روزنامه اصفهان امروز شماره 4100 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4100

روزنامه اصفهان امروز شماره 4100

روزنامه اصفهان امروز شماره 4100

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫دوشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 10 |1400‬ذی القعده ‪ |21Jun2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4100‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شنیدن صدای مشا‬ ‫در کلـاب هــاوس‬ ‫با اصفهان امروز در کالب هاوس همراه شوید‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫هدهد به دنبال جذب ایده های نو‬ ‫چهارمین کمپ‬ ‫تابستانی بازی سازی‬ ‫دانشگاه اصفهان‬ ‫سرمایه گذاری جسورانه اقتصاد اصفهان را رونق می دهد‬ ‫شرکت سرمایه گذاری جسورانه هدهد به منظور مشارکت در طرح های فناورانه و نواورانه با سرمایه گذاری بالغ بر ‪ ۷۰‬میلیارد ریال‬ ‫فعالیت رسمی خود را اغاز کرد‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫اخرین وضعیت تست بالینی واکسن‬ ‫کووپارس تشریح شد‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫‪ 300‬نفر در نوبت اول‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫امام جمعه موقت اصفهان‪:‬‬ ‫اکنون مسئوالن دین‬ ‫خود را ادا کنند‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫رئیس شورای شهر اصفهان تاکید کرد‬ ‫تکمیل خط ‪ ۲‬مترو‬ ‫تا پایان دوره ششم‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫در نشست خبری به مناسبت هفته قوه‬ ‫قضاییه مطرح شد‬ ‫ارجاع ماهانه‬ ‫‪ ۲۰۰‬پرونده به هر قاضی‬ ‫اصفهان‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫پخشفوتبال‬ ‫در سینماهای اصفهان؛‬ ‫فرصتی که از دست رفت‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫عکس ‪ :‬رسول شجاعی ‪ /‬ایمنا‬ ‫معماری جدید و قدیم‬ ‫اصفهان در مستند «نگاه‬ ‫دوموس به ایران»‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت اول‬ ‫دستگاه مناقصه گزار‪ :‬اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان اصفهان‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫محل انجام کار‬ ‫مدت انجام‬ ‫کار(ماه)‬ ‫مبنای براورد‬ ‫مبلغ‬ ‫براورد(ریال)‬ ‫مبلغ سپرده شرکت‬ ‫در مناقصه(ریال)‬ ‫حداقل رتبه مورد‬ ‫نیاز‬ ‫‪1‬‬ ‫اجرای سرریز و شیب زنی پخش‬ ‫سیالب شن رود‬ ‫(شماره نیاز در سامانه ستاد‪:‬‬ ‫‪)2000003457000002‬‬ ‫شهرستان‬ ‫برخوار‬ ‫‪12‬‬ ‫فهرست بهای‬ ‫ابخیزداری و منابع‬ ‫طبیعی سال ‪1400‬‬ ‫‪9/380/000/000‬‬ ‫‪469/000/000‬‬ ‫‪ 5‬اب برای اشخاص‬ ‫حقوقی ‪ 1‬اب برای‬ ‫اشخاص حقیقی‬ ‫‪2‬‬ ‫اجرای بندهای سنگی مالتی و‬ ‫کابیون حوضه ابخیز سد تنظیمی‬ ‫(شماره نیاز در سامانه ستاد‪:‬‬ ‫‪)2000003457000003‬‬ ‫شهرستان‬ ‫چادگان‬ ‫‪12‬‬ ‫فهرست بهای‬ ‫ابخیزداری و منابع‬ ‫طبیعی سال ‪1400‬‬ ‫‪40/170/000/000‬‬ ‫‪2/008/500/000‬‬ ‫‪ 5‬اب برای اشخاص‬ ‫حقوقی‬ ‫‪3‬‬ ‫اجرای عملیات سازههای سنگی‬ ‫مالتی و کابیونی حوضه ابخیر‬ ‫کنجکان‬ ‫(شماره نیاز در سامانه ستاد‪:‬‬ ‫‪)2000003457000004‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سمیرم‬ ‫‪12‬‬ ‫فهرست بهای‬ ‫ابخیزداری و منابع‬ ‫طبیعی سال ‪1400‬‬ ‫‪40/200/000/000‬‬ ‫‪2/010/000/000‬‬ ‫‪ 5‬اب برای اشخاص‬ ‫حقوقی‬ ‫‪ -1‬محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‪)https://etend.setadiran.ir‬‬ ‫زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت ‪ ۸‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/03/31‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ ۱۹‬روز پنج شنبه مورخ ‪1400/04/03‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ ۱۴‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/04/15‬‬ ‫زمان بازگشایی پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ ۸‬صبح روز چهار شنبه مورخ ‪ 1400/04/16‬در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان اصفهان‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪862030‬‬ ‫‪ -۲‬محل تحویل اسناد مناقصه‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی (‪ )https://etend.setadiran.ir‬و در موارد خواسته م‬ ‫دبیرخانه‬ ‫الف‪:‬اسناد‪،‬‬ ‫شده در‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان اصفهان می باشد‪.‬‬ ‫‪ -٣‬پیمانکاران واجد شرایط‪ :‬کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده توسط نظام فنی و اجرائی کشور‪.‬‬ ‫‪ -4‬صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرائی کشور (‪ )http://sajar.mporg.ir‬به ثبت رسیده باشد‪ .‬در غیر‬ ‫این صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬سپرده شرکت در مناقصه‪ :‬ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره ‪IR 260100004061042107670242‬نزد‬ ‫بانک مرکزی ایران به نام اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان اصفهان ‪.‬‬ ‫‪ -۶‬تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی بر اساس بخشنامه به شماره ‪ 94/158764‬مورخ ‪ 1394/07/31‬سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد‪.‬‬ ‫‪ - ۷‬هزینه اگهی بر عهده ی برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫م الف‪1152060 :‬‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان اصفهان ‪ -‬امور پیمانها‬ ‫پایگاه خبری اصفهان امروز انالین‬ ‫‪esfahanemrooz.ir‬‬ ‫یادداشت روز‬ ‫سیاه نمایی نیست‪ ،‬واقعیت‬ ‫است!‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1855‬‬ ‫سیاهنمایینیست‪،‬واقعیتاست!‬ ‫حسنروانشید|شایددرطولسال هایگذشتهبارهاباعنوانتریبون‬ ‫قلمبهنقدهاییپیرامونبی توجهیبهمشکالتجامعهگشودیماماتوسط‬ ‫ان هایی که باید خوانده و پیگیری می شد‪ ،‬نشد اما امروز زمان گفتن و‬ ‫بالمثل‬ ‫نوشتن حقایق تلخ از ملتی فرا می رسد که به خوبی توانسته اند ضر ‬ ‫معروف«بادوستانمروت‪،‬بادشمنانمدارا»راعینیتبخشند‪.‬ان هااگرچه‬ ‫یدانند دوستی های خاله خرسه بر اساس داستان هایی که در کودکی‬ ‫م ‬ ‫شنیده یا خوانده اند عاقبت خوبی ندارد اما مدارا و مروت را بر همه چیز‬ ‫ترجیح داده اند تا امروز به یک محاسبه ساده و تاسف بار بپردازند‪ .‬بنابراین‬ ‫بازهم از همین تریبون و بدون هیچگونه خرده گیری و رودربایستی های‬ ‫مطرح تفاوت هزینه های خانوار در سه ماهه اول سال ‪ 1392‬و سه ماهه‬ ‫ابتدای ‪ ۱۴۰۰‬که در ان هستیم را به استناد دفتر موجود حساب وکتاب‬ ‫روزانه یکی از بازنشستگان مقتصد‪ ،‬صرفه جو و اینده نگر مقایسه می کنیم‬ ‫تا بهتر بدانیم چگونه با پشتوانه معجزه توانسته است این ره هشت ساله را‬ ‫با همه ناهمواری هایش طی کند‪ .‬داستان نیست بلکه واقعیتی است تلخ‬ ‫که در قالب تراژدی نوشت ه شده تا با ملودی مرثیه خوانده شود و شاید‬ ‫به گونه ای اشک کسانی که باعث به صحنه ان در این سال ها شده اند‪،‬‬ ‫دراورد‪ .‬نام سیاه نمایی بر ان نمی گذاریم که مستنداتش موجود می باشد‬ ‫تا ثابت کند عین واقعیت است‪ ،‬از فروردین ‪ ۱۳۹۲‬شروع تا با همین ماه‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۰‬مقایسه شود که تنها هشت سال از ان گذشته و میزان‬ ‫افزایش درامد قشر حقوق بگیر بخش عمومی و خصوصی جمعًا حدود‬ ‫‪ ۱۶۰‬درصد بوده است درحالی که بر اساس مستنداتی که در ادامه این مقاله‬ ‫ذکر می شود پرواز قیمت ها به قدری زیاد است که با هیچ فرمولی نمی توان‬ ‫این دو را به هم نزدیک و به نحوی ترکیب نمود بلکه بازهم باید به سراغ‬ ‫معجزه و برکاتی رفت که حاصل دعای همان پدران و از دست رفتگان‬ ‫دامنه شهادت و ایثار است‪ .‬دفاتر حساب وکتاب ساالنه این بازنشسته را‬ ‫در سال های ‪ ۱۳۹۲‬و ‪ ۱۴۰۰‬می گشاییم و سری به سه ماهه اول سال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬ان می زنیم تا به مقایسه با انچه در ماه های فروردین‪ ،‬اردیبهشت‬ ‫و خرداد سال ‪ ۱۴۰۰‬ثبت شده بپردازیم با این تذکر که نامبرده مالک‬ ‫مسکن است و مشمول پرداخت اجاره خانه نمی باشد و از اعضای این‬ ‫خانواده چهارنفری دو نفر طی این سال ها کسر شده اند‪ .‬فروردین ‪۱۳۹۲‬‬ ‫جمع هزینه های یکماهه برای چهار نفر ‪ 10/940/500‬ریال‪ ،‬فروردین‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬جمع هزینه های صرفه جویی شده و در قرنطینه یکماهه برای‬ ‫دو نفر ‪ 29/645/410‬ریال‪ ،‬اردیبهشت ‪ 1392‬جمع هزینه های یکماهه‬ ‫برای چهار نفر ‪ 7/378/400‬ریال‪ ،‬اردیبهشت ‪ 1400‬جمع هزینه های‬ ‫صرفه جویی شده در قرنطینه یکماهه برای دو نفر ‪ 80/014/958‬ریال‪،‬‬ ‫خرداد‪ 1392‬جمع هزینه های یکماهه برای چهار نفر‪ 6/495/430‬ریال و‬ ‫خرداد‪ ۱۴۰۰‬جمع هزینه های صرفه جویی شده در قرنطینه‪ 25‬روزه برای‬ ‫دو نفر جمعًا ‪ ،42/000/120‬ریز هزینه های ضروری در این سه ماهه اول‬ ‫سال ‪ 92‬بر اساس بهای هر واحد عبارتند از‪ :‬نان بربری هر قرص ‪3250‬‬ ‫ریال‪ ،‬شیر کیسه ای‪ 12000‬ریال‪ ،‬پیاز و سیب زمینی کیلویی‪ 12500‬ریال‪،‬‬ ‫میانگینقیمتتره بارکیلویی‪ 10000‬ریال‪،‬چلوکبابپرسی‪ 60000‬ریال‪،‬‬ ‫نان سنگک کنجدی هر قرص ‪ 5000‬ریال‪ ،‬ویزیت پزشک متخصص‬ ‫‪ 150000‬ریال‪ ،‬خرمای رطب کیلویی ‪ 43000‬ریال‪ ،‬روزنامه هر نسخه‬ ‫‪ 2000‬ریال‪ ،‬تره بار کیلویی ‪ 5000‬ریال‪ ،‬عسل کیلویی ‪ 130000‬ریال‪،‬‬ ‫کشک سائیده پاستوریزه ‪ 20000‬ریال‪ ،‬رب گوجه فرنگی یک کیلویی‬ ‫‪ 15000‬ریال‪ ،‬خمیردندان معمولی ‪ 14000‬ریال‪ ،‬شامپو ‪ 9000‬ریال‪،‬‬ ‫ماکارونی ‪ 7500‬ریال‪ ،‬وصیت نامه! جلدی ‪ 5000‬ریال‪ ،‬سینه مرغ بسته‬ ‫یک کیلویی‪ 100000‬ریال‪ ،‬ماست سطلی‪ 16000‬ریال‪ ،‬پنیر نیم کیلویی‬ ‫‪ 30000‬ریال‪ ،‬کنجد کیلویی ‪ ۹۰۰۰‬ریال‪ ،‬نان باگت بسته ده تایی ‪۱۰۰۰۰‬‬ ‫ریال‪ ،‬روغن مایع دو لیتری‪ ۸۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬برنج ده کیلویی شمال‪۲۵۰۰۰۰‬‬ ‫ریال‪ ،‬حبوبات کیلویی‪ ۴۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬کرایه وانت حمل بار شهری‪۱۰۰۰۰۰‬‬ ‫ریال‪ ،‬تخم مرغ کیلویی ‪ ۲۸۰۰۰‬ریال‪ ،‬شیرینی تر کیلویی ‪ ۸۰۰۰۰‬ریال‪،‬‬ ‫سرویس کامل کولر و تعویض پوشال ‪ ۱۰۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬المپ کم مصرف‬ ‫هر عدد ‪ ۳۲۰۰۰‬ریال‪ ،‬کره ‪ ۵۰‬گرمی هر قالب ‪ ۶۰۰۰‬ریال‪ ،‬کتاب داستان‬ ‫‪ ۲‬جلدی ‪ ۱۱۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬توت سیاه سطلی ‪ ۵۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬تاکسی تلفنی‬ ‫رفت وبرگشت ‪ ۱۳۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬سبزی خوردن کیلویی ‪ ۸۰۰۰‬ریال‪ ،‬هزینه‬ ‫پست نامه پیشتاز‪ ۶۳۶۰‬ریال‪ ،‬هندوانه‪ ۱۰‬کیلویی‪ ۴۵۰۰۰‬ریال‪ ،‬ابلیموی‬ ‫تازه کیلویی ‪ ۲۸۰۰۰‬ریال‪ ،‬اب معدنی خانواده ‪ ۵۰۰۰‬ریال‪ ،‬نوشابه خانواده‬ ‫‪ ۱۲۰۰۰‬ریال‪ ،‬گوشت گوسفندی کیلویی ‪ ۲۱۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬اجیل کیلویی‬ ‫‪ ۲۳۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬کفش ملی مردانه ‪ ۴۵۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬بلیط هواپیما یکسره‬ ‫به تهران ‪ ۹۰۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬شکر کیلویی ‪ ۱۵۰۰۰‬ریال و تعویض دفترچه‬ ‫بیمه ‪ ۳۰‬برگی خدمات درمانی ‪ ۳۰۰۰‬ریال که البته در هیچ یک از این‬ ‫سه ماهه های متفاوت رقمی پیرامون قبوض مصرفی اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و تلفن‬ ‫ذکر نشده که مبنای محاسبات ان ها ارقامی نجومی می باشد تا هیچگونه‬ ‫سنخیتی با یارانه های پرداختی نداشته باشند و امروز یعنی حدود سه ماهه‬ ‫اول سال ‪ ۱۴۰۰‬پس از گذشت تنها ‪ ۸‬سال دفتر محاسبات این بازنشسته‬ ‫که نفرات تحت تکفل ان نیز از چهار نفر به دو نفر تقلیل یافته اند هزینه ها‬ ‫را اینگونه نشان می دهد‪ :‬نان بربری هر قرص‪ ۳۵۰۰۰‬ریال‪ ،‬شیر کیسه ای‬ ‫کم چرب ‪ ۶۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬پیاز و سیب زمینی کیلویی ‪ ۷۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬میانگین‬ ‫قیمت تره بار کیلویی ‪ ۶۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬چلوکباب پرسی ‪ ۳۵۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬نان‬ ‫سنگک کنجدی هر قرص ‪ ۴۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬ویزیت پزشک متخصص‬ ‫‪ ۸۰۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬خرمای رطب کیلویی ‪ ۴۰۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬روزنامه هر نسخه‬ ‫‪ ۲۰۰۰۰‬ریال «البته نه‪ ۲۴‬صفحه بلکه‪ ۸‬صفحه»! تره بار کیلویی‪،۷۰۰۰۰‬‬ ‫عسل کیلویی‪ ۱۰۰۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬خمیردندان معمولی‪ ۱۲۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬شامپو‬ ‫‪ ۱۸۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬ماکارونی ‪ ۸۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬وصیت نامه! جلدی ‪ ۸۰۰۰۰‬ریال‪،‬‬ ‫سینهمرغبستهیککیلویی‪ ۴۵۰۰۰۰‬ریال‪،‬ماستسطلی‪ ۱۲۰۰۰۰‬ریال‪،‬‬ ‫پنیر نیم کیلویی ‪ ۱۵۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬کنجد کیلویی ‪ ۸۰۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬نان باگت‬ ‫بسته ده تایی ‪ ۱۲۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬روغن مایع دو لیتری ‪ ۳۵۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬برنج‬ ‫ده کیلویی شمال ‪ ۳۵۰۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬حبوبات کیلویی ‪ ۳۲۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬کرایه‬ ‫وانت حمل بار شهری ‪ ۸۰۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬تخم مرغ کیلویی ‪ ۱۵۰۰۰۰‬ریال‪،‬‬ ‫شیرینی تر کیلویی ‪ ۶۵۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬کره ‪ ۵۰‬گرمی هر قالب ‪ ۵۰۰۰۰‬ریال‪،‬‬ ‫کتاب داستان ‪ ۲‬جلدی ‪ ۹۰۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬توت سیاه سطلی ‪ ۳۰۰۰۰۰‬ریال‪،‬‬ ‫تاکسی تلفنی رفت وبرگشت یک مسیر ‪ ۵۰۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬سبزی خوردن‬ ‫کیلویی ‪ ۲۴۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬هزینه پست نامه ‪ ۱۶۵۰۰۰‬ریال‪ ،‬هندوانه ‪۱۰‬‬ ‫کیلویی ‪ ۵۰۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬ابلیموی تازه کیلویی ‪ ۲۸۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬اب معدنی‬ ‫خانواده ‪ ۴۵۰۰۰‬ریال‪ ،‬نوشابه خانواده ‪ ۷۵۰۰۰‬ریال‪ ،‬گوشت گوسفندی‬ ‫کیلویی ‪ ۱۵۰۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬اجیل مخلوط کیلویی ‪ ۱۶۵۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬کفش‬ ‫ملی مردانه ‪ ۶۵۰۰۰۰۰‬ریال‪ ،‬بلیط هواپیمای یکسره به تهران ‪۶۲۰۰۰۰۰‬‬ ‫ریال‪ ،‬شکر کیلویی ‪ ۱۲۸۰۰۰‬ریال و تعویض دفترچه ‪ ۱۵‬برگی خدمات‬ ‫درمانی ‪ ۳۰۰۰۰‬ریال‪ .‬اگرچه تمام این مقاله نوعی تکرار مکررات به نظر‬ ‫می اید اما اگر مخاطبان با یک ماشین حساب ساده به جمع و تفریق و‬ ‫تقسیموگرفتنمیانگینوتفاوتنجومیقیمت هابپردازندمتوجهخواهند‬ ‫شد با توجه به افزایش ‪ ۱۶۰‬درصد به درامدهایی تحت عنوان حقوق و‬ ‫دستمزد اما میزان ترقی هزینه ها بیش از پانصد درصد است تا مشخص‬ ‫شود انچه گفته شد سیاه نمایی برای این‪ ۸‬سال نیست بلکه نوعی واقعیت‬ ‫تلخ و تاسف اور می باشد!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫دوشنبه | ‪ 31‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4100‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫امام جمعه موقت اصفهان‪:‬‬ ‫اکنون مسئوالن دین خود را ادا کنند‬ ‫به گفته امام جمعه موقت اصفهان مردم با وجود مشکالت‬ ‫معیشــتی و اقتصادی که دارند مشــارکت خوبی در انتخابات‬ ‫داشــتند و اکنون نوبت مسئوالن است که دین خود را به ملت‬ ‫ادا کنند‪.‬‬ ‫محمدتقی رهبر درباره حضور مردم در انتخابات ریاســت‬ ‫جمهوری و شوراهای اســامی شهر و روستا‪ ،‬به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫حضور مردم در انتخابات با وجود تبلیغات گسترده و تحرکات‬ ‫بیگانگان بســیار خوب بود و شــهروندان ثابت کردند که اگر‬ ‫مشــکالت اقتصادی هم دارند پشــت نظام اسالمی را خالی‬ ‫نمی کنند‪ .‬به برخی از شعب اخذ رای سرکشی کردم که اجتماع‬ ‫خوبی در بیشــتر شعب ایجاد شده بود‪ .‬او افزود‪ :‬مسئوالن باید‬ ‫قدردان این مشــارکت حماسی باشــند‪ ،‬چرا که مردم وظیفه‬ ‫خود را در قبال کشــور انجام دادنــد و حال نوبت دولت جدید‬ ‫اســت که با تالش و خدمت صادقانه پاسخ مناسبی به مردم‬ ‫بدهد و مشــکالت مختلف انان را حل کند‪ .‬امام جمعه موقت‬ ‫اصفهان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬رئیس جمهور منتخب با توجه به اینکه‬ ‫عملکرد خوبی در دستگاه قضایی داشت این امید را داریم که با‬ ‫تشکیل یک کابینه توانا و کاردان امور کشور را به پیش ببرد و‬ ‫در اشتغالزایی و کاهش تورم نقش اساسی ایفا کنند‪ .‬رهبر گفت‪:‬‬ ‫عالوه بر مشکالت اقتصادی‪ ،‬مشکل شیوع ویروس کرونا هم‬ ‫وجود دارد که برای حل این مشکل نیاز به یک حرکت سنجیده‬ ‫و منسجم است‪ .‬البته رئیس جمهور جدید باید توجه داشته باشد‬ ‫که باید به همه مردم خدمت کند و تنها به کسانی که به او رای‬ ‫داده اند توجه نکند که بر اســاس شناختی که از اقای رئیسی‬ ‫داریم ایشان خود را خادم ملت می داند‪.‬‬ ‫کارشناسفرهنگیاصفهان‪:‬‬ ‫تمرکز دولت باید بر اقتصاد و معیشت مردم باشد‬ ‫انتخابــات یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای انقــاب‬ ‫اســامی و شــاخص ترین نمــاد مردم ســاالری دینــی‪،‬‬ ‫مشــارکت مــردم در تعییــن سرنوشــت سیاســی کشــور‪،‬‬ ‫بــه نمایــش گذاشــتن اقتــدار و شــوکت سیاســی ملــت‬ ‫اســت و برگــزاری هرچــه پرشــورتر و عالمانــه ان‪ ،‬عامــل‬ ‫حــل معضــات و مشــکالت کنونــی جامعــه‪ ،‬شکســت‬ ‫توطئه هــا و فتنه هــا و ســیلی محکــم بــه چهــره‬ ‫دشــمنان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ۲۸ ،‬خــرداد روز تجلــی‬ ‫همدلــی و هم زبانــی و حضــور گســترده ملــت شــریف‬ ‫ایــران و روز خلــق حماســه ای بــود کــه هماننــد‬ ‫ادوار گذشــته عرصــه انتخابــات را بــه عنــوان نمــاد‬ ‫مقبولیــت نظــام بــه منصــه ظهــور گذاشــت و نشــان‬ ‫داد کــه در همــه حــال انقــاب شــکوهمند اســامی را‬ ‫از گزنــد دشــمنان حفــظ خواهیــم کــرد‪ .‬مــردم اســتان‬ ‫اصفهــان همــواره نشــان داده انــد کــه در عرصه هــای‬ ‫مختلــف پــای کار هســتند و هیـچ گاه تبلیغــات دشــمن‬ ‫نتوانســته انــان را از حضــور در عرصه هــای مختلــف‬ ‫انقــاب اســامی بــازدارد‪ ،‬ایــن بــار نیــز مــردم‬ ‫همیشــه در صحنــه اســتان اصفهــان بــه همــراه ملــت‬ ‫بــزرگ ایــران اســامی در ‪ ۲۸‬خــرداد ‪ ۱۴۰۰‬صحنــه‬ ‫عظیــم حضــور‪ ،‬شــور و شــعور را بــه جهانیــان نشــان‬ ‫دادنــد‪ .‬در همیــن راســتا بــا علــی قاســم زاده اســتاد‬ ‫دانشــگاه و کارشــناس مســائل فرهنگــی در خصــوص‬ ‫مهمتریــن اولویت هــا و برنامه هــای دولــت در حــوزه‬ ‫فرهنگــی گفت وگویــی انجــام دادیــم کــه مشــروح‬ ‫ایــن گفت وگــو را در زیــر می خوانیــد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬به نظر شما بعد از گذشت ‪ ۴۲‬سال از انقالب‬ ‫اســامی و با ورود به گام دوم انقالب اسالمی‬ ‫همان طــور که رهبر معظم انقالب ترســیم‬ ‫کردند‪ ،‬رئیس جمهور تراز این مقطع انقالب چه‬ ‫ویژگی هایی باید داشته باشد؟‬ ‫در درجــه اول بایــد صداقــت داشــته باشــد‪ ،‬انقــاب‬ ‫مــا یــک انقــاب فرهنگــی اســت و مــردم انتظــار دارنــد‬ ‫کارگــزاران الگــوی اخالقــی باشــند و بــا مــردم صــادق‬ ‫و روراســت باشــند و روحیــه جهــادی داشــته باشــند و‬ ‫اســایش طلب و رفاه طلــب نباشــند و در ســختی ها‬ ‫کنــار مــردم باشــند و درک درســتی از مســائل و‬ ‫مشــکالت جامعــه و مســائل روز و جهان داشــته باشــند؛‬ ‫بــه قانــون اساســی متعهد و نظــام را بــاور کرده باشــند و‬ ‫مــا نیــاز بــه یــک نفــر داریــم کــه بتوانــد قانون اساســی‬ ‫مصــوب را در بخــش مجــری خــوب پیــاده کنــد و بــا‬ ‫همیــن شــناخت مــردم اقــای رئیســی را برگزیدنــد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بــه نظــر شــما چقــدر از اهــداف‬ ‫انقــاب و ان چیــزی کــه نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی بــرای خــود ترســیم کــرده بــود‪،‬‬ ‫دور شــدیم و چقــدر ان ارمان هایــی کــه‬ ‫می خواســتیم بــه ان برســیم مغفــول‬ ‫مانــده اســت؟‬ ‫مــا فاصلــه گرفتیــم‪ ،‬بــه نظــر مــن در بخشــی کــه‬ ‫بــه سیاســت داخلــی و کارهــای اجرایــی برمی گشــت‬ ‫از ارمان هــا و اهــداف دور شــدیم‪ .‬در بخــش سیاســت‬ ‫خارجــی در حــوزه سیاســت جبهــه مقاومــت بــه شــدت‬ ‫موفــق بودیــم امــا در ارتبــاط بــا ســایر ابعــاد سیاســت‬ ‫خارجــی موفــق نبودیــم و ان اقتــداری کــه جمهــوری‬ ‫اســامی بایــد داشــته باشــد در عرصــه بین المللــی دیــده‬ ‫نشــد در مواضــع کارگــزاران و مواضــع داخلــی هــم‬ ‫بــدون شــک از ارمان هــا فاصلــه گرفتیــم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بــا توجــه بــه ‪ ۳‬مناظــره ای کــه‬ ‫برگــزار شــد و بازخوردهــای ان‪ ،‬بــه‬ ‫نظــر شــما ایــن ســه مناظــره چقــدر بــه‬ ‫دغدغه هــای مــردم پرداختــه شــد و‬ ‫چقــدر کاندیداهــا توانســتند برنامه هــای‬ ‫خــود را تبییــن کننــد و اساســا چقــدر‬ ‫ایــن مناظــرات توانســت در مشــارکت‬ ‫مــردم موثــر باشــد؟‬ ‫بیــن کاندیداهــا چندنفــری بودنــد کــه کار کردنــد و‬ ‫برنامــه داشــتند و مشــکالت و مســائل جامعــه را رصــد‬ ‫کــرده بودنــد و راه حــل ارائــه کردنــد‪ ،‬یکــی دو نفــر هــم‬ ‫بیشــتر بــرای ایجــاد فضــای دوقطبــی امــده بودنــد و‬ ‫تــاش می کردنــد از طریــق دوقطبی ســازی مخالفــان‬ ‫طــرف مقابــل را در ســبد رای خــود جمــع کننــد‪ .‬در‬ ‫جلــب مشــارکت رســاترین رســانه‪ ،‬رســانه ملــی اســت‬ ‫کــه در هــر خان ـه ای اســت و مــردم بــه ان دسترســی‬ ‫دارنــد و ایــن مناظره هــا درصــدی توانســت تاثیرگــذاری‬ ‫داشــته باشــد؛ هــر چنــد کــه مناظره هــا را در ســاعاتی‬ ‫گذاشــته بودنــد کــه عمــوم مــردم به ویــژه اقایــان در‬ ‫بــازار کار بودنــد و وقــت دیــدن مناظــرات را نداشــتند و‬ ‫مدیریــت نشــده بــود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بــه نظــر شــما عملکــرد دولــت در‬ ‫مشــارکت مــردم موثــر اســت؟‬ ‫فوق العــاده موثــر اســت‪ ،‬خیلــی از بی اعتمادی هــا‬ ‫متاثــر از عملکــرد دو دوره دولــت اســت کــه اعتمادهــا را‬ ‫اســیب زد و تاثیــر منفــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بــه نظــر شــما مســائل مغفــول مانــده‬ ‫در حــوزه فرهنــگ‪ ،‬اجتمــاع و خانــواده و‬ ‫جوانــان چیســت و اولویت هــای دولــت‬ ‫اینــده بــرای بررســی اســیب های‬ ‫اجتماعــی در زمینــه فرهنگــی و خانــواده‬ ‫بایــد چــه باشــد؟‬ ‫بــه نظــر مــن فرهنــگ بــه شــدت تابــع ســایر‬ ‫حوزه هــا اســت و فکــر می کنــم در ‪ ۴‬ســال اول‪ ،‬دولــت‬ ‫بایــد تمرکــزش بــر اقتصــاد و معیشــت مــردم باشــد‪،‬‬ ‫بســیاری از اســیب های اجتماعــی کــه قشــر جــوان درگیر‬ ‫ان هســتند مســائل اقتصــادی‪ ،‬احســاس ناامنــی شــغلی و‬ ‫احســاس ناتوانــی در تشــکیل خانــواده و اداره زندگی اســت‬ ‫و هــر چــه شــعار فرهنگــی دهیــم وقتــی دســت جــوان ما‬ ‫از درامــد و کار کوتــاه اســت و از ان طــرف هــم در دوران‬ ‫تحــول و بلــوغ هســتند‪ ،‬شــعار فرهنگــی تاثیــری نــدارد‪،‬‬ ‫اگــر کار فرهنگــی می خواهیــم انجــام دهیــم در راســتای‬ ‫کارافرینــی‪ ،‬اشــتغال و تقویــت خودبــاوری بایــد باشــد‪ .‬اگر‬ ‫راه حل هــای دیــن را بــرای دردهــای جوانــان همچــون‬ ‫اشــتغال و ازدواج و تســهیالت را فراهــم کنیــم میــل‬ ‫جوانــان بــه دیــن افزایــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بــه نظــر شــما شــورای شــهر و‬ ‫شــهرداری چقــدر در حــوزه فرهنــگ‬ ‫شــهری و مســائل فرهنگــی در داخــل‬ ‫شــهر دخیــل اســت؟‬ ‫فوق العــاده تاثیرگــذار اســت‪ .‬وقتــی از منــزل‬ ‫خــارج می شــویم بــا پدیــده گرافیــک شــهری روب ـه رو‬ ‫هســتیم کــه از طریــق حــس بصــری داده هــا وارد ذهــن‬ ‫می شــود؛ دیوارنویســی‪ ،‬تابلوهــای شــهری و تبلیغاتــی در‬ ‫اختیــار شــهرداری اســت و تاثیــر ان از تلویزیــون بیشــتر‬ ‫اســت‪ ،‬نظــم و ارامــش و ترافیــک شــهر بــر خلق فــرد و‬ ‫امنیــت روانــی تاثیــر می گــذارد‪ ،‬وقتــی ترافیک ســنگین‬ ‫باشــد انــرژی منفــی در محیــط کار و خانه وارد می شــود‪،‬‬ ‫شــهرداری مســتقیم و غیرمســتقیم در فرهنــگ و روح‬ ‫روان مــردم تاثیرگــذار اســت‪ ،‬بنابرایــن نقــش شــهرداری‬ ‫و شــورای شــهر در حــوزه فرهنــگ شــهری و مســائل‬ ‫فرهنگــی بســیار مهــم اســت و بایــد جــدی گرفــت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ظرفیت هــای فرهنگــی اصفهــان‬ ‫ماننــد پیشــینه تاریخی‪ ،‬شــناخته شــدن‬ ‫اصفهــان در جهــان بــه لحــاظ فرهنــگ‬ ‫و تاریــخ‪ ،‬سیاســی و دینــی چقــدر بــه‬ ‫حــل معضــات شــهری کمــک می کنــد‬ ‫و بــه کمــک شــورای شــهر و شــهرداری‬ ‫می ایــد؟‬ ‫بــه شــدت کمــک می کنــد‪ ،‬هــر چیــزی نقطــه‬ ‫شــروع ان بــاور اســت‪ ،‬بایــد بــاور کنیــم می توانیــم‬ ‫چــون در گذشــته توانســته ایم‪ ،‬اصفهــان پایتخــت‬ ‫تمدن ســاز بــوده اســت یعنــی اســتعداد اینکــه دوبــاره‬ ‫منشــا تحــول و تمــدن باشــد را داریــم‪ ،‬فقــط نبایــد بــه‬ ‫گذشــته اتــکا کنیــم‪ .‬در دوره صفویــه اثــار بســیاری در‬ ‫حــوزه معمــاری و ســایر حوزه هــا بــه جــا گذاشــته شــد‬ ‫و بایــد بــا الهــام گرفتــن از ان اقداماتــی انجــام دهیــم‬ ‫و اتفاقاتــی را رقــم بزنیــم و یــادگاری بــرای اینــدگان‬ ‫بگذاریــم‪ ،‬گذشــته اصفهــان بایــد بــاور مــا را قــوی‬ ‫کنــد نــه اینکــه ســر ایــن گنــج بنشــینیم فقــط دلخوش‬ ‫کنیــم کــه مــا میــدان امــام(ره) داریــم ایــن مربــوط بــه‬ ‫گذشــتگان بــوده‪ ،‬بایــد بــا اعتمــاد بــه گذشــته طــوری‬ ‫اصفهــان را بســازیم کــه اینــدگان لــذت ببرنــد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬شــما پایه گــذار معاونــت فرهنگــی‬ ‫مناطــق در اصفهــان بودیــد‪ ،‬بــه نظر شــما‬ ‫ایــن معاونــت فرهنگــی چقدر توانســت به‬ ‫ان اهــداف و ماموریت هایــی کــه بــرای ان‬ ‫معیــن شــده بــود‪ ،‬دســت پیــدا کنــد؟‬ ‫از لحــاظ طراحــی‪ ،‬معاونــت فرهنگــی اجتماعــی‬ ‫مناطــق گزینــه درســتی اســت‪ ،‬ایــن معاونــت بایــد بــه‬ ‫شــورای فرهنگــی اجتماعــی محــات می رســید یعنــی‬ ‫ایجــاد بســتر بــرای مشــارکت مــردم در ارتقــای کیفــی‬ ‫و بهبــود فضــای فرهنگــی محــات‪ ،‬اینکــه صرفــً‬ ‫یــک معاونــت فرهنگــی در منطقــه داشــته باشــیم‬ ‫هیــچ گــره ای را از فرهنــگ شــهر بــاز نمی کنــد‪،‬‬ ‫اینکــه ایــن اراده در هــر محل ـه ای از شــهر باشــد کــه‬ ‫بــه اهالــی فرهنــگ بهــا‪ ،‬میــدان و فضــا و تســهیالت‬ ‫بدهــد تــا خودشــان محلــه خــود را از نظــر فرهنگــی‬ ‫ارتقــا دهنــد‪ ،‬ماموریــت معاونــت فرهنگــی ایــن بــود و‬ ‫ماموریــت اجرایــی نبــود؛ بیشــتر بــرای محــات شــهر‬ ‫اصفهــان نقــش تســهیلگر و حمایت کننــده داشــت؛ امــا‬ ‫ایــن نقــش از ان جــدا شــد و بــه یــک کار ســتادی‬ ‫اداری و پشت میزنشــینی تبدیــل شــد‪ .‬اگــر طــرح‬ ‫جامــع پیاده ســازی شــود‪ ،‬خیلــی خــوب اســت و در هــر‬ ‫محل ـه ای ظرفیت هــای فرهنگــی ان محلــه شناســایی‬ ‫شــود‪ ،‬در هــر محلــه در یــک مدرســه یــا ورزشــگاه‪،‬‬ ‫دانش امــوزان‪ ،‬معلمــان و دانشــجویان را جمــع کنیــم‬ ‫و انهــا بــه میــدان بیاینــد و محلــه را از نظــر فرهنگــی‬ ‫احیــا کننــد‪ ،‬ایــن نقشــی بــود کــه بــرای معاونــت‬ ‫فرهنگــی دیــده شــده بــود‪ ،‬امــا کم کــم ایــن نقــش در‬ ‫بودجه بنــدی و اختیــارات نادیــده گرفتــه شــد و یــک‬ ‫کار ســتادی شــد‪ .‬در محلــه هــر کاری بخواهیــم انجــام‬ ‫دهیــم بایــد بــا شــهرداری هماهنگــی کنیــم‪ ،‬در هــر‬ ‫محل ـه ای افــرادی هســتند کــه دغدغه هــای فرهنگــی‬ ‫دارنــد نبایــد مانــع ان هــا شــد بایــد کمکشــان کنیــم‪،‬‬ ‫ایــن نقــش معاونــت فرهنگــی مناطــق اســت‪.‬‬ ‫امام جمعه کاشان‪:‬‬ ‫رفتار اخالقی نامزدها پس از انتخابات‬ ‫غرورانگیزبود‬ ‫نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت‪ :‬رفتار اخالقی و‬ ‫تسلیم محض ملت شدن نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره‬ ‫رئیس جمهوری پس از اعالم نتایج غرورانگیز بود‪.‬‬ ‫ایت ا‪ ...‬عباسعلی سلیمانی به ایرنا گفت‪ :‬انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد‬ ‫در چهار حوزه رئیس جمهوری‪ ،‬شوراهای اسالمی شهر و روستا‪،‬‬ ‫میان دوره ای مجلس شورای اسالمی و خبرگان در حالی برگزار‬ ‫شد که مسائل اخالقی در این حماسه حضور ملی موج می زد‪.‬او‬ ‫با بیان اینکه پس از پیروزی سید ابراهیم رئیسی‪ ،‬سه نامزد دیگر‬ ‫در میدان با نهایت کرامت اخالقی و رافت اسالمی‪ ،‬خوش قولی‬ ‫و خوش خلقی به رقیب پیروز تبریک گفتند‪ ،‬افزود‪ :‬رئیسی نیز به‬ ‫عنوان رئیس جمهوری منتخب به شایستگی از نامزدهای دیگر‬ ‫تقدیــر کرد؛ این در حالی بود که پس از اعالم نتایج انتخابات‬ ‫رئیس جمهوری امریکا‪ ،‬مدت ها طول کشید تا ترامپ شکست‬ ‫خود را بپذیرد و همواره تالش می کرد خود را برنده‪ ،‬انتخابات را‬ ‫مخدوش و تقلب را در انتخابات جدی بداند‪ .‬امام جمعه کاشان‬ ‫با اشاره به اینکه پس از انتخابات اخالق در سرتاسر کشورمان‬ ‫موج می زند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬هیچ یک از نامزدها دغدغه ای از‬ ‫خود نشــان نداد‪ ،‬بلکه با اقتدا به کالم امام امت و رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی که فرمودند «میزان رای ملت است» تسلیم‬ ‫محض ارای مردم شدند‪ .‬ایت ا‪ ...‬سلیمانی تصریح کرد‪ :‬پس از‬ ‫اعالم نتایج رقابت نامزدهای رئیس جمهوری در میدان رقابت‪،‬‬ ‫ک گفتند و این مهم در شوراها نیز همین‬ ‫انان با اخالق تمام تبری ‬ ‫روال را داشــت‪ .‬او با تقدیر تمامی دست اندرکاران انتخابات از‬ ‫جمله عوامل اجرایی‪ ،‬نظارت‪ ،‬برقراری امنیت‪ ،‬نیروهای انتظامی‪،‬‬ ‫بسیجیان‪ ،‬خبرنگاران رسانه ها و صداوسیما که در ایجاد هیجان‬ ‫و شعور مردمی نقش محوری و کلیدی داشتند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫نهایت تشکر سپاسگزاری را در راس از رهبر معظم انقالب‬ ‫داریم که مردم را به حماسه حضور تشویق کردند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫پاسخمثبترئیس جمهور‬ ‫منتخب به اعتماد مردم‬ ‫عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس از رئیس جمهور‬ ‫منتخــب خواســت که بــا اقدامــات جهادی و جهشــی‬ ‫خــود بــه اعتمــاد و اطمینانــی کــه مــردم در پــای‬ ‫صندوق هــای رای نشــان دادنــد‪ ،‬پاســخ مثبتــی ارائــه‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫حجت االســام حســین میرزایــی بــا اشــاره بــه‬ ‫مشــارکت مــردم در انتخابــات ‪ ۲۸‬خــرداد بــه ایســنا‬ ‫گفــت‪ :‬برخــاف ضعف هایــی کــه دولــت از خــود‬ ‫نشــان داده بــود و تبلیغــات ســویی کــه دشــمنان در‬ ‫ایــن ایــام داشــتند و حتــی بــا وجــود تحلیل هایــی که‬ ‫نســبت بــه پاییــن بــودن میــزان مشــارکت بــود‪ ،‬مردم‬ ‫گل کاشــتند و برخــاف همــه ایــن پیش بینی هــا‬ ‫حضــور نســبتا گســترده ای را در انتخابــات رقــم زدنــد‬ ‫کــه جــای تقدیــر و تشــکر دارد‪ .‬نماینــده اصفهــان در‬ ‫مجلــس افــزود‪ :‬در ایــن شــرایط دولــت اقــای رئیســی‬ ‫کــه قــرار اســت مســتقر شــود وظیفــه ســنگین تری‬ ‫برعهــده دارد‪ ،‬خســاراتی کــه در ســال های گذشــته‬ ‫بــه بــار امــده را بایــد جبــران کنــد و همچنیــن یــک‬ ‫حرکــت جهــادی و جهشــی هــم صــورت بدهــد تــا‬ ‫اعتمــاد و اطمینانــی کــه مــردم در پــای صندوق هــای‬ ‫رای نشــان دادنــد حفــظ شــود و پاســخ مثبتی بــه این‬ ‫اعتمــاد عمومــی داده شــود‪.‬‬ ‫مشارکت اگاهانه مردم در‬ ‫انتخابات معنادار بود‬ ‫بــه اعتقــاد نماینده کاشــان و اران و بیــدگل در مجلس‬ ‫شــورای اســامی انتخابــات تمام شــد و مــردم چیزی‬ ‫جــز کار از مســئولین منتخب انتظــار ندارند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ،‬ســید جــواد ســاداتی نژاد بــا‬ ‫بیــان اینکــه مــردم ایــران چش ـ م دشــمنان ایــران را‬ ‫کــور کردنــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬پیــام مقــا م معظــم رهبری‬ ‫نشــان داد حضــرت ایــت ا‪ ...‬خامنـه ای از مــردم راضی‬ ‫اســت ایــن بزرگتریــن عیــدی بــرای مــا ایرانیــان بــود‬ ‫و تمــام نقش ـه های دشــمنان را نقــش بــر اب کــرد‪.‬‬ ‫نماینــده کاشــان و اران و بیــدگل در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــا بیان اینکــه‪ ،‬انتخابــات ریاســت جمهوری‬ ‫و شــورای شــهر با شــکوه زیــاد در همــه ایــران برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬انتخابــات تمــام شــد مــردم چیــزی جــز‬ ‫کار از مســوولین منتخــب انتظــار ندارنــد‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫بــه اینکــه‪ ،‬مشــارکت بــا بصیــرت مــردم کاشــان در‬ ‫انتخابــات نشــان داد امیــد بــه اینــده بــا وجــود تمــام‬ ‫مشــکالت و هجمه هــای دشــمنان در بیــن ایــن‬ ‫ملــت مــوج می زنــد‪ ،‬خاطر نشــان کــرد‪ :‬امــروز مــردم‬ ‫والیتمــدار کاشــان بــا مشــارکت اگاهانــه در انتخابات‬ ‫نشــان دادنــد در عرصه هــای سرنوشت ســاز حضــور‬ ‫معنــاداری دارنــد و بــه اینــده کشــور خــود اهمیــت‬ ‫می دهنــد‪ .‬ســاداتی نژاد بــا اشــاره بــه اینکــه اوضــاع‬ ‫بــه نفــع مــردم تغییــر کنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫ک فرصــت و‬ ‫بــه تغییــر دولــت و شــورای شــهر ی ـ ‬ ‫انــرژی تــازه در اختیــار مــردم اســت و یــک دلــی و ‬ ‫وحــدت کــه متــاع گمشــده شــهرمان بــوده اســت‬ ‫اتفــاق بیافتد‪.‬‬ ‫پیام تبریک ستاد‬ ‫دانشگاهیانحجت االسالم‬ ‫رئیسی در اصفهان‬ ‫ســتاد دانشــگاهیان حجت االســام رئیســی در اســتان‬ ‫اصفهــان بــرای پیــروزی در انتخابــات ‪ ۱۴۰۰‬ایــن‬ ‫نامــزد ریاســت جمهــوری پیامــی را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهر‪ ،‬ســتاد دانشــگاهیان حجت االســام‬ ‫رئیســی در اســتان اصفهــان به مناســبت پیــروزی این‬ ‫نامــزد ریاســت جمهــوری در ســیزدهمین انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهــوری بیانیـه ای را صــادر کرد‪.‬‬ ‫در متــن ایــن بیانیــه امــده اســت‪ :‬بــا ســام خدمــت‬ ‫شــما دانشــگاهیان عزیــز و تبریک به مناســبت میالد‬ ‫بــا ســعادت امــام رئــوف حضــرت ثامن الحجــج(ع)‬ ‫بــرای نخســتین بــار در تاریــخ سیاســی ایــران جنبش‬ ‫اســتادی کشــور بــه مدیریــت کانــون دانشــگاهیان‬ ‫ایــران اســامی‪ ،‬در زمســتان گذشــته مبتکــر و‬ ‫پیشــران دعــوت از شــخصیتی حــوزوی و دانشــگاهی‬ ‫حجت االســام رئیســی بــرای حضــور در عرصــه‬ ‫انتخابــات خطیــر ریاســت جمهوری شــد‪ .‬ایــن حرکت‬ ‫فرخنــده کــه بــا مشــارکت گروه هــا و جریانــات حامی‬ ‫انقــاب در بهــار امســال شــکوفه داد‪ ،‬نیازمنــد ابیــاری‬ ‫و پاســداری بــرای بــه ثمــر نشســتن در تابســتان های‬ ‫اینــده انقــاب اســت و ایــن مهــم بــرای اســتادان جز‬ ‫بــا حمایــت علمی و عملــی ایــن دولت کریمــه همراه‬ ‫نخواهــد شــد‪ ،‬اگــر تــا دیــروز می گفتیــم «هــر اســتاد‬ ‫یــک ســتاد» امــروز بایــد بگوییــم «هــر اســتاد یــک‬ ‫رســانه»؛ رســانه ای کــه هــم منتقل کننــده نظــرات‬ ‫عالمانــه و کارشناســانه دانشــگاهیان در زمینه راهبردها‬ ‫و راهکارهــای حــل مشــکالت پیــش رو اســت وهــم‬ ‫انتقال دهنــده زحمــات و خدمــات دولــت جهــادی بــه‬ ‫مــردم اســت و از همــه مهم تــر خنثی کننــده مکایــد‬ ‫و ترفندهــای جریــان رســانه ای زخم خــورده لیبــرال و‬ ‫غرب گــرا خواهــد بــود‪ .‬ضمــن تبریــک مجــدد ایــن‬ ‫پیــروزی خجســته بــه رهبــر عزیــز‪ ،‬ملــت شــریف و‬ ‫دولــت جدیــد و خــدا قــوت بــه همــه شــما فرماندهان‬ ‫عالــی جنــگ نــرم کــه بــا مجاهــدت شــبانه روزی‬ ‫خــود ایــن بــرگ زریــن را بــه تاریــخ انقــاب افزودید‪.‬‬ ‫امیدواریــم ایــن اتفــاق مبــارک زمینه ســاز تمدنــی‬ ‫ظهــور منجــی عالــم بشــریت باشــد‪».‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫صدور مجوز نصب ‪900‬‬ ‫داربستتبلیغاتیبرای‬ ‫انتخابات در شهر‬ ‫گـروه اصفهان‪ :‬حسـین امیـری با اشـاره بـه برگزاری‬ ‫سـیزدهمین دوره انتخابات ریاسـت جمهوری و ششـمین‬ ‫دوره شـوراهای اسلامی شـهر و روسـتا گفـت‪ :‬حضـور‬ ‫پرشـور‪ ،‬در انتخابات سـیزدهمین دوره ریاست جمهوری و‬ ‫ششـمین دوره شـوراهای اسلامی شـهر و روستا نمایشی‬ ‫از همراهـی وصف ناپذیـر مـردم بـود‪ .‬او گفـت‪ :‬این حضور‬ ‫پرشـور می توانـد نویدبخـش اینده ای روشـن بـرای ایران‬ ‫عزیزمـان باشـد و امید اسـت در اینـده ای نزدیک بهترین ‬ ‫اتفاقات برای مردم کشـورمان رقم بخورد و مسـیر توسـعه‬ ‫بیـش از پیـش همـوار شـود‪ .‬حسـین امیـری با اشـاره به‬ ‫اقدامـات شـهرداری اصفهـان در خصوص افزایش شـور و‬ ‫شـعف انتخاباتی گفـت‪ :‬کرد‪ :‬شـهرداری اصفهـان تالش‬ ‫کـرد بـه منظور افزایـش حداکثـری حضور شـهروندان در‬ ‫انتخابـات از هیـچ کوشـش و حمایتـی دریـغ ننمایـد و در‬ ‫همین راسـتا نسـبت بـه صـدور بیـش از ‪900‬مجوز نصب‬ ‫بنـر و داربسـت تبلیغـات انتخاباتـی در سـطح شـهر اقدام‬ ‫کـرد‪ .‬معـاون شـهردار اصفهـان افـزود‪ :‬اداره کل ارتباطات‬ ‫و روابـط بین الملـل شـهرداری نیـز در راسـتای افزایـش‬ ‫مشـارکت شـهروندان در انتخابـات ریاسـت جمهـوری و‬ ‫شـورای اسلامی شـهر با اجرای دو مجموعه طرح که هر‬ ‫مجموعه شـامل هفت طرح متفاوت بوده فضاسـازی های‬ ‫شـهری بـا محوریت تبییـن اهمیـت انتخابـات را اجرایی‬ ‫نمـود کـه در ایـن راسـتا بیـش از ‪ 200‬لمپوسـت و بیـش‬ ‫از صـد تک پایـه و اسـترابورد نصب و اکـران شـد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬سـازمان فرهنگـی اجتماعی شـهرداری اصفهان نیز با‬ ‫اسـتفاده از ظرفیـت تبلیغاتی خود‪ ۴۴۰ ،‬عدد پایه سـیمانی‬ ‫و ‪ ۱۵۰‬عـدد تک پایـه و اسـتند در سـطح شـهر نصـب‬ ‫نمود‪ .‬حسـین امیـری ادامـه داد‪ :‬به تمامـی متقاضیانی که‬ ‫درخواسـت نصـب بنـر انتخاباتـی داشـته اند پـس از اخـذ‬ ‫مجـوز از فرمانداری اصفهان طبـق ضوابط و قوانین مجوز‬ ‫نصـب داده شـده کـه در ایـن راسـتا مجـوز بیـش از ‪900‬‬ ‫داربسـت و بنـر صـادر گردیـد و در نقـاط مشـخص شـده‬ ‫نصـب شـد‪ .‬امیـری بـه نصـب بیـش از ‪ 8‬هـزار جایـگاه‬ ‫تبلیغاتـی در سـطح شـهر اشـاره کـرد و ادامـه داد‪ :‬بـرای‬ ‫تبلیغـات کاندیداهـا در تمامـی مناطـق ‪ 15‬گانـه از سـوی‬ ‫شـهرداری اصفهـان فضای مناسـبی در نظر گرفته شـد و‬ ‫بـه ایـن منظـور بیـش از ‪ 8‬هزار پنـل تبلیغاتـی در تمامی‬ ‫مناطـق شـهرداری اصفهان نصب شـد‪.‬‬ ‫بازدید از باغ گل ها یک روز‬ ‫نیم بهامی شود‬ ‫بـه گفتـه مدیرعامـل سـازمان پارک ها و فضای سـبز‬ ‫شـهرداری اصفهـان بـه مناسـبت میالد بـا سـعادت امام‬ ‫رئـوف حضـرت علـی بـن موسـی الرضا (ع) روز سه شـنبه‬ ‫هفتـه جـاری بازدیـد از بـاغ گل هـا نیم بها اسـت‪.‬‬ ‫فـروغ مرتضایی نژاد بـه ایمنا گفت‪ :‬به مناسـبت تقارن‬ ‫سـالروز میلاد هشـتمین اختـر تابنـاک اسـمان والیت و‬ ‫امامـت حضرت علـی بن موسـی الرضا (ع) و گرامیداشـت‬ ‫دهـه کرامـت بـا روز ملـی گل و گیـاه بازدید از بـاغ گل ها‬ ‫در خیابان سـلمان فارسـی به همـراه المان هـای گل ارایی‬ ‫روز سه شـنبه اول تیرمـاه ‪ ۱۴۰۰‬از سـاعت ‪ ۸‬صبـح تـا ‪۹‬‬ ‫شـب به صـورت نیم بهـا خواهد بـود‪ .‬مدیرعامل سـازمان‬ ‫پارک هـا و فضـای سـبز شـهرداری اصفهـان افـزود‪ :‬این‬ ‫بازدیـد بـرای شـهروندان همراه بـا برگـزاری کالس های‬ ‫امـوزش گل ارایی‪ ،‬گیاهان مقاوم به خشـکی و اسـتفاده از‬ ‫اب خاکسـتری در فضای سـبز خواهـد بود‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رئیس شورای شهر اصفهان تاکید کرد‬ ‫تکمیل خط ‪ ۲‬مترو تا پایان دوره ششم‬ ‫گروه اصفهان| «هشــت ســال برای تکمیل خط دو‬ ‫مترو زمان مقرر شــده که در چهار سال گذشته این روند‬ ‫طبق برنامه پیش رفت و امیدوارم در پایان دوره ششــم‬ ‫مدیریت شهری‪ ،‬این خط تکمیل شود‪».‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬روز گذشــته رئیس شورای اسالمی‬ ‫شــهر اصفهان در صد و هفتاد و پنجمین جلســه علنی‬ ‫شورای اسالمی شــهر اصفهان‪ ،‬ضمن بیان این مطلب‪،‬‬ ‫والدت حضرت ثامن الحجج (ع) را تبریک گفت و به نقش‬ ‫برجسته دکتر شریعتی در پیروزی انقالب اسالمی و شهید‬ ‫چمران در ســال های پس از انقالب اشاره کرد‪ .‬علیرضا‬ ‫نصراصفهانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به‬ ‫برگزاری انتخابات ‪ ،۱۴۰۰‬ادامه داد‪ :‬جمعه گذشته پس از‬ ‫چند هفته تالش و فراز و فرود فراوان‪ ،‬انتخابات شــوراها‬ ‫برگزار شــد؛ از همه کســانی که با حضور خود علی رغم‬ ‫بعضــی نامهربانی ها تنور انتخابات را گرم کردند تشــکر‬ ‫می کنم‪ .‬رئیس شــورای اسالمی شهر اصفهان با تقدیر از‬ ‫دستگاه های مختلف در فرایند انتخابات به ویژه شهرداری‬ ‫اصفهان که جهت افزایش مشــارکت مردم گام برداشت‪،‬‬ ‫ابــراز امیدواری کرد‪ :‬افــرادی که به واســطه انتخابات‬ ‫مسئولیتی کسب کردند برای تحقق وعده های خود تالش‬ ‫کرده و برنامه ریزی الزم را داشــته باشند زیرا چهار سال‬ ‫پیش رو‪ ،‬موعد تالش و کوشش برای مردم است‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه شورای پنجم اماده است تا تجارب خود را در اختیار‬ ‫اعضای منتخب شورای ششم قرار دهد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬حال‬ ‫که از بحث های تبلیغاتی و انتخاباتی فارغ شده ایم اعالم‬ ‫می کنم که این دوره مدیریت شهری موفق بود و اقدامات‬ ‫مانایی در شــهر انجام داد از انچه مدیریت شهری دوره‬ ‫پنجم در کالنشــهر اصفهان انجام داده می توان تمام قد‬ ‫دفاع کرد‪ .‬نصراصفهانی خاطرنشان کرد‪ :‬بعضی از طرح ها‬ ‫و لوایح اجرا شده و بخشی از ان در قالب اصفهان ‪ ۱۴۰۵‬و‬ ‫بودجه ساالنه پیش بینی شده است‪ .‬این موارد از ضروریات‬ ‫شهر است که شــورای ششم باید ان را تحقق بخشد‪ .‬او‬ ‫تاکید کــرد‪ :‬اجرای پروژه مرکز همایش های بین المللی و‬ ‫ورود به رینگ حفاظتی چهارم که این دوره از مدیریت با‬ ‫جدیت ان را انجام داد‪ ،‬باید اســتمرار یابد‪ .‬رئیس شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه خط دو مترو اصفهان‬ ‫به ســرعت در حال اجرا بوده و ایــن روند باید ادامه یابد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هشت ســال برای تکمیل خط دو مترو زمان مقرر‬ ‫شده که در چهار سال گذشته این روند طبق برنامه پیش‬ ‫رفت و امیدوارم در پایان دوره ششم مدیریت شهری خط‬ ‫دو مترو تکمیل شــود‪ .‬او به اقدامات انجام شده در زمینه‬ ‫رفاهیات کارکنان شهرداری و رایزنی با وزارت کشور برای‬ ‫بهبود وضعیت حقوق و اســتخدام کارکنان در دوره پنجم‬ ‫اشــاره و اضافه کرد‪ :‬انضباط مالی به خوبی در شهرداری‬ ‫دنبال شــد که باید در کنار پروژه های عمرانی ادامه پیدا‬ ‫کند‪ .‬نصراصفهانی تصریح کرد‪ :‬شورای شهر و شهرداری‬ ‫دوره پنجم بنا بر عهدی که با مردم بســته اند تا ساعات‬ ‫پایانی مسئولیت خود‪ ،‬انچه وظیفه دارند را انجام خواهند‬ ‫داد‪.‬‬ ‫شهرستان نجف اباد هر ساله نیازمند ‪ ۱۰‬باب واحد اموزشی جدید است‬ ‫مدیر اموزش و پرورش شهرســتان نجف اباد در غرب‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬این منطقه به سبب مهاجر پذیر بودن‬ ‫و نزدیکی به مرکز استان ساالنه به طور متوسط نیازمند ‪۱۰‬‬ ‫واحد اموزشی جدید است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سیدرضا موسوی زاده افزود‪ ۸۰ :‬مدرسه‬ ‫شهرســتان نجف اباد تخریبی اســت و ‪۶۰‬مدرسه نیز به‬ ‫صورت ‪ ۲‬نوبته اداره می شود‪.‬‬ ‫وی فعالیت خیران در مشــارکت در ســاخت و ســاز‬ ‫مــدارس جدید را مطلوب دانســت و گفت‪ :‬دســتگاه های‬ ‫متولی نیز اقدامات زیادی را انجام داده اند ولی رشد جمعیت‬ ‫دانش اموزی شهرســتان که معادل برخی شهرستان های‬ ‫استان اســت‪ ،‬اجازه نمی دهد مدارس فرسوده و ‪ ۲‬نوبته ها‬ ‫را حذف کنیم‪.‬مدیــر اموزش و پرورش نجف اباد مجموعه‬ ‫دانش اموزان بخش مرکزی شهرستان را بیش از ‪۶۰‬هزار نفر‬ ‫اعالم کرد و اظهارداشــت‪ ۱۴۲ :‬مدرسه ابتدایی‪۶۶ ،‬مدرسه‬ ‫در مقطع اول متوســطه‪ ۲۹ ،‬مدرسه متوسطه نظری و ‪۲۵‬‬ ‫مدرســه در بخش فنی و حرفه ای و کاردانش پذیرایی این‬ ‫دانش اموزان هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به وضعیت فعلی بودجه های دولتی‪،‬‬ ‫بدون کمک مالی خیران و خانواده ها امکان مدیریت مدارس‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫موســوی زاده با بیان اینکه مدارس نجف اباد امســال‬ ‫بیشــترین ســرانه نســبت به چند ســال اخیر را داشتند‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬حداکثر ‪ ۲.۵‬میلیــون تومان برای هزینه ‬ ‫یک سال ان ها اختصاص داده شــد که با توجه به افزایش‬ ‫بیــش از حد قیمت ها و تورم بــاال‪ ،‬این میزان به هیچ وجه‬ ‫کفاف هزینه های جاری مدارس را نمی دهد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬اخــذ اجباری وجــه در زمان ثبت نام‬ ‫غیرقانونی اســت امــا با توجه به مجموع شــرایط موجود‪،‬‬ ‫مدیران مدارس چاره ای جز تامین بخشــی از هزینه های‬ ‫جاری و عمرانی مدرســه از محل وجــوه دریافتی در زمان‬ ‫ثبت نام ندارند‪.‬‬ ‫مدیر اموزش و پرورش شهرســتان نجفاباد بیان کرد‪:‬‬ ‫بخشی از مبالغ دریافتی از اولیا مربوط به کتاب ها‪ ،‬مجالت‬ ‫و بیمه اســت اما در مجموع به مدیران مدارس تاکید شده‬ ‫اســت که محل هزینه کرد مبالغ دریافتی در سال قبل را با‬ ‫همکاری و نظارت انجمن های اولیا و مربیان‪ ،‬به طور شفاف‬ ‫برای خانواده ها تشریح کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همانند سال های گذشته‪ ،‬اجازه نخواهیم داد‬ ‫هیچ دانش اموزی به دلیــل ناتوانی در پرداخت هزینه های‬ ‫مربوط به ثبت نام‪ ،‬از تحصیــل جا بماند و مدارس موظفند‬ ‫تمامی دانش اموزانی که در کروکی شــان هستند را ثبت نام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫موســوی زاده افزود‪ :‬نصــب تجهیــزات ایمنی مانند‬ ‫دوربین های مداربسته‪ ،‬خرید تجهیزات اموزشی ویژه شرایط‬ ‫اموزش غیرحضوری‪ ،‬تجهیز به امکاناتی مانند مخزن اب و‬ ‫پمپ به دلیل مشکالت مربوط به افت فشار شبکه‪ ،‬نیاز به‬ ‫تامین مواد و دستگاه های ضدعفونی و فرسودگی قابل توجه‬ ‫زیرساخت ها و تجهیزات مدارس از موارد و مصادیق افزایش‬ ‫هزینه های نگهداری مدارس است‪.‬‬ ‫شهرستان نجف اباد با بیش از ‪ ۳۵۰‬هزار نفر جمعیت در‬ ‫‪ ۳۰‬کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور استان اصفهان‪:‬‬ ‫استفاده از وسیله نقلیه با وجود اطالع از نقص فنی ان جرم است‬ ‫گـروه اصفهـان‪ :‬بنـا بـه گفتـه رئیـس پلیـس راهـور‬ ‫اسـتان اصفهان به حرکت دراوردن وسـیله نقلیـه با وجود‬ ‫اطلاع قبلـی از نقـص فنـی ان جـرم اسـت و در قانـون‬ ‫بـرای راننـده متخلف مجازات در نظر گرفته شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـرهنگ محمدرضـا محمـدی حین گشـت زنـی در‬ ‫سـطح شـهر با یک دسـتگاه اتوبوس که السـتیک جلوی‬ ‫ان دارای ترکیدگـی بـود مواجه شـد و بالفاصله به منظور‬ ‫جلوگیـری از بروز حادثه خطرناک برای مسـافران نسـبت‬ ‫بـه متوقـف کـردن ان اقـدام کـرد‪ .‬او ضمـن برخوردهای‬ ‫قانونـی و ارائـه تذکرات الزم به راننده از او خواسـت هرچه‬ ‫سـریع تر نسـبت به تعویض السـتیک خـودرو اقـدام کند‬ ‫چـون در غیـر ایـن صـورت اجـازه تـردد به ان در سـطح‬ ‫شـهر داده نخواهد شـد‪ .‬رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی‬ ‫اسـتان اصفهان گفـت‪ :‬به حرکت دراوردن وسـیله نقلیه با‬ ‫وجـود اطلاع قبلـی از عیب و نقـص فنی ان جرم اسـت‬ ‫و در قانـون مجـازات اسلامی‪ ،‬مجازات الزم بـرای راننده‬ ‫متخلـف در نظـر گرفتـه اسـت‪ .‬محمـدی بـا بیـان اینکه‬ ‫مـدارک راننده هـای متخلـف تـا زمان تعویض السـتیک‬ ‫در توقیـف پلیـس قـرار می گیـرد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬در‬ ‫قانـون‪ ،‬تشـدید مجازات شـخص راننـده‪ ،‬محرومیت یک‬ ‫تـا ‪ ۵‬سـال از رانندگـی و عـدم تعهـد بیمه هـا در پرداخت‬ ‫خسـارات پیش بینی شـده اسـت‪ .‬رئیس پلیـس راهنمایی‬ ‫و رانندگـی فرماندهـی انتظامـی اسـتان اصفهـان‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫راننـدگان اتوبوس های شـهری کـه حفظ جان مسـافران‬ ‫در دسـت انهـا اسـت باید به سـالم بـودن خـودروی خود‬ ‫ازهرجهـت توجـه جدی داشـته باشـند و در صـورت وجود‬ ‫نقـص فنی نسـبت به رفع سـریع ان اقدام کننـد تا حادثه‬ ‫ناگـواری برای سرنشـینان پیـش نیاید‪.‬‬ ‫معضل قطعی مکرر اب در نجف اباد‬ ‫مرگ ‪ ۲۱‬نفر در حوادث کار‬ ‫اصفهان‬ ‫بـه گفتـه مدیـرکل پزشـکی قانونـی اسـتان اصفهان‬ ‫طـی دو ماه نخسـت سـال جاری سـه هـزار و ‪ ۴۷۲‬نفر در‬ ‫تصادفـات اسـتان اصفهان مصدوم شـدند‪.‬‬ ‫علـی سـلیمانی پور بـا اشـاره بـه اخریـن امـار قربانیان‬ ‫تصادفـات اسـتان اصفهـان در دو مـاه نخسـت امسـال به‬ ‫مهـر گفـت‪ :‬در این بازه زمانـی ‪ ۱۴۸‬نفر جـان باخته اند که‬ ‫نسـبت به امار ‪ ۱۱۸‬نفری سـال گذشـته در این بازه زمانی‬ ‫‪ ۲۵‬درصـد رشـد داشـته اسـت‪ .‬او با بیـان اینکـه ‪ ۳۱‬نفر از‬ ‫تلفـات جـاده ای زنان و ‪ ۱۱۷‬نفر مـردان بوده اند‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫به نظر می رسـد محدودیت های کرونایی در سـال گذشـته‬ ‫کاهـش امـار تلفـات حـوادث رانندگـی را به دنبال داشـته‬ ‫اسـت‪ .‬مدیـرکل پزشـکی قانونـی اسـتان اصفهان بـا بیان‬ ‫اینکـه در دو ماه امسـال سـه هـزار و ‪ ۴۷۲‬مصـدوم حوادث‬ ‫رانندگـی به مراکز پزشـکی قانونی مراجعه کردنـد‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫ایـن تعـداد ‪ ۹۲۷‬نفـر زن و دو هـزار و ‪ ۵۴۵‬نفر مـرد بوده اند‬ ‫کـه ایـن امـار نیز بـا توجه به امار سـال گذشـته رشـد ‪۲۶‬‬ ‫درصـدی داشـته اسـت‪ .‬او با اشـاره به حـوادث کار اسـتان‬ ‫اصفهـان در دو مـاه سـال جـاری نیـز گفـت‪ :‬در ایـن بـازه‬ ‫زمانـی ‪ ۲۱‬نفـر جـان باخته انـد که همه انهـا مـرد بوده اند‪.‬‬ ‫سـلیمانی پور بـا بیان اینکه علـت ‪ ۵۷‬درصد تلفـات حوادث‬ ‫کار سـقوط از بلندی بوده اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬دو ماهه ابتدایی‬ ‫امسـال نیـز ‪ ۱۲‬نفـر از قربانیان حوادث کار به دلیل سـقوط‬ ‫از بلنـدی جـان خود را از دسـت داده انـد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬پس‬ ‫از سـقوط از بلنـدی‪ ،‬اصابت جسـم سـخت بـا ‪ ۶‬فوتی‪۲۸ ،‬‬ ‫درصـد از کل تلفـات حـوادث کار به خود اختصـاص داده و‬ ‫در رتبـه دوم دالیـل مرگ در حوادث کار قرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫مدیرکل پزشـکی قانونی اسـتان اصفهان با بیـان اینکه در‬ ‫دو ماهـه ابتدایی امسـال امار مصدومان حـوادث کار که به‬ ‫مراکز پزشـکی قانونی اسـتان مراجعه کرده انـد ‪ ۲۴.۲‬درصد‬ ‫افزایـش یافته اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬در این مـدت ‪ ۳۹۵‬مصدوم‬ ‫حـوادث کار بـه مراکز پزشـکی قانونی مراجعـه کرده اند که‬ ‫‪ ۳۶‬نفـر انـان زن و ‪ ۳۵۹‬نفـر انان مـرد بودند‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 31‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4100‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫یکسان شدن فشار اب در محالت به اصالح شبکه اصلی وابسته است‬ ‫نزدیک به یک هفته اســت که شــهروندان برخی از‬ ‫محله های نجف اباد از افت شدید فشار اب و بی ابی گالیه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬ســاکنان چند محله در شهرستان‬ ‫نجف اباد نزدیک به یک هفته اســت که با کمبود شــدید‬ ‫اب و قطع مکرر ان مواجه هســتند‪ ،‬به طوری که حتی در‬ ‫تانک های انان نیز ابی وجود ندارد‪ .‬این شهروندان با وجود‬ ‫مراجعه به اداره اب جواب مشــخصی دریافت نکرده اند و‬ ‫همچنان با کمبود اب مواجه هستند‪.‬‬ ‫امید یکی از شــهروندان نجف ابــاد می گوید‪ :‬برخی از‬ ‫مناطق شهر نجف اباد دچار بی ابی و قطعی دائم اب هستند‬ ‫و هیچ یک از مسئوالن این شهر نیز پاسخ درستی به مردم‬ ‫نمی دهنــد‪ .‬وقتی گالیه هــای خود را بــا اداره اب مطرح‬ ‫می کنیم مرتب وعده حل مشکل را تا دو ماه اینده می دهند‬ ‫و استدالل می کنند که لوله کشی ها فرسوده است‪ .‬او ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬هم اکنون ســه روز است که در خانه اب نداریم و‬ ‫حتی منبع ابی که در زیرزمین گذاشــته ایم به دلیل کمبود‬ ‫شدید اب پر نشده است‪ .‬وقتی در تانک اب نباشد از دست‬ ‫پمپ هم کاری برنمی اید‪ .‬این شــهروند ساکن نجف اباد‬ ‫افزود‪ :‬تقریبا از دو هفته گذشته که مشکل کمبود اب تشدید‬ ‫شــد اب منطقه ای که خانه ما در ان است در طول روز به‬ ‫طور کامل قطع می شــد و ســاعت دو نصف شب وصل و‬ ‫دوباره شــش صبح قطع می شد‪ .‬هم اکنون دو روز است که‬ ‫به طور کامل اب قطع شــده است و نصف شب هم وصل‬ ‫نمی شــود‪ .‬امید در پاسخ به این سوال که اب موردنیاز خود‬ ‫را چگونه تامین می کنید‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬مجبوریم در هر‬ ‫نقطه ای از شهر که اب وصل است دبه های ‪ ۳۰‬لیتری خود‬ ‫را پرکنیم که البته جوابگوی اب موردنیاز خانواده نیست‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه چند محله نجف اباد هم اکنون با کمبود شدید‬ ‫اب مواجه هستند‪ ،‬یاداور می شود‪ :‬محله های شیخ اباد‪۱۵ ،‬‬ ‫خرداد جنوبی‪ ،‬مکتب و خیابان شهدای غربی با قطع مکرر‬ ‫اب و کم ابی مواجه هستند‪ .‬مشکل کمبود اب در محله های‬ ‫ذکر شده از دو ســال قبل شروع شده و از یک هفته قبل‬ ‫تشدید شده است‪ .‬حتی زمســتان هم با کمبود اب مواجه‬ ‫هســتیم‪ .‬همچنین اکبر یکی دیگر از شهروندان نجف اباد‬ ‫گفت‪ :‬ساکن منطقه ارگ در محله شیخ اباد هستیم و نزدیک‬ ‫به یک هفته است که تقریبا اب نداشته ایم‪ .‬به ندرت اب ان‬ ‫هم با فشــار کم وصل می شود و بیشتر مواقع قطع است‪.‬‬ ‫او ادامــه می دهد‪ :‬یک تانکر ‪ ۱۰۰‬لیتــری داریم که با این‬ ‫کم ابــی حتی نمی توانیم ان را پرکنیم و منزل ما مجهز به‬ ‫پمپ هم نیست‪ .‬اکبر افزود‪ :‬چطور در مناطقی مانند پارک‬ ‫الله و مناطق وســط شهر اب وصل است‪ ،‬اما در مجله ما‬ ‫و چنــد محله دیگر یک قطره اب هم وجود ندارد‪ .‬البته دو‬ ‫روز اســت که کمی وضعیت بهتر شده و کم وبیش اب در‬ ‫لوله ها جریان داشته است‪ .‬مسئوالن توجه کنند که با شرایط‬ ‫کرونا که نیاز به رعایت بهداشت است نبود اب سبب بدتر‬ ‫شدن وضعیت می شــود‪ .‬کمال یکی دیگر از ساکنان شهر‬ ‫نجف اباد‪ ،‬می گوید‪ :‬محله ما واقع در خیابان شهدا در کوچه‬ ‫صانعی است‪ .‬در چند روز گذشته اب نداشته ایم‪ .‬برای مثال‬ ‫در خیابان منتظری مشکل اب وجود ندارد و این سوال برای‬ ‫ما مطرح است که چرا در یک یا چند محله هیچ ابی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬او تصریح می کند‪ :‬اداره اب می گوید شــب ها منبع ها‬ ‫اب گیری می شــود و در روز می توانید از ان استفاده کنید تا‬ ‫به تدریج مشکل حل شود‪ .‬چند روز پیش که ساعت ‪ ۹‬صبح‬ ‫اب قطع شد ساعت ‪ ۲۳‬دیشــب دوباره وصل شده است؛‬ ‫یعنی تقریبا دو روز اب نداشتیم و قطره ای اب در لوله ها نبود‬ ‫به طوری که مجبور شدیم به همراه خانواده به خانه یکی از‬ ‫اقوام برویم‪ .‬کمال ادامه می دهد‪ :‬وقتی به اداره اب مراجعه‬ ‫کردیم افراد زیادی برای همین مشکل مراجعه کرده بودند‪،‬‬ ‫اما جواب قانع کننده ای دریافــت نکردیم‪ .‬وضعیت خیابان‬ ‫صانعی به گونه ای اســت که اگر اب تمام محالت وصل‬ ‫باشــد فشار اب در ان بســیار کم است و اگر پمپ نداشته‬ ‫باشیم به هیچ وجه اب به طبقات باال نمی اید‪ .‬همچنین یدا‪...‬‬ ‫یکی دیگر از شهروندان نجف اباد‪ ،‬می گوید‪ :‬محله ما واقع‬ ‫در بوستان زندگی است و در بیشتر مواقع اب نداریم و اگر‬ ‫تانک اب نداشته باشد ما هم اب نداریم‪ .‬روز گذشته به اداره‬ ‫اب مراجعه کردیم و تنها قول دادند که مشکل حل خواهد‬ ‫شد‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬از دیروز مقداری وضعیت اب بهتر شده‬ ‫است و از مسئوالن درخواست داریم این مشکل را سریع تر‬ ‫حل کنند تا مجبور نباشیم اب خود را از دیگر مناطق تامین‬ ‫کنیم‪ .‬رضا یکی دیگر از ساکنان نجف اباد نیز می گوید‪ :‬چند‬ ‫روز اســت که اب نداریم و تنها از شب گذشته برای مدتی‬ ‫اب وصل شــد و دوباره قطع شد‪ .‬از مناطق دیگر اب خود‬ ‫را تامین کرده ایم‪ .‬وقتی به اداره اب مراجعه کردیم کســی‬ ‫پاسخگو نبود و فقط شماره گرفتند و گفتند تماس می گیرند‪.‬‬ ‫او تصریح می کند‪ :‬در محله حکیم ســنایی ساکن هستیم‬ ‫و با وجود داشــتن پمپ و مخزن کار چندانی نتوانسته ایم‬ ‫برای تامین اب موردنیاز خود انجام دهیم‪ .‬همچنین مرتضی‬ ‫یکی دیگر از شــهروندان نجف اباد با بیــان اینکه در بلوار‬ ‫فرهیختگان ساکن هستیم‪ ،‬می گوید‪ :‬چند روز است که اب‬ ‫نداریم و روز گذشته که به اداره اب مراجعه کردیم با جمعیت‬ ‫زیادی مواجه شدیم که همین مشکل را داشتند‪ .‬کارمندان‬ ‫اداره اب با یکی از ارباب رجوعان درگیری لفظی پیدا کرده‬ ‫بود و در کل بعد از یک ســاعت پاسخ مشخصی دریافت‬ ‫نکردیم‪ .‬او تصریح می کند‪ :‬چند روز اســت که ظرف ها در‬ ‫ظرف شویی روی هم تلنبار شــده است‪ .‬دو فرزند خردسال‬ ‫دارم که نبود اب رسیدگی به انان را سخت کرده است‪ .‬دو‬ ‫روز گذشته یک تانکر اب غیر تصفیه از چاه برای ساکنان‬ ‫این محل اوردند که تنها به درد شستشو می خورد‪ .‬مرتضی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در دو روز گذشته نیز وضعیت اب بهتر نشده است‬ ‫و در کل نزدیک به پنج ســال است که در این محالت با‬ ‫مشکل کمبود اب مواجه هستیم که جا دارد مسئوالن برای‬ ‫حل ان اقدام فوری کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تا اصالح شبکه نشود فشار اب در محالت‬ ‫یکساننیست‬ ‫مجتبی راعی‪ ،‬فرماندار نجف اباد نیز گفت‪ :‬مشکل کمبود‬ ‫اب و محدود بودن منابع ابی در فصل تابستان در همه نقاط‬ ‫اســتان اصفهان وجود دارد و میزان مصرف اب استان ‪۱۵‬‬ ‫مترمکعب در ثانیه است‪ ،‬درحالی که ظرفیت انتقال اب از بابا‬ ‫شیخ علی ‪ ۱۱‬مترمکعب در ثانیه بیشتر نیست‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در نجف اباد نیاز به اصالح شبکه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬تا زمانی که اصالح شبکه اب رسانی انجام نشود‬ ‫فشار اب در محله های مختلف نجف اباد یکسان نخواهد بود‪.‬‬ ‫به همین دلیل با مطالعات دقیقی که انجام داده ایم اصالح‬ ‫شبکه اغاز شده و تاکنون اصالح شبکه برخی نقاط انجام‬ ‫شــده است‪ .‬اصالح شبکه منطقه شهیدان غربی از روز ‪۲۹‬‬ ‫خرداد اغاز شده که باید در این منطقه هزار متر لوله گذاری‬ ‫انجام شــود تا فشار اب مطلوب شــود‪ .‬فرماندار نجف اباد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬علت اصلی افت فشــار اب و مشکل کم ابی‬ ‫در برخی محالت نجف اباد کمبود منابع اب اســت و این‬ ‫صحبت که چند محله پنج روز اب نداشته اند صحت ندارد‬ ‫و تنها افت فشار اب در این محالت داشته ایم و هر زمانی‬ ‫هم که اب قطع شد با تانکر به این محالت اب رسانی انجام‬ ‫می شد‪ .‬راعی ادامه داد‪ :‬با رایزنی هایی که با مسئوالن استانی‬ ‫داشتیم به دلیل مشکالت شبکه ای به سهمیه اب نجف اباد‬ ‫اضافه شد و هم اکنون هیچ مشکلی برای محالت نجف اباد‬ ‫از نظر کمبود اب نداریم‪ ،‬اما عملیات اصالح شبکه در حال‬ ‫انجام است‪ .‬اشکاالت شبکه ای در توزیع مناسب اب مشکل‬ ‫ایجاد می کند و برای تعادل بخشی در سیستم فشار اب در‬ ‫شبکه ها طرح های اصالحی در حال اجرا است‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫رشد ‪ ۱۲‬درصدی ثبت نام‬ ‫انتخابات شوراها در‬ ‫گلپایگان‬ ‫به گفته بخشدار شهرستان گلپایگان در این دوره‬ ‫در روستاهای شهرستان گلپایگان ‪ ۲۵۰‬نفر برای‬ ‫کاندیداتوری انتخابات شوراها ثبت نام کردند که رشد ‪۱۲‬‬ ‫درصدی نسبت به دوره قبل را نشان می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مهدی سرلک اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫وجود تبلیغات منفی از دشمنان و مشکالت اقتصادی‪،‬‬ ‫مردم حضور خوبی پای صندوق های رای داشتند‪ .‬در‬ ‫این دوره در روستاهای شهرستان گلپایگان ‪ ۲۵۰‬نفر‬ ‫برای کاندیداتوری انتخابات شوراها ثبت نام کردند که‬ ‫رشد ‪۱۲‬درصدی نسبت به دوره قبل را نشان می دهد‬ ‫و از مجموع ثبت نام کنندگان بیش از ‪ ۹۵‬درصد تائید‬ ‫صالحیت شدند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬از مجموع ‪ ۴۰‬روستای‬ ‫شهرستان که از شرایط داشتن شورای روستایی برخوردار‬ ‫بودند‪ ،‬در ‪ ۳۹‬روستا شورا شکل گرفت و تنها در روستای‬ ‫کلوچان به دلیل به حدنصاب نرسیدن داوطلبان‪ ،‬انتخابات‬ ‫برگزار نشد‪ .‬در ‪ ۳۹‬روستای مذکور‪ ،‬دو روستا (رباط سرخ‬ ‫و سعیداباد) دارای جمعیتی بیش از هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫است که تعداد اعضای شورای ان پنج نفر و در مابقی‬ ‫روستاها سه نفر عضو اصلی شورای روستا شدند‪ .‬بخشدار‬ ‫شهرستان گلپایگان گفت‪ :‬در این دوره نسبت به دوره‬ ‫گذشته‪ ،‬برای متصدیان برگزاری انتخابات در روستاها‬ ‫از تعداد افراد بومی بیشتری استفاده شد و شکایت و‬ ‫اعتراض جدی نسبت به انتخابات در روستاها واصل‬ ‫نشده است‪ .‬سرلک با بیان اینکه منتخبان تمام تالش‬ ‫خود را برای خدمت به مردم روستا به کار ببندند‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬در روستای سیداباد منتخبان سوم و چهارم رای‬ ‫مساوی کسب کردند و بر اساس قانون در این شرایط‬ ‫به ترتیب شرط ایثارگری‪ ،‬مدرک تحصیلی و نهایتا‬ ‫قرعه کشی تکلیف ترتیب نفرات را مشخص می کند‪ .‬این‬ ‫دو نفر در شروط اول و دوم مساوی بودند بنابراین باید‬ ‫بین ان ها قرعه کشی انجام می شد‪ ،‬اما چون پدر و فرزند‬ ‫بودند به خواست خودشان پدر به عنوان نفر سوم و فرزند‬ ‫به عنوان علی البدل در شورا فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫‪ 47‬درصد واجدان شرایط‬ ‫لنجان در انتخابات شرکت‬ ‫کردند‬ ‫به گفته فرماندار لنجان پس از تجمیع و شمارش‬ ‫ارا سرانجام منتخبان مردم در شورای اسالمی شهر‬ ‫شهرستان لنجان مشخص شدند‪ .‬خدامراد صالحی با بیان‬ ‫اینکه مشارکت انتخاباتی مردم در لنجان قابل قبول بود‪،‬‬ ‫به ایسنا گفت‪ ۸۶ :‬هزار و ‪ ۴۹۱‬نفر در انتخابات شرکت‬ ‫کردند که معادل ‪ ۴۷‬درصد واجدان شرایط رای است‪.‬‬ ‫بر این اساس ابراهیم رئیسی ‪۵۷‬درصد‪ ،‬محسن رضایی‬ ‫‪۲۱‬درصد‪ ،‬عبدالناصر همتی ‪۵‬درصد و قاضی زاده هاشمی‬ ‫‪۴‬درصد ارا را به خود اختصاص دادند‪ .‬او در ارتباط با‬ ‫اعضای اصلی شورای اسالمی زرین شهر‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫علی سلیمیان با ‪ ۳۰۹۸‬رای‪ ،‬احمد احمدیان با ‪۲۹۷۲‬‬ ‫رای‪ ،‬اکرم توانگر ریزی با ‪ ۲۸۴۶‬رای‪ ،‬مجید سبکتکین‬ ‫با ‪ ۲۷۸۷‬رای‪ ،‬عبدالرسول کریمی با ‪ ۲۲۶۱‬رای‪ ،‬صفیه‬ ‫حیدر زاده با ‪ ۲۱۰۶‬رای و محسن محمودی با ‪۲۰۰۴‬‬ ‫رای اعضای اصلی شورای شهر زرین شهر هستند‪.‬‬ ‫فرماندار لنجان تصریح کرد‪ :‬اعضای اصلی شورای‬ ‫اسالمی فوالدشهر نیز محسن شاقوزائی با ‪ ۳۳۸۰‬رای‪،‬‬ ‫عبدا‪ ...‬حاجت با ‪ ۲۲۷۴‬رای‪ ،‬لیال کوچکی با ‪ ۲۱۹۳‬رای‪،‬‬ ‫عباس طهماسبی با ‪ ۲۹۶۳‬رای‪ ،‬احمدرضا مقصودی‬ ‫با ‪ ۲۸۷۶‬رای‪ ،‬سید نوربخش صیدایی با ‪ ۲۷۵۴‬رای و‬ ‫نادر امیری با ‪ ۲۲۵۳‬رای هستند‪ .‬او افزود‪ :‬اعضای اصلی‬ ‫شهر زاینده رود سجاد رحیمی‪ ،‬سجاد امیدی‪ ،‬علی محمد‬ ‫موذنی‪ ،‬محمد محسنی و رضا شیرمحمدی بوده و‬ ‫اعضای اصلی سده لنجان نیز مجتبی ادیبی‪ ،‬مجتبی‬ ‫شریفی‪ ،‬علی یار ادیبی‪ ،‬محمد معتمدی و احمدرضا خلیلی‬ ‫هستند‪ .‬صالحی ادامه داد‪ :‬اعضای اصلی شورای شهر‬ ‫چرمهین مصیب امینی‪ ،‬ابراهیم قاسمی‪ ،‬سمیه پایدار‪،‬‬ ‫اکبر حیدریان و سعید قاسمی هستند و همچنین مهدی‬ ‫اسماعیلی‪ ،‬رسید قبادی‪ ،‬حجت اهلل کرمی‪ ،‬سبحان ضیایی‬ ‫و محسن رمضانی اعضای اصلی شورای شهر چم گردان‬ ‫هستند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬حجت ا‪ ...‬خلیلی‪ ،‬رحمت ا‪ ...‬یزدانی‪،‬‬ ‫رسول بابایی‪ ،‬سید مجتبی قریشی و سید مرتضی قریشی‬ ‫اعضای اصلی شورای شهر باغشاد و داود قاسمی‪ ،‬زهرا‬ ‫شاهمرادی‪ ،‬اسماعیل سلیمیان‪ ،‬پریا زمان پور و فرهاد‬ ‫شیری اعضای اصلی شورای شهر ورنامخواست هستند‪.‬‬ ‫فرماندار لنجان خاطرنشان کرد‪ :‬اعضای اصلی شورای‬ ‫شهر باغ بهادران نیز مجید طاهرزاده‪ ،‬علی کاوه‪ ،‬مرتضی‬ ‫شمس‪ ،‬مرضیه پوالدی و حمیدرضا امینی هستند‪.‬‬ ‫کاهش امار کرونا در کاشان‬ ‫و اران و بیدگل‬ ‫در دو شبانه روز گذشته با شناسایی ‪ ۳۲‬بیمار جدید‬ ‫مبتال به کرونا در کاشان و اران و بیدگل‪ ،‬امار مبتالیان‬ ‫منطقه به ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۴۰۷‬نفر رسید‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬رئیس دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی کاشان گفت‪ :‬در دو شبانه روز گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۲۸‬بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان شهید بهشتی‬ ‫کاشان و سیدالشهدا اران و بیدگل بستری شدند‪ .‬سید‬ ‫علیرضا مروجی با بیان اینکه ‪ ۷‬بیمار نیز در بخش‬ ‫مراقبت های ویژه بستری هستند گفت‪ :‬در دو شبانه روز‬ ‫گذشته مورد فوتی در اثر ابتال به کرونا رخ نداده است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در مجموع در حال حاضر ‪ ۹۹‬بیمار کرونایی در‬ ‫بیمارستان های شهید بهشتی کاشان و سیدالشهدا اران و‬ ‫بیدگل بستری هستند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫دوشنبه | ‪ 31‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4100‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫نیم نگاه‬ ‫لزوم سکوت والدین‬ ‫در برابر عصبانیت نوجوان‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه مطرح شد‬ ‫ارجاع ماهانه ‪ ۲۰۰‬پرونده به هر قاضی اصفهان‬ ‫‪ 26‬هزار و ‪ 70‬یتیم و فرزند‬ ‫نیازمند زیرپوشش کمیته‬ ‫امداد‬ ‫‪ ۱۴‬پرونده اخالل در نظام اقتصادی در دست بررسی است‬ ‫عضــو تیــم تخصصــی کــودک و نوجــوان انجمــن‬ ‫ازدواج و خانــواده کشــور بــا اشــاره بــه پرخاشــگری‬ ‫نوجوانــان‪ ،‬گفــت‪ :‬در لحظــه عصبانیــت نوجــوان‬ ‫بــه دلیــل اینکــه غیرقابل کنتــرل و ممکــن اســت‬ ‫حرفــی بزنــد یــا رفتــاری داشــته باشــد کــه حرمــت‬ ‫میــان او و والدیــن شکســته شــود؛ بهتــر اســت‬ ‫والدیــن موقعیــت را تــرک کــرده‪ ،‬ســکوت کننــد و‬ ‫به هیچ عنــوان عصبانــی نشــده و بــا او مقابله بــه‬ ‫ مثل نکنند‪.‬‬ ‫دکتــر اســیه انــاری بــه ایســنا گفت‪ :‬پــس از فروکش‬ ‫کــردن عصبانیــت و خشــم نوجــوان‪ ،‬بایــد والــد دیگر‬ ‫_والــدی کــه نوجــوان بــا او بحــث نکــرده اســت_‬ ‫دربــاره موضــوع مــورد بحــث بــا نوجــوان صحبــت‬ ‫کنــد‪ .‬نکتــه مهــم ان اســت کــه به هیچ عنــوان در‬ ‫لحظــه عصبانیــت نوجــوان‪ ،‬والدیــن نبایــد عصبانــی‬ ‫شــوند و بــا نوجــوان بحــث کننــد بلکــه پــس از‬ ‫فروکــش کــردن خشــم بایــد والــد دیگــر دربــاره‬ ‫تبعــات رفتــار و گفتــار نوجــوان بــا او صحبــت کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مــدرس و عضــو تیــم تخصصــی کــودک و‬ ‫نوجــوان انجمــن ازدواج و خانــواده کشــور تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬والدیــن نبایــد در چنیــن موقعیت هایــی پــا‬ ‫بــه پــای نوجــوان عصبانــی شــوند‪ .‬والدیــن خواهــر‬ ‫یــا بــرادر و یــا دوســت نوجــوان نیســتند کــه بــا او‬ ‫مقابله به مثــل کننــد بلکــه افــراد بزرگ ســالی‬ ‫هســتند بنابرایــن بایــد در جایــگاه باالتــری بایســتند‬ ‫و به عنــوان افــرادی بالــغ از موقعیــت فاصلــه بگیرنــد‬ ‫تــا نوجــوان ارام شــود‪ .‬اناری بــا بیــان اینکــه‬ ‫پرخاشــگری نوجــوان لزومــا ربطــی بــه عــدم ارتبــاط‬ ‫دوســتانه والدیــن بــا او نــدارد‪ ،‬ایــن را هــم گفــت‬ ‫کــه در دوران بلــوغ شــاهد پرخاشــگری نوجوانــان‬ ‫هســتیم کــه در ایــن مواقــع بهتــر اســت والدیــن‬ ‫بــرای حفــظ حرمــت و حریــم خــود از موقعیــت‬ ‫فاصلــه بگیرنــد‪ .‬او همچنیــن در بخــش دیگــر‬ ‫ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی والدیــن‬ ‫تصــور می کننــد برقــراری رابطــه صمیمانــه بــا‬ ‫فرزنــدان بــه معنــای درد دل کــردن بــا انهــا اســت‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬درد دل کــردن بــا فرزنــدان بــرای رســیدن‬ ‫بــه صمیمــت تصــور اشــتباهی اســت‪ .‬فرزنــدان تــا‬ ‫ســن ‪ ۲۰ ،۱۸‬ســالگی صالحیــت شــنیدن درد دل‬ ‫والدیــن را ندارنــد‪ ،‬کمااینکــه چنیــن کاری مصــداق‬ ‫کــودک ازاری نیــز هســت‪ .‬ایــن مــدرس و عضــو‬ ‫تیــم تخصصــی کــودک و نوجــوان انجمــن ازدواج و‬ ‫خانــواده کشــور‪ ،‬افــزود‪ :‬به هیچ عنــوان بــرای ایجــاد‬ ‫رابطــه صمیمــی نبایــد نوجــوان را در جریــان تمــام‬ ‫موضوعــات قــرار دهیــم بلکــه کلیــد رابطــه صمیمانه‬ ‫والدیــن بــا نوجــوان در همدلــی‪ ،‬درک‪ ،‬احتــرام بــه‬ ‫اســتقالل و شــخصیت و هویت یابــی نوجــوان اســت‪.‬‬ ‫ارتبــاط صمیمانــه بــا نوجــوان بــه ایــن معنــا نیســت‬ ‫کــه والدیــن بچه هــا را در جریــان تمامــی موضوعــات‬ ‫بگذارنــد بلکــه بایــد وقت گذرانــی مثبــت بــا نوجــوان‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬نباید بــا نوجــوان درد دل کرد و یــا از او‬ ‫خواســت مشــکالت والدیــن را حــل کنــد‪ .‬او تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬کلیــد رابطــه صمیمانــه در همدلــی و گــوش‬ ‫کــردن فعــال بــه نوجــوان و عــدم نصیحت‪ ،‬ســرزنش‬ ‫و انتقــاد اوســت‪ .‬اگــر بتوانیــم رابطــه مثبتــی بــا‬ ‫نوجــوان برقــرار کنیــم درعین حــال نوجــوان نیــز‬ ‫بــه قوانیــن خانــواده احتــرام گذاشــته و انهــا را زیــر‬ ‫پــا نمی گــذارد‪ .‬از ســوی دیگــر نوجــوان می دانــد‬ ‫در صــورت زیــر پــا گذاشــتن قوانیــن نیــز تنبیهــی‬ ‫بــرای او در نظــر گرفتــه می شــود‪ .‬انــاری بــا‬ ‫اشــاره بــه اهمیــت حضــور یــک فــرد قابل اعتمــاد‬ ‫بزرگ ســال و دوســتی او بــا نوجــوان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫حضــور فــردی کــه بــا نوجــوان رابطــه خوبــی دارد‪،‬‬ ‫نوجــوان بــه او اعتمــاد دارد و درعین حــال هماننــد‬ ‫والدینــش بــرای او قوانینــی وضــع نمی کنــد‬ ‫بســیار اثرگــذار اســت و می توانــد بســیاری از‬ ‫مســائل مدنظــر والدیــن را غیرمســتقیم بــه نوجــوان‬ ‫منتقــل کنــد کــه می تــوان نــام او را یــاور کمکــی‬ ‫گذاشــت‪ .‬عضــو تیــم تخصصــی کــودک و نوجــوان‬ ‫انجمــن ازدواج و خانــواده کشــور ادامــه داد‪ :‬ایــن‬ ‫یــاور کمکــی بــه شــرط انکــه حداقــل پنــج ســال از‬ ‫نوجــوان بزرگتــر باشــد و دارای هــدف و مســیر زندگی‬ ‫مشــخص و یا شــغل و درس مشــخصی باشــد؛ نقش‬ ‫بســیار اثرگــذار و کمک کننــده ای خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بهتــر اســت ایــن فــرد ســاعاتی را در هفته بــا نوجوان‬ ‫ســپری کنــد و غیرمســتقیم حرف هــای والدیــن را بــه‬ ‫نوجــوان منتقــل کنــد‪ .‬چنیــن فــردی حتــی می توانــد‬ ‫یــک مشــاور یــا روانشــناس دلســوز باشــد‪ .‬او در پایان‬ ‫بــه والدیــن توصیــه کــرد‪ :‬در کالس هــای امــوزش‬ ‫فرزندپــروری شــرکت کننــد‪ .‬ســعی کننــد دوران‬ ‫نوجوانــی را بشناســند چراکــه بــا نحــوه صحیــح‬ ‫قانون گــذاری و نحــوه صحیــح ارتبــاط بــا نوجــوان‬ ‫می تــوان از بســیاری مســائل دوران نوجوانــی‬ ‫پیشــگیری کــرد‪ .‬مهــارت فرزنــد پــروری در والدیــن‬ ‫بســیار ضعیــف اســت درحالی کــه ایــن اموزش هــا‬ ‫بایــد پیــش از تولــد فرزنــدان بــه والدیــن ارائــه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫گروه جامعه| روز گذشته رئیس کل دادگستری استان در نشست‬ ‫خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مردم ایران در انتخابات اخیر حماسه دیگری خلق کردند‪ ،‬با وجود‬ ‫فضای مسمومی که پیش از انتخابات توسط دشمنان ایجاد شده‬ ‫بود‪ ،‬به دنبال اتفاق دیگر و ‪ ۲۹‬خردادی بودند که عدم حضور مردم‬ ‫را جشــن گرفته و به مردم ایران فشار وارد کنند؛ اما به رغم همه‬ ‫فشارها و سختی هایی که گریبانگیر مردم است و تبلیغات مسموم‬ ‫رسانه های دنیا مردم فهیم ایران نشان دادند که همچون روزهای‬ ‫ابتدایی انقالب ارتباط مردم و امام محکم است و مردم تشخیص‬ ‫می دهند که چه کســی خیرخواه انان اســت‪.‬به گزارش ایمنا‪،‬‬ ‫محمدرضا حبیبی با بیان اینکه مسئولیت همه مسئوالن پس از این‬ ‫حضور‪ ،‬سنگین تر خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬مردم منتظر تحول در دستگاه‬ ‫اجرایی کشور هستند‪ ،‬ما نیز خوشبین هستیم زیرا عملکرد ایت ا‪...‬‬ ‫رئیسی در قوه قضائیه نشان داد ایشان در قوه مجریه نیز می تواند‬ ‫موفق باشد‪ ،‬هم صدایی مجلس‪ ،‬قوه قضاییه و قوه مجریه ایجاد‬ ‫شده است‪ ،‬هرگاه دشمنان این یک صدایی را ببینند از تفرقه افکنی‬ ‫ناامید می شــوند‪ .‬رئیس جمهور منتخب به شرایط کشور اشنایی‬ ‫کامل دارد و بارها گفته است که باید در فساد سرچشمه ها بسته‬ ‫شود که این کار توسط دستگاه اجرایی انجام می شود‪ .‬حبیبی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در سال ‪ ،۹۹‬در چهار مقطع موجودی پرونده ها کاهش یافت‪،‬‬ ‫البته ‪ ۲۰‬شعبه در سطح استان به شعب دادگستری اصفهان اضافه‬ ‫شد تا با سرعت بیشتری به پرونده ها رسیدگی شود‪ .‬همچنین در‬ ‫سال گذشته مجموعا ‪ ۹۵‬هزار و ‪ ۵۵۶‬فقره پرونده به دادگاه های‬ ‫تجدیدنظر وارد شد‪ ،‬البته چهار حوزه در شمال استان مستقر شده‬ ‫و مستق ً‬ ‫ال به تقاضای مردم شمال استان رسیدگی می کنند که این‬ ‫کار سرعت رسیدگی را بیشتر کرده است‪ .‬او افزود‪ ۹۷ :‬هزار و ‪۴۷۰‬‬ ‫پرونده در سال ‪ ،۹۹‬رسیدگی و مختومه شد‪ ،‬اکنون در دادگاه های‬ ‫تجدیدنظر استان حدود شش هزار پرونده موجود است‪ ،‬امروز در‬ ‫دادگاه تجدیدنظر چیزی به عنوان اطاله دادرسی نداریم‪ .‬در دادگاه‬ ‫انقالب نیز در طول سال گذشته‪ ۱۵ ،‬هزار و ‪ ۵۱۸‬پرونده وارد شده‬ ‫و ‪۱۵‬هزار و ‪ ۶۵۷‬فقره پرونده هم مختومه شــد‪ .‬در دادسراها نیز‪،‬‬ ‫‪ ۳۳۲‬هزار و ‪ ۱۲۰‬فقره پرونده به دادسراها وارد شد که ‪ ۳۳۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۵۰‬فقره ان مختومه شد‪ .‬رئیس کل دادگستری استان اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شاهد کاهش اجرای احکام نیز بودیم‪ ،‬وارده اجرای‬ ‫احکام در سال گذشته‪ ۱۹۲ ،‬هزار و ‪ ۷۵۵‬پرونده بوده که ‪ ۱۹۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۳‬فقره ان مختومه شــد‪ ،‬حدود دو هزار و ‪ ۳۲۸‬فقره کاهش‬ ‫در این زمینه داشــته ایم‪ .‬در محاکم بدوی (دادگاه های حقوقی و‬ ‫کیفری ‪ )۲‬افزایش موجودی داشتیم‪ ،‬زیرا با اجرای قانون کاهش‬ ‫مجازات حبس‪ ،‬برخی از پرونده هایی که در دادســراها تشکیل و‬ ‫به دادگاه فرستاده می شد‪ ،‬مستقیم به دادگاه ارجاع شد‪ ،‬بنابراین‬ ‫موجودی این قسمت افزایش یافت‪ .‬در مجموع ‪ ۵۰۳‬هزار و ‪۷۶۳‬‬ ‫فقره پرونده وارده و ‪ ۴۹۰‬هزار و ‪ ۴۱۹‬فقره مختومه شــد‪ .‬امسال‬ ‫برنامه ریزی شده که تعدادی شعب دادگاه های بدوی نیز در مرکز‬ ‫اســتان افزوده شــود‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬در مرکز استان بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫پرونده در ماه به هر قاضی ارجاع می شــود که منجر به افزایش‬ ‫حجم کاری شده و قضات اصفهان حتی جمعه ها نیز مشغول کار‬ ‫هستند‪ .‬حبیبی خاطرنشان کرد‪ :‬پرونده صدرا نفت پارسیان یکی‬ ‫از پرونده های ســنگین سال گذشته بود‪ ،‬این پرونده هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫شاکی داشت‪ ،‬درنهایت همه اموال متهم ضبط و مصادره شده و‬ ‫متهم به ‪ ۲۰‬سال حبس محکوم شد‪ ،‬البته در حکم نهایی تاکید‬ ‫شده ابتدا خسارت شاکی ها پرداخت شود‪ .‬او با بیان اینکه در سال‬ ‫‪ ،۹۸‬یکی از ورزشکاران اصفهانی توسط چندین نفر به قتل رسیده‬ ‫بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کمتر از یک ماه اســت که حکم ان صادر و دادگاه‬ ‫انقالب اصفهان با عنوان محاربه این افراد را محاکمه کرد‪ .‬دستگاه‬ ‫قضائی با کســانی که قصد نوچه پروری‪ ،‬راه اندازی دار و دسته‬ ‫در انظار عمومی یا قدرت نمایی با ســاح های سرد و گرم داشته‬ ‫باشند برخورد شدید خواهد کرد و هیچ رافتی شامل حال این افراد‬ ‫نمی شود‪ .‬حبیبی تصریح کرد‪ :‬در بخش بیشترین عناوین مجرمانه‪،‬‬ ‫رتبه اول مربوط به ســرقت های ساده است‪ ،‬توهین به اشخاص‬ ‫عــادی‪ ،‬ضرب وجرح عمدی‪ ،‬ایجاد صدمه غیرعمدی ناشــی از‬ ‫تصادفات نیز در رتبه های بعدی قرار دارد‪ .‬الزم است دستگاه های‬ ‫فرهنگی نسل جوان و مردم را با اداب اسالمی مانوس کنند تا این‬ ‫جرائم نیز کاهش یابد‪ .‬او افزود‪ :‬جرائم خشن در سطح استان بسیار‬ ‫کم و انگشت شمار است‪ .‬در سال گذشته‪ ۲۵۴ ،‬هزار و ‪ ۶۹۳‬پرونده‬ ‫در شوراهای حل اختالف استان تشکیل شده و ‪ ۲۵۹‬هزار و ‪۹۲۷‬‬ ‫فقره ان مختومه شده اســت همچنین پنج هزار و ‪ ۲۳۴‬فقره از‬ ‫موجودی پرونده ها کاسته شده‪ ،‬میزان صلح و سازش هم در استان‬ ‫‪ ۳۲‬درصد بوده که با میانگین کشوری یکسان است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بیــش از ‪ ۸۰‬هزار پرونــده در اجرای احکام‬ ‫شوراها مختومه شده است‬ ‫رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت‪ ۲۸ :‬پرونده قتل با‬ ‫تالش این شــورا‪ ،‬منجر به صلح و سازش شد‪ .‬در بخش اجرای‬ ‫احکام شــوراها نیز‪ ۶۷ ،‬هزار و ‪ ۹۱۸‬فقره پرونده وارد شده که ‪۸۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۵۶‬فقره مختومه شــده است‪ ،‬تقریبا موجودی پرونده ها‬ ‫‪ ۱۳‬هزار فقره کاهش یافته و تنها ‪ ۱۰‬درصد پرونده های شوراها‬ ‫در دادگاه نقض شــده اســت‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬حدود ‪ ۹۲‬درصد‬ ‫ابالغ ها اکنون الکترونیکی است و هرسال نیز سامانه های جدید‬ ‫تعریف می شود‪ .‬در سال ‪ ،۹۹‬دادرسی الکترونیک بین زندان ها و‬ ‫بازداشتگاه ها راه اندازی شد که از مخاطرات زیادی جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫در حال حاضر تمام حوزه های استان با زندان ها ارتباط الکترونیکی‬ ‫دارند و تا پایان اردیبهشت ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۶۵‬دادرسی الکترونیکی انجام‬ ‫شده است‪ .‬حبیبی اظهار کرد‪ :‬راه اندازی اتاق پاالیش رخدادهای‬ ‫شبکه و نظارت تصویری بر دفاتر خدمات دادگستری نیز یکی از‬ ‫اقداماتی است که در سال گذشته انجام شد‪ ،‬تفاهم نامه ای برای‬ ‫تقویت زیرساخت های دادگستری برقرار و بر اساس ان افزایش‬ ‫پهنای باندهای مخابراتی را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬راه اندازی نرم افزار عدالت تلفن همراه‬ ‫او با بیان اینکه اجرای طرح ثبت تمام مکانیزه پرونده ها نیز در‬ ‫دستور کار است‪ ،‬گفت‪ :‬هدف این کار به حداقل رساندن تشکیل‬ ‫پرونده فیزیکی و استفاده کمتر از کاغذ است‪ .‬نرم افزار عدالت تلفن‬ ‫همراه نیز راه اندازی شده که می تواند در کاهش حضور فیزیکی‬ ‫ارباب رجوع موثر باشد‪ .‬حبیبی خاطرنشان کرد‪ :‬در سال ‪ ،۹۹‬پنج‬ ‫میلیون و ‪ ۷۹‬هزار و ‪ ۷۰۳‬فقره پرونده به صورت الکترونیکی ابالغ‬ ‫شد‪ .‬عفو و جلسات ان بیش از ‪ ۱۵۰‬درصد افزایش یافته‪ ،‬نزدیک‬ ‫به هزار و ‪ ۸۰۰‬مورد عفو به کمیســیون مرکزی پیشــنهاد و ‪۷۰‬‬ ‫درصد ان موردقبول واقع شد‪ .‬او با بیان اینکه مجازات جایگزین‬ ‫نیز پیگیری شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خیران نیز کمک های زیادی‬ ‫در ازادی زندانیان جرائم غیرعمد انجام دادند‪ ،‬در برنامه یک شهر‬ ‫ضیافت نیز بیش از ‪ ۱۶۹‬زندانی با بدهکاری بیش از ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫تومان ازاد شدند و در حال حاضر تعداد محکومان مهریه کاهش‬ ‫یافته و کمتر از ‪ ۷۰‬نفر هســتند‪ .‬حبیبی ادامه داد‪ :‬حدود هشــت‬ ‫هزار متر مکان فیزیکی در قالب ‪۳۵‬ساختمان در چند مجموعه‪،‬‬ ‫به دادگاه های استان اضافه شــد‪ .‬پروژه ای که در بزرگراه شهید‬ ‫کشوری در حال احداث است بیش از ‪ ۳۰‬درصد پیشرفت داشته‬ ‫اســت‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬در راستای توسعه واحدهای قضائی و‬ ‫دسترســی اسان مردم به این دستگاه‪ ،‬اقداماتی انجام شده است‬ ‫که افتتاح و راه اندازی دادگاه فوالدشهر از ان جمله است همچنین‬ ‫به دنبال ایجاد یک شــعبه در بخش پادنا نیز هستیم و در اینده‬ ‫نزدیک‪ ،‬میز این دادگاه افتتاح خواهد شد‪ .‬رئیس کل دادگستری‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬تامین اعتبار برای شــش حوزه انجام شده است‬ ‫که ســاخت و اجرای بنای ان شامل دادگان عمومی بخش باغ‬ ‫بهادران‪ ،‬مجتمع قضائی کاشان‪ ،‬دادگاه عمومی زواره‪ ،‬فوالدشهر‬ ‫و جلگه امسال انجام خواهد شد‪ ۶۹ .‬هزار و ‪ ۲۰۴‬مورد مرخصی‬ ‫زندانیان را در سال گذشته داشتیم که در جلوگیری از شیوع کرونا‬ ‫داشته است‪ .‬هزار و ‪ ۶۴۵‬مشمول عفو و ‪ ۱۲۰‬نفر تحت نظارت با‬ ‫پابندالکترونیکداشتیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تشــکیل ‪ ۴۶‬پرونــده تخلــف در مورد‬ ‫خریدوفروش رای در انتخابات شوراها‬ ‫حبیبی درباره حقوق کارکنان شورای حل اختالف گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس قانون تشکیل این شوراها توسط ریش سفیدها برای حل‬ ‫مسائل انجام می شود که بیشتر این افراد توقعی ندارند‪ ،‬کارکنان‬ ‫اداری این مجموعه ها حقوق کمی دریافت کرده‪ ،‬اما قوه قضائیه‬ ‫پیگیر استخدام این افراد است‪ .‬او درباره تخلفات انتخاباتی نیز گفت‪:‬‬ ‫در برخی شعب شــروع رای گیری با تاخیر انجام شد‪ ،‬این توقع‬ ‫وجود دارد که از پیش ازمون و خطا انجام شــده باشــد و در روز‬ ‫اجرا تشویشی ایجاد نشود‪ .‬حدود ‪۴۶‬پرونده در سطح استان در این‬ ‫زمینه تشکیل شد که برای خریدوفروش رای برای شوراها بوده‬ ‫است‪.‬رسیدگی به ‪ ۷۹۰‬پرونده در قالب ‪ ۳۰‬موضوع در سال گذشته‬ ‫دادســتان اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه اقدامات‬ ‫اجرایی دادستانی بر اقدامات قضائی ان غلبه داشته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۴‬پرونده اخالل در نظام اقتصادی در دادستانی اصفهانی موجود‬ ‫اســت که دو مورد این پرونده ها با کیفرخواست به دادگاه ارسال‬ ‫شده و مابقی در دست رسیدگی است‪ .‬علی اصفهانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫امید اســت با دوره جدید ریاست جمهوری به ارمان های اصیل‬ ‫انقالب اسالمی بازگشته و اعتماد مردم به نظام بازگردانده شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ‪ ۱۴‬پرونده اخالل در نظام اقتصادی در دادستانی‬ ‫اصفهان موجود است‪ ،‬افزود‪ :‬دو مورد این پرونده ها با کیفرخواست‬ ‫به دادگاه ارســال شده و مابقی در دست رسیدگی است‪ .‬اقدامات‬ ‫اجرایی دادستانی بر اقدامات قضائی ان غلبه داشته است‪ ،‬اگر قرار‬ ‫باشد دادستان ها تنها در امور قضائی متمرکز باشند و مسائل حقوق‬ ‫عامه جامعه را کنار بگذارند به مردم ظلم شــده است‪ .‬دادستان‬ ‫اصفهان تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه شعار امسال نیز بر مسائل‬ ‫اقتصادی تاکید داشته است‪ ،‬دستگاه قضائی نیز در همین جهت‬ ‫حرکت کرده و از تولیدکنندگان و گردانندگان چرخ صنعت حمایت‬ ‫می کند‪ .‬او بابیان اینکه حمایت از تولید اولویت دســتگاه قضائی‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دادســرا گزارش هایی که از مردم‪ ،‬دستگاه های‬ ‫اجرایی و نظارتی دریافت می کند را طبقه بندی کرده و نظامی برای‬ ‫پیگیری ان پیش بینی کرده اســت‪ .‬در سال گذشته هزار و ‪۸۹۰‬‬ ‫مورد گزارش در نظام پیگیری قرار گرفته و ‪ ۷۹۰‬پرونده در قالب‬ ‫‪ ۳۰‬موضوع تشکیل شده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دادســرا به دنبال راه اندازی پردیس زنان و‬ ‫کودکان است‬ ‫اصفهانی تصریح کرد‪ :‬موضوعاتی همچون میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫ایمنی زیرســاخت و اماکن دولتی و فرهنگی‪ ،‬حمایت از حقوق‬ ‫کودکان و معلوالن‪ ،‬زاینده رود و مشکالت کشاورزان‪ ،‬وضعیت غیر‬ ‫ایمن ناشی از مسیرهای دوچرخه و دیگر موضوعات در دستور کار‬ ‫دادستانی بوده است و در کل ‪ ۷۵۰‬مکاتبه‪ ۸۴۰ ،‬جلسه‪ ۲۸۹ ،‬مصوبه‬ ‫ابالغ شده است‪ .‬او افزود‪ :‬برای حمایت از حقوق کودکان و زنان‬ ‫دادسرا به دنبال تشکیل پردیسی برای انجام این کار است‪ .‬در حوزه‬ ‫بهداشت و درمان نیز ‪ ۴۷۲‬دستور قضائی برای جلوگیری از شیوع‬ ‫کرونا صادر شده است‪ .‬دادستان اصفهان تصریح کرد‪ :‬ساماندهی‬ ‫کفن ودفن در ارامستان های محلی و پیگیری طرح دادپزشک نیز‬ ‫انجام شده است‪ .‬دستگاه قضائی و دادستانی با جرائم خشن قاطعانه‬ ‫برخورد می کند‪ ،‬حتی با محدودیت به این افراد مرخصی داده شده و‬ ‫اغماضی در مورد این افراد نمی شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اصحاب رسانه در ایجاد شــفافیت و اعالم‬ ‫مفاسد نقش ویژه ای دارند‬ ‫او افزود‪ :‬در ایجاد شفافیت‪ ،‬اعالم مفاسد به دستگاه قضائی‪،‬‬ ‫اصحاب رسانه نقش ویژه ای داشته اند‪ ،‬هدف شفافیت در اجرای‬ ‫عدالت و احقاق حــق و امهال باطل بوده اســت‪ .‬اصفهانی در‬ ‫خصوص پخش کلیپ هایی توسط یک فرزند شهید در فضای‬ ‫مجازی به بهانه ایجاد شــفافیت‪ ،‬گفت‪ :‬با این فرد برخورد شده‬ ‫و پرونــده او بــه دادگاه رفت که از برخی از انها تبرئه شــده و‬ ‫مابقی نیز در دست بررسی اســت‪ ،‬نباید بدون دادرسی و اجرای‬ ‫حکم ابروی افراد مورد اهانت قرار بگیرد‪ .‬او در رابطه با تشــویق‬ ‫مجرمان جرائم خشــن نیز افزود‪ :‬برخــی برنامه های اصالحی‬ ‫در زندان برای این افراد اجرایی می شــود‪ ،‬اگر احســاس شــود‬ ‫این افراد اصالح شده اند‪ ،‬ارفاق شــامل حال انها خواهد شــد‪ ،‬با‬ ‫افرادی که سابقه دار هستند نیز با جدیت کامل برخورد می شود‪.‬‬ ‫دادســتان اصفهان گفت‪ :‬هدف قــوه قضائیه کاهش جمعیت‬ ‫کیفری زندان ها اســت‪ ،‬در دادســرا مواردی که در ان محکوم‬ ‫شرایط مجازات جایگزین حبس را داشته باشد‪ ،‬حتما این پیشنهاد‬ ‫داده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دستور توقف هتل چهارباغ داده شده است‬ ‫اصفهانــی در رابطه با پرونده های میــراث فرهنگی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به رغم رای قطعــی دیوان عدالت اداری پیگیر برگرداندن‬ ‫حکم هستیم‪ ،‬حکم الزام به ابالغ حریم ارتفاعی اثار تاریخی به‬ ‫میراث فرهنگی ابالغ شده است تا از ساخت وسازهای غیرمجاز‬ ‫جلوگیری شود‪ .‬دستور توقف هتل چهارباغ داده شده اما سازندگان‬ ‫به دنبال پیدا کردن راه دیگری هســتند‪ .‬هنوز مستندی بر اجازه‬ ‫ارتفاع بیشتر به دادستانی ارائه نشده است‪ ،‬مالک برخورد با این‬ ‫ساخت وسازها قانون است‪ ،‬مگر اینکه بر اساس رای قطعی دیوان‬ ‫عدالت اداری حکم مکتسبه ایجاد شده باشد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬همــه دســتگاه های اســتان بــه دنبال‬ ‫احقاق حقابه کشاورزانهستند‬ ‫دادســتان اصفهــان در رابطه با وعده ای که به کشــاورزان‬ ‫داده شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬همه دســتگاه های اســتان به دنبال‬ ‫احقاق حقابه کشاورزان هستند‪ ،‬دادستانی نیز پیگیر اجرایی شدن‬ ‫مصوبات استان اصفهان خواهد بود‪ ،‬مصوبات سایر استان ها نیز‬ ‫پیگیری شــده و از حقوق کشــاورزان دفاع می کنیم‪ .‬اخیرا یک‬ ‫مدیر حوضه برای حوضه ابریز زاینده رود تعیین شده که جلساتی‬ ‫نیز با حضور ایشــان برگزار خواهد شد‪ .‬او با بیان اینکه افرادی از‬ ‫تجمعات کشاورزان سوءاستفاده می کنند و قطعًا این دسته از افراد‬ ‫از خارج کشور خط گرفته اند‪ ،‬گفت‪ :‬به دنبال حقوق کشاورزان و‬ ‫همه اقشار جامعه هســتیم‪ .‬یکی از معاونان دادستانی برای این‬ ‫کار مامور و کمیته مشترک بین استان چهارمحال و بختیاری و‬ ‫اصفهان تشکیل شده تا برداشت های غیرمجاز از اب را پیگیری‬ ‫کرده و کنترل کنند و به منظور احقاق حق تا اخر از کشــاورزان‬ ‫حمایتمی شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بزودی کیفرخواست پرونده قاچاق سوخت‬ ‫صادر می شود‬ ‫اصفهانی تصریح کــرد‪ :‬حوادث ابان ماه در اثر بی تدبیری در‬ ‫اعالم قیمت بنزین شکل گرفت‪ ،‬هیچ کس نمی خواست به این‬ ‫صورت عمل و برخورد شود اما دستگاه قضائی امنیتی ناگزیر بود‬ ‫با مواردی که در پــی تخریب اموال عمومی بودند برخورد کند‪.‬‬ ‫کسانی که معترض واقعی بودند این کارها را انجام ندادند‪ ،‬با رعایت‬ ‫کرامت با متخلفانی که قصد تخریب بیت المال و به خطر انداختن‬ ‫امنیت مردم را داشتند‪ ،‬برخورد شد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬افرادی نیز‬ ‫که اسیب دیدند دسته بندی شده برخی از انها شهید اعالم شدند‪،‬‬ ‫بــرای برخی نیز دیه پرداخت شــد و در این بین تنها با معاندان‬ ‫برخورد شد‪ .‬دادستان اصفهان با بیان اینکه پرونده قاچاق سوخت‬ ‫در مراحل نهایی است و به زودی کیفرخواست ان صادر می شود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬شــایعه ارتباط رئیس دادگاه مهردشت با این افراد غلط‬ ‫است‪ ،‬اگر کسی از حمایت از تولید و اقتصاد سالم سوءاستفاده کند‬ ‫حتما با او برخورد خواهد شد حتی اگر ظاهرا تولیدکننده باشند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تشکیلپروندهتخلفبرایبرخیمعاونان اداره‬ ‫راه و شهرسازی سابق‬ ‫اصفهانی تصریح کرد‪ :‬پرونده ای برای برخی از معاونان راه و‬ ‫شهرسازی سابق تشکیل شده که مربوط به تخلفات سال های‬ ‫گذشته انان است‪ ،‬برای دو نفر از متهمان بازداشت موقت صادر‬ ‫شــده و برخی از انان نیز با قرار وثیقه ازاد هستند‪ ،‬پرونده هنوز‬ ‫تکمیل نشــده اســت‪ .‬او افزود‪ :‬در رابطه با فــردی که چند روز‬ ‫پیش ادعای امام زمانی کرد‪ ،‬این فرد بازداشــت شده‪ ،‬در سوابق‬ ‫او اختالالت روانی و بســتری شدن در بیمارستان مدرس دیده‬ ‫می شود‪ ،‬اما پزشکی قانونی باید اعالم کند ایا در زمان انجام این‬ ‫حرکات وضعیت روانی سالمی داشته است یا خیر‪ ،‬در صورت تایید‪،‬‬ ‫دادستان می تواند او را در مکان مناسبی نگهداری کند‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت مجازات او حتی در حد اعدام نیز می تواند باشد‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت تست بالینی واکسن کووپارس تشریح شد‬ ‫واکسیناسیون ‪ 300‬نفر در نوبت اول‬ ‫ســخنگوی پــروژه کارازمایــی بالینی واکســن‬ ‫«کووپارس» انســتیتو رازی اخرین خبرها از انجام فاز‬ ‫دوم مطالعه کارازمایی بالینی این واکسن را تشریح کرد‪.‬‬ ‫دکتر محمدحسین فالح مهرابادی با اشاره به اینکه‬ ‫فاز دو م کارازمایی بالینی واکسن «کووپارس» از ششم‬ ‫خردادماه اغاز شده اســت‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬مرحله دوم‬ ‫کارازمایی بالینی واکسن کووپارس با ‪ ۵۰۰‬داوطلب در‬ ‫‪ ۲‬گروه ‪ ۲۵۰‬نفره در حال انجام اســت و تاکنون حدود‬ ‫‪۳۰۰‬نفر واکســن نوبت اول را دریافت کردند و حدود‬ ‫‪ ۱۵‬نفر نیــز دز دوم را دریافت کردند و امیدواریم طی‬ ‫دو هفته اینده تزریق به تمام ‪ ۵۰۰‬نفر انجام شــود‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬مانند فــاز اول کارازمایی بالینی عارضه خاصی‬ ‫که ســبب بروز مشکل در مطالعه شود نداریم و از نظر‬ ‫ایمنی زایی هم در روز ســی و پنجم پس از تزریق دز‬ ‫اول در فاز دوم نتایج را برای سازمان غذا و دارو ارسال‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬درواقع می توان گفت نتایج از ‪ ۱۴‬روز بعد‬ ‫از تزریق دز دوم واکســن به ‪ ۱۵۰‬داوطلب به سازمان‬ ‫غذا و دارو ارســال می شود تا بتوانیم مجوز ورود به فاز‬ ‫ســوم را اخذ کنیم‪ .‬فالح ادامه داد‪ :‬انالیز ما بر اســاس‬ ‫تزریق ُدز دوم است؛ زیرا ایمنی الزم را بعد از نوبت دوم‬ ‫تزریق داریم و ُدز سوم که استنشاقی است برای کاهش‬ ‫ریسک انتقال ویروس است و ایمنی مدنظر پس از ‪۱۴‬‬ ‫روز بعد از تزریق ُدز دوم ایجاد می شــود‪ .‬او با اشاره به‬ ‫اینکه در این فاز از مطالعه قرار بود تا واکســن به افراد‬ ‫دارای بیماری هایی نظیر دیابت کنترل شده یا مبتالیان‬ ‫به فشارخون باالی کنترل شده هم تزریق شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این دســته از افراد نیز مانند سایر داوطلبین تحت‬ ‫تزریــق قرار گرفتند و تاکنون مشــکل خاصی در انها‬ ‫مشاهده نشده است‪ .‬از طرفی در این مرحله تا افراد ‪۷۵‬‬ ‫سال را هم وارد مطالعه کرده ایم که در انها هم مشکل‬ ‫خاصی مشاهده نشده است‪ .‬او درباره پیش بینی ها برای‬ ‫اخذ مجــوز مصرف داوطلبانه واکســن «کووپارس»‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بر اســاس نتایج فاز دوم‪ ،‬ســازمان غذا و‬ ‫دارو می تواند تصمیم بگیرد که مجوز مصرف داوطلبانه‬ ‫را صــادر کند‪ .‬مجوز مصرف اضطراری نیز بعد از اتمام‬ ‫انالیز بینابینی فاز سوم صادر می شود‪ .‬سخنگوی پروژه‬ ‫کارازمایی بالینی واکســن «کووپارس» انستیتو رازی‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬برنامه ریزی ما برای اغاز فاز ســوم در اوایل‬ ‫مردادماه با ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬هزار نفر داوطلب اســت‪ .‬او درباره‬ ‫اینکه ایا واکسن «کووپارس» ممکن است در مرحله ای‬ ‫از مطالعات به تزریق به افراد زیر ‪ ۱۸‬سال برسد یا خیر؟‬ ‫گفت‪ :‬هم زمان با فاز ســوم مطالعات برای افراد ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۱۸‬سال نیز مطالعه ای خواهیم گذاشت تا بررسی کنیم‬ ‫اثرگذاری واکسن بر این طیف سنی چگونه است‪.‬‬ ‫گروه جامعه‪ :‬برای ‪ 200‬فرزند نیازمند در انتظار حامی‬ ‫که بین ســنین ‪ 18‬تا ‪ 29‬سالگی قرار دارند‪ ،‬باید زمینه‬ ‫ابراز محبت نیز فراهم شــود تا امیــد به اینده در انان‬ ‫تقویت شود‪.‬‬ ‫کریــم زارع مدیــرکل کمیته امداد امــام خمینی(ره)‬ ‫استان اصفهان با اعالم اینکه ‪ 200‬فرزند نیازمند‪ ،‬هنوز‬ ‫چشــم انتظار حمایت نیکوکاران هستند‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫برای این فرزندان که در گروه ســنی باالی ‪ 18‬سال‬ ‫قرار دارند‪ ،‬در کنار کارهایی که برای فرزندان مددجویان‬ ‫بویژه ایتام انجام می شــود‪ ،‬باید زمینه ابراز محبت نیز‬ ‫فراهم شــود تا امید به اینده در ایشــان تقویت شود‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬در حال حاضر ‪ 26‬هــزار و ‪ 70‬یتیم و فرزند‬ ‫نیازمند با ‪ 94‬هزار و ‪ 490‬حامی‪ ،‬تحت پوشش این نهاد‬ ‫هستند و کمک های نقدی و غیرنقدی از حامیان بدون‬ ‫واسطه به حســاب مددجویان واریز می شود‪ .‬مدیرکل‬ ‫کمیته امداد اســتان ادامه داد‪ :‬در ســال جاری ‪5832‬‬ ‫فرزند یتیم و ‪ 20238‬فرزند نیازمند دارای حامی هستند‬ ‫امــا همچنــان ‪ 200‬فرزند نیازمنــد در انتظار حمایت‬ ‫نیکــوکاران‪ ،‬صرفا از کمک های این نهــاد بهره مند‬ ‫می شــوند‪ .‬او با اعالم این که در حال ترویج روش های‬ ‫الکترونیکی در بحث جذب کمک های مردمی هستیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ترویج روش های الکترونیکی به افزایش شفافیت‬ ‫عملکرد این نهاد و کاهش هزینه ها می انجامد و قطعا‬ ‫رشد کمک های مردمی را تقویت خواهد کرد‪ .‬زارع در‬ ‫پایان گفت‪ :‬خیران می توانند از طریق ورود به ســامانه‬ ‫‪  ekram.emdad.ir‬فرزنــدان ایتام و محســنین را‬ ‫تحت حمایت خویش قــرار دهند‪ ،‬همچنین عالوه بر‬ ‫ســامانه مذکور با ارســال عدد یک به شماره پیامکی‬ ‫‪ 30003333‬و مراجعــه حضــوری بــه ادارات کمیته‬ ‫امداد‪  ‬در سطح استان‪ ،‬برای حمایت از ایتام و فرزندان‬ ‫محسنین اقدام کنند‪.‬‬ ‫توقف پذیرش بیماران‬ ‫کرونایی در بیمارستان‬ ‫الزهرا (س)‬ ‫به گفته معاون پشتیبانی و توسعه بیمارستان الزهرا(س)‬ ‫اصفهان پذیرش بیماران مبتال به کووید ‪ ۱۹‬در این مرکز‬ ‫درمانی با توجه بــه فروکش کردن موج چهارم کرونا‪،‬‬ ‫متوقف شد و ارائه خدمات درمانگاهی و پاراکلینیکی از‬ ‫اول تیر به وضعیت عادی خود بازمی گردد‪.‬‬ ‫کریم ســهرابی به ایرنا گفت‪ :‬مرکز اموزشی و درمانی‬ ‫الزهــرا (س) اصفهــان به عنوان بیمارســتان مرجع‬ ‫در موج چهــارم کرونــا‪ ،‬پذیرش بیمــاران کرونایی‬ ‫را بــه عهــده گرفت و روزانــه به حــدود ‪ ۲۰۰‬بیمار‬ ‫سرپایی کرونا خدمت رســانی می کرد‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫به طــور میانگین در موج چهارم کرونــا هرروز حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬بیمار دارای عالئم کرونا در بیمارســتان‬ ‫الزهرا(س) بستری بودند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ضریب اِشغال‬ ‫تخت هــای بیمارســتان الزهــرا(س) در ماه هــای‬ ‫فروردین و اردیبهشــت حدود ‪ ۷۵‬درصد بود‪ .‬سهرابی‬ ‫با اشــاره به اینکه از اواســط فروردین تا اواسط خرداد‬ ‫امســال در این بیمارســتان به حــدود ‪ ۱۲‬هزار بیمار‬ ‫سرپایی کرونا خدمت رسانی شــد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به شانزدهمین دستورالعمل بیمارستانی معاونت‬ ‫درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان این مرکز‬ ‫درمانی اجــازه پذیرش بیماران کرونایــی را در زمان‬ ‫حاضــر ندارد و این کار به عهده تعداد دیگری از مراکز‬ ‫درمانی اصفهان واگذار شــد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه ما زمانی را بــرای گذراندن و اتمام دوره درمان‬ ‫بیماران بستری در بیمارســتان نیاز داشتیم‪ ،‬مقرر شد‬ ‫بیمارســتان الزهرا(س) از اول تیر امسال با همه توان‬ ‫خود به روال عادی خدمت رسانی خود در همه بخش ها‬ ‫برگردد و درمانگاه ها به شــکل کامل بازگشایی شوند‬ ‫تا همه بیماران ســرپایی را پوشش دهند‪ .‬این پزشک‬ ‫متخصص اظهار امیدواری کرد که موج بعدی کرونا در‬ ‫کشور و استان اصفهان ایجاد نشود و شرایط به گونه ای‬ ‫باشد که ظرفیت های درمانی و بهداشتی در مسیر اصلی‬ ‫خود قرار گیرد و شــاهد فشار مضاعف به بیمارستان ها‬ ‫و مراکز درمانی نباشیم‪ .‬بیمارستان الزهرا(س) به عنوان‬ ‫بزرگترین و جامع ترین بیمارستان اصفهان و استان های‬ ‫همجــوار دارای حدود ‪ ۸۰۰‬تخت فعــال‪ ۴۸ ،‬بخش‬ ‫تخصصی و فوق تخصصی و واحــد پاراکلینیک‪۴۳ ،‬‬ ‫درمانگاه تخصصــی و فوق تخصصی‪ ۲۷ ،‬اتاق عمل‬ ‫مجهز و دو هزار و ‪ ۵۰۰‬پرسنل است‪ .‬بر اساس اخرین‬ ‫امار دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان‪ ،‬حدود ‪ ۸۷۰‬بیمار‬ ‫دارای عالئم کرونا در بیمارســتان های استان (به جز‬ ‫کاشان و اران و بیدگل) بستری هستند و تعداد بیماران‬ ‫بدحال کرونایی بســتری در بخش مراقبت های ویژه‬ ‫بیمارستان های اســتان ‪ ۱۵۷‬نفر است‪ .‬استان اصفهان‬ ‫با ‪ ۲۴‬شهرستان پنج میلیون نفر جمعیت دارد که امور‬ ‫درمانی و بهداشتی ‪ ۲۲‬شهرستان با بیش از چهار میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار نفر جمعیت زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهان است‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫فرهنگ‬ ‫معماری جدید و قدیم اصفهان‬ ‫در مستند «نگاه دوموس به‬ ‫ایران»‬ ‫هفتمین قسـمت از مجموعه مسـتند «نگاه دوموس به‬ ‫ایـران»‪ ،‬بـه نـام «باغ هـای ایرانی اصفهـان و گرایش های‬ ‫جدیـد شـهری» به همـت سـفارت ایتالیا در ایران سـاخته‬ ‫و منتشـر شد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش سـفارت ایتالیـا در تهـران‪ ،‬اصفهـان کـه‬ ‫روزگاری شـهر باغ هـا نامیـده می شـد‪ ،‬امـروز تحـت تاثیر‬ ‫دو گرایـش کلـی قـرار دارد‪ .‬از یک سـو‪ ،‬نیازهـای جدیدی‬ ‫در حـوزه معمـاری شـهری وجـود دارد که طی سـال های‬ ‫گذشـته نمـای کلـی شـهری را تغییـر داده اسـت و‬ ‫تالش هـای فزاینده ای بـرای اطمینان بخشـی از این بابت‬ ‫انجام شـده کـه نیازهـای فعلـی بـر معماری سـنتی شـهر‬ ‫تاثیـر منفـی نمی گـذارد و معمـاری نوین متاثر از گذشـته‬ ‫شـکوهمند این شـهر اسـت‪.‬‬ ‫قسـمت جدیـد از مسـتند نـگاه دومـوس بـه ایـران‬ ‫گرایش هـای معمـاری معاصر را بـا عنوان باغ هـای ایرانی‬ ‫اصفهـان و گرایش هـای جدیـد شـهری تصویـر می کند‪.‬‬ ‫این مسـتند دیروز (شـنبه‪ ۲۹ ،‬خرداد) در محل اقامت سفیر‬ ‫ایتالیـا در ایـران رونمایـی شـد و بـه تکامل معمـاری اخیر‬ ‫شـهر اصفهـان و تالش ها بـرای حفظ میراث شـکوهمند‬ ‫این شـهر در حوزه معماری از زبان شـروین حسینی معمار‬ ‫متولـد اصفهـان و بزرگ شـده ایتالیا‪ ،‬می پـردازد‪.‬‬ ‫شـروین حسـینی در اثـار خـود بـه نـام هـای ویلای‬ ‫‪ ۱۳۱‬و بـاغ جنـت در پـی پیونـد زدن معمـاری معاصـر به‬ ‫ریشـه های اصفهان با بازکشـف فضاهای سـبز و بادگیرها‬ ‫در شـهرهای مناطـق کویـری پیامـد سـبک معمـاری‬ ‫درونگـرای ایرانـی اسـت‪ .‬ایـن مسـتند نشـان می دهـد‬ ‫حسـینی چطور پس از سـال ها حضور و کسـب تجربه در‬ ‫ایتالیـا بـه اگاهی بیشـتری در زمینـه ضرورت پیونـد زدن‬ ‫معمـاری معاصـر بـه تاریـخ و هویت فرهنگی مشـخص‬ ‫دسـت یافته اسـت‪.‬مجله دومـوس یک مجلـه ایتالیایی در‬ ‫زمینه معماری اسـت که در سـال ‪ ۱۹۲۸‬توسـط جیو پونتی‬ ‫طراح‪ ،‬نویسـنده‪ ،‬معمـار و مدرس ایتالیایی پایه گذاری شـد‬ ‫و توسـط هیات تحریریـه ای متشـکل از طراحان مطرح هر‬ ‫سـال ‪ ۱۱‬شـماره از ان بـه زبان هـای ایتالیایی و انگلیسـی‬ ‫منتشـر و در سراسـر جهـان توزیع می شـود‪.‬‬ ‫ایـن مجلـه از ابتـدا حـوزه تمرکـز خـود را هنـر و‬ ‫معمـاری دوران مـدرن و بعدهـا پسـت مدرن در مناطـق‬ ‫شـهری‪ ،‬روسـتایی و حومـه شـهر اعلام کـرد و بررسـی‬ ‫معمـاری و طراحـی داخلـی ایتالیـا بـا توجـه بـه هنرهایی‬ ‫چـون خانه ارایـی‪ ،‬گل کاری و حتـی اشـپزی از دیگـر‬ ‫ماموریت هایـش بـود‪.‬‬ ‫دومـوس در تمام دوران انتشـار خود بـه معماری مدرن‬ ‫در دیگر کشـورها نیـز پرداخته و گزارش هـای مختلفی در‬ ‫مـورد معماران مطرح کشـورهای دیگر و اثار ان ها منتشـر‬ ‫کرده اسـت‪ .‬سـنت توجه به معماری جهـان دوموس حتی‬ ‫در دوران حکومـت فاشیسـت ها در ایتالیـا باوجـود موانـع‬ ‫مختلف ادامه داشـت‪ .‬این مجله از اواسـط دهه ‪ ۵۰‬میالدی‬ ‫بـه اثار معماری معمـاران ایرانـی و خارجی فعـال در ایران‬ ‫توجـه و گزارش هایـی را از اثار شـاخص انان منتشـر کرد‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 31‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4100‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫خندوانه‪ ،‬دورهمی و کارستون میزبان تعطیالت تابستانی تلویزیون‬ ‫گروه فرهنگ و هنر‪ :‬شبکه نسیم در استانه تابستان با‬ ‫پخش مسابقه بزرگ دورهمی‪ ،‬سریال طنز «حاال برعکس»‪،‬‬ ‫«ورزشیا»‪« ،‬کارستون» و ادامه پخش «خندوانه»‪« ،‬دست‬ ‫انداز» و «هوش برتر» با تغییرات متنوع میهمان خانه ها خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فصل اول مسابقه بزرگ دورهمی با اجرا و کارگردانی مهران‬ ‫مدیری در این دوره به پخش خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫این برنامه با رویکرد اموزشی و برپایه اگاهی بخشی طراحی‬ ‫و تولید شده است و با سواالت فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬ادبیات و تاریخ‬ ‫و ‪ ...‬بستری مناسب برای سرگرمی و نشاط افرینی را ایجاد‬ ‫می کند‪ ۱۲۸ .‬نفر شرکت کننده در فصل نخست این برنامه‬ ‫از میان بیش از ‪ ۶۰۰۰‬نفر شرکت در ازمون ورودی انالین‬ ‫و حضوری برای دورهمی انتخاب شده اند که با حضور در‬ ‫مراحل مسابقه به فینال و جایزه این برنامه دست خواهند یافت‪.‬‬ ‫دورهمی روزهای جمعه تا دوشنبه هر هفته ساعت ‪ ۲۳‬از شبکه‬ ‫نسیم پخش می شود‪.‬‬ ‫خندوانه در ادامه فصل هفتم به کارگردانی جوان با دعوت‬ ‫از میهمانان نام اشنا در روزهای سه شنبه تا پنج شنبه ساعت‬ ‫‪ ۲۳‬به پخش خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫مجموعه طنز تلویزیونی دست انداز دیگر عنوانی است‬ ‫که از سال جدید با توجه به رویکرد شبکه نسیم طراحی و‬ ‫تولید شده است‪ .‬این مجموعه ایتمی‪ ،‬شوخی با برنامه های‬ ‫تلویزیونی را محور اصلی قرار داده و با ایتم های متنوع‪ ،‬فضایی‬ ‫دلنشین را خلق کرده است‪ .‬عالقمندان می توانند این برنامه را‬ ‫به کارگردانی شهاب عباسی و بازی ارش میراحمدی‪ ،‬ابراهیم‬ ‫ن پرور‪ ،‬میثم‬ ‫شفیعی‪ ،‬کوروش معصومی‪ ،‬مرتضی رستمی‪ ،‬سوس ‬ ‫رستگاری و‪ ...‬هر شب ساعت ‪ ۳۰ :۲۱‬از شبکه نسیم تماشا‬ ‫کنند‪.‬ورزشیا عنوانی برای دوست داران دنیای ورزش است که‬ ‫با نگاه به جذابیت این حوزه‪ ،‬طراحی و پیش بینی شده است‪،‬‬ ‫در ایام رقابت های یورو ‪ ۲۰۲۰‬بر وجه سرگرمی و نشاط افرینی‬ ‫که زیرپوست رقابت های فوتبال جریان دارد‪ ،‬متمرکز شده است‬ ‫این برنامه با ایتم های متعددی که با معرفی کشورهای‬ ‫شرکت کننده‪ ،‬عالوه بر نگاهی شاد و سرگرم کننده به اتفاقات‬ ‫جام ملت های اروپا‪ ،‬با زبانی طنز این رویداد را مورد بررسی قرار‬ ‫می دهد عالقمندان می توانند این برنامه را هر شب ساعت ‪:۲۲‬‬ ‫‪ ۱۵‬به تماشا بنشینند‬ ‫کارستون با میثم درویشان پور به سراغ مشاغل و فضاهای‬ ‫کاری مختلف می رود و ضمن تجربه ان شغل‪ ،‬لحظات شاد و‬ ‫سرگرم کننده ای را خلق می کند‪ .‬این برنامه شنبه تا چهارشنبه‬ ‫ساعت ‪ ۲۰:۱۵‬روی انتن می رود‪.‬حاال برعکس مجموعه ای‬ ‫است که با نگاهی متفاوت فرایند تولید برنامه تلویزیونی را با‬ ‫نمایی طنز به تصویر می کشد و در این مسیر پشت صحنه برنامه‬ ‫خندوانه را بستر روایت خود قرار داده است‪.‬‬ ‫حاال برعکس برداشتی طنزگونه از برنامه پرمخاطب خندوانه‬ ‫است که باکارگردانی محمود کریمی و با بازی حامد همایون‬ ‫خواننده پاپ کشورمان‪ ،‬در کنار جمعی از بازیگران باسابقه تئاتر و‬ ‫تعدادی از اهالی «خندوانه» برای روزهای گرم تابستان تدارک‬ ‫دیده شده است‪.‬‬ ‫«حاال برعکس» سعی دارد اتفاقات تولید برنامه را از‬ ‫دریچه ای متفاوت و با لحنی شیرینی به نمایش بگذارد و هر‬ ‫شب ساعت ‪ ۲۱‬میهمان خانه های مخاطبان باشد‪.‬‬ ‫هوش برتر نیز بر اساس شیوه گذشته با دکوری هوشمند و‬ ‫با حضور شرکت کنندگان برتر خود با اجرای اریا طاهری هرروز‬ ‫ساعت ‪ ۱۹‬پخش می شود‪.‬‬ ‫«زیرخاکی ‪ »۳‬ساخته می شود‬ ‫اخرین قسمت از سریال «زیرخاکی ‪ »۲‬به کارگردانی جلیل‬ ‫سامان به گونه ای به پایان رسید که به نظر می رسد تلویزیون‬ ‫از هم اینک برای ساخت سری جدید این سریال هم تصمیم‬ ‫گرفتهاست‪.‬‬ ‫شنبه ـ ‪ ۲۹‬خرداد ماه ـ اخرین قسمت از سریال «زیرخاکی»‬ ‫که به دلیل برگزاری انتخابات چند روز به تاخیر افتاده بود‪ ،‬روی‬ ‫انتن رفت‪.‬این قسمت که با بازگشت فریبرز باغبیشه ـ شخصیت‬ ‫اصلی سریال ـ به صحنه های جنگی همراه بود‪ ،‬در اغلب پالن‬ ‫ها‪ ،‬هومن برق نورد و پژمان جمشیدی را به عنوان بازیگران اصلی‬ ‫به خود می دید‪.‬‬ ‫سکانس پایانی سریال «زیر خاکی ‪ »۲‬نیز با اسیر شدن‬ ‫جمشیدی و برق نورد توسط نیروهای بعثی عراق همراه بود و‬ ‫نحوه به پایان رسیدن این سکانس گویای تصمیم تلویزیون و‬ ‫سازندگان برای ساخت سری جدید بود‪.‬‬ ‫فصل اول «زیرخاکی» ماه رمضان سال ‪ ۹۹‬روی انتن شبکه‬ ‫یک سیما رفت و طبق امار رسمی سازمان صداوسیما توانست‬ ‫عنوان پربیننده ترین سریال رمضانی را از ان خود کند‪.‬‬ ‫این سریال روایتگر بلندپروازی های مردی جاه طلب و سر‬ ‫به هوا به نام فریبرز (فری خاکی) است که می خواهد با پیدا کردن‬ ‫گنج‪ ،‬یک شبه ره صدساله را برود‪ .‬در فصل اول فریبرز ب هواسطه‬ ‫برادرش که یکی از افسران انقالبی نیروی هوایی است‪ ،‬درگیر‬ ‫ماجراهایی می شود که به موازات تالشش برای یافتن گنج‪ ،‬او را‬ ‫ناخواستهواردمبارزاتانقالبیمی کند‪.‬‬ ‫این ماجراها پس از پیروزی انقالب نیز ادامه پیدا می کند تا‬ ‫اینکه شرایطی رقم می خورد که او را ناگزیر به خروج از کشور‬ ‫می کند‪ .‬این تصمیم او با اغاز جنگ تحمیلی همزمان می شود و‬ ‫«هتل ترانسیلوانیا ‪ »۴‬پاییز اکران می شود‬ ‫اکران چهارمین قسمت از مجموعه انیمیشنی «هتل‬ ‫ترانسیلوانیا» با دو ماه تاخیر از تابستان به پاییز موکول شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی اسکرین رنت‪ ،‬استودیو‬ ‫فیلمسازی سونی پیکچرز اکران انیمیشن هتل ترانسیلوانیا‪:‬‬ ‫ترانسفورمانیا را از ‪ ۲۳‬ژوئیه ‪ ۱( ۲۰۲۱‬مرداد ‪ )۱۴۰۰‬به اول اکتبر‬ ‫(‪ ۹‬مهر) موکول کرد‪ .‬این اولین بار است که این انیمیشن در‬ ‫فصل پاییز اکران می شود‪ ،‬سه قسمت قبلی همگی در تابستان‬ ‫روی پرده رفته بودند‪.‬عالوه بر تاریخ اکران متفاوت‪ ،‬قسمت‬ ‫اگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف اراضی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک نطنز‬ ‫‪ -1-487‬نظــر به این که برابر رای شــماره ‪ ۱۳۹۹6۰۳۰۲۰۳۳۰۰۰۰4۱‬مورخ ‪ 1399/08/22‬هیات‬ ‫اول موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات و مالکیت اقای داریوش علیزاده طاری فرزند یداله‬ ‫کد ملی ‪ 0046420274‬شماره شناسنامه ‪ 2035‬در ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت ‪۲۳۷‬‬ ‫متر مربع مفروزی از پالک ‪ ۱۵۰۲‬فرعی از شماره ‪ -۱‬اصلی واقع در روستای طار جزء بخش ‪ 11‬حوزه‬ ‫ثبتی نطنز خریداری عادی و مع الواسطه از مالکین رسمی اقای سید جواد فتاح زاده طاری و عادی از‬ ‫خانم مهین کریمی طاری محرز گردیده است لذا در اجرای ماده ‪ 3‬قانون مذکور در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز و به منظور اطالع عموم از طریق روزنامه کثیراالنتشــار و محلی اگهی می شود تا چنانچه‬ ‫شــخص یا اشخاصی به رای مذکور اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اگهی ظرف مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض بایستی ظرف مدت یکماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع ذیصالح قضایی نموده‬ ‫و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورتی که اعتراضی در مهلت‬ ‫قانونی واصل نشد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت‬ ‫به صدور سند مالکیت خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/03/31 :‬علی جوانی‪ -‬مدیر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز ‪ /1144603‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-591‬برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه های اخبار اصفهان و اصفهان امروز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند‬ ‫‪ .‬بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬رای شماره ‪ 139960302015001006‬مورخ ‪ 1399/09/20‬محمود فرهمند ریزی فرزند احمد‬ ‫نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت ‪ 322.79‬مترمربع مفروز از پالک ‪ -372.6‬اصلی واقع در‬ ‫صادق اباد کاهریز بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اسداله فرهمند‬ ‫کاهریزی ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬رای شــماره ‪ 140060302015000001‬مورخ ‪ 1400/01/08‬شــهرداری زرین شهر نسبت‬ ‫به ششــدانگ یک ساختمان (ساختمان خدمات شهری شهرداری زرین شهر) به مساحت ‪498.14‬‬ ‫مترمربع مفروز از پالک ‪ -107‬اصلی واقع در زرین شهر بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری‬ ‫شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬رای شماره ‪ 140060302015000011‬مورخ ‪ 1400/01/08‬احمد مدحی فرزند مصطفی نسبت‬ ‫به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 51.87‬مترمربع مفروز از پالک ‪ -107‬اصلی واقع در زرین‬ ‫جدید با چند سنت شکنی دیگر نیز همراه است؛ این اولین و‬ ‫تنها فیلم مجموعه خواهد بود که توسط گندی تارتاکوفسکی‬ ‫کارگردان ‪ ۵۱‬ساله روس‪-‬امریکایی کارگردانی نمی شود‬ ‫و برای اولین بار برایان هال (‪ )Brian Hull‬به جای ادام‬ ‫سندلر صداپیشگی شخصیت دراکوال را برعهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫در چهارمین و اخرین قسمت هتل تراسیلوانیا دراکوال و چند‬ ‫هیوالی دیگر انسان می شوند و شخصیت انسانی داستان‪،‬‬ ‫جانی‪ ،‬هیوالشدن را تجربه می کند‪.‬‬ ‫شهر بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬رای شــماره ‪ 140060302015000012‬مورخ ‪ 1400/01/08‬رضا ملکی ریزی فرزند حسین‬ ‫نســبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 124.08‬مترمربع مفروز از پالک ‪ -107‬اصلی‬ ‫واقع در زرین شهر بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬رای شماره ‪ 140060302015000220‬مورخ ‪ 1400/01/24‬جاسم بابائیان چم علیشاهی فرزند‬ ‫موسی نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت ‪ 182.34‬مترمربع مفروز از پالک ‪ -107‬اصلی واقع‬ ‫در زرین شهر بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬رای شــماره ‪ 140060302015000221‬مورخ ‪ 1400/01/25‬شهرداری زرین شهر نسبت به‬ ‫ششــدانگ عرصه یک باب سالن ورزشی (بانوان کوثر زرین شهر) به مساحت ‪ 3228.93‬مترمربع‬ ‫مفروز از پالک ‪ -107‬اصلی واقع در زرین شهر بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از‬ ‫مالک رسمی ابوالفتح قهرمان ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬رای شــماره ‪ 140060302015000222‬مورخ ‪ 1400/01/25‬نوروزعلی نوروزی ریزی فرزند‬ ‫رمضانعلی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 130.38‬مترمربع مفروز از پالک ‪-107‬‬ ‫اصلی واقع در زرین شهر بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح‬ ‫قهرمان ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬رای اصالحی شــماره ‪ 140060302015000224‬مورخ ‪ 1400/01/25‬قربانعلی قاســمی کله‬ ‫مسیحی فرزند علی نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مساحت ‪ 1016.60‬مترمربع مفروز از پالک‬ ‫‪ -351‬اصلی واقع در کله مســیح بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی‬ ‫علی قاسمی کله مسیحی ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬رای شــماره ‪ 140060302015000225‬مورخ ‪ 1400/01/25‬احمدرضا نقدی دورباطی فرزند‬ ‫عبدالحسین نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت ‪ 157.38‬مترمربع مفروز از پالک ‪ -321‬اصلی‬ ‫واقع در دورباط باغبادران بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابراهیم‬ ‫نقدی دورباطی ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬رای شماره ‪ 1400060302015000227‬مورخ ‪ 1400/01/25‬محمدتقی مومنی قلعه قاسمی‬ ‫فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪ 95.44‬مترمربع مفروز از پالک ‪-107‬‬ ‫اصلی واقع در زرین شهر بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح‬ ‫قهرمان ‪.‬‬ ‫‪ - 11‬رای شــماره ‪ 1400060302015000228‬مورخ ‪ 1400/01/25‬فرح ســلیمی اشیانی فرزند‬ ‫حسین نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 165.34‬مترمربع مفروز از پالک ‪ -107‬اصلی‬ ‫واقع در زرین شهر بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان ‪.‬‬ ‫‪ - 12‬رای شماره ‪ 1400060302015000229‬مورخ ‪ 1400/01/25‬علی جعفرپوری فرزند علی اکبر‬ ‫نســبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 199.84‬مترمربع مفروز از پالک ‪ -107‬اصلی واقع‬ ‫در زرین شهر بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان ‪.‬‬ ‫‪ - 13‬رای شــماره ‪ 1400060302015000230‬مورخ ‪ 1400/01/25‬طیبه سبکتکین ریزی فرزند‬ ‫مرتضی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 75.44‬مترمربع مفروز از پالک ‪ -107‬اصلی‬ ‫واقع در زرین شهر بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان ‪.‬‬ ‫‪ - 14‬رای شــماره ‪ 1400060302015000231‬مورخ ‪ 1400/01/25‬اصغر ســلیمیان ریزی فرزند‬ ‫حسین نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 153.63‬مترمربع مفروز از پالک ‪ -107‬اصلی‬ ‫واقع در زرین شهر بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان ‪.‬‬ ‫‪ - 15‬رای شــماره ‪ 1400060302015000652‬مورخ ‪ 1400/03/13‬ابراهیم شریفی ریزی فرزند‬ ‫فصل دوم در ادامه قصه فصل اول و در سال ‪ ۱۳۵۹‬رقم خورد‬ ‫و به جنگ تحمیلی پیوند داده شد‪.‬به نظر می رسد فصل سوم‬ ‫از سریال «زیرخاکی»‪ ،‬داستان های فریبرز باغبیشه در اردوگاه‬ ‫اسرای جنگی و اشتباه گرفتن او با یکی از فرماندهان ارشد را دنبال‬ ‫کند‪.‬همچنین در صورت ادامه یافتن همکاری هومن برق نورد با‬ ‫فصل سوم از این پروژه‪ ،‬می توان پس از «تشکر و برق نورد» و‬ ‫«درخشانی و جمشیدی»‪« ،‬جمشیدی و برق نورد» را زوج جدید‬ ‫پروژهایکمدیدانست‪.‬‬ ‫این فیلم به کارگردانی جنیفر کلوسکا و درک درایمون‬ ‫ساخته شده و سلنا گومز خواننده امریکایی عالوه بر صداپیشگی‬ ‫شخصیت میویس‪ ،‬دختر مدرن دراکوال‪ ،‬تهیه کنندگی ان را‬ ‫برعهده داشت‪.‬‬ ‫مجموعه انیمیشن های هتل ترانسیلوانیا تاکنون بیش از ‪۱‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر در گیشه فروش کرده است‪ .‬داستان‬ ‫این انیمیشن ها درباره کنت دراکوال صاحب هتل پنج ستاره‬ ‫ترانسیلوانیاست که یک هتل عادی نبوده و محل اقامت تمام‬ ‫هیوالهای دنیاست‪.‬قسمت اول و دوم این مجموعه به ترتیب‬ ‫در سال های ‪ ۲۰۱۲‬و ‪ ۲۰۱۵‬اکران شدند و قسمت سوم در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۸‬منتشر شد‪.‬‬ ‫عباسعلی نسبت به ‪ 2‬دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 161.98‬مترمربع مفروز از‬ ‫پالک ‪ -107‬اصلی واقع در زرین شــهر بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک‬ ‫رسمی ابوالفتح قهرمان ‪.‬‬ ‫‪ - 16‬رای شــماره ‪ 1400060302015000653‬مورخ ‪ 1400/03/13‬صدیقه مبشری ریزی فرزند‬ ‫حسینعلی نسبت به ‪ 2‬دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 161.98‬مترمربع مفروز از‬ ‫پالک ‪ -107‬اصلی واقع در زرین شــهر بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک‬ ‫رسمی ابوالفتح قهرمان ‪.‬‬ ‫‪ - 17‬رای شــماره ‪ 1400060302015000654‬مــورخ ‪ 1400/03/13‬مهدی کریمی ریزی فرزند‬ ‫احمد نسبت به ‪ 2‬دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 161.98‬مترمربع مفروز از پالک‬ ‫‪ -107‬اصلی واقع در زرین شــهر بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی‬ ‫ابوالفتح قهرمان ‪.‬‬ ‫‪ - 18‬رای شماره ‪ 656‬و ‪ 1400060302015000655‬مورخ ‪ 1400/03/13‬جالل و عابدین عسگری‬ ‫خشوئی فرزند سلیمان نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 230.30‬مترمربع مفروز از پالک‬ ‫‪ -262‬اصلی واقع در خشــوئیه بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی مشاعی ملک‬ ‫مزبور می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 19‬رای شماره ‪ 1400060302015000657‬مورخ ‪ 1400/03/17‬فرخ حاجی مرادی ریزی فرزند‬ ‫علیرضا نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 151‬مترمربع مفروز از پالک ‪ -107‬اصلی واقع‬ ‫در زرین شهر بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان ‪.‬‬ ‫‪ - 20‬رای شــماره ‪ 1400060302015000658‬مورخ ‪ 1400/03/17‬علی عشقی نوگورانی فرزند‬ ‫محمد تقی نســبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 119.30‬مترمربع مفروز از پالک ‪-329‬‬ ‫اصلی واقع در نوگوران بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی احمد عشقی ‪.‬‬ ‫‪ - 21‬رای شــماره ‪ 1400060302015000659‬مورخ ‪ 1400/03/17‬محمود شهریار فرزند شهریار‬ ‫نســبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 140.27‬مترمربع مفروز از پالک ‪ -107‬اصلی واقع‬ ‫در زرین شهر بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان ‪.‬‬ ‫‪ - 22‬رای اصالحی شماره ‪ 140060302015000660‬مورخ ‪ 1400/03/17‬علی یار صادقی هاردنگی‬ ‫فرزند علی محمد نســبت به ‪ 210‬سهم مشاع از ‪ 986.22‬سهم ششدانگ یک درب باغ به مساحت‬ ‫‪ 991.27‬مترمربع مفروزی از پالک ‪ 143‬فرعی از ‪ - 353.1‬اصلی (که به شماره ‪ – 1942‬اصلی تبدیل‬ ‫شده )واقع در هاردنگ بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی محمد‬ ‫صادقی هاردنگی ‪.‬‬ ‫‪ – 23‬رای اصالحی شماره ‪ 140060302015000661‬مورخ ‪ 1400/03/17‬ام لیال رنجبر فرزند علی‬ ‫جان نســبت به ‪ 776.22‬سهم مشاع از ‪ 986.22‬سهم ششدانگ یک درب باغ به مساحت ‪991.27‬‬ ‫مترمربع مفروزی از پالک ‪ 143‬فرعی از ‪ - 353.1‬اصلی (که به شماره ‪ – 1942‬اصلی تبدیل شده)‬ ‫واقع در هاردنگ بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی محمد صادقی‬ ‫هاردنگی ‪.‬‬ ‫‪ - 24‬رای شماره ‪ 140060302015000736‬مورخ ‪ 1400/03/20‬فریدون فتحی باغبادرانی فرزند‬ ‫نصراله نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت ‪ 31999.25‬مترمربع مفروز از‬ ‫پالک ‪ -189‬اصلی واقع در مزرعه چم تقی باغبهادران بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان که خود متقاضی مالک‬ ‫رسمی مشاعی ملک مزبور می باشد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ :‬روز دو شنبه مورخ ‪ 1400/03/31‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬روز سه شنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/04/15‬مصطفی شمسی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان ‪/1151056‬م الف‬ ‫اکران‬ ‫‪5‬‬ ‫پخش فوتبال در سینماهای‬ ‫اصفهان؛ فرصتی که از دست‬ ‫رفت‬ ‫همه چیـز مهیـای پخـش بـازی فوتبـال ایـران و عراق‬ ‫در سـینماهای اصفهـان بـود کـه یک بـاره‪ ،‬خبـر لغو پخش‬ ‫اعلام شـد و بـه فاصله یـک روز‪ ،‬ایـن ممنوعیت به سـایر‬ ‫سـینماهای کشـور هم سـرایت کرد‪.‬دلیل لغو پخش فوتبال‬ ‫در سـینماها مشـخص نبـود و اداره کل فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی اسـتان اصفهان‪ ،‬اعالم کرد کـه اداره اماکن‪ ،‬مجوز‬ ‫پخـش فوتبال در سـینماهای اصفهان را صادر نکرده اسـت‬ ‫اما جـواد درسـتکار‪ ،‬رئیـس مرکـز اطالع رسـانی فرماندهی‬ ‫انتظامـی اسـتان اصفهـان‪ ،‬در گفت وگـو با ایسـنا تاکید کرد‬ ‫کـه هیچ گونـه درخواسـتی مبنـی بـر صـدور مجـوز پخش‬ ‫فوتبـال در سـینماها بـرای اداره اماکـن ارسـال نشـده کـه‬ ‫ان هـا بخواهنـد بـا ان‪ ،‬موافقت یـا مخالفـت کنند‪.‬درنهایت‪،‬‬ ‫ایـن حیـدر قاسـمی‪ ،‬معـاون سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی‬ ‫اسـتانداری اصفهـان بود کـه ‪ ۲۵‬خردادماه در جلسـه کمیته‬ ‫نظارت بـر اجـرای پروتکل های بهداشـتی مدیریت بیماری‬ ‫کرونا در اسـتانداری اصفهان صراحتًا اظهار کرد‪« :‬در شرایط‬ ‫نارنجی (پرخطر) اصفهان نباید سـینماها اکران داشته باشند‪.‬‬ ‫وقتـی چارچـوب و قاعـده مشـخص درباره چنیـن وضعیتی‬ ‫داریـم نبایـد ایـن قواعـد به هـم بخـورد و نیازی بـه صدور‬ ‫مجوز پخش زنده فوتبال در سـینماها نیسـت» و مشـخص‬ ‫شـد که علـت لغو پخـش‪ ،‬پرهیـز از شـیوع ویـروس کرونا‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬البته مشـخص نیسـت که بین پخـش فوتبال‬ ‫و فیلـم چـه تفاوتی هسـت؟ چون اکـران فیلم در سـینماها‬ ‫همچنـان بـا بلیت فروشـی بـرای ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت سـالن‪،‬‬ ‫انجام می شـود‪.‬‬ ‫کمـال حیـدری‪ ،‬رئیس مرکز بهداشـت اسـتان اصفهان‬ ‫نیز در جلسـه ای که از ان سـخن رفت‪ ،‬با انتقاد از تصمیمی‬ ‫که برای پخش مسـتقیم فوتبال در سـینماها گرفته شده بود‪،‬‬ ‫این سـوال را پرسـید‪« :‬چه لزومی دارد وقتی این مسـابقه از‬ ‫شـبکه های سراسـری تلویزیون پخش می شـود عده ای ان‬ ‫را در فضای سربسـته سـینماهای شـهرهایی که هنوز دچار‬ ‫وضعیـت نارنجی و پرخطر کرونایی هسـتند‪ ،‬تماشـا کنند؟»‬ ‫محمد پناهی نژاد‪ ،‬مدیر پردیس سـینمایی سـیتی سـنتر‬ ‫اصفهـان در گفت وگـو بـا ایسـنا ماجـرای ایـن ممنوعیت را‬ ‫این گونـه روایـت کـرد‪ :‬ما نمی دانسـتیم به چـه علت جلوی‬ ‫پخش فوتبال در سـینما گرفته شـده‪ .‬ابتدا گفتند اداره اماکن‬ ‫پخـش را ممنـوع کـرده و بعـد مشـخص شـد کـه از ان ها‬ ‫اسـتعالمی نشـده‪ .‬سـاعتی بعـد زمزمه هایـی شـنیده شـد‪،‬‬ ‫مبنـی بر اینکـه دسـتور قضایی مانـع پخش شـده اما صبح‬ ‫‪ ۲۵‬خردادمـاه روابـط عمومی دادگسـتری اصفهـان با صدور‬ ‫بیانیـه ای اعلام کـرد کـه پخـش مسـابقه فوتبال ایـران و‬ ‫عـراق در سـینماها به شـرط رعایت پروتکل های بهداشـتی‬ ‫بالمانـع اسـت‪.‬پناهی نـژاد ادامـه داد‪ :‬باالخـره ظهـر ‪۲۵‬‬ ‫خـرداد از طریـق گـزارش نشسـت کمیته نظارت بـر اجرای‬ ‫پروتکل های بهداشـتی مدیریت بیماری کرونا در استانداری‬ ‫اصفهـان‪ ،‬متوجـه شـدیم کـه به دلیل پیشـگیری از شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا‪ ،‬بـا پخـش مخالـف کرده انـد و ازانجاکـه‬ ‫به هیچ وجـه میل نداشـتیم گناه ایجـاد موج بعـدی بر گردن‬ ‫باریـک سـینماها بیفتـد‪ ،‬بالفاصلـه خبـر لغـو پخـش را به‬ ‫مخاطبـان اعلام کردیم‪.‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -1-590‬چون تحدید حدود عمومی شــش دانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک شــماره ‪۱۳۶‬‬ ‫فرعی از ‪ - ۲۰۱۸۱‬اصلی واقع در کشــتزار محمدیه موسوم به یازده پیچ بخش دو نایین که طبق‬ ‫پرونده ثبتی به نام اقای سید محمد موسی کاظمی محمدی فرزند سید حسین در جریان ثبت است‬ ‫به علت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ‪ ۱۵‬قانون‬ ‫ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/4/27‬ساعت‬ ‫‪ ۹‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد‪ .‬لذا به موجب این اگهی به کلیه مالکین و مجاورین‬ ‫اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان‬ ‫امالک مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد‬ ‫شد و طبق تبصره ‪ ۲‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی‬ ‫گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید‪ .‬اباذر مهیمن‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک نایین ‪/1149842‬م الف‬ ‫اگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی کشاورزی بهین زرع اسپادان‬ ‫سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 18378‬و شناسه ملی ‪10260392849‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1400/02/05‬اقای عباس اسایش نائینی به‬ ‫شماره ملی ‪ 1249401496‬بسمت رئیس هیئت مدیره ‪ ،‬خانم زهرا سعید به شماره ملی‬ ‫‪ 1289611920‬بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ‪ ،‬اقای سعید اسایش نائینی به شماره‬ ‫ملی ‪ 1249471931‬بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب‬ ‫و کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک‪ ،‬سفته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها و‬ ‫عقود اســامی با امضاء سعید اسایش نائینی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‪ .‬اداره‬ ‫کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫اصفهان (‪)1151957‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی کشاورزی بهین زرع اسپادان‬ ‫سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 18378‬و شناسه ملی ‪10260392849‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ‪ 1400/02/05‬تصمیمات ذیل اتخاذ‬ ‫شد ‪ - :‬عباس اسایش نائینی به شماره ملی ‪ ، 1249401496‬زهرا سعید به شماره ملی‬ ‫‪ ، 1289611920‬سعید اسایش نائینی به شماره ملی ‪ 1249471931‬بسمت اعضاء هیات‬ ‫مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند‪ - .‬فرزانه بهرامی به شماره ملی ‪1289084742‬‬ ‫بعنوان بازرس اصلی و اکرم صادقی نائینی به شماره ملی ‪ 1287530291‬بعنوان بازرس‬ ‫علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید‪ - .‬روزنامه کثیراالنتشار اصفهان امروز جهت‬ ‫نشر اگهی های شرکت انتخاب شد‪ - .‬ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به‬ ‫سال ‪ 1399‬مورد تصویب مجمع قرار گرفت‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1151956‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫پیام تبریک مدیرکل راه و‬ ‫شهرسازی استان اصفهان به‬ ‫مردم اصفهان‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ضمن‬ ‫قدردانی از مردم والیت مدار شهر اصفهان که در صحنه‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر با حضور‬ ‫پرشور خود اصلح ترین را انتخاب کردند‪ ،‬طی پیامی به‬ ‫مجمع نیروهای انقالب اصفهان بعنوان منتخبین مردم‬ ‫در انتخابات شورای شهر تبریک گفت‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛ علیرضا‬ ‫قاری قران مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان طی‬ ‫پیامی به مردم والیتمدار شهر اصفهان به مناسبت انتخاب‬ ‫رییس جمهور اصلح ومردمی و همچنین مجمع نیروهای‬ ‫انقالب اصفهان به عنوان منتخبین مردم در انتخابات‬ ‫شورای شهر تبریک گفت‪ .‬متن پیام به این شرح است‪:‬‬ ‫«بسم اهلل الرحمن الرحیم؛ ‪ ۲۸‬خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬با خلق‬ ‫حماسه حضور گسترده و مثال زدنی مردم فهیم اصفهان‬ ‫در پای صندوق های رای به روزی ماندگار در تاریخ این‬ ‫سرزمین تبدیل شد‪ .‬ایرانیان سرافراز و حماسه ساز در این‬ ‫روز با لبیک به ندای مقام معظم رهبری با حضور پرشور‬ ‫در پای صندوق های رای و انتخاب اعضای شورای شهر‬ ‫گامی محکم و استوار در تعیین سرنوشت خود برداشتند‪.‬‬ ‫روسفیدی ملت بزرگ ما در این انتخابات نعمتی است که‬ ‫سپاس بی کران می طلبد‪ .‬لذا با خضوع و خشوع شاکر و‬ ‫سپاسگزار نعمت های او بوده و ان شاءاهلل خواهیم بود‪ .‬حال‬ ‫که سرمایه اعتماد مردم اصفهان که به حق یک امانت‬ ‫الهی است بر دوش مجمع نیروهای انقالب اصفهان قرار‬ ‫گرفته است‪ ،‬ضمن تبریک صمیمانه‪ ،‬از درگاه خداوند‬ ‫متعال سالمتی و موفقیت شما را در راه دشواری که در‬ ‫پیش دارید ارزومندم و از خداوند متعال توفیق روز افزون‬ ‫شما را خواستارم‪ .‬بی تردید خدمتگزاری به همشریان‬ ‫عزیز فرصت مغتنمی است که با نگاه مدبرانه اعضای‬ ‫منتخب شورای شهر که همگی از نیروهای انقالبی‬ ‫و جهادی هستند‪ ،‬هم مشمول لطف حق تعالی قرار‬ ‫می گیرد و هم اسباب رضایت خاطر احاد مردم عزیز را‬ ‫فراهم می سازد که انچه باعث سرافرازی و سربلندی‬ ‫است خرسندی مخلوق و خشنودی خالق است‪ .‬امید‬ ‫است درسایه رهنمودهای مقام عظمای والیت همواره‬ ‫درخدمت به امت اسالمی و میهن عزیز موفق باشید‪».‬‬ ‫با سیاه نمایی ها و کاهش‬ ‫امید مقابله می شود‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه گفت‪:‬‬ ‫ممکن است با سیاه نمایی‪ ،‬به کاهش امید و خودباوری‬ ‫دامن زده شود اما ما در شرکت فوالد مبارکه سعی کردیم‬ ‫با این نگاه مقابله کنیم و اجازه نخواهیم داد دستاوردهای‬ ‫ملی و اعظم شرکت فوالد مبارکه و ماحصل تالش‬ ‫کارگران و کارکنان این شرکت دست مایه حواشی‬ ‫و نیات پلید حاشیه سازان شود‪ .‬به گزارش ایراسین به‬ ‫مناسبت دهه کرامت‪ ،‬مراسم اهداء ‪ ۱۷‬سری جهیزیه به‬ ‫نوعروسان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مبارکه‬ ‫با مساعدت شرکت فوالد مبارکه با حضور حجت االسالم‬ ‫والمسلمین موسوی‪ ،‬امام جمعه مبارکه‪ ،‬کریم زارع‪،‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)‪ ،‬پروین صالحی‪،‬‬ ‫نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬هادی نباتی نژاد‪ ،‬مدیر روابط عمومی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬اصغر هدایت‪ ،‬فرماندار شهرستان‪ ،‬محسن‬ ‫عزیزخانی‪ ،‬جانشین سپاه و مقاومت بسیج شهرستان‬ ‫مبارکه و برخی دیگر از مسئوالن این شهرستان در سالن‬ ‫اجتماعات اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان‬ ‫مبارکه برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مراسم هادی نباتی نژاد‪ ،‬مدیر روابط عمومی‬ ‫شرکت فوالد مبارکه ضمن تبریک هفته کرامت و تشکر‬ ‫از کمیته امداد شهرستان مبارکه در سهیم شدن اقدام خیر‬ ‫این شرکت اظهار کرد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه از بدوتاسیس‬ ‫تاکنون همواره در راستای منویات مقام معظم رهبری‬ ‫به منظور امیدافرینی در جامعه به ایفای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی پرداخته است‪ .‬وی افزود‪ :‬متاسفانه برخالف‬ ‫تاکیدات و منویات رهبری‪ ،‬دستاوردهای بزرگترین‬ ‫واحد صنعتی کشور با تخریب و پناه اوردن به حواشی‬ ‫در قالب انتشار تیزر و کلیپ و هیاهوی رسانه ای تحت‬ ‫الشعاع قرار گرفته است‪ .‬نباتی نژاد با استناد به فرمایشات‬ ‫رهبری که از جهش تولید در صنعت فوالد یاد کردند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی اعم‬ ‫از دریافت مجوز واکسن ایرانی کرونا و ثبت رکوردهای‬ ‫متعدد در تولید انچنان که شایسته است برجسته نمی‬ ‫شود؛ این درحالی است که اگر دیگر کشورها به این‬ ‫موفقیت ها دست می یافتند با موج رسانه ای در جامعه‬ ‫بازتاب مثبت پیدا می کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬ممکن است با سیاه‬ ‫نمایی‪ ،‬به کاهش امید و خودباوری دامن زده شود اما ما در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه سعی کردیم با این نگاه مقابله کنیم‬ ‫و اجازه نخواهیم داد دستاوردهای ملی و اعظم شرکت‬ ‫فوالد مبارکه و ماحصل تالش کارگران و کارکنان این‬ ‫شرکت دست مایه حواشی و نیات پلید حاشیه سازان‬ ‫شود‪ .‬مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با تاکید بر‬ ‫مولفه هایی نظیر امیدافرینی و ایفای مسئولیت اجتماعی‬ ‫در شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد‪ :‬با شیوع کرونا‪ ،‬این‬ ‫شرکت در قالب کمک های مومنانه به یاری جامعه‬ ‫شتافت و امیدواریم انان که درصدد تخریب دستاوردهای‬ ‫این شرکت هستند‪ ،‬مستند صحبت کنند‪ .‬وی هرگونه‬ ‫توهین و نیت سوء به موفقیت های شرکت فوالد مبارکه‬ ‫را نکوهش کرد و گفت‪ :‬اجازه نخواهیم داد حواشی‪ ،‬ما را‬ ‫از مسیر تالش برای تحقق شعار سال و منویات رهبری‬ ‫دور کند و از تمام مسئوالن که ما را مورد حمایت قرار می‬ ‫دهندتشکرمی کنیم‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 31‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4100‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫هدهد به دنبال جذب ایده های نو‬ ‫سرمایه گذاریجسورانهاقتصاداصفهانرارونقمی دهد‬ ‫اصفهان امروز‪-‬احمدرضا منزه‪ :‬شرکت سرمایه گذاری‬ ‫جسورانه هدهد افتتاح شد‪ .‬هدهد به منظور مشارکت در طرح های‬ ‫فناورانه و نواورانه با سرمایه گذاری بالغ بر ‪ ۷۰‬میلیارد ریال فعالیت‬ ‫رسمی خود را اغاز کرد‪ .‬سرمایه گذاران شرکت سرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیر هدهد شامل ‪ ۳۲‬درصد سهام شهرداری‪ ،‬دو میلیارد‬ ‫تومان گروه توسعه کارافرینی بهمن و دو میلیارد تومان صندوق‬ ‫غیردولتی پژوهش و فناوری استان اصفهان است‪ ،‬همچنین در‬ ‫این صندوق «محمد اطرج»‪« ،‬محمد علی زاهدی» و «مسعود‬ ‫فرقدانی» سهامداران حقیقی هستند‪ .‬تک تک سهامداران شرکت‬ ‫هدهد دارای ظرفیت باالیی در حوزه خود هستند و هم افزایی و‬ ‫تجمیع این روابط و توانمندی ها با یکدیگر تسهیل و تسریع اهداف‬ ‫شرکت را موجب می شود‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان در این ایین گفت‪ :‬اگر می خواهیم اقتصاد پویا‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬اشتغال زایی کرده و از مغزهای خالق استفاده‬ ‫کنیم و به فضای مجازی و شتاب دهنده ها سرعت ببخشیم‪،‬‬ ‫اگر می خواهیم از سرمایه ها به خوبی استفاده کنیم باید به سراغ‬ ‫شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر برویم‪ .‬قدرت اهلل نوروزی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بسیار خوشحالم که در پایان ماموریت مدیریت شهری‬ ‫به انچه که رویا داشتیم دسترسی پیدا می کنیم؛ در ابتدای اغاز‬ ‫فعالیت در این دوره مدیریت شهری هفت محور را مورد تاکید قرار‬ ‫دادیم که نخستین مورد ان «گردشگری» بود و زیرساخت های‬ ‫خوبی برای ان مهیا شد؛ هر چند شرایط کشور‪ ،‬تحریم ها‪ ،‬برهم‬ ‫خوردن برجام و کرونا موشک های قوی در قلب گردشگری‬ ‫بود‪ .‬وی با بیان این که محور بعدی فعالیت های اعالم شده این‬ ‫مدیریت شهری موضوع «کارافرینی» بود‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی برنامه ها‬ ‫را اعالم کردیم و با بررسی های اعضای شورای اسالمی شهر‬ ‫به عنوان شهردار انتخاب و به کار ورود کردم بسیار خوشحال‬ ‫شدم که اکثر اعضای شورای شهر عالقه مند به کارهای مبتنی‬ ‫بر دانش‪ ،‬علم‪ ،‬نواوری و خالقیت هستند؛ کوروش خسروی به‬ ‫عنوان کسی که سال ها با واژه کارافرینی اشنا بوده و عمر خود‬ ‫را در این مسیر طی کرده است از مبانی علمی برای کارافرینی‬ ‫در شهر و کشور استفاده کرد و البته شهرداری و شورای شهر در‬ ‫یک موضوع واحد با کمک هم مسیری را اغاز کردند که اهمیت‬ ‫ان از دیگر زیرساخت های بزرگ شهری کمتر نیست‪ .‬شهردار‬ ‫اصفهان با بیان این که در حال حاضر شاهد ایجاد زیرساخت های‬ ‫بزرگ حمل و نقل شهری هستیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بسیاری‬ ‫از اقدامات انجام شده ملموس و قابل رویت است‪ ،‬اما در این‬ ‫بخش گرچه قابل مشاهده نیست اما پله پرشی برای یک جهش‬ ‫بزرگ توسط کسانی است که اگر به انها توجه نشود ممکن‬ ‫است به تکمیل پدیده ای که امروزه تحت عنوان «فرار مغزها»‬ ‫گفته می شود منجر شود‪ .‬نوروزی ادامه داد‪ :‬ایده سرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیر در حالی امروز شکل گرفته که در دنیا عمر ‪ ۸۰‬ساله‬ ‫دارد؛ امروزه در برخی کشورها همچون چین‪ ،‬امریکا و دبی این‬ ‫موضوعات جایگاه بسیار باالیی پیدا کرده و اگر اعضای مدیریت‬ ‫شهری فعلی نبود این موضوع بازهم مهجور می ماند‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در استانی با ‪ ۳۰‬دانشگاه‪ ۲۰۰ ،‬هزار دانشجو‪ ،‬صنایع بزرگ و‬ ‫دانشگاه های برتر‪ ،‬وجود سرمایه گذاری جسورانه و کارافرین بسیار‬ ‫ضروری است‪ .‬شهردار اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬اگر می خواهیم‬ ‫اقتصاد پویا داشته باشیم‪ ،‬اشتغال زایی کرده و از مغزهای خالق‬ ‫استفاده کنیم و به فضای مجازی و شتاب دهنده ها سرعت‬ ‫ببخشیم‪ ،‬اگر می خواهیم از سرمایه ها به خوبی استفاده کنیم باید‬ ‫به سراغ شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر برویم‪ ،‬البته در این‬ ‫راستا فاصله های بسیار زیادی داریم با دنیایی که سرعت رشد‬ ‫تکنولوژی و نواوری در ان به قدری زیاد است که اگر لحظه ای‬ ‫غفلت کنیم‪ ،‬فاصله بسیار زیادی خواهیم داشت‪ .‬وی با بیان این‬ ‫که امروزه یک چشم بهم زدن ما را از کاروان علم و تکنولوژی‬ ‫عقب می اندازد و دور نگه می دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر غفلت کنیم و متمرکز‬ ‫نشویم قطعًا خطر کرده و زیان ده هستیم‪ .‬نوروزی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫که شورای اینده چه کند صحبت از ‪ ۴۵‬روز اینده است بنابراین‬ ‫‪ ۴۵‬روز فرصت داریم که به امر مهم در حوزه نواوری‪ ،‬خالقیت و‬ ‫شتاب دهنده ها بپردازیم‪ .‬وی گفت‪ :‬وقتی برنامه ریزی انجام شد تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار شهروند اموزش کسب و کار ببینند این به معنای انجام‬ ‫یک حرکت بزرگ بود و اموزشی بود که زیرساخت و مسیری‬ ‫ایجاد کرد که گام بعدی واحد خالقیت شهرداری طرح هایی را‬ ‫از مردم مطالبه کرد؛ امروز اینجا گرد هم امدیم و در گام سوم از‬ ‫موضوع سرمایه گذاری جسورانه صحبت می کنیم‪ ،‬از کارافرینی‬ ‫سخن می گوئیم و می رویم تا با استفاده از امکانات شهری در کنار‬ ‫افراد دارای خالقیت قرار گرفته و با انها شریک شویم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کمک شهرداری به افزایش فضای کارافرینی‬ ‫شهردار اصفهان ادامه داد‪ :‬به عنوان کسانی که می توانیم سرمایه‬ ‫گذاری کنیم باید در کنار افرادی قرار بگیریم که می توانند نواوری‬ ‫کنند تا بتوانیم به سرمایه های اصلی دست یابیم و شهرداری باید‬ ‫این مسیر را تا همیشه ادامه دهد‪ ،‬اگر کسی در این مسیر ذره ای‬ ‫خلل وارد کند در واقع به حل مسائل اقتصادی کشور توجه نکرده‬ ‫و می خواهد از روش سنتی اقداماتی که به روش نوین قابل حل‬ ‫است را انجام دهد‪ .‬نوروزی با بیان این که برنامه راهبردی اصفهان‬ ‫‪ ۱۴۰۵‬چشم اندازی برای اینده کسانی است که می خواهند بر‬ ‫کرسی خدمت به مردم بنشینند‪ ،‬گفت‪ :‬باید در بودجه ریزی های‬ ‫اینده به سمتی حرکت کنیم که انچه می درخشد این برنامه ها‬ ‫باشد و به نواوری‪ ،‬خالقیت و تکنولوژی های نوین توجه شود‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اگر کسانی اینجا احساس می کنند جایشان تنگ است‬ ‫و می روند تا جایی دیگر از ایده های خود استفاده کنند‪ ،‬به دلیل‬ ‫جذب نشدن در اینجا است بنابراین باید برای این امور برنامه ریزی‬ ‫کرد‪ .‬وی با بیان این که افتتاح رسمی شرکت سرمایه گذاری‬ ‫جسورانه هدهد با همت و تالش مرکز پژوهش های شورای‬ ‫اسالمی شهر انجام شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬هر افتتاح رفع‬ ‫یک نیاز برای شهروندان بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است‬ ‫و کسی گمان نکند در این کاروان با سرعت افتتاحیه ها خللی وارد‬ ‫شده یا انگیزه ای کم شده است چرا که تا لحظه اخر خدمت به‬ ‫مردم وظیفه انسانی و اخالقی است و تداوم خواهد داشت‪ .‬شهردار‬ ‫اصفهان ادامه داد‪ :‬بی شک صنعتگران‪ ،‬دانشجویان و فعاالن‬ ‫کسب و کار کمک می کنند که این فرایندها به عنوان مطالبه‬ ‫جدی از مدیریت شهری استمرار یابد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬افزایش منابع مالی خطرپذیر مانع از مهاجرت‬ ‫رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان نیز گفت‪ :‬اگر‬ ‫در شهرها منابع مالی خطرپذیر نباشد جوان خالق برای جذب‬ ‫سرمایه باید از شهر مهاجرت کند و شهر از طبقه خالق خالی‬ ‫می شود بنابراین نباید اجازه داد این اتفاق در اصفهان رخ دهد‪.‬‬ ‫کوروش خسروی اظهار کرد‪ :‬سال ‪ ۹۶‬که درگیر رقابت انتخابات‬ ‫بودیم یکی از قول هایی که به شهروندان دادیم این بود که شورای‬ ‫شهرداری نخواهیم بود بلکه شورای شهر هستیم و این قول را‬ ‫به خوبی عملیاتی کردیم‪ .‬وی با تاکید بر این که شورای پنجم‬ ‫به عنوان شورای شهر فعالیت کرد و مانع از فرار طبقه خالق‬ ‫و نخبگان از شهر شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شهریورماه ‪ ۹۷‬با تصویب‬ ‫شورای شهر‪ ،‬صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر با مشارکت‬ ‫شهرداری ایجاد شد و پاییز ‪ ۹۹‬شکل گرفت؛ تعهد شهرداری‬ ‫در این صندوق دو میلیارد تومان و تعهد بخش خصوصی پنج‬ ‫میلیارد تومان بود‪ .‬رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگر در شهرها منابع مالی خطرپذیر نباشد جوان خالق‬ ‫برای جذب سرمایه باید از شهر مهاجرت کند و شهر از طبقه‬ ‫خالق خالی می شود بنابراین نباید اجازه داد این اتفاق در اصفهان‬ ‫رخ دهد‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان هم گفت‪ :‬یکی از ارکان‬ ‫شعار انتخاباتی شورای اصالح طلبان در سال ‪ ۹۶‬ایجاد اکوسیستم‬ ‫کارافرینی بود که مورد استقبال شهروندان قرار گرفت و منجر به‬ ‫انتخاب این شورا برای دوره پنجم مدیریت شهری شد و منشا‬ ‫تحوالت جدید در شهر بود‪ .‬علیرضا نصراصفهانی در ایین افتتاح‬ ‫رسمی شرکت سرمایه گذاری جسورانه هدهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید از‬ ‫کسانی که فضای جدیدی در شهر به وجود اوردند قدردانی کنم؛‬ ‫چهار سال قبل در زمان برگزاری انتخابات هر گروهی شعاری‬ ‫را مطرح می کرد تا مورد استقبال مردم قرار گیرد و در این میان‬ ‫تیم اصالحات نیز با برنامه ورود کرد که یکی از شعارهای ان‬ ‫«چهل ستون شهر فردا» بود‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از ارکان این شعار‪،‬‬ ‫اکوسیستم کارافرینی بود که مورد استقبال شهروندان قرار گرفت‬ ‫و منجر به انتخاب شورای اصالح طلب برای دوره پنجم مدیریت‬ ‫شهری شد؛ این شورا نیز منشا تحوالت جدید در شهر بود‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به ورود جدی مدیریت شهری به حوزه کارافرینی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در راستای بها دادن به جوانان و نوجوانان و تکریم جایگاه انها‬ ‫باید زمینه ای را فراهم کنیم که این افراد به حوزه کارافرینی وارد‬ ‫شوند زیرا این اتفاق برای مدیریت شهری یک افتخار بزرگ بوده‬ ‫و پیروی از سیره بزرگان دین است‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان با بیان این که اکوسیستم کارافرینی و فعالیت استارتاپ ها‬ ‫فضای بسیار خوبی مهیا کرده و باید استمرار یابد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫فضای ایجاد شده باعث امیدبخشی به مردم شده و قطعًا منجر به‬ ‫اتفاقات خوشایند در شهر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تامین مالــی طرح های فناورانــه به روش‬ ‫مشارکتمالی‬ ‫مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خطر پذیر هدهد با بیان‬ ‫این که این شرکت چرخ دنده کوچکی از اکوسیستم کارافرینی‬ ‫اصفهان است‪ ،‬گفت‪ :‬سرمایه گذاری جسورانه در واقع تامین‬ ‫مالی طرح های فناورانه و نواورانه به روش مشارکت مالی در‬ ‫سهم انها همراه با کمک های مدیریتی‪ ،‬شبکه ارتباطی و دانشی‬ ‫است‪ .‬محمد علی زاهدی نیز در این یین اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫این که هم افزایی کارافرینان باعث افزایش سرعت رشد شهر و‬ ‫کارافرینی می شود تامین زیرساخت های الزم در شان اصفهان‬ ‫برای ادامه فعالیت ها الزم و ضروری است‪ .‬وی با بیان این که‬ ‫فعالیت رسمی شرکت سرمایه گذاری جسورانه هدهد تحقق‬ ‫یک رویا است‪ ،‬ادامه داد‪ VC :‬در واقع تامین مالی طرح های‬ ‫فناورانه و نواورانه به روش مشارکت مالی در سهم انها همراه‬ ‫با کمک های مدیریتی‪ ،‬شبکه ارتباطی و دانشی است‪ .‬مدیر‬ ‫عامل شرکت سرمایه گذاری خطر پذیر هدهد خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این سرمایه گذاری کاهش احتمال شکست طرح های نواوری‬ ‫و فناوری‪ ،‬افزایش سرعت رشد و توسعه نوپا و اختراعات‪ ،‬سود‬ ‫اقتصادی برای ذی نفعان خرد و کالن‪ ،‬سکوی پرتاب هوشمند‬ ‫بلندپروازان را به همراه داشته است‪ .‬زاهدی با بیان این که سابقه‬ ‫سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران به دهه ‪ ۷۰‬باز می گردد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پیرو ان صندوق های پژوهش و فناوری در دهه ‪ ۸۰‬شکل گرفت‬ ‫و در دهه ‪ ۹۰‬نیز انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر تاسیس شد؛‬ ‫تاسیس صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان نیز در سال‬ ‫‪ ۸۴‬به صورت جدی در بخش سرمایه گذاری فعال شد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫طرح کمک شهرداری اصفهان به تامین منابع سرمایه گذاری‬ ‫جسورانه مورد نیاز کارافرینی توسط شورای شهر اصفهان شهریور‬ ‫‪ ۹۷‬تهیه‪ ،‬تصویب و ابالغ شد و هیئت موسس پس از برگزاری‬ ‫جلسات متعدد با سرمایه گذاران بالقوه در تهران و اصفهان‬ ‫تشکیل شد‪ .‬مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خطر پذیر هدهد‬ ‫ادامه داد‪ :‬بهمن ‪ ۹۸‬تهیه و امضای موافقت نامه سهامداری‪ ،‬امید‬ ‫نامه‪ ،‬اساسنامه و فراخوان واریز سرمایه از هیئت موسس جهت‬ ‫انجام امور ثبتی صورت گرفت و در تیر ماه ‪ ۹۹‬واریز سرمایه‬ ‫تعهدی و امور ثبتی انجام شد در نهایت مهرماه سال گذشته‬ ‫شرکت به صورت رسمی شروع به کار کرد و مستندات قراردادها‬ ‫و ایین نامه های الزم برای شروع سرمایه گذاری تهیه شد‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬سرمایه گذاران شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر‬ ‫هدهد شامل ‪ ۳۲‬درصد سهام شهرداری‪ ،‬دو میلیارد تومان سهام‬ ‫گروه توسعه کارافرینی بهمن و دو میلیارد تومان سهام صندوق‬ ‫غیردولتی پژوهش و فناوری استان اصفهان است‪ .‬زاهدی با بیان‬ ‫این که تشکیل شرکت سرمایه گذاری جسورانه هدهد حاصل‬ ‫تالش گروهی از سرمایه گذاران است که باور دارند ظرفیت های‬ ‫فراوانی برای خلق شرکت های شاخص و سرامد وجود دارد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬تک تک سهامداران شرکت هدهد دارای ظرفیت باالیی در‬ ‫حوزه خود هستند و هم افزایی و تجمیع این روابط و توانمندی ها‬ ‫با یکدیگر تسهیل و تسریع اهداف شرکت را موجب می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به گزارش اقدامات انجام شده صندوق در شش ماه‬ ‫گذشته تصریح کرد‪ :‬طراحی هویت بصری کانال های ارتباطی و‬ ‫تهیه و تنظیم ایین نامه ها و مستندات الزم همچنین شرکت در‬ ‫رویدادهای سرمایه گذاری و حضور فعال در رویداد سکوی پرتاب‬ ‫زاینده رود‪ ،‬بررسی طرح های ارسالی‪ ،‬امضای قراردادهای سکوی‬ ‫پرتاب زاینده رود‪ ،‬امضای تفاهمنامه هدهد وهاب اصفهان‪ ،‬امضای‬ ‫تفاهم نامه با شناسا‪ ،‬حمایت از برگزاری اولین دوره از دوره اموزش‬ ‫کارشناس اکوسیستم نواوری و استارتاپی‪ ،‬برگزاری کارگاه دانش‬ ‫افزایی حقوقی استارتاپ ها از جمله اقدامات انجام شده است‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت تولید مجتمع فوالد سبا در سال‪۱۴۰۰‬‬ ‫مصطفـی عطایی پـور‪ ،‬مدیـر مجتمـع فـوالد سـبا‪ ،‬در‬ ‫گرامیداشـت سـالروز واگـذاری مجتمـع فـوالد سـبا بـه‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه ضمـن تبریـک بـه همـکاران و‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکه یـاداور شـد‪ :‬مجتمع فوالد سـبا در‬ ‫تاریـخ ‪ 28/03/1385‬بـا هـدف افزایـش تولیـد ورق هـای‬ ‫فـوالدی در کشـور بـه شـرکت فـوالد مبارکه واگذار شـد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬ظرفیـت ایـن مجتمـع ‪ 700‬هـزار‬ ‫تـن در سـال تعریف شـده بـود که بـا توانمنـدی مدیران‪،‬‬ ‫کارشناسـان و مـردان پرتلاش شـرکت فـوالد مبارکـه و‬ ‫مجتمـع فوالد سـبا و با انتقال دانش فنـی‪ ،‬تکنولوژی های‬ ‫موردنظـر‪ ،‬اجـرای طرح هـای توسـعه و انجـام اصالحـات‬ ‫موردنیـاز در طـول چند سـال بـه ظرفیـت ‪ 1/4‬میلیون تن‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫مدیـر مجتمـع فوالد سـبا افـزود‪ :‬به منظـور افزایش و‬ ‫تکمیـل زنجیره تولید و پشـتیبانی از ان‪ ،‬پروژه های بزرگی‬ ‫در فوالد سـبا در سـال های گذشـته به بهره برداری رسیده‬ ‫اسـت کـه برخـی از ان هـا به ایـن شـرح اسـت‪ :‬راه اندازی‬ ‫واحـد مگامـدول شـهید شـهبازی بـا ظرفیـت تولیـد ‪1.5‬‬ ‫میلیـون تـن اهن اسـفنجی در سـال؛ واحد اکسـیژن سـبا‬ ‫شـامل دو پلنـت ‪ 10‬هـزار متر مکعب بر سـاعت تولید گاز‬ ‫اکسـیژن و سـایر گازهای صنعتی؛ راه اندازی توسـعه پست‬ ‫‪ 400‬سـبا؛ راه اندازی طرح توسـعه خط دوم فوالدسـازی و‬ ‫ریخته گـری؛ راه انـدازی نیروگاه ‪ CHP‬سـبا با ظرفیت ‪28‬‬ ‫مـگاوات؛ راه اندازی تصفیه خانه اب سـبا بـا ظرفیت ‪2100‬‬ ‫مترمکعب بر سـاعت و تصفیه خانه پسـاب با ظرفیت ‪750‬‬ ‫مترمکعـب بر سـاعت؛ راه انـدازی و بهره بـرداری از راه اهن‬ ‫سبا ‪.‬‬ ‫مجتمـع فوالد سـبا با داشـتن نیروی مجـرب و کارامد‬ ‫توانسـته بـا بومی سـازی تجهیـزات باعـث جلوگیـری از‬ ‫خـروج منابـع ارزی شـود و همچنیـن بـا دسـت یابی بـه‬ ‫رکوردهـای تولید سـاالنه کویـل نورد گرم و تولید سـاالنه‬ ‫اهـن اسـفنجی باعث افتخـار و غرور صنعت فوالد کشـور‬ ‫گردیده اسـت‪.‬‬ ‫مجتمـع فـوالد سـبا در بخـش انـرژی و سـیاالت نیز‬ ‫با برنامه ریزی توانسـته اسـت مصـارف انـرژی را مدیریت‬ ‫کنـد و کمـک شـایانی بـه صنایـع بـرق‪ ،‬اب و گاز نمایـد‬ ‫و بـا بازچرخانـی پسـاب های صنعتـی رکورد بی سـابقه ای‬ ‫در سـطح بین المللـی در کاهـش مصرف اب خـام برجای‬ ‫گذارد‪.‬مجتمع فوالد سـبا با افزایش مسـاحت فضای سـبز‬ ‫در سـطح مجتمـع و اجـرای پـروژه ای محیـط زیسـتی در‬ ‫کاهـش الودگـی پیش قدم اسـت‪.‬‬ ‫عطایی پور خاطرنشـان کـرد‪ :‬در راسـتای افزایش تولید‬ ‫مجتمع فوالد سـبا در سـال ‪ 1400‬با اقدامـات و اصالحات‬ ‫و ادامـه طرح هـای توسـعه واحدهـای ریخته گـری و نورد‬ ‫گـرم‪ ،‬ظرفیـت ایـن مجتمـع بـه ‪ 1.6‬میلیون تن در سـال‬ ‫ارتقـا خواهـد یافـت و بـا رهنمودهای مهنـدس عظیمیان‬ ‫مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکه برای رسـیدن به ظرفیت‬ ‫‪ 2‬میلیـون تـن در سـال‪ ،‬در حال بررسـی و اقدام اسـت‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫مالیات‬ ‫مزایای مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫چیست؟‬ ‫مالیات به عنوان یکی از منابع درامد اصلی دولت ها‪ ،‬در‬ ‫تمام کشورهای جهان از جایگاه و اهمیت ویژه و واالیی‬ ‫برخوردار است‪ ،‬به طوری که هر کشوری با انگیزه ساختن‬ ‫زندگی بهتر برای شهروندان خویش سعی در گرفتن مالیات‬ ‫به مطلوب ترین شکل ممکن از مردم دارد‪ .‬مالیات انواع‬ ‫مختلفی دارد که یکی از انها مالیات بر ارزش افزوده می باشد‪.‬‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است‪،‬‬ ‫بلکه رایج ترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب می شود‪.‬‬ ‫از دیدگاه اقتصادی‪ ،‬ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و‬ ‫ارزش داده است‪ ،‬اما در تدوین قانون‪ ،‬ارزش افزوده را تفاوت‬ ‫بین ارزش کاالها و خدمات عرضه شده با ارزش کاالها و‬ ‫خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین تعریف‬ ‫می کنند‪ .‬با توجه به تعریف مذکور‪ ،‬مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره‬ ‫تولید یا خدمات ارائه شده اخذ می گردد‪ .‬این مالیات در واقع‬ ‫نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کاالها و‬ ‫خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند‪ .‬اجرای‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده با تامین درامدهای مالیاتی پایدار و‬ ‫همچنین افزایش درامدهای مالیاتی‪ ،‬در راستای شفاف سازی‬ ‫مبادالت اقتصادی‪ ،‬اشکارسازی بخش اقتصاد زیر زمینی‬ ‫می باشد و به اصالح ساختار کلی نظام مالیاتی کشور کمک‬ ‫بسزایی می کند‪ .‬مالیات بر ارزش افزوده دارای مزایای بسیار‬ ‫زیادی می باشد که در زیر به بخشی از انها اشاره می شود‪.‬‬ ‫‪-1‬اجرای مالیات بر ارزش افزوده موجب روشن شدن‬ ‫تمام مبادالت اقتصادی شده و به دنبال ان اقتصادهای ینهان‬ ‫یا به عبارتی زیر زمینی کشف و اصالح می شوند‪ -2‬مصرف‬ ‫کنندگان کاالهای لوکس و غیرضروری موظف به پرداخت‬ ‫مالیات های بیشتری می باشند‪-3‬گسترش پایه های مالیاتی‬ ‫بر اساس مصرف ‪-4‬بودجه کشور از طریق افزایش درامدهای‬ ‫مالیاتی قابل اتکا برای دولتها تامین می گردد‪ .‬درامدهای‬ ‫مالیاتی ناشی از این نظام مالیاتی به معنی درامدهایی است‬ ‫که بطور مستقیم و با اعمال نرخ این نظام مالیاتی بر عرضه‬ ‫کاالها و خدمات حاصل می شود‪-5‬عدالت مالیاتی برقرار می‬ ‫گردد و این امر مانع گرفتن مالیات های بیشتر از محصول یا‬ ‫خدمات نهایی واحد اقتصادی می شود‪-6‬تولید نقش بسزایی‬ ‫در اقتصاد یک کشور دارد از این رو حمایت از سرمایه گذاری‬ ‫و تولید و صادرات ضروری است‪ .‬واردات کاال به دلیل مشمول‬ ‫واقع شدن از این مالیات و هزینه های گمرکی از تولید کننده‬ ‫داخلی حمایت می کند‪ -7‬این نظام مالیاتی خود اجرا بوده و‬ ‫براساس خود اظهاری می باشد‪-8‬مالیات مستند و مبتنی بر‬ ‫مدارک‪-9‬محاسبات ان در درمقایسه با سایر نظامهای مالیاتی‬ ‫بسیار اسان است ‪-10‬امکان کنترل حسابرسی‪-11‬سرعت‬ ‫وصول باالی ان با توجه به تعیین دوره های مالیاتی کوتاه‬ ‫مدت (درایران سه ماهه درنظرگرفته شده است)‪-12.‬تسهیل‬ ‫ورود به پیمانهای منطقه ای و بین المللی ‪-13‬مشارکت‬ ‫مستقیم مودی در فرایند مالیات گیری‪ .‬در نهایت باید بگوییم‬ ‫که پرداخت مالیات توسط سازمان ها و اشخاص کمک زیادی‬ ‫به اقتصاد یک کشور می کند و سبب می شودکه کشور در‬ ‫نهایت به توسعه و پیشرفت برسد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازده کیفی باالی محصوالت‬ ‫شرکت فوالد مبارکه نسبت به‬ ‫مشابه خارج‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی تهران شرق گفت‪ :‬محصوالت‬ ‫شرکت فوالد مبارکه از کیفیت باالیی برخوردار است و ما‬ ‫مصرف کننده بیشتر ورق های تولیدی این شرکت هستیم؛‬ ‫چراکه محصوالت شرکت فوالد مبارکه در مقابل محصوالت‬ ‫خارجی از کیفیت مطلوبی برخوردار است‪ .‬محمود صابری‪،‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی تهران شرق‪ ،‬در گفت وگو با ایراسین‬ ‫اظهار کرد‪ :‬محصوالت شرکت فوالد مبارکه در مقابل‬ ‫محصوالت خارجی از کیفیت مطلوبی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گروه صنعتی تهران شرق مصرف کننده انواع‬ ‫محصوالت شرکت فوالد مبارکه اعم از انواع ضخامت های‬ ‫ورق گرم و مقداری هم از ورق های سرد است؛ اما بیشتر‬ ‫مصرف این گروه صنعتی‪ ،‬ورق های ساختمانی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه است که کیفیت بسیار باالیی دارد‪ .‬مدیرعامل گروه‬ ‫صنعتی تهران شرق تصریح کرد‪ :‬ظرفیت اسمی تولید در گروه‬ ‫صنعتی تهران شرق ‪ ۹۰۰‬هزار تن در سال است‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫با توجه به سهمیه بندی عرضه ورق در یک سال گذشته با‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬درصد ظرفیت اسمی به فعالیت مشغول هستیم‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که در اردیبهشت ماه سال جاری‪ ،‬هم زمان با‬ ‫رشد چشمگیر تولید شرکت‪ ،‬باالترین بازده کیفی محصوالت‬ ‫شرکت در نواحی فوالدسازی‪ ،‬نورد گرم‪ ،‬نورد سرد و فوالد‬ ‫سبا به دست امد که منجر به کسب رکورد ‪ ۹۱‬درصد در کل‬ ‫شرکت و بهبود ‪ ۲‬درصد نسبت به سال قبل شد که در شرکت‬ ‫فوالد مبارکه رکورد محسوب می شود‪.‬‬ ‫جمع مشتریان بانک اینده پنج‬ ‫میلیونیشد‬ ‫محمدحسین جبلی با افتتاح حساب در شعبه شهریار بانک‬ ‫اینده در حالی به جمع مشتریان خانواده بزرگ بانک اینده‬ ‫پیوست که با اهدای سکه و لوح سپاس از این شعبه‪ ،‬مورد‬ ‫تکریم قرار گرفت‪ .‬وی با ابراز خشنودی و رضایت از خدمات‬ ‫متنوع و پرکاربرد بانک اینده گفت‪ :‬نام و اوازه این بانک را از‬ ‫سایرین شنیده بودم و فرصتی به دست امد تا با مراجعه به‬ ‫شعبه شهریار بانک اینده‪ ،‬افتتاح حساب کنم تا از خدمات و‬ ‫محصوالت ان به خصوص سامانه کیلید بهره مند شوم‪ .‬بر‬ ‫اساس این گزارش کادر حرفه ای‪ ،‬تنوع خدمات و محصوالت‬ ‫بانکی‪ ،‬تسریع در انجام امور بانکی‪ ،‬دارا بودن سامانه بسیار‬ ‫پرکاربرد کیلید و در دسترس بودن شعبه از جمله دالیل این‬ ‫مشتری برای انتخاب بانک اینده بوده است‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫دوشنبه | ‪ 31‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4100‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫پیروزی تیم فوتبال ذوب اهن‬ ‫در بازی تدارکاتی‬ ‫درواز ه بان سپاهان برای انتخاب‬ ‫مسیر اینده چالش دشواری پیش رو دارد‬ ‫نیازمنددر ‬ ‫دوراهی تردید‬ ‫تیم فوتبال ذوب اهن در دیداری تدارکاتی با تیم صنعت‬ ‫ابریشــم با نتایج پرگل به پیروزی رســید‪ .‬در این دیدار‬ ‫تدارکاتی که در ورزشگاه فوالدشهر برگزار شد ذوب اهن‬ ‫درمصاف با صنعت ابریشم این تیم را با نتیجه پنج بر صفر‬ ‫شکســت داد‪ .‬گل های این دیدار را دارکو بیدوف مهاجم‬ ‫صرب‪ ،‬علی خدادادی‪ ،‬ایــوان مارکوویچ‪ ،‬پیمان رنجبری‬ ‫و عکاشــه برای ذوب اهن به ثمر رســاندند‪ .‬تیم فوتبال‬ ‫ذوب اهن در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های‬ ‫کشور‪ ،‬چهارم تیر در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان میزبان‬ ‫تیم الومینیــوم اراک خواهد بود‪ .‬تیــم فوتبال ذوب اهن‬ ‫اصفهان با ‪ ۲۱‬امتیاز در رده ‪ ۱۵‬جدول رقابت ها جای گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دفاع سرمربی پیشین سپاهان‬ ‫از عملکردش در هند‬ ‫سرمربی سابق ســپاهان با ادبیاتی جالب از عملکرد‬ ‫خود در تیم ملی هند دفاع می کند‪ .‬ایگور استیماچ سرمربی‬ ‫کروات و ســابق تیم فوتبال سپاهان که هدایت تیم ملی‬ ‫هند را برعهده دارد‪ ،‬گفته است که حتی اگر پپ گواردیوال‬ ‫و ژوزه مورینیو سرمربی تیم ملی هند بودند بهتر از او نتیجه‬ ‫نمی گرفتند‪ .‬استیماچ در سال ‪ ۲۰۱۹‬سرمربی تیم ملی هند‬ ‫شد و در نخستین گام با تساوی مقابل تایلند عنوان سومی‬ ‫در جام پادشاهی را به دست اورد‪ .‬سپس نوبت به مسابقات‬ ‫بین قاره ای رسید که تیم نتایج بسیار ضعیفی در ان رقم‬ ‫زد‪.‬با این حال او موفق شد تیمش را برای صعود به مرحله‬ ‫نهایی مقدماتی جام ملتهای اسیا هدایت کند و در گام اخر‬ ‫نیز مقابل افغانستان شکست نخورد تا در جایگاه بهتری‬ ‫قرار گیــرد؛ اما هواداران فوتبال هند امیدوار بودند که تیم‬ ‫اســتیماچ در تقابل با عمان برنده شود و یک شگفتی را‬ ‫رقم بزند‪ .‬نکته ای که به حقیقت نپیوست و ایگور استیماچ‬ ‫دوئل خود را به برانکو هموطنش باخت؛ اما وی می گوید‪:‬‬ ‫«ممکن اســت من اخراج شــوم اما دوباره می گویم که‬ ‫گواردیوال و مورینیو هم نمی توانســتند کار بهتری انجام‬ ‫دهند‪ ».‬دور نهایی مرحله مقدماتی جام ملت ها هفت ماه‬ ‫بعد برگزار می شود و باید دید سرمربی سابق سپاهان ایا بر‬ ‫مسند هدایت هند باقی می ماند یا خیر؟‬ ‫خروج علی کریمی از لیست‬ ‫تیم قطری‬ ‫ســرمربی پرتغالی نامــزد هدایت تیــم الدحیل قطر‬ ‫برای فصل اینده است‪ .‬لوئیس کاسترو‪ ،‬سرمربی شاختار‬ ‫دونتســک اوکراین یکی از نامزدهای جایگزینی صبری‬ ‫لموشــی در الدحیل است‪ .‬در بخش بازیکنان خارجی نیز‬ ‫باشگاه الدحیل تاکنون خروج مهدی بن عطیه (مراکش)‪،‬‬ ‫دودو (برزیل) و علی کریمــی (ایران) را با توجه به پایان‬ ‫قراردادهایشان اعالم کرده است‪.‬‬ ‫دوئل تارتار با قلعه نویی‬ ‫پرتکرارترینتقابلسال‬ ‫پیکان تهران و گل گهر سیرجان در فصل جاری فوتبال‬ ‫ایران شش بار هم بازی کرده اند‪ .‬تیم های پیکان تهران و‬ ‫گل گهر سیرجان شنبه گذشته طی یک مسابقه تدارکاتی‬ ‫به میزبانی گل گهر در زمین الیاف به مصاف هم رفتند که‬ ‫این بازی با برتری دو بر یک شــاگردان امیر قلعه نویی به‬ ‫پایان رسید‪ .‬نکته قابل توجه اما این است که پیکان و گل‬ ‫گهر در فصل جاری بیشترین امار تقابل را به ثبت رساندند‪.‬‬ ‫بــا توجه به رابطه خوبی که امیر قلعه نویی و مهدی تارتار‬ ‫با یکدیگر دارند این دو تیم در فصل جاری تاکنون شش‬ ‫بار به هم روبه رو شــده اند‪ .‬پیکان و گل گهر در دو بازی‬ ‫رفت وبرگشت لیگ برتر باهم دیدار کردند که یک بازی را‬ ‫شاگردان تارتار و یک بازی را شاگردان قلعه نویی به سود‬ ‫خود پایان دادند‪ .‬جالب اینکه بیشترین امار بازی دوستانه‬ ‫هم میان این دو تیم به ثبت رسیده است‪ .‬پیکان و گل گهر‬ ‫یک بار در ابتدای فصل‪ ،‬یک بار در تعطیلی نیم فصل و دو‬ ‫بار هم در تعطیلی یک ماهه اخیر با یکدیگر بازی دوستانه‬ ‫داشتند که این رکورد در نوع خود جالب است‪.‬‬ ‫تداوم حضور حسینی درون‬ ‫دروازه استقالل‬ ‫سید حسین حسینی در مســابقه با پدیده مشهد هم‬ ‫ســنگربان ابی پوشــان خواهد بود‪ .‬طی روزهای گذشته‬ ‫مسائل زیادی درباره رشــید مظاهری وجود داشته است‪.‬‬ ‫ایــن دروازه بان هفته پیش به دلیــل انچه مصدومیت از‬ ‫ناحیه گردن عنوان شــد در بازی درون تیمی استقاللی ها‬ ‫حضور نیافت‪ .‬از سوی دیگر مظاهری نسبت به مطالباتش‬ ‫گالیه دارد و یکی دو جلســه هم در تمرینات استقالل به‬ ‫همین خاطر شرکت نکرد‪ .‬این در شرایطی است که سید‬ ‫حسین حسینی دروازه بان استقالل در دو مسابقه تیمش‬ ‫قبل از تعطیالت درون دروازه ایستاد و عملکرد نسبتا خوبی‬ ‫هم داشــت‪ .‬او به ویژه مقابل صنعت نفت ابادان توانست‬ ‫دروازه اش را بســته نگه دارد و نقش زیادی در برد تیمش‬ ‫داشته باشــد‪ .‬حاال اما بااینکه مظاهری چند روز است به‬ ‫تمرینات استقالل برگشــته اما فرهاد مجیدی همچنان‬ ‫تصمیم دارد از وجود حســینی درون دروازه تیمش مقابل‬ ‫پدیده مشــهد در بازی دوشنبه استفاده کند‪ .‬حسینی که‬ ‫طی چند سال گذشــته پیراهن شماره یک ابی پوشان را‬ ‫برتن کرده‪ ،‬حاال انگیزه زیــادی دارد که به روند خودش‬ ‫ادامه بدهد و همچون فصول گذشته همچنان در ترکیب‬ ‫اصلی تیمش قرار بگیرد‪ .‬دیدار استقالل و پدیده امشب در‬ ‫ورزشگاه ازادی برگزار می شود‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫اصفهان امروز‪ :‬پیام نیازمند دروازه بان تیم فوتبال‬ ‫سپاهان که در پایان این فصل قراردادش به اتمام خواهد‬ ‫رســید‪ ،‬هنوز تصمیمی برای ادامه فصل نگرفته اســت‪.‬‬ ‫به گزارش ورزش ســه‪ ،‬نیازمند دروازه بان سپاهان بعد از‬ ‫حضور در این تیم به خوبی توانست مشکل خط دروازه تیم‬ ‫اصفهانی را برطرف کند و در این مدت که پیراهن سپاهان‬ ‫را برتن داشت‪ ،‬همیشه جزو بازیکنان تاثیرگذار تیمش بود‪.‬‬ ‫قرارداد نیازمند در پایان فصل جاری به اتمام خواهد رسید‬ ‫و نکته حائر اهمیت این است که او در حال حاضر شانس‬ ‫خوبی برای ادامه فعالیت حرفه ای در کشــور پرتغال دارد‪.‬‬ ‫مسئله مهم در مورد وضعیت نیازمند‪ ،‬این است که او هنوز‬ ‫برای تصمیم گیری مردد اســت‪ .‬باشگاه سپاهان در طول‬ ‫این فصل بارها از نیازمند خواسته که قراردادش را تمدید‬ ‫کند اما این دروازه بان تاکنون پاســخ قطعی به مسئوالن‬ ‫ســپاهان نداده و قرار اســت بعد از اتمام مسابقات درباره‬ ‫اینده اش تصمیم بگیرد‪ .‬طبیعتا ســپاهانی ها حفظ نیازمند‬ ‫را در اولویت قــرار داده اند ولی اگر این دروازه بان تصمیم‬ ‫به جدایی بگیرد‪ ،‬باشــگاه سپاهان مجبور است بالفاصله‬ ‫یک دروازه بان طراز اول را به لیست تیمش اضافه کند‪ .‬در‬ ‫هفته های گذشته این شایعه هم مطرح شد که نیازمند به‬ ‫یک پیشنهاد سنگین از طرف سپاهان پاسخ رد داده است‬ ‫اما این موضوع توســط گلر سپاهان و مدیر برنامه هایش‬ ‫تکذیب شــده اســت‪ .‬نیازمند در حال حاضر تمرکزش را‬ ‫روی بازی های سپاهان گذاشــته ولی او همچنان تردید‬ ‫بزرگــی دارد که در پایان فصل لیــگ برتر ایران را ترک‬ ‫کنــد یا این که تصمیم به ادامه فوتبال در ایران بگیرد‪ .‬دو‬ ‫پیشــنهادی که نیازمند از لیگ پرتغال با ان مواجه است‪،‬‬ ‫تیم هایی هســتند که ازلحاظ فنی قدرت باالیی ندارند و‬ ‫همین موضوع می تواند کار نیازمند برای رفتن به پرتغال‬ ‫با چالــش مواجه کند‪ .‬قبل از شــروع این فصل علیرضا‬ ‫بیرانوند هم تصمیم به ترک بیرانوند گرفت اما او در اروپا‬ ‫فصل پرچالشــی را پشت سر گذاشــت و همین موضوع‬ ‫ت تیم هایی که‬ ‫بر تردیدهای نیازمند افزوده اســت‪ .‬موقعی ‬ ‫نیازمند از ان ها پیشنهاد دارد طوری نیست که او را با یک‬ ‫تصمیم قطعی برای حضور در لیگ پرتغال مواجه کند‪ .‬با‬ ‫توجه نزدیکی رقابت های جام جهانی مســئله مهم برای‬ ‫نیازمند این اســت که در تیم باشگاهی اش موقعیت ثابتی‬ ‫داشته باشد‪ .‬ماندن در ســپاهان این اطمینان خاطر را به‬ ‫نیازمند خواهد داد تا همچنان یکی از شــانس های مسلم‬ ‫رفتن به جام جهانی باشد اما حضور در فوتبال اروپا شاید‬ ‫تا حدودی معادالت او را بر هم بزند‪ .‬این روزها شــایعات‬ ‫درباره نیازمند زیاد است ولی اخرین اخبار حاکی از ان است‬ ‫تاکید سرمربی والیبال سپاهان‬ ‫بر اجرای عدالت‬ ‫که او به هیچ عنوان تصمیم خاصی درباره اینده نگرفته و با‬ ‫تیم خاصی هم به توافق نرسیده است‪ .‬او همچنان شرایط‬ ‫خــود برای رفتن به فوتبال اروپا را بررســی می کند و در‬ ‫این زمینه مشورت های زیادی را انجام داده و خواهد داد‪.‬‬ ‫او در پایــان فصل تصمیم خودش بــرای ماندن در لیگ‬ ‫ایران و حضور در فوتبــال اروپا خواهد گرفت‪ ،‬تصمیمی‬ ‫که قطعا می تواند نقش زیــادی در اینده فوتبالی نیازمند‬ ‫داشــته باشد‪ .‬نیازمند در ابتدایی لیگ هجدهم به سپاهان‬ ‫پیوست و به خوبی توانست معضل دروازه بانی در این تیم را‬ ‫که از لیگ شانزدهم ایجادشده بود‪ ،‬به طورکلی مرتفع کند‬ ‫و جالب طی این مدت در تمام بازی های رسمی سپاهان‬ ‫حاضر بوده و حتی یک مســابقه را هــم در لیگ و جام‬ ‫حذفی از دســت نداده است‪ .‬البته نیازمند سال گذشته نیز‬ ‫پیشــنهادهایی جدی از لیگ پرتغال داشت ولی به دلیل‬ ‫شیوع ویروس کرونا و ضرر هنگفتی که باشگاه های این‬ ‫کشــور و همین طور سایر باشگاه های دوران در این برهه‬ ‫تجربــه کردند‪ ،‬امکان جدایی پیــدا نکرد و حتی برخی ها‬ ‫جدایی روی تاوارس مربی گلرهای تیم فوتبال سپاهان را‬ ‫نیز که پس از پایان تعطیلی لیگ به دلیل بحران کرونا به‬ ‫ایران بازنگشت را هم به همین موضوع ارتباط دادند‪ .‬وی‬ ‫سال گذشته درباره این پیشنهادها چنین اظهارنظر کرده‬ ‫بــود‪« :‬قبل از این کرونا وقتی بازی لیگ و اســیا برگزار‬ ‫می شد‪ ،‬شانسم خیلی زیاد بود که اخر فصل بروم و حتی‬ ‫نیم فصل هم از گیمارش پرتغال پیشنهاد امد‪ .‬بند قرارداد‬ ‫مــن این طور بود که بعد از پایــان لیگ نوزدهم می توانم‬ ‫بروم اما دروازه بان گیمارش عملکرد خوبی نداشــت و به‬ ‫دنبال دروازه بان بودند‪ ،‬با من صحبت کردند و حتی پولی‬ ‫که الزم بود را هم کامال داشــتند و اماده کرده بودند اما‬ ‫من گفتم این نشدنی است چون من نمی خواهم سپاهان‬ ‫را ترک کنم و می خواهم دربازی های اسیایی بازی کنم‪،‬‬ ‫جوانمردانه نیست که االن تیم را ترک کنم و بند قراردادم‬ ‫برای پایان فصل اســت‪ .‬می دانم که هنوز هم من را زیر‬ ‫نظر دارند اما این کرونا همه چیز را خراب کرد‪ ،‬نه فقط لیگ‬ ‫ما بلکه اکثر لیگ ها بالتکلیف هســتند و نقل و انتقاالت‬ ‫هم مشخص نیست‪».‬‬ ‫مذاکره فشرده ساکت با پنج بازیکن سپاهان‬ ‫محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان در حال‬ ‫مذاکره با تعدادی از بازیکنان این تیم برای تمدید قرارداد‬ ‫است‪ .‬سپاهان در فصل جاری با محرم نویدکیا خودش‬ ‫را به عنوان یکی از مدعیان جدی کسب عنوان قهرمانی‬ ‫مطرح کرده و البته مسئوالن و کادرفنی این باشگاه از‬ ‫حاال به فکر برنامه ریزی فصل اینده هم هستند‪ .‬طبیعتا‬ ‫سپاهان شانس مهمی برای قهرمانی در لیگ برتر و جام‬ ‫حذفی دارد و به احتمال فراوان یکی از نمایندگان ایران‬ ‫در فصل اتی لیگ قهرمانان اسیا خواهد بود‪ .‬بدون شک‬ ‫حفظ بازیکنان تاثیرگذار ســپاهان‪ ،‬یکی از برنامه های‬ ‫مهم این باشگاه است و البته از این تیم خبر می رسد که‬ ‫مسئوالن این باشگاه با چند بازیکن از تیم های مختلف‬ ‫هم در حال مذاکره هستند تا بتوانند در فصل اینده تیم‬ ‫پرقدرتی را شکل بدهند‪ .‬سپاهان در خط دروازه وضعیت‬ ‫مبهمی برای فصل اینــده دارد و ماندن یا جدایی پیام‬ ‫نیازمند هنوز مشخص نیست‪ .‬گفته می شود حضور در‬ ‫لیگ پرتغال یکی از برنامه های اصلی نیازمند است و از‬ ‫طرفی این دروازه بان مدتی پیش پیشنهاد قابل توجهی‬ ‫از باشــگاه سپاهان دریافت کرد که ترجیح داد فعال به‬ ‫ان پاســخ روشــنی را ندهد‪ .‬از طرفی برخی زمزمه ها‬ ‫مبنی بر تمایل باشگاه پرسپولیس برای جذب نیازمند‬ ‫شنیده می شود ولی مسئله مهم این است که پیام هنوز‬ ‫تصمیم نهایی اش را نگرفته و البته باشگاه سپاهان هم‬ ‫به شــدت در تالش است تا نظر نیازمند را برای ماندن‬ ‫در ســپاهان جلب کند‪ .‬عزت پورقاز‪ ،‬ســروش رفیعی‪،‬‬ ‫محمدرضا حسینی و سجاد شهباززاده نیز چهار بازیکن‬ ‫دیگری هستند که محمدرضا ساکت به صورت فشرده‬ ‫در حال مذاکره با ان هاست تا قرارداد این چهار بازیکن‬ ‫هم تمدید شود‪ .‬ظاهرا روند مذاکرات با این چهار بازیکن‬ ‫به شکل مثبتی پیش رفته و دور از ذهن نیست که ان ها‬ ‫حضورشان در سپاهان ادامه داده و قراردادشان را برای‬ ‫فصل اینده هم تمدید کنند‪ .‬البته نکته حائز اهمیت این‬ ‫است که بازیکنان ســپاهان نسبت به یکی دو فصل‬ ‫گذشته ازلحاظ مالی دستمزد را بیشتری طلب خواهند‬ ‫کرد و البته شرایط مالی باشگاه سپاهان نیز طوریا ست‬ ‫که در این زمینه چالشی را احساس نخواهد کرد‪.‬‬ ‫سپاهان شایسته قهرمانی در لیگ‬ ‫بیستم است‬ ‫مدافع مازندرانی تیم فوتبال سپاهان می گوید وقفه های‬ ‫طوالنی در لیگ سبب خستگی روحی و جسمی بازیکنان‬ ‫می شــود‪ .‬محمد نژاد مهدی بازیکن تیم فوتبال سپاهان‬ ‫در مصاف با نســاجی مازندران از زمین مسابقه اخراج شد‬ ‫و چندهفتــه ای در ترکیب این تیم حضور نداشــت‪ .‬حاال‬ ‫امــا در روزی که عزت پورقاز با محرومیت مواجه شــده‪،‬‬ ‫بار دیگر شــاهد ایجاد تغییرات اجباری در ترکیب طالیی‬ ‫پوشان خواهیم بود و احتماال نژادمهدی دوباره به ترکیب‬ ‫اصلی بازمی گردد‪ .‬این بازیکن مازندرانی در مورد تمرینات‬ ‫تیم فوتبال سپاهان در فاصله تعطیالت لیگ برتر‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬نزدیک به ‪ 50‬روز تعطیلی بود و واقعا ســخت است‬ ‫در این وقفــه تیم ها اماده بمانند‪.‬‬ ‫تمام لیگ های جهان تمام شــده‬ ‫و فقــط لیگ ایران ادامــه دارد‪.‬‬ ‫این موضــوع‪ ،‬بازیکنان را ازنظر‬ ‫روحی و جســمی خسته می کند‪.‬‬ ‫او سپس به تشــریح شرایط تیم‬ ‫پرداخت و افــزود‪ :‬بااین حال تیم‬ ‫مــا در این مدت شــرایط خوبی‬ ‫داشته اســت‪ .‬یک هفته دیگر در‬ ‫اهواز بازی داریــم‪ .‬امیدوارم این‬ ‫تمرینات و بازی های دوســتانه‬ ‫بتواند به تیم کمک کند و به نتیجه موردنظر برسیم‪ .‬این‬ ‫مدافع مازندرانی ســپاهان در پایان پیرامون این پرسش‬ ‫کــه ایا ان ها به قهرمانی فکر می کنند چنین پاســخ داد‪:‬‬ ‫ما صد در صد بــه قهرمانی فکر می کنیــم‪ .‬باید به این‬ ‫موضــوع فکر کنیم‪ .‬واقعا حیف می شــود که این تیم به‬ ‫قهرمانی فکر نکند و باید در اخر به چیزی که می خواهیم‬ ‫دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫ظلم بزرگ به تیم ملی در مقدماتی جام جهانی‬ ‫به احتمال بسیار زیاد ایران تنها کشوری است که در مسابقات‬ ‫پیش روی مقدماتی جام جهانی در قاره اسیا مشکل استفاده از‬ ‫کمک داور ویدئویی خواهد داشــت‪ .‬شش کشور از ‪ 12‬کشور‬ ‫مشارکت کنندهدرمسابقاتمقدماتیجامجهانیدرمرحلهنهایی‬ ‫به فناوری مجهز نیستند‪ .‬این شش کشور شامل ایران‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫عمان‪ ،‬ویتنام‪ ،‬سوریه و لبنان هستند که به دالیل مختلف هنوز‬ ‫از این تکنولوژی در مسابقات داخلی و ملی استفاده نمی کنند‪.‬‬ ‫درعین حال کشورهای امارات‪ ،‬قطر‪ ،‬چین‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ژاپن و‬ ‫استرالیا به سرعت و پس از باب شدن این تکنولوژی‪ ،‬از ‪VAR‬‬ ‫در مسابقات باشگاهی سود می برند‪ .‬در ایران هم بحث استفاده‬ ‫از ‪ VAR‬نزدیک به سه سال است که در جریان است اما باوجود‬ ‫مذاکرات جدی با شرکت هایی که نمایندگی کمپانی های مورد‬ ‫تایید فیفــا را در حوزه ‪ VAR‬گرفته اند‪ ،‬این موضوع به مرحله‬ ‫اجرا درنیامده و به گفته مسئوالن سازمان لیگ حتی اگر این‬ ‫تصمیم امروز گرفته شود‪ ،‬بهره برداری از سیستم ‪ VAR‬تا پایان‬ ‫نیم فصل نخســت لیگ اینده به طول خواهد انجامید که این‬ ‫موضوع بدان معناست که ایران در مسابقات خانگی دور رفت‬ ‫قادر به استفاده از این تکنولوژی نیست؛ اما ‪ AFC‬با توجه به‬ ‫این مشکالت چگونه استفاده از کمک داور ویدئویی را به عنوان‬ ‫یکی از شروط میزبانی این مسابقات اعالم کرده است؟ در این‬ ‫زمینه باید به نامه های قبلی کنفدراسیون فوتبال اسیا رجوع کرد‪،‬‬ ‫طبق توافقات انجام شده شرکت انگلیسی چشم عقاب قرار است‬ ‫به صورت موقت ورزشگاه های میزبان رقابت های مقدماتی جام‬ ‫جهانی در کشورهایی که صاحب تکنولوژی ‪ VAR‬نیستند را‬ ‫مجهز کرده و در روز برگزاری مســابقه از ان خروجی بگیرد‪.‬‬ ‫موضوعی که باعث می شــود ‪ 11‬کشــور از این ‪ 12‬کشور به‬ ‫کمک داور ویدئویی مجهز باشــند‪ .‬احتماال از خودتان ســوال‬ ‫می کنید که چرا این شــرکت در ایران خدمات الزم را نخواهد‬ ‫داد؟ پاســخ به این موضوع در موضوع تحریم ها نهفته است و‬ ‫این شرکت انگلیســی قادر نخواهد بود که فعالیت خود را در‬ ‫کشــور ایران انجام بدهد‪ .‬البته در غیر این صورت و حتی در‬ ‫شــرایط دریافت خدمات از شرکت چشم عقاب‪ ،‬ایران قادر به‬ ‫میزبانی مسابقات مقدماتی جام جهانی نیست چراکه مباحث‬ ‫مربوط به تحریم دامنه گسترده تری دارد و مسائل دیگری نیز در‬ ‫برمی گیرد‪ .‬نکاتی که باعث می شود تا ایران از حق مسلم خود در‬ ‫میزبانی از مسابقات مقدماتی جام جهانی چشم بپوشد‪.‬‬ ‫ســرمربی تیم والیبال ســپاهان می گوید با اســتناد به‬ ‫ایین نامه مصوب فدراســیون والیبــال دنبال اجرای عدالت‬ ‫هســتم‪ .‬رحمان محمدی راد در مورد برگزاری جلســه در‬ ‫فدراســیون والیبال برای تعیین نحوه برگزاری رقابت های‬ ‫لیگ برتر باشگاه های کشور اظهار داشت‪ :‬من با اصل ماجرا‬ ‫مشکل دارم‪ .‬چرا تعداد تیم ها کم وزیاد می شود؟ ما ایین نامه ای‬ ‫داریم که فدراسیون از قبل ان را به باشگاه ها ابالغ کرده و‬ ‫ق ان لیگ ما ‪ ۱۲‬تیمی اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬عالوه بر‬ ‫طب ‬ ‫تعداد تیم ها‪ ،‬بندهایی وجود دارد که تصویب هم شده است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال بندهایی دربــاره تعداد بازیکنان لیگ برتری‬ ‫و… قوانینی وضع و تصویب شده که باید اجرا شود‪ .‬برخی‬ ‫از باشــگاه ها درخواست داده اند که تعداد تیم های لیگ برتر‬ ‫افزایش پیدا کند که این با ایین نامه جور درنمی اید‪ .‬سرمربی‬ ‫تیم والیبال سپاهان خاطرنشــان کرد‪ :‬بحث من ایین نامه‬ ‫و قانونمندی فدراسیون اســت‪ .‬پیشنهاد می کنم مسابقات‬ ‫به صورت رفت وبرگشــت و درنهایت صعود هشــت تیم به‬ ‫مرحله پلی اف برگزار شود‪ .‬در سال های اخیر به دلیل شیوع‬ ‫ویروس کرونا تغییراتی در مدل برگزاری بازی ها ایجاد کردند‬ ‫که البته طبیعی هم بود و شرایط باید تغییر می کرد‪ ،‬اما حاال‬ ‫لیگ فوتبال و فوتسال و… به صورت رفت وبرگشت در حال‬ ‫برگزاری است‪ .‬محمدی راد ادامه داد‪ :‬به امید خدا این ویروس‬ ‫در حال کنترل است و با این شرایط مسابقات در رشته های‬ ‫دیگر هم به صورت نرمال در حال برگزاری اســت پس چه‬ ‫دلیلی دارد ما در والیبال تغییر ایجاد کنیم؟ سال گذشته نسبت‬ ‫به برخی اتفاقات اعتراض کردم و گفتم بعضی از تیم ها در‬ ‫این مدل ذی نفع هستند و این مدل به دوراز عدالت است‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه به دنبال اجرای عدالت هستم‪ ،‬گفت‪ :‬فدراسیون‬ ‫والیبال ایین نامه دارد و ادعــا می کند که جز تیم های برتر‬ ‫جهان است‪ .‬پس همه چیز باید قانونمند باشد‪ .‬ما باشگاهی‬ ‫هستیم که همه چیز براساس نظم برنامه ریزی می شود و نیاز‬ ‫داریم که قوانین مدون و تنظیم شده باشد‪ .‬طبیعی است که‬ ‫هر باشــگاهی به دنبال منافع خود باشد‪ ،‬اما بااین حال من‬ ‫می گویم قانون مداری بهتر از همه چیز اســت‪ .‬سرمربی تیم‬ ‫والیبال ســپاهان اظهار داشت‪ :‬همین حاال که تیم ها شروع‬ ‫به یارگیری کرده اند‪ ،‬هنوز در برخی پســت ها دچار مشکل‬ ‫هســتند‪ .‬اگر قرار باشد تیم های دیگری هم به لیگ اضافه‬ ‫شــود‪ ،‬بازیکن کم می اوریم‪ .‬سال گذشته برخی ها اصرار به‬ ‫افزایش تیم ها داشتند‪ ،‬اما با احترام به تمام تیم ها‪ ،‬ببینید دو‬ ‫تیم اخر جدول رده بندی چند برد کسب کردند؟ بحث کلی‬ ‫من ایین نامه است که به خاطر کرونا تغییراتی در ان ایجاد‬ ‫شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬در ســال اولی که مسابقات نیمه کاره ماند‬ ‫تیم های صعود و سقوط کننده مشخص نشد و گفتند تیمی‬ ‫سقوط نمی کند و دو تیم از دسته اول می ایند‪ .‬برای سال ‪۹۹‬‬ ‫گفتند چهار تیم حذف شوند و دو تیم از لیگ دسته اول بیایند‬ ‫تا لیگ ‪ ۱۲‬تیمی شود‪ ،‬اما در شرایطی که مسابقات هنوز تمام‬ ‫ی تیم ها که سقوط کرده بودند می گفتند ما‬ ‫نشــده بود برخ ‬ ‫قطعا در لیگ برتر خواهیم بود‪ ،‬چون لیگ ‪ ۱۶‬تیمی می شود‪.‬‬ ‫تمدید قرارداد دو رکابزن‬ ‫ملی پوش با سپاهان‬ ‫تردید رادوشوویچ برای بازگشت‬ ‫به تهران‬ ‫پس ازاینکه تمرینات پرسپولیس به خاطر بازی های تیم‬ ‫ملی چند روزی تعطیل شد‪ ،‬بوژیدار رادوشوویچ دروازه بان‬ ‫کروات پرسپولیس برای مرخصی‬ ‫به کشورش رفت و بعدازان اعالم‬ ‫کرد که به خاطر برخی مشــکالت‬ ‫که با باشگاه پرسپولیس دارد حاضر‬ ‫به بازگشــت به ایران نیست‪ .‬رادو‬ ‫اعــام کرد باید تمــام مطالباتش‬ ‫پرداخت شود تا به تمرینات برگردد‪.‬‬ ‫بعــدازان بود که ماجــرای رادو و‬ ‫باشگاه پرســپولیس شروع شده تا‬ ‫االن هم ادامه دارد‪ .‬در همین بین‬ ‫در چند روز گذشــته اعالم شد که‬ ‫بین رادوشــوویچ و باشگاه پرســپولیس توافقات صورت‬ ‫گرفته تا رادو به ایران بیاید و همچنین باشگاه پرسپولیس‬ ‫به او قول داده کــه به محض ورود به ایران مطالباتش را‬ ‫به صورت نقدی پرداخت خواهد کرد‪ .‬این مســئله باعث‬ ‫خوشــحالی هواداران و حتی خود پرسپولیســی ها شــد‪،‬‬ ‫چون حضور رادو به عنوان یــک دروازه بان دوم خوب در‬ ‫پرسپولیس بسیار حائز اهمیت است‪ .‬بااین وجود‪ ،‬اما هنوز‬ ‫‪7‬‬ ‫رادوشویچ برای بازگشت به تهران تصمیم نهایی را نگرفته‬ ‫اســت‪ .‬واقعیت این است که رادوشوویچ از برخی اتفاقات‬ ‫در باشگاه پرسپولیس دلخور است‪ ،‬اما از ان طرف باشگاه‬ ‫پرسپولیس هم صادقانه به او قول داده که تمام مطالبات‬ ‫و مشــکالتش را حل خواهد کرد‪ ،‬اما هنوز این دروازه بان‬ ‫کروات تصمیم صددرصدی برای بازگشــت به تهران را‬ ‫نگرفته اســت‪ .‬واقعیت این اســت که مشکل بین رادو و‬ ‫باشگاه پرسپولیس مشکل خیلی حادی نیست و می شود با‬ ‫مذاکره و صحبت این مسئله را حل کرد‪.‬‬ ‫دو رکابزن ملی پوش قرارداد خود را با باشــگاه سپاهان‬ ‫تمدید کردند‪ .‬احمــد نصرابادی ملی پوش ‪ ۲۴‬ســاله تیم‬ ‫دوچرخه سواری سپاهان و محمدحسین رئیسی دوچرخه سوار‬ ‫‪ ۲۰‬ســاله و جوان ترین رکابزن این باشگاه قرارداد خود را با‬ ‫طالیی پوشان تمدید کردند‪ .‬نصرابادی برای چهارمین سال‬ ‫متوالی اســت که قرارداد خود را با سپاهان تمدید می کند‪.‬‬ ‫احمد نصرابادی سابقه شرکت در مسابقات قهرمانی جوانان‬ ‫جهان ســال ‪ ،۲۰۱۴‬حضور در مســابقات قهرمانی اسیا در‬ ‫رشته ســرعت ســال های ‪ ۲۰۱۴‬و ‪ ،۲۰۱۵‬حضور در کاپ‬ ‫اسیایی هندوستان سال ‪ ،۲۰۱۹‬حضور در کمپ نخبه پروری‬ ‫دوچرخه سواری اسیا در کشور کره و انتخاب به عنوان بهترین‬ ‫رکابزن کمپ و حضور در اردو های اماده ســازی بازی های‬ ‫اســیایی سال ‪ ۲۰۱۸‬را در کارنامه ورزشی خود دارد‪ .‬رئیسی‬ ‫که محصول اکادمی باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان است‬ ‫چهارمین فصل حضور خود را در ســپاهان تجربه می کند‪.‬‬ ‫محمدحسین رئیسی سابقه پنج دوره حضور در اردوی تیم‬ ‫ملی‪ ،‬رتبه دوم مسابقات قهرمانی کشور در رشته تایم تریل‬ ‫و رتبه ســوم مسابقات لیگ کشــوری رشته چهار کیلومتر‬ ‫انفرادی را در کارنامه حرفه ای خود دارد‪.‬‬ ‫تیم ملی هندبال بدون برنامه و‬ ‫سرمربی‬ ‫درحالی که زمان زیادی تا اغاز مسابقات هندبال قهرمانی‬ ‫اســیا باقی نمانده هنوز فدراســیون نتوانسته با گزینه های‬ ‫ســرمربیگری خارجی تیم ملی به توافق برســد‪ .‬مسابقات‬ ‫هندبال قهرمانی اســیا قرار اســت دی ‪ ۱۴۰۰‬به میزبانی‬ ‫ایران برگزار شود‪ .‬درحالی که حدود ‪ ۱۸۰‬روز تا این مسابقات‬ ‫بیشتر زمان باقی نمانده اما هنوز فدراسیون برنام ه مدون و‬ ‫مشخصی برای تیم ملی و انتخاب سرمربی ندارد‪ .‬مسابقات‬ ‫هندبال جام باشگاه های اسیا ‪ ۲۹‬خرداد برای نمایندگان ایران‬ ‫در جده به پایان رســید و ان ها نتوانستند به جمع چهار تیم‬ ‫برتر راه یابند‪ .‬درحالی که فدراسیون هندبال اعالم کرده بود‬ ‫که با پایان مسابقات جام باشگاه های اسیا تکلیف سرمربی‬ ‫و اردوهای تیم ملی مشخص خواهد شد اما هنوز فدراسیون‬ ‫هندبال گزینه نهایی ســرمربی خارجی تیم ملی را معرفی‬ ‫نکرده است‪ .‬انتخاب ســرمربی خارجی هرچند کار اسانی‬ ‫نیســت اما فدراســیون هندبال بیش از ‪ ۱۵‬ماه است که به‬ ‫دنبال جذب ســرمربی خارجی است و هنوز هم نتوانسته با‬ ‫هیچ گزینه ای به توافق برسد‪ .‬از طرفی کمیته ملی المپیک‬ ‫هم قول پرداخت ‪ ۵۰‬درصد هزینه سرمربی را به فدراسیون‬ ‫داده که این موضوع تا حدودی شــرایط را برای فدراسیون‬ ‫راحت تر می کند‪ .‬بااین وجود هنوز فدراســیون میان انتخاب‬ ‫سرمربی خارجی و داخلی مردد است‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه | ‪ 31‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4100‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫دوشنبه ‪ 31‬خرداد ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪21Jun2021 | 4100‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫پس کیست‏ستمگرتر از ان کس که بر خدا دروغ بست و سخن راست را چون به سوى او امد دروغ پنداشت ایا جاى‬ ‫کافران در جهنم نیست‬ ‫‪ ۳۲‬زمر‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫زندگی کشف خود نیست‪ ،‬ساختن خود است‪.‬‬ ‫رویدادهای نجومی هفته نخست تیرماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تمام سیارات خارج از منظومه شمسی بعد از زمین به طور دوره ای‬ ‫به مقابله با "حرکت بازگشتی سیارات" دچار می شوند‪ .‬مقابله در نجوم‬ ‫کروی موقعیتی است که یک جرم اسمانی (مث ً‬ ‫ال یک سیاره بیرونی‬ ‫از دید ناظر زمینی) نسبت به خورشید در نقطه مقابل قرار می گیرد‬ ‫به نحوی که جرم اســمانی مذکور با زمین و خورشید در یک خط و‬ ‫زمین در میان ان دو قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬حرکت بازگشــتی یا برگشتی ناشی از حرکت‬ ‫زمین به دور خورشــید اســت همانطور که زمین به دور خورشید‬ ‫می چرخد چشــم انداز ماه نیز تغییر می کند و این اتفاق باعث تغییر‬ ‫موقعیت ظاهری اجرام در اســمان از یک سو به سوی دیگر با یک‬ ‫دوره یک ساله می شود‪ .‬برخالف انچه به نظر می رسد سیاره مشتری‬ ‫خالف مدار خود حرکت نمی کند بلکه حرکت رو به عقب و روبه جلوی‬ ‫ان با توجه به ستارگان پس زمینه براثر حرکت مداری زمین است‪ .‬در‬ ‫هفته پیش رو کیهان شاهد وقایع نجومی زیبا و شگفت انگیزی است‬ ‫که به منظور بررسی بیشتر ان ها با فاطمه فخرایی فرد‪ ،‬کارشناس‬ ‫تیم علمی رصدخانه الرستان‪ ،‬گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه‬ ‫می خوانید‪:‬‬ ‫‪ÁÁ‬ماه چــه زمانــی در حضیض زمینی قرار‬ ‫می گیرد؟‬ ‫چهارشنبه_ ‪ ۲‬تیرماه _ ساعت ‪ ۱۴:۲۴‬ماه در حضیض زمینی‬ ‫قرار می گیرد و در موقعیت صورت فلکی مارافسای به نزدیک ترین‬ ‫نقطه در مدار چرخش خود به دور زمین می رسد و کمی بزرگ تر از‬ ‫زمان های دیگر به نظر می رســد‪ .‬فاصله ماه از زمین متفاوت است‪،‬‬ ‫زیرا مدار ان کام ً‬ ‫ال دایره ای نیســت و بیضی شکل است‪ .‬وقتی ماه‬ ‫به صورت ماهانه این مسیر بیضوی را در اطراف زمین طی می کند‪،‬‬ ‫فاصله ان حدود ‪ ۱۴‬درصد تغییر می کند این فاصله بین ‪ ۳۵۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬کیلومتــر در حضیض (نزدیک ترین فاصله به زمین) و ‪۴۰۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬کیلومتر در اوج (دورترین فاصله از زمین) متغیر اســت‪.‬‬ ‫اندازه زاویه ای ماه با توجه به این فاکتور متفاوت اســت و بین ‪۲۹.۴‬‬ ‫دقیقه قوسی و ‪ ۳۳.۵‬دقیقه قوسی تغییر می کند‪ ،‬البته روشنایی ماه‬ ‫نیز به مقدار بسیار کمی تغییر می کند‪ .‬اگرچه در عمل تشخیص این‬ ‫موضوع دشوار است زیرا همزمان فازهای ماه نیز تغییر می کند‪ .‬ممکن‬ ‫است افراد تصور کنند که ماه هنگام غروب و طلوع بسیار بزرگ تر و‬ ‫نزدیک تر است‪ ،‬درواقع چنین تصوری صحیح نیست و فقط خطای‬ ‫دید است که ماه هنگام نزدیک شدن به افق بسیار بزرگ تر از چیزی‬ ‫که در واقعیت اســت به نظر می رسد‪ .‬این مسئله توهم ماه نامیده‬ ‫می شود و چیزی بیشتر از یک خطای دید نیست‪ .‬هر عکسی نشان‬ ‫می دهد که ماه دقیقًا همان اندازه است‪ ،‬صرف نظر از این که در افق‬ ‫ظاهر شود یا مستقیمًا باالی سر ما قرارگرفته باشد‪ .‬این نوع خطای‬ ‫دید در مورد خورشید و صورت های فلکی نیز وجود دارد‪ ،‬دلیل این‬ ‫خطای دید کام ً‬ ‫ال دقیق و مشخص نیست‪ ،‬اما گمان بر این است که‬ ‫چون ماه هنگامی که نزدیک به افق قرار دارد در میان ساختمان ها و‬ ‫درختان دیده می شــود‪ ،‬مقایسه اندازه ان با المان های زمینی باعث‬ ‫می شود بزرگ تر دیده شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬خوشــه ســتاره ای ‪ NGC6530‬چه زمانی‬ ‫قابل رویت است؟‬ ‫چهارشنبه ‪ ۲-‬تیرماه‪ -‬خوشه ستاره ای ‪ NGC6530‬با قدر ‪۴.۶‬‬ ‫نزدیک به سحابی تاالب یا ‪ M8‬در صورت فلکی قوس در اسمان‬ ‫قابل رصد است‪ .‬این خوشه ستاره ای تقریبًا در نیمه شب به باالترین‬ ‫نقطه خود در اســمان می رســد‪ .‬البته دیدن ان از نیمکره جنوبی‬ ‫اسان تر است‪ ،‬اما از عرض های شمالی ‪ ۴۵‬درجه شمالی به پایین نیز‬ ‫قابل مشاهده است‪ .‬این خوشه ستاره ای از موقعیت رصدخانه الرستان‬ ‫بین ساعت ‪ ۲۱:۳۶‬تا ‪ ۴:۱۵‬بامداد قابل رصد است‪ .‬هنگامی که این‬ ‫خوشه ستاره ای تا ارتفاع ‪ ۱۹‬درجه از افق جنوب شرقی شما فاصله‬ ‫می گیرد یعنی حدود ساعت ‪ ۲۱:۳۶‬قابل دسترسی خواهد بود و ‪۰۰:۵۵‬‬ ‫بامداد ‪ ۳۷‬درجه باالتر از افق جنوبی شما به باالترین نقطه خود در‬ ‫اسمان می رســد که بهترین زمان برای رصد ان است‪ .‬این جرم با‬ ‫چشم غیرمسلح دیده نمی شود اما از طریق یک دوربین دوچشمی یا‬ ‫تلسکوپ کوچک قابل دیدن است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مقارنه سیاره مریخ و خوشه ستاره ای کندوی‬ ‫عسل چه زمانی رخ می دهد؟‬ ‫پنج شــنبه‪ ۳ -‬تیرماه‪ -‬مقارنه ســیاره مریخ با خوشه ستاره ای‬ ‫کندوی عسل یا ‪ M44‬رخ خواهد داد‪ .‬مریخ و خوشه کندوی عسل‬ ‫با جدایی زاویه ای ‪ ۳۰‬دقیقه قوسی نسبت به یکدیگر نمایی نزدیک‬ ‫به هم از دید زمینی ها خواهند داشت‪ .‬مشاهده این مقارنه از مختصات‬ ‫رصدخانه الرســتان دشوار خواهد بود‪ ،‬زیرا این مقارنه ساعت ‪۲:۴۵‬‬ ‫رخ می دهد و پس از تاریک شــدن اسمان در حوالی ساعت ‪۲۰:۳۸‬‬ ‫در فاصله ‪ ۱۸‬درجه باالتر از افق غربی ظاهر می شــود‪ ،‬البته اسمان‬ ‫در ان شب به دلیل حضور ماه کام ً‬ ‫ال روشن خواهد بود‪ .‬این مقارنه‬ ‫ســپس به سمت افق فرو می رود و دو ســاعت و ‪ ۱۵‬دقیقه بعد از‬ ‫خورشید یعنی ساعت ‪ ۲۲:۰۹‬غروب می کند‪ .‬قدر سیاره مریخ ‪ ۱.۸‬و‬ ‫قدر ‪ M44‬نیز ‪ ۳.۱‬خواهد بود‪ ،‬هر دو جرم در صورت فلکی سرطان‬ ‫قرار دارند‪ .‬این دو جرم در رصد با تلسکوپ به اندازه کافی به یکدیگر‬ ‫نزدیک خواهند بود تا در یک میدان دید در تلسکوپ قرار بگیرند‪ ،‬اما‬ ‫با چشم غیرمسلح یا از طریق یک دوربین دوچشمی نیز قابل مشاهده‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ایا پدیده ماه توت فرنگی در هفته پیش رو رخ‬ ‫خواهد داد؟‬ ‫ماه پنج شــنبه_ ‪ ۳‬تیرماه _ در صورت فلکی قوس به فاز ماه‬ ‫بدر می رســد در این زمان ماه کل شب قابل رصد است‪ ،‬زیرا حوالی‬ ‫غروب خورشــید طلوع می کند و حوالی صبح نیز غروب می کند‪ .‬از‬ ‫بین ماه های کامل که در طول سال مشاهده می شود‪ ،‬گاهی اوقات‬ ‫با توجه به ماه و فصلی که ماه در ان به حالت بدر می رسد نام هایی‬ ‫مانند ماه توت فرنگی به ان اختصاص داده می شود‪ .‬این نام گذاری ها‬ ‫در دهه های اخیر توسط کشاورزان در ایاالت متحده رواج پیداکرده‬ ‫اســت‪ .‬ان ها ادعا می کنند که اسامی استفاده شده ریشه باستانی در‬ ‫قبایــل بومی امریکا دارد‪ .‬ان ها ماه کامل در ماه ژوئن و اخرین ماه‬ ‫کامــل بهار را ماه توت فرنگی می نامند‪ ،‬این نام از فصل برداشــت‬ ‫توت فرنگی در شمال شرقی ایاالت متحده سرچشمه گرفته است‪.‬‬ ‫ســاعت ‪ ۲۳:۰۹‬از دید زمینی ها طول دایره البروجی ماه دقیقًا ‪۱۸۰‬‬ ‫درجه با طول دایره البروجی خورشید فاصله دارد در طول شب های‬ ‫بعد ماه هرروز حدود یک ساعت دیرتر طلوع می کند و در اواخر شب‬ ‫به سمت الراس می رسد و طی چند روز فقط قبل از طلوع خورشید و‬ ‫صبح زود قابل مشاهده است‪ .‬ماه با رسیدن به ربع اخر یک هفته بعد‬ ‫از ماه کامل‪ ،‬نیمه شب طلوع می کند و حوالی ظهر غروب می کند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه (مرحله اول ‪ -‬نوبت دوم)‬ ‫خرید حدود ‪ 2،000‬متر لوله پلی اتیلن ‪ ۱۱۰‬میلیمتری و ‪ ۴۵۰۰‬متر ‪ ۲۵۰‬میلیمتری‬ ‫شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد ردیف بودجه شماره ‪40817‬و‪20134‬سال ‪1400‬نسبت‬ ‫به خرید حدود ‪ 2،000‬متر لوله پلی اتیلن ‪ ۱۱۰‬میلیمتری و ‪ ۴۵۰۰‬متر ‪ ۲۵۰‬میلیمتری از طریق مناقصه عمومی‬ ‫اقدام نماید‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار اگهی به مدت ‪ ۱۰‬روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه و‬ ‫یا با تلفن ‪ 53241010‬داخلی ‪ 241‬مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫* اخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل ان‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/04/12‬دبیرخانه‬ ‫محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی‬ ‫* تاریخ گشایش اسناد‪ :‬ساعت ‪ ۱۵:۰۰‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/04/13‬در محل شهرداری شهرضا‬ ‫* به پیشنهادات مخدوش‪ ،‬مشروط یا خارج از تاریخ فوق‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* پیشنهاد دهندگان باید مبلغ ‪ 1/225/000/000‬ریال (یک میلیارد و دویست و بیست و پنج میلیون ریال)‬ ‫ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب سپرده ‪ ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲‬بانک ملی در پاکت الف الک و مهر‬ ‫شده تحویل نمایند‪.‬‬ ‫* سپرده نفر اول‪ ،‬دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری‬ ‫ضبطمیگردد‪.‬‬ ‫* شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫م الف‪1150998 :‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫حسین امیری‪ :‬مدیر امور مالی حبیب قاسمی‪ :‬شهردار شهرضا‬ ‫اگهی مزایده فروش(مرحله اول ‪ -‬نوبت دوم)‬ ‫تعداد سه پالک ثبتی از زمین های واقع در میدان میوه و تره بار سابق با کاربری تجاری ‪ -‬خدماتی‬ ‫شهرداری شــهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه اول ‪ ،‬جلسه ‪ ۳۷۱‬مورخ ‪ 1400/02/26‬شورای‬ ‫اسالمی شهر تعداد سه پالک ثبتی از زمین های واقع در میدان میوه و تره بار سابق با کاربری تجاری ‪ -‬خدماتی‬ ‫را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار اگهی به مدت ‪ ۱۰‬روز جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و‬ ‫یا با تلفن ‪ 53241010‬داخلی ‪ 241‬مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫* اخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل ان ‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/04/12‬دبیرخانه‬ ‫محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی‬ ‫* تاریخ گشایش اسناد ‪ :‬ساعت ‪ ۱۵:۰۰‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/04/13‬در محل شهرداری شهرضا‬ ‫* به پیشنهادات مخدوش‪ ،‬مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* پیشــنهاد دهندگان باید حداقل ‪ ٪۵‬مبلغ پایه مزایده را ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب سپرده‬ ‫‪ ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲‬بانک ملی در پاکت الف الک و مهر شده تحویل نمایند‪.‬‬ ‫* سپرده نفر اول ‪ ،‬دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری‬ ‫ضبط می گردد‪.‬‬ ‫* شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪1150997‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫مم‬ ‫حسین امیری‪ :‬مدیر امور مالی حبیب قاسمی‪ :‬شهردار شهرضا‬ ‫گروه نشریات‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫جرعه ای‬ ‫کتاب‬ ‫جرج برناردشاو‬ ‫شاهدان گر دلبری زین سان کنند‬ ‫زاهدان را رخنه در ایمان کنند‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫زادروز عزت اهلل انتظامی بازیگر تئاتر و سینمای ایران‬ ‫حافظ‬ ‫رونق بافته های داری‪ ،‬هنری سنتی که‬ ‫چشم به فردا دارد‬ ‫شهرستان سمیرم به دلیل موقعیت اقلیمی خاص‬ ‫خود سال هاست که توانسته درزمینهٔ تولید بافته های‬ ‫داری ازجمله گلیم پیشرو باشد‪.‬‬ ‫به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬گلیم‬ ‫از صنایع دستی شناخته شــده و از فعالیت های مهم‬ ‫زنان شهری‪ ،‬روستایی و عشایری شهرستان سمیرم‬ ‫است و داشــتن مهر اصالت سازمان جهانی یونسکو‬ ‫گواه برتری این هنر در سطح بین الملل است‪ .‬سابقه‬ ‫گلیم بافی در شهرستان ســمیرم به زمان های بسیار‬ ‫دور برمی گــردد که گلیم به عنــوان زیرانداز و برای‬ ‫نگهداری و حمل اشــیا و اذوقه همچنین زینت دادن‬ ‫به خانه ها بسیار استفاده می شد‪ .‬زنان هنرمند منطقه‬ ‫همواره این هنر اصیل ایرانــی را که میراث جاودان‬ ‫و ســند ذوق و هنر گذشتگان ان ها هست با تالشی‬ ‫بی وقفه و خســتگی ناپذیر‪ ،‬تا به امروز حفظ کرده و‬ ‫حتی توسعه داده اند‪ .‬ظرافت در بافت‪ ،‬نقش های زیبا‬ ‫و منحصربه فرد‪ ،‬اســتفاده از رنگ های طبیعی و تنوع‬ ‫در تولید محصول از ویژگی های ممتاز گلیم ســمیرم‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬گلیم بافی سمیرم هنری فرامرزی‬ ‫مریــم محمدی کارشــناس صنایع دســتی اداره‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی شهرستان‬ ‫ســمیرم به خبرنگار ما گفت‪ :‬توســعه بافت گلیم در‬ ‫روستا های شهرستان ســمیرم سبب شده تا بیش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬نفــر به صورت تخصصی و حرفه ای مشــغول‬ ‫فعالیت شــوند‪ .‬او افــزود‪ :‬حــدود ‪ ۱۰۰‬هنرمند برتر‬ ‫درزمینهٔ بافت گلیم در این شهرستان فعال هستند‬ ‫که بیشتر ان ها توانســته اند با راه اندازی کارگاه های‬ ‫کوچک زمینه اشــتغال زایی را در بافت گلیم فراهم‬ ‫کنند‪ .‬کارشــناس صنایع دستی اداره میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دســتی شهرستان سمیرم ادامه‬ ‫داد‪ :‬در حــال حاضر بیش از ‪ ۲۰‬کارگاه تولید گلیم در‬ ‫شهرستان ســمیرم دایر است که پیش بینی می شود‬ ‫تعداد این کارگاه ها در ســال اینده به ‪ ۴۰‬باب برسد‪.‬‬ ‫محمدی اظهار کرد‪ :‬ســرانه تولیــد ماهیانه گلیم در‬ ‫شهرستان سمیرم حدود ‪ ۲۰۰‬مترمربع است و درصدد‬ ‫هستیم تا با حمایت بیشتر از هنرمندان این رشته رقم‬ ‫تولید را افزایش دهیم‪ .‬او به محدودیت های سفر برای‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫گردشگران در پی شیوع کرونا پرداخت و اضافه کرد‪:‬‬ ‫بااینکه در پی همه گیری کرونا ورود گردشــگران به‬ ‫شهرستان محدود شــد و به صنوف مختلف ازجمله‬ ‫صنایع دســتی خســارت قابل توجهی وارد شد‪ ،‬اما با‬ ‫استفاده از فضای مجازی توانستیم در نمایشگاه های‬ ‫بین المللی صنایع دستی کشــور ها مختلفی همچون‬ ‫روسیه و گرجســتان شرکت و محصوالت خود را به‬ ‫جهانیان معرفی کنیم‪ .‬کارشــناس صنایع دستی اداره‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی شهرستان‬ ‫ســمیرم اظهار کرد‪ :‬گرجستان‪ ،‬ارمنســتان و عراق‬ ‫خریداران اصلی صنایع دســتی ســمیرم هستند‪ ،‬اما‬ ‫مهم ترین مشتری محصوالت ما عربستان است که از‬ ‫بافته های سنتی سمیرم در خانه کعبه استفاده می کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬گلیم بافی‪ ،‬در ‪ ۱۵‬روستای سمیرم‬ ‫ســعید ســلیمانی رئیس اداره میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی شهرســتان سمیرم گفت‪:‬‬ ‫شهرستان سمیرم سال هاست که در حوزه های مختلف‬ ‫بافته هــای داری همچون بافت کف پــوش‪ ،‬رومیزی‪،‬‬ ‫روپشتی‪ ،‬تزیین منازل و مبلمان‪ ،‬روکش صندلی ماشین‪،‬‬ ‫تابلو فرش‪ ،‬پادری‪ ،‬جاجیم و گلیــم فعال بوده و از این‬ ‫طریق در اشــتغال زایی و درامدزایی موفق عمل کرده‬ ‫اســت‪ .‬او افزود‪ :‬محصوالت گلیم و جاجیم ســمیرم با‬ ‫نقش های بسیار زیبا و منحصربه فرد در نمایشگاه های‬ ‫بین المللی نگاه های زیادی را به ســوی خود جلب کرده‬ ‫اســت‪ .‬رئیس اداره میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی شهرستان سمیرم با اشاره به اینکه بافت هر‬ ‫قطعه گلیم حدود دو ماه زمان می برد ادامه داد‪ :‬نخ های‬ ‫کاربردی بافت گلیم در شهرستان سمیرم یله‪ ،‬ابریشمی‬ ‫و مریونس هست‪ .‬سلیمانی تاکید کرد‪ :‬با همراهی بخش‬ ‫خصوصی امروز شــاهد گســترش بافت گلیم در ‪۱۵‬‬ ‫روستای شهرستان هستیم‪ .‬در همین زمینه طرح های‬ ‫قدیمی و سنتی گلیم که نماد فرهنگ عشایری منطقه‬ ‫و رو به فراموشــی بود بار دیگر احیا شد‪ .‬او به خسارت‬ ‫ناشی از شیوع کرونا به گردشگری سمیرم اشاره و اضافه‬ ‫کرد‪:‬خوشبختانه سال گذشته اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان بیش از ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت برای جبران زیان های ناشی از‬ ‫شیوع کرونا به سمیرم اختصاص داد‪.‬‬ ‫چهارمینکمپتابستانی‬ ‫بازی سازیدانشگاه‬ ‫اصفهان‬ ‫مدیر مرکز نواوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان‬ ‫از برگزاری چهارمین کمپ تابستانی بازی سازی دانشگاه‬ ‫اصفهان خبر داد‪.‬‬ ‫جواد راســتی در گفت وگو با ایسنا با اعالم این خبر‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کمپ تابستانی لذت بازی سازی ‪ ۱۴۰۰‬فرصتی‬ ‫برای یادگیری و تجربه و تیم سازی است که برای لذت‬ ‫بردن از بازی سازی مهیا شــده است‪ .‬عضو هیئت علمی‬ ‫دانشگاه اصفهان بابیان اینکه این برنامه از ‪ ۱۲‬تیر تا سه‬ ‫شهریور برگزار می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬عالقه مندان به‬ ‫بازی سازی می توانند در کنار هم یک برنام ه هیجان انگیز‬ ‫و کم نظیــر را تجربه کرده و بدون نیــاز به دانش قبلی‪،‬‬ ‫به ســادگی اصول گرافیک و انیمیشن را بیاموزند و بدون‬ ‫نیاز به دانش کد نویسی با یک موتور بازی سازی کارکرده‬ ‫و با ساختن سه مینی گیم جذاب‪ ،‬حال و هوای بازی سازی‬ ‫را تجربه کنند‪ .‬راســتی ادامه داد‪ :‬این برنامه در قالب ‪۶۴‬‬ ‫ســاعت اموزش های جذاب و مفید بازی سازی به همراه‬ ‫‪ ۲۰‬ساعت تجرب ه کار تیمی به مدت هشت هفته (روزهای‬ ‫زوج از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ )۱۳‬برگزار می شود و در بخش اموزش‬ ‫‪ ۱۴‬ساعت هنر دوبعدی و فتوشاپ‪ ،‬شش ساعت انیمیشن‪،‬‬ ‫‪ ۲۲‬ساعت کار با زیرموتور ‪ BOLT‬یونیتی و ‪ ۲۲‬ساعت‬ ‫کارگاه های متنوع در حوزه ‪ ‬تیم سازی و طراحی و تبلیغات‬ ‫و انتشــار و درامدزایــی و ارائه و بازی هــای رومیزی و‬ ‫موسیقی با مدرسان مجرب پیش بینی شده است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫در بخش کار تیمی نیز افراد می توانند زیر نظر منتورهای‬ ‫مرکــز از فضای جذاب مرکز نواوری صنایع ســرگرمی‬ ‫برای تمرین انچه اموخته اند و تجربه ‪ ‬کار تیمی اســتفاده‬ ‫کننــد‪ .‬در این دوره بازی های ‪Space Shooter ،Car‬‬ ‫‪ Racing‬و حســنی در سرزمین ارواح را خواهید ساخت‬ ‫و برای چالــش روز اخر اماده خواهید شــد‪ .‬مدیر مرکز‬ ‫نواوری صنایع سرگرمی دانشــگاه اصفهان بابیان اینکه‬ ‫قرار است کالس ها به صورت حضوری و عملی با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی در سایت تخصصی مرکز نواوری‬ ‫صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان برگزار شود‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫همراه داشتن ماسک و ضدعفونی کننده ‪ ‬شخصی الزامی‬ ‫است‪ .‬راستی تصریح کرد‪ :‬کالس ها در سایت تخصصی‬ ‫برگزار می شــود و نیاز به همراه داشــتن لپ تاپ نیست‪.‬‬ ‫همچنین گروه هایی که موفق شوند تا قبل از روز داوری‬ ‫بازی شان را با همراهی منتورها در کافه بازار منتشر کرده‬ ‫باشند‪ ،‬جایز ه ویژه دریافت خواهند کرد‪ .‬او به عالقه مندان‬ ‫حضور در این برنامه توصیه کرد برای جزئیات بیشــتر و‬ ‫ثبت نــام در ‪ https://uicei.ir/camp۱۴۰۰‬و کســب‬ ‫برنامه هفتگی کمپ به وب ســایت ‪https://uicei.ir/‬‬ ‫‪ camp‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫اگهی مزایده زمین تجاری (نوبت دوم)‬ ‫چاپ دوم‬ ‫شهرداری تودشک در نظر دارد باستناد مصوبات ‪/5/133‬ش‪-‬ت (جلسه ‪ )۴۱۱‬مورخ ‪ 1400/01/08‬و ‪/5/136‬ش‪-‬ت‬ ‫نوبت اول‬ ‫(جلسه ‪ )۴۱۴‬مورخ ‪ 1400/01/30‬شورای اسالمی شهر نسبت به فروش (‪ )۲‬قطعه زمین تجاری واقع در بلوار امام رضا (ع) شهر تودشک‬ ‫به قیمت کارشناسی اقدام نماید‪ .‬متقاضیان میتوانند جهت اطالع‪ ،‬دریافت و تحویل اسناد و مدارک مزایده از تاریخ ‪ 1400/03/23‬تا‬ ‫‪ 1400/04/08‬به شهرداری مراجعه نمایند‪ .‬الزم بذکر است هزینه های انتشار اگهی و کارشناسی بر عهده برندگان مزایده میباشد‪.‬‬ ‫م الف‪1148834 :‬‬ ‫محمدرضا مجلسی‪ -‬شهردار تودشک‬ ‫اگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام‬ ‫شرکت تابان نیرو سپاهان (سهامی عام) نوبت دوم‬ ‫ثبت شده به شماره ‪ ۱۱۸۴۳‬و شناسه ملی ‪۱۰۲۶۰۳۲۸۸۷۶‬‬ ‫با عنایت به اینکه در جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ‪ ،1400/3/30‬حد نصاب الزم جهت رسمیت جلسه حاصل نگردید‪ ،‬بدینوسیله از کلیه‬ ‫سهامداران محترم دعوت بعمل می اید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم که راس ساعت ‪ ۹‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/04/16‬در محل‬ ‫سالن اجتماعات شرکت تکادو واقع در اصفهان ‪ -‬خیابان هزار جریب ‪ -‬روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان ‪ -‬نبش کوچه چهارم ‪ -‬ساختمان تکادو برگزار‬ ‫می گردد‪ ،‬حضور به هم رسانند‪.‬‬ ‫خاطر نشان میسازد از انجائیکه ابالغیه شماره‪ 104/31‬مورخ‪ 1398/12/20‬ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابالغیه شماره ‪/440/50‬پ‪ 98/‬مورخ ‪1398/12/26‬‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم می دارد که «تا اطالع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفا در شرایطی که حداکثر با حضور ‪ ۱۵‬سهامدار حقیقی و‬ ‫حقوقی تشکیل گردد امکان پذیر می باشد‪ ».‬بر این اساس ضمن تشکر از همراهی سهامداران محترم‪ ،‬به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا امکان مشاهده‬ ‫همزمان مجمع از طریق پیوند ‪ https://www.aparat.com/tabanniroo/live‬و طرح سواالت سهامداران محترم فراهم می باشد‪ .‬برگ ورود به جلسه‬ ‫برای ‪ ۱۵‬نفر از سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی در محل مجمع از ساعت ‪ ۹‬صبح همان روز صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫دستورجلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬استماع گزارشهای هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ‪1399/12/30‬‬ ‫‪ -2‬بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ‪ 1399/12/30‬و نحوه تخصیص سود‪.‬‬ ‫‪ -3‬انتخاب حسابرس مستقل‪ ،‬بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ‪1400/12/29‬‬ ‫‪ -4‬تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره‪.‬‬ ‫‪ -5‬تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل‪.‬‬ ‫‪ -6‬طرح و تصویب معامالت مشمول ماده ‪ ۱۲۹‬اصالحیه قانون تجارت‪.‬‬ ‫‪ -7‬انتخاب اعضاء هیات مدیره‪.‬‬ ‫‪ -8‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج اگهی ها و دعوت نامه های شرکت برای سال مالی منتهی به ‪1400/12/29‬‬ ‫‪ -9‬سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد‪.‬‬ ‫هیات مدیره شرکت تابان نیرو سپاهان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4852

روزنامه اصفهان امروز 4852

شماره : 4852
تاریخ : 1402/12/10
روزنامه اصفهان امروز 4851

روزنامه اصفهان امروز 4851

شماره : 4851
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه اصفهان امروز 4849

روزنامه اصفهان امروز 4849

شماره : 4849
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه اصفهان امروز 4848

روزنامه اصفهان امروز 4848

شماره : 4848
تاریخ : 1402/12/03
روزنامه اصفهان امروز 4847

روزنامه اصفهان امروز 4847

شماره : 4847
تاریخ : 1402/12/02
روزنامه اصفهان امروز 4845

روزنامه اصفهان امروز 4845

شماره : 4845
تاریخ : 1402/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!