روزنامه اصفهان امروز شماره 4114 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4114

روزنامه اصفهان امروز شماره 4114

روزنامه اصفهان امروز شماره 4114

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫چهارشنبه ‪ 16‬تیر ‪ 26 |1400‬ذی القعده ‪ |07Jul2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4114‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫سومین دوره جایزه جمالزاده با‬ ‫اختتامیه مجازی پایان یافت‬ ‫هم زمان با روز قلم‪ ،‬اختتامیه سومین دوره از جایزه جمالزاده‬ ‫نیز برگزار شد و به این ترتیب‪ ،‬برگزیدگان بخش های‬ ‫مختلف این جایزه داستانی‪ ،‬معرفی شدند‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫در تفاهمی با دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا می شود‬ ‫برنامهفوالد مبارکهبرای‬ ‫راه اندازی نخستین ازمایشگاه صنعت ‪ 4/0‬ایران‬ ‫مالقات با ندای درون‬ ‫در تاالر هنر اصفهان‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫شرکت های فناور صنعت‬ ‫نفت و گاز در اصفهان‬ ‫چهار برابر می شود‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫وعده منتخبان شورای‬ ‫ششم برای ارتقای‬ ‫اعتمادعمومی‬ ‫عضوهیئت رئیسه‬ ‫شورای اسالمی شهر اصفهان‪:‬‬ ‫گذر فرهنگی چهارباغ‬ ‫نشاط اجتماعی را‬ ‫افزایش داد‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫خسارت قطعی برق به‬ ‫تجهیزاتبیمارستان‬ ‫گلدیسشاهین شهر‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫ارسال ‪ ۸۸‬طرح از‬ ‫اصفهان به جشنواره‬ ‫جوان خوارزمی‬ ‫یادداشت روز‬ ‫نوبت فروشی در صف واکسن‬ ‫حسنروانشید‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫تراژدی تلخ المپیک‬ ‫برای مهرشاد افقری‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫]عکس ‪ :‬ایراسین[‬ ‫برگزاری مزایده عمومی ‪ 2‬ز ‪1400‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) در نظر دارد تعداد‪ 2 :‬دستگاه‬ ‫کفی ‪ 3‬محور‪ 6 ،‬دســتگاه کمپرسی‪ 1 ،‬دستگاه تیغه مستعمل‪ 1 ،‬دستگاه کمرشکن‬ ‫‪ 2‬محور‪ 1 ،‬دســتگاه لودر ‪ 500‬کوماتسو‪ 1 ،‬دســتگاه لیفتراک ‪ 3/5‬تن کوماتسو‪،‬‬ ‫‪ 1‬دستگاه لیفتراک ‪ 3‬تن کوماتسو خود را (مطابق وضعیت موجود) از طریق برگزاری‬ ‫مزایده عمومی به فروش برساند‪.‬‬ ‫از کلیه متقاضیان دعوت می گردد از تاریخ ‪ 1400/04/16‬لغایت ‪1400/04/28‬‬ ‫(به جز روزهای پنج شنبه و تعطیالت رسمی) از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 15‬به واحد بازرگانی‬ ‫شرکت به شماره تماس ‪ 031-52735075‬داخلی ‪ 119‬واقع در شهرستان مبارکه‬ ‫اتوبان اختصاصی مجتمع فوالد مبارکه‪ -‬جنب درب ورودی فوالد مبارکه شــرکت‬ ‫حمل و نقل توکا مراجعه و نســبت به دریافت اوراق مزایده شــامل شرایط و برگ‬ ‫پیشنهاد قیمت اقدام نمایند‪.‬‬ ‫شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫ضرورت ارتقای جایگاه رسانه ها‬ ‫و روابط عمومی های حرفه ای در‬ ‫دولت سیزدهم‬ ‫سید محمد موسوی‬ ‫اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ‪1400/04/27‬‬ ‫شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین (سهامی عام)‬ ‫به شماره ثبت ‪157‬و شناسه ملی ‪10260041071‬‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین (سهامی عام) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫شرکت که راس ساعت ‪ 8:30‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/04/27‬با دستور جلسه بشرح ذیل در محل مرکز اصلی شرکت واقع در شهرستان‬ ‫نائین کیلومتر ‪ 2‬جاده نائین به اصفهان برگزار میگردد ‪ ،‬حضور به هم رسانند ‪.‬‬ ‫دستور جلسه ‪:‬‬ ‫‪-1‬استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ‪1399/12/30‬‬ ‫‪-2‬بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ‪1399/12/30‬‬ ‫‪-3‬انتخاب بازرس قانونی اصلی وعلی البدل وحسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به‪1400/12/29‬‬ ‫‪-4‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج اگهی های شرکت برای سال مالی ‪1400‬‬ ‫‪-5‬تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی ‪1400‬‬ ‫‪-6‬تصمیم گیری در خصوص سود قابل تقسیم سال مالی ‪1399‬‬ ‫‪-7‬تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی ‪1399‬‬ ‫‪-8‬سایر مواردیکه در صالحیت مجمع مذکور باشد‪.‬‬ ‫سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی انها (اشخاص حقیقی یا حقوقی) برای دریافت کارت ورود به جلسه میتوانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و یا‬ ‫وکالتنامه رسمی در ساعت ‪ 8:00‬صبح همان روز به محل برگزاری مجمع مراجعه فرمایند ‪.‬‬ ‫هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین (سهامی عام)‬ ‫اطالعیه نحوه برگزاری مجامع عمومی‬ ‫شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین (سهامی عام)‬ ‫به شماره ثبت ‪157‬و شناسه ملی ‪10260041071‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫به موجب اگهی های فوق مبنی بر دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی‬ ‫فوق العاده صاحبان سهام در روزنامه اطالعات و اصفهان امروز ‪،‬مجامع مذکور به ترتیب‬ ‫در روز یکشنبه مورخ‪ 1400/04/27‬از ساعت ‪ 8:30‬و ‪ 9:30‬برگزار خواهد شد‪.‬حسب ابالغیه های‬ ‫ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار(در خصوص نحوه برگزاری مجامع)‬ ‫برگزاری این مجامع با محدودیت حضور نفرات(حداکثر‪ 15‬نفر)مواجه می باشــد‪ .‬لذا با عنایت به‬ ‫دستور جلسه مجمع مذکور‪ ،‬از سهامداران تقاضا می گردد با مشاهده هم زمان این مجمع از طریق‬ ‫پیوند ذیل در برگزاری مجمع ‪،‬شرکت را یاری فرمایید‪.‬‬ ‫لینک ادرس برگزاری مجمع‪https://www.aparat.com/tosn1400/live :‬‬ ‫هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین (سهامی عام)‬ ‫اگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪1400/04/27‬‬ ‫شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین (سهامی عام)‬ ‫به شماره ثبت ‪ 157‬و شناسه ملی ‪10260041071‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین (سهامی عام) دعوت می شود‬ ‫تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت شرکت که راس ساعت ‪ 9:30‬صبح روز یکشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1400/04/27‬با دستور جلسه بشرح ذیل در محل مرکز اصلی شرکت واقع در شهرستان نائین کیلومتر ‪ 2‬جاده نائین‬ ‫به اصفهان برگزار میگردد ‪ ،‬حضور به هم رسانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اتخاد تصمیم در خصوص افزایش سرمایه‬ ‫‪ -2‬اصالح ماده مربوطه در اساسنامه‬ ‫سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی انها (اشخاص حقیقی یا حقوقی) برای دریافت کارت ورود به جلسه میتوانند با در دست‬ ‫داشتن کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی در ساعت ‪ 8:00‬صبح همان روز به محل برگزاری مجمع مراجعه فرمایند ‪.‬‬ ‫هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین (سهامی عام)‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1869‬‬ ‫نوبت فروشی در صف واکسن‬ ‫حسـن روانشـید| اگرچـه ویـروس کوویـد ‪۱۹‬‬ ‫طی یکسـال و اندی گذشـته توانسـت تغییـرات ‪۱۸۰‬‬ ‫درجـه ای و تحولـی بی نهایـت در رفتار‪ ،‬افـکار و حتی‬ ‫کـردار جوامـع ایجـاد نمایـد تـا محـدودی از خـواب‬ ‫غفلـت بیـدار شـوند و در فرصت هـای ایجاد شـده در‬ ‫فکـر رد دیونـی باشـد که بـه افـراد جامعه دارنـد و یا‬ ‫جبـران ظلم هایـی کـه بـه دیگـران کرده انـد تـا حاال‬ ‫معـدودی بـا پرداخـت وجوهی تحـت عنـوان خرید و‬ ‫عرضـه بسـته های معیشـتی سـعی کننـد ارامشـی از‬ ‫ایـن راه بـرای وجـدان معذب خـود فراهـم نمایند! اما‬ ‫در کنـار همه ایـن مثبت هـای قابل توجـه منفی هایی‬ ‫هـم بـه وجـود امـده کـه حاصـل بیـکاری میلیون ها‬ ‫نفـر در برابـر هزینه هـای کالن نیسـت کـه رکـورد و‬ ‫تـورم بـه جامعه تحمیـل می کنـد‪ .‬رخوت ایجادشـده‬ ‫در احـاد جامعـه ای کـه ایـن مـدت را به ناچـار در‬ ‫قرنطینـه کامل یـا نیمه و متوسـط بوده اند و همچنین‬ ‫افراد سـالمند باعث شـده تا زمینه برای نسـل جوان و‬ ‫نیازمنـدان تامیـن امرارمعاش به صورتی فراهم شـود‬ ‫تـا بتواننـد شـغل های کاذب جدیـدی ایجـاد نماینـد‬ ‫و هزینه هـای تحمیلـی و تـورم را از ایـن طریـق بـه‬ ‫دسـت اورنـد‪ ،‬انچـه باعث می شـود تا جامعـه متوجه‬ ‫ایـن دوگانگـی کالن کـه فاصلـه ای غیرقابل بـاور‬ ‫میـان درامـد و مخارج زندگـی به وجود اورده نشـوند‬ ‫پریشـان فکری هایی اسـت کـه از نگرانـی ابتلا بـه‬ ‫کرونـا ایجـاد شـده و ان هـا را مجبـور می سـازد تنها‬ ‫در اندیشـه حفـظ سلامتی و گریـز هرچـه بیشـتر از‬ ‫جمع هـا باشـند‪ .‬ایـن امـر نیـروی انتظامـی را مجاب‬ ‫کـرد تـا ضمـن دوراندیشـی های الزم ده هـا هـزار‬ ‫موتورسـیکلت توقیفـی کـه بیـش از ‪ ۲۵‬سـال در‬ ‫پارکینگ هـای متعـدد خـاک می خورنـد را همـراه‬ ‫بـا انـواع خودروهـای صفـر و کارکـرده ازاد نمایـد تـا‬ ‫صاحبـان ان هـا بتواننـد از وجـود ایـن وسـایل نقلیـه‬ ‫بـه نحـوی بهره منـد شـوند کـه امـروز شـاهد تـردد‬ ‫میلیون هـا پیـک موتـوری در سـطح شـهر و روسـتا‬ ‫به عنـوان مرکـب فروش هـای اینترنتـی و ایجـاد‬ ‫شـغل و حرفـه ای جدیـد هسـتیم تـا جبران قسـمتی‬ ‫از بیکاری هـای فراگیـر را بنمایـد‪ .‬حـاال دیگـر اکثـر‬ ‫واحدهـای صنفـی از مواد غذایی گرفته تـا لوازم یدکی‬ ‫خـودرو‪ ،‬پـرده‪ ،‬مبلمـان‪ ،‬مـرغ‪ ،‬گوشـت‪ ،‬دارو و دیگـر‬ ‫اقلام بهداشـتی را می تـوان به صورت انالیـن و تنها‬ ‫بـا ورود بـه سـایت یـا زدن تلفـن بـه تامین کنندگان‬ ‫ان درب خانـه دریافـت نمـود کـه البتـه حـق انتخاب‬ ‫و چانه زنـی را نیـز از خریـدار سـلب می کنـد و بازهـم‬ ‫هسـتند از اینگونـه مشـاغل و حرفه هـا کـه اگرچه در‬ ‫گذشـته حضـوری کمرنـگ داشـتند امـا امروز بسـیار‬ ‫گسـترده تر شـده اند تـا در صف هـای خریـد مـرغ‪،‬‬ ‫روغـن‪ ،‬گوشـت و دیگـر اقلام جـای نیازمنـد واقعی‬ ‫را غصـب و بـا تهیـه ان هـا دسـتمزد دریافـت نمایند‬ ‫کـه نوبـت فروشـی و انـواع ان نیز جایگاه و سـرقفلی‬ ‫خـود را پیـدا کرده اسـت! امـروز هزینه ایسـتادن تنها‬ ‫در صـف نوبـت تزریـق واکسـن بزرگسـاالن یکصـد‬ ‫هـزار تومـان و فروش نقـد نوبت های رسـیده وفوری‬ ‫هشـتصد هـزار تومـان اسـت! رئیس مجلس شـورای‬ ‫اسلام ضمـن اعتـراض بـه ایـن وضعیـت از وزارت‬ ‫بهداشـت و درمان درخواست تسریع در واکسیناسیون‬ ‫افـراد هـدف را بـرای پیشـگیری از موج هـای بعـدی‬ ‫بـه دلیـل تشـکیل ایـن صفـوف نموده بـود امـا اقدام‬ ‫عاجلی صورت نگرفت! وحشـت و نگرانی بزرگساالن‬ ‫و سـالمندان از تمام شـدن مجدد واکسـن های موجود‬ ‫اسـت کـه نوبـت فروشـان ایـن مسـئله را بـا ایجـاد‬ ‫شـایعه های جدیـد دامـن می زننـد زیـرا می داننـد‬ ‫داسـتان چوپـان دروغگـو برای احـاد جامعـه جاافتاده‬ ‫و اطالع رسـانی ها پیرامـون تمـاس تلفنـی و ارسـال‬ ‫پیامـک به کسـانی کـه نوبـت تزریق واکسنشـان فرا‬ ‫رسـیده است سـرابی بیش نیسـت! که شـاهد بوده اند‬ ‫پس از سـپری شـدن روزها از سـن هفتادسـالگی اما‬ ‫کسـی تمـاس نگرفتـه و پیامکـی بـه ان هـا نرسـیده‬ ‫اسـت! تعـدادی از سـالمندان کـه دستشـان خالـی‬ ‫اسـت و تـوان پرداخـت ایـن وجـوه و دسـتمزدها را‬ ‫به نوبـت فروشـان ندارنـد از دوسـتان و فامیـل جـوان‬ ‫خـود کـه اکثرًا بیـکار و یا در قرنطینه خانگی هسـتند‬ ‫می خواهـد تـا در صف هـای مختلـف برایشـان نوبت‬ ‫گرفتـه و به مجـرد نزدیـک شـدن بـه سـایت تزریـق‬ ‫به وسـیله تلفـن بـه ان هـا اطلاع دهنـد که ایـن امر‬ ‫خـود نوعـی ازدحـام گسـترده بـرای انتقـال ویـروس‬ ‫اسـت کـه اگـر در وزارت بهداشـت و دانشـگاه های‬ ‫علوم پزشـکی زیرمجموعه ان مدیریتی مسـلط حاکم‬ ‫باشـد می تواند از اسیب شناسـی امروز تزریق واکسـن‬ ‫تجربـه خوبی بـرای برنامه ریزی عمومـی ان در اینده‬ ‫نزدیـک داشـته باشـد تـا مخاطراتی تـازه بـرای احاد‬ ‫جامعـه بـه وجـود نیاید!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫چهارشنبه | ‪ 16‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4114‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مدیرکل هواشناسی اصفهان مهمترین اولویت این اداره را مطرح کرد‬ ‫نیاز به بودجه ‪ 400‬میلیارد ریالی برای توسعه‬ ‫ایستگاه هایهواشناسی‬ ‫بنــا به گفته مدیرکل هواشناســی اصفهان مهمترین‬ ‫اولویت این اداره افزایش بودجه‪ ،‬متناسب با افزایش قیمت‬ ‫ارز است و در شرایط کنونی ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال برای تکمیل‬ ‫و توسعه ایستگاه های هواشناسی استان موردنیاز است‪.‬‬ ‫حمیدرضا خورشیدی به ایرنا گفت‪ :‬تجهیزات موردنیاز‬ ‫هواشناســی بر اساس قیمت ارز محاسبه می شود و ارز بر‬ ‫است اما بودجه این سازمان متناسب با افزایش قیمت ارز‬ ‫باال نرفته تا بتوانیم توسعه این ایستگاه ها را به طور مداوم‬ ‫انجام دهیم‪ .‬مدیرکل هواشناســی استان اصفهان با بیان‬ ‫اینکه مشکلی برای تهیه تجهیزات هواشناسی وجود ندارد‬ ‫اظهار داشت‪ :‬همه تجهیزات ایستگاه های هواشناسی ارز‬ ‫بر و در سال های اخیر قیمت ارز افزایش پیدا کرده است‬ ‫و بــا توجه به کمبود بودجــه و افزایش قیمت ارز‪ ،‬قدرت‬ ‫خرید ما کاهش پیدا کرده و اجرای کارها با کندی مواجه‬ ‫شــده است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬بودجه سال گذشته هواشناسی‬ ‫اصفهان حدود سه میلیارد تومان بود که ‪ ۲۰‬میلیارد ریال‬ ‫ان تخصیص پیــدا کرد‪ .‬به گفته او‪ ،‬بیشــتر بودجه این‬ ‫سازمان صرف نگهداری ایستگاه های هواشناسی و بخشی‬ ‫از ان هم برای توســعه هزینه شد‪ .‬خورشیدی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬هواشناســی از شــبکه عظیمی در استان اصفهان‬ ‫برخوردار است که این شبکه برای نگهداری به هزینه های‬ ‫باالیی نیاز دارد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬یک سنســور دما و رطوبت‬ ‫که بر اثر رعد و برق و قطعی و نوســانات برق در ایستگاه‬ ‫هواشناســی از کار می افتد حدود ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫ریال هزینه دارد در حالیکه مجموع بودجه هواشناسی یک‬ ‫شهرســتان ‪ ۳۰۰‬میلیون ریال است و با این بودجه برای‬ ‫نگهداری تجهیزات ایستگاه های هواشناسی هم با مشکل‬ ‫مواجه هستیم‪ .‬مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با بیان‬ ‫اینکه از استاندار و رئیس ســازمان برنامه وبودجه استان‬ ‫تقاضا داریم که بودجه بیشتری برای این بخش اختصاص‬ ‫دهند گفت‪ :‬هواشناسی بخش زیربنایی محسوب می شود‬ ‫که هر چه در این بخش هزینه شــود ســود ان به جامعه‬ ‫برگردانده خواهد شــد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬هواشناســی منافع‬ ‫پنهان بسیاری دارد و درصورتی که واقع بینانه به این بخش‬ ‫نگاه کنیم درمی یابیم که یک پیش بینی درست و به موقع‬ ‫هواشناســی چندین میلیارد تومان منفعت برای کشور به‬ ‫همــراه دارد و درصورتی که نتوانیــم به موقع خدمت ارائه‬ ‫دهیم خسارات زیادی به جامعه وارد خواهد شد‪ .‬خورشیدی‬ ‫افزود‪ :‬اغلب پیش بینی های هواشناسی در سال های اخیر‬ ‫به واســطه برخورداری از نیروهای متخصص و با تجربه‬ ‫در این ســازمان محقق شــده اما بودجه خوبی به این‬ ‫ســازمان اختصاص پیدا نکرده اســت و این برخورداری‬ ‫از این نیروهای انســانی مجرب موجب شده که بتوانیم‬ ‫بخش ضعیف بودجه ای خود را جبران کنیم‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫امکانات هواشناسی به روز نیست اما نیروهای متخصص‬ ‫این ســازمان که بیشــتر انها دارای مدرک کارشناســی‬ ‫ارشد و دکترا هستند می توانند خدمات بهتری ارائه دهند‬ ‫تا نقطه ضعــف خود را مقداری پوشــش دهیم‪ .‬مدیرکل‬ ‫هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد‪ :‬افزایش قیمت ارز‬ ‫ارائه خدمات هواشناســی را با مشکل مواجه کرده است‬ ‫اما درصورتی که بودجه وجود داشــته باشد مشکلی برای‬ ‫تهیه امکانات و تجهیزات هواشناسی وجود ندارد‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫به عنوان مثال با بودجه پنج میلیارد ریال هواشناســی در‬ ‫سال های گذشــته‪ ،‬امکان تجهیز ‪ ۱۰‬ایستگاه هواشناسی‬ ‫وجود داشــت اما امروز با بودجــه ‪ ۲۰‬میلیارد ریال امکان‬ ‫تهیه و تجهیز چهار ایستگاه هواشناسی وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬توســعه ایســتگاه های مهمتریــن‬ ‫نیاز هواشناسی استان اصفهان است‬ ‫خورشــیدی گفت‪ :‬اســتفاده از فنــاوری رادار برای‬ ‫هواشناســی به عنوان یک موضوع تخصصی اســت که‬ ‫نیاز به توسعه شــبکه دارد و به مرور در حال انجام است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬تکمیل شــبکه راداری کشور‪ ،‬جزو دغدغه های‬ ‫سازمان هواشناسی کشور است که به مرور در حال انجام‬ ‫است اما‪  ‬یک دســتگاه غیرتخصصی از صالحیت الزم‬ ‫برای اظهار نظر در خصوص کمبود تجهیزات ســازمان‬ ‫هواشناســی برخوردار نیســت و از همه مسئوالن استان‬ ‫تقاضــا داریم کــه در این گونه موضوعات بــا دقت نظر‬ ‫بیشــتری اظهار نظر کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬هواشناســی باید‬ ‫خودش تشــخیص دهد که چه نوع تجهیزات و امکاناتی‬ ‫بــرای ارائه خدمــات بهتر نیاز دارد و به طور مســلم این‬ ‫ســازمان باید در ایــن زمینه اظهار نظر کنــد که نیاز به‬ ‫استقرار چه تجهیزات و امکاناتی در استان اصفهان دارد‪.‬‬ ‫خورشیدی با بیان اینکه توسعه ایستگاه های هواشناسی و‬ ‫توسعه شبکه راداری همه با تشخیص سازمان هواشناسی‬ ‫انجام می شــود اضافه کرد‪ :‬برای توســعه ایستگاه های‬ ‫هواشناسی در شهرستان ها هم یک مسئول از صالحیت‬ ‫الزم برای اظهار نظر برخوردار نیســت که اعالم کند در‬ ‫این نقطه نیاز به احداث ایستگاه هواشناسی داریم‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬این ســازمان هواشناسی است که باید تشخیص دهد‬ ‫که ایستگاه هواشناســی در چه منطقه و نقطه ای احداث‬ ‫شــود تا شبکه ایستگاه های این ســازمان تکمیل شود و‬ ‫پوشش کاملی داشته باشد‪ .‬او با اشاره به اینکه این مسائل‬ ‫باید رعایت شــود تا بودجه کشور بیهوده تلف نشود تاکید‬ ‫کرد‪ :‬برخی از مناطق اســتان نیاز به ایستگاه هواشناسی‬ ‫ندارد و مســئوالن نباید با فشار و درخواست های مکرر‪،‬‬ ‫ارگان تخصصی همانند ســازمان هواشناســی را مجبور‬ ‫به انجام این گونه کارها کنند‪ .‬خورشــیدی با بیان اینکه‬ ‫ارائــه پیش بینی های خوب و مناســب از وضعیت هوا و‬ ‫برنامه ریزی در خصوص اینکه توســعه ایســتگاه ها باید‬ ‫در چه مناطقی انجام شــود از وظایف این سازمان است‬ ‫گفت‪ :‬اینکه استان اصفهان به تنهایی از رادار هواشناسی‬ ‫برخوردار باشد‪ ،‬اهمیت چندانی ندارد مهم این است که در‬ ‫شــبکه قرار بگیرد که این امر توسط سازمان هواشناسی‬ ‫به مرور و بر اســاس برنامه ریزی در حال انجام اســت و‬ ‫در اینده شــبکه خوبی از لحاظ راداری در کشور خواهیم‬ ‫داشــت و بهره برداری خوبی از ان خواهد شــد‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه بهره برداری از یک رادار در یک منطقه مفید اســت‬ ‫اما به تنهایی جوابگو نیست و باید به صورت شبکه ارائه‬ ‫شود افزود‪ :‬سازمان هواشناسی کشور به مرورزمان در حال‬ ‫تکمیل این شــبکه اســت و تاکنون چند رادار تهیه شده‬ ‫و شبکه راداری غرب کشــور تکمیل شده و قسمت های‬ ‫دیگر هم به مرور در حال تکمیل شــبکه است‪ .‬مدیرکل‬ ‫هواشناســی اســتان اصفهان گفت‪ :‬این ســازمان یک‬ ‫ســری وظایف ذاتی دارد که حفظ جــان و مال مردم در‬ ‫برابر خطرات و پدیده های جــوی به عنوان اولین وظیفه‬ ‫هواشناسی محسوب می شــود و برای اینکه این سازمان‬ ‫بتوانــد وظیفه خود را بهتر انجام دهد نیازمند امکاناتی در‬ ‫بخش های فیزیکی و نیروی انســانی است‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫هواشناسی از نیروی انسانی خوب و متخصصی برخوردار‬ ‫است و با استفاده از دانش و تخصص کارکنان این سازمان‬ ‫فعالیت ها را به پیش می بریم و برای پیش بینی هواشناسی‬ ‫به امکاناتی نیاز داریم که این امکانات به طور قطع باید به‬ ‫تشخیص و تائید سازمان ملی و جهانی هواشناسی برسد‪.‬‬ ‫خورشیدی افزود‪ :‬این تجهیزات موردنیاز از جمله «رادار»‬ ‫بر اســاس برنامه ریزی و با توجه به امکانات کشور توسط‬ ‫سازمان هواشناسی در حال تهیه است‪ .‬اکنون ‪ ۱۳۵‬نیروی‬ ‫کارشناسی در سازمان هواشناسی اصفهان مشغول به کار‬ ‫هستند که از این تعداد ‪ ۸۵‬نفر در ایستگاه ها فعالیت دارند‪.‬‬ ‫اداره کل هواشناسی استان اصفهان دارای ‪ ۲۳‬ایستگاه‬ ‫رئیس بیمارستان گلدیس شاهین شهر خبر داد‬ ‫خسارت قطعی برق به تجهیزات بیمارستان گلدیس شاهین شهر‬ ‫به گفته رئیس بیمارستان گلدیس شاهین شهر قطع‬ ‫مکرر برق در چند روز اخیر ســبب وارد شدن خسارت به‬ ‫برخی از تجهیزات این مرکز درمانی از جمله رادیولوژی و‬ ‫دستگاه های تنفس مصنوعی (ونتیالتور) شد‪.‬‬ ‫ســید محمد ابن حجازی به ایرنا گفت‪ :‬بیمارســتان‬ ‫گلدیس شاهین شــهر روز یکشــنبه این هفته (‪ ۱۳‬تیر)‬ ‫جاری با قطع مکرر برق مواجه و همین امر سبب از کار‬ ‫افتادن چهار دستگاه تنفس مصنوعی و دستگاه رادیولوژی‬ ‫(تصویربرداری) این مرکز شــد‪ .‬او بــا بیان اینکه وقتی‬ ‫برق قطع می شــود چند ثانیه طول می کشد تا تجهیزات‬ ‫بیمارستان به برق اضطراری متصل شود‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫قطع مکرر و پی در پی برق سبب از کارافتادن دستگاه ها‬ ‫و به خطر افتادن جان بیماران می شود‪ .‬رئیس بیمارستان‬ ‫گلدیس با اشاره به اینکه هنگام قطع برق و از کار افتادن‬ ‫برخی از تجهیزات ناچار به اســتفاده از دســتگاه تنفسی‬ ‫دستی (امبوبگ) شــدیم و دستگاه رادیولوژی نیز نیاز به‬ ‫تعمیرات اساســی دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در چند روز گذشــته‬ ‫هنگام قطع برق با ســختی و زحمت بسیار و به عبارتی‬ ‫با چنگ و دندان تالش کردیم تا هیچ اســیبی به جان‬ ‫بیماران نرســد‪ .‬ابن حجازی تصریح کرد‪ :‬بیمارســتان‬ ‫گلدیس شاهین شــهر به دلیل قرار گرفتن در کنار ازادراه‬ ‫اصفهــان به تهــران و مراجعه مصدومــان تصادفی و‬ ‫بیماران بدحال دارای شــرایط ویژه است و کوچکترین‬ ‫اختــال در رونــد خدمات رســانی ان‪ ،‬اســیب های‬ ‫زیادی وارد می کند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬از طرفی ایــن روزها با افزایش تعداد‬ ‫بیماران کووید ‪ ۱۹-‬و خیز موج پنجم کرونا مواجهیم به‬ ‫همین دلیل ضروری است که همه تجهیزات بیمارستان‬ ‫در وضعیت فعال باشد تا خدمت رسانی به مردم و بیماران‬ ‫دچار وقفه نشــود‪ .‬ابــن حجازی با بیان اینکه بیشــتر‬ ‫بیمارســتان ها دارای ‪ ۲‬منبع تغذیه برق (فیدر) هستند تا‬ ‫در صورت قطع یکی از انها‪ ،‬جریان برق دچار مشــکل‬ ‫نشود‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬بیمارستان گلدیس در زمان حاضر‬ ‫از یک منبع‪ ،‬برق خــود را تامین می کند و تاکنون چند‬ ‫بار برای تامین منبع تغذیه دوم از فرمانداری و شــرکت‬ ‫برق شاهین شهر درخواست کردیم اما تاکنون اقدام عملی‬ ‫و مشــخصی برای ان نشده است‪ .‬به گفته او‪ ،‬درخواست‬ ‫تامین منبع دوم تغذیه برق (فیدر) برای بیمارستان گلدیس‬ ‫حدود یک ماه گذشته نیز در جلسه ستاد مدیریت بحران‬ ‫شهرستان شاهین شهر و میمه‪ ،‬مجددا مطرح و بر ان تاکید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس بیمارســتان گلدیس شاهین شهر خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬همچنین ما درخواست کردیم که این مرکز درمانی‬ ‫از فهرست خاموشی ها خارج شــود اما از اداره برق به ما‬ ‫اعالم شــد که اگر قرار باشد چنین کاری انجام شود باید‬ ‫کل شــهرک گلدیس را از فهرست خارج کرد‪ .‬او اضافه‬ ‫کرد‪ :‬وقتی برای قطعی های اخیر با شــرکت برق تماس‬ ‫گرفتیم به ما گفتند که دســتور این خاموشی ها از تهران‬ ‫داده می شود‪ .‬ابن حجازی با تاکید بر اینکه برق اضطراری‬ ‫بیمارستان ها بیشتر در هنگام حوادث طبیعی مانند زلزله و‬ ‫شرایط بسیار حاد و به مخاطره افتادن جان بیماران استفاده‬ ‫می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما تاکنون همه تالش و توان خود را‬ ‫برای جلوگیری از اسیب وارد شدن به بیماران هنگام قطع‬ ‫برق انجام داده ایم اما از این بعد اگر اتفاقی بیفتد مسئولیت‬ ‫ان با ما نیســت زیــرا به همه (مشــکالت) را گفته ایم‪.‬‬ ‫بیمارستان گلدیس در شهر شاهین شهر در ‪ ۲۰‬کیلومتری‬ ‫شمال اصفهان قرار دارد و یکی از مراکز اموزشی درمانی‬ ‫زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است‪.‬‬ ‫نامه نگاری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با وزیر علوم؛‬ ‫تخلفات کنکور ‪ ۱۴۰۰‬بررسی شود‬ ‫نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‬ ‫شورای اسالمی در نامه ای به وزیر علوم خواستار بررسی تخلفات‬ ‫در کنکور سراسری ‪ ۱۴۰۰‬شد‪.‬‬ ‫به گــزارش ایســنا‪ ،‬متن نامه عبــاس مقتدایــی نماینده‬ ‫اصفهان به منصور غالمی وزیر علوم به شــرح زیر است‪ :‬جناب‬ ‫اقــای دکتر غالمــی‪ ،‬وزیر محترم علوم‪ ،‬تحقیقــات و فناوری‪،‬‬ ‫با ســام و احتــرام‪ .‬همانگونه کــه مســتحضرید در روزهای‬ ‫اخیر اعتراضات گســترده و مســتندی در خصوص ســواالت‬ ‫کنکور و نحــوه برگزاری کنکور‪ ،‬به مجلس‪ ،‬رســانه ها‪ ،‬وزارت‬ ‫اموزش و پــرورش و وزارت علوم‪ ،‬تحقیقــات و فناوری واصل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در راســتای عدالت اموزشی و جلوگیری از هرگونه تبعیض‬ ‫و تخلف‪ ،‬ضرورت دارد در اســرع وقت موضوع بررسی و اقدامات‬ ‫الزم بــه عمل اید‪ .‬در خصوص نحوه و منابع ســواالت کنکور‪،‬‬ ‫مطالب مختلفی به همراه مســتندات مطرح شده که اذهان را به‬ ‫ســمت وجود جریانی تحت عنوان مافیای کنکور هدایت کرده‬ ‫است‪ ،‬در همین راســتا ضرورت دارد ان وزارتخانه در اسرع وقت‬ ‫شفاف ســازی الزم را در دستور کار خود قرار دهند و با فوریت به‬ ‫تخلفات ارائه شده رسیدگی نمایند‪ .‬از حسن توجه جنابعالی قدردانی‬ ‫می نماید‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت ارتقای جایگاه‬ ‫رسانه ها و روابط عمومی های‬ ‫حرفه ای در دولت سیزدهم‬ ‫ســید محمد موســوی | از روز ‪ 28‬خرداد ‪1400‬‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری‪ ،‬صدای مردم با هر شکل از‬ ‫حضورشان به صورت یک حقوق شهروندی به صدا در امد‬ ‫و ایت ا‪ ...‬رئیســی‪ ،‬رئیس جمهور منتخب دولت سیزدهم‬ ‫برای شــنیدن این پیام ها نیاز به برنامــه مفصلی دارد و‬ ‫درصورتی که با استفاده از بازخوردهای رسانه ای در حوزه‬ ‫علوم ارتباطات اجتماعی و روابــط عمومی این برنامه ها‬ ‫تدوین و اجرائی شــود‪ ،‬تاثیر فراوانی در توســعه کشور و‬ ‫جلب توجه ســرمایه های اجتماعی و ایجاد امید و نشــاط‬ ‫اجتماعی را به همراه خواهد داشت‪ .‬برای این مهم پیشنهاد‬ ‫ارتقــای جایگاه دولتــی روابط عمومی هــا و خبرنگاران‬ ‫در بخــش اجرایی و پرداختن به اطالع رســانی مجموعه‬ ‫برنامه هــای و اقدامات دولت از ابتدا تــا انتهای می تواند‬ ‫باعث ایجاد ارامش شود‪ .‬درد مردم قبل از داشتن مطالبات‬ ‫معیشت و نان‪ ،‬نداشتن عدالت نسبی اجتماعی و تبعیض‬ ‫و غیره اســت؛ و این عدالت پشــت دره ای بسته مدیران‬ ‫محقق نمی شــود بلکه در کف جامعــه با حضور ذینفعان‬ ‫با رعایت انصاف و عدالت اســامی و نیز اطالع رسانی از‬ ‫سوی رســانه ها و روابط عمومی محقق می شود‪ .‬یکی از‬ ‫مهمترین موضوعات امروزه در کنار ســرمایه های انسانی‬ ‫و اقتصادی‪ ،‬ســرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی نیز‬ ‫موردتوجه قرار گرفته است‪ .‬سرمایه اجتماعی‪ ،‬یا بعد معنوی‬ ‫یک اجتماع‪ ،‬میراثی تاریخی اســت که از طریق تشویق‬ ‫افراد به «همکاری» و «مشارکت» در تعامالت اجتماعی‪،‬‬ ‫قادر است به حل میزان بیشتری از معضالت موجود در ان‬ ‫اجتماع‪ ،‬فائق اید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬فرهنگی و غیره را امکان پذیر سازد‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬سرمایه اجتماعی را می توان در کنار سرمایه های‬ ‫اقتصادی و انسانی‪ ،‬بخشی از ثروت ملی به حساب اورد که‬ ‫بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی‬ ‫(مــادی) و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شــود‪.‬‬ ‫بدون سرمایه اجتماعی‪ ،‬هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه ای‬ ‫نمی رسد‪ ،‬به طوری که بســیاری از گروه ها‪ ،‬سازمان ها و‬ ‫جوامع انسانی‪ ،‬بدون سرمایه اقتصادی و صرفا با تکیه بر‬ ‫سرمایه انســانی و اجتماعی توانسته اند به موفقیت دست‬ ‫یابند‪ ،‬اما هیچ مجموعه انســانی‪ ،‬بدون سرمایه اجتماعی‬ ‫نمی توانــد اقدامات مفید و هدفمندی انجام دهد‪ .‬شــیوه‬ ‫نگاه به رسانه ها و دانش ارتباطات‪ ،‬روزنامه نگاری و روابط‬ ‫عمومی ها در جلب سرمایه های اجتماعی در سطح جامعه‬ ‫عمومی‪ ،‬دانشــگاهی و اکادمی و روابط عمومی در تمام‬ ‫ســطوح عمودی و افقی ادارات و دیوان اداری کشور نیاز‬ ‫به بازنگری و توجه دارد و در حقیقت پاشــنه اشیل همه‬ ‫دولت ها بی توجهی به این مقوله ها بوده اســت که باعث‬ ‫کاهش عقربه ســرمایه اجتماعی در همراهی و همیاری‬ ‫مردم بــا حاکمیت به نمایش در امده اســت‪ .‬دولت های‬ ‫گذشته در سطح کشــور ایران‪ ،‬توجه به روابط عمومی و‬ ‫مباحث علوم ارتباطات اجتماعی در کالم مورد تاکید قرار‬ ‫می دهند ولی در عملیاتی نمــودن این نهاد موثر مردمی‬ ‫– اجرایــی کوتاهــی دیده اند که نتایج زیــان بار ان در‬ ‫عرصه های بی مدیریتی‪ ،‬رانت خواری‪ ،‬فساد و غیره را همه‬ ‫احاد جامعه بویژه سطح متوسط و پایین جامعه لمس نموده‬ ‫و متحمل هزینه های سنگینی شده اند‪ .‬برای همین موضوع‬ ‫پیشنهاد اساسی مهم برای دولت سیزدهم‪ ،‬داشتن توجه به‬ ‫وظایف پاسخگو بودن دولت از طریق روابط عمومی ها با‬ ‫رعایت اســتقالل کارشناسی نسبت به رسانه ها به صورت‬ ‫دقیق و صحیح بدون بازی کردم با کلمات و شانه خالی از‬ ‫زیر بار مسئولیت و داشتن نگاه حرفه ای به مسئولین روابط‬ ‫عمومی‪ ،‬رسانه ها همراه با توجه ویژه به شایسته ساالری و‬ ‫اخالق حرفه ای است‪.‬‬ ‫دکتــرای علــوم ارتباطــات اجتماعی و‬ ‫روزنامه نگاری‬ ‫شهر‬ ‫‪ 5‬طرح صنعتی و عمرانی در‬ ‫شهرضا به بهره برداری رسید‬ ‫گروه رویداد‪ :‬پنج طرح صنعتــی و عمرانی امروز‬ ‫در شهرســتان شــهرضا با حضور اســتاندار اصفهان به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬پنج طرح صنعتی و عمرانی‪ ،‬روز گذشته‬ ‫در شهرستان شهرضا با حضور استاندار اصفهان گشایش‬ ‫یافت‪ .‬طرح توســعه (مرحله دوم) مجتمع کشت و صنعت‬ ‫سپهر افتاب در مساحتی بیش از ‪ 5/5‬هکتار و صرف هزینه‬ ‫حدود ‪ 14/4‬میلیارد تومان در زمره طرح هایی است که در‬ ‫شهرضا به بهره برداری رسید‪ .‬میزان تولید این مجموعه ‪۳۰‬‬ ‫میلیون اصله نشــا در سال و اشتغالزایی ‪ ۳۰‬نفر به صورت‬ ‫مستقیم اعالم شده اســت‪ .‬راه اندازی نخستین باغ کتاب‬ ‫استان اصفهان و کتابخانه مرکزی شهر منظریه به وسعت‬ ‫ســه هزار مترمربع با اعتباری بیش از هفت میلیارد تومان‬ ‫و افتتاح چمن مصنوعی به مساحت هزار و ‪ ۲۰۰‬مترمربع‬ ‫بــا هزینه ای بیش از ‪ 1/5‬میلیارد تومان از دیگر طرح های‬ ‫امروز بود‪ .‬عالوه بر ایــن طرح ها‪ ،‬بلوار اصلی منظریه به‬ ‫طول پنج کیلومتر با هزینه ‪ ۱۰‬میلیارد تومان و بازســازی‬ ‫‪ ۲۰‬باب خانه خســارت دیده در ســیالب اردیبهشت ‪۹۹‬‬ ‫به بهره برداری رســید‪ .‬طرح توســعه شــرکت پایا رزین‬ ‫تولیدکننده محصوالت شــیمیایی (نوین التکس) نیز در‬ ‫شهرک صنعتی خرم واقع در شهرستان شهرضا افتتاح شد‪.‬‬ ‫محصوالت این شرکت در صنایع نساجی‪ ،‬فرش ماشینی‪،‬‬ ‫چمن مصنوعی‪ ،‬منســوجات خودرو و انواع دستکش های‬ ‫جراحی‪ ،‬طبی و صنعتی کاربرد دارد‪ .‬مســاحت این واحد‬ ‫تولیدی ‪ ۱۲۸‬هزار مترمربع اســت که با ســرمایه گذاری‬ ‫‪ ۶۳‬میلیارد تومانی به بهره برداری رســید‪ .‬ظرفیت تولید‬ ‫مجموعه ‪ ۲۰‬هزار تن در سال است و اشتغالزایی مستقیم‬ ‫شرکت ‪ ۹۰‬نفر است‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫مهاجرت سرمایه گذارانبهشهر‬ ‫بنا به گفته معاون مالی و اقتصادی شــهردار اصفهان با‬ ‫توجه به ایجاد رونق در پروژه های مشارکتی‪ ،‬سرمایه گذارانی‬ ‫از سایر استان ها به اصفهان مهاجرت کرده و سرمایه خود را‬ ‫به این کالنشهر انتقال داده اند تا در اجرای پروژه ها با شهرداری‬ ‫مشــارکت کنند‪.‬مرتضی طهرانی به ایمنا گفت‪ :‬در این دوره‬ ‫مدیریت شهری در تمام زمینه ها مشارکت در اجرای پروژه ها‬ ‫را توســعه دادیم به ان معنا که در حــال حاضر در معاونت‬ ‫فرهنگی شهرداری‪ ،‬بازسازی مجموعه هایورزشی کهدرطول‬ ‫دوره های زیاد فرسوده و از رده خارج شده بود‪ ،‬اعالم عمومی‬ ‫شده و سرمایه گذار می تواند به صورت ‪ BOT‬یا قراردادهای‬ ‫ساخت‪ ،‬بهره برداری و واگذاری‪ ،‬شریک شهرداری شود‪ .‬او با‬ ‫اشاره به اجرای سیســتم های ‪ AVL‬و ‪ AFC‬اتوبوسرانی با‬ ‫مشارکت صا ایران در اتوبوسرانی اصفهان‪ ،‬افزود‪ :‬با بهره برداری‬ ‫ازسامانه هایجدید‪،‬امکانشارژکارتبلیتوحسابشهروندی‬ ‫به صورت انالین فراهم می شــود همچنین اطالع مسافر از‬ ‫زمان رسیدن اتوبوس بعدی با استفاده از نمایشگرهای نصب‬ ‫شده در ایستگاه های اتوبوس به صورت انالین‪ ،‬امکان خرید‬ ‫بلیت تک سفره با ‪ QR code‬در شبکه اتوبوسرانی شهری‪،‬‬ ‫استاندارد شدن زمان سرفاصله اتوبوس ها با پایش اتوبوس ها‬ ‫در همه خطوط‪ ،‬امکان مشاهده لیست خطوط عبوری از یک‬ ‫ایستگاه خاص در اپلیکیشن «نصف جهان» از دیگر مزایای‬ ‫به کارگیری این سامانه ها است‪ .‬معاون مالی و اقتصادی شهردار‬ ‫اصفهان ادامه داد‪ :‬برای احیای برخی اماکن تاریخی همچون‬ ‫حمام تاریخی رهنان با سرمایه گذار بخش خصوصی مشارکت‬ ‫شده تا این اقدام زیر نظر میراث فرهنگی انجام شده و تا مدت‬ ‫زمان مشخصی بهره برداری توسط سرمایه گذار انجام شود‪ .‬او‬ ‫با بیان این که ساخت فروشگاه زنجیره ای رفاه در محل زیرگذر‬ ‫میدان امام علی(ع) پروژه مشارکتی شهرداری بوده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫فروشگاه بزرگ مشارکتی دیگری در ایستگاه قطار شهری خانه‬ ‫اصفهان به زودی مورد بهره برداری قرار می گیرد‪ .‬طهرانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬طرح پارک حاشیه ای هوشمند خیابان ها نیز با مشارکت‬ ‫سرمایه گذار اجرا شده که کاهش پارک طوالنی مدت خودروها‬ ‫و افزایش عدالت فضایی شهر در استفاده از فضاها برای پارک‬ ‫خودروها‪ ،‬تشویق به استفاده از پارکینگ ها و افزایش استفاده از‬ ‫وسایل حمل و نقل عمومی را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫پیشرفت‪40‬درصدیمجموعه‬ ‫فرهنگیورزشیشهید‬ ‫کشوری‬ ‫به گفته مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان مجموعه‬ ‫فرهنگی ورزشی شــهید کشوری تا پایان ســال جاری به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬محمدرضا برکت به ایمنا گفت‪ :‬یکی از‬ ‫خواسته های ساکنان مجتمع مسکونی شهید کشوری احداث‬ ‫مجموعه فرهنگی ورزشــی بود که در دستور کار منطقه ‪۶‬‬ ‫شهرداری اصفهان قرار گرفت و عملیات اجرایی ان اغاز شد‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری تا‬ ‫پایان سال اماده بهره برداری خواهد شد تا بخشی از نیازهای‬ ‫فرهنگی و ورزشی و اموزشی شهروندان را تامین کند‪ .‬مدیر‬ ‫منطقه شش شهرداری اصفهان افزود‪ :‬این مجموعه فرهنگی‬ ‫ورزشی در زمینی به مساحت دو هزار و ‪ ۳۴۰‬مترمربع احداث‬ ‫شده و دارای ساختمان اداری به مساحت‪ ۲۷۳‬مترمربع‪ ،‬بوفه‪۱۵‬‬ ‫مترمربع‪،‬سرویسبهداشتی‪ ۳۰‬مترمربع‪،‬نگهبانی‪ ۲۶‬مترمربع‪،‬‬ ‫سوله ورزشی‪ ۴۸۰‬مترمربع‪ ،‬امفی تئاتر‪ ۴۵۳‬مترمربع و مساحت‬ ‫کل بنا‪ ۳۶۲۰‬مترمربع است‪ .‬او با بیان این که مجموعه فرهنگی‬ ‫ورزشی شهید کشوری با هدف توسعه زیرساخت های فرهنگی‬ ‫ورزشی منطقه در حال احداث است‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای این پروژه‬ ‫در حال حاضر ‪ ۴۰‬درصد پیشرفت دارد و بودجه در نظر گرفته‬ ‫شده برای اجرای پروژه ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال است که تاکنون ‪۵۰‬‬ ‫میلیارد ریال ان هزینه شــده است‪ .‬برکت ادامه داد‪ :‬مجموعه‬ ‫فرهنگی ورزشی شهید کشوری در بزرگراه کشوری‪ ،‬خیابان‬ ‫بوستان در حال احداث است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان‪:‬‬ ‫گذر فرهنگی چهارباغ نشاط اجتماعی را‬ ‫افزایش داد‬ ‫عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار‬ ‫امیدواری کرد شورای ششم اجرای پروژه رینگ حفاظتی‬ ‫و خط دو مترو را ســرعت بخشــیده و با قوت بیشــتری‬ ‫دنبال کند و در راســتای ارتقــای بودجه های پایدار برای‬ ‫سازمان های شهرداری و اتصال مترو به شهرهای اطراف‬ ‫اصفهان تالش کند‪.‬‬ ‫اصغر برشــان با بیان این که در قانون بلدیه به عنوان‬ ‫یک قانون مــادر‪ ،‬وظایف متعددی بر عهده مدیریت های‬ ‫شهری گذاشته شده است‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬مدیریت شهری‬ ‫در چهار ســال گذشــته در کنار تمام امور جاری که باید‬ ‫با نظارت شــورا به ان عمل می کــرد‪ ،‬اتفاقات مهمی در‬ ‫راســتای انجام وظایف قانونی خود در ابعاد مختلف انجام‬ ‫داد‪ .‬او افــزود‪ :‬یکی از ویژگی هــای دوره پنجم‪ ،‬توجه و‬ ‫عنایت به ابعاد اجتماعی و فرهنگی شــهر بود اما با توجه‬ ‫به شــیوع کرونــا‪ ،‬رویدادهایی که در ایــن زمینه برگزار‬ ‫می شد و نشــاط اجتماعی را ایجاد می کرد دچار مشکل‬ ‫شد و نتوانستیم ان گونه که انتظار داشتیم برنامه های شاد‬ ‫فرهنگی را در شهر اجرا کنیم‪ .‬عضو هیئت رئیسه شورای‬ ‫اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد‪ :‬پروژه گذر فرهنگی‬ ‫چهارباغ که ارزوی چندین ســاله مــردم اصفهان بود در‬ ‫دوره پنجم اجرا شــد و یکی از پروژه هــای تاثیرگذار در‬ ‫ارتقای نشاط اجتماعی است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬عالوه بر‬ ‫موضوعات جاری شهر و ارائه خدمات شهری که به صورت‬ ‫عرفی و ذاتی به شــهرداری ها واگذار شده است‪ ،‬به نظرم‬ ‫دوره پنجم شورا خاستگاه دو اقدام بنیادی بود که ثمرات‬ ‫ان برای اینده شهر مطلوب خواهد بود‪ .‬برشان اضافه کرد‪:‬‬ ‫رینگ های ترافیکی نیاز کالنشهری مانند اصفهان است‬ ‫و پس از ان که رینگ ســوم در دوره اول احداث شده بود‪،‬‬ ‫این جســارت میان مدیران شــهری در ادوار بعدی نبود‬ ‫که حلقه چهارم را اجرا کنند اما در چهار ســال گذشته‪ ،‬با‬ ‫وجود همه تنگناها و تحریم ها مدیریت شهری با تعامل و‬ ‫همراهی شــورای شهر توانست این جرئت را پیدا کند که‬ ‫پروژه رینگ چهارم حفاظتی اجرا شود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬به‬ ‫تدریج این ابرپروژه با احداث تقاطع غیرهمسطح افتاب‪،‬‬ ‫خیابان های تابان و اســمان و مجموعه پل های شــهید‬ ‫ســلیمانی در زمان مقرر اجرا شد و خرسندیم که ان را با‬ ‫پیشــرفت قابل توجهی به شورای ششم تحویل می دهیم‬ ‫که یک گام اساسی در تسهیل ترافیک شهر است‪ .‬عضو‬ ‫هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان این که‬ ‫ازادسازی ها برای اجرای مراحل بعدی رینگ چهارم تا حد‬ ‫زیادی انجام شده اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این پروژه ها بسیاری‬ ‫از معضالت ترافیکی شهر را کاهش داد و از خطراتی که‬ ‫موجب جان باختن تعداد زیاد شهروندان می شد کم کرد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬پیشتر بســیاری از سازمان های شهرداری‬ ‫درامد پایداری نداشــتند که در دوره پنجم برای کســب‬ ‫درامد پایدار منطقه ناژوان‪ ،‬سازمان پارک ها و فضای سبز‪،‬‬ ‫سازمان زیباسازی و سازمان اتش نشانی‪ ،‬ردیف بودجه ای‬ ‫اختصاصی تصویب شد‪ .‬برشان ابراز امیدواری کرد‪ :‬شورای‬ ‫ششــم پروژه رینگ حفاظتی و خط دو مترو را ســرعت‬ ‫بخشیده و با قوت بیشتری دنبال کند و در راستای ارتقای‬ ‫بودجه های پایدار برای ســازمان های شهرداری و اتصال‬ ‫مترو به شهرهای اطراف اصفهان تالش کند‪.‬‬ ‫درخواست ارتقای سطح ‪ ۱۱‬مرکز افق در اصفهان‬ ‫به گفته مدیر اماکن مذهبی و بقاع متبرکه سازمان اوقاف‬ ‫و امــور خیریه تاکنون ‪ ۷۶‬مرکز افق در امامزادگان اســتان‬ ‫اصفهان راه اندازی شده که قابلیت ارتقای سطح را دارند‪.‬‬ ‫حجت االســام محمد نوروزپور در حاشــیه ســفر به‬ ‫اصفهان با اشــاره به اهداف ســفر خود به مهر گفت‪ :‬این‬ ‫ســفر با هدف بررسی عملکرد امامزادگان و بقاع متبرکه در‬ ‫ماموریت های جدید تعریف شده از سوی سازمان اوقاف و امور‬ ‫خیریه بوده است‪ .‬او با بیان اینکه بررسی روند فعالیت مراکز‬ ‫افق در امامزادگان اســتان اصفهان در این سفر مورد توجه‬ ‫بوده است‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬اردیبهشت سال ‪ ۹۸‬راه اندازی مراکز‬ ‫افق در دستور کار قرار گرفته است و این مراکز در حوزه های‬ ‫قرانی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی فعالیت دارند‪ .‬مدیر اماکن مذهبی‬ ‫و بقاع متبرکه ســازمان اوقاف و امــور خیریه با بیان اینکه‬ ‫مراکز افق دارای ســه سطح هســتند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هر یک از‬ ‫این مراکز در سطوح مختلف شرح وظایفی دارند که سطح‬ ‫یک خدمات کشوری‪ ،‬سطح دو خدمات استانی و سطح سه‬ ‫خدمات شهرستانی را ارائه می دهد‪ .‬حجت االسالم نوروزپور‬ ‫با اشاره به برگزاری جلساتی با مدیرکل اوقاف و امور خیریه‬ ‫استان اصفهان و دیگر مدیران شهرستانی در این استان ابراز‬ ‫داشت‪ :‬در این جلسات پیرامون عملکرد بقاع متبرکه جلساتی‬ ‫را برگزار کردیم‪ .‬او افزود‪ :‬استان اصفهان دارای ‪ ۷۶‬مرکز افق‬ ‫است که همه انها در سطح سه بوده و در این سفر ‪ ۱۱‬مرکز‬ ‫درخواست ارتقا به سطح دو را داشته اند‪ ،‬البته برخی از مراکز‬ ‫افق در صورت تقویت قابلیت ارتقا به سطح یک را دارند که‬ ‫از ان جمله می توان به مرکز افق عالمه مجلسی‪ ،‬حرم مطهر‬ ‫حضرت زینب (س)‪ ،‬شاه میر حمزه (ع)‪ ،‬اقا علی عباس (ع)‪،‬‬ ‫امامزاده هالل ابن علی (ع) و غیره اشــاره کرد‪ .‬مدیر اماکن‬ ‫مذهبی و بقاع متبرکه ســازمان اوقاف و امور خیریه با بیان‬ ‫اینکه برگزاری جلسات اموزشی را برای کارشناسان فرهنگی‪،‬‬ ‫مدیران بقاع متبرکه‪ ،‬هیئت امنای بقاع متبرکه و غیره را نیز‬ ‫در این سفر در دستور کار داریم‪ ،‬گفت‪ :‬این جلسه از ساعت‬ ‫‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬در امامزاده شاه میر حمزه برگزار خواهد شد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫در این جلسه در رابطه با مراکز افق اموزش هایی را خواهیم‬ ‫داشت ضمن اینکه اموزش استفاده از سامانه جامع ساماندهی‬ ‫قبور نیز در دستور کار برنامه اموزشی قرار دارد‪ .‬حجت االسالم‬ ‫نوروز پور گفت‪ :‬سامانه جامع ساماندهی قبور در سازمان اوقاف‬ ‫از ابتدای سال جاری فعالیت خود را اغاز کرده و فرایندها بر‬ ‫روی بستر سامانه در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫منتخب ششمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان‪:‬‬ ‫تسریع مراحل صدور پروانه در اولویت است‬ ‫اصفهان امروز ‪ :‬به گفته منتخب شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان در زمینه شهرسازی و عمران هم یکی از معضالتی‬ ‫که مردم دارند و اعتراضاتی که نسبت به شهرداری دارند‪،‬‬ ‫معطل ماندن و مشکالت شهرسازی مناطق است که باید‬ ‫به شفاف سازی و تسریع در صدور پروانه ساختمانی توجه‬ ‫داشت‪.‬محمدرضا فالح پیرامون حضور در کمیسیون های‬ ‫تخصصی شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت‪ :‬ترجیح‬ ‫من فعالیت در کمیســیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی و‬ ‫کمیسیون شهرســازی‪ ،‬معماری و عمران است‪ .‬منتخب‬ ‫شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد‪ :‬چون ‪ ۱۸‬سالی که‬ ‫عضو شورا بودم در همین دو کمیسیون تخصصی حضور‬ ‫داشتم و رشــته تحصیلی ام کارشناسی ارشد برنامه ریزی‬ ‫فرهنگی و کارشناسی مهندسی شهرسازی است و با این دو‬ ‫کمیسیون تناسب دارد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در مباحث فرهنگی‪،‬‬ ‫به نظر بنده اولویتی که شــورا باید داشته باشد‪ ،‬این است‬ ‫ن که در دوره چهارم‬ ‫که مولفه های فرهنگی شــهر اصفها ‬ ‫شناسایی شــده و حدودا ‪ ۱۳۰‬مولفه است را باید با کمک‬ ‫سازمان های مردم نهاد و خود مردم به صورت مشارکتی‪،‬‬ ‫جهت رفع اسیب ها و مشــکالت مربوطه به این مولفه ها‬ ‫قدم برداشت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬جلوگیــری از موازی کاری ها با پیوســت‬ ‫فرهنگی اجتماعی پروژه های شهری‬ ‫فالح عنوان کرد‪ :‬مورد بعدی قرار دادن پیوست فرهنگی‬ ‫اجتماعی برای کلیه پروژه ها است که می تواند از بسیاری از‬ ‫موازی کاری ها و هزینه های بیهوده در سطح شهر جلوگیری‬ ‫کند‪ .‬منتخب شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه در‬ ‫زمینه شهرسازی و عمران هم یکی از معضالتی که مردم‬ ‫دارند و اعتراضاتی که نســبت به شهرداری دارند‪ ،‬معطل‬ ‫ماندن و مشکالت شهرسازی مناطق است‪ ،‬افزود‪ :‬نخست‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫اغاز به کار مجدد اجرای‬ ‫پروژه کنارگذر خوانسار‬ ‫به گفته رئیس راه و شهرسازی خوانسار اجرای پروژه‬ ‫کنارگذر خوانسار با بستن قرارداد ‪ ۲۰‬میلیارد تومانی برای‬ ‫اجرای کیلومتر شش تا ‪ ۱۱‬اغاز شد‪.‬‬ ‫ســعید شــاهی از اغاز به کار مجدد پــروژه کنارگذر‬ ‫شهرستان خوانسار خبر داد و به مهر گفت‪ :‬پروژه کنارگذر‬ ‫خوانســار در ســال ‪ ۹۸‬اغاز و پس از اجرای پنج کیلومتر‬ ‫عملیات خاک برداری‪ ،‬به دلیل کمبود اعتبار متوقف شد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬از یک ماه قبل اجرای مجدد پروژه با بستن قرارداد‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد تومانی برای اجرای کیلومتر شــش تا ‪ ۱۱‬اغاز‬ ‫شــده است‪ .‬رئیس راه و شهرسازی خوانسار با بیان اینکه‬ ‫تامین اعتبارت این پروژه از محل بودجه ملی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فاز یک پروژه کنارگذر خوانسار ‪ ۱۴‬کیلومتر در چهار خط‬ ‫است که در مجموع ‪ ۱۶۰‬میلیارد تومان هزینه نیاز دارد‪.‬‬ ‫تجهیزبیمارستانفریدونشهر‬ ‫با ‪ ۱۷‬میلیارد ریال هزینه‬ ‫مدیر اماکن مذهبی و بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه در سفر به اصفهان مطرح کرد‬ ‫وعدهمنتخبانشورایششم‬ ‫برایارتقایاعتمادعمومی‬ ‫منتخبان ششــمین دوره انتخابات شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهــان به مناســبت چهاردهم تیر ماه روز شــهرداری و‬ ‫دهیاری ها بیانیه ای صادر کردند‪.‬به گزارش فارس‪ ،‬منتخبان‬ ‫ششمین دوره انتخابات شــورای اسالمی شهر اصفهان به‬ ‫مناسبت چهاردهم تیر ماه روز شهرداری و دهیاری ها بیانیه ای‬ ‫صادر کردند‪ .‬در ابتدای این بیانیه امده است‪ :‬شهرداری ها به‬ ‫عنوان سازمان مهم عمومی غیردولتی در مدت فعالیت خود‬ ‫به ویژه بعد از شکل گیری و ایجاد نهاد موثر شوراهای اسالمی‬ ‫شهر و روستا نقش ویژه ای را در مشارکت جویی شهروندان در‬ ‫امر برنامه ریزی و خدمت رسانی در حوزه های مختلف مدیری‬ ‫شهری و تحقق عدالت اجتماعی در شهرها ایفا نموده اند‪ .‬در‬ ‫بخش دیگری تاکید شــده است‪ :‬دستاوردی که نتیجه ان با‬ ‫همت‪ ،‬تالش‪ ،‬همدلــی و همراهی همه کارکنان و کارگران‬ ‫خدوم در شهرداری ها به افزایش اعتماد عمومی و ایجاد رضایت‬ ‫شــهروندان عزیز منجر خواهد شد؛ بنابراین منتخبان مردم‬ ‫شریف و شهید پرور اصفهان در دوره ششم تالش خواهند کرد‬ ‫ضمن توجه به شایسته ساالری و مطالبات به حق همه کارکنان‬ ‫محترم در شــهرداری‪ ،‬در راستای ارتقای اعتماد عمومی که‬ ‫مهمترین سرمایه مدیریت شهری است با عزم و همت جهادی‬ ‫پیش روند و در این مسیر از نظرات همه کارکنان‪ ،‬شهروندان‬ ‫و نخبگان نیز بهره ببرند‪ .‬در پایان این بیانیه تاکید شده است‪:‬‬ ‫در همین راســتا ضمن تبریک فرا رسیدن چهاردهم تیر ماه‬ ‫روز شــهرداری و دهیاری ها به شهرداران و کارکنان شریف‬ ‫شــهرداری ها به ویژه کارکنان محترم شهرداری اصفهان در‬ ‫تمام ادارات‪ ،‬مناطق‪ ،‬سازمان ها‪ ،‬شرکت ها و بخش های مرتبط‪،‬‬ ‫تاکید می شود که منتخبان ششــمین دوره شورای اسالمی‬ ‫شهر اصفهان‪ ،‬ارج نهادن به زحمات و مجاهدت شبانه روزی‪،‬‬ ‫دلسوزانه و صادقانه انان را در جهت تسهیل خدمت رسانی به‬ ‫یدانند‪.‬‬ ‫مردم وظیفه خود م ‬ ‫چهارشنبه | ‪ 16‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4114‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫اصفهان‬ ‫در این بخش باید به شفاف ســازی بیشتر توجه داشت و‬ ‫تسریع در صدور پروانه ساختمانی هم داشت‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫با توجه به شــرایطی که به دلیل شیوع بیماری کرونا در‬ ‫کشور پیش امده باید بتوانیم حضور کمتر ارباب رجوع را در‬ ‫شهرداری ها و ساختمان ها داشته باشیم تا بتوانند به صورت‬ ‫مجازی درخواست پروانه کنند و کارمندهای شهرداری هم‬ ‫به صورت مجازی بتوانند به درخواســت های مردم اعم از‬ ‫بازدیدها‪ ،‬بررسی نقشه های ساختمانی و نهایتًا صدور پروانه‬ ‫ساختمانی اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬هزینه ها در امور عمرانی باال است‬ ‫فالح با بیان اینکــه در زمینه عمرانی هم به نظر من‬ ‫هزینه ها در امور عمرانی بســیار باال اســت‪ ،‬ابراز داشت‪:‬‬ ‫باید ورود داشــته باشــیم تا ضمن اینکه اقدامات عمرانی‬ ‫تسریع پیدا می کند و روی اصول و خواسته های شهر اقدام‬ ‫می شــود‪ ،‬در اقدام عملیاتی هم با کمترین هزینه بتوانیم‬ ‫بیشــترین بهره برداری را در زمینه عمرانی داشته باشیم‪.‬‬ ‫منتخب شورای اسالمی شــهر اصفهان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫یکــی از صرفه جویی هایی که مــا می توانیم در وضعیت‬ ‫عمرانی شهر داشته باشیم‪ ،‬همین کاهش هزینه ها است‪ .‬او‬ ‫پیرامون برنامه شورا برای ارتباط موثر با اقشار مختلف مردم‬ ‫گفت‪ :‬مفهوم شورای اسالمی شهر مشخص است‪ ،‬اعضا‬ ‫منتخب مردم هســتند و از هر طریقی باید با بدنه شهر و‬ ‫شهروندان ارتباط داشته باشند که از طریق همان شوراهای‬ ‫ن کار را انجام داد‪ .‬فالح بیان داشــت‪:‬‬ ‫محلــی می توان ای ‬ ‫برای ارتباط با نخبگان نیز همین کمیسیون های تخصصی‬ ‫که در شــورای شهر است‪ ،‬می توانند نخبگان شهری را در‬ ‫همه عرصه ها و رشته ها دعوت کنند و از وجودشان استفاده‬ ‫کنند‪ .‬منتخب شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫نوعی می توان برای بررسی لوایحی که به کمیسیون های‬ ‫تخصصی ارجاع می شود از نخبگان شهری استفاده کنیم‬ ‫تا بهتر و به دور از دوباره کاری و کارشناسی شده مصوبات‬ ‫را داشته باشیم‪ .‬او با اشاره به اینکه دعوت از نخبگان برای‬ ‫کمک به کمیســیون ها وظیفه اعضای کمیسیون است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در دوره هــای قبل هم چنین اتفاقی رخ می داد‪ ،‬هر‬ ‫کمیســیونی نخبگان و صاحب نظران را دعوت می کرد و‬ ‫راجع به مسائل شهر از ان ها نظرخواهی می کرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اهمیــت کار مرکز پژوهش های شــورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان‬ ‫فالح خاطرنشان کرد‪ :‬ضمن ان که یک مرکز پژوهش ها‬ ‫در شــورای شــهر داریم که کارش همین ارتباط گیری با‬ ‫اســاتید دانشگاه و حوزه علمیه‪ ،‬دانشــجویان‪ ،‬نخبگان و‬ ‫صاحب نظران شهری است که در مسائل مختلف ورود پیدا‬ ‫می کرد و حتی با فعاالن حوزه شرکت های دانش بنیان هم‬ ‫همکاری داشت‪ .‬منتخب شــورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬این مرکز پژوهش ها خودش یک موتور قوی برای‬ ‫تحرک مسائل کارشناسی در شورای اسالمی شهر بود که‬ ‫ارتباط خوبی با نخبگان می گرفت که در تالش هستیم تا‬ ‫در این دوره قوی تر از قبل ظاهر شــویم‪ .‬محمدرضا فالح‬ ‫که به عنوان نفر چهارم به ششمین دوره شورای اسالمی‬ ‫شهر اصفهان راه یافت ســابقه حضور ‪ ۱۴‬ساله به عنوان‬ ‫نماینده مردم در شورای اسالمی شهر خوراسگان و چهار‬ ‫سال حضور در دوره چهارم شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫را در کارنامه دارد‪.‬‬ ‫بیمارستان فریدونشهر با ‪ ۱۷‬میلیارد ریال هزینه تجهیز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬رئیس بیمارستان‬ ‫حضرت رسول اکرم (ص) فریدونشهر گفت‪ :‬مهمترین این‬ ‫تجهیزات یک مخزن ذخیره سازی اکسیژن با ظرفیت‪ ۴‬هزار‬ ‫لیتر اکسیژن مایع به ارزش ‪ ۷‬میلیارد ریال است که برای‬ ‫درمان بیماران تنفسی و به ویژه کرونایی استفاده می شود‪.‬‬ ‫مصطفی اصالنی دو دستگاه ونتیالتور پرتابل‪ ،‬یک دستگاه‬ ‫سونوگرافی چشمی برای جراحی های چشم پزشکی و سه‬ ‫دستگاه سل کانتر‪ ،‬تورنومتر و اتورفراکتومتر در ازمایشگاه‬ ‫چشم پزشکی کاربرد دارد را از دیگر تجهیزات خریداری شده‬ ‫برای بیمارستان بیان کرد و گفت‪ :‬با نصب این دستگاه ها‬ ‫بیماران نیاز نیست به مرکز استان یا شهر های دیگر مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫گشایشدبیرخانهدائمی‬ ‫نشان افتخار سیلک در‬ ‫کاشان‬ ‫دبیرخانه دائمی نشان سیلک با حضور امام جمعه کاشان‬ ‫در فرهنگسرای دانش سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی‬ ‫شهرداری کاشان گشایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬در مراســم افتتاح دبیرخانه دائمی‬ ‫نشــان افتخار ســیلک در کاشــان که با حضور ایت ا‪...‬‬ ‫عباسعلی سلیمانی امام جمعه کاشان و جمعی از مسئوالن‬ ‫شهرستان‪ ،‬اعضای فعلی و اینده مجلس شهری و تعدادی‬ ‫از مدیران شهری برگزار شــد‪ ،‬در مراسمی حکم دبیری‬ ‫این رویداد به مدت دو ســال به ســید مهدی رضوی زاده‬ ‫اعطا شــد‪ .‬دبیرخانه دائمی نشان سیلک باهدف بررسی و‬ ‫انتخاب مشــاهیر و نام اوران کاشــانی که در عرصه های‬ ‫مختلف علمی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬هنری و غیره خدمت افرین بوده‬ ‫و باعث ســرافرازی نام کاشان شده اند‪ ،‬ایجاد و افتتاح شده‬ ‫است‪ .‬این دبیرخانه هر سال سه نفر از نام اوران کاشان را در‬ ‫حوزه های مختلف شناسایی و انتخاب کرده و درنهایت در‬ ‫هفته فرهنگی نکوداشت مشاهیر و مفاخر کاشان با اعطای‬ ‫سه نشان افتخار فخر‪ ،‬مهر و تمدن از ان ها تقدیر می شود‪.‬‬ ‫سعید ابریشمی راد در ایین گشایش دبیرخانه دائمی نشان‬ ‫سیلک با اشاره به اموزه های قران کریم در موضوع سپاس‬ ‫و شکرگزاری اظهار کرد‪ :‬طلیعه اغاز سخن در قران کریم‬ ‫با ذکر ایه شریفه «بســم ا‪ ...‬الرحمن الرحیم» و یاداوری‬ ‫بخشندگی و مهربانی خداوند متعال است‪ .‬شهردار کاشان با‬ ‫بیان اینکه نخستین کلمه در نخستین سوره بعد از اشاره به‬ ‫بخشندگی و مهربانی پروردگار ناظر به شکرگزاری‪ ،‬سپاس‬ ‫و حمد خدای سبحان است‪ ،‬گفت‪ :‬اموزه های دینی و قرانی‬ ‫به ما یاداوری می کند که قدرشناســی و سپاسگزاری رمز‬ ‫موفقیت در زندگی اجتماعی است‪ .‬او یکی از شاخصه های‬ ‫جوامع توســعه یافته را در همین موضوع فرهنگ تقدیر‬ ‫و سپاس دانســت و تصریح کرد‪ :‬مهمترین وسیله ای که‬ ‫می تواند یک جامعه بشــری را پویا کند این است که ان‬ ‫جامعه به صفاتی مثل فرهنگ قدرشناســی مزین شود‪.‬‬ ‫ابریشــمی راد با اشــاره به اینکه موضوع قدرشناسی یک‬ ‫تکلیف شرعی‪ ،‬قانونی و اجتماعی است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ی که در کشور به دنبال توسعه هستیم باید فرهنگ‬ ‫از انجای ‬ ‫قدرشناسی و ســپاس از افرادی که برای جامعه تاثیرگذار‬ ‫بوده اند‪ ،‬ترویج پیدا کند‪ .‬شهردار کاشان بابیان اینکه ترویج‬ ‫فرهنگ قدرشناســی باعث همگرایی اجتماعی می شود‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬شهرداری کاشان در کنار تمام مسوولیت های‬ ‫ک نهاد اجتماعی ب ه‬ ‫خدماتی و عمرانی خود و ب ه عنوان ی ‬ ‫منظور قدرشناسی از مشاهیر و مفاخر کاشانی که در مسیر‬ ‫اعتالی نام این کهن دیار در سطح ملی و بین المللی تالش‬ ‫کرده اند‪ ،‬هفته فرهنگی نکوداشت مفاخر و نام اوران کاشان‬ ‫را برگزار می کند‪ .‬او با اشاره به اینکه بیش از دو سال است‬ ‫که روی این ایده کار و مطالعه می شــود‪ ،‬افزود‪ :‬با این کار‬ ‫می خواهیم مراتب ســپاس گزاری خود را از افرادی که به ‬ ‫نوعــی در زندگی اجتماعی خود مدیــون به حضور ان ها‬ ‫هستیم‪ ،‬ب ه جای اوریم‪ .‬ابریشمی راد با اشاره به اینکه برای‬ ‫انتخاب مشاهیر و نام اوران کاشان در هرسال دستورالعملی‬ ‫ن شده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در نهایت پس از معرفی افراد‬ ‫تدوی ‬ ‫کمیته ای به نام پاالیش و انتخاب وظیفه مشخص کردن‬ ‫این مشاهیر را بر عهده دارد‪ .‬شــهردار کاشان با اشاره به‬ ‫اینکه ممکن است در این مسیر ایراداتی هم وجود داشته‬ ‫ن وجود برای ادای دین و احترام به‬ ‫باشــد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با ای ‬ ‫سرمایه های اجتماعی و ایجاد یک جامعه پویا این یک شروع‬ ‫خوب است‪ .‬او در پایان تاکید کرد‪ :‬با این کار هم فرزندان‬ ‫ما بزرگان و مشاهیر شهر و کشور خود را می شناسند و هم‬ ‫تعلق خاطر برای شهروندان و همشهریان کاشانی نسبت به‬ ‫شهر و دیار خود ایجاد می شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫بهزیستی درمان معتادان‬ ‫زیر ‪ ۱۸‬سال را پیگیری‬ ‫می کند‬ ‫سرپرست مرکز توسعه پیشــگیری و درمان اعتیاد‬ ‫سازمان بهزیستی کشور اعالم کرد که قرار است در‬ ‫نخستین جلسه ســتاد مبارزه با مواد مخدر و جلسه‬ ‫ستادی ماده ‪ ،۱۶‬موضوع جمع اوری معتادان زیر ‪۱۸‬‬ ‫ســال و افراد باالی ‪ ۶۵‬سال مطرح شود و به نتیجه‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬فاطمه رضوان مدنی در خصوص‬ ‫جمــع اوری کودکان و نوجوانان معتــاد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫سازمان بهزیستی برنامه ای برای جمع اوری کودکان‬ ‫زیر ‪ ۱۸‬ســال ندارد‪ ،‬اما قرار است در نخستین جلسه‬ ‫ســتاد مبارزه با مواد مخدر و جلسه ستادی ماده ‪،۱۶‬‬ ‫موضوع جمع اوری معتادان زیر ‪ ۱۸‬سال و افراد باالی‬ ‫‪ ۶۵‬ســال مطرح شود و به نتیجه برســند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫سازمان بهزیستی معتقد است که نمی توان به معتاد‬ ‫زیر ‪ ۱۸‬سال عنوان متجاهر را اطالق کرد‪ ،‬زیرا این‬ ‫افراد هنوز به سن قانونی نرسیده اند که متجاهر باشند؛‬ ‫بنابراین متولی درمان ایــن افراد به لحاظ قانونی و‬ ‫علمی وزارت بهداشــت اســت‪ ،‬اما بعد از اینکه این‬ ‫کودکان و نوجوانان درمان و سم زدایی شوند و روند‬ ‫درمــان را طی کنند‪ ،‬درصورتی که خانواده نداشــته‬ ‫باشــند یا امکان بازگشت به خانواده را نداشته باشند‬ ‫در مراکز نگهداری سازمان بهزیستی ویژه کودکان‬ ‫نگهداری می شــوند که مســئولیت ان با معاونت‬ ‫اجتماعی ســازمان بهزیستی است‪ .‬سرپرست مرکز‬ ‫توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی‬ ‫کشور گفت‪ :‬در حال حاضر سازمان بهزیستی معتادان‬ ‫زیر ‪ ۱۸‬سال را درمان نمی کنند‪ ،‬این افراد در سیستم‬ ‫وزارت بهداشــت درمان می شوند و درصورتی که به‬ ‫ما ارجاع شــوند انها را در مراکز نگهداری می کنیم‬ ‫و اقدامات حمایتی ســازمان را بــرای انها مطابق‬ ‫پروتکل ها انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫‪ ۲۹‬استان ایران با پدیده‬ ‫فرونشست مواجه اند‬ ‫به گفته رئیس ســازمان نقشــه برداری کشور از ‪۳۱‬‬ ‫استان کشور ‪ ۲۹‬اســتان در خطر پدیده فرونشست‬ ‫زمین قرار دارند و الزم اســت مسئوالن تصمیمات‬ ‫قاطــع در این زمینه بگیرند‪ ،‬چــرا که ایران در حال‬ ‫نشست است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬غالمعلی جعفــرزاده با بیان این‬ ‫که نرخ فرونشســت زمین در کشــور روز به روز در‬ ‫حال تشدید است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این در حالی است که‬ ‫در این زمینه فرهنگ ســازی نشده است و عملکرد‬ ‫دســتگاه های مرتبــط با این حــوزه رضایت بخش‬ ‫نیست؛ چرا که این دستگاه ها در راستای کاهش نرخ‬ ‫فرونشست تصمیمات قاطع و محکم اتخاذ نکرده اند‪.‬‬ ‫او بــا تاکید بر ضرورت بازنگــری در بهره برداری از‬ ‫چاه ها‪ ،‬برداشت اب از سفره های زیرزمینی و مدیریت‬ ‫منابع اب‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اساس بررسی های میدانی‬ ‫ما در حال حاضر از ‪ ۳۱‬اســتان کشــور‪ ۲۹ ،‬استان‬ ‫در خطر پدیده فرونشســت قــرار دارند‪ .‬جعفرزاده با‬ ‫تاکید بر این که زمین ایران در حال نشســت است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬برای جلوگیری از روند افزایشی نرخ‬ ‫فرونشست نیاز به قدرتی فراتر از قدرت های اجرایی‬ ‫اســت و درصورتی که جلوی این روند گرفته نشود‪،‬‬ ‫شاهد تخریب بزرگ زیســت محیطی خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نقشــه برداری کشور به اقدامات این‬ ‫ســازمان برای پایش این پدیده اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۱۱۰‬نقطه و ‪ ۴۴‬منطقه در کشور موردبررسی‬ ‫و پایش این سازمان از لحاظ فرونشست قرار گرفته‬ ‫و همــه اطالعات ان و میزان نرخ فرونشســت به‬ ‫مســئوالن مربوط ارسال شده اســت‪ ،‬ولی دریغ از‬ ‫این که دســتگاه های مرتبط برنامه های خود را در‬ ‫کاهش این بحران زیســت محیطی اعالم کنند‪ .‬او‬ ‫سازمان نقشه برداری کشور را یک نهاد رصد کننده‬ ‫توصیــف کرد و ادامــه داد‪ :‬اطالعــات و داده هایی‬ ‫که از پایش های انجام شــده در زمینه فرونشســت‬ ‫اطالع رسانی شــده است‪ ،‬ولی توجهی به انها نشده‬ ‫و این در حالی اســت که نرخ فرونشســت در ایران‬ ‫روند افزایشــی دارد‪ .‬جعفرزاده‪ ،‬بــا تاکید بر این که‬ ‫فرونشست یک مخاطره غیرقابل جبران است‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬راه برون رفت از این بحران ان اســت که از‬ ‫هم اکنون درهای چاه ها بســته و برداشت اب های‬ ‫زیرزمینی متوقف شده و برنامه های نگهداشت ذخایر‬ ‫زمینی اجرایی شــود‪ .‬رئیس ســازمان نقشه برداری‬ ‫کشــور با انتقاد از نحوه جمع اوری اب های سطحی‪،‬‬ ‫تاکید کــرد‪ :‬به بهانه جمع اوری اب های ســطحی‬ ‫اقدام به اسفالت کردن زمین شده که این امر موجب‬ ‫کاهش نفوذپذیری زمین شده است‪ .‬او دو عامل تغییر‬ ‫اقلیم و خشکسالی و دخالت بشر در محیط زیست را‬ ‫از مهمترین عوامل فرونشست زمین در کشور نام برد‬ ‫و گفت‪ :‬انتظار می رود که بشــر خردمند اقداماتی در‬ ‫جهت کاهش فشار بر محیط زیست اجرایی کند‪ ،‬ولی‬ ‫در حال حاضر شاهدیم که دخالت های انسان موجب‬ ‫تشدید شدن بحران های محیط زیستی شده است‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 16‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4114‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اصفهان در وضعیت قرمز‬ ‫گــروه جامعه| بر اســاس اعالم ســامانه ماســک‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر اســتان اصفهان در بحران شــیوع کرونا دارای‬ ‫‪۹‬شهرستان با وضعیت زرد‪ ۱۲ ،‬شهرستان با وضعیت نارنجی‬ ‫و ســه شهرســتان در وضعیت قرمز اســت و شهرستانی با‬ ‫وضعیت سفید و ابی ندارد‪.‬‬ ‫بر اســاس اطالعات به دست امده بر اساس نقشه اماری‬ ‫سامانه اطالع رســانی وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشور‬ ‫(ماسک)‪ ،‬وضعیت استان اصفهان در زمینه کنترل شیوع کرونا‬ ‫در حال حاضر ‪ ۱۲‬شهرستان با وضعیت نارنجی‪ ۹ ،‬شهرستان‬ ‫با وضعیت زرد و ســه شهرســتان در وضعیت قرمز است و‬ ‫شهرســتانی در وضعیت ســفید و ابی وجود ندارد‪ .‬بر اساس‬ ‫شاخص نمادهای این سامانه‪ ،‬رنگ ابی نشانه کم خطر‪ ،‬رنگ‬ ‫زرد خطر متوســط‪ ،‬رنگ نارنجی وضعیت پرخطر‪ ،‬رنگ قرمز‬ ‫نشــانه وضعیت خیلی پرخطر است‪ .‬وضعیت شهرستان های‬ ‫اســتان اصفهان در زمینه شــیوع کرونا به این شرح است‪:‬‬ ‫شاهین شــهر‪ ،‬فالورجان‪ ،‬لنجان‪ ،‬نجف اباد‪ ،‬سمیرم‪ ،‬شهرضا‪،‬‬ ‫خمینی شــهر‪ ،‬مبارکه‪ ،‬نطنز‪ ،‬نائین‪ ،‬فریــدن و گلپایگان در‬ ‫وضعیت نارنجی؛ اران و بیدگل‪ ،‬دهاقــان‪ ،‬چادگان‪ ،‬برخوار‪،‬‬ ‫خور و بیابانک‪ ،‬خوانســار‪ ،‬فریدون شهر‪ ،‬بوئین و میاندشت و‬ ‫تیران و کرون در وضعیت زرد و اردســتان‪ ،‬اصفهان و کاشان‬ ‫در وضعیت قرمز قرار دارند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬منتظر وضعیت قرمز نباشید‪ ،‬شرایط حاد است‬ ‫در همین راستا سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬ ‫با انتقاد از عملکرد دستگاه های اجرایی استان از نظر همکاری‬ ‫با دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان و رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬گفت‪ :‬مردم نیز در رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫دقــت و حساســیت الزم را ندارند‪ ،‬به طوری کــه میانگین‬ ‫رعایت پروتکل ها در جامعه کمتر از ‪ ۶۰‬درصد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬ارش نجیمی با بیان اینکــه روند موارد‬ ‫ابتال به بیماری کووید‪ ۱۹‬در اســتان به شدت افزایشی است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تعداد بیماران بستری دوباره نزدیک به ‪ ۲۰۰‬بیمار‬ ‫در روز رســیده و افزایش نزدیک بــه ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصدی در‬ ‫تعداد بیماران بســتری در بیمارســتان های استان مشاهده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت‪ :‬وضعیت‬ ‫برخی از شهرســتان های استان نارنجی شده‪ ،‬اما با توجه به‬ ‫تعداد بیماران و شرایطی که می بینیم‪ ،‬احتماال روزهای اینده‬ ‫بیش از هزار بیمار در اســتان بســتری شوند و به دنبال ان‬ ‫احتمال قرمز شدن شهرهای دیگر هم وجود دارد‪ .‬او در مورد‬ ‫برنامه بیمارســتان های اســتان در وضعیت پیش رو‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬برنامه ای جدید تعریف شــده و با دستورالعمل معاونت‬ ‫درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برنامه تغییر یا اضافه‬ ‫شدن بیمارســتان های مرجع کرونا اعالم می شود‪ .‬نجیمی‬ ‫بــا تاکید بر اینکه در مــورد محدودیت های کرونا نیازی به‬ ‫دستورالعمل جدید نداریم و همان دستورالعمل های مدیریت‬ ‫هوشمند باید اجرا شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اجرای محدودیت های‬ ‫کرونا در حیطه اختیارات استانداری است و باید منتظر اعالم‬ ‫محدودیت های جدید در اســتان باشــیم‪ .‬او با انتقاد نسبت‬ ‫به عملکرد دســتگاه هایی اجرایی اســتان از نظر همکاری‬ ‫با دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان و رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬گفت‪ :‬مردم نیز در رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫دقت و حساسیت الزم را ندارند‪ ،‬به طوری که میانگین رعایت‬ ‫پروتکل هــا در جامعه کمتر از ‪ ۶۰‬درصد شــده و در برخی‬ ‫شهرســتان ها حتی کمتر از این مقدار اســت‪ .‬ســخنگوی‬ ‫دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه دستگاه های‬ ‫اجرایی استان نیز در انجام وظایف و کمک به دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی اصفهان همــکاری الزم را ندارند‪ ،‬افزود‪ :‬خیلی از‬ ‫دستگاه های اجرایی اســتان در زمینه رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی نیز اهتمام ویژه ای ندارند‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکه اگر شــرایط از قبــل متفاوت‬ ‫می بود به شــرایط حاد کنونی نمی رســیدیم‪ ،‬یاداور شــد‪:‬‬ ‫بــه محض اینکه امار شــروع به کاهش پیــدا می کند هم‬ ‫مردم هم برخی مســئوالن و دســتگاه های اجرایی خیال‬ ‫می کنند کووید تمام شده‪ ،‬درحالی که دائما این اتفاق می افتد‬ ‫و با عادی انگاری مردم و مســئوالن پس از فروکش کردن‬ ‫هر موج‪ ،‬بالفاصله مــوج دیگری اتفاق می افتد‪ .‬نجیمی در‬ ‫مورد کرونای دلتا نیز گفت‪ :‬به هرحال کرونای دلتا امروز گونه‬ ‫غالب در سطح جهان است و در برخی شهرها و استان های‬ ‫اطراف هم گزارش شده است‪ ،‬بنابراین احتماال درگیری هایی‬ ‫که ایجاد می شود از این نوع است‪ .‬او با اشاره به اینکه شرایط‬ ‫و پیشگیری از کرونای دلتا متفاوت نیست‪ ،‬گفت‪ :‬از نظر بروز‬ ‫عالئم این کرونا متفاوت است که هم اکنون پزشکان نسبت‬ ‫به شناســایی بالینی کرونای دلتا اشنا شده و اطالعات انها‬ ‫بروز شــده است‪ .‬سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬ ‫با بیان اینکه حتی اگر وضعیت ابی داشــته باشیم باید این‬ ‫فرهنگ جا بیفتد که خطر کرونا همچنان وجود دارد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬تا زمانی که واکسیناسیون کامل نشده مردم و مسئوالن‬ ‫باید به این باور برســند که رعایت پروتکل های بهداشــتی‬ ‫حیاتی است و ربطی به رنگ ندارد‪ .‬او با بیان اینکه برخی از‬ ‫مردم و حتی مســئوالن فقط رنگ قرمز را به معنای هشدار‬ ‫و شــرایط پرخطر تلقی می کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در شرایط‬ ‫فعلی در وضعیت هشــدار قرار داریم و اگر دقت نکنیم موج‬ ‫پنجم به لحاظ تعداد بیماران بســتری حتی از موج چهارم‬ ‫هم بدتر خواهد بود‪.‬‬ ‫موضع سازمان پژوهش به سطح سواالت ازمون سراسری‪:‬‬ ‫برخی سواالت ازمون سراسری در محتوای کتاب های درسی نبود‬ ‫رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی خواستار‬ ‫تشکیل کارگروهی برای بررسی اعتراضات شرکت کنندگان‬ ‫ازمون سراسری امسال دانشگاه ها‪ ،‬شد‪.‬‬ ‫در نامه دکتر حسن ملکی ریاست سازمان پژوهش به‬ ‫دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش اموزش کشور‬ ‫امده است‪ :‬با توجه به گزارش های دریافتی و بررسی های‬ ‫انجام شده بر روی سواالت ازمون سراسری سال جاری با‬ ‫اینکه انتظار می رفت با عنایت به هماهنگی و مکاتبات قبلی‬ ‫به عمل امده با ان سازمان در طراحی سواالت ازمون امسال‬ ‫شــرایط خاص کرونایی در نظر گرفته شود تا از فشارهای‬ ‫روانی که در این دو ســال به دانش اموزان و خانواده های‬ ‫انان وارد شــده؛ کاسته شــود‪ ،‬نه تنها در برخی از دروس‬ ‫(خاصــه درس ریاضی) چنین چیزی رخ نداد بلکه شــاهد‬ ‫عدم تطابق برخی از ســواالت ازمون با رویکرد‪ ،‬اهداف و‬ ‫دامنه محتوایی کتاب های درسی بودیم تا حدی که برخی‬ ‫از سواالت صراحتا ناظر به مفاهیمی بود که در کتاب های‬ ‫درسی هیچ اشــاره ای بدان نشده است‪ .‬هر چند سال های‬ ‫گذشته نیز کم و بیش چنین مواردی اتفاق افتاده بود و مورد‬ ‫اعتراض این سازمان نیز قرار گرفت لیکن سواالت ازمون‬ ‫سال جاری موید این امر است که به اعتراضات توجه کافی‬ ‫نشده است‪ .‬سازمان پژوهش تاکید کرده است‪ :‬از انجا که‬ ‫تخطی سواالت ازمون از برنامه های درسی رسمی کشور‬ ‫باعث از بین رفتن اعتماد جامعه به نظام اموزش رســمی‬ ‫کشــور‪ ،‬تحت الشــعاع قرار گرفتن اهداف برنامه درسی‪،‬‬ ‫معاون اموزش متوسطه اداره کل اموزش وپرورش استان اصفهان‪:‬‬ ‫زمان برگزاری ازمون ورودی مدارس‬ ‫نمونهدولتیمشخصنیست‬ ‫به گفته معاون اموزش متوسطه اداره کل اموزش وپرورش‬ ‫استان اصفهان با توجه به این که ثبت نام دانش اموزان در‬ ‫مدارس در حال انجام اســت و ثبت نام بسیاری از مدارس‬ ‫درگیر ازمون نمونه دولتی است‪ ،‬بنابراین تعویق ازمون این‬ ‫مدارس نمی تواند بیش از یک ماه باشد‪.‬‬ ‫محمدرضا ناظم زاده در خصوص تعویق ازمون ورودی‬ ‫مدارس نمونه دولتی‪ ،‬به ایمنا گفــت‪ :‬تاریخ برگزاری این‬ ‫ازمون جمعــه ‪ ۱۸‬تیرماه به صورت سراســری بود اما به‬ ‫دلیل وضعیت کنونی بیماری کووید ‪ ۱۹‬و مطابق تصمیم‬ ‫ســتاد ملی کرونا در کشــور‪ ،‬زمان برگزاری این ازمون به‬ ‫تعویق افتاده اســت‪ .‬او افزود‪ :‬کارت ورود به جلسه ازمون‬ ‫مدارس نمونه دولتی در استان اصفهان توزیع نشده است‪،‬‬ ‫در حال حاضر زمان برگزاری این ازمون مشــخص نیست‬ ‫و این اتفاق وابســته به تصمیم نهایی ستاد ملی کرونا در‬ ‫کشور و ارائه مجوز است‪ .‬معاون اموزش متوسطه اداره کل‬ ‫اموزش وپرورش استان اصفهان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تعویق زمان‬ ‫برگزاری این ازمون نمی تواند بیش از یک ماه باشد‪ .‬با توجه‬ ‫به این که روند ثبت نام دانش اموزان در مدارس شروع شده‬ ‫و ثبت نام بسیاری از مدارس درگیر ازمون نمونه دولتی است‪،‬‬ ‫دانش اموزان می خواهند بدانند در‬ ‫این ازمون پذیرفته می شــوند یا‬ ‫نه تا بتوانند نوع مدرســه را برای‬ ‫سال تحصیلی جدید انتخاب کنند‪.‬‬ ‫ناظم زاده ادامه داد‪ :‬این مشکالت‬ ‫با به تعویق افتادن ازمون مدارس‬ ‫نمونــه دولتــی بــرای ثبت نام‬ ‫دانش اموزان وجــود دارد‪ .‬تالش‬ ‫می کنیم این ازمون سریع تر برگزار‬ ‫شود تا خانواده ها هم از بالتکلیفی‬ ‫خارج شوند‪.‬‬ ‫ثبت نام ‪ ۱۲‬هــزار دانش اموز‬ ‫اصفهانــی برای ازمــون مدارس‬ ‫نمونه دولتی‬ ‫او خاطرنشــان کرد‪ :‬قریب به‬ ‫‪ ۱۲‬هزار نفر از دانش اموزان استان‬ ‫اصفهان برای پایه دهم و شرکت در ازمون مدارس نمونه‬ ‫دولتی ثبت نــام کرده بودند‪ .‬اکنون در حــال رایزنی برای‬ ‫همــکاران در وزارت اموزش وپرورش هســتیم تا مطابق‬ ‫برنامه هایی که با ســتاد ملی کرونا در کشور دارند سریع تر‬ ‫این مجوز برای برگزاری ازمون گرفته شود‪ .‬معاون اموزش‬ ‫متوسطه اداره کل اموزش وپرورش استان اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ماه های گذشته اموزش وپرورش استان اصفهان در برنامه‬ ‫برگزاری امتحانات نهایی دانش اموزان و ازمون کنکور ثابت‬ ‫کرد با رعایت پروتکل های بهداشتی در شرایط کرونایی نیز‬ ‫می تواند ازمون دانش اموزان را بدون تعویق برگزار کند و در‬ ‫صورت ارائه مجوز از سوی ستاد ملی کرونا در کشور و ابالغ‬ ‫به استان اصفهان این ازمون برگزار می شود و به خانواده ها‬ ‫اطالع رسانی الزم می شود‪.‬‬ ‫ترویج کتب کمک اموزشی و جزوات غیراستاندارد و مراجعه‬ ‫دانش اموزان به موسســات کنکور را در پی خواهد داشت؛‬ ‫بنابراین پیشنهاد می شود سریعا کار گروهی در ان سازمان‬ ‫تشــکیل تا اعتراضات به عمل امده در خصوص ســواالت‬ ‫ازمون مزبور بررسی و نسبت به تصمیم گیری در خصوص‬ ‫حذف سواالت نامعتبر اقدام عاجل انجام پذیرد و نتیجه این‬ ‫اقدام از طریق رسانه های جمعی به اطالع دانش اموزان و‬ ‫خانواده هایشــان رسانده شود‪ .‬شایان ذکر است در این نامه‬ ‫سازمان پژوهش اعالم امادگی کرده است که کارشناسان‬ ‫این ســازمان به عنوان تنها متولی برنامه های درسی نظام‬ ‫اموزش وپرورش کشور‪ ،‬همچون سنوات گذشته مصادیق‬ ‫دقیق عدم تطابق سواالت با رویکرد‪ ،‬اهداف و محتواهای‬ ‫کتاب های درسی را در اختیار سازمان سنجش قرار دهند‪.‬‬ ‫معاون وزیر و رئیس ســازمان پژوهش در مکاتبه دیگری‬ ‫از وزیر اموزش وپرورش خواســت تا اقدام جبرانی الزم و‬ ‫کارشناسانه از ســوی سازمان ســنجش انجام پذیرد‪ .‬او‬ ‫همچنین خواستار مشــخص شدن راهکار قانونی دقیق و‬ ‫معین برای نظارت سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی‬ ‫بر ســواالت کنکور سراسری در سال های اتی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش‬ ‫و برنامه ریزی اموزشــی‪ ،‬گفتنی است‪ :‬در ازمون سراسری‬ ‫امسال دانشگاه ها که چند روز قبل برگزار شد‪ ،‬تعداد زیادی‬ ‫از شرکت کنندگان نسبت به دشواری سواالت بویژه درس‬ ‫ریاضی‪ ،‬خارج از محتوای کتاب های درسی انتقاد داشتند‪.‬‬ ‫با کمک اهداکنندگان‪ ۹‬استان صورت گرفت‬ ‫تامین خون موردنیاز‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫به گفته سخنگوی سازمان انتقال خون به دنبال شیوع‬ ‫گسترده کرونا در سیســتان و بلوچستان و کاهش سطح‬ ‫ذخایر خون در این استان‪ ،‬به کمک اهداکنندگان خون در‬ ‫‪ ۹‬اســتان کشور و همچنین با استفاده از شبکه ملی خون‬ ‫رســان‪ ،‬خون موردنیاز بیماران در سیســتان و بلوچستان‬ ‫تامین شد‪.‬‬ ‫بشــیر حاجــی بیگی به ایرنــا گفت‪ :‬در سیســتان و‬ ‫بلوچســتان به دنبال شــیوع کرونا‪ ،‬میزان اهدای خون به‬ ‫میزان یک چهارم کاهش یافت و موجب شــد که ســطح‬ ‫ذخیره خون در این اســتان به شدت کاهش یابد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬به دنبال این کاهش ســطح ذخیره خون‪ ،‬با استفاده از‬ ‫شبکه ملی خون رسان و همچنین اهدای خونی که توسط‬ ‫اهداکنندگان در اســتان های اذربایجان شــرقی‪ ،‬زنجان‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬کردستان‪ ،‬سمنان‪ ،‬کرمان‪ ،‬خراسان جنوبی و رضوی‬ ‫و مرکزی انجام شد‪ ،‬خون های اهدایی به استان سیستان‬ ‫بلوچستان ارســال و خون موردنیاز بیماران در این استان‬ ‫تامین شــد و اکنون مشکلی در این خصوص وجود ندارد‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان انتقال خون گفت‪ :‬با توجه به گستردگی‬ ‫استان سیستان و بلوچستان و حضور مبتالیان به تاالسمی‬ ‫در این اســتان که هر دو هفته یک بار نیاز به تزریق خون‬ ‫دارند و همچنین با شــیوع کرونا که سطح ذخایر خون در‬ ‫این استان کاهش یافته بود‪ ،‬خون موردنیاز بیماران در این‬ ‫استان تامین شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬گروه های ‪ O‬مثبت و ‪ O‬منفی خون اهدا کنند‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬اکنون میزان ذخایر خون در‪  ‬سیستان و‬ ‫بلوچستان عادی اســت‪ ،‬اما هنوز در گروه های خونی ‪O‬‬ ‫مثبت و ‪ O‬منفی کمبود داریم و نیاز اســت که مردم این‬ ‫اســتان که دارای این گروه های خونی هستند نسبت به‬ ‫اهدای خون اقدام کنند‪.‬‬ ‫حاجی بیگی با تاکید بر اینکه با اســتفاده از شبکه ملی‬ ‫خون رسان نمی گذاریم که کمبود خون در کشور احساس‬ ‫شــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اما مردم توجه داشته باشند که نیاز به‬ ‫خون همیشگی اســت و باید اهدای خون همیشگی و به‬ ‫طور مستمر باشــد‪ ،‬اما به هم وطنان در استان سیستان و‬ ‫بلوچستان بخصوص عزیزان تاالسمی اطمینان می دهیم که‬ ‫نگران تامین خون نباشد‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقال خون سیســتان و بلوچســتان روز‬ ‫‪14‬تیــر ماه گفتــه بــود ذخایر خونــی این اســتان به‬ ‫دلیل نیــاز و مصرف بــاالی خون در مراکــز درمانی و‬ ‫همچنیــن کاهش امــار اهدای خون به شــدت بحرانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته سهیال خســروی‪ ،‬با توجه به بحران کرونا در‬ ‫سیستان و بلوچســتان و افزایش تعداد مرگ ومیر و موارد‬ ‫ابتال‪ ،‬میزان ذخایر خونی اســتان به شــدت کاهش یافته‬ ‫اســت‪ .‬او گفت‪ :‬با توجه به شــیوع ویروس کرونا در سایر‬ ‫نقاط کشور‪ ،‬واردات خون از سایر استان ها مقدور نیست و با‬ ‫ن و بلوچستان حتی امکان‬ ‫شرایط ذخایر خونی در سیستا ‬ ‫پاســخگویی برای یک روز ان هم در شرایط عادی وجود‬ ‫ندارد و بیماران تاالســمی به دلیل کمبود خون در نوبت‬ ‫تزریق خون قرار دارند که این موضوع می تواند ســامت‬ ‫انــان را به خطر اندازد‪ .‬مدیرکل انتقال خون سیســتان و‬ ‫بلوچســتان افزود‪ :‬از همشهریان عزیز درخواست می شود‬ ‫برای اهــدای خون به پایگاه ها و مراکــز انتقال خون در‬ ‫سراسر استان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫او بیــان کرد‪ :‬پایگاه های انتقال خون در سیســتان و‬ ‫بلوچستان از ایمنی بســیار باالیی برخوردار هستند و هم‬ ‫اســتانی های عزیز نباید نگران الوده شــدن به ویروس‬ ‫کرونا در این مراکز باشــند‪ .‬او گفت‪ :‬سه هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر‬ ‫بیمار تاالســمی موجود سیســتان و بلوچستان ‪ ۶۸‬درصد‬ ‫خون های اهدایی را مصرف می کنند‪ .‬سیستان بلوچستان‬ ‫واقع در جنوب شرقی کشور از جمله استان های با وضعیت‬ ‫قرمز کرونایی هندی است‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫توزیع ‪ ۷۰۰‬دستگاه کولر ابی‬ ‫بین مددجویان کمیته امداد‬ ‫اصفهان‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان از توزیــع ‪۷۰۰‬‬ ‫دســتگاه کولــر ابــی بیــن خانواده هــای مددجویــان‬ ‫کمیتــه امــداد ایــن اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫کریــم زارع بــه ایمنــا گفــت‪ ۷۰۰ :‬دســتگاه کولــر ابــی‬ ‫بــه ارزش بیــش از ســه میلیــارد تومــان از طریــق کمک‬ ‫خیــران نیک اندیــش بــرای مددجویــان تحــت پوشــش‬ ‫تامیــن شــد‪ .‬او در خصــوص توزیــع ایــن محصــول‬ ‫تولیــد داخــل در شــهرهای اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫‪ ۱۵۰‬دســتگاه در شهرســتان های نجف ابــاد‪ ،‬کاشــان و‬ ‫راونــد توزیــع شــده و مابقــی نیــز در حــال توزیــع اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫هــر ســاله لــوازم ضــروری زندگــی شــامل تجهیــزات‬ ‫سرمایشــی و گرمایشــی در ابتــدای فصــل تابســتان و‬ ‫اواســط پاییــز بیــن مددجویــان توزیــع می شــود‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪ :‬شناســایی مددجویــان فاقــد لــوازم ضــروری‬ ‫زندگــی از مهمتریــن اقدامــات حــوزه حمایتــی ایــن‬ ‫نهــاد اســت‪ .‬زارع افــزود‪ :‬خیــران و نیکــوکاران می تواننــد‬ ‫کمک هــای نقــدی و غیرنقــدی خــود را از طریــق‬ ‫مراجعــه حضــوری بــه دفاتــر کمیتــه امــداد و مراکــز‬ ‫نیکــوکاری اســتان اصفهــان در کوتاه تریــن زمــان‬ ‫ممکــن بــه دســت نیازمنــدان برســانند‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲۲‬درصدی ازادی‬ ‫زندانیان استان‬ ‫در ســه ماهــه اول امســال نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته‪ ،‬ازادی زندانیــان اســتان ‪ ۲۲‬درصــد رشــد‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما‪ ،‬کل دادگســتری‬ ‫اســتان اصفهــان گفــت‪ :‬بــا تــاش ســتاد دیــه اســتان‬ ‫اصفهــان در ســه ماهــه اول ســال جــاری ‪ ۱۸۰‬نفــر از‬ ‫محکومــان مالــی و جرائــم غیرعمــد بــا بدهــی حــدود‬ ‫‪ ۶۵‬میلیــارد تومــان از زنــدان ازاد شــدند و طلبــکاران‬ ‫هــم حــدود ‪ ۴۰‬میلیــارد تومــان از طلــب خود را گذشــت‬ ‫کردنــد‪ .‬رئیـس کل دادگســتری اســتان اصفهــان افــزود‪:‬‬ ‫بــه مناســبت والدت امــام رضــا (ع) و هفتــه قــوه‬ ‫قضاییــه ‪ ۵۴۰‬نفــر از زندانیــان اســتان مشــمول عفــو و‬ ‫یــا تخفیــف مجــازات مقــام معظم رهبــری قــرار گرفتند‬ ‫کــه بیــش از ‪ ۱۰‬درصد کل مشــموالن کشــور را شــامل‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫ماندگاری هوای گرم در‬ ‫استان‬ ‫بــه گفتــه کارشــناس پیش بینــی اداره کل هواشناســی‬ ‫اصفهــان در اکثــر مناطــق اســمان صــاف در ســاعات‬ ‫بعــد از ظهــر قســمتی ابــری گاهــی وزش بــاد‬ ‫پیش بینــی می شــود‪.‬‬ ‫حجــت ا‪ ...‬علی عســگریان بــا اشــاره بــه وضعیــت‬ ‫هــوای اســتان بــه فــارس گفــت‪ :‬نقشــه های‬ ‫هواشناســی بیانگــر اســتقرار جــوی پایــدار طــی ســه روز‬ ‫اینــده در ســطح اســتان اســت‪ .‬کارشــناس پیش بینــی‬ ‫اداره کل هواشناســی اصفهان افــزود‪ :‬بــر ایــن اســاس‬ ‫در اکثــر مناطــق اســمان صــاف در ســاعات بعــد از‬ ‫ظهــر قســمتی ابــری گاهــی وزش بــاد پیش بینــی‬ ‫می شــود‪ .‬او بــا بیــان اینکــه در نواحــی مرکــزی و‬ ‫مناطــق صنعتــی غبــار صبحگاهــی دور از انتظــار‬ ‫نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬دمــای هــوای امــروز در اکثــر مناطــق‬ ‫تغییــر محسوســی نخواهــد داشــت‪ .‬علی عســگریان‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬از دیــروز تــا روز پنجشــنبه هوای گــرم‬ ‫در اســتان اصفهــان مانــدگاری دارد و دمــای هــوای‬ ‫اصفهان به ‪ ۴۲‬درجــه می رســد و از روز جمعــه دمــا‬ ‫به ویــژه کمینــه ان کاهــش پیــدا می کنــد‪ .‬کارشــناس‬ ‫پیش بینــی اداره کل هواشناســی اصفهــان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بیشــینه دمــای هــوای اصفهــان‪ ۴۱ :‬و کمینــه‬ ‫امــروز ‪ ۲۳‬درجــه ســانتی گراد و خــور و بیابانــک بــا‬ ‫‪ ۴۶‬درجــه و بوئیــن میاندشــت بــا ‪ ۹‬درجــه ســانتی گراد‬ ‫بــه ترتیــب گرم تریــن و خنک ترین نقطــه اســتان‬ ‫پیش بینــی می شــود‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوک‬ ‫قفسه‬ ‫انتشار دو کتاب به قلم‬ ‫سیدمهدیشجاعی‬ ‫انتشارات نیستان‪ ،‬دو کتاب «از کشتی نوح چه خبر» و «دنیا‬ ‫پس از تو نباشد»‪ ،‬نوشته سیدمهدی شجاعی را با تصویرگری‬ ‫فرهاد جمشیدی‪ ،‬به بازار نشر عرضه کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرانالین‪« ،‬از کشتی نوح چه خبر» و «دنیا پس‬ ‫از تو نباشد»‪ ،‬تازه ترین اثار داستانی منتشر شده از سیدمهدی‬ ‫شجاعی برای گروه سنی کودک و نوجوان است؛ نویسنده ای‬ ‫که پیشــتر نیز اثار گوناگونی در حوزه بازشناسی و بازروایی‬ ‫حوادث و شخصیت های تاریخ اسالم و پیامبران اسمانی برای‬ ‫مخاطبان کودک تالیف کرده است‪.‬‬ ‫«از کشتی نوح چه خبر؟!»‪ ،‬روایتی است داستانی از سرگذشت‬ ‫حضرت نوح (ع)‪ ،‬یکی از پیامبران اولوالعزم بر اساس روایات‬ ‫قرانی‪ .‬شــجاعی که تقریبا برای تمامی گروه های سنی در‬ ‫فرم داستانی دست به قلم برده است‪ ،‬در این کتاب با هدف‬ ‫مخاطبان نوجوان‪ ،‬ضمن بازافرینی داســتان زندگی یکی از‬ ‫پیامبران الهی‪ ،‬چند موضوع کلی را بــرای ان ها در این اثر‬ ‫مورد توجه جدی قرار داده اســت‪ ،‬از جمله ضرورت توجه در‬ ‫ساختارهای داستانی قران کریم برای پیوند مستحکم میان‬ ‫قشــر نوجوان و کالم الهی‪ ،‬بازخوانی صحیح و دقیق و در‬ ‫عین حال ساده و دلچسب پیام الهی در زمینه مواجهه نیکی‬ ‫و پلیدی و نیروهای اســمانی و شیطانی و نیز ثمره و نتیجه‬ ‫یکتاپرستی و عمل به وعده الهی‪.‬‬ ‫از دیگر ویژگی های این داســتان‪ ،‬پایبندی نویسنده به متن‬ ‫قــران کریم برای بازگویی این داســتان بوده که در نهایت‬ ‫توانسته از این متن‪ ،‬روایتی شیرین و در عین حال به دور از‬ ‫تحریفات و اسرائیلیات از زندگی این پیامبر ارائه کند‪.‬‬ ‫شجاعی در این بازخوانی‪ ،‬تمامی تالش خود را مصروف به‬ ‫بازگویی روایتی ساده و صریح و در عین حال شیرین از پیام‬ ‫یکتاپرستی قران کریم کرده است‪ .‬پیامی که در ان‪ ،‬از سویی‬ ‫صبر پیامبر در مواجهه با شرک و کفر و تالش برای هدایت‬ ‫بندگان خداوند به تصویر کشیده شده است و از سوی دیگر‬ ‫قدرت عذاب الهی در مواجهه با مشرکان‪.‬‬ ‫این اثر از تصویرسازی های بی بدیل فرهاد جمشیدی نیز بهره‬ ‫برده است‪ .‬جمشیدی که سابقه تصویرسازی بیش از چهارصد‬ ‫کتاب را در ســابقه کاری خود دارد‪ ،‬با اشراف بر این نکته که‬ ‫تصویرسازی مستند بر اساس یک رویداد تاریخی بیش از هر‬ ‫چیز متکی به تسلط هنرمند بر فرامتن است‪ ،‬به شکلی تازه و با‬ ‫تکنیک هایی نو به خلق تصویر پرداخته و فضاسازی های بکر‬ ‫و نویی را برای مخاطبانش در این کتاب به وجود اورده است‪.‬‬ ‫هنر تصویرســازی او در این کتاب بر پایه همین مســاله‬ ‫مجموعه ای را فراهم کرده که هم تخیل هنری و هم تسلط‬ ‫بــه تاریخ را توامان در خــود دارد و تلفیق این دو موضوع با‬ ‫هنر او منجر به خلق تصاویری بی بدیل و مسحورکننده در‬ ‫کتاب شده است‪.‬‬ ‫کتاب این گونه اغاز می شود‪« :‬مردم یادشان رفته بود که چه‬ ‫کســی انها را افریده است چه کسی به ان ها روزی می دهد‬ ‫و چه کســی ان ها را می میراند‪ .‬خدا را فراموش کرده بودند‪.‬‬ ‫با دست های خودشان بت هایی ساخته بودند و به جای خدا‬ ‫می پرستیدند‪ .‬خداوند برای این مردم پیامبری فرستاد به نام‬ ‫نوح‪ .‬حضرت نوح دعوت خود را به خدا پرستی اغاز کرد‪ .‬به‬ ‫مردم فهماند که کاری از دست بت ها ساخته نیست و پرستش‬ ‫به جای خدا نادانی اســت؛ اما سال های سال گذشت و عده‬ ‫کمی از مردم حرف های نوح را باور کردند و به خدای بزرگ‬ ‫ایمان اوردند‪»...‬‬ ‫این کتاب ‪ ۳۲‬صفحه ای برای گروه سنی «ج» با شمارگان‬ ‫هزار نسخه منتشر شده است‪.‬‬ ‫«دنیا پس از تو نباشد» نیز‪ ،‬داستان وهب بن عبداهلل کلبی‪،‬‬ ‫یکی از یاران امام حسین (ع) را نقل می کند‪.‬‬ ‫وهب‪ ،‬جوانی نصرانی (مســیحی) مذهب بود که در مسیر‬ ‫حرکت حسین بن علی به سوی کربال به دست وی اسالم‬ ‫اورد و در روز عاشــورا در کربال کشته شد‪ .‬وهب و همسر و‬ ‫مادرش نصرانی بودند و در راه کربال در ثعلبیه بدست حسین‬ ‫بن علی (ع) مسلمان شدند‪.‬‬ ‫کتاب این گونه اغاز می شــود‪ :‬چه کند وهب‪ .‬تردید نیست‪.‬‬ ‫شک نیست‪ .‬سردرگمی نیســت‪ .‬نوعی دل درگمی است‪.‬‬ ‫شــک اگر بود پیش از این باید رخ می نمود‪ .‬هرچه در ذهن‬ ‫خویش می کاود این حال را در هیچ گاه زندگی خویش به یاد‬ ‫نمی اورد‪ ...‬این چه حالتی است خدایا؟ نه این طور نمی شود‪،‬‬ ‫باید دل را زیر و رو کند باید این اینه را سر دست بگیرد تا ببیند‬ ‫زنگار کجاست؟ تا ببیند کدام خشت این بنا سستی می کند‪.‬‬ ‫بــا مرگ چگونــه ای وهب؟ نکنــد از مرگ می ترســی؟‬ ‫مگــر نــه در جاده این جهــاد مقصدش شــهادت حتمی‬ ‫اســت؟ نکند حضور هیــات مرگ اینچنین دســت و پای‬ ‫تو را می لرزاند؟‬ ‫نه من نه مرد مرگ گریز و پرهیز از مرگم و مرگ که اکنون‬ ‫رخ ننموده است مرگ ان زمانی رخ نمود که حسین (ع) سوی‬ ‫چراغ را در ظلمات بیابان پایین کشید ‪...‬‬ ‫این کتاب نیز در ‪ ۳۸‬صفحه با شمارگان هزار نسخه به چاپ‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 16‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4114‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫همه برگزیدگان جایزه جمالزاده‬ ‫سومین دوره جایزه جمالزاده با اختتامیه‬ ‫مجازی پایان یافت‬ ‫هم زمان بــا روز قلم‪ ،‬اختتامیه ســومین دوره از جایزه‬ ‫جمالــزاده نیــز برگزار شــد و به این ترتیــب‪ ،‬برگزیدگان‬ ‫بخش های مختلف این جایزه داستانی‪ ،‬معرفی شدند‪.‬‬ ‫سعید محســنی‪ ،‬دبیر علمی سومین جایزه جمالزاده در‬ ‫ایین اختتامیه این جایزه که فیلم ان شامگاه دوشنبه_‪۱۴‬‬ ‫تیرمــاه در فضای مجــازی برای مخاطبان پخش شــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬جایزه ادبی جمالزاده به همت دوســتان فرهیخته‬ ‫و نویســندگان نامدار ادبیات داستانی معاصر‪ ،‬برای کشف‬ ‫استعدادها و همچنین‪ ،‬حمایت از داستان کوتاه و گونه نوپای‬ ‫ناداستان اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ســومین دوره این جایزه شاهد استقبال‬ ‫چشمگیر شــرکت کنندگان بودیم و بیش از ‪ ۱۴۰۰‬اثر در‬ ‫مدت اعالم فراخوان تا پایان مهلت ارسال اثر‪ ،‬به دبیرخانه‬ ‫جایزه جمالزاده رســید که هیئت انتخاب و داوری‪ ،‬با دقت‬ ‫بسیار و سخت گیرانه این اثار را موردبررسی قرار دادند‪.‬‬ ‫دبیر علمی سومین جایزه جمالزاده‪ ،‬با اشاره به اینکه اثار‬ ‫برگزیدگان این دوره از جایزه‪ ،‬در قالب کتابی منتشر خواهد‬ ‫شــد‪ ،‬درباره بخش های مختلف ان توضیح داد‪ :‬این جایزه‬ ‫ملی چهار بخش داشت؛ بخش داستان‪ ،‬شامل داستان ازاد‬ ‫و اصفهان و بخش زندگی نگاره‪ ،‬شامل زندگی نگاره کرونا‬ ‫و مدارس اصفهان‪.‬‬ ‫محســنی خاطرنشــان کرد‪ :‬یکــی از نقایص زندگی‬ ‫نگاره های ارســالی به دو دوره قبلی جایزه جمالزاده‪ ،‬نگاه‬ ‫کارت پســتالی نویســندگان ان به اصفهان بود‪ .‬اصفهان‪،‬‬ ‫در جهان این داســتان ها به میــدان نقش جهان‪ ،‬چهارباغ‪،‬‬ ‫سی وســه پل و پل خواجو محدود می شــد و عمدتًا نگاه‬ ‫توریستی بر ان حاکم بود‪ .‬ما با اضافه کردن بخش زندگی‬ ‫نگاره مدارس اصفهان کوشیدیم به روایت ها‪ ،‬افقی تازه تر‬ ‫را معرفی کنیم‪.‬‬ ‫این نویســنده‪ ،‬یاداور شد که تداوم برگزاری این جایزه‬ ‫و فعالیت دائمــی دبیرخانه ان می توانــد‪ ،‬هدف هایی که‬ ‫سبب ساز ایجاد ان شده دست یافتنی تر کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در بســیاری از جوایــز ادبی‪ ،‬ما بیش از‬ ‫ان که با انشــا سروکار داشته باشــیم با امال سروکار داریم‬ ‫و به همین دلیل در جایزه جمالزاده‪ ،‬ســوای امتیازاتی که‬ ‫داوران در جداول مربوطه برای هر اثر در نظر گرفته بودند‪،‬‬ ‫بحث های اقناعی را نیز موردتوجه قراردادیم و به این ترتیب‪،‬‬ ‫به اثاری با انشای قابل دفاع نزدیک تر شدیم‪.‬‬ ‫محســنی‪ ،‬خبر داد که دو داســتان باکیفیت‪ ،‬به دلیل‬ ‫برگزیده شدن در یک جشــنواره داستانی دیگر‪ ،‬از مرحله‬ ‫داوری جایزه جمالزاده حذف شده اند‪.‬‬ ‫دبیر علمی ســومین جایزه جمالــزاده‪ ،‬تاکید کرد که‬ ‫بودن جایزه های ادبی‪ ،‬نظیر جایزه جمالزاده‪ ،‬بهتر از نبودن‬ ‫ان هاست و از همه اهالی کلمه و روایت فارسی‪ ،‬دعوت کرد‬ ‫که انتقادها و پیشنهاد های خود را برای هر چه بهتر برگزار‬ ‫شدن چهارمین دوره این جایزه بیان کنند تا در این روزگار‬ ‫نامهربان با داستان‪ ،‬بتوان این چراغ را کماکان پرفروغ نگه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫س از ایراد این ســخنان از کتاب «درامدی بر ادبیات‬ ‫داســتانی اصفهان» نوشته محمدرضا رهبری رونمایی شد‬ ‫و بهزاد دانشگر‪ ،‬عضو شورای سیاست گذاری سومین جایزه‬ ‫جمالزاده و مدیر مرکــز ادبی روایت خانه‪ ،‬درباره این کتاب‬ ‫گفت‪ :‬صد ســال از نوشته شدن «یکی بود یکی نبود» اثر‬ ‫جمالزاده می گذرد؛ اتفاقی که شــروع مجددی بود بر فرم‬ ‫جدیدی از روایتگری زبان فارســی و به همین مناســبت‪،‬‬ ‫دوستان ما در مرکز ادبی روایت خانه و جایزه جمالزاده‪ ،‬به‬ ‫این نتیجه رسیدند که طرحی پژوهشی را برای بررسی این‬ ‫صد سال تعریف کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬حاصل این طرح‪ ،‬کتاب «درامدی بر‬ ‫ادبیات داستانی اصفهان» شد؛ کتابی که شامل بخش هایی‬ ‫ازجمله مروری بر شــیوه های روایت در زبان فارسی‪ ،‬تاثیر‬ ‫جمالزاده بر داســتان فارســی و همچنیــن‪ ،‬معرفی ‪۱۰۳‬‬ ‫نویسنده اصفهانی است‪.‬‬ ‫در ادامه ایین اختتامیه‪ ،‬محمد عیدی‪ ،‬معاون فرهنگی‬ ‫شهردار اصفهان و مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی و‬ ‫ورزشی شهرداری اصفهان نیز گفت‪ :‬اولین قانونی که برای‬ ‫شهرداری ها نوشته شده‪ ،‬قانون بلدیه است و در این قانون‬ ‫یکی از اجزای الیتجزی‪ ،‬پرداختن به وظایف فرهنگی نظیر‬ ‫اموزش مهارت های بلدی‪ ،‬تکثیر معارف و سالمت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه این وظیفه در سال های بعد مغفول‬ ‫ماند و حتی در مقوله توسعه به فرهنگ‪ ،‬ابزار گونه نگاه شد‪.‬‬ ‫تو گویی فرهنگ باید چالش های ناشی از توسعه را توجیه‬ ‫یا حل می کرد!‬ ‫عیدی خاطر نشان کرد‪ :‬امروزه بر همگان روشن است‬ ‫که الزمه هر توســعه پایداری‪ ،‬نگاه محوری داشــتن به‬ ‫فرهنگ است و اینکه شهرها بتوانند روایت های جدیدی را‬ ‫به واسطه خالقیت های فرهنگی هنری به نمایش بگذارند‪،‬‬ ‫اساس توسعه ان هاست‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی شهردار اصفهان‪ ،‬یاداور شد‪ :‬فرایندهای‬ ‫نااندیشیده توسعه شهری موجب شده که ما در کشورمان با‬ ‫ظهور پدیده جراحت فرهنگی مواجه باشیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد که هر شهری اگر روایت خود را نخواند‬ ‫و نداند نمی تواند در جهان پر گفت وگوی امروز‪ ،‬حرفی برای‬ ‫گفتن داشته باشد‪.‬‬ ‫عیــدی‪ ،‬بابیان اینکه ادبیات ایــن ظرفیت را برای ما‬ ‫ایجاد می کند که در خود زیستن کنیم‪ ،‬به دیگری بنگریم‬ ‫و با او ارتباط برقرار کنیم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬یکی از بنیان های‬ ‫اساســی در فرایند ارتباطات میــان فرهنگی بیان روایت‬ ‫خــود به زیباترین وجه اســت و اگر شــهرهای جهان از‬ ‫هویت بومی خود بهره ببرند‪ ،‬در فرایندهای جهانی شدن‪،‬‬ ‫مستحیل نمی شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی‬ ‫شــهرداری اصفهان‪ ،‬افزایش حس تعلق مردم به شهر را‬ ‫برکت برپایی جوایزی مثل جایزه جمالزاده دانست و گفت‪:‬‬ ‫این رویداد می تواند اغازگر یک فرایند روایی برای شــهر‬ ‫اصفهان باشد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با اشــاره به اینکه رویداد جایزه جمالزاده‪ ،‬رهیافتی‬ ‫استراتژیک برای توسعه فرهنگی شهر است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫بخواهیم جهان شــهر اصفهان را بازتولید کنیم باید روایت‬ ‫و داستان اصفهان بر سر زبان ها باشد و در اندیشه ها تکرار‬ ‫شــود‪ .‬جایزه جمالزاده نیز می توانــد کانون میان فرهنگی‬ ‫اصفهان را که روزگاری به اعتبار جهانی اصفهان انجامید‪،‬‬ ‫بازتولید کند‪.‬‬ ‫به باور عیدی‪ ،‬تفاهم بر سر تفاوت ها رهاورد روایت های‬ ‫مختلفی اســت که درباره اصفهان خلق و به دبیرخانه این‬ ‫جایزه ارســال می شــود؛ روایت های مختلفی که موجب‬ ‫خیــزش فرهنگــی و خالقیت های متنوع می شــود و از‬ ‫مرزهای جغرافیایی ایران فراتر می رود‪.‬‬ ‫معرفی کتاب «روایت هایی از واقعیت دست اول» توسط‬ ‫پژمــان نظر زاده ابکنار‪ ،‬از دیگر بخش های اختتامیه جایزه‬ ‫ادبی جمالزاده بود؛ این کتاب شامل مجموعه مقاالتی درباره‬ ‫جستار است و به سفارش جایزه جمالزاده توسط تعدادی از‬ ‫مدرسین‪ ،‬پژوهشگران و فعاالن حوزه ناداستان تولیدشده‪.‬‬ ‫در بخــش پایانــی اییــن اختتامیه نیــز‪ ،‬برگزیدگان‬ ‫بخش های مختلف ســومین جایزه جمالزاده به شرح زیر‬ ‫معرفی شدند‪:‬‬ ‫بخش زندگی نگاره مدارس‬ ‫هیئت انتخاب‪ :‬مهرانگیز بیدمشکی‪ ،‬ندا تسلیمیان‪ ،‬شبنم‬ ‫غفاری‪.‬‬ ‫هیئــت داوران‪ :‬بهــزاد دانشــگر‪ ،‬منصــور ضابطیان‪،‬‬ ‫محمدرضا فرزاد‪.‬‬ ‫رتبه اول‪ :‬لیال اصالح برای اثر «یاقوت های ارغوانی»‬ ‫رتبه دوم‪ :‬مرضیه احمدی برای اثر «سه شنبه ای ها»‬ ‫رتبه سوم‪ ،‬به صورت مشترک‪ :‬مسعود شیخ حسنی برای‬ ‫اثر «ان نوبتی ها» و رضوان نیلی پور برای اثر «دبســتان‬ ‫نوبهار»‬ ‫بخش زندگی نگاره کرونا‬ ‫هیئت انتخاب‪ :‬مرثا صامتی‪ ،‬حامد علی بیگی‪ ،‬ســمیه‬ ‫یوسفی‪.‬‬ ‫هیئت داوران‪ :‬حبیبه جعفریان‪ ،‬یاســین حجازی‪ ،‬الهام‬ ‫کامرانی‪.‬‬ ‫رتبه اول‪ :‬زهــرا اظهری برای اثر «مرده ها خطر انتقال‬ ‫ندارند»‬ ‫رتبــه دوم‪ :‬مریــم اخوان بــزاز برای اثر «ســه نما از‬ ‫کرونایی ها»‬ ‫رتبه سوم‪ :‬ریحانه شفیعی علویجه برای اثر «وصیت»‬ ‫بخش داستان ازاد‬ ‫هیئت انتخاب‪ :‬مهدی باتقوا‪ ،‬سیاوش قربانی پور‪ ،‬مرضیه‬ ‫گالبگیر‪.‬‬ ‫هیئت داوران‪ :‬مهری بهرامی‪ ،‬مجید قیصری‪ ،‬حســن‬ ‫محمودی‪.‬‬ ‫رتبه اول‪ :‬عباس عظیمی برای اثر «عطا اینجا بود»‬ ‫رتبه دوم‪ :‬اسماعیل ساالری برای اثر «سور اسلحه ها»‬ ‫رتبه سوم به صورت مشترک‪ :‬احمد سوسرایی برای اثر‬ ‫«دومرگن» و مسعود ریاحی برای اثر «تفریق»‬ ‫بخش داستان اصفهان‬ ‫هیئت انتخاب‪ :‬ســارا خسروی‪ ،‬نسترن مکارمی‪ ،‬هادی‬ ‫منوچهری‪.‬‬ ‫هیئت داوران‪ :‬مهدی افروز منش‪ ،‬اسماعیل حاج علیان‪،‬‬ ‫بلقیس سلیمانی‪.‬‬ ‫رتبه اول‪ :‬مرتضی فرجی برای اثر «دالون»‬ ‫رتبه دوم‪ :‬زهرا شــاهی برای اثــر «اصفهان خود تامار‬ ‫است»‬ ‫رتبه سوم‪ ،‬به صورت مشــترک‪ :‬معصومه قدردان برای‬ ‫اثر «تیر قلق» و یگانه شیخ االســامی بــرای اثر «ایوا از‬ ‫زاینده رود تا وستوال»‬ ‫مالقات با ندای درون در تاالر هنر اصفهان‬ ‫تاالر هنر اصفهان تا ‪ ۲۵‬تیرماه میزبان اجرای تئاتری‬ ‫اســت که به تحول درونــی افراد در فراینــد ارتباط با‬ ‫ارزش های معنوی جامعه می پردازد‪.‬‬ ‫احمد شــاهین‪ ،‬نویســنده و کارگردان تئاتر «ندای‬ ‫درون» در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬ژانر این اثر‬ ‫اجتماعی است و با بیان قصه یکی از نویسندگان مشهور‬ ‫فرانسه و همسرش‪ ،‬به تحول و استحاله درونی افراد در‬ ‫فرایند ارتباط با ارزش های معنوی جامعه اشاره می کند‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬نوشتن این اثر‪ ،‬شهریورماه سال گذشته‬ ‫به پایان رسید و از همان زمان‪ ،‬با گروهی ‪ ۱۸‬نفره شامل‬ ‫شش بازیگر‪ ،‬تمرین برای اجرای ان را اغاز کردیم‪.‬‬ ‫شــاهین تصریح می کند‪ :‬اجرای تئاتر‪ ،‬نیازمند تعامل‬ ‫چهره به چهره عوامل با یکدیگر است و شیوع ویروس‬ ‫کرونا باعث شــده که فرایند تمرین و تولید‪ ،‬با کندی و‬ ‫اخالل مواجه شــود‪ .‬در حین تمرین «ندای درون» نیز‬ ‫اگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی‬ ‫عام به شماره ثبت ‪ 6574‬و شناسه ملی‬ ‫‪10260276866‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪1400/03/11‬‬ ‫و نامه شماره ‪ 85132/122‬مورخ ‪ 1400/04/02‬سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬سال مالی شرکت از پایان‬ ‫اسفندماه به پایان ابان ماه هر سال تغییر یافت‪.‬و ماده مربوطه اساسنامه‬ ‫اصالح گردید‪ .‬مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی‬ ‫فالورجان به نشانی استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان فالورجان ‪ ،‬بخش‬ ‫مرکزی ‪ ،‬دهستان اشترجان ‪ ،‬روستا منطقه صنعتی اشترجان‪ ،‬محله‬ ‫ندارد ‪ ،‬خیابان هفدهم ‪ ،‬خیابان اصلی به سمت دیزیچه ‪ ،‬پالک ‪260‬‬ ‫‪ ،‬طبقه همکف کدپستی ‪ 8465197535‬تغییر یافت و ماده مربوطه‬ ‫اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1160399‬‬ ‫دو تن از بازیگران و همســر یکی دیگر از ان ها به کرونا‬ ‫مبتال شدند و به همین دلیل تا اتمام روند درمان‪ ،‬فرایند‬ ‫اماده سازی تئاتر ما تعطیل بود‪.‬‬ ‫این کارگردان تئاتر با اشاره به اینکه پیک های کرونا‬ ‫باعث لغو اجرای «ندای درون» در اســتانه نوروز ‪۱۴۰۰‬‬ ‫شــد‪ ،‬توضیح می دهد‪ :‬با پشت ســر گذاشتن همه این‬ ‫سختی ها توانســتیم در تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬روی صحنه سالن‬ ‫تماشــا «ندای درون» را اجرا کنیــم‪ .‬این اطمینان را به‬ ‫مخاطبــان می دهیم که فقط بــرای ‪ ۳۰‬درصد ظرفیت‬ ‫ســالن بلیت فروشی انجام می شــود و ضدعفونی مداوم‬ ‫ســالن پیش از اجرا و تهویه هوا به صورت دائمی‪ ،‬ایمنی‬ ‫الزم را برای به تماشا نشستن این اثر فراهم کرده است‪.‬‬ ‫شاهین‪ ،‬با تقدیر از حمایت شهرداری اصفهان از تئاتر‬ ‫می گوید‪ :‬در سایر کشــورها از اجرای تئاترهای تراژیک‬ ‫به صورت کامل و تئاترهای کمیک تا ‪ ۵۰‬درصد توســط‬ ‫اگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات صنایع‬ ‫نسوز توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت‬ ‫‪ 17160‬و شناسه ملی ‪10260057369‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1400/04/07‬و به استناد نامه شماره‬ ‫‪ 065-009/672537‬مورخ ‪ 1400/4/07‬سازمان بورس و اوراق بهادارد تصمیمات‬ ‫ذیل اتخاذ شد ‪ :‬باتوجه به اختیارات تفویض شده به هیات مدیره از مجمع عمومی‬ ‫فوق العاده مورخ ‪ 1399/9/2‬و با توجه به گواهی شماره ‪ 16/6900/53‬مورخ‬ ‫‪ 1400/4/6‬واریزینزدبانکتجارتشعبههزارجریببهمبلغ‪ 204820884688‬ریال‬ ‫و نیز تبدیل مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ‪ 115179115312‬ریال و مبلغ‬ ‫‪ 300000000000‬ریال از محل سود انباشته سرمایه از مبلغ‪ 150000000000‬ریال‬ ‫به مبلغ‪ 770000000000‬افزایش یافت و ماده‪ 5‬اساسنامه به شرح زیر اصالح گردید‬ ‫‪ :‬سرمایه شرکت‪ 770000000000‬ریال نقدی است که به‪ 770000000‬سهم عادی‬ ‫با نام یک هزار ریالی منقسم گردید و تمامًا پرداخت شد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک‬ ‫استاناصفهانادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریاصفهان(‪)1161006‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫شهرداری ها حمایت می شــود و ما نیز قدردان حمایت‬ ‫شهرداری اصفهان از حوزه نمایشیم‪ ،‬اما تئاتر برای بقا و‬ ‫ماندگاری نیازمند حمایت های بیشتری از سوی نهادهای‬ ‫متولی‪ ،‬مثل اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی است‬ ‫چرا که گیشــه‪ ،‬توانایی پاسخگویی به نیاز هنرمندان و‬ ‫هزینه های تولید را نــدارد و اگر بی توجهی ها همچنان‬ ‫ادامه یابد‪ ،‬شــاهد رکود تولید و فقــدان تمایل برای به‬ ‫صحنه بردن یک تئاتر خواهیم بود‪.‬‬ ‫عالقه مندان برای تماشــای تئاتر «نــدای درون»‬ ‫ن فتحــی»‪« ،‬ارام زنجانی»‪،‬‬ ‫کــه بــا بــازی «هومــا ‬ ‫«محمدرضا شــا ه عالیی»‪« ،‬فرشــت ه شــاه بندری»‪،‬‬ ‫ن خامســی پور» و «محمدعلی مرادی زاده»‬ ‫«امیرحسی ‬ ‫در تــاالر هنر اصفهان روی صحنه مــی رود‪ ،‬می توانند‬ ‫تا ‪ ۲۵‬تیرماه هر روز راس ســاعت ‪ ۱۷‬به ســالن تماشا‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫فرهنگها‬ ‫چهره‬ ‫حامد بهداد «باب مارلی»‬ ‫می شود‬ ‫حامد بهداد در فیلم سینمایی «باب مارلی» به کارگردانی داود‬ ‫خیام بازی می کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی پروژه‪ ،‬حامد بهداد هفته گذشــته‬ ‫با محمد صادق رنجکشان تهیه کننده فیلم سینمایی «باب‬ ‫مارلی» برای حضور در این فیلم به توافق رسید‪.‬‬ ‫فیلم ســینمایی «باب مارلی» به کارگردانــی داود خیام و‬ ‫نویسندگی مشترک این کارگردان و علی زرنگار که مضمونی‬ ‫اجتماعی دارد اوایل نیمه دوم ســال در جنوب کشور مقابل‬ ‫دوربین خواهد رفت‪.‬‬ ‫پروانه ساخت این فیلم اواخر اردیبهشت ماه از سوی سازمان‬ ‫سینمایی صادر شد‪.‬‬ ‫پیش تولید «باب مارلی» مدتی اســت که با حضور حسن‬ ‫مصطفوی با عنوان مدیر تولید پروژه اغاز شــده و مذاکره با‬ ‫دیگر عوامل و بازیگران این فیلم ادامه دارد‪.‬‬ ‫الله صبوری‪ :‬مردم فصل جدید‬ ‫«روزگار جوانی» را دوست‬ ‫خواهند داشت‬ ‫بازیگر مجموعه تلویزیونی «روزگار جوانی» گفت‪ :‬با اینکه اسم‬ ‫من هم در لیست اعالمی برای تزریق واکسن کرونا بود‪ ،‬اما به‬ ‫جز ‪ ۶ - ۵‬نفر اعضای اصلی سریال «روزگار جوانی»‪ ،‬به من‬ ‫و باقی گروه ما واکسن کرونا نزدند‪.‬‬ ‫الله صبوری در گفت وگو با میزان پیرامون بازی در ســریال‬ ‫«روزگار جوانی» گفت‪ :‬به تازگی در فصل سوم سریال «روزگار‬ ‫جوانی» بازی داشتم و تصویربرداری مربوط به بازی من در‬ ‫این مجموعه به پایان رسیده است‪ .‬من و سیاوش چراغی پور‬ ‫تقریبا جزو نقش های اصلی سریال «روزگار جوانی» هستیم و‬ ‫در ‪ ۶‬الی ‪ ۷‬قسمت از این سریال حضور داریم‪.‬‬ ‫وی در همین راســتا ابراز کرد‪ :‬اصغر توسلی کارگردان این‬ ‫ســریال را از سال های دور می شناسم و کار کردن با او برای‬ ‫من تجربه لذت بخشی بود‪ .‬توسلی خیلی با دقت و طمانینه‪،‬‬ ‫تاکید می کنم با طمانینه به چیزی که می خواست می رسید‪.‬‬ ‫تیم بازیگری و عوامل پشت صحنه بسیار حرفه ای هستند و‬ ‫توسلی تسلط باالیی بر کار دارد و دقیقا می داند چه می خواهد‪.‬‬ ‫بازیگر سریال «معراجی ها» با اشاره به کیفیت باالی سریال‬ ‫«روزگار جوانی» بیان کرد‪ :‬به نظرم «روزگار جوانی» با اقبال‬ ‫عمومی مواجه شود و مردم این سریال را دنبال و دوست داشته‬ ‫باشند؛ اما قضیه این است که مخاطبان ان سال ها با مخاطب‬ ‫امروز تفاوت زیادی دارند و نمی توان این سریال را هم به لحاظ‬ ‫ساخت و هم تماشاگران با دو سریال قبلی مقایسه کرد‪ .‬این‬ ‫روز ها شبکه های تلویزیونی بیشتر و همچنین فیلم های روز و‬ ‫زیادی در دسترس مخاطب قرار دارد و طبیعتا سطح سلیقه‬ ‫و نیاز مردم هم فرق کرده اســت‪ .‬با این حال این مجموعه‬ ‫فیلمنامه و عوامل خیلی خوبی دارد و سعی شده کیفیت کار‬ ‫حفظ شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به نقش خود در سریال «روزگار جوانی» ابراز‬ ‫داشــت‪ :‬این مجموعه هم طنز و هم تــراژدی و به نوعی‬ ‫گروتسک است و مابین اتفاقات طنز و تراژیک است و این دو‬ ‫حس را منتقل می کند‪ .‬من نقش مادر یکی از شخصیت های‬ ‫جوان این مجموعه را که تازه دانشجو شده بازی می کنم‪.‬‬ ‫این بازیگر سینما و تلویزیون پیرامون داشتن لهجه در فصل‬ ‫جدید ســریال «روزگار جوانی» اظهار کرد‪ :‬در فصل جدید‬ ‫ســریال «روزگار جوانی» من به لهجه شــیرین اصفهانی‬ ‫صحبت کردم‪ .‬به هر حال به عنــوان بازیگر باید بتوانی به‬ ‫خواسته های کارگردان نزدیک شــوی‪ .‬قبل از شروع بازی‬ ‫اعــام کردند که باید با لهجه اصفهانی صحبت کنم و من‬ ‫هم برای بهتر شدن نقش امادگی کافی داشتم‪ .‬در کل نقش‬ ‫خودم در این ســریال را خیلی دوست دارم و خوشحالم این‬ ‫همکاری پیش امد‪.‬‬ ‫بازیگر مجموعه تلویزیونی «دوقلوها» با اشــاره به استرس‬ ‫بازیگری بدون ماسک در وضعیت کرونایی بیان کرد‪ :‬بازی‬ ‫کردن در شرایط کرونایی خیلی نگران کننده است و من هم‬ ‫از این قاعده مســتثنا نیستم و استرس درگیر شدن به کرونا‬ ‫را داشتم‪ .‬خیلی دوست دارم این را بگویم‪ ،‬با اینکه ما جلوی‬ ‫دوربین بودیم‪ ،‬ولی واکسن کرونا نزدیم‪ .‬قرار بود اعضای اصلی‬ ‫مجموعه واکسن کرونا بزنند و با اینکه اسم من هم در لیست‬ ‫اعالمی برای تزریق واکســن کرونا بود‪ ،‬اما به جز ‪ ۶ - ۵‬نفر‬ ‫اعضای اصلی‪ ،‬من وباقی گروه واکســن کرونا نزدیم‪ .‬از این‬ ‫قضیه دلخورم و نمی دانم چرا این اتفاق افتاد و صحبتی هم‬ ‫راجع به ان نشد و همین موضوعی ناراحت کننده است‪ .‬خیلی‬ ‫از دوستان من که مشغول کار های تلویزیونی هستند واکسن‬ ‫زدند و متاسفانه برای برخی از ما این موقعیت پیش نیامد‪.‬‬ ‫وی در همیــن راســتا اظهــار داشــت‪ :‬ایــن موضــوع‬ ‫کرونــا بــرای مــن نگــران کننــده اســت و یکــی از‬ ‫دالیــل مهمی کــه خیلی هــا پیشــنهادات خــود را رد‬ ‫می کنند کرونا است‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات ذیل از طریق اگهی اقدام نماید ‪.‬‬ ‫ بهره برداری از محل نصب تابلوی تبلیغاتی در دو طرف عرشه پل شهید دکتر دادمان (دانشگاه صنعتی)‬‫واقع در بلوار شهید سردار سلیمانی با مساحت تقریبی ‪ ۷۰‬متر مربع به مدت سه سال شمسی‬ ‫ مهلت ارایه پیشنهاد های مزایده‪ :‬تا ساعت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ‪1400/05/05‬‬‫ محل دریافت اسناد‪ :‬امور قراردادهای شهرداری مرکزی‬‫ محل ارایه پیشنهادات‪ :‬دبیرخانه شهرداری مرکزی‬‫ تاریخ بازگشایی پیشنهادات‪ :‬ساعت ‪ ۱۱‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪1400/05/06‬‬‫ مدت اعتبار پیشنهادات‪ :‬روز شنبه ‪1400/05/16‬‬‫اصالح‪ ،‬جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود‪.‬‬ ‫علی اصغر حاج حیدری‪ -‬شهردار خمینی شهر‬ ‫م الف‪1161356 :‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫چهارشنبه | ‪ 16‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4114‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫در تفاهمی با دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا می شود‬ ‫برنامه فوالد مبارکه برای‬ ‫راه اندازی نخستین ازمایشگاه صنعت ‪ 4/0‬ایران‬ ‫تفاهم نامه راه اندازی و تجهیز نخستین ازمایشگاه صنعت‬ ‫‪ 4.0‬در کشور میان شــرکت فوالد مبارکه‪ ،‬دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهان و شــرکت ایریســا و با حمایت ویژه شرکت فوالد‬ ‫مبارکه به امضا رسید‪.‬‬ ‫بــه گزارش اصفهان امــروز‪ ،‬در ایین امضای تفاهم نامه‬ ‫راه اندازی و تجهیز نخستین ازمایشگاه صنعت ‪ 4.0‬در کشور‪،‬‬ ‫ســید مهدی نقوی‪ ،‬معاون تکنولوژی شرکت فوالدمبارکه؛‬ ‫سید مهدی ابطحی‪ ،‬رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان؛ رسول‬ ‫سرائیان‪ ،‬مدیرعامل شــرکت ایریسا؛ احمدرضا تابش‪ ،‬رئیس‬ ‫دانشــکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی و جمعی از اساتید‬ ‫و مدیران شرکت ایریسا و شرکت فوالد مبارکه حضور داشتند‪.‬‬ ‫سید مهدی ابطحی‪ ،‬رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان‪ ،‬در‬ ‫این مراســم اظهار کرد‪ :‬امروز ورود به نســل چهارم دوراهی‬ ‫بودن و نبودن است و اساسا رقابت پذیری‪ ،‬تغییر فضای کار و‬ ‫ماموریت ها نشان می دهد که در مسیر پیش رو خواهیم بود و‬ ‫یا حذف شدنی هستیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬پیشــگامی فــوالد مبارکــه در زمینه‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫وی افزود‪ :‬امروزه اهداف دانشگاه صنعتی اصفهان بازتعریف‬ ‫شده است و محیط دانشگاه باید به انتظارات جامعه هدف پاسخ‬ ‫دهد و از سوی دیگر با ورود تحریم ها و نوسانات بازار صنعت‬ ‫ناگزیر به هدف گذاری هوشمندسازی است که شرکت فوالد‬ ‫مبارکه در این مهم پیشگام صنایع کشور شده است‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد‪ :‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکه با پیش گرفتن هوشمندسازی‪ ،‬ماندن را انتخاب کرده‬ ‫است و دانشگاه صنعتی اصفهان هم با توسعه مراکز تحقیقات‬ ‫و ایفای مســئولیت اجتماعی و جذب نیروی انسانی و هیئت‬ ‫علمی پرکار ســعی دارد‪ ،‬ماندن را در دوراهی بودن و نبودن‬ ‫انتخاب کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬فصل مشترک دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫با شــرکت فوالد مبارکه «هوش مصنوعی» اســت و توجه‬ ‫به نواوری‪ ،‬تجاری ســازی و تبادل فناوری و اشتراک گذاری‬ ‫ســاختارهای پژوهشی به همکاری با شرکت فوالد مبارکه و‬ ‫فوالد هرمزگان برامده است‪.‬‬ ‫ابطحی راه اندازی و تجهیز نخســتین ازمایشگاه صنعت‬ ‫‪ ۴.۰‬در کشور را به فال نیک گرفت و گفت‪ :‬امروز شاهد اغاز‬ ‫همکاری با صنعت هســتیم تا به دستاوردهای بزرگی دست‬ ‫یابیم و مایه افتخار اســت که شرکت فوالد مبارکه دانشگاه‬ ‫صنعتی اصفهان را برای نخســتین ازمایشگاه صنعت ‪ ۴.۰‬را‬ ‫انتخاب کرده است‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت موضوع صنعت ‪ 4.0‬یا نسل چهارم‬ ‫اتوماسیون صنعتی‪ ،‬به ایجاد یک تحول دیجیتال در صنعت‬ ‫تغییرات است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اینده پژوهی روی میز مدیریت فوالد مبارکه‬ ‫معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد‪ :‬با مرور‬ ‫تاریخی در عالم صنعت به شــرکت های بزرگ برمی خوریم‬ ‫که امروز اثری از انها باقی نیست که بر اهمیت اینده پژوهی‬ ‫تاکید دارد و اینکه باید چه مسیری را درپیش گرفت مهم ترین‬ ‫مساله ای است که بر روی میز رهبران یک سازمان قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مطالعه بر روی اکوسیستم های تعریف شده‬ ‫بر مبنای دانش گفت‪ :‬یافته های مطالعاتی ما را به ‪ ۴‬رهیافت‬ ‫رســانید که اینده شرکت فوالد مبارکه بر مبنای این ‪ ۴‬محور‬ ‫تنظیم شده است‪ .‬اولین محور توسعه فرایندها بود؛ فرایندهایی‬ ‫که به تولید محصولی به نام فوالد منجر می شود و بر اساس‬ ‫تکنولوژی های موجود در عرصه فوالد ایجاد و به کار گرفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نقوی محور دوم اینده پژوهی در شــرکت فوالد مبارکه را‬ ‫اینگونه توضیح داد‪ :‬محور دوم توسعه محصوالت یک شرکت‬ ‫اســت‪ .‬از انجایی که چرخه معرفی محصــوالت به بازار در‬ ‫صنعت فوالد طوالنی تر از ســایر صنایع است و فرایند اجرا و‬ ‫دستیابی به محصول دشوار و هزینه بر است؛ بایستی این محور‬ ‫هم به درستی در بررسی ها مد نظر قرار می گرفت‪.‬‬ ‫وی از «طرح تحول دیجیتال» به عنوان سومین موضوع‬ ‫الزام اور و مهم یاد کرد و گفت‪ :‬محور ســوم حرکت به سوی‬ ‫دیجیتالی شدن اســت که در این مطالعه به ان رسیدیم؛ اما‬ ‫چهارمین حوزه که در ایران به ان توجه نشده است و به نظر‬ ‫می رسد شرکت فوالد مبارکه به عنوان نخستین واحد صنعتی‬ ‫ان را سیاست گذاری کرده است‪ ،‬موضوع «اقتصاد چرخشی»‬ ‫(‪ )secular economy‬است که می تواند تضمین کننده بقا‬ ‫سازمان در درازمدت باشد‪.‬‬ ‫معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه از‬ ‫تمام ظرفیت ها گروه فوالدمبارکه در راستای تحقق ‪ ۴‬هدف‬ ‫سیاست گذاری شده بهره مند شده ایم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پیش بینی‬ ‫اینده باعث می شود تا در بازار جهانی با تثبیت جایگاه‪ ،‬از رقبا‬ ‫پیش بیفتیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬توسعه محصوالت شرکت فوالد مبارکه‬ ‫نقوی با اشاره به ماموریت های «پژوهشکده فوالد دانشگاه‬ ‫صنعتی» در جهت توسعه محصوالت برای گروه فوالد مبارکه‬ ‫و صنعت فوالد ایران‪ ،‬گفت‪ :‬مفتخریم در سال گذشته دو اقدام‬ ‫مهم و استراتژیک در این پژوهشکده عملیاتی شد؛ یکی تولید‬ ‫«پروتزهای انســانی» بود که در صنعت پزشکی کشور مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد و کشور را در این زمینه از واردات بی نیاز‬ ‫کرد‪ .‬دومین اقدام این پژوهشکده‪ ،‬تاسیس «شرکت پشتیبانی‬ ‫و توســعه فناوری و نواوری های شــرکت فوالد مبارکه» با‬ ‫می پردازد؛ به عبارت دیگر این مفهوم‪ ،‬بیانگر در هم تنیدگی و‬ ‫ارتباط همه جانبه اجزای سخت افزاری و نرم افزاری هوشمند‬ ‫از طریق بستر اینترنت اشیاء در محیط صنعتی است‪ .‬برقراری‬ ‫ارتباط اجزا از طریق شبکه اینترنت نسبت به اتوماسیون های‬ ‫نســل قبل که تنها از طریق شبکه های داخلی به هم مرتبط‬ ‫بودند‪ ،‬بســتری برای بکارگیری هوش مصنوعی در مدیریت‬ ‫سیستم شده و همچنین امکان اســتفاده از زیر ساخت های‬ ‫پردازش ابری و محاسبات لبه را در کل زنجیره صنعت فراهم‬ ‫می سازد‪.‬‬ ‫به طور خاص در صنعت فوالد از مرحله اســتخراج گرفته‬ ‫تا بخش تولید و تحویل محصــول نهایی‪ ،‬هوش مصنوعی‬ ‫می توانــد در حوزه هــای مختلفی از جمله هوشمندســازی‬ ‫فرایند تولید‪ ،‬ارتباط با مشــتریان‪ ،‬تحلیــل و مدیریت بازار‪،‬‬ ‫هوشمندســازی فرایند تعمیر و نگهــداری‪ ،‬نظارت بهینه بر‬ ‫محیط کار و بهبود ایمنی محیط کار مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫همه این موارد موجب بهبود بازده و ایمنی محیط کار در کنار‬ ‫کاهش هزینه های تولید می شود‪.‬‬ ‫سید مهدی نقوی معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫گفت‪ :‬مطابقت با اکوسیســتم های جدید دنیا در دســتور کار‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه اســت چرا که برای حضور در دنیای‬ ‫امروز چاره ای جز به روزرسانی با این تغییرات نیست و تحول‬ ‫دیجیتال یک باید است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مطابقت با اکوسیستم های جدید دنیا‬ ‫وی با اشــاره به اینده شــرکت فوالد مبارکه اظهار کرد‪:‬‬ ‫از مدتی پیش‪ ،‬موضوع مطالعه و مطابقت با اکوسیســتم های‬ ‫جدید دنیا در دســتور کار شرکت فوالد مبارکه قرار گرفت و‬ ‫در راستای ایجاد تصویر اینده فوالد مبارکه و حضور در کلیه‬ ‫عرصه های تعریف و این ماموریت به مجموعه تکنولوژی این‬ ‫شرکت واگذار شد‪.‬‬ ‫نقوی با بیان اینکه تغییرات شگرفی در تمامی حوزه های‬ ‫صنعتی و علمی دنیا در حال اتفاق اســت‪ ،‬گفت‪ :‬برای حضور‬ ‫در دنیای امروز چاره ای جز به روزرسانی با این تغییرات نیست‬ ‫چراکه تنها راه بقا در جهان کنونی همانا شناخت و درک این‬ ‫هدف ایجاد یک مرکز (‪ )COE‬بود تا بتوان با سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه را در دو حوزه «توسعه فرایند» و «اقتصاد‬ ‫چرخشی» توســعه دهیم و با بهره گیری از ظرفیت ملی این‬ ‫موضوعات را به عنوان ماموریت پیش ببریم‪.‬‬ ‫معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه استفاده از «طرح‬ ‫تحول دیجیتال» توسط تصمیم گیران مملکت نشان می دهد‬ ‫که سیاســت گذاری شرکت فوالد مبارکه در این مسیر موفق‬ ‫خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬طرح تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه‬ ‫الزام اور و یک «باید» اســت و این «باید» با شرط بقا توجیه‬ ‫شده است؛ چراکه در اینده نزدیک شرکت هایی که اسب تراوا‬ ‫ل دهند؛ محکوم به فنا و شکست هستند‪.‬‬ ‫را برعکس ه ‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح تحول دیجیتال در شرکت فوالد مبارکه با‬ ‫شعار «شرکت فوالد مبارکه هوشمند از سنگ تا رنگ» تعریف‬ ‫شد چراکه از سنگ اهن وارد شده به این شرکت تا محصول‬ ‫رنگی در این مسیر گام بر می دارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تعامل با دانشــگاه ها بال دوم تحقق طرح‬ ‫تحول دیجیتال‬ ‫نقوی با اشاره به اینکه گروه فوالد مبارکه یک بال تحقق‬ ‫طرح تحول دیجیتال است‪ ،‬گفت‪ :‬بالشک بال دوم این طرح‪،‬‬ ‫دانشگاه ها هستند و با تعریف ماموریت ها و برنامه هایی در تعامل‬ ‫سازنده با دانشــگاه ها برامدیم که می توان به «مرکز تحول‬ ‫دیجیتال صنعت فوالد» با بهره گیری از دانش استارتاپ ها و‬ ‫همراهی دانشــگاه تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری در پردیس دانشگاه تهران کلنگ زنی شد‪.‬‬ ‫وی کلنگ زنی «مرکز تحول دیجیتال صنعت فوالد» را‬ ‫سراغاز طرح تحول دیجیتال برشمرد و افزود‪ :‬در موضوعات‬ ‫مربوط به اینده صنعت‪ ،‬با نگاه ملی و تلمیحی به توان استان‬ ‫اصفهان اقدام می کنیم که راه اندازی نخســتین ازمایشگاه‬ ‫صنعت ‪ ۴‬در دانشگاه صنعتی اصفهان با همین هدف دنبال‬ ‫شده اســت‪.‬معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه به دوره‬ ‫پرورش رهبران طرح تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه با‬ ‫همراهی دانشگاه اصفهان هم گریزی زد و گفت‪ :‬این طرح‬ ‫به عنوان موردی عملیاتی بــرای دوره های جدید کاربردی‬ ‫اغاز شد و خوشــبختانه ترم دوم این دوره در حال برگزاری‬ ‫اســت و اگر امروز تمام مدیران شــرکت فــوالد مبارکه با‬ ‫ترمینولوژی «طرح تحول دیجیتال» اشــنا هستند و به کار‬ ‫می برند ماحصل تالش شــرکت ایریسا و مدیریت شرکت‬ ‫فوالد مبارکه است‪.‬‬ ‫وی به ســومین برنامه در راســتای تحقق طرح تحول‬ ‫دیجیتال اشاره کرد و افزود‪ :‬بهترین فضایی که به لحاظ فنی‬ ‫می تواند در خدمت احداث نخســتین ازمایشگاه صنعت ‪4.0‬‬ ‫در کشــور قرار بگیرد‪ ،‬دانشگاه صنعتی اصفهان است چراکه‬ ‫همواره همکاری این دانشگاه با مجموعه گروه فوالد مبارکه‬ ‫می تواند به تربیت متخصصان در فضای اینده منجر شــود و‬ ‫این محققان می توانند در اینده نزدیک طرح تحول دیجیتال‬ ‫در کشور را جاری سازند‪.‬‬ ‫نقوی با اشاره به مطالعات موردی از دانشگاه های المان‪،‬‬ ‫فرانســه و پلی تکنیک میالن‪ ،‬انتخاب دانشــگاه صنعتی را‬ ‫شایسته دانســت و توضیح داد‪ :‬ایجاد ازمایشگاه صنعت ‪4.0‬‬ ‫بــه عنوان یکی از بایدهای دیگر اســت و برای طرح تحول‬ ‫دیجیتال اجتناب ناپذیر خواهد بــود چراکه معتقدیم موضوع‬ ‫پژوهش و ایجاد خبرگی در نســل جدید بایستی در دانشگاه‬ ‫اتفاق بیفتد و شرکت فوالد مبارکه هم حامی این بخش باشد‬ ‫تا از نتایج ان در کشور بهره مند شویم‪.‬‬ ‫رسول سرائیان مدیرعامل شرکت ایریسا نیز در این مراسم‬ ‫با اشــاره به اینکه در اواخر فروردین ماه گذشــته مدیرعامل‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه ماموریت جدیدی به شــرکت ایریسا‬ ‫واگذار کرد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سرمایه انسانی پاشنه اشیل هر بنگاه‬ ‫اقتصادی و صنعتی اســت و انتظار می رود استفاده ازتجارب‬ ‫بین المللی و همکاری با دانشــگاه های بین المللی در پیشبرد‬ ‫اهداف طرح دیجیتال فوالد مبارکه سازنده باشد تا این مسیر با‬ ‫کمترین خطا پیش برود‪.‬‬ ‫وی با معرفی و گذر از تاریخچه شــرکت ایریســا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این شــرکت با هدف انتقال فناوری اتوماسیون صنعتی‬ ‫و سیستم های اطالعات از شــرکت های اروپایی کارگزار در‬ ‫ســاخت فوالد نظیر ‪ simens، ILVA، GTI‬و ‪...‬در ســال‬ ‫‪ ۱۳۷۱‬تاسیس شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این شرکت تاکنون هزار و ‪ ۱۸۰‬پروژه را با ‪۵۴۴‬‬ ‫پرسنل به سرانجام رسانیده اســت و ‪ ۵‬رکن اصلی کسب و‬ ‫کار اعم از سیستم های اطالعاتی‪ ،‬اتوماسیون صنعتی‪ ،‬شبکه‬ ‫و زیرســاخت‪ ،‬تحول دیجیتال و کسب و کارهای کوچک و‬ ‫متوسط را دنبال می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایریســا به برخی از افتخارات شرکت‬ ‫ایریسا اشــاره ای کرد و توضیح داد‪ :‬اخذ مجوز دانش بنیان از‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری در ‪ ۸‬محصول‪،‬‬ ‫ارتقای رتبه شرکت در بین ‪ ۵۰۰‬شرکت برتر (از ‪ ۴۱۶‬به ‪،)۳۵۷‬‬ ‫اولین شرکت ایرانی دارای تمام سطوح اتوماسیون بخشی از‬ ‫افتخارات این شرکت است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬انجام بیش از هزار و ‪ ۱۰۰‬پروژه توسط ایریسا‬ ‫وی به فعالیت بیش از ربع قرن این شــرکت در صنعت‬ ‫کشــور اشاره ای کرد و گفت‪ :‬بیش از ‪ ۵۵۰‬نفر نیروی انسانی‬ ‫متخصص در این شرکت به فعالیت مشغولند که کسب رتبه‬ ‫یک شــورای عالی انفورماتیک و انجام بیش از هزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫پروژه در حوزه فعالیت شرکت به همراه کسب جایزه دو ستاره‬ ‫تعالی سازمانی از سازمان مدیریت صنعتی ایران و قرارگرفتن‬ ‫در میان ‪ ۵۰۰‬شــرکت برتر اقتصادی کشور از اهم افتخارات‬ ‫شرکت ایریسا محسوب می شود‪.‬‬ ‫سرائیان ترکیب سهامداران شرکت ایریسا را به دو بخش‬ ‫تقســیم کرد و گفت‪ :‬تا قبل از تیرماه سال گذشته سهامدار‬ ‫‪ ۷۵‬درصد این شــرکت‪ ،‬فوالد مبارکه بود و ‪ ۲۵‬درصد دیگر‬ ‫را کارکنان وســایر افراد تشکیل می دادند که امروزه سهامدار‬ ‫‪ ۴۹‬صدم درصد شرکت ایریسا‪ ،‬شرکت فوالد هرمزگان است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۵.۹‬درصد از ‪ ۵۴۴‬پرســنل فعال در این‬ ‫شرکت فارغ التحصیل رشته فن اوری اطالعات هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۸۹.۲‬درصد از نیروهای انسانی این شرکت در بخش عملیاتی‬ ‫و ‪ ۱۰.۸‬درصد هم در بخش پشــتیبانی و ســتاد به فعالیت‬ ‫مشغولند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایریسا‪ ،‬با اعالم اینکه ‪ ۴۰‬نفر از کارکنان‬ ‫فعلی این شرکت از دانشگاه صنعتی اصفهان فارغ التحصیل‬ ‫شــده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ ۳۶۴ :‬نفر از نیروی انسانی این شرکت‬ ‫مدرک تحصیلی کارشناسی و ‪ ۱۲۰‬نفر هم کارشناسی ارشد‬ ‫دارند و بیشترین بازه سنی بین ‪ ۳۴‬تا ‪ ۴۰‬سال هستند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬عملکرد ایریسا در سال جهش تولید‬ ‫وی پنج مشــتری کلیدی شــرکت ایریســا را شرکت‬ ‫فوالدمبارکه‪ ،‬فوالدهرمزگان‪ ،‬فوالد خوزستان‪ ،‬فوالد امیرکبیر‬ ‫کاشان و فوالد ســنگان معرفی کرد و توضیح داد‪ :‬بر اساس‬ ‫نقشه مشتریان این شرکت تمام کشور را تحت پوشش خدمات‬ ‫خود قرار می دهد‪.‬‬ ‫سرائیان در ادامه به عملکرد شرکت ایریسا در سال جهش‬ ‫تولید پرداخت و گفت‪ :‬در ســال گذشته‪ ،‬مرکز نواوری تحول‬ ‫دیجیتال فوالد کلنگ زنی شد و سامانه اموزش مجازی ایریسا‪،‬‬ ‫‪ ،LMS‬راه اندازی گردید و از طرح تحول دیجیتال شــرکت‬ ‫فوالد مبارکه رونمایی شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین طرح نهضت مهارت افزایی ایریســا‬ ‫(نما) سال گذشــته اغاز به کار کرد و اولین رویداد از سلسله‬ ‫رویدادهــای ‪smart steel manufacturing startup‬‬ ‫‪ event‬معروف به ‪ ۳s‬برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایریسا با اشاره به افتتاحیه طرح پرورش‬ ‫رهبران تحول دیجیتال فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬طرح جامع‬ ‫منابع انسانی شرکت در اول ابان ماه اغاز شد و در اولین رویداد‬ ‫ریورس پیج‪ ،‬شرکت های منتخب بازدید میدانی داشتند‪.‬‬ ‫وی به برگزاری دومین رویداد از رویدادهای ‪ ۳s‬هم اشاره‬ ‫ای کرد و افزود‪ :‬کســب تقدیرنامه دو ستاره تعالی سازمانی از‬ ‫ســازمان مدیریت صنعتی و ارتقای رتبه شرکت در بین ‪۵۰۰‬‬ ‫شــرکت برتر بخشی از افتخارات این شرکت در سال جهش‬ ‫تولید بوده است‪.‬‬ ‫سرائیان به برگزاری کارگاه تدوین پروژه های طرح تحول‬ ‫دیجیتال ایریســا هم گریزی زد وگفت‪ :‬رونمایی از ‪ ۲۲‬پروژه‬ ‫تحول دیجیتال فوالد مبارکه‪ ،‬اولین گردهمایی مدیران پروژه‬ ‫شرکت ایریســا‪ ،‬اولین گردهمایی گروه های تخصصی این‬ ‫شرکت و نخســتین رویداد ارائه برنامه و بودجه سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بخشی از اقدامات سال گذشته شرکت ایریسا است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ره نگاشت تحول دیجیتال فوالد مبارکه‬ ‫وی از رونمایی طرح تحول دیجیتال ایریســا موسوم به‬ ‫ایریســا پالس هم خبر داد و تصریح کرد‪ :‬ره نگاشت تحول‬ ‫دیجیتال شــرکت فوالد مبارکه در چند بخش فوالد مبارکه‬ ‫هوشمند ‪ ،۲‬فوالد مبارکه هوشمند ‪ ،۳‬فوالد مبارکه هوشمند ‪۴‬‬ ‫و چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬و فوالد مبارکه هوشمند در سطح کالس‬ ‫جهانی قابل ارزیابی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایریسا فوالد مبارکه دیجتیال و هوشمند‬ ‫‪ ۲‬را با اولویت نگهداری و تعمیرات هوشمند‪ ،‬مدیریت انرژی‬ ‫هوشمند‪ ،‬کنترل کیفیت هوشمند‪ ،‬بهره برداری و زنجیره ارزش‬ ‫هوشــمند معرفی کرد و افزود‪ :‬برای رســیدن به این اهداف‬ ‫بهینه سازی برنامه های تعمیر و نگهداری با هوش مصنوعی‪،‬‬ ‫ساخت قطعات یدکی با استفاده از چاپ سه بعدی‪ ،‬تحلیل توان‬ ‫مصرف دستگاه ها با هدف کاهش مصرف انرژی برق و گاز‪،‬‬ ‫دستیابی به انرژی های سبز و افزایش دقت برنامه ریزی تولید‬ ‫صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در مسیر هوشمندسازی و نواوری فرایندها‬ ‫اولویت های هدف گذاری شــده نظیر بهینه سازی فرایندهای‬ ‫زنجیره تامین‪ ،‬لجســتیک هوشــمند‪ ،‬محیط هوشــمند و‬ ‫هوشمندسازی سرمایه های انسانی و راهکارهای مالی هوشمند‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫سرائیان اولویت های مدیریت‪ ،‬پایش و تحلیل کالن داده ها‬ ‫را در مرکز عملیات یکپارچه و واسط های هوشمند یکپارچه‪،‬‬ ‫تشکیل دو قلوهای دیجیتال و توسعه سیستم های اطالعاتی‬ ‫و نرم افزاری نسل چهارم برشــمرد و گفت‪ :‬برای رسیدن به‬ ‫این اهداف ایجاد اتاق های کنترل مرکزی توزیع شده‪ ،‬پایش‬ ‫و کنترل مجازی کل کارخانه با استفاده از ‪ VR‬و شناسایی و‬ ‫تبیین منابع داده داخل و خارج سازمان و انطباق ان ها با موازین‬ ‫و استانداردهای دو قلوی دیجیتال در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی اولویت های فوالد مبارکه متصل را اینگونه تبیین کرد‬ ‫که ارزیابی و هدف گذاری‪ ،‬فرهنگ ســازی‪ ،‬نواوری و اموزش‬ ‫نیروی انســانی‪ ،‬پلتفرم کارخانه هوشمند‪ ،‬توسعه زیرساخت‬ ‫ارتباطات‪ ،‬توســعه زیرساخت رایانش و ذخیره سازی و امنیت‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات لحاظ شده است و اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫این مسیر بهینه کاوی‪ ،‬انتخاب ناحیه هدف‪ ،‬تدوین و توسعه‬ ‫مدل بلوغ بومی و راه اندازی پلتفرم کارخانه هوشمند به صورت‬ ‫توزیع شــده در کل گروه فوالد مبارکه بخشــی از چگونگی‬ ‫رسیدن به این اهداف است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ایریسا؛ مرجع زیست بوم تحول دیجیتال‬ ‫صنعت فوالد‬ ‫وی با تاکید بر نگاه راهبردی و هوشمندانه مدیریت ارشد‬ ‫فوالد مبارکه و حمایت های مجموعه مدیریت این شرکت و‬ ‫راهبری توسط شرکت ایریسا در تحقق طرح تحول دیجیتال‬ ‫گفت‪ :‬ایریسا با شعار نماد نواوری و تحول در صنعت قصد دارد‬ ‫در ‪ ۱۴۰۴‬به مرجع زیست بوم تحول دیجیتال و هوشمندسازی‬ ‫با اولویت صنعت فوالد تبدیل شود‪.‬‬ ‫سرائیان ارزش های سازمانی شرکت ایریسا درافق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫را برشــمرد و توضیح داد‪ :‬مشــتری مداری‪ ،‬تکریم کارکنان‬ ‫و ذی نفعان‪ ،‬خالقیــت‪ ،‬نواوری و بهبود مســتمر‪ ،‬صداقت‪،‬‬ ‫رازداری و حفظ دارایی های اطالعاتی مشــتریان و توجه به‬ ‫کیفیت خوشنامی حرفه ای و پایبندی به تعهدات از ارزش های‬ ‫سازمانی این شرکت است تا به ماموریت توانمندسازی صنعت‬ ‫بــا اولویت صنعت فوالد در جهت تولید‪ ،‬بهره وری و مدیریت‬ ‫کارامد دست یابد‪.‬‬ ‫وی چارچوب تحول دیجیتال ایریسا را در توسعه توانمندی‬ ‫و مهارتی جاری کارکنان و ایجاد مخازن استعداد دیجیتال این‬ ‫شرکت برشمرد و گفت‪ :‬توسعه محصوالت و خدمات دیجیتال‬ ‫و نواورانه با قابلیت رقابتی‪ ،‬بهره مندی از فناوری های نوظهور‬ ‫در محصوالت و خدمات در چارچوب تحول دیجیتال ایریسا‬ ‫هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایریسا مهمترین چالش امروز را سرمایه‬ ‫انســانی دانست و گفت‪ :‬در مسیر تحقق و پیاده سازی تحول‬ ‫دیجیتال سرمایه گذاری برای حفظ و نگهداشت نیروی موجود‪،‬‬ ‫جذب نیروهای جدید و ایجاد انگیزه و مشــوق های مادی و‬ ‫معنوی می تواند در عبور از این چالش مهم تلقی شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری بر روی سرمایه انسانی‬ ‫زیربنای موفقیت در طرح تحول دیجیتال و پیاده سازی موفق‬ ‫انقالب صنعت نسل ‪ ۴‬درکشور است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برنامه توسعه‬ ‫اســتعداد دیجیتال شرکت ایریسا در ابعاد کوتاه مدت با هدف‬ ‫تربیت رهبران دیجیتال‪ ،‬تشکیل مخازن استعدادها‪ ،‬میان مدت‪،‬‬ ‫با برنامه راه اندازی البراتورهای صنعت نســل ‪ ۴‬و بلند مدت‬ ‫با هدف راه اندازی باشــگاه دانش اموزی رباتیک برنامه ریزی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬هدف ازمایشــگاه های صنعت ‪ 4.0‬افزایش‬ ‫نواوری‬ ‫ســرائیان کاربردهای ازمایشگاه انقالب چهارم صنعتی را‬ ‫هم برشمرد و گفت‪ :‬ازمایشگاه های صنعت ‪ 4.0‬در نظر دارد‬ ‫به افزایش نواوری مبتنی بر تکنولوژی های نوظهور بیانجامد‬ ‫و از دانش افزایی در تکنولوژی های روز و اینده حمایت کرده و‬ ‫پروژه های در محیط ازمایشگاهی شبیه سازی کند و با تامین‬ ‫نیروی انســانی متخصص در تکنولوژی های نوظهور به ارائه‬ ‫راهکارهای تکنولوژی محور برای صنعت دست یابد‪.‬‬ ‫وی در پایان با درخواســت از حمایت مادی و معنوی‬ ‫از اساتید و دانشــجویان نخبه جهت شکل گیری و توسعه‬ ‫ازمایشگاه گفت‪ :‬دانشگاه صنعتی اصفهان با حمایت فوالد‬ ‫مبارکه به قلب قطب انقالب چهارم صنعتی تبدیل خواهد‬ ‫شــد‪ .‬فراهم کردن زمینه حضور اساتید و پژوهشگران در‬ ‫ازمایشگاه‪ ،‬هدایت پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا‬ ‫در حوزه مهنــدس برق و الکترونیــک‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫متالوژی و تعریف دروس تخصص انقالب صنعتی نســل‬ ‫‪ ۴‬در مقاطع مختلف تحصیلی ضروری اســت و از حمایت‬ ‫مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه و رئیس دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهان تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫چهارشنبه | ‪ 16‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4114‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫جدال ذوب اهن با سایپا و‬ ‫یک گل تماشایی‬ ‫تراژدی تلخ المپیک برای‬ ‫مهرشادافقری‬ ‫دیدار ذوب اهن با ســایپا جدا از حواشی که به همراه‬ ‫داشت بازی زیبایی بود‪ .‬دست کم از حیث گل های به ثمر‬ ‫رسیده به ویژه گلی که از سوی بازیکن جوان سایپا به ثمر‬ ‫رسید؛ امیرعلی صادقی‪ .‬گل تیم ذوب اهن هم روی یک کار‬ ‫تیمی و به زیبایی به ثمر رسید اما وجه تمایز گل امیرعلی‬ ‫صادقی به خاطر شوت از راه دور بود‪ .‬گل هایی که کمتر در‬ ‫لیگ برتر به ثمر می رسد به این خاطر که اساسا در لیگ‬ ‫برتر بازیکنان کمتر اقدام به شوتزنی می کنند و امار شوت‬ ‫دربازی های لیگ برتر به ویژه شوت در چارچوب پایین تر‬ ‫از اســتانداردهای جهانی است‪ .‬نمی شود گفت که تیم ها‬ ‫تمرین شــوتزنی نمی کنند اما می شود به این نکته اشاره‬ ‫کرد شوتزنی جز ایده های اصلی ان ها برای تمرین کردن‬ ‫به شــمار نمی رود و یا در تمرین به ان اهمیت زیاد داده‬ ‫نمی شــود‪ .‬درحالی که شوت یکی از بهترین ایده ها برای‬ ‫رســیدن به گل است به ویژه که شــوت از راه دور برتری‬ ‫عددی حریف را می شــکند‪ .‬در شرایط عادی عبور از خط‬ ‫دفاعی پرتعداد حریف ســخت اســت و در چنین مواقعی‬ ‫مربیان حرفه ای یکــی از ایده هایی که به بازیکنان خود‬ ‫می دهند مهیاکردن شرایط برای شوتزنی بازیکنان شوتزن‬ ‫است‪ .‬نمونه های خوب شــوتزنی را فصل گذشته در تیم‬ ‫نساجی دیدیم‪ .‬در بازی این تیم در برابر استقالل شوت از‬ ‫راه دور محمد میری موجب شد که تیم مازنی از این بازی‬ ‫مهم یک امتیاز بگیرد و با تکرار شوت این بازیکن در بازی‬ ‫با سپاهان‪ ،‬نساجی به سه امتیاز حیاتی دیگر دست یافت‪.‬‬ ‫مدل این شــوت و هم چنین شوت های امیرعلی صادقی‬ ‫تکرار شود بازهم شاهد گل های زیبا در لیگ برتر خواهیم‬ ‫بود‪ .‬لزوما همه شــوت ها نباید از راه دور زده شود‪ .‬شوت از‬ ‫پشت محوطه جریمه هم اگر در داخل چارچوب باشد همه‬ ‫تیم را به هدف می رساند و هم منجر به زیبایی بازی های‬ ‫لیگ برتر خواهد شد‪.‬‬ ‫درحالی که مهرشاد افقری شناگر ملی پوش اصفهانی‬ ‫حدنصاب رکورد ‪ B‬را برای ورود به المپیک کسب کرده‬ ‫بود‪ ،‬متین بالسینی که در موعد مقرر باالترین فیناپوینت‬ ‫را برای اخذ سهمیه جهانی داشت‪ ،‬از سوی فینا به عنوان‬ ‫نماینده ایران در المپیک ‪ ۲۰۲۰‬توکیو معرفی شد‪ .‬طبق‬ ‫قوانین فدراسیون جهانی بهترین شناگران که رکورد ‪B‬‬ ‫المپیک را در هر ماده کسب می کنند‪ ،‬مستقیم به المپیک‬ ‫می روند‪ .‬مهرشاد افقری بازمان ‪ 53/46‬در ماده ‪ ۱۰۰‬متر‬ ‫پروانه رکورد ورودی ‪ B‬المپیــک (‪ )53/52‬را ثبت کرد؛‬ ‫اما بعد از اعالم رکوردهای ثبت شــده سایر شناگران در‬ ‫تورنمنت های مختلف جهان‪ ،‬مشــخص شد که رکورد‬ ‫ثبت شده او برای ورود به المپیک از طریق سهمیه ‪ B‬کافی‬ ‫نیست‪ .‬از انجایی مهرشاد افقری در تاریخ ‪ ۲۵‬ژوئن موفق‬ ‫به ثبت رکورد شــده است‪ ،‬فدراسیون جهانی اعالم کرد‬ ‫این رکورد به دســت امده خارج از اخرین زمان (‪ ۲۰‬جون‬ ‫‪ )۲۰۲۱‬برای بررسی برنامه سهمیه یونیورسالیتی بوده است‬ ‫و به همین دلیل این سهمیه نیز به وی تعلق نمی گیرد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است چند شناگر از کشورهای مختلف جهان‬ ‫نیز به استناد همین قانون باوجود شایستگی از راه یابی به‬ ‫المپیک بازماندند‪ .‬به همین دلیل فینا (فدراسیون جهانی‬ ‫شنا)‪ ،‬شناگر ایران که دارای بهترین فینا پوینت تا تاریخ‬ ‫‪ ۲۰‬ژوئن (اخرین مهلت بررســی سهمیه یونیورسالیتی)‬ ‫اســت را به عنوان نماینده ایران در المپیک معرفی کرد‪.‬‬ ‫بدین ترتیب متین بالســینی شناگر ماده ‪ ۲۰۰‬متر پروانه‬ ‫تیم ملی ایران وارد دســته بندی بازی های المپیک شد‪.‬‬ ‫دپارتمان شنا فدراسیون جهانی در همین راستا و در پاسخ‬ ‫به درخواســت فدراسیون شنا ایران برای حضور مهرشاد‬ ‫افقری در المپیک با ارســال ایمیل توضیحات تکمیلی‬ ‫را ارائه کرده است‪.‬‬ ‫محرومیت سنگین در انتظار‬ ‫شهاب گردان‬ ‫بالفاصله بعد از پایان دیدار ذوب اهن در برابر ســایپا‬ ‫کمیته انضباطی اعالم کرد شــهاب گردان دروازه بان تیم‬ ‫اصفهانی تا اطالع ثانوی حق همراهی تیمش دربازی های‬ ‫رسمی را نخواهد داشــت‪ .‬بعدازاینکه علی صفایی بعد از‬ ‫مشــورت با یکی از کمک هایش کارت زرد شهاب گردان‬ ‫را به قرمز تغییر داد این دروازه بان که از تغییر تصمیم داور‬ ‫به شدت عصبانی بود به سمت کمک داور رفت تا اعتراض‬ ‫خود را به خاطر مشورتی که به داور داده است‪ ،‬نشان دهد‬ ‫و دراین بین برخی تالش می کردند مانع از حرکت شهاب‬ ‫به سمت کمک داور شوند که خیلی در این امر موفق نبودند‬ ‫و برخی این گونه تصور کردند که دروازه بان تیم ذوب اهن‬ ‫قصد درگیری فیزیکــی با کمک علی صفایــی را دارد‬ ‫درحالی که درنهایت با دخالت اطرافیان دروازه بان ذوب اهن‬ ‫از زمین بازی بیرون رفت و بازی ادامه پیدا کرد و همه چیز‬ ‫ختم به خیر شد‪ .‬شاید اگر اطرافیان اجازه می دادند شهاب‬ ‫گردان با داور حتی باحالت عصبانی صحبت می کرد اتفاقی‬ ‫رخ نمــی داد و این دروازه بان خالی می شــد و درنهایت با‬ ‫شــرایط بهتری زمین را ترک می کرد‪ .‬به هر صورت باید‬ ‫گفت کمیته انضباطی به استناد ماده ‪ 55‬با این دروازه بان‬ ‫برخورد خواهد کرد‪ .‬اگر در گزارش داور و ناظر بازی به این‬ ‫نکته اشاره شود که اعتراض شهاب گردان تنها به تصمیم‬ ‫داور بوده و با ادبیاتی مناسب به این تصمیم معترض شده‬ ‫تنها به خاطر صحنه هایی که پدیده اورده یک جلســه از‬ ‫همراهی تیمش محروم خواهد شــد که این جدا از کارت‬ ‫قرمز داور خواهد بود و شــاید هم جریمه نقدی شود؛ اما‬ ‫اگر گزارش علیه دروازه بان تیم ذوب اهن شدید باشد و به‬ ‫این نکته اشاره شود که او نیت به درگیری فیزیکی با داور‬ ‫داشته ممکن است تنبیهات شدیدتری در انتظار دروازه بان‬ ‫ذوب اهن باشد‪.‬‬ ‫راهکار کمیته استیناف به‬ ‫باشگاه سایپا‬ ‫تیم سایپا پیش از شکایت به دادگاه بین المللی ورزش‬ ‫برای گالیه از رای صادره از سوی کمیته استیناف می تواند‬ ‫درخواست اعاده دادرسی برای پرونده بازی با پیکان داشته‬ ‫باشــد‪ .‬ســراجی اعالم کرد که تیمش از کمیته استیناف‬ ‫به دادگاه بین المللی ورزش شــکایت خواهد کرد‪ .‬در این‬ ‫صورت پرونده با دستور رئیس فدراسیون فوتبال بار دیگر‬ ‫از سوی کمیته استیناف موردبررسی قرار می گیرد و رای‬ ‫در صورتی تغییر خواهد کرد که سایپا برای اثبات حقانیت‬ ‫خود مدارک و مستند جدیدی ارائه کند‪ .‬در غیر این صورت‬ ‫رای تکرار خواهد شــد‪ .‬شاید هم سایپا از درخواست اعاده‬ ‫دادرســی منصرف شده باشد به این بهانه که رای صادره‬ ‫از ســوی کمیته استیناف قابل تغییر نیست و به دنبال این‬ ‫است که مســتقیما به دادگاه بین المللی ورزش شکایت‬ ‫کند‪ .‬سرنوشت نهایی سایپا در لیگ برتر در ارائه شکایت‬ ‫بــه دادگاه بین المللی ورزش تاثیر گــذار خواهد بود چون‬ ‫در صورت بقای ســایپا در لیگ برتر ضرورتی وجود ندارد‬ ‫که این باشــگاه برای طرح شکایت متحمل هزینه چند‬ ‫هزار دالری شــود به ویژه که باید درخواست فوریت برای‬ ‫رسیدگی به این پرونده دهد و در چنین شرایط باید متحمل‬ ‫هزینه های بیشــتری شود‪ .‬دیدار پیکان با ساپیا به نتیجه‬ ‫دو بر یک به ســود پیکان پایان یافت که به دلیل استفاده‬ ‫تیم پیکان از شش بازیکن تعویضی ابتدا کمیته انضباطی‬ ‫نتیجه بازی را سه بر صفر به سود سایپا تغییر داد اما کمیته‬ ‫استیناف نتیجه بازی را به حالت قبل برگرداند با این ادله‬ ‫که بازیکن ششــمی که در ترکیب تیم پیکان به میدان‬ ‫رفت غیرمجاز محسوب نمی شود و اشتباه صورت گرفته‬ ‫موجب حضور وی در میدان شده و نباید تیم به این خاطر‬ ‫تاوان پس بدهد‪.‬‬ ‫نمایش جانشین گردان در بازی سرنوشت ساز غیرمنتظره بود‬ ‫امینی و توفیق اجباری در بازی شش امتیازی‬ ‫اخراج شهاب گردان در بازی ذوب اهن و سایپا جنجالی‬ ‫زیادی افرید اما درنهایت به درخشش ذخیره او انجامید که‬ ‫می تواند خبر خوبی برای ذوبی ها در شــرایط فعلی باشد‪.‬‬ ‫تقابل تیم های پانزدهم و چهاردهم جدول رده بندی لیگ‬ ‫برتر اتفاقات و حواشــی بسیاری داشت که مهم ترین ان‪،‬‬ ‫اخراج شهاب گردان در دقیقه ‪ ۱۳‬بود‪ .‬دروازه بان ذوب اهن‬ ‫در اوایل بازی روی خروجی که از دروازه داشــت‪ ،‬موجب‬ ‫سرنگونی بازیکن حریف شد و علی صفایی که ابتدا او را‬ ‫باکارت زرد جریمه کرده بود پس از مشورت با داور چهارم‪،‬‬ ‫باکارت قرمز گــردان را از زمین اخراج کرد؛ این تصمیم‬ ‫با عصبانیت شــدید دروازه بان ذوبی ها همراه بود که اگر‬ ‫وســاطت حاضرین نبود شاید کار به جاهای باریک و یک‬ ‫دعوای فیزیکی حســابی می کشید‪ .‬به هر ترتیبی که بود‪،‬‬ ‫شهاب گردان زمین بازی را با عصبانیت ترک کرد و کادر‬ ‫فنی ذوب اهن در دقیقه ‪ ۱۵‬با بیرون کشیدن میالد جهانی‪،‬‬ ‫مهدی امینی‪ ،‬دروازه ذخیره خود را راهی زمین کردند‪ .‬این‬ ‫نخستین بازی امینی در لیگ بیستم بود؛ او که سرنوشت‬ ‫عجیبــی در فصل جاری داشــت‪ ،‬به خوبــی از فرصت‬ ‫به دست امده اســتفاده کرده و اصطالح توفیق اجباری را‬ ‫به بهترین شــکل ممکن عملی کــرد‪ .‬مهدی امینی که‬ ‫فوتبال را از رده های سنی باشــگاه سپاهان شروع کرده‬ ‫بود‪ ،‬در تابستان ســال ‪ ۱۳۹۹‬برای داشتن فرصت بازی‬ ‫بیشــتر این باشگاه را ترک کرده و راهی پیکان شد‪ .‬او اما‬ ‫در پیکان هم نتوانست به انچه می خواست برسد و در نقل‬ ‫و انتقاالت زمستانی راهی ماشین سازی شد‪ .‬امینی در یک‬ ‫مسابقه جام حذفی در برابر فوالد خوزستان هم برای سبز‬ ‫پوشان تبریزی به میدان رفت‪ .‬او که با نظر مهدی پاشازاده‬ ‫سرمربی پیشین ماشین سازی به این تیم رفته بود‪ ،‬بعد از‬ ‫جدایی وی و حضور دوباره ســعید اخباری به مشکالتی‬ ‫با باشــگاه خورد و قراردادش را فســخ کرد‪ .‬بازگشت به‬ ‫اصفهان‪ ،‬برنامه بعدی امینی بود‪ .‬البته او در بازگشــت به‬ ‫اصفهان راهی دیگر تیم این شــهر یعنی ذوب اهن شد‪.‬‬ ‫با توجه به حضور شــهاب گردان در ذوب اهن و عملکرد‬ ‫قابل قبول این دروازه بان باتجربه‪ ،‬گلر جدید ذوبی ها پس‬ ‫از حضور در این تیم نیز نتوانست فرصتی برای قرار گرفتن‬ ‫در ترکیب اصلی پیدا کند اما سرانجام این فرصت در یک‬ ‫شــرایط غیرقابل پیش بینی رخ داد‪ .‬دقیقه ‪ ۱۵‬بازی شش‬ ‫امتیازی با سایپا در اصفهان و پس از اخراج گردان‪ .‬امینی‬ ‫که بعد از مدت ها فرصتی طالیی به دســت اورده بود‪ ،‬به‬ ‫بهترین شکل ممکن از ان استفاده کرد‪ .‬نخستین محک‬ ‫جدی امینی را در دقیقه ‪ ۳۷‬شاهد بودیم جایی که بازیکن‬ ‫سایپا بعد از دریبل یک بازیکن ذوب اهن‪ ،‬شوت سنگینی‬ ‫را به ســمت دروازه این تیم روانه کرد‪ .‬واکنش دروازه بان‬ ‫ذوب اهن در برابر این شوت اما دیدنی بود‪ .‬امینی به زیبایی‬ ‫با یک جهش سریع‪ ،‬توپ را راهی کرنر کرد تا نشان دهد‬ ‫از انگیزه باالیی برای درخشش برخوردار است و به راحتی‬ ‫نمی خواهد از فرصتی که به دست اورده بگذرد‪ .‬دو تیم با‬ ‫تساوی بدون گل راهی رختکن شدند اما سایپا در نیمه دوم‬ ‫به دنبال این بود که به هر طریقی شــده از برتری نفری‬ ‫خود در زمین بهره برده و دروازه ذوب اهن را باز کند؛ این‬ ‫تیم در دقیقه ‪ ۵۹‬به هدف خود رســیده و توسط امیرعلی‬ ‫صادقی دروازه حریف را باز کرد‪ .‬شاگردان کمالوند بعدازاین‬ ‫گل به حمالت خود ادامه دادند و خیلی زود می توانســتند‬ ‫به گل دوم هم رســیده و کار را تمام کنند اما درخشــش‬ ‫دروازه بــان ذوب اهن این اجازه را بــه ان ها نداد‪ .‬اوج کار‬ ‫گلر ذخیــره ذوبی ها در نیمه دوم زمانی بود که او طی دو‬ ‫مرحله با عکس العمل های ســریع‪ ،‬سایپا را از رسیدن به‬ ‫گل محروم کرد‪ .‬او در دقیقه ‪ ۶۷‬ارسال عرضی جاللی را‬ ‫به موقع قطع کرد و بالفاصله روی ریباند همین توپ هم‬ ‫واکنش زیبایی را در برابر شــوت خطرناک مهاجم سایپا‬ ‫نشــان داد‪ .‬این دو عکس العمل ذوب اهن را در بازی نگه‬ ‫داشت تا سرانجام شاگردان حسینی در دقایق تلف شده با‬ ‫باز کردن دروازه سایپا کار را به تساوی بکشند‪ .‬این گونه بود‬ ‫که بازگشــت امینی به درون دروازه بعد از ماه ها انتظار به‬ ‫یک عملکرد خوب انجامید تا در روزی که ذوبی ها گردان‬ ‫را به دلیل اخراج و محرومیتی که ساعاتی بعد اعالم شد‪،‬‬ ‫از دست دادند‪ ،‬نســبت به داشتن یکجانشین قابل اعتماد‬ ‫برای او در هفته های سخت و دشوار پایانی امیدوار شوند‪.‬‬ ‫بیانیه کنایه امیز باشگاه ذوب اهن بعد از بازی با سایپا‬ ‫ذوب اهن در هفته بیست وششــم لیــگ برتر و در‬ ‫مصاف با ســایپا حریف مستقیم خود به نتیجه مساوی‬ ‫یک بریک دســت یافت تا هم چنان به طورجدی خطر‬ ‫ســقوط به دسته پایین تر را احســاس کند‪ .‬این بازی با‬ ‫حواشــی زیادی همراه بود که به دلیل تصمیم دوگانه‬ ‫داور در مورد شــهاب گردان بــود‪ .‬درحالی که داور ابتدا‬ ‫به او کارت زرد نشــان داد در ادامه با مشــورت یکی از‬ ‫کمک هایش تصمیم خود را تغییر و دروازه بان ذوب اهن‬ ‫را اخراج کرد که همین تصمیم موجب اعتراض بد شهاب‬ ‫گردان و درنهایت باشگاه ذوب اهن شد‪ .‬باشگاه ذوب اهن‬ ‫به همین بهانه بیانیه ای صادر کرد که ازاین قرار اســت‪:‬‬ ‫گویی فشارهایی برای رقم خوردن تصمیماتی خارج از‬ ‫زمین در حال اعمال است‪ .‬اگر کمیته انضباطی به همین‬ ‫سرعتی که برای شــهاب گردان رای صادر کرد برای‬ ‫ناداوری ها خودشــان رای صادر کرده بود شاید بسیاری‬ ‫از مشکالت موجود پیش نمی امد و شاهد ناداوری هایی‬ ‫هستیم که جای تعجب بسیار دارد به راستی اگر در لیگ‬ ‫برتر کشور بعد از بیست وشش هفته هنوز بحث داوری‬ ‫سروسامان نگرفته باشــد بسی جای شگفتی و تعجب‬ ‫است‪ .‬ایا ناکارامدی مسئولین کمیته داوران این وضع را‬ ‫رقم زده یا مسائلی دیگر بانی این اتفاقات است خدا داند‪.‬‬ ‫داور در مســابقه با تیم تراکتورسازی هم سر ذوب اهن‬ ‫را برید‪ .‬اشــتباهی فاحش یا عمدی که ان هم خدا داند‬ ‫تا این شــائبه را ایجاد کند که گویی فشــارهایی برای‬ ‫رقم خوردن تصمیماتی خــارج از زمین در حال اعمال‬ ‫است‪ .‬گفتیم با تغییرات در فدراسیون فوتبال شاید اوضاع‬ ‫داوری کمی سروســامان بگیرد اما سالی که نکوست از‬ ‫بهارش پیداســت اگر این بهار فدراسیون نشینان است‬ ‫خدا به خیر کند احتماال در چند ســال اینده بسیاری از‬ ‫تیم هایی که فقط به بازی جوانمردانه اعتقاددارند از لیگ‬ ‫پا پس خواهند کشــید تا حداقل سرمایه های انسانی و‬ ‫مالی خود را حفظ کنند و در زمســتان ناداوری ها اسیر‬ ‫کنکاشی درصحنه جنجالی بازی‬ ‫ذوب اهن با سایپا‬ ‫در همان صحنه اول که شهاب گردان به روی بازیکن‬ ‫تیم سایپا مرتکب خطا شد می توانست از زمین بازی اخراج‬ ‫شود چون یک موقعیت گل اشکار را از تیم حریف گرفت‪.‬‬ ‫علی صفایی ابتدا به شــهاب گردان کارت زرد نشان داد اما‬ ‫مشورت یکی از کمک هایش موجب شد نظر خود را تغییر‬ ‫دهــد و درنهایت دروازه بان تیم ذوب اهن را از دروازه اخراج‬ ‫کند‪ .‬درحالی که اگر در این صحنه تصمیم درست می گرفت‬ ‫و مســتقیما دروازه بان تیم ذوب اهن را باکارت قرمز مواجه‬ ‫می کرد یکی از روزهای بی نقص در داوری را پشــت ســر‬ ‫می گذاشت چون تصمیماتش در دیگر صحنه ها با اعتراض‬ ‫دو تیم مواجه نشد‪.‬‬ ‫علی صفایی در صحبت های خصوصی که داشت عنوان‬ ‫کرده درصحنه مورداشــاره به دلیل ضد حمله تیم سایپا از‬ ‫صحنه جا ماند و به همین خاطر ابتدا به شهاب گردان کارت‬ ‫زرد نشــان داد اما بعد از مشــورت با یکی از کمک هایش‬ ‫کــه صحنه را بهتر دیده بود تصمیم گرفت تصمیم خود را‬ ‫تغییر دهد‪ .‬بدون شــک او تصور‬ ‫نمی کرد ایــن تصمیم او با چنین‬ ‫واکنشی از ســوی شهاب گردان‬ ‫مواجه شود که دروازه بان ارامی به‬ ‫شمار می رود و پیش تر از او کمتر‬ ‫دیده بودیــم این چنین از کوره در‬ ‫برود و بخواهــد با فعل وانفعاالت‬ ‫فیزیکــی واکنش خود را نشــان‬ ‫دهد‪ .‬علی صفایی کــه از داوران‬ ‫جوان و اتیه دار فوتبال ایران است‬ ‫همــان کاری را کــرد که برخی‬ ‫دیگر از داوران به دلیل نداشــتن‬ ‫اعتمادبه نفــس در تصمیم گیری‬ ‫انجام می دهند‪ .‬مشــورت با داور‬ ‫چهــارم کــه ظاهرا از بیــرون و‬ ‫براســاس تماشــای تلویزیونی‬ ‫صحنه ها به او گفته شــده تصمیم درســت کدام اســت‪.‬‬ ‫ایــن اتفاق چند بار دیگری در لیــگ افتاده و هر بار باعث‬ ‫جنجال شده است‪.‬‬ ‫به هر صورت علی صفایی می توانســت این صحنه را‬ ‫بهتر مدیریت کند‪ .‬درصحنــه ای که او جامانده بود و برای‬ ‫دادن کارت زرد یا قرمز مردد بود پیش از نشان دادن کارت‬ ‫زرد باید با کمک داور اول مشورت می کرد و بعد از مشورت‬ ‫ان ها از طریق هدست به طوری که کمتر کسی متوجه ان‬ ‫شود تصمیم نهایی خود را اعالم می کرد؛ کارت قرمز‪ .‬در این‬ ‫صورت کمتر بازی به جنجال کشیده می شد‪.‬‬ ‫نگردند‪ .‬به راســتی اگر این دیدار بجای سه ناظر یک‬ ‫ناظر داشت چه می شد؟ داور وسط در حال ادامه مسابقه‬ ‫اســت که از بیرون زمین بعد از مشورت های خاص‪،‬‬ ‫برایــش تصمیم می گیرند به راســتی اقای ناظر‪ ،‬ناظر‬ ‫مسابقه بود یا ناظر تیم ذوب اهن؟ بماند که همه عوامل‬ ‫داخــل و بیرون زمین علیه ذوب اهــن بودند اما نکته‬ ‫جالب این دیدار ناظری بود که خود نیاز به ناظر داشت‬ ‫وبش از همه خود به داخل زمین و بازیکنان فشار روانی‬ ‫وارد می کرد‪ .‬چند ماهی قبل‪ ،‬هم گفته بودیم که بهتر‬ ‫است ناظر هم داشته باشیم یادتان هست و گفته بودیم‬ ‫که داوری های مســابقات ما باید الگوی کشــورهای‬ ‫اروپایی باشد چون گوش شنوایی نیست‪ ،‬تصمیم داریم‬ ‫خودمان نســخه های این داوری ها را به اروپا ترانسفر‬ ‫کنیم مطمئنا فروش ان درامد باالیی خواهد داشــت‬ ‫البته نه به عنوان الگوی داوری‪ ،‬بلکه به عنوان طنز تلخ‬ ‫ناداوری‪.‬‬ ‫دو هندبالیست اصفهانی به ســومین مرحله اردوی‬ ‫امادگی تیــم ملی هندبال بانوان دعوت شــدند‪ .‬راضیه‬ ‫ســهرابی و حدیثه نــوروزی از اصفهان بــه همراه ‪۲۳‬‬ ‫هندبالیست دیگر به سومین مرحله اردوی امادگی تیم ملی‬ ‫هندبال بانوان کشور برای شرکت در رقابت های قهرمانی‬ ‫زنان اسیا انتخابی جهان دعوت شدند‪ .‬اردو نشینان از ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۸‬تیر زیر نظر کادر فنی تیم ملی هندبال متشکل از‬ ‫عزت اله رزمگر مدیرفنی‪ ،‬خدیجه قانع مربی‪ ،‬نشــمین‬ ‫شافعیان مشاورفنی‪ ،‬ناهید مقبول سرپرست اردو و فاطمه‬ ‫جعفری فیزیوتراپ در مشهد تمرینات خود را اغاز می کنند‪.‬‬ ‫دعوت شــدگان باید ‪ ۲۰‬تیرماه با حضور در محل اردو در‬ ‫مشهد مقدس خود را به ناهید مقبول سرپرست اردو معرفی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اتفاق مثبت به سود تیم ملی‬ ‫فوتسال و لیگ برتر‬ ‫واکنش مدیرعامل ذوب اهن به اتفاقات‬ ‫بازی با سایپا‬ ‫مدیرعامل باشــگاه ذوب اهن به اتفاقات بازی با ســایپا‬ ‫واکنش نشــان داد‪ .‬مجتبی فریدونی دربــاره اینکه با توجه‬ ‫به فرار ذوب اهن از شکســت در دیدار مقابل ســایپا ایا این‬ ‫تیم ‪ ۱۰‬نفــره می توانســت در این‬ ‫مســابقه برنده شــود‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫اگر این اتفــاق نمی افتد صد درصد‬ ‫می توانستیم برنده شویم‪ .‬باوجود ‪۱۰‬‬ ‫نفره بودن اغلــب جریان بازی را در‬ ‫اختیار داشــته و موقعیت های خلی‬ ‫خوبی هم خلق کردیم‪ .‬اتفاقی که در‬ ‫دقیقه ‪ ۱۲‬افتاد ازلحاظ روحی و روانی‬ ‫و شرایط محیطی ورزشگاه تیم ما را‬ ‫به هم ریخت و تاثیر بدی روی بازی‬ ‫گذاشت‪ .‬وی در مورد اتفاقی که برای‬ ‫شهاب گردان رخ داد و البته درگیری‬ ‫وی با داور چهارم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اتفاقی‬ ‫که افتاد خیلی غیرعادی و غیرمعمولی‬ ‫بود‪ .‬علــی صفایی به صحنه نزدیک‬ ‫بــود و کمک داور هم به دلیل حضور‬ ‫روی خط افساید‪ ،‬دید خوبی روی این صحنه داشت‪ .‬صفایی‬ ‫از داوران مطرحی اســت که اکنون هــم در لیگ بازی ها را‬ ‫خوب سوت می زند‪ .‬خودش تشخیص داد به گردان کارت زرد‬ ‫بدهد‪ ،‬اما داور چهارم وی را به کنار زمین صدا زد و گفت رنگ‬ ‫کارت را عوض کن و کارت قرمز بده‪ .‬به هرحال این موضوع‬ ‫سبب حساسیت شد‪ .‬مدیرعامل باشگاه ذوب اهن اضافه کرد‪:‬‬ ‫اگر خود صفایی کارت قرمز را از جیبش درمی اورد‪ ،‬این همه‬ ‫تنــش به وجود نمی امد‪ .‬گردان تحت تاثیر شــرایط بازی و‬ ‫فشــاری که در هفته های اخر روی تیم است عصبانی شد‪.‬‬ ‫کارش قشنگ نبود و هیچ کس این کار را تایید نمی کند‪ ،‬اما‬ ‫دعوت بازیکن اصفهانی به‬ ‫اردوی تیم ملی هندبال بانوان‬ ‫تیم ما را ازلحاظ روحی و روانی به شــرایطی برده بودند که‬ ‫عصبانی شــد‪ .‬فریدونی درباره ضربه بدی که حرکت گردان‬ ‫به تیم ذوب اهن در این شرایط سخت می زند‪ ،‬افزود‪ :‬تیم ما‬ ‫با تعویق مســابقات مقدماتی و نهایی جام ملت های‬ ‫فوتســال اســیا فرصت خوبی برای تیم ملی و تیم های‬ ‫باشگاهی فراهم شده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬کنفدراسیون‬ ‫فوتبال اسیا اخرین تغییرات ایجادشده در مسابقات قهرمانی‬ ‫این قاره را در بخش های مختلف اعالم کرد و با پیشنهاد‬ ‫کمیته فوتسال ‪ AFC‬و پذیرش کمیته اجرایی‪ ،‬مسابقات‬ ‫مقدماتی فوتسال قهرمانی اسیا که قرار بود از ‪ ۲۱‬مهر تا‬ ‫‪ ۲‬ابان برگزار شــود‪ ،‬به ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۶‬فروردین ‪ ۱۴۰۱‬موکول‬ ‫شد‪ .‬همچنین مرحله نهایی این مسابقات که قرار بود ‪27‬‬ ‫بهمن تا ‪ ۸‬اسفند ‪ ۱۴۰۰‬به میزبانی کویت برگزار شود‪ ،‬به‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۲۸‬مهر ‪ ۱۴۰۱‬موکول شــد‪ .‬با لغو این مسابقات هم‬ ‫برنامه فشرده تیم ملی و هم برنامه لیگ برتر دچار تغییراتی‬ ‫خواهد شد‪ .‬پیش ازاین قرار بود تیم ملی پس از جام جهانی‬ ‫بالفاصله در مسابقات مقدماتی اسیا شرکت کند که لغو این‬ ‫بازی ها باعث شد تا تیم ملی پس از بازگشت از جام جهانی‬ ‫فرصت استراحت کافی داشته باشد‪ .‬از سوی دیگر برگزاری‬ ‫مرحله نهایی این رقابت ها در بهمن و اسفند امسال هم‬ ‫باعث فشــردگی برنامه های تیم ملی شــده بود که این‬ ‫رقابت ها هم به تعویق افتاد‪ .‬همچنین با این اتفاق فرصت‬ ‫برای برگزاری بهتر و باکیفیت تر لیگ برتر هم فراهم است‬ ‫و احتیاجی نیست پس از بازی های جام جهانی مسابقات‬ ‫به دلیل حضور تیم ملی در دو تورنمنت تعطیل یا فشرده‬ ‫برگزار شود که این اتفاق نیز خبری خوب برای تیم های‬ ‫باشگاهی خواهد بود‪.‬‬ ‫تعویق مسابقات تکواندو جام‬ ‫باشگاه هایکشور‬ ‫شرایط حساسی دارد و باید بچه ها خیلی بیشتر مراقبت کرده و‬ ‫ن هم مواظب بود تا چنین کاری انجام ندهد‪ ،‬اما در هفته‬ ‫گردا ‬ ‫قبل و بازی با تراکتور هم چنیــن کاری انجام دادند‪ .‬داوری‬ ‫که در طول لیگ فقط دو بار ســوت زده و در سایر مسابقات‬ ‫داور پشت دروازه بوده‪ ،‬برای بازی ما انتخاب کردند‪ .‬وی یک‬ ‫پنالتی برای تراکتور گرفت و سایر دقایق هم دیدید بچه های‬ ‫ما چقدر خوب بودند‪ .‬مدیرعامل باشــگاه ذوب اهن در پایان‬ ‫گفت‪ :‬در بازی با سایپا هم چنین مسئله ای پیش امد‪ .‬هر کس‬ ‫و شخصی تاب وتوان و اســتانه تحملی دارد و جایی استانه‬ ‫تحملش تمام می شود‪.‬‬ ‫رقابت های تکواندو جام باشگاه های کشور گرامیداشت‬ ‫«شهدای مدافع سالمت» به علت شیوع گسترده ویروس‬ ‫کرونــا دلتا به تعویــق افتاد‪ .‬با اعالم کمیته مســابقات‬ ‫دومین دوره رقابت های تکواندو جام باشــگاه های کشور‬ ‫گرامیداشت «شهدای مدافع سالمت» به شیوه جام جهانی‬ ‫که قرار بود با حضور هشــت تیم پنجشنبه و جمعه ‪۱۷‬‬ ‫و ‪ ۱۸‬تیر در فدراســیون تکواندو برگزار شود‪ ،‬با توجه به‬ ‫شــیوع گسترده ویروس کرونا دلتا به تعویق افتاد و زمان‬ ‫جدید برگزاری ان متعاقبا اعالم خواهد شــد‪ .‬هشت تیم‬ ‫هیئت سر پل ذهاب‪ ،‬هیئت اصفهان‪ ،‬پارسیان البرز‪ ،‬پاس‬ ‫تهران‪ ،‬هیئت تهران‪ ،‬فتح صــدر البرز‪ ،‬فرمانیه تهران و‬ ‫لوازم خانگی کن برای حضور در این رقابت ها نام نویسی‬ ‫کرده اند‪ .‬لوازم خانگی کن‪ ،‬پارســیان البرز‪ ،‬پاس تهران و‬ ‫فتح صدر البرز در گــروه اول قرار دارند و فرمانیه تهران‪،‬‬ ‫هیئت ســرپل ذهاب‪ ،‬هیئت تهــران و هیئت اصفهان‬ ‫در گروه دوم جای گرفتند‪.‬‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه | ‪ 16‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4114‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫چهارشنبه ‪ 16‬تیر ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪07Jul2021 | 4114‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫خدا به کسانی که ایمان اورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند‪ ،‬وعده داده است که برای انان امرزش و پاداشی‬ ‫بزرگ است‪.‬‬ ‫‪ 9‬مائده‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫به منظور زنده نگه داشتن نام و تجلیل از مقام استاد مرحوم‬ ‫دکتر مهــدی برنجکوب و ادامه راه پر خیــر و برکت وی در‬ ‫توسعه هر چه بیشتر صنعت امنیت کشور‪ ،‬رویداد سالیانه اعطای‬ ‫«جایزه فناوری مرحوم دکتر مهدی برنجکوب در صنعت افتا»‬ ‫برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫دبیر جایزه فناوری مرحوم دکتر مهدی برنجکوب در صنعت‬ ‫افتا در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬با اعالم این خبر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫رویداد‪ ،‬دستاوردهای نواورانه دانشگاهیان و فناوران صنعت افتای‬ ‫کشــور در قالب تیم ها و شرکت های نوپای فناور (استارتاپ)‬ ‫مــورد ارزیابی قرار گرفته و به تیم یا شــرکت برگزیده جایزه‬ ‫اعطا خواهد شــد‪ .‬محمد دخیل علیان افزود‪ :‬پس از درگذشت‬ ‫مرحوم برنجکوب در حوزه فناوری و به خصوص فناوری های‬ ‫مرتبط با امنیت فضای تبادل اطالعات پیشنهادهایی مطرح بود‬ ‫که نهایتا در کمیته ای متشکل از نمایندگان انجمن رمز ایران‪،‬‬ ‫شرکت مهندسی پیام پرداز‪ ،‬دانشگاه صنعتی اصفهان‪ ،‬شهرک‬ ‫علمــی و تحقیقاتی اصفهان و خانواده دکتر برنجکوب به این‬ ‫جمع بندی رســیدیم که رویدادی در قالب یک جایزه به طور‬ ‫ساالنه اهدا شود‪ .‬دخیل علیان با بیان اینکه مرحوم برنج کوب‬ ‫به تیم سازی و تشویق دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه‬ ‫به فعالیت های فناورانه به خصوص در حوزه افتا عالقه خاصی‬ ‫داشت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬وی همواره مشوق این حرکت ها در‬ ‫سطح ملی و به خصوص دانشــگاه بود‪ .‬او هدف از این جایزه‬ ‫را‪ ،‬انتخــاب یک تیم از میان تیم های فعــال در حوزه افتا که‬ ‫دارای ایده و فکر جدید فناورانه هســتند و توانسته اند با ایجاد‬ ‫کســب و کار یا فروش فناوری و خلق ارزش جدید (مادی یا‬ ‫معنوی) در قالب هایی چون محصول یا خدمت در حوزه افتا قدم‬ ‫موثری را بردارند‪ ،‬اعالم کرد‪ .‬دبیر جایزه فناوری مرحوم دکتر‬ ‫مهدی برنجکوب در صنعت افتا‪ ،‬زنده نگهداشتن نام و خاطره‬ ‫مرحوم دکتر برنجکوب‪ ،‬تشــویق و ترغیب ایجاد و گسترش‬ ‫فعالیت تیم های فناور و شرکت های نوپا در صنعت افتا‪ ،‬تقویت‬ ‫روحیه کارافرینی و تشــویق دانشگاه ها به انجام پژوهش های‬ ‫کاربردی قابل استفاده در صنعت افتا‪ ،‬تشویق ارائه فناوری های‬ ‫نو و ســاخت محصوالت و خدمــات نواورانه در صنعت افتا و‬ ‫تعمیق فناوری ســاخت داخل و حرکت به سمت خودکفایی و‬ ‫صادرات در صنعت افتای کشور را از اهداف این جایزه برشمرد‪.‬‬ ‫دخیل علیان با بیان اینکه متقاضیان شــرکت در این رویداد تا‬ ‫اخر تیرماه امسال فرصت دارند تا با اطالعات مورد نظر را روی‬ ‫ســایت بارگذاری کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬طی دو هفته‪ ،‬داوری ها‬ ‫انجام شده و تعدادی از متقاضیان که بیشترین امتیاز را کسب‬ ‫کرده باشند‪ ،‬برای مرحله نهایی انتخاب و نتیجه به انها اعالم‬ ‫خواهد شد‪ .‬در نهایت یک تیم به عنوان تیم برگزیده همزمان‬ ‫با کنفرانس ساالنه انجمن رمز که امسال در دانشگاه اصفهان‬ ‫برگزار خواهد شد‪ ،‬معرفی می شود‪ .‬دبیر جایزه فناوری مرحوم‬ ‫دکتر مهدی برنجکوب در صنعت افتا ادامه داد‪ :‬به تیم برگزیده‬ ‫عالوه بر اهداء تندیسی ارزشمند‪ ،‬جایز ه نقدی به میزان پانصد‬ ‫میلیون ریال از طرف شــرکت مهندســی پیام پرداز پرداخت‬ ‫خواهد شد و امیدواریم با مساعدت صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫نیز حمایت مناســبی را در قالب وام کم بهره در اختیار شرکت‬ ‫برگزیده قرار دهیم‪ .‬او تیم های فن افرین حوزه امنیت فضای‬ ‫تبادل اطالعات (افتا) با شرایط دستیابی به فناوری نواورانه در‬ ‫تولید و تجاری ســازی محصول یا ارائه خدمت در حوزه افتا را‬ ‫مخاطبان این جایزه اعالم کرد و گفت‪ :‬دهم شــهریور اعالم‬ ‫نتایج و ارائه تیم های منتخب برگزار می شــود‪ .‬دخیل علیان‬ ‫در توضیح شرایط شــرکت در مسابقه گفت‪ :‬داشتن نواوری و‬ ‫فناوری در تولید محصول یــا ارایه خدمت افتا (امنیت فضای‬ ‫تبادل اطالعات)‪ ،‬تولید و تجاری ســازی (عرضه محصول یا‬ ‫خدمت به بازار و تولید ثروت)‪ ،‬در صورت ثبت شرکت از شرایط‬ ‫شرکت در مسابقه است‪ ،‬عالوه بر اینکه زمان تاسیس شرکت از‬ ‫پنج سال کمتر باشد و در صورت ثبت شرکت‪ ،‬مالکیت شرکت‬ ‫متعلق به بخش خصوصی باشد‪.‬‬ ‫زمان برگزاری نخستین جشنواره بین المللی‬ ‫صنایع دستی به تعویق افتاد‬ ‫دبیر جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران از تعویق دو‬ ‫هفته ای این جشــنواره به دلیل ورود کشور به پیک پنجم‬ ‫کرونــا خبر داد‪.‬به گزارش مهــر‪ ،‬نصیر ملت پیش از ظهر‬ ‫سه شنبه در نشســت خبری نخستین جشنواره بین المللی‬ ‫صنایع دســتی اظهار داشت‪ :‬به دلیل شــرایط کرونایی و‬ ‫ورود کشــور به پیک پنجم بنا بر جلسه صبح امروز ستاد‬ ‫استانی کرونا این جشنواره با دو هفته تاخیر برگزار می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بر این اساس تاریخ این جشنواره از ‪ ۲۶‬لغایت ‪۲۹‬‬ ‫تیرماه به ‪ ۱۰‬لغایت ‪ ۱۳‬مردادماه ســال جاری منتقل شد‪.‬‬ ‫دبیر جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران تاکید کرد‪ :‬از‬ ‫ابتدا چیزی که بسیار دغدغه ما وضعیت فعلی شهر اصفهان‬ ‫بود‪ ،‬متاسفانه شرایط توسعه اصفهان و راه ان در گذشته بر‬ ‫اساسًا توانایی این اشتباه نبوده است و تعیین راه توسعه ان‬ ‫از صنعت غلط بود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬پایه گذاری توسعه اصفهان غلط است‬ ‫او با بیان اینکه دلیل وضعیت فعلی اصفهان تعیین این‬ ‫راه غلط بوده است‪ ،‬افزود‪ :‬الودگی اب و هوا‪ ،‬خشکی زاینده‬ ‫رود‪ ،‬جمعیت بیــش از حد ظرفیت و مهاجرت باالی غلط‬ ‫به ان از جمله عواقب تعیین راه غلط توســعه اصفهان در‬ ‫گذشته بوده است‪ ،‬زیرا تعداد زیادی از مردم امید به صنعت‬ ‫باعث شد به این شهر سفر کنند‪ .‬ملت با تاکید بر لزوم تغییر‬ ‫مسیر توسعه اصفهان تصریح کرد‪ :‬اولین اقدام مهم‪ ،‬اصالح‬ ‫مسیر توسعه است‪ ،‬مسیری که باید مبتنی بر ظرفیت های‬ ‫واقعی یک شهر باشــد و برای اصفهان می تواند از طریق‬ ‫صنعت سبز تامین شــود صنعتی که بسیار زودبازده است‬ ‫و در شهرهای بزرگ بازده خوبی داشته است‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫با وجود طرفیت خوب اصفهان توســعه پایدار در ان انجام‬ ‫نشده که بتواند مطالبه شهروندان را پاسخ دهد؛ به عنوان‬ ‫نمونه ناژوان مجموعه ای ارزشــمند و دارای پتانسیل باال‬ ‫اســت که تا حد زیادی مغفول مانده است و عالوه بر ان‬ ‫گردشگری طبیعی نیز در اصفهان رخ نداده که باید اصالح‬ ‫شــود‪ .‬دبیر جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران گفت‪:‬‬ ‫ان چیزی که اصفهان را در تمام دنیا مطرح کرده با وجود‬ ‫جاذبه گردشــگری حضور و اثار هنرمندان شاخص است؛‬ ‫با اســیب شناسی ادوار گذشته شورای شهر به جمع بندی‬ ‫رسید تمامی عوامل گردشگری در کنار یکدیگر قرار بگیرند‬ ‫بر این اساس طرح اصفهان ‪ ۲۰۲۰‬انجام شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نام گذاری مسیرهای منتهی به زاینده رود‬ ‫به نام صنایع دستی‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این تغییر مســیر پایه های مختلف داشت‬ ‫اول ایجاد ظرفیت های گردشــگری جدید در شهر که در‬ ‫این راستا ‪ ۲۰‬مســیر گردشگری جدید در شهر ایجاد شد‬ ‫تا بتوان از مســیرهایی که مغفول مانده نیز اســتفاده کرد‬ ‫ولی در حال حاضر بار گردشــگری اصفهان به دوش چند‬ ‫بنای تاریخی است و بسیاری از داشته های ما منفعل است‪.‬‬ ‫ملت تاکید کرد‪ :‬در شهر اصفهان حدود ‪ ۴۰۰‬کیلومتر مادی‬ ‫وجود دارد که اســتفاده گردشــگری از ان جز برنامه های‬ ‫اصلی شورای شهر بوده اســت زیرا این مادی ها می تواند‬ ‫به عنوان یک طرفیت جدید دیده شود؛ دسته سوم کارهای‬ ‫شورای شــهر اقدامات ترویجی بود که با تبلیغات فضای‬ ‫شهر را به گردشــگران معرفی کنیم که مهم ترین ان نام‬ ‫گذاری تمام مسیرهای منتهی به زاینده رود به نام صنایع‬ ‫دستی اصفهان بود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬دسته چهارم برگزاری‬ ‫رویدادها در مسیر اصفهان ‪ ۲۰۲۰‬است که این دسته مثل‬ ‫سه دسته اول عملی نشــد که دلیل ان پاندمی کرونا بود‬ ‫اما با این وجود طرح این جشــنواره از ســال گذشته پایه‬ ‫ریزی شــد و ‪ ۶‬بهمن ماه با حضــور مدیران ملی در کاخ‬ ‫نیاوران رونمایی شــد و در این مدت فعالیت های مقدماتی‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫‪ ۴۰ÁÁ‬هزار هنرمنــد در اصفهان از صنایع‬ ‫دستی امرار معاش می کنند‬ ‫دبیر جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران با بیان اینکه‬ ‫اصفهان دومین شهر صنایع دستی جهان است‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫در اصفهان ‪ ۴۰‬هزار هنرمند در رشته صنایع دستی مشغول‬ ‫به کار هســتند و در کل ‪ ۶۰‬هزار در حوزه صنایع دســتی و‬ ‫مرتبط با ان مشغول به کار هستند و این بدان معناست که‬ ‫صنایع دستی می تواند به تنهایی بار توسعه اصفهان و حتی‬ ‫ایران را به عهده بگیرد‪ .‬او با بیان اینکه دلیل وضعیت فعلی‬ ‫اصفهان تعیین این راه غلط بوده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬الودگی اب‬ ‫و هوا‪ ،‬خشــکی زاینده رود‪ ،‬جمعیت بیش از حد ظرفیت و‬ ‫مهاجــرت باالی غلط به ان از جمله عواقب تعیین راه غلط‬ ‫توسعه اصفهان در گذشته بوده است‪ ،‬زیرا تعداد زیادی از مردم‬ ‫امید به صنعت باعث شد به این شهر سفر کنند‪ .‬ملت با تاکید‬ ‫بر لزوم تغییر مسیر توسعه اصفهان تصریح کرد‪ :‬اولین اقدام‬ ‫مهم‪ ،‬اصالح مسیر توسعه است‪ ،‬مسیری که باید مبتنی بر‬ ‫ظرفیت های واقعی یک شهر باشد و برای اصفهان می تواند از‬ ‫طریق صنعت سبز تامین شود صنعتی که بسیار زودبازده است‬ ‫و در شهرهای بزرگ بازده خوبی داشته است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬گردشــگری طبیعی در اصفهان مغفول‬ ‫است‬ ‫او ادامه داد‪ :‬با وجود ظرفیت خوب اصفهان توسعه پایدار‬ ‫در ان انجام نشــده که بتواند مطالبه شــهروندان را پاسخ‬ ‫دهد؛ به عنوان نمونه ناژوان مجموعه ای ارزشمند و دارای‬ ‫پتانسیل باال اســت که تا حد زیادی مغفول مانده است و‬ ‫عالوه بر ان گردشــگری طبیعی نیز در اصفهان رخ نداده‬ ‫که باید اصالح شود‪ .‬دبیر جشنواره بین المللی صنایع دستی‬ ‫ایران گفــت‪ :‬ان چیزی که اصفهان را در تمام دنیا مطرح‬ ‫کرده با وجود جاذبه گردشــگری حضور و اثار هنرمندان‬ ‫شاخص است؛ با اسیب شناسی ادوار گذشته شورای شهر به‬ ‫جمع بندی رسید تمامی عوامل گردشگری در کنار یکدیگر‬ ‫قرار بگیرند بر این اساس طرح اصفهان ‪ ۲۰۲۰‬انجام شد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬در این جشنواره ‪ ۳۵‬همای زرین به هنرمندان منتخب‬ ‫اهدا خواهد شد‪.‬‬ ‫اگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری شهرضا به شماره ثبت‬ ‫‪176‬و شناسه ملی ‪ 10260045377‬درحال تصفیه (نوبت اول ) ‪ -‬کد اقتصادی ‪411177177988 :‬‬ ‫پیرو اگهی انحالل درج شده در روزنامه رسمی شماره ‪ 21964‬مورخ‪ 1399/05/22‬و به استناد مفاد ماده ‪ 215‬و ماده ‪ 225‬قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی اشخاص حقیقی و‬ ‫حقوقی که ادعایی علیه شرکت منحله فوق دارند دعوت بعمل می اید ظرف مدت قانونی از تاریخ انتشار اولین نوبت اگهی به ادرس هیئت تصفیه شرکت به نشانی استان اصفهان ‪-‬شهرضا ‪،‬‬ ‫محله شهید دکتر بهشتی خیابان ولیعصر شرقی خیابان شهید دکتر بهشتی پالک ‪ 317‬طبقه همکف مراجعه نمایند‪ .‬این اطالعیه در سه نوبت هر یک به فاصله یکماه در اصفهان امروز انتشار و‬ ‫اعالم میدارد که پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تصفیه شرکت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫هیئت تصفیه شرکت‪-1 :‬محمدحسین میرپور ‪-2‬سیدعباس امیری شهرضا ‪ -3‬سیدمجتبی اسحاقی‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫زندگی شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش‬ ‫را در دست بگیرید‪.‬‬ ‫سقراط‬ ‫نخستین جایزه فناوری مرحوم دکتر مهدی برنجکوب‬ ‫در صنعت افتا برگزار می شود‬ ‫گروه نشریات‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫خرم ان روز کز این منزل ویران بروم‬ ‫اسان جان طلبم و از پی جانان بروم‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫روز بخشش‬ ‫مناسبت‬ ‫حافظ‬ ‫شرکت های فناور صنعت نفت و گاز در‬ ‫اصفهان چهار برابر می شود‬ ‫رییس شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان گفت‪:‬‬ ‫شــرکت های دانش بنیان و فناور صنعــت نفت و گاز در‬ ‫اصفهان با ایجاد پردیس مشــترک نفت در این شهرک‪،‬‬ ‫چهار برابر خواهد شد‪.‬‬ ‫جعفــر قیصری در گفت و گو با ایرنــا افزود‪ :‬با ایجاد‬ ‫پردیس مشترک صنعت نفت در شهرک علمی و تحقیقاتی‬ ‫اصفهان‪ ،‬در صدد هســتیم تا تعداد شرکت های فناور و‬ ‫دانش بنیان فعال در این بخش در پنج سال اینده افزایش‬ ‫یابد و به جایگاه نخســت و ممتاز در این زمینه در کشور‬ ‫برسیم‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬توافق نامه ایجاد نخستین پردیس‬ ‫مشــترک صنعت نفت بین شــهرک علمی و تحقیقاتی‬ ‫اصفهان و پارک نــواوری و فناوری نفــت و گاز وزارت‬ ‫نفت در خرداد ســال جاری با هدف ساماندهی و تمرکز‬ ‫فعالیت های کارافرینی و نواوری و توســعه تجاری سازی‬ ‫فناوری بین طرفین منعقد شد‪ .‬قیصری با بیان اینکه وزارت‬ ‫نفت‪ ،‬فناوری و نواوری را یکی از اولویت های خود قرار داده‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬راه اندازی پردیس های مشترک یکی‬ ‫از قالب های همکاری وزارت نفت با مجموعه های دانش‬ ‫بنیان در این پیوند است که نخستین پردیس در شهرک‬ ‫علمی و تحقیقاتی اصفهان ایجاد می شــود‪ .‬او با اشاره به‬ ‫سابقه طوالنی و ظرفیت باالی شرکت های فناور مستقر در‬ ‫شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در صنعت نفت و گاز‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در زمان حاضر ‪ ۸۰‬شرکت دانش بنیان و‬ ‫فناور مرتبط با صنعت نفت و گاز در این شهرک فعال است‬ ‫که ‪ ۲۱‬شرکت در ُزمره سازندگان صنعت نفت و مورد تایید‬ ‫وزارت نفت و ‪ ۳۵‬شرکت به طور مستقیم در زمینه نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروشیمی فعالیت دارند‪ .‬او با بیان اینکه یکی از اهداف‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫ایجاد پردیس مشترک شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان‬ ‫و پارک نواوری و فناوری نفت و گاز‪ ،‬افزایش شرکت های‬ ‫فناور در فهرســت ســازندگان صنعت نفت تا پنج سال‬ ‫اینده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مقرر است تعداد این شرکت ها‬ ‫حدود چهار برابر شود و به ‪ ۸۰‬شرکت برسد‪ .‬رییس شهرک‬ ‫علمی و تحقیقاتی اصفهان ادامه داد‪ :‬همچنین مقرر است با‬ ‫ایجاد و فعالیت این پردیس مشترک‪ ،‬مجموع شرکت های‬ ‫فناور مرتبط با صنعت نفت در این شهرک به ‪ ۲۰۰‬شرکت‬ ‫افزایش یابد‪ .‬او با بیان اینکه این شرکت ها در زمینه های‬ ‫مختلف تولید‪ ،‬قطعه ســازی‪ ،‬نرم افزار‪ ،‬نیروی انسانی و‬ ‫مشاوره فعالیت دارند‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی می شود با ایجاد و‬ ‫راه اندازی این شــرکت ها حدود چهار هزار فرصت شغلی‬ ‫ایجــاد و یکهزار محصول و خدمت فناورانه و دانش بنیان‬ ‫مرتبط با این صنعت‪ ،‬تولید و تجاری سازی شود‪ .‬قیصری‬ ‫با اشاره به اینکه ‪ ۲‬ساختمان برای استقرار پردیس مشترک‬ ‫صنعت نفت در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در نظر‬ ‫گرفته شد‪ ،‬افزود‪ :‬بخشی از شرکت های فناور صنعت نفت‬ ‫و گاز از جمله نوپا (اســتارتاپ ها) در پارک علم و فناوری‬ ‫ابوریحان اصفهان مستقر خواهند شد‪ .‬رییس شهرک علمی‬ ‫و تحقیقاتی اصفهان با تاکید بر اینکه این شهرک در توسعه‬ ‫پردیسمشترکصنعتنفتاقداماتیمانندتامینساختمان‬ ‫و زیرساخت ها‪ ،‬انتقال تجربه و حمایت از شرکت ها را انجام‬ ‫می دهد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬تامین منابع مالی و بازار مورد‬ ‫نیاز نیز توسط پارک نواوری و فناوری نفت و گاز صورت‬ ‫می گیرد‪ .‬او استفاده از ظرفیت و سرمایه بخش خصوصی‬ ‫را از اولویت های پردیس مشترک صنعت نفت در شهرک‬ ‫علمی و تحقیقاتی اصفهان دانست‪.‬‬ ‫اصفهان پیشتاز در تولید‬ ‫تجهیزاتپانسمانیو‬ ‫زخم بندی در کشور‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬درصد از محصوالت استریل پانسمانی و‬ ‫زخم بندی کشور در استان اصفهان تولید می شود‪.‬‬ ‫به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬بســیاری از‬ ‫رشته های پزشکی و دارویی در اصفهان پس از پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی با پیشرفت های چشمگیری مواجه شد به‬ ‫طوری که امروزه این اســتان یکی از قطب های درمانی‬ ‫و دارویی ایران به شــمار می ایــد و عالوه بر هموطنان‪،‬‬ ‫شهروندان برخی کشــور های دیگر به ویژه همسایگان‬ ‫ایران برای درمان به اصفهان سفر می کنند‪ .‬اصفهان امروز‬ ‫حرف زیادی در زمینه سلول های بنیادی‪ ،‬سلول درمانی‪،‬‬ ‫شــبیه ســازی‪ ،‬درمان ناباروری‪ ،‬درمان های تخصصی‬ ‫بیماری های غیرواگیر مانند ام اس و صرع‪ ،‬شــکاف لب‬ ‫و کام‪ ،‬پیوند اعضا و جراحی چشــم دارد و از قطب های‬ ‫کشور در زمینه تولید باند و گاز استریل و انواع محصوالت‬ ‫زخم بندی و پانسمانی در کشور است‪ .‬طاهره چنگیز رئیس‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به جهش استان‬ ‫اصفهان در تولید دارو و تجهیزات پزشــکی و درمانی به‬ ‫ویژه در سال های اخیرگفت‪ :‬اصفهان دارای کارخانه های‬ ‫مهم داروسازی و تجهیزات پزشکی است و جایگاه مهمی‬ ‫در تامین نیاز دارویی کشور‪ ،‬صادرات انواع دارو و تولید انواع‬ ‫تجهیزات درمانی دارد‪ .‬او با بیان اینکه اصفهان ســومین‬ ‫قطب تولید تجهیزات پزشکی در کشور است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۱۰‬واحد تولیدی در زمینه تجهیزات پزشــکی‬ ‫فعال است و بیش از ‪ ۱۸۰‬قلم انواع تجهیزات پزشکی در‬ ‫استان تولید می شود‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه‬ ‫وجــود مراکز درمانی برخوردار از فناوری های پیشــرفته‬ ‫منجر به ارتقای جایگاه این اســتان از نظر پزشــکی و‬ ‫خدمات درمانی در کشــور و دنیا شده است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬این موفقیت هــا در دوران تحریم هــای ظالمانه‬ ‫حاصل شده است‪ .‬ریحانه فرخی مدیر نظارت و ارزیابی‬ ‫تجهیزات پزشــکی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی اصفهان در گفتگو با خبرنگار ما گفت‪ :‬یکی از‬ ‫گلوگاه های اقتصاد مقاومتی کشــور در زمینه تجهیزات‬ ‫پزشکی است که سال های اخیر کشورمان و به خصوص‬ ‫استان اصفهان پیشرفت خوبی در این زمینه داشته و صرفه‬ ‫جویی ارزی چشــمگیری حاصل شده است‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫استان اصفهان سومین قطب تولید تجهیزات پزشکی در‬ ‫کشــور است و امیدواریم بتوانیم اصفهان را در چند سال‬ ‫اینده به قطب اول کشور تبدیل کنیم‪ ،‬زیرا اصفهان این‬ ‫قابلیت را دارد‪ .‬مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی‬ ‫معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان‬ ‫بیــان کرد‪ :‬در حــال حاضر بیش از ‪ ۴۰‬درصــد از انواع‬ ‫محصوالت باند و گاز مورد نیاز مراکز درمانی و بیمارستانی‬ ‫کشور در استان اصفهان تولید می شود‪ .‬فرخی ادامه داد‪:‬‬ ‫بیمارستان های ما باید نیازشان را از تولیدکنندگان داخلی‬ ‫تهیه کنند‪ ،‬اما تجهیزات پزشــکی هم باید کیفیت الزم‬ ‫دانش اموزان اصفهانــی تاکنون ‪ ۸۸‬طرح به جوان‬ ‫عمران و معماری‪ ،‬علوم زیستی و پزشکی‪ ،‬کشاورزی‬ ‫را داشته باشــد‪ .‬او به سیر صعودی افزایش تولیدات این‬ ‫خوارزمی ارســال کردند و ‪ ۲۱‬تیر ماه اخرین فرصت‬ ‫و منابع طبیعی‪ ،‬فیزیک و نجوم‪ ،‬شیمی‪ ،‬نانوتکنولوژی‪،‬‬ ‫بخش طی چند سال اخیر اشــاره کرد و گفت‪ :‬چنانچه‬ ‫برای شرکت در این جشنواره است‪.‬‬ ‫ریاضی‪ ،‬زبان و ادبیات فارســی‪ ،‬علــوم دینی و قران‬ ‫با همین روند‪ ،‬فعالیت خــود را ادامه دهیم و برنامه ریزی‬ ‫ های‬ ‫د‬ ‫استعدا‬ ‫اداره‬ ‫رئیس‬ ‫به گزارش صدا و ســیما‪،‬‬ ‫علوم‬ ‫هنر‪،‬‬ ‫روانشناســی‪،‬‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫علــوم‬ ‫پژوهی‪،‬‬ ‫خوبی داشته باشــیم‪ ،‬می توانیم شرکای خارجی را جذب‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫اموزش‬ ‫جــوان‬ ‫درخشــان و دانش پژوهان‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫بنیادین‬ ‫ های‬ ‫ل‬ ‫ســلو‬ ‫و‬ ‫شــناختی‬ ‫اصحاب‬ ‫بــازار ایران و بازار رقابــت را از واردات خالی کنیم‪ .‬مدیر‬ ‫خوارزمی‬ ‫جوان‬ ‫جشنواره‬ ‫ نام‬ ‫اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬امسال ثبت‬ ‫ اموزان‬ ‫ش‬ ‫دان‬ ‫استقبال‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫با‬ ‫بابایی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بارگذاری‬ ‫نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و داروی‬ ‫از تاریخ ‪ ۱۵‬خرداد در سامانه جشنواره به نشانی ‪erg.‬‬ ‫از جشنواره امسال گفت‪ :‬امســال در شرایط کرونایی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد‪ :‬در سال های‬ ‫‪ sampad.gov.ir‬شــروع شد و تاکنون ‪ ۸۸‬طرح‬ ‫دانش اموزان در مدارس حضور نداشتند‪ ،‬اما پیش بینی‬ ‫اخیر استان اصفهان پیشرفت خوبی در زمینه تولید باند و‬ ‫دانش اموزان در سامانه بارگذاری شده است‪ .‬کلیم اهلل‬ ‫می کنیم حدود ‪ ۱۵۰‬طرح در سامانه بارگذاری شود‪ .‬او‬ ‫گاز استریل و انواع تجهیزات زخم بندی در کشور داشته‬ ‫بابایی افزود‪ :‬دانش اموزان می توانند طرح های خود را‬ ‫افزود‪ :‬در مرحله نهایی در وزارت علوم از کل طرح های‬ ‫است‪ ،‬به طوری که از ‪ ۶‬هزار تن باند و گاز استریل تولید‬ ‫در رشــته های برق و الکترونیک‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬مکانیک‪،‬‬ ‫ارائه شده در کشور ‪ ۲۵‬طرح برگزیده می شود‪.‬‬ ‫شــده در کشور بیش از ‪ ۴‬هزار تن ان در استان اصفهان‬ ‫تولید می شود‪ .‬فرخی افزود‪ :‬از ‪ ۲۶‬کارخانه تولید باند و گاز‬ ‫اصفهان‬ ‫زخم بندی در کشــور‪ ۱۲ ،‬شرکت و کارخانه‬ ‫هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان پاالیشگاه نفتو تجهیزات‬ ‫بزرگ در اســتان اصفهان فعالیت می کنند‪ .‬علی متقیان‬ ‫مدیر کارخانه تجهیزات پزشکی سپاهان بهبود در گفتگو‬ ‫با خبرنگار ما گفت‪ :‬این واحد تولیدی با بکارگیری بیش از‬ ‫‪ ۳۰۰‬نفــر در بخش های تولید و اداری یکی از بزرگترین‬ ‫کارخانه های کشــور در زمینه تولیــد انواع محصوالت‬ ‫پانسمان و زخم بندی اســت‪ .‬او افزود‪ :‬بیشتر مسئوالن‬ ‫و سرپرســتان فنی کارخانــه دارای تحصیالت عالی در‬ ‫یکی از اسیاب های شش گانه زواره‪ ،‬معروف به اسیاب «خان»‬ ‫ارتباط با موضوع فعالیت تولیدی این شرکت هستند‪ .‬مدیر‬ ‫اســت بازسازی شده و به مجموعه ســفره خانه سنتی برای‬ ‫کارخانه تجهیزات پزشــکی ادامه داد‪ :‬همه محصوالت‬ ‫پذیرایی از مسافران و گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شده‬ ‫این کارخانه مطابق اخرین استاندارد های روز دنیا ساخته‬ ‫است‪ .‬صاحب این اسیاب ادامه داد‪ :‬برای حفظ میراث فرهنگی‬ ‫می شوند و قابل رقابت با محصوالت درجه یک وارداتی‬ ‫و توسعه گردشگری شــهر تاریخی زواره‪ ،‬اسیاب ابی ششم‬ ‫هستند‪ .‬متقیان گفت‪ :‬ما بیش از ‪ ۲۰۰‬محصول شامل انواع‬ ‫معروف به اســیاب خان از مجموع شش اسیاب قدیمی شهر‬ ‫تجهیزات پانسمانی و زخم بندی مثل رول پنبه‪ ،‬گاز های‬ ‫زواره را که قدمت ‪ ۱۰۰۰‬ساله دارد خریده و بازسازی کردم که‬ ‫دندانپزشکی‪ ،‬باند های پانســمان و زخم بندی‪ ،‬باند های‬ ‫در مرحله اول بازسازی اسیاب ابی ششم «خان» زواره‪ ،‬سفره‬ ‫پانسمان سوختگی‪ ،‬گاز طبی هیدروفیل‪ ،‬گاز استریل و ‪ ...‬را‬ ‫خانه ســنتی راه اندازی شد و سپس کار خود را با تبدیل گندم‬ ‫تولید می کنیم و می توان گفت در استان اصفهان و کشور‬ ‫به ارد اغاز کرد‪ .‬او با بیان این که در بازسازی بزرگترین اسیاب‬ ‫در حالی که سنگ های بزرگترین اسیاب ابی ایران معروف‬ ‫نیازی به واردات این محصوالت نداریم‪ .‬او گفت‪ :‬یکی از‬ ‫ابی ایران قسمت هایی از سقف این بنا که مربوط به هزار سال‬ ‫به اســیاب خان زواره پس از ‪ ۶۰‬سال در اسفند سال ‪ ۱۳۹۸‬به‬ ‫مهم ترین موضوعاتی که روی ان تاکید داریم استفاده از‬ ‫پیش بود حفظ شده است‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬کارشناسان میراث‬ ‫چرخش در امده بود‪ ،‬با تعطیلی مجموعه گردشگری اسیاب‬ ‫مواد اولیه داخلی است که نقش مهمی در کاهش هزینه ها‬ ‫فرهنگی معتقدند قدمت ساختمان اصلی اسیاب ابی ششم زواره‬ ‫خان‪ ،‬مجددا از چرخش ایستاد‪.‬‬ ‫و افزایش کیفیت محصوالتمان داشته است‪ .‬مدیر کارخانه‬ ‫که در عمق ‪ ۱۰‬متری زمین بنا شده است به بیش از هزار سال‬ ‫احســان ایزدی‪ ،‬صاحب این اسیاب در گفت وگو با ایمنا‪،‬‬ ‫تجهیزات پزشکی بیان کرد‪ :‬در این کارخانه سالیانه بیش‬ ‫می رسد و قدمت قسمت های بعدی این اسیاب ابی را مربوط‬ ‫اظهار کرد‪ :‬علت تعطیلی مجموعه گردشــگری اسیاب ابی‬ ‫از ‪ ۴۵۰‬هزار کیلوگرم مواد اولیه به باند و گاز اســتریل و‬ ‫به پیش از دوران صفویه می دانند‪ .‬ایزدی تاکید کرد‪ :‬امیدوارم‬ ‫خان زواره عمل نکردن مســئوالن به تعهدات شان است زیرا‬ ‫تجهیزات پانسمانی تبدیل می شود‪ .‬متقیان تصریح کرد‪:‬‬ ‫در سال تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مسئوالن برای حل‬ ‫مسئوالن برای احیای این اسیاب وعده هایی از جمله پرداخت‬ ‫مواد اولیه نخ و پنبه که تولید داخل کشور است وارد این‬ ‫مشکالت این مجموعه گردشگری و رونق دوباره ان همکاری‬ ‫تسهیالت بانکی و انتقال اب برای این مکان گردشگری داده‬ ‫کارخانه و در واحد نخ ریسی و بافت ان به انواع محصوالت‬ ‫و مساعدت کنند‪.‬‬ ‫بودند که هیچ کدام عملی نشده است‪ .‬او افزود‪ :‬این اسیاب که‬ ‫تبدیل می شود‪.‬‬ ‫ارسال ‪ ۸۸‬طرح از اصفهان به جشنواره‬ ‫جوان خوارزمی‬ ‫سنگ هایبزرگتریناسیابابی‬ ‫ایران دوباره از چرخش ایستاد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!