور محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد‬ ‫خطر قطعی برق برای بیمارستان های اصفهان‬ ‫تمام بیمارستان های استان ژنراتور دارند و بیمارستان های اصلی نیز دو فیدر هستند‪ ،‬اما تعداد زیادی از بیمارستان ها تک فیدرند‬ ‫و قطعی برق برای انها خطرناک است‬ ‫اصفهان و سمرقند‪ ،‬یاران دیروز خواهران امروز‬ ‫الفت اصفهان و سمرقند‬ ‫ریشه در تاریخ دارد‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫سالک دغدغه‬ ‫مناطقشرقی‬ ‫اصفهان‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫مهار خیز پنجم کرونا‬ ‫با رعایت شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫هر ان چه از فیلم های حاضر در کن می دانیم‬ ‫از قهرمان ایرانی تا‬ ‫شکاف فرانسوی در‬ ‫جشنواره کن‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫نخستینمرکزبین المللی‬ ‫نواوری در کشور افتتاح‬ ‫می شود‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫سید ناصر موسوی‬ ‫الرگانی رئیس مجمع‬ ‫نمایندگاناستان‬ ‫اصفهان شد‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫طالیی پوشان اصفهانی ها چشم انتظار لغزش‬ ‫سرخپوشانتهرانیهستند‬ ‫سپاهان همچناندر‬ ‫تعقیبپرسپولیس‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫خیز ناهید کیانی‬ ‫برای کسب مدال‬ ‫در المپیک‬ ‫یادداشت روز‬ ‫وقتی نان ها اجر می شوند‬ ‫حسنروانشید‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫شرکت خدمات علمی‪ ،‬صنعتی ایرانیان (سهامی خاص)‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫بدینوسیله باطالع کلیه سهامداران شرکت خدمات علمی‪ ،‬صنعتی ایرانیان (سهامی خاص) می رساند جلسه مجمع عمومی عادی‬ ‫روز پنج شنبه مورخ ‪ 1400/04/31‬راس ساعت ‪ 09:30‬در دفتر این شرکت (واقع در اصفهان‪ -‬خیابان مشتاق اول‬ ‫خیابان ابوالحسن اصفهانی‪ -‬نبش کوچه ‪-26‬طبقه‪ )5‬با دستور جلسه ذیل تشکیل میگردد‪:‬‬ ‫دستورجلسهمجمععمومیعادی‪:‬‬ ‫‪ .1‬تعیین خط مشی اداره امور شرکت‬ ‫‪ .2‬استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت پیرامون عملکرد مالی و فعالیتهای سال ‪1399‬‬ ‫‪ .3‬رسیدگی و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و عملکرد مالی شرکت منتهی به ‪ 99/12/30‬و تصمیم گیری راجع به ان‬ ‫‪ .4‬انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت‬ ‫‪ .5‬تعیین روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫‪ .6‬سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد‪.‬‬ ‫هیئت مدیره شرکت‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)‬ ‫بدینوسیله از ســهامداران محترم شرکت‬ ‫تولیــدی و خدمــات صنایع نســوز توکا‬ ‫(ســهامی عام) به شــماره ثبــت ‪ 17160‬و شناســه ملی‬ ‫‪ 10260057369‬و یا نمایندگان قانونی انان دعوت بعمل‬ ‫می اید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت‬ ‫‪ 10‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/04/28‬در محل‪:‬استان‬ ‫اصفهان‪-‬شهرستان مبارکه‪-‬جاده اختصاصی فوالد مبارکه‪-‬‬ ‫جنب درب اصلی شــرکت فوالد مبارکه‪-‬سالن اجتماعات‬ ‫شرکت حمل و نقل توکا و با رعایت تمامی دستورالعمل های‬ ‫بهداشتی تشکیل می گردد حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫ســهامداران محترم می توانند از طریق وب سایت شرکت‬ ‫به نشــانی اینترنتی ‪ www.tukaref.ir‬لینک انالین ورود‬ ‫به جلســه را دریافت و با استفاده از گزینه مهمان به صورت‬ ‫مجازی و انالین در این جلسه شرکت نمایند‪.‬‬ ‫حسب اطالعیه ســتاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس‬ ‫اوراق بهــادار در خصوص شــرایط برگــزاری مجامع با‬ ‫حضــور حداکثر ‪ 15‬نفر و با توجه به شــیوع بیماری کرونا‬ ‫از ســهامداران محترم درخواست می گردد جهت رعایت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعی‬ ‫حتی االمکان به صورت انالین از طریق ادرس اعالم شــده‬ ‫اقدام نموده و ما را در برگزاری مجمع یاری فرمایند‪ .‬ضمن ًا‬ ‫ســواالت ســهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع‪ ،‬از‬ ‫طریق درگاه ســایت پخش کننده مراســم قابل دریافت‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬استماع گزارش هیات‬ ‫ ‬ ‫مدیره‬ ‫‪ -2‬استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس اصلی‬ ‫‪ -3‬بررســی و تصویب ترازنامــه و صورتهای مالی منتهی به‬ ‫‪1399/12/30‬‬ ‫‪ -4‬انتخاب اعضای هیات مدیره‬ ‫ ‬ ‫‪ -5‬انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس قانونی‬ ‫‪ -6‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫ ‬ ‫‪ -7‬تقسیم سود‬ ‫‪ -8‬تعیین حق حضور و پاداش هیات مدیره‬ ‫‪ -9‬تصویب معامالت مشمول ماده ‪ 129‬قانون تجارت‬ ‫‪ -10‬سایر موارد که در صالحیت مجمع می باشد‪.‬‬ ‫هیات مدیره شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)‬ ‫پایگاه خبری اصفهان امروز انالین‬ ‫‪esfahanemrooz.ir‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1870‬‬ ‫وقتی نان ها اجر می شوند‬ ‫حســن روانشــید| یکــی از راه هــای اساســی‬ ‫و کلیــدی حــل مشــکالت‪ ،‬ســوال از خــود و یــا‬ ‫بــه عبارتــی زیــر ســوال بــردن شــخص توســط‬ ‫خــودش می باشــد تــا ضمــن ایجــاد ایــن چالــش‬ ‫بــه اشــتباهاتی کــه در مســیر مرتکــب می شــود‬ ‫پــی ببــرد و بدانــد هرانچــه را می گویــد و بی محابــا‬ ‫انجــام می دهــد صحیــح و منطقــی نیســتند زیــرا‬ ‫بــه ســبک و ســنگین کــردن ان نپرداختــه و از‬ ‫نفــس دســتور گرفتــه اســت! یکــی از ســواالتی کــه‬ ‫می شــود پــس از اطمینــان بــه خــود تکــرار کــرد‬ ‫ایــن اســت کــه چــرا تخفیــف در عرضــه برخــی‬ ‫از کاالهــا و بخصــوص ان هایــی کــه به ظاهــر‬ ‫ضــروری نیســتند امــا در باطــن نبودشــان می توانــد‬ ‫پیامدهایــی داشــته باشــد هیــچ زمــان بــه حالــت‬ ‫عــادی برنمی گردنــد و در حقیقــت دائمــی هســتند؟!‬ ‫کــه بالطبــع بــه ایــن پاســخ خواهیم رســید‪ .‬اســتمرار‬ ‫ایــن امــر از به هم ریختگــی رونــد اقتصــادی‬ ‫بــه وجــود می ایــد و قرن هــا جــاری و ســاری‬ ‫بــوده اســت‪ .‬نویســنده‪ ،‬مولــف‪ ،‬ناشــر‪ ،‬چاپخان ـه دار‪،‬‬ ‫کتاب فــروش و باالخــره مطالعــه کننــده زنجیرهــای‬ ‫یــک چرخــه همیشــگی هســتند کــه بایــد وجــود‬ ‫داشــته باشــند تــا معیشــت اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫فرهنگــی جامعـه ای پایــدار بمانــد و هرکــس به نوبــه‬ ‫خــود وظیفـه اش را بــه انجــام برســاند امــا امــروز بــر‬ ‫اســاس بی مباالتی هایــی کــه در گذشــته مســیر را‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار داده ناشــر و فروشــنده می شــود‬ ‫تــا کتاب فــروش را از پیــش پــا برداشــته و ســهم ان‬ ‫را نیــز خــود صاحــب شــود! و بازهــم ســود باقیمانــده‬ ‫را بــه دو قســمت مســاوی تقســیم کنــد تــا ســهمی‬ ‫را به عنــوان تخفیــف بــه خریــد و بهــره ای تــازه‬ ‫و به جامانــده را نیــز بــر ســود اول خــود بیفزایــد‬ ‫تــا در ایــن میــان کتاب فــروش را کــه به نوعــی‬ ‫عامــل اصلــی بــرای افزایــش اصحــاب کتاب خــوان‬ ‫اســت از ایــن چــرخ خــارج نمایــد‪ .‬فــروش انالیــن‬ ‫یــا همــان بــر خــط کــه چنــد ســالی اســت پــا‬ ‫بــه عرصــه گذاشــته پــس از هجــوم ویــروس‬ ‫کرونــا به شــدت دور می گیــرد تــا مجموعه هــای‬ ‫اینترنتــی بتواننــد ســمبل های دیرینــه و ســنتی را‬ ‫همانگونــه کــه توانســتند صــدای دلنــواز تــورق‬ ‫کتــاب را از مخاطــب گرفتــه تــا چشــم هایش را‬ ‫بــر مونیتــور بــدوزد و هیــچ احســاس و نزدیکــی بــا‬ ‫صــدا و بــوی کاغــذ نداشــته باشــد را بــرای همیشــه‬ ‫منســوخ کننــد امــا بــا مقاومت هــای ســنتی روبــرو‬ ‫شــدند تــا ایــن پدیــده جدیــد تنهــا بتوانــد بــه اجــر‬ ‫کــردن نــان کتابفروشــان دســت یابــد کــه یکــی‬ ‫از ایــن شــرکت های زنجیــره ای و قــدر دو ســالی‬ ‫اســت چالــش کرونــا را بــه فرصــت تبدیــل کــرده‬ ‫تــا هشــتمین نمایشــگاه انالیــن خــود را در حالــی‬ ‫از ‪ 15‬اردیبهشــت تــا ‪ 13‬خــرداد برگــزار نمایــد کــه‬ ‫اخریــن میــخ را بــر تابــوت از پیــش مهرومــوم شــدن‬ ‫صنــف فروشــندگان کتــاب بکوبــد! شــروع هجــوم‬ ‫کوویــد ‪ 19‬و تغییــر یکصــد و هشــتاد درجه ای ســبک‬ ‫زندگــی‪ ،‬خریدهــای انالیــن به ســرعت فراگیــر‬ ‫شــدند و کتــاب هــم ازجملــه کاالهایــی بــود کــه‬ ‫در ســال های اخیــر بــه ایــن جرگــه می پیوســت‬ ‫تــا در بهــار امســال رکــورد فــروش خــود را از ایــن‬ ‫طریــق در یــک روز بشــکند زیــرا ایــن تخفیف هــای‬ ‫پایــدار در بعضــی مــوارد بــه ‪ 80‬درصــد می رســید تــا‬ ‫پــس از شکســت فروشــندگان ســنتی کتــاب نوبــت‬ ‫ناشــران ان برســد و ایــن یــار مهربــان را بــه حــراج‬ ‫بگذارنــد و کرکره هــای نشــر را پاییــن بکشــند!‬ ‫زیــرا لــذت احســاس در خریدوفــروش و عرضــه‬ ‫کتــاب نقشــی نــدارد تــا ایــن محصــول فرهنگــی‬ ‫هــم بــه بــازار مــکاره کشــیده شــود‪ ،‬چــرا کــه تــا‬ ‫دیــروز برکــت ان باعــث می شــد کــه گروهــی‬ ‫قابل مالحظــه از ان بهره منــد شــده و نــان بخورنــد‬ ‫امــا امــروز ان نــان نیــز اجــر شــده اســت! اگرچــه‬ ‫انچــه طــی ســال های اخیــر و امــروز پیرامــون‬ ‫عنــوان کتــاب گفتــه می شــود مرثیــه ای بیــش‬ ‫نیســت امــا نبایــد از یــاد بــرد کــه وزارت فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی هــم دراین بــاره تالش هــای‬ ‫قابل توجهــی به منظــور حمایــت و اســتحکام کتــاب‬ ‫و کتاب خــوان و کتاب فــروش از خــود نشــان نــداده‬ ‫اســت! تــا شــرکت زنجیــره ای فــروش انالیــن کــه‬ ‫بزرگتریــن کارتــل ایرانــی دراین بــاره اســت اقدامــات‬ ‫الزم را به منظــور خــروج کتــاب از مســیر عاطفــی‬ ‫به کاربــرده و در زیــر چرخ هــای رنگارنــگ بــازار‬ ‫مــکاره روح احســاس را از ان بزدایــد و توجه هــا را‬ ‫بیشــتر معطــوف تخفیف هــای شــگفت انگیز کنــد‬ ‫تــا عــدد ‪ 80‬درصــد وسوسـه ها را بــرای ایــن خریــد‬ ‫در جامعــه ایجــاد نمایــد امــا نبایــد از یــاد بــرد کــه‬ ‫هــر ســود ویــژه ای می توانــد بــرای طــرف مقابــل‬ ‫کــه همــان ناشــر یــا کتاب فــروش اســت ضــرر‬ ‫و خســارت جبران ناپذیــری باشــد‪ ،‬کتــاب هــم‬ ‫هماننــد دیگــر محصوالتــی اســت کــه امــروز بــا‬ ‫رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی می توانــد بــه‬ ‫خریدوفــروش ان از طریــق اصحــاب نشــر یعنــی‬ ‫فروشــندگان ســنتی ان اقــدام کــرد تــا حــس الزم‬ ‫را بــه دو طــرف القــاء نمایــد زیــرا جنبــه فرهنگــی‬ ‫ان ســوای دیگــر محصــوالت مصرفــی اســت کــه‬ ‫فاقــد روح بــرای مخاطــب می باشــند‪ .‬بنابرایــن بــه‬ ‫نظــر می رســد وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫در بخــش کتــاب بازنگــری تاریخــی داشــته و اجــازه‬ ‫ندهــد ایــن یــار مهربــان از چرخــه ســنتی خــود و‬ ‫ســبد ســاالنه خانواده هــا خــارج و بــه دایــره صنعتــی‬ ‫ملحــق شــود!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫پنجشنبه | ‪ 17‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4115‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد‬ ‫خطر قطعی برق برای بیمارستان های اصفهان‬ ‫معـاون درمان دانشـگاه علو م پزشـکی اصفهان قطعی‬ ‫بـرق را چالـش جدی دانسـت که حوزه سلامت را تهدید‬ ‫می کنـد و گفـت‪ :‬تمـام بیمارسـتان های اسـتان ژنراتـور‬ ‫دارنـد و بیمارسـتان های اصلـی نیـز دو فیدر هسـتند‪ ،‬اما‬ ‫تعـداد زیـادی از بیمارسـتان ها تـک فیدرنـد و قطعی برق‬ ‫بـرای انها خطرناک اسـت‪.‬‬ ‫بـه گزارش ایسـنا‪ ،‬بهروز کلیـدری اظهار کـرد‪ :‬تا این‬ ‫لحظـه بـه خاطـر دو فیدر بـودن بیمارسـتان های اصلی و‬ ‫ژنراتـور در تمام بیمارسـتان ها مشـکل جدی نداشـته ایم‪،‬‬ ‫امـا حـوادث خبـر نمی کنـد و باید از ایـن تهدید اسـتفاده‬ ‫کنیـم و بتوانیـم بیمارسـتان های تـک فیدر را بـا حمایت‬ ‫اسـتانداری و بـرق منطقـه ای دو فیـدر کـرده و نگرانی ها‬ ‫کامـل برطـرف شـود‪ .‬او بـا اشـاره بـه شـکل گیری موج‬ ‫جدیـد کرونـا در کشـور‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬اسـتان اصفهان به‬ ‫عنـوان چهـارراه عبـور و مرور کشـور مسـتثنا نبـوده و به‬ ‫تدریـج درگیـر موج پنجم شـده اسـت‪ .‬این شـرایط در دو‬ ‫تـا سـه هفتـه گذشـته از افزایش تعـداد بیماران سـرپایی‬ ‫شـروع شـد و از هفتـه ای کـه گذشـت بـه تدریـج تعـداد‬ ‫بیمـاران بسـتری در حـال افزایـش اسـت‪ .‬معـاون درمان‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان بـا بیان اینکـه در حدود‬ ‫‪ ۱۶‬مـاه گذشـته از شـروع همه گیـری کرونـا‪ ۱۱۲ ،‬هـزار‬ ‫بیمـار در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری شـده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طـی ایـن دوره بیـش از ‪ ۱۱‬هزار بیمـار از دسـت داده ایم‬ ‫کـه از ایـن تعـداد‪ ،‬هفـت هـزار نفر تسـت مثبـت کووید‬ ‫و چهـار هـزار نفـر تسـت منفـی داشـته اند‪ ،‬اما بر اسـاس‬ ‫یافته هـای بالینـی مبتال به کوویـد بودند‪ .‬کلیـدری افزود‪:‬‬ ‫در مـوج چهـارم و در فروردین مـاه‪ ،‬دو هـزار و ‪ ۸۰۰‬بیمـار‬ ‫در بیمارسـتان ها بسـتری شـده اند‪ ،‬بعـد از فروکش کردن‬ ‫ایـن مـوج‪ ،‬تعـداد بیمارانی که باقـی ماندنـد‪ ،‬هیچ وقت از‬ ‫‪ ۸۰۰‬بیمـار کمتـر نشـد‪ ،‬درحالی کـه در موج هـای قبلـی‬ ‫پس از پشـت سـر گذاشـتن موج‪ ،‬تعـداد بیمـاران به ‪۳۰۰‬‬ ‫بیمار بسـتری می رسـید‪ ،‬امـا در ایـن دوره تعـداد بیماران‬ ‫از ‪ ۸۰۰‬بیمـار کمتـر نشـد‪ .‬او بـا اعلام اینکه یـک هفته‬ ‫اسـت‪ ،‬تعـداد بیماران بسـتری در اسـتان افزایـش یافته و‬ ‫دیـروز صبح هزار و ‪ ۴۵‬بیمار بسـتری در بیمارسـتان های‬ ‫تحت پوشـش دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان داشته ایم‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬تعداد بیمارانی کـه به اورژانـس مراجعه می کنند و‬ ‫بسـتری می شـوند نیز طـی روزهـای اخیر افزایـش یافته‬ ‫و بـه ‪ ۱۷۰‬تـا ‪ ۲۰۰‬بیمـار بسـتری در روز رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫البتـه در موج هـای قبلـی حتی بـه ‪ ۶۵۰‬بیمـار در روز هم‬ ‫رسـیدیم‪ ،‬امـا بـا رونـدی کـه پیـش مـی رود احتمـاال به‬ ‫وضعیـت بدتـری خواهیم رسـید و تعداد بیماران بسـتری‬ ‫افزایـش خواهد داشـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اردسـتان و اصفهـان‪ ،‬شهرسـتان های‬ ‫قرمز اسـتان‬ ‫کلیـدری بـا بیـان اینکـه در روزهـای اخیـر‬ ‫رنگ بندی هـای جدیـد اعلام شـده و از دیـروز اصفهـان‬ ‫قرمـز و ‪ ۱۲‬شهرسـتان نارنجـی شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫شهرسـتان های اردسـتان و اصفهـان طـی روزهـای‬ ‫گذشـته امـار باالیـی داشـته اند و از هـزار و ‪ ۴۵‬بیمـار‬ ‫بسـتری در اسـتان‪ ۶۴۰ ،‬بیمار در شـهر اصفهان بسـتری‬ ‫هسـتند و روز بـه روز تعـداد انهـا افزایـش پیـدا می کنـد‪.‬‬ ‫او در مـورد برنامـه بیمارسـتاهای اسـتان نیـز گفـت‪:‬‬ ‫بیمارسـتان امیـن سـانتر اصلـی بـود کـه ظرفیـت ان‬ ‫رو بـه تکمیـل شـدن اسـت و از دو روز پیـش درهـای‬ ‫بیمارسـتان خورشـید را بـه روی بیمـاران کرونایـی بـاز‬ ‫کرده ایـم‪ ،‬همچنیـن بیمارسـتان های تامیـن اجتماعـی‬ ‫بیـش از ‪ ۱۰۰‬بیمار بسـتری دارند و بیمارسـتان های دیگر‬ ‫هـم بـه تناسـب درگیـر هسـتند‪ .‬معـاون درمان دانشـگاه‬ ‫علـو م پزشـکی اصفهـان ادامـه داد‪ :‬در کمیتـه واکنـش‬ ‫سـریع‪ ،‬دسـتورالعمل جدید و زنجیـره ای از بیمارسـتان ها‬ ‫را اعلام کرده ایـم کـه بنـا بـه شـرایط وارد چرخـه‬ ‫پذیـرش بیمـاران کوویـد می شـوند‪ ۲۰۰ .‬تخـت بسـتری‬ ‫از بیمارسـتان های تامیـن اجتماعـی درخواسـت کرده ایم‬ ‫و بـرای بیمارسـتان های خصوصـی و خیریـه و وابسـته‬ ‫بـه نهادهـای نظامـی مانند بیمارسـتان صدوقـی ظرفیت‬ ‫مشـخص تعییـن کرده ایـم‪ .‬اگـر شـرایط ادامـه داشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬مجبوریم از بیمارسـتان های کاشـانی و عیسـی بن‬ ‫مریم اسـتفاده کنیـم که عمال عمده ظرفیت بیمارسـتانی‬ ‫اسـتان از دسـت خواهـد رفت‪ .‬او بـا بیان اینکه بـراورد ما‬ ‫فعلا این اسـت کـه حـدود ‪ ۲‬هزار بیمار بسـتری داشـته‬ ‫باشـیم ‪ ،‬ابـراز امیـدواری کـرد که تعـداد بیمـاران افزایش‬ ‫بیشـتری از این براورد نداشـته باشـد در غیـر این صورت‬ ‫مجبوریـم اصلی ترین مرکـز یعنی بیمارسـتان الزهرا(س)‬ ‫را وارد چرخـه کنیـم و عملا خدمـات بیمـاران غیر کرونا‬ ‫و حتـی اورژانس را از دسـت خواهیم داد‪ .‬شهرسـتان های‬ ‫دو بیمارسـتانی‪ ،‬یـک بیمارسـتان به طور کامـل به کرونا‬ ‫اختصـاص یافتـه و شهرسـتان هایی کـه یک بیمارسـتان‬ ‫دارنـد هـم بخشـی از ظرفیـت را بـکار بسـته اند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مرداد سخت درمان در اصفهان‬ ‫کلیـدری بـا اشـاره بـه سـیر سـریع بیمـاری در‬ ‫اسـتان های درگیـر‪ ،‬گفـت‪ :‬پیش بینی می کنیم در اسـتان‬ ‫اصفهـان نیـز چنیـن سـیری تجربـه و احتمـاال مـرداد‬ ‫سـختی در حوزه درمان در اسـتان تجربه کرده و بسـیاری‬ ‫از خدمـات را محـدود کنیـم کـه بیمـاران کرونای پشـت‬ ‫صـف انتظـار قرار نگیرنـد‪ .‬او با بیـان اینکه طـی چهار تا‬ ‫پنـج ماه گذشـته که گرفتـار موج چهـارم و پنجم بیماری‬ ‫در اسـتان شـدیم یکـی از نگرانی هـای عمده مـا افزایش‬ ‫مرگ ومیرهـا در اسـتان بـوده‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬نسـبت بـه‬ ‫موج هـای قبلـی تعـداد مرگ ومیرهـا بـه وضـوح کاهش‬ ‫پیـدا کـرده و شـاید علـت ان ایمن سـازی گروه هـای‬ ‫پرخطـر با واکسیناسـیون از اواخر بهمن ماه سـال گذشـته‬ ‫باشـد کـه بعد از واکسیناسـیون حتی اگـر ابتالیی صورت‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫سید ناصر موسوی الرگانی‬ ‫رئیسمجمعنمایندگان‬ ‫استان اصفهان شد‬ ‫شــانزدهمین جلســه مجمــع نماینــدگان اســتان‬ ‫اصفهــان برگــزار شــد و در ایــن نشســت بــا رای‬ ‫نماینــدگان‪ ،‬هیــات رئیســه مجمــع بــرای ســال دوم‬ ‫فعالیــت مشــخص شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ،‬شــانزدهمین جلســه مجمع‬ ‫نماینــدگان اســتان اصفهــان برگــزار شــد و در ایــن‬ ‫نشســت بــا رای نماینــدگان‪ ،‬هیــات رئیســه مجمــع‬ ‫بــرای ســال دوم فعالیــت خــود مشــخص شــدند‪ .‬در‬ ‫ایــن جلســه حجت االســام ســید ناصــر موســوی‬ ‫الرگانــی نماینــده مــردم فالورجــان بــه عنــوان‬ ‫رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان اصفهــان انتخاب‬ ‫شــد تــا بــه مــدت یــک ســال عهــده دار این ســمت‬ ‫باشــد‪ .‬حجت االســام ســید صــادق طباطبائــی‬ ‫نــژاد نماینــده مــردم اردســتان نیــز بــه عنــوان نائــب‬ ‫رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان اصفهــان و الهــام‬ ‫ازاد نماینــده مــردم نائیــن و خــور و بیابانــک هــم به‬ ‫عنــوان دبیــر مجمــع انتخــاب شــدند‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫فــارس‪ ،‬ســید مســعود خاتمــی نماینــده مــردم‬ ‫گلپایــگان و خوانســار بــه عنــوان رئیــس‪ ،‬رحمت الــه‬ ‫فیروزی پــور نماینــده مــردم نطنــز بــه عنــوان نایــب‬ ‫رئیــس و الهــام ازاد نماینــده مــردم نائیــن و خــور و‬ ‫بیابانــک بــه عنــوان دبیــر مجمــع در هیــات رئیســه‬ ‫مجمــع نماینــدگان اســتان اصفهــان در ســال اول‬ ‫فعالیــت دوره یازدهــم مجلــس شــورای اســامی‬ ‫انتخــاب شــده بودنــد‪.‬‬ ‫اجرای محدودیت های طرح‬ ‫جامع هوشمند در اصفهان‬ ‫می گیـرد بـا شـدت کمتـری اسـت‪ .‬در مـوج سـوم تا ‪۷۰‬‬ ‫مـرگ در روز داشـتیم امـا در مـوج چهـارم به سـختی به‬ ‫‪ ۴۰‬نفـر می رسـید و ایـن روزهـا هـم مرگ ومیـر پایینـی‬ ‫داریـم‪ ،‬البتـه امارهـای مرگ ومیـر واقعـی دو تـا چهـار‬ ‫هفته اینـده مشـخص می شـود کـه امیدواریـم مرگ ومیر‬ ‫نسـبت بـه دوره های قبـل کمتر باشـد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کاهش مرگ ومیر در موج چهارم کرونا‬ ‫او اضافـه کـرد‪ :‬کادر درمـان به خصـوص در حـوزه‬ ‫بسـتری اگاه تـر و مجرب تـر شـده اند و باعـث شـده‬ ‫مرگ ومیـر کمتـری تجربـه کنیـم‪ .‬نگرانـی عمـده ای که‬ ‫داریـم ایـن اسـت کـه بـا موتاسـیون دلتـا مواجهیـم که‬ ‫قـدرت سـرایت بسـیار باالیـی دارد‪ ،‬از طرف دیگـر مردم‬ ‫بعد از یک سـال و نیم خسـته شـده اند‪ ،‬روزهای تابسـتان‬ ‫و گرمـای هـوا و بعـد از کنکور اسـت که همـه ارتباطات‬ ‫و رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی را مخـدوش کـرده و‬ ‫ممکـن اسـت در روزهای اینـده اتفاقات سـخت تری رقم‬ ‫بزنـد‪ .‬معـاون درمـان دانشـگاه علـو م پزشـکی اصفهـان‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬تجربـه ای از مـوج چهـارم در اسـتان‬ ‫داشـتیم کـه بخشـی از بیمارانـی کـه بـرای خدمـات‬ ‫بسـتری مراجعـه می کننـد یـا بیمارانی که بسـتری شـده‬ ‫و شـرایط بـا ثباتـی پیـدا کرده انـد می توانند ادامـه درمان‬ ‫خـود را بـه صورت سـرپایی انجام دهنـد و ظرفیت اصلی‬ ‫را بـرای بیمـاران نیازمنـد بسـتری حفـظ می کنیـم‪ ،‬ایـن‬ ‫راهـکار کمـک کـرد ظرفیـت پذیـرش بیمـاران افزایش‬ ‫یابـد‪ .‬خدمات سـرپایی نیـز شـامل درمان های اسـتاندارد‬ ‫بسـتری اسـت‪ .‬اگـر بتوانیـم ‪ ۲۰‬درصـد بیمـاران را بـه‬ ‫صـورت سـرپایی اداره کنیـم می توانیـم تخت هـای‬ ‫بیمارسـتان را بـرای بیمـاران حـاد کوویـد و بیمـاران غیر‬ ‫کوویـد کـه نیازمنـد خدمـات درمان هسـتند حفـظ کنیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬واکسیناسیون ‪ ۴۰۰‬هزار نفر در استان‬ ‫او بـا اشـاره بـه شـروع واکسیناسـیون کرونـا از اواخر‬ ‫بهمن مـاه ‪ ،‬توضیـح داد‪ :‬تـا ایـن لحظـه نزدیـک بـه ‪۲۸۷‬‬ ‫هـزار نفـر نوبـت اول‪ ۱۱۹ ،‬هزار نفر نوبت دوم واکسـن را‬ ‫دریافـت کـرده و جمعا بیـش از ‪ ۴۰۰‬هزار تزریق واکسـن‬ ‫کرونـا در داخل اسـتان انجـام داده ایم‪ .‬کلیـدری ادامه داد‪:‬‬ ‫در گـروه سـنی ‪ ۸۰‬سـال نزدیـک بـه ‪ ۶۷‬درصـد‪ ،‬گـروه‬ ‫سـنی ‪ ۷۵‬تـا ‪ ۸۰‬سـال حـدود ‪ ۶۹‬درصـد‪ ،‬گـروه سـنی‬ ‫‪ ۷۰‬تـا ‪ ۷۵‬سـال ‪ ۶۵‬درصـد‪ ،‬گـروه سـنی ‪ ۶۵‬تا ‪ ۷۰‬سـال‬ ‫نزدیـک بـه ‪ ۱۲‬درصـد واکسـینه شـده اند‪ .‬در مجمـوع‬ ‫‪ 5/7‬درصـد جمعیـت تحت پوشـش یـک نوبـت و ‪2/36‬‬ ‫درصـد جمعیت تحت پوشـش هر دونوبت واکسـن کرونا‬ ‫را دریافـت کرده انـد‪ .‬او بـا تاکیـد بـر اینکـه اگـر واکسـن‬ ‫در اختیـار اسـتان قـرار گیرد‪ ،‬می توانیم پوشـش مناسـبی‬ ‫از واکسیناسـیون را در اسـتان برقـرار کنیـم‪ ،‬توضیـح داد‪:‬‬ ‫تردیـدی نیسـت کـه واکسیناسـیون با گسـتره زیـاد مانع‬ ‫از گـردش ویـروس خواهـد بـود و مرگ ومیـر کمتـری‬ ‫تجربـه خواهیـم کـرد ‪ .‬امارهـا نشـان می دهـد مرگ ومیر‬ ‫افـراد واکسـینه شـده نزدیـک به صفـر اسـت و حتی اگر‬ ‫درگیـر بیمـاری شـده اند‪ ،‬جـان خـود را از دسـت نداده اند‪.‬‬ ‫در کشـورهایی کـه واکسیناسـیون انجـام شـده نیـز‬ ‫نگرانی هـا کمتـر شـده و امـروز می بینیـم کـه مسـابقات‬ ‫فوتبـال بـا حضـور تماشـاچیان در حـال برگزاری اسـت‪.‬‬ ‫معـاون درمـان دانشـگاه علـو م پزشـکی اصفهان بـا بیان‬ ‫اینکـه هرچقدر ایمن سـازی گسـترده تری انجـام دهیم از‬ ‫بـروز بیمـاری‪ ،‬عـوارض و مرگ ومیـر بیمـاران جلوگیری‬ ‫خواهیـم کـرد‪ ،‬افزود‪ :‬چهـار و نی م میلیـون جمعیت تحت‬ ‫پوشـش اسـتان داریـم کـه نیـاز بـه واکسیناسـیون ‪ ۶۰‬تا‬ ‫‪ ۷۰‬درصـدی دارنـد‪ ،‬نگرانـی دیگر ما به غیر از سـفرهای‬ ‫تابسـتانی ایـام خـاص اسـت کـه اگـر بـه پروتکل هـای‬ ‫بهداشـتی توجـه نشـود منجـر بـه مـوج جدیـد بیمـاری‬ ‫در اسـتان می شـود‪ .‬هـر مرگـی کـه اتفـاق می افتـد قابل‬ ‫جبـران نیسـت‪ .‬او خاطرنشـان کرد‪ :‬پروتکل هـای درمانی‬ ‫کوویـد تغییـری نکـرده و اسـاس درمـان در بیمـاران‬ ‫کوویـد کماکان دریافـت حمایت و مهمتریـن حمایت نیز‬ ‫اکسیژن رسـانی و بعـد از ان ترکیبـات ضدالتهابـی و ضـد‬ ‫ویـروس اسـت‪ ،‬امـا در هیـچ کـدام از موتاسـیون ها تغییر‬ ‫جـدی ایجـاد نشـده و فقـط باید حمایـت مناسـب انجام‬ ‫شـود تـا بیمـار را از دسـت ندهیم‪ .‬کلیـدری اضافـه کرد‪:‬‬ ‫نمی دانیم واکسیناسـیون موتاسـیون های جدید را پوشش‬ ‫می دهـد یـا خیـر؟ امـا بـه نظـر می رسـد ممکـن اسـت‬ ‫ایمنـی کمتـری در برابـر ایـن موتاسـیون باشـد‪ ،‬بنابراین‬ ‫تاکیـد داریـم واکسیناسـیون بایـد بـا سـرعت زیـاد و در‬ ‫جمعیـت زیادی انجام شـود تا قدرت چرخـش ویروس در‬ ‫جمعیـت کـم شـود‪ ،‬در این صـورت قدرت تغییـر ماهیت‬ ‫بـا جهـش ویـروس کـم می شـود و می توانیـم از جمعیت‬ ‫مراقبـت کنیـم‪ ،‬امـا پوشـش ناقـص باعـث همیـن اتفاق‬ ‫می شـود کـه هـر بـار بـا جهـش شـدید ویـروس روبـرو‬ ‫شـویم و واکسـن ها نتواننـد بـا ان مقابلـه کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬حـدود ‪ ۵۶‬هـزار نفـر از کادر درمـان‬ ‫واکسـینه شـده اند‬ ‫او بـا اعلام اینکـه حـدود ‪ ۵۶‬هـزار نفـر از کادر‬ ‫درمـان واکسـینه شـده اند‪ ،‬گفـت‪ :‬دو تـا سـه هـزار نفـر‬ ‫واکسـینه نشـده اند‪ ،‬درحالی کـه هشـت دوره مختلـف‬ ‫بـرای واکسیناسـیون بـه بیمارسـتان ها مراجعـه کردیـم‪،‬‬ ‫امـا واکسیناسـیون اجبـاری نبـود‪ .‬علت واکسـینه نشـدن‬ ‫بخشـی از کادر درمـان عـدم تمایـل خودشـان بـود و‬ ‫مـا اصـرار داشـتیم امـا اجبـار نداشـتیم‪ .‬کلیـدری ادامـه‬ ‫داد‪ :‬واکسیناسـیون باقی مانـده کادر درمـان بعـد از ایـن‬ ‫فرصـت را منـوط بـه مراجعـه بـه مراکـز واکسیناسـیون‬ ‫کرده ایـم امـا ایـن شـرایط بـا کاهـش تعـداد واکسـن در‬ ‫کشـور همزمان شـد‪ .‬در حـال حاضر متقاضی وجـود دارد‬ ‫و سـعی می کنیـم‪ ،‬واکسیناسـیون را تسـهیل کنیـم‪ .‬البته‬ ‫برخـی همـکاران تمایـل بـه برند خاصـی دارنـد و ما این‬ ‫روزهـا سـینوفارم تزریـق می کنیـم‪ ،‬واکسـن برکـت هـم‬ ‫تعـداد محدودی در اختیار اسـتان اسـت و بـه همین دلیل‬ ‫نگرانـی بـرای تزریـق دوز دوم واکسـن داریم کـه باید با‬ ‫همـان واکسـن قبلی باشـد‪.‬‬ ‫معـاون درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان به‬ ‫مشـکل واردات واکسـن ها بـه کشـور اشـاره و تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬دسـتورالعمل هایی تدوین شـده و منتظریم پوشـش‬ ‫کامـل کادر درمـان یا افـرادی کـه دوز اول را از یک برند‬ ‫خـاص دریافته کرده اند‪ ،‬سـریع در اسـتان داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬امیدواریـم ضمانـت اجرایـی بـرای‬ ‫محدودیت هـای وضعیـت قرمـز را ببینیـم‬ ‫او تاکیـد کـرد‪ :‬دشـمن ایمنـی جامعـه مـا مزمـن‬ ‫شـدن ایـن شـرایط اسـت کـه باعـث می شـود‪ .‬شـرایط‬ ‫سـخت تری بـرای کنتـرل بیمـاری داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫امیدواریـم واکسیناسـیون هرچـه زودتر انجام شـود‪ .‬یکی‬ ‫از اسـیب دیـدگان حـوزه امـوزش هسـتیم و بخش هـای‬ ‫زیـاد دیگـری نیـز در کشـور اسـیب دیده اند‪ .‬کلیـدری بـا‬ ‫اشـاره به قرمز شـدن وضعیت اصفهان‪ ،‬گفـت‪ :‬امیدواریم‬ ‫ضمانـت اجرایـی بـرای محدودیت هـای وضعیـت قرمـز‬ ‫را ببینیـم و شـاهد حضـور کمتـر افـراد و رعایـت بیشـتر‬ ‫پروتکل های بهداشـتی باشـیم‪ .‬او در مورد واکسیناسـیون‬ ‫بخشـی از افـراد غیـر از کادر درمان در بیمارسـتان امین‪،‬‬ ‫توضیـح داد‪ :‬تعـداد محدودی از کارگران بیمارسـتان امین‬ ‫واکسـینه شـده اند کـه عـدد قابل توجهـی نبـود امـا ایـن‬ ‫اطمینـان خاطـر را پیـدا کردنـد تـا هرچـه زودتـر پـروژه‬ ‫داخـل بیمارسـتان را تمـام کننـد و تـا تیرمـاه بتوانیـم از‬ ‫ظرفیـت بخش هـای جدیـد ایـن بیمارسـتان بهره منـد‬ ‫شو یم ‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬چالش قطعی برق در بیمارستان ها‬ ‫معـاون درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان در‬ ‫مـورد وضعیت برق بیمارسـتان های اسـتان‪ ،‬گفت‪ :‬قطعی‬ ‫بـرق چالـش جـدی اسـت کـه حـوزه سلامت را تهدید‬ ‫می کنـد‪ .‬همـه بیمارسـتان ها زمانـی کـه قـرار اسـت بـه‬ ‫بهره بـرداری برسـند بایـد یک ژنراتـور و تجهیـزات الزم‬ ‫را داشـته باشـند کـه تمام بیمارسـتان های اسـتان ژنراتور‬ ‫دارنـد و مرتـب نظـارت می شـوند تـا در زمان قطـع برق‬ ‫وارد مـدار شـوند‪ ،‬امـا نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه منابـع‬ ‫تغذیـه بیمارسـتان بایـد دوگانـه شـود یعنی فیـدر؛ به این‬ ‫معنـا کـه بتوانیـم بـرق یـک بیمارسـتان را از دو پسـت‬ ‫مختلـف دریافت کنیـم تا در دو جایگاه تقسـیم بندی برق‬ ‫شهرسـتان باشـند کـه اگر یکـی از ایـن منابع قطع شـد‪،‬‬ ‫منبـع دیگـر برقرار شـود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بیشـتر بیمارستان های اسـتان تک فیدر‬ ‫ا ست‬ ‫او بـا بیـان اینکـه عموما چرخـه قطع برق در شـهرها‬ ‫به این شـکل اسـت کـه همزمـان دو پسـت تغذیه کننده‬ ‫بیمارسـتان قطـع نشـود‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬تعـدادی از‬ ‫بیمارسـتان های اصلـی اسـتان دو فیـدر هسـتند‪ ،‬مثـل‬ ‫الزهـرا(س)‪ ،‬چمـران‪ ،‬کاشـانی‪ ،‬امیـن‪ ،‬خورشـید‪ ،‬فیـض‪،‬‬ ‫فارابـی‪ ،‬سیدالشـهدا و عیسـی بـن مریـم(ع)؛ بنابرایـن‬ ‫حتـی اگـر یکـی از منابـع را از دسـت بدهیم قبـل از برق‬ ‫اضطـراری‪ ،‬فیـدر دوم حمایـت می کنـد؛ اما تعـداد زیادی‬ ‫از بیمارسـتان ها تـک فیـدر و قطعـی بـرق بـرای انهـا‬ ‫خطرنـاک اسـت‪ .‬او بـا اشـاره به جلسـات برگزار شـده با‬ ‫اسـتانداری اصفهـان و مدیریت بحران اسـتانداری‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بایـد تمهیداتی فراهم شـود تـا بیمارسـتان های تک فیدر‬ ‫نیـز دو فیـدر شـوند و نگرانی ما بـه حداقل برسـد‪ .‬تا این‬ ‫لحظـه بـه خاطـر دو فیدر بـودن بیمارسـتان های اصلی و‬ ‫ژنراتور در تمام بیمارسـتان ها خوشـبختانه مشـکل جدی‬ ‫نداشـته ایم‪ ،‬امـا حـوادث خبـر نمی کنـد و بایـد از ایـن‬ ‫تهدیـد هم اسـتفاده کنیـم و بتوانیم بیمارسـتان های تک‬ ‫فیـدر را بـا حمایـت اسـتانداری و برق منطقـه ای دو فیدر‬ ‫کـرده و نگرانی هـا کامـل برطـرف شـود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تـراز مالـی بیمارسـتان ها منفـی شـده‬ ‫ا ست‬ ‫معـاون درمـان دانشـگاه علـو م پزشـکی اصفهـان‬ ‫دربـاره چالش هـای مالـی نظـام درمـان اسـتان‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫برخـی مسـائل مالـی مزمـن شـده امـا مجبوریـم بـه هر‬ ‫ترتیـب از بیمارسـتان های اسـتان حمایـت کنیـم‪ .‬فقـط‬ ‫در حـوزه لـوازم حفاظتـی بـرای همـکاران هفتـه ای پنج‬ ‫میلیـارد تومـان هزینـه می کنیـم کـه بخشـی از طـرف‬ ‫وزارت بهداشـت حمایـت شـد و بخشـی خیـر‪ .‬در کنـار‬ ‫ان بـه خاطـر شـرایط کوویـد در ‪ ۱۶‬مـاه گذشـته منابـع‬ ‫مالـی بیمارسـتان ها بـه شـدت اسـیب دیـده و ترازهـای‬ ‫مالی بسـیاری از بیمارسـتان ها منفی شـده اسـت و منابع‬ ‫درامـدی نیـز به شـدت اسـیب دیده‪ ،‬امـا دلیل بـر توقف‬ ‫فعالیت هـا نیسـت و با تمـام توان از بیمارسـتان ها حمایت‬ ‫می کنیـم‪ .‬او اضافـه کرد‪ :‬به انـدازه ای که در توان داشـتیم‬ ‫اکسـیژن‪ ،‬دسـتگاه ونتیالتـور‪ ،‬تخـت بیمارسـتان و تخت‬ ‫ویـژه در اختیار گذاشـتیم‪ ،‬اما مشـکالت مالـی باقی مانده‬ ‫و خریدهـا نقـدی اسـت‪ ،‬اگرچـه تا ایـن لحظـه مدیریت‬ ‫شـده امـا امیدواریم شـرایط اقتصـادی بهتر شـود تا چرخ‬ ‫اقتصادی بیمارسـتان ها هم گردش بهتری داشـته باشـد‪.‬‬ ‫کلیـدری با بیان اینکه از نیمه دوم سـال گذشـته وضعیت‬ ‫نیروهـای پرسـتاری بهتر شـد اما هنوز با شـرایط مطلوب‬ ‫فاصلـه داریـم و امیدواریـم از ایـن نیروهـا حمایـت قابل‬ ‫قبولـی انجـام دهیـم‪ ،‬اعلام کـرد‪ :‬ظـرف یکی دو سـال‬ ‫اینـده ظرفیـت تخت هـای بیمارسـتان اسـتان را بـه ‪۱۰‬‬ ‫هـزار تخـت می رسـانیم اما هنـوز هم ایده ال نیسـت و با‬ ‫اسـتانداردها فاصلـه داریم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ســخنگوی ســتاد اســتانی مقابلــه بــا‬ ‫کرونــا در اصفهــان بــر اســاس مصوبــه اخیــر جلســه‬ ‫ســتاد اســتانی‪ ،‬کلیــه محدودیت هــای طــرح جامــع‬ ‫هوشــمند کــه شــامل ‪ ۵‬مرحلــه بــرای مشــاغل بــود‬ ‫مجــددا و بــرای مدت زمــان ‪ ۲‬هفتــه در اصفهــان‪،‬‬ ‫کاشــان و اردســتان اجرایــی می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم‪ ،‬حجــت ا‪...‬‬ ‫غالمــی در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه‬ ‫قرمــز شــدن اصفهــان اظهــار داشــت‪ :‬بــا شــیوع‬ ‫بیمــاری کرونــا و ورود ویــروس جدیــد از شــرق بــه‬ ‫کشــور و همچنیــن پیشــروی ان در اســتان های‬ ‫شــرقی‪ ،‬هرمــزگان‪ ،‬سیســتان و بلوچســتان و ســایر‬ ‫اســتان ها‪ ،‬در حاضــر و پــس از قرمــز شــدن تهــران‪،‬‬ ‫اصفهــان نیــز کــه در مرکــز مبــادالت تــرددی قــرار‬ ‫دارد در مرکــز خطــر قــرار گرفــت کــه در این راســتا‬ ‫وضعیــت اصفهــان‪ ،‬کاشــان و اردســتان بــه رنــگ‬ ‫قرمــز کرونایــی تغییــر یافــت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬هــم‬ ‫اکنــون رونــد نزولــی بیمــاران کرونایــی در اصفهــان‬ ‫متوقــف و اصفهــان وارد پیک پنجم شــده اســت‪ ،‬در‬ ‫ایــن راســتا و بــر اســاس مصوبه روز گذشــته جلســه‬ ‫ســتاد اســتانی‪ ،‬کلیــه محدودیت هــای طــرح جامــع‬ ‫هوشــمند کــه شــامل ‪ 5‬مرحلــه بــرای مشــاغل بــود‬ ‫مجــددا و بــرای مدت زمــان ‪ 2‬هفتــه در اصفهــان‪،‬‬ ‫کاشــان و اردســتان اجرایــی می شــود‪ .‬الزم بــه ذکــر‬ ‫اســت کــه از امــروز مشــاغل گــروه ‪ 2‬در کالنشــهر‬ ‫اصفهــان و شهرســتان های اردســتان و کاشــان‬ ‫تعطیــل شــده و تنهــا فروشــگاه ها و مشــاغلی‬ ‫کــه مایحتــاج ضــروری مــردم را توزیــع می کننــد‬ ‫مجــاز بــه فعالیــت هســتند‪ ،‬ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه تمامــی اماکــن ورزشــی و اموزشــی تعطیــل و‬ ‫رســتوران ها نیــز تنهــا مجــاز بــه فــروش غــذای‬ ‫بیــرون بــر هســتند‪ .‬ســخنگوی ســتاد اســتانی‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا در اصفهــان دربــاره چگونگــی‬ ‫فعالیــت ادارات بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه وضعیــت‬ ‫قرمــز در کالنشــهر اصفهــان و شهرســتان های‬ ‫اردســتان و کاشــان‪ ،‬ادارات بــا خدمــات غیرضــروری‬ ‫بــه صــورت یــک ســوم حضــور کارمنــدان و‬ ‫ادارات بــا خدمــات ضــروری بــه صــورت ‪50‬‬ ‫درصــد حضــور کارمنــدان بــه فعالیــت خــود ادامــه‬ ‫می دهنــد‪ ،‬همچنیــن نمازهــای جماعــت در ایــن‬ ‫شهرســتان ها نیــز تعطیــل خواهــد بــود‪ .‬امیــد‬ ‫اســت کــه بــا رعایــت همه جانبــه از ســوی مــردم‬ ‫بــار دیگــر شــاهد رســیدن بــه شــرایط گذشــته و‬ ‫همچنیــن رونــد نزولــی بیمــاران کرونایی باشــیم‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬از امــروز تمامــی ترددهــا از ‪ 9‬محــور اســتان‬ ‫کنتــرل شــده‪ ،‬بــه گونـه ای کــه کلیــه ورودی هــای‬ ‫کالنشــهر اصفهــان بــا همــکاری نیروهــای پلیــس‬ ‫راه‪ ،‬هالل احمــر‪ ،‬راهــداری و همچنیــن بــا کمــک‬ ‫فرمانــداران بســته خواهــد شــد و تمامــی خودروهای‬ ‫غیربومــی برگشــت داده می شــوند‪ ،‬ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه در صــورت تــردد خودروهــای غیربومــی‬ ‫خودروهــای خاطــی مشــمول جریمــه یــک میلیــون‬ ‫تومانــی شــده و توســط پلیــس راهــور متوقــف‬ ‫می شــوند‪ .‬غالمــی تصریــح کــرد‪ :‬پارک هــا‪،‬‬ ‫بوســتان ها‪ ،‬مراکــز تفرجگاهــی‪ ،‬نــاژوان و کــوه‬ ‫صفــه بــه حداقــل روشــنایی خــود بــه مــدت‬ ‫‪ 2‬هفتــه می رســند‪ ،‬بنابرایــن هرگونــه تجمــع‬ ‫در ایــن مکان هــا ممنــوع بــوده و پارک هــای‬ ‫حاشــیه ای نیــز هماننــد گذشــته مــورد نظــارت‬ ‫قــرار می گیرنــد‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت کــه ورود‬ ‫بــه تمامــی شهرســتان های گردشــگرپذیر هماننــد‬ ‫ســمیرم‪ ،‬بــاغ بهــادران‪ ،‬نیاصــرم‪ ،‬قمصــر و غیــره‬ ‫نیــز ممنــوع بــوده و خودروهــای خاطــی مشــمول‬ ‫جریمــه خواهنــد شــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫توقف فعالیت مراکز‬ ‫گردشگری ناژوان‬ ‫بـه گفتـه مدیـر طـرح سـاماندهی نـاژوان پیـرو‬ ‫مصوبـه سـتاد مدیریـت بیمـاری کرونـا شـهرداری‬ ‫اصفهـان‪ ،‬تمـام راه های ورودی به این مجموعه بسـته‬ ‫شـده و مراکـز گردشـگری نـاژوان تـا اطلاع ثانـوی‬ ‫تعطیـل خواهـد بود‪.‬‬ ‫سـید رسـول هاشـمیان بـه ایمنـا گفت‪ :‬بر اسـاس‬ ‫مصوبـه سـتاد کرونـا در اسـتان‪ ،‬کنارگذر پـارک میرزا‬ ‫کوچـک خـان تا اطلاع ثانـوی بسـته اسـت و پارک‬ ‫هرگونـه وسـیله نقلیـه در حاشـیه پارک هـای نـاژوان‬ ‫ممنـوع شـده اسـت‪ .‬او تاکیـد کـرد‪ :‬با توجه به شـیوع‬ ‫ویـروس کرونا از شـهروندان تقاضـا داریم پیرو مصوبه‬ ‫سـتاد کرونـا از حضـور در بوسـتان ها و فضاهـای‬ ‫تفریحی شـهر بـه خصـوص نـاژوان خـودداری کنند‪.‬‬ ‫مدیـر طرح سـاماندهی نـاژوان گفت‪ :‬نـاژوان طبیعتی‬ ‫بـه وسـعت هـزار و ‪ ۲۰۰‬هکتار اسـت کـه ‪ ۳۰۰‬هکتار‬ ‫ان در اختیـار شـهرداری بـوده و مابقـی در اختیـار‬ ‫باغ داران اسـت‪.‬‬ ‫تجهیز میدان مرکزی میوه و‬ ‫تره بار شهر اصفهان به اتاق‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫مدیـر عامـل سـازمان میادیـن میـوه و تره بـار و‬ ‫سـاماندهی مشـاغل شـهری شـهرداری اصفهـان از‬ ‫بهره بـرداری اتـاق مانیتورینـگ سـازمان میادیـن در‬ ‫میـدان مرکـزی میـوه و تره بـار خبـر داد و گفـت‪ :‬این‬ ‫پـروژه در مـدت زمـان کمتـر از شـش ماه بـا اعتباری‬ ‫بیـش از ‪ ۱۵‬میلیـارد ریـال احـداث شـده اسـت‪.‬‬ ‫محمـد مجیـری بـه ایمنـا گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه‬ ‫گسـتردگی فضاهـای زیـر نظـر این سـازمان در شـهر‬ ‫اصفهـان همچنیـن لـزوم یکپارچه سـازی نظـارت بـر‬ ‫همـه تصاویـر تمامـی اماکـن متعلـق بـه سـازمان در‬ ‫یـک واحـد متمرکـز و به صورت تمـام وقـت و اجرای‬ ‫حـدود هفـت کیلومتـر فیبـر نـوری در ان محـل کـه‬ ‫شـرایط بهتری را بـرای انتقال تصاویـر فراهم می کند‪،‬‬ ‫راه اندازی اتاق مانیتورینگ سـازمان در اواسـط سال ‪۹۹‬‬ ‫مطرح شـد و در دسـتور کار قرار گرفت‪ .‬او خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬بـا وجـود تـردد بیـش از ‪ ۱۰‬هـزار نفـر و عبـور و‬ ‫مرور هشـت هـزار خـودرو در طول شـبانه روز در محل‬ ‫میـدان مرکـزی میـوه و تره بار و لزوم کنتـرل به منظور‬ ‫جلوگیری از بروز سـرقت و دیگـر جرائم احتمالی پروژه‬ ‫احـداث اتـاق مانیتورینگ با تکیه بـر دانش فنی داخلی‬ ‫سـازمان و اسـتفاده از تجهیـزات تولیـد داخـل در مدت‬ ‫زمـان کمتر از شـش ماه با اعتباری بیـش از ‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫ریـال بـه عنوان بـرگ سـبزی در اقدامات ایـن دوره از‬ ‫مدیریت شـهری بـه بار نشسـت‪ .‬مدیر عامل سـازمان‬ ‫میادیـن میـوه و تره بار و سـاماندهی مشـاغل شـهری‬ ‫شـهرداری اصفهـان افـزود‪ :‬مراحـل طراحـی‪ ،‬بـراورد‪،‬‬ ‫خریـد و راه انـدازی پـروژه مذکـور بـا اسـتفاده از دانش‬ ‫فنـی داخلی سـازمان و با همـکاری واحـد انفورماتیک‬ ‫بـه سـرانجام رسـید‪ .‬او با اشـاره بـه اهم مراحـل پروژه‬ ‫اتـاق مانیتورینـگ میدان مرکـزی میوه و تره بـار‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬طراحـی مهندسـی و فنی‪ ،‬بـراورد ریالی و تصویب‬ ‫بودجـه‪ ،‬خریـد سـخت افزارها (شـامل ‪ ۱۵‬مانیتـور ‪۵۵‬‬ ‫اینچ صنعتی و سـرور ویدئو کنترلر‪ ،‬سیسـتم کولینگ)‪،‬‬ ‫انجـام عملیـات کنـاف کاری و نصـب دیوارکـوب و‬ ‫پارتیشـن بندی و اجـرای کـف مناسـب جهـت اتـاق با‬ ‫نظـر مشـاوران و بهره بـرداری از تجربـه پروژه هـای‬ ‫مشـابه‪ ،‬نصب درب ضد سـرقت و مسدودسازی تمامی‬ ‫پنجره هـای موجـود در اتاق به وسـیله صفحـات فلزی‬ ‫بـه منظـور افزایـش ضریب حفاظتـی‪ ،‬اجرای سیسـتم‬ ‫روشـنایی مناسـب بـا قابلیت کنتـرل میزان روشـنایی‪،‬‬ ‫طیـف نـور و خریـد تجهیـزات اداری مناسـب‪ ،‬نصـب‬ ‫و تنظیمـات نرم افـزاری الزم جهـت بهره بـرداری و‬ ‫نظـارت تصویری از تمامـی دوربین هـا از جمله مراحل‬ ‫اجرایـی این پـروژه بوده اسـت‪.‬‬ ‫توزیع کتاب در منطقه ‪۶‬‬ ‫شهرداری اصفهان‬ ‫هـزار جلد کتاب در منطقه ‪ ۶‬شـهرداری اصفهان با‬ ‫همکاری سـتاد فرهنگ سلامت شـهرداری اصفهان‬ ‫توزیـع شـد‪.‬به گـزارش خبرگـزاری صداوسـیما‪ ،‬مدیـر‬ ‫منطقه ‪ ۶‬شـهرداری اصفهان گفـت‪ :‬در چهار راه وکال‪،‬‬ ‫واقـع در خیابـان شـیخ صـدوق و در مجـاورت نماد یار‬ ‫مهربـان‪ ،‬هـزار جلد کتـاب بـا عنوان هـای مختلف به‬ ‫سرنشـینان خودروهای پشـت چـراغ قرمز توزیع شـد‪.‬‬ ‫محمدرضـا برکـت افـزود‪ :‬کتاب هایـی هم بـا موضوع‬ ‫سلامت‪ ،‬بـرای مخاطبـان کـودک و نوجـوان چاپ و‬ ‫توزیع شـد‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 17‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4115‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اصفهان و سمرقند‪ ،‬یاران دیروز خواهران امروز‬ ‫الفت اصفهان و سمرقند ریشه در تاریخ دارد‬ ‫سنخیت زیاد میان اصفهان و سمرقند و تعمیق هنر و‬ ‫فرهنگ اســامی بهانه خواهرخواندگی این دو شهر شده‬ ‫تا بده بسان فرهنگی اقتصادی این دو تکه از یک نگین‪،‬‬ ‫بیش از گذشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬شــعر و ادب فارســی را بخوانید تا‬ ‫دلبری اصفهان و سمرقند را در کنار یکدیگر بشنوید و به‬ ‫ســمرقند سفر کنید تا سیمای میدان نقش جهان اصفهان‬ ‫را در «ریگستان»‪ ،‬مسجد شــیخ لطف ا‪ ...‬را در «مدرسه‬ ‫شــیردار» و مســجد جامع را در «الغ بیگ» ببینید‪ .‬هنر‬ ‫معرق و کاشی کاری سوغات اصفهان به سمرقند است یا‬ ‫بالعکس تفاوتی نمی کند‪ ،‬مهم همین نگین هنر و فرهنگ‬ ‫تمدن ایرانی اســت که در صنع بشری مردم هر دو شهر‬ ‫تمدن ســاز اسالمی نمود کرده و میان دو شهر اصفهان و‬ ‫سمرقند‪ ،‬دو تکه شده تا خبر از پیوستگی و سنخیتی دهد‬ ‫که به هر چشمی عیان و بر هر زبانی شهره می شود‪ .‬اواخر‬ ‫ســال ‪ ۹۷‬بود که رئیس مرکز تمدن اســامی ازبکستان‬ ‫در ســفر به اصفهان‪ ،‬مثل انکه در خانه باشد‪ ،‬به سیمای‬ ‫اصفهان نگاه کرد و گفت‪ :‬ظرفیت های بسیاری برای عقد‬ ‫پیمان خواهرخواندگی و توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی‬ ‫بین اصفهان و شهرهای ازبکستان از جمله سمرقند وجود‬ ‫دارد‪ .‬همین ظرفیت ها‪ ،‬شباهت ها و سنخیت ها بود که اغاز‬ ‫راه خواهرخواندگی میان اصفهان و سمرقند شد؛ راهی که‬ ‫چند روز پیش به مرحله عقد قرارداد میان شــهرداران دو‬ ‫شهر رسید‪ .‬البته دست سرد کرونا مانع شد تا هردو شهردار‬ ‫پای یک میز بنشــینند امــا از راه دور و ارتباط تصویری‬ ‫قرارداد خواهرخواندگی امضا شــد تا دیپلماســی شهری‪،‬‬ ‫مسافت جغرافیایی را کوتاه کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬خواهرخواندگی با شهرهایی در شان اصفهان‬ ‫علیرضــا نصراصفهانــی‪ ،‬رئیس شــورای اســامی‬ ‫شهر اصفهان از گام اخیر کالنشــهر اصفهان در ارتقای‬ ‫«دیپلماسی شهری» و نگاه به «سنخیت» میان اصفهان‬ ‫و ســمرقند وام می گیرد و معتقد است که خواهرخواندگی‬ ‫یک اقدام متعالی و پیشــرفته است که با هدایت درست‬ ‫می تواند منجر به تحکیم ارتباطات میان شــهرهایی شود‬ ‫که بر اســاس ســنخیت با یکدیگر عقد خواهرخواندگی‬ ‫بسته اند‪ .‬او با بیان اینکه انعقاد قراردادهای خواهرخواندگی‬ ‫از زمان عظیمیان شهردار اسبق اصفهان اغاز و در هر دوره‬ ‫با قوت بیشتری ادامه پیدا کرده است‪ ،‬می گوید‪ :‬یک اصل‬ ‫فلسفی وجود دارد که می گوید علت پیوستگی هر چیزی‬ ‫با چیز دیگر ســنخیت داشتن ان ها است و اگر قرار باشد‬ ‫در ســایه قراردادهای خواهرخواندگی با شهرهای دیگر‬ ‫پیوستگی داشته باشیم‪ ،‬نخستین کاری که باید انجام شود‪،‬‬ ‫شمارش این سنخیت ها اســت‪ .‬نصراصفهانی می افزاید‪:‬‬ ‫این موضوع نیز باید در نظر گرفته شــود که شــهری که‬ ‫انتخاب می شــود تا چه اندازه در شان و جایگاه اصفهان‬ ‫است؛ شهرهایی که در این سال ها به عنوان خواهرخوانده‬ ‫اصفهان انتخاب شــدند این دو ویژگی را داشــته اند و در‬ ‫عقد قراردادهای اخیر نیز اگر نگاه کنید‪ ،‬هم ســنخیتی و‬ ‫هم جایگاهی میان اصفهان و شــهرهای خواهرخوانده را‬ ‫می بینید‪ .‬رئیس شورای اســامی شهر اصفهان تصریح‬ ‫می کند‪ :‬دو سال از دوره پنجم شورای شهر را درگیر کرونا‬ ‫بودیم که یکی از تبعات منفــی این بحران‪ ،‬قطع امکان‬ ‫ارتباط موثر میان اصفهان و شهرهای خواهرخوانده بود و‬ ‫شرایط رفت و امد و سفر به دو شهر فراهم نشد بااین حال‬ ‫برقراری ارتباطات ویدئویی میان شــهردار اصفهان و این‬ ‫شهرها بخشی از نبود این ارتباط حضوری را جبران کرد و‬ ‫سعی شد گاهی با مکالمات و گاهی با مکاتبات‪ ،‬ارتباطات‬ ‫بین الملل شــهرداری با خواهرخوانده های اصفهان پابرجا‬ ‫بماند‪ .‬او با بیان اینکه خواهرخواندگی یک شــهر از ایران‬ ‫با شــهرهای دنیا می تواند ارتباط کشــور را با کشورهای‬ ‫دیگر تحکیم ببخشد‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬یقینا ابزار دیپلماسی‬ ‫حتی در وسعت شهری‪ ،‬ابزاری پیشرو برای کشور است و‬ ‫می تواند گره گشای مشکالت زیادی باشد زیرا مبنای این‬ ‫دیپلماسی شناخت بیشــتر از یک شهر به عنوان نماینده‬ ‫کشــور است و می تواند سبب شــکل گیری قضاوت های‬ ‫درست درباره کشور شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بهبود چهــره بین المللی ایــران با تقویت‬ ‫دیپلماسیشهری‬ ‫نصراصفهانی می گوید‪ :‬ذهنیت های منفی زیادی درباره‬ ‫ایران بر اســاس تبلیغات‪ ،‬قضاوت ها و شایعات در سطح‬ ‫جهانی درســت شده است که دیپلماسی شهری و تعمیق‬ ‫روابط اصفهان و دیگر شــهرها با کشورهای دنیا می تواند‬ ‫این قضاوت را به دیدگاه های مثبت تبدیل کند؛ بدین سبب‬ ‫امیدواریم بتوانیم از این قابلیت به نفع جمهوری اسالمی‬ ‫اســتفاده کنیم‪ .‬او تصریح می کند‪ :‬اصفهــان جایگاهی‬ ‫دارد که هیچ شــهری درخواست این شهر را برای انعقاد‬ ‫خواهرخواندگی پس نمی زند و ازانجایی که پیشتر اصفهان‬ ‫پایتخت فرهنگی جهان اســام بود و اکنون متصف به‬ ‫پایتختی فرهنگ و تمدن ایران اسالمی است‪ ،‬می توان از‬ ‫ظرفیت ایجاد شده میان اصفهان و شهرهای خواهرخوانده‬ ‫مسلمان به عنوان یک فرصت برای نشان دادن پایتختی‬ ‫اصفهان در جهان اســام اســتفاده کرد‪ .‬نصراصفهانی‬ ‫تاکید می کند‪ :‬نمی خواهیم خواهرخواندگی را به چند شهر‬ ‫اســامی محدود کنیم اما در کنار ماموریت کلی تری که‬ ‫حوزه خواهرخواندگی دارد‪ ،‬باید از تمام ظرفیت ها استفاده‬ ‫کرد زیرا در بســیاری از شــهرهای جهان اسالم مزایایی‬ ‫وجــود دارد که بــه اصفهان کمک خواهد کرد؛ پیشــتر‬ ‫خواهرخواندگی با الهور پاکستان و کواالالمپور مالزی و‬ ‫اخیرا سمرقند ازبکستان و حیدراباد هند‪ ،‬می تواند فرصت‬ ‫بزرگی برای اصفهان به عنوان یک شــهر اسالمی باشد‪.‬‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬اگــر اصفهان برای همکاری در عرصه‬ ‫خواهرخواندگی بتوانیم ارتباطات خوبی با یکدیگر داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬روشــن اضافه می کند‪ :‬همخوانی میان اصفهان‬ ‫و ســمرقند از لحاظ جمعیت و وســعت‪ ،‬داشــتن ذخیره‬ ‫فرهنگــی و فرهیختگان زیاد دلیــل این خواهرخواندگی‬ ‫بود و امیدواریم با انعقاد این قرارداد بتوانیم در زمینه های‬ ‫مختلف فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی ارتباطات بیشتری‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬زیرساخت فرهنگی مشترک‪ ،‬تعامالت شهرها‬ ‫را تسهیل می کند‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬وقتی برای مراودات میان شهرها یک‬ ‫گروه اقتصادی یا فرهنگی به یکی از دو شهر خواهرخوانده‬ ‫فرستاده شود‪ ،‬زیرساخت فرهنگی مشترک‪ ،‬تعامل بهتری‬ ‫را برقرار می کند و همین رویکرد باعث شــد تا کمیسیون‬ ‫فرهنگی عالوه بر انعقاد قرارداد خواهرخواندگی با سمرقند‪،‬‬ ‫با خواهرخواندگی میان اصفهان و پورتو پرتغال و حیدراباد‬ ‫نیز موافقت کند البته این قراردادها زمانی ارزش واقعی خود‬ ‫را پیدا می کند که بتوانیم تعامالت موثرتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫روشن می افزاید‪ :‬وقتی دو نفر حتی خواهر و برادر خونی هم‬ ‫باشند اما ارتباط موثری باهم نداشته باشند‪ ،‬این نسبت ان ها‬ ‫سودی برایشان ندارد؛ شهرها نیز به همین شکل هستند و‬ ‫وقتی دو شهر باهم خواهرخوانده می شوند باید با برگزاری‬ ‫رویداد‪ ،‬همایش و نمایشگاه مشترک‪ ،‬بتوانند از فرصت هایی‬ ‫که این خواهرخواندگی برایشان ایجاد کرده استفاده کنند‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬با این تعریف‪ ،‬خواهرخواندگی میان دو شــهر‬ ‫ارزش باالیی دارد اما پیگیــری مداوم می خواهد تا بخش‬ ‫خصوصی از ظرفیت های ان اطالع داشته باشد؛ به عبارتی‬ ‫اگرچه تفاهم نامه میان شهرداری دو شهر بسته می شود‪ ،‬اما‬ ‫شرایطی را فراهم می کند که طبقه خالق‪ ،‬هنرمند و نخبه‬ ‫بتوانند در ارتباط میان دو شــهر درگیر شــده و بهره کافی‬ ‫را ببرند‪ .‬این عضو شــورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره‬ ‫به لزوم توجه به تبادالت فرهنگی میان دو شــهر سمرقند‬ ‫و اصفهان‪ ،‬می افزاید‪ :‬برگزاری شــب اصفهان و سمرقند و‬ ‫نام گذاری همســو می تواند برای استفاده بخش خصوصی‬ ‫از ظرفیت های فرهنگی میان دو شــهر موثر باشد که باید‬ ‫مدیریت شهری ان را تحقق بخشد‪.‬‬ ‫بین المللی میان شهرهای اسالمی اعالم اماده کند‪ ،‬یقینًا‬ ‫دیگر شهرها نیز استقبال خواهند کرد زیرا این شهر پیشینه‬ ‫و فرهنگ کهنی دارد و هر شهری افتخار خود می داند که‬ ‫با اصفهان خواهرخوانده باشد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬هم پیوندیفرزندخواهرخواندگی‬ ‫نصراصفهانی می گوید‪ :‬طرح دیگری که شــهرداری‬ ‫اصفهــان در این دوره ان را اغاز کرد و برگرفته از همین‬ ‫خواهرخواندگی ها بود‪ ،‬طرح هم پیوندی اســت که همان‬ ‫ارتباطات را این بار میان شــهرهای کشور دنبال می کند‬ ‫و در ان ســعی می شود با شهرهایی که هم سنخ هستیم‪،‬‬ ‫هم پیوندی داشته باشیم‪ .‬مطلع هم پیوندی اصفهان با دیگر‬ ‫شــهرها «بنت» در سیستان و بلوچســتان بود و احتما ً‬ ‫ال‬ ‫شهر همدان دومین شــهری است که با اصفهان قرارداد‬ ‫هم پیوندی امضا می کند‪ .‬رئیس شــورای اســامی شهر‬ ‫اصفهان اضافه می کند‪ :‬اصفهان در چهار ســال گذشته با‬ ‫شهرهایی همچون شیراز و تبریز مراودات فرهنگی خوبی‬ ‫داشته و شب فرهنگی اصفهان در تبریز اجرا شد که تمام‬ ‫این اقدامــات می تواند در تحکیم ارتباطــات موثر میان‬ ‫شهرهای کشور و هم افزایی میان ان ها موثر باشد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شباهت فرهنگی و مذهبی میان اصفهان و‬ ‫سمرقند‬ ‫فریده روشــن‪ ،‬رئیس کمیســیون فرهنگی و ورزشی‬ ‫شــورای اسالمی شهر اصفهان نیز می گوید‪ :‬در این چهار‬ ‫ســال معضالت اقتصادی و محدودیت هــای مربوط به‬ ‫بحران کرونا موانع زیادی برای گسترش روابط بین المللی‬ ‫اصفهــان ایجــاد کرد که اگر این شــرایط نبــود‪ ،‬یقینًا‬ ‫می توانستیم بهتر از این فرصت بهره ببریم بااین حال سعی‬ ‫کردیم تعداد تفاهم نامه های خواهرخواندگی افزایش پیدا‬ ‫کرده و رابطه با این شــهرها بار دیگر احیا شود‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه همین رویکرد سبب انعقاد تفاهم نامه خواهرخواندگی‬ ‫میان اصفهان و ســمرقند شد‪ ،‬می گوید‪ :‬سمرقند یکی از‬ ‫شهرهایی اســت که از لحاظ فرهنگی و مذهبی شباهت‬ ‫زیادی با اصفهان دارد و جمعیت مســلمان و اثار تاریخی‬ ‫ان موید این موضوع است بنابراین در کمیسیون فرهنگی‬ ‫و ورزشــی شــورا تصمیم بر این شــد تا با انعقاد قرارداد‬ ‫مسئول بیماری های واگیر استان اصفهان‪:‬‬ ‫ظرفیت بیمارستان ها در حال اشباع است‬ ‫مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان‬ ‫با بیان این که شرایط سختی از نظر تامین فضای بیمارستانی‬ ‫داریم‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت پذیرش بیمارســتان امین که یکی از‬ ‫بیمارستان های مرجع کرونا است اشباع شده است و شرایط‬ ‫خوبی پیش رو نداریم همچنین سوش کرونا دلتا مسری تر از‬ ‫دیگر انواع ویروس شناخته شده کرونا است‪.‬‬ ‫رضــا فدایی در خصوص اخرین وضعیت شــیوع کرونا‬ ‫در استان اصفهان‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬حدود ‪۹۰۰‬بیمار در استان‬ ‫اصفهان به دلیل ابتال به کرونا ویروس در بیمارستان بستری‬ ‫هستند‪ ،‬ظرفیت بیمارستان امین که یکی از بیمارستان های‬ ‫مرجع کرونا است اشباع شده است و شرایط خوبی پیش رو‬ ‫نداریم‪ .‬او با اشــاره به ورود به موج پنجم کرونا‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با‬ ‫توجه به این که همکاران برای تامین امکانات بیمارستانی‬ ‫مناسب و کافی در شرایط بحرانی تالش می کنند‪ ،‬اما احتمال‬ ‫می دهیم شرایط ســختی از نظر تامین فضای بیمارستانی‬ ‫داشته باشــیم بنابراین الزم اســت پروتکل های بهداشتی‬ ‫به طورجدی رعایت شود تا بتوانیم روند شیوع بیماری در موج‬ ‫پنجم را تا حدودی کند کنیم‪.‬‬ ‫‪ ۷۰ÁÁ‬هزار ســالمند باالی ‪ ۷۰‬سال واکسینه‬ ‫نشدند‬ ‫مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان‬ ‫با توضیح این که میزان استفاده از ماسک و رعایت دستورات‬ ‫بهداشــتی به شــدت افت کرده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬افراد باید از‬ ‫حضور در تجمعات به طورجدی خودداری کنند و در رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی سهل انگاری و عادی انگاری نکنند‬ ‫و الزم اســت افراد در زمان مقرر برای انجام واکسیناسیون‬ ‫مراجعه کنند و واکسیناســیون را به تاخیــر نیندازند‪ .‬او در‬ ‫خصوص واکسیناســیون افراد باالی ‪ ۷۰‬سال در اصفهان‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تاکنون حدود ‪ ۷۰‬هزار نفر از افراد باالی ‪ ۷۰‬سال‬ ‫در استان اصفهان واکسینه نشدند و برای انجام واکسیناسیون‬ ‫اقدامی نکرده اند در این شرایط حساس باید هر چه زودتر برای‬ ‫واکسینه شدن مراجعه کنند‪ .‬فدایی با اشاره به افرادی که نوبت‬ ‫دوم واکسیناسیون ان ها رسیده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬افرادی که‬ ‫زمان واکسیناسیون انها در نوبت اول یا دوم رسیده است باید‬ ‫بالفاصله برای واکسینه شدن اقدام کنند‪ ،‬چرا که ابتال به نوع‬ ‫دلتا کرونا بسیار جدی و خطرناک است و افراد مشمول واکسن‬ ‫نباید خود را از دریافت ان محروم کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مــوردی از ابتال به ســرخک در اصفهان‬ ‫نداشته ایم‬ ‫مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با‬ ‫بیان این که سوش کرونا دلتا مسری تر از دیگر انواع ویروس‬ ‫شناخته شــده کرونا است‪ ،‬افزود‪ :‬ســوش دلتا کرونا بیشتر‬ ‫گروه های سنی جوان را درگیر می کند و شدت بیماری زایی‬ ‫و پیشــرفت بیماری در این نوع از کرونا ویروس بیشتر شده‬ ‫است‪ .‬او در خصوص نتیجه نمونه های مشکوک به سرخکی‬ ‫که به تهران ارسال شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬چند نمونه مشکوک‬ ‫ابتال به سرخک که به تهران ارسال شد‪ ،‬هیچ کدام سرخک‬ ‫نبود و موردی از ابتال به ان در اصفهان مشاهده نشده است‪،‬‬ ‫در شرایط حســاس کرونا الزم اســت تا والدین نسبت به‬ ‫واکسیناسیون به موقع کودکان خود اقدام کرده و در این زمینه‬ ‫سهل انگارینکنند‪.‬‬ ‫دادستان به شهردار اصفهان تذکر و فرصت یک هفته ای داد‬ ‫رعایت ادبیات مقاومت در نام گذاری تابلوهای شهری‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب اصفهــان در نامه ای به‬ ‫شهردار اصفهان نسبت به عدم درج نام شهدا در نام گذاری‬ ‫تابلوهای شهری تذکر و دستور به اصالح موارد ظرف یک‬ ‫هفته داد‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬علی اصفهانی‪ ،‬دادستان عمومی و‬ ‫انقالب اصفهان در نامه ای به شهردار اصفهان با اشاره به‬ ‫وضعیت تابلوهای شهری نسبت به عدم درج نام شهدا در‬ ‫نام گذاری تابلوهای شهری تذکر و دستور به اصالح موارد‬ ‫ظرف یک هفته داد‪ .‬او با عنوان این مطلب که سابق بر این‬ ‫راجع به اعمال دقت در این خصوص به شهرداری اصفهان‬ ‫تذکر داده شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود مصاحبه و اعالم موضع‬ ‫عضو شورای شهر اصفهان مبنی بر رعایت ادبیات مقاومت‬ ‫در نام گذاری معابر و میادین شهر‪ ،‬مشاهدات میدانی حاکی‬ ‫از عدم اصالح و درج عبارت «شــهید» در موارد متعددی‬ ‫از تابلوهای شــهری بوده ایم‪ .‬او افــزود‪ :‬در موارد متعددی‬ ‫از تابلوهای شــهری همچون خیابان «شهید» نیکبخت‬ ‫شرقی‪ ،‬شهرک و اتوبان «شــهید» کشوری‪ ،‬اتوبان و پل‬ ‫«شهید» چمران‪ ،‬بیمارســتان «شهید» چمران‪ ،‬تابلوهای‬ ‫اعالن مســیر خیابان «شهید» صمدیه لباف این موضوع‬ ‫به چشــم می خورد‪ .‬دادســتان عمومی و انقالب اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همچنین در اعالن مســیر بزرگراه «شهید»‬ ‫اقارب پرســت این موضوع به چشم می خورد و عدم ذکر‬ ‫عبارت «امام» در تابلوی اعالن مسیر خیابان امام سجاد(ع)‬ ‫نیز به چشم می خورد‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫افزایش ‪75‬درصدی مراجعه‬ ‫افراد مشکوک کرونا به‬ ‫بیمارستاناردستان‬ ‫به گفته رئیس بیمارسـتان شـهید بهشـتی اردسـتان‬ ‫مراجعـه بیمـاران مشـکوک بـه ویـروس کرونـا بـه این‬ ‫بیمارسـتان از ‪ ۲‬هفته گذشـته تاکنون ‪ ۷۵‬درصد افزایش‬ ‫داشـته است‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬علـی صادقـی افـزود‪ :‬تجربه های‬ ‫کادر درمان بیمارسـتان شهید بهشتی اردستان از وضعیت‬ ‫کرونایـی نشـان می دهـد بسـیاری از مراجعه کننـدگان‬ ‫پـس از دریافـت داروی کرونـا در منـزل دوران قرنطینـه‬ ‫را سـپری می کننـد‪ .‬او بـا بیـان اینکـه حساسـیت مـردم‬ ‫نسـبت بـه ویـروس کرونـا بسـیار افزایـش یافته اسـت‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪ :‬هـر چه تعداد و سـرعت ازمایـش افزایش یابد‬ ‫میـزان مرگ ومیر ناشـی از کرونا کاهـش می یابد‪ .‬رئیس‬ ‫بیمارسـتان شهید بهشـتی اردسـتان خاطرنشـان کرد‪ :‬با‬ ‫اجـرای طـرح شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی‪ ،‬مشـارکت‬ ‫مطلـوب بسـیج‪ ،‬کادر بهداشـت و درمـان و مـردم اقـدام‬ ‫موثـری بـرای قطـع زنجیـره انتقـال کرونـا انجام شـده‬ ‫اسـت‪ .‬صادقـی در خصـوص احتمال شـیوع کرونا هندی‬ ‫(دلتاویـروس) در اردسـتان اظهـار داشـت‪ :‬تاکنـون مـورد‬ ‫تائیـد شـده ای از ابتلا بـه کرونـای هنـدی یـا افریقایی‬ ‫در شهرسـتان گـزارش نشـده امـا رعایت شـیوه نامه های‬ ‫بهداشتی برای پیشـگیری از ان ضروری است‪ .‬او تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬امـار کاهشـی مرگ ومیـر کرونـا پایـدار نمی ماند و‬ ‫اگـر مـردم دچـار عادی انـگاری شـوند‪ ،‬ممکـن اسـت‬ ‫دوبـاره روزهـای سـختی را پیش رو داشـته باشـیم‪ .‬بنا بر‬ ‫اعلام شـبکه بهداشـت و درمان اردسـتان‪ ،‬با شناسـایی‬ ‫‪ ۶‬بیمـار در ‪ 48‬سـاعت گذشـته بر پایـه معیارهای قطعی‬ ‫تشـخیصی بیماری کووید ‪ ،۱۹‬مجموع بیماران شناسایی‬ ‫شـده در ایـن شهرسـتان بـه ‪ ۲‬هـزار و ‪ ۷۵۸‬نفـر رسـید‪.‬‬ ‫اکنـون هفـت بیمار مبتال به کرونا در بیمارسـتان شـهید‬ ‫بهشـتی اردستان بستری هسـتند و در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‬ ‫مـورد فوتی بـه دلیل کرونا گزارش نشـده اسـت‪ .‬تاکنون‬ ‫‪ ۹‬هزار و ‪ ۸۵۳‬ازمایش تشـخیص کووید ‪ ۱۹‬در اردسـتان‬ ‫انجام و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۰۹‬بیمار بهبود یافته و یا از بیمارسـتان‬ ‫ترخیـص شـده اند‪ .‬بـر پایـه اخریـن اطالعـات سـامانه‬ ‫ماسـک‪ ،‬وضعیـت کرونایی شهرسـتان اردسـتان به فراتر‬ ‫از قرمز رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫ثبت ‪ ۹۱‬مورد جدید کرونا در‬ ‫منطقهکاشان‬ ‫بـه گفته مدیر روابط عمومی دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫کاشـان ‪ ۱۵۰‬بیمـار کوویـد ‪ ۱۹‬در مرکزهـای درمانی این‬ ‫منطقه بسـتری هسـتند کـه از ایـن تعـداد‪ ۱۳۶ ،‬بیمار در‬ ‫کاشـان و ‪ ۱۴‬بیمـار در اران و بیـدگل تحـت مراقبـت و‬ ‫درمـان قـرار دارند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنا‪ ،‬مریم امیدی شـمار بیمـاران کووید‬ ‫‪ ۱۹‬بسـتری در بخـش مراقبت هـای ویـژه مرکزهـای‬ ‫درمانـی منطقه کاشـان را ‪ ۲۰‬نفر اعالم کـرد و افزود‪۱۹ :‬‬ ‫از بیماران در کاشـان و یک نفر در اران و بیدگل بسـتری‬ ‫هسـتند‪ .‬او خاطرنشـان کرد‪ :‬در ‪48‬سـاعت گذشـته هیچ‬ ‫مـورد فوت گزارش نشـده اسـت‪ .‬مدیـر روابط عمومی‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی کاشـان اظهـار داشـت‪ :‬شـمار‬ ‫ازمایـش مثبت ویروس کرونا در شهرسـتان های کاشـان‬ ‫و اران و بیـدگل بـا ثبـت ‪ ۵۰‬مـورد جدیـد به ‪ ۲۵‬هـزار و‬ ‫‪۲۴۹‬نفر رسـید‪ .‬او افزود‪ :‬در ‪ 48‬سـاعت گذشـته ‪ ۳۱‬بیمار‬ ‫از سـن ‪ ۲‬تـا ‪۷۹‬جدید حاد تنفسـی در مرکزهـای درمانی‬ ‫کاشـان و یـک نفـر بـا سـن ‪ ۸۱‬سـال تحـت مراقبت و‬ ‫درمـان هسـتند‪ .‬امیـدی گفـت‪ :‬از اسـفند ‪ ۱۳۹۸‬تاکنون‬ ‫‪ ۱۹۲‬هـزار و ‪ ۴۰۴‬نفـر به مرکزهای بسـتری‪ ،‬تشـخیص‬ ‫سـرپایی و درمانی شهرسـتان های اران و بیدگل و کاشان‬ ‫مراجعـه کردنـد‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬در ایـن مـدت‪ ۱۲ ،‬هـزار و‬ ‫‪ ۶۱‬بیمـار حاد تنفسـی از بیمارسـتان های کاشـان و اران‬ ‫و بیـدگل ترخیص شـدند‪ .‬مدیـر روابط عمومی دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی کاشـان با اشـاره بـه مراجعـه ‪ ۳۰۳‬نفر به‬ ‫کلینیک هـای درمانـی دانشـگاه علـوم پزشـکی کاشـان‬ ‫اضافـه کرد‪ :‬هـزار و ‪ ۱۰۲‬نفر نیز شـمار پذیرش بسـتری‬ ‫موقـت در مرکزهـای ریفرال (زیرمجموعه) این دانشـگاه‬ ‫اسـت‪ .‬حمیـد سـوری مشـاور وزیـر بهداشـت‪ ،‬درمـان‬ ‫و امـوزش پزشـکی و رئیـس کمیته هـای کشـوری‬ ‫اپیدمیولـوژی و واکنش سـریع بـرای کووید ‪ ،۱۹‬هشـتم‬ ‫خـرداد پـس از نشسـت بـا فرماندار ویـژه کاشـان گفت‪:‬‬ ‫کارنامـه و عملکـرد ایـن شهرسـتان در مدیریـت اپیدمی‬ ‫کرونا نسـبت به میانگین کشـوری موفق و مثبت اسـت‪.‬‬ ‫جمعیـت نزدیـک بـه ‪ ۵۰۰‬هـزار نفـری شهرسـتان های‬ ‫کاشـان و اران و بیدگل‪ ،‬زیرپوشـش خدمات بهداشـتی و‬ ‫درمانی دانشـگاه علوم پزشکی کاشـان قرار دارد‪ .‬وضعیت‬ ‫ن کاشـان و اران و بیـدگل در برهـه‬ ‫کرونایـی شهرسـتا ‬ ‫کنونـی نارنجی اسـت و تاکنون ‪۱۷‬مـورد کرونای هندی‬ ‫بـه طـور قطعـی در ایـن منطقه شناسـایی شـده اسـت‪.‬‬ ‫ویروس کرونا اواسـط دسـامبر ‪ ۲۴( ۲۰۱۹‬اذر ‪ )۹۸‬در شهر‬ ‫«ووهـان» کشـور چین گزارش شـد؛ ابتـدا از این بیماری‬ ‫به عنـوان ذات الریـه نـا م برده می شـد اما کمیسـیون ملی‬ ‫بهداشـت چیـن در ‪ ۳۰‬دسـامبر سـال ‪ ۹( ۲۰۱۹‬دی ‪)۹۸‬‬ ‫به صـورت رسـمی شـیوع ایـن ویـروس را در این کشـور‬ ‫اعلام کـرد‪ .‬ویـروس کرونـا ‪ ۲۰۱۹‬در نهایـت بـه همـه‬ ‫کشـورها از جمله ایران سـرایت کرد و سـازمان بهداشت‬ ‫جهانـی را بـر ان داشـت تـا وضعیـت فوق العـاده اعلام‬ ‫کنـد‪ .‬بـرای جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونـا رعایت‬ ‫شـیوه نامه های بهداشـتی همچون اسـتفاده از ماسـک و‬ ‫فاصله گـذاری اجتماعـی توصی ه شـده اسـت‪ .‬شهرسـتان‬ ‫کاشـان بـا جمعیت افـزون بـر ‪ ۳۶۴‬هـزار نفـر در فاصله‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬کیلومتری شـمال اصفهان و شهرستان اران و‬ ‫بیـدگل بـا بیش از ‪ ۱۰۳‬هـزار نفر جمعیت در حـدود ‪۲۱۵‬‬ ‫کیلومتـری اصفهان قـرار دارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫تکذیب وجود ماده مخدر‬ ‫قورباغه در کشور‬ ‫رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از تبلیغ مصرف‬ ‫مواد مخدر در برخی از ســریال های شبکه نمایش‬ ‫خانگی انتقاد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در نخستین روزهای امسال بود که‬ ‫اخرین قسمت از سریال «قورباغه» که در بستر یکی‬ ‫از سایت های پخش انالین فیلم و سریال به نمایش‬ ‫درامده بود به پایان رسید‪ .‬سریالی پرطرفدار که نامش‬ ‫برگرفته از ماده مخدری بود که روایت اصلی فیلم نامه‬ ‫این سریال پیرامون ان شکل گرفته بود‪ .‬رئیس پلیس‬ ‫مبارزه با مواد مخدر ناجا درباره وجود مخدری به نام‬ ‫قورباغه در کشور توضیح داده و در عین حال از برخی‬ ‫صحنه هــای مربوط به مصرف مواد مخدر در برخی‬ ‫از فیلم ها و سریال های شبکه نمایش خانگی انتقاد‬ ‫کرده اســت‪ .‬ســردار مجید کریمی درباره اینکه ایا‬ ‫مخدری به نام قورباغه در کشــورمان وجود دارد یا‬ ‫خیر گفت‪ :‬پیش از این نیز گفته شــد که قاچاقچیان‬ ‫برای ایجاد جذابیت یا فروش مواد مخدر از شکل ها‪،‬‬ ‫رنگ ها و حتی اســامی مختلفی بــرای مواد مخدر‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬به عنوان مثال برای مخدر هروئین از‬ ‫اسامی نظیر اشک تمساح‪ ،‬دوا‪ ،‬پنیر و غیره نیز استفاده‬ ‫شده و حتی گاهی با برخی افزودنی ها رنگ و شکل‬ ‫این مواد را نیز تغییر می دهند اما ماهیت ان ماده ثابت‬ ‫بوده و می توان گفت که مخدر جدیدی نیست‪ .‬رئیس‬ ‫پلیس مبارزه با مواد مخــدر ناجا با بیان اینکه تا به‬ ‫حال مخدری به نام قورباغه در کشور نداشتیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫چنین اسامی نیز ساختگی هستند‪ .‬او همچنین از تبلیغ‬ ‫مصرف مواد مخدر در برخی از فیلم ها و سریال های‬ ‫شــبکه نمایش خانگی نیز انتقاد کرد و گفت‪ :‬جای‬ ‫تاســف دارد که در برخی از این تولیدات بر اســاس‬ ‫گزارش هایی که به ما می رســد مصرف مواد مخدر‬ ‫ترویج می شود‪.‬‬ ‫تجهیز‪۱۰۹۰‬مرکزمثبت‬ ‫زندگی به پایگاه غربالگری‬ ‫اختالالتبینایی‬ ‫‪۱۰۹۰‬مرکــز مثبــت زندگی به پایــگاه غربالگری‬ ‫اختــاالت بینایی مجهز شــده اند که بــا رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی و مطابق با دســتورالعمل‬ ‫جامع پیشگیری از تنبلی چشم در این زمینه فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬دکتر فاطمه رضوان مدنی رئیس‬ ‫مرکز توســعه پیشــگیری و درمان اعتیاد سازمان‬ ‫بهزیســتی کشــور با اعالم این خبر گفت‪ :‬برنامه‬ ‫کشوری پیشگیری از تنبلی چشم در کودکان ‪ ۳‬تا ‪۶‬‬ ‫سال با هدف ارتقای سطح بینایی و کاهش شیوع و‬ ‫بروز امبلیوپی و سایر اختالالت بینایی در کودکان ‪۶‬‬ ‫– ‪ ۳‬ساله در سراسر کشور‪ ،‬افزایش میزان دسترسی‬ ‫کودکان به خدمات غربالگری بینایی به ویژه در مناطق‬ ‫محروم و صعب العبــور و افزایش میزان اگاهی احاد‬ ‫جامعه از بیماری های چشمی و راه های پیشگیری از‬ ‫ان هر ساله در سراسر کشور اجرا می شود‪ .‬او با اشاره‬ ‫به ســابقه ‪ ۲۵‬ساله این برنامه گفت‪ :‬برنامه کشوری‬ ‫پیشگیری از تنبلی چشم کودکان ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬سال از سال‬ ‫‪ ۱۳۷۵‬توسط ســازمان بهزیستی انجام می شود و با‬ ‫توجه بــه راه اندازی‪۲۵۲۷‬مرکز مثبت زندگی تحت‬ ‫نظارت ســازمان بهزیستی در سراسر کشور‪ ،‬تاکنون‬ ‫‪۱۰۹۰‬مرکــز مثبــت زندگی به پایــگاه غربالگری‬ ‫اختــاالت بینایی مجهز شــده اند که بــا رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی و مطابق با دستورالعمل جامع‬ ‫پیشگیری از تنبلی چشم به عنوان دستورالعمل مرجع‬ ‫در این زمینه فعالیت می کنند‪ .‬او افزود‪ :‬همچنین این‬ ‫مراکز با تاکیــد بر اموزش غربالگران‪ ،‬اخذ گواهی و‬ ‫فراهم کردن تجهیزات جهت اجرای برنامه شامل ‪E‬‬ ‫چارت المپی‪ ،‬دستگاه غربالگری عیوب انکساری (در‬ ‫موارد خاص) و در نظر گرفتن شرایط استاندارد اتاق‬ ‫غربال اماده ارائه خدمات هستند‪ .‬رضوان مدنی گفت‪:‬‬ ‫با توجــه به اینکه پراکندگی جغرافیایی مراکز مثبت‬ ‫زندگی به گونه ای در نظر گرفته شده که در هر محله‬ ‫یک مرکز وجود داشته باشد‪ ،‬دسترسی خانواده ها به‬ ‫خدمات غربالگری اختالالت بینایی در کنار ســایر‬ ‫خدمات بهزیستی تسهیل شده است‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ماه تا یک سال حبس‬ ‫مجازاتمخدوش کنندگان‬ ‫پالک خودروها‬ ‫جانشــین رئیس پلیس راهور ناجــا از برخورد قاطع‬ ‫پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با مخدوش کنندگان‬ ‫پــاک خودروها خبر داد و گفــت‪ :‬بیش از ‪۱۵‬هزار‬ ‫خودرو در چهار روز اعمال قانون شدند‪.‬‬ ‫به گزارش از پلیس راهور‪ ،‬سردار سید تیمور حسینی‬ ‫در خصوص اهمیت شناســایی وسایل نقلیه اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬پالک مهمترین مشخصه شناسایی وسیله‬ ‫نقلیه‪ ،‬مالک و ثبت تخلفات است که ضوابط مرتبط‬ ‫با ان در قانون مجازات اســامی‪ ،‬ایین نامه راهور و‬ ‫جداول تخلفات رانندگی تعیین شده است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اخیرا در پی توســعه سامانه های هوشمند ثبت‬ ‫تخلفات و اعمال محدودیت و ممنوعیت تردد ناشی‬ ‫از شــیوع بیماری کرونا برخی از رانندگان متخلف و‬ ‫هنجارشــکن برای دور زدن قانون و فرار از مجازات‬ ‫تعیین شده اقدام به دست کاری در ارقام و اعداد فک‬ ‫پالک مخدوش نمودن استفاده از پالک سایر وسایل‬ ‫نقلیه به صورت غیرمجاز کرده اند‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 17‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4115‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سالک دغدغه مناطق شرقی اصفهان‬ ‫وسعت جغرافیایی سالک بسیار گسترده است‬ ‫بیماری های مشــترک بین انســان و حیوان یا زئونوزها‬ ‫گستردگی فراوانی دارد و حدود ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد بیماری های‬ ‫عفونی قابل انتقال به انسان منشا حیوانی دارند و بیش از ‪۷۵‬‬ ‫درصد بیماری های نوپدید عفونی‪ ،‬بیماری های زئونوز اســت‬ ‫به عنوان مثــال کووید ‪ ۱۹‬نیز از این نوع اســت چون منشــا‬ ‫حیوانی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬ششم جوالی سال ‪ ۱۸۸۵‬روزی است که‬ ‫لویی پاستور نخستین واکسن ضد هاری را برای نجات یک‬ ‫فرد حیوان گزیده به کار بــرد‪ .‬این روز به عنوان روز جهانی‬ ‫بیماری های قابل انتقال از حیوان به انسان‪ ،‬به منظور مشارکت‬ ‫همه ســازمان ها برای کنترل و پیشــگیری از گسترش این‬ ‫بیماری ها در نظر گرفته شده است تا با افزایش اگاهی جامعه‬ ‫و افزایش هماهنگی بین بخشی بیماری های قابل انتقال بین‬ ‫انسان و حیوان را کنترل کنیم‪ .‬بیماری های زئونوز بر اساس‬ ‫تعریف سازمان جهانی بهداشــت به بیماری هایی می گویند‬ ‫که به طور طبیعی قابلیت انتقال از حیوان مهره دار به انســان‬ ‫را داشــته باشــد‪ .‬تاکنون بیش از ‪ ۲۰۰‬نوع بیماری زئونوز در‬ ‫جهان شناسایی شده است و عوامل ایجاد کننده بیماری های‬ ‫قابل انتقال بین انسان و حیوان شامل ویروس ها‪ ،‬باکتری ها و‬ ‫انگل ها و پریون هســتند‪ .‬تعداد بسیار زیادی از بیماری های‬ ‫عفونی در انســان از جمله کووید ‪ ۱۹‬جزو بیماری های زئونوز‬ ‫اســت‪ .‬بیماری های قابل انتقال میان حیوان و انسان از گروه‬ ‫باکتری ها‪ ،‬ویروس ها‪ ،‬قارچ ها و انگل ها هستند‪ .‬از مهمترین‬ ‫بیماری های مشترک میان انسان و دام که در کشور ما دیده‬ ‫می شــود می توان به تب مالت‪ ،‬ســالک‪ ،‬هاری‪ ،‬سیاه زخم‪،‬‬ ‫کیســت هیداتیک و تب خونریزی دهنده کریمه کنگو اشاره‬ ‫کرد‪ .‬از طرفی دیگر به دالیل مختلف‪ ،‬خطر ورود بیماری های‬ ‫دیگــر مانند جنــون گاوی‪ ،‬تــب دره ریفــت و انفلوانزای‬ ‫پرندگان را نباید نادیده گرفت‪ .‬خطر بیماری های قابل انتقال‬ ‫میان حیوان و انســان در ایران با وجود کشــورهای الوده در‬ ‫همسایگی ما که برخی از انها از ثبات سیاسی الزم هم برای‬ ‫برخورداری از نظام ســامت مناسب محرومند‪ ،‬بیشتر است‪.‬‬ ‫کنترل بیماری های مشــترک انســان و حیوان در سال های‬ ‫اخیر از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا هم از جنبه حفظ‬ ‫سالمت و هم از جنبه اقتصادی‪ ،‬جوامع را تهدید می کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مبارزه پایان ناپذیر با سالک‬ ‫رضا فدایی‪ ،‬مســئول بیماری های واگیر مرکز بهداشــت‬ ‫استان اصفهان در خصوص بیماری های مشترک بین انسان‬ ‫و حیوان می گوید‪ :‬بیش از ‪ ۴۰۰‬بیماری مشــترک بین انسان‬ ‫و حیوان وجود دارد که برخی از انها حیوانات را مبتال کرده و‬ ‫خسارتی به انها وارد نمی کند اما در انسان مشکل جدی ایجاد‬ ‫می کند‪ ،‬بیشترین نگرانی ما در این زمینه بیماری سالک است‬ ‫که ســاالنه حدود دو تا سه هزار مورد از ابتالی این بیماری‬ ‫به ثبت می رســد و نیاز اســت که اقدامات پیشگیرانه در این‬ ‫خصوص انجام شــود‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬یکی از بیماری های‬ ‫مشترک میان انســان و حیوان در استان اصفهان که نوعی‬ ‫بیماری عفونی محسوب می شود تب مالت است که انسان در‬ ‫اثر مصرف فراورده های لبنی الوده مانند شیر‪ ،‬کشک و پنیر به‬ ‫ان مبتال می شود و منشا ان الودگی دام است البته هاری نیز‬ ‫بیماری ویروسی است که اگر طی ان حیوان هار انسان را گاز‬ ‫بگیرد ویروس وارد بدن انسان و فرد به هاری مبتال می شود و‬ ‫اگر اقدامی در جهت پیشگیری از ان انجام نشود و عالئم ان‬ ‫بروز نکند مرگ فرد مبتال را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تزریق ساالنه ‪ ۲۰‬هزار واکسن هاری‬ ‫او می گوید‪ :‬افراد در صورت بروز حیوان گزیدگی حتما باید‬ ‫به مراکز واکسیناسیون شبانه روزی هاری در شهرستان های‬ ‫اســتان مراجعه کنند ســاالنه حدود ‪ ۲۰‬هزار واکسن هاری‬ ‫تزریق می شود و حدود ‪ ۲۰‬سال است که در اصفهان بیماری‬ ‫هاری نداشته ایم‪ .‬مســئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت‬ ‫اســتان اصفهان با اشاره به نحوه شــیوع تب کریمه کنگو‪،‬‬ ‫می افزاید‪ :‬تب کنگو نیز بیماری مشترک بین انسان و حیوان‬ ‫اســت و فرد را به تب با خونریزی مبتال می کند‪ ،‬در خصوص‬ ‫بیماری هایی که گفته شد از نظر شیوع انسانی وضعیت استان‬ ‫اصفهان به نسبت مطلوب بوده و امار مشاهده شده در مورد‬ ‫انها باال نیست‪ .‬او با بیان این که با توجه به رواج فراورده های‬ ‫لبنی پاســتوریزه در حال حاضر بیماری تب مالت در اصفهان‬ ‫کاهش یافته اســت‪ ،‬می گوید‪ :‬در پیشــگیری از بیماری تب‬ ‫مالت از یک ســو فعالیت اداره دامپزشــکی بر روی دام ها و‬ ‫از طرف دیگر ترویج اســتفاده از فراورده های لبنی پاستوریزه‬ ‫در میان مردم بسیار حائز اهمیت است‪ .‬فدایی با بیان این که‬ ‫برای جلوگیری از ورود بیماری تب کریمه کنگو به اســتان‬ ‫اصفهان کنترل شــدیدی انجام می شود‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬به‬ ‫مردم توصیه می شود از ذبح دام خارج از کشتارگاه خودداری‬ ‫کنند و در صورت انجام ان اطمینان حاصل کنند که فرد ذبح‬ ‫کننده از دستکش‪ ،‬عینک و ماسک استفاده می کند‪ ،‬نقطه ای‬ ‫در اســتان اصفهان به عنوان نقطــه بحرانی و ناحیه پرخطر‬ ‫وجود ندارد تنها باید در شهرستان هایی که دام بیشتری دارند‬ ‫فعالیت بیشتری انجام شود تا اطمینان خاطر بیشتری در این‬ ‫زمینه داشــته باشــیم‪ .‬او با توضیح این که سالک هم یکی‬ ‫دیگر از بیماری های شــایع مشترک میان انسان و حیوان در‬ ‫استان اصفهان است‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬سیستم دولتی در حد توان‬ ‫اقدامات الزم را برای کنترل سالک انجام می دهد‪ ،‬اما در این‬ ‫خصوص باید پیشــگیری از این بیماری به فرهنگ عمومی‬ ‫تبدیل شود همان طور که پیشگیری از گزش و ابتال به سالک‬ ‫در شهرســتان های اردســتان‪ ،‬نطنز‪ ،‬برخوار‪ ،‬شاهین شهر و‬ ‫مناطق روستایی شرق اصفهان بســیار حائز اهمیت است و‬ ‫مردم بویژه در این مناطق باید اصول ایمنی را به خصوص در‬ ‫فصل ابتال به این بیماری که حدودا از اردیبهشــت تا مهرماه‬ ‫است رعایت کنند‪ .‬مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت‬ ‫استان اصفهان خاطرنشــان می کند‪ :‬افراد از غروب افتاب تا‬ ‫بامداد روز بعد در معرض گــزش و ابتال به این بیماری قرار‬ ‫دارند بنابراین توصیه می شــود افراد در معرض ابتال در این‬ ‫فاصله زمانی با لباس کوتاه از منزل خارج نشــوند‪ ،‬شب ها در‬ ‫پشه بند بخوابند‪ ،‬از کرم ها و پمادهای مربوط به سالک استفاده‬ ‫و در گوشه های منازل خود برای دور کردن پشه ها از اسپری‬ ‫مخصوص استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬وسعت جغرافیایی سالک باال است‬ ‫او با بیان این نکته که تجمع زباله و نخاله موجب تجمع‬ ‫حشرات موذی و گزش بیشــتر افراد توسط انها خواهد شد‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬باید پیشــگیری از سالک به فرهنگ تبدیل شود و‬ ‫برنامه های کنترل و مبارزه با ســالک در استان اصفهان اگر‬ ‫کامال اجرا شــود به کاهش شیوع این بیماری کمک می کند‬ ‫و بــرای اجرای دقیق ان به همگرایی دســتگاه های اجرایی‬ ‫و فرهنگ سازی نیاز اســت‪ .‬فدایی می گوید‪ :‬مخزن بیماری‬ ‫سالک انگل موش های صحرایی هستند که در اطراف منازل‬ ‫مسکونی و یا کنار ریشه طاق زارها زندگی می کنند و انگل را‬ ‫از طریق گزش پشه ها به انسان منتقل می کنند یعنی پشه های‬ ‫خاکی موش ها را گزیده و بعد انسان را گزیده و منجر به زخم‬ ‫پوستی می شود‪ ،‬وسعت جغرافیایی این بیماری بسیار گسترده‬ ‫است و با توسعه ساخت وساز مسکونی و غیرمسکونی به عمق‬ ‫کویرها و مجاورت طاق زارها این مشــکل بیشتر شده است‪.‬‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬در طول ‪ ۱۳‬ســال گذشته برنامه مستمری‬ ‫برای کنترل این بیماری اجرا شــده اســت که شامل حذف‬ ‫مخزن ها از شــعاع ‪ ۵۰۰‬تا هزار متری خانه ها بوده است‪ ،‬این‬ ‫یک مبارزه پایان ناپذیر و نیازمند همکاری های بین بخشــی‬ ‫است و اعتبارات زیادی می طلبد و هر سال هم باید ادامه پیدا‬ ‫کند تا مردم از این بیماری دور شوند‪ ،‬تنها نگرانی ما گسترش‬ ‫ساخت وســازها به خصوص در قالب پروژه های مسکن است‬ ‫کــه تحت عناوین مختلــف اراضی ملی به شــهرها اضافه‬ ‫می شود و باعث توسعه خانه ها و نزدیک شدن مردم به مراکز‬ ‫تجمع موش ها خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬راه های پیشگیری از ابتال به زئونوزها‬ ‫مهرداد صالحــی‪ ،‬متخصص بیماری های عفونی‪ ،‬داخلی‬ ‫و ریه در خصوص برخــی از زئونوزها‪ ،‬روش انتقال و عالئم‬ ‫ان می گوید‪ :‬بر اســاس تعریف ســازمان جهانی بهداشــت‬ ‫(‪ )WHO‬زئونوزهــا بیماری ها یا عفونت هایی هســتند که‬ ‫به طور طبیعی بین انســان و حیوانات مهــره دار قابل انتقال‬ ‫اســت و از مجموع یک هــزار و ‪ ۴۱۵‬گونه عوامل پاتوژن یا‬ ‫بیماری های انســانی‪ ۸۶۸ ،‬عامل (‪ ۶۱‬درصد) و از میان ‪۱۷۵‬‬ ‫عامل بیماری های نوپدیــد و بازپدید ‪ ۱۳۲‬مورد (‪ ۷۵‬درصد)‬ ‫زئونوز هستند که با پیشــرفت دانش پزشکی و دامپزشکی‪،‬‬ ‫همواره بر این تعداد افزوده می شــود‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬سیاه‬ ‫زخم یک بیماری مشــترک بین انســان و حیوان است و از‬ ‫طریق دام الوده یا فراورده های ان مانند پشــم‪ ،‬مو‪ ،‬پوست و‬ ‫استخوان ایجاد می شــود‪ ،‬بروز زخم های سیاه رنگ در سطح‬ ‫پوســت جزء عالئم این بیماری است‪ ،‬بیماری ماالریا که از‬ ‫طریق پشه انوفل به انسان منتقل می شود و بستگی به درجه‬ ‫ماالریا تب‪ ،‬سردرد‪ ،‬اختالل هوشیاری‪ ،‬تشنج و زردی در افراد‬ ‫بروز می کند‪ .‬این متخصص بیماری های عفونی‪ ،‬داخلی و ریه‬ ‫اضافه می کند‪ :‬تب مالت از طریق مصرف فراورده های لبنی‬ ‫غیرپاســتوریزه و نجوشیده به انسان منتقل و باعث بروز تب‬ ‫و لرز‪ ،‬درد مفاصل‪ ،‬گلودرد و ســرفه خشــک می شود‪ ،‬هاری‬ ‫نیز از طریق گاز گرفتن توســط حیوانات هار به انسان منتقل‬ ‫می شود که اگر درمان نشود میزان کشندگی ان باال است‪ .‬او‬ ‫تصریح می کند‪ :‬ســالک یا لیشمانیوز که از طریق نیش پشه‬ ‫خاکی که روی بدن جوندگان و سگ ســانان است‪ ،‬منتقل و‬ ‫باعث ایجاد زخم در نقاط مختلف بدن با امکان عفونت ثانویه‬ ‫می شــود و تب کریمه کنگو که از دو طریق تماس با الشه‬ ‫حیوان الوده یا ترشحات ان‪ ،‬گزش کنه یا کشتن کنه با دست‬ ‫به انســان منتقل می شــود و تب‪ ،‬درد عضالنی و خونریزی‬ ‫مخاط ها و پوســت از عالئم ان است‪ ،‬البته ابوال‪ ،‬لپتوسپیروز‬ ‫و کیست هیداتیک نیز جزء بیماری های مشترک بین انسان‬ ‫و حیوان هستند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬علل ابتال به بیماری های مشترک بین انسان‬ ‫و حیوان‬ ‫صالحی با اشاره به علل ابتال به بیماری های مشترک بین‬ ‫انســان و حیوان‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬ارتباط نزدیک بین جوامع‬ ‫انسانی و حیوانات‪ ،‬مصرف شیر غیرپاستوریزه و فراورده های‬ ‫لبنی‪ ،‬افزون ســازی تولیدات دامی تــوام با افزایش تجارت‬ ‫حیوانات و فراورده های انها‪ ،‬وجود ســگ های ولگرد‪ ،‬کشتار‬ ‫غیرقانونی و دفع نامناســب و غیربهداشتی ضایعات حیوانی‬ ‫به عنوان برخــی از فاکتورهای اساســی و موثر در عفونت‬ ‫انسان شناخته شده اند‪ .‬او در خصوص مهم ترین بیماری های‬ ‫مشــترک بین انســان و حیوان‪ ،‬اظهار می کنــد‪ :‬مهمترین‬ ‫زئونوزها در کشور ما هاری‪ ،‬کیست هیداتیک‪ ،‬تب مالت‪ ،‬سیاه‬ ‫زخم‪ ،‬سالک‪ ،‬لپتوسپیروز و بســیاری بیماری های میکروبی‬ ‫و انگلی دیگر اســت کــه می توان به انها اشــاره کرد‪ .‬این‬ ‫متخصص بیماری های عفونی خاطرنشان می کند‪ :‬به منظور‬ ‫کاهش احتمال ابتال به بیماری های مشــترک بین انسان و‬ ‫حیوان‪ ،‬پرهیز از کشیدن صورت روی بدن حیوان‪ ،‬شستشوی‬ ‫دست ها بالفاصله پس از نوازش حیوان‪ ،‬اجتناب از دست زدن‬ ‫به حیوانات ولگرد و غیرخانگی‪ ،‬استفاده از لباس و دستکش‬ ‫مناســب در صورت ذبح دام‪ ،‬جوشاندن شیر و مصرف نکردن‬ ‫فراورده های لبنی غیرپاســتوریزه‪ ،‬شستشــوی محل نیش‬ ‫پشه و حشــرات با اب و صابون‪ ،‬در کاهش احتمال ابتال به‬ ‫بیماری های زئونوز اهمیت دارد‪.‬‬ ‫معاون حمایت و سالمت کمیته امداد‪:‬‬ ‫کمک هزینه ازدواج از سرفصل های طرح کوثر است‬ ‫گروه جامعه‪ :‬پرداخت کمک هزینه ازدواج‪ ،‬فقرزدایی و‬ ‫تثبیت زندگی زناشویی از مواردی است که با اجرای طرح‬ ‫کوثر با مساعدت خیران و حمایت کمیته امداد اجرا می شود‪.‬‬ ‫هــادی بنایی معاون حمایت و ســامت کمیته امداد‬ ‫امــام خمینی(ره) اســتان اصفهان با بیــان ارائه خدمات‬ ‫در بخــش ازدواج به جامعه هــدف‪ ،‬گفت‪ :‬پرداخت کمک‬ ‫هزینه جهیزیه به نوعروســان و هدیــه ازدواج به فرزندان‬ ‫پسر‪ ،‬یکی از ســرفصل های مهم حوزه حمایتی این نهاد‬ ‫در طرح کوثر اســت‪ .‬او در این گفتگو به توصیه های دین‬ ‫مبین اســام و ســیره نبی اکرم حضرت محمد(ص) در‬ ‫توجه به ازدواج و کانون خانواده‪ ،‬تســهیل و ترویج ازدواج‬ ‫بهنگام‪ ،‬اگاهانه و اسان بین جوانان در شرف ازدواج وزنان‬ ‫سرپرســت خانوار‪ ،‬تحکیم بنیان خانواده و پیشــگیری از‬ ‫شیوع اســیب های فردی اجتماعی از قبیل طالق‪ ،‬اعتیاد‪،‬‬ ‫بزهکاری و غیره‪ ،‬تامین بسترهای توانمندی و خوداتکایی‬ ‫در سایه ارامش‪ ،‬اسایش و سالمت کانون خانواده و حفظ‬ ‫و تقویت پایه های حمایتی به واسطه خروج زوج های جوان‬ ‫از شمول پوشش خدمات مستمر اشاره کرد و این موارد را‬ ‫از جمله اهداف و رویکرد فعالیت امر ازدواج عنوان داشت‪.‬‬ ‫معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد‪ ،‬در خصوص‬ ‫تشــکیل ستاد جهیزیه با عنوان (طرح کوثر) اظهار داشت‪:‬‬ ‫این طرح با هدف برنامه ریزی جهت بهره مندی حداکثری‬ ‫از ظرفیت های درون و برون ســازمانی و ارتقای ســطح‬ ‫کمی و کیفی عملکــرد برنامه کمک به ازدواج نیازمندان‪،‬‬ ‫تعامل و همکاری با سازمان های دولتی و مردمی‪ ،‬ادارات‪،‬‬ ‫اصناف مختلف و خیریه هــا‪ ،‬جهت تامین مقدمات ازدواج‬ ‫نیازمندان از طریق هم افزایی ظرفیت ها و منابع‪ ،‬اعطا هدیه‬ ‫به زوج های با مهریه پاییــن و ارزش گذاری برای این امر‬ ‫پســندیده‪ ،‬اموزش زوج های جوان در زمینه مهارت های‬ ‫زندگی‪ ،‬همسرداری‪ ،‬ســبک زندگی اسالمی ایرانی و نیز‬ ‫تشــویق و ترغیب زوج ها به فرزنــداوری‪ ،‬تبلیغات موثر‬ ‫در زمینه جلب مشــارکت های مردمی توسط ائمه محترم‬ ‫جماعات و جمعه‪ ،‬هماهنگی الزم به منظور مشارکت دیگر‬ ‫حوزه های امداد اعم از حوزه های مشــارکت های مردمی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اشــتغال و خودکفایی‪ ،‬مالی و‪ ...‬به منظور ایجاد‬ ‫تمهیدات الزم برای بسترســازی مناسب در زمینه ازدواج‬ ‫جوانان اســت‪ .‬هادی بنایی در ادامه با ارائه گزارشــی از‬ ‫خدمات ارائه شده در امر ازدواج فرزندان خانوارهای تحت‬ ‫حمایت این نهاد‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه وسیعی برای تامین بخشی‬ ‫از هزینه های ازدواج خانواده های نیازمند با رویکرد تحکیم‬ ‫و تقویت بنیان خانواده تدارک دیده شــده است که اهدای‬ ‫جهیزیه در قالب تهیه کاال برای نوعروسان‪ ،‬پرداخت هدیه‬ ‫ازدواج به فرزندان پسر خانواده های تحت حمایت‪ ،‬اهدای‬ ‫جهیزیه به بانوان تحت حمایت کمتر از ‪ 50‬سال که اقدام‬ ‫به ازدواج مجــدد می کنند و اهــدای جهیزیه موردی به‬ ‫نیازمندان از جمله این برنامه ها اســت‪ .‬او با بیان اینکه در‬ ‫سال گذشته‪ ،‬ازدواج ‪ 2624‬مددجوی تحت پوشش با ارائه‬ ‫کمک هزینه های ازدواج تســهیل شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پیش بینی‬ ‫می کنیم در ســال جدیــد حداقل معادل همیــن تعداد از‬ ‫مددجویان به خانه بخت روانه شــوند‪ .‬در حال حاضر تعداد‬ ‫زیادی از دختران در شرف ازدواج هستند و از ابتدای امسال‬ ‫تاکنون حدود ‪ 441‬ســری جهیزیه به ارزشــی بیش از ‪6‬‬ ‫میلیارد و ‪ 615‬میلیون تومان در قالب ‪ 5‬قلم کاالی ضروری‬ ‫زندگی به نوعروســان وزنان سرپرســت خانوار و نیز ‪15‬‬ ‫کمک هزینه ازدواج به فرزندان پسر‪ ،‬مساعدت شده است‪.‬‬ ‫بنایی با اشاره به حمایت مددجویان برای انتخاب مناسب در‬ ‫ازدواج گفت‪ :‬برای افزایش اگاهی و اطالع زوج ها از نقش‬ ‫خود در ایجاد یک رابطه صحیح‪ ،‬ثمربخش و تثبیت زندگی‬ ‫زناشویی‪ ،‬مشــاوره قبل ازدواج از جمله اموزش هایی است‬ ‫که در این نهاد برای دریافت جهیزیه و کمک هزینه ازدواج‬ ‫ضروری دانسته شده است‪ ،‬او متذکر شد؛ در این دوره های‬ ‫اموزشی موضوعاتی از قبیل مهارت زندگی اسالمی‪ ،‬نحوه‬ ‫مقابله با مشــکالت‪ ،‬مدیریت اقتصادی زندگی‪ ،‬مدیریت‬ ‫فرزند و رفتار با همســر اموزش داده می شــود‪ .‬بنایی در‬ ‫ادامه این گفتگو؛ اولویت قرار دادن ارائه خدمات اشــتغال‬ ‫به زوجین جوان مستعد طرح های اشتغال را مسیر روشنی‬ ‫برای فقرزدایی از زندگی مشترک این عزیزان مطرح کرد و‬ ‫افزود‪ :‬مشاوره شغلی‪ ،‬استعداد سنجی‪ ،‬حرفه اموزی‪ ،‬معرفی‬ ‫به کاریابی ها و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه اشتغال از‬ ‫جمله مواردی است که در راستای فقرزدایی به زوجین ارائه‬ ‫می شود‪ .‬او در پایان با اشاره به اینکه طرح کوثر با مشارکت‬ ‫حامیان و خیران به منظور ترویج ســنت حســنه ازدواج و‬ ‫سبک زندگی اســامی برای کمک به خانوارهای نیازمند‬ ‫اجرا می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬مشارکت موسسات خیریه‪ ،‬حامیان و‬ ‫خیــران برای کمک به جامعه تحــت حمایت این نهاد در‬ ‫کاهش فقر و توانمندسازی انها تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫گزارش ‪2‬‬ ‫جهان نگران از دلتا‬ ‫اغــاز خیــز پنجــم کرونــا و افزایــش تعــداد تلفــات‬ ‫و بســتری در کشــور طــی چنــد روز گذشــته نشــان‬ ‫می دهــد کــه ایــن ویــروس قصــدی بــرای برخاســتن از‬ ‫«خیمــه ســنگینی» کــه زده نــدارد و بــه «ضربه فنــی»‬ ‫حریــف می اندیشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ایــن روزهــا ایــران گرفتــار خیــز‬ ‫پنجــم کرونــا شــده و ویــروس جهش یافتــه ان کــه‬ ‫بــه «هنــدی» و «دلتــا» نیــز شــهرت یافتــه از مناطــق‬ ‫جنــوب‪ ،‬جنــوب شــرقی و شــرق در حــال صعــود بــه‬ ‫دیگــر نقــاط ایــران اســت‪» .‬هنــدی» جدیدتریــن‬ ‫مولــود ناخلــف کوویــد‪ ۱۹‬اواخــر ســال گذشــته در‬ ‫ماهاراشــترا هنــد ظهــور کــرد امــا مقامــات ایــن‬ ‫کشــور بــا تمهیــدات مقابل ـه ای توانســتند تــا حــدودی‬ ‫از شــدت شــیوع ان بکاهنــد و بــا کاهــش چشــمگیر‬ ‫مــوارد جدیــد ابتــا زندگــی را تــا حــدی بــه روال‬ ‫عــادی بازگرداننــد‪ .‬عزیمــت ویــروس کرونــا از شــرق‬ ‫بــه غــرب بــه عنــوان یــک «تجربــه تلــخ»‪ ،‬از همــان‬ ‫ابتــدای شــیوع «دلتــا» در دومیــن کشــور پرجمعیــت‬ ‫جهــان‪ ،‬هشــدارها را برانگیخــت تــا جایــی کــه کیانوش‬ ‫جهانپــور رئیــس مرکــز اطالع رســانی و روابــط عمومــی‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی پنجــم‬ ‫اردیبهشــت گفــت‪ :‬هنــوز ایــن ویــروس در ایــران‬ ‫دیــده نشــده امــا بایــد منتظــر ورود ان باشــیم؛ امــا‬ ‫ایــن انتظــار زیــاد بــه درازا نکشــید و حــدود ‪۱۰‬روز‬ ‫بعــد(‪ ۱۵‬اردیبهشــت) ســعید نمکــی وزیــر بهداشــت‪،‬‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی از شناســایی ســه مــورد‬ ‫ویــروس هنــدی در قــم خبــر داد‪ .‬گرچــه شناســایی ســه‬ ‫مــورد ویــروس هنــدی در قــم نشــان داد کــه کار از‬ ‫کار گذشــته‪ ،‬امــا ایــن امــر مانــع نشــد وزیــر بهداشــت‬ ‫دســت از هشــدار در مــورد ایــن قاتــل ســریالی بــردارد‪.‬‬ ‫نمکــی ‪ ۲۷‬اردیبهشــت مــاه گفــت‪ :‬ویــروس کرونــای‬ ‫هنــدی از طریــق مرزهــای جنــوب‪ ،‬جنــوب شــرقی و‬ ‫مشــرق‪ ،‬ایــران را تهدیــد می کنــد‪ .‬وی ویــروس کرونــا‬ ‫هنــدی را چمــوش‪ ،‬دارای قــدرت ســرایت زیــاد و بســیار‬ ‫خطرنــاک توصیــف و توصیــه کــرد‪ ،‬بــرای جلوگیــری از‬ ‫ورود ایــن ویــروس بــه کشــور‪ ،‬اســتان های شــرقی و‬ ‫جنوبــی ماننــد خراســان رضــوی بایــد بــه شــدت مراقب‬ ‫رفت وامدهــای مــرزی خــود باشــند‪ .‬از ابتــدای شــیوع‬ ‫کرونــا در ایران(اســفند ‪ )۹۸‬تاکنــون شــاهد چهــار خیــز‬ ‫مرگبــار ایــن ویــروس بوده ایــم‪ .‬اواســط اردیبهشــت‬ ‫مــاه بــود کــه ایــرج حریرچــی معــاون کل وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی اعــام کــرد از‬ ‫قلــه خیــز چهــارم کرونــا عبــور کرده ایــم؛ امــا کشــور از‬ ‫هــراس عبــور نــه چنــدان ســامت از خیــز چهــارم عبور‬ ‫نکــرده بــود کــه علیرضــا رئیســی ســخنگوی ســتاد ملی‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا ‪ ۱۲‬تیرمــاه از افزایش شــهرهای درگیر‬ ‫بــه کرونــای هنــدی به ویــژه در اســتان های جنوبــی‪،‬‬ ‫شــرقی و جنــوب شــرقی خبــر داد‪ .‬وی هشــدار داد کــه‬ ‫کرونــای هنــدی در جای جــای کشــور ســرایت کــرده و‬ ‫قــدرت بیشــتری در همه گیــری و بســتری در مقایســه‬ ‫بــا ســویه های دیگــر کرونــا در خیزهــای قبلــی دارد‪.‬‬ ‫کرونــا تاکنــون ســه جهــش ژنتیکــی خطرنــاک شــامل‬ ‫الفــا‪ ،‬بتــا و گامــا داشــته و بــه اذعــان متخصصــان دلتــا‬ ‫جدیدتریــن نســخه جهش یافتــه ایــن ویــروس اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس نتایــج تحقیقــات پزشــکی کرونــا دلتــا ‪۵۰‬‬ ‫تــا ‪ ۶۰‬درصــد نســبت بــه جهش هــای قبلــی بیشــتر‬ ‫مســری اســت‪ .‬تــب یکــی از نشــانه های مهــم ابتــا‬ ‫بــه کرونــا هنــدی اســت و ســردرد‪ ،‬ســوزش گلــو و‬ ‫ابریــزش بینــی از دیگــر عالئــم متــداول ان هســتند‪.‬‬ ‫در افــراد جــوان عالئــم ابتــا بــه ویــروس دلتــا ممکــن‬ ‫اســت به شــکل یــک ســرماخوردگی شــدید بــروز کند و‬ ‫بــا بــروز عالئمــی چــون ســرفه‪ ،‬تنگــی نفس‪ ،‬خســتگی‬ ‫بــدون دلیــل و یــا از دســت دادن حــس بویایــی و‬ ‫چشــایی تشــدید شــود‪ .‬گســترش کرونــای هنــدی در‬ ‫‪ ۸۰‬کشــور بســیار از نهادهــای جهانــی از جمله ســازمان‬ ‫جهانــی بهداشــت را نگــران کــرده اســت‪ .‬مدیــر فنــی‬ ‫ســازمان بهداشــت جهانــی ‪ ۲۱‬تیرمــاه اعــام کــرد‪:‬‬ ‫ایــن ســازمان ویــروس کرونــای هنــدی را کــه ســه‬ ‫بــار جهش یافتــه و بســیار مســری اســت‪ ،‬از «نــوع‬ ‫نگران کننــده» ایــن ویــروس طبقه بنــدی کــرده و ایــن‬ ‫موضــوع نشــان می دهــد کــه ویــروس کرونــای هنــدی‬ ‫اکنــون بــه تهدیــدی علیه ســامت جهــان تبدیل شــده‬ ‫اســت‪ .‬ماریــا ون کرخــوف افــزود‪ :‬ســازمان متبوعــش‬ ‫جزییــات بیشــتری را بــر اســاس گــزارش هفتگــی ایــن‬ ‫ســازمان دربــاره همه گیــری کرونــا در روز سه شــنبه‬ ‫گذشــته ارائــه می دهــد امــا نــوع جهش یافتــه ویــروس‬ ‫موســوم در مطالعــات اولیــه نشــان داده کــه بســیار‬ ‫اســان تر از نــوع اولیــه ایــن ویــروس منتقــل می شــود‬ ‫و شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد ایــن نــوع‬ ‫از ویــروس می توانــد برخــی ســازوکارهای محافظتــی‬ ‫واکس ـن ها را دور بزنــد‪ ،‬هرچنــد کــه هنــوز واکس ـن ها‬ ‫موثــر قلمــداد می شــوند‪ .‬ویــروس باهــوش کرونــا‬ ‫بــا جهش هــای ژنتیکــی خــود طــی حــدود دو ســال‬ ‫گذشــته نشــان داده بــه راحتــی توانایــی بهره بــرداری‬ ‫از غفلــت انســان ها را دارد و در بهتریــن فرصــت‬ ‫جماعتــی را روانــه بیمارســتان ها یــا گورســتان ها‬ ‫کنــد؛ امــا کــدام غفلــت ســبب جــری شــدن ویــروس‬ ‫کرونــا شــده اســت؟ پاســخ ایــن ســوال بســیار روشــن‬ ‫اســت‪ .‬از زمانــی کــه کرونــا «پنجــه در پنجه» بشــریت‬ ‫انداخــت‪ ،‬متخصصــان رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫را نخســتین عامــل ســپر دفاعــی در برابــر ایــن ویــروس‬ ‫عنــوان کردنــد‪ .‬بــه جرئــت می تــوان گفــت ایــران تنهــا‬ ‫کشــوری اســت کــه از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫تاکنــون پنــج خیــز کرونایــی را تجربــه کــرده و پــر‬ ‫بیــراه نیســت ایــن اتفــاق را در کنــار رونــد کنــد تزریــق‬ ‫واکســن‪ ،‬نتیجــه بی توجهــی بــه رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی دانســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫هر ان چه از فیلم های حاضر در کن می دانیم‬ ‫کوک‬ ‫چهره ها‬ ‫«سلطان تراژدی» بالیوود‬ ‫درگذشت‬ ‫«دیلیپ کومار» از سـتارگان سـینمای پسااستقالل هند‬ ‫که لقب سـلطان تـراژدی بالیوود را یدک می کشـید‪ ،‬بر‬ ‫اثر بیماری تنفسـی درگذشت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روزنامـه گاردیـن‪ ،‬محمـد یوسـف خـان‪،‬‬ ‫معـروف بـه دیلیـپ کومـار‪ ،‬که بـه بـازی در فیلم های‬ ‫معروفـی چـون رام و شـام و دِوداس شـناخته می شـد‪،‬‬ ‫صبـح امـروز (چهارشـنبه‪ ۱۶ ،‬تیر) پـس از تحمل یک‬ ‫دوره طوالنی بیماری تنفسـی در ‪ ۹۸‬سـالگی درگذشت‪.‬‬ ‫ایـن بازیگر سرشـناس بالیوودی هفته گذشـته به دلیل‬ ‫تنگی نفس در بیمارسـتانی در دهلی بسـتری شده بود‪.‬‬ ‫کومـار کـه لقـب سـلطان تـراژدی بالیـوود را داشـت‪،‬‬ ‫بـرای چنـد نسـل متمـادی از چهره هـای محبـوب‬ ‫سـینمای هند بـود و یکـی از اولین بازیگـران حرفه ای‬ ‫ایـن صنعـت در اواخـر دهـه ‪ ۱۹۵۰‬میلادی به شـمار‬ ‫می رفـت‪.‬‬ ‫دیلیـپ کومـار در سـال ‪ ۱۹۲۲‬میلادی یعنـی دوران‬ ‫قبـل از اسـتقالل هنـد‪ ،‬در پیشـاور که حاال بخشـی از‬ ‫خاک پاکسـتان اسـت و در یک خانـواده ‪ ۱۴‬نفره متولد‬ ‫شـد‪ .‬وی پـس از ان کـه بـه بمبئی نقل مـکان کرد به‬ ‫طـور کاملا تصادفـی وارد عرصـه بازیگـری شـد تا از‬ ‫ایـن راه کسـب درامد کنـد اما در سـال ‪ ۱۹۴۷‬میالدی‬ ‫فیلم هـای او و مهـارت بازیگریـش توجـه و تحسـین‬ ‫منتقـدان را بـه خود جلـب کرد‪.‬‬ ‫از جملـه معروف تریـن فیلم هـای پنـج دهـه فعالیـت‬ ‫هنـری این بازیگـر نام اشـنا می توان بـه دوداس‪ ،‬عصر‬ ‫جدیـد‪ ،‬رام و شـام و مغـول اعظـم اشـاره کـرد که پس‬ ‫از ‪ ۸‬سـال تولید سـرانجام در سـال ‪ ۱۹۶۰‬اکران شـد و‬ ‫تـا بـه امـروز یکـی از پرفروش تریـن فیلم هـای تاریخ‬ ‫بالیـوود باقـی مانـده اسـت‪ .‬فرهنـگ پارسـی در جـای‬ ‫جـای ایـن فیلـم به چشـم می خـورد؛ بـرای نمونـه در‬ ‫بخشـی از فیلـم فالـی از دیـوان حافـظ گرفتـه و بـه‬ ‫فارسـی خوانـده می شـود‪.‬‬ ‫نفسیه روشن هم مجری شد‬ ‫پخـش فصل جدید مسـتند مسـابقه «‪ ۷۷‬سـاعت» به‬ ‫تهیـه کنندگـی و کارگردانی سـعید ابوطالب از امشـب‬ ‫(پنجشـنبه ‪ ۱۷‬تیـر) در شـبکه امـوزش اغاز می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرانالین‪ ،‬فصـل جدید «‪ ۷۷‬سـاعت» در‬ ‫ادامه مرحله مقدماتی این مسـتند مسـابقه سـاخته شده‬ ‫‪ .‬در حالـی که پیش از ایـن در هیات داوران این رئالیتی‬ ‫شـو‪ ،‬لیال اوتـادی‪ ،‬مهندس اسـماعیلی‪ ،‬دکتر عجمی و‬ ‫رامتیـن خداپناهـی حضور داشـتند‪ ،‬این بار نسـیم ادبی‬ ‫جایگزین اوتادی شـده اسـت‪.‬‬ ‫در بخـش اجـرا نیـز در ایـن فصـل نفیسـه روشـن به‬ ‫جـای شـهرزاد کمـال زاده در کنـار کاوه خداشـناس به‬ ‫عنـوان مجـری حضـور دارد‪.‬‬ ‫در هـر قسـمت «‪ ۷۷‬سـاعت» بـه روال فصـل قبـل‬ ‫یـک بازیگـر همـراه حضـور دارد که شـبنم فرشـادجو‪،‬‬ ‫عماد طالـب زاده‪ ،‬نیما شاهرخ شـاهی‪ ،‬جـواد خواجوی و‬ ‫سـوگل طهماسـبی بازیگـران ایـن فصل هسـتند‪.‬‬ ‫بعضـی از گروه هـای شـرکت کننـده بـه صـورت‬ ‫خانوادگـی حضـور پیـدا کـرده و برخـی دیگر متشـکل‬ ‫از جمع هـای دوسـتانه خانم هـا و اقایان هسـتند‪ .‬از هر‬ ‫گـروه یک تیم به همـراه بازیگر همراه بـه مرحله نیمه‬ ‫نهایی مـی رود‪.‬‬ ‫فصـل جدیـد «‪ ۷۷‬سـاعت» سـاخته سـعید ابوطالب از‬ ‫فـردا (پنجشـنبه ‪ ۱۷‬تیـر) هـر هفته پنجشـنبه و جمعه‬ ‫سـاعت ‪ ۲۰‬روی انتـن شـبکه اموزش مـی رود‪.‬‬ ‫فرهنگ جهان‬ ‫هورزنس میزبان یک مرکز‬ ‫فرهنگی جدید‬ ‫شـهردار هورزنس‪ ،‬واقع در شـرق شـبه جزیره یوت الند‬ ‫در دانمـارک‪ ،‬از احـداث یـک مرکـز فرهنگـی جدید در‬ ‫شـهر خبـر داده و اعالم کرده اسـت این پـروژه با هدف‬ ‫بـراورده کـردن نیازهای جوانان اجرا خواهد شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش سـرویس ترجمه ایمنـا‪ ،‬جوانـان هورزنس‬ ‫تـا چنـد مـاه اینـده می تواننـد در یـک مرکـز فرهنگی‬ ‫جدیـد بـه نـام ‪ Platform K‬گـرد هـ م اینـد و بـه‬ ‫انجـام فعالیت هـای فرهنگـی مـورد عالقه خـود نظیر‬ ‫موسـیقی‪ ،‬تئاتـر و نقاشـی بپردازنـد‪ .‬سـاخت این مرکز‬ ‫فرهنگـی ً‬ ‫قبلا اغـاز شـده اسـت با ایـن حـال مدیران‬ ‫شـهر از افتتـاح ان در تاریـخ سـوم ماه سـپتامبر سـال‬ ‫جـاری خبـر داده انـد‪ .‬این سـازه منحصر به فـرد‪ ،‬در پی‬ ‫انتقـادات بیشـمار جوانـان از نبـود مکانـی ایمـن و زیبا‬ ‫بـرای انجام فعالیت های فرهنگی طراحی شـده اسـت‪.‬‬ ‫جوانـان هورزنـس می تواننـد در مرکـز فرهنگی پلتفرم‬ ‫‪ ،K‬علاوه بـر انجـام فعالیت های مورد عالقـه خود‪ ،‬در‬ ‫رویدادهایـی نظیر موسـیقی های زنده‪ ،‬سـخنرانی هایی‬ ‫کـه توسـط بـزرگان فرهنگ شـهر برگـزار می شـود و‬ ‫هنرهـای نمایشـی شـرکت کننـد علاوه بر ایـن افراد‬ ‫عالقمنـد می تواننـد سـالن های متعـدد پلتفـرم ‪ K‬را‬ ‫بـرای برگزاری کارگاه های اموزشـی‪ ،‬جلسـات کاری یا‬ ‫تمرین هـای گروهـی از مدیـر مرکـز رزرو کننـد‪ .‬جالب‬ ‫اسـت بدانیـد کـه یکـی از ایـن سـالن ها بـه امکانـات‬ ‫پیشـرفته موسـیقی مجهز خواهد بود و در نتیجه‪ ،‬مردم‬ ‫هورزنـس می تواننـد در انجـا و البتـه پـس از کسـب‬ ‫اجـازه‪ ،‬بـه تمرین خوانندگـی و موسـیقی بپردازند‪.‬‬ ‫مقامـات هورزنس جوانان شـهر را به ایده پـردازی برای‬ ‫ایجـاد فضاهـای بیشـتر در این مکان دعوت کـرده و از‬ ‫ان ها خواسـته اسـت نیازهای خـود را از مرکز فرهنگی‬ ‫جدید شـهر ابراز کنند‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 17‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4115‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫قفسه‬ ‫از قهرمان ایرانی تا شکاف فرانسوی در جشنواره کن‬ ‫هفتاد و چهارمین جشــنواره فیلم کــن در حالی اغاز‬ ‫شــد که در بخش رقابتی اصلی اش میزبــان ‪ ۲۴‬فیلم از‬ ‫کارگردانان شناخته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪« ،‬اســپایک لی» کارگردان امریکایی‬ ‫پس از لغو جشــنواره ســال گذشــته بار دیگــر در راس‬ ‫هیــات داوران بخش رقابتی کن برای جشــنواره هفتاد و‬ ‫چهــارم قرار گرفته و در کنــار او «متی دیوپ» کارگردان‬ ‫فرانسوی‪-‬ســنگالی‪« ،‬میلن فارمر» خواننده و ترانه سرای‬ ‫کانادایی‪ -‬فرانسوی‪« ،‬مگی جیلنهال» بازیگر‪ ،‬تهیه کننده‪،‬‬ ‫فیلمنامه نویس و کارگران اهل امریکا‪« ،‬جســیکا هاسنر»‬ ‫کارگردان‪ ،‬تهیه کننده و فیلمنامه نویس اتریشــی‪« ،‬مالنی‬ ‫لــورن» بازیگر‪ ،‬کارگــردان و فیلمنامه نویس فرانســوی‪،‬‬ ‫«کلبر مندونســا فیلیو» فیلمســاز برزیلی‪« ،‬طاهر رحیم»‬ ‫بازیگر فرانسوی و «سانگ کانگ‪-‬هو» بازیگر اهل کشور‬ ‫کره جنوبی چهره هایی هســتند که ‪ ۲۴‬فیلم بخش اصلی‬ ‫این جشــنواره را داوری خواهند کرد‪.‬در جشنواره کن دوره‬ ‫پیشین‪ ،‬فیلم «اَنگل» ســاخته «بونگ جون‪-‬هو» از کره‬ ‫جنوبی جایــزه بهترین فیلم کن را به خود اختصاص داد و‬ ‫در ادامه به یکی از موفق ترین فیلم های غیرانگلیسی زبان‬ ‫تبدیل تاریخ شــد و دو جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلم‬ ‫بین المللی جویز اسکار را نیز به خود اختصاص داد‪« .‬بونگ‬ ‫جون هو» امسال میهمان ویژه جشنواره است و قرار است‬ ‫یک مسترکالس در کن برگزار کند‪.‬‬ ‫امــا در ادامه مــروری داریم بر ‪ ۲۴‬فیلمی که امســال‬ ‫در بخش مسابقه اصلی جشــنواره کن برای کسب جایزه‬ ‫نخل طالی بهترین فیلم رقابت می کنند‪ ،‬جایی که «ژاک‬ ‫اودیار» فرانســوی و «اپیچاتپونگ ویراستاکول» سینماگر‬ ‫تایلندی تنها چهره هایی هســتند که ســابقه کسب جایزه‬ ‫نخل طالی کن را در کارنامه دارند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬انت(فیلمافتتاحیه)‬ ‫کارگردان‪ :‬لئو کارکس‬ ‫کشور‪ :‬فرانسه‪ ،‬المان‪ ،‬بلژیک‪ ،‬ژاپن‪ ،‬مکزیک‬ ‫خالصه داســتان‪ :‬ایــن فیلم روایتگر داســتان زندگی‬ ‫«هنــری» یــک کمدیــن و «ان» یک خواننــده اپرای‬ ‫سرشناس و جهانی اســت که زوج موفقی هستند اما تولد‬ ‫اولین فرزندشــان که دختری مرموز با سرنوشتی استثنائی‬ ‫است‪ ،‬زندگی ان ها را دگرگون می کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬داستان همسر من‬ ‫کارگردان‪« :‬ایلدیکو انیادی»‬ ‫کشور‪ :‬مجارستان‪ ،‬المان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فرانسه‬ ‫خالصه داســتان‪« :‬جیکوب اســتور» که کاپیتان یک‬ ‫کشتی است با یکی از دوستانش در کافه شرط بندی می کند‬ ‫که با اولین زنی که وارد کافه می شود ازدواج کند و زنی به‬ ‫نام «لیزی» وارد می شود ‪...‬‬ ‫‪ÁÁ‬بندتا‬ ‫کارگردان‪ :‬پل ورهوفن‬ ‫کشور‪ :‬فرانسه‬ ‫خالصه داســتان‪ :‬در اواخر قرن هفدهم میالدی و در‬ ‫دورانی که طاعون همه جا را فراگرفته‪« ،‬بندتا کارلینی» به‬ ‫عنوان یک تازه کار وارد یک صومعه در شهر پسیا می شود‬ ‫و او که دارای قابلیت های متفاوتی است به سرعت زندگی‬ ‫در صومعه را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬جزیرهبرگمن‬ ‫کارگردان‪ :‬میا هانسن‪-‬الو‬ ‫کشور‪ :‬فرانسه‪ ،‬المان‪ ،‬بلژیک‪ ،‬سوئد‬ ‫خالصه داســتان‪ :‬یک زوج فیلمساز تصمیم می گیرند‬ ‫برای نگارش فیلمنامه‪ ،‬تعطیالت تابستانی را در جزیره فارو‬ ‫در کشور سوئد ســپری کنند‪ ،‬جایی که «اینگمار برگمن»‬ ‫کارگردان بزرگ ســینمای جهان در ان جا زندگی می کرد‬ ‫و الهام بخــش اثار او بود‪ .‬همچنان کــه نگارش فیلمنامه‬ ‫ایــن زوج پیش می رود به تدریج توجــه ان ها معطوف به‬ ‫چشم انداز وحشی منطقه می شود و با محو شدن مرز میان‬ ‫خیال و واقعیت‪ ،‬رابطه این زوج در هم می شکند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ماشین من را بران‬ ‫کارگردان‪ :‬ریویوکو هاماگوچی‬ ‫کشور‪ :‬ژاپن‬ ‫خالصه داســتان‪« :‬یوســوکو کافوکو» یک بازیگر و‬ ‫کارگردان تئاتر بــا «اتو» که یک فیلمنامه نویس اســت‬ ‫ازدواج می کنــد اما «اتو» ناگهان فوت می کند و رازی را از‬ ‫خود برجای می گذارد‪ .‬دو ســال بعد و زمانی که «کافوکو»‬ ‫همچنان تحمل از دست دادن همسرش را ندارد‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫کارگردانــی یــک تئاتر به او می شــود و با ماشــینش به‬ ‫هیروشیما سفر می کند و‬ ‫‪ ÁÁ‬روز پرچم‬ ‫کارگردان‪ :‬شان پن‬ ‫کشور‪ :‬امریکا‬ ‫خالصه داستان‪ :‬فیلم «روز پرچم» با بازی «شان پن»‬ ‫و دخترش «دیالن پن»‪ ،‬روایتی صمیمی و خانوادگی از زن‬ ‫جوانی است که در تالش است زندگی خود را از پس ویرانه ‬ ‫گذشــته دوباره بسازد و رابطه جداناشدنی دختر و پدر را بار‬ ‫دیگر پیوند دهد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فرانسه‬ ‫کارگردان‪ :‬برونو دومون‬ ‫کشور‪ :‬فرانسه‪ ،‬المان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬بلژیک‬ ‫خالصه داستان‪ :‬این فیلم داستان زندگی یک گزارشگر‬ ‫زن در جنگ است که در واقع گزارشگر و رسانه یک کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬قهرمان‬ ‫کارگردان‪ :‬اصغر فرهادی‬ ‫کشور‪ :‬ایران‪ ،‬فرانسه‬ ‫خالصه داســتان‪ :‬رحیــم به دلیل بدهــی ای که توان‬ ‫پرداخت ان را ندارد در زندان اســت اما در مدت زمان یک‬ ‫مرخصی دوروزه تــاش می کند رضایت طلبکار خود را با‬ ‫پرداخت بخشی از بدهی جلب کند اما اتفاقات طبق ان چه‬ ‫برنامه ریزی شده بود پیش نمی رود ‪...‬‬ ‫‪ ÁÁ‬زانوی احمد‬ ‫کارگردان‪ :‬نداف الپید‬ ‫کشور‪ :‬فرانسه‪ ،‬المان‬ ‫خالصه داســتان‪ :‬این فیلم داســتان فیلمسازی است‬ ‫که در میانه دهه پنجــم زندگی خود برای معرفی یکی از‬ ‫فیلم هایش به یک روستای دورافتاده در انتهای یک منطقه‬ ‫بیایانی سفر می کند ودر ان جا با زنی اشنا می شود که مامور‬ ‫وزرات فرهنگ است و به تدریج اشتراکاتی بین ان ها پدید‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کازابالنکابیتس‬ ‫کارگردان‪ :‬نبیل عیوش‬ ‫کشور‪ :‬مراکش‪ ،‬فرانسه‬ ‫خالصه داســتان‪« :‬اناس» که یک خواننده رپ بوده‪،‬‬ ‫در یک مرکز فرهنگی در منطقه کارگرنشــین کازابالنکا‬ ‫مشغول به کار می شود و دانش اموزانش را تشویق به رهایی‬ ‫از سنگینی سنت های محدودکننده می کند تا شور و عالقه‬ ‫خود را از طریق موسیقی ابراز کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کوپه شماره ‪۶‬‬ ‫کارگردان‪ :‬یوهو کاسمانن‬ ‫کشور‪ :‬فنالند‪ ،‬المان‪ ،‬استونی‪ ،‬روسیه‬ ‫خالصه داستان‪ :‬یک زن جوان فنالندی با سوار شدن‬ ‫یک قطار در مســکو به سمت مناطق قطبی از یک رابطه‬ ‫عاشقانه فرار می کند و ناگزیر است سفر طوالنی خود را در‬ ‫کوپه با یک معدنچی روس بگذراند‪ .‬این برخورد غیرمنتظره‬ ‫موجب می شود این دو با حقایقی درباره خود اشنا شوند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شکاف‬ ‫کارگردانان‪ :‬کاترین کورسینی‬ ‫کشور‪ :‬فرانسه‬ ‫خالصه داســتان‪« :‬راف» و «جولی» زوج در اســتانه‬ ‫جدایی در جریان اعتراضات جلیقه زردها مصدوم می شوند و‬ ‫در بخش اورژانس با یکی دیگر از معترضین به نام «یان»‬ ‫اشنا می شوند‪ ،‬فردی که یقین ها و تعصبات ان ها را در هم‬ ‫می شکند و‪...‬‬ ‫‪ÁÁ‬ناارام‬ ‫کارگردان‪ :‬یواخیم الفوس‬ ‫کشور‪ :‬بلژیک‪ ،‬لوکزامبورگ‪ ،‬فرانسه‬ ‫خالصه داســتان‪« :‬دامین» که دچار اختالل دوقطبی‬ ‫اســت همچنان تالش می کند زندگی خــود را با لیال که‬ ‫عاشقانه دوستش دارد ادامه دهد‪..‬‬ ‫‪ÁÁ‬پاریس منطقه ‪۱۳‬‬ ‫کارگردان‪ :‬ژاک اودیار‬ ‫کشور‪ :‬فرانسه‬ ‫خالصه داستان‪ :‬سه دختر و یک پسر تعریف جدیدی از‬ ‫زندگی مدرن ارائه می دهند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬روابط مقدس‬ ‫کارگردان‪ :‬محمدصالح هارون‬ ‫کشور‪ :‬فرانسه‪ ،‬المان‪ ،‬بلژیک‪ ،‬چاد‬ ‫خالصه داستان‪ :‬امینا به همراه دختر ‪ ۱۵‬ساله اش ماریا‬ ‫در حومه یکی از شــهرهای کشور چاد زندگی می کنند‪ ،‬اما‬ ‫زندگی از پیش شکننده ان ها زمانی از هم می پاشد که امینا‬ ‫متوجه می شود دخترش باردار است‪..‬‬ ‫‪ ÁÁ‬انفوالنزایپتروف‬ ‫کارگردان‪ :‬کریل سربرنیکوف‬ ‫کشور‪ :‬روسیه‬ ‫خالصه داســتان‪ :‬این فیلم با اقتباس از رمانی نوشــته‬ ‫«الکســی ســالینیکوف» درباره خانواده پتروف است در‬ ‫روسیه ای که با همه گیری ویروس انفلوانزا دست به گریبان‬ ‫است‪ ،‬جایی که گذشته هرگز گذشته نیست‪ ،‬زمان حال را‬ ‫همه در مستی سر می کنند و زیر الیه های زندگی معمول‪،‬‬ ‫اتفاقات خارق العاده ای در جریان است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬موشک سرخ‬ ‫کارگردان‪ :‬شین بیکر‬ ‫کشور‪ :‬امریکا‬ ‫خالصه داستان‪« :‬موشک ســرخ» جدیدترین ساخته‬ ‫«شــین بیکر» نویسنده و کارگردان امریکایی یک کمدی‬ ‫سیاه و انســانی درباره یک کالهبردار امریکایی است که‬ ‫زادگاهش به سختی او را تحمل می کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬گزارش فرانسوی‬ ‫کارگردان‪ :‬وس اندرسون‬ ‫کشور‪ :‬انگلیس‪ ،‬فرانسه‪ ،‬المان‬ ‫خالصه داستان‪ :‬فیلم «گزارش فرانسوی» مجموعه ای‬ ‫از داستان ها درباره شماره اخر یک مجله امریکایی است که‬ ‫در یک شهر خیالی در فرانسه قرن بیستم منتشر می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تیتان‬ ‫کارگردان‪ :‬ژولیا دوکورنو‬ ‫کشور‪ :‬فرانسه‪ ،‬بلژیک‬ ‫خالصه داســتان‪ :‬پس از وقوع مجموعــه ای از جرایم‬ ‫غیرمنتظره‪ ،‬یک پدر با پسرش که برای ‪ ۱۰‬سال گم شده‬ ‫بود‪ ،‬متحد می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬همه چیز خوب پیش رفت‬ ‫کارگردان‪ :‬فرانسوا اوزون‬ ‫کشور‪ :‬فرانسه‬ ‫خالصه داســتان‪« :‬اندره» ‪ ۸۵‬ســاله پس از ســکته‬ ‫نیمه فلج می شود و از دخترش «امانوئل» می خواهد کمک‬ ‫کند که به زندگی اش پایان دهد‪.‬‬ ‫هفتاد و چهارمین دوره جشنواره کن ناز ‪ ۶‬تا ‪ ۱۷‬جوالی‬ ‫(‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۶‬تیر) برگزار می شود‪.‬‬ ‫پایان هفته گرم تابستانی با فیلم های سینمایی و تلویزیونی‬ ‫فیلم های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «نهایی»‪،‬‬ ‫«بانکدار»‪« ،‬جایزه»‪« ،‬سفرت به سالمت»‪« ،‬خانم پاتر»‪،‬‬ ‫«ســوارکار»‪« ،‬دو فیلم با یک بلیط»‪« ،‬بهارات»‪« ،‬سال‬ ‫خشــونت بار»‪« ،‬محیا»‪« ،‬پول»‪« ،‬شــوالیه تاریکی»‪،‬‬ ‫«خمره»‪« ،‬رابینسون کروزو»‪« ،‬نابغه کوچک»‪« ،‬شیفت‬ ‫اخر»‪« ،‬همشهری کین»‪« ،‬بادیگارد محبوب من»‪« ،‬به‬ ‫خاطر تهمینه»‪« ،‬مک کنیک»‪« ،‬راز های گذشــته یک‬ ‫زن»‪« ،‬برنی دلفین»‪« ،‬مســابقه موش ها»‪« ،‬گلوله گم‬ ‫شده»‪« ،‬رودخانه نقره ای»‪« ،‬قصه های مجید»‪« ،‬سیب‬ ‫و ســلما»‪« ،‬خبرچین»‪« ،‬وکیل مدافــع»‪« ،‬قهرمان»‪،‬‬ ‫«ضریب ســرد»‪« ،‬جنــگل»‪« ،‬الفا و امــگا ‪« ،»۴‬گل‬ ‫طالیی»‪« ،‬پنالتی»‪« ،‬قصه های مجید ـ شــرم»‪« ،‬پول‬ ‫کثیف»‪« ،‬سردار جنگل»‪« ،‬ســفر زمان» و «ول وله»‬ ‫پنج شــنبه و جمعه ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬تیر ماه از شبکه های سیما‬ ‫روی انتن می رود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شبکه یک سیما‬ ‫فیلم ســینمایی «نهایی» به کارگردانی «ویلســون‬ ‫ییپ»‪ ،‬پنج شنبه ‪ ۱۷‬تیر ماه ساعت ‪ ۲۳:۱۵‬از شبکه یک‬ ‫سیما پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫در این فیلم با بازی دانی ین‪ ،‬اســکات ادکینز‪ ،‬دنی‬ ‫چان و وندا مارگراف خواهید دید‪ :‬ایپ من اســتاد بزرگ‬ ‫کونگفو به بیماری سرطان سر و گردن مبتال شده است‬ ‫و درمان خاصی هم برای او وجود ندارد؛ اما انچه ســبب‬ ‫دل مشــغولی و نگرانی ایپ من می شــود‪ ،‬سبکسری و‬ ‫پرخاشگری پسر نوجوانش (جین) است‪ .‬ایپ من تصمیم‬ ‫می گیرد پسرش را برای ادامه تحصیل به امریکا بفرستد‬ ‫تا بلکه بعد مســافت و سختگیری محیط های اموزشی‪،‬‬ ‫پســر نوجوان را بر ســر عقل اورد‪ .‬ایپ من همزمان با‬ ‫مسابقه شاگردش بروسلی وارد سانفرانسیسکو می شود‪.‬‬ ‫او ناچار است برای پذیرش فرزندش در مدرسه‪ ،‬توصیه‬ ‫نامه استاد وان را نیز داشته باشد؛ اما برخورد وان و سایر‬ ‫اســاتید کونگفو با ایپ من چندان مسالمت امیز نیست‪.‬‬ ‫وان و دوستانش از اموزش همگانی هنر های رزمی چین‬ ‫توسط بروسلی که شــاگرد ایپ است‪ ،‬ناراضی هستند‪.‬‬ ‫ایپ من موفق به دریافت توصیه نامه نمی شود‪ .‬در عین‬ ‫حال یک روز و به دنبــال مزاحمتی که عده ای نوجوان‬ ‫برای یونا دختر استاد وان ایجاد می کنند‪ ،‬ایپ من متوجه‬ ‫می شود که ‪...‬‬ ‫فیلم ســینمایی «بانکدار» بــه کارگردانی «جورج‬ ‫نولفی»‪ ،‬جمعه ‪ ۱۸‬تیر ماه ساعت ‪ ۱۶‬از شبکه یک سیما‬ ‫پخش خواهد شد‪.‬این فیلم با بازی ساموئل ال جکسون‪،‬‬ ‫نیا النگ و نیکالس هولت؛ داستان واقعی دو کارافرین‬ ‫سیاهپوست با نام های برنارد گرت و جو موریس را دنبال‬ ‫می کند که به خاطر شرایط نژادپرستانه دهه ‪ ۵۰‬میالدی‪،‬‬ ‫مردی سفیدپوست به نام مت استاینر را استخدام می کنند‬ ‫تا مدیریت نمایشی فعالیت های تجاری ان ها را بر عهده‬ ‫بگیرد‪ ،‬اما ‪...‬‬ ‫‪ÁÁ‬شبکه دو سیما‬ ‫فیلــم تلویزیونی «جایــزه» بــه کارگردانی «رضا‬ ‫سجاسی»‪ ،‬پنج شنبه ‪ ۱۷‬تیر ماه ساعت ‪ ۸‬صبح از شبکه‬ ‫دو سیما پخش می شود‪.‬‬ ‫در خالصه داســتان فیلم امده است‪ :‬امیر علی‪ ،‬پسر‬ ‫بچه ای است که در مسابقه ای در شبکه دو برنده شده و‬ ‫حال باید برای گرفتن جایزه به شبکه دو بیاید‪ .‬او ساکن‬ ‫ورامین است‪ .‬پدرش به علت گرفتاری های کاری خود از‬ ‫اوردن او معذور اســت‪ .‬مادر بزرگ امیر علی که به خانه‬ ‫ان ها امده با اگاه شدن از قضیه‪ ،‬تصمیم می گیرد با امیر‬ ‫علی روانه تهران شود‪ .‬همراهی مادر بزرگ با امیر علی‬ ‫اتفاقــی را در طول راه برای ان ها رقم می زند‪ .‬در نهایت‬ ‫امیر علی و مادر بزرگ به شبکه می رسند‪ ،‬اما زمان اداری‬ ‫تمام شده ‪...‬‬ ‫مینا جعفر زاده‪ ،‬معصومه کریمی و صالح میرزااقایی‬ ‫در این فیلم نقش افرینی کرده اند‪.‬فیلم سینمایی «سفرت‬ ‫به سالمت» به کارگردانی «جان تورتِل تاب»‪ ،‬جمعه ‪۱۸‬‬ ‫تیر ماه ساعت ‪ ۱‬بامداد از شبکه دو سیما پخش می شود‪.‬‬ ‫در ایــن فیلم با بازی جان کنــدی‪ ،‬لئون و داگ ای‬ ‫داگ خواهیم دید‪ :‬دِریس پســر جوانی از اهالی جامائیکا‬ ‫اســت که در رشته دو میدانی به شکل حرفه ای مشغول‬ ‫به فعالیت اســت‪ .‬رویای او شرکت در مسابقات المپیک‬ ‫می باشــد‪ ،‬اما در روز مسابقه به خاطر یک اتفاق‪ ،‬موفق‬ ‫به پیروزی و راهیابی به المپیک نمی شــود‪ .‬او که بسیار‬ ‫ناراحت اســت‪ ،‬تصمیم می گیــرد از طریق مردی که از‬ ‫مربی رشته سورتمه سواری‬ ‫دوستان سابق پدرش بوده و ِ‬ ‫روی یخ اســت‪ ،‬تیمی تشــکیل داده و از طریق رشته‬ ‫ســورتمه روی یخ وارد المپیک شــود‪ .‬او پس از تالش‬ ‫بسیار موفق می شود مربی را به تشکیل این تیم راضی‬ ‫کند‪ .‬ان ها تمرینات زیادی را پشت سر می گذارند‪ ،‬ولی ‪...‬‬ ‫فیلم ســینمایی «خانم پاتر» به کارگردانی «کریس‬ ‫نونان»‪ ،‬جمعه ‪ ۱۸‬تیر ماه ســاعت ‪ ۸‬از شــبکه دو سیما‬ ‫پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫در این فیلم با بازی رنــه زل ِوگر‪ ،‬اِوان مک گ ِرگور و‬ ‫امیلی واتســون خواهیم دید‪ :‬بئاتریکس پاتر زن جوان‬ ‫و خوش ذوقی اســت که به نوشتن داستان های مصور‬ ‫برای کودکان عالقه زیادی دارد و بیشتر اوقات فراغت‬ ‫خود را به طراحی شخصیت های کارتونی برای داستان‬ ‫هایش می گذراند‪ .‬وی به نوعی غرق در دنیای داســتان‬ ‫هایش است و با شخصیت های این داستان ها به گفتگو‬ ‫می پردازد‪ .‬نورمن مردی اســت که به کار انتشار کتاب‬ ‫اشتغال دارد و با دیدن طرح ها و داستان های بئاتریکس‪،‬‬ ‫تصمیم می گیرد در چاپ ان ها به او کمک کند‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «سوارکار» به کارگردانی «کریستین‬ ‫دوگِی»‪ ،‬شــنبه ‪ ۱۹‬تیر ماه ســاعت ‪ ۴۵‬دقیقه بامداد از‬ ‫شبکه دو سیما پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫در این فیلم بــا بازی گوییالیم کانت‪ ،‬مارینا هندس‬ ‫و دانیل اتیول خواهیم دید‪ :‬پســر خانواده ای با تالش و‬ ‫فداکاری پدر و مادرش یک ســوار کار حرفه ای می شود‪.‬‬ ‫او در نیمه راه به کار وکالت مشــغول می شود؛ اما اسبی‬ ‫ســرکش که هیچکس به موفقیت او امیدوار نبوده او را‬ ‫دوباره به سوارکاری تشویق می کند و ‪...‬‬ ‫‪ÁÁ‬شبکه سه سیما‬ ‫فیلم سینمایی «دو فیلم با یک بلیط» به کارگردانی‬ ‫«داریوش فرهنگ»‪ ،‬پنج شــنبه ‪ ۱۷‬تیر ماه ساعت ‪ ۱۰‬از‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫شبکه سه ســیما پخش می شود‪.‬در خالصه داستان این‬ ‫فیلم سینمایی امده است‪ :‬یک کارگردان بعد از سال ها از‬ ‫امریکا برگشته تا نخستین فیلم خود را بسازد‪ .‬هنرپیشه‬ ‫اول مرد فیلم بر اثر سانحه ای نمی تواند به کارش ادامه‬ ‫دهد‪ .‬فیلم باید به موقع به جشنواره برسد و کارگردان بعد‬ ‫از جستجوی بسیار‪ ،‬فروشنده دوره گردی را پیدا می کند‬ ‫که شــباهت زیادی به هنر پیشــه فیلم دارد‪ .‬کارگردان‬ ‫تصمیــم می گیرد از وجود فروشــنده دوره گرد در فیلم‬ ‫اســتفاده کند‪ .‬از سوی دیگر هنرپیشــه اول زن درگیر‬ ‫مسائل خانوادگی است و قصد ســفر به امریکا را دارد‪.‬‬ ‫کارگردان‪ ،‬هنرپیشه بدل و هنرپیشه زن هرکدام با تجربه‬ ‫تازه ای روبرو می شوند‪...‬مهدی هاشمی‪ ،‬داریوش فرهنگ‬ ‫و افســانه بایگان در فیلم «دو فیلم با یک بلیط» ایفای‬ ‫نقش کرده اند‪.‬فیلم ســینمایی «بهارات» به کارگردانی‬ ‫«علی عباس ظفر»‪ ،‬پنج شــنبه ‪ ۱۷‬تیر ماه ساعت ‪ ۱۶‬از‬ ‫شبکه سه سیما پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫در این فیلم با بازی سلمان خان‪ ،‬کاترینا کایف‪ ،‬دیشا‬ ‫پاتانی و ســونیل گروور خواهید دید‪ :‬بهارات مرد تاجری‬ ‫است که ســال ها است به دنبال گمشــده های زندگی‬ ‫خودش اســت‪ .‬در سال ‪ ۱۹۴۷‬و بعد از بروز شورش های‬ ‫مذهبی در پی جدایی هند و پاکستان‪ ،‬بهارات که کودک‬ ‫کم سنی است به همراه پدر‪ ،‬مادر و خواهران و برادرش‬ ‫ســوار بر قطاری می شــوند تا به هند فرار کنند؛ اما به‬ ‫حدی جمیعیت مسافران در ایستگاه قطار زیاد است که‬ ‫پــدر و یکی از خواهران بهارات از ان ها جدا می شــوند‬ ‫و در پاکســتان می مانند‪ .‬در اخرین لحظات پدر بهارات‬ ‫خانواده را به او می ســپارد و از وی می خواهد تا هرگز از‬ ‫حمایت ان ها دســت برندارد‪ .‬بهارات نیز این توصیه پدر‬ ‫را ســرلوحه زندگی اش قرار می دهد و تمام زندگی خود‬ ‫را وقف خانواد اش می کند‪ .‬او به ســختی کار می کند و‬ ‫مغازه عمه اش را که تنها مکانی بود که احتمال داشــت‬ ‫پدرش بــه انجا بازگردد خریــداری می کند‪ .‬بهارات در‬ ‫مســیر فعالیت های کاری خود با دختر جوانی (کومود)‬ ‫اشنا می شود با او ازدواج می کند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عرضه «راز و رمز مذاکره»‬ ‫درکتابفروشی ها‬ ‫کتاب «راز و رمز مذاکره؛ دســتورالعمل روانشناسی تعهد»‬ ‫نوشته داوید بیتون و اســتفان لُکر با ترجمه مازیار شیرازی‬ ‫توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش مهر‪ ،‬کتــاب «راز و رمز مذاکره؛ دســتورالعمل‬ ‫روانشناسی تعهد» نوشته داوید بیتون و استفان لُکر به تازگی با‬ ‫ترجمه مازیار شیرازی توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی‬ ‫بازار نشر شده است‪.‬کتاب «راز و رمز اماده سازی ذهنی» نوشته‬ ‫سباستین توماس و «راز و رمز تفکر مثبت» نوشته کریستف‬ ‫ژانر ژازله دو کتاب دیگری هســتند که این ناشــر به تازگی‬ ‫ترجمه شان را در گروه کتاب های روانشناسی موفقیت منتشر‬ ‫کرده است‪.‬نسخه اصلی «راز و رمز مذاکره» سال ‪ ۲۰۱۵‬به‬ ‫چاپ رسیده است‪ .‬نویسنده این کتاب تالش کرده اند نمونه ها‬ ‫و تمرینات مختلفی ارائه کنند که راهکاری واقعی پیش پای‬ ‫مخاطبشان بگذارند و یاری اش کنند بتواند به شیوه ای درست‬ ‫خواســته های خود را مطرح کند‪ .‬هدف دیگر مولفان «راز و‬ ‫رمز مذاکره» از نوشــتن ان‪ ،‬نشان دادن راه دستیابی به طرح‬ ‫خواسته ها و رسیدن به موفقیت در این راه است‪.‬‬ ‫این کتــاب هم مانند دو کتاب نامبرده دیگر‪ ،‬فصولی دارد که‬ ‫بــه بخش های «کلیدهای تغییر»‪« ،‬چرا باید تغییر کرد؟» و‬ ‫«در هر صورت تالشــتان را بکنید» تقسیم می شوند‪ .‬فصل‬ ‫اول کتاب‪« ،‬جذب کردن مسئله ای مربوط به ذهنیت است»‪،‬‬ ‫فصل دوم «توسل به روان شناسی تعهد برای ایجاد جذب» ‬ ‫و فصل ســوم هم «بخت را تماما با خود یار کنید و جذب را‬ ‫به دست اورید» نام دارد‪.‬داوید بیتون و استفان لُکر می گویند‬ ‫صحبت کردن از نیازها و خواســته ها‪ ،‬با همســر‪ ،‬رئیس یا‬ ‫فرزندان‪ ،‬خیلی وقت ها برای ما اسان نیست و اغلب پیش امده‬ ‫که به ســختی درباره تقاضایی مثل افزایش حقوق یا مرتب‬ ‫کردن اتاق یا برنامه ریزی در مورد سفری خانوادگی به توافق‬ ‫مناسبی رسیده باشیم یا طرف مقابلمان را قانع کنیم‪.‬‬ ‫اگر هم در نهایت خواسته خود را مطرح کرده ایم و با مخالفت‬ ‫رو به رو شده ایم‪ ،‬دو واکنش نشان داده ایم؛ یا به حالتی تهاجمی‬ ‫تــاش کرده ایم فرد را قانع کنیم‪ ،‬و یا با فریب دادن‪ ،‬او را در‬ ‫مسیر خواست خود بکشانیم‪ .‬برای دوری از این واکنش های‬ ‫باید تالش کرد راه سوم را به کار بست؛ راهی که نخستین گام‬ ‫ان تغییر ذهنیت خود و دیگری است‪.‬‬ ‫«راز و رمز مذاکره» عالوه بر مباحث نظری‪ ،‬چند تمرین عملی‬ ‫هم دارد که به ترتیب عبارت اند از‪« :‬گوش دادن خیرخواهانه‪« :‬‬ ‫از خودت برایم بگو‪ ،‬تو برایم جالبی»»‪« ،‬نسبی سازی «جمله‬ ‫جادویی»»‪« ،‬تشــخیص «موضع بالغ‪/‬بالغ»‪« ،‬اری و ‪،»...‬‬ ‫«تنفــس ‪« ،»۸-۴-۴‬لیمو یا اگاهی از تاثیر تفکر بر بدن»‪،‬‬ ‫«اماده سازی برای تصویرسازی مثبت»‪« ،‬برای کشف نیت‬ ‫مثبت»‪« ،‬قطع صدا» و «مشاهده و بررسی»‪.‬‬ ‫در قسمتی از این کتاب می خوانیم‪:‬‬ ‫بهترین راه پاالیش خود از تمام ایده های دریافتی و امور ماتقدم‬ ‫که ممکن است پیش از صحبت در ذهن داشته باشید‪ ،‬این‬ ‫است که خودتان را از طریق تدارکات جسمی و روحی شرطی‬ ‫کنید‪ .‬تدارک جسمی حول تنفس متمرکز می شود و تدارک‬ ‫روحی حول تصویرسازی مثبت‪ .‬هدف این است که خودتان را‬ ‫برای زیستن در لحظه حال اماده سازید‪.‬‬ ‫تمرین مدیتیشن نیز شــیوه دیگری برای اماده شدن است‪.‬‬ ‫مدیتیشن تمرین محوری بودیسم است‪ ،‬اما مدیتیشن الئیک‬ ‫که به خصوص جان کابات زین ان را گسترش داد‪ ،‬شرایطی‬ ‫فراهم می کند که به حالتی از اگاهی کامل دست یابیم‪ .‬این‬ ‫نوع مدیتیشن توجه ما را به انچه اکنون این جاست‪ ،‬به حس ها‬ ‫و تنفسمان معطوف می کند و از این راه به ما امکان می دهد‬ ‫که خودمان را به لحظه حال وصل کنیم‪.‬‬ ‫نخســتین مرحله در جمله مقابل خالصه می شود ‪« :‬دم فرو‬ ‫می دهم و اگاهم که چنین می کنم‪ :‬دم بیرون می دهم و اگاهم‬ ‫که چنین می کنم‪ ».‬هدف این اســت که با عطف توجه به‬ ‫تفکرات خــود و در نتیجه فاصله گرفتن از ان ها‪ ،‬خودتان را‬ ‫از دست ان ها خالص کنید‪ .‬شما از این طریق می اموزید که‬ ‫با متمرکز کردن توجهتان بر موضوع مدیتیشن‪ ،‬مثال تنفس‪،‬‬ ‫تفکراتتان را رصد کنید و اجازه دهید که بگذرند‪.‬‬ ‫این که خود را از لحاظ روحی اماده سازیم‪ ،‬یعنی نگاهی جدید‬ ‫به رابطه داشته باشیم و نوعی سرزندگی را بازیابیم‪.‬‬ ‫این کتاب با ‪ ۱۱۹‬صفحه‪ ،‬شمارگان هزار و ‪ ۱۰۰‬نسخه و قیمت‬ ‫‪ ۱۸‬هزار تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫تصحیح«کاشانهدانش»منتشر‬ ‫شد‬ ‫کتاب کاشــان ه دانش تالیف حسین بیضایی(پرتو) پس از‬ ‫‪ ۷۰‬سال از زمان تالیف‪،‬به وسیله حسن عاطفی و افشین‬ ‫عاطفی تصحیح و منتشر شد‪.‬‬ ‫حسن عاطفی در گفت و گو با ایمنا در باره تصحیح کتاب‬ ‫«کاشــانه دانش»‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این کتاب‪ ،‬بررسی حوزه‬ ‫فرهنگی کاشــان از جمله میمه‪ ،‬جوشقان‪ ،‬نطنز‪ ،‬اران و‬ ‫بیــدگل تا مناطق کویری از روزگار پهلوی اول و حتی تا‬ ‫اواخر پهلوی را در بر می گیرد‪ .‬پرتو بیضایی نویسنده کتاب‬ ‫از حدود سال ‪ ۱۳۱۵‬شمسی کار خود را شروع کرد و وضع‬ ‫فرهنگی شاعران منطقه‬ ‫تاریخی و جغرافیایی و ســپس‬ ‫ِ‬ ‫را معرفی کرده است در واقع کتاب به سه بخش تقسیم‬ ‫می شود‪ :‬در بخش تاریخی‪ ،‬به معرفی اثار گذشته کاشان و‬ ‫محالت تاریخی پرداخته شده‪ ،‬سپس در بخش جغرافیایی‪،‬‬ ‫ابادی های منطقه جوشــقان‪ ،‬نطنز و اران و بیدگل را با‬ ‫جمعیت و با ذکر فاصله این مناطق از کاشان معرفی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پرتو در این کتاب وضعیت اجتماعی کاشان و‬ ‫اداب و رســومی که اکنون اجرا نمی شود را مطرح کرده‬ ‫است‪ .‬از طرفی صنایع و فنونی که در کاشان متداول بوده‬ ‫مانند مخمل بافی‪ ،‬زری بافی‪ ،‬پارچه های پشمی و مسگری‬ ‫را معرفی کرده اســت‪ .‬از این جهت اثری بسیار تازه است‬ ‫مث ً‬ ‫ال از مراسم «قالی شوران» یا «قالی شویان» نیز یاد کرده‬ ‫اســت یعنی در اثر وی ردپای هنرهای اصیل کاشان را‬ ‫می توان یافت‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫طرح تحول دیجیتال در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه نقطه‬ ‫عطفی در صنعت‬ ‫عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫گفت‪ :‬شــرکت فوالد مبارکه با توسعه طرح تحول‬ ‫دیجیتال ســراغاز انقالبی در صنعت کشــور شده‬ ‫اســت و می تواند در زمره ‪ ۱۰۰‬شــرکت برتر اسیا و‬ ‫جهان قرار بگیرد‪ .‬رضا شهرستانی‪ ،‬عضو هیئت مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان فوالد ایــران‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫ایراســین اظهار کرد‪ :‬از صنعتی شدن ایران ‪ ۶۰‬سال‬ ‫می گذرد و شــرایط کشور از تولیدکننده محصوالت‬ ‫به ســازنده صنعت متحول شده است‪ .‬در سال های‬ ‫اخیر باوجود تحریم های ظالمانه به پیشــرفت های‬ ‫خوبی در صنایع دست یافتیم که به کاهش وابستگی‬ ‫به خارج منتج شد‪ .‬وی توسعه طرح تحول دیجیتال‬ ‫در شــرکت فوالد مبارکه را هــم در عرصه صنعت‬ ‫ممتاز دانســت و توضیــح داد‪ :‬در دنیا بحث انقالب‬ ‫صنعتی چهارم در جریان اســت تا کل زنجیره تولید‬ ‫دیجیتالی شــود‪ .‬با افزایش سرعت و دقت در تولید‪،‬‬ ‫مزایای گردش مالی بیشــتر‪ ،‬افزایش مضاعف سود‪،‬‬ ‫ارتقای مشــتری مداری و سازگاری با شرایط جدید‬ ‫از مزایای مهم نســل چهــارم دیجیتالی در صنایع‬ ‫به شمار می رود‪ .‬شهرســتانی حرکت شرکت فوالد‬ ‫مبارکه در مســیر طــرح تحول دیجیتال را ســتود‬ ‫و گفت‪ :‬در عصــر اطالعات‪ ،‬صنایــع دچار تحول‬ ‫سریع شــده اند و هرچه تولید شتاب بگیرد بازارهای‬ ‫بیشــتری را می توان به دست اورد که نسل چهارم‬ ‫انقالب صنعتی در همین مســیر گام برمی دارد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬راندمان باال‪ ،‬شتاب در تولید با دقت مضاعف و‬ ‫سازگاری با تغییرات دنیا با تحول دیجیتال امکان پذیر‬ ‫اســت و شــرکت فوالد مبارکه با درک این مهم از‬ ‫سال گذشته با هدف گذاری پنج ساله درصدد است به‬ ‫باشگاه فانوس دریایی که شرکت های محدودی در‬ ‫دنیا با قابلیت دیجیتال شــدن عضو ان هستند؛ راه‬ ‫یابد‪ .‬عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران از مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه که با اهتمام‬ ‫ویژه‪ ،‬طرح تحول دیجیتال را پیگیری می کند‪ ،‬تشکر‬ ‫ویژه ای کرد و ادامه داد‪ :‬شــروع کــردن این پروژه‬ ‫نیازمند درک و همت باالیی است که درخور تحسین‬ ‫اســت و با این نگاه مدیریت‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه‬ ‫می تواند در زمره ‪ ۱۰۰‬شــرکت برتر فوالدی در اسیا‬ ‫و جهان باشد‪.‬‬ ‫فرار مالیاتی به ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫میلیاردرسید‬ ‫رئیس کل ســازمان امور مالیاتی ضمن بیان اینکه‬ ‫درامدهای مالیاتی در سال گذشته کمتر از نصف مزایا‬ ‫و حقوق اجتناب ناپذیر شاغلین بازنشسته کشور بوده‬ ‫است‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬اکنون میزان فرار مالیاتی موجود در‬ ‫کشــور ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان است که ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫فرارمالیاتی و مابقی ناشــی از اجتناب مالیاتی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬امید علی پارسا در همایش نقد و‬ ‫بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه که در‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اصالح و تحول نظام مالیاتی به اجماع سه قوه کشور‬ ‫نیاز دارد زیرا‪ ،‬جنس مالیات با سایر امور حاکمیتی و‬ ‫دولتی فرق می کند‪ .‬تغییرات همه گیر نظام مالیاتی‬ ‫به مجموعه زیرساخت ها و همراهی محیط فرهنگی‬ ‫و اداری کشــور نیاز دارد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬نمی توان‬ ‫یک روزه همه مردم را ملزم به ثبت نام در ســامانه‬ ‫مالیاتی کرد و پس از ان گفت که اگر ثبت نام نکنید‪،‬‬ ‫صورت حساب های شما قبول نمی شود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه نرخ ســود بانکی باید بیشتر از نرخ تورم باشد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مسائل مالیاتی همه گیر چون قانون پایانه های‬ ‫فروشگاهی به یک فضای باثبات سیاسی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگی و همراهی رسانه ها برای اگاهی بخشی‬ ‫و همکاری اصناف نیاز دارد‪ .‬در کشوری که نواقص‬ ‫مختلفی در بازارهای مختلف و امکانات سوداگری‪،‬‬ ‫میانگین نرخ ‪ ۳۵‬درصدی تورم در ســال گذشته و‬ ‫نرخ ســود بانکی ‪ ۲۰‬درصد وجود دارد‪ ،‬نمی توان به‬ ‫راحتی اصالحات و تغییرات مالیاتــی را کلید زد‪ .‬از‬ ‫ســوی دیگر‪ ،‬از انجا که نرخ سود واقعی ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫منفی است و با این نرخ سود منفی‪ ،‬تمام تصمیماتی‬ ‫که گرفته می شــود‪ ،‬مبنای تئوریک ندارد درحالیکه‪،‬‬ ‫در دنیا زمانی که تورم ‪ ۴‬درصد باشــد‪ ،‬ســود بانکی‬ ‫‪ ۵‬درصد است بنابراین‪ ،‬ســود بانکی از تورم بیشتر‬ ‫است‪ .‬پارسا با اعالم اینکه سال قبل کل درامدهای‬ ‫مالیاتی کشــور کمتر از نصف مزایا و حقوق اجتناب‬ ‫ناپذیر شــاغلین بازنشسته کشور اســت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫پارادایم مالیات ســتانی‪ ،‬مشارکت حاکمیت و مردم‬ ‫اســت و در مجمــوع زمانی که فرهنــگ‪ ،‬قوانین‪،‬‬ ‫ساختار و بخشودگی های موجود در کشور ایراد دارد‪،‬‬ ‫اجرای مالیات هم به مشــکل برمی خورد و ان را از‬ ‫کارکرد اصلی و مناســب دور می کند‪ .‬محاسبات ما‬ ‫نشان می دهد که باید بتوانید ‪ ۱۸‬درصد بیشتر مالیات‬ ‫بگیرید که تا ‪ ۱‬درصد ســهم مالیات نسبت به تولید‬ ‫ناخالص داخلی افزایش دهید‪ .‬رئیس کل سازمان امور‬ ‫مالیاتی با اشاره به قانون پایانه های فروشگاهی گفت‪:‬‬ ‫قانون پایانه های فروشگاهی و ســامانه مودیان به‬ ‫عنوان بزرگترین طرح کشور‪ ،‬ردیف اعتباری و نیروی‬ ‫استخدامی در سال گذشته نداشت که من از نیروهای‬ ‫خود سازمان در این زمینه استفاده کردم‪ .‬این قانون‬ ‫را در چهار فاز مشــخص تا پایان سالجاری به پایان‬ ‫می رسانیم و امیدواریم افتتاح ازمایشی ان را تا پایان‬ ‫دولت فعلی انجام دهیم‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 17‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4115‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫موفقیتی دیگر برای صنعت کشور رقم خورد‬ ‫تولید تختال ‪ 250‬میلی متر؛ گام مهم فوالد مبارکه‬ ‫برای جهش تولید‬ ‫امروزه صنعت فوالد یکی از صنایع مهم در نظام اقتصادی‬ ‫و تولیدی کشور به شمار می رود و محصوالت حاصل از این‬ ‫صنعت‪ ،‬خود پیشــران تولید در دیگر صنایع کشور محسوب‬ ‫می شود‪ .‬یکی از نیازهای کشور‪ ،‬تولید تختال ‪ 250‬میلی متری‬ ‫اســت که تولید انبوهش عالوه بر جلوگیری از خروج ارز از‬ ‫کشور‪ ،‬چرخ بسیاری از صنایع را اسان تر به حرکت درمی اورد‪.‬‬ ‫به گزارش ایراســین‪ ،‬تولیــد و مصرف فــوالد یکی از‬ ‫شاخص های اصلی توســعه یافتگی کشورها به شمار می اید‪.‬‬ ‫حضور صنعت فوالد در یک منطقه می تواند توسعه‪ ،‬فرهنگ‪،‬‬ ‫ســطح دانش‪ ،‬اشــتغال زایی‪ ،‬اموزش و تجارت ان منطقه را‬ ‫تحــت تاثیر قرار دهد و به نوعی زندگــی روزمره افراد را به‬ ‫خود گره می زند‪.‬‬ ‫محصــوالت فــوالدی عــاوه بــر اینکه در ســاخت‬ ‫ساختمان های مسکونی‪ ،‬کارخانه ها‪ ،‬انتقال انرژی و سیاالت‪،‬‬ ‫راه ها و‪ ...‬در داخل کشــور به کار گرفته می شــود‪ ،‬از ظرفیت‬ ‫مناســبی برای صادرات هم برخوردار است‪ .‬فارغ از این امر‪،‬‬ ‫صنعت فوالد ارتبــاط تنگاتنگی نیز با دیگــر صنایع دارد و‬ ‫محصوالت نهایی ساخت کارخانجات فوالدی همچون فوالد‬ ‫مبارکه و ذوب اهن‪ ،‬ماده اولیه ای برای صنایعی مانند صنعت‬ ‫لوله و پروفیل یا تجهیزات ساختمانی‪ ،‬خودروسازی و ساخت‬ ‫قطعات خودرو یا حتی صنایع بسته بندی به شمار می رود‪.‬‬ ‫این موارد در کنار نقشی که صنعت فوالد در اشتغال زایی‬ ‫ایفا می کند‪ ،‬این صنعت را جزو صنایع سنگین و استراتژیک‬ ‫قرار می دهد که به شــدت برای هر کشــوری حائز اهمیت‬ ‫است‪ .‬ســرمایه گذاری عظیم کشــورهای توســعه یافته یا‬ ‫درحال توسعه ای چون چین‪ ،‬ایاالت متحده امریکا و ژاپن در‬ ‫این حوزه دلیل محکمی بر این مدعاست‪.‬‬ ‫یکی از محصوالت مهم فوالدی در این زمینه‪ ،‬تختال های‬ ‫ضخیم مانند تختال ‪ 250‬میلی متری اســت که عمدتا شامل‬ ‫تختال های ‪ API‬یا گریدهای ویژه می شــود و بنابراین تولید‬ ‫ان ها در داخل کشــور از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت‪ .‬بر‬ ‫اساس اخرین داده های موجود‪ ،‬ساالنه ‪ 900‬میلیون یورو ارز‬ ‫به منظور واردات ورق های مرتبط با تختال های این چنینی از‬ ‫کشور خارج می شود‪ .‬این تختال ها عالوه بر اینکه از ظرفیت‬ ‫مناسبی برای صادرات برخوردار است‪ ،‬می تواند در داخل کشور‬ ‫نیز نورد شــده و عالوه بر اشتغال زایی چرخ صنایع داخلی را‬ ‫نیز بچرخاند‪.‬‬ ‫در همین راســتا شــرکت فــوالد مبارکه بــا درک نیاز‬ ‫صنعــت ایران و حتی جهان به محصوالت این رده‪ ،‬اقدام به‬ ‫برنامه ریزی و سرمایه گذاری جهت تولید این نوع تختال کرد‪.‬‬ ‫بر همین اســاس ماشین ریخته گری شماره ‪ 5‬این شرکت در‬ ‫ســال ‪ 1395‬مورد بهره برداری قرار گرفت که گام اول برای‬ ‫تولید تختال های ‪ API‬محســوب می شود‪ .‬پس از ان فوالد‬ ‫مبارکه با اتکای کامل به متخصصان ایرانی موفق شد اولین‬ ‫تختال ‪ 250‬میلی متری را در ســال ‪ 1397‬بدون هیچ عیب و‬ ‫نقصی تولید کنــد؛ تولیدی که نویدبخش حفظ ‪ 900‬میلیون‬ ‫یورو ارز در داخل ایران بود‪.‬‬ ‫در همیــن خصوص عبــاس اکبری محمــدی‪ ،‬معاون‬ ‫بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه‪ ،‬در ســالروز تولید تختال‬ ‫‪ 250‬میلی متری برای اولین بار در شــرکت فوالد مبارکه در‬ ‫گفت وگو با ایراســین اظهار کرد‪ :‬تولید محصوالت جدید در‬ ‫گریدهای مختلف ابعادی و ترکیب شیمیایی در فوالد مبارکه‬ ‫همواره یکی از سیاســت های شــرکت بوده اســت‪ .‬یکی از‬ ‫ایــن محصوالت موردنیاز بازار که کاربــرد ویژه ای نیز برای‬ ‫پروژه های بــزرگ ملی دارد‪ ،‬تختال هــای ‪ 250‬میلی متری‬ ‫اســت؛ به همین دلیل شرکت فوالد مبارکه با درک این نیاز‬ ‫گام های الزم برای تولید این نوع تختال را برداشت و در تاریخ‬ ‫‪ 30‬خــرداد ‪ 1397‬برای اولین بار موفق به تولید تختال ‪250‬‬ ‫میلی متری در کشور شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فوالد مبارکه با تولید تختال های با ضخامت‬ ‫‪ 250‬و ‪ 300‬میلی متر موفق شــد عــاوه بر افزایش ظرفیت‬ ‫تولید فوالد خود‪ ،‬ظرفیت تولید فوالد کشــور را نیز افزایش‬ ‫دهد‪ .‬گریدهای با ضخامــت ‪ 250‬میلی متر عمدتا در تولید‬ ‫فوالدهــای خاص کاربرد دارند‪ .‬پــس از تولید این محصول‬ ‫در فوالد مبارکه موفق شدیم نیاز صنایع داخلی مانند صنایع‬ ‫نــوردی و نوردهای پلیت میل را برطرف کرده و کشــور را از‬ ‫واردات این نوع فوالد بی نیاز کنیم‪ .‬به عالوه قســمتی از این‬ ‫تختال های ‪ 250‬میلی متری نیز صادر می شــود که ارزاوری‬ ‫قابل توجهی برای کشور دارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فوالد مبارکه می تواند نیاز کشور را تامین کند‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه افزود‪ :‬ما اکنون‬ ‫محدودیتی بــرای تولید تختال ‪ 250‬میلی متــری نداریم و‬ ‫می توانیم همه نیازهای کشور به این محصول را تامین کنیم‪.‬‬ ‫اکبری محمدی خاطرنشــان کرد‪ :‬روند تولید محصوالت‬ ‫جدید ادامه خواهد داشت و نیاز کشور را به تولید محصوالتی‬ ‫که تاکنون در کشور تولید نمی شده برطرف خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با تکمیل پروژه نورد گرم شماره ‪ ۲‬فوالد مبارکه‬ ‫ســبد محصوالت این شرکت در راســتای تامین نیاز صنایع‬ ‫کشور تکمیل شده و تختال های تولیدی در این واحد به ورق‬ ‫تبدیل می شود‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه ضمن تشکر از‬ ‫همه دســت اندرکاران تولید تختال ‪ 250‬میلی متری در فوالد‬ ‫مبارکه گفت‪ :‬کارکنان شــرکت با تولیــد محصوالت جدید‬ ‫عالوه بر اینکه فوالد مبارکه را هر روز به پیش می برند‪ ،‬کشور‬ ‫را در راستای خودکفایی و تولید بیشتر یاری می کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فوالد مبارکه؛ پیشرو در توسعه‬ ‫بی شک دست یافتن به تخصص و مهارت های جدید اسان‬ ‫نیست و با مشکالت متعددی روبه رو است‪ .‬در همین خصوص‬ ‫غالمرضا سلیمی‪ ،‬مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فوالد مبارکه همیشه در توسعه پیشرو بوده است و این‬ ‫مسئله را برای ادامه فعالیت خود ضروری می داند‪ .‬تاسیس و‬ ‫بهره برداری از ماشــین ریخته گری شماره ‪ 5‬فوالد مبارکه در‬ ‫سال ‪ 1395‬نیز بر همین اساس و در راستای تامین نیاز بازار‬ ‫به گریدهای مختلف فوالدی و همچنین افزایش کمیت تولید‬ ‫در ناحیه با توجه به پتانسیل موجود انجام شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اســاس نیازســنجی های انجام شده در ان‬ ‫زمان‪ ،‬تولید تختال ‪ 220 ،200‬و ‪ 250‬میلی متری در دســتور‬ ‫کار این ماشــین بود؛ اما به دلیل اینکه نــورد فوالد مبارکه‬ ‫به صورت روتین‪ ،‬تختــال ‪ 200‬میلی متری بود‪ ،‬پس از حدود‬ ‫یک هفته به تولید ‪ 200‬میلی متری بازگشتیم و این روند تا ‪30‬‬ ‫خردادماه سال ‪ 1397‬ادامه یافت‪ .‬در این تاریخ اولین تختال با‬ ‫ضخامت ‪ 250‬میلی متر در فوالد مبارکه تولید شد و این مهم‬ ‫در حالی رخ داد که تمامی محاسبات الزم جهت تولید این نوع‬ ‫تختال در شــرکت فوالد مبارکه و توسط متخصصین داخلی‬ ‫انجام شــد‪ .‬به عالوه‪ ،‬تولید اولین تختال ‪ 250‬میلی متری در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه بدون هیچ گونه عیب و نقص و به صورت‬ ‫کامل انجام شــد و از ان پس تولید تختال ‪ 250‬میلی متری‬ ‫به صورت پیوسته ادامه یافته است‪.‬‬ ‫مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد‬ ‫مبارکه افــزود‪ :‬این تختال عمدتا بــرای صنایع نفت و گاز‪،‬‬ ‫لوله ســازی و صنایع تولید مخازن تحت فشار کاربرد دارد که‬ ‫یکی از مهم ترین پروژه های ذیل این حوزه‪ ،‬پروژه انتقال نفت‬ ‫گوره به جاسک بود که تختال های ویژه موردنیاز ان در فوالد‬ ‫مبارکه تولید شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬صرفه جویی ‪ 900‬میلیون یورویی در یک سال‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیــش از تولید این تختــال‪ ،‬همه ورق های‬ ‫موردنیاز کشور به ایران وارد می شد؛ اما پس از تولید این نوع‬ ‫تختال‪ ،‬واردات ورق های فوالدی تولیدشــده از تختال ‪250‬‬ ‫میلی متری تقریبا متوقف شده و کامال در داخل کشور تولید‬ ‫می شود؛ بنابراین فوالد مبارکه موفق شد با تولید تختال ‪250‬‬ ‫میلی متری از خروج ارز قابل توجهی از کشور جلوگیری کند‪ .‬بر‬ ‫اساس داده های موجود مبلغ کل صرفه جویی ارزی در بحث‬ ‫ورق های وارداتی از ایــن نوع گریدهای فوالدی حدود ‪900‬‬ ‫میلیون یورو در سال و با توجه به نیاز فعلی بازار است‪.‬‬ ‫مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد‬ ‫مبارکه تصریح کرد‪ :‬المان‪ ،‬چین و کره ازجمله کشــورهایی‬ ‫هســتند که می توانند این نوع تختال را تولید کنند و بنابراین‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه با تولید تختال ‪ 250‬میلی متری موفق‬ ‫شــد ایران را به جمع کشــورهای تولیدکننــده تختال ‪250‬‬ ‫میلی متری وارد کند‪.‬‬ ‫ســلیمی درباره چالش های تولید تختال ‪ 250‬میلی متری‬ ‫در فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬تولید محصوالت جدید همواره با‬ ‫چالش های مختلفی روبه رو است‪ .‬یکی از چالش های ابتدایی‬ ‫که البته به ســرعت نیز برطرف شــد‪ ،‬ایجاد اطمینان برای‬ ‫خریداران درباره کیفیت محصوالت تولیدی جدید بود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬چالش بعدی تامین متریــال برای تولید این‬ ‫نوع گریدهای فوالدی اســت‪ .‬معموال گریدهای ‪ API‬با این‬ ‫ضخامت تولید می شــود و این گریدها نیــز به فروالیاژهای‬ ‫زیاد و خاصی نیاز دارد؛ تامین این فروالیاژها مانند فرومنگنز‬ ‫کم کربن‪ ،‬وانادیوم‪ ،‬تیتانیوم و نیکل یکی دیگر از چالش های‬ ‫تولید این تختال در فوالد مبارکه بود‪ .‬باید توجه داشــت که‬ ‫وجود چند عنصر کربن‪ ،‬منگنز و سیلیسیم در همه گریدهای‬ ‫فوالدی مشترک اســت‪ .‬بنابراین برای تولید فوالد موردنظر‬ ‫باید از فرومنگنز اســتفاده کرد و ازانجاکــه میزان کربن در‬ ‫گریدهای ‪ API‬نباید از مقدار مشــخصی بیشــتر شــود‪ ،‬از‬ ‫فرومنگنز کم کربن اســتفاده می شــود کــه قیمت به مراتب‬ ‫باالتری نسبت به سایر فرومگنزها دارد‪.‬‬ ‫مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکه گفت‪ :‬در زمان تولیــد اولین تختال های ‪250‬‬ ‫میلی متری حدود یک میلیــارد و ‪ 250‬میلیون تومان (ارزش‬ ‫وقــت فروالیاژهای هــر ذوب) فروالیاژ به هــر ذوب اضافه‬ ‫می شد‪ ،‬بنابراین ارزش هر ذوب بسیار مهم است و جای هیچ‬ ‫اشتباهی نیست‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برنامه ریزی دقیق؛ عامل دست یابی به رکورد‬ ‫سلیمی اضافه کرد‪ :‬یکی دیگر از چالش ها‪ ،‬مسئله انتقال‬ ‫ذوب به ماشین شــماره ‪ 5‬ریخته گری بود‪ .‬انتقال هر ذوب‬ ‫به ماشــین ریخته گری شماره ‪ 5‬به معنی انتقال ‪ 600‬متری‬ ‫پاتیل ذوب با اســتفاده از چندین جرثقیل مســتقر در محل‬ ‫برای انجام عمل ریخته گری است‪ .‬این مسئله خود مستلزم‬ ‫دقت فراوان و زمان بندی دقیق در انتقال پاتیل ذوب است‪.‬‬ ‫باید توجه داشت اگر فوالد مبارکه نمی توانست زمان بندی و‬ ‫برنامه ریزی دقیقی در فرایندهای خود داشته باشد‪ ،‬هیچ گاه‬ ‫قادر به تولید ‪ 7‬میلیون تن فــوالد خام بدون اضافه کردن‬ ‫هرگونه تجهیز جدیدی نبود‪.‬‬ ‫اگرچه پیش از فوالد مبارکه‪ ،‬شــرکت های مختلفی قادر‬ ‫به تولید تختال ‪ 250‬میلی متری بودند؛ اما تولید ان در فوالد‬ ‫مبارکه نویدبخش پیشــرفت و توســعه در کشــور بود‪ .‬این‬ ‫تولید عالوه بر اینکه زمینه ســاز تولید تختال های ‪ API‬بود‬ ‫و صرفه جویی ارزی و افزایش ظرفیت تولید در فوالد مبارکه‬ ‫و به تبع ان در ایران را به همراه داشت‪ ،‬روحیه و شرایط الزم‬ ‫جهت تولید تختال ضخیــم ‪ 300‬میلی متری را نیز به وجود‬ ‫اورد؛ تختالی که تنها در برخی کشورهای توسعه یافته تولید‬ ‫می شود و اکنون نام ایران نیز در میان ان ها می درخشد‪.‬‬ ‫در دوماهه نخست امسال انجام شد؛‬ ‫تولید ‪ ۸۶‬درصد اسلب کشور توسط گروه فوالد مبارکه‬ ‫عملکرد ماهانه تولید فوالد خام واحدهای فوالدسازی‬ ‫کشــور در دوماهه اول سال ‪ ۱۴۰۰‬منتشر شد و بر اساس‬ ‫ان بیشــترین حجم تولیدشده متعلق به اسلب به میزان ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۲۴۱‬هزار و ‪ ۲۰‬تن است که گروه فوالد مبارکه‬ ‫سهم ‪ ۸۶‬درصدی از تولید این محصول را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬به گزارش ایراسین‪ ،‬بر پایه جدول منتشرشده از‬ ‫ســوی ایمیدرو‪ ،‬شرکت اهن و فوالد ارفع طی فروردین و‬ ‫اردیبهشت ‪ ۱۴۰۰‬توانسته است ‪ ۱۵۸‬هزار و ‪ ۹۱۱‬تن بیلت‬ ‫فوالدی تولید کند‪ .‬همچنین جهان فوالد سیرجان نیز در‬ ‫این مدت توانسته بیلت فوالدی به مقدار ‪ ۱۷۲‬هزار و ‪۲۳۴‬‬ ‫تن را به تولید برساند‪.‬‬ ‫شــرکت ذوب اهن اصفهان به عنوان اولین شــرکت‬ ‫فوالدی ایران در دوماهه اول امســال توانسته است بیلت‬ ‫فوالدی به مقدار ‪ ۱۷۱‬هزار و ‪ ۵۲۴‬تن و بلوم نیز به مقدار‬ ‫‪ ۲۴۸‬هزار و ‪ ۳۷۷‬تن تولید کند‪.‬‬ ‫شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملو نیــز در واحد‬ ‫زیرمجموعــه خود (فوالد چادرملو) تولید ‪ ۲۰۴‬هزار و ‪۶۰۹‬‬ ‫تن بیلت فوالدی را به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫شــرکت توســعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در‬ ‫شرکت زیرمجموعه خود یعنی فوالد بردسیر طی دوماهه‬ ‫اول امسال توانســت بیلت فوالدی به میزان ‪ ۱۳۴‬هزار و‬ ‫‪ ۲۴۰‬تن تولید کند‪.‬‬ ‫شــرکت فوالد الیاژی ایران طی دوماهه اول ســال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬ســه محصول را در ســبد تولیدی خود جای داده‬ ‫اســت‪ :‬اینگات به مقدار ‪ ۸‬هزار و ‪ ۳۰۹‬تن‪ ،‬بلوم الیاژی‪-‬‬ ‫مهندســی به میزان ‪ ۳۲‬هــزار و ‪ ۱۴۱‬تن و بیلت الیاژی‪-‬‬ ‫مهندسی نیز به مقدار ‪ ۴۸‬هزار و ‪ ۷۱۳‬تن‪.‬‬ ‫فوالد خراســان به عنــوان بزرگ تریــن تولیدکننده‬ ‫محصوالت فوالدی در شرق کشور نیز طی مدت یادشده‬ ‫توانسته است بیلت فوالدی به مقدار ‪ ۲۰۰‬هزار و ‪ ۷۶۶‬تن‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫تولیــد کند و فوالد بناب نیز در این دوماهه تولید ‪ ۷۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۴۶‬تن بیلت را به ثبت رســانده است‪.‬فوالد خوزستان‬ ‫یکی دیگر از تولیدکنندگان بزرگ فوالدســاز ایران است‪.‬‬ ‫این شــرکت نیز در فروردین و اردیبهشت امسال توانست‬ ‫اسلب به مقدار ‪ ۳۰۸‬هزار و ‪ ۳۲۷‬تن‪ ،‬بیلت فوالدی ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۶۶‬تن و بلوم نیز به مقدار ‪ ۳۰۶‬هزار و ‪ ۳‬تن تولید کند‪.‬‬ ‫فوالد کاوه جنوب نیز طی مدت یادشده رقم ‪ ۲۸۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۴۷‬تن را در تولید بیلت فوالدی به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫مجموعه فــوالد مبارکه به عنــوان بزرگ ترین گروه‬ ‫فوالدساز کشور نیز طی دوماهه اول امسال در شرکت های‬ ‫زیرمجموعه خود رکوردهای تولید به نسبت قابل قبولی به‬ ‫ثبت رســانده است‪ .‬شرکت فوالد ســبا طی مدت یادشده‬ ‫توانسته است اســلب به مقدار ‪ ۲۶۰‬هزار و ‪ ۹۵۷‬تن تولید‬ ‫کنــد؛ همچنین فوالد هرمزگان تولیــد ‪ ۲۷۵‬هزار و ‪۵۸۵‬‬ ‫تن اسلب را به ثبت رســانده؛ اما باالترین میزان تولید در‬ ‫کارخانه فوالد مبارکه انجام شــده است؛ به این ترتیب که‬ ‫تولیــد یک میلیــون و ‪ ۳۹۶‬هزار و ‪ ۱۵۱‬تن اســلب را در‬ ‫کارنامه ‪ ۲‬ماه اول امسال خود به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫گــروه ملی صنعتی فــوالد ایران هــم در کنار دیگر‬ ‫تولیدکنندگان محصوالت فوالدی کشور توانسته است در‬ ‫کارنامه دوماهه تولیــد خود رقم ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۴۱۱‬تن بیلت‬ ‫فوالدی را به ثبت برساند‪.‬‬ ‫در مجموع باالترین حجــم تولید طی ‪ ۲‬ماه فروردین‬ ‫و اردیبهشــت ‪ ۱۴۰۰‬به اسلب اختصاص دارد که به میزان‬ ‫‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۲۴۱‬هزار و ‪ ۲۰‬تن تولید شــده و بعد از ان‬ ‫بیلت فــوالدی با رقم یک میلیون و ‪ ۴۵۶‬هزار و ‪ ۸۵۴‬تن‬ ‫در جایــگاه دوم قرار گرفته اســت‪ .‬در این میان مجموعه‬ ‫فــوالد مبارکه با تولید یک میلیون و ‪ ۹۳۲‬هزار و ‪ ۶۹۳‬تن‬ ‫توانسته است ‪ ۸۶‬درصد از تولید کل اسلب کشور را به خود‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قطع وابستگی به خارج با‬ ‫تولید گرید ‪C590-DC04‬‬ ‫نیم سخت در فوالد مبارکه‬ ‫مدیــر متالــوژی و روش هــای تولیــد شــرکت فــوالد‬ ‫مبارکــه گفــت‪ :‬در راســتای تکمیــل ســبد محصــوالت‬ ‫فــوالد مبارکــه و قطــع وابســتگی بــه شــرکت های‬ ‫خارجــی‪ ،‬طراحــی و تولیــد گریــد ‪C590-DC04‬‬ ‫نیم ســخت (‪ )SEMI HARD‬بــا تکیــه بــر توانمنــدی‬ ‫متخصصــان داخلــی در شــرکت فــوالد مبارکــه محقــق‬ ‫گردید‪.‬بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬علیرضــا مولــوی زاده‬ ‫مدیــر متالــوژی و روش هــای تولیــد شــرکت فــوالد‬ ‫مبارکــه گفــت‪ :‬طراحــی و تولیــد محصــوالت جدیــد‬ ‫از اهــداف اســتراتژیک فــوالد مبارکــه می باشــد کــه‬ ‫در راســتای تکمیــل ســبد محصــوالت فــوالد مبارکــه‬ ‫و قطــع وابســتگی بــه شــرکت های خارجــی طراحــی‬ ‫محصــوالت جدیــد در حوزه هــای مختلــف از جملــه‬ ‫صنایــع خودروســازی بــا تعامــل گســترده با مشــتریان و‬ ‫نواحــی تولیــدی و پشــتیبانی محقــق می گــردد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فوالدهــای نیم ســخت (‪)SEMI HARD‬‬ ‫در صنایــع مختلفــی نظیــر صنایــع خودروســازی و‬ ‫صنایــع الکتریکــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد‬ ‫کــه اخیــرًا بــا توجــه بــه شــرایط تحریمــی بــه وجــود‬ ‫امــده در بــازار فــوالد کشــور‪ ،‬تقاضاهــای مختلفــی از‬ ‫چنــد شــرکت قطعه ســاز بــه شــرکت فــوالد مبارکــه‬ ‫واصــل گردید‪.‬مدیــر متالــوژی و روش هــای تولیــد‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر اســاس‬ ‫ایــن تقاضاهــا‪ ،‬واحــد متالــورژی و روش هــای تولیــد‬ ‫بــا همــکاری نواحــی تولیــدی در فــوالد مبارکــه و بــه‬ ‫ویــژه واحــد نــورد ســرد‪ ،‬نســبت بــه بومی ســازی ایــن‬ ‫محصــول اقــدام و موفــق بــه تولیــد ایــن محصــول بــا‬ ‫عنــوان گریــد ‪ C590-DC04‬و بــا مشــخصات منــدرج‬ ‫در اســتاندارد گردیــد‪.‬وی بــا بیــان ایــن کــه در تولیــد‬ ‫ایــن گریــد از عملیــات انیــل بــا ســیکل ویــژه اســتفاده‬ ‫می شــود‪ ،‬اذعــان داشــت‪ :‬ایــن گریــد دارای اســتحکام‬ ‫نهایــی ‪ 590‬تــا ‪ 690‬مگاپاســکال بــوده و دارای ســختی‬ ‫‪ 185‬تــا ‪ 215‬ویکــرز اســت و کلیــه تســت های‬ ‫ازمایشــگاهی را بــا موفقیــت گذرانــده اســت‪.‬‬ ‫مولــوی زاده تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن گریــد بــه دلیــل‬ ‫پانچ پذیــری مناســب در ســاخت قطعــات ریــز بــا فــرم‬ ‫پیچیــده بــه کار مـی رود و بــدون مشــکل ایجاد پلیســه‬ ‫و پارگــی قابلیــت ویــژه ای را داراســت کــه ایــن فــوالد‬ ‫در غالف هایــی پالســتیکی جهــت جلوگیــری از ورود‬ ‫خــاک‪ ،‬اب‪ ،‬هــوا و صــدا بــه داخــل خــودرو‪ ،‬در صنعــت‬ ‫خودروســازی اســتفاده می شــود‪.‬وی بیــان داشــت‪ :‬درون‬ ‫برخــی از ایــن الســتیک ها یــک نگهدارنــده فــوالدی‬ ‫وجــود دارد کــه در شــکل دهی ایــن الســتیک نقــش‬ ‫ایفــا می کنــد؛ ایــن محصــول عــاوه بــر تســت های‬ ‫ازمایشــگاهی در کارخانــه مشــتریان اســتفاده شــده و‬ ‫تاییدیــه هــای الزم را اخــذ کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر متالــوژی و روش هــای تولیــد شــرکت فــوالد‬ ‫مبارکــه ضمــن قدردانــی از حمایت هــای معــاون‬ ‫بهره بــرداری در راســتای توســعه محصــوالت جدیــد‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬طراحــی و تولیــد ایــن گریــد بــا همــت‬ ‫کلیــه واحدهــای فــروش‪ ،‬فوالدســازی‪ ،‬نورد گــرم‪ ،‬نورد‬ ‫ســرد‪ ،‬ازمایشــگاه و برنامه ریــزی محقــق گردیــده کــه‬ ‫بی شــک‪ ،‬بــدون همــکاری واحدهــای مذکــور‪ ،‬کســب‬ ‫ایــن موفقیــت غیرممکــن بــود‪.‬‬ ‫علیرضــا ناصــری کارشــناس متالــورژی و روش هــای‬ ‫تولیــد شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز در ایــن خصــوص‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬فوالدهــای نیم ســخت بــا دو حالــت‬ ‫عملیــات حرارت پذیــر و معمولــی قابــل تولیــد هســتند و‬ ‫می تواننــد پــس از انجــام همــه مراحــل در کارخانجــات‬ ‫تولیــد ورق فــوالدی (بــه صــورت نــوار باریــک) و یــا‬ ‫بــه صــورت محصــول کالف ســرد در اختیــار مشــتریان‬ ‫قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی عنــوان داشــت‪ :‬بســته بــه میــزان عناصــر الیــاژی‬ ‫و کاربــرد مــورد نظــر‪ ،‬می تــوان بــر روی ایــن‬ ‫محصــوالت انــواع مختلفــی از عملیات هــای حرارتــی‬ ‫و مکانیکــی را انجــام داد؛ فوالدهــای نوارباریــک‬ ‫تحــت دو اســتاندارد ‪ EN10139‬و ‪ EN10132‬تولیــد‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫کارشــناس متالــورژی و روش هــای تولیــد شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه تصریــح کــرد‪ :‬محصــوالت منــدرج در‬ ‫اســتاندارد ‪ EN10139‬فوالدهــای ســخت و نیم ســخت‬ ‫(‪ )SEMI HARD‬را شــامل می شــود کــه تــا پیــش‬ ‫از ایــن بــه طــور کامــل از خــارج از کشــور وارد‬ ‫می شــده اســت‪.‬بهزاد بهادرانــی مدیــر ناحیــه نــورد‬ ‫ســرد شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز در ایــن رابطــه‬ ‫گفــت‪ :‬گریــد ‪ C590-DC04‬از گریدهــای نیم ســخت‬ ‫(‪ )SEMI HARD‬محســوب می شــود و بــا توجــه‬ ‫بــه ایــن کــه گریدهــای ســخت و نیم ســخت (‪SEMI‬‬ ‫‪ )HARD‬اصــو ًال در نــورد مشــکل تولیــد دارنــد‪ ،‬ایــن‬ ‫گریــد بــا انالیــز مناســب کــه نــورد ان بــه راحتــی‬ ‫ی‪‎‬گیــرد‪ ،‬طراحــی شــده امــا محصــول‬ ‫صــورت م ‬ ‫فول هــارد خروجــی تاندم میــل بــا عملیــات انیــل‬ ‫بــا ســیکل خــاص و در حالــت تنش گیــری و بــدون‬ ‫انیــل کامــل بــه خــواص مکانیکــی مــورد نظــر ایــن‬ ‫محصــول بــه صــورت کالف ســرد بــا ضخامــت ‪0.5‬‬ ‫میلی متــر تولیــد شــده و در کارخانــه مشــتری بــه‬ ‫صــورت نــوار باریــک درمی اید‪.‬مدیــر ناحیــه نــورد ســرد‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن گریــد‬ ‫کاربردهــای متعــددی در صنایــع مختلــف دارد از جملــه‬ ‫در صنایــع الکتریکــی (ســاخت قطعــات کلیــد و پریــز) و‬ ‫نیــز در قطعــات مــورد نیــاز خودروســازان (قطعــات ریــز‬ ‫بــا اشــکال پیچیــده کــه نیــاز بــه پانچ پذیــری بــدون‬ ‫ایجــاد تــرک در زاویه هــای قطعــه تولیــدی دارنــد) بــه‬ ‫کار مــی رود‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫پنجشنبه | ‪ 17‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4115‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫تاکید دوباره مدیرعامل‬ ‫ذوب اهن بر ورود ‪VAR‬‬ ‫مدیرعامل باشگاه ذوب اهن پیرامون اتفاقات جنجالی‬‫بازی با سایپا صحبت کرد‪ .‬مجتبی فریدونی درباره حواشی‬ ‫و اتفاقاتی که بــه خاطر اخراج دروازه بــان ذوب اهن در‬ ‫جریان دیدار مقابل سایپا افتاد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬شهاب گردان‬ ‫می گوید برخوردی با بازیکن حریف نداشــته‪ ،‬ما هم که‬ ‫روی عکس ها و فیلم ها نگاه کردیم برخورد خاصی صورت‬ ‫نگرفته‪ ،‬به هرحال داور تشخیص داده اما اگر همان موقع‬ ‫کارت قرمز می داد کار به اینجاها نمی کشــید‪ .‬مدیرعامل‬ ‫باشــگاه ذوب اهن افزود‪ :‬او به صحنه نزدیک بوده‪ ،‬داور‬ ‫خط هم روی خط افســاید بوده و زاویه دید مناسب داشته‬ ‫ولی اینکه داور چهارم صدا می کند و می گوید کارت قرمز‬ ‫عجیب است‪ .‬صفایی داور مطرحی است‪ .‬اینکه تشخیص‬ ‫داور چهارم از فاصله ‪ 40‬متری که بیشتر در لیگ دسته دو‬ ‫و لیگ دسته یک سوت زده و فقط یک بازی لیگ برتری‬ ‫در کارنامه اش دارد بهتر از صفایی بوده‪ ،‬جای تعجب دارد‪.‬‬ ‫وی در مورد مشورت داور وسط با داور چهارم عنوان کرد‪:‬‬ ‫در فوتبال ایران باب شده که داوران چهارم نقش ‪VAR‬‬ ‫را بازی می کنند‪ .‬در این فصل دو سه بار این اتفاق افتاده‬ ‫و هیچ وقت یادم نمی اید داور در مشــورت با داور چهارم‬ ‫رای خودش را عوض کرده باشد‪ .‬بازی ما با پیکان‪ ،‬پیکان‬ ‫و ســایپا و این هم ســومی بود که در نوع خودش جالب‬ ‫است‪ .‬این هم بدعت بدی است که با داور چهارم مشورت‬ ‫می کنند و او رای را عوض می کند‪ .‬فریدونی درباره اینکه‬ ‫مشــورت داوران وسط با کمک ها نشان می دهد ان ها به‬ ‫کمــک از بیرون زمین احتیاج دارنــد و به این ترتیب لزوم‬ ‫استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی بیش ازپیش ضروری‬ ‫به نظر می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬داوران انسان هستند‪ ،‬خطا می کنند‬ ‫و زاویه دید خودشان رادارند‪ .‬ما بارها این صحنه را دیدیم‬ ‫و بررسی کردیم که ببینیم ایا خطایی صورت گرفته یا نه‬ ‫در ان لحظه نمی شود تصمیم گرفت و فقط با تکنولوژی‬ ‫‪ VAR‬می شــود تشــخیص داد‪ .‬وی افزود‪ :‬این سیستم‬ ‫امکانــات زیادی دارد‪ .‬می تواند زوم کند و بزرگنمایی کند‪،‬‬ ‫از زوایای مختلف بررســی کند‪ .‬این گونه می توان تصمیم‬ ‫درست گرفت‪ .‬حاال شما با کمک ها یا با تمام تماشاگران‬ ‫مشــورت کنید فایده ای ندارد‪ .‬باید زوایای مناسب باشد تا‬ ‫صحنه را به خوبی ببینید‪ .‬وقتی کشورهای اروپایی باان همه‬ ‫سابقه و سطح باالی فوتبال به سمت ‪ VAR‬رفتند یعنی‬ ‫این سیستم جزو ضروریات است‪ .‬مدیرعامل ذوب اهن با‬ ‫اشاره به ضررهای مالی باشگاه ها به خاطر اشتباهات داوری‬ ‫عنوان کرد‪ :‬باشگاه های ما شاید در سال ‪ 60‬تا ‪ 70‬میلیارد‬ ‫هزینه می کنند اما با چهار سوت اشتباه تمام هزینه هایشان‬ ‫از بین می رود‪.‬‬ ‫سپاهان امیدوار به الومینیوم‬ ‫برای توقف پرسپولیس‬ ‫هفته بیســت و ششــم لیگ برتر تغییری در جایگاه‬ ‫تیم هــای اول و دوم جــدول ایجاد نکرد‪ .‬برد اســتقالل‬ ‫مقابل تراکتور و برد پدیده مقابل نفت مسجدســلیمان را‬ ‫شــاید به نوعی بتوان به نفع پرسپولیس دانست چراکه در‬ ‫ادامه لیگ اســتقالل ممکن است مدعی کسب قهرمانی‬ ‫یا مقام دومی شــود و در هفته اخر با تمام توان به مصاف‬ ‫سپاهان برود که این همان چیزی است که پرسپولیس به‬ ‫دنبال ان است‪ .‬از طرفی برد پدیده این تیم را به رده پنجم‬ ‫جدول رسانده است و حاال این تیم مدعی کسب سهمیه‬ ‫لیگ قهرمانان است‪ .‬پدیده ای که کمتر کسی در نیم فصل‬ ‫این جایگاه را برایش تصور می کرد حاال سرســخت ترین‬ ‫حریف سپاهان در راه رســیدن به صدر جدول محسوب‬ ‫می شود چراکه پدیده در صورت نباختن به سپاهان شانس‬ ‫بســیار باالیی برای کسب سهمیه خواهد داشت و با تمام‬ ‫توان مقابل شــاگردان نویدکیا به میدان خواهد رفت؛ اما‬ ‫باخت الومینیوم به گل گهر را هم می توان به سود سپاهان‬ ‫دانست چراکه در بازی هفته اینده قطعا منصوریان هدفش‬ ‫نباختن خواهد بود تا هم دومین جام را در شش سال اخیر از‬ ‫پرسپولیس بگیرد و هم با کسب امتیاز از این بازی امیدهای‬ ‫اراکی ها را برای کســب سهمیه لیگ قهرمانان زنده نگه‬ ‫دارد‪ .‬باید دیــد در ادامه چهار هفته فوق العاده حســاس‬ ‫لیگ برتر کدام تیم می تواند به مقام قهرمانی برسد‪ .‬شاید‬ ‫الومینیوم اخرین امید سپاهان برای توقف پرسپولیس باشد‬ ‫هفته اینده سپاهان صدر را بار دیگر پس بگیرد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر این هفته را می توان هفته تساوی بازی های حساس‬ ‫دانست‪ .‬ذوب اهن و سایپا در دیدار حساس انتهای جدولی‬ ‫به تساوی رسیدند و نساجی هم با صنعت نفت مساوی کرد‬ ‫تا در انتهای جدول هیچ تغییری ایجاد نشود‪ .‬پرسپولیس‬ ‫در دیداری که ســپاهان امید بســیاری داشت تا صدر را‬ ‫پس بگیرد‪ ،‬نتوانســت در اهواز حریف تیم نکونام شود اما‬ ‫شاید بتوان پرسپولیس را حاال بیشتر از پیش مدعی اصلی‬ ‫قهرمانی دانست چراکه ســپاهان نتوانست در این هفته‬ ‫صدر را پس بگیرد و با تســاوی مقابل پیکان اختالف دو‬ ‫امتیازی اش با پرســپولیس باقی ماند‪ .‬بدین ترتیب جدول‬ ‫لیگ در باال و پایین بدون هیچ گونه تغییری باقی ماند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خیز ناهید کیانی برای کسب‬ ‫مدال در المپیک‬ ‫طالیی پوشان اصفهانی ها چشم انتظار لغزش سرخپوشان تهرانی هستند‬ ‫سپاهان همچناندرتعقیبپرسپولیس‬ ‫امیر حسین احتشامی |‬ ‫‪A.Ehteshami@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رقابت شانه به شانه سپاهان با پرسپولیس برای قهرمانی‬ ‫در لیگ بیســتم همچنان ادامــه دارد‪ .‬دوئلی که هر چه به‬ ‫هفته های پایانی لیگ نزدیک تر می شــویم تنگاتنگ تر هم‬ ‫می شود‪ .‬اختالف دو امتیازی دو تیم در چهار مانده به پایان‬ ‫مسابقات تنها دو امتیاز اســت و کامال قابل جبران به نظر‬ ‫می رســد‪ .‬شاگردان محرم در حال حاضر ‪ 53‬امتیاز اندوخته‬ ‫دارند و چهار بازی دشــوار هم پیش رویشــان قرار دارد‪ .‬از‬ ‫ان ســو پرسپولیســی ها با ‪ 55‬امتیازی که کسب کرده اند‬ ‫خودشان را در صدر جدول می بینند و شاید همین دو امتیاز‬ ‫اختالف را با حریف اصفهانی ضریب اطمینان شاگردان گل‬ ‫محمدی را بیشتر کرده باشــد هرچند این اختالف چندان‬ ‫قابل اتکا نیســت؛ اما این دو تیم تــا پایان لیگ چهار دیدار‬ ‫سرنوشت ساز پیش رودارند که نتایج ان بازی چهره قهرمان‬ ‫لیگ بیســتم را مشــخص می کند‪ .‬در ادامه به دیدارهای‬ ‫باقی مانده این دو تیم را باهم مرور می کنیم‪ .‬پرسپولیس این‬ ‫هفته باید مقابل الومینیوم قرار بگیرد‪ .‬حریفی که به هیچ وجه‬ ‫اسان نیست‪ .‬شــاگردان منصوریان این هفته در سیرجان‬ ‫مغلوب گل گهر شــدند و بدون شــک با تمام توان برای‬ ‫شکست پرســپولیس به میدان می ایند‪ .‬الومینیوم که پس‬ ‫از حضور منصوریان نتایج قابل قبولی را کسب کرده بود در‬ ‫هفته های پایانی نیم نگاهی هم به کسب سهمیه اسیایی دارد‬ ‫و بر همین اساس حریف گردن کلفتی برای شاگردان یحیی‬ ‫گل محمدی خواهد بود؛ اما سپاهان هم باید مقابل صنعت‬ ‫نفتی قرار بگیرد که چندهفته ای خوب نتیجه نمی گرفت ولی‬ ‫دوباره شروع به کسب نتایج قابل قبول کرده و کار شاگردان‬ ‫نویدکیا هم در این هفته اسان نخواهد بود‪ .‬نفتی هرچند در‬ ‫لیگ فصل جاری تیم پر نوسانی نشان داده اند اما می توانند‬ ‫برای سپاهان حسابی دردسرســاز شوند‪ .‬از سوی دیگر هم‬ ‫طالیی پوشان اصفهانی با توجه به تساوی مقابل پیکان و از‬ ‫دست دادن دو امتیاز حساس ان بازی باید حریف ابادانی را‬ ‫قربانی کنند تا همچنان در کورس رقابت با پرسپولیس باقی‬ ‫بمانند‪ .‬در هفته بیست و هشتم لیگ برترمی توان گفت کفه‬ ‫به سمت پرسپولیس سرازیر است‪ .‬سرخپوشان باید به مصاف‬ ‫ماشین سازی بروند و این تیم به احتمال ‪ 99‬درصد تا ان موقع‬ ‫سقوطش قطعی شده است و یک بازی تشریفاتی در پیش‬ ‫خواهد داشت که ازلحاظ انگیزشی روی بازیکنان تاثیرگذار‬ ‫است و می توان یک برد بی دردسر برای سرخپوشان لحاظ‬ ‫کرد‪ .‬البته ماشــین ســازان این هفته با برتری سه بر صفر‬ ‫مقابل مس رفسنجان نگاه ها را به خود معطوف کردند‪ .‬ان ها‬ ‫در حالی حریف را از پیش رو برداشــتند که هیچ کارشناسی‬ ‫پیش بینی چنین نتیجه ای را نکرده بود‪ .‬در سوی دیگر پدیده‬ ‫که این روزها خوب نتیجه می گیرد میزبان ســپاهان است‬ ‫که شاگردان نویدکیا کار اسانی برابر ان ها نخواهند داشت‪.‬‬ ‫شاگردان مهدی رحمتی این هفته هم از نفت مسجدسلیمان‬ ‫یک مغلوب ســاختند تا رتبه پنجم جدول را کســب کنند‪.‬‬ ‫تیم مشــهدی حاال چشم امید به کســب سهمیه اسیایی‬ ‫دوخت هاست و تنها یک امتیاز با تیم چهار جدول ینی گل‬ ‫گهر سیرجان فاصله دارد‪ .‬بر این اساس نبرد با پدیده ان هم‬ ‫در خانه حریف اوردگاهی بزرگ برای زردپوشــان اصفهانی‬ ‫خواهد بود‪ .‬حساس ترین هفته برای دو تیم شاید هفته ما قبل‬ ‫پایانی باشد‪ .‬پرسپولیس باید به مصاف تراکتور فیروز کریمی‬ ‫برود‪ .‬سرخپوشــان تهرانی در کورس قهرمانی هســتند و‬ ‫تراکتور هم شانس چندانی برای سهمیه ندارد و در ان مقطع‬ ‫احتماال تکلیفش دراین باره مشخص است‪ .‬بااین وجود بازی‬ ‫با پرسپولیس برای تراکتور حیثیتی است و همیشه حساسیت‬ ‫باالیی برای هوادارانــش دارد و نمی توان انگیزه قهرمانی‬ ‫پرسپولیس را عامل قطعی برتری این تیم دانست‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر سپاهان باید در شهراورد اصفهان مقابل ذوب اهنی قرار‬ ‫بگیرد که این بازی برای ان ها هم اگر بیشــتر مهم نباشد‬ ‫کم اهمیت تر نخواهد بود‪ .‬ذوب اهن اخرین تالش هایش را‬ ‫بــرای ماندن در لیگ به کار می گیرد و ســه امتیاز بازی با‬ ‫سپاهان برایش مهم است‪ .‬جدل این دو تیم در هفته بیست‬ ‫و نهم بدون شــک برای نماینده های اصفهان از حساسیت‬ ‫فوق العاده ای برخوردار خواهد بود و جدا از شرایط جدول نبرد‬ ‫سنتی سپاهان با ذوب اهن همواره جذاب و تماشاگرپسند از‬ ‫اب درامده است‪ .‬هفته سی ام بزنگاه اخر است که اگر فرض‬ ‫بگیریم تا ان زمان تکلیف قهرمانی روشن نشده باشد اینجا‬ ‫دیگر همه چیز به سود پرسپولیس است‪ .‬بازی با تیم احتماال‬ ‫بی انگیزه پیکان برای پرسپولیس در مسیر قهرمانی مزاحمت‬ ‫جدی محسوب نمی شود و از سوی دیگر سپاهان در تهران‬ ‫دیداری دشــوار با اســتقالل دارد که احتماال برای کسب‬ ‫ســهمیه می جنگد و می خواهد با استفاده از امتیاز میزبانی‬ ‫لیگ را با برد تمام کند‪ .‬کار ســپاهان در این هفته به مراتب‬ ‫ســخت تر است و اگر تکلیف قهرمانی به هفته اخر کشیده‬ ‫شــود روی کاغذ شانس سرخپوشان به مراتب باالتر خواهد‬ ‫بود‪ .‬البته تا ان زمان ممکن اســت شرایط جدول به گونه ای‬ ‫رقم خورده باشد که بازی های هفته پایانی چندان تاثیری در‬ ‫تعیین قهرمان نداشته باشد اما ظواهر امر حکایت از ان دارد‬ ‫که تعقیب و گریز سپاهان و پرسپولیس تا هفته پایانی ادامه‬ ‫دار خواهد بود و همین موضوع جذابیت های لیگ بیستم را‬ ‫به حداکثر می رساند‪.‬‬ ‫عذرخواهی شهاب گردان پس از رسیدن به نقطه جوش‬ ‫دروازه بان تیم فوتبال ذوب اهن به خاطر اتفاقات بازی‬ ‫با سایپا عذرخواهی کرد‪ .‬شهاب گردان درباره حواشی که در‬ ‫جریان بازی با ســایپا اتفاق افتاد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬کار اشتباه‪،‬‬ ‫اشتباه است و توجیهی برای ان وجود ندارد‪ .‬حرکت اشتباهی‬ ‫انجام دادم اما می خواهم شــرح حالی بدهم که چه اتفاقی‬ ‫افتاد و من عصبانی شدم‪ .‬وی افزود‪ :‬واقعا در ان صحنه با‬ ‫بازیکن برخوردی نداشتم و به من فشار امد‪ .‬همه سعی ام‬ ‫را کردم که برخوردی نشــود و برخوردی هم اتفاق نیفتاد‪.‬‬ ‫داور بــازی خطا اعالم کرد و به مــن کارت زرد داد‪ .‬پس‬ ‫از چند دقیقه داور چهــارم او را صدا کرد‪ ،‬کارت زرد من را‬ ‫تبدیل به کارت قرمز کرد و دقیقه ‪ 10‬بازی اخراج شــدم‪.‬‬ ‫دو ســالی اســت که اتفاقات بدی برای ذوب اهن می افتد‬ ‫ولی امسال بیشــتر از همیشــه بود‪ .‬چند روز قبل مقابل‬ ‫تراکتور یک پنالتی علیه ما گرفته شــد و کسی نتوانست‬ ‫تشخیص بدهد چه خطایی اتفاق افتاده که این داور ان را‬ ‫پنالتی اعالم کرده‪ ،‬ما بازنده ان بازی شدیم‪ .‬گردان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ذوب اهن تیم بسیار قدیمی و باریشه باالی ‪ 50‬سال‬ ‫اســت‪ .‬در منطقه سقوط قرار داریم و به همین خاطر روی‬ ‫ما فشــار اســت‪ .‬به ویژه برای من که از قدیم در این تیم‬ ‫بودم‪ .‬من را ذوب اهنی می دانند و انتظار از من بیشتر است‪.‬‬ ‫این ها باعث شد که نتوانم فشار را تحمل کنم و ان اشتباه‬ ‫را مرتکب شــدم‪ .‬این مسئله مربوط به این بازی نمی شود‪.‬‬ ‫درست اســت که در این بازی از کوره دررفتم اما ما واقعا‬ ‫از هفتــه اول و دقیقه ‪ 96‬بازی با فوالد که دو بر یک جلو‬ ‫بودیم و بازی دو بر دو شد و در انجا هم هیچ کس خطایی‬ ‫تشخیص نداده بود این اتفاقات برای ما افتاده و باعث شد‬ ‫نتوانم تحمل کنم‪ .‬وی با قبول اشــتباه خودش در بازی با‬ ‫ســایپا افزود‪ :‬در هر شرایطی حق نداشتم این کار را انجام‬ ‫بدهم و کارم اشتباه بود‪ .‬به خاطر صحنه های بدی که دیروز‬ ‫اتفاق افتاد از همه عذرخواهی می کنم‪ .‬مردم دوست دارند از‬ ‫دیدن فوتبال لذت ببرند‪ .‬دروازه بان تیم فوتبال ذوب اهن در‬ ‫مورد اینکه به سرعت اشتباه خودش را قبول و عذرخواهی‬ ‫ستاره پیکان مقابل سپاهان‬ ‫محروم نبود‬ ‫تیم فوتبال پیکان در هفته بیســت و ششم لیگ برتر‬ ‫مقابل سپاهان به تساوی یک بریک رسید‪ .‬پس ازاین مسابقه‬ ‫شایعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه سامان فالح‪ ،‬مدافع پیکان‬ ‫طلسمشکست ناپذیری‬ ‫الومینیومشکستهشد‬ ‫شکست تیم الومینیوم مقابل گل گهر که روی پنالتی‬ ‫دقیقه ‪ ۹۴‬اتفاق افتاد‪ ،‬منجر به شکســته شــدن طلســم‬ ‫شکست ناپذیری های منصوریان در الومینیوم بعد از ‪ ۱۱‬بازی‬ ‫شد‪ .‬الومینیوم با منصوریان نتایج خوبی در لیگ برتر و جام‬ ‫حذفی گرفت‪ .‬سفید و سبز پوشان اراک که نخستین سال‬ ‫حضور در لیگ برتر را تجربه می کنند با منصوریان ‪ ۹‬بازی‬ ‫در لیگ و دو بازی در جام حذفی را بدون شکست پشت سر‬ ‫گذاشتند تا رکورد ‪ ۱۱‬بازی متوالی بدون شکست برای این‬ ‫تیم ثبت شــود؛ اما اراکی ها سرانجام با پنالتی دقیقه ‪ ۹۴‬که‬ ‫توسط گادوین منشا به گل تبدیل شد شکست را پذیرفتند تا‬ ‫نوار بازی های بدون شکست ان ها پس از ‪ ۱۱‬بازی قطع شود‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫بــه دلیل چهار کارته بودن نباید در این مســابقه به زمین‬ ‫می رفت‪ .‬این خبر دقایقی بعد تکذیب شد و اعالم شد تعداد‬ ‫کارت های فالح به شــکلی نبوده که از این بازی محروم‬ ‫باشد ولی بااین حال مسئوالن باشگاه سپاهان اعتراض خود‬ ‫را به مسئوالن سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال اعالم کرده‬ ‫و قصد دارند به صورت کتبی هم ان را ارســال کنند‪ .‬امیر‬ ‫صادقی پناه مدیر رســانه ای تیم فوتبال پیکان درباره این‬ ‫موضوع اظهار داشــت‪ :‬سامان فالح در دیدار پیکان مقابل‬ ‫ماشین سازی از داور دو کارت زرد گرفت که سبب اخراجش‬ ‫در همان مســابقه شد‪ .‬به دلیل همین محرومیت نتوانست‬ ‫برابر پرسپولیس در هفته پانزدهم‬ ‫بازی کنــد‪ .‬وی در نیم فصل دوم‬ ‫مقابل ســایپا و نساجی کارت زرد‬ ‫گرفت و برای این بازی دو کارته‬ ‫بود‪ .‬وی افزود‪ :‬پس از مشکلی که‬ ‫در دیدار ما با سایپا پیش امد و همه‬ ‫روی این موضوع صحه گذاشتند‬ ‫که مقصــر اصلــی در ان اتفاق‬ ‫مسئوالن برگزاری مسابقه بودند‪،‬‬ ‫متاسفانه جوســازی علیه پیکان‬ ‫زیاد شــده است‪ .‬مجموعه همدل‬ ‫و متحدی هســتیم که کارمان را‬ ‫انجام می دهیــم‪ .‬از این افراد هم‬ ‫می خواهم به جوســازی ها ادامه‬ ‫نداده و اجازه بدهند پیکان کارش را‬ ‫انجام بدهد‪ .‬مدیر رسانه تیم پیکان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬قبل از هر بازی در جلســه هماهنگی لیست‬ ‫نفرات اخطاری را دریافت می کنیم تا به نوعی از ســازمان‬ ‫لیگ استعالم گرفته باشــیم‪ .‬در لیستی که قبل از بازی با‬ ‫سپاهان دریافت کردیم‪ ،‬مقابل نام فالح با خط قرمز نوشته‬ ‫بودند دو کارتی که وی در بازی با ماشین سازی گرفت‪ ،‬در‬ ‫محرومیت لحاظ نمی شود‪ .‬تنها محروم ما برای این مسابقه‬ ‫اسماعیل بابایی بود‪.‬‬ ‫کرد و ای کاش مســئوالن فوتبال کشور هم همین روحیه‬ ‫را داشتند‪ ،‬گفت‪ :‬به هرحال اشتباه توجیه ندارد‪ .‬من خواستم‬ ‫به خاطر شــرایط روحی که داشــتم توضیح بدهم و نیت‬ ‫دیگری نداشتم‪ .‬انتظار از من کامال به جا است ما باید بتوانیم‬ ‫شرایط ســخت را تحمل کنیم‪ .‬بازهم عذرخواهی می کنم‪.‬‬ ‫واقعا صحنه های قشــنگی نبود‪ .‬وقتی خودم فیلم را دیدم‬ ‫ناراحت شدم که باعث شدم چنین صحنه هایی در فوتبال‬ ‫ما اتفاق بیفتد‪ .‬گردان در مورداستفاده از کمک داور ویدئویی‬ ‫در فوتبال کشورمان اظهار داشت‪ :‬وجود ‪ VAR‬می تواند به‬ ‫فوتبال ما کمک کند‪ .‬در باالترین سطح فوتبال با بهترین‬ ‫داورها بازهم از این سیستم استفاده می کنند‪ VAR.‬استرس‬ ‫کار را از روی دوش داوران برمــی دارد‪ .‬در ان صحنه واقعًا‬ ‫تشخیص سخت بود‪ .‬سر ان صحنه اعتراض زیادی نداشتم‪.‬‬ ‫در فاصله نزدیک تشخیص داور که برخورد صورت گرفته‬ ‫یا نه ســخت است اما اینکه داور چهارم صدا می کند و این‬ ‫اتفاقات افتاد‪ ،‬من را به هم ریخت‪ .‬دروازه بان ذوب اهن افزود‪:‬‬ ‫بازیکــن ‪ VAR‬را به راحتی می پذیرد چون می داند صحنه‬ ‫به دقت کارشناسی می شود و بعد داور تصمیم می گیرد‪ .‬ولی‬ ‫وقتی ‪ VAR‬نداریم‪ ،‬من در زمین هســتم‪ ،‬داور در شــش‬ ‫متری من است و یک تصمیمی می گیرد ولی داور چهارم‬ ‫که کنار زمین است‪ ،‬خیلی هم در جریان بازی قرار ندارد و‬ ‫می توان گفت در دورترین فاصله از صحنه قرار دارد‪ ،‬می اید‬ ‫تصمیم دیگــری می گیــرد و رای داور را عوض می کند؛‬ ‫پذیرش این مسئله برای بازیکن سخت می شود‪.‬‬ ‫نویدکیا عالقه ای به جذب بازیکن خارجی‬ ‫ندارد‬ ‫ســرمربی تیم فوتبال ســپاهان از عملکــرد تیم فوتبال‬ ‫پیــکان به ویژه در فاز دفاعی تمجیــد ویژه ای کرد‪ .‬دریکی از‬ ‫جنجالی تریــن دیدارهای هفته بیســت و ششــم لیگ برتر‪،‬‬ ‫ســپاهان در تهــران مقابــل پیکان‬ ‫متوقف شــد تا دو امتیاز حساس را در‬ ‫مسیر قهرمانی در لیگ بیستم از دست‬ ‫بدهــد‪ .‬محرم نویدکیــا پیرامون این‬ ‫دیدار اظهار داشــت‪ :‬بازی خوبی را از‬ ‫هر دو تیم دیدیم‪ ،‬به ویژه در نیمه دوم‪.‬‬ ‫پیکان نیمه نخست خوب و نیمه دوم‬ ‫اســتثنایی دفاع کرد‪ .‬سعی می کردند‬ ‫کمترین شــانس ها را به ما بدهند‪ ،‬ما‬ ‫از ان هایی نیستیم که بگوییم حریف‬ ‫بســته بازی کرد و ان هــا مقاومت‬ ‫خوبی کردند‪ .‬نویدکیــا درباره رقابت‬ ‫در کورس قهرمانی گفت‪ :‬واقعیت این‬ ‫اســت که رقابت سختی است‪ .‬با این‬ ‫شرایط و مساوی که ما کسب کردیم‬ ‫پرسپولیس شــانس بیشتری دارد که‬ ‫در صدر بــرود و از قهرمانی اش محافظت کند و باید منطقی‬ ‫باشــیم که عقب افتادیم‪ .‬محرم نویدکیا درباره شرایط تیمش‬ ‫توضیح داد‪ :‬من همه بازیکنان را احتیاج دارم‪ ،‬وقتی نباشــند‬ ‫درســت است که تاثیرگذار اســت اما زیاد به این موضوعات‬ ‫فکر نمی کنم‪ .‬ســعی می کنم از همه نفرات اســتفاده کنیم و‬ ‫همه ان ها برایم ارزشمند هستند‪ .‬هفته گذشته هم گفتم من‬ ‫احتیاجی به بازیکنان دیگر نــدارم‪ .‬وقتی هرکدام از بازیکنان‬ ‫نخواهند درمجموعه مــا کار کنند ان وقت تصمیم می گیریم‪.‬‬ ‫عالقه به تغییرات ندارم و دلم نمی خواهد هیچ بازیکن خارجی‬ ‫هم اضافه کنم چون ان هایی که دارم خوب هستند‪ .‬سرمربی‬ ‫ناهید کیانی‪ ،‬تنها دختر المپیکی تکواندوی ایران در‬ ‫فاصله دو هفته مانده تا شــروع این رقابت ها رویاهای‬ ‫بزرگی را در ســر می پروراند‪.‬شــاید یکی از خوشحال‬ ‫کننده ترین اتفاقــات اخیر برای ورزش ایران دو رقمی‬ ‫شدن سهمیه بانوان المپیکی ایران است‪ .‬ایران در توکیو‬ ‫کاروانی ‪11‬نفره از بانوان خواهد داشت و هر کدام برای‬ ‫افتخار افرینی می جنگند‪ .‬یکی از المپیکی های ایران‪،‬‬ ‫ناهید کیانی دختر اصفهانی تکواندوی است‪ .‬کسی که‬ ‫امید و روحیه پیروزی از امواج صوتی صدایش می بارد‬ ‫و می تواند در المپیک افتخار افرینی کند‪ .‬کیانی درباره‬ ‫تزریق واکســن و عوارض ان گفت‪ :‬ما در دســته ای‬ ‫قرار گرفتیم که اجازه تزریق واکســن را برای شرکت‬ ‫در المپیک دادند ولی ان موقعی که واکسن زدیم رفتن‬ ‫ما قطعی نبود اما کمیته ملی المپیک این لطف را به ما‬ ‫کردند و واکسینه شدیم‪ .‬من وقتی دوز اول را زدم هیچ‬ ‫عالئمی نداشتم ولی دوز دوم مقداری بی حالی داشت‬ ‫که خیلی جدی نبود و زود رفع شــد‪.‬او درباره تمرینات‬ ‫در شــرایط کرونایی اشاره کرد‪ :‬کرونا محدودیت هایی‬ ‫برای همه ورزشکارها ایجاد کرد‪ .‬ترسی در ما ایجاد شده‬ ‫بود و نمی توانستیم هرجایی تمرین کنیم ولی به هرحال‬ ‫بازیکنی موفق است که بتواند در این شرایط سخت با‬ ‫اوضاع کنار بیاید و ســریع تر تصمیم درست را بگیرد‪.‬‬ ‫کیانی پیرامون قرارگرفتن در مسیر سهمیه المپیک اشاره‬ ‫کرد‪ :‬من در مســابقات اســیایی که اردن برگزار شد و‬ ‫مسابقات کسب سهمیه بود‪ ،‬توانستم به فینال راه پیدا‬ ‫کنم‪ .‬در ان تورنمنت فینال برگزار نمی شد و دونفر اول‬ ‫طال می گرفتند و المپیکی می شــدند‪ .‬که من توانستم‬ ‫کسب سهمیه کنم‪.‬تکواندوکار ایران پیرامون اهدافش‬ ‫در المپیک عنوان کرد‪ :‬هدف من در المپیک این است‬ ‫که بتوانم بهترین نسخه ناهید کیانی باشم و مطمئنم اگر‬ ‫این اتفاق بیفتد می توانم روی سکوی بهترین ها بایستم‪.‬‬ ‫اگر حمایت مربیان و دعای مردم پشتم باشد می توانم‬ ‫موفق شوم‪ .‬من قول می دهم بهترین خودم باشم‪ .‬اگر‬ ‫لیاقتم مدال باشــد قطعا این اتفاق رخ می دهد‪ .‬شرایط‬ ‫خوب است و تمرینات مان را منظم پی گیری می کنیم و‬ ‫همین طور پیش می رویم‪ .‬اگر با همین نظم کار را ادامه‬ ‫دهیم می توانیم در المپیک نتیجه خوبی کســب کنیم‪.‬‬ ‫کیانی در مورد افتخارات خود اضافه کرد‪ :‬من مسابقات‬ ‫مختلفی را رفتم و توانستم مدال اور باشم‪ .‬در مسابقات‬ ‫باکو که طال گرفتم حریف فینال من کسی بود که دوماه‬ ‫قبل قهرمان جهان شده بود و قطعا بازیکن سرسختی‬ ‫بود ولی من شکستش دادم‪ .‬با این که اولین بار بود که‬ ‫بعــد از رده نوجوانان در وزن منفی ‪ 53‬بازی می کردم و‬ ‫موفق به کســب مدال شدم‪ .‬من در نوجوانان قهرمانی‬ ‫جهان و اســیا و در بزرگساالن در قهرمانی های اسیا‬ ‫چندین دوره مدال اور بودم و در مســابقات دانشجویان‬ ‫جهان هم دوبار مدال اوردم و مسابقات دیگری که مدال‬ ‫گرفتم و االن در خاطرم نیست‪ .‬امیدوارم بتوانم به مدال‬ ‫المپیک هم برسم‪.‬او درباره دیگر بانوان المپیکی ایران‬ ‫گفت‪ :‬امیدوارم که کاروان ایــران بتواند افتخار افرین‬ ‫باشد‪ .‬زنان در هر جامعه ای سرمایه ان جامعه هستند‪.‬‬ ‫زمانی که ان ها با این شــرایط مدال بگیرند کار بزرگی‬ ‫انجام دادند و من افتخار می کنم یک بانوی ایرانی هستم‬ ‫و در این میدان می جنگم‪ .‬امیدوارم این روحیه ای که من‬ ‫دارم و به پرچم کشورم افتخار می کنم بقیه خانم های‬ ‫المپیکی هم داشته باشند و همه با هم یک دل و یک‬ ‫صــدا بجنگیم‪.‬دختر المپیکی ایران درباره منفعت مالی‬ ‫ورزش حرفه ای برای خودش گفت‪ :‬قطعا منفعت مالی‬ ‫این رشته نمی تواند جوابگوی مخارج ما باشد و برایمان‬ ‫درامد زایی کند‪ .‬بیشتر از روی عشق و عالقه این کار را‬ ‫می کنیم‪ .‬شاید برای یک مسابقات چهارماه تالش کنیم‬ ‫ولی پاداشمان اندازه حقوق یک ماه یک کارمند باشند‪.‬‬ ‫من خودم شخصا دلی این کار را انجام می دهم‪ .‬امیدوارم‬ ‫شرایط ورزش مان بهتر شود و بیشتر به ورزشکاران بها‬ ‫داده شــود‪.‬او درباره اهداف بلند مدتش اشاره کرد‪ :‬من‬ ‫تمرکزم فعال روی المپیک اســت ولی این به این معنا‬ ‫نیست که المپیک پایان راه ناهید کیانی باشد‪ .‬من بعد‬ ‫از المپیک توکیو مسابقات مهم قهرمانی جهان را دارم‬ ‫که ان جا قطعا پله بزرگی است و همه تالشم را می کنم‬ ‫که بتوانم انجا هم مدال بیاورم‪.‬ناهید کیانی در پایان در‬ ‫پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال رویارویی اش با کیمیا‬ ‫علیزاده در المپیک توکیو گفت‪ :‬فعال چیزی مشــخص‬ ‫نیست و تا زمانی که کامال مشخص نشود من نمی توانم‬ ‫نظری دهم و درباره ان صحبت کنم‪.‬‬ ‫نماینده فوتبال ساحلی‬ ‫اصفهان با برد اغاز کرد‬ ‫تیم فوتبال سپاهان در بخش پایانی صحبت های خود درباره‬ ‫نقل و انتقاالت و جذب بازیکن جدید گفت‪ :‬این طور نیست که‬ ‫بازیکن شانسی بیاوریم و در اینجا امتحان کنیم‪ .‬اگر بیاوریم و‬ ‫نتوانند بافرهنگ ایران کنار بیایند فکر نمی کنم کمکی کنند‪.‬‬ ‫ترجیح می دهم وقتی بافرهنگ ما اشــنا شــدند و ان را یاد‬ ‫گرفتند اگرچه هزینه زیادی هم کنیم اشکالی ندارد اما اینکه‬ ‫شانسی بیاوریم و هزینه کنیم خوب نیست‪.‬‬ ‫تیم فوتبال ساحلی صنعت فرش حداد در هفته نخست‬ ‫لیگ برتر فوتبال ساحلی در ورزشگاه مرد اباد یزد میزبان‬ ‫شاهین خزر رودسر بود که این دیدار با نتیجه سه بر یک‬ ‫به سود صنعت فرش حداد به پایان رسید‪ .‬در نیمه نخست‬ ‫این بازی تیم صنعت فرش حداد نســبت به تیم شاهین‬ ‫خزر رودسر برتری داشت و محمد علی نظر زاده در دقیقه‬ ‫شش گل برتری صنعت فرش حداد را به ثمر رساند‪ ،‬این‬ ‫تیم پنج بار دیگر موقعیت گلزنی داشــت که شوت ها به‬ ‫تیرک دروازه شــاهین برخورد کرد‪ .‬در نهایت این نیمه با‬ ‫تک گل محمد علی نظر زاده به نفع صنعت فرش حداد‬ ‫به پایان رسید‪.‬در نیمه دوم برتری صنعت فرش حداد ادامه‬ ‫داشت و توسط محمد علی نظری و علیرضا اسالمی دو‬ ‫گل دیگر به ثمر رســاندند‪ .‬در اواخر نیمه دوم روی یک‬ ‫ضربه خطا‪ ،‬تیم شاهین خزر رودسر توسط مهدی دروازه‬ ‫فرش حداد را باز کرد‪.‬در نیمه سوم رقابت نزدیکی دو تیم‬ ‫با یکدیگر دارند که در نهایت بازی با نتیجه ســه بر یک‬ ‫به سود تیم صنعت فرش حداد اصفهان به پایان رسید‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه | ‪ 17‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4115‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫پنجشنبه ‪ 17‬تیر ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪08Jul2021 | 4115‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫کسانی که زندگی دنیا و زیور و زینتش را بخواهند‪ ،‬ثمره تالششان را به طور کامل در همین دنیا به انان می دهیم و‬ ‫در اینجا چیزی از انان کاسته نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 15‬هود‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫یک شــرکت خــاق بــا تولیــد وســایل رباتیک‬ ‫کمک اموزشی توانست تغییری جدی در برنامه اموزشی‬ ‫تعدادی از مراکز اموزش پیشرو ایجاد کند‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬محسن طباطبائی‬ ‫فر‪ ،‬مدیرعامل شــرکت خــاق دانش پویــان رباتیک‬ ‫دراین باره اظهــار کرد‪ :‬مجموعه دانــش پویان رباتیک‬ ‫در حال حاضر مشــغول طراحی و اجرای سیســتم های‬ ‫اتوماســیون و رباتیک بوده که بیشــتر در حوزه اموزشی‬ ‫کاربــرد دارد‪ .‬او افزود‪ :‬بســته های ارزان قیمت اموزش‬ ‫رباتیک‪ ،‬الکترونیک و مکانیک که شــامل قطعات متنوع‬ ‫در این سه حیطه اســت ازجمله محصوالت پرفروش و‬ ‫پرطرفدار است که هم برای کاراموزان و هم برای مدرسان‬ ‫جالب توجه است‪ .‬این فعال صنایع نرم و خالق ادامه داد‪:‬‬ ‫سازه های پالســتیکی و فلزی‪ ،plexi ،‬برد های کنترل‬ ‫‪ ۴‬و ‪ ۶‬کلیــد‪ ،‬پک های رباتیک‪ ،‬بدنه هــای ربات‪ ،‬موتور‬ ‫گیربکس های پالستیکی شــش چرخ دنده‪ ،‬ماژول های‬ ‫رباتیک‪ ،‬چرخ های مناسب برای ساخت ربات‪ ،‬صفحه های‬ ‫مدل دار ربــات‪ ،‬کیت های اموزشــی و نظایر ان ازجمله‬ ‫برخی محصوالت ما هستند که سعی شده باکیفیت باال‬ ‫عرضه شوند‪.‬‬ ‫طباطبایی فر گفت‪ :‬در تالشــیم تا با تولید وســایل‬ ‫کمک اموزشــی جدید‪ ،‬به مراکز اموزشی کمک کنیم تا‬ ‫خالقیت بچه ها را تقویت کنند‪ .‬این وســایل به گونه ای‬ ‫طراحی شده است که بر روی خالقیت و تشویق بچه ها به‬ ‫استفاده از قوه خالقه تمرکز کنند‪ .‬در حال حاضر فضای‬ ‫اموزش و مدارس کشور بیشتر بر مطالب حفظیات تاکید‬ ‫دارد‪ ،‬این در حالی است که تقویت خالقیت بچه ها بسیار‬ ‫مهمتر است و این وســایل کمک اموزشی در این حوزه‬ ‫طراحی شده اند‪ .‬مدیرعامل این شرکت خالق با اشاره به‬ ‫اهمیت اســتفاده از نواوری در اموزش نوین افزود‪ :‬برای‬ ‫مثال یکی از محصوالت ما یک نرم افزار است که بچه ها‬ ‫با کمک ان برنامه نویســی یاد می گیرند‪ .‬می دانید که در‬ ‫سده حاضر اگر برنامه نویســی بلد نباشید‪ ،‬عم ً‬ ‫ال بی سواد‬ ‫محسوب می شوید‪ .‬به همین دلیل مهم است که کودکان‬ ‫زبان برنامه نویســی را یاد بگیرند‪ .‬این نرم افزار به کمک‬ ‫بازی و جلوه های بصری شاد و مفرح‪ ،‬کودکان را تشویق‬ ‫می کند که مرحله به مرحله زبان برنامه نویسی را یاد بگیرند‪.‬‬ ‫او در ادامه گفت‪ :‬همچنین یک سری قطعات جدا از هم‬ ‫فلزی و پالســتیکی تولید کرده ایم که کودکان می توانند‬ ‫با ان ها بی نهایت شــکل و طرح تولد کنند‪ ،‬این اشکال‬ ‫تولیدشــده بســته به هوش‪ ،‬خالقیــت و ذوق و قریحه‬ ‫کودکان می تواند متنوع و پیچیده باشــد‪ .‬تولید وســایل‬ ‫رباتیک کمک اموزشی‪ ،‬اسباب بازی های فکری و اموزشی‬ ‫و برخی دیگر از محصــوالت فکری‪ ،‬ازجمله تولیدات ما‬ ‫محسوب می شود‪ .‬در حال حاضر با ده ها مرکز در سراسر‬ ‫کشــور کار می کنیم و امیدوار هســتیم در اینده نزدیک‬ ‫دایره فعالیت های ما بسیار گسترده تر شود‪ .‬طباطبایی فر‪،‬‬ ‫با اشــاره به برخی دیگر از محصوالت شرکت‪ ،‬افزود‪ :‬ما‬ ‫تالش کردیم در بازار رقابــت به جای صرف هزینه های‬ ‫هنگفت مثــل تبلیغات تلویزیونی و یا بســته بندی های‬ ‫زرق وبرق دار به خواســته های مشتری احترام گذاشته و‬ ‫محصول را با بسته بندی ارزان تر و بدون هجمه تبلیغات‪،‬‬ ‫تنها با مقصود گســترش رباتیک به عنوان یک سرگرمی‬ ‫مهیج و بازدارنده از انحرافات ســنین نوجوانی و کودکی‬ ‫و مهمتر از همه یک وســیله کمک اموزشی ارائه کنیم تا‬ ‫محروم ترین نقاط ایران هم امکان اموزش در این دنیای‬ ‫پر از تجربه و هیجان را دارا باشند‪.‬‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫هنگامی که در شادی به روی انسان بسته می شود بالفاصله در‬ ‫دیگری باز می شود اما ما انقدر به در بسته خیره می شویم که در‬ ‫هلن کلر‬ ‫باز شده را نمی بینیم‪.‬‬ ‫کودکان ایرانی در تخته سیاه شرکت های خالق برنامه نویسی‬ ‫می اموزند‬ ‫گروه نشریات‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم‬ ‫دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم‬ ‫مناسبت‬ ‫زادروز بهروز بقائی بازیگر و کارگردان‬ ‫سعدی‬ ‫معافیت صنایع دستی از پرداخت‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫ی سنتی کشور با اشاره‬ ‫ن صنایع دستی و هنرها ‬ ‫معاو ‬ ‫به ابالغ قانون مالیات بــر ارزش افزوده‪ ،‬گفت‪ :‬بر همین‬ ‫اساس صنایع دســتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫معاف هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬حجت االسالم والمســلمین حسن‬ ‫روحانــی رئیس جمهــوری روز دوشــنبه ‪ ١۴‬تیر ‪١۴٠٠‬‬ ‫قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای اجرا به وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی ابــاغ کرد‪ .‬پویا محمودیان به ابالغ‬ ‫قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت‪ :‬بر همین‬ ‫اساس صنایع دســتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫معاف اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بر اساس بند ‪ ١۴‬ماده ‪ ٩‬فصل‬ ‫ســوم معافیت ها‪ ،‬صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده‬ ‫یک قانون حمایت از هنرمندان‪ ،‬اســتادکاران و فعاالن‬ ‫صنایع دستی مطابق فهرستی که تا پایان دی ماه هرسال‬ ‫توسط وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫پیشنهاد می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫می رســد‪ ،‬از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است‪.‬‬ ‫محمودیــان اضافه کرد‪ :‬قانون مالیات بــر ارزش افزوده‬ ‫در جلســه علنی روز یکشــنبه مورخ ‪ ٢‬خرداد ‪ ١۴٠٠‬در‬ ‫مجلس شورای اســامی تصویب و در تاریخ ‪ ١٢‬خرداد‬ ‫هم به تایید شــورای نگهبان رسید‪ .‬معاون صنایع دستی‬ ‫و هنرهای سنتی کشور گفت‪ :‬این معافیت به عنوان یک‬ ‫دستاورد مهم‪ ،‬کمک بسزا و تاثیرگذار برای فعاالن حوزه‬ ‫صنایع دستی کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫نخستینمرکزبین المللینواوری‬ ‫در کشور افتتاح می شود‬ ‫*مزایده مستغالت شهرداری مرحله دوم (نوبت دوم)*‬ ‫مرحله دوم اجاره اغذیه فروشی واقع در پارک ملت‬ ‫مرحله دوم اجاره اغذیه فروشی واقع در پارک ابشار‬ ‫مرحله دوم اجاره بهره برداری از جایگاه ‪ CNG‬واقع در خیابان وصال‬ ‫شهرداری شهرضا در نظر دارد تعدادی از مستغالت خود را به استناد مصوبه چهارم و پنجم جلسه ‪ 351‬مورخ ‪1399/11/19‬‬ ‫شورای اسالمی شهر شهرضا‪ ،‬از طریق مزایده عمومی برای مدت یکسال واگذار نماید‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشــار اگهی به مدت ‪ ۱۰‬روز جهت دریافت اســناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن‬ ‫‪ 53241010‬داخلی ‪ 241‬مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫* اخرین مهلت دریافت و تحویل اســناد و محل ان‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/04/26‬دبیرخانه محرمانه‬ ‫شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی‬ ‫* تاریخ گشایش اسناد‪ :‬ساعت ‪ 15:00‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/04/27‬در محل شهرداری شهرضا‬ ‫* به پیشنهادات مخدوش‪ ،‬مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* پیشنهاد دهندگان باید مبلغ ‪ % 5‬مبلغ پایه مزایده را ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب سپرده ‪۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲‬‬ ‫بانک ملی در پاکت الف الک و مهر شده تحویل نمایند‪.‬‬ ‫* سپرده نفر اول‪ ،‬دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد‪.‬‬ ‫* شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫حسین امیری‪ :‬مدیر امور مالی حبیب قاسمی ‪ :‬شهردار شهرضا‬ ‫مم الف‪862030 :‬‬ ‫الف‪١١٦١٥٥٠:‬‬ ‫مرکز نواوری یاس به عنوان نخستین مرکز نواوری‬ ‫بین المللی کشور هفته اینده اغاز به کار می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مرکز نواوری بین المللی یاس به‬ ‫همت دانشــگاه بین المللی اهل بیت (ع) و با همکاری‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری‪ ،‬یکشنبه‬ ‫‪ ۲۰‬تیرماه ســال ‪ ۱۴۰۰‬با حضور سورنا ستاری‪ ،‬معاون‬ ‫علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح می شود‪ .‬حمایت‬ ‫از اکوسیستم کارافرینی‪ ،‬تسهیل فرایند تجاری سازی‬ ‫ایده های دانش بنیان‪ ،‬ایجاد اشــتغال و توانمندسازی‬ ‫دانشجویان مســلمان در اقتصاد دانش بنیان از اهداف‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫راه اندازی این مرکز اســت و در تالش است تا زمینه‬ ‫برقراری ارتباطات گسترده با مراکز اموزشی و پژوهشی‬ ‫جهان اســام و جذب دانشــجویان مستعد و توانمند‬ ‫مسلمان در سراسر جهان را فراهم کند‪ .‬بر این اساس‬ ‫این مرکز نواوری درصدد است با جذب‪ ،‬سازمان دهی‪،‬‬ ‫مدیریت و هم افزایی شــتاب دهنده ها‪ ،‬استارت اپ ها‪،‬‬ ‫شــرکت های فناور و دانش بنیان فعــال در حوزه های‬ ‫ماموریتی دانشــگاه اهل بیت (ع) نقشــی کلیدی در‬ ‫توانمندسازی و توسعه فرهنگی و اقتصادی مسلمانان‬ ‫جهان داشته باشد‪.‬‬ ‫مهار خیز پنجم کرونا با‬ ‫رعایتشیوه نامه های‬ ‫بهداشتی‬ ‫اغاز خیز پنجم کرونا و افزایش تعداد تلفات و بستری‬ ‫در کشور در چند روز گذشته نشان می دهد که برای مهار‬ ‫کردن ان در کنار تسریع درروند واکسیناسیون‪ ،‬چاره ای‬ ‫جز رعایت شیوه نامه های بهداشتی نیست‪.‬‬ ‫به گزارش صداوســیما؛ این روز ها بیشتر استان ها‬ ‫گرفتــار خیز پنجم کرونا شــده و ویروس جهش یافته‬ ‫ان که به هندی و دلتا نیز شهرت یافته از مناطق جنوب‪،‬‬ ‫جنوب شرقی و شرق در حال صعود به دیگر نقاط ایران‬ ‫است‪ .‬ویروس هندی جدیدترین مولود ناخلف کرونا اواخر‬ ‫پارسال در ماهاراشترا هند ظهور کرد‪ ،‬اما مقامات این کشور‬ ‫با تمهیدات مقابله ای توانستند تا حدودی از شدت شیوع‬ ‫ان بکاهند و با کاهش چشمگیر موارد جدید ابتال زندگی‬ ‫را تا حدی به روال عــادی بازگردانند‪ .‬عزیمت ویروس‬ ‫کرونا از شــرق به غرب به عنوان یک «تجربه تلخ»‪ ،‬از‬ ‫همان ابتدای شیوع دلتا در دومین کشور پرجمعیت جهان‪،‬‬ ‫هشدار ها را برانگیخت تا جاییکه کیانوش جهانپور رئیس‬ ‫مرکز اطالع رســانی و روابط عمومی وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی پنجم اردیبهشت گفت‪ :‬هنوز‬ ‫این ویروس در ایران دیده نشده‪ ،‬اما باید منتظر ورود ان‬ ‫باشیم؛ اما این انتظار زیاد به درازا نکشید و حدود ‪ ۱۰‬روز‬ ‫بعد (‪ ۱۵‬اردیبهشــت) دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی از شناسایی سه مورد ویروس‬ ‫هندی در قم خبر داد‪ .‬گرچه شناسایی سه مورد ویروس‬ ‫هندی در قم نشــان داد که کار از کار گذشــته‪ ،‬اما این‬ ‫امر مانع نشد وزیر بهداشت دست از هشدار در مورد این‬ ‫قاتل سریالی بردارد‪ .‬دکتر سعید نمکی ‪ ۲۷‬اردیبهشت‬ ‫گفت‪ :‬ویروس کرونای هندی از طریق مرز های جنوب‪،‬‬ ‫جنوب شرقی و مشرق‪ ،‬ایران را تهدید می کند‪ .‬او ویروس‬ ‫کرونا هندی را چموش‪ ،‬دارای قدرت سرایت زیاد و بسیار‬ ‫خطرناک توصیف و توصیه کرد‪ ،‬برای جلوگیری از ورود‬ ‫این ویروس به کشور‪ ،‬استان های شرقی و جنوبی مانند‬ ‫خراسان رضوی باید به شدت مراقب رفت وامدهای مرزی‬ ‫خود باشند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ورود به خیز پنجم با کرونایی هندی‬ ‫از ابتدای شیوع کرونا در ایران (اسفند‪ )۹۸‬تاکنون شاهد‬ ‫چهار خیز مرگبار این ویروس بوده ایم‪ .‬اواسط اردیبهشت‬ ‫بود که ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی اعالم کرد از قله خیز چهارم کرونا عبور‬ ‫کرده ایم؛ اما کشور از هراس عبور نه چندان سالمت از خیز‬ ‫چهارم عبور نکرده بود که خیز پنجم اقای علیرضا رئیسی‬ ‫سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ‪ ۱۲‬تیرماه از افزایش‬ ‫شهر های درگیر به کرونای هندی به ویژه در استان های‬ ‫جنوبی‪ ،‬شرقی و جنوب شرقی خبر داد‪ .‬او هشدار داد که‬ ‫کرونای هندی در جای جای کشور سرایت کرده و قدرت‬ ‫بیشتری در همه گیری و بستری در مقایسه با سویه های‬ ‫دیگر کرونا در خیز های قبلی دارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کرونای هندی از نمای نزدیک‬ ‫کرونا تاکنون سه جهش ژنتیکی خطرناک شامل الفا‪،‬‬ ‫بتا و گاما داشته و به اذعان متخصصان دلتا جدیدترین‬ ‫نســخه جهش یافته این ویروس است‪ .‬بر اساس نتایج‬ ‫تحقیقات پزشــکی کرونا دلتا ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد نســبت‬ ‫به جهش های قبلی بیشتر مســری است‪ .‬تب یکی از‬ ‫نشــانه های مهم ابتال به کرونا هندی است و سردرد‪،‬‬ ‫ســوزش گلو و ابریزش بینی از دیگر عالئم متداول ان‬ ‫هستند‪ .‬در افراد جوان عالئم ابتال به ویروس دلتا ممکن‬ ‫است به شکل یک سرماخوردگی شدید بروز کند و با بروز‬ ‫عالئمی‪ ،‬چون سرفه‪ ،‬تنگی نفس‪ ،‬خستگی بدون دلیل‬ ‫و یا از دست دادن حس بویایی و چشایی تشدید شود‪.‬‬ ‫هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان پاالیشگاه نفت اصفهان‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫عملیات احداث پل بتنی واقع در بلوار شهید سلیمانی‬ ‫(مرحله دوم ‪ -‬نوبت دوم)‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫(مرحله اول ‪ -‬نوبت دوم)‬ ‫خرید حدود ‪ 30.000‬تن شن کوهی (شکسته ‪ -‬نخودی ‪ -‬بادامی)‬ ‫شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد ردیف بودجه شماره ‪ 40814‬سال ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به‬ ‫عملیات احداث پل بتنی واقع در بلوار شهید سلیمانی‪ ،‬از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشــار اگهی به مدت ‪ ۱۰‬روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری‬ ‫مراجعه و یا با تلفن ‪ 53241010‬داخلی ‪ 241‬مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫* اخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل ان‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/04/26‬دبیرخانه‬ ‫محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی‬ ‫* تاریخ گشایش اسناد‪ :‬ساعت ‪ 15:00‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/04/27‬در محل شهرداری شهرضا‬ ‫* به پیشنهادات مخدوش‪ ،‬مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* پیشنهاد دهندگان باید حداقل ‪%5‬مبلغ پایه مناقصه را ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب سپرده‬ ‫‪ ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲‬بانک ملی در پاکت الف الک و مهر شده تحویل نمایند‪.‬‬ ‫* ســپرده نفر اول‪ ،‬دوم و ســوم در صورت برنده شــدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع‬ ‫شهرداری ضبط میگردد‪.‬‬ ‫* شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد ردیف بودجه شماره ‪ ۵۰۴۲۲‬سال ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به خرید‬ ‫حدود ‪ 30.000‬تن شن کوهی (شکسته ‪ -‬نخودی ‪ -‬بادامی)‪ ،‬از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار اگهی به مدت ‪ ۱۰‬روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه و یا‬ ‫با تلفن ‪ 53241010‬داخلی ‪ 241‬مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫* اخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل ان‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/04/26‬دبیرخانه‬ ‫محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی‬ ‫* تاریخ گشایش اسناد‪ :‬ساعت ‪ 15:00‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/04/27‬در محل شهرداری شهرضا‬ ‫* به پیشنهادات مخدوش‪ ،‬مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* پیشنهاد دهندگان باید مبلغ ‪ 975.000.000‬ریال (نهصد و هفتاد و پنج میلیون ریال) ضمانت نامه بانکی و یا وجه‬ ‫نقد به حساب سپرده ‪ ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲‬بانک ملی در پاکت الف الک و مهر شده تحویل نمایند‪.‬‬ ‫* سپرده نفر اول‪ ،‬دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط‬ ‫میگردد‪.‬‬ ‫* شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪862030‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫م‬ ‫م الف‪١١٦١٥٧٠:‬‬ ‫حسین امیری‪ :‬مدیر امور مالی حبیب قاسمی ‪ :‬شهردار شهرضا‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫‪١١٦١٥٣١:‬‬ ‫مم الف‬ ‫حسین امیری‪ :‬مدیر امور مالی حبیب قاسمی ‪ :‬شهردار شهرضا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!