روزنامه اصفهان امروز شماره 4072 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4072

روزنامه اصفهان امروز شماره 4072

روزنامه اصفهان امروز شماره 4072

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪ 05 |1400‬شوال ‪ | 17May2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4072‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شنیدن صدای مشا‬ ‫در کلـاب هــاوس‬ ‫با اصفهان امروز در کالب هاوس همراه شوید‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫خشکی زاینده رود بحران ملی است‬ ‫تهدیدگاوخونیدرکمین‪ 6‬استان‬ ‫پیامدهای خطرناک خشک شدن زاینده رود‬ ‫و تاالب گاوخونی‬ ‫ن سرخ‬ ‫ طوفا ‬ ‫در اصفهان فعال شد‬ ‫اگر گاوخونی تبدیل به کانون گردوغبار شود‪ ،‬می تواند ‪ ۶‬استان را تحت تاثیر قرار دهد و تا ‪ ۵‬هزار کیلومتر ذرات ریزگرد حرکت کنند‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫بازگشایی سامانه‬ ‫ثبت نام واکسن ‪۷۵‬‬ ‫ساله ها تا پایان هفته‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫پس از ‪ ۳۰‬سال‪ ،‬دو خط تولید به کارخانه پردازش پسماند اصفهان افزوده شد‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫حذف شیرابه از پسماند‬ ‫در اصفهان‬ ‫رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه‬ ‫مطرح کرد‪:‬‬ ‫تالش فوالد مبارکه‬ ‫برای مانع زدایی از تولید‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی‬ ‫عنوان کرد‬ ‫حمایتوپشتیبانی‬ ‫از طرح های توسعه‬ ‫شرکتمیرکو‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫سال های سخت میراث فرهنگی‬ ‫تجربه هایتلخوشیرین‬ ‫معماری در محور‬ ‫تاریخیوفرهنگی‬ ‫اصفهان‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫واکنش محرم نوید کیا به اخالقی ها‬ ‫در فوتبال ایران‬ ‫]عکس ‪ :‬پژمان گنجی پور ‪ /‬ایمنا[‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫خروج اصفهان‬ ‫از وضعیت قرمز‬ ‫اطالعیه شماره (‪ )1‬هیئت اجرایی هشتمین دوره‬ ‫انتخاباتسازماننظامپزشکیشهرستاناصفهان‬ ‫بدین وســیله به اطالع کلیه کادر پزشــکی مشمول ماده ‪ 4‬قانون ســازمان نظام پزشکی میرساند هشتمین‬ ‫دوره انتخابات سازمان نظام پزشــکی در روز جمعه مورخ ‪ 1400/4/25‬به طور همزمان در سراسر کشور‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬لذا متقاضیان ثبت نام در هیئت مدیره شهرستان اصفهان می توانند از تاریخ ‪1400/2/30‬‬ ‫لغایت ‪ 1400/3/5‬با توجه به شــرایط ذیل و در دســت داشــتن مدارک الزم به هیئت اجرایی انتخابات‬ ‫شهرستان اصفهان به ادرس ‪:‬خیابان اپادانا اول‪ ،‬روبروی حسینیه ‪ 15‬خرداد‪ ،‬معاونت درمان ‪ ،‬سالن کنفرانس‬ ‫از ساعت ‪ 8‬الی ‪ 13‬عصر مراجعه و ثبت نام نمایند‪.‬‬ ‫شرایط انتخاب شوندگان هیئت مدیره نظام پزشکی به استناد ماده ‪ 23‬قانون سازمان نظام پزشکی به‬ ‫‪ -1‬تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫‪ -2‬نداشتن فساد اخالقی و مالی‬ ‫‪ -3‬داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخالق و شئون پزشکی‬ ‫‪ -4‬داشــتن حسن شــهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اســام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‬ ‫تبصره‪ :‬اقلیت های دینی مصرح در قانون اساســی جمهوری اســامی ایران تابــع احکام دین اعتقادی خود‬ ‫می باشند‬ ‫‪ -5‬دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی‬ ‫‪ -6‬عدم عضویت در هیئت های نظارت و اجرایی‬ ‫مدارک الزم جهت ثبت نام داوطلبین در هیئت مدیره ها‪:‬‬ ‫‪ -1‬فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات)‪ 2 ،‬نسخه‬ ‫‪ -2‬تصویر کارت ملی‬ ‫یادداشت روز‬ ‫پشتوان ه قوی‪ ،‬کارامدی‬ ‫ضعیف‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫حسنروانشید‬ ‫اگهیمزایده‬ ‫اگهی ثبت نام کاندیداهای هئیت مدیره‬ ‫هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی شهرستان اصفهان‬ ‫شرح ذیل‪:‬‬ ‫نباید تمام حواشی را به‬ ‫گردن هواداران انداخت‬ ‫کارخانه پلی اکریل ایران در نظر دارد مطابق با جدول ذیل ضایعات محصوالت خود را از طریق مزایده به‬ ‫فروش رساند‪ .‬عالقمندان می توانند پیشنهادهای مکتوب خود را حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ‪1400/03/03‬‬ ‫در پاکتهای دربسته به دفتر حراست کارخانه واقع در اصفهان ـ کیلوکتر ‪ 45‬جادۀ مبارکه و یا به دفتر حفاظت‬ ‫ساختمان اداری پلی اکریل به نشانی اصفهان ـ چهاراه ابشار تحویل نمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫گروه ویژه‬ ‫جدید‬ ‫توضیحات و شــــرح ضایعات‬ ‫تناژ تقریبی‬ ‫قابل فروش‬ ‫‪1‬‬ ‫‪910‬‬ ‫ضایعات رشته ای فینیش نخورده و کشیده نشده‬ ‫طبقه دوم ریسندگی استیپل (‪ 958‬سابق)‬ ‫‪ 30‬تُن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪915‬‬ ‫نوار کشیده شده که بریده نشده و عمدتاً منقطع‪ ،‬چین خورده‬ ‫و با احتمال وجود قطعه سفت (‪ 952‬سابق)‬ ‫‪ 15‬تُن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪920‬‬ ‫ضایعات رشته ای فینیش خورده و کشیده نشده‬ ‫طبقه اول ریسندگی (‪ 962‬سابق)‬ ‫‪ 110‬تُن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪925‬‬ ‫ضایعات نوار تثبیت نشده که بعضاً ناقص کشیده شده‬ ‫یا چین نخورده (‪ 970‬سابق)‬ ‫‪ 90‬تُن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪960‬‬ ‫ضایعات رشته ای فینیش نخورده و کشیده نشده مرتبط با طبقه دوم‬ ‫ریسندگی(‪ 959‬سابق)‪ -‬با منبع پلیمر پیوسته‬ ‫‪ 115‬تُن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪980‬‬ ‫ضایعات نخ محصول کشیده نشده پلی استر روی بوبین‬ ‫با منبع پلیمر پیوسته (‪ 992‬سابق)‬ ‫‪ 100‬تُن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪950‬‬ ‫ضایعات رشته ای و سیمی پلی استر‬ ‫‪ 150‬تُن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪846‬‬ ‫ضایعات سر تاپس سفید و نیمه مات پلی استر‬ ‫‪ 1‬تُن‬ ‫‪9‬‬ ‫‪848‬‬ ‫ضایعات پرز ماشین شانه تاپس پلی استر‬ ‫‪ 1‬تُن‬ ‫جمع کل ‪:‬‬ ‫‪ 612‬تُن‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫* خرید صرف ًا به صورت نقدی و تحویل کاال به صورت فوری‪ ،‬پس از واریز وجه می باشد‪.‬‬ ‫* فروشنده در رد یا پذیرش پیشنهادات کام ً‬ ‫ال مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ 6 -3‬قطعه عکس ‪3*4‬‬ ‫‪ -4‬تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان نظام پزشکی که برابر اصل شده باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬تکمیل پرسشنامه داوطلبی عضویت هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی‬ ‫‪ -6‬تائیدیه ‪ 3‬سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی‬ ‫دکتر بهروز کلیدری ‪ -‬رئیس هیئت اجرایی‬ ‫هشتمیندورهانتخاباتسازماننظامپزشکی‬ ‫* متقاضیان موظفند ‪ 30‬درصد (‪ )30%‬مبلغ پیشنهادی را به صورت چک تضمین ارائه نمایند‪.‬‬ ‫* متقاضیــان مــی تواننــد جهــت هرگونــه ســوال و بازدید‪ ،‬بــا شــماره هــای ‪031- 5228 7578‬‬ ‫و ‪ 031- 5228 7576‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫کمیته فروش و بازاریابی کارخانه پلی اکریل ایران‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1828‬‬ ‫پشتوان ه قوی‪ ،‬کارامدی‬ ‫ضعیف‬ ‫حســن روانشــید| انچــه ایــن روزها ســخنگوی‬ ‫قــوه قضائیــه در نشســت اطالع رســانی خــود‬ ‫پیرامــون نقــش رســانه ها اظهــار داشــته‪« :‬کــه‬ ‫خبرنــگار می توانــد ضابــط دادگســتری باشــد امــا‬ ‫تنهــا ازنظــر افشــاگری و شــفافیت زیــرا نقــش‬ ‫اجــرا بــه عهــده مامــوران مربوطــه اســت»‪ ،‬باعــث‬ ‫دلگرمــی اصحــاب رکــن چهــارم دموکراســی شــد تا‬ ‫بــا انگیــزه ای مضاعــف به ســوی ســوژه هایی برونــد‬ ‫کــه بــا وجــود همــه توانایی هــا و پشــتوانه ای قــوی‬ ‫امــا همچنــان درجــا می زننــد‪.‬‬ ‫معــاون بهــره وری اقتصــادی موقوفــات و بقــاع‬ ‫متبرکــه ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه کشــور ابان‬ ‫مــاه ‪ ۹۸‬در مصاحب ـه ای بــا خبرنــگار گــروه جامعــه‬ ‫میــزان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه صحــت دارد‬ ‫ســازمان اوقــاف ثروتمندتریــن و پردرامدتریــن نهــاد‬ ‫دولتــی کشــور اســت؟ جــواب می دهــد‪« :‬اینکــه‬ ‫برخــی اظهــار می دارنــد ســازمان اوقــاف بیشــترین‬ ‫درامــد را دارد نمی دانیــم چطــور حســاب کرده انــد‪،‬‬ ‫اینکــه ســازمان اوقــاف دارایــی فیزیکــی زیــادی دارد‬ ‫صحــت دارد‪ ،‬ولــی بایــد ثــروت را تعریــف کــرد چــرا‬ ‫کــه وجــود نقــد و امــاک را شــامل می شــوند‪.‬‬ ‫موقوفــات بــر اســاس خیراندیشــی واقفــان در‬ ‫کشــور مــا وجــود داشــته و موقوفــات در دوره‬ ‫قاجاریــه و سلســله های بعــدی و هم اکنــون نیــز‬ ‫در کشــور رایــج بــوده اســت و عمومــً دارایی هــای‬ ‫قابل توجهــی هســتند کــه ارزش گــذاری باالیــی‬ ‫می تــوان دربــاره ان هــا صــورت داد ولــی‬ ‫ارزش گــذاری وابســته بــه زمــان اســت و نمی تــوان‬ ‫ارزش را در لحظــه تعییــن کــرد‪ .‬اصــوال موقوفــات‬ ‫بــه دودســته متصرفــی و غیــر متصرفــی تقســیم‬ ‫می شــوند‪ .‬غیــر متصرفی هــا موقوفاتــی هســتند کــه‬ ‫دارای متولــی هســتند و فــرد وقــف کــرده و متولــی‬ ‫را هــم تعییــن کــرده اســت کــه ایــن دســته تولیــت‬ ‫ان بــا ســازمان اوقــاف نیســت‪ ،‬ولــی اجــرای قانــون‬ ‫و نظــارت بــر ان هــا بــر عهــده ســازمان اوقــاف‬ ‫اســت‪ .‬درعین حــال مــوارد متصرفــی نیــز کــه‬ ‫تولیــد ان هــا بــر عهــده اوقــاف اســت کــم نیســت‬ ‫و قابل توجــه هســتند و بایــد ســعی کنیــم بیشــترین‬ ‫بهــره وری را در ان هــا ایجــاد کنیــم‪ ،‬البتــه بــا ایــن‬ ‫رویکــرد هــم کــه عیــن موقوفــه را حفــظ کنیــم‬ ‫کــه اصــل بــر ان اســت و از درامــدی کــه ایجــاد‬ ‫می کنــد صــرف حفــظ عیــن بشــود ولــی مابقــی‬ ‫بایــد صــرف اجــرای نیــت بشــود‪ .‬معــاون بهــره وری‬ ‫اقتصــادی موقوفــات و بقــاع متبرکــه در پاســخ بــه‬ ‫ایــن ســوال کــه نیــت واقفــان در هــر عرصــه و دوره‬ ‫به خوبــی تشــخیص داده شــده و درواقــع می تــوان‬ ‫گفــت واقفــان جامعــه شناســان دقیقــی بوده انــد و‬ ‫وقــت را بــه بهتریــن نحــو و بهتریــن نیــت وقــف‬ ‫کرده انــد‪ ،‬ولــی امــروز نیازهــای جدیــدی ایجــاد‬ ‫شــده و بایــد فرهنگ ســازی شــود کــه واقفانــی‬ ‫در جهــت ان نیازهــا هــم وقــف کننــد‪ .‬امــروز‬ ‫درامــد اوقــاف در انچــه متصرفــی اســت و یــا‬ ‫غیــر متصرفــی متفــاوت اســت‪ .‬امــار متصرفی هــا‬ ‫هــم بــه دودســته درامــد بقــاع متبرکــه و درامــد‬ ‫موقوفــات تقســیم می شــود کــه تنهــا از محــل‬ ‫موقوفــات چیــزی قریــب بــه هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫در ســال اســت کــه امیدواریــم بــر ایــن اســاس در‬ ‫چنــد ســال اینــده افزایــش یابــد‪ .‬در مــورد بقــاع‬ ‫متبرکــه هــم عــددی کمتــر از موقوفــات اســت کــه‬ ‫جــای افزایــش ایــن درامــد هــم وجــود دارد‪ .‬از ایــن‬ ‫گذشــته موقوفاتــی وجــود دارنــد کــه بــا گذشــت‬ ‫زمــان ایجــاد حــق شــده یعنــی متصرف هایــی‬ ‫داشــتند کــه در ایــن زمینــه امــاری نداریــم و درامــد‬ ‫ان هــا چنــد برابــر اســت کــه ســهم مــا از اقتصــاد‬ ‫کشــور بیشــتر در ایــن مــوارد اســت»‪ .‬انچــه از‬ ‫محتــوای کالم و ظواهــر امــر پیداســت ســازمان‬ ‫اوقــاف و امــور خیریــه در قالــب یــک نهــاد دولتــی‬ ‫و زیرمجموعــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫بالطبــع عــاوه بــر ثــروت بیکــران و حساســی کــه‬ ‫دارد و هــرروز بــر اســاس وصایایــی متفــاوت بــر‬ ‫ان افــزوده می شــود و همچنیــن از بودجــه دولــت‬ ‫هــم به منظــور هزینه هــای جــاری خــود بهره منــد‬ ‫می گــردد امــا نبــودن مدیریــت مقتــدر در بخــش‬ ‫اقتصــادی ان باعــث می شــود تــا روزبــه روز و بــه‬ ‫دالیــل متعــدد عرصــه و اعیان هــا را از دســت بدهنــد‬ ‫و همچنیــن در ایــن میــان پیرامــون وقف هــای‬ ‫بی بدیلــی کــه جنبــه میراث هــای ملمــوس را‬ ‫دارنــد بی تفــاوت باشــند تــا به مرورزمــان منحــط‬ ‫و بــه ویرانــه تبدیــل شــوند‪ .‬اگــر بخواهیــم دالیــل‬ ‫بعضــی از ســهل انگاری ها را در ســازمان میــراث‬ ‫فرهنگــی و یــا شــهرداری ها کمبــود درامــد و اعتبــار‬ ‫فــرض کنیــم امــا ایــن برهــان بــرای اوقــاف صــادق‬ ‫نیســت زیــرا بــا وجــود ثــروت کالن و درامدهــای‬ ‫پایــداری کــه از محــل اجاره بهــا بــه دســت می ایــد‬ ‫ولــی در نگهــداری برخــی اثــار ســهل انگاری شــده‬ ‫و یــا ناتــوان هســتند کــه بــرای نمونــه مشــتی از‬ ‫خــروار می تــوان بــه حمــام تاریخــی شــیخ بهایــی‬ ‫اشــاره کــرد زیــرا بیــش از دو ســال اســت نــم و‬ ‫رطوبــت تمــام وجــودش را گرفتــه و همیــن روزهــا‬ ‫بــه سرنوشــت دیگــر بناهــای وقفــی و تاریخــی دچار‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬از ســویی تکیــه و حســینیه گــرک یراق‬ ‫نزدیــک پانــزده ســال اســت بــه ویران ـه ای تبدیــل‬ ‫شــده تــا ابهامــی باشــد بــرای کارایــی کــم یــک‬ ‫نهــاد بــا پشــتوانه ای قــوی و کارامــدی نــه چنــدان‬ ‫قــوی‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫دوشنبه | ‪ 27‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4072‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫پس از ‪ ۳۰‬سال‪ ،‬دو خط تولید به کارخانه پردازش پسماند اصفهان افزوده شد‬ ‫حذف شیرابه از پسماند در اصفهان‬ ‫از این پس ‪ ۱۰‬تا ‪ ۳۰‬مترمکعب شیرابه به سمت الگون ها رفته و تبخیر می شود‬ ‫«بهره بـرداری از پروژه هـای سـازمان مدیریـت پسـماند‬ ‫شـهرداری اتفاق بسـیار مهمی در حوزه حفظ محیط زیسـت‬ ‫بـه شـمار می ایـد که می تواند برای سـایر شـهرهای کشـور‬ ‫الگو باشـد‪».‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنـا‪ ،‬روز گذشـته شـهردار اصفهان در مراسـم‬ ‫بهره بـرداری از پروژه هـای سـازمان مدیریـت پسـماند‬ ‫شـهرداری اصفهـان اظهـار کـرد‪ :‬مهمتریـن موضـوع در‬ ‫ارتبـاط بـا راه انـدازی خطـوط جدید و دیگـر اقدامـات انجام‬ ‫شـده در سـازمان مدیریـت پسـماند حفـظ شـان و جایـگاه‬ ‫و کرامـت افـراد شـاغل در ایـن مـکان اسـت‪ .‬او افـزود‪ :‬در‬ ‫‪ ۳۰‬سـال گذشـته تنها سـه خـط تولیـد در کارخانه پـردازش‬ ‫وجـود داشـت که در سـه سـال گذشـته دو خط تولیـد به ان‬ ‫اضافـه شـده و فراینـد ‪ ۵۰۰‬تـن پسـماندهای ورودی روزانه‬ ‫بـه کارخانـه در ایـن دو خـط جدیـد طی می شـود‪ .‬شـهردار‬ ‫اصفهـان ادامـه داد‪ :‬روزانـه ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۳۰‬مترمکعـب شـیرابه از‬ ‫پسـماندها تولید می شـد که محیط زیسـت و اب وخاک را به‬ ‫خطـر انداختـه بـود‪ ،‬از ایـن رو از ابتـدای فعالیـت ایـن دوره‬ ‫مدیریـت شـهری بـرای رفـع این مشـکل دغدغه داشـته و‬ ‫چاره اندیشـی کردیـم‪ .‬او خاطرنشـان کـرد‪ :‬امـروز ‪ ۷۰۰‬متـر‬ ‫کانال سـازی و سـه الگـون بـا ظرفیـت ‪ ۱۲‬هـزار مترمکعب‬ ‫ایجـاد شـده تـا شـیرابه ها در ایـن الگون هـا تبخیـر شـود و‬ ‫پسـماندهای حاصـل از ان نیـز در مسـیر فرایندهـای بعدی‬ ‫قـرار گیـرد و وارد زمین نشـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مدیریت نخاله های ساختمانی در شهر‬ ‫نـوروزی بـا اشـاره بـه مدیریـت نخاله هـای سـاختمانی در‬ ‫شـهر اظهـار کـرد‪ :‬سیسـتمی بـرای مدیریـت نخاله هـای‬ ‫سـاختمانی تعریـف و نصـب شـده اسـت بـر ایـن اسـاس‬ ‫زمانـی که شـهروند بـرای دریافت مجوز تخریب سـاختمان‬ ‫بـه شـهرداری مراجعـه می کنـد‪ ،‬مشـخصات ثبت می شـود‬ ‫در ایـن راسـتا از زمـان تخریـب سـاختمان‪ ،‬سیسـتم کنترل‬ ‫از نحـوه تخلیـه نخاله هـا در مـکان مشـخص شـده (گردنه‬ ‫زینـل) نظـارت دارد و چنانچـه نخاله هـا در محـل دیگـری‬ ‫تخلیه شـود مقررات قانونی اعمال خواهد شـد‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کـرد‪ :‬بهره بـرداری از پروژه هـای سـازمان مدیریت پسـماند‬ ‫شـهرداری اتفاق بسـیار مهمی در حوزه حفظ محیط زیسـت‬ ‫بـه شـمار می ایـد که می تواند برای سـایر شـهرهای کشـور‬ ‫الگـو باشـد‪ .‬شـهردار اصفهـان ضمـن قدردانـی از کارکنـان‬ ‫ایـن سـازمان اظهار کرد‪ :‬کارکنان و مهندسـان این سـازمان‬ ‫در شـرایط تحریـم و کرونـا سیسـتمی ایجاد کردنـد که نیاز‬ ‫بـه تجهیـزات خارجـی داشـت‪ ،‬اما بـا اسـتفاده از دانش خود‬ ‫بومی سـازی را محقـق کردنـد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اتفاقات جهانی در سازمان مدیریت پسماند‬ ‫شهرداری اصفهان رخ داده است‬ ‫نـوروزی بـا بیـان اینکه امـروزه یکـی از محورهـای اصلی‬ ‫حقـوق بشـر‪ ،‬محیط زیسـت اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬حقـوق بشـر‬ ‫تاکنـون نسـل های مختلفی را پشـت سـر گذاشـته اسـت؛‬ ‫نسـل نخسـت از سـال ‪ ۱۹۴۸‬به مباحث ازادی هـا پرداخت‬ ‫و هر انچه در اعالمیه حقوق بشـر و سـایر کنوانسـیون های‬ ‫بین المللـی امـده در رابطـه بـا نسـل نخسـت حقـوق‬ ‫بشـر اسـت‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬نسـل دوم حقـوق بشـر مسـائل‬ ‫اقتصـادی و فرهنگـی بوده و نسـل سـوم همبسـتگی بین‬ ‫بشـر و محیط زیسـت اسـت و انچـه امـروز در بهره برداری‬ ‫از پروژه هـای سـازمان مدیریـت پسـماند اتفاق افتاد‪ ،‬نسـل‬ ‫سـوم حقـوق بشـری اسـت‪ .‬شـهردار اصفهـان بـا تاکیـد‬ ‫بـر اینکـه امـروز در سـازمان مدیریـت پسـماند شـهرداری‬ ‫اصفهـان اتفاقـات جهانی رخ داده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬پروژه های‬ ‫سـازمان مدیریـت پسـماند انچـه بیشـتر ذهـن افـراد را به‬ ‫سـمت خـود هدایـت می کـرد‪ ،‬محقـق کرده اسـت؛ شـهر‬ ‫مـا نیـاز دارد کـه بـه محیط زیسـتش توجـه شـود کـه این‬ ‫مهـم نیازمنـد تعامل و همـکاری همه اجزای جامعه اسـت‪.‬‬ ‫نـوروزی بـا بیـان اینکـه شـهرداری به تنهایـی نمی توانـد‬ ‫محیط زیسـت را موردتوجـه قـرار دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در شـهر‬ ‫بـه عنـوان موجـود زنـده بایـد شـرایط زندگی فراهم شـود‬ ‫چـرا که زندگـی همواره جاری اسـت و بـا مفاهیم مختلفی‬ ‫همچـون کیفیـت‪ ،‬نـوع زندگـی‪ ،‬رعایـت بهداشـت و حفظ‬ ‫محیط زیسـت کـه هرکـدام در زندگی شـهروندان تاثیرگذار‬ ‫اسـت‪ ،‬روبروسـت‪ .‬او افـزود‪ :‬شـهروندان بایـد بـه گونـه ای‬ ‫عمـل کننـد تا ایـن موجود زنـده بـه دور از افت هـا زندگی‬ ‫کنـد و شـهروندان درون این موجود زنده مسـیر درسـتی را‬ ‫با سلامتی سـپری کنند و ایـن اتفاق امروز رخ داده اسـت‪.‬‬ ‫نـوروزی تصریـح کـرد‪ :‬شـاید بـرای عـده ای هزینـه ‪۵۰‬‬ ‫میلیـارد تومانـی بـرای اجـرای پروژه های مدیریت پسـماند‬ ‫در مقابل بودجه ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومانی شـهرداری اصفهان‬ ‫رقـم قابل توجهـی نباشـد امـا واقعیت ان اسـت کـه یکی از‬ ‫مهمتریـن اقدامـات در شـهر عملیاتـی شـده کـه می توانـد‬ ‫حیات بخـش و امیدبخـش باشـد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همه کسـانی‬ ‫کـه در ائیـن افتتـاح پروژه هـای سـازمان مدیریت پسـماند‬ ‫حضـور یافتنـد باید ایـن صدا را بـه گوش همه برسـانند که‬ ‫اگـر می خواهیـم کارهـا تکمیـل شـود همـه باید احسـاس‬ ‫مسـئولیت کنند‪ .‬شـهردار اصفهان بـا بیان اینکـه راه اندازی‬ ‫دو خـط تولیـد جدیـد‪ ،‬پروژه هـای تفکیکـی و سـرند انجام‬ ‫شـده امـا راهـکار اصلی بـرای مدیریت پسـماند مشـارکت‬ ‫مـردم در خانـه اسـت‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬کار تفکیـک توسـط‬ ‫تـک تـک شـهروندان در منازل شـدنی اسـت‪ .‬او افـزود‪ :‬در‬ ‫ابتـدای فعالیـت ایـن دوره مدیریـت شـهری ‪ ۵۰۰‬تـن دفن‬ ‫زبالـه را شـاهد بودیـم کـه ایـن امـار تـا دو روز گذشـته به‬ ‫‪۴۰۰‬تـن رسـید و اکنون بـا بهره بـرداری از پروژه های جدید‬ ‫‪۱۳‬درصـد دیگـر از ان حجـم کاسـته خواهـد شـد و از ایـن‬ ‫پـس ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۳۰‬مترمکعـب شـیرابه که خطرناک تریـن مواد‬ ‫بـرای حیـات بشـری اسـت‪ ،‬دیگر در زمیـن فرو نمـی رود و‬ ‫اسـیب نمی رسـاند بلکـه به سـمت الگون ها رفتـه و تبخیر‬ ‫می شـود و تـه مانـده انهـا نیـز از لجـن زار خـارج می شـود‪.‬‬ ‫نـوروزی افـزود‪ :‬با اسـتفاده از فناوری هاضم بی هـوازی مواد‬ ‫خطرنـاک به انرژی تبدیـل و گازوئیل و برق تولید می شـود‬ ‫و ایـن هـدف بـزرگ بـا دسـتان کارکنـان و کارشناسـان‬ ‫سـازمان مدیریـت پسـماند شـدنی اسـت؛ البتـه ایـن هدف‬ ‫در برنامـه راهبـردی اصفهـان ‪ ۱۴۰۵‬موردتوجه قـرار گرفته‬ ‫و بـه زودی اتفاقـات مهمتـری در ایـن سـازمان به واسـطه‬ ‫همدلـی و همراهـی اتفـاق خواهـد داد‪ .‬او با تاکیـد بر اینکه‬ ‫همدلـی و همراهـی پشـتوانه چهار سـال فعالیت ایـن دوره‬ ‫مدیریـت شـهری در تمـام سـازمان ها و مناطق شـهرداری‬ ‫بـوده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬اگـر اراده کنیـم هـر روز امـکان افتتاح‬ ‫پروژه هـای جدیـد در شـهر را داریـم چـرا کـه ظرفیت های‬ ‫الزم وجـود دارد؛ اگـر شـرایط کرونایـی وجود نداشـت ائین‬ ‫بهره بـرداری از پروژه هـای مدیریـت پسـماند بایـد با حضور‬ ‫اسـتاندار اصفهـان‪ ،‬مدیـران کل و دسـتگاه هایی کـه بـه‬ ‫سلامت مـردم جامعـه نزدیک هسـتند حضور می داشـتند‪،‬‬ ‫همچنیـن بایـد لحظـه به لحظـه ایـن برنامه از رسـانه ملی‬ ‫پخش شـود تـا اموزشـی بـرای خانواده ها باشـد کـه بدانند‬ ‫پسـماندهای جمع اوری شـده از درب منـازل انهـا بـا حجـم‬ ‫هـزار تـن در هـر شـبانه روز و انتقـال بـه کارخانه پـردازش‬ ‫چگونـه مدیریـت می شـود‪ .‬شـهردار اصفهان با بیـان اینکه‬ ‫اگـر پسـماندها در شـهر مدیریـت نمی شـد اثار زیـان باری‬ ‫برای محیط زیسـت شـهری بـه همراه داشـت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫پایه گـذاری ایـن اقدامـات به گونه ای بوده که برای همیشـه‬ ‫تـداوم خواهـد یافت‪.‬‬ ‫پیامدهای خطرناک خشک شدن زاینده رود و تاالب گاوخونی‬ ‫ن سرخ در اصفهان فعال شد‬ ‫ طوفا ‬ ‫بنا به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان‬ ‫بارگذاری بیش از حد بر حوضه ابریز زاینده رود در استان های‬ ‫اصفهان و چهارمحال بختیاری دلیل خشکی رودخانه است‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬گویا خشکی زاینده رود و تاالب گاوخونی‬ ‫به معضل همیشگی استان اصفهان تبدیل شده و مسئوالن یا‬ ‫توان مدیریت منابع ابی استان را ندارند یا نمی خواهند ابی در‬ ‫این رودخانه همیشگی جریان داشته باشد که در هر دو مورد‪،‬‬ ‫سوء مدیریت نمود قابل توجهی دارد‪ .‬درهرصورت‪ ،‬جاری بودن‬ ‫زاینده رود به خواست همیشگی مردم استان اصفهان تبدیل شده‬ ‫و اکثر قریب به اتفاق مسئوالن استان و کشور‪ ،‬وعده بازگشت‬ ‫اب به این رودخانه را داده اند؛ اما اوضاع نه تنها بهبود نیافته بلکه‬ ‫شاید تابستان امسال شاهد سهمیه بندی اب در استان باشیم‪.‬‬ ‫در همین راستا مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان‬ ‫با بیان اینکه اداره کل محیط زیست اصفهان دائما مسئوالن‬ ‫را از خطرات باز و بسته شدن مکرر اب مطلع می کند‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬به عنوان یکی از اعضای کارگروه سازگاری با کم ابی و‬ ‫صیانت از منابع اب‪ ،‬با استناد به مطالعات دانشگاهی و تحقیقات‬ ‫کارشناسی انجام شده‪ ،‬همواره در سطوح ملی و استانی در‬ ‫خصوص تبعات جدی زیست محیطی‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫اجتماعی خشک شدن تاالب بین المللی گاوخونی و قطع و‬ ‫وصل شدن اب و عدم استمرار جریان در بستر زاینده رود‪ ،‬هشدار‬ ‫داده ایم و همچنین بر ضرورت تامین حقابه های زیست محیطی‬ ‫متناسب با میزان منابع و ذخایر ابی در دسترس و استمرار‬ ‫جریان زاینده رود‪ ،‬تاکید داریم‪ .‬ایرج حشمتی افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫ضوابط‪ ،‬مدیریت منابع و مصارف ابی بر عهده وزارت نیرو و‬ ‫شرکت اب منطقه ای است و تصمیم گیری نهایی در خصوص‬ ‫جریان زاینده رود و باز و بسته شدن ان بر اساس میزان ذخایر‬ ‫اب سد زاینده رود و جداول منابع و مصارف‪ ،‬در کارگروه های‬ ‫سازگاری با کم ابی و صیانت از منابع اب‪ ،‬انجام می شود‪ .‬او در‬ ‫خصوص پیامدهای خطرناک خشک شدن زاینده رود و تاالب‬ ‫گاوخونی گفت‪ :‬خشکسالی بسیار شدید و کم سابقه در سال های‬ ‫اخیر بویژه سال ابی ‪ 1400 -1399‬و فقر پوشش گیاهی و‬ ‫نیز کاربری هایی مانند خاکبرداری و یا فعالیت های معدنی در‬ ‫زمان های وزش باد‪ ،‬سبب فعال شدن کانون های نقطه ای‬ ‫گردوغبار و شکل گیری طوفان های لحظه ای در استان بویژه‬ ‫در مناطق شرق‪ ،‬شمال شرق‪ ،‬شمال و بعضا در نواحی مرکزی‬ ‫می شود‪ .‬مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره‬ ‫به طوفان سرخ تودشک که در ایام نوروز رخ داد‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫وزش باد شدید و چند روزه در ایام نوروز سبب پدیده گردوغبار‬ ‫و طوفان های محلی در بسیاری از نقاط شرق و شمال شرق‬ ‫استان شد‪ .‬وقوع طوفان سرخ در شهر تودشک در ایام نوروز نیز‬ ‫به منشا یابی دقیق نیاز داشته و نمی توان مشخصا به خشکی‬ ‫تاالب گاوخونی و بستر زاینده رود نسبت داد چرا که هنوز حداقل‬ ‫رطوبت در رسوبات و بستر تاالب گاوخونی و نیز حداقل جریان‬ ‫زه اب ها و پساب کشاورزی در بستر زاینده رود در شرق اصفهان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اگرچه خشکی کامل تاالب گاوخونی و‬ ‫زاینده رود و از دست رفتن این رطوبت حداقلی در رسوبات‪،‬‬ ‫قطعا پیامدهای ناگوار و خطرناکی از جمله خیزش گردوغبار‬ ‫و ریزگردها با بار الودگی همراه با فلزات سنگین خواهد داشت‪.‬‬ ‫حشمتی با بیان اینکه کارگروه احیای زاینده رود تشکیل‬ ‫شده اما برای احیای کامل ان‪ ،‬کافی نیست‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫نقشه راه احیای این رودخانه و تاالب بین المللی گاوخونی با‬ ‫محوریت وزارت نیرو و اب منطقه ای و با دعوت و مشارکت‬ ‫همه دستگاه های مرتبط و ذینفعان تدوین شده که در مرحله‬ ‫بررسی و تصویب نهایی در شورای عالی اب است؛ اما مطالبه ما‬ ‫این است که همانند دریاچه ارومیه‪ ،‬ستاد احیای ملی زاینده رود‬ ‫تشکیل شود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬ارتقای کارگروه احیای زاینده رود‬ ‫به ستاد ملی‪ ،‬اختیارات و پشتوانه قوی تری برای استان ایجاد‬ ‫می کند و با سرعت و جامعیت بیشتری‪ ،‬احیای زاینده رود انجام‬ ‫می شود‪ .‬البته تصویب نهایی و اجرای دقیق مصوبات کارگروه‬ ‫احیای زاینده رود به عنوان یک سند قوی و جامع نیز می تواند‬ ‫موجبات اقدامات در زمینه احیای زاینده رود و تاالب گاوخونی را‬ ‫فراهم اورد اما با وجود ستاد ملی احیا‪ ،‬برنامه ریزی ها به صورت‬ ‫دقیق تری پیش خواهد رفت‪ .‬مدیرکل حفاظت محیط زیست‬ ‫استان اصفهان با اشاره به حضور و نقش اداره کل حفاظت‬ ‫محیط زیست استان اصفهان در کارگروه احیای زاینده رود‬ ‫گفت‪ :‬برحسب دعوت‪ ،‬نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست‬ ‫در جلسات استانی کارگروه های سازگاری با کم ابی و نقشه‬ ‫راه احیای زاینده رود حضور فعال دارد و در جلسات کارگروه‬ ‫ملی احیای زاینده رود نیز نماینده سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫شرکت می کند‪ .‬او افزود‪ :‬نمایندگان حفاظت محیط زیست‬ ‫همواره ضرورت تامین حقابه های زیست محیطی به عنوان‬ ‫نیاز کلیدی و حیاتی در احیای زاینده رود و تاالب را تشریح‬ ‫می نمایند و نسبت به پیامدها و اثرات خطرناک خشک شدن‬ ‫این زیست بوم ارزشمند ابی در فالت مرکزی ایران هشدار داده‬ ‫و با جدیت از مالحظات زیست محیطی بر اساس اطالعات‬ ‫فنی و تخصصی و اصول پایداری‪ ،‬دفاع می کنند‪ .‬حشمتی ادامه‬ ‫داد‪ :‬نمایندگان حفاظت محیط زیست بر اجرایی شدن مصوبه‬ ‫شورای عالی اب که حقابه های زیست محیطی را در اولویت‬ ‫دوم بعد از شرب می دانند و همچنین بر رعایت قانون حفاظت از‬ ‫تاالب ها تاکید دارند‪ .‬ضمن انکه اداره کل حفاظت محیط زیست‬ ‫استان اصفهان بر اساس وظایف نظارتی و حاکمیتی خود هرگز‬ ‫با تصمیم و یا اقداماتی که در مغایرت با حفظ محیط زیست‬ ‫و توسعه پایدار باشد‪ ،‬همراهی و موافقت نمی کند‪ .‬مدیرکل‬ ‫حفاظت محیط زیست استان اصفهان در این خصوص بیان‬ ‫داشت‪ :‬در مورد مرگ ماهیان در مسیر چم اسمان ـ مبارکه‪ ،‬باید‬ ‫اشاره داشت که رودخانه زاینده رود یک رودخانه حفاظت شده‬ ‫و از مناطق تحت مدیریت محیط زیست نیست و طبیعتا وقتی‬ ‫اب از سد زاینده رود قطع می شود پس از مدتی به علت خشک‬ ‫شدن بستر و اخرین مانداب های باقیمانده در پایین دست‪ ،‬باعث‬ ‫تلفات ابزیان مختلف از جمله ماهی ها می شود‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫وقوع چنین اتفاقاتی برای زیست بوم زاینده رود و تاالب گاوخونی‬ ‫بسیار خسارت بار است‪ .‬ضمن انکه نمی توان از انقراض که به‬ ‫معنی حذف دائمی یک گونه از یک محل خاص و بویژه در‬ ‫محیط یک رودخانه که زیست بوم باز بوده و امکان جابه جایی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬بدون مطالعات دقیق علمی و مطالعات زمان دار‬ ‫و مستمر که پیش نیاز اصلی است‪ ،‬صحبت کرد‪ .‬حشمتی با‬ ‫بیان اینکه بر اساس اعالم اب منطقه ای تقریبا از اخر تابستان‬ ‫‪ 1399‬تا کنون ابی از سد چم اسمان به پایین دست جاری‬ ‫نبوده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برداشت غیرمجاز در مسیر خشک شده‪،‬‬ ‫سبب مرگ ماهیان در نقاط پایین دست چم اسمان شده است‪.‬‬ ‫ماهیان در برکه ها و مانداب های واقع در امتداد زاینده رود که‬ ‫هنوز از سال قبل و بویژه با وجود زایش ها و جریان های اندک‬ ‫میان حوضه ای و زهاب های کشاورزی و یا بارش های اوایل‬ ‫زمستان هنوز مقداری اب داشته‪ ،‬پراکنده بوده اند‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫در کل قطعی جریان و باز و بستن اب مسلما خسارات جدی‬ ‫و جبران ناپذیر بر کلیه زیستمندان ابزی و کنار ابزی در طول‬ ‫مسیر از سد زاینده رود تا تاالب وارد می سازد چرا که حیات‬ ‫انها به اب و استمرار جریان ان بستگی دارد‪ .‬مدیرکل حفاظت‬ ‫محیط زیست استان اصفهان با تاکید بر بارگذاری های بیش‬ ‫از حد ظرفیت بر مسیر ابریز حوضه زاینده رود گفت‪ :‬عواملی‬ ‫که باعث بحرانی شدن وضعیت زاینده رود و خشکی تاالب‬ ‫گاوخونی در فالت مرکزی شده متنوع و پیچیده است که البته‬ ‫مهمترین این عوامل‪ ،‬بارگذاری های بیش از حد ظرفیت در‬ ‫کل حوضه ابریز زاینده رود در دو استان اصفهان و چهارمحال و‬ ‫بختیاری طی چند دهه گذشته است‪ .‬بارگذاری های بی رویه بر‬ ‫حوضه زاینده رود شامل کشاورزی‪ ،‬صنعت‪ ،‬شرب‪ ،‬ویالسازی‬ ‫و حتی فضای سبز است‪ .‬خشکسالی های شدید سال های‬ ‫اخیر هم مزید بر علت شده است‪ .‬او در خصوص نسبت‬ ‫مصرف اب به ظرفیت منابع ابی بیان داشت‪ :‬وضعیت منابع‬ ‫ابی در گذشته های دور نسبت به مصارف برتری داشته ولی‬ ‫هم اکنون و بویژه در دو دهه اخیر وضعیت منابع و ذخایر ابی‬ ‫نسبت به مصارف بسیار کمتر شده و نمی توان شرایط کنونی‬ ‫و گذشته را قیاس کرد‪ .‬حشمتی ادامه داد‪ :‬مدیریت ناصحیح‬ ‫منابع اب و عدم اینده نگری‪ ،‬توسعه غیرمتوازن‪ ،‬نادیده گرفتن‬ ‫مالحظات توسعه پایدار و امایش سرزمین و توسعه بی پروا‬ ‫در تمامی کاربری ها‪ ،‬عدم توجه به مسئله حیاتی حفاظت از‬ ‫محیط زیست و ارزش ها و کارکردهای متنوع رودخانه و تاالب‪،‬‬ ‫حذف غیرقانونی حقابه های زیست محیطی‪ ،‬برداشت بی رویه‬ ‫از چاه ها و انتقال به خارج حوضه‪ ،‬انتقال بین حوضه ای‪،‬‬ ‫خشکسالی های شدید و عدم بهره وری و صرفه جویی شایسته‬ ‫در مصرف‪ ،‬سبب کسری فزاینده منابع نسبت به مصارف شده‬ ‫و تضعیف شدید و تهی شدن منابع و ذخایر ابی سطحی و‬ ‫زیرسطحی را در پی داشته است‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬البته اشاعه‬ ‫دانش و اطالعات در مورد تبعات جدی و فراگیر خشک شدن‬ ‫رودخانه و تاالب به عنوان حق عامه‪ ،‬توجه عمیق و درک‬ ‫فواید و ارزش های گوناگون رودخانه و تاالب در مسیر اصالح‬ ‫رویکردها‪ ،‬نظارت و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز از‬ ‫سرشاخه ها تا پایین دست‪ ،‬جلوگیری از هرگونه بارگذاری جدید‬ ‫و استفاده صحیح از منابع موجود و در نهایت تصویب و اجرای‬ ‫نقشه راه احیای زاینده رود و جبران کسری منابع‪ ،‬الزمه حرکت‬ ‫در مسیر نجات رودخانه زاینده رود و تاالب بین المللی گاوخونی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خشکی زاینده رود بحران ملی است‬ ‫تهدیدگاوخونی‬ ‫در کمین‪ 6‬استان‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تاکید بر احیای‬ ‫تاالب گاوخونی و رودخانه زاینده رود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر گاوخونی‬ ‫تبدیل به کانون گردوغبار شود‪ ،‬می تواند ‪ ۶‬استان را تحت‬ ‫تاثیر قرار دهد و تا ‪ ۵‬هزار کیلومتر ذرات ریزگرد حرکت کنند‪.‬‬ ‫منصور شیشه فروش در گفت وگو با فارس با اشاره به‬ ‫اینکه علت الودگی هوای امسال گرد و غبار بود‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫همه مناطق استان تحت تاثیر خشکسالی قرار دارد‪ ،‬میانگین‬ ‫بارش در استان اصفهان از مهر سال گذشته تاکنون ‪۱۲۲‬‬ ‫میلی متر بوده است که نسبت به بلندمدت در همین مقطع‪۳۴‬‬ ‫درصدکاهشداشتهاست‪.‬مدیرکلمدیریتبحراناستانداری‬ ‫اصفهان با اشاره به میزان بارش در شهرستان های استان‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬بارش در شهرهای ورزنه ‪ ۵۰‬درصد‪ ،‬نائین ‪۴۹‬‬ ‫درصد‪ ،‬مورچه خورت‪ ۵۳‬درصد‪ ،‬شرق اصفهان‪ ۴۱‬درصد‪ ،‬خور‬ ‫و بیابانک ‪ ۱۵‬درصد‪ ،‬کاشان ‪ ۴۷‬درصد‪ ،‬شهرضا ‪ ۳۰‬درصد‪،‬‬ ‫فریدون شهر‪ ۳۳‬درصد‪ ،‬سمیرم‪ ۱۵‬درصد کاهش داشته است‬ ‫و اکثر چشمه ها کم اب و قنوات خشک شده و چاه ها کم‬ ‫اب و کیفیتش را از دست داده است‪.‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫تاالب گاوخونی ‪ ۴۷۶‬کیلومتر وسعت دارد و تنها ‪ ۴‬درصد از‬ ‫ان نم و رطوبت دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۲۷۸‬روستا در‬ ‫استان با تانکر اب رسانی می شوند و در بررسی های انجام شده‬ ‫‪ ۸۰‬درصد استان درگیر خشکسالی بلندمدت و اکثر مناطق‬ ‫درگیر خشکسالی متوسط تا شدید هستند‪.‬شیشه فروش ادامه‬ ‫داد‪ :‬فصول زمستان و پاییز و فروردین به علت نامناسب بودن‬ ‫الگوهای جوی‪ ،‬افزایش ارتفاع در الیه های جوی و عدم تغذیه‬ ‫رطوبت کافی به سامانه های جوی تبدیل به وزش باد شدند‪،‬‬ ‫وزش باد در فروردین ماه تاکنون باعث شده ‪ ۱۹‬روز هوای‬ ‫اصفهان و ‪ ۸‬شهر اطراف با گرد و غبار مواجه شوند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ادامه وزش باد و فعال شدن کانون های گرد‬ ‫و غبار در بهار‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان‬ ‫اینکه در بهار امسال وزش باد ادامه خواهد داشت‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫وزش باد سبب فعالیت کانون های گرد و غبار می شود‪ ،‬چون‬ ‫عم ً‬ ‫ال بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار هکتار از اراضی اطراف زاینده رود‬ ‫کشت نشده و اراضی حاصلخیزی که باید کشت می شدند‪،‬‬ ‫رها شده اند‪.‬وی با بیان اینکه وزش بادها سبب خشکی در‬ ‫گیاهان و خشکی علوفه ها شده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬دام ها در‬ ‫مناطق عشایری نیاز به علوفه پیدا کرده اند و به همین دلیل از‬ ‫استان های خوزستان به این سمت امده اند چون هیچ بارانی‬ ‫نباریده است و بیش از ‪ ۵۰‬درصد عشایر در سمیرم و چادگان‬ ‫زودتر امده اند و تقویم کوچ را رعایت نکردند‪ .‬شیشه فروش با‬ ‫بیان اینکه ‪ ۳۲‬درصد از استان اصفهان بیابانی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کانون های گرد و غبار مطالعه شده و یک میلیون و ‪۹۲‬‬ ‫هزار هکتار کانون فرسایش بادی در استان داریم‪ .‬مدیرکل‬ ‫مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به ایین نامه مقابله‬ ‫با اثرات گرد و غبار افزود‪ :‬منابع طبیعی باید سریعًا یک بررسی‬ ‫فنی با محیط زیست داشته باشند و کانون های جدید را‬ ‫شناسایی و مطالعه کنند و کانون های استان های هم مرز ما‬ ‫را هم شناسایی کنند و به ان ها اعالم کنند که هم زمان با‬ ‫استان اصفهان اجرای طرح های پیشگیری و کنترل کانون ها‬ ‫و بیابان زدایی را در استان هایشان اجرا کنند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫استان اصفهان ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار هکتار وسعت دارد که‬ ‫‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار هکتار یعنی ‪ ۳۲‬درصد استان بیابان‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در سال های گذشته ‪ ۳۰۷‬هزار هکتار جنگل‬ ‫دست کاشت در مناطق بیابانی با هدف پیشگیری از حرکت‬ ‫شن های روان کاشت شده است و ‪ ۱۶‬کانون گرد و غبار در‬ ‫یک سال گذشته ‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان خسارت به استان وارد‬ ‫کرده اند و کانال ها را پر از گرد و شن می کنند و اثراتی بر‬ ‫گیاهان و زنبورعسل دارند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تصادف ‪ ۲۵‬خودرو از نتایج گرد و غبار در‬ ‫فروردین ماه بود‬ ‫شیشه فروش با بیان اینکه تونل های باد اطراف جاده ها از‬ ‫دیگر عوامل موثر بر گرد و غبار است گفت‪ :‬این تونل ها باید‬ ‫با همکاری اداره راه و منابع طبیعی شناسایی شوند و از ان‬ ‫حفاظت شود‪ ،‬همان طور که در فروردین ماه به علت شدت‬ ‫گرد و غبار در کنارگذر شرق و سگزی ‪ ۲‬مورد تصادف جمعی‬ ‫داشتیم که ‪ ۲۵‬خودرو تصادف زنجیره ای داشتند که به علت‬ ‫شدت گرد و غبار و عدم افق دید اتفاق افتاد به همین منظور‬ ‫باید در این جاده تله رسوب گیر و بادشکن غیرزنده ایجاد شود‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در دو جلسه مهم استراتژی ها در برابر الودگی هوا برای‬ ‫پاییز و زمستان تبیین و به دستگاه ها ابالغ شد که محیط‬ ‫زیست نظارت کند و این سازمان همراه با هواشناسی گرد و‬ ‫غباررامنشایابیکنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬گرد و غبار گاوخونی‪ ۶‬استان را تحت تاثیر‬ ‫قرارمی دهد‬ ‫وی با تاکید بر اینکه الزمه تمامی مواردی که گفته‬ ‫شد‪ ،‬احیای زاینده رود و تاالب گاوخونی است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫اگر گاوخونی تبدیل به کانون گرد و غبار شود می تواند ‪۶‬‬ ‫استان را تحت تاثیر قرار دهد و تا ‪ ۵‬هزار کیلومتر ذرات‬ ‫ریزگرد حرکت کنند‪ ،‬تعداد زیاد کانون های گرد و غبار‬ ‫ناشی از خشکی زاینده رود است‪.‬شیشه فروش با بیان‬ ‫اینکه از وزارت نیرو درخواست داریم که نسبت به تامین‬ ‫حقابه ها زیست محیطی‪ ،‬تامین اب برای تاالب گاوخونی‬ ‫و زاینده رود و تسریع در اجرای طرح های ابی برای احیای‬ ‫زاینده رود اقدام کند‪ ،‬افزود‪ :‬اصفهان نه تنها در اثر این‬ ‫شرایط دچار خشکی شده بلکه فرونشست زمین‪ ،‬افزایش‬ ‫کانون های گرد و غبار و افزایش کانون های سالک را نیز‬ ‫به دنبال داشته است‪.‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری‬ ‫اصفهان ادامه داد‪ :‬برای مقابله با بیماری سالک در ورزنه‪،‬‬ ‫هرند‪ ،‬برخوار‪ ،‬کاشان و اران و بیدگل برنامه ریزی شده که‬ ‫اجرا شود و شهرداری ها نسبت به بهسازی شهرها‪ ،‬تخلیه‬ ‫نخاله ها‪ ،‬تعیین تکلیف اماکن مخروبه اقدام کنند و میراث‬ ‫فرهنگی اماکن تاریخی که فرسوده و رها است را تعیین‬ ‫تکلیف کند زیرا نباید مخزن برای موش باشند چون موش‬ ‫منشا بیماری سالک است‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫دوشنبه | ‪ 27‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4072‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رئیس شورای شهر اصفهان خبر داد‬ ‫شهر‬ ‫خروج اصفهان از وضعیت قرمز‬ ‫با رعایت شیوه نامه های بهداشتی‪ ،‬شهر های استان‬ ‫اصفهان به وضعیت نارنجی و زرد کرونا رسیدند‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در گفتگوی زنده‬ ‫اینترنتی در بخش خبری ‪ ۲۰‬شبکه اصفهان گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫رعایت شیوه نامه های بهداشتی در ‪ ۲۵‬روز گذشته و همکاری‬ ‫صنوف و واحد های تولیدی و خدماتی و همراهی مردم‪،‬‬ ‫نمودار شیوع بیماری کاهش پیدا کرد‪ .‬حجت ا‪ ...‬غالمی با‬ ‫بیان اینکه هیچ شهر قرمزی در استان وجود ندارد گفت‪ :‬بر‬ ‫این اساس فعالیت مشاغل گروه های یک و دو ادامه دارد و‬ ‫امیدواریم با رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی شاهد زرد‬ ‫شدن شهر های استان باشیم‪.‬‬ ‫اغاز ساماندهی بازار رنگرزها‬ ‫در منطقه ‪3‬‬ ‫به گفته مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان در راستای‬ ‫حفظ و ارزش گذاری به ابنی ه تاریخی و محورهای دسترسی‬ ‫به این ابنیه‪ ،‬عملیات ساماندهی بازار رنگرزها در دستور کار‬ ‫منطقه سه قرار گرفت‪.‬‬ ‫حسین کارگر با اشاره به ارزش گذاری به ابنی ه تاریخی‬ ‫به ایمنا گفت‪ :‬بازار بزرگ اصفهان از شبکه های مختلف‬ ‫بازارچه ها با کاربری های متفاوت به همدیگر تشکیل شده‬ ‫که قدمت این بازارها به زمان صفویه باز می شود و در‬ ‫طول این بازارها ابنیه های ارزشمند فراوانی مانند حمام ها‪،‬‬ ‫مدرسه های علمیه‪ ،‬مساجد‪ ،‬سراها‪ ،‬تیمچه ها‪ ،‬ضرابخانه ها‬ ‫قرار داشته است‪ .‬او افزود‪ :‬عالوه بر اینکه بازارها از ارزش‬ ‫تاریخی بنایی برخوردار است‪ ،‬محور دسترسی به ابنیه های‬ ‫تاریخی نیز از کارکرد دیگر ان محسوب شده و اهمیت‬ ‫ویژه ای دارد‪ .‬مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به‬ ‫بازار رنگرزها‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در سال گذشته بهره برداری از‬ ‫حمام شاهزاده ها با هزینه تملک و اجرای ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫انجام شد و با توجه به اینکه مسیر دسترسی به این حمام‬ ‫از کف اسفالت برخوردار بود‪ ،‬ساماندهی این بازار در اولویت‬ ‫برنامه های این منطقه قرار گرفت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بازار رنگرزها‬ ‫به مساحت هشت هزار مترمربع حدفاصل حمام شاهزاده ها تا‬ ‫بازارچه کالهدوزها (بازارکفاش ها) بوده که عملیات اسفالت‬ ‫برداری این پروژه در دست اجرا است‪ .‬کارگر با اشاره به هزینه‬ ‫‪ ۹۰‬میلیارد ریالی ساماندهی بازار رنگرزها‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با‬ ‫عملیات اسفالت برداری‪ ،‬کانال ناکش و تاسیسات اجرا می شود‬ ‫و پس از زیرسازی عملیات سنگفرش انجام و مرمت ستون و‬ ‫سقف ها نیز اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫نصب پالک های پستی شهر‬ ‫ساماندهیمی شود‬ ‫مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان از اغاز عملیات‬ ‫به روزرسانی‪ ،‬تهیه و نصب پالک های پستی در مناطق ‪۱۵‬‬ ‫گانه شهر اصفهان خبر داد‪.‬‬ ‫سید حمیدرضا ابطحی به ایمنا گفت‪ :‬امروزه استفاده از‬ ‫اطالعات مکانی و سرویس های مکان مبنا در فعالیت های‬ ‫شهری‪ ،‬ارائه خدمات به شهروندان به طور چشمگیری‬ ‫رو به افزایش است‪ .‬او با بیان اینکه بخش عمده ای از‬ ‫فعالیت ها و خدمات شهر‪ ،‬وابسته به وجود و به کارگیری‬ ‫اطالعات مکانی و توصیفی پالک های پستی ساختمان ها‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه‬ ‫سرمایه انسانی‪ ،‬شهرداری های مناطق پانزده گانه‪ ،‬اداره‬ ‫پست استان اصفهان و نظارت سازمان زیباسازی‪ ،‬عملیات‬ ‫برداشت‪ ،‬به روزرسانی و صحت سنجی پالک های شهری‪،‬‬ ‫کدهای پستی و بانک های اطالعاتی مرتبط در مناطق‬ ‫‪ ۱۵‬گانه شهرداری اصفهان اغاز شد‪ .‬مدیرعامل سازمان‬ ‫فاوا شهرداری اصفهان با اشاره به اجرای پروژه ملی جی‬ ‫نف (‪ )GNAF‬در اصفهان‪ ،‬ادامه داد‪ GNAF :‬در حقیقت‬ ‫یک سیستم متمرکز نمایش اطالعات موقعیت مکانی افراد‬ ‫شامل شهر و محله محل سکونت‪ ،‬پالک و شماره واحد‬ ‫مسکونی و اطالعات پیرامونی متعددی مثل معابر اطراف‪،‬‬ ‫انواع دسترسی ها‪ ،‬تعداد ساکنان ساختمان و میزان بهره مندی‬ ‫ساختمان از خدمات شهری مثل اب و برق است که با‬ ‫اجرای این پروژه‪ ،‬همه مکان ها با یک کد شناخته می شود‬ ‫و مردم از سردرگمی درباره ادرس دهی خارج می شوند‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه از ابتدای سال جاری سازمان فاوا عملیات‬ ‫برداشت‪ ،‬به روزرسانی و صحت سنجی پالک های شهری‬ ‫و کدهای پستی اصفهان را در دستور کار قرار داده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هم زمان با ان‪ ،‬پروژه تهیه و نصب پالک های جدید‬ ‫پستی از منطقه ‪ ۸‬اغاز شده و مراحل عملیاتی سازی ان در‬ ‫سایر مناطق در حال انجام است‪ .‬ابطحی با اشاره به مزایای‬ ‫استفاده از پالک های جدید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بارکدهای پستی‬ ‫(‪ )QR code‬که حاوی اطالعات کدهای پستی واحدهای‬ ‫مسکونی‪ ،‬تجاری و اداری است دارای قابلیت به روزرسانی‬ ‫بوده و نیاز نبودن تعویض فیزیکی پالک نصب شده در‬ ‫صورت ایجاد تغییرات در عرصه و اعیان هر ملک‪ ،‬از جمله‬ ‫مزایای این پالک های جدید است‪ .‬او نمایش ادرس پستی‬ ‫صحیح ملک بر اساس اخرین وضعیت بانک اطالعاتی‬ ‫مرتبط با اسامی معابر و اطالعات توصیفی اداره پست را از‬ ‫جمله مزایای این پالک های جدید برشمرد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫عالوه بر مزیت های بیان شده‪ ،‬پالک های جدید در کلیه‬ ‫سامانه هایی که به نحوی از طریق موقعیت های مکانی در‬ ‫حال سرویس دهی به شهروندان است قابل استفاده خواهد‬ ‫بود‪ .‬مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان افزود‪ :‬این‬ ‫پروژه در سال های گذشته مطرح شده‪ ،‬اما به دلیل نبود برخی‬ ‫هماهنگی ها‪ ،‬اجرا نشده بود که با ورود سازمان فاوا قرار است‬ ‫در تمامی مناطق ‪ ۱۵‬گانه اجرا شده و امیدواریم تا پایان سال‬ ‫جاری در هفت منطقه و مابقی در سال اینده به اتمام برسد‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬ایمیل ‪ ICT.Invest@isfahan.ir‬جهت‬ ‫دریافت پیشنهادها و طرح های صاحبان ایده‪ ،‬سرمایه گذاران و‬ ‫کارافرینان حوزه های مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫و مدیریت شهری در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫استان‬ ‫ایجادنخستینتوتستاندرناژوان‬ ‫کاشتن درختان توت در پیاده روها اشتباه بوده است‬ ‫گروه اصفهان| رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫در صد و هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان با اشاره به بازدید تعدادی از اعضای شورا از تعاونی‬ ‫مصرف کارکنان شهرداری در مجاورت پل سرهنگ‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تالش مدیریت شهری برای ساخت این مجموعه جهت‬ ‫رفاه کارکنان و کارگران و خانواده انها قابل تحسین است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬علیرضا نصراصفهانی با بیان اینکه نزدیک‬ ‫به ‪ ۱۵‬میلیارد تومان برای خرید تجهیزات این مکان هزینه‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم بزودی تعاونی مصرف کارکنان به‬ ‫بهره برداری رسیده و برای در اختیار قرار دادن ان پیگیری های‬ ‫الزم انجام شود‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به فرارسیدن فصل گرم سال‪ ،‬تمام مدیران شهری‬ ‫و استانی باید به زیرمجموعه خود ابالغ کنند که از هرگونه‬ ‫زیاده روی در مصرف اب و برق پرهیز شود‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫شهرداریاصفهانبارهادراجرایالگویصرفه جوییموردتقدیر‬ ‫و تشویق بوده و یقینا گستردگی واحدها و کثرت خدمات در شهر‬ ‫باعث می شود اندک صرفه جویی که مدیریت شهری می کند‪،‬‬ ‫اثرگذاری زیادی داشته و گامی بزرگ در جهت بهره وری بیشتر‬ ‫باشد‪ .‬نصراصفهانی خاطرنشان کرد‪ :‬شورای پنجم بارها بر‬ ‫تکریم ارباب رجوع و شفاف سازی امور در شهرداری تاکید کرده‬ ‫است و هر مدیری در هر جایگاه و سمتی باید رعایت حال‬ ‫مردم را مدنظر خود قرار دهد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬مدیران و کارکنان‬ ‫با پرهیز از تندخویی و کم حوصلگی باید با صبر و حوصله زیاد‬ ‫بتوانند با مردم برخورد کنند زیرا مشکالت اقتصادی‪ ،‬فشارهای‬ ‫سختی را به مردم تحمیل کرده و سبب کاهش استانه تحمل‬ ‫مردم شده است بنابراین نباید این امر با کاهش استانه تحمل‬ ‫مسئوالن همراه شود‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬هر مدیری که در راس مجموعه ای قرار می گیرد باید‬ ‫سعه صدر داشته و شنونده خوبی باشد تا کارکنان زیرمجموعه‬ ‫او نیز به تاسی از این مدیر تکریم مردم را موردتوجه قرار دهند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه هیچ توجیهی برای برخورد بد و کم لطفی با‬ ‫مردم قابل پذیرش نیست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬احترام و تکریم امری متقابل‬ ‫است و مردم نیز باید هنگام مراجعه به شهرداری به رعایت حال‬ ‫کارمندانتوجهکنند‪.‬نصراصفهانیبابیاناینکهنبایدازروزهای‬ ‫پایانی این دوره شورای شهر برداشت عدم نظارت وجود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تفاوتی نمی کند در چه ایامی از سال هستیم‪،‬‬ ‫همواره بر امر نظارت اهتمام می کنیم و نخواهیم گذاشت انچه‬ ‫رشته ایم در روزهای پایانی دوره پنجم به راحتی و با برخوردهای‬ ‫نسنجیده پنبه شود‪ .‬او گفت‪ :‬شهرداری در سال های گذشته‬ ‫مبادرت به کاشت درختان توت در مجاورت پیاده روهای شهر‬ ‫کرده که این اقدام با مطالعه کافی نبوده است‪ .‬نصراصفهانی‬ ‫شیرین طغیانی‪-‬رئیس کمیسیون عمران‪ ،‬معماری و شهرسازی شورا‬ ‫سازهنازیبایمجاورپلشهرستان‬ ‫برچیدهشود‬ ‫زمانی که محل سابق نمایشگاه های بین المللی اصفهان به‬ ‫محل جدید منتقل شد‪ ،‬امید بود سازه ای که سال ها در کنار پل‬ ‫شهرستان موجب تجاوز به حریم رودخانه و پل تاریخی شهرستان‬ ‫شده‪ ،‬برچیده شود‪ .‬حال که فضای جدید نمایشگاهی در کالنشهر‬ ‫اصفهان ایجاد شده و برای تعیین تکلیف بخش های مجاور پل‬ ‫شهرستان مشاور نیز به کار گرفته شده است‪ ،‬بار دیگر به برچیدن‬ ‫این سازه نازیبا در کنار یکی از اثار تاریخی اصفهان تاکید می کنم‬ ‫و از شهرداری می خواهم که پیگیری الزم را انجام دهد‪ .‬اخیرا دستوری به مدیریت مناطق شهری اصفهان‬ ‫در حوزه زیباسازی ابالغ شده است که متاسفانه من به عنوان نماینده شورا در هیئت مدیره سازمان زیباسازی‬ ‫از ان بی اطالع هستم‪ .‬زیبنده شهرداری کالنشهر اصفهان نیست که ساختمان مرکزی ان برای تسهیل‬ ‫دسترسی افراد معلول و سایر مراجعه کنندگانی که قصد امدن به طبقه دوم را دارند اسانسور ندارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫الزم است سریع تر اشکال فنی اسانسور این ساختمان رفع شود‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬اکنون که این درختان به بار نشسته است‪ ،‬نظافت‬ ‫فضای شهر را تحت تاثیر قرار داده و ممکن است شهروندان‬ ‫در بهره مندی از میوه این درختان دچار مشکل شوند‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬از سوی دیگر این درختان در مکان هایی است که خودروها‬ ‫در حال رفت وامد هستند اما مشاهده می شود که خانواده ها‬ ‫از میوه همین درختان استفاده می کنند که مملو از الودگی‬ ‫است بنابراین به طور مجموع باید گفت کاشت درختان توت‬ ‫در شهر اصفهان نتیجه خوبی نداشته و عوارض زیادی داشته‬ ‫است‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اهتمام‬ ‫شهرداری در کاشت توتستان در نواحی مختلف شهر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کاشت نخستین توتستان در ناژوان انجام شده است و امیدواریم‬ ‫با این تغییر رویکرد‪ ،‬از کاشت درختان توت و دیگر درختانی‬ ‫که برای خیابان ها و مردم شهر عوارض دارند‪ ،‬خودداری شود‪.‬‬ ‫او با اشاره به روز بزرگداشت حکیم فردوسی و زبان فارسی‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬حکیم فردوسی در نگهداشت زبان فارسی نقش بی بدیل‬ ‫و بی نظیری داشته است بنابراین باید همواره قدردان بزرگانی‬ ‫همچون او که در فرهنگ‪ ،‬تاریخ و تمدن این سرزمین تاثیرگذار‬ ‫بوده اند‪ ،‬باشیم‪ .‬نصراصفهانی درگذشت اکبر ترکان‪ ،‬وزیر اسبق‬ ‫دفاع و راه و ترابری و حسین یقینی یکی از چهره های برجسته‬ ‫دانشگاهیاصفهانراتسلیتگفت‪.‬‬ ‫نصیر ملت ‪ -‬نایب رئیس شورای شهر اصفهان‬ ‫طرح هایبهنتیجهنرسیدهشوراپیگیریشود‬ ‫اعضای شورا برای اینکه بتوانند در فرایندها و بهبود عملکردها اصالح ایجاد کنند‪ ،‬نقطه نظرات خود را در قالب یک‬ ‫طرح تهیه کرده و پس از تصویب ان را برای شهرداری الزام اور می کنند‪ .‬در دوره پنجم طرح های زیادی در بخش های‬ ‫مختلف توسط اعضا و کمیسیون های شورای شهر اصفهان تهیه و تصویب شد که بخشی از این ها عملیاتی و مورداستفاده‬ ‫قرار گرفت اما بخشی دیگر به دالیل مختلف مسدود مانده و توقف این طرح ها مطمئنا می تواند برای شهر و شهروندان‬ ‫زیان های جدی به همراه داشته باشد‪ .‬این طرح ها بر اساس اسیب شناسی در بخش های مختلف تهیه شد و اجرای درست‬ ‫ان می توانست ایراداتی که سالیان سال در بخش ها و فعالیت های مختلف شهرداری وجود داشته را متحول کرده و بهبود‬ ‫بخشد که نتیجه ان خدمت رسانی روان تر‪ ،‬راحت تر و بهینه تر به شهروندان است‪ .‬بعضی از این طرح ها هرکدام بین یک‬ ‫تا سه سال از تصویب ان گذشته ولی کماکان در پیچ وخم های بروکراتیک و اداری متوقف شده و نتوانسته اثربخشی الزم را داشته باشند‪ .‬در سال های گذشته در‬ ‫شهرداری اصفهان به راحتی اولویت بندی انجام می شد که این اولویت بندی ها موجب تغییر سرانه خدماتی می شد و ان را به شدت کاهش می داد‪ .‬به همین دلیل ما‬ ‫ضعف جدی در ارائه خدمات مختلف در شهر اصفهان داریم که طرح اصالح فرایند اولویت بندی کاربری های خدماتی شهر اصفهان می توانست کاربری های خدماتی‬ ‫را به اعتبار و استناد جمعیت شهر تعریف و سرانه های منتج از ان را برای خدمات رسانی بهینه عملیاتی کند‪ .‬طرح دیگر ایجاد وضعیت رویه و دقیق سازی محاسبات‬ ‫تفکیک اراضی شهرداری بود؛ تفکیک اراضی یکی از معضالت شهرداری است که با سالیق مدیران مختلف مناطق و یا یک مدیر در پرونده های مختلف دچار‬ ‫تفاوت می شود‪ ،‬این نگاه های متفاوت موجب از دست رفتن منافع شهرداری و مردم شده و این برخورد متفاوت حاکمیت عدالت را از بین می برد اما با این طرح‬ ‫می توانستیم مشکل را حل کنیم که هنوز نتیجه ای از ان دیده نمی شود‪.‬‬ ‫زیست پذیری شهری در افق برنامه اصفهان ‪۱۴۰۵‬‬ ‫خطوط پردازش پسماند شهر راه اندازی می شود‬ ‫گروه اصفهان| روز گذشته مدیرعامل سازمان مدیریت‬ ‫پسماند شهرداری اصفهان از اهداف و ماموریت هایی سازمان‬ ‫مدیریت پسماند سخن گفت که مهمترین ماموریت ان در‬ ‫راستای ارتقای زیست پذیری شهر اصفهان در افق برنامه‬ ‫اصفهان ‪ ۱۴۰۵‬است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬رحیم محمدی اظهار کرد‪ :‬ماموریت ها‬ ‫و سیاست گذاری حوزه خدمات شهری تکالیفی را متوجه‬ ‫سازمان مدیریت پسماند می کند که مهمترین ان جلب رضایت‬ ‫شهروندان است‪ .‬او با بیان اینکه در راستای هدف کالن توسعه‬ ‫پایدار‪ ،‬سه هدف خرد از جمله افزایش بازده پردازش پسماند‬ ‫تر‪ ،‬بهبود فرایندهای عملیاتی کارخانه و کاهش دفن‪ ،‬بازیابی و‬ ‫تبدیل پسماند به انرژی‪ ،‬موردتوجه سازمان مدیریت پسماند قرار‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس همین چشم انداز‪ ،‬اهداف و ماموریت هایی‬ ‫برای سازمان مدیریت پسماند تعریف شده که مهمترین‬ ‫ماموریت در راستای ارتقای زیست پذیری شهر اصفهان در افق‬ ‫برنامه اصفهان‪ ۱۴۰۵‬است‪ .‬مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند‬ ‫شهرداری اصفهان ادامه داد‪ :‬با توجه به این اهداف‪ ،‬نقشه راهی‬ ‫در سازمان مدیریت پسماند جهت جلب رضایت شهروندان و‬ ‫تحقق مسائل زیست محیطی تدوین شده و از مجموع ‪ ۳۴‬پروژه‬ ‫ترسیم شده روی اجرای ‪ ۱۲‬پروژه اصلی و مهم این سازمان‬ ‫تمرکز کردیم‪ .‬او با اشاره به پروژه های شاخص سازمان مدیریت‬ ‫پسماند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از این پروژه ها ایجاد خطوط پردازش‬ ‫پسماند مجتمع فناوری های زیست محیطی شهر است که از‬ ‫نتایج و دستاوردهای این پروژه به ارزش ‪ ۳۷۰‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫توسعه پایدار مدیریت پسماند شهری‪ ،‬بهبود کیفیت کود الی‪،‬‬ ‫افزایش خلوص خوراک موردنیاز در فناوری هاضم و پیرولیز‬ ‫همچنین مناسب سازی محیط کار برای ارتقای کرامت انسانی‬ ‫است‪ .‬محمدی خرید‪ ،‬راه اندازی و بهره برداری از دستگا ه هاضم‬ ‫بی هوازی جهت تولید بیوگاز را از دیگر پروژه های این سازمان‬ ‫برشمرد و خاطرنشان کرد‪ :‬از نتایج و دستاوردهای این پروژه‬ ‫می توان به تولید حداکثر پنج مترمکعب بیوگاز به صورت روزانه‪،‬‬ ‫کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در راستای اهداف برنامه‬ ‫اصفهان ‪ ،۱۴۰۵‬دستیابی به دانش بهره برداری و بومی سازی‬ ‫کارخانه هاضم بی هوازی به روش خشک‪ ،‬تبدیل پسماند به‬ ‫انرژی در راستای توسعه پایدار مدیریت شهری و تضمین جذب‬ ‫سرمایه گذار جهت اجرای فاز صنعتی به ظرفیت ‪ ۲۵۰‬تن در‬ ‫روز اشاره کرد‪ .‬او با اشاره به بهره برداری از کانال های انتقال‬ ‫و الگون های تبخیری شیرابه و توسعه سایت های توده ریزی‬ ‫گفت‪ :‬اجرای این پروژه باعث کنترل و هدایت تمامی شیرابه‬ ‫تولیدی در کارخانه‪ ،‬جلوگیری از نفوذ شیرابه در راستای تحقق‬ ‫قانون حفاظت از خاک‪ ،‬تمرکز توده ریزی در یک مکان و حذف‬ ‫الودگی در سایر نقاط‪ ،‬همچنین کاهش هزینه های عملیاتی‬ ‫تولید کود کمپوست می شود‪ .‬مدیرعامل سازمان مدیریت‬ ‫پسماند شهرداری اصفهان از ساماندهی و استقرار سیستم‬ ‫مدیریت یکپارچه پسماند ساختمانی خبر داد و گفت‪ :‬با راه اندازی‬ ‫این سامانه امکان رصد و مدیریت پسماند ساختمانی از مرحله‬ ‫تولید تا دفع نهایی‪ ،‬بسترسازی جهت استقرار سیستم بازیافت‬ ‫پسماندهای عمرانی و ساختمانی و ارائه خدمات غیرحضوری‬ ‫به شهروندان و پیمانکاران فراهم می شود‪ .‬او با اشاره به ایجاد‬ ‫سیستم مکانیزه ثبت اطالعات اماری پسماند شهر اصفهان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬از نتایج و دستاوردهای این پروژه‪ ،‬اتصال‬ ‫تمامی پایگاه های داده در چهار مرکز (کارخانه‪ ،‬دفن گاه سگزی‪،‬‬ ‫معدن و سایت پردازش)‪ ،‬ارائه تمامی داده های اماری به صورت‬ ‫برخط‪ ،‬شفافیت در دسترسی و اطالعات اماری‪ ،‬کاهش خطا‬ ‫در ورودی اطالعات اماری و ایجاد داشبوردهای مدیریتی و‬ ‫سهولت بهره برداری است‪ .‬محمدی با بیان اینکه فاز نخست‬ ‫واحد پیرولیز ضایعات خطوط پردازش پسماند به ظرفیت ‪۱۰‬‬ ‫تن در روز در حال احداث است‪ ،‬گفت‪ :‬این پروژه باعث کاهش‬ ‫دفن پسماند به کمتر از ‪ ۱۰‬درصد‪ ،‬تبدیل پسماند به انرژی در‬ ‫راستای توسعه پایدار شهری‪ ،‬تحقق قانون حفاظت از خاک با‬ ‫اجرای فاز دوم پروژه و دریافت مجوزهای الزم جهت احداث‬ ‫فاز دوم به ظرفیت ‪ ۳۰۰‬تن در روز می شود‪ .‬او با اشاره به‬ ‫اصالح سکوهای انتقال پسماند شهری گفت‪ :‬اجرای این پروژه‬ ‫دستاوردهایی همچون ازادسازی بیش از هفت هزار مترمربع‬ ‫فضای موردنیاز‪ ،‬کاهش دفن مستقیم پسماند شهری به میزان‬ ‫‪ ۱۰۰‬تن در روز‪ ،‬افزایش درامد شهرداری و تولید کمپوست به‬ ‫میزان سه هزار و ‪ ۶۰۰‬تن ساالنه‪ ،‬افزایش جمع اوری اقالم‬ ‫بازیافتی به میزان ‪ ۴۰۰‬تن ساالنه و کاهش الودگی های‬ ‫زیست محیطی فرایند جمع اوری پسماند به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان‬ ‫اینکه نخستین نمایشگاه و مرکز اموزشی مدیریت پسماند با‬ ‫همکاری اموزش وپرورش استان در حال انجام است و تاکنون‬ ‫‪ ۶۰‬درصد پیشرفت داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬اماده سازی و تجهیز‬ ‫بیش از ‪ ۱۷۰‬مترمربع فضای نمایشگاهی‪ ،‬بازدید بیش از ‪۲۷‬‬ ‫هزار نفر ساعت دانش اموز به صورت ساالنه‪ ،‬ارتقای فرایند‬ ‫اموزش مدیریت پسماند با استفاده از فناوری های نوین و‬ ‫دیجیتال و بهبود نگرش و تغییر رفتار در حوزه مدیریت پسماند‬ ‫اصفهان‬ ‫از نتایج و دستاوردهای این پروژه به شمار می اید‪ .‬او از طراحی‬ ‫و راه اندازی و استقرار فاز نخست اپلیکیشن شهروندی خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬این پروژه به افزایش میزان جمع اوری پسماند خشک‪،‬‬ ‫بهبود ارائه خدمات به شهروندان در حوزه جمع اوری پسماند‬ ‫ارائه کلیه خدمات مدیریت پسماند به صورت غیرحضوری‬ ‫و بهبود نحوه پرداخت بهای اقالم بازیافتی کمک می کند‪.‬‬ ‫محمدی با بیان اینکه ساخت و بهره برداری از فاز نخست‬ ‫لندفیل مطمئن پسماند پزشکی یکی دیگر از پروژه های این‬ ‫سازمان است‪ ،‬گفت‪ :‬احداث این پروژه دستاوردهایی همچون‬ ‫مدیریت اصولی پسماند پزشکی تولیدی شهر اصفهان در پنج‬ ‫سال اینده‪ ،‬جلوگیری از الودگی منابع اب وخاک‪ ،‬پوشش دهی‬ ‫الیه های پسماند به کمک پتوهای گندزدایی و احداث لندفیل‬ ‫با پوشش کف ژئوممبران به مساحت بیش از ‪ ۱۰‬هزار مترمربع‬ ‫به همراه دارد‪.‬‬ ‫او با اشاره به پروژه های اماده گشایش دیروز به ارزش‬ ‫‪ 435/5‬میلیارد ریال گفت‪ :‬ایجاد خطوط پردازش پسماند مجتمع‬ ‫فناوری های زیست محیطی شهر اصفهان‪ ،‬خرید‪ ،‬راه اندازی و‬ ‫ت هاضم بی هوازی جهت تولید‬ ‫بهره برداری از دستگاه پایلو ‬ ‫بیوگاز‪ ،‬بهره برداری از کانال های انتقال و الگون های تبخیری‬ ‫شیرابه و توسعه سایت های توده ریزی همچنین ساماندهی‬ ‫و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه پسماند ساختمانی از‬ ‫پروژه هایی است که در قالب برنامه هر یکشنبه یک افتتاح مورد‬ ‫بهره برداری قرار گرفت‪ .‬مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند‬ ‫شهرداری اصفهان ادامه داد‪ :‬پروژه های دیگری همچون‬ ‫احداث و بهره برداری از لندفیل مطمئن پسماند پزشکی‪ ،‬اصالح‬ ‫سکوهای انتقال و بهسازی زیرساخت های مرکز پردازش‬ ‫پسماند شهری‪ ،‬احداث و بهره برداری از فاز نخست واحد‬ ‫پیرولیز ضایعات خطوط پردازش پسماند به ظرفیت ‪ ۱۰‬تن در‬ ‫روز‪ ،‬ایجاد سیستم مکانیزه ثبت اطالعات اماری پسماند شهر‬ ‫اصفهان‪ ،‬بهره برداری از نخستین نمایشگاه و مرکز اموزشی‬ ‫مدیریت پسماند و طراحی و راه اندازی و استقرار فاز نخست‬ ‫اپلیکیشن شهروندی از پروژه هایی است که در اینده نزدیک با‬ ‫صرف اعتباری بیش ‪ ۳۱۵‬میلیارد ریال به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫کلنگ زنی ‪ ۲‬پایگاه اورژانس در‬ ‫روستاهای خور و بیابانک‬ ‫بنا به گفته مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان‬ ‫اصفهان ‪ ۵۶‬هزار و ‪ ۷۵‬تماس در طرح نوروزی سال جاری با‬ ‫مرکز اورژانس استان برقرار شد‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬غفور راستین‬ ‫به تازگی در مراسم اغاز عملیات احداث ‪ ۲‬پایگاه اورژانس در‬ ‫روستاهای بیاضه و عروسان گلستان شهرستان خور و بیابانک‬ ‫با بیان اینکه ‪ ۱۵۴‬پایگاه اورژانس استان در طرح نوروزی در‬ ‫حال فعالیت بودند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬سال گذشته در مجموع‬ ‫بیش از ‪ ۲۳۵‬هزار و ‪ ۱۶۶‬امدادرسانی فوریت های پزشکی‬ ‫انجام شد‪ .‬مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان افزود‪:‬‬ ‫از این تعداد ‪ ۱۷۹‬هزار و ‪ ۲۷۱‬مورد امدادرسانی غیر تصادفی‬ ‫و ‪ ۵۵‬هزار و ‪ ۸۹۵‬مورد تصادفی بود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اورژانس‬ ‫پیش بیمارستانی استان با برخورداری از‪ ۱۵۴‬پایگاه فوریت های‬ ‫پزشکی شامل ‪ ۷۷‬پایگاه شهری‪ ۷۶ ،‬پایگاه جاده ای‪ ،‬یک‬ ‫پایگاه امداد هوایی و ‪ ۲‬دستگاه اتوبوس امبوالنس به صورت‬ ‫شبانه روزی در حال ارائه خدمات رایگان فوریت های پزشکی‬ ‫به مصدومان و بیماران اورژانسی است‪ .‬راستین افزود‪ :‬حوادث‬ ‫و فوریت های پزشکی استان ‪ ۲۵۰‬دستگاه امبوالنس دارد‬ ‫که ‪ ۱۷۰‬دستگاه ان فعال اند‪ .‬او با اشاره به اهمیت امدادرسانی‬ ‫هوایی به دلیل شلوغی جاده ها و بعد مسافت اضافه کرد‪ :‬با‬ ‫همکاری فرمانداران در تمام شهرستان های استان اکنون‬ ‫محل استقرار بالگرد امداد هوایی تعبیه شده است تا در صورت‬ ‫نیاز‪ ،‬مشکل فرود و پرواز بالگرد وجود نداشته باشد‪ .‬مدیر‬ ‫حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان گفت‪ :‬در جاده های‬ ‫استان به طور میانگین در هر ‪ ۴۰‬کیلومتر یک امداد پایگاه‬ ‫امداد جاده ای وجود دارد و برای هر ‪ ۵۰‬هزار نفر یک پایگاه‬ ‫اورژانس مستقر شده است‪ .‬او افزود‪ :‬میزان زمان رسیدن‬ ‫اورژانس در سر حوادث جاده ای بین ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬دقیقه است‬ ‫و به طور میانگین این عدد در سراسر استان رعایت می شود‪.‬‬ ‫او همچنین درباره اغاز عملیات احداث ‪ ۲‬مرکز اورژانس در ‪۲‬‬ ‫روستای خور و بیابانک گفت‪ :‬این ‪ ۲‬پایگاه با کمک خیران‬ ‫و با اعتبار بیش از ‪ ۱۰‬میلیارد ریال احداث می شود‪.‬راستین‬ ‫افزود‪ :‬هزینه هر دستگاه امبوالنس بیش از ‪ ۵۰‬میلیارد ریال‬ ‫است و احداث و تجهیز هر پایگاه بیش از ‪ ۶۰‬میلیارد ریال‬ ‫هزینه نیاز دارد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬این ‪ ۲‬پایگاه در زمینی‬ ‫به مساحت چهار هزار و ‪ ۵۰۰‬متر و زیربنای ‪ ۴۰۰‬مترمربع‬ ‫ساخته می شود‪.‬نماینده شهرستان های نایین و خور و بیابانک‬ ‫در مجلس شورای اسالمی و دبیر مجمع نمایندگان استان‬ ‫اصفهان نیز در این مراسم گفت‪ :‬وجود مشکالت بهداشتی و‬ ‫دسترسی نداشتن به خدمات درمانی‪ ،‬یکی از مشکالت اصلی‬ ‫روستاهای بخش جنوبی بویژه حوزه انتخابیه من به شمار‬ ‫می رود‪ .‬الهام ازاد افزود‪ :‬دسترسی نداشتن سریع و اسان مردم‬ ‫به خدمت بهداشتی و پزشک خانواده باعث بروز مشکالت‬ ‫متعدد دیگر می شود و پراکندگی روستاها و دوری از مراکز‬ ‫بهداشتی و درمانی قصه پر غصه روستاییان منطقه ماست‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬پس از سال ها انتظار اهالی بخش جنوبی خور‬ ‫و بیابانک شاهد اغاز عملیات احداث اورژانس در ‪ ۲‬روستای‬ ‫شهرستان با کمک خیرین هستیم و امیدواریم با بهره برداری از‬ ‫این پایگاه ها بخشی از مشکالت حوزه بهداشتی منطقه مرتفع‬ ‫شود‪ .‬امام جمعه شهرستان خور و بیابانک نیز گفت‪ :‬هرچند که‬ ‫در چند سال اخیر اقدامات خوبی در راستای توسعه روستاهای‬ ‫این بخش صورت گرفته ولی همچنان تا رسیدن به نتایج‬ ‫مطلوب فاصله داریم و مسئوالن باید با دقت بیشتری در این‬ ‫عرصه ورود پیدا کنند‪ .‬حجت االسالم سعید جاویدی افزود‪:‬‬ ‫توسعه و افزایش خدمت رسانی به روستائیان زمینه را برای‬ ‫کاهش مهاجرت به مناطق شهری فراهم می کند و باید در‬ ‫این حوزه با جدیت بیشتری ورود پیدا کرد‪.‬‬ ‫کم بارشی بی سابقه ای دشت‬ ‫کاشان‬ ‫بنا به گفته رئیس اداره هواشناسی کاشان امسال دشت‬ ‫کاشان شرایط کم بارشی را به طور بی سابقه تجربه می کند‬ ‫که این امر باعث کاهش رطوبت خاک در مناطق مختلف‬ ‫شده است‪.‬عباس ارغوانی به ایسنا گفت‪ :‬بر اساس اطالعات‬ ‫موجود میزان بارش های سال زراعی جاری در دشت کاشان‬ ‫‪ ۶۵‬میلی متر بوده است‪ ،‬درحالی که این رقم برای مدت مشابه‬ ‫در سال گذشته ‪ ۱۹۴‬میلی متر ثبت شد و در شرایط نرمال‬ ‫میزان بارش‪ ۱۲۷ ،‬میلی متر بوده است‪ .‬او افزود‪ :‬کاهش ‪۷۰‬‬ ‫درصدی بارش های سال جاری نسبت به سال قبل باعث‬ ‫شده است تا رطوبت به شدت کاهش یافته و بافت خاک‬ ‫نیز به شدت اسیب ببیند و با کمترین حرکت باد ذرات خاک‬ ‫حرکت کند‪ .‬رئیس اداره هواشناسی کاشان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه بادهای منطقه کاشان مدل بادهای شمالی و‬ ‫شمال شرقی است و در محدوده شمال نوش اباد تا شمال‬ ‫حسین اباد در گستره دریاچه نمک واقع شده است‪ ،‬بافت خاک‬ ‫در این مناطق نیز بسیار حساس به باد است و با کوچک ترین‬ ‫حرکت باد به هوا برخاسته و تولید گردوخاک طوالنی مدت‬ ‫می کند‪ .‬ارغوانی تاکید کرد‪ :‬کم بارشی های سال جاری‪ ،‬شرایط‬ ‫طوفان خیز منطقه را تقویت کرده‪ ،‬به طوری که در ابتدای سال‬ ‫جاری روزهای گردوخاکی چند برابر نسبت به بلندمدت ثبت‬ ‫و گزارش شده است‪.‬‬ ‫جلسه فوق العاده شرکت پردیس‬ ‫تندرستی ایریا سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪۵۴۰۰۶‬‬ ‫و شناسه ملی ‪14004865139‬‬ ‫در تاریخ ‪۱۴۰۰/۰۳/07‬‬ ‫در ســاعت ‪ ۸‬صبــح بــه ادرس خیابان‬ ‫نشــاط کوچه ‪ ۲۲‬پالک ‪ ۱۱‬کدپســتی‬ ‫‪ ۸۱۴۶۹۳۵۴۸۴‬برگزار میگردد‪.‬‬ ‫دستور جلســه‪ :‬نقل و انتقال سهام و تغییر‬ ‫ادرس‬ صفحه 3 ‫‪ 4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫بازگشایی سامانه ثبت نام‬ ‫واکسن ‪ ۷۵‬ساله ها تا پایان‬ ‫هفته‬ ‫رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت توضیحاتی‬ ‫درباره نحوه فراخوان واکسیناسیون برای سالمندان ‪ ۷۵‬سال‬ ‫به باال توضیح داد و گفت‪ :‬تا اخر هفته افراد دارای پرونده‬ ‫الکترونیک سالمت واکسینه می شوند و احتماال پایان هفته‬ ‫برای جاماندگان‪ ،‬سامانه ثبت نام بازگشایی خواهد شد‪.‬‬ ‫دکتر جعفرصادق تبریزی ضمن اشاره به اغاز‬ ‫واکسیناسیون سالمندان ‪ ۷۵‬سال به باال از دو روز گذشته‪،‬‬ ‫درباره نحوه ثبت نام سالمندان در سامانه ‪salamat.‬‬ ‫‪ gov.ir‬به ایسنا گفت‪ :‬تنها کافی است سالمندان وارد به‬ ‫سامانه شده و کد ملی و شماره تماس خود را ثبت کنند‪.‬‬ ‫شماره تلفن اعالم شده باید به گونه ای باشد که ما بتوانیم‬ ‫با ان تماس برقرار کنیم (تلفن یا پیامک) و الزاما نیازی‬ ‫نیست خط تلفن به نام خود سالمند باشد‪ .‬او در خصوص‬ ‫زمان بروز رسانی سامانه برای ثبت نام افراد ‪ ۷۵‬سال به‬ ‫باال‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پس از اینکه پیامک برای کسانی که‬ ‫لیست انها را داریم ارسال شد و برای واکسن فراخوان‬ ‫شدند و امدند‪ ،‬ان وقت سامانه برای ثبت نام مابقی کسانی‬ ‫که در لیست نبودند اغاز می شود؛ یعنی فعال تنها افراد‬ ‫باالی ‪ ۸۰‬سال می توانند ثبت نام کنند و احتماال از اخر‬ ‫این هفته ‪ ۷۵‬سال به باال هم بتوانند در سامانه ثبت نام‬ ‫کنند‪ .‬تبریزی ادامه داد‪ :‬تا دیشب ‪ ۶۷‬هزار نفر از طریق‬ ‫سامانه ‪ salamat.gov.ir‬ثبت نام کردند که تزریق‬ ‫واکسن برای حدود ‪ ۲۷‬هزار نفر از انها انجام شد‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۴۹۰۰‬نفر نوبت دهی شدند و پیامک برایشان ارسال شده‬ ‫است‪ .‬باالی ‪ ۵۰‬درصد (‪ ۳۴‬هزار نفر) کسانی که در سامانه‬ ‫ثبت نام کردند از تهران بزرگ هستند‪ .‬جمعیت سالمندان‬ ‫باالی ‪ ۸۰‬سال کشور حدود یک میلیون و ‪ ۱۶۰‬نفر است‬ ‫و از این تعداد تا دیروز حدود ‪ ۷۵۰‬هزار نفر یا ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫واجدین شرایط را واکسینه کردیم که درصد و پوشش‬ ‫خوبی است و امیدواریم این میزان پوشش به باالتر از ‪۷۰‬‬ ‫یا ‪ ۷۵‬درصد برسد‪ .‬او با اشاره به اغاز واکسیناسیون افراد‬ ‫‪ ۷۵‬سال به باال از دیروز‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جمعیت این گروه‬ ‫سنی (‪ ۷۵‬تا ‪ ۷۹‬سال) در کشور حدودا ‪ ۹۳۰‬هزار نفر هستند‬ ‫و امروز صبح اول وقت امار را بررسی کردم و حدود ‪۱۳۰‬‬ ‫هزار نفر فرد ‪ ۷۵‬سال به باال واکسن دریافت کردند‪ .‬تا اخر‬ ‫هفته افراد دارای پرونده الکترونیک واکسینه می شوند و‬ ‫احتماال اخر هفته برای جامانده ها سامانه بازگشایی خواهد‬ ‫شد‪ .‬او در ادامه تاکید کرد‪ :‬مراکز ما محدودیت تعداد تزریق‬ ‫روزانه ندارند؛ البته چون هنوز واکسن به تعداد کافی به‬ ‫دستمان نرسیده بود مقداری با احتیاط حرکت می کردیم‬ ‫ولی امروز صبح حدود یک میلیون واکسن و امشب هم ‪1/5‬‬ ‫واکسن دریافت می کنیم و به این طریق واکسیناسیون را‬ ‫انجام می دهیم‪ .‬مجددا چهارشنبه این هفته و هفته اینده‬ ‫هم حدود ‪ ۲‬میلیون واکسن به دستمان می رسد که‬ ‫گروه های سنی بعد را هم پوشش می دهد‪ .‬او در خاتمه‬ ‫افزود‪ :‬تاکنون سامانه ‪ salamat.gov.ir‬هیچ مشکلی‬ ‫نداشته است و به کار خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫مشارکت در تامین هزینه‬ ‫مدارس داوطلبانه است‬ ‫معاون اموزش ابتدایی وزارت اموزش وپرورش با‬ ‫تاکید بر اینکه هرگونه مشارکت برای تامین هزینه‬ ‫مدارس داوطلبانه است و به هیچ وجه اجباری نیست گفت‪:‬‬ ‫دانش اموزان مدارس دولتی مجبور نیستند مبلغی برای‬ ‫ثبت نام بپردازند و فقط هزینه بیمه حوادث و کتاب را‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬رضوان حکیم زاده با اشاره به ابالغ‬ ‫دستورالعمل اجرایی ثبت نام مدارس اظهار کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫ایین نامه تنظیمی‪ ،‬مدارس دولتی و غیردولتی هرکدام بر‬ ‫اساس ضوابط خود اقدام به ثبت نام دانش اموزان می کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬هرگونه مشارکت برای تامین هزینه مدارس‬ ‫داوطلبانه است و به هیچ وجه اجباری نیست؛ بنابراین‬ ‫دانش اموزان مدارس دولتی مجبور نیستند مبلغی برای‬ ‫ثبت نام بپردازند و فقط هزینه بیمه حوادث و کتاب را‬ ‫می پردازند‪ .‬معاون اموزش ابتدایی وزارت اموزش وپرورش‬ ‫با بیان اینکه مشارکت داوطلبانه خانواده ها‪ ،‬بعد از سال‬ ‫تحصیلی امکان پذیر است گفت‪ :‬مدارس خاص دولتی‬ ‫هم همین گونه است و دانش اموزان باید بر اساس نتایج‬ ‫ازمون ها ثبت نام شوند و بتوانند بعد از شروع سال تحصیلی‬ ‫پرداخت هایی که بر عهده شان است را انجام دهند‪ .‬حکیم‬ ‫زاده افزود‪ :‬مطابق مصوبات شورای نظارت مرکزی مدارس‬ ‫غیردولتی‪ ،‬این مدارس نیز موظف هستند شهریه اصلی‬ ‫را در معرض دید خانواده ها قرار دهند و می توانند هزینه‬ ‫ثبت نام را از دانش اموزان بر اساس دستورالعمل دریافت‬ ‫کنند‪ .‬ثبت نام مدارس برای سال جدید به جز پایه یکم‬ ‫ابتدایی‪ ،‬به صورت غیرحضوری و الکترونیکی در سامانه پادا‬ ‫به نشانی ‪ http://pada.medu.ir‬انجام خواهد شد و‬ ‫زمان ثبت نام دوره های مختلف تحصیلی بر اساس ضوابط‬ ‫و مقررات مربوطه در سامانه سیدا اعالم خواهد شد‪ .‬ثبت نام‬ ‫میان پایه ها به صورت خودکار انجام می شود و دانش اموز‬ ‫در پایه باالتر در همان مدرسه ثبت نام می شود و نیازی‬ ‫به مراجعه دانش اموز یا اولیای انها به مدرسه نیست‪ .‬بر‬ ‫اساس دستورالعمل ابالغی وزیر اموزش وپرورش‪ ،‬برگزاری‬ ‫ازمون ورودی‪ ،‬مصاحبه و تعیین شرط معدل برای ثبت نام‬ ‫دانش اموزان و با توجه به رایگان بودن ثبت نام و عدم‬ ‫اجبار در بحث مشارکت های مردمی دریافت هرگونه وجه‬ ‫(به جز وجوه مربوط به بیمه حوادث و کتاب های درسی) در‬ ‫زمان ثبت نام مجاز نیست‪ .‬دریافت وجوه اختیاری مربوط‬ ‫به کمک های مردمی‪ ،‬فعالیت های فوق برنامه‪ ،‬سرویس‬ ‫رفت وامد‪ ،‬لباس فرم‪ ،‬لباس کارگاهی‪ ،‬با هماهنگی و‬ ‫موافقت انجمن اولیاء و مربیان مدرسه و با رعایت سایر‬ ‫قوانین و مقررات بعد از شروع سال تحصیلی امکان پذیر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 27‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4072‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫در حال حاضر ‪2‬مرکز واکسیناسیون تجمعی در اصفهان وجود دارد‬ ‫راه اندازی ‪ 6‬مرکز واکسیناسیون در اصفهان‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مورد انجام‬ ‫واکسیناسیون و راه اندازی مراکز تجمعی واکسن توضیحاتی ارائه‬ ‫داد‪.‬‬ ‫کمال حیدری درباره اخرین وضعیت واکسیناسیون کرونا‬ ‫ویروس در استان اصفهان‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬در حال حاضر دو مرکز‬ ‫تجمعی واکسیناسیون از جمله مصالی بزرگ اصفهان و محل‬ ‫سابق نمایشگاه بین المللی پیش بینی شده و قرار است شش مرکز‬ ‫دیگر نیز راه اندازی شود تا در مجموع هشت مرکز در نقاط مختلف‬ ‫و با دسترسی مناسب در شهر اصفهان همچنین در شهرستان های‬ ‫پرجمعیت پیش بینی شود‪ .‬او با بیان اینکه تاکنون حدود ‪ ۱۲۴‬هزار‬ ‫نفر در استان اصفهان واکسن کرونا دریافت کرده اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با‬ ‫ورود محموله های جدید واکسن کرونا ویروس قطعا افراد بیشتری‬ ‫و با سرعت باالتری واکسینه خواهند شد و تاخیری در تزریق‬ ‫واکسن های دریافتی نداریم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬واکسینه شدن نیمی از سالمندان باالی ‪۸۰‬‬ ‫سال در استان اصفهان‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به‬ ‫اینکه تاکنون حدود ‪ ۵۰‬درصد از سالمندان باالی ‪ ۸۰‬سال واکسینه‬ ‫شده اند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬واکسیناسیون افراد باالی ‪ ۷۵‬سال در‬ ‫استان اصفهان شروع شده و تقریبا هر دو هفته‪ ،‬گروه سنی ‪ ۵‬سال‬ ‫کمتر که برای انها پیامک ارسال شده برای واکسیناسیون مراجعه‬ ‫می کنند‪ ،‬البته گروه سنی ‪ ۸۰‬سال به باال نیز همچنان می توانند‬ ‫برای تزریق واکسن کرونا ویروس مراجعه کنند‪ ،‬افرادی که پیامک‬ ‫دریافت نکردند اما در گروه سنی که اطالع رسانی شده قرار دارند‬ ‫می توانند برای تزریق به مراکز تجمعی مراجعه و تزریق واکسن‬ ‫را انجام دهند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اهمیت رعایت نکات بهداشــتی در مراکز‬ ‫تجمعیواکسن‬ ‫او با تاکید بر اینکه باید پروتکل های بهداشتی در مراکز تجمعی‬ ‫واکسن رعایت شده و از تجمع افراد جلوگیری شود‪ ،‬افزود‪ :‬گروه‬ ‫هدف و مراجعات برای انجام واکسیناسیون روزبه روز در حال‬ ‫افزایش و گسترده تر شدن است و تجمع از مهم ترین دالیل شیوع‬ ‫کرونا است‪ ،‬بنابراین با ایجاد مراکز تجمعی واکسیناسیون تالش‬ ‫کردیم تا با رعایت فاصله اجتماعی‪ ،‬واکسیناسیون در محیطی کام ً‬ ‫ال‬ ‫ایمن و با ایجاد یک نظم خاص بر اساس گروه های سنی انجام‬ ‫شود‪ ،‬البته واکسیناسیون بیماران پرخطر از دو هفته پیش شروع شده‬ ‫و همچنان ادامه دارد تا تمام ان ها واکسینه شوند و با گسترده تر‬ ‫شدن واکسیناسیون در اینده شاهد کاهش امار ابتال به بیماری و‬ ‫مرگ ومیر افراد خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬افزایش مراکز تجمعی واکسن برای دسترسی‬ ‫بیشتر افراد در استان اصفهان‬ ‫حیدری با توضیح اینکه در شهرستان های بزرگ استان بنا بر‬ ‫جمعیتانشهرستانمراکزتجمعیواکسنراه اندازیمی شود‪،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬افرادی که دوز اول واکسن را در مراکز بهداشت تزریق کرده اند باید‬ ‫برای تزریق دوز دوم نیز به همان مرکز مراجعه کنند‪ ،‬اما از این به بعد‬ ‫تمام گروه های سنی در مراکز تجمعی واکسینه می شوند و محل های‬ ‫بیشتریرابرایانجامواکسیناسیوندرنظرخواهیمگرفتتادسترسی‬ ‫بهمراکزتجمعیواکسیناسیونبرایشهروندانبیشترشود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬عوارض واکسن ها بســیار نادر است نگران‬ ‫نباشید‬ ‫او با تاکید بر اینکه عوارض بیماری کرونا بسیار بیشتر از عوارض‬ ‫واکسن به ویژه در سالمندان است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تمام واکسن های‬ ‫وارد شده به کشور ایمن هستند و در حال حاضر نوع واکسن مدنظر‬ ‫نیست و بیشتر سرعت انجام و افزایش امار واکسیناسیون برای‬ ‫تامین ایمنی جامعه مهم است و هر واکسنی در دسترس قرار گیرد‬ ‫ان را استفاده می کنیم‪ ،‬افراد از تزریق واکسن هراسی نداشته باشند‬ ‫چرا که عوارض واکسن بسیار نادر است و بیماری کووید‪ ۱۹‬بسیار‬ ‫خطرناک است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬واکسن مشترک ایران و کوبا عوارض خاصی‬ ‫ندارد‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه‬ ‫در حال حاضر واکسن چینی در حال استفاده است‪ ،‬گفت‪ :‬در مراحل‬ ‫بعد نیز هر واکسنی در دسترس ما قرار بگیرد همان را استفاده‬ ‫خواهیم کرد همچنین افراد نباید بدون دعوت پیامکی و خارج از‬ ‫گروه سنی برنامه ریزی شده به مراکز تجمعی واکسن بروند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬هنوز اطالعاتی از زمان محموله جدید واکسن‬ ‫نداریم‬ ‫او با بیان اینکه افراد می توانند از سامانه ‪ ۳۱۱۳‬راهنمایی های‬ ‫الزم جهت بیماری و واکسیناسیون را دریافت کنند‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫هنوز از محموله جدید واکسن که قرار است وارد کشور شود و‬ ‫همچنین سهم استان اصفهان اطالعاتی در دسترس نیست و به‬ ‫محض دریافت اطالع رسانی خواهیم کرد‪ ،‬تزریق واکسن مشترک‬ ‫ایران و کوبا به سه هزار داوطلب منتخب انجام و تاکنون مشکل‬ ‫خاصی وجود نداشته است‪.‬‬ ‫‪ ۶‬هزار معلم در استان اصفهان امسال شرایط بازنشستگی دارند‬ ‫جذب یک سوم بازنشسته ها به چرخه اموزش‬ ‫بنا به گفته معاون اموزش متوسطه اموزش وپرورش استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬نزدیک به شش هزار نفر در اموزش وپرورش استان‬ ‫شرایط بازنشسته شدن دارند و خروج این تعداد بازنشسته از‬ ‫چرخه اموزش مشکالت را مضاعف می کند و تالش بر این‬ ‫است که با راضی نگه داشتن تعدادی از معلمان بازنشسته انها‬ ‫در سال تحصیلی جدید همچنان به کار خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫محمدرضا ناظم زاده در خصوص وضعیت کمبود معلم در‬ ‫استان‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬امسال با تعداد زیاد همکاران بازنشسته‬ ‫روبه رو هســتیم که ســال های گذشــته این افراد به سن‬ ‫بازنشستگی رسیده بودند‪ ،‬ولی با اصرار و نیاز اموزش وپرورش‬ ‫به کار ادامه دادند و امســال این افــراد می خواهند از چرخه‬ ‫اموزش وپرورش خارج شوند‪ .‬او با بیان اینکه امسال سهمیه‬ ‫استخدام معلم در استان داریم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تعداد زیادی معلم‬ ‫بازنشسته برای سال تحصیلی جدید از چرخه اموزش وپرورش‬ ‫خــارج می شــوند که این اتفاق بر مشــکالت ســال های‬ ‫گذشــته این ســازمان می افزاید‪ .‬معاون اموزش متوسطه‬ ‫اموزش وپرورش استان اصفهان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امسال سهمیه‬ ‫جذب معلم در اســتان داریم اما این جذب معلم پاسخگوی‬ ‫جایگزینی این تعداد نیروی بازنشسته نیست و شاید تنها یک‬ ‫سوم تعداد افرادی که بازنشسته می شوند‪ ،‬جذب معلمان جدید‬ ‫را به اموزش وپرورش داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کمبود نیروی انسانی و ادامه فعالیت معلمان‬ ‫بازنشسته‬ ‫ناظم زاده خاطرنشــان کرد‪ :‬قریب به شش هزار نفر در‬ ‫اموزش وپرورش استان اصفهان شــرایط بازنشسته شدن‬ ‫را دارنــد و خــروج این تعداد بازنشســته از چرخه اموزش‬ ‫مشــکالت ما را مضاعف می کند و تالش بر این است که‬ ‫با راضی نگه داشتن تعدادی از معلمان بازنشسته همکاری‬ ‫انها را همچنان در ســال تحصیلی جدید داشــته باشیم‪.‬‬ ‫او اظهار کــرد‪ :‬در حوزه اموزش به جهــت کمبود نیروی‬ ‫انسانی‪ ،‬می توانیم این درخواســت را از معلمان بازنشسته‬ ‫داشــته باشــیم تا در صورت تمایل و برای جبران کسری‬ ‫نیروی اموزش وپرورش همچنان به کار خود ادامه دهند و‬ ‫خوشبختانه در حوزه مربیان پرورشی در مدارس با کاهش‬ ‫مواجه نبودیم‪ .‬معاون اموزش متوســطه اموزش وپرورش‬ ‫اســتان اصفهان‪ ،‬درباره وضعیت معلمــان خرید خدمات‬ ‫اموزشــی در مدارس‪ ،‬گفت‪ :‬امســال بیش از سه هزار نفر‬ ‫نیروی خرید خدمات اموزشی در مدارس استان فعال بودند‬ ‫و برای ســال تحصیلی اینده هم همین تعداد نیرو به کار‬ ‫گرفته می شوند و در بخش نیروهای خرید خدمات اموزشی‬ ‫جذب نیروی جدید و اضافه شــدن بــه نیروهای قبلی را‬ ‫امسال نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫پدر متجاوز بازتولید جامعه اسیب زاست‬ ‫رئیس انجمن علمی مددکاری ایران در مورد ازارهای‬ ‫جنسی کودکان توسط محارم یا پدر‪ ،‬می گوید‪ :‬در همه جای‬ ‫دنیا این موضوعات وجود دارد اما باید علت این موضوعات را‬ ‫پیدا کرد و این موضوع در شهرهای کوچک گاهی بیشتر دیده‬ ‫می شود‪ .‬باید دید چرا اعتقادات این افراد به اینجا رسیده و چه‬ ‫مواردی چنین چیزی را ایجاد کرده است چرا که قوانین در هیچ‬ ‫جای دنیا بازدارنده نیست قانون زمانی مهم است که علت ها‬ ‫را برطرف کرده باشیم‪ .‬رئیس انجمن علمی مددکاری ایران‬ ‫می گوید‪ :‬بسیاری موارد وجود دارد که امکان مطرح شدن پیدا‬ ‫نمی کنند اگر بخواهیم چنین پدرانی را اعدام کنیم باید بدانیم‬ ‫این افراد متجاوز را جامعه و فرهنگ ان پرورش داده است‬ ‫درصورتی که مسئولیت این رفتار را در جامعه کسی به عهده‬ ‫نمی گیرد و تنها انگشت اتهام بر فرد متجاوز است درحالی که در‬ ‫صورت اعدام پدر متجاوز کل خانواده اعدام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬مصطفی اقلیما تصریح می کند‪ :‬اگر پدر‬ ‫محکوم و اعدام شود بازهم فرزندان این خانواده بی گناهان‬ ‫محکوم مادام العمر هستند‪ ،‬چرا که فرزندان این خانواده تا‬ ‫پایان عمر در همه دوره های زندگی خود چوب این موضوع را‬ ‫می خورند و با این کار همه خانواده قربانی می شوند و زندگی‬ ‫همه انها خراب می شود‪ .‬اقلیما اظهار می کند‪ :‬چرایی این اقدام‬ ‫مهم است نه مجازات این فرد و در این گونه موارد تنها بر‬ ‫محکوم کردن و مجازات فرد تاکید دارند درصورتی که صدها‬ ‫نمونه از چنین افرادی در جامعه وجود دارد درصورتی که همه‬ ‫سیستم های یک جامعه در مجرم شدن یک فرد تاثیر دارند‪،‬‬ ‫خانواده‪ ،‬مدرسه و دانشگاه ناکارامد‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬قوانین و نوع‬ ‫برخورد ان جامعه در مجرم شدن افراد موثر است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مســائل اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار در‬ ‫افزایش جرائم‬ ‫او تصریح می کند‪ :‬وقتی تورم و ناامنی‪ ،‬دروغ گویی و‬ ‫بی اعتمادی در یک جامعه وجود دارد به اجبار به چنین مواردی‬ ‫برمی خوریم در جامعه ای که چنین مواردی وجود دارد چگونه‬ ‫می خواهیم این نوع اسیب ها ایجاد نشود درحالی که اسیب های‬ ‫اجتماعی همگی به هم ربط دارند پس نباید تنها به قوانین‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫مشارکت‪8‬هزار نیکوکار‬ ‫در طرح اکرام کمیته امداد‬ ‫اصفهان‬ ‫گروه جامعه‪ :‬مساعدت نیکوکاران در اجرای طرح ایران‬ ‫همدل‪ -‬اطعام مهــدوی‪ ،‬در ماه مبارک رمضان‪ ،‬چراغ راه‬ ‫حمایت از مددجویان شد‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) اســتان اصفهان با‬ ‫تقدیر از نیکوکاران در حمایت از مددجویان‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫در ابتدای شیوع ویروس کرونا پیش بینی استقبال گسترده‬ ‫از مساعدت نیکوکاران نمی شد ولی مردم فهیم و نیکوکار‬ ‫استان اصفهان با مساعدت در طرح ایران همدل‪ -‬اطعام‬ ‫مهدوی‪ ،‬بار دیگر حمایت خود از نیازمندان را اثبات کردند‬ ‫و سبب شد این طرح چراغ راه حمایت از مددجویان شود‪.‬‬ ‫کریم زارع ادامه داد‪ :‬این اســتقبال سبب شد طرح مذکور‬ ‫امسال هم با توان بیشتری نسبت به سال قبل‪ ،‬شروع و از‬ ‫نعمت خیران بهره ببریم و به لطف خداوند و همت خیران‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 742‬هزار غذای گرم و افطاری و ‪ 122‬هزار بسته‬ ‫معیشــتی به نیازمندان به ارزش ریالی بیش از ‪ 54‬میلیارد‬ ‫تومان اهدا شــود‪ .‬او با بیان اینکه خیران عزیز به تاسی از‬ ‫ابواالیتــام امیر المومنین علــی(ع) در حمایت از فرزندان‬ ‫یتیم و نیازمند هم فعالیت مضاعفی داشته اند‪ ،‬افزود‪ :‬گاهی‬ ‫اوقات شــاید تصور بر این باشد که اندک کمک من‪ ،‬چه‬ ‫گره ای از نیازمند باز می کند اما با برنامه ریزی و هدفمندی‬ ‫و سوق همین کمک های اندک‪ ،‬در مسیر صحیح می توان‬ ‫سرنوشت اینده خیلی از فرزندان نیازمند را در مسیر تعالی‬ ‫تغییر داد‪ .‬مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت‪ :‬امداد با‬ ‫اجرای طرح اکرام‪ ،‬حمایت خیران را هدایت می کند که همه‬ ‫فرزندان یتیم و نیازمند دارای حامی شــوند‪ .‬در ماه مبارک‬ ‫رمضان امسال نیز تعداد ‪ 7929‬نیکوکار با ثبت نام در این‬ ‫طرح‪ ،‬سرپرستی ‪ 21125‬فرزند را بر عهده گرفتند‪ .‬زارع با‬ ‫تصریح اینکه ‪ 26‬هزار فرزند یتیم و نیازمند تحت حمایت‬ ‫امداد هستند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نزدیک به ‪ 500‬نفر در انتظار حامی‬ ‫هســتند و تعداد ‪ 4500‬نفر از سرانه پائینی برخوردارند که‬ ‫نیاز است به تعداد حامی این فرزندان افزوده شود تا از نظر‬ ‫سرانه دریافتی‪ ،‬به مبلغ قابل قبولی برسند‪ .‬او در پایان با بیان‬ ‫اینکه کمیته امداد امین نیکوکاران و یاور نیازمندان است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نیکوکاران عزیز می توانند‪ ،‬نذورات اطعام خود را در‬ ‫طول سال از طریق کمیته امداد‪ ،‬بین نیازمندان توزیع کنند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه شماره تماس ‪ 09130788001‬برای نذورات‬ ‫غیرنقدی و کد دستوری ‪ *8877*031#‬و شماره کارت‬ ‫‪ 6063737000002509‬بــرای مشــارکت نقدی‪ ،‬اماده‬ ‫خدمت رسانی به خیران ارجمند است‪.‬‬ ‫کالهبرداری با اگهی جعلی‬ ‫کاریابی‬ ‫قانون زمانی مهم است که علت ها را برطرف کرده باشیم‬ ‫و ضعف انها تکیه کرد چرا که موضوعات کشور ما با دیگر‬ ‫کشورها متفاوت است اگر در کشورهای دیگر چنین فردی‬ ‫محکوم و مجازات شود دیگر افراد خانواده اش اسیبی به روند‬ ‫زندگی اینده شان وارد نمی شود اما در ایران در صورت مجرم‬ ‫شدن یک پدر یا مادر کل خانواده نابود می شود و متاسفانه‬ ‫تبعات منفی مجرم بودن را تا پایان عمر در اشتغال‪ ،‬ازدواج‬ ‫و تمام مراحل زندگی فرزندان می بینیم‪ .‬بنیان گذار مددکاری‬ ‫علمی در ایران می افزاید‪ :‬هیچ جای دنیا تا این حد قانون ندارند‬ ‫و نماینده های انها هر روز کوهی از قوانین را تصویب نمی کنند‪،‬‬ ‫در کشوری که ‪ ۲۵‬درصد افزایش دستمزد و ‪ ۴۰‬درصد تورم‬ ‫ایجاد می شود چگونه می خواهیم زندگی افراد را کنترل کنیم‬ ‫قطعًا فقر‪ ،‬تبعیض‪ ،‬تورم و همه مسائل سیاسی و اقتصادی یک‬ ‫جامعه در افزایش جرائم موثر است اما نمی خواهیم این مسائل‬ ‫را قبول کنیم که جامعه در مجرم شدن افراد شریک است‪ .‬این‬ ‫حوادث تک علتی نیستند و باید علل ان برطرف شود تا چنین‬ ‫جرائمی در جامعه دیده نشود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مجازات قتل فرزند توسط پدر چیست؟‬ ‫حجت فرجی‪ ،‬حقوقدان در خصوص مجازات قتل فرزند‬ ‫توسط پدر می گوید‪ :‬در قانون مجازات اسالمی یکی از موانع‬ ‫قصاص قاتل رابطه پدر و فرزندی است‪ ،‬یعنی پدر به واسطه‬ ‫قتل فرزند قصاص نمی شود و این مسئله برگرفته از فتاوای‬ ‫فقهی است‪ .‬این موضوع یک مخاطره مهم در پی دارد و ان‬ ‫احساس امنیت کسانی است که به هر بهانه ای اراده به قتل‬ ‫رساندن فرزند خود را دارند که در قانون ساکت مانده است‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬برخی از این قتل ها ناشی از عدوان و برخی‬ ‫ناشی از بیماری و یا اعتیاد و عدم تعادل روحی و روانی است‪.‬‬ ‫در برخی از موارد شاهد قتل هایی بوده ایم که ناشی از تجاوز‬ ‫جنسی پدر به فرزند خردسال بوده است؛ به نظر می رسد باید‬ ‫نسبت به این موضوع مهم بازنگری هایی در قوانین موجود‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬رابطه پــدر و فرزندی که مانع قصاص قاتل‬ ‫می شود‬ ‫این حقوقدان خاطرنشان می کند‪ :‬مطابق ایه شریفه ‪ ۱۷۱‬از‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سوره بقره و ایه ‪ ۳۱‬سوره مبارکه اسرا مجازات قتل درهرصورت‬ ‫قصاص است‪ ،‬مگر اینکه اولیای دم بخشیده یا به دیه راضی‬ ‫شوند‪ ،‬قانون گذار نیز به تبعیت از قران کریم مجازات قتل عمدی‬ ‫را در قوانین جزایی قصاص تعیین کرده است‪ ،‬اما در قوانین‬ ‫جزایی به تبعیت از فقه برخی استثنائات برای قصاص وارد شده‬ ‫است از جمله قاعده «ابوت» یعنی رابطه پدر و فرزندی که مانع‬ ‫قصاص قاتل می شود‪ ،‬بنا بر نظر مشهور فقیهان امامیه یکی‬ ‫از شرایط قصاص این است که قاتل‪ ،‬پدر یا جد پدری مقتول‬ ‫نباشد بنابراین چنانچه پدری فرزندش را به قتل رساند‪ ،‬قصاص‬ ‫نخواهد شد‪ .‬فقهای قرن حاضر پیرو همین نظریه هستند و قانون‬ ‫مجازات اسالمی ‪ ۱۳۹۲‬هم بر همین مضمون تنظیم شده است‪.‬‬ ‫او با اشاره به مجازات قتل فرزند توسط پدر در قانون مجازات‬ ‫اسالمی مصوب ‪ ،۱۳۹۲‬تصریح می کند‪ :‬بر اساس ماده ‪۳۰۱‬‬ ‫قانون مجازات اسالمی‪ ،‬قصاص در صورتی ثابت می شود که‬ ‫مرتکب‪ ،‬پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد‪ ،‬این به ان معنا‬ ‫است که پدر درهرصورت از مجازات قصاص معاف است‪ ،‬مطابق‬ ‫ماده ‪ ۲۹۰‬هر نوع رفتار کشنده ای با قصد و اراده از سوی قاتل‬ ‫موجب قصاص او به درخواست اولیای دم است که ماده ‪۳۰۱‬‬ ‫استثنایی بر اصل ماده ‪ ۲۹۰‬است‪ .‬فرجی می گوید‪ :‬در ماده ‪۶۱۲‬‬ ‫برای قتل هایی که دارای مانع برای قصاص هستند از جمله قتل‬ ‫فرزند توسط پدر مجازات در نظر گرفته است‪ ،‬هر کس مرتکب‬ ‫قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته‪ ،‬اما از قصاص‬ ‫گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود درصورتی که‬ ‫اقدام او موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‬ ‫تجری مرتکب یا دیگران شود‪ ،‬دادگاه مرتکب را به حبس از سه‬ ‫تا ‪ ۱۰‬سال محکوم می کند‪ ،‬البته در این مورد معاونت در قتل عمد‬ ‫موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬لزوم اصالح وضعیت مجــازات قتل فرزند‬ ‫توسط پدر‬ ‫او با بیان اینکه به نظر بسیاری از حقوقدانان ماده ‪ ۳۰۱‬قانون‬ ‫مجازات اسالمی ‪ ۱۳۹۲‬قابل تجدیدنظر است‪ ،‬می افزاید‪ :‬می توان‬ ‫با توجه به ماده ‪ ۱۵۸‬و اذن تادیب و وجود احتمال قوی خطای‬ ‫در عمل پدر این مجوز را به قضات داد که در موارد اثبات وجود‬ ‫سبق تصمیم و قصد قتل‪ ،‬قاتل را به مجازات قصاص محکوم‬ ‫فعلی ماده تنظیم شده در قانون‪ ،‬به هیچ وجه اجازه‬ ‫کند‪ .‬در وضع ِ‬ ‫صدور حکم قصاص به قضات داده نشده است‪ ،‬پس در کشورمان‬ ‫موارد دل خراشی از جنایات پدران نسبت به فرزندان خردسالشان‬ ‫دیده می شود که احساسات عمومی را جریحه دار کرده اند‪ .‬این‬ ‫حقوقدان با توضیح اینکه در سطح ملی تالش هایی در حال‬ ‫انجام برای اصالح وضعیت مجازات قتل فرزند توسط پدر است‪،‬‬ ‫تصریح می کند‪ :‬از جمله این موارد می توان به الیحه هیئت دولت‬ ‫که در مرحله بررسی است‪ ،‬اشاره کرد‪ ،‬اگرچه بر اساس ماده ‪۳۰۱‬‬ ‫قانون مجازات اسالمی پدر و یا اجداد پدری پس از انکه فرزند‬ ‫خود را به قتل برسانند‪ ،‬مشمول مجازات قصاص قرار نمی گیرند‪،‬‬ ‫اما گاه قتل های خانوادگی به دو شکل به وقوع می پیوندند‪ ،‬اول‬ ‫اینکه پدر یا اجداد پدری شخصا فرزند خود را به قتل می رسانند‬ ‫که مشمول ماده ‪ ۳۰۱‬قانون مجازات اسالمی قرار می گیرند‪ ،‬دوم‬ ‫انکه برادر‪ ،‬خویشان‪ ،‬اقوام یا اشنایان خانواده های متعصب افراطی‬ ‫با هماهنگی پدر یا اجداد پدری‪ ،‬عمل خود را مرتکب شده یا‬ ‫انکه پس از وقوع قتل‪ ،‬پدر یا اجداد پدری ضمن اطالع از قتل‬ ‫ارتکاب یافته و رضایت مندی از عمل مرتکب‪ ،‬نسبت به اعالم‬ ‫رضایت و اسقاط قصاص مبادرت می ورزند و در این خصوص‬ ‫اگرچه ماده ‪ ۶۱۲‬قانون مجازات اسالمی‪ ،‬مجازاتی را تعیین‬ ‫نموده ولی مجازات تعزیری پیش بینی شده‪ ،‬مناسب این رفتار‬ ‫مجرمانه نیست‪ .‬او اظهار می کند‪ :‬ازانجایی که متناسب نبودن‬ ‫مجازات مرتکبان قتل های عمدی که امنیت و نظم عمومی‬ ‫جامعه و احساس شهروندان را دچار چالش می کند‪ ،‬موجب‬ ‫بی اعتمادی شهروندان به قانون گذار به دلیل ناکارامدی و عدم‬ ‫تکافوی قوانین کارامد و متقن و به دستگاه عدالت قضائی به‬ ‫جهت عدم پاسخگویی مناسب به بزهکاری های موجود می شود‪،‬‬ ‫پس با توجه به ضرورت اعمال مجازات کارامد در همه فروض و‬ ‫عدم تبعیض منفی علیه ولی (پدر یا پدربزرگ)‪ ،‬وزارت دادگستری‬ ‫متون لوایح پیشنهادی خود و قوه قضائیه را در خصوص الیحه‬ ‫الحاق یک تبصره به ماده ‪ ۶۱۲‬قانون مجازات اسالمی‪ ،‬موضوع‬ ‫تعیین مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتکب قتل‬ ‫فرزند را به هیئت دولت ارائه کرده است‪.‬‬ ‫گروه جامعه‪ :‬به گفته رئیس پلیس فتای استان اصفهان‬ ‫شــهروندان فریب ثبت نام در اگهی ها و تبلیغات دروغین‬ ‫کاریابی را نخورند و قبل از واریز وجه از صحت مطالب درج‬ ‫شده در سایت ها اطمینان حاصل کنند‪.‬‬ ‫سرهنگ سید مصطفی اظهار داشت‪ :‬اخیرا افراد سودجو با‬ ‫درج و انتشار پیامک تبلیغاتی و یا درج اگهی در شبکه های‬ ‫اجتماعی از جمله تلگرام با عنوان استخدام در شرکت های‬ ‫دولتی و غیره نظر قربانیان را جلب کرده و به بهانه دریافت‬ ‫هزینه ثبت نام‪ ،‬اطالعات بانکی و هویتی شهروندان را به‬ ‫ســرقت می برند‪ .‬او عنوان داشت‪ :‬شهروندان توجه داشته‬ ‫باشند که هرگونه گزینش در شــرکت ها و سازمان های‬ ‫دولتی از طریق رسانه های معتبر و سایت رسمی ان سازمان‬ ‫اعالم می شود‪ .‬سرهنگ مرتضوی توصیه کرد‪ :‬شهروندان‬ ‫مراقب اگهی ها و تبلیغاتی که بر روی ســایت هایی نظیر‬ ‫شیپور و دیوار و یا شبکه های اجتماعی منتشر می شود باشند‪،‬‬ ‫سایت های تبلیغاتی انجام معامله را در بستر فیزیکی بر عهده‬ ‫خریدار و فروشنده واگذار کرده اند‪ ،‬بنابراین شهروندان باید‬ ‫پــس از رویت کاال یا خدمات و احــراز هویت هر یک از‬ ‫طرفین معامله هرگونه تبادل وجهــی را به صورت رو در‬ ‫رو و پــس از اتمام کار یا خدمات انجــام دهند تا گرفتار‬ ‫کالهبرداران نشوند و از واریز وجه حتی مبالغ کم به عنوان‬ ‫بیعانه خودداری کنند‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 2‬برابری حوزه های‬ ‫امتحانی پایه های نهم و‬ ‫دوازدهم‬ ‫حوزه های امتحانات نهایی پایه های نهــم و دوازدهم در‬ ‫استان اصفهان به دو برابر افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬مرکز اصفهان؛ مدیرکل‬ ‫اموزش وپرورش اســتان با اشــاره به دغدغه ســامت‬ ‫دانش اموزان گفت‪ :‬امتحانات پایه نهم برای ‪ ۶۸‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫دانش امــوز در هزار و ‪ ۳۵۸‬حوزه و امتحانات پایه دوازدهم‬ ‫بــرای ‪ ۳۴‬هزار دانش امــوز در ‪ ۵۴۰‬حوزه امتحانی برگزار‬ ‫می شــود که تعداد حوزه ها دو برابر بیشتر از پارسال شده‬ ‫اســت‪ .‬محمد اعتدادی افزود‪ :‬جلسات کارشناسی با حوزه‬ ‫معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی برگزار و‬ ‫توصیه های الزم به مدیران واحد های اموزشی برگزار شده‬ ‫و اموزش های الزم در این زمینه ضرورت دارد اجرا شود‪.‬‬ ‫دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت اموزش وپرورش‬ ‫اعالم کرد‪ :‬دانش اموزان پایه دوازدهم دوره دوم متوســطه‬ ‫روزانه‪ ،‬بزرگســاالن‪ ،‬امــوزش از راه دور و داوطلبان ازاد‬ ‫شاخه نظری و رشته هنر دوره پیش دانشگاهی شاخه فنی‬ ‫و حرفه ای برای دریافت کارت ورود به نشست امتحانات‬ ‫نهایی می توانند به درگاه اینترنتی پــادا (‪https://pada.‬‬ ‫‪ )medu.ir‬مراجعه و با انتخاب گزینه دریافت کارت ورود به‬ ‫جلسه امتحانات نهایی‪ ،‬کارت ورود به جلسه امتحانی خود را‬ ‫دریافت و برنامه دقیق امتحانات نهایی خود شامل نام درس‪،‬‬ ‫روز‪ ،‬تاریخ و ساعت امتحانات و نشانی حوزه اجرای ازمون را‬ ‫در کارت ورود به جلسه مشاهده کنند‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫کرونا چراغ کنسرت ها را خاموش نگه داشت‬ ‫سینمای جهان‬ ‫فرش قرمز ونیز برای‬ ‫جشنواره ای کامال حضوری‬ ‫جشــنواره بین المللــی فیلــم ونیــز در تــدارک‬ ‫بــرای برگــزاری دوره اتــی ایــن رویــداد ســینمایی‬ ‫به صــورت کامــا حضــوری و بــا شــرایط دوران‬ ‫پیــش از کروناســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ورایتــی‪ ،‬درحالی کــه جشــنواره های‬ ‫فیلــم تورنتــو (‪ ۹‬تــا ‪ ۱۸‬ســپتامبر‪ ۱۸ ،‬تــا ‪۲۷‬‬ ‫شــهریور) و همچنیــن جشــنواره فیلــم ســاندنس در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۲‬اعــام کرده انــد همچنــان به صــورت‬ ‫ترکیبــی از رویدادهــای حضــوری و مجــازی برگــزار‬ ‫خواهنــد شــد‪ ،‬امــا مســئوالن جشــنواره ونیــز در حال‬ ‫برنامه ریــزی بــرای برگــزاری ایــن رویــداد ســینمایی‬ ‫از تاریــخ ‪ ۱‬تــا ‪ ۱۱‬ســپتامبر (‪ ۱۰‬تــا ‪ ۲۰‬شــهریور)‬ ‫به صــورت کاال حضــوری و بــا شــرکت صدهــا‬ ‫خبرنــگار از سراســر جهــان هســتند‪.‬‬ ‫بینــال ونیــز کــه برگزارکننــده جشــنواره ســاالنه‬ ‫فیلــم ونیــز اســت‪ ،‬قصــد دارد دوســاالنه معمــاری‬ ‫ونیــز را نیــز بــه همیــن شــکل و از تاریــخ ‪۲۲‬‬ ‫مــی و بــا عنــوان «چگونــه باهــم زندگــی خواهیــم‬ ‫کــرد؟» برگــزار کنــد کــه بــا حضــور نماینــدگان و‬ ‫پروژه هــای معمــاری از ‪ ۴۶‬کشــور جهــان و بیــش از‬ ‫‪ ۴۰۰‬خبرنــگار بین المللــی برپــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫«ماریــو دراگــی» نخس ـت وزیر ایتالیــا در تــاش‬ ‫بــرای احیــای صنعــت گردشــگری این کشــور اســت‬ ‫و از اواســط مــاه مــی شــرایط را بــرای بازگشــت‬ ‫گردشــگران واکســینه شــده‪ ،‬بهبودیافتــه از ویــروس‬ ‫کرونــا و یــا بــا تســت منفــی فراهــم می کنــد‪ .‬بــا‬ ‫توجــه بــه برگــزاری حضــوری دوســاالنه معمــاری‬ ‫ونیــز‪ ،‬پیش بینــی می شــود ‪ ۷۰‬درصــد از هتل هــای‬ ‫ونیــز تــا اواخــر مــاه مــی بازگشــایی شــوند‪.‬‬ ‫«کلودیــو اســکارپا» رئیــس انجمــن هتلــداران‬ ‫ونیــز اعــام کــرده تــا مــاه ســپتامبر کــه زمــان‬ ‫برگــزاری جشــنواره فیلــم ونیــز اســت‪ ،‬ایــن شــهر‬ ‫بــرای گردشــگران واکســینه شــده از بیشــتر‬ ‫کشــورهای جهــان ایمــن و قابل دســترس خواهــد‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫ازجملــه مهم تریــن فیلم هایــی کــه‬ ‫صحبت هایــی مبنــی بــر نمایــش ان در ونیــز‬ ‫مطرح شــده می تــوان بــه «تــل ماســه» جدیدتریــن‬ ‫ســاخته «دنیــس ویلنــوو» اشــاره کــرد کــه اخریــن‬ ‫بــار در ســال ‪ ۲۰۱۶‬بــا فیلــم علمی‪-‬تخیلــی «ورود»‬ ‫بــه ونیــز امــده بــود‪.‬‬ ‫درام «دســت خــدا» ســاخته «پائولــو ســورنتینو»‬ ‫کارگــردان ایتالیایــی برنــده اســکار‪« ،‬جنون» ســاخته‬ ‫«گابریلــه مانتــی» دیگــر فیلمســاز ایتالیایــی‪« ،‬در‬ ‫یــک صبــح نیمه ابــری» از کارگــردان فرانســوی‬ ‫«برونــو دومــو» و «ارزوهــای بــر بربــاد رفتــه» از‬ ‫«زاویــه دوالن» نیــز بــه احتمــال فــراوان در ونیــز‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬رونمایــی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫جشــنواره فیلــم ونیــز تنهــا جشــنواره بــزرگ‬ ‫ســینمای جهــان بــود کــه بــه صــورت حضــوری‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬گرچــه بــا ســتاره هــا‪ ،‬میهمانــان و‬ ‫خبرنــگاران بیــن المللــی کمتــری نســبت بــه ســال‬ ‫هــای گذشــته‪ .‬فیلــم «ســرزمین اواره هــا» از‬ ‫«کلوئــی ژائــو» در ونیــز ‪ ۲۰۲۰‬رونمایــی شــد و در‬ ‫نهایــت موفــق تریــن فیلــم ســال در فصــل جوایــز‬ ‫ســینمایی نــام گرفــت‪.‬‬ ‫هفتــاد و هشــتادمین جشــنواره بیــن المللــی‬ ‫ونیــز بــه عنــوان قدیمــی تریــن جشــنواره ســینمایی‬ ‫جهــان امســال از تاریــخ ‪ ۱‬تــا ‪ ۱۱‬ســپتامبر (‪ ۱۰‬تــا‬ ‫‪ ۲۰‬شــهریور) برگــزار مــی شــود و «بونــگ جــون‬ ‫هــو» کارگــردان موفــق اهــل کشــور کــره جنوبــی‬ ‫ریاســت هیــات داوران بخــش رقابتــی را بــر عهــده‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫چهره ها‬ ‫صابر ابر به «بدون قرار قبلی»‬ ‫پیوست‬ ‫صابــر ابــر بــه فیلــم ســینمایی «بــدون قــرار‬ ‫قبلــی» بــه کارگردانــی بهــروز شــعیبی پیوســت‪.‬‬ ‫فیلمبــرداری «بــدون قــرار قبلــی» در اســتان‬ ‫خراســان رضــوی و اســتان البــرز بــه اتمــام رســید‬ ‫و ایــن روزهــا در تهــران مشــغول ضبــط ادامــه کار‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫نــام مصطفــی زمانــی‪ ،‬بــه عنــوان یکــی از‬ ‫بازیگــران اصلــی «بــدون قــرار قبلــی» پیــش از‬ ‫ایــن رســانه ای شــده و صابــر ابــر نیــز یکــی دیگــر‬ ‫از بازیگرانــی اســت کــه در ایــن پــروژه حضــور دارد‪.‬‬ ‫«بــدون قــرار قبلــی» پنجمیــن فیلــم ســینمایی‬ ‫بهــروز شــعیبی اســت کــه فیلمنامــه ان توســط‬ ‫فرهــاد توحیــدی و مهــدی تــراب بیگــی بــا نگاهــی‬ ‫بــه یکــی از داســتان های مصطفــی مســتور نوشــته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه زودی اخبــار و تصاویــر حضــور بازیگــران‬ ‫دیگــر ایــن فیلــم اطالع رســانی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 27‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4072‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی روز سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه با ارسال خبری‬ ‫از مکاتبه سید محمد مجتبی حسینی معاون امور هنری وزیر‬ ‫ارشاد با ستاد ملی مقابله با کرونا برای قرار گرفتن «موسیقی» در‬ ‫گروه دو مشاغل و امکان ازسرگیری دوباره برگزاری کنسرت های‬ ‫موسیقی در ایام کرونایی خبر داد‪ .‬نامه ای که تاریخ ارسال ان به‬ ‫ستاد کرونا مشخص نبود‪ ،‬اما نشان دهنده ایجاد شرایط جدیدی‬ ‫بود که گویا وزارت ارشاد را بر ان داشته تا در حوزه موسیقی نیز‬ ‫فعالیت هایی را انجام دهد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬بسیاری از هنرمندان و کارشناسان موسیقی‬ ‫بعد از انتشار این خبر از ان به عنوان یک اقدام نمادین برای «رفع‬ ‫تکلیف» یادکردند و عده ای نیز بر این باور بودند که وزارت ارشاد‪،‬‬ ‫همچون «سینما» و «تئاتر» که به تازگی در گروه دو مشاغل قرار‬ ‫گرفتند‪ ،‬درصدد رفع موانع موجود پیش روی «موسیقی» است‪.‬‬ ‫معاون امور هنری ارشاد در متن این نامه اورده بود‪« :‬عطف به‬ ‫نامه قبلی مبنی بر تجدیدنظر در گروه بندی مشاغل و پیرو جلسه‬ ‫کارگروه کارشناسی کمیته امنیتی‪ ،‬اجتماعی و انتظامی ستاد ملی‬ ‫مدیریت بیماری کرونا درباره قرار گرفتن سینما و تئاتر در گروه‬ ‫دو مشاغل به اگاهی می رساند‪ ،‬بسیاری از اجراهای صحنه ای‬ ‫موسیقی در گونه های ردیف دستگاهی‪ ،‬نواحی و کالسیک در‬ ‫سالن های کوچک و معمو ًال با مخاطبان محدود برگزار می شود و‬ ‫ازنظر رعایت پروتکل های بهداشتی و تعداد محدود تماشاگران با‬ ‫استفاده از درصدی از ظرفیت سالن با اجرای تئاتر و نمایش فیلم‬ ‫مشابهت دارد‪ .‬مقتضی است در گروه دو مشاغل قرار بگیرد تا‬ ‫امکان برگزاری این گونه اجراها با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫میسر شود‪».‬‬ ‫اگرچه انتشار چنین خبری ان هم در روزهای بحرانی کرونا‬ ‫می تواند در نگاه اول نویددهنده روزهای بهتر برای فعالیت های‬ ‫اجرایی این حوزه به ویژه موسیقی ایرانی‪ ،‬موسیقی نواحی و‬ ‫موسیقی کالسیک به حساب اید‪ ،‬اما تجربه بالغ بر یک سالی که‬ ‫کرونا مهمان ماست‪ ،‬نشان داده که فعاالن این عرصه به غیراز‬ ‫مواردی انگشت شمار ان هم در جزیره کیش و باقیمت های بسیار‬ ‫گران تر از کنسرت های معمول و چند تجربه محدود دیگر در‬ ‫پایتخت‪ ،‬تمایلی به برگزاری کنسرت و اجراهای زنده در کشور‬ ‫ندارند و عمده فعالیتشان را متمرکز بر حضور در استودیوهای‬ ‫موسیقی برای تولید البوم و تک اهنگ و در خوش بینانه ترین‬ ‫شکل ممکن کنسرت های اینترنتی کرده اند‪.‬‬ ‫حاشیه های برگزاری کنسرت های انالین در کنار فعالیت‬ ‫بی سامان پلتفرم ها و سامانه های اینترنتی معروف و غیرمعروف‪،‬‬ ‫فضایی را پیش روی مخاطبان قرار داد که درمجموع نتوانست‬ ‫جانشین مناسبی برای کنسرت های زنده در روزهای کرونایی شود‬ ‫برگزاری کنسرت های انالین از همان ابتدای همه گیری کرونا‬ ‫برای گروهی از خوانندگان سودهای خوبی را رقم زد و برای برخی‬ ‫دیگر هم حاشیه های متعددی را پدید اورد‪ .‬حاشیه هایی که در‬ ‫کنار فعالیت بی سامان پلتفرم ها و سامانه های اینترنتی معروف و‬ ‫غیرمعروف‪ ،‬فضایی را پیش روی مخاطبان قرار داد که درمجموع‬ ‫نتوانست جانشین مناسبی برای کنسرت های زنده در روزهای‬ ‫کرونایی شود‪.‬‬ ‫به هر ترتیب اکنون و با انتشار خبر مکاتبه اقای معاون‪ ،‬بازهم‬ ‫ماجرای «اجرای زنده» در شرایط کرونا به میان امده که تا لحظه‬ ‫انتشار این گزارش پاسخی نیز از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫دریافت نکرده‪ ،‬یا اگر هم پاسخی در میان باشد‪ ،‬هنوز رسانه ای‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫اما نکته مهم تر در این میان به گواه تجربه یک سال گذشته‪،‬‬ ‫نحوه اجراهای زنده اثار موسیقایی در روزهای کرونایی و نحوه‬ ‫استقبال صاحبان اثار موسیقی به ویژه تهیه کنندگان و خوانندگان‬ ‫است که ایا با قرار گرفتن حوزه موسیقی در گروه دوم مشاغل‬ ‫این بار میلی برای برگزاری کنسرت در شهرهایی غیر از جزیره‬ ‫کیش خواهند داشت؟ ایا با در نظر گرفتن این نکته که بالی‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬حاال حاالها قصد رفتن ندارد‪ ،‬بازهم هنرمندان و‬ ‫تهیه کنندگان فعال و مخاطبان و هنرمندان این حوزه همچنان‬ ‫اصرار بر خانه نشینی و فعالیت های غیر موسیقایی دارند؟ ایا نیاز‬ ‫فرهنگی مخاطبان به شنیدن موسیقی رفته رفته در حال فراموشی‬ ‫نیست و ایا دیگر ضرورتی به پرداخت و تمرکز روی ان در جامعه‬ ‫ایرانی وجود ندارد؟ ایا برگزاری کنسرت های زنده با در نظر گرفتن‬ ‫مالحظاتمربوطبهشیوه نامه هایبهداشتیوفاصله گذاریان هم‬ ‫باقیمت بلیت معقول فع ً‬ ‫ال اولویتی برای تهیه کنندگان و خوانندگان‬ ‫دارد؟ ایا مخاطبان و تماشاگران حاضرند در این شرایط ویژه بازهم‬ ‫برای تماشای کنسرت هزینه کرده و از سر عالقه مندی و دغدغه‬ ‫در این حوزه‪ ،‬به سالن های کنسرت مراجعه کنند؟‬ ‫انچه در حال حاضر می تواند موردتوجه بیشتری قرار گیرد‪،‬‬ ‫از قافله عقب ماندن فعالیت های موسیقایی کشور به نسبت‬ ‫حوزه هایی چون تئاتر و سینماست که فعاالن این عرصه باوجود‬ ‫تمام مشکالت و مصائبی که در حوزه اجرای عمومی و اکران‬ ‫دارند اما همچنان در تالشند تا چراغ نیمه روشن این هنرها را‬ ‫به واسطه هنرمندان فعال این عرصه روشن نگه دارند‪ .‬کما اینکه در‬ ‫این حوزه ها نیز انتقاداتی به نحوه سیاست گذاری و حمایت وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگر مجموعه های مرتبط وجود دارد‬ ‫که در گزارش های مختلف رسانه ای مورد تمرکز قرارگرفته اند‪.‬‬ ‫به هرحال موسیقی یکی از موثرترین و پرمخاطب ترین‬ ‫گونه های هنری در تمام دنیاست که به نسبت هنری چون تئاتر‬ ‫از فراگیری مخاطبان بسیار بیشتری برخوردار است و می تواند‬ ‫به عنوان یک ابزار رسانه ای در روزهای سخت کرونایی‪ ،‬به کمک‬ ‫بهبود و تغییر احواالت روحی طیفی از افراد جامعه بیاید‪.‬‬ ‫تردیدی نیست که در این حوزه حفظ سالمت مخاطب در‬ ‫اولویت قرار دارد‪ ،‬اما ایا همین ماجرای «حفظ سالمت» که قطعًا‬ ‫و حتمًا باید بیش از هرزمانی موردتوجه اجراگران و فعاالن همه‬ ‫حوزه ها قرار گیرد‪ ،‬تنها دلیل توقف فعالیت های موسیقایی در کشور‬ ‫و مشخصًا خاموشی کامل چراغ کنسرت هاست؟ یا متغیرهای‬ ‫دیگری در این زمینه تاثیرگذار بوده است؟ ایا در این شرایط‬ ‫نمی توان با طراحی ایده های اجرایی متناسب با روزهای کرونایی‬ ‫و در استانه فضای سیاسی و پرشور منتهی به انتخابات‪ ،‬به فکر‬ ‫برگزاری کنسرت ها حداقل برای بهبود اوضاع روحی طیفی از‬ ‫عالقه مندان این حوزه بود؟‬ ‫پی جویی برای پاسخ به این پرسش ها‪ ،‬بهانه ای شد برای‬ ‫گفتگو با محمد اله یاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد‪،‬‬ ‫حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی و محسن رجب پور‬ ‫تهیه کننده و مدیرعامل مجمع صنفی ناشران موسیقی‪ ،‬ان هم‬ ‫در سیاسی ترین روزهای سال ‪ ۱۴۰۰‬به واسطه نزدیکی انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری؛ گفتگوهایی که به واسطه جایگاه حقوقی و‬ ‫هنری این سه تن‪ ،‬می تواند دورنمایی ازانچه پیرامون فعالیت های‬ ‫موسیقایی کشور قابل تصور است‪ ،‬به دقت دهد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد‪ :‬برابر امار دفتر موسیقی‬ ‫وزارت ارشاد حوزه تک اهنگ ها نسبت به سال ‪ ۹۸‬از رشد‬ ‫قابل توجهی برخوردار بودند محمد اله یاری مدیرکل دفتر‬ ‫موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که طی روزهای گذشته‬ ‫تالش های مستمری برای ازسرگیری کنسرت های موسیقی در‬ ‫سراسر کشور انجام داده با اشاره به روندی که برای برگزاری‬ ‫اجراهای زنده حوزه موسیقی در روزهای کرونایی صورت گرفته‪،‬‬ ‫به خبرنگار مهر گفت‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۹‬حوزه موسیقی جزو اولین‬ ‫حوزه هایی بود که در کنار مردم قرار گرفت و ما شاهد این موضوع‬ ‫بودیم که تک اهنگ و اثار متعددی در این زمینه منتشر شد که‬ ‫دال بر همراهی با کادر درمان داشت‪ .‬تعدادی از اثار هم بودند که‬ ‫هنرمندان تالش کرده بودند‪ ،‬فضای نشاط بخشی را به جامعه‬ ‫ایرانی ارائه دهند‪ .‬از سوی دیگر گرچه سال گذشته ما شاهد‬ ‫کمترین اجراهای صحنه ای در حوزه موسیقی به شکل متداول‬ ‫بودیم اما تعدادی تک اهنگ ها و کلیپ های تصویری که از سوی‬ ‫هنرمندان این عرصه پیش روی مخاطبان قرار گرفت تا ضعف‬ ‫فقدان حضور در کنار مردم در قالب اجراهای زنده‪ ،‬کمتر نمایان‬ ‫شود‪ .‬کما اینکه برابر امار دفتر موسیقی وزارت ارشاد حوزه تک‬ ‫اهنگ ها نسبت به سال ‪ ۹۸‬از رشد قابل توجهی برخوردار بودند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته فعالیت های ما محدود به حوزه تک اهنگ ها‬ ‫نشد‪ ،‬چراکه ما در ابتدای سال و حتی در نیمه دوم سال گذشته‬ ‫دو جلسه را با تهیه کنندگان و مدیران سالن های اجرای صحنه ای‬ ‫داشتیم؛ دو مقطعی که به جهت درجه بندی شهرها در زمینه شیوع‬ ‫کرونا تهران و تعدادی دیگر از شهرها به سمت ابی و زرد رفت و‬ ‫این امکان وجود داشت که فعالیت های صحنه ای حوزه موسیقی‬ ‫اغاز شوند‪ .‬ما در این زمینه تالش کردیم هم تهیه کنندگان و‬ ‫هم مدیران سالن های اجرای کنسرت را مجاب کنیم تا حداکثر‬ ‫شرایط را فراهم کنند که چه به جهت مالحظات مربوط به رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی و چه به جهت شرایط مالی‪ ،‬مردم را تشویق‬ ‫کنند که با اطمینان خاطر به تماشای کنسرت ها ترغیب شوند‪ .‬ما‬ ‫عالوه بر گفتگو با ذی نفعان این موضوع‪ ،‬هم زمان در جلسات‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا هم شرکت کردیم و در هر دو جلسه هم‬ ‫نمایندگان صنوف مختلف موسیقی را همراه کردیم تا به صورت‬ ‫رودررو شرایط بهتری برای گفتگو درباره این موضوع مهم به‬ ‫وجود بیاید‪ .‬در این راستا دست اندرکاران ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫و مسئوالنی که برای تعطیلی یا بازگشایی شهرها تصمیم گیری‬ ‫می کردند نیز در این جلسات حضور داشتند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد‪ :‬وقتی این‬ ‫اجازه داده شد که سالن های سینما و تئاتر با ‪ ۳۰‬درصد ظرفیت‬ ‫تماشاگران فعالیت خود را اغاز کنند‪ ،‬توقع این بود که برای حوزه‬ ‫موسیقی نیز این اتفاق بیفتد‪ .‬این موضوع هم در جلسات ستاد‬ ‫کرونا اعالم شد که حوزه موسیقی هم می تواند با ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫ظرفیت و حداکثر ‪ ۱۰۰‬نفر سالن های خود را اداره کرده و‬ ‫فعالیت های موسیقایی را اغاز کند‪ .‬کما اینکه در این زمینه بنده‬ ‫با یکی از معاونت های اصلی و تصمیم گیر در ستاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا در وزارت بهداشت به صورت مستقیم گفتگو و ضمن تشریح‬ ‫شرایط موجود به این وضعیت اشاره کردم که گونه موسیقی‬ ‫ردیف دستگاهی‪ ،‬موسیقی نواحی‪ ،‬موسیقی کالسیک در شرایط‬ ‫عادی با ظرفیت های بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲۰۰‬نفر اجرای صحنه ای‬ ‫داشته اند و دست کم این گونه های موسیقی از جهت سالن هیچ‬ ‫تفاوتی با سالن های سینما و سالن های تئاتر نداشته و از حیث‬ ‫مخاطب همان شرایط را پیروی می کنند‪ .‬به عبارتی هر اتفاقی‬ ‫که برای بازدیدکنندگان در سالن های سینما و تئاتر می افتد در‬ ‫سالن های موسیقی هم اجرا می شود‪ .‬در این زمینه استدالل ما‬ ‫هم این است که برگزاری کنسرت های موسیقی نواحی‪ ،‬موسیقی‬ ‫کالسیک و موسیقی ردیف دستگاهی هیچ تفاوتی با اجراهای‬ ‫تئاتر و سالن های سینما ندارد و در این گونه هم مردم می توانند در‬ ‫سالن حضور پیدا کردند و از برنامه هنرمندان با حفظ پروتکل های‬ ‫بهداشتیاستفادهکنند‪.‬‬ ‫بهروز غریب پور‪ :‬دولت باید متولی ساخت فیلم درباره محیط زیست باشد‬ ‫بهروز غریب پور معتقد اســت که محیط زیست با وعده‬ ‫و شعار به جایی نمی رسد‪ ،‬باید به حرف ها عمل کرد و مردم‬ ‫را اموزش داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی جشــنواره فیلم زمین‪ ،‬بهروز‬ ‫غریب پور کارگردان سینما ‪ -‬تئاتر و از اساتید نخستین دوره‬ ‫از کارگاه های جشنواره فیلم زمین گفت‪ :‬محیط زیست جایی‬ ‫اســت که در ان باید زندگی کرد‪ ،‬کار کرد و خانواده باید در‬ ‫امان باشد زیرا ایندگانی خواهند امد و بر ما نفرین خواهند کرد‬ ‫که چرا دریاها و جنگل ها را از یاد بردیم و با پالستیک زمین‬ ‫و اب را نابود کردیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬فیلــم «زنی در جنــگ» که اخیرًا‬ ‫ساخته شــده درباره زندگی دو خواهر دوقلو اســت که یکی‬ ‫می خواهــد درباره محیط زیســت فعالیت کنــد و دیگری‬ ‫می خواهد ترک دنیا کند‪ .‬این فیلم نمونه بارزی اســت که‬ ‫نشــان می دهد هر انسانی در هر جایگاهی مسئول است تا‬ ‫درباره زندگی و محیط زیست اینده تالش کند‪.‬‬ ‫غریب پور با اشاره به اینکه وظیفه دولت حمایت از ساخت‬ ‫فیلم ها با موضوع محیط زیست است‪ ،‬گفت‪ :‬باید دید سینما‬ ‫در جهان چگونه موردحمایت قرار می گیرد؛ به عنوان مثال‪۶۰ ،‬‬ ‫درصد از بودجه فیلم های جنگی که هالیوود می سازد به عنوان‬ ‫بخش خصوصی از طریق سازمان های نظامی تامین می شود‪.‬‬ ‫این کمک ها مبین این است که وظیفه دولت و دولت هاست‬ ‫کــه این کار را انجام دهند البته در بخش خصوصی نیز باید‬ ‫انگیزه به وجود اید‪.‬‬ ‫وی در خصوص ساخت اثار خود درباره محیط زیست نیز‬ ‫اگهی مفقود شدن سند مالکیت‬ ‫‪ -1-338‬شماره نامه‪ 140085602007000888 :‬اقای روح اهلل مال محمددستجردی فرزند‬ ‫مصطفی به استناد ‪ ۲‬برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی گردیده‬ ‫مدعی است که سند مالکیت نیم سهم مشاع از ‪ 7‬سهم ششدانگ پالک ثبتی ‪ 53/128‬واقع‬ ‫در اراضی کوه دنبه بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان به شماره سریال ‪ ۲۸۵۴۱۴‬الف‪ 90‬که در صفحه‬ ‫‪ ۴۵۷‬دفتر امالک جلد ‪ ۱۶۴‬ذیل ثبت شماره ‪ ۱۴۵۱۸‬بنام اقای حسن روح االمین ثبت و‬ ‫سند مالکیت صادر و طی سند ‪ ۲۸۹۷۳‬مورخ ‪ 1398/4/19‬دفترخانه ‪ ۲۵۰‬اصفهان به اقای‬ ‫روح اهلل مال محمد دستجردی انتقال و سپس مفقود گردیده است بنابراین چون نامبرده در‬ ‫گفت‪ :‬من دو فیلم درباره محیط زیست ساختم؛ «مرثیه خاک‬ ‫سبز» و «گزارش سبز» که یکی درباره تخریب محیط زیست‬ ‫و حجم زباله های هولناک که در جنگل ها انباشت می کنند و‬ ‫دیگری درباره پارک ها و فضای سبز است که حامی این دو‬ ‫اثر شهرداری تهران بوده است و طبیعی است که شهرداری‬ ‫خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه‬ ‫قانون ثبت مراتب اگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف‬ ‫و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز به این‬ ‫اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم‬ ‫تا مراتب صورت جلسه و اصل سند مالکیت به ارائه دهنده مسترد گردد بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل‬ ‫سند مالکیت المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬حسین زمانی‬ ‫علویجه‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان ‪/1135689‬م الف‬ ‫خیلی بیشــتر بایــد متولی این امور باشــد و دولت نیز باید‬ ‫کمک های الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬تمام وزارتخانه ها باید بخشی از‬ ‫بودجــه خود را صرف این کار کنند‪ .‬در کنفرانس بین المللی‬ ‫اخیر که درباره میزان گازهای االینده در سطح زمین و کنترل‬ ‫سوخت فســیلی در زمین بود‪ ،‬این دولت ها بودند که متعهد‬ ‫شدند و هیچ سرمایه داری پای مذاکره ننشسته بود بنابراین‬ ‫دولت باید متولی این امر در سطح فرهنگی باشد‪.‬‬ ‫غریب پور در خصوص اینکــه چرا در ایران فیلم های‬ ‫کمتری درباره محیط زیســت و فجایع زیســت محیطی‬ ‫ساخته می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه ســینمایی که می رفت‬ ‫برای دعوت مردم به اندیشــیدن باشــد یک باره مسیرش‬ ‫عوض شــد؛ چراکه تهیه کنندگان برای اینکه ثروتمندتر‬ ‫شوند ســراغ فیلم هایی رفتند که هر کاری با ذهن مردم‬ ‫می کنــد و تنها معیار تهیه کننده تعــداد خنده های فرضی‬ ‫یک فیلمنامه اســت؛ وقتی این تهیه کنندگان فکر را نابود‬ ‫می کنند طبیعی است که به مسائلی همچون محیط زیست‬ ‫اهمیت نمی دهند‪.‬‬ ‫وی درباره جشنواره فیلم زمین گفت‪ :‬کسانی که در راس‬ ‫این جشنواره هستند دغدغه محیط زیســت رادارند و قطعا‬ ‫اثار خوبی را برجای می گذارند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬محیط زیســت با‬ ‫شــعار و بخشنامه قابل تغییر نیست‪ .‬باید راه حل وجود داشته‬ ‫باشــد؛ باید از طریق هنر این اگاهی را به مردم برســانیم و‬ ‫چنین امر مهمی نیاز بــه اموزش و اگاهی صحیح به مردم‬ ‫دارد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در دنیا به جای نوشابه ها یا نوشیدنی های‬ ‫پالستیکی‪ ،‬از قوطی های شیشه ای استفاده می شود بنابراین‬ ‫تولیدکنندگان هم نیاز به اموزش دارند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬جشــنواره بین المللی فیلم زمین به دبیری‬ ‫فرهاد توحیدی از ‪ ۲۵‬اردیبهشت ماه اغاز و تا ‪ ۳۱‬اردیبهشت ماه‬ ‫به شکل مجازی در سامانه هاشور ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫فرهنگ اصفهان‬ ‫‪ 5‬‬ ‫تغییر تعداد راه یافتگان به‬ ‫مرحل ه نهایی جشنواره داستان‬ ‫زاینده رود‬ ‫دبیر چهارمین جشنواره ی سراسری دانشجویی داستان‬ ‫کوتاه زاینده رود‪ ،‬اعالم کرد که با تکمیل بررسی اثار رسیده‬ ‫به دبیرخانه ی این جشنواره‪ ،‬پنج اثر دیگر نیز به مرحله ی‬ ‫نهایی داوری راه یافته اند‪.‬‬ ‫سیاوش گلشیری به ایسنا گفت‪ :‬با پایان مهلت ارسال‬ ‫اثار به دبیرخانه ی جشنواره سراسری دانشجویی داستان‬ ‫کوتاه زاینده رود‪ ،‬اثار ارسالی در مرحله ی نخست داوری‬ ‫مورد بررسی قرار گرفتند و ‪ ۲۱‬اردیبهشت ماه نیز اسامی‬ ‫نفراتی که به مرحله ی دوم راه یافتند به اطالع مخاطبان‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫دبیر چهارمین جشنواره ی سراسری دانشجویی داستان‬ ‫کوتاه زاینده رود تصریح کرد‪ :‬به این دلیل که دانشجو بودن‬ ‫برخی از شرکت کنندگان و همچنین‪ ،‬بررسی این امر که‬ ‫اثر ارسالی ان ها در جشنواره ی دیگری شرکت داده نشده‬ ‫باشد زمان بر بود‪ ،‬اکنون با کسب اطمینان الزم باید اعالم‬ ‫کنیم که پنج اثر دیگر به مرحله ی نهایی جشنواره داستان‬ ‫زاینده رود راه یافته اند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اسامی پنج نفری که اثرشان به مرحله ی نهایی‬ ‫داوری راه یافته‪ ،‬عرفان امینی‪ ،‬حمید رضازاده‪ ،‬محمدصادق‬ ‫افشاری‪ ،‬وحیده ابراهیم زاده و مانا خسروشاهی اعالم کرد‬ ‫و یاداور شد که سلمان باهنر‪ ،‬ابراهیم سلیمی کوچی و‬ ‫شاهرخ گیوا نیز در مرحله ی نهایی‪ ،‬برگزیدگان چهارمین‬ ‫جشنواره ی سراسری دانشجویی داستان کوتاه زاینده رود را‬ ‫انتخاب خواهند کرد‪.‬‬ ‫کوک‬ ‫روایت گریمیرجالل الدین‬ ‫کزازی در یک البوم موسیقی‬ ‫البوم «کیومرس نامه» به اهنگسازی مسیح‬ ‫تحویلداری‪ ،‬روایت میرجالل الدین کزازی و خوانندگی‬ ‫حسین علیشاپور در پاسداشت فردوسی شاعر حماسه سرای‬ ‫ایرانی به زودی پیش روی مخاطبان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪« ،‬کیومرس نامه» عنوان یکی از‬ ‫تازه ترین اثار تولید شده در حوزه موسیقی است که با‬ ‫استفاده از مضامین شاهنامه فردوسی به اهنگسازی مسیح‬ ‫تحویلداری‪ ،‬روایت میر جالل الدین کزازی و خوانندگی‬ ‫حسین علیشاپور در دسترس شنوندگان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مسیح تحویلداری در توضیح این البوم نوشته است‪:‬‬ ‫«کیومرس نامه از شاهنامه می گوید‪ ،‬از کیومرس‪ ،‬نخستین‬ ‫شا ِه شاهنامه و نخستین انسان فره مند ایرانی‪ .‬کیومرس‬ ‫نامه بر امده از همدلی پدیداورندگان ان است و عشقشان‬ ‫به هویت و فرهنگ ایران زمین که با حضور فرزند راستین‬ ‫فردوسی‪ ،‬استاد میر جالل الدین کزازی‪ ،‬گران سنگ گشته‬ ‫است‪ .‬امید که این اثر که در سالروز بزرگداشت فردوسی‬ ‫بزرگ معرفی می شود‪ ،‬قدمی در راستای گسترش فرهنگ‬ ‫و هویت ملی باشد‪».‬‬ ‫وی پیش از این نیز درباره پروژه «کیومرس نامه» گفته‬ ‫بود‪ :‬کیومرس در شاهنامه فردوسی نخستین پادشاه ایران‬ ‫است که از داستانی جالب توجه برخوردار است‪ .‬همین‬ ‫شخصیت برای من دستاویز ارائه طرحی موسیقایی شد که‬ ‫به زودی مراحل تولید ان را در قالب یک البوم اغاز خواهم‬ ‫کرد‪ .‬داستان کیومرس به نوعی اولین داستان شاهنامه‬ ‫است که من تالش دارم برای موسیقی ان شرایطی را‬ ‫فراهم کنم که طیف گسترده تری از مخاطبان با مفاهیم‬ ‫عمیق ان اشنایی پیدا کنند‪ .‬فضایی که این بار یک راوی در‬ ‫کنار خواننده‪ ،‬داستانی از شاهنامه را روایت می کنند‪ .‬تصور‬ ‫می کنم این اثر هم در وجوه موسیقایی و هم در وجوه‬ ‫معنایی می تواند برای مخاطبان دارای تفاوت های زیادی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این نوازنده تار که در کارنامه کاری خود همکاری با‬ ‫بسیاری از اهنگسازان و هنرمندان صاحب نام موسیقی‬ ‫کشورمان را به ثبت رسانده‪ ،‬توضیح داد‪ :‬طی سال های اخیر‬ ‫اثار زیادی در حوزه شاهنامه تولید شده اما باید بپذیریم که‬ ‫بسیاری از این اثار در شرایطی به مخاطبان ارائه می شوند‬ ‫که شاید فهم ان ها کار دشواری باشد‪ .‬اتفاقًا به همین انگیزه‬ ‫بود که تالش کردم با استفاده از یک انسامبل از سازهای‬ ‫ایرانی و ضرب زورخانه شرایط اجرا را به سمتی هدایت کنم‬ ‫که شنونده در مواجهه با این گونه اثار بتواند از اول تا اخر‪،‬‬ ‫داستان را با هیجان و لذت پیگیری کند‪ .‬این فضای فکری‬ ‫در حوزه موسیقایی کار نیز به دقت سنجیده شده است؛‬ ‫یعنی ما با در نظر گرفتن یک ارکستر متشکل از سازهای‬ ‫ایرانی و بهره مندی از جاذبه های موسیقایی کار را در‬ ‫چارچوبی قرار دادیم که امیدوارم بتواند موردتوجه شنوندگان‬ ‫قرار گیرد‪.‬میرجالل الدین کزاری راوی‪ ،‬مسیح تحویلداری‬ ‫اهنگساز‪ ،‬حسین علیشاپور خواننده‪ ،‬فربد یداللهی طراحی و‬ ‫اجرای سازهای کوبه ای‪ ،‬پوریا شیوا فرد نوازنده نی‪ ،‬علیرضا‬ ‫دریایی و حسنا پارسا نوازندگان کمانچه‪ ،‬راضیه نظری‬ ‫نوازنده ُمراژ‪ ،‬افرین نظری نوازنده قانون‪ ،‬فاطمه دهقانی‬ ‫نوازنده عود‪ ،‬مسیح تحویلداری و کسرا منصور نوازندگان‬ ‫تار‪ ،‬فرنام اسکندری کمانچه التو و مهدی سالک اردستانی‬ ‫صدابردار گروه اجرایی این البوم را تشکیل می دهند که‬ ‫توسط انتشارات «نی داود» در دسترس شنوندگان قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی و شیمیائی گیتی اسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 7369‬و شناسه ملی‬ ‫‪10260284761‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1400/01/25‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬سید حسین منصوری طهرانی کدملی ‪ 1285439562‬به عنوان‬ ‫رئیس هیات مدیره و سید مهدی منصوری طهرانی کدملی ‪ 1280321776‬بعنوان مدیر عامل و سید علیرضا منصوری طهرانی کدملی ‪1270926381‬‬ ‫به عنوان نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند‪ .‬کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیر‬ ‫عامل و با مهر شرکت معتبر است‪ .‬مدیر عامل شرکت مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1135892‬‬ صفحه 5 ‫‪ 6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫کمک ‪ 20‬میلیارد ریالی فوالد‬ ‫مبارکه برای ازادی زندانیان‬ ‫جرائمغیرعمد‬ ‫مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت‪ :‬گروه فوالد‬ ‫مبارکه با کمک ‪ ۲۰‬میلیارد ریالی خود در ازادسازی‬ ‫زندانیان جرائم غیرعمد نقش موثری داشته است‪.‬‬ ‫همچنین صنایع بزرگ استان با حمایت از اشتغال زندانیان‬ ‫در راستای مسئولیت اجتماعی گام برداشته اند که تبعات‬ ‫مثبت این اقدام را می توان در جامعه مشاهده کرد‪ .‬محمود‬ ‫ضیایی فرد در گفت وگو با ایراسین‪ ،‬با اشاره به برنامه‬ ‫تلویزیونی «یک شهرضیافت» از شبکه اصفهان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این برنامه با سه محور ازادی زندانیان جرائم غیرعمد‪،‬‬ ‫حمایت از خانواده زندانیان نیازمند و اشتغال زندانیان تهیه‬ ‫و در ماه مبارک رمضان پخش شد‪ .‬وی افزود‪ :‬در حوزه‬ ‫ازادی زندانیان جرائم غیرعمد با کمک های سخاوتمندانه‬ ‫مردم خیر و نوع دوست اصفهان بیش ‪ ۲۰‬میلیارد ریال‬ ‫جمع اوری شد و ‪ ۱۳۳‬زندانی هم ازاد و به اغوش خانواده‬ ‫برگشتند‪ .‬مدیرکل زندان های استان اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫جمع کل مبلغ بدهی زندانیان ازاد شده در ماه مبارک‬ ‫رمضان ‪ ۲۹‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان است و از این‬ ‫میزان بدهی‪ ،‬بیش از ‪۱۲‬میلیارد و ‪ ۷۸۰‬میلیون تومان از‬ ‫محل گذشت شاکیان است که در نوع خود بی نظیر است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه گفت‪ :‬از این مبلغ جمع اوری شده‪ ،‬فوالد مبارکه‬ ‫مبلغ ‪ ۲‬میلیارد تومان را برای ازادی زندانیان جرائم غیرعمد‬ ‫تامین کرد‪ .‬ضیایی فرد بر کمک های دیگر شرکت فوالد‬ ‫مبارکه به اداره کل زندان های استان اصفهان هم تاکید‬ ‫کرد و افزود‪ :‬یکی از برنامه های سند تحول در دستگاه های‬ ‫قضایی طبقه بندی و تفکیک زندانیان متناسب با میزان‬ ‫جرائم است‪ .‬در استان اصفهان اندرزگاهی ویژه جرائم‬ ‫مالی و غیرعمد در حال پیاده سازی است که توسط خیران‬ ‫استان اصفهان در حال انجام است و امیدواریم شرکت‬ ‫فوالد مبارکه در این زمینه هم یاری رسانی کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫با بهره برداری اندرزگاه ویژه جرائم مالی و غیرعمد‪ ،‬این‬ ‫زندانیان درخارج از زندان اصلی نگهداری می شوند که‬ ‫تبعات مثبت اجتماعی را به همراه خواهد داشت‪ .‬مدیرکل‬ ‫ن اصفهان گفت‪ :‬در برنامه تلویزیونی «یک‬ ‫زندان های استا ‬ ‫شهرضیافت» بر خانواده های زندانیان تاکید شد چراکه این‬ ‫خانواده ها تحت فشارهای اجتماعی و اسیب های اقتصادی‬ ‫هستند و در این مسیر خیران اصفهانی حامی این خانواده ها‬ ‫شدند‪ .‬وی در خصوص ایجاد اشتغال برای زندانیان پس‬ ‫از ازادی در برنامه «یک شهرضیافت»‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یکی‬ ‫از مهم ترین مسائل بعد از ازادی زندانیان موضوع اشتغال‬ ‫ان ها است که در سند تحول دستگاه قضا مورد توجه‬ ‫جدی قرار گرفته است و شرکت هایی نظیر فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫ذوب اهن‪ ،‬پاالیشگاه و‪ ...‬برای ایجاد اشتغال زندانیان در‬ ‫اصفهان اعالم همکاری کرده اند و تاکنون برای ‪۱۰۰۰‬‬ ‫زندانی بستر اشتغال فراهم شده است‪ .‬مدیرکل زندان های‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬صنایع بزرگ با حمایت از اشتغال‬ ‫زندانیان در راستای مسئولیت اجتماعی گام برداشته اند که‬ ‫تبعات مثبت این اقدام در جامعه نمایان می شود چرا که با‬ ‫مهارت اندوزی زندانیان عالوه بر توانمندی می توان به‬ ‫معیشت خانواده زندانی کمک کرد‪ .‬وی در پایان از مردم‬ ‫درخواست کرد که کمک های خود برای ازادی زندانیان‬ ‫جرائم غیر عمد را به ماه مبارک رمضان محدود نکنند و‬ ‫افزود‪ :‬جامعه ‪ ۷۳۰‬نفری جرائم غیرعمد در انتظار کمک‬ ‫خیران اصفهانی هستند تا این افراد هم به جامعه و اغوش‬ ‫خانواده بازگردند‪.‬‬ ‫سهم ‪ 10‬درصدی فوالد مبارکه‬ ‫از ازادی زندانیان در ماه‬ ‫مبارک رمضان‬ ‫رئیس ستاد دیه استان اصفهان گفت‪ :‬تاکنون بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال برای ازادی زندانیان جرایم غیرعمد‬ ‫در استان اصفهان جمع اوری شده است که سهم فوالد‬ ‫مبارکه بیش از ‪ ۱۰‬درصد بوده است و این کمک خیران‬ ‫فوالد مبارکه تحسین برانگیز است‪ .‬اسداهلل گرجی زاده در‬ ‫گفت وگو با ایراسین با اشاره به ازادی زندانیان غیرعمد‬ ‫در ماه مبارک رمضان اظهار کرد‪ :‬از ابتدای ماه مبارک‬ ‫رمضان تاکنون بیش از ‪۲۰۰‬میلیارد ریال برای ازادی‬ ‫زندانیان جرایم غیرعمد در استان اصفهان جمع اوری‬ ‫شده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته‬ ‫رشد ‪ ۳۵‬درصدی به همراه داشته است‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫ماه مبارک رمضان ‪ ۱۳۳‬نفر از زندانیان جرایم غیرعمد‬ ‫از زندان های استان اصفهان ازاد شده اند‪ .‬رئیس ستاد‬ ‫دیه استان اصفهان توضیح داد‪ :‬پرونده زندانیان جرایم‬ ‫غیرعمد پس از دو ماه ماندن در زندان به ستاد دیه استان‬ ‫اصفهان منتقل می شود و در یک ماه گذشته پرونده هایی‬ ‫که زیر ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان بود بررسی و با کمک خیران‬ ‫و مردم اصفهان زمینه ازادی این افراد فراهم شد‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬برای ازادی زندانیان جرایم غیرعمد گذشت از‬ ‫محل شکایت مهم است و در ماه مبارک رمضان خیران‬ ‫اصفهانی با مبالغ بسیار اندک زمینه ازادی بسیاری از‬ ‫زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم کردند که سرامد کشور‬ ‫شده است‪ .‬گرجی زاده با تاکید بر اهمیت ایفای مسئولیت‬ ‫اجتماعی شرکت فوالد مبارکه در ازادسازی زندانیان جرایم‬ ‫غیرعمد تصریح کرد‪ :‬خیران فوالد مبارکه در برنامه «یک‬ ‫شهر ضیافت» ‪ ۲۰‬میلیارد ریال کمک نقدی و ‪ ۱۰۰‬بسته‬ ‫معیشتی به ارزش ‪ ۲‬میلیارد ریال را برای ازادی زندانیان‬ ‫جرایم غیرعمد تخصیص دادند که جای تشکر و قدردانی‬ ‫دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬نمی توان به طور دقیق اعالم کرد که این‬ ‫کمک خیران فوالد مبارکه منجر به ازادی چه تعداد زندانی‬ ‫جرایم غیرعمد می شود چراکه روند ازادسازی هر زندانی‬ ‫متفاوت است و سهم فوالد مبارکه در این اقدام خیر‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬درصد بوده است که در خور تحسین است‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 27‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4072‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد‪:‬‬ ‫تالش فوالد مبارکه برای مانع زدایی از تولید‬ ‫رئیس هیئت مدیره شـرکت فـوالد مبارکه گفت‪ :‬در سـال‬ ‫‪ 1400‬کـه بـا عنـوان «تولیـد‪ ،‬پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا»‬ ‫نام گـذاری شـده‪ ،‬مشـکلی سـد راه تولیـد نخواهـد بـود و‬ ‫همچنـان تلاش بـرای تولید بیشـتر و اشـتغال زایی مضاعف‬ ‫صـورت خواهـد گرفت‪.‬بـه گـزارش رویـداد امروز‪ ،‬سـید ضیاء‬ ‫ایمانی‪ ،‬با اشـاره بـه ترکیب اعضای هیئت مدیره این شـرکت‬ ‫گفـت‪ :‬هیئت مدیره شـرکت فـوالد مبارکه تغییراتی داشـته و‬ ‫دو عضـو جدیـد کـه از معاونـان فـوالد مبارکـه هسـتند بـه‬ ‫هیئت مدیـره اضافه شـده اند‪.‬وی با بیـان این مطلـب در ادامه‬ ‫افـزود‪ :‬شـرکت فـوالد مبارکه یـک مجموعه صنعتـی مادر و‬ ‫قطـب صنعـت کشـور اسـت کـه بایـد به صـورت همه جانبه‪،‬‬ ‫در بخش هـای مختلفـی همچـون حـوزه مدیریتـی‪ ،‬مسـائل‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬تولید‪ ،‬اشـتغال و جلوگیـری از خروج ارز از کشـور‬ ‫و‪ ...‬تقویت شـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬هیئت مدیره فــوالد مبارکه درصدد افزایش‬ ‫نقاط قوت این صنعت‬ ‫به گفته وی‪ ،‬شـرکت فـوالد مبارکه یـک مجموعه ممتاز‬ ‫در کشـور اسـت و اکنـون تیمـی که با تمام مسـائل شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکه اشـنایی دارند در قالب هیئت مدیـره در کنار هم‬ ‫قـرار گرفته انـد‪ .‬اولین جلسـه هیئت مدیره نیز تشـکیل شـد و‬ ‫در ان اتفاقـات خوبـی رخ داد و تصمیم گیری هـای مناسـبی‬ ‫برای این شـرکت فـوالدی صـورت گرفت‪.‬‬ ‫ایمانـی ادامـه داد‪ :‬شـرکت فوالد مبارکه بایـد به نقطه اوج‬ ‫خـود که سیاسـت و تدابیـر هیئت مدیره نیز بر پایه ان اسـتوار‬ ‫شـده‪ ،‬دسـت پیـدا کنـد؛ چراکه اگـر این شـرکت در شـرایط‬ ‫کنونـی و بـا مدیریت فعلی نتوانـد به ارمان هـا و واقعیت هایی‬ ‫کـه الزمه کار اسـت دسـت یابد‪ ،‬باید تعمق بیشـتری داشـته‬ ‫باشـد و درصدد رفع مشـکالت و ایـرادات براید‪.‬‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره شـرکت فـوالد مبارکـه افـزود‪ :‬همه‬ ‫اعضـای هیئت مدیره شـرکت فـوالد مبارکه تصمیـم گرفتند‬ ‫بـا تدابیـر ویـژه و سیاسـت های مناسـب‪ ،‬همچنیـن در نظـر‬ ‫گرفتـن تمامـی مسـائل و مشـکالت مجموعه فـوالد مبارکه‬ ‫و بـا تکیه بـر نیروی انسـانی و ارتباطات موجود‪ ،‬این شـرکت‬ ‫را کـه همیشـه خـوش درخشـیده و با تلاش کارشناسـان و‬ ‫مدیـران طـی سـال های گذشـته باعث سـربلند و سـرافزاری‬ ‫ایـران اسلامی شـده‪ ،‬در این مسـیر نگـه دارند و نقـاط قوت‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه را افزایـش دهند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مقررات دست و پاگیر بزرگ ترین مانع برای‬ ‫تولید‬ ‫وی بـا اشـاره بـه نام گذاری سـال ‪ 1400‬با عنـوان «تولید‪،‬‬ ‫پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا» در ادامـه افـزود‪ :‬در حـال حاضر‬ ‫علاوه بـر شـرایط اقتصـادی و مشـکالت موجود در کشـور‪،‬‬ ‫برخـی مقـررات دسـت و پاگیـر و یـا موضوعـات سـلیقه ای‬ ‫وجـود دارنـد کـه خـود بزرگ تریـن مانـع بـرای تولیـد بـه‬ ‫شـمار می اینـد‪ .‬ایـن در حالی اسـت که گـروه فـوالد مبارکه‬ ‫مجموعه ای حسـاس محسـوب می شـود و منافع ان نیز ملی‬ ‫و مردمـی اسـت‪ ،‬چراکـه درامدهـای ان به نوعـی بـه مـردم‬ ‫بازگشـته و متعلق به مردم اسـت‪.‬رئیس هیئت مدیره شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه در جلسـه با اعضـای این هیئت ضمـن تاکید‬ ‫بر توجه این شـرکت بر تحقق شـعار سـال خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫از سـال ‪ 1380‬کـه رهبـر معظـم انقلاب اسلامی بـا تدابیر‬ ‫حکیمانـه خـود و بـا تاکیـد بـر اشـتغال افرینی‪ ،‬شـعار «اقتدار‬ ‫ملـی و اشـتغال افرینی» را نام گـذاری فرمودند‪ ،‬فـوالد مبارکه‬ ‫در راسـتای تحقق شـعار همان سـال گام های زیادی برداشت‬ ‫و ایـن مهـم تاکنون ادامه داشـته اسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بصیرت در جنگ اقتصادی و تالش برای رونق‬ ‫تولید‬ ‫وی بـا تاکیـد بر ضـرورت پیـروی از منویـات مقام معظم‬ ‫رهبـری افـزود‪ :‬ایشـان هرسـاله بـا در نظـر گرفتـن شـرایط‬ ‫کشـور‪ ،‬شـعار ان سـال را تعییـن و ابلاغ می فرماینـد و نکته‬ ‫قابل توجـه در نام گـذاری مدبرانـه ایشـان در همـه سـال های‬ ‫دهـه ‪ 90‬ایـن بـوده کـه ایشـان همـواره بـر اقتصـاد و تولیـد‬ ‫تاکیـد زیـادی داشـته و دارند‪.‬رئیـس هیئت مدیـره شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه نام گـذاری سـال های دهـه ‪ 90‬توسـط رهبـر‬ ‫معظم انقالب را نشـان از اهمیت تولید و اقتصاد برای کشـور‬ ‫دانسـت و عنـوان داشـت‪ :‬حضور فـوالد مبارکـه در خط مقدم‬ ‫جبهـه اقتصـاد و صنعـت نیازمند بصیـرت داشـتن و توجه به‬ ‫منویـات مقـام معظـم رهبـری در جنـگ اقتصادی اسـت که‬ ‫حقیقتـا ایـن شـرکت علی رغـم اعمـال تحریم هـای ظالمانه‪،‬‬ ‫نهایـت تلاش خـود را برای رونـق تولید به کار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫ایمانـی با اشـاره بـه نقش فوالد مبارکـه در رونق و جهش‬ ‫تولیـد در سـال های ‪ 98‬و ‪ 99‬بیـان کـرد‪ :‬فـوالد مبارکـه در‬ ‫اواخـر دهـه ‪ 90‬و طی سـال های ‪ 98‬و ‪ 99‬با ثبـت رکوردهای‬ ‫پی درپی تولید فوالد توانسـت نیاز بسـیاری از صنایع کشـور را‬ ‫تامین‪ ،‬از خروج ارز از کشـور جلوگیری و سـهم قابل توجهی از‬ ‫رونـق و جهش تولیـدات کشـور را از ان خود کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬افزایش تولید و اشتغال نیازمند همدلی بیشتر‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بنابـر انچـه گفتـه شـد‪ ،‬باید فضایـی ایجاد‬ ‫شـود کـه همدلـی بیشـتری در ان وجـود داشـته باشـد و‬ ‫مسـئوالن اسـتان اصفهان‪ ،‬نمایندگان محترم مجلس شورای‬ ‫اسلامی و‪ ...‬کمک کنند تا شـاهد تولید و اشـتغال بیشـتر در‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه باشـیم‪ .‬البتـه تصور مـا بر این اسـت‬ ‫کـه بـا توجه بـه شـرایط موجود‪ ،‬همـه پـای کار امده انـد و با‬ ‫نگاهـی بـه ارزش افرینی فـوالد مبارکـه‪ ،‬تالش بیشـتری در‬ ‫جهـت تحقـق اهـداف این شـرکت خواهند داشـت‪.‬‬ ‫بـه گفتـه رئیـس هیئت مدیـره شـرکت فـوالد مبارکـه‪،‬‬ ‫اکنـون بـا توجـه بـه فضـای همدلـی موجـود در شـرکت‪،‬‬ ‫پیـش روی ایـن شـرکت‬ ‫پیش بینـی می شـود مسـیری کـه ِ‬ ‫بـزرگ صنعتـی اسـت چشـم انداز بسـیار خوبـی دارد و فوالد‬ ‫مبارکـه در اینـده بیـش از پیـش خواهـد درخشـید‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد‬ ‫حمایت و پشتیبانی از طرح های توسعه شرکت میرکو‬ ‫در روند بازدید پروین صالحی نماینده مردم شهرستان مبارکه‬ ‫در مجلس شورای اسالمی و هیات همراه از شرکت غلطک ها و‬ ‫الستیک های صنعتی مبارکه‪ ،‬مدیرعامل این شرکت به تشریح‬ ‫فعالیت ها و تولیدات شرکت میرکو پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬داود فروتن با بیان اینکه این‬ ‫شرکت در سال ‪ 1369‬تاسیس شده و یکی از شرکت های زیر‬ ‫مجموعه گروه بزرگ توکا فوالد است که تحت لیسانس شرکت‬ ‫تامبورینی ایتالیا تولیدات خود را به مشتریان عرضه می نماید‪،‬‬ ‫اعالم کرد‪ :‬این شرکت تاکنون با بیش از ‪ 900‬مشتری در‬ ‫سراسر کشور همکاری نموده و از شرکت های فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫فوالد هرمزگان‪ ،‬فوالد الیاژی یزد‪ ،‬صبا فوالد خلیج فارس‪ ،‬فکور‬ ‫مغناطیس‪ ،‬گهر روش سیرجان‪ ،‬صنایع هفت الماس قزوین‪،‬‬ ‫کیمیا داران کویر و فوالد تاراز به عنوان بزرگترین مشتریان‬ ‫محصوالت و خدمات این مجموعه نام برد‪.‬‬ ‫در بخش دیگری از این بازدید‪ ،‬مدیر عامل شرکت‬ ‫غلطک ها و الستیک های صنعتی مبارکه ضمن معرفی‬ ‫بخش های مختلف واحد فلزی ان مجموعه اعالم کرد‪ :‬واحد‬ ‫جوشکاری زیرپودری این شرکت یکی از بزرگ ترین واحدهای‬ ‫جوشکاری و بازسازی غلتک در کشور محسوب می شود که‬ ‫عالوه بر بازسازی و همچنین ساخت انواع غلتک های خطوط‬ ‫ریخته گری برای واحدهای فوالدی کشور‪ ،‬موفق به تولید سیم‬ ‫جوش توپودری برای مصرف داخلی نیز شده و در طرح توسعه‬ ‫این واحد‪ ،‬تولید انواع سیم های الیاژی برای مصارف واحدهای‬ ‫فوالدسازی نیز پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫در خالل بازدید نماینده مردم شهرستان مبارکه از‬ ‫قسمت های جوشکاری‪ ،‬ماشین کاری‪ ،‬کارگاه مونتاژ غلطک و‬ ‫طرح توسعه در حال انجام شرکت میرکو‪ ،‬دکتر فروتن مدیر‬ ‫عامل شرکت غلطک ها و الستیک های صنعتی مبارکه به‬ ‫تشریح اقدامات انجام شده در زمینه مکانیزاسیون فرایندها‬ ‫و هوشمندسازی بخش هایی از عملیات اجرایی در واحدهای‬ ‫مختلف کارخانه که بصورت پایلوت و در راستای همسویی هر‬ ‫چه بیشتر با اهداف کالن گروه فوالد مبارکه بویژه در طرح‬ ‫تحول دیجیتال و هوشمندسازی مجتمع فوالد مبارکه صورت‬ ‫گرفته اشاره کرد که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت‪.‬‬ ‫در ادامه روند بازدید نماینده مردم شهرستان مبارکه در‬ ‫مجلس شورای اسالمی از بخش های مختلف این شرکت از‬ ‫جمله واحد تولید الستیک های صنعتی و قطعات الستیکی و‬ ‫پلیمری‪ ،‬دکتر گلشن مشاور مدیر عامل هلدینگ توکا فوالد‬ ‫ضمن اشاره به هزینه های میلیون دالری که جهت واردات‬ ‫الستیک های صنعتی و نوار نقاله در کشور هزینه می شود‪ ،‬خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬با به ثمر رسیدن طرح توسعه شرکت میرکو جهت‬ ‫تولید نوار نقاله های مورد نیاز صنایع مختلف کشور عالوه بر‬ ‫اشتغال زایی بیش از صدها نفر در این خصوص و جلوگیری از‬ ‫خروج ارز از کشور‪ ،‬قطعا باعث خودکفایی و تولید مضاعف در‬ ‫راستای شعار تولید که چندین سال است مقام معظم رهبری بر‬ ‫ان تاکید می نمایند خواهد شد‪.‬‬ ‫در انتهای بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی و‬ ‫رییس سازمان صمت شهرستان مبارکه از شرکت غلطک ها‬ ‫و الستیک های صنعتی مبارکه (میرکو)‪ ،‬دکتر پروین صالحی‬ ‫ضمن عرض خدا قوت و تشکر از راه اندازی این مجموعه موفق‬ ‫و پویا عنوان کرد‪ :‬ما هم در مجموعه مسئولین کشور وظیفه‬ ‫داریم در جهت تولید و رفع موانع تولید کمک و همیاری نماییم‪،‬‬ ‫گرچه متاسفانه گاها برای رفع این موانع‪ ،‬عزم و اراده الزم را‬ ‫از طرف دولتمردان در این راستا شاهد نیستیم اما امیدمان به‬ ‫شما کارافرینان و متخصصان زحمت کش شرکت های تولیدی‬ ‫و صنعتی است و ان شاا‪ ...‬به طور عملی و نه فقط شعاری بتوانیم‬ ‫موانع موجود بر سر راه تولید را برداریم‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی‬ ‫در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد‪ :‬ایمان داریم با حضور‬ ‫تالشگرانی همچون پرسنل و مدیران موفق شرکت میرکو و‬ ‫دیگر شرکت های توکا فوالد به نتایج خوب و مثمرثمری مطابق‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری جهت بر طرف نمودن موانع تولید‬ ‫برسیم که در این راستا قطعا ما از طرح های توسعه شرکت میرکو‬ ‫حمایت و پشتیبانی خواهیم نمود‪.‬الزم به ذکر است فعالیت های‬ ‫اصلی شرکت میرکو در سه گروه زیر دسته بندی می شوند‪.‬‬ ‫صنایع الستیکی شامل تولید الستیک های صنعتی و اجرای‬ ‫پوشش های الستیکی روی سطوح و مخازن‪ ،‬ساخت قطعات‬ ‫پلی اورتانی و قطعات الستیکی‪ ،‬تولید چسب و کاور اپارات نوار‬ ‫نقاله‪.‬صنایع فلزی شامل ساخت قطعات و تجهیزات فلزی دوار‬ ‫( غلتک‪ ،‬رولیک الستیکی و پلیمری و ‪ ) ...‬و ثابت و ماشین‬ ‫کاری قطعات حجیم‪ ،‬ساخت رولیک فلزی و درامها‪ ،‬تولید‬ ‫سیم جوشکاری توپودری و تعمیر و بازسازی غلتک های خطوط‬ ‫ریخته گری‪.‬ارائه خدمات جانبی شامل نگهداری و تعمیرات‬ ‫خطوط تولیدی و حمل مواد و ارائه مشاوره فنی و خدمات‬ ‫ازمایشگاهی‪،‬فعالیت هایبازرگانیخارجی‪.‬‬ ‫شرکت غلطک ها و الستیک های صنعتی مبارکه (میرکو)‬ ‫یکی از شرکت های فعال در رسته صنعتی و معدنی هلدینگ‬ ‫توکا فوالد قرار دارد‪.‬‬ ‫رئیس بومی سازی مواد‪ ،‬قطعات و تجهیزات شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد‬ ‫بومی سازی در فوالد مبارکه با بهره گیری از دانش و تخصص داخلی‬ ‫رئیس بومی سـازی مـواد‪ ،‬قطعات و تجهیزات شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه گفـت‪ :‬حـدود سـه دهه اسـت که شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه در بومی سـازی قطعـات و تجهیـزات‪،‬‬ ‫پیشـگام صنعـت کشـور اسـت و در ایـن مدت بـا تکیه بر‬ ‫دانـش و تخصـص داخلی از تولید پشـتیبانی شـده اسـت‪.‬‬ ‫مهـدی شـهیدی در گفت وگو با ایراسـین اظهـار کرد‪:‬‬ ‫سـابقه بومی سـازی در فـوالد مبارکـه منحصـر بـه دوران‬ ‫تحریم نیسـت‪ ،‬بلکـه با راه اندازی نواحـی مختلف تولیدی‪،‬‬ ‫تدبیـر مجموعـه مدیریـت فـوالد مبارکـه بر این امـر قرار‬ ‫گرفـت کـه سـاخت قطعـات موردنیـاز شـرکت‪ ،‬به منظور‬ ‫بـراورده کـردن نیازهـای خطـوط‪ ،‬انتقـال تکنولـوژی و‬ ‫پـرورش سـازندگان توانمند بومی سـازی شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در ایـن راسـتا قطعات با نقشـه های موجود‬ ‫بـه شـرکت های سـازنده ارجـاع شـد و پس از سـاخت در‬ ‫خطـوط تولیدی مورد اسـتفاده قـرار گرفت‪.‬‬ ‫رئیـس بومی سـازی مـواد‪ ،‬قطعـات و تجهیـزات‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه تصریـح کرد‪ :‬بـا نتایـج مطلوب و‬ ‫صرفه جویـی اقتصـادی حاصل از فرایند سـاخت داخل‪ ،‬در‬ ‫سـال ‪ ۱۳۸۰‬شـرکت فوالد مبارکه اقدام به ایجاد سـاختار‬ ‫سـاخت داخـل قطعات و تجهیـزات موردنیـاز در مجموعه‬ ‫مدیریـت دفتر فنـی تعمیـرات کرد‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬هـدف از ایجـاد ایـن سـاختار تهیـه‬ ‫مـدارک فنی سـاخت و اطالعـات موردنیاز جهت سـاخت‬ ‫داخـل قطعـات و تجهیـزات بـوده کـه این حرکـت باعث‬ ‫تسـریع رونـد سـاخت داخـل قطعـات شـد‪ .‬بـا توجـه بـه‬ ‫رویکـرد مثبـت سـازندگان و تامین کنندگان به اسـتفاده از‬ ‫ایـن مـدارک‪ ،‬شـرکت های سـازنده بـه ایجاد و یـا تقویت‬ ‫سـاختار دفتـر فنـی در داخـل مجموعه خود احسـاس نیاز‬ ‫کردنـد و در نتیجـه دو بـازوی تجربـه و دانـش‪ ،‬در داخـل‬ ‫مجموعه هـای سـازنده تقویت شـد‪.‬‬ ‫شـهیدی تصریح کرد‪ :‬سـاخت داخل قطعـات با فرایند‬ ‫جدیـد باعث ارتقـای فنی و تکنولوژیک سـازندگان مرتبط‬ ‫بـا شـرکت فـوالد مبارکـه شـده و بسـیاری از سـازندگان‬ ‫در مهندسـی معکـوس‪ ،‬بهینه سـازی و طراحـی قطعـات‬ ‫و تجهیـزات بـه بلـوغ کافـی رسـیدند و حتـی در مـوارد‬ ‫بسـیاری ایـن قطعـات در سـبد محصـوالت سـازندگان‬ ‫قـرار گرفته و سـایر مراکـز صنعتی نیـز از این محصوالت‬ ‫منتفع شـدند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬حـدود ‪ 70‬درصـد خریـد شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه با اسـتفاده از مدارک فنی تهیه شـده توسـط واحد‬ ‫مهندسـی قطعـه و تجهیـز ایـن شـرکت انجـام می گیرد‪.‬‬ ‫رئیس بومی سـازی مـواد‪ ،‬قطعات و تجهیزات شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه گفـت‪ :‬بهبـود مسـتمر فرایندهـا‪ ،‬از دیرباز‬ ‫یکـی از مهم تریـن اهـداف فـوالد مبارکـه بـوده اسـت و‬ ‫بومی سـازی و سـاخت داخـل نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنا‬ ‫نیسـت‪ .‬تجربیـات سـه دهـه شـرکت فـوالد مبارکـه در‬ ‫سـاخت داخـل قطعـات و تجهیـزات و میـل بـه بهبـود‬ ‫مسـتمر در فراینـد بومی سـازی باعـث شـد به منظـور‬ ‫بهره گیـری از دانـش و تجربیات شـرکت های دانش بنیان‬ ‫و سـازنده در کل کشـور‪ ،‬در سـال ‪ ۱۳۹۰‬فـوالد مبارکـه‬ ‫اقـدام بـه تشـکیل واحـد بومی سـازی کنـد‪.‬‬ ‫وی توضیـح داد‪ :‬تشـکیل ایـن واحد باعـث هم افزایی‬ ‫تجربیـات و دانـش فنـی مجموعه شـرکت های سـازنده و‬ ‫نواحـی تولیـدی و تعمیراتـی فـوالد مبارکه شـد‪ .‬بـا توجه‬ ‫بـه تسـهیل فرایند بومی سـازی بعد از تشـکیل ایـن واحد‬ ‫و حمایت هـای بی دریـغ مجموعـه مدیریت فـوالد مبارکه‬ ‫از ایـن حرکت‪ ،‬خریـد قطعات و تجهیـزات موردنیاز فوالد‬ ‫مبارکـه‪ ،‬بـا سـرعتی بیش از پیش به سـمت داخل کشـور‬ ‫سـوق داده شـد و نتیجـه ان تامین اقتصـادی و با کیفیت‬ ‫قابل رقابـت بـا نمونه هـای خارجـی مایحتـاج فـوالد از‬ ‫داخل کشـور شـد‪.‬‬ ‫شـهیدی عملکرد موفق فرایند بومی سـازی در شرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه را سـراغاز الگوبرداری سـایر شـرکت های‬ ‫فوالدسـازی از ایـن مهـم دانسـت و افزود‪ :‬شـرکت فوالد‬ ‫مبارکـه به عنـوان پیشـرو در ایـن عرصـه اقدام بـه انتقال‬ ‫تجربیـات به دسـت امده به منظور نشـر دانش بومی سـازی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی بـه اثـار بومی سـازی شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫پرداخـت و گفـت‪ :‬اثـار مثبـت بومی سـازی در شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه علاوه بـر بی اثـر کـردن تحریم هـا و‬ ‫جلوگیـری از خـروج ارز موجـب رشـد ‪ ۹۱‬درصـدی تعداد‬ ‫قطعـات و تجهیـزات تهیه شـده در داخل بـه کل قطعات‬ ‫خریـداری شـده اسـت‪.‬‬ ‫رئیس بومی سـازی مـواد‪ ،‬قطعات و تجهیزات شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکه افزود‪ :‬در سـال گذشـته تعـداد ‪ ۱۵۸۹‬قطعه‬ ‫و تجهیـز بـرای نخسـتین بـار در شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫بومی سـازی شـد و صرفه جویـی ‪ 2‬هـزار و ‪ ۶۱۶‬میلیـارد‬ ‫تومانـی را در برداشـت‪ .‬مجموعـه فـوالد مبارکه در تالش‬ ‫بـرای بهبـود مسـتمر و توسـعه کمـی و کیفـی فراینـد‬ ‫بومی سـازی در مجموعـه خـود اسـت‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫مسئولیت اجتماعی همتراز‬ ‫تولید برای شرکت فوالد‬ ‫مبارکه مهم است‬ ‫مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد‬ ‫مبارکه با حضور در برنامه تلویزیونی «یک شهر ضیافت»‬ ‫شبکه اصفهان گفت‪ :‬فوالد مبارکه با مشارکت شرکت های‬ ‫زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه و با حمایت خیران این‬ ‫مجموعه ‪ 20‬میلیارد ریال کمک کرد تا زمینه ازادی زندانیان‬ ‫محکومان مالی از زندان های استان اصفهان فراهم شود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایراسین؛ هادی نباتی نژاد‪ ،‬مدیر روابط عمومی و امور‬ ‫بین الملل شرکت فوالد مبارکه در برنامه «یک شهرضیافت»‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در چند سال گذشته حمایت از تولید کلید واژه‬ ‫بیانات مقام معظم رهبری بوده است و شرکت فوالد مبارکه در‬ ‫راستای تحقق منویات رهبری گام های مهمی برداشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت فوالدمبارکه مولود انقالب اسالمی است و‬ ‫در زمینه تولید ورق های فوالدی در کشور پیشرو است و ‪50‬‬ ‫درصد از فوالد کشور را تولید می کند‪.‬‬ ‫نباتی نژاد با اشاره به اینکه ‪ 350‬هزار نفر به طور‬ ‫غیرمستقیم با تولیدات شرکت فوالد مبارکه به اشتغال گمارده‬ ‫شده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در سال جهش تولید شرکت فوالد‬ ‫مبارکه به رکوردهای متعددی در حوزه تولید دست یافت و‬ ‫توانست رکوردهای متعددی در بخش های فروش و تولید‬ ‫محصوالت جدید به ثبت برساند و در پایان سال نیز با همت و‬ ‫تالش مدیران و همه کارکنان شرکت فوالد مبارکه موفق شد‬ ‫به رکورد تولید ‪ 7‬میلیون تن تختال دست پیدا کند‪ .‬مدیرروابط‬ ‫عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه شیرینی‬ ‫دستیابی به رکوردهای متعدد در این شرکت را در زدودن‬ ‫موانعی نظیر تحریم و کرونا دانست و توضیح داد‪ :‬بیماری‬ ‫کرونا در شرکتی که روزانه حدود ‪ 22‬هزار نفر در ان تردد دارند‬ ‫می توانست مانعی در راه تولید شود که خوشبختانه با رعایت‬ ‫دقیق دستورالعمل های بهداشتی و مدیریت دقیق‪ ،‬کرونا نه‬ ‫تنها تاثیر منفی بر روند تولید نگذاشت بلکه این شرکت به‬ ‫رکوردهای متعدد دست یافت‪ .‬وی با اشاره به تحریم های‬ ‫ظالمانه گفت‪ :‬علیرغم اینکه شرکت فوالد مبارکه در لیست‬ ‫تحریم های امریکا قرار داشت؛ توانست این مانع را هم پشت‬ ‫سر بگذارد و بر تولیدات محصوالت بیفزاید و خرسندیم که در‬ ‫پیام نوروزی رهبر معظم انقالب‪ ،‬یکی از صنایعی که توانست‬ ‫شعار سال را محقق کند‪ ،‬صنایع فوالدی بود‪.‬‬ ‫نباتی نژاد گفت‪ :‬در سال جاری هم روند دستیابی به‬ ‫رکوردهای جدید اغاز شده است که می توان به تولید ماهیانه‬ ‫‪ 700‬هزار تن فوالد خام در فروردین ماه اشاره کرد که نسبت‬ ‫به مدت مشابه در سال گذشته رکورد بسیار مطلوبی است‬ ‫که نشان می دهد شرکت فوالد مبارکه با عزمی راسخ در پی‬ ‫تحقق شعار سال هستند‪ .‬وی در ادامه بر ایفای مسئولیت‬ ‫اجتماعی شرکت فوالد مبارکه تاکید ویژه ای کرد و گفت‪:‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی همتراز تولید برای شرکت فوالد مبارکه‬ ‫مهم است که در این مسیر می توان به اهدای ‪ 13‬هزار تن‬ ‫اکسیژن رایگان به مراکز درمانگر کرونا در استان های کشور‬ ‫اشاره کرد‪ .‬مدیرروابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد‬ ‫مبارکه تاکید کرد‪ :‬اکسیژن در درمان بیماران مبتال به کرونا‬ ‫از اهمیت بسزایی برخوردار است و تبعات کمبود ان را در‬ ‫دیگر کشورها شاهد بودیم‪ .‬اقدام مهم شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی مورد تقدیر وزیر بهداشت‬ ‫و درمان هم قرار گرفت؛ چراکه هیچ صنعتی این حجم از‬ ‫اکسیژن رایگان را در اختیار مراکز درمانی قرار نداده است‪ .‬وی‬ ‫به مجهز کردن بیمارستان های شهرستان های لنجان‪ ،‬مبارکه‬ ‫و اصفهان توسط شرکت فوالد مبارکه اشاره ای کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫شیوع کرونا یکی از مشکالت مراکز درمانی کمبود تجهیزات‬ ‫و امکانات الزم بود که این شرکت بران شد که بیمارستان ها‬ ‫را در درمان بیماران مبتال به کرونا مجهز کند‪.‬‬ ‫نباتی نژاد به کمک های مومنانه شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در ایام کرونا هم گریزی زد و گفت‪ :‬در یک سال گذشته‬ ‫بسته های معیشتی متعدد در اختیار افراد نیازمند قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به اینکه خشکسالی یکی از موضوع های‬ ‫مهم کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه در چند دهه‬ ‫گذشته با راه اندازی پروژه های بازچرخانی پساب های صنعتی‬ ‫وگسترش تصفیه خانه ها و جمع اوری پساب های فاضالب‬ ‫‪ 9‬شهرستان مقدار اب مصرفی فوالد مبارکه را به حداقل‬ ‫ممکن رسانده و کمک شایانی به حفظ محیط زیست کرده‬ ‫است‪ .‬مدیرروابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫به توسعه سرانه ورزشی در استان اصفهان توسط شرکت‬ ‫فوالد مبارکه به عنوان مسئولیت اجتماعی هم اشاره ای کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان عالوه بر تیم‬ ‫فوتبال سپاهان‪ ،‬از ‪ 74‬تیم ورزشی و سه هزار ورزشکار در‬ ‫رده های مختلف سنی حمایت صورت می گیرد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫یکی از مسائلی که در شرکت فوالد مبارکه به ان اهمیت داده‬ ‫می شود موضوع زندانیان محکومان مالی در استان اصفهان‬ ‫است‪ .‬به گفته نباتی نژاد از سال ‪ 1393‬تاکنون هرساله گلریزان‬ ‫ازادسازی زندانیان غیر عمد با هماهنگی ستاد دیه استان در‬ ‫مجموعه فوالد مبارکه انجام می شود و در هفت سال گذشته‬ ‫این شرکت توانسته بیش از ‪ 13‬میلیارد تومان جمع اوری کند‬ ‫تا به ازادی هزار نفر منجر شود‪.‬‬ ‫مدیرروابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫ضمن تشکر از شرکت تمام خیران مجموعه فوالد مبارکه‬ ‫که در گلریزان شرکت کردند‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬فوالد مبارکه با‬ ‫مشارکت شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه و‬ ‫حمایت خیران این مجموعه ‪ 20‬میلیارد ریال کمک کرد تا‬ ‫زمینه ازادی زندانیان غیرعمد از زندان های استان اصفهان‬ ‫فراهم شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬عالوه بر این دو میلیارد تومان‬ ‫تصمیم گرفته شد به ‪ 100‬خانواده ازاد شده از بند محکومان‬ ‫مالی در اصفهان بسته های کمک های مومنانه به ارزش هر‬ ‫بسته دو میلیون تومان توسط فوالد مبارکه اهدا شود تا این‬ ‫افراد با فراغ خاطر به اغوش خانواده برگردند‪ .‬در پایان این‬ ‫برنامه با اهدای لوحی که به امضا مدیر نمایندگی ستاد دیه‬ ‫استان‪ ،‬مدیر کل زندان های استان و رئیس کل دادگستری‬ ‫استان اصفهان رسیده بود از حمایت فوالد مبارکه و مدیر عامل‬ ‫این مجموعه تقدیر به عمل امد‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫دوشنبه | ‪ 27‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4072‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪ 7‬‬ ‫حدادی فر یک فصل دیگر در‬ ‫ذوب اهن می ماند‬ ‫سپاهان وارد مجمع انتخاباتی‬ ‫دوچرخه سواری شد‬ ‫کاپیتان ذوب اهن یک فصل دیگر در این تیم‬ ‫اصفهانی به فوتبال خود ادامه می دهد‪ .‬مسئوالن باشگاه‬ ‫ذوب اهن طی صحبت هایی که با قاسم حدادی فر داشتند‬ ‫نظر او را برای اینکه یک فصل دیگر به فوتبالش ادامه‬ ‫دهد جلب کرده و رضایت او را گرفتند تا این بازیکن بعد از‬ ‫پایان مصدومیتش به میادین برگردد‪ .‬با این شرایط قاسم‬ ‫حدادی فر یک فصل دیگر در تیم ذوب اهن توپ خواهد‬ ‫زد‪.‬‬ ‫یکی از نماینده باشگاه ها در مجمع انتخاباتی‬ ‫فدراسیون دوچرخه سواری تغییر کرد‪ .‬انتخابات فدراسیون‬ ‫دوچرخه سواری پنجم خرداد برگزار می شود و چهار کاندیدا‬ ‫برای گرفتن پست ریاست با هم رقابت می کنند‪ .‬اعضای‬ ‫مجمع این انتخابات مشخص شدند که یکی از انتخاب های‬ ‫بحث برانگیز اعضا‪ ،‬در مورد نماینده باشگاه ها بود‪ .‬تیم دانشگاه‬ ‫ازاد به عنوان قهرمان لیگ جاده انتخاب شد اما درحالی که‬ ‫این انتظار بود سپاهان هم به عنوان قهرمان لیگ پیست‬ ‫و نایب قهرمان لیگ جاده انتخاب شود‪ ،‬تیم امید نیا مشهد‬ ‫دومین نمایند باشگاه ها بود‪ .‬پس از انتقادهایی که نسبت به‬ ‫این مسئله وجود داشت درنهایت نماینده باشگاه ها تغییر کرد‪.‬‬ ‫حسین رشیدیان دبیر مجمع دوچرخه سواری گفت‪ :‬اعضای‬ ‫مجمع تنها یک تغییر داشته است و تیم سپاهان جایگزین‬ ‫امید نیا مشهد شد‪.‬‬ ‫بنیادی فرد بازی استقالل و‬ ‫ذوب را سوت می زند‬ ‫بنیادی فرد داور دیدار استقالل و ذوب اهن در مرحله‬ ‫یک هشتم نهایی شد‪ .‬موعود بنیادی فر‪ ،‬حسن ظهیری‪،‬‬ ‫تورج عیوض محمدی و عباس راکی دیدار استقالل و‬ ‫ذوب اهن اصفهان را قضاوت می کنند‪ .‬محسن قهرمانی‬ ‫هم بر عملکرد داوران این دیدار نظارت می کند‪ .‬در‬ ‫دیدار های باقی مانده مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی‬ ‫ذوب اهن اصفهان چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت‬ ‫میهمان استقالل تهران است‪.‬‬ ‫احتمال غیبت رشید مظاهری‬ ‫مقابل ذوب اهن‬ ‫سرمربی استقالل از عملکرد دروازه بان تیمش راضی‬ ‫نیست‪ .‬سرمربی استقالل از نحوه گل خوردن تیمش به‬ ‫شدت ناراضی است و بعد از بازی با ذوب اهن که تیمش‬ ‫با دو گل مغلوب شد گفته بود که حریف دو تا موقعیت‬ ‫داشت و هر دو تبدیل به گل شد‪ .‬مجیدی بعد از شکست‬ ‫در دربی هم عنوان کرد حریف تنها یک موقعیت داشت‬ ‫و به گل رسید‪ .‬احتمال اینکه مجیدی بخواهد به رشید‬ ‫مظاهری شوک وارد کند وجود دارد تا او تصور نکند که‬ ‫همیشه در استقالل فیکس خواهد بود؛ بنابراین می شود‬ ‫پیش بینی کرد فرهاد مجیدی از عملکرد رشید مظاهری‬ ‫رضایت ندارد و احتمال دارد در این هفته و در بازی جام‬ ‫حذفی مقابل ذوب اهن سید حسین حسینی را دوباره‬ ‫درون قفس توری استقالل در نظر بگیرد‪ .‬در هر حال باید‬ ‫تا روز چهارشنبه که دیدار استقالل مقابل ذوب اهن در‬ ‫ورزشگاه ازادی برگزار خواد شد‪ ،‬صبر کرد و دید سرمربی‬ ‫جوان استقالل سرانجام چه تصمیمی خواهد گرفت‪.‬‬ ‫تغییر زمان رسیدگی به‬ ‫تخلفات سپاهان و پرسپولیس‬ ‫کمیته انضباطی فدراسیون از تغییر زمان جلسه‬ ‫رسیدگی به تخلفات بازی سپاهان و پرسپولیس خبر‬ ‫داد‪ .‬با اعالم کمیته انضباطی جلسه رسیدگی به تخلفات‬ ‫صورت گرفته در دیدار تیم های سپاهان و پرسپولیس به‬ ‫روز سه شنبه ‪ 28‬اردیبهشت ماه تغییر یافت‪ .‬دیدار سپاهان‬ ‫و پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و دوم رقابت های‬ ‫لیگ بیستم در شرایطی با تساوی یک بر یک خاتمه پیدا‬ ‫کرد که شاهد درگیری بازیکنان دو تیم پس از سوت پایان‬ ‫مسابقه بودیم‪.‬‬ ‫دلیل عجیب کره شمالی برای‬ ‫انصراف از جام جهانی‬ ‫وب سایت کره ای از قطعی شدن غیبت کره شمالی‬ ‫در مرحله مقدماتی جام جهانی ‪ 2022‬و جام ملت های‬ ‫اسیا ‪ 2023‬خبر داد‪ .‬پس ازاینکه کنفدراسیون فوتبال اسیا‬ ‫تصمیم گرفت دیدارهای هر گروه از مرحله مقدماتی جام‬ ‫جهانی ‪ 2022‬و جام ملت های اسیا ‪ 2023‬را به صورت‬ ‫متمرکز در یک کشور برگزار کند‪ ،‬میزبانی گروه ‪ H‬نیز‬ ‫به کشور کره جنوبی رسید ولی این مسابقات با تصمیم‬ ‫عجیب کره شمالی تحت الشعاع قرار گرفت‪ .‬چندی پیش‬ ‫بود که کره شمالی اعالم کرد به بهانه ویروس کرونا حاضر‬ ‫نیست که به کشور کره جنوبی سفر کند و ان ها از حضور‬ ‫در مراحل مقدماتی جام جهانی ‪ 2022‬و جام ملت های‬ ‫اسیا ‪ 2023‬انصراف دادند‪ .‬درحالی که کنفدراسیون فوتبال‬ ‫اسیا در تالش بود تا با جلب رضایت کره شمالی‪ ،‬ان ها را‬ ‫از این تصمیم منصرف کند اما یک وب سایت کره ای در‬ ‫خبری فوری مدعی شد که تالش های ‪ AFC‬بی نتیجه‬ ‫بوده است‪ .‬این وب سایت نوشت‪ :‬کنفدراسیون فوتبال اسیا‬ ‫در شانزدهم ماه می اعالم کرد که کره شمالی از شرکت‬ ‫در مسابقات مقدماتی جام جهانی ‪ 2022‬قطر و مقدماتی‬ ‫مسابقات فوتبال جام ملت های اسیا ‪ 2023‬چین منصرف‬ ‫شده است‪ .‬این موضوع به کمیته برگزاری مسابقات فیفا‬ ‫ارجاع می شود‪ .‬یوری لوی خبرنگار ورزشی حوزه فوتبال‬ ‫اسیا می گوید علت این انصراف‪ ،‬عدم تمایل کشور کره‬ ‫شمالی به قرنطینه دوهفته ای تیم فوتبال این کشور در‬ ‫کره جنوبی بوده است‪ .‬قانونی که برای همه تیم ها در ایام‬ ‫کرونا اجرا خواهد شد‪ .‬کره شمالی در گروه ‪ H‬به همراه‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬لبنان و سریالنکا در مرحله دوم‬ ‫مقدماتی جام جهانی قطر در منطقه اسیا حضور داشت‪.‬‬ ‫ان ها در پنج دیداری که تا سال ‪ 2019‬برگزار کرده بودند‪،‬‬ ‫صاحب دو پیروزی‪ ،‬دو تساوی‪ ،‬یک شکست شده بودند‬ ‫و با کسب هشت امتیاز‪ ،‬شانس صعود از گروه خود را‬ ‫داشتند که از این رقابت ها کناره گیری کردند‪ .‬این وب‬ ‫سایت کره ای در پایان و درباره اینکه با انصراف کره‬ ‫شمالی‪ ،‬تکلیف بازی های باقیمانده این تیم چه خواهد شد‪،‬‬ ‫نوشت‪ :‬فدراسیون فوتبال اسیا دراین باره اعالم کرد که‬ ‫جزئیات مسابقات باقی مانده گروه ‪ H‬که شامل تیم های‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬سریالنکا و لبنان می شود را‬ ‫به زودی اعالم خواهد کرد‪.‬‬ ‫بایـد بـا دیدگاه سـرمربی جدید جلـو بروند که نیـاز به زمان دارد‪ .‬شـاید‬ ‫دیدگاه هـای مـن بـرای برخـی بازیکنـان زیـاد جـذاب نباشـد و بـرای‬ ‫برخـی خیلـی جذاب باشـد اما دلـم می خواهـد فوتبالی بـازی کنیم که‬ ‫از عقـب زمیـن خوب بازی سـازی کـرده‪ ،‬تـوپ را در زمیـن بچرخانیم‪،‬‬ ‫از تمـام فضاهـای زمیـن اسـتفاده کنیـم و تنـوع بـازی خود را بیشـتر‬ ‫کنیـم‪ .‬نمی گویـم در ایـن امـر خیلی موفـق بوده ایـم اما تلاش داریم‬ ‫روزبه روز بهتر شـویم‪».‬‬ ‫‪ÁÁ‬نمی توانم بگویم رفتارم ایده ال بوده است‬ ‫نویدکیـا در پاسـخ بـه اینکـه بـرای ارام شـدن فضـای پرتنـش ایـن‬ ‫روزهـای فوتبال ایران چه پیشـنهادی دارد‪ ،‬اضافـه می کند‪« :‬نمی توانم‬ ‫واکنش محرم نوید کیا به اخالقی ها در فوتبال ایران‬ ‫دراین بـاره نظـری دهـم‪ .‬اگـر اشـتباه نکنـم یکـی از سـایت ها زمانـی‬ ‫نوشـته بـود مـن رکـورددار بـازی در دیدارهای سـپاهان و پرسـپولیس‬ ‫نباید تمام حواشی را به گردن‬ ‫هواداران انداخت‬ ‫هسـتم و فکـر می کنـم ‪ 27‬یا ‪ 28‬بـازی انجـام داده ام‪ .‬زمانـی که بازی‬ ‫می کـردم پیـش و پـس از بـازی بـا خیـال راحـت غـذا می خـوردم و‬ ‫اسـتراحت می کـردم و فکرم مشـغول بـازی بود اما االن که مسـئولیت‬ ‫فنـی تیـم بـا مـن اسـت از چنـد روز قبـل از بـازی وضعیـت خـواب و‬ ‫خوراک و شـرایط روحـی و روانی ام بازمان بازیگری تفـاوت دارد و پس‬ ‫از بازی هم همین طور و در اوج اسـترس‪ ،‬عصبانیت یا شـادی هسـتم؛‬ ‫بنابرایـن ادم هـا اشـتباه ترین تصمیمـات زندگـی خـود را در دو زمـان‬ ‫می گیرنـد‪ .‬وقتـی خیلـی ناراحت هسـتند و وقتـی خیلی خوشـحال اند‬ ‫چـون تمرکـز الزم را ندارنـد‪ .‬تلاش می کنم بتوانـم در ایـن دو حالت‬ ‫محـرم نویـد کیـا اخلاق حرفـه ای را وارد فوتبـال ایران کـرد و تالش‬ ‫امسـال با این سـبک جلـو برویم و درنهایت باید ببینیـم دیدگاهمان به‬ ‫درنهایـت بـازی تبریز مسـاوی شـد و مـا قهرمان شـدیم‪ .‬فکر می کنم‬ ‫کمـی خـود را کنترل کنـم‪ .‬نمی خواهـم بگویم رفتـارم ایده ال بـوده و‬ ‫داشـته از حواشـی دور باشـد امـا گویـا برخـی در فوتبـال ایـران از این‬ ‫درد فوتبالمـان می خـورد یـا خیر‪ .‬در همـه جای دنیـا در فوتبال ممکن‬ ‫ان روز نه تنهـا بـرای هواداران سـپاهان بلکه برای تمـام مردم اصفهان‬ ‫ممکـن اسـت رفتـارم در زمان هایـی از دسـتم در رفته و انتقـادات فنی‬ ‫موضـوع اسـتقبال نمی کننـد‪ .‬موضوعی که سـرمربی سـپاهان چندان‬ ‫اسـت تنـش به وجـود اید ولی موضوع اینجاسـت که همیشـه تنش ها‬ ‫یـک روز به یادماندنـی شـد چـون در اوج ناامیـدی همه چیـز بـرای مـا‬ ‫هـم کـرده ام کـه برای خـودم جذاب نبوده باشـد‪ ،‬هرچند ممکن اسـت‬ ‫پاسـخ روشـنی به ان نمی دهـد‪ .‬محـرم در گفتگو با تسـنیم‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫را گـردن هـواداران می اندازیـم ولی امیـدوارم کمی کالهمـان را باالتر‬ ‫فراهـم شـد و بایـد خـدا را شـکر کنیـم چون فکـر می کنـم ان لحظه‬ ‫بـرای هـواداران یـا رسـانه ها جـذاب بـوده باشـد‪ .‬بعضـی وقت هـا باید‬ ‫«از زمانـی کـه مسـئولیت تیـم سـپاهان را قبـول کردم تلاش کردم‬ ‫بگذاریـم و نمی شـود تمام حواشـی را به گـردن هـواداران انداخت و ما‬ ‫بـرای همـه لذت بخش بـود‪ ».‬سـرمربی تیـم فوتبـال سـپاهان درباره‬ ‫بتوانـم خـود را بیشـتر از این کنتـرل کنم‪».‬‬ ‫‪ÁÁ‬صحبت هایم با هواداران سپاهان بی فایده بود‬ ‫تـا جایـی کـه امـکان دارد تنـش را از باشـگاه و هـواداران دور کنـم و‬ ‫یا فتـد مقصر هسـتیم‪ .‬دریکی دو‬ ‫اهالـی فوتبـال نیـز در اتفاقاتـی که م ‬ ‫بی دقتـی بازیکنانـش در زدن ضربات اخر و همچنیـن دفع توپ باوجود‬ ‫حتـی تالش کـردم همیـن دیـدگاه را به باالدسـتی های خـود ازجمله‬ ‫سـال گذشـته هواداری در ورزشـگاه ها نیسـت اما این تنش ها به وجود‬ ‫ارائـه بازی هـای باکیفیـت تصریـح می کنـد‪« :‬بایـد قبول کنیـم که در‬ ‫ت کـرده ام‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬بـا هـواداران به انـدازه کافـی صحب ‬ ‫سرپرسـت و مسـئوالن تیم بگویـم و اینکه دوسـت دارم تیـم را با این‬ ‫می ایـد پـس باید سـری هم بـه خودمـان بزنیم‪».‬‬ ‫برخـی بازی های چندان هم کیفیت باالیی نداشـتیم‪ .‬برابر پرسـپولیس‬ ‫کـه گویـا زیـاد هـم تاثیـر نداشـته اسـت‪ .‬ایـن حرف هـا را اول بـرای‬ ‫در نیمه نخسـت تیم باکیفیتـی نبودیم و ضعیف تر از پرسـپولیس بازی‬ ‫سلامتی خودشـان مطرح می کنـم چون سلامتی هواداران سـپاهان‬ ‫برنامـه تلویزیونـی امد تالش کرد بـا ادبیات محترمانـه صحبت کند و‬ ‫وی درباره سـالگرد قهرمانی سـپاهان در لیـگ چهاردهم هم می گوید‪:‬‬ ‫کردیـم و تیم سـرحال نبود‪ .‬همچنین در نیمه نخسـت بازی با خوشـه‬ ‫خیلـی بـرای مـن مهم اسـت و دلـم نمی خواهد بـه خاطر بـرد‪ ،‬باخت‬ ‫مـن هـم همین طـور‪ .‬از روز اول گفتم با هیچ کس بحـث‪ ،‬جنگ روانی‪،‬‬ ‫«ان روز‪ ،‬روز بسـیار عجیبـی بـود‪ .‬مـا تیـم چهـارم جـدول بودیـم امـا‬ ‫طالیـی سـاوه بی کیفیـت و بی برنامـه بودیم؛ امـا می توانـم بگویم که‬ ‫و حتـی قهرمانـی یـک نفـر بـه کرونا مبتال شـود و اسـیبی بـه خود و‬ ‫درگیـری و کـری خوانی های بیش ازحـد نداریم و دلمـان می خواهد راه‬ ‫هـر شـش دیدار اخـر خود را بردیـم و ‪ 18‬امتیـاز گرفتیم کـه رویایی و‬ ‫بـه شـرایطی رسـیده ایم کـه داریـم تلاش می کنیـم روزبـه روز بهتـر‬ ‫خانـواده اش برسـد‪ .‬از هـواداران خواهـش می کنـم تا جایی کـه امکان‬ ‫خـود را برویـم و تـا جایی که می شـود تیم خـود را با ارامـش و بازی به‬ ‫فوق العـاده بـود‪ .‬اتفاقـی هـم در تبریـز افتـاد و تراکتور تا لحظـات اخر‬ ‫شـویم؛ چـه در خط دفاعی چـه در خط هجومی‪ .‬مشـکالتی هم داریم‬ ‫دارد مراقـب سلامتی خود باشـند‪ ،‬با موتـور جلوی اتوبـوس تیم نیایند‬ ‫بـازی به سـمت جلو ببریـم‪ .‬کاری هم به بقیه تیم هـا نداریم و هرکس‬ ‫سـه بـر یـک از حریفش پیش بـود‪ .‬ایـن اتفاقات لذت بخـش بود چون‬ ‫کـه تلاش می کنیم پله بـه پله ان هـا را رفع کنیـم‪ .‬باید ایـن واقعیت‬ ‫تـا بازیکنـان سـروقت بـه ورزشـگاه برسـند و بتوانیم بـا تمرکز بـه راه‬ ‫هـر طور که مختار اسـت می تواند تیمـش را اداره کند‪ .‬تصمیم گرفتیم‬ ‫می دانسـتیم تراکتور جلو اسـت و فکرش را نمی کردیم قهرمان شـویم‪.‬‬ ‫را قبـول کنیـم کـه وقتی سـرمربی یـک تیم تغییـر می کنـد بازیکنان‬ ‫خـود ادامـه دهیم‪».‬‬ ‫سـبک اداره کنـم‪ .‬شـما دیدیـد زمانـی که رضـا فتاحی پشـت خط ان‬ ‫‪ÁÁ‬در اوج ناامیدی قهرمان شدیم‬ ‫انتقادتندمدیرعاملذوب اهنازبرنامه ریزیلیگ‬ ‫مدیرعامـل باشـگاه ذوب اهـن بـار دیگـر نسـبت بـه‬ ‫برنامه ریـزی سـازمان لیـگ انتقـاد کرد‪ .‬مجتبـی فریدونی‬ ‫در مـورد شـرایط ایـن روزهـای ذوب اهـن اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫شـرایط خوبـی داریـم و در هفته هـای اخیـر هـم نتایـج‬ ‫خوبـی کسب شـده اسـت و تیـم روی روال نتیجه گیـری‬ ‫افتـاده اسـت‪ .‬در بـازی اخیـر هم کـه مقابـل گل گهر تن‬ ‫به شکسـت دادیـم به نظرم حقمـان باخت نبود و می شـد‬ ‫نتیجـه دیگـری در زمیـن رقـم بخـورد‪ .‬وی در رابطـه بـا‬ ‫تقابـل دوبـاره با اسـتقالل در جـام حذفی هم خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬به هرحال شـرایط تیم خـوب اسـت و از طرفی بازی‬ ‫سـختی هم داریم‪ .‬درسـت اسـت که اسـتقالل را در لیگ‬ ‫شکسـت دادیم ولی شـرایط هر بـازی متفاوت اسـت‪ .‬این‬ ‫را در تیـم می بینـم که بتوانیم به مراحـل باالتر جام حذفی‬ ‫صعـود کنیـم ولی باید دیـد در زمیـن چه اتفاقـی می افتد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل ذوب اهـن در اعتراض به برنامه سـازمان لیگ‬ ‫عنـوان کـرد‪ :‬االن برنامه ریـزی جوری اسـت کـه به ضرر‬ ‫مـا تمام می شـود‪ .‬مـا هرچنـد روز یک بار باید بـازی کنیم‬ ‫و سـه بـازی پیاپـی خارج از خانه هـم داریم و بعـد از بازی‬ ‫بـا پرسـپولیس هـم دوباره به یـک تعطیلـی طوالنی مدت‬ ‫می خوریـم و تیـم دوبـاره از رونـد خـودش خارج می شـود‬ ‫و امـاده نگه داشـتن بـدن بازیکنان کار سـختی اسـت‪ .‬در‬ ‫بـازی مقابـل اسـتقالل هـم راضی بـه این نبودیـم که دو‬ ‫روز دیرتـر بـه زمیـن برویـم ولـی زورمـان در برنامه ریزی‬ ‫مسـابقات و سـازمان لیـگ بـه اسـتقالل و پرسـپولیس‬ ‫نمی رسـد و هرچـه می گوینـد بایـد انجام دهیـم‪ .‬فریدونی‬ ‫در رابطـه بـا وضعیـت قاسـم حدادی فر و اینکه قرار اسـت‬ ‫شاگردان فرهاد مجیدی در اندیشه انتقام‬ ‫از ذوب اهن‬ ‫با دوشکسـت متوالی در لیگ برتر حاال هواداران اسـتقالل‬ ‫امیدوارنـد مجیـدی بتواند تیمـش را برای دیدار حسـاس جام‬ ‫حذفـی امـاده کنـد‪ .‬خسـتگی حاصـل از فشـردگی بازی های‬ ‫اسـیایی و مشکالت سـاختار دفاعی اسـتقالل‪ ،‬بدترین شروع‬ ‫دوبـاره را توانسـت برای ابی ها در بازگشـت از عربسـتان رقم‬ ‫بزند‪ .‬دوشکسـت متوالـی در ورزشـگاه ازادی مقابل ذوب اهن‬ ‫و پرسـپولیس که امیدهای شـاگردان مجیـدی برای قهرمانی‬ ‫در لیـگ برتـر را بـه حداقل رسـانده و هـواداران ایـن تیم هم‬ ‫دیگـر بـه قهرمانـی تیمشـان چنـدان امیـدوار نیسـتند؛ اما از‬ ‫سـوی دیگر هنـوز فرصت طالیی قهرمانـی در جام حذفی در‬ ‫دسـترس استقاللی هاسـت‪ .‬ان هـا بایـد چهارشـنبه به مصاف‬ ‫ذوب اهـن بروند و فرصـت ان را دارند‬ ‫تـا خـود را بـه جمع هشـتم تیـم برتر‬ ‫برسـانند و به نوعـی انتقـام شکسـت‬ ‫در لیـگ را بـا حـذف ذوبی هـا از جـام‬ ‫حذفـی بگیرنـد‪ .‬فرهاد مجیـدی پس‬ ‫از شکسـت در دربـی نیـز از جدیـت‬ ‫تیمـش در جام حذفی بـرای قهرمانی‬ ‫خبـر داد‪ .‬او یک بـار فصـل گذشـته تا‬ ‫فینـال تیمـش را رسـاند امـا حواشـی‬ ‫عجیب وغریـب دعـوا کادر فنـی و‬ ‫مدیریـت وقـت باشـگاه تمرکـز را از‬ ‫اسـتقاللی ها گرفـت و در دیـدار فینال‬ ‫کار را بـه تراکتـور واگـذار کردنـد باید‬ ‫دیـد سـرمربی جوان ابی ها چـه تغییراتـی را در تیمش خواهد‬ ‫داشـت و چگونـه می تواند پس از دوشکسـت متوالی در لیگ‪،‬‬ ‫بـه اسـتقاللی ها شـوک بدهـد و بازیکنـان تیمـش را بـرای‬ ‫جـام حذفـی هـم به لحـاظ روحـی و روانـی و هم جسـمانی‬ ‫ریـکاوری کند‪.‬‬ ‫کنفدراســیون فوتبــال اســیا بحــث انتخــاب میزبانــی‬ ‫مســابقات مرحلــه یک هشــتم نهایــی لیــگ قهرمانــان‬ ‫اســیا ‪ ۲۰۲۱‬را بــه بعــد از پایــان بازی هــای مرحلــه‬ ‫گروهــی در منطقــه شــرق موکــول کــرد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫فــارس‪ ،‬طبــق منابــع اگاه از کنفدراســیون فوتبــال اســیا‬ ‫قــرار اســت در اواخــر تیــر میزبــان مســابقات مرحلــه‬ ‫یک هشــتم نهایــی لیــگ قهرمانــان اســیا ‪۲۰۲۱‬‬ ‫مشــخص شــود؛ امــا کنفدراســیون فوتبــال اســیا چــرا‬ ‫تعییــن رســمی میزبان هــا در مرحلــه یک هشــتم‬ ‫نهایــی لیــگ قهرمانــان در منطقــه غــرب را بــه تیرمــاه‬ ‫موکــول کــرد؟ مهم تریــن ســوال در ذهــن هــواداران‬ ‫فوتبــال ایــران و عربســتان ایــن اســت کــه ایــا الهــال‬ ‫بــه تهــران بــرای بــازی بــا اســتقالل می ایــد و پرونــده‬ ‫زمیــن بی طــرف بــرای همیشــه بســته می شــود؟‬ ‫ســهیل مهــدی رئیــس ســازمان لیــگ فوتبــال ایــران دو‬ ‫هفتــه پیــش در واکنــش بــه اینکــه ایــا مشــکل حضــور‬ ‫باشــگاه های فوتبــال عربســتان در ایــران حل شــده‬ ‫این طــور پاســخ داد‪ :‬بــا حضــور نماینــدگان مــا در کشــور‬ ‫محمد کیانی بازیکن چپ دست هندبال اصفهان‬ ‫طالیی پوش شد‪ .‬کیانی پس از گفتگو با محمدرضا ساکت‬ ‫مدیرعامل و مجتبی لطفی رئیس هیئت مدیره باشگاه‬ ‫سپاهان با عقد قراردادی دوساله به سپاهان بازگشت‪ .‬محمد‬ ‫کیانی بازیکن چپ دست هندبال اصفهان فصل گذشته به‬ ‫همراه تیم زغال سنگ طبس در رقابت های لیگ برتر هندبال‬ ‫حضور داشت‪.‬‬ ‫هفت وزنه بردار ایران زیر‬ ‫ذره بین کنترل دوپینگ‬ ‫تعویض طالیی امیر قلعه نویی مقابل‬ ‫ذوب اهن‬ ‫واکاوی دلیل تعلل‪ AFC‬در انتخاب میزبان بازی استقالل‬ ‫عربســتان (اســتقالل و فــوالد) در مرحلــه گروهــی لیــگ‬ ‫قهرمانــان‪ ،‬مســئله مــا بــرای بازی هــا بــا ســعودی ها در‬ ‫زمیــن بی طــرف حــل شــد و اکنــون منتظــر تصمیــم‬ ‫کنفدراســیون فوتبــال اســیا بــرای بــازی اســتقالل و‬ ‫الهــال در تهــران هســتیم‪ .‬از دیــد مســئوالن فوتبــال‬ ‫کشــورمان پرونــده زمیــن بی طــرف بــا حضــور اســتقالل‬ ‫و فــوالد در کشــور عربســتان در مرحلــه گروهــی لیــگ‬ ‫قهرمانــان اســیا ‪ ۲۰۲۱‬بــه نقطــه پایــان رســید‪ .‬با بررســی‬ ‫نظــر مســئوالن ورزش عربســتان بــرای حضــور در ایــران‬ ‫بازیکن تیم گیتی پسند از سطح داوری های لیگ برتر‬ ‫فوتسال گالیه کرد‪ .‬سعید احمد عباسی درباره اخرین بازی‬ ‫تیمش برابر مقاومت البرز اظهار کرد‪ :‬بازی بسیار خوبی بود و‬ ‫مقاومت تیم جوانی است که با کادر خود تیم ما را اذیت کردند‬ ‫اما ما محکوم به پیروزی بودیم و چشم به راه تبریز که متاسفانه‬ ‫اتفاقی که می خواستیم رخ نداد‪ .‬وی در رابطه با مصدومیت‬ ‫بازیکنان گیتی پسند در طول فصل افزود‪ :‬مصدومیت‬ ‫اعضای تیم ما را خیلی اذیت کرد‪ .‬هفت بازیکن خود را به‬ ‫دلیل مصدومیت از دست دادیم و در یک برهه زمانی کرونا‪،‬‬ ‫‪ ۹‬نفر از اعضای تیم ما را درگیر کرد‪ .‬مهم تر از همه داوری‬ ‫امسال ما را اذیت کرد‪ .‬پنالتی هایی که در باخت ما برابر فرش‬ ‫ارا گرفته نشد و جاهای دیگری که هشت الی ‪ ۹‬ماه زحمت‬ ‫یک مجموعه قوی را هدر دادند‪ .‬امسال داوری ما سال خوبی‬ ‫را نداشت‪ .‬احمدعباسی با اشاره به همکاری با وحید شمسایی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اقا وحید در ابتدا مدیر و بعد رفیق بسیار خوب‬ ‫است و ما در تاسیسات چهار سال باهم بودیم و امسال نیز با‬ ‫امدن وحید شمسایی به اصفهان بدون درنگ پیشنهاد ایشان‬ ‫را قبول کردم و با گیتی پسند تمدید قرارداد کردم‪ .‬اقای لیگ‬ ‫برتر فوتسال ایران در مورد همکاری با گیتی پسند در فصل‬ ‫اینده ادامه داد‪ :‬تصمیم گیری برای فصل اینده خیلی زود‬ ‫است اما باید ببینیم چه اتفاقاتی رخ می دهد‪.‬‬ ‫بازگشت محمد کیانی به تیم‬ ‫هندبالسپاهان‬ ‫یک فصـل دیگر به فوتبالـش ادامه دهد هم گفـت‪ :‬از ابتدا‬ ‫هـم قاسـم حدادی فر تصمیمـش بـرای خداحافظی جدی‬ ‫نبـود و مـا صحبتـی با او داشـتیم که قبول کـرد فصل بعد‬ ‫هـم در جمع مـا بماند‪ .‬مشـکل خاصی وجود نـدارد و چند‬ ‫مـاه دیگر امـاده بـازی خواهد شـد‪ .‬در موردقـرارداد او هم‬ ‫بایـد بگویم کـه بازیکنی مثـل او برای بـازی در ذوب اهن‬ ‫نیـازی بـه قـرارداد نـدارد ولی طبـق عرفی که وجـود دارد‬ ‫بـرای تقدیـر از زحمـات بازیکنـان در شـرایط مصدومیت‬ ‫قراردادشـان را تمدیـد می کننـد و مـا هم چنیـن برنامه ای‬ ‫داریـم ولـی او فعلا شـرایط امدن به باشـگاه را نـدارد و با‬ ‫عصـا حرکـت می کنـد‪ .‬به محـض اینکه شـرایطش کمی‬ ‫بهتـر شـد او را دعـوت می کنیـم و قـراردادش را تمدیـد‬ ‫خواهیـم کرد‪.‬‬ ‫هافبک دفاعی گل گهر دقایقی پس از ورود به زمین‬ ‫توانســت گلی به ارزش ســه امتیاز برای تیمش به ثمر‬ ‫برســاند‪ .‬ناکامی های خط حملــه گل گهر در پایان نیمه‬ ‫نخســت باعث شــد تا خیلی زود امیر قلعه نویی تصمیم‬ ‫به اعمال تغییــر در ترکیب تیمش‬ ‫بگیرد و ســه تعویــض هم زمان را‬ ‫در اغــاز نیمــه دوم انجــام داد تا‬ ‫گل گهر به شــکلی متفــاوت وارد‬ ‫زمین شود و برای کسب سه امتیاز‬ ‫خانگــی و جلوگیــری از هدر رفت‬ ‫دو امتیاز حســاس در راه کســب‬ ‫سهمیه اســیایی تالش کند‪ .‬بهنام‬ ‫برزای به جای محمــد اقاجان پور‪،‬‬ ‫علی اصغر عاشــوری به جای امین‬ ‫پورعلــی و گادوین منشــا به جای‬ ‫مرتضی تبریزی ســه تعویضی که‬ ‫امیــر قلعه نویی بــرای ایجاد تغییر‬ ‫در کانال های دفاعــی‪ ،‬میانی و هجومی تیمش در اغاز‬ ‫نیمه دوم انجام داد‪ .‬شــوک ژنرال به ارنج تیمش خیلی‬ ‫زود پاســخ داد و اتفاقا یکی از سه بازیکن جایگزین هم‬ ‫توانســت مزد اعتماد قلعه نویی را بدهــد و گل برتری‬ ‫مصدومیت بازیکنان بالی جان‬ ‫گیتی پسند شد‬ ‫گل گهر را به ثمر برســاند‪ .‬علی اصغر عاشوری سه دقیقه‬ ‫پــس از شــروع نیمه دوم و روی یــک حرکت تیمی و‬ ‫همکاری دونفره زیبا با فرشــید باقــری توپ را از بغل‬ ‫شهاب گردان به گوشــه دروازه ذوب اهن فرستاد تا در‬ ‫هفت وزنه بردار ایرانی در فهرست کنترل دوپینگ‬ ‫فدراسیون جهانی وزنه برداری قرار گرفتند‪ .‬فدراسیون جهانی‬ ‫وزنه برداری مانند هرسال‪ ،‬فهرستی از وزنه برداران را اعالم‬ ‫کرد که در سال ‪ ۲۰۲۱‬هرلحظه احتمال گرفتن تست‬ ‫دوپینگ از ان ها وجود دارد و در فهرست کنترل دوپینگ‬ ‫قرار دارند‪ .‬در این فهرست نام حدود ‪ ۲۷۶‬وزنه بردار مرد و‬ ‫زن از کشورهای مختلف وجود دارد‪ .‬از ایران نیز نام هفت‬ ‫وزنه بردار مرد در فهرست قرار گرفت است که اسامی ان ها‬ ‫به این شرح زیر است‪ .‬امیر عزیزی‪ ،‬احمد احمدنژاد‪ ،‬علی‬ ‫داودی‪ ،‬علی هاشمی‪ ،‬ایوب موسوی‪ ،‬کیانوش رستمی و‬ ‫سهراب مرادی‪.‬‬ ‫الکنو بازیکنانش را به خط کرد‬ ‫نقش تعویض طالیی‪ ،‬گلی ســه امتیازی را برای تیمش‬ ‫به ثمر برســاند و در ادامه تالش حریف برای رسیدن به‬ ‫گل ناکام بود و شــاگردان قلعه نویی موفق شدند بردی‬ ‫ارزشمند را با گلزنی هافبک تعویضی خود به دست اورند‪.‬‬ ‫هــم به نوعــی چــراغ ســبز از ســعودی ها بــرای حضــور در‬ ‫ایــران دیــده می شــود‪ .‬اســتنباط از ایــن صحبت هــا ایــن‬ ‫اســت کــه ســعودی ها هــم بــرای بــازی در ایــران چــراغ‬ ‫ســبز نشــان داده انــد‪ .‬کنفدراســیون فوتبــال اســیا بــه دو‬ ‫دلیــل تصمیــم خــود را بــرای انتخــاب نهایــی میزبــان‬ ‫مســابقات مرحلــه یک هشــتم نهایــی بــه تیرمــاه موکــول‬ ‫کــرده اســت‪ .‬طبــق منابــع اگاه از کنفدراســیون فوتبــال‬ ‫اســیا‪ AFC،‬بــه دنبــال پایان دادن نــزاع ایران و عربســتان‬ ‫در زمیــن فوتبــال اســت و می خواهــد بــا ارائــه میزبانــی‬ ‫بــه اســتقالل و حضــور الهــال در تهــران بــرای همیشــه‬ ‫ایــن پرونــده را مختومــه کنــد‪.‬‬ ‫اسامی ‪ ۱۷‬بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی در‬ ‫سایت رسمی فدراسیون جهانی بازتاب داشت‪ .‬فدراسیون‬ ‫جهانی والیبال درباره حضور ملی پوشان والیبال ایران در‬ ‫رقابت های لیگ ملت ها نوشت‪ :‬والدیمیر الکنو‪ ،‬سرمربی‬ ‫روسی والیبال ایران ‪ ۱۷‬بازیکن را برای حضور در‬ ‫رقابت های لیگ ملت های ‪ ۲۰۲۱‬به خط کرد‪ .‬فدراسیون‬ ‫جهانی والیبال از سعید معروف‪ ،‬امیر غفور‪ ،‬میالد عبادی‬ ‫پور و سید محمد موسوی به عنوان ستاره های باتجربه یاد‬ ‫می کند و اشاره دارد که تمام بازیکنان نامبرده شده همگی‬ ‫در فصل گذشته فعالیت های باشگاهی داشته اند‪ .‬همچنین‬ ‫فدراسیون جهانی والیبال به چهره های جوان ایران اشاره‬ ‫می کند‪ .‬لیگ ملت های ‪ ۲۰۲۱‬در حالی در شهر ریمینی‬ ‫ایتالیا برگزار خواهد شد که این رقابت ها در سال ‪ ۲۰۲۰‬به‬ ‫دلیل شیوع کرونا لغو شده بود‪ .‬قرار است مرحله مقدماتی‬ ‫لیگ ملت ها در گروه مردان از هفتم خردادماه اغاز شود و‬ ‫تا دوم تیرماه به مدت ‪ ۲۷‬روز ادامه داشته باشد‪ .‬رقابت ملی‬ ‫پوشان ایران در لیگ ملت های ‪ ۲۰۲۱‬و در هفته های اول‬ ‫اسان نخواهد بود‪ .‬تیم ملی والیبال مردان ایران به ترتیب به‬ ‫مصاف ژاپن‪ ،‬روسیه‪ ،‬هلند‪ ،‬کانادا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬بلغارستان‪ ،‬امریکا‪،‬‬ ‫صربستان‪ ،‬المان‪ ،‬استرالیا‪ ،‬برزیل‪ ،‬اسلوونی‪ ،‬فرانسه‪ ،‬لهستان‬ ‫و ارژانتین خواهد رفت‪ .‬ایران تاکنون دو دوره در لیگ‬ ‫ملت ها شرکت کرده است‪ .‬ایران در سال ‪ ۲۰۱۸‬به مقام‬ ‫دهم و در سال ‪ ۲۰۱۹‬به مقام پنجم رسید‪ .‬حتی فدراسیون‬ ‫جهانی والیبال درگذشته در خصوص ایران نوشت که ملی‬ ‫پوشان امید سکو دارند و تنها به جمع چهار تیم برتر پایانی‬ ‫فکرمی کنند‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه | ‪ 27‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4072‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪17May2021 | 4072‬‬ ‫ایات اسمانی‬ ‫مالکیت و فرمانروایی اوست‪.‬‬ ‫انچه در اسمان ها و زمین و انچه میان ان دو و انچه زیر زمین است‪ ،‬فقط در سیطره ّ‬ ‫‪ 6‬طه‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫و رواق ها که خیلی هم با معماری بومی ما سازگار نبود ولی‬ ‫فی نفسه معماری ارزشمندی است‪.‬سعی می کردند از کاشی و از‬ ‫فرم ساده و نه به صورت پوشش کامل بلکه یک نمکی از کار‬ ‫دست اصفهان در تزئینات وجود داشته باشد‪ ،‬درواقع در معماری‬ ‫پست مدرنیسم هم چنین نگاهی وجود دارد‪ .‬او در مقابل خوانایی‬ ‫و سادگی بناهای بانک ملی یا ساختمان شهرداری‪ ،‬بنای ارگ‬ ‫جهان نما را درست در مقابل ان ها قرارداد و افزود‪ :‬جهان نما یک‬ ‫تخلف بزرگ بود که پذیرفته و اباد نشد‪ ،‬علت ان هم عدم‬ ‫سنخیت با محل است‪ ،‬یعنی ما در یک محل تاریخی و شلوغ‬ ‫اصفهان نباید چنین حجمی از ساختمان را می داشتیم‪ ،‬ازنظر‬ ‫فرم هم سنخیتی با معماری ما ندارد یعنی سادگی و خوانایی در‬ ‫ان وجود ندارد‪ .‬درویش درباره معماری بناهای معاصر محدوده‬ ‫چهارباغ و در جوار میدان نقش جهان چون بنای بانک ملی و یا‬ ‫ساختمان شهرداری گفت‪ :‬در این بناها یک خوانایی‪ ،‬صراحت‬ ‫و ضوابط خاصی حاکم است که ساختمان جهان نما از همه‬ ‫ان ها بی بهره است و همین طور بدنه سازی چهارباغ که ان هم‬ ‫همین گرفتاری را دارد‪ ،‬هیچ کجای دنیا چنین کاری نمی کنند‬ ‫که بلدوزر بگذارند و بدنه یک خیابان تاریخی را خراب کنند و‬ ‫چیزی هم که جایگزین می شود فاقد هرگونه ارزش معماری و‬ ‫تجاری باشد‪ ،‬جایی که نه بازار‪ ،‬نه حرفه مندان و نه معماران‬ ‫ان را نتوانستند هضم و قبول کنند‪ .‬بدنه سازی شرقی چهارباغ‬ ‫از طرح های شکست خورده ای است که یک سوی چهارباغ را‬ ‫دچار گسست کرد‪ ،‬این طرح به نام احیای بدنه شرقی تبدیل‬ ‫به یک رسته بازار با معماری نامتناسب با بافت چهارباغ شد‬ ‫که هیچ گاه مورد اقبال مردم و بازدیدکنندگان چهارباغ قرار‬ ‫نگرفت‪ .‬پیش ازاین اما جهان نما تجربه تلخ معماری غیراصولی‬ ‫در حریم میراث فرهنگی اصفهان بود و میدان نقش جهان را تا‬ ‫مرز خروج از فهرست اثار جهانی پیش برد‪ .‬این بنا با معماری‬ ‫حجیم و نامانوس و در جانمایی به گفته کارشناسان غلط نمونه‬ ‫یک معماری بی هویت در جان محور تاریخی فرهنگی شد‪.‬‬ ‫ارگ جهان نما درست در مقابل بنای اصولی و باوقار ساختمان‬ ‫شهرداری نشان دهنده کج سلیقگی و تغییر ذائقه معماری به‬ ‫بدترین شکل ممکن است‪ .‬شوربختانه این تجربه هنوز نتوانسته‬ ‫درس عبرتی برای ساکنان ساختمان شهرداری باشد و هردم‬ ‫از این باغ بری می رسد‪ .‬شاهین سپنتا کوشنده میراث فرهنگی‬ ‫دراین باره گفت‪ :‬از دروازه دولت اصفهان که به سمت میدان‬ ‫نقش جهان قدم بزنید در امتداد خیابان سپه با یک دوگانگی‬ ‫سرسام اور و نگران کننده روبرو می شوید‪ .‬در میدان دروازه دولت‬ ‫از یکسو کاخ شهرداری را می بینید که باصالبت و نجابت و‬ ‫توازن قامت برافراشته و درست در مقابل ان ارگ جهان نما‪،‬‬ ‫وقیح و ولنگار و ناموزون و مخوف چون قلعه های قرون وسطی‬ ‫بر میدان چنگ انداخته و بااینکه چند سالی از احداث ان گذشته‬ ‫ن مولودی که مرده متولد شد‪ ،‬روی دست سازندگانش‬ ‫چو ‬ ‫مانده و پشت نقشه و الگوی بنرهای شهرداری پنهان می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬کمی جلوتر بنای باشکوه بانک ملی را می بینید با‬ ‫طرحی مدرن اما وفادار به عناصر معماری سنتی ایران با همه‬ ‫ظرافت های متناسب با معماری شهر تاریخی اصفهان که درست‬ ‫در مقابل ان ساختمان دلگیر دارایی با نرده های سیاه و اجرنمای‬ ‫بی روح و در ضدیت با هویت تاریخی اصفهان در چند قدمی‬ ‫میدان نقش جهان چون قارچ سمی سر براورده است‪ .‬سپنتا‬ ‫یاداور شد‪ :‬این ها را بگذارید کنار بدنه سازی زیبای خیابان‬ ‫خوش سابق یا طالقانی امروز؛ در مقابل بدنه سازی فرمالیته(‬ ‫ظاهرسازی) چهارباغ در ‪ ۲‬دهه اخیر که در حال فرسوده شدن‬ ‫است و هنوز طلسم بی رونقی ان نشکسته و در خواب رکود‬ ‫غوطه ور است‪ .‬این عضو انجمن دوستداران اصفهان گفت‪ :‬این‬ ‫دوگانگی برای دوستداران اصفهان به شدت نگران کننده است‬ ‫چون به نظر می رسد که روند معماری بناهای شاخص اصفهان‬ ‫دچار گسست فرهنگی شده و به قهقرا می رود و نه به هویت‬ ‫تاریخی و فرهنگی شهر وفادار است و نه کورسوی امیدی در‬ ‫معماری مدرن اصفهان به شمار می روند‪.‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی فروش تجهیزات و لوازم‬ ‫اداری ازمایشگاه شیر‬ ‫نوبت اول‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد تجهیزات مازاد ازمایشگاه شیر و لوازم اداری مربوطه خود را از طریق مزایده‬ ‫عمومی بفروش برساند‪ ،‬لذا از اشخاص حقوقی متقاضی (با اولویت تشکل های دامی استان اصفهان) دعوت بعمل می اید حداکثر ظرف‬ ‫مدت ‪ ۱۰‬روز از تاریخ درج اگهی در روزنامه‪ ،‬به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و پایگاه اطالع رسانی مناقصات و مزایدات‬ ‫مراجعه و با توجه به شــماره اگهی مزایده درج شــده در سیستم مزبور به شماره ‪ ۱۰۰۰۰۰۴۶۲۴۰۰۰۰۰۳‬نسبت به دریافت اسناد‬ ‫و مدارک و ارایه پیشــنهاد قیمت اقدام و پاکت الف را که حاوی ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی می باشــد تا تاریخ ‪1400/03/05‬‬ ‫به دبیر خانه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان واقع در اصفهان‪ -‬خیابان هزار جریب‪ -‬طبقه اول تحویل و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫تجهیزات و لوازم اداری شامل‪:‬‬ ‫دستگاه ‪FOSS5000‬‬ ‫شامل دو بخش‪ :‬الف) فوسو ماتیک‬ ‫‪ - 71310‬مدل ‪ - ۵۰۰۰‬ب)میلکو‬ ‫اسکن ‪ -۲۹۵۱۰‬مدل ‪ ۴۰۰‬ساخت شرکت فوس دانمارک مجهز‬ ‫به واحد‬ ‫پیپت اتوماتیک‪ ،‬کمپرسور‪ ،‬نوار نقاله‬ ‫اتوماتیک‪ ،‬نرم افزار استاندارد‪،‬لوازم‬ ‫جانبی کامپیوتری شامل مانیتور‪،‬کیبرد و ‪PC‬‬ ‫سانتریفیوژ ‪ ۱۶‬شاخه‪ -‬اون‪ -‬همزن‬ ‫کامپیوتر‪ -‬یخچال‪ -‬ابگرمکن‪ -‬بخاری گاز سوز‪ -‬صندلی‪-‬‬ ‫پنکه‪ -‬کمد بایگانی‪ -‬تافن رومیزی‬ ‫دستگاه ‪FOSS FT+‬‬ ‫شامل دو بخش‪ :‬الف) فوسو ماتیک‬ ‫‪ 76150‬ب) میلکو اسکن ‪79910‬‬ ‫ساخت شرکت فوس دانمارک مجهز‬ ‫به واحد پیپت اتوماتیک‪ ،‬کمپرسور‪،‬‬ ‫نوار نقاله اتوماتیک‪ ،‬نرم افزار استاندارد‪،‬‬ ‫لوازم جانبی کامپیوتری شامل مانیتور‪،‬‬ ‫کیبرد و ‪PC‬‬ ‫قیمت کارشناسی (ریال)‬ ‫بورت اتوماتیک اسید و الکل‬ ‫‪12/452/000/000‬‬ ‫یو پی اس‪ -‬اجاق گاز سه شعله‪ -‬موتور برق‪-‬‬ ‫میز‬ ‫یو پی اس‪ -‬کپسول اتشنشانی‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در مزایده‪ 519/040/000 :‬ریال‬ ‫زمان انتشار‪ :‬در سایت ساعت ‪09:00‬روز دوشنبه مورخ ‪1400/02/27‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده تا ساعت ‪15:00‬روز پنج شنبه ‪1400/03/06‬‬ ‫ اسناد و مدارک موضوع مزایده در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده می باشد‪.‬‬‫ ادرس‪( www.setadiran.ir :‬مزایده ‪ -‬مزایده دستگاه اجرایی ‪ -‬مزایده گر)‬‫محل بازدید‪ :‬اصفهان‪ -‬خیابان جی‪ -‬جنب ســاختمان شــبکه دامپزشــکی شهرســتان اصفهان‪ -‬از تاریــخ ‪ 1400/02/28‬لغایت‬ ‫‪ 1400/03/01‬به مدت چهار روز از ساعت ‪ ۱۰‬صبح الی ‪ ۱۳‬شماره تماس برای هماهنگی‪ 37913331 :‬اقای ولی‬ ‫م الف‪1136166 :‬‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫بازای و دل تنگ مرا مونس جان باش‬ ‫وین سوخته را محرم اسرار نهان باش‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫درختی که تا همین چند روز پیش س ِر پا بود و داشت به‬ ‫ادم های چهارباغ اکسیژن می داد‪ ،‬به خاطر ادامه ی عملیات‬ ‫صفوی ســازی چهارباغ‪ ،‬از ریشــه درامده و روی زمین‬ ‫افتاده؛ مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری‬ ‫اصفهان‪ ،‬اطمینان می دهد که جای نگرانی نیست و یک‬ ‫فعال محیط زیست‪ ،‬از خطراتی می گوید که همه ی درختان‬ ‫چهارباغ را تهدید می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ریشه های چندین درخت در چهارباغ‪،‬‬ ‫باوجود اتمام عملیات عمرانــی محور میانی‪ ،‬همچنان از‬ ‫خاک بیرون اســت و هر از چند گاهی باعث ابراز نگرانی‬ ‫دوســتداران اصفهان می شــود‪ .‬برای نمونه‪ ،‬اظهاراتی را‬ ‫می خوانید که اذرماه ســال ‪ ۱۳۹۹‬حسن محبعلی‪ ،‬معاون‬ ‫اسبق حفظ و احیا بناهای تاریخی سازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری بیان کرد‪« :‬شهرداری ها اسفالت‬ ‫و بتن را می برند تا بیخ درخت‪ .‬من نمی دانم شهرداری ها‬ ‫کارشــناس ندارند که با درخت چنین برخوردی می کنند؟‬ ‫اصل معماری سنتی ما ارتباط با طبیعت بوده است؛ یعنی‬ ‫منظر و طبیعت را با معماری عجین می کردند‪ .‬من پارسال‬ ‫برای بازدید از چهارباغ رفتم؛ باور کنید که ســنگفرش را‬ ‫چســبانده بودند به درخت‪ .‬گفتم دســت کم برای درخت‬ ‫ســه متر باغچه بگذارید بعد سنگ فرش کنید‪ ،‬اینجا که‬ ‫لشکر نمی خواهد بیاید‪ .‬چهارباغ خیابان پهنی است؛ برای‬ ‫باغچه ها حداقل عرض سه متر بگذارید که درختان بتوانند‬ ‫تنفس کنند‪ ...‬شاید ‪ ۱۰‬یا بیست سال دیگر کم کم ببینید‬ ‫که چهارباغ هم مثل خیابــان ولی عصر تهران از حیثیت‬ ‫می افتد‪ .‬وقتی زیر چهارباغ را برای عبور تونل مترو کندند‪،‬‬ ‫خالی شــد و این رطوبتی که باید زیر چهارباغ باشــد از‬ ‫بین رفته اســت‪ .‬ریشه های درختان چنار این محور عمق‬ ‫بیشتری می خواهند‪ .‬وقتی چهارباغ را از پایین خالی کردند‬ ‫خودبه خود این خاک خشــک می شود و این خشک شدن‬ ‫باعث خشک شدن درختان چنار ان می شود‪ .‬با اقدام غیر‬ ‫کارشناسی و خالف که در حق چهارباغ اصفهان شد‪ ،‬شاید‬ ‫در بیســت سال اینده چهارباغی وجود نداشته باشد و این‬ ‫گذر‪ ،‬یک خیابان پهن و سنگفرشــی باشد که تنها بتوان‬ ‫چمنش کرد‪ .‬مرور خبرهای منتشرشده در رسانه ها‪ ،‬بیانگر‬ ‫ان اســت که از سال ‪ ۱۳۹۸‬تاکنون‪ ،‬چند اصله درخت در‬ ‫چهارباغ به خاطر انچه «وزش باد شدید» اعالم می شود‪،‬‬ ‫شکســته شده یا سقوط کرده و به گفته ی سعید سهرابی‪،‬‬ ‫مدیر پروژه های چهارباغ عباســی‪ ،‬در ســال جاری‪ ،‬یک‬ ‫درخت نارون نیز به علت خشــک شدن‪ ،‬قطع شده است‪.‬‬ ‫فروغ مرتضایی نژاد‪ ،‬مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای‬ ‫ســبز شــهرداری اصفهان‪ ،‬فروردین ماه ســال جاری در‬ ‫پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا پیرامون اسیب های حاصل‬ ‫از عملیــات عمرانی برای درختــان چهارباغ چنین گفت‪:‬‬ ‫مســیر پیاده راهی در چهارباغ عباســی شکل گرفت که‬ ‫عملیات عمرانی عظیمی در پی داشــت‪ .‬گروه کارشناسی‬ ‫ما مرتب باالی سر پیمانکار عمرانی بود و وضعیت را رصد‬ ‫می کردیم‪ ،‬دســتورالعملی هم بــرای تک تک درختان به‬ ‫بخش عمرانی دادیم و خیلی خوب مراقبت شد‪ ،‬بااین حال‪،‬‬ ‫همان طور که می دانید ریشه ی درخت می تواند تا ده ها متر‬ ‫از خود درخت دورتر باشد و به همین دلیل برخی درختان‬ ‫اسیب دیدند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در بررسی ای که انجام دادیم‬ ‫سه اصله درخت خشک شــده بود و ما بخش هایی از این‬ ‫درختــان را جمع اوری کردیم‪ .‬باالخره از دو یا ســه هزار‬ ‫درختی که در چهارباغ وجود دارد اگر یک دهم درصد را هم‬ ‫حساب کنیم‪ ،‬با انجام عملیات عمرانی ای به این سنگینی‬ ‫که طی یک ســال همه ی مسیر چهارباغ را پیاده راه کرد‪،‬‬ ‫این دو‪ /‬ســه درخت اسیب دید و جمع اوری شد‪ .‬بیشتر از‬ ‫این درختی جمع نشد و االن نیز همه ی درختان موجودند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری‬ ‫اصفهان ادامه داد‪ :‬البته درخت اسیب می بیند و هنر ما این‬ ‫است که بتوانیم درخت به جا کاشت کنیم‪ .‬ما دو هزار چنار‬ ‫با سن هفت تا ‪ ۱۰‬سال در نقاط مختلف شهر ازجمله محور‬ ‫چهارباغ داریم و در بخش ابتدایی چهارباغ‪ ،‬یعنی ‪ ۲۰۰‬متر‬ ‫اول از ســمت انقالب‪ ،‬شاید بیش از ‪ ۵۰‬اصله چنار با سن‬ ‫باال مجدد کاشت کردیم‪ .‬در تمام مسیر چهارباغ هم هر جا‬ ‫که درختان اســیب دیدند مجددًا کاشت انجام می شود و‬ ‫تالش می کنیم که چهارباغ را در درازمدت حفظ کنیم‪ .‬اما‬ ‫‪ ۲۳‬اردیبهشت ماه ‪ ،۱۴۰۰‬تازه ترین تاریخ از پا افتادن یک‬ ‫درخت دیگر در چهارباغ اســت؛ درست در محدوده ای که‬ ‫این روزها دورتادور ان را دیوار فلزی کشیده اند تا از عملیات‬ ‫صفوی سازی عقب نمانده باشد‪ .‬کوروش محمدی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی‬ ‫حافظ‬ ‫حال ناخوش درختان چهارباغ‬ ‫تجربه های تلخ و شیرین معماری‬ ‫در محور تاریخی و فرهنگی اصفهان‬ ‫جهان نما و بدنه شرقی چهارباغ بدترین تجربه های شهر موزه‬ ‫اصفهان در دهه های اخیر است اما درست در همین محدوده‬ ‫معماری اصولی و با هویت بناهای معاصر نشان از صالبت و‬ ‫ارزشمندی افرینش های معماری در ان دوران است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬درباره معماری بناهای معاصر در چهارباغ‬ ‫و جوار میدان نقش جهان در خیابان سپه و انچه موجب وقار و‬ ‫همنشینی زیبای ان ها با این محدوده تاریخی‪ ،‬فرهنگی شده‬ ‫است‪ ،‬محمود درویش از معماران پیشکسوت و نام اشنای معماری‬ ‫در اصفهان معتقد است که اصول معماری موفق و ماندگار مکان‬ ‫و زمان ندارد و اثار برجای مانده و ارزشمند اثاری هستند که‬ ‫از این ‪ ۲‬خصیصه برخوردار هستند‪ .‬به باور او هرچه بیشتر‬ ‫تقال کنیم که یک کار بازارپسند بنا کنیم‪ ،‬به واقع از ارزش های‬ ‫معماری فاخر فاصله گرفته ایم‪ .‬از نگاه درویش در دهه های اخیر‬ ‫به دالیل گوناگون به رغم وجود معماران ارزشمند‪ ،‬هرج ومرج‬ ‫عجیب وغریبی در معماری دیده می شود و روند کلی و درخواست‬ ‫بازار و کارفرمایان منحرف کننده و دچار رقابتی شده که هرکدام‬ ‫یک اثر نوظهور می خواهند‪ .‬به گفته او کم تجربگی معماران و‬ ‫نوکیسگی کارفرمایان باعث شده که چنین بازار اشفته ای به‬ ‫وجود بیاید‪ .‬درویش گریزی اجمالی به گذشته بناهای معاصر‬ ‫چهارباغ زد و گفت‪ :‬بیشتر ساختمان های اداری اصفهان در زمان‬ ‫پهلوی دوم کار شد‪ .‬ساختمان شهرداری در دهه ‪ ،۲۰‬ساختمان‬ ‫شرکت بیمه در دهه ‪ ۳۰‬و هم زمان با هتل عباسی ساخته شد‪،‬‬ ‫قدیمی تر از ان ها‪ ،‬ساختمان هتل امریک یا هتل جهان است که‬ ‫در حال مرمت است‪ ،‬ساختمان پیشه و هنر‪ ،‬دفتر پیشین اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی اصفهان که اکنون در حال مرمت است در زمان‬ ‫پهلوی ساخته شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تا اواخر دهه ‪ ۵۰‬ساختمان هایی‬ ‫که در طول چهارباغ ساخته شد از یک سادگی و پایداری‬ ‫خاصی برخوردار بودند‪ ،‬به این دلیل که ارتفاعشان مراعات شد و‬ ‫مصالحش ان هم یکدست و یکرنگ است‪ ،‬در این ساختمان ها‬ ‫حشو و زوائدی وجود ندارد‪ ،‬هر انچه ساخته شده ازنظر فرم و‬ ‫ایستایی نیاز بوده و مصالح بسیار ساده تر بوده است‪ .‬عضو انجمن‬ ‫دوستداران اصفهان‪ ،‬ساختمان بانک صادرات در ابتدای چهارباغ‬ ‫عباسی را از بناهای فاخر معماری معاصر ایران خواند و گفت‪:‬‬ ‫معماری بانک صادرات با تابلوهایی که زده اند‪ ،‬ان را از خیز انتفاع‬ ‫انداخته و صالبتش را از بین برده اند‪ .‬این معمار پیشکسوت یاداور‬ ‫شد‪ :‬معماری ساختمان بانک ملی و بانک سپه در خیابان سپه و‬ ‫رو به میدان نقش جهان شروع مدرنیسم در اصفهان هستند و به‬ ‫معماری سنتی ما هم نگاهی دارند‪ ،‬به رغم اینکه ساختمان بانک‬ ‫ملی مدرن است ولی سردر فاخر ان یک ارتباطی را با معماری‬ ‫بومی و عناصر تاریخی ما حفظ کرده است‪ .‬این کوشنده میراث‬ ‫فرهنگی در ادامه با گریزی به معماری پست مدرن بناهایی‬ ‫چون بانک ملی اصفهان گفت‪ :‬معمارانی که در ان زمان شروع‬ ‫به کارکردند‪ ،‬نسل اول تحصیل کرده های خارج از کشور مثل‬ ‫وارطان هوانسیان یا محسن فروغی بودند‪ .‬وارطان بانک سپه و‬ ‫فروغی بانک ملی را ساخت‪ .‬ساختمان شرکت بیمه را تا انجایی‬ ‫که یادم هست‪ ،‬رضی کارکرد‪ .‬او افزود‪ :‬دهه بیست و دهه سی‬ ‫در دنیا شروع مدرنیسم بود‪ .‬پنجره های بلند‪ ،‬سقف های صاف‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫زندگی مانند دوچرخه سواری است‪ .‬برای این که بتوانید تعادل خود‬ ‫را حفظ کنید باید همیشه در حرکت باشید‪.‬‬ ‫اینشتین‬ ‫سال های سخت میراث فرهنگی‬ ‫گروه نشریات‬ ‫درباره ی چرایی سقوط این درخت می گوید‪ :‬با مدیرعامل‬ ‫سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان صحبت‬ ‫کردم و گفتند که جای نگرانی نیست‪ .‬بخشی از ریشه ی‬ ‫این درخت که اســیب دیده قابل ترمیم است و از حفظ ان‬ ‫ناامید نیســتیم چراکه تمامی درخت هایی که از چهارباغ‬ ‫جابه جاشــده اند اســیب ندیده اند‪ ،‬در پارکینگ منطقه سه‬ ‫شــهرداری اصفهان در باکس های مخصوص نگهداری‬ ‫می شوند و بعد از اتمام عملیات عمرانی دوباره جایگذاری‬ ‫خواهند شد‪ .‬محمد کوشــافر‪ ،‬کارشناس محیط زیست و‬ ‫مدرس دانشــگاه اما همه ی مصائبی که درختان چهارباغ‬ ‫با ان دســت وپنجه نرم می کنند‪ ،‬این گونه شرح می دهد‪:‬‬ ‫درخت های چهارباغ با تنش هــای متعددی مواجه اند که‬ ‫بخشــی از ان به شرایط زیســت محیطی اصفهان‪ ،‬مثل‬ ‫الودگی هوا برمی گردد و بخشی دیگر‪ ،‬به بحران خشکی‬ ‫زاینده رود کــه بر کمیت و کیفیــت اب‪ ،‬ابیاری و جذب‬ ‫اب توســط درختان این محدوده اثــر دارد و به این همه‪،‬‬ ‫تنش ناشــی از انجام عملیات عمرانــی را نیز باید افزود؛‬ ‫عملیاتی که باعث اســیب رســیدن به درختان چهارباغ‬ ‫شــده و به مرورزمان با ایجاد افت و بیماری و اختالل در‬ ‫تغذیه باعث افزایش امکان ضعیف شــدن درخت شود تا‬ ‫عاملی مثل بادهای تند بتواند سریع تر ان را از پا دربیاورد‬ ‫و البته‪ ،‬تنها مقصر معرفی شود‪ .‬او می گوید‪ :‬مخلوط شدن‬ ‫مصالح با خاک درختان‪ ،‬ویژگی های فیزیکی‪ ،‬شیمیایی و‬ ‫بیولوژیک ان را تحــت تاثیر قرار می دهد‪ ،‬روی تهویه ی‬ ‫خاک اثر می گذارد‪ ،‬فعالیت موجــودات زنده داخل خاک‬ ‫را تغییر می دهد و درنتیجه شــرایط عادی درخت را مبدل‬ ‫به شــرایطی خاص می کند که برای ان اسیب زاست‪ .‬به‬ ‫عقیده ی کوشافر‪ ،‬شواهد متعددی در چهارباغ از قطع و یا‬ ‫زخمی شدن ریشــه ی درختان هست که موجب می شود‬ ‫عوامــل تنش راحت تر درخت را تحــت تاثیر قرار بدهند‬ ‫و عمر ان را کوتاه تر کنند‪ .‬این مدرس دانشــگاه تصریح‬ ‫می کند‪ :‬یکی از وظایف ریشــه‪ ،‬کمک به حفظ اســتقرار‬ ‫گیاه اســت‪ .‬درختان تنومند وزن زیادی دارند و گسترش‬ ‫ریشه در جهات مختلف‪ ،‬به اســتقرار و دوام ان ها کمک‬ ‫می کند‪ .‬بنابراین اگر بخشی از این ریشه به هر دلیلی اسیب‬ ‫ببیند یا قطع شــود‪ ،‬در این وظیفه ی ریشه اختالل ایجاد‬ ‫خواهد کرد‪ .‬عملیات عمرانی محور میانی چهارباغ‪ ،‬موجب‬ ‫شــد که یک طرف ریشه ی برخی درخت ها دچار قطعی و‬ ‫اسیب شود و با توجه به ســنی که درختان این محدوده‬ ‫دارند‪ ،‬قطعًا در اســتقرار دچار مشــکل می شوند و زودتر‪،‬‬ ‫اســیب می بینند‪ .‬عضو جمعیت پیام سبز اصفهان‪ ،‬یاداور‬ ‫می شــود که احداث تونل و ایجاد ایستگاه متروی انقالب‬ ‫در سال های گذشته نیز‪ ،‬مشکل دیگری است که می تواند‬ ‫تعــادالت ابی داخل خاک چهاربــاغ را به هم بزند و هم‬ ‫جذب اب و هم گسترش ریشــه ی درخت را با تغییراتی‬ ‫نامناسب مواجه کند‪ .‬کوشافر‪ ،‬چهارباغ را گذری باشهرت‬ ‫جهانی می داند که فع ً‬ ‫ال به صورت امانت دســت ماست و‬ ‫انجام هرگونه عملیات عمرانی و حتی تغییر در پوشــش‬ ‫گیاهی ان نیازمند بررسی دقیق‪ ،‬مطالعه و تحقیق است‪ .‬او‬ ‫می گوید‪ :‬برخی اوقات می شنویم که می گویند اگر درختی‬ ‫قطع شد‪ ،‬جای ان درخت دیگری خواهیم کاشت اما این‬ ‫سفسطه است‪ .‬نهال یا درخت کم سن و سال‪ ،‬قطعًا کارکرد‬ ‫زیست محیطی یک درخت چند ‪ ۱۰‬ساله را نخواهد داشت‬ ‫و شرایط زیســت محیطی اصفهان نیز به گونه ای نیست‬ ‫که مطمئن باشــیم این درختان جدید به اندازه ی درختان‬ ‫ســابق عمر می کنند‪ .‬این مدرس دانشگاه‪ ،‬پالک گذاری‬ ‫درخت های چهارباغ از سوی ســازمان پارک ها و فضای‬ ‫سبز را اقدامی نیک می داند چراکه معمو ًال با قطع درخت‪،‬‬ ‫بقایای ان خارج و روی ان با خاک پوشــانده می شــود و‬ ‫تنها همین پالک هاســت که می تواند قطع یک درخت را‬ ‫به ما رهنمون شــود‪ .‬کوشافر‪ ،‬تاکید می کند که گذرهای‬ ‫منتهی به چهارباغ نیز درختان کهن سال و ارزشمندی دارند‬ ‫و نباید شاهد تکرار انچه حین انجام عملیات عمرانی بر سر‬ ‫ریشــه های چهارباغ امده‪ ،‬در این گذرها باشیم‪ .‬بیشترین‬ ‫میزان به اشــتراک گذاری عکس های چهارباغ در فضای‬ ‫مجازی مربوط به فصل پاییز است؛ وقتی که خزان‪ ،‬تابلوی‬ ‫زیبایی از برگ های رنگارنگ درختان این خیابان می افریند‬ ‫و این‪ ،‬یعنی درخت های چهارباغ‪ ،‬بخش مهمی از هویت‬ ‫ان اند و چه بسا بی درخت‪ ،‬چهارباغ هم معنا و مفهوم امروز‬ ‫خود را از دست بدهد‪ .‬به امید فرارسیدن روزی که همه ی‬ ‫طراحان و مجریــان رده باال و پایین هر عملیات عمرانی‪،‬‬ ‫با پیش چشــم داشتن شعارهای روز درخت کاری‪ ،‬همواره‬ ‫ت را زیور حیات ببینند‪ ،‬نه مانعی بر سر راه‪.‬‬ ‫درخ ‬ ‫بهشتاجابت‪،‬ارمغان‬ ‫معنویبرایهمشهریان‬ ‫اصفهانی‬ ‫معاون سیمای صداوسیمای استان اصفهان با اشاره‬ ‫به پخش برنامه بهشت اجابت در سحرهای ماه مبارک‬ ‫رمضان‪ ،‬گفت‪ :‬پخش این ویژه برنامه سحرگاهی‪ ،‬ارمغان‬ ‫معنوی برای همشهریان اصفهانی داشت‪.‬‬ ‫سید مهدی سیدین نیا بابیان اینکه این برنامه با‬ ‫همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری‬ ‫اصفهان و با حمایت مجموعه فرهنگی مذهبی تخت‬ ‫فوالد به مدت یک ماه اجرا شد‪ ،‬افزود‪ :‬بخش های‬ ‫مختلف برنامه بهشت اجابت ازجمله مناجات سحر‪،‬‬ ‫وصیت نامه شهدا‪ ،‬ارتباط با قران‪ ،‬تنوع بحث های‬ ‫کارشناسی برنامه و معرفی بزرگان مدفون در تخت‬ ‫فوالد‪ ،‬توانست مخاطبان زیادی را جلب کند‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این برنامه در طول ‪ 80‬تا ‪ 100‬دقیقه توانست‬ ‫مخاطب را با خود همراه کند که در نظرسنجی ها نیز‬ ‫با اقبال عمومی مواجه شد‪ .‬او به همکاری سازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در اجرای‬ ‫مجموعه شهر قشنگ نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬انتخاب‬ ‫مجری و مهمانان این برنامه از نقاط قوت ان بود که‬ ‫در طول پخش لحظات خوشی را برای بینندگان فراهم‬ ‫کرد‪ .‬معاون سیمای صداوسیمای استان اصفهان با تاکید‬ ‫بر لزوم پخش برنامه های طنز در شبکه اصفهان‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬پخش مجموعه شهر قشنگ ادامه پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫سیدین نیا اظهار داشت‪ :‬جای خالی تهیه برنامه هایی با‬ ‫طنز قوی در شبکه اصفهان احساس می شود که باید‬ ‫از ظرفیت های طنز برای برنامه سازی به شکل بهتری‬ ‫بهره مند شویم‪ .‬او همکاری های صداوسیما و سازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان را مثبت‬ ‫قلمداد کرد و گفت‪ :‬شهرداری اصفهان پشتیبان بسیار‬ ‫خوبی برای صداوسیما بوده و صداوسیما نیز توانسته‬ ‫تعامل خوبی را برقرار کند که منجر به همکاری های‬ ‫نزدیکی بین این دو سازمان شده است‪ .‬گفتنی است؛‬ ‫برنامه بهشت اجابت در ‪ ۲۹‬قسمت ویژه ایام ماه مبارک‬ ‫رمضان ساعت ‪ ۳:۳۰‬بامداد به صورت زنده از شبکه‬ ‫اصفهان پخش گردید‪.‬‬ ‫برگزاریوبیناراموزشی‬ ‫انقالب ارتباطات و‬ ‫رسانه هایاجتماعی‬ ‫مدیر فرهنگسرای رسانه از برگزاری وبینار‬ ‫اموزشی انقالب ارتباطات و رسانه های اجتماعی به‬ ‫مناسبت روز جهانی ارتباطات خبر داد‪.‬‬ ‫فاطمه شفیعی اظهار داشت‪ :‬امروزه در عصر‬ ‫نوین ارتباطی با توجه به سرعت باالی گردش‬ ‫اطالع رسانی‪ ،‬گسترش فزاینده فضای مجازی و‬ ‫شبکه های اجتماعی و نقش فعاالن حوزه ارتباطات و‬ ‫روابط عمومی ها در نحوه استفاده از این ابزار جدید و‬ ‫چگونگی پیوند با جامعه اطالعاتی و اقشار و گروه های‬ ‫مختلف اجتماعی اهمیت بسیاری دارد‪ .‬او افزود‪ :‬علم‬ ‫ارتباطات نیز در عصر نوین دچار دگرگونی های‬ ‫بنیادی شده و ساختاری جدید پیداکرده که نیاز است‬ ‫همه دست اندرکاران این حوزه در این زمینه اگاه و‬ ‫بروز باشند‪ .‬به گفته مدیر فرهنگسرای رسانه‪ ،‬در عصر‬ ‫جدید ارتباطات در روابط عمومی نوین‪ ،‬مخاطب از‬ ‫اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار بوده و برنامه ها بر‬ ‫اساس ارزش افرینی برای مخاطبان و جلب رضایت‬ ‫ان ها پیاده سازی می شود‪ .‬شفیعی تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اهمیت این موضوع‪ ،‬فرهنگسرای تخصصی‬ ‫رسانه وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی‬ ‫شهرداری اصفهان با همکاری اداره ارتباطات‬ ‫رسانه ای شهرداری به مناسبت روز جهانی ارتباطات‬ ‫وبینار اموزشی انقالب ارتباطات و رسانه های‬ ‫اجتماعی را به صورت مجازی برگزار می کند‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬مهدی منتظر قائم‪ ،‬دکترای پژوهش در‬ ‫رسانه های جمعی‪ ،‬نویسنده کتاب در حوزه رسانه‬ ‫و مدرس دانشگاه تهران به عنوان مدرس وبینار در‬ ‫زمینه دگرگونی های جدید و تحوالت ارتباطات به‬ ‫ارائه مطالب می پردازد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬این وبینار‬ ‫اموزشی روز دوشنبه ‪ 27‬اردیبهشت ساعت ‪ 10‬صبح‬ ‫برگزار می شود که عالقمندان جهت شرکت در‬ ‫وبینار می توانند‪ ،‬مشخصات خود را در واتس اپ به‬ ‫شماره ‪ ۰۹۱۳۰۹۱۶۷۲۷‬ارسال کرده و برای کسب‬ ‫اطالعات بیشتر با شماره ‪ 35544096‬تماس حاصل‬ ‫کنند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!