روزنامه اصفهان امروز شماره 4096 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4096

روزنامه اصفهان امروز شماره 4096

روزنامه اصفهان امروز شماره 4096

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫چهارشنبه ‪ 26‬خرداد ‪ 5 |1400‬ذی القعده ‪ | 16Jun2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4096‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شنیدن صدای مشا‬ ‫در کلـاب هــاوس‬ ‫با اصفهان امروز در کالب هاوس همراه شوید‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫مصطفی نباتی نژاد‪:‬‬ ‫خروج شورای شهر از‬ ‫سیاسی کاری‬ ‫اولویتلیست هاچیست؟‬ ‫شهر در انتظار انتخاب شورای ششم‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫وزیر بهداشت در حاشیه بهره برداری از ‪9‬‬ ‫طرح بهداشتی در کاشان مطرح کرد‬ ‫واکسن داخلی‬ ‫بی خطرترینواکسن‬ ‫در جهان‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫لزوم همراه داشتن‬ ‫اصل شناسنامه و شماره‬ ‫ملی در انتخابات‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫اسیب دیگری از جانب کرونا‬ ‫در حال رخ دادن است‬ ‫ترکتحصیل‬ ‫پنهان دانش اموزان‬ ‫پایه هایابتدایی‬ ‫وعده مهرعلیزاده به اصفهانی ها‪:‬‬ ‫اصفهانرابهشهراولین ها ‬ ‫تبدیلمی کنم وعده هایاصفهـانی‬ ‫نفرهفتم‬ ‫محســـن‬ ‫مهرعلیزاده‬ ‫انتخاباتسیزدهـم‬ ‫■ در اصفهان کار کرده ام و اصفهان را تاریخ ایران و هویت‬ ‫ان می دانم‪ .‬اصفهانی ها غیرتمند و باهوش و مستعد کار‬ ‫کردن و انجام کارهای بزرگ هستند‬ ‫■ مشکالت استان اصفهان را به خوبی می دانم و دست‬ ‫کشاورزان شرق اصفهان را بارها بوسیده ام‪.‬‬ ‫■ زاینده رود نماد زندگی مردم اصفهان است که‬ ‫امروز ان را از دست داده اند‪ .‬برای باغات‪ ،‬برای شرق‬ ‫اصفهان و برای تاالب گاوخونی کاری خواهیم کرد که‬ ‫اب مورد نیاز را داشته باشند و زیبایی اصفهان به‬ ‫جاری بودن رودخانه زاینده رود بستگی زیادی دارد‪.‬‬ ‫■ شرایط کنونی کشور چندان مناسب نیست‪ .‬ایران‬ ‫دارای منابع طبیعی سرشار و منابع انسانی ارزشمند است‬ ‫که از این نعمت ها باید بهره ببریم‪ .‬همه چیز داریم و ان‬ ‫چیزی که نداریم برنامه عملیاتی برای اداره کشور در تمام‬ ‫دولت ها است و حاصل کار ما این بوده که بعد از ‪ ۴۲‬سال‬ ‫فاصله میان درامد و هزینه خانوارها زیادتر شده و کار را‬ ‫به جایی رسانده است که اگر امروز تصمیم درست نگیریم‬ ‫موفقنخواهیمبود‪.‬‬ ‫■ اصفهان با طرح های بنده تا ‪ ۱۰۰‬سال دیگر زنده است و‬ ‫دست شما را می فشارم تا با همکاری یکدیگر اصفهان را‬ ‫بهشهراولین هاتبدیلکنیم‬ ‫■برنامهبندهبرنامه ایاقتصادی‪-‬اجتماعیاستکهاجازه‬ ‫له شدن قشر ضعیف را در عین حالی که چرخ صنعت را‬ ‫می چرخاند نمی دهد‪ .‬به اقشار کم درامد جامعه پنج‬ ‫برابر یارانه فعلی‪ ،‬یارانه پرداخت می کنم و منابع ان نیز‬ ‫پیش بینیشدهاست‬ ‫■ دولت بنده ادامه دهنده دولت اصالحات است‪ ،‬زمانی‬ ‫که نرخ تورم بسیار پایین بود و پاسپورت ایران ارزش‬ ‫داشت‪ .‬نشاط اجتماعی و تنش‬ ‫زدایی با جهان از افتخارات‬ ‫دولت اصالحات است و من‬ ‫امده ام همان راه را برای‬ ‫جوانان امروز دوباره احیا کنم‪.‬‬ ‫■ اگر رئیس جمهور شوم اجازه‬ ‫تحمیلعقیدهوتمامیتخواهی‬ ‫را در کشور نمی دهم تداوم یابد‬ ‫و از زورگویی برخی جریان ها‬ ‫جلوگیریخواهمکرد‬ ‫■ فساد باید ریشه کن شود‬ ‫و نباید اجازه دهیم تعصبات‬ ‫فکری برخی افراد بر زندگی‬ ‫مردم سایه شوم بیندازد‪.‬‬ ‫رضا امینی ‪:‬‬ ‫عملکرد شورا به نظارت‬ ‫به عملکرد شهرداری‬ ‫محدودشده است‬ ‫نامزدریاستجمهوری‬ ‫ابوالفضلقربانی‪:‬‬ ‫شهر هوشمند عامل اصلی‬ ‫توسعه پایدار شهر اصفهان‬ ‫است‬ ‫عباس حاج رسولی ها‪:‬‬ ‫معابر شهری باالی ‪98‬‬ ‫درصد طرح جامع شهری‬ ‫صورت گرفته است‬ ‫علیرضانصر اصفهانی‪:‬‬ ‫وعده ای اگر مانده محقق‬ ‫می کنیم‬ ‫شیرینطغیانی‪:‬‬ ‫چاره ای جز ادامه مسیر‬ ‫نداریم‬ ‫فرهادرحیمی‪:‬‬ ‫مدیریت شهری بخش‬ ‫خصوصی را با تنگ نظری از‬ ‫دست ندهد‬ ‫یادداشت روز‬ ‫شاکر این اقتدار باشیم ‪5-‬‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1850‬‬ ‫شاکر این اقتدار باشیم‬ ‫«گزاره پنجم»‬ ‫حسـن روانشـید| بـرای رسـیدن به ایـن اقتـدار که‬ ‫چشـم جهانیـان را از بـه خـود جلـب کنـد نیازمنـد غیـور‬ ‫مردانـی بـود تـا رنـج فـراوان دوران هـای قاجـار و پهلوی‬ ‫را کـه زیـر چکمه هـای شـرق و غـرب بودند بکشـند و با‬ ‫ت خالی مبارزه کننـد تا امروز بتوانند پشـت تریبون ها‬ ‫دسـ ‬ ‫رفتـه و در یـک مناظره عادالنه و بدون رودربایسـتی و بده‬ ‫و بسـتان های گذشـته انچه را در دل دارند بـر زبان جاری‬ ‫سـازند‪ .‬سـفرنامه خواجـه غلام الثقلیـن اهل دیـار هند و‬ ‫اسالم شـناس مبـرز دوران قاجـار در چهـار قسـمت قبـل‬ ‫گویـای ایـن واقعیـت تلـخ پیرامون تسـلط غرب و شـرق‬ ‫بـر افـکار تجددطلبانـی بود که سـنت نیـاکان و ایین ناب‬ ‫اسلامی خـود را به سـودا گذاشـته بودند‪ .‬او حاصل سـفر‬ ‫هفتـادروزه خـود به ایـران را اینگونـه ادامه می دهـد‪« :‬اگر‬ ‫در ایـران شـورایی از متشـکل افـراد دیانت دار و درسـتکار‬ ‫باشـند و بـه دوام حکومـت اطمینـان کافـی باشـد‪ ،‬خـود‬ ‫ایرانی هـا به راحتـی می تواننـد چندین میلیـون به حکومت‬ ‫قرض بدهند اما جای شـگفتی و ننگ اسـت که درنهایت‬ ‫اطمینان‪ ،‬از کشـورهای همسـایه مدام قـرض می گیرند و‬ ‫همسـایه نزول خـوار را بـا خوشـی قـرض می دهـد و هـر‬ ‫دو در حـال تباهی انـد‪ .‬اوضـاع ایران درسـت ماننـد جوانی‬ ‫عاقبـت نیندیـش و ولخـرج اسـت کـه یک دفعه کـه پول‬ ‫کمـی می گیـرد‪ ،‬فکـر می کند چـه اشـکالی دارد از اینهمه‬ ‫زمیـن بخشـی را پرداخـت کنـم‪ ،‬امـا نزول خـوار او را بـه‬ ‫چنـان کارهـای مزخرفـی مبتلا می کنـد که ماننـد چارلز‬ ‫دیکنـز بداقبال عاشـق تاج الملوک دختر ناصرالدین شـاه و‬ ‫دوبـاره مقـروض تا جایی کـه نزول خوار را خوشـحال کند‬ ‫چـون کار بـه حـراج زمین هـا می رسـد‪ .‬ایـن قـرض بیـن‬ ‫سـال های ‪ ۱۸۹۰‬تا ‪ ۱۹۱۱‬در عرض ‪ ۲۱‬سـال گرفته شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬در طهـران شـاعری بـه نـام عـارف قزوینی اسـت‬ ‫کـه تقریباً سـی سـال دارد و شـعری در احوال حـال وروز‬ ‫کشـورش سـروده که مضمون ان اینسـت‪ :‬بی خبر از سـر‬ ‫کـوی تـو سـفر خواهـم کـرد‪ /‬همـه افـاق ز جور تـو خبر‬ ‫خواهم کرد‪ /‬فتنه چشـم تو ای ره زن دل تا به سـر اسـت‪/‬‬ ‫هرکجـا پـای نهم‪ ،‬فتنه و شـر خواهـم کرد‪ /‬گلـه زلف تو‬ ‫بـا روز سـیه خواهـم گفـت‪ /‬صبح محشـر‪ ،‬شـب هجر تو‬ ‫سـحر خواهم کـرد‪ /‬وقت‪ ،‬پیـدا اگـر از دیده خونبـار کنم‪/‬‬ ‫مشـت خاکـی ز غـم بار به سـر خواهـم کرد‪ /‬گفتـه بودم‬ ‫بـه ره عشـق تو د ل خـوش دارم‪ /‬به جهنم که نشـد‪ /‬فکر‬ ‫دگـر خواهم کرد‪ /‬تیر مـژگان تو روزی ز کمـان می گذرد‪/‬‬ ‫اولیـن بار منش سـینه سـپر خواهـم کرد‪ /‬خلـق گویند که‬ ‫از کوچـه معشـوق مرو‪ /‬گر رود سـر‪ ،‬مـن از ان کوچه گذر‬ ‫خواهـم کـرد‪ ،‬بـه مجمع اتفـاق و ترقـی رفتـم‪ ،‬این ها هم‬ ‫مثـل دموکرات هـا غروب جمع می شـوند‪ ،‬یکسـاعت تمام‬ ‫بـا دبیـر مجمـع دربـاره اهدافـم توضیـح دادم و گفتـم که‬ ‫تـا وقتـی اخلاق مردم درسـت نشـود نـه اتفـاق و اتحاد‬ ‫امکان پذیـر اسـت و نه ترقی‪ ،‬اسلام باید درسـت اموزش‬ ‫داده شـود‪ ،‬او گفـت‪ :‬گسـترش تعلیـم الزم اسـت‪ ،‬جـواب‬ ‫دادم‪ ،‬تعلیـم محـض‪ ،‬بـرای اصلاح اخلاق کار بیهـوده‬ ‫ایسـت‪ ،‬صبـح ارابـه ای را کرایـه کـردم و همـراه رئیـس‬ ‫زاده ای همدانـی و مترجـم نظـام به دیدن سـتارخان رفتم‪،‬‬ ‫او اولین کسـی اسـت که پرچم ازادی را بلند کرده اسـت‪.‬‬ ‫در تبریـز کـه جمعیتـش دویسـت هـزار نفر اسـت‪ ،‬تقریبًا‬ ‫یک چهـارم طرفـدار او و سـه چهارم مخالف او هسـتند اما‬ ‫بـا همیـن یک چهـارم حـدود پانزده قشـون اماده کـرده و‬ ‫‪ ۱۷‬مـاه بـا محمدعلی میرزا جنگید‪ ،‬با وجود کوشـش های‬ ‫مخالفـان تـا لحظـه اخـر مقاومـت کـرد تـا ایـران جرات‬ ‫پیـدا کـرد و بختیاری هـا همـراه سـپهدار‪ ،‬طهـران را فتح‬ ‫کردنـد‪ .‬سـتارخان در اخریـن نصیحت خود بـه من گفت‪:‬‬ ‫اگـر بـرای کشـور کاری بکنـی‪ ،‬تـو را بدنـام می کننـد‪ ،‬به‬ ‫زنـدان می اندازنـد و یـا می کشـند‪ .‬در طهـران رسـم بدی‬ ‫هسـت کـه گویا تـا یکی دو سـاعت بعـد از طلـوع افتاب‬ ‫می خوابنـد و بـه همیـن دلیـل دکان هـا بسـته اند‪ .‬ترامـوا‬ ‫حرکـت نمی کنـد‪ ،‬فقـط گاهـی چای فروش هـا رفت وامد‬ ‫دارنـد‪ .‬انهم دیر‪ ،‬اینهم بخشـی از عیب فرنگی هاسـت که‬ ‫طهـران اموختـه اسـت‪ .‬ایرانی ها بسـیار باهوش هسـتند‪،‬‬ ‫مردم شـهر معمـو ًال خوش اخلاق و متواضع انـد‪ ،‬ایرانی ها‬ ‫همیشـه شـوق علـم داشـته اند و اشـتیاق یادگیـری علوم‬ ‫جدیـد هم در میانشـان در حال افزایش اسـت‪ ،‬به طورکلی‬ ‫خواهـان ترقـی کشورشـان هسـتند و دوسـت ندارنـد که‬ ‫قـدرت دیگـری بـر ان هـا حکومـت کنـد‪ .‬اصالحـات‬ ‫اسلامی و ظواهـر اسلامی به شـدت بیـن ان هـا رایـج‬ ‫اسـت و بیشـتر مـردم قلبًا مسـلمان هسـتند و می خواهند‬ ‫که اسلام باقـی بماند»‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫چهارشنبه | ‪ 26‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4096‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫یک سوم اب رسانی فضای سبز شهر با پساب‬ ‫تا سال ‪ ۱۴۰۵‬باید ‪ ۸۰‬درصد پساب شهر اصفهان برای فضای سبز استفاده شده و به سرانه ها اضافه شود‬ ‫بنا به گفته مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری‬ ‫اصفهان با توجه به اینکه اصفهان رتبه نخست فرونشست را دارد‬ ‫باید از بهره برداری از منابع اب های زیرزمینی جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬روز گذشته فروغ مرتضایی نژاد در نشست‬ ‫خبری که از طریق الیو اینســتاگرام انجام شــد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫فرونشست زمین خطر زیســت محیطی بزرگی برای اصفهان‬ ‫اســت که در این راســتا باید مراقبت های الزم انجام شود‪ .‬او‬ ‫اظهار امیدواری کرد‪ :‬تا ســال ‪ ۱۴۰۵‬باید ‪ ۸۰‬درصد پساب شهر‬ ‫اصفهان برای فضای سبز استفاده شده و به سرانه ها اضافه شود‪،‬‬ ‫فضای ســبز در محالت شکل بگیرد و مسیر کنونی ادامه یابد‬ ‫و مادی های شــهر نیز به خوبی حفظ شود‪ .‬مدیرعامل سازمان‬ ‫پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان با اشاره به سرانه‬ ‫فضای سبز شهر اصفهان گفت‪ :‬در حال حاضر سرانه اکولوژیک‬ ‫شهر اصفهان ‪ 28/2‬مترمربع است که ‪ ۲۰‬مترمربع ان در اختیار‬ ‫شهرداری بوده و باید حفظ و مراقبت شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬حفظ و نگهداری ‪ ۴۰‬میلیون مترمربع فضای‬ ‫سبز در شهر اصفهان‬ ‫او با اشاره به حفظ و نگهداری ‪ ۴۰‬میلیون مترمربع فضای سبز‬ ‫در شهر اصفهان تصریح کرد‪ :‬فضای سبز شهر اصفهان بر اساس‬ ‫الگوی حرکتی رودخانه شکل گرفته است ازاین رو تامین و انتقال‬ ‫اب همچنین نحوه مصرف اب مهمترین اقدامی بود که در دستور‬ ‫کار این سازمان قرار گرفت‪ .‬مرتضایی نژاد ادامه داد‪ :‬باید در شمال‬ ‫و جنوب اصفهان که از رودخانه فاصله داشــته اند به عنوان مثال‬ ‫مناطــق دو‪ ۱۴ ،‬و ‪ ۱۰‬شــهرداری که منابع ابی کمی در اختیار‬ ‫داشــتند تدابیر الزم را برای اب رســانی به فضای سبز انجام‬ ‫می دادیم‪ ،‬البته مناطق چهار و شش شهرداری پراکنش فضای‬ ‫ســبز باالیی دارد و پساب تنها گزینه برای تامین اب موردنیاز‬ ‫فضای سبز این مناطق است‪ .‬او افزود‪ :‬رایزنی ها و برنامه ریزی ها‬ ‫در ابتدای فعالیت این دوره مدیریت شهری به گونه ای بود که ان‬ ‫زمان تنها ‪ ۱۴۰‬لیتر بر ثانیه پساب در تصفیه خانه سپاهان شهر‬ ‫وجود داشــت و از سمت شمال نیز ‪ ۱۰۰‬لیتر بر ثانیه پساب در‬ ‫تصفیه خانه شاهین شهر پیش بینی شده بود که در طول چهار سال‬ ‫اخیر با انجام اقدامات ویژه این میزان به ‪ ۶۳۰‬لیتر بر ثانیه پساب‬ ‫رسیده و به همین جهت در حال حاضر ‪ ۳۵‬درصد نیاز ابی شهر از‬ ‫طریق پساب تامین می شود‪ .‬مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای‬ ‫سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه پساب ها‬ ‫بار میکروبی باالیی دارند‪ ،‬تصفیه خانه هایی در شــمال و جنوب‬ ‫شهر پیش بینی شد‪ .‬او با بیان اینکه استفاده از اب های خاکستری‬ ‫نیز با هماهنگی معاونت شهرسازی شــهرداری در دستور کار‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬در شهر اصفهان ‪ ۸۰‬کیلومتر خط انتقال اب‬ ‫به صورت کلکتور اجرا شــده که به خوبی می تواند کار انتقال را‬ ‫انجام دهد‪ ،‬در واقع این رینگ بر اساس برنامه راهبردی اصفهان‬ ‫در شمال و جنوب این کالنشهر پیش بینی شده تا مناطقی که‬ ‫چاه ابــی ندارند را به مناطق برخوردار از این منابع متصل کند‪.‬‬ ‫مرتضایی نژاد با اشاره به سیستم های ابیاری تحت فشار در شهر‬ ‫ادامه داد‪ :‬بر اســاس وضع موجود رقم باالیی برای به روزرسانی‬ ‫سیستم های ابیاری تحت فشار شهر هزینه شده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان با اشاره به‬ ‫موضوع پایش پساب اظهار کرد‪ :‬در سازمان پارک ها واحدی با‬ ‫عنوان پایش پســاب راه اندازی شده و موفق شدیم پسابی که‬ ‫وارد چرخه فضای سبز مناطق حاشیه ای شهر می شود را پایش‬ ‫کنیم‪ ،‬البته در این راستا تیمی اساتید و متخصصان دانشگاهی به‬ ‫کارشناسان این سازمان کمک کردند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به افزایش جمعیت‪ ،‬حفظ سرانه فضای سبز در دستور کار قرار‬ ‫دارد‪ ،‬در این راستا مکان هایی که امکان توسعه بر مبنای استفاده‬ ‫از گونه های گیاهی مقاوم به کم ابی وجود داشته را برای ایجاد‬ ‫فضای سبز اســتفاده کردیم‪ .‬مرتضایی نژاد ادامه داد‪ :‬بر اساس‬ ‫دستورالعمل جایگزینی و تغییر الگوی کشت‪ ،‬برنامه ها به خوبی‬ ‫پیش رفته و فضاهای سبزی در نقاط مختلف شهر از جمله در‬ ‫مجاورت رینگ چهارم‪ ،‬مرکز همایش های بین المللی اصفهان و‬ ‫نمایشگاه بزرگ این شهر ایجاد شده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بازگشت درختان چنار به چهارباغ عباسی‬ ‫او با بیان اینکه نازیبایی ها در شهر شناسایی و اقدامات ترمیمی‬ ‫برای ان انجام شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬محور چهارباغ با تصمیمات‬ ‫مدیریتی به محور گردشگری پیاده تبدیل شد و به دستور شهردار‬ ‫اصفهان ‪ ۴۴‬اصله درخت چنار ‪ ۲۰‬ســاله به روش جابه جایی به‬ ‫خیابان چهارباغ انتقال یافت و ترمیم پوششی گیاهان ان انجام‬ ‫شد تا ســرزندگی این خیابان احیا شود؛ این درختان جایگزین‬ ‫درختانی شــد که سال های گذشــته به دلیل عملیات عمرانی‬ ‫مترو قطع شــده بود‪ .‬مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز‬ ‫شهرداری اصفهان تاکید کرد‪ :‬با بازگشت درختان چنار به چهارباغ‬ ‫عباســی بخشی از هویت تاریخی شهر اصفهان که به درختان‬ ‫چنار چند صد ساله گره خورده بود‪ ،‬احیا شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬درختان‬ ‫رفیوژهای میانی چهارباغ در فاصله باالتر از کف پیش بینی شده‬ ‫چهارباغ قرار داشت ازاین رو با تدابیر در نظر گرفته شده در قسمت‬ ‫رفیوژهای شــرقی چهارباغ‪ ،‬باکس هایی محافظتی با توجه به‬ ‫موقعیت درختان در نظر گرفته شده تا خطری درختان را تهدید‬ ‫نکند‪ .‬مرتضایی نژاد با اشاره به احداث پارک های تفرج گاهی در‬ ‫شهر اظهار کرد‪ :‬سرانه تفرج گاهی اصفهان پایین است ازاین رو در‬ ‫محالت مختلف شهر زمین هایی تملک و به پارک تبدیل شد‪،‬‬ ‫همچنین در ناژوان به عنوان ریه شــهر زمین هایی که سال ها‬ ‫قبل تملک شده بود‪ ،‬کاشت انجام شد؛ اقدام دیگر ایجاد باغات‬ ‫موضوعی در ناژوان از جمله توتستان‪ ،‬باغ رز و باغ گیاهان دارویی‬ ‫بوده اســت‪ .‬او به طرح ایجاد بام سبز اشاره و تصریح کرد‪ :‬بام‬ ‫سبز اجرا شــده در میدان امام علی (ع) بار دیگر احیاشده است؛‬ ‫البته دستورالعمل ابیاری بام سبز با روش خاص خود با تاکید بر‬ ‫استفاده از پساب اب های خاکستری انجام می شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با تاکید بر‬ ‫انجام اقدامات زیربنایی در بخش فضای سبز شهر تصریح کرد‪:‬‬ ‫تمام دستورالعمل های سازمان پارک ها و اسناد مناقصه پیمانکاران‬ ‫به روزرسانی شد که این اقدام باعث می شود در حفظ و نگهداری‬ ‫فضای سبز دقت بیشتری صورت گیرد چرا که معتقدیم دومین‬ ‫ویژگی شهر اصفهان بعد از اثار تاریخی‪ ،‬فضای سبز ان است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فضای سبز شهر حال و هوای تازه ای پیدا کرد‬ ‫مرتضایــی نــژاد ادامــه داد‪ :‬با تغییــرات ایجاد شــده در‬ ‫دستورالعمل ها توانســتیم درختان شهر را به خوبی حفظ کنیم‪،‬‬ ‫همچنین طراحی های ویژه در محل جدید شرکت نمایشگاه ها‬ ‫و بازار گل و گیاه ارغوان اجرا شــد و در چهار سال اخیر فضای‬ ‫سبز شهر حال و هوای تازه ای پیدا کرد که امیدواریم در سال های‬ ‫اینــده ادامه پیدا کنــد‪ .‬او با بیان اینکه در ایــن دوره مدیریت‬ ‫شــهری تالش کردیم کارهای زیربنایــی‪ ،‬علمی و صحیح را‬ ‫انجام دهیم‪ ،‬افزود‪ :‬البته ‪ ۲۰‬میلیون مترمربع فضای ســبز شهر‬ ‫مشکالتی هم دارد که سعی شــده سال به سال از مشکالت‬ ‫کاسته شود‪ .‬مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری‬ ‫اصفهان با اشاره به تنش خشکسالی و تاثیر ان بر فضای سبز‬ ‫شهر اظهار کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۷‬اصفهان تنش خشکسالی سنگینی‬ ‫داشت چرا که رودخانه زاینده رود حدود یک سال و نیم بسته شد‬ ‫درحالی که اکثر چاه های اب وابسته به رودخانه بود البته امسال‬ ‫میانگین دما باالتر و شــرایط سخت تر است بنابراین ‪ ۱۴۳‬هزار‬ ‫تانکر اب برای شــرایط اضطرار مناطق پیش بینی شده است‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬ویژگی امســال نسبت به سال ‪ ۹۷‬این است که در سال‬ ‫‪ ۹۷‬پساب کمی در اختیار داشتیم و میزان پساب فقط ‪ ۱۴۰‬لیتر بر‬ ‫ثانیه ان هم بر روی کاغذ بود درحالی که امسال ‪ ۶۳۰‬لیتر بر ثانیه‬ ‫پساب تصفیه شده در اختیار داریم که در مناطق حاشیه ای مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بهچاه های فلمن وابستهنیستیم‬ ‫مرتضایی نژاد تاکید کرد‪ :‬در ســال های اخیر سعی کردیم‪،‬‬ ‫وابســته به چاه های فلمن نباشــیم زیرا از اب ان ها در بخش‬ ‫شرب استفاده می شــود‪ .‬مردم باید بدانند ابی که در جوی های‬ ‫سطح شهر می بینند اب شرب نیســت بلکه این اب ای سی‬ ‫باالیــی دارد‪ .‬او بــا بیــان اینکــه اولویت تامین اب شــرب‬ ‫شــهروندان اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اولویت نخست شــرب شهروندان‬ ‫است و اگر مشــکلی در این بخش وجود نداشته باشد اولویت‬ ‫بعدی فضای سبز است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬درختان خطرافرین قطع می شوند‬ ‫مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان‬ ‫با اشــاره به درختان خطرافرین شــهر گفت‪ :‬در این سازمان‬ ‫واحــدی به صورت تخصصی برای رصد و شناســایی درختان‬ ‫خطرافرین زیر نظر واحد باغبانی ایجاد شده است که متخصصان‬ ‫این واحد متشکل از کارشناسان گیاه پزشکی و باغبانی با حداقل‬ ‫‪ ۲۰‬سال سابقه کار در این حوزه فعالیت می کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با‬ ‫همکاری مناطق پانزده گانه شهرداری و از سوی همکاران ما در‬ ‫این واحد از درختانی که به دلیل رسیدن به سن بهره وری و پایان‬ ‫عمر همچنین اسیب دیدگی به دلیل خشکی مداوم خطرافرین‬ ‫تشخیص داده شدند‪ ،‬بازدید و برای حفظ جان شهروندان قطع‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬خزان تابستانه درختان را برنامه ریزی برطرف‬ ‫کردیم‬ ‫مرتضایی نژاد با اشاره به خزان درختان گفت‪ :‬خزان درختان‬ ‫در دو زمان سال اتفاق می افتد‪ ،‬نخست خزان زمستان به دلیل‬ ‫کاهش دما و کاهش ســاعات روز اتفاقات می افتد و دوم خزان‬ ‫تابستان است و به این جهت که شوکی به درختان وارد می شود‪،‬‬ ‫برگ های درخت شروع به ریزش می کنند و درواقع این ریزش‬ ‫کمک می کند که درخت خود را حفظ کند‪ ،‬البته ســعی کردیم‬ ‫این شــوک را با برنامه ریزی صحیح برطرف کنیم‪ .‬او با اشاره‬ ‫به درمان کلروز درختان گفت‪ :‬به کاهش شدید میزان سبزینگی‬ ‫در اندام ســبز گیاهــان (مخصوصًا برگ ها) و از دســت دادن‬ ‫کلروفیل کلروز گفته می شود؛ در این حالت رگبرگ ها سبز و سایر‬ ‫قســمت های به رنگ زرد متمایل می شود‪ .‬مدیرعامل سازمان‬ ‫پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه داد‪ :‬کلروز اساسا‬ ‫یک بیماری نیست بلکه کمبود عناصر موثر در عمل فتوسنتز‬ ‫(اهن‪ ،‬منیزیم و غیره) اســت که در صــورت عدم تامین این‬ ‫کمبودها می توان باعث از بین رفتن قسمتی یا کل گیاه شود‪.‬‬ ‫او با اشاره به علل اصلی بروز مشکل کلروز یا همان کمبود‬ ‫اهن‪ ،‬گفت‪ :‬اساســی ترین علت بروز این اتفاق و از دست دادن‬ ‫ســبزینگی در درختان کمبود عناصر اهن و منیزیم است؛ این‬ ‫اتفاق در حالی می افتد که عنصر اهن یکی از فراوان ترین عناصر‬ ‫در خاک های زراعی اســت‪ .‬مرتضایی نــژاد گفت‪ :‬در اصفهان‬ ‫میزان کلروز درختان افزایش نیافته بلکه در بســیاری پارک ها‬ ‫کنترل شده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬افزایش سرانه های تفرجگاهی شهر‬ ‫او با بیان اینکه سرانه اکولوژیک شهر اصفهان ‪28/2‬مترمربع‬ ‫است که از خطرات زیست محیطی جلوگیری می کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باید برای افزایش ســرانه های تفرجگاهی در شهر که در حال‬ ‫حاضر ‪ ۳.۴‬مترمربع است چاره اندیشی شود‪ .‬مدیرعامل سازمان‬ ‫پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشاره به مجموعه‬ ‫گردشگری گیاهان گرمســیری اصفهان واقع در باغ گل ها‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬گنبد ســازه فضای کار کروی است که بارهای‬ ‫وارده را از طریق اعضای خطی که در یک گنبد کروی شکل‬ ‫قرار گرفته اند به تکیه گاه ها منتقل می کند و تمامی اعضا در ان‬ ‫در تنش مســتقیم (کشش یا فشار) هستند‪ .‬او با بیان اینکه از‬ ‫پوشــش نازک (از جنس پالستیک یا فلز) برای پوشش گنبد‬ ‫و تبدیل ان به یک فضا محدود اســتفاده شده است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬سقف های گنبدی (ژئودزیک)‪ ،‬از لحاظ فیزیکی‪ ،‬بهترین‬ ‫مقاومت را در مقابل نیروی خارجی مثل بادهای شدید یا امواج‬ ‫سهمگین اب دارند که از قابلیت های منحصربه فرد این سازه ها‬ ‫می توان به پوشــش دهانه ای بزرگ با جلوه ای زیبا‪ ،‬وزن کم‪،‬‬ ‫سادگی تولید‪ ،‬سرعت نصب و… نام برد‪ .‬مرتضایی نژاد ادامه‬ ‫داد‪ :‬هدف از احداث گلخانه تکمیل کلکسیون گیاهی و افزایش‬ ‫تنوع گونه های گیاهی مجموعه تفریحی اموزشی باغ گل ها‬ ‫و افزایش جاذبه گردشــگری است‪ .‬او با بیان اینکه مجموعه‬ ‫گردشــگری گیاهان گرمسیری اصفهان گفت‪ :‬تعداد گیاهان‬ ‫استفاده شــده در این مجموعه ‪ ۳۰۰‬جنس و گونه گیاهی از‬ ‫جمله انواع میوه های گرمســیری شامل‪ :‬اناناس‪ ،‬انبه‪ ،‬اواکادو‪،‬‬ ‫پاپایا‪ ،‬قهوه‪ ،‬کاکائو‪ ،‬گواوا‪ ،‬وانیل‪ ،‬انواع درختان و درختچه های‬ ‫زینتی گرمسیری شامل‪ :‬ابوتیلون‪ ،‬تاتوره درختی‪ ،‬تکوما‪ ،‬شیشه‬ ‫شور‪ ،‬فردوسی‪ ،‬کاملیا‪ ،‬مورینگا‪ ،‬انواع نخل مانند نخل راپیس‪،‬‬ ‫نخل کوکــوس و انواع گیاهان علفی بــرگ زینتی و گل دار‬ ‫شامل‪:‬ارکیده‪ ،‬اکمئا‪ ،‬بیلبرژیا‪ ،‬پدیالنتوس‪ ،‬استرلیتزیا‪ ،‬کاالته ا‬ ‫‪ ،‬کریپتانتوس است‪ .‬مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز‬ ‫شهرداری اصفهان با اشاره به موضوع قطع درختان در منازل‬ ‫تایید کرد‪ :‬قطع درختان در منازل‪ ،‬حفظ و رسیدگی به فضای‬ ‫سبز و درختان‪ ،‬بر عهده کمیسیون ماده ‪( ۷‬کمیسیون حفظ و‬ ‫گسترش فضای سبز)‪ ،‬است که هر ‪ ۱۵‬روز یک بار تشکیل و‬ ‫کلیه نظرات در انجا رسیدگی می شــود‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫دوره تشکیل صندوق توسعه فضای سبز پیشنهاد شد تا عوارض‬ ‫جابه جایی درختان در منازل یا حتی مسیر پروژه های شهرداری‬ ‫در این صندوق جمع اوری و برای توســعه فضای سبز مناطق‬ ‫کمتر برخوردار شهر هزینه شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬توســعه ‪ ۵۳‬هکتاری کمربند سبز شهر‬ ‫اصفهان‬ ‫مرتضایی نژاد با اشــاره به کمربند ســبز شــهر اصفهان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در این دوره مدیریت شهری ‪ ۵۳‬هکتار کمربند‬ ‫سبز شهر اصفهان توسعه یافت که بیشتر ان در منطقه بختیار‬ ‫دشت در مجاورت صنایع االینده و سمت جنگل شرق اصفهان‬ ‫اســت‪ .‬او با بیان اینکه تعداد باغچه های گل فصلی در شهر‬ ‫افزایش یافته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درختچه های توری گلدار منظره‬ ‫بسیار زیبایی به شهر داده که البته صرفه جویی هایی در بخش‬ ‫هزینه ها به همراه داشته است و بسیار خرسندیم که توانستیم‬ ‫در این دوره مدیریت شهری گام های موثری برداریم هرچند‬ ‫کاستی ها فراوان است‪.‬‬ ‫براورد ‪ ۷۰‬میلیارد تومان اعتبار برای تعریض پل فردوسی‬ ‫مدیر منطقه شــش شــهرداری اصفهان با بیان این که‬ ‫عملیات اجرایی پروژه تعریض پل فردوسی از یک ماه قبل‬ ‫اغاز شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای پروژه بسیار زمان بر است‪ ،‬اما‬ ‫درصدد هستیم با اجرای ان در سه شیفت کاری پروژه را در‬ ‫زمان مقرر تحویل دهیم‪.‬‬ ‫محمدرضا برکت به ایمنا گفت‪ :‬تعریض پل فردوسی به‬ ‫پیشنهاد شهردار اصفهان در دستور کار قرار گرفت که می تواند‬ ‫در رونق گردشــگری شهر اصفهان و جذب توریسم کمک‬ ‫کند‪ .‬مدیر منطقه شــش شهرداری اصفهان افزود‪ :‬در پروژه‬ ‫تعریض پل فردوســی‪ ،‬تعریض ســواره رو و ایجاد دو مسیر‬ ‫پیــاده رو در طرفین پل به عنوان یک فضای شــهری زیبا‬ ‫انجام می شــود‪ ،‬البته پل ها جنس سختی دارند و با توجه به‬ ‫این که اصفهان شهر فرهنگی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬تاریخی و گردشگری‬ ‫اســت‪ ،‬بازسازی پل فردوسی را به سمت و سویی بردیم که‬ ‫ســختی و زمختی ان از بین برود‪ .‬او با بیان این که طول پل‬ ‫فردوســی ‪ ۱۶۰‬متر است که در طرح تعریض پل سواره دو‬ ‫متر اضافه خواهد شــد‪ ،‬گفت‪ :‬پل عابر پیاده به عرض چهار‬ ‫متر در طرفین استفاده می شود؛ امیدواریم با حل مسئله اب‬ ‫زاینده رود شــاهد جاری شدن اب در بستر رودخانه و حضور‬ ‫شهروندان در فضاهای ایجاد شده روی پل فردوسی باشیم‪.‬‬ ‫مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان با اشاره به مشخصات‬ ‫فنی پروژه تعریض پل فردوســی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این طرح‬ ‫تعداد ‪ ۱۶‬شمع ایجاد شده و حدود ‪ ۶۵۰‬متر قالب بندی و ‪۵۵۰‬‬ ‫مترمکعب بتن ریزی فونداسیون انجام می شود که بتن ریزی‬ ‫شمع ها و ســتون ها ‪ ۲۵۰‬مترمکعب است‪ .‬برکت گفت‪ :‬اگر‬ ‫پروژه را به ســه فاز تقسیم کنیم‪ ،‬فاز نخست شامل اجرای‬ ‫شمع ها‪ ،‬فونداســیون و ستون ها است که با صرف اعتباری‬ ‫بیش از هفت میلیارد تومان انجام می شــود‪ .‬فاز دوم‪ ،‬احداث‬ ‫عرشــه فلزی و کف سازی دو طرف پل عابر پیاده است که‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیارد ریال هزینه دارد و فاز ســوم اصالح هندسی‪،‬‬ ‫نورپردازی و مبلمان ویژه است که برای این مکان نورپردازی‬ ‫ویژه تعریف شده است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬برای اجرای پروژه‬ ‫تعریض پل فردوســی حدود ‪ ۷۰‬میلیارد تومان اعتبار براورد‬ ‫شده که امیدواریم با سرعت احداث شود زیرا یکی از زیباترین‬ ‫پل های شهر اصفهان خواهد شد که شهروندان می توانند از‬ ‫ان استفاده کنند‪ .‬مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان با بیان‬ ‫این که عملیات اجرایی پروژه تعریض پل فردوسی از یک ماه‬ ‫قبل اغاز شده است‪ ،‬افزود‪ :‬اجرای پروژه بسیار زمان بر است‪،‬‬ ‫اما درصدد هســتیم با اجرای ان در سه شیفت کاری پروژه‬ ‫را در زمان مقرر تحویل دهیم‪ .‬برکت خاطرنشان کرد‪ :‬سال‬ ‫گذشته ‪ ۱۵۵‬پروژه برای منطقه شش تعریف شده بود که ‪۱۳۱‬‬ ‫مورد ان جدید بود و از این تعداد ‪ ۲۴‬پروژه در سال جاری اجرا‬ ‫می شــود‪ .‬او با بیان این که از ‪ ۱۳۱‬پروژه جدید منطقه شش‪،‬‬ ‫‪ ۱۱۹‬پروژه در سال گذشته به سرانجام رسید‪ ،‬افزود‪ :‬به لحاظ‬ ‫درصدی نیز ‪ ۸۵‬درصد پروژه های سال گذشته جدید بود که‬ ‫به ثمر نشست‪ .‬مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان ادامه داد‪:‬‬ ‫برای نخستین بار در طول تاریخ شهرداری اصفهان‪ ،‬بودجه‬ ‫این منطقه در سال ‪ ۱۴۰۰‬چهاررقمی شده است و برای ان‬ ‫‪ ۲۰۲‬پروژه با مبلغ یک هزار و ‪ ۳۰‬میلیارد تومان تعریف شده‬ ‫که از این تعداد ‪ ۱۶۶‬پروژه جدید و ‪ ۳۶‬پروژه نیمه تمام است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬با توجه به این که پروژه های شاخص جزء پروژه های‬ ‫فرامنطقه ای محسوب می شود که نفع و منفعت ان به کل‬ ‫شهر می رســد‪ ،‬منطقه شــش با ‪ ۱۰‬پروژه بیشترین پروژه‬ ‫شاخص شهری را در میان مناطق دارد و ‪ ۲۰۲‬پروژه منطقه ای‬ ‫و ‪ ۸۵‬درصد پروژه های سال جاری شامل پروژه های عمرانی‬ ‫است‪ .‬برکت تصریح کرد‪ :‬سهم عمرانی هر شهروند منطقه‬ ‫شش شهرداری پنج برابر شده که نشان دهنده افزایش سهم‬ ‫عمرانی هر شهروند اســت و با کاهش میزان بودجه جاری‬ ‫و اختصاص ‪ ۱۲‬درصد به اجرای پروژه های عمرانی‪ ،‬منطقه‬ ‫شش پروژه های خوب و بزرگی را اجرا خواهد کرد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫مداومت شهرداری برای‬ ‫پیشرفتعمرانیپروژه های‬ ‫شاخصاصفهان‬ ‫به گفته معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان اگر‬ ‫شاخصی برای اقدامات عمرانی شهرداری تعریف شود‬ ‫و حجم کارها را بر مدت زمان فعالیت این دوره مدیریت‬ ‫شــهری ارزیابی کنیم نمره خوبی به دســت می اید و‬ ‫عملکرد و فعالیت های شهرداری قابل دفاع است‪.‬‬ ‫ایرج مظفر به ایمنا گفت‪ :‬در این دوره مدیریت شهری‬ ‫در جذب بودجه عمرانی موفقیت بی سابقه ای حاصل شد‬ ‫به طوری که در سال ‪ ۴۰ ،۹۶‬درصد جذب بودجه داشتیم‬ ‫درحالی که سال گذشته ‪ ۸۰‬درصد بودجه عمرانی جذب‬ ‫شده است‪ .‬معاون عمران شهری شهردار اصفهان افزود‪:‬‬ ‫در این دوره مدیریت شــهری‪ ،‬پروژه هایی اغاز شد که‬ ‫در دوره هــای قبل عزم جدی بــرای اجرای انها وجود‬ ‫نداشت؛ به عنوان مثال اجرای پروژه حلقه حفاظتی شهر‬ ‫که مصوبات ان در سال ‪ ۸۹‬دریافت شده و در دوره سوم‬ ‫و چهارم شــورای شهر تذکراتی به دلیل اجرایی نشدن‬ ‫ان داده شده بود در دستور کار قرار نگرفت‪ ،‬اما این دوره‬ ‫با عزم و درایت مدیریت شــهری به یکی از بزرگترین‬ ‫پروژه های اصفهان تبدیل شــد‪ .‬او با بیان این که مرکز‬ ‫همایش هــای بین المللی اصفهان پــروژه ای پرهزینه‬ ‫است به طوری که معادل ‪ ۳۰‬درصد کل پروژه های شهر‬ ‫برای احداث این مرکز هزینه می شــود درحالی که این‬ ‫هزینه ها جایی پیدا نیســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این دوره‬ ‫مدیریت شهری تکمیل پروژه در دستور کار قرار گرفت‬ ‫تا سرمایه مردم معطل نماند‪ .‬مظفر گفت‪ :‬پیاده راه سازی‬ ‫چهارباغ یک پروژه چالشــی بود کــه مخالفان زیادی‬ ‫داشــت همچنین پروژه مترو کــه در حال حاضر تمام‬ ‫ایستگاه های ان در حال احداث بوده و عملیات حفاری‬ ‫از دو جبهه کاری در حال انجام است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در این دوره مدیریت شهری هر هفته روزهای دوشنبه‬ ‫شهردار اصفهان همراه با معاون مالی و اقتصادی خود‬ ‫در ســفر به تهران پیگیر تامین منابع مالی پروژه های‬ ‫زیرســاختی شهر هســتند از همین رو درصد اعتبارات‬ ‫دریافتی در این دوره مدیریت شهری نسبت به دوره های‬ ‫قبل بسیار بیشتر بوده است؛ شهردار اصفهان تالش کرد‬ ‫تا پروژه های مهم اصفهان عملیاتی شود‪ .‬معاون عمران‬ ‫شهری شهردار اصفهان افزود‪ :‬در سال گذشته که گمان‬ ‫می شــد در شرایط کرونایی نمی توان کاری از پیش برد‬ ‫و پروژه ها را اجرایی کرد‪ ،‬شــهرداری با تدابیر اگاهانه‬ ‫و مدبرانه و تشــکیل صندوق ذخیره یک پشتوانه مالی‬ ‫ایجاد کرد‪ .‬تشــکیل این صنــدوق در حل بحران های‬ ‫به وجود امده برای پرداخت صورت وضعیت ها بســیار‬ ‫کارساز بود‪ .‬او با بیان این که با استفاده از منابع صندوق‬ ‫ذخیره‪ ،‬ماشــین االت ســازمان عمران نوسازی شد و‬ ‫دیگر حقوق های معوقه نداشتیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخشی از‬ ‫اقدامات عمرانی فنی‪ ،‬اما بخش مهم ان پشتیبانی مالی‬ ‫برای انجام ازادسازی ها است و مدیریت شهری اصفهان‬ ‫در این دوره با حرکت جمعی توانسته نمره قبولی برای‬ ‫انجام فعالیت ها در شهر بگیرد‪.‬‬ ‫تراموای اصفهان در انتظار‬ ‫تصویب شورای عالی ترافیک‬ ‫کشور‬ ‫به گفته معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان‬ ‫مطالعات تراموا در شــورای عالی ترافیک کشور مراحل‬ ‫تصویب را پشــت ســر می گذارد تا عملیات اجرایی ان‬ ‫اغاز شود‪.‬‬ ‫مســعود بنده خدا به ایمنا گفت‪ :‬مسیرهای حمل ونقل‬ ‫عمومی شــهر بر اســاس پیک زمان ســفر‪ ،‬تقاضا و‬ ‫جذب مســافر از نقاط مختلف شهر در نظر گرفته شده‬ ‫و به نســبت میزان جمعیت‪ ،‬خطوط حمل ونقل انبوه بر‬ ‫اولویت بندی می شود‪ .‬او با اشاره به پروژه تراموا در شهر‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مطالعات تراموا در شــورای عالی ترافیک کشور‬ ‫مراحل تصویب را پشت سر می گذارد تا عملیات اجرایی‬ ‫ان اغاز شــود‪ .‬معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار‬ ‫اصفهــان با بیــان این که ایجاد خــط تراموا حدفاصل‬ ‫میدان جمهوری اســامی تا میــدان ازادی در اولویت‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شرایط ترافیکی شهرها‪ ،‬مشکالت و‬ ‫مسائل زیست محیطی و نیز هزینه های قابل توجه اجرای‬ ‫سیستم های ریلی سنگین‪ ،‬استفاده از تراموا را بر اساس‬ ‫مطالعات جامع حمل ونقل ضروری ساخته است‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬سابقه مطالعات تراموا در شهر اصفهان به ‪ ۱۶‬سال‬ ‫پیش بازمی گردد و در دوره های مختلف موردبررسی قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬اما با توجه به این که این پروژه در کشور اجرایی‬ ‫نشده و سرمایه گذاری قابل توجهی نیاز دارد‪ ،‬اجرایی نشد‬ ‫تا این که در این دوره مدیریت شهری‪ ،‬دغدغه شهرداری‬ ‫عملیاتی کردن ان با رعایت ضوابط الزم و بر اســاس‬ ‫مطالعات جامع حمل ونقل است‪ .‬بنده خدا با بیان این که‬ ‫برای اصفهان سه مســیر تراموا پیش بینی شده است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬مبدا هر ســه مسیر میدان جمهوری اسالمی‬ ‫است و از این نقطه شهر خطوط تراموا به سمت خیابان‬ ‫امام خمینی‪ ،‬میدان شــهدا و میدان ازادی تعریف شده‬ ‫اســت‪ .‬معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با‬ ‫اشــاره به ایجاد خط پرش در خیابان امام خمینی(ره)‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برای افزایش سرعت حمل ونقل عمومی به ویژه‬ ‫اتوبوس هــا در خیابان امام خمینی (ره)‪ ،‬حدود ‪ ۱۵۰‬متر‬ ‫قبل از تقاطع خیابان شــریف‪ ،‬اتوبوس ها به سمت زیر‬ ‫پل و ســپس به تقاطعی که چراغ راهنمایی و رانندگی‬ ‫ان ابتدا برای اتوبوس سبز شده و با فاصله اندکی برای‬ ‫ســایر خودروها نیز سبز می شود‪ ،‬می رســند‪ .‬هدف از‬ ‫ایجــاد خط پرش در خیابان امــام خمینی (ره) افزایش‬ ‫سرعت ناوگان حمل ونقل عمومی و جلب رضایتمندی‬ ‫شهروندان است‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫چهارشنبه | ‪ 26‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4096‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اولویتلیست هاچیست؟‬ ‫اصفهان‬ ‫‪3‬‬ ‫شهردرانتظارانتخابشورایششم‬ ‫اصفهـان امـروز| در حالـی سـیزدهمین دوره انتخابـات رئیس جمهـوری و‬ ‫ششـمین دوره شـوراهای اسلامی شـهر‪ ،‬روسـتا و عشـایری و میان دوره ای‬ ‫پنجمیـن دوره خبـرگان رهبـری و یازدهمیـن دوره مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی روز جمعـه ‪ ۲۸‬خـرداد ‪ ۱۴۰۰‬در کشـور برگـزار می شـود کـه‬ ‫ه انتخاباتی گام دوم‪-‬سالم‬ ‫لیست قرارگا ‬ ‫‪ÁÁ‬رضـا امینـی ‪:‬عملکـرد شـورا بـه نظـارت بـه عملکـرد شـهرداری‬ ‫محدودشـده اسـت‬ ‫رضا امینی‪ ،‬رئیس پیشین شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫و نامزد لیست گام دوم‪-‬سالم گفت‪ :‬از عمر شوراهای‬ ‫اسالمی ‪ 22‬سال می گذرد؛‪ 20‬سال پس از پیروزی انقالب‬ ‫شوراها بر اساس اصول مصرح در قانون اساسی فعالیت خود‬ ‫را اغاز کردند اما متاسفانه دیدگاه دولت ها نسبت به شوراها‬ ‫دیدگاه تنگ نظرانه ای بوده و بر همین اساس دولت ها به شورا‬ ‫ضرباتی را وارد کردند که کم شدن تعداد اعضای شورا توسط‬ ‫قانون گذاران بر اساس پیشنهاد دولت به مجلس یکی از‬ ‫همین ضربات بود‪ .‬عضو شورای شهر اصفهان افزود‪ :‬کاهش‬ ‫تعداد اعضای شورا از مصادیق اقدامات دولت علیه شورا است‪.‬‬ ‫هر جا که مطالبه مردم از حاکمیت برای بهبود و ارتقای محیط زندگی تشدید یافت دولت ها مقاومت‬ ‫نشان دادند و فضایی را ایجاد کردند که شوراها در مقابل مردم قرار گیرند از نمونه های ان قطع یارانه‬ ‫خرید اتوبوس شهری‪ ،‬قطع یارانه بلیت اتوبوس شهری‪ ،‬کاهش سهم دولت در انجام پروژه هایی مثل‬ ‫قطار شهری‪ ،‬تراموا و ‪ ...‬بوده است‪ .‬دیدگاه دولتی ها نسبت به ارکان شبکه حمل ونقل محدودشده‬ ‫عوارضی چون الودگی های زیست محیطی‪ ،‬ترافیک و غیره را به همراه دارد‪ .‬شهردار سابق شهرداری‬ ‫منطقه هشت افزود‪ :‬شوراها باید به صورت هماهنگ با تقویت کیفیت کار خود در دوره مسئولیت‬ ‫در راستای اصالح قانون شوراها در مجلس تالش کنند و پس ازان ارتقای جایگاه شوراها می تواند‬ ‫زمینه ساز حل مشکالت مردم و مطالبات ان ها از حاکمیت باشد‪ .‬او افزود‪ :‬در حال حاضر عملکرد شورا‬ ‫به نظارت به عملکرد شهرداری محدودشده اما ناهماهنگی قوانین دست شوراها را برای نظارت کامل‬ ‫به عملکرد شهرداری بسته شده و شهرداری تسلط به شورا پیداکرده و تنها ابزار شورا استیضاح است‬ ‫که ان هم به سادگی قابل تحقق نیست‪ .‬عضو شورای شهر اصفهان در زمینه اقدامات شورا برای بهبود‬ ‫وضعیت گردشگری اصفهان گفت‪ :‬شورای شهر اصفهان برای ارتقای گردشگری در سطح ملی و‬ ‫بین المللی تالش کرده که ازجمله ان می توان به تصویب اساسنامه سازمان گردشگری برای شهرداری‬ ‫اشاره کرد اما متاسفانه این طرح توسط ارکان حاکمیت مورد مخالفت قرار گرفت و اجازه ندادند سازمانی‬ ‫در کنار سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد تا به حفظ اثار تاریخی و ارتقای کیفیت مهمان پذیرها‬ ‫کمک کند‪ .‬شهردار سابق شهرداری منطقه هشت افزود‪ :‬باید با تعامل بین بخشی هتل ها‪ ،‬اژانس های‬ ‫گردشگری و شرکت های متولی گردشگری زمینه برای جذب گردشگری سالمت‪ ،‬گردشگری دینی‪،‬‬ ‫گردشگری اسالمی و غیره فراهم شود‪ .‬امینی در مورد راهکاری ارتقای کیفیت زندگی مردم نیز‬ ‫گفت‪ :‬اگر مقوله هایی چون حمل ونقل‪ ،‬تردد‪ ،‬تکمیل شبکه معابر بهبود یابد کیفیت زندگی شهروندان‬ ‫نیز بهبود می یابد‪ .‬از سوی دیگر باید در راستای کاهش سفرهای زائد شهری و تشویق مردم به رفع‬ ‫نیازهایشان در محل زندگی خودشان کمک کنیم‪ .‬این مهم با ایجاد نقاط رفع نیاز مردم به صورت‬ ‫مرکز محله تحقق می یابد‪ .‬این مهم در محله هشت اصفهان در محله کوجان‪ ،‬مارچین و شمس اباد‬ ‫اتفاق افتاد و امیدواریم در سایر مناطق اصفهان نیز شاهد تحقق ان باشیم‪ .‬با این روش مردم با‬ ‫کمترین هزینه‪ ،‬کمترین تردد و کمترین عوارض االینده نیازهای خود را در محدوده محل زندگی‬ ‫خود تامین می کنند و سایر نیازهایشان را با استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی رفع می کنند‪ .‬او در‬ ‫خصوص راهکار افزایش مشارکت مردم در اداره شهر نیز گفت‪ :‬مشارکت بیشتر مردم در فعالیت های‬ ‫مذهبی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی و‪ ...‬در جامعه کنونی ضروری است‪ .‬خوشبختانه در زمینه مذهبی این مهم‬ ‫تحقق یافته و می توان از ان به عنوان الگوی موفق سایر بخش ها استفاده کرد‪ .‬در زمینه اجتماعی نیز‬ ‫با افزایش مشارکت مردمی می توان به کاهش بزه های اجتماعی و تالش برای رفع تبعیض کمک‬ ‫کرد تا با کمترین هزینه بیشترین درامد زایی افزایش یابد‪ .‬تجربه نشان داده با کمترین هزینه می توان‬ ‫مشارکت ها را در این عرصه ها افزایش داد‪ .‬نامزد انتخابات شورای شهر اصفهان افزود‪ :‬از سوی دیگر‬ ‫توسعه مراکز محلی‪ ،‬فرهنگسراهای محلی‪ ،‬کتابخانه های محلی‪ ،‬فضاهای سبز محلی‪ ،‬کارافرینی برای‬ ‫بانوان سرپرست خانوار و غیره توسط شهرداری می توان به افزایش مشارکت اجتماعی و بهبود معیشت‬ ‫شهروندان منجر شود‪ .‬همچنین ایجاد ساختار شورایاری ها که در قانون هم پیش بینی شده می تواند‬ ‫به افزایش سهم مردم در مشارکت منجر شود‪ .‬شورایاری ها درواقع به عنوان واسطه بین شورها و‬ ‫مردم قرار می گیرند و از طریق انتقال نیازهای مردم به شوراها به بهبود کیفیت کار شوراها کمک‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫لیستمجمعنیروهایانقالبیباشعار«حقاصفهانزندگیاست»‬ ‫‪Á Á‬مصطفـی نباتی نـژاد‪ :‬خروج شـورای‬ ‫شـهر از سیاسی کاری‬ ‫دبیـر جمعیـت پیشـرفت‪ ،‬رفـاه و عدالـت در اسـتان‬ ‫اصفهـان در مـورد رویکردهـای اساسـی برای ششـمین‬ ‫دوره شـورای شـهر اصفهـان گفـت‪ :‬در شـعار خـود‬ ‫مطـرح کرده ایـم حـق اصفهـان زندگی اسـت مسـائلی‬ ‫مطرح شـده که ریشـه در مشکالت خود شـهرداری دارد‬ ‫و برخی از مشـکالت ریشـه در سایر دسـتگاه ها دارد چه‬ ‫سـطح شـهری چه اسـتانی و چه ملی کار ما این اسـت‬ ‫چهـره اصفهـان و فضـای مجـازی پـر شـده از بنـر و پوسـترهای تبلیغاتی از‬ ‫فهرسـت های نامزدهـای ریاسـت جمهـوری‪ ،‬کاندیدهـای شـورای شـهر‪،‬‬ ‫افـراد مسـتقل و یـا فهرسـت های مسـنجم از احـزاب و گروهـای مختلـف‬ ‫بـا شـعارهای خـاص خـود در فرصـت باقیمانـده بـه تبلیغـات پرداختـه و در‬ ‫تسـهیلگری در جهـت حـل مشـکالت مـردم در فضـای شـهرداری و صـدای مـردم اصفهان‬ ‫در مطالبـه گـری پیرامـون حقوقـی کـه در سـایر دسـتگاه های اجرایـی دارنـد باشـیم‪ .‬به گفته‬ ‫مصطفـی نباتـی نـژاد احیـا‪ ،‬ابـداع و ارتقا سـه برنامه ای اسـت که برای شـورای شـهر اینده در‬ ‫نظـر دارد‪ .‬او تصریـح کـرد‪ :‬در بحـث احیا موضوعاتی کـه پیش تر به صورت موفـق در دوره های‬ ‫قبـل در حـال پیگیـری بـوده و بـه هـر دلیلـی در ایـن دوره مغفـول مانـده اسـت دوبـاره مورد‬ ‫ارزیابـی قـرار می گیـرد‪ .‬نباتـی نـژاد تاکیـد کـرد‪ :‬در بخـش ابـداع و ارتقـا بـر اسـاس ایده های‬ ‫خالقانـه مردمـی و سـازوکارهایی کـه نخبـگان و مـردم از ان راضـی بودند مکلف هسـتیم ان‬ ‫وظایـف را ادامـه دهیـم‪ .‬ایـن نامزد انتخابات شـورای اسلامی شـهر اصفهان خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫عمدتـا دیده می شـود مسـائل در شـورا بعضا سیاسـی و محلی دیده می شـود که ضـرورت دارد‬ ‫پایـش موضوعـات در سـطح ملـی در دسـتور کار قـرار داده شـود و درعین حـال جدال سیاسـی‬ ‫نداشـته باشـیم‪ .‬نباتـی نـژاد عنـوان کرد‪ :‬در صورت حضور در شـورای اسلامی شـهر تشـکیل‬ ‫فراکسـیون های قشـری ذیـل شـورای اسلامی شـهر و سـامانه نظارت هوشـمند کـه در خود‬ ‫شـورای شـهر بتواند ایجاد شـود دو برنامه ای اسـت که به ان پرداخته خواهد شـد‪ .‬او مهمترین‬ ‫مولفه هـا را در حـوزه توسـعه پایـدار مقابله بـا االینده ها و حفظ محیط زیسـت و توجه بیشـتر به‬ ‫مسـائل فرهنگی و اجتماعی دانسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ابوالفضـل قربانـی‪ :‬شـهر هوشـمند عامل اصلی توسـعه پایدار شـهر‬ ‫اصفهان اسـت‬ ‫عضو ادوار شـورای اسلامی شـهر اصفهان از لیسـت‬ ‫مجمـع نیروهـای انقالب گفـت‪ :‬برنامه هایـی را به صورت‬ ‫مـدون در سـال های اخیـر برای شـهرداری طراحی شـده‬ ‫کـه با چشـم انداز ‪ 20‬سـاله هماهنگـی و همخوانـی دارد‪.‬‬ ‫ابوالفضـل قربانـی اذعـان کـرد‪ :‬درزمینه کاهـش الودگی‬ ‫اب‪ ،‬خـاک‪ ،‬صـوت و منابـع اطـراف اصفهـان کـه تولیـد‬ ‫گردوغبار می کند برنامه هایی در دسـتور کار قرار داده شـده‬ ‫اسـت‪ .‬قربانی اذعان کرد‪ :‬تسـهیل در تردد و عبور و مرور‬ ‫شـهروندان توجـه ویژه بـه حمل ونقل عمومی و نوسـازی‬ ‫نـاوگان حمل ونقـل اولویت های موردنیاز شـهر اسـت که‬ ‫باید به ان پرداخته شـود‪ .‬او افزود‪ :‬ضرورت دارد شهرسـازی انسـان محور جایگزین شهرسـازی‬ ‫خـودرو محـور باشـد‪ .‬او بابیان اینکه بایـد در جهت کاهش فاصله بین مناطـق محروم و مناطق‬ ‫برخـوردار به صـورت اصولـی و شـفاف کار شـود افزود‪ :‬کنـدی رونـد فعالیت های توسـعه ای در‬ ‫بخش های مختلف توسـعه ای و عمرانی باید سـرعت گیرد میزان نارضایتی مردم از شـهرداری‬ ‫افزایـش داشـته کـه باید تالش شـود این نقیصه اصالح شـود‪ .‬قربانی خاطرنشـان کـرد‪ :‬کوتاه‬ ‫شـدن دسـت دالالن دیگـر موضوعاتی اسـت که باید بـه ان توجه شـود‪ .‬او اذعان کـرد‪ :‬زمانی‬ ‫نظافـت و تمیـزی اصفهـان زبانزد بـوده و بایـد به روزهای گذشـته بازگردد‪ .‬این نامـزد انتخابات‬ ‫شـورای اسلامی شـهر اصفهان در مورد مشـارکت های مردمی و تاثیر ان در اداره شـهر گفت‪:‬‬ ‫طرح هـای متعـددی برای افزایش مشـارکت مردمی در اداره شـهر وجود دارد یکـی از طرح های‬ ‫مطرح شـده شـهردار محله اسـت تا یک تعامل دوسـویه وجود داشـته باشـد‪ .‬قربانی بیان داشت‪:‬‬ ‫بحـث شـهر هوشـمند از مسـائل اصلـی توسـعه پایـدار شـهر اصفهان به حسـاب می ایـد که با‬ ‫زیرسـاخت اصلـی فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بتوانیـم در ‪ 4‬سـال اینده به این مهم دسـت‬ ‫پیدا کنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬عبـاس حـاج رسـولی ها‪ :‬معابر شـهری بـاالی ‪ 98‬درصد طـرح جامع‬ ‫شـهری صورت گرفته اسـت‬ ‫رئیس اسـبق شـورای اسلامی شـهر اصفهـان از‬ ‫لیسـت مجمـع نیروهـای انقلاب گفـت‪ :‬شـهرداری‬ ‫طـی ایـن سـال ها برنامـه محـور بـوده و برنامه هـای‬ ‫‪ 20‬و ‪ 30‬سـاله بـرای شـهرداری در نظـر گرفته شـده‬ ‫اسـت‪ .‬عباس حاج رسـولی ها ادامه داد‪ :‬سـرعت عمل‬ ‫و ارتبـاط بـا مـردم و پشـتیبانی مردمـی بـرای احداث‬ ‫پروژه هـای مختلـف می تواننـد نقش داشـته باشـد‪ .‬او‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬در بحـث شـهرداری بـا روی کار امـدن‬ ‫شـوراها فعالیت هـا اثرگذارتـر از گذشـته بـوده اسـت‪.‬‬ ‫حـاج رسـولی ها عنوان کـرد‪ :‬اینکه هر ‪ 4‬سـال یک بار‬ ‫یـک گـروه بیایـد تازه نفـس و حرکـت و برنامـه جدیـدی داشـته باشـد یـک نکتـه قوت‬ ‫به حسـاب می ایـد‪ .‬او خاطرنشـان کـرد‪ :‬در بحـث معابـر شـهری بـاالی ‪ 98‬درصـد طرح‬ ‫جامـع شـهری صـورت گرفتـه اسـت از سـوی دیگـر توسـعه فضای سـبز‪ ،‬نگهـداری ان‬ ‫بسـیار مهم و مراکز فرهنگی و ورزشـی برای زنان و مردان باید بیشـتر ورود کرد و هزینه‬ ‫سـنگینی نـدارد‪ .‬او در مـورد پروژه هـای عمرانـی موردنیـاز شـهرداری اظهار کـرد‪ :‬مترو و‬ ‫رینـگ چهـارم ترافیکـی جز اولویت هایی اسـت که بسـتر را بـرای مردم فراهم باید شـود‬ ‫تـا در برنامه هـای فرهنگی و ورزشـی حضور بیش از گذشـته داشـته باشـند‪ .‬او اذعان کرد‪:‬‬ ‫در توسـعه پایـدار شـهر خط دوم و سـوم مترو تراموا باید بـا جدیت به ان پرداخته شـود در‬ ‫بحـث بازیافـت بایـد ورود کرد‪.‬‬ ‫مجامـع مجـازی و حقیقـی از ایده هـا ‪ ،‬اهـداف و برنامه هـای خـود سـخن‬ ‫می گویند‪.‬‬ ‫در همین راسـتا در اصفهان‪،‬رقابت ششـمین دوره انتخابات شـورای شـهر‬ ‫بـا سـه لیسـت اصلی و چندین لیسـت ائتالفـی و فرعی همراه شـده اسـت از‬ ‫لیست جبهه اصالحات با شعار «تنها برای مردم»‬ ‫‪ÁÁ‬علیرضا نصر اصفهانی‪ :‬وعده ای اگر مانده محقق می کنیم‬ ‫سـر لیسـت جبهه اصالحات ششـمین دوره انتخابات‬ ‫شـورای شـهر اصفهـان گفـت انتخابات رویکرد اساسـی‬ ‫ایـن دوره از ما این اسـت شـعارهایی کـه در دوره چهارم‬ ‫داده بودیـم انچـه محقـق شـده اسـت را اسـتمرار داده‬ ‫و انچـه محقـق نشـده را شـروع کـرده و بـه سـرانجام‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫علیرضـا نصر اصفهـان در نقـد به عملکـرد مدیریت‬ ‫شـهری در ‪ 22‬سـال گذشـته گفـت‪ :‬در عملکـرد‬ ‫مدیریـت شـهر خدماتـی صـورت گرفته و ممکن اسـت‬ ‫کاسـتی هایی هم وجود داشـته باشـد‪ .‬هر اقدامـی را باید‬ ‫بـا زمـان خـودش ارزیابـی کنیم کـه و بـراورد کنیـم ان زمان تصمیمی که گرفته شـده اسـت‬ ‫بـه چـه دلیـل بـوده‪ ،‬خروجی هایـی کـه مدنظرشـان بوده اسـت ایا محقق شـده یا نه و مسـئله‬ ‫بـه چـه صورتی بوده اسـت‪ .‬رئیس کنونی شـورای شـهر اصفهان افـزود‪ :‬معتقدم یک سـری از‬ ‫کارهـا را اگـر دنبـال کـرده و غفلت نکـرده بودیم شـاید امـروز اوضاع واحوال بهتری داشـتیم از‬ ‫جملـه بی توجهـی به حاشیه نشـینی‪ ،‬کمک بیشـتر به وضعیت زاینـده رود در طول این ‪ 22‬سـال‬ ‫گذشـته (هرچنـد موقعیـت اجرایـی در ان نداریـم) یا سـرعت بخشـیدن به مترو که در شـهری‬ ‫ماننـد اصفهـان نبایـد این قـدر راه انـدازی ان بـه طـول می انجامیـد که امـروز دچـار این حجم‬ ‫از االینده هـای زیسـت محیطی باشـیم و مـواردی ازاین دسـت‪ .‬احسـاس می کنـم در سـال های‬ ‫گذشـته از مسـائل اجتماعـی و فرهنگـی ان طور که شایسـته و بایسـته بـوده انجـام نداده ایم و‬ ‫اقدامـات فرهنگـی و اجتماعـی تاثیرگـذاری بـرای خانواده ها انجام نشـده اسـت کـه این ها نقد‬ ‫من بر عملکرد مدیریت شـهری و شـورا در ‪ 22‬سـال گذشـته را شـامل می شـود‪.‬این کاندیدای‬ ‫جبهه اصالحات در راسـتای جلب مشـارکت اجتماعی ادامه داد‪ :‬امروز شـهر ما خیلی گسـترش‬ ‫پیداکـرده و هیـچ گروهـی نمی تواند مدعی باشـد که به تنهایـی و بدون اسـتفاده از کمک مردم‬ ‫و خـرد جمعـی مـردم می توانـد شـهر را اداره و مدیریـت کنـد‪ .‬ما کارهایـی را انجام دادیـم و در‬ ‫دوره پنجـم بـرای نخسـتین بـار حدود ‪ 64‬نشسـت تحـت عنوان بـرای فردا بـا صنوف مختلف‬ ‫برگـزار کردیـم و از حـدود دو میلیون نفر در موضوعات مختلف کمک گرفتیم و مشـارکت مردم‬ ‫در دل بسـتگی بـه عمـران و ابادی محالت خودشـان اسـتفاده کردیم‪ .‬حتی طـرح بودجه ریزی‬ ‫مشـارکتی را دنبـال کردیـم و اتفـاق خوبـی افتـاد و بنـا بـر ان قـرار اسـت کـه یـک سـری از‬ ‫بودجه هـا بـا مشـارکت مـردم در محلات شـهر اجرایی شـود کـه از اقدامـات ما خـوب و قابل‬ ‫افتخـار مـا بـوده اسـت‪ .‬او اضافـه کـرد‪ :‬مبحـث نشـاط شـهر را در قالـب محله هـای عمـودی‬ ‫داشـتیم کـه کرونـا مانع از ان شـد امـا با حداقـل زحمت برای اهالـی و سـاکنان مجتمع همراه‬ ‫بـود و با مشـارکت خودشـان جشـن های خوبی برگـزار می کردیم؛ امـا درمجموع ایـن دیدگاه را‬ ‫کـه «مـردم یکـی از ارکان رکین موفقیت مدیریت شـهری هسـتند» را بایـد به طورجدی دنبال‬ ‫کـرده و عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫نصـر اصفهـان در انتهـا با اشـاره به اینکه اولویت های توسـعه پایـدار از نظر ما بـه زاینده رود‬ ‫برمی گـردد گفـت‪ :‬عملا هیـچ توسـعه ای بـدون زاینـده رود نمی توانیـم داشـته باشـیم و ایـن‬ ‫رودخانـه همـواره بایـد زاینده باشـد‪ .‬هم چنیـن مبحث کارافرینی را باید در نظر داشـته باشـیم و‬ ‫مبحـث اقداماتـی کـه منجر به تحول در مناطق شـود تحت عنـوان پروژه های محرک توسـعه‬ ‫باید به ان توجه کنیم‪ .‬هوشـمند سـازی شـهر را به عنوان یک زیرسـاخت موردتوجه قرارگرفته‬ ‫و دنبـال کنیـم و در توسـعه پایـدار بایـد بـه تغییر سـبک زندگی مـردم ورود کـرده و منطبق بر‬ ‫واقعیـت و داشـته هایمان عمل کنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شیرین طغیانی‪ :‬چاره ای جز ادامه مسیر نداریم‬ ‫کاندیـدای جبهـه اصالحـات گفـت‪ :‬مهم تریـن‬ ‫رویکـردی کـه لیسـت ما با شـعارش هـم ارائه کـرد این‬ ‫اسـت کـه ایـن راه ادامـه دارد و مـا بـذری را در ‪ 4‬سـال‬ ‫گذشـته در بسـیاری از امـور ازجمله کالبـدی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و فرهنگی کاشـته ایم که بـرای تبدیل به یک‬ ‫ثمـر قابل لمـس و رویـت بایـد ادامـه پیـدا کند‪.‬‬ ‫شـیرین طغیانـی تاکیـد کـرد‪ :‬بهتریـن کار ادامـه‬ ‫مسـیری اسـت کـه اغاز شـده اسـت؛ معتقـدم اگـر این‬ ‫راه ادامـه پیـدا نکنـد برمی گردیـم به جایـی کـه نـوع‬ ‫نگاهمـان بـه شـهر کاملا نـگاه سـخت افزاری اسـت و‬ ‫مـردم شـهر دیده نمی شـوند‪ .‬در دوره قبلی زیسـت پذیری و شـهر انسـان مدار را مطـرح کردیم‬ ‫و ایـن احتـرام بـه مـردم و شـهروندان می توانـد در تمـام مولفه هـای شـهر تسـری پیـدا کند و‬ ‫مـا چـاره ای نداریـم جـز این کـه ایـن مسـیر را ادامـه دهیـم‪ .‬او در موردنقـد عملکـرد ‪ 22‬سـال‬ ‫گذشـته فعالیت مدیریت شـهری گذشـته گفـت‪ :‬دو نقد اصلـی دارم که ان هم بر اسـاس تجربه‬ ‫عملکـرد فعالیـت ‪ 4‬سـال گذشـته اسـت‪ .‬بـرای اینکـه بتوانـم در این مـوارد ورود کنـم و خیلی‬ ‫سـخت بـود یکـی اینکـه اسـتفاده از نیروهـای متخصـص را خیلـی جـدی نمی گیریـم هم در‬ ‫زمینـه مدیـران قابل توجـه اسـت هـم در حـوزه مشـاوران کـه بایـد رده تخصصـی اش از مدیر‬ ‫جملـه لیسـت جبهـه اصالحـات با شـعار «تنهـا برای مـردم»‪ ،‬لیسـت مجمع‬ ‫نیروهـای انقالبـی بـا شـعار «حـق اصفهـان زندگـی اسـت» و قرارگاه هـای‬ ‫انتخاباتی گام دوم‪-‬سلام سـه لیسـت اصلی هسـتند که با چند نفر از اعضای‬ ‫ایـن فهرسـت ها گفتگوهایـی انجـام داده ایم کـه در ادامـه می خوانید‪:‬‬ ‫باالتـر باشـد یـا هم رده اسـت یـا پایین تـر قـرار دارد‪ .‬مبحـث دوم عدم مشـارکت مردم بـوده و‬ ‫مدیرانـی اسـت که پشـت درهای بسـته فکـر می کنند‪ .‬ایـن مدیران خودشـان را دانـای حکیم‬ ‫می داننـد و همه چیـز را بـرای مـردم هم تشـخیص می دهنـد هم تجویـز می کننـد‪ .‬درحالی که‬ ‫ایـن مـردم هسـتند کـه باید بـه ما کمـک کنند تشـخیص دهیم و تجویـز کنیم؛ ایـن نقدهای‬ ‫اصلـی مـن اسـت‪.‬طغیانی تصریـح کـرد‪ :‬از ابتـدا نه تنهـا در زمینه پروژه هـای عمرانـی بلکه در‬ ‫تمـام کمیسـیون ها بـا برنامه هـای خوبـی کـه داشـتیم به نوعـی تکلیـف خودمان را مشـخص‬ ‫کردیـم و در زمینـه زیسـت محیطی و پروژه هـای حمل ونقـل به درسـتی متمرکز شـدیم‪ .‬جنس‬ ‫سیاسـت گذاری به گونـه ای بـود کـه خروجی هـای ان تبدیـل شـد بـه پروژه های ماننـد رینگ‬ ‫حفاظتـی شـهر یـا پـروژه فرزانـگان‪ ،‬چهاربـاغ و رویکـرد پیـاده راه یا متـرو و غیره تبدیل شـد‪.‬‬ ‫در کنـار ایـن تفکـر بـزرگ زیسـت محیطی‪ ،‬روی موضوعـات خرد نیـز تمرکز کردیـم و تنها به‬ ‫مـگا پـروژه نپرداختیـم و بـه پروژه هـای محرک توسـعه هم پرداختیم کـه تا پیش ازایـن تنها با‬ ‫لفـظ ان برخـورد می شـد و در عمـل اشـنایی چندانـی بـا ان وجود نداشـت‪ .‬او افـزود‪ :‬هم چنین‬ ‫بایـد اشـاره کنم بـه توسـعه پایـدار در مولفه هـای مختلف نیز پرداخته شـد کـه البته ایـن امر در‬ ‫حـد کالن وقتـی برقـرار می شـود کـه مردم سلامتی پایـدار و اقتصاد پایدار نیز داشـته باشـند؛‬ ‫امـا درمجمـوع تلاش کردیـم در مـواردی ازجمله فضای سـبز این مـدت فراهم هم شـده بود‬ ‫‪ 30‬درصـد از ابیـاری فضـای سـبز مـا از طریـق اسـتفاده از اب پسـاب کـه خارق العـاده بـود یا‬ ‫درحرکـت در حوزه شهرسـازی به سـمت انسـان مداری بـا خیابان های پیاده و شهرسـازی پیاده‬ ‫که رویکردی از جنس توسـعه پایدار اسـت داشـته باشـیم‪ .‬همچنین اگر دنبال مترو هسـتیم یا‬ ‫اگـر رینـگ حفاظتـی را داریم و میگوییم شـهر افقی گسـترش پیدا نکنـد و ترافیـک را متوازن‬ ‫کنیـم ایـن توسـعه پایدار اسـت و موارد بسـیار زیـاد نظیـر این کـه در اندازه هـای کالن در دوره‬ ‫پنجـم مدیریت شـهری بـه ان پرداخته شـد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فرهـاد رحیمـی‪ :‬مدیریـت شـهری بخش خصوصـی را بـا تنگ نظری‬ ‫از دسـت ندهد‬ ‫کاندیـدای لیسـت جبهه اصالحـات با شـعار «تن ها‬ ‫بـرای مـردم» در نقـد فعالیت هـای ‪ 22‬سـال گذشـته‬ ‫گفـت‪ :‬تفکـر رایج و مـدرن مدیریت شـهری بر اسـاس‬ ‫تعاملات اجتماعـی و انسـان محور اسـت امـا چنـد دهه‬ ‫گذشـته در شـهر ما تنها بر اساس توسـعه فیزیکی شهر‬ ‫اسـتوار بـوده و خیلـی به ابعـاد انسـانی و اجتماعی توجه‬ ‫نشـده اسـت‪ .‬ایـن اتفاقـی اسـت کـه چنـد دهـه اسـت‬ ‫در دنیـا منسـوخ شـده اسـت؛ امـا در شـهر و کشـور مـا‬ ‫همچنـان غالـب اسـت و نتایـج و مشـکالت ان را هـم‬ ‫مشـاهده می کنیـم و امارهـا نشـان دهنده وضعیـت‬ ‫نابسـامان موجـود اسـت‪.‬فرهاد رحیمی ادامـه داد‪ :‬خیلـی از این موضوعات بازمی گـردد به تفکر‬ ‫اشـتباه موجـود و بهتریـن راه بـرای این کار برنامه ریزی و مدیریت شـهری بر اسـاس نیازهای‬ ‫فعلـی انسـان و جامعـه تنظیـم شـود‪ .‬نباید این گونه باشـد کـه خدمتـی را ارائه دهیـم و انتظار‬ ‫داشـته باشـیم مـردم و جامعـه نیازهایشـان را بـا ما همسـان کـرده و تطبیق دهنـد‪ .‬این تفکر‬ ‫حداقـل مربـوط بـه ‪ 4‬دهه گذشـته اسـت‪ .‬پس اگر بخواهیـم تفکر امـروزی را بـه کار بندیم و‬ ‫دهه هـا بـه کار بریـم تـا برای شـهروندانمان مطلوب باشـد باید دنبـال تامین نیازهـای امروز و‬ ‫فردای ایشـان باشـیم؛ بنابراین باید نیازسـنجی کنیم‪ .‬این کاندیدا بیان داشـت‪ :‬باید خدماتمان‬ ‫در شـهر را بازتعریـف کنیـم تـا به نوعـی بتوانیم مطابـق و منطبق بـر نیازهای مردممـان رفتار‬ ‫کنیـم‪ .‬رحیمـی هم چنین گفـت‪ :‬برای راهکارهای افزایش مشـارکت مردمی نیـز باید به همین‬ ‫طریـق رفتـار کنیـم‪ .‬اگـر می خواهیـم مشـارکت مردمـی را در امـور خـود ارتقا دهیـم و مردم‬ ‫مشـاوره خوبـی بـه ما بدهنـد اول باید نظرخواهـی کنیم‪ ،‬بعد باید به نظراتشـان توجـه کرده و‬ ‫سـپس باید انچه گفته شـده را اجرا کنیم‪ .‬مدیریت شـهری باید بر نظراتی که از شـهروندانش‬ ‫می گیـرد اجـرا کـرده و بـر ان پایبنـد باشـد‪ .‬انجا که قابل اجراسـت انجـام دهد‪ ،‬انجـا که قابل‬ ‫اصلاح اسـت اصلاح کنـد و انجـا کـه قابل انجـام نیسـت را هـم توضیـح داده و توجیه کند‬ ‫کـه بـه چه دلیـل ایـن موضوعات چـرا قابل اجرا نیسـت‪ .‬ایـن کاندیـدای جبهه اصالحـات در‬ ‫ادامـه دربـاره توسـعه پایـدار گفـت‪ :‬یکـی از معضالتـی کـه در کشـور مـا تامین منابع اسـت‪.‬‬ ‫خیلـی از مواقـع افـکار‪ ،‬ایده هـا و برنامه هـای خوبی وجـود دارد امـا در تامین منابع به مشـکل‬ ‫می خوریـم بنابرایـن باید دنبـال تامین منابع باشـیم‪ .‬این منابع از سـخت افزار‪ ،‬نرم افـزار و حتی‬ ‫فکـر افـزار می اینـد‪ ،‬بهترین حالت این اسـت که این منابـع را از بخش خصوصی از مشـارکت‬ ‫مـردم اسـتفاده کنیـم هرچـه بتوانیم از مشـارکت بخش خصوصی بیشـتر اسـتفاده کنیم قطعا‬ ‫خروجـی بیشـتر و نتایـج بهتری به همـراه خواهد داشـت و به توسـعه پایدار نیـز منجر خواهد‬ ‫شـد‪ .‬او اضافـه کـرد‪ :‬همیشـه یکی از بهتریـن نتایج تصمیم گیری این اسـت کـه باید به خوبی‬ ‫از ذی نفعانمـان کمـک بگیریـم هـم به خرد جمعـی پایبند باشـیم و هم از خـرد جمعی کمک‬ ‫بگیریـم تـا درسـت ترین تصمیـم حاصل شـود‪ .‬رحیمی گفـت‪ :‬اسـتفاده از خرد جمعـی همان‬ ‫اسـتفاده از فکـر افـزار شـهروندان اسـت و پایبنـدی بـه ایـن تصمیمات بیـن مـردم و مدیران‬ ‫بیشـتر می شـود‪ .‬در تامیـن منابع نیز باید بـه دنبال جذب حداکثری مشـارکت بخش خصوصی‬ ‫باشـیم کـه بایـد بـه شـفافیت صـورت پذیـرد امـا نبایـد در سـایه زیاده خواهی یـا تنگ نظری‬ ‫گاه وبیـگاه مدیریت شـهری باشـد چـون باعث از دسـت رفتن منابع بخش خصوصی می شـود‬ ‫و چالش هـای موجـود نـگاه دوطرفـه را از میـان می برد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫هشدار‬ ‫لزوم همراه داشتن اصل‬ ‫شناسنامه و شماره ملی در‬ ‫انتخابات‬ ‫بنــا بــه گفتــه ســخنگوی ســازمان ثبت احــوال کشــور‬ ‫همــراه داشــتن اصــل شناســنامه و شــماره ملــی بــرای‬ ‫شــرکت در انتخابــات روز جمعــه ‪ ۲۸‬خردادمــاه الزامــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ســیف ا‪ ...‬ابــو ترابــی بــه ایرنــا گفــت‪ :‬در انتخابــات پیش‬ ‫رو همــراه داشــتن اصــل شناســنامه و دانســتن شــماره‬ ‫ملــی ضــروری اســت‪ ،‬امــا همــراه داشــتن کارت ملــی‬ ‫ضرورتــی نــدارد و افــراد فقــط باید کــد ملــی خــود را‬ ‫بداننــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس اعــام ســتاد انتخابــات‬ ‫کشــور درمجمــوع در مراکــز ‪ ۲۴‬اســتان در کشــور‬ ‫انتخابــات به صــورت الکترونیکــی برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســازمان ثبت احــوال گفــت‪ :‬تقریبــا همــه‬ ‫ایرانیــان کــد ملــی خــود را می داننــد‪ ،‬امــا چنانچــه‬ ‫فــردی بــرای شــرکت در انتخابــات پیــش رو کــد ملــی‬ ‫خــود را نمی دانــد یــا بــه خاطــر نــدارد می توانــد از‬ ‫طریــق دفاتــر پیشــخوان دولــت و همچنیــن از طریــق‬ ‫دفاتــر ثبت احــوال کــه در روز پنجشــنبه ‪ ۲۷‬خردادمــاه‬ ‫در ســاعات اداری و دفاتــر ثبت احــوال تــا پایــان زمــان‬ ‫اخــذ رای فعــال هســتند‪ ،‬کــد ملــی خــود را دریافــت‬ ‫کنــد‪ .‬او افــزود‪ :‬درخواســت صــدور شناســنامه فقــط تــا‬ ‫روز ‪ ۲۵‬خردادمــاه پذیرفتــه اســت و شناســنامه افــرادی‬ ‫کــه از قبــل درخواســت داده بودنــد فقــط پنجشــنبه‬ ‫و جمعــه تحویــل داده خواهــد شــد‪ .‬ســخنگوی‬ ‫ســازمان ثبت احــوال کشــور گفــت‪ :‬در تالشــیم تــا‬ ‫زمینــه حضــور حداکثــری هم وطنــان را در انتخابــات‬ ‫پیــش رو مهیــا کنیــم و هیــچ هم وطنــی بــه خاطــر‬ ‫نداشــتن اوراق هویتــی از شــرکت در انتخابــات محــروم‬ ‫نمی شــود‪ .‬او افــزود‪ :‬همــه مقدمــات بــرای شــرکت در‬ ‫انتخابــات بــرای همــه اتبــاع ایرانــی فراهــم و تمهیدات‬ ‫موردنیــاز در برگــزاری انتخابات اندیشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫ابــو ترابــی بــا اشــاره بــه تشــکیل ســتاد انتخابــات در‬ ‫ســازمان ثبت احــوال کشــور و اســتان ها گفــت‪:‬‬ ‫ســازمان ثبت احــوال کشــور برابــر قانــون به عنــوان‬ ‫یکــی از اعضــای هیئــت اجرایــی در شهرســتان ها و‬ ‫از مراجــع چهارگانــه اســتعالم‪ ،‬مقدمــات انتخابــات را‬ ‫برگــزار می کنــد‪.‬‬ ‫نقش تعیین کننده رای اولی ها‬ ‫در انتخابات‬ ‫وزیــر اموزش وپــرورش بــا بیــان اینکــه انتخابــات‬ ‫امکانــی بــرای مشــارکت موثــر مــردم در اینــده‬ ‫خودشــان اســت گفــت‪ :‬رای اولی هــا نیــز بســیار‬ ‫تعیین کننــده هســتند و بــرای اولیــن بــار تجربــه‬ ‫سیاســی و مشــارکت در امــری سیاســی را می اموزنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایسنا‪ ،‬محســن حاجــی میرزایــی بــا بیــان‬ ‫اینکــه ایــن هفتــه در اســتانه برگــزاری یــک انتخابات‬ ‫بســیار مهــم هســتیم گفــت‪ :‬روز جمعــه انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهــوری‪ ،‬شــوراهای شــهر و روســتا و‬ ‫در برخــی مناطــق انتخابــات نماینــدگان بازمانــده‬ ‫مجلــس خبــرگان و مجلــس شــورای اســامی‬ ‫برگــزار می شــود‪ .‬او افــزود‪ :‬انتخابــات امکانــی بــرای‬ ‫مشــارکت موثــر مــردم در اینــده خودشــان اســت‪.‬‬ ‫مــردم بــا حضــور باشــکوه در انتخابــات‪ ،‬مســیر چهــار‬ ‫ســال اینــده کشــور را تعییــن می کننــد‪ .‬این کــه چــه‬ ‫کســانی زمــام امــور را بــه دســت بگیرنــد و بــرای‬ ‫حل وفصــل مســائل و مشــکالت جامعــه تمهیــد‬ ‫کننــد بســیار انتخــاب مهــم و تاثیرگــذاری اســت‪ .‬وزیر‬ ‫اموزش وپــرورش ادامــه داد‪ :‬رهبــری فرمودنــد شــما‬ ‫در زمــان محــدودی رای می دهیــد امــا اثــارش بــرای‬ ‫مــدت طوالنــی باقــی خواهــد مانــد؛ بنابرایــن بســیار‬ ‫مهــم اســت که اگاهانــه و هوشــیارانه در انتخابــات‬ ‫شــرکت کنیــم و بــه فــردی کــه فکــر می کنیــم‬ ‫توانایــی الزم را بــرای قبــول ایــن مســئولیت بــزرگ‬ ‫و خطیــر دارد رای بدهیــم‪ .‬حاجــی میرزایــی در برنامــه‬ ‫«نــگاه هفتــه» وزارت اموزش وپــرورش گفــت‪ :‬رای‬ ‫اولی هــا بســیار تعیین کننــده هســتند و بــرای اولیــن‬ ‫بــار تجربــه سیاســی و مشــارکت در امــری سیاســی‬ ‫را می اموزنــد‪ .‬امیدواریــم بــا تحقیــق و تفحــص‪،‬‬ ‫پرس وجــو و ســوال از اگاهــان بتواننــد حضــور‬ ‫پررونــق و فعالــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ممنوع الخروج شدن مرد‬ ‫چینی به خاطر اغفال دختران‬ ‫سال ایرانی‬ ‫بــه گفتــه ســخنگوی قــوه قضائیــه پرونــده متهــم‬ ‫چینــی و همدســتش در حــال رســیدگی اســت و انهــا‬ ‫بــا وثیقــه ازاد امــا ممنوع الخــروج هســتند‪.‬‬ ‫بــه گزارش رکنــا‪ ،‬غالمحســین اســماعیلی دربــاره‬ ‫اینکــه چــه برخــوردی بــا تبعــه چینــی کــه اقــدام بــه‬ ‫انتشــار عکــس و فیلم هــای دختــران ایرانــی کــرده‬ ‫اســت می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بعــد از حادثــه ای کــه رخ داد‬ ‫و فیلم هایــی کــه در فضــای مجــازی در ارتبــاط بــا‬ ‫ایــن موضــوع منتشــر شــد‪ ،‬قــوه قضائیــه بــا همــکاری‬ ‫ناجــا ورود کــرد و موفــق شــدیم ایــن فــرد شناســایی‬ ‫کنیــم و یکــی از همدســتان او را هــم شناســایی و‬ ‫دســتگیر کنیــم‪ ،‬او افــزود‪ :‬ایــن پرونــده دو متهــم دارد‬ ‫و در چارچــوب ضوابــط قانونــی در حــال اجــرا اســت و‬ ‫بــرای اینکــه ایــن افــراد قبــل از رســیدگی از کشــور‬ ‫خــارج نشــوند بــا قیــد وثیقــه ازاد هســتند‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 26‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4096‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫وزیر بهداشت در حاشیه بهره برداری از ‪ 9‬طرح بهداشتی در کاشان مطرح کرد‬ ‫واکسن داخلی بی خطرترین واکسن در جهان‬ ‫به گفته وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی‬ ‫واکســنی کــه در ایران ســاخته شــد و می شــود‪ ،‬کم‬ ‫عارضه ترین‪ ،‬موثرترین‪ ،‬بی خطرترین واکسنی است که در‬ ‫جهان تولید می شود‪.‬‬ ‫یه گزارش ایسنا‪ ،‬ســعید نمکی‪ ،‬در ایین بهره برداری‬ ‫از ‪ ۹‬طرح بهداشتی در منطقه کاشان‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تا پایان‬ ‫دولت‪ ،‬گروه های اسیب پذیر شامل افراد بیشتر از ‪ ۶۰‬سال‪،‬‬ ‫بیماران خاص و صعب العالج و گروه های شــغلی پرخطر‬ ‫که قــول داده بودیم انان را واکســینه می کنیم تا پایان‬ ‫تیرماه ‪ ۱۵‬میلیون جمعیت هدف را واکســینه می کنیم و‬ ‫تا مرداد‪ ،‬بقیه را با مجموعه ای از واکسن داخلی و خارجی‬ ‫واکســن خواهیم زد‪.‬نمکی افزود‪ :‬در اینــده ای نزدیک‪،‬‬ ‫مدیریت جهان به مدیریت ایام کرونا و پساکرونا شناخته‬ ‫و قضاوت خواهد شد و شرایط دوران کرونا ثابت کرد که‬ ‫ســرمایه گذاری در نظام سالمت سرمایه گذاری در جهان‬ ‫است‪ ،‬زیرا با وجود تعطیلی همه مراکز هیچ مرکز درمانی‬ ‫تعطیل نشــد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬وقتی گفتند که داروهای‬ ‫رمدســیویر و فاویپیراویر برای درمان کرونا موثر است و‬ ‫مــا را تحریم کردند‪ ،‬متخصصــان ایرانی کمتر از دو ماه‪،‬‬ ‫با کمک دانش داخلــی ان دارو را با یک دهم قیمتی که‬ ‫باید وارد می کردیم‪ ،‬تولید کردند‪ .‬وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشــکی تاکید کرد‪ :‬درزمانی که دچار تحریم‬ ‫بودیم اجازه ندادیم که ایران و ایرانی احساس حقارت کند‪.‬‬ ‫تخت های ای ســی یو را در کشور ان هم در اوج تحریم‪،‬‬ ‫دو برابر کردیم‪ ۱۴۰۰ .‬طرح بهداشتی به بهره برداری رسید‬ ‫و در بدترین شرایط حداقل ‪ ۳۰‬درصد ظرفیت ای سی یو‬ ‫خالی داشتیم‪ .‬نمکی تصریح کرد‪ :‬مردم ما در اوج تحریم‪،‬‬ ‫سرگردان نشدند‪ ،‬یک دقیقه اتاق عمل تعطیل نشد‪ ،‬هیچ‬ ‫بیماری در اتاق عمل برای داروی بیهوشــی معطل نماند‬ ‫و توانســتیم در ‪ ۵۰‬روز انچه را به عنوان مایحتاج پزشک‬ ‫و پرســتار بود‪ ،‬در داخل تولید کنیم و ‪ ۴۰۰‬ازمایشــگاه‬ ‫در سراســر کشــور افتتاح کردیم‪ .‬او گفت‪ :‬هیچ شهروند‬ ‫ایرانی به دلیل کووید یا غیرکووید پشــت در ای ســی‬ ‫یو‪ ،‬سرگردان نشــد‪ ،‬اما زمانی که ویروس انگلیسی وارد‬ ‫کشــورهای جهان شــد همان هفته اول بیمــاران را در‬ ‫زمین های چمن و خیابان ها رها می کردند‪ .‬وزیر بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی افزود‪ ۴۶۰ :‬دستگاه اکسیژن ساز‬ ‫را به بیمارستان ها رساندیم‪ .‬بیمار کووید‪ ۱۹‬در بیرون ای‬ ‫ســی یو ‪ ۲۵‬لیتر در دقیقه و در ای ســی یو تا ‪ ۳۵‬لیتر در‬ ‫دقیقه‪ ،‬نیاز به اکسیژن دارد‪ ،‬اما بیمارستان ها برای شرایط‬ ‫عادی نیــاز به یک تا ‪ ۵‬لیتر اکســیژن در دقیقه طراحی‬ ‫شــده بود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬یک شب به من خبر دادند که‬ ‫در بیمارستان توحید سنندج اکســیژن کم داریم از شب‬ ‫تا صبح با راننده کامیونی که تانکر اکســیژن به ســنندج‬ ‫می برد‪ ،‬تلفنی صحبت می کردم تا اینکه ســاعت چهار و‬ ‫نیم صبح اکسیژن رســید و نفس راحتی کشیدم‪ .‬نمکی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬یکی از افتخارات جمهوری اسالمی ایران این‬ ‫اســت که برای درمان هیچ تبعیضی برای اقوام نداشتیم‬ ‫و افتخــار بزرگتر این بود که هیچ کس نتوانســت بگوید‬ ‫که خدمت رســانی به قوم کرد‪ ،‬لر‪ ،‬بلوچ‪ ،‬ترکمن و یا اهل‬ ‫تســنن و شــیعیان در ایران متفاوت بود‪ .‬او گفت‪ :‬پیک‬ ‫چهارم با ویروس انگلیســی همراه بود که قدرت سرایت‪،‬‬ ‫بیماری زایی و کشــندگی بیشتر داشــت‪ ،‬اما توانستیم با‬ ‫راه اندازی کلینیک های سرپایی‪ ،‬از بستری شدن ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫نفر جلوگیری کنیم و همواره تخت خالی داشتیم و شرایط‬ ‫مشابه کشورهای اروپایی در جمهوری اسالمی تکرار نشد‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫میزان مرگ ومیر در پیک چهارم باید چهار برابر پیک سوم‬ ‫می بود‪ ،‬اما این رقم به نصف رسید و دستاورد بزرگی است‬ ‫که به عنوان یک روش ابتکاری جمهوری اسالمی به دنیا‬ ‫گزارش شد‪.‬‬ ‫نمکی اظهار کرد‪ :‬در ایران یک نفر نتوانست بگوید که‬ ‫اکسیژن را به دلیل کمبود امکانات از یک سالمند برداشتند‬ ‫و بــه فرد جوان تری وصل کردند و پیرزن ‪ ۱۰۳‬ســاله را‬ ‫در کردســتان مداوا و مرخص کردیــم و این افتخارات‬ ‫برای جمهوری اســامی ایران در اوج تحریم ها‪ ،‬کسب‬ ‫و ماندگار شــد‪ .‬او با بیان اینکه اولین واکسن های تولید‬ ‫داخلــی از امروز توزیع می شــود و هفته اینده نیز دومین‬ ‫گروه واکســن ایرانی مجوز می گیرند‪ ،‬گفت‪ :‬قدرت کشور‬ ‫ما‪ ،‬همراهی و حمایت مردم است‪ .‬قدرت مردم‪ ،‬مایه عزت‬ ‫ماست و باید قدردان حمایت مردم باشیم و به انان خدمت‬ ‫کنیم‪ ۹.‬طرح بهداشــتی‪ ،‬درمانی دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫کاشان در شهرســتان های کاشــان و اران و بیدگل با‬ ‫اعتبار ‪ ۱۳۳۰‬میلیارد ریال دانشــگاه‪ ،‬هیئت امنای ارزی و‬ ‫مشــارکت خیران امروز به بهره برداری رسید‪ .‬این طرح ها‬ ‫شــامل ازمایشــگاه بیومارکرهای مولکولی در دانشگاه‪،‬‬ ‫پایگاه سالمت خیرســاز حاج محمد سبکبار‪ ،‬بخش های‬ ‫شــیمی درمانی و ‪ ICU۴‬مرکز اموزشــی درمانی شهید‬ ‫بهشــتی و بهره برداری از دســتگاه های اندوسونوگرافی‪،‬‬ ‫انژیوگرافــی‪ ،‬ثبت نوار مغز دیجیتال این مرکز اموزشــی‬ ‫درمانی‪ ،‬بیمارستان ثامن الحجج و فاز اول بیمارستان امام‬ ‫حسن (ع) در اران و بیدگل است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بیمارستان ثامن الحجج(ع) و امام حسن(ع)‬ ‫اران و بیدگل افتتاح شد‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشــان در مراسم افتتاح‬ ‫بیمارســتان های ثامن الحجج (ع) و امام حســن (ع) اران‬ ‫و بیــدگل اظهار کرد‪ :‬این بیمارســتان در بخش های زنان‬ ‫و زایمــان‪ ،‬رادیولوژی و تصویربرداری‪ ،‬اورژانس ســرپایی‪،‬‬ ‫کلینیــک تخصصــی و ازمایشــگاه احداث شــده و اماده‬ ‫خدمت رســانی به مردم است‪ .‬سید علیرضا مروجی با اشاره‬ ‫به اغاز عملیات عمرانی احداث این بیمارســتان در ســال‬ ‫‪ ،۱۳۸۸‬گفت‪ :‬بیمارســتان ثامن الحجج (ع) اران و بیدگل از‬ ‫محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی کاشان و با مشارکت‬ ‫خیران سالمت شهرســتان اران و بیدگل احداث شده است‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشــان به بهره برداری از فاز‬ ‫اول بیمارســتان امام حســن (ع) اران و بیدگل اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬فاز اول این بیمارســتان در یک طبقه و با بخش های‬ ‫تصویربرداری‪ ،‬اورژانس‪ ،‬ازمایشگاه و فیزیوتراپی و به همت‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی کاشان و خیران سالمت احداث شد‪.‬‬ ‫مروجی گفت‪ :‬فاز اول بیمارستان امام حسن (ع) اران و بیدگل‬ ‫در زیربنــای ‪ ۲۴۰۰‬مترمربع و بــا ‪ ۲۰‬تخت به بهره برداری‬ ‫رسید‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشــکی کاشان ادامه داد‪ :‬اغاز‬ ‫ساخت بیمارستان امام حسن (ع) اران و بیدگل از سال ‪۱۳۸۸‬‬ ‫در زیربنای‪ ۱۵۷۰۰‬مترمربع اغاز شــد و ساخت بخش های‬ ‫مختلف این بیمارســتان ادامه دارد‪ .‬او گفت‪ ۹۶ :‬تخت برای‬ ‫این بیمارســتان پیش بینی شده است که با کمک خیران و‬ ‫مردم این منطقه در اینده ای نزدیک تکمیل شده و خدمات‬ ‫با کیفیتی را به مردم این منطقه ارائه خواهد داد‪ .‬مروجی‪ ،‬با‬ ‫اشاره به نقش سالمت در جامعه و اهمیت دین مبین اسالم‬ ‫بــه این نعمت‪ ،‬افزود‪ :‬خیران نقش مهم و موثری در ارتقای‬ ‫سالمت جامعه دارند و از دیرباز در این راستا پیش قدم بودند‬ ‫و در دوران مقابلــه با همه گیری ویــروس کووید ‪ ۱۹‬نیز از‬ ‫هیچ حمایتی دریغ نکردند‪ .‬رئیس دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫کاشان‪ ،‬افزود‪ :‬بهره برداری از بخش های ‪ ،ICU‬دستگاه های‬ ‫اندوســونوگرافی‪ ،‬انژیوگرافی و ثبت نوار مغز دیجیتال مرکز‬ ‫اموزشیدرمانیشهیدبهشتیکاشان‪،‬ازمایشگاهبیومارکرهای‬ ‫مولکولی دانشگاه پایگاه سالمت سبکبار از دیگر پروژه های‬ ‫افتتاحی امروز هستند‪.‬‬ ‫اسیب دیگری از جانب کرونا در حال رخ دادن است‬ ‫ترک تحصیل پنهان دانش اموزان پایه های ابتدایی‬ ‫بــه گفتــه معــاون امــوزش ابتدایــی اداره کل‬ ‫اموزش وپــرورش اصفهان اتفاق جدید در دوره شــیوع‬ ‫کرونا‪ ،‬ترک تحصیل پنهان به ویــژه بین دانش اموزان‬ ‫پایه های ابتدایی است‪.‬‬ ‫لیالســادات ابطحی به ایرنا گفــت‪ :‬ترک تحصیل‬ ‫پنهان به ان معناســت کــه تعــدادی از دانش اموزان‬ ‫ثبت نام کردند ولی وارد اموزش نشــدند و این معضل‬ ‫عالوه بر پایه اول ابتدایــی در دیگر پایه های این دوره‬ ‫نیز در اســتان اصفهان دیده شده است‪ .‬او اظهار داشت‪:‬‬ ‫بیشــترین دانش اموزانی‪  ‬که وارد اموزش نشدند‪ ،‬پایه‬ ‫اولی ها و خانواده هایی بودند که بیشــتر نگران وضعیت‬ ‫ســامت فرزندانشــان هســتند و انهــا را یا ضعیف‬ ‫می پنداشــتند یا فکر می کردند ممکن است رشد نکنند‬ ‫و خوب یاد نگیــرد‪ .‬معاون امــوزش ابتدایی اداره کل‬ ‫اموزش وپرورش اصفهان افزود‪ :‬اکنون در اســتان ‪۷۹۹‬‬ ‫نفــر در دوره ابتدایی‪ ،‬ترک تحصیل پنهان کردند که با‬ ‫وجود ثبت نام در کالس ها حضور نیافتند‪ .‬او یاداور شد‪ :‬از‬ ‫این تعداد ‪ ۴۴۱‬نفر پسر و ‪ ۳۵۸‬نفر دختر هستند و بیشتر‬ ‫در شهرســتان های پیربکران‪ ،‬خمینی شــهر‪ ،‬نجف اباد‪،‬‬ ‫زرین شهر‪ ،‬فوالدشهر‪ ،‬برخوار‪ ،‬مبارکه‪ ،‬ناحیه ‪ ،۶‬سمیرم‪،‬‬ ‫دهاقان‪ ،‬مهردشــت‪ ،‬نطنز‪ ،‬اردســتان‪ ،‬نایین‪ ،‬جلگه و‬ ‫امامزاده شناسایی شدند‪ .‬او از جمله دالیل حضور نیافتن‬ ‫ایــن دانش اموزان را به مشــکالت خانوادگی از جمله‬ ‫جدایی پدر و مادر‪ ،‬اعتیاد‪ ،‬بدسرپرستی‪ ،‬دسترسی نداشتن‬ ‫به گوشــی تلفن همراه‪ ،‬تبلت‪ ،‬فقر مالی خانواده‪ ،‬ترس‬ ‫خانواده ها نسبت به بروز و شیوع بیماری در فرزندانشان‪،‬‬ ‫وجود اختالالت و مشــکالت یادگیــری دانش اموزان‬ ‫دارای نیازهای ویژه‪ ،‬تمایل نداشــتن والدین نسبت به‬ ‫اموزش های مجــازی‪ ،‬مهاجرت فصلی دانش اموزان به‬ ‫دیگر مناطق (عشــایر) و دسترسی نداشتن به اینترنت‬ ‫اشــاره کرد‪ .‬ابطحی همچنین با اشــاره به بازماندگی‬ ‫اموزش عالوه بر مقوله ترک تحصیل پنهان به تارکان‬ ‫تحصیل اشاره کرد و گفت‪ :‬تارکان تحصیل در شرایط‬ ‫کرونــا افزایش یافتند و این روند نیازمند توجه اســت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در ســال تحصیلی ‪ ۹۸ ،۹۷‬امار بازماندگان از‬ ‫تحصیل که به استان اصفهان ارسال شده بود چهار هزار‬ ‫و ‪ ۸۴‬نفر بود که ســه هزار و ‪ ۱۰۱‬نفر شناسایی شدند و‬ ‫هــزار و ‪ ۷۰۳‬نفر به دالیل مختلفی قابل رصد نبودند و‬ ‫در ان زمان کودکان بازمانده از اموزش کالس اول که‬ ‫شناســایی و تحت تعلیم قرار گرفتند‪ ،‬هزار و ‪ ۲۱۹‬نفر‬ ‫بودند‪ .‬معاون اموزش ابتدایی اداره کل اموزش وپرورش‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬در ســال تحصیلی ‪ ،۹۹ ،۹۸‬پنج هزار و‬ ‫‪ ۱۸‬نفر امار اسمی بود که سه هزار و ‪ ۳۹۰‬نفر شناسایی‬ ‫شــدند که از این تعداد هزار و ‪ ۲۱۰‬نفر پایه اول بودند‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کرد‪ :‬امســال نیز که ‪ ۶‬هزار و ‪ ۷۹۰‬نفر‬ ‫اسامی بازماندگان از تحصیل به استان داده شد‪ ،‬جهش‬ ‫در شناسایی اتفاق افتاد و چهار هزار و ‪ ۵۸۸‬نفر شناسایی‬ ‫شدند که ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۷۷‬نفر انها پایه اولی بودند‪ .‬معاون‬ ‫اموزش ابتدایــی اداره کل اموزش وپــرورش اصفهان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ایجاد ســامانه جامع اماری بــرای ردیابی‬ ‫کودکان نیازمند تعلیم‪ ،‬اموزش خانواده ها با اســتفاده از‬ ‫ظرفیت دستگاه های مرتبط از جمله بهزیستی و صدور‬ ‫دستور همکاری مســتمر و مجدانه دستگاه های دارای‬ ‫مســئولیت در این بخش برای جلوگیری از بازماندگی‬ ‫اموزشــی‪ ،‬راهکارها و انتظــارات بــرای مقابله به این‬ ‫مشکل است‪.‬‬ ‫مدیر گروه مسائل و اسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران هشدار داد‬ ‫وعده های بی عمل‪ ،‬زلزله ای با تخریب پیدا و پنهان‬ ‫مدیر گــروه مســائل و اســیب های اجتماعی انجمن‬ ‫جامعه شناســی ایران وعــده بی عمل را ماننــد زلزله ای با‬ ‫تخریب های پیدا و پنهان در جامعه دانســت و گســترش‬ ‫اســیب های اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬سیاسی و فرهنگی نتایج‬ ‫ان برشمرد‪.‬‬ ‫احمد بخارایی در تشــریح پیامدهای اجتماعی‪ ،‬سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی و فرهنگی وعده هایی که داده می شود اما اجرای‬ ‫انها خارج از ذهن اســت‪ ،‬به ایرنا گفــت‪ :‬وقتی برخی افراد‬ ‫به ویــژه نامزدهای انتخابات ریاســت جمهــوری وعده و‬ ‫می دهند و ان وعده عملی و حادث نمی شود‪ ،‬بمانند زلزله ای‬ ‫عمل می کند کــه جامعه را دربرمی گیرد‪ .‬او افزود‪ :‬هراندازه‬ ‫شدت و ریشتر این زلزله بیشــتر باشد خرابی ان دوچندان‬ ‫خواهد بود و معمو ً‬ ‫ال افرادی که در هر چهار زمینه فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سیاسی و اقتصادی ناتوان هستند بیش از همگان‬ ‫ضربــه می خورند و بقیه افراد هم در یک بعد بیشــتر و در‬ ‫بعدی دیگر کمتر دچار اســیب می شوند‪ .‬مدیر گروه مسائل‬ ‫و اسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران با تاکید‬ ‫بــر اینکه وقتی زلزله اتفاق می افتد ترک های پیدا و پنهانی‬ ‫از خود برجای می گذارد‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬گسترش اسیب های‬ ‫اجتماعی از جمله طالق های عاطفی‪ ،‬پرخاشــگری‪ ،‬شکاف‬ ‫بین نســلی و رشــد منفعت طلبی و خودکشی و فاصله بین‬ ‫والدین و فرزندان از جمله موارد پیدا و پنهان زلزله وعده های‬ ‫توخالی و غیرعملی است‪ .‬او در پاسخ به اینکه با وجود علم‬ ‫به عملی نشــدن چرا وعده ای عنوان می شود‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫انداختن بار بیش از توان تحمل بر دوش کسی‪ ،‬نوعی تکلیف‬ ‫ماالیطاق محسوب می شود که باعث تخریب و زمین ماندن‬ ‫کار می شــود‪ ،‬افزود‪ :‬تهدید دانش اموزان و دانشجویان به‬ ‫درس خواندن توســط والدین نوعی از این نوع تکلیف است‬ ‫که یا جواب عکس می دهد یا منجر به زمین گیر شــدن ان‬ ‫تکلیف می شــود‪ .‬مدیر گروه مسائل و اسیب های اجتماعی‬ ‫انجمن جامعه شناسی ایران با تاکید بر اینکه اعتماد عمومی‬ ‫پدیده ای اســت که نه یک شــبه پدید می اید و نه یک شبه‬ ‫از بین مــی رود بلکه یک معلول یــا خروجی یا محصولی‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫اســت که فرایندی باید طی شــود تا این خروجی به تولید‬ ‫اجتماعی برسد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در جامعه هم اعتماد زمانی پدید‬ ‫می اید که افراد احســاس کنند که هستند و به بازی گرفته‬ ‫می شوند و دیگران انها را می بینند‪ ،‬می شنوند و می پذیرند‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کرد‪ :‬در این شرایط است که شاهد حضور و‬ ‫مشارکت اجتماعی افراد خواهیم بود اما در جامعه ای که افراد‬ ‫به اســم خودی و غیرخودی دفع می شوند نمی توان انتظار‬ ‫اعتماد و مشــارکت داشــت‪ .‬به عبارتی نمی توان در گوش‬ ‫فردی زد و از او انتظار اعتماد داشــت‪ .‬بخارایی یاداور شد‪:‬‬ ‫نظام فکری و معرفتی نباید دافعه یا خشم نسبت به دیگری‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫اهدای ‪ 250‬سری جهیزیه به‬ ‫نوعروسان نیازمند در دهه‬ ‫کرامت‬ ‫گـروه جامعه‪ :‬همزمـان با دهـه کرامت و بـا توزیع‬ ‫‪ 250‬سـری جهیزیـه در مرحلـه اول‪ ،‬اهـدای ‪ 2‬هـزار‬ ‫سـری جهیزیه بـه نوعروسـان نیازمند در سـال جاری‬ ‫کلیـد خورد‪.‬‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی(ره) اسـتان‬ ‫اصفهـان طـی مراسـمی در شهرسـتان مبارکـه بـا‬ ‫حضور خیران و مسـئوالن اسـتان و شهرسـتان‪ ،‬اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬همزمـان بـا دهـه کرامـت باهـدف کمک به‬ ‫تامیـن جهیزیـه خانواده هـای نیازمنـد ‪ 250 ،‬سـری‬ ‫جهیزیـه به نوعروسـان تحـت حمایت توزیـع خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬کریـم زارع بـا تاکیـد بـر اینکـه اهـدای جهیزیه‬ ‫هرسـاله طی چنـد مرحله انجـام می پذیـرد‪ ،‬گفت‪ :‬هر‬ ‫سـری از مجمـوع ‪ 250‬سـری جهیزیـه شـامل ‪ 5‬قلم‬ ‫کاالی ضـروری زندگـی بـه ارزش ‪ 20‬میلیـون تومان‬ ‫اسـت‪ .‬او بـا اشـاره به توزیـع نمادین ‪ 17‬سـری از این‬ ‫جهیزیه هـا در شهرسـتان مبارکـه بیـان داشـت‪ :‬اقالم‬ ‫ایـن سـری از جهیزیه هـا علاوه بـر ‪ 5‬قلـم کاالی‬ ‫ضـروری‪ ،‬شـامل ابمیـوه گیـری‪ ،‬چرخ گوشـت‪ ،‬اتـو‪،‬‬ ‫فـرش‪ ،‬سـرویس تفلون و سـرویس خـواب و روتختی‬ ‫اسـت کـه بااعتبـاری بیـش از ‪ 500‬میلیـون تومـان و‬ ‫مسـاعدت شـرکت فـوالد مبارکه و بسـیج سـازندگی‬ ‫شهرسـتان مبارکه تامین شـده اسـت‪ .‬مدیرکل کمیته‬ ‫امـداد اسـتان اصفهـان افـزود‪ :‬سـال گذشـته ‪2624‬‬ ‫سـری جهیزیـه و کمک هزینـه ازدواج بـه مددجویان‬ ‫اهـدا شـد ولـی شـرایط به نحوی اسـت کـه زوج های‬ ‫جـوان زیـادی در لیسـت متقاضیـان چشـم انتظار‬ ‫حمایـت هسـتند؛ کـه طبـق برنامه ریزی هـای صورت‬ ‫پذیرفتـه و بـا همراهـی و کمک خیران ‪ 2‬هزار سـری‬ ‫جهیزیـه تامیـن و بیـن ایـن عزیـزان توزیـع خواهیـم‬ ‫کـرد‪ .‬زارع بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر نزدیـک‬ ‫بـه ‪ 120‬هـزار خانـواده تحـت حمایـت کمیتـه امـداد‬ ‫اسـتان اصفهـان هسـتند‪ ،‬از مجتمـع فـوالد مبارکـه‬ ‫تقاضـا کـرد؛ همچـون حمایتـی کـه در تامیـن تبلـت‬ ‫بـرای دانـش امـوزان داشـتند‪ ،‬بـرای تامیـن جهیزیـه‬ ‫نوعروسـان نیازمنـد نیـز همراهـی کننـد تـا بتوانیـم‬ ‫در تامیـن ایـن اقلام و رفـع نیـاز مددجویـان در ایـن‬ ‫حـوزه نیـز‪ ،‬موثـر باشـیم‪ .‬او در پایـان ضمـن قدردانی‬ ‫از حمایـت خیـران کـه بـا پرداخـت ارقـام محـدود‬ ‫زمینه سـاز تامیـن نیازهـای اولیـه مددجویـان بوده اند‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬نیکـوکاران می تواننـد بـا شـماره گیری کـد‬ ‫دسـتوری ‪ *8877*031#‬همچنان یاریگر این مسـیر‬ ‫خیر باشـند‪.‬‬ ‫ساخت ‪ 2‬پارک جدید در‬ ‫جنوب پل چمران اصفهان‬ ‫بـه گفتـه مدیـر منطقه هفـت شـهرداری اصفهـان با‬ ‫توجـه به سـرانه پایین فضای سـبز در جنـوب بزرگراه‬ ‫چمـران و نیـاز شـهروندان بـه پارک هـای محلـی و‬ ‫فضـای سـبز‪ ،‬هـزار و ‪ ۷۰۰‬مترمربـع زمین بـا کاربری‬ ‫فضای سـبز تملک شـده اسـت‪.‬‬ ‫علی اصغر شـاطوری بـا اشـاره بـه پروژه هـای در‬ ‫حـال اجـرای منطقـه هفت‪ ،‬بـه ایمنـا گفـت‪ :‬در حال‬ ‫حاضـر خیابـان شـهید عبدالرسـول زریـن (حدفاصـل‬ ‫خیابـان گلسـتان تـا خیابـان سـعدی)‪ ،‬خیابـان موازی‬ ‫خیابـان شـهید احمـدی (حدفاصـل بزرگـراه زیتون تا‬ ‫بزرگـراه بعثت) و مجموعه ورزشـی‪-‬فرهنگی و فضای‬ ‫سـبز شـاهنامه در مسـاحتی حـدود ‪ ۱۷‬هـزار مترمربع‬ ‫در جنـوب خیابـان گلسـتان در حـال احـداث اسـت‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره بـه احـداث بوسـتان ارزو بـه مسـاحت ‪۹‬‬ ‫هـزار مترمربـع در جنـوب بزرگـراه چمـران‪ ،‬افـزود‪ :‬با‬ ‫توجـه بـه سـرانه بسـیار پایین فضـای سـبز در جنوب‬ ‫چمـران این بوسـتان در خیابـان فروردین احداث شـد‬ ‫و در اختیـار شـهروندان قـرار گرفـت‪ .‬مدیـر منطقـه‬ ‫هفـت شـهرداری اصفهـان از احـداث فرهنگسـرای‬ ‫تخصصـی کـودک و نوجـوان در خیابـان فروردیـن‬ ‫خبـر داد و تصریـح کـرد‪ :‬توسـعه فضاهـای تفریحی‪،‬‬ ‫گردشـگری و فضای سـبز شـمال شـهر اصفهـان که‬ ‫موسـوم بـه «بـاغ فـدک» را در دسـت اقـدام داریـم‪،‬‬ ‫زیـرا ایـن بـاغ تنهـا کمپ گردشـگری شـهر اصفهان‬ ‫اسـت‪ .‬او بـا بیـان اینکه خیابان سـازی خیابـان بهاران‬ ‫یک تا پنج و نسـیم شـمالی و شـرقی در شـمالی ترین‬ ‫نقطـه منطقـه هفـت شـهرداری از دیگـر پروژه هـای‬ ‫در حـال احـداث اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه سـرانه‬ ‫پاییـن فضـای سـبز در جنوب بزرگـراه چمـران و نیاز‬ ‫شـهروندان بـه پارک هـای محلـی و فضـای سـبز‪،‬‬ ‫یـک هـزار و ‪ ۷۰۰‬مترمربـع زمیـن با کاربـری فضای‬ ‫سـبز تملـک شـده اسـت‪ .‬شاطوری خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫در حـال تملـک چهـار هـزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربـع زمیـن‬ ‫در خیابـان مولـوی بـرای احـداث پـارک هسـتیم‪،‬‬ ‫بـا احـداث ایـن دو فضـای سـبز در جنـوب چمـران‬ ‫بخشـی از کمبـود سـرانه فضـای سـبز در ایـن نقطـه‬ ‫از شـهر حـل خواهـد شـد‪ .‬او بـا اشـاره به اجـرای فاز‬ ‫سـوم احیـا چشـمه خونیـن‪ ،‬افـزود‪ :‬در اینـده نزدیـک‬ ‫فـاز چهـارم عملیـات احداث و احیـا این پـروژه را اغاز‬ ‫خواهیـم کـرد؛ همچنین سـاماندهی میـدان برازنده در‬ ‫دسـتور کار قـرار دارد‪ .‬مدیـر منطقـه هفت شـهرداری‬ ‫اصفهـان ادامـه داد‪ :‬سـاخت پاتوق هـای محلـی در‬ ‫محلات منطقـه یکـی دیگـر از پروژه هایی اسـت که‬ ‫موردتوجـه قرارگرفتـه‪ ،‬همچنیـن احـداث مسـیرهای‬ ‫دوچرخـه بر اسـاس طرح کلی پیش بینی شـده توسـط‬ ‫مشـاور معاونـت حمل ونقـل و ترافیـک در دسـتور کار‬ ‫سال جاری قرار دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫نمایش خانگی‬ ‫داستان اولین قاتل سریالی زن‬ ‫ایرانی در پلتفرم ها پربیننده‬ ‫شد‬ ‫مستند سینمایی «مهین» به کارگردانی محمدحسین‬ ‫حیدری عنوان پربیننده ترین اثر مستند در پلتفرم های اینترنتی‬ ‫را به خود اختصاص داد‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مستند سینمایی مهین‬ ‫به کارگردانی محمدحسین حیدری عنوان پربیننده ترین اثر‬ ‫مستند در پلتفرم های اینترنتی را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫با اعالم پلتفرم های پخش کننده این مستند رکورددار‬ ‫تماشایمستنداجتماعیشد‪.‬مهینبهکارگردانیمحمدحسین‬ ‫حیدری و تهیه کنندگی مهدی مطهر روایت شخصیت پیچیده‬ ‫مهین قدیری اولین قاتل سریالی زن ایران را به تصویر‬ ‫می کشد‪.‬مستند سینمایی مهین تولیدشده در خانه مستند و‬ ‫محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است‪.‬‬ ‫چهره ها‬ ‫تلخی های این روزها را با‬ ‫کاریکاتورکمترمی کنیم‬ ‫احمد عربانی‪ ،‬کاریکاتوریست پیشکسوت درباره اینکه ایا‬ ‫دوران کرونا باعث تل خ شدن کاریکاتورهایش شده است‪ ،‬با‬ ‫خواندن بیتی که شعار معروف نشریه فکاهی «توفیق» هم‬ ‫هست‪ ،‬یاداور شد‪ :‬چو حق تلخ است‪ ،‬با شیرین زبانی‪ /‬حکایت‬ ‫سرکنم‪ ،‬ان سان که دانی‪.‬احمد عربانی‪ ،‬هنرمند کاریکاتوریست‬ ‫پیشکسوت که تجربه سال های همکاری با مجله های‬ ‫«توفیق» و «گل اقا» را به عنوان معروف تری نشریه های‬ ‫حوزه کاریکاتور داشته است‪ ،‬در گفت وگویی با ایسنا درباره تاثیر‬ ‫روزگار کرونا بر زندگی حرفه ای خود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حرفه ما شاید‬ ‫کمتر از برخی دیگر از حوزه های فرهنگی و هنری همانند‬ ‫موسیقی دچار اسیب شده است‪ ،‬چون نیاز به جمعیت ندارد و‬ ‫هنرمندان می توانند در خانه هایشان مشغول کار باشند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه «هنرمندان کارتونیست با احساس سر و کار‬ ‫دارند»‪ ،‬در این زمینه ادامه داد‪ :‬در این مدت از نظر احساسی‬ ‫واقعا غمی در درون همه نشسته است و با توجه به اینکه‬ ‫سوخت ما برای کار کردن احساس است‪ ،‬طبیعتا در این زمینه‬ ‫تاثیرگذار بوده است‪ .‬وقتی اخبار ناراحت کننده ایران و جهان را‬ ‫می شنونم‪ ،‬قطعا روی خودم و کارم تاثیر می گذارد؛ اما در نهایت‬ ‫امیدوارم شرایط بهتر شود و کرونا هم زحمت را کم کند و برود‪.‬‬ ‫این کاریکاتوریست پیشکسوت همچنین در پاسخ به این‬ ‫پرسش که ایا در این مدت کاریکاتورهایی که کشیده تلخ تر‬ ‫شده است نیز بیان کرد‪ :‬کار ما همانند دارو است؛ مزه تلخی‬ ‫دارد‪ ،‬اما اسانس شیرینی به ان اضافه می کنیم‪.‬عربانی سپس با‬ ‫خواندن شعار معروف نشریه فکاهی «توفیق» یعنی «چو حق‬ ‫تلخ است‪ ،‬با شیرین زبانی‪ /‬حکایت سرکنم‪ ،‬ان سان که دانی»‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬ما هم سعی می کنیم که تلخی های این روزها را با‬ ‫زبان کاریکاتور کمتر کنیم یا حداقل تلخ تر نکنیم‪.‬‬ ‫اشکان خطیبی از اجحافی‬ ‫بزرگ سخن گفت‬ ‫اشکان خطیبی از اجحافی بزرگ سخن می گوید که این‬ ‫روزها در حق یکسری از جوانان تئاتری انجام می شود‪.‬‬ ‫در دورانی که تئاتر به دلیل همه گیری کرونا بارها دچار‬ ‫وقفه شد‪ ،‬کمتر هنرمند شناخته شده ای خطر کرد و روی‬ ‫صحنه رفت ولی گروه های جوان‪ ،‬مشتاقانه جان خود را کف‬ ‫دست شان گذاشتند و روی صحنه رفتند و چراغ تئاتر را روشن‬ ‫نگه داشتند‪ .‬ولی جالب اینجاست که در این مدت کمتر چهره‬ ‫شناخته شده ای در رسانه های رسمی یا فضای مجازی از این‬ ‫جوانان حمایت کرده است‪.‬اما چند روزی که است که اشکان‬ ‫خطیبی‪ ،‬بازیگر و کارگردان تئاتر با انتشار ویدیویی در صفحه‬ ‫شخصی خود‪ ،‬درخواست حمایت از گروه های جوان تئاتری‬ ‫را مطرح کرده و از مخاطبان خواسته است تا با تماشای‬ ‫نمایش های روی صحنه‪ ،‬با جوانان مشتاقی که چراغ تئاتر را‬ ‫روشن نگه داشته اند‪ ،‬همراهی کنند‪.‬او در گفتگو با ایسنا درباره‬ ‫این دعوت توضیح می دهد‪ :‬راستش در این دعوت روی سخنم‬ ‫بیشتر با همکاران خودم است‪ ،‬ولی جالب اینجاست که معموال‬ ‫عموم مردم بیشتر همراهی می کنند‪ .‬با این حال همچنان‬ ‫منتظر اجابت شدن این دعوت از سوی همکاران خود هستم و‬ ‫امیدوارم کمک کنند تا اینده مان شبیه گذشته مان شود‪.‬خطیبی‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬مطرح شدن این دعوت از جانب من و پذیرش‬ ‫ان از سوی مردم نشانگر نوعی اشکال و نقطه ضعف است و‬ ‫اتفاق خوبی نیست چون معلوم می شود در زمینه حمایت از‬ ‫گروه های تئاتری و نمایش های روی صحنه مشکالتی داریم‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 26‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4096‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫«بهارانه کتاب ‪»۱۴۰۰‬؛ نگرانی کتابفروشان از پایان فصل سبز‬ ‫بهارانه کتاب امسال‪ ،‬از ســوی کتابفروشان با واکنش های‬ ‫مختلفی روبه رو شــده است‪ ،‬این رویداد فرهنگی فرصتی شد تا‬ ‫ان ها به عنوان ارکان اقتصاد فرهنگ‪ ،‬از نگرانی های خود بگویند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنــا‪ ،‬بهارانه کتاب ‪ ،۱۴۰۰‬نخســتین دوره از‬ ‫طرح هــای تخفیفی بــرای مخاطبان کتاب در بیــش از ‪۸۵۰‬‬ ‫کتاب فروشی در سراسر کشور در حال برگزاری است‪ ،‬این رویداد‬ ‫فرهنگی فرصتی شد که به کتابفروشی مناطق مختلف تهران‬ ‫سری بزنیم و با کتابفروشان گفت وگو کنیم‪.‬‬ ‫بهارانه کتاب‪ ،‬امسال نیز چون دوره های گذشته‪ ،‬ویژگی های‬ ‫بسیار مهمی داشته که برای کتابفروشان و ناشران‪ ،‬کارامد بوده‬ ‫اســت‪ .‬این طرح فصلی توانسته اسیب های ناشــی از کرونا و‬ ‫مشکالت اقتصادی را تا حدی برطرف کند اما کتابفروشان‪ ،‬هنوز‬ ‫هم در شرایط قابل قبولی نیستند‪.‬‬ ‫در سراسر کتابفروشی مولی‪ ،‬پوستری که نشان دهنده طرح‬ ‫بهارانه باشد‪ ،‬وجود نداشت‪ .‬مســئوالن کتابفروشی علت ان را‬ ‫اختصاص ندادن پوستر از سوی خانه کتاب اعالم کردند‪ .‬مدیر این‬ ‫کتابفروشی که یکی از بزرگترین و قدیمی ترین کتابفروشی های‬ ‫میدان انقالب‪ ،‬است بابیان این که اگر طرح فصلی باشد‪ ،‬فروش‬ ‫کتابفروشی مناسب است‪ ،‬گفت‪ :‬نکته مهم در فروش فصلی این‬ ‫است که پس ازان‪ ،‬به شکل غیرقابل باوری فروش کم می شود و‬ ‫نمی توان به ان امید داشت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ما در این دوره بیش از ‪ ۳‬بار اعتبار تخفیف خود‬ ‫را تمدید کرده ایم اما جزییاتی از کل طرح کاسته شده است که‬ ‫وضعیت را بغرنج می کند‪ .‬اینجا یک کتابفروشــی بزرگ است و‬ ‫به نسبت می توان گفت بیشــتر اثار بازار کتاب را داریم و حتی‬ ‫کتاب هایی که ویژه کتابخانه ها و مراکز علمی هستند هم تهیه‬ ‫می کنیم اما اعتباری که به ما اختصاص پیدا می کند‪ ،‬رقم کوچکی‬ ‫اســت که خیلی زود به پایان می رسد و باید هر بار ان را تمدید‬ ‫کنیم‪ ،‬البته در زمینه تمدید اعتبار‪ ،‬خانه کتاب همراهی خوبی با‬ ‫ما دارد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر مدیر کتابفروشی مروارید با بیان این که طرح‬ ‫بهارانه امسال فروش خوبی را برایشان رقم زده است‪ ،‬این طرح‬ ‫را کارامد اما ناتمام می داند‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬به عنوان یک ناشر‬ ‫تخصصی‪ ،‬ما مخاطبان خــود را داریم اما طرح های فصلی کار‬ ‫معرفی را ساده تر می کنند‪ ،‬بااین حال به اندازه ای که به ان پرداخته‬ ‫می شود‪ ،‬مفید نیستند چون بازار را در میانه دو طرح راکد می کنند‪.‬‬ ‫این کتابفروش با بیان که از اعتبار طرح به خوبی اســتفاده‬ ‫کرده انــد‪ ،‬گفت‪ :‬کنتــرل قیمت کتاب ها کار بهتــری از ایجاد‬ ‫تخفیف های متناوب است چون در این صورت می توان در طول‬ ‫سال و بدون طرح های تخفیفی هم فروش کتاب را داشته باشیم‪.‬‬ ‫در کنار بســیاری واکنش های خوب‪ ،‬برخی کتابفروشــان‬ ‫به زمان و نوع برگزاری ایــن دوره اعتراض دارند‪ .‬مدیر یکی از‬ ‫کتابفروشی های شرق تهران‪ ،‬ضمن اعتراض به زمان برگزاری‬ ‫این طرح گفت‪ :‬روزهای نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫اصال زمان مناســبی برای برگزاری این طرح نبوده است‪ ،‬برای‬ ‫برگزاری ان باید زودتر تصمیم می گرفتند ما هم فرصتی برای‬ ‫اعالم ان به مخاطبان داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای نصب پوستر در شهر که کار نکردند‪ ،‬حتی‬ ‫یک پوستر چاپ شده به ما ندادند که در ورودی فروشگاه بزنیم‪،‬‬ ‫خودشان هم برای دیده شدن طرحی که بودجه و زحمت خودشان‬ ‫را نیاز دارد‪ ،‬هیچ تالشی نداشتند‪.‬‬ ‫مدیر کتابفروشی پیشگام در میدان انقالب نیز با بیان این که‬ ‫طرح بهارانه امسال‪ ،‬یکی از بدترین طرح های فصلی بوده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این موقعیت‪ ،‬توجه ها به کار فرهنگی جلب نمی شود‪،‬‬ ‫همه منتظر اخبار سیاسی هستند و فرصتی برای خرید کتاب باقی‬ ‫نمی ماند‪.‬وی افزود‪ :‬یکی دیگر از مشکالت‪ ،‬زمان مالی برگزاری‬ ‫طرح است‪ ،‬چون در اخر ماه و بعد از تعطیالت چندهفته ای درامد‬ ‫مخاطبان کتاب‪ ،‬خرج شده است و درامد دیگری نیست‪ .‬وضعیت‬ ‫اقتصادی در کشور‪ ،‬مناسب نیســت که پس اندازی برای خرید‬ ‫کتاب وجود داشته باشد‪ .‬فروش کتاب کار اسانی نیست و مخاطب‬ ‫باید از ان مطلع و برای خرید کردن درامد داشته باشد‪.‬‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از سال ‪ ۱۳۹۴‬برای هدفمند‬ ‫فراخوان جشنوار ه فیلم های کودکان و نوجوانان‬ ‫منتشرشد‬ ‫مقـررات و فراخـوان سـی وچهار میـن جشـنوار ه بین المللـی‬ ‫فیلم هـای کـودکان و نوجوانـان منتشـر شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش سـتاد اطالع رسـانی سـی وچهار میـن جشـنواره‬ ‫بین المللـی فیلم های کـودکان و نوجوانان‪ ،‬مقـررات و فراخوان‬ ‫سـی وچهارمین جشـنواره بین المللـی فیلم هـای کـودکان و‬ ‫نوجوانـان کـه پاییز امسـال با مشـارکت سـازمان سـینمایی‪،‬‬ ‫بنیـاد سـینمایی فارابی و شـهرداری اصفهان برگزار می شـود‪،‬‬ ‫منتشـر شد‪.‬‬ ‫ایـن جشـنواره از ‪ ۱۶‬الـی ‪ ۲۱‬مهر ‪ ۱۴۰۰‬برابر بـا ‪ ۸‬تا ‪ ۱۳‬اکتبر‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬در ‪ ۲‬بخـش مسـابقه ایـران و مسـابقه بین الملل برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در راسـتای ترویـج عدالـت فرهنگـی در سـطح کشـور و‬ ‫همچنیـن موافقـت سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا‪ ،‬دبیرخانه‬ ‫جشـنواره می توانـد فیلم های ایـن رویداد فرهنگـی را بنا به‬ ‫تقاضـای ادارات کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‪ ،‬در هریک‬ ‫از اسـتان های متقاضـی‪ ،‬اکـران کند‪ .‬این دوره از جشـنواره‪،‬‬ ‫بـا عنایـت به تداوم شـیوع جهانـی ویروس کوویـد ‪ ۱۹-‬در‬ ‫تعامـل بـا سـتاد ملی مبـارزه بـا کرونـا‪ ،‬به صـورت ترکیبی‬ ‫حضـوری و انالیـن به طـور همزمـان در تهـران و اصفهان‬ ‫در قالـب رقابتـی در ‪ ۲‬بخـش ملـی و بین الملـل برگـزار‬ ‫می شـود و در ان جوایـزی بـه شـرح زیـر بـه برگزیـدگان‬ ‫اهـدا خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ ۱‬مسابقه ایران‬ ‫در ایـن بخـش صرفاً ان سـری از فیلم هـا و اثـاری کـه بـه‬ ‫لحـاظ محتوا و شـیوه روایت‪ ،‬قابلیت جـذب مخاطب کودک و‬ ‫نوجوان را داشـته باشـند‪ ،‬پذیرفته خواهند شـد‪.‬‬ ‫در ایـن بخـش‪ ،‬پروانـه زریـن‪ ،‬لوح افتخـار و جایـزه نقدی به‬ ‫برترین هـا‪ ،‬اهدا خواهد شـد؛ همچنین در ایـن دوره نیز‪ ،‬جوایز‬ ‫«ویـژه دبیـر» و «وب سـری» بـه اثـار برگزیده اهدا می شـود‪.‬‬ ‫پروانه زرین بهترین فیلم (اعم از پویانمایی‪ ،‬زنده و عروسـکی)‬ ‫به تهیه کننده‬ ‫پروانه زرین بهترین کارگردانی‬ ‫پروانه زرین بهترین فیلم بلند داستانی (به کارگردان)‬ ‫اگهی مفاد اراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستانمبارکه‬ ‫‪ -1-463‬نظر به اینکه طبق اراء صادره توســط هیات فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشــاعی افراد‬ ‫مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال عادی مورد تایید قرار گرفته است لذا‬ ‫طبق ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ‪ ،‬مفاد اراء صادره‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو روزنامه کیمیای وطن و اصفهان امروز چاپ و منتشر می گردد تا‬ ‫چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به اراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول اگهی روزنامه‬ ‫ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید‬ ‫ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد‪ .‬در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی‬ ‫دادگاه خواهد بود ‪.‬و چنانچه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف می‬ ‫نماید‪ .‬لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪140060302009000399‬مورخ ‪ 1400/02/11‬خانم شهین باروتی شاه کوچکی فرزند‬ ‫یداله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪49/30‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪ -12‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی محمدباقر خاتمی‬ ‫‪ -2‬رای شــماره ‪140060302009000397‬مورخ ‪ 1400/02/11‬اقای محمدعلی اسدی طالخونچه‬ ‫فرزند نعمت اله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪226/72‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪593‬‬ ‫فرعی از ‪ -19‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عباسعلی ایرانپور‬ ‫‪ -3‬رای شــماره ‪140060302009000364‬مــورخ ‪ 1400/02/09‬اقــای محمدحســین صریریان‬ ‫مبارکــه فرزنــد علی در ششــدانگ یک باب مغــازه به مســاحت ‪25/67‬متر مربع مجزی شــده‬ ‫از پــاک ‪518‬و‪ 519‬فرعــی (که بــه پــاک ‪ 3516‬فرعی تبدیل گردیــده اســت )از ‪ -2‬اصلی‬ ‫واقــع در بخــش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالکین رســمی اســداله صریریــان و خاور‬ ‫پروانه زرین بهترین فیلمنامه (غیراقتباسی و اقتباسی)‬ ‫پروانه زرین بهترین بازیگر (اعم از مرد یا زن)‬ ‫پروانه زرین بهترین دستاورد فنی یا هنری‬ ‫پروانه زرین جایزه ویژه هیات داوران‬ ‫جایزه شهید بهنام محمدی (به کارگردان)‬ ‫جایزه زاون قوکاسیان (به کارگردان)‬ ‫پروانـه زریـن بهترین فیلـم کوتاه داسـتانی (به کارگـردان) (‪۳‬‬ ‫تـا ‪ ۲۰‬دقیقه)‬ ‫پروانـه زریـن بهترین فیلم کوتـاه پویانمایی (به کارگـردان) (‪۳‬‬ ‫تـا ‪ ۱۵‬دقیقه)‬ ‫پروانـه زریـن بهتریـن فیلـم از نـگاه داوران کـودک و نوجوان‬ ‫(به کارگـردان)‬ ‫‪ ۲‬مسابقه بین الملل‬ ‫در ایـن بخـش ان سـری از اثـار سـیمای جهـان که همسـو‬ ‫با فرهنگ ایرانی اسلامی باشـد بر اسـاس نظرات تخصصی‬ ‫اهالی سـینما انتخاب می شـود‪ .‬سه فیلم شـاخص ایرانی نیز با‬ ‫دیگـر اثار بـه رقابـت می پردازند‪.‬‬ ‫هیات داوری متشـکل از شـخصیت های فرهنگی و سینمایی‬ ‫جوایـز ذیل را اهـدا می کنند‪.‬‬ ‫بهتریـن فیلم سـینمایی (اعـم از پویانمایی‪ ،‬زنده و عروسـکی)‬ ‫بـه تهیه کننده‬ ‫بهترینکارگردانی‬ ‫بهترینفیلم نامه(اقتباسی‪/‬غیراقتباسی)‬ ‫بهترین بازیگر (اعم از مرد یا زن)‬ ‫بهترین دستاورد فنی یا هنری‬ ‫جایزه ویژه هیات داوران‬ ‫بهترین فیلم کوتاه داستانی (به کارگردان) (‪ ۳‬تا ‪ ۲۰‬دقیقه)‬ ‫بهترین فیلم کوتاه پویانمایی (به کارگردان) (‪ ۳‬تا ‪ ۱۵‬دقیقه)‬ ‫جایزه سیفژ (به کارگردان)‬ ‫جایزه یونیسف (به کارگردان)‬ ‫‪ ۳‬مقررات جشنواره‬ ‫انتخـاب فیلم هـا اعـم از ایرانـی یـا خارجـی از سـوی سـتاد‬ ‫جشـنواره انجـام می شـود‪.‬‬ ‫سلطانصریریان‬ ‫‪ -4‬رای شــماره ‪140060302009000367‬مورخ ‪ 1400/02/09‬اقای مهدی صریریان مبارکه فرزند‬ ‫علی در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪19/76‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪518‬و‪ 519‬فرعی‬ ‫(که به پالک ‪ 3516‬فرعی تبدیل گردیده است )از ‪ -2‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با‬ ‫واسطه از مالکین رسمی اسداله صریریان و خاور سلطان صریریان‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪140060302009000366‬مورخ ‪ 1400/02/09‬خانم فهیمه صریریان مبارکه فرزند علی‬ ‫اقا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪25/42‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪518‬و‪ 519‬فرعی‬ ‫(که به پالک ‪ 3516‬فرعی تبدیل گردیده است )از ‪ -2‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با‬ ‫واسطه از مالکین رسمی اسداله صریریان و خاور سلطان صریریان‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪140060302009000365‬مورخ ‪ 1400/02/09‬اقای احمد صریریان مبارکه فرزند علی‬ ‫در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪22/13‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪518‬و‪ 519‬فرعی (که به‬ ‫پالک ‪ 3516‬فرعی تبدیل گردیده است )از ‪ -2‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از‬ ‫مالکین رسمی اسداله صریریان و خاور سلطان صریریان‬ ‫‪ -7‬رای شــماره ‪140060302009000393‬مــورخ ‪ 1400/02/11‬اقای جالل احمدپور مبارکه فرزند‬ ‫رمضانعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 266/77‬متر مربع مجزی شده‬ ‫از پالک ‪ 12‬فرعی از ‪ -6‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی ضیاء‬ ‫درخش مبارکه بموجب سند شماره ‪544‬مورخ ‪ 1332/10/13‬دفتر ‪ -4‬شهرضا‬ ‫‪ -8‬رای شــماره ‪140060302009000392‬مورخ ‪ 1400/02/11‬خانم صدیقه احمدپور مبارکه فرزند‬ ‫شــعبانعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 266/77‬متر مربع مجزی شده‬ ‫از پالک ‪ 12‬فرعی از ‪ -6‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی ضیاء‬ ‫درخش مبارکه بموجب سند شماره ‪544‬مورخ ‪ 1332/10/13‬دفتر ‪ -4‬شهرضا‬ ‫‪ -9‬رای شماره ‪140060302009000398‬مورخ ‪ 1400/02/11‬اقای رضا شریفیان فرزند محمدعلی در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪140/43‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪ -12‬اصلی واقع در بخش ‪8‬‬ ‫ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی سید اسداله سجادی کرافشانی‬ ‫فیلم هایـی مجـاز بـه حضـور در ایـن دوره خواهند بـود که در‬ ‫دوره هـای قبـل‪ ،‬متقاضـی حضـور در جشـنواره نبوده باشـند‪.‬‬ ‫(فیلم هـای پذیرفتـه نشـده در دوره هـای قبلـی نیـز امـکان‬ ‫شـرکت در ایـن دوره را نخواهنـد داشـت‪).‬‬ ‫تمـام فیلم هـا بـرای نمایـش در ‪ ۲‬گروه سـنی کـودک (‪ ۶‬تا ‪۹‬‬ ‫سـال) و نوجـوان (‪ ۱۰‬تـا ‪ ۱۵‬سـال) طبقه بندی خواهند شـد‪.‬‬ ‫ضـروری اسـت زمان و مدت فیلم ها برای حضور در جشـنواره‬ ‫دارای شرایط ذیل باشند‪:‬‬ ‫فیلم هـای کوتـاه اعم از رئال یا پویانمایـی (حداقل ‪ ۳‬و حداکثر‬ ‫‪ ۱۵‬دقیقه)‬ ‫فیلم بلند رئال (حداقل ‪ ۷۵‬دقیقه)‬ ‫فیلم پویانمایی بلند (حداقل ‪ ۷۰‬دقیقه)‬ ‫ضروری اسـت تاریخ سـاخت و تولید فیلم های ایرانی از ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شمسـی به بعد و فیلم های خارجی از ‪ ۲۰۲۰‬میالدی باشـد‪.‬‬ ‫ارائـه کپـی و اصل پروانه سـاخت فیلم های سـینمایی ایرانی‪،‬‬ ‫الزامی اسـت‪.‬‬ ‫بـا در نظر گرفتن شـرایط و مقتضیات زمـان‪ ،‬تصمیمات الزم‬ ‫دربـاره جزئیـات برگـزاری جشـنواره‪ ،‬توسـط دبیرخانـه اعالم‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ارسال فیلم برای جشنواره‬ ‫متقاضیـان بـرای ارائـه نسـخه اولیـه‪ ،‬بایـد ابتـدا در سـامانه‬ ‫جشـنواره بـه نشـانی ‪ portal.icff.ir‬ثبـت نـام کـرده‪ ،‬فیلم‬ ‫مربوطـه را بـه صـورت لینک وارد یـا یا یک نسـخه از فیلم را‬ ‫به صـورت لـوح فشـرده ‪DVD، Flash memory-Blu-‬‬ ‫‪ Ray‬یـا هـارد اکسـترنال به دبیرخانه جشـنواره ارسـال کنند‪.‬‬ ‫کردن یارانه نشــر طرح های فصلی فروش کتــاب را اغاز کرد؛‬ ‫در این طرح ها کتابفروشــی ها می توانند روی فروش کتاب به‬ ‫خریداران تخفیف بدهند و مبلغ تخفیف داده شده را از وزارتخانه‬ ‫دریافت کنند‪.‬در ایــن طرح ها که بانام طرح های فروش فصلی‬ ‫مشهور شده اند‪ ،‬کتابفروشی هایی که شرایط الزم را داشته باشند‪،‬‬ ‫پس از ثبت نام‪ ،‬می توانند کتاب های خود را که با شرایط تعیین شده‬ ‫مطابقت داشته باشند به خریداران بفروشند‪ .‬این طرح ها ازجمله‬ ‫مزیت هایی است که کتابفروشان حضور ان را در ایام رکود فروش‬ ‫کتاب در همه گیری کووید ‪ ۱۹‬ضروری می دانند‪.‬‬ ‫طــرح بهارانــه کتــاب ‪ ۱۴۰۰‬از ‪ ۱۷‬خــرداد جــاری در‬ ‫کتابفروشی های سراسر کشور اغاز شــد و تا سه شنبه پیش رو‬ ‫(‪ ۲۵‬خــرداد) ادامه دارد‪ .‬تاکنــون بیش از ‪ ۱۶‬طرح فصلی کتاب‬ ‫برگزارشده که در اخرین دوره ‪ ۹۳۶‬کتابفروشی از سراسر کشور در‬ ‫این طرح مشارکت فعال داشته اند‪.‬‬ ‫چنانچـه تهیه کنندگان به هنگام ثبت نام در سـامانه جشـنواره‬ ‫دچار مشـکل شوند‪ ،‬می توانند با شـماره تلفن ‪۰۹۳۸۶۵۰۲۸۲۴‬‬ ‫تمـاس بگیرند‪.‬‬ ‫ارائـه عکـس پرسـنلی و یادداشـت کارگـردان دربـاره فیلـم‪،‬‬ ‫بیوگرافـی‪ ،‬فیلموگرافـی‪ ،‬چنـد قطعه عکـس از فیلم‪ ،‬پوسـتر‪،‬‬ ‫بروشـور‪ ،‬تراکت (انونس یا حداکثر سـه دقیقـه از فیلم) الزامی‬ ‫است‪.‬‬ ‫فیلم هـای ایرانـی پذیرفته شـده در بخش بین الملـل‪ ،‬ملزم به‬ ‫ارائه نسـخه زیرنویس (انگلیسـی) خواهند بود‪.‬‬ ‫اخریـن مهلت ثبت نام در جشـنواره و ارائه فیلـم (اعم از ایرانی‬ ‫یـا خارجی) ‪ ۳۱‬مـرداد ‪ ۱۴۰۰‬خواهد بود‪.‬‬ ‫اخریـن مهلـت تحویل نسـخه اصلی فیلـم پذیرفته شـده ‪۳۰‬‬ ‫شـهریور ‪ ۱۴۰۰‬است‪.‬‬ ‫بـه منظور احتـرام به مخاطبـان در صـورت عدم ارائه نسـخه‬ ‫نهایـی در تاریـخ مقـرر دبیرخانـه جشـنواره‪ ،‬فیلـم را از تمامی‬ ‫برنامه هـای اعلام شـده کنـار خواهد گذاشـت‪.‬‬ ‫برنامه ریـزی نمایـش فیلم هـای پذیرفتـه شـده بـه عهـده‬ ‫دبیرخانـه جشـنواره اسـت‪.‬‬ ‫ثبت نـام و تحویـل فیلـم بـه منزلـه قبـول کامـل مقـررات و‬ ‫ضوابـط نمایـش فیلـم در ایـران تلقـی می شـود‪.‬‬ ‫اطالع رسـانی صرفـا از طریـق روابط عمومی جشـنواره انجام‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫تفسـیر و اخذ تصمیم نهایی درباره موارد پیش بینی نشـده به‬ ‫عهده دبیر جشـنواره است‪.‬‬ ‫نسـخه مقـررات بـه ‪ ۳‬زبان انگیسـی‪ ،‬عربی و فارسـی تنظیم‬ ‫شـده اسـت و در تفسـیر و تبیین قوانین‪ ،‬نسـخه فارسی معیار‬ ‫قضاوت خواهـد بود‪.‬‬ ‫متقاضیـان شـرکت در جشـنواره بـرای ارائـه نسـخه اولیـه‪،‬‬ ‫ثبت نـام و کسـب اطالعـات بیشـتر می تواننـد از تاریـخ ‪۲۶‬‬ ‫خرداد ‪ ۱۴۰۰‬به سـامانه دبیرخانه به نشـانی اینترنتی ‪https://‬‬ ‫‪ portal.icff.ir‬مراجعـه کننـد یـا بـا شـماره تلفن هـای‬ ‫‪ )۰۲۱( ۶۶۷۳۹۵۱۴ – ۶۶۷۰۸۱۵۵‬در تهـران و ‪۳۲۲۲۵۵۳۵‬‬ ‫(‪ )۰۳۱‬در اصفهـان تمـاس حاصـل کننـد‪.‬‬ ‫نشـانی دبیرخانـه در تهران‪ :‬خیابـان جمهوری‪ ،‬بعـد از خیابان‬ ‫حافظ‪ ،‬خیابان سـی تیر‪ ،‬شماره ‪ ،۵۹‬کد پسـتی‪۱۱۳۵۸۱۷۱۱۳ :‬‬ ‫نشـانی دبیرخانـه در اصفهـان‪ :‬خیابـان امـادگاه‪ ،‬روبـروی‬ ‫هتـل عباسـی‪ ،‬مجتمـع عباسـی‪ ،‬پلاک ‪ ۱۰۷‬کـد پسـتی‪:‬‬ ‫‪۸۱۴۴۹۱۷۸۸۶‬‬ ‫‪ -10‬رای شماره ‪140060302009000400‬مورخ ‪ 1400/02/11‬خانم لیال عطائی قلعه میرزمانی فرزند‬ ‫نعمت اله در ششدانگ یکباب خانه نیم ساز به مساحت ‪225/40‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪ -6‬اصلی‬ ‫باقیمانده واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بختیار هیرمن پور‬ ‫‪ -11‬رای شماره ‪140060302009000391‬مورخ ‪ 1400/02/11‬اقای علی اکبر اقابابائی طالخونچه‬ ‫فرزند حسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪86/26‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪ 161‬فرعی‬ ‫باقیمانده از ‪ - 1‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حسین مهری‬ ‫دهنوی‬ ‫‪ -12‬رای شــماره ‪140060302009000369‬مــورخ ‪ 1400/02/09‬اقای نعمت کریمی لنجی فرزند‬ ‫امیرقلی در ششدانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت ‪200/12‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪ -10‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی خیراله احمدپور مبارکه بموجب سند شماره‬ ‫‪17343‬مورخ ‪ 1339/2/6‬دفتر ‪ -62‬اصفهان‬ ‫‪ -13‬رای شماره ‪140060302009000553‬مورخ ‪ 1400/02/29‬اقای سید صادق موسوی فرزند سید‬ ‫رحیم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪172/26‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪ -51‬اصلی واقع در‬ ‫بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی سیدکمال موسوی بداغ ابادی بموجب سند شماره‬ ‫‪24169‬مورخ ‪ 1355/2/13‬دفتر ‪ -53‬اصفهان‬ ‫‪ -14‬رای شماره ‪140060302009000573‬مورخ ‪ 1400/02/30‬خانم زهرا گودرزی سرارودی فرزند‬ ‫مصطفی در یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪299/55‬متر مربع مجزی شده‬ ‫از پالک ‪ -16‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی سید محمدامیری‬ ‫بموجب سند شماره ‪26054‬مورخ ‪ 1351/3/20‬دفتر سه‪ -‬شهرضا‬ ‫‪ -15‬رای شماره ‪140060302009000396‬مورخ ‪ 1400/02/11‬اقای پیمان قربانی فرزند حجت اله در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪125/57‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪ -12‬اصلی واقع در بخش ‪8‬‬ ‫ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی محمدباقر خاتمی‬ ‫‪ -16‬رای شــماره ‪140060302009000545‬مورخ ‪ 1400/02/29‬اقای مجتبی احمدپورمبارکه فرزند‬ ‫رحمت اله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪315/58‬متر مربع مجزی شده از پالک یک ‪ -‬اصلی‬ ‫قاب جادویی‬ ‫‪5‬‬ ‫نخستین سریال ژانر کودک و‬ ‫نوجوان به شبکه نمایش خانگی‬ ‫می اید‬ ‫ســریال شــبکه نمایــش خانگــی «دیــو و مــاه‬ ‫پیشــونی» به عنــوان اولیــن ســریال ژانــر کــودک و‬ ‫نوجــوان‪ ،‬امســال بــه شــبکه نمایــش خانگــی می ایــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مشــاور رســانه ای پــروژه‪ ،‬ســاخت‬ ‫مجموعــه «دیــو و مــاه پیشــونی» بــه کارگردانــی‬ ‫حســین قناعــت و تهیه کنندگــی مهــدی یــاری‬ ‫فروردیــن ســال جــاری در ســکوت خبــری اغازشــده‬ ‫و روزهــای پایانــی تصویربــرداری را ســپری می کنــد‪.‬‬ ‫«دیــو و مــاه پیشــونی» بــر اســاس یکــی از‬ ‫افســانه های کهــن ایرانــی نوشته شــده اســت‪ .‬در‬ ‫خالصــه داســتان ایــن ســریال امــده اســت‪ :‬مــاه‬ ‫پیشــونی همــراه بــا یکــی از نــوادگان ارژنــگ دیــو کــه‬ ‫در داســتان های شــاهنامه بــا رســتم دســتان جنگیــده‬ ‫بــود؛ در فضایــی فانتــزی و شــاد همســفر می شــود؛‬ ‫ســفری در دنیــای امــروز بــرای کــودک درون همــه‬ ‫افــراد خانواده‪.‬علــی صادقــی‪ ،‬افســانه بایــگان‪ ،‬حســن‬ ‫پورشــیرازی‪ ،‬لیــا اوتــادی‪ ،‬رامیــن ناصــر نصیــر‪،‬‬ ‫میرطاهــر مظلومــی‪ ،‬ســیاوش چراغــی پــور‪ ،‬احمدرضــا‬ ‫اســعدی‪ ،‬بهــراد خــرازی‪ ،‬نگیــن معتضــدی‪ ،‬ســتایش‬ ‫موســوی‪ ،‬نیلوفــر شــهیدی‪ ،‬علــی کاظمــی‪ ،‬الهــام‬ ‫جــدی‪ ،‬ســارا محمــدی‪ ،‬پارســیا شــکوری‪ ،‬عســل قرایی‬ ‫و اتــش تقــی پــور بازیگــران ایــن مجموعــه هســتند‪.‬‬ ‫صــادق یــاری مجــری طــرح «دیــو و ماه پیشــونی»‬ ‫اســت و مذاکــرات بــرای پخــش سراســری این ســریال‬ ‫از طریــق پلتفرم هــای داخلــی در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫حامد همایون بازیگر سریال‬ ‫طنز شد‬ ‫مجموعــه طنــز «حــاال برعکــس» بــا حضــور حامد‬ ‫همایــون _ خواننــده پــاپ _ بــرای پخــش از شــبکه‬ ‫نســیم ســاخته شــد‪.‬مجموعه طنــز حــاال برعکــس از‬ ‫شــنبه‪ ۲۹ ،‬خردادمــاه هــر شــب بــه روی انتــن شــبکه‬ ‫نســیم می رود‪.‬رامبــد جــوان در صفحــه شــخصی خــود‬ ‫در فضــای مجــازی این خبــر را اعــام کــرده و در ادامه‬ ‫ان اورده اســت‪ :‬ایــن ســریال کــه در اســتودیوی برنامــه‬ ‫خندوانــه ضبط شــده‪ ،‬بــه کارگردانــی محمــود کریمــی‬ ‫و تهیه کنندگــی ســید علــی احمــدی تولیدشــده اســت‪.‬‬ ‫حامــد همایــون _ خواننــده پــاپ _ در اولیــن تجربه‬ ‫بازیگــری خــود مقابــل دوربیــن ایــن ســریال طنــز‬ ‫رفتــه اســت‪«.‬حاال برعکــس» هــر شــب ســاعت ‪۲۱‬‬ ‫پخش شــده و تکــرار ان ســاعت ‪ ۹ ،۲:۰۰‬و‪ ۱۴‬از شــبکه‬ ‫نســیم بــه روی انتــن مـی رود‪.‬‬ ‫کاظم سیاحی مقابل دوربین‬ ‫«جزیره»‬ ‫طبــق اعــام روابــط عمومــی ســریال جزیــره‪،‬‬ ‫کاظــم ســیاحی به عنــوان جدیدتریــن بازیگــر ســریال‬ ‫«جزیــره» بــه ایــن ســریال نمایــش خانگــی پیوســت‪.‬‬ ‫کاظــم ســیاحی کــه بــا بــازی در فیلم هــا و‬ ‫ســریال های مطرحــی‪ ،‬چــون «جهــان بــا مــن‬ ‫برقــص»‪« ،‬طبقــه هســاث» و «لیسانســه ها»‬ ‫مخاطبــان زیــادی را بــا خــود همــراه کــرده اســت حاال‬ ‫بــه جمــع بازیگــران «جزیــره» اضافــه شــده اســت تــا‬ ‫در عرصــه بازیگــری تجربــه متفاوتــی را پشــت ســر‬ ‫بگذارد‪.‬صداپیشــه شــخصیت «جیگــر» در مجموعــه‬ ‫کاله قرمــزی پیــش از ســریال «جزیــره» در دو ســریال‬ ‫«کرگــدن» و «میــدان ســرخ» نیز حضور داشــته اســت‬ ‫و ایــن ســومین حضــور او در نمایــش خانگــی اســت‪.‬‬ ‫فیلمبــرداری «جزیــره» جدیدتریــن ســاخته ســیروس‬ ‫مقــدم خالــق اثــار مطرحــی همچــون «پایتخــت» بــا‬ ‫فیلمنام ـه ای از علــی طالــب ابــادی در جزیــره کیــش‬ ‫ادامــه دارد و بــه زودی از فیلیمــو پخــش می شــود‪.‬‬ ‫ایــن ســریال بــه تهیه کنندگــی منوچهــر محمــدی و‬ ‫امیرحســین حیــدری ســاخته می شــود و پیش ازایــن‬ ‫حضــور محمدرضــا فروتــن‪ ،‬هنگامــه قاضیانــی‪ ،‬میتــرا‬ ‫حجــار‪ ،‬امیــر مقــاره‪ ،‬غــزل شــاکری و حســام منظــور‬ ‫در ایــن ســریال قطعــی شــده و دیگــر بازیگــران ایــن‬ ‫ســریال بــه زودی معرفــی می شــوند‪.‬‬ ‫واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی جعفر احمدپور مبارکه بموجب سند رسمی‬ ‫شماره ‪ 52199‬مورخ ‪ 1350/11/04‬دفتر ‪ -86‬اصفهان‬ ‫‪ -17‬رای شــماره ‪140060302009002957‬مورخ ‪ 1399/10/02‬اقای محمدرضا احمدزاده قهنویه‬ ‫فرزند خسرو در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪238/73‬متر مربع مجزی شده از‬ ‫پالک ‪ 1262‬فرعی از ‪ - 19‬اصلی واقع در بخش هشت ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی‬ ‫سیف اله خدارحمی بموجب سند رسمی شماره ‪3485‬مورخ ‪ 1346/05/04‬دفتر ‪ -4‬شهرضا‬ ‫‪ -18‬رای شماره ‪140060302009002956‬مورخ ‪ 1399/10/02‬خانم مریم احمدپور مبارکه فرزند رضا‬ ‫در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪238/73‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪1262‬‬ ‫فرعی از ‪ - 19‬اصلی واقع در بخش هشــت ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی سیف اله‬ ‫خدارحمی بموجب سند رسمی شماره ‪3485‬مورخ ‪ 1346/05/04‬دفتر ‪ -4‬شهرضا‬ ‫تاریخانتشاراول‪1400/03/11:‬تاریخانتشاردوم‪1400/03/26:‬رییسادارهثبتاسنادوامالکمبارکه‪-‬مظاهر‬ ‫نصرالهی ‪/1142394‬م الف‬ ‫ابالغ اخطاریه‬ ‫‪ -1-554‬شــماره نامه‪ 140085602210002013 :‬بدینوسیله به اقای احسان نیلفروشان فرزند رضا‬ ‫ساکن‪ :‬اصفهان ‪ -‬خیابان عباس اباد‪ -‬کوچه مسرور ‪ -‬پالک ‪ 49‬که برابر گزارش مامور‪ ،‬ابالغ واقعی‬ ‫میســر نگردیده ابالغ میگردد‪ :‬نظر باینکه اقای محمد اذرنوش با ارائه وکالتنامه شماره ‪ 41157‬مورخ‬ ‫‪ 1399/11/28‬تنظیمی دفترخانه اســناد رسمی شماره ‪ ۵۸‬اصفهان با مراجعه به اداره ثبت و درخواست‬ ‫ســند المثنی از پالک ‪ 19625‬فرعی از ‪ 2267‬اصلی واقع در بخش ‪ 6‬ثبت اصفهان اعالم داشته سند‬ ‫مالکیت بشماره مسلسل ‪ 290835‬الف ‪ ۹۵‬نزد شما میباشد لذا مراتب باستناد تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۲۰‬ائین‬ ‫نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میگردد لذا از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز با در دست‬ ‫داشتن سند مالکیت مذکور به این اداره مراجعه نمایید و در غیر اینصورت چنانچه بدون مجوز قانونی‬ ‫ظرف مهلت معین شده در اگهی‪ ،‬سند مورد مطالبه را تسلیم ننمایید با رعایت کلیه مقررات قانونی سند‬ ‫مالکیت المثنی صادر خواهد گردید‪ .‬ناصر صیادی صومعه‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق‬ ‫اصفهان ‪/1148971‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫چهارشنبه | ‪ 26‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4096‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخنگوی شرکت توزیع برق استان اصفهان‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫قطع برق هفتگی در شرکت‬ ‫گاز استان اصفهان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان از قطـع برق‬ ‫هفتگی در شـرکت گاز اسـتان اصفهان در راستای کاهش‬ ‫مصـرف بـرق خبـر داد‪ .‬به گـزارش اصفهـان امروز‪ ،‬سـید‬ ‫مصطفـی علوی گفت‪ :‬با توجه به اعلام وزارت نیرو مبنی‬ ‫بر کمبود برق درسـطح کشـور و سـهم اسـتان اصفهان در‬ ‫تامیـن این کسـری‪ ،‬قطع بـرق در تمامـی ادارات و صنایع‬ ‫در صـورت عـدم رعایـت ضوابـط مصـرف بهینـه اجتناب‬ ‫ناپذیـر اسـت‪ .‬وی مطلـب افـزود‪ :‬با توجه به دسـتور العمل‬ ‫هـای ابالغـی به ایـن شـرکت در جهت کاهـش مصرف‬ ‫بـرق‪ ،‬در روزهـای شـنبه‪ ،‬یکشـنبه و چهارشـنبه هر هفته‬ ‫بـه مدت ‪۳‬سـاعت و در سـاعات پیـک مصـرف( ‪ ۱۱‬تا‪۱۴‬‬ ‫) ملـزم بـه قطـع بـرق و اسـتفاده از دیزل ژنراتور هسـتیم‬ ‫و در روزهـای دوشـنبه و سـه شـنبه هـر هفتـه نیـز بـا‬ ‫مصـرف بهینـه توسـط همـکاران حداقل بـرق مصرفی را‬ ‫در سـاختمان اداره مرکـزی خواهیم داشـت‪ .‬علوی‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکـه در شـرایط فعلـی قطـع برق بـرای تمامـی ادارات و‬ ‫سـازمان هـا الزامـی بـوده و برنامه قطـع برق و اسـتفاده از‬ ‫دیـزل ژنراتور از سـوی شـرکت توزیع برق تدویـن و ابالغ‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬طبق مجوز صادر شـده از سـوی‬ ‫اسـتانداری‪ ،‬تخطی از برنامه ابالغی منجر به قطع انشعاب‬ ‫بـرق خواهد شـد‪ .‬مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اصفهان‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در پـی برخی پرسـش ها از سـوی همـکاران عزیز‬ ‫در راسـتای بهینه سـازی مصرف‪ ،‬سـاعات قطع بـرق و یا‬ ‫تغییـر سـاعات کاری بـه اطالع می رسـاند؛ قطع بـرق‪ ،‬به‬ ‫هیـچ وجـه جزو برنامـه های بهینه سـازی مصـرف نبوده‬ ‫و اساساً موضـوع بهینه سـازی مصـرف از طریـق اجرای‬ ‫طـرح های مهندسـی‪ ،‬جایگزینـی تجهیـزات کم مصرف‬ ‫بـا تجهیزات پـر مصـرف‪ ،‬اسـتفاده از انرژی هـای تجدید‬ ‫پذیـر و… پیگیـری می گردد‪ .‬علـوی‪ ،‬بیان داشـت‪ :‬عدم‬ ‫قطـع برق بخش خانگی با توجه به بسـتری بـودن برخی‬ ‫از بیمـاران کرونایـی در منـازل و همچنین عـدم قطع برق‬ ‫بیمارسـتان هـا و مراکـز امـدادی نظیـر اورژانـس و اتـش‬ ‫نشـانی منـوط بـه تامیـن کسـری بـرق از سـوی ادارات‬ ‫دولتـی و صنایـع گردیـده‪ ،‬لـذا قطـع نشـدن بـرق بخش‬ ‫خانگـی طـی ‪ ۱۰‬روز اخیر مرهون صبـر و تحمل کارکنان‬ ‫شـرکت ها و ادارات سـطح اسـتان می باشـد‪ .‬اما از انجایی‬ ‫کـه رفـاه کارکنـان نیز از مسـائل مهم اسـت‪ ،‬بخش های‬ ‫مرتبط ماموریت دارند تا مشـکالت رفاهـی کارکنان بویژه‬ ‫موضوع سیسـتم های سرمایشـی را با رعایت دستورالعمل‬ ‫هـا وقوانین ابالغ شـده حـل نمایند‪.‬‬ ‫پایان جدال بر سر ذرت های‬ ‫الوده‬ ‫رئیـس سـازمان ملی اسـتاندارد با بیـان اینکه ترخیص‬ ‫کاالهـا بـه لحـاظ اسـتاندارد ‪ ۲۴‬تـا ‪ ۴۸‬سـاعت طـول‬ ‫می کشـد‪ ،‬دربـاره جدیدتریـن وضعیـت ذرت هـای الـوده‬ ‫گفـت‪ :‬احتمـا ً‬ ‫ال با تمهیـدات چیده شـده مابقـی ذرت های‬ ‫الـوده از کشـور خـارج خواهـد شـد و دیگـر چیـزی بـه‬ ‫عنـوان ذرت الـوده در کشـور نخواهیـم داشـت‪ .‬غالمرضا‬ ‫شـریعتی در گفت وگـو بـا ایسـنا‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬دپـوی اخیر‬ ‫کاالهـا در گمـرک ربطی به اسـتاندارد نداشـته و سـازمان‬ ‫ملـی اسـتاندارد بعـد از انتخاب عنوان سـال از سـوی مقام‬ ‫معظم رهبری‪ ،‬بسـته حمایتی ابالغ کرد که در زمینه ورود‬ ‫کاالهـا به ویـژه مواد اولیه تولید‪ ،‬مقررات و شـرایطی ایجاد‬ ‫کـرده کـه ترخیص ان ها بـه حداقل به زمان‪ ،‬یعنـی ‪ ۲۴‬تا‬ ‫‪ ۴۸‬سـاعت از نظر سـازمان انجام شـود‪ .‬وی افزود‪ :‬شـرایط‬ ‫ترخیـص مـواد اولیـه به سـاده ترین صـورت رسـیده و در‬ ‫عیـن حـال نظـارت بـر کاالها نیـز به طـور جـدی انجام‬ ‫می شـود؛ بنابرایـن سـازمان ملـی اسـتاندارد در ترخیـص‬ ‫کاالهـا مشـکلی نـدارد‪ .‬رئیس سـازمان ملی اسـتاندارد در‬ ‫پاسـخ بـه سـوالی دربـاره جدیدتریـن وضعیـت ذرت های‬ ‫الـوده نیـز گفـت‪ :‬احتمـا ً‬ ‫ال با تمهیـدات چیده شـده مابقی‬ ‫ذرت هـای الـوده از کشـور خارج خواهد شـد و دیگر چیزی‬ ‫به عنوان ذرت الوده در کشـور نخواهیم داشـت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بـا پیگیـری انجـام شـده این محمولـه به کشـورهایی که‬ ‫اسـتاندارد انها با اسـتاندارد ایران متفاوت اسـت و متقاضی‬ ‫ایـن محموله هسـتند یا می خواهنـد ان را به مـواد دیگری‬ ‫تبدیـل کننـد منتقل خواهد شـد‪.‬‬ ‫همراهیمردمبهتابستانیبدونخاموشیمی انجامد‬ ‫سخنگوی شرکت توزیع برق استان اصفهان با اشاره به‬ ‫اغاز زود هنگام موج گرما در بهار ‪ 1400‬گفت ‪ :‬مصارف خانگی‬ ‫و وسایل سرمایشی به خصوص در مناطق گرم نیز به دلیل‬ ‫گرمای شدید زودتر از سال گذشته وارد مدار شده که جبران‬ ‫تداوم مصرف بی رویه انرژی یا باید از طریق خاموشی دادن‬ ‫به مشترکان انجام شود یا با مدیریت بهینه مصرف و همراهی‬ ‫هدفمند مردم‪ ،‬متوسط مصرف کاهش یافته و تعادل در تولید و‬ ‫مصرف برق ایجاد شود‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬مهندس امیر رمضانی گفت‪:‬‬ ‫عالوه بر این به دلیل کاهش نزوالت اسمانی بخشی از ظرفیت‬ ‫نیروگاه های برق ابی کشور نیز امسال در اختیار نیست و بر همین‬ ‫اساس ‪ ۳۶‬درصد از منابع ابی کشور کمتر شده که با کاهش‬ ‫فعالیت نیروگاه های برق ابی‪ ،‬تراز تولید و مصرف به میزان چهار‬ ‫هزار مگاوات کمتر شده است‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬حدود ‪ 600‬مگاوات از ‪ 2000‬مگاوات‬ ‫برق مورد نیاز در استان در پیک تابستان فقط صرف وسایل‬ ‫سرمایشی می شود و درخواست از مشترکان برق این نیست که‬ ‫این وسایل را به طور کلی از مدار خارج کنند‪ ،‬بلکه انتظار می رود‬ ‫کولرهای اضافی را از مدار خارج کنند و کولرهای گازی را نیز‬ ‫روی دمای ‪ ۲۵‬درجه به باال تنظیم کرده و کولرهای ابی را در‬ ‫دور کند استفاده کنند‪.‬‬ ‫رمضانی اظهار داشت‪ :‬بخش صنعت و کشاورزی در‬ ‫سال های گذشته با انعقاد تفاهم نامه هایی‪ ،‬همکاری بسیاری‬ ‫با شرکت توزیع برق استان اصفهان داشتند که بر اساس این‬ ‫قراردادها صنایع و کشاورزی متعهد می شوند مصرف خود را از‬ ‫بار اوج مصرف به یک ساعت دیگر منتقل کنند و از این بابت‬ ‫پاداش هایی هم داده می شود که سال گذشته بالغ بر ‪ 160‬میلیارد‬ ‫ریال به صنایع همکار ‪ ،‬ادارات و کشاورزان پرداخت شد‪.‬‬ ‫رمضانی با اشاره به اینکه استخراج هر یک عدد بیت کوین‪،‬‬ ‫باعث انتشار ‪ 300‬تن گاز کربن در فضا می شود ‪ ،‬گفت ‪ :‬در‬ ‫شرکت توزیع برق استان اصفهان موفق به جمع اوری ‪10526‬‬ ‫دستگاه رمز ارز در ‪ 234‬محل با مصرف ‪ 26315‬کیلووات‬ ‫مصرف غیرمجاز از خرداد ماه ‪ 98‬تا کنون شده ایم و همچنان‬ ‫پرسنل این شرکت با همکاری نیروی انتظامی به جمع اوری‬ ‫انشعابات غیر مجاز رمز ارز مشغول هستند‪ .‬وی افزود ‪ :‬حساسیت‬ ‫همه افراد نسبت به مدیریت مصرف برق می تواند باعث حفظ‬ ‫محیط زیست شود چرا که هر یک کیلووات ساعت مصرف برق‬ ‫باعث انتشار یک کیلوگرم گاز ‪ CO2‬در جو می شود‪.‬‬ ‫مهندس رمضانی ادامه داد‪ :‬خاموش کردن حتی یک المپ‬ ‫اضافه نیز می تواند در کاهش مصرف برق و جلوگیری از بروز‬ ‫خاموشی موثر باشد اگر هر مشترک تنها یک المپ اضافی را‬ ‫خاموش کند‪ ،‬مصرف برق کشور به اندازه یک نیروگاه هزار‬ ‫مگاواتی کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد ‪ :‬چنانچه مردم بدانند هر کولرگازی به اندازه‬ ‫‪ 20‬دستگاه تنفس مصنوعی برق مصرف می کند ‪ ،‬حتما در‬ ‫شرایط بحرانی فعلی بیماره کرونا که بسیاری از هموطنان بیش‬ ‫از پیش به دستگاههای تنفس مصنوعی احتیاج دارند از مصارف‬ ‫خود خواهند کاست و این نیاز به اگاه سازی گسترده توسط صدا‬ ‫و سیما و رسانه های جمعی دارد‪.‬‬ ‫رمضانی با اشاره به طرح برق امید گفت ک تاکنون ‪23‬‬ ‫درصد از ‪ 1.202.000‬مشترک خانگی در استان حداقل یکبار‬ ‫مشمول طرح رایگان برق امید شده اند که امیدواریم با رعایت‬ ‫الگوهای مصرف این مقدار افزایش یاید تا هم استانی های‬ ‫عزیز بیشتری مشمول این تخفیفات گردند‪ .‬وی ادامه داد ‪ :‬این‬ ‫درحالی است هر مشترک پرمصرف به طور میانگین ‪20‬برابر ‬ ‫ک مشترک کم مصرف ‪ ،‬برق را مورد استفاده قرار می دهد‬ ‫ی ‬ ‫وی گفت ‪ :‬در امور های ‪ 23‬گانه استان اصفهان استفاده از‬ ‫کولرگازی ممنوع و در مناطق گرم دما باید روی ‪ 26‬درجه باشد‪.‬‬ ‫همچنین با ارسال نامه ای به استانداری اصفهان برای سازمان‬ ‫های دولتی در سال‪ 1400‬تاکید شده که مصرف برق خود را ‪50‬‬ ‫درصد کاهش دهند و برق ادارات و سازمانهایی که پرمصرف‬ ‫باشند و مواردی را که ابالغ شده است‪ ،‬رعایت نکنند‪ ،‬قطع خواهد‬ ‫و با انها برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬همه همکاران ما برای حفظ پایداری شبکه‬ ‫برق و جلوگیری از بروز خاموشی تمام توان خود را به کار بسته‬ ‫اند و با این حال ما برای حفظ شرایط موجود نیازمند یاری همه‬ ‫مردم نه تنها در استان بلکه در کشور هستیم و همانطور که گفتم‬ ‫اگر مصرف برق مدیریت شود‪ ،‬دچار قطعی برق نخواهیم شد‪.‬‬ ‫رمضانی از نکات ایمنی قابل توجه که این روزها در شرایط‬ ‫اعمال خاموشی رخ ی دهد به قطعی برق اسانسور اشاره کرد و‬ ‫گفت ‪ :‬اگر هنگام قطع برق داخل اسانسور محبوس شدید واقدام‬ ‫به نجات شما نمودند بخصوص اگر اتاقک اسانسور بین طبقات‬ ‫بود حتما ابتدا درخواست کنید کلید اصلی برق و یا فیوز اسانسور‬ ‫را قطع نموده و بعد اقدام به خارج کردن نمایند‪.‬توجه فرمایید‬ ‫اگر هنگام خروج شما و قطع نکردن فیوز ناگهان برق وصل‬ ‫شود اتاقک طبق دستور قبلی شروع به حرکت ناگهانی نموده و‬ ‫لطمات جبران ناپذیری را متحمل خواهید شد ‪.‬‬ ‫رمضانی در ادامه به چند نکته ساده برای کاهش مصرف‬ ‫مشترکان اشاره کرد و گفت ‪ :‬سرویس به موقع تجهیزات‬ ‫سرمایشی‪ ،‬روشنایی و سایر تجهیزات برقی جهت استفاده بهینه‬ ‫از نعمت برق در این روزها ضروری است‪.‬‬ ‫وی نصب سایبان روی کولرها به منظور جلوگیری از تابش‬ ‫مستقیم نور افتاب و عدم استفاده از ماشین لباسشویی‪ ،‬جاروبرقی‪،‬‬ ‫اتو و سایر وسایل پرمصرف در ساعات اوج مصرف و بکارگیری‬ ‫ان در ساعات اولیه صبح ( ‪ 6‬صبح الی ‪ )11‬را عالوه بر کاهش‬ ‫هزینه برق مصرفی‪ ،‬باعث پایداری شبکه های برق دانست‪.‬‬ ‫رمضانی افزود ‪ :‬استفاده بهینه و حداکثری از روشنایی طبیعی‬ ‫در روز‪ ،‬این نعمت خدادادی رایگان‪ ،‬به جای روشنایی تولیدی از‬ ‫برق باعث کاهش چشمگیر مصرف برق خواهد شد و هم استانی‬ ‫های عزیز در خرید لوازم برقی به برچسب انرژی انها دقت نمایند‬ ‫چراکه خرید لوازم برقی بی کیفیت عالوه بر صدمات مالی باعث‬ ‫افزایش مصرف برق خانوار می شود‪ .‬همچنین استفاده از وسایل‬ ‫برقی با برچسب انرژی ‪ A‬نسبت به برچسب انرژی ‪ B‬باعث‬ ‫کاهش حداقل ‪ 10‬درصد انرژی مصرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت ‪ :‬تنظیم ترموستات کولر در دمای اسایش‬ ‫(‪ 25‬درجه) باعث کاهش ‪ 20‬درصد مصرف ماهانه برق و صرفه‬ ‫جویی بیش از ‪ ۳۵‬هزار تومان در هزینه برق مصرفی می شود‬ ‫و سرویس به موقع کندانسور و شستشوی فیلترها و شبکه های‬ ‫داخلی کولر گازی ‪ ،‬باعث کاهش ‪ 15‬درصد مصرف ماهانه برق‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه خبر داد‬ ‫تالش فوالد مبارکه برای مشارکت حداکثری و برگزاری شکوهمند انتخابات‬ ‫مدیر روابط عمومی شــرکت فــوالد مبارکه گفت‪:‬‬ ‫شــرکت فوالد مبارکــه به عنوان یک شــرکت بزرگ‬ ‫فوالدی اقدامات بسیاری را به منظور برگزاری شکوهمند‬ ‫انتخابات در این شــرکت و همچنین مشارکت در جلب‬ ‫حداکثری کارکنان و احاد مختلف جامعه برای شرکت در‬ ‫انتخابات انجام داده است‪.‬‬ ‫هــادی نباتی نژاد در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه بــا توجه به اهمیــت حضور در‬ ‫انتخابات و همچنین سیاست های کالن شرکت همچون‬ ‫مشــارکت در جلب حداکثری کارکنــان و احاد مختلف‬ ‫جامعه برای شــرکت در انتخابــات‪ ،‬اقدامات مختلفی‬ ‫را انجــام داده که به دو بخش اقدامات داخلی شــرکت‬ ‫به منظور برگزاری شــکوهمند انتخابات در ســازمان و‬ ‫مشــارکت در جلب حداکثری مــردم در بیرون از فوالد‬ ‫مبارکه تقسیم می شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بخــش داخلــی ســازمان می توان‬ ‫بــه برگزاری جلســات متعــدد و منظم با مســئوالن‬ ‫شهرســتان های لنجان و مبارکه به منظور فراهم کردن‬ ‫شــرایط ورود صندوق های رای بــه داخل فوالدمبارکه‬ ‫اگهیمناقصه‬ ‫نوبت اول‬ ‫اول‬ ‫نوبت‬ ‫عملیات‬ ‫شهر‪،‬‬ ‫شهرداری نجف اباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ‪ 1400/142‬مورخ ‪ 1400/01/30‬شورای محترم اسالمی‬ ‫تکمیل بلوار کشاورز را با مجموع براورد تقریبی اولیه به مبلغ ‪ 198/537/587/975‬ریال با احتساب تعدیل و مابه التفاوت قیمت‬ ‫قیر حسب مدارک موجود در مدارک مناقصه‪ ،‬از محل اعتبارات عمرانی سال ‪ 1400‬شهرداری و بر اساس فهرست بهاء سال ‪1400‬‬ ‫به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه‪ :‬شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه و رزومه کاری مرتبط و تجهیزات و ماشین االت متناسب‬ ‫با موضوع مناقصه بوده و دارای صالحیت و رتبه بندی الزم (حداقل پایه چهار در رشته راه و ترابری) از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست‬ ‫جمهوری باشند‪.‬‬ ‫مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه‪ ،‬با همراه داشتن مدارک‬ ‫و رزومه شرکت‪ ،‬تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ‪ 1400/04/10‬به امور قراردادهای شهرداری نجف اباد مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان باید مبلغ ‪ 10/000/000/000‬ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره‬ ‫‪ 0104544150002‬شهرداری نجف اباد و یا معادل انرا ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند‪ .‬برندگان اول‪ ،‬دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد‬ ‫قرارداد نشوند سپرده انها به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف اباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫م الف‪1149801 :‬‬ ‫محمد مغزی نجف ابادی‪ -‬شهردار نجف اباد‬ ‫و فوالد ســبا‪ ،‬هماهنگی با واحد ترابری شــرکت برای‬ ‫فراهم کردن شــرایط حضور کارگران پای صندوق های‬ ‫رای‪ ،‬فراهم شدن سیســتم های صوتی‪ ،‬مخابراتی و به‬ ‫طور کل سیستم های ارتباطی‪ ،‬هماهنگی های مختلف‬ ‫با واحد حفاظت فیزیکی جهت انجام اقدامات مربوطه و‬ ‫هماهنگی با معاونان و دیگر بخش های شرکت جهت‬ ‫برنامه ریــزی حضور کارگران پــای صندوق های رای‬ ‫اشــاره کرد‪ .‬به گفته مدیر روابط عمومی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬اطالع رسانی از طریق فضای مجازی‪ ،‬برگزاری‬ ‫نشســت های بصیرت افزایی‪ ،‬تهیــه و توزیع کلیپ و‬ ‫بنرهای مختلف در شهرهای اصفهان‪ ،‬لنجان و مبارکه‬ ‫با هماهنگی مســئوالن مربوطه و در راستای مشارکت‬ ‫حداکثری از جمله اقدامات این شرکت در حوزه اقدامات‬ ‫بیرونی است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬به منظور تسهیل شرایط حضور‬ ‫کارگران این شرکت پای صندوق های رای‪ ،‬با هماهنگی‬ ‫فرمانداری شهرستان مبارکه صندوق های رای از ساعت‬ ‫‪ ۱۱‬صبح تا پایان زمان رای گیری در فوالد مبارکه مستقر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مالیات‬ ‫قانون پایانه های فروشگاهی و‬ ‫ضمانت های اجرایی ان‬ ‫قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در‬ ‫راستای بهبود توزیع درامد‪ ،‬دستیابی به عدالت اجتماعی و‬ ‫رفع تبعیض مالیاتی‪ ،‬برقراری ضمانت‏های اجرایی مناسب‬ ‫و تکمیل اطالعات مودیان از نقاط قوت قانون مالیات‏های‬ ‫مستقیم می‏ باشد‪ .‬قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه‬ ‫مودیان که اخیرا توسط رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫برای اجرا به دولت ابالغ شده است که دارای ضمانت های‬ ‫اجرایی می باشد که در ادامه به ان ها اشاره می کنیم‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۲۲‬تخلفات و حسب مورد‪ ،‬جریمه های متعلقه‬ ‫به شرح زیر خواهد بود‪ :‬الف – عدم صدور صورتحساب‬ ‫الکترونیکی ‪ ،‬معادل ده درصد(‪ )%۱۰‬مجموع مبلغ فروش‬ ‫انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست‬ ‫میلیون ریال‪ ،‬هریک که بیشتر باشد‪ .‬ب– عدم عضویت‬ ‫در سامانه مودیان‪ ،‬عدم استفاده از پایانه فروشگاهی ‪ ،‬عدم‬ ‫استفاده از حافظه مالیاتی ‪ ،‬استفاده از حافظه مالیاتی متعلق‬ ‫به سایرمودیان ‪ ،‬یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران‪،‬‬ ‫معادل ده درصد(‪ )%۱۰‬مجموع مبلغ فروش انجام شده از‬ ‫ان طرق‪ ،‬یا بیست میلیون ریال‪ ،‬هر یک که بیشتر باشد‬ ‫و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی‪ ،‬نرخ صفر و‬ ‫مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان‬ ‫سال مالی‪ .‬پ– عدم اعالم شماره حساب یا حسابهای‬ ‫بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق ان‬ ‫یا انها انجام می شود به سازمان‪ ،‬معادل ده درصد(‪)%۱۰‬‬ ‫مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق ان حساب یا‬ ‫بیست میلیون ریال‪ ،‬هریک که بیشتر باشد و محرومیت‬ ‫از اعمال معافیت های مالیاتی‪ ،‬نرخ صفر و مشوقهای‬ ‫موضوع قانون مالیاتهای مستقیم درهمان سال مالی‪.‬‬ ‫ت– عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار‪ ،‬حذف یا‬ ‫مخدوش کردن صورتحساب‪ ،‬معادل دو درصد(‪ )%۲‬مبلغ‬ ‫صورتحساب های مذکور یا معادل بیست میلیون ریال‬ ‫هریک که بیشتر باشد‪ .‬ث– عدم رعایت احکام مذکور در‬ ‫موارد(‪ )۱۴(،)۱۳(،)۱۲‬این قانون‪،‬معادل یک درصد(‪ )%۱‬مبلغ‬ ‫فروش گزارش نشده یا معادل ده میلیون ریال‪ ،‬هریک که‬ ‫بیشتر باشد‪ .‬تبصره ‪ -۱‬مبلغ جریمه های ثابت مندرج در‬ ‫این قانون ‪ ،‬متناسب با نرخ تورم ساالنه براساس اخرین‬ ‫اعالم بانک مرکزی ‪ ،‬هرسال توسط سازمان اعالم می‬ ‫شود‪ .‬تبصره ‪ -۲‬سازمان نمی تواند بیشتر از پنجاه درصد‬ ‫(‪ )%۵۰‬جریمه های موضوع این ماده را مطابق ماده (‪)۱۹۱‬‬ ‫قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۳‬درصورت اعمال جریمه های موضوع بندهای‬ ‫«الفـ» و «ث» این ماده ‪ ،‬جریمه موضوع ماده (‪ )۱۶۹‬قانون‬ ‫مالیات های مستقیم اعمال نمی شود‪ .‬در صورت اعمال‬ ‫جریمه های مذکوردر بند«ب» ‪ ،‬جریمه های مذکور در‬ ‫بندهای « الف» و «ت» اعمال نمی شود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۲۳‬هرشخصی که به قصد تقلب یا اخالل‬ ‫در نظام مالیاتی کشور‪ ،‬اقدام به تولید‪ ،‬عرضه یا استفاده‬ ‫از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های‬ ‫فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند‪ ،‬یا پایانه‬ ‫فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند‪ ،‬عالوه بر جبران‬ ‫ضرر و زیان‪ ،‬حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‬ ‫های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسالمی به غیر‬ ‫از حبس‪ ،‬محکوم می شود‪ .‬تبصره ‪ -۱‬تکرار جرم موضوع‬ ‫این ماده برای بیش از سه بار‪ ،‬حسب مورد موجب مجازات‬ ‫های تعریزی درجه پنج قانون مجازات اسالمی به غیر از‬ ‫حبس‪ ،‬می شود‪ .‬تبصره‪ -۲‬اقدام به جرم موضوع این ماده‬ ‫به صورت گروهی و سازمان یافته ‪ ،‬موجب مجازات های‬ ‫تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسالمی به غیر از حبس‪،‬‬ ‫حسب مورد می شود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۲۴‬درصورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده‬ ‫(‪ )۲‬این قانون ‪ ،‬سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی‬ ‫و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعالم کند‪.‬‬ ‫مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته‬ ‫از اعالم سازمان‪ ،‬نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف‬ ‫اقدام کند‪ .‬چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ‬ ‫دریافت اخطار‪ ،‬نسبت به عضویت در سامانه مودیان اقدام‬ ‫نکند‪ ،‬برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دوتا‬ ‫شش ماه با اعالم مرجع صدور مجوز‪ ،‬توسط نیروی انتظامی‬ ‫‪ ،‬و در مورد کسب وکارهای مجازی‪ ،‬توسط کارگروه تعیین‬ ‫مصادیق مجرمانه‪ ،‬تعطیل یا مسدود خواهد شد‪.‬‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫‪1400/03/26‬‬ ‫جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی تهیه و توزیع باطریسازان اصفهان راس ساعت ‪ 10‬صبح روز پنجشنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/04/24‬در محل شرکت تعاونی به ادرس‪ :‬اصفهان‪ -‬خیابان امام خمینی ‪ -‬خیابان حکیم صفایی پالک ‪ 52‬تشکیل میگردد‪.‬‬ ‫لذا از کلیه اعضا تقاضامندیم بخاطر اهمیت انتخابات راس ساعت مقرر در محل سالن اجتماعات شرکت حضور به هم رسانند و یا وکیل‬ ‫خود را کتبا معرفی نمایند‪.‬‬ ‫ضمنا به اطالع می رســاند که به موجب ماده ‪ 19‬ائین نامه نحوه تشــکیل مجامع عمومی تعــداد ارا وکالتی هر عضو حداکثر ‪ 3‬رای و‬ ‫هر شــخصی غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایســت به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ‬ ‫‪ 1400/04/17‬در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت‪ ،‬برگه ورود به مجمع را دریافت دارند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت‬ ‫‪ -2‬طرح و تصویب صورتهای مالی سال ‪1399‬‬ ‫‪ -3‬انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان شرکت‬ ‫‪ -4‬افزایش سرمایه اعضاء شرکت‬ ‫‪ -5‬طرح و تصویب نابرابری سهام اعضاء‬ ‫‪ -6‬طرح و تصویب اخراج تعدادی از اعضاء غیر فعال شرکت‬ ‫‪ -7‬طرح و تصویب و اخراج اعضاء بدهکار و تصویب پیگیری طلب شرکت از طریق مراجع قانونی‬ ‫‪ -8‬تعیین خط مشی اینده شرکت‬ ‫ داوطلبان تصدی سمت بازرسی به موجب ماده (‪ )2‬دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار اگهی دعوت فرم داوطلبی را‬‫تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند‪.‬‬ ‫هیئت مدیره شرکت تعاونی تهیه و توزیع باطریسازان اصفهان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫چهارشنبه | ‪ 26‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4096‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اعالم برنامه ذوب اهن پس از‬ ‫تورنمنت امام رضا (ع)‬ ‫ســپاهان بعد از توافق پیام نیازمند با باشگاه پورتننزه‬ ‫پرتغال به دنبال جذب یک دروازه بان سرشــناس اســت‪.‬‬ ‫سپاهانی ها که از سال ها قبل دروازه بانان مطرحی چون‬ ‫ارمناک پطروســیان‪ ،‬ســید مهدی رحمتی و همین پیام‬ ‫نیازمند را داشتند و دارند‪ ،‬حاال بعد از توافق نیازمندبا باشگاه‬ ‫پرتغالی به دنبال جذب یک دروازه بان سرشناس هستند‪.‬‬ ‫طبق شنیده های ما اگر رشید مظاهری برای فصل اینده‬ ‫با استقالل به توافق نرسد و از این تیم جدا شود‪ ،‬احتمال‬ ‫حضورش در تیم محرم نویدکیا زیاد اســت‪ .‬البته این خبر‬ ‫فعال در حد گمانه زنی است اما رشید چند بار در استقالل‬ ‫به خاطر پرداختی های نامنظم دلخور شده بود و خوب می‬ ‫داند که چنین مشکلی در هر تیمی وجود داشته باشد‪ ،‬در‬ ‫ســپاهان وجود ندارد‪ .‬از طرفی اگر مظاهری به هر دلیلی‬ ‫از اســتقالل برود‪ ،‬فرهاد مجیدی باید فصل اینده به فکر‬ ‫جذب یک گلر مطرح باشد چراکه شاید حسینی هم نماند‬ ‫و تازه اگر او بماند هم استقالل یک دروازه بان مطمئن تر‬ ‫می خواهد‪ .‬مجیدی چندی قبل در مصاحبه خود گفته بود‬ ‫به دو بازیکن استقالل گفتم قرارداد خود را تمدید کنید اما‬ ‫ان ها گفتند تا امروز هم فقط به خاطر شما در تیم مانده ایم‪.‬‬ ‫نبرد سپاهان و فوالد ‪ 24‬تیر‬ ‫در جام حذفی‬ ‫برنامه مســابقات مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی‬ ‫(یادواره ازادســازی خرمشهر) فصل ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬اعالم‬ ‫شد‪ .‬بر اســاس برنامه اعالم شــده دو تیم پرسپولیس و‬ ‫اســتقالل ‪ 24‬تیرماه در ورزشــگاه ازادی به مصاف هم‬ ‫می روند‪ .‬همچنین تیم های ســپاهان و فوالد هم همین‬ ‫روز در اهــواز بــا هم پیــکار می کنند‪ .‬بــازی دیگر این‬ ‫مرحله را هم الومینیوم اراک با گل گهر ســیرجان برگزار‬ ‫می کنند‪ 31.‬تیرمــاه هم ملوان بندر انزلی و خیبر خرم اباد‬ ‫چهارمین مســابقه مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی را‬ ‫برگزار می کنند‪ .‬گفتنی است فصل قبل تیم تراکتور موفق‬ ‫شد جام قهرمانی را مال خود کند اما در مرحله یک هشتم‬ ‫نهایی این فصل با شکست دو بر صفر برابر الومینیوم اراک‬ ‫وداع زودی با این جام داشت‪.‬‬ ‫پیکان رکورددار بازی‬ ‫تدارکاتی در تعطیالت لیگ‬ ‫تیــم پیکان تهران در تعطیالت لیــگ برتر رکورددار‬ ‫انجام بازی دوســتانه شد‪ .‬پیکان تهران یکی از تیم هایی‬ ‫بود که از تعطیالت یک ماهه لیگ برتر برنامه های متنوعی‬ ‫را پشــت سر گذاشــت و البته در انجام بازی دوستانه نیز‬ ‫رکورددار شد‪ .‬شاگردان مهدی تارتار تا اینجای تعطیالت‬ ‫لیگ برتر چهار بازی دوستانه با گل گهر سیرجان‪ ،‬استقالل‬ ‫تهران‪ ،‬تراکتور تبریز و پرســپولیس تهران انجام دادند و‬ ‫قرار است یک بازی دیگر هم در دستور کارشان بگذارند‪.‬‬ ‫بر اساس هماهنگی های انجام شده میان کادرفنی پیکان‬ ‫و گل گهر ســیرجان این دو تیم بار دیگر روز شــنبه طی‬ ‫یک مســابقه تدارکاتی به میزبانی ورزشگاه ایران خودرو‬ ‫روبه روی همدیگر قرار می گیرند‪ .‬مصاف دوســتانه قبلی‬ ‫حدود دو هفته قبل برگزار شــد که پیکان با نتیجه سه بر‬ ‫صفر به برتری رسید‪ .‬مهدی تارتار که همواره نشان داده‬ ‫مربی جسوری است‪ ،‬حاال در تعطیالت یک ماهه لیگ برتر‬ ‫هم بار دیگر ثابت کــرد ابایی از اینکه تیمش با مدعیان‬ ‫و تیم های نامدار بازی دوســتانه انجــام بدهد‪ ،‬ندارد و به‬ ‫همین خاطر ان ها مقابل ســرخابی های فوتبال و تراکتور‬ ‫و گل گهر تا همین جا نیز محک خوبی خورده اند‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر با انجام دیدار دوم مقابل گل گهر سیرجان‪ ،‬این بازی‬ ‫پنجمین مسابقه پیکانی ها خواهد بود که همین امر ان ها‬ ‫را از حیث انجام بازی دوستانه در تعطیالت لیگ رکورددار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫محسن بیاتی نیا از کادرفنی‬ ‫سایپا جدا شد‬ ‫محسن بیاتی نیا از کادرفنی تیم فوتبال سایپا جدا شد‪.‬‬ ‫محســن بیاتی نیا که از زمان حضور فراز کمالوند در راس‬ ‫کادرفنی سایپا به عنوان دستیار اول وی فعالیت می کرد از‬ ‫جمع مربیان نارنجی پوشان جدا شد‪ .‬بعد از جدایی ابراهیم‬ ‫صادقی از سایپا بود که مدیران باشگاه هدایت تیمشان را‬ ‫به صورت موقتی به محسن بیاتی نیا سپردند‪ .‬بعدازانکه فراز‬ ‫کمالوند ســرمربی سایپا شد او به عنوان دستیار این مربی‬ ‫کارش را در جمع نارنجی پوشــان شروع کرد‪ .‬حاال اما به‬ ‫دلیل اختالف نظر با سرمربی سایپا‪ ،‬بیاتی نیا از کادرفنی این‬ ‫تیم جداشده است‪ .‬بیاتی نیا که مسئولیت اکادمی باشگاه‬ ‫سایپا را نیز برعهده داشت‪ ،‬فقط از کادرفنی تیم بزرگساالن‬ ‫جداشــده و ازاین پس فقط در اکادمی این باشگاه فعالیت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬گفتنی اســت؛ بعد از جدایی بیاتی نیا دستیار‬ ‫دیگری به جمع نفرات کادرفنی کمالوند اضافه نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫درخششپومسه کاران‬ ‫اصفهانی در مسابقات اسیایی‬ ‫تیم ذوب اهن دو بازی دوســتانه را تا شــروع دوباره‬ ‫بازی های لیگ برتر برگزار می کند‪ .‬تیم فوتبال ذوب اهن‬ ‫پس از پایان تورنمنت امام رضا (ع) یک جلسه تمرینی را‬ ‫در مشــهد پشت سر گذاشت و سپس راهی اصفهان شد‪.‬‬ ‫شاگردان مجتبی حسینی طبق برنامه امروز به استراحت‬ ‫می پردازند و سپس تمریناتشان را از امروز از سر می گیرند‪.‬‬ ‫تیم ذوب اهن با نظر ســرمربی دو بازی دوستانه را مقابل‬ ‫ســپاهان نوین (‪ 28‬خرداد) و صنعت ابریشم (‪ 29‬خرداد)‬ ‫پشت سر می گذارد‪.‬‬ ‫رشید مظاهری در رادار‬ ‫سپاهانی ها‬ ‫ورزش‬ ‫گفتگو با علیرضا مرزبان مربی طالیی پوشان اصفهانی‬ ‫رقابت سپاهان با پرسپولیس تا پایان‬ ‫لیگ ادامه دارد‬ ‫مربی تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان بابیان اینکه رقابت‬ ‫با پرســپولیس رقابت تنگاتنگی خواهد بود که تا روز اخر ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬هر دو تیم سپاهان و پرسپولیس کیفیت فوتبالی بسیار‬ ‫باالیی دارند و بازیکنــان فوق العاده قوی در دو تیم وجود دارد و‬ ‫احســاس من این است که قهرمان روز اخر مشخص می شود‪.‬‬ ‫علیرضا مرزبان در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره وضعیت تیم فوتبال‬ ‫ســپاهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بعدازاینکه زمان فیفادی و بازی های ملی‬ ‫مشخص شد‪ ،‬این امادگی را داشتیم که تیم سپاهان را اماده کنیم‪.‬‬ ‫بحــث اماده کردن همه بازیکنان بود که ما بتوانیم نفرات را پله‬ ‫پله به امادگی برسانیم‪ ،‬به همین دلیل برنامه ریزی طوالنی مدت‬ ‫کردیم و خوشــبختانه موفق بودیم و تا امروز همه بازیکنان با‬ ‫شرایط خیلی خوب به تمرینات خود ادامه می دهند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬همهمصدومانبرگشته اند‬ ‫وی افزود‪ :‬مصدومانی که مصدومیت های مختصری داشتند‬ ‫همه به تیم برگشتند و خیلی خوب تمرین می کنند و در اردویی‬ ‫که در کردان برگزار شد احساس خوبی داشتیم‪ ،‬چراکه توانستیم‬ ‫خیلی خوب تمرین کنیم و بازی های دوســتانه خوبی را برگزار‬ ‫کنیم و معیارهای اصلی بحث مسائل تاکتیکی بود که روی ان ها‬ ‫کارکردیم و بر روی انضباط تیمی که محرم نویدکیا سرمربی تیم‬ ‫روی ان تاکید دارد‪ ،‬تمرینات خوب و زیادی انجام دادیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬به دنبال حفظ همه بازیکنان هستیم‬ ‫مرزبان درباره جدایی و یا اضافه شدن بازیکن به تیم سپاهان‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این بحثی است که نمی توان االن باز کرد‪ ،‬چراکه‬ ‫یک پروسه بلندمدت است‪ ،‬البته در نظر داریم همه بازیکنان خود‬ ‫را نگه داریم‪ ،‬این بازیکنان بودند که این نتایج خوب را رقم زدند‪،‬‬ ‫حتی نفراتی که فرصت زیادی برای بازی کردن به ان ها نرسید‬ ‫احساس و انرژی خوبی به تیم منتقل کردند‪ ،‬تیم خوبی هستیم و‬ ‫سعی می کنیم همه را نگه داریم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬امیدوارم نیازمند در سپاهان بماند‬ ‫مربی تیم فوتبال ســپاهان در ارتباط با صحبت هایی مبنی‬ ‫بر جدایی پیام نیازمند یا کی روش اســتنلی‪ ،‬گفت‪ :‬در مورد پیام‬ ‫نیازمند گفت وگوهای خیلی خوبی را با هم داریم و امیدواریم که‬ ‫نتایج مثبتی به سود سپاهان در پی داشته باشد‪ ،‬همچنین با کی‬ ‫روش استنلی و سایر بازیکنان مذاکرات خوبی داشته ایم‪ .‬از بازکنان‬ ‫رضایت کامل داریم و این موضوع حرف اول را برای ادامه کار با‬ ‫سپاهان برای ما می زند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بازیکنان نشان دادند به‬ ‫تیم وفادار هستند‪ ،‬ارمان های سپاهان را می شناسند و ان را دوست‬ ‫دارند‪ .‬به همین دلیل تاکید داریم که تیم باکیفیت باال به کار خود‬ ‫ادامه دهد و به همه بازیکنان تیم اعتقادداریم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فوالد رقیب ما است‬ ‫مرزبان درباره قرعه کشی جام حذفی و بازی با فوالد در لیگ‬ ‫و جام حذفی‪ ،‬گفت‪ :‬در مورد قرعه کشی جام حذفی چیزی نیست‬ ‫که ما در مورد ان حرف بزنیم‪ .‬در قرعه کشی این مسئله رخ داده‪،‬‬ ‫تیم فوالد رقیب ما است و ما در دو مسیر کار می کنیم‪ ،‬می دانیم‬ ‫که اگر موفق شویم فوالد را شکست دهیم بازی بعدی صد درصد‬ ‫خانگی خواهد بود و این مسئله ما را به فینال نزدیک می کند و این‬ ‫امر برای ما حائز اهمیت است که بتوانیم روی کار خودمان تمرکز‬ ‫کنیم‪ .‬در جام حذفی هم بازی سختی با فوالد خواهیم داشت‪ ،‬با‬ ‫این تفاوت که از این بازی تنها یک تیم می تواند باال برود و بعد‬ ‫از ‪ ۹۰‬یا ‪ ۱۲۰‬دقیقه تمام می شود‪ .‬به این مطلب واقف هستیم و‬ ‫با اعتمادبه نفس باال روی این مهم کار می کنیم تا در ‪ ۹۰‬دقیقه‬ ‫کار را تمام کنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬امیدوارم در رقابت با پرسپولیس پیروز شویم‬ ‫وی بابیان اینکه رقابت با پرسپولیس رقابت تنگاتنگی خواهد‬ ‫بود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این رقابت تا روز اخر بازی ها ادامه خواهد داشت‪،‬‬ ‫چراکه هر دو تیم ســپاهان و پرسپولیس کیفیت فوتبالی بسیار‬ ‫باالیی دارند و بازیکنان فوق العاده قوی در دو تیم بازی می کنند‬ ‫و این رقابت شانه به شانه تا پایان لیگ خواهد بود و احساس من‬ ‫این است که قهرمان روز اخر مشخص می شود وامیدوارم در این‬ ‫زمینه موفق باشیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬سهمیه لیگ قهرمانان را کسب کرده ایم‬ ‫مرزبان افزود‪ :‬با توجه به حضور نداشتن سپاهان در رقابت های‬ ‫فصل گذشته لیگ قهرمانان اسیا‪ ،‬در این فصل باوجودی که هفت‬ ‫هفته تا پایان لیگ برتر باقی مانده است از هم اکنون با قاطعیت‬ ‫می توانیم بگوییم که سهمیه اسیا را به دست اورده ایم که این امر‬ ‫برای سپاهان مهم است‪ ،‬چراکه سپاهان حس اسیایی و بین المللی‬ ‫دارد‪ .‬بحث دیگر این اســت که در رقابت های لیگ و حذفی تا‬ ‫قهرمانی با تمرکز جلو برویم و موفق شویم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فعال بروی بازی با فوالد متمرکزشده ایم‬ ‫مربی تیم فوتبال ســپاهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در مورد بازی های‬ ‫باقیمانده لیگ که هفت بازی است‪ ،‬تمرکز و تفکر ما این است که‬ ‫به هر بازی به عنوان یک بازی حذفی نگاه کنیم‪ .‬کاری به نتایج‬ ‫دیگر تیم ها نداریم و مهم نتایجی است که تیم خودمان به دست‬ ‫می اورد‪ ،‬مهم ترین تمرکز فعلی ما فوالد اســت و بعدازاین بازی‬ ‫دربــاره بازی بعدی صحبت می کنیم‪ .‬مرزبان گفت‪ :‬باید به این‬ ‫فکر کنیــم که چه ابزاری برای این بازی نیاز داریم‪ ،‬انالیز خوب‬ ‫داشتن از فوالد‪ ،‬مشخص کردن ترکیب مناسب و خوب برای این‬ ‫بازی از اهمیت خاصی برخوردار است‪ ،‬چراکه در اهواز و در خانه‬ ‫حریف بازی داریم‪.‬‬ ‫شانسقهرمانیسپاهانبیشترازپرسپولیساست‬ ‫هافبک تیم فوتبال الومینیوم اراک به انتقاد از رویه برگزاری مسابقات‬ ‫لیگ برتر پرداخت و گفت بازیکنان و مربیان ناچار به کنار امدن با این‬ ‫شرایط هستند‪ .‬معین عباسیان درباره شرایط تیم فوتبال الومینیوم اراک‬ ‫گفت‪ :‬وضعیت تیم ما بد نیست و تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته ایم‪.‬‬ ‫البته تعطیلی های مداوم در لیگ برتر مسابقات را فرسایشی کرده و ‪90‬‬ ‫درصد بازیکنان نسبت به این موضوع شاکی هستند‪ .‬این شرایط اصال‬ ‫مناسب نیست که بازیکنان مدام بدنسازی کنند و سپس استراحت داشته‬ ‫باشــند‪ ،‬ولی به هرحال باید با این شرایط کنار بیاییم‪ .‬متاسفانه خیلی از‬ ‫چیزها در فوتبال ایران درســت نیست‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ایا الومینیوم می تواند در لیگ برتر یا جام حذفی سهمیه لیگ قهرمانان‬ ‫را به دســت بیاورد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬استراتژی کادر فنی و باشگاه این‬ ‫است که بتوانیم یک اتفاق بزرگ را رقم بزنیم‪ .‬جام حذفی یک میانبر‬ ‫است تا به سهمیه اسیا برسیم و در لیگ برتر هم تالش می کنیم تا این‬ ‫روند خوب را ادامه دهیم‪ .‬مطمئنًا اگر سهمیه اسیا را بگیریم یک اتفاق‬ ‫بزرگ را رقم خواهیم زد‪.‬عباســیان در مورد اینکه از بین پرسپولیس و‬ ‫سپاهان کدام تیم شانس بیشتری برای قهرمانی دارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬هر‬ ‫دو تیم باکیفیت هستند و فکر می کنم شانس برابری خواهند داشت ولی‬ ‫سپاهان می تواند از خستگی احتمالی پرسپولیس استفاده کند‪ .‬به هرحال‬ ‫پرسپولیس پنج بازیکن در تیم ملی دارد و ممکن است که این موضوع‬ ‫دربازی های اینده این تیم تاثیرگذار باشد‪ .‬هافبک تیم فوتبال الومینیوم‬ ‫اراک راجع به وضعیتش برای فصل اینده و اینکه ایا قرار است در این‬ ‫تیم بماند یا خیر‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تمام تمرکز من روی بازی های باقیمانده‬ ‫تیم در لیگ برتر و جام حذفی اســت‪ .‬فعال تصمیمی برای فصل اینده‬ ‫ندارم‪.‬‬ ‫اعتراض وریا غفوری به جنگ زرگری‬ ‫در استقالل‬ ‫کاپیتان تیم استقالل تهران به مشکالت پیرامون این تیم‬ ‫اعتراض کرد‪ .‬وریا غفوری‪ ،‬کاپیتان تیم استقالل تهران پس از‬ ‫فرهاد مجیدی به جدیدترین عضو این تیم تبدیل شــد که به‬ ‫مشکالت پیرامون ابی پوشان اعتراض کرده است‪ .‬غفوری که‬ ‫سابقه اعتراض به وضعیت مدیریتی باشگاه برای احقاق حقوق‬ ‫همبازیانش را دارد‪ ،‬در روزهایی که مدیریت باشگاه با مدیرعامل‬ ‫اختالف دارند‪ ،‬اظهارنظر جدیدی داشته است‪ .‬مدافع تیم استقالل‬ ‫با اشاره به مشــکالتی که در حال حاضر وجود دارد اعالم کرد‬ ‫جنگ زرگری در این باشــگاه پایان ندارد و مسیری که مدیران‬ ‫طی می کنند به غیراز اضافه شدن مشکالت‪ ،‬ثمره دیگری ندارد‪.‬‬ ‫یکی از موضوعات پیرامون این تیم‪ ،‬عدم پرداخت منظم دستمزد‬ ‫بازیکنان بوده که شنیده می شد ان ها‬ ‫تصمیم بــه اعتصاب داشــته اما با‬ ‫پادرمیانی فرهاد مجیدی این مسئله‬ ‫ختم به خیر شــده است‪ .‬همچنین‬ ‫استخدام گابریل پین به عنوان مشاور‬ ‫فنی مجیدی هم موضوعی بود که‬ ‫سرمربی تیم به ان اعتراض داشت که‬ ‫در جلسه جدید هیئت مدیره تصمیم بر‬ ‫ان شــد که امور حضور او در تهران‬ ‫به سرعت پیگیری شــود‪ .‬مجیدی‬ ‫همین طور در اعتراض به مشکالت‬ ‫مالی تیمش اعالم کرده بود تا زمانی که بازیکنان دغدغه مالی‬ ‫داشته باشند او حاضر به اعالم اسامی ورودی و خروجی تیم در‬ ‫نقل و انتقاالت تابستانی نخواهد بود‪ .‬وریا در اخرین سال های‬ ‫دوران ورزشی اش به دنبال کسب عنوان قهرمانی در جام حذفی‬ ‫و حضوری مقتدرانه در رقابت های لیگ قهرمان اســیا است‪،‬‬ ‫موضوعی که می تواند نام او را در تاریخ باشــگاه استقالل بیش‬ ‫از هرزمانی ماندگار کند‪.‬‬ ‫بازگشت گلر پیشین ذوب اهن با شکل‬ ‫و شمایل جدید‬ ‫دروازه بان تیم ملی امید بعد از مدت ها در یک مسابقه‬ ‫دوســتانه رویت شد‪ .‬معراج اســماعیلی دروازه بان جوان‬ ‫فوتبال ایــران که درســال های‬ ‫گذشــته با پیراهن ذوب اهن او را‬ ‫دیده ایــم و یکی از نفرات تیم ملی‬ ‫امید ایران در رقابت های مقدماتی‬ ‫المپیک هم بود‪ ،‬بعد از مدت ها برای‬ ‫پیکان به میدان رفت‪ .‬اسماعیلی ‪21‬‬ ‫ساله که در فصول گذشته عملکرد‬ ‫خوبی در دروازه ذوب اهن داشــت‬ ‫و بعد از جدایی رشــید مظاهری به‬ ‫گلر اصلی این تیم نیز تبدیل شــده‬ ‫بود‪ ،‬مدت هــا جایــی در لیگ برتر‬ ‫نداشــت اما مقابل پرسپولیس در ترکیب پیکان به میدان‬ ‫رفت‪ .‬مهدی تارتار ســرمربی پیکان ترجیح داد در بازی‬ ‫دوستانه با پرسپولیس از معراج اســماعیلی درون دروازه‬ ‫تیمش اســتفاده کنــد‪ .‬نکته قابل توجه اما در بازگشــت‬ ‫اسماعیلی استایل جدید این دروازه بان بود‪.‬‬ ‫اســماعیلی با بدنی کامال فربه شــده برای پیکان به‬ ‫میدان رفت و اضافه وزن او باعث تعجب اهالی فوتبال شد‪.‬‬ ‫ویسی و تلخ ترینشکست دوران مربیگری‬ ‫تیم فوتبال خیبر خرم اباد روز گذشــته با شکســتی‬ ‫بدموقع مقابل هوادار‪ ،‬شانس هایش برای صعود به لیگ‬ ‫برتر کمتر شــد‪ .‬در هفته بیست و نهم رقابت های دسته‬ ‫اول لیگ ازادگان‪ ،‬تیم فوتبال خیبر خرم اباد در استادیوم‬ ‫غدیر تهران در یک دیدار حساس و سرنوشت ساز‪ ،‬مقابل‬ ‫هوادار با یک گل تن به شکست داد تا با افزایش فاصله‬ ‫لرســتانی ها با صدر‪ ،‬صعود ان ها به لیگ برتر سخت و‬ ‫پیچیده شود‪.‬‬ ‫عبدا‪ ...‬ویســی که پس از حضــور در خیبر خرم اباد‬ ‫توانســت با کسب نتایج خوب و امیدوارکننده ان ها را به‬ ‫یک تیم مدعی صعود به لیگ برتر تبدیل کند‪ ،‬در ســه‬ ‫بازی اخیر دست خالی زمین بازی را ترک کرد درحالی که‬ ‫کسب نتایج الزم می توانست ان ها را به رتبه دوم جدول‬ ‫رده بندی برســاند‪ .‬خیبر پس از شش پیروزی متوالی در‬ ‫همه رقابت ها‪ ،‬در هفته بیست و چهارم مقابل ارمان گهر‬ ‫با نتیجه عجیب و دور از انتظار تن به شکســت داد؛ اما‬ ‫پس ازاین باخت ان ها دو بازی مقابل رایکا و گل ریحان‬ ‫را با پیروزی پشــت سر گذاشته و در این دو بازی هشت‬ ‫گل نیز به ثمر رســاندند تا اینکه شروع نتایج بد این تیم‬ ‫اغاز شد‪ .‬خیبر در سه هفته متوالی باید به مصاف تیم های‬ ‫مدعی و قدرتمندی می رفت‪.‬‬ ‫ان ها ابتدا در خوزســتان مقابل اســتقالل با نتیجه‬ ‫یک بریک متوقف شدند و سپس در بازی با فجرسپاسی‬ ‫در شــیراز به تساوی بدون گل دســت یافتند و در ادامه‬ ‫نیز با یک گل برابر هوادار مغلوب شــدند و با از دســت‬ ‫دادن هفــت امتیاز در این ســه دیدار‪ ،‬فاصلــه ان ها با‬ ‫صدر جدول به هشت امتیاز رســید درحالی که پیروزی‬ ‫در این بازی ها می توانســت ان ها را به رده دوم برساند‪.‬‬ ‫به هرحال خرم ابادی ها با این شکســت‪ ،‬فاصله شــان با‬ ‫صدر افزایش یافته و باید در انتظار شکست رقبا بنشینند‪.‬‬ ‫عبدا‪ ...‬ویســی بااینکه تیمش بــازی خوبی را از خود به‬ ‫نمایش گذاشت اما یکی از تلخ ترین شکست های دوران‬ ‫مربیگری خود را تجربه کرد‪.‬‬ ‫این دروازه بان البته عملکرد خوبی مقابل پرسپولیس داشت‬ ‫و چند فرصت خوب گلزنی را نیز از سرخ پوشان گرفت اما‬ ‫شــمایل جدید او مسئله ای نیست که بشود کتمانش کرد‬ ‫و به نظر می رســد او برای بازگشت به سطح اول فوتبال‬ ‫باید تالش بیشــتری برای تغییر وضعیت جســمانی اش‬ ‫انجام بدهد‪ .‬این دروازه بــان در نقل و انتقاالت نیم فصل‬ ‫در ابتدای نقل و انتقاالت به الومینیوم اراک رفته بود ولی‬ ‫قبل از شــروع فصل با این تیم فســخ قرارداد کرد و به‬ ‫پیکان پیوست‪.‬‬ ‫ورزشکاران اصفهانی در مسابقات پومسه قهرمانی اسیا‬ ‫خوشدرخشیدند‪.‬ششمیندورهمسابقاتقهرمانیپومسهاسیا‬ ‫امروز با حضور ‪ ۸۸‬ورزشکار از ‪ ۱۱‬کشور در سالن نوهاد نوفال‬ ‫بیروت در حال برگزاری است‪ .‬در پایان رقابت های انفرادی رده‬ ‫سنی ‪ ۱۸‬تا ‪ ۳۰‬سال گروه زنان‪ ،‬مرجان سلحشوری از اصفهان‬ ‫توانست سکوی نایب قهرمانی اسیا را به ایران اختصاص دهد‪،‬‬ ‫نماینده کره جنوبی قهرمان شد و پومسه روهای فیلیپین و لبنان‬ ‫عنوان ســومی را کسب کردند‪ .‬سلحشوری همچنین با تیم‬ ‫پومسه سه نفره کشورمان با ترکیب فاطمه حسام‪ ،‬راضیه اقایی‬ ‫و مرجان سلحشوری عنوان نایب قهرمانی را به دست اورد‪،‬‬ ‫تیم کره جنوبی بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم های فیلیپین‬ ‫و لبنان مشترکا سوم شدند‪ .‬با پایان رقابت های انفرادی رده‬ ‫سنی ‪ ۳۱‬تا ‪ ۴۰‬سال گروه مردان نیز‪ ،‬علی سلمانی از اصفهان‬ ‫بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد‪ ،‬نماینده کره جنوبی قهرمان‬ ‫شــد و پومسه روهای قطر و عربستان به مدال برنز رسیدند‪.‬‬ ‫ســلمانی در بخش تیمی نیز همراه با حسین بهشتی دیگر‬ ‫ورزشکار اصفهانی در پایان رقابت های تیمی رده سنی ‪ ۳۱‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬سال گروه مردان‪ ،‬همراه با تیم پومسه سه نفره کشورمان با‬ ‫ترکیب علی سلمانی‪ ،‬حمید نظری و حسین بهشتی بر سکوی‬ ‫قهرمانی ایستادند‪ ،‬تیم عربستان نایب قهرمان شد و تیم های‬ ‫لبنان و افغانستان سوم شدند‪.‬‬ ‫استعدادهای تنیس روی میز‬ ‫اصفهانشناساییمی شوند‬ ‫رئیس هیئت تنیس روی میز استان اصفهان در مجمع‬ ‫عمومیسالیانههیئتازبرگزاریبزرگ ترینرویداداستعدادیابی‬ ‫رشته تنیس روی میز کشور با همکاری باشگاه ذوب اهن و‬ ‫بورســیه شدن نفرات برتر توسط کارخانه ذوب اهن خبر داد‪.‬‬ ‫مجمع عمومی سالیانه هیئت تنیس روی میز استان اصفهان‬ ‫دوشنبه گذشته با حضور مهرداد علیقارداشی رئیس تنیس روی‬ ‫میز‪ ،‬احسان بدیعی نایب رئیس کنفدراسیون تنیس روی میز‬ ‫اسیا‪ ،‬علیرضا حجازیان مسئول مناطق یازده گانه فدراسیون‪،‬‬ ‫سیدمحمدطباطبایی مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان‪،‬‬ ‫حســین زیبایی معاون امور توسعه ورزش اداره کل ورزش و‬ ‫جوانان استان‪ ،‬نرگس قدوسی معاونت ورزش بانوان اداره کل‬ ‫ورزش و جوانان اســتان اصفهان‪ ،‬اعضا هیئت رئیسه‪ ،‬اعضا‬ ‫مجمع و رسانه ها در تاالر افتخارات سرای ورزشکاران استان‬ ‫اصفهان برگزار شد‪ .‬در این ایین رئیس هیئت تنیس روی میز‬ ‫استان اصفهان با اشاره به عملکرد سالیانه هیئت گفت‪ :‬هرچند‬ ‫سال گذشته به دلیل شرایط شیوع ویروس کرونا نتوانستیم‬ ‫همچون گذشته فعالیت کنیم‪ ،‬اما بر اساس انالیزی که داشتیم‪،‬‬ ‫توانستیم رکوردهایی را داشته باشیم‪ .‬در لیگ های برتر‪ ،‬دسته‬ ‫یک بزرگســاالن‪ ،‬نوجوانان و جوانان در دو بخش بانوان و‬ ‫اقایان ‪ ۱۱‬تیم داشتیم‪ .‬مهدی تکابی افزود‪ :‬در بخش بانوان‬ ‫در تمام رویدادها حضور ‪ ۱۰۰‬درصدی داشتیم که این موضوع‬ ‫نشان از ظرفیت و پتانسیل بانوان استان دارد‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫موفق شدیم بخش خصوصی را مجاب کنیم که در این رشته‬ ‫سرمایه گذاری بلندمدت داشته باشد و باشگاه پادمایدک در این‬ ‫رشته شروع به سرمایه گذاری و ریل گذاری خوبی در رده های‬ ‫پایه تا حرفه ای در دو بخش بانوان و اقایان کرده است‪ .‬در رده‬ ‫نوجوانان و جوانان تیم پادمایدک قهرمان شد و این نویدبخش‬ ‫سال های خوب برای پینگ پنگ بازان اصفهانی است‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در بخش سهمیه تیم های ملی منصوره رضایی در‬ ‫کادر فنی تیم ملی بانوان حضور داشت‪ .‬رئیس هیئت تنیس‬ ‫روی میز تصریح کرد‪ :‬در حوزه اموزش و مســائل فرهنگی‬ ‫نیز دوره ها و کالس های بسیاری با تدریس مدرسان استان‬ ‫برگزار شد که همگی در راستای توانمندسازی نیروهای هیئت‬ ‫بود‪ .‬تکابی بابیان اینکه ســال گذشته در چهار رویداد از پنج‬ ‫رویداد برگزارشده کشوری شرکت داشتیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نیز در جلساتی که با هیئت رئیسه داشتیم‪ ،‬با توجه به‬ ‫استراتژی فدراسیون و شرایط موجود در جامعه ما نیز برنامه ها‬ ‫را به صورت کوتاه مدت در نظر گرفتیم تا بتوانیم قدم به قدم جلو‬ ‫برویم‪ .‬وی با اشــاره به تفاهم نامه هیئت و باشگاه ذوب اهن‬ ‫اضافه کرد‪ :‬بزرگ ترین جشنواره استعدادیابی را در رشته تنیس‬ ‫روی میز در اصفهان داریم و قرار اســت با همکاری هیئت‬ ‫تنیس روی میز و باشگاه ذوب اهن هر هشت ماه یک بار بین‬ ‫افراد پنج تا هشت سال مسابقاتی برگزار شود و در هر دوره ‪۶۰‬‬ ‫نفر برگزیده می شوند که درنهایت نفرات برتر ساالنه بورسیه‬ ‫کارخانه ذوب اهن خواهند شد تا بتوانند مراحل رشد خود را در‬ ‫این رشته طی کنند‪ .‬در ادامه گزارش مالی هیئت نیز ارائه شده‬ ‫و برنامه های اینده نیز مورد تایید اعضا قرار گرفت‪.‬‬ ‫وضعیت مبهم تیم های لیگ‬ ‫برترفوتسال‬ ‫در استانه شروع فصل جدید لیگ برتر فوتسال وضعیت‬ ‫تعداد زیادی از تیم ها مشــخص نیســت‪ .‬در شرایطی که‬ ‫زمزمه هایی از شــروع فصل جدید لیگ برتر از اواخر تیر به‬ ‫گوش می رســد وضعیت تیم های لیگ برتری مشــخص‬ ‫نیســت و اکثر تیم ها منتظر مشخص شدن زمان دقیق این‬ ‫رقابت ها هستند‪ .‬طی روزهای گذشته سه تیم مدعی فصل‬ ‫قبل یعنی مس سونگون‪ ،‬گیتی پسند و کراپ الوند وضعیت‬ ‫خود را مشــخص کردند و شنیده می شــود ظرف چند روز‬ ‫اینده سن ایچ ســاوه هم تکلیف نیمکت مربیگری خود را‬ ‫مشخص خواهد کرد اما وضعیت سایر تیم ها نامعلوم است‪.‬‬ ‫در پایتخت راگای تهران که فصل قبل با محمد کشاورز در‬ ‫لیگ برتر حاضر بود شرایط نامعلومی دارد و حتی زمزمه هایی‬ ‫از فروش این تیم به گوش می رســد‪ .‬منصوری قرچک تیم‬ ‫محبوب فوتســال ایران قطعا در مسابقات شرکت می کند‬ ‫اما وضعیت مالی این تیم مشــخص نیســت و شاید مثل‬ ‫فصل قبل با چالش هایی روبرو باشــد‪ .‬در نزدیک پایتخت‬ ‫تیمداری مقاومت البرز قطعی است و به احتمال زیاد با فرهاد‬ ‫کشــاورز برای ادامه روند خوب فصل گذشته خود همکاری‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه | ‪ 26‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4096‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫چهارشنبه ‪ 26‬خرداد ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪16Jun2021 | 4096‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫پس کیست‏ستمگرتر از ان کس که بر خدا دروغ بست و سخن راست را چون به سوى او امد دروغ پنداشت ایا جای‬ ‫کافران در جهنم نیست‬ ‫‪ ۳۲‬زمر‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫زندگی کشف خود نیست‪ ،‬ساختن خود است‪.‬‬ ‫گروه نشریات‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫جرعه ای‬ ‫کتاب‬ ‫جرج برناردشاو‬ ‫شاهدان گر دلبری زین سان کنند‬ ‫زاهدان را رخنه در ایمان کنند‬ ‫اصفهان را به شهر اولین ها تبدیل می کنم‬ ‫یک نامزد انتخاباتی ریاســت جمهوری گفت‪ :‬نشــاط اجتماعی و تنش زدایی با‬ ‫جهــان از افتخارات دولت اصالحات اســت و من امده ام همــان راه را برای جوانان‬ ‫امروز دوبــاره احیا کنم‪ ،‬به طوری که دولت من دولت ســوم اصالحات خواهد بود‪.‬‬ ‫محسن مهرعلیزاده در برنامه تلویزیونی که از شبکه استانی اصفهان پخش شد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در اصفهان کار کرده ام و اصفهان را تاریخ ایران و هویت ان می دانم‪ .‬اصفهانی ها‬ ‫غیرتمند و باهوش و مستعد کار کردن و انجام کارهای بزرگ هستند‪ .‬اصفهان پایتخت‬ ‫فرهنگی جهان اســام اســت و افتخار می کنم که داماد شما اصفهانی ها هستم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشــکالت اســتان اصفهان را به خوبی می دانم و دســت کشــاورزان‬ ‫شــرق اصفهــان را بارهــا بوســیده ام‪ .‬زاینــده رود نمــاد زندگی مــردم اصفهان‬ ‫اســت که امــروز ان را از دســت داده‪.‬اند‪ .‬بــرای باغات‪ ،‬برای شــرق اصفهان و‬ ‫بــرای تاالب گاوخونــی کاری خواهیــم کرد که اب مورد نیاز را داشــته باشــند‬ ‫و زیبایــی اصفهان بــه جاری بــودن رودخانه زاینده رود بســتگی زیــادی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬این نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری گفت‪ :‬اصفهان با طرح های‬ ‫بنده تا ‪ ۱۰۰‬ســال دیگر زنده است و دست شما را می فشارم تا با همکاری یکدیگر‬ ‫اصفهان را به شهر اولین ها تبدیل کنیم‪ .‬شما مردم اصفهان در تاریخ بشریت افتخار‬ ‫افریــده اید و در دهه های اخیر غیرت شــما در حفظ تمامیت ارضی کشــور مثال‬ ‫زدنی اســت‪ ،‬به طوری که بیش از ‪ ۲۴‬هزار شــهید تقدیم این مرز و بوم کرده اید‪.‬‬ ‫دهیــم تعصبــات فکری برخــی افــراد بر زندگی مردم ســایه شــوم بینــدازد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نام دولت بنده «دولت زندگی» اســت‪ ،‬چرا که این دولت حیات عزتمندانه‬ ‫تمام ایرانیان را احیا می کند‪ ،‬زیرا ایرانیان لیاقت داشــتن بهترین زندگی را با ســابقه‬ ‫تمدنی درخشــان دارند‪ .‬این مقطع مقطعی است که باید تغییر اساسی را در وضعیت‬ ‫کشور شاهد باشیم‪.‬‬ ‫شفافیتبهافزایشرضایت مندیمنجرمی شود‬ ‫محمدعلی خبوشــانی‪ ،‬نامزد مستقل انتخابات شورای‬ ‫شهر اصفهان با بیان اینکه حل مشکالت اصفهان تنها با‬ ‫همکاری مردم محقق می شود افزود‪ :‬باید تالش کرد که‬ ‫مشــارکت مردم در مدیریت شهری افزایش یابد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬شــهروندان اصفهانی از عدم شــفافیت در شهرداری‬ ‫گالیه دارند؛ هرچند شــهرداری موظف است در ازای ارائه‬ ‫پاره ای از خدمات از شهروندان هزینه دریافت کند اما ابهام‬ ‫در دریافت هزینه ها اسیب زا اســت و زمینه را برای رشد‬ ‫فساد فراهم می کند‪ .‬شهرداری و سازمان های مرتبط باید‬ ‫در دریافت هزینه خدمات شــفافیت کامل داشته باشند بر‬ ‫همین اســاس شعار انتخاباتی بنده شفافیت است‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬شــهرداری شیشه ای و مدیریت شفاف در همه مراکز‬ ‫شــهرداری قابل اجراست که این شفافیت به کاهش فساد‬ ‫اداری و افزایش رضایت مندی شــهروندان منجر می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل اســبق سازمان ارامســتانهای اصفهان افزود‪:‬‬ ‫در دوران مدیریــت بنده در ســازمان ارامســتانها هزینه‬ ‫کلیه خدمات به صورت شــفاف و واضح به شــهروندان‬ ‫اطالع رسانی می شد که می توان از این تجربه در شهرداری‬ ‫نیز اســتفاده کرد‪ .‬او در مورد عملکرد شورای شهر در ‪22‬‬ ‫سال اخیر نیز گفت‪ :‬اگرچه ایجاد شوراها در قانون اساسی‬ ‫پیش بینی شــده بود اما این مهم تا ‪ 22‬ســال قبل تحقق‬ ‫نیافت و پس ازان نیز شورای نوپا و بدون تجربه ای شکل‬ ‫گرفت‪ .‬بر همین اساس شورای اول درگیر سیاست زدگی‬ ‫شد و نتوانست به صورت کامل در اختیار شهروندان باشد‪.‬‬ ‫معاون بیمارستان انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت‬ ‫حجت ابن الحســن العســکری (عج) افزود‪ :‬خوشبختانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫زادروز محمد مصدق‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫حافظ‬ ‫اشنایی با محمد رناسی نقاش رئالیست‬ ‫وعده مهرعلیزاده به اصفهانی ها‪:‬‬ ‫مهرعلیزاده تصریح کرد‪ :‬شرایط کنونی کشور چندان مناسب نیست‪ .‬ایران دارای منابع‬ ‫طبیعی سرشار و منابع انسانی ارزشمند است که از این نعمت ها باید بهره ببریم‪ .‬همه چیز‬ ‫داریم و ان چیزی که نداریم برنامه عملیاتی برای اداره کشور در تمام دولت ها است و‬ ‫حاصل کار ما این بوده که بعد از ‪ ۴۲‬سال فاصله میان درامد و هزینه خانوارها زیادتر شده‬ ‫و کار را به جایی رسانده است که اگر امروز تصمیم درست نگیریم موفق نخواهیم بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت بنده به دنبال خویشــاوند ســاالری نیست‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه‬ ‫های مختلف اقتصادی کار کرده ام و اســتاندار خراســان بــزرگ و اصفهان بوده ام‪.‬‬ ‫برنامه بنده برنامه ای اقتصادی‪ -‬اجتماعی اســت که اجازه له شــدن قشر ضعیف را‬ ‫در عیــن حالی که چرخ صنعت را می چرخاند نمی دهد‪ .‬به اقشــار کم درامد جامعه‬ ‫پنج برابر یارانه فعلی‪ ،‬یارانه پرداخت می کنم و منابع ان نیز پیش بینی شــده اســت‪.‬‬ ‫این نامــزد انتخاباتی ریاســت جمهوری‪ ،‬افــزود‪ :‬دولت بنده ادامــه دهنده دولت‬ ‫اصالحــات اســت‪ ،‬زمانی که نــرخ تورم بســیار پایین بــود و پاســپورت ایران‬ ‫ارزش داشــت‪ .‬نشــاط اجتماعــی و تنــش زدایی با جهــان از افتخــارات دولت‬ ‫اصالحات اســت و مــن امده ام همــان راه را برای جوانان امروز دوبــاره احیا کنم‪.‬‬ ‫مهرعلیــزاده خاطرنشــان کرد‪ :‬اگــر رئیس جمهور شــوم اجــازه تحمیل عقیده‬ ‫و تمامیــت خواهــی را در کشــور نمی دهــم تــداوم یابــد و از زورگویــی برخی‬ ‫جریــان هــا جلوگیری خواهم کرد‪ .‬فســاد باید ریشــه کن شــود و نبایــد اجازه‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫عملکرد شــوراهای شهر روبه پیشرفت است و از دوره دوم‬ ‫شوراها توانســتند تا حدودی در راستای خدمت رسانی به‬ ‫مردم گام بردارد و در زمینه اداره کالن شهرها نقش افرینی‬ ‫کند اما باید اذعان داشت که نگاه سیاسی به شورا به ضعف‬ ‫این نهاد منجر می شود‪ .‬او افزود‪ :‬یکی از مهم ترین وظایف‬ ‫شورا انتخاب شهردار است؛ انتخابات شهردار بومی می تواند‬ ‫به حل مشکالت شــهر اصفهان کمک کند زیرا شهردار‬ ‫بومی با ظرفیت های سیاســی‪ ،‬مذهبی و فرهنگی شــهر‬ ‫اشناســت و می تواند از این ظرفیت ها در راستای تحقق‬ ‫اهداف شهرداری و بهبود سطح زندگی مردم استفاده کند‪.‬‬ ‫همچنین به دلیل اشــنایی بیشتر با چالش ها و مشکالت‬ ‫شهر می تواند هرچه بهتر در راستای حل مشکالت مردم‬ ‫گام بردارد‪.‬‬ ‫محمـد روناسـی نقاش‪ ،‬معلـم و هنرمند چیره دسـت‬ ‫اصفهانـی‪ ،‬در اسـفندماه ‪ ۱۳۲۰‬هجـری شمسـی‪ ،‬در‬ ‫اصفهـان چشـم بـه دنیا گشـود‪.‬‬ ‫کودکـی او در خانـواده ای هنردوسـت و هنرمند پرور‬ ‫سـپری شـد‪ .‬او تحصیالت ابتدایی و متوسـطه خود را در‬ ‫مدارس ادب و سـعدی اصفهان گذراند و سـپس مدرک‬ ‫فلسـفه و علـوم تربیتـی را از دانشـگاه اصفهـان دریافت‬ ‫نمـود‪ .‬روح کمال جـوی او پس ازان نیـز ارام نیافته و بعد‬ ‫از ادامـه تحصیـل در دانشسـرای عالـی به عنـوان دبیـر‬ ‫و مـدرس تاریـخ و علـوم اجتماعـی در دبیرسـتان های‬ ‫اصفهـان باهدف تعلیـم و تربیت جوانان به کار مشـغول‬ ‫گردیـد‪ .‬محمـد روناسـی از دوران کودکـی و نوجوانـی‬ ‫عالقـه وافـری به نقاشـی و هنرهای تجسـمی داشـت‬ ‫و در پـی ایـن دل بسـتگی در همـان دوران بـه مکتـب‬ ‫نقاشـی حاج مصورالملکی اصفهانی راه یافت‪ .‬شـاگردی‬ ‫در مکتـب چنیـن اسـتاد بزرگـی کـه خـود از هنرمندان‬ ‫سرشـناس این مرزوبـوم در زمینه های طراحی‪ ،‬نقاشـی‪،‬‬ ‫نگارگـری تذهیـب‪ ،‬قلمـدان سـازی و شـعر بـوده و از‬ ‫مرمتگـران نقاشـی های کاخ چهل سـتون در دهـه ‪۲۰‬‬ ‫هجـری شمسـی بـه شـمار مـی رود‪ ،‬از محمـد جـوان‬ ‫هنرمنـدی سـاخت کـه دقـت و قلـم او در طراحـی و‬ ‫پرداخـت ریزه کاری هـای تابلوهایـش زبانـزد همگنـان‬ ‫گردیـد‪ .‬تابلوهـای نقاشـی او را می تـوان نمونه هـای‬ ‫بـارزی ازانچه مکتب اصفهان نامیده می شـود‪ ،‬دانسـت‪.‬‬ ‫تلاش وسـواس گونـه بـرای نشـان دادن ویژگی هـا و‬ ‫نمودهـای شـاخص معمـاری سـنتی و ارائـه تصویـری‬ ‫از عظمـت تاریخـی بناهـای ایـن شـهر‪ ،‬تصویرگـری‬ ‫واقع گرایانـه از شـخصیت ها و مشـاهیر زمـان و نیـز‬ ‫پرداخـت تصاویـری از مناظـر حاشـیه های کویـری‬ ‫اصفهـان و کـوچ عشـایر را می تـوان از شـاخص های‬ ‫مهـم مکتـب اصفهـان در سـده ‪ ۱۳‬هجـری شمسـی‬ ‫و به خصـوص نیم قـرن اول ان بـه شـمار اورد‪ .‬محمـد‬ ‫رناسـی از هنرمندانـی بود که در تصویرگـری ابنیه و اثار‬ ‫باسـتانی بـه طراحی و نقاشـی از روی عکـس اعتقادی‬ ‫نداشـت و تصاویـر خـود را بـا برداشـت های چشـمی از‬ ‫منـازل و مرایـا خلق می نمـود‪ .‬او در نقاشـی رنگ روغن‬ ‫کـه تخصـص اصلـی وی بـود‪ ،‬از مکتـب کمال الملـک‬ ‫و تصویرگـری واقع گرایانـه او پیـروی می کـرد‪ ،‬امـا اثار‬ ‫متعـددی نیـز در زمینـه پاسـتل‪ ،‬تکنیک هـای ابرنگ و‬ ‫کاردک از او باقـی اسـت‪ ،‬کـه به عنوان مثـال می تـوان‬ ‫مناظـر طبیعـت‪ ،‬کوچ عشـایر‪ ،‬ابنیـه تاریخـی اصفهان‪،‬‬ ‫نمـای داخلـی و خارجـی مسـاجد اصفهـان‪ ،‬پرتره هایی‬ ‫از شـخصیت های مطـرح ان دوره هماننـد بزرگانـی‬ ‫همچـون بـرادران همدانیـان و دکتـر مصـدق و برخـی‬ ‫پرتره هـای سفارشـی افـراد را نام بـرد‪ .‬اولین نمایشـگاه‬ ‫نقاشـی های محمـد روناسـی بـه همـراه چند نقاشـی از‬ ‫همسـر وی خانـم زهـره اسـدی در تیرماه سـال ‪۱۳۵۵‬‬ ‫در مرکـز فرهنگـی رادیـو و تلویزیون ملی ایـران برگزار‬ ‫شـد و پس ازان اثار ایشـان در چندین نمایشـگاه محلی‬ ‫و ملـی بـه نمایش درامـد‪ .‬او در دهه ‪ 70‬مجوز تاسـیس‬ ‫گالـری سـتاره را از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫اصفهـان دریافـت نمـود‪ .‬از ایـن هنرمنـد چیره دسـت‬ ‫اصفهانـی عکسـی نیـز در کتـاب اصفهـان ابـی تالیف‬ ‫اسـتاد خسـرو احتشـامی به عنـوان یکـی از مشـاهیر‬ ‫اصفهـان چاپ شـده اسـت‪ .‬محمـد روناسـی در دی مـاه‬ ‫‪ ۱۳۸۱‬در شـهر اصفهان چشـم از جهان فروبسـت و در‬ ‫قطعـه نام اوران ارامسـتان بـاغ رضوان به خاک سـپرده‬ ‫شد ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!