روزنامه اصفهان امروز شماره 4097 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4097

روزنامه اصفهان امروز شماره 4097

روزنامه اصفهان امروز شماره 4097

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫پنجشنبه ‪ 27‬خرداد ‪ 6 |1400‬ذی القعده ‪ | 17Jun2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4097‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫مشارکت در انتخابات در رشد «امنیت اقتصادی و تجاری» موثر واقع خواهد شد‬ ‫واجدان شرایط رای دادن در استان اصفهان‬ ‫‪3/634/114‬‬ ‫افزایش قدرت اقتصادی‬ ‫با حضور حداکثری مردم‬ ‫پایصندوق ها‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫امادگی ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫نیروی انتظامی در برگزاری‬ ‫انتخابات‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫استفاده از همه ظرفیت های استان‬ ‫برای حضور پرشور مردم در انتخابات‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫اخرین مناظره انتخاباتی شورای شهر اصفهان در برنامه شهر زندگی برگزار شد‬ ‫‪ ۴‬تفکر و یک انتخابات‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫امکان تحویل‬ ‫شناسنامه شهروندان‬ ‫اصفهان تا پایان انتخابات‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫پوشش انتخابات‬ ‫توسط ‪ ۵۰۰‬خبرنگار خارجی از ‪۲۲۶‬‬ ‫رسانهبین المللی‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1852‬‬ ‫شاکر این اقتدار باشیم‬ ‫«گزاره ششم»‬ ‫حسـن روانشـید| فرازهـا و نشـیب ها در سیاسـت‬ ‫جهانـی اقتضا می کـرد تا کشـورهای خاورمیانه بخصوص‬ ‫غـرب اسـیا هرگـز نتواننـد طعـم خـوش اسـتقالل از هر‬ ‫نظـر را بچشـند ازایـن رو می بایسـت گروه هـای درونـی‬ ‫ان را متمایـل بـه سیاسـت های برونـی کـرد درحالی کـه‬ ‫در فرهنـگ خـود بهترین هـا را داشـتند بخصـوص اگـر‬ ‫مسـلمان بودنـد و کتـاب راهنمایشـان قـران بـود‪ .‬خواجه‬ ‫غلام الثقلیـن دانش اموختـه دانشـگاه اسلامی علیگـر‬ ‫هندوسـتان کـه در سـال ‪ ۱۳۲۹‬هجـری قمـری از شـهر‬ ‫بانـی پت هندوسـتان راهی عراق شـد و سـپس بـه ایران‬ ‫امـد و پـس از هفتـاد روز اقامـت و کنـدوکاو در ان بـا‬ ‫توشـه ای گـران از انچـه می خواسـت بار سـفر را بسـت تا‬ ‫از طریـق قسـطنطنیه‪ ،‬بیـروت و دمشـق به زیـارت مدینه‬ ‫منـوره رفتـه و از راه قاهره و بندر سـعید عـازم والیت بانی‬ ‫پـت در هندوسـتان شـود‪ .‬او پیرامـون گروه های سیاسـی‬ ‫پایـان دوران قاجاریـه در ایران می گوید‪« :‬مناسـب می دانم‬ ‫مفهـوم ایـن اصطالح هـا را کـه اینجـا مرتـب اسـتفاده‬ ‫می شـود توضیـح دهـم‪ .‬مسـتبد‪ :‬ایـن کلمـه از اسـتبداد‬ ‫امـده اسـت به معنـی محکمی یا اسـتقالل و کسـانی که‬ ‫ً‬ ‫کاملا اختیارات را به دسـت گیـرد‪ ،‬رعایا‬ ‫می خواهند شـاه‬ ‫بـه شـیوه جدیـد اداره شـوند و بـه همـان روش سـابق بر‬ ‫ان ها حکومت شـود‪ ،‬ان ها را مسـتبد می گویند‪ .‬مشـروطه‪:‬‬ ‫کسـانی که می خواهنـد از طریق قانون مسـاوی که ان را‬ ‫قانـون اساسـی می گویند شـاه و هـر فـرد دارای اختیارات‬ ‫محـدود باشـد تا هرکـس دردش را بفهمد‪ .‬اعتدال‪ ،‬کسـی‬ ‫کـه می خواهـد اوضـاع ایـران بـا احتیـاط و اعتـدال تغییر‬ ‫کنـد و تا حـد زیادی موافقت امـرا و علمـا را الزم می داند‪،‬‬ ‫مثـل محافظـه کاران‪ ،‬یعنـی بـا وجـود پذیـرش شـیوه‬ ‫حکومـت مشـروطه نمی خواهـد همه چیـز واژگون شـود‪،‬‬ ‫ایـن گـروه خـود را اعتدالی می گوینـد‪ .‬و به طورکلی از بین‬ ‫بـردن روس و انگلیس را نامناسـب می داننـد‪ ،‬دموکرات در‬ ‫اصل‪ ،‬مشـروطه دواتشـه اسـت و چون در بین اعتدالی ها‪،‬‬ ‫مسـتبدین و شاه دوسـت های زیـادی مخفـی شـده اند‬ ‫از ایـن دو احـرار ان هـا را مسـتبدان مخفـی می نامنـد‪.‬‬ ‫دموکـرات‪ :‬در طهـران تعـداد ان هـا از اعتدالی هـا کمتـر‬ ‫نیسـت یعنی کسـانی کـه در سیاسـت دخالت دارنـد گویا‬ ‫نصـف بیشترشـان دموکـرات و تقریبًا یک چهارم مسـتبد‬ ‫هسـتند‪ ،‬دموکرات ها می خواهند که مسـاوات برقرار شـود‬ ‫مثـل سوسیالیسـت های اروپا‪ ،‬حقوق کارگران و کاسـب ها‬ ‫افزایـش یابـد‪ ،‬اعتدالی هـا حتـی نمی خواهنـد اندیشـه‬ ‫دیگـران را بشـنوند که حاال همه با ان ها مخالف هسـتند‪.‬‬ ‫گرایـش اعتدالی هـا بـه انگلیـس اسـت اگرچـه از زمـان‬ ‫قـرارداد ‪ ۱۹۰۷‬روس و انگلیـس هـردو کشـور صلح کردند‬ ‫امـا دموکرات هـا بـه انگلیـس اعتمـاد ندارنـد‪ .‬بااین حـال‬ ‫در سـفارتخانه های طهـران رقابـت زیـاد اسـت‪ .‬ارتجاعی‪:‬‬ ‫گروه دیگری اسـت که گفته می شـود قدرت زیـادی دارد‪،‬‬ ‫یعنـی مردمی کـه قب ً‬ ‫ال مشـروطه و ازادی طلـب بودند‪ ،‬اما‬ ‫بـا دیدن اشـفتگی اوضـاع عقب نشـینی کرده اند بـه ان ها‬ ‫ارتجاعـی می گوینـد کـه تغییـر عقیـده داده انـد‪ .‬در یکـی‬ ‫از جلسـات پارلمـان یعنـی همـان مجلـس شـورای ملـی‬ ‫شـرکت کـردم تـا بـا موتمـن الملـک رئیـس ان مالقات‬ ‫کنـم کـه البتـه خیلی کوتـاه بـود‪ .‬در این جلسـه معتدلین‬ ‫و دموکرات هـا راهـم دیـدم و با شـاهزاده شـیخ الرئیس که‬ ‫پسـرعموی ناصرالدین شـاه اسـت مالقات مفصلی داشتم‪،‬‬ ‫در مجلـس ان روز بخصوص الیحه های زیادی ارائه شـد‬ ‫کـه برخـی هم تصویب شـدند ازجمله بـرای هزینه باالی‬ ‫جنـگ و امـور پنهانی سـیصد هـزار تومان‪ ،‬البته شـورایی‬ ‫بـرای نظـارت بـر این هزینه تشـکیل شـد کـه بالفاصله‬ ‫اسـتعفا دادنـد زیـرا معتقد بودنـد حرف های ان ها شـنوایی‬ ‫نـدارد! در ایـن مجلس افـراد بی باکی همچـون اقا مهدی‬ ‫فرزنـد شـیخ فضل اهلل نـوری هـم بودنـد‪ .‬ان روز از طرف‬ ‫دموکرات هـا اعالمیـه تندی صادر می شـد که مـردم برای‬ ‫جنـگ و جهاد روانه شـوند امـا اعتدالی ها اعالمیه منتشـر‬ ‫نکردنـد‪ .‬اکثـر افـرادی کـه در مجلـس هسـتند ازجملـه‬ ‫رئیـس ان حقـوق نمی گیرنـد چـون از خانـدان ثروتمند و‬ ‫مرفـه هسـتند! او قول می دهـد که اگر صمصام السـلطنه‬ ‫رئیس الـوزرا شـود با مشـورت و پیشـنهادهای خـود مرتب‬ ‫بـه او کمـک خواهد کرد»‪ .‬امـروز باید از این گذشـته های‬ ‫خاکسـتری درس عبرت بگیریم و شـاکر این اقتدار باشیم‬ ‫زیـرا اسلامی نـاب و به دسـت معمـار ان نصیبمان شـده‬ ‫کـه بـدون حضور و دخالـت بیگانگان کشـور را اداره کنیم‬ ‫و البتـه انتخابـات ازاد همراه با تحقیـق و تفحص برای ان‬ ‫در راس امور اسـت تا چشـم هایمان را بـاز کرده و مطمئن‬ ‫پـای صندوق هـای رای برویـم‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫پنجشنبه | ‪ 27‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4097‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فضاسازی شهری شهرداری اصفهان با رویکرد افزایش مشارکت در انتخابات صورت گرفت‬ ‫اکران طرح های ویژه انتخاباتی در شهر‬ ‫گروه رویداد| مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری‬ ‫اصفهان با اشاره به فضاسازی شهرداری اصفهان برای افزایش‬ ‫مشارکت مردم در انتخابات پیش رو گفت‪ :‬شهرداری اصفهان‬ ‫در راســتای ابالغیه های ستاد انتخابات و همچنین در راستای‬ ‫تبیین حق انتخاب به عنوان یک حق بشری و تعیین سرنوشت‬ ‫کشور توسط مردم‪ ،‬اقداماتی را به منظور افزایش مشارکت مردم‬ ‫در انتخابات پیش رو از سوی سازمان ها و مناطق مختلف خود‬ ‫انجام داده اســت‪.‬ایمان حجتی با اشــاره به اینکه در راستای‬ ‫افزایش مشارکت شــهروندان در انتخابات ریاست جمهوری و‬ ‫شورای اسالمی شهر‪ ،‬فضاسازی های شهری با محوریت اهمیت‬ ‫انتخابات پیش بینی و انجام شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این زمینه‬ ‫دو مجموعه طرح از سوی اداره کل ارتباطات شهرداری اصفهان‬ ‫طراحی و اکران شده که هر مجموعه شامل هفت طرح متفاوت‬ ‫است و این طرح ها در بیش از صد نقطه شهر و در مناطق مختلف‬ ‫نصب شده است‪ .‬همچنین از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫شهرداری اصفهان‪ ۴۴۰ ،‬عدد پایه سیمانی‪ ۱۵۰ ،‬عدد تک پایه‬ ‫و استند در سطح شهر نصب شده و همچنین بخشی از ظرفیت‬ ‫تبلیغاتی این سازمان در اختیار دیگر سازمان ها و سازمان ها قرار‬ ‫گرفته اســت که از ان جمله می توان به ‪ ۱۷‬عدد عرشه پل بر‬ ‫روی بدنه پل هایی چون پل ‪ 25‬ابان اشــاره کــرد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫طرح های ســازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان در ‪6‬‬ ‫سری متفاوت در نقاط مختلف شهر نصب شده است‪ .‬مدیرکل‬ ‫ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان اظهار کرد‪ :‬نصب‬ ‫طرح های پایه های سیمانی با همکاری حوزه هنری با محتوای‬ ‫روزشــمار انتخابات و همچنین در مراکزی که دارای تلویزیون‬ ‫شهری است از دیگر اقدامات شهرداری اصفهان برای افزایش‬ ‫حضور مردم در انتخابات ‪ 1400‬است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نصب بنر حضــور حداکثری در ‪ 500‬اتوبوس‬ ‫شهری‬ ‫او با بیان اینکه سازمان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان نیز با‬ ‫همکاری بسیج شهرداری اقدام به نصب بنر طرح های انتخابات‬ ‫در حدود ‪ ۵۰۰‬دستگاه اتوبوس شهری کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬نصب‬ ‫پوستر در اتوبوس های سطح شهر و دعوت به حضور حداکثری‬ ‫در پایانه ها و توقفگاه های سازمان اتوبوسرانی از دیگر فعالیت های‬ ‫مدیریت شهری در این روزهای انتخاباتی است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مسابقه انالین ‪ 10‬شب با هدف افزایش اگاهی‬ ‫شهروندان و طراحی مناظره های انتخاباتی‬ ‫حجتی با اشــاره به اینکه دیواره پازلی ارگ جهان نما نیز از‬ ‫ســوی سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان متناسب با ایام‬ ‫انتخابات طراحی و نصب شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در طرح جدید‬ ‫این دیواره‪ ،‬عکســی از قشرهای مختلف مردم که در کنار هم‬ ‫قرار گرفته اند با شــعار «عهدی به دوش داریم» طراحی شده‬ ‫اســت تا اتحاد و همدلی مردم را نشان دهد‪ .‬او گفت‪ :‬همچنین‬ ‫نمادها و المان های اثرانگشت به نماد انتخاب از سوی سازمان‬ ‫زیباسازی شــهرداری اصفهان در جای جای شهر نصب شده‬ ‫است‪ .‬او همچنین به طراحی مسابقه اطالعات شهر و شهروندی‬ ‫«‪10‬شب» به صورت انالین و در فضای مجازی از سوی اداره‬ ‫کل ارتباطات شــهرداری اصفهان اشاره کرد و گفت‪ :‬محوریت‬ ‫سواالت این مسابقه موضوعات و اطالعات شهری‪ ،‬وظایف شورا‬ ‫و ‪ ...‬بود تا عالوه بر مشــارکت‪ ،‬اطالعات و اگاهی شهروندان‬ ‫در این زمینه افزایش یابد و مشــارکت اگاهانه تری اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫قرعه کشی این مسابقه هر شــب به صورت انالین در فضای‬ ‫مجازی به نشــانی @‪ isfahan_net‬انجام می شــود‪ .‬او به‬ ‫طراحی و برگزاری ‪ 5‬مناظره انالین از ســوی ایمنا‪ ،‬خبرگزاری‬ ‫شهر و شــهروندی ایران‪ ،‬با موضوع انتخابات شورای اسالمی‬ ‫شهر با شعار ایا اصفهان شهر زندگی است و همچنین با موضوع‬ ‫جوانان به منظور تبیین دیدگاه های چهره های سیاسی در قالب‬ ‫جریان های مختلف‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬این مناظره ها به صورت‬ ‫انالین از اپارات‪ ،‬سایت خبرگزاری ایمنا و شبکه های اجتماعی‬ ‫این رسانه پخش شــد‪ .‬مدیرکل ارتباطات شهرداری اصفهان‬ ‫افزود‪ :‬در کنار تبلیغات وسیع افزایش مشارکت‪ ،‬به منظور افزایش‬ ‫مشارکت شــهروندان در انتخابات ریاســت جمهوری نیز ‪10‬‬ ‫مجموعه طرح که نشان دهنده اهمیت انتخابات است و همچنین‬ ‫به تشــریح وظایف شهرداری و شورا و تاثیر ان بر زندگی مردم‬ ‫می پردازد‪ ،‬طراحی و نصب شده است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی‪ ،‬حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر‪:‬‬ ‫عملکرد شورای پنجم شهر اصفهان قابل دفاع است‬ ‫بنــا به گفته رئیس کمیســیون اقتصــادی‪ ،‬حقوقی و‬ ‫گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان عملکرد شورای‬ ‫دوره پنجم قابل دفاع بوده و در چهار سال اخیر اقدامات خوبی‬ ‫در زمینه های مختلف برای شهر اصفهان انجام شده است‪.‬‬ ‫به گــزارش ایمنا‪ ،‬پورمحمد شــریعتی نیا اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫اصالح طلبان برخورد حذفی می شود و هرچه صحبت کردیم‬ ‫هم فایده ای ندارد بنابراین دیگر از این موضوع گله نمی کنیم‪.‬‬ ‫او همدلــی‪ ،‬همراهی‪ ،‬رویکرد واحــد و تخصص را مزیت‬ ‫شورای پنجم دانســت و افزود‪ :‬از لیست شورای هماهنگی‬ ‫اصالح طلبان برای انتخابات شورای شهر حمایت می کنیم‬ ‫و با وجود بی مهری های انجام شــده امیدوارم این لیست با‬ ‫حداکثر نفرات به دوره ششم شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫وارد شود‪ .‬رئیس کمیسیون اقتصادی‪ ،‬حقوقی و گردشگری‬ ‫شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه عملکرد شورای‬ ‫دوره پنجم قابل دفاع بوده و در چهار سال اخیر اقدامات خوبی‬ ‫در زمینه های مختلف برای شهر اصفهان انجام شده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به دلیل اینکه بر سرنوشت شهر حساس هستیم‬ ‫و لیست اصالح طلبان را ادامه دهنده راه مدیریت شهری دوره‬ ‫پنجم می دانیم امیدواریم مردم به این لیست اقبال بیشتری‬ ‫داشــته باشند‪ .‬او افزود‪ :‬بودجه شــهرداری از دو هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان به ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان رســیده است‬ ‫و در سال گذشته درصد بســیاری از بودجه محقق شد که‬ ‫امیدوارم مدیریت شهری این روند خوب خود را در دوره های‬ ‫اینده حفظ کند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان‪:‬‬ ‫تبلیغات علیه شورای اصالح طلب‬ ‫اصفهان را به حق نیست‬ ‫رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان گفــت‪ :‬در دوره پنجم تمام تالش خود را برای بهبود‬ ‫وضعیت شهر انجام دادیم و تبلیغاتی که علیه شورای اصالح طلب‬ ‫انجام می شود را حق این شورا نمی دانم‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬فریده روشــن اظهار کرد‪ :‬چهار سال پیش‬ ‫لیســت امید با اعتماد مردم وارد شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫شد‪ ،‬این لیست ارزوها و امیدهایی داشت و به دنبال محقق شدن‬ ‫ان ها بود‪ .‬لیســت امید مشارکت های مردم را زیاد و سمن ها را‬ ‫درگیر موضوعات شهری کرد و در بسیاری از موارد شفاف سازی‬ ‫الزم را انجــام داد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬امروز به عنوان یکی از اعضای‬ ‫شورای شهر از اقدامات انجام شــده راضی هستم زیرا در این‬ ‫مدت تمام تالش خود را برای بهبود وضعیت شهر انجام دادیم‬ ‫و تبلیغاتی که علیه شــورای اصالح طلب انجام می شود را حق‬ ‫این شورا نمی دانم‪ .‬رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای‬ ‫اســامی شــهر اصفهان با بیان این که جلسات علنی شورای‬ ‫اسالمی شهر شفاف بوده و مردم در جریان مصوبات ان بوده اند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مجموعه پل های شهید سلیمانی حدود ‪ ۲۰‬ماه طول‬ ‫کشید تا ساخته شود و اگر همت مدیریت شهری نبود‪ ،‬تکمیل‬ ‫این پروژه شاید چندین سال طول می کشید‪ .‬روشن با اشاره به‬ ‫اجرای پروژه چهارباغ عباســی‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اکنون چهارباغ به‬ ‫منظر فرهنگی تبدیل شده است و با معضالت اجتماعی مبارزه‬ ‫می کند؛ باید چنین پروژه هایی در مناطق پانزده گانه شــهر اجرا‬ ‫شــود تا مردم شادی و نشاط داشته باشند‪ .‬او با اشاره به رویکرد‬ ‫عدالت فضایی در مدیریت شــهری دوره پنجم شهر اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬در این راســتا در مناطق ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۱‬ســینما ساخته شد تا‬ ‫بتوانیم زیرســاخت های فرهنگی را در تمامی مناطق افزایش‬ ‫دهیم‪ .‬در منطقه ‪ ۱۴‬ورزشگاه رستم و سهراب بهره برداری شد‬ ‫و زینبیه که یک منطقه محروم بود‪ ،‬اکنون بهبودیافته و به ان‬ ‫رسیدگی شده است‪ .‬روشن گفت‪ :‬اصفهان در کشور برای اولین‬ ‫بار به عنوان شــهر دوستدار کودک انتخاب شد و اکنون وظیفه‬ ‫دارد زیرســاخت های الزم در اختیار‬ ‫کودکان قرار دهد؛ با افزایش فضای‬ ‫الزم برای کودکان در شهر‪ ،‬می توان‬ ‫به معنای واقعی حق انها را به جا اورد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬مدیریت شهری اکنون‬ ‫انضباط مالی پیداکــرده و با افتخار‬ ‫می توانیم بگوییم کارکنان شهرداری‬ ‫در رفاه کامل به سر می برند‪ .‬روشن‬ ‫افزود‪ :‬با تدوین بودجه مشــارکتی‪،‬‬ ‫مردم می توانند برای اقدامات شــهر‬ ‫تصمیم گیری کرده و برنامه های خود‬ ‫را ارائه کنند‪ .‬برنامه راهبردی ‪۱۴۰۵‬‬ ‫دیگر اقدامی بود که در این دوره انجام شده است که اولویت ان‬ ‫زیست پذیری‪ ،‬گردشگری و ارتقای منابع انسانی است‪ .‬رئیس‬ ‫کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه‬ ‫داد‪ :‬فعالیت های زیادی در این دوره انجام شده است و باید این‬ ‫اقدامات را با دوره های گذشته مقایسه کنیم تا متوجه تغییرات‬ ‫شویم‪ .‬قطعًا کمی و کاستی هایی نیز در این دوره وجود داشته اما‬ ‫ما توانستیم بودجه دو هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومانی شهرداری را به‬ ‫‪ ۹‬هزار ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان افزایش دهیم که با وجود بحران های‬ ‫موجود‪ ،‬این اتفاق افتخار شــورای پنجم است‪ .‬او رای به لیست‬ ‫اصالح طلبان در انتخابات شــورای شهر را اعتماد به ادامه روند‬ ‫اجرایی شورای پنجم در شهر اصفهان دانست و تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫فرایند انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬شاهد نامهربانی هایی بودیم و بسیاری از‬ ‫افراد رد صالحیت شدند که در بستن لیست اصالح طلبان برای‬ ‫انتخابات شورای شهر تاثیر زیادی داشت‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون پایش‪ ،‬نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد‬ ‫پیشرفت ویژه پروژه تونل گالب‬ ‫در شورای پنجم‬ ‫دوره پنجم بی حاشیه ترین شورای شهر اصفهان بود‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫اجرای طرح هر استاد یک‬ ‫ستاد در اصفهان‬ ‫به گفته مسئول بسیج اساتید استان اصفهان طرح هر‬ ‫استاد یک ستاد با هدف جلب مشارکت حداکثری مردم‬ ‫در انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد و با همکاری استادان دانشگاه های‬ ‫استان در حال اجراست‪ .‬محمدباقری به ایرنا گفت‪ :‬در این‬ ‫طرح جمعی از استادان دانشگاه های مختلف استان اصفهان‬ ‫با حضور در مجامع و اماکن مختلف با رعایت شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی یا از طریق فضای مجازی‪ ،‬مردم را به حضور در‬ ‫انتخابات دعوت می کنند‪ .‬او با بیان اینکه در اجرای این طرح‬ ‫برای هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی تبلیغ نمی شود‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬استادان دانشگاه در این طرح به طور مستقیم با مردم‬ ‫صحبت کرده و اهمیت مشارکت در انتخابات را برای انها‬ ‫بازگو می کنند‪ .‬باقری با اشاره به اینکه این طرح در سایر‬ ‫استان ها نیز در حال اجراست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬استادان دانشگاه‬ ‫و نخبگان نقش مهمی در جریان سازی در جامعه دارند و‬ ‫می توانند از این ظرفیت برای اگاهی رسانی به مردم بهره‬ ‫ببرند‪ .‬او با بیان اینکه امروز دشمن با همه توان و امکانات‬ ‫خود در حال تبلیغات گسترده رسانه ای برای مایوس کردن‬ ‫مردم از حضور در انتخابات است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این روزها به‬ ‫دلیل شرایط ناشی از کرونا امکان ارتباط رودررو با مردم‬ ‫کمتر شده است به همین دلیل دشمنان با سوءاستفاده از‬ ‫فضای مجازی و جنگ نرم می کوشند تا مردم را نسبت به‬ ‫اینده نظام جمهوری اسالمی ناامید کنند‪ .‬این استاد دانشگاه‬ ‫گفت‪ :‬حضور پرشور و حداکثری مردم در انتخابات امسال‬ ‫که یکی از حساس ترین رویدادهای دوران انقالب اسالمی‬ ‫است و کشورمان با مشکالت داخلی و خارجی زیادی مواجه‬ ‫است‪ ،‬اقتدار کشورمان در سطح جهانی و مذاکره بین المللی‬ ‫را افزایش می دهد‪ .‬باقری افزود‪ :‬مردم باید بدانند که نتایج‬ ‫حضور در انتخابات برای خود انها رقم می خورد و انها باید از‬ ‫این حق مسلم در تعیین سرنوشت جامعه استفاده کنند‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه مردم می توانند برنامه های هر یک از نامزدهای‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری یا شوراهای اسالمی را بررسی و‬ ‫درباره انها تصمیم گیری کنند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ما نیاز به روحیه‬ ‫و دولت جوان در کشورمان داریم و امید است با انتخاب‬ ‫اصلح مردم و امدن دولت جدید‪ ،‬معضالت داخلی و خارجی‬ ‫کشور حل شود‪.‬‬ ‫بداخالقی سیاسی به ضرر‬ ‫کشور و نامزدهای انتخاباتی‬ ‫است‬ ‫به گفته دبیر جامعه اسالمی مهندسان استان اصفهان‬ ‫بداخالقی سیاسی به نفع فضای سیاسی کشور و نامزدهای‬ ‫انتخاباتی نیست و باید درست رفتار کرد و صحبت های‬ ‫مثبتی در جریان تبلیغات داشت‪.‬رسول حامدیان به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫تندخویی و بی اخالقی در انتخابات و تبلیغات نشان دهنده‬ ‫کم ظرفیتی برخی گروه های سیاسی و کاندیداهاست‪ .‬او‬ ‫با اشاره به اینکه افرادی که در منصب ریاست جمهوری‬ ‫و عضو شورای اسالمی شهر قرار می گیرند باید دارای‬ ‫حسن خلق و رفتار بر مبنای اخالق مداری باشند ادامه داد‪:‬‬ ‫در جریان انتخابات و تبلیغات بی اخالقی جایی ندارد‪ .‬دبیر‬ ‫جامعه اسالمی مهندسان استان اصفهان تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫نظام جمهوری اسالمی ایران که برمبنای مردم ساالری‬ ‫دینی است انچه روشن است این نکته است که رای مردم‬ ‫تعیین کننده سرنوشت کشور است‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬اگر ملت‬ ‫در انتخابات شرکت نکنند حق مطالبه گری نیز ندارند بنابراین‬ ‫اگر برای اینده خود‪ ،‬کشور و فرزندانشان اهمیت قائل هستند‬ ‫باید پای صندوق رای حضور یابند‪ .‬حامدیان با بیان اینکه با‬ ‫مشارکت گسترده مردم در انتخابات پایه های دولت اینده‬ ‫مستحکم خواهد شد بیان کرد‪ :‬حضور نیافتن در انتخابات‬ ‫ضربه زننده به کشور و ملت است‪ .‬او در خصوص تبعات‬ ‫بین المللی شرکت نکردن در انتخابات پیش رو نیز عنوان‬ ‫کرد‪ :‬قهر با صندوق رای منافع کشور را به خطر می اندازد‬ ‫و به دشمنان ایران جسارت می دهد و همچنین دولت اینده‬ ‫را در روابط بین المللی و مسائل خارجی دچار ضعف خواهد‬ ‫کرد‪ .‬دبیر جامعه اسالمی مهندسان استان اصفهان گفت‪ :‬هر‬ ‫انسان عاقلی با هر گرایش سیاسی و مرام و مسلکی اگر به‬ ‫اینده میهنش اهمیت دهد در انتخابات حضور می یابد‪.‬‬ ‫استفاده از همه ظرفیت های‬ ‫استان برای حضور پرشور‬ ‫مردم در انتخابات‬ ‫به گفته رئیس کمیسیون پایش‪ ،‬نظارت و پیگیری شورای‬ ‫اسالمی شــهر اصفهان شورای پنجم نمونه خوبی از عملکرد‬ ‫اصالح طلبان بود و امیدواریم راه ان ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬فتح ا‪ ...‬معین اظهار کرد‪ :‬یکی از کارهایی که‬ ‫در دوره پنجم شورای شهر به ان توجه شد رودخانه زاینده رود و‬ ‫تامین اب برای شهروندان اصفهان بود و در این راستا مصوباتی‬ ‫نیز در شورای شهر تصویب شد‪ .‬او افزود‪ :‬پروژه تونل گالب که‬ ‫یکی از مرغوب ترین اب ها از رودخانه زاینده رود را پس از تصفیه‬ ‫در نجف اباد‪ ،‬به منابع ابی می رساند‪ ،‬با کمک مدیریت شهری‬ ‫پیش رفت؛ به گفته مسئوالن اجرای تونل گالب‪ ،‬پیشرفت این‬ ‫پروژه مدیون پیگیری شــورای شهر است و امیدواریم تا قبل‬ ‫پایان مردادماه به نتیجه برسد‪ .‬رئیس کمیسیون پایش‪ ،‬نظارت‬ ‫و پیگیری شــورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد‪ :‬انتقال‬ ‫اب از خلیج فارس یکی دیگر از راهکارها برای تامین اب شرب‬ ‫اصفهان است که هزینه زیادی به ان اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫شهرداری نیز در کنار صنایع استان‪ ،‬با تصمیم شورا از بهره برداران‬ ‫این پروژه خواهد بود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬شورای پنجم بی حاشیه ترین‬ ‫دوره در بین ادوار شوراهای اسالمی شهر بود و به دور از حواشی‪،‬‬ ‫تنها به وضع مردم رسیدگی کرد؛ با توجه به فشارهای زیادی که‬ ‫بر شورا تحمیل شد توانستیم موضوعات شهری را به بهترین‬ ‫شکل اداره کنیم و در این دوره شاهد شکوفایی اقدامات عمرانی‬ ‫بیش از انچه در دوره های قبل اتفاق افتاد بودیم‪ .‬معین با اشاره‬ ‫به پروژه رینگ چهارم‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬در سال های گذشته‬ ‫ترافیک خودروهای ســنگین که از شــمال به جنوب حرکت‬ ‫می کردند مشــکالت زیادی را ایجاد کــرده و بر زندگی مردم‬ ‫تاثیر گذاشته بود؛ در این راستا اقدامات زیادی در گذشته شد که‬ ‫نتیجه ای نداشت اما مدیریت فعلی توانست در دوره پنجم احداث‬ ‫رینگ حفاظتی و بلوار فرزانگان را به نتیجه برســاند و شاهد‬ ‫رضایت مندی مردم از این اقدام بودیم‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬شــورای‬ ‫شهر باید یکپارچه و متعهد عمل کند و خدمت رسان مردم باشد‪،‬‬ ‫شورای هماهنگی اصالح طلبان برای تشکیل چنین شورایی‬ ‫تالش زیادی کرد اما شــاهد رد صالحیت های گسترده بودیم‬ ‫که امیدوارم در اینده نســبت به حل این موضوع نگاه ویژه ای‬ ‫شود‪ .‬شورای پنجم نمونه خوبی از عملکرد اصالح طلبان بود و‬ ‫امیدواریم راه ان ادامه پیدا کند و این موضوع با توجه به همت‬ ‫افراد حاضر در لیست اصالح طلبان امکان پذیر است‪.‬‬ ‫به گفته دبیر ائتالف وحدت ملی در استان اصفهان ائتالف‬ ‫وحدت ملی رسالت و وظیفه خود را بر پایه دعوت و مشارکت‬ ‫حداکثری مردم در انتخابات بنا نهاده‪ ،‬این ائتالف فارغ از‬ ‫سوگیری های سیاسی سعی دارد هم وطنان و بویژه مردم‬ ‫شریف و شهیدپرور اصفهان را با حضوری پرشور‪ ،‬حماسی‬ ‫و انقالبی وارد میدان کند‪ .‬نیما پدرام در خصوص وظایف‬ ‫احزاب‪ ،‬جبهه ها و ائتالف های مختلف و ستادهای انتخاباتی‬ ‫متشکله در کشور به فارس گفت‪ :‬نقشه راه و مسیر در بیانیه‬ ‫گام دوم تبیین شده است‪ .‬دبیر ائتالف وحدت ملی در استان‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬اگر همه مردم سخنان مقام معظم رهبری‬ ‫که فرموده اند من به روی وحدت ملی تاکید بیشتری دارم‪،‬‬ ‫به خاطر اینکه امنیت هم نامش از وحدت است‪ ،‬اگر وحدت‬ ‫نباشد امنیت ملی هم به خطر می افتد و ایجاد ناامنی می کند‬ ‫را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند‪ ،‬متوجه خواهند شد که‬ ‫دعوت به مشارکت و حضور حداکثری مردم وظیفه هر ایرانی‬ ‫است‪ .‬او در ادامه با اشاره به سخنان برخی در دعوت مردم‬ ‫به عدم حضور در انتخابات‪ ،‬بیان کرد‪ :‬افرادی که خواسته یا‬ ‫ناخواسته‪ ،‬تریبون دشمن شده و مردم را از طریق رسانه های‬ ‫مجازی دعوت به عدم حضور در انتخابات می کنند‪ ،‬در واقع‬ ‫می خواهند حق مطالبه گری مردم و قدرت تصمیم گیری‬ ‫ان ها و نسل جوان کشور را به حداقل برسانند‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫افتتاح ابرپروژه میدان شهدای‬ ‫هسته ای تا پایان تیرماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بنا به اعالم شهردار اصفهان با تکمیل خیابان های ارغوانیه‬ ‫و زاینده رود تا اواخر تیرماه ابر پروژه میدان شهدای هسته ای‬ ‫افتتاح خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬قدرت ا‪ ...‬نوروزی در جلسه بررسی پیشرفت‬ ‫پروژه های عمرانی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به دنبال برگزاری جلسات‬ ‫هفتگی بررسی پیشرفت پروژه های عمرانی شهر‪ ،‬نشست‬ ‫امروز در محل پروژه پل قهجاورستان تشکیل شد و روند‬ ‫اجرای دو پروژه شاخص رینگ چهارم و میدان شهدای‬ ‫هسته ای موردبررسی قرار گرفت‪ .‬او افزود‪ :‬پس از افتتاح‬ ‫رسمی پروژه مجموعه پل ها و تقاطع چهار سطحی شهید‬ ‫سلیمانی‪ ،‬تمام همت شهرداری بر این است که هرچه‬ ‫زودتر مسیر رینگ چهارم حدفاصل پل افتاب تا بهاران را‬ ‫تکمیل کرده و در اینده نزدیک افتتاح کند‪ .‬شهردار اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر مسیر رینگ چهارم از پل افتاب‬ ‫به سمت پل کانال به طول هزار و ‪ ۵۰۰‬متر اماده شده و‬ ‫به زودی اسفالت خواهد شد‪ .‬او با بیان این که تالش هایی‬ ‫برای افتتاح ال‪ .‬سی (اعتبارنامه) در بانک شهر انجام شده‬ ‫و توافقی با شرکت نفت جی صورت گرفته تا بتوانیم قیر‬ ‫موردنیاز پروژه را به زودی دریافت کنیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تا چند روز‬ ‫اینده دو هزار تن قیر خریداری شده وارد اصفهان می شود و‬ ‫مشکل اسفالت این محور برطرف خواهد شد‪ .‬نوروزی گفت‪:‬‬ ‫اگر فعالیت های عمرانی با همین روال ادامه یابد‪ ،‬به زودی‬ ‫بخشی از رینگ که از ابتدا قول داده بودیم را به موقع افتتاح‬ ‫خواهیم کرد؛ در حال حاضر از نقطه صفر رینگ چهارم تا‬ ‫کیلومتر یک هزار و ‪ ۲۰۰‬حدود ‪ ۵۰۰‬متر ازادسازی شده‬ ‫است پس از این مسیر با چالش هایی مواجه شده ایم که در‬ ‫صدد تعریض ان هستیم‪ .‬او با اشاره به پروژه میدان شهدای‬ ‫هسته ای خاطرنشان کرد‪ :‬با تکمیل خیابان های ارغوانیه و‬ ‫زاینده رود تا اواخر تیرماه ابرپروژه میدان شهدای هسته ای‬ ‫افتتاح خواهد شد‪.‬‬ ‫صرف روزانه ‪ ۶‬میلیارد تومان‬ ‫برای نگهداری شهر‬ ‫مدیرکل درامد شهرداری اصفهان هزینه نگهداری شهر‬ ‫شامل هزینه های جاری‪ ،‬جمع اوری زباله‪ ،‬رفت وروب‪،‬‬ ‫نگهداری فضای سبز‪ ،‬ابیاری ها و روشنایی شهر در بودجه‬ ‫سال جاری روزانه شش میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫نادر اخوندی به ایمنا گفت‪ :‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬هزینه جاری و‬ ‫عمرانی شهر اصفهان روزانه حدود ‪ ۲۱‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در سال جاری از بودجه هفت هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد‬ ‫تومانی شهرداری مرکزی غیر از سازمان ها و شرکت ها‪،‬‬ ‫هزینه عمومی شهر دو هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان و با احتساب‬ ‫هزینه هایی که سازمان ها و شرکت ها در شهر انجام می دهند‪،‬‬ ‫روزانه ‪ ۲۶‬میلیارد تومان هزینه نگهداری شهر اعم از توسعه‬ ‫شهر‪ ،‬ایجاد زیرساخت ها و هزینه های جاری است که عدد‬ ‫قابل توجهی است‪ .‬مدیرکل درامد شهرداری اصفهان ادامه‬ ‫داد‪ :‬امسال بودجه شهرداری مرکزی حدود هفت هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان است که حدود یک هزار میلیارد تومان‬ ‫(حدود ‪ ۲۰‬درصد از بودجه) از ان را با منبع درامدی قانون‬ ‫مالیات ارزش افزوده پیش بینی کردیم که درامد پایدار محسوب‬ ‫می شود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬درامدهای ساختمانی هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان معادل ‪ ۳۲‬درصد‪ ،‬فروش اموال غیرمنقول حدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان کمتر از ‪ ۱۲‬درصد‪ ،‬وام و اوراق مشارکت‬ ‫حدود یک هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان معادل ‪ ۳۰‬درصد بودجه و‬ ‫سایر موارد حدود ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان معادل کمتر از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫از بودجه سال جاری پیش بینی شده است‪ .‬اخوندی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با این احتساب بین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد درامدهای شهرداری‬ ‫اصفهان پایدار‪ ۳۰ ،‬درصد درامد ناپایدار از جنس ساختمانی و‬ ‫مابقی فروش اموال غیرمنقول‪ ،‬وام و اوراق مشارکت است؛‬ ‫در واقع حدود ‪ ۷۰‬درصد جنس درامدی شهرداری پایدار و‬ ‫ناپایدار و حدود ‪ ۴۰‬درصد جنس تامین سایر منابع است‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬اختصاص عوارض تولید اکسیژن برای ناژوان‪ ،‬مدیریت‬ ‫هوشمند پارک حاشیه ای و هوشمند سازی اتوبوسرانی از جمله‬ ‫مواردی است که به تامین منابع مالی پایدار شهر کمک کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سرویس ها اماده باشند احتمال‬ ‫بازگشایی مدارس زیاد است‬ ‫بنا به اعالم مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر‬ ‫تاکسیرانی شهرداری اصفهان با توجه به این که احتمال‬ ‫بازگشایی مدارس زیاد است‪ ،‬هشت هزار راننده سرویس‬ ‫مدرسه باید برای تشکیل یا تمدید مجوزهای خود اقدام‬ ‫کنند‪.‬هادی منوچهری به ایمنا گفت‪ :‬وجود ویروس کرونا‬ ‫و مطمئن نبودن از بازگشایی مدارس‪ ،‬رانندگان را در‬ ‫تصمیم گیری برای تمدید کارت شهری یا تشکیل پرونده‬ ‫مردد کرده است اما نمی توان تصمیم گیری را به روزهای‬ ‫پایانی شهریور موکول کرد‪ .‬او افزود‪ :‬مطابق روال هرسال‪،‬‬ ‫از ابتدای تیرماه توسط شرکت های حمل ونقل دانش اموزی‬ ‫ثبت نام ‪ ۸۵۰۰‬راننده برای سرویس مدارس حدود ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫دانش اموز اغاز می شود‪ .‬مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت‬ ‫بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان ادامه داد‪ :‬رانندگانی در بدنه‬ ‫حمل ونقل سرویس مدارس دارای بیمه تامین اجتماعی‬ ‫هستند یا عالقه مند به سرویس دهی در بخش خصوصی‬ ‫هستند و باید از مجوز طرح زوج و فرد بهره ببرند‪ ،‬درنتیجه‬ ‫این افراد باید قبل از پایان اعتبار مجوزهای خود‪ ،‬نسبت به‬ ‫تمدید ان اقدام کنند تا با تعویق بیمه تامین اجتماعی خود‬ ‫روبرو نشوند و از مجوز معافیت از محدودیت طرح زوج و‬ ‫فرد استفاده کنند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬برای واکسیناسیون‬ ‫هر چه سریع تر رانندگان حمل ونقل‪ ،‬پیگیری های متعدد‬ ‫کتبی توسط سازمان تاکسیرانی و شهردار اصفهان به‬ ‫مراجع مختلف از ماه ها پیش انجام شده ضمن اینکه سایر‬ ‫شهرداری های کالنشهرها نیز پیگیر همین موضوع هستند و‬ ‫امیدواریم حساسیت انجام این مورد درک شود‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 27‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4097‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫استان‬ ‫اخرین مناظره انتخاباتی شورای شهر اصفهان در برنامه شهر زندگی برگزار شد‬ ‫کوروش خسروی رئیس مرکز پژوهش های شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان‪ :‬انتخابات سال ‪ ۱۴۰۰‬نقطه عطفی‬ ‫برای دو جناح است باید هر دو جناح کنار هم مشکالت‬ ‫را حل کنند؛ هیچ کشوری برای مردم کشور دیگر تصمیم‬ ‫نمی گیرند؛ در این دوره از همه طیف ها رد صالحیت‬ ‫داشتیم؛ در شورای شهر هم از اصولگرا تعدادی رد صالحیت‬ ‫شدند‪ ،‬اما با اصالح طلبان کاری شد که دیر توانستند لیست‬ ‫خود را ارائه دهند‪ ،‬این اتفاق در اینده بحران ساز می شود‪،‬‬ ‫بنابراین هر دو جناح باید با هم افزایی قانون را اصالح کنند‪،‬‬ ‫در واقع اگر کاندیدا محکومیت موثر و یا غیر موثر دارند و‬ ‫یا به طور مثال خسروی پرونده محکومیت مالی دارد باید‬ ‫شفاف سازی شود‪ .‬احسان امینی معاون مالی اقتصادی‬ ‫منطقه ‪ ۱۰‬شهرداری‪ :‬انتخابات شهر و روستا بر اساس‬ ‫پیش بینی قانون اساسی و احیای اصل قانون انتخابات‬ ‫بوده و مردمی ترین رویداد انتخابات در سطح جامعه است؛‬ ‫انتظار می رود نهادهای نظارتی سخت گیری زیادی نسبت‬ ‫به انتخابات شوراها نداشته باشند تا مشارکت اجتماعی مردم‬ ‫را شاهد باشیم؛ این اتفاق در دوره های مختلف افتاده است‬ ‫در دوره قبل مجلس‪ ،‬عضو هیئت نظارت شهرستان بودم‬ ‫باید مکانیسم انتخاب اعضای هیئت اجرایی را بگویم که بر‬ ‫اساس پیشنهاد های نمایندگان شهرستان و استان انتخاب‬ ‫می شوند‪ .‬ترکیب هیئت اجرایی بر اساس نظر نمایندگان‬ ‫مجلس انجام شده؛ انجا سه نفر اعضای هیئت اجرایی‬ ‫منصوب به جریان اصالح طلبی بودند؛ رد صالحیت ها‬ ‫تبعاتی دارد که نتایج ان را ملموس بین مردم می بینیم؛‬ ‫در دوره فعلی ‪ ۱۱‬نفر از اعضای شورای اسالمی شهر برای‬ ‫انتخابات ثبت نام کردند و هم رد صالحیت شدند دراین بین‬ ‫نخستین سوالی که برای مردم پیش امد اینکه چگونه‬ ‫افرادی که برایمان تصمیم گیری و بودجه تصویب می کنند‬ ‫که صالحیت ندارند و چرا جایگاه انها قبل از انتخابات سلب‬ ‫نمی شود البته اینکه گفته شود برای هر دو جناح اتفاق‬ ‫می افتد مردم می بینند که در انتخابات ریاست جمهوری نیز‬ ‫رد صالحیت در دو جناح را در برمی گیرد؛ بستن لیست‪،‬‬ ‫تبلیغات و برنامه ریزی ستاد انتخابات به دلیل همین رد‬ ‫صالحیت ها متوقف شده بود که بعضی از اعضای شورای‬ ‫شهر از جمله اقای خسروی بالتکلیف بود و باید منتظر تایید‬ ‫صالحیت می ماند؛ امیدواریم تغییری در رویکرد افرادی که‬ ‫در نهادهای نظارتی مشغول می شوند ایجاد شده و حاکمیت‬ ‫قانون مبنا شود‪.‬بهروز نصرازادانی معاون مالی سازمان فاوا‬ ‫شهرداری اصفهان‪ :‬در این دوره در کنار سخت گیری ها‬ ‫عدالت نیز وجود داشت و این موضوع برای همه افراد‬ ‫بود البته سخت گیری در رد و یا تایید صالحیت ها باعث‬ ‫شده عدالت برقرار باشد‪.‬حامد یزدیان دبیر کل حزب رویش‬ ‫نیروهای انقالب اسالمی‪ :‬ما نیز به برخی از رد صالحیت ها‬ ‫اعتراض داشتیم زیرا مطابق قانون‪ ،‬محکومیت های موثر‬ ‫باید مالک رد صالحیت می شد‪ ،‬برخی از افرادی که سابقه‬ ‫اجرایی داشتند به واسطه این مسئولیت محکومیت هایی‬ ‫داشتند که موثر نبود‪ .‬حجم گسترده رد صالحیت ها که‬ ‫نسبت به دوره های گذشته بی سابقه بود را در این دوره‬ ‫نظاره کردیم حتی بسیاری از اعضای شورای فعلی نیز‬ ‫توسط هیئت اجرایی رد صالحیت شدند که البته برخی‬ ‫از موارد توسط هیئت نظارت اصالح شد‪ .‬باید فیلترهای‬ ‫تایید صالحیت برای مردم شفاف باشد‪ ،‬هدف این نیست‬ ‫که هر فردی با هر اعتقادی بتواند وارد عرصه شورا شود‪،‬‬ ‫اما باید بپذیریم با دید باز تری نسبت به تایید صالحیت ها‬ ‫در شورا نگاه شود‪ ،‬متاسفانه روی افراد سیاسی بیشتر توجه‬ ‫می شود‪ ،‬به نظر می رسد این تنگ نظری تا حدی در هیئت‬ ‫اجرای و هیئت نظارت شهرستان شکل گرفته بود‪ .‬البته باید‬ ‫سعی کنیم در مدیریت شهری انتخاب به مردم سپرده شده‬ ‫البته خط قرمزها‪ ،‬مخالفت و نداشتن التزام عملی به اسالم‪،‬‬ ‫انقالب و اصل والیت فقیه بوده و سالیق سیاسی نباید در‬ ‫تایید صالحیت ها تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬سوال سوم‪ :‬گفته شده‪ ،‬شورای پنجم صرفا‬ ‫نامگذاری بوده و حواس مردم را به مسائلی‬ ‫همچون دوچرخه سواری بانوان پرت می کنند تا‬ ‫ضعف های عملکردشان را بپوشانند‪ .‬نظر شما در‬ ‫این مورد چیست؟ یا این یک اتهام است؟‬ ‫کوروش خسروی رئیس مرکز پژوهش های شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان‪ :‬اینکه گفته شود شورای پنجم صرف‬ ‫شورای نامگذاری بوده نوعی بی عدالتی در بیان است و‬ ‫دراین باره مردم باید قضاوت کنند اگر تنها عملکرد شهرداری‬ ‫اسم و فامیل بازی بود ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان بودجه‬ ‫شهرداری در نظر گرفته نمی شد و پروژه های زیرساختی در‬ ‫شهر در دستور کار قرار نمی گرفت و اجرایی نمی شد در حال‬ ‫حاضر سه «تی بی ام» در خط دو متروی اصفهان در حال‬ ‫حفاری است و ‪ ۱۳‬ایستگاه ان به صورت همزمان در حال‬ ‫احداث است در حوزه های عمرانی با افتخار خود را موظف‬ ‫داشتیم پروژه های نیمه کاره را تکمیل و سپس به سمت‬ ‫اجرای پروژه های جدید گام برداریم در اجرای پروژه های‬ ‫عمرانی با محدودیتی روبه رو نبوده ایم چنانکه از مترو تا‬ ‫رینگ چهارم و نمایشگاه بین المللی اصفهان و سالن اجالس‬ ‫اماده بهره برداری است‪.‬در این دوره مدیریت شهری‪ ،‬شورای‬ ‫شهر شروع به گفتمان سازی کرد و تنها شورای کشور بودیم‬ ‫که برای تامین سرمایه خطرپذیر شهر تدبیر شد‪ .‬مرکز‬ ‫پژوهش های شورای شهر اصفهان گزارشی ارائه کرد که در‬ ‫تهران ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان منابع مالی خطرپذیر وجود داشته‬ ‫این در حالی است که در اصفهان این امار صفر بوده این‬ ‫یعنی از دست دادن طبقه خالق شهر که با مشارکت بخش‬ ‫خصوصی صندوق خطرپذیر را تشکیل دادیم این صندوق با‬ ‫هفت میلیارد تومان منابع تشکیل و باعث شد حال و هوای‬ ‫شهر تغییر کند و امروز جوانان خالق شهر می توانند فعالیت‬ ‫خود را بدون دغدغه انجام دهند‪ .‬انصاف نیست بگویم‬ ‫اصفهانی انجام می شد شورای شهر و شهرداری ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫نفر از شهروندان را ‪ ۱۰۰‬ساعت اموزش داد چرا که معتقدیم‬ ‫هر چه شهروند توانمندتر باشد شهر ثروتمندتر خواهد بود‪.‬‬ ‫از دستاوردهای شورای پنجم می توان به این موضوع نیز‬ ‫اشاره کرد که شورا و شهرداری اطالعات خود را به صورت‬ ‫شفاف به شهروندان ارائه کرده اند؛ همچنین اجرای پارکینگ‬ ‫مکانیزه و بازچرخانی اب خاکستری در داخل ساختمان ها‬ ‫از دیگر دستاوردهای شورای پنجم بود که شهرداری برای‬ ‫اجرای ان مکلف شد‪.‬احسان امینی معاون مالی اقتصادی‬ ‫منطقه ‪ ۱۰‬شهرداری‪ :‬شورای نامگذاری نهاد ضابطه مند‬ ‫در تمام ادوار شورای شهر بوده است‪ .‬جالب اینکه رقبای‬ ‫ما ان قدر چیزی برای گفتن ندارند که مباحث را تقلیل‬ ‫به این موضوعات می دهند شهروندان نسبت به عملکرد‬ ‫شهرداری واقف هستند و اینکه گفته شود شورای شهر‪،‬‬ ‫شورای نامگذاری بوده همین بیان نشان دهنده سست بودن‬ ‫سخن دارد‪ .‬معتقدیم اگر مردم در شهر عالقه مند هستند‬ ‫خیابانی به نام «شجریان» نامگذاری شود باید صورت‬ ‫بگیرد نظرسنجی کنید چند درصد مردم اصفهان عالقه به‬ ‫شجریان دارند‪ .‬بسیاری از نهادهای مدنی معتقد بودن روز‬ ‫اصفهان روز اول اذر است شورای شهر با بررسی های علمی‬ ‫و استفاده از نظر کارشناسان این رویداد را در روز اول اذرماه‬ ‫به نام اصفهان نامگذاری کرد و این یک سرمایه اجتماعی‬ ‫محسوب می شود بنابراین در مجموع باید تاکید کنم مسائل‬ ‫را تقلیل ندهید‪.‬بهروز نصرازادانی معاون مالی سازمان فاوا‬ ‫شهرداری اصفهان‪ :‬هر اتفاقی مسیر تاریخی را پشت سر‬ ‫گذاشته است‪ ،‬همه پروژه هایی که شهرداری اکنون در حال‬ ‫اجرای ان است از گذشته اغاز به کار کرده است‪ ،‬شهرداری‬ ‫در این سال ها فعالیت های ویژه ای داشته است‪ ،‬اما عملکرد‬ ‫ان باید متناسب با اقتضائات زمان و مکان بررسی شود‪ .‬در‬ ‫دوره های گذشته نیز ممکن است اتفاقات اشتباهی افتاده‬ ‫باشد‪ ،‬در چهار سال اخیر نیز بودجه های بزرگی صرف‬ ‫عمران شهر شد‪ ،‬اما در این دوران طالیی خطاهایی نیز‬ ‫صورت گرفته است‪ ،‬یکی از خطاهای عملکردی این بود‬ ‫که با توجه به مصادف شدن اغاز به کار شورا با مصوبه‬ ‫ادغام سازمان ها‪ ،‬همزمان معاونت فرهنگی‪ ،‬سازمان ورزشی‬ ‫و سازمان فرهنگی با یکدیگر ادغام شده و در سال اول با‬ ‫رکود شدید و افت عملکرد روبه رو شد‪.‬‬ ‫حامد یزدیان دبیر کل حزب رویش نیروهای انقالب‬ ‫اسالمی‪ :‬گفته شد در دو سال اخیر چه اقداماتی انجام شده‬ ‫است‪ ،‬ما معتقدیم دوره پنجم به دلیل ترکیب شورا و نوع‬ ‫انتخاب سیاسی و نبود تجربه مدیریت شهری اعضای شورا‬ ‫که عمدتًا فعاالن سیاسی احزاب بودند‪ ،‬دو سال طول کشید‬ ‫تا مسئولیت ها و ویژگی های مدیریت شهری را متوجه شوند‬ ‫و سپس اقدامات الزم توسط شورا انجام شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫افزایشبازیافت هایخانگی‬ ‫اران و بیدگل‬ ‫‪ ۴‬تفکر و یک انتخابات‬ ‫«شهر زندگی»‪ ،‬عنوان سلسله برنامه های مناظره‬ ‫انتخاباتی شورای اسالمی شهر اصفهان است که به میزبانی‬ ‫ایمنا و با حضور نامزدهای لیست های شاخص انتخاباتی‬ ‫برگزار می شود‪ .‬مهمان شب پایانی این مناظره‪ ،‬کوروش‬ ‫خسروی رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر‪،‬‬ ‫احسان امینی معاون مالی اقتصادی منطقه ‪ ۱۰‬از لیست‬ ‫«تن ها برای مردم» و حامد یزدیان دبیر کل حزب رویش‬ ‫نیروهای انقالب اسالمی و بهروز نصرازادانی معاون‬ ‫مالی سازمان فاوا شهرداری از لیست ائتالفی قرارگاه های‬ ‫«سالم» و «گام دوم» است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬سوال اول‪ :‬وجه تمایز فعالیت شورای پنجم را‬ ‫که پس از ‪ ۱۴‬سال مدیریت اصولگرایان به دست‬ ‫اصالح طلبان افتاد‪ ،‬چه بود؟‬ ‫کوروش خسروی رئیس مرکز پژوهش های شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان‪ :‬تفاوت فعالیت ها به اندازه تفاوت‬ ‫بین جریان اصولگرا و اصالح طلب زیاد است‪ ،‬زیرا تفاوت‬ ‫در مبانی فکری و سیستم مدیریتی دو جناح وجود دارد؛‬ ‫وقتی که این مدیریت شهری را تحویل گرفتیم ‪2700‬‬ ‫میلیارد تومان شهرداری بدهی داشت و با بی نظمی شدید‬ ‫مالی روبرو شدیم؛ هر بار با ازدحام طلبکاران روبرو بودیم‪،‬‬ ‫اما علیرغم اینکه در حال حاضر بودجه شهرداری اصفهان‬ ‫به ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان افزایش یافته شرایط خوب‬ ‫بهبود یافته است‪ ،‬سرمایه گذاری زیربنایی در شهر انجام‬ ‫شده‪ ،‬ساالنه هزار میلیارد تومان در مترو هزینه می شود و‬ ‫پروژه نمایشگاه اصفهان با اعتباری بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان برای تکمیل هزینه شد که با این احتساب هزینه‬ ‫هزار میلیارد تومانی زیر زمین برای مترو می توان گفت‬ ‫می توانستیم ‪ ۵‬پروژه همسطح نمایشگاه اصفهان روی زمین‬ ‫اجرا کنیم که جلوی دیدگان شهروندان باشد اما پروژه های‬ ‫زیرساختی را در دستور کار قرار دادیم بعد از ان سرمایه‬ ‫گذاری بر روی پروژه رینگ چهارم انجام شد که سال ها‬ ‫در دستور کار شهرداری بود؛ با توجه به افزایش الودگی‬ ‫هوا و ترافیک در شهر درصدد اجرای این پروژه برامدیم در‬ ‫دوره های قبل وقتی برای اجرای پروژه رینگ چهارم وجود‬ ‫نداشت‪ ،‬اما در این دوره می خواستیم به نفع شهر کار کنیم‬ ‫البته یکی از محاسن شورای چهارم گفتمان سازی بود که‬ ‫شهردار وقت اقای جمالی نژاد به تنهایی ان را رقم زد‪ ،‬زیرا‬ ‫هیچکس گفتمان ساز نبود‪.‬‬ ‫احسان امینی معاون مالی اقتصادی منطقه ‪۱۰‬‬ ‫شهرداری‪ :‬وجه تمایز رویکرد اصالح طلبان و اصولگرایان‬ ‫در حوزه های اجتماعی و فرهنگی است؛ هر دوره مدیریت‬ ‫شهری کارنامه برای ارائه دارد‪ ،‬در دوران ‪ ۱۴‬ساله که بخشی‬ ‫از جریان اصولگرا نسبت به تغییر مسیر در دو سال منتهی به‬ ‫‪ ۱۴‬سال اقدامات اصالحی انجام داد که در شورای پنجم ان‬ ‫اصالحات کامل شد‪ ،‬در حوزه اجتماعی باید گفت ‪ ۱۴‬سال‬ ‫قبل توجه به سرمایه اجتماعی و منابع انسانی شهرداری و‬ ‫توجه به زنان و جوانان ضعیف شد‪ ،‬اما در دوره جمالی نژاد‬ ‫مدیران جوان سر کار امدند‪ ،‬موضوع دیگر عدم توجه به‬ ‫مشارکت اجتماعی است باید در این راستا اقلیت های دینی‪،‬‬ ‫زنان و نهادهای مدنی مورد توجه قرار گیرند‪ ،‬زیرا همه‬ ‫اقشار جامعه باید اداره شهر را در دست بگیرند تا هزینه های‬ ‫شهر کاهش یابد در این دوره در این شاخص ها کارنامه‬ ‫قابل قبولی داریم همچنین انضباط مالی یکی از افتخارات‬ ‫اصالح طلبان است‪ ،‬ایجاد صندوق واحد درامد در شهرداری‬ ‫باعث شد بسیاری از پروژه ها شتاب بیشتری پیدا کند و از نا‬ ‫عدالتی بین مناطق شهرداری جلوگیری شود این یک سند‬ ‫افتخار بود که امیدواریم ادامه پیدا کند؛ پروژه های مبتنی بر‬ ‫توسعه پایدار وجه تمایز دیگر فعالیت جبهه اصالح طلبان‬ ‫و اصولگرایان است؛ از خط ‪ ۲‬مترو اصفهان نمی توان‬ ‫برداشت های سیاسی کرد چرا که شجاعت اجرای پروژه ها را‬ ‫در این دوره شهرداری داشتیم‪.‬‬ ‫بهروز نصرازادانی معاون مالی سازمان فاوا شهرداری‬ ‫اصفهان‪ :‬وجه تمایز شوراها را نباید در قالب عملکرد‬ ‫شهرداری بررسی کرد زیرا شورا نهادی فارغ از شهرداری‬ ‫است‪ ،‬در دوره سوم‪ ،‬شورای شهر سیاست هایی را مشخص‬ ‫و بر اساس ان بودجه بندی کرد که در دوره های بعد‬ ‫سیاست ها کمرنگ و سپس در دوره چهارم و پنجم از بین‬ ‫رفت‪ .‬البته شورای چهارم مشارکت پذیری بیشتری نسبت‬ ‫به شورای پنجم داشته و همچنین هماهنگی بین دستگاهی‬ ‫و هماهنگی بین شهرهای همجوار نیز در دوره چهارم بیشتر‬ ‫از دوره پنجم شورا وجود داشت‪ .‬انتظار می رفت هماهنگی‬ ‫بیشتری در دوره شورای پنجم بین دستگاه ها باشد‪ .‬اصفهان‬ ‫از اقشار و سالیق مختلف تشکیل شده‪ ،‬اما در این دوره فقط‬ ‫انتظارات ان صنف خاص برطرف شد‪.‬‬ ‫حامد یزدیان دبیر کل حزب رویش نیروهای انقالب‬ ‫اسالمی‪ :‬مشخص نیست تا کی می خواهیم پشت شعارهایی‬ ‫از جمله اصالح طلبی و اصول گرایی بمانیم‪ ،‬بدنه شهرداری‬ ‫ان قدرها سیاسی نیست و در دوره های مختلف بسیاری از‬ ‫بدنه کارشناسی شهرداری ثابت بوده است‪ ،‬این دسته بندی ها‬ ‫صحیح نیست‪ .‬جریانی که امروز به عنوان گام دوم از دل‬ ‫جریان انقالبی سطح شهر بروز کرده و اقدام به ارائه لیست‬ ‫انتخاباتی کرده به نگاهی که در دل جریان اصولگرایی‬ ‫وجود داشت نزدیک است و هدف ان انتقال مدیریت‬ ‫شهری به نفع مردم بوده است‪ ،‬شورای شهر و این نوع‬ ‫مدیریت شورایی سابقه چندانی ندارد‪ ،‬نمی توان مدیریت ها را‬ ‫در دوره ‪ ۱۴‬ساله با دوره چهارساله مقایسه کرد‪ ،‬باید بپذیریم‬ ‫مدیریت ها رشد داشته است و باید در مقاطع مختلف زمانی‬ ‫نرخ رشدها با یکدیگر مقایسه شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬سوال دوم‪ :‬در دوره اخیر انتخابات‪ ،‬شاهد‬ ‫رد صالحیت های گسترده در بین کاندیداهای‬ ‫شورای ششم بودیم که مورد اعتراض برخی‬ ‫جناح ها بوده است‪ ،‬نظر شما در این رابطه‬ ‫چیست؟‬ ‫اصفهان‬ ‫‪ ÁÁ‬سوال چهارم‪ :‬میزان بدهی دوران مدیریت‬ ‫شهری همواره موردانتقاد بوده است‪ ،‬ایا همان‬ ‫انتقادات موجود برای شورای فعلی نیز وجود‬ ‫داشته و شهرداری بدهکار به شورای ششم وارد‬ ‫می شود؟‬ ‫کوروش خسروی رئیس مرکز پژوهش های شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان‪ :‬مدیریت ریسک در شهرداری یک‬ ‫جنس نیست و ریسک پذیری استارتاپ ها زیادتر شده است؛‬ ‫هرچه پروژه ها به دلیل بی انضباطی مالی نیمه کاره بمانند‬ ‫هزینه های بیشتری به شهر متحمل می سازد‪ ،‬گرفتن سهام‬ ‫قند نقش جهان در دوره قبلی انجام شده بود و به این دوره‬ ‫رسید؛ وضعیت سازمان فاوا زیان ده بود اما در حال حاضر‬ ‫شرایط خوبی را تجربه می کند؛ در حال حاضر اگر حدود‬ ‫‪ ۳‬هزار میلیارد بدهی وجود دارد در حالی است که بودجه‬ ‫شهرداری اصفهان ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان شده است‪.‬‬ ‫احسان امینی معاون مالی اقتصادی منطقه ‪ ۱۰‬شهرداری‪:‬‬ ‫بین مدیریت ریسک و بی انضباطی مالی باید تفکیک قائل‬ ‫شد؛ میدان استقالل که در کارنامه فعالیت دوره های قبلی‬ ‫بود مانور تبلیغاتی شان هم بر این پروژه متمرکز بود؛ اما‬ ‫اتفاقاتی افتاده که باید شفاف کنیم در این پروژه به پیمانکار‬ ‫گفته شد فعالیت کند و وقتی نتوانستند مطالبات پیمانکار را‬ ‫پرداخت کنند به او گفتند که از بانک وام بگیرد و در شهرداری‬ ‫در قبال بدهی خود اقساط را پرداخت می کند؛ پیمانکار وام‬ ‫را دریافت کرد اما شهرداری اقساط خود را پرداخت نکرد و‬ ‫پیمانکار در پیچ وخم دستگاه های قضائی گرفتار شد؛ بنابراین‬ ‫مدیریت ریسک را قبول داریم اگر کسی بدهی نداشته باشد‬ ‫عملکردی نیز نخواهد داشت؛ در پروژه میدان امام علی (ع)‬ ‫اتفاقاتی افتاد پول خط یک مترو را در میدان امام علی هزینه‬ ‫می کردند و برای همین اجرای خط یک متروی اصفهان ‪۱۷‬‬ ‫سال طول کشید و درحالی که در این دوره مدیریت شهری‬ ‫خط ‪ ۲‬مترو با جدیت در حال احداث است و ‪ ۱۳‬ایستگاه ان نیز‬ ‫به صورت همزمان در دستور کار است؛ بنابراین بی انضباطی‬ ‫مالی ان قدر فرسایشی شده بود در دوره قبل که کارگاه های‬ ‫مترو منظره شهر را از بین برده بود بنابراین باید شاخص ها را‬ ‫در نظر بگیریم و ان وقت بگویم بدهی ها چگونه بوده است؛ در‬ ‫این دوره دو هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان اوراق مشارکت از دولت‬ ‫دریافت کردیم که نصف ان را دولت پرداخت می کند و نصف‬ ‫دیگر را در اینده شهرداری پرداخت خواهد کرد‪.‬‬ ‫اینکه گفته می شود از اداره نمی توان شهر را اداره کرد‬ ‫و شهرداری ارتباطی با دولت نداشته و نتوانسته از اعتبارات‬ ‫دولتی استفاده کند باید بگویم که شهردار در این دوره همراه‬ ‫با معاون مالی و اقتصادی خود هر هفته روزهای دوشنبه‬ ‫سفر به تهران داشت و پیگیر این موضوعات بود و تاثیر ان‬ ‫را در نبود تراکم فروشی در شهر می بینیم؛ این به معنای‬ ‫شجاعت و ریسک در مدیریت است‪.‬بهروز نصرازادانی‬ ‫معاون مالی سازمان فاوا شهرداری اصفهان‪ :‬تسهیالت‬ ‫بانکی با سودهای مشخص دریافت شده و با در نظر گرفتن‬ ‫نرخ تورم شاید بتوان گفت شهرداری برد کرده است در‬ ‫حوزه اوراق قرضه نیز هر میزان این اوراق دریافت شود‬ ‫کم است‪ ،‬زیرا ‪ ۵۰‬درصد اصل و سود این اوراق را دولت‬ ‫پرداخت می کند البته دریافت این اوراق در اصفهان کمتر‬ ‫از سایر کالنشهرها بوده است‪ .‬سال ها به دنبال انجام پروژه‬ ‫قطار شهری با اوراق قرضه بوده اند که در این دوره عملی‬ ‫شد حتی بهتر بود این کار در حجم بیشتری نیز عملیاتی‬ ‫می شد حال اگر مبانی ریسک پذیری مدیریتی در نظر گرفته‬ ‫شود‪ ،‬این اقدامات با جسارت بیشتری انجام می شود‪ .‬اگر‬ ‫تسهیالت بانکی در سال های گذشته دریافت نشده و اوراق‬ ‫قرضه منتشر نشده بود امروز با همان مبالغ نیز نمی توانستیم‬ ‫پروژه ها را به انجام برسانیم‪.‬حامد یزدیان دبیر کل حزب‬ ‫رویش نیروهای انقالب اسالمی‪ :‬برای ارائه گزارش‪ ،‬اعالم‬ ‫بدهی مجموعه ها باید همراه با میزان دارایی ها باشد‪ ،‬اینکه‬ ‫فقط بدهی ها به مردم گفته شود دور از انصاف است‪ ،‬حتی‬ ‫گفته نمی شود بدهی ها عمدتًا تسهیالت و اوراق قرضه بوده‬ ‫و این موضوع باعث می شود مردم تصور کنند این بدهی به‬ ‫پیمانکاران بوده و کارگاه ها به واسطه ان تعطیل شده است‪.‬‬ ‫زمانی که شهرداری تحویل شورای پنجم شد شهر به عنوان‬ ‫یک کارگاه بزرگ عمرانی بوده است و سازمان عمران با تراز‬ ‫مثبت تحویل داده شده و امروز تراز ان منفی است‪.‬‬ ‫بـه گفتـه مدیرعامـل شـرکت بازیافـت منطقـه کاشـان‬ ‫و اران و بیـدگل در گذشـته دفـن زبالـه در روسـتاها و‬ ‫شـهرهای ایـن منطقـه به صـورت پراکنـده و غیراصولی‬ ‫صـورت می گرفـت و یکـی از مهمتریـن اقداماتـی کـه‬ ‫از زمـان تاسـیس شـرکت بازیافـت منطقـه صـورت‬ ‫گرفتـه اسـت مدیریـت و جمـع اوری محل دفن بـا نگاه‬ ‫یکپارچه سـازی و کاهـش اثـار مخـرب ان اسـت‪.‬‬ ‫محسـن حیـدری بـا اشـاره بـه افزایـش چهاردرصـدی‬ ‫میانگیـن بازیافت پسـماند در کاشـان به ایمنـا گفت‪ :‬این‬ ‫افزایـش نتایـج اجـرای طرح هـای مشـارکتی و تاسـیس‬ ‫ایـن شـرکت در سـال های اخیـر اسـت‪ .‬او خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬وقتـی صحبـت از حفـظ محیط زیسـت اسـت بـه‬ ‫دنبـال این هسـتیم که منفعـت عامه را افزایـش دهیم و‬ ‫ایـن مهـم از طریق مشـارکت عمومی مـردم امکان پذیر‬ ‫اسـت و زمانـی بـه نتیجـه می رسـد کـه مردم نسـبت به‬ ‫محیط زیسـت خـود حسـاس بـوده و خودشـان را در امور‬ ‫جـاری و مهم شـهر دخیـل بداننـد و به جای شهرنشـین‬ ‫بودن‪ ،‬شـهروند مسـئولیت پذیر باشـند‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫بازیافـت منطقه کاشـان و اران و بیدگل افـزود‪ :‬در بحث‬ ‫بازیافـت امـروزه متاسـفانه از میانگیـن امار کشـوری نیز‬ ‫عقب تـر هسـتیم و در حـال حاضـر میانگین ایـران ‪ ۱۷‬تا‬ ‫‪ ۱۸‬درصـد بـوده و امارهـای جهانـی چهار الی پنـج برابر‬ ‫ایـن اسـت حـال این عـدد در کاشـان قبال شـش درصد‬ ‫بـود کـه امروز بـا تمهیدات اندیشـیده شـده و مشـارکت‬ ‫مـردم و سـرمایه گذاری پیمانـکاران بـه رقـم ‪ ۱۰‬درصـد‬ ‫رسـیده اسـت؛ امـا هنـوز هـم از میانگیـن کشـور فاصله‬ ‫داریـم‪ .‬او یـاداور شـد‪ :‬به منظـور اجـرای بهینـه مدیریت‬ ‫پسـماند الزم اسـت سـبک زندگـی امـروز تغییـر کنـد و‬ ‫در ایـن تغییـر بایـد حتمـا بانوان نیز نقش داشـته باشـند‬ ‫و تحـت این شـرایط به افزایـش منابـع و افزایش ثروتی‬ ‫دسـت خواهیـم یافت که تاکنـون مغفول مانـده و نادیده‬ ‫گرفتـه شـده اسـت‪ .‬حیـدری تاکیـد کـرد‪ :‬در یک سـال‬ ‫گذشـته بـا اجـرای طرح هـای مشـارکتی همچـون طرح‬ ‫زیسـت بانـو کـه بـه همـت معاونـت خدمات شـهری و‬ ‫محیط زیسـت و همـکاری مناطـق پنجگانـه در حـال‬ ‫اجراسـت امـکان ارتقـای مشـارکت شـهروندان و به ویژه‬ ‫بانـوان و افزایـش بازیافـت و تفکیـک پسـماند از مبـدا‬ ‫مهیـا شـده و حاصـل ان دفـن کمتـر زبالـه و کمـک به‬ ‫حفـظ منابـع و کاهـش تخریـب محیط زیسـت در اینـده‬ ‫اسـت‪ .‬او اضافـه کـرد‪ :‬در گذشـته دفن زباله در روسـتاها‬ ‫و شـهرهای منطقـه کاشـان و اران و بیـدگل بـه صورت‬ ‫پراکنـده و غیراصولـی صـورت می گرفـت و یکـی از‬ ‫مهمتریـن اقداماتی که از زمان تاسـیس شـرکت بازیافت‬ ‫منطقـه صورت گرفته اسـت مدیریت و جمـع اوری محل‬ ‫دفـن بـا نـگاه یکپارچه سـازی و کاهـش اثـار مخـرب‬ ‫زیسـت محیطی زبالـه بوده کـه این امر با همـکاری اداره‬ ‫محیط زیسـت در حـال انجام اسـت‪.‬‬ ‫تیران و کرون قطب محصوالت‬ ‫گلخانه ایاصفهان‬ ‫جهـش زیرسـاختی و توسـعه اقتصـادی تیـران و کـرون‬ ‫در غـرب اسـتان اصفهـان‪ ،‬رهـاورد سیاسـت ها و همـت‬ ‫مسـئوالن بـا وجـود شـرایط سـخت جنگ اقتصـادی در‬ ‫این شهرسـتان اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬تیـران وکـرون بـا فاصلـه ای ‪۴۵‬‬ ‫کیلومتـری از مرکـز اسـتان اصفهـان و در موقعیـت‬ ‫جغرافیایـی و ارتباطـی بیـن اسـتان های خوزسـتان و‬ ‫چهارمحـال و بختیـاری و شهرسـتان های غـرب اسـتان‬ ‫اصفهـان‪ ،‬دارای ظرفیت هـای زیـاد اما ناشـناخته اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی تیـران و کـرون بـا بیـان اینکـه‬ ‫بیـش از ‪ ۵۰۰‬واحـد گلخانـه در ایـن شهرسـتان فعالیـت‬ ‫می کنـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬سـاالنه بیـش از ‪ ۴۵‬هـزار تـن‬ ‫محصـول تولیـد و ‪ ۹۰‬درصـد ان بـه بازارهـای خارجـی‬ ‫صـادر می شـود‪ .‬محمدحسـین احمـدی افـزود‪ ۲ :‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تـن بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در ایـن‬ ‫بخش فعال هسـتند و سـاالنه ‪ ۳۰‬میلیـون دالر ارزاوری‬ ‫بـرای سـرمایه گذاران این حـوزه دارد‪ .‬او بـه اجرای طرح‬ ‫امایش سـرزمین در این خطه اشـاره کرد و اظهار داشـت‪:‬‬ ‫طرح هـای مطالعـات و سـامانه برنامه ریـزی هدفمنـد در‬ ‫این سـال ها باعث شـده اسـت که گیاهـان و محصوالت‬ ‫کشـاورزی بـر اسـاس موقعیـت و اب وهـوای منطقـه‬ ‫کشـت شـود‪ .‬به اعتقـاد او این اقدام موثـر و کارامد نقش‬ ‫بسـزایی در مدیریـت منابـع اب و سـرمایه های بخـش‬ ‫خصوصی داشـته اسـت‪ .‬ظرفیت هـای ملـی و بین المللی‬ ‫گردشـگری تیران و کرون شـامل قلعـه تاریخی و پارک‬ ‫ملـی حفاظت شـده قمیشـلو‪ ،‬شـهر زیرزمینـی کردعلیـا‪،‬‬ ‫سـد شهید منتظری روسـتای خمیران‪ ،‬روسـتای تاریخی‬ ‫جاجـا‪ ،‬کوچه باغ هـای تاریخـی تیـران ناشـناخته مانـده‬ ‫بـود امـا بـا سیاسـت گذاری و اقـدام مسـئوالن و حمایت‬ ‫از بخـش خصوصـی‪ ،‬این صنعـت به عنـوان اولویت مهم‬ ‫اقتصـادی منطقـه بـه منصه ظهور رسـیده اسـت‪ .‬رئیس‬ ‫میـراث فرهنگـی‪ ،‬صنایع دسـتی و گردشـگری تیـران و‬ ‫کـرون با اشـاره بـه اینکـه سـرمایه گذاری های اقتصادی‬ ‫ایـن حـوزه قابل مقایسـه بـا گذشـته نیسـت‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬تاکنـون ‪ ۳۵‬پرونـده تقاضـای سـرمایه گذاری‬ ‫بـرای ایجـاد اقامتگاه هـای سـنتی‪ ،‬سـفره خانه سـنتی‪،‬‬ ‫نمایشـگاه صنایع دسـتی و توسـعه بوم گـردی در ایـن‬ ‫منطقـه دریافـت شـده اسـت‪ .‬محسـن مظاهـری افزود‪:‬‬ ‫هـم اینـک ‪ ۱۲‬اقامتـگاه بـوم گـردی در این شهرسـتان‬ ‫ایجـاد شـده اسـت که ایـن امار نسـبت به گذشـته قابل‬ ‫بـه مقایسـه نیسـت‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬بـا بسترسـازی بـرای‬ ‫توسـعه گردشـگری‪ ،‬مـردم نیز بـه صـورت خودجوش و‬ ‫تشـکل های مردم نهـاد وارد عرصـه شـده و کمبودهـا را‬ ‫جبـران کرده انـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫پنجشنبه | ‪ 27‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4097‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫خبر‬ ‫امادگی ‪ ۱۰۰‬درصدی نیروی‬ ‫انتظامی در برگزاری انتخابات‬ ‫گـروه جامعـه‪ :‬معـاون اجتماعـی و سـخنگوی ناجا با‬ ‫تاکیـد بـر این که نیـروی انتظامی امادگـی ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫بـرای تحقق نظـم و امنیت انتخابات دارد‪ ،‬اذعان داشـت‪:‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬هـزار نیـروی پلیـس و بسـیج امنیـت انتخابـات را‬ ‫تامین خواهنـد کرد‪.‬‬ ‫سـردار مهـدی حاجیـان‪ ،‬در یـک برنامـه تلویزیونـی در‬ ‫خصـوص اقدامات پلیـس برای هر چه بهتر برگزار شـدن‬ ‫انتخابات ریاسـت جمهـوری ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬نیروی انتظامی‬ ‫به عنـوان نیرویـی کـه وظیفـه حفـظ امنیـت داخلـی را‬ ‫برعهـده دارد در همـه حوزه هـا باید نقش خـود را به خوبی‬ ‫و درسـتی ایفا کنـد‪ .‬او افزود‪ :‬انتخابات ریاسـت جمهوری‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در روز جمعـه ‪ ۲۸‬خردادماه بسـیار ارزشـمند اسـت‬ ‫کـه مـردم اینـده کشـور را با رای خـود تعیین کـرده و از‬ ‫طـرف دیگـر اینـده بهتـر و باشـکوه تری را بـرای خـود‬ ‫رقـم می زننـد بـه همین دلیـل بنده نیـز از طـرف نیروی‬ ‫انتظامـی همـه مـردم را بـه حضـور پرشـور در انتخابات‬ ‫دعـوت کـرده و اطمینـان خاطـر می دهـم کـه نیـروی‬ ‫انتظامـی بـا تمـام توان خـود امنیـت انتخابـات را تامین‬ ‫خواهد کرد‪ .‬سـخنگوی ناجا یاداور شـد‪ :‬حـوزه ماموریتی‬ ‫پلیـس از مـرز تـا مرکز اسـت و بیـش از ‪ ۸‬هـزار کیلومتر‬ ‫مـرز را مرزبانی می کند‪ ،‬همچنیـن در حوزه امنیت داخلی‬ ‫در شـهرها و روسـتاها این وظیفـه بزرگ را برعهـده دارد‪.‬‬ ‫سـردار حاجیان اظهار داشـت‪ :‬به تناسـب همین ماموریت‬ ‫در بحـث انتخابـات از دی مـاه سـال گذشـته قـرارگاه‬ ‫پیشـگیری را بـرای جلوگیـری از هرگونـه اتفـاق امنیتی‬ ‫تشـکیل شـده و امـروزه نیـروی انتظامی امادگـی کامل‬ ‫دارد تـا انتخابات را در ارامـش کامل برگزار کند‪ .‬او اضافه‬ ‫کـرد‪ :‬بـرای ایـن رویداد بـزرگ بیـش از ‪ ۳۰۰‬هـزار نیرو‬ ‫اماده بـاش و اماده بـه کار هسـتند کـه در تمامـی ‪ ۶۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۶۹‬شـعب اخـذ رای (کـه بیـش از ‪ ۱۵‬هزار شـعبه ان‬ ‫سـیار اسـت) حاضـر خواهند شـد‪ .‬معـاون اجتماعـی ناجا‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬نیروی انتظامی قاعدتا در همه شـعب حضور‬ ‫خواهـد داشـت و بـر اسـاس قانـون مـاده ‪ ۷۹‬انتخابـات‬ ‫وظیفـه برقـراری امنیت در حـوزه انتخابیه و صنـدوق ارا‬ ‫مـردم و تامین امنیت را عهده دار اسـت‪ ،‬طبق همین ماده‬ ‫نیـروی انتظامی می تواند از کمک سـایر نیروهای مسـلح‬ ‫ازجمله ارتش و سـپاه برای امنیت انتخابات اسـتفاده کند‬ ‫به طوری کـه با بسـیج و سـپاه پاسـداران تعاملات خوبی‬ ‫صـورت گرفتـه کـه ماحصـل ان کمک گرفتن از بسـیج‬ ‫بـرای تامیـن نیـروی بـوده اسـت از طـرف دیگـر ‪۳۰۰‬‬ ‫هـزار نیـرو نیز بـرای احتیاط پیش بینـی کرده ایم‪ .‬سـردار‬ ‫حاجیـان اظهار داشـت‪ :‬نیـروی انتظامی امنیـت انتخابات‬ ‫را برقـرار می کنـد امـا برنامه هـای جاری و سـاری خود را‬ ‫دارد و خدماتـی کـه به مردم می دهد کماکان پابرجاسـت‬ ‫و تامیـن امنیـت صنـدوق ارا و انتخابـات هیـچ تاثیـری‬ ‫بـر دیگـر ماموریت هـای نیروی انتظامـی نـدارد بنابراین‬ ‫سـاختار ناجـا بسـیار انعطاف پذیر اسـت و امادگـی کامل‬ ‫را بـرای تامیـن نظم و امنیـت انتخابات خواهد داشـت و‬ ‫بـه مـردم ایـن اطمینـان خاطـر را می دهیم که بـا خیال‬ ‫راحـت با حضور پرشـور و گرم خودشـان پیـروزی بزرگی‬ ‫را برای ایران اسلامی رقم خواهنـد زد‪.‬او افزود‪ :‬ماموریت‬ ‫بزرگـی کـه برعهـده نیـروی انتظامـی گذاشته شـده‬ ‫ماموریـت از مـرز تـا مرکـز اسـت یعنـی بـه پهنـای‬ ‫جغرافیایی ایران اسلامی نیروی انتظامـی ماموریت دارد‬ ‫بنابرایـن تامین امنیـت می تواند در هر حـوزه ای به دولت‬ ‫کمـک کند چون توسـعه سیاسـی؛ اقتصـادی و اجتماعی‬ ‫مبنایـش امنیت اسـت لـذا بایـد سـرمایه گذاری خوبی در‬ ‫حـوزه امنیـت صورت گیـرد تا ایـن اهداف محقق شـود‪.‬‬ ‫سـخنگوی ناجـا گفـت‪ :‬نیـروی انتظامـی مجـری حوزه‬ ‫امنیـت اسـت و دولت هـا بایـد سـرمایه گذاری در امنیـت‬ ‫را انجـام دهنـد طبیعتـا هرچقـدر بیشـتر در ایـن حـوزه‬ ‫سـرمایه گذاری کنیـم رفاه و اسـایش بیشـتری بـه دنبال‬ ‫خواهـد داشـت‪ .‬سـردار حاجیان گفـت‪ :‬در حـوزه قانونی‪،‬‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی بایـد خالهـای قانونـی در راه‬ ‫اختیـارات نیـروی انتظامی را رفع کند و در حوزه تسـهیل‬ ‫ماموریـت پلیـس که نیـاز بـه سـرمایه گذاری‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و امکانـات دارد عمـل کنـد تـا اهـداف امنیتی بیشـتری‬ ‫محقـق شـود البته دولـت نیز بایـد زیرسـاخت های ان را‬ ‫فراهـم کنـد تا مـردم نتیجـه این امـر را در حـوزه امنیت‬ ‫لمـس کننـد‪ .‬او در ادامه یاداور شـد‪ :‬بر اسـاس دسـتوری‬ ‫کـه از دو مـاه پیـش سـردار اشـتری‪ ،‬فرمانـده ناجـا بـه‬ ‫نیروهـای انتظامـی سراسـر کشـور ابلاغ کردنـد نیروی‬ ‫انتظامـی موظـف اسـت خدمات بهتـری به مـردم بدهد‬ ‫البتـه ایـن اقدامـات صرفـا بـرای انتخابـات نیسـت و‬ ‫نیـروی انتظامـی بـه دنبـال این اسـت که هـر چه بهتر و‬ ‫سـریع تر بتوانـد بـه مردم خدمـات بدهد‪ .‬سـخنگوی ناجا‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬سـردار اشـتری فرمودنـد در حـوزه راهور‬ ‫اقدامـات خوبـی صـورت گرفتـه اسـت به طوری کـه در‬ ‫حوزه هوشـمند سـازی اقدامات خوبی در دسـتور کار قرار‬ ‫دارد چـون در سـال ‪ ۳۲‬میلیـون خدمـت از طریـق راهور‬ ‫بـه مـردم عزیـز ایـران در سراسـر کشـور ارائه می شـود‪.‬‬ ‫سـردار حاجیان گفـت‪ :‬در حوزه نوبت دهی شـماره گذاری‬ ‫اقدامـات خوبـی صـورت گرفتـه اسـت‪ ،‬یکـی از اقدامات‬ ‫موردنظـر کـه رئیـس پلیـس راهور اعلام کرد کـه بنده‬ ‫نیـز خدمـت مردم عزیـز ایران اعلام می کنم این اسـت‬ ‫کـه در بحـث ترخیـص خودروهـا و موتورسـیکلت هایی‬ ‫کـه در پارکینـگ متوقف شـده اند اقدامـات خوبی صورت‬ ‫گرفتـه و دسـتور سـردار فرماندهـی ناجـا ایـن اسـت که‬ ‫مـردم می تواننـد بـا مراجعـه به پلیـس به علاوه ‪ ۱۰‬کار‬ ‫ترخیـص خودروهـا و موتورسـیکلت های خـود را انجـام‬ ‫بدهنـد و حتـی مبنـای هزینه پارکینگ ها بر اسـاس نرخ‬ ‫سـال ‪ ۹۴‬پیش بینی شده اسـت که هزینه ترخیص وسیله‬ ‫خودشـان بسـیار کـم اسـت و جریمه هـای کـه بـه علت‬ ‫عـدم پرداخـت دو برابـر شـده و بـه همان اصـل جریمه‬ ‫برگشـته و حتـی بخشـش جریمه هـا نیـز در دسـتور کار‬ ‫قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫یک روز مانده تا انتخابات‬ ‫بار سنگین ‪2‬دهه مطالبه بر دوش شورای ششم‬ ‫گوشــه و کنــار شــهر پرشــده از بنرهــای رنگارنــگ و‬ ‫عکس هــای بــزرگ و کوچــک داوطلبانــی کــه امســال در‬ ‫فضایــی متفــاوت بــه خاطــر همه گیــری کرونــا‪ ،‬تــاش‬ ‫می کننــد بــا تبلیغــات در ســطح شــهر و فضــای مجــازی‬ ‫راهــی بــرای رســیدن بــه صحــن شــورای ششــم پیــدا‬ ‫کننــد‪ .‬اگرچــه در حضــور پررنــگ بنرهــای تبلیغاتــی‬ ‫ائتالف هــای اصلــی سیاســی بــرای راه یابــی بــه شــورای‬ ‫شــهر اصفهــان‪ ،‬پوســترها و بنرهــای چهره های مســتقل‬ ‫چنــدان بــه چشــم نمی خــورد‪ ،‬امــا لیســت بلنــد باالیــی‬ ‫از ‪ ۴۵۰‬نفــر داوطلبــی کــه در ســنین مختلــف و بــا‬ ‫تخصــص و ســوابق متنــوع در صحنــه رقابــت ایــن دوره‬ ‫شــورای شــهر اصفهــان حاضــر شــده اند‪ ،‬گویــای قــرار‬ ‫گرفتــن شــورا در مرکــز توجــه بخــش قابل توجهــی از‬ ‫جامعــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬هم زمانــی انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری بــا شــورای شــهر همیشــه ایــن دغدغــه‬ ‫جــدی را مطــرح کــرده کــه انتخابــات شــوراها زیــر‬ ‫ســایه ریاســت جمهــوری مـی رود‪ ،‬امــا تجربــه پنــج دوره‬ ‫گذشــته از انتخابــات شــورای شــهر نشــان می دهــد‬ ‫شــوراها همچنــان موردتوجــه شــهروندان هســتند و‬ ‫بعــد از گذشــت ‪ ۲۲‬ســال حــاال دیگــر شــهروندان هــر‬ ‫شــهر می داننــد اعضــای شــورای شــهر قــرار اســت‬ ‫چهــار ســال نماینــده ان هــا در تصمیم گیری هــای‬ ‫مهــم بــرای سرنوشــت شــهر باشــند‪ .‬بــا همــه ایــن‬ ‫اوصــاف‪ ،‬تنــوع و تعــداد زیــاد داوطلبــان در کالن شــهری‬ ‫مثــل اصفهــان از یک ســو و نداشــتن شــناخت کافــی از‬ ‫داوطلبــان نمایندگــی شــورای شــهر در اصفهان از ســوی‬ ‫دیگــر باعــث شــده بســیاری از شــهروندان دچــار نوعــی‬ ‫ســردرگمی بــرای شــرکت در انتخابــات شــورای شــهر‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫یکــی از شــهروندان اصفهــان دراین بــاره می گویــد‪:‬‬ ‫در چنــد روز گذشــته کــه تبلیغات شــورای شــهر را دیدیم‬ ‫متوجــه شــدم نــه شــناختی از ان هــا دارم‪ ،‬نــه بــا وظایــف‬ ‫اعضــای شــورا اشــنا هســتم و نــه اینکــه می دانــم افــراد‬ ‫قبلــی چه کارهایــی انجــام داده انــد‪ .‬فکــر می کنــم قبــل‬ ‫از انتخابــات شــورای شــهر و حتــی تبلیغــات کاندیداهــا‬ ‫بایــد اطالعاتــی بــه جامعــه داده شــود‪ .‬خانــم میان ســالی‬ ‫کــه بــرای خریــد بــه مرکــز شــهر امــده‪ ،‬بــا گالیــه از‬ ‫وضعیــت حمل ونقــل عمومــی شــهر‪ ،‬می گویــد‪ :‬از‬ ‫شــهرداری انتظــار داریــم بــه بافت هــا و محله هــای‬ ‫قدیمــی شــهر توجــه کنــد‪ ،‬اگــر بــه مناطــق پایین شــهر‬ ‫رســیدگی کننــد می تواننــد فقــر را از شــهر اصفهــان‬ ‫ریشــه کن کننــد و در ایــن صــورت شــهروندان هــم از‬ ‫شــهرداری و شــورای شــهر راضــی هســتند‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از شــهروندان اصفهــان کــه خــودش‬ ‫را از کارکنــان شــهرداری معرفــی می کنــد‪ ،‬می گویــد‪:‬‬ ‫درخواســت مــن از شــورای شــهر ایــن اســت کــه کار‬ ‫خــود را ابتــدا از شــهرداری و ســازمان های زیرمجموعــه‬ ‫شــهرداری شــروع کنــد و تمــام نیروهــای شــهرداری‬ ‫ســاماندهی و تعییــن تکلیــف شــوند‪ .‬در حــال حاضــر‬ ‫در مجموعــه شــهرداری نیــروی رســمی‪ ،‬قــراردادی و‬ ‫ســاعتی داریــم کــه ایــن معضــل بزرگــی اســت و اگــر‬ ‫ســاماندهی شــوند پیشــبرد اهــداف بلندمــدت شــهرداری‬ ‫را ســرعت می بخشــد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نعمــت بزرگــی بــه نــام شــورای‬ ‫اســامی شــهر‬ ‫ســردار کریــم نصــر از فرماندهــان دوران دفــاع‬ ‫مقــدس اســت کــه پــس از نقش افرینــی در جبهه هــای‬ ‫نبــرد جنــگ تحمیلــی‪ ،‬حــدود ‪ ۱۸‬ســال در چهــار دوره‬ ‫شــورای اســامی شــهر اصفهــان حضــور یافــت و در این‬ ‫جبهــه نیــز تالش هــای بســیاری کــرد‪ .‬چنــد روز مانــده‬ ‫بــه انتخابــات‪ ،‬ســردار نصــر در منــزل خــود پذیــرای مــا‬ ‫بــرای یــک گفت وگــوی صمیمــی و رودررو اســت‪ .‬او در‬ ‫ابتــدای ایــن گفت وگــو شــورای اســامی شــهر را نعمــت‬ ‫بزرگــی بــرای کشــور می دانــد و می گویــد‪ :‬تــا قبــل‬ ‫از ان اداره شــهرها متمرکــز بــود‪ ،‬درحالی کــه امــام(ره)‬ ‫از همــان روزهــای اول انقــاب فرمودنــد هــر منطقــه‬ ‫و شــهری بایــد بــرای خودشــان تصمیــم بگیرنــد و‬ ‫بهتریــن جــا بــرای ایــن تصمیم گیــری شــوراهای شــهر‬ ‫و مدیریــت محلــی اســت کــه در طــول ایــن ســال ها‬ ‫نیــز امتحــان خــود را پــس داده اســت‪ .‬او بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه شــوراهای اســامی شــهر در طــول ایــن مــدت‬ ‫خدمــات مهمــی انجــام داده و تعامــات گســترده ای بــا‬ ‫مــردم برقــرار کردنــد‪ ،‬ادامــه می دهــد‪ :‬شــورای شــهر‬ ‫اثرگــذاری زیــادی در حــل مشــکالت مــردم دارد و بــا‬ ‫انتقــال مشــکالت مــردم می توانــد ظــرف یــک مــاه و بــا‬ ‫در نظــر گرفتــن جوانــب امــر‪ ،‬اقــدام بــه حــل مشــکالت‬ ‫مــردم کنــد‪ ،‬درحالی کــه همیــن فراینــد در دولــت‬ ‫بایــد پروســه طوالنــی طــی کنــد‪ .‬در مجمــوع شــورای‬ ‫شــهر توانســته خدمــات زیــادی انجــام دهــد و اگرچــه‬ ‫اهمیــت ان بــرای هــر شــهر و منطقــه فــرق می کنــد‪،‬‬ ‫امــا تحــوالت زیــادی بــه دنبــال داشــته اســت‪ .‬ایــن‬ ‫عضــو ســابق شــورای شــهر اصفهــان بــا یــاداوری اینکه‬ ‫اقدامــات بســیاری در شــهر اصفهــان بــه برکــت شــورای‬ ‫شــهر انجام شــده‪ ،‬توضیــح می دهــد‪ :‬شــورای اســامی‬ ‫شــهر نهــاد جدیــد و نوپایــی بــود کــه در ایــن ‪ ۲۲‬ســال‬ ‫رشــد خــود را طــی کــرد و اعتمــاد مــردم و شــناخت‬ ‫مــردم از ایــن نهــاد بیشــتر شــد تــا جایــی کــه توانســت‬ ‫مدیریــت شــهری را بــرای مــردم جــا بینــدازد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ســایه انتخابــات ریاســت جمهــوری بر‬ ‫ســر شــورای شــهر‬ ‫او کــه معتقــد اســت انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫بــر انتخابــات شــورای اســامی شــهر ســایه انداختــه‪،‬‬ ‫می گویــد‪ :‬بهتــر بــود انتخابــات شــورای شــهر هم زمــان‬ ‫بــا انتخابــات مجلــس شــورای اســامی باشــد چــون‬ ‫ایــن دو نهــاد از جنــس هــم هســتند‪ ،‬امــا بــه ایــن‬ ‫موضــوع توجــه نداشــتند و یــا بــه هــر دلیــل انتخابــات‬ ‫شــورای شــهر بــا ریاســت جمهــوری هم زمان شــده‬ ‫اســت‪ .‬اینکــه ســایه انتخابــات ریاســت جمهــوری روی‬ ‫ســر شــورای شــهر افتــاده واقعیتــی اســت‪ ،‬امــا بازهــم‬ ‫مــردم همیشــه در انتخابــات شــورای شــهر حضــور‬ ‫پررنگــی داشــته اند و در طــول ‪ ۲۲‬ســال ایــن موضــوع‬ ‫را تجربــه کرده ایــم‪ .‬او ادامــه می دهــد‪ :‬از زمانــی کــه‬ ‫اولیــن دوره شــوراهای اســامی شــهر شــکل گرفــت تــا‬ ‫امــروز ایــن نهــال شــروع بــه رشــد کــرده تــا بــه بالندگی‬ ‫برســد‪ ،‬مــردم نیــز بــا شــورا و وظایــف و کارکردهــای ان‬ ‫اشــنا می شــوند‪ .‬البتــه در قانــون وظایفــی بــرای شــورای‬ ‫شــهر در نظــر داشــتند کــه دولت هــای وقــت ایــن‬ ‫اختیــارات را واگــذار نکردنــد‪ ،‬درحالی کــه اگــر وظایــف و‬ ‫اختیــارات به طــور کامــل واگذارشــده بــود مدیریــت شــهر‬ ‫می توانســت بالندگــی بیشــتری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اوج گیــری فعالیت هــای شــورای شــهر‬ ‫اصفهــان در دوره ســوم‬ ‫ســردار نصــر بــا بیــان اینکــه در ‪ ۲۲‬ســال گذشــته‬ ‫انصافــا کارهــای بزرگــی در شــوراهای اســامی شــهر‬ ‫انجــا م شــده‪ ،‬توضیــح می دهــد‪ :‬فعالیــت شــورای‬ ‫اســامی شــهر در اصفهــان در دوره ســوم بــه اوج رســید‬ ‫و کارهــای عمرانــی و فرهنگــی زیــادی در شــهر انجــام‬ ‫شــد کــه امــروز بــرای مــردم ملمــوس اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫دوره طرح هــای جامــع و تفصیلــی تدویــن و احــداث‬ ‫خیابان هــا و حلقه هــای ترافیکــی شــهر تکمیــل شــد‬ ‫و کارهــای زیــادی بــرای محرومیت زدایــی انجــام شــد‪،‬‬ ‫البتــه بــا توجــه بــه نیازهــای مــردم کارهــای زیــادی‬ ‫هنــوز انجام نشــده و تــاش شــد مشــکالت مــردم‬ ‫یکــی پــس از دیگــری حــل شــود‪ .‬امــروز نظافــت‬ ‫شــهر اصفهــان در کشــور بی نظیــر اســت و در زمینــه‬ ‫حمل ونقــل عمومــی باوجــود الزامــات میراثــی در شــهر‬ ‫اصفهــان حرکت هــای بزرگــی شــکل گرفــت‪ .‬عضــو‬ ‫چهــار دوره شــورای اســامی شــهر اصفهــان بــا تاکیــد‬ ‫بــر اینکــه وظیفــه مــا ایــن اســت کــه نقــاط قــوت را‬ ‫ببینیــم و بــه مــردم امیــد دهیــم‪ ،‬می گویــد‪ :‬مشــکل ایــن‬ ‫اســت کــه مــا همه چیــز را صفــر و صــد می بینیــم و‬ ‫به قول معــروف یــا نیمه پــر و یــا نیمه خالــی لیــوان را‬ ‫می بینیــم‪ ،‬درحالی کــه درمجمــوع کارهایــی در شــهر‬ ‫اصفهــان انجام شــده کــه بی نظیــر اســت و چهــره ایــن‬ ‫شــهر را متحــول کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شــوراهای اســامی شــهر‪ ،‬نقطــه‬ ‫اتصــال نیازهــا و عالقه منــدی مــردم‬ ‫به نظــام حاکــم‬ ‫یکــی دیگــر از چهره هــای شناخته شــده شــورایی در‬ ‫شــهر اصفهــان فتـح ا‪ ...‬معین‪ ،‬عضــو دوره ســوم‪ ،‬چهارم و‬ ‫پنجــم شــورای اســامی شــهر اصفهــان و از چهره هــای‬ ‫شناخته شــده سیاســی در ایــن شــهر اســت کــه در دفتــر‬ ‫کار خــود در ســاختمان شــورای اســامی شــهر اصفهــان‬ ‫پذیــرای مــا اســت‪ .‬معیــن در ابتــدای صحبت هایــش از‬ ‫ســابقه تشــکیل شــوراهای اســامی شــهر می گویــد و‬ ‫یــاداور می شــود‪ :‬بــه دنبــال گســترش جوامــع انســانی‬ ‫در دنیــا به ویــژه در کشــور مــا و پیچیدگــی مســائل‬ ‫بــه دلیــل تحــوالت اجتماعــی‪ ،‬عمــ ً‬ ‫ا اداره امــور از‬ ‫یــک مرکــز عمــا امکان پذیــر نیســت و بــرای رشــد‬ ‫و شــکوفایی و اســتفاده از امکانــات هــر منطقــه نیازمنــد‬ ‫برنامه ریــزی و شناســایی امکانــات هــر منطقــه هســتیم‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا ســال ‪ 1358‬فرمانــی از امــام (ره) بــرای‬ ‫شــورای انقــاب داشــتیم که دســتور تشــکیل شــوراهای‬ ‫اســامی شــهر و روســتا را صــادر کردنــد‪ .‬او بــا بیــان‬ ‫اینکــه شــوراهای اســامی شــهر نقطــه اتصــال نیازهــا و‬ ‫عالقه منــدی مــردم به نظــام حاکــم هســتند‪ ،‬می افزایــد‪:‬‬ ‫از طریــق شــوراها امــکان جلــب اعتمــاد مــردم فراهــم‬ ‫اســت و اگــر ایــن نقطــه اتصــال را نداشــته باشــیم ارتباط‬ ‫و اعتمــاد مــردم خدشـه دار می شــود‪ .‬ایــن عضــو شــورای‬ ‫پنجــم شــهر اصفهــان بــا بیــان اینکــه باوجود مشــکالت‬ ‫اقتصــادی زیــاد در جامعــه و تــورم و گرانــی‪ ،‬شــوراهای‬ ‫اســامی شــهر توانســته اند میــزان اعتبــارات بودجــه را‬ ‫به شــدت افزایــش دهنــد‪ ،‬می گویــد‪ :‬تنهــا در چهــار ســال‬ ‫اخیــر در شــهر اصفهــان افزایــش ســه برابــری درامدهای‬ ‫شــهری را داشــته ایم کــه نشــان می دهــد مــردم بــه‬ ‫ایــن سیســتم اعتمــاد کرده انــد و برنامه ریزی هــای‬ ‫شــهری موثــر بــوده اســت‪ .‬او بــا تاکید بــر اینکــه اعضای‬ ‫شــورای شــهر بایــد همــراه مــردم و در جریان مشــکالت‬ ‫شــهر باشــند‪ ،‬اظهــار می کنــد‪ :‬دسترســی شــهروندان بــه‬ ‫اعضــای شــورای اســامی شــهر بایــد اســان باشــد و هر‬ ‫شــهروندی بتوانــد به راحتــی مســائل و مشــکالت خــود‬ ‫را از طریــق نماینــدگان خــود در نهــاد شــورا دنبــال کنــد‪.‬‬ ‫اعضــای شــورا در عــرض همدیگــر و دارای موقعیــت‬ ‫یکســانی هســتند‪ ،‬بنابرایــن افــراد می تواننــد بــه هــر‬ ‫عضــوی مراجعــه کننــد‪ .‬بیشــتر مراجعــات مــردم نیــز‬ ‫مربــوط بــه مســائل بــه شــهرداری و قابل حــل اســت‪،‬‬ ‫موضوعاتــی کــه مربــوط بــه ســایر دســتگاه ها باشــد نیــز‬ ‫از طریــق مکاتبــه و پیگیــری می تــوان حــل کــرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شــورای شــهر اصفهــان‪ ،‬کــم‬ ‫کشــور‬ ‫شــورای‬ ‫حاشــیه ترین‬ ‫عضــو کنونــی شــورای اســامی شــهر اصفهــان‬ ‫کــه معتقــد اســت در همــه دوره هــا به طــور نســبی‬ ‫شــورای اســامی شــهر اصفهــان کــم حاشــیه ترین‬ ‫شــورا در کشــور بــوده‪ ،‬می گویــد‪ :‬همیــن موضــوع‬ ‫باعــث شــده مــردم به راحتــی بــه نماینــدگان خــود در‬ ‫شــورا مراجعــه و مســائل خــود را مطــرح کننــد‪ .‬البتــه‬ ‫شــوراها ظرفیت هــای بیشــتری دارنــد کــه متاســفانه‬ ‫باوجــود نیازهــا و ظرفیت هــا‪ ،‬در طــول ایــن ســال ها‬ ‫شــاهد افزایــش اختیــارات شــوراها نبودیــم و نه تنهــا‬ ‫در همــان وضعیــت قبلــی باقــی مانده ایــم‪ ،‬بلکــه حتــی‬ ‫محدودیت هــای بیشــتری ایجادشــده کــه در جهــت رفــع‬ ‫مشــکالت مــردم نیســت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬وظایــف شــورا بــا اختیــارات قانونــی‬ ‫همخوانــی نــدارد‬ ‫او تاکیــد می کنــد‪ :‬هرچقــدر شــوراها را تقویــت کنیــم‬ ‫بــار دولــت کمتــر‪ ،‬مشــارکت مــردم در اداره امور بیشــتر و‬ ‫اعتمــاد عمومــی جلــب می شــود‪ ،‬ایــن درحالی کــه اســت‬ ‫کــه در قوانیــن مصــوب فعلــی وظایف شــورا بــا اختیارات‬ ‫قانونــی همخوانــی نــدارد‪ .‬در حــال حاضــر وظایــف‬ ‫متعــددی بــرای شــوراها پیش بینی شــده‪ ،‬درصورتی کــه‬ ‫اختیــارات شــورا صرفــا محــدود بــه شــهرداری اســت‪،‬‬ ‫حتــی اگــر راهکارهــای اجرایــی بــرای شــرح وظایــف‬ ‫تعریف شــده پیش بینــی کننــد جهــش بزرگــی اســت‪.‬‬ ‫شــوراها الزامــا بــرای ارائــه خدمــات نیازمنــد همــکاری‬ ‫شــهرداری هســتند و شــهرداری بــرای سیاس ـت گذاری‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی و بودجــه نیازمنــد نظــر شــوراها اســت‪،‬‬ ‫پــس چــرا ایــن فراینــد را کامــل نکنیــم و مدیریــت‬ ‫واحــد شــهری داشــته باشــیم؟! معیــن بــا یــاداوری‬ ‫اینکــه در دولت هــای گذشــته حرکت هایــی بــرای‬ ‫تحقــق مدیریــت واحــد شــهری اغــاز امــا عملــی نشــد‪،‬‬ ‫می گویــد‪ :‬البتــه طبیعــی اســت هــر دســتگاهی در برابــر‬ ‫کاهــش اختیــارات مقاومــت کنــد‪ ،‬مضــاف بــر اینکــه‬ ‫سیســتم حکومتــی مــا همــواره متمرکــز بــوده و بایــد‬ ‫احصــا شــود چــه اختیاراتــی قابل واگــذاری اســت‪ .‬دالیــل‬ ‫دیگــر را نمی دانــم کــه چــرا از ایــن امــر خیــر اســتقبال‬ ‫نشــد تــا هــم مــردم و هــم دولــت از ان بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫او در مــورد انتخابــات شــورای شــهر می گویــد‪ :‬بایــد فضــا‬ ‫را به نوعــی تعریــف کنیــم کــه افــراد توانمنــد بــدون‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫دغدغــه در مــورد صالحیت هــا بتواننــد وارد ایــن عرصــه‬ ‫شــوند و بــه بلــوغ الزم برســیم‪ ،‬شــرط بلــوغ نیــز چرخش‬ ‫نخبــگان و ایجــاد شــرایط مطلــوب بــرای انتخاب اســت‪.‬‬ ‫ایــن عضــو باســابقه شــورای شــهر اصفهــان همچنیــن‬ ‫بــر عدالــت در برگــزاری انتخابــات تاکیــد و تصریــح‬ ‫می کنــد‪ :‬اینکــه برخــی در ابتــدای کار تائیــد صالحیــت‬ ‫شــوند و برخــی یــک روز قبــل از شــروع تبلیغات بـه دوراز‬ ‫عدالــت اســت و امــکان جلــب مشــارکت و تبلیــغ را‬ ‫از برخــی داوطلبــان می گیــرد‪ .‬ایــن موضــوع حــس‬ ‫خطرناکــی ایجــاد می کنــد‪ ،‬درحالی کــه اگــر مشــارکت‬ ‫و اعتمــاد مــردم را می طلبیــم بایــد تــاش کنیــم ایــن‬ ‫حــس وجــود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بــاز شــدن چتــر اعتمــاد و مشــارکت‬ ‫هرچــه بیشــتر مــردم‬ ‫او بــا تاکیــد بــر اینکــه اولیــن وظیفــه مــا تمکیــن بــه‬ ‫قانــون اســت و قانــون نیــز بــرای بررســی صالحیــت‬ ‫داوطلبــان راهکارهایــی پیش بینــی کــرده‪ ،‬می گویــد‪:‬‬ ‫اقدامــات خــارج از ایــن چارچــوب اشــتباه اســت‪.‬‬ ‫رویــه ای در کل دنیــا وجــود دارد کــه قوانیــن بــه نفــع‬ ‫ذی نفــع تفســیر شــود چــون می خواهیــم چتــر اعتمــاد‬ ‫و مشــارکت مــردم هرچــه بیشــتر بــاز شــود‪ ،‬الزمــه‬ ‫ایــن کار ایــن اســت کــه بــه نیازهــای جامعــه جــواب‬ ‫بدهیــم؛ مثــا در شــهر اصفهــان یــک نماینــده از قشــر‬ ‫هنرمنــد‪ ،‬معمــار‪ ،‬فرهنگیــان و اقشــار مختلــف داشــته‬ ‫باشــیم تــا هــر قشــری احســاس کنــد نماینــده ای دارد‬ ‫و در تصمیم گیری هــای شــهر اثرگــذار اســت‪ .‬معیــن‬ ‫پیرامــون تحــزب گرایــی در شــوراهای اســامی شــهر‬ ‫نیــز می گویــد‪ :‬حــزب الزمــه دموکراســی و هــر انتخاباتی‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن امــر مطلــوب و تجربــه موفق بشــری اســت‪،‬‬ ‫البتــه ممکــن اســت جاهــای دیگــر بحــث حاکمیــت‬ ‫احــزاب مطــرح باشــد‪ ،‬امــا در کشــور مــا کــه چنیــن‬ ‫شــرایطی حــادث نشــده بایــد کمــک کنیــم و از تحــزب‬ ‫گرایــی اســتقبال کنیــم‪ ،‬چراکــه زمینــه حضــور مــردم را‬ ‫فراهــم می کنــد‪ .‬در ایــن میــان رعایــت قانــون و حقــوق‬ ‫دیگــران وظیفــه دســتگاه نظارتــی اســت کــه می توانــد‬ ‫امــر را بــه گروهــی واگــذار و بــه همیــاری تبدیــل کنــد‪.‬‬ ‫او کــه معتقــد اســت اگــر یــک تشــکل رســمی را محدود‬ ‫کنیــم ایــن امــر بــه بقیــه تشــکل ها نیــز ســرایت کــرده و‬ ‫حضــور مــردم در صحنــه را محــدود می کنــد‪ ،‬می افزایــد‪:‬‬ ‫احــزاب و تشــکل های رســمی و مجــوز دار در صحنــه‬ ‫سیاســی و اجتماعــی در مبانــی و پایه هــای اصلــی امــور‬ ‫دارای اعتقــادات مشــترک هســتند‪ ،‬همــه بــه جمهــوری‬ ‫اســامی مقیــد و بــه قوانیــن پایبنــد هســتند و در جهــت‬ ‫پیشــرفت و نظــم امــور حرکــت می کننــد‪ ،‬بنابرایــن بایــد‬ ‫از نقــاط مشــترک احــزاب و تشــکل ها اســتفاده کــرده و‬ ‫جامعــه را بــه ســمت مشــارکت فعــال ببریــم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مشــارکت در سرنوشــت خانــه دوم‬ ‫شــهروندان‬ ‫عضــو ســه دوره شــورای اســامی شــهر اصفهــان‬ ‫در خاتمــه بــا تاکیــد بــر اینکــه شــهر متعلــق بــه مــردم‬ ‫اســت و مــردم هزینه هــای شــهر را می پردازنــد‪،‬‬ ‫می گویــد‪ :‬تعییــن هزینه هــا و درامدهــای شــهر و‬ ‫نحــوه هزینــه کــرد ان بــه عهــده نماینــدگان مــردم‬ ‫در شــورای شــهر اســت‪ .‬اینکــه گفتــه می شــود شــهر‬ ‫خانــه دوم شــهروندان اســت تعبیــر کامــا درســتی اســت‬ ‫و نبایــد شــهروندان نســبت بــه خانــه خــود بی تفــاوت‬ ‫باشــند‪ ،‬بلکــه بایــد در تعییــن سرنوشــت شــهر و محیــط‬ ‫زندگــی محیــط خــود مشــارکت فعــال داشــته باشــند‪.‬‬ ‫شــوراهای اســامی شــهر بایــد تقویــت شــوند تــا امــور‬ ‫شــهر بچرخــد و مشــکالت برطــرف شــود‪ ،‬درعین حــال‬ ‫کــه شــوراها بایــد اختیــارات مناســب داشــته باشــند تــا‬ ‫بیش ازپیــش بــه رفــع مشــکالت مــردم کمــک کــرده و‬ ‫بیان کننــده نقطــه نظــرات مــردم باشــند‪.‬‬ ‫امکانتحویلشناسنامه‬ ‫شهروندان اصفهان تا پایان‬ ‫انتخابات‬ ‫بـه گفته مدیرکل ثبت احـوال اصفهـان ادارات ثبت احوال‬ ‫و دفاتـر پیشـخوان در اسـتان تـا پایـان انتخابـات بـرای‬ ‫تحویـل شناسـنامه و رفع مشـکالت مرتبط بـا رای دادن‬ ‫فعال هسـتند‪.‬‬ ‫حسـین غفرانـی بـه ایرنـا گفـت‪ :‬ثبت احـوال هفتـه‬ ‫منتهـی بـه انتخابـات بـه تمامـی درخواسـت ها بـرای‬ ‫رفـع مشـکالت شناسـنامه ای و تحویـل بـه متقاضیـان‬ ‫اقـدام می کنـد‪ .‬او اظهـار داشـت‪ ۳۱ :‬اداره ثبت احـوال‬ ‫در اسـتان اصفهـان و حـدود ‪ ۸۰‬دفتر پیشـخوان امادگی‬ ‫دارنـد تـا بـرای تحویـل شناسـنامه یـا صـدور المثنـی‬ ‫خدمت رسـانی کننـد‪ .‬مدیـرکل ثبت احـوال اصفهـان‬ ‫گفـت‪ :‬در دو روز باقیمانـده تـا پایـان انتخابـات فقط امور‬ ‫مربـوط بـه انتخابـات انجـام داده می شـود و به هیچ وجـه‬ ‫بـرای نـام و نـام خانوادگـی و درخواسـت جدیـد مراجعه‬ ‫نشـود‪ .‬او بـا تاکیـد بـر اینکـه مـدارک موردنیـاز بـرای‬ ‫شـرکت در انتخابـات شناسـنامه و کارت ملـی هوشـمند‬ ‫اسـت گفـت‪ :‬غیـر از شناسـنامه بـا هیچ مـدرک دیگری‬ ‫رای گرفتـه نمی شـود و ایـن مهـم بویـژه در پادگان ها‪،‬‬ ‫مراکز بیمارسـتانی و کسـانی که شـاید شناسنامه هایشان‬ ‫در دسـترس نباشـد بایـد موردتوجـه قـرار گیـرد‪ .‬غفرانی‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬شناسـنامه های قرمزرنـگ سـنتی و‬ ‫قهوه ای رنـگ مکانیـزه اعتبـار دارد و نیـازی بـه مراجعـه‬ ‫برای تعویض شناسـنامه های قرمزرنگ نیسـت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫شـهروندان کارت ملـی هوشـمند خـود را روز رای گیری‬ ‫همـراه داشـته باشـند زیـرا ثبـت شـماره ملـی زمان بـر‬ ‫اسـت ولـی از طریـق بارکـد روی کارت ملـی احـراز‬ ‫هویـت سـریع تر صـورت می گیـرد‪ .‬مدیـرکل ثبت احوال‬ ‫اصفهـان گفـت‪ :‬تاکنـون بیـش از ‪ ۹۷‬درصد شـامل سـه‬ ‫میلیـون ‪ ۹۸۴‬هـزار نفـر از جامعـه هدف چهـار میلیون و‬ ‫صدهزارنفری در اسـتان درخواسـت کارت ملی کردند‪ .‬او‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬به ایـن منظـور تعـدادی از کارت های‬ ‫ملـی هوشـمند صـادر و یـا پیامک تحویل ارسـال شـده‬ ‫اسـت ولـی تاکنـون مراجعـه نکرده انـد و تعـداد دیگری‬ ‫از درخواسـت ها در حـال صـدور و در صـف انتظار اسـت‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره بـه امادگـی اداره کل ثبت احـوال اصفهـان‬ ‫بـرای رفـع موانـع و فراهـم کـردن زمینه حضـور تمامی‬ ‫شـهروندان واجد شـرایط در انتخابات تصریح کرد‪ :‬در دو‬ ‫روز اخیـر فعالیـت کارکنـان ثبت احـوال اسـتان از طریق‬ ‫شـیفت بندی و افزایـش امکانـات امـاده ارائـه خدمات به‬ ‫شـهروندان در زمینه تحویل شناسـنامه و رفع مشـکالت‬ ‫احتمالـی بـرای رای گیـری اسـت‪ .‬انتخابـات ریاسـت‬ ‫جمهوری و شـوراهای اسلامی شهر و روسـتا ‪ ۲۸‬خرداد‬ ‫برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫تزریق واکسن نوبت اول به ‪۶‬‬ ‫درصد مردم اصفهان‬ ‫بـه گفتـه مسـئول بیماری هـای واگیـر مرکـز بهداشـت‬ ‫اسـتان اصفهـان حـدود شـش درصـد از مـردم اسـتان‬ ‫واکسـن نوبـت اول و حـدود دو درصد نیز واکسـن نوبت‬ ‫دوم را دریافـت کرده انـد‪ ۳۰ ،‬تـا ‪ ۳۵‬درصـد از سـالمندان‬ ‫نیـز در انتظـار دریافـت واکسـن کرونا هسـتند‪.‬‬ ‫رضـا فدایـی در خصـوص وضعیت و روند واکسیناسـیون‬ ‫در اسـتان اصفهـان‪ ،‬بـه ایمنا گفت‪ :‬در حـال حاضر زمان‬ ‫نوبـت دوم واکسـن افـرادی کـه نوبـت اول را دریافـت‬ ‫کرده اند رسـیده اسـت حـدود ‪ ۶۵‬تا ‪ ۷۰‬درصد سـالمندان‬ ‫در اسـتان اصفهـان واکسـینه شـده اند و حـدود ‪ ۳۰‬تا ‪۳۵‬‬ ‫درصـد از ایـن گروه همچنـان در انتظار دریافت واکسـن‬ ‫کرونـا ویـروس هسـتند‪ .‬او در خصـوص تحویل محموله‬ ‫جدیـد واکسـن بـه اصفهـان‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬واکسـنی که‬ ‫در هفتـه جـاری بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان‬ ‫اختصـاص داده شـد‪ ،‬بـرای نوبـت دوم واکسـن بـوده و‬ ‫امیدواریـم در هفتـه اینـده محمولـه واکسـن های جدیـد‬ ‫بـرای تزریـق نوبت اول واکسـن سـایر گروه هـای هدف‬ ‫بـه دسـت ما برسـد تـا برنامـه واکسیناسـیون با سـرعت‬ ‫بیشـتری در اسـتان انجـام شـود‪ .‬مسـئول بیماری هـای‬ ‫واگیـر مرکـز بهداشـت اسـتان اصفهـان بـا تاکیـد بـر‬ ‫این که واکسیناسـیون گروه سـنی ‪ ۶۵‬سـال بـه باال هنوز‬ ‫در اسـتان شـروع نشـده اسـت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬واکسـن های‬ ‫موجـود تنهـا بـرای انجـام نوبـت دوم سـایر گروه هـای‬ ‫هدف اسـت و بـرای شـروع واکسیناسـیون گـروه هدف‬ ‫بعـدی نیاز بـه دریافـت واکسـن های جدید داریـم‪ .‬او در‬ ‫بـا توضیـح این که تاخیـر در تزریـق دوز دوم واکسـن در‬ ‫سـالمندان جـای نگرانـی نـدارد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬اکثر‬ ‫سـالمندان واکسـن اسـترازنکا دریافت کرده انـد که زمان‬ ‫دریافـت نوبـت دوم ایـن نـوع از واکسـن کرونـا ویروس‬ ‫حدود سـه ماه بعد اسـت و بایـد در تیرماه واکسیناسـیون‬ ‫ان هـا انجـام شـود کـه قطعاً تـا ان موقع واکسـن های‬ ‫جدیـد بـرای انجـام واکسیناسـیون در دسـترس اسـت‪،‬‬ ‫همچنیـن تاخیـری کـه بـرای انجـام نوبـت دوم‬ ‫واکسیناسـیون سـایر گروه هـا پیـش امـده در اثربخشـی‬ ‫واکسـن تاثیـری نـدارد‪ .‬فدایـی در پاسـخ بـه این کـه ایا‬ ‫تفـاوت نـوع واکسـن در نوبـت اول و دوم بـرای انجـام‬ ‫واکسیناسـیون یـک فـرد امکان پذیراسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫وزارت بهداشـت در حـال بررسـی ایـن مسـئله اسـت و‬ ‫هنـوز ایـن موضـوع بـه درسـتی روشـن نیسـت و بایـد‬ ‫منتظر پاسـخ وزارت بهداشـت در این مورد باشـیم‪ .‬او در‬ ‫خصـوص امار واکسیناسـیون در اسـتان اصفهـان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫حـدود شـش درصـد از مردم اسـتان واکسـن نوبـت اول‬ ‫و حـدود دو در صـد نیـز واکسـن نوبـت دوم را دریافـت‬ ‫کرده انـد و هنـوز تـا رسـیدن بـه انجـام واکسیناسـیون‬ ‫حـدود ‪ ۷۰‬درصدی جامعه و اسـودگی خاطر در خصوص‬ ‫کاهـش مرگ ومیـر و کنتـرل شـیوع ایـن بیمـاری راه‬ ‫بسـیاری را در پیـش داریـم‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سینمای ایران‬ ‫پخش فوتبال در سینماها؛‬ ‫فرصتی که از سینماداران‬ ‫گرفته شد‬ ‫پخش بازی شب گذشته تیم ملی فوتبال ایران در حالی‬ ‫چند ساعت مانده به اغاز مسابقه لغو شد که هنوز هیچ توضیح‬ ‫رسمی دراین باره داده نشده است‪.‬در سالی که وضعیت سینماها‬ ‫هرروز بحرانی تر و درخواست های متعددی برای تغییر کاربری‬ ‫سالن ها ارائه می شود‪ ،‬بسیاری از سینمادارها تصور می کردند‬ ‫که پخش مسابقه های تیم ملی فوتبال مرهمی موقت بر گیشه‬ ‫خالی سینماها می تواند باشد‪ .‬پروسه دریافت مجوز پخش‬ ‫اگرچه با تاخیر انجام شد‪ ،‬اما با پیروزی های پیاپی تیم ملی‬ ‫استقبال مخاطبان هم از تماشای فوتبال در سالن های سینما‬ ‫به تدریج افزایش یافت‪.‬این استقبال در مسابقه اخر مرحله‬ ‫مقدماتی جام جهانی میان ایران و عراق در شامگاه سه شنبه‬ ‫‪ 25‬خردادماه‪ ،‬بیشتر هم شد تا جایی که در برخی شهرهای‬ ‫بزرگ کشور تمام سینماهای فعال‪ ،‬اماده پخش فوتبال شدند و‬ ‫در تهران هم سینماهایی که در ماه های گذشته به دلیل اکران‬ ‫نشدن فیلم مخاطب پسند تعطیل بودند‪ ،‬گیشه بلیت فروشی‬ ‫خود را باز کردند‪.‬اما چند ساعت مانده به شروع مسابقه یکی از‬ ‫سایت های فروش بلیت در اطالعیه ای و بدون هیچ توضیحی‬ ‫کنسل شدن پخش مسابقه ایران و عراق در سینماهای کشور‬ ‫را اعالم کرد‪.‬سخنگوی انجمن سینمادارها توضیح درباره‬ ‫چرایی این اتفاق را به سازمان سینمایی ارجاع می دهد ولی‬ ‫تاکنون کسی پاسخگو نبوده است‪.‬پخش این مسابقه فوتبال‬ ‫در سینماها در حالی لغو شده که بلیت تماشای مسابقه والیبال‬ ‫تیم های ملی ایران و برزیل در ساعت ‪ 23:30‬امشب‪26 ،‬‬ ‫خردادماه در امفی تئاتر پردیس ملت در سایت های سینمایی‬ ‫فروختهمی شود‪.‬‬ ‫فیلم کوتاه ایرانی نامزد نخل‬ ‫طالی کن شد‬ ‫فیلم کوتاه «ارتودنسی» نماینده سینمای ایران در بخش‬ ‫رقابت کوتاه هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم کن شد‪.‬‬ ‫فهرست ‪ ۱۰‬فیل م کوتاه جشنواره فیلم کن ‪ ۲۰۲۱‬اعالم‬ ‫شد و «ارتودنسی» ساخته ‪ ۱۴‬دقیقه ای محمدرضا میقانی به‬ ‫نمایندگی از سینمای ایران برای کسب جایزه نخل طالی‬ ‫بهترین فیلم کوتاه این رویداد سینمایی رقابت خواهد کرد‪.‬‬ ‫«قطب شمال» (مقدونیه)‪« ،‬اواره» (کوزوو)‪« ،‬در خاک»‬ ‫(دانمارک)‪« ،‬کلمات درست» (فرانسه)‪« ،‬در میان مه»‬ ‫(پرتغال)‪« ،‬سیدرال» (فرانسه‪ ،‬برزیل)‪« ،‬تمام جمعیت جهان»‬ ‫(هنگ کنگ)‪« ،‬اسمان اگوست» (برزیل‪ ،‬ایسلند) و «غیبت»‬ ‫(چین) دیگر فیلم های بخش کوتاه جشنواره فیلم کن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 27‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4097‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫سهم ‪ 11‬درصدی کتابخوانان اصفهانی از طرح بهارانه کتاب‬ ‫مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران‪ ،‬در گزارشی از طرح‬ ‫بهارانه ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬در این طرح‪ ۵۶۱ ،‬هزار و ‪ ۸۹۳‬نسخه کتاب‬ ‫به ارزش ‪ ۲۲۰‬میلیارد و ‪ ۸۳۶‬میلیون و ‪ ۵۴۳‬هزار و ‪ ۵۴۹‬ریال‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران‪،‬‬ ‫ایوب دهقانکار‪ ،‬مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با پایان‬ ‫یافتن هفدهمین دوره طرح های توزیع یارانه کتاب از طریق‬ ‫کتاب فروشی ها (طرح های فصلی فروش کتاب) درباره یارانه‬ ‫اختصاص یافته به استان ها در طرح بهارانه کتاب ‪ ۱۴۰۰‬توضیح‬ ‫داد و گفت‪ :‬مجموع کل یارانه اختصاص یافته به بهارانه کتاب‬ ‫‪ ۴۲ ،۱۴۰۰‬میلیارد و ‪ ۲۲‬میلیون ریال بود که از این مبلغ‪ ۷ ،‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۷۰‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار ریال به استان تهران و ‪ ۳۴‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۷۵۱‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار ریال به سایر استان ها تعلق گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از مبلغ کل یارانه اختصاص یافته‪ ۳۹ ،‬میلیارد و ‪۵۹۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۲۹‬هزار و ‪ ۴۳۹‬ریال در کل کشور مصرف شده است‬ ‫که ‪ ۶‬میلیارد و ‪ ۷۴۵‬میلیون و ‪ ۹۶۰‬هزار و ‪ ۹۴۴‬ریال در استان‬ ‫تهران و ‪ ۳۲‬میلیارد و ‪ ۸۴۸‬میلیون و ‪ ۹۶۸‬هزار و ‪ ۴۹۵‬ریال در‬ ‫سایر استان ها مورداستفاده قرار گرفت‪.‬‬ ‫او با اشاره به میزان یارانه مصرف شده در دو طرح بهارانه کتاب‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬بیان کرد‪ :‬در بهارانه کتاب سال ‪ ۲۰ ،۹۹‬میلیارد و‬ ‫‪ ۷۹۲‬میلیون و ‪ ۳۰۶‬هزار و ‪ ۷۳۳‬ریال یارانه مصرف شده بود اما در‬ ‫بهارانه کتاب ‪ ۱۴۰۰‬این میزان با افزایش ‪ ۹۰‬درصدی همراه بود و‬ ‫به ‪ ۳۹‬میلیارد و ‪ ۵۹۴‬میلیون و ‪ ۹۲۹‬هزار و ‪ ۴۳۹‬ریال رسیده است‪.‬‬ ‫دهقانکار همچنین عنوان کرد‪ :‬از مجموع ‪ ۵۶۱‬هزار و‬ ‫‪ ۸۹۳‬نسخه کتاب فروخته شده در طرح بهارانه کتاب ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫ارزش ‪ ۲۲۰‬میلیارد و ‪ ۸۳۶‬میلیون و ‪ ۵۴۳‬هزار و ‪ ۵۴۹‬ریال‪،‬‬ ‫کتاب فروشی های استان تهران توانستند ‪ ۹۳‬هزار و ‪ ۲۱۸‬نسخه‬ ‫کتاب به ارزش ‪ ۳۶‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون و ‪ ۳۷۰‬هزار و ‪ ۵۴۴‬ریال‬ ‫به فروش برسانند و کتابفروشی های سایر استان ها نیز توانستند‪،‬‬ ‫‪ ۴۶۸‬هزار و ‪ ۶۷۵‬نسخه کتاب به ارزش ‪ ۱۸۴‬میلیارد و ‪۳۳۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۷۳‬هزار و ‪ ۵‬ریال کتاب بفروشند‪.‬‬ ‫او با بیان این که استان تهران با فروش ‪ ۳۶‬میلیارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۷۰‬هزار و ‪ ۵۴۴‬ریال در این دوره از طرح توانست‬ ‫‪ ۱۷‬درصد از کل فروش کتاب ها را به نام خود ثبت کند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬استان خراسان رضوی نیز با فروش ‪ ۲۵‬میلیارد و ‪۴۲۹‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۲۸‬هزار و ‪ ۴۶۱‬ریال توانست ‪ ۱۲‬درصد از کل فروش‬ ‫کتاب ها را از بین ‪ ۳۱‬استان شرکت کننده در طرح به نام خود کند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬اصفهان هم توانست با فروش ‪ ۲۴‬میلیارد و ‪ ۸۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۴۶‬هزار و ‪ ۸۳۳‬ریال سهم ‪ ۱۱‬درصدی از کل فروش در‬ ‫استان ها را از ان خود کند‪.‬مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران به‬ ‫میزان مشارکت کتابفروشی های عضو طرح بهارانه کتاب ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ ۹۲۱ :‬کتابفروشی از سراسر کشور در بهارانه‬ ‫کتاب ‪ ۱۴۰۰‬ثبت نام کرده اند که ازاین تعداد ‪ ۸۸۷‬کتابفروشی‬ ‫برای مشارکت در طرح تایید شدند که از بین این تعداد‪۲۰۶ ،‬‬ ‫کتابفروشی در شهرستان ها و ‪ ۶۸۱‬کتابفروشی در مراکز استان ها‬ ‫حضور داشتند‪ .‬این امار نشان دهنده افزایش حضور و مشارکت ‪۳۳‬‬ ‫درصدی کتابفروشی ها در مقایسه با بهارانه کتاب سال ‪ ۹۹‬است؛‬ ‫گفتنی است در بهارانه کتاب سال گذشته ‪ ۶۶۷‬کتابفروشی از‬ ‫سراسر کشور فعالیت داشتند‪.‬وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬از بین ‪۳۱‬‬ ‫استان مشارکت کننده در طرح ‪ ،‬استان تهران با ‪ ۱۳۵‬کتابفروشی‬ ‫در صدر قرار دارد و پس از ان خراسان رضوی با ‪ ۱۱۲‬کتابفروشی‪،‬‬ ‫قم با ‪ ۸۳‬کتابفروشی‪ ،‬اصفهان با ‪ ۸۰‬کتابفروشی‪ ،‬اذربایجان شرقی‬ ‫با ‪ ۵۹‬کتابفروشی‪ ،‬کردستان با ‪ ۴۵‬کتابفروشی و فارس با ‪۴۵‬‬ ‫کتابفروشی در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫ایوب دهقانکار در پایان سخنان خود درباره میزان فروش‬ ‫کتاب در استان ها توضیح داد و گفت‪ :‬استان های تهران‪ ،‬خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬فارس‪ ،‬قم‪ ،‬گیالن‪ ،‬اذربایجان شرقی ‪ ،‬خوزستان ‪،‬‬ ‫مازندران و مرکزی توانستند در لیست پرفروش ترین استان ها‬ ‫بر اساس تعداد کتاب قرار بگیرند‪ .‬همچنین از پرفروش ترین‬ ‫استان ها بر اساس مبلغ فروش می توان به تهران‪ ،‬خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬قم‪ ،‬فارس ‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬کردستان‪ ،‬گیالن‪،‬‬ ‫مازندران و خوزستان اشاره کرد‪.‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫از سال ‪ ۱۳۹۴‬برای هدفمندکردن یارانه نشر طرح های فصلی‬ ‫فروش کتاب را اغاز کرد؛ در این طرح ها کتابفروشی ها می توانند‬ ‫روی فروش کتاب به خریداران تخفیف بدهند و مبلغ تخفیف داده‬ ‫شده را از وزارتخانه دریافت کنند‪.‬در این طرح ها که با نام طرح‬ ‫های فروش فصلی مشهور شده اند‪ ،‬کتابفروشی هایی که شرایط‬ ‫الزم را داشته باشند‪ ،‬پس از ثبت نام‪ ،‬می توانند کتاب های خود‬ ‫را که با شرایط تعیین شده مطابقت داشته باشند به خریداران‬ ‫بفروشند‪ .‬این طرح ها از جمله مزیت هایی است که کتابفروشان‬ ‫حضور ان را در ایام رکود فروش کتاب در همه گیری کووید ‪۱۹‬‬ ‫ضروری می دانند‪ .‬طرح بهارانه کتاب ‪ ۱۴۰۰‬از ‪ ۱۷‬خرداد جاری در‬ ‫کتابفروشی های سراسر کشور اغاز شد و تا سه شنبه پیش رو (‪۲۵‬‬ ‫خرداد) ادامه دارد‪ .‬تاکنون بیش از ‪ ۱۶‬طرح فصلی کتاب برگزار‬ ‫شده که دراخرین دوره ‪ ۹۳۶‬کتابفروشی از سراسر کشور در این‬ ‫طرح مشارکت فعال داشته اند‪.‬‬ ‫درخواست سینمایی ها از حسن روحانی‪ :‬به هنرمندان واکسن بزنید‬ ‫کانون کارگردانان سینمای ایران و انجمن تهیه کننده ‪ -‬کارگردانان سینما در نامه ای‬ ‫مشترک از رئیس جمهور خواستار واکسیناسیون تمامی عوامل پروژه های سینما‪ ،‬نمایش‬ ‫خانگی و تلویزیون بدون هرگونه تبعیض شدند‪ .‬به گزارش روابط عمومی کانون‬ ‫کارگردانان سینمای ایران‪ ،‬در متن نامه کانون کارگردانان سینمای ایران و انجمن‬ ‫تهیه کننده‪-‬کارگردانانسینمابهرئیسجمهورامدهاست‪:‬‬ ‫بنامخدا‬ ‫جناب اقای دکتر حسن روحانی‬ ‫ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران‬ ‫با تقدیم سالم و احترام‬ ‫به استحضار میرساند تاکنون دو نامه از طرف خانه سینما و اتحادیه صنف تهیه‬ ‫کنندگان سینمای ایران‪ ،‬در خصوص ضرورت و فوریت انجام واکسیناسیون اهالی سینما‪،‬‬ ‫حضور وزیر محترم بهداشت و رییس ستاد ملی مقابله با کرونا ارسال شده که متاسفانه‬ ‫تاکنون برای هیچ کدام پاسخ درخور و مناسب دریافت نشده است‬ ‫لزوم تولید برنامه های سرگرم کننده سینمایی و تلویزیونی و نمایش خانگی برای‬ ‫استفاده مردم که در این ایام پاندمی و ضرورت پرکردن اوقات فراغت انان‪ ،‬به مثابه‬ ‫اقدامی ضروری بارها و بارها فصل الکالم مدیریت کالن سیاسی ‪ -‬فرهنگی بوده است‪.‬‬ ‫مع االسف با وجود مذاکرات و مکاتبات متعدد با وزارت محترم بهداشت در مورد لزوم‬ ‫واکسیناسیون عوامل دست اندرکار این امر مهم‪ ،‬به عنوان یک گروه پرخطر‪ ،‬تاکنون‬ ‫هیچگونه نتیجه ای حاصل نشده است‪.‬جنابعالی نیک مستحضرید که ابتالی هنرمندان‬ ‫فعال سینما که مقابل دوربین و در شرایط سخت کرونایی (بنا به ضرورت شغلی‪ ،‬ناچار به‬ ‫مشغول به انجام رساندن پروژه های سینمایی و‬ ‫عدم استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی)‬ ‫ِ‬ ‫همچنین سریال های صداوسیما و نمایش خانگی هستند‪ ،‬احتمال ابتالی انها به بیماری‬ ‫کرونا را صدچندان کرده و چندین چهره محبوب و معتبر سینما و هنرهای نمایشی اعم‬ ‫از کارگردان و بازیگران پیشکسوت و فرهیخته و حتی جوانان برومند طی یک سال‬ ‫گذشته بر اثر ابتال به کرونا دار فانی را وداع گفتند و جامعه هنری و افکار عمومی نیز از‬ ‫این خسارت ها دچار بهت و نگرانی شد‪ .‬ان هم در شرایطی که رسمًا بهار امسال اعالم‬ ‫شده دست اندرکاران ضبط مناظره های انتخاباتی تلویزیونی در سازمان صدا و سیما‬ ‫واکسیناسیون شده اند ‪-‬که البته اقدام ضروری و بجایی هم بوده است‪ -‬اما بنظر می رسد‬ ‫شکلیازتبعیضاشکارهمدراینتصمیمبنظرمیرسدومسئولیتتلفاتانسانیوتبعات‬ ‫اجتماعی این امر نیز بعهده تصمیم گیرندگان است‪ .‬لذادر جهت تسهیل امر پرکردن اوقات‬ ‫فراغت وخانه نشینی مردم در شرایط اضطرار‪ ،‬توجه جدی به واکسیناسیون زودهنگام‬ ‫هنرمندان دست اندر کار تولید برنامه‪ ،‬مطالبه این روزهای تشکل های صنفی سینما و در‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه کالسه ‪9900642‬‬ ‫‪ -1-566‬شــماره پرونده‪ 139904002120000404/1 :‬شماره بایگانی پرونده‪9900642 :‬‬ ‫شــماره اگهی ابالغیه‪ 140003802120000002 :‬تاریخ صــدور‪ 1400/03/18 :‬دفترخانه‬ ‫ازدواج شــماره ‪ 110‬و طالق شماره ‪ 92‬شهر ابریشم استان اصفهان بدین وسیله به خانم‬ ‫سمیرا شفیعی باالنی نام پدر‪ :‬عباسعلی تاریخ تولد‪ 1365/06/26 :‬شماره ملی‪۱۲۹۲۷۸۱۸۲۳ :‬‬ ‫شــماره شناســنامه‪ ۷۲۰۸ :‬که ابالغ اجرائیه در نشانی متن سند در ادرس شهر ابریشم باغ‬ ‫ابریشم به شما امکان پذیر نگردیده ابالغ می شود که خانم زهرا سعیدی باغ ابریشمی نام‬ ‫پدر‪ :‬حسین تاریخ تولد‪ 1363/12/04 :‬شماره ملی‪ ۱۱۱۰۶۸۴۰۸۸ :‬شماره شناسنامه‪۱۶۱۳ :‬‬ ‫به استناد سند ازدواج شماره ‪ ۱۰۳۳۸‬مورخ ‪ 1383/03/08‬تنظیمی در دفتر ازدواج شماره ‪۱۱۰‬‬ ‫شهر ابریشم علیه شما (ورثه مرحوم عباسعلی شفیعی باالنی) موضوع الزم االجرا را عبارتست‬ ‫از مبلغ هشتاد میلیون ریال وجه رائج کشور و بر ذمه پدر زوج عباسعلی شفیعی میباشد که به‬ ‫نرخ روز و به مبلغ ‪ 450/756/076‬ریال ارزیابی گردیده اســت اجرائیه صادر نموده و پرونده‬ ‫اجرائی کالسه ‪ ۹۹۰۰۶۴۲‬در این واحد تشکیل گردیده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده‬ ‫‪ ۱۸‬ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی‬ ‫اگهی می شــود چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب می‬ ‫گردد‪ ،‬نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید‪ ،‬عملیات اجرائی علیه مورث شما جریان‬ ‫خواهد یافت‪ .‬در ضمن غیر از اگهی مزایده اگهی دیگری منتشر نخواهد شد‪ .‬مسئول واحد‬ ‫اجرای اسناد رسمی فالورجان ‪/1149320‬م الف‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ویستا تجارت پردیس‬ ‫درتاریخ ‪ 1400/03/22‬به شماره ثبت ‪ 68046‬به شناسه ملی‬ ‫‪14010086815‬‬ ‫ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیــل گردیده که خالصه ان به شــرح زیر جهت‬ ‫اطالع عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬پخش وتوزیع کاالهای الکتریکی‬ ‫‪،‬الکترونیک‪،‬لوازم خانگی ‪،‬ساختمانی ‪،‬بهداشتی ‪،‬دارویی وغذایی‪،‬صادرات و واردات‬ ‫کلیه کاالهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع‬ ‫ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان‬ ‫‪ ،‬شهرســتان اصفهان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله باغ کاران ‪ ،‬خیابان‬ ‫سید ابوالحسن اصفهانی ‪ ،‬بن بست بکتاش [‪ ، ]7‬پالک ‪ ، 33-‬طبقه دوم کدپستی‬ ‫‪ 8153676313‬سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ‪ 1,000,000‬ریال‬ ‫نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مریم تیغ ساز زاده به شماره ملی‬ ‫‪ 1290922535‬دارنده ‪ 100000‬ریال ســهم الشرکه اقای یحیی تیغ ساز زاده به‬ ‫شماره ملی ‪ 1293264164‬دارنده ‪ 900000‬ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره‬ ‫خانم مریم تیغ ســاز زاده به شماره ملی ‪ 1290922535‬و به سمت رئیس هیئت‬ ‫مدیره به مدت نامحدود اقای یحیی تیغ ســاز زاده به شماره ملی ‪1293264164‬‬ ‫و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به‬ ‫مدت نامحدود دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از‬ ‫قبیل چک‪،‬سفته‪،‬بروات‪،‬قراردادها‪،‬عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و‬ ‫اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل‬ ‫‪ :‬طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج اگهی های شرکت‬ ‫تعیین گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‬ ‫باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری اصفهان (‪)1150087‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت نیرو کلر شرکت سهامی عام به شماره ثبت‬ ‫‪ 6574‬و شناسه ملی ‪10260276866‬‬ ‫به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1400/03/17‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪:‬‬ ‫علی صالحی با کد ملی‪ 1170651232‬به عنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت‬ ‫تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ‪ 1401/11/20‬تعیین گردید‪ .‬کلیه چک ها‪ ،‬قراردادها‪ ،‬اسناد‬ ‫مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر‬ ‫شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر‬ ‫شــرکت معتبر می باشد‪ .‬هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل را به مدیرعامل‬ ‫تفویض نمودند ‪ :‬مدیرعامل ‪ :‬قسمتی از اختیارات هیئت مدیره در ماده ‪ 37‬اساسنامه به‬ ‫شرح ذیل به مدیرعامل تفویظ گردید‪ )1 :‬کلیه امور جاری و اجرایی شرکت ‪ )2‬اجرای‬ ‫مصوبات هیئت مدیره ‪ )3‬نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی‬ ‫و غیر دولتی‪ ،‬موسسات عمومی‪ ،‬مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی‪)4 .‬‬ ‫نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و‬ ‫ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج انها از خدمت و مرخصی‬ ‫و بازنشســتگی و مستمری وراث ان ها طبق ایین نامه مصوب هیئت مدیره‪ .‬تبصره‪:‬‬ ‫پیشنهاد انتصاب مدیران می بایست به هیئت مدیره ارجاع شود‪ )5 .‬افتتاح هر نوع حساب‬ ‫و اســتفاده از ان به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک‬ ‫مرکزی با تصویب هیئت مدیره ‪ )6‬تعهد‪ ،‬ظهر نویسی‪ ،‬قبولی‪ ،‬پرداخت و درخواست‬ ‫اوراق تجارتی تا سقف نیم درصد سرمایه شرکت‪ )7 .‬دریافت مطالبات و پرداخت دیون‬ ‫شرکت‪ )8 .‬اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا‬ ‫معنوی از جمله هر گونه حق اختراع‪ ،‬نام یا عالیم تجاری و صنعتی‪ ،‬کپی رایت‪ ،‬سرقفلی‬ ‫و کلیه امتیازات متصوره‪ )9 .‬دریافت تسهیالت از بانک ها‪ ،‬شرکت و موسسات رسمی‬ ‫با رعایت مقررات اساسنامه حاضر با تصویب هیئت مدیره ‪ )10‬اقامه هر گونه دعوی و‬ ‫دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم بدعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات‬ ‫راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش‪ ،‬تعیین وکیل‪ ،‬ادعای جعل نسبت به سند طرف‬ ‫و استرداد سند‪ ،‬تعیین جاعل‪ ،‬ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور بدون اختیار صلح و‬ ‫به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری‪ ،‬تعیین‬ ‫وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارًا و عزل‬ ‫و تجدیــد انتخاب او یا تعیین وکیل دیگربجای او یا بدون حق توکیل در توکیل ولو‬ ‫کرارًا در کلیه مراجع قضایی و اداری اعم از دادگاه های عمومی و انقالب‪ ،‬تجدیدنظر‪،‬‬ ‫دیوان عالی کشور‪ ،‬دیوان عدالت اداری در تمام مراحل رسیدگی اعم از بدوی‪ ،‬تجدید‬ ‫نظر و طرق فوق العاده شورای حل اختالف‪ ،‬سازمان تعزیرات حکومتی‪ ،‬کمیسیون های‬ ‫مالیاتی و شهرداری و تامین اجتماعی‪ ،‬ادارات ثبت و سایر مراجع دولتی و عمومی‪ ،‬تعیین‬ ‫مصدق و کارشناس‪ ،‬اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کام ً‬ ‫ال قاطع دعوی‬ ‫باشد‪ ،‬دعوی خسارت‪ ،‬جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث‪ ،‬اقدام به دعوی متقابل‬ ‫و دفاع از ان‪ ،‬تامین خواسته‪ ،‬به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها‪ ،‬اعطای‬ ‫مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت‪ ،‬درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات‬ ‫اجرایی و اخذ محکوم به‪ ،‬چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد‪ )11 .‬تنظیم‬ ‫صورت های مالی شش ماهه و ساالنه و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی شرکت‪ .‬اداره‬ ‫کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫اصفهان (‪)1150083‬‬ ‫ماهه هایپایانیدولتجنابعالیاست‪.‬مزیداستحضاربعرضمیرساندبیشازین‪،‬تعدادیاز‬ ‫صنوف مختلف سینما که برای تعطیل نشدن این هنر صنعت و تامین محتوای تصویری‬ ‫در تالشند که طبیعتا عدم فعالیت شان بیکاری و به دنبالش مشکالت اقتصادی مضاعفی‬ ‫را به این عزیزان و خانواده هایشان تحمیل خواهد کرد و با عنایت به ریسک باال و شرایط‬ ‫دشوار این حرفه که اقتضای ذاتی ان تعامل و همکاری نزدیک و نفس به نفس هنرمندان‬ ‫با یکدیگر است‪ ،‬ناچار مانعی جهت رعایت پروتکل های بهداشتی می باشد‪.‬‬ ‫اینک و در این مجال؛ اعضای دو صنف «انجمن صنفی کارفرمایی کارگردانان‬ ‫سینمای ایران» و «مجمع کارگردان‪ -‬تهیه کنندگان سینما» بدین وسیله از ان مقام‬ ‫عالی تقاضا دارند که در چارچوب برنامه ملی استقرار و گسترش واکسیناسیون کرونا‪،‬‬ ‫دستور فرمائید که وزارت محترم بهداشت‪ ،‬افراد حاضر در پروژه های سینمایی‪ ،‬سریال‬ ‫های تلویزیونی صدا وسیما و نمایش خانگی در حال ساخت و همچنین بیماران خاص و‬ ‫زمینه ای عضو خانه سینما را با هماهنگی تشکل های صنفی مربوطه مانند اقدام شایسته‬ ‫واکسیناسیون پاکبانان عزیز و نامه رسانهای امانت دار پست را خارج از نوبت های مرسوم‬ ‫(اولویت سنی)‪ ،‬در فهرست واکسینه شوندگان دارای اولویت و ضروری منظور دارند‪.‬‬ ‫بی تردید هنرمندانی که مشمول این طرح می شوند (خود و خانواده شان) تا همیشه‬ ‫قدردان این دستور کارساز جنابعالی خواهند بود‪».‬‬ ‫نمایش خانگی‬ ‫‪5‬‬ ‫«اهوی من مارال» به شکارگاه‬ ‫رسید‬ ‫سریال نمایش خانگی «اهوی من مارال» با بازی حسن‬ ‫معجونی در نقش ناصرالدین شاه در لوکیشن شکارگاه از سر‬ ‫گرفته شد‪.‬فیلم برداری سریال شبکه نمایش خانگی اهوی‬ ‫من مارال به کارگردانی مهرداد غفارزاده که فیلمبرداری ان‬ ‫در «خجیر» اغاز شده بود این روزها در لوکیشن شکارگاه‬ ‫ادامه دارد‪.‬پیش از این نیز حسن معجونی برای ایفای نقش‬ ‫ناصرالدین شاه قاجار‪ ،‬الهام کردا در نقش انیس الدوله‪ ،‬ترالن‬ ‫پروانه در نقش مارال‪ ،‬شبنم مقدمی و تعدادی دیگر از بازیگران‬ ‫سرشناس برای این سریال انتخاب شده اند‪.‬‬ ‫پریسا شمس‪ ،‬معصومه یزدانی‪ ،‬ابراهیم قربانپور تیم‬ ‫نویسندگان این مجموعه را تشکیل می دهند که بخش هایی‬ ‫از سریال در استانبول قدیم روایت می شود‪.‬‬ ‫سریال اهوی من مارال که در دوره قاجار و عصر‬ ‫ناصرالدین شاه می گذرد در دو فصل برای پخش از شبکه‬ ‫نمایش خانگی ساخته می شود‪ ،‬فصل اول ‪ ۱۵‬قسمت و‬ ‫فصل دوم در ‪ ۲۵‬قسمت خواهد بود‪.‬این سریال به عشق‬ ‫ناصرالدین شاه به دختر روستازاده و ماجراهای اطراف ان‪،‬‬ ‫می پردازد همچنین داستان هایی از کنیزان ترک به میان خواهد‬ ‫امد و‪...‬در خالصه قصه این سریال امده است‪ :‬ناصرالدین شاه‪،‬‬ ‫دست به ماشه برده تا اهویی صید کند که اهو چشمی‪ ،‬چون‬ ‫باد از راه می رسد و چون برق می گذرد و به دنبالش حال سلطان‬ ‫صاحبقران می شود حال اسیری که در دام مانده باشد‪ ،‬صیاد‬ ‫رفته باشد‪ .‬شاه به حکم قدرقدرتی امر می کند که صیاد را به‬ ‫شکارگاه بازگردانند‪ ،‬غافل از اینکه ان اهو چشم گریزپا‪ ،‬خود‬ ‫صید و صیاد عاشقی جوان است از دیار اذربایجان‪ ،‬دیاری که‬ ‫گل های دشتش همه سارای نام دارند و سروهای سر به فلک‬ ‫کشیده اش همه خان چوپان‪...‬‬ ‫یک بازیگر هلندی به سریال‬ ‫قبله عالم پیوست‬ ‫مارین ون هولک بازیگر اهل کشور هلند به گروه بازیگران‬ ‫سریال «قبله عالم» پیوست‪.‬مارین ون هولک بازیگر زن اهل‬ ‫کشور هلند که چند سالی است به واسطه فعالیت های تئاتری‬ ‫در ایران زندگی می کند به گروه بازیگران سریال «قبله عالم»‬ ‫به کارگردانی حامد محمد پیوست‪.‬عمده فعالیت های مارین در‬ ‫بازیگری را می توان روی صحنه تئاتر جستجو کرد‪ .‬او یک‬ ‫گروه نمایش با نام «الیس را مالقات کن» تاسیس کرده‬ ‫است که در این گروه فعالیت های جدی پژوهشی در زمینه‬ ‫تئاتر انجام می شود‪ .‬مارین همچنین برای بازی در نمایش «از‬ ‫زیرزمین تا پشت بام» (افسانه ماهیان) در جشنواره تئاتر فجر‬ ‫نامزد دریافت تندیس بهترین بازیگر زن شد‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت پارسیان لیزر فرتاک شرکت سهامی خاص به‬ ‫شماره ثبت ‪ 63239‬و شناسه ملی ‪14008668428‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1400/02/25‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬محمد‬ ‫بلداجی به شماره ملی ‪ 1285685741‬به سمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی فدائی تهرانی‬ ‫به شماره ملی ‪ 1289351880‬به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مائده امیدی روش به‬ ‫شماره ملی ‪ 1292017406‬عضو هیئت مدیره و علی باقری به شماره ملی ‪4720681115‬‬ ‫به سمت مدیر عامل خارج از اعضا برای بقیه مدت دو سال تا تاریخ ‪ 1400/08/14‬انتخاب‬ ‫گردیدنددارندگان حق امضا‪ :‬کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته‬ ‫‪ ،‬بروات ‪ ،‬قراردادها و عقوداسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس هیئت مدیره‬ ‫یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس‬ ‫هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‪ .‬همچنین‬ ‫کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫اصفهان (‪)1150102‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت رویش فرایند اریا شرکت با‬ ‫مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪ 2239‬و شناسه ملی‬ ‫‪14009262095‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1399/12/25‬و به‬ ‫استناد به موجب سند صلح شماره ‪ 26931‬مورخ ‪ 1400/2/18‬تنظیمی در‬ ‫دفتر خانه اســناد رسمی شماره ‪ 229‬حوزه ثبتی اصفهان‪ ،‬تصمیمات ذیل‬ ‫اتخاذ شد ‪ :‬محمدرضا نادم مبلغ ‪130000‬ریال از سهم الشرکه خود را به نوید‬ ‫صابری فرزند مرتضی به کد ملی ‪ 1271918226‬صادره از اصفهان واگذار‬ ‫نمود ‪.‬شرکاء و میزان سهم الشرکه انها پس از نقل و انتقال ‪ :‬محمدرضا نادم‬ ‫دارای ‪620000‬ریال سهم الشرکه ‪.‬حمید زیلوئی دارای ‪20000‬ریال سهم‬ ‫الشرکه ‪ .‬مریم اکبراف دارای ‪50000‬ریال سهم الشرکه ‪ .‬نوید صابری دارای‬ ‫‪130000‬ریال سهم الشرکه‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر (‪)1150098‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پویان مهر عالی قاپو‬ ‫درتاریخ ‪ 1400/03/20‬به شماره ثبت ‪ 68037‬به شناسه ملی‬ ‫‪14010083905‬‬ ‫ثبــت و امضــا ذیل دفاترتکمیل گردیــده که خالصه ان به شــرح زیر جهت اطالع‬ ‫عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬تهیه و توزیع کلیه لوازم و تجهیزات پزشــکی‪-‬‬ ‫بیمارستانی‪ -‬داروخانه ای‪ -‬بهداشتی و ارایشی و مواد اولیه انها‪ -‬ساخت و مونتاژ لوازم‬ ‫پزشکی و بهداشتی و ارایشی – شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و غیر دولتی‪-‬‬ ‫تهیه و توزیع مواد اولیه و وسایل و تجهیزات بیمارستانی و ازمایشگاهی و دارویی کلیه‬ ‫شرکت ها و ارگان های دولتی و خصوصی‪ -‬دستگاه بخور سرد و گرم ‪ -‬واردات لوازم‬ ‫و ماشــین االت بسته بندی کلیه کاالها و مواد اولیه مجاز‪ -‬اخذ تسهیالت از بانکها و‬ ‫موسسات دولتی و خصوصی‪،‬جهت تحقق اهداف شرکت‪ -‬ایجاد نمایندگی در تمام نقاط‬ ‫کشــور‪ -‬اخذ قرارداد با کلیه ادارات دولتی و خصوصی و بیمارستانها و مراکز پزشکی و‬ ‫پیراپزشکی و شرکت های دارویی‪ -‬صادرات بذرهای گیاهی‪ ،‬صادرات سبزیجات و میوه‬ ‫جات ‪،‬پســته و زعفران ‪ -‬اخذ نمایندگی از تولیدکنندگان خارج و داخل کشور و واردات‬ ‫و صــادرات انواع کاالهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از‬ ‫مراجع ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان ‪،‬‬ ‫شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله خواجو ‪ ،‬خیابان چهارباغ خواجو‬ ‫‪ ،‬بن بســت احمدی [‪ ، ]7‬پالک ‪ ، 39-‬طبقه همکف کدپستی ‪ 8153713483‬سرمایه‬ ‫شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ ‪ 1,000,000‬ریال نقدی میزان سهم الشرکه‬ ‫هر یک از شــرکا اقای علی کاظم زاده خواجوئی به شماره ملی ‪ 1288317360‬دارنده‬ ‫‪ 900000‬ریال سهم الشرکه خانم عاطفه مختاریان به شماره ملی ‪ 1292957271‬دارنده‬ ‫‪ 100000‬ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره اقای علی کاظم زاده خواجوئی به شماره‬ ‫ملی ‪ 1288317360‬و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی‬ ‫هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم عاطفه مختاریان به شماره ملی ‪ 1292957271‬و‬ ‫به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد‬ ‫بهادار و تعهد اور شــرکت از قبیل چک ‪ ،‬ســفته ‪ ،‬بروات ‪ ،‬قراردادها‪ ،‬عقود اسالمی و‬ ‫همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر‬ ‫می باشد اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت‬ ‫درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور‬ ‫پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت‬ ‫ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1150103‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت تاوا پرتو شاهکار سپاهان سهامی خاص به‬ ‫شماره ثبت ‪ 58284‬و شناسه ملی ‪14006720977‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ‪ 1400/03/03‬تصمیمات ذیل‬ ‫اتخاذ شد ‪ :‬تراز نامه و عملکرد سود زیان منتهی به ‪ 1399/12/30‬تصویب شد‪ .‬میترا‬ ‫کیانی به شماره ملی ‪ 1110719160‬و مرجان کیانی به شماره ملی ‪1283592339‬‬ ‫و محمد کیانی به شماره ملی ‪ 1110903367‬به عنوان اعضای هیئت مدیره برای‬ ‫مدت دو سال انتخاب شــدند‪ .‬رضا رحیمی مقدم به شماره ملی ‪0063988658‬‬ ‫بعنوان بازرس اصلی و مسعود زائری به شماره ملی ‪ 1280266112‬بعنوان بازرس‬ ‫علی البدل برای مدت یکســال انتخاب شدند‪ .‬روزنامه اصفهان امروز جهت درج‬ ‫اگهی های شرکت و دعوتنامه های شرکت انتخاب گردید‪ .‬اداره کل ثبت اسناد‬ ‫و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان‬ ‫(‪)1149993‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت شگرف رنگین اصفهان شرکت‬ ‫سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 26217‬و شناسه ملی‬ ‫‪10260469639‬‬ ‫به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ‬ ‫‪ 1399/02/06‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬شب چراغ کیانی کارنجی با کد‬ ‫ملی ‪ 1840152478‬و مهین محمدی با کد ملی ‪ 4689939489‬ومحمد‬ ‫حســن محمدی با کد ملی ‪ 4689321116‬بعنوان اعضای هیات مدیره‬ ‫برای مدت دو سال انتخاب گردیدند محسن مراد دستجردی به شماره ملی‬ ‫‪1289175977‬به عنوان بازرس اصلی و اصغرمراد دستجردی به شماره ملی‬ ‫‪ 1282653547‬به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب‬ ‫گردید روزنامه کثیراالنتشار اصفهان امروز جهت نشر اگهی شرکت شگرف‬ ‫رنگین اصفهان انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1149986‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫رفع عیب از لوله روغنکاری‬ ‫واحد شماره ‪ ۲‬نیروگاه گازی‬ ‫هسا‬ ‫در کمترین زمان ممکن‪ ،‬عملیات تعمیرات و رفع عیب از‬ ‫لوله روغنکاری توسط کارکنان متخصص‪ ،‬متعهد و پرتالش‬ ‫نیروگاه هسا با موفقیت انجام گرفت‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شرکت مدیریت تولید برق اصفهان‪ ،‬مهندس علی نقدی پور‪،‬‬ ‫مدیر نیروگاه گازی هسا در بیان این خبر گفت‪ :‬واحد شماره ‪۲‬‬ ‫نیروگاه گازی هسا در تاریخ ‪ ۶‬خردادماه به علت سوراخ شدن‬ ‫لوله مسیر روغنکاری یاتاقان شماره ‪ ۷‬فری توربین و افزایش‬ ‫مصرف روغن و به جهت جلوگیری از سوختن یاتاقانها و‬ ‫حوادث احتمالی‪ ،‬این واحد از مدار تولید خارج گردید‪ .‬مهندس‬ ‫نقدی پور افزود‪ :‬همچنین در این راستا فعالیتهای دیگری از‬ ‫قبیل‪ :‬باز کردن تمامی اتصاالت توربو کمپرسور و جداسازی‬ ‫ان از فری توربین‪ ،‬دمونتاژ هیت شیلدهای مربوط به یاتاقان‬ ‫‪ ،۷‬بازکردن لوله روغنکاری معیوب‪ ،‬جوشکاری و رفع عیب از‬ ‫ان‪ ،‬تست لوله جهت اطمینان از عملکرد صحیح ان و عایق‬ ‫بندی مجدد لوله‪ ،‬بازدید از یاتاقان ‪ ۷‬و مونتاژ اتصاالت مربوط‬ ‫به توربوکمپرسور و فری توربین‪ ،‬تعویض سولونوئید سوخت‬ ‫گاز و تعویض ترمینال های درجه حرارت محفظه احتراق‪،‬‬ ‫رفع عیب از پیکاپ دور روتور ‪ ،N2‬سرویس کنتاکتور های‬ ‫استارت واحد‪ ،‬تعویض کارت ‪ NF‬دستگاه ‪ ،S.P.C‬رفع عیب‬ ‫از دستگاه نشاندهنده اختالف فشار فیلتراسیون گرفته است‪.‬‬ ‫گفتنی است با عملیات تعمیرات و رفع عیب از لوله روغنکاری‬ ‫توسط متخصصان نیروگاه گازی هسا‪ ،‬این واحد بار دیگر وارد‬ ‫مدار تولید و به شبکه سراسری متصل گردید‪.‬‬ ‫دلیلی برای افزایش قیمت‬ ‫مسکن بعد از انتخابات نیست‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬اقدامات دولت و‬ ‫مجلس شامل طرح اقدام ملی مسکن‪ ،‬مالیات بر خانه های‬ ‫خالی و کنترل بازار اجاره در ثبات بازار مسکن موثر بوده و‬ ‫بعد از انتخابات نیز دلیلی بر افزایش قیمت مسکن وجود‬ ‫ندارد‪ .‬محمود محمودزاده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪:‬‬ ‫بازار مسکن یک بازار چندوجهی است که نوسانات ان چندان‬ ‫به موضوعات درون بخشی مربوط نمی شود و بازارهای‬ ‫موازی روی ان تاثیر می گذارد‪ .‬وی افزود‪ :‬طی حدود سه‬ ‫سال گذشته که بازار روند افزایشی به خود گرفته بود نمی شد‬ ‫به طور مطلق گفت این موضوع ناشی از اقدامات مثبت و‬ ‫منفی یک بخش یا دستگاه است و یک بعدی به ان نگاه‬ ‫کرد‪ .‬در حال حاضر نیز همینطور است؛ اما قطعا برنامه های‬ ‫وزارت راه و شهرسازی در ایجاد ثبات بازار مسکن در ماههای‬ ‫اخیر تاثیرگذار بوده است‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان‬ ‫اینکه در حال حاضر بیش از ‪ ۵۳۰‬هزار واحد مسکن ملی‬ ‫به مرحله اجرا رسیده است گفت‪ :‬طرح اقدام ملی مسکن‪،‬‬ ‫مالیات خانه های خالی و اقداماتی که برای کنترل بازار اجاره‬ ‫انجام شد تاثیر خود را در بازار مسکن ایجاد کرده است؛ اما‬ ‫تاکید می کنم که نمی توان از این موارد به عنوان عوامل‬ ‫اصلی کاهش قیمت ها نام برد‪ .‬محمودزاده درباره پیش بینی‬ ‫بازار مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری گفت‪ :‬دلیلی‬ ‫بر افزایش قیمت مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫نمی بینم و امیدواریم هرچه جلوتر می رویم با به ثمر رسیدن‬ ‫پروژه های وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬بازار از پایداری بیشتری‬ ‫برخودار شود‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که با وجود تعیین‬ ‫سقف ‪ ۲۰‬درصدی برای اجاره بها در کالنشهرها بجز تهران‪،‬‬ ‫علت رشد ‪ ۳۶‬درصدی نرخ اجاره در یک سال اخیر چه بوده‬ ‫است گفت‪ :‬افزایش ‪ ۳۶‬درصد مربوط به کل بازار اعم از‬ ‫قراردادهای جدید و تمدید است ولی انچه که ستاد کرونا‬ ‫به عنوان سقف مجاز ‪ ۲۰‬درصد تعیین کرده فقط مربوط‬ ‫به تمدید است‪ .‬لذا این اختالف می تواند به این علت باشد‬ ‫که قراردادهای جدید با ارقام باال تنظیم شده است‪ .‬به گفته‬ ‫محمودزاده‪ ،‬همین که نرخ رشد اجاره بسیار پایین تر از میزان‬ ‫افزایش قیمت مسکن بوده‪ ،‬نشان می دهد سیاست وزارتخانه‬ ‫مبنی بر نرخ گذاری و کنترل بازار اجاره جواب داده است‪.‬‬ ‫تولید باید محور کلیدی توسعه‬ ‫مناطق ازاد باشد‬ ‫دبیر شورای عالی مناطق ازاد با بیان اینکه محور کلیدی‬ ‫توسعه مناطق ازاد باید بحث تولید باشد‪ ،‬گفت‪ :‬مناطق ازاد‬ ‫نباید به سمت فروش زمین بروند چرا که با این روش‪ ،‬هرگز‬ ‫نمی توان به توسعه پایدار رسید‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫مومنی در بازدید از پایانه جدید مسافری فرودگاه بین المللی‬ ‫کیش‪ ،‬ضمن بررسی مسائل مالی و زمانبندی اتمام طرح‪،‬‬ ‫بر تسریع عملیات اجرایی این پروژه تاکید کرد‪ .‬پایانه جدید‬ ‫فرودگاه بین المللی کیش با ظرفیت پذیرش‪ ۶‬میلیون مسافر در‬ ‫سال‪ ،‬پس از پایانه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)‪ ،‬دومین‬ ‫پایانه بزرگ فرودگاهی کشور خواهد بود‪ .‬این پایانه در زمینی‬ ‫به مساحت ‪ ۲۲۰‬هزار مترمربع با زیربنای ‪ ۴۹‬هزار مترمربع و‬ ‫دارا بودن ‪ ۳۳‬هزار مترمربع فضای سبز در حال ساخت است‪.‬‬ ‫‪ ۹۷۰‬مترمربع فضای تحویل بار سالن خروجی‪ ۱۳ ،‬اسانسور‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬پله برقی‪ ۱۰ ،‬پل تلسکوپی‪ ۴ ،‬دستگاه تسمه نقاله در سالن‬ ‫ورودی و تعداد ‪ ۴۸‬کانتر پذیرش مسافر از جمله ویژگی های‬ ‫این پایانه است و امکان پهلوگیری همزمان ‪ ۱۰‬هواپیما در ان‬ ‫وجود دارد‪ .‬مومنی‪ ،‬دبیر شورای عالی مناطق ازاد وی پس از‬ ‫بازدید از پایانه جدید مسافری فرودگاه بین المللی کیش‪ ،‬در‬ ‫نشست هم اندیشی مدیران برنامه ریزی و بودجه سازمان های‬ ‫مناطق ازاد در جزیره کیش حضور یافت و در جریان نظرات و‬ ‫انتقادات مدیران مناطق قرار گرفت‪ .‬از جمله مهم ترین مسائلی‬ ‫که در این نشست مطرح شد‪ ،‬تورم ساختاری مناطق ازاد‪ ،‬رشد‬ ‫اقتصادی منفی‪ ،‬تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی‪ ،‬بهبود‬ ‫فضای کسب و کار‪ ،‬خصوصی سازی و ازادسازی‪ ،‬مشخص‬ ‫نبودن سهم و اهداف مناطق ازاد در جهت توسعه اقتصاد‬ ‫کشور‪ ،‬عدم شفافیت در اخذ مالیات بر ارزش افزوده‪ ،‬حاکم‬ ‫نبودن قانون در مناطق ازاد و خروج سرمایه از کشور بود‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 27‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4097‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مشارکت در انتخابات در رشد «امنیت اقتصادی و تجاری» موثر واقع خواهد شد‬ ‫افزایشقدرتاقتصادیباحضورحداکثریمردمپایصندوق ها‬ ‫کارشناسان معتقدند افزایش مشارکت در انتخابات به عنوان‬ ‫یک مولفه مهم توسعه سیاسی در کشور می تواند به شکل‬ ‫قابل توجهی بر توسعه سایر بخش ها همچون توسعه اقتصادی‬ ‫اثرگذاری جدی داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬افزایش مشارکت در انتخابات به عنوان‬ ‫یک مولفه مهم توسعه سیاسی در کشور می تواند به شکل‬ ‫قابل توجهی بر توسعه سایر بخش ها همچون توسعه اقتصادی‬ ‫اثرگذاری جدی داشته باشد‪ .‬تجربه نشان می دهد‪ ،‬افزایش‬ ‫مشارکت در انتخابات‪ ،‬به طور مستقیم و غیر مستقیم در زمینه‬ ‫رشد «امنیت اقتصادی و تجاری»‪« ،‬سرمایه گذاری خارجی» و‬ ‫«قدرت دولت برای انجام اصالحات» موثر واقع خواهد شد‪.‬‬ ‫از منظر توسعه سیاسی نیز میزان مشارکت شهروندان در‬ ‫انتخابات یک نظام مردم ساالر می تواند بر امنیت ملی‪ ،‬تقویت‬ ‫همبستگی و وحدت ملی تاثیر بسزایی داشته باشد‪ .‬به نحوی که‬ ‫به میزان افزایش مشروعیت و مقبولیت یک نظام سیاسی‪ ،‬امنیت‬ ‫داخلی کشور نیز تثبیت شده و در مقابله با تهدیدات خارجی‬ ‫مستحکم تر ظاهر شود‪ .‬اما مشارکت پایین بالعکس روند توسعه‬ ‫سیاسی و اقتصادی در یک کشور را با مشکل مواجه کند‪.‬‬ ‫احسان خاندوزی‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫می گوید‪ :‬هر زمان شکاف داخلی و احساس بی پشتوانه بودن‬ ‫حاکمیت رخ نموده است اهرم های فشار اقتصادی خارجی و‬ ‫حتی فشارهای امنیتی مضاعف شد‪ .‬در خاطر داریم بالفاصله‬ ‫پس از فتنه ‪ ۱۳۸۸‬صدور قطعنامه های سازمان ملل متحد برای‬ ‫تحریم ایران سرعت گرفت و همچنین دو ماه پس از ناارامی‬ ‫بنزینی ابان ‪ ۱۳۹۸‬رئیس جمهور امریکا دستور ترور شهید‬ ‫سلیمانی را صادر کرد‪.‬‬ ‫کاهش و افزایش تحریم ها ارتباط روشنی با انتخاب نامزد‬ ‫الف یا ب ندارد بلکه مشخصا ناشی از پدیدار شدن شکاف داخلی‬ ‫و ادعای کاهش پشتوانه نظام در عرصه عمومی می باشدبه اعتقاد‬ ‫وی‪ ،‬این نمونه ها و مصادیق بسیار دیگری حاکی از ان است که‬ ‫اگر کاهش مشارکت در انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬به شکل محسوس و‬ ‫طبق نقشه بدخواهان به معنای قهر مردم با حاکمیت تلقی شود‬ ‫می توان منتظر افزایش فشار اقتصادی باشیم‪ .‬نکته کلیدی ان‬ ‫است که کاهش و افزایش تحریم ها ارتباط روشنی با انتخاب‬ ‫نامزد الف یا ب ندارد بلکه مشخصا ناشی از پدیدار شدن شکاف‬ ‫داخلی و ادعای کاهش پشتوانه نظام در عرصه عمومی می باشد‪.‬‬ ‫خاندوزی می گوید‪ :‬یکی از اهداف تحریم کنندگان می تواند‬ ‫دشوار ساختن اداره اقتصاد برای دولت باشد اما چنانچه دولت‬ ‫انقالبی با پشتوانه مشارکت باالی مردم در انتخابات و بدون‬ ‫ظاهر شدن تفرقه و قهر داخلی بر سر کار امده باشد احتمال این‬ ‫نوع از تحریم نیز بسیار کمتر خواهد بود‪.‬‬ ‫علی مروی‪ ،‬رئیس اندیشکده کسب و کار نیز در گفتگو با‬ ‫مهر می گوید که مشارکت پایین در انتخابات‪ ،‬احتمال انجام‬ ‫اقدامات پوپولیستی و عوام فریبانه توسط دولت بعد را به منظور‬ ‫افزایش سرمایه اجتماعی باال می برد‪ .‬با اتخاذ این رویه‪ ،‬سال های‬ ‫اتی قربانی توفیقات کوتاه مدت می شود و تمایل دولت بعد‬ ‫برای انجام اصالحات (نظام بانکی‪ ،‬یارانه ها‪ ،‬نظام مالیاتی‪ ،‬نظام‬ ‫بازنشستگی و…) به دلیل ریسک باالی عدم همراهی مردم‬ ‫به شدت کاهش پیدا می کند‪ .‬وحید کشمیری پور‪ ،‬تحلیلگر بازار‬ ‫سرمایه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید‪ :‬رئیس جمهوری‬ ‫که با مشارکت باالی مردم در انتخابات انتخاب خواهد شد‪ ،‬به‬ ‫طور قطع از کارایی و توان باالتری برخوردار خواهد بود؛ چراکه‬ ‫اجرای تصمیمات متخذه از سوی او‪ ،‬به پشتوانه سرمایه اجتماعی‬ ‫که دارد‪ ،‬راحت تر از سوی جامعه و نخبگان پذیرفته می شود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه در سطوح بین المللی نیز به پشتوانه باالی رای مردم‪،‬‬ ‫فضای بهتری برای مذاکرات فراهم خواهد بود‪.‬‬ ‫مشارکت پایین تمایل دولت بعد برای انجام اصالحات (نظام‬ ‫بانکی‪ ،‬یارانه ها‪ ،‬نظام مالیاتی‪ ،‬نظام بازنشستگی و…) به دلیل‬ ‫ریسک باالی عدم همراهی مردم به شدت کاهش پیدا می کند‬ ‫در همین رابطه‪ ،‬محمدعلی قشقایی‪ ،‬کارشناس اقتصادی در‬ ‫گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تحقیقات بین المللی نشان‬ ‫داده‪ ،‬افراد تحصیل کرده و افراد شهرنشین به مراتب بیشتر از‬ ‫افراد روستانشین و افراد کم سواد در انتخابات مشارکت داشته اند‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬شهروندان مدرن و اگاه عموما دغدغه بیشتری برای‬ ‫دفاع از حقوق سیاسی و اقتصادی خود از طریق حضور در‬ ‫انتخاباتدارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طبق تحقیقات‪ ،‬تورم و بیکاری ‪ ۲‬عامل‬ ‫اصلی کاهش دهنده میزان مشارکت در انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری ایران بوده‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی است که افزایش درامد‬ ‫سرانه و تحصیالت ‪ ۲‬عامل مهم افزایش مشارکت در انتخابات‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ریاضت های‬ ‫اقتصادی در تمام دنیا تا حدی باعث کاهش رغبت مردم به‬ ‫مشارکت در انتخابات می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در انتخابات فرانسه‪،‬‬ ‫افزایش یک درصدی تورم معادل کاهش ‪ ۲‬درصدی محبوبیت‬ ‫رئیس جمهور برای انتخابات ‪ ۴‬ساله دوم وی شد و نیز افزایش‬ ‫یک درصدی نرخ بیکاری‪ ،‬کاهش ‪ ۲.۳‬درصدی محبوبیت او‬ ‫را در پی داشت‪.‬‬ ‫قشقایی با بیان این که دو عامل نرخ مشارکت انتخابات‬ ‫پیشین و نارضایتی از حزب فعلی (دولت تدبیر و امید) را می توان‬ ‫در تخمین میزان مشارکت در انتخابات اتی موثر دانست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به نرخ مشارکت باالی ‪ ۷۰‬درصدی سال ‪ ۹۲‬و ‪ ۹۶‬و نیز‬ ‫وجود چهره های محبوب فراجناحی در میان کاندیداها‪ ،‬می توان‬ ‫احتمال مشارکت باالی ‪ ۵۰‬درصدی را انتظار داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اکثر بورس های بین المللی در کشورهای‬ ‫توسعه یافته قرار دارند‪ ،‬چراکه در انجا بیش از سایر کشورها‬ ‫امنیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی مهیا‬ ‫شده‪ ،‬گفت‪ :‬امنیت یک بازار تحت تاثیر عوامل مختلف سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی قرار دارد که مشارکت سیاسی مردم یکی از‬ ‫عوامل اثرگذار بر ان هاست‪.‬‬ ‫قشقایی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین رویدادهای‬ ‫سیاسی که توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی رصد می شود‬ ‫انتخابات است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سرمایه گذاران بورس با رای خود در‬ ‫تعیین رئیس جمهور اتی‪ ،‬این امکان را فراهم می کنند تا خط‬ ‫مشی های اقتصادی و مالی مربوط به رونق یا عدم رونق بورس‬ ‫در یک دوره کوتاه مدت یا بلند مدت تعیین شود‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سرمایه گذاران خارجی‬ ‫چنانچه بخواهند به صورت مستقل یا با مشارکت بخش‬ ‫خصوصی و یا بخش عمومی در یک کشور فعالیت کنند‪ ،‬تنها در‬ ‫صورت مساعد بودن شرایط‪ ،‬تصمیم به سرمایه گذاری می گیرند‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬ثبات سیاسی»‪« ،‬افق سرمایه گذاری»‪« ،‬نبود تنش‬ ‫داخلی و خارجی»‪« ،‬مردم ساالری» و غیره از جمله مولفه های‬ ‫ترغیب کننده سرمایه گذاری است که به نوعی در امار مشارکت‬ ‫انتخابات خود را نشان می دهد‪.‬‬ ‫البته در حال حاضر با نگاهی گذرا به نقطه نظرات کارشناسان‬ ‫و اقتصاددانان‪ ،‬دغدغه ها و اولویت هایی همچون «حجم‬ ‫نقدینگی و مهار نرخ تورم»‪« ،‬کمبود اب»‪« ،‬چالش کاهش رشد‬ ‫نرخ جمعیت»‪« ،‬چالش پایان عصر نفتی»‪« ،‬چالش صندوق های‬ ‫بازنشستگی» و «ناترازی و زیان انباشته موجود در سیستم‬ ‫بانکی» و «کسری بودجه» برای اقتصاد ایران قابل تصور‬ ‫است که مسئولیت مواجهه هوشمندانه با این مسائل متوجه‬ ‫رئیس جمهور سیزدهم خواهد بود‪.‬‬ ‫دغدغه ها و اولویت هایی که برخی پیامدهای ان ها‬ ‫گریبان گیر زندگی روزمره مردم نیز شده و برخی ضرورت‬ ‫برنامه ریزی برای اینده نه چندان دور را می طلبد؛ برنامه ریزی‬ ‫واقدام از سوی رئیس جمهوری با پشتوانه مردمی باال و برگزیده‬ ‫از انتخاباتی پرشور‪.‬‬ ‫دولت به کنترل بحران بورس کمک کند‬ ‫یک تحلیلگر بازار ســرمایه به دولت بعدی پیشنهاد‬ ‫کرد با به رســمیت شناختن اســتقالل سازمان بورس‪،‬‬ ‫ضمن انجام اقداماتی برای رفع بحران فعلی بازار سرمایه‪،‬‬ ‫دست به اقدامات بلند مدت برای رفع معضالت اقتصادی‬ ‫بزند‪.‬‬ ‫مهدی سوری در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬درمورد انتظارات‬ ‫بورسی از دولت اینده توضیح داد‪ :‬انتظاراتی که از رئیس‬ ‫جمهور اینده داریم‪ ،‬درمورد دیدگاهی اســت که دولت‬ ‫باید نسبت به بازار سرمایه داشته باشد‪ .‬از سوی دیگری‬ ‫اقدامات انی و فوری برای کنترل وضعیت و بحران فعلی‬ ‫بازار ســرمایه و مهم تر از دو موضــوع مذکور‪ ،‬اقدامات‬ ‫اساسی است که باید در اقتصاد انجام شود تا هم اوضاع‬ ‫تورم‪ ،‬هم اوضاع نقدینگی و هم اوضاع تولید کشور بهبود‬ ‫پیدا کند و به تبع ان اوضاع بازار سرمایه نیز بهتر شود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر اینکــه نوع نگاه به بازار ســرمایه‪،‬‬ ‫شــناختن ظرفیت ها‪ ،‬پتانســیل ها و درجه اهمیت بازار‬ ‫ســرمایه بســیار مهم اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در فعالیت های‬ ‫انتخاباتی شــاهد این بودیم که کاندیداها خیلی متوجه‬ ‫ظرفیت بازار ســرمایه نبودند‪ .‬درصورتی که بازار سرمایه‬ ‫می توانــد رای غیرحزبی زیادی بــرای کاندیداها جذب‬ ‫کنــد‪ .‬اوایل کاندیداها صحبت های کلی کردند و بعد از‬ ‫برخی تحلیلگران مشــورت گرفتند و در روزهای اخر به‬ ‫تازگی متوجه اهمیت بازار ســرمایه شده اند‪ .‬امیدواریم‬ ‫دولت اینده متوجه اهمیت و نقش بزرگ بازار سرمایه در‬ ‫اقتصاد کشور بشود‪.‬‬ ‫این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سرمایه‬ ‫پویا می تواند جور بســیاری از مخارج و هزینه هایی که‬ ‫دولت باید جای دیگر هزینه کند را بکشــد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫سطحی ترین و اشــتباه ترین نوع نگاه به بازار سرمایه‬ ‫این اســت که دولت ها به چشــم تامیــن مالی و رفع‬ ‫کسری بودجه به این بازار نگاه کنند‪ .‬درصورتی که نگه‬ ‫داری درســت از بازار سرمایه می تواند بسیاری از هزینه‬ ‫کردهایی که دولــت برای تولید انجام می دهد را انجام‬ ‫ندهد و بتواند تولید پویاتری داشته باشد‪ .‬برای مثال وام‬ ‫های تکلیفی که دولت بر عهده بانک ها می گذارد و به‬ ‫بانک ها اجازه خلق نقدینگی میدهد الزم نیســت انجام‬ ‫شــود و می تواند برای کنترل تــورم از دو جهت‪ ،‬یکی‬ ‫برای بهبود شرایط تولید و یکی هم از نظر کنترل خلق‬ ‫نقدینگی کمک کند‪.‬‬ ‫ســوری در ادامه افزود‪ :‬سال ها تصمیم داشتیم تولید‬ ‫را شکوفا کنیم که این مهم می تواند از طریق مسیر بازار‬ ‫سرمایه رخ دهد؛ بنابراین دولت ها باید این نگاه را داشته‬ ‫باشند که نه تنها نباید از بازار سرمایه پول برداشت کنند‪،‬‬ ‫بلکه نباید ســهام شرکت های دولتی را در هیچ قالبی در‬ ‫تابوی اصلی بورس بفروشند بلکه اگر می خواهند بفروشند‬ ‫باید به صورت بلوکی بفروشند‪ .‬زمانی که دولت به سهام‬ ‫فروشی مستقیم روی تابلو اقدام می کند و پول خود را از‬ ‫بازار سرمایه خارج می کند‪ ،‬باعث می شود یک بازیگر پر‬ ‫قدرت در بازار سرمایه که فقط فروشنده است و می تواند‬ ‫تعادل هر بازاری را برهم بزند در بازار سرمایه شکل بگیرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بنابراین نخستین خواسته ما نوع نگاه‬ ‫به بازار ســرمایه است‪ .‬دولت حتی می توانند قالب بسته‬ ‫های حمایتی را با به رســمیت شناختن سازمان بورس‪،‬‬ ‫تعریف کند که بازار سرمایه رونق داشته باشد و به دولت‬ ‫برای ایجاد اشــتغال‪ ،‬کنترل نقدینگی‪ ،‬تامین نقدینگی‬ ‫برای واحدهای تولیدی و ‪ ...‬کمک کند‪ .‬از ســوی دیگر‬ ‫اگر الزم است دولت درمورد بازار سرمایه اموزش ببیند‪.‬‬ ‫سیاســت مدارها دو سال قبل نیازی نبود درمورد بورس‬ ‫چیزی بدانند‪ ،‬زیرا بخش بسیار کوچکی از جامعه درگیر‬ ‫این بازار بود اما اکنون بازار بزرگ شــده است و سیاست‬ ‫مدار باید بورس را بشناسد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر بازار ســرمایه به شرایط فعلی این بازار‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬انتظار می رود دولت به کنترل بحران‬ ‫فعلی کمک کند‪ .‬زمانی که دولت وارد بازار سرمایه شده‬ ‫بود و بســیاری از فعاالن از کاری کــه دولت می کرد‬ ‫خوشــحال بودند‪ ،‬من بر این باور بودم که دولت نباید در‬ ‫بازار سرمایه دخالت کند‪ ،‬زیرا می تواند مسیر این بازار را‬ ‫منحرف کند‪ .‬اکنون باید گفت نمی شود یک دولتی بازار‬ ‫سرمایه را خراب کند و بگوید دیگر دخالت نمی کنم‪ ،‬در‬ ‫هر بازاری در اقتصاد زمانی که بحران به وجود می اید‪،‬‬ ‫دولت باید به رفع این بحران کمک کند‪ .‬مخصوصا اگر‬ ‫بحران توسط اقدامات خود دولت ایجاد شده باشد‪.‬‬ ‫سوری افزود‪ :‬در حال حاضر هم از دولت جدید انتظار‬ ‫داریم برای بهبود شــرایط و برای کنترل سطح رضایت‬ ‫عمومی مردم اقدامات حمایتی را از طریق سازمان بورس‬ ‫و با رسمیت شناختن استقالل سازمان بورس انجام دهد‪.‬‬ ‫اگر دولت منابع الزم برای انتشــار اوراق تبعی با قیمت‬ ‫ثابت یک ریال به اندازه شــناوری کل سهم های بازار‬ ‫ســرمایه را در اختیار ســازمان بورس بگذارد‪ ،‬منافعش‬ ‫بیشــتر از پول هایی اســت که در بخش های مختلف‬ ‫اقتصاد هزینه می شوند؛ بنابراین در بحران فعلی از دولت‬ ‫انتظار حمایت داریم اما نباید خط و مشی کلی تعیین کند‬ ‫یا در جزییات دخالت کند‪ .‬از ســوی دیگر وقتی بازار به‬ ‫شرایط نرمال برگشت دولت باید پای خود را عقب بکشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به موضوع بهبود شرایط اقتصادی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬باید بررســی شود که چه باید کرد تا تورم‬ ‫کنترل شود‪ ،‬اقتصاد پویایی داشته باشیم‪ ،‬تولید بهبود پیدا‬ ‫کند و به تبع ان اقتصاد و در نهایت بازار سرمایه شرایط‬ ‫بهتری پیدا کنند‪ .‬ســهام داران بازار سرمایه می توانند از‬ ‫دو محل ســود کســب کنند یا از طریق تورم و افزایش‬ ‫نقدینگی که این سود‪ ،‬سود واقعی نیست یا از محل پویا‬ ‫شدن و افزایش تولید و بهره بری شرکت ها که این سود‪،‬‬ ‫سود واقعی است‪.‬این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد‪ :‬باید‬ ‫دید چرا نمی توان تولید پویا در کشور داشت؟ چرا تمایل‬ ‫سرمایه گذاران برای ورود به بخش های تولیدی تا این‬ ‫حد پایین اســت؟ زمانی که در یک اقتصاد به واســطه‬ ‫قیمت گذاری های دســتوری‪ ،‬سود داللی از سود تولید‬ ‫بیشتر باشــد‪ ،‬هرچقدر هم اقدامات نظارتی انجام شود‪،‬‬ ‫تولید شکوفا نخواهد شد و پول ها تمایل دارند به بخش‬ ‫داللی جذب شــوند‪ .‬باید قیمت گذاری دســتوری‪ ،‬ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی و هر چیز دو نرخی در اقتصاد با یک برنامه‬ ‫مشخص حذف شود‪ .‬تولید که پویا شود معضل بیکاری‪،‬‬ ‫کمبود منابع ارزی کم و شرایط تورم بهتر می شود‪.‬‬ ‫ســوری با تاکید بر اینکه باید برای کســری بودجه‬ ‫دولت یک فکر اساسی شود‪ ،‬گفت‪ :‬دولت با تزریق پول‬ ‫در جاهای نادرســت دچار کسری بودجه شده است که‬ ‫برای تامین ان یا در جیب بانک ها دست کرده است یا‬ ‫در جیب بازار سرمایه و یا اوراق منتشر کرده است‪ .‬اوراق‬ ‫برای دولت بعدی بدهــی ایجاد می کند و دولت بعدی‬ ‫مجبور اســت برای تامین ان به اندازه مبلغ سررسید با‬ ‫اضافه سود اوراق قبلی‪ ،‬اوراق منتشر کند و این می تواند‬ ‫در نهایت به ورشکســتگی کل اقتصاد بیانجامد‪ .‬دولت‬ ‫اینده باید برای افزایش درامدها و کاهش هزینه ها فکر‬ ‫اساسی کند و شرایط اوراق را بحرانی تر نکند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫مالیات‬ ‫تکالیف اشخاص حقیقی و‬ ‫صاحبانمشاغل‬ ‫مالیـات‪ ،‬سـهم دولـت از ثـروت و درامـد اشـخاص‬ ‫حقیقـی بـه میـزان توانایـی و قـدرت انهـا بـرای تامین‬ ‫هزینه هـای عمومـی و حفـظ منافع اقتصادی و سیاسـی‬ ‫اجتماعـی کشـور اسـت‪ .‬اشـخاص حقیقـی موظـف‬ ‫هسـتند در پایان سـال مالی میـزان درامد‪ ،‬سـود‪ ،‬زیان و‬ ‫هزینه هـای خـود را بـه اداره امـور مالیاتی اعلام نمایند‪.‬‬ ‫در قانـون مالیـات مسـتقیم اشـخاص حقیقـی وظایـف‬ ‫و تکالیـف مختلفـی دارنـد کـه عـدم توجـه و عمـل به‬ ‫انهـا موجـب خسـارت های پیـش بینـی نشـده ای برای‬ ‫اشـخاص حقیقی می شـود‪ .‬طبق قانون مالیات مسـتقیم‬ ‫اشـخاص حقیقـی یـا صاحبـان مشـاغل بـه سـه گروه‬ ‫تقسـیم می شـوند‪.‬‬ ‫صاحبـان مشـاغل گـروه اول‪ :‬مشـاغلی هسـتند که‬ ‫وظیفـه دارنـد دفاتـر قانونی خـود ماننـد دفتـر روزنامه و‬ ‫دفتر کل را نگهداری نمایند‪ .‬براسـاس تقسیم بندی قانون‬ ‫مالیات این گروه از مشـاغل به مشـاغل بند الف معروف‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫صاحبان مشـاغل گروه دوم‪ :‬مشـاغل بنـد ب وظیفه‬ ‫نگهـداری دفاتـر مشـاغل را دارنـد‪ .‬دفتر درامـد و هزینه‬ ‫دفاتـری هسـتند کـه ایـن گـروه باید انهـا را نگهـداری‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫صاحبـان مشـاغل گـروه سـوم‪ :‬مشـاغل بنـد ج که‬ ‫ایـن گـروه از مشـاغل الزامی بـه نگهداری دفاتـر قانونی‬ ‫(روزنامـه و کل) و دفتـر مشـاغل (درامد و هزینـه) ندارند‪.‬‬ ‫بنابرایـن صاحبـان مشـاغل بر حسـب نـوع فعالیتی‬ ‫کـه انجـام می دهند‪ ،‬باید نسـبت بـه تهیه دفا تـر قانونی‬ ‫موضوع قانون تجارت حسـب مورد قبل از شـروع سـال‬ ‫مالـی جدیـد اقـدام کـرده و فعالیت هـای شـغلی خـود را‬ ‫در ان ثبـت کننـد‪ .‬صاحبان مشـاغل مکلفنـد اظهارنامه‬ ‫مالیاتـی هـر سـال خـود را که شـامل ترازنامه و حسـاب‬ ‫سـود و زیـان یـا حسـاب درامـد و هزینـه یـا خالصـه‬ ‫وضعیـت درامد و هزینه اسـت تـا پایان تیرماه سـال بعد‬ ‫بـه اداره امـور مالیاتـی ارایـه داده و مالیـات متعلـق را بـه‬ ‫نـرخ ماده ‪ 131‬قانون محاسـبه و پرداخت کننـد‪ .‬مودیان‬ ‫مالیاتـی می تواننـد اظهارنامه هـای موضوع ایـن قانون را‬ ‫بـه تفکیـک بـا اخـذ رسـید بـه اداره امـور مالیاتی محل‬ ‫سـکونت ارایـه کنند‪.‬‬ ‫هـرگاه اخریـن روز مهلـت یا موعـد مقرر بـرای ارایه‬ ‫اظهارنامـه یا سـایر اوراقـی که مودی مالیاتـی به موجب‬ ‫مقـررات مکلـف بـه ارایـه ان اسـت‪ ،‬مصادف بـا تعطیل‬ ‫یا تعطیالت رسـمی شـود‪ ،‬نخسـتین روز بعد از تعطیلی‪،‬‬ ‫موعـد مقـرر جهـت ارایـه اظهارنامـه یـا اوراق مذکـور‬ ‫محسـوب خواهد شـد‪.‬‬ ‫ارایـه اظهارنامـه و پرداخـت مالیـات مودیانـی کـه‬ ‫در خـارج از ایـران اقامـت دارنـد و نیـز موسسـات و‬ ‫شـرکت هایی کـه مرکـز اصلـی انهـا در خارج از کشـور‬ ‫اسـت‪ ،‬چنانچـه دارای نماینـده در ایـران باشـند بر عهده‬ ‫نماینـده انهـا خواهـد بود‪.‬‬ ‫صاحبـان مشـاغل مکلفند ظرف چهـار مـاه از تاریخ‬ ‫شـروع فعالیـت‪ ،‬مراتـب را کتبـا بـه اداره امـور مالیاتـی‬ ‫محـل اعلام کننـد‪ .‬انجـام ایـن امـر باعث خواهد شـد‬ ‫تـا از همـه تسـهیالت و معافیت هـای مالیاتـی بهره مند‬ ‫شـده و مشـمول ‪ 10‬درصد جریمه مقرر نیز نشـوند‪ .‬این‬ ‫حکـم در مـورد صاحبان مشـاغل که برای انهـا از طرف‬ ‫مراجع ذی ربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر شـده اسـت‪،‬‬ ‫نخواهـد بود‪.‬‬ ‫در صورتـی کـه مـودی محل هـای متعـدد بـرای‬ ‫سـکونت خود داشـته باشـد‪ ،‬مکلف اسـت یکی از انها را‬ ‫بـه عنـوان محـل سـکونت اصلـی معرفـی کند‪.‬‬ ‫هـر شـخص حقیقـی ایرانـی کـه بـا ارایـه گواهـی‬ ‫نمایندگی های مالی یا سیاسـی دولت جمهوری اسلامی‬ ‫در خـارج ثابـت کند کـه از درامد یک سـال مالیاتی خود‬ ‫در یکـی از کشـورهای خارجـی به عنوان مقیـم‪ ،‬مالیات‬ ‫پرداختـه اسـت‪ ،‬از لحاظ مالیاتی در ان سـال‪ ،‬مقیم خارج‬ ‫از کشـور شناخته خواهد شـد مگر در مواردی که در سال‬ ‫مالیاتی مزبور در ایران دارای شـغل بوده باشـد; در سـال‬ ‫مالیاتـی مزبـور حداقـل شـش ماه بـه صـورت متوالی یا‬ ‫متنـاوب در ایـران سـکونت داشـته و توقـف در خـارج از‬ ‫کشـور بـه منظـور انجـام ماموریت یـا معالجه یـا امثال‬ ‫ان بوده باشـد‪ .‬اشـخاص حقیقی یا حقوقـی ایرانی مقیم‬ ‫ایـران در صورتـی که درامدی از خارج از کشـور تحصیل‬ ‫کـرده و مالیـات ان را بـه دولـت محـل تحصیـل درامد‬ ‫پرداخته باشـند و درامد مذکـور را در اظهارنامه یا ترازنامه‬ ‫یا حسـاب سـود و زیان خود‪ ،‬حسـب مورد طبق مقررات‬ ‫ایـن قانون اعالم کننـد‪ ،‬مالیات پرداختی انهـا در خارج از‬ ‫کشـور یا ان مقدار مالیاتی که به درامد تحصیل شـده در‬ ‫خـارج از کشـور تعلـق می گیـرد‪ ،‬از مالیات بـر درامد انها‬ ‫قابل کسـر خواهـد بود‪.‬‬ ‫اداره امـور مالیاتـی می توانـد بـرای رسـیدگی بـه‬ ‫اظهارنامه یا تشـخیص درامد مودی به کلیه دفا تر اسـناد‬ ‫و مدارک مربوط مراجعه و رسـیدگی کند و مودی مالیات‬ ‫نیـز مکلف به ارایه انهاسـت‪ .‬در غیر این صـورت‪ ،‬بعدا به‬ ‫نفع او در امور مالیاتی ان سـال قابل اسـتناد نخواهد بود‪.‬‬ ‫همچنیـن در صورتـی که اسـناد و مدارکی از مـودی نزد‬ ‫اشـخاص ثالث باشد‪ ،‬اشـخاص مذکور مکلفند با مراجعه‬ ‫بـه اداره امور مالیاتی‪ ،‬دفا تر و نیز اصل یا رونوشـت اسـناد‬ ‫مربـوط و هرگونـه اطالعـات مربـوط به درامد مـودی یا‬ ‫مشـخصات او را ارایـه دهنـد‪ .‬در غیـر ایـن صـورت‪ ،‬اگر‬ ‫بـر اثـر این اسـتنکاف انها زیانـی متوجه دولت شـود‪ ،‬به‬ ‫جبـران زیـان وارده بـه دولت محکوم خواهند شـد‪.‬‬ ‫کتمـان درامد در اظهارنامه مالیاتی برابر اسـت با عدم‬ ‫برخـورداری از نـرخ صفر‪ ،‬معافیت یا مشـوق های مالیاتی‬ ‫و تعلق جرایم غیر قابل بخشـش مالیاتی‪.‬‬ ‫ابالغ الکترونیکـی اوراق مالیاتی خدمتی نوین در ارائه‬ ‫خدمـات غیر حضوری مالیاتی‬ ‫‪www.intamedia.ir‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫پنجشنبه | ‪ 27‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4097‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪7‬‬ ‫پایان اردوی الومینیوم‬ ‫در تهران و سفر به اصفهان‬ ‫قرارداد سرمربی تیم بسکتبال‬ ‫ذوب اهن تمدید شد‬ ‫شاگردان علیرضا منصوریان به منظور برگزاری بازی‬ ‫تدارکاتی راهی اصفهان می شوند‪ .‬اردوی تدارکاتی تیم‬ ‫فوتبال الومینیــوم اراک در تهران پایان یافت‪ .‬این تیم‬ ‫راهی اصفهان شده و امروز در دیداری دوستانه به مصاف‬ ‫سپاهان می رود‪ .‬ان ها پس از بازی به اراک برمی گردند‬ ‫و اماده شــروع دوباره لیگ برتر خواهد شد‪ .‬تیم فوتبال‬ ‫الومینیوم در نخســتین بازی خــود باید به مصاف تیم‬ ‫ذوب اهن برود ازایــن رو کاروان این تیم هفته اینده بار‬ ‫دیگر به اصفهان بازمی گردند و این بار بازی رسمی خود‬ ‫از هفته بیست و چهارم را برگزار خواهند کرد‪.‬‬ ‫تیم بسکتبال ذوب اهن با هدایت دوباره فرزاد کوهیان در‬ ‫فصل جدید لیگ برتر شرکت خواهد داشت‪ .‬فرزاد کوهیان‬ ‫با تمدید یک ســاله قرارداد خود‪ ،‬هدایت اسمان خراش های‬ ‫ذوب اهن را برای فصل اتی رقابت های سوپر لیگ بسکتبال‬ ‫باشــگاه های ایران نیز بر عهده گرفت‪ .‬کوهیان که یکی از‬ ‫چهره های نام اشنای بســکتبال ایران و اصفهان محسوب‬ ‫می شود در ذوب اهن ماند تا امسال با تیمی متفاوت سوپر لیگ‬ ‫بســکتبال را اغاز کند‪ .‬ذوب اهن سال گذشته هم با هدایت‬ ‫فرزاد کوهیان در لیگ برتر شرکت داشت‪ .‬همچنین ارسالن‬ ‫کاظمی با عقد قراردادی به تیم بسکتبال ذوب اهن پیوست‪.‬‬ ‫تیم بسکتبال ذوب اهن برای فصل اینده لیگ برتر بسکتبال‬ ‫زودتر از ســایر تیم های دیگر در جذب بازیکنان دست به کار‬ ‫شــده و نقل و انتقاالت را به صورت رسمی اغاز کرده است‪.‬‬ ‫این تیم از جذب ارسالن کاظمی‪ ،‬ستاره تیم ملی بسکتبال و‬ ‫بازیکن فصل قبل شیمیدر خبر داد‪ .‬ان ها پیش ازاین نیز یک‬ ‫بازیکن دورگه را به خدمــت گرفته بودند و فرید اصالنی و‬ ‫سجاد مشایخی نیز در این تیم ماندنی هستند‪.‬‬ ‫نخستینکاپیتانیطارمی‬ ‫در عدد ‪51‬‬ ‫مهاجم تیم ملی فوتبال ایران امشــب در مصاف با‬ ‫تیم ملی عراق برای دقایقی بازوبند کاپیتانی را در اختیار‬ ‫داشت‪ .‬مهدی طارمی که در نیمه نخست روی حرکت‬ ‫زیبای سردار ازمون در استانه گلزنی قرار داشت اما خط‬ ‫دفاعی تیم ملی عراق مانع از ان شــد‪ ،‬در ادامه مسابقه‬ ‫ســعی داشت تا بتواند از پیروزی حداقلی تیم ملی دفاع‬ ‫کند و به دنبال حفظ نتیجه بــا حفظ مالکیت توپ در‬ ‫زمین حریف بود؛ او بارها در نیمه دوم توپ گیری کرد و‬ ‫ان را به زمین عراقی ها برد تا دروازه تیم ملی امن بماند‪.‬‬ ‫مهدی طارمی در شرایطی که پنجاه و یکمین بازی ملی‬ ‫خود را پشت ســر می گذاشت‪ ،‬در دقیقه ‪ 78‬یک اتفاق‬ ‫تاریخی را هم در شب پیروزی تیم ملی و طلسم شکنی‬ ‫‪ 10‬ساله مقابل عراق‪ ،‬تجربه کرد‪ .‬او با توجه به تعویض‬ ‫علیرضا جهانبخش و در شرایطی که احسان حاج صفی‬ ‫هم در زمین مســابقه نبود‪ ،‬بازوبند کاپیتانی را به بازوی‬ ‫خود بست و در دقایق پایانی نقش رهبر درون زمین تیم‬ ‫ملی را داشت‪ .‬طارمی به خوبی در دقایق پایانی بازی و در‬ ‫شبی که در گلزنی مقابل عراق ناکام بود‪ ،‬توانست بازی‬ ‫را مدیریت کند و حتی خط دفاعی عراق را هم وادار به‬ ‫خطا روی خود می کرد‪ .‬مهدی طارمی یک پاس پشت‬ ‫پای زیبا را هم برای ســامان قدوس فرستاد که ضربه‬ ‫قدوس با واکنش عالی دروازه بان عراق برگشت داده شد‬ ‫تا طارمی در شبی که بازوبند کاپیتانی را به بازوی خود‬ ‫برای اولین بار تیم ملی بســته بود‪ ،‬نتواند در گل سازی‬ ‫موفق باشد‪.‬‬ ‫فدراسیون فوتبال درباره‬ ‫اسکوچیچتصمیممی گیرد‬ ‫سرپرست تیم ملی فوتبال ایران گفت که فدراسیون‬ ‫فوتبال درباره وضعیت ادامه همکاری با سرمربی کروات‬ ‫تیم ملی تصمیم گیری خواهد کرد‪ .‬مجتبی خورشیدی‬ ‫در حاشیه بازگشت تیم ملی فوتبال کشورمان از بحرین‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬وقتی در شــرایطی قرار دارید که باید‬ ‫حتمــا ‪ 12‬امتیاز بگیرید‪ ،‬خودش ازنظر روانی فشــاری‬ ‫بیش ازحدی به بازیکنان وارد می کند‪ ،‬اما ان ها باغیرت‪،‬‬ ‫همت و لطف خدا و دعای مردم توانســتند به این مهم‬ ‫دســت پیدا کنند‪ .‬وی در مورد وضعیت ادامه همکاری‬ ‫فدراسیون فوتبال با دراگان اسکوچیچ‪ ،‬سرمربی کروات‬ ‫تیم ملی تصریح کرد‪ :‬اســکوچیچ هســت و کارش را‬ ‫انجام می دهد‪ .‬تصمیم گیرنده ما نیستیم‪ .‬اگر اسکوچیچ‬ ‫قراردادش تمام شده باشد‪ ،‬تمدید خواهد شد‪ .‬من اطالع‬ ‫دقیقی ندارم‪.‬‬ ‫تغییرات جدید فرهاد‬ ‫مجیدی در ترکیب استقالل‬ ‫کادر فنی اســتقالل می خواهد در بازی با گل گهر از‬ ‫مهدی قائدی به عنوان یک وینگر استفاده کند و او را در‬ ‫خط هافبک قرار دهد‪ .‬بر این اساس حضور ارش رضاوند‬ ‫هم با توجه به مصدومیت فرشــید اسماعیلی و داریوش‬ ‫شجاعیان قطعی به نظر می رسد‪ .‬سرمربی استقالل در این‬ ‫بــازی باید قید دیاباته را هم بزند و به همین دلیل ارمان‬ ‫رمضانی شانس فیکس شدن پیدا می کند‪ .‬از دیگر تغییرات‬ ‫می توان به خط دفاعی اشاره کرد و اینکه شاید وریا دوباره‬ ‫به عنوان دفاع راســت بازی کند چراکه احمد موســوی‬ ‫همچنان مصدوم است‪ .‬نکته دیگر اینکه به نظر می رسد‬ ‫سرمربی ابی ها خیلی به بازی بابک مرادی اعتقاد ندارد و‬ ‫ت نشین می شود‪ .‬استقالل‬ ‫در این بازی هم احتماال نیمک ‬ ‫بازی رفت را از پدیده مشــهد برده بود و در اندیشه تکرار‬ ‫ان پیروزی در ورزشگاه ازادی است تا خود را به سپاهان و‬ ‫پرسپولیس در صدر جدول نزدیک تر کند‪.‬‬ ‫اغاز مذاکرات فدراسیون‬ ‫فوتبال عراق با کی روش‬ ‫وب سایت خبری المعلومه عراق در خبری اختصاصی‬ ‫مدعی شــد که فدراسیون فوتبال این کشور با کارلوس‬ ‫کی روش وارد مذاکره شده است‪ .‬طبق ادعای المعلومه‪،‬‬ ‫یک منبع موثق در فدراســیون فوتبــال عراق به این‬ ‫وب سایت گفته است که کمیته عادی سازی فدراسیون‬ ‫فوتبــال عراق در حال حاضر جســتجو بــرای یافتن‬ ‫جایگزینی مناسب برای ســرکو کاتانچ مربی تیم ملی‬ ‫عراق است‪ .‬این منبع توضیح داد که کمیته عادی سازی‬ ‫فدراســیون فوتبال عراق‪ ،‬کارلوس کی روش سرمربی‬ ‫پرتغالی و سابق ایران را به عنوان نخستین گزینه برای‬ ‫جانشینی کاتانچ معرفی کرده و تماس ها برای مذاکره با‬ ‫او اغازشده است اما تنها مانعی که در مقابل جذب کی‬ ‫روش قرار دارد‪ ،‬خســارت مالی فسخ قرارداد اوست که‬ ‫مبلغی بالغ بر پنج میلیون دالر است‪.‬‬ ‫کاپیتان تیم ملی از رکورد سید جالل با یک پاس گل عبور کرد‬ ‫‪ 25‬خرداد‬ ‫روز ملی احسان حاج صفی‬ ‫اصفهان امروز‪ :‬کاپیتان تیم ملی ایران در شب درخشش مقابل‬ ‫عراق به یک رکورد ویژه هم رسید‪ .‬احسان حاج صفی که یکی از‬ ‫بازیکنان مورد اعتماد سرمربیان تیم ملی طی سالیان اخیر بوده‪،‬‬ ‫با نظر دراگان اسکوچیچ از ابتدا در ترکیب ایران مقابل عراق قرار‬ ‫گرفت و به جای پست هافبک دفاعی‪ ،‬این بار به عنوان مدافع چپ‬ ‫که ســابقه حضور در ان را هم داشــته‪ ،‬به میدان رفت‪ .‬کاپیتان‬ ‫تیم ملی پس از پشت سر گذاشتن یک هفته جنجالی به خاطر‬ ‫انتقاداتی که از او در دیدار مقابل بحرین اتفاق افتاده بود‪ ،‬نمایش‬ ‫درخشانی در بازی حساس امشب برابر عراق داشت و عالوه بر‬ ‫حضور موثر در کارهای دفاعی‪ ،‬پاس تک گل سه امتیازی ایران را‬ ‫هم با یک فرار عالی پشت مدافعان عراق و پاس در عرض برای‬ ‫سردار ازمون داد‪ .‬احسان حاج صفی بعد از دیدار ایران و بحرین‬ ‫روزهای سختی را تحمل کرد‪ .‬او با انتقادهایی عجیب از سوی‬ ‫برخی افراد خاص مواجه شد که باعث شد برخی هم تیمی های‬ ‫کاپیتان تیم ملی به حمایت از او در فضای مجازی بپردازند‪ .‬حاج‬ ‫صفی اما برای پاسخ به این انتقادها انگیزه اش را باال برد و سعی‬ ‫کرد باروحیه ای باال مقابل عراق به میدان برود‪ .‬او سه شنبه شب بار‬ ‫دیگر بازوبند کاپیتانی تیم ملی را بر دست بست و تالش زیادی‬ ‫کرد تا بتوانــد برای موفقیت تیم ملی گامی موثر بردارد‪ .‬تالش‬ ‫حاج صفی خیلی زود نتیجه داد و او روی گل اول ایران بار دیگر‬ ‫توانایی های فنی اش را نشان داد‪ .‬کاپیتان تیم ملی که دوباره به‬ ‫پســت دفاع چپ تیم ملی برگشته‪ ،‬درصحنه گل اول بانفوذی‬ ‫استثنایی پاس عرضی ای که علی قلی زاده برایش مهیا کرده بود‬ ‫را قدر دانست و با یک بغل پای زیبا سردار ازمون را با دروازه بان‬ ‫عراق تک به تک کرد تا دروازه این تیم باز شــود‪ .‬حاج صفی تا‬ ‫قبل از انکه طی یکی دو ســال گذشته در خط هافبک به بازی‬ ‫گرفته شود‪ ،‬همواره با این نفوذهای مرگبار خود معروف بود و با‬ ‫بازگشــت به این پست در تیم ملی‪ ،‬نشان داد همچنان بازیکن‬ ‫قابلی است و در هرلحظه ای می تواند موثر واقع شود‪ .‬او در تقابل‬ ‫با بازیکنان تکنیکی عراق ازجمله همام طارق‪ ،‬برتری کامل در‬ ‫کارهای دفاعی داشــت و اجازه نداد نفوذهای زیادی از ان جناح‬ ‫صورت بگیرد و از طرف دیگر‪ ،‬در حمالت حضور موثر و به موقعی‬ ‫داشــت که ثمره ان‪ ،‬یک فرار تندوتیز برای دادن یک پاس گل‬ ‫بود‪ .‬حاج صفی تا پیش از دیدار مقابل عراق ‪ ۱۱۴‬بازی با پیراهن‬ ‫تیم ملی ایران طی ‪ ۱۲‬سال اخیر انجام داده بود که در این مسابقه‬ ‫به رکورد ‪ ۱۱۵‬بازی رســید تا در کنار سید جالل حسینی و البته‬ ‫پشت سر جواد نکونام‪ ،‬علی دایی و علی کریمی‪ ،‬در رتبه چهارم‬ ‫بازیکنانی قرار بگیرند که بیشترین بازی ملی را انجام داده اند‪ .‬او‬ ‫عالوه بــر یک پاس گل مقابل عراق‪ ،‬یک پاس کلیدی‪ ،‬هفت‬ ‫دفع توپ و دو بار گرفتن خطا هم داشت تا با یک بازی موثر در‬ ‫اخرین مسابقه تیم ملی در مرحله نخست مقدماتی جام جهانی‬ ‫در قاره اســیا‪ ،‬یک نمایش درخشــان هم ارائه دهد و ثابت کند‬ ‫همچنان یکی از مهره های کارامد و تاثیرگذار تیم ملی است که‬ ‫دربازی های بزرگ‪ ،‬کارساز است‪ .‬حاج صفی با جنگندگی و قدرت‬ ‫رهبری باال در زمین که یک مهره قابل اتکا برای اسکوچیچ است‪،‬‬ ‫نقش خود در قامت یک کاپیتان را در دیدار با عراق به خوبی ایفا‬ ‫کرد و در زمان اعتراض بازیکنان به داور و درگیری و تنش های‬ ‫میانه زمین‪ ،‬مدیریت باالیی در زمین داشت تا ذهن ملی پوشان‬ ‫درگیر نشــود و کارشــان را انجام دهند؛ اما ‪ ۲۵‬خرداد را باید به‬ ‫ نام حاج صفی نام گذاری کرد‪ .‬جدا از اینکه او مقابل عراق خوش‬ ‫درخشید و یکی از بهترین های زمین بود‪ ،‬سه سال قبل درست‬ ‫در همین تاریــخ‪ ،‬یک برد تاریخی دیگر را برای تیم ملی ایران‬ ‫پایه گذاری کرد‪ ۲۵.‬خرداد ‪ ۹۷‬تیم ملی ایران موفق شد روی ارسال‬ ‫زیبا و خطرناک احسان حاج صفی از روی ضربه ایستگاهی از جناح‬ ‫چپ زمین به مقابل تیرک اول دروازه مراکش و اشتباهی که عزیز‬ ‫بوهدوز داشت‪ ،‬به گل برتری و برد تاریخی در جام جهانی ‪۲۰۱۸‬‬ ‫دست پیدا کند و در ‪ ۲۵‬خرداد ‪ ۱۴۰۰‬هم حاج صفی با یک پاس‬ ‫گل ‪ ،‬به ناکامی ایران در ســال های اخیر مقابل عراق پایان داد و‬ ‫نقشه راه صعود ایران را طراحی کرد‪.‬‬ ‫موفقیت درهردو جام برای سپاهان مهم است‬ ‫مربی تیم فوتبال ســپاهان به تشریح شرایط طالیی‬ ‫پوشان اصفهانی در تعطیالت لیگ برتر پرداخت‪ .‬علیرضا‬ ‫مرزبان در مورد برپایی اردوی سپاهان در منطقه کردان‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬با توجه بازی های تیم ملی‪ ،‬می دانســتیم‬ ‫تعطیالت شــش هفته ای در پیش داریم‪ .‬برای داشــتن‬ ‫ســاختارهای جدید و تاکتیک های جدیــد که در زمین‬ ‫می توانیم در زمان های مختلف اجرا کنیم‪ ،‬جلســه خیلی‬ ‫خوبی با کادرفنی برگزار کردیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در بحث بررسی‬ ‫وضعیت بدنی بازیکنان توانستیم یک قدم روبه جلو برداریم‪.‬‬ ‫همچنین بحث روانشناسی و کنار امدن با فشار هفت بازی‬ ‫باقی مانده در لیگ را داشتیم‪ .‬این احساس را دربازیکنان‬ ‫زنده کردیم که می توانند بعد از هفت بازی تاریخ نویسی‬ ‫بزرگی را در لیگ برتر داشــته باشند‪ .‬از برگزاری این اردو‬ ‫خیلی خوشحالیم‪ .‬در تهران دو بازی خیلی خوب با نفت‬ ‫ابادان و مس رفسنجان انجام دادیم که بعد از کار بدنی‪،‬‬ ‫ازنظر کیفیت کاری انتظاراتمان واقعا براورده شد‪ .‬بازیکنان‬ ‫باکیفیت فوق العاده خوبی کارکردند و این امیدواری را به‬ ‫ما دادند که حرکت ما در مسیر واقعا درستی است‪ .‬مربی‬ ‫ســپاهان درباره اینکه ایا ممکن است وقفه در مسابقات‬ ‫لیگ برتر باعث ایجاد اخالل در روند این تیم شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این احســاس را ندارم که ممکن اســت بعد از ‪ ۱۰‬بازی‬ ‫شکست ناپذیری در روند کارمان اخالل ایجاد شود‪ .‬اتفاقا‬ ‫این تعطیلی به ما کمک کرد روی ضعف هایمان کارکنیم‪.‬‬ ‫همچنین مسائل تاکتیکی خاصی داریم که باید روی ان ها‬ ‫کار می کردیم‪ .‬درواقع این تاخیر به ما بیشتر کمک کرد تا‬ ‫اینکه ضربه بزند‪ .‬مرزبان در مورد اینکه روز پنجشنبه یک‬ ‫بازی تدارکاتی دیگر مقابل الومینیوم اراک برگزار می شود‬ ‫و ایا این بازی ها کادر فنی ســپاهان را به اهداف مدنظر‬ ‫می رساند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بازی با الومینیوم اراک بازی خاصی‬ ‫بــرای ما خواهد بود‪ .‬دو بازی با دو تیم لیگ برتری انجام‬ ‫واکنش مدافع سپاهان به نیمکت‬ ‫نشینی در لیگ بیستم‬ ‫مدافع تیم فوتبال سپاهان از پیش بینی اینکه از بین این تیم‬ ‫و پرسپولیس چه تیمی قهرمان لیگ برتر خواهد شد‪ ،‬خودداری‬ ‫کرد‪ .‬مرتضی منصوری شرایط تیم سپاهان را مطلوب خواند و‬ ‫گفت‪ :‬ما تمرینات بسیار خوبی را در این مدت انجام دادیم و‬ ‫یک اردو هم در کردان داشتیم‪ .‬چند بازی دوستانه نیز انجام‬ ‫دادیم تا تیم ازلحاظ تاکتیکی و قرار گرفتن در شرایط مسابقه‪،‬‬ ‫وضعیت خوبی داشته باشد‪ .‬خوشبختانه همه چیز خوب پیش‬ ‫می رود و خودمان را اماده شــروع مجدد مسابقات لیگ برتر‬ ‫می کنیم‪ .‬وی درباره رقابت فشرده پرسپولیس و سپاهان برای‬ ‫کســب عنوان قهرمانی و اینکه ایا ســپاهان می تواند بعد از‬ ‫چند سال جام را باالی سر ببرد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬هر دو تیم‬ ‫کیفیت بسیار خوبی دارند و تا اینجا‬ ‫نتایج خوبی گرفته اند‪ .‬فکر می کنم‬ ‫سرنوشــت قهرمانی به یک یا دو‬ ‫هفته اخر کشیده شود و نمی توان‬ ‫پیش بینی کرد ما قهرمان خواهیم‬ ‫شد یا پرسپولیس‪ .‬طبیعتا هر تیمی‬ ‫کمترین اشــتباه را داشته باشد و با‬ ‫تمرکز بیشتری بازی کند‪ ،‬قهرمان‬ ‫خواهد شد‪ .‬ما قطعا تالش خواهیم‬ ‫کرد تا بهتریــن عملکرد ممکن را‬ ‫داشته باشیم و ســپاهان قهرمان‬ ‫لیگ برتر شود‪ .‬مدافع راست تیم فوتبال سپاهان که در شروع‬ ‫لیگ در ترکیب ثابت این تیم قرار می گرفت‪ ،‬در مورد نیمکت‬ ‫نشینی اش در چند بازی گذشته اظهار داشت‪ :‬من یک بازیکن‬ ‫هستم و طبیعتا تابع تصمیم سرمربی تیم خواهم بود‪ .‬به هرحال‬ ‫گاهی اوقات ممکن است شرایط چندان باب میل من نباشد‪،‬‬ ‫اما مطمئنا تالش خواهم کرد تا هر وقت بازی می کنم بهترین‬ ‫بازیکن تیمم باشم‪.‬‬ ‫دادیم که کیفیت خیلی خوبی دارند‪ .‬این ســه تیم ازنظر‬ ‫تاکتیکی با هم متفاوت هســتند‪ .‬انتخاب بازی ها هم در‬ ‫همین جهت بود‪ .‬خوشــحالیم که بازی سوم تدارکاتی ما‬ ‫با الومینیوم اراک است‪ .‬این تیم‪ ،‬تیم منسجمی است که‬ ‫نتایج خیلی خوبی گرفته است‪ .‬وی درباره اینکه با شروع‬ ‫مجدد لیــگ برتر باید در اهواز به مصــاف فوالد بروند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬فوالد خوزستان مجموعه خیلی خوبی دارد‪ .‬به این‬ ‫مسئله اگاهی داریم که این تیم در خانه خودش قدرتمند‬ ‫اســت‪ .‬هم در فاز هجومی و هم در فاز دفاعی خوب کار‬ ‫می کنند‪ .‬نتایجی که قبل از تعطیلی لیگ گرفتند این تیم‬ ‫را منســجم و متحد کرده تا بتوانند شــروع مجدد خوبی‬ ‫داشته باشــند‪ .‬مرزبان در مورد اینکه این بازی بیرون از‬ ‫خانه طبق قرعه کشی در جام حذفی هم تکرار خواهد شد‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در جام حذفی این مسئله را می دانیم که با‬ ‫احتمال یک پیــروزی مقابل فوالد‪ ،‬صددرصد یک بازی‬ ‫سه بمب انفجاری نقل و انتقاالت در تیررس سپاهان‬ ‫خبرهـای جدیـد حاکـی از ان اسـت کـه در لیـگ‬ ‫سـتارگان قطـر کـه لژیونرهـای زیـادی در حـال فعالیـت‬ ‫هسـتند اتفاقـات جدیـدی رخ داده اسـت‪ .‬در لیـگ‬ ‫سـتارگان قطـر بازیکنـان خارجـی خوبـی بـا عملکـرد‬ ‫فوق العـاده هسـتند امـا ظاهـرا سـازمان لیـگ سـتارگان‬ ‫قطـر تصمیمـات جدیـدی را اتخـاذ کـرده اسـت‪ .‬بـه‬ ‫نظـر می رسـد فرصـت خوبـی بـرای تیم هـای قطـری‬ ‫فراهم شـده تـا بـا توجـه بـه تورنمنت هـای فوتبـال در‬ ‫قاره هـای مختلـف بازیکنـان خارجـی خوبـی را بـرای‬ ‫فصـل جدیـد جذب کننـد‪ ،‬هرچنـد طبق گزارش سـازمان‬ ‫لیـگ سـتارگان قطـر عملکـرد بازیکنـان بومی نسـبت به‬ ‫خارجی هـا در فصـل اخیـر بهتـر بـوده و همیـن موضـوع‬ ‫باعـث تغییر سیاسـت ها می شـود‪ .‬بر اسـاس ایـن گزارش؛‬ ‫تاکنـون ‪ ۱۴‬بازیکن خارجی به صورت رسـمی از فهرسـت‬ ‫تیم هـای لیـگ سـتارگان قطـر کنـار گذاشـته شـدند کـه‬ ‫علـی کریمـی (الدحیـل)‪ ،‬امیـد ابراهیمـی (االهلـی) و‬ ‫روزبـه چشـمی (ام صلال) در میـان ان هـا قـرار دارنـد‪،‬‬ ‫البتـه همه چیـز نشـان دهنده خروج تعـداد زیـادی از دیگر‬ ‫بازیکنـان خارجـی لیـگ سـتارگان قطـر با توجـه به عدم‬ ‫موفقیتشـان اسـت‪ .‬درصورتی کـه لژیونرهـای ایرانـی در‬ ‫لیـگ سـتارگان قطـر قصـد بازگشـت به ایـران را داشـته‬ ‫باشـند احتمـال جـذب ان هـا از سـوی باشـگاه اسـتقالل‬ ‫وجـود دارد چراکـه باوجود عـدم تمدید قرارداد سـتاره های‬ ‫خارجـی نیاز شـدید به جـذب علی کریمی‪ ،‬امیـد ابراهیمی‬ ‫و روزبـه چشـمی احسـاس می شـود؛ امـا در شـرایطی که‬ ‫ضعـف مدیریتـی در باشـگاه اسـتقالل بـه یـک بحـران‬ ‫تبدیل شـده اسـت ایـن سـه بازیکـن در رادار سـپاهان و‬ ‫تراکتـور نیـز قـرار دارنـد و حتی بـه دلیل پرداخته نشـدن‬ ‫مطالبـات بازیکنـان اسـتقالل‪ ،‬تمایـل دیگـران نیـز برای‬ ‫ورود بـه اسـتقالل کاهش یافتـه اسـت مگـر اینکـه یـک‬ ‫تحـول اساسـی در مدیریـت تیـم اتفـاق بیفتد‪ .‬حـال باید‬ ‫منتظـر مانـد و دیـد کـه کـدام تیم در نقـل و انتقـاالت و‬ ‫جـذب بازیکـن موفق تـر خواهنـد بـود‪.‬‬ ‫سهراب مرادی بعدازانکه سهمیه المپیک توکیو را از دست‬ ‫داد‪ ،‬هنوز تصمیمش درباره اینده را به فدراسیون و کادرفنی‬ ‫تیم ملی وزنه برداری اعالم نکرده اســت‪ .‬بعدازانکه سهراب‬ ‫مرادی نتوانست در مسابقات قهرمانی اسیا و گزینشی المپیک‬ ‫در تاشکند به رکورد و امتیاز موردنظر برسد‪ ،‬کار او برای رسیدن‬ ‫به سهمیه المپیک بسیار سخت شده و به اماواگرها گره خورده‬ ‫است‪ .‬درنهایت نیز او نتوانست به سهمیه دسته ‪ 96‬کیلوگرم‬ ‫المپیک برســد‪ ،‬همان طور که کیانوش رستمی نیز شانس‬ ‫حضور در این رقابت ها را از دست داد و حاال قرار است علی‬ ‫داودی و علی هاشــمی در رشته وزنه برداری به توکیو بروند‪.‬‬ ‫سهراب مرادی از ابتدای اردوی تیم ملی در رامسر‪ ،‬باوجودی‬ ‫که هنوز لیست المپیکی ها اعالم نشده و او شانس حضور در‬ ‫المپیک را داشــت‪ ،‬به اردوی تیم ملی نرفت‪ .‬حاال باید دید با‬ ‫توجه به مصدومیت های متوالی که سهراب مرادی طی دو‬ ‫سال اخیر تجربه کرد‪ ،‬او چه برنامه ای برای اینده اش دارد؟ ایا‬ ‫برگزاری مسابقات جهانی ‪ 2021‬در گرجستان او را وسوسه‬ ‫ی ادامه دهد؟‬ ‫خواهد کرد که بازهم به ورزش قهرمان ‬ ‫بازیکن مس سونگون در گیتی‬ ‫پسند‬ ‫خانگی خواهیم داشت چون برای دومین بار است که در‬ ‫جــام حذفی بیرون از خانه بازی می کنیم و این امیدواری‬ ‫راداریم که بتوانیم در بازی خانگی هم موفق باشیم و به‬ ‫فینال برسیم‪ .‬به خاطر همین تمام انگیزه هایمان را جمع‬ ‫می کنیم‪ .‬این طور نیســت که جام حذفی را قربانی لیگ‬ ‫یا لیگ را قربانی جام حذفــی کنیم‪ .‬هر دو جام برای ما‬ ‫اهمیت خاصی دارد و سعی می کنیم با تمام قوا در هر دو‬ ‫جام جلو برویم‪.‬‬ ‫ایراد رسول کربکندی‬ ‫به شیوه بازی تیم ملی‬ ‫پیشکسوت اصفهانی فوتبال معتقد است که تیم ملی‬ ‫ایران مهره های خیلی خوبی دارد اما به هماهنگی بیشتری‬ ‫برای ادامه بازی ها نیاز دارد‪ .‬رسول‬ ‫کربکنــدی درباره پیــروزی ایران‬ ‫مقابل عراق و صعود به مرحله بعد‬ ‫مقدماتی جام جهانــی اظهار کرد‪:‬‬ ‫بازی بــرای ما حساســیت خیلی‬ ‫زیادی داشت و باتوجه به وضعیت‬ ‫جدول و شکست در بازی رفت کار‬ ‫بسیار حساس شده بود‪ .‬در نیمه اول‬ ‫به جز یکــی دو موقعیت هیچ کدام‬ ‫از تیم هــا موقعیتی بــه همدیگر‬ ‫نمی دادنــد و هر دو تیم همدیگر را‬ ‫خوب انالیز کرده بودند‪ .‬ما در نیمه نخست به جز گلی که به‬ ‫ثمر رساندیم موقعیت چندانی نداشتیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬عراق‬ ‫جز یک موقعیت که نیمه دوم به دست اورد تیم پرخطری‬ ‫نبود و از همه مهم تر این که اســیر حاشیه ســازی ان ها‬ ‫نشــدیم و خیلی با ارامش بازی کردیم و به بازی مسلط‬ ‫بودیم‪ .‬در نیمه دوم دو‪ ،‬ســه موقعیت خیلی خوب داشتیم‬ ‫اما نتوانستیم به گل های بعدی برسیم‪ .‬این تیم های عراقی‬ ‫فدراسیون وزنه برداری در‬ ‫انتظار تصمیم مرادی‬ ‫وقتی گل می خورند انسجامشــان را از دســت می دهند‪.‬‬ ‫عــراق ان تیم خطرناکی که فکر می کردیم نبود و بچه ها‬ ‫هم در این بازی زحمت کشیدند‪ .‬پیشکسوت فوتبال عنوان‬ ‫کرد‪ :‬بازی باسیاست و با مدیریتی انجام دادیم و توانستیم‬ ‫برنده شویم‪ .‬هر موقع از سمت چپ حمله کردیم‪ ،‬توانستیم‬ ‫خطرات بیشتری را ایجاد کنیم اما درمجموع‪ ،‬شب خوبی‬ ‫داشــتیم و پیروز شــدیم‪ .‬تیم ملی ایران مهره های خیلی‬ ‫خوبی دارد امــا در هماهنگی خیلی خوب نیســتند و به‬ ‫هماهنگی بیشتری برای ادامه بازی ها نیاز داریم‪.‬‬ ‫میثم خیام بازیکن فصل پیش مس ســونگون به گیتی‬ ‫پسند پیوست‪ .‬میثم خیام بازیکن ملی پوش فصل گذشته مس‬ ‫سونگون ورزقان بعد از مذاکره با مدیران گیتی پسند جهت‬ ‫فصل اینده به جمع شاگردان محمد کشاورز پیوست‪ .‬خیام‬ ‫ســابقه حضور در تیم های فوالد ماهان‪ ،‬منصوری قرچک‪،‬‬ ‫اذرخش بندرعباس‪ ،‬مقاومت البرز و مس سونگون ورزقان را‬ ‫دارد‪ .‬مس سونگون پیش ازاین حمید احمدی بازیکن فصل‬ ‫پیش گیتی پسند را جذب کرده بود‪.‬‬ ‫صربستان اخرین فرصت برای‬ ‫شناگران است‬ ‫دبیر فدراســیون شــنا‪ ،‬شــیرجه و واترپلو می گوید کار‬ ‫ملی پوشان شنا سخت اســت چون تنها یک مسابقه پیش‬ ‫رودارند اما امیدوارم در همان مســابقه ســهمیه المپیک را‬ ‫کسب کنند‪ .‬حمید اسکندریون درباره مسابقات شنا انتخابی‬ ‫المپیک اظهار کرد‪ :‬چهارملی پوش ما شامل مهدی انصاری‪،‬‬ ‫ســینا غالمپور‪ ،‬متین بالســینی و بنیامین قره حسنلو عازم‬ ‫صربستان شدند‪ .‬ســه مربی این ورزشکاران نیز ان ها را در‬ ‫مســابقات همراهی می کنند‪ .‬دبیر فدراسیون شنا‪ ،‬شیرجه‬ ‫و واترپلو درباره عدم اعزام ملی پوشــان به مسابقات کسب‬ ‫سهمیه المپیک ترکیه گفت‪ :‬حضور در مسابقات کسب سهمیه‬ ‫المپیک ترکیه فعال برای ما مقدور نیست چون به خاطر کرونا‬ ‫مسابقات داخلی برگزار می شود‪ .‬دیگر فکر نمی کنم مسابقاتی‬ ‫وجود داشته باشــد چون اخرین فرصت ها است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫ما خیلی تالش کردیم و با بیش از ‪ ۱۵‬کشــور برای حضور‬ ‫در مسابقات انتخابی المپیک مکاتبه کردیم‪ .‬ترکیه اول اعالم‬ ‫کرد که می توانیم شرکت کنیم اما متاسفانه برای ما دعوت نامه‬ ‫ارسال نکرد‪ .‬اسکندریون در ادامه افزود‪ :‬امیدوارم در صربستان‬ ‫همه چیز خوب پیش رود‪ .‬برای ملی پوشان سخت است چون‬ ‫تنها در یک مســابقه فرصت دارند امــا امیدواریم در همان‬ ‫مسابقه ورودی المپیک را کسب کنند‪ .‬ملی پوشان زیاد تمرین‬ ‫کرده اند اما مســابقه مهم تر از تمرین است‪ .‬اگر در مسابقاتی‬ ‫شرکت می کردند حاشیه امنیت باالیی برای کسب سهمیه‬ ‫داشتند‪ .‬اکنون هم امیدواریم که بتوانیم نتیجه ای بگیریم و‬ ‫تحولی در شنا ایجاد شــود‪ .‬وی گفت‪ :‬ما منتظریم که یک‬ ‫نتیجه خوب به دست اید و ملی پوشــان ورودی المپیک را‬ ‫کسب کنند‪ .‬بعد از مســابقات‪ ،‬نتیجه وایلد کارت مشخص‬ ‫می شود چون قرار است به بهترین شناگر این سهمیه اعطا‬ ‫شود‪ .‬دبیر فدراسیون شنا‪ ،‬شیرجه و واترپلو در مورد تیم ملی‬ ‫واترپلو نیز گفت‪ :‬در حال تمرین هستند‪ .‬سرمربی تیم که به‬ ‫مرخصی رفته اما تیم تمریناتش را دارد‪ .‬شایان ذکر است این‬ ‫رقابت ها با رعایت کامل دســتورالعمل های بهداشتی برگزار‬ ‫خواهد شد و ملی پوشان ایران که پیش از اعزام تست داده اند‪.‬‬ ‫طبق برنامه ریزی مسئوالن مسابقات‪ ،‬اعضای تیم ملی ایران‬ ‫برای اقامت راهی هتل شدند تا پس از استراحت روزهای شنبه‬ ‫و یکشنبه (‪ ۲۹‬و ‪ ۳۰‬خرداد ‪ )۱۴۰۰‬برای کسب سهمیه المپیک‬ ‫توکیو تالش کنند‪ .‬طبق برنامه ریزی انجام شده از سوی کادر‬ ‫فنی تیم ملی شــنا ایران‪ ،‬مهدی انصاری در ماده های ‪ ۵۰‬و‬ ‫‪ ۱۰۰‬پروانه‪ ،‬بنیامین قره حسنلو و سینا غالمپور در ماده های‬ ‫‪ ۵۰‬و ‪ ۱۰۰‬ازاد و متین بالسینی در ماده های ‪ ۵۰‬و ‪ ۴۰۰‬ازاد و‬ ‫‪ ۱۰۰‬و ‪ ۲۰۰‬پروانه به اب خواهند زد‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه | ‪ 27‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4097‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫پنجشنبه ‪ 27‬خرداد ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪17Jun2021 | 4097‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫و بی تردید باالی سرتان هفت اسمان که هر یک بر فراز دیگری است افریدیم‪ ،‬و ما از افریده ها بی خبر نیستیم‪.‬‬ ‫‪ 17‬مومنون‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫شــاتوت باغ های برزک کاشــان به عنوان باکیفیت ترین و‬ ‫خوش طعم ترین شاتوت کشور در فهرست اثار ناملموس ملی به‬ ‫ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬شهرستان کاشان در‬ ‫تولید برخی از محصوالت کشاورزی سرامد است‪ ،‬محصوالتی که‬ ‫به دلیل کیفیت مطلوبشان در بازار مصرف طرفداران بسیار زیادی‬ ‫دارد‪ .‬شــاتوت برزک کاشان یکی از ان محصوالت است که به‬ ‫دلیل مرغوبیت زیاد‪ ،‬طرفداران بســیار زیادی دارد‪ .‬بخش برزک‬ ‫در ‪ ۵۰‬کیلومتری کاشان‪ ،‬قطب تولید شاتوت در کشور شناخته‬ ‫می شود‪ .‬شیوه های تکثیر و برداشت این محصول نامدار باغ های‬ ‫برزک به عنوان باکیفیت ترین شاتوت کشور در خرداد امسال به‬ ‫فهرست اثار ناملموس ملی اضافه شده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تکثیر و برداشت شاتوت برزک در فهرست‬ ‫اثار ناملموس ملی‬ ‫مهران ســرمدیان رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی کاشان با اشــاره به اینکه تاکنون ‪ ۳۴‬اثر میراث‬ ‫ناملموس شهرستان کاشان در فهرست اثار ملی به ثبت رسیده‬ ‫است گفت‪ :‬تکثیر و برداشت شاتوت برزک در اداره کل ثبت اثار‬ ‫و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی کشــور با شماره ‪ ۲۳۵۹‬به عنوان اثر‬ ‫ناملموس ثبت رسید‪.‬او بابیان اینکه شاتوت از میوه های سردرختی‬ ‫در اقتصاد برزک است ادامه داد‪ :‬به طورمعمول در کنار جوی های‬ ‫اب باغ ها و معابر درخت شاتوت (توت سیاه) کاشته می شود که‬ ‫یکی از منابع درامد باغداران است‪.‬رئیس اداره میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی کاشان افزود‪ :‬در پی افزایش این درامد‪،‬‬ ‫باغداران اقدام به تکثیر نهال و کاشت شاتوت در سطح وسیعی‬ ‫کرده اند‪.‬سرمدیان گفت‪ :‬به طورمعمول باغداران و کشاورزان برزک‬ ‫درخت شاتوت را به چند روش تکثیر می کنند که مهمترین روش‬ ‫ان‪ ،‬پیوند شاخه شاتوت به درختان توت سفید است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬دلیل کیفیت باالی شاتوت برزک چیست؟‬ ‫عباس تراب زاده مسئول تدوین پرونده های ثبتی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫منحصربه فردترین و فراوان ترین محصول باغ های برزک کاشان‪،‬‬ ‫شاتوت اســت که به لحاظ کیفیت و طعم‪ ،‬در کشور حرف اول‬ ‫را می زند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بر اســاس سنجش کیفیت اسانسی که از‬ ‫شاتوت باغ های سراسر کشور گرفته شده‪ ،‬اسانس شاتوت برزک‬ ‫کاشــان دارای بهترین کیفت شناخته شده است‪ .‬این کارشناس‬ ‫مردم شناسی گفت‪ :‬یکی از نکات مهم در برتری کیفیت شاتوت‬ ‫برزک مهارت و دانشی اســت که در پیوند درخت شاتوت بکار‬ ‫گرفته می شــود در حقیقت برای برداشت بهتر شاتوت ان را به‬ ‫درخت توت ســفید پیوند می زنند‪ .‬تراب زاده افزود‪ :‬اصلی ترین‬ ‫روش پیوند شــاتوت در باغ های برزک به سه روش پیوند لوله‬ ‫ای‪ ،‬پیوند اسکنه ای و نشاندن قلمه است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬از دیگر‬ ‫خصوصیات شــاتوت برزک می توان به طعم منحصربه فرد ان‬ ‫اشاره کرد‪ ،‬چون باغ های برزک کاشان به لحاظ بهره مند بودن از‬ ‫خاک مرغوب و اب گوارا‪ ،‬طعم بسیار متفاوتی نسبت به شاتوت‬ ‫برداشت شده در کل کشور دارند و همین موارد سبب شده شاتوت‬ ‫برزک کاشان در کشــور نمونه و در فهرست میراث ناملموس‬ ‫ملی ثبت شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬برداشت شاتوت بسیار سخت و زمان بر است‬ ‫کارشناس مردم شناسی اظهار کرد‪ :‬یکی از نکات مهم‪ ،‬شیوه‬ ‫برداشــت شاتوت است که ان را از سایر میوه ها متمایز می کند‪،‬‬ ‫برای برداشــت شاتوت نمی توان درخت را تکان داد‪ ،‬چون میوه‬ ‫به طورکلی از بین می رود‪ .‬تراب زاده افزود‪ :‬در حقیقت برداشــت‬ ‫شــاتوت مشقت خاصی دارد؛ شــاتوت باید دانه دانه بدون هیچ‬ ‫ابزاری برداشــت شود و به هیچ عنوان دســت با میوه برخوردی‬ ‫نداشته باشد‪ .‬برای برداشت‪ ،‬شاتوت را با روش خاصی از ته میوه‬ ‫می چرخانند و می چینند تا به میوه اسیبی وارد نشود‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫همه خصوصیات گفته شده درباره این محصول پرطرفدار سبب‬ ‫شد مطالعه درباره ان بیشتر شود که مستندات را ان را به استان و‬ ‫سپس به سازمان میراث فرهنگی کشور برای بررسی فرستادیم‬ ‫و درنهایت این محصول پرطرفدار در فهرست میراث ناملموس‬ ‫ملی به ثبت رسید‪.‬‬ ‫‪ ۸۰ ÁÁ‬هکتار‪ ،‬وسعت باغ های شاتوت کاشان‬ ‫رضا مظلومی مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان کاشان‬ ‫گفت‪:‬کیفیت منحصربه فرد شاتوت برزک سبب شده اکثر باغداران‬ ‫برزک به پرورش شاتوت روی بیاورند و تقریبا در همه کوچه باغ های‬ ‫برزک‪ ،‬درختان شاتوت به چشم می خورد‪ .‬او با اشاره به اینکه ابتدای‬ ‫تیر تا پایان شهریور‪ ،‬فصل برداشت شاتوت در برزک کاشان است‬ ‫گفت‪ :‬درخت شاتوت در پنج سال اول محصولی نمی دهد‪ ،‬بعدازان‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬کیلوگرم باردهی دارد و درختان کهنســال نیز تا ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلوگرم محصول می دهند‪ .‬مدیر جهاد کشاورزی کاشان افزود‪:‬‬ ‫شاتوت طی ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬مرحله برداشت می شود و از هر اصله درخت‬ ‫به طور متوســط ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۵۰‬کیلوگرم شاتوت به دست می اید و‬ ‫روانه بازار های کشــور به ویژه در تهران‪ ،‬اصفهان و قم می شود‪.‬‬ ‫مظلومی با اشاره به اینکه بیش از ‪ ۶۵‬هکتار از باغ های شاه توت‬ ‫شهرستان کاشان در بخش برزک قرار دارد بیان کرد‪ :‬سطح زیر‬ ‫کشت شاتوت در شهرستان کاشان بیش از ‪ ۸۰‬هکتار و برداشت‬ ‫محصول به شیوه دستی است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬کیفیت شاتوت برزک‬ ‫به دلیل شرایط اب و هوایی و تبحر باغداران در رسیدگی‪ ،‬بسیار باال‬ ‫است و در کشور حرف اول را می زند‪.‬افزایش اشتها‪ ،‬رفع زخم های‬ ‫روده‪ ،‬تقویت حافظه‪ ،‬رفع درد های مفاصل‪ ،‬کنترل ضربان قلب‬ ‫و فشارخون‪ ،‬درمان کم خونی‪ ،‬تصفیه کننده خون و ضد سرطان‪،‬‬ ‫شادابی و طراوت پوست‪ ،‬استحکام دیواره رگ ها و جلوگیری از‬ ‫خونریزی و کنترل بیماری واریس به ویژه در بانوان ازجمله خواص‬ ‫شاتوت است‪.‬‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫برای موفقیت باید از ‪ 3‬مرحله گذشت‪ :‬ابتدا مورد تمسخر واقع‬ ‫میشوی‪ ،‬سپس با خشونت به مخالفت با تو میپردازند‪ ،‬سرانجام به تو‬ ‫ارتور شوپنهاور‬ ‫ایمان می اورند‬ ‫طعم خوش شاتوت در میراث ملی‬ ‫گروه نشریات‬ ‫جرعه ای‬ ‫کتاب‬ ‫خرم ان روز کز این منزل ویران بروم‬ ‫اسان جان طلبم و از پی جانان بروم‬ ‫مناسبت‬ ‫روز جهانی بیابان زدایی و روز جهاد سازندگی‬ ‫حافظ‪A‬‬ ‫برنامهالکترونیکیثبتتخلفات‬ ‫در انتخابات استفاده می شود‬ ‫معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‬ ‫اصفهان گفــت‪ :‬برنامه(اپلیکیشــن) الکترونیکی ثبت‬ ‫تخلفات‪ ،‬در انتخابات پیش رو در استان استفاده می شود‪.‬‬ ‫ایوب درویشــی روز چهارشنبه در ستاد انتخابات استان‬ ‫در محل استانداری افزود‪ :‬این برنامه در اختیار بازرسان‪،‬‬ ‫سربازرسان و بازرسان ویژه انتخابات قرار می گیرد تا فرایند‬ ‫نظارت و کنترل با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بر مبنای ان هر ســربازرس می تواند‬ ‫در شهرســتان و اســتان تمــام تخلفــات احتمالی را‬ ‫رصــد کند و مورد ارزیابی و بررســی قرار دهد‪ .‬معاون‬ ‫توســعه مدیریت و منابع انسانی اســتانداری اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هدف از اســتفاده از برنامه مورد اشــاره‪،‬‬ ‫کاهــش هرچه بیشــتر تخلفــات احتمالی اســت و‬ ‫امیدواریم ســامت انتخابات به حداکثر ممکن برسد‪.‬‬ ‫درویشی خاطرنشــان کرد‪ :‬در انتخابات جاری‪ ،‬به تمام‬ ‫ســتادها بازرس خواهیم فرســتاد تا فراینــد نظارت و‬ ‫کنترل جریان انتخابات به نحو احســن انجام شــود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬در این دوره ‪ ۲۲۷‬ســربازرس و ‪۴۰‬‬ ‫بازرسی ویژه فعالیت خواهند کرد و تا امروز شش جلسه‬ ‫اصلی با هیات بازرســی و ‪ ۷۵‬جلسه اموزش وبیناری با‬ ‫حضور بازرســان و سربازان در استان برگزار شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات بین الملل استانداری‬ ‫اصفهان نیز در این جلســه با تاکید بر نقش رســانه ها‬ ‫در برگزاری انتخابات پرشــور خاطرنشان کرد‪ :‬در مدت‬ ‫اخیر ‪ ۸۴۸‬خبر تولیدی ویژه این رویداد توسط رسانه ها‬ ‫در اســتان تولید شده اســت‪ .‬عباس میرزایی نیا افزود‪:‬‬ ‫اســتانداری نیز ‪ ۱۲۲‬خبر تولیدی داشت که ‪ ۷۰‬خبر از‬ ‫این تعداد بر روی ســایت وزارت کشور منتشر شد‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در روزهای گذشته ‪ ۴۴‬اطالعیه برای اطالع‬ ‫رسانی بهتر و اگاهی بخشــی صادر و ‪ُ ۱۳۳‬فتوتیتر با‬ ‫تمرکز بر فضای مجازی تولید شد‪ .‬انتخابات سیزدهمین‬ ‫دوره رییس جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسالمی‬ ‫شهری‪ ،‬روستایی و عشــایری و میاندوره ای پنجمین‬ ‫دوره ُخبرگان رهبری و یازدهمین دوره مجلس شورای‬ ‫اسالمی بطور همزمان ‪ ۲۸‬خرداد امسال برگزار می شود‪.‬‬ ‫کشف شهر سوخته مینیاتوری‬ ‫در ایتالیا‬ ‫حمایت از پروژه های حوزه علوم شناختی با رویکرد زیستی‬ ‫ســتاد توســعه علوم و فناوری های شناختی‪،‬‬ ‫فراخوان حمایت از طرح های پژوهشــی مشترک‬ ‫میان محققان ایران و چین در حوزه علوم شناختی با‬ ‫رویکرد زیستی را منتشر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از ســتاد توســعه علوم‬ ‫و فناوری شــناختی‪ ،‬در راستای توسعه و گسترش‬ ‫همکاری های علمی میان ایران و چین‪ ،‬از طرح های‬ ‫مشــترک پژوهشــی و تحقیقاتی مشــترک میان‬ ‫محققان و پژوهشــگران دو کشــور در حوزه علوم‬ ‫زیستی حمایت می شــود‪ .‬صندوق پژوهشگران و‬ ‫فناوران کشور و بنیاد ملی علوم طبیعی چین برای‬ ‫اجرای طرح های پژوهشــی مشترک میان اساتید‪،‬‬ ‫پژوهشگران و محققان دو کشور در سه حوزه علوم‬ ‫زیستی‪ ،‬علوم مواد و ریاضیات فراخوان برگزار کرده‬ ‫است‪ .‬در این فراخوان حداکثر از ‪ ۱۵‬طرح پژوهشی‬ ‫مشــترک در این سه حوزه حمایت به عمل می اید‬ ‫و سقف حمایت از هر طرح پژوهشی در کشورمان‬ ‫برای یک بازه زمانی حداکثر ســه ســاله مبلغ ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد ریال تعیین شده است‪ .‬بنیاد ملی علوم طبیعی‬ ‫چین به عنوان بزرگترین حامی پژوهش این کشور‪،‬‬ ‫اعضای هیــات علمی تمامی موسســات علمی و‬ ‫پژوهشی چین را تحت پوشــش قرار می دهد‪ .‬این‬ ‫فراخوان تا ‪ ۱۸‬تیرماه امسال ادامه دارد‪ .‬پژوهشگران‬ ‫ایرانــی در انتخاب همکار پژوهشــی با محققان و‬ ‫پژوهشــگران چین با هیچ گونه محدودیتی روبرو‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫اگهیتبلیغاترابهخانه های‬ ‫تاریخینچسبانید‬ ‫اســتفاده از چسب برای نصب پوسترهای انتخاباتی‬ ‫همیشه اسیب هایی را برای خانه های تاریخی و اماکن‬ ‫میراث فرهنگی به دنبال داشته است‪ ،‬طبق قوانین این‬ ‫کار جرم بوده و پیگیری قضایی به دنبال دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬با نزدیک شدن به ‪ ۲۸‬خرداد بر شور‬ ‫و هیجان تبلیغات افزوده شــده است‪ .‬یکی از شیوه های‬ ‫تبلیغ نصب اگهی در نقاط مختلف شهر است‪ .‬استفاده‬ ‫از میخ‪ ،‬چســب و حتی استحکامات نصب بنر همیشه‬ ‫اســیب هایی را برای اماکن شــهری در برداشته است‬ ‫در این میان خانه های تاریخی و میراثی بیش از ســایر‬ ‫مکان ها درخطر اســت‪ .‬علی محمد فصیحی‪ ،‬مشــاور‬ ‫رســانه ای اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و‬ ‫گردشگری استان اصفهان دراین باره می گوید‪ :‬هر نوع‬ ‫اســیب رساندن به بناهای تاریخی طبق قوانین موجود‬ ‫جرم اســت و نباید تبلیغات را بر درودیــوار خانه های‬ ‫تاریخی و مکان های میراثی اصفهان بچسبانند‪ ،‬چراکه‬ ‫این کار عالوه بر خســارتی که به زیبایی بنای تاریخی‬ ‫می زند‪ ،‬حذف ان نیز به بدنه این بناهای تاریخی اسیب‬ ‫وارد می کند‪ .‬او افزود‪ :‬درواقع چسب یا موادی که با ان‬ ‫تبلیغات را می چسبانند باعث می شود که پس ازانتخابات‬ ‫بنا نیاز به پاک ســازی داشته باشــد و این امر می تواند‬ ‫اسیب رسان باشــد‪ .‬از طرفی نامزدهای شــورا کسانی‬ ‫هستند که پس ازاین‪ ،‬باید اداره شهر را بر عهده بگیرند‪،‬‬ ‫این بناها ســرمایه های شهر اســت و حفظ ان ازجمله‬ ‫کارهایی است که نمایندگان مردم در شورای شهر باید‬ ‫نسبت به انجام ان کوشا باشند‪.‬‬ ‫مشــاور رســانه ای اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫صنایع دســتی و گردشگری اســتان اصفهان تصریح‬ ‫می کنــد‪ :‬از نامزدهای انتخابات می خواهیم که اعضای‬ ‫ستادهای خود را راهنمایی کنند تا شاهد اسیب به بناهای‬ ‫باستان شناسان ایتالیایی در زیرزمین یک سینمای‬ ‫متروک در شهر ِورونا یک نسخه مینیاتوری از «شهر‬ ‫سوخته» کشف کردند‪.‬‬ ‫به گــزارش ایرنا از روزنامــه گاردین‪ ،‬در جریان‬ ‫کاوش های باستان شــناختی دریکی از ســینماهای‬ ‫متروک ورونا واقع در شــمال ایتالیا‪ ،‬یک بنای رومی‬ ‫باســتانی کشف شــد که باستان شناســان از ان با‬ ‫عنوان پمپئی مینیاتوری یاد می کنند‪ .‬پمپئی (معروف‬ ‫به شهر سوخته) در ســال ‪ ۷۹‬میالدی بر اثر فوران‬ ‫اتش فشــان کوه وزوو که در نزدیکی ناپل امروزی‬ ‫در جنوب ایتالیــا قرار دارد‪ ،‬زیرخاک مدفون شــد‪.‬‬ ‫کشف این بنا در جریان عملیات کاوش و حفاری در‬ ‫زیرزمین سینما استرا اتفاق افتاد که بیش از ‪ ۲۰‬سال‬ ‫متروک مانده بود و حاال در دســت نوسازی و تعمیر‬ ‫اســت‪ .‬کارکرد این سازه باستانی هنوز روشن نیست‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫اما کارشناســان می گویند با توجه به این که سقف‬ ‫ان فروریخته و چند اسباب سوخته در ان کشف شده‬ ‫اســت‪ ،‬احتمال وقوع حریق وجود دارد‪ .‬شــواهد به‬ ‫دســت امده از احتمال وقوع اتش سوزی در این بنا‬ ‫باعث شــد باستان شناســان ان را با شــهر تاریخی‬ ‫پمپئی مقایســه کنند‪ .‬در این مــورد هم یک فاجعه‬ ‫ناگهانی به کار این بنا پایان داد و ردپای خود را به جا‬ ‫گذاشت‪ .‬باوجود اتش سوزی‪ ،‬داخل بنا دست نخورده‬ ‫و ســالم باقی مانده و قدمت رنگ دیوارهای منقش‬ ‫و باشــکوه ان به قرن دوم میالدی برمی گردد‪ .‬این‬ ‫کشف باستان شــناختی یک ســال پس ازان انجام‬ ‫ش رومی ســالم و دست نخورده‬ ‫شــد که چند کفپو ‬ ‫در نزدیکی شــهر ورونا کشف شــد‪ .‬این کاشی های‬ ‫موزاییکی بخشی از زیربنای یک ویالی رومی بودند‬ ‫که به قرن سوم میالدی تعلق داشت‪.‬‬ ‫پوشش انتخابات توسط‬ ‫‪ ۵۰۰‬خبرنگار خارجی از‬ ‫‪ ۲۲۶‬رسانه بین المللی‬ ‫معــاون وزیر ارشــاد گفــت‪ :‬به رغــم وجود‬ ‫محدودیت ســفر ناشــی از کرونا‪ ،‬بیــش از ‪۵۰۰‬‬ ‫خبرنگار از ‪ ۲۲۶‬رســانه خارجی‪ ،‬انتخابات ‪۱۴۰۰‬‬ ‫کشورمان را پوشش خواهند داد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما به نقل از روابط عمومی‬ ‫معاونــت مطبوعاتی وزارت ارشــاد‪ ،‬اقای محمد‬ ‫خدادی معاون امور مطبوعاتی درباره پوشش خبری‬ ‫ســیزدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫توسط رســانه های خارجی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ ۵۰۰‬خبرنگار از ‪ ۲۲۶‬رســانه خارجی‪ ،‬انتخابات‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬کشــورمان را پوشــش خواهنــد داد‪ .‬این‬ ‫رسانه ها از ‪ ۳۹‬کشور جهان بوده و هماهنگی الزم‬ ‫برای ورود و فعالیت خبری انان فراهم شده است‪.‬‬ ‫او بابیان اینکــه «ورود خبرنگاران خارجی تنها با‬ ‫تست منفی کرونا میسر است»‪ ،‬افزود‪ :‬از این تعداد‬ ‫‪ ۳۳۶‬خبرنگار خارجی مقیم تهران هستند و برای‬ ‫بیش از ‪ ۱۶۰‬خبرنگار خارجی نیز روادید مطبوعاتی‬ ‫صادرشده است‪ .‬معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی اضافه کرد‪ ۱۶۰ :‬خبرنگار و عوامل‬ ‫خبری در روز های اخیر وارد کشور شده یا خواهند‬ ‫شد‪ ۸۳ .‬رسانه از ‪ ۲۰‬کشور جهان‪ ،‬این رویداد ملی‬ ‫را پوشــش می دهند که به ‪ ۳۷‬رسانه تلویزیونی‪،‬‬ ‫‪ ۲۷‬روزنامــه‪ ۸ ،‬خبرگزاری‪ ۶ ،‬رســانه رادیویی و‬ ‫‪ ۵‬مجله و ســایت خبری تقســیم بندی می شوند‪.‬‬ ‫اقای خدادی گفــت‪ :‬خبرنگارانی خارجی که قرار‬ ‫اســت انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬را پوشش خبری بدهند‪ ،‬از‬ ‫کشور های امریکا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬بحرین‪ ،‬بلژیک‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬نروژ‪ ،‬سوئد‪ ،‬دانمارک‪ ،‬چین‪ ،‬روسیه‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫سوئیس‪ ،‬فرانسه‪ ،‬المان‪ ،‬اتریش‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬استرالیا‪،‬‬ ‫هلند‪ ،‬قطر‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬کره شمالی‪ ،‬کانادا‪ ،‬کلمبیا‪،‬‬ ‫کویت‪ ،‬لبنان‪ ،‬لوکزامبورگیمن‪ ،‬پاکستان‪ ،‬نیجریه‪،‬‬ ‫اذربایجان‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬ارمنســتان‪ ،‬قرقیزستان‪،‬‬ ‫عــراق‪ ،‬عمــان‪ ،‬امارات فلســطین‪ ،‬ســوریه و‪...‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گفته معاون مطبوعاتی‪ ،‬ژاپن با ‪ ۲۵‬خبرنگار‬ ‫و پس ازان فرانسه‪ ،‬قطر‪ ،‬ایتالیا و امریکا به ترتیب‬ ‫بــا ‪ ۱۵ ،۱۸ ،۲۴‬و ‪ ۱۲‬خبرنگار دارای بیشــترین‬ ‫خبرنگاران و عوامل خبری حاضر در این انتخابات‬ ‫خواهند بود‪ .‬اقای خدادی خاطرنشــان کرد‪ :‬ارائه‬ ‫کارت خبــری و معرفی نامه برای فعالیت ان ها در‬ ‫سطح شهر ها و گفتگو با نامزدها‪ ،‬مردم و مسئولین‬ ‫و همچنین حضور مســتقیم در ســتاد انتخابات‬ ‫کشور ازجمله تســهیالت ارائه شده به خبرنگاران‬ ‫خارجی مقیم و غیر مقیم است‪ .‬او در تشریح بیشتر‬ ‫تســهیالت ارائه شده به خبرنگاران خارجی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ارائه مجوز برای تهیه گــزارش از حوزه های اخذ‬ ‫رای‪ ،‬مجوز ورود به شهرستان ها در صورت تقاضا‬ ‫برای پوشــش خبری در روز هــای پیش و حین‬ ‫برگزاری انتخابات‪ ،‬از دیگر تسهیالت ارائه شده به‬ ‫خبرنگاران خارجی است‪.‬‬ ‫حضور خادم یاران رضوی درگذر چهارباغ فرهنگ علوی‬ ‫را ترویج می کند‬ ‫تاریخی نباشــیم‪ .‬اگر اگهی ها بر بناهای ثبتی میراث‬ ‫فرهنگی چســبانده شــود‪ ،‬یگان حفاظت قطعًا مقابله‬ ‫می کنــد و اجازه نمی دهــد به این بناها اســیبی وارد‬ ‫شود‪ .‬فصیحی خاطرنشــان می کند‪ :‬اگر اسیبی از این‬ ‫طریق به بناهای تاریخی و میراثی اصفهان وارد شــود‬ ‫پیگیری خواهیم کرد؛ بنابراین نیاز است که همه کمک‬ ‫کننــد تا حفظ این بناها در اولویــت قرار گیرد‪ .‬تاکنون‬ ‫گزارشــی از یگان حفاظــت در این خصــوص به ما‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بازســازی میراث فرهنگی هزینه بر و‬ ‫گاهی غیرممکن است‬ ‫محمدحسن ریاحی‪ ،‬استاد تاریخ فرهنگ و تمدن نیز‬ ‫دراین باره‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬اگر چسب هایی که برای نصب‬ ‫پوسترها به دیوارها استفاده می شود به فضاهای میراثی‬ ‫زده شود‪ ،‬این بناها را اسیب پذیر کرده و وجهه ان ها را‬ ‫دچار مشــکل می کند‪ .‬او می افزاید‪ :‬یکی از نشانه های‬ ‫رشد یافتگی‪ ،‬ایجاد فرهنگ و تضمین هویت میراث های‬ ‫فرهنگی و تاریخی است و ازانجایی که حفظ و بازسازی‬ ‫این میــراث هزینه بر و گاهی غیرممکن اســت‪ ،‬باید‬ ‫تالش کنیم که به این بناها اسیبی نرسانیم‪ .‬این استاد‬ ‫تاریخ فرهنگ و تمدن ادامه می دهد‪ :‬دیده شــده است‬ ‫که با اسپری و چســب‪ ،‬تبلیغاتی را به بناهای تاریخی‬ ‫چســبانده اند و بعدها اثر این کار روی ان بنا باقی مانده‬ ‫اســت‪ ،‬باید بدانیم که چنیــن کاری بناهای تاریخی و‬ ‫فرهنگی را دچار مشــکل می کند‪ .‬ریاحی خاطرنشــان‬ ‫می کند‪ :‬همان گونــه که انتخابات یک کار ارزشــمند‬ ‫اســت‪ ،‬حفظ این اثار نیز به همان اندازه مهم اســت و‬ ‫باید به مراقبت از ان ها توجه شود‪ .‬قطعًا کسانی که وارد‬ ‫عرصه انتخابات شــده اند‪ ،‬افراد رشد یافته و دارای بلوغ‬ ‫فرهنگی باالیی هستند و انتظار می رود که حفظ این اثار‬ ‫را موردتوجه قرار دهند به گونه ای که این اثار ارزشــمند‬ ‫تاریخی در تاریخ باقی بماند‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان گفت‪ :‬حضور خادم یاران استان علی بن‬ ‫موسی الرضا(ع) درگذر فرهنگی چهارباغ و ارائه خدمات به مردم‬ ‫می تواند زمینه ترویج فرهنگ علــوی و رضوی بین مردم را‬ ‫فراهم کند‪.‬به گزارش فارس‪ ،‬عباس رضایی‪ ،‬با حضور درگذر‬ ‫چهارباغ و بازدید از هشت غرفه خدمت رضوی با اشاره به اینکه‬ ‫گذر چهارباغ محل تفریحات مردم و گروه های مختلف اجتماعی‬ ‫با دیدگاه ها و باورهای فرهنگی اجتماعی مختلف است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬حضور خادم یاران اســتان علی بن موسی الرضا(ع) که‬ ‫ملجا و پناه و مقتدای ما ایرانیان است‪ ،‬درگذر فرهنگی چهارباغ‬ ‫و ارائه خدمات به مردم می تواند زمینه ترویج فرهنگ علوی‬ ‫و رضوی بین مردم را فراهم کند‪ .‬اســتاندار اصفهان با تاکید‬ ‫بر اینکه ترویج سبک رضوی یکی از ضروریات جامعه است‬ ‫و می تواند در اعتالی فرهنگی ما موثر و مفید باشــد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬حضور مردم در چنین فضایی که ایجادشده می تواند‬ ‫حال و هوای امام رضایی را در شهر پراکنده سازد‪ .‬او با قدردانی‬ ‫از حضور فعال و چشمگیر خادم یاران رضوی درگذر چهارباغ‬ ‫اصفهان در مدت دهه کرامت بیان داشــت‪ :‬در شرایط سخت‬ ‫کرونایی که مردم به دلیل فرهنگ اصیل ایرانی اجتماعی خود‬ ‫به این گونه اجتماعات معنوی نیاز دارند‪ ،‬این برنامه ها می تواند‬ ‫موجب اشاعه فرهنگ و سبک و سیره زندگی رضوی در بین‬ ‫ن رضوی‬ ‫مردم باشــد‪ .‬رضایی بابیان اینکه فعالیت خادم یارا ‬ ‫درگذر چهارباغ در فضای مفرح با عشق به اهل بیت عصمت و‬ ‫طهارت امیخته شده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این فعالیت های خالصانه‬ ‫و معنوی می تواند برای جامعه نشاط اجتماعی به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان با مشاهده غرفه های خدمت رضوی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در این غرفه ها عالوه بر برنامه های معنوی و فرهنگی‪،‬‬ ‫خدمات مشاوره حقوقی و مددکاری خانواده‪ ،‬مشاوره تحصیلی و‬ ‫خدمات سالمت و پزشکی‪ ،‬خدمات اجتماعی به صورت رایگان‬ ‫در اختیار همشهریان قرارگرفته است‪ .‬او افزود‪ :‬چنین برنامه های‬ ‫فرهنگی معنوی با عشق به امام رضا(ع) نیاز مبرم جامعه است‬ ‫و حال و هوای امام رضایی و عشــق رضوی را در دل ها زنده‬ ‫می کند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!