روزنامه اصفهان امروز شماره 4064 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4064

روزنامه اصفهان امروز شماره 4064

روزنامه اصفهان امروز شماره 4064

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬اردیبهشت ‪ 23 |1400‬رمضان ‪ | 06May2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4064‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شنیدن صدای مشا‬ ‫در کلـاب هــاوس‬ ‫با اصفهان امروز در کالب هاوس همراه شوید‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫تنها راه ممکن صرفه جویی است‬ ‫کم ابی نگران کننده اصفهان‬ ‫بر اساس امار اداره کل هواشناسی اصفهان‪ ،‬میزان بارش سال ابی زراعی ‪ ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰‬در استان حدود ‪ ۱۱۷‬میلی متر بوده که نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل ‪ ۴۰‬درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ‪ ۳۵‬درصد کاهش داشته است‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫خانه تاریخی دیباجی با‬ ‫خاک یکسان شد‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫نم به جان حمام علی قلی اقا‬ ‫افتاده است‬ ‫گفتگو با فرشاد محمدی مهر‬ ‫مدافع گلزن ذوب اهن‬ ‫خرس های سمیرم‬ ‫در تیررس‬ ‫شکارچیان‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫کاراوا؛ پژواک اندوه‬ ‫و شادمانی هاست‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫سیل‪ ،‬یک معدن‬ ‫در خور و بیابانک را‬ ‫مسدود کرد‬ ‫همین صفحه‬ ‫ضربه های ازاد را‬ ‫با چاشنی شانس گل‬ ‫می کنم‬ ‫فرهنگ وهنر | صفحه ‪5‬‬ ‫سینمای ایران‬ ‫در انتظار‬ ‫روزهای خوش‬ ‫یادداشت روز‬ ‫عواقب اتکا به اقتصاد‬ ‫تک محصولی ‬ ‫حسنروانشید‬ ‫نم به جان حمام علی قلی اقا‬ ‫افتاده است‬ ‫نفیسـه راهـداری‪ :‬حمـام علـی قلـی اقـای اصفهان حـدود دو سـالی‬ ‫می شـود کـه دچـار نم زدگـی شـده و نـم و رطوبـت‪ ،‬چفـت و بسـت‬ ‫کاشـی های زیبـا و رنگارنگـش را سسـت و امـاده فروریختن کرده اسـت‪.‬‬ ‫رنـگ و روی دیوارهـا‪ ،‬کاشـی ها و طاق هـا نشـان می دهـد که بـه مرمت‬ ‫فـوری نیـاز دارد‪ ،‬مرمتـی که هنـوز از روی کاغذهای طـرح مطالعاتی پا را‬ ‫فراتر نگذاشـته است‪.‬‬ ‫صحبـت از حـال وروز حمـام علـی قلـی اقای اصفهـان اسـت؛ حمامی که‬ ‫فقـط یـک بنـای تاریخـی یا حمـام قدیمـی خاطره انگیـز نیسـت‪ ،‬میراثی‬ ‫اسـت باقیمانـده از دوران باشـکوه معمـاری صفویان با تزئینـات فوق العاده‬ ‫کاشـی کاری و نقاشـی های باشکوه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اصلا صحبـت از یـک بنـای زیبا و باشـکوه ثبت ملی شـده هم نیسـت‪،‬‬ ‫حمـام علـی قلـی اقـا حـاال مـوزه مردم شناسـی و یکـی از شـاخص های‬ ‫فرهنگـی و هویتی شـهر اصفهان در خیابان بیداباد اسـت که گردشـگران‬ ‫داخلـی و خارجـی بسـیاری پـس از ورود بـه نصـف جهـان سـراغ ان‬ ‫را می گیرنـد و دلشـان می خواهـد در فهرسـت بازدیدهایشـان حتماً‬ ‫زیبایی هـای ان را هـم بـه تماشـا بنشـینند‪.‬‬ ‫حمـام علی قلـی اقـا یکـی از بناهای تاریخی شـهر اصفهان و یکـی از ‪۲۲‬‬ ‫هـزار اثـر تاریخـی شناسایی شـده اصفهـان اسـت که بیـش از ‪ ۳۰۰‬سـال‬ ‫قدمـت دارد و بر اسـاس معماری سـبک صفوی سـاخته شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـازنده ایـن حمام فردی بـه نام علی قلـی از خواجگان دربـار صفوی بوده‬ ‫کـه علاوه بر حمام‪ ،‬مسـجد‪ ،‬سـرا و چهارسـوق هـم سـاخته و همگی به‬ ‫همیـن نـام شـهرت دارنـد‪ .‬حمام در منطقـه بیدابـاد اصفهان واقع شـده و‬ ‫شـامل دو حمـام بـزرگ و کوچـک و فضای چال حوض اسـت‪.‬‬ ‫امـا انچـه ایـن حمـام را از سـایر حمام هـای تاریخـی متمایـز می کنـد و‬ ‫همیـن تمایـز هـم باعث نگرانی میراث دوسـتان شـده‪ ،‬سـبک معماری و‬ ‫تزئینـات ویـژه ای اسـت کـه در ان بـه کار رفته اسـت‪.‬‬ ‫دور تـا دور دیـوار گرم خانـه حمـام بـا تزئینات کاشـی کاری بـا نقوش گل‬ ‫و مـرغ و اسـلیمی تزئیـن شـده و طاق نماهـای مـدور این گرمابه و سـقف‬ ‫حمـام بـا کاشـی کاری ها و نقاشـی های زیبـای صفـوی و قاجـاری تزئین‬ ‫یافته اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬انچه تاکنون بر حمام گذشته‬ ‫حمـام علـی قلـی اقـا گویا تـا اوایـل انقلاب و دهـه ‪ ۷۰‬کاربـری گرمابه‬ ‫داشـته‪ ،‬امـا بـه دلیل شـرایط نابسـامان تعطیـل می شـود و ازانجاکـه این‬ ‫حمـام وقـف اوقـاف اسـت‪ ،‬اوقـاف ان را بعـد از چنـد سـال تعطیلـی بـه‬ ‫شـهرداری اجاره می دهد‪ .‬سـازمان نوسازی و بهسـازی شهرداری اصفهان‬ ‫نیـز از سـال ‪ ۸۳‬ایـن بنـا را مرمت و به مـوزه مردم شناسـی تبدیل می کند‪.‬‬ ‫امـا ایـن بنای ثبت ملی شـده‪ ،‬چند وقتی اسـت بر اثر نـم و رطوبت و نبود‬ ‫رسـیدگی های الزم و عاجل‪ ،‬در حال اسـیب دیدن اسـت و کاشـی هایش‬ ‫هـم در حـال تخریب‪.‬‬ ‫شـرایط نامطلـوب کاشـی کاری ها‪ ،‬تـرک سـقف ها و طاق هـای برخـی‬ ‫قسـمت های حمـام علی قلـی اقا جدی اسـت‪ ،‬بـه طوری که کاشـی کاری‬ ‫منتسـب بـه چهـره علی قلـی اقـا نیـز بـا شـرایط نامطلـوب به حـال خود‬ ‫رهـا شـده اسـت‪ ،‬ایـن در حالـی اسـت کـه نـه از سـوی شـهرداری و نـه‬ ‫میراث فرهنگـی‪ ،‬دخالـت موثـری در امـر نظـارت و بازسـازی ایـن میراث‬ ‫صفـوی صـورت نمی گیـرد‪.‬‬ ‫اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه به عنوان نهادی که این حمـام را در تملک‬ ‫دارد نیـز از شـرایط ایـن اثر تاریخی بی خبر اسـت‪ ،‬چنان کـه روح ا ‪ ...‬بیدرام‪،‬‬ ‫رئیـس اداره اوقـاف و امور خیریه ناحیه ‪ ۲‬اصفهـان از وضعیت نگران کننده‬ ‫کاشـی کاری و نقاشـی های حمـام علی قلـی اقا اظهار بی اطالعـی کرده و‬ ‫می گویـد‪ :‬ایـن مـکان در اجاره شـهرداری اسـت‪ ،‬اما این مـورد را پیگیری‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫این در حالی اسـت که درخواسـت رسـیدگی به این مسـئله پیش از سـال‬ ‫‪ ۹۹‬مطـرح و طـی نامه نگاری هـا بـرای اختصـاص بودجه برای رسـیدگی‬ ‫بـه شـرایط رطوبت زدگـی و اسـیب های ناشـی از شـوره بـر کاشـی ها و‬ ‫به خصـوص در تابلوی کاشـی کاری منتسـب بـه علی قلی اقا مطرح شـده‬ ‫بـوده که ً‬ ‫عملا نتیجه ای دربر نداشـته اسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬محبوبگردشگران‬ ‫مـوزه حمـام علـی قلی اقا اکنون یکـی از شـاخص های فرهنگی و هویتی‬ ‫شـهر اصفهـان اسـت و مـوزه مردم شناسـی ایـن شـهر و البتـه یکـی از‬ ‫مکان هـای گردشـگری و فرهنگـی اصفهـان کـه سـاالنه بازدیدکنندگان‬ ‫بسیاری دارد‪.‬‬ ‫ملیحـه سـادات قریشـیان‪ ،‬مسـئول مـوزه گرمابه علی قلـی اقـا در این باره‬ ‫می گویـد‪« :‬تـا پیـش از کرونا در تابسـتان و ایـام نوروز با حجم بسـیاری از‬ ‫مسـافران و گردشـگران خارجـی در این مـکان مواجه بودیـم و اکنون نیز‬ ‫به عنـوان یـک جاذبه دیدنی در فهرسـت اژانس های مسـافرتی قـرار دارد‪.‬‬ ‫در شـرایط کرونایـی البتـه بیشـتر وقت ها حمام بسـته بوده‪ ،‬امـا همچنان‬ ‫اسـتقبال خوبـی از ان شـده‪ ،‬چنـان کـه در ایـام نـوروز امسـال بـا رعایت‬ ‫پروتکل هـا و شـرایط حمـام‪ ،‬افـراد به صورت ‪ ۱۵‬نفـره اجـازه ورود و بازدید‬ ‫از حمـام را داشـته اند‪».‬‬ ‫قریشـیان در خصـوص اخریـن وضعیـت حمـام هم بـه ما می گویـد‪« :‬در‬ ‫حـال حاضـر ‪ ۱۵‬نفـر در ایـن مـکان مشـغول به کار هسـتند که بـه دلیل‬ ‫شـرایط نم زدگـی و اسـیب دیدگی کاشـی ها‪ ،‬تمـام روزنه هـا و محیط های‬ ‫بـاز و حتـی تهویـه ایـن مکان بسـته شـده که همیـن فضای بسـته جای‬ ‫نفس کشـیدن باقی نگذاشـته اسـت‪».‬‬ ‫‪ÁÁ‬نیاز به همراهی همسایگان‬ ‫علـی عطریـان‪ ،‬رئیـس اداره هنـری سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشـی‬ ‫شـهرداری اصفهـان هـم دربـاره حمـام علی قلـی می گوید‪« :‬ایـن بنا مثل‬ ‫هـر اثـری دیگـری که نیـاز به رسـیدگی مـدام دارد‪ ،‬رسـیدگی می خواهد‪.‬‬ ‫زیـرا هرچـه سـن یـک بنـا باالتـر مـی رود‪ ،‬میـزان مراقبـت هـم بیشـتر‬ ‫می شـود‪ ،‬از طرفـی کارکـرد بنـای علی قلـی اقـا از ابتـدا حمـام بـوده و‬ ‫سـال های سـال بـا رطوبـت عجین بـوده و بـا جرئـت می تـوان گفت که‬ ‫ایـن بنـا بـا رطوبـت غریبـه نیسـت و رطوبـت دیـده و می توانـد به راحتی‬ ‫بـدون اسـیب خـود را در مقابـل رطوبـت حفـظ کند‪».‬‬ ‫عطریـان بـا اشـاره بـه این کـه ایـن حمـام قب ً‬ ‫ال مـورد مرمـت قـرار گفته‬ ‫اسـت‪ ،‬می افزایـد‪« :‬گرچه کارشناسـان و اسـاتید متخصص بایـد روی این‬ ‫مسـئله نظر بدهنـد‪ ،‬اما معتقدم بیـش از این که عامـل نم زدگی حمام یک‬ ‫عامـل درونـی داشـته باشـد‪ ،‬حاصل یـک عامل بیرونـی اسـت‪ .‬درواقع ما‬ ‫با یک سـری از همسـایگان و واحدهای مسـکونی در اطراف حمام مواجه‬ ‫هسـتیم کـه به نظر می رسـد انهـا یا بازاریـان اطـراف‪ ،‬مراعـات این بنای‬ ‫تاریخـی را نمی کننـد و نم زدگـی برخـی از ان بناهـای فعلی همسـایگی‪،‬‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫برگزاری رزمایش‬ ‫تعیین سهمیه انرژی‬ ‫دستگاه هایاجرایی‬ ‫اصفهان‬ ‫موجـب نم گرفتـی برخـی جداره های حمام شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬بـا تاییـد تیـم کارشناسـان و اسـاتید دانشـگاه هنـر‪ ،‬عم ً‬ ‫ال‬ ‫اسـتفاده از رطوبـت در فضـای داخلـی به حداقل رسـیده و فضـای داخلی‬ ‫و حوض هایـی کـه ً‬ ‫قبلا اب داشـته‪ ،‬همـه تهـی از اب و حتـی نظافـت‬ ‫داخـل حمـام بـا جـارو برقی خشـک و هیچ گونه تِـی یا دسـتمال مرطوب‬ ‫هم اسـتفاده نمی شـود‪ .‬در چنین شـرایطی باغچه همسـایه کنـاری که به‬ ‫دیواره هـای بخشـی از حمـام متصـل اسـت‪ ،‬یکـی از حدسـیات قـوی ما‬ ‫به عنـوان عامـل نم زدگـی اسـت‪ ،‬اما چون ملک شـخصی اسـت‪ ،‬از لحاظ‬ ‫حقوقی و مالکیت‪ ،‬ورود به ان و اصالح شـرایطش بسـیار سـخت اسـت‪».‬‬ ‫‪ ÁÁ‬یک بنا و چند متولی‬ ‫رئیس اداره هنری سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشـی شهرداری اصفهان‬ ‫بـا تاکیـد بـه این که ما بـرای مرمـت این بنا با سـه رکن مواجهه هسـتیم‬ ‫کـه هـر سـه در بدنـه شـهرداری هسـتند‪ ،‬تصریـح می کنـد‪« :‬سـازمان‬ ‫فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی شـهرداری اصفهـان‪ ،‬سـازمان نوسـازی و‬ ‫بهسـازی شـهرداری اصفهان و شهرداری منطقه یک شـهرداری اصفهان‬ ‫در مرمـت ایـن بنـا دخیـل هسـتند‪ .‬البتـه سـازمان فرهنگـی اجتماعـی‬ ‫شـهرداری متولـی نرم افـزاری و گردشـگری داخـل حمـام و وقایـع حوزه‬ ‫رویدادهـای ان اسـت‪ ،‬البتـه متولـی گـزارش خرابی هـا هـم بـا سـازمان‬ ‫فرهنگـی اسـت کـه ایـن درخواسـت قب ً‬ ‫ال مطرح شـده اسـت‪ .‬امـا به نظر‬ ‫می رسـد کـه مشـکل اصلـی تامیـن محـل بودجه اسـت کـه منطقه یک‬ ‫بایـد ان را تامیـن کنـد و با وجود ارائه درخواسـت در سـال گذشـته اقدامی‬ ‫صـورت نگرفتـه‪ ،‬درحالی کـه ایـن مـکان ردیـف بودجـه زیادی بـه لحاظ‬ ‫سـاختار مرمتی دارد‪».‬‬ ‫عطریان می گوید‪« :‬سـازمان نوسـازی و بهسـازی نیز رکن عملیاتی مرمت‬ ‫اسـت کـه کارشناسـی خود را انجـام داده‪ ،‬اما شـهرداری منطقه یک اعالم‬ ‫کـرده میـزان نقدینگـی و ردیـف بودجه این بنـای تاریخی اعالم نشـده و‬ ‫از ان اطالعی نداریم‪ .‬ناگفته نماند هنوز کارشناسـان سـازمان بهسـازی و‬ ‫نوسـازی شـهرداری به جمع بنـدی چگونگی مرمت نرسـیده اند که به نظر‬ ‫می رسـد بـا توجـه بـه وضعیت رو بـه تخریب کاشـی های حمـام و علل و‬ ‫عوامـل مختلـف‪ ،‬باید یک قسـمت را به صورت الیه بـرداری امتحان و کار‬ ‫مرمت را شـروع کنند‪».‬‬ ‫‪ÁÁ‬شروع طرح مطالعاتی مرمت‬ ‫محمد فیض‪ ،‬مدیرعامل سـازمان نوسـازی و بهسـازی شـهرداری هم در‬ ‫خصـوص اقدامـات سـازمان نوسـازی برای رفـع نم زدگی حمـام علی قلی‬ ‫اقـا می گویـد‪« :‬هر گزارشـی ازطرف شـهرداری ها یـا ارگان هـای دیگر به‬ ‫مـا بدهنـد‪ ،‬ما پیگیـری می کنیـم و این حمام ً‬ ‫فعلا در حال بررسـی طرح‬ ‫مطالعاتـی توسـط مشـاور اسـت که اگـر نتیجه مشـخص و بـا مرمت ان‬ ‫موافقت شـود‪ ،‬اجرایی می شـود‪».‬‬ ‫علی محمـد معطری‪ ،‬مدیر دفتر طراحی سـازمان نوسـازی و بهسـازی‬ ‫نیـز در خصـوص جزئیـات طـرح مطالعاتـی نم زدگـی حمـام علی قلی‬ ‫اقـا می گویـد‪« :‬روی ایـن موضوع یک تیم تخصصی کاشـی‪ ،‬شـیمی‬ ‫و رطوبـت بایـد کار کننـد و یـک شـرکت متخصـص رطوبـت‪ ،‬بایـد‬ ‫منشـا ان را ردیابـی و مطالعـات رطوبـت را انجـام دهـد‪ .‬چندیـن ماه‬ ‫اسـت کـه ایـن طـرح مطالعاتـی را شـروع کرده ایـم‪ ،‬مرمـت بناهـای‬ ‫تاریخـی را ابتـدا بایـد بررسـی و پـس از تشـخیص اقدام کـرد و نباید‬ ‫تعجیـل کرد‪».‬‬ ‫مدیـر دفتـر طراحـی سـازمان نوسـازی و بهسـازی در خصـوص تعلل در‬ ‫ً‬ ‫«فعلا لوله ها‪ ،‬اب ها بسـته و‬ ‫اجـرای مرمـت و تخریـب بیشـتر می گویـد‪:‬‬ ‫اقدامـات تهویه هـا بـرای پیشـگیری از افزایـش نم گرفتگـی و جاهایی که‬ ‫می توانسـته باعث نشـت نم شـود‪ ،‬گرفته شـده که البته تعطیلی های اخیر‬ ‫نیـز بسـیار به مـا در این امـر کمک کرده اسـت‪.‬‬ ‫معطـری تاکیـد می کنـد کـه بهتـر اسـت از روش ردیابی رطوبت با اشـعه‬ ‫انجـام شـود و در ایـن زمینـه فقـط تعـداد محـدودی شـرکت در کشـور‬ ‫اسـت کـه قـادر بـه ایـن کار هسـتند کـه ً‬ ‫فعلا اقدامـی نشـده اسـت‪ ،‬در‬ ‫ضمـن مکان هایـی از جملـه خـط فاضلاب‪ ،‬لوله داخـل حمـام‪ ،‬مادی ها‪،‬‬ ‫همسـایه ها و حتـی نفس کشـیدن بازدیدکنندگان در ایجاد نم موثر اسـت‬ ‫کـه باید به عنوان منشـا بررسـی شـوند‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬کار بررسـی و طراحـی بایـد بـه نتیجه برسـد‪ ،‬فع ً‬ ‫ال بـراورد‬ ‫هزینه و مقدمات برای طرح مطالعاتی ان انجام شـده و توسـط شـهرداری‬ ‫بـراورد و اقدامـات موثـر و مقتضـی انجـام خواهد شـد‪/.‬جام جم انالین‬ ‫رزمایش تعیین سـهمیه انـرژی و اعمال محدودیـت در مصارف‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی بـرای گـذر از تابسـتان سـال جـاری روز‬ ‫چهارشـنبه در اصفهان برگزار شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل مدیریـت بحران اسـتانداری اصفهان در گفـت و گو با‬ ‫ایرنـا‪ ،‬بـا اشـاره به افزایـش ‪۲۲‬درصـدی مصرف برق در کشـور‬ ‫و کاهـش حجـم سـدهای برقابی که منجـر به کاهـش ذخیره‬ ‫تولیـد بـرق در نیروگاه هـا شـده اسـت افـزود‪ :‬مهم تریـن هدف‬ ‫ایـن رزمایـش‪ ،‬شـروع اقـدام عملی اصلاح الگوی مصـرف در‬ ‫دسـتگاه های اجرایی اسـتان اسـت‪.‬‬ ‫منصـور شیشـه فروش افزایـش تـاب اوری شـبکه های انـرژی‪،‬‬ ‫سـنجش و ارتقـای امادگـی شـرکت های بـرق و ارزیابـی نقاط‬ ‫قـوت و قابـل بهبـود منابـع انسـانی را از دیگر اهـداف برگزاری‬ ‫ایـن رزمایـش برشـمرد‪ .‬وی اظهـار داشـت‪ :‬ایـن رزمایـش در‬ ‫سـطح ‪ ۵۰۰‬سـاختمان اداری و به منظـور اجـرای برنامـه ای بـا‬ ‫عنـوان مدیریـت اضطـراری مصـرف بـرق اجرا شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان افـزود‪:‬‬ ‫دسـتورالعمل افزایـش مهارت هـای فـردی و جمعـی و تبـادل‬ ‫دانـش‪ ،‬ایجـاد هماهنگـی بین دسـتگاه های اجرایی و سـنجش‬ ‫میـزان کارامـدی دسـتورالعمل های ابالغـی و هدفمنـد کـردن‬ ‫تمامـی فعالیت هـا بـه ادارات ابلاغ شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬دسـتگاه های اجرایی از سـاعت ‪ ۱۱‬امروز‬ ‫بـا کاهش حداقـل ‪ ۵۰‬درصد مصـرف برق تا پایان وقـت اداری‬ ‫و کاهش حداقل ‪ ۹۰‬درصد در سـاعت تعطیلی دسـتگاه ها اقدام‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫شیشـه فروش کاهـش مصـرف بـرق سـاختمان های اداری و‬ ‫تنظیم سـامانه های سرمایشـی بیـن ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۶‬درجه سـانتیگراد‬ ‫و خاموش کـردن پمپ هـای اب بـه مـدت چهـار سـاعت در‬ ‫شـبانه روز و جلـب همـکاری صنایـع در مدیریـت و کاهـش بار‬ ‫مصرفـی را از دیگـر بخش هـای ایـن رزمایـش برشـمرد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬در ایـن راسـتا فرهنـگ سـازی اسـتفاده بهینـه در‬ ‫مصـرف انـرژی بـا امادگی تمامـی دسـتگاه های اجرایـی برای‬ ‫گـذر از پیـک مصـرف در تابسـتان‪ ،‬تمرکـز بر کاهـش مصرف‬ ‫مشـترکان و مصارف خانگی و حمایت از شناسـایی و جلوگیری‬ ‫از فعالیت هـای غیرمجـاز اسـتخراج رمـز ارزهـا از دیگـر اهداف‬ ‫بلنـد مدت ایـن رزمایش اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل مدیریـت بحران اسـتانداری اصفهان افزود‪ :‬بر اسـاس‬ ‫شـیوه نامه های ابالغـی الزم اسـت کـه در طـول روز از نـور‬ ‫خورشـید اسـتفاده و چراغ هـای اضافـه را خاموش کننـد‪ ،‬تعمیر‬ ‫کولرهای ابی و گازی توسـط متخصصـان انجام‪ ،‬ابیاری فضای‬ ‫سـبز در سـاعات اول صبـح یـا اخـر شـب انجـام و روشـنایی‬ ‫راهروهـا‪ ،‬اب نماهـا و چراغ هـای محوطـه در طـول شـبانه روز‬ ‫خاموش باشـد‪ .‬اسـتان اصفهان نزدیک به سـه میلیون مشترک‬ ‫و چندیـن نیـروگاه بـزرگ و کوچک بـرق دارد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1820‬‬ ‫عواقب اتکا به اقتصاد‬ ‫تک محصولی ‬ ‫حسـن روانشـید| یکـی از دالیـل موفقیـت در‬ ‫کشـور یـک و نیـم میلیـارد جمعیتـی چیـن و قبل از‬ ‫ان سـرزمین افتـاب تابـان یعنـی ژاپـن کـه هرکدام‬ ‫توانسـتند همـه چالش هـا ازجملـه فشـار بـر جامعـه‬ ‫یک چهـارم جمعیتـی جهـان را بـرای سـیر کـردن‬ ‫شـکم بـه فرصت تبدیـل نمـوده و از ان هـا بخواهند‬ ‫در مقابـل ‪ ۱۲‬سـاعت کار روزانـه طاقت فرسـا بـه‬ ‫خـوردن یـک نوبت غـذا در ‪ 24‬سـاعت قانع باشـند!‬ ‫ایـن روند در کشـور چین نزدیک به نیم قرن گذشـته‬ ‫طـول کشـید و ژاپـن نیز کـه وضعیت بهتـری ازنظر‬ ‫تولیـد داشـت سـال ها بـا برنـج و تربچـه امرارمعاش‬ ‫می کـرد اما طولی نکشـید تا اوضاع مناسـب تر شـود‬ ‫درحالی کـه تالش هـا و کار شـبانه روزی بـر اسـاس‬ ‫عـدم اتکا بـه تک محصولی ها بـه نتیجه رسـیده بود‬ ‫و هـردوی ان هـا می توانسـتند حرفـی بـرای گفتـن‬ ‫داشـته باشـند به شـرطی کـه بندهـای وابسـتگی را‬ ‫قطـع نمـوده و در چین ایـن اتفاق افتـاد و ژاپن هنوز‬ ‫عواقـب زهرچشـم گرفته شـده انفجـار بمب هـای‬ ‫اتمـی ناکازاکـی و هیروشـیما را در پایـان جنـگ‬ ‫جهانـی دوم پـس می دهـد! امـا بااین حـال متکـی‬ ‫بـه تـوان فکر و تلاش شـبانه روزی مردمـی بود که‬ ‫سـعی داشـتند روی پـای خود بایسـتند‪ .‬امـروز چین‬ ‫گام هـای بلنـدی به منظـور فاصلـه گرفتـن از اقتصاد‬ ‫جهان شـمول امریـکا برداشته شـده تـا در کمـال‬ ‫تعجـب و ناباوری ها پا به سـال ‪ 2021‬بگـذارد و کفه‬ ‫تولیـد و صـادرات را در برابـر امریـکا بـه نفـع خـود‬ ‫سـنگین نماید چون به جامعه تفهیم شـده اسـت که‬ ‫باید از سـرمایه الیـزال توانایی های فـرد فرد مردمی‬ ‫کـه در ان زندگـی می کننـد بهره ببـرد‪ .‬اینهمه تولید‬ ‫نـه در کارخانه هـای متمرکـز مونتـاژ می شـود بلکـه‬ ‫هـر قطعـه از یـک محصـول را خانـواده ای در محل‬ ‫اقامـت خـود بـه هـم متصل کـرده تـا وسـیله بعدی‬ ‫را گروهـی دیگـر سـوار کننـد و درواقـع ایـن کاال‬ ‫به واسـطه ده ها فکر و دسـت در خانه هـای متعدد که‬ ‫هرکـدام نقـش کارخانه ای کوچـک را دارنـد تکمیل‬ ‫تـا وارد عرصـه صـادرات شـود اما همچنان دسـتمزد‬ ‫ایـن شـغل ها علاوه بـر بیمـه درمانـی عمومـی و‬ ‫بازنشسـتگی تنهـا یـک وعده غـذا در ‪ ۲۴‬سـاعت‬ ‫اسـت و شـاغالن بایـد مـازاد اوقات خـود را بـه امور‬ ‫مختلفی ازجمله کشـاورزی‪ ،‬دامـداری‪ ،‬تولید ابزیان و‬ ‫حتـی ایجاد واحـد صنفـی بپردازند تا دیگـر نیازهای‬ ‫خـود را تامیـن کننـد‪ .‬ایـن همـان تکیـه بر سـرمایه‬ ‫نیـروی انسـانی یـک سـرزمین اسـت که در کشـور‬ ‫مـا با وجـود منابع عظیم فسـیلی ها و معادن سرشـار‬ ‫چنـدان دیده نشـده و از این نظر جامعـه نیز فراموش‬ ‫کرده انـد کـه اگر بخواهنـد‪ ،‬هرکدام هماننـد یک چاه‬ ‫نفـت ارزش دارنـد امـا تحریم هـا و چالـش ویـروس‬ ‫کرونـا باعـث شـد تـا شـرکت های دانش بنیـان وارد‬ ‫گـود شـوند و بـه تحـرک و اسـتفاده از پشـتوانه های‬ ‫انسـانی بپردازند‪ .‬گوشـه دیگـر این توانایـی در داخل‬ ‫وجـود هـزاران فرهیخته و اصحاب ان اسـت که طی‬ ‫سـال های اخیـر توانسـته اند هنـر هفتم یعنی سـینما‬ ‫و همچنیـن فرهنـگ نمایش را وسـعت قابل توجهی‬ ‫بدهنـد و بـرای اولیـن بـار جایزه اسـکار را به دسـت‬ ‫اورنـد کـه همیـن منبـع اگـر در مسـیر درسـت خود‬ ‫قـرار گیـرد و پشـتوانه دولت را داشـته باشـد می تواند‬ ‫پـس از هالیـوود در امریکا و بالیوود در هندوسـتان به‬ ‫یکـی از پردرامدتریـن مخازن و ذخایر کشـور تبدیل ‬ ‫شـده و حداقـل یـک و نیـم میلیـون از نیروهـای پر‬ ‫از پتانسـیل و عالقه منـد را تحـت پوشـش خـود‬ ‫قـرار دهـد‪ .‬امـروز میـزان کارگردانـان‪ ،‬فیلمبـرداران‪،‬‬ ‫صدابـرداران‪ ،‬چهره سـازان‪ ،‬نمایشـنامه و فیلمنامـه‬ ‫نویسـان با تحصیالت دانشـگاهی تا مقطـع دکترا در‬ ‫کشـور ما کم نیسـتند کـه توانایـی راه انـدازی و اداره‬ ‫ایـن بخـش از هنر و تجـارت را عهده دار شـوند و در‬ ‫کنـار صاحبان و فرهیختگانی باشـند که سال هاسـت‬ ‫خـاک صحنـه را خورده انـد و بـر اسـاس وضعیـت‬ ‫نابسـامان تولیـد‪ ،‬فیلمسـازان و کارگردانـان سـینما و‬ ‫تئاتـر و عوامل ان ها همچون دسـتیاران‪ ،‬فیلمبرداران‬ ‫و منشـی های صحنـه کـه راهـکار و چـاره ای بـرای‬ ‫عبـور از ایـن بحـران ناخواسـته نیافته اند خانه نشـین‬ ‫شـده و بعضـی به کارهایـی همچون مسافرکشـی و‬ ‫کار در رسـتوران ها و فسـت فـود فروشـی ها بپردازند‬ ‫کـه می توانـد روح حساسشـان را سـوهان کشـی‬ ‫نمایـد! پرواضـح اسـت کـه دولـت نمی توانـد چندان‬ ‫مسـاعدتی دربـاره ان هـا داشـته باشـد زیـرا میـزان‬ ‫گرفتاری هـای موجـود فراتـر از رسـیدگی بـه مبحث‬ ‫فیلم و سـینما و تئاتر اسـت اما می شـود رسانه ملی و‬ ‫وزارتخانه هـای زیرمجموعه خود را به این سـو سـوق‬ ‫داده تـا بـه کمـک این فرهیختـگان و اصحـاب هنر‬ ‫بشـتابند و حداقـل جوانان تازه فارغ التحصیل شـده و‬ ‫پـا بـه این وادی گذاشـته را یـاری دهند تـا بتوانند با‬ ‫پروژه هـای موجود پیرامون پیامدهـای ویروس کرونا‬ ‫و بـاز شـدن پنجره هـای مستندسـازی اسـتعدادهای‬ ‫خـود را بـه مرحلـه اجـرا بگذارنـد کـه ازمون وخطای‬ ‫موفـق در شـرکت های دانش بنیـان بـار دیگـر تکرار‬ ‫شـود‪ .‬معاونـت سـینمایی وزارت فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی و همچنیـن بنیادهایـی کـه بـه نحـوی از‬ ‫انحـاء پـای سـفره بودجـه دولـت نشسـته اند مدیون‬ ‫این تعداد از جوانان به نسـبت گسـترده اما سـرگردان‬ ‫هسـتند که اگر دستشان گرفته نشـود‪ ،‬صنعت سینما‬ ‫بـرای سـال های متمـادی بـه انـزوا خواهـد رفـت تا‬ ‫بـار دیگـر پرده هـا در تصـرف و انحصـار فیلم هـای‬ ‫هالیـوود و بالیـوود قرار گرفتـه و عواقب تـازه اتکا به‬ ‫تک محصولی هـا شـکل بگیـرد!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫پنجشنبه | ‪ 16‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4064‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫دوره های اموزشی دیپلماسی شهری با همکاری دانشکده وزارت امور خارجه برگزار می شود‬ ‫‪ 92‬اید ه شهروند دیپلمات زیر ذره بین‬ ‫گروه اصفهان| بنــا به گفته مدیــرکل ارتباطات و امور‬ ‫بین الملل شــهرداری اصفهان فرایند بررســی اولیه ثبت نام‬ ‫متقاضیان مشــارکت در طرح ابتکاری «شهروند دیپلمات» از‬ ‫ابتدای ســال جاری در اداره بین الملل شهرداری اغاز شد و از‬ ‫بین ‪ 263‬ثبت نام کننده‪ 92 ،‬شهروند تسهیلگر و دارای ارتباطات‬ ‫فرامرزی در این مرحله شناسایی شدند‪.‬‬ ‫ایمــان حجتی با بیــان اینکه اکنــون در مرحله دریافت‬ ‫ایده های اجرایی این شــهروندان هســتیم‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫برنامه ریزی صورت گرفته‪ ،‬منتخبین تا پایان فروردین ایده ها‬ ‫و البته بســترهای خود برای اجرای این ایده ها با همکاری و‬ ‫حمایت شــهرداری اصفهان‪ ،‬وزارت امور خارجه‪ ،‬کنسرسیوم‬ ‫همکاری هــای بین المللی دانشــگاه ها و شــهرک علمی و‬ ‫تحقیقاتی اصفهــان و همچنین اتاق بازرگانی اســتان را به‬ ‫دبیرخانه «شــهروند دیپلمات» ارســال کردند‪ .‬او با اشاره به‬ ‫اینکه بعضی از این شــهروندان یک و برخی چند ایده ارسال‬ ‫کرده اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تیمی متشکل از کارشناسان خبره نهادهای‬ ‫اشاره شــده‪ ،‬ایده های دریافتی را بررسی و شرایط اجرای انها‬ ‫را امکان سنجی خواهند کرد‪ .‬سپس ان دسته از ایده هایی که‬ ‫قابلیت اجرایی شــدن در راستای توسعه تعامالت اصفهان با‬ ‫شهرهای خواهرخوانده اش و یا دیگر شهرهای جهان را داشته‬ ‫باشد‪ ،‬با همکاری شــهروند دیپلمات ها وارد مرحله عملیاتی‬ ‫خواهد شد‪ .‬حجتی با اشــاره به ان دسته از ثبت نام کنندگان‬ ‫در این ابتکار که شرایط کافی برای ارسال ایده نداشتند‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اگرچه ایده ای از ســوی این شهروندان دریافت نمی شود‬ ‫اما اســامی انها در شبکه همراهان «شهروند دیپلمات» ثبت‬ ‫خواهد شد و با همکاری دانشکده وزارت امور خارجه دوره های‬ ‫اموزشی در زمینه هایی همچون دیپلماسی شهری و شهروندی‬ ‫و دیگر اموزش های مربوطه برای انها برگزار خواهد شد‪ .‬گفتنی‬ ‫است شهروند دیپلمات طرح ابتکاری اداره کل ارتباطات و امور‬ ‫بین الملل شهرداری اصفهان در حوزه دیپلماسی شهری است‬ ‫که فراخوان ان در ســال ‪ 99‬اعالم شــد‪ .‬این طرح که برای‬ ‫نخســتین بار اتفاق افتاده و با استقبال مسئوالن وزارت امور‬ ‫خارجه روبرو شــد‪ ،‬تالش دارد از ایده های اجرایی و تعامالت‬ ‫بین المللی شهروندان و اصفهانی های خارج از کشور و از تمام‬ ‫ظرفیت های موجود برای توســعه و تقویت روابط اصفهان با‬ ‫شــهرهای خواهرخوانده با کمک کنشــگران و تسهیلگران‪،‬‬ ‫بهره مند شود‪.‬‬ ‫رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان اصفهان‪:‬‬ ‫ممکن است برخی نتایج رد صالحیت ها تغییر کند‬ ‫بنــا به گفته رئیس هیئت عالی نظــارت بر انتخابات‬ ‫شــوراهای اســتان اصفهان مصادیق تمامی دالیل رد‬ ‫صالحیت کاندیداها از مراجع قانونی بررســی می شود و‬ ‫نهایتا دراین باره تصمیم گیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫حجت االســام نقدعلی در مورد وضعیت بررســی‬ ‫صالحیت های کاندیداهای انتخابات شورای اسالمی شهر‬ ‫به ایمنا گفت‪ :‬حــدود ‪ ۱۱۰۰‬نفر از کاندیداهای انتخابات‬ ‫شورای اسالمی شهر رد صالحیت شده اند که حدود ‪۹۹۰‬‬ ‫نفر از این افراد نســبت به رد صالحیت خود به شــورای‬ ‫عالی نظارت اســتان اعتراض کرده اند‪ .‬او افزود‪ :‬طی چند‬ ‫روز گذشته جلسات شبانه روزی بررسی اعتراضات برگزار‬ ‫شده و همچنان در حال بررسی است؛ شورای عالی نظارت‬ ‫قصد دارد تمامی اعتراضات را به دقت بررسی کند به دلیل‬ ‫اینکه تعهد اخالقی و قانونی نسبت به صحت علت های‬ ‫رد صالحیــت داریم‪ ،‬تمام اعتراضــات به صورت دقیق‬ ‫بررسی شــده و مجددا در همکاری با مراجع چهارگانه‪،‬‬ ‫مصداق تخلف کاندیدا بررسی می شود‪ .‬رئیس هیئت عالی‬ ‫نظارت بر انتخابات شوراهای استان اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫فضای بررسی تایید صالحیت ها بر اساس دقت و تصمیم‬ ‫کارشناسی است و بر همین اساس ممکن است برخی از‬ ‫موارد نتایج تایید صالحیت ها تغییر کند‪ .‬نقدعلی ادامه داد‪:‬‬ ‫اکثر رد صالحیت ها با استناد به اسناد قانونی بوده و هیچ‬ ‫رد صالحیتی بدون اســتناد به مدرک قانونی انجام نشده‬ ‫است بر همین اساس ممکن است در هیئت عالی نظارت‬ ‫نســبت به برخی مستندات تجدید نظر صورت بگیرد‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬علیرغم اینکه هیئت های اجرایی و نظارت‬ ‫دقت نظر مناسبی در مبحث تایید صالحیت ها داشته اند‪،‬‬ ‫اما شــورای عالی نظارت اســتان به دقت این هیئت ها‬ ‫اکتفا نکرده است‪ .‬رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات‬ ‫شوراهای استان اصفهان گفت‪ :‬قاچاق مواد مخدر‪ ،‬اعتیاد‪،‬‬ ‫فســادهای اخالقی‪ ،‬تبانی در معامالت دولتی‪ ،‬راه اندازی‬ ‫شبکه های فساد در شبکه های مجازی و محکومیت های‬ ‫قضائی از دالیل عمده رد صالحیت ها اســت همچنین‬ ‫عدم التزام به قانون اساسی و احکام شریعت از دالیل رد‬ ‫صالحیت برخی کاندیداها است‪ .‬نقدعلی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مصادیــق تمامی دالیل رد صالحیت کاندیداها از مراجع‬ ‫قانونی بررســی می شود و نهایتًا دراین باره تصمیم گیری‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصالحات در استان اصفهان‪:‬‬ ‫فهرست مشترک اصالح طلبان را ارائه می کنیم‬ ‫سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصالحات در استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬شورای هماهنگی جبهه اصالحات اصفهان‬ ‫هم که در راستای اجماع سازی و وحدت رویه اصالح طلبان‬ ‫در اســتان اصفهان شکل گرفته برای رســیدن به اهداف‬ ‫اصالح طلبان ه فهرست مشترک اصالح طلبان اصفهان را ارائه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫علی ناظم زاده پیرامون ارائه لیست مشترک اصالح طلبان‬ ‫به فارس گفت‪ :‬به طور طبیعی هر جریان و جبهه سیاســی‬ ‫برای مشــارکت سیاسی فهرســت انتخاباتی ارائه می کند‬ ‫و شــورای هماهنگی جبهه اصالحات اصفهان هم که در‬ ‫راستای اجماع سازی و وحدت رویه اصالح طلبان در استان‬ ‫اصفهان شکل گرفته برای رسیدن به اهداف اصالح طلبانه ‬ ‫فهرست مشــترک اصالح طلبان اصفهان را ارائه می کند‪.‬‬ ‫سخنگوی شــورای هماهنگی جبهه اصالحات در استان‬ ‫اصفهان درباره اولویت های شهری عنوان کرد‪ :‬توسعه حمل ‬ ‫و نقل عمومی و زیرســاخت های وســایل نقلیه پاک مانند‬ ‫دوچرخه با هدف دسترسی برابر و اسان همه شهروندان در‬ ‫همه محالت شهر به امکانات عمومی‪ ،‬کاهش تردد وسائل‬ ‫حمل و نقل شخصی در الیه های مرکزی ترافیکی شهر و‬ ‫ی هوا و الودگی صوتی از مهم ترین اولویت های‬ ‫کاهش الودگ ‬ ‫شهری هستند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در ادامه توسعه زیرساخت های‬ ‫شهر هوشــمند با هدف تسهیل زندگی شهروندان‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه ها و افزایش بهره وری در مدیریت شــهری‪ ،‬جلب و‬ ‫حمایت سرمایه گذاران برای اجرای پروژه های محرک توسعه‬ ‫در مناطق کم تر برخوردار و کم تر توســعه یافته شهری نیز‬ ‫از اولویت های شــهری اصفهان هســتند‪ .‬ناظم زاده افزود‪:‬‬ ‫همچنین توسعه فضاهای فرهنگی شهری و فراهم کردن‬ ‫زمینه های بیشتر برای حضور برابر مردم در فضاهای شهری‬ ‫و شفافیت در عملکرد مدیریت شهری در تحصیل درامد و‬ ‫هزینه ها و جلب مشارکت شهروندان در تصمیم گیری برای‬ ‫اولویت محالت شــهر نیز از اولویت های شهری محسوب‬ ‫می شوند‪ .‬سخنگوی شــورای هماهنگی جبهه اصالحات‬ ‫در اســتان اصفهان گفت‪ :‬اول احاطه بر مدیریت‪ ،‬حکمرانی‬ ‫و مناســبات شهری‪ ،‬کشوری و سیاســی‪ ،‬دوم توان باال در‬ ‫استفاده از تخصص متخصصان و مشاوره مشاوران‪ ،‬قدرت‬ ‫در تصمیم گیری و تخصص در مدیریت و اعتقاد به استفاده‬ ‫از روش ها و فناوری های نو و ســوم پاکدســتی و اعتقاد به‬ ‫شفافیت از ویژگی های شهردار لیست منتخب شورا خواهد‬ ‫بود‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬هم ه اعضای حقوقی و حقیقی شــورای‬ ‫هماهنگی جبهه اصالحات درگیر موضوع فهرست انتخاباتی‬ ‫می شوند و حق رای برابر دارند‪ ،‬شورای هماهنگی ‪ ۳۰‬عضو‬ ‫حقیقــی و حقوقی دارد؛ در صورت توفیق و مجال به جبهه‬ ‫اصالحات برای ارائه فهرســت‪ ،‬جوانان سهم قابل توجهی‬ ‫در فهرست انتخاباتی خواهند داشــت‪ .‬سخنگوی شورای‬ ‫هماهنگی جبهه اصالحات در اســتان اصفهــان افزود‪ :‬در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬شــورای هماهنگی جبهه اصالحات مجال یافت‬ ‫تا ســه لیست اولیه داشته باشــد و نهایتا با در نظر گرفتن‬ ‫شــاخص های مصوب در شورای هماهنگی‪ ،‬یک لیست از‬ ‫متخصصین‪ ،‬افراد سرشناس و نمایندگان اقشار مختلف که‬ ‫می توانستند تفکر اصالح طلبی را نمایندگی کنند و اهداف‬ ‫اصالح طلبانه را دنبال کنند به شــهروندان معرفی کرد که‬ ‫با رای باال و به طور کامل توسط شهروندان انتخاب شدند‪.‬‬ ‫او ابراز داشــت‪ :‬اصالح طلبان در اغاز مسئولیت در مدیریت‬ ‫شــهری با پروژه های نیمه تمام و بالتکلیف بسیاری مواجه‬ ‫بودند که بودجه و تالش زیادی نیاز داشــت؛ مهمترین این‬ ‫پروژه ها متروی اصفهان بود که مدیریت شهری جدید موفق‬ ‫شد در مدت زمان کوتاه و کمتر از یک سال ضمن تکمیل‬ ‫خط یک به توسعه سریعتر خط دو بپردازد‪ .‬ناظم زاده افزود‪:‬‬ ‫همچنین پروژه هایی از جمله رینگ چهارم ترافیکی‪ ،‬ورودی‬ ‫شرقی اصفهان‪ ،‬تکمیل و بهره برداری از نمایشگاه بین المللی‬ ‫جدید‪ ،‬تکمیل پروژه ســالن اجالس‪ ،‬تکمیل و اماده سازی‬ ‫پیاده راه چهارباغ‪ ،‬توسعه خطوط ویژه دوچرخه در شهر‪ ،‬جلب‬ ‫مشارکت بخش خصوصی در توسعه و طراحی ایستگاه های‬ ‫دوچرخه نوین‪ ،‬تمرکز ویژه بر توسعه مناطق کمتر برخوردار‬ ‫ماننــد مناطق‪ ۱۱ ،۷ ،‬و ‪ ۱۰‬در این دور ه کوتاه چهار ســاله‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫تازه هایکتاب؛‬ ‫دومین جلد نگین اصفهان منتشر شد‬ ‫دومین جلد از کتاب «نگین اصفهان» که به تازگی‪ ،‬به‬ ‫قلم محمدحسین ریاحی منتشرشده‪ ،‬به معرفی محله های‬ ‫تاریخی سنبلستان‪ ،‬سرچشمه‪ ،‬شهشــهان و محله های‬ ‫پیرامون ان اختصاص دارد‪ .‬محمدحسین ریاحی‪ ،‬اصفهان‬ ‫شناس و پژوهشگر به ایسنا می گوید‪ :‬اصفهان محله های‬ ‫مختلف و متعددی دارد که اجزای ان بیانگر تاریخ‪ ،‬فرهنگ‬ ‫و تمدن این شهر است‪ .‬به همین دلیل تصمیم گرفتم این‬ ‫محالت را جداگانه معرفی کنــم و کار را نیز با محالتی‬ ‫شروع کردم که نقش موثر و درخشانی در شهر داشته اند‪ .‬او‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬نخستین جلد از کتاب «نگین اصفهان» به‬ ‫معرفی محله «نقش جهان» و شخصیت های تاثیرگذار ان‬ ‫به عالوه اثار هنر معماری و هنرمندان این محله اختصاص‬ ‫داشــت و در جلد دوم نیز‪ ،‬تبیین تاریخ نهفته در محالت‬ ‫کهنی مثل محله «سرچشمه»‪« ،‬شهشهان»‪« ،‬سنبلستان»‬ ‫و محله های پیرامون ان را موردبررسی قرار داده ام‪.‬به باور‬ ‫ریاحی‪ ،‬محله ها‪ ،‬اجزای مهم تاریخ و سرگذشــت شــهر‬ ‫اصفهان در ادوار مختلف اند و با بررسی ان ها بخش هایی‬ ‫از تاریخی که شاید برای مردم چندان محسوس و ملموس‬ ‫نباشد و تنها از ورای ژرف نگری نقاب از رخ می کشد‪ ،‬پیش‬ ‫دیدگان همه پدیدار می شــود‪ .‬این پژوهشگر خاطرنشان‬ ‫می کند که اصفهــان منحصر به یــک محله یا فضای‬ ‫تاریخی نیســت و سرگذشتی دارد که تنها با دنبال کردن‬ ‫کوچه پس کوچه ها و مزارها و مساجد و میدان ها و بقعه ها‬ ‫و حمام ها می توان با ان اشــنا شد‪ .‬ریاحی‪ ،‬تالش کرده تا‬ ‫در جلد دوم کتاب «نگیــن اصفهان» اثار و بناها و دیگر‬ ‫اجزای امروز محله های شــهر را نیز مورد توجه قرار بدهد‬ ‫چرا که معتقد است در گذشته‪ ،‬در حق این محله ها کوتاهی‬ ‫شده و امروز نیز گاه متروک و غیر معمور به حال خود رها‬ ‫شــده اند‪ ،‬با این وجود هنوز هم می توان مباهات کرد که‬ ‫این محله ها زمینه ســاز تحوالت بزرگ تاریخی در ایران‬ ‫و اصفهان بوده اند‪ .‬او می گوید‪ :‬ما باید میراث های محله را‬ ‫برای نســل های اتی حفظ کنیم و یکی از اهداف ما برای‬ ‫تدوین کتاب «نگیــن اصفهان»‪ ،‬تالش برای اگاه کردن‬ ‫مردم از اهمیت محله اســت بلکــه از این طریق بتوانیم‬ ‫بناهای باقیمانــده را از گزند خطاهای انســانی در امان‬ ‫نگه داریم‪ .‬این اصفهان شــناس‪ ،‬در پاسخ به سوال ایسنا‬ ‫مبنی بر اینکه در حال حاضر اثار با ارزش محله هایی که در‬ ‫جلد یکم و دوم «نگین اصفهان» موردبررسی قرار داده اید‬ ‫در چه وضعیتی قرار دارند؟ توضیح می دهد‪ :‬متاسفانه بخش‬ ‫قابل توجهی از اثــار با ارزش موجود در محله ها‪ ،‬به خاطر‬ ‫بی توجهی ازدست رفته است و انتظار می رود که اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی اصفهان و دیگر ســازمان ها و نهادهای‬ ‫مرتبط و متولی‪ ،‬با بهره گیری از مشــورت کارشناســان‬ ‫و صاحب نظران‪ ،‬دســت به یک اقدام جمعی‪ ،‬همگانی و‬ ‫هماهنــگ بزنند و جلوی این تخریب هــای روزافزون را‬ ‫بگیرند تا بتوانند به حفظ هویت و به تبع ان توســعه بعد‬ ‫گردشــگری هم کمک کنند‪ .‬ریاحی‪ ،‬با تشکر از حمایت‬ ‫امور فرهنگی شهرداری منطقه سه اصفهان برای چاپ جلد‬ ‫دوم «نگین اصفهان»‪ ،‬ابراز امیدواری می کند این تالش ها‬ ‫و حمایت ها‪ ،‬استمرار پیدا کند تا دیگر بافت ها و محله های‬ ‫تاثیرگذار شــهر اصفهان نیز در قالب جلدهای بعدی این‬ ‫کتاب‪ ،‬به مردم معرفی شود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫معرفی روزانه ‪ ۷۰۰‬واحد‬ ‫صنفی متخلف به مراجع‬ ‫قضائی اصفهان‬ ‫مدیـر گروه بهداشـت محیط مرکز بهداشـت اسـتان‬ ‫اصفهـان در خصـوص میـزان رعایت هـا‪ ،‬اخطارهـا‪،‬‬ ‫پلمپ هـا و برخـورد بـا متخلفـان توضیحاتـی ارائـه داد‪.‬‬ ‫سـیدمهدی میرجهانیـان در مـورد میـزان رعایـت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی از سـوی اصنـاف اصفهـان‪ ،‬بـه‬ ‫ایمنـا گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه شـرایط فعلـی شـیوع کرونـا‬ ‫در اسـتان اصفهـان میـزان رعایـت دسـتورالعمل های‬ ‫بهداشـتی مقابلـه بـا شـیوع کرونـا ویـروس قابـل قبول‬ ‫و حـدود ‪ ۸۰‬درصـد اسـت‪ ،‬البتـه گروه هـای شـغلی دو‪،‬‬ ‫سـه و چهـار بیشـتر از گروه شـغلی یک مـوارد را رعایت‬ ‫می کننـد‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬در گـروه شـغلی یـک ابمیـوه و‬ ‫بستنی فروشـان‪ ،‬رسـتوران ها و اغذیه فروشـان بیشـترین‬ ‫تخلفـات را دارنـد که با ان ها به شـدت برخورد می شـود‪،‬‬ ‫در اماکـن مذهبی نیز تخلفاتی داشـتیم که با ان ها تحت‬ ‫شـرایطی خاص برخورد شـده اسـت و شـاهد تخلفات در‬ ‫ایـن اماکـن هسـتیم‪ .‬مدیر گـروه بهداشـت محیط مرکز‬ ‫بهداشـت اسـتان اصفهان با توضیح اینکـه بیش از هفت‬ ‫هزار بازدید در سـطح اسـتان انجام شـده اسـت‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫ایـن تعداد حـدود دو هـزار اخطاریه و بیـش از ‪ ۲۵۰‬مورد‬ ‫هـم پلمـپ داشـتیم و گاهـی روزانـه بیـش از ‪ ۷۰۰‬واحد‬ ‫صنفـی متخلـف بـه مراجـع قضائـی معرفـی می شـوند‪،‬‬ ‫اصنـاف متخلـف برای بـار اول حـدود ‪ ۱۵‬روز پلمپ و در‬ ‫صـورت ادامـه تخلفات بـرای برخورد جدی تر بـه مراجع‬ ‫قضائـی معرفـی خواهند شـد‪ .‬او با بیان اینکه بازرسـی ها‬ ‫برای شناسـایی متخلفانی که اصول بهداشـتی را رعایت‬ ‫نمی کننـد‪ ،‬انجـام می شـود تـا اعمـال محدودیت هـا‬ ‫نتیجـه مطلوب تـری داشـته باشـد‪ ،‬گفـت‪ :‬روزانـه حدود‬ ‫‪ ۲۰‬اکیـپ در شـهر اصفهـان از زیـر مجموعه بهداشـت‬ ‫و بازرسـی اصنـاف با همـکاری نیروی انتظامی شـهر را‬ ‫رصـد می کنند و با متخلفان به شـدت برخـورد می کنند‪.‬‬ ‫میرجهانیـان با اشـاره به اینکـه کنترل کرونا دسـت خود‬ ‫مـردم اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬بـر اسـاس مصوبات سـتاد‬ ‫کرونـا اسـتان اصفهـان اکثـر مغازه هـا تعطیـل هسـتند‪،‬‬ ‫امـا رفت وامدهـای خانوادگـی هنـوز ادامـه دارد و اکثـر‬ ‫مـوارد ابتلا نیـز خانوادگی اسـت‪ ،‬افـراد بایـد توجه کنند‬ ‫و دسـتورالعمل های بهداشـتی مقابلـه بـا شـیوع کرونا را‬ ‫ماننـد روزهای ابتدایی شـیوع این ویـروس رعایت کنند‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه در ماه هـای ابتدایی سـال جدیـد تاالر‬ ‫متخلـف نیـز داشـتیم‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬حـدود ‪ ۱۸‬تـاالر در‬ ‫اسـتان اصفهـان پلمـپ شـده اند‪ ،‬در این مدت اسـتخرها‬ ‫هـم تعطیل بودنـد‪ ،‬اما بعضی از باشـگاه ها هنـوز رعایت‬ ‫نمی کننـد و بیـش از ‪ ۵‬مورد پلمپ باشـگاه ها را داشـتیم‪،‬‬ ‫میـزان رعایـت نکات بهداشـتی به طورکلی خوب اسـت‪.‬‬ ‫وضعیت ‪ ۱۸‬شهر استان‬ ‫اصفهان نارنجی شد‬ ‫سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان از تغییر‬ ‫وضعیـت اصفهان از قرمز به نارنجی خبـر داد و گفت‪ :‬دو‬ ‫شـهر اسـتان در وضعیت قرمز‪ ،‬دو شـهر در وضعیت زرد‬ ‫و ‪ ۱۸‬شـهر در وضعیـت نارنجی قـرار دارند‪.‬‬ ‫ارش نجیمـی به ایسـنا گفـت‪ :‬بر اسـاس رنگ بندی‬ ‫جدیـد از ‪ ۱۳‬اردیبهشـت ماه‪ ،‬در حـال حاضـر وضعیت دو‬ ‫شـهر در حوزه دانشـگاه علوم پزشکی اصفهان قرمز و دو‬ ‫شـهر زرد اسـت‪ .‬او با اشـاره به اینکه وضعیت ‪ ۱۸‬شـهر‬ ‫اسـتان اصفهان نارنجی اسـت‪ ،‬افزود‪ :‬شـهرهای دهاقان‬ ‫و خمینی شـهر در وضعیـت قرمـز و شـهرهای بوئیـن و‬ ‫میاندشـت و خـور در وضعیـت زرد قرار دارند‪ .‬سـخنگوی‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهان بـا بیان اینکـه پس از‬ ‫پنـج هفتـه‪ ،‬وضعیت شـهر اصفهـان از قرمز بـه نارنجی‬ ‫تبدیـل شـد‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬تغییـر رنگ هـا نشـانه خوبـی‬ ‫اسـت‪ ،‬اما به معنی شـرایط خوب نیسـت و هنوز بیش از‬ ‫دو هزار بیمار در بیمارسـتان های اسـتان بستری هستند‪.‬‬ ‫روز قدس بیانگر حمایت‬ ‫مسلمانان جهان از مردم‬ ‫فلسطین است‬ ‫عضـو کمیسـیون عمـران مجلس شـورای اسلامی‬ ‫تاکیـد کـرد‪ :‬روز قـدس ایـن پیـام را به دنیـا می دهد که‬ ‫مردم فلسـطین تنها نبوده و مسـلمانان دنیا به حمایت از‬ ‫مردم فلسـطین ادامـه خواهند داد‪.‬‬ ‫رحمـت ا‪ ...‬فیـروزی پوربـادی بـا اشـاره بـه اهمیت‬ ‫روز قـدس‪ ،‬بـه ایسـنا گفـت‪ :‬موضـوع قـدس و حمایت‬ ‫از مـردم مظلوم فلسـطین یکـی از اسـتراتژی های نظام‬ ‫جمهـوری اسلامی اسـت‪ .‬امـام راحـل و مقـام معظـم‬ ‫رهبـری بـر گرامیداشـت ایـن روز تاکید کرده انـد‪ .‬او در‬ ‫ادامـه اظهـار کـرد‪ :‬در مناطقـی که از نظر شـیوع کرونا‪،‬‬ ‫وضعیت قرمز اسـت باید از بسـتر فضای مجـازی برای‬ ‫گرامیداشـت ایـن روز اسـتفاده کنیـم‪ .‬امید اسـت روزی‬ ‫شـاهد ازادی قـدس و پیـروزی مردم مظلوم فلسـطین‬ ‫خواهیـم بـود‪ .‬نماینـده نطنـز در مجلـس تصریـح کرد‪:‬‬ ‫بنـده نیـز از مـردم تقاضـا دارم در گرامیداشـت این روز‬ ‫کوشـا بـوده و در حـد تـوان حمایـت خـود را از مـردم‬ ‫مظلـوم فلسـطین نشـان دهنـد‪ .‬نظـام اسلامی باید بر‬ ‫اسـاس تاکیـد مقـام معظم رهبـری به حمایـت از مردم‬ ‫مظلـوم فلسـطین توجـه ویـژه داشـته باشـد‪ .‬فیـروزی‬ ‫در پایـان تاکیـد کـرد‪ :‬روز قـدس ایـن پیـام را بـه دنیـا‬ ‫می دهـد کـه مردم فلسـطین تنها نیسـتند و مسـلمانان‬ ‫دنیـا بـه حمایـت از مـردم فلسـطین ادامه خواهنـد داد‪.‬‬ ‫اسـتکبار جهانـی بایـد از حمایـت رژیـم صهیونیسـتی‬ ‫دسـت بـردارد و اجـازه دهـد مـردم فلسـطین خـود‬ ‫کشورشـان را اداره کننـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫پنجشنبه | ‪ 16‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4064‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شهر‬ ‫افزایش ‪ 30‬درصدی استفاده از‬ ‫پساب تا ‪ ۵‬سال اینده‬ ‫معـاون خدمـات شـهری شـهردار اصفهـان مجموعـه‬ ‫پروژه هـای تعریـف شـده این معاونـت در برنامـه راهبردی‬ ‫اصفهـان ‪ ۱۴۰۵‬بـه منظور کاهـش الودگی های محیطی با‬ ‫تمرکـز بـر کاهش تولیـد االینده های هـوا را تشـریح کرد‪.‬‬ ‫حسـین امیـری به ایمنـا گفـت‪ :‬کاهش اثـار نامطلوب‬ ‫دفع پسـماند‪ ،‬حفظ سـرانه فضای سـبز اکولوژیک با تاکید‬ ‫بـر فشـار نیامـدن بـر منابـع اب زیرزمینـی و حفظ سـرانه‬ ‫فضـای سـبز اکولوژیـک در حـد ‪ 28/09‬نفر بـر مترمربع را‬ ‫بخشـی از برنامه هـای معاونت خدمات شـهری شـهرداری‬ ‫بـرای کاهـش الودگی هـای محیطـی برشـمرد‪ .‬او تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬تـا پنـج سـال اینـده‪ ،‬میـزان اب مصرفـی از منابـع‬ ‫زیرزمینـی برای ابیاری یک مترمربع فضای سـبز در سـال‬ ‫از ‪ 0/8‬مترمکعـب بـه ‪ 0/4‬مترمکعـب بـه ازای هر مترمربع‬ ‫کاهـش خواهـد یافـت‪ .‬معـاون خدمـات شـهری شـهردار‬ ‫اصفهـان از افزایـش اسـتفاده از پسـاب از حـدود ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫فعلـی بـه بیـش از ‪ ۵۰‬درصد در پنج سـال اینده خبـر داد و‬ ‫افـزود‪ :‬تـا پنج سـال اینده همچنین شـاهد افزایـش درصد‬ ‫ابیـاری بـا سیسـتم های نویـن از ‪ ۶۰‬درصـد بـه نزدیـک‬ ‫‪ ۷۰‬درصـد خواهیـم بـود‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬تولیـد ‪ 1/17‬مگاوات‬ ‫سـاعت بـر تـن‪ ،‬انـرژی از پسـماند در پنـج سـال اینـده‪،‬‬ ‫کاهش سـرانه تولید روزانه پسـماند تـر از ‪ ۴۶۶‬گرم به ‪۴۰۶‬‬ ‫گـرم در روز بـه ازای هـر نفـر در پنج سـال اینـده و احداث‬ ‫تصفیه خانـه شـیرابه از دیگـر پروژه هـای تعریف شـده این‬ ‫معاونـت در برنامـه راهبـردی اصفهـان ‪ ۱۴۰۵‬بـه منظـور‬ ‫کاهـش الودگی هـای محیطـی بـا تمرکز بر کاهـش تولید‬ ‫االینده هـای هـوا اسـت‪ .‬امیری خاطرنشـان کرد‪ :‬سـاخت‪،‬‬ ‫راه انـدازی‪ ،‬بهره بـرداری و بهینه سـازی پایلـوت هاضـم‬ ‫(یـک تـن در روز) اجرایی شـده اسـت‪ .‬او گفـت‪ :‬هدف خرد‬ ‫برنامـه راهبردی اصفهان ‪ ،۱۴۰۵‬حفظ سـرانه فضای سـبز‬ ‫اکولوژیـک با تاکید بر فشـار نیامدن بـر منابع اب زیرزمینی‬ ‫اسـت کـه ‪ 4/49‬درصـد کل بودجـه مصـوب سـال جاری‬ ‫بـرای انجـام ایـن اقـدام در نظر گرفته شـده اسـت‪.‬‬ ‫گشایش فرهنگسرا در حصه‬ ‫جنوبی بزودی‬ ‫بـه گفته مدیر منطقه ‪ ۱۰‬شـهرداری اصفهان یکشـنبه‬ ‫اینـده در ادامـه اجـرای برنامه «هر یکشـنبه‪ ،‬یـک افتتاح»‬ ‫‪ ۴۱۰‬میلیـارد ریال پـروژه در این منطقه افتتاح و کلنگ زنی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫حمید شـهبازی بـه ایمنا گفـت‪ :‬بر اسـاس برنامه ریزی‬ ‫انجـام شـده‪ ،‬هفته اینـده فرهنگسـرای اسـتاد محمدجواد‬ ‫شـریعت در محله حصـه جنوبی افتتاح می شـود‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برای احداث فرهنگسـرای اسـتاد محمدجواد شـریعت‬ ‫بـا زیربنای هـزار و ‪ ۸۰۰‬مترمربـع‪ ۷۰ ،‬میلیـارد ریال هزینه‬ ‫شـده اسـت‪ .‬مدیـر منطقـه ‪ ۱۰‬شـهرداری اصفهـان افزود‪:‬‬ ‫کلنـگ اغـاز عملیـات اجرایی احـداث فاز نخسـت خیابان‬ ‫ورودی اطشـاران هفتـه اینـده در برنامه هر یکشـنبه‪ ،‬یک‬ ‫افتتـاح بـر زمیـن زده خواهد شـد‪ .‬او خاطرنشـان کـرد‪ :‬فاز‬ ‫نخسـت خیابـان ورودی اطشـاران بـه طـول ‪ ۳۰۰‬متـر و‬ ‫عـرض ‪ ۴۰‬متـر با صـرف هزینـه ای بیـش از ‪ ۳۴۰‬میلیارد‬ ‫ریـال احداث می شـود‪.‬‬ ‫جزئیات پروژه تعریض پل‬ ‫فردوسی‬ ‫بنـا بـه گفتـه معـاون شهرسـازی و معمـاری شـهردار‬ ‫اصفهـان تعریـض پـل فردوسـی از سـمت شـرق و غرب‬ ‫بدون ایجاد سـازه یا سـتون گـذاری مازاد بر وضـع موجود‪،‬‬ ‫بـا رعایـت و در نظـر گرفتن وضـع موجود پل و بـا حداقل‬ ‫دخـل و تصـرف در رودخانـه انجـام شـده و یـک فضـای‬ ‫شـهری عبـوری بـا اولویـت پیـاده ایجاد می شـود‪.‬‬ ‫سـید احمـد حسـینی نیا بـه ایمنـا گفـت‪ :‬در ایـن دوره‬ ‫مدیریـت شـهری عالوه بـر نگاه کمی به مباحث شـهری‪،‬‬ ‫نـگاه کیفـی بـه حـوزه مدیریـت شـهری و به طـور خاص‬ ‫فضاهـای شـهری از اولویت ویـژه ای برخوردار بوده اسـت‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬بـا توجه به اینکـه اعتقاد داریم از منظر شـهری و‬ ‫شهرسـازی و نـگاه برنامه ریز محور در کالنشـهرها به ویژه‬ ‫اصفهـان به عنوان یک شـهر جهانی‪ ،‬نه تنهـا بعد کالبدی‬ ‫که به اصالح سـاختار کالبدی بـا در نظر گرفتن مولفه های‬ ‫تاریخـی و فرهنگـی نـگاه دارد‪ ،‬بایـد در بعـد اجتماعی نیز‬ ‫بـه مسـئله پرداخت‪ .‬معاون شهرسـازی و معماری شـهردار‬ ‫اصفهـان ادامه داد‪ :‬از این رو بر اسـاس برنامه سـنجش پذیر‬ ‫شـهردار اصفهـان و انچـه بـه عنـوان کیفیت بخشـی بـه‬ ‫فضـای شـهری مطرح بوده اسـت یکـی از دغدغه ها ایجاد‬ ‫فضاهـای شـهری بـا اولویت پیاده راه سـازی اسـت که این‬ ‫اتفـاق در بافت تاریخی بـه طور خاص در چهاربـاغ افتاد‪ .‬او‬ ‫بـا بیـان اینکه یکـی از مباحثی که در اسـکلت بندی شـهر‬ ‫اصفهـان از دیربـاز تا امـروز نقش افرینـی داشـته‪ ،‬رودخانه‬ ‫زاینـده رود و چشـم اندازهای این شـهر فرهنگـی و تاریخی‬ ‫اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬یکـی از ایـن چشـم اندازها و مناظـر‬ ‫شـهری را می تـوان در بسـتر رودخانـه زاینـده رود و در پـل‬ ‫فردوسـی از سـمت شـرق و غـرب در افـق مشـاهده کرد‪،‬‬ ‫بنابرایـن ایـن امـکان و فرصت را در پل فردوسـی داشـتیم‬ ‫کـه بـا تعریـض شـرق و غـرب پل بـدون ایجـاد سـازه یا‬ ‫سـتون گـذاری مازاد بـر وضع موجـود‪ ،‬با رعایـت و در نظر‬ ‫گرفتـن وضـع موجـود پـل و با حداقـل دخل و تصـرف در‬ ‫رودخانـه‪ ،‬یـک فضـای شـهری عبـوری بـا اولویـت پیاده‬ ‫ایجـاد کنیم‪ .‬حسـینی نیا اظهـار کـرد‪ :‬این امکان در بسـتر‬ ‫رودخانـه زاینـده رود و به طور خاص در پل فردوسـی فراهم‬ ‫شـده و با طی شـدن پروسـه کار‪ ،‬قرارداد با مشاور بسته شد‬ ‫و با سـازمان های مرتبط درون سـازمانی و برون سـازمانی به‬ ‫منظـور رفـع مسـائل فنـی پـروژه هماهنگی الزم شـد که‬ ‫امیدواریـم بتوانیـم در کوتاه تریـن زمان این اقـدام را به ثمر‬ ‫رسـانده و تقدیم شـهروندان کالنشـهر اصفهان کنیم‪.‬‬ ‫استان‬ ‫حلقهحفاظتیاصفهانتکمیلمی شود‬ ‫توسعه ‪ 7‬کیلومتری رینگ چهارم شهر‬ ‫گروه اصفهان| بنا به گفته شهردار اصفهان در روند‬ ‫بررسی اجرای طرح های عمرانی مهم شهر بر ادامه اجرای حلقه‬ ‫چهارم حفاظتی شهر اصفهان از نقطه صفر تا پل افتاب به طول‬ ‫هفتکیلومترتصمیم گیریشد‪.‬‬ ‫قدرت ا‪ ...‬نوروزی در جلسه بررسی مشکالت و برنامه ریزی‬ ‫پروژه های شاخص عمرانی شهر اصفهان اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫سال گذشته جلسات بررسی روند اجرای طرح های عمرانی‬ ‫شهر اصفهان هر دو هفته یک بار با حضور مدیران مربوطه‬ ‫در شهرداری برگزار می شد که به دلیل اهمیت این کار‪ ،‬این‬ ‫روند امسال هر هفته برگزار می شود‪ .‬او بیان کرد‪ :‬با این اقدام‬ ‫سرعت پیگیری و اجرای طرح ها هم شتاب بیشتری خواهد‬ ‫گرفت تا بسیاری از پروژه ها تکمیل شود‪ .‬شهردار اصفهان با‬ ‫اشاره به اینکه شهرداری هدف گذاری اجرای طرح ها خود را بر‬ ‫اساس جدول زمان بندی انجام می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬همه بخش های‬ ‫شهرداری را موظف به تامین مالی‪ ،‬اجرای ازادسازی و اقدامات‬ ‫مربوط به تامین مصالح موردنیاز طرح های عمرانی کردیم تا‬ ‫طبق زمان بندی هر مرحله از پروژه ها پیش رود‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه تصمیم گیری در مورد تکمیل ادامه رینگ چهارم شهر‬ ‫اصفهان از جمله مصوبات جلسه بررسی اجرای پروژه های‬ ‫عمرانی شهرداری بود به طوری که بر تکمیل حلقه حفاظتی‬ ‫از نقطه صفر تا پل افتاب تاکید شد‪ ،‬گفت‪ :‬طول این بخش‬ ‫از رینگ‪ ،‬هفت کیلومتر است‪ .‬نوروزی در مورد دیگر مباحث‬ ‫مطرح شده در این جلسه بیان کرد‪ :‬ازادسازی طرح ساخت‬ ‫پل شهید کشوری در مذاکره با ارتش و تامین سیمان موردنیاز‬ ‫با گفت و گو با کارخانه های سیمان در این جلسه موردبررسی‬ ‫و پیگیری قرار گرفت‪ .‬او از سرعت اجرای طرح های عمرانی‬ ‫شهر ابراز خرسندی کرد و گفت‪ :‬با توجه به روند اجرای کار تا‬ ‫پایان خردادماه و نیز در تیرماه بسیاری از پروژه های شهری‬ ‫افتتاحمی شود‪.‬‬ ‫زمینه اتصال پل سردار سلیمانی و پل افتاب فراهم می شود‬ ‫در ادامه این جلسه‪ ،‬ایرج مظفر با اشاره به ازادسازی‬ ‫‪ 60‬درصدی حلقه حفاظتی شهر اصفهان از کیلومتر‬ ‫‪ 600‬تا هفت و از کیلومتر ‪ 600‬تا یک رینگ‪ ،‬برای اغاز‬ ‫عملیات عمرانی این بخش از طرح‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باقی مانده‬ ‫ازادسازی ها باید از سوی منطقه ‪ 15‬اجرایی شود و‬ ‫شهرداری نیز با دریافت مجوز‪ ،‬عملیات عمرانی را اغاز‬ ‫خواهد کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬پیش تر هم مجوز عملیات عمرانی‬ ‫کیلومتر ‪ 2.5‬تا ‪ 4‬رینگ چهارم دریافت شده بود که با انجام‬ ‫‪ 50‬درصدی ازادسازی ها از سوی منطقه ‪ ،15‬عملیات‬ ‫عمرانی این قسمت هم انجام می شود‪ .‬معاون عمران‬ ‫شهری شهرداری اصفهان بیان کرد‪ :‬برای اینکه بتوانیم‬ ‫تا شش ماه اینده ترافیک خاتون اباد را بر روی مسیری‬ ‫ایمن برقرار کرده و زمینه اتصال پل سردار سلیمانی و پل‬ ‫افتاب را فراهم کنیم‪ ،‬مقرر شد برای کیلومتر یک تا ‪2.5‬‬ ‫حلقه حفاظتی شهر که بین دو روستای دهنو و خاتون اباد‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬تمهیداتی برای تعریض مسیر اندیشیده شود‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬این اقدام می تواند اثر بزرگی در روان شدن ترافیک‬ ‫قسمت شرق اصفهان داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ 300 ÁÁ‬میلیارد تومان پروژه عمرانی از ســوی‬ ‫سازمان عمران در حال اجراست‬ ‫مظفر با اشاره به پروژه های در دست اقدام از سوی سازمان‬ ‫عمران شهرداری اصفهان گفت‪ :‬مبلغ مجموع قراردادهای‬ ‫در دست اجرای این سازمان هم اکنون به ‪ 300‬میلیارد تومان‬ ‫رسیده است‪ .‬او افزود‪ :‬البته عالوه بر این طرح ها‪ ،‬پروژه های‬ ‫حلقه چهارم شهر هم از سوی سازمان عمران شهرداری در‬ ‫حال اجرا است‪ .‬معاون عمران شهری شهرداری اصفهان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬هم اکنون پروژه های مهمی همچون تکمیل میدان‬ ‫شهدای هسته ای‪ ،‬ساخت خیابان ارغوانیه و روشن دشت‪،‬‬ ‫تعریض پل زندان‪ ،‬تقاطع شهید کشوری‪ ،‬ساخت ضلع شرقی‬ ‫رینگ چهارم و چندین خیابان سازی در مناطق ‪ 7،12‬و ‪ 9‬از‬ ‫سوی سازمان عمران در حال انجام است که بیشتر انها تا پایان‬ ‫تیرماهتکمیلمی شود‪.‬‬ ‫به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا امسال راهپیمایی عمومی و حضوری روز قدس برگزار نمی شود‬ ‫برگزاری راهپیمایی مجازی روز جهانی قدس‬ ‫بــه گفتــه رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات‬ ‫اســامی اســتان اصفهــان در اســتان اصفهــان‬ ‫برنامه هــای نمادیــن روز قــدس بــه اشــکال مختلــف‬ ‫اجــرا خواهــد شــد و امســال راهپیمایــی عمومــی‬ ‫بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫محمدعلــی احمــدی بــا بیــان اینکــه امســال راهپیمایی‬ ‫عمومــی روز جهانــی قــدس بــه دلیــل شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا برگــزار نمی شــود‪ ،‬بــه ایســنا گفــت‪ :‬در اســتان‬ ‫اصفهــان برنامه هــای نمادیــن ایــن روز بــزرگ اجــرا‬ ‫می شــود و شــعار محــوری امســال روز جهانــی قــدس‬ ‫«ازادی قــدس نزدیــک اســت» خواهــد بــود‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫روز قــدس بــرای مبــارزه بــا رژیم غاصب صهیونیســتی‬ ‫و جلوگیــری از اقدامــات توســعه طلبانه صهیونیسـت ها‪،‬‬ ‫یــک مناســبت دائمــی و مســتمر بــرای یــاداوری‬ ‫ضــرورت مبــارزه بــا رژیــم غاصــب اســرائیل و اتحــاد‬ ‫مســلمانان اســت‪ .‬رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات‬ ‫اســامی اســتان اصفهــان گفــت‪ :‬روز قــدس همیشــه‬ ‫در فضــای معنــوی بعــد از شـب های قــدر قــرار دارد و‬ ‫مــردم پــس از دعــا و تضــرع‪ ،‬عزم خــود را بــرای مبارزه‬ ‫بــا غــده ســرطانی و رژیــم کــودک کش صهیونیســتی‬ ‫و پشــتیبانان ان جــزم می کننــد‪ .‬احمــدی بــا اشــاره بــه‬ ‫ثمــرات مهــم برگــزاری راهپیمایــی روزهــای قــدس‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬از مهمتریــن ثمــرات ایــن روز حماســی‪ ،‬تبییــن‬ ‫توطئه هــای اســراییل غاصــب اســت کــه یــک وحــدت‬ ‫و ارمــان مشــترک میــان ملــل مســلمان ایجــاد کــرد و‬ ‫اگــر در ســال ‪ ۱۳۴۲‬امــام راحــل بــه تنهایــی مبــارزه‬ ‫بــا رژیــم صهیونیســتی را اعــام و اجــرا کردنــد‪ ،‬در‬ ‫ســال های گذشــته شــاهد شــکوفایی نســل انقالبــی در‬ ‫کشــورهای مختلــف اســامی برای مبــارزه با اســراییل‬ ‫غاصــب هســتیم بــه نحــوی کــه روز قــدس بــه یــک‬ ‫روز بین المللــی اســامی تبدیــل شــده اســت و هــر‬ ‫روز بــه عظمــت ان افــزوده خواهــد شــد‪ .‬او گفــت‪ :‬بــا‬ ‫وجــود تالش هایــی کــه دشــمنان اســام بــا اســتفاده‬ ‫از ابزارهــای مختلــف بــرای فراموشــی قــدس انجــام‬ ‫می دهنــد‪ ،‬روز قــدس همــه توطئه هــای انــان را خنثــی‬ ‫می کنــد و ارمــان فلســطین زنــده می شــود‪ .‬رئیــس‬ ‫شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی اســتان اصفهان‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬روز قــدس امســال فرصــت مناســبی‬ ‫بــرای اعــام انزجــار از ســران وابســته و خودفروختــه‬ ‫بعضــی کشــورها اســت کــه در نهایــت خفــت و زبونی‪،‬‬ ‫رژیــم صهیونیســتی را بــه رســمیت شــناختند‪ .‬احمــدی‬ ‫همچنیــن بــه مشــکالت داخلــی رژیــم صهیونیســتی‬ ‫و ضعــف انــان در مقابــل اقتــدار جبهــه مقاومــت‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬یکــی از اصلی تریــن محورهــای‬ ‫تبلیغــی روز قــدس گرامیداشــت ســردار شــهید حــاج‬ ‫قاســم ســلیمانی و شــهدای مقاومــت اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫شکســت طــرح ننگیــن معاملــه قــرن و بی توجهــی‬ ‫ملت هــا بــه ان باعــث زمینه ســازی بــرای اجــرای‬ ‫طــرح جمهــوری اســامی بــه منظــور همه پرســی و‬ ‫دادن حــق انتخــاب بــه مــردم فلســطین شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی اســتان‬ ‫اصفهــان‪ ،‬گفــت‪ :‬دشــمن و عوامــل داخلــی و جریــان‬ ‫نفــوذ ســعی در تضعیــف روحیــه و خســته نشــان دادن‬ ‫مــردم از ارمان هــای انقــاب اســامی دارنــد‪ ،‬امــا‬ ‫بــا وجــود مشــکالت اقتصــادی‪ ،‬مــردم همچنــان بــه‬ ‫ارمان هــای انقــاب پابنــد هســتند کــه نمونــه ان‬ ‫حضــور در مراســم تشــییع شــهید حاج قاســم ســلیمانی‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۸‬و حضــور در راهپیمایــی خودرویــی و‬ ‫موتــوری و همچنیــن راهپیمایــی مجــازی ‪ ۲۲‬بهمــن‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬و حضــور مــردم در مراســم تشــییع ســردار‬ ‫حجــازی در ســال جــاری بــوده اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬تمــام‬ ‫برنامه هــای امســال روز قــدس در قالــب تبیینــی‪،‬‬ ‫تبلیغــی‪ ،‬مجــازی و میدانــی برنامه ریــزی شــده و‬ ‫مقــرر شــده تــا در برنامه هــای تبیینــی بــه چرایــی‬ ‫مبــارزه بــا رژیــم صهیونیســتی و اثــرات ایــن مبــارزه‬ ‫از نظــر موقعیــت جهانــی‪ ،‬رســالت دینــی و منافــع ملــی‬ ‫پرداختــه شــود و در ایــن رابطــه برنامه هــای رســانه ای‬ ‫و مکتــوب تولیــد و پخــش خواهــد شــد‪ .‬احمــدی افزود‪:‬‬ ‫در حــوزه تبلیغــی نیــز در نقــاط مختلــف شــهر توســط‬ ‫شــهرداری اصفهــان بنرهــای مرتبــط بــا گرامیداشــت‬ ‫روز قــدس نصــب خواهــد شــد‪ ،‬همچنیــن بهره گیــری‬ ‫از وصیــت شــهیدان بــه ویــژه شــهدای مدافــع حــرم در‬ ‫ضــرورت مبــارزه بــا ظلــم و کفــر رژیــم صهیونیســتی‬ ‫از جملــه ایــن برنامه هاســت کــه توســط ســایت‬ ‫نویــد شــاهد منتشــر خواهــد شــد‪ .‬رئیــس شــورای‬ ‫هماهنگــی تبلیغــات اســامی اســتان اصفهــان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫اعــام راهپیمایــی مجــازی روز جهانــی قــدس همــراه‬ ‫بــا قطعنامــه و همچنیــن فعال ســازی تشــکل ها و‬ ‫جوانــان در حــوزه فضــای مجــازی و هشــتگ «قــدس‬ ‫شــریف نزدیکیــم» و تولیــد محتــوای مناســب و بــا‬ ‫انتشــار تصاویــر ‪ ۴۰‬ســال راهپیمایــی روز جهانــی‬ ‫قــدس و بهره گیــری از شــبکه های امــوزش بــه ویــژه‬ ‫شــبکه ی شــاد از جملــه برنامه هــای فضــای مجــازی‬ ‫بــرای بزرگداشــت روز قــدس اســت‪ .‬او برگــزاری‬ ‫برنامه هــای مختلــف میدانــی در ســطح اســتان و در‬ ‫شــهر اصفهــان‪ ،‬برنام ـ ه نمادیــن در میــدان فلســطین‬ ‫و میــدان قــدس‪ ،‬حرکت هــای ســیار بــا اســتفاده از‬ ‫گروه هــای ســرود و سیســتم های صوتــی را از دیگــر‬ ‫برنامه هــای ایــن روز برشــمرد و افــزود‪ :‬همچنیــن‬ ‫برگــزاری مســابقات فرهنگــی و هنــری نقش افریــن‬ ‫ائمــه جماعــت مســاجد مــورد توجــه قــرار خواهــد‬ ‫گرفــت و هــر یــک از اعضــا‪ ،‬برنامه هــای خــود‬ ‫را جهــت بزرگداشــت روز جهانــی قــدس اعــام‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫پس از نزدیک یک ماه‪ ،‬کاشان یک روز را بدون فوتی کرونا سپری کرد‬ ‫توقف یک روزه مرگ کرونایی در کاشان‬ ‫مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت‪:‬‬ ‫این منطقه پس از نزدیک به یک ماه‪ ،‬چهاردهم اردیبهشت را‬ ‫بدون ثبت بیمار جان باخته مبتال به کرونا سپری کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬منطقه کاشان از ‪ ۱۹‬فروردین امسال‬ ‫تاکنون (‪ ۲7‬روز) روزانه دست کم یک مورد جان باخته مبتال به‬ ‫کرونا داشته است‪ .‬مریم امیدی افزود‪ :‬شمار بستری مبتالیان‬ ‫کرونا در شهرستان های کاشان و اران و بیدگل ‪ ۳۰۴‬نفر است‬ ‫که ‪ ۲۵۰‬بیمار در کاشان و ‪ ۵۴‬بیمار در اران و بیدگل بستری‬ ‫تحت مراقبت و درمان قرار دارند‪ .‬او موارد بستری بیماران‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬در بخش مراقبت های ویژه مرکزهای درمانی‬ ‫منطقه کاشان را ‪ ۵۵‬نفر اعالم و اضافه کرد‪ ۴۹ :‬نفر از بیماران‬ ‫در کاشان و شش نفر در اران و بیدگل بستری هستند‪ .‬مدیر‬ ‫روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان اظهار داشت‪:‬‬ ‫شمار ازمایش مثبت ویروس کرونا در شهرستان های کاشان‬ ‫و اران و بیدگل با ثبت ‪ ۶۹‬مورد جدید به ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۲۶۸‬نفر‬ ‫رسید‪ .‬او افزود‪ :‬دو روز پیش ‪ ۳۳‬بیمار جدید حاد تنفسی در‬ ‫منطقه کاشان بستری شدند که از این تعداد ‪ ۲۲‬نفر از ‪ ۲۴‬تا‬ ‫‪ ۸۲‬سال در کاشان و ‪ ۱۱‬نفر از اران و بیدگل با سن ‪ ۳۴‬تا‬ ‫‪ ۸۲‬سال تحت مراقبت و درمان هستند‪ .‬امیدی گفت‪ :‬از اسفند‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬تاکنون ‪ ۱۶۵‬هزار و ‪ ۲۹۶‬نفر به مرکزهای بستری‪،‬‬ ‫تشخیص سرپایی و درمانی شهرستان های اران و بیدگل و‬ ‫کاشان مراجعه کردند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در این مدت‪ ۱۰ ،‬هزار و ‪۶۳۴‬‬ ‫بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان های کاشان و اران‬ ‫و بیدگل ترخیص شدند‪ .‬مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی کاشان اضافه کرد‪ ۵۰۱ :‬نفر نیز تاکنون در مرکزهای‬ ‫ریفرال (زیر مجموعه) این دانشگاه به طور موقت بستری‬ ‫شده اند‪ .‬جمعیت نزدیک به ‪ ۵۰۰‬هزار نفری شهرستان های‬ ‫کاشان و اران و بیدگل زیرپوشش خدمات بهداشتی و درمانی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی کاشان قرار دارد‪ .‬وضعیت کرونایی‬ ‫ن کاشان در برهه کنونی نارنجی و شهرستان اران‬ ‫شهرستا ‬ ‫و بیدگل قرمز است‪ .‬بر پایه مصوبه های ستاد ملی مبارزه با‬ ‫اصفهان‬ ‫کرونا مشاغل گروه های ‪ ۲‬و ‪ ۳‬و ‪ ۴‬در وضعیت قرمز تا اطالع‬ ‫بعدی تعطیل می شوند و رعایت دستورالعمل های بهداشتی‪،‬‬ ‫فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک با جدیت بیشتری مورد‬ ‫پایش قرار خواهد گرفت‪ .‬همچنین خروج خودروهای بومی‬ ‫از شهرستان های نارنجی و قرمز و ورود خودروهای غیربومی‬ ‫به این شهرستان ها ممنوع است‪ .‬ویروس کرونا اواسط دسامبر‬ ‫‪ ۲۴( ۲۰۱۹‬اذر ‪ )۹۸‬در شهر «ووهان» کشور چین گزارش‬ ‫شد؛ ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد اما‬ ‫کمیسیون ملی بهداشت چین در ‪ ۳۰‬دسامبر سال ‪۹( ۲۰۱۹‬‬ ‫دی ‪ )۹۸‬به صورت رسمی شیوع این ویروس را در این کشور‬ ‫اعالم کرد‪ .‬ویروس کرونا ‪ ۲۰۱۹‬در نهایت به همه کشورها‬ ‫از جمله ایران سرایت کرد و سازمان بهداشت جهانی را بر‬ ‫ان داشت تا وضعیت فوق العاده اعالم کند‪ .‬برای جلوگیری از‬ ‫شیوع ویروس کرونا رعایت شیوه نامه های بهداشتی همچون‬ ‫استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی توصی ه شده‬ ‫است‪ .‬شهرستان کاشان با جمعیت افزون بر ‪ ۳۶۴‬هزار نفر‬ ‫در فاصله حدود ‪ ۲۰۰‬کیلومتری شمال اصفهان و شهرستان‬ ‫اران و بیدگل با بیش از ‪ ۱۰۳‬هزار نفر جمعیت در حدود ‪۲۱۵‬‬ ‫کیلومتری اصفهان قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫سیل‪ ،‬یک معدن در خور و‬ ‫بیابانک را مسدود کرد‬ ‫بنــا به گفتــه مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری‬ ‫اصفهــان بــه دنبــال وقــوع ســیالب طــی ســه روز‬ ‫گذشــته در اســتان اصفهــان قلعــه تاریخــی روســتای‬ ‫بیاضــه اســیب دیــد و یــک معــدن در خــور و بیابانــک‬ ‫مســدود شــد‪.‬‬ ‫منصــور شیشــه فروش در خصــوص مجمــوع‬ ‫خســارات وارد شــده بــه مناطــق شــرق و شــمال‬ ‫اســتان اصفهــان بــا توجــه بــه وقــوع ســیل بــه مهــر‬ ‫گفــت‪ :‬جبهــه هــوای بارشــی طــی دو روز اخیــر از‬ ‫شــمال وارد اســتان شــد و بیشــتر نوار شمالی اســتان را‬ ‫درگیــر کــرد‪ .‬او بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه فروکــش‬ ‫کــردن ســیل در مناطــق ســیل زده اصفهــان تیم هــای‬ ‫ارزیــاب بــه مناطــق اعــزام شــده اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫نتیجــه تحقیقــات و بررســی ایــن تیم هــا بــزودی‬ ‫اعــام خواهــد شــد‪ .‬مدیــرکل مدیریــت بحــران‬ ‫اســتانداری اصفهــان بــا بیــان اینکــه در شهرســتان‬ ‫خــور و بیابانــک و در مناطــق بیاضــه‪ ،‬چــاه ملــک‪،‬‬ ‫هفتومــان و بازیــاب خســارات ناشــی از ســیل را‬ ‫داشــتیم‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن زمینــه یــک معــدن در خــور و‬ ‫بیابانــک مســدود و دچــار اســیب شــد‪ .‬او بــا اشــاره بــه‬ ‫خســارت وارد شــده بــه قلعــه تاریخــی روســتای بیاضه‬ ‫ابــراز داشــت‪ :‬مســیرهای ارتباطــی بیاضــه نیــز قطــع‬ ‫شــد و خســاراتی نیــز بــه منــازل مســکونی‪ ،‬کتابخانــه‪،‬‬ ‫واحدهــای تجــاری و مســجد ایــن روســتا وارد شــد‪.‬‬ ‫شیشــه فروش بــا بیــان اینکــه در شهرســتان های‬ ‫اردســتان و نطنــز نیــز ســیل خســاراتی را بــه راه هــا‬ ‫وارد کــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬مســیر کاشــان – اصفهــان دچــار‬ ‫خســارت و ســاعاتی مســدود شــد‪ .‬او بــا بیــان اینکــه‬ ‫‪ ۶۲‬تیــم عملیاتــی بــه مــدت ‪ ۴۸‬ســاعت بــه صــورت‬ ‫مــدام نســبت بــه خدمات رســانی بــه ســیل زدگان‬ ‫اقــدام کردنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی‬ ‫بــه ‪ ۵۷‬خــودرو و ‪ ۳۴‬مرکــز منــزل مســکونی و مرکــز‬ ‫تجــاری خدمــات امــدادی ارائــه شــد‪ .‬مدیــرکل‬ ‫مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان همچنیــن بــه‬ ‫اســیب بــه ‪ ۲۱‬رشــته قنــات و ‪ ۱۴‬دهانــه پــل در ســیل‬ ‫دو روز اخیــر اشــاره کــرد و گفــت‪ ۵۰ :‬درصــد از عشــایر‬ ‫وارد اســتان شــده اند و در ایــن بخــش نیــز چادرهــای‬ ‫عشــایر در منطقــه قلعــه قــدم ســمیرم و حیدرابــاد‬ ‫جرقویــه اســیب دیدنــد کــه خســارت جانی نداشــت‪ .‬او‬ ‫در ادامــه بــا بیــان اینکــه بــارش و وزش باد در ســاعات‬ ‫بعــد از ظهــر بــه دنبــال بارش هــای فصلــی در اســتان‬ ‫اصفهــان ادامــه خواهــد داشــت‪ ،‬افــزود‪ :‬از روز یکشــنبه‬ ‫نیــز ســامانه بارشــی جدیــدی وارد اســتان خواهد شــد‪.‬‬ ‫شیشــه فروش در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه پیونــد‬ ‫بیــن پیش بینــی‪ ،‬اطالع رســانی و هشــدار در زمینــه‬ ‫وقــوع ســیل در اســتان اصفهــان منجــر بــه نداشــتن‬ ‫خســارت جانــی و بــه حداقــل رســاندن خســارات مالی‬ ‫شــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در ایــن زمینــه بایــد توجــه داشــت‬ ‫کــه قبــل از وقــوع ســیل و بــا توجــه بــه پیش بینــی‬ ‫صــورت گرفتــه هفــت مســیر در شــرق اســتان بــه‬ ‫دلیــل عــدم ایجــاد خســارت مســدود اعــام شــد‪.‬‬ ‫مجوز بهره برداری از ‪ ۲۰‬خانه‬ ‫مسافر در سمیرم صادر شد‬ ‫بنــا بــه گفتــه رئیــس میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫صنایع دســتی و گردشــگری شهرســتان ســمیرم‬ ‫صــدور مجــوز بهره بــرداری ‪ ۲۰‬خانــه‏مســافر‪ ،‬نتیجــه‬ ‫یک ســال تــاش و کوشــش در راســتای ســامان دهی‬ ‫واحد هــای خانــه مســافر در شهرســتان ســمیرم‏اســت‏‪.‬‬ ‫ســعید ســلیمانیان بــه فــارس گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫راهکارهــای توســعه گردشــگری تــاش در راســتای‬ ‫افزایــش زیرســاخت های اقامتــی اســت کــه ایــن‬ ‫امــر از ســال گذشــته در دســتور کار اداره شهرســتان‬ ‫و کارشناســان ان قــرار گرفــت تــا در کنــار توســعه‬ ‫دیگــر تاسیســات همچــون بــوم گــردی و‪ ...‬اقــدام به‬ ‫شناســایی‪ ،‬بازدیــد ســاماندهی واحدهایــی کــه مــورد‬ ‫تقاضــای مالکیــن این گونــه واحدهــا بــود‪ ،‬نماینــد‪.‬‬ ‫رئیــس میــراث فرهنگــی صنایع دســتی و گردشــگری‬ ‫شهرســتان ســمیر ‏م افــزود‪ :‬ایــن امــر باعــث شــد‬ ‫بــا همــکاری معاونــت ســرمایه گذاری و دیگــر‬ ‫همــکاران منجــر بــه صــدور ‪ ۲۰‬مجــوز بهره بــرداری‬ ‫خانــه مســافر در شهرســتان شــود‪ .‬او بیــان کــرد‪ :‬از‬ ‫ســال گذشــته موضــوع ســاماندهی واحد هــای خانــه‬ ‫مســافر در دســتور کار قــرار گرفــت و بــا تــاش‬ ‫همــکاران توانســتیم بــرای ‪ ۲۰‬نفــر از ایــن مالــکان‬ ‫مجــوز بهره بــرداری صــادر کنیــم‪ .‬ســلیمانیان‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ایــن موضــوع در ســال جدیــد نیــز‬ ‫در دســتور کار قــرار داشــته و در همیــن راســتا ‪۱۰‬‬ ‫پرونــده متقاضــی دیگــر امــاده شــده کــه امیدواریــم‬ ‫در اینــده نزدیــک مراحــل صــدور مجــوز انــان نیــز‬ ‫انجــام شــود‪ .‬رئیــس میــراث فرهنگــی صنایع دســتی‬ ‫و گردشــگری شهرســتان ســمیرم خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫اقــدام بــه مطالعــه‪ ،‬جمــع اوری مطالــب و تهیــه‬ ‫نقشـه های موردنیــاز اثــار طبیعــی و تاریخی بــا ارزش‬ ‫ایــن شهرســتان‏نمــوده و پرونــده شــش اثــر را بــرای‬ ‫ثبــت در فهرســت اثــار طبیعی امــاده نموده و بــه اداره‬ ‫ثبــت اســتان جهــت ثبــت در فهرســت ملــی کشــور‬ ‫ارســال کردنــد‪ .‬او عنــوان کــرد‪ :‬شهرســتان ســمیرم‬ ‫در حــوزه طبیعــی و میــراث معنــوی دارای پتانســیل‬ ‫باالیــی اســت و مــا در تــاش هســتیم کــه‪-‬‏بتوانیــم‬ ‫در ســال های اینــده در حــوزه ثبــت گام هــای خــوب‬ ‫و موثــری برداریــم و تاکنــون‏‪ 22‬اثــر تاریخــی و‬ ‫طبیعــی ایــن شهرســتان در فهرســت اثــار ملــی بــه‬ ‫ثبــت رســیده اســت‪‎.‬‬ صفحه 3 ‫‪ 4‬‬ ‫جامعه‬ ‫نیم نگاه‬ ‫پنهان کردن بیماری‪،‬‬ ‫بی صداقتی در زندگی‬ ‫همسران است‬ ‫روانشـناس و زوج درمانگـر بـا تاکید بـر اینکه باید‬ ‫افـراد مراقـب سلامتی جسـمی خـود باشـند‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫بـرای ازدواج الزم اسـت از وضعیت سلامت جسـمی‬ ‫طرف مقابل اگاهی داشـته باشـند‪ ،‬از سـوی دیگر باید‬ ‫وضعیـت جسـمی خـود را بـرای طـرف مقابل روشـن‬ ‫کننـد‪ ،‬نگفتـن واقعیت و پنهـان کردن بیمـاری نوعی‬ ‫نداشـتن صداقـت فـرد بـرای زندگی زوجی اسـت‪.‬‬ ‫مهـرداد دشـتی در خصـوص اهمیـت توجـه‬ ‫به سلامت جسـمی افـراد بـرای ازدواج‪ ،‬بـه ایمنـا‬ ‫گفـت‪ :‬بسـیاری از اوقـات بـه ایـن مسـئله بی توجهی‬ ‫می شـود‪ ،‬بعضـی از جوانـان قبـل از ازدواج روی حفظ‬ ‫سلامت جسـمی بی احتیاطـی می کنند و جسـم را در‬ ‫معـرض خطـر قـرار می دهنـد‪ ،‬معمـوال بعـد از ازدواج‬ ‫غبطـه می خورنـد کـه خودمراقبتـی الزم را از جسـم‬ ‫خـود نداشـته اند‪ .‬او افـزود‪ :‬بایـد افراد مراقب سلامتی‬ ‫جسـمی خـود باشـند‪ ،‬بـرای ازدواج هـم الزم اسـت از‬ ‫وضعیت سلامت جسـمی طرف مقابل اگاهی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬از سـوی دیگـر بایـد وضعیـت جسـمانی خود‬ ‫را بـرای طـرف مقابـل روشـن کننـد تـا او هـم بتواند‬ ‫از سلامت جسـمی شـخص مقابـل خود اطلاع پیدا‬ ‫کنـد‪ .‬این روانشـناس و زوج درمانگـر‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دو‬ ‫نفـر وقتـی بـرای ازدواج بـا هـم اشـنا می شـوند بایـد‬ ‫ایـن مسـائل پرسـیده شـود‪ ،‬اما زمـان‪ ،‬نوع پرسـیدن‪،‬‬ ‫کیفیـت سـوال کـردن و وارد شـدن بـه ایـن مسـئله‬ ‫بسـیار مهم اسـت‪ ،‬ویژگی های جسـمی و درونی افراد‬ ‫جـزو حریـم خصوصی انهـا اسـت و زمانی کـه فرد با‬ ‫طـرف مقابـل قصـد ازدواج دارد بایـد ایـن موضـوع را‬ ‫مطـرح کنـد‪ .‬دشـتی ادامـه داد‪ :‬در واقع مطـرح کردن‬ ‫ایـن موضـوع باعـث می شـود شـخص مقابـل یـک‬ ‫اطمینـان نسـبی پیدا کنـد و قصـد او را از ازدواج بداند‪،‬‬ ‫بعـد از چنـد جلسـه گفت وگـو و جـدی شـدن مسـئله‬ ‫و طـی صحبت هـای بعـدی ضـروری اسـت موضـوع‬ ‫وضعیـت جسـمی و درعین حال وجـود بیماری ها برای‬ ‫طـرف مقابل روشـن شـود و درباره ان بـا هم صحبت‬ ‫کننـد‪ .‬او بـا تاکید بر اینکه سلامت جسـمی‪ ،‬روانی و‬ ‫ابعـاد شـخصیتی در ازدواج تاثیرگذار اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مـوارد و بازگویـی ابعـاد جسـمی زمینه هـای موفقیت‬ ‫در ازدواج افـراد را جابجـا می کنـد‪ ،‬هـر دو موضـوع‬ ‫سلامت جسـمی و وضعیـت جسـمانی بـرای افـراد‬ ‫مهـم اسـت‪ .‬افـراد دارای وضعیت ظاهـری و وضعیت‬ ‫درونـی هسـتند‪ ،‬تعـدادی بعـد از ازدواج متوجـه دیابت‬ ‫شـدید و مشـکالت خونـی طـرف مقابـل می شـوند‪.‬‬ ‫این روانشـناس‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬بروز این بیمـاری زندگی‬ ‫زوج هـا را بـا محدودیت هایـی مواجـه می کنـد‪ ،‬اتفـاق‬ ‫بدتـر ایـن اسـت که عـده ای بـا اگاهی از این مسـائل‬ ‫پنهـان کاری می کننـد و بعـد از ازدواج طـرف مقابـل‬ ‫متوجـه می شـود کـه همسـر او هـر چنـد وقـت یـک‬ ‫بـار درگیـر درمـان جـدی اسـت و بایـد مرتـب دارو‬ ‫مصرف کند‪ .‬دشـتی خاطرنشـان کـرد‪ :‬نگفتن واقعیت‬ ‫و پنهـان کـردن بیمـاری نوعـی نداشـتن صداقت فرد‬ ‫بـرای زندگـی زوجـی اسـت‪ ،‬بعضـی از پنهان کاری ها‬ ‫(بیماری هـا) حتی قابلیـت پیگیری حقوقی هـم دارند‪،‬‬ ‫انچـه می توانـد در کارکـرد ازدواج تاثیرگـذار باشـد و‬ ‫اگـر ایـن مـوارد از همسـر اینـده پنهـان شـود‪ ،‬طرف‬ ‫مقابـل احسـاس فریب خوردگـی می کنـد‪ ،‬اعتمـاد او‬ ‫بـه همسـرش کاهـش پیدا می کنـد‪ ،‬اما مطـرح کردن‬ ‫همـه ایـن مسـائل و صحبـت دربـاره انهـا در کارکرد‬ ‫قبـل از ازدواج و ایجـاد اعتماد اولیه بسـیار موثر اسـت‪.‬‬ ‫او اضافـه کـرد‪ :‬بسـیاری اوقات ممکن اسـت افـراد با‬ ‫شـخصیت طـرف مقابل مشـکلی پیدا نکننـد و از نظر‬ ‫عاطفـی بـا هـم سـازگاری داشـته باشـند‪ ،‬اما مسـئله‬ ‫مهـم ایـن اسـت طـرف مقابـل بـرای یکـی از انهـا‬ ‫جذابیت فیزیکی و ظاهری نداشـته باشـد و پسـندیدن‬ ‫ظاهـر فـرد بـرای ازدواج موضوع بسـیار مهمی اسـت‬ ‫کـه بایـد به ان توجه شـود‪ .‬ایـن زوج درمانگر‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬مهم تـر از ظاهـر انچـه در سرنوشـت افـراد‬ ‫تاثیرگذار اسـت وضعیت سلامتی جسـمی (سلامت‬ ‫بیرونـی و درونـی) افـراد اسـت‪ ،‬منظور این نیسـت که‬ ‫افـراد دارای معلولیـت و بیمـاری حـق ازدواج ندارنـد‪،‬‬ ‫امـا محدودیت هایـی در بعضـی از کارکردهـای ازدواج‬ ‫ممکـن اسـت پیـش بیایـد‪ ،‬بایـد قبـل از ازدواج ایـن‬ ‫محدودیت هـا را بشناسـند و خود را بـرای کنار امدن با‬ ‫ان هـا امـاده کننـد‪ .‬او با تاکیـد بر اینکه پنهـان کردن‬ ‫واقعیت هـای جسـمانی بـرای خـود افـراد و اطرافیـان‬ ‫انها دردسرسـاز می شـود‪ ،‬گفت‪ :‬در واقـع پنهان کردن‬ ‫این مسـائل می توانـد موجب ایجاد رنجـش و کدورت‬ ‫شـود‪ ،‬اگـر افـراد محدودیت هایـی از نظـر تغذیـه و‬ ‫سـبک عملکـرد بدنـی دارند بایـد قبـل از ازدواج حتما‬ ‫بـرای طـرف مقابل روشـن کنند تـا افرادی کـه با انها‬ ‫ارتبـاط برقـرار می کنند بـه وضعیت جسـمی او احترام‬ ‫بگذارنـد‪ ،‬پنهـان کـردن مسـائل مشکل سـاز اسـت و‬ ‫کمکـی بـه ایـن افـراد نمی کنـد‪ .‬دشـتی بـا اشـاره به‬ ‫اینکـه جذابیـت اولیه افـراد‪ ،‬شـروع فرایند اشـنایی در‬ ‫ازدواج اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬جذابیت اولیه بـرای ازدواج‬ ‫دو نفـر کافـی نیسـت و نقطـه شـروع اشـنایی بـه‬ ‫قصـد ازدواج می توانـد باشـد‪ ،‬بسـیاری از افراد اشـتباه‬ ‫می کننـد و جذابیت هـای اولیـه را کـه می بیننـد همان‬ ‫جا تصمیـم به ازدواج می گیرند‪ .‬این روانشـناس و زوج‬ ‫درمانگـر‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬وقتـی افراد همه مسـائل‬ ‫(جسـمی‪ ،‬خانوادگـی‪ ،‬اخالقی و روانی) را بـرای ازدواج‬ ‫در نظـر می گیرنـد‪ ،‬ایـن رونـد در سـال های بعـد در‬ ‫زندگـی انهـا قابـل پیش بینـی اسـت کـه ادامـه پیـدا‬ ‫خواهـد کـرد و بـا مسـائل بـه طـور منطقـی و علمی‬ ‫برخـورد کرده و هیجانی و شـتاب زده رفتـار نمی کنند‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 16‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4064‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫جزئیات سنجش سالمت کالس اولی های اصفهان اعالم شد‬ ‫سنجش سالمت ‪ ۱۰۵‬هزار نواموز در اصفهان‬ ‫رئیــس اداره امــوزش و پــرورش اســتثنایی اســتان‬ ‫اصفهــان از فعالیــت ‪ ۷۷‬پایگاه ســنجش ســامت نواموزان‬ ‫و ارزیابــی ســنجش حــدود ‪ ۱۰۵‬هــزار نفــر نوامــوز در‬ ‫ســطح اســتان اصفهــان بــرای ســال تحصیلــی ‪-۱۴۰۱‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬خبــر داد‪.‬‬ ‫محســن الماســی در مــورد اجــرای طــرح ســنجش‬ ‫ســامت نوامــوزان بــرای ســال تحصیلــی ‪-۱۴۰۱‬‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬بــه ایمنــا گفــت‪ :‬در ایــن طــرح دانش امــوزان در‬ ‫زمینه هــای بینایــی‪ ،‬شــنوایی‪ ،‬قــد و وزن‪ ،‬دهــان و دنــدان‪،‬‬ ‫امادگــی تحصیلــی‪ ،‬اختــال رفتــاری‪ ،‬گفتــاری و اوتیســم‬ ‫مــورد ســنجش قــرار می گیرنــد‪ ،‬اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬راهی‬ ‫بــرای شناســایی نوامــوزان دیرامــوز بــا نیــاز ویــژه ذهنــی‬ ‫بــرای ارائــه امــوزش و مداخــات بــه هنــگام در اســتان‬ ‫اســت‪ .‬او دربــاره فعالیــت ‪ ۷۷‬پایــگاه ســنجش ســامت‬ ‫نوامــوزان در ســطح اســتان‪ ،‬افــزود‪ ۴۷ :‬پایــگاه الــف و ‪۳۰‬‬ ‫پایــگاه ب بــرای ایــن طــرح فعــال می شــوند‪ ،‬پیش بینــی‬ ‫می کنیــم ارزیابــی ســنجش ســامت حــدود ‪ ۱۰۵‬هــزار‬ ‫نفــر نوامــوز در ســطح اســتان را داشــته باشــیم‪ ،‬بــا‬ ‫همــکاری ‪ ۶۵۰‬نفــر عوامــل اجرایــی در حــال اماده ســازی‬ ‫مقدمــات اجــرای ایــن طــرح هســتیم و منتظریم که ســتاد‬ ‫ملــی کرونــا اجــازه انجــام کار بــه امــوزش و پــرورش بدهد‬ ‫و از خردادمــاه ایــن طــرح را اغــاز کــرده و تــا شــهریور‬ ‫فراینــد ســنجش انجــام شــود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬خانواده ها در زمان مقرر برای سنجش مراجعه‬ ‫کنند‬ ‫رئیــس اداره امــوزش و پــرورش اســتثنایی اســتان‬ ‫اصفهــان‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬خانواده هــا در بــازه زمانــی‬ ‫مشــخص کــه از مدیــر مدرســه بــه انهــا اعــام می شــود‬ ‫بــه ایــن پایگاه هــا مراجعــه می کننــد و بهتــر اســت تنهــا‬ ‫یــک نفــر از اولیــا همــراه دانش امــوز باشــد تــا ازدحــام‬ ‫جمعیــت بــه دلیــل همه گیــری ویــروس کرونــا اتفــاق‬ ‫نیفتــد‪ .‬الماســی‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬بــه لحــاظ بهداشــتی نیــز‬ ‫بایــد والدیــن و دانش امــوز ماســک بزننــد و همــراه داشــتن‬ ‫شناســنامه های والدیــن‪ ،‬دانش امــوز‪ ،‬کارت واکسیناســیون‪،‬‬ ‫معرفی نامــه از مدرســه‪ ،‬یــک قطعــه عکــس ســه در چهار و‬ ‫کارت بانکــی بــرای پرداخــت هزینــه ســنجش در پایگاه هــا‬ ‫الزم اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬پایگاه هــا بــه وســیله ادارات نواحی‬ ‫و مناطــق مشــخص می شــوند و معمــوال تاکیــد بــر ایــن‬ ‫بــوده کــه مــدارس در دســترس و دارای امکانــات بــرای‬ ‫انجــام ایــن فعالیــت اختصــاص پیــدا کننــد تــا خانواده هــا‬ ‫بــرای مراجعــه دچــار مشــکل نشــوند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سنجش ها بر اساس نمودارهای رشد طبیعی‬ ‫کودک است‬ ‫رئیــس اداره امــوزش و پــرورش اســتثنایی اســتان‬ ‫اصفهــان‪ ،‬گفــت‪ :‬ارزیابی هــای انجــام شــده شــامل انجــام‬ ‫بینایی ســنجی‪ ،‬شنوایی ســنجی‪ ،‬امادگــی تحصیلــی‪،‬‬ ‫اختــاالت جســمی و حرکتــی‪ ،‬اندازه گیــری تــوده بدنــی‪،‬‬ ‫قــد و وزن‪ ،‬بهداشــت دهــان و دنــدان‪ ،‬بیماری هــای‬ ‫پوســت و مــو‪ ،‬بیماری هــای نیازمنــد مراقبــت ویــژه‪ ،‬رصــد‬ ‫بیماری هــای ارثــی و واکسیناســیون اســت و در نهایــت‬ ‫امادگــی تحصیلــی اتفــاق نوامــوزان بررســی می شــود‪.‬‬ ‫الماســی تصریــح کــرد‪ :‬خانواده هــا بــه دور از هــر اضطــراب‬ ‫و استرســی شــرایط حضــور کــودک را در پایگاه هــای‬ ‫ســنجش ســامت فراهــم کننــد و حتمــً تغذیــه مناســب‪،‬‬ ‫اســتراحت و خــواب کافــی فرزنــد را در نظــر بگیرنــد تــا‬ ‫بــدون هیــچ دلهــره و نگرانــی وارد پایــگاه شــده و فراینــد‬ ‫ســنجش ســامت بــرای انهــا انجــام شــود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سن ورود به پایه اول دبستان متولدین نیمه‬ ‫اول سال ‪ ۹۴‬و نیمه دوم ‪۹۳‬‬ ‫رئیــس اداره امــوزش و پــرورش اســتثنایی اســتان‬ ‫اصفهــان‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ســنجش ســامت نوامــوزان‬ ‫بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا بــر اســاس زمان بنــدی‬ ‫اعــام شــده صــورت می گیــرد‪ ،‬ســعی بــر ایــن‬ ‫اســت بیــن ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬دقیقــه زمــان ســنجش هــر‬ ‫نوامــوز در پایگاه هــای ســنجش ســامت باشــد‪ ،‬اگــر‬ ‫خانواده هــا زمان بنــدی را رعایــت کننــد در هریــک‬ ‫ســاعت بــه چهــار نفــر نوامــوز نوبــت می دهیــم تــا‬ ‫بــدون ازدحــام جمعیــت و توقــف ایــن فراینــد انجــام‬ ‫بگیــرد و ســنجش نوامــوزان بــه خوبــی صــورت بگیــرد‪.‬‬ ‫الماســی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســال گذشــته هــم بــا‬ ‫توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا ســنجش نوامــوزان را‬ ‫در پایگاه هــای ســنجش بــدون کــم و کاســتی انجــام‬ ‫دادیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا همــکاری بســیار خوبــی کــه مجموعه‬ ‫بهداشــت اســتان بــا ســازمان امــوزش و پرورش داشــتند‬ ‫توانســتیم ســنجش بســیار خــوب و ایــده ال را بــا بهترین‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی برگــزار کنیــم‪ .‬او در مــورد‬ ‫اینکــه در همــه مناطــق و نواحــی امــوزش و پــرورش‬ ‫پایگاه هــای ســنجش و ســامت دایــر اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه فراوانــی جمعیتــی که قــرار اســت در‬ ‫ایــن پایگاه هــا مــورد ارزیابــی قــرار بگیرنــد احتمــال دارد‬ ‫دو یــا ســه یــا پنــج پایــگاه در منطقــه پرجمعیت تشــکیل‬ ‫دهیــم‪ .‬رئیــس اداره امــوزش و پرورش اســتثنایی اســتان‬ ‫اصفهــان‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر خانــواده ای در بــازه زمانــی‬ ‫مشــخص شــده مراجعــه نکــرد‪ ،‬احتمــال دارد خانــواده‬ ‫مجبــور شــود بــه شــهر مجــاور یــا مرکــز اســتان‬ ‫بــرای ســنجش نوامــوز خــود مراجعــه کنــد‪ .‬الماســی‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ســن ورود بــرای پایــه اول دبســتان‬ ‫متولدیــن نیمــه نخســت ســال ‪ ۹۴‬و نیمــه دوم ســال‬ ‫‪ ۹۳‬هســتند کــه نوامــوزان می تواننــد مــورد ارزیابــی و‬ ‫ســنجش قــرار بگیرنــد و بــرای ســنجش پیش دبســتانی‬ ‫دانش امــوزان چهــار ســال و ‪ ۹‬مــاه تمــام می تواننــد‬ ‫بــرای برخــورداری از ســنجش پیش دبســتانی ثبت نــام‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫لزوم تبیین نقش ماما جامعه‬ ‫به گفته رئیس اداره مامایی معاونت درمانی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی اصفهان به اندازه کافی فارغ التحصیالن مامایی در‬ ‫مقطع کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد و دکتری داریم‪ ،‬با این‬ ‫وجود هنوز نقش ماما برای جامعه شناخته شده نیست‪ ،‬در‬ ‫حالی که ماما و متخصص زنان در پروسه مراقبت های دوران‬ ‫بارداری‪ ،‬زایمان و پس از زایمان یک تیم هستند‪.‬‬ ‫روز گذشته زهرا جوانمردی با اشاره به نام گذاری ‪۱۵‬‬ ‫اردیبهشت (مصادف با ‪ ۵‬می میالدی) از سوی سازمان‬ ‫بهداشت جهانی به عنوان روز جهانی ماما‪ ،‬به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫سازمان بهداشت جهانی هر سال شعاری برای این روز اعالم‬ ‫می کند و شعار امسال نیز بهبود شاخص ها با سرمایه گذاری‬ ‫روی ماماها است‪ .‬او با اشاره به نقش اساسی ماماها در‬ ‫بهبود شاخص های حیاتی سالمت مادر و نوزاد در جوامع‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬روز جهانی ماما فرصتی برای قدردانی از تالش های‬ ‫ماماها و زحماتی است که برای نظام سالمت می کشند‪.‬‬ ‫رئیس اداره مامایی معاونت درمانی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬ماماها در حیطه های کاری متفاوت و متنوعی‬ ‫در حوزه بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش فعالیت می کنند؛ از‬ ‫ارائه خدمات بهداشتی و مراقبت های مادر و نوزاد در حوزه‬ ‫بهداشت تا ارائه مراقبت های مادر و نوزاد در حوزه درمان و‬ ‫بیمارستان ها و نیز تربیت دانشجویان در دانشکده های مامایی‬ ‫و دانشگاه های علوم پزشکی و انجام پژوهش هایی پیرامون‬ ‫موضوعات و مشکالتی که در حیطه سالمت مادر و نوزاد‬ ‫وجود دارد‪ .‬او پیرامون تاثیر همه گیری کرونا بر فعالیت ماماها‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در همه گیری کرونا مادران باردار زیادی به بیماری‬ ‫کووید‪ ۱۹‬مبتال شدند و مراجعان زیادی به بیمارستان ها و‬ ‫مراکز بهداشتی از سوی مادران باردار مبتال یا مشکوک به‬ ‫ارائه دهند‪ ،‬همان طور که در دنیا نیز این کار تیمی منجر به‬ ‫ارائه خدمات بهتری به مادران باردار و فرزندانشان می شود‪.‬‬ ‫درعین حال که اگر نقش ماما در جامعه ما به خوبی تبیین‬ ‫شود‪ ،‬از بسیاری از مشکالتی که می تواند گریبانگر خانواده ها‬ ‫شود پیشگیری می شود‪ .‬جوانمردی با تاکید بر اینکه به‬ ‫اندازه کافی فارغ التحصیالن مامایی در مقطع کارشناسی‪،‬‬ ‫کارشناسی ارشد و دکتری داریم‪ ،‬گفت‪ :‬از لحاظ کمیت و‬ ‫تعداد ماماها در جامعه مشکلی نداریم‪ ،‬ولی باید اعتماد مردم‬ ‫به جامعه مامایی جلب شود تا بتوانند مطمئن شوند خدمات‬ ‫و مراقبت های با کیفیتی می توانند از یک ماما دریافت کنند‪.‬‬ ‫رئیس اداره مامایی معاونت درمانی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهان ادامه داد‪ :‬در حال حاضر به غیر از بخش دولتی‪ ،‬در‬ ‫بخش خصوصی نیز مراکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی‬ ‫داریم که مراقبت های مادران باردار و نوزادان در این مراکز‬ ‫توسط ماما انجام می شود‪ ،‬عالوه بر ان کالس های امادگی‬ ‫برای زایمان نیز به ویژه برای ترویج زایمان طبیعی پیش بینی‬ ‫شده است‪ .‬او با یاداوری اینکه در همه گیری کرونا به خاطر‬ ‫حفظ پروتکل های بهداشتی کالس های امادگی زایمان برای‬ ‫مادران باردار به صورت مجازی برگزار می شود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬خوشبختانه استقبال خوبی از سوی مادران باردار از این‬ ‫کالس ها شده است‪ ،‬البته در کالس های حضوری تمرینات‬ ‫ورزشی و اموزش های عملی ارائه می شود که در کالس های‬ ‫انالین امکان پذیر نیست‪ ،‬با این وجود مادران باردار می توانند‬ ‫اطالعات الزم را در این کالس ها دریافت کنند‪ .‬جوانمردی با‬ ‫بیان اینکه سال ها به عنوان ماما در بیمارستان فعالیت کرده ام‬ ‫و مشکالت و سختی های این کار را درک می کنم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شرایط همه گیری کرونا باعث شده سختی های کار ماماها‬ ‫بیشتر شود و به همین خاطر جا دارد در این روز از همه ماماها‬ ‫به عنوان یکی از اعضای تیم سالمت در جامعه قدردانی شود‪.‬‬ ‫رئیس اداره مامایی معاونت درمانی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهان ابراز امیدواری کرد که با مصوبه وزارت بهداشت‬ ‫بتوان زمینه جذب و به کارگیری تعداد بیشتری از ماماها را‬ ‫فراهم کرد و تعداد ماماها در بیمارستان ها به ویژه در بخش‬ ‫دولتی را به استانداردهای جهانی رساند‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬هزار سالمند و معلوالن بهزیستی کشور واکسینه شدند‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل توانبخشــی مراقبتــی ســازمان‬ ‫بهزیســتی کشــور جمــع کل واکســن تزریــق شــده در‬ ‫تمــام مراکــز اعــم از مراکــز ســالمندان و مراکــز افــراد‬ ‫دارای معلولیــت‪ ۱۹ ،‬هــزار و ‪ ۶۳۲‬نفــر معــادل ‪ 27/6‬درصد‬ ‫کل افــراد در مراکــز بهزیســتی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬مصطفــی ســراج بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه حــدود ‪ ۵۱‬هــزار نفر اعــم از ســالمندان‪ ،‬افــراد دارای‬ ‫معلولیــت جســمی‪ ،‬حرکتی‪ ،‬هوشــی‪ ،‬رشــد و اختــال روان‬ ‫در مراکــز شــبانه روزی مقیــم هســتند‪ ،‬افــزود‪ :‬اخریــن امار‬ ‫واکسیناســیون تــا سه شــنبه گذشــته حاکــی از ان اســت‬ ‫کــه جمــع تزریــق بــرای ســالمندان و پرســنل مراکــز‬ ‫ســالمندان ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۵۱۶‬نفــر یعنــی حــدود ‪ ۷۴‬درصــد‬ ‫و جمــع تزریــق بــرای ســایر گروه هــا اعــم از افــراد دارای‬ ‫معلولیــت و افــراد دارای اختــال روان و پرســنل این گونــه‬ ‫مراکــز بــه چهــار هــزار و ‪ ۱۱۶‬نفــر یعنــی حــدود ‪8/2‬‬ ‫درصــد بالــغ می شــود‪ .‬او بــا بیــان اینکــه افــرادی کــه‬ ‫دوز مرحلــه دوم را دریافــت کردنــد‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۱‬هــزار‬ ‫و ‪ ۱۵۸‬نفــر می شــوند‪ ،‬افــزود‪ :‬در مقایســه بــا عملکــرد‬ ‫اســتان ها‪ ،‬بیشــترین میــزان واکسیناســیون بــه ترتیــب‬ ‫مربــوط بــه اســتان های یــزد بــا ‪47/3‬درصــد‪ ،‬اســتان‬ ‫تهــران ‪ ۴۶.۱‬درصــد‪ ،‬اســتان ســمنان ‪ 39/7‬درصــد و‬ ‫اســتان گیــان ‪ 33/1‬درصــد اســت‪ .‬البتــه در اســتان‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫افزایش ‪ ۱۵‬درصدی مشاوره‬ ‫به مددجویان کمیته امداد‬ ‫گـروه جامعـه‪ :‬مدیریـت اسـترس و مشـکالت‬ ‫مددجویـان نیازمنـد مشـاوره و امـوزش اسـت‪ .‬هـادی‬ ‫بنایـی معـاون حمایـت و سلامت خانواده کمیتـه امداد‬ ‫امـام خمینـی(ره) اسـتان اصفهـان اظهـار داشـت‪ :‬بـا‬ ‫توجـه به شـیوه های زندگـی نویـن‪ ،‬افراد با اسـترس ها‬ ‫و فشـارهای زیـادی مواجـه هسـتند و مشـاوره خانواده‬ ‫فرایندی اسـت که راه کارهای مناسـب برای سـازگاری‬ ‫افـراد بـا ایـن شـرایط و مدیریـت اسـترس را فراهـم‬ ‫می سـازد‪ .‬هـادی بنایی گفـت‪ :‬از انجا که گاهـی اوقات‬ ‫مشـاوره اثـر دیـر بـازده دارد و اسـیب های اجتماعـی‬ ‫روزبه روز در اشـکال مختلف زندگی افـراد را تحت تاثیر‬ ‫قـرار می دهـد‪ ،‬کمیته امـداد در سـال جاری؛ مشـاوره و‬ ‫اموزش هـای خـود را بـرای مددجویـان و خانواده هـای‬ ‫تحـت حمایـت به صـورت جامع تـر برنامه ریـزی نموده‬ ‫اسـت‪ .‬بنایـی اظهار داشـت‪ :‬در سـال قبـل‪ ۱۶۷۴۱ ،‬نفر‬ ‫مشـاوره و ‪ ۱۷۳۵۵‬نفـر از امـوزش بهره منـد شـدند که‬ ‫نسـبت بـه سـال ‪ ۹۸‬رشـد ‪۱۵‬درصـدی داشـته اسـت‪.‬‬ ‫معـاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با اشـاره‬ ‫به اینکه با ایجاد احسـاس ارامش می تـوان مددجو را به‬ ‫خودشـکوفایی رسـاند‪ ،‬افزود‪ :‬توسـعه خدمات تخصصی‬ ‫مـددکاری مشـاوره بـا رویکـرد پیشـگیرانه صـورت‬ ‫می گیـرد و هـدف از برگـزاری دوره هـای اموزشـی‪،‬‬ ‫اگاه سـازی مددجـو در راسـتای اشـنایی بـا اسـیب های‬ ‫اجتماعـی و تاکیـد بـر اصـل پیشـگیری اسـت‪ .‬هادی‬ ‫بنایـی در ایـن راسـتا ادامه داد‪ :‬شناسـایی اسـتعدادهای‬ ‫درخشـان از میـان مددجویان با مشـاوره های تخصصی‬ ‫مشـاورین امـداد‪ ،‬بسترسـازی مناسـب مـادی و معنوی‬ ‫مددجو تا شـکوفایی و رشـد اسـتعداد او را مهیا می سازد‪.‬‬ ‫او بـا تاکیـد بـر اینکـه هرچـه بر میـزان تحصیلات و‬ ‫اگاهـی مددجویـان تحـت حمایـت افـزوده می شـود و‬ ‫زمـان بـه جلوتر گام برمی دارد‪ ،‬عالقه ایشـان جهت اخذ‬ ‫مشـاوره و راهنمایی از مشـاوران بیشـتر می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امید اسـت کـه مشـاورین امداد بـا برگزاری اتـاق فکر‪،‬‬ ‫شـورای مشـاوره‪ ،‬مشـاوره پیـش از ازدواج‪ ،‬مشـکالت‬ ‫بیـن فـردی والدیـن بـا فرزنـدان‪ ،‬مشـاوره بازمانـدگان‬ ‫و تارکیـن تحصیـل‪ ،‬اعتیـاد و اسـیب های اجتماعـی‬ ‫و فرهنگـی‪ ،‬پـرورش و تربیـت کـودکان و نوجوانـان‪،‬‬ ‫اضطراب‪ ،‬افسـردگی‪ ،‬شناسـایی و جهت دهی استعدادها‬ ‫و توانایی هـا‪ ،‬راهنمایـی شـغلی و غیره در قالب مشـاوره‬ ‫و امـوزش‪ ،‬بتواننـد گامـی موثر در ارتقاء سـطح کیفی و‬ ‫کمـی خدمات مشـاوره بـه مددجویـان ارائـه نمایند‪.‬‬ ‫اغاز فعالیت مراکز‬ ‫شماره گذاری و تعویض پالک‬ ‫از امروز‬ ‫رئیس اداره مامایی معاونت درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد‬ ‫کووید‪ ۱۹‬داشتیم که بخشی از ارائه خدمات به انها توسط‬ ‫پرسنل مامایی در بیمارستان و مراکز بهداشتی انجام شد‪.‬‬ ‫این کارشناس ارشد مامایی خاطرنشان کرد‪ :‬ماماها از زمان‬ ‫معاینه تا غربالگری و بستری مادران باردار مشکوک یا مبتال‬ ‫به کووید‪ ۱۹‬در بیمارستان نقش پررنگی دارند و پا به پای‬ ‫تیم پزشکی در حیطه خود تحت تاثیر کرونا قرار گرفتند‪ .‬او‬ ‫در ادامه به نقش مشاوره ای ماما در تحقق سیاست های رشد‬ ‫جمعیت اشاره و تصریح کرد‪ :‬با توجه به سیاست های جمعیتی‬ ‫کشور و تشویق خانواده ها به فرزند اوری و افزایش جمعیت‪،‬‬ ‫ماماها می توانند به عنوان یک رکن اساسی فعالیت کنند‪،‬‬ ‫همان طور که یکی از اهداف اصلی تربیت ماماها‪ ،‬همین‬ ‫نقش اموزشی و مشاوره ای انها به ویژه در رشد جمعیت است‬ ‫تا بتوانند با مشاوره ها و ارتباطاتی که با زنان در سن فرزند‬ ‫اوری برقرار می کنند‪ ،‬در تشویق و ترغیب انها به فرزند اوری‬ ‫موثر باشند‪ .‬رئیس اداره مامایی معاونت درمانی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی اصفهان با بیان اینکه طبق شرح وظایف مصوبی‬ ‫که از طرف وزارت بهداشت تعریف شده ماما اقدامات اولیه‬ ‫و پایه در حوزه تشخیص و درمان مادران باردار را انجام‬ ‫می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری از افراد برای دریافت خدمات مامایی‬ ‫نیاز به خدمات تخصصی زیادی ندارند و با مراجعه به یک‬ ‫ماما می توانند خدمات پایه و اساسی دریافت کنند‪ ،‬اما اگر ماما‬ ‫در کنترل و مراقبت های دوران بارداری متوجه خطری برای‬ ‫مادر و نوزاد شود‪ ،‬باید مادر را به متخصص زنان ارجاع دهد‪ .‬او‬ ‫با اعتقاد بر اینکه هنوز نقش ماما برای جامعه ما شناخته شده‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی است که ماما و متخصص زنان‬ ‫یک تیم در پروسه مراقبت های دوران بارداری‪ ،‬زایمان و پس‬ ‫از زایمان هستند و به صورت تیمی می توانند خدمات خوبی‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫تهــران ســه دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران‪ ،‬تهــران‬ ‫و شــهید بهشــتی ایــن ماموریــت را بــر عهــده دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل توانبخشــی مراقبتــی ســازمان بهزیســتی کشــور‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬کمتریــن عملکــرد مربــوط بــه اســتان‬ ‫گلســتان بــا ‪3/8‬درصــد‪ ،‬خراســان شــمالی ‪ 6/8‬درصــد‪،‬‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری ‪ 8/6‬درصــد و اســتان فــارس‬ ‫حــدود ‪ ۱۰‬درصــد اســت‪ .‬ســراج تصریــح کــرد‪ :‬هماننــد‬ ‫هفتــه قبــل رشــد روزانــه یــک درصــد را شــاهد هســتیم‬ ‫و اگــر بــا همیــن وضعیــت واکسیناســیون ادامــه پیــدا کند‬ ‫‪ ۷۰‬روز اینــده طــول خواهــد کشــید تــا واکسیناســیون بــه‬ ‫اتمــام برســد و ایــن مســئله واقعــا جــای تامــل دارد‪ .‬او بــا‬ ‫قدردانــی ویــژه از دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران گفــت‪:‬‬ ‫بعــد از دانشــگاه های علــوم پزشــکی مشــهد و ایــران‬ ‫بیشــترین افــراد تحــت پوشــش در مراکــز توانبخشــی و‬ ‫مراقبتــی در حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران اســت‬ ‫کــه تاکنــون بیــش از هفتــاد درصــد افــراد واکســن را‬ ‫دریافــت کردنــد‪ .‬ایــن امــار در دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫ایــران بــه ‪ ۳۳‬درصــد و در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید‬ ‫بهشــتی ‪ ۳۵‬درصــد و در دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد‬ ‫‪ 21/3‬درصــد اســت‪ .‬امــار بــاالی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫تهــران نشــان دهنده همــکاری نزدیــک ایــن دانشــگاه بــا‬ ‫مراکــز مراقبتــی اســت‪.‬‬ ‫گـروه جامعـه‪ :‬به گفتـه رئیس پلیـس راهور اسـتان‬ ‫اصفهـان از امـروز همـه مراکز شـماره گذاری و تعویض‬ ‫پلاک در شـهرهای بـا وضعیـت نارنجی و زرد اسـتان‬ ‫امـاده ارائـه خدمات به شـهروندان هسـتند‪.‬‬ ‫سـرهنگ محمدرضـا محمـدی اظهـار کـرد‪ :‬از‬ ‫امـروز همـه مراکـز شـماره گذاری و تعویض پلاک در‬ ‫شـهرهای با وضعیـت نارنجی و زرد اسـتان امـاده ارائه‬ ‫خدمـات بـه شـهروندان هسـتند‪ .‬او افـزود‪ :‬اگـر اعتبـار‬ ‫وکالت نامه هـای افـرادی کـه از تاریـخ ‪ ۱۷‬فروردین مـاه‬ ‫سـال جـاری تـا روز بازگشـایی مراکـز تعویـض پالک‬ ‫منقضـی شـده باشـد برابر بـا تعداد روز سـپری شـده از‬ ‫تاریـخ ‪ ۱۷‬فروردین مـاه در مدت زمـان روزهای تعطیلی‬ ‫مراکز (مطابق مصوبه سـتاد ملی مقابله بـا کرونا) دارای‬ ‫اعتبـار خواهـد بود‪ .‬رئیـس پلیس راهور اسـتان اصفهان‬ ‫گفـت‪ :‬ارائـه خدمـات صرفـا بـه صـورت اینترنتـی بـا‬ ‫مراجعـه بـه سـایت راهـور ‪ ۱۲۰‬امکانپذیـر خواهـد بود‪.‬‬ ‫ازادی ‪ ۹۷‬زندانی جرائم‬ ‫غیرعمد از ابتدای ماه رمضان‬ ‫بـه گفتـه مدیـرکل زندان هـا و اقدامـات تامینـی و‬ ‫تربیتـی اسـتان اصفهان از ابتدای مـاه رمضان تاکنون با‬ ‫بیـش از ‪ ۱۲۷‬میلیـارد ریـال گلریـزان‪ ۹۷ ،‬زندانی جرائم‬ ‫غیرعمد در اسـتان اصفهان ازاد شـدند‪.‬‬ ‫محمـود ضیایی فـرد در خصـوص ازادی زندانیـان‬ ‫غیرعمـد در مـاه مبـارک رمضـان‪ ،‬بـه ایمنـا گفـت‪ :‬از‬ ‫ابتـدای مـاه مبـارک رمضـان تاکنـون بیـش از ‪۱۲۷‬‬ ‫میلیـارد ریـال بـرای ازادی زندانیـان جرائـم غیرعمد در‬ ‫اسـتان جمـع اوری شـده کـه زمینه سـاز ازادی حـدود‬ ‫‪ ۹۷‬نفـر از زندانیـان اسـتان اصفهـان شـده اسـت‪ .‬او در‬ ‫خصـوص کل میـزان بدهـی زندانیان گفـت‪ :‬جمع کل‬ ‫مبلـغ بدهی زندانیان ازاد شـده در اسـتان اصفهان بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۶‬میلیـارد ریال اسـت و از ایـن میزان بدهی‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۲‬میلیـارد ریـال از محـل گذشـت شـاکیان‪۲۱ ،‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۶۱۹‬میلیون و ‪ ۸۶۶‬هزار ریال از سـایر منابع و‬ ‫‪ ۸۲‬میلیارد و ‪ ۶۴۷‬میلیون و ‪ ۷۸‬هزار ریال از محل سـتاد‬ ‫دیـه پرداخت شـده اسـت‪ .‬مدیـرکل زندان های اسـتان‬ ‫اصفهان با اشـاره به پرونـده ‪ ۸۵۹‬زندانی جرائم غیرعمد‬ ‫مربوط به سـتاد دیه در اسـتان‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬از این‬ ‫تعـداد ‪ ۸۲۹‬نفـر مـرد و ‪ ۳۰‬نفـر زن هسـتند و جمع کل‬ ‫بدهـی زندانیـان غیرعمـد حـدود ‪ ۸۰۰‬میلیـارد تومـان‬ ‫اسـت‪ .‬او در خصوص ایجاد اشـتغال برای زندانیان پس‬ ‫از ازادی‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬یکی از مهم ترین مسـائل بعد از‬ ‫ازادی زندانیان موضوع معیشـت و اشـتغال ان ها اسـت‬ ‫چـرا که باید معـاش خانواده خود را تامیـن کنند از همه‬ ‫صاحبـان کار و صنایـع و خیـران می خواهیـم بـه ایجاد‬ ‫اشـتغال زندانیـان کمک کنند تا به دنبـال ان به کاهش‬ ‫اسـیب های اجتماعـی نیز کمک شـود‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سینمای ایران در انتظار روزهای خوش‬ ‫قاب جادویی‬ ‫پخش فیلم های سینمایی ویژه‬ ‫ناشنوایان از شبکه «سالمت»‬ ‫شــبکه ســامت ســیما در هفتــه جــاری چنــد فیلــم‬ ‫ســینمایی فاخــر و مناسب ســازی شــده را بــرای تماشــای‬ ‫جمعیــت ناشــنوای کشــور‪ ،‬پخــش می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ســیما‪ ،‬شــبکه‬ ‫ســامت ســیما فیلم هــای ســینمایی «پــدر ان دیگــری»‪،‬‬ ‫«طــا و مــس»‪« ،‬امــروز»‪« ،‬خداحافظی طوالنــی» و «‪۲۱‬‬ ‫روز بعــد» برگزیــده جشــنواره فیلــم فجــر را بــا اســتفاده از‬ ‫رابــط ناشــنوایان بــرای پخــش مناسب ســازی کرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــبکه پخــش ایــن فیلم هــای مناسب ســازی‬ ‫شــده را از یکشــنبه اغــاز کــرده و تــا پنجشــنبه ادامــه‬ ‫دارد‪ .‬ایــن فیلم هــای ســینمایی کــه ویــژه ناشــنوایان و‬ ‫کم شــنوایان‪ ،‬مناسب ســازی شــده اند‪ ،‬ســاعت ‪ ۱۷‬روی‬ ‫انتــن شــبکه ســامت مــی رود‪.‬‬ ‫همچنیــن روز چهارشــنبه فیلم ســینمایی «خداحافظی‬ ‫طوالنــی» بــه کارگردانــی فــرزاد موتمــن و روز پنجشــنبه‬ ‫فیلــم ســینمایی «بیســت و یــک روز بعــد» بــه کارگردانی‬ ‫خردمنــدان پخــش می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه ســامت پیش ازایــن اماده ســازی‬ ‫فیلم هــای ســینمایی بــرای جامعــه ناشــنوایان بــا اســتفاده‬ ‫از رابــط ناشــنوا خبــر داده بــود‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫شــبکه ســامت ســیما تاکنــون فیلم هــا و مســتندهای‬ ‫حــوزه ســامت را بــا زیرنویــس بــرای ایــن عزیــزان تولیــد‬ ‫و پخــش کــرده اســت‪.‬‬ ‫جایگزینسریال‬ ‫«بچه مهندس» مشخص شد‬ ‫ســریال «شــهید شــهریاری» بــا عنــوان «صبــح‬ ‫اخریــن روز» بعــد از مــاه رمضــان روی انتــن شــبکه دو‬ ‫ســیما مــی رود‪.‬‬ ‫ســریال «شــهید شــهریاری» بــه کارگردانــی حســین‬ ‫تبریــزی جایگزیــن «بچــه مهنــدس ‪ »۴‬می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫ســریال پــس از پایــان مــاه مبــارک رمضــان روی انتــن‬ ‫شــبکه دو م ـی رود‪.‬‬ ‫مصطفــی علمی فــرد کــه تهیه کنندگــی ایــن پــروژه‬ ‫را برعهــده دارد پیــش از ایــن گفتــه بــود کــه اگــر تغییــری‬ ‫رخ ندهــد‪ ،‬نــام ســریال «صبــح اخریــن روز» خواهــد بــود‪.‬‬ ‫فیلمنامــه ایــن مجموعــه که توســط فاطمه حیــدری و‬ ‫حســن عطارهــا نوشته شــده و در ‪ ۳۰‬قســمت ‪ ۴۵‬دقیقـه ای‬ ‫ساخته شــده اســت‪ ،‬اتفاقــات مربــوط بــه شــهادت مجیــد‬ ‫شــهریاری اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی‪ ،‬فیزیکــدان و‬ ‫دانشــمند هســته ای متولــد زنجــان را نشــان می دهــد کــه‬ ‫در تاریــخ ‪ ۸‬اذر ‪ ۱۳۸۹‬تــرور شــد‪.‬‬ ‫تصویربرداری «زیرخاکی ‪ »۲‬به‬ ‫پایان رسید‬ ‫تصویربــرداری فصــل دوم مجموعــه تلویزیونــی‬ ‫«زیرخاکــی» بــه کارگردانی جلیــل ســامان و تهیه کنندگی‬ ‫رضــا نصیری نیــا در شــهر الهیجــان بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی ســریال‪ ،‬ســاخت فصــل‬ ‫دوم «زیرخاکــی» از دی مــاه ســال ‪ ۱۳۹۹‬اغــاز شــد و در‬ ‫حالــی کــه خبرهــای اولیــه حاکــی از ایــن بــود کــه ایــن‬ ‫مجموعــه بــه جــدول پخــش شــبکه یــک بــرای مــاه‬ ‫رمضــان ســال ‪ ۱۴۰۰‬می رســد‪ ،‬بــه دلیــل حساســیت های‬ ‫کرونایــی و تــاش بــرای رعایــت حداکثــری پروتکل هــا‪،‬‬ ‫همچنیــن حجــم بــاالی لوکیش ـن ها و طوالنــی شــدن‬ ‫تصویربــرداری بــه زمــان دیگــری موکــول شــد‪.‬‬ ‫گــروه ســازنده «زیرخاکــی» پیــش از رســیدن بــه‬ ‫شــمال کشــور‪ ،‬در شــهرک ســینمایی دفــاع مقــدس و‬ ‫لوکیشــن هایــی واقــع در تهــران و کــرج نیــز مشــغول‬ ‫تصویربــرداری بودنــد‪.‬‬ ‫فصــل اول «زیرخاکــی» بــا فضایــی طنــز و در‬ ‫بســتر وقایــع ماه هــای منتهــی بــه انقــاب اســامی‬ ‫در مــاه رمضــان ســال ‪ ۹۹‬روی انتــن شــبکه یــک‬ ‫رفــت و توانســت پربیننده تریــن ســریال مناســبتی‬ ‫در ان مقطــع لقــب بگیــرد‪ .‬ایــن فصــل بــا تــاش‬ ‫نــاکام فریبــرز بــاغ بیشــه بــرای خــروج از کشــور‪،‬‬ ‫همزمــان بــا اغــاز جنــگ تحمیلــی بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫حــاال مخاطبــان ایــن ســریال بایــد بــرای تماشــای‬ ‫فرجــام ماجراجویــی فریبــرز و خوش شانســی ها و‬ ‫ناکامی هــای وی‪ ،‬منتظــر پایــان مراحــل فنــی و‬ ‫پخــش ان از تلویزیــون باشــند‪.‬‬ ‫بازیگــران «زیرخاکــی» عبارتنــد از‪ :‬پژمــان جمشــیدی‪،‬‬ ‫ژالــه صامتــی‪ ،‬نــادر فــاح‪ ،‬گیتــی قاســمی‪ ،‬فــروغ‬ ‫قجابگلــی‪ ،‬مریم ســرمدی‪ ،‬خســرو احمــدی‪ ،‬اکبــر رحمتی‪،‬‬ ‫مهــری ال اقــا‪ ،‬امیــد روحانــی‪ ،‬اصغــر نقــی زاده‪ ،‬رایــان‬ ‫ســرلک و ســتاره پســیانی‪ ،‬بــا حضــور هومــن برق نــورد و‬ ‫هنرمنــدی نســرین نصرتــی‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 16‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4064‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫سینمای ایران بعد از تالش های بی وقفه در یک سال و چند‬ ‫ماه کرونایی و گرفتن مجوز اکران ســالن ها در شرایط نارنجی‬ ‫اما با قرار گرفتن در شرایط قرمز بار دیگر به اجبار درب های خود‬ ‫را به روی مخاطبان بست و حاال اینکه این درب ها چه زمانی‬ ‫دوباره به روی مخاطب باز می شــود کابوس هر شب تک تک‬ ‫سینماگران شده است‪.‬‬ ‫در این میان بیشــترین ضرر متوجه سالن داران سینما شده‬ ‫چراکه بیشــتر ان ها این روز ها فقط و فقط مجبور به پرداخت‬ ‫شارژ و هزینه های متفرقه سالن ها شده اند در شرایطی که هیچ‬ ‫مخاطبی ندارند و این موقعیت در طوالنی مدت می تواند منجر‬ ‫به نابودی صاحبان سالن های سینما و به طورکلی ضربه شدید‬ ‫به چرخه اکران در سینما شود‪.‬‬ ‫سازمان سینمایی‪ ،‬شورای صنفی نمایش و وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اسالمی این روز ها حتی از برگزاری یک جلسه ساده‬ ‫برای چگونگی بررسی این شرایط بازمانده اند چراکه هیچ کس‬ ‫نمی توانند کاری بکند تا وضعیت شــهر ها به ویژه شهر تهران‬ ‫که بیشــترین سالن های سینمایی را در خود جای داده است به‬ ‫وضعیت نارنجی برسد‪.‬‬ ‫بااین وجود با شکست مالی که هم فیلم ها و هم سالن داران‬ ‫در این روز های ابتدایی سال ‪ ۱۴۰۰‬با تعطیلی سینما ها خورده اند‬ ‫بعید به نظر می رسد حتی با قرار گرفتن وضعیت تهران از قرمز‬ ‫به نارنجی و بازگشایی ســینما ها با ظرفیت محدود مخاطب‬ ‫چرخه اقتصادی سینما جانی دوباره بگیرد‪.‬‬ ‫به طورمعمول هر کارگردان و به ویژه تهیه کننده ای با ساخت‬ ‫یک فیلم ســینمایی ملزم به انتظار برای بازگشت مالی ان اثر‬ ‫خواهد بود تا بتواند بر اســاس میزان اســتقبال از ان فیلم‪ ،‬اثر‬ ‫بعدی خود را وارد مرحله پیش تولید کند بدون شک این شرایط‬ ‫بــرای فیلم هایی که طی ســال های اخیر فقط و فقط به فکر‬ ‫جذب گیشــه بودند کشــنده و غیرقابل توصیف است هرچند‬ ‫کارگردانان و تهیه کنندگانی در این میان هستند که هدفشان‬ ‫صرفا تاثیرگذاری و انتقال پیام خود به جامعه بوده و هست‪.‬‬ ‫در این مدت زمان و حتی در ماه های ابتدایی شیوع ویروس‬ ‫کرونا ابراهیــم حاتمی کیا با در اختیار قرار دادن اخرین فیلم‬ ‫ســینمایی خود یعنی «خروج» به چرخه اکران انالین نشان‬ ‫داد هدف واالتری از بهره مندی اقتصادی در ســینمای ایران‬ ‫دارد‪ ،‬دراین بین بسیاری از تهیه کنندگان و کارگردانان با اکران‬ ‫انالین فیلم های خود مخالفت کردند و گفتند اکران اثار خود‬ ‫را به بعد از شــیوع ویروس کرونا منتقل می کنند و حاال پس‬ ‫از یک و ســال چند ماه و ادامه داشــتن ویروس کرونا ان ها‬ ‫نه تنهــا از چرخه اقتصادی خــود بازمانده اند بلکه مخاطبان‬ ‫اصلی خــود را نیز در این مدت از دســت دادند چراکه وقفه‬ ‫زیــادی بین اکران اثار انها در جشــنواره فیلم فجر تا اکران‬ ‫عمومی ایجادشــده و موجب به فراموشی سپردن اثار خود از‬ ‫ذهن مخاطبان شــده اند چراکه به طور طبیعی هر فیلمی که‬ ‫در هرســالی ساخته می شود با توجه به موقعیت روز جامعه و‬ ‫حال و هوای ان سال تولید می شود و باگذشت زمان و تغییر‬ ‫فضای جامعه به طور ناخوداگاه جذابیت خود را برای مخاطب‬ ‫از دست می دهد‪.‬‬ ‫حاال پس از شروع ناخوشایند سینمای ایران در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫همه نگاه ها به قرار گرفتن وضعیت رنگ قرمز تهران به نارنجی‬ ‫دوخته شــده است اما دریغ از کوچک ترین تغییر در وضعیت‪ ،‬با‬ ‫همه این اوصاف باید دید پایان شــب سیاه سینمای ایران به‬ ‫سپیدی خواهد رسید یا نه اما در ادامه گزارش اخرین امار فروش‬ ‫سینمای ایران را خواهید دید‪:‬‬ ‫‪ÁÁ‬شنای پروانه‬ ‫کارگردان‪ :‬محمد کارت‬ ‫«شنای پروانه» تنها در ‪ ۱۷‬روز رکورد فروش اکران انالین‬ ‫را شکست و لقب پرفروش ترین فیلم اکران انالین برای محمد‬ ‫کارت به ثبت رسید‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «شنای پروانه» به کارگردانی محمد کارت با‬ ‫فروش بیش از ‪ ۴‬میلیارد لقب پرفروش ترین فیلم اکران انالین‬ ‫را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫اخرین ســاخته محمد کارت‪ ،‬به تهیه کنندگی رسول صدر‬ ‫عاملی پس از گذشت تنها ‪ ۱۷‬روز از اکران انالین خود با فروش‬ ‫بــاالی ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۲۹۵‬میلیون تومان رکورد فروش در اکران‬ ‫انالین را شکست‪ .‬این در حالی است که نسخه قاچاق این فیلم‬ ‫یک ماه قبل از اکران انالین دست به دست می شد که بااین وجود‬ ‫ثبت هم چین رکوردی قابل توجه است‪.‬‬ ‫پیش از این فیلم ســینمایی خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف‪ :‬ارتش سری‬ ‫رکورددار فروش انالین سینمای ایران بود‪ .‬به این ترتیب شنای‬ ‫پروانه که اکــران انالینش را از ‪ ۱۱‬فروردین اغاز کرده بود در‬ ‫کمتر از ‪ ۲۰‬روز به این رکورد دست پیدا کرده است‪.‬‬ ‫فیلم های سینمایی خروج‪ ،‬زیر نظر‪ ،‬طال‪ ،‬زن ها فرشته اند‪،‬‬ ‫لتیان‪ ،‬بی حســی موضعی‪ ،‬حکایت دریا و بنفشه افریقایی در‬ ‫رده های بعدی فروش قرار دارند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬هفته ای یکبار ادم باش‬ ‫کارگردان‪ :‬شهرام شاه محمدی‬ ‫ایــن فیلم با فروش بیش از ‪ ۴۰‬میلیــون تومان مقام اول‬ ‫فروش را به دست اورده است‪.‬‬ ‫هفته ای یک بار ادم باش کمدی به تهیه کنندگی مســتانه‬ ‫مهاجر‪ ،‬داستان رویارویی دو زوج با سبک زندگی متفاوت است‬ ‫که در این میان موقعیت های جالبی شکل می گیرد‪ .‬در هفته ای‬ ‫یک بار ادم باش پژمان جمشیدی‪ ،‬رعنا ازادی ور‪ ،‬پژمان بازغی‪،‬‬ ‫ســاغر قناعت‪ ،‬علی استادی‪ ،‬شــیرین یزدان بخش‪ ،‬هوشنگ‬ ‫رادی پور و ترنم کرمانیان بازی کرده اند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬خورشید‬ ‫کارگردان‪ :‬مجید مجیدی‬ ‫این فیلم بــا فروش بیش از ‪ ۳۵‬میلیون تومان جایگاه دوم‬ ‫فروش را دارد‪.‬‬ ‫خورشید مجید مجیدی به عنوان نماینده سینمای ایران در‬ ‫بخش مسابقه اصلی رقابتی شــیر طالیی در هفتاد و دومین‬ ‫جشــنواره بین المللی فیلم ونیز انتخاب و برنده جایزه فانوس‬ ‫جادویی این جشنواره شد‪.‬‬ ‫علی کودک دوازده ســاله ای اســت که همراه دوستانش‬ ‫با دزدی قطعات و کار در یک انبار الســتیک‪ ،‬زندگی شــان را‬ ‫می گذرانند تا اینکه با پیشنهاد جدیدی از سوی خالفکاران محل‬ ‫مواجه می شوند‪ .‬بازیگران خورشید جواد عزتی‪ ،‬علی نصیریان‪،‬‬ ‫طناز طباطبایی و روح اهلل زمانی هستند‪.‬‬ ‫کاشانى‪ :‬بیشترین ضرر در دوران کرونا متوجه تئاتر بوده‬ ‫بازیگر سریال «بچه مهندس» گفت‪ :‬متاسفانه طی سال‬ ‫گذشته وضعیت سختی روبروی اهالی هنر بوده است‪،‬‬ ‫بازیگران با مشکالت فراوانی روبرو بوده اند و مخصوصا‬ ‫اهالی تئاتر ضرر های فراوانی داده اند‪.‬‬ ‫خیام وقار کاشانی در گفتگو با میزان‪ ،‬پیرامون حضور در‬ ‫اثار مناسبتی همچون ماه مبارک رمضان گفت‪ :‬من در ماه‬ ‫رمضان سال گذشته قبل از بازی در سریال «بچه مهندس‬ ‫‪ »۳‬حضور داشتم و خوشحالم که بار دیگر با فصل چهارم‬ ‫این اثر میهمان خانه های مردم خواهم شد‪.‬‬ ‫وی درباره تفاوت پخش اثار تلویزیونی در ایام ماه مبارک‬ ‫رمضان نسبت به سایر ماه های سال اظهار کرد‪ :‬پیش تر‬ ‫سریال ها به صورت هفتگی پخش می شدند و ممکن بود‬ ‫که یک سریال ماه ها در تلویزیون پخش شود‪ ،‬اما در ماه‬ ‫مبارک رمضان سریال ها به صورت شبانه پخش شده و‬ ‫مخاطب را طول این ایام با خود همراه می کنند‪.‬‬ ‫بازیگر سریال «بچه مهندس» در همین راستا ادامه داد‪:‬‬ ‫سریال های مناسبتی بسیار متمرکز تر از سوی مخاطبان‬ ‫دنبال می شود‪ ،‬زیرا مخاطبان هر شب می توانند در کنار‬ ‫خانواده این اثار را دنبال کنند‪ ،‬جذابیت این پخش در ان‬ ‫است که مردم هر شب بعد از افطار کنار یکدیگر این‬ ‫سریال ها را می بینند‪ ،‬اتفاقی که شاید در سایر ماه های سال‬ ‫چندان امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به عالقه مندی مخاطبان تلویزیون به اثار‬ ‫مناسبتی تاکید کرد‪ :‬در کل مخاطبان تلویزیون همواره‬ ‫نسبت به اثار مناسبتی عالقه خاصی نشان می دهند‪،‬‬ ‫این اثار معمو ً‬ ‫ال بسیار بیشتر از سایر اثار دیده می شود و‬ ‫مخاطبان هم همواره در طی سال در انتظار فرارسیدن ماه‬ ‫رمضان و تماشای این چنین اثاری هستند‪.‬‬ ‫بازیگر سریال «بچه مهندس» درباره استقبال مخاطبان‬ ‫از این سریال افزود‪ :‬خدا را شکر می کنم که سریال «بچه‬ ‫مهندس ‪ »۳‬از بازخورد بسیار خوبی برخوردار بود و من‬ ‫فکر می کنم که فصل چهارم ان هم یکی از اثار موفق‬ ‫ماه رمضان امسال خواهد بود تا انجایی که از نزدیکان‬ ‫می شنوم اکثریت جامعه با بچه مهندس ارتباط برقرار کرده‬ ‫و ان را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫وی در همین رابطه ادامه داد‪ :‬مناسبتی بوده سریال «بچه‬ ‫مهندس» یکی از دالیل موفقیت این سریال است‪،‬‬ ‫خوشبختانه مخاطبان نسبت به سه فصل گذشته این‬ ‫سریال هم خاطره خوبی دارند و به همین دلیل با اشتیاق‬ ‫قفسه‬ ‫کتاب عروس جنجالی خانواده‬ ‫ِ‬ ‫سلطنتی انگلستان‪ ،‬در راه‬ ‫است‬ ‫‪ÁÁ‬تکخال‬ ‫کارگردان‪ :‬مجید مافی‬ ‫این فیلم با فروش بیش از ‪ ۲۷‬میلیون تومان جایگاه چهارم‬ ‫فروش را کسب کرده است‪.‬‬ ‫تکخال یک کمدی موزیکال اســت درباره مردی گرفتار‬ ‫در میان بانوان متعدد؛ این مرد تالش دارد با خویشــتن داری‪،‬‬ ‫در مســیر راست قرار گیرد‪ ،‬ولی درســتکاری در روزگار غلبه‬ ‫ناراستی ها‪ ،‬کار ساده ای نیست…‬ ‫بازیگران تکخال پوریا پورســرخ‪ ،‬ســحر قریشی‪ ،‬شبنم‬ ‫قلی خانی‪ ،‬امیر کربالیی زاده و یوسف تیموری هستند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬خون شد‬ ‫کارگردان‪ :‬مسعود کیمیایی‬ ‫این فیلم با فروش بیش از ‪ ۸۳‬میلیون تومان جایگاه پنجم‬ ‫را دارد‪.‬خون شد روایتگر داستان مردی است که بعد از سال ها از‬ ‫زندان ازاد شده و تصمیم می گیرد تا اوضاع زندگی و خانواده اش‬ ‫را روبه راه کند‪.‬‬ ‫بازیگران این فیلم ســعید اقاخانی‪ ،‬سیامک انصاری‪ ،‬لیال‬ ‫زارع‪ ،‬نسرین مقانلو‪ ،‬هومن برق نورد و سیامک صفری هستند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬الله‬ ‫کارگردان‪ :‬اسداهلل نیک نژاد‬ ‫این فیلم بــا فــروش ‪ ۲۶‬میلیون تومان جایگاه ششــم‬ ‫پرفروشترین فیلم ‪ ۱۴۰۰‬را دارد‪.‬‬ ‫بخشی از زندگی قهرمان اتومبیلرانی الله صدیق تنها زن‬ ‫ورزشــکار ایرانی که براساس زندگی او‪ ،‬فیلم سینمایی ساخته‬ ‫شده است‪.‬بازیگران الله سارا امیری‪ ،‬سام قریبیان‪ ،‬ایرج نوذری‪،‬‬ ‫نیکی کریمی‪ ،‬میترا حجار‪ ،‬لیال اوتادی و ازیتا حاجیان هستند‪.‬‬ ‫فصل چهارم ان را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫کاشانی درباره سایر فعالیت های خود در عرصه بازیگری‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به شرایط تعطیالت کرونا مدتی همچون‬ ‫سایر عزیزان کم کار بودم‪ ،‬اما به تازگی سر فیلم برداری‬ ‫اثری تازه در سینما حضور یافته ام که به محض ارائه‬ ‫اطالعات از سوی عوامل می توانم در قبال ان صحبت‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکالت به وجود امده برای بازیگران طی‬ ‫ماه های گذشته و در پی شیوع بیماری کرونا خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬متاسفانه طی سال گذشته وضعیت سختی روبروی‬ ‫اهالی هنر بوده است‪ ،‬بازیگران با مشکالت فراوانی روبرو‬ ‫بوده اند و مخصوصا اهالی تئاتر ضرر های فراوانی داده اند‪،‬‬ ‫ازنظر من مسئولین فرهنگی و نهاد های مربوطه باید در‬ ‫جبران خسارات و همین طور کمک به اهالی هنر اقدامات‬ ‫عاجل و کارشده ای بگیرند تا هرچه سریع تر مشکالت‬ ‫فراوان به وجود امده مرتفع شود‪.‬‬ ‫انتخاب شبکه های سه‪ ،‬یک و خبر به عنوان پرمخاطب ترین شبکه های سیما‬ ‫طبق گزارش روابط عمومی رسانه ملی‪ ،‬بر اساس این‬ ‫نظرسنجی ‪ ۷۷.۴‬درصد مردم در فصل پاییز بیننده برنامه های‬ ‫مختلف سیمای رسانه ملی بودند و به طور میانگین سه ساعت‬ ‫و ‪ ۳۰‬دقیقه پای برنامه های تلویزیون نشسته اند‪.‬‬ ‫بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات‪ ،‬میزان مخاطبان‬ ‫رسانه ملی در فصل پاییز ‪ ۹۹‬نسبت به پاییز ‪ ۹۸‬حدود ‪۱.۱‬‬ ‫درصد رشد داشته است و حدود ‪ ۲۵.۱‬درصد از بینندگان در‬ ‫پاییز ‪ ۹۹‬بیش از پنج ساعت در روز و ‪ ۲۱.۶‬درصد هم «دو‬ ‫تا سه ساعت» در روز پای برنامه های تلویزیون نشسته اند‪.‬‬ ‫بر اساس نتایج به دست امده از این نظرسنجی‪،‬‬ ‫پربیننده ترین ساعات تماشای تلویزیون در فصل پاییز به شرح‬ ‫ذیل بوده است‪:‬‬ ‫نتیجه نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی نشان‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-159‬برابر اراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان تصرفانه مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر‬ ‫به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی نسبت به ردیف‬ ‫(الف) به مدت دو ماه و نسبت به ردیف (ب) به مدت یک ماه اعتراض خود را به این منطقه تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به این منطقه ثبتی ارائه نمایند ‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫ردیف الف شامل ‪:‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 140060302210000004‬مورخ ‪ 1400/01/14‬مالکیت اقای امیر جعفری طادی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 19‬کدملی ‪ 1111452385‬صادره فرزند علیرضا در ششدانگ یک واحد مسکونی‬ ‫سه طبقه به مساحت ‪ 212/78‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 540‬فرعی از ‪ 2248‬اصلی (بموجب‬ ‫می دهد که در میان شبکه های مختلف سیما‪ ،‬میزان بیننده‬ ‫شبکه های «سه» (‪ ۵۱.۱‬درصد بیننده)‪« ،‬یک» (‪ ۵۰.۸‬درصد‬ ‫بیننده)‪ ،‬شبکه «خبر» معاونت سیاسی با ‪ ۴۶‬درصد مخاطب و‬ ‫شبکه «ای فیلم» معاونت برون مرزی با ‪ ۴۵.۶‬درصد مخاطب‬ ‫از دیگر شبکه ها بیشتر بوده است که نتایج نهایی ان را در‬ ‫جدول زیر مشاهده می کنید‪:‬‬ ‫وقتی نظرسنجی مخاطبان سیما در پاییز ‪ ۹۹‬را با‬ ‫نظرسنجی پاییز ‪ ۹۸‬مقایسه می کنیم مشخص می شود که‬ ‫شبکه های اموزش‪ ،‬قران و معارف و یک بیشترین رشد‬ ‫مخاطب را در مقایسه با امار پاییز سال گذشته از ان خود‬ ‫کرده اند‪ .‬در جدول ذیل‪ ،‬شبکه هایی را که نسبت به پاییز ‪۹۸‬‬ ‫رشد مخاطب داشته اند‪ ،‬مشاهده می کنید‪:‬‬ ‫بر اساس مقایسه نظرسنجی پاییز ‪ ۱۳۹۹‬با پاییز ‪۱۳۹۸‬‬ ‫سند انتقال شماره ‪ 63634‬مورخ ‪ 1395/06/04‬دفترخانه ‪ 55‬اصفهان) واقع در حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب شرق اصفهان‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 140060302210000005‬مورخ ‪ 1400/01/14‬مالکیت اقای اکبر والهی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 35‬کدملی ‪ 1689397268‬صادره بناب فرزند حسین در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫سه طبقه به مساحت ‪ 236‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 1186‬فرعی از ‪ 2248‬اصلی (انتقال‬ ‫عادی مع الواسطه از طرف ورثه مرحوم مونس چم انگیز مقدم) واقع در حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫شرق اصفهان‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ 140060302210000006‬مورخ ‪ 1400/01/14‬مالکیت اقای حمیدرضا حلبیان به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 1518‬کدملی ‪ 1288093837‬صادره اصفهان فرزند مهدی در ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین کشاورزی به مساحت ‪ 1500/53‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 13‬فرعی از ‪ 2248‬اصلی‬ ‫(بموجب سند انتقال قطعی شماره ‪ 142353‬مورخ ‪ 1397/10/25‬دفترخانه ‪ 5‬اصفهان) واقع در حوزه‬ ‫ثبت ملک جنوب شرق اصفهان‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪ 140060302210000007‬مورخ ‪ 1400/01/14‬مالکیت خانم عصمت الملوک‬ ‫دانش پناه به شناسنامه شماره ‪ 7122‬کدملی ‪ 1283773015‬صادره فرزند مهدی در ششدانگ یک‬ ‫درب باغ به مساحت ‪ 1207/35‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 107‬اصلی (موروثی و بموجب‬ ‫شبکه های سه‪ ،‬نسیم‪ ،‬چهار سیما و ورزش بیشترین میزان‬ ‫افت مخاطب را تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫همچنین این نظرسنجی نشان می دهد ‪ ۲۳‬درصد‬ ‫بینندگان تلویزیون گفته اند اگر قرار باشد فقط یک شبکه را‬ ‫برای تماشای تلویزیون انتخاب کنند‪ ،‬ان شبکه «شبکه سه»‬ ‫خواهد بود؛ ‪ ۱۸.۶‬درصد هم «شبکه ای فیلم» و ‪ ۱۱.۷‬درصد‬ ‫هم «شبکه یک» را انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫طبق نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما‪ ،‬در میان انواع‬ ‫مختلف برنامه ها‪ ،‬برنامه های نمایشی (فیلم های سینمایی و‬ ‫سریال ها) بیشتر از دیگر برنامه ها بیننده (‪ ۶۱.۸‬درصد) دارد‬ ‫و بعدازان اخبار (با ‪ ۵۴.۴‬درصد بیننده) در رتبه بعدی قرار‬ ‫گرفته است‪«.‬خانه امن» از شبکه یک‪« ،‬نجال» از شبکه‬ ‫سه و «زمین گرم» از شبکه سه در رتبه های اول تا سوم‬ ‫پربیننده ترین سریال های فصل پاییز ‪ ۱۳۹۹‬قرار گرفتند‪.‬‬ ‫جدول کاملی از پربیننده ترین سریال ها در فصل پاییز ‪ ۱۳۹۹‬را‬ ‫در ادامه مالحظه می کنید‪:‬‬ ‫ازنظر ‪ ۴۸.۳‬درصد مردم در فصل پاییز‪ ،‬تلویزیون‬ ‫محبوب ترین رسانه بوده است و پس ازان اینترنت با ‪۲۳.۳‬‬ ‫درصد‪ ،‬شبکه های اجتماعی با ‪ ۱۱.۸‬درصد‪ ،‬رادیو ‪ ۶.۶‬درصد‬ ‫و روزنامه و مجالت با حدود ‪ ۲.۵‬درصد در رتبه های بعدی‬ ‫قرارگرفته اند‪.‬‬ ‫مرکز تحقیقات صداوسیما همچنین در این نظرسنجی به‬ ‫این نتیجه رسیده است که در پاییز امسال ‪ ۴۳.۹‬درصد مردم‬ ‫برای دیدن تلویزیون از سیستم اچ دی استفاده کرده اند و طبق‬ ‫نتایج به دست امده‪ ۶۵.۳ ،‬درصد از استفاده کنندگان از کیفیت‬ ‫پخش اچ دی در حد زیاد رضایت دارند‪.‬‬ ‫سند انتقال شماره ‪ 55426‬مورخ ‪ 1330/10/11‬دفترخانه ‪ 14‬اصفهان) واقع در حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب شرق اصفهان‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪ 140060302210000009‬مورخ ‪ 1400/01/15‬مالکیت اقای سیدمرتضی حسینی‬ ‫خواجوئی به شناسنامه شماره ‪ 4‬کدملی ‪ 1291306668‬صادره اصفهان فرزند سیدرضا در ششدانگ‬ ‫یک درب باغ به مساحت ‪ 808/73‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 79‬فرعی از ‪ 2251‬اصلی (انتقال‬ ‫عادی از طرف اقای رمضانعلی سلیمیان ریزی فرزند محمد جواد موضوع سند انتقال شماره ‪31836‬‬ ‫مورخ ‪ 1344/05/13‬دفتر ‪ 56‬اصفهان) واقع در حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪ 140060302210000255‬مورخ ‪ 1400/01/21‬مالکیت اقای سیدامید کاج ابادی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 2802‬کدملی ‪ 1290710317‬صادره اصفهان فرزند سید مسعود در ششدانگ‬ ‫یک واحد گاوداری و قطعه زمین متصله به مساحت ‪ 3428‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪4‬‬ ‫اصلی (انتقال عادی مع الواسطه از طرف اقای علی محمد ایگدری باصری موضوع سند انتقال‬ ‫شماره ‪ 41485‬مورخ ‪ 1346/11/07‬دفترخانه ‪ 29‬اصفهان) واقع در حوزه ثبت ملک جنوب شرق‬ ‫اصفهان‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪ 14006030221000000256‬مورخ ‪ 1400/01/21‬مالکیت خانم عاصفه کوزکالنی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 27007‬کدملی ‪ 1282196812‬صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ یک‬ ‫‪ 5‬‬ ‫مگان مرکل‪ ،‬عروس جنجال ساز خانواده سلطنتی‬ ‫انگلیس‪ ،‬به زودی اولین کتاب خود در ژانر ادبیات کودک را‬ ‫چاپ و روانه بازار می کند‪.‬‬ ‫به گزارش سایت ورایتی‪ ،‬این کتاب که «نیمکت» نام‬ ‫دارد‪ ،‬پیوند خاص بین یک پدر و پسر را از چشمان مادر‬ ‫خانواده توصیف می کند‪ .‬گفته می شود مگان این کتاب را با‬ ‫الهام از رابطه بین همسرش‪ ،‬هری و پسرش‪ ،‬ارچی‪ ،‬نوشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به نقل از بیانیه منتشر شده درباره «نیمکت»‪ ،‬این کتاب به‬ ‫شکلی تاثیرگذار رابطه در حال تکامل و گسترش بین پدران و‬ ‫پسران را به تصویر کشیده است و شکل های گوناگون عشق‬ ‫و ابراز ان را در یک خانواده مدرن به مخاطب یاداور می شود‪.‬‬ ‫کتاب «نیمکت»‪ ،‬هشتم ژوئن (‪ ۱۸‬خرداد ‪ )۱۴۰۰‬توسط‬ ‫موسسه انتشارات کودک و نوجوان رندوم هاوس در امریکا‬ ‫و توسط انتشارات توندرا بوکس در انگلیس‪ ،‬ایرلند‪ ،‬استرالیا‪،‬‬ ‫نیوزیلند‪ ،‬هند و افریقای جنوبی منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫شاهزاده هری از خانواده سلطنتی انگلیس در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫با زیر پا گذاشتن سنت ها‪ ،‬با مگان مرکل امریکایی و دورگه‬ ‫ازدواج کرد‪ .‬مرکل پیش از وصلت با خانواده سلطنتی انگلیس‪،‬‬ ‫قبال یک بار با یک تهیه کننده برنامه های تلویزیونی ازدواج‬ ‫کرده بود‪ .‬این زوج‪ ،‬کمی پس از تولد نخستین فرزندشان‪،‬‬ ‫از قصد خود برای جدا شدن از خانواده سلطنتی و تشکیل‬ ‫یک زندگی مستقل خبر دادند‪ .‬مگان و هری‪ ،‬ژانویه سال‬ ‫گذشته رسما از وظایف و نقش های خود در خانواده سلطنتی‬ ‫کناره گیری و به امریکا نقل مکان کردند‪.‬‬ ‫حاشیه ها درباره این زوج جنجالی در انگلیس تمامی‬ ‫نداشت‪ .‬این حواشی اسفند سال گذشته به دنبال مصاحبه‬ ‫جنجالی این دو با یک شبکه خبری امریکایی به اوج خود‬ ‫رسید‪ .‬مگان در این مصاحبه از نژادپرستی نهادینه شده و‬ ‫دروغگویی خانواده سلطنتی انگلیس پرده برداشت و اعتراف‬ ‫کرد خفقان در این خانواده به حدی است که وی را به فکر‬ ‫خودکشی انداخته بود‪.‬‬ ‫استرکی‪ :‬ریشه کمبود سرانه‬ ‫مطالعه به عدم شناخت مردم‬ ‫از کتاب های ارزشمند بر‬ ‫می گردد‬ ‫نویسنده کتاب «مرد ها اهسته می میرند» گفت‪ :‬ریشه‬ ‫کمبود سرانه مطالعه را عالوه بر باال بودن قیمت کتاب در‬ ‫نبود شناخت مردم از کتاب های ارزشمند و خوب باید دانست‪،‬‬ ‫وقتی افراد کتاب خوب را نمی شناسند طبعا برای خواندن‬ ‫ترغیب نمی شوند در نتیجه سرانه مطالعه نیز کاهش پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ارش استرکی در گفت وگو با میزان پیرامون اهمیت‬ ‫افزایش نذر کتاب و گسترش این فرهنگ در جامعه گفت‪:‬‬ ‫نذر کتاب یکی از ارزشمندترین کارهایی است که در طول‬ ‫این چند سال رخداده است‪ ،‬نذر کتاب می تواند گسترش‬ ‫بیشتری داده شود تا زمینه را برای تربیت نسل کتاب خوان‬ ‫فراهم کرد‪ .‬متاسفانه مکان هایی که به رشد و توسعه فرزندان‬ ‫این اب و خاک کمک می کنند هزینه الزم برای تامین کتاب‬ ‫و ایجاد کتابخانه های کوچک را ندارند و با کمک نذر کتاب‬ ‫می توانند کتاب های فراوانی را به این مجموعه ها ارائه داده و‬ ‫دستاوردهای ارزشمند ان در در اینده برداشت کنند‪.‬‬ ‫این نویسنده علل کاهش سرانه مطالعه در کشور گفت‪:‬‬ ‫ریشه کمبود سرانه مطالعه را عالوه بر باال بودن قیمت کتاب‬ ‫در نبود شناخت مردم از کتاب های ارزشمند و خوب باید‬ ‫دانست‪ ،‬وقتی افراد کتاب خوب را نمی شناسند طبعا برای‬ ‫خواندن ترغیب نمی شوند در نتیجه سرانه مطالعه نیز کاهش‬ ‫پیدا می کند‪ ،‬من معتقدم بی اطالعی مردم از کتاب خوب‬ ‫سبب شده تا مردم نسبت به کتاب و کتابخوانی عالقه ای‬ ‫نشانندهند‪.‬‬ ‫وی لزوم توجه به معضالت و مشکالت نویسندگان‬ ‫برای چاپ کتاب هایشان را مورد بررسی قرار داد و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نویسندگان ما کتاب را نمی نویسند تا به وسیله ان درامد‬ ‫داشته باشند بلکه کتاب می نویسند تا عطش دورنی نوشتن‬ ‫را برطرف کنند و در عین حال معضل و یا مقوله ای را مطرح‬ ‫کنند‪ ،‬زیرا هزینه های تولید کتاب کفاف زندگی را نمی دهد‪.‬‬ ‫استرکی به بیان رویکرد های انتشاراتی ها در مقابل‬ ‫نویسندگان پرداخت و تاکید کرد‪ :‬انتشاراتی ها نویسندگان را‬ ‫در منگنه قرار می دهند خصوصا انتشاراتی های خصوصی که‬ ‫عموما برای چاپ کتاب از نویسندگان در خواست پول دارند و‬ ‫این میزان پول برای نویسندگان که یک کارمند جزئی هستند‪،‬‬ ‫هزینه ای گزاف بشمار می رود در عین حال نویسندگان با‬ ‫معضل دیگری نیز روبرو هستند و ان عدم تمایل جامعه به‬ ‫مطالعه است‪ ،‬لذا کتاب های کمتری خریداری می شود و از‬ ‫همه بدتر بازگشت سرمایه در تولید کتاب وجود ندارد‪.‬‬ ‫قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 78747/70‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 99‬اصلی (بموجب‬ ‫سند انتقال شماره ‪ 31097‬مورخ ‪ 1347/10/21‬دفترخانه ‪ 86‬اصفهان) واقع در حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب شرق اصفهان‬ ‫‪ -8‬رای شماره ‪ 139660302024008895‬مورخ ‪ 1396/07/17‬مالکیت خانم شهین کاظمی‬ ‫راشنانی به شناسنامه شماره ‪ 56‬کدملی ‪ 1291806482‬صادره اصفهان فرزند ایرج در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 358/25‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 2177‬اصلی واقع در حوزه ثبت‬ ‫ملک جنوب شرق اصفهان‬ ‫ردیف ب شامل ‪:‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 139960302210002622‬مورخ ‪ 1399/08/29‬و رای اصالحی شماره‬ ‫‪ 140060302210000120‬مورخ ‪ 1400/01/18‬مالکیت اقای علیداد طالبی برام به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 224‬کدملی ‪ 5559141380‬صادره فارسان فرزند سبزوار در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 240‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 1186‬فرعی از ‪ 2248‬اصلی (انتقال عادی مع الواسطه از‬ ‫طرف ورثه مرحوم مونس چم انگیز مقدم) واقع در حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار اول ‪ 1400/02/01 :‬تاریخ انتشار دوم ‪ 1400/02/16 :‬ناصر صیادی ‪ -‬رییس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان ‪/1122829‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪ 6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫پنجشنبه | ‪ 16‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4064‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫تنها راه ممکن صرفه جویی است‬ ‫خبر‬ ‫افتتاح مرحله دوم مسکن‬ ‫ملی به زودی‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسـازی گفت‪ :‬در اینده نزدیک‬ ‫مرحلـه دوم بهره بـرداری از واحدهـای طـرح اقدام ملی‬ ‫مسـکن در تعـدادی از اسـتان ها انجـام می شـود و تـا‬ ‫پایـان دولـت چنـد مرحلـه افتتـاح خواهیـم داشـت‪.‬‬ ‫محمـود محمـودزاده در گفت وگو با ایسـنا اظهـار کرد‪:‬‬ ‫بـه زودی مرحلـه دوم افتتاح تعـدادی از واحدهای طرح‬ ‫اقـدام ملـی مسـکن را خواهیـم داشـت و هم اکنون در‬ ‫حـال جمع بنـدی اعـداد و ارقـام هسـتیم‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫برنامه ریـزی شـده کـه تـا پایـان دولـت چنـد مرحلـه‬ ‫افتتاح مسـکن ملی داشـته باشـیم تا ان شـاءاهلل به یک‬ ‫عـدد خـوب در ایـن زمینه برسـیم‪ .‬معـاون وزیـر راه و‬ ‫شهرسـازی تصریح کـرد‪ :‬در حال حاضر بیـش از ‪۵۳۰‬‬ ‫هـزار واحـد اقدام ملی مسـکن در دسـت اجرا اسـت و‬ ‫این عـدد دائما افزایش پیدا می کند‪ .‬محمـودزاده درباره‬ ‫پدیـده خریدوفـروش واحدهـای اقدام ملی مسـکن در‬ ‫فضـای مجـازی و برخی دفاتـر امالک گفت‪ :‬کسـانی‬ ‫کـه واحدهـا را خریـداری کننـد متضرر می شـوند؛ زیرا‬ ‫در نهایت واحد مسـکونی به شـخصی که اسم نویسـی‬ ‫کـرده واگـذار می شـود‪ .‬ایـن اقـدام غیرقانونی اسـت و‬ ‫اگـر مصادیقـی در ایـن خصوص دیـده شـود از طریق‬ ‫اصنـاف مرتبـط برخـورد می کنیـم‪ .‬معـاون وزیـر راه و‬ ‫شهرسـازی تاکیـد کـرد‪ :‬کسـانی کـه فـرم «ج» ان ها‬ ‫سـبز اسـت نیـازی به خریـد امتیـاز ندارند؛ زیـرا وزارت‬ ‫راه و شهرسـازی بـه هـر میـزان کـه درخواسـت برای‬ ‫مسـکن ملـی وجـود داشـته باشـد‪ ،‬پاسـخگوی نیـاز‬ ‫هم وطنـان خواهـد بود‪ .‬شـهریورماه ‪ ۱۳۹۸‬طـرح اقدام‬ ‫ملی مسـکن بـا حضـور رئیس جمهور کلنگ زنی شـد‬ ‫و ‪ ۱۸‬ابـان مـاه ‪ ۱۳۹۸‬ثبت نـام از متقاضیـان در چهـار‬ ‫اسـتان اغـاز و سـپس بـه دیگر اسـتان ها تسـری پیدا‬ ‫کـرد‪ .‬بـرای ایـن پـروژه ‪ ۴۰۰‬هـزار واحـد تعریف شـد‬ ‫کـه در دور اول و دوم نام نویسـی ‪ ۱.۶‬میلیـون نفـر از‬ ‫طریـق سـایت ‪ tem.mrud.ir‬و پیامـک ثبت نـام‬ ‫کردنـد که ‪ ۴۶۰‬هزار نفر واجد شـرایط شـناخته شـدند‪.‬‬ ‫اولیـن واحدهـا به تعـداد ‪ ۱۱‬هـزار و ‪ ۵۶۰‬واحـد در روز‬ ‫یکـم ابـان مـاه ‪ ۱۳۹۹‬به دسـتور رئیس جمهـور افتتاح‬ ‫شـد‪ .‬مسـئوالن وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬پیشرفت پروژه‬ ‫اقـدام ملی مسـکن را حـدود ‪ ۲۵‬درصد اعلام کرده اند‬ ‫و اسلامی قـول داده در نیمـه اول سـال ‪ ۱۴۰۰‬ماهانه‬ ‫‪ ۲۰‬هـزار واحـد افتتاح شـود‪ .‬این پـروژه از طریق اورده‬ ‫متقاضیـان و ‪ ۱۰۰‬میلیـون تومـان وام بانکـی بـا نـرخ‬ ‫سـود ‪ ۱۸‬درصـد سـاخته می شـود‪ .‬اورده متقاضیـان در‬ ‫مرحلـه اول حـدود ‪ ۴۰‬میلیـون تومان اسـت‪ .‬میانگین‬ ‫قیمـت ایـن واحدها در کل کشـور طبق اخریـن براورد‬ ‫از هزینه هـای زمسـتان ‪ ۱۳۹۹‬بـه حـدود ‪ ۴.۹‬میلیـون‬ ‫تومـان در هـر مترمربع رسـیده اسـت‪ .‬ثبت نـام مراحل‬ ‫اول‪ ،‬دوم و سـوم بـه پایـان رسـیده اسـت‪ .‬فرصـت‬ ‫ثبت نـام در مرحلـه سـوم از ‪ ۱۸‬دی ماه ‪ ۱۳۹۹‬اغاز شـد‬ ‫و پنجشـنبه (‪ ۲۵‬دی مـاه) بـه اتمـام رسـید‪ .‬در صورت‬ ‫خالـی شـدن ظرفیت یـا تامین زمیـن‪ ،‬امـکان ثبت نام‬ ‫مجدد وجـود دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کم ابی نگران کننده اصفهان‬ ‫دالیل روند کاهش نرخ ارز‬ ‫از زبان همتی‬ ‫همتـی در مـورد روند کاهشـی نـرخ ارز گفـت‪ :‬این‬ ‫روزهـا در برخـی از اظهـارات تلاش می شـود اقدامات‬ ‫بانـک مرکـزی بـرای تعدیـل نـرخ ارز که در راسـتای‬ ‫تلاش بـرای تقویـت ارزش پـول ملـی و پاسـخ بـه‬ ‫مطالبه مهم مردم اسـت را اقدامی سیاسـی جلوه کنند‪.‬‬ ‫درحالی کـه احتمـال رفع تحریم هـا و ازادی منابع بانک‬ ‫مرکـزی‪ ،‬انتظارات مثبتی در بازار ارز ایجاد کرده اسـت‬ ‫و کاهـش نـرخ ارز در ایـن بـازار امـری منطقی اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬عبدالناصـر همتـی در گفت وگویی‬ ‫توضیحاتـی را در خصـوص برخـی گزارش هـای‬ ‫رسـانه ای مبنـی بر اخلال بانک هـا در امر تولیـد ارائه‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬بانک هـا‪ ،‬به هیچ وجـه بـری از خطـا و‬ ‫اشـکال نیسـتند‪ .‬نمونـه اش اقدامـات بانـک مرکـزی‬ ‫در سـاماندهی برخـی از ان هـا و برخـورد بـا مفاسـد و‬ ‫تخلفـات و حتی اعمال مدیریت و سرپرسـتی بر برخی‬ ‫دیگـر از ان هـا اسـت ولی تمرکـز رسـانه ای یک طرفه‬ ‫بـر معرفی کـردن بانک ها به عنوان مخل تولیـد‪ ،‬دور از‬ ‫انصـاف و غیـر واقعی اسـت‪ .‬در مورد عملکـرد بانک ها‬ ‫در خدمـت بـه تولیـد‪ ،‬حتما در فرصت مناسـب گزارش‬ ‫الزم بـه مـردم عزیـز خواهـم داد‪ .‬رئیـس کل بانـک‬ ‫مرکـزی افـزود‪ :‬از همکارانـم در نظـام بانکـی بـه جد‬ ‫می خواهـم ضمن تلاش برای پاسـخ گویی به مطالبی‬ ‫کـه در مـورد عملکـرد ان ها مطـرح می شـود‪ ،‬باقدرت‪،‬‬ ‫در اجـرای فرمـان رهبر معظم انقالب‪ ،‬درمسـیر جهش‬ ‫تولیـد تالش کرده و همچون گذشـته‪ ،‬پشـتیبانی الزم‬ ‫را از رشـد تولیـدات کشـور‪ ،‬در هـر دو بخـش کاال و‬ ‫خدمـات بـه عمل اورنـد‪ .‬همتی در مورد روند کاهشـی‬ ‫نـرخ ارز گفت‪ :‬ایـن روزها در برخـی از اظهارات تالش‬ ‫می شـود اقدامـات بانـک مرکـزی بـرای تعدیـل نـرخ‬ ‫ارز کـه در راسـتای تلاش بـرای تقویـت ارزش پـول‬ ‫ملـی و پاسـخ بـه مطالبه مهـم مـردم اسـت را اقدامی‬ ‫سیاسـی جلوه کننـد‪ .‬درحالی که احتمـال رفع تحریم ها‬ ‫و ازادی منابـع بانـک مرکزی‪ ،‬انتظارات مثبتـی در بازار‬ ‫ارز ایجـاد کـرده اسـت و کاهـش نـرخ ارز در ایـن بازار‬ ‫امری منطقی اسـت‪ .‬رئیس کل بانـک مرکزی در پایان‬ ‫در مورد سیاسـت بانـک مرکزی درخصـوص مدیریت‬ ‫بـازار ارز تاکیـد کـرد‪ :‬قب ً‬ ‫ال هـم گفته ام بانـک مرکزی‬ ‫بـه دوراز هیجانـات غیرمنطقـی و به صـورت تدریجـی‬ ‫متناسـب بـا عوامل موثـر بر عرضـه و تقاضـای ارز در‬ ‫بـازار ثانویـه و افزایـش قدرت بازارسـازی خود‪ ،‬بـازار را‬ ‫بـه سـمت تعـادل راهبـری و مدیریت خواهـد کرد‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫برایند امارها و مشاهدات نظیر زاینده رود خشک‪ ،‬بارش های‬ ‫کمتر از نُرمال و گرم شدن ناگهانی هوا نشان می دهد که‬ ‫اصفهان امسال با کم ابی گسترده ای مواجه است که همگان‬ ‫باید در همه بخش ها در استفاده از انرژی به ویژه کولرها نهایت‬ ‫صرفه جویی را اتخاذ کنیم‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬زاینده رود خشک‪،‬‬ ‫تاالب گاوخونی بی رمق‪ ،‬بارش های کمتر از نُرمال و گرم شدن‬ ‫ناگهانی هوا‪ ،‬حکایت از ان دارد که استان اصفهان با مشکالت‬ ‫عدیده خشک سالی و کم ابی روبروست که صرفه جویی تنها‬ ‫کلیدواژه اصلی عبور از این گذرگاه دشوار است‪ .‬امار و شواهد‬ ‫موجود از شرایط بسیار دشوار ابی در سال جاری خبر می دهد‪،‬‬ ‫بارش ها در سال گذشته و بهار امسال کمتر از نرمال بود‪،‬‬ ‫وضعیت ذخیره اب در بیشتر سدها مطلوب نیست‪ ،‬بسیاری‬ ‫از شهرها با تنش ابی مواجه هستند‪ ،‬تابستان داغی را پیش‬ ‫رو خواهیم داشت و خطه اصفهان نیز بی بهره از ان نیست و‬ ‫روزبه روز اخبار نگران کننده ای از وضعیت منابع ابی ان به گوش‬ ‫می رسد‪ .‬بر اساس امار اداره کل هواشناسی اصفهان‪ ،‬میزان‬ ‫بارش سال ابی زراعی ‪( ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰‬از مهر پارسال تاکنون)‬ ‫در استان حدود ‪ ۱۱۷‬میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل ‪ ۴۰‬درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫کاهش داشته است؛ میانگین بارندگی یک سال زراعی کامل‬ ‫استان اصفهان برابر ‪ ۱۹۹.۵‬میلی متر است‪ .‬همچنین میزان‬ ‫بارش های حوضه ابریز زاینده رود از ابتدای سال ابی زراعی‬ ‫جاری تاکنون حدود ‪ ۸۰۰‬میلی متر بوده درحالی که این شاخص‬ ‫در مدت مشابه پارسال یک هزار و ‪ ۹۰‬و در میانگین بلندمدت‬ ‫یک هزار و ‪ ۳۰۰‬میلی متر بوده است‪ .‬به گفته مسئوالن‪،‬‬ ‫اکنون حدود ‪ ۷۰‬درصد از ذخیره مخزن سد زاینده رود خالی‬ ‫است‪ ،‬فقط حدود ‪ ۳۹۰‬میلیون متر مکعب از یک میلیارد و‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون متر مکعب گنجایش ان اب دارد که کاهش‬ ‫چشمگیری معادل ‪ ۷۰‬درصد نسبت به متوسط بلندمدت نشان‬ ‫می دهد‪ .‬زاینده رود‪ ،‬این رودخانه تاریخی و تمدن ساز فالت‬ ‫مرکزی ایران‪ ،‬تامین کننده اب اشامیدنی و مایه حیات حدود‬ ‫پنج میلیون نفر است‪ ،‬از اب این رودخانه برای مصارف مختلف‬ ‫مانند کشاورزی و صنعت استفاده و بخشی از اب ان به شهرها‬ ‫و حوضه های دیگر منتقل می شود‪ ،‬محیط زیست اصفهان و‬ ‫تاالب بین المللی گاوخونی را باید سیراب کند و شورونشاط‬ ‫بسیاری از مردم اصفهان به جاری بودن ان وابسته است اما این‬ ‫رودخانه امروز حال خوشی ندارد‪ ،‬برخالف مصوبه های قانونی‬ ‫برداشت های غیرمجاز از ان صورت می گیرد‪ ،‬در پایین دست‬ ‫اصفهان خشک است و بسیاری از مردم از جمله کشاورزان و‬ ‫دوستداران محیط زیست چشم انتظار جریان یافتن ان هستند‪ .‬از‬ ‫طرفی برخی از طرح های انتقال اب مانند سامانه دوم اب رسانی‬ ‫به اصفهان بزرگ‪ ،‬بهشت اباد و تونل و سد سوم کوهرنگ که‬ ‫قرار بود برای رفع معضالت کم ابی و خشک سالی و تامین‬ ‫اب موردنیاز منطقه مرکزی کشور و حوضه ابریز زاینده رود‬ ‫اجرا شود هنوز به بهره برداری نرسیده است یا متوقف ماندند‬ ‫درحالی که استان اصفهان در این سال ها با رشد جمعیت و‬ ‫مصرف انرژی‪ ،‬گسترش شهرنشینی‪ ،‬توسعه صنایع و افزایش‬ ‫مهاجرت از استان های دیگر به ان مواجه بوده و منابع ابی‬ ‫موجود پاسخگوی این نیازها نیست‪ .‬عالوه بر کاهش شدید‬ ‫منابع ابی و بارش ها و تداوم خشکی زاینده رود‪ ،‬فروردین امسال‬ ‫با روزهای گرم و افزایش دمای هوا اغاز شد و این گرمای‬ ‫هوا در اردیبهشت نیز ادامه یافت بطوریکه عده ای از مردم‬ ‫کولرهای خود را روشن کردند و مصرف اب و برق افزایش‬ ‫یافت‪ .‬در کنار همه این معضالت و مشکالت‪ ،‬بحرانی به نام‬ ‫همه گیری بیماری کووید ‪ ۱۹‬دامنگیر جامعه شده و بسیاری از‬ ‫مردم را برای در امان ماندن از شر ویروس کرونا‪ ،‬خانه نشین یا‬ ‫دچار اضطراب کرده که همین امر خواه ناخواه میزان مصرف‬ ‫اب و برق را برای رعایت موارد بهداشتی‪ ،‬در خانه ماندن‪،‬‬ ‫دورکاری و اموزش مجازی افزایش داده است‪ .‬وضعیت موجود‬ ‫منابع ابی به گونه ای است که حجت االسالم حسن روحانی‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬امسال با خشک سالی مواجه هستیم و‬ ‫به طور تقریبی منابع ابی که از اسمان در اختیار ما قرار می گیرد‬ ‫‪ ۵۰‬درصد کاهش یافت‪ ،‬دوران بارش ها رو به اتمام است و ما‬ ‫به سمت هوای گرم و تابستان می رویم بنابراین همه ما امسال‬ ‫باید بیش از سال های گذشته برای مصرف اب و مصرف برق تا‬ ‫جایی که امکان پذیر است مراعات و صرفه جویی کنیم‪ .‬به گفته‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬سدهای ما مثل پارسال نیست‪ ،‬امروز بسیاری‬ ‫از ظرفیت سدهای کشور خالی است و همچنین در بخش برق‪،‬‬ ‫نیروگاه هایی که برق ابی هستند‪ ،‬به طور مسلم امسال دچار‬ ‫مشکالتی می شوند و ما باید مالحظه بیشتری را داشته باشیم‪.‬‬ ‫مسئوالن دستگاه های اجرایی مختلف اصفهان نسبت به‬ ‫وضعیت منابع ابی اصفهان در روزهای اینده و تابستان امسال‬ ‫هشدار دادند و از مردم خواستند که نسبت به مدیریت بهینه‬ ‫اب و برق اهتمام داشته باشند اما بنظر می اید مسائلی مانند‬ ‫اوج گیری مجدد شیوع کرونا و گرم شدن هوا‪ ،‬این خواسته ها‬ ‫را محقق نکرد و به گفته شهروندان‪ ،‬مناطقی از اصفهان در‬ ‫روزهای گذشته با افت فشار اب مواجه شدند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬شــرایط ابی اصفهان در سال ‪ ۱۴۰۰‬حادتر‬ ‫است‬ ‫به گفته معاون بهره برداری و توسعه اب شرکت ابفای‬ ‫اصفهان‪ ،‬شرایط ابی استان در سال ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به سال های‬ ‫گذشته حادتر است زیرا فقط یک چهارم سد زاینده رود ذخیره‬ ‫ابی دارد‪ ،‬رودخانه زاینده رود مدت هاست که خشک است‪،‬‬ ‫منابع ابی محلی از دست رفته اند و چاه های فلمن که قبال‬ ‫ظرفیت هایی برای تامین منابع ابی بودند‪ ،‬اب ندارند‪ .‬ناصر‬ ‫اکبری در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه پارسال با کمبود اب‬ ‫‪ ۲.۳‬تا ‪ ۲.۷‬متر مکعب در ثانیه برای تامین اب اصفهان مواجه‬ ‫بودیم‪ ،‬افزود‪ :‬امسال این کمبود به ‪ ۳.۷‬متر مکعب بر ثانیه رسید‬ ‫و نسبت به پارسال شرایط سخت تری داریم‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه کالن شهر اصفهان در شمار شهرهای با تنش ابی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امسال در برنامه توزیع اب‪ ،‬برنامه جیره بندی برای‬ ‫اصفهان نداریم اما با کاهش فشار شبکه اب مواجه خواهیم بود‬ ‫زیرا نیاز مردم با تولید اب برابر نیست‪ .‬اکبری با اشاره به اینکه‬ ‫استحمام‪ ،‬مصرف اب برای امور خانه و وسایل سرمایشی در‬ ‫فصول گرم سال تا ‪ ۳۵‬درصد مصرف اب را بیشتر می کند‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اصفهان امسال ازنظر خشک سالی و کمبود‬ ‫بارش ها شرایط مشابه سال ‪ ۹۷‬را دارد با این تفاوت که امسال‬ ‫با شیوع ویروس کرونا و محدودیت های ناشی از ان مواجه‬ ‫هستیم‪ .‬وی با بیان اینکه با افزایش دما بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫به مصرف اب افزوده می شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬سرانه مصرف اب‬ ‫اشامیدنی هر اصفهانی در سال ‪ ۹۹‬به صورت متوسط ‪۱۵۷‬‬ ‫لیتر بود اما اگر مردم امسال مصرف اب خود را ‪ ۱۵‬لیتر کاهش‬ ‫دهند تابستان را بدون دغدغه سپری می کنیم‪ .‬معاون شرکت‬ ‫ابفای اصفهان با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف اب به ویژه‬ ‫در مجتمع های مسکونی که منبع ذخیره اب دارند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬شرکت ابفا فقط توزیع کننده اب است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کولرهای ابی تا ‪ ۲۵‬درصد مصرف اب را زیاد‬ ‫می کند‬ ‫اکبری با بیان اینکه استفاده از کولرهای ابی تا ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫در مصرف اب در خانه ها اثرگذار است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫میزان در شهرهای گرم تر ‪ ۳۰‬درصد و در شهرهای خنک تر‬ ‫‪ ۲۰‬درصد است اما درهرصورت روشن کردن ان ها تاثیر‬ ‫فراوان ای در افزایش مصرف اب دارد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫قرار دادن سایه بان باالی کولر تا ‪ ۳۰‬درصد مصرف اب کولر‬ ‫را کم می کند‪ ،‬افزود‪ :‬یک کولرابی متوسط در هر شبانه روز‬ ‫بین ‪ ۱۸۰‬تا ‪ ۲۰۰‬لیتر اب مصرف می کند اما اگر سایه بان‬ ‫باالی سر ان قرار گیرد میزان مصرف اب ان ‪ ۵۰‬لیتر کمتر‬ ‫می شود که نقش بسزایی در پایین امدن میزان مصرف اب‬ ‫در شهرهای بزرگ از جمله کالن شهر اصفهان دارد‪ .‬اکبری‪،‬‬ ‫سامانه اب رسانی اصفهان بزرگ را شامل ‪ ۵۶‬شهر و ‪۳۴۰‬‬ ‫روستا با حدود چهار میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر جمعیت دانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مدیریت صحیح مصرف اب در شهرهای بزرگی‬ ‫مانند کالن شهر اصفهان با ‪ ۲‬میلیون نفر جمعیت تاثیر بسزایی‬ ‫در این سامانه دارد‪ .‬از طرفی مسئوالن شرکت توزیع برق‬ ‫شهرستان اصفهان اعالم کردند که با توجه به بارش کم باران‬ ‫و باال رفتن دما میزان مصرف برق در ساعات پیک افزایش‬ ‫می یابد و قطعی برق حتمی است‪ .‬به گفته مرسل صالحی مدیر‬ ‫دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع برق اصفهان به ازای‬ ‫هر یک درجه افزایش دما‪ ،‬مصرف برق به دلیل استفاده از‬ ‫سیستم های سرمایشی پنج درصد افزایش می یابد و از ابتدای‬ ‫سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۷‬درصد‬ ‫افزایش مصرف برق داشتیم‪ .‬وی تاکید کرد که اگر مردم در‬ ‫مصرف برق همکاری نکنند بحث قطعی را خواهیم داشت و‬ ‫‪ ۱۹‬هزار وام ازدواج پرداخت‬ ‫شد‬ ‫مدیریت ان دشوار است‪ .‬استفاده از وسایل سرمایشی استاندارد‬ ‫و کولرهای گازی با درجه انرژی ‪ A‬یا ‪ ،B‬انتخاب کولر متناسب‬ ‫با متراژ خانه‪ ،‬تنظیم پمپ های اب داخل کولر‪ ،‬تنظیم دمای‬ ‫کولرگازی روی ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۶‬درجه‪ ،‬استفاده از کلید زمان سنج‬ ‫هوشمند (‪ )timer‬برای افزایش بهره وری کولرابی‪ ،‬تعویض‬ ‫پوشال کولرابی در هر سال یک بار‪ ،‬استفاده از اب خاکستری‬ ‫(ابی که یک بار استفاده شده و قابلیت استفاده مجدد دارد)‬ ‫برای ابیاری گلدان ها و باغچه ها و استفاده از تجهیزات کاهنده‬ ‫مصرف اب از نکاتی است که مردم در فصل گرما باید به ان‬ ‫توجه کنند‪ .‬همچنین کارشناسان تاکید دارند که الزم است‬ ‫برخی عادت های نادرست در مصرف اب و انرژی اصالح‬ ‫شود از جمله زمان طوالنی استحمام‪ ،‬روشن کردن وسایل‬ ‫سرمایشی درحالی که می توان با باز نگه داشتن پنجره ها هوای‬ ‫خانه را خنک کرد‪ ،‬روشن نگه داشتن کولرها در طول شب یا‬ ‫صبح به طور یکسره درحالی که هوا خنک شده است و بستن‬ ‫همه دریچه ها و پنجره ها هنگام روشن بودن کولر‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬طرح اب رسانی اصفهان بزرگ به تابستان‬ ‫می رسد؟‬ ‫به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان‪،‬‬ ‫پیش بینی می شود طرح اب رسانی به ‪ ۱۴‬شهرستان استان‬ ‫موسوم به گالب ‪ ۲‬تا پایان دولت دوازدهم بهره برداری شود‪.‬‬ ‫نعمت اهلل اکبری سال گذشته اعالم کرد‪ :‬مقرر است از محل‬ ‫اجرای این طرح ‪ ۹.۳‬متر مکعب در ثانیه اب اشامیدنی برای‬ ‫‪ ۱۴‬شهرستان از جمله اصفهان‪ ،‬خمینی شهر و نجف اباد تامین‬ ‫شود و تا پایان خرداد ‪ ۱۴۰۰‬یک سوم ظرفیت ان یعنی ‪ ۳.۱‬متر‬ ‫مکعب اب اشامیدنی به این شهرستان ها‪ ،‬منتقل خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه دولت با دستور رئیس جمهوری ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫برای این طرح تامین اعتبار کرد‪ ،‬هزینه ان به ‪ ۲‬پیمانکار تزریق‬ ‫شد و به سرعت در حال پیشرفت است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اجرای طرح‬ ‫اب رسانی اصفهان بزرگ کمک زیادی به تامین اب اشامیدنی‬ ‫در تابستان در استان اصفهان که با خشک سالی مواجه است‪،‬‬ ‫خواهد کرد‪ .‬طرح انتقال اب اصفهان بزرگ (تونل گالب ‪)۲‬‬ ‫بخش ابتدایی اب رسانی به ‪ ۱۴‬شهرستان استان اصفهان (‪۷۳‬‬ ‫شهر و ‪ ۷۸‬دهستان) و به طول ‪ ۲۷‬کیلومتر است‪ ،‬از طریق این‬ ‫تونل که عملیات اجرایی ان از سال ‪ ۸۸‬اغاز شد‪ ،‬قرار است‬ ‫اب موردنیاز اصفهان به طور مستقیم از دریاچه سد زاینده رود‬ ‫در چادگان و از خروجی تونل در نزدیکی شهر تیران‪ ،‬منتقل‬ ‫و تامین کند‪.‬‬ ‫هشدار مدیرعامل ابفای استان اصفهان؛‬ ‫سامانه دوم راه اندازی نشود؛ ‪ 4300‬لیتر در‬ ‫ثانیه کمبود اب شرب خواهیم داشت‬ ‫مدیرعامل ابفای اصفهان از کمبود ‪ 4300‬لیتر اب در‬ ‫ثانیه برای تامین اب شرب مشترکین این شرکت در تابستان‬ ‫امسال خبر داد‪.‬‬ ‫هاشم امینی افزود‪ :‬کاهش ‪ 40‬درصدی بارندگی در سال‬ ‫ابی جاری و ادامه خشکی زاینده رود موجب شده تا امسال‬ ‫بسیاری از چاه های محلی و فلمن از مدار بهره برداری خارج‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با ادامه خشک سالی ها میزان ابدهی این چاه ها‬ ‫بین ‪ 1800‬تا ‪ 2000‬لیتر در ثانیه کاهش یافته است‪.‬‬ ‫امینی با بیان این که ‪ 14‬سال از زمانی که قرار بود سامانه‬ ‫دوم اب رسانی اصفهان بزرگ در مدار بهره برداری قرار گیرد‬ ‫گذشته است‪ ،‬بر اجرا و بهره برداری سریع تر از این طرح‬ ‫توسط شرکت اب منطقه ای تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این سامانه عالوه بر رویکرد پدافندی‪ ،‬نقش‬ ‫مهمی در تامین کمبود اب شرب مردم ساکن در ‪ 56‬شهر و‬ ‫‪ 380‬روستای تحت پوشش طرح اب رسانی اصفهان بزرگ‬ ‫دارد و درصورتی که امسال به بهره برداری نرسد چالش‬ ‫بزرگی در تامین اب مشترکین خواهیم داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای استان اصفهان در بخش دیگری از‬ ‫سخنانش به افزایش ‪ 12‬تا ‪ 18‬درصدی مصرف اب در‬ ‫شهرهای تحت پوشش بر اثر شیوع ویروس کرونا در سال‬ ‫گذشته اشاره کرد و گفت‪ :‬مدیریت مصرف همچنان یکی از‬ ‫راهکارهای غلبه بر تبعات بحران کم ابی است و این شرکت‬ ‫سعی کرده با شناسایی مشترکین پرمصرف خانگی و غیر‬ ‫ضرورتی برای بازگشت خارجی ها‬ ‫به صنعت لوازم خانگی نیست‬ ‫مدیـرکل دفتـر صنایع بـرق‪ ،‬الکترونیـک و لوازم خانگی‬ ‫وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت (صمت) با تاکیـد بر لزوم‬ ‫بهبـود کیفیـت و قیمـت لوازم خانگی‪ ،‬از تشـدید برخـورد با‬ ‫قاچـاق لوازم خانگـی در سـال جـاری خبـر داد و گفـت کـه‬ ‫وزارت صمـت به دنبال ایجـاد انحصار در بـازار لوازم خانگی‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬دو سـال پیـش و بـا تشـدید‬ ‫تحریم های امریکا دو شـرکت کره ای ال جی و سامسـونگ‬ ‫کـه در صنعـت لوازم خانگـی سـرمایه گذاری کـرده بودنـد‪،‬‬ ‫ایـران را تـرک کردنـد‪ .‬در حـال حاضر برند این دو شـرکت‬ ‫در ایـران بـه جی پالس و سـام تغییر کـرده و قطعات ان ها‬ ‫از کشـورهای دیگـری به جـز کـره به ایـران وارد می شـود‪.‬‬ ‫وضعیـت تقریبا مشـابهی در صنعت خودرو بـا برند رنو و پژو‬ ‫نیـز رخ داد؛ امـا حـاال بـا اغاز مذاکـرات ایران با کشـورهای‬ ‫اروپایـی و تقویت احتمال بازگشـت برجـام‪ ،‬گمانه زنی هایی‬ ‫از بازگشـت شـرکت های خارجی بـه ایران مطرح شـده که‬ ‫موافقـان و مخالفانی دارد‪.‬‬ ‫معـاون دادسـتان کل کشـور گفتـه اجـازه واردات هیـچ‬ ‫محصولـی کـه مشـابه داخلـی دارد را نمی دهـد و انجمـن‬ ‫صنفـی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز پیشـنهاد ورود ممنوع‬ ‫و تنبیـه برای خارجی هایـی که ایران را تـرک کردند مطرح‬ ‫کـرده‪ ،‬اما یـک عضو هیات مدیـره کنفدراسـیون صنعت با‬ ‫ایـن رویـه مخالـف بود حـاال موضـع رسـمی وزارت صمت‬ ‫نیـز ایـن اسـت کـه ضرورتـی بـرای بازگشـت خارجی هـا‬ ‫خانگی‪ ،‬ان ها را با روش های مصرف بهینه اب اشنا کند‪.‬‬ ‫وی درعین حال افزود‪ :‬فعاالن صنعت ابفا در استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬امسال نیز با اجرای تدابیری همانند زون بندی‬ ‫شبکه‪ ،‬نصب شیرهای فشارشکن‪ ،‬بررسی والوها‪ ،‬اعمال‬ ‫نیسـت‪.‬در ایـن رابطه کیـوان گـردان در گفت وگو با ایسـنا‪،‬‬ ‫درباره بازگشـت شـرکت های خارجی تولیـد لوازم خانگی به‬ ‫ایـران گفـت‪ :‬موضـع وزارت صمت این اسـت که بازگشـت‬ ‫برندهـای خارجی ضرورتـی ندارد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن در پاسـخ بـه سـوالی در رابطـه بـا وجود‬ ‫تقاضـا در بـازار بـرای محصـوالت کـره ای و قاچـاق ایـن‬ ‫کاالهـا بـه کشـور تصریـح کـرد‪ :‬در سـال جـاری برخـورد‬ ‫جـدی بـا قاچـاق لوازم خانگی انجـام می شـود‪ ،‬به طوری که‬ ‫بـا سـامانه های خوبـی ایجـاد شـده لوازم خانگـی قاچـاق‬ ‫قابل رهگیری اسـت؛ بنابراین بازرسـان و دسـتگاه انتظامی‬ ‫می تواننـد بـا حضـور در مغازه ها بـه سـرعت کاالی قاچاق‬ ‫را تشـخیص دهند‪.‬‬ ‫گـردان بـا بیـان اینکـه شناسـه کاال یـک کـد عمومی‬ ‫اسـت کـه برای مثال همـه یخچال های ‪ ۲۰‬فوت را شـامل‬ ‫می شـود‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬امـا کد رهگیری که در سـال جاری‬ ‫اجرایـی می شـود‪ ،‬ماننـد پلاک خـودرو اسـت کـه روی‬ ‫دسـتگاه لوازم خانگـی نصب می شـود‪ .‬تولیدکنندگان مکلف‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫مدیریت فشار‪ ،‬شناسایی و رفع نشت اب در شبکه‪ ،‬اصالح‬ ‫خطوط فرسوده انتقال و قطع انشعابات غیرمجاز‪ ،‬به دنبال‬ ‫تامین پایدار اب شرب و گذر از فصل گرم تابستان بدون‬ ‫کمترین چالش هستند‪.‬‬ ‫هسـتند تـا ‪ ۲۰‬اردیبهشـت ماه کـد رهگیـری را دریافـت و‬ ‫نصـب کننـد‪.‬از طـرف دیگـر بـه گفتـه ایـن مقام مسـئول‬ ‫کاالی ایرانـی در حـال حاضـر بـا بهتریـن کیفیـت و قابـل‬ ‫رقابـت بـا مشـابه خارجـی اسـت‪ ،‬بنابراین هم مسـئوالن و‬ ‫هـم مـردم وظیفه دارنـد از تولیـد و سـرمایه ایرانی حمایت‬ ‫کننـد‪ .‬کـره جنوبـی نیـز بـا حمایـت داخلـی خود توانسـت‬ ‫دروازه هـای جهانی را بگشـاید‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در حـال حاضـر وضعیـت مشـابهی در حوزه‬ ‫لوازم خانگـی در کشـور در حـال رخ دادن اسـت‪ .‬مـردم چند‬ ‫سـال مشـکالت را تحمل کردنـد‪ ،‬اما حاال تاکیـد داریم که‬ ‫کاالهـا بایـد بـا کیفیـت‪ ،‬قیمـت و خدمـات پـس از فروش‬ ‫مناسـب تر عرضـه شـود و رقابت مناسـب نیز بیـن بنگاه ها‬ ‫شـکل بگیـرد تـا مـردم بتوانند واحـدی کـه کاالی بهتری‬ ‫عرضـه می کنـد را انتخـاب کنند‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتـر صنایع بـرق‪ ،‬الکترونیـک و لوازم خانگی‬ ‫تاکیـد کـرد کـه وزارت صمـت به دنبـال ایجاد انحصـار در‬ ‫بـازار لوازم خانگی نیسـت‪.‬‬ ‫مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت‪ :‬از ابتدای سال‬ ‫جاری حدود ‪ ۱۹‬هزار فقره تسهیالت ازدواج به مبلغ ‪۱۴۶۶‬‬ ‫میلیارد تومان پرداخت شده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬شهرزاد‬ ‫دانشمندی با تاکید بر اینکه نسبت تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫به منابع قرض الحسنه پس از کسر سپرده قانونی در پایان‬ ‫بهمن ماه ‪ ۱۳۹۹‬بالغ بر ‪ ۱۱۰‬درصد شده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بنابراین بانک ها عالوه بر منابع پس انداز قرض الحسنه‪ ،‬بخشی‬ ‫از منابع جاری شان را نیز بایت تکالیف تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫پرداختکرده اند‪.‬لذادرخصوصتسهیالتقرض الحسنهصرفا‬ ‫منابع بانک ها نباید مدنظر قرار گیرد و مصارف قرض الحسنه‬ ‫نیز باید مورد توجه باشد‪ .‬وی با بیان اینکه پرداخت تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه ازدواج در اولویت بانک ها قرار دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫سال جاری تکالیف قرض الحسنه بیش از سه برابر شده است‬ ‫و بانک ها عالوه بر قرض الحسنه ازدواج‪ ،‬مکلف به پرداخت به‬ ‫قرض الحسنه در سایر امور اعم از اشتغال زایی‪ ،‬درمان و‪ ...‬نیز‬ ‫هستند‪ .‬دانشمندی که در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته‬ ‫بود‪ ،‬با تاکید بر اینکه بانک ها در سال جاری از محل وصولی‬ ‫اقساط تسهیالت قبلی و جذب منابع جدید قطعًا پرداخت وام‬ ‫ازدواج را در اولویت قرار خواهند داد‪ ،‬گفت‪ :‬در سال گذشته به‬ ‫‪ ۸۲۵‬هزار و ‪ ۲۷۵‬نفر به مبلغ ‪ ۴۳۰‬هزار میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است‪ .‬مدیر اداره اعتبارات‬ ‫بانک مرکزی افزود‪ :‬در سال گذشته حدود ‪ ۸۰‬هزار نفر در‬ ‫نوبت دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بودند که در‬ ‫صورت تکمیل مدارک وام خود را دریافت می کردند اما به‬ ‫دالیلی از جمله زمزمه های افزایش مبلغ این تسهیالت برای‬ ‫تکمیل پرونده خود اقدامی نکردند‪ .‬دانشمندی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مطابق با قانون بودجه امسال‪ ،‬مزدوجین سال ‪ ۱۳۹۷‬به بعد‬ ‫می توانند مشمول وام ‪ ۷۰‬میلیونی یا ‪ ۱۰۰‬میلیونی شوند‪ ،‬لذا‬ ‫اگر کسانی که در صف هستند از سال ‪ ۹۷‬به بعد ازدواج کرده‬ ‫باشند‪ ،‬مشمول قانون جدید می شوند و اگر تاریخ ازدواجشان‬ ‫قبل از ‪ ۱۳۹۷‬باشد‪ ،‬مشمول قانون قبلی خواهند شد‪.‬‬ ‫ایرانیان خارج نشین چگونه کد‬ ‫بورسیبگیرند؟‬ ‫مدیر مرکز تماس ‪ ۱۵۶۹‬درگاه یکپارچه ذی نفعان بازار‬ ‫سرمایه نحوه اخذ کد بورسی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور‬ ‫را توضیح داد‪ .‬مژگان صفری مقدم در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬از‬ ‫در دسترس بودن سایت سجام برای ایرانیان مقیم خارج از‬ ‫کشور خبر داد و گفت‪ :‬سامانه سجام به نشانی ‪WWW.‬‬ ‫‪ SEJAM.IR‬به تازگی در کشورهای دیگر نیز قابل دسترسی‬ ‫است و ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند در سجام ثبت نام‬ ‫کنند‪ .‬البته پیش شرط سجامی شدن‪ ،‬کارت ملی هوشمند‬ ‫است‪ ،‬زیرا این فرایند باید به صورت الکترونیکی انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بعد از اینکه فرایند احراز هویت الکترونیک سجام با‬ ‫کارت ملی هوشمند انجام شد‪ ،‬کد بورسی برای افراد پیامک‬ ‫می شود‪ .‬برای معامله هم که باید از طریق کارگزاری اقدام‬ ‫کنند‪ .‬برخی کارگزاری ها در کشورهای دیگر شعبه دارند‪ .‬البته‬ ‫این قسمت در حیطه کار شرکت سپرده گذاری مرکزی نیست‪.‬‬ ‫مدیر مرکز تماس ‪ ۱۵۶۹‬درگاه یکپارچه ذی نفعان بازار سرمایه‬ ‫ادامه داد‪ :‬هزینه ثبت نام در سجام ‪ ۱۰‬هزار تومان است‪ .‬اگر‬ ‫فرد حساب ایرانی دارد می تواند تراکنش را انجام دهد‪ .‬اگر هم‬ ‫بخواهد می تواند در لینک های رایگان سجام ثبت نام کند‪.‬‬ ‫خسارت روزانه ‪ ۵۰۰۰‬میلیاردی‬ ‫اصناف از محدودیت های‬ ‫کرونایی‬ ‫دبیر کل اتاق اصناف از کاهش فروش روزانه ‪۵۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان اصناف در محدودیت های اخیر کرونایی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدباقر مجتبایی در یک برنامه تلویزیونی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار واحد صنفی در گروه ‪،۱‬‬ ‫یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار واحد در گروه ‪ ۲‬و حدود ‪ ۳۰‬هزار واحد‬ ‫در گروه ‪ ۳‬و ‪ ۴‬هستند؛ بنابراین اتاق اصناف پیشنهاد داده گروه‬ ‫‪ ۲‬در شهرهای قرمز مجاز به فعالیت باشند؛ اما این موضوع باید‬ ‫هم زمان با قول اتحادیه های صنفی برای تشدید نظارت ها و‬ ‫هماهنگی با ستاد کرونا باشد‪ .‬وی همچنین از کاهش فروش‬ ‫‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومانی واحدهای صنفی در دو هفته تعطیالت‬ ‫اذرماه سال قبل خبر داد و گفت‪ :‬در مدت یاد شده ‪ ۸۹۳‬هزار‬ ‫فقره چک اصناف به ارزش ‪ ۲۳‬هزار میلیارد تومان برگشت‬ ‫خورد‪ .‬اگر بعد خانوار را ‪ ۳.۸‬در نظر بگیریم بیش از سه میلیون‬ ‫نفر از این وضعیت اسیب دیدند‪ .‬بسیاری از این خسارت ها‬ ‫از سود نیست بلکه از هزینه های جاری مثل اجاره است‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر خیلی از واحدهای صنفی نوپا هستند و پس اندازی‬ ‫ندارند‪ ،‬بنابراین در شرایط فعلی تحت فشار هستند‪ .‬مجتبایی با‬ ‫اشاره به نبود حمایت های دولتی در شرایط محدودیت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬سه مصوبه اخیر هم جزو کم ترین پیشنهادات اتاق اصناف‬ ‫بود‪ .‬برای مثال همین فرصت برگشت نخوردن چک ها کافی‬ ‫نیست و باید حداقل ‪ ۴۰‬روز در نظر گرفته می شد‪ .‬چراکه واحد‬ ‫صنفی بعد از ‪ ۲۰‬روز بسته بودن وضعیت خوبی ندارد‪ .‬به گفته‬ ‫وی محاسبات نشان می دهد طی محدودیت های هفته های‬ ‫اخیر نیز اصناف روزانه ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان کاهش فروش‬ ‫دارند‪ .‬این در حالی است که شاغالن در بخش مشاغل‬ ‫کوچک و متوسط با خانواده هایشان حدود ‪ ۳۵‬میلیون نفر از‬ ‫جمعیت کشور را شامل می شوند که باید در این شرایط اوضاع‬ ‫ان ها را درک کرد‪ .‬این وضعیت به کل اقتصاد مربوط است‬ ‫و حتی توان مردم برای دریافت خدمات درمانی کاهش پیدا‬ ‫می کند‪ .‬دبیر کل اتاق اصناف همچنین خواهان انعطاف بیشتر‬ ‫در بحث تعطیلی مشاغل شد و گفت‪ :‬پیشنهاد ما این است‬ ‫که با تلفیقی از واکسن زدن و حمایت و رعایت حداکثری‬ ‫پروتکل ها و مسئولیت پذیری و نظارت بیشتر‪ ،‬بخش عمده‬ ‫اصناف را از حکم کلی تعطیلی خارج کرد‪ .‬نقش صنوف از‬ ‫شیوع ویروس کرونا کمتر از ‪ ۱۵‬درصد است و سهم حمل ونقل‬ ‫عمومی خیلی بیشتر است‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫پنجشنبه | ‪ 16‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4064‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪ 7‬‬ ‫امار ویژه محرم نوید کیا در‬ ‫مقابلپرسپولیس‬ ‫رحمان محمدی راد در سپاهان‬ ‫ماندنی شد‬ ‫محرم نویدکیا‪ ،‬سـرمربی جـوان تیم سـپاهان در دوران‬ ‫بازیگـری با تیم سـپاهان دو گل به پرسـپولیس زده اسـت‬ ‫امـا در تنهـا تقابلـش به عنوان سـرمربی‪ ،‬تیمـش موفق به‬ ‫گلزنی نشـده اسـت‪ .‬محرم نویدکیـا در حالی بـرای دومین‬ ‫بار در کسـوت مربیگـری تیمش را روبروی پرسـپولیس به‬ ‫میـدان خواهد فرسـتاد کـه در بازی رفت تلاش دو تیم در‬ ‫پایان ‪ ۹۰‬دقیقه برنده ای نداشـت و تساوی بدون گل نتیجه‬ ‫پایانی ان دیدار بود‪ .‬جالب اسـت بدانید سـرمربی جوان این‬ ‫روزهـای سـپاهان در زمـان بازی اش امـار ویـژه ای را برابر‬ ‫پرسـپولیس از خـود به ثبت رسـانده اسـت‪ .‬کاپیتان سـابق‬ ‫و سـرمربی زردپوشـان دیـار زاینـده رود در دوران بـازی اش‬ ‫در ‪ ۲۸۰‬دیـداری کـه بـا پیراهن سـپاهان در میادین حضور‬ ‫پیداکـرده‪ ۴۲ ،‬گل بـرای این تیم به ثمر رسـانده که دو گل‬ ‫از ایـن ‪ ۴۲‬گل را در تقابـل با پرسـپولیس بوده تا امار جالبی‬ ‫را در جـدال بـا پرسـپولیس در کارنامه خود به ثبت برسـاند‪.‬‬ ‫رحمان محمدی راد قرارداد خود را با طالیی پوشان‬ ‫تمدید کرد‪ .‬با اعالم باشگاه فوالد مبارکه سپاهان‪ ،‬رحمان‬ ‫محمدی راد سرمربی تیم والیبال این باشگاه پس از انجام‬ ‫مذاکره با محمدرضا ساکت قرارداد خود را با سپاهان تمدید‬ ‫کرد‪ .‬سرمربی تیم والیبال سپاهان سه سال در تیم ملی‬ ‫سابقه مربیگری در کنار سرمربیانی مثل خولیو والسکو‪،‬‬ ‫اسلوبودان کواچ و رائول لوزانو را در کارنامه خود دارد‪ .‬او در‬ ‫سه دوره مسابقات لیگ ملت های والیبال‪ ،‬مسابقات قهرمانی‬ ‫جهان در سال ‪ ۲۰۱۴‬لهستان و المپیک ‪ ۲۰۱۶‬ریو مربی‬ ‫تیم ملی ایران بود‪.‬‬ ‫تقابل بهترین خط حمله های‬ ‫لیگ و اسیا در اصفهان‬ ‫پرسـپولیس و سـپاهان در حالی مهم تریـن بازی هفته‬ ‫بیسـت و دوم لیـگ برتر را برگزار می کننـد که امید مربیان‬ ‫دو تیـم برای بـرد در ایـن بازی به مهاجمان خطرناکشـان‬ ‫اسـت‪ .‬تقابـل سـپاهان و پرسـپولیس یـک بـازی شـش‬ ‫امتیازی اسـت که می توانـد در تعیین قهرمان نقش مهمی‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬دو تیـم در بازی رفـت بااحتیاط بـازی کردند‬ ‫و ایـن بـازی هم چشـم بـه انـدک موقعیت هـا دارند امـا از‬ ‫طرفـی نمایش خیره کننـده مهاجمان دو تیـم در لیگ برتر‬ ‫ایـران و لیـگ قهرمانان اسـیا این امیـدواری را می دهد که‬ ‫در این بازی شـاهد گلزنی از سـوی دو تیم باشـیم‪ .‬سپاهان‬ ‫بـا ‪ ۳۶‬گل زده بهتریـن خط حمله لیـگ برتر ایـران را دارد‬ ‫و پرسـپولیس هـم بـا ‪ ۱۴‬گل زده در مرحلـه گروهی لیگ‬ ‫قهرمانـان اسـیا در کنار اسـتقالل بهترین خط حملـه را به‬ ‫نـام خـود ثبـت کرد‪ .‬البتـه باید گفـت پرسـپولیس بهترین‬ ‫خـط دفاع لیگ برتر را دارد و سـپاهان هم پنج بازی اسـت‬ ‫کـه گل نخـورده و مهاجمـان دو تیم کار سـاده ای پیش رو‬ ‫نخواهنـد داشـت و تیمـی کـه فرصت طلب تر باشـد برنده‬ ‫ایـن جدال حسـاس خواهد شـد‪.‬‬ ‫نوراللهی و سرلک به بازی‬ ‫مقابلسپاهانمی رسند‬ ‫مصدومیـت احمـد نوراللهـی و میالد سـرلک بازیکنان‬ ‫تیم فوتبال پرسـپولیس جدی نیسـت و به بازی با سـپاهان‬ ‫می رسـند‪ .‬تیم فوتبال پرسـپولیس روز یکشنبه هفته اینده‬ ‫در حالـی در چارچـوب مسـابقات لیـگ برتـر بـه مصـاف‬ ‫تیـم فوتبال سـپاهان مـی رود که احمـد نوراللهـی و میالد‬ ‫سـرلک بازیکنـان مصدوم این تیـم به این بازی می رسـند‬ ‫و مشـکل خاصـی ندارند‪ .‬احمـد نوراللهی و میالد سـرلک‬ ‫بازیکنـان پرسـپولیس دچـار مصدومیـت شـده بودنـد که‬ ‫گفتـه می شـود اسـیب دیدگی ان هـا جـدی نیسـت و قادر‬ ‫بـه همراهی تیـم خود در بازی روز یکشـنبه برابر سـپاهان‬ ‫هسـتند‪ .‬دیـدار پرسـپولیس و سـپاهان روز یکشـنبه هفته‬ ‫اینـده در ورزشـگاه نقش جهـان برگزار می شـود‪.‬‬ ‫دردسرهای فرهاد مجیدی‬ ‫برای بازی با ذوب اهن‬ ‫مصدومیـت چنـد بازیکـن اسـتقالل ایـن روزهـا بـه‬ ‫دغدغـه فرهـاد مجیـدی و طرفـداران این تیم تبدیل شـده‬ ‫اسـت‪ .‬فشردگی مسـابقات لیگ قهرمانان اسـیا حاال برای‬ ‫اسـتقالل بسـیار سـنگین تمام شـده اسـت‪ .‬برگزاری شش‬ ‫مسـابقه در یـک بـازه زمانـی ‪ 16‬روزه باعـث خسـتگی‬ ‫شـاگردان فرهاد مجیدی و البته مصدوم شـدن تعـدادی از‬ ‫نفـرات شـده اسـت‪ .‬در جریـان اخریـن بازی های اسـیایی‬ ‫اسـتقالل در عربسـتان محمد نادری‪ ،‬شـیخ دیاباته‪ ،‬فرشید‬ ‫اسـماعیلی و وریـا غفـوری دچـار مصدومیت شـدند و حاال‬ ‫به غیـراز دیاباتـه کـه درد خفیفـی در پـای خـود احسـاس‬ ‫می کنـد و در مصاف با الشـرطه نیز بازی کـرد‪ ،‬بقیه نفرات‬ ‫احتمـاال مقابـل ذوب اهن در هفته بیسـت و دوم لیگ برتر‬ ‫غایب هسـتند‪ .‬کادر پزشکی اسـتقالل اقدامات درمانی خود‬ ‫روی اسـماعیلی‪ ،‬نـادری و غفوری را اغاز کـرده اما با توجه‬ ‫بـه نزدیکی دربی پایتخت فرهاد مجیـدی نمی خواهد روی‬ ‫ایـن نفرات ریسـک کنـد‪ .‬درصورتی که ان ها بـا درد مقابل‬ ‫ذوب اهن بازی کنند‪ ،‬ممکن اسـت مصدومیتشـان تشـدید‬ ‫شـود و برای دربی پایتخت اماده نباشـند‪ .‬ازاین رو سـرمربی‬ ‫اسـتقالل ترجیح می دهد سه سـتاره مصدوم تیمش مقابل‬ ‫ذوب اهـن غایـب باشـند و به دیدار با پرسـپولیس برسـند‪.‬‬ ‫دربـاره شـیخ دیاباته هم اگر مصدومیتـش تقریبا بهبود یابد‬ ‫کادر پزشـکی بـه مجیدی توصیه می کنند کـه این مهاجم‬ ‫خارجـی ‪ 90‬دقیقـه کامل مقابـل ذوب اهن به میـدان نرود‬ ‫تـا مبـادا مصدومیت قبلی او دوبـاره برگـردد و نتواند مقابل‬ ‫پرسـپولیس بازی کند‪.‬‬ ‫ماشین سازی به لیگ برتر‬ ‫برگشت‬ ‫مدیرعامـل باشـگاه ماشین سـازی در تمریـن ایـن تیم‬ ‫حضـور یافـت‪ .‬انتشـار بیانیه تعطیلـی فعالیت های باشـگاه‬ ‫ماشین سـازی که دو روز پیش منتشـر شـد‪ ،‬بار دیگر بحث‬ ‫‪ 15‬تیمـی شـدن لیـگ برتـر را بر سـر زبان ها انداخـت‪ .‬در‬ ‫همیـن راسـتا مدیرعامل باشـگاه ماشین سـازی بـا حضور‬ ‫در تمریـن ایـن تیـم از بازیکنـان و کادر فنی خواسـت تا با‬ ‫جدیـت و تمـام تـوان تمرینات را ادامـه داده و خـود را برای‬ ‫بازی حسـاس با سـایپا امـاده کنند‪.‬‬ ‫مـن روی ضربات ایسـتگاهی زیـاد تمرین می کنم ولی راسـتش‬ ‫را بخواهیـد گل شـدن این گونـه ضربـات کمـی هـم به شـانس‬ ‫برمی گـردد‪ .‬مـن پیش ازاین هـم ضربات خوبی مـی زدم ولی گل‬ ‫نمی شـد و حـاال ضرباتـم چند وقت اسـت گل می شـود و از این‬ ‫بابـت خـدا را شـکر می کنم که توانسـتم بـرای تیم مفید باشـم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬در این ضربات الگوی خاصی داری؟‬ ‫گفتگو با فرشاد محمدی مهر مدافع گلزن ذوب اهن‬ ‫نـه اصلا ایـن مسـائل مطرح نیسـت و فقـط تمرین و تـا حدی‬ ‫ضربه های ازاد را با چاشنی‬ ‫شانس گل می کنم‬ ‫خوش شانسـی اسـت‪ .‬اینکه می گوینـد مثل فلان بازیکن ضربه‬ ‫می زنـی را قبـول نـدارم یـا اینکه مثال مـن را با روبرتـو کارلوس‬ ‫یـا کریسـتیانو رونالـدو مقایسـه می کننـد ولـی اصال مـن کجا و‬ ‫او کجـا و ایـن مـدل مقایسـه ها جالب نیسـت و اعتقـادی به ان‬ ‫نـدارم و فقـط خوشـحالم که برای تیـم مفید واقع شـدم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬این بازی را محروم هســتی‪ .‬دوست داشتی‬ ‫مقابل اســتقالل هم بازی کنی و ایستگاهی گل‬ ‫بزنی؟‬ ‫بلـه خیلـی دلـم می خواسـت در این بـازی باشـم‪ .‬ازاین جهت که‬ ‫بـازی هسـتند و سـختی کار ما دوچندان می شـود‪.‬‬ ‫مدافـع راسـت ذوب اهـن در مـورد شـرایط این روزهـای خودش‬ ‫به طـور کامـل تغییـر کـرد‪ .‬یکـی از ویژگی های فرشـاد محمدی‬ ‫و تیمـش و رمـز و راز گل کـردن ضربـات ایسـتگاهی صحبـت‬ ‫مهـر فیزیـک بدنـی قـوی ایـن بازیکن اسـت کـه او را از سـایر‬ ‫کـرد‪ .‬فرشـاد محمـدی مهـر در هفته هـای اخیـر می تـوان گفت‬ ‫مدافعـان راسـت لیـگ برتـر متمایـز می کنـد و حـاال همیـن‬ ‫بلـه دقیقـا‪ .‬تیـم مـا تـازه بـه خاطـر نتایـج اخیـر شـرایط خوبی‬ ‫تاثیرگذارتریـن بازیکـن تیمـش بـوده و بـا گل کـردن ضربـات‬ ‫ویژگـی توانسـته با توجه به پاهـای قدرتمندی که مدافع راسـت‬ ‫پیداکـرده بـود کـه ایـن وقفـه ایجـاد شـد و در ایـن مـدت باید‬ ‫ایسـتگاهی در نتایـج گاندوهـا تاثیـر مثبتـی ایفـا کـرده اسـت‪.‬‬ ‫ذوب اهـن دارد‪ ،‬بـه کابوسـی بـرای تیم هـای حریـف در ضربات‬ ‫به سـختی بـا تمرینـات و اردو و بـازی تدارکاتی خودمان را سـرپا‬ ‫محمـدی مهـر بـا درخشـش در تیـم فوتبـال پـارس جنوبـی به‬ ‫ایسـتگاهی بـدل شـود‪ .‬او در گفتگو بـا ایلنا از تقابل با اسـتقالل‬ ‫نگه داریـم ولـی ایـن گفتنـش راحت اسـت‪.‬‬ ‫لیـگ برتر رسـید و یکی از خریدهای اسـتقالل در زمـان وینفرد‬ ‫کـه در ان محـروم اسـت و همچنیـن برنامه ریـزی مسـابقات و‬ ‫شـفر بـود ولـی در این تیـم چندان خوش شـانس نبـود و فرصت‬ ‫درنهایـت تیـم ملی صحبـت کرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بد موقعی هم به تعطیالت خوردید‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬در مورد نتایج نیم فصل دوم صحبت کن‪ .‬انگار‬ ‫تغییرات تاثیر مثبتی روی تیم داشت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شرایط این روزهای ذوب اهن چطور است؟‬ ‫بلـه‪ .‬بـا امـدن اقای حسـینی شـرایط تیـم تغییـر کـرده و نتایج‬ ‫پدیـده شـود‪ .‬در مشـهد هـم اوضـاع بـرای ایـن بازیکـن خـوب‬ ‫شـرایط تیـم مـا خوب بـود ولـی این وقفـه طوالنی مـدت که در‬ ‫خوبـی هـم توانسـتیم بگیریـ م و تا حدی از ان فشـار و اسـترس‬ ‫پیـش نرفـت و خیلـی زود فرشـاد تصمیم به جدایـی گرفت تا به‬ ‫مسـابقات ایجـاد شـد به تیـم مـا ضربـه زده و کارمـان را خیلی‬ ‫خـارج شـدیم‪ .‬مـا در نیم فصـل اول هـم خـوب بـازی می کردیم‬ ‫ذوب اهنـی بازگردد که چند سـال در انجا سـابقه حضور داشـت‪.‬‬ ‫سـخت کرده اسـت‪ .‬حدود سـه هفته تعطیل بودیـم و حاال بازی‬ ‫ولی مشـکالت زیادی مثل اشـتباهات داوری و در مقطعی کرونا‬ ‫نیم فصـل دوم لیـگ نوزدهـم بـرای محمـدی مهـر و ذوب اهن‬ ‫اسـتقالل هـم به تعویـق افتـاد و بعدازاین بازی هم دوبـاره وقفه‬ ‫و بدشانسـی های پیاپـی باعث شـد نتوانیم نتایـج الزم را بگیریم‬ ‫خیلـی خـوب پیـش نرفـت و در نیم فصل نخسـت لیگ بیسـتم‬ ‫ایجـاد خواهـد شـد و در این شـرایط نمی دانـم باید چـکار کنیم‪.‬‬ ‫ولـی در نیم فصل دوم شـرایط بهتر شـده اسـت‪.‬‬ ‫لیـگ بیسـتم هـم همیـن روال در اردوی سبزپوشـان اصفهانـی‬ ‫تیم ما موقعیت حسـاس و شـرایط سـختی دارد و پشـت سر هم‬ ‫* امـار فوق العـاده ای در گل کـردن ضربـه ایسـتگاهی داری و‬ ‫ادامـه داشـت ولی با حضور مجتبی حسـینی اوضـاع در ذوب اهن‬ ‫بـا تیم هایی بازی داریم که در اسـیا حضور داشـتند و در شـرایط‬ ‫بعـد از سـال ها در لیـگ یـک ایسـتگاهی زن خوب وجـود دارد‪.‬‬ ‫بـازی بـه دسـت نیـاورد تـا راه جدایـی در پیـش بگیـرد و عـازم‬ ‫بخواهم ایسـتگاهی گل بزنم نمی گویم‪ ،‬دوسـت داشـتم باشـم و‬ ‫بـه تیـم کمک کنـم چراکه بـازی خیلی سـخت و مهمـی داریم‬ ‫و حقمـان پیـروزی اسـت و امیـدوارم بچه ها با دسـت پر از زمین‬ ‫خارج شـوند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬چه اینده ای برای ذوب اهن متصور هستی؟‬ ‫امسـال واقعا بدشـانس بودیـم و نتایج هیچ سـنخیتی با عملکرد‬ ‫تیم نداشـته اسـت و لیاقتمان چنین جایگاهی در جدول نیسـت‪.‬‬ ‫کار سـختی داریـم ولـی امیـدوارم خودمـان را تا حـد ممکن باال‬ ‫بکشـیم و بهتریـن رتبـه ای کـه می توانیـم را در پایـان فصـل‬ ‫کسـب کنیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬به تیم ملی فکر می کنی؟‬ ‫کار سـختی اسـت و در پست دفاع راسـت یک جورهایی ترافیک‬ ‫بازیکـن مطـرح داریـم‪ .‬از طرفی مربیـان هم معموال بـه جایگاه‬ ‫تیـم نـگاه می کننـد و بازیکنان تیم هـای رتبه هـای پایین جدول‬ ‫را به سـختی دعـوت می کننـد و ازاین جهت کار سـختی دارم ولی‬ ‫ناامید نیسـتم و تلاش خودم را بـه کار می گیرم‪.‬‬ ‫ال کالسیکو ایرانی با طعم حساسیت از نگاه هادی عقیلی‬ ‫کاپیتـان پیشـین تیـم سـپاهان اعتقـاد دارد ال‬ ‫کالسـیکوی ایـران در قهرمانـی تاثیرگـذار اسـت امـا‬ ‫تیـم قهرمـان را مشـخص نمی کنـد‪ .‬هـادی عقیلـی‬ ‫دربـاره تقابـل حسـاس دو تیـم و اینکـه بازیکنـان و‬ ‫مربیـان دو تیـم گفته انـد کـه این بـازی قهرمـان لیگ‬ ‫برتـر را مشـخص نخواهد کـرد‪ ،‬گفـت‪ :‬روی کاغذ این‬ ‫بـازی نمی توانـد قهرمـان لیـگ را تعییـن کنـد‪ ،‬ولـی‬ ‫قطعـا امتیـازات ان بـرای هـر دو تیـم در راه رسـیدن‬ ‫بـه قهرمانـی مهـم اسـت‪ .‬وقتـی دو تیم گزینه سـقوط‬ ‫هسـتند‪ ،‬بازی مسـتقیم شـش امتیازی می شـود و بازی‬ ‫تیم هـای بـاالی جـدول هم چنیـن شـرایطی دارد‪ .‬اگـر‬ ‫ایـن بـازی در ابتـدای فصل بود فقط بحـث کری وجود‬ ‫داشـت‪ ،‬ولـی االن بحث امتیـاز گیری و نزدیک شـدن‬ ‫بـه قهرمانی هم مهم اسـت‪ .‬قطعـا ارزش و اهمیت این‬ ‫بـازی بیشـتر از بازی هـای قبلـی دو تیم اسـت‪ .‬وی در‬ ‫پاسـخ بـه این پرسـش کـه «کـدام تیـم در ایـن بازی‬ ‫شـانس بیشـتری برای بـرد خواهـد داشـت؟»‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬نمی تـوان گفـت کدام تیم شـانس بیشـتری دارد‪.‬‬ ‫اعتقـاد مـن این اسـت کـه انجام بـازی بدون تماشـاگر‬ ‫شـانس میزبانـی را از سـپاهان می گیـرد‪ ،‬همان طـور‬ ‫کـه پرسـپولیس هـم در بـازی رفـت از امتیـاز میزبانی‬ ‫و حمایـت هوادارانـش بهـره نمی بـرد‪ .‬هـر دو تیـم‪،‬‬ ‫تیم هـای باکیفیتـی هسـتند و هـر وقت که الزم باشـد‬ ‫می تواننـد برنـده شـوند و امتیاز بگیرند‪ .‬ایـن بازی قطعا‬ ‫خط و نشان هافبک ذوب اهن‬ ‫برای استقاللی ها‬ ‫هافبک تیم ذوب اهن از امادگی تیمش برای رویارویی با‬ ‫تیم استقالل گفت و اعالم کرد که در برابر استقالل نمایش‬ ‫خوبــی ارائه خواهند کرد‪ .‬مجتبی حق دوســت درباره اخرین‬ ‫وضعیت ذوب اهن اظهار داشــت‪ :‬ماقبل از تعطیلی لیگ برتر‬ ‫شرایط خوبی داشــتیم‪ .‬دوری از شــرایط بازی های رسمی‬ ‫واقعا ازاردهنده اســت‪ .‬مدام تمرین کردن برای هر بازیکنی‬ ‫کسل کننده اســت‪ ،‬ولی بازی های دوستانه و اردوهای خوبی‬ ‫داشتیم تا برای ادامه بازی های لیگ برتر اماده شویم‪ .‬حاال هم‬ ‫تمام تمرکز ما روی بازی با استقالل است و امیدوارم عملکرد‬ ‫خوبی در این بازی داشــته باشیم‪ .‬وی بابیان اینکه ذوب اهن‬ ‫بازی اســانی در پیش نخواهد داشــت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بازی با‬ ‫استقالل و پرسپولیس همیشه سختی های خاص خودش را‬ ‫دارد‪ .‬استقالل در لیگ قهرمانان نتایج خوبی گرفت و مهم تر‬ ‫از همه اینکه در شــرایط بازی قرار دارد‪ .‬ان ها برای ماندن در‬ ‫کورس قهرمانی چشم به سه امتیاز‬ ‫این بازی دارند ولی ما هم دنبال برد‬ ‫هستیم‪ ،‬چون می خواهیم خودمان را‬ ‫از پایین جدول جدا کنیم‪ .‬با این کادر‬ ‫فنی و بازیکنان باکیفیتی که داریم‪،‬‬ ‫می توانیم در بازی روز یکشــنبه از‬ ‫استقالل امتیاز بگیریم‪ .‬هافبک تیم‬ ‫فوتبال ذوب اهن در پاســخ به این‬ ‫پرسش که «ایا ذوب اهن می تواند‬ ‫از خطر ســقوط نجات پیدا کند؟»‪،‬‬ ‫هم گفت‪ :‬ما اصال تیمی نیستیم که‬ ‫به ســقوط فکر کنیم و هیچ کدام از‬ ‫بازیکنان ذوب اهن به این موضوع‬ ‫فکر نمی کنند‪ .‬امسال برخی اتفاقات باعث شد تا نتایج خوبی‬ ‫نگیریم‪ ،‬ولی تا پایان لیگ امتیازهای الزم را کسب می کنیم‬ ‫تا درنهایت یک جایگاه خوب را با توجه به بازی های باقیمانده‬ ‫به دست بیاوریم‪.‬‬ ‫مخالفتاسکوچیچدلیلتغییربرنامهلیگبرتر‬ ‫دلیـل تغییـر در برنامـه مسـابقات لیـگ برتـر‬ ‫مخالفـت دراگان اسـکوچیچ بـوده اسـت‪ .‬بااینکـه‬ ‫سـازمان لیـگ فوتبـال تـا پایان هفته بیسـت و سـوم‬ ‫لیـگ برتـر را برنامه ریـزی کرده و حتی قـرار بود هفته‬ ‫بیسـت و چهـارم نیز قبـل از خردادماه برگزار شـود اما‬ ‫کمیتـه مسـابقات ایـن برنامـه را تغییـر داد تا حواشـی‬ ‫زیـادی مطـرح شـود‪ .‬در ایـن شـرایط امـا مسـئوالن‬ ‫سـازمان لیـگ می گوینـد تغییـر در برنامـه تیـم ملـی‬ ‫و مخالفـت دراگان اسـکوچیچ دلیـل ایـن تغییـر بـوده‬ ‫اسـت‪ .‬سـهیل مهدی رئیس کمیته مسـابقات سازمان‬ ‫لیـگ دراین بـاره گفت‪« :‬به واسـطه تغییراتـی کـه در‬ ‫برنامـه اردوی تیـم ملـی صـورت گرفـت و سـرمربی‬ ‫تیـم ملـی ابلاغ کردنـد کـه بازی هـای چهـار و پنـج‬ ‫خـرداد لغـو شـود‪ ،‬مـا مسـابقات را طـور دیگـری‬ ‫بـرای هـر دو تیم سـخت خواهد بود و شـاید مثل بازی‬ ‫رفـت کـم موقعیت باشـد‪ .‬البته امیـدوارم ایـن اتفاق رخ‬ ‫ندهد و شـاهد دیداری زیبا و پرگل از سـوی هر دو تیم‬ ‫باشـیم‪ .‬هـادی عقیلـی در مـورد اینکـه برخـی معتقدند‬ ‫پرسـپولیس ازلحاظ تاکتیکی و فنی نسـبت به سـپاهان‬ ‫برتری دارد‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬در اینکه پرسـپولیس تیم‬ ‫باکیفیتـی اسـت هیچ شـکی وجود نـدارد ولی سـپاهان‬ ‫هـم در ایـن فصـل نشـان داده که تیم باکیفیتی اسـت‪.‬‬ ‫ایـن تیم فصل گذشـته هـم کیفیت خوبی داشـت و در‬ ‫اخریـن هفته ها نتوانسـت سـهمیه لیگ قهرمانان اسـیا‬ ‫ن صورت می توانسـت‬ ‫را بـه دسـت بیـاورد‪ ،‬در غیـر ایـ ‬ ‫امسـال خـودش را در اسـیا نشـان دهـد‪ .‬هـر دو تیـم‬ ‫برنامه ریـزی کردیـم‪ .‬تیم هـا مـدت زیـادی اسـت‬ ‫کـه بـازی نکرده انـد و بـه همیـن خاطـر مـا فاصلـه‬ ‫بازی هـا را بیشـتر کردیـم تـا مشـکالت بعـدی پیـش‬ ‫نیایـد‪ ».‬وی دربـاره شـروع مسـابقات و برگـزاری دو‬ ‫دیـدار اسـتقالل و پرسـپولیس مقابـل رقبـای لیـگ‬ ‫برتـری خـود در یـک روز تاکیـد کـرد‪« :‬برنامه ریـزی‬ ‫مسـابقات بـا توجـه به برگـزاری بعـد از افطار سـخت‬ ‫بـود دیدارهـای اسـتقالل و پرسـپولیس را در یک روز‬ ‫بگذاریـم‪ .‬بااین حـال ایـن برنامـه را در نظـر گرفتیـم‬ ‫تـا در شـروع دوبـاره مسـابقات سـرخابی ها در روز‬ ‫رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان از پلمب‬ ‫‪ ۲۰‬باشگاه ورزشی در اصفهان در شرایط وضعیت قرمز‬ ‫شیوع کرونا به دلیل فعالیت غیرمجاز خبر داد‪ .‬احمد باقری‬ ‫مقدم بابیان اینکه در مصوبات جدید ستاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا مراکز ورزشی در مشاغل گروه دو قرارگرفته اند‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بر این اساس با توجه به تغییر رنگ بندی شیوع‬ ‫کرونا در ‪ ۱۹‬شهرستان استان اصفهان امکان بازگشایی‬ ‫مراکز ورزشی‪ ،‬برگزاری مسابقات و سالن های ورزشی‬ ‫از روز گذشته فراهم شده است‪ .‬وی بابیان اینکه برخی از‬ ‫شهرستان ها ممکن است بر اساس مصوبات قدیمی ستاد‬ ‫مقابله با کرونا رفتار کرده و همچنان مراکز ورزشی را در‬ ‫گروه سه مشاغل قرار دهند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این در حالی است‬ ‫که در استان اصفهان این مراکز در گروه دو قرار دارند‪ .‬رئیس‬ ‫هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان بابیان اینکه مراکز‬ ‫ورزشی اجازه فعالیت با ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت را دارند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در این زمینه نظارت جدی از سوی مسئوالن هیئت های‬ ‫ورزشی و هیئت پزشکی ورزشی انجام خواهد شد‪ .‬وی بابیان‬ ‫اینکه استقبال از باشگاه های ورزشی به اندازه شرایط قبل از‬ ‫کرونا نیست‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ازاین رو ظرفیت مراکز به صورت‬ ‫کامل مورداستفاده قرار نمی گیرد‪ .‬باقری مقدم بابیان اینکه‬ ‫در شهرستان اصفهان ‪ ۲۵‬نفر بازرس و در دیگر شهرستان ها‬ ‫هرکدام یک یا دو بازرس از هیئت پزشکی ورزشی فعالیت‬ ‫دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بیش از ‪ ۷۵۰‬مرکز و سالن ورزشی در‬ ‫اصفهان وجود دارد که نظارت مستمر را بر روی این مراکز‬ ‫داریم‪ .‬وی بابیان اینکه در شرایط قرمز شیوع کرونا در‬ ‫استان اصفهان در نظارت و بازرسی از مراکز و سالن های‬ ‫ورزشی شاهد تخلفاتی همچون باز و فعال بودن برخی از‬ ‫باشگاه های ورزشی را داشتیم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬دراین ارتباط ‪۲۰‬‬ ‫باشگاه ورزشی در استان اصفهان پلمب شد‪ .‬رئیس هیئت‬ ‫پزشکی ورزشی استان اصفهان ادامه داد‪ :‬بازگشایی این‬ ‫باشگاه ها منوط به طی مراحل قانونی است‪.‬‬ ‫تصمیمعجیبفدراسیون‬ ‫فوتبال برای فوتسال‬ ‫کیفیـت فنـی خوبـی دارنـد‪ ،‬ولـی ازلحـاظ تاکتیکی دو‬ ‫سـبک متفـاوت را ارائـه می کنند‪.‬‬ ‫ذوب اهن به دنبال نمایشی بی نقص‬ ‫مقابل استقالل‬ ‫مربی تیم فوتبال ذوب اهن اظهــار دارد که تیمش در‬ ‫برابر استقالل بهترین عملکرد خود را نشان می دهد‪ .‬حسن‬ ‫استکی شرایط تیم ذوب اهن را برای رویارویی با استقالل‬ ‫مطلوب خواند و اظهار داشــت‪:‬‬ ‫شــرایط تیم ما خوب اســت و‬ ‫تمرینات را هم طبــق برنامه‬ ‫جلو می بریم‪ ،‬ولی تعویق دیدار‬ ‫با استقالل برنامه های ما را به‬ ‫هم ریخت‪ .‬ما بر اســاس اینکه‬ ‫بازی روز جمعه برگزار می شود‬ ‫شــکل تمرینات را جلو بردیم‪،‬‬ ‫ولــی به یک بــاره برنامه تغییر‬ ‫کــرد که این موضوع شــکل‬ ‫خوبی نداشت‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫این پرسش که «ایا ذوب اهن‬ ‫می تواند در بازی با اســتقالل‬ ‫امتیــاز بگیــرد؟»‪ ،‬خاطر کرد‪:‬‬ ‫استقالل تیمی بزرگ و قابل احترام است و در لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا هم نتایج خوبی گرفت‪ ،‬بااین حال تیم ما هم پتانسیل‬ ‫فنی خوبی دارد و در این مدت هم روی نقاط ضعف و قوت‬ ‫حریف کارکرده ایم‪ .‬استقالل با توجه به فشردگی مسابقات‬ ‫لیگ قهرمانان‪ ،‬طبیعتا ازلحاظ بدنی خسته است و البته بعد‬ ‫پلمب‪ ۲۰‬باشگاه متخلف‬ ‫ورزشی در اصفهان‬ ‫از بازی با ما هم باید برابر پرسپولیس قرار بگیرد‪ .‬بااین حال‬ ‫ما تالش می کنیم تا در این بازی نمایش خوبی از خودمان‬ ‫ارائه کنیم‪ .‬مربی تیم فوتبال ذوب اهن درباره قرار گرفتن این‬ ‫با تصمیم فدراسیون فوتبال‪ ،‬کمیته و سازمان لیگ‬ ‫فوتسال زیر نظر سازمان لیگ فوتبال می رود‪ .‬بحث‬ ‫ادغام فوتسال با سازمان لیگ فوتبال از چند سال پیش‬ ‫و در زمان ریاست مهدی تاج در فدراسیون کلید خورد‪ .‬این‬ ‫تصمیم تغییر اساسنامه فوتسال از سوی فدراسیون بدون‬ ‫انکه هیئت رئیسه فوتسال در جریان باشد‪ ،‬کلید خورد و در‬ ‫دوره جدید فدراسیون فوتبال شدت گرفته است‪ .‬مسئوالن‬ ‫فوتسال برای هماهنگی کارهای خود در سال های گذشته‬ ‫با رئیس یا دبیر کل فدراسیون جلساتی برگزار می کردند اما‬ ‫ظاهرا قرار است محل رسیدگی به درخواست ها و برنامه های‬ ‫ان ها تغییر کند‪ .‬کریم منصوری مالک و رئیس هیئت مدیره‬ ‫باشگاه منصوری با اعالم این خبر گفت‪ :‬چیزی که برایم‬ ‫عجیب است این است که می خواهند فوتسال را زیر چتر‬ ‫سازمان لیگ فوتبال ببرند‪ .‬چند سال پیش این طرح پیشنهاد‬ ‫شد و ما با ان مخالفت کردیم؛ اما از زمان حضور عزیزی‬ ‫خادم به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال همه چیز عوض شده‬ ‫است‪ .‬منصوری افزود‪ :‬در دوره ریاست جدید فدراسیون به‬ ‫فوتسالی ها اعالم شده است هر کاری دارید با سازمان لیگ‬ ‫فوتبال هماهنگ کنید‪ .‬قب ً‬ ‫ال هماهنگی ها با دبیر و رئیس‬ ‫فدراسیون صورت می گرفت‪.‬‬ ‫معمای خط خوردگان لیست‬ ‫تیم ملی والیبال‬ ‫تیم در منطقه ســقوط هم تصریح کرد‪ :‬ما به این موضوع‬ ‫فکر نمی کنیم و تمام هدفمان این است که از پایین جدول‬ ‫جدا شویم‪ .‬قطعا تا اخر لیگ برتر همه بازی ها برای ما حکم‬ ‫فینال را دارند‪ .‬امیدوارم در ادامه بازی ها نتایج خوبی بگیریم‬ ‫و در پایان فصل جایگاه خوبی را به دست بیاوریم‪.‬‬ ‫‪ 19‬اردیبهشـت انجـام شـود‪ ».‬مهـدی دربـاره زمـان‬ ‫ادامـه مسـابقات لیـگ برتـر خاطرنشـان کـرد‪10« :‬‬ ‫هفتـه دیگـر حـدودا از مسـابقات بایـد برگـزار شـود‪.‬‬ ‫مـا چنـد روز بعـد از اردوی تیـم ملـی نیـز نمی توانیـم‬ ‫بـازی بگذاریـم‪ .‬دلیـل اصلی اش هم انتخابات ریاسـت‬ ‫جمهـوری اسـت کـه نمی شـود بـازی برگـزار کنیم‪ .‬از‬ ‫طرفـی بازی هـای جـام ملت هـای اروپـا راداریـم کـه‬ ‫نمی توانیـم هم زمـان بـا ان بازی هـا‪ ،‬بـازی بگذاریـم‪.‬‬ ‫از طـرف دیگـر باید لیگ دسـته اول و سـایر دسـته ها‬ ‫را نیـز برگـزار کنیـم‪».‬‬ ‫تا ‪ 10‬روز اینده لیست نهایی تیم ملی والیبال توسط‬ ‫والدیمیر الکنو برای حضور در لیگ ملت ها معرفی خواهد‬ ‫شد‪ .‬رقابت در اردوی تیم ملی والیبال به اوج خود رسیده‪.‬‬ ‫بلندقامتان که بیش از دو هفته است زیر نظر والدیمیر الکنو‬ ‫تمرین می کنند‪ ،‬می دانند که حداقل پنج نفر از ان ها باید برای‬ ‫رفتن به لیگ ملت ها از لیست نهایی کنار بروند‪ .‬هم اکنون و با‬ ‫اضافه شدن میالد عبادی پور و امیرحسین توخته ‪ 22‬بازیکن در‬ ‫اردوی تیم ملی حضور دارند و تنها سیدمحمد موسوی‪ ،‬لژیونر‬ ‫ایرانی تیم پیاچنزا خارج از اردو قرار دارد که او نیز در روزهای‬ ‫اینده به جمع سایر ملی پوشان می پیوندد‪ .‬البته در روزهای‬ ‫اخیر الکنو روی نام چهار بازیکن خط قرمز کشیده و مهران‬ ‫فیض هم به دلیل اسیب دیدگی اردو را ترک کرده است‪ .‬امیر‬ ‫خوش خبر‪ ،‬سرپرست تیم ملی والیبال شرایط ملی پوشان درباره‬ ‫نحوه معرفی لیست نهایی را برای حضور در لیگ ملت های‬ ‫‪ 2021‬که از دهه اول خردادماه به میزبانی ایتالیا برگزار می شود‪،‬‬ ‫توضیح داده است‪ .‬او در ابتدای صحبت های خود گفت‪ :‬ما تا ‪24‬‬ ‫اردیبهشت فرصت داریم که لیست نهایی خود را به فدراسیون‬ ‫جهانی ارائه کنیم‪ .‬این لیست شامل ‪ 25‬نفر خواهد بود که‬ ‫احتماال ‪ 17‬یا ‪ 18‬بازیکن در ان قرار می گیرند و بقیه هم از‬ ‫کادر تیم هستند‪ .‬به دلیل محدودیت هایی که وجود دارد‪ ،‬حتی‬ ‫نمی توانیم یک نفر هم بیش از ‪ 25‬نفر به ایتالیا ببریم‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه | ‪ 16‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4064‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬اردیبهشت ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪06May2021 | 4064‬‬ ‫دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان‬ ‫بشوى مرا در این ماه از گناه وپاکم نما در ان از عیب ها وازمایش کن دلم را در ان به پرهیزکارى دلها اى چشم پوش‬ ‫لغزشهاىگناهکاران‪.‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫جشنواره ملی اواها و ترانه های کار (کاراوا) همزمان‬ ‫با هفته فرهنگی اصفهان با اجرای قطعات قالی؛ بر اساس‬ ‫کالم نقشه خوان های قالی بافی و مس گری؛ بر اساس کارکرد‬ ‫ابزاراالت قدیم مسگری توسط گروه موسیقی مهرین و اعالم‬ ‫اثار برتر به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫به گفته معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی‬ ‫اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان‪ ،‬کاراواهای جغرافیای‬ ‫فرهنگی ایران‪ ،‬پژواکی از اندوه ها و شادمانی های مردمانی‬ ‫است که برای گذران زندگی در همه عرصه های کار و‬ ‫تالش استین باال زده اند‪ .‬محمد عیدی با اشاره به برگزاری‬ ‫جشنواره ملی کاراوا گفت‪ :‬ایران اسالمی ما کاشی معرقی‬ ‫است که در عین وحدت نمادین‪ ،‬بسترساز تکثر و گونه گونی‬ ‫زیبا و معناداری است که تحقیق در ان برای پژوهشگران‬ ‫مردم نگار و یا محققان مردم شناس هیچ گاه روی تکرار‬ ‫نمی گیرد و همیشه از طراوت و سرزندگی برخوردار است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬مردم این سرزمین پیرزمان به حکم روابط مبتنی‬ ‫بر ارزش های مشروع اجتماعی و اصل تطابق پذیری‪ ،‬ادغام‬ ‫پذیری و جهت گرایی های در دل فرهنگ‪ ،‬ریز فرهنگ ها و‬ ‫یا خرده فرهنگ های بس عمیق و سترگی رویانده اند که یکی‬ ‫از جنبه های این عروس هزار جلوه و کرشمه‪ ،‬کاراواهاست که‬ ‫نمودی نمادین و پر روایت و خاطره نخل باسق فرهنگ عامه‬ ‫یا فولکلور محسوب می شود‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬کاراواهای‬ ‫جغرافیای فرهنگی ایران پژواکی از اندوه ها و شادمانی های‬ ‫مردمانی است که برای گذران زندگی در همه عرصه های‬ ‫کار و تالش استین باال زده اند و به امید لطف حضرت باری‬ ‫و به یمن مودت و همدلی و مشارکت از طبیعت سخاوتمند‬ ‫روزی می طلبند‪ .‬به گفته او‪ ،‬در بیشتر این کاراواها‪ ،‬پوشش و‬ ‫مهربانی و امید به زندگی و جریان دینی چون اب گوارایی در‬ ‫چشمه ساران فرهنگ این بوم موج می زند و به شنوندگان و‬ ‫جویندگان و گوهرشناسان و گنج یابان جان تازه می بخشد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان‬ ‫بابیان اینکه کاراواها دیرینه زمان ماضی از صافی تجربه‬ ‫زیستی گذشته اند و سینه به سینه به یادگار مانده اند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫کاراواها سبب سهولت انجام کار و مایه انسجام فرهنگی و‬ ‫باعث نشاط اجتماعی و مبدع خالقیت های فرهنگی بوده اند‬ ‫و بی شک جز الیتجزاعی از هویت ماست که باید نگاهش‬ ‫داشته و حراستش کنیم‪ .‬عیدی درباره اهداف برگزاری‬ ‫نخستین جشنواره ملی کاراوا تصریح کرد‪ :‬معاونت فرهنگی‬ ‫شهرداری اصفهان خود را جزئی از میراث داران و میراث بانان‬ ‫فرهنگ واال و پرافتخار این سرزمین می داند که باید به ثبت‬ ‫و ضبط این گنجینه پرمحتوا اهتمام گذارد و برای شناسایی و‬ ‫شناساندن ان برنامه ریزی کند‪ .‬او گفت‪ :‬پس از ثبت و ضبط‬ ‫مستندات‪ ،‬امکان بهره گیری پژوهشگران برای تحلیل مردم‬ ‫شناختی و فرهنگی ایجاد می شود تا به حکم کار فصل های‬ ‫گذشته‪ ،‬فضاهایی برای ایفای نقش های کنونی ان هم با زبان‬ ‫امروزی فراهم اورد‪ .‬او افزود‪ :‬به حکم اینکه توسعه فرهنگی‪،‬‬ ‫روئیدن بر سر ریشه هاست و پرداختن روایت های خودمانی‪،‬‬ ‫برانیم تا فرصتی برای هنرمندان بیافرینیم تا با خلق اثار‬ ‫ملهم از این دفینه باارزش‪ ،‬جهانی را چون گذشته مبهوت‬ ‫و متوجه ایران کند‪ .‬عیدی نهادینه کردن فرهنگ کار بر‬ ‫مبنای درس نامه ای که گذشتگان برای ما میراث نهادند را‬ ‫از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫جهان شهر اصفهان به عنوان کانون میان فرهنگی معتبر در‬ ‫مسیر هویت ساز ابریشم و نقطه ثقل افرینش های هنری و‬ ‫فرهنگی عزم ان کرد تا این جشنواره را در ابعاد ملی برگزار‬ ‫کند به امید انکه این مسیر پردوام باشد و با ارزوی مضاعف‬ ‫که روزی بتوانیم در این مسیر اواهای کار را در سطح جهانی‬ ‫برگزار کرده و فضاهای گفت وگویی در روابط بین فرهنگی‬ ‫بوم ها ایجاد کنیم‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز‬ ‫در این خصوص بیان داشت‪ :‬خدا را شاکر و سپاسگزار هستیم‬ ‫بار دیگر اصفهان عزیز با برگزاری جشنواره ملی کاراوا‪،‬‬ ‫ابداع و ابتکار دیگری را به نمایش گذاشته است‪ .‬علیرضا‬ ‫نصر اصفهانی افزود‪ :‬با توجه به اینکه مامور به این هستیم‬ ‫میراث های ملموس و ناملموس را در اصفهان پاس بداریم‪،‬‬ ‫این کار ازهرجهت ستودنی است‪ .‬او ضمن تشکر از تالش و‬ ‫کوشش همه عزیزانی که در این راه گام نهادند تا خلق جدیدی‬ ‫داشته باشیم و اثار گذشتگان را نیز پاس بداریم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫جشنواره کاراوا کار ارزشمندی است و باید انچه گذشتگان‬ ‫به یادگار گذاشته اند را به نسل اینده منتقل کنیم‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬یکی از این کارهای خوب که در کشور ما مورد غفلت‬ ‫قرارگرفته و اصفهان این غفلت را جبران می کند‪ ،‬پرداختن به‬ ‫ترانه و اواهایی است که در هنگام کار خوانده می شود و امروزه‬ ‫می تواند برای ما درس اموز باشد زیرا از افسردگی و دل مردگی‬ ‫در حین انجام کار جلوگیری می کند‪ .‬نصر اصفهانی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬امیدوارم جشنواره ملی کاراوا در سال های اینده با پویایی‬ ‫بیشتری انجام گیرد‪ .‬دبیر اولین جشنواره ملی کاراوا نیز گفت‪:‬‬ ‫اولین جشنواره کاراوا با تالش همکاران در معاونت فرهنگی‬ ‫و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان است‬ ‫با نزدیک به شش ماه کارشناسی و انجام کار پژوهشی در‬ ‫هفته فرهنگی اصفهان با انتخاب ‪ 20‬اثر برتر به کار خود‬ ‫خاتمه داد‪ .‬مرتضی رشیدی اظهار داشت‪ :‬نزدیک به ‪ 185‬اثر‬ ‫از سراسر کشور به این جشنواره ارسال شد که از این مجموعه‬ ‫اثار راه یافته به جشنواره‪ 13 ،‬اثر در دودسته منتخبین و ‪7‬‬ ‫اثر از پیشکسوتان و فعاالن فرهنگی به ویژه دغدغه مندان‬ ‫فرهنگ عامه موردتقدیر قرار گرفتند‪.‬‬ ‫خرس های سمیرم در تیررس شکارچیان‬ ‫در هفته گذشته شاهد تلف شدن یک قالده خرس در‬ ‫شهرستان سمیرم براثر شلیک چند گلوله بوده‪‎‬ایم که افراد سودجو‬ ‫بعد از کشتن این حیوان و بیرون اوردن کیسه صفرا‪ ،‬ان را رها‬ ‫کرده بودند‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬معمو ًال هرچند وقت یک بار از طریق‬ ‫رسانه ها و یا منتشر شدن کلیپی در فضای مجازی متوجه‬ ‫می شویم که حیوانات قربانی سودجویان و شکارچیان متخلفی‬ ‫شده اند و پوست‪ ،‬گوشت و دیگر اعضای ان ها سالخی شده است‪،‬‬ ‫کشتار بی رحمانه حیوانات ضربات بسیار سنگینی بر محیط زیست‬ ‫می‪‎‬زند‪ .‬سگ کشی با اسید در شیراز‪ ،‬شکنجه و به دار اویختن‬ ‫بزمجه در شهرستان برخوار‪ ،‬الشه ‪ 7‬روباه دم بریده شده‪ ،‬کشتار‬ ‫گوزن ها‪ ،‬رنگ کردن سگ برای گرفتن سلفی‪ ،‬سنگسار کردن‬ ‫گربه و خفه کردن سگ در میناب تنها بخش کوچکی از‬ ‫نمونه های بارز حیوان ازاری و کشتار حیوانات در کشور بوده است‪.‬‬ ‫اگر گشتی کوتاه در سایت های خبری و شبکه های مجازی بزینم‬ ‫صحنه های بسیاری از کشتار بی رحمانه حیوانات را می بینیم‪ .‬در‬ ‫ادامه این کشتارها در هفته گذشته شاهد تلف شدن یک قالده‬ ‫خرس در شهرستان سمیرم براثر شلیک چند گلوله بوده‪‎‬ایم که‬ ‫افراد سودجو بعد از کشتن این حیوان و بیرون اوردن کیسه صفرا‪،‬‬ ‫ان را رها کرده بودند‪ .‬این شکار با شلیک گلوله‪ ،‬بر پایه خرافه ای ‬ ‫که بر اساس ان‪ ،‬کیسه صفرای خرس‪ ،‬درمان کننده بسیاری از‬ ‫بیماری ها ازجمله سرطان است اتفاق افتاده و سودجویان کیسه‬ ‫صفرای خرس ها را به قیمت های گزاف به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کشــتار بی رحمانه خرس ها همچنان در‬ ‫سمیرم ادامه دارد‬ ‫شهرستان سمیرم یکی از شهرستان های جنوبی استان‬ ‫اصفهان است که از طبیعت بکر و گونه های جانوری‬ ‫منحصربه فردی برخوردار است‪ .‬این اتفاق برای بار اول نبوده که‬ ‫در طبیعت این شهرستان اتفاق افتاده است‪ .‬اواخر تابستان سال‬ ‫‪ 90‬بود که انتشار فیلمی از کشتار بی رحمانه یک خرس قهوه ای‬ ‫ماده و دو توله اش در سمیرم‪ ،‬درحالی که شکم توله خرس های‬ ‫زنده پاره شده و در همان حال به اغوش مادر غرق در خون خود‬ ‫پناه می بردند و ضجه می زدند‪ ،‬ان قدر دردناک و تکان دهنده بود‬ ‫که برای نخستین بار موجی از اعتراض و انزجار عمومی از کشتار‬ ‫حیوانات را به همراه داشته و احساسات بسیاری از مردم کشور را‬ ‫جریحه دار کرد‪ .‬می توان نتیجه گرفت حیات وحش کشور امروز‬ ‫دستخوش خشک سالی‪ ،‬الودگی های زیست محیطی‪ ،‬شکارچیان‬ ‫غیرمجاز و بسیاری دیگر از معضالت شده است که باید در کنار‬ ‫ان خرافه پرستی و جهل مردمی را هم اضافه کرد که درمان درد‬ ‫خود را از صفرای خرس بیچاره طلب می کنند درحالی که این‬ ‫باورها هیچ کدام منبع علمی درست ندارد و حیوانات قربانی جهل‬ ‫و خودخواهی انسان ها می شوند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬انتقاد مدیرکل مدیریت بحران استانداری‬ ‫اصفهان از محیط زیست کشور‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در گفت وگو با‬ ‫خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به شکار یک قالده خرس‬ ‫در سمیرم اظهار داشت‪ :‬در هفته گذشته شکار یک قالده خرس‬ ‫با تفنگ در ارتفاعات پادنای علیای شهرستان سمیرم گزارش‬ ‫شد که بعد از بررسی مشخص شد که بر اساس یک باور غلط‬ ‫سودجویان از جگر خرس برای کارهای دارویی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫منصور شیشه فروش با اشاره به اینکه در سال های گذشته این‬ ‫حوادث در شهرستان سمیرم تکرار شده است‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫گستردگی این مناطق به ویژه در شهرستان سمیرم که جنگل و‬ ‫مراتع بسیاری وجود دارد و مناطق حفاظت شده ای مانند زر چشمه‪،‬‬ ‫حنا‪ ،‬ونک و پادنا باید امکانات بیشتری اختصاص پیدا کند‪ .‬او بیان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به وجود بیش از ‪ 60‬هزار هکتار وسعت این منطقه و‬ ‫وجود گونه های نادر جانوری و گیاهی ضرورت دارد محیط زیست‬ ‫کشور نسبت به ایجاد پایگاه محیط بانی و تامین نیروی عملیاتی‬ ‫و تامین خودرو و تجهیزات برای حفاظت عرصه های طبیعی‬ ‫منطقه اقدام کند‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬دنا حدود ‪ 92‬هزار هکتار وسعت دارد که ‪ 25‬هزار‬ ‫هکتار ان در استان اصفهان است و مابقی ان در حوزه کهکیلویه‬ ‫بویراحمد است‪ ،‬این حادثه در خارج از این محدوده اتفاق افتاده‬ ‫است‪ ،‬بنابراین درخواست داریم این ‪ 60‬هزار هکتار به منطقه‬ ‫حفاظت شده دنا بپیوندد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬محیط زیست استان اصفهان نیاز به توجه‬ ‫ویژه دارد‬ ‫او با تاکید بر اینکه محیط زیست کشور باید به استان اصفهان‬ ‫متناسب با شرایطش اعتبار دهد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به وقوع این حادثه‬ ‫نامه ای به معاون محیط طبیعی محیط زیست کشور نوشتم بر‬ ‫مبنای اینکه محیط زیست استان اصفهان نیاز به توجه ویژه دارد‬ ‫و باید محیط بانی بیشتری با توجه به وسعت منطقه ایجاد شود‬ ‫و خودروهای عملیاتی را تجهیز کنند و نیروی انسانی باید در‬ ‫این منطقه برای حفاظت از منابع طبیعی و حیات وحش تامین‬ ‫شود‪ .‬شیشه فروش با تاکید بر اینکه شهرستان سمیرم بااین همه‬ ‫وسعت و برای حمایت از گونه های مهم نیاز به اقدام جدی و‬ ‫حمایت ویژه سازمان محیط زیست کشور دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اعالم‬ ‫می کنیم محیط زیست کشور باید توجه ویژه ای برای اجرای‬ ‫طرح های پیشگیری از خشک سالی در عرصه های محیط زیست‬ ‫برای حفظ جانوران و ایجاد ابشخور و منبع اب کند و برای تامین‬ ‫اب و علوفه حیات وحش اعتبارات ویژه ای قرار دهد‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکه محیط زیست کشور باید مجوز گرفتن نیروی انسانی را به‬ ‫محیط زیست شهرستان سمیرم بدهد و پایگاه های محیط بانی را‬ ‫افزایش دهد تا نیروهای گشت بیشتری بزنند‪ ،‬افزود‪ :‬در سال‬ ‫گذشته هم یک قالده خرس دیگر در این شهرستان کشته شده‬ ‫بود و باید توجه ویژه شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬وجود بیش از ‪ 21‬گونــه جانوری کمیاب و‬ ‫درخطر انقراض در محیط زیست استان‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به‬ ‫اینکه استان اصفهان دارای تنوع زیستی و حیات وحش بسیار‬ ‫غنی شاخص در کشور و خاورمیانه است‪ ،‬گفت‪ :‬مساحت مناطق‬ ‫چهارگانه تحت مدیریت شکارممنوع بالغ بر ‪ 2‬میلیون و ‪ 280‬هزار‬ ‫هکتار بوده که مشتمل بر ‪ 24‬منطقه در گستره پهناور استان‬ ‫می شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬به لحاظ حیات وحش تاکنون در این مناطق‬ ‫‪ 497‬گونه مهره دار شامل ‪ 65‬گونه پستاندار‪ 304 ،‬گونه پرنده‪،‬‬ ‫‪ 43‬گونه خزنده‪ 8 ،‬گونه دوزیست و ‪ 41‬گونه ماهی و بیش از‬ ‫‪ 2‬هزار گونه گیاهی از ‪ 700‬جنس و ‪ 120‬خانواده شناسایی شده‬ ‫است‪ .‬شیشه فروش با اشاره به اینکه حیات وحش سرشماری شده‬ ‫‪ 4‬گونه شاخص عمده استان از کل‪ ،‬بز‪ ،‬قوچ‪ ،‬میش‪ ،‬اهو و جبیر‬ ‫بالغ بر ‪ 46‬هزار راس بوده که رتبه اول در سرانه این سه گروه‬ ‫در کشور را به خود اختصاص می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬عرصه های تحت‬ ‫مدیریت محیط زیست استان دربرگیرنده بیش از ‪ 21‬گونه جانوری‬ ‫کمیاب و درخطر انقراض بوده که دارای اهمیت جهانی بوده است‬ ‫که می توان به یوزپلنگ‪ ،‬پلنگ‪ ،‬گربه شنی‪ ،‬روباه شنی‪ ،‬جبیر‪،‬‬ ‫سیاه گوش‪ ،‬هوبره و زاغ بور اشاره کرد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬در شرایط‬ ‫خاص خشک سالی اکثر زیست بوم ها ازنظر کم بارشی دچار اسیب‬ ‫شدند و رویشگاه های گیاهی خشک و کم اب شده است به ویژه‬ ‫در منطقه پناهگاه حیات وحش عباس اباد نائین میزان بارش کمتر‬ ‫از ‪ 13‬میلی متر بوده و خشک سالی کم سابقه ای در ان منطقه بوده‬ ‫است‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬باید در این مناطق اب تامین شود و اب رسانی سیار انجام‬ ‫شود؛ اب انبارها احیا و مخازن ذخیره اب ایجاد شود و الیروبی‬ ‫چاه ها و ساخت مخزن اب در دستور کار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫زیادی در علم و عمل کردن به ان موجب اصالح دین و رفتن به‬ ‫بهشت می شود‪.‬‬ ‫امام علی(ع)‬ ‫کاراوا؛ پژواک اندوه و شادمانی هاست‬ ‫گروه نشریات‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫در مکتب حقایق پیش ادیب عشق‬ ‫هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی‬ ‫مناسبت‬ ‫اغاز ساخت رصدخانه مراغه‬ ‫حافظ‬ ‫خانه تاریخی دیباجی با خاک یکسان شد‬ ‫خانه تاریخی دیباجی معروف به سید کر‪ ،‬بخشی از‬ ‫مجموعه سرتیپ سدهی خمینی شهر که در فهرست میراث‬ ‫ملی نیز به ثبت رسیده بود‪ ،‬با تصمیم مالک تخریب شد‪.‬‬ ‫منصور جعفرپور‪ ،‬مدیر اداره میراث فرهنگی شهرستان‬ ‫خمینی شهر با اعالم این خبر به ایسنا گفت‪ :‬باوجود دادن‬ ‫اخطارهای مکرر به مالک‪ ،‬این خانه واجد ارزش که جزئی‬ ‫از مجموعه تاریخی سرتیپ سدهی در خمینی شهر بود‪،‬‬ ‫خودسرانه تخریب شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در حال حاضر موضوع‬ ‫را به اطالع دادستان رسانده ایم و مشغول پیگیری قضایی‬ ‫تخریب هستیم‪ ،‬چراکه این خانه باید حفظ می شد‪ .‬اصغر‬ ‫عرب ورنوسفادرانی‪ ،‬دانش اموخته مرمت بناهای تاریخی‬ ‫نیز در گفت وگو با ایسنا درباره ارزش های این خانه تاریخی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خانه تاریخی دیباجی معروف به سید کر‪ ،‬بخشی‬ ‫از مجموعه بسیار بزرگ تاریخی سرتیپ سدهی بود و در‬ ‫قلب بافت تاریخی خمینی شهر قرار داشت‪ .‬این مرمتگر‬ ‫توضیح داد‪ :‬این خانه دو هزار متر مساحت و حدود ‪ ۱۲‬اتاق‬ ‫چشمه ای با قوس پنج و هفت داشت که اثاری از معماری‬ ‫دوره صفوی تا پهلوی را می شد در ان دید‪ .‬نقاشی ها و‬ ‫تزئینات این خانه بسیار زیبا بود و در و پنجره های ان نیز‬ ‫گره چینی های چشم نوازی داشت‪ .‬او افزود‪ :‬در ضلع جنوبی‬ ‫این خانه برج نگهبانی سرتیپ سدهی و در ضلع شمالی‬ ‫ان حمام سرتیپ قرار دارد‪ .‬معماری خانه تخریب شده نیز‬ ‫نمونه ای از معماری عامیانه و مردمی خمینی شهر بود که با‬ ‫معماری اشرافی خانه سرتیپ سدهی تفاوت داشت‪ .‬عرب‪،‬‬ ‫با تاکید بر اینکه با توجه به ثبت ملی بودن مجموعه سرتیپ‬ ‫سدهی‪ ،‬خانه تاریخی دیباجی نیز یک میراث ملی بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این خانه در مناسبت های مختلف تاریخی به محلی برای‬ ‫روضه خوانی خمینی شهر که خود یک میراث ناملموس‬ ‫است‪ ،‬بدل می شد و تمام اهالی محل به ان تعلق خاطر‬ ‫داشتند‪ .‬مالک نیز ادعا دارد که خانه را برای برپایی مجالس‬ ‫روضه خوانی خریده و تنها قصد داشته ان را به سبک جدید‬ ‫بسازد! این دانش اموخته مرمت بناهای تاریخی‪ ،‬با اشاره‬ ‫به دیگر ارزش های خانه تاریخی دیباجی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫سنگ های حجاری شده بسیار زیبایی در این خانه وجود‬ ‫داشت و هر اتاق ان به یک پستو ختم می شد‪ .‬کف زمین ان‬ ‫اجرفرش بود و بخش هایی مثل اسطبل و طویله هم داشت‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬خانه تاریخی دیباجی بخش باارزشی از بافت‬ ‫تاریخی خمینی شهر و متعلق به علمای دیباجی بود که انواع‬ ‫دیوارچینی ها در ان دیده می شد و امکان تبدیل ان به هتل‬ ‫و اقامتگاه وجود داشت اما متاسفانه با خاک یکسان شد‪.‬‬ ‫نسخه ‪ ۴۰۰‬ساله ترجمه قران‬ ‫در کتابخانه ملی‬ ‫نسـخه ای از قدیمی تریـن ترجمه هـای قـران کریم‬ ‫مربـوط بـه سـال ‪ ۱۶۴۷‬میلادی کـه از سـوی «اندره‬ ‫دوریـه» فرانسـوی از عربـی به فرانسـه ترجمه شـده در‬ ‫کتابخانـه ملـی نگهداری می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان اسـناد و‬ ‫کتابخانـه ملـی ایـران‪ ،‬بالغ بـر صد هـا نسـخه ترجمه از‬ ‫قـران کریـم بـه زبان های مختلـف ازجمله فرانسـوی‪،‬‬ ‫المانی‪ ،‬انگلیسـی‪ ،‬اسـپانیایی‪ ،‬روسـی‪ ،‬چینی و سوئدی‬ ‫در تاالر ایران شناسـی و اسالم شناسـی سـازمان اسـناد‬ ‫و کتابخانـه ملـی ایـران نگهداری می شـود‪ .‬بخشـی از‬ ‫ایـن ترجمه هـا در جهـان غـرب انجام شـده و بخـش‬ ‫دیگـری مربـوط بـه اثاری اسـت کـه در داخل کشـور‬ ‫از سـوی برخـی موسسـات و انجمن هـا‪ ،‬چـون جامعـه‬ ‫المصطفـی جمع اوری شـده اسـت‪ .‬به عبارت دیگـر در‬ ‫این زمینه دودسـته منبع وجود دارد که دسـته نخسـت‬ ‫مربـوط بـه چاپ در خارج از کشـور می شـود و بخشـی‬ ‫نیـز در داخـل ایـران بـه چـاپ رسـیده اند‪ .‬تعـداد منابع‬ ‫مربـوط بـه ترجمه هـای قـران کریـم بـه دلیـل نقطه‬ ‫توجـه پژوهشـگران در مقایسـه بـا سـایر اثـار در حوزه‬ ‫اسالم شناسـی بیشـتر اسـت‪ .‬نخسـتین ترجمه هـای‬ ‫صورت گرفته از قران کریم اغلب از سـوی کشـیش ها‬ ‫و افـرادی کـه در ارتبـاط مسـتقیم بـا مذهـب بودنـد‪،‬‬ ‫انجام شـده اسـت‪ .‬بخشـی از ترجمه هـا بـه حـوزه‬ ‫اسلام پژوهی مرتبـط اسـت و بخـش دیگـر به منظـور‬ ‫تبادل نظـر میـان ادیان انجام شـده اسـت‪ .‬نسـخه ای از‬ ‫قدیمی تریـن ترجمـه قران کریم که در سـازمان اسـناد‬ ‫و کتابخانـه ملـی ایـران نگهـداری می شـود‪ ،‬مربوط به‬ ‫سـال ‪ ۱۶۴۷‬میلادی‪ ،‬حدود ‪ ۴۰۰‬سـال قبل اسـت که‬ ‫از سـوی اندره دوریه‪ ،‬سرکنسـول فرانسـه در اسـتانبول‬ ‫انجام شـده اسـت‪ .‬او نخسـتین بـار‪ ،‬قـران کریـم را‬ ‫به صـورت مسـتقیم و بی واسـطه از عربـی بـه فرانسـه‬ ‫ترجمـه کـرد‪ .‬بـه گفتـه رئیـس گـروه ایران شناسـی و‬ ‫اسالم شناسـی سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی ایران‪،‬‬ ‫ایـن ترجمه برای نخسـتین بار در سـال ‪ ۱۶۴۷‬میالدی‬ ‫در پاریـس منتشـر شـد و تـا سـال ‪ ۱۷۷۵‬میلادی‬ ‫چندیـن بـار تجدیـد چاپ شـد و بـه دلیل دقـت باالی‬ ‫مترجـم در انتقـال مفاهیم قران‪ ،‬به عنـوان منبعی برای‬ ‫ترجمـه قران به سـایر زبان هـای اروپایی مورداسـتفاده‬ ‫قرارگرفته اسـت‪ .‬دیگـر ترجمه ای که از قـران کریم به‬ ‫زبـان فرانسـه در تـاالر ایران شناسـی و اسالم شناسـی‬ ‫سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی ایـران نگهـداری‬ ‫می شـود از سـوی البرت کازیمیرسـکی در سـال ‪۱۸۵۹‬‬ ‫میلادی صـورت گرفته اسـت‪ .‬کلـود اتی ین سـاواری‬ ‫خاورشـناس فرانسـوی یکـی دیگـر از مترجمـان قران‬ ‫بـه زبان فرانسـوی اسـت کـه در سـال ‪ ۱۸۸۳‬میالدی‬ ‫ایـن ترجمـه را انجـام داده اسـت‪ .‬در سـال های اخیـر‬ ‫نیـز اثـار جدیدی به چاپ رسـیده اسـت‪ .‬پرفسـور یاکو‬ ‫هامیـن انتیال‪ ،‬اسلام پژوه فنالندی در سـال ‪ ۱۹۹۵‬دو‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫اثـر مهـم قـران کریـم و شـاهنامه فردوسـی را ترجمه‬ ‫کـرد‪ .‬دربـاره منابع ترجمه شـده انگلیسـی قـران کریم‬ ‫کـه در سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی ایـران موجود‬ ‫اسـت می تـوان بـه ترجمه جورج سـیل در سـال ‪۱۸۲۵‬‬ ‫میلادی اشـاره کـرد‪ .‬ایـن اثـر نیز به طـور مسـتقیم از‬ ‫زبـان عربـی ترجمه شـده و از ایـن جهـت بسـیار حائـز‬ ‫اهمیـت اسـت‪ .‬از دیگـر ترجمه هـای قـران کریـم بـه‬ ‫زبـان انگلیسـی می توان بـه ترجمـه الودوموریس وری‬ ‫اشـاره کـرد‪ ،‬ایـن کتـاب کـه در سـال ‪ ۱۸۸۲‬بـه چاپ‬ ‫رسـید جـزء ترجمه هـای قدیمـی قـران کریم بـه زبان‬ ‫انگلیسـی محسـوب می شـود‪ .‬المانی هـا نیـز در حـوزه‬ ‫اسلام پژوهی حضـور چشـم گیری داشـته اند‪ ،‬امـا در‬ ‫حـوزه ترجمه قـران‪« ،‬تئودور نُلدِکه» سـرامد مترجمان‬ ‫المانی اسـت‪ .‬این مترجم در سـال ‪ ۱۸۶۰‬میالدی قران‬ ‫را ترجمـه کـرده اسـت‪ .‬در برخی از ترجمه هـای قرانی‪،‬‬ ‫اسلام پژوهان غربی تفسـیر هـم اورده اند کـه می توان‬ ‫بـه اثـر «نُلدِکـه» اشـاره کـرد‪ .‬علاوه بـر ترجمه هـا‬ ‫و تفاسـیر قـران کریـم مجموعـه ای از فرهنگ هـا و‬ ‫دایره المعارف هـای قرانـی در تـاالر ایران شناسـی و‬ ‫اسالم شناسـی کتابخانـه ملـی ایـران وجـود دارد کـه‬ ‫می تـوان بـه مجموعـه شـش جلدی انتشـارات بریـل‬ ‫اشـاره کـرد که جـزء کتاب های پایه و مرجع محسـوب‬ ‫می شـود و بـرای کاربران و پژوهشـگران قران شناسـی‬ ‫منبـع مهمـی اسـت‪ .‬بخشـی از اثـار پژوهشـگران در‬ ‫رابطـه بـا منابـع اسالم شناسـی مربـوط بـه مطالعـات‬ ‫تطبیقـی می شـود کـه ازجملـه می تـوان بـه وجـود‬ ‫اثـاری در کتابخانـه ملـی ایـران بـا عنوان هایـی‪ ،‬چون‬ ‫قـران و حقـوق بشـر در اسلام منبعـی سـیزده جلدی‬ ‫و قـران و دانـش انسـان اشـاره کـرد‪ .‬توجه بـه اداب و‬ ‫سـلوک در مـاه رمضـان و خاصه مراسـم شـب احیا در‬ ‫سـفرنامه ها بـه خوبـی به چشـم می خـورد به طوری که‬ ‫سـیاحانی‪ ،‬چون شـاردن‪ ،‬کمپفر‪ ،‬کاتوف‪ ،‬پتـرو دالواله‪،‬‬ ‫فـوروکاوا‪ ،‬ماسـاهارو و رنـه دالمانـی در سـفرنامه های‬ ‫خـود به جنبه های مختلفـی از ماه رمضـان و روزه داری‬ ‫ایرانیـان مانند بیدار شـدن در وقت سـحری‪ ،‬نخوردن و‬ ‫نیاشـامیدن در طول روز‪ ،‬شـلیک توپ در میادین شـهر‬ ‫بـه وقـت سـحر و افطار و شـور و شـوق میان مـردم و‬ ‫کسـبه به منظـور تـدارک و اماده شـدن افطاری اشـاره‬ ‫کرده انـد‪ .‬انگلبـرت کمپفـر پزشـک و طبیعـی دان اهل‬ ‫المان که در عهده شـاه سـلیمان صفوی به ایران امده‬ ‫بـود در سـفرنامه خود بـه مراسـم افطـار و نیایش های‬ ‫شـب های قـدر و رفتـن مـردم به مسـاجد اشـاره کرده‬ ‫و مطالبـی را دربـاره شـب زنـده داری و نیایـش ایرانیان‬ ‫در روز هـای ‪ ۲۱ ،۱۹‬و ‪ ۲۳‬مـاه رمضـان نوشـته اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن «پیترو دالواله» سـیاح ایتالیایی در سـفرنامه‬ ‫خـود به شـب شـهادت حضرت علـی (ع) و دسـته های‬ ‫عـزاداری کـه مـردم در ایـن ایـام برگـزار می کرده انـد‪،‬‬ ‫اشـاره کرده اسـت‪.‬‬ ‫کارگاه های علمی‬ ‫مشترک ایران و چین‬ ‫برگزار می شود‬ ‫صنــدوق علمــی مشــترک راه ابریشــم بــرای اجــرای‬ ‫کارگاه هــای علمــی مشــترک میــان محققــان ایــران و‬ ‫چیــن در حــوزه علــوم شــناختی فراخوانــی منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ســتاد توســعه علــوم و فناوری هــای‬ ‫شــناختی‪ ،‬صندوق علمی مشــترک راه ابریشــم در ششمین‬ ‫فراخــوان خــود از توســعه فعالیت هــای علمــی میــان‬ ‫محققــان ایــران و چیــن در قالــب برگــزاری کارگاه هــای‬ ‫علمــی مشــترک در حــوزه علــوم و فناوری هــای شــناختی‬ ‫حمایــت می کنــد‪ .‬ایــن فراخــوان در راســتای همــکاری‬ ‫میــان پژوهشــگران دو کشــور و بــا مشــارکت اکادمــی‬ ‫علــوم چیــن و صنــدوق حمایت از پژوهشــگران و فنــاوران‬ ‫کشــور صــورت می گیــرد‪ .‬پژوهشــگران و محققــان ایرانی‬ ‫عالقه منــد به ویــژه متصدیــان و فعــاالن حــوزه علــوم و‬ ‫فناوری هــای شــناختی بــرای شــرکت در ایــن فراخــوان تا‬ ‫اوایــل تیرمــاه فرصــت دارنــد پیشــنهادهای خــود را بــرای‬ ‫همــکاری مشــترک بــا محققــان کشــور چیــن در ســامانه‬ ‫صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران کشــور ثبــت کننــد‪ .‬در‬ ‫حــال حاضــر ‪ ۶‬طــرح تحقیقاتــی در حــوزه علوم شــناختی‬ ‫میــان مراکــز علمــی ایــران و چیــن در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا حمایــت ایــن صنــدوق دو کارگاه اموزشــی‬ ‫مشــترک بیــن محققــان ایــران و چیــن در دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی شــهید بهشــتی و دانشــگاه فردوســی مشــهد‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬کارگاه «دانــش اعتیــاد‪ :‬از تحقیقــات پایــه تــا‬ ‫تحقیقــات ترجمانــی در دانشــگاه شــهید بهشــتی» یکــی‬ ‫از فعالیت هــای مشــترک ایــران و چیــن نیــز بــوده کــه‬ ‫فراهــم اوردن زمینه هــای تقویــت تحقیقــات مشــترک‬ ‫ترجمانــی بالینــی و پایــه میــان اکادمــی علــوم چیــن و‬ ‫مراکــز علمــی و تحقیقاتــی کشــورمان از اهــداف برپایــی‬ ‫ایــن کارگاه مشــترک در حــوزه دانــش اعتیــاد بــود‪.‬‬ ‫برخوردقانونیبامقصران‬ ‫مرگگورخرافریقایی‬ ‫مدیــرکل دفتــر حفاظــت و نظــارت حیات وحش‬ ‫ســازمان حفاظــت محیط زیســت ضمــن تائیــد خبر‬ ‫تلــف شــدن یــک راس گورخــر نــر افریقایــی در‬ ‫ش صفادشــت گفــت‪ :‬ســازمان دامپزشــکی‬ ‫باغ وحـ ‬ ‫در حــال بررســی علــت تلــف شــدن گورخــر نــر‬ ‫ایــن باغ وحــش اســت و پــس از اعــام رســمی‬ ‫از ســوی ایــن ســازمان‪ ،‬بــا مقصــران ایــن حادثــه‬ ‫برخــورد قانونــی صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬شــهاب الدین منتظمــی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬هفتــه گذشــته ســه راس گورخــر‬ ‫افریقایــی شــامل دو مــاده و یــک نر از کشــور هلند‬ ‫بــه ایــران منتقــل و پــس از چنــد روز نگهــداری‬ ‫در گمــرک‪ ،‬بــه مرکــز نگهــداری حیات وحــش‬ ‫صفادشــت در اســتان تهــران منتقــل شــدند و‬ ‫گورخــر نــر در روز ‪ ۱۳‬اردیبهشــت تلــف شــد‪ .‬او‬ ‫همچنیــن گفــت‪ :‬بــرای واردات ایــن ســه راس‬ ‫گورخــر افریقایــی از کشــور هلنــد بــه ایــران‪ ،‬مجوز‬ ‫ســازمان حفاظــت محیط زیســت و دامپزشــکی‬ ‫کشــور صادرشــده بــود‪ .‬منتظمــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه دامپزشــکی در کشــورهای‬ ‫مبــدا و مقصــد‪ ،‬ســامت این گونــه هــا را بررســی و‬ ‫تائیــد می کنــد اظهارنظــر در خصــوص علــت تلــف‬ ‫شــدن این گونــه بــدون بررس ـی های کارشناســی‪،‬‬ ‫ممکــن نیســت و منتظــر جــواب قطعــی از ســوی‬ ‫دامپزشــکی هســتیم‪ .‬مدیــرکل دفتــر حفاظــت و‬ ‫مدیریــت حیات وحــش ســازمان گفــت‪ :‬فیلــم‬ ‫منتشرشــده در فضــای مجــازی از تلــف شــدن‬ ‫این گونــه باعــث جریحــه دار شــدن افــکار‬ ‫عمومــی شــده و ســازمان حفاظــت محیط زیســت‬ ‫به طورقطــع بــا بررســی تمــام جوانــب ایــن حادثــه‬ ‫بــا مقصــران ایــن حادثــه تلــخ بــدون هیچ گونــه‬ ‫چشم پوشــی برخــورد خواهــد کــرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!