روزنامه اصفهان امروز شماره 4080 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4080

روزنامه اصفهان امروز شماره 4080

روزنامه اصفهان امروز شماره 4080

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫چهارشنبه ‪ 05‬خرداد ‪ 14 |1400‬شوال ‪ | 26May2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4080‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شنیدن صدای مشا‬ ‫در کلـاب هــاوس‬ ‫با اصفهان امروز در کالب هاوس همراه شوید‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان شرایط ذخایر ابی استان را بحرانی اعالم کرد‬ ‫قطعی برق مشکل‬ ‫جدی اکسیژن رسانی‬ ‫ایجاد می کند‬ ‫اصفهان تشنه انتقال اب به زاینده رود‬ ‫درشرایط نامساعد گاوخونی و پیگیری نکردن تخصیص اب برای زاینده رود‪ ،‬حدود ‪ ۴۴‬هزار راس گونه های جانوری در حال انقراض هستند که نیاز‬ ‫به اب دارند مانند خرس قهوه ای‪ ،‬پلنگ و یوز ایرانی‪ ،‬جبیر‪ ،‬اهو و میش که در معرض تهدید هستند‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫رونمایی از رقبای‬ ‫انتخاباتسیزدهم‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫تزریق واکسن‬ ‫به ‪ ۲۰‬درصد از‬ ‫سالمنداناصفهان‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫مشکالت معلمان که‬ ‫در تدریس انالین گم می شود‬ ‫افزایش ساعات کار‬ ‫معلمان در تدریس‬ ‫انالین‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫تغییر کاربری‬ ‫سالن های سینما‬ ‫ادامه دارد‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫بخشخصوصی‬ ‫در ‪ ۵۰‬درصد از مرمت‬ ‫اثار تاریخی اصفهان‬ ‫مشارکت دارد‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫محسنرضایی‬ ‫سید ابراهیم رئیسی‬ ‫محسن مهرعلیزاده‬ ‫تاثیر ورزش‬ ‫در کاهش مشکالت‬ ‫ناشی از ریز گردها‬ ‫امیرحسینقاضیزادههاشمی‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫اوضاعسبزپوشاناصفهانی‬ ‫هر هفته بغرنج تر می شود‬ ‫یادداشت روز‬ ‫ذوب اهن در یک قدمی‬ ‫گرداب سقوط‬ ‫گلدکوئیستیدیگر‬ ‫علیرضا زاکانی‬ ‫سعید جلیلی‬ ‫عبدالناصر همتی‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رونمایی از رقبای انتخابات سیزدهم‬ ‫شورای نگهبان صالحیت سعید جلیلی‪ ،‬محسن‬ ‫رضایی‪ ،‬سید ابراهیم رئیسی‪ ،‬علیرضا زاکانی‪ ،‬سید‬ ‫امیرحسین قاضی زاده هاشمی‪ ،‬محسن مهرعلیزاده و‬ ‫عبدالناصر همتی را به عنوان کاندیداهای نهایی انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬احراز کرد و قرار است یکی‬ ‫از این هفت نفر در ‪ ۲۸‬خرداد به عنوان رئیس دولت‬ ‫سیزدهم انتخاب شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‬ ‫جمهوری اسالمی ایران روز جمعه ‪ ۲۸‬خرداد ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نام‬ ‫سمت فعلی‬ ‫سن‬ ‫محل تولد‬ ‫تحصیالت‬ ‫شعار احتمالی ‬ ‫یا نام پیشنهادی‬ ‫دولت‬ ‫گرایش سیاسی‬ ‫سعید جلیلی‬ ‫عضو حقیقی مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام‬ ‫‪۵۶‬سال‬ ‫مشهد‬ ‫)خراسان(‬ ‫دکترای علوم‬ ‫سیاسی‬ ‫)دانشگاه امام‬ ‫صادق(‬ ‫دولت طیبه‬ ‫اصول گرا‬ ‫دبیر مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام‬ ‫‪۶۶‬سال‬ ‫مسجدسلیمان‬ ‫)خوزستان(‬ ‫دکترای اقتصاد‬ ‫)دانشگاه تهران(‬ ‫دولت نهضت ملی‬ ‫برای ابادانی ایران‬ ‫و مبارزه با فساد و‬ ‫شبکه نفوذ‬ ‫اصول گرا‬ ‫رئیس قوه قضاییه‪،‬‬ ‫نایب رئیس اول مجلس‬ ‫خبرگان رهبری‬ ‫و‪ ‬نایب رئیس دوم‬ ‫شورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی‬ ‫‪۶۱‬سال‬ ‫محسن رضایی‬ ‫میرقائد‬ ‫فراخوان اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت گازاستان اصفهان درنظر دارد جهت موضوع زیر ‪:‬‬ ‫موضوع ‪ :‬اجرای عملیات ساخت ونصب ‪ 850‬مورد انشعاب علمک فوالدی و پلی اتیلن و پلی فوالدی به صورت تکی و پراکنده درسطح‬ ‫شهرســتان برخوار و روســتاهای تابعه به شــماره فراخوان ( ‪ ) 2000091138000035‬مورخ (‪ )1400/02/28‬را از طریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید ‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی‬ ‫پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است‬ ‫مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه‬ ‫را محقق سازند‪ .‬الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات ‪ 50840778‬مورخ ‪ 1400/02/28‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه درسامانه ‪ :‬از ساعت‪09:30.‬روزسه شنبه تاریخ ‪ 1400/02/28‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬تا ساعت‪19:00:‬روزپنجشنبه تاریخ ‪1400/03/06‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬تا ساعت ‪ 19 :00‬روز دوشنبه تاریخ ‪ 1400/03/17‬می باشد‪.‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪10 :00‬روز سه شنبه تاریخ ‪ 1400/03/18‬می باشد‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین مناقصه‪ 495,000,000 :‬می باشد‪.‬‬ ‫به منظور شرکت در این مناقصه‪ ،‬داشتن حداقل رتبه ‪ 5‬تاسیسات و تجهیزات الزامی می باشد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف ‪ :‬ادرس شرکت‬ ‫گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال‪ -‬روبروی مجتمع پارک‪ -‬امور قراردادها و تلفن (داخلی ‪031-38132 )2466‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ - :‬مرکز تماس ‪41934 021 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪ 33999818 :‬و ‪33191893‬‬ ‫‪۱۱۳۹۶۷۱‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الف‬ ‫م‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گازاستان اصفهان‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬نام نویسی از داوطلبان نامزدی در‬ ‫این انتخابات طی روزهای ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۵‬اردیبهشت در‬ ‫ستاد انتخابات وزارت کشور صورت گرفت و پس از ان‬ ‫شورای نگهبان در دو نوبت پنج روزه به بررسی صالحیت‬ ‫نامزدهای داوطلبی پرداخت‪.‬‬ ‫با نامه شامگاه سوم خرداد شورای نگهبان به وزارت کشور‬ ‫و اعالم اسامی کاندیداهای نهایی در چهارم خرداد توسط‬ ‫وزارت کشور‪ ،‬مشخص شد که صالحیت هفت نفر از‬ ‫داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری سیزدهم یعنی سعید‬ ‫جلیلی‪ ،‬محسن رضایی‪ ،‬سید ابراهیم رئیسی‪ ،‬علیرضا‬ ‫زاکانی‪ ،‬سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی‪ ،‬محسن‬ ‫مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی به عنوان نامزدهای نهایی‬ ‫انتخابات ‪ ،۱۴۰۰‬از سوی شورای نگهبان احراز شده و‬ ‫این کاندیداها در ‪ ۲۸‬خرداد برای رسیدن به ریاست قوه‬ ‫مجریه با هم رقابت خواهند کرد‪.‬‬ ‫جدول زیر مشخصات و سوابق کاندیداهای نهایی‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬را نشان می دهد (این‬ ‫جدول بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است‪:‬‬ ‫سید ابراهیم‬ ‫رئیس الساداتی‬ ‫علیرضا زاکانی‬ ‫سید امیرحسین‬ ‫قاضی زاده هاشمی‬ ‫محسن مهرعلیزاده‬ ‫عبدالناصر همتی‬ ‫نماینده مردم تهران و‬ ‫رئیس مرکز پژوهش های ‪۵۶‬سال‬ ‫مجلس یازدهم‬ ‫عضو‪ ‬شورای راهبردی روابط خارجی‬ ‫(‪ ۱۳۹۳‬تاکنون)‪ ،‬دبیر شورای عالی‬ ‫پیشنهاد شورای‬ ‫امنیت ملی (‪ ،)۱۳۹۲-۱۳۸۶‬معاون‬ ‫وحدت اصول گرایان‬ ‫اروپا و امریکای‪ ‬وزارت امور خارجه‬ ‫‪۱۳۸۶)-(۱۳۸۴‬‬ ‫مستقل‬ ‫فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب‬ ‫اسالمی‪۱۳۷۶)- (۱۳۶۰‬‬ ‫دکترای فقه و مبانی‬ ‫حقوق (دانشگاه‬ ‫دولت مردمی برای‬ ‫شهید مطهری)‬ ‫ایران قوی‬ ‫سطح چهار فقه و‬ ‫اصول (حوزه علمیه)‬ ‫اصول گرا‬ ‫مستقل‬ ‫نماینده ادوار چهارم و پنجم مجلس‬ ‫خبرگان رهبری (‪ ۱۳۸۵‬تاکنون)‪،‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی (‪-۱۳۹۴‬‬ ‫‪ ،)۱۳۹۸‬دادستان کل کشور (‪-۱۳۹۳‬‬ ‫‪ ،)۱۳۹۵‬معاون اول‪ ‬رئیس قوه قضائیه‬ ‫(‪ ،)۱۳۹۳-۱۳۸۳‬رئیس سازمان بازرسی‬ ‫کل کشور‪۱۳۸۳)- (۱۳۷۳‬‬ ‫تهران‬ ‫)تهران(‬ ‫دکترای‪ ‬پزشکی‬ ‫هسته ای‬ ‫)دانشگاه تهران(‬ ‫دولت اقدام و اصالح‬ ‫اصول گرا‬ ‫مستقل‬ ‫نماینده ادوار هفتم تا نهم مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪۱۳۹۵)- (۱۳۸۳‬‬ ‫فریمان‬ ‫)خراسان(‬ ‫دکترای پزشکی‬ ‫(تخصص گوش و‬ ‫حلق و بینی)‬ ‫)دانشگاه مشهد(‬ ‫دولت سالم‬ ‫اصول گرا‬ ‫پیشنهاد شورای‬ ‫وحدت اصولگرایان‬ ‫نماینده ادوار هشتم تا دهم مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪۱۳۹۹)- (۱۳۸۷‬‬ ‫مشهد‬ ‫)خراسان(‬ ‫نماینده مردم مشهد‬ ‫و کالت و نایب رئیس‬ ‫اول مجلس یازدهم‬ ‫‪۵۰‬سال‬ ‫عضو هیات مدیره‬ ‫سازمان‪ ‬منطقه‬ ‫ازاد‪ ‬کیش و‪ ‬و رئیس‬ ‫هیات مدیره شرکت‬ ‫مهندسی توسعه اب‬ ‫اسیا‬ ‫دکترای اقتصاد‬ ‫مراغه‬ ‫)دانشگاه تیلبرگ‬ ‫‪۶۵‬سال‬ ‫)اذربایجان شرقی(‬ ‫هلند(‬ ‫دکترای اقتصاد‬ ‫)دانشگاه تهران(‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی ‪۶۳‬سال‬ ‫نحوه ورود به‬ ‫انتخابات‬ ‫سوابق مهم‬ ‫کبودراهنگ‬ ‫)همدان(‬ ‫دولت تحول و‬ ‫عدالت‪/‬‬ ‫زندگی برازنده‬ ‫ایرانی‪ ،‬سرافرازی‬ ‫جامعه ایرانی‬ ‫اصالح طلب‬ ‫مستقل‬ ‫استاندار اصفهان (‪-۱۳۹۶‬‬ ‫‪ ،)۱۳۹۷‬معاون رئیس جمهور‬ ‫و رئیس‪ ‬سازمان تربیت بدنی‬ ‫(‪ ،)۱۳۸۴-۱۳۸۰‬استاندار خراسان‬ ‫‪۱۳۸۰)-(۱۳۷۶‬‬ ‫اصالحات عمیق و‬ ‫گسترده اقتصادی‬ ‫اعتدالگرا‬ ‫مستقل‬ ‫رئیس‪ ‬بیمه مرکزی (‪ ۱۳۹۷-۱۳۹۵‬و‬ ‫‪ ،)۱۳۸۵-۱۳۷۳‬مدیرعامل‪ ‬بانک ملی‬ ‫ایران (‪ ،)۱۳۹۵-۱۳۹۲‬مدیرعامل‪ ‬بانک‬ ‫سینا (‪ ،)۱۳۹۲-۱۳۸۵‬معاون‬ ‫سیاسی‪ ‬صداوسیما‪۱۳۷۳)- (۱۳۶۸‬‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1836‬‬ ‫گلدکوئیستیدیگر‬ ‫حسـن روانشـید| جـو گیـر شـدن ها در جمـع‬ ‫کسـانی کـه کوچکترین تجربـه و اطالعاتـی پیرامون‬ ‫ورود بـه یک عرصه اقتصادی ندارنـد از خطرناک ترین‬ ‫رفتارهایـی اسـت کـه می توانـد یـک فـرد بلکـه چند‬ ‫خانـواده وابسـته بـه او را بـه ورطه فالکـت و بدبختی‬ ‫بینـدازد‪ .‬تـا همیـن دو سـه سـال پیـش بود کـه چهار‬ ‫دولـت پیاپـی درگیـر عواقـب سـرمایه گذاری ها در‬ ‫پدیـده ای به نـام گلد کوئیسـت بودند کـه به مرورزمان‬ ‫و تلاش مجدانـه دسـتگاه های امنیتـی و انتظامـی تا‬ ‫حـدودی افـت پیـدا کـرد و اگـر هـم ادامـه می یافـت‬ ‫مال باختـگان ان جـرات ابـراز حضـور نداشـتند زیـرا‬ ‫اقـدام خودشـان در ورود بـه این جرگه هـم نوعی جرم‬ ‫به حسـاب می امـد‪ .‬تعـداد نفـرات و میـزان خسـاراتی‬ ‫کـه از این سـو بـه احـاد جامعـه وارد می شـد انقـدر‬ ‫کالن اسـت کـه در ایـن بحـث نمی گنجـد زیـرا اهـم‬ ‫سـرقت ها در روز روشـن به ان سـوی اب ها می رفت و‬ ‫کسـانی که داخل کشـور کارگـزار انجـام ان بودند هم‬ ‫بـه نحـوی از انحـاء کاله گشـادی به سرشـان رفته و‬ ‫یـا پاکباختـه بودنـد‪ .‬هـزاران خانـواده بـا یکدیگر قطع‬ ‫رابطـه کردند و تعـداد قابل توجهی از ان ها کارشـان به‬ ‫زنـدان و جدایـی از همسـران کشـیده شـد‪ .‬ان ها خانه‬ ‫و زندگـی خـود را بـه ثمن بخـس می فروختنـد تا پول‬ ‫ان را در هرم هـای ضـررده سـرمایه گذاری کننـد کـه‬ ‫در اغـاز شـیرین و دلچسـب و وسوسـه انگیز بـود امـا‬ ‫به مرورزمـان ایـن سـکه تقلبـی ان روی خود را نشـان‬ ‫مـی داد تـا همانند لیالج ها بازنده قماری بزرگ باشـند‪.‬‬ ‫گلـد کوئیسـت نوعی سـرطان ناشـناخته بیشـتر برای‬ ‫جـان نوجوانـان و جوانان بی تجربه بـود که تنها ظواهر‬ ‫امـر را می دیدنـد و حاضـر نمی شـدند مدتـی پیرامـون‬ ‫سرنوشـت کسـانی که با دسـت پر به این وادی امده و‬ ‫سـر از زندان هـا یا فـرار از کشـور دراورده بودند تحقیق‬ ‫و تفحـص نمـوده و سـپس وارد میـدان کارزار شـوند‪.‬‬ ‫دسـت گلـد کوئیسـت یـا همـان سـرمایه گذاری های‬ ‫هرمـی ارام ارام رو می شـد و حـاال نوبـت راهـی دیگـر‬ ‫بـود که اگر ظاهری درسـت و شناخته شـده و مطمئنی‬ ‫داشـت امـا در باطـن فاقـد زیرسـاخت های الزم بود‪ .‬تا‬ ‫همیـن چند ماه پیـش در هر جمعی که وارد می شـدید‬ ‫صحبـت از بـورس و سـودهای کالن ان بود و همه در‬ ‫تکافـوی خریدوفروش سـهام بودند تا در بـازار به ظاهر‬ ‫پرسـود ان اندکـی از تـورم جیبشـان کـم شـود‪ .‬حرف‬ ‫از سـودهای چنـد صددرصـدی بـود و اینکـه توجیـه‬ ‫اقتصاددانـان در مـورد این حرکت صعودی و در کسـاد‬ ‫کرونـا حـرف دیگری داشـت کـه موضـوع در این چند‬ ‫جملـه خالصـه می شـد‪ :‬حمایـت دولـت! اسـتقبال و‬ ‫ورود نقدینگـی پشـت صف خریـد! تورم مسـتغالت و‬ ‫تجهیـزات صنعتـی! اما به واقـع چه اتفاقـی در حال رخ‬ ‫دادن بـود تـا کسـی به ان فکـر نکند؟ یـک روز بورس‬ ‫را بـا خریدوفـروش سـهام شـرکت پدیـده باان همـه‬ ‫شـاکی و پرونـده قضایـی قیـاس می کردنـد امـا بهتـر‬ ‫اسـت بـورس ایـن روزهـا را با نتـورک گلد کوئیسـت‬ ‫مقایسـه نمـود‪ .‬در شـبکه های هرمـی غیـر منتهی به‬ ‫گلـد کوئیسـت یک سـوم باال به سـود از نتـورک خارج‬ ‫می شـدند امـا یک سـوم میانـی نـه سـود می کردنـد و‬ ‫نـه ضـرر که یک سـوم پایینی بـا ضـرر غیرقابل جبران‬ ‫از نتـورک خـارج می شـدند‪ .‬حـاال چـرا بـورس مشـابه‬ ‫ایـن قاعـده اسـت که معـدودی با سـود خارج شـده و‬ ‫عـده ای نـه سـود می کننـد و نه ضـرر و گروه سـوم با‬ ‫زیـان از نتـورک بیـرون می رونـد تا روند سـه قسـمت‬ ‫باریـک‪ ،‬متوسـط و پهـن هـرم را به نمایـش بگذارند؟!‬ ‫زیروبم هـا و بـاال و پاییـن رفتن هـای بـورس در ایـن‬ ‫ً‬ ‫کاملا کوتـاه چندان طبیعـی به نظر نمی رسـد‪.‬‬ ‫مـدت‬ ‫رونـد نگرانـی کننـده ای کـه نشـان از خلا اعتمـاد‬ ‫سـهامداران خـرد بـه بـازار سـرمایه بـود‪ .‬ارسـال نامه‬ ‫بیش از ‪ 100‬نفر از مدیران و کارشناسـان بازار سـرمایه‬ ‫در اسـتانه برگزاری جلسـه شـورای هماهنگـی اقتصاد‬ ‫دال بـر ارائـه راهکارهایـی به منظـور بهبـود وضعیـت‬ ‫بـازار سـهام و خـروج از بحـران بـود کـه دامن گیـر‬ ‫سـپرده های خـرده پـای جامعـه شـد‪ .‬فعـاالن بـازار‬ ‫سـرمایه در ایـن نامـه خطـاب به سـران قـوا ‪ 8‬راهکار‬ ‫علمـی ازجملـه تخفیف هـای مالیاتـی‪ ،‬اجـرای قانـون‬ ‫تعدیـل نـرخ ارز‪ ،‬تسـعیر بانک ها‪ ،‬تخفیف نـرخ خوراک‬ ‫پتروشـیمی ها و پاالیشـگاه ها‪ ،‬ارائـه سیاسـت های‬ ‫تشـویقی و اصلاح و تسـهیل قوانیـن برای بازگشـت‬ ‫مجـدد اعتماد سـرمایه گذاران بـه بازار بـورس و تامین‬ ‫نقدینگـی جهـت بهبود وضعیـت معامالت را پیشـنهاد‬ ‫دادنـد‪ .‬هرچنـد اخیـرًا تزریـق ‪ 24‬هـزار میلیـارد تومان‬ ‫بـه بازار سـرمایه تصویب شـد امـا کارشناسـان بورس‬ ‫بـر ایـن باورنـد کـه ایـن رقـم هـم مشـکلی را رفـع‬ ‫نمی کنـد و درنهایـت فقـط بـرای چنـد روز می توانـد‬ ‫بـازار را مثبـت نگـه دارد کـه در حـال حاضـر هیـچ‬ ‫سـهامی سـوداور نیسـت‪ .‬مشـکل اساسـی بازار بورس‬ ‫فعلـی به منظـور برون رفـت حالت گلد کوئیسـتی از ان‬ ‫دامن گیـر بـودن نرخ باالی سـود بانکـی‪ ،‬بی ثباتی نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬ابهـام در انتخابـات پیـش رو و قیمت گذاری هـای‬ ‫دسـتوری می باشـد‪ .‬همانگونـه کـه رئیس کمیسـیون‬ ‫اقتصـادی مجلـس اعالم کرده بـرای سـاماندهی بازار‬ ‫سـرمایه نیـاز به همـکاری دولت اسـت و عـدم اجرای‬ ‫بعضـی از مصوبات شـورای عالـی بورس توسـط وزیر‬ ‫اقتصـاد یکـی از موضوعاتیسـت کـه باید موردبررسـی‬ ‫قـرار گیـرد هرچنـد در ماه هـای پایانی دولـت دوازدهم‬ ‫نمی تـوان مصوبـات چندانـی را اجرایی کرد امـا باید از‬ ‫تمـام ظرفیت هـا به منظـور برون رفـت بزرگتریـن نهاد‬ ‫اقتصـادی کشـور بعـد از بانـک مرکـزی بهـره بـرد تا‬ ‫خاطـرات تلـخ گلـد کوئیسـت هـا در دهه هـای قبـل‬ ‫دامـن احـاد جامعـه را نگرفتـه و ان ها را برای همیشـه‬ ‫به خاک سـیاه ننشـاند‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫چهارشنبه | ‪ 05‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4080‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان شرایط ذخایر ابی استان را بحرانی اعالم کرد‬ ‫اصفهان تشنه انتقال اب به زاینده رود‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه‬ ‫وزارت نیرو باید نگاه ویژه ای به اســتان اصفهان داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬گفت‪ :‬هر چه ســریع تر وزارت نیرو باید تمهیدی‬ ‫بیندیشد و اب را برای زاینده رود از حوزه های دیگر انتقال‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫منصور شیشــه فروش با بیان اینکه در چند روز گذشته در‬ ‫اکثر مناطق اســتان بارش های همرفتی‪ ،‬وزش باد شدید‬ ‫را داشــته ایم‪ ،‬به فارس گفت‪ :‬در مناطق نیاسر و قمصر‪،‬‬ ‫اردســتان‪ ،‬اران و بیدگل و کاشــان بارش های رگباری‬ ‫منجر به روان اب شــد ولی خسارتی وارد نشد‪ .‬مدیرکل‬ ‫مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با اشــاره به اینکه‬ ‫طوفان گرد و غبار با ســرعت ‪ ۷۵‬کیلومتر بر ســاعت در‬ ‫مناطق مختلف کاشان‪ ،‬اران و بیدگل‪ ،‬محورهای جاده ای‬ ‫کنارگذر شرق‪ ،‬نائین و فرودگاه گزارش شد‪ ،‬افزود‪ :‬از اول‬ ‫ســال تاکنون ‪ ۲۱‬روز ناسالم داشته ایم و علت ان افزایش‬ ‫گرد و غبارهای ناشــی از تندبادها بوده اســت‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه در چند روز گذشته یک نفر در نهضت اباد نجف اباد‬ ‫در اثــر صاعقه فوت و فرد دیگری نیز مجروح می شــود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬صاعقه می تواند به دســتگاه تنفسی و قلب اسیب‬ ‫برســاند‪ ،‬مکان های خطرناک صاعقه قله کوه ها‪ ،‬درختان‬ ‫بلند و منفرد‪ ،‬زمین های خیس و علفزار و پوشیده از برف‪،‬‬ ‫مکان های خیلی باز و مســطح‪ ،‬مکان های فلزی است‪،‬‬ ‫مکان های نسبتًا امن شامل خانه و مناطق سربسته به ویژه‬ ‫دارای ســامانه برق گیر‪ ،‬ماشــین های رو بسته‪ ،‬دره های‬ ‫کم عمق‪ ،‬خاک و سنگ‪ ،‬کوتاه ترین‪ ‬درختان در بین انبوه‬ ‫درختان و غارهای عمیق اســت‪ .‬شیشه فروش ادامه داد‪:‬‬ ‫در زمــان وقوع صاعقه درصورتی که محل امنی نباشــد‬ ‫سریعًا اشیا فلزی را از خود دور کنیم‪ ،‬کوله پشتی‪ ،‬زیرانداز‬ ‫یــا هر عایق دیگری را در زیر پــای خود قرار دهیم و به‬ ‫وضعیت چمباتمه قرار بگیریم و سعی کنیم حداقل تماس‬ ‫را با زمین داشــته باشــیم‪ ،‬اگر در پای درخت قرار داریم‬ ‫امن ترین‪ ‬فاصله را در حدود ارتفاع ان شــی بر روی زمین‬ ‫رعایــت کنیم و در صورت وقــوع صاعقه بر فرد هاله ای‬ ‫ابی رنگ بر دور فرد پیدا می شــود و باید ســریع اقدامات‬ ‫احیا انجام شــود‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری‬ ‫اصفهان با تاکید بر اینکه در زمان وقوع رعدوبرق از منزل‬ ‫خارج نشــوید و درصورتی که داخل خودرو بودید موتور را‬ ‫خامــوش کنید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در ایــن زمان انتن خودرو را‬ ‫پایین بکشــید‪ ،‬بدنه فوالدی خــودرو درصورتی که با ان‬ ‫تماس نداشته باشــید‪ ،‬محافظ‪ ‬خوبی‪ ‬است‪ ،‬دوشاخه تمام‬ ‫وســایل برقی را از برق خارج کنیم‪ ،‬هواکش را خاموش‬ ‫کنیم‪ ،‬از قرار گرفتن در ســاختمان های الونک و تنها در‬ ‫فضای باز پرهیز کنیم و تماس خود را با زمین به حداقل‬ ‫برسانیم‪ .‬او با اشــاره به اینکه میانگین بارش از اول مهر‬ ‫سال گذشته تاکنون در اســتان ‪ ۱۲۷‬میلی متر بوده است‬ ‫و نسبت به میانگین بلندمدت ‪ ۳۴‬درصد کاهش بارندگی‬ ‫در استان داشــته ایم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬حجم سدهای مخزنی‬ ‫استان ب ه شدت کاهش یافته و چاه ها و قنوات خشک شده‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬ماه اســت در زاینده رود اب جاری نشده و طوفان های‬ ‫گرد و غبار با خسارت های زیاد را داشته ایم‪ .‬شیشه فروش‬ ‫با اشــاره به اینکه ‪ ۳۰۵‬روستا با تانکر اب رسانی می شود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬وزارت نیرو‪ ‬باید نگاه ویژه ای به اســتان اصفهان‬ ‫داشته باشد‪ ،‬هیچ استانی مثل اصفهان نیست که همزمان‬ ‫تاثیرات خشکی زاینده رود‪ ،‬خشکی هوا‪ ،‬عدم بارش‪ ،‬گرد‬ ‫و غبار‪ ،‬تشدید پدیده فرونشست‪ ،‬کم برقی را تجربه کند‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با تاکید بر‬ ‫اینکه محیط زیست کشــور باید به استان اصفهان توجه‬ ‫ویژه کند‪ ،‬افزود‪ :‬شــرایط نامســاعد گاوخونی‪ ،‬پیگیری‬ ‫نکردن تخصیص اب برای زاینده رود‪ ،‬حدود ‪ ۴۴‬هزار راس‬ ‫گونه های جانوری در حال انقراض هستند که نیاز به اب‬ ‫دارند مانند خرس قهوه ای‪ ،‬پلنگ و یوز ایرانی‪ ،‬جبیر‪ ،‬اهو‬ ‫و میــش که در معرض تهدید هســتند‪ .‬او بیان کرد‪ :‬هر‬ ‫چه ســریع تر وزارت نیرو باید تمهیدی بیندیشــد و اب را‬ ‫برای زاینــده رود از حوزه های دیگر انتقال دهد‪ ،‬کمک به‬ ‫زاینده رود حفظ تمدن می کند‪ ،‬در عرصه های مختلف هزار‬ ‫هکتار کشت نشده است و خســارات غیرقابل جبرانی را‬ ‫وارد کرده است‪.‬‬ ‫نماینده مبارکه در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫خسارات قطعی برق برای بیماران جبران ناپذیر است‬ ‫به گفته نماینده مبارکه در مجلس شورای اسالمی قطعی‬ ‫برق به هیچ وجه در کنترل وزارت نیرو و توانیر نیســت و از‬ ‫دست ان ها خارج شــده است و برخی از مناطق با قطعی‬ ‫برق در چند نوبت روز مواجه بودند‪.‬‬ ‫پرویــن صالحــی مبارکه با بیــان اینکه قطعــی برق و‬ ‫خاموشی ها زیبنده کشور ما نیست و نیاز به تجدیدنظر در‬ ‫مدیریــت برق داریم‪ ،‬به فارس گفــت‪ :‬ادامه این وضعیت‬ ‫تشــدید نارضایتی ها را دنبال خواهد داشــت‪  ،‬اول خرداد‬ ‫ماه برق بســیاری از نقاط کشور بدون اینکه جدول قطعی‬ ‫برق ارائه و به مردم و بیمارســتان ها اطالع رســانی شود‪،‬‬ ‫قطع شــد و حتی قطعی برق در برخی مناطق کشــور بر‬ ‫اساس جداول ارائه شده نیست‪ .‬نماینده مبارکه در‪ ‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬ازانجایی که بسیاری از دستگاه ها و‬ ‫تجهیزات موردنیاز بیماران به برق وابســته است‪ ،‬هرگونه‬ ‫قطعی برق خســارات جبران ناپذیری را بــه همراه دارد و‬ ‫ارائه خدمات بهداشتی دچار مشکالتی متعددی شده است‬ ‫و این قطعی برق به ســامت مردم اســیب وارد می کند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬برخی از بیمارســتان ها بــه ژنراتور برق مجهز‬ ‫هستند اما ظرفیتشــان ان قدر نیست که مدت زیادی کار‬ ‫کنند و بیمارســتان ها در این شرایط کرونایی با مشکالت‬ ‫متعددی دست وپنجه نرم می کنند که قطعی برق هم این‬ ‫مشکالت را دوچندان و اسیب های زیادی را به دستگاه ها‬ ‫و تجهیزات درمانی وارد می کند‪ .‬صالحی مبارکه با توضیح‬ ‫اینکه قطعی برق مشــکالتی را در روند واکسیناسیون به‬ ‫وجود اورده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬مراکز بهداشتی به دستگاه های‬ ‫خنک کننده مجهز نیســتند و طبیعتًا نگهداری واکسن که‬ ‫به مراقبت های خاصی نیاز دارد و کمیســیون بهداشت و‬ ‫درمان در این خصوص نامه ای به وزیر نیرو نوشــت که با‬ ‫توجه به واکسیناسیون باید دقت الزم صورت گیرد تا مراکز‬ ‫درمانی با مشکل مواجه نشود‪ .‬عضو کمسیون بهداشت و‬ ‫درمان مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬قطعی برق جدای‬ ‫از ایجاد مشــکل برای بیمارستان ها و مراکز درمانی‪ ،‬برای‬ ‫بیمارانی که در منزل بستری هستند هم مشکالت متعددی‬ ‫ایجاد می کند و همچنین قطعی برق خسارات متعددی را‬ ‫به لوازم خانگی در این شــرایط اقتصادی وارد می کند‪ .‬او با‬ ‫اینکه مبارکه شهرستان صنعتی است و از صنایع بزرگ تا‬ ‫کارگاه های کوچک صنعتی در این شهرستان فعال است‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬قطعی برق مشــکالت را هم برای این‬ ‫بخش ایجــاد می کند و هر جا که اختاللی به صنعت وارد‬ ‫شــود بر اقتصاد‪ ،‬معیشت مردم و خدمات رفاهی تاثیرگذار‬ ‫خواهــد بود‪ .‬صالحی مبارکه اضافه کرد‪ :‬علت قطعی برق‪،‬‬ ‫عملکرد ضعیف‪ ‬وزارت نیرو‪ ‬اســت که ایــن وزارتخانه به‬ ‫وظایفش در قانون برنامه ششــم عمل نکــرده و از ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد ســاخت نیروگاه های تولید برق حدود ‪ ۴۴‬درصد را‬ ‫محقــق کرده و وضعیت قطعی های این روزهای کشــور‬ ‫نتیجه عملکرد ضعیف وزارت نیرو اســت‪ .‬نماینده مبارکه‬ ‫در مجلس شورای اســامی با بیان اینکه ما انتظار داریم‬ ‫وزارت نیــرو پیش از قطعی برق هشــدار الزم را به مردم‬ ‫بدهد و در این زمینه اطالع رســانی کند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫قطعی برق به هیچ وجه در کنترل وزارت نیرو و توانیر نیست‬ ‫و از دســت ان ها خارج شده اســت و برخی از مناطق با‬ ‫قطعی برق در چنــد نوبت روز مواجه بودند و این موضوع‬ ‫به هیچ وجه منطقی نیست‪ .‬او در پایان گفت‪ :‬اگر توان تولید‬ ‫انرژی مصرفی با نزدیک شــدن به فصل گرما را ندارد به‬ ‫کم کاری و تدبیر نامناسب این وزارتخانه برمی گردد که باید‬ ‫از قبل تولید میزان برق موردنیاز در این فصل را پیش بینی‬ ‫کرده باشد که متاســفانه دولت در این حوزه هم کوتاهی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫دبیر جامعه زینب (س) اصفهان مطرح کرد‬ ‫رفع مشکالت اقتصادی با حضور هوشمندانه در انتخابات‬ ‫به گفته دبیر جامعه زینب (س) اصفهان حضور حداکثری‬ ‫و فعــال مــردم در صحنه انتخابات و مشــارکت در تعیین‬ ‫سرنوشــت اجتماعی‪ ،‬سیاســی حق همه مردم و یک اصل‬ ‫عقالنی و شرعی است‪.‬‬ ‫ملیحه ضیایی با بیان اینکه تعیین سرنوشــت به دست‬ ‫خودمان هم حق و هم تکلیف اســت به ایرنا گفت‪ :‬در این‬ ‫راســتا لزوم احساس مسوولیت نسبت به سرنوشت فردی و‬ ‫جمعی از ارزش های پذیرفته و مورد تاکید در اســام است‪.‬‬ ‫به گفته او مشــارکت افــراد در اداره امــور جامعه و تعیین‬ ‫کارگزارانی که بر اســاس قوانین اسالم‪ ،‬شرع و قانون عمل‬ ‫می کنند حق طبیعی هر انســانی است که باید از ان استفاده‬ ‫کند و در سرنوشت جامعه خودش تاثیرگذار باشد و از سویی‬ ‫در جامعه دینی‪ ،‬حفظ نظام و تعیین سرنوشت جامعه وظیفه‬ ‫الهی است‪ .‬این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به فرمایش های‬ ‫رهبر معظم انقالب و تاکید امام راحل بر اهمیت انتخابات به‬ ‫عنوان یک وظیفه الهی‪ ،‬ملی و انسانی و ضرورت مشارکت‬ ‫حداکثری مردم در این عرصه گفت‪ :‬انتخابات تنها یک پدیده‬ ‫سیاسی صرف نیست بلکه مظهر حضور و احقاق حق مردم‬ ‫است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬انتخابات بیانگر میزان وفاداری ملت‬ ‫اســت و ‪ ‬هرچه حضور پرشورتر‪ ،‬اگاهانه تر و حداکثری باشد‬ ‫عالوه بر اینکه موجب اثبات مقبولیت و مشــروعیت نظام‬ ‫اســت‪ ،‬توطئه ها و ترفندهای دشمن را علیه نظام و انقالب‬ ‫نقش بر اب می کند و باعث می شود که وجه جمهوریت‪ ،‬نظام‬ ‫و انقالب‪ ‬افزایش یابد‪ .‬ضیایی افزود‪ :‬مشــارکت باالی مردم‬ ‫در‪ ‬این انتخابات نماد قدرت‪ ،‬صالبت و عزت کشــور است و‬ ‫هرچه میزان ان باالتر باشد عزت و اقتدار کشور هم در داخل‬ ‫و هم در عرصه های بین المللی بیشتر می شود و اگر مشارکت‬ ‫مردم کاهش یابد برای کشــور هم ضرر و هم خسارت دارد‪.‬‬ ‫او با اشــاره به برگزاری انتخابات متعدد و پرشــور در کشور‬ ‫از ابتدای انقالب تاکنون گفت‪ :‬این مهم باعث شــده است‬ ‫که در عرصه داخلــی و بین المللی روز به روز عزت و اعتبار‬ ‫ایران باالتر برود‪ .‬دبیر جامعه زینب (س) اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫در این دوره از انتخابات که هجمه های دشــمنی در داخل و‬ ‫خارج و به خصوص توسط قدرت های غربی‪ ،‬امریکا و اسراییل‬ ‫افزایش یافته است‪ ‬باید با حضور پرشور در انتخابات‪ ،‬تالش‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫انها را برای شــکاف انداختن بین مردم و نظام را بی اثر جلوه‬ ‫دهند‪ .‬این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد‪ :‬مردم با حضور‬ ‫در پای صندوق های رای‪ ،‬ارتباط و اتصال مســتحکم خود‬ ‫را با نظام به منصه ظهور می رســانند و اثبات و دسیسه های‬ ‫دشمنان را برای شــکاف بین مردم و نظام خنثی می کنند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه اکنون به واســطه فشــار ســخت و شرایط‬ ‫تحریم که دشــمن با دایر کردن اردوگاه هایی در این هشت‬ ‫ســال بر ایران تشدید کرده اســت و به دنبال ناکارامد جلوه‬ ‫دادن نظام اســت‪ ،‬حضور حداکثــری مردم بیش از پیش در‬ ‫صحنه انتخابات ‪ ۲۸‬خرداد احساس می شود‪ .‬دبیر جامعه زینب‬ ‫(س) اصفهان‪ ،‬روشنگری و بصیرت افزایی توسط خواص و‬ ‫نخبگان را یکی از راهکارهای ایجاد شور انقالبی در بین مردم‬ ‫برشــمرد و گفت‪ :‬باید مردم به انتخاباتی پرشور و با انتخابی‬ ‫اصلح و درســت بر اســاس معیارهای رهبر معظم انقالب‬ ‫ترغیب شــوند‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬به مردم بگوییم چه شرکت‬ ‫کنند و نکنند‪ ،‬انتخابات برگزار می شــود ولی اگر این رویداد‬ ‫هوشمندانه‪ ،‬درست و با معیارهای دقیق و اصولی انجام شود‬ ‫می توان اطمینان داشت که مشکالت اقتصادی کشور رفع‬ ‫شود‪ .‬ضیایی تبیین دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی‬ ‫را عاملی انگیزه بخش برای حضور مردم در پای صندوق های‬ ‫رای برشمرد و گفت‪ :‬این مهم باید توسط مسئوالن و خواص‬ ‫و از طریق رسانه ملی برای مردم تبیین شود‪ .‬او رفع مشکالت‬ ‫معیشتی برای جوانان را تنها با حضور حداکثری و اگاهانه انها‬ ‫در انتخابات ممکن دانســت و گفت‪ :‬انتخاب درست در این‬ ‫انتخابات تنها راه برون رفت از‪ ‬تنگناهای و مشــکالت فعلی‬ ‫است‪ .‬این فعال سیاســی تصریح کرد‪ :‬مردم بدانند کسانی‬ ‫که در فضاهای مجازی‪ ،‬ماهواره ها و دیگر عرصه ها ســعی‬ ‫دارند اتحاد و امنیت را زیر سال ببرند و شعار تحریم انتخابات‬ ‫سر می دهند‪ ،‬دوست ملت نیستند و بر این اساس مردم باید‬ ‫به صورت اتش به اختیار به میدان بیایند و نقشه های دشمنان‬ ‫را نقش براب کنند‪ .‬انتخابات‪ ‬سیزدهمین دوره رئیس جمهوری‬ ‫و ششمین دوره شــوراهای اسالمی شــهری‪ ،‬روستایی و‬ ‫عشــایری‪  ‬و میان دوره ای پنجمین دوره خبرگان رهبری و‬ ‫یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی به طور همزمان‪۲۸  ‬‬ ‫ماه خرداد امسال برگزار می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ائمه جماعات مسائل‬ ‫اقتصادی را هم دنبال کنند‬ ‫گــروه رویداد‪ :‬به گفته امام جمعــه اصفهان در‬ ‫مساجد باید مباحث سیاســی و دینی مطرح شود و‬ ‫همچنین پایگاهی برای کمک به نیازمندان و انفاق‬ ‫کردن به مستضعفان باشد‪.‬‬ ‫ایت ا‪ ...‬سید یوســف طباطبایی نژاد‪ ،‬در جمع دبیران‬ ‫منطقه ای امور مســاجد اصفهان‪ ،‬با بیان اینکه برای‬ ‫مساجد بودجه ای اختصاص داده نشده است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬امیدوار به اصالح مشکالت و امور مربوط‬ ‫به مساجد هستیم و الزم است برای حل مشکالت‬ ‫مســاجد پیگیری های دائمی داشته باشیم‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫یکی از دغدغه های همه ما این بوده است که مساجد‬ ‫همان سنگری باشد که امام فرمودند و مساجد تبدیل‬ ‫به بســتری برای رشد دین و مســائل دیگر جامعه‬ ‫باشد‪ ،‬باید ائمه جماعات مسائل مختلف را برای مردم‬ ‫مطرح کنند از جمله مسائل مربوط به احکام شرعی و‬ ‫مسائل سیاسی باید از سوی ائمه جماعات برای مردم‬ ‫مطرح بشود‪ .‬امام جمعه اصفهان بیان کرد‪ :‬باید ائمه‬ ‫جماعات در کنار مسائل دینی مسائل اقتصادی را هم‬ ‫دنبال بکنند‪ ،‬باید در مساجد به شناسایی خانواده های‬ ‫محروم مناطق پرداخته شــود و به یاری انها بروند‪،‬‬ ‫این یکی از رســالت های مســاجد اســت‪ ،‬یکی از‬ ‫کارهایی که ائمه اطهــار(ع) انجام می دادند‪ ،‬همین‬ ‫موضوع بوده است و باید ما نیز نسبت به ان اهتمام‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬او با تاکید بر ضرورت اهتمام ائمه‬ ‫جماعات نسبت به مســئله انفاق و حمایت از اقشار‬ ‫محروم در محالت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انفاق و حمایت از‬ ‫مستضعفان یکی از مهمترین وظایف دینی است‪ ،‬این‬ ‫وظیفه همگانی اســت و حتی اگر کسی توان مالی‬ ‫ندارد باید واسطه کمک به نیازمندان بشود‪ .‬ایت ا‪...‬‬ ‫طباطبایی نژاد با اشــاره به اجر و پاداش بسیار کمک‬ ‫بــه محرومان و انفاق کردن‪ ،‬گفت‪ :‬کمک کردن به‬ ‫فقرا الزم اســت و باید ائمه جماعات و روحانیون از‬ ‫اعتبــار خود در میان مردم بــرای جلب کمک های‬ ‫مردمی برای حمایت از نیازمندان اســتفاده کنند و‬ ‫الزم اســت که در مساجد به این موضوع توجه ویژه‬ ‫داشته باشــیم‪ .‬مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور‬ ‫مساجد استان اصفهان در این دیدار با اشاره به کمبود‬ ‫منابع مالــی و امکانات در مرکز رســیدگی به امور‬ ‫مساجد استان اصفهان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬برنامه ریزی ها‬ ‫و فعالیت های گســترده ای برای توجه به مساجد و‬ ‫رسیدگی به مســائل مربوط به مساجد انجام شده و‬ ‫در حال انجام است‪ .‬حجت االسالم سید محمدصادق‬ ‫ابطحی با بیان اینکــه در پایان نامه های حوزوی به‬ ‫مسئله مسجد توجه نشده‪ ،‬افزود‪ :‬این در حالی است‬ ‫که در منابع دینی و فقه ما مسائل مختلفی پیرامون‬ ‫مسجد مطرح شده اســت و باید پیگیری بشود که‬ ‫سرفصل هایی برای دانشــگاه و حوزه در خصوص‬ ‫سوق دادن پایان نامه ها به سمت موضوعات مربوط‬ ‫به مســاجد اختصاص داده شود‪ .‬او به مسئله اهمیت‬ ‫بــکار گیری ائمــه جماعات انقالبی و مناســب با‬ ‫شرایط مساجد اشــاره و بیان کرد‪ :‬در برخی مساجد‬ ‫ائمه جماعات مناســب مسجد نیستند و باید افرادی‬ ‫به کارگیری شــوند که با روحیات انقالبی و جهادی‬ ‫مناسب فعالیت در مساجد باشند‪ .‬مدیر اجرایی مرکز‬ ‫رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫زحماتی در ‪ 25‬ســال اخیر انجام شده اما به صورت‬ ‫سنتی بوده اســت‪ ،‬چندین کارگروه تشکیل داده ایم‬ ‫با حضور مســئوالن استانی و شهرستانی و جلسات‬ ‫مســتمری توســط این کارگروه ها برگزار می شود‪،‬‬ ‫همچنین شورای سیاست گذاری مساجد نیز با حضور‬ ‫ایت ا‪ ...‬مهدوی و دیگر علما فعال شــده است‪ .‬او از‬ ‫راه اندازی کارگروه پژوهشی در حوزه مساجد خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬در فضای مجازی نیز فعالیت مطلوبی انجام‬ ‫شده و برای ائمه جماعات دسترسی به این شبکه ها‬ ‫ایجاد شده و هرروز محتوای موردنیاز ائمه جماعات‬ ‫در اختیار انها قرار می گیرد‪ .‬حجت االســام ابطحی‬ ‫با بیان اینکه موقوفات مساجد متولی درستی ندارد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬موقوفات بسیاری در مساجد وجود‬ ‫دارد که به انها رسیدگی نشده و اوقاف هم به درستی‬ ‫به این موقوفات رسیدگی نکرده است‪ ،‬پیگیر هستیم‬ ‫که موقوفات مساجد را ساماندهی کرده و موقوفات‬ ‫مساجد را احیا کنیم‪.‬‬ ‫فعال بودن ‪ ۶۵‬شعبه اخذ‬ ‫رای در نطنز‬ ‫به گفتــه فرماندار نطنز ‪ ۶۵‬شــعبه اخذ رای در ‪۳۸‬‬ ‫حوزه شهری و ‪ ۲۷‬حوزه روستایی برای روز انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری و شورای اسالمی شهر و روستا در‬ ‫شهرستان نطنز فعال خواهد بود‪.‬‬ ‫رمضان علی فردوســی ‪ ‬به ایسنا گفت‪ :‬تعداد شعب‬ ‫اخذ رای در انتخابات پیش رو نســبت به انتخابات‬ ‫دوره قبــل‪ ۱۰ ،‬درصد افزایش داشــته که یکی از‬ ‫عوامل این افزایش‪ ،‬رعایت پروتکل های بهداشــتی‬ ‫و جلوگیری از شــلوغی در شعب اخذ رای است‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬اگر بخواهیم به تفکیک امار شــعب اخذ رای‬ ‫را اعالم کنیم‪ ،‬از این تعداد‪ ۳۷ ،‬شــعبه اخذ رای در‬ ‫بخش مرکزی نطنز و ‪  ۲۸‬شــعبه در بخش امامزاده‬ ‫قــرار دارد که از تعداد ‪ ۶۵‬شــعب اخــذ رای تعداد‪ ‬‬ ‫‪ ۴۶‬شــعبه ثابت و ‪ ۱۹‬شعبه ســیار‪  ‬است‪ .‬فرماندار‬ ‫نطنز‪ ‬با بیان اینکه ‪ ۲۹‬هزار نفر واجد شــرایط رای‬ ‫در شهرستان نطنز هســتند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تمام‬ ‫تالش مســئوالن برای رفع مشــکالت مردم است‬ ‫و مردم بــا حضور پرشــور خــود می توانند حامی‬ ‫مسئوالن باشند‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫‪ ۹‬هزار برچسب نرخ کرایه بین‬ ‫تاکسیراناناصفهانتوزیع‬ ‫می شود‬ ‫مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی‬ ‫شهرداری اصفهان از افزایش ‪ ۲۵‬درصدی نرخ کرایه‬ ‫تاکسی های این کالنشهر با تعرفه سه و چهار نفر سرنشین‬ ‫خبر داد و گفت‪ ۹ :‬هزار برچسب نرخ کرایه سال ‪ ۱۴۰۰‬بین‬ ‫رانندگان تاکسی خطوط گردشی و خطی در حال توزیع است‪.‬‬ ‫هادی منوچهری در گفت و گو با خبرنگار‪ ‬ایمنا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نرخ کرایه بر حسب مصوبه ستاد کرونا بر اساس سه و چهار‬ ‫سرنشین مشخص شده است‪.‬وی با بیان اینکه رانندگان موظف‬ ‫هستند برچسب های نرخ کرایه را در معرض دید مسافران قرار‬ ‫داده و طبق مصوبه کرایه خود را دریافت کنند‪ ،‬افزود‪ :‬رانندگانی‬ ‫که از ابتدای خرداد برچسب تحویلی نرخ کرایه را نصب نکرده‬ ‫باشند‪ ،‬اعمال قانون خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی‬ ‫شهرداری اصفهان افزود‪ :‬شهروندان در صورت مشاهده تخلف‬ ‫می توانند از طریق سامانه پیامکی ‪ ،۱۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۲۳‬تلفن‬ ‫گویا به شماره ‪ ۳۵۶۸۸۱۰۰‬و در فضای مجازی به ادرس @‬ ‫‪ Taxikhabar‬نسبت به اعالم موارد تخلف اقدام کنند‪.‬‬ ‫توسعهتصفیه خانه هایشهر‬ ‫برای ابیاری فضای سبز در‬ ‫دستور کار است‬ ‫معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۸۵‬کیلومتر خط انتقال اب به منظور استفاده از ظرفیت پساب‬ ‫تصفیه شده در سطح شهر ایجاد شده است‪.‬‬ ‫حسین امیری در گفت و‪ ‬گو‪ ‬با خبرنگار‪ ‬ایمنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر بیش از ‪ ۱۵‬درصد ابیاری فضای سبز شهر اصفهان‬ ‫با استفاده از پساب تصفیه شده انجام می شود این به معنای‬ ‫استفاده نکردن از هفت میلیون متر مکعب ذخیره منابع اب های‬ ‫زیرزمینی است‪.‬وی با بیان این که طی پنج سال اینده استفاده‬ ‫از پساب به بیش از ‪ ۵۰‬درصد می رسد‪ ،‬افزود‪ :‬تا پنج سال اینده‬ ‫همچنین شاهد افزایش درصد ابیاری با سیستم های نوین از‬ ‫‪ ۶۰‬درصد به نزدیک ‪ ۷۰‬درصد خواهیم بود‪.‬معاون خدمات‬ ‫شهری شهردار اصفهان با اشاره به بهره برداری دو تصفیه‬ ‫خانه به منظور تصفیه پساب فاضالب‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر دو‬ ‫تصفیه خانه شمال و جنوب فعالیت می کند و دو مورد دیگر نیز‬ ‫در دست اجرا است همچنین احداث سه تصفیه خانه در مرحله‬ ‫انعقاد قرارداد و یک مورد دیگر در مرحله انجام مطالعه است‪.‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬طی دو سال گذشته بالغ بر یکصد میلیارد تومان‬ ‫ساالنه جهت تامین منابع اب و تبدیل اب های خاکستری به‬ ‫اب تصفیه شده مناسب ابیاری فضای سبز شهرداری هزینه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫امیری با بیان اینکه در کشور کمتر شهرداری توانسته از‬ ‫ظرفیت پساب تصفیه شده برای تامین منابع ابی فضای سبز‬ ‫استفاده کند‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس برنامه اصفهان ‪ ۱۴۰۵‬و تاکیدات‬ ‫شهردار مبنی بر کاهش استفاده از ذخیره اب های زیرزمینی و‬ ‫اب های تصفیه‪ ،‬در حال توسعه و تجهیز تصفیه خانه های شهر‬ ‫برای استفاده از ظرفیت پساب هستیم تا بتوانیم فضای سبز شهر‬ ‫را از این طریق ابیاری کنیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬بیش از ‪ ۸۵‬کیلومتر‬ ‫خط انتقال اب به منظور استفاده از این ظرفیت در سطح شهر‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫احداث پاتوق شهری «پهلوانان‬ ‫شهر» در منطقه ‪۳‬‬ ‫مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت‪ :‬عملیات کاهگل‬ ‫دیواره های خیابان سنبلستان در سال گذشته انجام و مورد‬ ‫استقبال شهروندان قرار گرفت که دراین راستا زمینی به وسعت‬ ‫حدود یک هزار مترمربع در این خیابان به پاتوق شهری مبدل‬ ‫خواهد شد‪.‬حسین کارگر در گفت و گو با خبرنگار‪ ‬ایمنا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پاتوق‪ ،‬محل حضور ازادانه افراد است که به منظور تبادل‬ ‫افکار‪ ،‬گفت و گو‪ ،‬بازی‪ ،‬کسب اطالعات‪ ،‬استراحت کردن و…‬ ‫به کار می رفته است که به صورت های مختلف مانند حضور و‬ ‫گفتگوی افراد در‪ ‬سربینه‪ ‬حمام ها‪ ،‬قهوه خانه ها‪ ،‬گردامدن افراد‬ ‫در سر کوچه و برزن ها شکل می گرفته که با زندگی مدرن‬ ‫شهری‪ ،‬رنگ و بوی پاتوق ها تغییر کرده است‪ ،‬به طوری‬ ‫که امروزه اشخاص با یکدیگر در فضاهای مجازی به تبادل‬ ‫نظر مشغول می شوند‪.‬وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان‬ ‫محله های مختلف را به سبک جدید و مدرنیته ساماندهی و‬ ‫با قرار دادن مبلمان شهری زمینه ارتباطات چهره به چهره را‬ ‫فراهم کرده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در محله قدیمی‪ ‬سنبلستان‪ ‬که‬ ‫هنوز زندگی های سنتی در این محله قابل مشاهده است‪،‬‬ ‫زمینی وجود دارد که مخروبه و موجب ازار و اذیت سایر ساکنان‬ ‫این محله شده بود‪ ،‬لذا با طراحی خاص سنتی زمینه ای برای‬ ‫ایجاد پاتوق شهری سنتی در این محل فراهم شده است‪.‬مدیر‬ ‫منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به ساماندهی محور‬ ‫تاریخی – گردشگری‪ ‬دردشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عملیات ساماندهی‬ ‫محور‪ ‬دردشت‪ ‬از سال های گذشته در بازارچه‪ ‬دردشت‪ ‬با‬ ‫سنگفرش کف‪ ،‬سبک سازی‪ ،‬ایزوالسیون و اجرفرش بام انجام‬ ‫و از سال ‪ ۱۳۹۷‬ادامه ان توسط این منطقه از مسجد‪ ‬پاگلدسته‪ ‬و‬ ‫گذر از محل درس (مدرس) به سمت خیابان‪ ‬ابن‪ ‬سینا حدود‬ ‫یک هزار مترمربع اسفالت برداری‪ ،‬زیرسازی و بلوک فرش‬ ‫شد‪.‬وی افزود‪ :‬فاز بعدی از سمت بازارچه‪ ‬دردشت‪ ‬به سمت‬ ‫بازار شیخ بهایی در سال گذشته با زیرسازی‪ ،‬سنگ و یا بلوک‬ ‫فرش شد که در طول مسیر دیواره های مخروبه نیز با زیرسازی‬ ‫‪ ‬کاهگل‪ ‬شده است‪.‬کارگر به استقبال شهروندان از طرح‬ ‫اجرای‪ ‬کاهگل‪ ‬معابر اشاره و تصریح کرد‪ :‬سال گذشته‬ ‫با توجه به دیواره های مخروبه حاصل از طرح ازادسازی‬ ‫خیابان‪ ‬سنبلستان‪ ،‬عملیات زیرسازی و‪ ‬کاهگل‪ ‬دیواره ها انجام‬ ‫شد که ساکنان نسبت به زمین رها شده در این گذر نارضایتی‬ ‫داشته و با مطرح کردن طرح پاتوق شهری‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫با موافقت مالکان و سازمان طراحی شهرداری اصفهان با‬ ‫مشارکت منطقه سه طرح تصویب و در دست اقدام قرار گرفت‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 05‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4080‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫یکی از زیباترین مسیرهای دوچرخه کشور در چند ماه اینده تکمیل می شود‬ ‫ساخت مسیر دوچرخه از نقش جهان تا ناژوان‬ ‫معـاون حمـل و نقـل و ترافیک شـهردار اصفهـان با بیان‬ ‫اینکه مسـیر دوچرخه بر اسـاس شـرایط یک خیابـان طراحی‬ ‫می شـود‪ ،‬گفت‪ :‬سیاسـت طراحی مسـیر دوچرخه به دو روش‬ ‫مسـیرهای کانالیزه و خط کشـی منعطـف خواهد بود‪.‬‬ ‫مسـعود بنـده خـدا بـه ایمنـا گفـت‪ :‬ایجـاد مسـیرهای‬ ‫دوچرخـه بـر اسـاس مصوبه شـورای عالی ترافیک اسـتان در‬ ‫دسـتور کار شـهرداری قـرار دارد بـر ایـن اسـاس قـرار اسـت‬ ‫‪۷۷۷‬کیلومتر مسـیر ایمن و پیوسـته برای دوچرخه سـواری در‬ ‫شـهر اصفهـان راه اندازی شـود که این مهم از سـال گذشـته‬ ‫اغاز شـده اسـت‪ .‬او با بیان اینکه این مسـیر انگیزه شهروندان‬ ‫را بـه دوچرخه سـواری در مسـیرهای ایمـن افزایـش می دهد‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬زمانی می توانیم از شـهروندان بخواهیـم از خودروهای‬ ‫شـخصی کمتـر اسـتفاده کنند و مسـیرهای کوتاه شـهری را‬ ‫رکاب بزننـد کـه مسـیرهای ایمـن و پیوسـته داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫معـاون حمـل و نقل و ترافیک شـهردار اصفهان ادامـه داد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه دوچرخه سـواری در خیابان هـا و در دل ترافیک‬ ‫بسـیار خطرناک بود‪ ،‬شـهروندان تمایلی به استفاده از دوچرخه‬ ‫نداشـتند و ایجاد مسـیرهای ایمن برای دوچرخه سـواری یکی‬ ‫از مطالبـات چندیـن سـاله شـهروندان اصفهانـی اسـت‪ .‬بنده‬ ‫خـدا بـا بیـان اینکـه در این شـرایط کـه الودگی هـوا همه جا‬ ‫مشـهود اسـت‪ ،‬بهتریـن وسـیله نقلیه دوچرخـه اسـت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بـه طـور حتـم زمانـی کـه پـروژه ایجـاد ‪۷۷۷‬کیلومتر مسـیر‬ ‫دوچرخه سـواری تکمیـل و عملیـات ایمن سـازی ان انجـام‬ ‫شـد‪ ،‬شـهروندان از این مسـیرها اسـتقبال خواهند کرد‪ ،‬شـعار‬ ‫معاونـت حمـل و نقـل و ترافیـک «وظیفـه داریم بسـترهای‬ ‫امـن را بـرای حمـل و نقل پـاک فراهم کنیم» نیـز در همین‬ ‫راسـتا تعییـن شـده اسـت‪ .‬او تصریـح کـرد‪ :‬در کنـار ایجـاد‬ ‫مسـیرهای دوچرخه سـواری‪ ،‬توسـعه پیاده راه هـا را در دسـتور‬ ‫کار داریـم‪ ،‬زیـرا معتقدیم شـهر باید برای زندگی زیسـت پذیر‬ ‫باشـد که در این راسـتا حمل و نقل شـهر نیز باید انسـان مدار‬ ‫باشـد‪ .‬معـاون حمل و نقـل و ترافیک شـهردار اصفهان تاکید‬ ‫کـرد‪ :‬زمانـی که شـهر انسـان محور باشـد بر اسـاس نیازهای‬ ‫شـهروندان شـکل می گیـرد و به همیـن جهت وظیفـه داریم‬ ‫مسـیرهای دوچرخه سـواری و پیاده راه هـا را توسـعه دهیـم و‬ ‫زیرسـاخت را فراهـم کنیم در این راسـتا میدان امـام‪ ،‬چهارباغ‬ ‫عباسـی و خیابـان سـپاه پیـاده راه شـده و خیابـان نظـر نیز در‬ ‫حـال پیاده راه شـدن اسـت‪ .‬بنـده خدا بـا بیان اینکه سیاسـت‬ ‫طراحـی مسـیر دوچرخـه بـه دو روش مسـیرهای کانالیـزه و‬ ‫خط کشـی منعطـف خواهـد بـود‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬چنـد نوع‬ ‫مسـیر دوچرخه سـواری وجـود دارد کـه یکـی از این مسـیرها‬ ‫از سـمت راسـت خیابـان با جـداول بـه صـورت فیزیکی جدا‬ ‫می شـود؛ در خیابان هـای یک طرفه در سـمت چـپ که توقف‬ ‫ممنوع اسـت‪ ،‬مسـیر با جداول جدا می شـود و در برخی دیگر‬ ‫از خیابان هـا بـه موازات مسـیر اتوبوس‪ ،‬محل عبـور دوچرخه‬ ‫در نظر گرفته شـده اسـت در واقع مسـیر دوچرخه بر اسـاس‬ ‫شـرایط ان خیابـان طراحی می شـود‪ .‬او افزود‪ :‬قسـمت عمده‬ ‫مسـیر عبـور دوچرخـه با خط کشـی ایمن سـازی می شـود در‬ ‫واقع در نظر داریم در تقاطع ها و میادین مسـیرها را مشـخص‬ ‫و ایمن سـازی کامـل انجـام دهیـم تـا یـک محـور پیوسـته‬ ‫داشـته باشـیم‪ .‬بنده خـدا با بیان اینکه چندیـن محور دوچرخه‬ ‫در سـطح شـبکه معابـر ایجـاد خواهیـم کـرد‪ ،‬گفـت‪ :‬یکی از‬ ‫بزرگتریـن و اصلی ترین مسـیر دوچرخه سـواری از میدان الله‬ ‫اغـاز و از خیابان هـای پرویـن‪ ،‬الهـور و همـزه عبـور و تا پل‬ ‫بزرگمهـر ادامـه دارد‪ ،‬یکی دیگر از مسـیرها در محور تفریحی‬ ‫اصفهـان مسـیر دوچرخه ممتـد میـدان امام خمینـی‪ ،‬خیابان‬ ‫سـپه‪ ،‬چهارباغ عباسـی‪ ،‬حاشـیه مادی‪ ‬نیاصرم‪ ،‬خیابان صائب‪،‬‬ ‫پـل مارنان و جاده سلامت ناژوان در نظر گرفته شـده اسـت‬ ‫عملیـات اجرایـی ایـن مسـیر کـه جز‪ ‬مفرح تریـن‪ ‬و زیباترین‬ ‫مسـیرهای دوچرخـه کشـور خواهد بـود ظرف چند مـاه اینده‬ ‫تکمیل می شـود‪.‬‬ ‫‪ ۶۲‬هزار نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند‬ ‫ثبت نام ‪ ۹۰‬درصد مردم اصفهان در سامانه سیب‬ ‫بنا به گفته رئیس مرکز بهداشــت شــماره دو اصفهان از‬ ‫اسفندماه سال قبل که واکسیناسیون کادر درمان شروع شده‬ ‫تاکنون در مرکز بهداشت شماره دو اصفهان حدود ‪۷۲‬هزار نفر‬ ‫واکسینه شدند که از این تعداد حدود ‪ ۶۲‬هزار نفر دوز نخست و‬ ‫حدود ‪۱۰‬هزار نفر دوز دوم واکسن را دریافت کردند‪.‬‬ ‫منصوره‪ ‬ابوفاضلــی‪  ‬در خصوص انجام واکسیناســیون‬ ‫در مرکز تجمیعی واکســن در مصلی اصفهان‪ ،‬به ایمنا گفت‪:‬‬ ‫واکسیناسیون بر اساس ســند ملی واکسیناسیون که توسط‬ ‫وزارت بهداشت اعالم شــده انجام می شود و بعضی افراد در‬ ‫اولویت انجام واکسیناسیون هســتند‪ ،‬کادر درمان و بهداشت‬ ‫در اولویت بودند و اکنون نیز واکسیناسیون بیماران خاص که‬ ‫شامل افراد مبتال به ســرطان‪ ،‬تاالسمی‪ ،‬ام اس‪ ،‬هموفیلی و‬ ‫افرادی است که پیوند عضو داشته اند‪ ،‬انجام می شود‪ .‬او با اشاره‬ ‫به واکسینه کردن سالمندان باالی‪۷۰‬سال‪ ،‬افزود‪ :‬واکسیناسیون‬ ‫گروه سنی ‪۸۰‬سال به باال از حدود دو هفته پیش شروع شده‬ ‫و در حال حاضر از شنبه نیز واکسیناسیون گروه سنی ‪۷۰‬سال‬ ‫به باال اغاز شده است‪ ،‬واکسیناسیون در مراکز تجمعی انجام‬ ‫می شود‪ ،‬مرکز تجمعی مصلی وابسته به مرکز بهداشت شماره‬ ‫دو و مرکز تجمعی پل شهرستان وابسته به مرکز شماره یک‬ ‫است‪ ،‬مراکز تجمعی برای سرعت بخشیدن به واکسیناسیون و‬ ‫رعایت فاصله گذاری اجتماعی راه اندازی شده است‪ ،‬همچنین‬ ‫مرکز تجمعی مصلی جنوب شهر اصفهان را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز بهداشت شماره دو اصفهان با بیان اینکه روزانه در‬ ‫مرکز تجمعی مصلی حدود دو هزار نفر را واکسینه می شوند‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در ‪۹‬مرکز بهداشت دیگر که بیشتر در شمال‬ ‫شــهر و مرکز شــهر قرار دارند‪ ،‬نیز واکسیناســیون در نوبت‬ ‫صبح و بعدازظهر انجام می شــود‪ ،‬از جمله این مراکز می توان‬ ‫به کلینیک قائدی در دروازه دولت و ملک شــهر که در نوبت‬ ‫صبح و بعدازظهر فعال هستند اشاره کرد همچنین مرکز رهنان‪،‬‬ ‫مرکز‪ ‬کوجان‪ ‬در خیابان شهیدان کاظمی‪ ،‬مرکز خدیجه کبری‬ ‫در خیابان کاوه‪ ،‬مرکز ســپاهان شهر و مرکز بهارستان که در‬ ‫نوبت صبح فعال هستند اشاره کرد‪ .‬او با اشاره به اینکه تقریبا‬ ‫اطالعات ‪۹۰‬درصد جمعیت اصفهان در سامانه سیب ثبت شده‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬افراد از طریق پیامک فراخوان داده می شوند‬ ‫که در چه زمانی برای واکسن مراجعه کنند‪ ،‬اما برخی که در این‬ ‫سامانه ثبت نام نشده اند می توانند در سایت ‪salamat.gov.‬‬ ‫‪ ir‬ثبت نام کنند و افراد بر اساس محل زندگی تقسیم بندی و از‬ ‫مدیر بهینه سازی تاسیسات شهری شهرداری مطرح کرد‪:‬‬ ‫نگهداریساختارمندتاسیساتشهری‬ ‫مدیر بهینه سازی‪ ،‬تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری‬ ‫شــهرداری اصفهان از ایجاد ســاختار یکپارچه نگهداری و‬ ‫تعمیرات پیشگیرانه در تاسیسات و تجهیزات شهری مناطق‬ ‫‪ ۱۵‬گانه خبر داد‪.‬‬ ‫سید مهدی حســینی به ایمنا گفت‪ :‬گســتره خدمات‬ ‫شهری در‪ ‬کالنشهر‪ ‬اصفهان در بیش از ‪ ۵۰۰‬پارک شهری‬ ‫و محلــی‪ ،‬عرصه های عمومی فضای ســبز‪ ،‬اثار تاریخی‪،‬‬ ‫پل ها‪ ،‬مســاجد و دیگر ابنیه سطح شهر مستلزم ایجاد بستر‬ ‫تاسیساتی گسترده ای است که به عنوان دارایی های فیزیکی‬ ‫شهرداری در بخش تاسیسات و تجهیزات شناخته می شود‪.‬‬ ‫طریق پیامک فراخوان می شوند‪ ،‬مزیت ثبت نام در این سامانه‬ ‫این اســت که در دوز دوم که زمان تزریق ان مشخص است‪،‬‬ ‫برای فرد جهت تعیین زمان و مکان واکســن پیامک ارسال‬ ‫می شــود‪ .‬ابوفاضلی‪ ‬گفت‪ :‬برخی افراد هنوز پیامک دریافت‬ ‫نکردند‪ ،‬اما برای انجام واکسیناسیون به مراکز مراجعه و کار ما‬ ‫را سخت می کنند و حجم کار افزایش می یابد‪ ،‬اما برنامه ریزی‬ ‫به گونه ای است که افرادی که حضوری مراجعه می کنند نیز‬ ‫واکسن را دریافت خواهند کرد‪ ،‬اکنون واکسن‪ ‬استرازنکا‪ ‬تزریق‬ ‫می شود‪ ،‬اما افرادی که دوز دوم را باید بزنند‪ ،‬همان نوع واکسن‬ ‫قبلی را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬چالش های برنامه واکسیناسیون در مراکز‬ ‫تجمعی‬ ‫او افــزود‪ :‬نگهداری‪ ،‬تعمیرات و ســرویس های دوره ای این‬ ‫تجهیــزات از رئوس اقداماتی اســت که بــه منظور بهینه‬ ‫کردن توانایی های ان‪ ،‬به حداکثر رساندن کارایی تجهیزات‬ ‫همچنین کاهش نرخ خرابی و ازکارافتادگی تاسیسات انجام‬ ‫می شــود‪ .‬مدیر بهینه سازی‪ ،‬تعمیرات و نگهداری تاسیسات‬ ‫شهری شــهرداری اصفهان تصریح کرد‪ :‬بر این اساس و با‬ ‫توجه به تنوع و تعدد تاسیسات و تجهیزات شهری در مناطق‬ ‫‪ ۱۵‬گانه‪ ‬شهر اصفهان شامل بیش از ‪ ۷۰‬هزار پایه روشنایی‪،‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬اب نما‪ ‬بیش از ‪ ۳۰۰‬محوطه اسباب بازی کودکان‪۳۳۰ ،‬‬ ‫ســامانه اب رســانی‪ ۱۵۰ ،‬پروژه نورپردازی ابنیه تاریخی و‬ ‫معاصر‪ ۱۵۰۰ ،‬انشعاب و اشتراک برق‪ ۳۱ ،‬نیروگاه خورشیدی‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۲۵۰‬دستگاه سرویس بهداشتی‪ ۴۰۰ ،‬ساختمان اداری‬ ‫و خدماتی‪ ،‬هفت هزار و ‪ ۲۰۰‬تابلو برق و شــبکه توزیع برق‬ ‫داخلی و همچنین بیــش از ‪ ۱۲۰‬هزار قطعه از انواع مبلمان‬ ‫شــهری مانند ســطل زباله‪ ،‬نیمکت االچیــق و…‪ ،‬نظام‬ ‫هماهنگ نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مستقر شده است‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬به طورکلی اهداف استقرار این نظام هماهنگ‬ ‫افزایــش دوره عمومی عمر مفید دســتگاه ها و تجهیزات‪،‬‬ ‫افزایش قابلیت اطمینان دســتگاه ها و موتوراالت‪ ،‬افزایش‬ ‫کارایی کل تجهیزات‪ ،‬کاهش تعمیرات اتفاقی دستگاه ها و‬ ‫موتــوراالت‪ ،‬کنترل موجودی قطعات یدکی در انبار و ایجاد‬ ‫نظم و ترتیب و استاندارد کردن روش های تعمیرات کاهش‬ ‫هزینه های تعمیرات تکراری و متوالی و در نتیجه اســتفاده‬ ‫بهتر از قطعات یدکی‪ ،‬افزایش کیفیت راهبری و جلوگیری‬ ‫از اتالف وقت و جلوگیری از فراموشی برخی از تعمیرات در‬ ‫زمان توقف امکان سنجی و روش سنجی‪ ‬فعالیت های تعمیری‬ ‫و تولیدی و در نتیجه باال بردن بهره وری اســت‪ .‬حســینی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ایجاد و بهبود سیســتم اطالعات فنی به عنوان‬ ‫او با اشــاره به چالش های انجام واکسیناسیون در مراکز‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬زمان شــروع واکسیناسیون ‪۸‬صبح است‪ ،‬اما افراد‬ ‫خیلــی زودتر می ایند و تجمع می کنند‪ ،‬این موضوع بســیار‬ ‫خطرناک اســت و رعایت فاصله گــذاری اجتماعی و نکات‬ ‫بهداشتی مقابله با شیوع کرونا را تحت تاثیر قرار می دهد‪ ،‬برخی‬ ‫فکر می کنند اگر زود نیایند واکسن تمام می شود‪ ،‬اما مشکل‬ ‫کمبود واکسن نداریم و بهتر است افراد در ساعت مقرری که به‬ ‫ان ها پیامک شده‪ ،‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ارائه کارت ملی برای انجام واکسیناسیون‬ ‫رئیس مرکز بهداشــت شــماره دو اصفهان در خصوص‬ ‫واکسن های ایرانی و اضافه شدن ان ها به چرخه واکسیناسیون‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اســاس اعالم وزارت بهداشت احتما ًال در اواخر‬ ‫خرداد واکسن های ایرانی به تولید انبوه می رسد و دیگر مشکل‬ ‫واکسن نخواهیم داشت‪ ،‬الزم است افراد باکارت ملی مراجعه‬ ‫کنند‪ ،‬چرا که اطالعاتشان باید در سامانه ثبت شود‪ .‬او با اشاره‬ ‫به چالش های دیگری که در برنامه واکسیناسیون با ان روبرو‬ ‫هســتند‪ ،‬افزود‪ :‬برخی بیماران خاص به پزشــک متخصص‬ ‫خود مراجعه و هرکدام از پزشــک یک برگه می اورند و اصرار‬ ‫بر تزریق واکســن دارند‪ ،‬درحالی که در اولویت نیستند و انجام‬ ‫واکسیناسیون تنها بر اساس اولویت بندی انجام می شود و بهتر‬ ‫است افراد خارج از نوبت مراجعه نکنند‪ .‬ابوفاضلی‪ ‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫از اسفندماه سال قبل که واکسیناسیون کادر درمان شروع شده‬ ‫تاکنون در مرکز بهداشت شماره دو اصفهان حدود ‪۷۲‬هزار نفر‬ ‫واکسینه شدند که از این تعداد حدود ‪۶۲‬هزار نفر دوز نخست و‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬هزار نفر دوز دوم واکسن را دریافت کردند‪.‬‬ ‫بانک اطالعاتی بهره بردار‪ ،‬کاهش هزینه های انرژی به ویژه‬ ‫انرژی الکتریکی‪ ،‬کاهش میزان ضایعات تجهیزات و قطعات‬ ‫یدکی و ابزار جلوگیری از سرمایه گذاری سنگین جایگزینی‪،‬‬ ‫افزایش عمر مفید تجهیزات‪ ،‬تهیه دستورالعمل های ایمنی و‬ ‫حفاظت فردی در اجرای نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه‬ ‫به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی برای شــهروندان و‬ ‫پرسنل اجرایی‪ ،‬کنترل و هدایت بهترین نیروی انسانی‪ ،‬بهینه‬ ‫کردن هزینه های نگهداری و تعمیرات و ثبت این هزینه ها‪،‬‬ ‫بهبود روش های ثبت اطالعات فنی و اقتصادی‪ ،‬بررســی و‬ ‫انالیز فنی اقتصادی نگهداری و تعمیرات انجام شده و نهایتا‬ ‫ارزیابی کار تجهیزات و سیستم های موجود به منظور تنظیم‬ ‫سیاســت های اتی خرید ان از دیگر اهداف اســتقرار نظام‬ ‫هماهنگ است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این روش در حالی اجرا می شود‬ ‫که معایب تعمیرات سنتی نظیر تعمیر دستگاه بعد از خرابی‬ ‫ان‪ ،‬انجام سرویس ها و بازدیدها به صورت ناقص متفرقه و‬ ‫سلیقه ای‪ ،‬ثبت نکردن مستمر اطالعات تعمیراتی‪ ،‬عدم بررسی‬ ‫و تجزیه وتحلیل اطالعات صرف شــده‪ ،‬نداشتن بهره وری‬ ‫الزم از نتایــج گزارش ها به منظور اصالح روش ها به عنوان‬ ‫اسیب و نقاط ضعفی در شاخصه های تعمیرات سنتی صورت‬ ‫انباشته در تاسیسات شهری دیده می شد‪ .‬مدیر بهینه سازی‪،‬‬ ‫تعمیرات و نگهداری تاسیســات شهری شهرداری اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬پس از بررســی تعداد و تنوع تاسیسات شهر اصفهان‬ ‫و تهیه شناسنامه فنی تاسیسات مذکور همچنین ایجاد سامانه‬ ‫دارایی های فیزیکی شــهرداری با برچسب اموال‪ ،‬برای هر‬ ‫تجهیز کلیه امور ‪ ۱۰‬گانه‪ ‬تاسیسات شهری به صورت منظم‬ ‫به صورت یک الیه تنظیم شده و جهت ایجاد زیرساخت های‬ ‫الزم نگهداری تعمیرات یکپارچه و پیشگیرانه نسبت به تهیه‬ ‫زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری اقدام شده است‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪ 3‬‬ ‫ثبت ‪ ۳۲‬مورد جدید کرونا‬ ‫در منطقه کاشان‪ ‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی کاشــان یــک زن ‪ ۹۵‬ســاله و ‪ ۲‬مــرد ‪ ۸۸‬و ‪۸۹‬‬ ‫ســاله ‪ 48‬ســاعت پیــش در مرکزهــای درمانی کاشــان‬ ‫و اران و بیــدگل جــان باختنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬مریــم امیــدی افــزود‪ :‬شــمار‬ ‫بســتری مبتالیــان کرونــا در شهرســتان های کاشــان‬ ‫و اران و بیــدگل ‪ ۱۲۶‬نفــر اســت کــه ‪ ۱۱۱‬بیمــار در‬ ‫کاشــان و ‪ ۱۵‬بیمــار در اران و بیــدگل بســتری تحــت‬ ‫مراقبــت و درمــان قــرار دارنــد‪ .‬او مــوارد بســتری‬ ‫بیمــاران کوویــد ‪ ۱۹‬در بخــش مراقبت هــای ویــژه‬ ‫مرکزهــای درمانــی منطقــه کاشــان را ‪ ۲۹‬نفــر اعــام‬ ‫و اضافــه کــرد‪ ۲۶ :‬نفــر از بیمــاران در کاشــان و ســه‬ ‫نفــر در اران و بیــدگل بســتری هســتند‪ .‬مدیــر روابــط‬ ‫عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬شــمار ازمایــش مثبــت ویــروس کرونــا در‬ ‫شهرســتان های کاشــان و اران و بیــدگل بــا ثبــت ‪۳۲‬‬ ‫مــورد جدیــد بــه ‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ۵۸۰‬نفــر رســید‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫‪ 48‬ســاعت پیــش ‪ ۱۵‬بیمــار جدیــد حــاد تنفســی در‬ ‫منطقــه کاشــان بســتری شــدند کــه از ایــن تعــداد ‪۱۳‬‬ ‫نفــر بــا ســن‪ ۳۰ ‬تا ‪ ۹۰‬ســال در کاشــان و ‪ ۲‬نفــر از‬ ‫اران و بیــدگل بــا ســن ‪ ۳۳‬تــا ‪ ۶۱‬ســال تحــت مراقبت‬ ‫و درمــان هســتند‪ .‬امیــدی گفــت‪ :‬از اســفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۷۳‬هــزار و ‪ ۵۵۹‬نفــر بــه مرکزهای بســتری‪،‬‬ ‫تشــخیص ســرپایی و درمانــی شهرســتان های اران و‬ ‫بیــدگل و کاشــان مراجعــه کردنــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫ایــن مــدت‪ ۱۱ ،‬هــزار و ‪ ۳۶۰‬بیمــار حــاد تنفســی از‬ ‫بیمارســتان های کاشــان و اران و بیــدگل ترخیــص‬ ‫شــدند‪ .‬بــه گفتــه او‪ ۲۴۳ ،‬بیمــار بــه درمانگاه دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی کاشــان مراجعــه کردنــد‪ .‬مدیــر‬ ‫روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان‬ ‫اضافــه کــرد‪ ۷۴۷ :‬نفــر نیــز شــمار پذیــرش بســتری‬ ‫موقــت در مرکزهــای ریفــرال (زیرمجموعــه) ایــن‬ ‫دانشــگاه اســت‪ .‬جمعیــت نزدیــک بــه ‪ ۵۰۰‬هزارنفــری‬ ‫شهرســتان های کاشــان و اران و بیــدگل‪ ،‬زیرپوشــش‬ ‫خدمــات بهداشــتی و درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫کاشــان قــرار دارد‪ .‬وضعیــت کرونایــی شهرســتان ‬ ‫کاشــان و اران و بیــدگل در برهــه کنونــی نارنجــی‬ ‫اســت‪ .‬ویــروس کرونــا اواســط دســامبر ‪ ۲۴( ۲۰۱۹‬اذر‬ ‫‪ )۹۸‬در شــهر «ووهــان» کشــور چیــن گــزارش شــد؛‬ ‫ابتــدا از ایــن بیمــاری به عنــوان ذات الریــه نام بــرده‬ ‫می شــد امــا کمیســیون ملــی بهداشــت چیــن در ‪۳۰‬‬ ‫دســامبر ســال ‪ ۹( ۲۰۱۹‬دی ‪ )۹۸‬به صــورت رســمی‬ ‫شــیوع ایــن ویــروس را در ایــن کشــور اعــام کــرد‪.‬‬ ‫ویــروس کرونــا در نهایــت بــه همــه کشــورها از جمله‬ ‫ایــران ســرایت کــرد و ســازمان بهداشــت جهانــی را‬ ‫بــر ان داشــت تــا وضعیــت فوق العــاده اعــام کنــد‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا رعایــت‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی همچون اســتفاده از ماســک‬ ‫و فاصله گــذاری اجتماعــی توصیــ ه شــده اســت‪.‬‬ ‫معضل سرقت و تخریب‬ ‫تجهیزات شهری شهرداری‬ ‫مبارکه‬ ‫بــه گفتــه معــاون توســعه مدیریــت و منابــع‬ ‫شــهرداری مبارکــه ســرقت و تخریــب تجهیــزات در‬ ‫پارک هــا و معابــر عمومــی‪ ،‬مدیریــت شــهری را بــا‬ ‫مشــکل روبــرو کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســعید باقــری بــه ایمنــا گفــت‪ :‬در چنــد مــاه‬ ‫اخیــر ســرقت از تجهیــزات شــهری اماکــن عمومــی‬ ‫و دکل هــای روشــنایی در معابــر و پارک هــا شــهرداری‬ ‫را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت‪ .‬او تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫وظیفــه شــهرداری ســاخت و نگهــداری فضــای ســبز‬ ‫و تفریحــی بــرای شــهروندان اســت و تامیــن امنیــت‬ ‫ان وظیفــه ســایر دســتگاه ها اســت‪ .‬معــاون توســعه‬ ‫مدیریــت و منابــع شــهردار مبارکــه اضافــه کــرد‪ :‬از‬ ‫شــهروندان درخواســت می کنیــم تــا در صــورت‬ ‫مشــاهده هرگونــه خســارت و صدمــه زدن بــه امــوال‬ ‫عمومــی ســریعًا موضــوع را بــا نیــروی انتظامــی یــا‬ ‫مامــوران شــهرداری در میــان بگذارنــد‪ .‬او بــا بیــان‬ ‫اینکــه در ایــن زمینــه نیازمنــد همــکاری بیشــتر‬ ‫شــهروندان هســتیم تــا در حفــظ امــوال عمومــی‬ ‫یاریگــر شــهرداری باشــند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬تخریــب‬ ‫امــوال عمومــی جــرم محســوب می شــود و بــا افــراد‬ ‫خاطــی برابــر قانــون و مقــررات برخــورد خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬باقــری گفــت‪ :‬در ماه هــای اخیــر ســرقت ها و‬ ‫تخریــب امــوال عمومــی در پارک هــا و معابــر شــهر‬ ‫افزایــش یافتــه اســت کــه ایــن مســئله هزینــه زیــادی‬ ‫را بــر شــهرداری تحمیــل می کنــد و معاونــت خدمــات‬ ‫شــهری و اجرایــی شــهرداری مبارکــه بارهــا اقــدام بــه‬ ‫تعمیــر‪ ،‬بازســازی و جانمایــی مجــدد انهــا کرده اســت‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســرقت و تخریــب امــوال عمومی‬ ‫و وســایل مبلمــان بوســتان ها و کابــل روشــنایی‬ ‫معابــر از جملــه مشــکالتی اســت کــه شــهرداری‬ ‫هزینــه ســنگینی بابــت ترمیــم‪ ،‬بازســازی و جانمایــی‬ ‫مجــدد انهــا پرداخــت می کنــد هزینــه ای کــه در‬ ‫حقیقــت ســهم عمــوم شــهروندان اســت کــه صــرف‬ ‫دوبــاره کاری امــور می شــود‪ .‬معــاون شــهردار مبارکــه‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬میزان خســارت وارده توســط کارشناســان‬ ‫شــهرداری در حــال بررســی بــوده ضمــن اینکــه ایــن‬ ‫موضــوع از طریــق مراجــع ذیصــاح و نیــروی انتظامی‬ ‫نیــز در حــال پیگیــری اســت‪ .‬او هشــدار داد‪ :‬ســرقت‬ ‫و تخریــب امــوال عمومــی جــرم محســوب می شــود‬ ‫و بــدون تردیــد بــا متخلفــان برابــر قانــون از طریــق‬ ‫مراجــع قضائــی برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪ 4‬‬ ‫جامعه‬ ‫چهارشنبه | ‪ 05‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4080‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫طرح غربالگری بینایی‬ ‫در استان های قرمز اجرا‬ ‫نمی شود‬ ‫معاون پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور‬ ‫از استفاده از دســتگاه های غربالگری بینایی در استان های‬ ‫نارنجی برای اجرای طرح بینایی ســنجی کــودکان ‪ ۳‬تا ‪۶‬‬ ‫ســال خبر داد‪  .‬افروز صفاری فرد با اشــاره به نحوه اجرای‬ ‫طرح غربالگری بینایی در کشــور به ایسنا گفت‪ :‬به دنبال‬ ‫شیوع کرونا‪ ،‬طرح غربالگری بینایی در استان های قرمز اجرا‬ ‫نمی شــود‪ .‬همچنین در استان های نارنجی‪ ،‬تصمیم گرفته‬ ‫شده‪ ‬طرح بینایی سنجی کودکان‪ ‬با دستگاه های غربالگری‬ ‫بینایی انجام‪ ‬شود‪ ،‬زیرا استفاده از حجاب های چشمی ممکن‬ ‫اســت موجب انتقال ویروس کرونا شــود لذا برای رعایت‬ ‫پروتکل ها از دســتگاه غربالگری استفاده می شود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫طرح غربالگری بینایی در اســتان هایی با رنگ زرد و سفید‬ ‫با ‪ E‬چارت و رعایت پروتکل ها انجام می شود‪ .‬صفاری فرد با‬ ‫اشاره به استفاده از‪ ‬دستگاه های غربالگری بینایی در مناطق‬ ‫قرمز گفت‪ :‬در واقع رعایت پروتکل ها مربوط به کروناست و‬ ‫به لحاظ میزان درگیری استان ها از نظر بیماری‪ ‬کرونا‪ ،‬از این‬ ‫دستگاه ها استفاده می شود‪ .‬معاون پیشگیری از معلولیت های‬ ‫سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد‪ :‬از پانزدهم اردیبهشت ماه‬ ‫اجرای طرح غربالگری بینایی دوباره اغاز شــد‪ .‬او در ادامه‬ ‫درباره میــزان مراجعه کنندگان به مراکز غربالگری گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به شیوع بیماری کرونا در سال ‪ ،۹۹‬هدف گذاری خود را‬ ‫‪ ۵۰‬درصد در نظر گرفتیم؛ یعنی ‪ ۵۰‬درصد از کودکان ‪ ۳‬تا ‪۶‬‬ ‫سال به مراکز مراجعه کنند‪ ‬اما خوشبختانه حدود ‪ ۶۹‬درصد از‬ ‫کودکان این رده سنی کشور در طرح‪  ‬شرکت کردند‪ .‬صفاری‬ ‫فرد در ادامه به پایگاه های فعال در اجرای این طرح اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬حدود ‪ ۲۴۰۰‬مرکز مثبت زندگی در سطح استان ها‬ ‫وجود دارد که این مراکز می توانند جز پایگاه ها باشند و یا افراد‬ ‫می توانند با مراجعه به این مراکز‪ ،‬نزدیکترین پایگاه به محل‬ ‫زندگی شــان را پیدا کنند‪ .‬همچنین این پایگاه ها در فضای‬ ‫فیزیکی بعضی از ادارات ســازمان بهزیستی شهرستان ها‬ ‫و اســتان ها و در مراکز بهداشتی مســتقر هستند‪ .‬معاون‬ ‫پیشگیری از معلولیت های ســازمان بهزیستی کشور ادامه‬ ‫داد‪ :‬اما در مناطقی که مهدکودک نیز فعال است‪ ،‬همچنان‬ ‫در مهدهای کودک نیز پایگاه های غربالگری فعالیت خود را‬ ‫ادامه می دهند‪  .‬او در پاســخ به این سوال که مبلغ پرداختی‬ ‫برای انجام غربالگری چقدر است‪ ،‬گفت‪ :‬این مبلغ بسته به‬ ‫شرایط هر استانی‪ ‬متفاوت است‪ ،‬اما این طرح برای ساکنان‬ ‫مناطق محروم‪ ،‬حاشیه ای و روستاها رایگان است‪ .‬به گفته‬ ‫صفاری فرد‪ ،‬طبق تعرفه ســال ‪ ۹۹‬میزان تعرفه پایگاه های‬ ‫مستقر در بخش دولتی در صورت استفاده از دستگاه ‪۳۳۰۰‬‬ ‫تومان و استفاده از چارت ‪ E‬مبلغ ‪ ۳۵۰۰‬تومان است‪ .‬در بخش‬ ‫غیردولتی نیز تعرفه دستگاه ‪ ۶۸۰۰‬و استفاده از چارت ‪ E‬مبلغ‬ ‫‪ ۵۵۰۰‬تومان است؛ البته تعرفه سال ‪ ۱۴۰۰‬اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫تائید ‪ ۷۸۲‬مورد نام جدید در‬ ‫سال گذشته‬ ‫بنا به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در کمیته‬ ‫انتخاب نام این سازمان در سال گذشته ‪ ۷۸۲‬عنوان نام جدید‬ ‫مورد تائید قرار گرفت و به فهرست نام های انتخابی ایرانیان‬ ‫برای فرزندانشان اضافه شد‪ .‬سیف ا‪ ...‬ابوترابی به ایرنا گفت‪ :‬در‬ ‫سال گذشته هزار و ‪ ۴۶‬درخواست عنوان نام جدید به کمیته‬ ‫انتخاب نام سازمان ثبت احوال کشور داده شده که از این تعداد‬ ‫‪ ۲۶۴‬عنوان از این درخواست ها پذیرفته نشد و ‪ ۷۸۲‬عنوان از‬ ‫این درخواست ها مورد تائید قرار گرفت و متقاضیان توانستند‬ ‫ان نام ها را برای فرزندان خود انتخاب کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬گاهی‬ ‫افرادی برای انتخاب نام فرزند خود نام هایی را درخواســت‬ ‫می کنند که در لیست نام گذاری ثبت احوال نیست‪ ،‬انتخاب‬ ‫این گونه نام ها در ثبت احوال بررســی و اعالم نظر می شود‪.‬‬ ‫ابوترابی گفت‪ :‬انتخاب نام نیــک از وظایف پدران و مادران‬ ‫است‪ ،‬نام ها و نشــان ها‪ ،‬هویت ما را تشکیل می دهند‪ ،‬هر‬ ‫نامی که برای هرکسی انتخاب می شود به طورمعمول از زمان‬ ‫به دنیا امدن تا زمان از دنیا رفتن‪ ،‬همراه اوســت و با همان‬ ‫نام و نشان‪ ،‬شناخته می شود‪ ،‬شاید به همین دلیل است که‬ ‫اولین وظیفه پدر و مادر در برابر فرزندان‪ ،‬انتخاب نام مناسب‬ ‫برای انها باشد و نکته ای که از سوی بزرگان دین مورد تاکید‬ ‫قرارگرفته اســت‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬نوع نام های دخترانه و‬ ‫پســرانه می تواند برگرفته از الگوی هــای توصیفی‪ ،‬دینی‬ ‫مذهبی‪ ،‬ملی باستانی‪ ،‬قومی‪ ،‬منطقه ای‪ ،‬ترکیبی‪ ،‬نام گل ها‪،‬‬ ‫طبیعت‪ ،‬حیوانات زیبا‪ ،‬پرندگان‪ ،‬کوه ها و رودها و نام موجودات‬ ‫خیالی و تاریخی باشد‪ .‬سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت‪:‬‬ ‫برابر ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت احوال کشــور‪ ،‬انتخاب نام با اعالم‬ ‫کننده ان اســت‪ .‬برای نام گذاری‪ ،‬یک نام ســاده یا مرکب‬ ‫(مثل حسین‪ ،‬محمد مهدی و مانند انکه یک نام محسوب‬ ‫می شود)‪ ،‬انتخاب خواهد شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬انتخاب نام هایی که‬ ‫موجب هتک حیثیت مقدسات اسالمی می شود و همچنین‬ ‫عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با‬ ‫جنس‪ ،‬ممنوع است‪ .‬تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی‬ ‫ثبت احوال است و این شورا نمونه های ان را تعیین و به این‬ ‫سازمان اعالم می کند‪ .‬ابوترابی تاکید کرد‪ :‬به موجب ماده ‪۲۰‬‬ ‫قانون ثبت احــوال و تبصره های ان‪ ،‬انتخاب نام هایی که در‬ ‫فهرست نام های ممنوعه قرار دارد‪ ،‬قدغن است و دارندگان‬ ‫انها می توانند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر ان‬ ‫اقدام کنند‪ .‬سخنگوی سازمان ثبت احوال با اشاره به اعضای‬ ‫«کمیته انتخاب نام» ثبت احوال خاطرنشان کرد‪ :‬این کمیته بر‬ ‫اساس مصوبه شورای عالی فرهنگی تشکیل شده و در ان‬ ‫دو استاد دانشــگاه در حوزه دکترای ادبیات فارسی و ادبیات‬ ‫عرب‪ ۲ ،‬نماینده از فرهنگســتان ادب و زبان فارسی و سه‬ ‫متخصص از سازمان ثبت احوال حضور دارند و نام درخواست‬ ‫شده توسط افراد در این کمیته بررسی می شود و در صورت‬ ‫تائید می تواند مورداستفاده قرار گیرد‪ .‬او اعالم کرد‪ :‬به منظور‬ ‫رعایت حقوق شهروندی نام هایی که در فهرست نام گذاری‬ ‫ثبت احوال نیست‪ ،‬موردبررسی قرار می گیرد و چنانچه مغایر با‬ ‫قوانین جاری ثبت احوال نباشد‪ ،‬متقاضی می تواند انتخاب کند‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫مشکالت معلمان که در تدریس انالین گم می شود‬ ‫افزایش ساعات کار معلمان در تدریس انالین‬ ‫قریب به ‪ ۱۴‬ماه از جوالن ویروس کرونا در کشور می گذرد و‬ ‫در این مدت شرایط تدریس به دانش اموزان متحول شده است‪.‬‬ ‫اموزش انالین هرچند تجربه جدیدی برای معلمان بود‪ ،‬اما در این‬ ‫مدت انها را با چالش های زیادی هم مواجه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬شــیوع ویروس کرونا تعطیلی مدارس در‬ ‫این ‪ ۱۴‬ماه را به همراه داشــت؛ اما اموزش وپرورش سعی کرد‬ ‫با برگزاری اموزش های مجازی‪ ،‬کالس های درس را سر پا نگه‬ ‫دارد‪ .‬معلم ها نیز در این شــرایط موظف بودند اموزش و تدریس‬ ‫را به همین شــیوه ارائه کنند‪ ،‬اما این شــیوه تدریس‪ ،‬ان ها را با‬ ‫چالش های زیادی هم مواجه کرد‪ .‬خالف بسیاری از شاغالن که‬ ‫متاثر از شرایط پاندمی کووید ‪ ۱۹‬با خانه نشینی و کاهش فعالیت ها‬ ‫مواجه شــدند‪ ،‬معلمان از جمله معدود افرادی هستند که نه تنها‬ ‫خانه نشینی کرونایی و تدریس انالین از حجم فعالیت انها نکاسته‬ ‫اســت بلکه زحمات انها در دوران کرونا برای تهیه کلیپ های‬ ‫اموزشی‪ ،‬محتوا سازی و تدریس انالین نسبت به قبل مضاعف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تهیه ‪ ۴۷۰‬کلیپ اموزشــی و به اشــتراک‬ ‫گذاشتن ان‬ ‫مریم وزیری‪ ،‬معلم دوره ابتدایی پایه دوم دبســتان در ناحیه‬ ‫دو اموزش وپرورش اصفهان‪ ،‬در خصوص دردســرهای اموزش‬ ‫انالین در پاندمی کرونا‪ ،‬می گوید‪ :‬اموزش انالین نیازمند تخصص‬ ‫است‪ ،‬معلمان باید بتوانند با نرم افزارهایی کار کنند که تا قبل از این‬ ‫اتفاق بسیاری از ان ها این نرم افزارها را نمی شناختند‪ ،‬اما در اپیدمی‬ ‫کرونا بسیاری از انها مجبور شدند که کار کردن با این نرم افزارها‬ ‫را یاد بگیرند‪ ،‬تعدادی از معلمان هم دارای امکانات کمتری بودند‬ ‫و امکان نصب نرم افزارهای مشــابهی روی گوشی ها انها وجود‬ ‫داشت که برای تسهیل تدریس استفاده کردند‪ .‬او اضافه می کند‪:‬‬ ‫به هر صورت همه معلمان روزهای ســختی را گذراندند و برای‬ ‫اموزش دانش اموزان در اپیدمی کرونا زحمت زیادی کشــیدند‪،‬‬ ‫اما جای اموزش حضــوری را نمی گیرد به دلیل اینکه هرچقدر‬ ‫هم معلمان برای تدریس دانش اموزان سختی کشیدند و در این‬ ‫زمینه تالش کردند در نهایت ان تعاملی که معلم با دانش اموز در‬ ‫کالس درس حضــوری دارد در اموزش انالین فراهم نبود‪ .‬این‬ ‫معلم دوره ابتدایــی‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬در کالس درس حضوری‬ ‫یک سوال طرح شــده و مباحث زیادی پشت ان سوال مطرح‬ ‫می شــود اما در اموزش انالین معلم متکلم‪ ‬وحده‪ ‬است و باید‬ ‫فکر کند چه ســوال هایی ممکن است در کالس پیش بیاید و‬ ‫در تدریــس انالین ان موارد را بــرای دانش اموزان بازگو کند و‬ ‫احتمال دارد بســیاری از سوال های دانش اموزان بی پاسخ بماند‪.‬‬ ‫وزیــری درباره چالش های اموزش انالین‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۴۷۰‬کلیپ اموزشــی از همه کتاب های پایه دوم دبستان برای‬ ‫دانش اموزان دارم که خودم تهیه کردم و زمان زیادی برای تهیه‬ ‫انها درگیر بودم‪ .‬سختی محتوا سازی از دردسرهای بزرگ این نوع‬ ‫اموزش است و معلمان همچنان درگیر این مسئله برای ادامه روند‬ ‫اموزش به دانش اموزان خود در اپیدمی هستند‪ .‬او ادامه می دهد‪:‬‬ ‫در پاندمی کرونا و اموزش انالین دانش اموزان هم مشــکالتی‬ ‫داشــتند‪ ،‬یکی از دانش اموزان من کم بینا بود و برای او سخت‬ ‫بود که کلیپ ها را در فضای مجازی ببیند‪ ،‬خانواده او به دردســر‬ ‫افتاده بودند و با سختی کلیپ های اموزشی را برای نمایش روی‬ ‫تلویزیون تبدیل می کردند تا فرزندشان بتواند استفاده کند به دلیل‬ ‫اینکه با مشکل بینایی نمی توانست از فضای مجازی استفاده کند‬ ‫و این اتفاق یکی از مشکالت بزرگ من در اموزش انالین بود که‬ ‫برای این دانش اموز با وجود ضریب هوشی مناسب نمی توانستم‬ ‫کاری انجام دهم‪ ،‬از ســوی دیگر بسیاری از معلمان در اموزش‬ ‫انالین به دلیل اســتفاده دائمی از فضای مجازی برای تدریس‬ ‫دچار مشکالت بینایی شدند‪ ،‬با توجه به اینکه از نظر شرط سنی‬ ‫هم اکثر معلمان نیروی جوانی را ندارند و خیره شدن به صفحه‬ ‫لپ تاپ و کار زیاد با تلفن همراه و فضای مجازی مشکالت بینایی‬ ‫را برای انها زیاد می کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تمام ساعات روز درگیر اموزش انالین بودم‬ ‫این معلم اموزش ابتدایی‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬در فضای مجازی‬ ‫احتمال داشت دانش اموزی کلمه ای را ریز بنویسد و معلم نتواند‬ ‫ان را به درستی تشخیص دهد‪ ،‬برای اموزش انالین صبح زود‬ ‫و موقع خاموشــی اموزش انالین دانش اموزان‪ ،‬یک ســری از‬ ‫کلیپ های اموزشی را می گذاشتم تا ظهر این کلیپ ها را بتوانند‬ ‫بازدید کنند‪ ،‬این کلیپ ها برای تدریس جلسه بعدی بود‪ ،‬بعد از‬ ‫ظهر هم دو ساعت کالس انالین داشــتم که از دانش اموزان‬ ‫درس می پرسیدم و انها خودشان کلیپ ها را بازدید کرده و درس‬ ‫را یاد می گرفتند‪ ،‬برای عــده ای هم صبح همراه کلیپ تمرین‬ ‫می دادم و بعد از دیدن کلیپ هــا و انجام تمرین ها بعدازظهر از‬ ‫این دانش اموزان درس‪ ‬می پرســیدم‪ ،‬این کار معمو ًال با یک روز‬ ‫تاخیر صورت می گرفت تا دانش اموزان برای یاد گرفتن و انجام‬ ‫تمرین های جلسه اینده وقت کافی داشته باشند‪ ،‬در حقیقت برای‬ ‫انجام اموزش انالین‪ ،‬ارائه تمرین و پرسیدن درس از دانش اموزان‬ ‫در اموزش انالیــن تقریبا همه روز را درگیر بــودم‪ .‬وزیری در‬ ‫خصوص ابعاد مثبت و مزیت های امــوزش انالین در اپیدمی‬ ‫کرونا‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬در اموزش انالین معلومات معلمان افزایش‬ ‫پیدا کرد و انها مجبور شــدند علم روز را یاد بگیرند‪ ،‬خودم با این‬ ‫دردسر در اموزش انالین مواجه نبودم و قبل از شیوع این اپیدمی‬ ‫با نرم افزارها اشنایی داشتم‪ ،‬تجربه کار کردن با فضای مجازی‬ ‫باعث شد در اموزش انالین مشکالت کمتری داشته باشم‪ ،‬اما‬ ‫معلمانی که اص ً‬ ‫ال به دنبال اشــنایی با نرم افزارها و یادگیری کار‬ ‫کردن با فضای مجازی نبودند در این اپیدمی و اموزش انالین‬ ‫با مشکل مواجه شدند و مجبور به یاد گرفتن این موارد بودند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر قریب به ‪ ۱۴‬ماه از جوالن ویروس کرونا در کشــور‬ ‫می گذرد و اموزش انالین تجربه جدیدی برای معلمان بوده است‪.‬‬ ‫این معلم دوره اموزش ابتدایی خطاب به همکاران فرهنگی خود‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬به نظرم باید همکاران فرهنگی در اموزش انالین این‬ ‫علم را که تا این مرحله رسیده است در اینده توسعه دهند‪ ،‬به دلیل‬ ‫اینکه در اینده کالس های مجازی می تواند به معلمان در روند‬ ‫اموزش کمک زیادی کند‪ ،‬حتی زمانی هم که تدریس حضوری‬ ‫می روند می توانند بسیاری از فعالیت ها را به صورت مجازی انجام‬ ‫دهند تا بار کالس حضوری خود را کاهش دهند‪ ،‬اشنایی با این‬ ‫نرم افزارها و یادگیری این نوع امــوزش مزایای زیادی دارد اگر‬ ‫معلمــان بتوانند علم خود را در این مورد افزایش دهند می توانند‬ ‫محتواهای اموزشی مطلوبی تولید کنند‪ .‬او تاکید می کند‪ :‬حتی‬ ‫معلمان می توانند این محتواهای اموزشی را در فضای مجازی‬ ‫بارگذاری کنند تا همه معلمان در ســطح کشــور بتوانند از این‬ ‫محتواها استفاده کنند‪ ،‬معلمان عالوه بر یاد گرفتن مباحث اموزش‬ ‫فضای مجازی می توانند مواردی را هم به همدیگر یاد بدهند و‬ ‫با بارگذاری کلیپ های اموزشــی در فضای مجازی از همکاران‬ ‫فرهنگی خود نکته های جدیدتری بیاموزند‪ ،‬بسیاری از کلیپ های‬ ‫اموزشــی را در برنامه اپارات بارگذاری کردم تا بقیه همکاران در‬ ‫روند اموزش انالین بتوانند از ان اســتفاده بهینه داشته باشند‪.‬‬ ‫وزیری تصریح می کند‪ :‬به هر حال شــرایط تدریس معلمان در‬ ‫پاندمی کرونا و در اموزش انالین اتفاق جدید و بسیار سختی بود‪،‬‬ ‫اما معلومات معلمان در این نوع اموزش بسیار بیشتر از قبل شد‬ ‫و اموختند در شرایط بحرانی چطور روند اموزش را دنبال کنند‪،‬‬ ‫چنانچه در اینده به هر دلیل و شرایط مثل الودگی هوا و مشکالت‬ ‫اب و هوایی مدارس چند روز تعطیل شــود‪ ،‬از این نظر معلمان‬ ‫نگرانی ندارند و اموزش تعطیل نمی شــود‪ ،‬در فضای مجازی با‬ ‫اموزش انالین می توانند تدریس را ادامه دهند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تدریس یک امــر دو جانبه بیــن معلم و‬ ‫دانش اموز است‬ ‫مرضیــه ایزدیان‪ ،‬دبیر تاریخ ناحیه چهــار اموزش وپرورش‬ ‫اصفهان‪ ،‬در خصوص چالش های اموزش انالین برای معلمان‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬کرونا یک اتفاق ناگهانی و پیش بینی نشده بود‪ ،‬وقتی‬ ‫کرونا شایع شــد‪ ،‬همه افراد جامعه امید داشتند که بعد از مدتی‬ ‫کوتاه این همه گیری تمام شــود‪ ،‬اما در حــال حاضر ‪ ۱۴‬ماه از‬ ‫درگیری با این معضل می گذرد و برای اموزش انالین معلمان‬ ‫و دانش اموزان دچار مشکالتی شدند‪ ،‬نخستین مشکل این است‬ ‫که امر تدریس یک امر دو جانبه بین معلم و دانش اموز اســت‬ ‫که در تدریس مجازی برای معلم و دانش اموز این فرصت پیش‬ ‫نمی اید که بتوانند همدیگر را ببینند‪ ،‬احتمال دارد بعضی از معلمان‬ ‫با ارسال فیلم یا پخش زنده ای که دارند دانش اموزان بتوانند انها‬ ‫را ببینند‪ ،‬اما معلمان نمی توانند دانش اموز خود را مشاهده کنند و‬ ‫در اموزش انالیــن امکان برقراری ارتباط دو طرفه وجود ندارد‪.‬‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬اکثر معلمان اعتقــاد دارند در اموزش انالین‬ ‫انها دانش اموزان را نمی بینند و از ســوی دیگر دانش اموزان هم‬ ‫معلمان را نمی بینند و رابطه عاطفی بین معلم و دانش اموز ایجاد‬ ‫نمی شود‪ ،‬به خصوص در پایه های پایین تر و ابتدایی (کالس اول)‬ ‫دانش اموز هیچ ذهنیتی در مورد مدرسه ندارد و با گذراندن مقطع‬ ‫پیش دبستانی درک او از معلم خاله ای است که در پیش دبستانی با‬ ‫او اشنا شده است‪ ،‬بنابراین دانش اموز ابتدایی درک درستی از معلم‬ ‫و محیط رسمی کالس ندارد‪ ،‬این دانش اموزان در کالس های‬ ‫باالتر با معلمان مشکل دارند‪ ،‬معموال این ذهنیت در دانش اموز‬ ‫شــکل نگرفته اســت‪ .‬دبیر تاریخ ناحیه چهار اموزش وپرورش‬ ‫اصفهان‪ ،‬تصریــح می کند‪ :‬معمو ًال در پایه های باالتر تحصیلی‬ ‫وقتی معلم وقتی وارد کالس شــده بود با دیدن شرایط کالس‬ ‫و وضعیت دانش امــوزان کالس درس را اداره می کرد‪ ،‬بعضی‬ ‫اوقات معلم با دیدن شرایط کالس تدریس نمی کرد به دلیل اینکه‬ ‫می فهمید با ایجاد خستگی و یا بروز اتفاقی در بین دانش اموزان‬ ‫تدریس در این جلسه بازدهی خوبی ندارد‪ ،‬اما در کالس انالین‬ ‫تشخیص این شرایط برای معلم وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬در اموزش مجازی حریم کالس درس مشخص‬ ‫نیست‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬از دیگر مشــکالت امــوزش انالین این‬ ‫است که حریم کالس درس مشخص نیست‪ ،‬در شرایط عادی‬ ‫و حضوری کالس و درســی وجود دارد و دانش اموزان حاضر و‬ ‫غایب هم مشخص هستند‪ ،‬کسی حق ورود به این حریم را ندارد‪،‬‬ ‫اگر دانش اموز بخواهد بیرون از کالس باشــد باید از معلم اجازه‬ ‫بگیرد و معلم هم سعی دارد اصولی را رعایت کند‪ .‬ایزدیان تاکید‬ ‫می کند‪ :‬در کرونا وقتی معلمان و دانش اموزان در فضای تدریس‬ ‫مجازی قرار گرفتند این حریم وجود نداشت‪ ،‬معلم به دلیل اینترنت‬ ‫کم سرعت (یکی دیگر از دردسرهای اموزش مجازی) مجبور بود‬ ‫برای داشتن خط اینترنتی بهتر حتی در مکانی پر رفت وامد قرار‬ ‫بگیرد‪ ،‬زمانی که معلم در حال فرستادن‪ ‬ویس‪ ‬و پر کردن فیلم‬ ‫برای دانش اموزان اســت احتمال دارد افراد تردد داشته باشند و‬ ‫یا صداهای جانبی پخش شــود و همه این موارد باعث می شود‬ ‫معلم در اموزش مجازی تمرکز خود را از دست بدهد‪ .‬دبیر تاریخ‬ ‫ناحیه چهار اموزش وپرورش اصفهان‪ ،‬می گوید‪ :‬در این یک سال‬ ‫و چند ماه فیلم هایی کــه در فضای مجازی از تدریس معلمان‬ ‫پخش شده به همین دلیل بود که حریم کالس درس برای معلم‬ ‫و دانش اموز مشخص نبود‪ ،‬برخی از دانش اموزان در خانه هایی‬ ‫زندگــی می کردند که وقتی معلم از انها درخواســت می کرد با‬ ‫انها تماس تصویری یا تلفنی برای پســت داشته باشد به معلم‬ ‫می گفتنــد نمی توانند و اتاقی ندارند‪ ،‬چرا که در مکان عمومی با‬ ‫افراد دیگر و در فضای شلوغی قرار داشتند و یکی از بزرگ ترین‬ ‫دردســرهای اموزش انالین در کرونا همین اتفاق بود که حریم‬ ‫کالس درس مشخص نبود‪ ،‬معلم مطمئن نبود دانش اموزی که‬ ‫برای کالس درس حاضری زده اســت‪ ،‬همان موقع در کالس‬ ‫درس حاضر اســت یا نه و باید مرتب این مورد را رصد می کرد‬ ‫که دانش اموزان ســر کالس درس مطلــب را اموزش دیده اند‬ ‫یا خیر‪ ،‬باید معلم مرتب حضور و غیــاب دانش اموز را در طول‬ ‫اموزش انالین کنترل می کرد‪ .‬او اظهار می کند‪ :‬قبل از شــیوع‬ ‫کرونا و در اموزش حضوری معلمان در مدت زمان تعیین شده به‬ ‫مدرسه می رفتند و بعد از چند ساعت و تعطیلی مدرسه تدریس‬ ‫انها تمام شــده بود‪ ،‬اما در اموزش مجازی از صبح تا ظهر معلم‬ ‫درگیر کالس درس است و بعد از ظهر هم وظیفه محتوا سازی‬ ‫برای تدریس جلسه اینده کالس درس انالین را انجام می دهد‪،‬‬ ‫با توجه به اینکه معلمان برای این نوع تدریس و محتواسازی ها‬ ‫اموزش الزم را از قبل نداشتند‪ ،‬باید مرتب از کانال های مختلف‬ ‫در این زمینه جســتجو می کردند و یا از همدیگر سوال کرده و‬ ‫از تجربه های یکدیگر برای محتوا ســازی جلسه بعدی استفاده‬ ‫می کردند و انجام این کارها برای همه معلمان بســیار وقت گیر‬ ‫بود‪ .‬ایزدیان‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬در طول ســال تحصیلی از صبح تا‬ ‫ســاعت ‪ ۱۲‬ظهر اموزش انالین داشتم و بعد از اموزش انالین‬ ‫در وقت بعد از ظهر ضبط فیلم و محتوا ســازی را انجام می دادم‬ ‫به هر حال اموزش انالین بسیار وقت گیر بود و سختی های خود‬ ‫را برای تدریس به دانش اموزان داشــت‪ ،‬از سوی دیگر این نوع‬ ‫تدریس تجربه بسیار خوبی بود و در کنار این موارد و سختی ها‬ ‫معلمــان نکات جدیــدی را برای محتوا ســازی و ازمون های‬ ‫انالین یاد گرفتند‪.‬‬ ‫لزوم تعامل وزارت نیرو با بیمارستان ها در زمان های قطعی برق‬ ‫قطعی برق مشکل جدی اکسیژن رسانی ایجاد می کند‬ ‫پزشک اورژانس و مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام‬ ‫پزشــکی درباره چالش های قطعی برق در بیمارستان ها و‬ ‫ایجاد مشکل در اکسیژن رسانی به بیمارستان ها توضیح داد‪.‬‬ ‫دکتر حســین کرمانپــور درباره مشــکل قطعی برق و‬ ‫چالش هایی که برای بیمارســتان ها ایجاد می کند‪ ،‬به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬یکی از معضالتی که در دوره کرونا پدیدار شد‪ ،‬بحث‬ ‫اکســیژن بود‪ .‬به طوری که در بســیاری از بیمارستان ها‪ ،‬به‬ ‫دلیل حجم باالی بیمارانی که وجود دارند‪ ،‬اکســیژن بیش‬ ‫از میزان مصرفی که برای هر بیمارستان محاسبه شده بود‬ ‫و در شرایط قبل از کرونا طبیعی بود‪ ،‬موردنیاز است‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه بیمارستان ها بر اساس یکسری استانداردها ساخته‬ ‫شده بودند‪ ،‬بسیاری از بیمارستان ها در دوره همه گیری کرونا‬ ‫به ویژه در اوج پیک ها با کمبود اکسیژن مواجه می شدند که‬ ‫البته بعد از ان با کمک خیرین و دولت مقداری این مشکل‬ ‫بیمارستان ها رفع شد‪ .‬حال دیگر فکر نمی کردیم که با وجود‬ ‫اینکه اکسیژن فراهم شده‪ ،‬یک روز برق هم قطع می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کاهش محسوس در فشــار اکسیژن با‬ ‫قطعی برق در بیمارستان ها‪ ‬‬ ‫او افزود‪ :‬البته بیمارستان های سطح شهرهای کالن اغلب‬ ‫به برق اضطراری و دیزل ژنراتور مسلح هستند‪ .‬منتها خروج‬ ‫برق از برق شــهری و ورود به برق اضطراری مدت زمانی را‬ ‫دارد و تا زمانی که این اتفاق بیفتد‪ ،‬یک کاهش محســوس‬ ‫در فشار اکسیژن ایجاد می کند؛ زیرا برق یک لحظه می رود‬ ‫و مجددا برقرار می شــود‪ .‬کرمانپور ادامه داد‪ :‬همین موضوع‬ ‫باعث می شــود که اوال سطح فشار الزم اکسیژن خصوصا‬ ‫برای ای سی یوها کاهش می یابد که گاهی همین موضوع‬ ‫می تواند به بیماران اســیب برساند‪ .‬حال اگر برنامه ای وجود‬ ‫داشــته باشد و برای بیمارستان مشــخص باشد که در چه‬ ‫ساعتی باید برق قطع شــود‪ ،‬می توان تمهیداتی انجام داد؛‬ ‫بنابراین قطع برق اُفتی را در سطح اکسیژن ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نگرانی از تخریب زیرساخت های میلیاردی‬ ‫بیمارستان ها با قطعی برق‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬نکته دوم این اســت که قطعی های مکرر‬ ‫با توجه به زیرساخت هایی که در اکثر بیمارستان ها قدیمی‬ ‫هســتند‪ ،‬خودش به وســایل و ابزاری اسیب می رساند که‬ ‫قیمت های میلیاردی دارند‪ .‬به هر حال در وضعیت تحریم‪،‬‬ ‫نداشتن ارز برای خرید تجهیزات پزشکی و‪ ...‬اینکه خودمان‬ ‫هم صدمه ای وارد کنیم‪ ،‬مشکل ســاز می شود‪ .‬این پزشک‬ ‫اورژانس بــا بیان اینکه باید به تمام این موارد فکر شــود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر به این موضوعات فکر نشــده اســت‪.‬‬ ‫واقعــا اگر وزارت نیرو فکر می کند که با این قطعی در اینده‬ ‫هم مواجهیم‪ ،‬باید بنشــینند و با بیمارستان ها اعم از دولتی‬ ‫و خصوصی صحبت کنند تا تمهیدات الزم اندیشیده شود‪.‬‬ ‫در سال گذشته هم مشکالتی بابت قطعی برق در تابستان‬ ‫ایجاد شد که شــرکت برق صحبت هایی را با بیمارستان ها‬ ‫انجام داد و باهم همفکری کرده و راه حل هایی انجام شــد‪.‬‬ ‫حتی برخی بیمارستان ها با شــرکت برق توافق کردند که‬ ‫در ســاعاتی اجازه دهند که برقشان قطع شود تا برق شهر‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تهویه و دمای مناسب در بیمارستان ها‬ ‫کرمانپــور تاکید کرد‪ :‬باید توجه کرد که برخالف ادارات‬ ‫دولتی‪ ،‬نمی توان به بیمارستان گفت که کولرت را خاموش‬ ‫کــن؛ زیرا در این صورت حرارت بــدن بیمار باال رفته و به‬ ‫بیمــار ضربه می زند‪ .‬مــا مجبوریم همه دماهــا را در حد‬ ‫متعارف ‪ ۲۴‬درجه نگــه داریم‪ .‬درعین حال تهویه باید حتما‬ ‫در بیمارستان باشد و واجب اســت تا بیماران بیماری را به‬ ‫یکدیگر منتقل نکنند؛ بنابراین می توان با یک هماهنگی و‬ ‫هم افزایشی ساعت هایی را که بیمارستان ها در پیک نیستند‬ ‫و می تواننــد روی دیزل ژنراتور روند‪ ،‬این کار را انجام دهند‬ ‫تا شــرکت های برق‪ ،‬بتوانند برق شــهر را تامین کنند و در‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫مقابل ساعاتی که پیک کار بیمارستان ها است‪ ،‬برقشان قطع‬ ‫نشود‪ .‬سال گذشته در تابستان در منطقه ‪ ۱۲‬تهران با شرکت‬ ‫برق چنین توافقی انجام شد‪ .‬اگر همدل شوند‪ ،‬می توان چنین‬ ‫اقداماتی انجام داد‪ .‬هنوز برنامه ای به بیمارستان ها ندادند اما‬ ‫ظاهرا این طور شــده که از قبل اعالم کنند‪ .‬کرمانپور درباره‬ ‫مشکالتی که قطعی برق ممکن است برای بیمارانی که در‬ ‫منزل اکسیژن مصرف می کنند‪ ،‬ایجاد کند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بیماران‬ ‫در منزل از کپســول های معمولی سنتی استفاده می کنند‪،‬‬ ‫اتفاقی نمی افتد؛ زیرا انها به کپسول سنتی وصل هستند و به‬ ‫قطع برق کاری ندارند؛ اما بیمارانی هم هستند که از انجایی‬ ‫که اسیب ریوی شان زیاد بوده تا مدت ها باید از دستگاه های‬ ‫ن را خریداری کرده یا اجاره‬ ‫اکسیژن ساز اســتفاده کنند و ا ‬ ‫کنند‪ .‬این ها برق نیاز دارند و اگر برق قطع شود‪ ،‬اکسیژن این‬ ‫بیماران هم قطع می شود و می تواند اسیبشان را جدی کند‪.‬‬ ‫درعین حال برخی بیماران به دلیل کاهش تخت های ای سی‬ ‫یو‪ ،‬در خانه تحت مراقبت قرار می گیرند و بخشی از فناوری‬ ‫که باالی سرشان در منزل است‪ ،‬برقی است و اگر برق قطع‬ ‫شود‪ ،‬نمی توان وضعیت انها و سطح اکسیژن خون و غیره را‬ ‫رصد کرد و ممکن است اسیب جدی به انها وارد شود و انها‬ ‫جدا استرس دارند‪.‬‬ ‫تزریق واکسن به ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫از سالمندان اصفهان‬ ‫بنا به گفته ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهان ‪ ۱۱۲‬هزار نفــر معادل بیش از ‪۲۰‬درصد از‬ ‫سالمندان این استان واکسن کرونا را دریافت کردند‪.‬‬ ‫ارش نجیمــی به ایرنا گفت‪ :‬حــدود ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫جمعیت اســتان اصفهان از گروه ســالمندان باالی‬ ‫‪ ۶۵‬ســال هســتند و در زمان حاضر واکسیناسیون‬ ‫کرونا برای افراد باالی ‪ ۷۰‬ســال انجام می شود‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکــه تاکنون بیش از‪ ۶۰ ‬درصد از جمعیت‬ ‫‪ ۸۰‬ســال به باالی اســتان اصفهــان علیه کرونا‬ ‫واکسیناسیون شدند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬پیش بینی می شود‬ ‫تا پایان خرداد جاری جمعیت غالب سالمندان استان‬ ‫واکسن کرونا را دریافت کنند‪ .‬نجیمی با بیان اینکه‬ ‫سالمندان از گروه های پرخطر کرونا هستند و احتمال‬ ‫مرگ ومیــر در بین انها زیاد اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫واکسیناســیون این گروه سنی امار مرگ ومیر ناشی‬ ‫از کرونا نیز کاهش می یابد‪ .‬ســخنگوی دانشــگاه‬ ‫علوم پزشــکی اصفهان با اشــاره به اینکه‪ ‬تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۲۷۰‬هزار دوز واکســن کووید ‪ ۱۹‬از چهار‬ ‫برند اسپوتنیک‪ ،‬اســترازنیکا‪ ،‬بهارات و سینوفارم به‬ ‫این دانشگاه تحویل شده است‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون بیش‬ ‫از ‪ ۱۹۳‬هــزار نفر یــک دوز و ‪ ۲۶‬هزار نفر ‪ ۲‬دوز از‬ ‫این واکســن ها را دریافت کردنــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این‬ ‫افراد شــامل ‪ ۵۰‬هزار نفر کادر بهداشت و درمان‪۲ ،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۰۰‬نفر در خانه های ســالمندان‪ ۱۲ ،‬هزار‬ ‫نفر از مبتالیان بــه بیماری های خاص و ‪ ۱۱۲‬هزار‬ ‫نفر از سالمندان‪ ‬اســتان اصفهان هستند‪ .‬نجیمی به‬ ‫راه اندازی ‪ ۱۴‬مرکز تجمیعی در ســطح استان برای‬ ‫تسریع در واکسیناســیون کرونا اشاره و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در زمان حاضر از این تعداد سه مرکز تجمیعی‬ ‫در شهر اصفهان شامل پل شهرستان‪ ،‬مصال و مرکز‬ ‫زینبیه فعال هستند و تا اخر هفته ‪ ۲‬مرکز تجمیعی‬ ‫دیگر در این کالنشــهر راه اندازی می شود‪ .‬او اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬ثبت نام و نوبت دهی برای دریافت واکسن‬ ‫کرونا بــرای گروه های باالی ‪ ۷۰‬ســال از طریق‬ ‫سایت‪ salamat.gov.ir ‬انجام می شود‪ .‬بر اساس‬ ‫اخرین امار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمان‬ ‫حاضر حدود هزار و ‪ ۲۸۱‬بیمار دارای عالئم کرونا در‬ ‫بیمارســتان های استان بستری هستند که ‪ ۲۶۹‬نفر‬ ‫انها در بخش مراقبت هــای ویژه تحت درمان قرار‬ ‫دارند‪ .‬میزان موارد مثبت ابتال به کووید ‪ ۱۹‬در میان‬ ‫تست های کرونا در استان اصفهان به حدود ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫رسیده است درحالی که در اردیبهشت بین ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درصد بود‪ .‬در زمان حاضر شهرســتان های برخوار‪،‬‬ ‫بویین میاندشــت‪ ،‬تیران و کرون‪ ،‬چادگان‪ ،‬خوانسار‪،‬‬ ‫خور و سمیرم در وضعیت زرد (خطر متوسط) و سایر‬ ‫شهرستان های استان در وضعیت نارنجی (پرخطر)‬ ‫کرونا قرار دارند‪ .‬استان اصفهان افزون بر پنج میلیون‬ ‫نفر جمعیت در ‪ ۲۴‬شهرستان دارد‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای ایجاد‬ ‫مراکز نیکوکاری حقوقی‬ ‫در شهرهای بزرگ‬ ‫گروه جامعه‪ :‬از جمله برنامه هــای اداره حقوقی‬ ‫کمیته امداد در سال ‪ ،1400‬ایجاد مراکز نیکوکاری‬ ‫حقوقی در شــهرهای بزرگ و تشکیل پرونده های‬ ‫الکترونیکی از نیازهای حقوقی مددجویان است‪.‬‬ ‫جواد کرانی‪ ،‬رئیس اداره حقوقی و امور نمایندگان‬ ‫کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬بر اســاس سیاســت های ابالغی در سال‬ ‫‪ ،1400‬راه انــدازی مراکــز نیکــوکاری حقوقی در‬ ‫شــهرهای بزرگ‪ ،‬ایجاد پرونده های الکترونیکی از‬ ‫نیازهای حقوقی مددجویان‪ ،‬تعامل بیشتر با وکالی‬ ‫نیکوکار و تقویت میز خدمت حقوقی در دســتور کار‬ ‫قرار دارد‪ .‬جــواد کرانی با اعالم اینکه عمده دعاوی‬ ‫مددجویــان در حوزه مباحث حقوقی اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ســال گذشــته ‪ 1100‬پرونده موردبررسی قرار‬ ‫گرفته و ‪ 3200‬خدمت حقوقی به مددجویان کمیته‬ ‫امداد ارائه شــده اســت‪ .‬رئیس اداره حقوقی و امور‬ ‫نمایندگان اســتان افزود‪ 31 :‬اداره‪ ،‬خدمات حقوقی‬ ‫به مددجویان کمیته امــداد را از طریق میز خدمت‬ ‫و با اســتفاده از‪ 61  ‬وکیل نیکــوکار ارائه می دهند‪.‬‬ ‫همچنین در سال گذشــته ‪ 70‬نفر از مددجویان به‬ ‫کانون وکالی دادگستری‪  ‬معرفی و نسبت به تعیین‬ ‫وکیل معاضدتی اقدام شد‪ .‬او بیشتر خدمات حقوقی‬ ‫قابــل ارائه به مددجویان را مرتبط بــا امور خانواده‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬با پیگیری های انجام شده در سال‬ ‫گذشــته و با احقاق حقوق انها‪ 20 ،‬نفر توانمند شده‬ ‫و از حمایت کمیته امداد خارج شدند‪ .‬کرانی با اشاره‬ ‫به معرفی ‪ 730‬نفر از مددجویان در ســال گذشــته‬ ‫به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی‪ ،‬گفت‪ :‬از دیگر‬ ‫حمایت های حقوقی کمیتــه امداد‪ ،‬انعقاد تفاهم نامه‬ ‫با دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اســت که با این‬ ‫تفاهم نامه‪ ،‬مددجویان عالوه بر هزینه های دادرسی‬ ‫از هزینه های دفاتر خدمــات الکترونیکی نیز معاف‬ ‫شدند‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫تغییر کاربری سالن های سینما ادامه دارد‬ ‫چهره ها‬ ‫محمودنیکبختبازمانده‬ ‫ُجنگ ادبی اصفهان درگذشت‬ ‫بیتا نیکبخت مدیر صفحه اینستاگرام محمود نیکبخت‬ ‫خبرداد که این شاعر عصر دوشنبه سوم خرداد از دنیا رفته‬ ‫است‪.‬محمود نیکبخت متولد ‪ ۱۰‬مرداد ‪ ۱۳۳۰‬در اصفهان بود‪.‬‬ ‫وی منتقد ادبی‪ ،‬شاعر و مترجم معاصر ایرانی و از چهره های‬ ‫سرشناس جنگ ادبی اصفهان بود‪ .‬او اثاری را از ادبیات‬ ‫انگلیسی‪ ،‬فرانسه و ایتالیایی‪ ،‬ترجمه و مقاله ها و ترجمه هایی‬ ‫از شعرها و مقاله های شاعرانی مانند ازرا پاوند‪ ،‬تی‪ .‬ای‪ .‬هیوم‪،‬‬ ‫اکتاویو پاز را در ُجنگ اصفهان و مجله هایی چون رودکی‪،‬‬ ‫کلک‪ ،‬عصر پنجشنبه و… منتشر کرده بود‪.‬‬ ‫نیکبخت نحوه ی اشنایی خود را با جنگ اصفهان این گونه‬ ‫شرح داده بود‪ :‬تا قبل از ورود به نشست های ُجنگ‪ ،‬با برخی‬ ‫از اعضای ان دوست بودم‪ .‬اشنایی من با ان ها از سال های‬ ‫‪ ۴۴‬و ‪ ۴۵‬اغازشده بود؛ به عنوان نمونه با اقای حقوقی در‬ ‫دبیرستان ادب اشنا شدم‪ .‬من سال اخر دبیرستان بودم و‬ ‫ایشان مسئول کتابخانه بودند‪ .‬با بعضی از دوستان هم سن‬ ‫و سال تر ُجنگ مثل رضا فرخفال و … نیز بعدًا اشنا شدم‪.‬‬ ‫در سال های ده ه ‪ ۵۰‬هم با ُجنگ در ارتباط بودم‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۶۰‬نیز در نشست های ُجنگ شرکت می کردم در ان دوران‪،‬‬ ‫شعرهایی از جوزپه اونگارتی به شکل غیردقیق و پر از مشکل‬ ‫و حتی اضافات و تغییر و تصرف‪ ،‬ترجمه می شد‪ .‬حتی نادر‬ ‫نادرپور سطری به یکی از شعرهای اصلی اضافه کرده بود‪.‬‬ ‫من شعرهایی را از این شاعر ایتالیایی به همراه مطالبی‬ ‫درباره او ترجمه کردم که در مجله رودکی منتشر شد‪ .‬بعد‬ ‫از انقالب هم این کارها در کتابی با عنوان «زندگی جوزپه‬ ‫اونگارتی» چاپ شدند‪ .‬حضور در ُجنگ و نوع نگاه های‬ ‫اشتباهی که می دیدم‪ ،‬مرا به کار نقد برانگیخت و متوجه شدم‬ ‫که نقد چه ضرورتی دارد‪ .‬نوع برخورد افراد با اثار‪ ،‬فاقد تدقیق‬ ‫و تعمیق بود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬نیما شناسی محمد حقوقی دچار‬ ‫اشکال بود یا مهدی اخوان ثالث در «بدعت ها و بدایع نیما‬ ‫یوشیج»‪ ،‬وزن نیمایی را «مادر بدعت ها و بدایع وی» می داند‪،‬‬ ‫درحالی که نیما خود می گوید‪ ،‬طرز کار (تکنیک) من‪ ،‬اساس‬ ‫بدعت من است‪ .‬چنین جابه جایی هایی رخ می داد و من که‬ ‫می خواستم به این مباحث پاسخ بدهم‪ ،‬خودبه خود به سمت‬ ‫نقد می رفتم‪ .‬ترجمه هم کار اصلی من نبود و گاه گاه زمانی از‬ ‫سر ضرورت به ترجمه و انتشار ان کار می پرداختم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کتاب هایانتقادی‬ ‫بوطیقای بوف کور‪ :‬روایت شناسی روان گسیختگی در‬ ‫تکنیک بوف کور‪ ،‬محمود نیکبخت‪ ،‬نشر گمان‪۱۳۹۵ ،‬‬ ‫از اندیشه تا شعر‪ :‬مشکل شاملو در شعر‪ ،‬محمود نیکبخت‪،‬‬ ‫انتشارات هشت بهشت‪۱۳۷۴ ،‬‬ ‫از گمشدگی تا رهایی‪ :‬شعر و زندگی فروغ فرخزاد‪ ،‬محمود‬ ‫نیکبخت‪ ،‬انتشارات مشعل‪۱۳۷۲،‬‬ ‫‪ÁÁ‬مقاالتانتقادی‬ ‫در برزخ دیروز و امروز‪ :‬بررسی شعر محمد حقوقی و‬ ‫چگونگی شناخت وی از نیما‪ ،‬کتاب شعر‪ ،‬جلد اول‪۱۳۷۰ ،‬‬ ‫بررسی مجموعه شعر غراب های سپید از ضیا موحد‪،‬‬ ‫کتاب شعر‪ ،‬جلد دوم‪۱۳۷۳ ،‬‬ ‫بخشی از فصل اول کتاب بهرام صادقی‪ :‬پیشتاز صناعتی‬ ‫خاص در داستان کوتاه‪ ،‬عصر پنجشنبه ‪۱۳۸۰ ،۳۶–۳۵‬‬ ‫نقبی به سوی نور‪ ،‬دربارهٔ فروغ فرخزاد‪ ،‬جنگ اصفهان‪،‬‬ ‫دفتر یازدهم‪۱۳۶۰ ،‬‬ ‫شرحی بر ساختار داستان با کمال تاسف بهرام صادقی‪،‬‬ ‫جنگ پردیس‪ ،‬شماره اول‪۱۳۸۴ ،‬‬ ‫بهرام صادقی در گفت و گوی شماری از یاران جنگ اصفهان‬ ‫(احمد اخوت‪ ،‬یونس تراکمه‪ ،‬کیوان قدرخواه‪ ،‬احمد میرعالیی و‬ ‫محمود نیک بخت)‪ ،‬جنگ پردیس‪ ،‬شماره اول‪۱۳۸۴ ،‬‬ ‫اوج صناعت شعری نیما‪ :‬شرحی بر چگونگی صناعت‬ ‫و ساختار شعر در پیش کومه ام نیما یوشیج‪ ،‬جنگ پردیس‪،‬‬ ‫شماره ‪۱۳۸۶ ،۳–۲‬‬ ‫پاره ای از درامد کتاب روایت شناسی و صناعت شناسی‬ ‫بوف کور‪ :‬بررسی چگونگی شناخت جالل ال احمد و‬ ‫هوشنگ گلشیری از بوف کورصادق هدایت‪ ،‬جنگ پردیس‪،‬‬ ‫شماره ‪۱۳۸۶ ،۳–۲‬‬ ‫‪ÁÁ‬ترجمه‬ ‫جورپه اونگارتی‪ :‬شعر و زندگی اونگارتی‪ ،‬ترجمه محمود‬ ‫نیکبخت‪ ،‬موسسه انتشارات بهینه‪ ،‬چاپ اول‪۱۳۷۰ ،‬‬ ‫اناباز‪ ،‬سن ژون پرس‪ :‬شاعر صبح جهان‪ ،‬ترجمه محمد‬ ‫مهریار‪ .‬محمود نیکبخت‪ ،‬انتشارات فردا‪ ،‬چاپ اول‪۱۳۸۰ ،‬‬ ‫‪ÁÁ‬مقاله و شعر‬ ‫اشنایی با اونگارتی (ترجمه چند شعر با مقاله ای از پاتریک‬ ‫کریگ)‪ ،‬رودکی ‪ ،۶۷‬خرداد ‪۱۳۵۶‬‬ ‫چند شعر از رافائل البرتی‪ ،‬جنگ اصفهان‪ ،‬دفتر یازدهم‪،‬‬ ‫‪۱۳۶۰‬‬ ‫ازرا پوند‪ ،‬مقاله تصویر گرایی‪ ،‬کتاب شعر‪ ،‬جلد اول‪۱۳۷۰ ،‬‬ ‫تی‪ .‬ای‪.‬هیوم‪ ،‬مقاله دیدگاه رمانتیک و کالسیک نو (فصل‬ ‫مهمی از کتاب تفکرات)‪ ،‬کتاب شعر‪ ،‬جلد اول‪۱۳۷۰ ،‬‬ ‫اوکتاویو پاز‪ ،‬مقاله سنگ زی‪ ،‬پادداشتهایی درباره ویلیام‬ ‫کارلوس ویلیامز‪ ،‬کتاب شعر‪ ،‬جلد اول‪۱۳۷۰ ،‬‬ ‫ازرا پوند‪ ،‬شعر سینو‪ ،‬کتاب شعر‪ ،‬جلد دوم‪۱۳۷۳ ،‬‬ ‫زیبگینو هربرت‪ ،‬شعر هفتمین فرشته‪ ،‬کتاب شعر‪ ،‬جلد‬ ‫دوم‪۱۳۷۳ ،‬‬ ‫میروسالو هالب‪ ،‬ژیتوی شعبده باز (ترجمه با محمد‬ ‫مهریار)‪ ،‬کتاب شعر‪ ،‬جلد دوم‪۱۳۷۳ ،‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 05‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4080‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫رئیس انجمن سینماداران خبر می دهد که درخواست برای‬ ‫تغییر کاربری سالن های سینما‪ ،‬در سال جدید هم متوقف نشده‬ ‫و در دو ماه ابتدایی ‪ ۱۴۰۰‬چند ســینما در تهران و شهرهای‬ ‫دیگر خواســتار تغییر کاربری و استفاده ای دیگر از سینماهای‬ ‫خود شده اند‪.‬‬ ‫درحالی که در روزهای گذشته بازگشایی سالن های سینما‬ ‫در فرانسه و استقبال مردم برای تماشای فیلم و تشکیل صفی‬ ‫طوالنی پشت در سالن خبرساز شده بود‪ ،‬سینماداری ایران با‬ ‫شرایطی بحرانی روبروست تا جایی که در یک پردیس سینمایی‬ ‫فروش سانس خانوادگی به صرف قلیان برای کشاندن مخاطب‬ ‫به سالن تبلیغ شــد‪ .‬بعد هم که صدای اعتراض و درخواست‬ ‫شورای صنفی برای برخورد با این سینما به میان امد‪ ،‬مالکش‬ ‫اعالم کرد که قصد دارد پروانه فعالیت سینماهایش را پس از‬ ‫‪ ۱۵‬خرداد باطل و ســالن ها را با هدف رونق فوت کورت های‬ ‫مجموعه به طور خصوصی برای نمایش سریال و فیلم خارجی‬ ‫و فوتبال در اختیار بگذارد‪.‬‬ ‫البته در بررسی وضعیت سینماهای ایران‪ ،‬نمی توان تاثیر‬ ‫واکسیناسیون سریع تر را در کشورهای دیگر بر اطمینان خاطر‬ ‫مردم جهت حضور در سینما نادیده گرفت‪ ،‬اما وقتی دلیل اصلی‬ ‫گله مندی سینمادارها نبود رغبت نداشتن تهیه کننده ها به اکران‬ ‫فیلم هایشان مطرح می شود‪ ،‬به نظر می رسد بهتر بود در کشور‬ ‫ما هم به جای اصرار مداوم به بازگشــایی سالن های سینما در‬ ‫یک ســال قبل‪ ،‬برای انچه قرار است روی پرده نمایش داده‬ ‫شود‪ ،‬فکر می شد‪.‬‬ ‫در ماه های گذشته باوجود انتقال مشاغل سینمایی از گروه‬ ‫ســه به گروه دو که اجازه می دهد سینما در شرایط قرمز هم‬ ‫تعطیل نباشد‪ ،‬وضعیت به گونه ای پیش رفته که احتما ًال تا چند‬ ‫ماه اینده هم اتفاق ویژه ای در سالن های سینمایی رخ نمی دهد‪.‬‬ ‫محمد قاصد اشــرفی ‪-‬ریس انجمن سینماداران‪ -‬درباره‬ ‫وضعیت سالن های سینمایی به ایسنا می گوید‪ :‬در همین یکی‬ ‫دو ماه ابتدایی سال‪ ،‬مدیران چند سینما در تهران و شهرستان ها‬ ‫درخواســت تغییر کاربری ارائه کردند که این ماجرای ســال‬ ‫گذشته ی ما هم بود و با درخواست تغییر کاربری سینما عصر‬ ‫جدید که فعال تعطیل شده و سینما بولوار روبرو شدیم‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل ازانجاکه نمی خواهیم ایــن اتفاق ادامه پیدا کند‪ ،‬تالش‬ ‫می کنیم با صاحبان ســینماهایی که متقاضی تغییر کاربری‬ ‫هستند مذاکره و ان ها را از انجام این کار منصرف کنیم چون‬ ‫ل بوده یا استقبالی‬ ‫اگرچه حدود ‪ ۱۶‬ماه است که سینما یا تعطی ‬ ‫از ان نشده و با مشکالت مالی و حتی ورشکستگی روبرو شده‪،‬‬ ‫اما بازهم این روند به ضرر سینماست‪.‬‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬االن بحــث اصلی ما اکران فیلم خوب‬ ‫است وگرنه ما هم می توانستیم شرایط فرانسه را داشته باشیم‪،‬‬ ‫به ویژه انکه بارها تاکید کردیم از روزهای ابتدایی پروتکل ها در‬ ‫سینماها خیلی خوب رعایت می شوند و ایمنی زیادی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه تجربه ناموفق اکران «شنای پروانه» خیلی‬ ‫از معادالت را برهم زد و همان فیلمی که پیش بینی می شــد‬ ‫مردم را به ســینماها بکشاند االن دلیلی برای ریسک نکردن‬ ‫ش شنای پروانه‬ ‫صاحبان فیلم ها شده است‪ ،‬بیان می کند‪ :‬فرو ‬ ‫در شرایط کرونا در ان دو هفته خوب بود‪ ،‬اما مسئله اینجاست‬ ‫که فیلم در زمان بدی اکران شد و توصیه های مسئوالن برای‬ ‫بیرون نرفتن به تدریج تاثیر خود را بر مردم گذاشت‪ ،‬درنتیجه‬ ‫شاهد بودیم که سینما دیگر اولویتی برای مردم ندارد‪.‬‬ ‫او درباره اینکه ایا بهتر نبود شــرایط فعالیت ســینماها در‬ ‫ایران هم مثل فرانسه پیش می رفت؟ می گوید‪ :‬بازگشایی های‬ ‫چندباره به ســینما ضرر زد ولی برای تعطیلی ســینما دولت‬ ‫بایــد کمک می کرد که متاســفانه بی توجه بود و خســارت‬ ‫جبران ناپذیری به سینما و تولید زده شد‪.‬‬ ‫اشرفی در حالی تاکید دارد که با گفت وگو تالش می کنند از‬ ‫بیشتر شدن تعداد درخواست های تغییر کاربری جلوگیری کنند‬ ‫که عبداهلل علیخانی ‪ -‬مدیر سینما عصر جدید‪ -‬همچنان این‬ ‫ســینما را تعطیل نگه داشته و اشاره می کند که اگر هم روزی‬ ‫بخواهند ان را بازگشایی کنند باید تعمیرات زیادی در ان انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او سال گذشته از تعطیلی موقت برای تصمیم گیری درمورد‬ ‫اینده این سینمای قدیمی خبر داد‪.‬‬ ‫امیــدواری به افزایش پیدا نکردن درخواســت های تغییر‬ ‫کاربری ســینماها در شــرایطی باقی است که دست کم یک‬ ‫فیلم جذاب برای اکران در سینماها متقاضی باشد؛ اتفاقی که‬ ‫تئاتر‬ ‫فرصتی برای تئاتری های‬ ‫اصفهان‬ ‫هفته گذشته در شــورای صنفی نمایش رخ نداد و مشخص‬ ‫نیست دســت شــورا این هفته هم خالی خواهد بود یا خیر‪،‬‬ ‫بخصوص انکه دست اندرکاران بعضی فیلم هایی که می توان‬ ‫به فروش ان ها امیدی داشت تضمین های بیشتری برای اکران‬ ‫می خواهند و ازانجاکه تاکنون رضایت ان ها جلب نشده ترجیح‬ ‫می دهند تا پایان دولت فعلی و اســتقرار مدیران جدید منتظر‬ ‫بمانند‪.‬‬ ‫تمام این ها در حالی است که محمدرضا فرجی ‪ -‬مدیرکل‬ ‫ی در‬ ‫سازمان سینمایی ‪ -‬هم تاکید دارد که باوجود حمایت ها ‬ ‫نظر گرفته شــده برای سینماها‪ ،‬سازمان سینمایی نمی تواند از‬ ‫تهیه کننده ای بــرای اکران فیلمش دعوت کند‪ ،‬چون بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬درصد فیلم های ســینمایی توسط بخش خصوصی تولید‬ ‫می شوند و طبیعی اســت که ان ها در چنین شرایطی نگران‬ ‫سرمایه خود باشند‪.‬‬ ‫نسخه سریالی «سالم بمبئی» ساخته می شود‬ ‫قربان محمدپور کارگردان فیلم سینمایی «سالم بمبئی»‬ ‫از اغاز پیش تولید سریال ‪ ۲۰‬قسمتی «سالم بمبئی» از دهم‬ ‫خردادماه خبر داد‪ .‬این پروژه اولین ســریال مشترک ایران و‬ ‫هند برای پلتفرم های این دو کشور و پخش از امازون است‪.‬‬ ‫پیش ازاین قرار برساخت قسمت دوم فیلم سینمایی «سالم‬ ‫بمبئی» بود که با پیشــنهاد جواد نوروزبیگی تهیه کننده این‬ ‫کار تصمیم برســاخت سریال این فیلم سینمایی گرفته شد‪.‬‬ ‫محمدپور پیش ازاین خبر داده بود که ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬قســمت از این‬ ‫مجموعه قرار است در هند تصویربرداری شود و اینکه ایا این‬ ‫سریال در ایران یا هند کلید می خورد هنوز مشخص نیست‪.‬‬ ‫سریال «سالم بمبئی» مانند فیلم سینمایی اش با ترکیب‬ ‫بازیگران ســینمای هند و ایران ساخته شد و حاال عوامل ان‬ ‫برای ساخت نسخه سریالی به توافق با چند بازیگر هندی در‬ ‫قسمت های ابتدایی پرداخته اند‪ ،‬بدین ترتیب بازیگران ایرانی که‬ ‫در نسخه سینمایی فیلم «سالم بمبئی» حضور داشتند به ویژه‬ ‫محمدرضا گلزار احتمال حضورشان در نسخه سریالی «سالم‬ ‫بمبئی» پایین است عالوه بر این با شیوع ویروس جهش یافته‬ ‫کرونای هندی که در چند هفته اخیر موجب ترس بسیاری از‬ ‫کشــورها و ایران بوده است بعید به نظر می رسد در این برهه‬ ‫زمانی ساخت این سریال تصمیم خوبی از سوی سازندگان ان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «سالم بمبئی» دومین محصول مشترک‬ ‫ســینمای ایران و هند‪ ،‬ملودرامی عاشــقانه است که اکران‬ ‫خود را در بهمن ســال ‪ ۹۵‬اغاز و «ســام بمبئی»؛ با توجه‬ ‫به بازی محمدرضا گلزار و ســوژه عاشقانه ای که داشت قرار‬ ‫بود پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران شود اما درنهایت‬ ‫به فروش ‪ ۱۳‬میلیاردی رســید و حاال با تصمیم عوامل این‬ ‫فیلم سینمایی برای ساخت نسخه سریالی ان باید دید چنین‬ ‫تصمیمی ریسک محسوب می شــود یا یک خطا در مواجه‬ ‫باسلیقهمخاطب‪.‬‬ ‫فروش یک فیلم در سینمای ایران به عوامل مختلفی نظیر‬ ‫وضعیت اکران‪ ،‬تعداد سینماها‪ ،‬زمان اکران‪ ،‬بازیگران فیلم‪ ،‬در‬ ‫پاره ای از اوقات نام کارگردان و مهم تر از همه حواشــی فیلم‬ ‫وابسته است‪ .‬سال ‪ ۹۵‬یکی از عجیب ترین و امیدوارکننده ترین‬ ‫سال های سینمای ایران ازلحاظ اقتصادی به حساب می امد و‬ ‫پیش بینی پرفروش شدن این فیلم دور از ذهن نبود‪.‬‬ ‫«ســام بمبئی» برخی از مولفه های ژانر عاشقانه را در‬ ‫ســاختار خود گنجانده است‪ .‬الگوی عشق پسر فقیر به دختر‬ ‫ثروتمند تاریخچه ای طوالنی در ســینمای هند و سینمای‬ ‫ایران دارد‪ .‬الگویی که در ادامه فیلم های عشــقی معروف به‬ ‫فیلم فارسی قرار گرفته است‪ .‬کریشما‪ ،‬با بازی دیا میرزا‪ ،‬دختر‬ ‫ثروتمند این داستان و علی با بازی گلزار‪ ،‬پسر مغروری که روی‬ ‫پای خودش ایستاده و عاشق دختری ثروتمند می شود‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «سالم بمبئی» در میان اثار تجاری ما‪ ،‬فیلم‬ ‫نسبتا موفقی محسوب می شود و اما برای رسیدن به فرمول‬ ‫صحیح سرگرمی و تجربه محصول مشترک تنها یک نقطه‬ ‫شروع خوب است‪.‬‬ ‫از سال ‪ ۱۳۸۹‬که اولین سریال تولید شده مختص شبکه‬ ‫نمایش خانگی توزیع شــد تا امروز این شیوه نوظهور پخش‬ ‫فیلم و ســریال‪ ،‬فراز و فرود زیادی داشته است‪ .‬در ابتدا کسی‬ ‫چندان شبکه نمایش خانگی را جدی نمی گرفت‪ ،‬به نظر می امد‬ ‫ان دسته از سریال های ایرانی جدید در شبکه نمایش خانگی‬ ‫توزیع می شــوند که از لحاظ کیفی به شبکه های تلویزیونی‬ ‫راه پیدا نکرده اند‪ ،‬اما پس از گذشــت مدتی مشخص شد که‬ ‫شبکه نمایش خانگی رقیب بسیار سرسختی برای تلویزیون‬ ‫شده است‪ .‬شبکه نمایش خانگی این روزها با شیوع ویروس‬ ‫کرونا و خانه نشینی اجباری‪ ،‬رونقی بیش ازپیش به دست اورده‬ ‫و باید دید ساخت سریال «سالم بمبئی» به عنوان اولین سریال‬ ‫محصول مشترک ایران و هند تا چه اندازه می تواند موفق باشد‬ ‫و در رقابت با ســریال های موفق این روزها تا چه اندازه توان‬ ‫رقابت داد و ایا راه را برای ادامه تولید مشــترک باز می کند یا‬ ‫خیر؟‬ ‫«سالم بمبئی» ملودرامی عاشقانه و داستان اشنایی یک‬ ‫دختر هندی و یک پســر ایرانی را روایت می کند که هر دو‬ ‫دانشجوی پزشکی هستند و درگیر اتفاقات پیچیده ای می شوند‪.‬‬ ‫همکاری با سینمای هند و تولید مشترک‪ ،‬همچنین استفاده از‬ ‫بازیگرانی چون محمدرضا گلزار و بنیامین بهادری کافی بود تا‬ ‫این فیلم را در مرکز توجه قرار دهد‪.‬‬ ‫کتاب اتشگاه اصفهان مروری بر اصفهان پیش از اسالم‬ ‫کتاب اتشگاه اصفهان تالیف یاغش کاظمی گذری بر اصفهان‬ ‫پیش از اسالم و بیان جغرافیای طبیعی و سیاسی دیار نصف جهان‬ ‫در عصر ماد‪ ،‬هخامنشی و ساسانی است‪.‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬این شهر دیرسال که نگین انگشتری جهان اسالم‬ ‫است سخنان بسیار از تالش و تکاپوی ایرانیان در ساختن شهری‬ ‫ارمانی دارد‪.‬‬ ‫هرچند که درخشش و شکوه دوران اسالمی اصفهان همواره‬ ‫تا بدان پایه بوده که احوال پیش از اســام ان را تحت الشعاع‬ ‫قرار داده اســت ولی اصفهان پیش از اسالم نیز جایگاهی رفیع‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫بنای موسوم به اتشگاه از اثار مربوط به عصر ساسانی است که‬ ‫بر فراز تپه ای در کنار جاد ه اصفهان به نجف اباد واقع شده است‪.‬‬ ‫از مورخان و جغرافی نویســان ایرانی و مســلمان در عصر‬ ‫اســامی هم چون ابن خردادبه و مسعودی تا سفرنامه نویسان‬ ‫اروپایی در ســد ه هجدهم و نوزدهم میالدی مطالبی دربار ه این‬ ‫اثرباستانینگاشته اند‪.‬‬ ‫اگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه‬ ‫‪ -1-102‬شماره پرونده‪ 9900745 :‬مرجع رسیدگی‪ :‬شعبه ‪ 20‬شورای حل اختالف‬ ‫اصفهان بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست زهرا امینی به طرفیت ربابه‬ ‫کریمیان کرافشانی – میثم – مجتبی‪ -‬فاطمه‪ -‬رضا‪ -‬رسول‪ -‬قدیرعلی‪ -‬حجت‬ ‫اله‪ -‬عزیز اله همگی شهرتین امینی زردنجانی قرار تحریر ترکه مرحوم حسین امینی‬ ‫زردنجانی طی شماره ‪ 9900745‬در شورای حل اختالف مجتمع شهید حججی صادر‬ ‫و وقت اجرای قرار ساعت ‪ 16/30‬در روز دوشنبه ‪ 1400/4/7‬تعیین گردیده است‪ .‬لذا از‬ ‫ورثه یا نماینده قانونی انها‪ ،‬بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر‬ ‫ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان‬ ‫اصفهان با ادرس خیابان ارباب حاضر شوند‪ .‬عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار‬ ‫نخواهد بود‪ .‬شعبه ‪ 20‬شورای حل اختالف اصفهان ‪/1120601‬م الف‬ ‫از اتشگاه اصفهان در متون کهن‪ ،‬به نام دژ ماربین‪/‬مهرین‬ ‫یاد شده و اشاراتی درباره شهرک باستانی مهرین رفته است‪ .‬یافته‬ ‫شدن سفال های گورتان و نام های باستانی روستاهای ماربین‪،‬‬ ‫گواه بسنده ای اســت بر وجود فرهنگ و تمدنی دیرین در این‬ ‫بخش که متاسفانه بسیار مورد بی توجهی واقع شده است‪.‬‬ ‫در کتاب اتشگاه اصفهان ضمن معرفی و توصیف بنا که با‬ ‫بررسی و مطالع ه اسناد‪ ،‬کتاب ها‪ ،‬نشریات و برخی مقاالت منتشر‬ ‫شــده در خصوص بنای اتشــگاه صورت گرفته‪ ،‬گونه شناسی‬ ‫اتشگاه ها و اتشخانه های ایران نیز ذکر شده است‪.‬‬ ‫همچنین نویسنده تالش کرده تا شناختی از روابط ساختاری‬ ‫موجود میان اتشگاه و سیمای منطقه (ناحی ه ماربین) عرضه کند‪.‬‬ ‫این مســاله به بررســی نحو ه زندگی و فرهنگ مردم شهر‬ ‫اصفهان در ادوار گذشته یاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫جغرافیایی طبیعی و جغرافیای سیاسی تاریخی اصفهان در‬ ‫عهد باستان و دور ه حکومت سلسله هایی چون ماد و هخامنشی از‬ ‫نخستین بحث های کتاب به شمار می رود‪.‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫‪ -1-402‬شماره مزایده‪ 140004302130000007 :‬تاریخ ثبت‪ 1400/02/30 :‬به‬ ‫موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ پالک ثبتی‪ 221/54 :‬بخش ‪ ۸‬به مساحت‪:‬‬ ‫‪ 18411/57‬متر مربع که سند ان در صفحه ‪ ۳۶۵‬دفتر ‪ ۱۴‬امالک با شماره چاپی ‪۷۵۵۶۸۰‬‬ ‫ثبت و به نام شرکت راهیابی صنعت و فوالد به شماره ثبت ‪ ۱۱۳۳۳‬سند صادر شده است‬ ‫و طبق نظر کارشناس رسمی واقع در غرب جاده کرکوند به فوالد مبارکه نرسیده به جاده‬ ‫اسفالته روستای حسن اباد بیدکان به مبلغ ‪ 7/364/628/000‬ریال ارزیابی شده و پالک‬ ‫فوق دارای عرصه ای به مساحت ‪ 18411/57‬متر مربع و اطراف ان فنس کشی گردیده‬ ‫که این فنس کشی در بسیاری نقاط فرسوده و از بین رفته و فاقد هرگونه اعیانی دیگر‬ ‫و کشت است و بنابر اظهار مطلعین محلی‪ ،‬فاقد سهم اب کشاورزی است‪ .‬پالک فوق‬ ‫نویســنده در ادامه به تقدس اتش نزد ایرانیان باســتان و‬ ‫جایگاه های خاص نیایش ان در ایران اشاره دارد و کارکردهای‬ ‫مختلف اتشگاه ها را ذکر می کند‪.‬‬ ‫روند شکل گیری و دگرگونی اتشکده ها و چهارتاقی های عصر‬ ‫ساسانی و هم چنین استمرار برخی از عناصر معماری اتشگاه ها در‬ ‫اماکن مقدس عهد اسالمی از دیگر مطالب این فصل از کتاب‬ ‫است‪.‬‬ ‫فصلی از کتاب نیز به بررسی موجودیت کالبدی و روش های‬ ‫ساختمانی اتشگاه اصفهان از دیدگاه باستان شناسان و متخصصان‬ ‫مختلف اختصاص دارد‪.‬‬ ‫در فصل پایانی نیز قدمت و کاربری نخستین بنا بررسی و در ‪۲‬‬ ‫پیوست کتاب مرمت های پیشین بنا و تصاویر هوایی و نقشه های‬ ‫اتشگاه ضمیمه شده است‪.‬‬ ‫کتاب اتشــگاه اصفهان تالیف یاغش کاظمی سال ‪۱۳۸۶‬‬ ‫توسط انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با‬ ‫شمارگان یک هزار نسخه در ‪ ۴۸۸‬صفحه به چاپ رسید‪.‬‬ ‫از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز چهارشنبه ‪ 1400/03/26‬به نشانی‪ :‬مبارکه‪ ،‬صفائیه‪ ،‬پارک اداری‪،‬‬ ‫جنب اداره برق از طریق مزایده به فروش می رسد‪ .‬مزایده از مبالغ ذکر شده شروع و به‬ ‫باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهی های‬ ‫مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد‬ ‫مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده‬ ‫اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در‬ ‫صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده‬ ‫مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده‬ ‫تعطیل رسمی گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب‬ ‫سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مکلف است‬ ‫‪ 5‬‬ ‫کانــون تئاتــر دانشــگاه اصفهــان‪ ،‬مهلــت ارســال اثــر‬ ‫بــه دومیــن جشــنواره ی اســتانی نمایشــنامه خوانی و‬ ‫اجراخوانــی «شــهرزاد» را تــا دهــم خــرداد مــاه تمدیــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫ســیدعلی حســینی‪ ،‬یکــی از دبیــران جشــنواره ی‬ ‫«شــهرزاد» بــه ایســنا گفــت‪ :‬کانــون تئاتــر دانشــگاه‬ ‫اصفهــان از ســال ‪ ۱۳۹۷‬رویکــرد جدیــدی را بــرای‬ ‫فعالیت هــای خــود در پیــش گرفــت کــه حاصــل ان‪،‬‬ ‫حضــور دانشــجویان عالقه منــد بــه تئاتــر در جشــنواره ی‬ ‫نمــاوای تهــران و اجــرای چندیــن تئاتــر و نمایشــنامه‬ ‫خوانــی در دانشــگاه بود و برپایی جشــنواره ی «شــهرزاد»‬ ‫نیــز در همیــن راستاســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫فضــای تئاتــر اصفهــان دچــار رکــود شــده و هــدف‬ ‫بنــده و شــیما کهفــی‪ ،‬دیگــر دبیــر جشــنواره‪ ،‬از برگزاری‬ ‫دومیــن دوره ی ایــن جشــنواره‪ ،‬عــاوه بــر ایجــاد پویایــی‬ ‫در جامعــه تئاتــر‪ ،‬کمــک بــه دیده شــدن استعدادهاســت‪.‬‬ ‫حســینی تصریــح کــرد‪ :‬موضــوع جشــنواره ی‬ ‫«شــهرزاد» ازاد اســت و عالقه منــدان در دو قالــب‬ ‫نمایشــنامه خوانــی و اجــرا خوانــی می تواننــد در ان‬ ‫شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬ایــن جشــنواره تــا ‪ ۱۰‬خردادمــاه‬ ‫پذیــرای اثــر متقاضیانــی اســت کــه از سراســر اســتان‬ ‫اصفهــان‪ ،‬اثــار خــود را در قالــب متــن بــه نشــانی‬ ‫‪ shahrzaduitheater@gmail.com‬ارســال کننــد‪.‬‬ ‫نتیجـه ی پذیرفته شــدگان بازبینــی اولیــه ‪ ۱۵‬خــرداد مــاه‬ ‫اعــام می شــود و ســپس‪ ،‬ایــن افــراد فرصــت دارنــد تــا‬ ‫‪ ۳۱‬مــرداد مــاه اثــر خــود را در قالــب فیلــم بــه دســت‬ ‫مــا برســانند‪.‬‬ ‫بــه گفت ه دبیر جشــنواره ی شــهرزاد‪ ،‬ســعید محســنی‪،‬‬ ‫فهیمــه ســیاحیان و محســن عــرب زاده‪ ،‬داوران ایــن‬ ‫جشــنواره هســتند و اواخــر مهــر مــاه ســال جــاری‪،‬‬ ‫بهتریــن گــروه‪ ،‬بهتریــن کارگــردان‪ ،‬بهتریــن بازیگــر‬ ‫زن‪ ،‬بهتریــن بازیگــر مــرد را معرفــی می کننــد؛ البتــه‪،‬‬ ‫در انتخــاب بهتریــن گــروه‪ ،‬رای تماشــاگران نیــز اثرگــذار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫سینمای ایران‬ ‫رضا بابک بازیگر بهزاد فرهانی‬ ‫شد‬ ‫رضــا بابــک در فیلــم «مهمانــی از کارائیــب» اولیــن‬ ‫اثــر ســینمایی بهــزاد فراهانــی ایفــای نقــش می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مشــاور رســانه ای پــروژه‪ ،‬فیلم ســینمایی‬ ‫مهمانــی از کارائیــب بــه کارگردانــی بهــزاد فراهانــی و‬ ‫تهیه کنندگــی شــهرام گیل ابــادی کــه اولیــن تجربــه‬ ‫فراهانــی در مقــام کارگردانــی اســت‪ ،‬در روزهــای اتــی‬ ‫مقابــل دوربیــن مـی رود و رضــا بابک بازیگر پیشکســوت‬ ‫تئاتــر‪ ،‬ســینما و تلویزیــون یکــی از نقش هــای اصلــی‬ ‫ایــن فیلــم ســینمایی را ایفــا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫نویــد فرح مــرزی طــراح گریــم‪ ،‬مرجــان گلــزار طــراح‬ ‫صحنــه و لبــاس‪ ،‬جــواد راهزانــی مدیــر تولیــد‪ ،‬حبیــب‬ ‫مجیــدی عــکاس و مهــدی گــودرزی فیلمبــردار پشــت‬ ‫صحنــه ایــن فیلــم هســتند‪.‬‬ ‫فراهانــی فیلمنامــه ایــن اثــر عاشــقانه را بــر اســاس‬ ‫رمــان مهمانــی از کارائیــب – شــبی بــا کاســترو بــه قلــم‬ ‫خــودش نوشــته اســت و حمیدرضــا قطبــی بــه عنــوان‬ ‫مشــاور کارگــردان او را همراهــی می کنــد‪.‬‬ ‫در خالصــه داســتان مهمانــی از کارائیــب امده اســت‪:‬‬ ‫خیاطــی کارکشــته عاشــق بانویی شــده که همســرش را‬ ‫اعــدام کرده انــد‪ .‬خیــاط بــه دلیــل دلبســتگی بــه رفاقــت‬ ‫بــا دوســتش‪ ،‬شــجاعت بیــان ایــن عاشــقانگی را نــدارد و‬ ‫بانــو نیــز بــه دلیــل وفــاداری بــه شــوی رفتـه اش دهــان‬ ‫می بنــدد و دل را لجــام می زنــد‪ .‬ایــن عشــق پنهــان‬ ‫داســتان ناتمــام بســیاری از مــردان و زنان شــرقی اســت؛‬ ‫عش ـق هایی کــه ســرانجامش را بایــد در فلســفه شــرق‬ ‫جست ‪.‬‬ ‫مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت‬ ‫تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز‬ ‫نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬در این صورت‪،‬‬ ‫عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬ضمنا حدود و مشخصات‬ ‫پالک مزبور مطابق پرونده ثبتی به شرح ذیل می باشد‪ .‬شماال‪ :‬به صورت غیر مستقیم‬ ‫در دو قسمت به طولهای ‪ 61/77‬متر و ‪ 395/77‬متر به دیوار ساختمان و فنس است به‬ ‫زمین محراب صفیری ‪ ۲۲۱‬اصلی باقیمانده‪ .‬شرقا‪ :‬به طول ‪ 25/25‬متر فنس است به زمین‬ ‫محمود صفیری پالک مزبور‪ .‬جنوبا‪ :‬به طول ‪ 445/58‬متر فنس و درب و دیوار است به‬ ‫جاده خاکی احداثی‪ .‬غربا‪ :‬به صورت شکسته در دو قسمت به طولهای ‪ ۵‬متر و ‪ ۵۳/53‬متر‬ ‫درب و دیواری است به جاده خاکی احداثی‪ .‬تاریخ چاپ‪ 1400/03/05 :‬رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک مبارکه ‪ -‬مظاهر نصرالهی مبارکه ‪/1140488‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪ 6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫بومی سازیدرب هایفلکسیبل‬ ‫ذوب اهن با کمترین هزینه‬ ‫معاون بهره برداری ذوب اهن اصفهان با تاکید بر این که‬ ‫ذوب اهن در پروژه های زیست محیطی نگاه ریالی به موضوع‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬براوردهای انجام شده برای تعویض درب های‬ ‫فلکسیبل نزدیک به ‪ ۷‬میلیون دالر بود که با کم تر از نصف‬ ‫این عدد این درب ها بومی سازی شد‪ .‬مهرداد توالئیان درباره‬ ‫بومی ســازی درب های فلکســیبل ذوب اهن‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اهمیت این پروژه برای ذوب اهن بیشــتر مربوط به مباحث‬ ‫محیط زیست است‪ .‬وی گفت‪ :‬ذوب اهن اصفهان با تعویض‬ ‫درب های فلکســیبل مربوط به باتری شماره ‪ ۳‬واحد کک‬ ‫سازی از نشت گازهای زائد از اطراف باتری ها جلوگیری کرده‬ ‫است‪ .‬معاون بهره برداری ذوب اهن اصفهان‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬زمانی‬ ‫که نشت گاز از درهای فلکسیبل نداشته باشیم نه تنها پرت‬ ‫گاز نخواهیم داشت‪ ،‬بلکه کیفیت تولید بهتر خواهد شد‪ .‬وی با‬ ‫بیان این که گاز داخل این واحد برای پخت کک است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫زمانی که گاز از این درب ها خارج می شود‪ ،‬عالوه بر الودگی‬ ‫محیط زیســت‪ ،‬هدف پخت کک باکیفیت را از بین می برد‪،‬‬ ‫درحالی که وجــود گاز به طور کامل در این واجد و جلوگیری‬ ‫از نشت ان موجب تولید یکنواخت کک می شود‪ .‬توالئیان با‬ ‫تاکید بر این که ذوب اهن در پروژه های زیست محیطی نگاه‬ ‫ریالی به موضوع ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بومی ســازی درب های‬ ‫فلکسیبل با اولویت سالمت کارکنان این کارخانه و همچنین‬ ‫ســاکنان اطراف مجموعه ذوب اهن اســت تا الودگی را به‬ ‫حداقل برسانیم‪ .‬وی با اشــاره به این که براوردهای صورت‬ ‫گرفته برای تعویض درب های فلکسیبل نزدیک به ‪ ۷‬میلیون‬ ‫دالر بود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بومی سازی درب های فلکسیبل موجب‬ ‫شــد با عددی کمتر از نصف در داخل کشور و کارخانه این‬ ‫درب ها طراحی و اجرا شوند‪.‬‬ ‫شهرداریاصفهان‬ ‫موفق ترین سازمان در مدیریت‬ ‫مصرف برق‬ ‫مانور امادگی شهرداری اصفهان با موضوع کنترل مصرف‬ ‫انرژی و بهینه ســازی تاسیسات با شــاخص های روشنایی‬ ‫پارک ها و فضای سبز‪ ،‬اب نماها‪ ،‬ساختمان اداری‪ ،‬نورپردازی‬ ‫ابنیه تاریخی در مناطق و سازمان های زیرمجموعه شهرداری‬ ‫اصفهان با هدف امادگــی الزم برای ورود به فصل گرما با‬ ‫همکاری شرکت توزیع برق اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مراســم مهندس حمیدرضا پیر پیران مدیرعامل‬ ‫شرکت توزیع برق اصفهان با توجه به شرایط خشک سالی‬ ‫گفت‪ :‬باید بیش ازپیش به چگونگی مصرف توجه ویژه شود‬ ‫و در این راســتا ادارات باید الگوی مدیریت مصرف باشند و‬ ‫میزان مصرف خود را در ســاعت اداری به ‪ 50‬درصد نسبت‬ ‫به مدت مشــابه کم کنند و بعد از ســاعت اداری ‪ 90‬درصد‬ ‫کاهش مصرف داشته باشــند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬شهرداری‬ ‫اصفهان به عنوان یک ارگان خدمت رســان بیش از دیگر‬ ‫دستگاه ها مدیریت مصرف برق را رعایت کرده و تمام مناطق‬ ‫‪ 15‬گانه ان نیز به دقت های الزم را انجام داده اند‪ .‬وی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در این مانور مشخص شد به میزان قابل توجه در بحث‬ ‫نورپردازی های شــهری‪ ،‬اســتفاده از اب نماها و اذین بندی‬ ‫فضاهای شــهری به کمترین میزان خود رســیده است و‬ ‫خوشبختانه قدم های خوبی در این زمینه برداشته شده است‬ ‫در ادامه این جلسه مهندس شیشه فروش مدیرکل ستاد‬ ‫مدیریت بحران استان گفت شهرداری اصفهان بزرگ ترین‬ ‫مصرف کننده عمومی و به واسطه مصارفی که دارد از جمله‬ ‫روشنایی پارک ها‪ ،‬نور پرداری های ابنیه های تاریخی و پل های‬ ‫ســطح شهر و مجموعه روشنایی ‪ 500‬پارک شهری و ‪450‬‬ ‫اب نما در سطح شهر اصفهان و همچنین تاسیسات ابیاری‬ ‫و اب رسانی مجموعه سطح شهر اصفهان الزم است که در‬ ‫مدیریت مصرف دقت کند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬باید امادگی‬ ‫الزم برای مانورها وجود داشته باشد و یک سناریویی مدون‬ ‫برای ان نوشــته شود به همین صورت که معاونت خدمات‬ ‫شــهری و شرکت توزیع برق اصفهان به خوبی به ان عمل‬ ‫کردنــد وی تاکید کرد‪ :‬در مانور قبلی که در شــرکت توزیع‬ ‫برق اصفهان انجام شــد بیش از ‪ 1300‬ساختمان به میزان‬ ‫‪ 15‬مگاوات در انرژی برق صرفه جویی کردند و در این مانور‬ ‫نیر ‪ 130‬ســاختمان شهرداری مشارکت کردند که از طریق‬ ‫دیسپاچینگ شرکت توزیع برق اصفهان میزان صرفه جویی‬ ‫برق ان ها مشــخص می شــود و باید مناطقی که مدیریت‬ ‫مصرف داشــته موردتقدیر قرار گیرند وی از تمام سازمان ها‬ ‫خواســت که از المپ های کم مصرف و از انرژی خورشید‬ ‫استفاده کنند و همچنین ژنراتورها را اماده به کار قرار دهند و‬ ‫از لوازم کاهنده مصرف استفاده کنند تا بتوانیم تابستان امسال‬ ‫را با شرایط بهتری پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 05‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4080‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فقط ‪ ۵‬درصد پیشرفت‬ ‫قطار سریع السیر تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان‪ ۱۵‬ساله شد‬ ‫معاون ساخت و توســعه راه اهن شرکت ساخت و توسعه‬ ‫زیربناهای حمل ونقل کشور جزئیات اخرین وضعیت پروژه قطار‬ ‫سریع السیر تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان را تشریح کرد‪.‬‬ ‫عباس خطیبی در گفتگو با مهــر‪ ،‬درباره اخرین وضعیت‬ ‫احداث قطار سریع الســیر تهران‪ -‬قم‪ -‬اصفهان اظهار داشت‪:‬‬ ‫هفته گذشته جلسه ای با ریاست وزیر راه و شهرسازی و حضور‬ ‫نمایندگان دستگاه های مرتبط برای بررسی این پروژه برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فع ً‬ ‫ال ســاخت این پروژه منتفی نشــده است‪.‬‬ ‫سیاستی که وزارت راه و شهرسازی دنبال می کند سبک کردن‬ ‫بخشی هایی از این پروژه است تا هزینه های احداث ان کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫خطیبی تاکید کرد‪ :‬وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی خود‬ ‫برای تعدیل قیمت احداث پروژه قطار سریع السیر تهران‪ -‬قم‪-‬‬ ‫اصفهان به ســازمان برنامه وبودجه داده است به گونه ای که‬ ‫بــراورد ‪ ۵۷‬میلیارد یوان که قب ً‬ ‫ال قراردادی با این رقم به امضا‬ ‫رســیده بود مورد بازبینی قرار گرفت و با احتساب هزینه های‬ ‫کارفرمایی به ‪ ۴۲.۵‬میلیارد یوان کاهش داد‪.‬‬ ‫معاون ساخت راه اهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای‬ ‫حمل ونقل کشــور یاداور شــد‪ :‬هزینه واقعی این طرح ‪۳۳.۵‬‬ ‫میلیارد یوان اســت‪ .‬قرار است این پیشنهاد به شورای اقتصاد‬ ‫رفته و اعداد و ارقــام جدید برای تعدیل قرارداد با چینی ها به‬ ‫تصویب برسد‪.‬‬ ‫خطیبی به نقطه نظرات ســازمان برنامه وبودجه نســبت‬ ‫به پیشــنهادات جدید وزارت راه و اصل اجــرای پروژه قطار‬ ‫سریع السیر اشاره و اظهار کرد‪ :‬این سازمان پیشنهادات وزارت‬ ‫راه را از شــورای اقتصاد بار دیگر به دفتر راه و ترابری سازمان‬ ‫برنامه وبودجه بازگرداند تا بار دیگر مورد بررسی کارشناسی قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬سازمان برنامه در خصوص اصل عملیاتی‬ ‫شــدن یا نشــدن پروژه ان ُقلت هایی دارد؛ علت ان هم عدم‬ ‫حصول پیشرفت های فیزیکی مورد نظر سازمان برنامه به این‬ ‫پروژه بوده که با وجود گذشت ‪ ۱۵‬سال از امضای قرارداد تنها‬ ‫‪ ۵‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته است‪.‬‬ ‫خطیبی خاطرنشــان کرد‪ :‬برای اجرای ایــن پروژه همه‬ ‫دستگاه های ذی ربط اعم از سازمان برنامه وبودجه‪ ،‬وزارت راه‬ ‫و شهرسازی‪ ،‬شــورای اقتصاد و … با یکدیگر همسو شوند‬ ‫در غیر این صورت ادامه پروژه با مشــکل مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫گذشــته از این مشــکل انتقال ارز و اجرای فاینانس در دوره‬ ‫تحریم همچنان به قوت خود باقی است‪ .‬شرکت ایرانی جوینت‬ ‫شرکت چینی نمی تواند فعالیت انتقال ارز به داخل را انجام دهد‪.‬‬ ‫معاون مدیرعامل شرکت ســاخت و توسعه تصریح کرد‪:‬‬ ‫متاســفانه شرکت ساخت از سوی نهادهای تصمیم گیر برای‬ ‫اجرای پروژه قطار سریع السیر حمایت نمی شود‪ .‬وزارت راه در‬ ‫این زمینه تنهاســت و تمام تالش خود را برای متقاعد کردن‬ ‫دیگر نهادهای اثرگذار و ذی ربط بکار گرفته است‪.‬‬ ‫خطیبی در پاسخ به این پرســش که ایا ساخت و اجرای‬ ‫پروژه قطار سریع الســیر توجیه اقتصادی دارد یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫سال ‪ ۸۵‬به این نتیجه رسیدیم که باید راه اهن پرسرعت را در‬ ‫کشور تجربه کرده و به این تکنولوژی دست یابیم‪.‬‬ ‫معاون ساخت راه اهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای‬ ‫حمل ونقل کشور درباره اینکه ایا فلسفه قطار سریع السیر‪ ،‬انتقال‬ ‫سریع جمعیت از پایتخت به شهرهای قم و اصفهان است یا نه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬می تواند یکی از دالیل ساخت ان‪ ،‬همین موضوع باشد‬ ‫اما لزومًا همه ماجرا انتقال سریع جمعیت نیست‪ .‬در خو ِد چین‬ ‫هم مسیرهای طوالنی ریل پرسرعت مث ً‬ ‫ال پکن تا شانگهای‬ ‫احداث شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در هر صورت کشور باید به تکنولوژی قطار‬ ‫سریع الســیر دست یابد‪ .‬در کشورهای منطقه و همسایه مانند‬ ‫ترکیه و عربستان که سال ها بعد از ما پروژه های قطار پرسرعت‬ ‫خود را اغاز کردند‪ ،‬توانستند با یک سرمایه گذاری سنگین از این‬ ‫قطار بهره برداری کنند‪.‬‬ ‫خطیبی در پاســخ به این پرســش که ایا بــا نظر برخی‬ ‫کارشناســان مبنی بر امکان اســتفاده از بودجه عظیم قطار‬ ‫سریع الســیر برای باز کردن گره های ترانزیت ریلی و اتصال‬ ‫شــبکه به همسایگان موافقید یا خیر‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تصمیمی که‬ ‫برای ساخت قطار سریع السیر و انتقال تکنولوژی پیشرفته ان‬ ‫به کشور اتخاذ شده برای سال های اخیر نیست و ‪ ۱۵‬سال است‬ ‫که به این نتیجه رسیده ایم باید چنین پروژه ای در کشور اجرا‬ ‫شــود‪ .‬ضمن اینکه چینی ها خط اعتباری ‪ ۴‬میلیارد یوانی این‬ ‫پروژه را صرفًا برای احداث قطار سریع السیر در نظر گرفته اند و‬ ‫به دیگر پروژه ها قابل انتقال نیست‪.‬‬ ‫معاون مدیرعامل شــرکت ساخت و توسعه این پروژه را از‬ ‫پروژه های مهم برای چینی ها دانســت و گفت‪ :‬قرار است این‬ ‫پروژه هم به طرح «یک کمربند‪ ،‬یک راه» و هم به تفاهم نامه‬ ‫‪ ۲۵‬ساله ایران و چین منتقل شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬من معتقدم از مرحله بسازیم یا نسازیم عبور‬ ‫کرده ایــم ولی به قدری برخی نهادهای متعدد تصمیم گیر در‬ ‫خصوص احداث قطار سریع السیر تشکیک می کنند بسیاری از‬ ‫افراد نیز با اجرای این پروژه به مخالفت برخاسته اند‪.‬‬ ‫خطیبی درباره ایراداتی که به ایســتگاه قم گرفته شده بود‬ ‫نیز گفت‪ :‬قرار نیست در داخل شهر قم ایستگاه داشته باشیم‬ ‫و قطار در جمکران متوقف خواهد شــد اما یک مترو از حرم‬ ‫مطهر حضرت معصومه تا جمکران احداث می شود و مسافران‬ ‫از داخل شــهر قم با مترو به ایستگاه قطار سریع السیر منتقل‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از مبلغ ‪ ۴‬میلیارد یوان فاینانس فعال شــده و‬ ‫قابل وصول ‪ ۲.۲‬میلیارد یوان دریافتی داشــته ایم‪ .‬دنبال اخذ‬ ‫مجوزها برای فعال کردن ال سی ‪ ۱۳.۶‬میلیون یوان هستیم‬ ‫تا به پروژه تزریق شود‪.‬‬ ‫خطیبــی در خصوص طرح برخی کارشناســان مبنی بر‬ ‫کاهش ســرعت قطار سریع الســیر به ‪ ۲۰۰‬کیلومتر افزود‪ :‬ما‬ ‫در داخل کشور نیز امکان بومی سازی تکنولوژی سرعت های‬ ‫حول وحوش ‪ ۲۰۰‬کیلومتر را داریم ضمن اینکه وزیر راه نیز با‬ ‫کاهش سرعت قطار سریع السیر تهران‪ -‬قم‪ -‬اصفهان موافق‬ ‫نیســت و بر اجرای پروژه با ســرعت ‪ ۳۰۰‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫تاکید دارد‪.‬‬ ‫معاون ساخت راه اهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای‬ ‫حمل ونقل کشور تاکید کرد‪ :‬همچنین در بخش زیرسازی نیز‬ ‫تغییر چندانی برای افزایش سرعت نیاز نیست و عمده تغییرات‬ ‫در حوزه روسازی است‪.‬‬ ‫پاالیشگاه اصفهان برای تبدیل شدن به پتروپاالیش موفق کشور گام دیگری برداشت‬ ‫معاون اقتصادی و بازرگانی و عضو هیئت مدیره شــرکت‬ ‫پاالیش نفت اصفهان گفت‪ :‬در راســتای چشــم انداز این‬ ‫شــرکت مبنی بر تبدیل به هلدینگ موفق پتروپاالیشــی و‬ ‫ایجاد ارزش افزوده مشترک به واسطه سرمایه گذاری در صنایع‬ ‫پایین دستی و استفاده از پتانسیل های بالقوه مشتریان عمده‬ ‫و همچنین افزایش ســودهای غیرعملیاتــی‪ ،‬بلوک ‪16.67‬‬ ‫درصدی سهام عرضه شــده شرکت نفت سپاهان در بورس‪،‬‬ ‫خریداری شــد‪.‬به گزارش رویداد امــروز‪ ،‬مهدی صرامی در‬ ‫تشریح روند خرید ســهام شسپا افزود‪ :‬شرکت پاالیش نفت‬ ‫اصفهان بیش از یک میلیارد و ‪ 583‬میلیون و ‪ 333‬هزار سهام‬ ‫«شسپا» عرضه شده در بورس را با قیمت پایه هر سهم ‪2148‬‬ ‫تومان و قیمت پایه کل ‪ 3.4‬هزار میلیارد تومان خریداری کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬برای قطعیت خرید‪« ،‬شپنا» ‪ 40‬درصد‬ ‫مبلــغ را به صورت نقد خواهد پرداخت و مابقی (‪ 60‬درصد) را‬ ‫در چارچوب شرایط و ضوابط مندرج در اگهی مزایده به صورت‬ ‫اقساط مساوی تسویه خواهد کرد‪.‬‬ ‫صرامی بابیان اینکه پاالیشگاه اصفهان حدودا ‪ 100‬درصد‬ ‫خوراک شرکت نفت سپاهان را تامین می کند‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫ل شــرکت پاالیش نفت اصفهــان به پترو پاالیش و‬ ‫با تبدی ‬ ‫سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی که به پاالیشگاه وابسته‬ ‫هستند و خوراک خود را از این مجتمع عظیم صنعتی دریافت‬ ‫ذوب اهن اصفهان‪ ،‬بنگاه اقتصادی‬ ‫ممتاز وزارت کار‬ ‫بــا حضور وزیر تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعــی؛ مدیران و‬ ‫شرکت های برتر «جهش تولید» و «بهره وری» معرفی شدند‪.‬‬ ‫وزارت رفاه باید بزرگ ترین‬ ‫وزارتخانهباشد‬ ‫دبیر کل خانه کارگر‪ ،‬گفت‪ :‬تمرکز بر نظام تامین اجتماعی‬ ‫به معنای یکی کردن قوانین و چارچوب ها و تالش برای ایجاد‬ ‫بسترهای الزم است و این گونه است که تشکیل وزارت رفاه‬ ‫معنا پیدا می کند‪ .‬بزرگ ترین وزارتخانه ما باید وزارت رفاه باشد‬ ‫چراکه خواســته ما ایجاد نظام جامع رفاهی است‪.‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬علیرضا محجوب در برنامه افتتاحیه همایش «ایران ‪:۱۴‬‬ ‫رفاه و تامین اجتماعی» که به صورت مجازی و به همت موسه‬ ‫عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خواسته‬ ‫ما نظام جامع رفاهی است‪ .‬تا اغاز هزاره جدید تعریف دنیا از‬ ‫رفاه به سیری و گرسنگی معطوف می شد اما امروزه «مدارهای‬ ‫رفاهی» تعریف کننده رفاه هســتند‪ .‬ما انتظار داریم کوشش‬ ‫اساســی و تمرکزی اساســی برای «نظام چند الیه» شکل‬ ‫گیرد که در قانون برنامه وجود دارد اما تاکنون عملیاتی نشده‬ ‫است‪ .‬دبیر کل خانه کارگر ادامه داد‪ :‬تاریخ تامین اجتماعی در‬ ‫دوره میانی با اقدام تعاونی از سال ‪ ۱۳۲۷‬اغاز اما تاریخ تامین‬ ‫اجتماعی در دوره جدید با «مقاوله نامه ‪ »۱۰۲‬اغاز می شود‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مدیران و شرکت های برتر «جهش تولید» و «بهره وری»‬ ‫دوشــنبه سوم خردادماه طی مراســمی در همایش تجلیل از‬ ‫عملکرد بنگاه های اقتصــادی برتر (جهش تولید و بهره وری)‬ ‫با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫معرفی شدند‪.‬در این مراسم ذوب اهن اصفهان به عنوان بنگاه‬ ‫برتر شستا بر اســاس ویژگی ها و شاخص های کیفی جهش‬ ‫تولید موفق به کســب نشان ممتاز شد و از منصور یزدی زاده‬ ‫مدیرعامل این شرکت تقدیر گردید‪.‬معاون امور اقتصادی وزیر‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در این همایش گفت‪ :‬انچه امروز‬ ‫گزارش می دهیم‪ ،‬بیش از هر اتفاقی‪ ،‬معجزه مدیریتی است که‬ ‫وقوع ان را باید به اقای شریعتمداری‪ ،‬تبریک گفت‪.‬‬ ‫به گفته میرزایی‪ ،‬در دوران وزارت‬ ‫شریعتمداری‪ ،‬ســود شستا از مبلغ‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬میلیارد تومان بــه ‪ ۳۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رسیده و شفافیت در‬ ‫این هلدینگ و ســایر صندوق های‬ ‫وابسته به وزارتخانه در اوج خود قرار‬ ‫گرفته اســت‪.‬وی افزود‪ :‬در صندوق‬ ‫بازنشستگی کشــوری و فوالد نیز‬ ‫به رغم تشدید تحریم های ظالمانه‪،‬‬ ‫شــیوع بیماری کرونا و قرار گرفتن‬ ‫در سخت ترین سال اقتصادی پس از‬ ‫انقالببسیاریازپروژه هاینیمه تمام‬ ‫تکمیل شــدند‪.‬وی درباره نحوه ی‬ ‫انتخاب بنگاه های برتر اقتصادی از بین حدود ‪ ۴۰۰‬شــرکت‬ ‫زیرمجموعه توضیح داد‪ :‬در این زمینه شاخص های مهمی یعنی‬ ‫رشد فروش‪ ،‬رشد حاشیه ســود ناخالص‪ ،‬رشد مقداری تولید‪،‬‬ ‫رشــد صادرات و درامد ارزی‪ ،‬رشد سود‪ ،‬سرمایه گذاری جدید‪،‬‬ ‫توسعه محصوالت‪ ،‬تغییرات فنی و تکنولوژیک شامل بازسازی‪،‬‬ ‫تعمیرات و نوسازی بنیادی و پیشرفت فیزیکی و مالی مد نظر‬ ‫قرار گرفتند‪.‬میرزایی تاکید کرد‪ :‬حساسیت محاسبات چنان باال‬ ‫بود که در بعضی از موارد چند بنگاه با عملکرد بسیار نزدیک به‬ ‫یکدیگر رتبه متفاوتی به دست اوردند‪.‬‬ ‫می کنند‪ ،‬نیاز ســایر صنایع نیز تامین می شود و افزون بر ان‪،‬‬ ‫از فرصت¬های خلق ارزش در شــرکت های زیرمجموعه‪،‬‬ ‫استفاده مطلوب خواهد شد‪.‬‬ ‫عضو هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره‬ ‫به مالکیت این شرکت بر ‪ 42‬درصد سهام پتروشیمی اصفهان‪،‬‬ ‫که تمام خوراک خود را از پاالیشــگاه دریافت می کند‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬پاالیشگاه اصفهان گام های اساسی را برای تبدیل شدن‬ ‫به پترو پاالیش و هلدینگ بزرگ در این بخش برداشــته و‬ ‫اماده استفاده از تجارب بیش از ‪ 40‬سال فعالیت ارزشمند در‬ ‫مدیریت مجموعه¬های پتروپاالیشی است‪.‬‬ ‫گفتنی اســت ‪ 85‬درصد تولیدات شــرکت پاالیش نفت‬ ‫اصفهان به ‪ 6‬فراورده اصلی بنزین‪ ،‬نفت ســفید‪ ،‬نفت کوره‪،‬‬ ‫نفت گاز‪ ،‬گاز مایع و سوخت های جت اختصاص دارد که این‬ ‫نوع فراورده ها به منظور تسویه بهای نفت خام خریداری شده‬ ‫به طور کامل به دولت تحویل می شود‪ .‬بیش از ‪ 30‬نوع فراورده‬ ‫ویژه و غیر اصلی دیگر پاالیشــگاه (‪ 15‬درصد) نیز در اختیار‬ ‫شرکت است؛ ضمن اینکه پاالیشگاه اصفهان خوراک صنایع‬ ‫پایین دســت کوچک و بزرگی مانند نفت سپاهان‪ ،‬نفت جی‪،‬‬ ‫پتروشیمی اراک‪ ،‬پتروشیمی اصفهان و صنایع شیمیایی ایران‬ ‫و شرکت های مستقر در شــهرک های صنعتی را نیز تامین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫انتخابروابطعمومیصنایعگیتیپسندو‬ ‫سرمایه گذاریکیمیابهعنوانبرترینروابطعمومی ها‬ ‫روابــط عمومی گــروه صنایع گیتی پســند و گروه‬ ‫سرمایه گذاری کیمیا به عنوان برترین روابط عمومی های‬ ‫بخش خصوصی اصفهان انتخاب‬ ‫شدند‪.‬به گزارش برنا؛ شانزدهمین‬ ‫دوره جشــنواره روابط عمومی های‬ ‫اســتان اصفهان‪ ،‬هم زمــان با روز‬ ‫جهانی ارتباطات در محل ســالن‬ ‫اجالس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی اصفهان برگزار‬ ‫شــد‪.‬در این مراسم عباس رضائی‪،‬‬ ‫اســتاندار اصفهان اظهار داشــت‪:‬‬ ‫روابط عمومی ها باید جایگاه واقعی‬ ‫خود را شــناخته و بــه افراد جامعه‬ ‫نیــز بشناسانند‪.‬اســتاندار اصفهان‬ ‫همچنین تصریح کرد‪ :‬فعاالن حوزه‬ ‫ارتباطات و روابط عمومی باید به امر خطیر امیدافرینی در‬ ‫جامعه پرداخته و ســطح باور و نشاط اجتماعی را افزایش‬ ‫دهنــد‪.‬وی اظهار داشــت‪ :‬روابط عمومی ها در راســتای‬ ‫اعتمادزایی و شفاف ســازی تالش کنند و صداقت را در‬ ‫راس کارهــای خود قرار دهند‪.‬رضایی با اشــاره به اینکه‬ ‫اســتان اصفهــان از برخی جهات عقب اســت و باید با‬ ‫همدلی و پرهیز از حاشیه ســازی موجبــات ارتقای ان را‬ ‫فراهم کرد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬فعاالن عرصه ارتباطات باید در‬ ‫راستای تهییج افکار عمومی بکوشند‪.‬بنابر این گزارش در‬ ‫شانزدهمین جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان‪،‬‬ ‫روابــط عمومی گروه صنایع گیتی پســند بــا مدیریت‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫رونمایی از کتاب «جوهر سرخ»‬ ‫همراه با همکاری ذوب اهن‬ ‫به مناسبت سوم خرداد سالروز ازادسازی و فتح خرمشهر‪،‬‬ ‫ایین رونمایی از کتاب «جوهر ســرخ» همــراه با اختتامیه‬ ‫جشــنواره کتاب خوانی دفاع مقــدس در محل کتابخانه ابن‬ ‫مســکویه اصفهان برگزار شــد‪ .‬در این ایین که تعدادی از‬ ‫مسئولین بنیاد شهید و بنیاد حفظ اثار و ارزش های دفاع مقدس‬ ‫کشــور و اســتان و مرادیان معاون روابط عمومی ذوب اهن‬ ‫اصفهانحضورداشتند‪،‬هالکوییمدیرکلکتابخانه هایاستان‬ ‫اصفهان‪ ،‬ضمن گرامیداشت سالروز ازادی خرمشهر گفت‪ :‬در‬ ‫طی ‪ ۸‬سال گذشته ســهم کتب دفاع مقدس ‪ ۹‬در صد کل‬ ‫کتب چاپ شده است و هنوز که جای کار و تالش بیشتر وجود‬ ‫دارد‪ .‬وی از همکاری و مساعدت ذوب اهن اصفهان در جهت‬ ‫حمایت از فرهنگ مکتوب به ویژه نشر کتب و اثار دفاع مقدس‬ ‫قدردانی نمود‪ .‬دکتر نوروزی معاون بنیاد شهید استان اصفهان‬ ‫با بیان اهمیت حوزه نشر و فرهنگ مکتوب ایثار و دفاع مقدس‬ ‫گفت‪ :‬شــهدا دعوت حق را لبیک گفتند و وظیفه انتقال این‬ ‫فرهنگ ارزشمند به عهده ماست‪ .‬وی سالروز پیروزی عملیات‬ ‫بیت المقدس را یاداور شد و افزود‪ :‬این عملیات مهم که باعث‬ ‫ازادسازی خرمشهر گردید‪ ،‬نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس‬ ‫محسوب می شود‪ .‬بخشی معاون بنیاد حفظ اثار و ارزش های‬ ‫دفاع مقدس نیز بابیان چگونگی ازادسازی خرمشهر و تحقق‬ ‫وعده الهی گفت‪ :‬این مهم نمونه ای از فرهنگ ایثار و شهادت‬ ‫در تاریخ دفاع مقدس است‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز در سطح جامعه‬ ‫بیشــترین اســتقبال از کتب دفاع مقدس صورت گرفت و‬ ‫ضروری است که نسبت چاپ و نشر اثار ارزشمند دفاع مقدس‬ ‫بیش از گذشته اهتمام داشته باشیم‪ .‬شایان ذکر است که در‬ ‫مســابقه کتاب خوانی جشنواره دفاع مقدس تعداد ‪ ۱۰۰‬نفر از‬ ‫اعضای خانواده بزرگ ذوب اهن اصفهان نیز شرکت نمودند که‬ ‫به نفرات برگزیده جوایزی اهدا گردید‪ .‬همچنین در پایان ایین‬ ‫مذکور که به صورت زنده در فضای مجازی پخش می شد‪ ،‬با‬ ‫اهدای لوح ســپاس از ذوب اهن اصفهان به خاطر اهتمام به‬ ‫فرهنگ ایثار و شهادت قدر دانی به عمل امد‪.‬‬ ‫ایجاد امنیت شغلی از اهداف‬ ‫معاونت توسعه سرمایه انسانی‬ ‫بانک ایران زمین‬ ‫با هــدف دیدار از همــکاران و ایجــاد انگیزه مضاعف‬ ‫خدمت رسانی‪ ،‬علیرضا دمیرچی معاونت توسعه سرمایه انسانی‬ ‫و پشتیبانی‪ ،‬علی فتاحی مدیر امور سرمایه انسانی و اموزش‪،‬‬ ‫محمد حسینی کنارویی مدیر امور استان ها و علیرضا یارقلی‬ ‫مدیریت امور حراست طی سفر به استان فارس با همکاران‬ ‫شعب و ستادی این اســتان دیدار و گفتگو کردند‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش؛ در این بازدید معاونت توســعه سرمایه انسانی و‬ ‫پشتیبانی و هیات همراه عملکرد شعب را به لحاظ وضعیت‬ ‫منابع و مصارف‪ ،‬اعتبارات و تسهیالت‪ ،‬مطالبات غیر جاری‪،‬‬ ‫ضمانت نامه ها‪ ،‬امور ارزی و سایر امارهای مربوطه موردبررسی‬ ‫قرار دادند‪ .‬در این دیدارها علیرضا دمیرچی معاونت توســعه‬ ‫سرمایه انسانی و پشتیبانی ضمن ابراز خرسندی از حضور در‬ ‫جمع همکاران اســتان فارس اعالم کرد‪ :‬بدون شک یکی از‬ ‫مهم ترین سرمایه های بانک ایران زمین‪ ،‬پرسنل کوشا‪ ،‬فهیم‬ ‫و با دانش ان است‪ ،‬وی همچنین هدف از سفر استانی خود‬ ‫را درک بهتر مسائل و مشکالت همکاران و توسعه فعالیت ها‬ ‫از طریق منابع انسانی دانستند‪ .‬بر اساس این گزارش همچنین‬ ‫دمیرچی معاونت توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی با تشکر و‬ ‫تقدیر از تالش های همکاران بانک و به ویژه شــعب تصریح‬ ‫کرد‪ :‬همکاران در تمامی مدیریت های ستادی درصدد هستند‬ ‫تا مشــکالت موجود در شــعب را به حداقل کاهش دهند و‬ ‫نظرات و پیشنهادهای مطرح شــده را مدنظر قرار دهند‪ .‬در‬ ‫ادامه این دیدارها فتاحی مدیریت امور سرمایه انسانی و اموزش‬ ‫در خصوص ارتقاء شــغلی همکاران‪ ،‬بحث رفاهی پرسنل و‬ ‫قدردانی از همکاران بازنشسته مطالبی را عنوان کرد‪ ،‬فتاحی‬ ‫همچنین رســالت اصلی ان مدیریت را ایجاد امنیت شغلی‪،‬‬ ‫ارامش و اســایش برای همکاران دانستند‪ .‬در پایان حسینی‬ ‫کنارویی مدیریت امور شــعب اســتان ها شرح مختصری از‬ ‫عملکرد اســتان فارس در سال های گذشته پرداخت و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬استان فارس از بااهمیت ترین استان ها از نظر جایگاه‬ ‫منابــع و عملکرد در کلیه زمینه ها اســت‪ .‬کنارویی عملکرد‬ ‫درخشان استان را مرهون نیروی انسانی بسیار با کیفیت دانست‬ ‫و همچنین استفاده از فرصت ها در بهترین زمان ممکن را از‬ ‫نکات حائز اهمیت در پیشرفت سال های گذشته بانک ایران‬ ‫زمین در استان فارس دانسته و ابراز امیدواری کرد که در سال‬ ‫جاری نیز همانند سال های گذشته شاهد عملکردی درخشان‬ ‫از استان فارس در کلیه زمینه ها باشیم‪.‬‬ ‫تشریح علت افزایش مجدد‬ ‫قیمت مرغ‬ ‫امیرحســین زمانی و روابط عمومی گروه سرمایه گذاری‬ ‫کیمیا ســپهر به مدیریت بهاره نصوحی به عنوان برترین‬ ‫روابط عمومی های بخش خصوصی استان اصفهان معرفی‬ ‫شدند‪.‬در ارزیابی هیات داوران جشنواره گروه صنایع گیتی‬ ‫پســند توانســت در زمینه های تحقیق و پژوهش‪ ،‬محتوا‬ ‫سازی و مســئولیت های اجتماعی و روابط عمومی گروه‬ ‫سرمایه گذاری کیمیا سپهر در زمینه تولید محتوا‪ ،‬نواوری و‬ ‫مسئولیت اجتماعی به عنوان روابط عمومی برتر معرفی و‬ ‫تندیس ویژه جشنواره را دریافت کردند‪.‬‬ ‫دبیر کانون مرغداران گوشتی علت افزایش قیمت مرغ در‬ ‫روزهای اخیر را تشریح کرد‪ .‬پرویز فروغی در گفت وگو با ایسنا‬ ‫در پاسخ به چرایی افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وقتی دستوری بر روی مرغ قیمت گذاری می شود و در مقابل‬ ‫تغییر قیمت نیز مقاومت صورت می گیرد رغبت به جوجه ریزی‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬همچنین وقتی تولیدکننده جوجه یکروزه را‬ ‫‪ ۸۰۰۰‬تا ‪ ۹۰۰۰‬تومان خریداری می کند و ذرت و سویا نیز دیر‬ ‫به دستش می رسد انگیزه خود را برای تولید از دست می دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قیمت تمام شده مرغ زنده برای تولیدکننده کمتر‬ ‫از ‪ ۲۰‬هزار تومان نیســت و سوال اینجاست که چرا مرغدار‬ ‫بایــد مرغ زنده خود را با قیمت مصوب ‪ ۱۷‬هزارو ‪ ۱۰۰‬تومان‬ ‫بفروشد و ضرر کند؟ دبیر کانون مرغداران گوشتی اضافه کرد‪:‬‬ ‫اگر دستگاه های متولی تولید نمی توانند قیمت جوجه یکروزه را‬ ‫کنترل کنند و به نرخ مصوب ‪ ۴۲۰۰‬تومان برسانند پس باید‬ ‫قیمت مرغ را اصالح کنند‪ .‬نمی توان انتظار داشــت که همه‬ ‫مولفه های تولید گران شود ولی محصول نهایی افزایش قیمت‬ ‫نداشتهباشد‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫سه سهمیه برای صدرنشین‬ ‫لیگ برتر در تیم ملی‬ ‫سپاهان باوجود داشتن سه نماینده در جمع ملی پوشان‬ ‫می توانست نفرات دیگری هم در اردو داشته باشد‪.‬فهرست‬ ‫تیــم ملی برای دیدارهای مقدماتی جام جهانی از ســوی‬ ‫اسکوچیچ انتخاب و معرفی شد و در این فهرست سپاهان‬ ‫به عنوان صدرنشین لیگ برتر سه سهمیه در بین ‪ ۲۵‬بازیکن‬ ‫ملی پوش دارد‪.‬از تیم سپاهان پیام نیازمند‪ ،‬دانیال اسماعیلی‬ ‫فر و احسان حاج صفی به تیم ملی دعوت شدند و در این‬ ‫میان امید نورافکن هم که در اردوهای قبلی حضور داشت‬ ‫به دلیل مصدومیت از فهرســت تیم ملی دورمانده است‪.‬‬ ‫سپاهان می توانست نفرات دیگری هم در تیم ملی داشته‬ ‫باشد که ازجمله ان می توان به محمد محبی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫حسینی و سجاد شــهباززاده به عنوان اقای گل لیگ برتر‬ ‫اشاره کرد‪.‬پرسپولیس با پنج سهمیه در تیم ملی بیشترین‬ ‫تعداد نفرات را در بین دعوت شده ها دارد‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 05‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4080‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫اوضاع سبزپوشان اصفهانی هر هفته بغرنج تر می شود‬ ‫بازگشت خارجی های سپاهان‬ ‫به اصفهان‬ ‫مربی و بازیکن خارجی تیم فوتبال سپاهان به تمرینات‬ ‫این تیم اضافه شدند‪.‬گئورگی ولسیانی مدافع گرجستانی و‬ ‫میگوئل تکسیرا مربی پرتغالی سپاهان وارد ایران شدند و‬ ‫در تمرینات این تیم شــرکت کردند‪.‬امید نورافکن بازیکن‬ ‫ملی پوش ســپاهان به علت مصدومیت از ناحیه مچ پا سه‬ ‫تا چهار هفته از میدان مســابقه دور خواهد بود اما ســایر‬ ‫بازیکنانی که در اردوی قبلی تیم ملی حاضر بودند در کنار‬ ‫سایر نفرات سپاهان تمرین کردند کی روش استنلی مهاجم‬ ‫برزیلی زردپوشان از ایران خارج نشده بود‪.‬‬ ‫بیانیه سپاهان درباره حمله به‬ ‫اتوبوس پرسپولیس‬ ‫روابط عمومی باشــگاه سپاهان با انتشــار بیانیه ای‪،‬‬ ‫حمله به اتوبوس پرسپولیســی ها حین عزیمت از اصفهان‬ ‫به فوالدشــهر را تقبیح کرد‪.‬باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‬ ‫ضمن ابراز تاســف از اتفاق مشکوک و زشت پرتاب ترقه‬ ‫به اتوبوس تیم پرسپولیس در خارج شهر اصفهان در مسیر‬ ‫فوالدشهر‪ ،‬ضمن محکوم کردن این اقدام ناپسند و هرگونه‬ ‫حرکت و عملی که بخواهد روند برگزاری مســابقات را در‬ ‫هر شهری تحت تاثیر قرار دهد‪ ،‬از عوامل انتظامی و امنیتی‬ ‫درخواست می نماید در ارتباط با این موضوع پیگیری ها و‬ ‫اقدامــات الزم را به صورت ویژه انجام دهند‪.‬ضمنا هرگونه‬ ‫نشانه رفتن افراد‪ ،‬سایت ها‪ ،‬صفحات مجازی و ‪ ...‬در مورد‬ ‫منتسب کردن این اقدام زشت به سمت هر شخص و هر‬ ‫باشگاهی را ناصواب دانسته و معتقدیم این امر باید توسط‬ ‫نهادهای انتظامی و امنیتی موردبررسی و عوامل این اقدام‬ ‫سخیف به اشــد مجازات برسند‪.‬گفتنی است اتوبوس تیم‬ ‫فوتبال پرســپولیس درحالی که از اصفهان برای برگزاری‬ ‫دیدار با ذوب اهن به فوالدشهر درحرکت بود‪ ،‬چندین بار از‬ ‫سوی افراد ناشناس هدف پرتاب نارنجک های دستی قرار‬ ‫گرفت و اعضای این تیم با دردسر زیاد به ورزشگاه محل‬ ‫برگزاری مسابقه رسیدند‪.‬‬ ‫امیر حسین احتشامی |‬ ‫‪A.Ehteshami@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫امیدهــای ذوب اهن برای بقا در لیــگ برتر هرهفته‬ ‫کمرنگ و کمرنگ تر می شود‪.‬سبزپوشــان اصفهانی حاال‬ ‫تنها یک پله با پایین ترین نقطــه جدول فاصله دارند و از‬ ‫جمله تیم های ســقوط کننده به لیگ دسته یک محسوب‬ ‫می شــود‪.‬رقم خورن چنین اتفاقی برای تیمی که هرگز به‬ ‫لیگ دسته یک سقوط نکرده فاجعه ای بزرگ برای فوتبال‬ ‫ایران و اصفهان خواهد بود‪.‬تیمی که در دهه هشــتاد و نود‬ ‫حضــور در فینال لیگ قهرمانان اســیا و قهرمانی در جام‬ ‫حذفی را به کارنامه اش اضافه کرد تا نشان دهد پتانسیلی‬ ‫رســیدن به سطح نخست فوتبال ایران را دارد‪ .‬اما افسوس‬ ‫که در چند فصل اخیر باشگاه بدون حاشیه و ارام ذوب اهن‬ ‫به دریایی پرتالطم تبدیل شده تا نگرانی ها پیرامون اینده‬ ‫این تیم به سرحد ممکن برســد‪.‬نگرانی هایی از جنس اه‬ ‫هم در دو بازی گذشته کامال ناتوان نشان داده و ناهماهنگ‬ ‫بوده انــد‪.‬در خط هافبک بازیکنانی مانند محمد ســلطانی‬ ‫مهر‪،‬رضا محمودی ابــادی و میالد جهانی تاثیرگذار ظاهر‬ ‫نشده اند‪.‬در این میان انتظارها از بازیکن تکنیکی و باهوشی‬ ‫چون میالد جهانی به شدت باال است‪ .‬ستاره ای که دو بازی‬ ‫اخیر تیمش مقابل گل گهر و پرســپولیس کم فروغ ظاهر‬ ‫شده است‪.‬مجتبی حسینی در دیدار مقابل پرسپولیس کامال‬ ‫بــروی توانایی های تکنیکی جهانی حســاب باز کرده بود‬ ‫اما این جهانی هیچ نشــانی از ان بازیکن طناز اوایل فصل‬ ‫با خود نداشــت‪.‬کیفیت بازی جهانی تا اندازه ای افت کرده‬ ‫که حســینی مجبور شد در دقیقه ‪ 75‬بازی با پرسپولیس او‬ ‫را از زمین بیرون بکشد‪.‬در خط حمله هم ذوبی ها به شدت‬ ‫از کمبود یک مهاجم تمــام کننده رنج می برند‪.‬در دوبازی‬ ‫گذشــته ذوبی ها تنها یک بــار دروازه حریفان را باز کرده‬ ‫اند که ان گل را هم هافبک تیمشــان به ثمر رسانده است‪.‬‬ ‫بر این اســاس ذوبی ها عالوه بر این که باید کمربند خط‬ ‫دفاعی پراشــتباه تیمشان را محکم تر کنند نیاز به استفاده‬ ‫حداکثری از موقعیت گل های به دست اماده هم دارند‪.‬این‬ ‫ماموریت دشــوار بر گردن مجتبی حسینی خواهد بود تا در‬ ‫زمان نه چندان طوالنی باقی مانده تا پایان فصل هم دانش‬ ‫فنی اش را به کار گیرد بلکه ســبزها در لیگ برتر ماندنی‬ ‫شــوند‪.‬برقرای تعادل میان خط دفاعی و حمله کار اســنی‬ ‫نیســت اما غیرممکن هم به نظر نمی رسد‪.‬به هر حال بر‬ ‫طرف کردن معایب دو بازی اخیر در پایان فصل برای ذوب‬ ‫اهن کم کیمیا را خواهد داشــت بــه ویژه ان که الومینیوم‬ ‫اراک‪،‬استقالل‪،‬شهرخودرو‪،‬نفت ابادان‪،‬پیکان‪،‬ماشین سازی‬ ‫وفوالد هر کدام می توانند دردسرهای فراوانی برای نماینده‬ ‫اصفهان درست کنند‪.‬تیم هایی که هر کدام برای یک هدف‬ ‫ویــژه می جنگند و از انگیزهای خاصی برخوردارند‪ .‬به طور‬ ‫مقابل تیم احیا شــده الومینیوم اراک نیم نگاهی به سهمیه‬ ‫اســیایی دارد و استقاللی ها هم به هویت تاریخی خودش‬ ‫می اندیشند و می خواهند با خاطره ای خوش لیگ بیستم را‬ ‫به پایان برسانند‪.‬چهار حریف دیگر ذوبی ها هم با شرایطی‬ ‫متفاوت برای شکست سبزها به میدان خواهند امد تا فصل‬ ‫را برای نماینده سبزپوش اصفهان دشوارتر کنند‪.‬‬ ‫شکست بدهنگام ذوب اهن در هفته سرنوشت ساز‬ ‫ذوب اهن در یکی از حســاس ترین بازی های معوقه‬ ‫هفته بیســت ویکم مقابل پرسپولیس به میدان رفت و با‬ ‫وجود ارائه یک بازی قابل قبول‪ ،‬پذیرای شکســتی تلخ‬ ‫شــد تا عالوه بر از دست دادن سه امتیاز حساس دیگر‪،‬‬ ‫اژیــر خطر برای این تیم بار دیگر به صدا دراید‪ .‬ذوبی ها‬ ‫در حالی مقابل پرســپولیس به میدان رفته بودند که به‬ ‫خوبی می دانستند با توجه به شرایط جدول و رای کمیته‬ ‫انضباطی درباره بازی تیم های سایپا و پیکان‪ ،‬برای حفظ‬ ‫و بهبود جایگاهشــان به سه امتیاز این دیدار نیاز مبرمی‬ ‫دارند و در صورت پیروزی می توانند صعود یک پله ای را‬ ‫تجربه کنند اما در عمل این اتفاق رخ نداد تا سبزپوشان‬ ‫اصفهانــی باز هم در منطقه خطر قــرار بگیرند‪.‬از طرف‬ ‫دیگر نتیجه این دیــدار برای دیگر مدعیان قهرمانی‪ ،‬به‬ ‫ویژه سپاهان اهمیت باالیی داشت‪ .‬پرسپولیس تنها سه‬ ‫امتیاز با صدر جدول فاصله داشت و پیروزی در این دیدار‪،‬‬ ‫شــاگردان گل محمدی را با سپاهان هم امتیاز می کرد و‬ ‫سرخ پوشان پایتخت شانس این را داشتند که در صورت‬ ‫کســب پیروزی پرگل به صدر جدول نیز برسند‪ .‬اگرچه‬ ‫پرسپولیس نتوانست تفاضل گل الزم برای صدرنشینی‬ ‫را به دست اورد اما پیروزی قرمزپوشان انها را با سپاهان‬ ‫هم امتیاز کرد تا معادالت قهرمانی پیچیده تر از قبل شود‪.‬‬ ‫با این نتیجه ذوب اهن ‪ 21‬امتیازی باقی ماند و با کسب‬ ‫چهار پیروزی‪ 9 ،‬تســاوی و ‪ 9‬شکست‪ ،‬به رده پانزدهم‬ ‫جدول سقوط کرد‪ .‬پرسپولیس نیز با کسب این پیروزی‪،‬‬ ‫‪ 48‬امتیازی شده و به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم‬ ‫جدول باقــی ماند‪.‬ذوب اهن بازی قابل قبولی به نمایش‬ ‫گذاشــت اما باز هم نتیجه بازی را به اشتباهات خودش‬ ‫باخت‪ .‬حسینی که در نیم فصل دوم ذوب اهن را با ارایش‬ ‫‪ 4-2-3-1‬به زمین می فرستاد و با کم کردن فاصله بین‬ ‫خــط دفاع و میانی‪ ،‬به دنبال تجمع در زمین خودی‪ ،‬گل‬ ‫نخوردن و استفاده از ضدحمالت بود‪ ،‬مقابل پرسپولیس‬ ‫نیز تیمش را با همان ارایش به میدان فرستاد و به دنبال‬ ‫ارائه یک بازی درگیرانه و واکنش گرایانه بود‪ .‬حســینی‬ ‫قصد داشــت با بهره گرفتن از برتری تعداد هافبک های‬ ‫خود‪ ،‬نیمه میانی را شلوغ کرده و در ضدحمالت پرسرعت‪،‬‬ ‫از غیبت ســیدجالل حســینی و ضعف پرسپولیس در‬ ‫عمق خط دفاعش بهره ببرد‪ .‬اتفاقی که با توجه سرعت‬ ‫انتقال توپ باالی پرسپولیســی ها در کنار شناخت دقیق‬ ‫شــاگردان گل محمدی از نقاط ضعف و قوت ذوب اهن‪،‬‬ ‫عمال رخ نداده و سبزپوشان اصفهانی در نیمه دوم دقیقا‬ ‫به گونه ای بازی کردند که مطابق میل قرمزپوشان بود‪.‬‬ ‫پرسپولیسی ها انالیز دقیقی از شیوه بازی ذوبی ها داشته و‬ ‫در طول بازی به ویژه تمام راه های نفوذ این تیم را بسته و‬ ‫نیروی هجومی ذوبی ها را به خوبی کنترل کردند‪ .‬از طرف‬ ‫ستاره سپاهان اردوی تیم ملی را‬ ‫از دست داد‬ ‫مدافع چپ تیم ملی پس از علی کریمی دومین بازیکنی‬ ‫اســت که به دلیل مصدومیت نمی تواند در اردوی تیم ملی‬ ‫تعویض های طالیی برگ برنده‬ ‫یحیی در فوالدشهر‬ ‫شــاگردان یحیی گل محمدی موفق شدند ذوب اهن‬ ‫را در خانه شکست دهند‪.‬در چارچوب بازی معوقه از هفته‬ ‫بیست ویک مســابقات لیگ برتر شب گذشته پرسپولیس‬ ‫درحالی که موفق شــد با نتیجه دو بر یــک ذوب اهن در‬ ‫ورزشگاه فوالدشهر شکست دهد که شاگردان یحیی گل‬ ‫محمدی در نیمه نخست با شکســت یک بر صفر راهی‬ ‫رختکن شدند‪.‬با شروع نیمه دوم با نظر گل محمدی مهدی‬ ‫عبدی در بین دونیمه به جایی عیسی ال کثیر وارد بازی شد‬ ‫و در ادامــه در دقیقه ‪ ۶۸‬مغانلو به جای پهلوان وارد میدان‬ ‫شد‪ .‬مغانلو تنها یک دقیقه بعد از حضور در بازی روی ارسال‬ ‫احمد نوراللهی موفق شد گل تساوی را وارد دروازه کند‪ .‬در‬ ‫ادامه نیز مهدی عبدی در دقیقه ‪ ۸۱‬موفق شد روی ارسال‬ ‫امید عالیشاه گل برتری پرسپولیس را وارد دروازه ذوبی ها‬ ‫کند تا کامبک شاگردان یحیی گل محمدی در این دیدار‬ ‫رقم بخورد و این تیم موفق شود ذوب اهن را شکست دهد‬ ‫و هم امتیاز با سپاهان و تنها به خاطر تفاضل گل در رتبه‬ ‫دوم جدول رده بندی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫و افســوس برای تیمی صاحب نام و اعتبار که اصال حال‬ ‫و روز خوشــی ندارد‪ .‬تیمی کــه از خودی و غیر خود ضربه‬ ‫خورده و باید اخرین نفس ها را محکم بکشد بلکه کابوس‬ ‫سقوط را از خودش دور کند‪.‬ذوبی ها تنها هفت هفته برای‬ ‫احیا فرصت دارند تا از گرداب سقوط دور شوند‪.‬هفت هفته‬ ‫ای که لحظه به لحظه اش برای شاگردان مجتبی حسینی‬ ‫حکم طال را دارد‪.‬انهــا در چند هفته اخیر تنها امتیاز حراج‬ ‫کرده اند تا حتی رتبه سیزدهمی جدول را هم از دست داده‬ ‫و یک پله ســقوط کنند‪.‬از سوی دیگر با اعالم نتیجه بازی‬ ‫سایپا با پیکان از سوی کمیته انضباطی شرایط برای گاندوها‬ ‫تیره و تار هم شــد‪.‬نارنجی پوشان تهرانی که هفته گذشته‬ ‫مغلوب پیکان شــده بودند و یک پله پایین تر از ذوب اهن‬ ‫قرار داشــتند با این نتیجه ‪ 22‬امتیازی شــده و باالی تیم‬ ‫اصفهانی قرار گرفتند‪.‬بر این اساس باید گفت زمین و زمان‬ ‫هم بر علیه سبزپوشــان اصفهانی بسیج شده تا بدترین ها‬ ‫برای گاندوها رقم زده شود‪.‬البته ذوبی ها هنوز هفت هفته‬ ‫فرصت دارند تا با یک ســبقت به جا چند پیروزی را به نام‬ ‫خودشــان ثبت کرده و از انتهای جدول جدا شوند‪.‬این مهم‬ ‫تنها در ســایه یک عزم جدی از ســوی مدیران‪،‬کادر فنی‬ ‫و بازیکنان حاصل خواهد شــد به شــرط ان که بازیکنان‬ ‫دستورات تاکتیکی سرمربی را مو به مو در زمین اجرا کنند‪.‬‬ ‫در همین دیدار دو روز پیش ذوب اهن مقابل پرســپولیس‬ ‫سریالی از اشتباهات فردی در خط دفاعی گاندوها دیده شد‬ ‫که تکرار ان می تواند به یک تراژدی بزرگ تبدیل شــود‪.‬‬ ‫دو گل تیم تهرانی بروی دو ارســال مورب و با ضربه ســر‬ ‫مهاجمان میهمان به دســت امــد‪ .‬دو گلی که جای خالی‬ ‫مدافعان میانی تیم ذوب اهن کامال به چشم می امد‪.‬وحید‬ ‫محمد زاده و عبدا‪...‬حســینی به عنوان دو مدافع یارگیر که‬ ‫باید ضربات ســراول را بزنند در دو صحنــه ای که به باز‬ ‫شدن دروازه گردان ختم شد کامال غایب ورند‪ .‬تکرار چنین‬ ‫شرایطی به دریافت گل از حریفان پیش روی تیم اصفهانی‬ ‫منجر خواهد شد‪.‬از سوی دیگر خط میانی و حمله ذوب اهن‬ ‫حضور داشته باشد‪.‬این خبری است که امید نورافکن با انتشار‬ ‫یک استوری روی صفحه اینستاگرام خود قرار داده و نوشته‬ ‫به سه الی چهار هفته برای بهبود مصدومیت زمان نیاز دارد‪.‬‬ ‫نورافکن که یکی از بازیکنان کلیدی سپاهان در لیگ بیستم‬ ‫بوده‪ ،‬در حالی اردوی تیم ملی را به دلیل مصدومیت از ناحیه‬ ‫مچ پا از دست داده‪ ،‬که یکی از بازیکنانی به شمار می رود که‬ ‫از ســوی دراگان اسکوچیچ برای واکسینه شدن معرفی شده‬ ‫بود و حاال این مربی باید در روزهای باقی مانده تا شروع اردو‬ ‫در کیش به دنبال جایگزینی برای او باشد‪.‬نورافکن دردقیقه‬ ‫‪ 78‬دیدار برابر مس رفسنجان که با درخشش این بازیکن و‬ ‫نخستین گل فصلش نیز همراه بود‪ ،‬با اسیب دیدگی از ناحیه‬ ‫مچ پا مواجه شد و در دقیقه ‪ 80‬جای‬ ‫خود را به اســتنلی کی روش داد‪.‬‬ ‫محرم نویدکیا در کنفرانس خبری‬ ‫پــس از این مســابقه اعالم کرده‬ ‫بود‪ ،‬نورافکن شــرایط خوبی دارد‬ ‫و به نظر نمی رســد مصدومیتش‬ ‫جدی باشد حاال اما این بازیکن به‬ ‫دلیل همان برخورد اردوی تیم ملی‬ ‫کــه از چند روز دیگر در کیش اغاز‬ ‫خواهد شد و سپس در منامه بحرین‬ ‫ادامه پیدا خواهد کرد را از دســت‬ ‫داده است‪.‬پیش از این علی کریمی‬ ‫بازیکن سابق تیم سپاهان و فعلی‬ ‫تیم الدحیل قطر‪ ،‬به دلیل اســیب دیگی از ناحیه کشاله ران‪،‬‬ ‫حضور در اردوی تیم ملی را از دســت داده بود تا دو بازیکن‬ ‫از فهرست مورد نظر دراگان اسکوچیچ‪ ،‬از دسترس این مربی‬ ‫خارج شوند‪ .‬نورافکن در اردوی فروردین ماه به عنوان هافبک‬ ‫دفاعی در فهرست اسکوچیچ قرار گرفته بود و اگر در این اردو‬ ‫نیز سرمربی کروات تیم ملی برای بازی در همین پست روی‬ ‫نورافکن حســاب باز کرده باشد‪ ،‬یعنی تا اینجا دو بازیکن مد‬ ‫نظر سرمربی تیم ملی به دلیل مصدومیت از لیست نهایی تیم‬ ‫ملی جا مانده اند‪.‬‬ ‫‪ 7‬‬ ‫درخشش تیرانداز اصفهانی‬ ‫در مسابقات قهرمانی اروپا‬ ‫ذوب اهن در یک قدمی گرداب سقوط‬ ‫صدرنشینی حق سپاهان‬ ‫است‬ ‫محمد کریمی درباره صدرنشینی سپاهان در لیگ برتر‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬سپاهان شــرایط خوبی دارد و هفته به هفته‬ ‫جلو می رود‪ .‬ما در هر بازی برای پیروزی به زمین مسابقه‬ ‫می رویم‪ .‬فکر می کنم با توجه به عملکردی که داشــتیم‪،‬‬ ‫حقمان بوده که تا اینجای کار صدرنشین باشیم و امیدوارم‬ ‫اخر فصل هم با صدرنشینی کارمان را به پایان برسانیم‪.‬وی‬ ‫درباره شرایطش گفت‪ :‬در کنار وضعیت خوب تیم‪ ،‬شرایط‬ ‫خیلی خوبی را پشت سر می گذارم‪ .‬هم ازنظر جسمانی و هم‬ ‫ازنظر روحی شرایط مناسب و مطلوبی دارم‪.‬بازیکن سپاهان‬ ‫درباره عملکرد تیمش مقابل مس رفسنجان‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫مقابل مس عملکرد خیلی خوبی داشــتیم و با برد پر گل‬ ‫مسابقه را به پایان رساندیم‪ .‬این طور بردها‪ ،‬روحیه تیم رو‬ ‫خیلی باالتر می برد و کمک زیادی می کند‪.‬کریمی با اشاره‬ ‫به تهمت های تبانی به تیم های سپاهان و مس رفسنجان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این تهمت ها واقعا عادالنه نیست و یکسری‬ ‫افراد شیطنت می کنند و می گویند بازی تبانی بوده است‪.‬‬ ‫مگر می شود کســی ابرو و شرف خودش را کنار بگذارد و‬ ‫دست به این کار ها بزند‪ ،‬این حرف ها درست نیست‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫با برگزاری مســابقات تیراندازی قهرمانی اروپا جواد‬ ‫فروغی و گلنوش ســبقت الهی ( ورزشکار اصفهانی) در‬ ‫مــاده تپانچه بادی و ارمینا صادقیان و فاطمه کرم زاده در‬ ‫ماده تفنگ بادی خوش درخشیدند‪ .‬در جریان رقابت های‬ ‫تیراندازی قهرمانی اروپا که به میزبانی کرواســی در حال‬ ‫برگزاری است‪ ،‬تیم ملی کشــورمان در ماده های تفنگ‬ ‫و تپانچــه به صورت مهمان در جایــگاه ذخیره به رقابت‬ ‫پرداختنــد‪ .‬در مــاده تپانچه بادی اقایــان‪ ،‬جواد فروغی‬ ‫تیرانداز المپیکی کشــورمان با کسب ‪ 588‬امتیاز شاهکار‬ ‫کرد و توانست در مقایسه با نماینده کشور اوکراین که با‬ ‫امتیاز ‪ 586‬به فینال راه یافت باالترین امتیاز را کسب کند‪.‬‬ ‫همچنین در این ماده دیگر تیرانداز کشــورمان سجادپور‬ ‫حســینی با ‪ 579‬امتیاز از سد نماینده کشور ایتالیا با ‪579‬‬ ‫امتیاز گذشــت‪ .‬در ماده تپانچه بادی بانوان نیز‪ ،‬گلنوش‬ ‫ســبقت الهی با ‪ 586‬امتیاز از نماینده کشور روسیه که با‬ ‫‪ 581‬امتیاز به عنوان نفر اول راهی فینال شد باالترین امتیاز‬ ‫را کسب کرد و هانیه رستمیان با ‪ 576‬امتیاز از نفر هشتم‬ ‫مرحله مقدماتی نماینده کشــور بــاروس با ‪ 574‬امتیاز‬ ‫رکوردی باالتــر را ثبت کرد‪ .‬در ماده تفنگ بادی بانوان‪،‬‬ ‫ارمینا صادقیان با ‪ 629/8‬امتیاز و فاطمه کرم زاده با ‪628/7‬‬ ‫امتیاز در مقایسه با نماینده اسلوانی با ‪ 630/8‬به عنوان نفر‬ ‫اول و نماینده روسیه با ‪ 627/9‬به عنوان نفر هشتم راهی‬ ‫فینال شدند نتیجه مطلوبی را ثبت کردند‪ .‬در این ماده مه لقا‬ ‫جام بزرگ و نجمه خدمتی بــه ترتیب ‪ 623/0‬و ‪622/4‬‬ ‫امتیاز را کسب کردند‪ .‬در پایان ماده تفنگ بادی اقایان نیز‪،‬‬ ‫مهیار صداقت و پوریا نوروزیان با ‪ 626/5‬و ‪ 621/6‬امتیاز‬ ‫در مقایسه با نماینده روسیه با ‪ 631/8‬به عنوان نفر اول و‬ ‫نماینده جمهوری چک با ‪ 627/1‬امتیاز به عنوان نفر هشتم‬ ‫فینال به کار خود پایان دادند‪.‬‬ ‫سپاهان بدون تغییر در لیگ‬ ‫برتر بسکتبال‬ ‫ســرمربی تیم بســکتبال فوالد مبارکه ســپاهان از‬ ‫سیاست های این باشگاه برای حضور در لیگ برتر سخت‬ ‫گفت‪ .‬علی خسروی پس از قهرمانی در لیگ دسته یک‬ ‫بسکتبال اظهار داشت‪ :‬تمام فعالیت های ما برنامه ریزی شده‬ ‫بود‪ .‬در طول فصل حدود ‪ ۱۸۰‬جلســه تمرین بسکتبال و‬ ‫‪ ۶۰‬جلسه تمرین بدنسازی داشتیم‪ .‬تمام کارهایی که باید‬ ‫یک تیم بســکتبال انجام دهد را در این مدت انجام داده‬ ‫بودیم‪ .‬تمام دفاع هایی که بسکتبال دارد و حمله های علیه‬ ‫ان را کارکردیــم‪ .‬او افزود‪ :‬در پایان هم باهمت و همدلی‬ ‫توانستیم تیم خوب و یکدست سیرجان را شکست دهیم‬ ‫ولی این از ارزش های ســرمربی خــوب تیم حریف کم‬ ‫نمی کند‪ .‬سیرجان واقعا بازیکنان خوبی داشت اما بازیکنان‬ ‫ما جوان بودند و وقتی کار به بازی سوم کشید‪ ،‬بچه های‬ ‫ن‪‎‬ها جلو افتادند و توانستیم نتیجه را به‬ ‫ما ازنظر بدنی از ا ‬ ‫نفع خودمان تمام کنیم‪ .‬سرمربی تیم فوالد مبارکه سپاهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سیاست باشگاه برای فصل اینده حضور در‬ ‫لیگ برتر با همین تیم اســت اما اگر بودجه تیم افزایش‬ ‫پیدا کند‪ ،‬چند بازیکن جذب خواهیم کرد‪ .‬هشت تیم برتر‬ ‫این دوره از رقابت ها ازنظر کیفی خوب بودند اما در مرحله‬ ‫مقدماتی‪ ،‬تیم هایی با ترکیب جوان حضور داشتند که اینده‬ ‫خوبی خواهند داشت‪.‬‬ ‫دعوت پنج اصفهانی به اردوی‬ ‫تیم ملی هندبال جوانان‬ ‫دیگر مشکل همیشــگی ذوبی ها یعنی نداشتن مهاجم‬ ‫شش دانگ و فرصت طلب برای مواقع لزوم و گره خوردن‬ ‫کار‪ ،‬در ایــن بازی باز هم نمود پیدا کرده و سبزپوشــان‬ ‫اصفهانی از اندک موقعیت هایشــان هم نتوانستند از انها‬ ‫بهره کافی ببرند‪ .‬امار پنج شوت و دو شوت در چارچوب‪،‬‬ ‫بیانگــر کاهش ضعف ذوبی هــا در خلق موقعیت و خال‬ ‫حضور یک مهاجم چارچوب شــناس در ترکیب این تیم‬ ‫است‪.‬شاگردان حسینی در این دیدار عملکرد خوبی نداشته‬ ‫و در تمام خطوط‪ ،‬ضعیف ظاهر شدند‪ .‬یکی از نکات منفی‬ ‫ذوب اهن در این بازی‪ ،‬گیج و ســرگردان بودن بازیکنان‬ ‫این تیم در انجام وظایــف محوله بود و بازیکنان‪ ،‬درک‬ ‫درستی از خواسته های سرمربی خود نداشتند‪.‬‬ ‫هندبالیست های اصفهانی به نخستین اردوی تیم ملی‬ ‫هندبال جوانان دعوت شدند‪ .‬در این اردو مهدی عباسی‪،‬‬ ‫متیــن صفوی‪ ،‬علی حفیظیان‪ ،‬صابــر حیدری و فرحان‬ ‫باباصفری از اصفهان به همراه ‪ ۲۶‬ورزشکار دیگر در این‬ ‫اردو حضور دارند‪ .‬اردونشینان از دهم تا ‪ ۲۳‬خرداد زیر نظر‬ ‫سرگئی نیکولینکو به عنوان سرمربی‪ ،‬حسین رنجکار و سید‬ ‫مجتبی میردامادی به عنوان مربی‪ ،‬فرهاد شــفیعی مربی‬ ‫دروازه بان‪ ،‬بهزاد قهرایی پور مربی بدنســاز‪ ،‬امید کاظمی‬ ‫فیزیوتراپ‪ ،‬ایمان صحراییان به عنوان روانشناس و محمود‬ ‫متین به عنوان سرپرســت تمرینات خود را اغاز می کنند‪.‬‬ ‫نخستین اردوی امادگی تیم ملی هندبال جوانان ایران در‬ ‫مازندران برگزار می شود‪.‬‬ ‫داده نمی شود‪.‬مدیرعامل باشــگاه ذوب اهن اضافه کرد‪:‬‬ ‫ذوب اهن هیچوقت برای هیچ تیمی مشــکلی به وجود‬ ‫اعتراض الکنو به وضعیت‬ ‫هتل ایران در ایتالیا‬ ‫اختالف سپاهان و پرسپولیس‬ ‫به نفع هیچ کدام نیست‬ ‫مدیرعامل باشگاه ذوب اهن تاکید کرد اختالف میان‬ ‫دوتیم ســپاهان و پرســپولیس به نفع هیچ کدام نیست‪.‬‬ ‫مجتبی فریدونی درباره شکســت‬ ‫ذوب اهــن مقابــل پرســپولیس‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬بازیکنان مان در نیمه‬ ‫نخســت خیلی خوب بازی کردند‬ ‫و پرســپولیس را هم خیلی خوب‬ ‫بســته بودند اما در نیمه دوم ان ها‬ ‫تعویض های خوبــی انجام دادند و‬ ‫شرایط بهتری هم پیدا کردند‪ .‬ان ها‬ ‫نســبت به ما پر مهره تر هستند و‬ ‫نیمکــت خوبی دارند و توانســتند‬ ‫از این مســئله اســتفاده کنند‪ ،‬به‬ ‫بازی برگردنــد و در نهایت پیروز‬ ‫از زمین خارج شــوند‪.‬او در رابطه‬ ‫با پرتاب نارنجک دســتی به اتوبوس تیم پرسپولیس در‬ ‫مســیر حرکت به سمت ورزشــگاه‪ ،‬گفت‪ :‬نمی شود این‬ ‫اتفاق را به کســی منتســب کرد‪ .‬یک حادثه ای بوده که‬ ‫در مسیر رخ داده و هنوز هم مشخص نیست چه کسانی‬ ‫بودند که چنین کاری را انجام دادند‪ .‬من شنیدم دستگیر‬ ‫شده اند اما این که چه کســانی بودند اطالعی نداریم‪ .‬به‬ ‫هیچ وجه از ســمت باشگاه ما نبوده است‪ ،‬چون هواداران‬ ‫ما همیشــه در چارچوب باشــگاه فعالیت دارند و کنترل‬ ‫شده عمل می کند و چنین مساله ای به باشگاه ما نسبت‬ ‫نیاورده اســت و حتی در مســائل کوچک تر از این هم‬ ‫مشکل ساز نشــده ایم‪ .‬این مســئله به ما ربطی ندارد و‬ ‫همیشه تیم های دیگر به شهر ما می ایند و هیچ اتفاقی رخ‬ ‫نمی دهد‪ .‬باالخره از گذشته یک اختالفاتی بین سپاهان‬ ‫و پرســپولیس بوده است که ادامه دار شدنش هم به نفع‬ ‫هیچ کدام نیست‪ .‬ذوب اهن با هیچ کس مشکلی ندارد و‬ ‫با همه ارتباط خوبی داریم‪ .‬ما و پرسپولیس در یک هتل‬ ‫بودیم و باهم به ســمت ورزشگاه امدیم و بین ما مشکل‬ ‫خاصی نبود‪.‬‬ ‫نتیجه تست کرونای همه اعضای تیم ملی والیبال‬ ‫ایران در ایتالیا منفی اما یک تست هم مشکوک اعالم‬ ‫شــد‪ .‬کاروان ‪ 25‬نفره تیم ملی والیبال ایران دوشنبه‬ ‫به هتل محــل اقامت خود در شــهر ریمینی‪ ،‬محل‬ ‫برگــزاری لیگ ملت های ‪ 2021‬رســید‪ .‬البته همان‬ ‫ابتدا اعالم شد که اعضای تیم ملی تا زمان مشخص‬ ‫شدن نتیجه تســت کرونا که در بدو ورود به ایتالیا از‬ ‫انان گرفته شده‪ ،‬در قرنطینه خواهند بود‪ .‬به گفته امیر‬ ‫خوش خبر سرپرســت تیم ملی نتیجه تست کرونای‬ ‫تمام اعضای تیم ایران در ریمینی منفی شــده است‪،‬‬ ‫اما با توجه به اینکه نتیجه ازمایش مرتضی شــریفی‬ ‫منفی ولی مشــکوک به کرونا بــوده‪ ،‬از این بازیکن‬ ‫دوباره تست گرفته شده است‪ .‬البته سرپرست تیم ملی‬ ‫ایران اعالم کرده وضعیت اقامتی هتل اعتراض تیم ها‬ ‫را به همراه داشــته است‪« :‬اتاق ها بسیار کوچک اند و‬ ‫تخت ها برای قد و قامت بازیکنان مناســب نیست‪».‬‬ ‫ویتال هینن (ســرمربی لهســتان) و والدیمیر الکنو‬ ‫ازجمله سرمربیانی هستند که در دفاع از بازیکنانشان‬ ‫نســبت به شــرایط اقامتی هتل به کمیته برگزاری‬ ‫اعتراض کرده اند‪.‬‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه | ‪ 05‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4080‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫چهارشنبه ‪ 05‬خرداد ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪26May2021 | 4080‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫جز خدا را نپرستید‪ ،‬یقینًا من از سوی او برای شما بیم دهنده از عذاب و مژده دهنده به بهشت‬ ‫و رضوان هستم‪.‬‬ ‫‪2‬هود‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫یافته های یک مطالعه بر روی موش های صحرایی که‬ ‫در معرض ریز گردها قرار داشــتند‪ ،‬نشان داد که تمرینات‬ ‫ورزشی می تواند در کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از ریز‬ ‫گردها موثر باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬یکی از مهم ترین االینده های هوا‪،‬‬ ‫ذرات معلق هســتند که شــامل یک مخلوط ناهمگن از‬ ‫ذرات جامد و مایع در هوا اســت کــه به طور مداوم اندازه و‬ ‫ترکیبات شیمیایی ان ها تغییر می کند‪ .‬مواجهه با ذرات معلق‬ ‫با اثرات نامطلوب بهداشــتی کوتاه مــدت و بلندمدت مثل‬ ‫بیماری های تنفسی و بیماری های قلب و عروق و ‪ ...‬همراه‬ ‫است‪ .‬یکی از مواردی که باعث بروز بیماری های مختلف‬ ‫می شــود‪ ،‬ایجاد «استرس اکسیداتیو» ناشی از الودگی هوا‬ ‫است‪ .‬استرس اکسیداتیو‪ ،‬یک واکنش سلولی در بدن ایجاد‬ ‫می کند که می تواند درنهایت منجر به اســیب های سلولی‬ ‫و ایجاد مشــکل در مرگ برنامه ریزی شده سلول (اپوپتوز)‬ ‫شود‪ .‬اســترس اکســیداتیو در بیماری های مختلفی مثل‬ ‫بیماری های التهابی (ارتروز‪ ،‬ســندرم بیماری های تنفسی‬ ‫بزرگســاالن‪ ،‬لوپوس گلبول های قرمز و ‪ ،)...‬بیماری های‬ ‫قلبی‪ ،‬سکته‪ ،‬ســندرم نقص ایمنی اکتســابی‪ ،‬فشارخون‬ ‫باال‪ ،‬اختالالت عصبــی مثل الزایمر و پارکینســون و ‪...‬‬ ‫نقش دارد‪ .‬همچنین عواملی مثل مصرف الکل و ســیگار‬ ‫کشــیدن و ‪ ...‬نیز می توانند باعث ایجاد استرس اکسیداتیو‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫با توجه به موارد گفته شــده‪ ،‬پژوهشگران با انجام یک‬ ‫مطالعه تاثیر ریز گردهای محیطی را بر وضعیت اســترس‬ ‫اکسیداتیو در موش ها بررسی کردند‪ .‬همچنین با انجام بررسی‬ ‫به این پرسش پاسخ دادند که ایا تمرینات هوازی می تواند‬ ‫وضعیت استرس اکســیداتیو را در موش های صحرایی در‬ ‫معرض ریز گردهای محیطی کاهش دهد؟ برای انجام این‬ ‫تحقیق ازمایشگاهی از ‪ ۳۲‬سر موش صحرایی بالغ استفاده‬ ‫شد و موش ها به چهار گروه هشت تایی (گروه کنترل‪ ،‬گروه‬ ‫دریافت کننده ریزگرد‪ ،‬گروه تمرین ورزشی و گروه ریزگرد‬ ‫و تمرین ورزشی) تقسیم شدند‪ .‬به منظور مواجهه موش ها‬ ‫با ریزگرد‪ ،‬در زمــان وقوع گردوغبــار‪ ،‬نمونه های غبار از‬ ‫روی سطوح مثل شیشه ماشین ها یا پشت بام ها جمع اوری‬ ‫شــد و غلظت فلزات ســنگین موجود در ان محاسبه شد‪.‬‬ ‫همچنین پژوهشــگران ریز گردها را به مدت شش هفته‬ ‫و هفته ای پنج جلســه از طریق بینی برای موش ها تجویز‬ ‫کردند‪ .‬در این مطالعه برای بررســی تاثیر فعالیت ورزشی‪،‬‬ ‫برای موش ها شــش هفته فعالیت ورزشی و تست ورزش‬ ‫روی نوار گردان انجام شــد‪ .‬پــس از اتمام زمان مطالعه و‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعت پس از اخرین جلســه تمریــن‪ ،‬از موش ها‬ ‫خون گیری انجام شــد‪ .‬محققان به منظور بررسی وضعیت‬ ‫استرس اکســیداتیو‪ ،‬میزان فعالیت انزیم های سوپراکسید‬ ‫دیسموتاز‪ ،‬گلوتاتیون پراکسیداز‪ ،‬مالون دی الدهید و کاتاالز‬ ‫را اندازه گیری کردند‪ .‬بررسی های این مطالعه نشان داد که‬ ‫پس از شــش هفته تمرین هوازی‪ ،‬میزان انزیم مالون دی‬ ‫الدهیــد در گروه تمرین و گــروه تمرین‪+‬ریزگرد‪ ،‬کاهش‬ ‫معنادار داشت‪.‬‬ ‫همچنین میزان این انزیــم در گروهی که تنها با ریز‬ ‫گردها مواجهه داشتند‪ ،‬افزایش یافته بود؛ اگرچه این افزایش‬ ‫نسبت به گروه کنترل معنادار نبود‪ .‬میزان انزیم سوپراکسید‬ ‫دیســموتاز در گرو ه ریز گردها افزایش معنادار داشت؛ ولی‬ ‫دو انزیم دیگر در هیچ یک از گروه ها تغییر معناداری نکرده‬ ‫بود‪ .‬مشــاهدات این مطالعه حاکی از ان است که احتما ً‬ ‫ال‬ ‫تمرین هوازی می تواند در کاهش پر اکسیداسیون لیپیدی‬ ‫و افزایش دفاع انتی اکسیداســیونی موثر باشــد و می تواند‬ ‫استرس اکسیداتیو را کاهش دهد‪ .‬پژوهشگران این تحقیق‬ ‫در خصوص نتایج به دســت امده می گوینــد‪ :‬عدم تغییر در‬ ‫فعالیت انزیم های انتی اکســیدانی می تواند به دلیل پایین‬ ‫بودن شدت تمرین و عدم تولید رادیکال های ازاد بوده باشد؛‬ ‫بنابراین می تواند به عنوان یــک راهبرد درمانی و حمایتی‬ ‫برای افزایش مقاومت در برابر اســترس اکسیداتیو ناشی از‬ ‫االینده های محیطی عمل کند‪ .‬هرچند که نکات متعددی‬ ‫دراین ارتباط وجود دارد کــه در اینده باید موردمطالعه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬در انجام این تحقیق زهرا اسحاقی‪ ،‬عبدالحمید حبیبی‪،‬‬ ‫سید رضا فاطمی طباطبایی؛ پژوهشگران گروه فیزیولوژی‬ ‫ورزشی دانشگاه شــهید چمران اهواز و غالمرضا گودرزی‬ ‫از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اهواز‪ ،‬مشارکت‬ ‫داشــتند‪ .‬یافته های این پژوهش‪ ،‬اسفندماه ‪ ۱۳۹‬به صورت‬ ‫مقاله علمی با عنوان «اثر ‪ ۶‬هفته تمرین هوازی بر وضعیت‬ ‫استرس اکســیداتیو موش های صحرایی نر در معرض ریز‬ ‫گردهای محیطی» در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی شهید صدوقی یزد‪ ،‬منتشرشده است‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی اســتان اصفهان درنظردارد اجرای پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از‬ ‫طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) واگذار نماید‪.‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد‬ ‫مناقصه تا ارائه پیشــنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات دولت به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت‬ ‫مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند‪.‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‬ ‫تاریخ ‪ 1400/03/04‬می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز سه شنبه تاریخ ‪1400/03/11‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز یکشنبه تاریخ ‪1400/03/23‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 08:30‬روز دوشنبه تاریخ ‪1400/03/24‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف ‪ :‬ادرس‬ ‫اصفهان خیابان ‪ 22‬بهمن‪ ،‬مجموعه اداری امیر کبیر‪ ،‬شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و تلفن ‪03132647300‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪021 -41934‬‬ ‫هزینه درج اگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫موضــوع مناقصه ‪ :‬خریــد‪ ،‬حمل و اجــرای مخــزن ‪ 2000‬متر مکعبــی بتنی زمینی شــهرک صنعتی نجــف اباد‪2‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫(شماره ‪ ۲۰۰۰۰۰۱۲۸۱۰۰۰۰۰8‬در سامانه ستاد)‬ ‫مبلغ براورد اولیه ‪47.838.826.395 :‬ریال و براساس فهارس بهای سال ‪( 1400‬اعتبار طرح جاری)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪2.391.941.320 :‬ریال‬ ‫رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران‪ :‬رتبه ‪ 5‬یا باالتر در رشته اب‬ ‫مدت اجرا‪ 10 :‬ماه‬ ‫موضوع مناقصه ‪ :‬احداث ساختمان نگهبانی و محوطه شهرک صنعتی زواره (شماره ‪ ۲۰۰۰۰۰۱۲۸۱۰۰۰۰۰9‬در سامانه ستاد)‬ ‫مبلغ براورد اولیه ‪10.775.594.827 :‬ریال و براساس فهارس بهای سال ‪(1400‬سرجمع) سازمان برنامه و بودجه کشور‬ ‫(اعتبار طرح جاری)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ 538.780.000 :‬ریال‬ ‫رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران ‪ :‬رتبه ‪ 5‬یا باالتر در رشته ابنیه‬ ‫مدت اجرا‪ 9 :‬ماه‬ ‫موضوع مناقصه ‪ :‬تهیه مصالح و اجرای عملیات حدود ‪ 2.5‬کیلومتر شــبکه گذاری پلی اتیلن گاز شــهرک صنایع دستی‬ ‫شهرضا(شماره ‪ ۲۰۰۰۰۰۱۲۸۱۰۰۰۰10‬در سامانه ستاد)‬ ‫مبلغ براورد اولیه ‪5.405.651.024 :‬ریال و براساس بخشنامه‪( 34000‬اعتبار طرح جاری)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ 270.283.000 :‬ریال‬ ‫رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران‪ :‬رتبه ‪ 5‬یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات‬ ‫مدت اجرا‪ 7 :‬ماه‬ ‫امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان‬ ‫م الف‪1140064 :‬‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫کسی که جنگجوست باید همواره در حال جنگ باشد چون زمان‬ ‫صلح با خودش درگیر خواهد شد‬ ‫فریدریشنیچه‬ ‫تاثیر ورزش در کاهش مشکالت ناشی از ریز گردها‬ ‫گروه نشریات‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫کشف نفت در حوالی مسجد سلیمان‬ ‫همی تا توانی سخن نرم دار‬ ‫دل مردمان با سخن گرم دار‬ ‫ملک الشعرا بهار‬ ‫راه و رسم موفقیت را انالین بیاموزید‬ ‫وبینار موفقیت‪ ،‬ارزو یا واقعیت به همت فرهنگسرای‬ ‫تخصصی پرسش وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫ورزشی شهرداری اصفهان در ادامه مجموعه وبینارهای‬ ‫جوانی فصل رویش برگزار می شود‪.‬‬ ‫مدیر فرهنگســرای تخصصی پرســش با اعالم‬ ‫این خبر اظهار داشــت‪ :‬پیش از شــیوع ویروس کرونا‬ ‫فرهنگسرای پرســش به صورت دوره ای و هرچند ماه‬ ‫یک بار همایش های حضوری در قالب نشســت های‬ ‫جوانی فصل رویش را برگزار می کرد که با استقبال خوبی‬ ‫نیز از سوی مخاطبان و شــهروندان روبه رو می شد اما‬ ‫پس از شــیوع بیماری کرونا و با رایزنی هایی که انجام‬ ‫شــد برگزاری این همایش ها به صــورت انالین دنبال‬ ‫می شود‪ .‬نفیســه مظاهری افزود‪ :‬اواخر سال گذشته دو‬ ‫برنامه انالین با حضور دکتر شــاهین فرهنگ و دکتر‬ ‫حمید حبشــی با موضوعات ازدواج و خانواده داشــتیم‬ ‫و ســومین وبینار را به موضوع موفقیت‪ ،‬ارزو یا واقعیت‬ ‫اختصاص داده ایم که از ساعت ‪ 20:30‬پنجشنبه ششم‬ ‫خردادماه برگزار می شــود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬دکتر علیرضا‬ ‫نبی سخنران حرفه ای موفقیت در این وبینار تجربیات‬ ‫خــود از راه اندازی کســب وکار از صفر تا امروز که چند‬ ‫کارخانه در شهر مشهد دارد را در اختیار مخاطبان جوان‬ ‫قرار خواهد داد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این برنامه به صورت انالین‬ ‫از صفحه اینســتاگرام فرهنگسرای تخصصی پرسش‬ ‫‪ @porsesh_esf‬پخش شده و پس از اتمام برنامه‬ ‫ذخیره می شود تا سایر عالقه مندان نیز بتوانند از مباحث‬ ‫مطرح شده استفاده کنند‪ .‬مدیر فرهنگسرای تخصصی‬ ‫پرسش گفت‪ :‬به منظور ارشــیو این برنامه ها‪ ،‬ویدئوها‬ ‫عالوه بر صفحه اینســتاگرام فرهنگسرا در وب سایت‬ ‫فرهنگسرای تخصصی پرســش نیز بارگذاری خواهد‬ ‫شــد‪ .‬مظاهری درباره خدمات وب سایت فرهنگسرای‬ ‫پرسش تصریح کرد‪ :‬این وب سایت از سال های گذشته‬ ‫فعالیت می کرد و پرسش و پاسخ مخاطبان با کارشناسان‬ ‫به صورت متنی انجام می گرفت و پاسخ مخاطب پس از ‪3‬‬ ‫تا ‪ 5‬روز پس از ثبت پرسش ایمیل می شد‪ .‬این وب سایت‬ ‫را در سال ‪ 99‬به روزرسانی کردیم تا بتوانیم انواع مشاوره‬ ‫شــامل حضوری‪ ،‬تلفنی و متنی را پشــتیبانی کنیم‪ .‬او‬ ‫اظهار داشت‪ :‬مخاطبان برای استفاده از مشاوره حضوری‬ ‫می توانند در بخش کلینیک مشــاوره درخواست نوبت‬ ‫مشاوره کرده و هزینه ان را اینترنتی واریز و زمان حضور‬ ‫در مشاوره را دریافت کنند‪ .‬مشاوره متنی نیز طبق روال‬ ‫گذشته و با ثبت نام در سایت یا به صورت مهمان انجام‬ ‫می شــود‪ .‬به گفته او‪ ،‬تولیدات فرهنگسرای تخصصی‬ ‫پرسش شامل بسته های اموزشی و کتاب ها نیز در این‬ ‫وب سایت قرار داده شده که افراد می توانند این محصوالت‬ ‫را خریداری کنند‪ .‬گفتنی است؛ عالقه مندان به استفاده‬ ‫از خدمات وب ســایت فرهنگسرای تخصصی پرسش‬ ‫وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری‬ ‫اصفهان می توانند به نشــانی ‪ porsesh.ir‬مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫انجامیکفعالیتجهادیکرونایی‬ ‫در مثبت بازی‬ ‫خانه خالقیت و بازی های فکــری دو بازی قورباغه‬ ‫هوشمند و مثبت بازی را ویژه تمام شهروندان اجرا می کند‪.‬‬ ‫رئیس اداره تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی‬ ‫شهرداری اصفهان گفت‪ :‬مسابقه چهاربخشی مثبت بازی‬ ‫یک مسابقه ترکیبی شامل ایتم های اوازخوانی‪ ،‬استنداپ‬ ‫کمدی‪ ،‬بازی سازی و انجام یک فعالیت جهادی کرونایی‬ ‫مانند توزیع ماســک به صورت رایگان‪ ،‬کمک به بیماران‬ ‫کرونایی و توزیع بسته معیشتی به خانواده نیازمندان ویژه‬ ‫تمامی ســنین بوده که به صورت تیمی برگزار می شود و‬ ‫عالقه مندان می توانند به صورت خانوادگی و یا با دوستان‬ ‫خود در قالب یک تیم در ان شرکت کنند‪ .‬نفیسه گلشیرازی‬ ‫افزود‪ :‬شرکت کنندگان می توانند ویدیوی بازی های خود را‬ ‫ضبط و فیلم دودقیقه ای ان را تا ‪ 7‬خرداد در شــبکه های‬ ‫مجازی به شــماره ‪ 09908019630‬ارسال کنند‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکه به ‪ 3‬تیم برتر جوایز ارزنده ای اهدا می شود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬عالقه مندان می توانند برای دریافت کلیپ اموزشی و‬ ‫اطالع از نحوه مراحل اجرا به صفحه اینستاگرام تفریح شهر‬ ‫بــه ادرس ‪ @tafriheshahr‬مراجعه کنند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫مسابقه قورباغه هوشمند نیز یک بازی فکری به صورت ازاد‬ ‫با ویژگی حل مســئله و مغزورزی ویژه تمام سنین همراه‬ ‫با اموزش ساخت اوریگامی اســت‪ .‬رئیس اداره تفریحی‬ ‫سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری اصفهان‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫بابیان اینکه این مســابقه یک بــازی خانوادگی با امکان‬ ‫بومی سازی در منزل است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬افراد عالقه مند با‬ ‫شرکت در مسابقه قورباغه هوشمند‪ ،‬کاردستی و اوریگامی‬ ‫را نیز یاد می گیرند‪ .‬گلشــیرازی گفت‪ :‬شــرکت کنندگان‬ ‫بایســتی فیلمی دودقیقه ای از حل معمــا ضبط و تا ‪12‬‬ ‫خرداد در شــبکه های مجازی به شماره ‪09908019630‬‬ ‫ارســال کنند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬هر دو مسابقه به همت‬ ‫خانه خالقیت و بازی های فکری زیرمجموعه اداره تفریحی‬ ‫سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری اصفهان‬ ‫برنامه ریزی شــده که عالقه مندان برای کسب اطالعات‬ ‫بیشتر می توانند با شماره ‪ 32683484‬تماس حاصل کنند‪.‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫همراه با خانواده در‬ ‫مسابقه بازی های ایرانی‬ ‫مسابقه بازی های ایرانی با محوریت انجام بازی های‬ ‫بومی در کنار خانواده از ســوی باغ بانوان پردیس برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مســئول باغ بانوان پردیس گفت‪ :‬مسابقه بازی های‬ ‫ایرانی مسابقه ای ازاد است که شهروندان از بین بازی های‬ ‫بومی ایرانی همچون لی لی‪ ،‬یه قل دو قل‪ ،‬گل یاپوچ‪ ،‬دوز‬ ‫بازی و اتل متل‪ ،‬ســه بازی را به سلیقه خودشان انتخاب‬ ‫می کنند‪ .‬هاجر ابراهیمی افزود‪ :‬شرکت کنندگان باید این‬ ‫بازی ها را همراه با خانواده خود انجام داده و برای هر بازی‬ ‫یک کلیپ یک دقیقه ای ضبط و ارســال کنند‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬عالقه مندان تا ‪ 10‬خردادماه فرصت دارند کلیپ های‬ ‫تهیه شده را در فضای مجازی به شماره ‪09051075167‬‬ ‫ارســال کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این مسابقه به همت باغ بانوان‬ ‫پردیس وابســته به ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی‬ ‫شــهرداری اصفهان از ‪ 20‬اردیبهشــت ماه سال جاری‬ ‫اغازشــده که پس از ارسال همه ویدئوها‪ ،‬داوری مسابقه‬ ‫توسط تعدادی از مربیان بازی انجام و به ‪ 30‬تیم برگزیده‬ ‫جوایزی به رسم یادبود اهدا می شود‪ .‬ابراهیمی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬عالقمندان برای دریافت اطالعات بیشتر می توانند با‬ ‫شماره ‪ 37752333‬تماس حاصل کنند‪.‬‬ ‫بخشخصوصی‬ ‫در ‪ ۵۰‬درصد از مرمت‬ ‫اثار تاریخی اصفهان‬ ‫مشارکت دارد‬ ‫مدیــر روابط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی اصفهان گفت‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫در حــدود ‪ ۵۰‬درصد از طرح های مرمت اثار تاریخی این‬ ‫استان با سرمایه گذاری یک هزار میلیارد تومان مشارکت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫شــهرام امیــری در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬از ســال‬ ‫گذشــته تاکنون‪ ۳۲۰ ‬طرح مرمت اثار تاریخی در استان‬ ‫اصفهان اغاز یا اجراشده‪ ‬که حدود ‪ ۱۵۰‬طرح توسط بخش‬ ‫خصوصی در دست اقدام است‪ .‬او بابیان اینکه طرح های‬ ‫مرمت اثار تاریخی توســط ســه بخش اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬بخش خصوصی و سایر نهادهای اجرایی مانند‬ ‫شــهرداری ها و دهیاری ها اجرا می شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از‬ ‫حدود ‪ ۳۲۰‬طرح مرمت اثار تاریخی از سال گذشته تاکنون‬ ‫‪ ۸۰‬طرح توسط اداره کل میراث فرهنگی‪ ۱۵۰ ،‬طرح توسط‬ ‫بخش خصوصی و ‪ ۹۰‬طرح توسط سایر بخش ها انجام شده‬ ‫است‪ .‬امیری با تاکید بر استقبال خوب بخش خصوصی‬ ‫از ســرمایه گذاری در مرمت اثار تاریخی و تبدیل ان به‬ ‫زیرساخت های گردشگری و فرهنگی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پیوند‬ ‫بین میراث فرهنگی‪ ،‬صنعت گردشگری و بخش خصوصی‬ ‫اتفاق افتاده است و عالوه بر احیا و محافظت از اثار تاریخی‬ ‫به رونق اقتصادی و اشــتغال زایی منجر خواهد شد‪ .‬او با‬ ‫اشاره به مشارکت شهرداری ها در مرمت اثار تاریخی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬امروزه این بخش نیز به دلیل سیاســت گذاری های‬ ‫کالن برای مشــارکت در طرح های مرمتی و گردشگری‬ ‫مطالبه گراست‪ ‬و مشارکت خوبی دارد‪ .‬مدیر روابط عمومی‬ ‫میراث فرهنگی اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬امسال همزمان‬ ‫با هفته‪ ‬پاسداشــت میراث فرهنگی ‪ ۱۲‬طرح مرمت اثار‬ ‫تاریخی در اســتان به اتمام رسید یا اغاز شد که ازجمله‬ ‫ان ها می توان به پایان عملیات مرمت پشــت بام تیمچه‬ ‫بخشی‪ ‬کاشــان‪ ۲ ،‬قلعه در نیک اباد در شــرق اصفهان‪،‬‬ ‫تزیینات داخلی بقعه شیخ نورالدین عبدالصمد نطنزی در‬ ‫نطنز و‪  ‬اب انبار تاریخی روستای هندواباد اردستان و‪ ‬اغاز‬ ‫عملیات مرمت و بازسازی بازار تاریخی نطنز اشاره کرد‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری سجزی به استناد مجوز شماره ‪/5/331‬س مورخ ‪ 1399/10/20‬شورای اسالمی شهر سجزی در نظر دارد نسبت‬ ‫به واگذاری امتیاز ‪ ۵‬پالک زمین با کاربری و پروانه کارگاهی واقع در شهر سجزی‪ ،‬بلوار وحدت با قیمت پایه کارشناسی‬ ‫از طریق مزایده به شرح ذیل اقدام نماید‪ .‬متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ ‪ 1400/02/30‬لغایت‬ ‫‪ 1400/03/18‬به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند‪ .‬ضمنا سایر اطالعات و جزئیات مربوط به اگهی در اسناد مزایده درج گردیده است ‪.‬‬ ‫((الزم به ذکر است هزینه های اگهی‪ ،‬مالیات‪ ،‬عوارض‪ ،‬نقل و انتقال و‪ ...‬به عهده برنده مزایده می باشد))‬ ‫ردیف‬ ‫شماره قطعه‬ ‫کاربری‬ ‫مساحت (متر مربع)‬ ‫قیمت پایه (متر مربع)‬ ‫ادرس‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫کارگاهی‬ ‫‪336‬‬ ‫‪4/300/000‬‬ ‫سجزی‪ ،‬بلوار وحدت‬ ‫(جاده مزرعه شور)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫کارگاهی‬ ‫‪266‬‬ ‫‪4/000/000‬‬ ‫سجزی‪ ،‬بلوار وحدت‬ ‫(جاده مزرعه شور)‬ ‫‪3‬‬ ‫‪13‬‬ ‫کارگاهی‬ ‫‪269‬‬ ‫‪4/000/000‬‬ ‫سجزی‪ ،‬بلوار وحدت‬ ‫(جاده مزرعه شور)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14‬‬ ‫کارگاهی‬ ‫‪268‬‬ ‫‪4/000/000‬‬ ‫سجزی‪ ،‬بلوار وحدت‬ ‫(جاده مزرعه شور)‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫کارگاهی‬ ‫‪273‬‬ ‫‪4/000/000‬‬ ‫سجزی‪ ،‬بلوار وحدت‬ ‫(جاده مزرعه شور)‬ ‫سید محمد معین الدینی‪ -‬شهردار سجزی‬ ‫‪1137354‬‬ ‫الف‪862030:‬‬ ‫ممالف‪:‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!