روزنامه اصفهان امروز شماره 4068 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4068

روزنامه اصفهان امروز شماره 4068

روزنامه اصفهان امروز شماره 4068

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪ 28 |1400‬رمضان ‪ | 11May2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4068‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شنیدن صدای مشا‬ ‫در کلـاب هــاوس‬ ‫با اصفهان امروز در کالب هاوس همراه شوید‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫کاندیداها به اعتماد مردم احترام بگذارند‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان‬ ‫اعالم کرد‬ ‫نیازانتخاباتبهشعارهایواقعی‬ ‫شعارهای داوطلبان انتخابات باید منطبق بر ساختارهای موجود سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد چرا که عمل نکردن به ان سبب‬ ‫کاهش مقبولیت حاکمیت و بی اعتمادی عمومی و ناامیدی در جامعه می شود‬ ‫جزئیات افزایش و‬ ‫متناسب سازیحقوق‬ ‫بازنشستگانتامین‬ ‫اجتماعی‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫تولید ‪ ۹۳‬درصد ورق گرم کشور‬ ‫توسط گروه فوالد مبارکه‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫اختیار توزیع واکسن‬ ‫در دست دولت باشد‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫اخرین وضعیت برگزاری کنکور سراسری و‬ ‫ازمون مقاطع نهم و دوازدهم اعالم شد‬ ‫برگزاری ازمون جبرانی‬ ‫برای دانش اموزان‬ ‫کرونایی‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫«خائن کشی»کیمیایی‬ ‫یک گام دیگر به پرده‬ ‫سینما نزدیک شد‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫بازگشایی‬ ‫مراکز تفریحی ناژوان‬ ‫با ‪ 50‬درصد ظرفیت‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫اوج گیریبداخالقی‬ ‫درالکالسیکوی‬ ‫فوتبال ایران‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫ذوب اهن با برنامه ای کم نقص موفق به‬ ‫شکست استقالل شد‬ ‫یادداشت روز‬ ‫جوالنسبزپوشان‬ ‫اصفهانی در ازادی‬ ‫قلب ها را از تیرگی صیقل‬ ‫دهیم‬ ‫حسنروانشید‬ ‫اگهی مزایده اجاره‬ ‫نوبت اول‬ ‫اداره کل اموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان در نظر دارد اجاره فضاهای بالاستفاده خودرا از طریق مزایده عمومی و با جزئیات‬ ‫مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‪) setadiran.ir‬به شرح ذیل واگذار نماید‪.‬‬ ‫نام مزایده‬ ‫تاریخ انتشار‬ ‫واگذاری اجاره‬ ‫فضای بالاستفاده‬ ‫واقع در نبش‬ ‫خیابان کارگر‬ ‫‪1400/02/25‬‬ ‫واگذاری‬ ‫اجاره کارگاه‬ ‫اموزشی مهارتی‬ ‫درمرکزنساجی‬ ‫‪1400/02/25‬‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫تاریخ دریافت‬ ‫اسناد‬ ‫‪1400/02/25‬‬ ‫‪1400/02/25‬‬ ‫بازدیدازسامانه‬ ‫از تاریخ‬ ‫‪1400/02/25‬‬ ‫‪1400/02/25‬‬ ‫پایان زمان‬ ‫ارسال‬ ‫پیشنهادقیمت‬ ‫‪1400/03/05‬‬ ‫‪1400/03/05‬‬ ‫تاریخ‬ ‫بازگشائی‬ ‫‪1400/03/08‬‬ ‫‪1400/03/08‬‬ ‫شماره مزایده در‬ ‫سامانه‬ ‫‪5000003343000002‬‬ ‫‪1400/02/25‬‬ ‫‪1400/02/25‬‬ ‫‪1400/02/25‬‬ ‫‪1400/03/05‬‬ ‫‪1400/03/08‬‬ ‫‪5000003343000002‬‬ ‫واگذاری اجاره فضای‬ ‫بالاستفاده در مرکز‬ ‫شماره ‪ 4‬اصفهان‬ ‫‪1400/02/25‬‬ ‫‪1400/02/25‬‬ ‫‪1400/02/25‬‬ ‫‪1400/03/05‬‬ ‫‪1400/03/08‬‬ ‫‪5000003343000002‬‬ ‫‪862030‬‬ ‫م الف‪:‬‬ ‫واگذاری اجاره‬ ‫کارگاه اموزشی‬ ‫مهارتی در مرکز‬ ‫نطنز برادران‬ ‫‪1400/02/25‬‬ ‫واگذاری اجاره‬ ‫کارگاه اموزشی‬ ‫مهارتی درمرکز‬ ‫کاشان‬ ‫‪1400/02/25‬‬ ‫‪1400/02/25‬‬ ‫‪1400/02/25‬‬ ‫‪1400/02/25‬‬ ‫‪1400/02/25‬‬ ‫‪1400/03/05‬‬ ‫‪1400/03/05‬‬ ‫‪1400/03/08‬‬ ‫‪5000003343000002‬‬ ‫‪5000003343000002‬‬ ‫تذکر مهم‪:‬‬ ‫‪-1‬کلیه مزایده گران باید قبل از واریز ودیعه وپیشنهاد قیمت نسبت به مطالعه مستندات مورد اجاره اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪-2‬در صورتی که شرکت کنندگان دارای صالحیت تعیین شده در اسناد نباشند ویا مدارک خواسته شده در زمان انعقاد قرارداد‬ ‫کامل نباشد در صورت برنده شدن حذف خواهند شد‪.‬‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است‪:‬‬ ‫‪ - 1‬برگزاری مزایده صرفا ازطریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشــد وکلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید‬ ‫ودریافت اســناد مزایده پرداخت تضمین شــرکت در مزایده (ودیعه) ارســال پیشــنهاد قیمت واطالع از وضعیت برنده بودن‬ ‫مزایده گران محترم ازاین طریق امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ‪،‬شرایط ونحوه اجاره در برد مورد اجاره سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی و‬ ‫انتخاب می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی (توکن)با شماره ‪021 -41934‬‬ ‫مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام اســتانها در سایت ســامانه(‪) www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام ‪/‬پروفایل مزایده گر موجود‬ ‫است‪.‬‬ ‫م الف‪1133206 :‬‬ ‫اداره کل اموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان‬ ‫هیئت مدیره شرکت فرا ایمن خودرو (سهامی خاص)‬ ‫‪5000003343000002‬‬ ‫واگذاری اجاره‬ ‫کارگاه اموزشی‬ ‫مهارتی درمرکزناجی‬ ‫اباد کاشان‬ ‫‪1400/03/08‬‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫شرکت فرا ایمن خودرو (سهامی خاص)‬ ‫نوبت اول‬ ‫به شماره ثبت ‪ ۷۸۶۵‬و شناسه ملی ‪۱۰۲۶۰۲۸۹۶۹۲‬‬ ‫بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫که در ساعت ‪ 9‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/03/05‬در ادرس‪ :‬استان اصفهان‪-‬‬ ‫شهرستان اصفهان‪ -‬بخش مرکزی‪ -‬شهر اصفهان‪ -‬محله فیض‪ -‬خیابان سجاد‪ -‬بن بست‬ ‫سنبل [‪ -]8‬پالک ‪ -۸۵‬طبقه همکف به کدپستی‪ 8165666191 :‬تشکیل می گردد حضور‬ ‫بهم رسانید‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬تغییر محل قانونی شرکت و اصالح بند ‪ 4‬اساسنامه‬ ‫اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)‬ ‫شماره ثبت ‪2535 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1400/02/21:‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت تعاونی تولیدی‪ -‬توزیعی صنف درب وپنجره سازان اصفهان‬ ‫ازکلیه سهامداران ‪ ،‬وکیل یا قائم مقام قانونی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول این شرکت که درساعت ‪ 9‬صبح‬ ‫روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/03/11‬درمحل شرکت تعاونی به نشانی‪ :‬خیابان امام خمینی‪ ،‬خیابان حکیم صفائی برگزار میگردد ‪ ،‬حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫ضمن ًا به اطالع میرساند که به موجب ماده ‪ 19‬ائین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛تعداد اراء وکالتی هر عضو حداکثر ‪ 3‬رای و هر شخص غیر‬ ‫عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی‪،‬میبایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ ‪ 1400/03/08‬در محل شرکت‬ ‫تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت ‪ ،‬برگه ورود به مجمع را دریافت دارند‪.‬‬ ‫دستورجلسه‪:‬‬ ‫‪.1‬گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت ‪ .2‬طرح و تصویب صورتهای مالی سال ‪ 1399‬و نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه سال جاری شرکت‬ ‫‪ .3‬ارائه گزارش تغییرات اعضاء وتصویب اخرین سرمایه شرکت تعاونی ‪ . 4‬انتخاب اعضاء هیئت مدیره ‪ . 5‬انتخاب حسابرس و بازرس قانونی‬ ‫‪ .6‬تعیین خط مشی اینده شرکت تعاونی ‪ .7‬تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه ‪ . 8‬تصویب ائین نامه معامالت جدید‬ ‫‪ .9‬تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره ‪ .10‬تعیین پاداش هیئت مدیره و بازرسان ‪ .11‬تعیین پاداش کارکنان و مدیر عامل‬ ‫داوطلبان تصدی سمت بازرسی به موجب ماده (‪ )2‬دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار اگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و‬ ‫تحویل دفتر تعاونی نمایند‪.‬‬ ‫هیات مدیره شرکت تعاونی درب وپنجره سازان اصفهان‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫نوبت اول‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان در نظر دارد تعداد ‪ 9‬قطعه‬ ‫کارگاهیدرروستایسعیدابادشهرستانگلپایگانراازطریقمزایدهعمومی‬ ‫بفروش برساند ‪.‬‬ ‫متقاضیانبرایکسباطالعاتبیشترمیتوانندازتاریخدوشنبه‪ 1400/2/20‬بهادرس‬ ‫اینترنتی‪ www.bonyadmaskan-isf.ir‬مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1824‬‬ ‫قلب ها را از تیرگی صیقل‬ ‫دهیم‬ ‫حســن روانشــید| تمــدن اگرچــه می توانــد‬ ‫باعــث افزایــش اســایش و ارامــش جســم از فشــار‬ ‫تالش هــای طاقت فرســا باشــد امــا بــه شــرطی کــه‬ ‫ایــن راحتــی باعــث از دســت دادن عواطــف انســانی‬ ‫نشــود تــا فــارغ از رنــج دیگــران بــه جمــع بـی دردان‬ ‫جامعــه بپیونــدد‪ .‬یکــی از نقــاط ضعــف انســان ها‬ ‫نســیان و فراموشــی اســت زیــرا زمانــی کــه گرفتارند‬ ‫اشــک و فغــان دیگــران را می بیننــد و درک می کننــد‬ ‫امــا دریــغ از زمانــی کــه پیراهنشــان دوتــا می شــود و‬ ‫نیازمنــدی بــه دیگــران از ســفره ان هــا پــر می کشــد‬ ‫تــا در ایــن مقاطــع گذشــته را از یــاد ببرنــد و هرگــز‬ ‫بــه پشــت ســر نــگاه نیندازنــد‪ .‬رمضــان کــه گذشــت‬ ‫خصلــت خالــی بــودن شــکم ها بــار دیگــر انســان ها‬ ‫را بــه یــاد گرســنگان و درمانــدگان می انداخــت امــا‬ ‫پــس از عبــور از نیمــه مــاه همــه چیــز عــادی شــد‬ ‫زیــرا دیگــر جســم بــه ایــن تهــی بــودن معــده‬ ‫عــادت کــرده و بــه عقــل فرصــت نمـی داد تــا یــادی‬ ‫از رنــج گرســنگی کنــد‪ .‬چــه خــوب بــود تــا در ایــن‬ ‫مــاه بیــش از گذشــته بــه باقی مانــده چهره هــای‬ ‫یکدیگــر از پوشــش ماســک بیشــتر نــگاه می کــرده‬ ‫و از بــرق و روشــنایی چشــم ها به واســطه معجــزه‬ ‫ایــن مــاه لــذت می بردیــم‪ .‬پیرامــون حلــول مــاه‬ ‫شــوال و عیــد ســعید فطــر می گوینــد‪ :‬در ذات‬ ‫خــودش خیــر جمعــی مــا را یــاداوری می کنــد‪،‬‬ ‫فلســفه وجــودی ایــن عیــد بــا همــه مزایــا و‬ ‫خوبی هایــی کــه دارد ایــن موضــوع مهــم را بــه‬ ‫تک تــک مــا نویــد می دهــد کــه بــه فکــر دیگــران‬ ‫باشــیم و بتوانیــم بــا کمک هــای اندکمــان در جهــت‬ ‫رفــاه کســانی کــه ضعیف تــر هســتند گام برداریــم‪.‬‬ ‫ایــن کار بــر همــه مــا به عنــوان یــک واجــب‬ ‫گذاشــته شــده اســت ولــی یــک تذکــر و یــاداوری‬ ‫بــرای ان بســیار اساســی و بــزرگ اســت زیــرا تــداوم‬ ‫ایــن کار می توانــد به گونــه ای مشــکالت ان هایــی‬ ‫را کــه نتوانســته اند در مســیر زندگــی رفــاه خاصــی‬ ‫را بــرای خودشــان فراهــم کننــد‪ ،‬حــل نمایــد‪ .‬زکات‬ ‫فطریــه در ایــن عیــد ســعید یــاداوری بســیار بزرگــی‬ ‫اســت کــه ادامــه ان می توانــد بــه ســعادت و رفتــار‬ ‫جمعــی در جامعــه منجــر گــردد‪ .‬طبیعــی اســت وقتی‬ ‫ایــن عــادت و رفتــار به طــور مرتــب تکــرار شــود‬ ‫باعــث کنــش خیرخواهانــه جمعــی خواهــد شــد‬ ‫و می توانــد بســیاری از مشــکالت را حــل کنــد‪.‬‬ ‫دولت هــا معمــو ً‬ ‫ال بــرای حــل بســیاری از مســائل‬ ‫از نهادهــای مدنــی کمــک می گیرنــد کــه ایــن‬ ‫مســاعدت ها فقــط مالــی نیســت و بســیاری در‬ ‫حــوزه اســیب ها و معضالتــی اســت کــه در همــه‬ ‫بخش هــا وجــود دارنــد و بــه دولت هــا کمــک‬ ‫می کننــد‪ .‬نهادینــه شــدن امــور خیــر در جامعــه‬ ‫می توانــد بــه رفــع بســیاری از مســائله کمــک‬ ‫نمایــد‪ .‬مهربانــی یــا خیــر جزیــل بــرای یــک معلــم‬ ‫قــادر اســت جهــت کودکانــی کــه نیازمندنــد تفســیر‬ ‫خــودش را داشــته باشــد و بــه ان هــا نویــد دانــش‬ ‫را بدهــد و یــا کســی نــذر کنــد تــا در بهزیســتی‬ ‫کمکــی را انجــام دهــد و البتــه مصادیــق در ایــن‬ ‫بــاره می توانــد متفــاوت باشــد‪ .‬مهــم ان اســت کــه‬ ‫زمانــی از هــر روز‪ ،‬مــاه و یــال ســال را بــه حــذف‬ ‫تیرگی هــای درون اختصــاص دهیــم تــا همچــون‬ ‫ســرطان تمامــی وجــود را نگیرنــد‪ .‬زکات ســرفصل‬ ‫ایــن تنظیــم و نوشــدارو همــان تیرگی هاســت کــه‬ ‫انــواع مختلــف دارد و هرکــس بــه نحــوی می توانــد‬ ‫در ایــن جشــنواره خودســازی شــرکت کنــد و همــت‬ ‫را عالــی نمایــد‪ .‬همــان گونــه کــه گرســنگی در مــاه‬ ‫رمضــان باعــث غلیــان روح می شــود تــا دیگــر‬ ‫گذشــتگان را بــا نــذری التیــام بخشــد‪ ،‬هجــوم‬ ‫ویــروس کرونــا در یــک ســال و انــدی گذشــته‬ ‫توانســته اســت محســنات خفتــه را بیــدار کنــد تــا‬ ‫طــی ســال گذشــته میــزان زکات دریافتــی بــه رقــم‬ ‫‪ ۱۳۱۳‬میلیــارد تومــان کــه نســبت بــه ســال قبــل از‬ ‫ان ‪ ۱۰۵‬درصــد افزایــش داشــته باشــد‪ .‬البتــه زکات‬ ‫امســال بــه دلیــل کاهــش بارش هــا ممکــن اســت‬ ‫افزایــش بیشــتری نداشــته باشــد‪ .‬مقــدار عــددی‬ ‫ایــن مســاعدت فــردی در ســال جــاری و بــا وجــود‬ ‫خشکســالی ها اندکــی کمتــر و ممکــن اســت بیشــتر‬ ‫هــم بشــود امــا مهــم ایــن اســت کــه هــر مقــدار‬ ‫باشــد قــادر اســت بســیاری از نیازهــای مســتضعفان‬ ‫را تامیــن نمایــد کــه وصــول رقــم ‪ ۱۳۱۳‬میلیــارد‬ ‫تومــان زکات در ســال گذشــته یک صــد و ســی‬ ‫میلیــون بســته غذایــی‪ ۸۷۰۰ ،‬جهیزیــه و ازادی ســی‬ ‫هــزار زندانــی بدهــکار را بــه همــراه داشــته تــا بــا‬ ‫لبخندشــان قلب هــا را از تیرگــی صیقــل دهــد‪!.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫سه شنبه | ‪ 21‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4068‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫نیاز انتخابات به شعارهای واقعی‬ ‫مردم برای اعتماد به حاکمیت نیاز به اعتمادسازی از سوی کاندیداهای منتخب دارند‬ ‫شعارهای داوطلبان انتخابات باید منطبق بر ساختارهای‬ ‫موجود سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد‬ ‫چرا که عمل نکردن به ان سبب کاهش مقبولیت حاکمیت و‬ ‫بی اعتمادی عمومی و ناامیدی در جامعه می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬شعارهای انتخاباتی و تبلیغات جزو جدا نشدنی‬ ‫عرصه انتخابات و رقابت در این صحنه سیاسی محسوب می شود‬ ‫و نامزدها در انواع انتخابات در تمام کشورها نگاه ویژه ای به‬ ‫ان دارند‪ ،‬گزینش درست و حساب شده شعارهای انتخاباتی و‬ ‫تبلیغات می تواند پیروی فرد مورد نظر را رقم بزند و از طرفی‬ ‫دیگر عملکرد نامناسب در ان شکست را برای نامزد در پی خواهد‬ ‫داشت‪ .‬بررسی انتخابات مختلف در ایران نشان می دهد که‬ ‫همواره شعارهای انتخاباتی وجود داشته است و نامزدها از ارزوهای‬ ‫دست نیافتنی گرفته تا حرف های منطقی را برای شعار انتخاباتی‬ ‫خود استفاده کرده اند‪ .‬انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا‬ ‫همزمان با انتخابات ریاست جمهوری قرار است ‪ ۲۸‬خرداد در‬ ‫سراسر کشور برگزار شود‪ .‬داوطلبان از ‪ ۲۰‬خرداد ‪ ۱۴۰۰‬به مدت‬ ‫یک هفته یعنی تا ‪ ۲۶‬خرداد برای انجام تبلیغات فرصت دارند و از‬ ‫صبح ‪ ۲۷‬خرداد تبلیغات انتخاباتی ان ها ممنوع است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بی اعتمادی و دل زدگی حاصل تحقق نیافتن‬ ‫شعارها‬ ‫برایند نظرات مردم دراین ارتباط نشان می دهد که بسیاری از‬ ‫شعارهای انتخاباتی سال های قبل نامزدها در عرصه های مختلف‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬مجلس شورای اسالمی و شوراهای شهر و‬ ‫روستا تنها وعده ای مختص روزهای انتخابات بوده و پس از ان‬ ‫هیچ گاه عملیاتی نشده و همین امر نوعی دل زدگی و بی اعتمادی‬ ‫را ایجاد کرده است‪ .‬در همین پیوند یک جامعه شناس معتقد است‬ ‫که نامزدهای انتخاباتی شعارهای خود را بر اساس خاستگاه های‬ ‫اجتماعی و نیازهایی که در درون جامعه از سوی مردم می بینند‬ ‫انتخاب می کنند تا بتوانند در کمترین زمان ممکن بیشترین رای‬ ‫را به خود اختصاص دهند و افکار عمومی بیشتری را با خود همراه‬ ‫سازند‪ .‬مرتضی پدریان خاطرنشان کرد‪ :‬نامزدهای انتخاباتی به ویژه‬ ‫در عرصه انتخابات ریاست جمهوری از مشاوران و متخصصان‬ ‫حوزه افکار عمومی استفاده می کنند تا بتوانند بیش از هر کاندیدای‬ ‫دیگری بر اذهان عمومی تاثیرگذار باشند و ذهن همگان را برای‬ ‫رای دادن به خود تغییر دهند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬شعارهای انتخاباتی در‬ ‫کشورهای مختلف بر اساس نیازهای مختلف فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی و سیاسی گوناگون بوده و می تواند در ابعاد مختلف‬ ‫موردبررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نگاهی به شعارهای دولت های مختلف ایران‬ ‫این جامعه شناس تصریح کرد‪ :‬اگر بخواهیم بررسی اجمالی بر‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری در دوره های گذشته در کشور خودمان‬ ‫داشته باشیم به این نتیجه می رسیم که دوران ریاست جمهوری‬ ‫مرحوم ایت ا‪ ...‬هاشمی رفسنجانی شعار توسعه اقتصادی و‬ ‫سازندگی بیش از گذشته مورد استقبال قرار گرفت‪ ،‬در دولت‬ ‫اصالحات‪ ،‬جامعه مدنی و حقوق شهروندی از جمله اصلی ترین‬ ‫شعارها تلقی می شد و پس از ان دوران محمود احمدی نژاد‪ ،‬عدالت‬ ‫محور شعارها بود زیرا در ان زمان این گونه می پنداشتند که شکاف‬ ‫طبقاتی در جامعه وجود دارد و باید با عملکرد مناسب این موضوع‬ ‫جبران شود‪ .‬پدریان افزود‪ :‬پس از ان در دولت حجت االسالم‬ ‫حسن روحانی محوریت شعارها بر مبنای عباراتی نظیر تدبیر و‬ ‫امید قرار گرفت و این گونه تصور می شد که نبود مدیریت عقالنی‬ ‫نیاز ضروری فعلی است و از سوی دیگر کشور به امید نیاز دارد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر مسائل اجتماعی اظهار داشت‪ :‬تحقق یافتن و یا‬ ‫نیافتن شعارهای انتخاباتی جنبه های مثبت و منفی فراوانی دارد‬ ‫و می تواند در میزان مشارکت مردم در دوره های اتی ان تاثیر‬ ‫بسزایی داشته باشد‪ ،‬اگر نامزدهای انتخاباتی پس از موفقیت در‬ ‫صحنه نتوانند به شعارهایی که در زمان تبلیغات ارائه کرده انجام‬ ‫جامه عمل بپوشانند ان مشروعیت و محبوبیتی که حکومت انتظار‬ ‫دارد نزد مردم کاهش پیدا خواهد کرد و همین امر کم شدن امید‬ ‫اجتماعی را رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬عدم احســاس تعلق مردم نتیجه شعارهای‬ ‫صرف‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در صورت تحقق نیافتن شعارهای انتخاباتی‬ ‫مردم این گونه تصور می کنند که ان طور که باید و شاید در فرایند‬ ‫انتخابات به خوبی عمل نکرده اند و شعارهای کاندیداها در عمل‬ ‫متبلور نشده است‪ ،‬همین امر بی تفاوتی و عدم احساس تعلق را‬ ‫در پی خواهد داشت که در دراز مدت و در صورت فراگیری ان‬ ‫در جامعه شاهد جامعه غیر توسعه یافته و با پیشرفت کند مواجه‬ ‫خواهیم شد‪ .‬در این پیوند عضو هیات علمی و استاد علوم سیاسی‬ ‫دانشگاه اصفهان گفت‪ :‬جذب ارای حداکثری مردم همواره از‬ ‫سوی ستادها و خود نامزدها از جمله اولویت ها قرار گرفته و همین‬ ‫امر سبب می شود که شعارها و عناوین و موضوعات مختلف را‬ ‫برای پیشبرد اهداف خود به کار گیرند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬لزوم اعتقاد و اعتماد به شعار‬ ‫محسن نصری با بیان اینکه انعکاس و تحقق شعارهای حقیقی‬ ‫سبب افزایش اعتماد می شود خاطرنشان کرد‪ :‬نامزدهای انتخاباتی‬ ‫باید به گونه ای شعار بدهند که بتوانند به ان عمل کنند و همین طور‬ ‫خودشان به ان اعتقاد و اعتماد کامل داشته باشند‪ .‬او اظهار داشت‪:‬‬ ‫شعار یا حرفی که خود نامزد به ان اعتقادی ندارد در عمل راه بجایی‬ ‫نخواهد برد و فقط به صورت یک حرف باقی خواهد ماند و متاسفانه‬ ‫این مورد ضربه ای سخت به اعتماد عمومی خواهد زد‪.‬عضو هیات‬ ‫علمی و استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه شعار‬ ‫دادن بدون پشتوانه اص ً‬ ‫ال صحیح نیست تصریح کرد‪ :‬بنابراین وجه‬ ‫عقالنی‪ ،‬پیشین ه و عملکرد هر یک از نامزدها تعیین خواهد کرد‬ ‫که ایا می تواند وعده را محقق کند یا از قابلیت های او نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رای دادن بر اســاس برخورداری از سابقه و‬ ‫عملکردمناسب‬ ‫نصری ادامه داد‪ :‬احاد مردم باید در زمان رای دادن به این‬ ‫نکته توجه کنند که ایا شعار بیان شده با سابقه شخص تطابق و‬ ‫همخوانی دارد و ایا پشتوانه و عملکردی که نامزد بیش از این داشته‬ ‫همسویی و تعادل داشته است یا خیر؛ در غیر این صورت نباید به‬ ‫او رای دهند‪ .‬او با اشاره به اینکه اجرای هریک از ادعاها و شعارها‬ ‫از بیان ان اهمیت بیشتری خاطر دارد خاطرنشان کرد‪ :‬بنابراین‬ ‫هرگونه ادعا را نمی توان به عنوان عمل و یا اقدام یک کاندیدا مورد‬ ‫نظر قرار داد بنابراین خود مردم باید از شعار دوری کنند و به نوعی به‬ ‫شعور بپردازند‪ .‬این کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی اضافه کرد‪:‬‬ ‫کاندیداهای مختلف بیشتر در بخش ریاست جمهوری باید حقوق‬ ‫مردم را به خوبی رعایت کنند و انچه را به عنوان شعار خود انتخاب‬ ‫کرده اند در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی سازند تا در ادامه همه‬ ‫اقشار مردم به او اعتماد داشته باشند‪.‬‬ ‫جمعی از اساتید حوزه علمیه اصفهان بیانیه دادند؛‬ ‫دعوت از رئیسی برای حضور در انتخابات‬ ‫جمعی از اساتید حوزه علمیه اصفهان‪ ،‬طی بیانیه ای از‬ ‫ایت ا‪ ...‬رئیسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫دعوت به عمل اوردند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬بعد از شورای رسانه ائتالف نیروهای‬ ‫انقالب‪ ۱۴ ،‬تشکل سیاسی اصفهان و تشکل های اسالمی‬ ‫فرهنگیان استان؛ روز گذشته نیز جمعی از اساتید عالی حوزه‬ ‫علمیه اصفهان‪ ،‬در بیانیه ای از ایت ا‪ ...‬سید ابراهیم رئیسی برای‬ ‫حضور در انتخابات ریاست جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬دعوت به عمل‬ ‫اوردند‪ .‬متن این بیانیه که اسامی ‪ ۲۳۰‬نفر از امضا کنندگان‬ ‫ان در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده شده است‪ ،‬به شرح‬ ‫زیر است‪ :‬نگاهی گذرا به چهار دهه گذشته انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫حرکت در مسیر توسعه‪ ،‬عدالت و پیشرفت را به گونه ای رقم‬ ‫زد که برخی عنصر محوری عدالت را با پیشرفت و توسعه در‬ ‫نظام مدیریتی کشور قابل تحقق نمی دانستند‪ .‬در بخش دیگر‬ ‫این بیانیه امده است‪ :‬مقام معظم رهبری «مدظله العالی» با‬ ‫درایت مثال زدنی چهار دهه پیش رو را جهت تحقق شعار‬ ‫محوری عدالت خواهی و فرجام ان یعنی رسیدن به تمدن‬ ‫نوین اسالمی‪ ،‬عرصه بی بدیلی جهت تنظیم نظامات نوین‬ ‫بشری و روابط جدید با نگاه به قدرت های نوظهور منطقه ای و‬ ‫عمدتًا شرقی هدف گذاری کردند‪ ،‬بر امتی که داعیه پیروی از‬ ‫مقتدای خویش را دارد‪ ،‬فرض است که با در نظر گرفتن موارد‬ ‫و مالک های ذیل‪ ،‬نقش تاریخی و تاثیرگذار خود را باز شناخته‬ ‫و تکلیف خود را ادا نمایند‪ .‬اساتید عالی حوزه علمیه اصفهان در‬ ‫خصوص مالک های شاخص انتخاب بیان کرده اند‪ :‬مدیریت‬ ‫تحول خواه از درون برای حفظ کیان اسالم در همه عرصه ها‪،‬‬ ‫اراده جدی نسبت به جبران عقب ماندگی های برخاسته از‬ ‫بی تدبیری در همه عرصه ها‪ ،‬مبارزه جدی با فساد‪ ،‬رانت‪،‬‬ ‫بی عملی‪ ،‬مالحظات بی اساس‪ ،‬وادادگی‪ ،‬تمهل و تسویه‪،‬‬ ‫مجاهدت به تمام معنا‪ ،‬پیگیری‪ ،‬شفاف سازی‪ ،‬انقالبی و‬ ‫مردمی‪ ،‬تالش پیگیر در سیاست داخلی جهت رفع تبعیض‬ ‫طبقاتی و ساختارهای غیرحقیقی‪ ،‬تالش برای تحقق شعار‬ ‫محوری عزت‪ ،‬حکمت‪ ،‬مصلحت در سیاست خارجی‪،‬‬ ‫جوابگویی به نخبگان جامعه‪ ،‬مجلس‪ ،‬جوامع مختلف و‬ ‫قاطبه مردی‪ ،‬بهره مندی از اندیشه اصالح به منظور ارتقای‬ ‫بهره وری در نظام حکومت در فضای واقعی‪ ،‬سیاستمداری‬ ‫دانا‪ ،‬حکیم با تدبیر و تنظیم گر کنش های صحیح و پاسخگو‬ ‫به کنش های غیر صحیح‪ ،‬انسانی با ایمان به خدا‪ ،‬ایمان به‬ ‫مردم‪ ،‬ایمان به انقالب‪ ،‬ایمان به امام و رهبری حکیم و فرزانه‪،‬‬ ‫فردی با ویژگی چابکی‪ ،‬قانون مداری‪ ،‬تیزهوشی‪ ،‬واقع بینی و‬ ‫حقیقت گرایی‪ ،‬فردی با کارنامه درخشان در یاوری مظلومان‬ ‫و دشمنی با ستمگران‪ ،‬مدیری موفق با کوهی از تجربه در‬ ‫عرصه های مختلف مدیریتی‪ ،‬دلسوزی برای اقتصاد‪ ،‬تسهیل‬ ‫امور ان و تالش جهت رفع موانع تولید‪ ،‬تجارت‪ ،‬سرمایه و‬ ‫بهبودی معیشت مردم‪ ،‬فردی با اعتقاد راسخ به بیانیه گام دوم‬ ‫جهت ریل گذاری جمیع امور ‪ ۴‬دهه اینده انقالب و کشور‬ ‫بر اساس ان و‪ ...‬از جمله این مالک ها است‪ .‬در پایان این‬ ‫بیانیه تاکید شده است‪ :‬حال با توجه به مالک های مذکور‪،‬‬ ‫اساتید حوزه های علمیه استان اصفهان موارد فوق الذکر و‬ ‫ده ها مورد دیگر را بر حضرت ایت ا‪ ...‬اقای حاج سید ابراهیم‬ ‫رئیسی با پیشینه ‪ ۱۶‬میلیون رای در سال ‪ ۹۶‬تطبیق نموده‬ ‫و از حضرت ایشان برای حضور فعال و به موقع در عرصه‬ ‫انتخابات را خواستارند‪.‬‬ ‫امامجمعهشاهین شهر‪:‬‬ ‫بی دقتی در انتخاب فرد اصلح اسیب انتخابات است‬ ‫به اعتقاد امام جمعه شاهین شهر اصلی ترین اسیب انتخابات‪،‬‬ ‫بی دقتی در انتخاب فرد اصلح و شایسته است و دقت در انتخاب‬ ‫بهترین و اصلح ترین فرد برای این پست از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫حجت االسالم قاسم هاشمی‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬جمهوری‬ ‫اسالمی با پایبندی بر اصل دموکراسی و مردم ساالری دینی‬ ‫برخالف سایر کشورهای منطقه هر دو سال برگزار کننده‬ ‫انتخابات بوده که با حضور گسترده مردم‪ ،‬همواره اماری بیش‬ ‫از میانگین جهانی در مشارکت داشته است‪ .‬او انتخابات را‬ ‫سرمایه اجتماعی کشور دانست و افزود‪ :‬در منطقه ای که نظام‬ ‫سلطنتی در کشورهایی مانند اردن و عربستان حاکم است و‬ ‫زنان در کشورهای مجاور از کمترین حق اجتماعی نظیر حق‬ ‫رای دادن‪ ،‬حق انتخاب شدن‪ ،‬رانندگی و‪ . ..‬برخوردار نیستند‪،‬‬ ‫جمهوری اسالمی بیشترین نمایندگان زن در مجلس را داشته‬ ‫و نیز به انتخابات به عنوان یک سرمایه اجتماعی نگاه می کند‪.‬‬ ‫حضور پای صندوق های رای در راستای صیانت و حفظ مزیت‬ ‫و برتری جمهوری اسالمی در منطقه بوده که موجب توسعه و‬ ‫تعمیق مردم ساالری دینی است‪ .‬امام جمعه شاهین شهر افزود‪:‬‬ ‫اصلی ترین اسیب انتخابات بی دقتی در انتخاب فرد اصلح و‬ ‫شایسته بود ه است‪ ،‬گاهی سهوا افرادی از فیلترهای نظارتی‬ ‫مجلس برای پارلمان شهری و روستایی و شورای نگهبان عبور‬ ‫می کنند‪ ،‬اما دقت در انتخاب بهترین و اصلح ترین فرد برای‬ ‫پست مورد نظر از اهمیت زیادی برخوردار است‪ .‬هاشمی با اشاره‬ ‫بر چرخش نخبگانی در پارلمان شهری شاهین شهر‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬حضور چهره های جدید و نو در راستای رقابت ورود به‬ ‫پارلمان شهری‪ ،‬می تواند نوید پویایی و کارامدی برای شهر‬ ‫باشد که با انتخاب پاکدست ترین‪ ،‬سالم ترین و با تقواترین ان ها‬ ‫به دور از قوم گرایی‪ ،‬رانت و قبیله گرایی می تواند شهر ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫نفری شاهین شهر را به سوی شکوفایی‪ ،‬پویایی و بهسازی سوق‬ ‫دهد‪ .‬او از مردم خواست با وجود مشکالت معیشتی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و کاستی های موجود با حضور پای صندوق های رای همانند‬ ‫سابق پشتیبان نظام و ارمان های امام راحل (ره) و انقالب بوده‬ ‫و ابراز امیدواری کرد با مشارکت مردم‪ ،‬دولتی جوان و حزب‬ ‫الهی مورد تائید مقام معظم رهبری‪ ،‬زمام امور را عهده دار شود‪.‬‬ ‫هاشمی با اشاره به تعطیلی نمازهای جمعه بر اثر شیوع ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬افزود‪ :‬خطبه های نماز جمعه‪ ،‬بصیرت افزا و راهگشا بوده‬ ‫و با تغییر شرایط و اجازه برگزاری نمازهای جمعه‪ ،‬این سنگر‬ ‫عبادی و سیاسی می تواند در ترغیب و تهییج مردم در راستای‬ ‫مشارکت گسترده و رقم زدن انتخاباتی پرشور موثر باشد‪ .‬او‬ ‫با اشاره به تمرکز دشمنان در برجسته سازی نقاط ضعف و‬ ‫مشکالت در کشور به منظور ایجاد دلسردی‪ ،‬یاس و ناامیدی در‬ ‫جامعه و نیز کاهش مشارکت در انتخابات پیش رو‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اصحاب رسانه‪ ،‬حق جویانه و حق طلبانه عظمت و توانمندی‬ ‫کشور را که مورد هجمه های دشمنان در سراسر جهان است‬ ‫بیان کنند و با صیانت از خون ده ها هزار تن شهید‪ ،‬اجازه جوالن‬ ‫یاس و ناامیدی را در جامعه نداده و با تاکید بر نقاط قوت و‬ ‫افتخار جمهوری اسالمی و تاثیرات مثبت انتخابات و مشارکت‬ ‫گسترده در راستای گرم شدن تنور انتخابات تالش کنند‪.‬‬ ‫هاشمی‪ ،‬ناکارامدی ها‪ ،‬مشکالت معیشتی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اشتغال‪،‬‬ ‫ازدواج و ‪ ...‬را عواملی دلسردکننده دانست و تاکید کرد‪ :‬مسائل و‬ ‫مشکالت پیش امده حاصل توجه و نگاه به غرب بوده و عقالی‬ ‫جامعه باید با تجربه اندوزی از گذشته و انگیزه باال در راستای‬ ‫ایجاد تغییر‪ ،‬تحول و اصالح امور پای صندوق های رای حاضر‬ ‫شوند‪ .‬امام جمعه شاهین شهر‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در راه و روش پیامبر‬ ‫اکرم (ص) پرده دری و بی حیایی جایگاهی ندارد‪ ،‬اما گروهی‬ ‫با بهره برداری از عناوین مقدسی چون؛ حق‪ ،‬عدل و عدالت‬ ‫در فضای مجازی به دنبال حاشیه سازی‪ ،‬پرده دری و بی حیایی‬ ‫هستند‪ .‬هاشمی ادامه داد‪ :‬مراجع ذی صالح در امر انتخابات بر‬ ‫اساس تکلیف و وظیفه شرعی و قانونی خود اقدامات موثر و‬ ‫حائز اهمیتی را انجام داده اند که گاهی در راستای اهداف این‬ ‫گرو ه بوده است‪ ،‬اما نباید عملکرد نهادهای نظارتی توسط‪ ،‬این‬ ‫گروه ها مصادره به مطلوب شود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اختیار توزیع واکسن‬ ‫در دست دولت باشد‬ ‫ســخنگوی کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس‬ ‫شــورای اســامی از ارائــه گــزارش اخریــن وضعیــت‬ ‫بیمــاری کرونــا توســط کارشناســان مرکــز پژوهش هــا‬ ‫و رئیــس اندیشــکده ســامت موالنــا در نشســت روز‬ ‫گذشــته ایــن کمیســیون خبــر داد‪.‬‬ ‫زهــرا شــیخی در خصــوص گــزارش روز گذشــته‬ ‫کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــه ایمنــا گفــت‪ :‬در نشســت اخیر کارشناســان‬ ‫س اندیشــکده‬ ‫مرکــز پژوهش هــای مجلــس و رییــ ‬ ‫ســامت موالنــا گزارشــی را از وضعیــت کرونــا در‬ ‫کشــور ارائــه کردنــد‪ .‬در ایــن نشســت کارشــناس مرکــز‬ ‫پژوهش هــا برنامــه ایــن مرکــز در زمینــه کنتــرل کرونــا‬ ‫را تشــریح کــرد و مرکــز گزارشــی در مــورد واردات‬ ‫واکســن توســط بخــش خصوصــی تهیــه کــرده کــه بــر‬ ‫اســاس ان بخــش خصوصــی از ظرفیــت خوبــی بــرای‬ ‫واردات واکســن برخــوردار اســت امــا واکســن بایــد در‬ ‫اختیــار دولــت باشــد و رایــگان بیــن مــردم توزیــع شــود‬ ‫و اصــل رعایــت عدالــت اجتماعــی و نبــود تبعیــض خط‬ ‫قرمــز اصلــی رونــد توزیــع واکســن باشــد‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫مرکــز پژوهش هــای مجلــس ‪ ۲۴‬مطالعــه در حــوزه‬ ‫کرونــا انجــام داده و قــرار شــد گزارش هــا در تعامــل‬ ‫بــا کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس بــر اســاس‬ ‫نیــاز روز جامعــه تدویــن شــده و ارزیابــی اقدامــات‬ ‫دولــت بــرای مقابلــه بــا گســترش کرونــا در اســتانه‬ ‫مــوج چهــارم در دســتور کار مرکــز پژوهش هــای‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ســخنگوی کمیســیون بهداشــت‬ ‫و درمــان مجلــس شــورای اســامی یــاداور شــد‪ :‬بــر‬ ‫اســاس گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس‪ ،‬بحــث‬ ‫پایــش توزیــع واکســن کرونــا از جملــه الگوهــای توزیع‬ ‫واکســن در دنیــا و ســاختار ســازوکار ثبــت عــوارض‬ ‫واکســن‪ ،‬مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت کــه گــزارش‬ ‫ثبــت عــوارض مهــم اســت کــه بــا الگــوی ایرانــی‬ ‫مــورد مقایســه قــرار گیــرد‪ .‬شــیخی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش محققــان در جلســه روز گذشــته‬ ‫کمیســیون جایــگاه و نقــش مرکــز کنتــرل بیماری هــا‪،‬‬ ‫مولفــه تــاب اوری نظــام ســامت در مقابــل تهدیــدات‬ ‫بیولوژیــک‪ ،‬بررســی و شناســایی الگوهــای موفــق‬ ‫مدیریــت و کنتــرل پاندمــی و تهدیــدات بیولوژیــک و‬ ‫بررســی اثــار و عواقــب پاندمــی کرونــا بــه ســامت از‬ ‫مــوارد کلیــدی و مهــم اســت کــه بایــد بــه ان بــه دقت‬ ‫پرداختــه شــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬همچنیــن دبــاغ‪ ،‬رئیــس‬ ‫ اندیشــکده ســامت موالنــا در ایــن نشســت گزارشــی‬ ‫را از وضعیــت کرونــا در کشــور ارائــه کــرد کــه بــر‬ ‫اســاس ان بیشــترین امــار واکسیناســیون در دنیــا بــه‬ ‫ترتیــب مربــوط بــه چیــن‪ ،‬امریــکا و هندوســتان اســت‬ ‫و برخــی کشــورها بــدون تزریــق واکســن و اجبــار انهــا‬ ‫توانســته اند بــا اتخــاذ تدابیــر مناســب وضعیــت خــود را‬ ‫بهبــود دهنــد‪ .‬ســخنگوی کمیســیون بهداشــت و درمان‬ ‫مجلــس شــورای اســامی افــزود‪ :‬طبــق گــزارش ایــن‬ ‫ اندیشــکده؛ رعایــت محدودیت هــای اجتماعــی و حمــل‬ ‫و نقــل از تزریــق واکســن بســیار مهم تــر و موثرتــر‬ ‫اســت و برخــی کشــورها بــا توجــه بــه ایــن مباحــث‬ ‫تعــداد مبتالیــان خــود را تــک رقمــی کرده انــد و‬ ‫کشــورهایی ماننــد کانــادا و اســترالیا بــا وجــودی کــه‬ ‫میــزان ابتــا کاهــش یافتــه امــا محدودیت هــا و‬ ‫قرنطینــه را بــه شــدت اجــرا می کننــد‪.‬‬ ‫محدودیت های سفر در عید‬ ‫فطر فارغ از رنگبندی است‬ ‫گــروه جامعــه‪ :‬رئیس پلیــس راهــور اســتان اصفهان‬ ‫بــا تاکیــد بــر ممانعــت از ورود پالک هــای غیربومــی‬ ‫بــه اســتان گفــت‪ :‬محدودیــت تــردد در شهرســتان های‬ ‫اســتان فــارغ از رنگ بنــدی انهــا و در همــه شــهرهای‬ ‫بــا وضعیــت قرمــز‪ ،‬نارنجــی و زرد اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمدرضــا محمــدی گفــت‪:‬‬ ‫محدودیت هــا برابــر مصوبــات ســتاد ملــی کــه بــه‬ ‫اســتان ها اعــام شــده از ســاعت ‪ ۱۴‬امــروز سه شــنبه‬ ‫‪ ۲۱‬اردیبهشــت شــروع و تــا روز شــنبه ‪ ۲۵‬اردیبهشــت‬ ‫اعمــال می شــود‪ .‬او افــزود‪ :‬دوربین هــای جــاده ای و‬ ‫شــهری در اســتان فعــال هســتند‪ ،‬مامــوران راهــور در‬ ‫محورهــا مســتقر می شــوند و پالک هــای غیربومــی‬ ‫ســایر اســتان ها بــه صــورت جــدی بررســی و از تــردد و‬ ‫ورود انهــا بــه اســتان ممانعــت می شــود‪ .‬رئیــس پلیــس‬ ‫راهــور اســتان اصفهــان با بیــان اینکــه ممنوعیــت تردد‬ ‫بــرای شهرســتان های اســتان هــم اعمــال می شــود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬روز گذشــته جلســات ســتاد اســتانی کرونــا برگزار‬ ‫شــد و بــرای شــهرهای اطــراف و چســبیده بــه اصفهان‬ ‫هــم تصمیماتــی اعمــال می شــود امــا در ایــن لحظــه‬ ‫محدودیــت تــردد در شهرســتان های اســتان فــارغ از‬ ‫رنگ بنــدی انهــا و در همــه شــهرهای بــا وضعیــت‬ ‫قرمــز‪ ،‬نارنجــی و زرد اجــرا می شــود‪ .‬او در خصــوص‬ ‫مبلــغ جریمه هــا گفــت‪ :‬مبلــغ جریمــه در شــهرهای‬ ‫قرمــز یــک میلیــون تومــان و در شــهرهای نارنجــی و‬ ‫زرد مبلــغ اعمــال قانــون ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان اســت کــه‬ ‫از طریــق دوربین هــا و همــکاران در سراســر اســتان‬ ‫انجــام می شــود‪ .‬ســرهنگ محمــدی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫در تمــام شــهرها فــارغ از رنگ بنــدی انهــا محدودیــت‬ ‫تــردد در تعطیــات عیــد فطــر برقــرار اســت و از ورود‬ ‫پالک هــای غیربومــی بــه اســتان ممانعــت می شــود‪ .‬او‬ ‫در خصــوص اخــذ مجــوز تــردد‪ ،‬افــزود‪ :‬تاکیــد شــده که‬ ‫در روزهــای تعطیلــی عیــد فطــر مجــوزی صــادر نشــود‬ ‫مگــر در مــوارد بســیار ضــروری و اورژانــس بــه همیــن‬ ‫دلیــل شــهروندان از مراجعــه بــرای اخــذ مجــوز در موارد‬ ‫غیرضــروری خــودداری کننــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شهر‬ ‫بازگشایی مراکز تفریحی ناژوان‬ ‫با ‪ 50‬درصد ظرفیت‬ ‫مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت‪ :‬بنا بر دستور ستاد استانی‬ ‫مقابله با کرونا تمام مراکز تفریحی ناژوان به غیر از تونل اکواریوم‬ ‫از روز گذشته بازگشایی شد‪.‬‬ ‫سیدرسول هاشمیان به ایمنا گفت‪ :‬مراکز تفریحی ناژوان‬ ‫با دو رویکرد رعایت تمامی الزامات بهداشتی‪ ،‬استفاده اجباری‬ ‫از ماسک همچنین استفاده از ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت‪ ،‬بازگشایی‬ ‫شده است‪ .‬او با بیان اینکه استفاده از ماسک و دستکش توسط‬ ‫شهروندان هنگام مراجعه به مراکز تفریحی روباز و سرپوشیده‬ ‫الزامی است‪ ،‬افزود‪ :‬از حضور گردشگران و شهروندان بدون‬ ‫ماسک در مراکز جلوگیری می شود‪ .‬مدیر طرح ساماندهی ناژوان‬ ‫با اشاره به ساعات کاری مراکز گردشگری‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ساعات‬ ‫کاری باغ استوایی و موزه پروانه ها در ناژوان هر روز از ساعت‬ ‫‪ ۸‬و ‪ 30‬دقیقه تا ‪ ۱۹‬تعریف شده است‪ .‬او با بیان اینکه مجموعه‬ ‫هیجان انگیز و جذاب باغ خزندگان‪ ،‬از ساعت ‪ ۸‬و‪ ۳۰‬دقیقه تا ‪۲۰‬‬ ‫پذیرای عالقه مندان است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شهربازی و کارتینگ‬ ‫ناژوان در روزهای تعطیل فصل بهار از ساعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۲‬و در‬ ‫سایر روزها از ساعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۲‬میزبان خانواده ها خواهد بود‪.‬‬ ‫هاشمیان با اشاره به تعطیلی تله سیژ در روزهای شنبه‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬این محل در نیمه دوم فروردین به بعد از ساعت ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬خدمت رسانی خواهد کرد‪ .‬او گفت‪ :‬باغ پرندگان اصفهان به‬ ‫عنوان نخستین مرکز گردشگری تفریحی در اصفهان به سیستم‬ ‫فروش بلیت الکترونیک مجهز شده است‪ .‬مدیر طرح ساماندهی‬ ‫ناژوان با بیان اینکه مجموعه های تفریحی گردشگری ناژوان در‬ ‫طول هفته پذیرای شهروندان و گردشگران است‪ ،‬از شهروندان‬ ‫خواست هنگام مراجعه به این مراکز تفریحی پروتکل های‬ ‫بهداشتی را رعایت کنند‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۷‬پروژه شاخص‬ ‫سازمان میادین در سال جاری‬ ‫بنا به گفته مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و‬ ‫ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در سال جاری‬ ‫‪ ۱۷‬پروژه شاخص این سازمان افتتاح و مورد بهره برداری قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫محمد مجیری به ایمنا گفت‪ :‬سال های گذشته موضوع‬ ‫ساماندهی مشاغل شهری و ایجاد بازارهای روز کوثر در دستور‬ ‫کار این سازمان بوده که بسیاری از انها به مرحله تکمیل و‬ ‫افتتاح رسیده است‪ .‬او با اشاره به ‪ ۱۷‬پروژه شاخص اماده‬ ‫بهره برداری سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل‬ ‫شهری شهرداری‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از این پروژه ها‪ ،‬مجموعه بازار‬ ‫خوار و بار و خشکبار میدان مرکزی میوه و تره بار و بلوک های‬ ‫‪ x، y‬و ‪ z‬شهرک نیک اندیش است که برای ساماندهی‬ ‫مشاغل اماده شده و به زودی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل‬ ‫شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬با این اقدام بخشی‬ ‫از مشاغل مزاحم شهری در این واحدهای تازه ساخت مستقر‬ ‫می شوند‪ .‬او از افتتاح پروژه تاالر ‪ ۲۵‬میدان مرکزی میوه و تره بار‬ ‫و نیروگاه ‪ ۲۶۰‬کیلوواتی خورشیدی روی سقف این تاالر در اینده‬ ‫نزدیک خبر داد و گفت‪ :‬درصدد هستیم ظرفیت این نیروگاه را‬ ‫در سال های اینده به حدود شش مگاوات افزایش داده و از سقف‬ ‫سایر تاالرهای مستعد میدان مرکزی میوه و تره نیز برای توسعه‬ ‫نیروگاه های خورشیدی استفاده کنیم‪ .‬مجیری خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بازسازی مجموعه ورزشی غدیر به اتمام رسیده و اوایل خرداد‬ ‫امسال افتتاح می شود تا امکان استفاده شهروندان از مجموعه ای‬ ‫زیبا و بی نظیر در بین دیگر مجموعه های شهر اصفهان فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خطوط جدید پردازش پسماند‬ ‫تر کارخانه کود الی در استانه‬ ‫بهره برداری‬ ‫بنا به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫اصفهان بزودی خطوط جدید یک و دو پردازش پسماند تر‬ ‫کارخانه کود الی مطابق با فناوری روز دنیا گشایش خواهد شد‪.‬‬ ‫رحیم محمدی با اشاره به پروژه های اماده گشایش سازمان‬ ‫مدیریت پسماند شهرداری اصفهان‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫برنامه ریزی ماه های گذشته‪ ،‬چند پروژه این سازمان در استانه‬ ‫گشایش است که مهمترین و راهبردی ترین انها خطوط جدید‬ ‫یک و دو پردازش پسماند تر کارخانه کود الی است‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه پروژه خطوط یک و دو تا ‪ ۵۰‬درصد‪ ،‬ظرفیت پردازش‬ ‫پسماند تر را افزایش داده و به حل مشکالت پسماند به لحاظ‬ ‫زیست محیطی و اقتصادی کمک خواهد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬این دو خط‬ ‫مطابق با فناوری روز دنیا با حضور مدیران شهری گشایش خواهد‬ ‫شد‪ .‬مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه‬ ‫داد‪ :‬از ویژگی های خطوط جدید یک و دو پردازش پسماند تر‬ ‫کارخانه کود الی استفاده از سیستم کامال مکانیزه برای کنترل‬ ‫خطوط و ایجاد محیط سالم و بهداشتی برای فعالیت کارگران‬ ‫فعال است‪ .‬او پروژه مدیریت شیرابه کارخانه کود الی به عنوان‬ ‫رفع کننده یکی از پارامترهای مضر زیست محیطی را از دیگر‬ ‫پروژه های اماده افتتاح سازمان مدیریت پسماند شهرداری اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این مشکل در سازمان مدیریت پسماند از طریق‬ ‫ایجاد کانال های بتنی به طول حدود ‪ ۷۰۰‬متر حل شده است چرا‬ ‫که تمام شیرابه در این کانال ها جمع اوری و به الگون های ایزوله‬ ‫انتقال یافته و به روش تبخیری حجم ان کاهش داده می شود‬ ‫تا اثرات زیست محیطی ان از بین رود‪ .‬محمدی با اشاره به‬ ‫سامانه مدیریت پسماند ساختمانی به عنوان پروژه ای استراتژیک‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هفت هزار تن پسماند ساختمانی شهر از طریق این‬ ‫سامانه مدیریت شده و از تخلیه پسماندها در نقاط مختلف شهر‬ ‫جلوگیری خواهیم کرد‪ .‬او با بیان اینکه پروژه ساماندهی و توسعه‬ ‫سایت های توده ریزی کود کمپوست به میزان ‪ ۹‬هکتار با انجام‬ ‫‪ ۳۰‬هزار مترمکعب خاک ریزی‪ ،‬زیرسازی و اماده بهره برداری‬ ‫شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این پروژه در راستای بهبود فرایندهای‬ ‫کارخانه پردازش پسماند باعث افزایش راندمان تولید کود‪ ،‬کاهش‬ ‫انتشار بو در محیط پیرامونی و مدیریت شیرابه خواهد شد‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 21‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4068‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫استان‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان اعالم کرد‬ ‫جزئیات افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان پیرامون‬ ‫مرحله دوم اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت‪:‬‬ ‫متناسب سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی یکی‬ ‫از ارزوها و خواسته های به حق بوده که پس از سال ها با‬ ‫عزم جدی سازمان و رایزنی های گسترده و جلسات متعدد با‬ ‫مسئوالن عالی در مردادماه ‪ ۱۳۹۹‬اجرا شد و پس از بررسی‬ ‫و کارشناسی مطابق با نظرات و پیشنهادهای مورد توافق با‬ ‫مسئوالن و روسای کانون ها و تشکالت بازنشستگی با خرد‬ ‫جمعی و همفکری در روز جمعه دهم اردیبهشت مرحله دو‬ ‫اجرایی و احکام صادر و در سایت سازمان قرار گرفت‪.‬‬ ‫دکتر محسن ریاضی افزود‪ :‬دریافتی فروردین ماه ‪ ۱۴۰۰‬هر‬ ‫نفر بازنشسته‪ ،‬حداقل معادل ‪ ۱/۵‬برابر دریافتی اسفند ‪۱۳۹۹‬‬ ‫و حداکثر ‪ ۲‬برابر ان می باشد‪ .‬وی جزئیات طرح را به شرح‬ ‫ذیل بیان کرد‪:‬‬ ‫‪ ۶۳ -۱‬درصد از مجموع جمعیت ‪ ۳/۶‬میلیون نفری‬ ‫بازنشستگان (به تعداد تقریبی ‪ ۲/۲‬میلیون نفر)‪ ،‬حداقل بگیر‬ ‫می باشند که احکام جدید انان در فروردین ماه سال جاری‬ ‫صادر و در موارد محدودی در اردیبهشت ماه اصالح گردید‪.‬‬ ‫‪ -۲‬حقوق (مستمری) هر نفر بازنشسته که در ‪ ۲‬سال‬ ‫اخر اشتغال‪ ،‬حداقل حقوق کارگری را دریافت می نموده است‬ ‫(حداقل بگیر)‪ ،‬با ‪ ۳۰‬سال سابقه و احتساب کمک هزینه‬ ‫عائله مندی و اوالد (‪ ۲‬فرزند تحت تکفل)‪ ،‬روند افزایشی زیر‬ ‫را داشته است؛‬ ‫ اسفند ‪ ۱.۶۱۱.۰۰۰ :۱۳۹۸‬تومان‬‫ مرداد ‪( ۱۳۹۹‬افزایش سنواتی و متناسب سازی مرحله‬‫اول)‪ ۲.۸۰۰.۰۰۰ :‬تومان‬ ‫ فروردین ‪(۱۴۰۰‬افزایش سنواتی و متناسب سازی مرحله‬‫دوم)؛ ‪ ۴.۳۰۰.۰۰۰‬تومان‬ ‫ افزایش فروردین ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به اسفند ‪( ۱۳۹۸‬طی‬‫‪ ۱۳‬ماه)؛ ‪ ۱۶۷‬درصد‬ ‫‪ -۳‬حقوق (مستمری) هر نفر بازنشسته که در ‪ ۲‬سال‬ ‫اخر اشتغال حداقل حقوق کارگری را دریافت می نموده است‬ ‫(حداقل بگیر)‪ ،‬با ‪ ۲۰‬سال سابقه و احتساب کمک هزینه‬ ‫عائله مندی و اوالد (‪ ۲‬فرزند) تحت تکفل‪ ،‬طی ‪ ۱۳‬ماه گذشته‬ ‫روند افزایشی زیر را داشته است‪:‬‬ ‫ اسفند ‪۱۳۹۸‬؛ ‪ ۱.۶۱۱.۰۰۰‬تومان‬‫ مردادماه ‪( ۱۳۹۹‬افزایش سنواتی و متناسب سازی مرحله‬‫اول)؛ ‪ ۲.۶۰۰.۰۰۰‬تومان‬ ‫ فروردین ماه ‪( ۱۴۰۰‬افزایش سنواتی و متناسب سازی‬‫مرحله دوم)؛ ‪ ۳.۹۰۰.۰۰۰‬تومان‬ ‫ افزایش فروردین ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به اسفند ‪( ۱۳۹۸‬طی‬‫‪ ۱۳‬ماه)؛ ‪۱۴۲‬درصد‬ ‫‪ -۴‬دریافتی بازنشستگان حداقل بگیر (با عائله مندی و‬ ‫‪ ۲‬فرزند) نسبت به کارگر شاغل حداقل بگیر (کارگر شاغل‬ ‫همسان) به این میزان بیشتر می باشد؛‬ ‫ کارگر شاغل حداقل بگیر با عائله مندی و اوالد (‪۲‬‬‫فرزند) و کلیه مزایای جنبی ثابت و با لحاظ کسورات قانونی‪:‬‬ ‫‪ ۳.۹۷۶.۰۰۰‬تومان‬ ‫ بازنشسته حداقل بگیر با ‪ ۳۰‬سال سابقه و عائله مندی‬‫و اوالد (‪ ۲‬فرزند) با مزایا؛‪ ۴.۳۰۰.۰۰۰ .‬تومان (‪ ۸‬درصد بیش‬ ‫از شاغل همسان)‬ ‫ بازنشسته حداقل بگیر با ‪ ۲۰‬سال سابقه و عائله مندی‬‫و اوالد (‪ ۲‬فرزند) با مزایا؛ ‪ ۴.۹۰۰.۰۰۰‬تومان (تقریبا معادل‬ ‫شاغل همسان)‬ ‫‪ -5‬به ازاء هر سال سوابق بیش از ‪ ۲۰‬سال‪ ،‬معادل ‪۴۰‬‬ ‫هزار تومان به مبلغ ‪ ۴.۹۰۰.۰۰۰‬تومان اضافه می شود‪.‬‬ ‫‪ -۶‬مزایای جانبی بازنشستگان نیز بدین شرح افزایش‬ ‫یافت؛‬ ‫کمک هزینه عائله مندی؛ از ‪ ۸۸٫۰۰۰‬به ‪ ۳۷۰٫۰۰۰‬تومان‪،‬‬ ‫کمک هزینه اوالد (‪ ۲‬فرزند)؛ از ‪ ۳۵٫۵۰۰‬به ‪۱۹۲٫۰۰۰‬‬ ‫تومان‪ ،‬کمک هزینه مسکن از ‪ ۷۰٫۰۰۰‬به ‪ ۱۵۰٫۰۰۰‬تومان‪،‬‬ ‫کمک هزینه معیشت؛ از ‪ ۱۲۰٫۰۰۰‬به ‪ ۲۰۰٫۰۰۰‬تومان و‬ ‫جمعًا حدود ‪ ۶۰۰٫۰۰۰‬تومان افزایش داشت‪.‬‬ ‫‪ -۷‬سوابق ازکارافتادگان کلی درصورتی که کمتر از‬ ‫‪ ۲۰‬سال بوده باشد‪ ،‬معادل ‪ ۲۰‬سال لحاظ شده است لذا‬ ‫هیچ ازکارافتاده کلی با هر میزان سابقه اشتغال با احتساب‬ ‫کمک هزینه عائله مندی و اوالد (‪ ۲‬فرزند)‪ ،‬کمتر از ‪۴.۹۰۰.۰۰۰‬‬ ‫تومان دریافت نمی نماید و نسبت به اسفند ‪ ۱۳( ۱۳۹۸‬ماه قبل‬ ‫از متناسب سازی مرحله دوم) که ‪ ۱.۶۱۱.۰۰۰‬تومان دریافت‬ ‫می کرده است‪ ،‬از افزایش ‪۱۴۲‬درصدی برخوردار گردیده است‪.‬‬ ‫دکتر ریاضی ادامه داد‪ :‬مجموع پرداخت ماهیانه بابت‬ ‫حقوق حدود ‪ ۳/۵‬میلیون نفر بازنشسته از ماهیانه حدود‬ ‫‪ ۹٫۲۰۰‬میلیارد تومان در سال ‪ ،۱۳۹۹‬با اجرای مرحله‬ ‫دوم متناسب سازی و افزایش سنواتی (ماده ‪ )۹۶‬با لحاظ‬ ‫جمعیت بازنشستگان جدید در سال ‪ ۱۴۰۰‬به طور متوسط‬ ‫ماهیانه ‪ ۱۷٫۰۰۰‬میلیارد تومان رسیده است و به عبارتی‪،‬‬ ‫هزینه مجموع ماهیانه حقوق بازنشستگان نسبت به متوسط‬ ‫سال گذشته حدود ‪ ۸۵‬درصد افزایش نشان می دهد‪ .‬تعداد‬ ‫مستمری بگیران در استان اصفهان ‪ ۳۶۳۵۷۵‬نفر می باشند‪.‬‬ ‫شهرداراصفهان‪:‬‬ ‫امادهبرگزاریافتتاحیههایروزانههستیم‬ ‫شهردار اصفهان در دومین فرایند جشنواره تعالی سازمانی‬ ‫شهرداری اصفهان با بیان اینکه شهرداری یک موسسه‬ ‫عمومی غیردولتی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شهرداری به علت ماهیت‬ ‫خدمات رسانی‪ ،‬دستگاهی چابک است و این نهاد باید نرم و‬ ‫انعطاف پذیرباشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬قدرت ا‪ ...‬نوروزی ادامه داد‪ :‬انعطاف پذیری‬ ‫این دستگاه به این معنا است که در درون قابل تغییر و اصالح‬ ‫باشد‪ ،‬بتواند اشکاالت را برطرف کند و ظرفیت تغییر برای بهبود‬ ‫اقدامات داشته باشد‪ .‬شهردار اصفهان گفت‪ :‬این نهاد باید مانند‬ ‫دولت ها واحد و یکپارچه باشد و با داشتن استراتژی و اهداف‬ ‫مشخص بتواند ماموریت اصلی خود را انجام دهد‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫جدول انالیز که اشنایی تهدیدها و فرصت ها را شامل می شود باید‬ ‫هر سال نسبت به سال قبل ارتقا پیدا کند تا نقاط ضعف مشخص‬ ‫شود هرچند در مدل ارزیابی می توان نقاط ضعف و قدرت سیستم‬ ‫را شناسایی و با شناخت فرصت ها و تهدیدها درصدد بهبود‬ ‫روش ها برامد و بهره وری را با استفاده از استانداردهای جدید‬ ‫افزایش داد‪ .‬نوروزی با بیان اینکه مجموعه های شهرداری در‬ ‫چند سال متوالی مورد ارزیابی قرار گرفتند و این جای تقدیر دارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید بتوان عملکردها را ارزیابی کرد تا نقاط قوت را‬ ‫تقویت و نقاط ضعف را کاهش داد به گونه ای که مشخص باشد‬ ‫بر اساس اقدامات صورت گرفته روش های ما بهبود یافته و باید‬ ‫این وضعیت قابل سنجش باشد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬شــهرداری اصفهــان امادگــی برگزاری‬ ‫افتتاحیه های هر روزه را دارد‬ ‫او افزود‪ :‬باید گزارشی منتشر تا مشخص شود‪ ،‬بهره وری در‬ ‫چه بخش هایی افزایش پیدا کرد تا از نظر کمی ارزیابی شود‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان تصریح کرد‪ :‬سه سال پیش شهرداری اصفهان‬ ‫برای نخستین بار در میان شهرداری ها پذیرفت که سیستم از‬ ‫نظر ضعف ها و نقاط قوت مورد کاوش و ارزیابی قرار گیرد‪.‬‬ ‫نوروزی با بیان اینکه شهرداری اصفهان هر روز امادگی کلنگ‬ ‫زنی پروژه ها را دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این روزهایی که باید مردم‬ ‫امیدوار به اینده و شهر خود شوند افرادی که باید دستاوردهای‬ ‫مدیران شهری را منتشر کنند معلوم نیست کجا هستند‪ ،‬در صدا‬ ‫و سیما گزارشی پخش و اذعان می کنند شهرداری در مکانی‬ ‫که مربوط به شهر اصفهان نیست و در حریم قرار دارد‪ ،‬کار‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برخی امید را به ضد امید تبدیل می کنند‬ ‫او افزود‪ :‬این مکان خیابانی بین دولت اباد و شهر اصفهان‬ ‫(خیابان جانبازان) است‪ ،‬اما بر ضد مدیریت شهرداری اصفهان‬ ‫صحبت می کنند از سوی دیگر در حصه به عنوان یک نقطه‬ ‫بسیار مهم افتتاحیه برگزار و خیابان اطشاران کلنگ زنی و راه‬ ‫ان باز می شود‪ ،‬اما این اقدامات که منشا امید برای انهایی است‬ ‫که سال ها دیده نشده اند‪ ،‬بیان نمی شود‪ .‬شهردار اصفهان گفت‪:‬‬ ‫از امکانات در راستای منافع ملی استفاده نمی شود و درحالی که‬ ‫می توان امید ایجاد کرد‪ ،‬یاس را ترویج می کنند‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫ارزیابی ها و اتفاقات بزرگی که مدیران شهری در هر نقطه از‬ ‫شهر ایجاد کرده اند هرکدام می تواند نقطه امیدی برای مردم‬ ‫باشد؛ بویژه اکنون که حضور حداکثری مردم پای صندوق های‬ ‫رای می تواند امنیت کشور را تقویت کند بنابراین درک و فهم‬ ‫درست باید وجود داشته باشد و امروز به این مقوله محتاج هستیم‪.‬‬ ‫نوروزی اظهار امیدواری کرد‪ :‬همه مسئوالن با احساس مسئولیت‬ ‫درست مسیری را انتخاب کنیم که هدفی جز خدمت به مردم‬ ‫نداشته باشد و اگر رضایت مردم حاصل شود هیچ ابزار دیگری‬ ‫برای حفظ امنیت و استقالل کشور نیاز نیست؛ رضایت مردم‬ ‫محکم ترین و استوارترین عنصری است که می تواند امنیت‬ ‫کشور را در همه زمینه ها فراهم کند‪.‬‬ ‫رئیس هالل احمر شهرستان اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫اجرای ‪ 3‬مرحله ای طرح همای رحمت در سال جاری‬ ‫به گفته رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان‪،‬‬ ‫طرح همای رحمت در سه مرحله اجرا شده و در مجموع بیش‬ ‫ از سه هزار بسته غذایی در سالروز میالد امام حسن مجتبی‬ ‫(ع)‪ ،‬شب های قدر و هفته هالل احمر در بین نیازمندانی که‬ ‫در واحد مددکاری این جمعیت شناسایی شده اند توزیع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شهریار انصاری طادی در خصوص اجرای چندمرحله ای‬ ‫طرح همای رحمت در ماه رمضان‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬امسال‬ ‫اجرای طرح همای رحمت مصادف با هفته هالل احمر شده‬ ‫است و این طرح از سالروز میالد امام حسن مجتبی (ع) شروع‬ ‫شده و در هفته هالل احمر هم ادامه پیدا کرده و تا عید سعید‬ ‫فطر ادامه خواهد داشت‪ .‬او با بیان اینکه این طرح در سه‬ ‫مرحله اجرا شده است‪ ،‬افزود‪ :‬بیش از سه هزار بسته غذایی در‬ ‫سه مرحله در سالروز میالد امام حسن مجتبی (ع)‪ ،‬شب های‬ ‫قدر و هفته هالل احمر بین نیازمندان توزیع شد که این افراد‬ ‫به وسیله واحد مددکاری این جمعیت شناسایی شدند و طی‬ ‫فرایند تحقیقی که به وسیله خیران و داوطلبان هالل احمر‬ ‫صورت گرفته با اثبات نیازسنجی ها اقالم غذایی بین انها‬ ‫توزیع شده است‪ .‬رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان‬ ‫اصفهان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این اقالم ‪ ۱۰‬نوع جنس با ارزش‬ ‫هر سبد غذایی ‪ ۵۰۰‬هزار تومان براورد شده است‪ ،‬عده ای‬ ‫از افراد نیازمند با یک برنامه زمان بندی شده ضمن رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی به جمعیت هالل احمر مراجعه کردند و‬ ‫تعدادی از بسته های غذایی هم در محالت و مناطق محروم‬ ‫بین نیازمندان توزیع شد‪ .‬انصاری طادی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امسال‬ ‫از ظرفیت خانه های هالل برای شناسایی نیازمندان استفاده‬ ‫شده است‪ ،‬خانه های هالل در مقیاس کوچکی از جمعیت‬ ‫هالل احمر در محالت واقع شدند و خدمت رسانی به مردم‬ ‫در همه زمینه هایی که جمعیت هالل احمر از جمله توزیع‬ ‫سبدهای معیشتی ارائه می کند در این خانه ها انجام می شود‬ ‫و با توجه به اطالع از محله و منطقه شناسایی نیازمندان‬ ‫صورت می گیرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬توزیع بیش از ‪ ۳‬هزار بســته غذایی بین‬ ‫نیازمندان در طرح همای رحمت‬ ‫او ادامه داد‪ :‬تاکنون رویکرد راه اندازی خانه های هالل در‬ ‫مناطق محروم و حاشیه شهر بوده و بیش از ‪ ۳۰‬خانه هالل‬ ‫در شهرستان اصفهان دایر شده است‪ ،‬اکنون ‪ ۱۵‬خانه هالل‬ ‫در شهر اصفهان فعال و ‪ ۱۵‬خانه دیگر در بخش های جرقویه‬ ‫سفلی‪ ،‬کوهپایه‪ ،‬جرقویه علیا و جلگه دایر شده است‪ .‬رئیس‬ ‫جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدیم که‬ ‫خانه های هالل می توانند خدمت را نزد مردم ببرند و از انجایی‬ ‫که جمعیت هالل احمر یک نهاد مردمی است‪ ،‬همه ساختار‬ ‫خانه های هالل احمر نیز مردمی‪ ،‬داوطلبانه و با مساعدت‬ ‫معتمدان ان محل است‪ .‬انصاری طادی با بیان اینکه طرح‬ ‫همای رحمت امسال تا عید سعید فطر ادامه دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سال های گذشته در طرح همای رحمت سفره های مهربانی‬ ‫در وعده افطار پهن شد تا در خدمت نیازمندان‪ ،‬کودکان کار‬ ‫و اقشار ضعیف جامعه باشیم‪ ،‬سال گذشته و امسال با توجه‬ ‫به شرایط کرونا سفره های مهربانی در قالب توزیع غذای گرم‬ ‫بوده است‪ .‬انصاری طادی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تاکنون به همت‬ ‫خیران و داوطلبان جمعیت هالل احمر بیش از سه هزار پرس‬ ‫غذای گرم بین مناطق محروم‪ ،‬نیازمندان‪ ،‬بیماران و کودکان کار‬ ‫توزیع شده است و امادگی داریم که در همه مناطق و محالت‬ ‫خانه های هالل را برای کمک به نیازمندان راه اندازی کنیم‪ .‬او‬ ‫با تاکید بر اینکه جمعیت هالل احمر وارد بحث فطریه نمی شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به دلیل اینکه محل مصرف فطریه ها مشخص شده‬ ‫و در کمیته امداد و بهزیستی است‪ ،‬اما این جمعیت امادگی‬ ‫دارد که دیگر کمک های نقدی و غیر نقدی مردم نیکوکار‬ ‫شهر را برای کمک به نیازمندان دریافت کند‪ .‬رئیس جمعیت‬ ‫هالل احمر شهرستان اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شهروندان نیکوکار‬ ‫می توانند کمک های نقدی خود را برای افراد نیازمند جامعه به‬ ‫شماره حساب ‪ ۵۴۰۵۴۰۰۰۹۴‬و شماره کارت ‪-۰۳۷۰-۸۶۶۸‬‬ ‫‪ ۶۱۰۴-۳۳۷۶‬نزد بانک ملت بنام جمعیت هالل احمر واریز کنند‬ ‫و اگر کمک های انها غیرنقدی و اقالم غذایی است می توانند‬ ‫به مراکز جمعیت هالل احمر یا خانه های هالل در محل زندگی‬ ‫خود تحویل دهند‪ ،‬خیران می توانند خودشان هم در بسته بندی و‬ ‫توزیع مواد غذایی در کنار داوطلبان جمعیت هالل احمر مشارکت‬ ‫و نظارت الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس گروه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد شهرداری اصفهان‪:‬‬ ‫محوریتاریخیگردشگریاصفهاناولویتنخستپیادهروست‬ ‫برنامه اصفهان ‪ ۱۴۰۵‬به دنبال ارتقای جایگاه بین المللی شهر است‬ ‫بنا به گفته رئیس گروه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد‬ ‫شهرداری اصفهان دومین هدف کالن برنامه راهبردی‬ ‫اصفهان ‪ ۱۴۰۵‬ارتقای جایگاه ملی و بین المللی شهر‬ ‫اصفهان با تمرکز بر توسعه گردشگری‪ ،‬فرهنگ و هنر بوده‬ ‫که برای تحقق ان برنامه ریزی های الزم شده است‪.‬‬ ‫محمدمهدی توکلی به ایمنا گفت‪ :‬یکی از هدف گذاری ها‬ ‫برای ارتقای جایگاه ملی و بین المللی شهر اصفهان با تمرکز‬ ‫بر توسعه گردشگری‪ ،‬فرهنگ و هنر‪ ،‬تقویت بازاریابی‬ ‫صنایع دستی و محصوالت هنری‪ ،‬برنامه ریزی و استقرار‬ ‫ساختار دائمی گردشگری به همراه زیرساخت های مرتبط‬ ‫با ان و افزایش تصدی گری بخش خصوصی در مدیریت‬ ‫گردشگری انبوه است‪ .‬او با تاکید بر لزوم ارتقای کمی و‬ ‫کیفی فضاهای شهری‪ ،‬جاذبه ها و رویدادهای متنوع‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫طراحی و اجرای بازارچه عرضه محصوالت صنایع دستی‬ ‫خاتم در محله سفلی و احداث شهرک صنایع دستی ارغوانیه‬ ‫همچنین ایجاد نمایشگاه های ساخت و کارگاه های زنده‬ ‫صنایع دستی در فضای شهری از دیگر برنامه ها برای‬ ‫ارتقای جایگاه ملی و بین المللی شهر اصفهان با تمرکز‬ ‫بر توسعه گردشگری‪ ،‬فرهنگ و هنر است‪ .‬رئیس گروه‬ ‫برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد شهرداری اصفهان ادامه داد‪:‬‬ ‫در این راستا اقداماتی همچون ایده یابی و ساخت هدایای‬ ‫ویژه به منظور معرفی اصفهان‪ ،‬ساخت مجموعه فرهنگی‬ ‫تئاتر شهر در محور چهارباغ عباسی‪ ،‬تکمیل بازافرینی‬ ‫خیابان های منتهی به چهارباغ عباسی‪ ،‬تکمیل بازافرینی‬ ‫محور تاریخی گردشگری اصفهان حدفاصل سی و سه پل‬ ‫تا چهارراه شریعتی (ادامه چهارباغ عباسی) با رویکرد اولویت‬ ‫پیاده در دستور کار قرار دارد‪ .‬او با اشاره به برنامه های‬ ‫مجموعه گردشگری تخت فوالد برای تحقق دومین هدف‬ ‫کالن برنامه راهبردی اصفهان ‪ ،۱۴۰۵‬اظهار کرد‪ :‬برپایی‬ ‫نمایشگاه و ویژه برنامه معرفی تخت فوالد در سطح ملی‬ ‫(شب های بخارا‪ ،‬نیاوران و غیره)‪ ،‬برگزاری نمایشگاه تمبر‬ ‫ملی و رونمایی از تمبر تخت فوالد اصفهان با همکاری‬ ‫موزه تمبر ایران‪ ،‬برگزاری تور گردشگری یک شب ارام‬ ‫در تخت فوالد از جمله این موارد است‪ .‬توکلی با تاکید‬ ‫بر طراحی و راه اندازی موزه در اصفهان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت و راه اندازی موزه غذای اصفهان و موزه‬ ‫صنایع دستی اصفهان و موزه امانی اصفهان (استفاده از‬ ‫ن خصوصی)‪ ،‬اجرای گردشگری‬ ‫قابلیت های مجموعه دارا ‬ ‫محله محور‪ ،‬احیای محور گردشگری منارجنبان‪ ،‬کوه‬ ‫اصفهان‬ ‫اتشگاه و عناصر پیرامون (برج کبوتر‪ ،‬بوستان جنت‪،‬‬ ‫عمارت محمد علیخان) با تاکید بر رونق بازارچه های‬ ‫محلی‪ ،‬طرح باز زنده سازی بازار اصفهان و طرح احیای‬ ‫محور گردشگری محدوده مرکزی شهر (دردشت‪ ،‬بیداباد‪،‬‬ ‫جوباره جماله) جزو هدف گذاری های انجام شده برای‬ ‫ارتقای جایگاه ملی و بین المللی شهر اصفهان با تمرکز بر‬ ‫توسعه گردشگری‪ ،‬فرهنگ و هنر است‪ .‬او گفت‪ :‬از دیگر‬ ‫موارد موردتوجه ایجاد مرکز رشد مدیریت شهری‪ ،‬پروژه‬ ‫فراسامانه گردشگری داخلی و بین المللی و ارائه اپلیکیشن‬ ‫برنامه ریزی برای گردشگر بین المللی‪ ،‬طراحی ساختار واحد‬ ‫گردشگری در شهرداری اصفهان‪ ،‬تهیه امارنامه گردشگری‬ ‫شهر اصفهان و تهیه نظام جامع اماری گردشگری شهر‬ ‫اصفهان (بین ارگانی) است‪.‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫امدادرسانی اتش نشانی‬ ‫کاشان در ‪ ۶۶‬عملیات اطفای‬ ‫حریق‬ ‫به گفته سـخنگوی سـازمان اتش نشـانی و خدمات‬ ‫ایمنـی شـهرداری کاشـان نیروهـای ایـن سـازمان در‬ ‫هفتـه گذشـته سـبب نجـات ‪ ۱۴‬نفـر در ‪ ۶۶‬عملیـات‬ ‫اطفـای حریـق و امـداد و نجـات شـدند‪ .‬روح ا‪ ...‬فدایی‬ ‫بـه ایرنـا گفت‪ :‬در هفته گذشـته ‪ ۱۷‬اتش سـوزی و ‪۴۹‬‬ ‫حادثـه بـا ‪ ۱۱‬مصـدوم رخ داد و در مجمـوع ‪ ۱۴‬نفـر با‬ ‫فعالیت هـای عملیاتی امـداد و نجـات و خدمات ایمنی‬ ‫اتش نشـان کاشـانی نجـات یافتنـد‪ .‬بـا بیـان اینکـه‬ ‫حادثه های هفته گذشـته فوتی نداشـت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۵۸‬تمـاس در یک هفته گذشـته با سـامانه ‪ ۱۲۵‬در‬ ‫کاشـان گرفته شـد‪ .‬او با یـاداوری اعـزا م خودرویی ‪۷۹‬‬ ‫نـاوگان و ‪ ۱۷۴‬اتش‪‎‬نشـان بـه عملیـات هفته گذشـته‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬نقش و مشـارکت شـهروندان با رعایت‬ ‫نـکات ایمنـی در ایجاد شـهری ایمن بسـیار تاثیرگذار‬ ‫اسـت‪ .‬سـخنگوی سـازمان اتش نشـانی و خدمـات‬ ‫ایمنـی شـهرداری کاشـان همچنین از اتش سـوزی در‬ ‫یـک منزل مسـکونی بـا بازیگوشـی ‪ ۲‬بـرادر هفت و‬ ‫‪ ۱۰‬سـاله و سـوختگی مادرشـان خبر داد‪ .‬فدای افزود‪:‬‬ ‫در پـی تمـاس تلفنی همسـایگان ان منزل با سـامانه‬ ‫‪ ۱۲۵‬مبنـی بـر مشـاهده دود از ایـوان یـک اپارتمـان‬ ‫مسـکونی ‪ ۶‬طبقـه در شـهرک خاتم االنبیـاء (مسـکن‬ ‫مهر) کاشـان‪ ،‬سـتاد فرماندهی به سـرعت گـروه اطفاء‬ ‫حریـق ایسـتگا ه پنـج مسـتقر در همـان شـهرک را به‬ ‫محـل حادثـه اعـزام کـرد کـه با حضـور اتش نشـانان‬ ‫در محل مشـخص شـد‪ ،‬در پی غفلت و سـهل انگاری‬ ‫والدیـن‪ ،‬کودکان اقدام به روشـن کردن اتـش در ایوان‬ ‫منـزل کردنـد که ایـن اقـدام خطرافرین موجـب وقوع‬ ‫اتش سـوزی شـده بود‪ .‬به گفتـه او‪ ،‬در ایـن حادثه مادر‬ ‫کودکان با مشـاهده اتش ایجاد شـده در ایـوان که دود‬ ‫ان تمامـی فضـای منـزل را هـم پـر کـرده بـود اقدام‬ ‫بـه خامـوش کـردن ان کـرد کـه از ناحیه دسـت و پا‬ ‫دچـار سـوختگی شـد‪ .‬او با بیـان اینکه پتـو و پرده های‬ ‫موجـود در ایـوان این خانه در طبقـه دوم اپارتمان دچار‬ ‫حریـق شـده بـود‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬اقدام هـای درمانـی از‬ ‫سـوی تیم هـای عملیاتـی اورژانـس در محـل انجـام‬ ‫شـد و کـودکان اسـیب ندیدنـد‪ .‬سـخنگوی سـازمان‬ ‫اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری کاشـان‬ ‫توصیـه کـرد‪ :‬شـهروندان کـودکان را در منـزل تنهـا‬ ‫نگذارنـد‪ ،‬وسـایل خطرنـاک از جمله کبریـت و فندک‬ ‫را از دسـترس انـان خـارج کنـد‪ ،‬توصیه های اموزشـی‬ ‫و ایمنـی را بـه کـودکان بیاموزنـد و انان را تـا حدی با‬ ‫خطـرات احتمالی را اشـنا کنند‪.‬‬ ‫هراس گروه سنی باالی ‪۸۰‬‬ ‫سال از تزریق واکسن در‬ ‫اردستان‬ ‫بـه گفته مدیر شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان‬ ‫اردسـتان گروه سـنی باالی ‪ ۸۰‬سـال از تزریق واکسـن‬ ‫تـرس دارنـد و بـا وجـود اینکـه با ان هـا تمـاس گرفته‬ ‫شـد‪ ،‬امـا کمتـر بـه مراکـز بهداشـتی مراجعـه می کنند‪.‬‬ ‫حسـن ذبیحی به ایسـنا گفت‪ :‬بر اسـاس اعالم دانشگاه‬ ‫علوم پزشـکی اصفهان‪ ،‬شهرسـتان اردسـتان در تزریق‬ ‫واکسـن کرونا در اسـتان پیش رو و رتبه نخسـت را دارد‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه هم اکنون در حـال تزریق واکسـن به‬ ‫سـالمندان بـاالی ‪ ۸۰‬سـال هسـتیم‪ ،‬افـزود‪ :‬از ابتـدای‬ ‫شـروع تزریـق واکسـن بـه سـالمندان باالی ‪ ۸۰‬سـال‬ ‫تاکنـون ‪ ۱۳۳۳‬واکسـن تزریق شـده اسـت‪ .‬سـالمندان‬ ‫بـاالی ‪ ۸۰‬سـالی کـه تاکنـون از مراکز بهداشـت برای‬ ‫تزریـق واکسـن کرونا بـا انها تماس گرفته نشـده‪ ،‬برای‬ ‫دریافـت نوبـت واکسـن بـا نزدیکترین مرکز بهداشـت‬ ‫تماس بگیرند‪ .‬مدیر شـبکه بهداشـت و درمان اردسـتان‬ ‫گفـت‪ :‬در مرحلـه نخسـت سـعی کردیـم با سـالمندان‬ ‫بـاالی ‪ ۸۰‬سـال کـه دارای پرونـده سلامت هسـتند‬ ‫تمـاس بگیریم‪ ،‬امـا برخی افراد تاکنون پرونده سلامت‬ ‫تشـکیل نداده انـد کـه از انهـا تقاضـا داریـم نسـبت به‬ ‫واکسیناسـیون خود اقدام کنند‪ .‬ذبیحی خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫این گروه سـنی از تزریق واکسـن ترس دارند و با وجود‬ ‫اینکـه بـا انها تمـاس گرفته شـده‪ ،‬امـا کمتر بـه مراکز‬ ‫بهداشـتی مراجعـه می کننـد و از ایـن بابـت با مشـکل‬ ‫روبـرو شـدیم‪ .‬او با اشـاره بـه اینکه واکسیناسـیون افراد‬ ‫بـاالی ‪ ۸۰‬سـال تـا روز چهارشـنبه هفتـه جـاری ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬از رسـانه ها انتظـار داریم در اگاهی بخشـی‬ ‫بـه مـردم و به ویـژه گـروه سـنی بـاالی ‪ ۸۰‬سـال به ما‬ ‫کمـک کننـد‪ .‬مدیر شـبکه بهداشـت و درمان اردسـتان‬ ‫بـا اشـاره بـه عـوارض شـایعی کـه احتمـال دارد پـس‬ ‫از تزریـق واکسـن در بـدن انسـان ایجـاد شـود‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫احسـاس درد در محل تزریق‪ ،‬سـردرد خفیف‪ ،‬احسـاس‬ ‫بی حالـی و افزایـش دمای بـدن و لرز از جملـه عوارض‬ ‫شـایع تزریـق واکسـن کرونا اسـت‪ .‬ذبیحی تاکیـد کرد‪:‬‬ ‫احسـاس بی حالـی و سـردرد یـا هـر عارضـه خفیف در‬ ‫نتیجـه تزریـق واکسـن کرونـا به مراتب بهتـر از ابتال به‬ ‫بیمـاری کوویـد ‪ ۱۹‬ان هم بـا عوارض حاد نظیر سـرفه‪،‬‬ ‫بی اشـتهایی‪ ،‬از بیـن رفتـن حس بویایی و چشـایی‪ ،‬تب‬ ‫و ‪ ...‬اسـت‪ ،‬بـه عبارتـی با تزریق واکسـن جلـوی مرگ‬ ‫افـراد بـه طـور صددرصـدی گرفتـه می شـود‪ .‬او ادامـه‬ ‫داد‪ :‬تاکنـون هیچ گونـه عـوارض جـدی از بابـت تزریق‬ ‫واکسـن کرونـا در شهرسـتان اردسـتان گـزارش نشـده‬ ‫اسـت‪ .‬مدیر شـبکه بهداشـت و درمـان اردسـتان گفت‪:‬‬ ‫هیچ نیـروی غیرایرانی در واحدهای صنعتی شهرسـتان‬ ‫فعالیـت نمی کنـد و تمـام کارخانه هـا زیر نظر بهداشـت‬ ‫حرفـه ای هسـتند و قانونـا واحدهـای صنعتـی ملـزم به‬ ‫اطالع رسـانی به شـبکه بهداشـت هستند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪ 4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫تاکنون ‪ 8‬هزار نفر واکسن‬ ‫کرونای پاستور دریافت‬ ‫کردند‬ ‫مدیـر پـروژه فـاز سـوم کارازمایـی بالینی واکسـن‬ ‫کرونـای تولیـد مشـترک ایـران و کوبـا با بیـان اینکه‬ ‫در ایـن فـاز تاکنـون ‪۸‬هـزار نفـر واکسـن را دریافـت‬ ‫کرده انـد‪ ،‬گفـت‪ :‬پـس از تزریـق دز اخر واکسـن‪ ،‬انالیز‬ ‫مطالعـه انجـام می شـود و نتایـج بـه سـازمان غـذا و‬ ‫دارو و کمیتـه ملـی اخلاق ارائـه خواهد شـد و با تائید‬ ‫ایـن دو مرجـع ذی صالح‪ ،‬نهایتـا اجازه واکسیناسـیون‬ ‫عمومـی صـادر خواهد شـد‪ .‬دکتـر احسـان مصطفوی‬ ‫دربـاره اجـرای فـاز سـوم کارازمایـی بالینـی واکسـن‬ ‫کرونـا تولیـد مشـترک ایـران و کوبـا‪ ،‬به ایسـنا گفت‪:‬‬ ‫مطالعه در ‪ ۸‬شـهر انجام می شـود‪ .‬در ‪ ۶‬شـهر سـاری‪،‬‬ ‫بابـل‪ ،‬همـدان‪ ،‬اصفهـان‪ ،‬کرمان و بندرعبـاس افراد در‬ ‫یـک رژیـم دو ُدزی به فاصله ‪ ۲۸‬روز واکسـن دریافت‬ ‫خواهنـد کـرد و در دو شـهر یـزد و زنجـان نیـز افـراد‬ ‫رژیـم ‪ ۳‬دزه واکسـن را دریافـت می کننـد کـه علاوه‬ ‫بـر ‪ ۲‬دز واکسـن‪ ،‬یک واکسـن یـاداور هـم در روز ‪۵۶‬‬ ‫دریافـت می کننـد‪ .‬او درباره علت انتخاب این شـهرها‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬مطالعـه دنبـال این بوده اسـت کـه تنوع‬ ‫جغرافیایـی وجـود داشـته باشـد و از مناطـق مختلـف‬ ‫کشـور نمونه گیری شـود‪.‬‬ ‫درعین حـال اعلام امادگـی و میـزان امادگـی‬ ‫دانشـگاه ها بـرای انجـام ایـن پـروژه بـزرگ ملـی نیز‬ ‫در انتخـاب شـهرها مدنظـر بـوده اسـت؛ امـا وقتـی‬ ‫نتایـج مطالعـه مشـخص شـود واکسـن در تمـام‬ ‫شـهرهای کشـور مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفت‪.‬‬ ‫ایـن اپیدمیولوژیسـت‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬تاکنـون حـدود‬ ‫‪۸‬هـزار نفـر در ایـن مطالعـه واکسـن دریافـت کرده اند‬ ‫و هدف گـذاری این اسـت کـه ‪۲۴‬هزار نفـر در این فاز‪،‬‬ ‫واکسـن دریافـت کننـد‪ .‬او در پاسـخ به این سـوال که‬ ‫ایـا در فـاز سـوم همـه افراد واکسـن دریافـت می کنند‬ ‫یـا ممکن اسـت برخی شـبه واکسـن دریافـت کنند؟‪ ‬‬ ‫افـزود‪ ۲۰ :‬درصـد افـرادی کـه وارد مطالعـه می شـوند‬ ‫واکسـن نمـا یـا شـبه واکسـن را دریافـت می کننـد و‬ ‫‪ ۸۰‬درصـد هـم واکسـن دریافـت می کنند‪ .‬بـه ان ‪۲۰‬‬ ‫درصـدی کـه شـبه واکسـن دریافـت می کننـد نیز در‬ ‫انتهـای مطالعه واکسـن تزریق خواهد شـد‪ .‬مصطفوی‬ ‫بـا تاکیـد بر اینکـه تاکنـون عـوارض جـدی از تزریق‬ ‫واکسـن در فـاز سـوم کارازمایـی بالینـی این واکسـن‬ ‫مشـاهده نشـده اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬ایـن واکسـن از‬ ‫پلتفرمـی پیـروی می کنـد کـه‪  ‬قسـمتی از پروتئیـن‬ ‫ویـروس کرونـا روی توکسـوئید کـزاز کنژوگه شـده و‬ ‫عـوارض خفیفـی دارد و در تعـدادی از افـراد هـم کـه‬ ‫عوارض گزارش شـده اسـت نیـازی به درمـان دارویی‬ ‫خاصـی نبـوده اسـت‪ .‬هدف گـذاری اصلـی مطالعـه در‬ ‫حال حاضر بررسـی میزان اثربخشـی واکسـن است‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬این مطالعه از ‪ ۶‬اردیبهشـت ماه در شـهر اصفهان‬ ‫اغـاز شـده اسـت و در هفتـه جـاری روز شـنبه ( ‪۱۸‬‬ ‫اردیبهشـت) افتتـاح سـایت کرمان به عنـوان پنجمین‬ ‫شـهر را انجـام دادیم و روز دوشـنبه ( ‪ ۲۰‬اردیبهشـت)‬ ‫افتتـاح مرکـز یـزد را داشـتیم و امـروز سه شـنبه (‬ ‫‪ ۲۱‬اردیبهشـت) سـایت بابـل و روز چهارشـنبه ( ‪۲۲‬‬ ‫اردیبهشـت) سـایت سـاری افتتـاح می شـود و بنابراین‬ ‫هشـت شـهری کـه ابتـدا بـه ان اشـاره کـردم در این‬ ‫هفتـه وارد مطالعـه خواهند شـد‪ .‬پیش بینـی زمانی این‬ ‫اسـت کـه هر شـهری کـه وارد مطالعه می شـود بتواند‬ ‫ظـرف ‪ ۱۰‬روز تـا ‪ ۲‬هفتـه نمونه گیـری را انجـام دهد‪.‬‬ ‫مصطفـوی در ادامه اظهـار کرد‪ :‬پـس از تزریق ُدز اخر‬ ‫واکسـن بـه افراد و گذشـت زمـان هدف گذاری شـده‪،‬‬ ‫انالیـز مطالعـه انجـام می شـود و نتایج به سـازمان غذا‬ ‫و دارو و کمیتـه ملـی اخالق ارائه خواهد شـد و با تائید‬ ‫ایـن دو مرجـع ذی صالح‪ ،‬نهایتـا اجازه واکسیناسـیون‬ ‫عمومی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 21‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4068‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اخرین وضعیت برگزاری کنکور سراسری و ازمون مقاطع نهم و دوازدهم اعالم شد‬ ‫برگزاری ازمون جبرانی برای دانش اموزان کرونایی‬ ‫بنا به گفته سخنگوی ستاد استانی کرونا در اصفهان‬ ‫ازمون کنکور در موعد مقرر برگزار می شود و با‪ ‬توجه‪ ‬به‬ ‫هماهنگی که با دانشگاه علوم پزشکی شده‪ ،‬امتحانات‬ ‫مقاطع نهم و دوازدهم حضوری است و الزم است‬ ‫پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری ها‪ ‬رعایت شود و‬ ‫رعایت ایزوله برای افراد مشکوک هم پیش بینی شده‬ ‫است‪ .‬حجت ا‪ ...‬غالمی با بیان اینکه در حال حاضر مشاغل‬ ‫گروه یک و دو در کل استان فعال هستند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر دو شهرستان استان قرمز است و وضعیت‬ ‫دو شهرستان زرد شده و روزبه روز وضعیت استان در‬ ‫حال بهتر شدن است‪ ،‬امیدواریم بتوانیم به محض اینکه‬ ‫وضعیت‪ ‬زرد‪ ‬استان قوت گرفت محدودیت ها را کاهش‬ ‫بدهیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برگــزاری ازمون جبرانــی برای دانش‬ ‫اموزان کرونایی در مرداد و شهریور‬ ‫در همین راستا مشاور وزیر اموزش وپرورش در سنجش‬ ‫و پایش کیفیت اموزشی با بیان اینکه اگر دانش اموزی در‬ ‫پایه نهم کرونا دارد اشکالی ندارد و می تواند در امتحان‬ ‫شرکت نکند‪ ،‬گفت‪ :‬یک ازمون جبرانی در اواخر تیر و‬ ‫اوایل مرداد داریم که این فرد می تواند در همان ازمون‬ ‫شرکت کنند‪ ،‬اگر نتوانست می تواند در ازمون شهریور‬ ‫شرکت کند‪ .‬این در حالی است که اگر گواهی داشته‬ ‫باشد که در خرداد کرونا داشته است‪ ،‬نمره اش در بخش‬ ‫امتحانات خرداد ثبت می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬غالمرضا کریمی در پاسخ به پرسشی‬ ‫درباره روند ارزشیابی پایانی دانش اموزان اظهار کرد‪ :‬بر‬ ‫اساس مصوبه شورای عالی اموزش وپرورش در شرایط‪ ‬‬ ‫همه گیری بیماری‪ ،‬شرایط خاصی را برای برگزاری‬ ‫امتحانات و ارزشیابی پایان دوره در نظر گرفتیم که در ‪۱۲‬‬ ‫پایه تحصیلی‪ ،‬ازمون ها و ارزشیابی های تحصیلی به جز در‬ ‫دو پایه نهم و دوازدهم‪  ‬غیرحضوری است‪ .‬او افزود‪ :‬در پایه‬ ‫نهم و دوازدهم این ارزشیابی حضوری است و ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا نیز موافقت‪ ‬و تائید کرده است‪ .‬مشاور وزیر‬ ‫اموزش وپرورش در سنجش و پایش کیفیت اموزشی با‬ ‫بیان اینکه فلسفه‪  ‬و ضرورت برگزاری حضوری امتحانات‬ ‫در این دو پایه متفاوت است گفت‪ :‬پایه نهم‪ ،‬پایان مقطع‬ ‫متوسطه اول و زمان انجام هدایت تحصیلی دانش اموزان‬ ‫است و باید رشته و شاخه تحصیلی خود را مشخص کنند‪.‬‬ ‫اگر ازمون های استاندارد نداشته باشیم احتمال تضییع‬ ‫حق دانش اموزان وجود دارد‪ .‬کریمی ادامه داد‪ :‬منظور از‬ ‫ازمون استاندارد این است که طراحی سواالت در سطح‬ ‫منطقه و استان است و در سطح مدرسه و توسط معلم‬ ‫نیست‪ .‬یک علت این تاکید‪ ،‬نگرانی از بروز تقلب در‬ ‫ازمون غیرحضوری است‪ .‬در هدایت تحصیلی موظف‬ ‫هستیم بر اساس کف نمرات اکتسابی افراد را به سمت‬ ‫رشته های تحصیلی مختلف هدایت کنیم‪ .‬در واقع ورود‬ ‫به رشته ها‪ ،‬برحسب حدنصاب نمره است؛ بنابراین باید‬ ‫ازمون استاندارد حضوری برگزار کنیم‪ .‬ازمون غیرحضوری‬ ‫این امکان را که شرایط دانش اموزان برای انتخاب رشته‬ ‫در استان های مختلف را برابر کند بسیار سخت می کند و‬ ‫به دلیل اهمیت این موضوع‪ ،‬ازمون حضوری است‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه عالوه بر این‪ ،‬معدل پایه نهم تا ‪ ۵۰‬درصد در‬ ‫ورود به مدارس سمپاد تاثیر دارد گفت‪ :‬معدل پایه نهم در‬ ‫انتخاب دانش اموزان تعیین کننده است و نیاز داریم ازمون‬ ‫استاندارد حضوری برگزار کنیم‪ .‬در مجموع یک میلیون‬ ‫و ‪ ۱۲۰‬هزار دانش اموز در پایه نهم داریم و حوزه های‬ ‫امتحانی را گسترش دادیم و شرایط را به گونه ای تنظیم‬ ‫کردیم که دانش اموزان زیادی در یک حوزه تجمع نکنند‪.‬‬ ‫مشاور وزیر اموزش وپرورش در سنجش و پایش کیفیت‬ ‫اموزشی در پاسخ به اینکه طراحی سواالت امتحانات‬ ‫نهایی برحسب وضعیت قرمز کرونایی چگونه خواهد بود؟‬ ‫گفت‪ :‬امسال سال تحصیلی متفاوتی بوده است‪ .‬برخی‬ ‫مناطق‪ ،‬اموزش کامل و برخی مناطق‪ ،‬اموزش کمتری‬ ‫دریافت کردند؛ بنابراین طراحی وزارت اموزش وپرورش‬ ‫برای ازمون ها این است که تا ‪۳۰‬درصد از حجم مطالب‬ ‫درسی را کاهش داده است‪ .‬سازمان پژوهش و برنامه ریزی‬ ‫اموزشی حذفیاتی داشته که در سایت این سازمان و مرکز‬ ‫سنجش و پایش کیفیت اموزشی درج شده است و برای‬ ‫پایه دوازدهم هم این حذفیات به سازمان سنجش ارائه‬ ‫جوالن ویروس های جهش یافته‬ ‫کرونا در کشور‬ ‫بازگشایی مراکز تعویض‬ ‫پالک در کشور‬ ‫رئیـس مرکـز شـماره گذاری پلیـس راهـور ناجـا از‬ ‫بازگشـایی مراکـز تعویـض پلاک در تهـران و تمـام‬ ‫اسـتان های کشـور خبـر داد‪.‬‬ ‫سـرهنگ علـی محمـدی رئیـس مرکـز‬ ‫شـماره گذاری پلیـس راهـور ناجـا در خصـوص اخرین‬ ‫وضعیـت فعالیـت مراکـز تعویـض پلاک بـه فـارس‬ ‫گفـت‪ :‬بنـا بـر ابالغ سـتاد ملـی مقابلـه با کرونـا مبنی‬ ‫بـر فعالیـت مشـاغل گـروه دوم در شـهرهای قرمـز‪ ،‬‬ ‫کلیـه مراکـز تعویـض پلاک و شـماره گذاری در تمام‬ ‫اسـتان های کشـور بازگشـایی شده و مشـغول به‪  ‬ارائه‬ ‫خدمـات هسـتند‪ .‬رئیـس مرکـز شـماره گذاری پلیـس‬ ‫راهـور ناجـا بـا بیـان ایـن مطلب کـه باید شـهروندان‬ ‫از طریـق سـایت راهـور ‪ ۱۲۰‬و نوبت دهـی اینترنتـی‬ ‫بـازه زمانـی و مرکـز مدنظـر خـود را انتخـاب کننـد‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی و‬ ‫خـودداری از اوردن همـراه اضافـی از جملـه مـواردی‬ ‫اسـت که بای د شـهروندان مدنظر داشته باشند‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫سـاعت کاری مراکـز تعویـض پالک در تمام کشـور از‬ ‫سـاعت ‪ ۷‬صبـح تا ‪ ۱۵‬بـوده و بعد از اتمـام ماه رمضان‬ ‫از روز شـنبه بـه بعـد از ‪ ۷‬تـا ‪ ۱۶‬خواهد بود‪ .‬سـرهنگ‬ ‫محمـدی در خصـوص اعتبـار وکالت نامه های منقضی‬ ‫اعلام کـرد‪ :‬بـه تعـداد روزهـای تعطیل در هر اسـتان‬ ‫بـه اعتبـار وکالت نامه هـا افـزوده می شـود؛ بنابرایـن‬ ‫هم وطنـان نگرانـی نداشـته و بعـد از دریافـت نوبـت‬ ‫اینترنتـی در بـازه زمانـی مدنظـر خـود بـرای دریافـت‬ ‫خدمـات بـرای تعویض پلاک به مراکز شـماره گذاری‬ ‫پلیـس راهـور مراجعـه کنند‬ ‫شده است که سوال در کنکور از این بخش ها طراحی‬ ‫نشود‪ .‬کریمی در برنامه انتهای الوند شبکه دو سیما با‬ ‫بیان اینکه اگر دانش اموزی در پایه نهم کرونا دارد‬ ‫اشکالی ندارد و می تواند در امتحان شرکت نکند گفت‪:‬‬ ‫ما یک ازمون جبرانی در اواخر تیر و اوایل مرداد داریم‬ ‫که می تواند در همان ازمون شرکت کند‪ .‬اگر نتوانست‬ ‫می تواند در ازمون شهریور شرکت کند‪ .‬اگر گواهی‪ ‬‬ ‫داشته باشد که در خرداد کرونا داشته است نمره اش در‬ ‫بخش امتحانات خرداد ثبت می شود‪ .‬برای پایه دوازدهم‬ ‫هم همین طور است و اگر کسی کرونا داشت‪ ‬و نتوانست‬ ‫شرکت کند در شهریور شرکت می کند و یک کمیسیون‬ ‫خاص مدارک را بررسی می کند و اگر تائید شد نمره اش‬ ‫برای خرداد ثبت می شود؛ بنابراین خانواده ها نگرانی‬ ‫از این بابت نداشته باشند‪.‬‬ ‫کرونای افریقای جنوبی در هرمزگان‪ ،‬هندی در قم‬ ‫و هندی‪-‬کالیفرنیایی در اذربایجان غربی‪ ،‬اعالم حضور‬ ‫کرده اند؛ فرزندخوانده های کرونای ووهان که سرکشی‬ ‫کرده و گفته می شود مقابل واکسن هم مقاوم اند‪ .‬حاال هم‬ ‫تعطیالت عید فطر نزدیک است و در میان جهش های‬ ‫جدید ویروس‪ ،‬تنها را ِه امان‪ ،‬رعایت پروتکل هاست و‬ ‫البته ایجاد ممنوعیت و جریمه برای متخلفان خواهد بود‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬طبق اخرین گزارش وزیر بهداشت‬ ‫درباره وضعیت بیماری کووید‪ ۱۹-‬در کشور جز ویروس‬ ‫انگلیسی‪ ،‬ویروس های جهش یافته دیگری هم در برخی‬ ‫استان ها شناسایی شده اند؛ از ویروس مرگبار افریقای‬ ‫جنوبی گرفته تا ویروس هندی که سرزمین هند را به زانو‬ ‫دراورده است و سیستم بهداشت و درمان این کشور‬ ‫را مستاصل کرده است‪ .‬حاال همه این ویروس ها در‬ ‫کشور ما هم اعالم حضور کرده اند و منتظرند تا تنها‬ ‫در لحظه ای‪ ،‬شکوفایی مرگبارشان را به رخ بکشند و‬ ‫تمام کشور را در بربگیرند‪ .‬به گفته وزیر بهداشت‪ ،‬تاکنون‬ ‫به جز ویروس انگلیسی‪ ،‬موتاسیون های جدید دیگری هم‬ ‫در کشور پیدا شده است‪ .‬به طوری که‪ ‬در استان هرمزگان‬ ‫سه نمونه محرز شده از ویروس افریقای جنوبی پیدا‬ ‫شده که این سه نمونه از نظر ابتالی قطعی به پنج‬ ‫مورد و از نظر ابتالی مشکوک به ‪ ۳۰‬مورد جدید رسید‬ ‫بنابراین بین ‪ ۳۵‬تا ‪ ۳۸‬مورد جدید را در استان هرمزگان‬ ‫ویروس موتاسیون یافته افریقای جنوبی خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬درحالی که یکی از مشکالت ویروس موتاسیون‬ ‫یافته افریقای جنوبی مقاومت به درمان است و از همه‬ ‫مهمتر این است که اکثر واکسن های ساخته شده در‬ ‫جهان در برابر این ویروس تقریبا ناتوان هستند‪.‬‬ ‫بدترین سوغاتی هندی ها برای ایرانی ها‬ ‫نمکی درباره ورود ویروس هندی به کشور نیز گفت‪ :‬‬ ‫در استان قم سه مورد تائید شده از بین هندی های استان‬ ‫شناسایی کردیم‪ .‬از طرفی در استان اذربایجان غربی‬ ‫در مجموعه ای که توسط کارگران هندی اداره می شد‪،‬‬ ‫حداقل ‪ ۱۰‬مورد جدید پیدا کردیم که این ‪ ۱۰‬مورد یک‬ ‫نوع ویروس هیبرید هندی_ کالیفرنیایی است که یکی از‬ ‫بدترین انواع سوغاتی است که می شد برای کشور اورد‪.‬‬ ‫حاال در این اوضاع و احوال کرونایی‪ ،‬وزارت بهداشتی ها‬ ‫تاکید می کنند که اگر مردم در تعطیالت پیش رو مراعات‬ ‫نکنند و شیوع و گرفتاری با این ویروس ها را داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬کار بسیار سخت تر از مدیریت ویروس انگلیسی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬جزئیــات محدودیت هــای کرونایی‬ ‫تعطیالت عید فطر‬ ‫بنابراین‪ ‬تاکید وزارت بهداشتی ها بر این است که در‬ ‫خانه بمانیم و سفر نرویم تا دوباره موج چهارم بیماری‬ ‫را که این روزها روندی رو به نزول دارد‪ ،‬اوج نبخشیم؛‬ ‫اما جز توصیه به مردم و درخواست از انها برای رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی‪ ،‬مسئوالن کشور باید فکری به‬ ‫حال تعطیالت منتهی به عید فطر می کردند؛ تعطیالتی‬ ‫که می تواند بسیاری از خانواده ها را تنها طی چند ساعت‬ ‫و چند روز به عزا بنشاند؛ برای مرگ عزیزانشان به‬ ‫دلیل ابتال به کرونا؛ کرونایی که با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی و ماندن در خانه می توانست در جانشان رسوخ‬ ‫نکند‪ .‬بر این اساس هم ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬دستور‬ ‫ممنوعیت تردد بین استانی در همه مناطق کشور را اعم‬ ‫از قرمز‪ ،‬نارنجی و زرد صادر کرد‪ .‬دستوری که طبق‬ ‫اعالم دکتر علیرضا رئیسی‪-‬سخنگوی ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا‪ ‬از ساعت ‪۱۴‬امروز تا ساعت ‪ ۱۲‬ظهر روز شنبه‬ ‫‪ ۲۵‬اردیبهشت ماه‪ ،‬اعمال می شود و بر اساس ان همه‬ ‫ترددهای بین استانی در همه شهرها اعم از قرمز‪ ،‬زرد‬ ‫و نارنجی ممنوع است‪ .‬در عین حال وزارت بهداشتی ها‬ ‫اعالم کرده اند که طبق این مصوبه‪ ‬کلیه سفرها و عبور‬ ‫و مرور بین استانی ممنوع اعالم شده است ‪ .‬البته بلیت‬ ‫برخی پروازها قبل تر فروخته شده است که باید وزارت‬ ‫راه و شهرسازی و سایر دستگاه های مرتبط تمهیداتی‬ ‫بیندیشند تا سفرها و مراودات به ویژه زمینی در روزهای‬ ‫مشخص شده‪ ،‬ممنوع شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اراده بر قطع ســفر در تعطیالت پیش رو؛‬ ‫چرا؟‬ ‫همچنین به گفته مهندس محسن فرهادی‪ -‬معاون‬ ‫فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت این‬ ‫اقدام در واقع یک نوع قرنطینه تردد بین استانی محسوب‬ ‫می شود و بر این اساس هم هیچ سفری نباید انجام شود؛‬ ‫بنابراین اراده بر قطع سفرها است‪ .‬دلیل این کار هم‬ ‫مشخص است‪ ،‬زیرا‪ ‬تردد جمعیت‪ ،‬انتقال گونه های‬ ‫جدید ویروس کرونا را تسهیل می کند‪ .‬فرهادی‪ ‬درباره‬ ‫ممنوعیت های وضع شده برای جلوگیری از سفرهای‬ ‫منتهی به تعطیالت عید فطر‪ ،‬به ایسنا‪ ،‬گفت‪ :‬تردد بین‬ ‫استانی در کلیه استان های کشور فارغ از رنگ بندی ها‬ ‫ممنوع است‪ .‬این موضوع شامل شهرهای یک استان‬ ‫نمی شود؛ به عنوان مثال اگر فردی بخواهد از کاشان به‬ ‫اصفهان برود چون هردو شهر در یک استان است‪ ،‬شامل‬ ‫ممنوعیت نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬چگونگی ممنوعیت تهران و البرز‬ ‫البته طبق اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬موضوع محدودیت‬ ‫تردد شبانه همچنان برقرار است‪ .‬در عین حال‪ ‬در این‬ ‫ممنوعیت ها استان تهران و البرز یک استان در نظر‬ ‫گرفته می شود و ممنوعیت تردد شامل حال این دو‬ ‫استان نمی شود‪.‬‬ ‫در مجموع‪ ،‬طرح مذکور هم ممنوعیت است و هم‬ ‫محدودیت؛ به این شکل که فرد در عوارض یا هرجایی‬ ‫که توسط پلیس رویت شود هم جریمه می شود و هم او‬ ‫را به شهر خود بازمی گردانند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬جریمه سفر در تعطیالت پیش رو‬ ‫در عین حال ستاد ملی مقابله با کرونا برای متخلفین‬ ‫هم جرائمی را در نظر گرفته است؛ به طوری که طبق‬ ‫اعالم دکتر رئیسی‪ -‬سخنگوی این ستاد‪ ،‬جریمه تردد‬ ‫در شهرهای قرمز یک میلیون تومان و در شهرهای‬ ‫نارنجی ‪ ۵۰۰‬هزار تومان است‪ .‬در عین حال باید توجه‬ ‫کرد که پیش از این تردد در شهرهای زرد مشمول‬ ‫جریمه نمی شد‪ ،‬اما در مصوبه جدید ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا‪ ،‬تردد در شهرهای زرد هم مشمول جریمه شده‬ ‫و در این زمینه هم ‪ ۵۰۰ ‬هزار تومان جریمه در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬در شرایط بحران کرونا‪ ،‬اصل مهم‬ ‫در خانه ماندن‪ ،‬پرهیز از حضور در تجمعات و رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی است؛ حاال که کرونای افریقایی و‬ ‫هندی و از همه بدتر کرونای هیبرید هندی‪ -‬کالیفرنیایی‬ ‫نیز در کشور گزارش شده و در شرایطی که قدرت‬ ‫سرایت‪ ،‬بیماری زایی و البته مقاومت به واکسن نیز در‬ ‫جهش های مذکور نگرانی متخصصان امر را دو چندان‬ ‫کرده؛ بی تردید عمل به توصیه های بهداشتی و بویژه‬ ‫پرهیز از سفر و حضور در تجمعات‪ ،‬نقش موثری در قطع‬ ‫زنجیره انتقال بیماری خواهد داشت‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫امادگی کمیته امداد برای‬ ‫جمع اوری زکات فطریه‬ ‫زکات فطریـه جمـع اوری شـده در کوتاه تریـن زمان به‬ ‫حسـاب نیازمندان واقعـی واریز خواهد شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره) اسـتان‬ ‫اصفهـان اظهـار داشـت‪ :‬کمیتـه امـداد اصفهـان بـا فراهم‬ ‫کـردن زیرسـاخت های الکترونیکـی و در صـورت برگزاری‬ ‫نمـاز عید سـعید فطـر‪ ،‬با برگـزاری پایـگاه در محـل اقامه‬ ‫نمـاز‪ ،‬امـاده جمـع اوری فطریـه همشـهریان اصفهانـی‬ ‫اسـت‪ .‬کریـم زارع بـا اشـاره بـه جمـع اوری فطریـه در‬ ‫شـرایط خـاص ناشـی از همه گیـری ویـروس کرونـا و‬ ‫تاکیـد بـر پرداخـت الکترونیکـی گفـت‪ :‬کـد دسـتوری‬ ‫‪ ،*۸۸۷۷*۰۳۱*۵#‬پایـگاه اینترنتی‪ emdad.ir ‬و شـماره‬ ‫کارت‪( ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ ‬ویـژه وجـوه زکات عـام)‬ ‫بـرای پرداخـت زکات فطریـه در اختیـار همشـهریان عزیز‬ ‫اصفهانـی اسـت‪ ،‬همچنیـن‪ ‬در محـل هایـی کـه سـتاد‬ ‫کرونـا اجـازه برپایـی نمـاز عید سـعید فطـر را داده باشـند‪،‬‬ ‫صندوق هـای زکات فطریـه و دسـتگاه کارت خـوان نیـز‬ ‫وجـود دارد‪ .‬زارع ادامـه داد‪ :‬بـر اسـاس مصوبـه شـورای‬ ‫زکات اسـتان‪ ،‬صندوق هـای جمـع اوری زکات بایـد مجـوز‬ ‫شـورای زکات اسـتان را داشـته باشـند و مـردم عزیز توجه‬ ‫داشـته باشـند‪  ‬به صندوق های دارای مجوز شـورای زکات‬ ‫اسـتان‪ ،‬فطریـه خـود را واریـز کننـد‪ .‬او همچنیـن گفـت‪:‬‬ ‫سـادات بزرگـوار اسـتان نیـز می تواننـد جهـت واریـز وجوه‬ ‫فطریـه علاوه بـر پایـگاه اینترنتی و کـد دسـتوری اعالم‬ ‫شـده‪ ،‬از شـماره کارت‪ ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۳۱۸۱۴ ‬اسـتفاده‬ ‫کننـد‪ .‬زارع بـا اشـاره بـه اینکـه زکات فطریـه جمـع اوری‬ ‫شـده در کوتاه تریـن زمـان بـه حسـاب نیازمنـدان واقعـی‬ ‫واریـز خواهـد شـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬میـزان زکات فطریه‬ ‫بـرای هـر نفر بر اسـاس قـوت غالب و نظـر مراجع محترم‬ ‫تقلیداست‪.‬‬ ‫باند قاچاق سالح در اصفهان‬ ‫متالشی شد‬ ‫گـروه جامعـه‪ :‬مامـوران انتظامـی اسـتان اصفهان‬ ‫موفـق بـه شناسـایی و دسـتگیری اعضـای یـک گـروه‬ ‫قاچاق سلاح در این خطه شـدند‪ .‬معاون اجتماعی فرمانده‬ ‫انتظامـی اسـتان اصفهان روز دوشـنبه گفت کـه از این باند‬ ‫‪ ۲۷‬قبضه انواع سلاح گرم کشـف شـده اسـت‪ .‬سرهنگ‪ ‬‬ ‫جهانگیـر کریمـی افـزود‪ :‬مامـوران پلیس امنیـت عمومی‬ ‫اسـتان اصفهان پـس از انجـام اقداماتی اطالعاتـی از تردد‬ ‫قاچاقچیـان اسـلحه در یکـی از محورهـای غربـی اسـتان‬ ‫مطلـع و وارد عمل شـدند‪ .‬او با اشـاره بـه اینکه قاچاقچیان‬ ‫کـه اعضـای یـک بانـد ‪ ۳‬نفره بودند در پوشـش مسـافرت‬ ‫و به وسـیله ‪ ۲‬دسـتگاه خـودروی سـواری پیـکان در حـال‬ ‫انتقال اسـلحه‪ ‬بودند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متهمان توسـط ماموران‬ ‫پلیـس امنیـت عمومـی اصفهـان در یکـی از ورودی هـای‬ ‫این شـهر شناسـایی و خـودروی انهـا متوقف شـد‪ .‬معاون‬ ‫اجتماعـی فرمانـده انتظامـی اسـتان اصفهـان ادامـه داد‪:‬‬ ‫در بازرسـی بـه عمـل امـده ‪ ۱۰‬قبضـه کلت کمـری و ‪۱۷‬‬ ‫سلاح شـکاری کـه به طـور حرفـه ای در سـقف یکـی از‬ ‫خودروها جاسـاز شـده بود‪ ،‬کشـف شـد‪ .‬این مقـام انتظامی‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬در ایـن رابطـه ‪ ۳‬نفـر دسـتگیر و پـس از‬ ‫تشـکیل پرونـده بـرای اقدامات قانونـی به مراجـع قضائی‬ ‫تحویـل داده شـدند‪ .‬همچنین‪  ‬جانشـین فرمانـده انتظامی‬ ‫اسـتان از کشـف ‪ ۲۰۵‬کیلـو مـواد مخـدر در بازرسـی از‬ ‫یـک سـواری پژو‪  ‬در نائیـن خبر داد‪ .‬سـرهنگ‪  ‬محمدرضا‬ ‫هاشـمی فر‪  ‬افزود‪ :‬ماموران انتظامی شهرسـتان نائین‪ ‬حین‬ ‫کنتـرل خودروهای عبوری در یکی از محورهای فرعی این‬ ‫شهرسـتان بـه یک سـواری پـژو مشـکوک و ان را متوقف‬ ‫کردنـد‪ .‬او افـزود‪ :‬در بازرسـی از این خـودرو در مجموع ‪۲۰۵‬‬ ‫کیلـو مـواد مخـدر شـامل ‪ ۱۵۰‬کیلـو تریـاک و ‪ ۵۵‬کیلـو‬ ‫حشـیش کـه در صندوق عقـب وزیـر صندلی های خـودرو‬ ‫جاسـاز شـده بود‪ ،‬کشـف شـد‪ .‬جانشـین فرمانـده انتظامی‬ ‫اسـتان اصفهان ادامه داد‪ :‬در این خصوص ‪ ۳‬سـوداگر مرگ‬ ‫دسـتگیر و پس از تشـکیل پرونده برای اقدامـات قانونی به‬ ‫مراجـع قضائـی تحویل داده شـدند‪ .‬عالوه بـر این به تازگی‬ ‫مامـوران انتظامی نائین موفق به‪ ‬کشـف ‪ ۲۲۴‬کیلـو و ‪۹۰۰‬‬ ‫گـرم تریاک ‪ ‬از یک دسـتگاه کامیـون عبوری شـده بودند‪.‬‬ ‫سـرگرد هـادی کیـان مهـر فرمانـده انتظامـی نائین گفت‬ ‫کـه ماموران ایسـتگاه بازرسـی شـهید شرافت‪ ‬شهرسـتان‬ ‫نائین‪ ‬حیـن کنتـرل خودروهـای عبـوری به یک دسـتگاه‬ ‫کامیـون بنـز مشـکوک و ان را متوقـف کردنـد‪ .‬او افـزود‪:‬‬ ‫در بازرسـی از ایـن خـودرو ‪ ۲۲۴‬کیلـو و ‪ ۹۰۰‬گـرم تریـاک‬ ‫کـه به طـور حرفـه ای زیـر بـار گوجه فرنگـی جاسـاز شـده‬ ‫بود‪ ،‬کشـف شـد‪ .‬فرمانـده انتظامی شهرسـتان نائیـن ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ایـن خصـوص راننـده کامیـون دسـتگیر و پـس از‬ ‫تشـکیل پرونـده بـرای اقدامات قانونـی به مراجـع قضائی‬ ‫تحویل داده شد‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سینماها از امروز به مدار اکران بازمی گردند‬ ‫سینمای ایران‬ ‫«خائن کشی»کیمیایییک‬ ‫گام دیگر به پرده سینما‬ ‫نزدیک شد‬ ‫‪‎‬تدویـن فیلم سـینمایی «خائن کشـی» بـه کارگردانی‬ ‫مسـعود کیمیایـی و تهیه کنندگـی علـی اوجـی بـه پایان‬ ‫رسـید‪.‬به گـزارش روابـط عمومـی فیلـم‪« ،‬خائن کشـی»‬ ‫هم اکنـون مراحـل پـس از فیلمبـرداری را می گذرانـد و‬ ‫تدویـن ان به تازگـی توسـط سـپیده عبدالوهاب بـه پایان‬ ‫رسـیده اسـت‪.‬همزمان با خبر پایان تدویـن بخش دیگری‬ ‫از فهرسـت بازیگران این فیلم پر بازیگر معرفی شد‪‎.‬نسـیم‬ ‫ادبی‪ ،‬فریبا نادری و شـکیب شـجره از دیگر بازیگران فیلم‬ ‫هستند‪.‬داستان اخرین فیلم مسـعود کیمیایی درباره رفاقت‬ ‫و‪‎‬مردم داری اسـت و گذری به ماجرای ملی شـدن صنعت‬ ‫نفـت دارد که سـکانس های مربوط به ایـن رخداد تاریخی‬ ‫در روز ‪ ۲۹‬اسـفندماه همزمان با روز ملی شدن صنعت نفت‬ ‫فیلمبـرداری و به پایان رسـید‪.‬‬ ‫«خائـن کشـی» سـی امیـن فیلـم مسـعود کیمیایـی‬ ‫اسـت و بازیگرانـی همچون فرهاد ائیش‪ ،‬امیر اقایی‪ ،‬سـارا‬ ‫بهرامـی‪ ،‬پانتـه ا بهـرام‪ ،‬مهران مدیـری‪ ،‬پـوالد کیمیایی‪،‬‬ ‫اندیشـه فوالدونـد‪ ،‬حمیـد رضـا اذرنگ‪ ،‬سـام درخشـانی‪،‬‬ ‫الهـام حمیدی‪ ،‬نرگس محمـدی در این فیلم نقش افرینی‬ ‫کـرده اند‪.‬‬ ‫سینمای جهان‬ ‫گیشه امریکا در تسخیر‬ ‫«خشم مردانه»‬ ‫فیلـم سـینمایی «خشـم مردانـه» بـا بـازی جیسـون‬ ‫اسـتاتهام در رتبـه نخسـت پرفروش هـای هفتگی گیشـه‬ ‫امریـکا قرار گرفت‪.‬به گـزارش هالیوود ریپورتر‪ ،‬فیلم مهیج‬ ‫«خشـم مردانـه» بـا نقش افرینی جیسـون اسـتاتهام‪۱/۸ ،‬‬ ‫میلیون دالر در گیشـه امریکا فروخته و صدرنشـین شـده‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن فیلـم بـه کارگردانـی گای ریچی ساخته شـده‬ ‫اسـت و اولین همکاری او با جیسـون اسـتاتهام محسـوب‬ ‫می شود‪.‬گیشـه تابسـتانه امریـکا که معمـو ً‬ ‫ال از هفتـه اول‬ ‫مـاه مـی اغـاز می شـود‪ ،‬بـا اماواگرهایـی روبـرو اسـت و‬ ‫بسـیاری از سـینما دارها امیـدوار به اکـران فیلم هایی مثل‬ ‫«بیـوه سـیاه» دیزنـی هسـتند‪ .‬فیلمی بـا بازی اسـکارلت‬ ‫جوهانسـون کـه اکـران ان از هفتـم می بـه ‪ ۹‬ژوئیه تغییر‬ ‫داده اسـت‪.‬البته انتظـار مـی رود کـه دو فیلـم «کروئلا» و‬ ‫«یـک مـکان سـاکت ‪ »۲‬در پایـان مـاه مـی و «سـریع و‬ ‫خشـن ‪ »۹‬و «محافظ همسـر هیتمن» در ماه ژوئن راهی‬ ‫سـینماها شـوند‪.‬نکته قابل توجـه در مـورد فیلم سـینمایی‬ ‫«خشـم مردانـه» محصول کمپانـی ‪ ،MGM‬این اسـت‬ ‫که به صورت سـنتی فقط در سـینماها اکران شـده اسـت‪.‬‬ ‫برخلاف دیگـر اثـار مثـل «گودزیلا در برابـر کونگ» و‬ ‫انیمیشـن «رایـا و اخریـن اژدهـا» از دیزنـی‪ ،‬محصـوالت‬ ‫‪ MGM‬به صورت همزمان در سـینماها در سرویس های‬ ‫نمایـش انالین در دسـترس قـرار نمی گیرنـد و مخاطبان‬ ‫بـرای دیـدن ایـن فیلـم فقط باید بـه سـینماها بروند‪.‬‬ ‫بـه نظـر می رسـد این فیلم توانسـته مخاطبان سـینما‬ ‫را راضـی نگـه دارد؛ چراکـه امتیـاز ‪ A‬را به این اثـر داده اند‪،‬‬ ‫امـا منتقـدان زیـاد تحـت تاثیـر این فیلـم قـرار نگرفته اند‬ ‫و امتیـاز ‪ ۶۶‬از صـد بـرای ایـن فیلـم در راتـن تومیتـوز به‬ ‫ثبت رسـیده است‪.‬در گیشـه خارجی هم این فیلم عملکرد‬ ‫خوبـی داشـته و تاکنـون ‪ ۱۷.۶‬میلیون دالر فروخته اسـت‪.‬‬ ‫«خشـم مردانـه» از روز دوشـنبه اکـران گسـترده اش را در‬ ‫چیـن اغاز کـرده بود‪ .‬البته «خشـم مردانه» تنهـا اثری که‬ ‫اکران گسـترده داشـت نبود و «امروز اینجا» کمدی سونی‬ ‫هـم در هـزار و ‪ ۲۰۰‬سـینما اکـران شـد‪ .‬این اثر بـا فروش‬ ‫‪ ۹۰۰‬هـزار دالری در جایـگاه هفتـم پرفروش های هفتگی‬ ‫قـرار گرفت‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 21‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4068‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫دبیر و سخنگوی انجمن سینماداران بیان کرد با درخواست‬ ‫تمدید دوباره بسته حمایتی سازمان سینمایی‪ ،‬سالن های سینما از‬ ‫روز سه شنبه ‪ ۲۱‬اردیبهشت ماه به مدار اکران بازمی گردند‪.‬‬ ‫با مصوبه ستاد ملی کرونا‪ ،‬ســینماهای کشور از روز شنبه‬ ‫‪ ۱۸‬اردیبهشــت ماه اجازه پیدا کردند تا فعالیت دوباره خود را بعد‬ ‫از گذشت بیش از سه هفته تعطیلی‪ ،‬دوباره از سر گیرند‪ ،‬اما روز‬ ‫گذشــته اکثر سالن های سینمایی به خصوص در تهران فروش‬ ‫بلیت نداشــتند و این به معنای امتداد تعطیلی سالن ها باوجود‬ ‫امکان بازگشایی بود‪.‬‬ ‫محمدرضا صابری دبیر و سخنگوی انجمن سینماداران درباره‬ ‫چگونگی بازگشایی سالن های سینمایی و شرایط این صنف برای‬ ‫ازسرگیری فعالیت در وضعیت فعلی‪ ،‬در گفتگو با خبرنگار مهر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پیرو مصوبه ستاد ملی کرونا با توجه به اینکه سینماها در‬ ‫گروه ‪ ۲‬مشاغل قرارگرفته اند‪ ،‬می توانستند فعالیت خود را از روز‬ ‫شنبه ‪ ۱۸‬اردیبهشــت ماه با رعایت پروتکل های بهداشتی اغاز‬ ‫کنند‪ ،‬اما متاسفانه شرایط سالن داری سخت شده و سالن داران‬ ‫نمی توانند از پس هزینه ها برایند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طبق مصوبه قبلی ســتاد کرونای ســازمان‬ ‫سینمایی بنا بود ســازمان سینمایی از اول اســفند ‪ ۹۹‬تا اخر‬ ‫اردیبهشت ماه ‪ ۱۴۰۰‬از سینماها و فیلم هایی که اکران نوروزی‬ ‫شدند حمایت کرده و بسته حمایتی و تشویقی را برای ان ها در‬ ‫نظر بگیرد تا سینماداران بتوانند به فعالیت خود ادامه داده و فیلم ها‬ ‫نیز اکران شوند‪.‬‬ ‫چهره ها‬ ‫سخنگوی انجمن سینماداران با اشاره به اینکه این مصوبه‬ ‫تنها برای ‪ ۳‬ماه تصویب شده بود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬متاسفانه به جرئت‬ ‫می توان گفت بیشترین اسیبی که به سینمای ایران وارد شد‪،‬‬ ‫در حوزه ســالن های سینمایی و دفاتر پخش بود و هیچ گونه‬ ‫حمایتی نیز از ان ها صورت نگرفت‪.‬وی ادامه داد‪ :‬بعد از دستور‬ ‫بازگشایی سالن های سینمایی‪ ،‬در جلسه شورای صنفی‪ ،‬امروز‬ ‫یکشنبه ‪ ۱۹‬اردیبهشت ماه از سازمان سینمایی خواسته شد تا‬ ‫این بســته حمایتی تا ‪ ۲‬ماه دیگر تمدید شود‪ ،‬این درخواست‬ ‫برای تصویب به ستاد کرونا ارسال شده است که امیدوارم اقای‬ ‫انتظامی رئیس سازمان سینمایی با این پیشنهاد موافقت کنند‬ ‫که البته با شناختی که از وی داریم بی شک این مسئله اجرایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن سینماداران توضیح داد‪ :‬امیدوارم پول حمایت هایی‬ ‫که قرار بود انجام شود از سوی سازمان سینمایی پرداخت شود‬ ‫تا ســینماداران حداقل بتوانند پول کارگران و کارمندان خود را‬ ‫پرداخــت کنند‪.‬صابری در پایان گفت‪ :‬با توجه به صحبت هایی‬ ‫که انجام شده است‪ ،‬ان شاءاهلل از امروز سه شنبه ‪ ۲۱‬اردیبهشت ماه‬ ‫سینماها به مدار نمایش بازخواهند گشت و فعالیت خود را از سر‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫سه شنبه های نقد‬ ‫تحلیل و بررسی بهترین های اسکار‬ ‫متفاوت ترین مراسم اسکار (‪)2021‬‬ ‫منتقد‪/‬محمد بزرگ| نخستین‬ ‫مراسم اسکار در (‪ ۱۶‬می ‪)۱۹۲۹‬‬ ‫در مراسم شام خصوصی در «هتل‬ ‫روزولت هالیوود» با حضور حدود‬ ‫‪ ۲۷۰‬تماشاگر برگزار شد‪ ۱۵ .‬تندیس‬ ‫کوچک به بازیگران‪ ،‬کارگردانان و‬ ‫دیگر عوامل صنعت فیلم سازی ان‬ ‫زمان برای گرامی داشت فعالیتشان طی سال های ‪۱۹۲۸–۱۹۲۷‬‬ ‫اهدا شد؛ اما سال ها گذشت‪ ،‬دوره های مختلفی برگزار شد‬ ‫و سالن برگزاری مراسم اسکار بارها و بارها جمعیت و شور‬ ‫و اشتیاقی وصف ناپذیر را به خود دید‪ ،‬مجریان متفاوت برای‬ ‫اجرای اکادمی سر و دست شکاندن و همیشه بهترین سلبریتی‬ ‫ها با مد و بهترین لباس ها برای اجرا اماده بودند و مثل همیشه‬ ‫ستاره های امریکایی جوایز را می ربودند و با حضورشان در سالن‬ ‫هیجانی را برای حاضرین ایجاد می نمودند اما اسکار امسال حال‬ ‫وتوای دیگری داشت چراکه فرش قرمزی به دوراز هیاهوهای‬ ‫معمول گسترده شد و مراسم اسکاری با حضور تعداد محدودی‬ ‫از حاضرین در سالن «ایستگاه قطار لس انجلس» برگزار شد‪،‬‬ ‫خبری از ان همه شوریدگی و سرمستی در سالن نبود و همچنان‬ ‫دغدغه موجود این نکته بود «تا فاصله اجتماعی همچنان حفظ‬ ‫بشود» انچه اسکار امسال را متمایز از مراسم های پیشین‬ ‫می نمود فقط «کرونا» این ویروس سهمناک درداور نبود‪ ،‬بلکه‬ ‫وجود نامزدهای این دوره در نژاد‪ ،‬مذهب و جنسیت مختلف بود‬ ‫که در تاریخ نودوسه ساله مجسمه طالیی بی مانند بود‪ ،‬بهترین‬ ‫کارگردانی را امسال را یک فیلم ساز چینی (کلویی ژائو) از ان‬ ‫خود نمود و جایزه بهترین بازیگر مکمل زن به خانم (یون یو‬ ‫جانگ) از کشور کره جنوبی برای فیلم «میناری» رسید‪ ،‬جایزه‬ ‫بهترین بازیگر نقش مکمل مرد هم به «دنیل کالویا» سیاه پوست‬ ‫رسید که در فیلم (یهودا و مسیح سیاه) نقش فرد همپتون را‬ ‫بازی کرده بود و درنهایت «انتونی هاپکینز» هنرپیشه پراوازه‬ ‫بریتانیایی جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را دریافت نمود‬ ‫گرچه در مراسم حضور نداشت و سی سال پس از اولین اسکاری‬ ‫که برای فیلم «سکوت بره ها» کسب کرده بود مجدد برای‬ ‫نقش افرینی در «فیلم پدر» به مراسم فراخوانده شده بود‪ .‬تنوع‬ ‫نژادی و ملیتی و مذهبی که برگزیده های جشنواره امسال داشتند‬ ‫خود به تنهایی تحلیلی جدا را می طلبد چراکه برای اولین بار این‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-282‬شماره نامه‪ 140085602024001504 :‬نظر به اینکه سه دانگ مشاع از سند‬ ‫مالکیت ششدانگ پالک ‪ ۳۳۲‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در بخش ‪ 5‬اصفهان به شماره‬ ‫صفحه ‪ ۵۲۷‬و شماره دفتر ‪ 1244‬امالک طی سند انتقال ‪ 118196‬مورخ ‪ 87/3/6‬دفتر‬ ‫‪ ۱۹‬اصفهان بنام خانم سلطان اغا صابری سند دفترچه ای به شماره چاپی ‪ 435939‬صادر‬ ‫گردیده اعالم میدارد نامبره طی گواهی انحصار وراثت ‪ 447/59/94‬مورخ ‪ 94/6/4‬شورای‬ ‫حل اختالف تهران فوت نموده و احدی از وراث بنام سید مسعود شفیعی با ارایه دو‬ ‫برگ استشهادیه شماره ‪ 1400/001384‬مورخ ‪ 1400/01/19‬که امضای شهود در ان با‬ ‫شماره یکتای ‪ 140002155908000017‬و رمز تصدیق ‪ 869984‬و شماره ‪ 6785‬مورخ‬ ‫‪ 1400/01/19‬به گواهی دفترخانه ‪ 316‬اصفهان رسیده است نموده مدعی است که سند‬ ‫مالکیت به علت جابجائی مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت سهم االرث را‬ ‫نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک‬ ‫نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند‬ ‫مالکیت مذکور نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود‬ ‫را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا‬ ‫مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر‬ ‫ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬اعظم قویدل‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان ‪/1133120‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک ‪ 45‬فرعی از ‪ - 40‬اصلی واقع در‬ ‫مزرعه مال خلیل بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبتی نطنز‬ ‫‪ -1-283‬شماره نامه‪ 140085602033000595 :‬چون تمامی ششدانگ یکباب خانه پالک‬ ‫ثبتی ‪ 45‬فرعی از ‪ 40‬اصلی واقع در مزرعه مال خلیل جزء بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبتی نطنز که طبق‬ ‫سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم شهین سبیالن اردستانی فرزند حسین در جریان ثبت است‬ ‫و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده است‪ .‬اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده‬ ‫‪ 15‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/04/02‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد‪ ،‬لذا به موجب این اگهی‬ ‫به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند‬ ‫و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس‬ ‫تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/02/21 :‬علی جوانی‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک نطنز ‪/1132028‬م الف‬ ‫اتفاق رخ داده بود حتی ریتم فیلم های امسال هم با توجه به‬ ‫جنبش هایی که در فضای مجازی تسری پیداکرده بودند نبود و‬ ‫اهنگی متناسب را داشت که هالیوود را به سمت «هنر» سوق‬ ‫می داد؛ اما برنده اصلی شب اکادمی اسکار ‪ 2021‬فیلم «سرزمین‬ ‫خانه بدوش ها» است که سه جایزه مهم را به خانه می برد‬ ‫ازجمله اثر برتر سال و اسکار بهترین کارگردانی که برای اولین‬ ‫بار به یک زن چینی به نام «کلویی ژائو» که متولد ‪ 31‬مارس‬ ‫‪ 1982‬می رسد او هنگام گرفتن جایزه اسکارش می گوید‪« :‬این‬ ‫شعر را پدرم در چین یادم داد که همه انسان ها هنگام تولد خوبند‬ ‫و من به این خوبی همچنان اعتقاددارم» اما مجسمه طالیی‬ ‫برای بهترین بازیگر نقش اول زن هم به فرانسیس مک دورمند‬ ‫برای نقش افرینی اش در همین فیلم رسید او در مراسم اسکار‬ ‫حاضر بود و هنگام گرفتن جوایزش رو به حضار گفت «خواهش‬ ‫می کنم به زودی فامیل و دوستانتان را به سینما ببرید و همه‬ ‫فیلم هایی که امشب نامزد بودند را در سینما بینید‪».‬‬ ‫‪«ÁÁ‬منک» فیلمی که در بهترین شدن ناکام ماند‬ ‫فیلم «منک» یک فیلم امریکایی در ژانر درام بیوگرافی به‬ ‫کارگردانی دیوید فینچر کارگردان نام اشنای سینماست‪ ،‬فیلم نامه‬ ‫این فیلم توسط جک فینچر پدر دیوید فینچر نوشته شده و‬ ‫داستان ان درباره زندگی واقعی هرمن جی منکویتس ملقب‬ ‫به «منک» فیلم نامه نویس فیلم همشهری کین (‪ )1941‬است‬ ‫و وقایع زندگی او و چالش هایی که هنگام نوشتن فیلم نامه با‬ ‫اورسن ولز و دیگران داشته را به تصویر می کشد‪ .‬این فیلم با‬ ‫بازخورد مثبت منتقدین روبرو شد‪ .‬ان ها کارگردانی‪ ،‬فیلم برداری‪،‬‬ ‫ارزش های تولید و موسیقی و همچنین بازی های اولدمن‬ ‫و سایفرد را ستودند درحالی که در اکادمی اسکار فقط به دو‬ ‫جایزه «بهترین فیلم برداری و بهترین طراحی صحنه» رسید‬ ‫و درحالی که انتظار می رفت جایزه بهترین کارگردانی و حتی‬ ‫بهتریم فیلم نامه اورجینال را دریافت کند‪ .‬این عنوان را فیلم‬ ‫سرزمین خانه بدوش به کارگردانی «کلویی ژائو» دریافت نمود‬ ‫که بسیاری درون مایه فیلم را به نفع سرمایه داری دانستند‬ ‫و اکادمی را برای انتخاب فیلم ها به چالش کشیدند‪ .‬البته‬ ‫فیلم برداری این فیلم در شرایطی انجام می گرفت که به قول‬ ‫«اریک مسر شمیت» فیلم بردار فیلم که عنوان کرده بود‪ :‬ما‬ ‫نماها را پیدا نمی کردیم ان ها را می ساختیم‪ .‬بدون شک انتخاب‬ ‫بهترین فیلم برداری هوشمندانه انجام شده است همین طور‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫‪ -1-284‬شماره مزایده‪ 140004302130000003 :‬تاریخ ثبت‪ 1400/02/18 :‬به موجب‬ ‫پرونده اجرائی کالسه ‪ ۹۹۰۰۵۶۸‬یک دستگاه خودروی سواری پژو ‪ ۴۰۵‬جی ال ایکس ای‬ ‫نقره ای رنگ متالیک مدل ‪ ۱۳۸۸‬به شماره انتظامی ‪ ۶۲۳‬ج ‪ ۶۲‬ایران ‪ ۴۳‬متعلق به اقای‬ ‫علی کریمی دیزیچه که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ‪ 730/000/000‬ریال‬ ‫ارزیابی شده‪ ،‬از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/03/05‬در اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک مبارکه ‪ -‬واحد اجراء واقع در صفائیه‪ ،‬پارک اداری‪ ،‬پشت دادگستری‪ ،‬جنب اداره برق‬ ‫از طریق مزایده به فروش می رسد‪ .‬مزایده از مبلغ ‪ 730/000/000‬ریال شروع و به باالترین‬ ‫قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است‬ ‫و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد‪ .‬خودرو دارای موتور روشن با گیربکس سالم‬ ‫و بدنه سالم فقط سمت راست گلگیر عقب برخورد جزئی دارد‪ .‬درب جلو و عقب برخورد به‬ ‫صورت مالشی دارد‪ .‬الستیکها ‪ ۵۰‬درصد اج دارد‪ .‬شیشه ها‪ ،‬تودوزی و داشبورد سالم است‪.‬‬ ‫شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و‬ ‫حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت‬ ‫مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در‬ ‫صورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور‬ ‫قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬در این صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه‬ ‫اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد‪،‬‬ ‫مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬ضمنا اتومبیل‬ ‫مزبور در پارکینگ زیباشهر مبارکه مستقر می باشد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مبارکه‬ ‫مظاهر نصرالهی ‪/1132273‬م الف‬ ‫اخطار اجرایی‬ ‫‪ -1-285‬کالسه ‪ 181/99‬ش‪3‬ح مشخصات محکوم علیه‪ :‬نام‪ :‬فرهاد خزائی نام پدر‪ :‬خداداد‬ ‫نشانی محل اقامت‪ :‬مجهول المکان مشخصات محکوم له‪ :‬نام‪ :‬محمدامین کریمیان نام پدر‪:‬‬ ‫مهدی نشانی محل اقامت‪ :‬حبیب اباد‪-‬مقابل پمپ بنزین‪-110‬خ تابنده‪ -‬کارگاه عمران بتن‬ ‫محکوم به به موجب رای شماره ‪ 368‬تاریخ ‪ 99/8/21‬حوزه برخوار شورای حل اختالف‬ ‫شهرستان حبیب اباد که قطعیت یافته است‪ .‬محکوم علیه محکوم است به‪ :‬پرداخت مبلغ‬ ‫‪ 157/000/000‬ریال بابت یک فقره چک به شماره ی ‪ 103172‬مورخ ‪ 99/02/30‬و احتساب‬ ‫تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان تادیه و نیز پرداخت مبلغ ‪ 3/032/500‬ریال بابت‬ ‫هزینه دادرسی در حق خواهان –ضمنا هزینه ی اجرای حکم به عهده محکوم علیه می باشد‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪ 5‬‬ ‫بهرام رادان «علفزار» را تهیه‬ ‫می کند‬ ‫شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر خود با ساخت‬ ‫هشت فیلمنامه جدید از جمله «علفزار» به تهیه کنندگی‬ ‫بهرام رادان موافقت کرد‪.‬به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫امور سینمایی و سمعی بصری؛ فیلم نامه های بَلیط (بلوط) به‬ ‫تهیهکنندگیسیدعلیرضاسجادپور‪،‬کارگردانیونویسندگی‬ ‫مرتضی رحیمی‪ ،‬رفقای اورژانسی به تهیه کنندگی علی شاه‬ ‫حاتمی‪ ،‬کارگردانی مشترک حسن و حسین صیدخانی و‬ ‫نویسندگی مشترک مریم اشرفی و محمود بیگدلی‪ ،‬رویای‬ ‫ساحلی به تهیه کنندگی رقیه احمدی‪ ،‬کارگردانی ارش‬ ‫سجادی فرید و نویسندگی مشترک کاوه سجادی فرید و‬ ‫ارش سجادی فرید مجوز ساخت گرفتند‪.‬همچنین در این‬ ‫جلسه با ساخت جاده ‪ ۲۰۰۰‬به تهیه کنندگی‪ ،‬کارگردانی‬ ‫و نویسندگی منیژه حکمت‪ ،‬دِرب به تهیه کنندگی سیدرضا‬ ‫محقق‪ ،‬کارگردانی و نویسندگی سیدهادی محقق‪ ،‬لوچی‬ ‫به تهیه کنندگی صادق رنجکشان‪ ،‬کارگردانی داوود خیام‬ ‫و نویسندگی مشترک داوود خیام و علی زرنگار و علفزار‬ ‫به تهیه کنندگی بهرام رادان‪ ،‬کارگردانی و نویسندگی‬ ‫کاظم دانشی موافقت شد‪.‬شورای ساخت سازمان سینمایی‬ ‫همچنین مجوز ساخت انیمیشن الماس خانه ما به تهیه‬ ‫کنندگی و نویسندگی سمیه زارعی و کارگردانی اردالن‬ ‫ملک زاده را صادر کرد‪.‬‬ ‫بیژن افشار بر اثر ابتال به‬ ‫بیماری کرونا درگذشت‬ ‫طراحی صحنه که بازنمایی استودیوها بسیار شکیل انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬جایزه بهترین فیلم به «سرزمین خانه بدوش‬ ‫ها»‬ ‫بی کرانگی رویاهایی که ادمی در درون خود دارد اما به یک باره‬ ‫رشته تمام خواسته هایش ناخواسته ببریده می شود‪ ،‬مواجهه انسان‬ ‫با تنهایی بدون اینکه خود ان را برگزیده باشد و شرایط و جبر‬ ‫حاکم را در دنیایی که هژمونی سرمایه و تکنولوژی حکم فرماست‬ ‫را می پذیرد اما تسلیم ان نمی شود‪ ،‬فیلم عشایر یا سرزمین خانه‬ ‫بدوش ها در بسیار از مواقع همچون شخصیت اصلی فیلم‬ ‫«فرانسیس مکدورمند» تنهایی را به مخاطب القا می کند که‬ ‫یاداور جمله معروف «انسان درنهایت تنهاست» می شود تا در‬ ‫میان ادم های فیلم که به شکل تکان دهنده به ورطه خودکشی‬ ‫رسیدند‪ ،‬قرار بگیرد اما عالوه بر التیام ان ها خود را که پر از‬ ‫زخم های درونی است بردارد و ببرد به جایی که ناکجااباد است‬ ‫و شاید روزی و درجایی به این بی قراری پایانی و سرانجامی‬ ‫برسد‪ .‬کارگردانی کلویی ژائو در این فیلم به شکل فیلم های‬ ‫مستندنما می ماند قاب هایی که به شکار طبیعت برمی گردد‬ ‫که به قدر کافی چشم نواز هستند و شخصیتی منفعل فیلم که‬ ‫همان خرده پیرنگ در روایت است زبان فیلم لحن کندی دارد‬ ‫اما بازی خوب فرانسیس و خستگی که در اعماق نگاه اوست‬ ‫مخاطب را تا انتها با فیلم همراه می کند اما فیلم کماکان از سوی‬ ‫منتقدین به صورت ارتجاعی موردبررسی می شود برخی این فیلم‬ ‫را سزاوار جایزه بهترین فیلم نمی دانند و برخی مدافع فیلم هستند‬ ‫درمجموع در لیست بلندباالی بهترین فیلم های اسکار این فیلم‬ ‫در تاریخ بهترین های اسکار جای خوش می کند تا همیشه بر‬ ‫سر زبان باشد‬ ‫‪ÁÁ‬جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد «انتونی‬ ‫هاپکینز» برای فیلم پدر‬ ‫«پدر» یک اثر درام محصول مشترک فرانسه و انگلستان تولید‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۰‬به نویسندگی و کارگردانی «فلوریان زلر» است و بر‬ ‫اساس نمایشنامه سال ‪ ۲۰۱۲‬خود به نام پدر ساخته شده است‪.‬‬ ‫این فیلم داستان یک پیرمرد ولزی را دنبال می کند که باید با‬ ‫پیشرفت از دست دادن حافظه خود مقابله کند‪ .‬فیلم با توجه‬ ‫به کاراول کارگردان قابل ستایش است روایت داستان بر اساس‬ ‫اتفاق های ذهنی (سوبژکتیو) از پیرمردی است که دچار بیماری‬ ‫الزایمر است و مخاطب در ابتدا بدون اینکه بداند با او همراه است‬ ‫و در اخر داستان با این پیرمرد همزات پنداری می کند‪ .‬بداعت‬ ‫و فرماسیون فیلم که از خالقیت کارگردان الهام گرفته شده در‬ ‫کنار بازی تحسین شده انتونی هاپکینز منتج به فیلم قابل احترامی‬ ‫به نام پدر می شود که به ساحت پدر ادای دین می کند این فیلم‬ ‫هم به مانند فیلم عشایر خالقیت در روایت داشت که در کنار‬ ‫فیلم منک نشان از سینمای تجربه محوری می داد که امسال‬ ‫در سینمای هالیوود شاهدش بودیم‪ .‬اگر فردی در زندگی شما‬ ‫با زوال عقل‪ ،‬الزایمر یا ورود به دوران پیری دست وپنجه نرم‬ ‫می کند‪ ،‬فیلم پدر بهترین گزینه برای ایجاد حس همدردی با‬ ‫اوست‪ .‬باکار فوق العاده هاپکینز در مرکز این اثر‪ ،‬پدر به کاری‬ ‫ارزشمند بدل شده است‪ .‬فلوریان زلر به همان سختی بازیگر‬ ‫نقش اصلی اش کار می کند تا موفقیت فیلم را تضمین کند و‬ ‫ِ‬ ‫نتیجه ان محصول نهایی است که چیزی فراتر از یک قطعه‬ ‫سینمایی معمولی است‪ .‬این اثر سینمایی یک فیلم قدرتمند است‪،‬‬ ‫هبوط فراموش نشدنی به اعماق ذهن یک مرد که مخاطب را‬ ‫درحالی که سعی می کند ناامیدانه فرار کند‪ ،‬روی صندلی های خود‬ ‫گرفتار می کند‪ ،‬درست مثل شخصیت اصلی‪.‬‬ ‫ماده ‪ ۳۴‬قانون اجرای احکام همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ‪ ،‬محکوم علیه مکلف‬ ‫است ظرف ‪ ۱۰‬روز مفاد ان را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا‬ ‫مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از ان میسر باشد در صورتی که خود را‬ ‫قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند‪ ،‬باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت‬ ‫اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد‪ ،‬صریحا اعالم نماید ‪ .‬داود صفیان– قاضی شعبه سوم حقوقی‬ ‫شوراهای حل اختالف شهرستان برخوار ‪/ 1133123‬م الف‬ ‫اگهی تغییرات شرکت منحله در حال تصفیه فوالد صنعت‬ ‫فدک سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 37957‬و شناسه ملی‬ ‫‪10260555388‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ‪1399/12/27‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬محمدرضا روشنفر به شماره ملی ‪ 1291049241‬به‬ ‫سمت مدیرتصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردید‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک‬ ‫استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1132998‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت اب رویش زنده رود سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 64851‬و شناسه ملی ‪14009214339‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1400/02/06‬تصمیمات ذیل‬ ‫اتخاذ شد‪ - :‬حامد نصیری به شماره ملی ‪ 1271842361‬به سمت‬ ‫رئیس هیئت مدیره‪ ،‬محمد حسین مبلی به شماره ملی ‪1271984441‬‬ ‫به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمدرضا نصیری ده سرخی به‬ ‫شماره ملی ‪ 1287917038‬به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره‬ ‫برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ‪ )1401/02/08‬انتخاب‬ ‫گردیدند‪ - .‬کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد اور شرکت با امضای حامد‬ ‫نصیری (رئیس هیئت مدیره) منفردا و با مهر شرکت معتبر است‪ .‬اداره‬ ‫کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری اصفهان (‪)1133002‬‬ ‫بیژن افشار بازیگر تئاتر‪ ،‬سینما و تلویزیون ایران بر اثر‬ ‫بیماری کرونا دار فانی را وداع گفت‪.‬حمیدرضا نعیمی نویسنده‬ ‫و کارگردان تئاتر با تایید درگذشت بیژن افشار به مهر گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه طی دو روز گذشته حال بیژن افشار بازیگر خوب‬ ‫تئاتر و سینمای کشورمان که به بیماری کرونا مبتال شده‬ ‫بود‪ ،‬وخیم گزارش شد و متاسفانه ایشان را از دست دادیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از فوت این هنرمند بسیار متاسف هستم و‬ ‫برای خانواده و جامعه هنری ارزوی صبر دارم‪ .‬من همیشه‬ ‫بیژن افشار را سرحال و پر انرژی می دیدم و به نظر نمی رسید‬ ‫که بیماری زمینه ای داشته باشند اما متاسفانه این ویروس‬ ‫منحوس هنرمند عزیزی را از ما دریغ کرد‪.‬بیژن افشار‪،‬‬ ‫بازیگری است که در فیلم های سینمایی «مربای شیرین»‪،‬‬ ‫«قلب های ناارام»‪« ،‬در وجه حامل»‪« ،‬خبر خاصی نیست»‪،‬‬ ‫«خیابان دیوار»‪« ،‬پیچ جاده نمناک»‪« ،‬تابو»‪« ،‬تمشک»‬ ‫و مجموعه های «مختارنامه»‪« ،‬شهریار»‪« ،‬خواب بلند»‪،‬‬ ‫«پرواز در ارتفاع صفر»‪« ،‬یلدا» و … بازی کرده و عضو‬ ‫خانه تئاتر است‪ .‬این هنرمند در نمایش های مختلفی به‬ ‫ایفای نقش پرداخته بود و قبل از ابتال به بیماری قرار بود در‬ ‫اینده ای نزدیک روی صحنه برود‪.‬‬ ‫قفسه‬ ‫ترجمه «روبات خرابکار» برای‬ ‫نوجوانان چاپ شد‬ ‫رمان «روبات خرابکار» نوشته فرانک کاترل بویس با‬ ‫ترجمه ثمین نبی پور توسط نشر افق منتشر و راهی بازار‬ ‫نشر شد‪.‬رمان «روبات خرابکار» نوشته فرانک کاترل بویس‬ ‫به تازگی با ترجمه ثمین نبی پور توسط نشر افق منتشر و‬ ‫راهی بازار نشر شده است‪ .‬نسخه اصلی این کتاب سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫با عنوان «روبات فراری» توسط انتشارات پان مک میالن در‬ ‫انگلستان چاپ و ارائه ترجمه ان در ایران‪ ،‬با امضای قرارداد‬ ‫کپی رایت بین نشر افق و نویسنده ان و همچنین ناشر اصلی‬ ‫اثر انجام شده است‪.‬فرانک کاترل بویس‪ ،‬نویسنده این کتاب‬ ‫متولد سال ‪ ۱۹۵۹‬در انگلستان است و به عنوان نویسنده و‬ ‫نمایشنامه نویسشناختهمی شود‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت مهندسی پردیسان رایانه سیستم‬ ‫سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 11085‬و شناسه ملی‬ ‫‪10260321466‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1400/01/22‬تصمیمات ذیل‬ ‫اتخاذ شد ‪ :‬مجید همتی بروجنی به کد ملی ‪4650338867‬بعنوان مدیر‬ ‫عامل شرکت و امیر محمدی به کد ملی ‪ 1755158483‬بعنوان رئیس‬ ‫هیئت مدیره‪ ،‬و مجید خ وش نما به کد ملی ‪1285716213‬بعنوان نائب‬ ‫رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند‪ .‬کلیه اوراق‬ ‫و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از سه نفر رئیس هیئت‬ ‫مدیره‪ ،‬مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقًا و با مهر شرکت معتبر‬ ‫است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1133040‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت مهندسی پردیسان رایانه سیستم‬ ‫سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 11085‬و شناسه ملی‬ ‫‪10260321466‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ‪1400/01/22‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬مجید خوشنما به شماره ملی ‪1285716213‬‬ ‫و ا امیر محمدی به شماره ملی ‪ 1755158483‬و مجید همتی بروجنی به‬ ‫شماره ملی ‪ 4650338867‬به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت به مدت‬ ‫‪ 2‬سال انتخاب شدند‪ .‬مریم بهرامی به شماره ملی ‪ 1286016894‬به سمت‬ ‫بازرس اصلی و نصرت اله بهرامی سامانی به شماره ملی ‪4622867273‬‬ ‫به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند‪.‬‬ ‫ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال‪ 1399‬مورد تصویب‬ ‫قرار گرفت‪ .‬روزنامه کثیراالنتشار اصفهان امروز جهت نشر اگهی های‬ ‫شرکت انتخاب شد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1133041‬‬ صفحه 5 ‫‪ 6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫فوالد مبارکه باوجدانی اگاه‬ ‫به ایفای مسئولیت اجتماعی‬ ‫می پردازد‬ ‫رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی‬ ‫اتاق ایران گفت‪ :‬اگرچه ایفای مسئولیت اجتماعی در قانون‬ ‫الزام اور نیست و در این زمینه خالء قانونی داریم اما شرکت‬ ‫فوالد مبارکه با انسان دوستی و وجدان بیدار به ایفای مسئولیت‬ ‫اجتماعی خودش می پردازد‪ .‬مسعود بنابیان رئیس کمیسیون‬ ‫مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در گفت وگو‬ ‫با ایراسین با اشاره به اهمیت ایفای مسئولیت اجتماعی صنایع‬ ‫و بنگاه های اقتصادی در کشور اظهار کرد‪ :‬با شیوع کرونا‬ ‫مسئولیت اجتماعی در دنیا مهم شده است؛ اما انچه که در‬ ‫اتاق ایران به عنوان مسئولیت اجتماعی قلمداد می شود مطابق‬ ‫چارچوب تعریف شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مسئولیت اجتماعی‬ ‫توسط بنگاه های اقتصادی و متناسب با شرایط موجود‬ ‫بازتعریف می شود و الزام اور نیست؛ به این معنا که نمی توان‬ ‫مسئولیت اجتماعی را به بنگاه اقتصادی تکلیف کرد بلکه‬ ‫به صورت کامال اختیاری است‪ .‬رئیس کمیسیون مسئولیت‬ ‫اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران گفت‪ :‬الزام به «قانون»‬ ‫مهم ترین مسئولیت اجتماعی هر بنگاه اقتصادی است و هر‬ ‫واحد اقتصادی و صنعتی بر اساس وجدان می تواند نسبت به‬ ‫جامعه پیرامون خود وارد میدان شود و به صورت کامال اختیاری‬ ‫به نیازهای جامعه پاسخ دهد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬شیوع کرونا‬ ‫باعث شد تا واحدهای صنعتی و بنگاه های اقتصادی وارد‬ ‫گود شوند و با تجهیز بیمارستان ها و تامین اکسیژن به مراکز‬ ‫درمانی یاری رسانی کنند که نمونه بارز ان اقدامات شرکت‬ ‫فوالد مبارکه است‪ .‬بنابیان با اشاره به اینکه حتی رعایت‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی در بنگاه های ریزودرشت اقتصادی‬ ‫در راستای حفظ سالمت پرسنل هم نوعی مسئولیت اجتماعی‬ ‫قلمداد می شود‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه از دو سو هم‬ ‫در حفظ دقیق دستورالعمل های بهداشتی به ایفای مسئولیت‬ ‫اجتماعی پرداخته است و هم به صورت اختیاری و بدون الزام‬ ‫در راستای تامین اکسیژن رایگان و تجهیزات مراکز درمانی‬ ‫گام برداشته است‪ .‬وی اعالم کرد‪ :‬متاسفانه مسئولیت اجتماعی‬ ‫در قوانین کشور ما به ویژه در قوانین امور مالیاتی لحاظ نشده‬ ‫است؛ این در حالی است که در کشورهای دیگر بنگاه های‬ ‫اقتصادی که در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی گام بردارند‬ ‫مشمول بسته های حمایتی و تشویقی قرار می گیرند‪ .‬رئیس‬ ‫کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در اکثر کشورهای توسعه یافته بنگاه های اقتصادی‬ ‫و صنعتی با ایفای مسئولیت اجتماعی مشمول معافیت مالیاتی‬ ‫هم می شوند این در حالی است که در کشور ما متاسفانه‬ ‫قانون گذار به این مهم توجه نکرده است‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی در جوامع مدرن و پیشرفته مسئله ای مهم‬ ‫است و همه به اهمیت ان باور و اذعان دارند و در چارت‬ ‫سازمانی ان کشورها هم در نظر گرفته می شود؛ به این معنا‬ ‫که بنگاه های اقتصادی و صنعتی در کشورهای توسعه یافته‬ ‫برای رسیدن به اهداف خود به مسئولیت اجتماعی نگاه ویژه ای‬ ‫دارند؛ چراکه اگر این موضوع مورد غفلت قرار بگیرد ان شرکت‬ ‫در رسیدن به اهداف خود دچار مشکل می شود؛ مسئله ای که‬ ‫متاسفانه در کشور ما‪ ،‬رتبه بندی شرکت ها و صنایع بدون در‬ ‫نظر گرفتن جایگاه ویژه مسئولیت اجتماعی از کمبود قانون رنج‬ ‫می برد‪ .‬بنابیان گفت‪ :‬متاسفانه جایگاه تعریف شده مسئولیت‬ ‫اجتماعی بنگاه های اقتصادی در کشور ما در یاری رساندن‬ ‫به نهادهایی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و هالل احمر‬ ‫خالصه می شود و این قبیل یاری رسانی را جز هزینه های‬ ‫مقبول در نظر می گیرند؛ درصورتی که مسئولیت اجتماعی‬ ‫طیف وسیعی از یاری رسانی را متناسب با شرایط موجود شامل‬ ‫می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬ماهیت بنگاه های اقتصادی و صنعتی در‬ ‫سوداوری خالصه می شود‪ .‬زمانی که هیئت مدیره شرکت‬ ‫فوالد مبارکه در برابر سهامداران خود موظف به پاسخگویی‬ ‫عملکرد است‪ ،‬تنها توجیه ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه به ویژه در تامین اکسیژن رایگان در وجدان بیدار‬ ‫و انسان دوستی این شرکت خالصه می شود‪ .‬رئیس کمیسیون‬ ‫مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایفای مسئولیت اجتماعی توسط بنگاه های کوچک و بزرگ‬ ‫اقتصادی به احساس نوع دوستی و انسانیت هیئت مدیره و‬ ‫مدیرعامل واحدهای اقتصادی مربوط می شود‪ .‬برای نمونه‬ ‫اگر با شیوع کرونا شرکت فوالد مبارکه به تامین اکسیژن‬ ‫رایگان نمی پرداخت از نظر قانونی هیچ گونه اشکالی نداشت‬ ‫و بازخواست نمی شد اما مدیرعامل و هیئت مدیره این شرکت‪،‬‬ ‫متناسب با وضعیت جامعه باوجدان بیدار و انسان دوستی در‬ ‫راستای ایفای مسئولیت اجتماعی گام برداشتند و با این گونه‬ ‫اقدامات جایگاه شرکت فوالد مبارکه نزد افکار عمومی ارتقاء‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫ثبت رکورد افزایش عمر‬ ‫سینک رول گالوانیزه در‬ ‫شرکت فوالد تاراز‬ ‫مدیر ارشد کارخانه فوالد تاراز از ثبت رکورد افزایش‬ ‫عمر سینک رول گالوانیزه در این شرکت خبر داد و گفت‪ :‬با‬ ‫تالش مجموعه بهره برداری و واحد مهندسی شرکت فوالد‬ ‫تاراز عمر کاری سینک رول به رکورد بی سابقه ‪ 20‬هزار تن‬ ‫رسید‪ .‬نادر حسین زاده خاطرنشان کرد‪ :‬در شرکت فوالد تاراز‬ ‫از همان ابتدای راه اندازی خط تولید‪ ،‬افزایش بهره وری و عمر‬ ‫کاری این تجهیز مهم و حساس در دستور کار قرار گرفت که‬ ‫خوشبختانه با انجام طراحی جدید و اجرای پروژه های بهبود‪،‬‬ ‫افزایش عمر کاری این مجموعه رول ها از ‪ 8‬هزار تن تولید‬ ‫در مرحله اول به ‪ 14‬هزار تن و در مرحله دوم به ‪ 16‬هزار تن‬ ‫افزایش یافت‪ .‬با ادامه این روند در مرحله سوم این میزان به‬ ‫‪ 18800‬تن و دردی ماه ‪ 1399‬به ‪ 20‬هزار تن رسید‪ .‬نادر‬ ‫حسین زاده در خصوص این تجهیز خاطرنشان کرد‪ :‬در خطوط‬ ‫تولید ورق های گالوانیزه‪ ،‬سینک رول نام تجهیز بسیار مهمی‬ ‫است که به صورت غوطه ور در مذاب روی‪ ،‬وظیفه هدایت ورق‬ ‫به سمت خارج از حوضچه مذاب را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫سه شنبه | ‪ 21‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4068‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی استقراض دولت از بانک مرکزی را باز هم تائید کرد‬ ‫شوخی ‪ ۱۳‬میلیارد دالری دولت با بانک مرکزی‬ ‫رئیـس کل بانـک مرکزی گفت‪ :‬برای مقاصد سیاسـی ارز‬ ‫پاشـی نمی کنیـم تـا قیمت هـا در بازار ارز کاهشـی شـود‪ .‬به‬ ‫گـزارش ایسـنا‪ ،‬عبدالناصر همتی در برنامـه گفت وگوی ویژه‬ ‫خبـری دربـاره تقویـت پـول ملـی در کنـار تـورم بـاالی ‪۴۰‬‬ ‫درصـدی‪ ،‬گفـت‪ :‬تورم موضوعی سـاختاری در کشـور اسـت‬ ‫کـه در مقاطعـی بنـا بـه دالیلـی از جملـه تحریـم یـا کرونا‪،‬‬ ‫شـوک هایی بـه ان وارد می شـود کـه بـر این اسـاس باید به‬ ‫ایـن نکتـه توجه کرد که چند دهه اسـت که ریشـه تـورم در‬ ‫کشـور‪ ،‬بـه نقدینگـی برمی گـردد و اکنـون کـف تورمـی به‬ ‫‪ ۲۰‬درصـد رسـیده اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬اگـر دو ناتـرازی بودجه‬ ‫و صـادرات و واردات از بیـن نـرود‪ ،‬تـورم از بیـن نخواهـد‬ ‫رفـت؛ چراکـه اگـر این گونه نباشـد‪ ،‬دولت باید بـا منابع ارزی‬ ‫بانـک مرکـزی واردات را صـورت دهـد کـه پـول ان ناشـی‬ ‫از تـورم می شـود؛ ضمـن اینکـه ناتـرازی بودجـه نیز بـه این‬ ‫تـورم دامـن زده اسـت‪ .‬سیاسـت مالی نباید بر سیاسـت پولی‬ ‫سـوار شـود؛ چراکه باعث رشـد نقدینگی در کشـور می شـود‬ ‫و بنابرایـن ایـن موضوعـات را بایـد حـل کرد‪ .‬همتـی با بیان‬ ‫اینکـه حکمرانـی اقتصـادی ایران غلط اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬با این‬ ‫روش سـال های متعـدد می شـد بـا تثبیـت نـرخ ارز‪ ،‬تـورم را‬ ‫کنتـرل کنیـم؛ در حالیکـه اگـر ایـن لنگر از دسـت مـا خارج‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬تورم هـم از کنترل خـارج گردیده اسـت؛ ضمن‬ ‫اینکـه در یـک سـال گذشـته شـوک تحریـم و کرونـا را هم‬ ‫بایـد بـه ناترازی هـا اضافـه کـرد‪ .‬رئیـس کل بانـک مرکزی‬ ‫گفت‪ :‬اردیبهشـت سـال ‪ ۹۹‬هدف گـذاری تـورم را ‪ ۲۲‬درصد‬ ‫اعلام کردیـم؛ اما متاسـفانه اثـار کرونـا درامدهـای ارزی و‬ ‫درامدهـای دولتـی را دچار شـوک کـرد و درعین حال‪ ،‬فشـار‬ ‫حداکثـری امریـکا بـر علیـه اقتصـاد ایـران نیز بـه ان اضافه‬ ‫شـد؛ در حالیکـه مـا تصورمـان بـر ایـن بـود کـه نـرخ ارز از‬ ‫‪ ۱۷‬هـزار تومـان باالتـر نرود اما بـه ‪ ۳۲‬هزار تومان رسـیدیم‬ ‫کـه ایـن عوامـل موجب شـد تا بـه هدف گذاری تورم دسـت‬ ‫پیـدا نکنیـم‪ .‬وی افزود‪ :‬اواخر سـال گذشـته قیمـت کاالهای‬ ‫اساسـی جهـش زیـادی داشـت که این باعث شـد تـورم هم‬ ‫تاثیـر بپذیـرد و افزایش پیدا کند‪ .‬از ‪ ۲۹‬واحد درصد رشـد پایه‬ ‫پولـی ‪ ۲۷‬واحـد درصد خالـص دارایی خارجـی بانک مرکزی‬ ‫بـوده اسـت‪ ،‬یعنـی ‪ ۲۷‬درصـد ناشـی از تبدیـل دارایی هـای‬ ‫ارزی مسـدودی بـه ریـال بـوده اسـت‪ .‬هدف گـذاری تورمی‬ ‫بـرای سـال ‪ ١۴٠٠‬تعدیـل و اطالع رسـانی می شـود‪ .‬بانـک‬ ‫مرکـزی بـه تنهایی قـادر به حل مشـکالت کالن به تنهایی‬ ‫نیسـت و نیازمنـد کمـک سـایر قواسـت‪ .‬همتی ضمـن بیان‬ ‫اینکـه اکنـون نـرخ ارز را کنتـرل کرده ایـم و بـه ‪ ۲۰‬هـزار‬ ‫تومـان رسـانده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریـم از این رقـم هم پایین تر‬ ‫بیایـد‪ .‬ناتـرازی بودجـه باید حل شـود؛ یعنی وظیفـه دولت و‬ ‫مجلـس این اسـت که ایـن موضوع را حل کننـد؛ در غیر این‬ ‫صـورت تـورم کنتـرل نخواهد شـد؛ ایـن در حالی اسـت که‬ ‫صـادرات غیرنفتـی بایـد با رشـد تولیـد افزایش یابـد؛ ضمن‬ ‫اینکـه هزینه هـای دولـت بایـد کمتر شـود‪ .‬رئیـس کل بانک‬ ‫مرکـزی بیـان کرد‪ :‬بایـد اصالحات سـاختاری در کشـور رخ‬ ‫دهـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه اگر ایـن اصالحـات صورت‬ ‫نگیـرد‪ ،‬بانـک مرکزی بـه تنهایـی نمی تواند تـورم را کنترل‬ ‫کنـد؛ ایـن در حالـی اسـت که اگـر بانـک مرکـزی و وزارت‬ ‫اقتصـاد اوراق را منتشـر نمی کـرد بایـد نقدینگـی را در حـد‬ ‫‪ ۷۶‬درصـد رشـد تجربـه می کردیـم؛ اما نقدینگی بـاالی ‪۴۰‬‬ ‫درصـد رشـد کـرد‪ .‬وی با بیان اینکـه ‪ ۴۳‬هزار میلیـارد تومان‬ ‫وام ازدواج بـه ‪ ۹۰۰‬هـزار نفـر پرداخـت شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬بانک ها‬ ‫وظیفـه دارنـد کـه ایـن وام را بپردازنـد؛ ایـن در حالـی اسـت‬ ‫کـه ممکـن اسـت دو تـا سـه نفـر برونـد در مراحـل دریافت‬ ‫وام ازدواج گیـر کننـد؛ امـا نباید کار را زیر سـوال برد‪ .‬مجلس‬ ‫وام ازدواج را بـه دو برابـر رشـد داده و امسـال بایـد باالی ‪۷۰‬‬ ‫هـزار میلیـارد تومـان وام ازدواج بدهیـم‪ .‬ایـن در حالی اسـت‬ ‫کـه بایـد منابع قرض الحسـنه را نیز در نظر گرفـت؛ پس باید‬ ‫اقسـاط وام های قبلی برگشـت داده شـده و منابع جدیدی به‬ ‫عنـوان منابـع قرض الحسـنه وارد بانک شـود‪ .‬همتـی افزود‪:‬‬ ‫از ‪ ۵‬سـال قبـل وام هـای بانـک مرکـزی قطـع شـده و ایـن‬ ‫وام هـا با سـود بـه کارکنـان پرداخت می شـود‪ .‬مـا عالقه مند‬ ‫هسـتیم کسـانی کـه می خواهنـد ازدواج کننـد سـریع تر وام‬ ‫خـود را بگیرنـد؛ وثیقـه ان هـم بایـد یا یارانه باشـد یـا وثیقه‬ ‫این در حالی اسـت که ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان وام ازدواج اقسـاط‬ ‫یک میلیـون تومانـی دارد؛ بنابرایـن یارانـه نقـدی نمی توانـد‬ ‫تضمیـن وام ازدواج باشـد‪ .‬رئیـس کل بانـک مرکـزی با بیان‬ ‫اینکـه بانـک مرکـزی در حوزه بـازار ارز و قیمت ان سیاسـی‬ ‫عمـل نمی کنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬اگـر بانـک مرکـزی سیاسـی عمل‬ ‫کـرده بـود‪ ،‬حتما ذخایر ایـن بانک افزایـش نمی یافت؛ چراکه‬ ‫هم اکنـون ذخایـر ارزی بانک مرکزی بیش از سـال گذشـته‬ ‫اسـت‪ .‬بسـاط سـود مرکب در نظام بانک ها بسـته شده است؛‬ ‫پـس اگـر بانکـی می خواهـد صورت هـای مالـی خـود را بـه‬ ‫تائیـد بانـک مرکـزی برسـاند‪ ،‬حتما بایـد امهال اعالم شـده‬ ‫از سـوی بانـک مرکـزی رعایـت شـود؛ در غیر ایـن صورت‬ ‫صورت هـای مالـی ان هـا تائید نخواهد شـد‪.‬‬ ‫رئیـس کل بانک مرکـزی ادامه داد‪ :‬بانک هـا باید ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫میلیـارد تومـان در مـاه بابت تسـهیالت وام مسـکن پرداخت‬ ‫کننـد؛ امـا به هرحـال قانـون اسـت کـه بانک ها بایـد تالش‬ ‫کننـد کـه اجرایـی کننـد‪ .‬بانک هـا عالقه منـد به کمـک در‬ ‫بـورس هسـتند؛ دو سـه تصمیـم مهـم در خصـوص انتشـار‬ ‫اوراق از سـوی سـازمان بـورس در شـورای عالـی هماهنگی‬ ‫اقتصـادی اتخـاذ شـده اسـت کـه وضعیـت بـورس را بهتـر‬ ‫می کنـد‪ .‬تقاضـا بـرای ارز کـم شـده؛ ولـی ریال منابـع ارزی‬ ‫فروختـه شـده صنـدوق توسـعه ملی را بـه زودی بـه صندوق‬ ‫تثبیـت بـازار سـرمایه می پردازیـم‪ .‬رئیس کل بانـک مرکزی‬ ‫دربـاره اسـتقراض دولـت از بانک مرکزی با بیـان اینکه اقای‬ ‫نوبخـت شـوخی کـرده اسـت کـه دولـت از بانـک مرکـزی‬ ‫اسـتقراض نکرده اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬در دو سال گذشته ‪ ۱۳‬میلیارد‬ ‫دالر ارز بـه کاالهـای اساسـی داده ایـم که ایـن بدهی دولت‬ ‫بـه بانـک مرکـزی اسـت و بایـد ظـرف سـه سـال بایـد به‬ ‫بانـک مرکـزی برگـردد؛ ایـن در حالـی اسـت که مـا باالی‬ ‫‪ ۱۰۰‬هـزار میلیـارد تومـان از دولـت طلـب داریـم‪ .‬هـر زمان‬ ‫کـه بانـک مرکزی بـه دولت بدهکار شـد‪ ،‬حتمـا فاکتورهای‬ ‫اقتصادی اصالح شـده اسـت‪ .‬همتی بیان کـرد‪ :‬مداخله فعلی‬ ‫در بـازار ارز مداخلـه بانک مرکزی نیسـت و مداخله ناشـی از‬ ‫ارز صادرکننـدگان اسـت‪ .‬بانـک مرکـزی به عنوان بازارسـاز‬ ‫موظـف بـه ممانعت از نوسـانات ارز اسـت‪.‬‬ ‫روش مدیریـت بازار ارز سـه سـال اسـت که تغییـر کرده‬ ‫اسـت‪ ،‬روش مـا ارز پاشـی نیسـت و در ایـن راسـتا بـازار‬ ‫متشـکل ارزی ایجـاد شـده اسـت‪ .‬وی با بیـان اینکـه امروز‬ ‫بانـک مرکـزی یـک دالر هم در نیما عرضه نداشـته اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬فراینـد مذاکـرات و انتظارات موجب می شـود که روند‬ ‫بـازار ارز رو بـه کاهـش باشـد‪ .‬هیـچ مشـکلی در تامیـن ارز‬ ‫واکسـن کرونـا نداریـم و در ایـن زمینه اقدامـات خوبی انجام‬ ‫شـده اسـت‪ .‬پیش بینی یک میلیارد دالر برای خرید واکسـن‬ ‫کرده ایـم‪ .‬هـر درخواسـتی از طـرف وزارت بهداشـت باشـد‪،‬‬ ‫فـورا ارز ان تامیـن می شـود‪ .‬رئیس کل بانک مرکـزی افزود‪:‬‬ ‫در خـرداد و تیرمـاه نتایـج خوبـی بـرای تولید واکسـن کرونا‬ ‫داخلـی داریـم لیکـن بـرای تامیـن ارز واکسـن خارجـی هم‬ ‫تعللی نشـده اسـت‪ .‬محموله ‪ ۹‬میلیون دوز در راه اسـت و در‬ ‫خردادمـاه محمولـه دوم کوواکـس می ایـد‪ .‬از روسـیه هم در‬ ‫حال خرید واکسـن هسـتیم‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۹۳‬درصد ورق گرم کشور توسط گروه فوالد مبارکه‬ ‫عملکرد ‪ ۱۲‬ماهه تولید محصوالت فوالدی در سال ‪۹۹‬‬ ‫منتشر شد و بر اساس ان باالترین رقم تولید به محصول‬ ‫ورق گرم اختصاص دارد و از مجموع ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۹۱۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۶۲‬تن ورق گرم تولید شده ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۴۴۱‬هزار و‬ ‫‪ ۴۶۲‬تن توسط شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا تولید شده‬ ‫است یعنی ‪ ۹۳‬درصد از ورق گرم تولیدی کشور توسط این‬ ‫گروه تولید شده است‪ .‬به گزارش ایراسین‪ ،‬بر پایه جداول‬ ‫منتشر شده از سوی ایمیدرو‪ ،‬میزان تولید شرکت های فعال‬ ‫در صنعت فوالد برای محصوالت مختلف طی سال ‪ ۹۹‬امده‬ ‫است که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫شرکت جهان فوالد سیرجان در سال ‪ ۹۹‬توانسته میلگرد‬ ‫به میزان ‪ ۲۹۲‬هزار و ‪ ۹۴۱‬تن تولید کند‪ .‬شرکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان نیز در مدت ‪ ۱۲‬ماهه سال ‪ ۹۹‬موفق شده در سبد‬ ‫محصوالت فوالدی خود به این شکل عمل کند‪ :‬تیراهن‬ ‫‪ ۸۱۷‬هزار و ‪ ۲۰۵‬تن‪ ،‬میلگرد ‪ ۵۲۴‬هزار و ‪ ۳۸۸‬تن‪ ،‬کالف‬ ‫‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۱۲۳‬تن‪ ،‬شمش کاالیی ‪ ۷۹۲‬هزار و ‪ ۸۶۳‬تن‪،‬‬ ‫ریل ‪ ۵۸‬هزار و ‪ ۸۶۸‬تن و سایر محصوالت نیز ‪ ۱۴‬هزار و‬ ‫‪ ۹۷۰‬تن را به تولید برساند‪ .‬فوالد اذربایجان در مدت یاد‬ ‫شده میلگرد به میزان ‪ ۳۴۰‬هزار و ‪ ۷۱۱‬تن تولید کرده است‪.‬‬ ‫همچنین شرکت فوالد اکسین نیز در مدت ‪ ۱۲‬ماهه سال‬ ‫‪ ۹۹‬توانسته ورق عریض به مقدار ‪ ۸۱۱‬هزار و ‪ ۴۸۱‬تن به‬ ‫تولید برساند‪ .‬شرکت فوالد الیاژی ایران طی سال ‪۳ ،۹۹‬‬ ‫محصول را در سبد تولیدی خود داشته است به این صورت‬ ‫که تسمه و کالف الیاژی‪-‬مهندسی به مقدار ‪ ۳۴‬هزارو ‪۶۶۶‬‬ ‫تن‪ ،‬چهارگوش و سایر محصوالت الیاژی‪-‬مهندسی به مقدار‬ ‫‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۸۰۴‬تن و میلگرد الیاژی‪-‬مهندسی نیز به میزان‬ ‫‪ ۲۷۸‬هزار و ‪ ۸۱۵‬تن تولید کرده است‪ .‬در خصوص شرکت‬ ‫فوالد بناب نیز می توان گفت‪ :‬طی مدت ‪ ۱۲‬ماهه ساله ‪۹۹‬‬ ‫تنها توانسته میلگرد به مقدار ‪ ۴۶۰‬هزار و ‪ ۱۶۳‬تن تولید کند‪.‬‬ ‫فوالد خراسان به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فوالد در‬ ‫شرق کشور توانسته تولید میلگرد به مقدار ‪ ۴۹۹‬هزارو ‪۷۲۱‬‬ ‫تن را در پایان سال ‪ ۹۹‬به ثبت برساند‪ .‬فوالد کویر نیز در‬ ‫مدت یاد شده میلگرد ‪ ۷۹۴‬هزار و ‪ ۹۷۹‬تن تولید کرده است‪.‬‬ ‫گروه فوالد مبارکه نیز در ‪ ۲‬شرکت فوالد مبارکه و فوالد‬ ‫سبا توانسته است طی مدت ‪ ۱۲‬ماهه سال ‪ ۹۹‬در زمینه‬ ‫استانداراصفهان‪:‬‬ ‫تولید ورق سرد و ورق گرم رکوردهایی را به ثبت برساند‪ .‬به‬ ‫این شکل که شرکت فوالد مبارکه ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۱۷۸‬هزار و‬ ‫‪ ۳۴۳‬تن ورق گرم و یک میلیون و ‪ ۵۹۱‬هزار و ‪ ۴۴۸‬تن ورق‬ ‫سرد تولید کرده است‪ .‬همچنین فوالد سبا نیز در این مدت‬ ‫با تولید یک میلیون و ‪ ۲۶۳‬هزار و ‪ ۱۱۹‬تن ورق گرم‪ ،‬سال‬ ‫‪ ۹۹‬را به پایان رسانده است‪ .‬در کنار شرکت فوالد مبارکه و‬ ‫فوالد سبا‪ ،‬شرکت نورد و لوله اهواز نیز در ‪ ۱۲‬ماهه سال ‪۹۹‬‬ ‫توانسته ‪ ۴۷۸‬هزار تن ورق گرم تولید کند؛ بنابراین مجموع ‪۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۱۹‬هزار و ‪ ۴۶۲‬تن ورق گرم در کشور تولید شده‬ ‫است که گروه فوالد مبارکه با تولید ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۴۴۱‬هزار و‬ ‫‪ ۴۶۲‬تن سهم ‪ ۹۳‬درصد در تولید ورق گرم سال گذشته را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪ .‬گروه ملی صنعتی فوالد ایران در‬ ‫سبد محصوالت تولیدی خود طی سال ‪ ۹۹‬توانسته‪ :‬تیراهن‬ ‫به میزان ‪ ۶۵‬هزار و ‪ ۵۹۴‬تن‪ ،‬میلگرد ‪ ۱۷۰‬هزار و ‪ ۴۵۴‬تن‪،‬‬ ‫کالف ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۱۲۹‬تن و لوله به میزان ‪ ۶‬هزار و ‪۸۷۰‬‬ ‫تن جای دهد‪ .‬ورق خودرو چهارمحال و بختیاری نیز طی‬ ‫‪ ۱۲‬ماهه سال ‪ ۹۹‬موفق شده ورق گالوانیزه به میزان ‪۲۴۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۲۴‬تن تولید کند‪ .‬همچنین در پایان می توان گفت‬ ‫درمیان همه تولیدات صورت گرفته طی سال ‪ ،۹۹‬باالترین‬ ‫رقم تولید به محصول ورق گرم با ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۹۱۹‬هزار و‬ ‫‪ ۴۶۲‬تن اختصاص داشته است و بعد از ان میلگرد نیز با تولید‬ ‫‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۳‬هزار و ‪ ۳۵۷‬تن باالترین رقم تولید را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫با عدم توجه به دستورالعمل های مدیریت مصرف‪ ،‬قطعی برق حتمی است‬ ‫عباس رضایی استاندار اصفهان در نشستی که با حضور‬ ‫مدیران ادارات استان اصفهان به تشکیل کمیته ستاد مدیریت‬ ‫بحران انرژی تاکید کرد و از تمام ادارات خواست که در‬ ‫مدیریت مصرف اب و برق تالش الزم را داشته باشند‪ .‬وی‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬شرکت های برق استان و شهر اصفهان برنامه‬ ‫احتمالی مدیریت اضطراری بار را به صورت مکتوب به تمام‬ ‫ادارات ابالغ نمایند به خصوص برای بیمارستان ها که در‬ ‫شرایط کرونایی امروز باید از برنامه ها مطلع باشند هرچند که‬ ‫باید دیزل ژنراتورهای خود را وارد مدار کنند و در خصوص‬ ‫صنایع نیز به همین روال انجام شود و به صورت کتبی به‬ ‫ایشان ابالغ گردد‪ .‬عباس رضایی در ادامه گفت‪ :‬همه ادارات‪،‬‬ ‫بانک ها‪ ،‬ارتش و دیگر دستگاه های اجرایی موظف هستند که‬ ‫در مصرف برق و اب توجه ویژه نمایند و از لوازم کاهنده در‬ ‫مصرف استفاده کنند‪ .‬وی به دیگر اقدامات در این حوزه اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬شهرداری ها باید نظارت های میدانی و اموزشی‬ ‫خود را در مدیریت مصرف برق بیش از گذشته داشته باشند و‬ ‫در این مسیر نیروی انتظامی در پیگیری رمز ارزها و شناسایی‬ ‫ان توسط شرکت های توزیع برق همراه و همگام باشد‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬باید اگاهی مردم را در خصوص نصب پنل های‬ ‫خورشیدی بیش تر نماییم و از تمام ابزارهای کاربردی در‬ ‫این خصوص استفاده نماییم به طوری که شهرداری ها با‬ ‫ایجاد قانون برای تراکم ساختمان های بیش از ‪ 4‬طبقه الزام‬ ‫پیاده سازی و نصب پنل های خورشیدی را در نظر گیرد‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به افزایش جمعیت و استفاده از انرژی باید‬ ‫به تبع ان سازوکارهای مناسبی ایجاد شود به طوری که رشد‬ ‫تولید یکی از ان راهکارهای می باشد که البته نه استفاده از‬ ‫انرژی فسیلی بلکه انرژی های خورشیدی است که بازده باال‬ ‫و هزینه کم از شاخص های ان می باشد‪ .‬استاندار اصفهان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اگر هر کدام از مشترکین بر اساس الزامات و‬ ‫دستورالعمل هایی که به ایشان ابالغ شده تخطی نمایند‪،‬‬ ‫اجرای مدیریت اضطراری بار در خصوص ان ها هیچ اشکالی‬ ‫نداشته و باید اعمال گردد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫کمک دو میلیارد ریالی بانک‬ ‫ملی برای ازادسازی زندانیان‬ ‫هم زمان با سالروز شهادت مولی الموحدین علی (ع) بانک‬ ‫ملی ایران دو میلیارد ریال برای ازادی زندانیان جرائم مالی غیر‬ ‫کاله برداری و غیر عمد ناشی از تصادفات (دیه) اهدا کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬محمود‬ ‫خادمیان رئیس صندوق پس انداز ملی ایران به نمایندگی از‬ ‫مدیرعامل این بانک‪ ،‬با حضور در ستاد دیه کشور‪ ،‬یک فقره‬ ‫چک دو میلیارد ریالی‪ ،‬برای این امر خیر اهدا کرد‪ .‬اسداهلل‬ ‫جوالیی رئیس هیئت مدیره ستاد دیه کشور در این دیدار که‬ ‫علی مهربان‪ ،‬عضو هیئت مدیره این ستاد نیز حضور داشت‪،‬‬ ‫ضمن تقدیر از حمایت های همیشگی بانک ملی ایران برای‬ ‫ازادسازی زندانیان جرائم غیر عمد‪ ،‬گفت‪ :‬این ستاد تمام تالش‬ ‫خود را می کند تا زندانیانی را که به صورت غیر عمد و صرفا به‬ ‫جهت عدم توانایی در پرداخت دیه در زندان هستند‪ ،‬در حد‬ ‫توان خود ازاد کند و در این راه از تمام خیرین انتظار داریم در‬ ‫حد وسع و توانایی خود‪ ،‬این ستاد را یاری کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬بانک‬ ‫ملی ایران یکی از مراکز و مجموعه هایی است که همواره در‬ ‫این امر خیر پیشتاز بوده و حمایت های الزم را به عمل اورده‬ ‫است‪ .‬رئیس صندوق پس انداز ملی ایران نیز در این مراسم‬ ‫گفت‪ :‬این بانک همواره در بخش مسئولیت های اجتماعی‬ ‫نقش برجسته ای ایفا کرده است‪ .‬در این میان ازادسازی‬ ‫زندانیان جرائم غیر عمد‪ ،‬یکی از سرفصل های مهم بانک در‬ ‫بخش مسئولیت های اجتماعی است که همواره توجه ویژه ای‬ ‫به ان شده است‪ .‬محمود خادمیان افزود‪ :‬بانک ملی ایران در‬ ‫سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا حمایت های وسیعی‬ ‫از بخش بهداشت و درمان مبنی بر خرید و اهدا تجهیزات‬ ‫پزشکی و اقالم بهداشتی و درمانی برای دانشگاه های علوم‬ ‫پزشکی مناطق محروم کشور به عمل اورده است‪ .‬همچنین‬ ‫با شیوع اپیدمی کرونا در حوزه اموزشی با توجه به برگزاری‬ ‫جلسات اموزشی به صورت غیرحضوری و عدم دسترسی دانش‬ ‫اموزان مناطق محروم به امکانات و تجهیزات الکترونیکی از‬ ‫قبیل تبلت‪ ،‬بانک ملی ایران نسبت به خرید و اهدا حدود ‪۸۰۰‬‬ ‫عدد تبلت به مبلغ ‪ ۲۰‬میلیارد ریال برای دانش اموزان ‪ ۸‬استان‬ ‫محروم کشور اقدام کرد‪.‬‬ ‫دستاوردهای مهم بانک‬ ‫گردشگری از زبان رئیس‬ ‫هیئت مدیره‬ ‫رئیس هیئت مدیره بانک گردشگری گفت‪ :‬شروع اجرای‬ ‫پروژه بانکداری دیجیتالی‪ ،‬کاهش قیمت تمام شده پول‪ ،‬به‬ ‫ثمر رسیدن بسیاری از پروژه ها و ساماندهی بدهی بازار بین‬ ‫بانکی از دستاوردهای بانک گردشگری در سال ‪ 99‬بود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری‪ ،‬حسین‬ ‫ثابتی افزود‪ :‬رعایت دقیق دستورالعمل های بانک مرکزی‪،‬‬ ‫شفافیت مالی‪ ،‬بر روی کدال قرار گرفتن به موقع صورت های‬ ‫مالی بانک و همچنین مقدمات ورود برخی شرکت ها به بازار‬ ‫سرمایه از دیگر دستاوردهای بانک به شمار می رود‪ .‬وی‬ ‫همچنین عملکرد بانک گردشگری در یک دهه فعالیت را در‬ ‫مجموع مثبت ارزیابی کرد و گفت‪ :‬بانک در یک دهه اخیر فراز‬ ‫و نشیب هایی را پشت سر گذاشت اما سرمایه گذاری های بانک‬ ‫در این مدت به گونه ای بود که عمده ان ها به مرحله سوداوری‬ ‫رسیده است‪ .‬ثابتی افزود‪ :‬بانک گردشگری در مدت ‪ 10‬سال‬ ‫فعالیت خود عالوه بر ارائه خدمات مطلوب بانکی به مردم‪ ،‬در‬ ‫بخش بین الملل خوب درخشید و توانست تمام مجوزهای الزم‬ ‫را ان هم در شرایط تحریم دریافت کند و اهدافش را به خوبی‬ ‫پیش ببرد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬اقتصاد کشور بانک محور است و در‬ ‫سال های گذشته که بازار سرمایه فعال نبود (به جز حدود یک‬ ‫سال اخیر)‪ ،‬بیشترین فشارها برای تامین مالی پروژه ها به عهده‬ ‫بازار پول بوده و بانک ها نقش مهمی در اقتصاد کشور داشتند‪.‬‬ ‫ثابتی اموزش مدیران و کارکنان را از برنامه های مهم بانک‬ ‫گردشگری برشمرد و گفت‪ :‬یکی از فعالیت های مهم بانک در‬ ‫یک دهه اخیر اموزش های مستمر به ویژه برای نیروهای جوان‬ ‫بود که این اموزش ها نقش موثری در بهبود فعالیت های بانک‬ ‫برای خدمت به مردم داشت‪.‬‬ ‫افزایش مانده تسهیالت شعب‬ ‫بانک توسعه صادرات تا پایان‬ ‫‪۱۴۰۰‬‬ ‫بانک توسعه صادرات ایران در نظر دارد با اولویت جذب‬ ‫مشتریان جدید‪ ،‬مانده تسهیالت شعب با مانده تسهیالت‬ ‫کمتر از ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد ریال را تا پایان ‪ ۱۴۰۰‬به مانده ای باالتر‬ ‫افزایش دهد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬بر اساس سیاست های اعتباری‬ ‫اتخاذ شده در بانک توسعه صادرات ایران‪ ،‬تامین مالی در بخش‬ ‫خدمات فنی و مهندسی با در نظر گرفتن مقیاس پروژه از‬ ‫طریق تجهیز کارگاه‪ ،‬از محل منابع صندوق توسعه ملی‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی و منابع بانک انجام خواهد شد‪ .‬رضا ساعدی فر معاون‬ ‫اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران دراین باره گفت‪ :‬تسریع در‬ ‫تعیین تکلیف تسهیالت غیر جاری با در نظر گرفتن شرایط روز‬ ‫کشور و گسترش پوشش خدمت رسانی به مشتریان از دیگر‬ ‫سیاست های اعتباری بانک توسعه صادرات است که با افزایش‬ ‫میزان پذیرش تعهدات بانک از طریق گشایش اعتبارات‬ ‫اسنادی داخلی و صدور ضمانت های ریالی پیگیری می شود‪.‬‬ ‫ساعدی فر افزود‪ :‬در سال جاری در فرایند اعطای تسهیالت از‬ ‫محل منابع صندوق توسعه ملی از طریق بانک توسعه صادرات‬ ‫ایران‪ ،‬سرعت عمل بیشتری به کار بسته خواهد شد‪ .‬به گفته‬ ‫ساعدی فر‪ ،‬افزایش اختیارات شعب برای تصمیم گیری های‬ ‫اعتباری‪ ،‬تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صادراتی‬ ‫و اعطای تسهیالت تولیدی صادراتی با «حداقل نرخ سود» با‬ ‫هدف پشتیبانی بیشتر از تولید در کشور در دستور کار بانک‬ ‫توسعه صادرات ایران قرار دارد‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬تامین مالی‬ ‫ریالی طرح های کوچک و متوسط با رویکرد اشتغال زایی و‬ ‫در راستای تولید محصوالت صادراتی از دیگر سیاست های‬ ‫اعتباری بانک است‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سه شنبه | ‪ 21‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4068‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪ 7‬‬ ‫واکنش هافبک ذوب اهن به‬ ‫ل‬ ‫پیشنهاداستقال ‬ ‫رکوردشکنیفرزانهفصیحی‬ ‫درمونته نگرو‬ ‫هافبک تیم فوتبال ذوب اهن به پیشنهاد باشگاه‬ ‫استقالل واکنش نشان داد‪ .‬میالد جهانی پس از پیروزی دو‬ ‫بر صفر تیم ذوب اهن مقابل استقالل اظهار داشت‪ :‬بازی‬ ‫خیلی خوبی بود‪ .‬ما در انتهای جدول بودیم و کمی استرس‬ ‫داشتیم اما بازی را بردیم‪ .‬بچه ها یکدل و همه پرتالش‬ ‫بودند‪ .‬در این تعطیالت خیلی زحمت کشیدیم و صبح و‬ ‫بعدازظهر تالش کردیم و به نتیجه هم رسیدیم‪ .‬وی در‬ ‫مورد گلزنی اش در این مسابقه گفت‪ :‬هر بازی برای من‬ ‫مهم است و باید گل بزنم‪ ،‬چون تیممان در شرایطی است‬ ‫که باید کمک کرد‪ .‬همه باید یکدست بازی کنیم‪ .‬خدا را‬ ‫شکر قسمت شد من هم گل بزنم‪ .‬هافبک تیم ذوب اهن‬ ‫در مورد اینکه گفته می شد این بازیکن در نیم فصل قرار‬ ‫است به استقالل برود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در ابتدای فصل هم‬ ‫حرفش بود ولی قسمت نشد‪ .‬در نیم فصل هم صحبت‬ ‫شد ولی اجازه دادیم باشگاه ها صحبت کنند‪ .‬به هرحال‬ ‫االن در خدمت ذوب اهن هستیم‪ .‬جهانی در مورد دیدار‬ ‫تیمش مقابل استقالل در جام حذفی هم گفت‪ :‬باید حتما‬ ‫به نحوی برنامه ریزی کنیم که یا در نیمه نخست یا در‬ ‫نیمه دوم همین طور محکم بازی کنیم تا بازی را ببریم‪،‬‬ ‫چون در جام حذفی راحت تر می شود بازی ها را در طول‬ ‫‪ 90‬دقیقه برد‪.‬‬ ‫سریع ترینبانواندوومیدانیایرانبهمقامنایب قهرمانی‬ ‫تورنمنتمیترویکادرمونته نگرودست یافت‪.‬فرزانهفصیحی‬ ‫بانوی دونده کشورمان که اردوی تمرینی خود را در کشور‬ ‫مونته نگرو پشت سر می گذارد‪ ،‬در دومین مسابقه تدارکاتی‬ ‫خود موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی و بهبود رکورد‬ ‫شخصی خود شد‪ .‬در جریان تورنمنت میترویکا‪ ،‬فصیحی‬ ‫بازمان ‪ 11/61‬به مقام نایب قهرمانی رسید و البته رکورد‬ ‫شخصی خود را بهبود بخشید‪ .‬رکورد قبلی او ‪ 11/68‬ثانیه‬ ‫بود‪ .‬در این رقابت سالومه کورا دونده افریقایی تبار کشور‬ ‫سوئیس عنوان نخست را کسب کرد‪.‬‬ ‫ذوب اهن با برنامه استقالل را‬ ‫شکست داد‬ ‫مسعود ابراهیم زاده بازیکن ذوب اهن می گوید که‬ ‫بدون شک تیم ان ها در لیگ برتر می ماند و به رتبه های‬ ‫باالتری نیز دست خواهد یافت‪ .‬مسعود ابراهیم زاده بازیکن‬ ‫ذوب اهن پس از پیروزی بزرگ تیمش مقابل استقالل‬ ‫در استادیوم ازادی گفت‪ :‬بازی خیلی خوبی بود‪ .‬توانسته‬ ‫بودیم استقالل را خوب انالیز کنیم‪ .‬ان ها جزو تیم های‬ ‫شناخته شده لیگ برتر هستند‪ .‬به طورکلی بازی کردن‬ ‫جلوی استقالل و پرسپولیس در استادیوم ازادی سخت‬ ‫است‪ 25 .‬روز تمرینات پرفشاری را پشت سرگذاشته بودیم‪.‬‬ ‫انالیزهای خوبی انجام داده بودیم‪ .‬کادر فنی و بچه های‬ ‫تیم خیلی تالش کردند و زحمت کشیدند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫در دو نوبت صبح و بعدازظهر در حال انجام تمرین و‬ ‫برگزاری جلسات انالیز بودیم ولی خدا را شکر توانستیم‬ ‫مزد تالشمان را بگیریم و بازی را برنده شدیم‪ .‬منطقی‬ ‫بازی کردیم‪ ،‬از فرصت هایمان استفاده کردیم‪ ،‬خوب‬ ‫دفاع کردیم‪ ،‬گل نخوردیم و توانستیم بازی را ببریم‪.‬‬ ‫ابراهیم زاده درباره عملکرد خط دفاعی و شهاب گردان‬ ‫نیز گفت‪ :‬ما می دانستیم استقالل خط حمله زهرداری‬ ‫دارد و قدرتشان را دربازی های اسیایی ثابت کردند؛ اما‬ ‫توانستیم با انالیزشان‪ ،‬نقطه قوتشان را شناسایی کنیم‪ .‬با‬ ‫مهار قائدی‪ ،‬دیاباته و مطهری مانع از گلزنی ان ها شدیم‪.‬‬ ‫شهاب گردان نیز گلر باتجربه ای است و یکی از بهترین‬ ‫روزهایش را پشت سر گذاشت‪ .‬حضور او به تیم کمک‬ ‫می کند و خوشحالم توانست سربلند از زمین خارج شود‪.‬‬ ‫وی درباره مصدومیت قاسم حدادی فر گفت‪ :‬واقعا از این‬ ‫مسئله خیلی ناراحت شدیم‪ .‬حدادی فر کاپیتان و بزرگ‬ ‫تیم ماست و همگی او را دوست داریم‪ .‬قلب او پیش ما‬ ‫بود و قبل از بازی با او صحبت کرده بودیم‪ .‬در یک بازی‬ ‫دوستانه این اتفاق برای او رخ داد‪ .‬خیلی تالش کرد تا‬ ‫بتواند به بازی ها برسد چون درصد پارگی رباطش خیلی‬ ‫کم بود ولی پزشکان گفتد بهتر است عمل کند‪ .‬امیدوارم‬ ‫که زودتر به میادین بازگردد و در کنار همدیگر بازی کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره داوری بازی با استقالل گفت‪ :‬فکر نمی کنم‬ ‫این بازی صحنه مشکوکی داشته باشد ولی همیشه داوران‬ ‫کمی نگاه ویژه ای به تیم های میزبان دارند حاال بماند که‬ ‫طرف مقابل استقالل یا پرسپولیس باشد‪ .‬در کل داوری‬ ‫خوبی بود اما در بعضی از صحنه ها می توانست خطاهایی‬ ‫را به نفع ما اعالم کند ولی به سود استقالل گرفت یا‬ ‫می توانست به بازیکنان ان ها کارت زرد نشان دهد که این‬ ‫اتفاق نیفتاد‪ .‬ابراهیم زاده در مورد بازی با استقالل در جام‬ ‫حذفی گفت‪ :‬ابتدا بازی با گل گهر برای ما مهم است و‬ ‫روی این دیدار تمرکز کرده ایم و پس ازان به سراغ بازی‬ ‫با استقالل می رویم‪ .‬قطعا ان ها در بازی حذفی‪ ،‬این تیمی‬ ‫نخواهند بود که مقابل ما ظاهر شدند‪ .‬استقالل حتما با‬ ‫تمرکز باال و عملکرد بهتری بازی می کند‪ .‬یک تیم باید در‬ ‫ان بازی برنده شود که امیدوارم ان تیم ذوب اهن باشد‪ .‬وی‬ ‫درباره سختی دیدار با تیم های امیر قلعه نویی گفت‪ :‬همیشه‬ ‫تیم های اقای قلعه نویی جزو مدعیان بوده و اصول خاص‬ ‫خودش را دارد و فوتبال زیبایی بازی می کند‪ .‬امیدوارم‬ ‫بتوانیم نتیجه خوبی را کسب کنیم‪.‬‬ ‫امار ناامیدکننده استقالل‬ ‫برابر اصفهانی ها‬ ‫استقالل امسال نتایج بسیار ضعیفی مقابل سپاهان و‬ ‫ذوب اهن کسب کرده است‪ .‬استقالل در نیم فصل اول در‬ ‫اصفهان با دو گل مغلوب سپاهان شد که البته در ا ن‬ ‫دیدار محمود فکری سرمربی استقالل بود‪ .‬استقاللی ها‬ ‫در بازی شان در اصفهان در برابر ذوب اهن هم به تساوی‬ ‫بدون گل رسیده بودند و یکشنبه شب در تهران با دو‬ ‫گل مغلوب این تیم شدند تا مشخص شود که با محمود‬ ‫فکری و فرهاد مجیدی مقابل تیم های اصفهانی مشکالت‬ ‫عدیده ای دارند‪ .‬استقالل در بازی با ذوب اهن چند موقعیت‬ ‫خوب خلق کرد اما درمجموع بازی ضعیفی ارائه داد و‬ ‫بسیاری از کارشناسان ذوب اهن را شایسته پیروزی قلمداد‬ ‫کردند‪ .‬در این دیدار به جز یکی دو نفر‪ ،‬بقیه بازیکنان‬ ‫استقالل اصال اماده نشان نداده و هوادارانشان را در استانه‬ ‫دربی نگران کردند‪ .‬گفتنی است استقالل از سه تقابل با‬ ‫تیم های اصفهانی و از ‪ ۹‬امتیاز ممکن‪ ،‬فقط یک امتیاز‬ ‫کسب کرده است‪.‬‬ ‫از فرارهای سریع و کشاندن توپ به کناره ها بارها خط دفاعی استقالل‬ ‫را به هم ریخته و از ضعف های دفاعی این تیم به خصوص در جناحین‬ ‫نهایت بهره را بردند‪ .‬حسینی با استفاده از برتری فیزیکی بازیکنانش در‬ ‫کنار تسلط ان ها در اجرای پرسینگ شدید و بازی تخریبی‪ ،‬تالش کرد‬ ‫با کم کردن فاصله بین خطوط تیمش و اجرای یک بازی پرفشار مانع‬ ‫بازی سازی شاگردان مجیدی شده و با استفاده از حمالت مستقیم و‬ ‫سانتر از جناحین به گل برسد‪ .‬از طرف دیگر گلزنی زودهنگام ذوبی ها‬ ‫تمرکز بازیکنان استقالل را بر هم زده و شاگردان مجیدی در نیمه‬ ‫نخست عمال بازی بدون برنامه ای را به نمایش گذاشتند و همین امر‬ ‫باعث شد تا ذوبی ها در اجرای تاکتیک های مدنظرشان موفق ظاهر‬ ‫ذوب اهن با برنامه ای کم نقص موفق به شکست استقالل شد‬ ‫جوالن سبزپوشان اصفهانی در ازادی‬ ‫شوند‪ .‬ذوبی ها در اغاز کار هوشیارانه عمل کرده و بازی شناور و‬ ‫کم اشتباهی را به نمایش گذاشتند و در نیمه نخست‪ ،‬عملکرد بدون‬ ‫نقصی داشتند‪ .‬عناصر تهاجمی ذوب اهن به ویژه حق دوست و جهانی‬ ‫نمایش کم نقص و خوبی ارائه داده و موفق شدند از کمترین فرصت ها‬ ‫بیشترین بهره را بگیرند‪ .‬تنها نکته منفی عملکرد ذوبی ها در این دیدار‬ ‫ل برتری بود که به استقالل این‬ ‫عقب نشینی پس از به ثمر رساندن گ ‬ ‫نمایش بدون نقص ذوب اهن مقابل استقالل نشات گرفته از چهار‬ ‫ذوبی ها نیز که با یک بازی کمتر نسبت به سایر رقبایش و کسب ‪18‬‬ ‫در ادامه مسابقات بهبود بخشد‪ .‬ذوب اهن هوشمندانه بازی کرد و پیروز‬ ‫فرصت را داد که ان ها را تحت فشار قرار دهد و موقعیت های متعددی‬ ‫فاکتور امادگی باالی روحی‪ ،‬انالیز دقیق‪ ،‬انتخاب تاکتیک درست‬ ‫امتیاز در رده پانزدهم جدول قرار داشتند‪ ،‬با توجه به نتایج سایر دیدارها‬ ‫شد؛ حسینی یکشنبه شب گذشته تیمش را با ارایش ‪ 4-2-3-1‬به زمین‬ ‫را خلق کنند‪ ،‬بااین حال درخشش شهاب گردان و عملکرد درخشان‬ ‫و هماهنگی کامل بازیکنان با تاکتیک انتخابی مجتبی حسینی بود‪.‬‬ ‫برای فرار از منطقه خطر به سه امتیاز این دیدار نیاز داشتند و با شکست‬ ‫فرستاده بود و قصد داشت با واگذاری مالکیت توپ به حریف‪ ،‬استقالل‬ ‫مدافعان ذوب اهن اجازه نداد شاگردان مجیدی از موقعیت هایشان بهره‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬ذوب اهن دریکی از حساس ترین بازی های لیگ‬ ‫استقالل توانستند جایگاهش را بهبود بخشیده و روند موفقیت هایش‬ ‫را به یک سوم میانی زمین کشانده و در ضد حمالت‪ ،‬فشار را روی خط‬ ‫ببرند‪ .‬سبزپوشان اصفهانی در نیمه دوم بازی بسته و تخریبی ارائه داده‬ ‫پیروزی ارزشمندی را به دست اورد تا عالوه بر کسب سه امتیاز حساس‪،‬‬ ‫را ادامه دهند‪ .‬استقالل با این شکست ‪ 34‬امتیازی باقی مانده و با دو‬ ‫دفاع شکننده استقالل باال ببرد و با توجه به ضعف شاگردان مجیدی‬ ‫و تالش داشتند با واگذار کردن مالکیت توپ و میدان به استقالل‪،‬‬ ‫روند موفقیت های این تیم در نیم فصل دوم ادامه دار شده و سبزپوشان‬ ‫بازی کمتر رده سوم جدول قرار دارد‪ ،‬ذوبی ها نیز با کسب این سه‬ ‫در کانال های کناری‪ ،‬مدافعان این تیم را وادار به اشتباه کرده و از ضعف‬ ‫کنترل فضاهای زمین را در دست گرفته و با استفاده از دفاع فشرده و‬ ‫اصفهانی سالم دوباره ای به لیگ داشته باشند‪ .‬نتیجه تقابل ذوب اهن‬ ‫امتیاز ‪ 21‬امتیازی شده و به رده سیزدهم جدول رسیدند‪ .‬ذوبی ها در‬ ‫استقاللی ها روی ارسال های بلند و خالهای موجود در عمق دفاع این‬ ‫بازی تخریبی مانع گلزنی شاگردان مجیدی شوند و در ضد حمالت به‬ ‫و استقالل‪ ،‬عالوه بر دو تیم برای تیم های سپاهان و پرسپولیس نیز از‬ ‫شرایطی به مصاف استقالل رفته بودند که حضور ابی پوشان پایتخت در‬ ‫تیم نهایت بهره را ببرد‪ .‬حسینی برای خنثی کردن قدرت خط میانی‬ ‫فکر گلزنی باشند‪ .‬شیوه ای که درنهایت جواب داد و سبزپوشان اصفهانی‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار بود و با توجه به تساوی ال کالسیکو در اصفهان‪،‬‬ ‫رقابت های لیگ قهرمانان اسیا‪ ،‬فرصت خوبی برای اماده سازی در اختیار‬ ‫استقالل‪ ،‬تعداد هافبک های ذوب اهن را افزایش داده و با استفاده از‬ ‫توانستند با به ثمر رساندن گل دوم سه امتیاز بازی را به دست اوردند‪.‬‬ ‫پیروزی استقالل می توانست معادالت قهرمانی را وارد فاز تازه ای کند‪.‬‬ ‫ان ها گذاشته بود و سبزپوشان اصفهانی برای بازگشت دوباره به لیگ‪،‬‬ ‫دو هافبک دفاعی‪ ،‬کمربند میانی تیمش را مستحکم کرده بود‪ .‬ذوبی ها‬ ‫نگاهی به امار بازی نشان می دهد که ذوب اهن اگرچه در تمام برگ‬ ‫ابی پوشان استقالل با توجه به دو بازی کمتر نسبت به سپاهان و در پیش‬ ‫امید زیادی به سه امتیاز این دیدار بسته بودند‪ .‬ذوب اهن در نیم فصل‬ ‫در این بازی از برتری عددی که در میانه میدان داشتند‪ ،‬نهایت بهره را‬ ‫خریدهای فوتبالی ازجمله مالکیت توپ‪ ،‬تعداد و دقت پاس و تعداد و‬ ‫بودن شهراورد تهران‪ ،‬شانس این را داشتند تا با شکست دادن ذوب اهن‬ ‫دوم از پنج بازی خود دو برد‪ ،‬یک تساوی و دوشکست به دست اورده‬ ‫برده و با استفاده از پرسینگ شدید و دوندگی بی امان‪ ،‬ارتباط بین خط‬ ‫دقت شوت عملکرد ضعیف تری نسبت به استقالل به جای گذاشته اما‬ ‫فاصله خود را با صدر جدول کاهش دهند اما در عمل این اتفاق رخ‬ ‫و پیروزی ان ها مقابل استقالل‪ ،‬ذوب اهن را با یک بازی کمتر نسب‬ ‫حمله و هافبک قدرتمند و خالق تیم استقالل را قطع و در نیم ه نخست‬ ‫در استفاده از موقعیت های گلزنی خوب عمل کرده و باوجود امید به گل‬ ‫نداد تا شانس مجیدی و تیمش برای قهرمانی کاهش یابد‪ .‬در ان سو‬ ‫به سایر رقبا از منطقه خطر کامال دور کرده و می تواند روند این تیم را‬ ‫اجازه خلق موقعیت چندانی به ان ها ندادند‪ .‬شاگردان حسینی با استفاده‬ ‫پایین تر پیروز میدان شوند‪.‬‬ ‫سقوط ذوب اهن حتی به شوخی هم قشنگ نیست‬ ‫تیـم فوتبـال ذوب اهـن در هفتـه بیسـت و دوم لیـگ‬ ‫برتـر موفق شـد شـب گذشـته تیم اسـتقالل تهـران را‬ ‫ورزشـگاه ازادی با دو گل شکسـت بدهـد‪ .‬ذوب اهن در‬ ‫حـال حاضر بـا ‪ ۲۱‬امتیـاز در رده سـیزدهم جدول لیگ‬ ‫قرار دارد‪ .‬مجتبی فریدونی مدیرعامل باشـگاه ذوب اهن‬ ‫گفـت‪ :‬قبل از بـازی مطمئن بـودم که می توانیـم برنده‬ ‫بشـویم‪ .‬درسـت اسـت بازیکنان مـا چند هفته مسـابقه‬ ‫نداشـتند اما سـخت کارکردند‪ .‬از سـوی دیگر اسـتقالل‬ ‫در لیـگ قهرمانـان اسـیا شـرکت کـرد و خسـتگی‬ ‫و شـاید غـرور صعـود اسـیایی را هـم داشـت و تحـت‬ ‫تاثیـر بـازی بعـد بـا پرسـپولیس هم بـود‪ .‬همـه عوامل‬ ‫دست به دسـت هـم داده بود تـا برنده شـویم‪ .‬وی بابیان‬ ‫اینکـه ذوب اهـن هنـوز در منطقه خطر سـقوط به لیگ‬ ‫دسـته اول قـرار دارد‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬نیم فصـل نخسـت‬ ‫ان قـدر امتیـاز ازدسـت داده ایم که حاال هرچـه می بریم‪،‬‬ ‫جایگاهمـان در جدول خیلـی تکان نمی خـورد‪ .‬با توجه‬ ‫بـه اینکـه نسـاجی هم بازی خـود را در این هفتـه پیروز‬ ‫شـده بـود‪ ،‬نیـازم مبرم به سـه امتیـاز دیدار با اسـتقالل‬ ‫داشـتیم‪ .‬هرچند در کل بازی اسـانی در لیگ نداریم اما‬ ‫به تدریـج شـرایط مسـابقه ای ذوب اهـن بهتر می شـود‪.‬‬ ‫مدیرعامـل باشـگاه ذوب اهـن در پاسـخ بـه این سـوال‬ ‫کـه ایـا می توانـد قولـی بـرای بقای ایـن تیـم در لیگ‬ ‫برتـر بدهـد؟ تصریح کـرد‪ :‬قول کـه نمی شـود داد ولی‬ ‫حتـی شـوخی سـقوط ذوب اهـن هـم قشـنگ نیسـت‪.‬‬ ‫اوج گیری بداخالقی در الکالسیکوی‬ ‫فوتبال ایران‬ ‫بــازی تیم هــای ســپاهان و پرســپولیس کــه به‬ ‫الکالسیکوی فوتبال ایران معروف است درنهایت با نتیجه‬ ‫تســاوی یک بریک به پایان رسید‪ .‬این بازی که به لحاظ‬ ‫فنی فاصله زیادی با دیدار های قبلی این دو تیم داشت‪ ،‬با‬ ‫حواشی و درگیری همراه شد‪ .‬این حواشی از همان زمان‬ ‫ورود پرســپولیس به اصفهان اغاز و تا پس از بازی هم‬ ‫ادامه داشــت‪ .‬زمانی که بازیکنان در حال خروج از زمین‬ ‫و رفتن به رختکن بودند این حواشــی به اوج خود رسید‬ ‫و بازیکنان هر دو تیم اقــدام به یقه گیری و کتک کاری‬ ‫یکدیگر کردند‪ .‬بازیکنان هر دو تیم سپاهان و پرسپولیس‬ ‫نشــان دادند که ذره ای از رفتار حرفه ای رایج در فوتبال‬ ‫دنیا را نمی دانند‪ .‬به همین خاطر هم باشــگاه سپاهان و‬ ‫هم باشگاه پرسپولیس باید پاســخگوی اتفاقاتی باشند‬ ‫که به هیچ عنوان در شــان فوتبال ایران نیست‪ .‬شاید اگر‬ ‫مماشــات کمیتــه انضباطی در‬ ‫اتفاقاتی ازاین دست نبود حاال کار‬ ‫به جایی نمی رســید که بازیکنان‬ ‫این گونه از خجالت هم دربیایند‪.‬‬ ‫دســتمزد بازیکنان ســپاهان و‬ ‫پرســپولیس روی هم رفته بیشتر‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان اســت اما‬ ‫سوال اینجاست که چرا باید این‬ ‫دستمزد به خاطر عملکرد ضعیف‬ ‫فنــی ان ها و البتــه کتک کاری‬ ‫ان ها پرداخت شــود‪ .‬اگر چنین‬ ‫اتفاقــی دریکــی از لیگ هــای‬ ‫معتبــر دنیا رخ مــی داد در وهله‬ ‫اول بازیکنان خاطی توســط باشگاه هایشــان به شــدت‬ ‫مجازات و تنبیه می شدند اما پس از پایان بازی سپاهان و‬ ‫پرسپولیس‪ ،‬مسئوالن هر دو تیم در تالش هستند طرف‬ ‫مقابل را مقصر جلوه دهند‪.‬‬ ‫بـه مانـدن در لیـگ برتـر امیدواریـم‪ .‬خوشـبختانه کادر‬ ‫فنـی خیلـی خوبـی داریـم کـه سـخت کوش و جـدی‬ ‫هسـتند و شـبانه روز تلاش می کننـد‪ .‬فریدونـی درباره‬ ‫پـاداش به بازیکنـان ذوب اهن بعدازاین پیـروزی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طبـق ایین نامـه بعـد از هر برد یـک پـاداش داریم ولی‬ ‫پـاداش بـازی بـا اسـتقالل یـک مقـدار خاص تـر بـود‪.‬‬ ‫بـه گفتـه مدیرعامل ذوب اهـن‪ ،‬اعضای ایـن تیم برای‬ ‫بـازی بـا گل گهر تا روز چهارشـنبه در تهـران می مانند‬ ‫و سـپس بـرای دیـدار بـا گل گهـر راهـی سـیرجان‬ ‫می شـوند‪ .‬ذوبی هـا سـپس بـا پـرواز چارتر از سـیرجان‬ ‫بـه اصفهـان می رونـد تا دوباره بـرای دیدار با اسـتقالل‬ ‫به تهـران سـفر کنند‪.‬‬ ‫پایـان حلقـه زدنـد و بـه عـدم اعالم هند به سـود سـپاهان‬ ‫چسـبیده به محوطه جریمـه حریف اعتـراض کردند‪ .‬ضمن‬ ‫ان کـه اعتـراض دیگر سـپاهانی ها بـه پایان بـازی در دقیقه‬ ‫‪ 95‬بـود در شـرایطی مصدومیـت حسـین کنعانـی زادگان‬ ‫باعـث شـده بـود تـا فرصـت زیـادی از وقت هـای اضافـی‬ ‫بـازی نیـز تلـف شـود و شـاگردان نویدکیـا توقعشـان ایـن‬ ‫بـود کـه داور بـازی این مسـئله را لحـاظ کند وقـت اضافی‬ ‫بیشـتری را اعلام کنـد اما ایـن اتفـاق رخ نداد تا بـازی در‬ ‫راس دقیقـه ‪ 95‬بـا نتیجـه تسـاوی بـه پایـان برسـد‪.‬‬ ‫مشکل خاصی در بازی سپاهان و پرسپولیس پیش نیامد‬ ‫نماینــده فدراســیون فوتبــال در بــازی ســپاهان و‬ ‫پرســپولیس گفــت‪ :‬به جــز اتفاق هایــی جزئــی‬ ‫مشــکل خیلــی خاصــی در ایــن مســابقه ایجــاد نشــد‪.‬‬ ‫امیرعلــی داودزاده دربــاره حواشــی و اتفاقــات دیــدار‬ ‫ســپاهان و پرســپولیس در هفتــه بیســت و دوم لیــگ‬ ‫برتــر اظهــار داشــت ‪ :‬باوجــود صحبت هایــی کــه از‬ ‫قبــل مطــرح شــد مشــکل خاصــی در طــول برگــزاری‬ ‫بــازی بــه وجــود نیامــد و دو تیــم خیلــی راحــت‬ ‫فوتبــال بــازی کردنــد‪ .‬پــس از پایــان بــازی یکــی از‬ ‫بازیکنــان پرســپولیس از تصویربــردار خواســت فیلــم‬ ‫نگیــرد و همیــن امــر اتفاقــی جزئــی را بــه وجــود اورد‪.‬‬ ‫البتــه هیــچ زدوخــوردی اتفــاق نیفتــاد‪ .‬بالفاصلــه هــم‬ ‫بــا ورود نیــروی انضباطــی و یــگان ویژه ایــن ماجــرا‬ ‫تمــام شــد‪ .‬وی دربــاره اینکــه بــه نظــر می رســد‬ ‫لــب مهــرداد خانبــان‪ ،‬انالیــزور تیــم پرســپولیس در‬ ‫جریــان همیــن اتفــاق پــاره شــده اســت‪ ،‬توضیــح‬ ‫داد‪ :‬مــن ایــن موضــوع راندیــدم و طبــق نظارتــی‬ ‫کــه داشــتم بــا ایــن مــورد برخــورد نکــردم‪ .‬نماینــده‬ ‫فدراســیون فوتبــال در بــازی ســپاهان و پرســپولیس‬ ‫دربــاره اتفاق هــای قبــل از ایــن مســابقه و اعتــراض‬ ‫باشــگاه پرســپولیس بــه تجمــع هــواداران ســپاهان‬ ‫و تعــدادی موتورســوار در مقابــل هتــل ایــن تیــم‬ ‫گفــت ‪ :‬یــگان ویــژه و نیــروی انتظامــی از زمــان ورود‬ ‫تیــم پرســپولیس بــا چندیــن نیــرو رفت وامــد ایــن‬ ‫تیــم از فــرودگاه بــه هتــل‪ ،‬از هتــل تــا ورزشــگاه تــا‬ ‫فــرودگاه را کنتــرل کردنــد و انجــا هــم اتفــاق خیلــی‬ ‫خاصــی پیــش نیامــد‪ .‬داودزاده تصریــح کــرد‪ :‬بســیاری‬ ‫از ایــن افــرادی کــه مقابــل هتــل تجمــع کــرده‬ ‫بودنــد هــوادار خــود پرســپولیس بودنــد و در میــان‬ ‫ان هــا تعــدادی هــوادار ســپاهان هــم حضــور داشــتند‬ ‫تیم العربی با درخشش سعید برخورداری به مقام دوم‬ ‫لیگ هندبال قطر دست یافت‪ .‬تیم هندبال العربی قطر‬ ‫که سعید برخورداری سنگربان تیم ملی هندبال ایران‬ ‫گ ستارگان در‬ ‫را به خدمت دارد در اخرین دیدار از لی ‬ ‫هفته هجدهم به مصاف تیم الوکره رفت که موفق شد‬ ‫این تیم را با نتیجه ‪ 28‬بر ‪ 25‬شکست دهد‪ .‬تیم العربی‬ ‫با این برد ‪ 46‬امتیازی شد و بعد الدحیل ‪ ۴۷‬امتیازی‬ ‫صدرنشین با کسب مقام دوم و نایب قهرمانی لیگ‬ ‫ستارگان را به پایان رساند‪ .‬برخورداری در این دیدار برای‬ ‫تیمش ‪ 40‬دقیقه در چهارچوب دروازه قرا ر گرفت و ‪12‬‬ ‫سیو به نمایش گذاشت‪ .‬دروازه بان تی م العربی پیرامون‬ ‫این بازی اظهار داشت‪ :‬با توجه به اینکه تیم الدحیل‬ ‫بازی هم زمان را برد موفق شد با یک امتیاز بیشتر عنوان‬ ‫قهرمانی را کسب کند و ما هم الوکره را شکست دادیم‪.‬‬ ‫درصورتی که اگر الوکره تیم ما را شکست می داد این‬ ‫تیم قهرمان می شد‪ .‬به نوعی برد ما مقابل الوکره سبب‬ ‫شد تا الدحیل به مقام قهرمانی برسد‪ .‬وی افزود‪ :‬نبود‬ ‫بازیکنان اصلی در کنار تیم به ما صدمه وارد کرد و کرونا‬ ‫باعث شد تا ما قهرمانی را از دست بدهیم‪ .‬چراکه در‬ ‫حساس ترین مقطع از بازی های لیگ دو نفر از بازیکنان‬ ‫ما به کرونا ویروس مبتال شدند و شکست نزدیک مقابل‬ ‫الدحیل قهرمان در هفته شانزدهم باعث شد تا صدر را از‬ ‫دست بدهیم‪ .‬برخورداری ادامه داد‪ :‬برای نخستین فصل‬ ‫حضور در لیگ ستارگان قطر مقام نایب قهرمانی واقعا‬ ‫ارزشمند است و خوشحالم مقامات و مسئوالن باشگاه‬ ‫از عملکرد من و تیم در طول این فصل رضایت کامل‬ ‫را داشتند و در حال حاضر مدیران تیم به دنبال جذب‬ ‫چند بازیکن مطرح برای حضور قدرتمند در جام امیرکاپ‬ ‫قطر می باشند‪ .‬عضو ایرانی تیم العربی در پایان گفت‪:‬‬ ‫جام امیر کاپ قطر یکی از مهم ترین جام های قطر است‬ ‫و این جام از روز جمعه بعدی با حضور چهار تیم اول‬ ‫لیگ برگزار خواهد شد و تیم العربی کاپیتان تیم ملی‬ ‫مصر را جذب کرده تا در این مسابقات به عنوان قهرمانی‬ ‫دست یابد‪.‬‬ ‫شرافت در فوتسال ایران‬ ‫موج می زند‬ ‫اعتراض سپاهانی ها به سوت داور‬ ‫در بازی جنجالی‬ ‫در لحظات پایانی مسـابقه سـپاهان و پرسپولیس برخورد‬ ‫توپ به دسـت هافبک سرخ پوشـان باعث جنجالی دیگر در‬ ‫زمین مسـابقه شـد‪ .‬در شرایطی که شـاگردان محرم نویدکیا‬ ‫در تکاپـو بـرای ثبت یـک کامبک بودند و می خواسـتند بعد‬ ‫از ان که گل تسـاوی را توسط محبی وارد دروازه پرسپولیس‬ ‫کـرده بودند‪ ،‬گل برتـری را در این‬ ‫مصـاف خانگـی و فـوق حسـاس‬ ‫بـه ثمـر برسـانند و در لحظـات‬ ‫پایانـی بـازی تحـت کنتـرل‬ ‫طالیی پوشـان بـود؛ در دقیقـه‬ ‫‪ ،94‬ارسـال مرتضـی منصوری به‬ ‫حوالی محوطه جریمه پرسـپولیس‬ ‫بـا دفـع پهلـوان هافبـک‬ ‫پرسـپولیس همـراه شـد کـه در‬ ‫ایـن صحنـه تـوپ برخـوردی‬ ‫بـا دسـت هافبـک سرخ پوشـان‬ ‫داشـت‪ .‬بعدازایـن صحنـه و در‬ ‫یـک فعل وانفعـال‪ ،‬بیـژن حیدری‬ ‫کـه اعتقـادی بـه هند پهلوان نداشـت در سـوت خـود دمید‬ ‫تـا بازیکنـان سـپاهان به شـدت علیـه تصمیـم داور بـازی‬ ‫موضع گیـری کننـد‪ .‬جالل الدیـن علی محمـدی‪ ،‬سـروش‬ ‫رفیعـی و یاسـین سـلمانی در مقابـل حیدری پس از سـوت‬ ‫درخششلژیونراصفهانی‬ ‫هندبال در لیگ قطر‬ ‫امــا نیــروی انتظامــی ایــن افــراد را متفــرق کــرد‪.‬‬ ‫تمــام ایــن اتفاق هــا را هــم بــه کمیتــه انضباطــی‬ ‫فدراســیون فوتبــال گــزارش می کنیــم‪ .‬بــرای ایــن‬ ‫مســابقه نماینــده ویــژه ای بــه اصفهــان رفتــه بــود و‬ ‫گــزارش داور‪ ،‬مــن و ایــن نماینــده بــه مراجــع ارســال‬ ‫می شــود‪ .‬وی دربــاره اینکــه باشــگاه پرســپولیس‬ ‫مدعــی اســت بــرای اتوبــوس ایــن تیــم در زمــان ورود‬ ‫بــه ورزشــگاه مشــکالتی ایجادشــده اســت‪ ،‬عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬یــگان ویــژه‪ ،‬نیــروی انتظامــی و مــا چنیــن‬ ‫چیــزی ندیدیــم‪.‬‬ ‫سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اعتقاد دارد شرافت‬ ‫در فوتسال ایران موج می زند و همه تیم ها در هفته پایانی‬ ‫برای اعتبار خود بازی می کنند‪ .‬وحید شمسایی درباره دیدار‬ ‫پایانی تیمش در لیگ برتر فوتسال اظهار داشت‪ :‬ما به امید‬ ‫زنده هستیم وزندگی همین است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امسال‬ ‫واقعا سال سختی برای ما بود‪ .‬وقتی می گویم تیم ما با‬ ‫کمبود مهره مواجه است‪ ،‬خیلی ها این موضوع را متوجه‬ ‫نمی شوند اما در همین جا می خواهم این موضوع مشخص‬ ‫شود‪ .‬قدرت بهادری‪ ،‬میثم برمشوری‪ ،‬وحید شفیعی و‬ ‫بهروز جعفری را به دلیل مصدومیت و حمید احمدی را به‬ ‫علت مشکل انضباطی از دست دادیم و در بازی با سن ایچ‬ ‫هم سروش احمدنیا به دلیل مصدومیت دیدار اخر را از‬ ‫دست داد‪ .‬در دیدار اخر با مقاومت البرز خیالم راحت است‬ ‫که حق بازیکنی را نمی خورم چراکه کال ‪ ۱۰‬نفر برای‬ ‫بازی داریم و دیگر نیازی نیست لیست ‪ ۱۲‬نفره بدهیم‪.‬‬ ‫سرمربی گیتی پسند اضافه کرد‪ :‬از دیدار با کراپ‪ ،‬یک تیم‬ ‫رفاقتی و منسجم شدیم و برای ابروی خودمان تالش‬ ‫کردیم‪ .‬به نظر من هر تیمی که در پایان قهرمان لیگ‬ ‫شود‪ ،‬شایستگی ان را دارد‪ .‬پیشاپیش به قهرمان لیگ‬ ‫تبریک می گویم و به طورقطع بعد از پایان بازی به تیم‬ ‫قهرمان تبریک می گویم‪ .‬به طورقطع می گویم که شرافت‬ ‫در فوتسال ما موج می زند و همه تیم ها در هفته پایانی‬ ‫برای اعتبار خود بازی می کنند‪ .‬شمسایی عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫هفته اخر با مقاومتی بازی داریم که در این فصل از ما‬ ‫امتیاز گرفت و عملکرد بسیار خوبی داشت‪ .‬امیدوارم در‬ ‫این بازی هم بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم و سه‬ ‫امتیاز بازی را از ان خود کنیم‪ .‬کاپیتان اسبق تیم ملی‬ ‫فوتسال بیان داشت‪ :‬همه کوتاهی و بلندی های تیم در‬ ‫این فصل به گردن من است‪ .‬بازیکنان تمام توان خود را‬ ‫به کار گرفتند و علیرضا جنتی مدیرعامل و محمدحسین‬ ‫عراقی زاده قائم مقام باشگاه گیتی پسند در این فصل تیم‬ ‫را بسیار حرفه ای اداره کردند‪ .‬فوتسال از این باال و پایین ها‬ ‫زیاد دارد‪ .‬در هفته اخر در ابتدا باید بازی را ببریم و بعدازان‬ ‫هرچه که خدا خواست‪ ،‬همان می شود‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫امسال لیگ بسیار فشرده ای داشتیم و خوشحالم بازی ها‬ ‫تمام می شود وگرنه باید در ادامه با چهار یا پنج بازیکن‬ ‫به مصاف رقبا می رفتیم‪ .‬جا دارد از ارش جابری رئیس‬ ‫سازمان لیگ نیز تشکر کنم چراکه او توانست بعد از‬ ‫سختی های زیادی که در ابتدا برای شروع لیگ وجود‬ ‫داشت‪ ،‬برنام ه بازی ها را به صورت بسیار منظمی اجرا کند‪.‬‬ ‫اسطوره فوتسال کشورمان در پایان گفت‪ :‬از وقتی یادم‬ ‫است تیم فوتسال ایران همیشه جزو شش تیم فوتسال‬ ‫دنیا بوده و همه باید به فکر موفقیت این رشته باشند‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه | ‪ 21‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4068‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪11May2021 | 4068‬‬ ‫دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان‬ ‫خدایا روزى کن مرا در ان فضیلت شب قدر را وبگردان در ان کارهاى مرا از سختى به اسانى وبپذیر عذرهایم وبریز از‬ ‫من گناه وبارگران را اى مهربان به بندگان شایسته خویش‪.‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫مدیرعامـل انجمن حفاظت از پرنـدگان اوای بوم گفت‪:‬‬ ‫تازه تریـن بـراورد جمعیتـی پرنـدگان در زمسـتان ‪ ۹۹‬از‬ ‫کاهـش تنـوع گونه ای پرندگان در اسـتان اصفهان حکایت‬ ‫دارد که ناشـی از سـال ها خشـکی ممتد اسـت‪.‬‬ ‫ایمـان ابراهیمی در گفتگو با مهـر بابیان اینکه جمعیت‬ ‫پرنـدگان بومی و مهاجر اسـتان اصفهان بر اسـاس اخرین‬ ‫سرشـماری در سـال گذشـته نسـبت بـه سـال ‪ ۹۸‬تفاوت‬ ‫چندانـی نداشـته اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬یکـی از اتفاقـات‬ ‫نگران کننـده کاهـش تنـوع گونه هـای پرنـدگان اسـت‬ ‫و تنـوع پرنـدگان اسـتان به سـرعت در حـال کـم شـدن‬ ‫اسـت‪ .‬او افـزود‪ :‬انجمـن اوای بـوم بـا همراهـی اداره کل‬ ‫محیط زیسـت اصفهـان در سرشـماری زمسـتان سـال‬ ‫‪ ،۹۹‬دوازده سـایت را در اسـتان مـورد اماربـرداری قـرارداد‬ ‫کـه ایـن سـایت ها شـامل سـد حنـا‪ ،‬سـد قـره اقاچ‪ ،‬سـد‬ ‫زاینـده رود‪ ،‬تصفیه خانه های جنوب و شـمال شـهر اصفهان‬ ‫و شاهین شـهر‪ ،‬حوضچه هـای پاالیشـگاه شـهید منتظری‬ ‫اصفهـان‪ ،‬تـاالب بین المللـی گاوخونـی‪ ،‬سـد گلپایـگان‪،‬‬ ‫تصفیه خانـه بیولوژیکـی ذوب اهـن‪ ،‬دریاچـه قایقرانـی‬ ‫ذوب اهـن و سـد تنظیمـی زاینـده رود بودنـد کـه درنتیجه‬ ‫ایـن سرشـماری کاهش نسـبی تنـوع گونه ای پرنـدگان را‬ ‫در سـطح اسـتان شـاهد بودیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کاهش تنوع گونه ای پرندگان نتیجه سال ها‬ ‫خشکی ممتد است‬ ‫مدیرعامـل انجمـن حفاظـت از پرنـدگان اوای بـوم‬ ‫کاهـش تنـوع گونـه ای پرنـدگان را در تاالب هـا و سـایر‬ ‫زیسـتگاه های استان‪ ،‬حاصل خشـکی های ممتد سال های‬ ‫گذشـته دانسـت و خاطرنشـان کرد‪ :‬اگر درگذشـته در یک‬ ‫تـاالب ‪ ۴۰‬گونـه پرنده وجود داشـت اکنون نیمـی از ان ها‬ ‫از بیـن رفتـه امـا جمعیـت نیمی دیگـر افزایش داشـته که‬ ‫جـای خالـی گونه هـای ازدسـت رفته را پرکـرده اسـت بـر‬ ‫همیـن اسـاس در سرشـماری تفـاوت چندانـی در جمعیت‬ ‫مشـاهده نمی شـود امـا در تعـداد گونه هـا تفـاوت بسـیار‬ ‫زیـادی دیده می شـود‪ .‬نویسـنده کتاب مهاجـرت پرندگان‪،‬‬ ‫پرنـدگان مهاجـر ایـران ابراز داشـت‪ :‬تنـوع گونه ها اهمیت‬ ‫زیـادی دارد زیـرا نشـان دهنده سلامت زیسـتگاه و چرخه‬ ‫اکوسیسـتم اسـت و زمانی کـه تنوع کاهش یابـد درنهایت‬ ‫بـه نابـودی این چرخـه منجر می شـود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬چهــار گونه مهاجر کمیــاب در تاالب های‬ ‫اصفهان مشاهده شد‬ ‫ابراهیمی همچنین از مشـاهده و ثبت چهار گونه پرنده‬ ‫کمیاب در اسـتان اصفهان اشـاره کرد و گفت‪ :‬از گونه های‬ ‫مهمـی کـه فروردین مـاه امسـال دریکـی از تاالب هـای‬ ‫فصلـی در جنوب شـرقی شـهرضا مشـاهده کردیـم اردک‬ ‫گیالر بود که دسـتکم در هشـت سـال گذشـته در سـطح‬ ‫اسـتان دیده نشـده بود درحالی که اردک گیلار را تا همین‬ ‫‪ ۱۰‬سـال پیـش به راحتـی می شـد در زاینـده رود مشـاهده‬ ‫کـرد‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬در جریـان سرشـماری زمسـتان سـال‬ ‫گذشـته در تاالب هـای اسـتان اصفهـان همچنیـن اردک‬ ‫سرسـفید و اردک بلوچـی مشـاهده شـد کـه هـر دو از‬ ‫گونه هـای ابزی و کمیاب کشـور هسـتند و بـرای چندمین‬ ‫بـار گذر عقاب دریایی دم سـفید را در اصفهـان ثبت کردیم‬ ‫کـه از گونه هـای بسـیار مهم کشـور محسـوب می شـود و‬ ‫مشـاهده ایـن پرنـده نشـان می دهند اصفهان مسـیر ثابت‬ ‫گـذر عقاب دم سـفید از روسـیه به سـمت افریقـا در فصل‬ ‫مهاجرت اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نیم قرن کشتار پرندگان مهاجر در ایران‬ ‫مدیرعامـل انجمـن حفاظـت از پرنـدگان اوای بـوم‬ ‫وضعیـت پرنـدگان مهاجـر در ایـران را در سـال های اخیـر‬ ‫ناراحت کننـده دانسـت و افزود‪ :‬اتفاقات ناخوشـایندی مانند‬ ‫کشـتار پرنـدگان در فریدونکنـار یـا خوزسـتان و مشـکل‬ ‫فالمینگوهـا در بختـگان موضـوع جدیـدی نیسـت زیـرا‬ ‫بـرای دهه هـا در کشـور مـا رخ داده و جالـب اسـت بدانیـد‬ ‫مشـکلی کـه هم اکنـون بـرای فالمینگوهـا در بختـگان‬ ‫ایجادشـده قبـل از انقلاب بیش از چهل سـال پیش برای‬ ‫سـال های متمادی در اسـتان های مرکزی و قـم نیز اتفاق‬ ‫افتـاده اسـت‪ .‬ایـن فعـال محیط زیسـت اضافه کـرد‪ :‬امروز‬ ‫ایـن رخدادهـا تبدیـل بـه خبـر می شـود و وقایعی نیسـت‬ ‫کـه تنها در پرونده های محیط زیسـت بایگانی و انبار شـود‬ ‫زیـرا ایـن موضوعات اهمیـت یافته و در مـورد ان صحبت‬ ‫می شـود‪ ،‬به اعتقاد من این امر بسـیار خوشـایند اسـت که‬ ‫افـکار عمومی و رسـانه ها نسـبت به موضـوع حیات وحش‬ ‫و به ویـژه پرنـدگان مهاجـر حساسـیت و اهمیت بیشـتری‬ ‫نشـان می دهنـد‪ .‬ابراهیمـی بـا اشـاره بـه اینکـه خشـکی‬ ‫تاالب هـا در سـال های اخیـر بشـدت افزایش یافتـه و‬ ‫بسـیاری از زیسـتگاه های تاالبـی کشـور ازدسـت رفته‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬امـا کشـتار پرنـدگان مهاجـر از قدیـم بوده‬ ‫اسـت و خشک سـالی پدیـده ای اسـت که هرسـال بیشـتر‬ ‫از قبـل گریبـان گیـر کشـورمان می شـود‪ ،‬باوجودایـن بـه‬ ‫اینده خوشـبین هسـتم زیـرا به رغم مشـکالت موجـود‪ ،‬از‬ ‫سـوی دیگر شـاهد هسـتیم که افراد بیشـتری به پرندگان‬ ‫و حیات وحـش و طبیعـت توجـه می کنند‪ .‬نویسـنده کتاب‬ ‫مهاجـرت پرنـدگان‪ ،‬پرنـدگان مهاجـر ایـران بابیـان اینکه‬ ‫رویکـرد کشـور بـرای حفاظـت حیات وحـش و ازجملـه‬ ‫پرندگان مهاجر باید بیش از انکه پلیسـی باشـد‪ ،‬اموزشـی‬ ‫شـود‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬پرنـدگان به عنـوان موجودات زنـده ای که‬ ‫در همسـایگی مـا زندگـی می کننـد‪ ،‬حـق حیـات دارنـد و‬ ‫وجودشـان سلامت حیـات انسـان را تضمیـن کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رویکرد حفاظتی حیات وحش باید تغییر کند‬ ‫ابراهیمـی تصریـح کـرد‪ :‬کشـور مـا بـرای انکـه بـه‬ ‫زیسـتگاه مناسـبی برای پرندگان مهاجر تبدیل شـود بیش‬ ‫از هـر چیـز بـه تعدیـل دیـدگاه و رویکـرد خـود نسـبت به‬ ‫حیات وحـش نیـاز دارد درحالی کـه دیـدگاه حفاظتـی مـا در‬ ‫نیم قـرن گذشـته هیچ تغییـری نکـرده اسـت و همان گونه‬ ‫کـه پنجاه سـال پیش بـا رویکرد پلیسـی در مناطـق دنبال‬ ‫شـکارچیان می رفتیـم امـروز هـم همیـن وضعیـت اسـت‬ ‫کـه در صـورت تـداوم ایـن رونـد بـه نظـر می رسـد اندک‬ ‫داشـته های میـراث طبیعی مـان را نیز از دسـت خواهیم داد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل انجمـن حفاظت از پرنـدگان اوای بوم با اشـاره‬ ‫بـه اینکـه ایـران از شـاهراه های مهاجرتی پرندگان اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬این هـا زمانـی که از کشـور مـا عبور می کننـد‪ ،‬گذر‬ ‫ان هـا بسـیار به تاالب هـای کوچک فصلی وابسـته اسـت‬ ‫و درحالی کـه پـرواز می کننـد مـدام در ابگیرهـای فصلـی‬ ‫حاصـل از بارندگـی فـرود می اینـد و اسـتراحت می کننـد‬ ‫امـا مـا ایـن ابگیرهـای فصلـی و کم عمـق را بـا زه کشـی‬ ‫ازدسـت داده ایم و نگذاشـتیم حیات وحـش اسـتفاده کننـد؛‬ ‫این مشـکالت ناشـی از تفکری اسـت که حیـات پرندگان‬ ‫و سـهم سـایر موجـودات را از کـره زمیـن بـه رسـمیت‬ ‫نمی شناسـد‪ .‬ابراهیمـی بابیـان اینکه پرنـدگان مهاجر بیش‬ ‫از دوسـوم جمعیت پرندگان کشـور ما را تشـکیل می دهند‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬جامعـه نیـاز اسـت کـه دیدگاهـش را بـه‬ ‫پرنـدگان مهاجر تغییر دهد و این تصور اشـتباه که پرندگان‬ ‫مهاجـر پرندگانی بزرگ جثه هسـتند که خارج از شـهرها و‬ ‫در مناطـق بکـر طبیعی زندگـی می کنند باید کنار گذاشـته‬ ‫شـود زیـرا ایـن پرنـدگان حتـی در درخـت و درختچه های‬ ‫باغچـه خانه هـا زندگی می کنـد و بسـیاری از پرندگانی که‬ ‫در طـول روز به راحتـی از کنـار ان هـا می گذریم مهمانان ما‬ ‫هسـتند کـه از دیـدن ان هـا می توانیم لـذت ببریم‪.‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫نوبت دوم‬ ‫نوبت اول‬ ‫با عنایت به مصوبه شماره ‪ ۱۳۳‬مورخ ‪ 1400/2/6‬شورای محترم اسالمی شهر‪ ،‬بدینوسیله‬ ‫به اطالع می رساند شهرداری زیار در نظر دارد تعداد ‪ ۲‬پالک با کاربری مسکونی جمعا به مساحت‬ ‫‪ 609/95‬مترمربع واقع در خیابان امام خمینی جنب ساختمان اتش نشانی با شرایط مندرج در اگهی‬ ‫مزایده شماره ‪ 1400/645‬مورخ ‪ 1400/2/11‬اقدام نماید‪ .‬لذا از متقاضیانی که قصد شرکت در‬ ‫مزایده را دارند دعوت بعمل می اید جهت شرکت در مزایده حداکثر تا مورخ ‪ 1400/2/28‬به‬ ‫دبیرخانه شهرداری مراجعه و نسبت به اخذ فرم اگهی و اطالعات مزایده اقدام نمایند‪.‬‬ ‫سید رسول داودی‪ -‬شهردار زیار‬ ‫م الف‪1130689 :‬‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫اگر زیبایی را اواز سر دهی‪ ،‬حتی در تنهایی بیابان‪ ،‬گوش شنوا‬ ‫خواهی یافت‪.‬‬ ‫جبران خلیل جبران‬ ‫ی پرندگان در اصفهان‬ ‫کاهش تنوع گونه ا ‬ ‫گروه نشریات‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫قسمت خود می خورند منعم و درویش‬ ‫روزی خود می برند پشه و عنقا‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫زادروز صمد نیکخواه بهرامی‬ ‫سعدی‬ ‫شرط ماندگاری بازی در ذهن‪ ،‬طراحی‬ ‫شخصیت مناسب است‬ ‫نتایج یک پژوهش نشان می دهد که یکی از مهمترین‬ ‫اصول طراحی شخصیت دربازی های اموزشی ایجاد‬ ‫ارتباط شخصیت با محتوای برنامه اموزشی در بازی و‬ ‫تاثیر بصری ان بر مخاطب است که دربازی های ایرانی‬ ‫رعایت نمی شود‪.‬‬ ‫بازی رایانه ای فعالیتی اگاهانه است که تحت فرایند‬ ‫مکانی و زمانی و یکسری قوانین و قواعد خاص به استمرار‬ ‫می رسد و با استفاده از طراحی مناسب و جذاب فضاها‪،‬‬ ‫ترکیب بندی ها و شخصیت ها تاثیر بسزایی روی مخاطب‬ ‫خواهد داشت‪ .‬درصد بیشتر بازی هایی که در دسترس است‬ ‫ازلحاظ تصویری‪ ،‬گرافیکی و طراحی شخصیت در سطح‬ ‫پایینی بوده و یا ارتباط چندانی با فضای کلی اموزشی بازی‬ ‫ندارند‪ .‬بعضی از این بازی های عرضه شده در بازار ازلحاظ‬ ‫اموزش‪ ،‬محتوا و برنام ه اموزشی موفق عمل کرده اند‪ ،‬اما با‬ ‫توجه به تصاویر بی کیفیت و طراحی نادرست و نامرتبطی‬ ‫که در محیط بازی وجود دارد‪ ،‬از میزان جذب مخاطب خود‬ ‫کاسته اند و نتوانسته اند ان چنان که باید در ذهن مخاطب‬ ‫ماندگار بمانند‪ .‬در پژوهشی که توسط‪ ،‬پریسا دارویی ‪-‬‬ ‫استادیار گروه ارتباط تصویری دانشگاه هنر اصفهان و‬ ‫سعیده قضوی‪ -‬کارشناس ارشد ارتباط تصویری دانشگاه‬ ‫غیرانتفاعی سپهر اصفهان انجام شد‪ ،‬طراحی شخصیت‬ ‫بازی های اموزشی رایانه ای تولید ایران برای کودکان ‪۴‬‬ ‫تا ‪ ۶‬سال موردبررسی قرار گرفت‪ .‬در این پژوهش تالش‬ ‫ت این‬ ‫ی روبه جلو در جهت پیشرف ‬ ‫براین است تا بتواند گام ‬ ‫صنعت و هنر مدرن بردارد‪ ،‬چراکه طراحی شخصیت مرتبط‪،‬‬ ‫صحیح و مناسب می تواند سبب ماندگاری و بقای بازی در‬ ‫ذهن کودک شود‪ .‬سعیده قضوی‪ ،‬کارشناس ارشد ارتباط‬ ‫تصویری دانشگاه غیرانتفاعی سپهر اصفهان در گفت وگو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬رشد و تحول کودک را یک فرایند تدریجی دانست‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬بیشتر روانشناسان و کارشناسان تعلیم و‬ ‫تربیت بر این باور هستند که بازی زندگی کودک است‬ ‫و کودک با بازی رشد می کند‪ .‬از سویی دیگر‪ ،‬بازی های‬ ‫رایانه ای طی چند دهه اخیر رشد فزاینده ای داشته و به‬ ‫یکی از اشکال پرطرفدار سرگرمی تبدیل شده اند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫در این پژوهش پس از تهیه پرسشنامه‪ ،‬نظرسنجی از‬ ‫کودکان با روش کشیدن نقاشی انجام شد‪ .‬برای انجام این‬ ‫پژوهش‪ ،‬تصاویر ‪ ۱۰‬نمونه بازی های اموزشی رایانه ای‬ ‫مخصوص کودکان ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬سال موجود در کافه بازار با‬ ‫عنوان بیشترین و کمترین دانلود و باهدف بررسی طراحی‬ ‫بصری شخصیت های بازی های رایانه ای که در حال‬ ‫حاضر استفاده می شود‪ ،‬انتخاب شد و در قالب پرسشنامه‬ ‫کارشناسان تصویرساز و بازی ساز موردنقد قرار گرفت‪.‬‬ ‫قضوی‪ ،‬مالک گزینش کودکان را سالم بودن ان ها عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬سن کودک‪ ۴ ،‬تا ‪ ۶‬انتخاب شد و کودکان‬ ‫هیچ اختاللی اعم از یادگیری‪ ،‬نقص توجه‪ ،‬بیش فعالی‬ ‫نداشتند‪ .‬این کارشناس ارشد ارتباط تصویری‪ ،‬ویژگی ها و‬ ‫شاخص های مهم بصری و زیبایی شناسانه موردنیاز در این‬ ‫پژوهش برای کارشناسان را‪ ،‬متناسب بودن با سن کودک‪،‬‬ ‫رنگ‪ ،‬شکل‪ ،‬تناسب‪ ،‬جذابیت و ماندگاری‪ ،‬حجم‪ ،‬حرکت و‬ ‫قابلیت استخوان بندی اعالم کرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بازی های رایانه ای اموزشی تولید ایران‬ ‫نیازمندچیست؟‬ ‫او گفت‪ :‬بر اساس نتایج به دست امده‪ ،‬بیشتر بازی های‬ ‫تولید ایران‪ ،‬هیچ طراحی برای شخصیت اصلی و ثابت‬ ‫ندارند و در مورد طراحی ان ها فکر و ایده خاصی وجود‬ ‫ندارد که این طرح در تمام مسیر داستان دنبال شود و یا‬ ‫رو به تکامل پیش برود‪ .‬همچنین فضای بازی ایرانی‬ ‫در ان ها گنجانده نشده است و درنتیجه ارتباط کمی با‬ ‫سن و عالئق کودک و به خصوص فرهنگ ایرانی دارند‪،‬‬ ‫چراکه از بازی های کشورهای دیگر استفاده شده است‪ .‬او‬ ‫مهمترین اصول طراحی شخصیت دربازی های اموزشی‬ ‫را ایجاد ارتباط شخصیت با محتوای برنامه اموزشی در‬ ‫بازی و تاثیر بصری ان بر مخاطب خود که کودک ‪ ۴‬تا ‪۶‬‬ ‫سال است دانست و گفت‪ :‬دربازی های رایانه ای ایرانی این‬ ‫مهم رعایت نشده است‪ .‬کارشناس ارشد ارتباط تصویری‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این موارد‪ ،‬باعث می شود که پس از انجام‬ ‫بازی و استفاده کاربر از فضای بازی چندان ماندگاری‬ ‫در ذهن کودک باقی نماند و پس از نقاشی هایی که از‬ ‫کودکان تحویل گرفته شد‪ ،‬بیشتر ان ها شخصیت بازی‬ ‫را به صورت مشخصی به یاد نمی اورند‪ .‬او پیشنهاد کرد‪:‬‬ ‫طراحی شخصیت بازی ازلحاظ جذابیت و پویایی مهم‬ ‫است و به دلیل اینکه اینده ای روشن در انتظار این بخش‬ ‫از طراحی بازی های رایانه ای کشور است‪ ،‬اگر این برنامه و‬ ‫هدف در ساخت بازی های رایانه ای رعایت شود می توان‬ ‫کارهای تاثیرگذار با رنگ و بوی ایرانی و متناسب با سن‬ ‫کودک ارائه داد تا در این زمینه و در جهت اموزش و‬ ‫پیشرفت کودکان حرفی برای گفتن داشته باشیم‪ .‬نتایج‬ ‫این پژوهش در ششمین کنفرانس بین المللی بازی های‬ ‫رایانه ای‪ ،‬فرصت ها و چالش ها در سال ‪ ۱۳۹۹‬در دانشگاه‬ ‫اصفهان منتشر شد‪.‬‬ ‫یک میلیارد دالر صادرات شرکت های‬ ‫دانش بنیان در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫مدیـر توانمندسـازی صنـدوق نـواری و شـکوفایی‬ ‫گفـت‪ ۴۵۰ :‬شـرکت دانش بنیـان صادراتی توانسـتند در‬ ‫سـال ‪ ۲۰۲۰‬یـک میلیـارد دالر صادرات داشـته باشـند‪.‬‬ ‫به گزارش باشـگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬پنجمین رویداد‬ ‫«یکشـنبه های صادراتی» صندوق نواوری و شـکوفایی‬ ‫بـا حضـور هیئـت تجـاری در حوزه های سلامت (دارو‪،‬‬ ‫تجهیزات پزشـکی و ازمایشـگاهی) و صنعت ساختمان‬ ‫از کشـور بوسـنی و هرزگویـن به منظـور ارائـه مشـاوره‬ ‫و مدیریـت صـادرات محصـوالت دانش بنیـان در محل‬ ‫صندوق نواوری برگزار شـد‪ .‬کلینیـک مدیریت صادرات‬ ‫دانش بنیـان برای توسـعه بـازار محصـوالت دانش بنیان‬ ‫و اشـنایی بیشـتر شـرکت های دانش بنیان بـا فرصت ها‬ ‫و چالش هـای حضـور در بازار هـای بین المللـی‪ ،‬رویـداد‬ ‫«یکشـنبه های صادراتـی» را به صـورت هفتگـی‬ ‫برگـزار می کنـد‪ .‬در ایـن رویـداد یـک هیئت تجـاری از‬ ‫بازار هـای هـدف تجـاری بـا شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫به صـورت حضـوری و انالیـن دیـدار می کننـد و ضمن‬ ‫اشـنایی بـا توانمندی هـای شـرکت های دانش بنیان در‬ ‫هـر حـوزه‪ ،‬امکانـات و فرصت هـای حضـور ان هـا در‬ ‫بـازار کشـور هـدف را تشـریح و بررسـی می کننـد‪ .‬در‬ ‫نشسـت امـروز ‪ ۱۰‬شـرکت دانش بنیـان توانمندی های‬ ‫خـود را معرفـی کردند‪ .‬همچنین در این جلسـه امکانات‬ ‫صادراتـی صنـدوق نـواوری و شـکوفایی تشـریح شـد‪.‬‬ ‫مرضیه شـاوردی‪ ،‬مدیر توانمندسـازی صنـدوق نواری و‬ ‫شـکوفایی در ابتدای این دیـدار مجموعه توانمندی های‬ ‫کشـور در زمینـه نـواوری و همچنین خدمـات صندوق‬ ‫نـواوری و شـکوفایی در زمینـه صادرات را تشـریح کرد‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫و گفـت‪ :‬امـروز در حـدود ‪ ۷‬هـزار اسـتارتاپ در ایـران‬ ‫فعـال هسـتند که بعـد از تجاری سـازی محصـول خود‬ ‫بـه جرگـه شـرکت های دانش بنیـان می پیوندنـد‪ .‬در‬ ‫حـال حاضـر نزدیـک بـه ‪ ۶‬هـزار شـرکت دانش بنیـان‬ ‫داریـم که صنـدوق نـواوری و شـکوفایی وظیفه تامین‬ ‫مالـی ان هـا را طبق قانون بـر عهده دارد‪ .‬شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان در سـال ‪ ۲۰۲۰‬توانسـتند صـادرات خـود را‬ ‫توسـعه دهنـد به طوری کـه ‪ ۴۵۰‬شـرکت دانش بنیـان‬ ‫صادراتـی توانسـتند یـک میلیـارد دالر صادرات داشـته‬ ‫باشـند‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬مجموعه خدمات صنـدوق نواوری‬ ‫و شـکوفایی متنـوع اسـت که شـامل ارائه تسـهیالت‪،‬‬ ‫توانمندسـازی‪ ،‬سـرمایه گذاری و ارائـه ضمانت نامـه‬ ‫بانکـی اسـت‪ .‬صنـدوق نـواوری همچنیـن در زمینـه‬ ‫توسـعه بـازار شـرکت های دانش بنیـان برای حضـور در‬ ‫نمایشـگاه های خارجـی و برگـزاری جلسـات مذاکـرات‬ ‫تجـاری بـا مشـتریان احتمالـی‪ ،‬اخـذ اسـتاندارد های‬ ‫صادراتی‪ ،‬شناسـایی و مشـاوره دریافـت مالکیت فکری‬ ‫از شـرکت های دانش بنیـان و اکوسیسـتم نـواوری‬ ‫کشـور نیـز خدمـات ارائـه می کنـد‪ .‬شـاوردی در ادامـه‬ ‫ابـراز امیـدواری کـرد کـه در کوتاه تریـن زمـان ممکن‬ ‫نمایشـگاه معرفـی محصـوالت دانش بنیـان ایرانـی‬ ‫در بوسـنی و هرزگویـن و همچنیـن نمایشـگاه دائمـی‬ ‫محصـوالت دانش بنیـان در ان کشـور راه اندازی شـود‪.‬‬ ‫مدیـر توانمندسـازی صنـدوق نـواوری و شـکوفایی‬ ‫همچنیـن از امادگی این صندوق بـرای انتقال تجربیات‬ ‫ایـن صنـدوق در زمینه توسـعه اکوسیسـتم نـواوری در‬ ‫بوسـنی و هرزگوین خبـر داد‪.‬‬ ‫وضعیترویتپذیری‬ ‫هالل ماه شوال و زمان‬ ‫عیدفطر‬ ‫عضـو سـتاد اسـتهالل مـاه در اصفهـان گفت‪:‬‬ ‫مقارنـه مـاه و خورشـید بـرای هلال مـاه شـوال‬ ‫سـال ‪ ۱۴۴۲‬هجـری قمری حـدود سـاعت ‪۱۹:۰۰‬‬ ‫روز سه شـنبه ‪ ۱۱‬مـی ‪ ۲۰۲۱‬میلادی به وقـت‬ ‫بین المللـی سـاعت ‪ ۲۳:۳۰‬و شـامگاه سه شـنبه ‪۲۱‬‬ ‫اردیبهشـت سـال ‪ ۱۴۰۰‬هجری شمسـی‪ ،‬مصادف‬ ‫بـا ‪ ۲۸‬رمضـان سـال ‪ ۱۴۴۲‬هجری قمـری به وقت‬ ‫رسـمی تابسـتانی ایـران روی خواهـد داد‪.‬‬ ‫علیرضـا بوژمهرانی در گفت وگو با ایمنا با اشـاره‬ ‫بـه دامنـه تغییـرات پنج پارامتـر مهم هلال ماه در‬ ‫پهنـه سـرزمینی ایـران در لحظـه غروب خورشـید‬ ‫شـامگاه چهارشـنبه ‪ ۲۲‬اردیبهشـت ماه‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ایـن لحظه‪ ،‬جدایـی زاویه ای ماه و خورشـید ‪۰.۸‬‬ ‫درجـه در شـرقی ترین تا ‪ ۸.۸‬درجه در شـمالی ترین‬ ‫نقطـه ایران و ضخامـت بخش میانی هلال نیز از‬ ‫‪ ۰.۱۴‬دقیقه قوسـی در شـرقی ترین تـا ‪ ۰.۱۷‬دقیقه‬ ‫قوسـی در شـمالی ترین نقطه ایران اسـت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫فـاز مـاه نیـز از ‪ ۰.۵۹‬درصـد در شـرقی ترین تا ‪۰.۷‬‬ ‫درصـد در شـمالی ترین نقطـه ایـران متغیـر بـوده‬ ‫و ارتفـاع مـاه از افـق نیـز از ‪ ۶.۲‬درجـه در شـمال‬ ‫شـرقی ترین تـا ‪ ۰.۷‬درجـه در جنـوب غربی تریـن‬ ‫نقطـه ایران متغیر اسـت؛ مدت مکث مـاه نیز از ‪۳۶‬‬ ‫دقیقـه در شـرقی ترین تا ‪ ۴۲‬دقیقه در شـمالی ترین‬ ‫نقطـه ایـران متفاوت اسـت‪ .‬عضو سـتاد اسـتهالل‬ ‫مـاه اصفهـان تصریح کرد‪ :‬بررسـی ایـن مختصات‬ ‫در هشـت نقطـه شـاخص از پهنـه سـرزمینی‬ ‫ایـران (شـرقی ترین‪ ،‬غربی تریـن‪ ،‬شـمالی ترین‪،‬‬ ‫جنوبی تریـن‪ ،‬نقطـه مـرزی در منتهی الیـه شـمال‬ ‫شـرق‪ ،‬نقطـه مـرزی در منتهی الیـه جنوب شـرق‪،‬‬ ‫نقطـه مـرزی در منتهی الیـه شـمال غـرب و نقطه‬ ‫مـرزی در منتهی الیـه جنوب غرب) نشـان می دهد‬ ‫کـه هلال مـاه شـوال در شـامگاه چهارشـنبه ‪۲۹‬‬ ‫رمضـان در تمامی مناطق کشـور صرفًا با اسـتفاده‬ ‫از ابـزار رصـدی (دوربیـن دوچشـمی و تلسـکوپ)‬ ‫قابل رویـت خواهـد بـود و هرگونـه گـزارش رویت‬ ‫هالل شـوال با چشـم غیرمسـلح در پهنه سرزمینی‬ ‫ایـران باطـل و مردود اسـت و تحت هیچ شـرایطی‬ ‫امـکان چنین مشـاهده ای‪ ،‬حتـی برای افـرادی که‬ ‫قدرت چشـم انان از حد طبیعی بیشـتر باشـد وجود‬ ‫نخواهـد داشـت‪ .‬بوژمهرانـی تاکید کـرد‪ :‬با حرکت‬ ‫از جنـوب غـرب بـه سـمت شـمال شـرق ایـران‪،‬‬ ‫مختصـات حـدی هلال ضعیف تـر شـده و بـرای‬ ‫رویـت ان بـه ابـزار قوی تـر نیـاز اسـت و ازانجاکه‬ ‫تقویـم رسـمی ایران بر مبنـای فتوای مقـام معظم‬ ‫رهبری اسـتخراج می شود‪ ،‬پنجشنبه ‪ ۲۳‬اردیبهشت‬ ‫مصـادف بـا عید سـعید فطـر در ایران اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اهمیت علمــی ‪ -‬نجومی رویت هالل‬ ‫شوال ‪۱۴۴۲‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬علاوه بـر اهمیـت مذهبـی رویت‬ ‫هلال شـوال انچـه می توانـد رصـد ایـن هلال‬ ‫را از جنبه هـای علمـی و نجومـی ارزشـمند کنـد‬ ‫تلاش بـرای رویـت هلال بـا ابـزار ضعیف تـر‬ ‫اسـت‪ .‬عضو سـتاد اسـتهالل مـاه اصفهـان اضافه‬ ‫کـرد‪ :‬رصدگـران باتجربـه کشـورمان کـه شـانس‬ ‫برخورداری از اسـمان عاری از ابر و غبار نصیبشـان‬ ‫می شـود بایـد تالش کننـد در مدت زمـان کوتاهی‬ ‫مکـث این هلال‪ ،‬پس از مشـاهده اولیـه هالل با‬ ‫ابـزار قدرتمنـد (برای کاهش ریسـک عـدم رویت)‬ ‫از چنـد ابـزار ضعیف تـر نیـز بـرای رصـد اسـتفاده‬ ‫کننـد تـا ببینـد حـد قـدرت ابـزار موردنیـاز بـرای‬ ‫رصد چنیـن هاللی کجاسـت‪ .‬بوژمهرانی با اشـاره‬ ‫بـه رصـد ایـن هلال خـاص و باریـک بـودن ان‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬بهتر اسـت رصدگران یـک روز قبل از رصد‬ ‫اصلـی‪ ،‬محـل غـروب خورشـید را در رصدگاهـی‬ ‫کـه می خواهنـد در انجـا بـه رویـت هالل شـوال‬ ‫بپردازنـد ببیننـد؛ ایـن کار کمک بسـیار زیـادی به‬ ‫انـان خواهـد کـرد تـا بتواننـد در روز بعـد موقعیت‬ ‫هلال را با سـرعت بیشـتری پیـدا کننـد‪ .‬او تاکید‬ ‫کـرد‪ :‬چنانچـه رصـدگاه فاقـد موانع در افـق غربی‬ ‫بـوده و یـا حداکثـر یـک درجـه مانع داشـته باشـد‬ ‫در غـروب روز چهارشـنبه و در طالیی تریـن زمـان‬ ‫بـرای مشـاهده هلال زمانی کـه خورشـید تقریبًا‬ ‫‪ ۵‬درجـه زیـر افق رفته باشـد هلال ماه بـا اندکی‬ ‫اختلاف در بـاالی همان جایـی قـرار دارد کـه‬ ‫خورشـید در ان نقطـه غـروب کـرده اسـت‪ .‬عضـو‬ ‫سـتاد اسـتهالل ماه اصفهان تصریح کـرد‪ :‬چنانچه‬ ‫رصدگـر از دوربینـی اسـتفاده کنـد که بیـن ‪ ۲.۵‬تا‬ ‫‪ ۳‬درجـه میـدان دیـد داشـته باشـد‪ ،‬کافـی اسـت‬ ‫محـل غروب خورشـید روی افق را شناسـایی کند‪،‬‬ ‫دقایقـی صبـر کـرده و به چشـمان خود اسـتراحت‬ ‫دهـد و در زمـان طالیـی رصـد‪ ،‬محـل غـروب‬ ‫خورشـید را بـا دوربیـن نشـانه روی کنـد‪ ،‬اگـر هوا‬ ‫صـاف و ابـزار رصدگر مناسـب باشـد کافی اسـت‬ ‫کمـی سـر دوربیـن را به باال ببـرد تا هلال ماه در‬ ‫میـدان دیـد دوربیـن او قـرار بگیرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4730

روزنامه اصفهان امروز 4730

شماره : 4730
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه اصفهان امروز 4729

روزنامه اصفهان امروز 4729

شماره : 4729
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه اصفهان امروز 4727

روزنامه اصفهان امروز 4727

شماره : 4727
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه اصفهان امروز 4726

روزنامه اصفهان امروز 4726

شماره : 4726
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه اصفهان امروز 4725

روزنامه اصفهان امروز 4725

شماره : 4725
تاریخ : 1402/07/03
روزنامه اصفهان امروز 4723

روزنامه اصفهان امروز 4723

شماره : 4723
تاریخ : 1402/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!