روزنامه اصفهان امروز شماره 4059 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4059

روزنامه اصفهان امروز شماره 4059

روزنامه اصفهان امروز شماره 4059

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫پنجشنبه ‪ 09‬اردیبهشت ‪ 16 |1400‬رمضان ‪ | 29Apr2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4059‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫سپاهان در ساوه‬ ‫به دنبال حذف میزبان‬ ‫سپاهان امشب در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی با‬ ‫حریفی از دست اول لیگ فوتبال روبرو می شود‪ .‬حریفی به‬ ‫نام خوشه طالیی ساوه که رتبه بهتر از یازدهمی جدول را در‬ ‫لیگ دسته یک به خود اختصاص نداده و هیچ شانس برای‬ ‫صعود به لیگ برتر ندارد‪.‬‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان خبر داد‬ ‫از ‪ 110‬دستاورد فرهنگی اجتماعی در هفته‬ ‫فرهنگی اصفهان رونمایی شد‬ ‫‪ ۲۳۵۹‬نفر اماده رقابت در انتخابات شوراهای شهر‬ ‫چتری از برنامه های‬ ‫فرهنگی بر سر تمام‬ ‫سلیقه ها‬ ‫بر اساس امار موجود سه هزار و ‪ ۳۶۰‬نفر برای انتخابات شوراهای اسالمی ‪ ۱۱۱‬شهر استان اصفهان نام نویسی کردند که ‪ ۸۶‬درصد انان‬ ‫مرد و ‪ ۱۴‬درصد زن بودند‬ ‫همین صفحه‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫اصفهانی هایلیگ‬ ‫فوتسال در دو جبهه‬ ‫متفاوت‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫حضور نوجوانان‬ ‫در شهر به عنوان‬ ‫یک ُکنشگر‬ ‫ایین «کتاب و سینما»‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫اصفهان‪،‬چشم انتظار‬ ‫کاوش‬ ‫ایین رونمایی از کتاب های جدید‬ ‫دفترتخصصیسینماباعنوان‬ ‫«کتاب و سینما» به مناسبت هفته‬ ‫فرهنگیاصفهانباحضورجمعی‬ ‫از هنرمندان و اهالی فرهنگ و‬ ‫ادب اصفهان برگزار شد‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫دانشیار علوم سیاسی مطرح کرد‬ ‫تزریق رونق به اقتصاد‬ ‫کشور با احیای برجام‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫شهرداری اصفهان از ظرفیت کانون وکال در‬ ‫صیانت از حقوق شهروندی بهر ه گرفت‬ ‫راه اندازی خانه حقوق‬ ‫شهروندی در اصفهان‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫مدیر گروه بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت‬ ‫استاناصفهان‪:‬‬ ‫]عکس ‪ :‬رسول شجاعی‪ /‬ایمنا[‬ ‫شاغالن صنایع کمترین‬ ‫اسیب را در همه گیری‬ ‫کرونا دیدند‬ ‫دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان خبر داد‬ ‫‪ ۲۳۵۹‬نفر اماده رقابت در انتخابات شوراهای شهر‬ ‫دبیـر سـتاد انتخابات اسـتان اصفهان گفـت‪ ۲ :‬هـزار و ‪۳۵۹‬‬ ‫نفـر معـادل ‪ ۶۷‬درصـد داوطلبـان ششـمین دوره انتخابـات‬ ‫شـورای اسلامی شـهر در ایـن اسـتان تاییـد شـدند‪.‬‬ ‫علـی اصغـر رفیعـی نـژاد در گفـت و گـو بـا ایرنـا افـزود‪ :‬بر‬ ‫اسـاس امـار موجـود سـه هـزار و ‪ ۳۶۰‬نفـر بـرای انتخابات‬ ‫شـوراهای اسلامی ‪ ۱۱۱‬شـهر اسـتان اصفهـان نام نویسـی‬ ‫کردنـد کـه ‪ ۸۶‬درصـد انـان مـرد و ‪ ۱۴‬درصـد زن بودنـد‪.‬‬ ‫رفیعـی نـژاد خاطرنشـان کـرد‪ :‬رد صالحیـت شـدگان‬ ‫ششـمین دوره انتخابـات شـورای اسلامی شـهرهای‬ ‫اسـتان اصفهـان می تواننـد اعتـراض خـود را بـه‬ ‫هیـات عالـی نظـارت بـر انتخابـات ثبـت کننـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬ان عـده از افرادی که نسـبت به رد صالحیت‬ ‫خـود اعتـراض دارند طبـق تبصره یـک و ‪ ۲‬مـاده ‪ ۵۳‬قانون‬ ‫و تبصـره مـاده ‪ ۵۳‬اییـن نامـه اجرایـی انتخابـات شـورای‬ ‫اسلامی کـه در هیات هـای اجرایـی و نظارت شهرسـتان ها‬ ‫رد صالحیـت شـدند می تواننـد از تاریـخ نهـم لغایـت ‪۱۲‬‬ ‫اردیبهشـت بـه دفتـر رسـیدگی بـه شـکایات هیـات عالـی‬ ‫نظارت بر انتخابات شـورای اسلامی مسـتقر در اسـتانداری‬ ‫مراجعـه و اعتـراض خـود را تسـلیم و رسـید دریافـت کنند‪.‬‬ ‫اسـتان اصفهـان بیـش از پنـج میلیـون و ‪ ۳۰۰‬هـزار‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه ‪ -‬نوبت اول‬ ‫یادداشت روز‬ ‫رئیس جمهوری برای تمام‬ ‫فصول‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫موسسه غیرانتفاعی عمران شهرک صنعتی محموداباد‪ -‬حسین اباد اصفهان‬ ‫به شماره ثبت ‪ ۷۴۳‬و شناسه ملی ‪۱۰۸۶۰۱۰۲۶۵۰‬‬ ‫بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شهرک صنعتی محمود اباد‪ -‬حسین اباد اصفهان (محدوده‪۶۰۰‬هکتار مصوب) دعوت می گردد‬ ‫در اولین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه غیر انتفاعی عمران شهرک صنعتی محمود اباد‪ -‬حسین اباد اصفهان که در‬ ‫ساعت ‪( ۱۳‬یک بعد از ظهر) روز شنبه مورخ ‪ 1400/02/25‬در محل سالن اجتماعات مجموعه اداری‪ -‬خدماتی شهرک صنعتی‬ ‫به نشانی اصفهان جاده تهران مقابل پاالیشگاه خیابان شماره ‪ ۲۴‬مجموعه اداری هیئت امنا تشکیل می گردد حضور بهم رسانید‪.‬‬ ‫دستور کار مجمع عمومی عادی سالیانه ‪:‬‬ ‫‪ -1‬انتخاب اعضاء هیئت مدیره (هیئت امنا)‬ ‫‪ -2‬انتخاب بازرس‬ ‫نفـر جمعیـت در ‪ ۲۴‬شهرسـتان دارد کـه ‪ ۸۸‬درصـد از‬ ‫جمعیـت ان در ‪ ۱۱۱‬شـهر زندگـی مـی کننـد‪ .‬ثبـت‬ ‫نـام داوطلبـان شـوراهای اسلامی شـهر انتخابـات‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬از بیسـتم اسـفند جـاری بطـور رسـمی اغـاز شـد‪.‬‬ ‫نام نویسـی از داوطلبـان عضویـت در انتخابـات شـوراهای‬ ‫اسلامی روسـتا هـم در مـاه فروردیـن انجـام شـد‪ .‬ایـن‬ ‫داوطلبـان از ‪ ۲۰‬خـرداد ‪ ۱۴۰۰‬بـه مـدت یـک هفتـه یعنـی‬ ‫تـا ‪ ۲۶‬خـرداد بـرای انجـام تبلیغـات فرصـت دارنـد و از‬ ‫صبـح ‪ ۲۷‬خـرداد تبلیغـات انتخاباتـی انهـا ممنـوع اسـت‪.‬‬ ‫انتخابـات شـوراهای اسلامی شـهر و روسـتا همزمـان بـا‬ ‫انتخابـات ریاسـت جمهـوری ‪ ۲۸‬خـرداد در سراسـر کشـور‬ ‫برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫« اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی‬ ‫کیفی (فشرده) شماره ‪»99/446‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫مجتمع طالی موته در نظر دارد « انجام ‪ ۴۱۰۰‬متر مکعب عملیات حفر ترانشــه اکتشــافی در‬ ‫محدوده های اکتشافی دره ساری‪ ،‬حسین اباد و حسن اباد واقع در استان های اصفهان و لرستان (نوبت دوم) » را از‬ ‫طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ‪ 2000001546000002‬و با جزئیات مندرج‬ ‫در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرایند ارجاع کار) به مبلغ ‪ 558/250/000‬ریال (پانصد و پنجاه‬ ‫و هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال) بصورت (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید‪.‬‬ ‫‪ -‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬ساعت ‪ ۹‬روز پنج شنبه مورخ ‪1400/02/09‬‬ ‫‪ -‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ ۱۶‬روز شنبه مورخ ‪1400/02/18‬‬ ‫‪ -‬مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ ۱۴‬روز شنبه مورخ ‪1400/03/01‬‬ ‫‪ -‬تاریخ بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ ۱۰‬روز یکشنبه مورخ ‪1400/03/02‬‬ ‫عالقمندان شــرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر‬ ‫ثبــت نــام ‪ ۸۸۹۶۹۷۳۷‬و ‪ ۰۲۱-۸۵۱۹۳۷۶۸‬و مرکــز ‪ ۰۲۱-۲۷۳۱۳۱۳۱‬تمــاس حاصــل نماینــد و یا به‬ ‫ادرس اینترنتی ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مجتمع طالی موته‬ ‫الف‪862030:‬‬ ‫ممالف‪:‬‬ ‫‪1129533‬‬ ‫موسسه غیرانتفاعی عمران شهرک صنعتی محموداباد‪ -‬حسین اباد اصفهان‬ ‫اگهی شرکت در مناقصه‬ ‫نوبت اول‬ ‫هیئت اجرایی کارخانه پلی اکریل ایران در نظر دارد عملیات خرید ‪ ۲۰۰۰‬تن ماده‬ ‫شیمیایی اکریلونیتریل (‪ )AN‬مورد نیاز خود را از خارج کشور در قالب تامین یک یا چند‬ ‫محموله بصورت تحویل درب کارخانه به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید‪:‬‬ ‫کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصالح‪ ،‬رزومه‪ ،‬انالیز تایید شده و همچنین نحوه تحویل و سایر موارد مورد نیاز‬ ‫را در قالب پیشنهاد در پاکتهای در بسته تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه ‪ 1400/02/16‬به اداره حراست‬ ‫این کارخانه واقع در اصفهان چهار راه ابشار تحویل یا پست نمایند‪ ،‬در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی با‬ ‫شماره تلفن های ‪ ۰۳۱-۵۲۲۸۷۵۲۸‬یا ‪ ۰۹۱۳۲۲۶۰۰۱۸‬تماس حاصل فرمائید ‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1815‬‬ ‫رئیس جمهوری برای تمام‬ ‫فصول‬ ‫حســن روانشــید| بــاور کنیــم کــه دولت هــای‬ ‫ســر کار امــده پــس از خاتمــه دفــاع مقــدس و از‬ ‫هفتــم تــا دوازدهــم عــاوه بــر اینکــه کشــور در‬ ‫امنیــت کامــل همــراه بــا درامدهــای مناســب‬ ‫و قابل اعتنــا از فــروش نفــت بــود امــا ازنظــر‬ ‫اجــرا در مقایســه بــا قبــل از ان به شــدت افــت‬ ‫کاری داشــته و انــگار امــده بودنــد تــا خســتگی‬ ‫هشت ســاله رزمنــدگان دفــاع مقــدس را بــه کام‬ ‫خــود رقــم بزننــد! تمامــی ایــن شــش دولــت کــه‬ ‫‪ 24‬ســال از بهتریــن دوران ســازندگی را به نوعــی‬ ‫تبلیغــات و بزرگنمایی هــا ســپری کردنــد درســت‬ ‫مشــابه ضرب المثــل معروفــی اســت کــه می گویــد‪:‬‬ ‫«همگــی یــاری کننــد تــا دولــت کشــورداری کند»!‬ ‫کــه البتــه اینچنیــن گذشــته کــه هیچ یــک از‬ ‫مدیــران کالن و میانــی و پایین دســتی باورشــان‬ ‫نشــود در برابــر احــاد جامعــه مســئولیت دارنــد‬ ‫و مدیــون می باشــند‪ .‬می گفــت‪ :‬چهــل ســال‬ ‫قبــل وقتــی بــرای ادامــه تحصیــل وارد یکــی از‬ ‫کشــورهای غربــی شــدم بــا خــودم فکــر می کــردم‬ ‫چگونــه اســت کــه اینجــا تمــام تــاش دولت هــا‬ ‫بــر دریافــت مالیــات متمرکــز می باشــد امــا پــس‬ ‫از مدتــی اقامــت متوجــه شــدم نه تنهــا دولــت‬ ‫بلکــه تمامــی مــردم قبــل از اینکــه بــه ان هــا‬ ‫تذکــر داده شــود نســبت بــه پرداخــت دیــون خــود‬ ‫به طــور کامــل اقــدام می کننــد زیــرا اســاس اداره‬ ‫یــک کشــور دریافــت مالیــات اســت نــه فــروش‬ ‫ســرمایه ها بــه ثمــن بخــس تــا در مقابــل ان‬ ‫احــاد ایــن جامعــه اگاه باشــند تحــت حمایــت‬ ‫اداره کنندگانــی کــه مالیــات می گیرنــد‪ ،‬هســتند‪.‬‬ ‫راوی ادامــه می دهــد‪ :‬در یکــی از روزهایــی کــه‬ ‫پیــاده روی خیابانــی را طــی می کــردم و بــه دنبــال‬ ‫تابلــوی یــک موسســه می گشــتم ســمت چــپ‬ ‫صورتــم بــا مانعــی برخــورد کــرد و خونریــزی‬ ‫نمــود‪ ،‬دســتمالی از جیــب بیــرون اوردم تــا زخــم را‬ ‫بپوشــانم کــه ســنگینی دســتی را روی شــانه راســتم‬ ‫احســاس کــردم‪ .‬وقتــی برگشــتم پلیســی را دیــدم‬ ‫کــه لبخندزنــان مــرا به ســوی امبوالنســی کــه در‬ ‫کنــار پیــاده رو ایســتاده بــود راهنمایــی می کــرد تــا‬ ‫بــرای پانســمان بــه بیمارســتان بــروم و بــرای انجام‬ ‫ایــن کار اصــرار داشــت‪ .‬ایــن پلیــس در ضمــن‬ ‫ادرس و شــماره تلفــن دســتی همــراه مــرا هــم‬ ‫یادداشــت کــرد‪ .‬بــه اتفــاق بهیــاری کــه در کنــارم‬ ‫نشســته بــود عــازم بیمارســتان شــدیم و پــس از‬ ‫بخیــه زدن و پانســمان بــا همــان امبوالنــس بــه‬ ‫خانــه برگشــتم‪ .‬پانــزده روز از ایــن ماجــرا نگذشــته‬ ‫بــود کــه تلفــن دســتی ام از احضــار بــه دادگاهــی‬ ‫در نزدیکــی محــل حادثــه خبــر مـی داد‪ .‬در ســاعت‬ ‫مقــرر بــه انجــا مراجعــه کــردم کــه پلیــس و بهیــار‬ ‫همــراه بــا فــرد ســومی کــه او را نمی شــناختم در‬ ‫انجــا حضــور داشــتند‪ .‬رئیــس دادگاه پــس از قرائــت‬ ‫دادخواســت و مشــاهده اثــار باقیمانــده بخیه هــای‬ ‫صــورت مــن صاحــب مغــازه ای را کــه میلــه چــادر‬ ‫افتاب گیــرش را ‪ 5‬ســانتیمتر پایین تــر از اســتاندارد‬ ‫نصــب کــرده و باعــث اصابــت بــ ه صــورت مــن‬ ‫شــده بــود بــه پانصــد دالر جریمــه در وجــه مــن و‬ ‫پرداخــت هزینــه درمــان بیمارســتان محکــوم کــرد!‬ ‫در بیشــتر کشــورها قوانیــن به مجــرد تصویــب‬ ‫در مجلــس بــدون فــوت وقــت بــه مرحلــه اجــرا‬ ‫درمی اینــد درحالی کــه در معــدودی دیگــر بعضــی‬ ‫وقت هــا پانــزده ســال طــول می کشــد تــا یــک‬ ‫قانــون مصــوب عملیاتــی شــود کــه ایــن نقــص‬ ‫بــزرگ مرتبــط بــه قــوه مجریــه و بی تفاوتــی و‬ ‫کوتاهــی در ان هاســت کــه نمونه هایــش در کشــور‬ ‫مــا به وفــور یافــت می شــود! یکــی از بندهــای‬ ‫قانــون اساســی کــه در ســال ‪ 1358‬بــه تصویــب‬ ‫رســید‪ ،‬می گویــد‪« :‬دولــت موظــف اســت امکانــات‬ ‫الزم را بــرای تحصیــل دانــش امــوزان تــا پایــان‬ ‫دوره متوســطه به صــورت رایــگان فراهــم کنــد»‬ ‫حــاال یکــی از مقامــات وزارت اموزش وپــرورش‬ ‫پــس از گذشــت تمامــی ایــن ســال ها کــه مــدارس‬ ‫متنــوع پولــی رایــج شــدند و دولتی هــای موردنظــر‬ ‫قانــون اساســی بــه حاشــیه رفتنــد همیــن مســئله را‬ ‫بــرای فــرار از مبحــث تــرک فعــل توجیــه می کننــد‬ ‫تــا بازهــم زیــرا پــا گذاشــتن عدالــت اجتماعــی‬ ‫ادامــه دار باشــد و کفــه خصوصی ســازی ها‬ ‫بــه اجــرای قانــون بچربــد و باعــث ناکامــی‬ ‫اموزش وپــرورش در تحقــق امــوزش رایــگان‬ ‫باشــد‪ .‬یکــی از ریشــه های عــدم رضایــت جامعــه‬ ‫مشــکل تراشــی های دولت هاســت و از ایــن نظــر‬ ‫بــه دنبــال رئیس جمهــوری می گردنــد کــه راه هــا‬ ‫را همــوار ســازد‪ .‬دولــت اینــده بایــد بــه ایــن امــر‬ ‫توجــه کامــل داشــته باشــد‪ ،‬اموزش وپــرورش‬ ‫کلیــد حــل مشــکالت اینــدگان اســت کــه طــی‬ ‫‪ ۲۴‬ســال سپری شــده درون قفــل خــود شکســته‬ ‫می شــود و یکــی از دالیــل بــارز و چالش هــای‬ ‫موجــود در ان اختصــاص تنهــا ‪ 2‬درصــد از منافــع‬ ‫بــرای اموزش وپــرورش اســت امــا ایــن عــدد‬ ‫در دنیــا بــاالی ‪ 5‬درصــد می باشــد‪ .‬متاســفانه‬ ‫نه تنهــا در دولت هــای هفتــم‪ ،‬هشــتم‪ ،‬نهــم و‬ ‫دهــم بلکــه در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم‬ ‫هــم هیچ یــک از مدیــران کارایــی الزم را نداشــته‬ ‫و کشــور در ایــن برهــه از زمــان شــدیدًا نیازمنــد‬ ‫رئیس جمهــور و دولتمردانــی بــرای تمــام فصــول‬ ‫است‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫پنجشنبه | ‪ 09‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4059‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫از ‪ 110‬دستاورد فرهنگی اجتماعی در هفته فرهنگی اصفهان رونمایی شد‬ ‫چتری از برنامه های فرهنگی بر سر تمام سلیقه ها‬ ‫گروه رویداد| روز گذشته ائین رونمایی و معرفی محصوالت‬ ‫فرهنگی هنری مناطق شهرداری اصفهان‪ ،‬در ویژه برنامه دستاورد‬ ‫برگزار شده و در این برنامه در قالب برنامه های هفته فرهنگی‬ ‫اصفهان از ‪« 101‬دستاورد» فرهنگی اجتماعی مناطق ‪15‬گانه‬ ‫شهرداری اصفهان شامل ‪ 86‬اثر تصویری و ‪ 15‬اثر مکتوب رونمایی‬ ‫شد‪ .‬شهردار اصفهان در این مراسم بیان داشت‪ :‬نگذاریم حرکتی‬ ‫فارغ از عنصر فرهنگ در شهر شکل گیرد چراکه در غیر این‬ ‫صورت تعادل شهر اصفهان که یک شهر فرهنگی است به هم‬ ‫می ریزد‪ .‬قدرت اله نوروزی اظهار کرد‪ :‬این اثار با توجه به ماه مبارک‬ ‫رمضان و نیز هفته فرهنگی اصفهان تهیه شده است‪ .‬رونمایی از‬ ‫اقدامات و محصوالت متفاوت فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬اجتماعی مناطق‬ ‫مختلف شهر حکایت از استمرار حرکت های فرهنگی در همه شهر‬ ‫دارد‪ .‬او با بیان اینکه این اثار به گونه ای تهیه شده که سلیقه همه‬ ‫مخاطبان را پوشش دهد‪ ،‬گفت‪ :‬از انجائی که اصفهان شهر هنر و‬ ‫هنرمندان است با این قبیل کارها می توان راهی که در عرصه هنر‬ ‫اصفهان طی شده را تداوم بخشید‪ .‬شهردار اصفهان با اشاره به اینکه‬ ‫حرکت های فرهنگی در شهر اصفهان استمرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در کنار‬ ‫بهره برداری از پروژه های بزرگ عمرانی در شهر اصفهان همچون‬ ‫پروژه شهید سلیمانی باید پیوسته ای فرهنگی چنین طرح هایی نیز‬ ‫اماده شود چراکه تهیه چنین پیوستی هم راستا با مقتضیات فرهنگی‬ ‫شهر اصفهان است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬مثال یکی از طرح های عمرانی شهر‬ ‫تعریض پل فردوسی است که باید برای این پل که در مرکز شهر‬ ‫واقع شده‪ ،‬پیوست فرهنگی تهیه شود ضمن اینکه عنصر فرهنگ و‬ ‫هنر در طراحی و اجرای چنین اقدامی باید نقش داشته باشد‪ .‬نوروزی‬ ‫خطاب به مدیران شهری تصریح کرد‪ :‬نگذاریم حرکتی در شهر فارغ‬ ‫از عنصر فرهنگ شکل گیرد چراکه در غیر این صورت تعادل شهر به‬ ‫هم می ریزد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همه باید در برابر گذشته اصفهان احساس‬ ‫مسئولیت داشته باشند چراکه اگر افتخاری برای شهر اصفهان‬ ‫وجود دارد نتیجه فعالیت های گذشته شهر است و باید میراث دار‬ ‫گذشتگان باشیم تا ضربه ای به ان وارد نشود‪ .‬شهردار اصفهان افزود‪:‬‬ ‫در روزهای انتهایی سال گذشته با همیاری اعضای شورای اسالمی‬ ‫شهر اصفهان و اموزش وپرورش‪ 700 ،‬تبلت به دانش اموزان نیازمند‬ ‫اهدا شد که یک حرکت بسیار خوب بود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تحقق برنامه فرهنگی شهروندی با همکاری‬ ‫شهرداران مناطق و معاونت های فرهنگی‬ ‫در ادامه‪ ،‬محمد عیدی با اشاره به اینکه برنامه فرهنگی شهروندی‬ ‫در عرصه های زیست پذیر بودن شهر‪ ،‬انسان محوری که به حیات‬ ‫محوری تبدیل شد و معناگرایی تدوین شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫راستا رویکردهای متفاوتی را ارائه دادیم و در ابتدا سعی داشتیم یک‬ ‫فرهنگ انسان مدارانه داشته باشیم و البته مراسم مختلفی نیز در شهر‬ ‫برگزار کردیم زیرا همان طور که ما شهر را می سازیم شهر نیز ما را‬ ‫می سازد‪ .‬او با بیان اینکه می توان با استفاده از نگاه های جامعه شناسی‬ ‫مناطق و محالت‪ ،‬پیوندهایی فرهنگی را در نظر بگیریم تا هویت‬ ‫شهر را تشکیل دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬باید با فرایند حیات محور پیش برویم‬ ‫که این مهم نیز به دستور شهردار موردتوجه قرار گرفته است و در‬ ‫این راستا زیرساخت ها را فراهم کرده ایم‪ .‬رئیس سازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد‪ :‬برگزاری چنین‬ ‫برنامه هایی باعث می شود که فرهنگ شهروندی باالتر رود و به طور‬ ‫حتم این موضوع نتیجه خوبی بر جامعه و شهر خواهد داشت‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬برای تحقق برنامه فرهنگی شهروندی‪ ،‬شهرداران مناطق در‬ ‫کنار دیگر معاونت ها قرار گرفته اند و توانسته اند اکنون این نمایشگاه‬ ‫را تشکیل دهند که اقدامات بسیار خوبی را نیز در این زمینه شاهد‬ ‫هستیم‪ .‬عیدی اضافه کرد‪ :‬خالقیت های فرهنگی با فراهم کردن‬ ‫فضای گفت وگو ایجاد می شود‪.‬‬ ‫نماینده اصفهان در مجلس‪:‬‬ ‫پشت پرده غربالگری دوران بارداری مافیای اقتصادی داشت‬ ‫بهگفتهنمایندهاصفهاندرمجلساقتصادعجیب وغریب‬ ‫و گردش مالی چند هزارمیلیاردی پشت غربالگری دوران‬ ‫بارداری شــکل گرفته بود و همچنین خرید لوازم موردنیاز‬ ‫غربالگری انحصاری بود کــه باعث ایجاد مافیا برای این‬ ‫قضیهمی شد‪.‬‬ ‫به گزارش تســنیم‪ ،‬طرح جوانی جمعیــت و خانواده‬ ‫به تازگی برای رفع ایرادات از شــورای نگهبان به مجلس‬ ‫شده اما یکی از مواردی که بیشتر موردتوجه جامعه‬ ‫فرستاده ‬ ‫پزشــکی و منتقدان این طرح قرار گرفته اســت‪ ،‬ماده‪53‬‬ ‫مربوط به غربالگری دوران بارداری است‪ .‬نماینده اصفهان‬ ‫در مجلس شورای اسالمی با اشاره به درصد باالی انجام‬ ‫غربالگری در ایران اظهارداشت‪ :‬طبق مطالعات ما و بررسی‬ ‫گزارش های‪ ،‬غربالگری که امری اختیاری اطالق می شد‬ ‫در ایران به اندازه ‪94‬درصد صورت گرفته است درحالیکه در‬ ‫کشورهای پیشرفته دنیا حدود ‪30‬درصد غربالگری انجام‬ ‫می شود و ما متعجب شدیم که دلیل این درصد باال چیست‪،‬‬ ‫در این رابطه با متخصصان مشورت کرده و متوجه شدیم‬ ‫که اگر فرزندی در سن نوجوانی ادعای معلولیت کرده و دیر‬ ‫مراجعه کنــد‪ ،‬می تواند از متخصصی که او را به دنیا اورده‬ ‫شکایت کند و تمامی هزینه های درمانی و دیه به عهده ان‬ ‫پزشک متخصص خواهد بود چراکه بیمه قبول نمی کند‪.‬‬ ‫امیرحسین بانکی پور ادامه داد‪ :‬این امر باعث ایجاد ترس و‬ ‫واهمه ای در کادر پزشکی شده است که حتی مواردی که‬ ‫ضرورتی برای انجام غربالگری ندارند‪ ،‬سنشان باال نیست و‬ ‫نتیجه غربالگری اول در ِرنجی قرار ندارد که نیازمند انجام‬ ‫مراحل بعدی باشــد‪ ،‬به علت فرار از خطری که ان ها را در‬ ‫اینده تهدید می کند مجبور می شــوند به انجام غربالگری‬ ‫تاکید کنند‪ .‬او در ارتباط با درخواست پزشکان متخصص‬ ‫برای ایجاد مــاده‪ 53‬طرح جوانی جمعیت بیان کرد‪ :‬ما به‬ ‫خاطر درخواست های زیادی که از جانب متخصصان مطرح‬ ‫شــد‪ ،‬در ماده ‪ 53‬ذکر کردیم که غربالگری اختیاری مجاز‬ ‫است اما باید با اســتانداردهای علمی‪ ،‬تحت نظر پزشک‬ ‫متخصص و طبق پروتکل های وزارت بهداشت انجام شود‬ ‫و در غیر این صورت غیرمجاز اســت‪ ،‬در تبصره‪ 3‬صراحتا‬ ‫ذکر کردیم برای انجام نظارت بر غربالگری باید در سامانه ها‬ ‫درج بشود که پزشک در اینده متهم نشود‪ .‬رئیس کمیسیون‬ ‫مشترک رســیدگی به این طرح افزود‪ :‬طبق اعالم وزارت‬ ‫بهداشــت از هر یک هزار بچه که به دنیا می اید یک بچه‬ ‫سندرم داون هست یعنی به احتمال ‪99/93‬درصد بچه سالم‬ ‫است اما به خاطر ان درصد اندک این غربالگری را صورت‬ ‫می دهند و ما با ان مشکلی نداریم فقط برای نظارت بهتر‬ ‫بر این قضیه‪ ،‬قانونی در ایــن زمینه مصوب کردیم‪ .‬او در‬ ‫رابطه با انجام غربالگری غیرضروری در بین مادران روستا‬ ‫بیان کرد‪ :‬دومین موردی که باعث ترس و واهمه شده بود‪،‬‬ ‫بهورزها بودند که در مناطق روستایی و کوچک برای انجام‬ ‫غربالگری مادران بازاریابی می کردند یعنی مادران را برای‬ ‫انجام این امر به شهر می فرستادند و اقتصاد عجیب وغریب‬ ‫و گردش مالی چند هزارمیلیاردی پشت این قضیه شکل‬ ‫گرفته بــود و همچنین خرید لــوازم موردنیاز غربالگری‬ ‫انحصاری بود که باعث ایجاد مافیا برای این قضیه می شد‪.‬‬ ‫بانکی پور ادامه داد‪ :‬بااینکه در پروتکل‪ 99‬وزارت بهداشت‬ ‫خیلی از مواردی که ما دنبال می کردیم‪ ،‬پیگیری می شد اما‬ ‫به خاطر مافیا و تجارت اجرایی نمی شد و در گزارش های‬ ‫وزارت بهداشت این غیراستاندارد بودن و عدم زیرساخت های‬ ‫موجود یکی از مشکالت اصلی این کار بود‪ .‬او در رابطه با‬ ‫انجام غیراستاندارد و هزینه بر ازمایش های ان ای پی گفت‪:‬‬ ‫طبق تحقیقات ما این ازمایش هزینه های باالیی داشــته‬ ‫و نتیجه تشخیص ان به هیچ وجه قطعی نیست از طرفی‬ ‫نتایــج این ازمایش تا چند ماه پیــش به خارج می رفت و‬ ‫بررسی می شد و همین امر باعث ایجاد حساسیت پزشکان‬ ‫متخصص‪ ،‬سازمان بازرسی و نیروهای امنیتی شده بود البته‬ ‫ادعای فعلی افراد این است که همه ازمایش ها در داخل از‬ ‫کشور انجام می شود اما یک تجارت انحصاری پشت این‬ ‫ازمایش های خوابیده بود‪ .‬نماینده مردم اصفهان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬این تجارت تحمیل هزینه‬ ‫سنگینی روی مردم داشت و همچنین برای اطمینان از لزوم‬ ‫سقط جنین باید نتیجه قطعی امینوسنتز مشخص شود و‬ ‫این ازمایش هم به نوعی یک ازمایش تهاجمی بود که تا‬ ‫یک درصد و با نظر برخی تا ‪ 2/5‬درصد ســقط عارضی به‬ ‫دنبال داشت یعنی برای یافتن سندرم داون از ‪ 15‬تا ‪22‬هزار‬ ‫جنین سالم از بین می رفت و کسی جوابگو نبود‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ما به علت متفاوت بودن امارها معترض نشده و اصل‬ ‫غربالگری را در طرح پذیرفتیم فقط طبق گزارش های‪ ،‬این‬ ‫امر را قانونمند کردیم و قانونمند بودن غربالگری به این بود‬ ‫که طبق استاندارهای علمی انجام شود و همه ازمایشگاه ها‬ ‫تحت نظارت قرار بگیرد تا اگر نتایج مثبت و منفی کاذب‬ ‫یک ازمایشــگاه بیش از حد استاندارد بود‪ ،‬حتی لغو مجوز‬ ‫صورت بگیرد چراکه اکنــون نظارت ها صورت نگرفته و‬ ‫به راحتی گزارش های متعددی از اعالم نتیجه کاذب و سقط‬ ‫بچه سالم دریافت کردیم‪ .‬امید است با اجرا و نظارت صحیح‬ ‫بر این طرح‪ ،‬از بین رفتن بچه های سالم کاهش یافته و کشور‬ ‫ایران از وقوع بحران احتمالی جمعیت نجات یابد‪.‬‬ ‫دانشیار علوم سیاسی مطرح کرد‬ ‫تزریق رونق به اقتصاد کشور با احیای برجام‬ ‫به اعتقاد دانشیار علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه‬ ‫اصفهان احیای برجام‪ ،‬اقتصادی پویا‪ ،‬سالم‪ ،‬کارامد و پررونق را‬ ‫برای کشور رقم می زند‪.‬‬ ‫محمدعلی بصیری به ایرنا گفت‪ :‬اگر برجام به حال اول‬ ‫قبل از خروج امریکا برگردد می تواند به ثبات در اقتصاد ایران‬ ‫و از سرگیری صادرات و واردات و برگشت ان به حالت عادی‬ ‫و به تبع ان تاثیر مثبت روی رشد اقتصادی و رونق تولید و‬ ‫افزایش قدرت خرید مردم شود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬بدون شک و‬ ‫تردید نبود تحریم و عادی شدن تجارت خارجه ایران در حوزه‬ ‫صادرات و واردات و عملیات بانکی و بیمه ای‪ ،‬وضع اقتصاد را‬ ‫به مراتب بهتر از وضعیت فعلی و سالهای گذشته خواهد کرد‪.‬‬ ‫استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه اگر برجام احیا‬ ‫شود و تعهدات طرفین بعد از خروج امریکا دوباره برگردد این‬ ‫شوک اقتصادی که به کشور در زمینه های واردات و صادرات‪،‬‬ ‫نفت‪ ،‬ارتباطات بانکی‪ ،‬حمل ونقل دریایی و صادرات فوالد و‬ ‫مواد پتروشیمی وارد شد برطرف خواهد شد‪ .‬بصیری با بیان‬ ‫اینکه اصل استراتژی مقاومت و به نوعی اقتصاد مقاومتی در‬ ‫اصول و شعارهای انقالب اسالمی ریشه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در بحث‬ ‫استقالل‪ ،‬ازادی و جمهوری اسالمی‪ ،‬ملت به دنبال این بود که‬ ‫اقتصاد مستقل پویا و تاثیرگذار در جهان اسالم‪ ،‬منطقه و دنیا‬ ‫داشته باشد و در سند چشم انداز بیست ساله هم مقرر بود که در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۴‬ایران رتبه اول توسعه اقتصادی‪ ،‬سیاسی و اجتماعی‬ ‫را در خاورمیانه پیدا کند و این جزو ارمان ها و اصول انقالب‬ ‫اسالمی است‪ .‬او هرگونه تفسیر افراطی و تفریطی و جناحی و یا‬ ‫مقطعی را برای کشور مشکل زا دانست و گفت‪ :‬برخی تصورشان‬ ‫از مقاومت این است که حداقل ارتباط را با دنیا و حداکثر تنش‬ ‫و تقابل را داشته باشیم و فقط در مرزهای داخلی با امکانات‬ ‫مسدود منابع طبیعی‪ ،‬مالی‪ ،‬سرمایه ای و انسانی بخواهیم به‬ ‫ارمان توسعه قطب اول منطقه بپردازیم و این در حالی است که‬ ‫این تفکر شکست خورده است و اقتصاد جزیره ای و محاصره ای‬ ‫در نهایت اقتصادی مانند کوبا یا کره شمالی می شود‪ .‬عضو هیات‬ ‫علمی دانشگاه اصفهان افزود‪ :‬تفکر دیگر در بحث اقتصاد‪ ،‬نقطه‬ ‫تفریط ان است به این عنوان که در اقتصاد دنیا حل شویم‬ ‫و به زیرساخت ها و منابع داخلی توجه نکنیم که این تفکر با‬ ‫ارمان ها و اصول انقالب در بحث اقتصاد در تضاد است زیرا اگر‬ ‫در اقتصاد ازاد جهان ادغام شویم بسیاری از توان و استقالل‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی ما از بین می رود‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬یک حالت بینابینی ان این است که هم ما بتوانیم‬ ‫با دنیا یک تعامل سازنده داشته باشیم و سلطه از طرف انها بر‬ ‫اقتصاد‪ ،‬سیاست و فرهنگ ما وارد نشود و هم از زیرساخت ها‬ ‫و منابع و امکانات داخلی حداکثر استفاده کنیم که یک چرخه‬ ‫منطقی در اقتصاد پیدا کنیم که نوعی از استقالل قابل دفاع و‬ ‫منطق در اقتصاد‪ ،‬سیاست و فرهنگ داشته باشیم‪ .‬به گفته او‬ ‫در این حالت بینابین می توان از ظرفیت های برون مرزی هم‬ ‫استفاده کرد و این در تفکر معتدل از استقالل و مقاومتی که در‬ ‫اصول و شعارهای انقالب بوده منطقی تر است تا ان نگاه افراطی‬ ‫و انزواگرایانه و اقتصاد جزیره ای و یا نگاه تفریطی لیبرال مسلکی‬ ‫که اقتصاد را ادغام در دنیای اقتصاد سرمایه داری کنیم‪.‬‬ ‫این تحلیلگر سیاسی افزود‪ :‬به هرحال برجام اگر بتواند احیا و‬ ‫تحریم ها برداشته شود می تواند مسیر مقاومت معمول و منطقی‬ ‫را در اقتصاد ایران که همزمان استفاده حداکثری از امکانات داخل‬ ‫و خارج از کشور و در اختیار داشتن سرمایه هایی شامل علم‪،‬‬ ‫تکنولوژی و بازارهایی که می شود جذب کرد و ایجاد رقابت هایی‬ ‫منطقی با رقبای منطقه و دنیا در حوزه اقتصاد‪ ،‬تجارت و بازرگانی‬ ‫می توانیم داشته باشیم تا به اقتصادی پویا و سالم دست یابیم‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬اصل برجام در واقع صلح امیز بودن برنامه های‬ ‫هسته ای ایران را به اثبات رساند و این از طرف اژانس که به‬ ‫دنبال راستی ازمایی بود تایید شد که همچنان ایران در چارچوب‬ ‫تعهدات صلح امیز حرکت می کند و حتی پس از خروج ترامپ از‬ ‫برجام و کاهش تعهدات برجامی‪ ،‬ایران همچنان تالش کرد تا‬ ‫در چارچوب همان تعهدات برجامی که غیرنظامی بودن برنامه ای‬ ‫اتمی ایران بود حرکت کند‪ .‬به گفته او در فرصتی که برای سه‬ ‫ماه برای بازرسان و دوربین ها گرفته شد همچنان هدف و تالش‬ ‫ایران این بود که اثبات کند برنامه اتمی در مراکز مختلف از جمله‬ ‫نطنز‪ ،‬تهران‪ ،‬قم و اراک غیرنظامی و صلح امیز و به دنبال بحث‬ ‫فنی‪ ،‬علمی و مهندسی فراورده های اتمی است‪ .‬بصیری ادامه‬ ‫داد‪ :‬این مساله در عمل این اطمینان و اعتماد را در مابقی کشورها‬ ‫از جمله همسایگان ایجاد می کند که ایران به دنبال اتم نظامی‬ ‫نیست و برنامه سازنده در اتم دارد و می توانست این قضیه موجب‬ ‫تنش زدایی با همسایگان بشود‪ .‬او یاداور شد‪ :‬کما اینکه در مدت‬ ‫سه سالی که برجام اجرا شد گشایشی در روابط یا کشورهای‬ ‫همسایه داشتیم و بعد از خروج ترامپ تنش ها شروع شد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫بودجه شهرداری اصفهان‬ ‫با سایر دستگاه های استان‬ ‫برابریمی کند‬ ‫بهگفتهرئیـسکمیسـیونپایـشونظـارتشـورایاسالمی‬ ‫شـــهر اصفهـــان‪ ،‬اعتباراتــی کــه هــر ســال شــهرداری‬ ‫اصفهــان بــرای نگهــداری شــهر و خدمــات و برنامه های‬ ‫عمرانــی و فرهنگــی هزینــه می کنــد بــا بودجــه ســایر‬ ‫دســتگاه ها در اســتان برابــری می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایمنــا‪ ،‬فتــح ا‪ ...‬معیــن در یــک برنامــه زنــده‬ ‫تلویزیونــی بــا بیــان اینکــه نهــاد شــورا از ســابقه ای‬ ‫طوالنــی‪ ،‬از زمــان پــس از مشــروطیت برخــوردار اســت‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬انجمن هــای ایالتــی و والیتــی نمونـه ای از‬ ‫قدمــت شــوراها اســت و تغییــری کــه در اســاس نامه و‬ ‫نظام نامــه ایــن انجمن هــا ایجــاد شــد مبنــای اعتــراض‬ ‫امــام (ره) و پایــه ریــز انقــاب اســامی شــد کــه ایــن‬ ‫نشــان از اهمیــت شــوراها دارد‪.‬او بــا بیــان اینکــه امــام‬ ‫خمینــی (ره) در ســال ‪ ۵۸‬بــا تاکیــد بــه شــورای انقــاب‬ ‫مبنــی بــر مشــارکت مــردم در امور خود‪ ،‬دســتور تشــکیل‬ ‫شــوراها را دادنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬نقــش شــوراها در اصــول قانــون‬ ‫اساســی تاکیــد شــده‪ ،‬تحقــق ان راه ایجاد رفاه و اســایش‬ ‫مــردم بــوده و ازانجایی کــه کشــور مــا دارای فرهنــگ و‬ ‫شــرایط اقلیمــی متفــاوت و نیازمنــد برنامه ریزی هــای‬ ‫منطقـه ای اســت‪ ،‬ایــن نهــاد دارای ارزش فراوانــی اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون پایــش و نظــارت شــورای اســامی‬ ‫شــهر اصفهــان ادامــه داد‪ :‬شــاهد رقابــت ســازنده میــان‬ ‫شــوراهای کالنشــهرهای کشــور را هســتیم کــه موجــب‬ ‫خواهــد شــد کیفیــت زندگــی مــردم ارتقــا پیــدا کند‪.‬معین‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬اعتباراتــی کــه هر ســال شــهرداری اصفهان‬ ‫بــرای نگهــداری شــهر و خدمــات و برنامه هــای عمرانــی‬ ‫و فرهنگــی هزینــه می کنــد بــا بودجــه ســایر دســتگاه ها‬ ‫در اســتان برابــری می کنــد‪.‬او خاطرشــان کــرد‪ :‬ایــن رقــم‬ ‫در ســال جــاری بــاالی ‪ ۹‬هــزار میلیــارد تومــان اســت و‬ ‫اعتبــارات مدیریــت شــهری اصفهــان از ابتــدای شــورای‬ ‫پنجــم تاکنــون دو برابــر شــده کــه ایــن دوبرابــر شــدن‬ ‫بــا مشــارکت مــردم رخ داده اســت‪.‬معین تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫اعتبــارات شــهرداری بــه زحمــت اســتحصال می شــود‬ ‫بنابرایــن ســعی شــده در جــای خــود و بــا برنامه ریــزی‬ ‫مناســب و در جهــت منافــع پرداخت کننــدگان اســتفاده و‬ ‫در ان حقــوق شــهروندی مــردم ادا شــود‪.‬او اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫حقــوق شــهروندی مــردم در یــک شــهر ســالم‪ ،‬فضــای‬ ‫ســبز مناســب‪ ،‬محیط زیســت خــوب‪ ،‬حمل ونقــل و‬ ‫اســفالت مناســب اســت کــه بایــد بــرای رعایــت کامــل‬ ‫ان دقــت فراوانــی شــود کــه شــورای شــهر بــا نظــارت‬ ‫مســتمر در ایــن زمینــه موفــق عمــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون پایــش و نظــارت شــورای اســامی‬ ‫شــهر اصفهــان تاکیــد کــرد‪ :‬رضایــت از نظافــت‪ ،‬حمــل‬ ‫پســماند و زبالــه و فضــای ســبز در اصفهــان بــاال اســت و‬ ‫ایــن رضایــت نشــان از کار صحیــح کارگــران شــهرداری‬ ‫دارد بنابرایــن در ان دســته از خدماتــی کــه بــه مــردم در‬ ‫ســطح کالنشــهر اصفهــان ارائــه می شــود بایــد همگــی‬ ‫قــدردان تــاش مســتمر کارگــران باشــیم و الزم اســت‬ ‫اصــاح دســتمزد و پوشــش بیمــه ای و نیازمندی هــای‬ ‫رفاهــی انــان نیــز توســط شــهرداری بــه نحــو مطلوبــی‬ ‫ارائــه شــود‪.‬او بــا بیــان اینکــه یکــی از اهــداف مــورد‬ ‫ادعــای شــوراها شــفافیت اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬پخــش زنــده‬ ‫جلســات علنــی شــورا‪ ،‬راه انــدازی ســامانه مصوبــات‪،‬‬ ‫کاهــش حضــور نیروی انســانی در تصمیمات محاســباتی‬ ‫قیمتــی از جملــه بدهی هــا و پرداختی هــای شــهروندان از‬ ‫ســه ســال پیــش و اطالع رســانی مناســب درخصــوص‬ ‫تخفیفــی کــه گذاشــته می شــود‪ ،‬اقداماتــی اســت کــه‬ ‫شــورای پنجــم با انجــام ان در راســتای شــفافیت حرکت‬ ‫کــرده اســت‪.‬معین بــه کمیته هــای نظارتــی شــورای‬ ‫شــهر اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬کمیته هــای نظارتــی توســط‬ ‫شــورای شــهر در مناطــق شــهری برگــزار می شــود کــه‬ ‫افــراد می تواننــد در روز مشــخص شــده بــه شــهرداری‬ ‫منطقــه مراجعــه و بــا کمــک اعضــای شــورا مشــکالت‬ ‫خــود را حــل کننــد‪.‬او افــزود‪ :‬ارتباطــات مردمــی زیــادی‬ ‫کــه اعضــای شــورای شــهر دارنــد باعــث شــده اعضــا‬ ‫همیشــه بــه روز بــوده و از انچــه در شــهر می گــذرد‬ ‫اگاهــی داشــته باشــند‪.‬رئیس کمیســیون پایــش و نظارت‬ ‫شــورای اســامی شــهر اصفهــان بــا اشــاره بــه تاکیــد‬ ‫مدیریــت شــهری بــرای حضــور همه اقشــار در جلســات‬ ‫شــورای معتمدیــن‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬حــدود ‪۳۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان در بودجه ســال ‪۱۴۰۰‬بــه عنوان بودجه مشــارکتی‬ ‫بــا مشــورت از همیــن معتمدیــن تخصیــص داده خواهــد‬ ‫شــدوی بــا اشــاره بــه چگونگــی حضــور مــردم در تدوین‬ ‫بودجــه گفــت‪ :‬براســاس مطالعــات و نظرســنجی های‬ ‫معاونــت برنامه ریــزی شــهرداری و مرکــز پژوهش هــای‬ ‫شــورای شــهر اصفهــان اولویت هــای شــهری هــر‬ ‫منطقــه مشــخص می شــود‪.‬رئیس کمیســیون پایــش‬ ‫و نظــارت شــورای اســامی شــهر اصفهــان بــا بیــان‬ ‫اینکــه یکــی از وظایــف مشــخص شــوراها تصویــب‬ ‫برنامه وبودجــه ســالیانه شــهرداری اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬از‬ ‫ابتــدای شــروع بــه کار شــوراها برنامه هــای پنــج ســاله‬ ‫بــرای شــهر اصفهــان تدویــن شــده اســت‪ .‬هیــچ اقــدام‬ ‫خدماتــی‪ ،‬عمرانــی و فرهنگــی در شــهرداری انجــام‬ ‫نمی شــود‪ ،‬مگــر اینکــه در بودجــه ســاالنه شــهر مصــوب‬ ‫شــده باشــد‪.‬معین گفــت‪ :‬بودجــه ســاالنه کــه شــهرداری‬ ‫تدویــن و بــرای شــورای اســامی شــهر ارســال می کنــد‬ ‫بــر اســاس جلســات کارشناســی‪ ،‬پیشــنهادات نخبــگان‬ ‫و اندیشــمندان و نظرســنجی های مردمــی اســت‪.‬رئیس‬ ‫کمیســیون پایــش و نظــارت شــورای اســامی شــهر‬ ‫اصفهــان تصریــح کــرد‪ :‬از زمانــی کــه تحریم هــا اعمــال‬ ‫شــده اســت ورود واگن هــای قطــار شــهری بــه کشــور‬ ‫بســیار دشــوار اســت؛ هرچنــد کــه واگن هــای از پیــش‬ ‫خریــده شــده را توانســته ایم در ماه هــای اخیــر تحویــل‬ ‫بگیر یم ‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫مرکز اموزشی مدیریت پسماند‬ ‫تا پایان ماه جاری اماده‬ ‫بهره برداری است‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از‬ ‫پیشرفت سریع پروژه ساخت نخستین مرکز هوشمند اموزش‬ ‫مدیریت پسماند در شهر اصفهان خبر داد‪.‬‬ ‫رحیم محمدی به ایمنا گفت‪ :‬در توافق صورت گرفته‬ ‫میان سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان و اداره کل‬ ‫اموزش وپرورش استان‪ ،‬عملیات ساخت این مرکز در موزه علوم‬ ‫و فنون اموزش وپرورش اغاز شده و هم اکنون مراحل عمرانی‬ ‫و نرم افزاری ان موازی با هم پیش می رود‪.‬‬ ‫او در مورد برنامه ریزی های صورت گرفته برای احداث‬ ‫این پروژه‪ ،‬افزود‪ :‬ساخت این مرکز در فضایی به مساحت‬ ‫‪ ۱۷۰‬مترمربع اغاز شده و دارای محیطی چندبخشی برای‬ ‫اموزش های پیوسته و فرایند محور مدیریت پسماند در قالب‬ ‫ابزارها و روش های متنوع است‪ .‬مدیرعامل سازمان مدیریت‬ ‫پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به تکنیک های اموزشی‬ ‫این مرکز تصریح کرد‪ :‬در مرکز هوشمند اموزش های مدیریت‬ ‫پسماند‪ ،‬بازدیدکنندگان از مبدا ورودی در قالب سینمای‬ ‫چندبعدی درکی ملموس از وضعیت محیط زیست و مدیریت‬ ‫پسماند به دست می اورند و پس از عبور از تونلی که برش هایی‬ ‫از اطالعات کلیدی مربوط به مدیریت پسماند را در اختیار انها‬ ‫قرار می دهد وارد فضای اموزشی‪ -‬نمایشی می شوند که در‬ ‫قالب تئاتر‪ ،‬تکنیک کروماکی و دیگر تکنیک های نمایشی‬ ‫مباحث اموزشی را به انها منتقل می کند‪ .‬او در خصوص‬ ‫محتوای اموزشی ارائه شده در این مرکز اموزشی اظهار کرد‪:‬‬ ‫هرم استراتژیک مدیریت پسماند‪ ،‬اصلی ترین الگوی اموزشی‬ ‫برای استخراج محتواها بوده و بر این اساس اجتناب از تولید‬ ‫پسماند‪ ،‬کاهش‪ ،‬بازمصرف و بازیافت پسماندها در ادامه مورد‬ ‫تاکید قرار می گیرد تا بازدیدکنندگان در یک فرایند اموزشی‬ ‫بتوانند این مباحث را به درستی دریافت کرده و با تجربه ای‬ ‫نزدیک به واقعیت در محیط اموزشی جذاب‪ ،‬نگرش ها و‬ ‫باورهای خود را تغییر دهند‪ .‬محمدی در مورد زمان بندی اجرای‬ ‫این پروژه گفت‪ :‬پیش بینی شده بتوانیم تا پایان اردیبهشت ماه‬ ‫فاز عمرانی پروژه و ساخت محتواها را به پایان برسانیم و در‬ ‫ادامه با استقرار سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری در این‬ ‫محیط اموزشی و مهیا شدن شرایط‪ ،‬پذیرای بازدیدکنندگان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫نیاز اصفهان به ‪ ۳‬دستگاه‬ ‫اورژانس هوایی‬ ‫به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ضروری است‬ ‫که سه دستگاه اورژانس هوایی برای استان اصفهان با توجه به‬ ‫موقعیت ویژه ای که دارد‪ ،‬تامین شود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬طاهره‬ ‫چنگیز در حاشیه ائین افتتاح دو پروژه اورژانس استان اصفهان‬ ‫با اشاره به فعالیت ‪ ۱۶۰‬پایگاه اورژانس شهری و جاده ای در‬ ‫استان اصفهان اظهار داشت‪ :‬این استان معین استان تهران نیز‬ ‫هست و باید به توسعه تجهیزات در این استان بیش از گذشته‬ ‫توجه شود‪ .‬او با بیان اینکه استان اصفهان حتی یک بالگرد‬ ‫اختصاصی اورژانس هم ندارد‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬تنها یک بالگرد‬ ‫هوانیروز در عملیات هوایی به اورژانس استان کمک می کند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه استان‬ ‫اصفهان با این حجم ارائه خدمات نیازمند سه دستگاه بالگرد‬ ‫اورژانس است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬باید توجه داشت که وجود صنایع‬ ‫هسته ای و استراتژیک در استان اصفهان اهمیت وجود اورژانس‬ ‫هوایی به اندازه کافی را دو چندان کرده است‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫برای استان ها و مجموعه هایی که وظیفه معین بودن را دارند‬ ‫و چهارراه مواصالتی است در زمینه تجهیزات اورژانس توجه‬ ‫شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬دانشگاه ها بضاعت کمتری برای حمایت از‬ ‫پرسنل دارند و وزارت بهداشت باید در این زمینه توجه بیشتری‬ ‫به کادر اورژانس داشته باشد‪ .‬چنگیز با بیان اینکه مرکز مدیریت‬ ‫اورژانس اصفهان با سه هزار و ‪ ۸۰۰‬مترمربع مساحت در پنج‬ ‫طبقه بهره برداری شده است‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬می توان گفت این‬ ‫مرکز تنها ساختمان استاندارد اورژانس استان اصفهان است‪.‬‬ ‫اصفهان میزبان برخط مسابقه‬ ‫کشوری والعصر شد‬ ‫به گفته مدیر بنیاد مهدویت و اینده پژوهی استان اصفهان‪،‬‬ ‫ت المهدی به صورت مختلف در کانال های مجازی‬ ‫انتشار ایا ‬ ‫بنیاد مهدویت و روزبرگ شیعه به صورت اختصاصی از ابتدای‬ ‫ماه رمضان اغاز شده و سواالت مسابقه نیز از بیستم ماه رمضان‬ ‫قرار داده خواهد شد‪.‬حجت االسالم مهدی نیلی پور در رابطه‬ ‫با فلسفه برگزاری مسابقه والعصر به تسنیم گفت‪ :‬ماه مبارک‬ ‫رمضان بهار قران بوده و طبق روایات‪ ،‬در این ماه بیشترین ثواب‬ ‫برای خواندن و احیای قران اعم از قران صامت و ناطق هست و‬ ‫همچنین روح که بزرگ مالئکه هست طبق ایه «تنزل المالئکه‬ ‫والروح» در شب های قدر بر حجت الهی یعنی قران ناطق‬ ‫نازل می شود و درنتیجه این ماه متعلق به حجت حی الهی‬ ‫است؛ بنابراین می توان بهترین راه استفاده حداکثری از این ماه‬ ‫پرفضیلت را افزایش شناخت نسبت به حضرت مهدی(عج) از‬ ‫دیدگاه قران دانست یعنی ایاتی که بر اساس روایات تفسیری‬ ‫و تبیینی اهل بیت(ع) در رابطه با حضرت مهدی(عج) یا ناظر بر‬ ‫مباحث مهدویت هستند و این ایات را ایات المهدی نامیده اند‪.‬‬ ‫مدیر بنیاد مهدویت و اینده پژوهی استان اصفهان با اشاره به‬ ‫برگزاری این مسابقه جهت بهره مند شدن از ایات المهدی‬ ‫بیان کرد‪ :‬در این راستا بنیاد مهدویت و اینده پژوهی اصفهان‬ ‫با همکاری ده موسسه فرهنگی استان اصفهان تصمیم گرفتند‬ ‫که در ماه مبارک رمضان هر روز تصویر و نکات تربیتی پیرامون‬ ‫یکی از ایات المهدی را در شبکه های مجازی در کشور پخش‬ ‫کرده و مسابقه ای از این ایات برگزار کنند‪ .‬او افزود‪ :‬انتشار‬ ‫ایات المهدی به صورت متنی‪ ،‬صوتی و تصویری در کانال های‬ ‫مجازی بنیاد مهدویت و روزبرگ شیعه به صورت اختصاصی از‬ ‫ابتدای ماه مبارک رمضان اغاز شده و سواالت مسابقه از بیستم‬ ‫ماه مبارک رمضان در این ‪2‬منبع مجازی قرار داده می شود‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 09‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4059‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شهرداری اصفهان از ظرفیت کانون وکال در صیانت از حقوق شهروندی بهر ه گرفت‬ ‫راه اندازی خانه حقوق شهروندی در اصفهان‬ ‫«فلسفه به ما کمک می کند تا نگاهی واضح تر به جامعه‬ ‫و زندگی داشته باشیم‪ ،‬بنابراین باید از طریق اشنایی با تاریخ‬ ‫و فلسفه با حقایق زندگی اگاه شویم و با احساس مسئولیت از‬ ‫حاشیه به متن بیاییم‪».‬‬ ‫روز گذشته شهردار اصفهان در ویژه برنامه هفته معلم که‬ ‫توسط انجمن علمی حقوق دانشگاه اصفهان به صورت الیو‬ ‫اینستاگرامی برگزار شد‪ ،‬ضمن بیان این مطلب با تبریک هفته‬ ‫فرهنگی اصفهان اظهار کرد‪ :‬سوم تا نهم اردیبهشت ماه به نام‬ ‫«هفته فرهنگی اصفهان» نام گذاری شده است که در این هفته‬ ‫ویژه برنامه های متنوع فرهنگی تقدیم شهروندان خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬قدرت ا‪ ...‬نوروزی تصریح کرد‪ :‬در سال های‬ ‫گذشته برنامه های متعددی به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان‬ ‫برگزار می شد‪ ،‬اما در سال جاری با توجه به شرایط کرونایی‬ ‫برنامه ها به صورت مجازی برگزار می شود و برخی از انها‬ ‫می تواند مورداستفاده جوانان قرار گیرد‪ .‬شهردار اصفهان در ادامه‬ ‫با اشاره به رونمایی از چهار بسته اموزشی با موضوع «سواد‬ ‫رسانه ای»‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این بسته های اموزشی به افراد‬ ‫می اموزد که از فضای رسانه ای چگونه استفاده شده و حقوق‬ ‫دیگران رعایت شود و برای ارتقای دانش و فرهنگ جامعه چه‬ ‫اقداماتی می توان انجام داد‪ .‬او با بیان اینکه ارتباط شهرداری‬ ‫با کانون وکال برای رفع بسیاری از مسائل همیشه برقرار بوده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬شهرداری اقدام به راه اندازی خانه حقوق شهروندی‬ ‫کرده و تفاهم نامه مشترکی با وزارت دادگستری امضا شده تا‬ ‫از این مکان استفاده کرده و برنامه های اموزشی‪ ،‬سمینارها و‬ ‫گفت وگوها را برگزار کنیم‪ .‬نوروزی با تاکید بر اینکه باید ساز‬ ‫و کارهای الزم فراهم شود تا وکال از امکانات شهری استفاده‬ ‫کافی را ببرند‪ ،‬گفت‪ :‬با کانون وکال در ارتباط با حقوق شهروندی‬ ‫و اشنایی شهروندان با حقوق و وظایف خود تعامل خوبی برقرار‬ ‫شده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬شاید شهروندان از نظر تورم و گرانی و‬ ‫برخی دیگر از مسائل ناراحتی هایی داشته باشند‪ ،‬اما در حال حاضر‬ ‫وضعیت شهری در شرایط خوبی قرار دارد‪ .‬شهردار اصفهان با‬ ‫اشاره به حضور خود به عنوان نماینده شهرداران کالنشهرهای‬ ‫ایران در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬شهرداری اصفهان در صدمین نشست مجمع شهرداران‬ ‫کالنشهرهای ایران به عنوان نماینده شهرداران کالنشهرها در‬ ‫شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی انتخاب شد‪ .‬او با اشاره‬ ‫به بودجه شهرداری‪ ،‬گفت‪ :‬بودجه شهرداری از دو هزار و ‪۷۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان در ابتدای فعالیت این دوره مدیریت شهری به‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده و وضعیت‬ ‫تحقق بودجه نیز در سال های گذشته نسبت به سایر کالنشهرها‬ ‫بسیار خوب بوده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پیشرفت پروژه های عمرانی در شهر‬ ‫نوروزی با اشاره به تکمیل خط یک متروی اصفهان در‬ ‫مدت چهار ماه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شهرداری در ابتدای فعالیت این دوره‬ ‫مدیریت شهری کار چهارساله را چهار ماهه انجام داد و خط یک‬ ‫مترو را تکمیل کرد‪ ،‬همچنین تعداد مسافران مترو با سرعت رو‬ ‫به افزایش گذاشت به طوری که اسفندماه سال ‪ ۹۸‬تعداد مسافران‬ ‫به ‪ ۱۲۰‬هزار مسافر در روز رسید‪ ،‬اما شیوع کرونا شرایط را تغییر‬ ‫داد‪ .‬او اغاز عملیات اجرایی خط دوم مترو و حلقه حفاظتی شهر‬ ‫را دیگر اقدام مهم شهرداری در این دوره مدیریت شهری عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬شهرداری ‪ ۱۳۰‬میلیارد تومان برای ازادسازی و‬ ‫احداث سالن اجتماعات گلستان شهدا هزینه کرد و این پروژه را‬ ‫به بهره برداری رساند‪ .‬شهردار اصفهان با بیان اینکه پروژه بزرگ‬ ‫مرکز همایش های بین المللی اصفهان پس از پرداخت بدهی ها‬ ‫و صرف هزینه ای نزدیک به هزار میلیارد تومان در استانه‬ ‫بهره برداری قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان‬ ‫با هزینه ‪ ۱۳۰‬میلیارد تومان احداث شد؛ همچنین شهرداری‬ ‫اصفهان مجموعه پل ها و تقاطع غیر هم سطح شهید سلیمانی‬ ‫را با شیوه ای خاص و ویژه احداث کرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تقویت ارتباط با خواهرخوانده ها‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬شهرداری با توجه به دیپلماسی شهری‬ ‫پلی برای برقراری ارتباط با دنیا ساخت‪ ،‬وقتی موضوع برجام‬ ‫مطرح شده بود در پاریس سخنرانی داشتم در شهر کراکوف‬ ‫لهستان برای ‪ ۲۵۰‬شهردار در یک مجموعه سخنرانی کرده و‬ ‫به معرفی اصفهان پرداختم‪ ،‬همچنین در مسکو و چین نیز در‬ ‫برنامه های مختلف سخنرانی داشتم‪ ،‬برنامه ها به خوبی پیش‬ ‫می رفت تا اینکه شرایط کرونایی حادث شد‪ ،‬اما این تهدید را‬ ‫به فرصت تبدیل کردیم‪ .‬نوروزی با اشاره به انجام مذاکرات‬ ‫شهرداری اصفهان با چین‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬مالزی‪ ،‬ازبکستان‪،‬‬ ‫اذربایجان و سایر کشورها و شهرهای خواهرخوانده اصفهان‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هر هفته روزهای چهارشنبه گفت وگوهای انالین‬ ‫تصویری با شهرداران شهرهای خواهرخوانده یا سفرای ایران‬ ‫در کشورهای مختلف را به منظور تبادل تجربیات و هم افزایی‬ ‫برگزار می کنیم‪ .‬او با بیان اینکه شهرداری اصفهان به صورت‬ ‫مجازی در نمایشگاه بین المللی چین شرکت کرد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در هفته های اخیر دیدار تصویری انالین بین شهردار‬ ‫اصفهان با شهرداران شهرهای کوانگ جو (کره جنوبی) و سمرقند‬ ‫(ازبکستان) برگزار شد که دستاوردهای خوبی داشت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ورود فناوری های نوین در اتوبوسرانی‬ ‫شهردار اصفهان با ابراز خرسندی از راه اندازی سامانه های‬ ‫هوشمند ‪ AVL‬و ‪ AFC‬در اتوبوسرانی اصفهان برای‬ ‫نخستین بار در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬با راه اندازی سامانه های هوشمند‪،‬‬ ‫فناوری های نوین وارد اتوبوسرانی شد که پیرو ان مدیریت و‬ ‫نظارت بر فعالیت اتوبوسرانی برای مدیران و سهولت استفاده‬ ‫برای شهروندان فراهم شده است‪ .‬او با بیان اینکه امروز‬ ‫زمان و مکان فشرده و معنای حاکمیت ها متفاوت شده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امروزه فضای مجازی جهان را کوچک کرده‬ ‫و دیگر رسانه های سنتی معنا و مفهوم ندارد‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫زیرساخت ها فراهم شود تا از سرعت فناوری های روز دنیا‬ ‫عقب نمانیم؛ همه باید درد و احساس مردم را درک کنیم و‬ ‫این درک قطعا در جهان سوم وجود دارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬باید‬ ‫چشم اندازی از تاریخ بشریت داشته باشیم و به این چشم انداز‬ ‫هویت ببخشیم؛ برای تحقق این هدف باید از تاریخ معاصر‬ ‫جهان و جامعه خودمان مطلع باشیم و از سرنوشت انسان های‬ ‫تاریخ ساز اگاه باشیم‪ .‬شهردار اصفهان تصریح کرد‪ :‬فلسفه‬ ‫به ما کمک می کند تا نگاهی واضح تر به جامعه و زندگی‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬بنابراین باید از طریق اشنایی با تاریخ و فلسفه‬ ‫با حقایق زندگی اگاه شویم و با احساس مسئولیت از حاشیه‬ ‫به متن بیاییم زیرا اگر احساس مسئولیت نکنیم و برای امروز‬ ‫جامعه فکر نکنیم و به میدان نیاییم‪ ،‬به ماموریت های اصلی‬ ‫خود عمل نکرده ایم‪.‬‬ ‫درخشش دانشگاه نجف اباد در هشتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه ازاد‬ ‫واحد نجف اباد اصفهان ‪ ۹‬عنوان برتر و واحد خوراسگان ‪ ۳‬عنوان و واحد خمینی شهر یک عنوان برتر کسب کردند‬ ‫گروه اصفهان| برگزیدگان هشتمین جشنواره علمی‪،‬‬ ‫پژوهشی و فناوری فرهیختگان دانشگاه ازاد اسالمی معرفی‬ ‫و از انها تجلیل به عمل امد‪ .‬در میان برگزیدگان‪ ،‬محققانی‬ ‫از واحدهای نجف اباد‪ ،‬اصفهان و خمینی شهر انتخاب شدند‪.‬‬ ‫در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره علمی‪ ،‬پژوهشی و‬ ‫فناوری فرهیختگان دانشــگاه ازاد اسالمی که همزمان با‬ ‫گرامیداشت چهلمین سال تاسیس دانشگاه ازاد اسالمی با‬ ‫حضور محمدمهدی طهرانچی‪ -‬رئیس دانشگاه ازاد اسالمی‪،‬‬ ‫علیرضا منادی‪ -‬رئیس کمیســیون امــوزش و تحقیقات‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬روح ا‪ ...‬دهقانی فیروزابادی‪ -‬معاون‬ ‫تحقیقات‪ ،‬فناوری و نواوری دانشــگاه ازاد اسالمی‪ ،‬معاون‬ ‫دانشگاه و پژوهشگران در ســازمان مرکزی این دانشگاه‬ ‫به صورت حضوری و مجازی برگزار شد‪ ،‬از ‪ ۷۰‬برگزیده در‬ ‫‪ ۲۷‬محور تقدیر به عمل امد‪ .‬اســتان های تهران‪ ،‬اصفهان‬ ‫و اذربایجان شرقی به ترتیب بیشــترین برگزیدگان را به‬ ‫خود اختصاص داده اند‪ .‬این جشــنواره به منظور شناسایی‬ ‫و تشــویق برگزیدگان این دانشگاه در زمینه های مختلف‬ ‫علمی‪ ،‬پژوهشــی و فناوری و در راستای توجه به مسائل‬ ‫پژوهش محور و دانشگاه نســل سوم به صورت سراسری‬ ‫و ملی برگزار می شــود و از محورهای جشنواره می توان به‬ ‫پژوهشــگر برتر‪ ،‬مقاله‪ ،‬کتاب تالیف‪ ،‬کتاب ترجمه‪ ،‬کتاب‬ ‫ناشر بین المللی‪ ،‬ثبت اختراع داخلی‪ ،‬ثبت اختراع بین المللی‪،‬‬ ‫پایان نامه‪ ،‬رساله دکتری‪ ،‬کارشناس پژوهش و فناوری برتر‪،‬‬ ‫فناور برتر‪ ،‬کارافرین برتر‪ ،‬مرکز رشد برتر‪ ،‬شرکت دانش بنیان‬ ‫برتر‪ ،‬ازمایشگاه برتر‪ ،‬انجمن علمی‪ ،‬ادبی و هنری‪ ،‬معاون‬ ‫پژوهش و فنــاوری یا علمی‪ ،‬واحد دانشــگاهی در حوزه‬ ‫پژوهش و فناوری‪ ،‬کرســی نظریه پــردازی‪ ،‬نواوری و نقد‬ ‫برتر‪ ،‬کرســی ترویجی برتر‪ ،‬مرکز تحقیقات‪ ،‬مدرسه سما‪،‬‬ ‫اموزشکده‪ ،‬باشگاه پژوهشــگران جوان و نخبگان‪ ،‬عضو‬ ‫برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان‪ ،‬مجالت فارسی‪،‬‬ ‫مجله غیرفارسی و سرای نواوری اشاره کرد‪ .‬واحد نجف اباد‬ ‫اصفهان با کسب ‪ ۹‬عنوان برتر و واحد اصفهان (خوراسگان)‬ ‫با کسب ‪ ۳‬عنوان و واحد خمینی شهر با یک عنوان برتر در‬ ‫این دوره از جشنواره خوش درخشیدند‪.‬‬ ‫امیررضا نقش‪ ،‬رئیس دانشگاه ازاد اسالمی واحد نجف اباد‬ ‫به عنوان واحد ویژه برتر کشور انتخاب شد و الهام ناظمی‬ ‫در بخش مرکز تحقیقاتی برتر‪ ،‬پیام سرائیان در بخش طرح‬ ‫پژوهشــی برون دانشگاهی‪ ،‬مریم مقیمیان و همکاران در‬ ‫بخــش کتاب (تالیف) در گروه علوم پزشــکی‪ ،‬رحمت اله‬ ‫شریعتی در بخش کتاب (ترجمه) گروه علوم انسانی‪ ،‬حسین‬ ‫پورقاسم‪ ،‬مرتضی بهرامی و علیرضا مردانی و همکاران در‬ ‫بخش اختراع بین المللی و علیرضا مردانی در بخش پایان نامه‬ ‫کارشناسی ارشــد‪ ۹ ،‬عنوان برگزیده واحد نجف اباد در این‬ ‫دوره بودند‪ .‬از واحد اصفهان (خوراســگان) نیز پیام نجفی‪-‬‬ ‫رئیس واحد در بخش واحد دانشگاهی برتر به عنوان واحد‬ ‫برتر در حوزه فناوری‪ ،‬محسن گل پرور در بخش کتاب در‬ ‫حوزه تالیف‪-‬گروه علوم انسانی و کامران صفوی‪ ،‬در بخش‬ ‫برترین های سرای نواوری با عنوان گیاهان دارویی انتخاب‬ ‫شدند‪ .‬همچنین داوود طغرایی از گروه فنی و مهندسی واحد‬ ‫خمینی شهر در بخش پژوهشگران برتر معرفی شد‪.‬‬ ‫مدیر گروه بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت استان اصفهان‪:‬‬ ‫شاغالن صنایع کمترین اسیب را در همه گیری کرونا دیدند‬ ‫مدیر گروه بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت استان اصفهان‬ ‫با بیان اینکه در همه گیری کرونا با توجه به زیرساخت ها و‬ ‫نیروهای کارشناس در سطح صنایع استان‪ ،‬نه تنها صنایع تعطیل‬ ‫نشدند‪ ،‬بلکه حتی توسعه نیز داشتند‪ ،‬گفت‪ :‬کنترل های خوبی در‬ ‫سطح صنایع در راستای رعایت شیوه نامه های بهداشتی اجرا و‬ ‫باعث شد کمترین اسیب را در شاغالن صنایع استان داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫روز گذشته مجید مشایخ به مناسبت ‪ ۸‬اردیبهشت (‪۲۸‬‬ ‫اوریل) روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای‪ ،‬به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫پیش بینی‪ ،‬اماده سازی و پاسخگویی به بحران‪ ،‬هم اکنون برای‬ ‫افزایش تاب اوری در نظام های ایمنی و بهداشت حرفه ای‬ ‫سرمایه گذاری کنیم به عنوان شعار امسال روز جهانی ایمنی‬ ‫و بهداشت حرفه ای انتخاب شده است‪ .‬او از پیش بینی برنامه‬ ‫بزرگداشتی برای کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه ای صنایع‬ ‫در اصفهان خبر داد و گفت‪ :‬این برنامه به منظور پیشگیری از‬ ‫تداخل با برنامه های ملی روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای‪،‬‬ ‫روز پنجشنبه ‪ ۹‬اردیبهشت ماه شده در اصفهان به صورت‬ ‫وبینار برگزار می شود‪ .‬اطالع رسانی برای شرکت در این وبینار‬ ‫به صنایع و کارشناسان بهداشت حرفه ای شبکه های بهداشت‬ ‫و درمان استان صورت گرفته و عالقه مندان می توانند از‬ ‫ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۱‬صبح در این وبینار شرکت کنند‪ .‬مدیر گروه‬ ‫بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت استان اصفهان افزود‪ :‬رئیس‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‪ ،‬رئیس مرکز بهداشت استان‪،‬‬ ‫مدیر گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی استان و بنده به عنوان مدیر گروه بهداشت حرفه ای‬ ‫مرکز بهداشت استان در این وبینار از کارشناسانی که نزدیک‬ ‫به ‪ ۱۴‬ماه است در زمینه کنترل همه گیری کرونا در صنایع‬ ‫استان خدمت می کنند و در کنار ان خدمات ایمنی و بهداشت‬ ‫حرفه ای را نیز ارائه داده اند تقدیر خواهیم کرد‪ .‬او با اشاره به‬ ‫اینکه نزدیک به ‪ ۷۰۰‬کارشناس بهداشت‬ ‫حرفه ای در صنایع استان داریم‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫کارشناسان در تمام صنایع دارای ‪ ۲۵‬کارگر‬ ‫به باال مشغول فعالیت هستند‪ .‬عالوه بر‬ ‫انها کارشناسان همکار دیگری نیز داریم از‬ ‫جمله پزشکانی که در حوزه طب کار فعالیت‬ ‫می کنند و کارشناسان ایمنی و کارشناسان‬ ‫درمان همچون پرستاران‪ .‬در مجموع بر‬ ‫اساس اخرین امار‪ ،‬نزدیک به هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫نفر پرسنل ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست‬ ‫در صنایع استان فعالیت می کنند‪ .‬مشایخ در‬ ‫مورد تغییراتی که فعالیت کارشناسان بهداشت‬ ‫حرفه ای در دوران همه گیری کرونا داشته‬ ‫نیز گفت‪ :‬با توجه به اینکه کرونا یک بحران‬ ‫جهانی است که بسیاری از مسائل را تحت‬ ‫تاثیر قرار داد‪ ،‬برنامه های صنایع را نیز به سمت وسوی پیشگیری‬ ‫از کرونا برد‪ .‬خوشبختانه در این دوران با توجه به زیرساخت ها و‬ ‫نیروهای کارشناس در سطح صنایع استان‪ ،‬نه تنها صنایع تعطیل‬ ‫نشدند‪ ،‬بلکه حتی توسعه نیز داشتند و همین امر کمک زیادی‬ ‫به اقتصاد استان و کشور کرد‪ .‬در کنار ان کنترل های خوبی در‬ ‫سطح صنایع در راستای رعایت شیوه نامه های بهداشتی اجرا و‬ ‫باعث شد در همه گیری کرونا کمترین اسیب را در شاغالن‬ ‫صنایع استان داشته باشیم‪ .‬او همچنین با بیان اینکه در این‬ ‫دوران حمایت های خیلی خوبی از کارشناسان بهداشت حرفه ای‬ ‫به عمل امد‪ ،‬گفت‪ :‬جای قدردانی از کارفرمایان صنایع دارد‬ ‫که با وجود مشکالت اقتصادی سنگ تمام گذاشتند و کمک‬ ‫کردند این بحران کنترل شود‪ .‬مدیر گروه بهداشت حرفه ای‬ ‫مرکز بهداشت استان اصفهان به جذب نزدیک به ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫کارشناسان بهداشت حرفه ای در صنایع باالی ‪ ۲۵‬نفر در استان‬ ‫اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬بااین وجود هنوز ظرفیت به کارگیری این‬ ‫کارشناسان وجود دارد و صنایع می توانند از خدمات کارشناسان‬ ‫بیشتر استفاده کنند‪ .‬او با اشاره به اینکه تمام صحبت ها مطرح‬ ‫شده معطوف به صنایع و کارگاه های دارای ‪ ۲۵‬کارگر به‬ ‫باال بود‪ ،‬گفت‪ :‬در کارگاه های زیر‬ ‫‪ ۲۵‬نفر خودکنترلی‪ ،‬خود اظهاری‬ ‫و نظارت های درون سازمانی انجام‬ ‫نمی شود‪ ،‬چراکه در قانون پیش بینی‬ ‫نشده‪ ،‬درحالی که نیاز به قانون گذاری‬ ‫در این زمینه داریم تا این واحدهای‬ ‫کوچک نه به شکل انفرادی بلکه‬ ‫به شکل گروهی و صنفی دارای‬ ‫تشکیالت ایمنی و بهداشت حرفه ای‬ ‫باشند‪ .‬مشایخ در مورد مهمترین‬ ‫مشکالت کارشناسان بهداشت‬ ‫حرفه ای نیز اظهار کرد‪ :‬کارشناسان‬ ‫بهداشت حرفه ای با وجود همه زحماتی‬ ‫که می کشند معموال قراردادهای‬ ‫کوتاه مدت دارند و ارتباط شغلی‬ ‫دائم و ضمانت شده ای ندارد‪ ،‬همچنین دستمزدهایی که‬ ‫برای انها در نظر گرفته می شود جوابگوی حجم فعالیت های‬ ‫انها نیست که امیدواریم در این زمینه مساعدت بیشتری‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪ 3‬‬ ‫حمله سگ های ولگرد به‬ ‫شهروند شاهین شهر جان او را‬ ‫گرفت‬ ‫اصفهان امروز| حسینعلی حاجی دلیگانی با طرح سوال‬ ‫از دکتر رحمان فضلی وزیر کشور خواستار توضیح ایشان‬ ‫در خصوص عدم فعالیت ستاد کنترل جمعیت حیوانات ناقل‬ ‫بیماری به انسان است‪ .‬او در این نامه ادامه می دهد که تا چه‬ ‫زمانی مردم خبرهای ناگوار کشته و زخمی شدن هم وطنان‬ ‫عزیز بر اثر حمله سگ های ولگرد و بی صاحب را بشنوند؟‬ ‫حاجی در شرح سوال به استناد ماده ‪5‬دستورالعمل کارگروهی‬ ‫که بر اساس مفاد بند ‪ 15‬ماده ‪55‬قانون شهرداری ها‪ ،‬مربوط‬ ‫به جمع اوری حیوانات بالصاحب و دفع خطرات حیوانات‬ ‫مریض‪ ،‬مزاحم و ولگرد است تذکر داده است که این‬ ‫اقدام جز وظایف شهرداری ها است و توضیح خواسته که‬ ‫نتیجه اقدامات ستاد مرکزی و اقدامات ستادهای استانی و‬ ‫شهرستانی به چه صورت بوده است؟ حاجی در این طرح‬ ‫سوال می گوید که اگر این کارگروه به وظایف خود عمل‬ ‫کرده است چرا هنوز شاهد اتفاقات ناگوار هستیم‪ .‬گفتنی‬ ‫است؛ روز ‪ 6‬اردیبهشت ماه در زمین های بایر اطراف اتوبان‬ ‫«معلم» در نزدیک طرح مسکن مهر شاهین شهر مرد ‪۳۹‬‬ ‫ساله ای بر اثر حمله حدود هشت قالده سگ وحشی دچار‬ ‫ت شدید شد و در دم جان باخت‪.‬در این رابطه بهرام‬ ‫جراح ‬ ‫نوری رئیس روابط عمومی شهرداری شاهین شهر طی‬ ‫نامه ای در خصوص این اتفاق توضیحاتی ارائه داد است‪.‬به‬ ‫دلیل زمین های موجود اطراف شاهین شهر با کاربری های‬ ‫مختلف از جمله گاوداری‪ ،‬دامداری‪ ،‬باغ‪،‬زمین زراعی و‬ ‫داشتن سگ های نگهبان رها شده‪ ،‬شهرداری شاهین شهر‬ ‫سال هاست با این معضل مواجه است که با تمام توان و‬ ‫همت نسبت به جمع اوری سگ ها اقدام شده است و تاکنون‬ ‫مشکلی نبوده‪ ،‬ضمنا با عنایت به تجارب نیروهای خدمات‬ ‫شهری شهرداری شاهین شهر درگیر با موضوع ذکر شده‬ ‫تاکنون طی این چند سال ‪ ،‬چنین توحش و حمالتی از‬ ‫سگ های ولگرد مشاهده نشده به احتمال قوی مورد اتفاق‬ ‫افتاده از ناحیه سگ های گله و صاحب دار بوده که به دلیل‬ ‫فصل زاد و ولد و تشدید خوی وحشی گری در صورت‬ ‫کوچکترین تحریک یا تعرض به حریم انها چنین حمالت و‬ ‫مشکالتی بوجود می اورند‪.‬در خصوص اتفاق ناگوار رخ داده‬ ‫مجموعه شهرداری شاهین شهر بسیار متاسف و ناراحت و‬ ‫خود را در غم خانواده متوفی شریک می داند‪.‬لیکن توضیحا‬ ‫باید عرض شود شخص متوفی به هر دلیلی حدود ‪150‬‬ ‫متر از محدوده مسکونی فاصله گرفته و در زمین های‬ ‫بیابانی موردحمله سگ های گله قرار می شود که پس از‬ ‫اطالع رسانی نیروهای خدمات شهرداری و اتش نشانی سریعا‬ ‫در محل حاضر می شوند که فرد موردحمله قرار گرفته جان‬ ‫خود را از دست می دهد‪.‬ذکر این نکته ضروری است شاهدین‬ ‫وجود چند سگ قالده دار در بین سگ ها تائید می نمایند‪.‬‬ ‫ضمنا از ابتدای سال تاکنون ‪ 29‬قالده سگ توسط اکیپ‬ ‫جمع اوری سگ های ولگرد جمع اوری و در محل نگهداری‬ ‫سگ ها منتقل شده اند‪.‬اخیرا در روستاها و شهرهای اطراف از‬ ‫جمله مورچه خورت و گلپایگان نظیر این اتفاق رخ داده است‪.‬‬ ‫صالحیت ‪ ۳۸‬داوطلب‬ ‫انتخابات شورای شهر‬ ‫اردستان تائید شد‬ ‫به گفته فرماندار اردستان صالحیت ‪ ۳۸‬نفر از مجموع‬ ‫‪ ۵۴‬داوطلب نامزدی انتخابات شوراهای اسالمی شهرهای‬ ‫این شهرستان تائید شد‪.‬حمیدرضا تاملی با بیان اینکه از بین‬ ‫تائید صالحیت شدگان‪ ۱۳ ،‬نفر از اردستان‪ ۱۰ ،‬نفر از زواره و‬ ‫‪ ۱۵‬نفر از مهاباد هستند‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬پنج نفر شامل سه نفر‬ ‫از اردستان‪ ،‬یک نفر از زواره و یک از نفر مهاباد نیز از ادامه ‬ ‫انتخابات انصراف دادند‪.‬او ادامه داد‪ :‬صالحیت ‪ ۱۱‬نفر شامل‬ ‫پنج نفر از اردستان‪ ،‬چهار نفر از زواره و ‪ ۲‬نفر از مهاباد مورد‬ ‫تائید قرار نگرفت که در این بین‪ ،‬هفت نفر در هیات نظارت‬ ‫و چهار نفر در هیات اجرایی احراز صالحیت نشدند‪.‬فرماندار‬ ‫اردستان اظهار داشت‪ :‬داوطلبان احراز صالحیت نشده در‬ ‫صورت تمایل می توانند در مهلت قانونی به هیات نظارت‬ ‫استان اصفهان اعتراض کنند تا صالحیت انان در این هیات‬ ‫به طور مجدد بررسی و نتیجه نهایی اعالم شود‪.‬او اضافه‬ ‫کرد‪ :‬مراتب تائید و یا رد صالحیت به صورت محرمانه به‬ ‫داوطلبان اعالم می شود تا در صورت اعتراض طی مدت‬ ‫چهار روز به هیات نظارت استان اعالم کنند‪.‬به گفته او‪،‬‬ ‫انتخابات شورای اسالمی شهر در شهرستان اردستان در سه‬ ‫حوزه انتخابیه شامل اردستان‪ ،‬زواره و مهاباد برگزار می شود‪.‬‬ ‫ثبت ‪ ۱۳۸‬مورد جدید کرونا در‬ ‫منطقهکاشان‬ ‫به گفته مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫کاشان یک مرد ‪ ۸۸‬ساله و سه زن ‪ ۶۴ ،۴۰‬و ‪ ۶۹‬ساله مبتال‬ ‫به کرونا ‪ 48‬ساعت پیش در مرکزهای درمانی این شهرستان‬ ‫جان باختند‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مریم امیدی گفت‪ :‬شمار بستری‬ ‫مبتالیان کرونا در شهرستان های کاشان و اران و بیدگل‬ ‫‪ ۳۲۲‬نفر است که ‪ ۲۶۳‬بیمار در کاشان و ‪ ۵۹‬بیمار در اران‬ ‫و بیدگل بستری تحت مراقبت و درمان قرار دارند‪.‬وی موارد‬ ‫بستری بیماران کووید ‪ ۱۹‬در بخش مراقبت های ویژه‬ ‫مرکزهای درمانی منطقه کاشان را ‪ ۵۹‬نفر اعالم و اضافه‬ ‫کرد‪ ۵۶ :‬نفر از بیماران در کاشان و سه نفر در اران و بیدگل‬ ‫بستری هستند‪.‬مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫کاشان اظهار داشت‪ :‬شمار ازمایش مثبت ویروس کرونا در‬ ‫شهرستان های کاشان و اران و بیدگل با ثبت ‪ ۱۳۸‬مورد‬ ‫جدید به ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۲۷۷‬نفر رسید‪.‬وی افزود‪ :‬در ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫گذشته ‪ ۴۵‬بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان بستری‬ ‫شدند که از این تعداد ‪ ۳۴‬نفر با سن از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۸۸‬سال در‬ ‫کاشان و ‪ ۱۱‬نفر از اران و بیدگل با سن ‪ ۲۷‬تا ‪ ۸۶‬سال تحت‬ ‫مراقبت و درمان هستند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪ 4‬‬ ‫اطالع رسانی‬ ‫پنجشنبه | ‪ 09‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4059‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫«اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون وماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی»‬ ‫‪ -1-90‬برابر اراء صادره هیات های اول و دوم و سوم و چهارم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است ‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫‪ .1‬رای شماره ‪ 1396/08/27-19317‬هیات اول خانم زهرا رضائی برزانی به شناسنامه شماره ‪2817‬‬ ‫کدملی ‪ 1282989219‬صادره اصفهان فرزند قربانعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب‬ ‫خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت ‪ 101.33‬مترمربع پالک شماره ‪ 788‬فرعی‬ ‫از ‪ 16‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه ‪305‬‬ ‫دفتر ‪ 669‬امالک‬ ‫‪ .2‬رای شماره‪ 1396/08/27-19318‬هیات اول اقای علی رضائی به شناسنامه شماره ‪ 58‬کدملی‬ ‫‪ 1290083861‬صادره اصفهان فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه‬ ‫به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت ‪ 101.33‬مترمربع پالک شماره ‪ 788‬فرعی از‬ ‫‪ 16‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه ‪305‬‬ ‫دفتر ‪ 669‬امالک‬ ‫‪ .3‬رای شماره خانم فاطمه اشجع به شناسنامه شماره ‪ 51324‬کدملی ‪ 1281610313‬صادره اصفهان‬ ‫فرزند مهدی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 147.9‬مترمربع پالک‬ ‫شماره فرعی از‪ 28‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی‬ ‫رمضان مزروعی بموجب سند انتقال ‪ 36176‬مورخ ‪ 47/8/20‬دفتر ‪ 86‬اصفهان و ص ‪267‬و‪271‬‬ ‫دفتر ‪ 54‬تائید‬ ‫‪ .4‬رای شماره ‪ 1398/12/15-20048‬هیات سوم خانم مرجان عبدی نیا به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1270776959‬کدملی ‪ 1270776959‬صادره اصفهان فرزند احمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 147.9‬مترمربع پالک شماره فرعی از‪ 28‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رمضان مزروعی بموجب سند انتقال ‪ 36176‬مورخ‬ ‫‪ 47/8/20‬دفتر ‪ 86‬اصفهان و ص ‪267‬و‪ 271‬دفتر ‪ 54‬تائید‬ ‫‪ .5‬رای شماره ‪ 1399/08/14-20459‬هیات دوم اقای مرتضی نصری نصرابادی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 79‬کدملی ‪ 1290053235‬صادره اصفهان فرزند رجبعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 190‬مترمربع پالک شماره ‪ 42‬فرعی از ‪ 8‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ 507‬دفتر ‪ 379‬امالک‬ ‫‪ .6‬رای شماره‪ 1399/08/14-20460‬هیات دوم خانم اشرف نصراصفهانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 72‬کدملی ‪ 1290170975‬صادره اصفهان فرزند اکبر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 190‬مترمربع پالک شماره ‪ 42‬فرعی از ‪ 8‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ 507‬دفتر ‪ 379‬امالک‬ ‫‪ .7‬رای شماره‪ 1399/10/17-25053‬هیات چهارم خانم فاطمه سلطانی رنانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 589‬کدملی ‪ 1290826757‬صادره اصفهان فرزند حیدر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 31.75‬مترمربع پالک شماره‪ 714‬فرعی از ‪ 18‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫غرب اصفهان مورد ثبت در صفحه ‪ 2‬دفتر ‪ 507‬امالک‬ ‫‪ .8‬رای شماره ‪ 1399/09/17-23346‬هیات اول اقای سیدحسین موسوی حق شناس به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 655‬کدملی ‪ 1285458060‬صادره اصفهان فرزند سیدجعفر در ششدانگ یک باب مغازه به‬ ‫مساحت ‪ 32.81‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 754‬فرعی از ‪ 11‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسن نیازی اصفهانی از مورد ثبت صفحه ‪190‬‬ ‫دفتر ‪ 344‬امالک‬ ‫‪ .9‬رای شماره ‪ 1399/10/24-25401‬هیات سوم خانم زهرا مرادیان زازرانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1736‬کدملی ‪ 1292727268‬صادره اصفهان فرزند اصغر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 160‬مترمربع پالک شماره ‪ 539‬فرعی از ‪ 27‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی خدیجه نادری درباغشاهی طبق سند انتقالی ‪ 10585‬مورخ‬ ‫‪ 1338/12/01‬دفتر خانه ‪26‬‬ ‫‪ .10‬رای شماره ‪ 1399/11/26-27411‬هیات اول اقای احسان خلیلیان گورتانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1878‬کدملی ‪ 1283456591‬صادره اصفهان فرزند غالمعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 159.40‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 392‬فرعی از ‪ 25‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره ‪ 13614‬مورخ ‪ 1398/12/22‬دفترخانه شماره‬ ‫‪ 335‬اصفهان‬ ‫‪ .11‬رای شماره ‪ 1399/11/25-27353‬هیات اول خانم سکینه محمد شریفی رنانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 8722‬کدملی ‪ 1283196522‬صادره اصفهان فرزند قدمعلی در ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 139.36‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 3240‬فرعی از ‪ 18‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عباس شریفی رنانی از مورد ثبت صفحه‬ ‫‪ 583‬دفتر ‪ 66‬امالک‬ ‫‪ .12‬رای شماره ‪ 1399/11/26-27477‬هیات اول خانم الهام خیرخواه به شناسنامه شماره ‪9366‬‬ ‫کدملی ‪ 1292024712‬صادره اصفهان فرزند عبدالرسول در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 156.70‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 324‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه دفتر امالک الکترونیکی ‪139720302025017827‬‬ ‫‪ .13‬رای شماره ‪ 1399/11/26-27480‬هیات اول اقای محمد محققیان گورتانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 4460‬کدملی ‪ 1285123069‬صادره اصفهان فرزند اصغر در ششدانگ یک باب مغازه به‬ ‫مساحت ‪ 24.21‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 610‬فرعی از ‪ 12‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مرتضی حاجیان الیادرانی از مورد ثبت صفحه ‪450‬‬ ‫دفتر ‪ 300‬امالک‬ ‫‪ .14‬رای شماره‪ 1399/11/28-27579‬هیات اول اقای رضا صالحی الیادرانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 43302‬کدملی ‪ 1280321751‬صادره اصفهان فرزند مهدی در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 169.60‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 109‬فرعی از ‪ 40‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمدباقر معصوم زاده جوزدانی از سند شماره‬ ‫‪ 22057‬مورخ ‪ 1348/2/22‬دفترخانه شماره ‪ 11‬اصفهان‬ ‫‪ .15‬رای شماره ‪ 1399/11/28-27589‬هیات اول اقای علی خیرخواه کوهانستانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 11‬کدملی ‪ 1290120072‬صادره خمینی شهر فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 213.45‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 568‬فرعی از ‪ 14‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سامانه امالک سند ‪ 33247‬مورخ‬ ‫‪ 9/5/98‬دفتر ‪ 371‬اصفهان‬ ‫‪ .16‬رای شماره ‪ 1399/11/28-27588‬هیات اول خانم زهرا عزیزی کوهانستانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 422‬کدملی ‪ 1291107150‬صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 213.45‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 568‬فرعی از ‪ 14‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سامانه امالک سند ‪ 33247‬مورخ‬ ‫‪ 98/5/9‬دفتر ‪ 371‬اصفهان‬ ‫‪ .17‬رای شماره ‪ 1399/11/23-27219‬هیات اول اقای احمد شریفی به شناسنامه شماره ‪1800‬‬ ‫کدملی ‪ 1140830775‬صادره خمینی شهر فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 134.79‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 68‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت علی اکبر زارع بهرام ابادی از سند شماره ‪ 25866‬مورخ‬ ‫‪ 1325/4/30‬دفترخانه شماره ‪ 19‬اصفهان‬ ‫‪ .18‬رای شماره ‪ 1399/11/26-27408‬هیات اول اقای علیرضا رضائی سودانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 40‬کدملی ‪ 1290165904‬صادره اصفهان فرزند براتعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 269.60‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 44‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت باقر علی اقائی سودانی از سند شماره ‪ 22137‬مورخ‬ ‫‪ 1343/9/16‬دفترخانه شماره ‪ 5‬اصفهان‬ ‫‪ .19‬رای شماره ‪ 1399/11/26-27409‬هیات اول اقای نعمت اله جوان بخت به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 944‬کدملی ‪ 1129392570‬صادره فریدونشهر فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 269.60‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 44‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت باقر علی اقائی سودانی از سند شماره ‪ 22137‬مورخ‬ ‫‪ 1343/9/16‬دفترخانه شماره ‪ 5‬اصفهان‬ ‫‪ .20‬رای شماره ‪ 1399/11/19-26905‬هیات اول اقای حیدر جانقربان به شناسنامه شماره ‪19‬‬ ‫کدملی ‪ 5129850361‬صادره دهاقان فرزند عبداله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 94.52‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1119‬فرعی از ‪ 28‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت قربانعلی چراغی افارانی از سند شماره ‪ 36219‬مورخ‬ ‫‪ 1347/8/20‬دفترخانه شماره ‪ 86‬اصفهان از مورد ثبت صفحات ‪ 268‬الی ‪ 271‬دفتر ‪ 54‬امالک‬ ‫‪ .21‬رای شماره ‪ 1399/11/21-27166‬هیات اول اقای سیداصغر کاظمی شیخ شبانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 52‬کدملی ‪ 1283549956‬صادره اصفهان فرزند سیدتقی در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 346.90‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1641‬فرعی از ‪ 27‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ 426‬دفتر ‪ 567‬امالک‬ ‫‪ .22‬رای شماره ‪ 1399/11/09-26033‬هیات سوم خانم جمیله رضایی کوجانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 890‬کدملی ‪ 1283380463‬صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ ساختمان تجاری به مساحت‬ ‫‪130.87‬مترمربع پالک ‪ 28‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع‬ ‫الواسطعه از مالک رسمی عباس رضایی کوجانی طبق سند انتقالی ‪ 36388‬مورخ ‪1347/08/20‬‬ ‫‪ .23‬رای شماره ‪ 1399/11/09-26018‬هیات سوم اقای حسین عباسی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1271067390‬کدملی ‪ 1271067390‬صادره اصفهان فرزند ناصر در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 288.95‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 694‬فرعی از ‪14‬‬ ‫از مورد ثبت دفتر امالک‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان‬ ‫‪ 139820302025014057‬و ‪139820302025014059‬‬ ‫‪ .24‬رای شماره ‪ 1399/11/09-26019‬هیات سوم اقای احمد مستاجران گورتانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1270897608‬کدملی ‪ 1270897608‬صادره اصفهان فرزند رسول در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 288.95‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 694‬فرعی از‬ ‫‪ 14‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت دفتر امالک‬ ‫‪ 139820302025014057‬و ‪139820302025014059‬‬ ‫‪ .25‬رای شماره ‪ 1399/11/09-26017‬هیات سوم خانم مریم جعفریان صادق به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 4042‬کدملی ‪ 1283000490‬صادره اصفهان فرزند محمد حسین در ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 120.93‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 446‬فرعی از ‪ 25‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره ‪ 11060‬مورخ ‪ 1391/5/25‬دفترخانه‬ ‫شماره ‪ 371‬اصفهان‬ ‫‪ .26‬رای شماره‪ 1399/11/09-26013‬هیات سوم اقای محسن نصراصفهانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 326‬کدملی ‪ 1286096413‬صادره اصفهان فرزند کرم علی در ششدانگ دو باب مغازه به مساحت‬ ‫‪ 28.85‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 4188‬فرعی از ‪ 12‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت شهریار و شهال و شهناز همگی محمود زاده از مورد ثبت‬ ‫صفحهات ‪ 213‬و ‪ 179‬و ‪ 182‬دفتر ‪ 159‬و ‪ 430‬امالک‬ ‫‪ .27‬رای شماره ‪ 1399/11/09-26038‬هیات سوم اقای اکبر نادری درباغشاهی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 2177‬کدملی ‪ 1283045761‬صادره اصفهان فرزند محمد علی در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪293.14‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 598‬فرعی از ‪ 12‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره ‪ 23659‬مورخ ‪ 1398/8/26‬دفترخانه شماره‬ ‫‪ 167‬اصفهان‬ ‫‪ .28‬رای شماره ‪ 1399/11/09-26037‬هیات سوم اقای اکبر پورحیدرشیرازی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1188‬کدملی ‪ 1284852679‬صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 122.46‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 28‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان از مالکیت عباسقلی نجفی از سند شماره ‪ 36194‬مورخ ‪ 1347/8/20‬دفترخانه‬ ‫شماره ‪ 86‬اصفهان از مورد ثبت صفحات ‪ 268‬الی ‪ 271‬دفتر ‪ 54‬امالک‬ ‫‪ .29‬رای شماره ‪ 1399/11/09-25971‬هیات سوم اقای مهران نظری پور به شناسنامه شماره ‪4737‬‬ ‫کدملی ‪ 3501432364‬صادره فرزند ایرج نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪55.03‬مترمربع پالک شماره‪ 378‬فرعی از‪ 18‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از اعظم میر معصومی کرمی فرزند سید باقر سند ‪ 789‬مورخ‬ ‫‪88/5/3‬دفترخانه ‪ 271‬اصفهان‬ ‫‪ .30‬رای شماره‪ 1399/11/09-25972‬هیات سوم اقای محسن نظری پور به شناسنامه شماره ‪978‬‬ ‫کدملی ‪ 1285088077‬صادره فرزند ایرج سبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪55.03‬مترمربع پالک شماره‪ 378‬فرعی از‪ 18‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از اعظم میر معصومی کرمی فرزند سید باقر سند ‪ 789‬مورخ‬ ‫‪ 88/5/3‬دفترخانه ‪ 271‬اصفهان‬ ‫‪ .31‬رای شماره ‪ 1399/11/11-26096‬هیات سوم خانم فاطمه براتی الیادرانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1290‬کدملی ‪ 1285498704‬صادره اصفهان فرزند اسماعیل در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪151.55‬مترمربع پالک شماره ‪ 4798‬فرعی از ‪ 12‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی و محسن براتی الیادرانی مورد ثبت صفحه ‪ 378‬دفتر‬ ‫‪ 252‬و صفحات ‪ 510‬و ‪ 513‬و ‪ 516‬و و‪ 522 . 519‬و ‪ 525‬دفتر ‪ 740‬و صفحات ‪ 367‬و ‪511‬‬ ‫دفتر ‪434‬‬ ‫‪ .32‬رای شماره ‪ 1399/08/17-20688‬هیات سوم اقای روح اله ضیائی جزی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 674‬کدملی ‪ 1290541108‬صادره اصفهان فرزند حبیب اله نسبت به ‪ . 6‬دانگ مشاع از ‪/‬ششدانگ‬ ‫ساختمان به مساحت ‪284.40‬مترمربع پالک شماره ‪ 655‬فرعی از ‪ 16‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان صفحه ‪ 20‬دفتر ‪689‬‬ ‫‪ .33‬رای شماره ‪ 1399/08/17-20689‬هیات سوم اقای حمیدرضا ضیائی جزی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1271648423‬کدملی ‪ 1271648423‬صادره اصفهان فرزند حبیب اله نسبت به ‪1.2‬دانگ مشاع‬ ‫از ‪/‬ششدانگ ساختمان به مساحت ‪284.40‬مترمربع پالک شماره ‪ 655‬فرعی از ‪ 16‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان صفحه ‪ 20‬دفتر ‪689‬‬ ‫‪ .34‬رای شماره ‪ 1399/08/17-20690‬هیات سوم اقای مهدی ضیائی جزی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1271221004‬کدملی ‪ 1271221004‬صادره اصفهان فرزند حبیب اله نسبت به ‪1.2‬دانگ مشاع‬ ‫از ‪/‬ششدانگ ساختمان به مساحت ‪284.40‬مترمربع پالک شماره ‪ 655‬فرعی از ‪ 16‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان صفحه ‪ 20‬دفتر ‪689‬‬ ‫‪ .35‬رای شماره ‪ 1399/08/17-20692‬هیات سوم اقای محمد ضیائی جزی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 4915‬کدملی ‪ 1290806608‬صادره اصفهان فرزند حبیب اله نسبت به ‪1.2‬دانگ مشاع از ‪/‬ششدانگ‬ ‫ساختمان به مساحت ‪284.40‬مترمربع پالک شماره ‪ 655‬فرعی از ‪ 16‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان صفحه ‪ 20‬دفتر ‪689‬‬ ‫‪ .36‬رای شماره ‪ 1399/08/17-20695‬هیات سوم خانم شهناز نرجس جزی به شناسنامه شماره ‪98‬‬ ‫کدملی ‪ 5110486670‬صادره گز برخوار فرزند حیدر نسبت به ‪ . 6‬دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان‬ ‫به مساحت ‪284.40‬مترمربع پالک شماره ‪ 655‬فرعی از ‪ 16‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان صفحه ‪ 20‬دفتر ‪689‬‬ ‫‪ .37‬رای شماره‪ 1399/08/17-20698‬هیات سوم اقای حبیب اله ضیائی جزی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 84‬کدملی ‪ 5110429261‬صادره گز برخوار فرزند محمد نسبت به ‪ . 6‬دانگ مشاع از ‪/‬ششدانگ‬ ‫ساختمان به مساحت ‪284.40‬مترمربع پالک شماره ‪ 655‬فرعی از ‪ 16‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان صفحه ‪ 20‬دفتر ‪689‬‬ ‫‪ .38‬رای شماره ‪ 1399/11/09-26020‬هیات سوم خانم نرگس ضیائی جزی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 6545‬کدملی ‪1287406777‬صادره اصفهان فرزند حبیب اله نسبت به ‪ . 6‬دانگ مشاع از ‪/‬‬ ‫ششدانگ ساختمان به مساحت ‪284.40‬مترمربع پالک شماره ‪ 655‬فرعی از ‪ 16‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان صفحه ‪ 20‬دفتر ‪689‬‬ ‫‪ .39‬رای شماره ‪ 1399/11/20-27068‬هیات چهارم اقای عباسعلی عابدینی گورتانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 12‬کدملی ‪ 1289857350‬صادره فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 142.09‬مترمربع پالک ‪ 464‬فرعی از ‪ 14‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان مورد ثبت در صفحه ‪ 230‬و ‪ 233‬دفتر ‪ 311‬امالک‬ ‫‪ .40‬رای شماره ‪ 1399/12/04-27972‬هیات چهارم اقای عبدالرسول شهابی ازادانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 840‬کدملی ‪ 1282925441‬صادره اصفهان فرزند مسیب در ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 189.70‬مترمربع پالک شماره ‪ 492‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان مورد ثبت در صفحات ‪ 576‬و ‪ 594‬و ‪ 597‬دفتر ‪396‬‬ ‫‪ .41‬رای شماره ‪ 1399/12/04-27975‬هیات چهارم خانم فاطمه تقی یار رنانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 315‬کدملی ‪ 1290288550‬صادره اصفهان فرزند محمود در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 92.24‬مترمربع پالک شماره ‪ 1436‬فرعی از ‪ 18‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫غرب اصفهان طبق دفتر الکترونیکی ‪13952030202500471‬‬ ‫‪ .42‬رای شماره‪ 1399/12/04-27977‬هیات چهارم خانم زهرا شهیدی کاویانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 47775‬کدملی ‪ 1280903333‬صادره اصفهان فرزند محمدحسین در نسبت به یک و نیم دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 300.50‬مترمربع پالک شماره ‪ 291‬فرعی از ‪1‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سند انتقالی ‪ 78345‬مورخ‬ ‫‪ 1389/08/18‬دفتر خانه ‪ 25‬اصفهان مورد ثبت صفحه ‪ 356‬دفتر ‪ 267‬امالک‬ ‫‪ .43‬رای شماره‪ 1399/12/04-27976‬هیات چهارم اقای محسن حاجیان به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 35‬کدملی ‪ 1290034028‬صادره اصفهان فرزند نعمت اله در نسبت به چهار و نیم دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 300.50‬مترمربع پالک شماره ‪ 291‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سند انتقالی ‪ 78345‬مورخ ‪1389/08/18‬‬ ‫دفتر خانه ‪ 25‬اصفهان مورد ثبت صفحه ‪ 356‬دفتر ‪ 267‬امالک‬ ‫‪ .44‬رای شماره ‪ 1399/12/04-27980‬هیات چهارم اقای رامین جمالی به شناسنامه شماره ‪1811‬‬ ‫کدملی ‪ 1290861684‬صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 116.14‬مترمربع پالک شماره ‪ 293‬فرعی از ‪ 7‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫غرب اصفهان طبق دفتر الکترونیکی ‪139821202025000647‬‬ ‫‪ .45‬رای شماره ‪ 1399/11/23-27220‬هیات چهارم اقای فتح اله کبیری منش به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 13‬کدملی ‪ 1290011621‬صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ قسمتی از یک باب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 80.37‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 3705‬فرعی از ‪ 18‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ 530‬دفتر ‪ 430‬امالک‬ ‫‪ .46‬رای شماره ‪ 1399/12/05-28074‬هیات چهارم خانم صغری کریمی بهرام ابادی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 3‬کدملی ‪ 1289965862‬صادره اصفهان فرزند مهدی در ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 469.10‬مترمربع پالک ‪ 68‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی حاج مهدی کریمی بهرام ابادی طبق سند انتقالی ‪ 36182‬مورخ‬ ‫‪ 1350/01/20‬دفتر خانه ‪ 65‬اصفهان و مورد ثبت صفحه ‪ 205‬دفتر ‪ 199‬امالک‬ ‫‪ .47‬رای شماره‪ 1399/12/05-28076‬هیات چهارم اقای فرهاد شکوهی پور به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 66557‬کدملی ‪ 1281765041‬صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 283.74‬مترمربع پالک شماره‪ 1050‬فرعی از ‪ 36‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی حاج اقا کشاورزی طبق سند انتقالی ‪8919‬‬ ‫مورخ ‪ 1330/09/20‬دفتر ‪ 62‬اصفهان‬ ‫‪ .48‬رای شماره ‪ 1399/11/20-27065‬هیات چهارم اقای حمید نفرسفیددشتی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 679‬کدملی ‪ 1170667279‬صادره لنجان فرزند حسینقلی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 163.07‬مترمربع پالک ‪ 43‬فرعی از ‪ 16‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان طبق سند الکترونیکی ‪139920302025006431‬‬ ‫‪ .49‬رای شماره ‪ 1399/11/08-25922‬هیات چهارم اقای حسین معتمدی به شناسنامه شماره ‪963‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫کدملی ‪ 1284745481‬صادره اصفهان فرزند سیف اله در ‪/‬ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪196.97‬مترمربع پالک شماره ‪914‬فرعی از‪ 16‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫غرب اصفهان ثبت در دفتر الکترونیک‬ ‫‪ .50‬رای شماره ‪ 1399/11/08-25896‬هیات چهارم اقای مسعود احمدی مقدم به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 89‬کدملی ‪ 6339694047‬صادره دستناء فرزند رحمت اهلل در ششدانگ یکبا ب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪224.53‬مترمربع پالک شماره ‪ 34‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان مع الواسطه از احمد مانیان سودانی فرزند حیدر سند ‪ 67930‬مورخ ‪ 1348/7/17‬دفترخانه‬ ‫‪ 7‬اصفهان‬ ‫‪ .51‬رای شماره ‪ 1399/11/08-25897‬هیات چهارم اقای رسول ابراهیمی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 7010‬کدملی ‪ 1287334131‬صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یکباب ساختمان ‪ .‬به‬ ‫مساحت ‪ 114.73‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 68‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان مع الواسطه از عبدالحسین زارع بهرام ابادی صفحه ‪ 90‬دفتر ‪48‬‬ ‫‪ .52‬رای شماره ‪ 1399/11/08-25945‬هیات چهارم اقای رسول علی نقیان به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 19145‬کدملی ‪ 1292344881‬صادره اصفهان فرزند رضا در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت‬ ‫‪37.25‬مترمربع پالک شماره ‪696‬فرعی از‪ 40‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان مع الواسطه حسین عابدینی فرزند محمد‬ ‫‪ .53‬رای شماره ‪ 1399/11/08-25965‬هیات چهارم اقای مهدی صادقیان رنانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 529‬کدملی ‪ 1290516626‬صادره فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫به مساحت ‪55‬مترمربع پالک شماره ‪47‬فرعی از‪ 17‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫غرب اصفهان ثبت در دفتر امالک‬ ‫‪ .54‬رای شماره ‪ 1399/11/08-25964‬هیات چهارم اقای مرتضی صادقیان رنانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 377‬کدملی ‪ 1293130184‬صادره فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫مغازه به مساحت ‪55‬مترمربع پالک شماره ‪47‬فرعی از‪ 17‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در دفتر امالک‬ ‫‪ .55‬رای شماره ‪ 1399/11/08-25905‬هیات چهارم خانم سکینه بنکدار به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 47‬کدملی ‪ 1290234531‬صادره فرزند محمدحسین در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪170.84‬مترمربع پالک شماره ‪ 68‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان‬ ‫مع الواسطه از عباس زارع بهرام ابادی فرزند علی صفحه ‪ 25‬دفتر ‪300‬‬ ‫‪ .56‬رای شماره ‪ 1399/12/04-27974‬هیات دوم اقای سیدمحمد حسینی بهارانچی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1389‬کدملی ‪ 1283013703‬صادره اصفهان فرزند سیدعباس در ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 259.86‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 171‬فرعی از ‪ 14‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره ‪ 12755‬مورخ ‪1398/8/25‬‬ ‫دفترخانه شماره ‪ 335‬اصفهان‬ ‫‪ .57‬رای شماره‪ 1399/12/02-27794‬هیات دوم خانم فاطمه اعتصامی رنانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 854‬کدملی ‪ 1293136948‬صادره اصفهان فرزند محمد حسین در ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 190‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 3106‬فرعی از ‪ 18‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت و سهم االرث عبدالرحیم سهرابی ورثه مرحومه‬ ‫نرگس خاتون سهرابی رنانی از سند تقسیم نامه شماره ‪ 1505‬مورخ ‪ 1318/10/30‬دفترخانه‬ ‫شماره ‪ 46‬اصفهان‬ ‫‪ .58‬رای شماره ‪ 1399/11/20-27064‬هیات دوم خانم طیبه کرونی نصرابادی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1383‬کدملی ‪ 1283482592‬صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 167.13‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 332‬فرعی از ‪ 7‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت دفتر امالک الکترونیکی ‪25017275‬‬ ‫‪ .59‬رای شماره ‪ 1399/11/20-27062‬هیات دوم خانم طیبه کرونی نصرابادی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1383‬کدملی ‪ 1283482592‬صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 167.13‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 332‬فرعی از ‪ 7‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت دفتر امالک الکترونیکی ‪25017614‬‬ ‫‪ .60‬رای شماره ‪ 1399/11/20-27060‬هیات دوم خانم صفیه لیث صفار به شناسنامه شماره ‪45325‬‬ ‫کدملی ‪ 1282377418‬صادره اصفهان فرزند غالمحسین در ششدانگ یک باب ساختمان تجاری‬ ‫به مساحت ‪ 100.31‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 66‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان از مالکیت احمد ذوالفقاری عاشق ابادی از مورد ثبت صفحه ‪ 480‬دفتر ‪149‬‬ ‫امالک (اداره راه و شهرساز طی نامه شماره ‪ 16/99/43660‬مورخ ‪ 1399/9/12‬موافقت نموده است )‬ ‫‪ .61‬رای شماره ‪ 1399/11/20-27055‬هیات دوم اقای سید ابوالفضل طباطبایی کهنگی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 34‬کدملی ‪ 1189890011‬صادره اردستان فرزند سید علی نقی در ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 68.12‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 67‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمد بیات از سند شماره ‪ 6897‬مورخ‬ ‫‪1313/11/16‬دفترخانه شماره ‪ 6‬اصفهان‬ ‫‪ .62‬رای شماره ‪ 1399/12/06-28171‬هیات دوم اقای سید علی حر به شناسنامه شماره ‪918‬‬ ‫کدملی ‪ 1289304191‬صادره اصفهان فرزند سید رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 237.01‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 571‬فرعی از ‪ 14‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ 115‬دفتر ‪ 420‬امالک ( مقدار ‪ 237.01‬متر مربع‬ ‫از سند کسر و مابقی در سهم مالک باقی می ماند )‬ ‫‪ .63‬رای شماره ‪ 1399/11/28-27564‬هیات سوم اقای محمدرضا نصراصفهانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1270504835‬کدملی ‪ 1270504835‬صادره اصفهان فرزند محمود در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 200‬مترمربع پالک شماره ‪ 137‬فرعی از ‪ 5‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سند الکترونیکی ‪139820302025006442‬‬ ‫‪ .64‬رای شماره ‪ 1399/10/22-25338‬هیات سوم اقای محمد علی حاج عباسی جورتانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 16‬کدملی ‪ 1290120935‬صادره اصفهان فرزند باقر درششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪464‬مترمربع پالک شماره ‪438‬فرعی از‪ 15‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان بموجب ص ‪ 2‬دفتر ‪1072‬و ص‪ 311‬دفتر ‪ 546‬امالک مالک می باشد‬ ‫‪ .65‬رای شماره‪ 1399/11/27-27520‬هیات سوم اقای قدیرعلی بختیاری به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 80‬کدملی ‪ 1289938520‬صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 279.75‬مترمربع پالک شماره‪ 801‬فرعی از ‪ 17‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫غرب اصفهان طبق سند الکترونیکی ‪139620302025014459‬‬ ‫‪ .66‬رای شماره ‪ 1399/11/29-27616‬هیات سوم اقای علی اصغر رضائی به شناسنامه شماره ‪75‬‬ ‫کدملی ‪ 1290281076‬صادره اصفهان فرزند عبداله در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 90.81‬مترمربع پالک ‪ 28‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع‬ ‫الواسطه از مالک رسمی اقای اسداله رضایی طبق سند انتقالی ‪ 36234‬مورخ ‪1347/08/20‬دفتر خانه‬ ‫اسناد رسمی ‪ 86‬اصفهان مور ثبت صفحات ‪ 268‬الی ‪ 271‬دفتر ‪ 54‬امالک‬ ‫‪ .67‬رای شماره‪ 1399/12/06-28199‬هیات دوم اقای رسول ابراهیمی به شناسنامه شماره ‪122‬‬ ‫کدملی ‪ 1290298807‬صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 246.87‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 32‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫غرب اصفهان از مالکیت خانم قانعیان سبدانی از سند شماره ‪ 65‬مورخ ‪ 1344/5/31‬دفترخانه‬ ‫شماره ‪ 98‬اصفهان‬ ‫‪ .68‬رای شماره ‪ 1399/12/06-28202‬هیات دوم اقای جواد نصراصفهانی به شناسنامه شماره ‪91‬‬ ‫کدملی ‪ 1290207224‬صادره اصفهان فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 142.36‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 53‬فرعی از ‪ 8‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ 446‬دفتر ‪ 533‬امالک‬ ‫‪ .69‬رای شماره ‪ 1399/12/06-28207‬هیات دوم خانم مهری نصری نصرابادی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1270‬کدملی ‪ 1141919192‬صادره خمینی شهر فرزند رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 127.77‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 72‬فرعی از ‪ 22‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت غالمحسین جاللی ورنامخواستی و‬ ‫احمد مهدی پور از مورد ثبت صفحات ‪ 483‬و ‪ 449‬دفتر ‪ 686‬و ‪ 855‬امالک‬ ‫‪ .70‬رای شماره ‪ 1399/12/06-28206‬هیات دوم اقای اصغر مستاجران پورتانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 2384‬کدملی ‪ 1751032698‬صادره اهواز فرزند شعبانعلی در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 127.77‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪72‬‬ ‫فرعی از ‪ 22‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت‬ ‫غالمحسین جاللی ورنامخواستی و احمد مهدی پور از مورد ثبت صفحات ‪ 483‬و ‪ 449‬دفتر‬ ‫‪ 686‬و ‪ 855‬امالک‬ ‫‪ .71‬رای شماره‪ 1399/12/04-27981‬هیات دوم خانم مهری مجتبایی رنانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 118‬کدملی ‪ 1290087369‬صادره اصفهان فرزند ابراهیم در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 173.15‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 3438‬فرعی از ‪ 18‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمدرضا رجبی و راحله ترکی از مورد ثبت صفحه‬ ‫‪ 242‬دفتر ‪ 986‬امالک‬ ‫‪ .72‬رای شماره ‪ 1399/12/06-28175‬هیات دوم اقای محمدرضا حسینی زاده به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 792‬کدملی ‪ 1285733509‬صادره اصفهان فرزند محمدعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 119.85‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 8846‬فرعی از ‪ 26‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت دفتر امالک الکترونیکی ‪25004350‬‬ ‫‪ .73‬رای شماره ‪ 1399/09/30-24329‬هیات دوم خانم مرضیه سیدی حسینی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 3545‬کدملی ‪ 0052585689‬صادره تهران فرزند اصغر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 122.80‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 28‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫غرب اصفهان از مالکیت علی شفیعی از سند شماره ‪ 36486‬مورخ ‪ 1347/8/20‬دفترخانه شماره‬ ‫‪ 86‬اصفهان از مورد ثبت صفحات ‪ 268‬الی ‪ 271‬دفتر ‪ 54‬امالک‬ ‫‪ .74‬رای شماره ‪ 1399/12/06-28205‬هیات دوم اقای جعفر نفیسی به شناسنامه شماره ‪ 9‬کدملی‬ ‫‪ 1290093393‬صادره اصفهان فرزند غالمرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪201.60‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1/471‬و ‪ 472‬فرعی از ‪ .25‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره ‪ 93583‬مورخ ‪ 1395/12/17‬دفترخانه شماره ‪ 25‬اصفهان‬ ‫‪ .75‬رای شماره ‪ 1399/09/19-23722‬هیات دوم خانم زهره جوادی به شناسنامه شماره ‪838‬‬ ‫کدملی ‪ 0068120702‬صادره تهران فرزند علی در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪22.50‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 31‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان از سند شماره ‪ 176153‬مورخ ‪ 1396/10/19‬دفترخانه شماره ‪ 103‬اصفهان‬ ‫‪ .76‬رای شماره ‪ 1399/11/29-27723‬هیات سوم خانم فاطمه میرمبین به شناسنامه شماره ‪431‬‬ ‫کدملی ‪ 1286047031‬صادره اصفهان فرزند سید نصراله در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 122.82‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 809‬فرعی از ‪ 40‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان اصفهان نسبت به دو پنجم مورد تقاضا از مالکیت محمد جعفر‬ ‫شعربافیون طبق اظهارنامه و نسبت به سه پنجم مورد تقاضا از مالکیت بنیاد مستضعفان و جانبازان‬ ‫انتقالب اسالمی که بموجب دادنامه شماره ‪3/3603‬مورخ ‪ 1370/4/25‬مصادره شده است‬ ‫‪ .77‬رای شماره ‪ 1399/11/20-27056‬هیات سوم خانم فاطمه نصرازادانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 239‬کدملی ‪ 1284803414‬صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 161.40‬متر مربع پالک ‪ 327‬فرعی از ‪ 5‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان مورد ثبت در صفحات ‪ 293‬و ‪ 157‬دفاتر ‪ 1078‬و ‪ 389‬امالک را تائید‬ ‫‪ .78‬رای شماره ‪ 1399/11/29-27728‬هیات سوم اقای مهدی جان نثاری الدانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1271626764‬کدملی ‪ 1271626764‬صادره اصفهان فرزند حسینعلی در دو دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 233‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1085‬فرعی از‬ ‫‪ 15‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت دفتر امالک‬ ‫الکترونیکی ‪ 139820302025006935‬و ‪139820302025006934‬‬ ‫‪ .79‬رای شماره‪ 1399/11/29-27727‬هیات سوم اقای مصطفی منصوری به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 4975‬کدملی ‪ 1290807205‬صادره اصفهان فرزند پرویز در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 233‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1085‬فرعی از ‪ 15‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت دفتر امالک الکترونیکی‬ ‫‪ 139820302025006935‬و ‪139820302025006934‬‬ ‫‪ .80‬رای شماره‪ 1399/11/29-27716‬هیات سوم اقای محسن تاجمیرریاحی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 120‬کدملی ‪ 1290220141‬صادره اصفهان فرزند غالمرضا در ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 295.8‬مترمربع پالک ‪ 134‬فرعی از ‪ 9‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫غرب اصفهان مورد ثبت صفحه ‪ 503‬دفتر ‪ 1098‬امالک‬ ‫‪ .81‬رای شماره ‪ 1399/11/29-27701‬هیات سوم اقای اردشیر ستاربروجنی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 216‬کدملی ‪ 4650345030‬صادره بروجن فرزند محمدعلی قسمتی از یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 30.60‬مترمربع پالک ‪ 3261‬فرعی از ‪ 3‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان طبق دفتر الکترونیکی ‪ 139920302025014109‬امالک‬ ‫‪ .82‬رای شماره‪ 1399/11/29-27655‬هیات سوم خانم زهرا ثمری به شناسنامه شماره ‪ 65‬کدملی‬ ‫‪ 0558907792‬صادره خمین فرزند محمدرضا در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 47.18‬مترمربع‬ ‫پالک ‪ 598‬فرعی از ‪ 26‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان متقاضی‬ ‫مورد ثبت صفحه ‪ 234‬دفتر ‪ 283‬امالک‬ ‫‪ .83‬رای شماره‪ 1399/11/20-27054‬هیات سوم خانم خدیجه ماهرانی به شناسنامه شماره ‪15‬‬ ‫کدملی ‪ 1289772983‬صادرهاصفهان فرزند حاجی حیدر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 172.85‬مترمربع پالک شماره‪ 1220‬فرعی از‪ 16‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫غرب اصفهان مورد ثبت در صفحه ‪ 226‬دفتر ‪ 378‬امالک‬ ‫‪ .84‬رای شماره ‪ 1399/11/13-26185‬هیات سوم اقای امیر جمشیدی افارانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1271302896‬کدملی ‪ 1271302896‬صادره فرزند علی در ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪241.70‬مترمربع پالک شماره ‪379‬فرعی از‪ 24‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان مع الواسطه از بدرالسادات و فخرالسادات عاملی خوراسگانی ثبت در صفحه‬ ‫‪46‬و‪320‬و‪ 325‬دفار ‪115‬و‪510‬تائید‬ ‫‪ .85‬رای شماره ‪ 1399/11/30-27762‬هیات سوم اقای اصغر برندگی به شناسنامه شماره ‪341‬‬ ‫کدملی ‪ 1291016902‬صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ (توضیحا مقدار ‪ 54.992‬حبه مشاع‬ ‫از هفتاد و دو حبه ششدانگ باستثنای بهای ثمنیه اعیانی می باشد) ساختمان به مساحت ‪130.58‬‬ ‫مترمربع پالک‪ 679‬فرعی از ‪ 16‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان‬ ‫مالکیت متقاضی مورد ثبت صفحه ‪ 113‬دفتر ‪ 593‬و مالکیت احمد رضایی مورد ثبت صفحه ‪41‬‬ ‫دفتر ‪ 745‬امالک‬ ‫‪ .86‬رای شماره ‪ 1399/11/29-27735‬هیات سوم اقای فرزاد مومنی به شناسنامه شماره ‪444‬‬ ‫کدملی ‪ 1284721981‬صادره اصفهان فرزند حسین در یک دانگ مشاع ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 224.96‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 226‬فرعی از یک اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ 229‬دفتر ‪ 225‬امالک‬ ‫‪ .87‬رای شماره ‪ 1399/11/29-27736‬هیات سوم اقای فرهاد مومنی به شناسنامه شماره ‪555‬‬ ‫کدملی ‪ 1284684601‬صادره اصفهان فرزند حسین در سه دانگ مشاع ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 224.96‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 226‬فرعی از یک اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ 229‬دفتر ‪ 225‬امالک‬ ‫‪ .88‬رای شماره‪ 1399/11/29-27737‬هیات سوم خانم ناهید نورافکن به شناسنامه شماره ‪779‬‬ ‫کدملی ‪ 1285648234‬صادره اصفهان فرزند محمد در یک دانگ مشاع ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 224.96‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 226‬فرعی از یک اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ 229‬دفتر ‪ 225‬امالک‬ ‫‪ .89‬رای شماره ‪ 1399/11/29-27738‬هیات سوم اقای مرتضی مومنی به شناسنامه شماره ‪713‬‬ ‫کدملی ‪ 1284562743‬صادره اصفهان فرزند محمود در یک دانگ مشاع ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 224.96‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 226‬فرعی از یک اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ 229‬دفتر ‪ 225‬امالک‬ ‫‪ .90‬رای شماره‪ 1399/12/03-27901‬هیات چهارم اقای عبدالحسین بازدار بارده به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 29‬کدملی ‪ 4623107183‬صادره شهرکرد فرزند عبدالعظیم نسبت به سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 166‬مترمربع پالک شماره ‪ 362‬فرعی از ‪ 5‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان سند الکترونیکی ‪ 139820302025017522‬و‬ ‫‪139820302025017519‬‬ ‫‪ .91‬رای شماره‪ 1399/12/03-27900‬هیات چهارم اقای حسن زارع پور ادریانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 24320‬کدملی ‪ 1292159952‬صادره اصفهان فرزند محمدعلی نسبت به سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 166‬مترمربع پالک شماره ‪ 362‬فرعی از ‪ 5‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان سند الکترونیکی ‪139820302025017522‬‬ ‫و ‪139820302025017519‬‬ ‫‪ .92‬رای شماره ‪ 1399/08/27-22105‬هیات سوم اقای اکبر انصاری به شناسنامه شماره ‪219‬‬ ‫کدملی ‪ 1290075281‬صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪286.93‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 441‬فرعی از‪ 19‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان طبق سند انتقالی شماره ‪ 5746‬مورخ ‪ 1335/03/06‬دفتر ‪ 91‬مالک رسمی حاج حسن‬ ‫انصاری رنانی‬ ‫‪ .93‬رای شماره ‪ 1399/11/27-27524‬هیات سوم اقای محمدحسین ادهم به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 3549‬کدملی ‪ 1285113926‬صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 236.80‬مترمربع پالک ‪ 60‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫غرب اصفهان مورد ثبت صفحه ‪ 417‬دفتر ‪ 659‬امالک‬ ‫‪ .94‬رای شماره ‪ 1399/11/29-27632‬هیات سوم اقای باقر رضائی رنانی به شناسنامه شماره ‪91‬‬ ‫کدملی ‪ 1290286310‬صادره اصفهان فرزند کریم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 117.13‬مترمربع پالک ‪ 671‬فرعی از ‪ 17‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات ‪ 449‬و ‪ 243‬و ‪ 306‬دفاتر ‪ 483‬و ‪ 522‬و ‪647‬‬ ‫امالک‬ ‫‪ .95‬رای شماره ‪ 1399/11/29-27631‬هیات سوم خانم نرگس قهقرائی رهنانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 141‬کدملی ‪ 1290405239‬صادره خمینی شهر فرزند براتعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 117.13‬مترمربع پالک ‪ 671‬فرعی از ‪ 17‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات ‪ 449‬و ‪ 243‬و ‪ 306‬دفاتر ‪ 483‬و‬ ‫‪ 522‬و ‪ 647‬امالک‬ ‫‪ .96‬رای شماره ‪ 1399/11/09-26041‬هیات سوم اقای عزیزاله عابدزاده به شناسنامه شماره ‪2161‬‬ ‫کدملی ‪ 1292174404‬صادره اصفهان فرزند محمد علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 136.58‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 623‬فرعی از ‪ 14‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت فاطمه محمدی کوهانستانی از مورد‬ ‫ثبت صفحه ‪ 166‬دفتر ‪ 39‬امالک‬ ‫‪ .97‬رای شماره ‪ 1399/11/09-26043‬هیات سوم اقای حسن عابدزاده به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1271456346‬کدملی ‪ 1271456346‬صادره فرزند محمد علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 136.58‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 623‬فرعی از ‪ 14‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت فاطمه محمدی کوهانستانی‬ ‫از مورد ثبت صفحه ‪ 166‬دفتر ‪ 39‬امالک‬ ‫‪ .98‬رای شماره ‪ 1399/11/29-27620‬هیات سوم خانم اذر جهانبخش قهجاورستانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 15830‬کدملی ‪ 1292086424‬صادره اصفهان فرزند محمدحسن در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 263.92‬مترمربع پالک ‪ 1206‬فرعی از ‪ 9‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سند انتقالی ‪ 14108‬مورخ ‪ 1399/03/24‬دفتر خانه ‪335‬‬ ‫اصفهان‬ ‫‪ .99‬رای شماره ‪ 1394/04/11-12570‬هیات دوم خانم منظر پاک روان لنبانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1477‬کدملی ‪ 1284732304‬صادره اصفهان فرزند نصراله ششدانگ ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 163.25‬مترمربع از پالک شماره ‪ 544‬فرعی از ‪ 25‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان ازسند ‪ 98/9/19-440‬دفتر ‪ 371‬اصفهان‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪ .100‬رای شماره ‪ 1399/04/04-5640‬هیات سوم اقای سعید بابائی سودانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1363‬کدملی ‪ 1283295288‬صادره خمینی شهر فرزند سیف اله در ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 157‬مترمربع پالک شماره فرعی از‪ 34‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان از مالک رسمی حلیمه جنیرانی گنیرانی بموجب سند ‪ 54513‬مورخ ‪ 34/12/5‬دفتر ‪ 7‬اصفهان‬ ‫‪ .101‬رای شماره‪ 1400/01/15-0153‬هیات اول اقای اصغر صالح به شناسنامه شماره ‪ 3509‬کدملی‬ ‫‪ 1283333910‬صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪167.23‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 66‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان‬ ‫از مالکیت احمد ذوالفقاری عاشق ابادی از سند شماره ‪ 6046‬مورخ ‪ 1350/6/7‬دفترخانه شماره ‪103‬‬ ‫اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ 480‬دفتر ‪ 149‬امالک را تایید و با توجه به موافقت اداره کل راه و‬ ‫شهرسازی طی نامه شماره ‪ 16/99/35753‬مورخ ‪1399/7/20‬‬ ‫‪ .102‬رای شماره ‪ 1400/01/14-0118‬هیات دوم اقای علی امینی جونی به شناسنامه شماره ‪1806‬‬ ‫کدملی ‪ 1283044056‬صادره اصفهان فرزند فتح اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 147.20‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 753‬فرعی از ‪ 14‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحات ‪ 194‬و ‪ 521‬الی ‪ 527‬دفتر های ‪ 40‬و ‪ 534‬امالک‬ ‫‪ .103‬رای شماره ‪ 1399/11/21-27209‬هیات سوم اقای مصطفی جاللی به شناسنامه شماره ‪3098‬‬ ‫کدملی ‪ 1283328038‬صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ کباب خانه به مساحت ‪275.51‬‬ ‫مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 66‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان‬ ‫از مالک رسمی احمد ذوالفقاری عاشق ابادی طبق ص ‪ 480‬دفتر ‪ 149‬و بموجب سند ‪ 6046‬مورخ‬ ‫‪ 50/6/7‬دفتر ‪ 103‬اصفهان‬ ‫‪ .104‬رای شماره‪ 1399/12/05-28078‬هیات سوم اقای محسن سلیمانی شیخ ابادی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1271045672‬کدملی ‪ 1271045672‬صادره اصفهان فرزند محمود در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان‪ .‬به مساحت ‪ 178‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 31‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند ‪ 32065‬مورخ ‪ 22/7/99‬دفتر ‪ 424‬اصفهان‬ ‫‪ .105‬رای شماره‪ 1399/11/09-25970‬هیات سوم اقای حسن علی بیات به شناسنامه شماره ‪29‬‬ ‫کدملی ‪ 1290229511‬صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان‪ .‬به مساحت ‪137.54‬مترمربع پالک شماره ‪ 66‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان سند قطعی ‪ 31848‬مورخ ‪ 99/4/22‬دفترخانه ‪ 250‬اصفهان‬ ‫‪ .106‬رای شماره‪ 1399/11/09-25969‬هیات سوم اقای علی بیات به شناسنامه شماره ‪ 32‬کدملی‬ ‫‪ 1290308802‬صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان‪.‬‬ ‫به مساحت ‪137.54‬مترمربع پالک شماره ‪ 66‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان سند ‪ 31848‬مورخ ‪ 99/4/22‬دفترخانه ‪ 250‬اصفهان‬ ‫‪ .107‬رای شماره ‪ 1399/12/25-29028‬هیات چهارم خانم محبوبه محمدی به شناسنامه شماره ‪205‬‬ ‫کدملی ‪ 1141089051‬صادره فرزند مرتضی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 216‬مترمربع پالک شماره ‪397‬فرعی از‪ 15‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان ثبت در صفحه ‪ 147‬دفتر ‪ 606‬تائید‬ ‫‪ .108‬رای شماره ‪ 1399/12/25-29026‬هیات چهارم اقای سعید نصراصفهانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1528‬کدملی ‪ 1283433028‬صادره فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 216‬مترمربع پالک شماره ‪397‬فرعی از‪ 15‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در صفحه ‪ 147‬دفتر ‪ 606‬تائید‬ ‫‪ .109‬رای شماره‪ 1399/12/26-29186‬هیات چهارم اقای صفرعلی مستاجران گورتانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1928‬کدملی ‪ 1284716864‬صادره اصفهان فرزند اسداله در ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 156.50‬مترمربع پالک شماره ‪ 384‬فرعی از ‪ 15‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی علی نصری مورد ثبت صفحات ‪ 261‬و ‪ 371‬دفتر‬ ‫‪ 640‬و ‪ 739‬امالک‬ ‫‪ .110‬رای شماره ‪ 1399/12/09-28237‬هیات اول اقای اصغر نصری به شناسنامه شماره‬ ‫‪3747‬کدملی ‪ 1285115899‬صادره اصفهان فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 154.95‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 91‬فرعی از ‪ 5‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت دفتر امالک الکترونیکی‬ ‫‪ 139920302025004145‬و ‪4148‬‬ ‫‪ .111‬رای شماره ‪ 1399/12/09-28236‬هیات اول اقای محمد برندگی به شناسنامه شماره ‪59‬‬ ‫کدملی ‪ 1290264147‬صادره اصفهان فرزند عبداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 154.95‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 91‬فرعی از ‪ 5‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت دفتر امالک الکترونیکی‬ ‫‪ 139920302025004145‬و ‪4148‬‬ ‫‪ .112‬رای شماره ‪ 1399/12/26-29187‬هیات سوم اقای جالل نصری نصرابادی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 178‬کدملی ‪ 1290220727‬صادره فرزند رجبعلی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 150.34‬مترمربع پالک شماره‪ 199‬فرعی از ‪ 37‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫غرب اصفهان مع الواسطعه ار مالک رسمی احمد نصر اصفهانی مورد ثبت صفحهد ‪ 53‬دفتر ‪800‬‬ ‫امالک‬ ‫‪ .113‬رای شماره‪ 1400/01/05-0006‬هیات سوم اقای مرتضی عباسی ولدانی به شناسنامه شماره ‪33‬‬ ‫کدملی ‪ 1290843082‬صادره فرزند اصغر در ششدانگ یکباب ساختمان به استثنا بهای ثمنیه اعیانی‬ ‫به مساحت ‪ 175.24‬مترمربع پالک شماره ‪ 506‬فرعی از‪ 36‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه‪14‬‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از فتح ا‪ ...‬عباس پور‬ ‫‪ .114‬رای شماره‪ 1399/11/30-27751‬هیات سوم اقای محسن صدری کرمی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 263‬کدملی ‪ 1291144242‬صادره فرزند علی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪434.23‬‬ ‫مترمربع پالک ‪ 382‬و ‪ 383‬و ‪ 8‬و ‪ 9‬فرعی از ‪ 22‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک‬ ‫غرب اصفهان که پالک ‪ 22.382‬مورد ثبت صفحه ‪ 93‬دفتر ‪ 5‬امالک بنام علی صدری و پالک‬ ‫‪ 22/383‬مورد ثبت صفحه ‪ 96‬دفتر ‪ 5‬امالک بنام علی صدری و پالک ‪ 22/8‬مورد ثبت صفحه ‪62‬‬ ‫دفتر ‪ 88‬امالک بنام ناهید صدری و علی صدری و سند صداق ‪ 54569‬مورخ ‪1358/12/19‬دفتر ‪5‬‬ ‫زبیده صدری و پالک ‪ 22/9‬مورد ثبت صفحه ‪ 57‬دفتر ‪ 187‬امالک‬ ‫‪ .115‬رای شماره‪ 1399/11/13-26196‬هیات سوم اقای رضاعلی گلی به شناسنامه شماره ‪2320‬‬ ‫کدملی ‪ 3731562642‬صادره سنندج فرزند ابوالمحمد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 186.33‬مترمربع پالک ‪ 33‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که‬ ‫متقاضی مع الواسطه از مالک رسمی علی شاه سنائی طبق سند انتقالی ‪ 28513‬مورخ ‪1350/05/26‬‬ ‫دفتر ‪ 9‬اصفهان‬ ‫‪ .116‬رای شماره‪ 1399/11/29-27730‬هیات سوم اقای تقی پیرنجم الدین به شناسنامه شماره ‪450‬‬ ‫کدملی ‪ 1141679973‬صادره خمینی شهر فرزند نعمت اله درششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 238.5‬مترمربع پالک شماره ‪ 6‬فرعی از ‪ 23‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان مع الواسطه از مالکین رسمی اقایان اسماعیل میر نجم الدین کلیچه طبق سند انتقالی ‪17318‬‬ ‫مورخ ‪ 1340/01/10‬دفتر خانه ‪ 5‬اصفهان و ابراهیم میر نجم الدین طبق اظهار نامه‬ ‫‪ .117‬رای شماره‪ 1399/11/28-27567‬هیات سوم اقای حسین شاه سنائی به شناسنامه شماره ‪24‬‬ ‫کدملی ‪ 1290916251‬صادره اصفهان فرزند اصغر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 131.15‬مترمربع پالک ‪ 190‬فرعی از‪ 21‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی اقای مصطفی شاه سنایی طب ق سند انتقالی‬ ‫‪ 1927‬مورخ ‪ 1311/11/23‬دفتر خانه ‪ 8‬اصفهان‬ ‫‪ .118‬رای شماره‪ 1399/11/28-27565‬هیات سوم خانم زینب چراغی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1270609521‬کدملی ‪ 1270609521‬صادره اصفهان فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 131.15‬مترمربع پالک ‪ 190‬فرعی از‪ 21‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی اقای مصطفی شاه سنایی طب‬ ‫ق سند انتقالی ‪ 1927‬مورخ ‪ 23/11/1311‬دفتر خانه ‪ 8‬اصفهان‬ ‫‪ .119‬رای شماره‪ 1399/07/09-17163‬هیات دوم اقای غالمرضا خورسندی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1691‬کدملی ‪ 1283436299‬صادره خمینی شهر فرزند قدیرعلی در چهار دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 200.44‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 407‬فرعی از ‪ 14‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ 500‬دفتر ‪ 855‬امالک‬ ‫و صفحه ‪ 8‬دفتر ‪ 841‬امالک‬ ‫‪ .120‬رای شماره ‪ 1399/07/09-17164‬هیات دوم خانم اعظم سادات حسینی بهارانچی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 15872‬کدملی ‪ 1750641984‬صادره اهواز فرزند سیدمیرزا در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 200.44‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 407‬فرعی از ‪ 14‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ 500‬دفتر ‪ 855‬امالک و‬ ‫صفحه ‪ 8‬دفتر ‪ 841‬امالک‬ ‫‪ .121‬رای شماره‪ 1399/08/14-20409‬هیات سوم اقای رسول جعفری ولدانی به شناسنامه شماره ‪41‬‬ ‫کدملی ‪ 1290756678‬صادره فرزند محمد در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ‪ 145.4‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪802‬فرعی از‪ 36‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک‬ ‫رسمی صغری خانم نجفی بموجب تقسیم نامه ‪ 60734‬مورخ ‪ 34/10/21‬دفتر ‪ 6‬اصفهان وبموجب‬ ‫‪ 1499‬مورخ ‪ 22/12/25‬دفتر ‪ 62‬تائید‬ ‫‪ .122‬رای شماره ‪ 1399/12/13-28503‬هیات دوم اقای حمید کاظمی جروکانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 27‬کدملی ‪ 1290818800‬صادره اصفهان فرزند اسداله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 151.49‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 44‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب‬ ‫اصفهان از مالکیت اسداله کاظمی جروکانی از سند شماره ‪ 46995‬مورخ ‪ 1349/1/16‬دفترخانه‬ ‫شماره ‪ 29‬اصفهان مورد ثبت صفحات ‪ 243‬الی ‪ 268‬دفتر ‪238‬‬ ‫‪ .123‬رای شماره‪ 1399/12/26-29173‬هیات چهارم اقای مسعود اشراقی به شناسنامه شماره ‪5328‬‬ ‫کدملی ‪ 1292206081‬صادره اصفهان فرزند تیمور در ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 26.36‬مترمربع پالک شماره ‪297‬فرعی از‪ 40‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ‪14‬ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان سند انتقال ‪ 35247‬مورخ ‪99/10/30‬دفترخانه ‪ 376‬اصفهان‬ ‫‪ .124‬رای شماره ‪ 1400/01/18-0331‬هیات دوم اقای فرهاد هلیلی به شناسنامه شماره ‪ 966‬کدملی‬ ‫‪ 1129263177‬صادره فریدونشهر فرزند مراد در ششدانگ یک باب ساختمان به استثنای بهای ثمنیه‬ ‫اعیانی ان به مساحت ‪ 172.98‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 235‬فرعی از ‪ 16‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مقدار ‪ 158.22‬متر مربع از مالکیت متقاضی طبق‬ ‫سند الکترونیک ‪ 139920302025006506‬و مقدار ‪ 14.76‬متر مربع از مالکیت عباس و رجبعلی و‬ ‫مرتضی و زهرا و زهره و مصطفی صادقی برزانی مورد ثبت صفحات ‪ 53‬الی ‪ 65‬دفتر ‪ 924‬امالک‬ ‫بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادرخواهدشد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/01/25‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/02/09‬ابوالفضل شهریاری نائینی‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1121799‬م الف‬ ‫اگهی مفاد اراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شهرستان مبارکه‬ ‫‪ -1-88‬نظر به اینکه طبق اراء صادره توسط هیات فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشاعی افراد‬ ‫مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال عادی مورد تایید قرار گرفته است لذا‬ ‫طبق ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ‪ ،‬مفاد اراء صادره‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو روزنامه کیمیای وطن و اصفهان امروز چاپ و منتشر می گردد تا‬ ‫چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به اراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول اگهی روزنامه‬ ‫ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض‬ ‫باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد‪ .‬در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه‬ ‫حکم قطعی دادگاه خواهد بود ‪.‬و چنانچه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫بنام متصرف می نماید‪ .‬لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪139960302009003448‬مورخ ‪ 1399/11/30‬اقای سید رضا موسوی مبارکه فرزند‬ ‫مرتضی در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪17/70‬متر مربع مجزی شده از پالک یک ‪ -‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی محمد شیخ زاده هراتی‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪139960302009003449‬مورخ ‪ 1399/11/30‬خانم اعظم رمضانی مبارکه فرزند‬ ‫غالمعلی در دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪20/88‬متر مربع مجزی شده از‬ ‫پالک ‪474‬فرعی از دو ‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی‬ ‫کربالئی علی اکبر عباسی‬ ‫‪ - 3‬رای شماره ‪139960302009003450‬مورخ ‪ 1399/11/30‬خانم عصمت رمضانی مبارکه فرزند‬ ‫غالمعلی در دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪20/88‬متر مربع مجزی شده از‬ ‫پالک ‪474‬فرعی از دو ‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی‬ ‫کربالئی علی اکبر عباسی‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪139960302009003451‬مورخ ‪ 1399/11/30‬خانم مریم رمضانی مبارکه فرزند‬ ‫غالمعلی در دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪20/88‬متر مربع مجزی شده از‬ ‫پالک ‪474‬فرعی از دو ‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی‬ ‫کربالئی علی اکبر عباسی‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪139960302009003447‬مورخ ‪ 1399/11/30‬خانم هاجر شفیعی دستگردی فرزند‬ ‫محمدعلی در ششدانگ یک باب خانه قدیمی به مساحت ‪327/15‬متر مربع مجزی شده از پالک‬ ‫‪208‬فرعی از ‪ - 5‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی سید کریم‬ ‫امیری سرارودی بموجب سند ‪ 1306‬مورخ ‪ 1336/09/09‬دفتر ‪ 4‬شهرضا‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪139960302009003691‬مورخ ‪ 1399/12/26‬خانم صغری کیانی شیخ ابادی فرزند‬ ‫محمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪197/75‬متر مربع مجزی شده از پالک یک ‪ -‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رضا فروتن بموجب سند ‪52342‬مورخ‬ ‫‪ 1350/11/04‬دفتر ‪ – 29‬اصفهان‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪139960302009003669‬مورخ ‪ 1399/12/26‬اقای مجتبی عبدیان مبارکه فرزند‬ ‫حیدر در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪314/56‬متر مربع مجزی شده از‬ ‫پالک یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی قدمعلی ایرانپور‬ ‫بموجب سند ‪ 55961‬مورخ ‪ 1351/06/08‬دفتر ‪ -29‬اصفهان‬ ‫‪ -8‬رای شماره ‪139960302009003670‬مورخ ‪ 1399/12/26‬خانم راضیه میرشکار مبارکه فرزند‬ ‫جمشید در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪314/56‬متر مربع مجزی شده از‬ ‫پالک یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی قدمعلی ایرانپور‬ ‫بموجب سند ‪ 55961‬مورخ ‪ 1351/06/08‬دفتر ‪ -29‬اصفهان‬ ‫‪ -9‬رای شماره ‪139960302009003695‬مورخ ‪ 1399/12/26‬خانم مریم بهرامی کرکوندی فرزند‬ ‫عبداله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 268/86‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪ 1052‬فرعی از‬ ‫دو ‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی علیمراد احمدپور‬ ‫‪ -10‬رای شماره ‪139960302009003439‬مورخ ‪ 1399/11/30‬اقای سجاد محمدی بداغ ابادی‬ ‫فرزند رحمن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪183/50‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪-51‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی محمد باقری بداغ ابادی بموجب‬ ‫سند ‪ 23960‬مورخ ‪ 1354/10/04‬دفتر ‪ -53‬اصفهان‬ ‫‪ -11‬رای شماره ‪ 139960302009003697‬مورخ ‪ 1399/12/26‬اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‬ ‫مبارکه – موقوفه یداله صالحی رقبه یک در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪184/13‬متر مربع‬ ‫مجزی شده از پالک یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی‬ ‫مهدی ایرانپور بموجب سند ‪ 55938‬مورخ ‪ 1351/06/08‬دفتر ‪ -29‬اصفهان‬ ‫‪ -12‬رای شماره ‪139960302009003126‬مورخ ‪ 1399/10/29‬اقای محمدرضا نفر ده سرخی‬ ‫فرزند بهرام در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪267/31‬متر مربع مجزی شده از پالک یک ‪-‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی قدمعلی ایرانپور بموجب سند‬ ‫‪ 52086‬مورخ ‪ 1350/11/04‬دفتر ‪ -86‬اصفهان‬ ‫‪ -13‬رای شماره ‪139960302009003454‬مورخ ‪ 1399/11/30‬خانم فریده مزروعی فرزند قدیر‬ ‫علی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪1346/77‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪577‬‬ ‫فرعی از ‪ - 19‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی علی اکبر قهنویه‬ ‫‪ -14‬رای شماره ‪139960302009003693‬مورخ ‪ 1399/12/26‬اقای غالمعلی سلیمانی فر فرزند‬ ‫حبیب اله در ششدانگ یک باب ساختمان نیمه کاره به مساحت ‪77/81‬متر مربع مجزی شده از پالک‬ ‫یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی سید حسین موسوی‬ ‫بموجب سند ‪ 55963‬مورخ ‪ 1351/06/08‬دفتر ‪ -29‬اصفهان‬ ‫‪ -15‬رای شماره ‪139960302009003696‬مورخ ‪ 1399/12/26‬اقای عبداله مختاری مبارکه فرزند‬ ‫یداله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪60/72‬متر مربع مجزی شده از پالک یک ‪ -‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حیدرعلی اقاجانیان بموجب سند‬ ‫‪ 52432‬مورخ ‪ 1350/12/27‬دفتر ‪ -29‬اصفهان‬ ‫‪ -16‬رای شماره ‪139960302009003690‬مورخ ‪ 1399/12/26‬خانم شهناز رضازاده فرزند مرتضی‬ ‫در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪181/95‬متر مربع مجزی شده از پالک یک ‪ -‬اصلی واقع‬ ‫در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی صفرعلی ایرانپور بموجب سند ‪52107‬مورخ‬ ‫‪ 1350/11/04‬دفتر ‪ -29‬اصفهان‬ ‫‪ -17‬رای شماره ‪139960302009003692‬مورخ ‪ 1399/12/26‬اقای عباس صادقی فرزند علی در‬ ‫ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪236/35‬متر مربع مجزی شده از پالک یک ‪ -‬اصلی واقع در‬ ‫بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی صفرعلی ایرانپور بموجب سند ‪52107‬مورخ‬ ‫‪ 1350/11/04‬دفتر ‪ -29‬اصفهان‬ ‫‪ -18‬رای شماره ‪139960302009003687‬مورخ ‪ 1399/12/26‬خانم سکینه ابراهیمی فرزند‬ ‫دیدارقلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪228/77‬متر مربع مجزی شده‬ ‫از پالک یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی کمال موسوی‬ ‫بموجب سند ‪52168‬مورخ ‪ 1350/11/04‬دفتر ‪ -29‬اصفهان‬ ‫‪ -19‬رای شماره ‪139960302009003688‬مورخ ‪ 1399/12/26‬اقای رسول عطائی فرزند حیدرعلی‬ ‫در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪228/77‬متر مربع مجزی شده از پالک‬ ‫یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی کمال موسوی بموجب‬ ‫سند ‪52168‬مورخ ‪ 1350/11/04‬دفتر ‪ -29‬اصفهان‬ ‫‪ -20‬رای شماره ‪139960302009003668‬مورخ ‪ 1399/12/26‬اقای کریم نجفی درچه فرزند‬ ‫قربانعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪204/55‬متر مربع مجزی شده از پالک یک ‪-‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی کاظم اقاجانیان بموجب سند‬ ‫‪6076‬مورخ ‪ 1342/06/13‬دفتر ‪ -86‬اصفهان‬ ‫‪ -21‬رای شماره ‪139960302009003708‬مورخ ‪ 1399/12/28‬خانم سمیه فروغی فرزند قنبرعلی‬ ‫در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪422/94‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪ 776‬فرعی از یک‬ ‫ اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی خسرو نصوحی و امیدعلی‬‫نصوحی دهنوی بموجب سند ‪16007‬مورخ ‪ 1351/04/18‬دفتر ‪ -92‬اصفهان‬ ‫‪ -22‬رای شماره ‪139960302009003709‬مورخ ‪ 1399/12/28‬خانم عزت کرباسیان ورنامخواستی‬ ‫فرزند قدیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪157/11‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪ 776‬فرعی‬ ‫از یک ‪ -‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی خسرونصوحی و‬ ‫امیدعلی نصوحی دهنوی بموجب سند ‪16007‬مورخ ‪ 1351/04/18‬دفتر ‪ -92‬اصفهان‬ ‫‪ -23‬رای شماره ‪139960302009003698‬مورخ ‪ 1399/12/26‬خانم اشرف ضیائی فرزند عیوضعلی‬ ‫در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪55/30‬متر مربع مجزی شده از پالک هشت ‪ -‬اصلی واقع در‬ ‫بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بهزاد قربانی سینی بموجب سند ‪40549‬مورخ‬ ‫‪ 1374/12/12‬دفتر ‪ -39‬اصفهان‬ ‫‪ -24‬رای شماره ‪139960302009003699‬مورخ ‪ 1399/12/26‬خانم فهیمه ضیائی فرزند عوضعلی‬ ‫در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪53/62‬متر مربع مجزی شده از پالک هشت ‪ -‬اصلی واقع در‬ ‫بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بهزاد قربانی سینی بموجب سند ‪40549‬مورخ‬ ‫‪ 1374/12/12‬دفتر ‪ -39‬اصفهان‬ ‫‪ -25‬رای شماره ‪139960302009003440‬مورخ ‪ 1399/11/30‬اقای محمدرضا قدیری مبارکه‬ ‫پنجشنبه | ‪ 09‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4059‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرزند نصراله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪210/46‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪746‬‬ ‫فرعی از ‪ - 19‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عباسعلی رضایی‬ ‫قهنویه بموجب سند ‪3538‬مورخ ‪ 1351/11/14‬دفتر ‪ -89‬اصفهان‬ ‫‪ -26‬رای شماره ‪139960302009003689‬مورخ ‪ 1399/12/26‬اقای اکبر امیرخانی سرارودی فرزند‬ ‫محمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪238/20‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪ -16‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی کریم باقریان سرارودی بموجب سند‬ ‫‪25968‬مورخ ‪ 1351/03/17‬دفتر سه – شهرضا‬ ‫‪ -27‬رای شماره ‪139960302009003706‬مورخ ‪ 1399/12/28‬خانم الهام مرادیان طالخونچه فرزند‬ ‫بهرام در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪285/58‬متر مربع مجزی شده از پالک‬ ‫‪ - 48‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی اشرف یاوری‬ ‫‪ -28‬رای شماره ‪139960302009003705‬مورخ ‪ 1399/12/28‬اقای حامد مرادیان طالخونچه‬ ‫فرزندنوروز علی در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪285/58‬متر مربع مجزی‬ ‫شده از پالک ‪ - 48‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی اشرف‬ ‫یاوری‬ ‫‪ -29‬رای شماره ‪139960302009003464‬مورخ ‪ 1399/11/30‬اقای عبداله کاویان مبارکه فرزند‬ ‫حسن در ششدانگ یک باب کارگاه اهن فروشی به مساحت ‪333/34‬متر مربع مجزی شده از پالک‬ ‫‪ 604‬فرعی از ‪ - 19‬اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی نعمت‬ ‫اله کاویان‬ ‫‪ -30‬رای شماره ‪139960302009002717‬مورخ ‪ 1399/09/09‬اقای حسن قائدیان طالخونچه‬ ‫فرزند عبدالعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪207/38‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪- 12‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رضا باروتی بموجب سند شماره‬ ‫‪ 26705‬مورخ ‪ 1351/04/29‬دفتر‪ - 3‬شهرضا‬ ‫‪ -31‬رای شماره ‪139960302009002718‬مورخ ‪ 1399/09/09‬خانم مریم سجادی کرافشانی فرزند‬ ‫سید حسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪178/86‬متر مربع مجزی شده از پالک ‪- 12‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 8‬ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رضا باروتی بموجب سند شماره‬ ‫‪ 26705‬مورخ ‪ 1351/04/29‬دفتر‪ – 3‬شهرضا‬ ‫تاریخ انتشار اول‪ 1400/01/25 :‬تاریخ انتشار دوم‪ 1400/02/09 :‬رییس اداره ثبت اسناد وامالک‬ ‫مبارکه‪ :‬مظاهر نصرالهی ‪ /1121834‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-110‬برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز‬ ‫گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه های اصفهان امروز واخبار اصفهان اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم‬ ‫نمایند ‪.‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ‪ ،‬طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬رای شماره ‪ 139960302007012139‬مورخه ‪ 1399/11/11‬به نام مصطفی باقری یزدابادی‬ ‫فرزند محمدنسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪248/28‬مترمربع پالک شماره ‪138‬فرعی‬ ‫از ‪-53‬اصلی واقع در شهرک قدس بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان متقاضی خود مالک رسمی میباشد ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬رای شماره ‪ 139960302007011352‬مورخه ‪ 1399/9/18‬به نام توران نصر اصفهانی فرزند‬ ‫عبدالحسین نسبت به دو دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪281/26‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪363‬فرعی از یک‪-‬اصلی واقع در کارالدان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان متقاضی خود مالک‬ ‫رسمی میباشد ‪.‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره‪139960302007011354‬مورخه‪1399/9/18‬به نام سیدعلی اکبرابوالحسنی فرزندسید‬ ‫ضیاءنسبت به سه دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪281/26‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪363‬فرعی از یک‪-‬اصلی واقع در کارالدان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان متقاضی خود مالک رسمی‬ ‫میباشد ‪.‬‬ ‫‪ -4‬رای شماره‪139960302007011258‬مورخه‪1399/9/15‬به نام خدادادمحمودی برام فرزندطاهر‬ ‫نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ‪164/83‬مترمربع پالک شماره‪-19‬اصلی واقع‬ ‫درجعفراباد بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده ازحسین کشاورزیان کلیشادی‪.‬‬ ‫‪ -5‬رای شماره‪139960302007012145‬مورخه‪1399/11/11‬به نام مجید فهیم پورفرزند محمد‬ ‫نسبت به شش دانگ یک درب باغ با کاربری زراعی به مساحت ‪19997/26‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪463‬اصلی واقع در کریم اباد بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان متقاضی خود مالک رسمی میباشد ‪.‬‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪139960302007012148‬مورخه ‪1399/11/11‬به نام فخری صدری کرمی‬ ‫فرزندجعفرقلی نسبت به شش دانگ یک باب انباربه مساحت ‪265/94‬مترمربع پالک شماره ‪ 6‬فرعی‬ ‫از‪-6‬اصلی واقع درکرسگان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از بهمن ذوالفقار پور‪.‬‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪ 139960302007011227‬مورخه ‪ 1399/9/9‬به نام موسی موالئی فرزند مراد نسبت‬ ‫به شش دانگ یک باب خانه به مساحت‪112/08‬مترمربع پالک شماره ‪ -15‬اصلی واقع در فالورجان‬ ‫بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از حسن و حسین رهنمافالورجانی فرزند غالمرضا‪..‬‬ ‫‪ -8‬رای شماره ‪139960302007012312‬مورخه ‪1399/11/27‬به نام حمید غالمی فرزندکریم نسبت‬ ‫به شش دانگ یک باب خانه به مساحت‪134/06‬مترمربع پالک شماره ‪ -405‬اصلی واقع در گارماسه‬ ‫بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده ازاسماعیل یزدانی گارماسه‪.‬‬ ‫‪-9‬رای شماره‪139960302007012335‬مورخه‪1399/11/28‬به نام ملوک رعیت زارعی‬ ‫فرزنداحمدنسبت به شش دانگ یک درب باغ به مساحت ‪2650‬مترمربع پالک شماره‪-24‬اصلی واقع‬ ‫درابریشم بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اسداله صادقی فرزندامراله‪.‬‬ ‫‪ -10‬رای شماره ‪ 139960302007002990‬مورخه ‪1399/5/22‬به نام اداره اوقاف وامورخیریه‬ ‫شهرستان فالورجان نسبت به ششدانگ یکباب مسجدبه مساحت‪365/64‬مترمربع پالک شماره ‪-15‬‬ ‫اصلی واقع درفالورجان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده ازمالک رسمی حسیقلی‬ ‫رهنما فالورجانی ‪.‬‬ ‫‪ -11‬رای شماره ‪ 139960302007012268‬مورخه ‪ 1399/11/21‬به نام مهدی دوستی فرزندابراهیم‬ ‫نسبت به شش دانگ یکبابخانه به مساحت ‪179/96‬مترمربع پالک شماره‪2‬فرعی از ‪-411‬اصلی واقع‬ ‫درشرودان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مهدی کیانی‪.‬‬ ‫‪-12‬رای شماره‪ 139960302007012334‬مورخه ‪ 1399/11/28‬و رای اصالحی‬ ‫شماره‪ 139960302007012525‬مورخه ‪1399/12/11‬به نام شرکت نامفرسهامی خاص ثبت شده‬ ‫بشماره‪-1330‬اصفهان به شناسه ملی ‪ 10260180231‬شش دانگ یک واحد گاو داری به مساحت‬ ‫‪ 8772/47‬مترمربع پالک شماره‪-434‬اصلی واقع درکارویه بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان که متقاضی خود‬ ‫مالک رسمی میباشد ‪.‬‬ ‫‪ -13‬رای شماره ‪ 139960302007011891‬مورخه ‪1399/10/25‬به نام خدارحم وکیلی سهروفروزانی‬ ‫فرزندمحمدنسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی با کاربری زراعی بدون اعیانی به مساحت‬ ‫‪4875/60‬مترمربع پالک شماره ‪ -459‬اصلی واقع درسهروفیروزان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان که متقاضی‬ ‫خود مالک رسمی میباشد ‪.‬‬ ‫‪ -14‬رای شماره ‪139960302007012090‬مورخه ‪1399/11/5‬به نام اکرم شفیعی قهدریجانی فرزند‬ ‫قاسم نسبت به شش دانگ یک بابخانه به مساحت‪238/23‬مترمربع پالک شماره ‪850‬و‪851‬فرعی‬ ‫از‪-386‬اصلی واقع درقهدریجان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده ازمالک رسمی‬ ‫رمضان امینی فرزنداسماعیل‪.‬‬ ‫‪ -15‬رای شماره ‪ 139960302007011660‬مورخه ‪1399/10/14‬به نام ابراهیم جمال پور بیرگانی‬ ‫فرزندعلی حسن نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت ‪177/42‬متر مربع‬ ‫پالک شماره‪-411‬اصلی واقع درفالورجان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده ازمالک‬ ‫رسمی حسین دولت ابادی‪.‬‬ ‫‪ - 16‬رای شماره ‪139960302007012311‬مورخه ‪1399/11/27‬به نام خدیجه بگمحمدی فرزندولی‬ ‫نسبت به شش دانگ یک باب مغازه به مساحت ‪32/31‬متر مربع پالک شماره ‪-15‬اصلی واقع در‬ ‫فالورجان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر قاسمی فرزند‬ ‫ابراهیم‪.‬‬ ‫‪ -17‬رای شماره ‪139960302007012290‬مورخه ‪ 1399/11/26‬به محسن توکلی گارماسه فرزند‬ ‫علی نسبت به شش دانگ یک باب انبار به مساحت ‪ 36/86‬مترمربع پالک شماره‪-405‬اصلی واقع‬ ‫در گارماسه بخش ‪9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از کریم توکلی گارماسه‪.‬‬ ‫‪ -18‬رای شماره‪139960302007011617‬مورخه‪ 1399/10/6‬به نام سیدمهدی موسوی اعچه بدی‬ ‫فرزند سید مرتضی نسبت ازششدانگ یک باب گارگاه به مساحت ‪ 88/50‬مترمربع پالک شماره ‪6‬‬ ‫فرعی از ‪-6‬اصلی واقع در کرسگان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی‬ ‫امیرقلیسبحانی‬ ‫‪ -19‬رای شماره‪139960302007012292‬مورخه ‪1399/11/26‬به نام ایرج رضایی فرزند‬ ‫غالمحسین نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی با کاربری زراعی به مساحت ‪3320/82‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 1164‬فرعی از ‪-430‬اصلی واقع در مینادشت بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه‬ ‫خریداری شده از مالک رسمی از سیف اله رضایی‪.‬‬ ‫‪ -20‬رای شماره ‪139960302007012637‬مورخه ‪1399/12/24‬به نام حیدرعلی شفیعی قهدریجانی‬ ‫فرزند رضا نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی با کاربری زراعی فاقد اعیانی به مساحت‬ ‫‪ 1043/29‬مترمربع پالک شماره ‪ -386‬اصلی واقع در قهدریجانی بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه‬ ‫خریداری شده از مالک رسمی از اقای علی شفیعی‪.‬‬ ‫‪-21‬رای شماره ‪ 139960302007012550‬مورخه ‪ 1399/12/13‬به نام رجبعلی شفیعی فالورجانی‬ ‫فرزند مرتضی نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 158/35‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪-15‬اصلی واقع در فالورجان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی‬ ‫محمد شمس‬ ‫‪-22‬رای شماره‪139960302007012482‬مورخه‪1399/12/4‬به نام روح اله موسائی گله‬ ‫اطالع رسانی‬ ‫‪ 5‬‬ ‫فرزند سپهدارنسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 161/62‬مترمربع پالک شماره‪3‬فرعی‬ ‫از ‪ -407‬اصلی واقع در برزوان گارماسه بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک‬ ‫رسمی حبیب اله رئیسی خیر ابادی‪.‬‬ ‫‪ -23‬رای شماره ‪ 139960302007012473‬مورخه ‪ 1399/12/4‬به نام مسلم عشوری مهرنجانی‬ ‫فرزند صمد نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان مشتمل برسه باب خانه‬ ‫متصله به مساحت ‪466/52‬مترمربع پالک شماره‪-15‬اصلی واقع در فالورجان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان‬ ‫مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن کیانی فرزند محمد ‪.‬‬ ‫‪ -24‬رای شماره ‪ 139960302007012474‬مورخه ‪ 1399/12/4‬به نام مجتبی عشوری مهرنجانی‬ ‫فرزند صمد نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان مشتمل برسه باب خانه‬ ‫متصله به مساحت ‪466/52‬مترمربع پالک شماره‪-15‬اصلی واقع در فالورجان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان‬ ‫مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن کیانی فرزند محمد ‪.‬‬ ‫‪ -25‬رای شماره ‪ 139960302007012475‬مورخه ‪ 1399/12/4‬به نام مرتضی عشوری مهرنجانی‬ ‫فرزند صمد نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان مشتمل برسه باب خانه‬ ‫متصله به مساحت ‪466/52‬مترمربع پالک شماره‪-15‬اصلی واقع در فالورجان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان‬ ‫مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن کیانی فرزند محمد ‪.‬‬ ‫‪ -26‬رای شماره ‪139960302007012607‬مورخه ‪ 1399/12/19‬به نام زهرا محمدی قهدریجانی‬ ‫فرزند اسمعیل نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ‪312/65‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪432‬فرعی از ‪ -386‬اصلی واقع در قهدریجان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از‬ ‫مالک رسمی سید محمد هاشمی قهدریجانی‪.‬‬ ‫‪ -27‬رای شماره ‪ 139960302007012479‬مورخه‪ 1399/12/4‬به نام نعمت اله اسحقی حسن‬ ‫ابادی فرزند عباس نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ‪218/05‬مترمربع پالک‬ ‫شماره‪68‬فرعی از ‪ -23‬اصلی واقع درحسن اباد بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک‬ ‫رسمی میباشد ‪.‬‬ ‫‪ -28‬رای شماره ‪ 139960302007012478‬مورخه ‪ 1399/12/4‬به نام محمد صادق اسحقی‬ ‫حسن ابادی فرزند عباس نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ‪138/32‬مترمربع پالک‬ ‫شماره‪68‬فرعی از‪ -23‬اصلی واقع درحسن اباد بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی‬ ‫میباشد ‪.‬‬ ‫‪ - 29‬رای شماره ‪ 139960302007012485‬مورخه ‪ 1399/12/6‬به نام اصغرایزدی گارماسه فرزند‬ ‫حسن نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ‪151/47‬متر مربع پالک شماره ‪-405‬اصلی‬ ‫واقع در گارماسه بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد یزدانی‬ ‫گارماسه‪.‬‬ ‫‪ -30‬رای شماره ‪ 139960302007012557‬مورخه‪ 1399/12/13‬به نام جواد پور کارالدانی‬ ‫فرزند حسن نسبت به شش دانگ یک باب خانه نیمه تمام به مساحت ‪215/81‬مترمربع پالک‬ ‫شماره‪237‬فرعی از‪ -1‬اصلی واقع درکارالدان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی‬ ‫میباشد ‪.‬‬ ‫‪ -31‬رای شماره ‪ 139960302007012480‬مورخه ‪ 1399/12/4‬به نام محمد قاسمی فالورجانی‬ ‫فرزند مظاهر نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت‪127/19‬مترمربع پالک شماره ‪ -15‬اصلی‬ ‫واقع در فالورجان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از قنبرعلی کیانی فرزند حاج‬ ‫ابراهیم‪.‬‬ ‫‪ -32‬رای شماره ‪ 139960302007012594‬مورخه ‪ 1399/12/17‬به نام رسول سلیمانی نسب فرزند‬ ‫قاسم نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت‪ 102/60‬مترمربع پالک شماره ‪ -14‬اصلی واقع‬ ‫در موسیان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مصطفی کیانی فرزند عبداله‪.‬‬ ‫‪ -33‬رای شماره ‪ 139960302007012585‬مورخه ‪ 1399/12/17‬به نام عباس رهنما فرزند محمد‬ ‫حسین نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت‪272/60‬مترمربع پالک شماره ‪ -413‬اصلی‬ ‫واقع در ششدربلندی فالورجان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از حاج حیدر علی‬ ‫اله دادیان فرزند حاج عباس‪.‬‬ ‫‪ -34‬رای شماره ‪ 139960302007012584‬مورخه ‪ 1399/12/17‬به نام مهناز موسوی هاردنگی‬ ‫فرزند سید حبیب نسبت به شش دانگ یک باب مغازه به مساحت‪ 30‬مترمربع پالک شماره ‪6‬فرعی‬ ‫از ‪ -4‬اصلی واقع در یزداباد بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از غالمرضا ابراهیمی‬ ‫فرزند محمد‪.‬‬ ‫‪ -35‬رای شماره ‪ 139960302007012333‬مورخه ‪ 1399/11/28‬به نام مجید رئیسی گارماسه فرزند‬ ‫حبیب اله نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت‪136/30‬مترمربع پالک شماره ‪ -405‬اصلی‬ ‫واقع در گارماسه بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از احمد رضا رئیسی‪.‬‬ ‫‪ -36‬رای شماره ‪ 139960302007012487‬مورخه ‪ 1399/12/6‬به نام مهدی شفیعی فالورجانی‬ ‫فرزند مظاهر نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت‪110/59‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ -14‬اصلی واقع در موسیان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از حیدر‬ ‫رهنما فالورجانی‪.‬‬ ‫‪-37‬رای شماره ‪139960302007012583‬مورخه ‪ 1399/12/17‬به نام غالمرضا نیکان فالورجانی‬ ‫فرزندمحمود نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ‪178/10‬مترمربع پالک شماره ‪-413‬‬ ‫اصلی واقع در ششدربلندی فالورجان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک‬ ‫رسمی صفرعلی جمشیدی‬ ‫‪-38‬رای شماره ‪139960302007012421‬مورخه ‪ 1399/12/2‬به نام غالمرضا شفیعی قهدریجانی‬ ‫فرزندعلی نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ‪260/73‬مترمربع پالک شماره ‪-386‬‬ ‫اصلی واقع در قهدریجان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مریم‬ ‫کریمیقهدریجانی‪.‬‬ ‫‪ -39‬رای شماره ‪139960302007012423‬مورخه ‪1399/12/2‬به نام فاطمه مرغزاری هفشجانی‬ ‫فرزندرضا نسبت به چهار دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت ‪221/32‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ -45‬اصلی واقع در اب نیل بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک‬ ‫رسمی خدادادبختیار‪.‬‬ ‫‪ -40‬رای شماره ‪139960302007012269‬مورخه ‪1399/11/21‬به نام احمد باقری پبدنی‬ ‫فرزندنادرنسبت به شش دانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت ‪95/93‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪3‬فرعی از ‪ -407‬اصلی واقع در گارماسه بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری‬ ‫شده از مالک رسمی محمودشیرزادی فرزند عبدالرسول‪.‬‬ ‫‪ -41‬رای شماره ‪ 140060302007000146‬مورخه ‪ 1400/ 1/22‬به نام محمدرضا امامی مهرگانی‬ ‫فرزند خدارحم نسبت به شش دانگ یک باب کارگاه به مساحت ‪284/10‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ -19‬اصلی واقع در کلیشاد بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی‬ ‫محمد کریم دهقانی کلیشادی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز چهارشنبه ‪ 1400/1/25‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز پنجشنبه ‪1400/2/9‬‬ ‫رئیس اداره ثبت فالورجان حسین زمانی علویجه ‪/1122806‬م الف‬ ‫اگهی مفقود شدن سند مالکیت‬ ‫‪ -1-213‬شماره نامه‪ 140085602007000459 :‬اقای سعیداهلل رهنما فرزند براتعلی به استناد ‪۲‬‬ ‫برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی گردیده مدعی است که سند مالکیت‬ ‫ششدانگ پالک ثبتی ‪ 413/357‬واقع در فالورجان بخش ‪ 9‬ثبت اصفهان به شماره سریال ‪۴۶۱۳۴۱‬ب‬ ‫‪ ۹۸‬که در دفتر امالک سیستمی به شماره ‪ ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۰۷۰۰۵۳۱۳‬بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت‬ ‫صادر وتسلیم وسپس مفقود گردیده است بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی‬ ‫نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می گردد تا هر کس‬ ‫مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف ویا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار‬ ‫اگهی ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و‬ ‫سند معامله تسلیم تا مراتب صورت جلسه و اصل سند مالکیت به ارائه دهنده مسترد گردد بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند‬ ‫مالکیت المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬حسین زمانی علویجه‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان ‪/1128695‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه‬ ‫‪ -1-214‬شماره پرونده‪ 139904002135000057/1 :‬شماره بایگانی پرونده‪9900096 :‬‬ ‫شماره اگهی ابالغیه‪ 140003802135000002 :‬تاریخ صدور‪ 1400/02/04 :‬دفترخانه ازدواج‬ ‫شماره ‪ 142‬شهر بادرود استان اصفهان اگهی ابالغ اجرائیه کالسه‪ :‬بدین وسیله به خانم مژده‬ ‫سادات عمادی کمجانی به شماره ملی ‪ ۱۲۳۹۰۷۱۱۱6‬فرزند سیدنظام ابالغ می شود که خانم‬ ‫سیما کوتی شریفی باالئی جهت وصول کالم اهلل مجید یک جلد هدیه و مبلغ ‪ ۱۳۰‬میلیون‬ ‫ریال وجه نقد‪ -‬یک سفر زیارتی کربالی معلی کل صداق به استناد مهریه مندرج در سند‬ ‫ازدواج شماره ‪ 4۸۸۱‬مورخ ‪ 1396/05/30‬دفترخانه ازدواج ‪ 51‬شهرستان نطنز استان اصفهان‬ ‫علیه شما و سایر ورثه اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه ‪ 9900096‬و شماره‬ ‫‪ 139904002135000057/1‬در اجرا نطنز تشکیل شده و طبق گزارش مورخ ‪1399/12/09‬‬ ‫و ‪ 1399/12/29‬ماموران پست‪ ،‬ادرس نامبرده شناسایی نگردیده است لذا بنا به تقاضای وکیل‬ ‫بستانکار طبق ماده ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های‬ ‫کثیر االنتشار محلی اگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ‪ ۲۰‬روز از تاریخ این اگهی که روز‬ ‫ابالغ محسوب می گردد‪ ،‬نسبت به پرداخت بدهی اقدام نگردد‪ ،‬عملیات اجرائی جریان خواهد‬ ‫یافت ضمنا با درخواست متعهد له نسبت به بازداشت حساب متعهد اقای سید نظام عمادی‬ ‫کمجانی در بانک مسکن وقطعات زمین مزروعی نیمه محصور معروف باغ حافظ به شماره‬ ‫پالک ثبتی ‪ 564‬فرعی از ‪-167‬اصلی جزء بخش ‪ 10‬حوزه ثبتی نطنز که در راستای استاندارد‬ ‫سازی از تبدیل پالک ثبتی شماره ‪ 328‬و ‪ 329‬فرعی از اصلی مذکور به وجود امده است‪،‬‬ ‫متعلق به اقای سید نظام عمادی کمجانی در قبال مهریه مرقوم اقدام گردید لذا طبق ماده ‪74‬‬ ‫و ‪ ۸۷‬ائین نامه اجرا مراتب بشما اخطار میشود هر گونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت بمورد‬ ‫بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود‪ .‬برابر ماده ‪ ۱۸‬اصالحی ایین نامه اجرا اسناد‬ ‫رسمی الزم االجرا مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام وکلیه‬ ‫ابالغ های بعدی از طریق سامانه ابالغ انجام خواهد شد‪ .‬مسئول واحد اجرای اسناد رسمی‬ ‫نطنز – علی جوانی ‪/1128606‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪ 6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫ن جیره بندی‬ ‫اب اصفها ‬ ‫نمی شود‪ ،‬اما کاهش فشار‬ ‫شبکه داریم‬ ‫معاون بهره برداری و توسعه اب شرکت ابفای استان‬ ‫اصفهان‪ :‬در نخستین سال های خشک شدن زاینده رود وضعیت‬ ‫سفره های اب زیرزمینی غنی تر بود‪ ،‬اما شرایط امسال همانند‬ ‫سال ‪ 1397‬است که با کاهش میزان بارندگی ها روبه رو بودیم‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری و توسعه اب شرکت ابفای استان اصفهان‬ ‫با تاکید بر اینکه اصفهان امسال در شمار شهرهای با تنش‬ ‫ابی است‪ ،‬گفت‪ :‬در برنامه توزیع اب سال جاری‪ ،‬اصال برنامه‬ ‫جیره بندی اب برای اصفهان نداریم‪ ،‬اما با کاهش فشار شبکه اب‬ ‫مواجه خواهیم بود چراکه نیاز مردم با تولید اب برابری نمی کند‪.‬‬ ‫ناصر اکبری با اشاره به وضعیت بحرانی ذخیره سد زاینده رود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به دلیل ذخیره اندک سد زاینده رود به طورقطع در‬ ‫ماه های گرم پیش رو در حوزه شرب و خانگی شاهد کاهش‬ ‫فشار اب هستیم‪ ،‬اما اگر مردم سرانه مصرف اب شرب خود‬ ‫را به میزان ‪ ۱۵‬لیتر مدیریت کنند‪ ،‬بدون دغدغه از تابستان‬ ‫امسال گذر خواهیم کرد‪ .‬وی با اشاره به جاری بودن مقطعی‬ ‫زاینده رود در یک دهه گذشته توضیح داد‪ :‬در نخستین سال های‬ ‫خشک شدن زاینده رود وضعیت سفره های اب زیرزمینی غنی تر‬ ‫بود‪ ،‬اما شرایط امسال همانند سال ‪ 1397‬است که با کاهش‬ ‫میزان بارندگی ها روبه رو بودیم‪ .‬معاون بهره برداری و توسعه‬ ‫اب شرکت ابفای استان اصفهان در ادامه به تفاوت امسال با‬ ‫سال ‪ ۹۷‬اشاره کرد و گفت‪ :‬امسال اصفهان از لحاظ خشکی و‬ ‫بارش ها همانند سال ‪ ۹۷‬است‪ ،‬با این تفاوت که همانند سال ‪۹۹‬‬ ‫در وضعیت شیوع کرونا هستیم که این شرایط را بسیار سخت تر‬ ‫کرده است‪ .‬اکبری تاکید کرد‪ :‬امسال اصفهان جزو شهرهای با‬ ‫تنش ابی است‪ ،‬چراکه تنها یک چهارم سد زاینده رود ذخیره اب‬ ‫دارد و بارش ها میزان مناسبی نداشته است‪ .‬وی با بیان این که با‬ ‫افزایش دما بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد به مصرف اب افزوده می شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به طورمعمول در ماه های تیر و مرداد‪ ،‬دمای ثبت‬ ‫شده بین ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۲‬درجه است و با توجه به نبود بارش ها و تداوم‬ ‫شیوع کرونا تابستان امسال شرایط سختی را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که تابستان امسال به دلیل خشکی رودخانه‬ ‫زاینده رود‪ ،‬چاه های فلمن ظرفیت ابدهی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬فرهنگ‬ ‫مصرف بهینه اب بزرگ ترین کمک مردم در تابستان امسال‬ ‫برای گذر از این شرایط است و شرکت ابفا امسال اقدامات الزم‬ ‫را در جهت مدیریت فشار شبکه و توزیع عادالنه اب به اجرا‬ ‫درمی اورد‪ .‬اکبری تاکید کرد‪ :‬زمانی که در شبکه اب مدیریت‬ ‫فشار داشته باشیم‪ ،‬به طورقطع مصرف اب مردم کمتر می شود‪،‬‬ ‫اما باید توجه داشت که مجتمع های مسکونی منبع ذخیره اب‬ ‫دارند و ما نمی توانیم داخل ساختمان ها را مدیریت کنیم که در‬ ‫این شرایط مدیریت مصرف اب از سوی مردم ضرورت دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال ‪ ۹۹‬به صورت متوسط سرانه مصرف اب‬ ‫شرب هر اصفهانی ‪ ۱۵۷‬لیتر بود‪ ،‬اما اگر مردم در روز ‪ ۱۵‬لیتر‬ ‫مصرف خود را مدیریت کرده و این سرانه را به ‪ ۱۴۲‬لیتر برسانند‬ ‫بدون هیچ دغدغه ای از تابستان امسال گذر خواهیم کرد‪.‬‬ ‫اراده جمعی دولت و مجلس‬ ‫حمایت از بازار سرمایه است‬ ‫عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در‬ ‫اینستاگرام در خصوص جلسات بورسی تاکید کرد که اراده‬ ‫جمعی دولت و مجلس حمایت از بازار سرمایه و اقدام برای‬ ‫افزایش اعتماد سهامداران به بازار بورس است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬همتی در این یادداشت خود نوشت‪ :‬دو جلسه مفصل در‬ ‫خصوص بورس داشتیم‪ .‬یکی در ستاد هماهنگی اقتصادی‬ ‫دولت و در حضور رئیس محترم جمهوری و دیگر جلسه ای‬ ‫در مجلس شورای اسالمی در حضور رئیس محترم مجلس‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اراده جمعی دولت و مجلس حمایت از بازار‬ ‫سرمایه و اقدام برای افزایش اعتماد سهامداران به بازار بورس‬ ‫است‪ .‬تصمیمات متخذه در جهت حمایت از بورس خصوصا‬ ‫سهامداران خرد بود‪ .‬همتی افزود‪ :‬مجاز بودن بانک ها در اعطای‬ ‫تسهیالتبهکارگزاری هاوشرکت هایسرمایه گذاری‪،‬پیشنهاد‬ ‫مستثنی شدن بانک ها از قانون رفع موانع تولید درخرید سهام‬ ‫بورسی غیر مدیریتی‪ ،‬فروش ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر از منابع صندوق‬ ‫توسعه ملی و پرداخت معادل ریالی ان به صندوق تثبیت سهام‬ ‫ونیز اصالح نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها‪ ،‬مواردی از‬ ‫موافقت های بانک مرکزی بود‪.‬‬ ‫فروش امتیاز مسکن ملی‬ ‫تخلف است‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬فروش امتیاز طرح مسکن‬ ‫ملی تخلف است و اشخاصی که امتیاز خودشان را می فروشند‬ ‫اقدامی غیرقانونی انجام داده اند و با قرمز شدن فرم «ج» دیگر‬ ‫امکان دریافت این امتیاز را نخواهند داشت‪ .‬به گزارش ایرنا به‬ ‫نقل از وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬محمد اسالمی در حاشیه جلسه‬ ‫کمیسیون ایمنی راه ها در جمع خبرنگاران در خصوص اخرین‬ ‫وضعیت ساخت مسکن در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬تمام تالش ما این است‬ ‫جریان تولید مسکن در کشور پایدار باشد و با توانمندسازی در‬ ‫فراهم کردن زمین و تسهیلگری جهت اخذ مجوزها‪ ،‬مردم بتوانند‬ ‫ساخت واحدهای خودشان را رو به جلو حرکت دهند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫همه این موارد در قالب اصالح ائین نامه ها انجام گرفته است که‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار مسکن در طرح اقدام ملی مسکن در اجرای کار قرار‬ ‫گرفته و این برنامه از شرایط پرالتهاب بازار جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫شواهد نشان می دهد این روند به یک سمت با ثبات تر در حال‬ ‫حرکت است‪ .‬وزیر راه و شهرسازی درباره فروش امتیاز مسکن‬ ‫ملی گفت‪ :‬اشخاصی که امتیاز خودشان را می فروشند فرم «ج»‬ ‫انها قرمز شده و دیگر نمی توانند دوباره امتیاز داشته باشند‪ .‬این کار‬ ‫انها ممنوع و خالف بوده و با این کار امتیازشان حذف می شود‪.‬‬ ‫اسالمی با اشاره به استقبال مردم از سامانه امالک و اسکان گفت‪:‬‬ ‫تبلیغات منفی در مورد این سامانه انجام گرفت و کمپین هایی‬ ‫راه اندازی شد تا مردم در ان ثبت نام نکنند‪ .‬برای وزارت راه و‬ ‫شهرسازی مهم این است که امار دقیق ثبتی از وضعیت مسکن‬ ‫داشته باشد تا روند انجام کار با برنامه پایداری همراه باشد‪.‬‬ ‫پنجشنبه | ‪ 09‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4059‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫حمایت دستگاه قضایی از انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫نشاناعتمادبهواحدهایصنفیبرتراستاناصفهاناعطامی شود‬ ‫احمدرضا منزه ‪ -‬اصفهان امروز‪ :‬معاون امور اقتصادی‬ ‫دادســتان اصفهــان گفت‪ :‬مقــررات فعلــی تعزیراتی جنبه‬ ‫بازدارندگی ندارند و به روز نیستند‪ ،‬بنابراین باید به سمت کیفی‬ ‫شدن بازرسی ها پیش رویم‪.‬‬ ‫محمد محســنی اژیــه در ایین اهدا نشــان و گواهینامه‬ ‫نشان اعتماد انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬با بیان اینکه سیاست گذاری دستگاه قضایی تنها جنبه‬ ‫برخوردی ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از موارد به غیر از مباحث جرم‬ ‫و تخلف‪ ،‬مباحث حمایت از حوزه تولید و حقوق عامه است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬طی چند سال اخیر به ویژه از سوی دستگاه‬ ‫قضایی به مصادیق حقوق عامه توجه و دستورالعمل های الزم‬ ‫دراین باره صادر شده است که یکی از جلوه های حقوق عامه‪،‬‬ ‫رعایت حقوق مصرف کنندگان است‪.‬‬ ‫معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقالب‬ ‫اصفهــان با بیان اینکه بالغ بر یــک دهه رعایت حقوق عامه‬ ‫مــورد تاکید قانون گذار بــوده و انجمن های حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کننــده پروبال گرفته و مطالبهگــری کرده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فعالیت این انجمن ها‪ ،‬ان گونه که بایدوشــاید نبوده و شــاید‬ ‫بنابر زیرســاخت هایی موجود در حاکمیت‪ ،‬موارد اســتفاده از‬ ‫ظرفیت های این انجمن ها پیش بینی نشده بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از موارد و گزارش هایی که همواره به مراجع‬ ‫قضایی ارائه می شــد‪ ،‬مسائل مربوط به تنظیم بازار و تخلفات‬ ‫تولیدکننــدگان و عرضه کنندگان مورد مطالبه دســتگاه های‬ ‫قضایی بود که مردم خواستار ورود دستگاه قضایی به ان بوده‬ ‫و هستند‪.‬‬ ‫محسنی با بیان اینکه ظرفیت های قانونی انجمن حمایت با‬ ‫توجه به دغدغه های اعضای ان بیشتر مورد توجه قرار گرفته‬ ‫اســت و امیدواریم حمایت های قضایی در این حوزه بیشتر به‬ ‫منصه ظهور برسد چراکه این یکی از سرفصل های مربوط به‬ ‫پیگیری حقوق عامه است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫در اصفهان بیشتر و بهتر از سایر استان ها به مباحث حقوق عامه‬ ‫ورود پیدا کرده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به سیاست گذاری های‬ ‫خوب این انجمن‪ ،‬دســتگاه قضایی عزم خود را جزم کرده تا‬ ‫هرگونه حمایت از این انجمن را در چارچوب قوانین و مقررات‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫معاون پیگیری و احیا حقوق عامه دادســتانی مرکز استان‬ ‫اصفهان توضیــح داد‪ :‬یکی از مواردی که بــه جد دنبال ان‬ ‫بودیم و ســعی بر ان شــده‪ ،‬حضور انجمن حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کننده هم در ســتاد تنظیم بــازار و هم کمیته نظارت‬ ‫بر کاالهای اساسی که مســئول ان دادستان ها است‪ ،‬چراکه‬ ‫جلوه مردمی این اقدامات حضور خود انجمن در این جلســات‬ ‫و تصمیمات است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬خوشــبختانه انجمن حمایــت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان اصفهان در بحث تنظیم بازار میوه و کاالهای‬ ‫اساسی شب عید ورود کرد و با بازرسی های خود گزارش های‬ ‫خوبی به ســازمان تعزیرات و دستگاه قضایی داده و به نوعی‬ ‫هم در حوزه بازرسی و هم کارشناسی خوب عمل کرده است‪.‬‬ ‫محسنی با اشاره به نقش انجمن ها برای اصالح مکانیزم‬ ‫بازار در بخش عرضه و تقاضا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید توجه داشت که‬ ‫بیشتر بازرسی ها جنبه دولتی دارند و باید دید بعدازاین نظارت ها‪،‬‬ ‫چه ضمانت های اجرایی برای انها اعمال شده است‪.‬‬ ‫وی بازرســی ها را به دو دسته کیفی و کمی تقسیم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬انچه موجب شده بازرسی های دولتی جوابگو نباشد‪ ،‬این‬ ‫بوده که بیشتر بازرسی های کمی مدنظر است‪ ،‬اما اینکه تنها‬ ‫صرف بازرسی از محل داشته باشیم‪ ،‬درست نیست‪.‬‬ ‫معاون امور اقتصادی دادســتان اصفهان با تاکید بر اینکه‬ ‫متاسفانه مقررات فعلی تعزیراتی جنبه بازدارندگی ندارند و به‬ ‫روز نیستند و شاید برخی مســائل را قانون گذار در قانون قرار‬ ‫نداده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاسفانه جرائم تعزیراتی بازنده نیست‪،‬‬ ‫بنابراین باید به ســمت کیفی شــدن بازرسی ها پیش رویم و‬ ‫هرچه این بازرســی ها کارشناسی تر باشد و ابعاد تخلف لحاظ‬ ‫شــود‪ ،‬می توان برای اعمال قوانین‪ ،‬ضمانت اجرایی بیشتری‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫محسنی به نقش انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬در حوزه عملکردی انجمن حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان با بازرسی های کیفی خود و همچنین از طریق‬ ‫بانک اطالعاتی خود می تواند بازرسی ها را به گونه ای هدفمند‬ ‫پیش ببرد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اســتان‬ ‫اصفهان نیز در این مراســم‪ ،‬با اشــاره به شــعار سال تولید‪،‬‬ ‫پشتیبانی ها و مانع زدایی ها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای اجرای این شعار‪،‬‬ ‫طرحی را که سال گذشته این انجمن پیگیری و مصوب کرده‬ ‫بود را در سال جاری اجرایی کرد‪.‬‬ ‫مجتبی برزگر با اشــاره به طرح اعطای نشــان اعتماد به‬ ‫واحدهای صنفی توضیــح داد‪ :‬در این طرح واحدهای صنفی‬ ‫می توانند مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بنابر‬ ‫شیوه نامه این انجمن‪ ،‬نائل به دریافت این نشان اعتماد شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به غیر از شــرایط فیزیکی کــه واحدها برای‬ ‫دریافت این نشان باید داشته باشند‪ ،‬انجمن حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان‪ ،‬استعالمی از تعزیرات حکومتی گرفته که در‬ ‫صورت نداشتن سابقه تعزیراتی و تخلف‪ ،‬این نشان اعتماد به‬ ‫واحد صنفی اعطا می شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اســتان‬ ‫اصفهان با تاکید بر اینکه از این طرح اســتقبال خوبی شــده‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در اینده با اقدامات صورت گرفته به اهداف‬ ‫این طرح که شناساندن واحدهای صنفی معتبر به مردم است‪،‬‬ ‫می رسیم و امیدواریم از طریق انجمن های شهرستان‪ ،‬این طرح‬ ‫در کل استان پیاده سازی شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هدف طرح‪ ،‬ارتقا واحدهای صنفی و رسیدن‬ ‫به سطح استاندارد برای رعایت حقوق مصرف کنندگان است‪،‬‬ ‫از سوی دیگر مردم واحدهای صنفی معتبر را شناخته و از انها‬ ‫خدمات دریافت می کنند‪.‬‬ ‫در راســتای تحقق شعار ســال و حمایت و پشتیبانی از‬ ‫واحدهای صنفی‪ ،‬انجمــن حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫با حضور معاون دادســتان اصفهان‪ ،‬نشان و گواهی نامه نشان‬ ‫اعتماد را به چهار واحد صنفــی برتر در زیرمجموعه اتحادیه‬ ‫خدمات فنی خودروهای سنگین اهدا کرد‪.‬‬ ‫در بخشی از این نشست‪ ،‬با اهدای لوح تقدیر از «احمدرضا‬ ‫منزه» روزنامه نگار و دبیر گروه اقتصادی شــرکت رســانه ای‬ ‫رویداد پارسی به دلیل تالش های وی در جهت دفاع از حقوق‬ ‫مردم تجلیل شد و تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫تامینحقاب هواجرایقانون‪،‬مهم ترینمطالبه‬ ‫کشاورزاناصفهانی‬ ‫تامین حقابه ‪ ،‬اجرای قانون و دائمی بودن اب رودخانه‬ ‫زاینده رود مهم ترین مطالبه و خواسته های کشاورزان استان‬ ‫اصفهان است که از مسئوالن امر خواستند تا با تامین این نیاز‬ ‫ضروری بر دغدغه سالهای انان بکاهند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬یکی از‬ ‫کشاورزان شرق اصفهان دراین ارتباط گفت‪ :‬حقابه های قانونی‬ ‫کشاورزان به ناحق گرفته شده است و این موضوع نه فقط برای‬ ‫یک سال بلکه چند دهه نیز ادامه دارد‪ ،‬ایا این مطالبه به حق‬ ‫نیست؟ این کشاورز که خود را حاج محسن معرفی کرد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬کشاورزان منطقه اصفهان توان باالیی در کشت و کار‬ ‫دارند اما سال هاست با این وضعیت خشکی زاینده رود به نان‬ ‫شب محتاج شدند‪ ،‬چه کسانی کشاورزان را به این روز انداخته اند‬ ‫که اراضی شان سال ها تشنه است؟ وی اضافه کرد‪ :‬ما خود‬ ‫سال ها زکات پرداخت می کردیم و هیچ کشاورزی باور نمی کرد‬ ‫روزی چنین گرفتار و تنگدست شود‪ ،‬گناه ما کشاورزان که برای‬ ‫اقتصاد کشور کار می کنیم چیست؟ امروز هر کشاورزی به خاطر‬ ‫کشت نکردن محصوالت و نداشتن درامد نزد اهل خانه شرمنده‬ ‫است‪ .‬وی از مسئوالن امر پرسید ایا واقعا برای رفع این مشکل‬ ‫تصمیم درست و تدبیری اصولی نمی شود اتخاذ کرد؟ کشاورزی‬ ‫دیگر از منطقه غرب اصفهان و از شهر قهدریجان مشکالت‬ ‫معیشتی فعلی این قشر را بسیار زیاد دانست و گفت‪ :‬اگر بخواهند‬ ‫برای خشکی زاینده رود فکری نکنند تکلیف ساکنان مناطق‬ ‫مختلف و باغداران و کشاورزان چه می شود؟ ایا بیکار شدن‬ ‫صدها هزار کشاورز به صالح و مصلحت کشورمان هست؟ حاج‬ ‫علی قربانی مقدم اظهار داشت‪ :‬سال ها بوده که مردم در کمال‬ ‫ارامش و با کشت و کار فراوان در کنار هم زندگی می کردند‬ ‫اما سه دهه اخیر جز گرفتاری و دغدغه چیزی ندیده اند‪ .‬اب به‬ ‫روی انان بسته شد‪ ،‬اراضی خشک و بی اب شدند‪ ،‬کشاورزان به‬ ‫بیکاری و بیماری دچار شدند و به خاطر نداشتن کار و کاسبی‪،‬‬ ‫همه فعاالن این بخش با خانواده شان نگران اند‪ .‬کارشناسان‬ ‫معتقدند دست کاری در محیط زیست و گرفتن نبض حیات از‬ ‫موجودات و پهنه های طبیعی شاید بدترین کارکرد انسان در نظام‬ ‫خلقت باشد که نه فقط برای سایر افرینش مشکل ساز می شود‬ ‫بلکه دود ان در چشم خودش هم می رود‪ .‬اینکه رودخانه ای که‬ ‫قرن ها جاری بوده فقط در طول چند دهه به سمت خشکی دائم‬ ‫پیش برود و با دخالت عوامل انسانی به صورت دوره ای جریان‬ ‫داشته باشد موضوع ساده ای نیست‪ ،‬چراکه بر اساس اسناد‬ ‫تاریخی صدها هزار کشاورز و هزاران هکتار اراضی کشاورزی‬ ‫از این رودخانه حیات داشته اند‪ .‬زاینده رود به طول افزون بر ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلومتر بزرگ ترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از‬ ‫کوه های زاگرس مرکزی به ویژه زردکوه سرچشمه می گیرد و در‬ ‫کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش می رود و در نهایت به‬ ‫تاالب بین المللی گاوخونی در شرق اصفهان می ریزد‪.‬‬ ‫این رودخانه که عالوه بر جاذبه تفریحی و فرهنگی‪ ،‬همواره‬ ‫نقشی موثر در پایداری محیط زیست‪ ،‬تامین اب اشامیدنی‪ ،‬رونق‬ ‫کشاورزی و اقتصاد منطقه مرکزی و هستی تاالب گاوخونی‬ ‫داشته‪ ،‬در دهه های اخیر به علت برداشت های غیرقانونی و خارج‬ ‫از توان این منبع ابی‪ ،‬انتقال اب از این حوضه به دیگر حوضه ها‬ ‫و استان ها‪ ،‬تراکم جمعیت و تا حدودی کاهش نسبی بارندگی ها‪،‬‬ ‫به یک رودخانه با جریان دوره ای تبدیل و در پایین دست در‬ ‫فصول گرم به ویژه تابستان با خشکی مواجه شده است‪.‬‬ ‫بنا به اظهار کارشناسان امور اب خشکی های دوره ای‬ ‫زاینده رود سبب کاهش تخصیص اب کشاورزی‪ ،‬فرونشست‬ ‫زمین‪ ،‬ریز گردها‪ ،‬مشکالت عدیده زیست محیطی بخصوص‬ ‫برای تاالب بین المللی گاوخونی شده است‪ .‬چالش خشکاندن‬ ‫زاینده رود و نبود اب در این رودخانه حیاتی در منطقه مرکزی‬ ‫ایران سبب شده که مشکالت فراوانی در بخش های مختلف‬ ‫حوزه اقتصادی و اجتماعی گریبان گیر استان اصفهان و مناطق‬ ‫پیرامونی ان شود‪ .‬اصفهان با داشتن ‪ ۵۶۳‬هزار هکتار اراضی‬ ‫کشاورزی معادل پنج درصد از مساحت استان و ‪ ۳.۵‬درصد‬ ‫از اراضی کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است و‬ ‫با برخورداری از شرایط متنوع اب و هوایی‪ ،‬استعداد تولید انواع‬ ‫محصوالت کشاورزی را دارد‪ ،‬به گونه ای که در مناطق گرم و‬ ‫خشک ان خرما‪ ،‬انار و پسته و در مناطق سرد و کوهستانی اش‬ ‫بادام و گردو و در مناطق معتدل و معتدل سرد‪ ،‬انواع محصوالت‬ ‫دانه دار و هسته دار کشت می شود‪ .‬در این استان بالغ بر ‪ ۱۸۰‬هزار‬ ‫نفر به طور مستقیم در کشاورزی فعالیت می کنند و شمار نفرات‬ ‫غیرمستقیم در این صنعت به مراتب بیشتر است‪.‬‬ ‫صحبت های کشاورزان غرب و شرق اصفهان و حقابه داران‬ ‫رودخانه زاینده رود حاکیست که انان مطالبه ای جز تخصیص‬ ‫حق قانونی خود ندارند و بر همین اساس نیز بارها با برگزاری‬ ‫اجتماع در مناطق مختلف استان مطالبه به حق شان را به گوش‬ ‫مسئوالن رساندند‪ .‬کارشناسان تاکید دارند مسئوالن نهادهای‬ ‫ذی ربط چه کشوری و استانی باید برای رفع این مشکل فراگیر‬ ‫تدابیر علمی و اصولی بیندیشند و حقابه های قانونی کشاورزان‬ ‫را به انان بدهند‪ .‬انان گفتند منطقه شرق و غرب اصفهان به‬ ‫لحاظ توسعه کشاورزی و تامین محصوالت مورد نیاز جامعه‬ ‫دارای ظرفیت های فراوانی است که باید با تامین اب مورد نیاز‬ ‫از این ظرفیت برای توسعه بیش ازپیش در حوزه اقتصادی استان‬ ‫بهره برد و هم بر دغدغه کشاورزان کاست‪.‬این کارشناسان‬ ‫اظهار داشتند ادامه چنین وضعیت و استمرار خشکی زاینده رود‬ ‫اهالی منطقه را وادار می کند تا باغ ها و اراضی کشاورز خود تغییر‬ ‫کاربری بدهند و یا بفروشند که صالح و مصلحت کشورمان‬ ‫نیست‪.‬دبیر صنف کشاورزی اصفهان گفت‪ :‬همانند بسیاری از‬ ‫سال های گذشته از مهر سال گذشته تاکنون اجازه جریان اب در‬ ‫بخش اعظم رودخانه را نداده اند و همین امر سبب شده کشت‬ ‫پاییزه گذشته و کشت بهاره امسال انجام نشود‪ .‬اسفندیار امینی‬ ‫در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬در ماده ‪ ۴۵‬قانون توزیع اب این گونه‬ ‫تصریح شده که هر گونه تعرض به حقابه ها زندانی دارد و در ماده‬ ‫‪ ۲۹‬قانون نیز امده است که وزارت نیرو چه اب هایی را نمی تواند‬ ‫به دیگر استان ها تخصیص دهد اما خالف ان را در حوضه ابریز‬ ‫زاینده رود شاهد هستیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر در ماده ‪۱۸‬‬ ‫و ‪ ،۴۴‬ماده ‪ ۳۶‬قانون و قانون ‪ ۱۵۸‬مدنی‪ ،‬قانون تبدیل‪ ،‬قانون‬ ‫تشویق‪ ،‬ماده ‪ ۳۱‬قانون پنجم توسعه کشور و ماده ‪ ۱۴۹‬قانون‬ ‫ششم توسعه کشور و مصوبات شورای عالی اب تعرض به حقابه‬ ‫های کشاورزان ممنوع و غیرقانونی است‪.‬نماینده کشاورزان و‬ ‫شورای میراب اصفهان دراین ارتباط خاطرنشان کرد‪ :‬تسریع در‬ ‫تکمیل طرح های انتقال اب به حوضه این ابریز به دلیل انتقال‬ ‫سال ها اب زاینده رود به دیگر نقاط و توقف اضافه برداشت های‬ ‫غیرقانونی در باالدست زاینده رود مطالبات کشاورزان است‪.‬‬ ‫محمود کریمی در گفت وگو با ایرنا با اشاره به مشکالت‬ ‫اقتصادی این قشر ادامه داد‪ :‬به دلیل تخصیص نیافتن حقابه ها‬ ‫در سال های گذشته مقرر شده بود با تشکیل صندوق جبران‬ ‫خسارت کشاورزان با محوریت استانداری‪ ۴۵۰ ،‬میلیارد تومان از‬ ‫سوی مجموعه های تولیدی فوالد در منطقه که از اب زاینده رود‬ ‫استفاده می کنند برای جبران بخشی از زیان مالی کشاورزان‬ ‫پرداخت شود که تاکنون هیچ کدام محقق نشده است‪.‬‬ ‫نگاهی دوباره به چالش های خشکاندن یک رودخانه‬ ‫حاکیست که از افزایش فرونشست زمین گرفته تا انتشار ریز‬ ‫گردها‪ ،‬خشکیدن درختان و از بین رفتن موجودات و افت قابل‬ ‫محسوس فعالیت های کشاورزی در مناطقی از استان به ویژه در‬ ‫شرق اصفهان از جمله نتایج و خشکاندن زاینده رود این شاهرگ‬ ‫حیاتی فالت مرکزی ایران بوده است‪.‬‬ ‫بررسی ها نشان می دهد که دلیل روند افزایشی تغییر کاربری‬ ‫اراضی کشاورزی در این استان و در شهرستان های مختلف‬ ‫چیزی جز نبود اصلی ترین منبع کشاورزی یعنی اب نیست و‬ ‫رفع این مشکل تنها با تخصیص و تامین حقابه های کشاورزان‬ ‫که در پی جاری سازی رودخانه عملی می شود محقق خواهد‬ ‫شد‪ .‬همان طور که فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان صنعتی در‬ ‫صورت نبود وسایل و تجهیزات موردنیاز برای تولید نمی توانند‬ ‫به فعالیت بپردازند‪ ،‬کشاورزان نیز در صورت نبود اب کاری از‬ ‫پیش نخواهند برد و رفته رفته چاره ای جز فروش زمین و تغییر‬ ‫کاربری اراضی خود ندارند و این چالش هم در صورت بی توجهی‬ ‫در سال های اینده به یکی ار دردسرهای گسترده استان اصفهان‬ ‫مبدل خواهد شد‪.‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان‬ ‫در ارتباط با معضل خشکی زاینده رود گفت‪ :‬اجرای طرح های‬ ‫انتقال اب به این حوضه ابریز ضروری و الزم است زیرا از‬ ‫این حوضه ابریز پیش تر به مناطق استان های دیگر و خارج از‬ ‫حوضه اب تخصیص داده اند‪ .‬منصور شیشه فروش تصریح کرد‪:‬‬ ‫از طرفی مصرف بهینه اب در تمامی بخش ها ضرورتی جدی‬ ‫در استان است‪.‬‬ ‫ابالغدستورالعملساماندهینیرویانسانیشرکت هایوابستهوزارتنیرو‬ ‫با ابالغ دستورالعمل نیازسنجی‪ ،‬تامین و ساماندهی نیروی‬ ‫انسانی شرکت های وابسته وزارت نیرو‪ ،‬تغییر حالت اشتغال‬ ‫نیروهای شاغل حجمی‪ -‬اداری در شرکت های اب و فاضالب‬ ‫انجام می شود‪ .‬معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت ابفای‬ ‫استان اصفهان با اشاره به اخذ مجوزهای استخدامی از وزارت‬ ‫نیرو و تعیین سهمیه هر شرکت از سوی شرکت مهندسی اب و‬ ‫فاضالب کشور گفت‪ :‬بر اساس بند ‪ 6-5‬و بند ‪ 6-2‬دستورالعمل‬ ‫وزارت خانه‪ ،‬کارکنان غیررسمی که وظایف اصلی اجرایی شرکت‬ ‫را به عهده دارند و تحت پوشش پیمانکاران مربوط هستند‪،‬‬ ‫می توانند در ازمونی که اواخر اردیبهشت تا اوایل خردادماه سال‬ ‫جاری برگزار می شود‪ ،‬شرکت کنند‪ .‬مجتبی قبادیان با بیان این‬ ‫که سیاست اصلی وزارت نیرو شایسته گزینی نیروی انسانی‬ ‫از طریق ایجاد فرصت های عادالنه و برابر برای همه واجدین‬ ‫شرایط استخدام از طریق فراهم سازی فضای رقابتی و حضور در‬ ‫ازمون های استخدامی است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬توانمندی‪ ،‬سابقه کاری‬ ‫و عملکرد شایسته کارکنان به منظور تغییر حالت اشتغال کار انان‬ ‫در این ازمون لحاظ می شود‪ .‬وی در خصوص افراد واجد شرایط‬ ‫شرکت در این ازمون افزود‪ :‬کارکنان طرف قرارداد با شرکت های‬ ‫پیمانکاری که در قالب قراردادهای تامین نیروی انسانی و حجمی‬ ‫مشغول به فعالیت هستند و نیز نیروهای شاغل در قراردادهای‬ ‫طرح های عمرانی که وظایف اصلی شرکت های اب و فاضالب را‬ ‫در قالب سمت های سازمانی مصوب انجام می دهند‪ ،‬مجوز حضور‬ ‫در ازمون را خواهند داشت‪ .‬قبادیان ادامه داد‪ :‬کارکنان مشمول‬ ‫باید دارای کد رفاهی بوده و نام ان ها در سال های گذشته در‬ ‫سامانه مدیریت منابع انسانی ثبت و تا تاریخ ‪ 31‬خرداد ‪1399‬‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهان باشند و نیز دارای سابقه پرداخت بیمه بوده و گواهی‬ ‫مرتبط با پرداخت حق بیمه را داشته باشد‪ .‬معاون منابع انسانی‬ ‫و تحقیقات ابفای استان اصفهان اعالم کرد‪ :‬فرد متقاضی باید‬ ‫همچنین شرایط اختصاصی متناسب با شغل و مجوز استخدامی‬ ‫صادره مشتمل بر مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی مطابق‬ ‫با شرایط احراز مشاغل صنعت اب و فاضالب را داشته باشد‪.‬‬ ‫قبادیان با بیان این که کارکنان مشمول تغییر وضعیت اشتغال‬ ‫فقط می توانند در ازمون محل خدمت خود شرکت کنند‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬هر یک از نیروهای مشمول و متقاضی تغییر وضعیت‬ ‫اشتغال فقط مجاز به انتخاب شغل در محل خدمت خود هستند و‬ ‫انتخاب سایر شرکت های اب و فاضالب مجاز نیست‪ .‬معاون منابع‬ ‫انسانی و تحقیقات ابفای استان اصفهان تصریح کرد‪ :‬ازمون مورد‬ ‫نظر مشتمل بر ازمون کتبی عمومی‪ ،‬ازمون اختصاصی (مصاحبه)‬ ‫و امتیاز عوامل خاص است و ازمون عمومی با ضریب و زنی‬ ‫‪ 30‬درصد‪ ،‬ازمون اختصاصی با ضریب وزنی ‪ 50‬درصد و امتیاز‬ ‫خاص با ضریب ‪ 20‬درصد خواهد بود‪ .‬وی در خصوص مبنای‬ ‫امتیازات خاص بیان کرد‪ :‬امتیازات خاص بر اساس سابقه و تجربه‬ ‫مفید‪ ،‬مسئولیت پذیری‪ ،‬تعهد سازمانی‪ ،‬کیفیت انجام وظایف‪،‬‬ ‫رعایت نظم و انضباط اداری و رضایت از عملکرد در نظر گرفته‬ ‫می شود‪ .‬قبادیان در خصوص منابع ازمون کتبی گفت‪ :‬ازمون‬ ‫کتبی شامل هوش و توانمندی های عمومی‪ ،‬اشنایی با صنعت‪،‬‬ ‫معارف اسالمی‪ ،‬زبان و ادبیات فارسی‪ ،‬اطالعات عمومی‪ ،‬دانش‬ ‫اجتماعی و حقوقی اساسی‪ ،‬اشنایی و کاربرد رایانه است‪ .‬قبادیان‬ ‫افزود‪ :‬کارکنانی که حداقل ‪ 50‬درصد نمره ازمون کتبی را کسب‬ ‫کنند به مصاحبه تخصصی دعوت می شوند‪ .‬معاون منابع انسانی‬ ‫و تحقیقات شرکت ابفای استان اصفهان در خصوص نحوه انجام‬ ‫مصاحبه تخصصی اعالم کرد‪ :‬ازمون تخصصی (مصاحبه) شامل‬ ‫ارزیابی های روان شناختی و تخصصی – مهارتی خواهد بود به‬ ‫منظور موفقیت در این مرحله کسب حداقل ‪ 70‬درصد امتیاز تعیین‬ ‫شده الزامی است‪ .‬وی افزود‪ :‬در امتیاز ازمون عمومی ضرایبی برای‬ ‫حمایت از ایثارگران گران قدر‪ ،‬معلوالن‪ ،‬زنان سرپرست خانوار‪،‬‬ ‫همکاران حادثه دیده در حین ماموریت یا حوادث ناشی از کار‬ ‫و فداکاران صنعت در نظر گرفته خواهد شد که پس از صدور‬ ‫فراخوان اطالع رسانی الزم به عمل می اید‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫توضیحات روابط عمومی‬ ‫ابفای استان اصفهان در‬ ‫مورد یک ادعا‬ ‫روابط عمومی ابفای استان اصفهان در مورد‬ ‫ادعاهای مطرح شده در خصوص ناسالم بودن اب شرب‬ ‫اصفهان توضیحاتی ارائه داد‪ .‬در این متن امده است‪« :‬از‬ ‫شهروندان عزیز درخواست می شود به ادعاهای واهی‬ ‫توجه نکرده و به سالمت اب شرب شبکه اب رسانی‬ ‫اصفهان بزرگ که به صورت مداوم توسط کارشناسان‬ ‫محترم مرکز بهداشت و شرکت اب و فاضالب مورد‬ ‫پایشهای میکروبی‪ ،‬شیمیایی و االینده های معدنی و الی‬ ‫قرار می گیرد اطمینان داشته باشند‪ .‬به استحضار می رساند‬ ‫متاسفانه هر از گاهی برخی افراد نااگاه و سودجو با‬ ‫انتشار فیلم و مطالبی در فضای مجازی‪ ،‬سالمت اب‬ ‫اشامیدنی اصفهان را زیر سوال برده و موجب نگرانی و‬ ‫تشویش اذهان عمومی می شوند‪ .‬در تازه ترین اقدام فردی‬ ‫که چهره خود را نشان نمی دهد با استفاده از دستگاه‬ ‫الکترولیز و اکسیده کردن امالح موجود در اب و ارائه‬ ‫اطالعات نادرست‪ ،‬ادعای ناسالم بودن اب شرب شبکه‬ ‫اب رسانی اصفهان را مطرح می کند‪ .‬به اطالع شهروندان‬ ‫گرامی می رساند اب اشامیدنی باید حاوی امالح معدنی‬ ‫مفید مانند کلسیم‪ ،‬منیزیم‪ ،‬اهن‪ ،‬سدیم و…بر اساس‬ ‫استاندارد ‪ ۱۰۵۳‬بوده تا برای اشامیدن مناسب و مفید‬ ‫باشد در غیر این صورت همچون اب مقطر که فاقد‬ ‫هرگونه امالح معدنی است‪ ،‬نوشیدن ان نه تنها مفید‬ ‫نیست بلکه برای سالمتی افراد نیز مضر است‪ .‬با توجه به‬ ‫این موضوع‪ ،‬وقتی الکترودهای فلزی داخل اب اشامیدنی‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬توسط امالح موجود در اب‪ ،‬اکسید شده و‬ ‫ایجاد رنگ می کند ولی در اب مقطر به خاطر این که‬ ‫فاقد امالح است‪ ،‬واکنشی ایجاد نشده و رنگ اب تغییر‬ ‫نمی کند‪ .‬در این فیلم همچنین از ‪ tds‬به عنوان سختی‬ ‫اب یاد می شود درحالی که ‪ tds‬به کل جامدات محلول‬ ‫در اب گفته می شود که استاندارد ان ‪ 1500‬میلی گرم بر‬ ‫لیتر است و اتفاقا ‪ tds‬اب نمایش داده شده در فیلم عدد‬ ‫‪ 336‬است که نشان می دهد این اب بسیار خوب و در‬ ‫حد استاندارد است‪ .‬از سوی دیگر میزان استاندارد سختی‬ ‫اب شامل کربنات ها و بیکربنات های کلسیم و منیزیم‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلی گرم بر لیتر است که باز هم عدد ادعایی در‬ ‫فیلم پایین تر از حد استاندارد و بیانگر سالمتی اب است‪.‬‬ ‫بر همین اساس از شهروندان عزیز درخواست می شود‬ ‫به این گونه ادعاهای واهی توجه نکرده و به سالمت‬ ‫اب شرب شبکه اب رسانی اصفهان بزرگ که به صورت‬ ‫مداوم توسط کارشناسان محترم مرکز بهداشت و شرکت‬ ‫اب و فاضالب مورد پایش های میکروبی‪ ،‬شیمیایی و‬ ‫االینده های معدنی و الی قرار می گیرد اطمینان داشته‬ ‫باشند‪ .‬در پایان شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫حق پیگیری قضایی و شکایت از کسانی را که با انتشار‬ ‫این گونه مطالب غیر علمی‪ ،‬موجب تشویش اذهان‬ ‫عمومی و نگرانی مردم شریف را فراهم می کنند برای‬ ‫خود محفوظ می داند‪».‬‬ ‫انعقاد تفاهم نامه همکاری‬ ‫بین بانک اینده و شرکت‬ ‫ملی پست‬ ‫تفاهم نامه همکاری مشترک بین بانک اینده و‬ ‫شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران با حضور‬ ‫رمضانعلی سبحانی فر‪ ،‬معاون وزیر ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات و مدیرعامل شرکت ملی پست و دکترمحمد‬ ‫فطانت‪ ،‬مدیرعامل بانک اینده‪ ،‬اعضای هیئت مدیره و‬ ‫جمعی از مدیران ارشد این بانک‪ ،‬منعقد شد‪ .‬بر اساس این‬ ‫تفاهم نامه‪ ،‬همکاری دوجانبه بانک اینده و شرکت ملی‬ ‫پست ج‪.‬ا‪.‬ایران در قالب ارائه سبد خدماتی و تسهیالتی‬ ‫بانکی از سوی بانک اینده و انجام نیابتی خدمات بانکی‬ ‫توسط پست؛ با هدف خدمت رسانی مطلوب به هم وطنان‪،‬‬ ‫صورت می پذیرد‪ .‬دکترمحمد فطانت‪ ،‬مدیرعامل بانک‬ ‫اینده در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از امضای‬ ‫این تفاهم نامه‪ ،‬با اشاره به جایگاه مهم پست گفت‪:‬‬ ‫باوجود تحوالت عصر حاضر و ظهور فضای دیجیتال‪،‬‬ ‫پست نه تنها جایگاه خود را از دست نداد‪ ،‬بلکه با انجام‬ ‫ماموریت های جدید همراه با ارزش افزوده های بیش تر‪،‬‬ ‫دستاوردهای ارزنده ای را برای کشور رقم زد که به عنوان‬ ‫بازوی اصلی حاکمیت و در کنار مردم‪ ،‬اطمینان خاطر‬ ‫بیش تری را در جامعه‪ ،‬نهادینه ساخت‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫اینده با اشاره به شرایط ویژه کرونایی در کشور و تالش‬ ‫این بانک برای بهره گیری از ظرفیت های بانکداری‬ ‫الکترونیکی خود برای انجام امور بانکی بدون مراجعه به‬ ‫شعب‪ ،‬گفت‪ :‬برای اولین بار در کشور‪ ،‬افتتاح حساب از‬ ‫مرحله نخست تا مراحل نهایی بر روی سامانه «کیلید»‬ ‫بانک اینده‪ ،‬فراهم گردید و در صورت لزوم‪ ،‬سایر خدمات‬ ‫تکمیلی با حضور همکاران‪ ،‬درب خانه مشتریان انجام‬ ‫می شود که در این مورد خاص می توان از ظرفیت های‬ ‫بی شمار شرکت ملی پست کمک گرفت‪ .‬ارائه دیگر‬ ‫خدمات و محصوالت بانکی نظیر طرح اینده داران‪ ،‬ویژه‬ ‫خرید اعتباری از فروشگاه های مجموعه ایران مال و دیگر‬ ‫پذیرنده های طرف قرارداد با بانک اینده در سراسر کشور‬ ‫با بازپرداخت مدت دار و کارمزد اندک به کارکنان شرکت‬ ‫ملی پست ج‪.‬ا‪.‬ایران‪ ،‬شرکت های تابعه و پیمانکاران ان‪،‬‬ ‫از دیگر مفاد این تفاهم نامه است‪ .‬در ادامه‪ ،‬رمضانعلی‬ ‫سبحانی فر‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی پست ج‪.‬ا‪.‬ایران نیز با‬ ‫اشاره به امکان ارائه خدمات نیابتی از سوی این شرکت‪،‬‬ ‫این امکان را عاملی برای کاهش هزینه ها و هم چنین‬ ‫رضایت مندی مشتریان و نهایتًا بهره وری بیش تر‬ ‫مجموعه عنوان کرد‪ .‬این خدمات در مواردی نظیر افتتاح‬ ‫حساب‪ ،‬بازرسانی ابالغیه ها و اخطاریه ها و هم چنین‬ ‫کمک به بخش پشتیبانی‪ ،‬قابل بهره برداری است‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫پنجشنبه | ‪ 09‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4059‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫سپاهان باالتر از ذوب اهن‬ ‫در رده بندی جهانی‬ ‫سپاهان دویســت و نود و ســومین تیم جهان شد‪.‬‬ ‫جدیدترین رده بندی باشگاه های فوتبال جهان را اعالم کرد‬ ‫که بر اساس ان‪ ،‬سپاهان با ‪ ۱۴۹۸‬امتیاز در رتبه ‪ ۲۹۳‬جهان‬ ‫ایستاد‪ .‬شاگردان محرم نویدکیا در بین تیم های اسیایی‪،‬‬ ‫هفدهم هستند و در میان تیم های ایرانی در رده سوم قرار‬ ‫دارنــد‪ .‬همچنین‪ ،‬ذوب اهن‪ ،‬دیگر تیم اصفهانی با ‪۱۳۵۹‬‬ ‫امتیاز‪ ،‬در رتبه ‪ ۸۷۷‬جهان‪ ۸۱ ،‬اســیا و هشتم ایران قرار‬ ‫دارد‪ .‬در این رده بندی‪ ،‬پرسپولیس با ‪ ۱۶۱۹‬امتیاز‪ ،‬بهترین‬ ‫تیم ایران است و استقالل با ‪ ۱۵۳۹‬امتیاز در رده دوم قرار‬ ‫دارد‪ .‬بایرن مونیخ‪ ،‬منچستر سیتی و رئال مادرید به ترتیب‪،‬‬ ‫بهترینتیم هایجهان اند‪.‬‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫سپاهان در ساوه به دنبال حذف میزبان‬ ‫قرنطینهپرسپولیسی هاپیشاز‬ ‫بازی با سپاهان‬ ‫این طور که مشــخص است پرسپولیســی ها بعد از‬ ‫بازگشــت به کشــور یک هفته باید به قرنطینه بروند و‬ ‫نمی توانند اعضای خانــواده خود را ببینند‪ .‬درعین حال با‬ ‫این برنامه سرخ ها در دیدار با سپاهان حاضر خواهند شد‬ ‫و این مسابقه به تعویق نمی افتد اما بحث مهم اینجا است‬ ‫که ایا باشگاه می تواند شرایط یک هفته ای قرنطینه تیم را‬ ‫فراهم کند‪ .‬این اتفاق مستلزم ان است که اعضای تیم در‬ ‫یک هتل با اعمال محدودیت دررفت و امد قرنطینه شوند‬ ‫و فقط برای تمرین از هتل خارج شــوند‪ .‬از طرفی شاید‬ ‫اگر امکانات در ورزشگاه شهید کاظمی برای اسکان تیم‬ ‫وجود داشت تیم همان جا مستقر می شد و تمرین می کرد‬ ‫اما چنین امکانی وجود ندارد و مشخص نیست باشگاه و‬ ‫مدیران تیم چگونه می خواهند این مسئله را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫سهیل مهدی گفته چون زمان بازگشت کاروان پرسپولیس‬ ‫مصادف شده با شب های قدر هیچ برنامه ای برای اعمال‬ ‫قرنطینه تیم به محض ورود ندارند و مشــخص نیست‬ ‫چه نهادی می خواهد این مســئولیت را بر عهده بگیرد‪.‬‬ ‫درعین حال ایشان گفته از خط قرمزهای وزارت بهداشت‬ ‫نمی توانند عبور کنند؛ یعنی هم می خواهند قرنطینه کنند‬ ‫هم برنامه ای برایــش ندارند‪ .‬مهدی ابراز امیدواری کرده‬ ‫برنامه ســازمان لیگ به هم نریزد و اگر وزارت بهداشت‬ ‫با تست های پی در پی تیم را زودتر رها کند سازمان لیگ‬ ‫طبق برنامه قبلی پیش خواهد رفت و مشکلی هم ایجاد‬ ‫نمی شود‪ .‬بااین حال ایشــان تاکید کرده تیم پرسپولیس‬ ‫نهایتًا یک هفته قرنطینه خواهد شد و با توجه به فاصله‬ ‫یک هفته ای تا بازی با سپاهان مشکلی ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫ضمنا مهدی تاکید کرده که تمرین کردن یا نکردن تیم در‬ ‫اختیار خود باشگاه پرسپولیس است و طبیعی است که کادر‬ ‫فنی بدون تمرین اماده بازی حساس با سپاهان نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پدیده در دو دیدار دوستانه به‬ ‫مصاف پیکان می رود‬ ‫شــاگردان مهدی رحمتی در دیدارهای دوســتانه به‬ ‫مصاف پیکان می روند‪ .‬با توجه به تاخیر افتادن دیدارهای‬ ‫پدیده با اســتقالل تهران و گل گهر ســیرجان و فاصله‬ ‫زمانی ایجادشده بین بازی این تیم با ذوب اهن و الومینیوم‬ ‫شــاگردان مهدی رحمتی برای حفظ امادگی خود قرار‬ ‫اســت از ‪ ۱۰‬اردیبهشت ماه در تهران اردو بزنند‪ .‬از همین‬ ‫رو شــاگردان رحمتــی در روزهای یازدهــم و دوازدهم‬ ‫اردیبهشت ماه در دو دیدار دوستانه به مصاف پیکان تهران‬ ‫خواهند رفت‪ .‬شــایان ذکر است رقیب هفته بیست و دوم‬ ‫شاگردان رحمتی‪ ،‬گل گهر سیرجان بوده که به دلیل بازی‬ ‫عقب افتاده با فوالد این مســابقه نیز هم به تعویق افتاده‬ ‫و طبق برنامه ریزی سازمان لیگ در اتفاقی عجیب‪ ،‬پس‬ ‫از دیدار هفته بیســت و سوم پدیده برگزار می شود‪ .‬با این‬ ‫اوصاف نزدیک ترین جدال پدیده در لیگ برتر بر اساس‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده‪ ،‬دیدار هفته بیست و سوم مقابل‬ ‫الومینیوم اراک است‪.‬‬ ‫امیر حسین احتشامی |‬ ‫‪A.Ehteshami@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سـپاهان امشـب در مرحلـه یک هشـتم نهایـی جـام حذفی با‬ ‫حریفـی از دسـت اول لیگ فوتبـال روبرو می شـود‪ .‬حریفی به‬ ‫نام خوشـه طالیی سـاوه که رتبـه بهتر از یازدهمـی جدول را‬ ‫در لیـگ دسـته یک بـه خود اختصـاص نداده و هیچ شـانس‬ ‫بـرای صعـود به لیگ برتر نـدارد‪ .‬زردپوشـان اصفهانی در دور‬ ‫نخسـت ایـن رقابت هـا با مـس رفسـنجان پیکار کردنـد و در‬ ‫یـک بـازی بسـیار دشـوار توانسـتند حریـف را بیسـت و دوم‬ ‫اسـفندماه سـال گذشـته در ورزشـگاه نقش جهان برگزار شـد‬ ‫و تـا دقیقـه ‪ 120‬بـا تسـاوی یک بریـک دنبـال می شـد کـه‬ ‫ولسـیانی درسـت ثانیه هـای پیـش از پایـان بـازی و کشـیده‬ ‫شـدن کار بـه ضربـات پنالتـی گل برتـری تیمـش را بـه ثمر‬ ‫رسـاند تـا سـپاهانی ها از ایـن ازمـون سـخت به سلامت‬ ‫عبـور کننـد‪ .‬از ان طـرف خوشـه طالیی هـا هم در نخسـتین‬ ‫گام شـهرداری بردسـکن تیمـی از لیـگ برتـر خراسـان‬ ‫رضـوی را بـا سـه گل از پیـش رو برداشـتند تـا بـه مرحلـه‬ ‫یک هشـتم نهایـی راه پیـدا کننـد‪ .‬خوشـه طالیـی در لیـگ‬ ‫دسـته اول تاکنـون ‪ 22‬بـازی انجـام و تنهـا هفت بـار موفق‬ ‫بـه شکسـت حریفـان شـده و البته شـش بـاری را نیـز گوی‬ ‫رقابـت را بـه رقیبـان واگـذار کـرده اسـت‪ .‬ان هـا در ‪ 9‬دیـدار‬ ‫نیـز به تسـاوی بـا تیم هـای مقابـل رضایـت داده انـد؛ امـا در‬ ‫ان سـوی میـدان سـپاهانی ها به عنـوان صدرنشـین لیگ برتر‬ ‫بـرای صعـود به مرحلـه یک چهـارم نهایـی برنامه های خاص‬ ‫خودشـان را خواهنـد شـد‪ .‬شـاگردان محـرم نویـد کیـا که در‬ ‫فصـل جـاری عزمشـان را بـرای قهرمانی در لیـگ برتر جزم‬ ‫کرده انـد‪ .‬طالیـی پوشـان اصفهانـی در حـال حاضـر یکی از‬ ‫اماده تریـن تیم هـای فوتبـال ایـران به شـمار می رونـد‪ .‬تیمی‬ ‫کـه از ‪ 21‬بـازی موفـق به کسـب ‪ 13‬پیـروزی شـده و با ‪36‬‬ ‫گل زده عنـوان بهتریـن خـط حملـه لیـگ را در اختیاردارنـد‪.‬‬ ‫طالیی پوشـان همچنیـن از قـدرت بدنـی باالیـی بهـره برده‬ ‫و بـازی مسـتقیمی را ارائـه می دهنـد‪ .‬ان هـا در فـاز هجومی‬ ‫سـعی دارنـد بـا اسـتفاده از ضربـات ازاد و کرنـر و ارسـال از‬ ‫کناره هـا بـه گل برسـند‪ .‬در فـاز دفاعی نیز بازیکنـان این تیم‬ ‫عملکـرد خوبی داشـته و بـا دریافـت ‪ 17‬گل در ‪ 22‬بازی امار‬ ‫قابـل قبولـی را از خـود به جـای گذاشـته اند‪ .‬سـپاهان اگرچـه‬ ‫ازنظـر تـوان فنـی و کیفیـت بازیکنـان قابل مقایسـه بـا تیـم‬ ‫خوشـه طالیـی نبـوده و تیم نویدکیا چند سـر و گـردن باالتر‬ ‫از رقیـب دسـته یکی خود به شـمار مـی رود اما بایـد پذیرفت‬ ‫کـه در بـازی امشـب کار سـختی پیـش رو دارد‪ .‬چالـش اول‬ ‫نویدکیـا مقابل خوشـه طالیـی کیفیت پایین چمن ورزشـگاه‬ ‫شـهید چمـران سـاوه اسـت کـه علاوه بـر کاهـش کیفیت‬ ‫بـازی تیم هـا‪ ،‬احتمـال مصدومیـت بازیکنـان سـپاهان را‬ ‫افزایـش می دهـد و ایـن اتفاق در اسـتانه بازی با پرسـپولیس‬ ‫پیـش رو‪ ،‬می توانـد نویدکیـا و تیمـش را به دردسـر انـدازد‪ .‬از‬ ‫طـرف دیگـر انگیـزه بـاالی بازیکنـان خوشـه طالیـی برای‬ ‫اثبـات توانایی هایشـان می توانـد بـرگ برنـده تیـم سـاوه ای‬ ‫بـه شـمار ایـد‪ .‬در ان سـو بازیکنـان سـپاهان نیـز می تواننـد‬ ‫بـا یـک بـرد شـیرین امـاده حضـور در بـازی حسـاس مقابل‬ ‫پرسـپولیس شـوند‪ .‬بر این اسـاس به نظر می رسـد زردپوشان‬ ‫اصفهانـی بـا ترکیـب تهاجمـی به میـدان امده تـا کار حریف‬ ‫را در همـان ‪ 90‬دقیقـه تمـام کننـد و وارد مرحلـه یک چهارم‬ ‫نهایـی شـوند؛ امـا مشـکل بـزرگ پیرامـون ایـن دیـدار بـه‬ ‫ورزشـگاه چمـران سـاوه ارتبـاط پیـدا می کند‪ .‬خوشـه طالیی‬ ‫سـاوه پـس از دیـدار نیم فصـل نخسـت بـا مـس کرمـان به‬ ‫دلیـل شـرایط نامناسـب چمن ورزشـگاه چمـران کـه درواقع‬ ‫بـه شـن تبدیل شـده‪ ،‬از میزبانـی در ایـن ورزشـگاه محـروم‬ ‫بـود و در ورزشـگاه کارگـران بازی هـای ایـن تیـم برگـزار‬ ‫می شـد‪ .‬علاو ه بر این سـپاهانی ها بـه وضعیت نامناسـب نور‬ ‫و روشـنایی ورزشـگاه اعتراض داشـتند‪ .‬حاال اما پس از بهبود‬ ‫نـور ورزشـگاه شـهید چمران سـاوه بـرای برگزاری بـازی در‬ ‫شـب‪ ،‬سـازمان لیـگ بـا میزبانـی سـاوه موافقـت کـرده و با‬ ‫این وصف شـاگردان وحید بیاتلو امشـب در ورزشـگاه خانگی‬ ‫خـود میزبـان شـاگردان محـرم نویدکیـا خواهنـد بود‪ .‬بـا این‬ ‫شـرایط سـپاهانی ها بایـد بـرای زمیـن نامناسـب حریـف هم‬ ‫فکری داشـته باشـند تا از این موضوع اسـیب چندانی نبینند‪.‬‬ ‫دیدارهـای فصـل جـاری سـپاهان نشـان داده که شـاگردان‬ ‫محـرم نویـد کیا به بـازی روی زمین عادت دارنـد اما احتماال‬ ‫بایـد برای بازی امشـب پلـن دوم هم داشـته باشـند‪ .‬احتماال‬ ‫زمیـن ناهمـوار بازی اجـازه پیاده شـدن برنامه هـای تاکتیکی‬ ‫متنـوع را بـه طالیـی پوشـان اصفهانـی نمی دهـد و بـر ایـن‬ ‫اسـاس تنهـا راه چـاره بـرای سـپاهان اسـتفاده از توپ هـای‬ ‫هوایـی خواهـد بـود‪ .‬البتـه زردپوشـان اصفهانـی ابـزار کافی‬ ‫بـرای اسـتفاده از ایـن تاکتیـک رادارنـد‪ .‬کـی روش اسـتنلی‬ ‫و سجادشـهباززاده بازیکنـان سـرزنی محسـوب می شـوند‬ ‫کـه می تواننـد از توپ هـای هوایـی بـه بهتریـن شـکل بهره‬ ‫ببرنـد‪ .‬از سـوی دیگـر محمدرضـا حسـینی‪ ،‬سـروش رفیعی‪،‬‬ ‫امیـد نورافکـن‪ ،‬دانیال اسـماعیلی فـرو احسـان حاجی صفی‪،‬‬ ‫ارسـال کننده های قابلـی بـوده و می توانند فرصـت ضربه زنی‬ ‫را بـرای کـی روش و شـهباززاده فراهـم کنند‪ .‬با این شـرایط‬ ‫بایـد بـه انتظـار بـازی امشـب تیم هـای سـپاهان و خوشـه‬ ‫طالیـی نشسـت و دیـد ایـا ایـن تیـم دسـته اولـی می توانـد‬ ‫مشـکالتی برای صدرنشـین لیـگ برتر ایجاد کنـد یا طالیی‬ ‫پوشـان اصفهانـی بـرون دردسـر راهـی دور بعدی مسـابقات‬ ‫می شـوند‪.‬‬ ‫مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی فوتبال با مصاف‬ ‫تیم های فوالد مبارکه ســپاهان و تیم خوشــه طالیی در‬ ‫ساوه همراه است‪ .‬در چارچوب رقابت های مرحله یک هشتم‬ ‫نهایی جام حذفی فوتبال‪ ،‬امشــب از ساعت ‪ ۲۱‬تیم خوشه‬ ‫طالیی ساوه در ورزشگاه شهید چمران که برای این دیدار‬ ‫تالش های زیادی برای اماده سازی ان شد‪ ،‬میزبان طالیی‬ ‫پوشان فوالد مبارکه سپاهان است‪ .‬با توجه به وقفه ای که در‬ ‫برگزاری لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس‬ ‫به وجود امد‪ ،‬در مرحله یک هشــتم نیمه نهایی جام حذفی‪،‬‬ ‫سپاهان در دیداری خارج از خانه به مصاف تیمی نااشنا که‬ ‫در رقابت های دســته یک حضور دارد‪ ،‬می رود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬بازی های جام حذفی همیشه عنوان جام شگفتی ها‬ ‫را یدک می کشــد‪ ،‬چراکه در این رقابت ها تیم هایی نااشنا‬ ‫و کمتر دیده شده به یک باره در مقابل تیم های صاحب نام پا‬ ‫به میدان می گذارند و با توجه به شــناخت ناکافی تیم ها در‬ ‫بسیاری مواقع‪ ،‬بالی جان تیم های لیگ برتری می شوند‪،‬‬ ‫تیم ها جام حذفی را فرصت خوبی برای نشان دادن توانایی‬ ‫و تکنیک بازیکنان گمنام خود می دانند‪ ،‬قشــقایی یکی از‬ ‫تیم هایی بود که در مســابقات جام حذفی یقه پرسپولیس‬ ‫واکنش خلعتبری به جای خالی سپاهان‬ ‫در اسیا‬ ‫مهاجم تیم فوتبال ســپاهان جای خالی طالیی پوشان‬ ‫اصفهانی در لیگ قهرمانان اسیا را ناراحت کننده توصیف کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا خلعتبری در مورد شرایط سپاهان بعد از برد مقابل‬ ‫نساجی و صدرنشینی در لیگ برتر‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬می دانستیم‬ ‫کار خیلی سختی در قائم شهر داریم‪ .‬نساجی هم به این سه‬ ‫امتیاز احتیاج داشــت ولی برای برد بــه زمین رفته بودیم و‬ ‫توانستیم سه امتیاز خیلی خوب را در زمین حریف بگیریم‪ .‬وی‬ ‫در مورد صدرنشینی سپاهان و رقابت تنگاتنگ با پرسپولیس‬ ‫برای قهرمانی در فصل جــاری‪ ،‬گفت‪ :‬باید ببینیم خدا چه‬ ‫می خواهد‪ .‬تمام تالشــمان را برای موفقیت سپاهان به کار‬ ‫می گیریم‪ .‬امیدواریم در پایان فصل بتوانیم به قهرمانی برسیم‪.‬‬ ‫سپاهان‪ ،‬پرسپولیس و استقالل شرایط خوبی در جدول دارند‪.‬‬ ‫تیم های دیگر و حتی فوالد هم روی‬ ‫کاغذ برای قهرمانی شانس دارند‪.‬‬ ‫هر تیمی شایستگی بیشتری داشته‬ ‫باشد به قهرمانی می رسد‪ .‬خلعتبری‬ ‫در مورد بازی مقابل خوشه طالیی‬ ‫در جام حذفی‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬یک‬ ‫بازی خیلی سخت در ساوه داریم‪.‬‬ ‫ان ها در لیگ ازادگان نتایج خوبی‬ ‫گرفته انــد و در این هفته هم چهار‬ ‫بر یک پیروز شدند‪ .‬کارمان سخت‬ ‫است اما امیدواریم بازی خوبی را به‬ ‫نمایش بگذاریــم و برنده از زمین‬ ‫خارج شویم‪ .‬خلعتبری پیرامون جای‬ ‫خالی سپاهان در لیگ قهرمانان اسیا گفت‪ :‬واقعا ناراحت کننده‬ ‫است‪ .‬دوست داشتیم امسال در لیگ قهرمانان اسیا باشیم اما‬ ‫شرایط فوتبالی این طور رقم خورد‪ .‬به هرحال االن این چهار‬ ‫تیم نماینده فوتبال ایران هستند و برایشان ارزوی موفقیت‬ ‫می کنیم‪ .‬امیدوارم سپاهان هم فصل بعد نماینده شایسته ای‬ ‫برای فوتبال ایران باشد‪.‬‬ ‫لیـگ برتـر فوتسـال بـرای اصفهانی هـا در دو جبهـه‬ ‫پیگیـری خواهـد شـد‪ .‬در هفتـه هشـتم دور نهایـی گروه‬ ‫برنده هـای لیـگ برتـر فوتسـال‪ ،‬از سـاعت ‪ ۲۲‬امـروز در‬ ‫اصفهـان‪ ،‬تیم هـای گیتـی پسـند و فرش ارای مشـهد به‬ ‫مصـاف هـم می رونـد‪ .‬شـاگردان وحیـد شمسـایی‪ ،‬با ‪۱۴‬‬ ‫امتیـاز در رده سـوم قـرار دارنـد و فرش ارایی های شـش‬ ‫امتیـازی در قعـر جـدول هسـتند؛ امـا در بـازی معوقـه از‬ ‫هفتـه اول گـروه پلی اف سـقوط‪ ،‬جمعه‪ ۱۰ ،‬اردیبهشـت‪،‬‬ ‫بازار هـای روز کوثـر اصفهـان میزبـان اهـورای بهبهـان‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن مسـابقه‪ ،‬سـاعت ‪ ۲۲‬در سـالن پیـروزی اغاز‬ ‫می شـود‪ .‬بازار هـای روز کوثـر بـا دو امتیـاز سـوم اسـت‪.‬‬ ‫اعزام سهراب و کیانوش به‬ ‫کلمبیا قطعی شد‬ ‫بـا اعالم سـرمربی تیم ملـی وزنه بـرداری‪ ،‬دو طالیی‬ ‫المپیـک ریو بـه کلمبیا اعزام خواهند شـد‪ .‬بعـد از ناکامی‬ ‫سـهراب مـرادی و کیانـوش رسـتمی در کسـب سـهمیه‬ ‫المپیک در مسـابقات قهرمانی اسیا به میزبانی ازبکستان‪،‬‬ ‫ابهام هـای زیـادی در روزهـای اخیـر پیرامـون وضعیـت‬ ‫ان هـا مطرح شـده اسـت‪ .‬تنها شـانس باقی مانـده مربوط‬ ‫بـه مسـابقات گزینشـی کلمبیـا می شـود کـه قرار اسـت‬ ‫اواخر اردیبهشـت سـهراب مـرادی و کیانوش رسـتمی در‬ ‫ان حضـور پیـدا کننـد‪ .‬موضـوع اعـزام ایـن دو وزنه بردار‬ ‫طالیـی المپیک ریو امـروز با اعالم برخواه‪ ،‬سـرمربی تیم‬ ‫ملی شـکل رسـمی به خـود گرفت‪« :‬سـهراب و کیانوش‬ ‫حتما اعزام می شـوند اما قرار اسـت هفته اینده جلسـه ای‬ ‫تشـکیل شـود و در مـورد علـی هاشـمی تصمیم گیـری‬ ‫کنیـم‪ .‬هاشـمی بایـد توضیـح بدهـد در ماه هـای اسـفند‬ ‫و فروردیـن کـه در اردوی تیـم ملـی حضـور نداشـت‬ ‫تمریناتـش چگونـه بـوده اسـت و در چـه سـطح امادگی‬ ‫قـرار دارد‪ .‬فاصلـه زیادی تـا المپیک نداریـم و باید بدانیم‬ ‫برنامـه اش چـه چیـزی اسـت‪ ».‬بـا این وضعیت سـهراب‬ ‫مـرادی و کیانـوش رسـتمی همچنـان بـرای کسـب‬ ‫دومیـن سـهمیه المپیکی وزنه بـرداری ایران در دسـته ‪۹۶‬‬ ‫کیلوگـرم تلاش خواهنـد کـرد و قطعـا هرکـدام از ان ها‬ ‫سـهمیه بگیرند‪ ،‬در المپیک نیز شـانس رفتن روی سـکو‬ ‫را خواهند داشـت‪ .‬از سـوی دیگر ممکن اسـت در صورت‬ ‫ناکامـی ایـن دو نفـر‪ ،‬علـی هاشـمی بتوانـد با حضـور در‬ ‫مسـابقات دسـته ‪ ۱۰۹‬کیلـو سـهمیه خود را قطعـی کند‪.‬‬ ‫بررسی یک تصمیم پرخطر در‬ ‫تیم ملی والیبال‬ ‫اتوبان طالیی یک چهارم از جاده ساوه‬ ‫عبور می کند‬ ‫را گرفــت‪ .‬به همین دلیل تیم هــای مطرح نیز جام حذفی‬ ‫را بســیار جدی می گیرند چراکه عالوه بر بازی حیثیتی که‬ ‫بــرای ان ها به دنبال دارد و نمی خواهند در مقابل تیم های‬ ‫گمنام بازنده باشند مسیر کوتاهی برای کسب سهمیه لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا خواهند داشت‪ .‬شاگردان نویدکیا که امسال‬ ‫ســعی می کنند با ارامش و تمرکز در دو جبهه لیگ برتر و‬ ‫حذفی بازی های خود را دنبال کنند تا رویای کسب دو جام‬ ‫ک شــانزدهم‬ ‫در فصل را دوباره محقق کنند‪ ،‬در مرحله ی ‬ ‫در ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم مس رفسنجان بودند‪،‬‬ ‫رقابتی که با نتیجه دو بر یک پیروز ان شــدند تا بر اساس‬ ‫قرعه‪ ،‬در مرحله یک هشتم نهایی حریف تیم خوشه طالیی‬ ‫ساوه شوند‪ .‬عملکرد سپاهانی ها در لیگ برتر تا بدین جای‬ ‫فصل‪ ،‬بیانگر کیفیت خوب و فوتبال سرحال و تهاجمی این‬ ‫تیم دارد‪ ،‬بازیکنان خوب و باکیفیتی که ســپاهان در داخل‬ ‫و بر روی نیمکت دارد دســت محرم و کادر فنی اش را باز‬ ‫گذاشــته تا هر سیســتمی را به راحتی در زمین پیاده کنند‪،‬‬ ‫خط حمله طالیی پوشان با حضور شهباززاده فرصت طلب‪،‬‬ ‫محبی‪ ،‬حســینی و البته خلعتبری باتجربه زهردارتر از قبل‬ ‫است‪ .‬کریمی‪ ،‬نورافکن خالق در کنار سلمانی‪ ،‬علی محمدی‬ ‫‪ 7‬‬ ‫اصفهانی های لیگ فوتسال‬ ‫در دو جبهه متفاوت‬ ‫طالیی پوشان اصفهانی امشب در یک هشتم نهایی جام حذفی به میدان می روند‬ ‫درخشش دروازه بان پیشین‬ ‫ذوب اهن در اسیا‬ ‫دروازه بان اســتقالل در بازی مقابل االهلی نمایش‬ ‫بسیار خوبی داشت‪ .‬تیم های اســتقالل ایران و االهلی‬ ‫عربستان برگزارکننده دومین بازی شب پنجم گروه سوم‬ ‫لیگ قهرمانان اسیا هستند‪ .‬این دیدار با توجه به شکست‬ ‫عجیب الدحیل مقابل الشرطه از حساسیت بسیار باالیی‬ ‫برخوردار بود چراکه تیم برنده می توانست به تنهایی به صدر‬ ‫جدول تکیه بزند‪ .‬برخالف دیدار رفت که با برتری پنج بر‬ ‫دو اســتقالل و به ثمر رسیدن هفت گل در بازی همراه‬ ‫بود‪ .‬بازی برگشــت دو تیم گلی در پی نداشت‪ .‬در چنین‬ ‫شــرایطی‪ ،‬ستاره میدان را باید درون دروازه تیم استقالل‬ ‫جســت وجو کرد جایی که رشــید مظاهری با سیوهای‬ ‫نجات بخش خود بارهــا دروازه تیمش را نجات داد‪ .‬او در‬ ‫نیمه اول چند عکس العمل خوب داشت که مهم ترین ان‬ ‫مهار ضربه ازاد عبدالرحمن غریب با یک جایگیری خوب‬ ‫بود‪ .‬اوج کار رشــید مظاهری در نیمه دوم بود‪ ،‬جایی که‬ ‫در عــرض چند دقیقه‪ ،‬با چند عکس العمل دیدنی‪ ،‬نقش‬ ‫واکاشی زوما را برای استقاللی ها در زمین ایفا کرد‪ .‬او در‬ ‫دقیقه ‪ 65‬بازی ضربه سر خطرناک عمر السومه را با یک‬ ‫خروج خوب‪ ،‬به زیبایی راهی کرنر کرد‪ .‬تنها سه دقیقه بعد‪،‬‬ ‫شوت زیبای ادریس فتوحی از پشت محوطه جریمه بار‬ ‫دیگر با واکنش زیبای رشــید مظاهری همراه شد تا این‬ ‫دروازه بان نشان دهد در این بازی قصد گل خوردن ندارد‪.‬‬ ‫مظاهری با بسته نگه داشتن دروازه اش در این دیدار موفق‬ ‫به رقم زدن دومین کلین شیتش در لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫‪ 2021‬شد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫در کنار حاج صفی ستاره ای که دوباره به خانه اش بازگشته‬ ‫و البته دیگر بازیکنان اماده و پا به رکاب این تیم در دفاع و‬ ‫هافبک سپاهان نویدکیا را تبدیل به تیمی کرده اصال قابل‬ ‫پیش بینی نیست و می تواند از هر مسیری راهی برای رسیدن‬ ‫به هدف پیدا کند‪ .‬بازی هفته بیســت و یکم سپاهانی ها در‬ ‫مقابل نساجی که با شوت سرکش احسان حاج صفی تبدیل‬ ‫به گل شد‪ ،‬سپاهان را در غیاب دیگر مدعیانی که در لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا حضور دارند به صدر برد و حاال برتری در این‬ ‫میدان نیز می تواند ان ها را از جاده طالیی ســاوه به مرحله‬ ‫یک چهارم نهایی جام حذفی برساند تا یک گام به سکوی‬ ‫قهرمانی جام حذفی نزدیک تر شــوند؛ اما خوشــه طالیی‬ ‫حریف ســپاهانی ها که در لیگ دســته یک در میانه های‬ ‫جدول قرار دارد‪ ،‬در گام قبل و در یک شــانزدهم توانست‬ ‫با نتیجه سه بر صفر شــهرداری بردسکن را شکست دهد‬ ‫و حریف ســپاهان شود‪ ،‬ان ها نیز قبل از این دیدار یک برد‬ ‫روحیه بخش در لیگ دسته یک مقابل گل ریحان داشتند‪.‬‬ ‫امید نورافکن‪ ،‬سجاد شهباززاده‪ ،‬محمد محبی و محمدرضا‬ ‫خلعتبری بازیکنان یک اخطاره سپاهان هستند که باید در‬ ‫این بازی هوشمندانه رفتار کنند‪ ،‬چراکه در صورت دریافت‬ ‫کارت در این بازی در بازی بعدی سپاهان در صورت صعود‬ ‫محروم می شوند و در مقابل خوشــه طالیی در این دیدار‬ ‫بازیکن محروم و یا مصدومی ندارد‪.‬‬ ‫نبرد خوشه با سپاهان جدال همبازیان‬ ‫سابق در ساوه‬ ‫ســپاهان در حالی امروز در جام شــگفتی ها به مصاف‬ ‫خوشه طالیی ســاوه می رود که در ترکیب فعلی ان ها دو‬ ‫چهره نام اشــنا برای محرم نویدکیا حضور دارند‪ .‬سپاهان‬ ‫در چارچوب مرحله یک هشتم‬ ‫نهایی جام حذفــی به مصاف‬ ‫خوشه طالیی ساوه ای می رود‬ ‫که دو تن از بازیکنان ســابق‬ ‫ســپاهان در ترکیــب خــود‬ ‫استفاده می برد‪ .‬حسین فاضلی‬ ‫و مسعود کاظمینی دو بازیکنی‬ ‫که درگذشــته نه چنــدان دور‬ ‫با ســرمربی فعلی سپاهانی ها‬ ‫همبازی بودند حــاال در قالب‬ ‫دیگری دیــدار دوبــاره ای با‬ ‫اسطوره ســپاهانی ها خواهند‬ ‫داشــت‪ .‬هرچند که مســعود‬ ‫کاظمینی از تیم های اکادمی به تیم بزرگ ساالن سپاهان‬ ‫راه یافته بود ولی فرصت بازی هیچ گاه در سپاهان پر مهره‬ ‫ان سال ها به وی نرسید حاال در لیگ یک برای رسیدن به‬ ‫ارزوهایش تالش می کند اما اوضاع برای حســین فاضلی‬ ‫متفاوت از کاظمینی بود و حتی با پیراهن سپاهان در لیگ‬ ‫برتر موفق به گلزنی شد و در جام باشگاه های اسیا نیز برای‬ ‫ســپاهان به میدان رفت‪ .‬حسین فاضلی این فصل در کنار‬ ‫کامبیــز دهقانی که پنج گل برای خوشــه طالیی به ثمر‬ ‫رســانده از مهره های تاثیرگذار این تیم محسوب می شوند‬ ‫فدراسـیون والیبال که درگذشـته اعتقادی به اسـتفاده‬ ‫از سـرمربی ایرانـی در تیـم ملـی نداشـت در اقدامـی‬ ‫ناگهانـی تصمیـم گرفـت هدایـت دو رده سـنی را بـه‬ ‫مربـی ایرانـی بینـدازد‪ .‬بحـث هدایـت تیـ م ملـی والیبال‬ ‫توسـط مربـی ایرانـی چند سـالی اسـت مطرح می شـود؛‬ ‫امـا اهمیـت رویدادهـای پیـش رو و نیاز به کسـب تجربه‬ ‫مربیـان ایرانـی یکی از دالیلـی بود فدراسـیون به مربیان‬ ‫ایرانـی اعتمـاد نمی کـرد‪ .‬پـس از فسـخ قـرارداد «ایگـور‬ ‫کوالکوویچ»‪ ،‬فدراسـیون والیبال پـس از چندین ماه وقفه‬ ‫و درحالی کـه مذاکراتـش را بـا «والدیمیـر الکنـو» اغـاز‬ ‫کـرده بـود کمیتـه ای تحـت عنـوان کمیته فنی تشـکیل‬ ‫داد و خروجـی ان اسـتفاده از سـرمربی رزومـه دار خارجی‬ ‫بـرای هدایـت تیـم ملـی در المپیـک توکیـو شـد تـا نام‬ ‫مربـی ایرانـی از لیسـت خـارج شـود‪ .‬در فاصلـه چنـد ماه‬ ‫پـس از انتخـاب «الکنو» برای هدایت تیـم ملی‪ ،‬خروجی‬ ‫کمیتـه فنـی در دومیـن ماموریت تصمیمی عجیـب بود‪.‬‬ ‫رقابت هـای قهرمانـی اسـیا از ‪ ۲۱‬تـا ‪ ۲۸‬شـهریورماه بـه‬ ‫میزبانـی ژاپـن برگزار خواهد شـد و رقابت هـای قهرمانی‬ ‫جوانـان جهـان نیـز بـه فاصلـه سـه روز و در تاریـخ ‪۳۱‬‬ ‫شـهریورماه تـا ‪ ۱۱‬مهرماه بـه میزبانی ایتالیا و بلغارسـتان‬ ‫انجـام می شـود و هدایـت دو تیم قهرمانی اسـیا و جوانان‬ ‫جهـان با تصمیـم کمیته فنی بـر عهده یـک مربی یعنی‬ ‫بهـروز عطایـی خواهـد بـود‪ .‬عطایـی از مربیـان موفـق‬ ‫والیبـال ایران اسـت که نتیجـه تاریخی قهرمانـی جوانان‬ ‫جهـان را برای نخسـتین بـار در تاریـخ والیبال کشـور به‬ ‫ارمغـان اورد‪ .‬عطایـی همچنین یکی از مربیـان موفق در‬ ‫لیـگ برتر کشـور اسـت و هرسـاله بازیکـن اینـده داری‬ ‫بـه والیبـال کشـور معرفی می کند؛ اما پرسـش این اسـت‬ ‫فدراسـیونی کـه تا چنـد ماه گذشـته اعتقادی به اسـتفاده‬ ‫از سـرمربی ایرانـی نداشـت چطـور در اقدامـی ناگهانـی‬ ‫تصمیـم گرفـت هدایـت دو رده سـنی را بـر عهـده یـک‬ ‫مربـی بینـدازد؟ ایـن چالشـی بزرگ بـرای عطایی اسـت‬ ‫مهم پیش رو‪ ،‬پرونده‬ ‫کـه در صورت ناکامی در دو رویـداد ِ‬ ‫مربـی ایرانـی بار دیگر بسـته شـود‪.‬‬ ‫تیرماه زمان اغاز مسابقات‬ ‫هندبال بانوان اسیا‬ ‫و در بــازی اخر تیمش هم هفتمین پــاس گل خود را به‬ ‫کاظمینی داد تا نخســتین گل فصل کاظمینی ثبت شود‪.‬‬ ‫وینگر اهل نیشــابور خوشه طالیی که سابقه بازی در تیم‬ ‫ملی امید را هم دارد‪ ،‬عالوه بر این هفت پاس گل‪ ،‬دو گل‬ ‫هم به ثمر رســانده امیدوار است امروز در جام شگفتی هم‬ ‫مقابل دیدگان محرم نویدکیا درخشش ویژه ای داشته باشد‪.‬‬ ‫تاریـخ جدیـد برگـزاری مسـابقات هندبـال جـام‬ ‫باشـگاه های بانوان اسـیا اعالم شـد‪ .‬کنفدراسیون هندبال‬ ‫اسـیا تاریخ جدید مسـابقات جام باشـگاه های بانوان اسـیا‬ ‫را اعلام کـرد‪ .‬ایـن مسـابقات از (‪ ۲۷‬ژوئـن تـا چهـارم‬ ‫جـوالی) ‪ 6‬تـا ‪ 13‬تیرمـاه ‪ ۱۴۰۰‬بـه میزبانـی الماتـی‬ ‫قزاقسـتان انجام می شـود‪ .‬ایـن رقابت هـا پیش ازاین قرار‬ ‫بـود از ‪ 17‬تـا ‪ 25‬خردادمـاه برگـزار شـود کـه بـه تعویـق‬ ‫افتـاد و تاریـخ جدیـد برگـزاری مسـابقات باشـگاه های‬ ‫بانـوان اسـیا اعالم شـد‪ .‬با اعلام امادگی تیم اشتادسـازه‬ ‫مشـهد به عنوان قهرمـان لیگ برتر هندبال بانـوان ایران‪،‬‬ ‫فدراسـیون هندبـال این تیـم را به عنوان نماینـده ایران به‬ ‫کنفدراسـیون هندبـال اسـیا معرفی کرده اسـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه | ‪ 09‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4059‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫پنجشنبه ‪ 09‬اردیبهشت ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪29Apr2021 | 4059‬‬ ‫دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان‬ ‫خدایا توفیقم ده در ان به سازش کردن نیکان ودورم دار در ان از رفاقت بدان وجایم ده در ان با مهرت به سوى خانه‬ ‫ارامش به خدایى خودت اى معبـود جهانیان‪.‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫این روزها ابتدای خیابان شیخ بهایی در چهارباغ‪ ،‬طرح‬ ‫تکمیلی خط متروی اصفهان با حفاری عمیق و بتن ریزی‬ ‫در حال انجام است و کاوش های پیشین چهارباغ نشان داده‬ ‫که داده های بسیاری حتی در عمق چهارم تری این خیابان‬ ‫می توان یافت؛ با نگاهی کلی تر اما درمی یابیم که نه فقط‬ ‫چهارباغ‪ ،‬بلکه کل این شهر از فقدان تحقیقات باستان شناسی‬ ‫هدفمند‪ ،‬رنج می برد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دو سال قبل به دنبال کاوش های‬ ‫باستان شناسی که با سرپرستی محسن جاوری در کف‬ ‫تاریخی خیابان چهارباغ‪ ،‬درست روبه روی خیابان امادگاه و‬ ‫میدان انقالب صورت گرفت‪ ،‬داده ها و مستنداتی متعلق به‬ ‫دوره صفوی ازجمله کف فرش اجری و هم چنین سنگفرش‬ ‫اجری دوره قاجار که روی بخش صفوی اضافه شده بود‪،‬‬ ‫به دست امد؛ ضمن اینکه دریکی از تراشه هایی که در‬ ‫چهارباغ ایجاد شد‪ ،‬گمانه ای تا عمق چهار متر حفر شد که‬ ‫این الیه نگاری عمیق در چهارباغ‪ ،‬اطالعات بسیار مهمی را‬ ‫اشکار کرد؛ طی این عملیات‪ ،‬بقایایی از هزار ‪ i‬چهارم پیش‬ ‫از میالد‪ ،‬یعنی شش هزار سال قبل و همچنین بقایایی از‬ ‫دوره ساسانی در چهارباغ کشف شد که برای شفاف شدن‬ ‫تاریخ شهرسازی اصفهان اهمیت بسیاری دارند‪ ،‬اما این دو‬ ‫کاوش‪ ،‬تنها به محور طولی خیابان چهارباغ محدود بود‪،‬‬ ‫درحالی که کل محدود ‪ i‬چهارباغ و نه فقط محور طولی‪ ،‬به‬ ‫کاوش های باستان شناسی نیاز جدی دارند‪ .‬اگرچه بسیاری از‬ ‫بقایای اثار تاریخی دوران صفوی چهارباغ با خیابان کشی و‬ ‫ساخت وسازهای صورت گرفته در دوران پهلوی دوم از بین‬ ‫رفته است‪ ،‬اما کاوش های دو سال قبل چهارباغ نشان داد که‬ ‫حتی در چهارباغ نیز نشانه هایی از دوران پیش از اسالم و‬ ‫حتی هزاره های قبل وجود دارد که این داده ها فقط بر اساس‬ ‫حفاری های باستان شناسی قابل دستیابی است؛ حفاری هایی‬ ‫که حتی در عمق های پایین و زیر اسفالت ها و خاک ریزی های‬ ‫دوران پهلوی نیز می توان به ان ها دست یافت‪ .‬این روزها اما‬ ‫در ابتدای خیابان شیخ بهایی طرح تکمیلی خط یک متروی‬ ‫شهری اصفهان با حفاری عمیق و بتن ریزی در حال انجام‬ ‫است و علی رغم اینکه کاوش های پیشین چهارباغ نشان‬ ‫داد که داده های بسیاری حتی در عمق چهارمتری محدود‬ ‫‪ i‬چهارباغ وجود دارد‪ ،‬مسئول باستان شناسی اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی استان معتقد است‪ :‬مگر یک ساختمان چقدر پِی‬ ‫دارد!؟‬ ‫‪ ÁÁ‬پله های مترو بر سر باغ تخت‬ ‫عقیل عقیلی‪ ،‬دانشجوی رشته باستان شناسی دانشگاه هنر‬ ‫اصفهان می گوید‪ :‬اصفهان‪ ،‬این شهر بر هامون نهاده‪ ،‬طی‬ ‫دوران اسالمی و پیش از ان‪ ،‬به واسط ‪ i‬موقعیت و اقلیم‬ ‫مناسب‪ ،‬محل تمرکز جمعیت های مختلف و پذیرای اقوامی‬ ‫بافرهنگ‪ ،‬مذاهب و هنر متفاوت به درون خود بوده است و هر‬ ‫فرهنگ‪ ،‬با تلفیق نبوغ‪ ،‬خالقیت‪ ،‬هنر و با به کارگیری درست‬ ‫داشته های طبیعی نظیر خاک‪ ،‬اب حاصلخیزی‪ ،‬توانست اثری‬ ‫منحصربه فرد و متنوع از خود در ان به جای بگذارد‪ .‬ازجمله این‬ ‫تغییرات نیز اقدامات سازنده و تلفیق فضاهایی طبیعی با اماکنی‬ ‫انسان ساخت بود‪ ،‬که به صورت باغ شهرهایی با سازه هایی‬ ‫در دل خود پدید امد‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬بعدها اما در عصر‬ ‫صفوی‪ ،‬تزئینات شهری و شیوه تقسیم اراضی در شهرهایی‬ ‫باستانی چون پاسارگاد و شیو ه تزئین شهرهایی چون هرات‪،‬‬ ‫بر تصمیم شاه صفوی تاثیر گذاشت و از این حیث سبک‬ ‫توسع ه باغات و کوشک ها به صورت چهارباغی در دستور کار‬ ‫سازندگان و متصدیان امر قرار گرفت‪ .‬عقیلی تصریح می کند‪:‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬بامطالع ه اثار و مکتوبات گذشته چون کتاب عالم ارای‬ ‫عباسی که در ان عصر به رشت ه تحریر درامده اند‪ ،‬با توجه‬ ‫به پیشین ه تاریخی چهارباغ عباسی‪ ،‬تصاویر‪ ،‬دست نوشته های‬ ‫تاریخی‪ ،‬مستندات‪ ،‬نقشه های مربوط به گذشت ه این خیابان و‬ ‫بررسی ها و کاوش های باستان شناختی انجام شده توسط گروه‬ ‫باستان شناسی در خالل سال های ‪ ١٣٩٤-١٣٩٣‬و مقاالت‬ ‫موجود در این زمینه‪ ،‬یا کتب و نوشته هایی که در نیم قرن‬ ‫اخیر از جمع بندی اثار گذشتگان حاصل شده اند‪ ،‬می توانیم به‬ ‫فهم حدودی موقعیت برخی از این اثار غیرمنقول تاریخی‬ ‫پی ببریم‪.‬عقیلی‪ ،‬با اشاره به حفاری سازمان قطار شهری در‬ ‫ابتدای خیابان شیخ بهایی اضافه می کند‪ :‬امروز در اصفهان‬ ‫شاهد تحرکات و حفاری مترو شهری در ابتدای خیابان شیخ‬ ‫بهایی با عمق و دهانه ای زیاد و بزرگ هستیم که تیشه ای‬ ‫دیگر برریش ‪ i‬به جاماند ه از این یادگار تاریخی است؛ این بار بر‬ ‫روی بقایای یکی از مدخل های ورودی از باغ تخت و نسترن‪،‬‬ ‫در بدن ه غربی چهارباغ که بر اساس تمامی دست نوشته های‬ ‫موجود از سیاحان اروپایی نظیر ژان شاردن فرانسوی که در‬ ‫اواخر عصر صفوی در اصفهان حضورداشته اند‪ ،‬نقاشی های‬ ‫کمپفر از توسع ه چهارباغ اصفهان در عصر صفویه نوشته های‬ ‫تاورنیه‪ ،‬تاجر و سیاح فرانسوی که وی نیز برای مدتی در‬ ‫اصفهان حضورداشته‪ ،‬می توان از وجود این زیربنای صفوی‬ ‫در ابتدای خیابان شیخ بهایی‪ ،‬همانند باغ خیمه گاه (خرگاه) که‬ ‫اکنون خرابه هایی از ان در باالی سردر مغازه ای کت وشلوار‬ ‫فروشی‪ ،‬در پارک شهید رجایی در بدن ‪ i‬شرقی در ابتدای‬ ‫چهارباغ قرار دارد‪ ،‬مطمئن بود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬چهارباغ‪ ،‬چهارباغ بود اما در دور ‪ i‬صفوی!‬ ‫علمدار علیان‪ ،‬مسئول باستان شناسی اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی استان اصفهان اما دراین باره می گوید‪ :‬اینکه این‬ ‫محدوده‪ ،‬منطق ‪ i‬تاریخی است یک موضوع طبیعی است‪،‬‬ ‫یعنی شما در هرجایی از هست ‪ i‬اصلی اصفهان ورود پیدا‬ ‫کنید منطق ‪ i‬تاریخی است و البته چهارباغ به نوعی نسبت‬ ‫به تاریخ شهر اصفهان متاخر است‪ .‬االن در منطق ‪ i‬چهارباغ‬ ‫تعداد زیادی ساختمان دور ‪ i‬پهلوی و جدید ساز یعنی پاساژ‬ ‫و تاسیسات مختلف وجود دارد‪ ،‬ولی این ارزش هم ‪ i‬این ها‬ ‫برای ما مث ً‬ ‫ال مانند کاخ هشت بهشت است؟ نه‪ ،‬چون ان‬ ‫فضا کام ً‬ ‫ال تغییر کرده و بارها در بستر زمین ‪ i‬انجا دخل‬ ‫و تصرف و زیرورو شده و الیه هایش تخریب شده است‪ .‬او‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬ما می دانیم که مث ً‬ ‫ال باغ هشت بهشت و فضای‬ ‫سبز اطراف ان اهمیتی برای ما دارد‪ ،‬اما مدرسه چهارباغ و‬ ‫بازار هنر یک اهمیتی دارد و پاساژ افتخار هم یک اهمیتی‪.‬‬ ‫بااینکه هر دو در بدن ‪ i‬چهارباغ هستند‪ ،‬ولی پاساژ افتخار‬ ‫هیچ وقت برای ما اهمیت مدرس ‪ i‬چهارباغ را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫به عقیده مسئول باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬بحث خیابان شیخ بهایی و بافت انجا هم‬ ‫همین وضعیت را دارد؛ در بدن ‪ i‬چهارباغ لکه هایی از سابق ‪i‬‬ ‫تاریخی ان موجود است کما اینکه وقتی در خیابان چهارباغ‬ ‫حفاری کردیم دیدیم که یک زمانی انجا لول ‪ i‬عبور اب و‬ ‫تاسیسات مخابرات عبور کرده است یعنی کل کف خیابان در‬ ‫دوره های مختلف مورد دخل و تصرف واقع شده و بخش هایی‬ ‫هم همچنان اثار تاریخی اش را دارد؛ یعنی نه می شود منکر ان‬ ‫و نه می شود منکر این شد‪ .‬این اقدامات در تحوالت شهری‬ ‫اتفاق افتاده است‪ .‬علیان می گوید‪ :‬بله یک موقع چهارباغ‪،‬‬ ‫چهارباغ بوده یعنی در کل بدن ‪ i‬چهارباغ‪ ،‬باغ های مختلف‬ ‫صفوی وجود داشته است ولی چه زمانی؟ دوره صفوی‪ .‬نظر او‬ ‫درباره کف سازی دوره های قبل در خیابان شیخ بهایی چنین‬ ‫است‪ :‬در همین خیابان شیخ بهایی اگر به سازمان نوسازی‬ ‫بهسازی مراجعه و تصاویر این خیابان در زمان کف سازی را‬ ‫ببینید‪ ،‬متوجه می شوید که فقط انجا شصت تا هفتاد سانتی متر‬ ‫اسفالت و بعد از اسفالت بتن و بعد هم خاک ریزی های دور‬ ‫‪ i‬پهلوی وجود داشته است و عم ً‬ ‫ال هیچ الیه ای از الیه های‬ ‫تاریخی را حفظ نکرده بودند‪ .‬مسئول باستان شناسی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی استان با تاکید بر اینکه در دوره پهلوی بقایای‬ ‫باغ های صفوی از بین رفته بوده و مستندات ان هم موجود‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان می کند‪ :‬ما خودمان می گوییم چهارباغ‬ ‫و اطراف چهارباغ همه اش باغ بوده اما بوده‪ ،‬االن هست؟‬ ‫االن در یک سمت خیابان شیخ بهایی پاساژ گاندی و سمت‬ ‫دیگرش پاساژ دیگری وجود دارد‪ ،‬ضمن اینکه مغازه های‬ ‫تجاری دیگری هم وجود دارند که همه دارای زیرزمین‬ ‫هستند و در همین باغ ها ساخته شده اند یعنی چهار پنج متر حفر‬ ‫کرده و پایین رفته اند‪ .‬اینکه در دور ‪ i‬پهلوی یا اوایل انقالب‬ ‫اتفاق افتاده را نمی دانم‪ ،‬ولی ساختمان ها در محل باغات‬ ‫ساخته شده اند‪ ،‬اما این یعنی االن انجا باغ داریم؟ مگر یک پِی‬ ‫ساختمان صفوی چقدر می تواند پایین باشد؟ فوقش یک یا دو‬ ‫متر پایین تر است‪ .‬علیان‪ ،‬معتقد است که از انقالب تا دروازه‬ ‫دولت یک الیه بقایای دوران صفوی را داریم که االن موجود‬ ‫است و زیر الی ‪ i‬وضع فعلی قرار دارد و در خصوص بقایای‬ ‫تاریخی کشف شده در خیابان امادگاه و میدان انقالب توضیح‬ ‫می دهد‪ :‬در هر دو قسمت‪ ،‬بقایای کشف شده نگه داشته شده‬ ‫و هر دو در محل خود حفظ شده و دو بخش از ان ها حصار‬ ‫شیشه ای هم دارد و در معرض بازدید عموم قرارگرفته است‪.‬‬ ‫فقط شیش ‪ i‬این ویترین بخار گرفته که ما به شهرداری‬ ‫گفتیم ان را اصالح کند؛ یعنی الیه سنگفرش کنونی روی‬ ‫این بقایا به این صورت کارشده که اول روی الیه تاریخی‬ ‫که در مرکز بوده ماسه ریخته شده و بعد دوالیه پالستیک بر‬ ‫روی ان قرارگرفته و بعد زیرسازی همان سنگفرشی که االن‬ ‫در چهارباغ دیده می شود امده است‪ .‬مسئول باستان شناسی‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان تصریح می کند‪:‬‬ ‫الیه تاریخی سطح پایین تری داشت و درعین حال فوق العاده‬ ‫فرسوده شده بود و اگر می خواست به صورت کامل در معرض‬ ‫تردد قرار بگیرد تخریب می شد؛ بنابراین دو بخش از ان در دو‬ ‫باکس شیشه ای در معرض بازدید قرار گرفت که مردم وقتی‬ ‫روی ان سنگفرش راه می روند ببینید که الیه اصلی در پایین‬ ‫و در عمق پنجاه سانتی متری قرار دارد‪ .‬او یاداور می شود‪ :‬تمام‬ ‫تصمیمات و طرح ها در مورد چهارباغ به وزارتخانه رفته و با‬ ‫تایید شورای فنی اجراشده است و ما در اداره میراث فرهنگی‬ ‫برای بحث روی این مسائل‪ ،‬حتی به صورت حضوری با‬ ‫دوستانی که دلسوز میراث هستند اعالم امادگی می کنیم و‬ ‫هیچ مشکلی در این رابطه نداریم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اثار تاریخی پیدا نشد‬ ‫سید محمدرضا بنکدار هاشمی‪ ،‬مدیرعامل سازمان قطار‬ ‫شهری اصفهان نیز بابیان اینکه ما در مورد موضوعات‬ ‫تاریخی چهارباغ با میراث فرهنگی هماهنگ هستیم و‬ ‫بحث هایی که میراث دارد را موردنظر قرار می دهیم و کارمان‬ ‫را با دستورالعمل های میراث انجام می دهیم‪ ،‬به حفاری ابتدای‬ ‫خیابان شیخ بهایی اشار ه می کند و می گوید‪ :‬این قسمت از‬ ‫مترو مربوط به مسیر شمالی جنوبی است‪ ،‬درواقع‪ ،‬باقی ماند‬ ‫‪ i‬خط یک است که عملیات تکمیلی روی ان در حال انجام‬ ‫است و خط یک متروی شهری اصفهان را پوشش می دهد‬ ‫که نه قب ً‬ ‫ال بلکه االن در اولویت اجرا قرارگرفته و در شش ماهه‬ ‫اول سال تمام می شود‪ .‬او می افزاید‪ :‬تا انجایی که من خبردارم‬ ‫هیچ اثر تاریخی در این نقطه مشاهده نشده است‪ ،‬انجا هیچ‬ ‫بقایای تاریخی یافت نکردیم و با میراث فرهنگی هماهنگ‬ ‫هستیم‪ .‬خودشان ناظر مقیم دارند و کنترل می کنند‪ .‬الحمداهلل‬ ‫مشکل خاصی هم نبوده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فقط باید به کاوش باستان شناسی استناد‬ ‫کرد‬ ‫محسن جاوری‪ ،‬سرپرست هیئت باستان شناسی چهارباغ‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۸‬اما در خصوص احتمال وجود الیه های‬ ‫تاریخی صفوی و پیش از ان در محل حفاری سازمان قطار‬ ‫شهری اصفهان در خیابان چهارباغ می گوید‪ :‬تنها چیزی که‬ ‫می تواند ثابت کننده حرف ها باشد این است که انجا کاوش‬ ‫باستان شناسی صورت بگیرد‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬میراث فرهنگی‬ ‫باید درباره انجام نشدن اقدامات باستان شناسی در سایر محدود‬ ‫‪ i‬چهارباغ توضیح دهد‪ .‬ممکن است انجا بقایایی یافت شود و‬ ‫قاعدتًا هست‪ .‬این تنها ما باستان شناسان هستیم که به استناد‬ ‫انجام کاوش می توانیم صحبت کنیم که چیزی وجود دارد یا‬ ‫ندارد‪ ،‬ولی اینکه فی البداهه بگوییم چیزی نیست‪ ،‬امکان ندارد‪.‬‬ ‫این باستان شناس تصریح می کند‪ :‬در مورد محدود ‪ i‬چهارباغ‬ ‫باید این نکته را موردنظر داشت که یک محدود ‪ i‬تاریخی‬ ‫است‪ .‬بنده سال ‪ ۱۳۹۸‬در چهارباغ کاوش داشتم و اثار هزاره‬ ‫چهارم را در ان پیدا کردیم‪ .‬یعنی اینجا محدوده ای است که‬ ‫دارای چند هزار سال قدمت است و الیه ها در طول تاریخ در‬ ‫ان شکل گرفته‪ .‬جاوری می افزاید‪ :‬محدود ه تحت کاوش من‪،‬‬ ‫فقط محور طولی چهارباغ بود؛ یعنی شعبه های دیگر ان مثل‬ ‫خیابان شیخ بهایی یا محل های دیگر‪ ،‬در مجوز من برای‬ ‫کاوش نبود‪ ،‬اما انچه برای من اهمیت داشت اطالعاتی بود‬ ‫که از خیابان چهارباغ به دست امد؛ بنابراین تنها چیزی که‬ ‫می تواند به ما بگوید اینجا چه چیزی وجود داشته و چه چیزی‬ ‫وجود نداشته‪ ،‬انجام کاوش باستان شناسی است و نه من و نه‬ ‫هیچ کس دیگری نمی تواند مدعی شود که اینجا اثاری وجود‬ ‫دارد و یا ندارد‪ .‬او تاکید می کند که این مسائل را فقط کاوش‬ ‫باستان شناسی مشخص می کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اصفهان از انجام کاوش های باستان شناسی‬ ‫عاری است‬ ‫جاوری ادامه می دهد‪ :‬در ان زمان میراث فرهنگی وجود‬ ‫نداشت‪ .‬اداره ای به نام اداره حفاظت از اثار تاریخی بود که‬ ‫در ان زمان‪ ،‬یعنی بین ده ‪ ۳۰ i‬تا ‪ ،۵۰‬هیچ واکنشی به این‬ ‫اتفاقات نشان نداده و هم ‪ i‬افرادی هم که در شهر اصفهان‬ ‫زندگی می کردند و خودشان را عالقه مندان میراث فرهنگی‬ ‫می دانستند‪ ،‬بااینکه این اتفاقات در مرکز شهر هم بوده و‬ ‫هرروز این مسائل را می دیدند‪ ،‬هیچ نامه نگاری و مکاتبه ای‬ ‫در این زمینه از ان ها دیده نمی شود‪ .‬این مدرس دانشگاه‬ ‫می گوید‪ :‬بسیار جای تعجب است که چرا در سال های ‪۱۳۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۳۵۰‬همه در شهر اصفهان خاموش بوده اند‪ ،‬طوری که‬ ‫گویی هیچ عالقه مندی به میراث فرهنگی در اصفهان‬ ‫وجود نداشته است‪ .‬سرپرست پیشین هیئت باستان شناسی‬ ‫چهارباغ‪ ،‬با تاکید بر اینکه اطالعات ما در مورد خیابان‬ ‫چهارباغ و اتفاقاتی که در ان زمان و حتی قبل از ان در‬ ‫این محدوده افتاده بسیار اندک است‪ ،‬خاطرنشان می کند‪:‬‬ ‫علی رغم اینکه اصفهان یکی از مهم ترین شهرهای تاریخی‬ ‫ایران است و سابق ‪ i‬تاریخی ان به حدود ‪ ۶‬هزار سال قبل‬ ‫یعنی هزار ‪ i‬چهارم پیش از میالد پیش می رسد‪ ،‬به شدت‬ ‫از انجام تحقیقات و کاوش های باستان شناسی عاری است‪.‬‬ ‫او توضیح می دهد‪ :‬کاوش هایی که در سطح شهر اصفهان‬ ‫انجام شده یا هیئت ایزمئو انجام داده یا من چند تا گمانه های‬ ‫کوچک و مقطعی انجام داده ام و یا یکی دو نفر از دیگر‬ ‫باستان شناسان به صورت مقطعی انجام داده اند‪ ،‬ولی کاوش‬ ‫هدفمند برای پیدا کردن تاریخچ ‪ i‬واقعی و محدود ‪ i‬شهر‬ ‫اصفهان که بتواند سوابق تاریخی و شهرسازی اصفهان را‬ ‫بر اساس شواهد باستان شناسی مشخص کند‪ ،‬اص ً‬ ‫ال در این‬ ‫شهر انجام نشده است‪ .‬دلیل چیست؟ به خاطر اینکه شهر‬ ‫اصفهان در زمین ‪ i‬تحقیقات باستان شناسی بسیار ضعیف‬ ‫است‪ .‬او می افزاید‪ :‬عم ً‬ ‫ال در شهر هیچ کسی به این مسائل‬ ‫توجه نمی کند و تمام مدیران شهری در هر نقطه و هر‬ ‫مسئولیتی‪ ،‬به این نقطه که می رسند سکوت اختیار می کنند‪.‬‬ ‫شما می گویید محدود ‪ i‬چهارباغ اما من می گویم پا را فراتر‬ ‫بگذاریم‪ ،‬چرا فقط کناره های چهارباغ را می گویید؟ کل شهر‬ ‫یبَ َرد‪.‬‬ ‫اصفهان را بگویید که از نبود اطالعات رنج م ‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫بخشیدن کسی که به تو بدی کرده تغییر گذشته نیست ‪ ،‬تغییر‬ ‫اینده است‬ ‫گاندی‬ ‫اصفهان‪،‬چشم انتظارکاوش‬ ‫گروه نشریات‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫نذر کردم گر از این غم به درایم روزی‬ ‫تا در میکده شادان و غزل خوان بروم‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫روز شوراها‬ ‫مناسبت‬ ‫حافظ‬ ‫حضور نوجوانان در شهر به عنوان یک ُکنشگر‬ ‫اختتامیه کانون های به وقت نوجوانی همزمان با هفته‬ ‫فرهنگی اصفهان در باغ گل ها برگزار شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری‬ ‫اصفهان با حضور در این اختتامیه گفت‪ :‬ظرفیت های اصلی‬ ‫شهر ما نوجوانان هستند که باید از توان و پتانسیل ان ها‬ ‫استفاده کنیم تا شاهد اتفاقات خوبی برای شهرمان باشیم‪.‬‬ ‫محمد عیدی با اشاره به نگاه ُکنشگر به نوجوانان افزود‪ :‬ورود‬ ‫نوجوانان در بحث های شهری ان ها را به یک ُکنشگر تبدیل‬ ‫کرده و باعث شده که شاهد یک برنامه ریزی جدید از سوی‬ ‫مدیریت شهری باشیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬شرایط فرهنگی و تفریحی برای نوجوانان‬ ‫فراهم شود‬ ‫فریده روشن رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان در این ایین ضمن تبریک هفته‬ ‫فرهنگی اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬برای اینکه نوجوانان وارد عرصه‬ ‫جامعه شوند و در ان نقش پررنگی داشته باشند باید شرایط‬ ‫مناسبی ازلحاظ تفریحی و فرهنگی برای ان ها فراهم شود‬ ‫تا بتوانند از این راه توانمندی های خود را نشان دهند‪ .‬او با‬ ‫اشاره به سیاست گذاری های صورت گرفته در شورای اسالمی‬ ‫شهر‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نوجوانان شهر اکنون نیازمند دیده شدن‬ ‫در جامعه هستند پس ما باید به عنوان نمایندگان مردم این‬ ‫شرایط را برای ان ها فراهم کنیم تا هرکدام استعدادهای‬ ‫خود را در زمینه های مختلف به نمایش بگذارند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان‬ ‫بایستی زیرساخت های الزم فرهنگی و عمرانی را برای‬ ‫نوجوانان فراهم کند تا نوجوانان که ُکنشگران اصلی هستند‬ ‫بتوانند استعدادهای خود را در این زمینه به نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان اظهار داشت‪ :‬در ادامه فعالیت هایی که شورای شهر‬ ‫و شهرداری اصفهان در خصوص نوجوانان انجام داده‪ ،‬سعی‬ ‫داشته ایم با فعال کردن شورای مشورتی کودکان و نوجوانان‪،‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫بتوانیم از نظرات ان ها در مدیریت شهری استفاده کرده و‬ ‫نظاره گر اتفاقات خوب در شهر باشیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ایجاد شبکه سازی در بین نوجوانان‬ ‫همچنین در ادامه این برنامه صالح خشوعی رئیس‬ ‫اداره فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری‬ ‫اصفهان با ابراز خوشحالی از رسیدن به اهداف طرح به وقت‬ ‫نوجوانی گفت‪ :‬در طی دو سال توانستیم پاتوق های فرهنگی‬ ‫را در سطح شهر افتتاح کنیم و می توان گفت اکنون یک‬ ‫شبکه سازی در بین نوجوانان ایجادشده که این موضوع‬ ‫به نوعی نشان از پیشرفت کار دارد‪ .‬صالح خشوعی بابیان‬ ‫اینکه این اقدامات به پایان نرسیده و چشم انداز ما وسیع تر از‬ ‫این اقدامات است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید باقدرت بیشتر ادامه دهیم‪،‬‬ ‫کرونا محدودیت هایی را ایجاد کرده که امیدوارم مانعی‬ ‫برای برگزاری برنامه های ما نباشد تا بتوانیم این روند را‬ ‫ادامه دهیم و بتوانیم بیش از این از استعداد نوجوانان بهره‬ ‫ببریم‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬مهارت افزایی از اهداف اصلی ما‬ ‫برای برگزاری این کانون بود که در همین راستا توانستیم‬ ‫در مناطق مختلف اتفاقات خوبی را رقم بزنیم‪ .‬در پایان‬ ‫این اختتامیه نیز معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی‬ ‫اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان اظهار کرد‪ :‬همه ما‬ ‫اگاه هستیم که چنین اتفاقات و جریان هایی با حضور یک‬ ‫فرد چنین نتیجه خوشایندی ندارد و چنانچه انفرادی این‬ ‫کارها انجام شود شاهد این نتیجه مطلوب نخواهیم بود‪.‬‬ ‫مهدی تمیزی خاطرنشان کرد‪ :‬این اقدام بستری را فراهم‬ ‫کرد تا نوجوانان پتانسیل خود را نشان دهند لذا همه ان ها‬ ‫در کنار یکدیگر می توانند اتفاقات زیبایی را برای جهان‬ ‫شهر اصفهان رقم زنند‪ .‬گفتنی است؛ طرح به وقت نوجوانی‬ ‫ازجمله برنامه های هدفمند با چشم انداز چندین ساله است‬ ‫که ویژه نوجوانان کلیه مناطق شهر اصفهان طراحی و‬ ‫برنامه ریزی شده تا استعدادشان شناسایی و زمینه ای برای‬ ‫کارافرینی اینده ان ها ایجاد شود‪.‬‬ ‫رونماییمجموعه‬ ‫رساموز فرصتی برای‬ ‫دانستی های جدید‬ ‫رسانه ای‬ ‫فرهنگسرای رسانه وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫هنری شهرداری اصفهان در هفته فرهنگی اصفهان‬ ‫مجموعه رساموز را رونمایی می کند‪.‬‬ ‫فاطمه شفیعی مدیر فرهنگسرای رسانه در این خصوص‬ ‫گفت ‪ :‬گسترش استفاده از تلفن های همراه هوشمند و‬ ‫رسانه های اجتماعی منجر به زیست دوم شهروندان در این‬ ‫فضا شده است‪ .‬امروزه بسیاری از کاربران تمام ساعات‬ ‫شبانه روز از تلفن همراه و رسانه های اجتماعی استفاده‬ ‫می کنند‪ .‬به سبب تعاملی و دوسویه بودن این رسانه ها‪ ،‬فضا‬ ‫برای تولید محتوا از سوی تک تک کاربران فراهم امده است‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬نتیجه ان که شاهد شکل گیری انبوهی از‬ ‫اطالعات مفید و مضر و راست و دروغ در این فضا هستیم‪.‬‬ ‫از طرفی به دلیل کمبود یا حتی نبود نظارت های باالدستی‬ ‫و قانونی بر این رسانه ها‪ ،‬فضای برای سوءاستفاده افراد و‬ ‫گروه های مغرض جهت اسیب رسانی به فکر‪ ،‬فرهنگ‪،‬‬ ‫اعتقادات‪ ،‬و حتی مسائل سیاسی جامعه فراهم امده‪ ،‬در این‬ ‫وضعیت مهارت افزایی کاربران در سنین مختلف و ارتقای‬ ‫سطح سواد رسانه ان ها توصیه جدی و اکید کارشناسان و‬ ‫متخصصان است‪ .‬مدیر فرهنگسرای رسانه معتقد است‬ ‫؛ رساموز در تالش است جدیدترین و به روزترین مفاهیم‬ ‫فضای مجازی و رسانه های اجتماعی را به کاربران معرفی‬ ‫و ان ها را برای مواجهه هوشمندانه با مطالب منتشرشده در‬ ‫این فضا اشنا سازد‪ .‬شفیعی ادامه می دهد ‪ :‬مجموعه رساموز‬ ‫شامل ‪ 20‬کلیپ اموزشی است که با حضور اساتید مجرب‬ ‫رسانه تهیه شده و در فضای مجازی و اینستگرام فرهنگسرای‬ ‫رسانه بانام ‪ Isfahan_media‬منتشر خواهد شد‪ .‬مدیر‬ ‫فرهنگسرای رسانه در ادامه گفت‪ :‬فرهنگسرای رسانه عالوه‬ ‫بر مجموعه رساموز ‪ ،‬مجموعه وبینارهای اموزشی‪ ،‬مجموعه‬ ‫حقوق کودک رسانه‪ ،‬مجموعه کلیپ های اموزشی رسانه‬ ‫شهروند و ‪..‬چند مجموعه رسانه ای را رونمایی خواهد کرد ‪.‬‬ ‫استقبالوحمایتاز‬ ‫هفتشب‪،‬هفتموسیقی‬ ‫درفضایمجازی‬ ‫برای نخستین بار در کشور‪:‬‬ ‫طراحی و ساخت دستگاه پاالیش هوا با فیلترهای‬ ‫بومی سازی شده در دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫عضـو هیئت علمـی دانشـگاه صنعتـی اصفهـان به‬ ‫همـراه گروهی از دانشـجویان پژوهشـگر این دانشـگاه‬ ‫بـرای نخسـتین بـار در کشـور بـا طراحـی‪ ،‬سـاخت و‬ ‫بومی سـازی ‪ 5‬مـدل از فیلترهـای تخصصی‪ ،‬دسـتگاه‬ ‫پیشـرفته پاالیـش هـوا تولیـد کردند‪.‬‬ ‫دکتر علی اشـرفی‪ ،‬سرپرسـت تیم سـازنده به همراه‬ ‫دانشـجویانی از دانشکده های مهندسـی مواد‪ ،‬مهندسی‬ ‫مکانیـک و مهندسـی برق و کامپیوتر دانشـگاه صنعتی‬ ‫اصفهـان موفـق بـه طراحـی و سـاخت دسـتگاهی‬ ‫بـا اسـتاندارد دسـتگاه های مشـابه خارجـی و مطابـق‬ ‫بـا اخریـن یافته هـای علمـی پژوهشـگران دانشـگاه‬ ‫ماسا چوسـت امریکا شـدند‪ .‬دانشـیار دانشکده مهندسی‬ ‫مواد دانشـگاه صنعتـی اصفهان با اشـاره به ویژگی های‬ ‫ایـن محصـول کاربـردی گفت‪ :‬بحـران الودگـی هوا و‬ ‫شـیوع ویروس کرونا‪ ،‬نگرانی هایـی در خصوص تصفیه‬ ‫هـوا در محیط هـای بسـته را بـه همـراه داشـت و ایـن‬ ‫موضـوع جمعـی از دانشـجویان فعـال ایـن دانشـگاه را‬ ‫بـر ان داشـت تـا ضمـن مطالعه بـر روی دسـتگاه های‬ ‫معتبـر بین المللـی‪ ،‬نمونـه ای منحصر به فرد در کشـور را‬ ‫تولیـد نماینـد‪ .‬دکتـر علی اشـرفی بابیـان این کـه ‪ 5‬نوع‬ ‫از فیلترهـای تخصصـی به کاررفتـه در این دسـتگاه در‬ ‫ازمایشـگاه دانشـگاه صنعتی اصفهان طراحی‪ ،‬ساخته و‬ ‫بومی سـازی شـده اسـت افزود‪ :‬بـرای افزایـش راندمان‬ ‫ایـن دسـتگاه‪ ،‬علاوه بـر فیلترهـای‪ ، G4‬هپـا‪ ،‬جاذب‬ ‫االینده هـای گازی‪ ،‬و فوتوکاتالیسـت‪ ،‬فیلترهـای انتـی‬ ‫باکتریـال از نـوع نانـو باهـدف جذب و غیر فعال سـازی‬ ‫باکتری هـا و ویروس هـا و همچنیـن فیلتـر ضد ویروس‬ ‫بـا توانایـی غیـر فعال سـازی حرارتـی ویـروس‬ ‫‪ 2_SARS_COV‬بـه کار گرفته شـده اسـت‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬بـا توجـه بـه مشـکالت ناشـی از الودگـی هـوا در‬ ‫کالن شـهرها نیاز بـه اسـتفاده از دسـتگاه های پاالیش‬ ‫هـوا با برخورداری از فیلترهای جـاذب االینده گازی‪ ،‬در‬ ‫محیـط خانه هـا‪ ،‬اداره ها و مراکز درمانی بسـیار ضروری‬ ‫اسـت‪ .‬اشـرفی اضافـه کـرد‪ :‬فیلترهـای ساخته شـده‬ ‫از مـواد جـاذب قـوی بـا توانایـی جـذب گازهـای‬ ‫مضـری چـون فرمالدئیـد‪ NOx ،Sox ،‬و فیلترهـای‬ ‫فتوکاتالیسـت بـا توانایـی اکسـیدکنندگی بـاال در برابر‬ ‫ترکیبـات شـیمیایی و میکروارگانیسـم ها‪ ،‬کارکـرد این‬ ‫دسـتگاه را در مبـارزه بـا بیماری های ویروسـی افزایش‬ ‫می دهـد‪ .‬دانشـیار دانشـکده مهندسـی مـواد دانشـگاه‬ ‫صنعتـی اصفهـان توجه بـه اثرات زیسـت محیطی را در‬ ‫طراحـی ایـن دسـتگاه مهـم دانسـت و تصریح کـرد‪ :‬با‬ ‫اسـتفاده از المـپ ماورای بنفـش فاقـد اوزون‪ ،‬راندمان‬ ‫پاالیـش هـوا افزایش یافتـه اسـت و بـدون انتشـار گاز‬ ‫اوزون بـه محیـط‪ ،‬شـرایط را برای تنفس سـالم فراهم‬ ‫می گـردد‪ .‬او بـا اشـاره بـه توانایی دسـتگاه ساخته شـده‬ ‫در جـذب ریزگردهـا تاکیـد کـرد‪ :‬بهره گیـری از فیلتـر‬ ‫اولیـه‪ G4‬و فیلترهـای‪ ، HEPA‬امـکان جـذب ذرات‬ ‫بیـن ‪ 1‬تـا ‪ 3‬میکـرون ماننـد گردوغبار و جـذب ذرات ‪3‬‬ ‫دهـم میکـرون با راندمان بـاالی ‪ 99‬درصـد را به وجود‬ ‫اورده اسـت‪ .‬گفتنی اسـت این دسـتاورد حاصل فعالیت‬ ‫پژوهشـی دانشجویان دانشـگاه صنعتی اصفهان اقایان‬ ‫سـجاد خلیلی از دانشکده مهندسـی مواد‪ ،‬محمدحسین‬ ‫شـاه سـنایی و محمدصادق رفیعی از دانشکده مهندسی‬ ‫مکانیـک و حامـد منـزوی زاده از دانشـکده مهندسـی‬ ‫بـرق و کامپیوتـر به سرپرسـتی دکتر علی اشـرفی عضو‬ ‫هیئت علمـی دانشـکده مهندسـی مـواد اسـت کـه در‬ ‫مدت زمـان ‪ 6‬مـاه و بانـام تجـاری بریـس (نـام یکـی‬ ‫از روسـتاهای سیسـتان و بلوچسـتان) بـه ثبت رسـیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫برنامه هفت شب‪ ،‬هفت موسیقی مورد استقبال‪ ،‬بازنشر و‬ ‫حمایت شهرهای دیگر در صفحات مجازی قرارگرفته است‪.‬‬ ‫رئیس اداره هنری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی‬ ‫شهرداری اصفهان گفت‪ :‬برنامه هفت شب‪ ،‬هفت موسیقی‬ ‫به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان از سوی هنرسرای‬ ‫خورشید برنامه ریزی شده که هر شب به اجرا و پخش قطعات‬ ‫موسیقی در صفحات مجازی می پردازد‪ .‬علی عطریان افزود‪:‬‬ ‫در شب نخست اجرای این برنامه که مصادف با شهادت‬ ‫حضرتخدیجه(س)بود‪،‬گروهپیشخوانتعزیهبهسرپرستی‬ ‫منصور قربانی با اشعاری در مدح این بانو به اجرا پرداختند‪ .‬او‬ ‫اظهار داشت‪ :‬با توجه به اینکه اصفهان با القابی نظیر شهر‬ ‫دوستدار کودک‪ ،‬دوستدار سالمند مورد خطاب قرار می گیرد‪،‬‬ ‫سعی شد از گروه هایی با همین ویژگی های سنی در برنامه‬ ‫هفت شب‪ ،‬هفت موسیقی استفاده شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬یکی‬ ‫از شب ها به گروه «کاغذ رنگی» به سرپرستی شهریار‬ ‫بلوچستانی شامل ضرب نوازان کودک اختصاص داشت که‬ ‫این قطعه در حیاط موزه هنرهای معاصر اجرا و از شبکه های‬ ‫مجازی پخش شد‪ .‬عطریان تصریح کرد‪ :‬گروه پیشکسوتان‬ ‫موسیقی به سرپرستی استاد چناریان‪ ،‬گروه کوارتت زهی‬ ‫خورشید به سرپرستی فرید اسماعیلی و گروه کوراتت فلوت‬ ‫به سرپرستی داوودی در عصار خانه شاهی به اجرای برنامه‬ ‫پرداختند که دریکی از این هفت شب موسیقی به اجرا درامد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬گروه پیام هنر متشکل از هنرمندان دارای معلولیت‬ ‫و بیماران مبتالبه سرطان نیز به اجرای قطعاتی در حیاط‬ ‫موزه هنرهای معاصر پرداختند‪ .‬رئیس اداره هنری سازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان بیان کرد‪:‬‬ ‫ارکستر ملی اصفهان نیز قطعاتی را به سرپرستی مرتضی‬ ‫شفیعی در تاالر هنر ضبط و اجرا کرده است‪ .‬عطریان شیوع‬ ‫کرونارادلیلانتشارمجازیبرنامههفتشب‪،‬هفتموسیقی‬ ‫دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬اجراهای پخش شده در شب های‬ ‫گذشته بازخورد مثبتی را از سوی شهروندان و اهالی‬ ‫موسیقی به همراه داشته و بازنشر ان در صفحات مجازی‬ ‫در شهرهای دیگر نشان از حمایت مردمی از این برنامه دارد‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ عالقه مندان برای تماشای ویدئوهای هفت‬ ‫شب‪ ،‬هفت موسیقی می توانند به صفحه اینستاگرام @‬ ‫‪ isfahanfarhang‬مراجعهکنند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!