روزنامه اصفهان امروز شماره 4085 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4085

روزنامه اصفهان امروز شماره 4085

روزنامه اصفهان امروز شماره 4085

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬خرداد ‪ 20 |1400‬شوال ‪ | 01Jun2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4085‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شنیدن صدای مشا‬ ‫در کلـاب هــاوس‬ ‫با اصفهان امروز در کالب هاوس همراه شوید‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫پنج ایراد کارشناسی‬ ‫به مالیات بر عایدی سرمایه‬ ‫با کمک سازمان زمین شناسی‬ ‫فرونشست زمین در اصفهان پایش می شود‬ ‫مردمی که مقصر گرانی‬ ‫نیستندتنبیهمالیاتی‬ ‫نشوند‬ ‫سازمان زمین شناسی ایران با امضای تفاهمنامه به منظور انجام مطالعات اکتشافی منابع اولیه با فوالد مبارکه و ذوب اهن و مطالعات پایش فرونشست شهری‬ ‫با شهرداری اصفهان همکاری خواهد کرد‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫توسعه ‪ ۹‬خوشه‬ ‫صنعتی جدید در‬ ‫استان اصفهان‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫اثار هنری مشترک در شبکه های اجتماعی‬ ‫ایران و ایتالیا منتشر می شود‬ ‫هم کالمی‬ ‫اصفهان و فلورانس‬ ‫به زبان موسیقی‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫مورد قطعی سرخک‬ ‫در اصفهان گزارش‬ ‫نشده است‬ ‫اطالع رسانی | صفحه ‪8‬‬ ‫شهردار زرین شهر مطرح کرد؛‬ ‫هفتهنکوداشت‬ ‫زرین شهر دریچه ای برای‬ ‫معرفی شهر و توسعه‬ ‫صنعتگردشگری‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫گفتگو با حسین چرخابی پیرامون مشکالت‬ ‫فعلی فوتبال ایران‬ ‫]عکس ‪ :‬مجتبی جهانبخش ‪ /‬ایراسین[‬ ‫یادداشت روز‬ ‫بی مهری به بخش خصوصی‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫اگهی مزایده عمومی شماره‪122/1400‬‬ ‫‪ -1‬نام دستگاه مزایده گزار ‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان‬ ‫‪ -2‬موضوع مزایده ‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مزایده‬ ‫شماره مزایده‬ ‫تاریخ برگزاری‬ ‫مزایده‬ ‫ساعت برگزاری‬ ‫مزایده‬ ‫‪1‬‬ ‫مزایده فروش خودروهای اسقاطی‬ ‫‪122/1400‬‬ ‫‪1400/03/31‬‬ ‫‪ 08/30‬صبح‬ ‫‪ -3‬زمان دریافت اسناد مزایده ‪ :‬از تاریخ دو شنبه مورخ ‪ 1400/ 03/10‬لغایت ‪ 1400/03/20‬در‬ ‫ساعات اداری‬ ‫‪ -4‬ادرس محل خرید و تحویل اســناد ‪ :‬اصفهان چهار باغ باال خیابان شریعتی ‪ -‬شرکت توزیع برق‬ ‫استان اصفهان‬ ‫‪ -5‬مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد ‪ :‬فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده بحساب‬ ‫اصفهانالف‪862030 :‬‬ ‫م‬ ‫جاری سپهر صادرات به شماره ‪ 0105042522005‬بنام شرکت توزیع برق استان‬ ‫‪ -6‬زمان تحویل اسناد ‪ :‬از روز شنبه مورخ ‪ 1400/03/22‬تا ساعت ‪ 08/00‬صبح روز دو شنبه مورخ‬ ‫‪1400/03/31‬‬ ‫‪ -7‬محل برگزاری مزایده ‪ :‬سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان‬ ‫‪ -8‬ضمانتنامه شــرکت در مزایده ‪ :‬سپرده الزم برای شرکت در مزایده به مبلغ ‪ % 10‬مبلغ پیشنهادی‬ ‫بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر برای مدت سه ماه و قابل تمدید به درخواست شرکت توزیع برق استان‬ ‫اصفهان و یا فیش واریزی به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره ‪0105042522005‬‬ ‫‪ -9‬شرکت توزیع برق استان اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -10‬هزینه درج اگهی مزایده در صفحات داخلی روزنامه های کیمیای وطن و اصفهان امروز بعهده برنده‬ ‫یا برندگان مزایده میباشد‪.‬‬ ‫‪ -11‬داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر با شماره تلفن ‪ 36273011-13‬داخلی ‪4275‬‬ ‫واحد مناقصات و قراردادها تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫‪ -12‬اسناد و مدارک کامل این مزایده درسایتهای اینترنتی ذیل نیزقابل دسترسی میباشد‬ ‫‪ -1‬سایت معامالت توانیر با ادرس ‪http://tender.tavanir.org.ir‬‬ ‫‪ -2‬سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به ادرس ‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫‪ - 3‬سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به ادرس ‪www.epedc.ir‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان‬ ‫امور تدارکات و انبار ها‬ ‫دست باشگاه ها باید در‬ ‫جیب خودشان باشد‬ ‫شــرکت نیروکلر(سهامی عام) در نظر دارد تامین برق مصرفی کارخانه را بر اساس مشخصات و شرایط کلی مندرج در این‬ ‫اگهی‪ ،‬از طریق مناقصه عمومی بصورت دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫شرح مختصر کار‪ :‬تامین انرژی الکتریکی مصرفی کارخانه از طریق قرارداد دوجانبه‬ ‫مدت پیمان ‪ :‬مدت کل پیمان ‪ /۱۲‬دوازده ماه می باشد‪.‬‬ ‫حجم براوردی ‪ :‬به میزان ‪ 8‬مگاوات ظرفیت ساعتی‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ :‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪4،000،000،000‬ریال ضمانت نامه بانکی می باشد‪.‬‬ ‫شرایط متقاضی‪ :‬داشتن شخصیت حقوقی‪.‬‬ ‫داشتن توانایی مالی و فنی جهت انجام خدمات این پیمان ‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است شرکتهای متقاضی میبایست‪ ،‬حداکثر ده روز پس از نشر اگهی‪ ،‬ضمن ارائه درخواست کتبی خود‪ ،‬مدارک مشروحه ذیل‪:‬‬ ‫اساسنامه شرکت‪ ،‬اگهی تاسیس و اخرین تغییرات مربوطه‪.‬‬ ‫پروانه بهره برداری برای تولید برق جهت نیروگاهها یا پروانه خرده فروشی برق از وزارت نیرو‬ ‫فهرست سوابق کاری مفید‪ ،‬معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با ارائه قراردادهای منعقده و مفاصاحسابهای مربوطه‪.‬‬ ‫ارائه شناسه ملی‪ ،‬کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده‪.‬‬ ‫ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی و نظام مدیریت ‪HSE‬‬ ‫ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده‪.‬‬ ‫را به دبیرخانه محرمانه حراست شرکت نیروکلر به ادرس‪ :‬اصفهان‪ ،‬کیلومتر ‪ 25‬اتوبان ذوب اهن‪ ،‬جاده کارخانه سیمان‪ ،‬شهرک صنعتی اشترجان‬ ‫کیلومتر ‪ 5/5‬جاده سیمان سپاهان ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫الزم به توضیح است ‪ :‬پس از بررسی مدارک مربوطه (ارزیابی فنی) ‪ ،‬اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫بدیهی است ارائه سوابق و مدارک فوق هیچ حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫ضمن ًا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن (‪ 031- 37100‬داخلی ‪ )162‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫امور حقوقی و قراردادهای شرکت نیروکلر‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد اصفهان ( خوراسگان ) در نظر دارد کاال و مواد مصرفی بخشهای درمانی‬ ‫دانشکده دندانپزشکی را از طریق مناقصه عمومی توسط اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط خریداری‬ ‫نماید‪ .‬لذا از کلیه اشــخاص واجد شرایط درخواست می شود در صورت تمایل به مدت ‪ 10‬روز کاری از تاریخ درج‬ ‫اگهی جهت اخذ مدارک و فرم های مربوط به اداره تدارکات این واحد دانشگاهی واقع در اصفهان ‪ ،‬خیابان جی شرقی‪،‬‬ ‫ارغوانیه ‪ ،‬بلوار دانشگاه ‪ -‬ساختمان اداری (اندیشه) ‪ ،‬طبقه دوم و یا به سایت ‪ ww.khuisf.ac.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫تلفن جهت کسب اطالعات ‪03135354056-03135354053 :‬‬ ‫شرایط ‪:‬‬ ‫ واریز مبلغ ‪ 500.000‬ریال به حساب ‪ 0223255621008‬شناسه واریز ‪ 41921401000297‬بانک ملی ایران‬‫به نام حوالجات دانشگاه ازاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) بابت خرید اسناد‬ ‫ ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه دانشگاه به میزان پانصد میلیون ریال‬‫ دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است ‪.‬‬‫ کلیه کسورات قانونی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬‫‪ -‬هزینه درج این اگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫واحد اصفهان (خوراسگان )‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه | ‪ 11‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4085‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بی مهری به بخش خصوصی‬ ‫حسـن روانشـید|اگر مرکـز پژوهش هـای مجلس‬ ‫یازدهـم به گونـه ای برنامه ریزی برای اینـده را با عبرت‬ ‫گرفتـن از شکسـت های گذشـته در پیـش می گرفـت‬ ‫قطعاً می توانسـت بـا اصلاح قوانیـن و پیشـنهاد‬ ‫روش هـای تـازه‪ ،‬دولت هـای اینـده را از بن بسـتی کـه‬ ‫اخریـن کابینـه فعلـی در ان گرفتـار اسـت نجـات دهد‬ ‫زیـرا چنانچـه اوضـاع بـه همیـن منـوال و بـر اسـاس‬ ‫انچـه در گذشـته اتفـاق افتـاده پیـش بـرود معضلات‬ ‫موجـود هرگـز بـه سـامان نخواهـد رسـید‪ .‬ایـن یـک‬ ‫واقعیـت تلـخ اسـت و دیدیـم کـه چگونه سـرمایه های‬ ‫کوچـک و بـزرگ و توانایی هـای خـرد و کالن بازیچـه‬ ‫دسـت طرح هـا و قوانیـن خام شـدند و در کمترین زمان‬ ‫ممکـن رو به نابـودی رفتند‪ .‬رکـود و تعطیلی ‪ 80‬درصد‬ ‫از واحدهـای تولیـدی کوچک و بزرگ در شـهرک های‬ ‫صنعتـی کشـور دلیـل بـر همیـن مدعاسـت زیـرا‬ ‫درحالی کـه بازارهای داخلی و شـانزده کشـور همسـایه‬ ‫همچنـان تشـنه دریافـت محصـوالت صادراتـی ایران‬ ‫هسـتند و می تـوان ارز حاصـل از ان را به صـورت تهاتر‬ ‫از نیازهـای مـواد خـام تامین کـرد اما به خاطـر تعطیل‬ ‫بـودن ایـن واحدهـا براثر همسـو نبـودن دسـتگاه های‬ ‫متولـی و قوانین ضدونقیض بـا یکدیگر نه تنها نیروهای‬ ‫کار بـه ورطـه بیکاری کشـیده شـده اند بلکه مشـتریان‬ ‫نیـز مسـیر تامیـن نیازهای خود را به سـوی کشـورهای‬ ‫رقیـب سـوق داده تـا یکـی از دالیـل بـارز دخالت های‬ ‫بیجـای دولـت در مـراودات اقتصـادی باشـد‪ .‬امـروز‬ ‫نه تنهـا چالـش بـرق بلکه قسـمتی از تنـش بی ابی هم‬ ‫حاصـل همیـن بی توجهی هـا و مداخله هـای بی مـورد‬ ‫اسـت کـه البتـه اخیـرًا تا حـدودی رفع شـده کـه تجار‬ ‫و بازرگانـان بتواننـد از کانال هـای خـاص خـود نسـبت‬ ‫بـه واردات در مقابـل صـادرات اقـدام نماینـد و نمونـه‬ ‫بـارز ان همیـن واکسـن های مجـاز و متنـوع می باشـد‪.‬‬ ‫مطلعان و اندیشـمندان صنعت اب و برق کشـور بر این‬ ‫عقیده هسـتند کـه وزارت نیـرو با پشـتیبانی دولت طی‬ ‫ایـن سـال ها تمامـی هم وغـم خـود را صـرف وسـعت‬ ‫توزیـع در اقصـی نقـاط کشـور نمـوده اسـت غافـل از‬ ‫اینکـه بـر اسـاس ضرب المثل معـروف اول بایـد چاه را‬ ‫کنـده و سـپس در فکـر انتقـال منـاره بـه ان می بودند!‬ ‫حال انکـه افتتاح هـای ایـن دوران در دامنـه انـرژی‬ ‫و اب تنهـا معـرف ایجـاد پایگاه هـای ذخیـره و انتقـال‬ ‫ان اسـت و اقـدام چنـدان موثـری به منظـور ارتقـاء و یا‬ ‫ایجـاد زیرسـاخت های تولیـد در هـر دو بخـش اب و‬ ‫بـرق نشـده کـه اکثـر نیروگاه هـای موجـود دولتی طی‬ ‫ایـن سـال ها فرسـوده و تنهـا به تعمیـر ان هـا پرداخته‬ ‫شـده اسـت‪ .‬از سـویی سـرمایه گذاری های بخـش‬ ‫خصوصـی در ایجـاد مرکـز تولیدی انرژی نیـز با کمبود‬ ‫نقدینگی هـا در خزانـه و دولـت روبرو و ناچارنـد برای از‬ ‫دسـت نرفتـن اصـل سـرمایه خود بـه تقلیـل نیروهای‬ ‫انسـانی بپردازنـد تـا هزینـه کمتری داشـته باشـند زیرا‬ ‫تعهـد داده انـد کـه تولیـد خـود را در اختیـار وزارت نیرو‬ ‫به منظـور بارگذاری در شـبکه های سراسـری قرار دهند‬ ‫کـه نوعـی دسـت وپا در گردو گذاشـتن اسـت و نیازمند‬ ‫ان بـوده تـا اجـازه دهنـد تولیدکننـده و انتقال دهنده که‬ ‫همـان فروشـنده برق اسـت به صـورت غیردولتـی اداره‬ ‫و تنهـا متعهـد بـه تامین خواسـته های ان ها باشـند و از‬ ‫سـوی دیگـر دولت تفـاوت قیمت را به صـورت یارانه در‬ ‫اختیـار مشـترکان برق قـرار دهد و بخـش خصوصی را‬ ‫مشـتاق ورود بـه ایـن دامنه نمایـد‪ ،‬وگرنه ایـن به نوعی‬ ‫همـان تکـرار تلـخ تاریـخ اسـت‪ .‬زمانـی کـه فضـل اهلل‬ ‫دهـش کارخانـه پاچـه بافـی وطـن را در اصفهـان‬ ‫تاسـیس کرد و توانسـت همه مشـکالت پیرامون خرید‬ ‫ماشـین االت ریسـندگی‪ ،‬بافندگـی و حمـل ان به ایران‬ ‫را تحمـل کنـد‪ ،‬فکرش را نمی کـرد نامالیمات حکومت‬ ‫پهلـوی اول بتوانـد کمر عطاءالملک یـا همان فضل اهلل‬ ‫دهـش را خـم کنـد‪ .‬امـا این چنیـن شـد و بـه خاطـر‬ ‫سـعایت بـد خواهان که نانشـان اجر شـده بـود و دیگر‬ ‫نمی توانسـتند از طریـق واردات پارچه خون مـردم را در‬ ‫شیشـه کننـد مجبـور شـد بـرای نجـات از ایـن بحران‬ ‫کـه ورشکسـتگی را بـه همـراه داشـت‪ ،‬کارخانـه را بـه‬ ‫میرزاعلـی کازرونـی واگـذار کند‪ .‬امـا عطاءالملک بیدی‬ ‫نبـود کـه از ایـن بادهـا بلـرزد بنابرایـن بار سـفر فرنگ‬ ‫را بسـت تـا سـوغات تـازه ای بـرای مـردم شـهرش به‬ ‫ارمغـان بیـاورد‪ .‬او چنـد ماهی را در اروپا به گشـت وگذار‬ ‫سـپری کـرد و درنهایـت بـه سـراغ کمپانـی «لیسـتر‬ ‫بالکسـتون» المـان رفـت و تجهیزات یـک توربین ‪99‬‬ ‫کیلوواتـی برق را خرید و همراه ان راهی کشـور شـد تا‬ ‫پـس از طـی راهـی طوالنی در قـاره اروپـا و نامالیمات‬ ‫فـراوان به گمـرک ایران برسـد‪.‬‬ ‫دهـش پـس از انجـام امـور گمرکـی‪ ،‬تجهیـزات را بـه‬ ‫گاری هـای اسـبی اسـداهلل خـان سـپرد و خـودش بـا‬ ‫خیـال اسـوده به سـوی اصفهـان حرکت کـرد‪ .‬محموله‬ ‫عطاءالملـک پـس از یکمـاه همـراه نصـاب المانـی به‬ ‫اصفهـان رسـید و در کارخانـه ای کـه ً‬ ‫قبلا در خیابـان‬ ‫سـپه سـاخته و امـاده شـده بود نصـب گردید و درسـت‬ ‫شـب عیـد غدیـر سـال ‪ 1303‬شمسـی چراغ هـای‬ ‫خیابـان سـپه‪ ،‬میـدان نقش جهـان‪ ،‬عمارت چهلسـتون‬ ‫و ضلـع شـرقی خیابـان چهاربـاغ را روشـن کـرد و این‬ ‫کارخانـه اولیـن واحـد تولیـد برقـی بـود کـه در شـهر‬ ‫اصفهـان راه انـدازی می شـد‪ .‬ان شـب تمامـی مـردم‬ ‫شـهر به میـدان دروازه دولـت‪ ،‬خیابان چهاربـاغ‪ ،‬میدان‬ ‫نقش جهـان و خیابـان سـپه امـده بودند تا معجـزه برق‬ ‫و روشـنایی را از نزدیـک ببیننـد‪ .‬از ان زمـان نام دهش‬ ‫بـرای مـردم اصفهـان جـاودان مانـد‪ .‬امـروز بـه نظـر‬ ‫می رسـد بازهـم ایـن بی مهری هـا به بخـش خصوصی‬ ‫پیرامـون سـرمایه گذاری در امر تولیـد و بخصوص برق‬ ‫همچنان ادامه داشـته باشـد تـا نگرانی ها را بـرای نظام‬ ‫دوچنـدان کند‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪:‬‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1841‬‬ ‫لیست خبرنگاران شاغل رسانه ها برای دریافت واکسن تهیه می شود‬ ‫معاون امور مطبوعاتی و اطالع رســانی وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی از تهیه لیست اسامی خبرنگاران شاغل‬ ‫در رسانه های مختلف بر اســاس اولویت‪ ،‬برای دریافت‬ ‫واکســن کرونا خبــر داد و گفت‪ :‬از هیــچ اقدامی برای‬ ‫حمایت از رسانه ها و فعاالن رسانه ای دریغ نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬محمــد خدادی اظهــار کرد‪ :‬در‬ ‫ســال های اخیر در جریان رسانه ای کشور خطای ادراکی‬ ‫پیش امد و ان هم کمی شــدن رســانه بود‪ .‬معاون امور‬ ‫مطبوعاتی و اطالع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫گفــت‪ ۱۳ :‬هزار رســانه و ‪ ۵۰‬هزار مدعــی خبرنگاری‬ ‫در کشــور داریم؛ ‪ ۵‬هزار نفر از خبرنــگاران ازاد که در‬ ‫رسانه های مختلف مشــغول به کار هستند بیمه شده اند‬ ‫اما با این امار و رشــد کمی رسانه ها عمال هر کاری در‬ ‫این حوزه با مشــکالت مختلفی مواجه اســت‪ .‬او ضمن‬ ‫اعالم امادگی برای برگزاری دوره های اموزشی مجازی‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬با انجام هماهنگی هــای الزم و ارائه‬ ‫اولویت های اموزشی توسط خانه مطبوعات‪ ،‬کالس های‬ ‫ایــن دوره در روزهای اینده برگزار خواهد شــد‪ .‬خدادی‬ ‫دربــاره توزیع کاغذ در بین نشــریات هــم توضیحاتی‬ ‫ارائه کرد و با بیان اینکه مشــکل حوزه کاغذ‪ ،‬ارز است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کاغذ از ردیف ارز ‪ 4200‬تومان خارج شــده است؛‬ ‫ما بــه عنوان معاونت مطبوعاتی نه ســاختار واردات‪ ،‬نه‬ ‫صادرات و نه ساختار توزیع داریم؛ ولی از تمام امکانات و‬ ‫ظرفیت های موجود استفاده کردیم و به هر قیمتی کار را‬ ‫انجام دادیم‪ .‬معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به هر حال واقعیت ماجرا این اســت که شــاخص‬ ‫دریافت کاغذ تغییر کرده و در حال حاضر نشــریه ای که‬ ‫‪ ۸۰‬درصد انتشــار دارد‪ ،‬کاغذ دریافت می کند‪ .‬خدادی با‬ ‫اشــاره به درخواست خانه مطبوعات استان همدان مبنی‬ ‫بر ساماندهی سرپرستی نشــریات سراسری گفت‪ :‬خانه‬ ‫مطبوعات برنامه پیشنهادی خود را برای این مساله ارائه‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫چراغ برخی ستادهای انتخاباتی روشن شد‬ ‫اغاز کارزار انتخاباتی در شهر‬ ‫اغاز به کار ســتادهای داوطلبان ریاست جمهوری و‬ ‫شورای شهر در اســتان ها با اماده سازی فضای شهری‬ ‫برای تبلیغات منجر به درگیری بیشــتر مردم با فضای‬ ‫انتخاباتی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‪  ‬مهر‪ ،‬کارزار انتخاباتی داوطلبان ریاســت‬ ‫جمهوری و شــورای شهر در شهرســتان ها به تدریج پا‬ ‫گرفته و مردم نیز با مشــاهده تبلیغات در فضای شهری‬ ‫و فضای مجازی ارتباط و درگیری بیشتری با انتخابات‬ ‫برقرار کرده اند‪ .‬بیلبوردهای فضای شهری اصفهان نشان‬ ‫می دهد که ستاد انتخاباتی ایت ا‪ ...‬رئیسی به همت سایر‬ ‫قرارگاه ها تبلیغات را برای مشارکت مردم زودتر از سایر‬ ‫داوطلبان اغاز به کار کرده اســت‪ .‬ســتاد بانوان ایت ا‪...‬‬ ‫رئیسی نیز در اصفهان با مسئولیت اعظم صمدی از فعاالن‬ ‫فرهنگی سابق دانشگاه و جوان دهه‪ ‬شصتی‪ ‬فعالیت خود‬ ‫را شروع کرده است‪.‬‬ ‫از دیروز نیز ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در اصفهان‬ ‫و با ریاســت رسول بخشــی به طور رسمی وارد فضای‬ ‫انتخاباتی و تبلیغات شــد‪ .‬رســول بخشی دستجردی‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و مدیر گروه اقتصاد‬ ‫دانشــگاه اصفهان‪ ،‬دانشیار اقتصاد پولی و اقتصاد کالن‬ ‫و عضو اندیشــکده اقتصاد مرکز الگوی اسالمی ایرانی‬ ‫پیشرفت است؛ اما همچنان ستاد انتخاباتی اصالح طلبان‬ ‫با گزینه های محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی در‬ ‫استان ها مشخص نشده است و گویی انگیزه ای برای ان‬ ‫ندارند‪ .‬البته‪ ‬خیل‪ ‬عظیمی از اصالح طلبان حمایت خود را‬ ‫از ایت ا‪ ...‬رئیسی اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬احقاق حق مشــارکت در امور کشــور با‬ ‫شرکت در انتخابات‬ ‫رئیس دفتر تبلیغات اســامی اصفهان نیز با اشاره‬ ‫به مشــارکت مردم در انتخابات به عنوان حق سیاسی‬ ‫و اجتماعی اظهار داشــت‪ :‬حق مداخلــه در اداره امور و‬ ‫حاکمیت در جامعه‪ ،‬حق همیــاری در حکمرانی و امور‬ ‫سیاسی‪ ،‬حق گزینش و انتخاب رویکردهای حکمرانی و‬ ‫حکمرانان از جمله حقوق سیاسی و اجتماعی مردم است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه انتخابات میدان احقاق این حق اســت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬انتخابات زمینه مشارکت و گزینشگری‪ ،‬مکانیزم‬ ‫تعیین و تنظیم رویکردها و روش های حکمرانی اســت‪،‬‬ ‫به عبارتی دیگر انتخابات قدمــگاه ورود احاد جامعه به‬ ‫سیاسی‬ ‫عرصه سیاست و حکمرانی و دست بیعت با نظام‬ ‫ِ‬ ‫حاکم و نقش افرینی در حوزه های اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی و سیاسی است‪ .‬حجت االسالم محمد قطبی با‬ ‫اشاره به اینکه انتخابات پنجره امید به اینده و پاسداشت‬ ‫کارنامه نظام است‪ ،‬گفت‪ :‬انتخابات حرکت سیاسی احاد‬ ‫جامعه است که با داللت تکلیف شرعی یکپارچگی نظام و‬ ‫حاکمیت را رقم می زند و از همه مهم تر خط بطالنی است‬ ‫بر ذوق و شوق بیگانگان در تهاجم فرهنگی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تعیین تعداد شــعب اخذ رای در شهر و‬ ‫روستایاصفهان‬ ‫همچنین دبیر ســتاد انتخابات اســتان اصفهان در‬ ‫بیستمین جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان گفت‪ :‬در‬ ‫این جلسه‪ ،‬گزارش نحوه توزیع تعرفه ها در ‪ ۲۴‬شهرستان‬ ‫ارائه و تعداد شــعب اخذ رای هم تعیین شد‪ .‬علی اصغر‬ ‫رفیعی نژاد افزود‪ ۳ :‬هزار و ‪ ۴۵۳‬شعبه برای استان اصفهان‬ ‫تدارک دیده شده که ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۴۶‬شعبه شهری و هزار‬ ‫و هفت شــعبه هم ویژه روستاها قرار داده شده است‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه هزار و ‪ ۱۱۲‬شعبه برای مرکز استان تعیین‬ ‫شــده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد همچنین ‪۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۱‬شعبه ثابت و ‪ ۳۵۲‬شعبه سیار در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ارائه لیســت نهایی اعضای شورای شهر‬ ‫اصفهان‬ ‫حجت االسالم احمد سالک نیز به عنوان رئیس ستاد‬ ‫انتخاباتی شورای ائتالف نیروهای انقالب استان اصفهان‬ ‫گفــت‪ :‬از میــان ‪ ۵۰۰‬نفر داوطلب‪ ،‬حــدود ‪ ۱۴۶‬نفر در‬ ‫چرخه اولیه فرایند انتخاب مجمع نیروهای انقالب قرار‬ ‫گرفتند که پس از برجسته شدن معیارها‪ ۲۱ ،‬نفر از اساتید‬ ‫دانشــگاه های معتبر و فعاالن شهری انتخاب شده و به‬ ‫‪ ۳‬گروه ‪ ۷‬نفره تقســیم بندی شدند که پس از مصاحبه‬ ‫با ‪ ۱۴۶‬نفــر افراد منتخب‪ ،‬در نهایــت ‪ ۵۲‬نفر برگزیده‬ ‫شدند که از میان این افراد لیست ‪ ۱۳‬نامزد نهایی مجمع‬ ‫نیروهای انقالب اصفهان تا ‪ ۱۴‬خرداد اعالم می شــود‪.‬‬ ‫مهدی بهروزی‪ ،‬مسئول روابط عمومی جبهه اصالحات‬ ‫استان اصفهان نیز با بیان اینکه مصاحبه کمیته سیاسی‬ ‫این جبهه با نامزدهای اصالح طلب تایید صالحیت شده‬ ‫و گزینه های جدید احزاب اصالح طلب اســتان به پایان‬ ‫رسیده‪ ،‬گفت‪ :‬کمیته سیاسی نتیجه نهایی مصاحبه ها را‬ ‫به شورای هماهنگی معرفی می کند تا در جلسه نهایی‪،‬‬ ‫اعضای نهایی لیست شورای شهر اصفهان انتخاب شوند‪.‬‬ ‫مهران زینلیان‪ ،‬دبیر قرارگاه انتخاباتی گام دوم اصفهان‬ ‫از نهایی شدن لیست شورای شهر این قرارگاه خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬فرایند رسیدگی به لیست کام ً‬ ‫ال شفاف و بر اساس‬ ‫بررسی های میدانی‪ ،‬مصاحبه با داوطلبان اعضای شورای‬ ‫شهر انجام شده و تا چند روز اینده اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫کاهش امار کرونا در گروی تامین واکسن و مراجعه سالمندان است‬ ‫به گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کاهش‬ ‫معنــادار امار بیماری کووید ‪ ۱۹‬در اســتان در گروی تامین‬ ‫واکسن کرونای موردنیاز و مراجعه همه سالمندان و گروه های‬ ‫هدف است‪.‬‬ ‫ارش نجیمی به ایرنا گفت‪ :‬امیدوار بودیم تا پایان خرداد‬ ‫جاری با واکسیناســیون ســالمندان باالی ‪ ۷۰‬سال و حتی‬ ‫باالی ‪ ۶۰‬ســال در صورت تامین واکسن موردنیاز‪ ‬به سطح‬ ‫معناداری از کاهش امار کرونا و تعداد بســتری و مرگ ومیر‬ ‫ناشی از ان برسیم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬برای تحقق این امر ضرورت‬ ‫دارد که واکســن موردنیاز به موقع در اختیار دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی اصفهان‪ ‬قرار گیرد و افراد در گروه های هدف برای‬ ‫واکسیناســیون مراجعه کنند‪ .‬نجیمی خاطرنشان کرد‪ :‬ما با‬ ‫تعدادی‪ ‬باور نادرست در واکسیناسیون کرونا در جامعه مواجه‬ ‫هســتیم به طوری که‪ ‬برخی از افراد سالمند‪ ‬به دلیل اینکه‬ ‫تحت تاثیر‪ ‬اخبار ناموثق و جعلی فضای مجازی قرار گرفتند‬ ‫و با وجودی که‪ ‬فراخوان می شــوند اما برای دریافت واکسن‬ ‫مراجعــه نمی کنند‪ .‬او با تاکید بر اینکه این گروه از جامعه در‬ ‫معرض خطر باالیی از ابتال به کرونا و مرگ ومیر ناشی از ان‬ ‫مواجه هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬واکسن نزدن سالمندان‪ ‬برای کادر‬ ‫درمان و ســایر افراد جامعه اسیب زیادی به همراه دارد زیرا‬ ‫احتمال ابتال به بیماری کووید ‪ ۱۹‬در بین انها همچنان باقی‬ ‫می ماند‪ .‬سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی دیگر‬ ‫از باورهای نادرست را ســهل انگاری در رعایت دستورهای‬ ‫بهداشــتی پس از واکسن زدن دانســت و گفت‪ :‬افرادی که‬ ‫دوز اول واکسن را دریافت کردند یا هنوز ‪ ۴۵‬روز پس از دوز‬ ‫دوم طی نشــده اســت‪ ،‬دارای ایمنی کامل در برابر ویروس‬ ‫کرونا نیستند و باید مانند سایر افراد شیوه نامه های بهداشتی‬ ‫و فاصله گــذاری اجتماعی را رعایت کنند‪ .‬نجیمی همچنین‬ ‫بــا بیان اینکه‪ ‬فرایند کاهش یافتن امار کرونا در اســتان در‬ ‫چند روز اخیر‪ُ ،‬کند شده و به ایجاد نگرانی در بین مسئوالن‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منجر شده است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫پیش بینی ما بر این بود که امار بستری بیماران کرونایی هرچه‬ ‫سریعتر به زیر هزار نفر برسد و از نیمه نخست خرداد جاری‬ ‫بیمارستان الزهرا (س) اصفهان از چرخه پذیرش این بیماران‬ ‫خارج شــود اما این پیش بینی محقق نشد‪ .‬او این موضوع را‬ ‫زنگ هشــدار خواند و افزود‪ :‬با توجه به تعطیالت پیش رو و‬ ‫در صورت بی توجهی مردم به رعایت موارد بهداشتی ممکن‬ ‫اســت با توقف این روند یا حتی افزایش امار مواجه شویم به‬ ‫طوری که سال گذشته نیز از اواخر خرداد روند امار کرونا در‬ ‫استان صعودی شد‪ .‬او با تاکید بر اینکه‪ ‬بازبینی در رفتارهای‬ ‫اجتماعی و نوع ترددها در این روزها ضروری اســت‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬هرگونه بی احتیاطی و سهل انگاری می تواند امار کرونا‪ ‬را‬ ‫به روند افزایشی تغییر دهد‪.‬‬ ‫نجیمی به‪ ‬رنگ بنــدی همه گیری بیمــاری کووید ‪۱۹‬‬ ‫نیز اشــاره کرد و گفت‪ :‬در زمان حاضر ‪ ۹‬شهرســتان استان‬ ‫اصفهان در وضعیت زرد (خطر متوســط) قــرار دارد و بقیه‬ ‫نارنجی (پرخطر) هستند که گویای کند بودن روند کاهشی‬ ‫امار کروناست‪ .‬سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‪ ‬با‬ ‫اشــاره به اینکه در زمان حاضر به طور میانگین‪ ‬روزانه بیش‬ ‫از ‪ ۱۵۰‬بیمار کرونــا پذیرش می کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬احتمال‬ ‫می دادیم که این امار خرداد به صد بیمار برسد اما این اتفاق‬ ‫هنوز نیفتاده است‪ .‬او همچنین با بیان اینکه تاکنون حدود ‪۲‬‬ ‫هزار نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واکسن‬ ‫کرونا را دریافت کردند اظهار امیدواری کرد که تا پایان مرداد‬ ‫امسال همه دانشجویان بالینی و غیر بالینی این دانشگاه علیه‬ ‫کرونا‪ ،‬واکسینه شوند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز مشاوره بهزیستی اصفهان‪:‬‬ ‫رفع نگرانی از واکسیناسیون کرونا نیازمند اگاهی بخشی همگانی است‬ ‫به گفته رئیس مرکز مشاوره اداره کل بهزیستی اصفهان‬ ‫فراوانی موضوعی تماس با تلفن صدای مشــاور از نگرانی‬ ‫و اضطراب مردم در خصوص واکسیناســیون حکایت دارد‬ ‫که رفع این مشــکل نیازمند اگاهی بخشــی همگانی و‬ ‫ارائه مشــاوره مناسب است‪ .‬حسین خاکشور به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫با همه گیری ویروس کرونا دغدغه نســبت واکسیناسیون‬ ‫و نگرانــی از این موضوع افزایش یافته اســت‪ .‬به گفته او‪،‬‬ ‫شمار زیادی از سواالت مردم در شرایط فعلی از مشاوران و‬ ‫روانشناسان بهداشتی است که این واکسیناسیون چه تاثیری‬ ‫بر بدن دارد و عوارض ان چگونه است‪ .‬رئیس مرکز مشاوره‬ ‫اداره کل بهزیســتی اصفهان افزود‪ :‬باید اموزش های الزم‬ ‫در حوزه سالمت از سوی رسانه ها و وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشــکی به بهترین نحو انجام شود تا شبهات و‬ ‫شــایعات دامنه جامعه را فرانگیرد‪ .‬او با بیان اینکه خدمات‬ ‫صدای مشــاوره در حوزه های مختلف روان شناختی است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در یک سال اخیر برایند تماس ها رنگ و بوی‬ ‫شــرایط خاص دوران کرونا دارد و عامل اصلی مشکالت و‬ ‫سواالت افراد ناشی از وضعیت حاکم بر جامعه است‪ .‬خاکشور‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫ادامه داد‪ :‬افراد ریشه بسیاری از مشکالت و چالش های خود‬ ‫را متناسب با شرایط ناشی از کرونا بیان می کنند و برخی از‬ ‫تغییر ســبک زندگی و چگونگی انطباق ان با شرایط امروز‬ ‫نگران و دچار چالش شده اند‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬بخش عمده‬ ‫و قابل توجه ســواالت درباره تربیت فرزند‪ ،‬بلوغ‪ ،‬اختالالت‬ ‫اضطرابی‪ ،‬مشــاوره پیــش از ازدواج‪ ،‬اعتیاد به مواد مخدر‪،‬‬ ‫اختالف با همسر و مســائل خانوادگی است‪ .‬به گفته این‬ ‫روانشناس‪ ،‬مردم به دلیل نبود مهارت های ارتباطی‪ ،‬تعطیلی‬ ‫مدارس و ســبک جدیــد تحصیل و زندگی‪ ،‬مشــکالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬افزایش ســاعات حضور در خانه‪ ،‬ســوگ ابراز‬ ‫نشده و مشــکالت روحی ناشی از ان‪ ،‬به مشاوران مراجعه‬ ‫و یا با سامانه صدای مشاور تماس می گیرند‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫تغییر سبک زندگی‪ ،‬شــرایط متفاوت امروز و دیروز جامعه‬ ‫همه بر نوع رفتار و بروز مشــکالت روانی اثر می گذارد و با‬ ‫توجه به نبود اموزش و مهارت افزایی در گذشــته پس باید‬ ‫اقدامات عاجل و اثربخش این روزها بیشتر شود‪ .‬هم اینک‬ ‫سازمان بهزیستی کشور از طریق خطوط تلفن ‪ ۱۴۸۰‬و ‪۱۲۳‬‬ ‫پاسخگوی مشاوره شهروندان است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اگر مردم حق انتخاب را از‬ ‫خود سلب کنند حق اعتراض‬ ‫ندارند‬ ‫به اعتقــاد عضو کمیســیون شــوراها و امور‬ ‫داخلی مجلس شــورای اســامی اگر مردم پای‬ ‫صندوق هــای رای حاضر نشــوند و رئیس جمهور‬ ‫اینده با یک انتخاب حداقلی پیروز شــود و در اداره‬ ‫کشور موفق نباشد دیگر مردم حقی برای اعتراض‬ ‫ندارنــد چرا که خودشــان این مســیر را انتخاب‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫ابوالفضل ابوترابی به ایسنا گفت‪ :‬باید برای مردم‬ ‫تبیین شود که انتخابات سرنوشت خودشان است و با‬ ‫انتخابی که می کنند نباید از این گله مند باشند که چرا‬ ‫وضعیت اقتصادی و‪ ...‬اینگونه است و گرانی وجود‬ ‫دارد‪ .‬وقتی خودشان به کاندیدای موردنظرشان رای‬ ‫می دهند و او را انتخاب می کنند باید پای همه چیز‬ ‫بایســتند چرا که خوب یا بد هــر وضعیتی را خود‬ ‫مردم تعیین کرده اند‪ .‬او افزود‪ :‬شرکت در انتخابات‬ ‫سرنوشت کشور را تعیین می کند و مردم باید نسبت‬ ‫به این موضوع حســاس باشــند‪ .‬اگــر امروز پای‬ ‫صندوق های رای حاضر نشوند و رئیس جمهور اینده‬ ‫با یک انتخاب حداقلی پیروز شود و در اداره کشور‬ ‫موفق نباشد دیگر مردم حقی برای اعتراض ندارند‬ ‫چرا که خودشان این مسیر را انتخاب کرده اند‪ .‬نماینده‬ ‫نجف اباد و تیران و کرون‪ ،‬گفت‪ :‬به مرور شور و حال‬ ‫انتخاباتی ایجاد می شود و هرچه به زمان برگزاری‬ ‫انتخابات نزدیک شویم و مناظرات تلویزیونی برگزار‬ ‫شود حال و هوای جامعه تغییر می کند و مردم این‬ ‫تغییــر را حس خواهند کرد‪ .‬ابوترابی خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬جا دارد نخبگان و خواص در این روزها بیشتر‬ ‫مردم را به شــرکت در انتخابات ترغیب کنند و این‬ ‫موضــوع را برای ملت تبیین کننــد که ثمره یک‬ ‫حضور اگاهانه و انتخاب درســت چقدر می تواند در‬ ‫حل مشکالت کشور و پیشرفت مملکت تاثیر داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬هزار نفر در اران و‬ ‫بیدگل واجد شرایط رای‬ ‫دادن هستند‬ ‫به گفته فرماندار اران و بیدگل ‪ ۷۰‬هزار و ‪۲۸۲‬‬ ‫نفر در این شهرســتان واجد شــرایط رای دادن در‬ ‫انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اسماعیل بایبوردی افزود‪ :‬از این‬ ‫تعداد‪ ۳۵ ،‬هزار و ‪ ۶۳۳‬نفر مرد و ‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۶۴۹‬نفر‬ ‫را زنان تشــکیل می دهند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در این دوره‬ ‫از انتخابات حدود هزار و ‪ ۶۷۲‬نفر رای اولی شامل‬ ‫‪ ۸۳۲‬نفر پسر و ‪ ۸۳۹‬نفر دختر در‪ ‬اران و بیدگل‪ ‬برای‬ ‫نخستین‪ ‬بار‪ ‬پای صندوق های اخذ رای می روند و‬ ‫در سرنوشت کشــور سهیم می شوند‪ .‬فرماندار‪ ‬اران‬ ‫و بیدگل با اشــاره به امادگی این شهرستان برای‬ ‫برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات‪ ۲۸ ‬خرداد گفت‪:‬‬ ‫‪ ۷۹‬شعبه اخذ رای شامل ‪ ۷۴‬شعبه ثابت و پنج‪ ‬شعبه‬ ‫سیار برای این دوره از انتخابات در ‪ ۲‬بخش مرکزی‬ ‫و کویرات پیش بینی شــده اســت که امسال یک‬ ‫شــعبه ثابت نیــز در منطقه یحیی اباد شــهر اران‬ ‫و بیدگل استقرار خواهد داشــت‪ .‬به گفته او‪۱۲۸ ،‬‬ ‫نامزد انتخاباتی در ششمین دوره انتخابات شوراهای‬ ‫اســامی شهر و روستا در شهرستان اران و بیدگل‬ ‫برای تصاحب ‪ ۶۵‬کرسی با هم رقابت می کنند‪.‬‬ ‫بایبوردی اظهار داشــت‪ :‬در شهرســتان اران‬ ‫و بیدگل ‪ ۶‬شــورای اسالمی روســتایی سه نفره‪،‬‬ ‫پنج‪ ‬شــورای اســامی پنج نفره‪ ،‬یک شــورای‬ ‫اســامی هفت نفــره مربــوط به شــهر اران و‬ ‫بیدگل و ســه شــورای اســامی پنج‪ ‬نفره شامل‬ ‫شهرهای نوش اباد‪ ،‬سفیدشــهر و ابوزیداباد است‪.‬‬ ‫او انتخابــات را نمایش اقتــدار نظام‪ ،‬دولت و ملت‬ ‫خواند و افــزود‪ :‬باید با امیدافرینی‪ ،‬زمینه ســازی‬ ‫حضور و مشــارکت حداکثری مــردم در انتخابات‬ ‫پیش رو فراهم شود‪ .‬فرماندار‪ ‬اران و بیدگل با تاکید‬ ‫بر اصل بی طرفی و بی غرضی مسئوالن و اعضای‬ ‫هیات اجرایی این شهرستان در برگزاری انتخابات‬ ‫گفت‪ :‬متصدیان انتخابات باید به اصل امانت داری‬ ‫ارای مردم توجه داشــته باشند و از جانب داری های‬ ‫خــاص از نامزدها‪ ‬پرهیــز کنند‪ .‬او بــا بیان اینکه‬ ‫فرمانــداری‪ ‬اران و بیدگل نماینــده هیچ حزب و‬ ‫جریان سیاســی نیست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید قانون مداری‬ ‫و اخالق مداری به عنوان ‪ ۲‬رکن صداقت سیاســی‬ ‫مدنظــر اعضای هیات اجرایی‪ ،‬نظارت و بازرســی‬ ‫انتخابات شهرســتان قرار گیــرد‪ .‬بایبوردی با بیان‬ ‫اینکه باید با همه نامزدهای انتخاباتی شــوراهای‬ ‫اسالمی شهر و روستاهای‪ ‬اران و بیدگل با‪ ‬مساوات‬ ‫برخورد شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬برای دولتمردان تمهید‬ ‫شــرایط‪ ‬برای حضور حداکثری در انتخابات مهم‬ ‫اســت تا مردم بتوانند با اســتفاده از صندوق های‬ ‫رای‪ ،‬سرنوشــت خود را رقم بزنند‪ .‬او یاداور شــد‪:‬‬ ‫هیئت های اجرایی و غیــر اجرایی با پرهیز از نگاه‬ ‫سیاسی‪ ،‬بســتر مناســبی برای حضور حداکثری‬ ‫مردم در پــای صندوق های رای را فراهم و باید از‬ ‫ارای مــردم صیانت کنند‪ .‬اران و بیدگل با جمعیت‬ ‫افزون بــر ‪ ۱۰۳‬هزار نفر در فاصلــه ‪ ۶‬کیلومتری‬ ‫کاشــان و ‪ ۲۱۵‬کیلومتری شــمال اصفهان واقع‬ ‫است‪ .‬سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫و ششــمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر‬ ‫و روســتا ‪ ۲۸‬خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬در سراســر کشــور‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اثار هنری مشترک در شبکه های اجتماعی ایران و ایتالیا منتشر می شود‬ ‫شهر‬ ‫راه اندازی سامانه حمل ونقل‬ ‫ویژه افراد دارای معلولیت‬ ‫بزودی‬ ‫معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به‬ ‫ایجاد سامانه حمل ونقل ویژه افراد دارای معلولیت گفت‪ :‬الیحه‬ ‫مربوطه از سوی شهرداری به شورای شهر ارسال و به تصویب‬ ‫رسید و اکنون پیگیری هستیم تا بزودی راه اندازی شود‪.‬‬ ‫سید احمد حسینی نیا با اشاره به اهمیت مناسب سازی معابر‬ ‫شهر‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬سازمان بهداشت جهانی در سال ‪۱۹۸۱‬‬ ‫توان بخشی را نخستین پاسخ به ناتوانی تعریف می کند و سه‬ ‫مرحله توان بخشی پزشکی‪ ،‬حرفه ای و اجتماعی را تفهیم‬ ‫می کند‪ .‬او افزود‪ :‬در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‬ ‫در بُعد توان بخشی اجتماعی‪ ،‬مناسب سازی معابر و اماکن‬ ‫شهری و شرایطی که بتواند مشکالت روزمره توان خواهان را‬ ‫کاهش دهد‪ ،‬موردبررسی قرار می گیرد که اثرات ان می تواند‬ ‫در خودکفایی و بهبود شرایط توان خواهان و بازگرداندن انها به‬ ‫زندگی اجتماعی نقش مهمی داشته باشد‪ .‬معاون شهرسازی و‬ ‫معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه نخستین گام‪ ،‬شناخت‬ ‫مشکالت محیط شهری در ارتباط با فرد معلول است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در این راستا شبکه معابر شهری و تجهیزات معابر در‬ ‫راس فعالیت ها قرار می گیرد که می تواند بسیاری از مشکالت‬ ‫این قشر از افراد جامعه را برطرف سازد‪ .‬حسینی نیا گفت‪ :‬در‬ ‫بخش اجرای اهداف و اقدامات‪ ،‬ضوابط مناسب سازی را در‬ ‫طرح تفصیلی به عنوان پیوست الزام اور برای طراحان لحاظ‬ ‫کردیم و شاخص های مناسب سازی را به منظور تعیین میزان‬ ‫مطلوبیت محیط شهری در برنامه عملیاتی قرار دادیم‪.‬‬ ‫وجود ‪ 5‬چالش جدی‬ ‫در منطقه ‪7‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 11‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4085‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫به گفته مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان این منطقه‬ ‫با پنج چالش جدی مواجه است که تاکنون اقدامانی برای رفع‬ ‫این چالش ها انجام شده ولی باید بیشتر به ان پرداخته شود‪.‬‬ ‫علی اصغر‪ ‬شاطوری‪ ‬به ایمنا گفت‪ :‬منطقه هفت دو هزار و ‪۸۵۷‬‬ ‫هکتار مساحت دارد که هزار و ‪ ۳۵۷‬هکتار ان در محدوده‬ ‫قانونی و هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار مساحت حریم و محدوده حفاظتی‬ ‫است‪ .‬او افزود‪ :‬حدود ‪ ۴۰‬درصد از مساحت محدوده قانونی‬ ‫منطقه قابلیت انجام اقدامات توسط شهرداری را داشته‬ ‫و ‪ ۶۰‬درصد مساحت غالب منطقه در محدوده حریم شهر‬ ‫اصفهان واقع شده که شهرداری وظیفه دارد ضمن حفظ این‬ ‫محدوده‪ ،‬از هرگونه ساخت وساز در حریم جلوگیری کند‪ .‬مدیر‬ ‫منطقه هفت شهرداری اصفهان با اشاره به بودجه مصوب‬ ‫سال گذشته این منطقه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بودجه سال گذشته‬ ‫منطقه ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان بود که در فرایند اصالح بودجه‬ ‫به حدود ‪ ۱۶۰‬میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و این اعتبارات‬ ‫به پروژه های عمرانی موردنیاز منطقه که در مطالعات انجام‬ ‫شده از سوی مردم اعالم نیاز شده بود‪ ،‬اختصاص یافت‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه منطقه هفت به چهار پهنه شامل محدوده بافت‬ ‫فرسوده‪ ،‬توسعه یافته‪ ،‬درحال توسعه و محدوده حاشیه نشین در‬ ‫شمال منطقه تقسیم می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬محدوده بافت فرسوده‬ ‫منطقه حدود ‪ ۱۶۴‬هکتار شامل پنج محله شاهد‪ ،‬پوریای‬ ‫ولی‪ ،‬مولوی‪ ،‬فروردین و‪ ‬بابلدشت‪ ‬است که این پنج محله‬ ‫در جنوب بزرگراه چمران واقع شده است‪ .‬شاطوری‪ ‬ادامه داد‪:‬‬ ‫محدوده توسعه یافته شامل دو محله اشراق و برازنده و محدوده‬ ‫درحال توسعه شامل چهار محله فدک‪ ،‬رحیم اباد‪ ،‬شهرک میالد‬ ‫و شهرک کاوه است‪ ،‬همچنین محدوده حاشیه نشین منطقه‬ ‫هفت‪ ،‬شهرک ولی عصر و اراضی خارج از محدوده است که‬ ‫به نوعی در شمال شهر اصفهان و شمال منطقه هفت قرار‬ ‫دارد‪ .‬او با اشاره به چالش هایی که منطقه هفت شهرداری با‬ ‫انها روبه رو است‪ ،‬گفت‪ :‬سرانه پایین ورزشی‪ -‬تفریحی در‬ ‫منطقه هفت یکی از این چالش ها به شمار می اید؛ با توجه‬ ‫به اینکه منطقه هفت درحال توسعه بوده و غالب ساکنان ان‬ ‫را جمعیت جوانی تشکیل داده که نیاز به فضاهای ورزشی‪-‬‬ ‫تفریحی بیشتری دارند‪ ،‬باید برای رفع این چالش چاره اندیشی‬ ‫شود‪ .‬مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان ادامه داد‪ :‬موضوع‬ ‫دیگر حاشیه نشینی در شهرک ولیعصر است؛ هرچند که سعی‬ ‫شده در چند سال اخیر به این محدوده رسیدگی کافی صورت‬ ‫گیرد‪ ،‬اما هنوز این شهرک علی رغم انجام فعالیت های عمرانی‪،‬‬ ‫مشکالت خاص خود را دارد‪ .‬او بافت فرسوده را دیگر چالش‬ ‫منطقه عنوان کرد و افزود‪ :‬بافت فرسوده با توجه به مشکالت‬ ‫خاص و عدیده از جمله گذرگاه ها‪ ،‬گلوگاه های ترافیکی‪ ،‬ایمنی‪،‬‬ ‫اتش نشانی‪ ،‬نیاز به توجه بیشتر دارد؛ البته در این منطقه در دو‬ ‫سال اخیر توجه ویژه ای به احیا بافت فرسوده جنوب چمران‬ ‫شده است‪ .‬شاطوری‪ ‬تاکید کرد‪ :‬با بازگشایی دفتر احیا بافت‬ ‫فرسوده در خیابان الله سعی کردیم اعتماد شهروندان را‬ ‫از طریق بخش خصوصی جلب کرده و انها را با توجه به‬ ‫ریزدانگی بافت ها به تجمیع پالک ها و دریافت پروانه ساخت‬ ‫و نوسازی تشویق کنیم‪.‬‬ ‫هم کالمی اصفهان و فلورانس به زبان موسیقی‬ ‫گروه اصفهان| بعد از گذشت حدود ‪ 22‬سال از پیمان‬ ‫خواهرخواندگی اصفهان و فلورانس‪ ،‬برای نخســتین بار‬ ‫مدیران شهری این دو شهر برای تولید اثار هنری مشترک‬ ‫تبادل نظر کردند و در نشستی انالین جزئیات اجرای این‬ ‫فعالیت هنری در حوزه موسیقی را موردبررسی قرار دادند‪.‬‬ ‫پس از گفتگوی انالین شهردار اصفهان و شهردار فلورانس‬ ‫و طرح پیشنهاد همکاری های مشترک فرهنگی و هنری‬ ‫برای بهره گیری بیشتر از ظرفیت های فرهنگی و هنری دو‬ ‫شهر خواهرخوانده‪ ،‬مدیران حوزه روابط بین الملل اصفهان و‬ ‫فلورانس در نشستی مشترک پیرامون نحوه اجرای برنامه ها‬ ‫و رویدادهای فرهنگی – هنری دو شــهر گفتگو کردند‪.‬‬ ‫در این نشســت‪ ،‬ایمان حجتی‪ ،‬مدیرکل ارتباطات و امور‬ ‫بین الملل شــهرداری اصفهان با اشاره به گفتگوی اخیر‬ ‫شهردار اصفهان و فلورانس در مورد موضوعات مشترک‬ ‫بین دو شــهر خواهرخوانده اظهار کــرد‪ :‬عزم ما این بود‬ ‫که جنبه تاریخی دو شــهر اصفهان و فلورانس را در قالب‬ ‫همکاری مشترک نشان دهیم که در همین راستا تولید اثار‬ ‫هنری در حوزه موسیقی دو کشور و انتشار در شبکه های‬ ‫اجتماعی می تواند موثر واقع شــده و برای دوستداران دو‬ ‫شــهر و مخاطب جهانی جذاب باشــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اثار‬ ‫تهیه شده برگرفته از فرهنگ موسیقایی دو کشور است که‬ ‫برای همکاری مشترک هنرمندان و اشنایی مردم دو شهر‬ ‫اصفهان و فلورانس با زبان مشــترک هنر‪ ،‬تهیه و منتشر‬ ‫خواهد شد‪ .‬مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬در گفت وگوی شهردار اصفهان و فلورانس‬ ‫بر چهار محور طرح شهروند دیپلمات‪ ،‬فعالیت های هنری‬ ‫مشترک دو شهر‪ ،‬تبادالت علمی و دانشگاهی با محوریت‬ ‫نهادهای مربوطه و دانشگاه ها و پروژه تراموا صحبت شد‬ ‫که موضوعات هر چهار محــور در حال پیگیری و اقدام‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬استقبال از ایده پروژه مشترک در حوزه‬ ‫موسیقی‬ ‫در این نشست‪ ،‬خانم زامپارال‪ ،‬مشاور شهردار فلورانس‬ ‫در امور بین الملل و فرهنگی با اســتقبال از اجرای پروژه‬ ‫مشــترک هنری بین دو شــهر اصفهــان و فلورانس بر‬ ‫شکل گیری چارچوب همکاری و جزئیات این طرح تاکید‬ ‫کرد و افزود‪ :‬تهیه و انتشــار ویدئوکلیپ از اثار موسیقایی‬ ‫دو کشــور ایران و ایتالیا از سوی هنرمندان موسیقی این‬ ‫کشور مدنظر ماست‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این امادگی در شهرداری‬ ‫خال اورژانس هوایی مستقل‬ ‫در نقاط دور افتاده استان‬ ‫اصفهان به عنوان یکی از کالن شــهرهای بزرگ کشور با‬ ‫برخورداری از مناطق صنعتی و هسته ای و نیز با داشتن نقاط‬ ‫دورافتاده و سخت گذر‪ ،‬اورژانس هوایی مستقل ندارد و در انتظار‬ ‫حمایت مسئوالن برای تامین این نیاز ضروری است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬امروزه اهمیت خدمات پزشــکی اورژانس‬ ‫هوایی در مدیریت زمان حوادث و انتقال مصدومان به مراکز‬ ‫درمانی امر پوشــیده ای نیست و قابلیتی که شاید خیلی وقت‬ ‫پیش در بســیاری از کشورهای اروپایی به عنوان یک ویژگی‬ ‫برای امداد و درمان استفاده می شود‪ .‬در ایران اما از سال ‪۱۳۸۰‬‬ ‫انتقال هوایی بیماران در کشــور به صورت بســیار محدود در‬ ‫اســتان های تهران و فارس راه اندازی و‪ ‬بعد از ‪ ۱۲‬سال برای‬ ‫نخســتین بار در ســال ‪ ۱۳۹۲‬با توجه به ضرورت راه اندازی‬ ‫اورژانس هوایی از سوی دولت پیگیری شد و هم اینک اغلب‬ ‫استان های کشور اورژانس هوایی دارند‪ .‬در مواردی که فاصله‬ ‫بین محل حادثه و مراکز درمانی زیاد اســت و یا اینکه زمان‬ ‫نقش کلیدی در درمان بیمــار دارد‪ ،‬انتقال هوایی بیماران به‬ ‫مراکز درمانی بهترین راه نجات جان هاست در واقع در شرایطی‬ ‫که امبوالنس به علت نبود سرعت کافی یا دور بودن مسافت‬ ‫نمی تواند به کمک بیمار بشتابد‪ ،‬از بالگرد‪ ‬استفاده می شود‪ .‬گروه‬ ‫کمکی امبوالنس هوایی‪ ‬مجهز به وسایلی است که می تواند‬ ‫معالجه بیمار و فرد مجروح را تا رسیدن به بیمارستان به عهده‬ ‫بگیرد‪ .‬این وســایل شامل درمان های ســبک و تجویز دارو‪،‬‬ ‫دســتگاه نوار قلب‪ ،‬دستگاه تنفس مصنوعی و برانکارد است‪.‬‬ ‫اغلب از امبوالنس هوایی برای‪ ‬دسترســی به نقاط دورافتاده‪،‬‬ ‫سخت گذر یا دارای اهمیت زمانی استفاده می شود‪ .‬بیشترین‬ ‫خدمات هوایی که تاکنون در کشور برای اورژانس هوایی انجام‬ ‫شده است؛ برای انتقال مادران باردار پرخطر‪ ،‬رساندن اعضای‬ ‫پیوندی‪ ،‬انتقال بیماران سکته قلبی و مغزی و سوختگی و یا‬ ‫سوانحی‪  ‬همچون سیل‪ ،‬زلزله سقوط هواپیما‪ ،‬تصادف و یا هر‬ ‫حادثه غیرمترقبه دیگر بوده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اصفهان معین پیشــتاز تهران در حوادث‬ ‫طبیعی‬ ‫اســتان اصفهان به عنوان اســتان معین پیشتاز تهران در‬ ‫حوادث طبیعی بزرگ مانند زلزله انتخاب شــده است و برای‬ ‫امدادرســانی باید در زمان طالیی با به حداقل رساندن زمان‬ ‫اعزام‪ ،‬استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در مدیریت بحران‬ ‫و جلوگیــری از موازی کاری اســتفاده کند کــه یکی از انها‬ ‫اعزام تیم های عملیاتی حین حادثه است‪ .‬این خطه همچنین‬ ‫با داشــتن نقاط کور و کویری در منطقه شرق‪ ،‬کوهستانی و‬ ‫ســخت گذر در منطقه غرب و هم جواری با کوهستان های‪ ‬و‬ ‫ســرد یکــی از نقــاط پراهمیــت در بخش امدادرســانی‬ ‫فوری است‪.‬‬ ‫‪  ÁÁ‬عملیات امداد هوایی اصفهان رو به افزایش‬ ‫است‬ ‫ش بیمارستانی استان اصفهان از ظرفیت بیش‬ ‫‪ ‬اورژانس پی ‬ ‫از ‪ ۱۴۵‬پایگاه شــامل ‪ ۷۵‬شــهری‪ ۶۹ ،‬جاده ای و یک پایگاه‬ ‫امداد هوایی‪ ۲ ،‬دســتگاه اتوبوس امبوالنس‪ ۱۵ ،‬اتاق فرمان و‬ ‫‪ ۸۷۴‬نفر نیروی انسانی برخوردار است‪ .‬تعداد کل ماموریت های‬ ‫اورژانس هوایی اصفهان در ســال ‪ ۹۷‬نیز تعداد ماموریت های‬ ‫اورژانــس هوایی ‪ ۲۲‬مورد بود که ‪ ۳۴‬مصدوم در جریان ان به‬ ‫بیمارستان ها منتقل شــدند و‪ ‬در سال ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۱۷‬مورد بوده‬ ‫است که این تعداد ماموریت به اعزام ‪ ۳۸‬بیمار و مصدوم توسط‬ ‫بالگرد به بیمارستان های سطح استان منجر شد‪ ‬که ‪ ۱۰‬مورد از‬ ‫این پروازها برای انتقال مصدومان ناشی از حوادث ترافیکی بوده‬ ‫است‪ .‬سال ‪ ۹۹‬نیز اورژانس هوایی فوریت های پزشکی استان‬ ‫اصفهان بیش از ‪ ۳۳‬عملیات امدادرسانی و ‪ ۵۳‬بیمار و مصدوم‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫شرکت صنعتی اصفهان میخ (سهامی خاص) به شماره ثبت ‪ 4272‬نوبت اول‬ ‫بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت صنعتی اصفهان میخ (سهامی خاص) دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی‬ ‫عادی سالیانه که راس ساعت ‪ 10:00‬صبح روز دوشنبه ‪ 1400/03/24‬در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در شهرک‬ ‫صنعتی مورچه خورت تشکیل می گردد حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه‪:‬‬ ‫‪ -1‬استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس‬ ‫‪ -2‬تصویب صورتهای مالی سال ‪1399‬‬ ‫‪ -3‬انتخاب هیئت مدیره‪ -‬مدیرعامل و بازرسین‬ ‫‪ -4‬بررسی خط مشی اینده و تصویب بودجه سال ‪1400‬‬ ‫‪ -5‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج اگهی های شرکت‬ ‫‪ -6‬سایر مواردی که در صالحیت مجمع عموی عادی سالیانه می باشد‪.‬‬ ‫هیئت مدیره شرکت صنعتی اصفهان میخ(سهامی خاص)‬ ‫فلورانس وجود دارد تا با استفاده از ظرفیت های رسانه ای‬ ‫و شــبکه های اجتماعی‪ ،‬به معرفی اثار تولیدشده بپردازد‪.‬‬ ‫مشــاور شــهردار فلورانس در امور بین الملل و فرهنگی‬ ‫افزود‪ :‬امیدواریم با نهایی شدن جزئیات باقی مانده در مورد‬ ‫این همکاری‪ ،‬هرچه زودتر اثار تولیدشــده در شبکه های‬ ‫اجتماعی برای شــهروندان هر دو شهر ارائه شود‪ .‬گفتنی‬ ‫است پیمان خواهرخواندگی اصفهان و فلورانس در جریان‬ ‫سفر المبرتو دینی‪ ،‬وزیر امور خارجه وقت ایتالیا به تهران‬ ‫و هیات همراه در ســال ‪ 77‬به امضای دو طرف رسید تا‬ ‫زمینه ساز اجرای برنامه ها و طرح های فرهنگی – هنری‬ ‫را پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان های سطح‬ ‫استان منتقل کرده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اصفهان امداد هوایی اصفهــان با بالگرد‬ ‫هوانیروز انجام می شود‬ ‫طاهره چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی از‬ ‫مطالبات حوزه علوم پزشکی و امدادرسانی این خطه را‪  ‬اورژانس‬ ‫هوایی مستقل دانست‪ .‬او‪ ‬گفت‪ ‬که شهرستان فریدون شهر در‬ ‫غرب‪ ،‬خوروبیابانک در شرق و‪  ‬نطنز در شمال‪ ،‬پادنا در جنوب‬ ‫ســمیرم از دورترین و‪  ‬سخت گذرترین نقاط استان محسوب‬ ‫می شوند اما از اورژانس هوایی مستقل بی بهره هستند‪ .‬رئیس‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود‪ :‬ما از طریق یک بالگرد‬ ‫هواپیمایی نیروی زمینی ارتش (هوانیروز) و با در نظر گرفتن و‬ ‫مراعات ضوابط نظامی عملیات‪ ‬هوایی خود را انجام می دهیم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬با توجه به اینکه اســتان اصفهان معین بسیاری‬ ‫از استان ها از جمله استان تهران در حوادث است‪ ،‬حداقل سه‬ ‫فروند‪ ‬اورژانس هوایی با این حجم ارائه خدمات نیاز دارد‪ .‬چنگیز‬ ‫اضافه کرد‪ :‬صنایع متنوعی در استان اصفهان به خصوص صنایع‬ ‫هسته ای و راهبردی وجود دارد که می طلبد‪ ‬ارائه خدمات ویژه به‬ ‫استان اصفهان در خصوص امداد هوایی بیشتر توجه و پشتیبانی‬ ‫تجهیزات و خدماتی ویژه ارائه شود‪.‬‬ ‫‪ ۲۴ ÁÁ‬نقطهاصفهانپدنشستنبالگردجانمایی‬ ‫شده است‬ ‫همچنین‪ ‬غفور راستین رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان‬ ‫درباره اقدامات این مدیریــت در خصوص مطالبات اورژانس‬ ‫هوایی گفت‪ :‬ما برای‪  ‬راه اندازی اشیانه بالگرد در شاهین شهر‬ ‫حدود ‪ ۴‬ســال اســت تالش می کنیم و امسال توانستیم ‪۲۴‬‬ ‫هزار مترمربع زمین در مجاورت پلیس راه مورچه خورت تحویل‬ ‫بگیریم؛ همچنین برای اشیانه غرب و شرق استان در نایین و‬ ‫فریدن نیز اقداماتی انجام شده است‪ .‬او افزود‪ :‬استان اصفهان‬ ‫به علت گستردگی جغرافیایی و وجود مناطق کوهستانی‪ ‬نیازمند‬ ‫اورژانس هوایی برای حوادث پر تلفات طبیعی و غیرطبیعی‪ ‬است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز اورژانس اســتان اصفهان با اشاره به اینکه برای‬ ‫داشتن اورژانس هوایی باید پایگاه هوایی نیز وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اصفهان در سه نقطه شاهین شهر‪ ،‬نایین و فریدن‬ ‫اقداماتی در این زمینه انجام داده است‪ .‬او در خصوص پدهای‬ ‫فرود و پرواز‪ ‬بالگرد‪ ‬اورژانس‪ ‬و تامین سوخت انها و مسیرهای‬ ‫موردنظر گفت‪ :‬برای‪ ‬نشست وبرخاست ایمن بالگرد ‪ ۵۸‬نقطه‬ ‫در استان جانمایی شــده‪ ۱۷ ،‬پد بالگرد تا این لحظه افتتاح و‬ ‫‪  ۱۸‬مورد در سراسر استان دست ساخت است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬هر ساعت پرواز بالگرد هوایی ‪ ۳۲‬میلیون‬ ‫هزینه دارد‬ ‫راســتین معتقد است‪ :‬اســتان اصفهان نیازمند‪ ۳ ‬پایگاه‬ ‫اورژانس هوایی برای پوشــش کامل منطقه‪ ‬است‪ .‬او با اشاره‬ ‫مشــترک باشــد؛ ظرفیت های این پیمان طی سال های‬ ‫اخیر بالفعل نشــد و طی چهار ســال اخیــر فعالیت ها و‬ ‫رایزنی هایی برای احیای روابط بین دو شــهر اغاز شــد‬ ‫که ماحصــل یکی از این فعالیت ها‪ ،‬اجــرای رویدادهای‬ ‫مشترک هنری بین دو شهر اســت‪ .‬شهردار اصفهان در‬ ‫شــرایط کرونا از فرصت گفتگوهای انالین برای حفظ و‬ ‫بهبود روابط خواهرخواندگی با شهرهای مختلف استفاده‬ ‫کرد و هر هفته گفتگوهای مجازی و انالین با شهرداران‬ ‫شــهرهای خواهرخوانده و همچنین سفرای کشورهای‬ ‫مختلف داشت‪.‬‬ ‫به‪ ‬هزینه بالگرد برای عملیات اورژانس هوایی بیان داشــت‪:‬‬ ‫طرف قرارداد ما نیروهای مســلح است و‪  ‬هر ساعت پرواز ‪۳۲‬‬ ‫میلیون تومان و با اســتفاده از شرکت های خصوصی ماهیانه‬ ‫حدود ‪ ۱‬میلیــارد تومان هزینه دربردارد‪ .‬رئیس مرکز اورژانس‬ ‫اســتان اصفهان مهمترین مانع و محدودیت سر راه داشتن‬ ‫اورژانس هوایی مستقل در اصفهان را ساخت اشیانه و تامین‬ ‫زمین موردنظر در محل مناسب دانست و گفت‪ :‬استان هایی که‬ ‫بالگرد نظامی ندارند در اولویت داشتن اورژانس هوایی هستند‪.‬‬ ‫او اضافــه کرد‪ :‬هم اینک‪ ‬عملیات هوایــی اورژانس اصفهان‬ ‫با هوانیــروز ارتش قرارداد دارد اما بالگــرد اورژانس مختص‬ ‫عملیات امدادرسانی نیســت و نظامی است که برای‪ ‬مقاصد‬ ‫اورژانس اســتفاده می شــود‪ .‬راســتین در خصوص ضرورت‬ ‫اورژانس هوایی اصفهان گفت‪ :‬به علت وســعت جغرافیایی‬ ‫استان و شاهراه‪ ‬ارتباطی کشــور‪ ‬و مناطق سخت گذر‪ ‬وجود‬ ‫اورژانس هوایی اصفهان ضروری اســت زیــرا انتقال مادران‬ ‫باردار در مناطق دورافتاده‪ ،‬رسیدگی فوری و‪ ‬حیاتی‪ ‬مانند‪ ‬قطع‬ ‫عضو و زمان محدود‪  ‬و نیز حوادث پر تلفات تامین این نیاز را‬ ‫اجتناب ناپذیر کرده است‪ .‬او همچنین در خصوص اینکه در چه‬ ‫درجه ای از حادثه که قرار بگیریم اورژانس هوایی الزم می شود‪،‬‬ ‫گفت‪  :‬در سوانح‪ ‬پر تلفات‪ ،‬حوادث غیرمترقبه‪ ،‬حادثه در مناطق‬ ‫دورافتاده و کوهستانی‪ ‬و مسافت زیاد تا بیمارستان‪ ،‬زمان تاثیر‬ ‫قابل توجهی در رســیدن بیمار یا مصــدوم از محل حادثه تا‬ ‫درمانگاه‪ ‬دارد‪ .‬رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان اضافه کرد‪:‬‬ ‫در حوادث ناگوار در این رده هیچ اســتان دیگری اصفهان را‬ ‫پوشش نمی دهد اما استان های اطراف دارای بالگرد اورژانس‬ ‫هستند و پیش از این‪ ‬چهارمحال‪  ‬و بختیاری‪ ،‬یزد و شهر کاشان‬ ‫به یک پایگاه و کالن شهر تهران به ‪ ۳‬پایگاه اورژانس هوایی‬ ‫‪  ‬مجهز شده اند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬زیرساخت پد (نشســتن) بالگرد در نقاط‬ ‫مختلف فراهم شده است‬ ‫‪ ‬شایگان مقدم مسئول اورژانس هوایی فوریت های پزشکی‬ ‫اصفهان نیز در خصوص جزییات پد بالگرد در استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬تاکنــون پد بالگرد اورژانس دهاقان‪ ،‬پد الی بید‪  ‬ایجاد‬ ‫شده است‪ ‬و طبق استاندارد تعریف شده اطراف هر پد بالگرد‬ ‫باید‪ ‬محوطه ‪ ۲۰۰‬در ‪ ۲۰۰‬مترمربع فضای باز وجود‪ ‬داشته باشد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬پد بالگرد ورزنه در ورودی این شهر جنب مسکن مهر‪ ‬‬ ‫در نزدیکی بیمارستان نیمه ساز‪ ‬این شهر‪ ،‬پد کوهپایه در جاده‬ ‫اصفهان به‪ ‬نایین و پد رامشه در ورودی شهر واقع شده است‪.‬‬ ‫مسئول اورژانس هوایی فوریت های پزشکی اصفهان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬پد دهاقان با اعتباری بیش از ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬الی بید‬ ‫با هزینه ‪ ۳۰۰‬میلیون و پدهای ورزنه و کوهپایه و رامشه نیز با‬ ‫اعتبار ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان به همت شهرداری های این‬ ‫مناطق احداث شده اند‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪ 3‬‬ ‫تجهیز بیمارستان‬ ‫سیدالشهدا(ع) اران و بیدگل‬ ‫به ‪ ۶‬بخش تخصصی‬ ‫بــا کمک خیران شهرســتان اران و بیــدگل‪ ۶ ،‬بخش‬ ‫تخصصی به بیمارستان سیدالشهدای این شهرستان اضافه‬ ‫شد‪.‬به گزارش مهر‪ ،‬با کمک خیران شهرستان‪ ‬اران‪ ‬و بیدگل‪،‬‬ ‫‪ ۶‬بخش تخصصی به بیمارستان سیدالشهدا اضافه و به منظور‬ ‫کمک به بیماران تنفســی به ویژه مبتالیان به‪ ‬کرونای‪ ‬حاد‬ ‫دستگاه اکسیژن ســاز با ظرفیت ‪ ۶۰۰‬لیتر در دقیقه در این‬ ‫بیمارستان نصب و راه اندازی شد‪.‬علی یوسفیان دراین ارتباط‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در راستای ارتقای سطح خدمات با مساعدت و‬ ‫کمک خیران بزرگوار شهرستان و همکاری و تامین اعتبار از‬ ‫طرف دانشگاه علوم پزشکی کاشان بیمارستان سیدالشهدا اقدام‬ ‫به تامین تجهیزات و راه اندازی بخش های بستری و سرپایی‬ ‫کرده است‪ .‬او افزود‪ :‬بخش ارتوپدی‪ ،‬بخش اورولوژی (جراحی‬ ‫کلیه و مجاری ادراری)‪ ،‬بخش پاتولوژی و ازمایشگاه تشخیص‬ ‫طبی بیمارستان‪ ،‬بخش ‪ VIP‬با ظرفیت ده تخت بستری در‬ ‫قالب اتاق های تک تخته و دو تخته با‪ ‬هتلینگ‪ ‬ویژه‪ ،‬طرف‬ ‫قرارداد بیمه هــای پایه و تکمیلی و واحد‪ ‬اســپیرومتری‪ ‬در‬ ‫کلینیک تنفســی بیمارســتان برای ارائه خدمت به بیماران‬ ‫با مشکالت تنفســی و بیماران‪ ‬کووید‪ ‬از بخش های اضافه‬ ‫شده به بیمارستان سیدالشهدا‪ ‬اران‪ ‬و بیدگل است‪ .‬سرپرست‬ ‫بیمارستان سیدالشهدای‪ ‬اران‪ ‬و بیدگل تاکید کرد‪ :‬همچنین‬ ‫دستگاه اکسیژن ساز با ظرفیت ‪ ۶۰۰‬لیتر در دقیقه برای ارائه‬ ‫خدمات بهتر به بیماران حاد تنفسی در این بیمارستان نصب‬ ‫و راه اندازی شــده است‪ .‬یوســفیان بیان کرد‪ :‬برای تجهیز و‬ ‫راه اندازی بخش های مذکور هزینه ای بیش از ‪ ۳۸‬میلیارد ریال‬ ‫توسط خیران و دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شده است‪.‬‬ ‫ایجاد مرکز فضای مجازی‬ ‫کاشان برای نخستین بار‬ ‫در کشور‬ ‫بنا به گفته دادستان کاشان با هم افزایی همه سازمان های‬ ‫شهرستان کاشــان ر اه اندازی سامانه فدک و مرکز دیجیتال‬ ‫کاشان مراحل پایانی اش را طی می کند‪.‬‬ ‫روح ا‪ ...‬دهقانــی بــه فــارس گفت‪ :‬بــا هم افزایی همه‬ ‫سازمان های شهرستان کاشان ر اه اندازی سامانه فدک و مرکز‬ ‫دیجیتال کاشــان مراحل پایانی اش را طی می کند‪ .‬دادستان‬ ‫کاشان با بیان اینکه در این سامانه گزارش های مردمی مثل‬ ‫ی که در این‬ ‫جرائم و تخلفات را خواهیم گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬بخش ‬ ‫سایت طراحی شده است‪ ،‬فعاالن فضای مجازی باید در سایت‬ ‫فدک اطالعات خودشان را بارگذاری کنند تا افراد خبرنگار و‬ ‫در این سامانه مشخص باشد‪ .‬او گفت‪ :‬ضمانت اجرای سامانه‬ ‫فدک این اســت که اگر فردی و یا کانال های باالی دو هزار‬ ‫عضو‪ ،‬صفحات اینستاگرامی و سایر خبرگزاری ها‪ ،‬اطالعاتشان‬ ‫را بارگــزاری نکنند ســازمان ها‪ ،‬ادارجات و دســتگاه های‬ ‫قضایی‪  ،‬از خبرنگاران در جلسات و کنفراس های مطبوعاتی‬ ‫دعوتی نخواهند داشــت‪ .‬دهقانی تصریح کرد‪ :‬از طریق این‬ ‫ و افراد‬ ‫سامانه خدمات به خبرنگاران و فعاالن رسانه می دهیم ‬ ‫ خبرنگار نما را از این گردانه حذف می کنیم‪.‬‬ ‫درخشش سمای نجف اباد‬ ‫در جشنواره دانش اموزی‬ ‫فرهیختگانجوان‬ ‫دانش اموزان مدارس ســمای نجف اباد با درخشــش در‬ ‫سومینجشنوارهطرح هایدانش اموزیفرهیختگانجوانبین‬ ‫برگزیدگان برتر قرار گرفتند‪ .‬به گزارش‪ ‬خبرگزاری صداوسیما‪،‬‬ ‫معاون اموزش های عمومی و مهارتی دانشــگاه ازاد اسالمی‬ ‫واحد نجف اباد گفت‪ :‬این جشنواره به همت مرکز اموزش های‬ ‫ازاد و مهارتی و با همکاری باشــگاه پژوهشــگران جوان و‬ ‫نخبگان دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات با هدف‬ ‫گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش و افزایش مهارت های‬ ‫علمی و عملی دانش اموزان سراســر کشــور برگزار شــد‪.‬‬ ‫شــهال روزبهانی افزود‪ :‬ســامان احمدی و شــایان مومنی‬ ‫دانش اموزان دبستان پســرانه دوره دوم و مهدی رمضانی و‬ ‫مهدی فتحی دانش اموزان متوسطه پسرانه دوره دوم سمای‬ ‫واحد نجف اباد موفق به کسب رتبه های برتر در سومین دوره‬ ‫جشــنواره پروژه های دانش اموزی فرهیختگان جوان شدند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬جشنواره پروژه های دانش اموزی فرهیختگان جوان‬ ‫به عنوان رویداد بزرگ علمی و پژوهشــی دانش اموزی ‪ ۲۹‬تا‬ ‫‪ ۳۱‬اردیبهشت ‪ ۱۴۰۰‬به صورت مجازی با حضور بیش از دو‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬دانش اموز از ‪ ۱۵‬استان کشور در قالب ‪ ۵۲۰‬گروه‬ ‫پژوهشی در سه مقطع تحصیلی دبســتان‪ ،‬دوره اول و دوم‬ ‫متوسطه برگزار شد‪.‬‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی (سالیانه) نوبت دوم‬ ‫تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫‪1400/03/11‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫جلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه) نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت منطقه بادرود راس ساعت ‪ ۱۶‬روز سه شنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/03/25‬در محل سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بادرود واقع در میدان شهدا جنب گلزار شهدا تشکیل می گردد‪.‬‬ ‫لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت ملی و دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند و یا وکیل‬ ‫خود را کتبا معرفی نمایند‪.‬‬ ‫در ضمن به موجب ماده ‪ ۱۹‬ایین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد ارا وکالتی هر عضو حداکثر ‪ ۳‬رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد‬ ‫بود و اعضا متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود با کارت شناسایی وی حداکثر تا تاریخ ‪ 1400/03/24‬در محل دفتر شرکت‬ ‫تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت دارند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -1‬ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت‬ ‫‪ -2‬طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای ‪ ۱۳۹۸‬و ‪ ۱۳۹۹‬و نحوه تقسیم سود سهام ان‬ ‫‪ -3‬ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی‬ ‫‪ -4‬انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان‬ ‫‪ -5‬تعیین خط مشی اینده شرکت‬ ‫هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت بادرود‬ صفحه 3 ‫‪ 4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫‪ ۵۱‬میلیون کارت ملی‬ ‫هوشمند در کشور صادر شد‬ ‫بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ثبت احوال که‬ ‫از ‪ ۶۰‬میلیــون و ‪ ۷۹۳‬هــزار و ‪ ۶۷۵‬ایرانی که فرایند‬ ‫تکمیل ثبت نام کارت ملی هوشــمند را انجام داده اند‬ ‫برای بیش از ‪ ۵۱‬میلیون نفر این کارت ملی صادر شده‬ ‫است که کارت های ملی صادر شده از اواخر سال ‪۹۸‬‬ ‫تولید داخل بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬از ابتدای صــدور کارت ملی‬ ‫هوشــمند که از مهرماه ســال ‪ ۹۱‬تا ‪ ۴‬خرداد ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬صورت گرفته اســت بــرای ‪ ۵۱‬میلیون و ‪۱۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۳۸‬نفر کارت ملی صادر شده است‪ .‬بنابراین‬ ‫گزارش سال گذشته سیف ا‪ ...‬ابوترابی در تشریح روند‬ ‫تحویل کارت های ملی هوشمند عنوان کرده بود که‬ ‫در کشــور ‪ ۶۱‬میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت‬ ‫ملی هوشــمند هستند و هرساله بیش از‪  ‬یک میلیون‬ ‫نفــر هم به این تعداد اضافه می شــود‪ .‬او افزوده بود‪:‬‬ ‫کارت ملی هوشمند تولید داخل‪ ،‬مشابه نمونه خارجی‬ ‫اســت و همه نکات ایمنی و فنی در تولید ان رعایت‬ ‫شده اســت و ‪ ‬چاپخانه دولتی متولی تولید ان است‪.‬‬ ‫از اسفند ســال ‪ ۱۳۹۶‬با مشــکل تامین بدنه کارت‬ ‫مواجه شده ایم و از اغاز ســال ‪ ۱۳۹۷‬با شرکت های‬ ‫متولــی که چاپخانه دولتی متولــی تامین و تولید ان‬ ‫است‪ ،‬وارد مذاکره شده و تالش ها اغاز و قرار شد که‬ ‫بدنه کارت ایرانی مشــابه خارجی باشد‪ ،‬ازمایش های‬ ‫طوالنی انجام شــد و در اواخر ســال ‪ ۱۳۹۸‬شــاهد‬ ‫تولید نمونه داخلی بوده ایم‪.‬‬ ‫اغاز توزیع کتاب های درسی‬ ‫از ابتدای شهریور‬ ‫معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و‬ ‫برنامه ریزی اموزشی فرایند ثبت سفارش و همچنین‬ ‫توزیع کتاب های درسی برای سال تحصیلی ‪-۱۴۰۱‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬محمد علوی تبار‪ ‬در خصوص‬ ‫روند ثبت نام کتاب های درسی و زمان بندی ان اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬ثبت نام و ســفارش کتاب های درســی از ‪۲۲‬‬ ‫فروردین ماه برای پایه تحصیلی دوم تا ششــم‪ ،‬نهم‪،‬‬ ‫یازدهم و دوازدهم که میان پایه هســتند‪ ،‬شروع شده‬ ‫و تــا ‪ ۲۲‬خرداد ماه ادامه دارد و دانش اموزان پایه های‬ ‫تحصیلــی اول‪ ،‬هفتم و دهم نیز از ‪ ۶‬تیرماه می توانند‬ ‫عملیات ثبت نام را انجام دهند‪ .‬او مشخص نبودن امار‬ ‫دقیــق دانش اموزان در پایه های ورودی اول‪ ،‬هفتم و‬ ‫دهم را دلیل این تقســیم بندی بــرای ثبت نام عنوان‬ ‫کرد‪ .‬معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش‬ ‫و برنامه ریزی اموزشــی با تاکید بر اینکه از تعداد ‪۱۱‬‬ ‫میلیون و ‪ 500‬هزار دانش اموز میان پایه؛ تاکنون حدود‬ ‫‪ ۸‬میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هزار نفر برای کتاب های درســی‬ ‫ثبت نام کرده اند‪ ‬گفت‪ :‬هنــوز ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫نفر ثبت نام کتاب های درســی را انجــام نداده اند که‬ ‫امیدواریم و تاکید داریم هر چه زودتر این کار را انجام‬ ‫دهنــد‪ .‬او در خصوص امــار ثبت نامی و متاخرین در‬ ‫ثبت نام گفت‪ :‬تاکید ما این است که در این بازه زمانی‬ ‫ثبت نام را انجام دهد اما کســانی که موفق به ثبت نام‬ ‫نشــدند در بازه زمانی ‪ ۱۲‬تیرماه زمانی که دسترسی‬ ‫اصالح ســفارش را برای دانش اموزان ایجاد می کنیم‬ ‫برای ایشــان امکان ثبت نام مجدد فراهم می شود اما‬ ‫به دلیل اینکه برنامه ریزی توزیع ما از اوایل مردادماه‬ ‫اغاز می شــود توصیه ما این اســت که دانش اموزان‬ ‫میان پایه حتما عملیات ثبت نام را انجام دهند‪ .‬علوی‬ ‫تبار درباره این اصالح ســفارش گفت‪ :‬دانش اموزان‬ ‫این امــکان را دارند که مقطع تحصیلی خود را تغییر‬ ‫دهند و در این مــوارد در بازه دوازدهم تیرماه اصالح‬ ‫سفارش را انجام دهند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬سازمان پژوهش‬ ‫و برنامه ریزی اموزشی تمام تالش خود را انجام داده‬ ‫تا کتاب ها با کمترین تغییر در قیمت تمام شــده و با‬ ‫قیمتی مناسب و کیفیتی خوب در اختیار دانش اموزان‬ ‫قرار گیرد و به همیــن منظور حداکثر افزایش قیمت‬ ‫در کتاب هــای رشــته های نظــری ‪ ۲۵‬درصد و در‬ ‫رشــته های فنی و حرفه ای ‪۲۸‬درصد افزایش قیمت‬ ‫نســبت به سال گذشته داشته اســت‪ .‬معاون توسعه‬ ‫منابع و پشــتیبانی ســازمان پژوهش و برنامه ریزی‬ ‫اموزشــی گفت‪ :‬عملیــات ثبت ســفارش به صورت‬ ‫گروهــی و انفرادی در همه بازه های زمانی توســط‬ ‫مدرســه و اولیای گرامی صورت می پذیرد‪ .‬او که در‬ ‫برنامه ای تلویزیونی صحبت می کرد با تاکید بر اینکه‬ ‫توزیع کتاب ها از اول شهریورماه از مناطق به مدارس‬ ‫اغاز می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬از دهم شهریور تا اول‬ ‫مهرمــاه نیز توزیع کتاب ها از مدارس به دانش اموزان‬ ‫انجام می شــود و اولیا‪ ‬می توانند با مراجعه به مدارس‬ ‫کتاب های خود را تحویــل بگیرند‪ .‬علوی تبار گفت‪:‬‬ ‫شــاید بعضی دانش اموزان کتاب های دیگری را نیاز‬ ‫داشته باشند که در این راستا سامانه فروش تک جلدی‬ ‫از اواسط مهرماه باز می شود که اطالع رسانی عمومی‬ ‫انجام می پذیرد‪ .‬برخی از دانش اموزان تمایل به خرید‬ ‫کتاب های رشــته های تحصیلی دیگر را دارند اما باید‬ ‫در نظر گرفت که ارز کتب درسی؛ ارز دولتی است و ما‬ ‫موظف هستیم برای دانش اموزان سال تحصیلی جدید‬ ‫تهیه کنیم و اگر این کتاب ها بنا بر دالیلی افزایشــی‬ ‫در سال های گذشــته وجود داشــته باشد به صورت‬ ‫تک جلــدی در اختیار این دانش اموزان قرار می دهیم‪.‬‬ ‫معاون توسعه منابع و پشــتیبانی سازمان پژوهش و‬ ‫برنامه ریزی اموزشــی تاکید کرد با توجه به شــرایط‬ ‫کرونایی‪ ،‬توزیع کتب درســی فقط از طریق‪ ‬ســامانه‬ ‫ثبــت ســفارش کتــب درســی و‪ ‬مــدارس انجام‬ ‫می پذیرد‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 11‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4085‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫در گفتگو با رئیس هیئت مدیره مرکز باروری و ناباروری اصفهان مطرح شد‬ ‫پتانسیلگردشگریپزشکیبا درمانناباوریدراصفهان‬ ‫حاشیه خیابان سرسبز مشتاق دوم اصفهان سال هاست‬ ‫به یکی از مراکز شناخته شده و پررفت وامدی تبدیل شده که‬ ‫مراجعه کنندگانش با دنیایی از امید و ارزو می ایند و با اغوشی پر‬ ‫از مهر به اشیانه هایشان بازمی گردند‪ .‬صبح یکی از روزهای زیبای‬ ‫بهاری اصفهان راهی مرکز باروری و ناباروری اصفهان می شوم‪،‬‬ ‫جایی که بارها و بارها از کنار ان عبور کرده و شلوغی محیط‬ ‫اطرافش توجهم را جلب کرده بود‪ .‬در حیاط کوچک بیرونی‪ ،‬روی‬ ‫صندلی های نقره ای رنگ زنان و مردان جوان زیادی نشسته و‬ ‫بیشترشان مضطرب‪ ،‬نگران و گاهی منتظر و بی تاب اند‪ ،‬برخی نیز‬ ‫باعجله در حیاط و‪ ‬بیرون مرکز در رفت وامدند‪ .‬راهروی کوچکی‬ ‫در ورودی ساختمان قرار دارد که نگهبانی با تب سنج‪ ‬در مقابل‬ ‫ان ایستاده و مراجعه کنندگان را به بخش های مختلف پذیرش‪،‬‬ ‫ازمایشگاه‪ ،‬داروخانه‪ ،‬اتاق های معاینه و عمل هدایت می کند‪.‬‬ ‫داخل مرکز هم مثل فضای بیرون شلوغ و پررفت وامد است و‬ ‫مراجعه کنندگانش همه مصمم و امیدوارند بتوانند نعمت پدر و‬ ‫مادر شدن را تجربه کنند‪ .‬اگرچه در سال های اخیر ناباروری به‬ ‫دالیل مختلفی رو به افزایش رفته‪ ،‬اما پیشرفت علم و فناوری‬ ‫باعث شده این مشکل قابل درمان باشد و کسی صرفًا به دلیل‬ ‫ناباروری از نعمت داشتن فرزند محروم نشود‪ .‬هزینه های درمان‬ ‫ناباروری به خاطر استفاده از فناوری ها و دستگاه ها و داروهای‬ ‫خارجی ازیک طرف و محرومیت زوج های نابارور از کمک های‬ ‫حمایتی دولت و حتی انجمن ها و نهادهای مردمی از طرف دیگر‬ ‫دست به دست هم داده تا مسیر رسیدن به هدف دشوارتر شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬با‪ ‬دکتر سید مهدی احمدی‪ ،‬رئیس‬ ‫هیئت مدیره مرکز باروری و ناباروری اصفهان و رئیس انجمن‬ ‫متخصصین زنان و زایمان ایران شاخه اصفهان‪ ‬در دفتر کارش‬ ‫به گفت وگو نشستیم تا از درمان ناباروری‪ ،‬هزینه ها و‪ ‬مشکالت‬ ‫و موانع ان و‪ ‬البته از نگرانی های افزایش ناباروری و توصیه های‬ ‫جدی به جوانان بگوید‪ .‬او نازایی و ناباروری را یکی از مشکالت‬ ‫جامعه عنوان و اظهار می کند‪  :‬درصد ناباروری در ایران رو به‬ ‫افزایش است‪ ،‬با یک بررسی اماری شاید بتوان گفت درصد‬ ‫ناباروری در طول ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬سال گذشته شیب صعودی داشته‪،‬‬ ‫به طوری که تا ‪ ۵۰‬سال گذشته حدود پنج تا شش درصد جمعیت در‬ ‫سنین باروری‪ ،‬نابارور بودند‪ ،‬درحالی که هم اکنون بیش از ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫افراد در سنین باروری‪ ،‬نابارور هستند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬معضلی به نام افزایش ناباروری در جامعه‬ ‫احمدی یکی از عوامل افزایش ناباروری را‪ ‬باال رفتن سن‬ ‫بارداری و ازدواج جوانان دانست‪ ‬که عامل بسیار مهم و تاثیرگذاری‬ ‫در شانس زوجین برای فرزند اوری است‪ ‬و می افزاید‪ :‬مسائل‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اموزشی و بسیاری از عوامل دیگر در این‬ ‫زمینه تاثیرگذار است‪ ،‬درعین حال که عوامل محیطی نیز در این‬ ‫زمینه تاثیرگذار است؛ مانند االینده هایی که در هوا وجود دارد و‬ ‫االینده های مربوط به مواد غذایی‪ ،‬انواع امواج‪ ،‬پارازیت ها و بسیاری‬ ‫از عوامل دیگر که باعث شده درصد ناباروری در جامعه افزایش‬ ‫یابد‪ .‬رئیس هیئت مدیره مرکز باروری و ناباروری اصفهان با بیان‬ ‫اینکه از ‪ ۲۰‬درصد افراد در سنین باروری که نابارور هستند حدود‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۴‬درصد ان ها نیازمند فناوری های جدید ناباروری هستند‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬پیشرفت علم و ف ّناوری سال هاست به کمک درمان‬ ‫ناباروری امده و ناباروری را درمان کرده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬درمان ناباروری از انگلیس تا اصفهان‬ ‫او یکی از روش های درمان ناباروری را لقاح مصنوعی یا ‪IVF‬‬ ‫اعالم و یاداور می شود‪ :‬این روش برای نخستین بار در دنیا در سال‬ ‫‪ ۱۹۷۸‬در انگلستان توسط دکتر رابرت ادواردز انجام شد و لوئیزی‬ ‫براون‪ ،‬کودک حاصل از این لقاح در ‪ ۲۵‬ژوئیه ‪ ۱۹۷۸‬به دنیا امد‪ .‬ای‬ ‫او اف (‪ )IVF‬به عنوان انقالبی در درمان ناباروری محسوب می شود‬ ‫و پس ازان پیشرفت های متعددی در این زمینه اتفاق افتاد‪ .‬احمدی‬ ‫به تولد اولین فرزند ای او اف در ایران در سال ‪ ۱۳۶۸‬در یزد اشاره و‬ ‫خاطرنشان می کند‪ :‬پس ازان کنگره ای در یزد برگزار شد که دریافتیم‬ ‫چه تعداد زیادی از زوج های ایرانی در کنار مرکز ناباروری یزد چادر‬ ‫زده و متقاضی این روش درمانی هستند‪ ،‬همان جا جرقه ای به ذهن‬ ‫ما رسید که در اصفهان نیز این روش درمانی را برای زوج های نابارور‬ ‫اجرا کنیم و هم زمان از وزارت بهداشت نیز پیشنهاد راه اندازی مرکز‬ ‫ناباروری را دریافت کردیم‪ .‬پس از گذراندن دوره های اموزشی در‬ ‫تهران و یزد‪ ،‬اولین مرکز ناباروری اصفهان را در سال ‪ ۱۳۷۰‬راه اندازی‬ ‫کردیم‪ .‬او با بیان اینکه‪ ‬نخستین نوزاد حاصل از سیکل ای او اف در‬ ‫اصفهان در فروردین سال ‪ ۱۳۷۳‬متولد شد‪ ،‬یاداور می شود‪ :‬مرکز‬ ‫ناباروری اصفهان ان زمان در یک محل استیجاری بود و بعد به مرور‬ ‫فعالیت مرکز را توسعه داده و با همکاری دکتر کالنتری‪ ،‬دکتر نصر و‬ ‫مرحوم دکتر فروهان این مرکز در اصفهان فعالیت خود را شروع کرد‪.‬‬ ‫تعدادزیادمراجعه کنندگانازسراسرکشوروحتیکشورهایهمسایه‬ ‫به این مرکز باعث شد به فکر توسعه فعالیت‪ ،‬بهسازی و نوسازی‬ ‫مرکز باشیم‪ ‬و اخرین فناوری های دنیا را بکار بگیریم تا هیچ کم و‬ ‫کاستی برای درمان زوج های نابارور نداشته باشیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شرایط اهدای تخمک‪ ،‬اجاره رحم و اهدای‬ ‫جنین‬ ‫رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران شاخه اصفهان‬ ‫با بیان اینکه مرکز ناباروری اصفهان یکی از مراکز موفق کشور‬ ‫است‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬هیچ وقت مشکلی بابت خرید تجهیزات و‬ ‫وسایل موردنیاز برای بهتر شدن درمان و افزایش شانس باروری‬ ‫زوجین نداشته و نداریم و از همه فناوری های روز دنیا بهره برده ایم‪.‬‬ ‫در کنار درمان لقاح مصنوعی‪ ،‬برخی زوج ها بیماری هایی دارند که‬ ‫برای درمان ان الزاما باید از تخمک اهدایی استفاده شود‪ .‬او درباره‬ ‫شرایط اهدای تخمک توضیح می دهد‪ :‬در این مرکز افراد زیر ‪۳۰‬‬ ‫سال که ازدوا ج کرده و طالق گرفته اند یا شوهرشان فوت کرده‬ ‫می توانند برای اهدای تخمک اقدام کنند‪ .‬بعد از تائید وضعیت‬ ‫سالمت ان ها‪ ،‬صیغه موقت خوانده و لقاح انجام می شود و جنین‬ ‫به داخل رحم داوطلب منتقل می شود‪ .‬احمدی در مورد اجاره رحم‬ ‫برای برخی دیگر از بیماران نابارور‪ ،‬می گوید‪ :‬معموال از رحم زنانی‬ ‫که قبال زایمان داشته اند‪ ،‬سن باال نداشته باشند و وضعیت سالمتی‬ ‫ان ها تائید شود‪ ،‬می توان برای انتقال جنین استفاده کرد‪ .‬در این‬ ‫مورد خاص زنانی که شوهر دارند هم می توانند با رضایت شوهر‬ ‫داوطلب شوند و مشکل شرعی وجود ندارد‪ .‬بعد از انتقال جنین به‬ ‫رحم داوطلب و تولد نوزاد‪ ،‬از بدو تولد فرزند تحویل صاحبان نطفه‬ ‫می شود‪ .‬رئیس هیئت مدیره مرکز باروری و ناباروری اصفهان با‬ ‫تاکید بر اینکه داوطلبان اهدای تخمک یا رحم انسان های خیری‬ ‫هستند که خدمت بزرگی به زوج های نابارور می کنند‪ ،‬می گوید‪ :‬این‬ ‫اهدا ممکن است داوطلبانه و یا با دریافت هدیه ای باشد‪ .‬واقعیت این‬ ‫است که در این زمینه قانونی نداریم و برای اهدای تخمک و رحم‬ ‫اجاره ای بیشتر بر اساس فتاوای رهبر معظم انقالب و مراجع تقلید‬ ‫عمل می شود‪ .‬او یکی دیگر از روش های درمان ناباروری را اهدای‬ ‫جنین اعالم و تصریح می کند‪ :‬در این روش معموال از زوج قانونی‬ ‫تخمک و اسپرم گرفته می شود‪ ،‬جنین تشکیل و فریز می شود و‬ ‫سپس به داوطلبان انتقال داده می شود و در این مورد خاص قانون‬ ‫مصوب نیز داریم‪ .‬واقعیت این است که در این زمینه قانونی نداریم‬ ‫و برای اهدای تخمک و رحم اجاره ای بیشتر بر اساس فتاوای رهبر‬ ‫انقالب و مراجع تقلید عمل می شود‬ ‫‪ ÁÁ‬چرا مکتب شیعه نسبت به درمان های ناباروری‬ ‫سخت گیرنیست؟‬ ‫احمدی با بیان اینکه در مکتب شیعه تاکید زیادی بر فرزند‬ ‫اوری شده‪ ،‬توضیح می دهد‪ :‬اینکه برای اهدای جنین‪ ،‬اهدای‬ ‫تخمک و رحم اجاره ای مانع شرعی سر راه زوجین قرار ندارد و در‬ ‫این زمینه سخت گیری نمی شود‪ ،‬به خاطر اهمیت کانون خانواده در‬ ‫اسالم است‪ .‬همان گونه که بدترین موضوع در فقه شیعه‪ ،‬طالق‬ ‫است و اصل اساسی برقرار بودن کانون خانواده است‪ .‬درعین حال‬ ‫که از هم پاشیدن کانون خانواده مسائل و مشکالت اجتماعی و‬ ‫فرهنگی بسیاری به دنبال دارد که باید از ان پیشگیری کرد‪ .‬او‬ ‫در ادامه با اشاره به فعالیت بیش از ‪ ۱۰۰‬مرکز درمان ناباروری‬ ‫در کشور‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬مراکز موفق مراکزی هستند که درصد‬ ‫باروری و امار خوبی داشته باشند‪ ،‬این مراکز همچنین باید با حداقل‬ ‫مبلغ دریافتی‪ ،‬حداکثر کمک را به زوج های نابارور کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬هزینه های درمان ناباروری‬ ‫رئیس هیئت مدیره مرکز باروری و ناباروری اصفهان در مورد‬ ‫هزینه های درمان ناباروری نیز می گوید‪ :‬هزینه درمان ناباروری‬ ‫شاید به اندازه یک ویزیت و سونوگرافی در خارج از کشور باشد‪ ،‬در‬ ‫کشورهای همسایه مانند امارات یا پاکستان برای زوج های نابارور‬ ‫‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬دالر و هزینه یک سیکل ای او اف در کشورهای‬ ‫اروپایی و امریکایی ‪ ۱۵‬تا ‪ ۳۰‬هزار دالر هزینه دریافت می شود‪،‬‬ ‫اما مواد و وسایلی که به دست ما می رسد دو تا سه برابر گران تر‬ ‫از قیمت جهانی است چون باید از شرکت های مختلف وارد شود‬ ‫و همین باعث افزایش هزینه این تجهیزات می شود‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫یک تلسکوپ شش میلیون تومانی درحالی که حاضر ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومان شده و مجبوریم از اخرین فناوری های روز دنیا استفاده کنیم‪.‬‬ ‫احمدی ادامه می دهد‪ :‬درست است که هزینه های درمان ناباروری‬ ‫به نسبت درامد افراد باالست‪ ،‬اما نسبت به کشورهای دیگر بسیار‬ ‫پایین تر است و به همین دلیل مراجعه کنندگانی از کشورهای‬ ‫خارجی و همسایه داریم که هزینه های درمان و اقامت در ایران‬ ‫برایشان مقرون به صرفه تر از هزینه های این کار در کشورهایشان‬ ‫است‪ .‬او می افزاید‪ :‬ممکن است مراکز درمان ناباروری به نظر‬ ‫درامدزا باشند‪ ،‬اما‪ ‬مخارج این مراکز بسیار باالست و به سختی‬ ‫می توان ان را اداره کرد‪ ،‬به دنبال هدف مادی و درامدزایی نیستیم‪،‬‬ ‫بلکه به فکر کمک کردن به زوج هایی هستیم که در ارزوی فرزند‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬حمایت نشدن مراکز خصوصی درمان ناباروری‬ ‫رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران شاخه اصفهان‬ ‫با بیان اینکه از مراکز درمان ناباروری هیچ حمایتی نمی شود‪ ،‬اظهار‬ ‫می کند‪ :‬بودجه ای از طرف مقام معظم رهبری در اختیار وزارت‬ ‫بهداشت برای درمان افراد نابارور گذاشته شد که قرار بود قسمتی‬ ‫از ان به بخش های خصوصی داده شود و قسمتی به بخش دولتی‬ ‫اما در عمل این اتفاق نیفتاد‪ .‬درمان ناباروری در مراکز دولتی هم‬ ‫انجام می شود‪ ،‬اما انچه اهمیت دارد نتیجه کار است‪ .‬احمدی به‬ ‫پذیرش میانگین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬بیمار ای او اف در روز در این مرکز‬ ‫اشاره و خاطرنشان می کند‪ :‬برخی بیماران نیز برای انجام کارهای‬ ‫اولیه‪ ،‬ازمایش و دارو مراجعه می کنند‪ ،‬درحالی که ساختمان فعلی‬ ‫مرکز گنجایش تعداد زیاد مراجعه کنندگان را ندارد و به همین خاطر‬ ‫مجموعه ای در شهرک سالمت اصفهان در حال‪ ‬راه اندازی است‬ ‫که ساخت و تجهیز ان در دست اجرا است و ‪ ‬امیدواریم هرچه زودتر‬ ‫به بهره برداری برسد‪ .‬او با اعتقاد بر اینکه اصفهان ظرفیت های‬ ‫بسیاری برای توسعه گردشگری سالمت دارد‪ ،‬می گوید‪ :‬راه اندازی‬ ‫مراکز درمان ناباروری در فضایی مناسب با پذیرش بیمارانی از‬ ‫کشورهای خارجی می تواند به اقتصاد استان کمک کند‪ .‬پیش بینی‬ ‫می کنیم این مرکز تا سال اینده با زیربنایی حدود دو هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫مترمربع اماده شده و تا ان زمان شاهد کنترل پاندمی کرونا و حذف‬ ‫محدودیت هایترددبین المللیباشیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬زوج هایی که از فرزند اوری منصرف می شوند‬ ‫رئیس هیئت مدیره مرکز باروری و ناباروری اصفهان بر‬ ‫حمایت از بیماران نابارور تاکید کرده و می افزاید‪ :‬بخشی از‬ ‫هزینه های دارویی تحت پوشش بیمه است‪ ،‬اما سایر هزینه ها‬ ‫را باید افراد بپردازند‪ ،‬درحالی که این هزینه ها نسبت به درامد‬ ‫افراد زیاد است‪ .‬به خاطر این شرایط و مشکالت برخی زوج های‬ ‫نابارور نمی توانند برای درمان مراجعه کرده و از فرزند اوری‬ ‫منصرف می شوند‪ .‬او با ابراز امیدواری از اینکه روزی برسد که‬ ‫زوج های نابارور هیچ دغدغه ای به جز ناباروری نداشته باشند‪،‬‬ ‫تصریح می کند‪ :‬بیماران خاص هرکدام انجمن هایی برای کمک‬ ‫و حمایت دارند‪ ،‬اما‪ ‬برای بیماران نابارور هیچ حمایتی وجود ندارد‪،‬‬ ‫درصورتی که معتقدم ناباروری از سرطان هم بدتر است؛ سرطان‬ ‫بیماری و دردی است که امید به ادامه حیات کم است‪ ،‬درحالی که‬ ‫فرد نابارور امیدی به زندگی ندارد‪ .‬وقتی یک زوج نابارور می بینم‬ ‫که زندگی متالطمی دارند‪ ،‬در حسرت فرزند مانده و سال ها برای‬ ‫رسیدن به ارزوی در اغوش کشیدن فرزند اشک می ریزند از‬ ‫صمیم قلب می خواهم به ان ها کمک کنم‪ ،‬چون بیش از ‪۹۰‬‬ ‫درصد می توان به این زوج ها کمک و ناباروری را درمان کرد‬ ‫و شاید بتوان از طالق و از هم گسیختن خانواده های بسیاری‬ ‫جلوگیری کرد‪ .‬بیشترین شانس باروری در فروردین‪ ،‬اردیبهشت‬ ‫تا نیمه خرداد است و در اوج سرما و گرما درصد موفقیت باروری‬ ‫کم می شود‪ ،‬در همه جای دنیا همین اتفاق می افتد اما علت ان‬ ‫مشخص نیست‬ ‫‪ ÁÁ‬عوامل موثر در موفقیت درمان ناباروری‬ ‫احمدی با بیان اینکه در یک سیکل درمانی بین ‪ ۳۵‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درصد و در سه سیکل درمانی حدود ‪ ۸۰‬درصد شانس باروری وجود‬ ‫دارد‪ ،‬می گوید‪ :‬بیشترین شانس باروری در فروردین‪ ،‬اردیبهشت تا‬ ‫نیمه خرداد است و در اوج سرما و گرما درصد موفقیت باروری‬ ‫کم می شود‪ ،‬در همه جای دنیا همین اتفاق می افتد اما علت ان‬ ‫مشخص نیست‪ .‬او عامل دیگر در موفقیت درمان ناباروری را نوع‬ ‫داروهای مصرفی برای تحریک تخمک گذاری و اماده سازی رحم‬ ‫برشمرده و می افزاید‪ :‬در این زمینه تحریم ها قطعًا تاثیر زیادی بر‬ ‫داروهای موردنیاز برای درمان ناباروری گذاشته‪ ،‬اگرچه دارو نباید‬ ‫اگهی مزایده نوبت اول‬ ‫چاپ اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری باغبادران به استناد مجوز شــماره ‪ ۴۴۵‬مــورخ ‪1400/02/28‬‬ ‫شــورای اسالمی شهر در نظر دارد نســبت به فروش ‪ ۷‬قطعه زمین با کاربری‬ ‫مســکونی واقع در طرح تفکیکی کوه اب در شهر باغبادران با قیمت کارشناسی به شرح‬ ‫ذیل اقدام نماید‪ .‬متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک شرکت در مزایده از‬ ‫روز ســه شنبه مورخ ‪ 1400/03/11‬لغایت روز شنبه مورخ ‪ 1400/03/29‬به واحد امور‬ ‫قراردادهای شهرداری واقع در ساختمان مرکزی شهرداری مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫حجت اهلل امینی باغبادرانی‪ -‬شهردار باغبادران‬ ‫م الف‪1142849 :‬‬ ‫تحریم باشد‪ ،‬اما در عمل دسترسی به داروهای موثر محدودشده‬ ‫است‪ .‬رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران شاخه‬ ‫اصفهان با بیان اینکه تجهیزات موردنیاز درمان ناباروری نیز گران و‬ ‫دسترسی به ان ها بسیار مشکل شده‪ ،‬می گوید‪ :‬متاسفانه تجهیزات‬ ‫موردنیاز را به راحتی در اختیار ما قرار نمی دهند و همین موضوع بر‬ ‫نتیجه درمان تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تاثیر اپیدمی کرونا بر درمان ناباروری‬ ‫احمدی در مورد تاثیر اپیدمی کرونا بر درمان ناباروری نیز‬ ‫می گوید‪ :‬اپیدمی کرونا تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر مراجعه‬ ‫زوج های نابارور به مرکز گذاشته است‪ .‬در اوایل همه گیری کرونا‬ ‫دو تا سه ماه این مرکز تعطیل شد تا شاید وضعیت بهبود یابد‪،‬‬ ‫اما از اواخر خرداد سال گذشته دوباره شروع به فعالیت کردیم و‬ ‫تعداد زیادی بیمار مراجعه و سیکل درمانی خود را شروع کردند‪.‬‬ ‫تا پیش ازاین مراجعه کنندگانی‪ ‬از استان های دیگر و خارج از کشور‬ ‫داشتیم‪ ،‬اما در حال‪ ‬حاضر بیشتر مراجعه کنندگان از اصفهان و‬ ‫به ندرت از استان های مجاور هستند‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬یکی دیگر از‬ ‫تاثیرات اپیدمی کرونا این است که نمی دانیم مراجعه کنندگان مبتال‬ ‫به کرونا هستند یا خیر و به همین خاطر باید تمام اصول پیشگیری‬ ‫و حفاظت را با جدیت رعایت کنیم که هزینه های جانبی به مرکز‬ ‫تحمیل می کند‪ .‬از طرف دیگر تمام مراجعه کنندگان در ورودی‬ ‫چک می شوند و در زمان شروع درمان و گرفتن تخمک و نیز‬ ‫در زمان انتقال جنین تست پی سی ار انجام می شود‪ .‬این موارد‬ ‫به هزینه بیماران اضافه می کند‪ ،‬اما راهی جز این نداریم‪ .‬چون‬ ‫باوجود تمام این حفاظت ها همچنان نمی توانیم از احتمال سرایت‬ ‫ویروس کرونا اطمینان داشته باشیم‪ ،‬تعطیلی مرکز هم بی فایده‬ ‫است چون مشخص نیست شرایط اپیدمی کرونا تا چه زمانی ادامه‬ ‫دارد‪ .‬یکی از مسائل و معضالت جامعه ما تاخیر در ازدواج است که‬ ‫باعث می شود قدرت باروری پایین بیاید‪ ،‬بنابراین به زوج های جوان‬ ‫توصیه می کنم برای فرزند اوری خیلی سخت نگیرند و منتظر‬ ‫نباشند همه چیز‪ ‬اماده باشد و بچه دار شوند‬ ‫‪ ÁÁ‬راهکارهایی برای پیشگیری از ناباروری‬ ‫رئیس هیئت مدیره مرکز باروری و ناباروری اصفهان یکی از‬ ‫مهم ترین راهکارها برای پیشگیری از ناباروری را ازدواج و باروری به‬ ‫هنگام دانست‪ ‬و می گوید‪ :‬در حال حاضر یکی از مسائل و معضالت‬ ‫جامعه ما تاخیر در ازدواج است که باعث می شود قدرت باروری‬ ‫پایین بیاید‪ ،‬به طوری که قدرت باروری از ‪ ۳۵‬سالگی پایین می اید‬ ‫و تا ‪ ۴۰‬سالگی کم می شود‪ ،‬بنابراین به زوج های جوان توصیه‬ ‫می کنم‪ ،‬برای فرزند اوری خیلی سخت نگیرند و منتظر نباشند‬ ‫همه چیز اماده باشد تا بچه دار شوند‪ .‬برخی زوج ها به مرکز مراجعه‬ ‫می کنند که ‪ ۱۰‬سال ازدواج کرده و بچه دار نشده اند‪ ،‬می گویند درس‬ ‫می خواندم‪ ،‬می خواستم استخدام شوم‪ ،‬خانه و ماشین بخرم و ‪...‬‬ ‫اینکه چند سال صبر کنند تا همه امکانات فراهم و بعد بچه دار‬ ‫شوند بسیار اشتباه است‪ .‬او می افزاید‪ :‬دخترانی که ازدواج نکرده اند‪،‬‬ ‫قبل از اینکه ذخیره تخمدان انها کم شود می توانند به این مرکز‬ ‫مراجعه و تخمک فریز کنند تا نگهداری و بعد که تصمیم به بچه دار‬ ‫شدن گرفتند از این تخمک ها برای باروری استفاده شود‪ .‬همچنین‬ ‫افرادی که دچار ضایعات و بیماری مانند سرطان هستند قبل از‬ ‫شیمی درمانی و مصرف دارو می توانند به مرکز مراجعه و تخمک‬ ‫یا جنین فریز کنند‪ .‬تخمک و جنین تا سال ها نگهداری می شود‬ ‫و می توانند زمانی که خواهان بچه دار شدن هستند‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬توصیه هایی به زوج های جوان‬ ‫رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران شاخه اصفهان‬ ‫به زوج های نابارور‪ ‬توصیه می کند به هیچ عنوان از درمان ناباروری‬ ‫ناامید نباشند و‪ ‬اگر‪ ‬چند بار مراجعه کردند و درمان موفق نبود‬ ‫باید ان را تکرار کنند‪ ،‬چون درصد موفقیت درمان باال می رود‪.‬‬ ‫او همچنین خواستار قرار گرفتن ناباروری در گروه بیماری های‬ ‫خاص از سوی وزارت بهداشت شد‪ ‬و اضافه می کند‪ :‬انچه مهم‬ ‫است این که از ناباروری حمایت شود تا زوج های جوان بتوانند برای‬ ‫درمان ناباروری مراجعه کنند‪ .‬همچنین باید در زمینه اگاه سازی و‬ ‫فرهنگ سازی ناباروری در جامعه بیشتر فعالیت کرد و به عنوان مثال‬ ‫همان گونه که زوج های جوان در ابتدای ازدواج ازنظر تاالسمی‬ ‫بررسی می شوند‪ ،‬توسط یک متخصص یا مامای باتجربه با مسائل‬ ‫مربوط به باروری و ناباروری اشنا شوند‪ ،‬حتی در مدارس نیز‬ ‫فرزندانمان را با ناباروری اشنا کنیم‪.‬‬ ‫احمدی بار دیگر به زوج ها به خصوص زوج های جوان توصیه‬ ‫کرد صبر نکنند زمان بگذرد و بعد از حل شدن همه مسائل بچه دار‬ ‫شوند‪ ،‬ممکن است زمان و شانس فرزند اوری را از دست بدهید‪،‬‬ ‫بنابراین اگر بعد از یک سال ازدواج و بدون جلوگیری بچه دار نشدید‬ ‫یا در سن باالی ‪ ۳۵‬سال بعد از شش ماه باردار نشدید باید حتمًا به‬ ‫پزشک مراجعه و علت را پیگیری کنید‪ .‬او با اشاره به اینکه روزبه روز‬ ‫درصد ناباروری در جامعه افزایش می یابد‪ ،‬خاطرنشان می کند‪ :‬در‬ ‫حال‪ ‬حاضر بیش از ‪ ۲۰‬درصد جمعیت در سنین باروری‪ ،‬نابارور‬ ‫هستند یعنی سه تا چهار میلیون نابارور در کشور داریم‪ .‬درست‬ ‫است هزینه درمان ناباروری نسبت به بیماری های دیگر باال است‪،‬‬ ‫اما اگر دولت در این زمینه هزینه نکند مشکالت بعدی بسیار بیشتر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫تاسیس‪۲ ‬هزار و ‪ ۴۰۰‬مدرسه‬ ‫غیرانتفاعی در استان‬ ‫رئیـس اداره مـدارس و مراکـز غیردولتـی و‬ ‫مشـارکت های مردمـی اداره کل اموزش وپـرورش‬ ‫اصفهـان گفـت‪ :‬هم اینـک هیچ گونه تعهد اسـتخدامی‬ ‫بـرای معلمـان مـدارس غیرانتفاعـی از طـرف وزارت‬ ‫اموزش وپـرورش اعلام نشـده اسـت‪.‬‬ ‫وحیـد محمـودی در پاسـخ بـه درخواسـت‪ ‬جمعی‬ ‫از معلمـان مـدارس غیرانتفاعـی اصفهان‪ ‬مبنـی بـر‬ ‫اسـتخدام در اموزش وپرورش افـزود‪ :‬مدارس غیردولتی‬ ‫بخـش خصوصی اموزش وپرورش محسـوب می شـوند‬ ‫و قوانیـن کارگـری و کارفرمایـی برجذب این دسـته از‬ ‫نیروهـا حاکم اسـت‪ .‬او بـه ایرنا گفـت‪ :‬مراحل گزینش‬ ‫و نظارتـی مـدارس غیرانتفاعی توسـط اموزش وپرورش‬ ‫انجـام می شـود امـا هیـات موسـس ایـن نهادهـای‬ ‫اموزشـی مسـئولیت جـذب و پرداخـت حق وحقـوق‬ ‫نیروهـای خـود را بـر عهده دارنـد‪ .‬رئیـس اداره مدارس‬ ‫و مراکـز غیردولتـی و مشـارکت های مردمـی اداره کل‬ ‫اموزش وپـرورش اصفهـان ادامـه داد‪ :‬کمیته و شـورایی‬ ‫بـر فعالیت هـای مـدارس غیرانتفاعـی نظـارت دارد و‬ ‫بایـد متولیـان این حـوزه حق وحقـوق نیروهـای خود را‬ ‫بـه خوبـی پرداخـت کنند و بـا تخلفـات ان هـا برخورد‬ ‫می شـود‪ .‬به گفتـه او انتظار اسـتخدام معلمـان مدارس‬ ‫غیرانتفاعی‪ ‬منطقی نیسـت و اموزش وپـرورش تعهدی‬ ‫نسـبت بـه این موضـوع نـدارد و هرگونـه فرایند جذب‬ ‫بـر اسـاس‪ ‬قوانین باال دسـتی اسـت‪ .‬محمودی یـاداور‬ ‫شـد‪ :‬با راه اندازی مدارس غیرانتفاعی قرار اسـت بخشی‬ ‫از حجـم کاری اموزش وپـرورش بـه این مراکز سـپرده‬ ‫شـود و نباید کادر این مدارس‪ ‬خواهان اسـتخدام رسمی‬ ‫دولتـی باشـند‪ .‬او بـا بیـان اینکه برخـی از متولیـان این‬ ‫مـدارس حق وحقـوق معلمـان را پرداخـت نمی کننـد‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬عملکـرد ایـن حوزه مـورد بررسـی قرار‬ ‫گرفتـه تـا قراردادهـای سـفید بـه امضـا نرسـد و موارد‬ ‫قانونـی جـذب و پرداخـت حق الزحمه نیروهـا به خوبی‬ ‫رعایت شـود‪ .‬به گفتـه او تاکنون‪۲ ‬هزار و ‪ ۴۰۰‬مدرسـه‬ ‫غیرانتفاعـی در ایـن اسـتان تاسـیس شـده اسـت کـه‬ ‫عملکردشان‪ ‬مناسـب و بـرای اولیـا رضایت بخش بوده‬ ‫اسـت‪ .‬او اضافـه کرد‪ :‬سـال گذشـته بـا وجـود تعطیلی‬ ‫مـدارس و امـوزش انالیـن‪ ،‬کاهـش جمعیـت دانـش‬ ‫امـوزان مـدارس غیرانتفاعـی و انتقال انان بـه مدارس‬ ‫دولتی‪ ‬نداشـتیم‪ .‬بیـش از ‪ ۹۲۰‬هـزار دانش امـوز در پنج‬ ‫هـزار و ‪ ۳۰۰‬اموزشـگاه اسـتان اصفهـان بـه تحصیـل‬ ‫اشـتغال دارند‪.‬‬ ‫مورد قطعی سرخک در‬ ‫اصفهان گزارش نشده است‬ ‫بنـا بـه گفتـه مسـئول بیماری هـای واگیـر معاونت‬ ‫بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان ‪ ۶‬نمونـه‬ ‫مشـکوک از ابتال به سـرخک در اسـتان شناسایی شده‬ ‫امـا تاکنون مورد قطعی و تائید شـده ای‪ ،‬گزارش نشـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رضـا فدایـی بـه ایرنـا گفـت‪ :‬نمونـه ازمایشـگاهی‬ ‫از افراد‪ ‬مشـکوک بـه بیمـاری سـرخک در اصفهـان‪،‬‬ ‫گرفتـه‪ ‬و جهـت بررسـی بـه ازمایشـگاه ملـی‬ ‫ویروس شناسـی در تهـران ارسـال شـده اسـت‪ .‬او بـا‬ ‫بیـان اینکـه هنـوز پاسـخ ایـن ازمایش ها مشـخص و‬ ‫ارسـال نشـده اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪ ۶ :‬فـرد مشـکوک‬ ‫مبتلا بـه سـرخک‪ ،‬کـودک هسـتند و دانه هـای‬ ‫پوسـتی شـبیه ایـن بیمـاری بـر روی بـدن انهـا ظاهر‬ ‫شـده اسـت‪ .‬فدایی با اشـاره بـه اینکه این کـودکان در‬ ‫زمـان حاضـر در منزل تحت شـرایط ایزوله (جداسـازی‬ ‫از دیگـران) هسـتند‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬بـا توجه بـه اینکه‬ ‫هنـوز جـواب ازمایش این افـراد نیامده اسـت نمی توان‬ ‫دربـاره بیمـاری انها اظهـار نظر قطعی کـرد اما ممکن‬ ‫اسـت دانه هـای پوسـتی ظاهر شـده بر روی بـدن انها‬ ‫بـه دالیلـی ماننـد حساسـیت دارویـی یـا بیماری های‬ ‫دیگـر غیـر از سـرخک باشـد‪ .‬او بـا تاکیـد بـر اینکه در‬ ‫سـال های اخیر با سـطح باالی پوشـش واکسیناسـیون‬ ‫اطفال در کشـور‪ ،‬موارد ابتال به بیماری سـرخک بسـیار‬ ‫انگشت شـمار بـوده اسـت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ممکن اسـت در‬ ‫برخـی مواقـع این بیمـاری بـا افزایش مقطعـی روبه رو‬ ‫شـود‪ .‬ایـن پزشـک متخصـص نشـانه های‪ ‬بیماری‬ ‫سـرخک را ‪ ‬عالئم سـرماخوردگی از جمله تب‪ ،‬قرمزی‬ ‫چشـم و ظهور‪ ‬دانه هـای پوسـتی بر روی‪ ‬سـروصورت‬ ‫و انتشـار ان در سـایر نقـاط بـدن عنوان و خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬ایـن بیمـاری بسـیار مسـری اسـت بنابرایـن اگر‬ ‫فـردی بـه ان مبتال شـود باید در شـرایط کاملا ایزوله‬ ‫قـرار گیـرد‪ .‬او با اشـاره به اینکه سـال گذشـته به دلیل‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا تعـداد کمـی از خانواده هـا برای‬ ‫واکسیناسـیون کودکان خود به مراکز بهداشـت مراجعه‬ ‫نکردنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬همـکاران مـا در مراکز بهداشـت همه‬ ‫ایـن خانواده هـا را شناسـایی کـرده و واکسیناسـیون‬ ‫کـودکان انهـا را کامـل کردنـد‪ .‬فدایـی بـا بیـان اینکه‬ ‫واکسیناسـیون اطفال در مراکز بهداشـت در زمان حاضر‬ ‫مانند گذشـته و با پوشـش کامل انجام می شـود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کـودکان اتبـاع خارجی نیز به طور مرتب تحت پوشـش‬ ‫برنامه های مراکز بهداشـت و واکسیناسـیون قرار دارند‪.‬‬ ‫در چنـد روز گذشـته اخبـاری مبنـی بـر شناسـایی‬ ‫مـواردی از‪ ‬ابتلا بـه سـرخک در برخـی از اسـتان ها و‬ ‫احتمـال شـیوع ان در کشـور منتشـر شـد‪ .‬سـرخک‬ ‫یکـی از شـایع ترین بیماری هـای واگیـر و حاد تنفسـی‬ ‫اسـت کـه از طریـق تمـاس مسـتقیم و غیرمسـتقیم با‬ ‫ترشـحات دسـتگاه تنفـس انتشـار می یابد؛‪ ‬به طورکلی‬ ‫سـرخک یک بیماری دوره کودکی اسـت کـه می تواند‬ ‫به صـورت یـک بیمـاری خطرنـاک در افـراد بالـغ و‬ ‫‪ ‬جوان دراید‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫چهره ها‬ ‫حسام منظور به سریال‬ ‫سیروس مقدم پیوست‬ ‫حسام منظور جدیدترین بازیگری است که مقابل دوربین‬ ‫سریال «جزیره» به کارگردانی سیروس مقدم رفته است‪.‬‬ ‫حسام منظور بازیگر مطرح سینما و تلویزیون که با حضور‬ ‫در سریال های مطرحی همچون «بانوی عمارت»‪« ،‬برادر‬ ‫جان» و «نجال» توجه مخاطبان را به بازی خود جلب کرده‬ ‫است در نخستین تجربه حضور در نمایش خانگی به عنوان‬ ‫جدیدترین بازیگر سریال سیروس مقدم مقابل دوربین‬ ‫«جزیره» رفت‪.‬‬ ‫منظور در سال های اخیر در اثار سینمایی مختلفی بازی‬ ‫کرده است که حضورش در «مست عشق» به کارگردانی‬ ‫حسن فتحی و «طال خون» به کارگردانی ابراهیم شیبانی‬ ‫جزو اثار مطرح سینمای ایران به شمار می رود‪.‬‬ ‫سیروس مقدم کارگردان مجموعه های موفقی همچون‬ ‫«پایتخت» در تجربه جدیدی با فیلمنامه ای از علی طالب‬ ‫ابادی به سراغ ساخت سریال «جزیره» رفته است که این‬ ‫روزها در جزیره کیش در حال فیلمبرداری است‪.‬‬ ‫این سریال به تهیه کنندگی منوچهر محمدی و‬ ‫امیرحسین حیدری ساخته می شود و پیش از این حضور‬ ‫محمدرضا فروتن‪ ،‬هنگامه قاضیانی‪ ،‬میترا حجار و امیر مقاره‬ ‫در این سریال قطعی شده و دیگر بازیگران این سریال‬ ‫به زودی معرفی می شوند‪.‬‬ ‫سینمای جهان‬ ‫رکورد سینمای امریکا در‬ ‫دوران کرونا شکست‬ ‫قسمت دوم فیلم ترسناک «یک مکان ارام» به اولین‬ ‫فیلمی در گیشه امریکا تبدیل شد که در ‪ ۱۵‬ماه اخیر به‬ ‫فروش نزدیک به ‪ ۶۰‬میلیون در اکران اغازین دست می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش هالیوود ریپورتر‪ ،‬فیلم هیجانی و ترسناک‬ ‫«یک مکان ارام ‪ »۲‬که «جان کرازینسکی» کارگردانی ان‬ ‫را بر عهده داشته‪ ،‬توانست در چهار روز نخست اکران در‬ ‫‪ ۳۷۵۲‬سالن سینما در امریکا به فروش ‪ ۵۸.۵‬میلیون دالری‬ ‫برسد که جهشی بزرگ برای گیشه امریکا در دوران کرونا‬ ‫محسوب می شود‪.‬فروش قسمت دوم «یک مکان ارام» نوید‬ ‫بازگشت تدریجی سینمای امریکا را به شرایط عادی پس‬ ‫از بیش از ‪ ۱۵‬ماه می دهد‪« .‬یک مکان ارام ‪ »۲‬در حالی به‬ ‫فروش اغازین ‪ ۵۸.۵‬میلیون دالر رسیده که قسمت نخست‬ ‫این فیلم در سال ‪ ۲۰۱۸‬در شرایط عادی توانسته بود حدود‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون دالر در چند روز نخست اکران بفروشد‪.‬این فیلم‬ ‫‪ ۴۵‬روز پس از اغاز اکران سینمایی از سوی سامانه نمایش‬ ‫انالین «پارامونت پالس» نیز عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 11‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4085‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫در قالب البوم اهنگساز ایرانی و با صدای علیرضا قربانی‬ ‫سینما‬ ‫فیلم یدو فعال اکران انالین‬ ‫نمی شود‬ ‫‪ ۱۰۰‬موسیقیدان جهان صلح و ارامش را فریاد زدند‬ ‫البوم موسیقی «صداها و پل ها» به اهنگسازی احسان‬ ‫مطوری با همراهی حدود ‪ ۱۰۰‬موسیقیدان از سراسر جهان‬ ‫ساخته شد ه است و در ‪ ۲۵‬تیرماه ‪ ۱۶( ۱۴۰۰‬جوالی ‪)۲۰۲۱‬‬ ‫منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫احسان مطوری درباره البوم «صداها و پل ها» به ایسنا‬ ‫گفــت‪ :‬این پروژه با حضور علیرضا قربانی به عنوان خواننده‬ ‫اصلی و با همکاری حدود ‪ ۱۰۰‬موزیســین‪ ۹ ،‬خواننده و در‬ ‫‪ ۲۰‬اســتودیو از سراســر دنیا با ساخت ‪ ۹‬قطعه موسیقی به‬ ‫انجام رسیده است‪.‬‬ ‫او درباره هدف ساخت این البوم گفت‪ :‬من ساکن امریکا‬ ‫هســتم و در این کشور به غیر از موالنا و شاید تا حد کمی‬ ‫حافظ و سعدی هیچ کدام از شاعران ایرانی را نمی شناسند‪.‬‬ ‫زمانی که با هنرمندان اینجا معاشرت می کردم‪ ،‬تنها چیزی‬ ‫که از ایران می دانستند موالنا بود که البته افغان ها و ترک ها‬ ‫نیز مدعی هستند موالنا متعلق به انها است‪.‬‬ ‫مطوری اضافه کرد‪ :‬در همان زمــان پروژه ای را به نام‬ ‫«از رودکــی تا منزوی» در ذهنم تعریف کردم که درنهایت‬ ‫به ســاخت «البوم صداها و پل ها» منجر شد‪ .‬برای انجام‬ ‫این پروژه‪ ،‬ابتدا شعرای غیرفارسی زبان هم عصر با شاعران‬ ‫منتخب فارسی زبان در پروژه صداها و پل ها را پیدا کردم و‬ ‫از نمونه تاثیرات اجتماعی جامعه ای که در ان زندگی کرده‬ ‫بودند‪ ،‬الهام گرفتم‪ .‬به عنوان مثال مسائلی همانند مهاجرت‪،‬‬ ‫دلتنگی‪ ،‬از دست دادن‪ ،‬جنگ‪ ،‬شادی و غم و … را در نظر‬ ‫گرفتم‪ .‬انگاه نگاه دو شاعر در دو جغرافیا و فرهنگ متفاوت‬ ‫را برداشتم‪ .‬برای مثال نگاه دو شاعر در ایران (فروغ) و المان‬ ‫(مارگوت بیکل) را دربــاره موضوعی مانند مهاجرت چه از‬ ‫جغرافیایی به جغرافیای دیگر و چه از انسانی به انسان دیگر را‬ ‫بررسی کردم‪ .‬اشعار کنار هم قرار می گرفت و داستان جدیدی‬ ‫خلق می شد‪ .‬حال‪ ،‬موسیقی بدون دریافت کوچکترین تاثیر‬ ‫از ان فرهنگ یا اقلیم خاص‪ ،‬می بایســت بیانگر یه صدای‬ ‫ملودیک جهانی باشد‪ .‬تا جایی که نتوانیم این موسیقی را به‬ ‫هیچ جایی از این دنیا نسبت بدهیم و حتی نتوانیم تشخیص‬ ‫بدهیم این موسیقی توسط اهنگساز ایرانی ساخته شده؛ اما‬ ‫بار اصلی بر دوش خوانندگان پروژه بود‪ .‬انها باید باظرافتی‬ ‫خاص‪ ،‬هم در بیان احساس شخصی برگرفته از پروژه موفق‬ ‫می بودند و هم پیام و رسالت پروژه را به بهترین شکل ممکن‬ ‫در یک گفتگو دو زبانه‪ ،‬بیان می کردند‪.‬این هنرمند تصریح‬ ‫اشتغالتعدادیازسینمایی هادرتاکسیاینترنتی‬ ‫سیدضیاهاشمیتهیه کنندهسینمادربارهانتظاراتسینماگران‬ ‫از دولت اینده نکاتی را مطرح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سیدضیاء هاشمی تهیه کننده سینما در برنامه‬ ‫تلویزیونی «سالم تهران» که نهم خرداد از شبکه پنج سیما‬ ‫پخش شد‪ ،‬با اشاره به اینکه استقبال کم از سینما در کل دنیا‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬سینما در کل جهان دچار رکود شده است و‬ ‫این وضعیت مختص به کشور ما نیست‪ .‬مقایسه سینمای ما با‬ ‫دیگر کشورها درست نیست‪ .‬بعضی می گویند پس از بازگشایی‬ ‫سینماها در فرانسه و انگلستان‪ ،‬استقبال چشمگیری توسط‬ ‫مردمشان شد‪ .‬در کشوری که پنج هزار سالن سینما وجود دارد‬ ‫و این ظرفیت را دارد که همزمان بیش از ‪ ۲۰۰‬فیلم متفاوت را‬ ‫اگهی مفاد اراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شهرستان مبارکه‬ ‫‪ -1-462‬نظر به اینکه طبق اراء صادره توسط هیات فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشاعی‬ ‫افراد مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال عادی مورد تایید قرار‬ ‫گرفته است لذا طبق ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی ‪ ،‬مفاد اراء صادره در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو روزنامه کیمیای وطن و اصفهان‬ ‫امروز چاپ و منتشر می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به اراء مذکور معترض‬ ‫باشند از تاریخ انتشار نوبت اول اگهی روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره‬ ‫ثبت محل تحویل دهد‪ .‬در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد‬ ‫بود ‪.‬و چنانچه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف‬ ‫می نماید‪ .‬لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪140060302009000399‬مورخ ‪ 1400/02/11‬خانم شهین باروتی شاه کوچکی‬ ‫فرزند یداله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪49/30‬متر مربع مجزی شده از پالک‬ ‫‪ -12‬اصلی واقع در بخش ‪8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی محمدباقر خاتمی‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪140060302009000397‬مورخ ‪ 1400/02/11‬اقای محمدعلی اسدی‬ ‫طالخونچه فرزند نعمت اله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪226/72‬متر مربع مجزی‬ ‫شده از پالک ‪ 593‬فرعی از ‪ -19‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از‬ ‫مالک رسمی عباسعلی ایرانپور‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪140060302009000364‬مورخ ‪ 1400/02/09‬اقای محمدحسین صریریان‬ ‫مبارکه فرزند علی در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪25/67‬متر مربع مجزی شده از پالک‬ ‫‪518‬و‪ 519‬فرعی (که به پالک ‪ 3516‬فرعی تبدیل گردیده است )از ‪ -2‬اصلی واقع در بخش‬ ‫‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی اسداله صریریان و خاور سلطان صریریان‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪140060302009000367‬مورخ ‪ 1400/02/09‬اقای مهدی صریریان‬ ‫مبارکه فرزند علی در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪19/76‬متر مربع مجزی شده از‬ ‫پالک ‪518‬و‪ 519‬فرعی (که به پالک ‪ 3516‬فرعی تبدیل گردیده است )از ‪ -2‬اصلی واقع‬ ‫در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی اسداله صریریان و خاور سلطان‬ ‫صریریان‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪140060302009000366‬مورخ ‪ 1400/02/09‬خانم فهیمه صریریان مبارکه‬ ‫فرزند علی اقا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪25/42‬متر مربع مجزی شده از پالک‬ ‫‪518‬و‪ 519‬فرعی (که به پالک ‪ 3516‬فرعی تبدیل گردیده است )از ‪ -2‬اصلی واقع در بخش‬ ‫‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی اسداله صریریان و خاور سلطان صریریان‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪140060302009000365‬مورخ ‪ 1400/02/09‬اقای احمد صریریان مبارکه‬ ‫فرزند علی در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪22/13‬متر مربع مجزی شده از پالک‬ ‫‪518‬و‪ 519‬فرعی (که به پالک ‪ 3516‬فرعی تبدیل گردیده است )از ‪ -2‬اصلی واقع در بخش‬ ‫‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی اسداله صریریان و خاور سلطان صریریان‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪140060302009000393‬مورخ ‪ 1400/02/11‬اقای جالل احمدپور مبارکه‬ ‫فرزند رمضانعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 266/77‬متر مربع‬ ‫مجزی شده از پالک ‪ 12‬فرعی از ‪ -6‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از‬ ‫مالک رسمی ضیاء درخش مبارکه بموجب سند شماره ‪544‬مورخ ‪ 1332/10/13‬دفتر ‪ -4‬شهرضا‬ ‫‪ -8‬رای شماره ‪140060302009000392‬مورخ ‪ 1400/02/11‬خانم صدیقه احمدپور مبارکه‬ ‫فرزند شعبانعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 266/77‬متر مربع‬ ‫مجزی شده از پالک ‪ 12‬فرعی از ‪ -6‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از‬ ‫مالک رسمی ضیاء درخش مبارکه بموجب سند شماره ‪544‬مورخ ‪ 1332/10/13‬دفتر ‪ -4‬شهرضا‬ ‫‪ -9‬رای شماره ‪140060302009000398‬مورخ ‪ 1400/02/11‬اقای رضا شریفیان فرزند‬ ‫محمدعلی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪140/43‬متر مربع مجزی شده از پالک‬ ‫‪ -12‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی سید اسداله سجادی‬ ‫کرافشانی‬ ‫‪ -10‬رای شماره ‪140060302009000400‬مورخ ‪ 1400/02/11‬خانم لیال عطائی قلعه‬ ‫میرزمانی فرزند نعمت اله در ششدانگ یکباب خانه نیم ساز به مساحت ‪225/40‬متر مربع مجزی‬ ‫اکران کند قطعًا یک استقبال معمولی هم جذاب به نظر می رسد‪.‬‬ ‫هاشمی با بیان اینکه گرانی و وضعیت بد اقتصادی یکی‬ ‫دیگر از عوامل عدم استقبال از سینماست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫کشورهای غربی دولت به مردم ازنظر معیشت و بیکاری کمک‬ ‫کرده و روزبه روز با گرانی مواجه نشدند‪ .‬گرانی و تورم در کشور‬ ‫ما به قدری لجام گسیخته شده است که دیگر فرهنگ اولویت‬ ‫مردم نیست‪ .‬چرا انتظار داریم مردم در این وضعیت به سینما‬ ‫بروند؟ عده ای می گویند در سینماها غذا و قلیان ارائه دهیم‪.‬‬ ‫این پیشنهادات سازوکارهای عجیبی است که حیثیت سینما‬ ‫را به عنوان یک مرکز فرهنگی خدشه دار می کند‪ .‬ما برای‬ ‫سالن های سینما باید فکری بکنیم‪ .‬وزارت بهداشت باید به روند‬ ‫شده از پالک ‪ -6‬اصلی باقیمانده واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی‬ ‫بختیار هیرمن پور‬ ‫‪ -11‬رای شماره ‪140060302009000391‬مورخ ‪ 1400/02/11‬اقای علی اکبر اقابابائی‬ ‫طالخونچه فرزند حسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪86/26‬متر مربع مجزی شده‬ ‫از پالک ‪ 161‬فرعی باقیمانده از ‪ - 1‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از‬ ‫مالک رسمی حسین مهری دهنوی‬ ‫‪ -12‬رای شماره ‪140060302009000369‬مورخ ‪ 1400/02/09‬اقای نعمت کریمی لنجی‬ ‫فرزند امیرقلی در ششدانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت ‪200/12‬متر مربع مجزی شده‬ ‫از پالک ‪ -10‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی خیراله‬ ‫احمدپور مبارکه بموجب سند شماره ‪17343‬مورخ ‪ 1339/2/6‬دفتر ‪ -62‬اصفهان‬ ‫‪ -13‬رای شماره ‪140060302009000553‬مورخ ‪ 1400/02/29‬اقای سید صادق موسوی‬ ‫فرزند سید رحیم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪172/26‬متر مربع مجزی شده از پالک‬ ‫‪ -51‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی سیدکمال موسوی‬ ‫بداغ ابادی بموجب سند شماره ‪24169‬مورخ ‪ 1355/2/13‬دفتر ‪ -53‬اصفهان‬ ‫‪ -14‬رای شماره ‪140060302009000573‬مورخ ‪ 1400/02/30‬خانم زهرا گودرزی سرارودی‬ ‫فرزند مصطفی در یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪299/55‬متر مربع‬ ‫مجزی شده از پالک ‪ -16‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی‬ ‫سید محمدامیری بموجب سند شماره ‪26054‬مورخ ‪ 1351/3/20‬دفتر سه‪ -‬شهرضا‬ ‫‪ -15‬رای شماره ‪140060302009000396‬مورخ ‪ 1400/02/11‬اقای پیمان قربانی فرزند‬ ‫حجت اله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪125/57‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪-12‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی محمدباقر خاتمی‬ ‫‪ -16‬رای شماره ‪140060302009000545‬مورخ ‪ 1400/02/29‬اقای مجتبی احمدپورمبارکه‬ ‫فرزند رحمت اله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪315/58‬متر مربع مجزی شده از پالک‬ ‫یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی جعفر احمدپور‬ ‫مبارکه بموجب سند رسمی شماره ‪ 52199‬مورخ ‪ 1350/11/04‬دفتر ‪ -86‬اصفهان‬ ‫‪ -17‬رای شماره ‪140060302009002957‬مورخ ‪ 1399/10/02‬اقای محمدرضا احمدزاده‬ ‫قهنویه فرزند خسرو در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪238/73‬متر مربع‬ ‫مجزی شده از پالک ‪ 1262‬فرعی از ‪ - 19‬اصلی واقع در بخش هشت ثبت اصفهان انتقالی با‬ ‫واسطه از مالک رسمی سیف اله خدارحمی بموجب سند رسمی شماره ‪3485‬مورخ ‪1346/05/04‬‬ ‫دفتر ‪ -4‬شهرضا‬ ‫‪ -18‬رای شماره ‪140060302009002956‬مورخ ‪ 1399/10/02‬خانم مریم احمدپور مبارکه‬ ‫فرزند رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪238/73‬متر مربع مجزی‬ ‫شده از پالک ‪ 1262‬فرعی از ‪ - 19‬اصلی واقع در بخش هشت ثبت اصفهان انتقالی با واسطه‬ ‫از مالک رسمی سیف اله خدارحمی بموجب سند رسمی شماره ‪3485‬مورخ ‪ 1346/05/04‬دفتر‬ ‫‪ -4‬شهرضا‬ ‫تاریخ انتشار اول ‪ 1400/03/11 :‬تاریخ انتشار دوم ‪ 1400/03/26 :‬رییس اداره ثبت اسناد‬ ‫وامالک مبارکه‪ -‬مظاهر نصرالهی ‪/1142391‬م الف‬ ‫رای شورا‬ ‫‪ -1-464‬کالسه پرونده ‪ 477/99 :‬شماره دادنامه ‪ 1400/2/25 -42:‬مرجع رسیدگی ‪ :‬شعبه‬ ‫دوم شورای حل اختالف برخوار خواهان ‪ :‬ابوالقاسم محمدخانی نشانی‪ :‬دولت اباد‪-‬خ ‪22‬‬ ‫بهمن‪-‬کوی شهید عرب خوانده ‪ :‬سید مهدی اناری به ادرس مجهول المکان خواسته ‪:‬‬ ‫مطالبه تاخیر تادیه گردشکار ‪ :‬پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت ان به کالسه فوق‬ ‫و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء ‪ ،‬قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم‬ ‫و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ :‬رای قاضی شورا درخصوص دادخواست‬ ‫ابوالقاسم محمدخانی به طرفیت سیدمهدی اناری به خواسته مطالبه تاخیر تادیه اجرای کالسه‬ ‫‪ 9901498‬اجرائیه شورای حل اختالف موضوع دادنامه شماره ‪ 354‬مورخ ‪ 96/4/31‬شعبه‬ ‫دوم شورای حل اختالف به دلیل عدم انجام تعهد محکوم علیه لذا دعوی خواهان را وارد‬ ‫دانسته و مستندا به مواد ‪519‬و‪ 522‬قانون ایین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت خسارت‬ ‫تاخیر تادیه پرونده کالسه ‪ 810/95‬اند تاریخ ‪ 96/4/31‬لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی‬ ‫به مبلغ ‪ 1/450/000‬ریال در حق خواهان محکوم می نماید‪.‬رای صادره غیرحضوری و ظرف‬ ‫بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در‬ ‫دادگاه شهرستان برخوار می باشد‪ .‬قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم حوزه قضایی برخوار‬ ‫‪/ 1142873‬م الف‬ ‫کرد‪ :‬به مرور که پیش رفتم‪ ،‬متوجه شــدم که شاید این امر‬ ‫کمک کند که فرهنگ کشــورم را که شامل موسیقی‪ ،‬هنر‬ ‫و هر انچه در ایران خالصه می شــود‪ ،‬در کنار فرهنگ های‬ ‫دیگر قرار دهم‪ ،‬به صورتی که این فرهنگ ها باهم معاشرت‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫او درباره موسیقیدان هایی که در این پروژه حضورداشته اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬علیرضا قربانی خواننده اصلی این پروژه محســوب‬ ‫می شــود‪ .‬حدود صد موســیقیدان در این پروژه کار کردند‬ ‫که ‪ ۲۰‬نفر انها ایرانی بودند و باقی همه غیرایرانی‪ .‬ازجمله‬ ‫موسیقیدان های مهم این پروژه می توان به بومبای جیشری‬ ‫اشاره کرد که نامزد جایزه اسکار بوده و در قطعه «جته ناهی‬ ‫واکسیناسیون سرعت بیشتری بدهد‪ .‬در کشورهایی که سالن‬ ‫سینمای خود را باز کردند حدود ‪ ۶۰‬درصد جمعیت واکسیناسیون‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫این تهیه کننده سینما با اشاره به کسری بودجه وزارت ارشاد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬وزارت ارشاد بودجه الزم دارد تا کمک کند به‬ ‫سینماگران‪ .‬دولت نسبت به مجموعه فرهنگ بی رحمی کرده‬ ‫چون دستش خالی بوده است‪ .‬کسری بودجه وزارت ارشاد به‬ ‫خاطر این است که مقوله فرهنگ جزء اولویت های دولت نیست‪.‬‬ ‫اگر معیشت مردم بهتر شود‪ ،‬فرهنگ جایگاه پیدا می کند‪ .‬برای‬ ‫مجموعه سینما از دولت بعدی انتظارات فروانی داریم‪ .‬در طول‬ ‫زمان به ویژه در ‪ ۸‬سال نسبت سینما جفا شده است و دولت‬ ‫بعدی باید جبران کند‪ .‬زیرساخت ها در این عرصه تقریبًا در حال‬ ‫نابودی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سینمای پس از کرونا خیلی متفاوت است و تنها‬ ‫‪ 5‬‬ ‫دیبو» با اقای قربانی حضور داشته است‪ .‬همچنین سیلیا وود‬ ‫اسمیت از جمله دیگر موزیسین مهمی است که در این پروژه‬ ‫حضور داشت و نامزد گرمی سال ‪ ۲۰۱۲‬بوده است‪.‬‬ ‫این اهنگساز اضافه کرد‪ :‬مایک بالک برنده جایزه گرمی‬ ‫و نوازنده ســاز ویلن سل که با گروه سیلک رود به رهبری‬ ‫یویوما همکاری دارد‪ ،‬گرک الیس نوازنده سازهای کوبه ای‪،‬‬ ‫مصطفا اپیک اوقلو نوازنده باغالما و نیتن اسکارن که برنده‬ ‫جایزه گرمی و نوازنده ویوال اســت‪ ،‬از دیگر موزیسین های‬ ‫مهم این پروژه هستند‪ .‬به طورکلی در این پروژه پنج نفر برنده‬ ‫جایزه گرمی و پنج نفر هم نامزد جایزه گرمی و یک نفر نامزد‬ ‫ایزه اسکار حضور دارند‪.‬‬ ‫مطوری در پایان گفت‪ :‬تولید و اهنگســازی این پروژه‬ ‫به عهده خودم بود و تنظیــم ان را به همراه همکارم علی‬ ‫منتظری به انجام رسانده ام‪ .‬همچنین چیدمان و صدادهی‬ ‫ارکســترال البوم و اینکه چگونه به کار گرفتن موســیقی‬ ‫یــک اقلیم بتواند در این پــروژه همانند یک پل عمل کند‬ ‫و صفت های جهانی موسیقی را دارا باشد‪ ،‬از جمله ایده های‬ ‫مشــترکی بود که با همفکری همکارانــم در این پروژه به‬ ‫تصویر کشیدیم که می توانید در این پروژه بشنوید؛ اما یکی‬ ‫از صفات اصلی و بارز این پروژه در همبستگی و صمیمیتی‬ ‫بود که تمامی موزیسین ها از ملیت های مختلف این پروژه‬ ‫داشــتند و انگار پروژه را از ان خودشان می دانستند و برای‬ ‫موفقیت پروژه از هیچ تالشــی دریــغ نمی کردند‪ .‬فارق از‬ ‫جایگاه و تعارفات مرسوم در جهان موسیقی‪ ،‬همه یکی شدند‬ ‫و صدای واحدی را برای گسترش صلح و ارامش در جهان‬ ‫تولید کردند‪.‬‬ ‫به سالن های تک نمی توانیم اکتفا کنیم‪ .‬در بخش تولید می توانیم‬ ‫کارهاییبکنیم‪.‬درحالحاضربسیاریازسینماگرانبیکارهستند‪.‬‬ ‫برای این افراد باید شغل فراهم شود و به وضعیت معیشتی شان‬ ‫کمک شود تا سر پا بایستند و بتوانند کار کنند‪ .‬متاسفم بگویم که‬ ‫تعدادی از عوامل سینما االن در تاکسی اینترنتی کار می کنند‪ .‬این‬ ‫یک ننگ برای کشوری با غنای فرهنگی است‪ .‬مجموعه سینما‬ ‫حمایت بزرگ الزم دارد‪.‬‬ ‫هاشمی با اشاره به وضعیت بد اهالی سینما و تئاتر در ایام‬ ‫کرونا‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اکثر سینماگران ما سن شان باال رفته و با‬ ‫بیماری های متفاوتی ناشی از این موضوع درگیر هستند اما هنوز‬ ‫بیمه ندارند‪ .‬تئاتر وضعیتش از سینما بدتر است‪ .‬هرچند عوامل‬ ‫سینما در تلویزیون و پلتفرم های فضای مجازی کار کردند اما با‬ ‫تعطیل شدن سالن های تئاتر بازیگران این عرصه ضربه مهلکی‬ ‫خوردند‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی یدو به کارگردانی مهدی جعفری فعال‬ ‫اکران انالین نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬روز ‪ ۸‬خردادماه براساس تبلیغ های‬ ‫درج شده در پلتفرم های اینترنتی نمایش خانگی‪ ،‬خبر از اکران‬ ‫انالین فیلم «یدو» در یکی از سامانه های شبکه نمایش‬ ‫خانگی دادیم اما این تبلیغ چند ساعت بعد حذف شد‪.‬‬ ‫طبق پیگیری های به عمل امده از بنیاد سینمایی فارابی‬ ‫به عنوان یکی از سرمایه گذاران فیلم‪ ،‬اعالم شد که تبلیغات‬ ‫درج شده در این زمینه در پی پیگیری صاحبان فیلم حذف شده‬ ‫و هیچ گونه قراردادی در این زمینه منعقد نشده است‪.‬‬ ‫سازندگان «یدو» معتقدند در شرایطی که واکسیناسیون‬ ‫عمومی در مقابله با کووید ‪ ۱۹‬اغازشده‪ ،‬در ماه های اینده‬ ‫می توان برای اکران عمومی ان در سینماها برنامه ریزی کرد و‬ ‫پس از پایان نمایش فیلم در سالن های سینما به روال طبیعی‪،‬‬ ‫جهت اکران انالین این اثر سینمایی بر بستر پلتفرم ها اقدام‬ ‫ی و نهمین جشنواره فیلم فجر برنده‬ ‫کرد‪« .‬یدو» که در س ‬ ‫شش سیمرغ بلورین در بخش های بهترین فیلم‪ ،‬بهترین‬ ‫کارگردانی‪ ،‬بهترین فیلم برداری‪ ،‬بهترین صدابرداری‪ ،‬بهترین‬ ‫صداگذاری و بهترین بازیگر نقش اول زن شد‪ ،‬در تعطیالت‬ ‫نوروز امسال‪ ،‬به شکل محدود و یک نوبت به همراه تکرار از‬ ‫تلویزیون پخش شد‪.‬این فیلم از تولیدات مشترک راهبردی‬ ‫کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بنیاد سینمایی‬ ‫فارابی است و در ان‪ ،‬داستانی از ماه های اغازین جنگ‬ ‫تحمیلی و دورانی که خوزستانی ها مجبور به ترک خانه های‬ ‫خود می شوند‪ ،‬روایت شده است‪...‬‬ ‫مجیدی‪ :‬سینما ی کشور‪ ،‬سفیر‬ ‫نجیب ایران است‬ ‫مجید مجیدی‪ ،‬در جلسه نمایش نسخه مرمت شده فیلم‬ ‫«بدوک»‪ ،‬تاکید کرد سینمای ایران‪ ،‬با همه نامهربانی ها و‬ ‫نقدهای ناصواب‪ ،‬دریچه ای را به روی جهان باز کرد و سفیر‬ ‫نجیبی از کشورمان شد‪.‬به گزارش خبرانالین‪ ،‬فیلم سینمایی‬ ‫«بدوک»‪ ،‬عصر روز یکشنبه ‪ ۹‬خرداد‪ ،‬در پردیس سینمایی‬ ‫چارسو در بخش کالسیک های مرمت شده‪ ،‬با حضور مجید‬ ‫مجیدی‪ ،‬کارگردان این فیلم‪ ،‬امیر اسفندیاری‪ ،‬معاون دبیر و‬ ‫رئیس دبیرخانه مرکزی جشنواره جهانی فیلم فجر و شادمهر‬ ‫راستین‪ ،‬مدیر باشگاه و کارگاه های این رویداد به نمایش‬ ‫درامد‪ .‬پیروز حناچی (شهردار تهران) و احمد مسجد جامعی‬ ‫(عضو شورای شهر) از حاضران در این جلسه بودند‪.‬در ابتدای‬ ‫این نمایش‪ ،‬شادمهر راستین‪ ،‬گفت‪« :‬می دانم که تولید فیلم‬ ‫«بدوک» با تمام ان شرایط سخت در ان منطقه و در ان‬ ‫سال ها محل بحث بود‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت نور ترازان معین با مسئولیت محدود به‬ ‫شماره ثبت ‪ 335‬و شناسه ملی ‪14006810945‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1399/05/02‬تصمیمات‬ ‫ذیل اتخاذ شد‪ - :‬مجید محمدی ده ابادی به شماره ملی ‪1230021711‬‬ ‫با پرداخت مبلغ ‪ 5000000‬ریال و محمد نوریان بادی به شماره ملی‬ ‫‪ 1230057609‬با پرداخت مبلغ ‪ 5000000‬ریال به صندوق شرکت در‬ ‫ردیف شرکا قرار گرفتند‪ .‬سرمایه شرکت از مبلغ ‪ 10000000‬ریال به مبلغ‬ ‫‪ 20000000‬ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد‪.‬‬ ‫اسامی صاحبان سهم الشرکه بعد از افزایش بدین شرح ذیل می باشد‪:‬‬ ‫سعید نوریان به شماره ملی ‪ 1239967306‬دارنده ‪ 5000000‬ریال‪ ،‬فرشاد‬ ‫نوریان به شماره ملی ‪ 1239973551‬دارنده ‪ ،5000000‬مجید محمدی‬ ‫ده ابادی به شماره ملی ‪ 1230021711‬دارنده ‪ 5000000‬و محمد نوریان‬ ‫بادی به شماره ملی ‪ 1230057609‬دارنده ‪ 5000000‬سهم الشرکه‪ .‬اداره‬ ‫کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری بادرود (‪)1142731‬‬ ‫تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی بازرگانی خدماتی دنیای تجارت‬ ‫ایریس درتاریخ ‪ 1400/03/06‬به شماره ثبت ‪ 67940‬به شناسه ملی‬ ‫‪14010058239‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم‬ ‫اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬انجام کلیه خدمات تجاری بازرگانی تولیدی انجام کلیه‬ ‫امور بازرگانی اعم از خرید وفروش واردات وصادرات مشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی‬ ‫انجام امور تولیدی خدماتی عمرانی وخرید وفروش سهام (فقط جهت شرکت )انجام کلیه‬ ‫امور گمرکی وترخیص کاال واردات وصادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اخذ وام‬ ‫وتسهیالت از بانکها وموسسات مالی داخلی وخارجی دولتی وخصوصی درجهت اهداف‬ ‫شرکت اخذ واعطای نمایندگی داخل وخارج از کشور حضور در نمایشگاههای داخلی‬ ‫وخارجی ونیز برگزاری نمایشگاه تاسیس شعب در داخل وخارج از کشور شرکت در مزایده‬ ‫ها ومناقصه ها درداخل وخارج از کشور وسرمایه گذاری درپروژه های دولتی وخصوصی‬ ‫وداخلی وخارجی دررابطه با موضوع شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم‬ ‫از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت‬ ‫‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪،‬‬ ‫بخش مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله سلمان فارسی ‪ ،‬کوچه ابشار طالیی ‪ ،‬بن بست‬ ‫الماس ‪ ،‬پالک ‪ ، 10‬ساختمان الماس ‪ ،‬بلوک بی غربی ‪ ،‬طبقه سوم ‪ ،‬واحد ‪B35‬‬ ‫کدپستی ‪ 8158171963‬سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ‪50,000,000‬‬ ‫ریال نقدی منقسم به ‪ 50000‬سهم ‪ 1000‬ریالی تعداد ‪ 50000‬سهم ان با نام عادی مبلغ‬ ‫‪ 50000000‬ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ‪2792/00030127921‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/03/01‬نزد بانک صادرات شعبه سی وسه پل با کد ‪ 2792‬پرداخت گردیده‬ ‫است اعضا هیئت مدیره اقای مهران سخنور به شماره ملی ‪ 1289201757‬و به سمت‬ ‫عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال و به سمت مدیرعامل به مدت ‪ 2‬سال اقای‬ ‫رضا اکبری به شماره ملی ‪ 5419015749‬و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال‬ ‫خانم کوثر ساعدی به شماره ملی ‪ 5550230836‬و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به‬ ‫مدت ‪ 2‬سال دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد اور شرکت از قبیل چک‬ ‫سفته بروات قراردادها عقود اسالمی با امضا مدیر عامل ومهر شرکت معتبر است وکلیه‬ ‫نامه های اداری باامضا مدیر عامل ومهر شرکت معتبر است اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق‬ ‫اساسنامه بازرسان خانم پریسا شیخ دستجردی به شماره ملی ‪ 1282729519‬به سمت‬ ‫بازرس اصلی به مدت ‪ 1‬سال خانم فریبا شیخ دستجردی به شماره ملی ‪1289061017‬‬ ‫به سمت بازرس علی البدل به مدت ‪ 1‬سال روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت‬ ‫درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور‬ ‫پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت‬ ‫ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1142736‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت نور ترازان معین با مسئولیت‬ ‫محدود به شماره ثبت ‪ 335‬و شناسه ملی‬ ‫‪14006810945‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪1399/05/02‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ - :‬سعید نوریان به شماره ملی ‪1239967306‬‬ ‫با دریافت مبلغ ‪ 5000000‬ریال و فرشاد نوریان به شماره ملی‬ ‫‪ 1239973551‬با دریافت مبلغ ‪ 5000000‬ریال از صندوق شرکت‪ ،‬از‬ ‫شرکت خارج گردیدند‪ .‬سرمایه شرکت از مبلغ ‪ 20000000‬ریال به‬ ‫مبلغ ‪10000000‬ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح‬ ‫شد‪ - .‬اسامی صاحبان سهم الشرکه بعد از کاهش بدین شرح می‬ ‫باشد‪ :‬مجید محمدی ده ابادی به شماره ملی ‪ 1230021711‬دارنده‬ ‫‪ 5000000‬و محمد نوریان بادی به شماره ملی ‪ 1230057609‬دارنده‬ ‫‪ 5000000‬سهم الشرکه‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بادرود (‪)1142734‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت نور ترازان معین با مسئولیت محدود به‬ ‫شماره ثبت ‪ 335‬و شناسه ملی ‪14006810945‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت ابتین پارسیان پیشرو اپادانا‬ ‫شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 1935‬و شناسه‬ ‫ملی ‪14007443240‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1399/12/17‬تصمیمات‬ ‫ذیل اتخاذ شد ‪ :‬مهدی یزدان شناس به شماره ملی ‪0451161289‬‬ ‫به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مرتضی صادقی به شماره‬ ‫ملی ‪ 1287015204‬به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مریم صادقی‬ ‫به شماره ملی ‪ 1290965889‬به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت‬ ‫دوسال انتخاب شدند‪ .‬کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از‬ ‫قبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬برات ‪ ،‬قراردادها و عقوداسالمی با امضاء دو نفر از‬ ‫اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‬ ‫های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‬ ‫باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت‬ ‫ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر (‪)1142729‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ‪ 1399/05/02‬تصمیمات ذیل اتخاذ‬ ‫شد‪ - :‬مجید محمدی ده ابادی به شماره ملی ‪ 1230021711‬به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره‬ ‫و محمد نوریان بادی به شماره ملی ‪ 1230057609‬به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود‬ ‫انتخاب شدند‪ - .‬کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک‪-‬سفته‪-‬برات‪-‬قراردادها و‬ ‫عقود با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و‬ ‫امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بادرود (‪)1142727‬‬ صفحه 5 ‫‪ 6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫رایزنی اتاق اصناف برای کاهش‬ ‫مالیات در شرایط کرونایی‬ ‫رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه دو ظرفیت قانونی‬ ‫در تعیین مالیات وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬باید شرایط تعطیلی و رکود‬ ‫صنوف اسیب دیده در سال ‪ ۱۳۹۹‬نیز در تعیین مالیات لحاظ‬ ‫شود و به این نکته توجه شود که مالیات سال ‪ ۱۳۹۸‬بخشی‬ ‫از اصناف بر اساس تبصره ماده ‪ ١٠٠‬قانون مالیات ها تعیین‬ ‫شد که رضایت مودیان را نیز به دنبال داشت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران در نشست‬ ‫هم اندیشی روسای اتاق های اصناف مراکز استان‪ ،‬پیرامون‬ ‫موضوع (تنظیم بازار‪ ،‬نظارت و بازرسی و مالیات در اصناف)‬ ‫به صورت وبینار برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به نزدیک‬ ‫بودن زمان تعیین مالیاتی اصناف تالش کردیم در تعیین‬ ‫مالیات سال ‪ ۱۳۹۹‬صنوف‪ ،‬کمترین اسیب به اصناف وارد‬ ‫شود و بتوانیم بهترین شرایط رابرای پرداخت مالیات عادالنه‬ ‫اصناف لحاظ کنیم‪ .‬در تالش هستیم تا به بهترین راهکار‬ ‫برای تعیین مالیات برسیم و اسیب های ناشی از ویروس‬ ‫کرونا در توافق مالیاتی لحاظ شود و در حال حاضر دو ظرفیت‬ ‫قانونی در تعیین مالیات موجود است‪ ،‬یک راهکار ارائه اظهار‬ ‫نامه مالیاتی در اجراء ماده ‪ ٩٧‬و راهکار دیگر بحث استفاده‬ ‫از تبصره ماده ‪ .١٠٠‬وی افزود‪ :‬مالیات سال ‪ ۱۳۹۸‬بخشی از‬ ‫اصناف بر اساس تبصره ماده ‪ ١٠٠‬قانون مالیات ها تعیین‬ ‫شد که رضایت مودیان را نیز به دنبال داشت و توافقی خوبی‬ ‫بود که با همت هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و مشاوران‬ ‫مالیاتی اتاق اصناف صورت گرفت‪ .‬اصناف در سال ‪ ۱۳۹۹‬به‬ ‫دلیل شرایط کرونا اسیب های زیادی دیدند و حمایتی که‬ ‫صنوف اسیب دیده ناشی از تعطیالت انتظار داشتند صورت‬ ‫نگرفت و باید شرایط تعطیلی و رکود صنوف اسیب دیده‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۹‬نیز در تعیین مالیات لحاظ شود‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در فرایند توافق مالیاتی امسال مشکل تورم در جامعه‬ ‫را داریم و کسانی می توانند از تبصره ماده ‪ ۱۰۰‬استفاده کنند‬ ‫که حداقل ‪ ۳۰‬برابر معافیت مالیاتی درامد داشته باشند و با‬ ‫توجه به افزایش تورم که طبیعتا باعث باال رفتن رقم درامدی‬ ‫می شود با رایزنی های انجام شده این رقم را تا ‪ ۴۵‬برابر‬ ‫افزایش دادیم‪ .‬رییس اتاق اصناف ایران افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی به این موضوع است و‬ ‫هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در اخرین جلسات با سازمان‬ ‫امورمالیاتی به توافق ضمنی رسیدیم و امیدواریم به صورت‬ ‫قطعی تصویب شود و رقم ‪ ۵/۲‬میلیون هم تا ‪ ۳‬میلیون تومان‬ ‫برای کسانی که رقم مالیاتشان ‪ ۳‬میلیون تومان بوده بدون‬ ‫افزایش نسبت به سال ‪ ۱۳۹۸‬اعمال شود‪ .‬ممبینی با اشاره به‬ ‫موضوع قانون پایانه های فروشگاهی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قانون پایانه‬ ‫های فروشگاهی طبق مصوبه مجلس از ابتدای خردادماه باید‬ ‫برای همه صنوف اجرایی می شد که به دلیل شرایط کرونا و‬ ‫دشواری کار سازمان امور مالیاتی تکالیفی را از جمله اموزش‬ ‫مودیان و فراهم کردن زیرساختها در اجرای این قانون لحاظ‬ ‫کرده و به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها از دولت و مجلس‬ ‫درخواست کردیم تا اجرای قانون پایانه فروشگاهی تا پایان‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬به تعویق‪ ،‬و از ابتدای سال اینده اجرایی شود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به سوال تعدادی از حاضرین‬ ‫و در تکمیل توضیحات اقای معتمد وزیری در خصوص رای‬ ‫دیوان اظهار کرد‪ :‬این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫مطرح شده و امیدواریم تا شهریور ماه اجرایی شود و رویکرد‬ ‫اتاق اصناف ایران تقویت جایگاه اصناف در مراکز تصمیم‬ ‫گیری است تا شاهد موفقیت بیشتر برای اصناف باشیم‪ .‬در‬ ‫پایان رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی را در پیش داریم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬جامعه اصناف با توجه به کثرت جمعیت شان و تاثیری‬ ‫که در انتخابات دارند و با توجه به اهمیت انتخابات بر فرایند‬ ‫کسب وکارها و سیاست های اقتصادی الزم است اصناف‬ ‫همانند همیشه مسئوالنه و هوشمندانه با حساسیت تمام و‬ ‫به طور جدی در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند‪.‬‬ ‫ظرفیت هایسرمایه گذاری‬ ‫خارجی در دوران پساتحریم‬ ‫مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت‪ :‬در صورت‬ ‫برداشته شدن تحریم ها‪ ،‬ظرفیت های بسیاری برای‬ ‫سرمایه گذاری خارجی در حوزه بندری و دریایی به وجود‬ ‫خواهد امد‪ ،‬اما با این وجود تاکنون ‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫سرمایه گذاری داخلی در این بخش ها انجام شده است‪.‬‬ ‫محمد راستاد در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬در صورت‬ ‫به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و برداشته شدن تحریم ها‬ ‫پتانسیل افزایش میزان حمل و نقل دریایی از طریق بنادر‬ ‫افزایش یافته و جذب می شود و خطوط کشتی رانی بین‬ ‫المللی می تواند بدون هیچ محدودیتی به ایران تردد داشته‬ ‫باشند‪ .‬این موضوع سبب خواهد شد که مراودات بازرگانی‬ ‫ایران با دیگر کشورهای دنیا در حوزه های صادرات‪ ،‬واردات‪،‬‬ ‫ترانزیت و ترانشیپ تسهیل شود‪ .‬وی با بیان اینکه برداشته‬ ‫شدن تحریم های غیر قانونی و ظالمانه علیه ایران تاثیر‬ ‫بسزایی روی رونق تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی‬ ‫خواهد گذاشت‪ ،‬افزود‪ :‬در زمینه سرمایه گذاری در بنادر شمالی‬ ‫و جنوبی ایران باید گفت که در حال حاضر بیش از ‪۱۷‬‬ ‫هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در ‪۳۳۰‬‬ ‫پروژه مختلف انجام شده است و بخش خصوصی خارجی‬ ‫هم می تواند در دوران پساتحریم در زیربخش های بندری‬ ‫و دریایی سرمایه گذاری کند؛ چرا که کماکان فضا برای‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه های تجهیزات و بخش های روبنایی‬ ‫وجود دارد‪ .‬مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به‬ ‫سوال دیگری مبنی بر اینکه ایا با توجه به بازتر شدن فضای‬ ‫بین المللی و رسیدن مذاکرات وین به مراحل نهایی‪ ،‬استقبال‬ ‫و مذاکره ای از سوی طرف های خارجی صورت گرفته است‬ ‫یا خیر؟ گفت‪ :‬هنوز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده‬ ‫است و باید منتظر نتیجه مذاکرات باشیم‪ .‬تا زمانی که نتیجه‬ ‫این نشست های دیپلماتیک که یکی از ان ها برداشته شدن‬ ‫تحریم های صنعت کشتیرانی است‪ ،‬مشخص نشود‪ ،‬مذاکره‬ ‫یا پیشنهاد مشخصی هم در بر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 11‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4085‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫با کمک سازمان زمین شناسی‬ ‫فرونشست زمین در اصفهان پایش می شود‬ ‫سازمان زمین شناسی ایران با امضای تفاهمنامه به منظور‬ ‫انجام مطالعات اکتشــافی منابع اولیه با فوالد مبارکه و ذوب‬ ‫اهن و مطالعات پایش فرونشست شهری با شهرداری اصفهان‬ ‫همکاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫ معدنی کشــور در ســفر به اصفهان تفاهمنامه مشترک بین‬ ‫زمین شناســی و اکتشافات معدنی کشــور‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و شرکت فوالد مبارکه اصفهان را امضا کرد تا در قالب‬ ‫این سند ان شرکت هزینه مطالعات ژئوفیزیک هوابرد در پهنه‬ ‫‪ ۱۴‬هزار کیلومتر مربع در اســتان اصفهان پرداخت و به این‬ ‫واسطه اکتشافات ذخایر معدنی انجام شود‪.‬‬ ‫نشست با مســووالن شرکت ذوب اهن اصفهان از دیگر‬ ‫برنامه های سفر علیرضا شهیدی به اصفهان بود که مقدمات‬ ‫تفاهمنامه همکاری بــرای مطالعات ژئوفیزیک هوابرد برای‬ ‫شناسایی معادن سنگ اهن انجام شود‪.‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری شــهرداری اصفهان و سازمان زمین‬ ‫شناســی و اکتشــافات معدنی ایران برای انجــام مطالعه و‬ ‫پژوهش پایش فرونشســت در حوزه شهری نیز در این سفر‬ ‫به امضا رســید‪.‬علیرضا شهیدی رییس سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتشــافات معدنی کشور به اصفهان سفر کرد تا تفاهمنامه‬ ‫مشترک بین زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و شرکت فوالد مبارکه اصفهان را امضا کند‪.‬‬ ‫مدیرکل زمین شناســی مرکز اصفهان این اقدام را یک‬ ‫وظیفه برای حمایــت از اقتصاد و تولید کشــور بیان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬سازمان زمین شناسی نقش خود را در انجام مطالعات با‬ ‫به کارگیری توان علمی و تجربی ایفا خواهد کرد‪.‬‬ ‫رضا اسالمی افزود‪ :‬ورود فوالد مبارکه برای انجام فعالیت‬ ‫معدنی بر سر ناچاری است و از این رو سازمان زمین شناسی‬ ‫بر اساس ماموریت اصلی خود در این امر کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی یاداورشد‪ :‬حمایت فوالد مبارکه در شناسایی مناطق‬ ‫دارای ظرفیــت معدنی بــه تهیه بانک اطالعــات جامع از‬ ‫ظرفیت های مواد معدنی منطقه کمک کرده است‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه بزرگترین مجتمع صنعتی کشور و بزرگترین‬ ‫تولیدکننده فوالد تخت در خاورمیانه و شمال افریقاست‪ .‬این‬ ‫شــرکت با داشــتن حدود ‪ ۱۲‬میلیون تُن ظرفیت تولیداهن‬ ‫اســفنجی‪ ،‬بزرگترین تولیدکننده اهن اســفنجی در جهان‬ ‫محسوب می شــود‪.‬ذوب اهن اصفهان نیز مثل فوالد مبارکه‬ ‫در تامین منابع اولیه خود دچار مشکل شده است و رسیدگی‬ ‫نکردن بموقع بر پیکره این نهاد مهم اقتصادی اسیب می زند‪.‬‬ ‫این شرکت اقتصادی و تولیدی هم مثل فوالد مبارکه به‬ ‫ناچار وارد عرصه فعالیت های معدنی شده است و با شناسایی‬ ‫مناطق امید بخش در مواد اهنی نقش و به نیاز خود رسیدگی‬ ‫می کند‪.‬سفر رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫کشــور فرصت تعاملی و گفت و گویی را با مدیرعامل ذوب‬ ‫اهن فراهم کرد تا ایــن ‪ ۲‬نهاد برای حفظ فعالیت اقتصادی‬ ‫همکاری کنند‪.‬مدیرکل زمین شناسی مرکز اصفهان در باره‬ ‫این دیدار گفــت‪ :‬مدیرعامل ذوب اهن همانند فوالد مبارکه‬ ‫تفاهمنامه مشترکی را برای انجام فعالیت های معدنی هفته‬ ‫اینده امضا خواهد کرد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬زمین شناسی نقش خود‬ ‫را برای معرفی مکان مناســب برای اکتشاف مواد معدنی ایفا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان نخستین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده‬ ‫فوالد ســاختمانی و ریل در ایــران و بزرگترین تولیدکننده‬ ‫محصوالت طویل در خاورمیانه است‪.‬‬ ‫این شرکت با ظرفیت سه میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تُن فوالد‪،‬‬ ‫انواع مقاطع فوالدی ساختمانی و صنعتی را تولید می کند‪.‬‬ ‫زنگ خطر فرونشست که ســال هاست به صدا در امده‬ ‫چالش های زیادی را در اینده متوجه دشــت ها و شــهرهای‬ ‫اســتان اصفهان خواهد کرد که از این رو توجه مسووالن و‬ ‫ایجاد حساســیت برای نظام برنامه ریزی از اهمیت خاصی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫به گفته رییس ســازمان زمین شناسی کشور الزم است‬ ‫بر روی یک سری مسائل به صورت اضطراری سرمایه گذاری‬ ‫شود تا بتوان در اینده تغییری در بحث بحران اب داشته باشیم‬ ‫در غیر این صورت تا ‪ ۱۵‬سال اینده در غرب استان اصفهان‬ ‫نیز پدیده فرونشست زمین را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫مطالعات فرونشست در حوزه دشت ها توسط سازمان زمین‬ ‫شناسی مرکز اصفهان صورت گرفته است اما مدیریت شهری‬ ‫کالنشهر اصفهان با درک اهمیت موضوع پایش فرونشست در‬ ‫برخی از مناطق شهری را اغاز کرد و به اعتقاد اعضای شورای‬ ‫اسالمی شهر و مدیران شهری این موضوع بسیار مهم است‪.‬‬ ‫بررسی فرونشست و انجام مطالعه و پژوهش در این حوزه‬ ‫در شمار ماموریت های ســازمان زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫محسوب می شود که این اقدام در دشت ها انجام می گیرد اما در‬ ‫مناطق شهری به لحاظ اینکه نیازمند همکاری مرکز تحقیقات‬ ‫مسکن می باشد تاکنون در حالت سکوت باقی مانده است‪.‬‬ ‫شــهرداری اصفهان در این امر به لحاظ وظیفه ذاتی وارد‬ ‫شــده اســت تا از ‪ ۲‬موضوع ریزگردهای باتالق گاوخونی و‬ ‫فرونشست تا حد امکان جلوگیری کند‪.‬‬ ‫سفر رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‬ ‫زمینه ایجاد تفاهم و همکاری برای کمک به شــهرداری در‬ ‫حفظ زمین و مدیریت ریزگردهای ناشــی از خشکی تاالب و‬ ‫زاینده رود را فراهم کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل زمین شناسی مرکز اصفهان در باره این نشست‬ ‫مشــترک گفت‪ :‬در قالب تفاهمنامه مشــترک بین سازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و شهرداری اصفهان‬ ‫فعالیت های مطالعاتی و بررسی فرونشست در مناطق مختلف‬ ‫شهری صورت می گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دســتگاه های مورد نیاز در مناطق مختلف‬ ‫شهری برای انجام این فعالیت علمی مستقر خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته اسالمی با وجود محدودیت های اعتباری سازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات چنین همکاری های مشترکی کار را‬ ‫بهتر پیش می برد و در مدیریت منابع نقش دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اعتقاد بر اینکه مدیریت زاینده رود به خوبی انجام‬ ‫نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر خشکی این رود مهم‪ ،‬اینده شهر‬ ‫اصفهان نیز با مشکالتی روبرو خواهد شد‪.‬‬ ‫اســامی با بیان اینکه االن وقت ایفای نقش نسبت به‬ ‫زاینده رود است اظهارداشت‪ :‬این امانت به دست بشر به خوبی‬ ‫حفظ نشده اســت و این بار باید مردم برای حفظ زاینده رود‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫استان اصفهان حدود ‪ ۱۰‬میلیون هکتار مساحت دارد که‬ ‫حدود ‪ ۶‬میلیون هکتار ان مرتع‪ ،‬سه میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار هکتار‬ ‫بیابان و حدود ‪ ۱۰۰‬هزار هکتار جنگل است‪.‬‬ ‫این خطه دارای ‪ ۸۶۰‬معدن فعال و یک هزار و ‪ ۳۰۰‬مجوز‬ ‫معدنی صادر شده است و به لحاظ شمار معدن های فعال دارای‬ ‫رتبه نخست و از نظر حجم موارد استخراجی رتبه سوم کشور‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان مطرح کرد‬ ‫توسعه ‪ ۹‬خوشه صنعتی جدید در استان اصفهان‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬طی ‪ ۳۵‬سال گذشته حدود ‪ ۱۱‬خوشه صنعتی در استان‬ ‫اصفهان توسعه یافته‪ ،‬اما در نظر داریم در سال جاری ‪ ۹‬خوشه‬ ‫صنعتی جدید را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫محمدجواد بگی در نشستی که با حضور معاون اقتصادی‬ ‫استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫فضای توسعه استان بر محور دانش محوری‪ ،‬رقابت پذیری و‬ ‫صادرات استوار است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حال حاضر در استان اصفهان ‪۷۶‬‬ ‫شهرک صنعتی مصوب داریم‪ ،‬افزود‪ :‬از این تعداد ‪ ۷۰‬شهرک‬ ‫صنعتی عملیاتی و در حال واگذاری است‪ ،‬همچنین ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫شهرک های استان به ظرفیت نهایی رسیده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان اصفهان افزود‪ ۱۱ :‬هزار قرارداد در شهرک های صنعتی‬ ‫استان منعقد شده است که شش هزار قرارداد ان موجب‬ ‫اشتغال ‪ ۱۴۰‬هزار نفر شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شش شهرک صنعتی در دست ساخت‬ ‫در مناطق مختلف استان داریم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬هشت شهرک‬ ‫خصوصی تخصصی در استان اصفهان در حال ساخت و یا‬ ‫پیگیریاست‪.‬‬ ‫بگی تاکید کرد‪ :‬در مجموع حدود یج‪ ۱۰۰‬شهرک و ناحیه‬ ‫صنعتی و شهرک خصوصی در استان اصفهان فعال هستند‪،‬‬ ‫همچنین ‪ ۹۰‬شهرک و ناحیه صنعتی نیز یا احداث یا در دست‬ ‫اجرا است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امروز استان اصفهان از نظر تعداد رتبه‬ ‫نخست کشور را از لحاظ داشتن شهرک های صنعتی دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وسعت زمین با احداث شهرک های جدید و خصوصی‬ ‫در استان اصفهان ‪ ۱۷‬هزار هکتار است که این وسعت زمینه‬ ‫مناسبی را برای سرمایه گذاری مهیا کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با‬ ‫بیان اینکه سال گذشته شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫با انعقاد ‪ ۱۲۶۹‬قرارداد‪ ،‬رکورد کشور را طی ‪ ۳۵‬سال گذشته‬ ‫شکست‪ ،‬افزود‪ :‬استان اصفهان رتبه نخست تحصیل منابع و‬ ‫ساخت شهرک را برای نخستین بار در کشور به دست اورده‬ ‫است‪.‬وی با اشاره به یکی از سیاست های شرکت شهرک های‬ ‫استان در سال جاری‪ ،‬توضیح داد‪ :‬فاز عملیاتی شهرک های‬ ‫صنعتی طی سال جاری در کشور ‪ ۱۲۷۰‬هکتار است‪ ،‬اما استان‬ ‫اصفهان در نظر دارد با ایجاد ‪ ۱۳۱۰‬هکتار به فاز عملیاتی‬ ‫شهرک های صنعتی استان اضافه کند و برای ان ‪۱۱۴۲‬‬ ‫میلیارد تومان پروژه تعریف کرده ایم‪.‬‬ ‫بگی افزود‪ :‬طی ‪ ۳۵‬سال گذشته در استان ‪ ۱۴‬تصفیه خانه‬ ‫در سطح شهرک های صنعتی استان به بهره برداری رسیده‬ ‫که قرار است این تعداد در سال ‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۲۸‬تصفیه خانه‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی همچنین اضافه کرد‪ :‬طی سال های گذشته پست‬ ‫های برق ‪ ۴۰۰‬و ‪ ۲۰۰‬و ‪ ۶۳‬کیلوولت که به دلیل نبود اعتبارات‬ ‫مغفول مانده بود‪ ،‬اما با حمایت مدیریت استان و همکاری‬ ‫شرکت برق منطقه ای استان برای حدود ‪ ۱۴‬پست برق در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی استان تفاهم نامه همکاری امضا‬ ‫کردیم‪.‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان‬ ‫همچنین یاداور شد‪ :‬برای استفاده صنعتگران از سوخت پاک‬ ‫حدود ‪ ۸۰‬درصد واحدهای صنعتی به شبکه های داخلی گاز‬ ‫متصل هستند و ‪ ۲۰‬درصد دیگر نیز در سال جاری به این‬ ‫شبکه متصل خواهند شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با اقدامات صورت گرفته در این دولت‪،‬‬ ‫مشکل تامین اب ‪ ۳۱‬شهرک در استان اصفهان مرتفع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بگی همچنین افزود‪ :‬طی ‪ ۳۵‬سال گذشته حدود ‪ ۱۱‬خوشه‬ ‫صنعتی در استان اصفهان توسعه یافته و در نظر داریم در سال‬ ‫جاری ‪ ۹‬خوشه صنعتی جدید را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫پنج ایراد کارشناسی به مالیات بر عایدی سرمایه‬ ‫مردمیکهمقصرگرانینیستندتنبیهمالیاتی‬ ‫نشوند‬ ‫یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت‪ :‬طرح مالیات بر عایدی‬ ‫سرمایه دارای حداقل پنج ایراد است که از مهمترین انها تفکیک‬ ‫نشدن خریداران واقعی از دالالن‪ ،‬احتمال ایجاد فضای پنهانکاری‬ ‫و همچنین عدم لحاظ تورم معمول اقتصاد ایران است؛ به نظرم‬ ‫باید این برنامه در قالب الیحه از طرف دولت ارایه و در مجلس‬ ‫چکش کاری شود‪.‬‬ ‫مهدی روانشادنیا در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬تردیدی نیست‬ ‫که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات ان به تصویب مجلس‬ ‫رسیده برای کنترل سوداگری و جلوگیری از التهاب بازارهایی‬ ‫همچون مسکن‪ ،‬خودرو‪ ،‬طال و ارز الزم است‪ .‬کشورهای توسعه‬ ‫یافته نیز از سالها قبل مالیاتهای مشابه را وضع کرده اند‪ .‬ولی ما باید‬ ‫متناسب با شرایط کشور نسخه ای بپیچیم که قابلیت اجرا داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مردم عادی کمترین نقشی در تالطمات بازارها و‬ ‫نوسانات اقتصادی ندارند‪ .‬علت گرانی ها متغیرهای اقتصادی و بعضا‬ ‫سیاسی است که باعث کاهش ارزش پول ملی می شود و زمینه‬ ‫را برای ورود نوسان گیران و دالالن در بازارهای غیرمولد فراهم‬ ‫می کند‪ .‬تلفیق این دو اتفاق دامن اقشار جامعه را می گیرد‪ .‬بنابراین‬ ‫نباید در وضع قوانین‪ ،‬معیشت اقشار پایین و متوسط را هدف قرار داد‬ ‫و به نوعی انها را تنبیه مالیاتی کرد‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مهمترین ضعف این‬ ‫قانون بی توجهی به تورم معمول اقتصاد ایران است گفت‪ :‬در وضع‬ ‫این مالیات باید تورم کسر شود‪ .‬کسی که خودرو‪ ،‬مسکن یا طال‬ ‫خریداری کرده اگر قیمت کاالی او بعد از چند ماه افزایش یابد‬ ‫تورم نیز باال می رود که در زمان فروش باید به نسبت تورم برای‬ ‫او معافیت در نظر گرفت‪ .‬در این خصوص شاخص تورم عمومی‬ ‫یا هر شاخص دیگری که قانونگذار مدنظر قرار می دهد می تواند‬ ‫لحاظ شود‪.‬‬ ‫روانشادنیا تصریح کرد‪ :‬طبق این طرح اگر کسی خانه را قبل از‬ ‫یک سال از زمان خرید بفروشد باید ‪ ۴۰‬درصد سود ان را مالیات‬ ‫بدهد‪ .‬سالیانه ‪ ۳‬درصد از این رقم کاسته می شود تا سال دوازدهم که‬ ‫نرخ مالیات به ‪ ۴‬درصد می رسد‪ .‬به هر دلیلی یک جوان ممکن است‬ ‫خانه کوچکی خریداری و بعد بخواهد ان را تبدیل به احسن کند‪.‬‬ ‫عمال این قانون ارتقای زندگی ان جوان را دچار مشکل می کند‪.‬‬ ‫ممکن است خانه قدیمی باشد که در مدت ‪ ۱۲‬سال مستهلک شود‬ ‫و ارزش خود را از دست بدهد‪.‬‬ ‫وی مستثنی کردن یک معامله در سال از وضع مالیات را الزم‬ ‫دانست و گفت‪ :‬فرض کنیم شخصی خودرو یا مسکنی را به قصد‬ ‫استفاده و سکونت خریداری می کند اما یکدفعه مشکلی برایش پیش‬ ‫می اید و می خواهد ان را بفروشد‪ .‬باید بین این فرد و داللی که‬ ‫در سال چندین خودرو یا خانه خریداری می کند تفاوت قائل شد‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد‪ :‬این طرح‪ ،‬فضایی را برای‬ ‫معامالت پنهانی فراهم می کند‪ .‬همچنین ممکن است مالک برای‬ ‫فرار از مالیات مجبور شود خانه را به نام اشخاص دیگر کند که به‬ ‫از دست رفتن سرمایه اش منجر شود‪ .‬نتیجه این فرایند باعث پایین‬ ‫امدن جذابیت بخش مسکن می شود که نتیجه ای جز فرار سرمایه ها‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫به گفته روانشادنیا باید یک بسته مالیاتی درخصوص مالیات بر‬ ‫خانه های خالی‪ ،‬معامالت مکرر‪ ،‬عایدی سرمایه و ‪ ...‬ایجاد شود‪ .‬در‬ ‫واقع اصالح نظام مالیاتی کشور که سالها مدنظر است در دستور کار‬ ‫قرار گیرد‪ .‬واقعیت این است که این نوع طرحها از جنس الیحه‬ ‫است‪ .‬دولت باید طی یک کار کارشناسی مفصل‪ ،‬طرح مالیات بر‬ ‫عایدی سرمایه را در قالب الیحه به مجلس تقدیم کند و سپس در‬ ‫مجلس چکش کاری شود‪ .‬حل مقطعی و موردی مساله مالیات‬ ‫نه تنها به کاهش مشکالت منجر نخواهد شد بلکه ممکن است‬ ‫معضالت را تشدید کند‪.‬‬ ‫روز پنجم خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬نمایندگان مجلس کلیات طرح‬ ‫مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند که از این پس طبق مدت‬ ‫تملک‪ ،‬اگر فردی طال‪ ،‬ارز‪ ،‬مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام‬ ‫به فروش ان کند باید از محل سود این معامله‪ ،‬بخشی را به عنوان‬ ‫مالیات پرداخت کند‪ .‬طبق طرح جدید مجلس‪ ،‬امالک در صورت‬ ‫نگهداری کمتر از یکسال مشمول ‪ ۴۰‬درصد مالیات بر عایدی‬ ‫سرمایه می شوند‪ .‬همچنین نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال‬ ‫معادل ‪ ۳۰‬درصد مشمول مالیات می شود و در صورت نگهداری‬ ‫بیش از یکسال‪ ،‬ساالنه ‪ ۱۰‬واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه‬ ‫از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می شود‪.‬‬ ‫درخصوص سایر دارایی ها مثل طال‪ ،‬ارز‪ ،‬جواهراالت و‪...‬با نگهداری‬ ‫کمتر از یک سال معادل ‪ ۳۰‬درصد‪ ،‬با نگهداری بیش از یک تا دو‬ ‫سال ساالنه ‪ ۲۰‬درصد و بیش از دو سال معادل ‪ ۱۰‬درصد باید‬ ‫مالیات متعلقه پرداخت شود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫واردات واکسن توسط بخش‬ ‫خصوصی نهایی شد‬ ‫رییس اتحادیه واردکنندگان دارو از نهایی شدن خرید‬ ‫و واردات واکسن کرونا از سوی بخش خصوصی خبر داد‪.‬‬ ‫ناصر ریاحی در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫با پیگیری های انجام شــده‪ ،‬سرانجام سازمان غذا و دارو‪،‬‬ ‫نامه مجوز الزم برای واردات واکسن کرونا از سوی بخش‬ ‫خصوصی را صادر کرد و به این ترتیب شــرکت دریافت‬ ‫کننده مجوز از روز دوشــنبه نسبت به گشایش ال سی و‬ ‫انتقال منابع مالی برای واردات این واکسن اقدام خواهد کرد‬ ‫تا در کوتاه ترین زمان ممکن به کشور برسد‪ .‬وی درباره نوع‬ ‫واکسن خریداری شده از سوی بخش خصوصی نیز گفت‪:‬‬ ‫در گام نخست یک میلیون دوز واکسن استرانزکا خریداری‬ ‫شده که به کشور وارد خواهد شد‪ .‬در گام بعدی که بالفاصله‬ ‫پس از این قرارداد پیگیری می شود‪ ،‬سه میلیون دوز واکسن‬ ‫سینوفارم چین خریداری می شود که البته به شرط حمل‬ ‫مقطعی‪ ،‬مذاکرات بر سر ان ادامه دارد‪ .‬عضو هیئت رییسه‬ ‫اتاق بازرگانی تهران ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه احتماال در‬ ‫اینده نزدیک واکسن ایرانی کرونا نیز عرضه خواهد شد‪ ،‬ما‬ ‫این شرط را برای واکسن چینی گذاشتیم تا در صورتی که‬ ‫دولت تغییر نظر داد یا سیاست دیگری اجرایی شد‪ ،‬تمام این‬ ‫واکسن باالجبار به کشور وارد نشود و فقط بخشی از ان را‬ ‫وارد کنیم‪ .‬ریاحی درباره زمان بندی واردات این واکسن به‬ ‫کشور نیز بیان کرد‪ :‬امادگی داریم که تمام یک میلیون دوز‬ ‫واکسن استرازنکا را به شکل یک جا به کشور وارد کنیم‪ ،‬اما‬ ‫این بسته به ظرفیت و شرایط وزارت بهداشت خواهد بود‪ .‬در‬ ‫صورتی که شرایط برای دریافت چند مرحله ای فراهم باشد‬ ‫نیز ما در ابتدا ‪ ۱۰۰‬هزار دوز و سپس در قالب محموله های‬ ‫‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۲۵۰‬هزار دوزی این واکسن ها را وارد خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بخش خصوصی چند هفته قبل خبر از‬ ‫نهایی شدن خرید شش میلیون دوز واکسن کرونا و واردات‬ ‫ان به کشور داده بود که پس از گمانه زنی های فراوان به‬ ‫دلیل صادر نشدن مجوزها و عملیاتی نشدن فرایند‪ ،‬واردات‬ ‫ان رسما متوقف شد‪ .‬پیش از این مسئوالن اتاق بازرگانی‬ ‫پیشنهاد کرده بودند که این واکسن ها در اختیار کارگران و‬ ‫فعاالن خط تولید کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫ممنوعیتهمهتراکنش های‬ ‫بی هویت در شبکه بانکی‬ ‫بانــک مرکزی تمامی تکالیف قانونی خود را در حوزه‬ ‫افزایش شــفافیت و نظارت بر تراکنش های بانکی انجام‬ ‫داده و توسط نهادها و بخش های دیگر حاکمیت در حال‬ ‫بهره برداری از نتایج اقدامــات بانک مرکزی و اطالعات‬ ‫ســامانه های این بانک هســتند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بانک‬ ‫مرکــزی اعالم کرد‪ :‬از انجا که گزارش های تهیه شــده‬ ‫در کمیسیون های مجلس معموال برای قرائت در صحن‬ ‫علنــی در نوبت انتظار قرار می گیرنــد‪ ،‬در مواردی اتفاق‬ ‫می افتــد که محتوای این گزارش ها با میزان پیشــرفت‬ ‫پروژه ها و اقدامات انجام شــده در زمان حاضر همخوانی‬ ‫ندارد‪ .‬به عنوان نمونه بســیاری از موارد اشاره در گزارش‬ ‫کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســامی در مورد‬ ‫اقدامات بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران در حوزه‬ ‫نظارتی بر اساس اطالعاتی است که در پاییز سال ‪1399‬‬ ‫جمع اوری شــده است و با توجه به تعدد و تنوع اقدامات‬ ‫انجام شــده از ان تاریخ به بعد‪ ،‬نیاز به بروز رسانی دارد‪ .‬بنا‬ ‫بر اعالم معاونت فناوری هــای نوین بانک مرکزی‪ ،‬این‬ ‫بانک با عاملیت شرکت شــاپرک در راستای اجرای ماده‬ ‫‪ ۱۱‬قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تا کنون‬ ‫‪ 2,5‬میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی را که فاقد اطالعات‬ ‫هویتی کامــل یا نقص در مدارک شناســایی بوده اند‪ ،‬از‬ ‫شبکه پرداخت الکترونیکی کشور قطع کرده است‪ .‬عالوه‬ ‫بر این اطالعات مرتبط با حدود ‪ 8.4‬میلیون ابزار پرداخت‬ ‫الکترونیکی در بهمن ماه ســال گذشته در اختیار سازمان‬ ‫امور مالیاتی قرار گرفته تا این سازمان ضمن بررسی این‬ ‫اطالعات نسبت به تشکیل خودکار پرونده مالیاتی برای این‬ ‫پذیرندگان اقدام کند‪ .‬این در حالی است که از بیستم دی‬ ‫ماه سال گذشته‪ ،‬تعریف هر پایانه پذیرندگی برای متقاضیان‬ ‫ابزارهای پرداخت الکترونیکی اعم از درگاه پرداخت اینترنتی‬ ‫و دســتگاه کارتخوان فروشگاهی مشــروط به ارائه کد‬ ‫رهگیری مالیاتی از سوی متقاضی ابزار پرداخت شده است‬ ‫و تمامی پایانه های تعریف شــده از ان تاریخ به بعد دارای‬ ‫کد رهگیری مالیاتی هستند‪ .‬این فرایند در حال حاضر به‬ ‫صورت خودکار انجام می شود‪ .‬بنابر این گزارش‪ ،‬همان گونه‬ ‫که موعد اجرای قانون جدید چک از زمستان سال گذشته‬ ‫به ابتدای سال ‪ 1400‬تغییر یافت‪ ،‬بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اســامی ایران نیز با مالک قــرار دادن این موعد جدید‪،‬‬ ‫اجــرای قانون را از موعد اول فروردین ســال ‪ 1400‬اغاز‬ ‫کرده است‪ .‬پیامد شروع اجرای قانون جدید چک تا پایان‬ ‫اردیبهشت ماه سال جاری‪ ،‬نخست اینکه تعداد چک های‬ ‫صیادی ثبت شده در سامانه پیچک به یک میلیون فقره‬ ‫رسیده است‪ .‬نسبت چک هـــای برگشتی به وصولی در‬ ‫سامانه پیچک از ابتدا تا ‪ 26‬اردیبهشت سال جاری حدود‬ ‫‪ 9‬درصد بوده که در مقایسه با دوره مشابه در سالهای ‪98‬‬ ‫و ‪ 99‬کاهش داشــته است‪ .‬همچنین طی اردیبهشت ماه‬ ‫گذشته بالغ بر ‪ 12,2‬میلیون برگه چک صیادی صادر شده‬ ‫است‪ .‬معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی در توضیح‬ ‫سایر اقدامات مرتبط با حوزه شفافیت تراکنش های بانکی‬ ‫اعالم کرده است‪ :‬بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫راستای شفافیت هرچه بیشتر تراکنش های بانکی‪ 50‬پروژه‬ ‫مختلف را در دست اجرا دارد‪ .‬یکی از این پروژه ها‪ ،‬راه اندازی‬ ‫سامانه نهاب است که با عملیاتی شدن ان تراکنش هایی که‬ ‫هویت صادرکننده یا دریافت کننده وجه طی ان ها نامعلوم‬ ‫هستند‪ ،‬انجام نمی گیرند و ناموفق خواهند بود‪ .‬سامانه نهاب‪،‬‬ ‫سامانه ای یکپارچه حاوی اطالعات هویتی مشتریان است‬ ‫که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک‬ ‫از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می سازد‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سه شنبه | ‪ 11‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4085‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪ 7‬‬ ‫دوری دوهفته ای نورافکن از‬ ‫تمریناتسپاهان‬ ‫احساس غیرقابل توصیف بانوی‬ ‫تاریخ سازاصفهانی‬ ‫مدافع تیم ســپاهان مراحل درمانی خودش را ســپری‬ ‫می کند و مدتی از تمرینات گروهی دور خواهد بود‪ .‬تیم فوتبال‬ ‫ســپاهان که این روزها و در تعطیالت لیگ برتر تمرینات‬ ‫خودش را زیر نظر کادرفنی پیگیری می کند‪ ،‬به جز دو بازیکن‬ ‫خود مصدوم دیگری ندارد و سایر نفرات با امادگی کامل در‬ ‫اختیار کادرفنی هستند‪ .‬دو بازیکن مصدوم سپاهان محمدرضا‬ ‫خلعتبری و امید نورافکن هستند که در این میان خلعتبری‬ ‫شرایط حضور در تمرینات گروهی را پیداکرده ولی مصدومیت‬ ‫ی اســت و تا مدتی باید دور از میادین گروهی‬ ‫نورافکن جد ‬ ‫دوران نقاهت خودش را طی کند‪ .‬مصدومیت نورافکن از ناحیه‬ ‫مچ پا بوده و به همین خاطر اردوی تیم ملی را هم ازدست داده‬ ‫است‪ .‬او حدود ‪ 10‬روز نیاز به کارهای درمانی دارد و پس ازان‬ ‫نرم دوی را اغاز می کند و کادر پزشکی زمان بازگشت وی به‬ ‫تمرینات گروهی را حدود دو هفته تخمین زده است‪.‬‬ ‫بانوی وزنه بردار اصفهانی که با کســب ســه مدال‬ ‫جهانی موفق به تاریخ سازی شده است احساس خودش‬ ‫پس از کسب سه مدال برنز را غیرقابل توصیف بیان کرد‪.‬‬ ‫یکتا جمالی اظهار داشت‪ :‬نخستین تجربه ام در مسابقات‬ ‫جهانی ازبکستان خوب بود و حس بسیار عالی نسبت به‬ ‫این رقابت ها داشــتم و سطح مسابقات هم خیلی باالبود‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه به عنوان نخســتین دختر ایرانی در این‬ ‫رقابت ها به مدال رســیده است و احساس خود بابت این‬ ‫افتخارافرینی‪ ،‬گفت‪ :‬خدا را شــکر توانستم در مسابقات‬ ‫قهرمانی جهان ازبکستان سه مدال برنز را کسب کنم و‬ ‫حس خیلی خوبی داشتم و خیلی خوشحال بودم و نمی دانم‬ ‫این حس را چگونه توصیف کنم‪ .‬ایستادن بر سکوی سوم‬ ‫مسابقات قهرمانی جهان قابل توصیف نیست‪ .‬دارنده مدال‬ ‫برنز قهرمانی نوجوانان جهــان عنوان کرد‪ :‬رقبای خوبی‬ ‫در این مســابقات از کشورهای مختلف حضور داشتند و‬ ‫رکوردهایم با یک تعدادی از ان ها نزدیک به هم بود‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به اینکه در این مدت مشکل چندانی در تمرینات‬ ‫نداشــته است‪ ،‬افزود‪ :‬همه شرایط ما در اردوها عالی بود و‬ ‫هیچ وقت در تمرینات به مشکلی برخورد نکردم‪ .‬جمالی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از زمانی که وزنه برداری زنان در ایران شروع‬ ‫شد‪ ،‬تعداد ورزشکاران عالقه مند به این رشته زیاد شده است‬ ‫و خیلی پیشرفت کردند و بازهم جای پیشرفت دارد و اگر‬ ‫این روال همین طور ادامه یابد خیلی اینده وزنه برداری زنان‬ ‫روشن خواهد بود‪ .‬وی با تشکر از حمایت های فدراسیون‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬در این مدت فدراسیون زحمات زیادی‬ ‫کشــید و باید از مســئوالن نیز برای برگزاری اردوها و‬ ‫تمرینات مداوم و خوب تشکر کنم‪ .‬یکتا جمالی وزنه بردار‬ ‫دسته ‪ ۸۷‬کیلوگرم تیم ملی جوانان دختر ایران در پیکارهای‬ ‫جهانی تاریخ ساز شد‪ .‬او توانست با ثبت وزنه ‪ ۹۲‬کیلوگرم‬ ‫درحرکت یک ضــرب‪ ۱۱۶ ،‬کیلوگرم درحرکت دوضرب‬ ‫و مجموع ‪ ۲۰۸‬کیلوگرم به ســه مدال برنز دست یابد و‬ ‫نخستین مدال های تاریخ وزنه برداری زنان کشورمان را در‬ ‫مسابقات جهانی کسب کند‪.‬‬ ‫دیدار دوستانه پدیده و‬ ‫ذوب اهن در اصفهان‬ ‫شــاگردان مهدی رحمتی در دیدار دوســتانه به مصاف‬ ‫ذوب اهن خواهند رفت‪ .‬با تعطیلی مســابقات لیگ برتر به‬ ‫خاطر حضور تیم ملی ایــران در انتخابی جام جهانی ‪۲۰۲۲‬‬ ‫قطر‪ ،‬بسیاری از تیم های لیگ برتری به منظور حفظ امادگی‬ ‫خود و همچنین حضور پرقدرت در ادامه مسابقات لیگ برتر‬ ‫خلیج فارس به دنبال برپای اردو هستند‪ .‬از همین رو قرار است‬ ‫شاگردان مهدی رحمتی در روز ‪ ۱۵‬خرداد در دیداری دوستانه‬ ‫در اصفهان به مصاف ذوب اهن بروند‪ .‬سفر شاگردان مهدی‬ ‫رحمتی یک روزه است و بعد از برگزاری این دیدار پدیده دوباره‬ ‫راهی مشهد خواهد شد‪.‬‬ ‫هفت خوان پیش روی سپاهان‬ ‫تاقهرمانی‬ ‫سپاهان در حال حاضر با ‪ ۴۸‬امتیاز (‪ ۱۴‬برد‪ ،‬شش مساوی‪،‬‬ ‫سه باخت) صدرنشــین لیگ بیستم است‪ .‬طالیی پوشان تا‬ ‫عنوان قهرمانی‪ ،‬هفت بازی فاصله دارند‪ .‬شــاگردان نویدکیا‬ ‫درمجموع هفت مسابقه پایانی لیگ‪ ،‬در چهار بازی مهمان‬ ‫و سه بازی میزبان هستند‪ .‬ســپاهان در هفت دیدار پایانی‬ ‫دور رفت (از ‪ ۲۱‬امتیاز ممکن) ‪ ۱۴‬امتیاز کســب کرده است‪.‬‬ ‫بدترین شکست سپاهان در هفت مسابقه پایانی دور رفت‪،‬‬ ‫مربوط به هفته سیزدهم مقابل شهرخودرو است‪ .‬شاگردان‬ ‫رحمتی ســومین و اخرین شکســت نماینده اصفهان را تا‬ ‫ت و سوم رقم زده اند‪ .‬تلخ ترین نتیجه تساوی‬ ‫پایان هفته بیس ‬ ‫طالیی پوشان در بازی ماشین سازی و هفته دهم شکل گرفته‬ ‫است‪ .‬ســپاهانی ها در نیمه نخست‪ ،‬با نتیجه سه بر صفر از‬ ‫میدان خارج شدند‪ ،‬اما در نیمه دوم مجبور به تقسیم امتیازها‬ ‫شدند‪ .‬بهترین پیروزی ان ها مربوط به دربی اصفهان و نتیجه‬ ‫سه بر یک است‪ .‬بااین همه در دور برگشت کار سختی دارند و‬ ‫باید از سد ذوبی بگذرند که با حسینی تمام تالششان را برای‬ ‫حفظ سهمیه در لیگ برتر انجام می دهند‪ .‬شاگردان نویدکیا در‬ ‫پنج مسابقه قبلی (از هفته ‪ ۱۹‬تا ‪ )۲۳‬در لیگ برتر سه برد و دو‬ ‫تساوی کسب کرده اند‪.‬‬ ‫زمان شروع لیگ برتر فصل‬ ‫اینده مشخص شد‬ ‫فدراسیون فوتبال در تالش برای بازگشت تقویم فوتبال‬ ‫ایران به شــرایط گذشته است‪ .‬به همین خاطر فصل جدید‬ ‫مســابقات لیگ برتر زودتر از فصل جاری به پایان می رسد‪.‬‬ ‫البته به هم ریختگی بازی ها به دلیل ویروس کرونا نه فقط در‬ ‫ایران بلکه در همه کشــورها طبیعی بوده اما در کشورهای‬ ‫اروپایی هم تالش های زیادی صورت گرفته تا تقویم بازی ها‬ ‫به گذشته برگردد بطوریکه اکنون خیلی از مسابقات لیگ های‬ ‫اروپایی به پایان رسیده است اما سازمان لیگ هم چنان برخی‬ ‫از هفته ها را برگزار نکرده است و بازی های باقی مانده بعد از‬ ‫دیدارهای تیم ملی در بحرین انجام خواهد شد‪ .‬سازمان لیگ‬ ‫تاریخ فصل جدید بازی ها را به فدراسیون فوتبال اعالم کرده‬ ‫تا این موضوع به فیفا ارجاع داده شود‪ .‬تاریخ شروع فصل جدید‬ ‫بازی ها دوم مهرماه اعالم شده است‪ .‬نکته مهم پایان بازی ها‬ ‫است که ‪ 30‬خرداد اعالم شده است‪ .‬به عبارت ساده تر فصل‬ ‫جدید بازی ها زودتر از فصل جاری به پایان می رســد و این‬ ‫کمک می کند در اینده ای نزدیک به تقویم گذشته برگردیم‪.‬‬ ‫در ســنوات گذشته و پیش از شیوع ویروس کرونا مسابقات‬ ‫اردیبهشت ماه به پایان می رســید و شاهد شروع بازی ها در‬ ‫مردادماه بودیم‪ .‬گفتنی است بر اساس قوانین فدراسیون های‬ ‫ملی باید شروع و پایان مسابقات لیگ حرفه ای را به فیفا اعالم‬ ‫کنند‪ .‬به ویژه که بازه نقل و انتقاالت تابستانی و زمستانی باید‬ ‫در همه کشورها یکســان و به صورت انالین باشد تا تبادل‬ ‫بازیکن حرفه ای و شفاف صورت گیرد‪.‬‬ ‫مشاورایتالیاییمجیدی‬ ‫همچنان دور از استقالل‬ ‫مشــاور ایتالیایی مدنظر فرهاد مجیدی هنوز با این تیم‬ ‫قرارداد امضا نکرده اســت‪ .‬از مدت ها قبل و زمانی که فراز‬ ‫کمالوند از جمع کادرفنی اســتقالل جدا شد‪ ،‬فرهاد مجیدی‬ ‫اعالم کرد با یک مربی ایتالیایی که ســوابق زیادی در تیم‬ ‫ملی این کشــور و همچنین کالچو دارد‪ ،‬به عنوان مشاور به‬ ‫جمع نفرات کادرفنی اضافه می شود‪ .‬دراین باره مدیران باشگاه‬ ‫اســتقالل نیز اعالم کردند که این مربی در تعطیالت لیگ‬ ‫برتر کارش را با اســتقالل شروع می کند اما هنوز این اتفاق‬ ‫نیفتاده است‪ .‬طی روزهای گذشته گفته شد که این مربی در‬ ‫ایران حضور یافته اما این موضوع رسما از سوی استقاللی ها‬ ‫اعالم نشد‪.‬‬ ‫گفتگو با حسین چرخابی پیرامون مشکالت فعلی فوتبال ایران‬ ‫دست باشگاه ها باید در جیب خودشان باشد‬ ‫سرمربی پیشین ســپاهان با اشاره به لغو قانون ممنوعیت‬ ‫جذب بازیکن و مربی خارجی می گوید که فدراسیون فوتبال‬ ‫باید باشــگاه ها را مجبور به فعال کردن اکادمی ها کند‪ .‬به‬ ‫گزارش تسنیم‪ ،‬حسین چرخابی درباره لغو قانون منع ورود‬ ‫بازیکنان و مربیان خارجــی به فوتبال ایران و معضالت و‬ ‫فواید ان اظهار داشت‪ :‬مسئله ای که پیش از هر چیزی باید‬ ‫مشــخص شود‪ ،‬این است که هزینه های فوتبال ما از کجا‬ ‫می اید؟ فوتبال ایران دولتی اســت وکسانی که این فوتبال‬ ‫و باشــگاه ها را مدیریت می کنند‪ ،‬چــون از بودجه دولتی‬ ‫هزینه کرده اند‪ ،‬چندان اهمیتــی به جذب بازیکن خارجی‬ ‫نمی دهند؛ یعنی نمی گویند بازیکنــی که جذب می کنند‪،‬‬ ‫بــه درد می خورد یا نه و از ســوی دیگر دالل هایی که در‬ ‫فوتبال هستند هم فشــار می اورند‪ ،‬چون با بازیکن خارجی‬ ‫درصد دالری می گیرند و برای ان ها صرفه بیشــتری دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر شــما به فروشگاه بروید و قرار باشد از جیب‬ ‫خودتان خرج کنید‪ ،‬در انتخاب اجناس دقت می کنید اما اگر‬ ‫از جیب خودتان خرج نکنید‪ ،‬شاید دقت الزم را نداشته باشید‪.‬‬ ‫مشکل نخست فوتبال ما در تمام زمینه ها‪ ،‬دولتی بودن ان‬ ‫است‪ .‬مسائل‪ ،‬مصائب و مشکالت تا زمانی که فوتبال دولتی‬ ‫باشد‪ ،‬همراه ماست‪ .‬فدراسیون ابتدا باید ایین نامه های خود‬ ‫را دســت کند و تاکید روی غیردولتی بودن فوتبال شــود‪.‬‬ ‫ســپس شــرکت های توانا به لحاظ اقتصادی وارد فوتبال‬ ‫شوند‪ ،‬سرمایه گذاری کنند تا بتوانند با یک سیستم درست‪،‬‬ ‫درامدزایی داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فوتبال ما هنوز اماتور است‬ ‫سرمربی پیشین ســپاهان تاکید کرد‪ :‬می گوییم فوتبالمان‬ ‫حرفه ای اســت اما تعریف از حرفه ای چیســت؟ حرفه ای‬ ‫بودن یعنی شــغل و حرفه فوتبال باشــد و باشگاه‪ ،‬از این‬ ‫حرفه درامدزایی کند‪ ،‬اما اکنون کدام یک از باشــگاه های‬ ‫ما درامدزا هستند؟ حتی تراکتور که جزو خصوصی ها و پر‬ ‫هوادارهاست‪ ،‬ایا درامدی دارد؟ سایر باشگاه ها هم که دولتی‬ ‫هستند و تکلیفشان مشخص است‪ .‬پس نگوییم فوتبال ما‬ ‫حرفه ای اســت‪ ،‬چون هنوز اماتور هستیم و دلیل ان هم به‬ ‫دولتی بودن فوتبال بازمی گردد‪ .‬چرخابی با اشاره به پرداخت‬ ‫نشدن حق پخش تلویزیونی گفت‪ :‬می گویند تلویزیون حق‬ ‫پخش نمی دهــد‪ ،‬اما من حق می دهم که این کار را انجام‬ ‫ندهند‪ .‬چرا دولت باید از دو جیب به باشگاه ها کمک کند و‬ ‫به ان ها پول بدهد؟ اگر باشــگاه ها خصوصی شوند‪ ،‬حق با‬ ‫باشگاه هاست و مالک باشگاه می تواند بگوید باشگاه برای‬ ‫من است و حق پخش ان را هم در اختیاردارم‪ ،‬پس می تواند‬ ‫ادعای حق پخش کند‪ ،‬اما باشگاه های دولتی هم این شرایط‬ ‫رادارند وقتی دستشان در جیب دولت است؟ وی با بازگشت‬ ‫به موضوع جذب بازیکنان خارجی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اگر باشگاه‬ ‫برای من باشــد و سرمایه گذار خودم باشــم‪ ،‬نه دولت‪ ،‬ان‬ ‫زمــان می دانم کدام بازیکن خارجــی به درد من می خورد‬ ‫یا نمی خورد‪ .‬دیگر ان زمان چشم بسته بازیکن نمی اورم و‬ ‫هیچ کدام از این مشــکالت که باشگاه های ما با ان روبه رو‬ ‫هستند‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تمام اتفاقات در فوتبال دولتی رقم می خورد‬ ‫سرمربی ســابق تیم های اصفهانی ذوب اهن‪ ،‬پلی اکریل‪،‬‬ ‫سپاهان و سپاهان نوین یاداور شد‪ :‬تمام مسائلی که مطرح‬ ‫می شود ازجمله جذب بازیکنان خارجی باکیفیت و ملی پوش‪،‬‬ ‫اجازه جذب بازیکن خارجی به باشــگاه هایی که پرونده ای‬ ‫ندارند‪ ،‬تشکیل صندوق در سازمان لیگ و… خوب است‪،‬‬ ‫اما بازهم تمام این اتفاقات در فوتبال دولتی رقم می خورد‪،‬‬ ‫نه فوتبال خصوصی‪ .‬شــاید یکسری قوانین هم در برخی‬ ‫کشورها وضع شود که مثال پنج بازیکن خارجی بیشتر جذب‬ ‫نکنند یا دروازه بان خارجی جذب نشــود‪ .‬از این نوع قوانین‬ ‫همه جا وجود دارد‪ ،‬اما اینکه چه بازیکنی وارد شود‪ ،‬درنهایت‬ ‫به عهده باشگاه هاست‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬باشگاه ها باید اکادمی فعال داشته باشند‬ ‫چرخابی درباره مطرح شــدن این قانون از سوی فدراسیون‬ ‫فوتبال که باشــگاه های خواهــان بازیکن و مربی خارجی‬ ‫باید ‪ ۱۰‬درصد ارزش نفرات مدنظر را به فدراسیون فوتبال‬ ‫بدهند تا این پول صرف استعدادیابی در مناطق محروم شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با شــرایطی که امروز باشگاه های ما دارند‪ ،‬باید این‬ ‫پول صرف اکادمی خود باشــگاه ها شود؛ یعنی فدراسیون‬ ‫باشگاه ها را مجبور کند که اکادمی فعال داشته باشند و ‪۱۰‬‬ ‫درصد ارزش بازیکنــان و مربیان خود را در اکادمی هزینه‬ ‫کنند‪ .‬این پول باید در اکادمی باشگاه ها هزینه شود‪ ،‬چون‬ ‫بسیاری از مربیان اکادمی ها در باشگاه ها‪ ،‬ممکن است هنوز‬ ‫طلبکار باشند‪ .‬در کشورمان این همه استعداد خوب داریم و‬ ‫این هزینه ها نیز برای استعدادهای خودمان صورت می گیرد‬ ‫که اینده فوتبالمان را تضمین می کند‪.‬‬ ‫انتقادمدافعگرجستانیسپاهانازبرنامهطوالنیلیگ‬ ‫مدافع گرجستانی سپاهان در مورد شرایط این تیم‬ ‫در لیگ برتر صحبت کرد‪ .‬گئورگی گولســیانی درباره‬ ‫شرایط ســپاهان در تعطیالت لیگ برتر اظهار داشت‪:‬‬ ‫شرایط تیم ما خوب اســت و بانظم و برنامه ریزی که‬ ‫کادرفنی انجام داده سعی داریم امادگی خودمان را حفظ‬ ‫کنیم و با شــرایط خوبی ادامه مسابقات را برگزار کنیم‬ ‫ولی به طورکلی به نظرم برنامه مسابقات باید به شکل‬ ‫دیگری چیده شود و اینکه یک فصل خیلی طوالنی با‬ ‫تعطیالت متعدد داشته باشیم اسیب زننده است‪ .‬وی در‬ ‫مورد رقابت قهرمانی با پرسپولیس هم گفت‪ :‬ما از روز‬ ‫اول این را در تیم قراردادیم که هر بازی فقط به بازی‬ ‫بعدی فکر کنیم و در هیچ مقطعی از فصل تمرکزمان‬ ‫را روی انتهای فصل و مســائل این چنینی نگذاریم و‬ ‫فکر می کنم یکی از دالیل موفقیت ما هم همین است‬ ‫چراکه فکر کردن به قهرمانی ممکن است روی ما فشار‬ ‫ایجاد کند‪ .‬مدافع گرجســتانی سپاهان در ادامه عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در مورد رقابت با پرسپولیس هم با توجه به جدول‬ ‫به نظر می رســد شــانس این دو تیم بیشتر باشد ولی‬ ‫اتفاقات در فوتبال هیچ وقت قابل پیش بینی نیســت و‬ ‫ممکن است هر شرایط دیگری پیش بیاید‪ .‬همان طور‬ ‫که گفتم فعال به فکر بازی بعدی هســتیم‪ .‬گولسیانی‬ ‫در رابطه بااینکه فکر می کند بعد از چند ســال حضور‬ ‫در ایران فصل تجربه کردن قهرمانی او از راه رســیده‬ ‫یا نه هم گفت‪ :‬نمی توانم از االن این را بگویم‪ .‬دوست‬ ‫دارم چنین اتفاقی بیافتد و امیدوارم این چنین باشد‪ .‬وی‬ ‫در مورد دیدارهای تیم ملی ایران درراه رسیدن به جام‬ ‫جهانی هم توضیح داد‪ :‬من چند ســال در ایران حضور‬ ‫دارم و ایران را دوســت دارم و امیدوارم تیم ملی ایران ‬ ‫هم موفق باشــد‪ .‬ضمن اینکه دوستان من در این تیم‬ ‫حضور دارند و برای ان ها هم ارزوی موفقیت دارم‪.‬‬ ‫ماجرای ورود سپاهان به طلب مصلح‬ ‫از پرسپولیس‬ ‫وکیل طلبکار تیم پرسپولیس توضیحاتی را درباره شایعه‬ ‫ورود سپاهان به پرونده موکلش ارائه کرد‪ .‬باشگاه پرسپولیس‬ ‫طبق تعهدی که به فدراسیون فوتبال داده تا ‪ 17‬خرداد فرصت‬ ‫دارد مطالبات حدود ‪ 500‬میلیون تومانی شایان مصلح را پرداخت‬ ‫کند در غیر این صورت جریمه می شود‪ .‬هادی رهنما‪ ،‬وکیل این‬ ‫بازیکن درباره اخرین وضعیت پرداخت مطالبات مصلح اظهار‬ ‫داشت‪ :‬این موضوع فعال حل نشده است‪ .‬باشگاه پرسپولیس با‬ ‫ما هیچ مکاتبه ای درباره وقت گرفتن برای پرداخت طلب مصلح‬ ‫نداشته اما طبق تعهدی کلی که به فدراسیون فوتبال برای‬ ‫پرداخت مطالباتش داده باید تا ان زمان طلب امثال سوشا مکانی‬ ‫و مصلح را پرداخت کند‪ .‬البته با اشخاص توافقی نداشته و این‬ ‫زمان سه ماهه را طبق تعهد به کمیته وضعیت‬ ‫فدراسیون فوتبال در اختیار گرفت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫طبق انچه جمشید نورشرق در مصاحبه هایش‬ ‫اعالم کرد اگر پرسپولیس تا ان زمان نتواند‬ ‫بدهی هایش را پرداخت کند‪ ،‬دچار جریمه مالی‬ ‫و حتی کسر امتیاز می شود‪ .‬ما این توافق نامه را‬ ‫ندیدیم که بخواهیم درباره اش صحبت کنیم‬ ‫اما طبق انچه در سیستم فدراسیون وجود‬ ‫داشته پرسپولیس با خود کمیته وضعیت به‬ ‫چنین توافقی رسیده است‪ .‬وکیل مدافع فعلی‬ ‫سپاهان درباره اینکه شنیده می شود این باشگاه بیشتر از خود‬ ‫مصلح پیگیر دریافت طلب بازیکن است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این موضوع‬ ‫صحت ندارد و فقط باشگاه سپاهان می گوید چگونه وقتی ما یک‬ ‫طلبکار داشت ه باشیم به سرعت فدراسیون فوتبال نامه زده و ما را‬ ‫به کسر امتیاز و کارهای دیگر تهدید می کند اما برای تیم های‬ ‫دیگر تبعیض قائل می شود‪ .‬بحثشان این است و پیگیر بدهی‬ ‫پرسپولیسبهمصلحنیستند‪.‬‬ ‫مدافع گلزن ذوب اهن در تیررس باشگاه‬ ‫پرسپولیس‬ ‫از باشگاه پرســپولیس خبر می رســد کادرفنی این تیم‬ ‫به منظور تقویت سرخ پوشان برای فصل اینده و همچنین ادامه‬ ‫رقابت های لیگ قهرمانان اسیا از حاال کار‬ ‫خود را اغــاز کرده و به همین منظور نیز با‬ ‫بازیکنــان مدنظر خود بــرای فصل اینده‬ ‫به توافق رســید ه اســت‪ .‬بر همین اساس‬ ‫شنیده می شود فرشاد محمدی مهر‪ ،‬مدافع‬ ‫اسبق استقالل که اتفاقا فصل ناکامی را در‬ ‫این باشگاه ســپری کرده و در حال حاضر‬ ‫نیز در تی م ذوب اهــن عملکرد خوبی را در‬ ‫فصل جــاری از خود به نمایش گذاشــته‬ ‫اســت موردتوجه یحیــی گل محمدی و‬ ‫پرســپولیس قرارگرفته و ازانجایی که این مدافع برای فصل‬ ‫اینده قراردادش با این باشــگاه اصفهانی به پایان می رسد با‬ ‫درخواست گل محمدی توافقات اولیه نیز با او برای پرسپولیسی‬ ‫شــدن انجام شده است‪ .‬گل محمدی که در پست دفاع راست‬ ‫چندان از عملکرد مهدی شــیری راضی نیست و از سیامک‬ ‫نعمتی که اصوال یک هافبک اســت در این پســت استفاده‬ ‫می کند‪ .‬پیش ازاین هم به دنبال جذب دانیال اسماعیلی فر بود‬ ‫ذوب اهن در شرایط فعلی به حمایت نیاز دارد‬ ‫بازیکـن سـابق تیـم فوتبـال ذوب اهـن بـا تاکیـد بـر‬ ‫لـزوم حمایـت از ایـن تیـم گفـت‪ :‬ذوب اهـن در شـرایط‬ ‫سـختی قـرار دارد واالن وقـت انتقـاد نیسـت‪ ،‬بایـد برای‬ ‫خـروج از شـرایط فعلـی همـه از ذوب اهـن حمایت کنند‪.‬‬ ‫محمـد صلصالـی دربـاره عملکرد تیـم فوتبـال ذوب اهن‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬شـرایط ذوب اهن در نیم فصـل دوم و پس‬ ‫از حضـور مجتبـی حسـینی در حـال بهبـود بـود و خوب‬ ‫پیـش می رفـت و تیـم چنـد بـرد خوب کسـب کـرد و از‬ ‫انتهـای جـدول جدا شـد‪ ،‬اما متاسـفانه ذوب اهـن در چند‬ ‫بـازی اخیر نتوانسـت نتایج خوبی کسـب کنـد که به نظر‬ ‫مـن مهم ترین دلیـل ان‪ ،‬تعطیلی ها و وقفه هـای زیاد بین‬ ‫رقابت هـا اسـت‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬تعطیلی هـای ایـن مـدت‬ ‫بـه ضـرر ذوب اهن تمام شـد‪ .‬به هرحـال تیمی کـه اماده‬ ‫اسـت و در شرایط مسـابقه قرار دارد‪ ،‬با دور شدن از شرایط‬ ‫مسـابقه امادگی خود را از دسـت می دهد‪ .‬ذوب اهن پیش‬ ‫از تعطیلی هـای بـه وجـود امـده در لیـگ امادگـی خوبی‬ ‫داشـت و ایـن وقفه هـا تیـم را از ان امادگـی دور کـرد و‬ ‫ذوب اهـن در چنـد بازی حسـاس نتیجـه را از دسـت داد‪.‬‬ ‫ایـن وقفه هـا بیشـتر بـه نفـع تیم هایـی تمام شـد کـه با‬ ‫مشـکل روبه رو بودند‪ .‬بازیکن سـابق تیم فوتبال ذوب اهن‬ ‫بـا اشـاره به تغییر نتیجـه بازی تیم هـای پیکان و سـایپا‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ :‬ذوب اهن در شـرایط سـختی قرارگرفته‬ ‫و از طرفـی تغییـر نتیجـه بازی پیکان و سـایپا شـرایط را‬ ‫بـرای ایـن تیم سـخت تر نیـز کرده اسـت‪ .‬فکـر می کنم‬ ‫بـرای نخسـتین بار اسـت کـه نتیجه یـک بازی بـه این‬ ‫شـکل تغییر می کند و گمـان نمی کنم همچنیـن قانونی‬ ‫برای سـه بر صفر کردن نتیجه بازی وجود داشـته باشـد‪.‬‬ ‫نمی دانـم فدراسـیون چـرا نتیجـه بـازی را به این شـکل‬ ‫تغییـر داده اسـت و تـا جایـی کـه اطلاع دارم مسـئوالن‬ ‫باشـگاه ذوب اهن دنبـال حق وحقوق خود دربـاره ان بازی‬ ‫هسـتند و باید دالیل این رای مشـخص شـود‪ ،‬به هرحال‬ ‫باشـگاه ذوب اهـن هـم از حقوق خـود دفاع خواهـد کرد‪.‬‬ ‫صلصالـی گفـت‪ :‬به هرحـال بایـد پذیرفـت ذوب اهـن در‬ ‫شـرایط سـختی قـرار دارد و هـم اسـتانی ها و هـواداران‬ ‫ذوب اهـن باید از تیم حمایت کنند‪ .‬در شـرایط فعلی وقت‬ ‫انتقـاد نیسـت و وضعیـت بـه شـکلی اسـت که ایـن تیم‬ ‫فقـط نیاز بـه حمایـت دارد‪ .‬به هرحال فشـار زیـادی روی‬ ‫کادرفنـی و بازیکنـان ذوب اهـن وجـود دارد و باید کمک‬ ‫کنیـم تـا این تیـم از شـرایط فعلی خارج شـود‪.‬‬ ‫که درنهایت این مدافع عازم سپاهان شد و حاال محمدی مهر‬ ‫گزینه اصلی او محسوب می شود‪ .‬محمدی مهر با درخشش‬ ‫در تیــم فوتبال پارس جنوبی به لیگ برتر رســید و یکی از‬ ‫خریدهای استقالل در زمان وینفرد شفر بود ولی در این تیم‬ ‫چندان خوش شانس نبود و فرصت بازی به دست نیاورد تا راه‬ ‫جدایی در پیش بگیرد و عازم پدیده شود‪ .‬در مشهد هم اوضاع‬ ‫برای این بازیکن خوب پیش نرفت و خیلی زود فرشاد تصمیم‬ ‫به جدایی گرفت تا به ذوب اهنی بازگردد که چند سال در انجا‬ ‫سابقه حضور داشت‪.‬‬ ‫سرمربی جدید گیتی پسند‬ ‫قول قهرمانی نداد‬ ‫محمد کشــاورز پس از قبول هدایت تیم فوتســال‬ ‫گیتی پسند برای فصل جدید لیگ برتر اظهار داشت‪ :‬چند‬ ‫وقت پیش از باشــگاه گیتی پسند تماس گرفتند و اعالم‬ ‫کردند که باهم مذاکره داشته باشیم‪ .‬پس از چند بار صحبت‬ ‫تلفنی و دو بار هم به صورت حضوری‪ ،‬سرانجام به توافق‬ ‫نهایی رســیدیم و امیدوارم سال خوبی در این تیم داشته‬ ‫باشــم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از هیئت مدیره گیتی پسند و به ویژه‬ ‫علیرضــا جنتی رئیس هیئت مدیره و مالک باشــگاه که‬ ‫همیشــه به من لطف داشته‪ ،‬تشکر می کنم‪ .‬ان ها به من‬ ‫اعتماد کردند چراکه من مربی جوانی هستم‪ .‬امیدوارم بتوانم‬ ‫جواب این اعتماد را بدهم و در سمت جدید خود‪ ،‬عملکرد‬ ‫مناسبی داشته باشم‪ .‬کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال و تیم‬ ‫گیتی پسند تصریح کرد‪ :‬من ‪ ۹‬سال در خدمت گیتی پسند‬ ‫بودم و با این تیم افتخارات زیادی به دســت اوردم‪ .‬با این‬ ‫باشگاه هم قهرمان اسیا و هم ایران شدم‪ .‬دوران خوبی با‬ ‫این تیم داشــتم و خاطرات خوبم با ان ها کم نبوده است‪.‬‬ ‫کشــاورز در پاسخ به این پرســش که ایا امسال به بازی‬ ‫کردن فکر می کند یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬تصمیم گرفتم بازی نکنم‬ ‫و دوست دارم تمام تمرکزم را روی مربیگری و هدایت تیم‬ ‫بگذارم‪ .‬ســال گذشته که بازی کردم به این دلیل بود که‬ ‫تیم راگا پیش از شروع فصل با مصدومیت دو‪ ،‬سه بازیکن‬ ‫مهم روبرو شــد و من مجبور شدم که به میدان بروم‪ .‬هر‬ ‫جا نیاز بود به تیم کمک کردم اما امسال این قصد را ندارم‪.‬‬ ‫سرمربی جدید گیتی پسند در پاسخ به این پرسش که ایا‬ ‫مســئوالن این باشگاه از او قهرمانی خواستند یا نه اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬انصافا نه ان ها از من قهرمانی خواستند و نه من‬ ‫قول قهرمانی دادم‪ .‬هرچند می دانم که باشگاه بزرگی مثل‬ ‫گیتی پسند همیشه برای قهرمانی وارد لیگ برتر می شود‪.‬‬ ‫وی در مورد تفاوت کار کردن با تیم گیتی پسند و تیم های‬ ‫دیگر گفت‪ :‬تنها چیزی که می دانم این است که کار کردن‬ ‫در گیتی پســند بسیار سخت است‪ .‬کار کردن با تیم های‬ ‫بزرگ همیشه ســختی های خاص خودش را دارد چراکه‬ ‫توجه زیادی به ان ها می شود‪ ،‬اما هر چه کار سخت تر باشد‪،‬‬ ‫لذت ان نیز بیشــتر خواهد شد‪ .‬کشاورز در مورد پیشنهاد‬ ‫همکاری سید محمد ناظم الشــریعه سرمربی تیم ملی‬ ‫فوتسال با او تصریح کرد‪ :‬قبل از هر چیزی باید یک تشکر‬ ‫ویژه از ناظم الشریعه داشته باشم که به من اعتماد داشتند‬ ‫و مرا به تیم ملی جهت حضور در کادرفنی دعوت کردند‪.‬‬ ‫باعث افتخار هر مربی است که در تیم ملی کار کند‪ .‬یک‬ ‫موضوع دیگر این است که من در طول مذاکرات با گیتی‬ ‫پسند‪ ،‬همیشه ناظم الشریعه را در جریان کار قرار می دادم‪.‬‬ ‫او به من لطف داشــت و همیشه می گفت که ما دوست‬ ‫داریم کنار ما باشی اما ریش و قیچی دست خودت است‪.‬‬ ‫کاپیتان تیم ملی فوتسال افزود‪ :‬در روز اخر هم به تمرین‬ ‫تیم ملی رفتم و به سرمربی تیم ملی گفتم که مذاکرات من‬ ‫با گیتی پسند روند مثبتی داشته و او نیز به من گفت که به‬ ‫تصمیمت احترام می گذارم‪.‬‬ ‫تمدید قرارداد بازیکن تیم‬ ‫هندبالسپاهان‬ ‫علیرضا کاظمی بازیکن تیم هندبــال فوالد مبارکه‬ ‫سپاهان‪ ،‬قرارداد خود را با طالیی پوشان تمدید کرد‪ .‬علیرضا‬ ‫کاظمی بازیکن هندبال باشــگاه سپاهان پس از مذاکره‬ ‫با محمدرضا ســاکت مدیرعامل و مجتبی لطفی رئیس‬ ‫هیئت مدیره باشگاه ســپاهان قرارداد خود را به مدت دو‬ ‫فصل دیگر با سپاهان تمدید کرد‪ .‬این بازیکن ‪ ۲۶‬ساله در‬ ‫گوش چپ زمین بازی می کند‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه | ‪ 11‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4085‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬خرداد ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪01Jun2021 | 4085‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫گروه نشریات‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫شهردار زرین شهر مطرح کرد‬ ‫هفته نکوداشت زرین شهر دریچه ای برای معرفی شهر و توسعه صنعت گردشگری‬ ‫میثم محمدی در ایین نکوداشــت زرین شــهر اظهار کرد‪ :‬رشد‬ ‫روزافزون شهرنشــینی و صنعتی شــدن جوامع شهری سبب شده‬ ‫فرهنگ جامعه نیز به ســرعت از اعتقادها و اداب و ســنن کهن دور‬ ‫شود و این مســئله اهمیت انجام فعالیت های فرهنگی را دوچندان‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫شهردار زرین شــهر یکی از اهداف شــهرداری و شورای اسالمی‬ ‫زرین شهر را موضوعات فرهنگی دانست و تصریح کرد‪ :‬توسعه فرهنگی‬ ‫زیرساخت الزمه همه توسعه ها در کشــور بوده و اگر سخن از توسعه‬ ‫عمرانی‪ ،‬اقتصادی و… می شــود زیرساختی تحت عنوان زیرساخت‬ ‫فرهنگی و اجتماعی نیاز دارد تا دچار چالش نشــوند و بر همین اساس‬ ‫برای پروژه های مختلف در دنیا بسته فرهنگی اجتماعی تعریف می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه توسعه شهر در کنار ساخت فضاها و کالبد شهر‪،‬‬ ‫نیازمند برقراری ارتباط بین محیط طبیعی و فیزیکی با وضع اجتماعی‬ ‫و فرهنگی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬پیوست فرهنگی شاه کلید رفع مظلومیت از‬ ‫فرهنگ و احیای تمدن کهن هر شــهر و دیار به شــمار می اید و بر‬ ‫همین اساس شهرداری و شورای اسالمی زرین شهر در جهت اعتالی‬ ‫زرین شهر و ثبت تاریخ‪ ،‬تمدن و چهره های ماندگاری این دیار که در‬ ‫طول تاریخ برای رشــد و توسعه خطه طالیی ایران تالش کردند و‬ ‫ســنگ بنای فرهنگ غنی‪ ،‬اداب ورسوم شهر را بنا نهادند به سمت‬ ‫برگزاری هفته فرهنگی گام برداشت‪.‬‬ ‫محمدی اضافه کرد‪ :‬با اغاز فعالیت مدیریت شهری در دوره پنجم‬ ‫تالش هایی صورت گرفت و با تشــکیل کمیته های مختلف در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬ســعی شد در ابتدای هدف گذاری و برنامه ریزی جهت توسعه‬ ‫زرین شهر باتکیه بر مباحث فرهنگی انجام گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تالش هایی در ســال ‪ ۱۳۹۷‬برای نام گذاری روز‬ ‫زرین شــهر و برگزاری هفته فرهنگی صــورت گرفت اما به دالیل‬ ‫مختلف این مهم به مرحله اجرا نرســید و در نهایت با پیگیری های‬ ‫صورت گرفته در ســال ‪ ۱۳۹۹‬الیحه شــهرداری به تصویب اعضاء‬ ‫شورای اسالمی زرین شهر رسید و ‪ 11‬خرداد به عنوان روز زرین شهر‬ ‫نام گذاری شد‪.‬‬ ‫شــهردار زرین شــهر با بیان اینکه اولویت اصلی مــا در اجرای‬ ‫برنامه های فرهنگی جذب شهروندان به برنامه و تقویت بعد هویت‬ ‫شــهری است و بر همین اساس شاخصه های مختلفی در این راستا‬ ‫مدنظر قرار می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬خرداد یکی از زیباترین ماه های سال در‬ ‫زرین شهر است چرا که از منظر زیبایی و فضای طبیعی شاهد کشت‬ ‫برنج و جاری بودن زاینده رود هستیم و اب وهوایی متبوع را در خطه‬ ‫طالیی ایران به نظاره می نشینیم از طرفی رویدادهای مهم زرین شهر‬ ‫در این ماه رخ داده است‪.‬‬ ‫وی کشــتی را یکی از ورزش های کهن و با پیشینه تاریخی در‬ ‫زرین شهر دانست و عنوان کرد‪ :‬ثبت وقف نامه مسجد جامع‪ ،‬ثبت اثر‬ ‫تاریخی (باغ برجی)‪ ،‬ثبت ایین کشــت برنج‪ ،‬نزدیک بودن به هفته‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬قرار داشتن در ایام بزرگداشت فرهنگ پهلوانی و سالروز‬ ‫شهادت سردار شهید حسین قجه ای از جمله رویدادهایی بوده که در‬ ‫خردادماه این خطه به وجود دارد‪.‬‬ ‫محمدی برگزاری هفته نکوداشــت را دریچــه ای برای معرفی‬ ‫شهر و توسعه صنعت گردشگری دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬رویکرد‬ ‫هفته های فرهنگی به جذب گردشگری و معرفی شهر اختصاص دارد‬ ‫و با توجه به اینکه خردادماه یکی از بهترین فصل ها در زرین شــهر‬ ‫به شمار می اید و کشــت برنج به عنوان یکی از هویت های شهر در‬ ‫این ماه انجام گرفته و فضایی وصف ناپذیر را به شــهر هدیه می کند‬ ‫می تواند جذابیت منحصربه فردی برای گردشگران داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ایین نکوداشت حس تعلق شهروندی را افزایش‬ ‫می دهد‪ ،‬متذکر شد‪ :‬برای موفقیت در جذب گردشگر باید شناخت و‬ ‫عالقه شــهروندان از این شهر بیش از گذشته افزایش یابد و در این‬ ‫راســتا‪ ،‬باید با برنامه ریزی های مدون به گونه ای عمل شود که هفته‬ ‫نکوداشت زرین شهر در سال های اینده تقویت و اجرا شود‪.‬‬ ‫گفتنی اســت ویژه برنامه هفته نکوداشــت زرین شهر و رونمایی‬ ‫از تولیدات فرهنگی و رســانه ای شــهرداری زرین شــهر با حضور‬ ‫حجت االسالم والمسلمین معتمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫اســتان اصفهان‪ ،‬فرماندار شهرســتان لنجان‪ ،‬امام جمعه‪ ،‬شهردار و‬ ‫اعضای شورای اســامی زرین شهر‪ ،‬جمعی از مسئولین شهرستان‪،‬‬ ‫خانواده معظم شهدا و ادیبان و فعاالن فرهنگی و هنری برگزار گردید‪.‬‬ ‫گفتنی اســت در این مراســم از تولیدات فرهنگی و رســانه ای‬ ‫شهرداری زرین شهر شامل تابلوی خوشنویسی و زرنگاری زرین شهر‬ ‫اثر استاد شهناز ملکی و غالمرضا صابونی‪ ،‬مستند داستانی «پل» از‬ ‫زنده یاد امراله معین‪ ،‬مســتند فرهنگ کهن زرین شهر به کارگردانی‬ ‫اقای ســیاهریزی‪ ،‬لباس کهن زرین شهر با طراحی خانم دنیا ملکی‪،‬‬ ‫قطعه موسیقی پاپ «خطه زرین» با صدای رضا مشکات و شعر مهناز‬ ‫ملکی ریزی‪ ،‬قطعه موســیقی سنتی با موضوع معرفی زرین شهر به‬ ‫تهیه کنندگی سعید نکویی و ویژه نامه شهر زرین رونمایی شد‪.‬‬ ‫همچنین تمبر یادبود هفته نکوداشــت زرین شهر نیز با در پایان‬ ‫مراسم رونمایی گردید‪.‬‬ ‫پیام معاون وزیر و رئیس سارمان شهرداری های کشور به مناسبت هفته نکوداشت زرین شهر‪:‬‬ ‫زرین شهر طالیه دار تاریخ عظیمی از دین و شریعت است‬ ‫دکتــر مهــدی جمالی نــژاد‪ ،‬معــاون عمــران و توســعه امــور‬ ‫شــهری و روســتایی وزارت کشــور بــا صــدور پیامــی هفتــه‬ ‫نکوداشــت زرین شــهر را تبریــک گفــت‪ .‬در ایــن پیــام امــده‬ ‫اســت‪:‬‬ ‫ان کســانی کــه خداونــد قلبشــان را بــرای تقــوا امتحــان‬ ‫کــرده اســت‪ .‬درود بــر ان هایــی کــه رفتنــد تــا بماننــد‪ ،‬و‬ ‫ـردن‬ ‫نماندنــد تــا بمیرنــد و تــا ابــد و انــان کــه پالکشــان را از گـ ِ‬ ‫خویــش دراوردنــد تــا مانــدن مادرانشــان ُگمنــام و بــی مــزار‬ ‫بماننــد‪ ،‬مدیونیــم…‬ ‫اینجانــب بــه مناســبت هفتــه نکوداشــت زرین شــهر ادای‬ ‫ـاک شــهدای ایــن اب وخــاک و‬ ‫ـاک پـ ِ‬ ‫احتــرام می کنــم بــه خـ ِ‬ ‫ـدردان پایــداری‪ ،‬پایمــردی‪ ،‬متانــت و بصیــرت خانواده هــای‬ ‫قـ ِ‬ ‫محتــرم شــهدا جانبــازان و ایثارگــران ایــن شــهر هســتم‪.‬‬ ‫ـت‬ ‫از ان جــا کــه بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬فضیلـ ِ‬ ‫ـتن یــاد شــهدا کمتــر از شــهادت نیســت‪ ،‬امیــد‬ ‫زنــده نگه داشـ ِ‬ ‫جملگــی مردمــان متدیــن ایــن خطــه بــا ان عزیــزان‬ ‫کــه‬ ‫ِ‬ ‫نگیــن ســبزی بــر پهنــه‬ ‫محشــور شــوند‪ .‬خطــه ای کــه‬ ‫ِ‬ ‫گــوش گیتــی‬ ‫زاینــده رودش می نامنــد‪ .‬اوازه اش قرن هــا در‬ ‫ِ‬ ‫پیچیــده و هــر کــس بــدان پــا نهــاده بســیار ان را ســتوده‪.‬‬ ‫اســمان نیلگونــش‪ ،‬تصویرگــ ِر‬ ‫دشــت های سرســبز و‬ ‫ِ‬ ‫هزاره هــای پرشــکوهی از فرهنــگ‪ ،‬هنــر و تمــدن دیــن‬ ‫و صنعــت اســت‪ .‬شــهری زریــن بــا مردمانــی بلندنظــر و‬ ‫ســخاوتمند کــه همــواره اغوشــش بــه روی مردمــان ایــران‬ ‫و جهــان گشــوده اســت و بی علــت نیســت کــه «ایــران‬ ‫کوچکــش» می نامنــد‪.‬‬ ‫شــهر شــاهدانی از تبــار قجــه ای‪ ،‬باغبانــی و طاهــری‪،‬‬ ‫صنعتگرانــی از نســل علــی پــرورش‪ ،‬فقیهــان و عالمانــی از‬ ‫خانــدان شــیخ مرتضــی ریــزی و مریــم ریــزی‪ ،‬فرهیختگانــی‬ ‫از ریشــه مصطفــی ســلیمیان و پهلوانانــی کــه پرچــم ایــران و‬ ‫نــام شــهر را بــر قله هــای افتخــار اذیــن بســتند‪.‬‬ ‫شــهری کــه طالی ـه دار تاریــخ عظیــم از دیــن و شــریعت‬ ‫خشــت ســتون های مســجد جامــع و‬ ‫اســت‪ .‬خشــت بــه‬ ‫ِ‬ ‫ـع مســجد صباح ـی اش‪ ،‬دوران کهــن از عشــق‬ ‫ضلــع بــه ضلـ ِ‬ ‫و عبــادت و تمــدن را بــه یــادگار دارد‪.‬‬ ‫و برج هــای کبوتــرش‪ ،‬اســمانی بخشــنده را بــه تالشــگران‬ ‫مــزارع نویــد می دهــد کــه بــا دســت های مهربانشــان‪،‬‬ ‫ســاقه های ســبز و امیــد را در دل زمین هــای مجــاو ِر‬ ‫زاینــده رود می نشــانند و زیبایــی زرین شــهر را در امتــداد‬ ‫ســال ها دوچنــدان می کننــد‪.‬‬ ‫امیــد کــه تک تــک هم وطنــان عزیزمــان بــه میهمانــی‬ ‫ایــن خطــه زریــن مفتخرمــان کننــد‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان‪:‬‬ ‫خطه طالیی ایران‪ ،‬اوازه ای جهانی پیدا کرده است‬ ‫حجت االسالم رمضانعلی معتمدی در ائین نکوداشت زرین شهر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نام نیک زرین شهر به دلیل هویت و داشته های ارزشمند این شهر‬ ‫همواره در کشور می درخشد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه برگزاری نکوداشــت برای زرین شــهر به دلیل‬ ‫افتخاراتی اســت که در طول تاریخ به دســت اورده است‪ ،‬افزود‪ :‬خطه‬ ‫طالیی ایران به واسطه فرهنگ و تمدن غنی‪ ،‬شهدای گران قدر‪ ،‬علمای‬ ‫ارزشــمند همچون شیخ مرتضی ریزی و مردم سخت کوش‪ ،‬تالشگر و‬ ‫فرهنگ دوست‪ ،‬اوازه ای جهانی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫خداوند متعال نعمت های بســیاری را به خطه طالیی ایران اهدا کرده‬ ‫که این نعمت ها در دیگر شهرهای ایران کمتر پیدا می شود و این مسئله‬ ‫مسئولیت مردم و مسئوالن این شهر را سنگین تر می کند چراکه استفاده‬ ‫از نعمت های الهی نیازمند پاسخگویی دارد‪.‬‬ ‫وی هنر را ابزاری برای رسیدن به خداوند متعال دانست و ادامه داد‪:‬‬ ‫هنر متعالی‪ ،‬هنری است که به واسطه ان انسان می تواند ارتباط معنوی‬ ‫خود با خداوند را تقویت کند و بهترین هنر را شــهدایی چون قجه ای‪،‬‬ ‫باغبانی‪ ،‬طاهری داشتند که هنرمندانه دعوت حق را لبیک گفتند‪.‬‬ ‫معتمدی با بیان اینکه مردم زرین شهر برای حفظ هویت و فرهنگ‬ ‫بومی خود سال ها تالش کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬انچه امروز همه ما به ان افتخار‬ ‫می کنیم نتیجه داشــته هایی که تا امروز به دست اورده ایم و برای ادامه‬ ‫این روند نیز باید تالش و برنامه ریزی کرد تا ایندگان از این داشته های‬ ‫ارزشمند بی نصیب نمانند‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬شهرستان لنجان دارای ‪ ۹‬شهر‬ ‫بوده و شایســته است دیگر شهرهای این شهرستان نیز برای برگزاری‬ ‫هفته فرهنگی برنامه ریزی کنند تا هویت و داشــته های ارزشــمند این‬ ‫شهرها برای امروز و فردای شهروندان و احاد مردم ایران زمین معرفی و‬ ‫تبیین شود‪.‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان عنوان کرد‪:‬‬ ‫امروز دشمن تمام تالش خود را برای ناامید ساختن مردم بکار گرفته تا‬ ‫انان را نســبت به نظام و انقالب و در نهایت حضور پرشور در انتخابات‬ ‫ناامید کند‪.‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬برگزاری این گونه برنامه های فرهنگی‬ ‫زمینه را برای روشنگری و بصیرت افزایی به خوبی فراهم می کند تا نسل‬ ‫جوان کشور دریابند که قبل از پیروزی انقالب چه داشته ایم و امروز پس‬ ‫از گذشت ‪ ۴۲‬سال از عمر بابرکت انقالب چه چیزهای ارزشمندی را به‬ ‫دست اورده ایم که می تواند در مقابله تهاجم دشمن اثرگذار باشد‪.‬معتمدی‬ ‫یاداور شــد‪ :‬درصد افراد باســواد کشــور قبل و بعد از پیروزی انقالب‪،‬‬ ‫افتخارات و دســتاوردهای حوزه و فرهنگ و هنر‪ ،‬فناوری و اطالعات و‬ ‫… از مباحثی اســت که می توان به انها پرداخت و اگر امروز ایران در‬ ‫بســیاری از مولفه ها در دنیا پیشرفت داشته به واسطه پیروزی انقالب‪،‬‬ ‫تالش های شــبانه روزی مردم و رهبری امام خمینی (ره) و ادامه دهنده‬ ‫راه ایشان مقام معظم رهبری است‪.‬وی با بیان اینکه ایران امروز الگوی‬ ‫مقاومت در یمن‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬عراق‪ ،‬فلسطین و… است‪ ،‬متذکر شد‪:‬‬ ‫امروز ایران به دلیل صدور انقالب اسالمی به دیگر کشورها و بیدارسازی‬ ‫انان در مقابل مستکبران جهان مورد تهاجم همه جانبه قرار گرفته و اگر‬ ‫برای صهیونیست‪ ،‬امریکا و غرب خطری نداشتیم انان در مقابل ایران‬ ‫اســامی صف ارایی نمی کردند و توطئه های مختلف را علیه کشور به‬ ‫مرحله اجرا نمی رساندند‪.‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬امروز باید در مقابل دشــمن ایستاد و با حضور در انتخابات‬ ‫پایه های نظام و انقالب را مســتحکم تر کرد و امیدواریم همچون ادوار‬ ‫گذشته با فرهنگ غنی ایرانی اسالمی انتخاباتی سرنوشت ساز را در کشور‬ ‫رقم بزنیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4788

روزنامه اصفهان امروز 4788

شماره : 4788
تاریخ : 1402/09/18
روزنامه اصفهان امروز 4787

روزنامه اصفهان امروز 4787

شماره : 4787
تاریخ : 1402/09/16
روزنامه اصفهان امروز 4786

روزنامه اصفهان امروز 4786

شماره : 4786
تاریخ : 1402/09/15
روزنامه اصفهان امروز 4785

روزنامه اصفهان امروز 4785

شماره : 4785
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه اصفهان امروز 4784

روزنامه اصفهان امروز 4784

شماره : 4784
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه اصفهان امروز 4783

روزنامه اصفهان امروز 4783

شماره : 4783
تاریخ : 1402/09/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!