روزنامه اصفهان امروز شماره 4055 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4055

روزنامه اصفهان امروز شماره 4055

روزنامه اصفهان امروز شماره 4055

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫یکشنبه ‪ 05‬اردیبهشت ‪ 12 |1400‬رمضان ‪ | 25Apr2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4055‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ وهنر | صفحه ‪5‬‬ ‫ضرر های کرونا برابر با زیان‬ ‫یک جنگ بوده‬ ‫لوریس چکناواریان گفت‪ :‬از زمان شیوع ویروس کرونا‬ ‫گویی که در خانه زندانی شده ام موفق شدم بیش از ‪۲۵‬‬ ‫اثر فوق العاده از معروف ترین اثار ادبی جهان به ویژه از‬ ‫نویسندگانی مثل شکسپیر و ‪ ...‬تولید کنم‪.‬‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫تاکنون ‪ ۳۵‬هزار نفر در استان اصفهان واکسیناسیون شده اند‬ ‫ستادانتخاباتاصفهان‬ ‫اماده مشارکت‬ ‫حداکثری مردم است‬ ‫اغاز کار ازمایی بالینی واکسن کونژوگه از فردا‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬هزار نفر برای فاز سوم کار ازمایی نیاز هستند که سهم استان اصفهان از این تعداد حدود سه هزار تا‬ ‫سه هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر است‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫سهراب مرادی‬ ‫دور از دوران اوج و‬ ‫سهمیهالمپیک‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫مدیرکل درمان سازمان تامین اجتماعی‬ ‫خبر داد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫افزایش تعرفه ویزیت‬ ‫پزشکان منوط به‬ ‫نسخه نویسیالکترونیک‬ ‫به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان صورت گرفت؛‬ ‫ل کاغذی اصفهان‬ ‫رونمایی از پ ‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫اصغر فرهادی‬ ‫با قهرمان راهی‬ ‫جشنواره کن می شود‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫اطمینان تامین انرژی برق پایدار در استان‬ ‫افزایش داشت‬ ‫توسعه ‪ ۲۹‬مگاواتی‬ ‫نیروگاه هایتجدیدپذیر‬ ‫اصفهان‬ ‫روزی روزگاری‬ ‫سی وسه پل‬ ‫وجود ‪ ۱۰‬منطقه‬ ‫شکارممنوع‬ ‫در استان اصفهان‬ ‫]عکس ‪ :‬رسول شجاعی ‪ /‬ایمنا[‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫یادداشت روز‬ ‫خشت اول گر نهد معمار کج‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1810‬‬ ‫خشت اول گر نهد معمار کج‬ ‫حســن روانشــید| تــاش به منظــور ارائــه و‬ ‫پیگیــری طــرح اماده شــده ای بــرای تقدیــم بــه‬ ‫مجلــس پیرامــون ایجــاد نهــاد تعلیــم و تربیــت‬ ‫کــودک در کشــور یکــی از همــان پروژه هایــی اســت‬ ‫کــه بــا تعجیــل فــراوان تهیــه شــده تــا قبــل از اتمام‬ ‫دوران دولــت دوازدهــم به عنــوان اقدامــی کالن‬ ‫بــه یــادگار بمانــد‪ .‬شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫در جلســه ‪ ۸۳۶‬خــود کــه هــر ســه رئیــس قــوه در‬ ‫ان حضــور داشــتند بــه بررســی مفــاد ایین نامــه ان‬ ‫پرداخــت کــه نشــان مــی داد محــور ایــن تربیــت‬ ‫همچنــان خانواده هــا هســتند امــا معلــوم نیســت‬ ‫چــرا قبــل از انجــام ایــن کار بــزرگ نگاهــی بــه‬ ‫زیرســاخت های همیشــه گرفتــار نــان شــب انداختــه‬ ‫نمی شــود تــا نیــاز بــه ایجــاد چنیــن واحدهایــی‬ ‫هزینه ســاز نباشــد؟ به جــز نهادهــا و ســازمان های‬ ‫دولتــی و خصولتــی‪ ،‬وزارت اموزش وپــرورش دارای‬ ‫چندیــن مجموعــه در ایــن رابطــه اســت کــه هرکدام‬ ‫بــرای خــود دم ودســتگاهی دارنــد و بودجه هــای‬ ‫قابل توجهــی را هــم ازجملــه کانــون پرورشــی‬ ‫فکــری کــودکان و نوجوانــان از خزانــه دولــت بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده انــد کــه ایــا نمی تــوان ایــن‬ ‫وظیفــه مهــم را بــه یکــی از ان هــا واگــذار نمــود‬ ‫و بــا ادغــام و حــذف همــه ایــن موازی کاری هــا‬ ‫در وزارت اموزش وپــرورش‪ ،‬ســازمان بهزیســتی‬ ‫و دیگــر ارگان هــا و نهادهــا‪ ،‬هزینــه کالن ان هــا را‬ ‫تحــت عنــوان حقــوق بــه مادرانــی اختصــاص داد که‬ ‫اموزش دیــده و فرزنــد بــه دنیــا اورنــد و خــود بــه‬ ‫اســتناد اموخته هــا و حــس مــادری ان را به خوبــی‬ ‫پــرورش دهنــد؟ انچه در اساســنامه ارائه شــده توســط‬ ‫ایــن نهــاد به ظاهــر ملــی کــه ناچــار اســت از بودجــه‬ ‫دولــت بهره منــد شــود‪ ،‬مشــاهده می گــردد همــان‬ ‫گزینه هــای موجــود‪ ،‬تکــراری و دیکتــه شــده اســت‬ ‫تــا به عنــوان راهبــرد تربیــت کــودک ارائــه شــوند‪.‬‬ ‫حساســیت و مهارت هــای اجتماعــی بــرای تربیــت‬ ‫کــودک یکــی از داشــته های ذاتــی مــادران اســت‬ ‫کــه از زمــان بــارداری بــروز می کنــد تــا بــه نــوزاد‬ ‫خــود ارائــه دهنــد‪ .‬کافــی اســت ایــن پــدر و مــادر‬ ‫فاقــد دغدغه هــای اجتماعــی پیرامــون تربیــت‬ ‫نونهــال خــود باشــند و افکارشــان در امــر تامیــن‬ ‫معــاش‪ ،‬بهداشــت و تحصیــل مغشــوش نباشــد‪.‬‬ ‫انچــه از محتــوای نشســت ســران ســه قــوه بــا دبیــر‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه دســت می ایــد‬ ‫تکــرار مکــررات در دامنــه ایجــاد نهادهــای تــازه و‬ ‫به کارگیــری افــراد جدیــد به عنــوان هیئت امنــا‪،‬‬ ‫مدیــران و بالطبــع کارمندانــی اســت کــه پســتی‬ ‫ســازمانی برایشــان ایجــاد شــده و نمی تــوان بــه‬ ‫موفــق بــودن ان بیــش از قبــل امیــد داشــت زیــرا‬ ‫مبحــث تعلیــ م و تربیــت در اســام بــه خانواده هــا‬ ‫ســپرده شــده اســت تــا نونهــاالن را بــر اســاس‬ ‫انچــه صحیــح بــوده و بــا ســاختار انهــا مطابقــت‬ ‫دارد پــرورش دهنــد و دولــت تنهــا می توانــد موانــع‬ ‫را از پیــش پــای ایــن خانواده هــا مرتفــع ســازد نــه‬ ‫اینکــه گرفتاری هــای تــازه برایشــان بــه وجــود‬ ‫اورد‪ .‬ابــراز و گنجانــدن مــواردی ادبیــات گونــه در‬ ‫اساســنامه همچــون پــرورش مهارت هــای حســی‪،‬‬ ‫حرکتــی‪ ،‬رفتــار عاطفــی‪ ،‬توانایی هــای مرتبــط بــا‬ ‫مهارت هــای ذهنــی‪ ،‬پــرورش صفــات اخالقــی و‬ ‫رفتارهــای اجتماعــی مبتنی بــر ارزش های اســامی‪،‬‬ ‫انــس بــا قــران و عالقــه بــه یادگیــری ان‪ ،‬تقویــت‬ ‫ذوق هنــری و زیبایی شناســی‪ ،‬تبییــن امــور مهــم‬ ‫موردتوجــه دینــی مثــل راســت گویی‪ ،‬صداقــت در‬ ‫رفتــار‪ ،‬تعهــد فــردی و اجتماعــی و احتــرام بــه حقوق‬ ‫دیگــران‪ ،‬پــرورش هویــت ملــی و احســاس تعهــد به‬ ‫هم وطنــان‪ ،‬پــرورش مهارت هــای زبــان فارســی‪،‬‬ ‫ارتقــاء ســطح بهداشــت و ایمنــی‪ ،‬اشــنایی بــه‬ ‫محیط زیســت‪ ،‬عالقــه و انــس بــا طبیعــت و مراقبــت‬ ‫از ان‪ ،‬توانایــی کار گروهــی و جمعــی‪ ،‬نظــم اجتماعی‬ ‫و همچنیــن احتــرام بــه قوانیــن مقــررات تنهــا یــک‬ ‫سلســله شــعارهای تکــراری در اغــاز ایجــاد این گونــه‬ ‫ســازمان هایی اســت کــه پــس از مدتــی بــه دالیــل‬ ‫مختلــف کارایــی خــود را از دســت می دهنــد زیــرا‬ ‫مبــدا اصلــی بــرای امــوزش نهادینه شــده در اطفــال‬ ‫همــان خانواده هایــی اســت کــه تغییــر انچــه در ان‬ ‫می گــذرد بــا انچــه اساســنامه ســازمان می گویــد‬ ‫کاری به ظاهــر ســخت و غیرممکــن اســت‪ ،‬پــس‬ ‫چه بهتــر کــه بجــای هرگونــه تــاش به منظــور‬ ‫اصــاح نســل ها بــه زیرســاخت های انهــا یعنــی‬ ‫اســاس و بنیــان خانــواده قبــل از تشــکیل‪ ،‬توجــه و‬ ‫ســرمایه گذاری شــود تــا حداقــل فرزنــدان بتواننــد از‬ ‫ایــن محیــط مطمئــن نیازهــای فراگیــری و تربیــت‬ ‫را برداشــت کننــد‪ .‬همیــن چنــد روز پیــش بــود کــه‬ ‫یــک دامپزشــک متخلــف و ســه نیــروی کشــتارگاه‬ ‫اصفهــان کــه درصــدد تاییــد ذبــح ســیصد راس‬ ‫گوســفند بودنــد تــا در محــل دیگــری انجــام شــود‬ ‫امــا پــس از بیــرون امدن از محــدوده محــل قرنطینه‬ ‫تعییــن ســامتی به ســوی مرزهــای خــارج از کشــور‬ ‫حمــل می شــوند کــه قبــل از خــروج‪ ،‬صاحبــان‬ ‫ان همــراه بــا دامپزشــک و ســه نفــر دیگــر کــه از‬ ‫عامــان ایــن قاچــاق بودنــد‪ ،‬دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫حــاال بایــد مجســم کــرد ایــن دامپزشــک و‬ ‫همدســتان و امثالهــم چگونــه و بــا کــدام فرهنــگ‬ ‫پرورش یافتــه و چــه تخلفــات تاســف بــاری طــی‬ ‫زمان هــای سپری شــده در ایــن زمینــه انجــام‬ ‫نداده انــد تــا بــرای بهداشــت جامعــه خطرافریــن‬ ‫باشــد کــه ایــن عاقبــت هــر تخم مــرغ دزدی اســت‬ ‫کــه شــتر دزد شــود‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫یکشنبه | ‪ 05‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4055‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫تاکنون ‪ ۳۵‬هزار نفر در استان اصفهان واکسیناسیون شده اند‬ ‫اغاز کار ازمایی بالینی واکسن کونژوگه از فردا‬ ‫اصفهان یکی از استان های منتخب برای فاز سوم کار ازمایی است‬ ‫بنــا بــه گفتــه رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان اصفهــان‬ ‫کار ازمایــی بالینــی واکســن کونژوگــه از روز دوشــنبه شــروع‬ ‫می شــود و ثبت نــام ان از روزهــای پیــش اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫مراحــل کار ازمایــی ایــن واکســن بــا موفقیــت در کشــور کوبــا‬ ‫انجــام شــده‪ ،‬مراحــل پژوهشــی ایــن واکســن در حــال تکمیــل‬ ‫اســت کــه اصفهــان نیــز یکــی از اســتان های منتخــب بــرای‬ ‫فــاز ســوم کار ازمایــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایمنــا‪ ،‬کمــال حیــدری روز گذشــته در نشســت‬ ‫خبــری بــا محوریــت اغــاز ثبت نــام در مشــارکت کار ازمایــی‬ ‫بالینــی فــاز ســوم واکســن کونژوگــه‪ ،‬در خصــوص رعایــت‬ ‫محدودیت هــا و دســتورالعمل ها‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬همراهــی مــردم‬ ‫بــرای رعایــت محدودیت هــا مناســب نیســت و مهمتریــن‬ ‫دلیــل ان مســائل اقتصــادی و معیشــتی ان هاســت‪ .‬شــیوع‬ ‫ویــروس جهش یافتــه انگلیســی امــار مبتالیــان‪ ،‬بســتری ها‬ ‫و مرگ ومیــر را افزایــش داده و انتظــار می رفــت بعــد از‬ ‫اعمــال محدودیت هــا شــیب نزولــی را شــاهد باشــیم امــا‬ ‫این گونــه نشــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬شــعار ســازمان بهداشــت جهانــی‬ ‫«ســاخت جهانــی عادالنه تــر و ســالم تر» اســت امــا تنهــا‬ ‫در حــد یــک شــعار باقیمانــده اســت چــرا کــه بــرای تحقــق‬ ‫ایــن شــعار بایــد مســائل سیاســی کنــار بــرود و تنهــا حقــوق‬ ‫بشــر در نظــر گرفتــه شــود کــه در حــال حاضــر شــاهد ایــن‬ ‫موضــوع در جهــان نیســتیم‪ ،‬وزارت بهداشــت کشــور این شــعار‬ ‫را بــا عنــوان همراهــی بــا مدافعــان ســامت بــرای ســاخت‬ ‫جهانــی ســالم تر و عادالنه تــر انتخــاب کــرده اســت‪ .‬معــاون‬ ‫بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫کار ازمایــی بالینــی واکســن کونژوگــه از روز دوشــنبه شــروع‬ ‫می شــود و ثبت نــام ان از روزهــای پیــش اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫مراحــل کار ازمایــی ایــن واکســن بــا موفقیــت در کشــور کوبــا‬ ‫انجــام شــده‪ ،‬مراحــل پژوهشــی و کار ازمایــی ایــن واکســن در‬ ‫حــال تکمیــل اســت کــه قــرار شــده در چنــد اســتان کشــور‬ ‫کــه اصفهــان نیــز یکــی از انهاســت فــاز ســوم کار ازمایــی ان‬ ‫انجــام شــود‪ .‬او بــا بیــان اینکــه ســه هــزار داوطلــب در اســتان‬ ‫اصفهــان بایــد بــرای فــاز ســوم کار ازمایــی واکســن کونژوگــه‬ ‫ثبت نــام کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬از بیــن ایــن ســه هــزار نفــر داوطلــب‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد از انهــا بایــد بــاالی ‪ ۶۵‬ســال‪ ۳۰ ،‬درصــد زیــر ‪۶۵‬‬ ‫ســال و دارای بیمــاری زمینـه ای باشــند و ‪ ۶۰‬درصــد بقیــه هــم‬ ‫بایــد ســالم باشــند‪ .‬تاکنــون ‪ ۸۵۰‬نفــر یعنــی حــدود یک ســوم‬ ‫از افــرادی کــه بــرای داوطلبــی نیــاز هســتند در عــرض یــک‬ ‫روز بــرای شــرکت در کار ازمایــی فــاز ســوم واکســن کوبایــی‬ ‫ثبت نــام کرده انــد‪ .‬حیــدری در خصــوص مراحــل ثبت نــام‬ ‫بــرای شــرکت در فــاز کار ازمایــی واکســن کونژوگــه تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬ابتــدا افــراد بایــد در ســایت ‪www.pasteurcovac.‬‬ ‫‪ ir‬ثبت نــام کننــد و بعــد از انجــام مراحــل و انتخــاب شــدن‬ ‫بایــد در دانشــگاه بــرای طــی کــردن ســایر مراحــل حضــور‬ ‫یابنــد‪ ،‬تزریــق ایــن واکســن بــرای داوطلبــان منتخــب جنــب‬ ‫بیمارســتان الزهــرا (س) انجــام خواهــد شــد‪ .‬او در خصــوص‬ ‫انجــام واکسیناســیون در اســتان اصفهــان افــزود‪ :‬بــرای انجــام‬ ‫واکسیناســیون کــه در چهــار فــاز تعریــف شــده اســت حــدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬هــزار دوز واکســن بــه اصفهــان اختصاص یافتــه کــه‬ ‫تاکنــون بــه ‪ ۳۵‬هــزار نفــر تزریــق شــده اســت‪ .‬الزم ذکــر‬ ‫اســت کــه برخــی دوز دوم را نیــز دریافــت کرده انــد‪ .‬فــاز اول‬ ‫واکسیناســیون در اســتان اصفهــان تــا چنــد روز اینــده بــه اتمام‬ ‫خواهــد رســید‪ .‬فــاز اول بــرای کادر درمــان بــود و فــاز بعــدی‬ ‫بــرای بیمــاران خــاص انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬واکسیناســیون عمومــی بــر اســاس‬ ‫اطالعــاتســامانهســیبانجــاممی شــود‬ ‫رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان اصفهــان گفــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫انــواع مختلفــی از واکســن های چینــی‪ ،‬هنــدی و روســی‬ ‫به ســختی تهیــه شــده و در پنــج قســمت بــه دســت مــا رســیده‬ ‫اســت‪ .‬تمــام ایــن واکس ـن ها مــورد تاییــد ســازمان بهداشــت‬ ‫جهانــی و ســازمان غــذا و داروی کشــور بــوده اســت امــا نیــاز‬ ‫اســت بــرای شــروع واکسیناســیون همگانــی بــه تولیــد انبــوه‬ ‫داخلــی واکســن برســیم کــه دو واکســن کووبرکــت و ســوبرنا‬ ‫در مراحــل کار ازمایــی بــرای رســیدن بــه تولیــد انبــوه هســتند‪.‬‬ ‫او بــا توضیــح اینکــه پاکبانــان‪ ،‬اسایشــگاه ســالمندان‪ ،‬جانبــازان‬ ‫و پزشــکان مط ـب دار نیــز در اولویــت تزریــق هســتند‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬بــرای برخــی از ایــن گروه هــا واکسیناســیون انجــام‬ ‫شــده و بــه ترتیــب بــر اســاس گروه بنــدی و برنامه ریــزی‬ ‫انجــام شــده واکسیناســیون انجــام خواهــد شــد‪ .‬حیــدری‬ ‫گفــت‪ :‬کمیتـه ای بــرای بررســی عــوارض واکســن در دانشــگاه‬ ‫تشــکیل شــده تــا در کار ازمایــی بالینــی فــاز ســوم واکســن‬ ‫کونژوگــه عــوارض را ثبــت و بررســی کننــد‪ ،‬بایــد بدانیــم بــه‬ ‫دالیــل مختلــف تامیــن واکســن خارجــی راحــت نیســت و بایــد‬ ‫تــاش کنیــم تــا تولیــد داخــل را بــا تعــداد انبــوه داشــته باشــیم‬ ‫و واکسیناســیون مــردم را از طریــق تولیــد واکســن داخلــی‬ ‫انجــام دهیــم‪ .‬او بــا توضیــح اینکــه رعایــت پروتکل هــا مــورد‬ ‫رضایــت نیســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا بســتن اصنــاف و مشــاغل و‬ ‫ایجــاد مشــکالت معیشــتی و اقتصــادی بــرای مــردم در رعایت‬ ‫محدودیت هــا دچــار دوگانگــی شــدیم و میــزان رعایت هــا‬ ‫کافــی نیســت‪ ،‬بیشــترین همراهــی را گروه هــای مذهبــی‬ ‫داشــته اند و مــردم برخــی دســتورالعمل ها ماننــد ماســک زدن‬ ‫را کمتــر رعایــت می کننــد‪ .‬رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان‬ ‫اصفهــان افــزود‪ :‬برخــی بی برنامگی هــا بــرای توزیــع اقــام‬ ‫ضــروری‪ ،‬زحمــات کادر درمــان و اعمــال محدودیت هــا را‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪ ،‬قبــل از عیــد مــردم بــا رعایــت‬ ‫دســتورالعمل ها در حــال زندگــی بودنــد امــا در ایــام نــوروز بــا‬ ‫انجــام مســافرت ها خیــز چهــارم شــروع شــد کــه کنتــرل ان‬ ‫بســیار ســخت اســت‪ ،‬اکثــر مــردم تخلفــات تمــام ارگان هــا و‬ ‫نهادهــا را بــه مــا اعــام می کننــد و ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫هــر نهــادی وظیفــه رعایــت دســتورات را دارد‪ .‬او در خصــوص‬ ‫ثبت نــام در ســامانه ســیب تصریــح کــرد‪ :‬ســامانه ســیب‬ ‫همــان پرونــده الکترونیــک ســامت اســت کــه بایــد بــرای‬ ‫افــراد تشــکیل شــود تــا مشــخص شــود کــه چــه تعــداد افــراد‬ ‫بیمــاری زمینـه ای دارنــد‪ ،‬چــه تعــداد بــاالی ‪ ۶۵‬ســال هســتند‬ ‫و به طورکلــی گروه بنــدی افــراد بــر اســاس بیماری هــای‬ ‫زمینــه ای و ســن انهــا در ســامانه ســیب انجــام می شــود‪.‬‬ ‫زمانــی کــه وقــت بــود برخــی افــراد ثبت نــام نکردنــد و اکنــون‬ ‫اکثــر افــرادی کــه ثبت نــام نکرده انــد می خواهنــد در ســامانه‬ ‫ســیب ثبت نــام شــوند و نتیجــه مشــکالتی اســت کــه شــاهد‬ ‫ان هســتیم‪ ،‬بایــد بــا برنامه ریــزی افــراد در ســامانه ســیب‬ ‫ثبت نــام شــوند تــا بــرای واکسیناســیون عمومــی بــر اســاس‬ ‫اطالعــات موجــود در این ســامانه واکســینه شــوند و مشــکالت‬ ‫کمتــر شــود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬داوطلبــان تزریــق واکســن کونژوگــه‬ ‫ثبت نــام کننــد‬ ‫هم چنیــن مســئول بیماری هــای واگیــردار مرکــز بهداشــت‬ ‫اســتان اصفهــان در خصــوص رعایــت دســتورالعمل ها‪ ،‬اظهــار‬ ‫کمیته ای برای بررسی‬ ‫عوارض واکسن در‬ ‫دانشگاه تشکیل شده‬ ‫تا در کار ازمایی بالینی‬ ‫فاز سوم واکسن‬ ‫کونژوگه عوارض را‬ ‫ثبت و بررسی کنند‬ ‫کــرد‪ :‬در خیــز چهــارم از نظــر امــار مبتالیــان و بستری شــدگان‬ ‫رکوردهــای جدیــدی را ثبــت شــده و در وضعیــت خوبــی قــرار‬ ‫نداریــم‪ .‬ســوش جدیــد ویــروس بســیار مســری تر اســت‬ ‫و ســریع تر پیــش مــی رود‪ ،‬عــاوه بــر بهداشــت فــردی و‬ ‫محدودیت هــای اجتماعــی کــه بــه منظــور کاهــش امــار‬ ‫مبتالیــان و بســتری ها انجــام می شــود چــاره اصلــی کنتــرل‬ ‫شــیوع ایــن بیمــاری واکسیناســیون اســت‪ .‬رضــا فدایــی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬اگــر واکسیناســیون انجــام نشــود بایــد تمــام مــردم بــه‬ ‫ایــن بیمــاری مبتــا شــوند تــا شــاید شــیوع ایــن ویــروس‬ ‫فروکــش کنــد‪ ،‬امــا انجــام واکسیناســیون بــه کنتــرل موثــر‬ ‫پاندمــی کمــک می کنــد‪ .‬اختــراع و تولیــد واکســن یــک‬ ‫فراینــد ‪ ۱۰‬ســاله اســت و بــه خاطــر شــیوع ایــن پاندمــی‬ ‫در جهــان از همــان هفته هــای ابتدایــی شــیوع بیمــاری‪،‬‬ ‫تــاش بــرای ســاخت واکســن شــروع شــد‪ ،‬در کشــور نیــز‬ ‫تــاش بــرای ســاخت واکســن شــروع شــده چــرا کــه اگــر‬ ‫کشــورهای پیشــرفته بــه واکســن دسترســی پیــدا کننــد قطعــا‬ ‫واکسیناســیون مــردم خــود را در اولویــت قــرار می دهنــد و‬ ‫بســیار زمــان می بــرد تــا واکســن بــه کشــورهای در حــال‬ ‫توســعه برســد‪ ،‬بنابرایــن بایــد توانایــی تولیــد داخلــی واکســن‬ ‫را داشــته باشــیم تــا بتوانیــم واکسیناســیون عمومــی را هرچــه‬ ‫ســریع تر شــروع کنیــم‪ .‬مســئول بیماری هــای واگیــردار مرکــز‬ ‫بهداشــت اســتان اصفهــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬تقریبــا دو ابتــکار‬ ‫بــرای ســاخت واکســن در کشــور وجــود دارد؛ یکــی از انهــا‬ ‫واکســن مشــترک ایــران و کوبــا اســت کــه موسســه پاســتور‬ ‫رونــد ان را هدایــت می کنــد و دیگــری توســط بنیــاد برکــت‬ ‫دنبــال می شــود‪ ،‬کونژوگــه کــه همــان واکســن ســوبرنای‬ ‫کوبایــی اســت بــه معنــای متصــل شــده اســت زیــرا ایــن‬ ‫واکســن بــا قطعــه انتی ژنــی کــه می توانــد سیســتم ایمنــی‬ ‫را تحریــک کنــد و وارد واکســن کــزاز شــده و بــه عــاوه ســایر‬ ‫مــوارد مجــاز و موردنیــاز بــرای تولیــد واکســن تهیــه شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫او بــا توضیــح اینکــه اصفهــان بــرای کار ازمایــی بالینــی‬ ‫بــرای هــر دو واکســنی کــه تولیــد داخــل اســت‪ ،‬جــذب‬ ‫داوطلــب دارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬حــدود دو هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر‬ ‫داوطلــب جــذب خواهنــد شــد و تمــام برنامه ریزی هــای‬ ‫الزم بــرای ازمایــش داوطلبــان انجــام می شــود‪ ،‬کشــور کوبــا‬ ‫از نظــر ســامت شــاخص های خوبــی دارد و واکســن های‬ ‫مشــترک دیگــری ماننــد هپاتیــت ‪ B‬و مننژیــت بــرای مهــار‬ ‫بحران هــا بــا همــکاری دو کشــور ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ســهم اصفهــان در کار ازمایــی واکســن‬ ‫کونژوگــه ‪ ۳۵۰۰‬نفــر‬ ‫فدایــی گفــت‪ :‬از ‪ ۲۶‬اســفند ‪ ۹۹‬از وزارت بهداشــت بــه‬ ‫دانشــگاه های علــوم پزشــکی مــورد نظــر ابــاغ شــد کــه‬ ‫در کار ازمایــی بالینــی فــاز ســوم واکســن کرونــای کونژوگــه‬ ‫شــرکت کننــد و جــذب داوطلــب داشــته باشــند‪ ،‬در کشــور کوبا‬ ‫برخــی فــاز ســه واکســن را نیــز دریافــت کرده انــد‪ ،‬حــدود‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار نفــر بــرای فــاز ســوم کار ازمایــی نیــاز هســتند کــه‬ ‫ســهم اســتان اصفهــان از ایــن تعــداد حــدود ســه هــزار تــا ســه‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر اســت‪ .‬او در خصــوص گروه هــای ســنی کــه‬ ‫می تواننــد بــه عنــوان داوطلــب در ایــن کار ازمایــی شــرکت‬ ‫کننــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬گروه هــای ســنی زیــر ‪ ۶۵‬ســال و بــاالی‬ ‫‪ ۶۵‬ســال انتخــاب می شــوند و برخــی بایــد دارای بیمــاری‬ ‫زمینـه ای باشــند و تعــدادی نیــز بایــد ســالم باشــند‪ ،‬افــراد بایــد‬ ‫در ســایت ‪ www.pasteurcovac.ir‬ثبت نــام کننــد و ایــن‬ ‫ثبت نــام از چنــد روز پیــش شــروع شــده اســت‪ ،‬اگــر افــراد‬ ‫نمی تواننــد در ســایت ثبت نــام کننــد بایــد بــا شــماره ‪۳۱۱۳‬‬ ‫تمــاس بگیرنــد و ثبت نــام را انجــام دهنــد‪ .‬از بیــن داوطلبــان‬ ‫افــراد موردنیــاز انتخــاب می شــوند و معیارهــای متعــددی بــرای‬ ‫واکسیناســیون الزم اســت‪ .‬مســئول بیماری هــای واگیــردار‬ ‫مرکــز بهداشــت اســتان اصفهــان تصریــح کــرد‪ :‬بعــد از انتخاب‬ ‫داوطلبــان بــر اســاس یــک زمان بنــدی اموزش هــای الزم‬ ‫داده می شــود و در مرکــزی جنــب بیمارســتان الزهــرا (س)‬ ‫از افــراد منتخــب خون گیــری انجــام می شــود تــا معیارهــای‬ ‫پایــه در انهــا بررســی شــود و بعــد از ان واکسیناســیون انجــام‬ ‫می شــود افــراد بایــد حــدود ‪ ۳۰‬دقیقــه در محــل واکسیناســیون‬ ‫بماننــد تــا اگــر عوارضــی بــروز کــرد بــه ســرعت رســیدگی‬ ‫شــود و بایــد هــر حالــی کــه بعــد از تزریــق واکســن دارنــد را‬ ‫تخلفات در زمینه‬ ‫تزریق واکسن تبعات‬ ‫قانونی دارد‪ ،‬ثبت‪،‬‬ ‫نظارت و مدیریت‬ ‫واکسیناسیون به خوبی‬ ‫انجام می شود‬ ‫بــرای مشــخص شــدن عــوارض اطــاع دهنــد‪ ،‬ایــن افــراد‬ ‫بایــد ‪ ۲۸‬روز بعــد از خون گیــری مجــدد دوز دوم واکســن‬ ‫کونژوگــه را دریافــت کننــد‪ .‬او بــا بیــان اینکــه افــراد بعــد از‬ ‫تزریــق واکســن بایــد تــا چنــد مــاه از نظــر ابتــا بــه کرونــا و‬ ‫شــناخت عــوارض تزریــق واکســن بررســی شــوند‪ ،‬اضافــه کرد‪:‬‬ ‫بعــد از جمــع اوری اطالعــات شــواهد جمع بنــدی می شــود‪،‬‬ ‫همچنیــن شــرکت کنندگان بایــد بداننــد برخــی افــراد دارونمــا‬ ‫و برخــی واکســن دریافــت می کننــد و بعــد از ان عــوارض و‬ ‫ســایر مشــاهدات بیــن افــرادی کــه دارونمــا دریافــت کرده انــد‬ ‫و افــراد دریافت کننــده واکســن بررســی می شــود تــا بــا انجــام‬ ‫ایــن مراحــل کار ازمایــی بالینــی فــاز ســوم واکســن کرونــای‬ ‫کونژوگــه انجــام بگیــرد‪ .‬فدایــی بــا توضیــح اینکــه ایــران‬ ‫در تولیــد واکســن شــرکت کــرده اســت تــا بتوانیــم هرچــه‬ ‫ســریع تر بــا تولیــد داخــل بــه واکسیناســیون عمــوم برســیم‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬اگــر بخواهیــم منتظــر ورود واکســن بــا تمــام‬ ‫مشــکالت موجــود باشــیم چندیــن ســال طــول می کشــد تــا‬ ‫واکسیناســیون بــرای همــه انجــام شــود‪ ،‬کشــور یــک ســابقه‬ ‫‪ ۹۰‬ســاله در ســاخت واکســن دارد و بــر اســاس توانمندی هــا‬ ‫می توانیــم بــه تولیــد انبــوه واکســن دســت یابیــم همچنیــن‬ ‫در تــاش هســتیم واکســن انفلوانــزا را نیــز بــه تولیــد داخلــی‬ ‫برســانیم تــا از تبعــات واردات ان خــاص شــویم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬واکسیناسیون ‪ ۱۶۰۰‬پاکبان در اصفهان‬ ‫او بــا تاکیــد بــر اینکــه هــزار و ‪ ۶۰۰‬پاکبــان در اصفهــان‬ ‫واکســینه شــدند‪ ،‬گفــت‪ :‬در خصــوص انجــام واکسیناســیون‬ ‫افــراد بایــد بداننــد واکســن را بــه کســی تحویــل نمی دهیــم‬ ‫و همــکاران معاونــت بهداشــتی تزریــق واکســن ها را انجــام‬ ‫می دهنــد و احــراز هویــت افــراد بــر عهــده همــان نهــادی‬ ‫اســت کــه در گــروه هــدف تزریــق واکســن قــرار دارنــد‪،‬‬ ‫تخلفــات در زمینــه تزریــق واکســن تبعــات قانونــی دارد‪،‬‬ ‫ثبــت‪ ،‬نظــارت و مدیریــت واکسیناســیون بــه خوبــی انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬مســئول بیماری هــای واگیــردار مرکــز بهداشــت‬ ‫اســتان اصفهــان در خصــوص انتشــار اخبــاری مبنــی بــر‬ ‫انجــام واکسیناســیون شــهردار اصفهــان‪ ،‬گفــت‪ :‬جلســاتی در‬ ‫دانشــگاه بــا حضــور حراســت‪ ،‬بازرســی و ســایر مســئوالن‬ ‫دانشــگاه برگــزار و مشــخص شــد او بــه بیمارســتان مــورد نظــر‬ ‫دعــوت و در انجــا حضــور یافــت‪ ،‬امــا پزشــک معالــج او اجــازه‬ ‫تزریــق واکســن را نــداده و تاکنــون محــرز شــده کــه بر اســاس‬ ‫دســتور پزشــک معالــج او واکســنی تزریــق نشــده اســت و‬ ‫صحبت هــای مــا همــان صحبت هــای ســخنگوی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اســت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬چــه کســانی نمی تواننــد در کار ازمایــی‬ ‫بالینــی واکســن کونژوگــه ثبت نــام کننــد؟‬ ‫او بــا بیــان اینکــه برخــی واکســن ها پنــج یــا ‪ ۱۰‬دوزی‬ ‫هســتند و بایــد بــرای پنــج یــا ‪ ۱۰‬نفــر اســتفاده شــوند‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬در خصــوص واکس ـن های پنــج دوزی وقتــی انهــا را از‬ ‫یخــدان منفــی ‪ ۲۰‬درجــه بیــرون می اوریــم بایــد ‪ ۲۰‬دقیقــه‬ ‫صبــر کنیــم تــا یــخ ان بــاز شــود و تنهــا دو ســاعت زمــان‬ ‫داریــم تــا تزریــق بــرای پنــج نفــر انجــام شــود اگــر ایــن‬ ‫تعــداد حضــور نداشــته باشــند نمی توانیــم باقیمانــده واکســن‬ ‫را بــه یخــدان بازگردانیــم و واکســن فاســد خواهــد شــد‪،‬‬ ‫همچنیــن برخــی واکســن های ‪ ۱۰‬دوزی نیــز بــه انــدازه ‪۱۱‬‬ ‫نفــر کفایــت می کنــد امــا ان مقــدار اضافــی بایــد دور ریختــه‬ ‫شــود محموله هــای واکســن از جملــه اســترازنکا حــدود ‪۶۰‬‬ ‫یــا ‪ ۷۰‬روز زمــان تزریــق دارد و ممکــن اســت برخــی از انهــا‬ ‫تزریــق نشــود و باقــی بمانــد بــا توجــه بــه انقضــای واکســن‬ ‫تصمیم گیــری می شــود کــه کــدام گــروه هــدف از ان اســتفاده‬ ‫کننــد و اضافه هــای واکســن بــه افــراد خــارج از لیســت تزریــق‬ ‫نمی شــود و امحــا خواهــد شــد‪ .‬فدایــی در خصــوص افــرادی‬ ‫کــه نمی تواننــد بــرای شــرکت در کار ازمایــی بالینــی فــاز‬ ‫ســوم واکســن کرونــای کونژوگــه ثبت نــام کننــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫افــرادی کــه قبــا واکســن دریافــت کرده انــد‪ ،‬زنــان بــاردار و‬ ‫شــیرده‪ ،‬زنانــی کــه تــا ســه مــاه اینــده تصمیــم بــه بــارداری‬ ‫دارنــد‪ ،‬افــرادی کــه بیمــاری زمین ـه ای کنتــرل نشــده دارنــد‪،‬‬ ‫افــرادی کــه ســیگاری هســتند و روزانــه ‪ ۲۰‬نــخ ســیگار مصرف‬ ‫می کننــد‪ ،‬افــرادی کــه بیمــاری حــاد دارنــد نمی تواننــد بــه‬ ‫عنــوان داوطلــب در ایــن کار ازمایــی شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ستاد انتخابات اصفهان اماده‬ ‫مشارکت حداکثری مردم است‬ ‫به گفته دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان این استان اماده‬ ‫برگزاری انتخابات سالم و باشکوه است و تدابیر الزم در‬ ‫جلسات مربوط برای مشارکت حداکثری مردم اندیشیده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫علی اصغر رفیعی نژاد روز گذشته در حاشیه جلسه هفتگی‬ ‫ستاد انتخابات استان به ایرنا گفت‪ :‬تاکنون جلسات متعددی‬ ‫برای فراهم کردن زیرساخت های الزم برای برگزاری هرچه‬ ‫با شکوهتر این رویداد سیاسی در این استان انجام شده است‪.‬‬ ‫به گفته او در جلسه دیروز هم مباحث متنوع در خصوص‬ ‫برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬مطرح شده است‪.‬‬ ‫او اظهار داشت‪ :‬نتیجه تائید صالحیت داوطلبان انتخابات‬ ‫ششمین دوره شورای اسالمی شهرها تا هفتم اردیبهشت‬ ‫جاری به فرمانداری ها اعالم می شود‪ .‬دبیر ستاد انتخابات‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬سپس فرمانداری ها نتیجه احراز‬ ‫صالحیت ها را به داوطلبانی که تائید صالحیت نشدند اعالم‬ ‫خواهد کرد‪ .‬رفیعی نژاد با بیان اینکه در جلسه امروز ستاد‬ ‫انتخابات مشکالت و مسائل شهرستان سمیرم موردبحث‬ ‫و بررسی قرار گرفت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر اساس هماهنگی های‬ ‫صورت گرفته نیازمندی ها و مسائل این شهرستان حل و‬ ‫فصل خواهد شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬از انجایی که در شهر سمیرم‬ ‫تیره های عشایری زندگی می کنند و به صورت پراکنده در‬ ‫منطقه جغرافیایی هستند برای انتخابات روستا و تیره های‬ ‫عشایری نیاز به امکانات خودرویی و تدارکاتی وجود دارد‬ ‫که هماهنگی های الزم در این راستا صورت گرفت‪ .‬رفیعی‬ ‫نژاد اضافه کرد‪ :‬برخی از مناطق سمیرم به دلیل سخت‬ ‫گذر بودن پوشش مخابراتی کمتر دارند که باید به صورت‬ ‫افالین انتخابات را برگزار کنند‪ .‬او گفت‪ :‬دستورالعملی برای‬ ‫دستگاه های اجرایی به ویژه دستگاه های تبلیغاتی مبنی بر‬ ‫اینکه از تمامی ظرفیت برای تبلیغ انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬استفاده‬ ‫کنند مصوب و ابالغ می شود تا شاهد انتخابات پرشور باشیم‪.‬‬ ‫استان اصفهان بیش از پنج میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر جمعیت‬ ‫در ‪ ۲۴‬شهرستان دارد که ‪ ۸۸‬درصد از جمعیت ان در ‪۱۱۱‬‬ ‫شهر زندگی می کنند‪ .‬ثبت نام داوطلبان شوراهای اسالمی‬ ‫شهر انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬از بیستم اسفند جاری به طور رسمی اغاز‬ ‫شد‪ .‬نام نویسی از داوطلبان عضویت در انتخابات شوراهای‬ ‫اسالمی روستا هم در ماه فروردین انجام شد‪ .‬این داوطلبان‬ ‫از ‪ ۲۰‬خرداد ‪ ۱۴۰۰‬به مدت یک هفته یعنی تا ‪ ۲۶‬خرداد‬ ‫برای انجام تبلیغات فرصت دارند و از صبح ‪ ۲۷‬خرداد تبلیغات‬ ‫انتخاباتی انها ممنوع است‪ .‬انتخابات شوراهای اسالمی شهر‬ ‫و روستا هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری ‪ ۲۸‬خرداد در‬ ‫سراسر کشور برگزار می شود‪.‬‬ ‫پویش فصل بندگی با ‪ ۲۹‬اقدام‬ ‫فرهنگی در ماه رمضان در حال‬ ‫برگزاری است‬ ‫به گفته معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی استان‬ ‫اصفهان پویش فصل بندگی در قالب ‪ ۲۹‬طرح فرهنگی با‬ ‫محوریت تواصی به امید و صبر‪ ،‬در سطح استان اصفهان در‬ ‫حال برگزاری است‪.‬‬ ‫حجت االسالم حسین کیانی در ارتباط با هدف «فصل‬ ‫بندگی» پویش به مهر گفت‪ :‬رهبر معظم انقالب‪ ،‬در سخنان‬ ‫خود بر مسئله ایجاد گفتمان امید و صبر در جامعه تاکید‬ ‫داشتند؛ به همین جهت این پویش با بهره گیری از فرمایشات‬ ‫مقام معظم رهبری برنامه ریزی شده و برنامه های فرهنگی‬ ‫ان در ‪ ۲۴‬شهرستان اصفهان در حال اجرا است‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫مهرواره محله همدل به عنوان یکی از طرح های شاخص‬ ‫این پویش در راستای ایجاد انگیزه‪ ،‬امید‪ ،‬نشاط و هم افزایی‬ ‫بین مردم محل برنامه ریزی شده است‪ .‬در پی ان هستیم‬ ‫که از ظرفیت مساجد و امامان محالت در سراسر استان‪ ،‬در‬ ‫قالب یک پویش سراسری بهره ببریم و تمرکز اصلی را بر‬ ‫احیا ظرفیت های عظیم جوانان در میدان قرار داده تا با ایجاد‬ ‫امید و انگیزه‪ ،‬برخی از مسائل محله ها حل شود‪ .‬دبیر قرارگاه‬ ‫عملیات ماه مبارک رمضان استان اصفهان ابراز داشت‪ :‬طرح‬ ‫مهرواره محله همدل در راستای حل مشکالت‪ ،‬در ‪۱۴‬‬ ‫محوراقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬تربیتی‪،‬اموزشی‪،‬خانواده‪،‬مذهبی‪،‬‬ ‫زیرساختی‪ ،‬زنان‪ ،‬اخالقی‪ ،‬رسانه و هویت بخشی‪ ،‬سبک‬ ‫زندگی و سالمت‪ ،‬حقوقی‪ ،‬گفتمان انقالبی و فرهنگ ایرانی‬ ‫اسالمی‪ ،‬فساد و انحراف عملکردی را در محله ها دنبال‬ ‫می کند‪ .‬عالقه مندان می توانند به منظور ثبت نام در این طرح‬ ‫عدد یک را به سامانه پیامکی ‪ ۵۰۰۰۱۷۵‬ارسال و پس از‬ ‫دریافت لینک در سامانه ثبت نام کنند‪ .‬او افزود‪ :‬هر محله ای‬ ‫که بتواند بیشترین مشکالت خود را با محوریت مسجد و‬ ‫امام جماعت تا پایان ماه مبارک رمضان ثبت کند و تا ‪۲۰‬‬ ‫روز بعد از ماه مبارک رمضان نسبت به حل مسئله اقدام کند؛‬ ‫پس از ارزیابی توسط کارشناسان‪ ،‬هدایایی در مرحله استانی‬ ‫اهدا می شود و در سطح ملی نیز به سه محله برتر هرکدام‬ ‫مبلغ ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان از طرف ستاد برگزاری مهرواره‬ ‫محله همدل در راستای حل مسائل محله اهدا می شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم کیانی با بیان اینکه اجرای طرح تواصی سبب‬ ‫ایجاد گفتمان صبر وامید در جامعه خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫این طرح از ظرفیت موثرین جامعه اعم از امام جماعات و‬ ‫افراد تاثیرگذار در هر محله بهره گرفته شده تا زمینه گفتمان‬ ‫در بین مردم ایجاد شود‪ .‬به گفته معاون فرهنگی اداره کل‬ ‫تبلیغات اسالمی استان اصفهان‪ ،‬اموزش به مسئولین و‬ ‫هیئت امنای تشکل های دینی‪ ،‬برگزاری محفل های قرانی‬ ‫به صورت مجازی‪ ،‬برپایی کارگاه های عرفان های نوظهور‬ ‫به صورت مجازی و برگزاری مسابقات کتاب خوانی از جمله‬ ‫برنامه های شاخص فرهنگی پویش فصل بندگی است که‬ ‫در ایام ماه مبارک رمضان برگزار می شود‪ .‬او در خصوص‬ ‫اعزام روحانیون در ماه مبارک رمضان اذعان کرد‪ :‬در سال‬ ‫جاری با همکاری دفتر تبلیغات اسالمی بیش از ‪ ۵۰۰‬مبلغ‬ ‫به صورت مجازی فعالیت خود را انجام می دهند و برخی از‬ ‫گروه های جهادی از طالب و روحانیون به مناطق محروم‬ ‫اعزام شده اند‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫یکشنبه | ‪ 05‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4055‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان صورت گرفت؛‬ ‫شهر‬ ‫مجسمه شیخ بهایی به چهارباغ‬ ‫بازگشت‬ ‫مدیر پروژه های چهارباغ عباسی خبر داد که مجسمه‬ ‫«شیخ بهایی» اثر مرتضی نعمت اللهی‪ ،‬امروز در محدوده‬ ‫تالقی خیابان شیخ بهایی با چهارباغ نصب می شود‪.‬‬ ‫سعید سهرابی به ایسنا گفت‪ :‬پیرو اجرای عملیات‬ ‫سنگفرش محور میانی چهارباغ عباسی‪ ،‬مجسمه شیخ بهایی‬ ‫از محل خود برداشته شد و با توجه به اینکه این اثر‪ ،‬به بخشی‬ ‫از هویت چهارباغ بدل شده بود و مردم با ان خو گرفته بودند‪،‬‬ ‫الزم دیدیم که با اتمام عملیات عمرانی‪ ،‬دوباره در همین محل‬ ‫نصب شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬به این دلیل که دریچه تاسیسات‬ ‫خدماتی نظیر لوله های اصلی اب و گاز درست در محل سابق‬ ‫نصب این مجسمه قرار داشت و باید سهولت دسترسی به ان‬ ‫در مواقع اضطراری فراهم می شد‪ ،‬همچنین به دلیل تغییراتی‬ ‫که با صفوی سازی چهارباغ و اجرای حوض و ابراهه در محور‬ ‫میانی انجام شده بود‪ ،‬امکان نصب مجسمه در نقطه قبلی‬ ‫خود وجود نداشت‪ .‬مدیر پروژه های چهارباغ عباسی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بر این اساس‪ ،‬ابتدا درصدد بودیم که مجسمه شیخ بهایی‬ ‫را ابتدای خیابان شیخ بهایی نصب کنیم‪ ،‬اما در این محدوده‬ ‫نیز کارگاه عمرانی قطار شهری برپاست و با بررسی های‬ ‫میدانی که انجام دادیم‪ ،‬در نهایت نقطه ای در محور میانی که‬ ‫در محدوده تالقی خیابان شیخ بهایی با چهارباغ عباسی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬به عنوان محل نصب این مجسمه تعیین شد‪ .‬سهرابی‬ ‫گفت‪ :‬پایه این مجسمه که توسط سازمان زیباسازی شهرداری‬ ‫اصفهان مرمت شده‪ ،‬به مناسبت فرارسیدن روز بزرگداشت‬ ‫شیخ بهایی در روزهای گذشته در محور میانی چهارباغ جای‬ ‫گذاری شد و یکشنبه‪ ،‬پنجم اردیبهشت ماه نیز این اثر نفیس‬ ‫که ساخته مرتضی نعمت اللهی‪ ،‬یکی از مجسمه سازان برجسته‬ ‫اصفهان است‪ ،‬روی پایه نصب خواهد شد‪.‬‬ ‫بزرگترینپارک سواراصفهان‬ ‫واقع در عاشق اباد است‬ ‫به گفته مدیر منطقه ‪ ۱۲‬شهرداری اصفهان در پارک سوار‬ ‫عاشق اباد به عنوان بزرگ ترین پارک سوار درون شهری‬ ‫اصفهان سرویس دهی ‪ ۱۴‬خط اتوبوس درون شهری انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫علی باقری به ایمنا گفت‪ :‬اجرای سیاست های کالن‬ ‫شهرداری همواره موردتوجه قرار گرفته که مهمترین انها‬ ‫توزیع عادالنه امکانات است‪ .‬او با بیان اینکه یکی از دستورات‬ ‫تاکیدی شهرداری و شورای شهر اصفهان حضور در دل‬ ‫محالت برای شنیدن حرف های مردم و انجام اقدامات الزم‬ ‫بر اساس اولویت بندی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مشورت با چهره های‬ ‫مطرح محالت و افراد فعال در سمن هایی که شناخت بهتری‬ ‫از محالت دارند باعث اولویت بندی اقدامات می شود ازاین رو‬ ‫ارتباط و تعامل مطلوبی با مردم برقرار کردیم که همین‬ ‫موضوع باعث به نتیجه رسیدن اولویت ها شد‪ .‬مدیر منطقه ‪۱۲‬‬ ‫شهرداری اصفهان با بیان اینکه منطقه ‪ ۱۲‬دارای ‪ ۱۱‬محله‬ ‫با جمعیت ‪ ۱۴۳‬هزار نفر است که با توجه به در حاشیه قرار‬ ‫گرفتن منطقه اکثر این محالت کمتر برخوردار هستند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بیش از نیمی از محالت این منطقه بویژه محالت‬ ‫دارای بافت ناکارامد شهری مانند عاشق اباد‪ ،‬ناصرخسرو‪،‬‬ ‫امیرالمومنین (ع) و محموداباد که جزو بافت های فرسوده‬ ‫منطقه محسوب می شوند‪ ،‬کمتر برخوردار هستند‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بسیاری از مشکالت شهری و شهرسازی نیز مربوط به‬ ‫موضوع فرسودگی و ناکارامدی بافت است که می توان به نبود‬ ‫دسترسی اسان جهت تردد خودروهای امدادی و خدمات رسان‬ ‫از جمله اورژانس و اتش نشانی اشاره کرد‪ .‬باقری با اشاره به‬ ‫وجود االینده های ناشی از خودروهای شخصی‪ ،‬افزود‪ :‬به‬ ‫تازگی در ورودی محله عاشق اباد یک پارک سوار به عنوان‬ ‫بزرگ ترین پارک سوار درون شهری اصفهان ایجاد شده تا‬ ‫پشتیبانی سرویس دهی ‪ ۱۴‬خط اتوبوس درون شهری را انجام‬ ‫دهد‪ .‬او یکی از امتیازات این پارک سوار را مجاورت با ایستگاه‬ ‫مترو دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬از دیگر امتیازات این طرح‬ ‫مجاورت فضای سبز و وسعت داشتن پارکینگ خودروهای‬ ‫سواری است که ظرفیت گنجایش ‪ ۲۰۰‬خودرو را دارد که این‬ ‫پتانسیل کمک مهمی به استفاده کمتر از خودروهای شخصی‬ ‫و کاهش االیندگی های هوا‪ ،‬صوتی و بصری است‪.‬‬ ‫رگبارهای بهاری در‬ ‫بعدازظهرهایهفتهجاری‬ ‫کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از‬ ‫افزایش ابر‪ ،‬وزش باد نسبتا شدید تا شدید و رگبارهای بهاری‬ ‫و رعدوبرق در بعدازظهرهای این هفته‪ ،‬بویژه در نیمه شمالی‬ ‫و وزش باد همراه با گرد و خاک در مناطق شرقی استان خبر‬ ‫داد‪ .‬اسیه اقایی با اشاره به اینکه نقشه های هواشناسی بیانگر‬ ‫ناپایداری های همرفتی در سطح استان طی هفته جاری است‪،‬‬ ‫به ایسنا گفت‪ :‬بر این اساس در بیشتر مناطق استان وضعیت‬ ‫جوی در بعدازظهرها به صورت افزایش ابر‪ ،‬وزش باد نسبتا‬ ‫شدید تا شدید و رگبارهای بهاری و رعدوبرق بویژه در نیمه‬ ‫شمالی استان خواهد بود و در مناطق شرقی نیز وزش باد‬ ‫گاهی همراه با گرد و خاک است‪ .‬او با بیان اینکه دمای هوای‬ ‫امروز در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دمای هوا ‪ ۱۷‬درجه سانتی گراد پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان‬ ‫افزود‪ :‬طی این مدت گرم ترین نقطه استان خور و بیابانک‬ ‫با ‪ ۳۷‬درجه سانتی گراد و خنک ترین نقطه بوئین میاندشت‬ ‫با ‪ ۳‬درجه سانتی گراد باالی صفر پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫اقایی با بیان اینکه این هفته ناپایداری های جوی بیشتر در‬ ‫ساعات بعد از ظهر تا غروب اتفاق می افتد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بعدازظهرها شاهد افزایش ابر خواهیم بود که ممکن است‬ ‫هم زمان وزش باد و تندباد لحظه ای نیز اتفاق افتد‪ ،‬همچنین در‬ ‫برخی مناطق استان رگبارهای پراکنده را به طور متناوب داریم‪.‬‬ ‫او در مورد کیفیت هوای اصفهان نیز گفت‪ :‬صبح ها معموال‬ ‫غبار صبحگاهی داریم اما با وزش باد از بین می رود و پایدار‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫استان‬ ‫ل کاغذی اصفهان‬ ‫رونمایی از پ ‬ ‫تیزر جدید معرفی نصف جهان در هفته فرهنگی اصفهان رونمایی شد‬ ‫گروه اصفهان| مجموعه کتاب های «پل»‪ ،‬کتاب های‬ ‫دستیار شهرداری اصفهان در حوزه امور بین الملل و تیزر‬ ‫جدید معرفی اصفهان در قالب برنامه های هفته فرهنگی‬ ‫اصفهان با حضور انالین سخنگوی وزارت امور خارجه و‬ ‫رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه‪ ،‬شهردار‬ ‫اصفهان‪ ،‬رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان‪ ،‬تنی چند از‬ ‫اعضای شورای اسالمی شهر و رئیس نمایندگی وزارت امور‬ ‫خارجه در اصفهان‪ ،‬رونمایی شد‪ .‬اداب دیپلماتیک‪ ،‬اصفهان‬ ‫و خواهرخوانده هایش‪ ،‬نشریه اکو با موضوع اصفهان از جمله‬ ‫کتاب ها و مجالتی است که در این برنامه رونمایی شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کتاب های پل‪ ،‬پلی به ان سوی جهان‬ ‫قدرت اله نوروزی‪ ،‬شهردار اصفهان در این جلسه گفت‪:‬‬ ‫شرایط کرونایی باعث شد به سمت تالیف و چاپ مجالت و‬ ‫کتاب های مختلف در حوزه گردشگری و بین الملل حرکت‬ ‫کنیم‪ ،‬کتاب هایی که تحت عنوان پل رونمایی و چاپ شده‬ ‫است می تواند به عنوان پلی به ان سوی جهان باشد و در‬ ‫دیگر کالنشهرها مورداستفاده قرار گیرد‪ ،‬خوشحالیم که این‬ ‫تولیدات توسط اداره کل ارتباطات شهرداری اصفهان تهیه‬ ‫و عرضه شده است‪ .‬او با بیان اینکه کرونا برای مدیریت‬ ‫شهری شرایط جدیدی ایجاد کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تمام تالش‬ ‫مجموعه شهرداری این بود تا این تهدیدها برای موضوع‬ ‫گردشگری که ناشی از شرایط کرونا بود را به فرصت‬ ‫تبدیل کنیم‪ .‬او توسعه گردشگری و ارتباط با جهان را جزو‬ ‫محورهای مهم برنامه های شهرداری و شورای شهر در این‬ ‫دوره ذکر کرد و افزود‪ :‬اغاز کار بعد از برجام به خوبی پیش‬ ‫رفت در ادامه با توجه به شرایط کرونا که شرایط سختی را‬ ‫برای ما رقم زد موفق شدیم از فرصت های جدید به خوبی‬ ‫استفاده کنیم؛ طی مدت اخیر از طریق ویدئوکنفرانس با‬ ‫شهرداران فرایبورگ‪ ،‬فلورانس‪ ،‬گیونگجو‪ ،‬سمرقند و سفرای‬ ‫مختلف ایران در کشورهای دیگر جهان ارتباط برقرار‬ ‫کردیم‪ .‬او با بیان اینکه با هماهنگی دکتر ظریف‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه قرار شده با افتتاح مرکز همایش های بین المللی شهر‬ ‫اصفهان اولین برنامه بین المللی در این سالن برگزار شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مکاتبات این موضوع انجام شده و پیگیری‬ ‫می شود تا این اتفاق خوب در اصفهان و در این سالن‬ ‫استاندارد‪ ،‬بزرگ و دارای همه امکانات الزم‪ ،‬رقم بخورد‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬طی دو تا سه سال گذشته نزدیک به هزار‬ ‫میلیارد تومان برای مرکز همایش های بین المللی اصفهان‬ ‫هزینه شده است و تا افتتاح این پروژه بزرگ‪ ،‬کارهای کمی‬ ‫باقی مانده که امیدواریم در این دوره مدیریت شهری این‬ ‫سرمایه ملی و بین المللی در راستای اهداف بین المللی ایران‬ ‫و صلح در جهان به بهره برداری برسد‪ .‬شهردار اصفهان‬ ‫با بیان اینکه گفت وگوهای خوبی با شهرداران شهرهای‬ ‫مختلف داشتیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دیپلماسی شهری می تواند در‬ ‫بسیاری از مسائل که برای دولت ها کار را سخت کرده‬ ‫مسائل را تسهیل و راه را هموار کند و می توان به عنوان یک‬ ‫ابزار خوب در روابط بین الملل از ان استفاده کرد‪ .‬نوروزی با‬ ‫بیان اینکه زیرساخت ها در این دوره پیشرفت بسیار خوبی‬ ‫داشته و اتفاقات خوبی در حوزه دیپلماسی شهری رقم‬ ‫خورده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پروژه هایی مانند حلقه حفاظتی شهر‬ ‫اصفهان‪ ،‬مترو‪ ،‬سالن اجالس و نمایشگاه بین المللی اصفهان‬ ‫زیرساخت های الزم برای رشد گردشگری را در شهر‬ ‫اصفهان فراهم می اورد و امیدوارم این زیرساخت ها زمینه را‬ ‫برای تبدیل شدن اصفهان به عنوان قطب گردشگری فراهم‬ ‫اورد‪ .‬او افزود‪ :‬همچنین جشنواره بین المللی فیلم کودک‬ ‫و نوجوان و تفاهم نامه برای برگزاری جشنواره بین المللی‬ ‫صنایع دستی که طبق تفاهم با وزارت میراث فرهنگی قرار‬ ‫است در اصفهان برگزار شود توفیق بزرگی برای رونق هر‬ ‫چه بیشتر گردشگری در این شرایط است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نگاه عمیق شــهرداری اصفهــان به حوزه‬ ‫دیپلماسیشهری‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه نیز که در این ایین به‬ ‫صورت ویدئوکنفرانسی حضور داشت‪ ،‬با بیان اینکه وزارت‬ ‫امور خارجه در دوران دکتر ظریف جهت گیری خاصی را‬ ‫در حوزه دیپلماسی شهری داشته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با این‬ ‫رویکرد نگاه ویژه ای به شهر اصفهان شده است‪ ،‬یکی از‬ ‫شهرهایی که تمام صالحیت های الزم برای برگزاری‬ ‫هفته های فرهنگی را دارا است اصفهان است هرچند که‬ ‫سختی های بیماری کرونا مشکالتی برای برگزاری هر چه‬ ‫باشکوه تر گرامیداشت این هفته به وجود اورده است‪ .‬سعید‬ ‫خطیب زاده تصریح کرد‪ :‬به خود می بالم و بسیار خرسندم که‬ ‫شهرداری اصفهان با نگاهی عمیق به حوزه روابط فرهنگی‬ ‫و بین المللی ورود کرده و به استفاده از ظرفیت های این‬ ‫شهر اهتمام ورزیده است؛ در عرصه ای قرار داریم که باید‬ ‫جهانی فکر کرده و محلی عمل کنیم‪ ،‬بنابراین هر مجموعه‬ ‫مدیریت شهری که در این راستا موفق تر عمل کرده مسیر‬ ‫جلوتری را پشت سر گذاشته است زیرا فکر بین المللی و‬ ‫عمل محلی‪ ،‬مبنای دیپلماسی نوین در دنیای در حال تغییر‬ ‫است‪ .‬او با اشاره به رونمایی از کتاب های شهرداری اصفهان‬ ‫با عنوان «پل»‪ ،‬افزود‪ :‬پل تنها یک مفهوم تاریخی و تمدنی‬ ‫در شهر اصفهان نیست بلکه یک مفهوم عمیق در روابط‬ ‫بین الملل و روابط بین کشورها است و من این حسن انتخاب‬ ‫را تحسین می کنم‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد‪:‬‬ ‫در دنیای در حال تغییر امروز‪ ،‬دیپلماسی های غیررسمی‬ ‫اهمیت بیشتری از دیپلماسی های رسمی دارد‪ ،‬اثرگذاری‬ ‫عناصر فراملی در روابط بین کشورها بسیار مهم است که‬ ‫موضوع خواهرخواندگی ها شروعی برای این موضوع است‬ ‫و کمتر شهری مانند اصفهان است که از چنین ظرفیتی‬ ‫استفاده کرده باشد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اصفهان ممتاز و پیشانی شهرهای ایران در‬ ‫حوزه معرفی تمدنی ایران‬ ‫او با بیان اینکه همچنین کمتر شهری مانند اصفهان‬ ‫در ایران وجود دارد که تمام ابعاد مفهومی شهر را با خود‬ ‫همراه داشته باشد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این در حالی است که شهری‬ ‫مانند تهران وارد فازی شده که بسیاری از ابعاد شهری‬ ‫برای زندگی یک فرد را نمی تواند تامین کند‪ .‬خطیب زاده‬ ‫گفت‪ :‬اصفهان در سالیان اخیر مسیر ممتازی را در معرفی و‬ ‫پیشانی بودن در حوزه معرفی تمدنی ایران طی کرده و من‬ ‫خوشحالم که طی سه سال گذشته برای توسعه کالنشهر‬ ‫اصفهان و موضوع خواهرخواندگی ها کارهای خوبی صورت‬ ‫گرفته است و طرح شهروند دیپلمات که از اصفهان اغاز شده‬ ‫امری بسیار مهم است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬لزوم حرکت بازار سنتی اصفهان به بازار مدرن‬ ‫مجازی‬ ‫او با درخواستی از شهرداری اصفهان‪ ،‬بیان داشت‪ :‬الزم‬ ‫است شهرداری اصفهان در حوزه تجارت صنایع دستی‬ ‫و صنایع هنری غیرکالسیک ورود کند زیرا دوران کرونا‬ ‫نشان داد ابعاد حیات شهری و معیشت هنرمندان به شدت‬ ‫تحت تاثیر قرار می گیرد‪ ،‬بازار سنتی اصفهان می تواند تبدیل‬ ‫به یک بازار مدرن مجازی شده و درگاه های پرداخت و‬ ‫ویدئوهای بسیار خوبی برای ان تهیه شود‪ .‬سخنگوی‬ ‫وزارت امور خارجه با بیان اینکه بهترین جایی که می تواند‬ ‫استارت بازار مدرن سنتی ایران با توجه به مفهوم اصلی‬ ‫بازار باشد‪ ،‬شهر اصفهان است‪ ،‬گفت‪ :‬من به عنوان معاون‬ ‫دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه که مسئولیت حمایت‬ ‫از این فعالیت ها را دارد در کنار شهرداری اصفهان هستم تا با‬ ‫ظرفیتی که در مجموعه شهرداری‪ ،‬مدیریت شهری اصفهان‬ ‫و صنایع دستی این شهر وجود دارد اصفهان مبدع یک بازار‬ ‫انالین هنری در ایران باشد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ظرفیت های شهر اصفهان به شهرهای دیگر‬ ‫جهان منتقل شود‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در این جلسه ضمن‬ ‫تبریک هفته فرهنگی اصفهان و ماه مبارک رمضان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امیدوارم ظرفیت های موجود شهر اصفهان به شهرهای‬ ‫دیگر جهان منتقل شده و رسالت سنگینی که امروز مدیران‬ ‫شهری اصفهان بر عهده دارند به خوبی انجام شود‪ .‬علیرضا‬ ‫نصر بر لزوم ظرفیت سازی در شهر اصفهان‪ ،‬تاکید کرد و‬ ‫افزود‪ :‬هنرمندان اصفهانی‪ ،‬ظرفیت های هنری‪ ،‬اثار چشمگیر‬ ‫موجود در شهر اصفهان و ‪ ...‬دست به دست هم می دهد تا‬ ‫با صدایی بلند اعالم کنیم صد جهان در نصف جهان وجود‬ ‫دارد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬تاثیری که شهر اصفهان در زمینه های‬ ‫مختلف در کشور می تواند داشته باشد همواره زبانزد بوده و‬ ‫امیدوارم بتوانیم این میراث را پاس داشته و با ارزش افزوده به‬ ‫ایندگان منتقل کنیم‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬از همه کسانی که در خلق کتاب پل و تیزر معرفی‬ ‫اصفهان کوشیده اند تشکر می کنم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬دیپلماســی شــهری و ارتباط با شهرهای‬ ‫خواهرخوانده‪ ،‬فعال تر از گذشته‬ ‫مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان‬ ‫نیز با معرفی اقدامات انجام شده در حوزه دیپلماسی شهری‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شهرداری اصفهان در دوره پنجم مدیریت‬ ‫شهری بر اساس تاکید شورای اسالمی شهر و شهردار‬ ‫اصفهان در زمینه دیپلماسی شهری اقدامات زیادی انجام داد‬ ‫که این اقدامات با همکاری وزارت امور خارجه و نمایندگی‬ ‫ان در اصفهان انجام شد‪ .‬ایمان حجتی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫این دوره احساس کردیم ارتباطات در حوزه شهرهای‬ ‫خواهرخوانده ضعیف شده و الزم است این ارتباطات را‬ ‫فعال تر از گذشته ادامه دهیم؛ از فرصت به دست امده‬ ‫ناشی از شرایط کرونا استفاده شد و در گام اول ارتباطات‬ ‫کم فروغ شده‪ ،‬فعال شد‪ ،‬در گام دوم برندسازی‪ ،‬بازاریابی‬ ‫و معرفی شهر در ارتباطات بین المللی در حوزه شهرهای‬ ‫خواهرخوانده دنبال شد تا دیپلماسی شهری یاری رسان‬ ‫دیپلماسی عمومی باشد‪ .‬او با بیان اینکه در حوزه دیپلماسی‬ ‫شهری الزم شد کنشگران دیگری نیز فعال شوند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ابتکار طرح شهروند دیپلمات در اصفهان به کار گرفته شد‬ ‫تا از ظرفیت سایر شهروندان توانمند در حوزه های بین الملل‬ ‫استفاده شود؛ این طرح با موافقت مدیران شهری و وزارت‬ ‫امور خارجه به خوبی پیش رفت و در سال ‪ 1400‬بودجه ای‬ ‫برای این طرح در نظر گرفته شد‪ .‬مدیرکل ارتباطات و‬ ‫امور بین الملل شهرداری اصفهان گفت‪ :‬امیدواریم با پیش‬ ‫رفتن طرح شهروند دیپلمات شاهد شکوفایی و بالندگی‬ ‫شهر اصفهان در حوزه شهرهای خواهرخوانده باشیم تا این‬ ‫موضوع الگویی برای دیگر شهرها باشد‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫سه خواهرخوانده جدید به شهر اصفهان اضافه می شوند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬برای عقد قرارداد و پیمان خواهرخواندگی با‬ ‫شهر حیدراباد هند در انتظار امضای پیمان توسط شهردار‬ ‫جدید این شهر هستیم‪ ،‬با شهر سمرقند ازبکستان مقدمات‬ ‫امضای خواهرخواندگی فراهم شده و با شهر پورتو پرتغال‬ ‫نیز در حال پیگیری برای پیمان خواهرخواندگی هستیم‪.‬‬ ‫حجتی ادامه داد‪ :‬برای معرفی شهر اصفهان به عنوان‬ ‫یک کهن شهر و یک جهان شهر الزم است تولیدات‬ ‫چندرسانه ای‪ ،‬فیلم های ویژه و کتاب هایی به زبان های‬ ‫دیگر داشته باشیم که در این زمینه مجموعه کتاب های‬ ‫پل به همت اداره بین الملل اداره کل ارتباطات شهرداری‬ ‫اصفهان تهیه و تدوین شد‪ ،‬همچنین تیزرهایی به ‪10‬‬ ‫زبان بین المللی در دست تهیه است که اولین تیزر به زبان‬ ‫انگلیسی تهیه شده که محصول بسیار خوبی در راستای‬ ‫بازاریابی شهری اصفهان است‪ .‬همچنین فیلم ویژه و جدید‬ ‫معرفی اصفهان ساخته خشایار محمودابادی به همت اداره‬ ‫تولیدات رسانه ای شهرداری اصفهان تهیه شد که می تواند‬ ‫عالوه بر شهرداری در اختیار سازمان ها برای معرفی به‬ ‫مهمانان بین المللی و ‪ ...‬قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اصفهان پرچم دار حوزه دیپلماسی شهری‬ ‫رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان‬ ‫نیز در این جلسه اظهار کرد‪ :‬حمایت های مدیریت شهری‬ ‫از فعالیت های بین المللی شهر اصفهان برای پیشبرد‬ ‫فعالیت های بین المللی شهرداری باعث شد طی سه سال‬ ‫گذشته روابط بین المللی و روابط دیپلماسی شهری به گونه ای‬ ‫پیش رود که اصفهان در ایران پرچم دار دیپلماسی شهری و‬ ‫بین المللی باشد‪ .‬علیرضا ساالریان تصریح کرد‪ :‬از مجموعه‬ ‫وزارت امور خارجه‪ ،‬شهرداری اصفهان و شورای اسالمی‬ ‫شهر اصفهان که برای پیشبرد فعالیت های شهر در حوزه‬ ‫دیپلماسی همکاری های الزم را داشتند تشکر می کنم‪.‬‬ ‫دبیر ستاد استانی مقابله با کرونا خبر داد‬ ‫برگزاری مراسم شب های قدر اصفهان در فضای باز‬ ‫به گفته دبیر ســتاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان‬ ‫مقرر شــد مراســم احیا و نماز عید فطر در شهرهای با‬ ‫وضعیت قرمــز و نارنجی این اســتان در فضای باز و با‬ ‫جمعیت محدود برگزار شود‪.‬‬ ‫ایوب درویشی روز گذشته در حاشیه شصت و ششمین‬ ‫جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا به ایرنا گفت‪ :‬چگونگی‬ ‫برگزاری مراســم شب های قدر و نماز عید فطر در جلسه‬ ‫موردبررسی قرار گرفته اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در شهرهای‬ ‫بــا وضعیــت زرد و ابی بر اســاس پروتکل های ابالغی‬ ‫برگزاری مراسم ازاد اســت و مساجد در این زمینه فعال‬ ‫هســتند‪ .‬دبیر ستاد اســتانی مقابله با کرون در اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬حداکثر زمان برگزاری مراسم شب های قدر‬ ‫‪ ۲‬ســاعت خواهد بود و مکان برگزاری باید دارای تهویه‬ ‫مناسب باشــد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬همچنین محدودیت تردد‬ ‫که اکنون از ســاعت ‪ ۲۲‬تا سه بامداد است در شب های‬ ‫قدر لغو خواهد شد تا مومنان و نمازگزاران و حاضران در‬ ‫مراسم با سهولت رفت وامد کنند‪ .‬درویشی بیان کرد‪ :‬روند‬ ‫شــیوع بیماری در کشور صعودی است و هفت استان در‬ ‫وضعیت حاد قــرار دارند‪ .‬او با بیان اینکه وضعیت رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی در بخش هــای مختلف کاهش‬ ‫پیدا کرده اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ازانجایی که بین عدم رعایت‬ ‫پروتکل ها و افزایش میزان بیماری و ابتال رابطه مستقیمی‬ ‫وجود دارد ازاین رو رئیس جمهوری از مردم خواســت در‬ ‫این زمینه کمک کنند‪ .‬دبیر ســتاد استانی مقابله با کرونا‬ ‫در اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬عالوه بر اقداماتی که دولت‬ ‫در زمینه ایجاد زیرساخت های مختلف در بخش بهداشت‬ ‫اصفهان‬ ‫و درمان انجام داده بــا وجود تحریم های ظالمانه تالش‬ ‫خســتگی ناپذیری برای تهیه واکســن خارجی و ساخت‬ ‫واکســن داخلی انجام می شود‪ .‬او گفت‪ :‬در بخش مردمی‬ ‫رعایت دســتورالعمل های بهداشتی موضوع مهمی است‬ ‫که رعایت ان کمک شــایانی به کنترل بیماری می کند‪.‬‬ ‫درویشــی افــزود‪ :‬تاکنون با ‪ ۲‬نمونه ویــروس ووهان و‬ ‫ویروس جهش یافته انگلیســی روبــه رو بودیم اما اکنون‬ ‫نمونــه ای از این ویروس در هندوســتان پیدا شــده که‬ ‫عملکــرد متفاوت و خطرناکی دارد‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به نزدیک بودن کشور ایران به هندوستان در این جلسه‬ ‫تاکید شد اقدامات الزم از طریق استان های شرقی کشور‬ ‫و تمامی دســتگاه های مرتبط صورت بگیــرد تا از ورود‬ ‫این ویروس به کشــور جلوگیری شود همچنین مقرر شد‬ ‫پروازهایی که مستقیم از هندوستان وارد کشور می شوند‬ ‫کنترل و نظارت شــوند‪ .‬بر اســاس اخرین اعالم وزارت‬ ‫ش پزشکی تاکنون ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان و اموز ‬ ‫‪ ۳۷۷‬هزار و ‪ ۳۹‬نفر در کشــور به کرونا مبتال شدند و ‪۶۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۲۰‬نفر براثر این بیماری جان باختند‪.‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪ ۴۵‬سرویس جهیزیه به‬ ‫نوعروسان اردستان اهدا شد‬ ‫گــروه اســتان‪ :‬بنــا بــه گفتــه رئیــس کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینی(ره) اردســتان ‪ ۴۵‬ســری جهیزیه بــه ارزش‬ ‫‪ ۳۶۵‬میلیــون تومــان از محــل جم ـع اوری صدقه هــا و‬ ‫کمــک نیکــوکاران در ســال ‪ ۱۳۹۹‬بــه نوعروســان‬ ‫زیرپوشــش ایــن نهــاد اهــدا شــد‪.‬‬ ‫ابوالقاســم صادقــی گفــت‪ :‬ایــن جهیزیه هــا شــامل‬ ‫یخچــال‪ ،‬جاروبرقــی‪ ،‬ماشــین لباسشــویی‪ ،‬اجــاق گاز‪،‬‬ ‫فــرش‪ ،‬ســرویس قابلمــه و پتــو اســت‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬هرســاله تــاش می شــود بــا کمــک‬ ‫ایــن افــراد‪ ،‬شــمار زیــادی از زوج هــای جــوان کــه برای‬ ‫تشــکیل زندگــی خــود معطل جهیزیه هســتند بــا تهیه‬ ‫امکانــات اولیــه زندگــی‪ ،‬راهــی خانــه بخــت شــوند‪.‬‬ ‫رئیــس کمیته امــداد امــام خمینــی (ره) اردســتان اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬بــرای تهیــه جهیزیــه نوعروســان‪ ،‬نیاز بــه کمک‬ ‫افــراد نیکــوکار و منابــع کمیتــه امــداد داریــم‪ .‬او تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬کمــک بــه تهیــه جهیزیــه بــرای زوج هــای جوان‬ ‫بســیار حائــز اهمیــت اســت و از خیرانــی کــه در ایــن‬ ‫امــر خداپســندانه بــا کمیتــه امــداد همــکاری کردنــد‪،‬‬ ‫قدردانــی می شــود‪ .‬صادقــی اظهــار داشــت‪ :‬ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۱۷‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان در قالــب ‪۶۵‬‬ ‫مــورد کمک هزین ـ ه درمــان بــه بیمــاران صعب العــاج‬ ‫و همیــن مقــدار در قالــب ‪ ۴۰‬مورد کمک هزینه اشــتغال‬ ‫و خودکفایــی بــه مــدد جویــان پرداخــت شــد‪ .‬رئیــس‬ ‫کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) اردســتان در خصــوص‬ ‫کمــک بــه تهیــه مســکن مــدد جویان گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته بــرای خریــد یــک واحــد مســکونی و مرمــت‬ ‫و بازســازی ســه واحــد مســکونی دیگــر ‪ ۱۰۰‬میلیــون‬ ‫تومــان از محــل اعتبارهــای ایــن نهــاد هزینــه شــده‬ ‫ج هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر در قالــب ‪۲‬‬ ‫اســت‪ .‬بــه گفتــه او‪ ،‬پنـ ‬ ‫هــزار و ‪ ۳۰۰‬خانــوار اردســتانی زیرپوشــش کمیتــه امداد‬ ‫امــام خمینــی (ره) قــرار دارنــد کــه هــزار و ‪ ۶۶۸‬خانــوار‬ ‫زیرپوشــش حمایــت مســتمر و ‪ ۶۳۹‬خانــوار بــه عنــوان‬ ‫تبصــره ‪( ۱۴‬ویــژه افــرادی کــه بــه دلیــل وضعیــت‬ ‫موجــود اقتصــادی کشــور نیــاز بــه حمایــت دولــت‬ ‫دارنــد) از کمک هــای ایــن نهــاد بهره منــد می شــوند‪.‬‬ ‫کمک‪ 1/5‬میلیاردتومانی‬ ‫خیران کاشان به خانواده های‬ ‫زندانیان‬ ‫بــه گفتــه فرمانــدار ویــژه کاشــان خیــران ایــن‬ ‫شهرســتان یــک میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬بــه خانواده هــای زندانیــان کمــک کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬علی اکبــر مرتضایــی در‬ ‫مجمــع عمومــی ســالیانه انجمــن حمایــت از زندانیــان‬ ‫ک نقــدی و غیرنقــدی‬ ‫کاشــان افــزود‪ :‬ایــن مقــدار کمـ ‬ ‫در قالب هایــی از جملــه بســته های معیشــتی‪،‬‬ ‫هزینه هــای مربــوط بــه درمــان و تحصیــل بــه خانــواده‬ ‫زندانیــان اعطــا شــده اســت‪ .‬او بــا اشــاره بــه ســابقه‬ ‫درخشــان خیــران کاشــان در حوزه هــای مختلــف از‬ ‫جمله ســاخت مدرســه و دانشــگا ه اظهــار داشــت‪ :‬درک‬ ‫شایســته و صحیــح از شــرایط و مشــکالت خیــران‬ ‫بزرگــوار کاشــانی در حمایــت از خانــواده زندانیــان‬ ‫ســتودنی و قابل تقدیــر اســت‪ .‬فرمانــدار ویــژه کاشــان‬ ‫بــا تاکیــد بــر پســندیده بــودن کمک هــای خیــران در‬ ‫حمایــت از خانــواده زندانیــان افــزود‪ :‬ایــن کمک هــا‬ ‫عامــل ســعی و جدیــت در انجــام وظایــف و ارائــه‬ ‫خدمت هــای بیشــتر دولــت بــه هم وطنــان می شــود‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه کــودکان زندانیــان یکی از قشــرهای‬ ‫فراموش شــده در جامعــه و نیازمنــد توجــه نهادهــای‬ ‫حمایتــی و خیــران هســتند‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن کــودکان‬ ‫محکــوم بــه زندگــی در خانواده هــای نــه چنــدان‬ ‫مطلــوب و دســت به گریبان بســیاری از مشــکالتی‬ ‫هســتند و قــدرت دفــاع و حمایــت از خــود را نیــز ندارند‪.‬‬ ‫مرتضایــی بــا تاکیــد بــر امادگــی هرگونــه همراهــی و‬ ‫همگامــی دولــت بــا خیــران در حمایــت از ایــن کودکان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬پرورش مطلــوب و شایســته کودکان‬ ‫تضمین کننــده ایجــاد جامعــه ســالم بــرای اینــده و‬ ‫قشــرهای مختلــف مــردم در اجتمــاع اســت‪.‬‬ ‫امسال ‪ ۱۲۷‬نفر از معلمان‬ ‫اموزش وپرورشگلپایگان‬ ‫بازنشستهمی شوند‬ ‫اموزش وپــرورش گلپایــگان بــا کمبــود نیــروی‬ ‫اموزشــی مواجــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما‪ ،‬رئیــس‬ ‫اداره اموزش وپــرورش گلپایــگان در جلســه شــورای‬ ‫اموزش وپــرورش گفــت‪ :‬امســال ‪ ۱۲۷‬نفــر از معلمــان‬ ‫اموزش وپــرورش گلپایــگان بازنشســته می شــوند و در‬ ‫صــورت تامین نشــدن نیــروی اموزشــی جدید در ســال‬ ‫تحصیلــی اینــده بــا کمبــود نیــروی اموزشــی مواجــه‬ ‫می شــویم‪ .‬مصطفــی مهدیــان بــا بیــان اینکه در ســال‬ ‫تحصیلــی اینــده تنهــا ‪ ۲۵‬نفــر در اموزش وپــرورش‬ ‫شهرســتان اســتخدام می شــوند؛ افــزود‪ :‬در ســال‬ ‫تحصیلــی جــاری نیــز بــرای تامین نیــروی اموزشــی از‬ ‫نیرو هــای بازنشســته اســتفاده کردیــم‪ .‬او همچنیــن بــه‬ ‫بدهــی اداره اموزش وپــرورش بــه اداره اوقــاف و امــور‬ ‫خیریــه اشــاره کــرد و گفت‪ ۳۷ :‬ملــک اوقافــی در اختیار‬ ‫اموزش وپــرورش گلپایــگان اســت کــه از بیشــتر ان هــا‬ ‫بــه عنــوان مدرســه اســتفاده می شــود و اجاره بهــای‬ ‫ایــن مــدارس کــه یــک میلیــارد و ‪ ۲۶۰‬میلیــون ریــال‬ ‫(‪ ۱۲۶‬میلیــون تومــان) از ســال ‪ ۱۳۹۷‬تاکنــون پرداخــت‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪ 4‬‬ ‫جامعه‬ ‫هشدار‬ ‫افزایش باج افزارها و‬ ‫رمزگشایی اطالعات کاربران‬ ‫گــروه جامعــه‪ :‬معــاون فنــی پلیــس فتــا ناجــا‬ ‫دربــاره باج افزارهــا و روش هــای رمزگشــایی اطالعــات‬ ‫توضیحاتــی ارائــه کــرد و گفــت ‪ :‬حمــات باج افــزاری‬ ‫(‪ )Ransomware‬ایــن روزهــا بیشــتر رایــج شــده و‬ ‫هیــچ شــرکتی نیــز از ایــن حمــات مصــون نیســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی نیک نفــس افــزود‪ :‬بــاج افــزار‪،‬‬ ‫نرم افــزاری مخــرب اســت کــه سیســتم قربانیــان را‬ ‫بــرای اخــاذی و اغلــب درخواســت وجــوه در قالــب‬ ‫ارزهــای دیجیتــال‪ ،‬رمزگــذاری کــرده و از دســترس‬ ‫کاربــران خــارج می کنــد‪ ،‬ایــن حمــات پرونده هــای‬ ‫مهــم‪ ،‬شــخصی و یــا داده هــای ارزشــمند شــما را قفــل‬ ‫می کنــد و تــا زمــان اخــذ بــاج گــرو نگــه می دارنــد‪.‬‬ ‫معــاون فنــی پلیــس فتــا ناجــا ادامــه داد‪ :‬ایــن کار‬ ‫می توانــد بــا وسوســه کــردن و تحریــک کاربــران بــه‬ ‫دانلــود یــک پیوســت یــا بــاز کــردن یــک لینــک الوده‬ ‫صــورت می گیــرد‪ ،‬بدیــن گونــه کــه بــا دانلــود و بــاز‬ ‫کــردن پیوســت مربوطــه بدافــزار (باج افــزار) را بــر روی‬ ‫دســتگاه خــود نصــب می کنیــد‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫طبــق بررســی های صــورت گرفتــه امــار رخدادهــا و‬ ‫حمــات بــاج افــزاری از طریــق نفــوذ بــه پروتکل هــا و‬ ‫ابزارهــای دسترســی از راه دور نیــز روز بــه روز در حــال‬ ‫افزایــش اســت‪ .‬معــاون فنــی پلیــس فتــا در رابطــه بــا‬ ‫اینکــه یــک حملــه بــاج افــزاری چگونــه کار می کنــد‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬یــک حملــه بــاج افــزاری معمــوال از طریق‬ ‫ضمیمــه یــک ایمیــل یــا لینــک دانلــود ارســالی در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی یــا پیام رســان ها رخ می دهــد‬ ‫کــه فایــل مربوطــه می توانــد یــک فایــل اجرایــی‪،‬‬ ‫ارشــیو یــا حتــی یــک تصویــر باشــد‪ .‬در نتیجــه بدافزار‬ ‫در سیســتم کاربــر بارگــذاری می شــود‪ .‬وی یکــی دیگر‬ ‫از روش هــای رخنــه بدافــزار در دســتگاه های کاربــر را‬ ‫اســتفاده از وب ســایت های نامعتبــر برشــمرد و گفــت‪:‬‬ ‫بــه ایــن صــورت هنگامــی کــه یــک کاربــر به طــور‬ ‫ناخواســته از یــک وب ســایت بازدیــد و اقــدام بــه دانلــود‬ ‫فایل هــا می کنــد‪ ،‬سیســتم کاربــر الــوده می شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ نیک نفــس در رابطــه بــا راهکارهــای مقابلــه‬ ‫بــا بــاج افزارهــا؛ داشــتن یــک برنامــه روتیــن و مســتمر‬ ‫جهــت تهیــه نســخه پشــتیبان امــن از سیســتم¬ها‪،‬‬ ‫فایل هــا و داده هــای مهــم‪ ،‬اســتفاده از سیســتم عامل ‬ ‫و نرم افزارهــای بــروز و مطمئــن‪ ،‬عــدم دانلــود و‬ ‫بــاز کــردن پیوســت ها و لینک هــای نامطمئــن و‬ ‫عــدم بازدیــد از وب ســایت های ناامــن‪ ،‬مشــکوک‬ ‫و یــا جعلــی‪ ،‬اســتفاده از انتی ویروس هــای معتبــر‬ ‫و داشــتن ابزارهــای امنیتــی و پیکربنــدی صحیــح‬ ‫و بــه روز نگهــداری مکانیزم هــای امنیتــی شــبکه‬ ‫همچــون ‪IPS، IDS، Malware Detection‬‬ ‫و ‪ ...‬را بــه کاربــران توصیــه کــرد‪ .‬وی بــا اشــاره بــه‬ ‫ روش هــای پیچیــده و متنــوع مورداســتفاده مجرمــان‬ ‫بــرای الــوده کــردن سیســتم های هــدف‪ ،‬عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬یکــی دیگــر از مهم تریــن روش هــای الودگــی‪،‬‬ ‫اتصــال تجهیــزات جانبــی الوده (فلــش ممــوری و‪ )...‬به‬ ‫سیســتم ها و رایانه هاســت‪ ،‬در ایــن روش به محــض‬ ‫اتصــال تجهیــزات‪ ،‬فایل هــای اجرایــی موجــود‬ ‫اقــدام بــه الــوده کــردن سیســتم هــدف می کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ نیک نفــس عــدم بازدیــد از صفحــات و‬ ‫وب ســایت های الــوده‪ ،‬دانلــود و اجــرای نرم افزارهــای‬ ‫مشــکوک و فایل هــای الــوده را بســیار مهــم دانســت‬ ‫و اظهــار داشــت‪ :‬برخــی از بــاج افزارهــا در هنــگام‬ ‫بازدیــد از صفحــات غیرمجــاز‪ ،‬غیراخالقــی و فریبنــده‬ ‫بــه سیســتم قربانــی نفــوذ کــرده و اهــداف مجرمانــه‬ ‫خــود را دنبــال می کننــد‪ .‬معــاون فنــی پلیــس فتــا‬ ‫ناجــا ادامــه داد‪ :‬دانلــود و اجــرا کــردن فایل هــای‬ ‫الــوده کــه بــه نامه هــای الکترونیــک ضمیمــه‬ ‫شــده اند و یــا کلیــک کــردن بــر روی لینک هــای‬ ‫کوتــاه و ارائــه شــده در شــبکه های اجتماعــی یــا‬ ‫دانلــود برنامه هــای مختلــف از منابــع نامعتبــر از دیگــر‬ ‫راه هــای نفــوذ بــاج افــزار بــه سیســتم های قربانیــان‬ ‫اســت‪ .‬وی در خصــوص راهــکار بازگشــایی اطالعــات‬ ‫رمــز شــده توســط بــاج افــزار نیــز ضمــن اشــاره بــه‬ ‫پیچیدگــی فنــی زیــاد ایــن رمزگشــایی گفــت‪ :‬پلیــس‬ ‫فتــا ایــران ضمــن مشــارکت در پــروژه جهانــی (‪No‬‬ ‫‪ )More Ransome‬و همــکاری بــا یوروپــل (پلیــس‬ ‫اتحادیــه اروپــا) صفحــه فارســی ایــن کمپیــن را در‬ ‫ادرس اینترنتــی ‪www.nomoreransome.org/‬‬ ‫‪ fa/index.html‬راه انــدازی نمــوده اســت کــه شــامل‬ ‫راهنمــای گام بــه گام مقابلــه بــا بــاج افزارهــا اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ نیک نفــس افــزود‪ :‬در ایــن ســایت امــکان‬ ‫رمزگشــایی داده هــای رمــز شــده توســط بیــش از ‪۱۴۰‬‬ ‫بــاج افــزار رایــج کــه توســط شــرکت های امنیتــی یــا‬ ‫پلیس هــای ســایبری بــا کار فنــی ســخت و پیچیــده‬ ‫تحلیــل و بازگشــایی شــده اند‪ ،‬فراهــم شــده اســت و‬ ‫کاربــران به راحتــی امــکان اســتفاده از ایــن ســایت را‬ ‫بــه زبــان فارســی دارنــد؛ همچنیــن نــکات پیشــگیرانه‪،‬‬ ‫ســواالت متــداول و ابزارهــای افالیــن رمزگشــایی بــاج‬ ‫افزارهــا نیــز امکانــات مفیــد دیگــری اســت کــه در این‬ ‫ســایت بــرای عمــوم قابل دســترس اســت‪ .‬معــاون‬ ‫فنــی پلیــس فتــا بــا تاکیــد بــر عــدم پرداخــت بــاج‬ ‫توســط کاربــران گفــت‪ :‬بــا ایــن کار اغلــب نــه تنهــا‬ ‫داده هــای شــما بازیابــی نمی شــود بلکــه مجرمــان‬ ‫تشــویق بــه تکــرار اقدامــات خــود خواهنــد شــد‪ .‬وی‬ ‫در توصیــه بــه هم وطنــان تاکیــد کــرد‪ :‬مجرمــان‬ ‫ســایبری بــرای عملــی کــردن اهــداف مجرمانــه خــود‪،‬‬ ‫از جمــات جــذاب و شــیوه های مختلــف مهندســی‬ ‫اجتماعــی اســتفاده می کننــد؛ بنابرایــن در صــورت‬ ‫مواجهــه بــا هــر درخواســت مشــکوک از انجــام‬ ‫خواســته های انــان خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 05‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4055‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫در دیدار رئیس کانون وکالی دادگستری استان اصفهان با مدیرکل بهزیستی استان اصفهان صورت گرفت‬ ‫امضای تفاهمنامه کانون وکال و اداره کل بهزیستی استان اصفهان‬ ‫گــروه جامعه| « قانون گــذار‪ ،‬بــا پیش بینی کردن‬ ‫رکنــی در کانون های وکالی دادگســتری تحت عنوان‬ ‫«موسســ ه معاضدت قضایی»‪ ،‬تکالیفی را در قالب «نظام‬ ‫معاضــدت» برای ارائه خدمات معاضدتی و تســخیری از‬ ‫سوی وکالی دادگستری به نیازمندان و مددجویان تعیین‬ ‫کرده اســت و همین امر نشان می دهد که برخالف برخی‬ ‫سخن پراکنی های ناصواب اخیر علیه نهاد وکالت‪ ،‬این حرفه‬ ‫از ماهیتی غیراقتصادی و غیرتجاری برخوردار است‪».‬‬ ‫لیال رئیســی در دیدار با مدیرکل بهزیســتی اســتان‬ ‫اصفهان اظهار داشت‪ :‬یکی از عالئق دیرینه و همیشگی‬ ‫وکال و کانون های وکالی دادگستری‪ ،‬تمایل انان به ایفای‬ ‫رسالت و مسئولیت اجتماعی خود در قبال نیازمندان و افراد‬ ‫بی بضاعت بوده که این مسئله‪ ،‬امروزه شکل ساختاریافته ای‬ ‫به خود گرفتــه و منجر بــه انعقاد تفاهم نامــه ای میان‬ ‫کانون های وکالی دادگستری با نهادهای حمایتی همچون‬ ‫بهزیستی شده است‪.‬او با بیان اینکه حرفه وکالت با حقوق‬ ‫بنیادین و اساسی انسان ها در ارتباط است‪ ،‬افزود‪ :‬قانون گذار‪،‬‬ ‫با پیش بینی کردن رکنی در کانون های وکالی دادگستری‬ ‫تحت عنوان «موسســه ی معاضدت قضایی»‪ ،‬تکالیفی را‬ ‫در قالب «نظام معاضــدت» برای ارائه خدمات معاضدتی‬ ‫و تســخیری از سوی وکالی دادگســتری به نیازمندان و‬ ‫مددجویان تعیین کرده اســت و همین امر نشان می دهد‬ ‫که برخالف برخی ســخن پراکنی های ناصواب اخیر علیه‬ ‫نهاد وکالت‪ ،‬این حرفه از ماهیتی غیراقتصادی و غیرتجاری‬ ‫برخوردار است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬از منظر کانون های وکالی‬ ‫دادگستری‪ ،‬مســئله معاضدت‪ ،‬از چنان اهمیتی برخوردار‬ ‫اســت که بخش قابل توجهی از ظرفیت های ساختاری و‬ ‫حتی ســرمایه های مادی کانون ها از جمله کانون وکالی‬ ‫دادگســتری اصفهان به این هدف اختصاص یافته و یکی‬ ‫از مهم ترین ساختمان های کانون اصفهان واقع در خیابان‬ ‫نیکبخت‪ ،‬با استقرار کارمندان و شبکه ای از وکالی کوشا‬ ‫و توانمند‪ ،‬به این امر اختصاص یافته اســت‪.‬رئیس کانون‬ ‫وکالی دادگستری اســتان اصفهان با بیان اینکه تاکنون‬ ‫بیــش از هزاران پرونده در موسســه ی معاضدت قضایی‬ ‫کانون اصفهان موردبررسی و حمایت معاضدتی قرار گرفته‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬کانون وکالی دادگستری اصفهان در‬ ‫زمینه پیاده سازی نظام معاضدت برای شهروندان اصفهانی‬ ‫و نیز مردم عزیز شهرستان های استان‪ ،‬یکی از کانون های‬ ‫پیشرو در سطح کشور به شمار می رود‪ .‬رئیسی افزود‪ :‬امار‬ ‫باالی اهتمام وکالی اصفهانی به ایفای مســئولیت های‬ ‫اجتماعی خود از طریق اخذ پرونده های معاضدتی‪ ،‬در حالی‬ ‫اســت که اکثر وکال در شرایط سخت معیشتی و شغلی و‬ ‫نیز دوران همه گیری ویروس کرونا روبرو هســتند و این‬ ‫مسئله‪ ،‬نشــان دهنده عزم واالی ایشان بر اجرای وظایف‬ ‫انسانی و اجتماعی خود تحت هر شرایطی است‪.‬او با بیان‬ ‫اینکه ایفای مســئولیت های اجتماعی وکال صرفا به نظام‬ ‫معاضدت قضایی محدود و منحصر نمی شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫با توجه به اهمیتی که نهاد وکالت برای حقوق ملت قائل‬ ‫بوده و همــواره مردم را صاحبان حرفه وکالت و ذی نفعان‬ ‫اصلی ان دانســته است‪ ،‬حیط ه مســئولیت های انسانی و‬ ‫اجتماعی خود را صرفا به ســاختار موسســات معاضدت‬ ‫قضائی خویش محــدود و منحصر نکرده و با به کارگیری‬ ‫ابتکارات گوناگــون‪ ،‬ظرفیت های جدیدی را برای حمایت‬ ‫از افراد نیازمند و بی بضاعت خلق کرده است‪.‬رئیس کانون‬ ‫وکالی دادگســتری استان اصفهان اظهار داشت‪ :‬یکی از‬ ‫این ابتکارات‪ ،‬طرحی موسوم به «پرونده ها و مشاوره های‬ ‫نذری» است که در میان وکال با استقبال فراوان روبرو شده‬ ‫و به عنوان ظرفیتی مستقل از ساختار موسسه ی معاضدت‬ ‫قضایی کانون وکالی دادگســتری اصفهان و به صورت‬ ‫حرکتی خودجوش‪ ،‬از طریق برقراری ارتباطات گسترده ای‬ ‫با زندان ها‪ ،‬خیریه ها و‪ ...‬توانســته است از مشکالت متعدد‬ ‫افراد بی بضاعت‪ ،‬گره گشایی کند‪.‬وکیل دکتر رئیسی افزود‪:‬‬ ‫بخش عمده ای از تالش های صورت گرفته در دوره پیشین‬ ‫و نیز دوره جاری هیئت مدیره کانون وکالی دادگســتری‬ ‫اصفهان‪ ،‬رایزنی ها و برگزاری جلســات متعدد با نهادهای‬ ‫حمایتی از جمله بهزیســتی و کمیته امــداد حضرت امام‬ ‫خمینی(ره) اصفهان بوده و در این راستا‪ ،‬حتی پیش از انکه‬ ‫تفاهم نامه ای در تهران بین اتحادیه سراسری کانون های‬ ‫وکالی دادگستری ایران(اسکودا) با سازمان بهزیستی کل‬ ‫کشــور منعقد و به کانون های مراکز استان ها ارسال شود‪،‬‬ ‫کانون اصفهان‪ ،‬به صورت خودجوش‪ ،‬چنین تفاهم نامه ای‬ ‫را میان خود و اداره کل بهزیســتی استان اصفهان منعقد‬ ‫کرده بود و خدمات رســانی های مشاوره ای و تسخیری به‬ ‫نیازمندان‪ ،‬از قبل در جریان بوده است‪ .‬او با اشاره به برخی‬ ‫تصویرســازی های ناصواب از حرف ه وکالت در سال های‬ ‫اخیر تصریح کرد‪ :‬شاید اگر هجمه های گسترد ه اخیر علیه‬ ‫نهاد وکالت که پتانســیل بسیاری را از کانون های وکالی‬ ‫دادگســتری برای مقابله و پاســخگویی به انها مصروف‬ ‫کرده اســت نبود‪ ،‬خدمات حمایتی کانون ها که اکنون به‬ ‫بدنه اجتماعی نیازمندان و افراد بی بضاعت ارائه می شــود‪،‬‬ ‫ده ها برابر می شد‪.‬رئیس کانون وکالی دادگستری استان‬ ‫اصفهان با اظهار تاســف از عــدم تخصیص فرصت های‬ ‫رســانه ای مطلوب از ســوی رســانه ملی به کانون های‬ ‫وکالی دادگســتری‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬یکی از اسیب هایی که‬ ‫امروزه به کانون های وکالی دادگســتری وارد شده است‪،‬‬ ‫عدم اطالع رســانی عمومی از خدمات معاضدتی و ایفای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی وکال نسبت به مردم جامعه است‪.‬‬ ‫وکیل دکتر رئیسی تصریح کرد‪ :‬تنها انتظار کانون وکالی‬ ‫دادگســتری اصفهان از نهادهایی حمایتی گوناگون که از‬ ‫خدمات این کانون برای مددجویان خود بهره می برند‪ ،‬این‬ ‫است که با استفاده از ظرفیت های رسانه ای خود‪ ،‬گزارشی‬ ‫شفاف از میزان همکاری صادقانه نهاد وکالت با این نهادها‬ ‫به عموم مردم ارائه دهند و به این وسیله‪ ،‬غبار ابهاماتی که‬ ‫برخی‪ ،‬بر چهره کانون های وکالی دادگستری نشانده اند‪،‬‬ ‫زدوده شود‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی استان اصفهان نیز در این دیدار‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه کودکان بد سرپرســت‪ ،‬فاقد سرپرست موثر یا‬ ‫بی سرپرست‪ ،‬زنان سرپرست خانواده و معلولین جسمی‪-‬‬ ‫حرکتی‪ ،‬به عنوان بخشی از جامعه هدف سازمان بهزیستی‬ ‫به شمار می روند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سازمان بهزیستی‪ ،‬مطابق‬ ‫قانون‪ ،‬موظف اســت در دعاوی گوناگون نسبت به انجام‬ ‫وکالت معاضدتی جامعه هدف خود‪ ،‬زمینه های الزم را فراهم‬ ‫نماید و در این راســتا به کمک کانون وکالی دادگستری‬ ‫نیازمند است‪ .‬ولی ا‪ ...‬نصر اصفهانی هم چنین با بیان اینکه‬ ‫تفاهم نامه خوبی میان اتحادیه سراسری کانون های وکالی‬ ‫دادگســتری ایران(اسکودا) و سازمان بهزیستی کل کشور‬ ‫منعقد شده است‪ ،‬افزود‪ :‬ســابقه همکاری میان اداره کل‬ ‫بهزیســتی اســتان اصفهان‪ ،‬و کانون وکالی دادگستری‬ ‫استان اصفهان به پیش از انعقاد این تفاهم نامه برمی گردد‬ ‫و این سازمان‪ ،‬تعامالت موجود میان خود و کانون وکالی‬ ‫دادگســتری اصفهان را بسیار مفید و ســازنده می داند‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با توجه به ظرفیت های قانونی موجود در زمینه‬ ‫معافیت های مالیاتی حمایت کنندگان از مددجویان سازمان‬ ‫بهزیستی‪ ،‬مسئله ی معافیت یا تخفیفات مالیاتی وکالیی که‬ ‫با اتخاذ پرونده های معاضدت قضایی‪ ،‬مشمول مالیات می‬ ‫شــوند‪ ،‬مورد پیگیری این اداره ی کل قرار می گیرد و با‬ ‫برگزاری جلساتی با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬این دغدغه طرح و پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫کارشناس مسئول مدارس نمونه دولتی اموزش وپرورش اصفهان‪:‬‬ ‫تمدید مهلت ثبت نام مدارس نمونه دولتی تا امروز‬ ‫بنا به گفته کارشــناس مسئول مدارس نمونه دولتی و‬ ‫شــبانه روزی اموزش وپرورش اصفهــان‪ ،‬ثبت نام مدارس‬ ‫نمونه دولتی برای سال تحصیلی ‪ ۱۴۰۰-۱۴۰۱‬همزمان در‬ ‫سراسر کشــور از تاریخ ‪۲۱‬فروردین ماه امسال شروع و تا‬ ‫‪ ۳۱‬فروردین ماه انجام شــد اما مهلت ثبت نام این مدارس‬ ‫از تاریخ یکم تا ‪ ۵‬اردیبهشــت ماه تمدید شده است‪.‬فاطمه‬ ‫یوسفیان ‪ ،‬در خصوص ثبت نام مدارس نمونه دولتی برای‬ ‫دانش اموزان استان اصفهان‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬ثبت نام مدارس‬ ‫نمونه دولتی برای ســال تحصیلی ‪ ۱۴۰۰-۱۴۰۱‬همزمان‬ ‫در سراسر کشــور از تاریخ ‪ ۲۱‬فروردین امسال شروع و تا‬ ‫‪ ۳۱‬فروردین ماه انجام شد اما مهلت ثبت نام این مدارس از‬ ‫تاریخ یکم تا ‪ ۵‬اردیبهشــت تمدید شده است و همزمان با‬ ‫تمدید مهلت ثبت نام‪ ،‬ویرایش اطالعاتی داوطلبان در سایت‬ ‫اموزش وپرورش استان محل زندگی انها امکانپذیر است و‬ ‫داوطلبان می توانند مراحل ثبت نام خود را تکمیل کنند‪.‬او با‬ ‫بیان تمدید مهلت ثبت نام داوطلبان مدارس نمونه دولتی‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬داوطلبانی که قبال ثبت نام کردند و متقاضی اصالح‬ ‫و ویرایش اطالعات مدرســه موردتقاضا‪ ،‬رشته تحصیلی و‬ ‫موارد دیگر هستند در مهلت ثبت نام تمدید شده همزمان از‬ ‫تاریخ یکم تا پنجم ماه که از قبل اعالم شده است می توانند‬ ‫اطالعات موردنظر خود را در سامانه ویرایش کنند‪.‬کارشناس‬ ‫مسئول مدارس نمونه دولتی و شبانه روزی اموزش وپرورش‬ ‫اصفهان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬داوطلبان برای ثبت نام می توانستند‬ ‫یک اولویت و یک رشته را انتخاب کنند اما داوطلبان نواحی‬ ‫شهر اصفهان مجاز هســتند که هر یک از دبیرستان های‬ ‫نمونه دولتی موردتقاضا که در نواحی شش گانه شهر اصفهان‬ ‫است انتخاب کنند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فعالیت ‪ ۳۰‬مدرسه نمونه دولتی متوسطه در‬ ‫استاناصفهان‬ ‫یوســفیان درباره برگزاری ازمون ها‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ازمون‬ ‫ورودی پایــه دهم مدارس نمونه دولتی و دبیرســتان های‬ ‫فرهنگ هر ســال به صورت مجزا برگزار شــدند‪ ،‬اما سال‬ ‫گذشــته و امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی ازمون ثبت نام و برگزاری ازمون‬ ‫مدارس نمونه دولتــی و فرهنگ با هم در یک زمان تعیین‬ ‫شــده انجام خواهد شــد‪.‬او اضافه کرد‪ :‬ازمون امسال جمعه‬ ‫_‪ ۱۸‬تیرماه_ ساعت ‪ ۹‬صبح در سراسر کشور همزمان برگزار‬ ‫می شود و ســواالت ازمون دبیرستان های فرهنگ و نمونه‬ ‫دولتی مشترک و با ضرایب متفاوت است و نتیجه نهایی این‬ ‫ازمون ها در زمان تعیین شــده مشخص می شود‪.‬کارشناس‬ ‫مسئول مدارس نمونه دولتی و شبانه روزی اموزش وپرورش‬ ‫اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬در کل استان اصفهان ‪ ۳۰‬مدرسه نمونه دولتی‬ ‫در دوره متوسطه وجود دارد‪ ،‬از این تعداد قریب به ‪ ۱۳‬مدرسه‬ ‫در نواحی شهر اصفهان و مابقی در مناطق اموزش وپرورش‬ ‫اســتان اصفهان اســت و دانش اموزان برای ثبت نام در این‬ ‫مدارس اقدام کرده اند و تا تاریخ تعیین شده می توانند ویرایش‬ ‫نهایی را داشته باشند‪.‬یوســفیان به خانواده ها‪ ،‬توصیه کرد‪:‬‬ ‫والدین با اگاهی و مطالعه بــرای ثبت نام دانش اموزان اقدام‬ ‫کنند و با توجه به اینکه مهلت ثبت نام تمدید شده و ویرایش‬ ‫اطالعات هم امکان پذیر است‪ ،‬حتمًا قانون ثبت نام را که در‬ ‫سایت بارگذاری شده را مطالعه کنند و با اطالع کافی انتخاب‬ ‫خــود را انجام دهند‪ ،‬به دلیل اینکه بعد از پذیرش دانش اموز‬ ‫و قبول شــدن او در مدارس نمونه دولتی و فرهنگی امکان‬ ‫جابجایی در نواحی شهر اصفهان وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیرکل درمان سازمان تامین اجتماعی خبر داد‬ ‫افزایشتعرفهویزیتپزشکانمنوطبهنسخه نویسیالکترونیک‬ ‫مدیرکل درمان غیرمســتقیم ســازمان تامین اجتماعی‬ ‫با اشــاره به حذف صدور دفترچه های بیمه گفت‪ :‬این طرح‬ ‫سبب کاهش ‪ ۶۵‬میلیون مراجعه حضوری برای تمدید اعتبار‬ ‫و صدور دفترچه های کاغذی در سراسر کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫شهرام غفاری به ایرنا گفت‪ :‬طرح توقف صدور و تمدید‬ ‫دفترچه بیمه تامین اجتماعی در اغاز (‪ ۲‬هفته نخســت) با‬ ‫مقاومت برخی از مراکز دانشگاهی و دارویی مواجه شد‪ ،‬اما با‬ ‫رفع انتظارات این مراکز درمان‪ ،‬این عدم پذیرش نیز برطرف‬ ‫شــد‪.‬او ادامه داد‪ :‬امروز سازمان بر اساس توافق با مسئولین‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی‪ ،‬مدیرعامل و‬ ‫مدیران تامین اجتماعی برای پذیرش بیماران با کارت ملی‬ ‫با مشکالت جدی روبه رو نبوده و طرح نیز به صورت روزانه‬ ‫رصد می شود‪.‬غفاری تصریح کرد‪ :‬بر اساس رصد سازمان هم‬ ‫روزانه ‪ ۱۰‬تا ‪ ۳۰‬مورد (هر استان یک تا ‪ ۲‬مورد) عدم پذیرش‬ ‫با کارت ملی به مراکز درمانی در سراسر کشور یافت می شود‬ ‫که این امار نیز باید به حداقل برسد‪.‬به گفته مدیرکل درمان‬ ‫ســازمان تامین اجتماعی‪ ،‬اعتراضات ثبت شــده در سامانه‬ ‫ارتباط با مشــتری هم حداکثر ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬مورد عدم پذیرش‬ ‫بیمار بدون دفترچه بیمه را نشان می دهد‪.‬غفاری یاداور شد‪:‬‬ ‫برخی از مشــکالت این طرح همچون عدم پذیرش نسخه‬ ‫توسط داروخانه ها‪ ،‬احتســاب ازاد قرص و دارو و‪ ...‬نیز گاها‬ ‫قبل از پذیرش بیمار با کارت ملی هم برای مراجعه کنندگان‬ ‫وجود داشــته و به طرح توقف صدور و تمدید دفترچه بیمه‬ ‫محدود نمی شود‪.‬او تاکید کرد‪ :‬امروز اما این مشکالت نیز به‬ ‫طور قابل توجهی کاهش یافته و بخش خصوصی در نوشتن‬ ‫نسخه الکترونیکی و ازمایشگاه ها در نسخه پیچی الکترونیکی‬ ‫همکاری شایان توجهی با ســازمان تامین اجتماعی داشته ‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد نســخ مراکز طرف قرارداد‬ ‫تامیناجتماعیالکترونیکیاست‬ ‫غفاری ادامه داد‪ :‬اکنون بیش از ‪ ۹۰‬درصد نســخ مراکز‬ ‫طرف قرارداد تامین اجتماعی الکترونیکی نوشــته می شود‬ ‫و هزینــه نیــز روزانه به صــورت انالین (اخر هر شــب)‬ ‫پرداخت خواهد شد‪.‬او همچنین ضمن قدردانی از همکاری‬ ‫بیمارستان های خصوصی‪ ،‬دولتی و دانشگاهی افزود‪ :‬همکاری‬ ‫این مراکز درمانی در سراسر کشور برای پذیرش بیمار بدون‬ ‫دفترچه بیمه‪ ،‬میزان شکایات و اعتراضات در این زمینه را به‬ ‫حداقل رسانده است‪.‬غفاری خاطرنشان کرد‪ :‬برخی از مسائل‬ ‫نظیر قطعی سیســتم و‪ ...‬نیز با توسعه زیرساخت ها‪ ،‬افزایش‬ ‫پهنای باند و ظرفیت سرورها به حداقل کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬الــزام قانونی طرح حــذف دفترچه بیمه و‬ ‫پیوستن خدمات درمانی‬ ‫او در ادامه در خصوص پیوســتن خدمات درمانی به این‬ ‫طرح نیز عنوان کــرد‪ :‬طرح توقف صــدور و تمدید اعتبار‬ ‫دفترچه بیمه یک الزام قانونی اســت که با پیوستن خدمات‬ ‫درمانی بدون شک همکاری در این زمینه افزایش می یابد‪.‬‬ ‫او همچنین با اشاره به افزایش ‪ ۳۰‬درصدی ویزیت پزشکان‬ ‫تاکید کــرد‪ :‬افزایش تعرفه ویزیت پزشــکان نیز منوط به‬ ‫نسخه نویســی الکترونیک بوده و این برنامه یک مولفه به‬ ‫منظور همکاری پزشکان با طرح نسخه نویسی الکترونیک‬ ‫اســت‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬چاپ و عرضه دفترچه جدید تامین‬ ‫اجتماعی از اول اسفند ماه ‪ ۹۹‬در همه شعب و کارگزاری های‬ ‫سراسر کشور متوقف شد‪.‬بنابر این‪ ،‬سامانه نسخه الکترونیک‬ ‫سازمان تامین اجتماعی در دسترس همه مراکز درمانی طرف‬ ‫قرارداد اســت و پزشــکان اعم از طرف قرارداد و غیرطرف‬ ‫قرارداد می توانند با ثبت نام در ســامانه نســخه الکترونیک‬ ‫سازمان به نشانی ‪ ep.tamin.ir‬و دریافت نام کاربری‪ ،‬نسبت‬ ‫به نسخه نویســی الکترونیک اقدام کنند‪.‬به گفته مصطفی‬ ‫ســاالری مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی هم از اول‬ ‫اســفند ماه‪ ،‬بیمه شدگان و بازنشستگان این سازمان با اتمام‬ ‫صفحات دفترچه‪ ،‬نیازی به دریافت دفترچه جدید نداشته و‬ ‫با ارائه کارت ملی می توانند به پزشکان و مراکز درمانی اعم‬ ‫از طرف قرارداد وغیرطرف قرارداد تامین اجتماعی سراســر‬ ‫کشور مراجعه کنند‪.‬بنابر اظهارات او‪ ،‬در صورت عدم امکان‬ ‫یا تمایل به اســتفاده از سامانه نسخه الکترونیک‪ ،‬پزشکان‬ ‫می توانند نسخه بیمه شدگان تامین اجتماعی را در سرنسخه‬ ‫نوشته و سرنســخه پزشکان اعتباری مشــابه با صفحات‬ ‫دفترچه های کاغذی خواهد داشت‪.‬همچنین هر بیمه شده یا‬ ‫بازنشسته پیش از مراجعه به مراکز پزشکی می تواند استحقاق‬ ‫درمان خود را از طریق سامانه ‪ eservices.tamin.ir‬یا کد‬ ‫دســتوری ‪ *۱۶۶۶#‬دریافت و در صورت عدم دسترسی به‬ ‫اینترنت‪ ،‬پزشــکان و بیمه شدگان می توانند با مراجعه به کد‬ ‫دستوری ‪ *۴*۱۴۲۰#‬از استحقاق درمان مطلع شوند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫وجود ‪ ۱۰‬منطقه شکارممنوع‬ ‫در استان اصفهان‬ ‫فرمانـده یـگان حفاظـت محیط زیسـت اسـتان‬ ‫اصفهـان بـا بیـان اینکـه اسـتان تقریبـا دارای یـک‬ ‫چهـارم حیات وحش کشـور اسـت‪ ،‬می افزاید‪ :‬در اسـتان‬ ‫گونه هـای قـوچ‪ ،‬میـش‪ ،‬اهـو و کل و بـز وجـود دارد و‬ ‫دارای زیسـتگاه بسـیار غنـی و خوبی هسـتیم‪ ،‬امسـال‬ ‫چالشـی کـه وجـود دارد خشکسـالی اسـت و احتمـال‬ ‫اینکـه این حیوانات بـه مزارع مردم پناه ببرند و توسـط‬ ‫افرادی نااگاه شـکار شـوند و یـا کم ابی بـر ان ها اثرات‬ ‫منفـی بگذارد‪ ،‬بسـیار زیاد اسـت‪ ،‬بنابرایـن علوفه و اب‬ ‫دو نیـاز مهـم حیات وحش اسـت کـه باید تامین شـود‪.‬‬ ‫او بـا تاکیـد بـر اینکه حیـوان در ایـن مواقع از سـال به‬ ‫دنبـال یافتـن علف سـبز اسـت‪ ،‬تصریـح می کنـد‪ :‬اگر‬ ‫در ایـن فصـل از سـال بـرای حیوانـات حیات وحـش و‬ ‫مناطـق حفاظت شـده علوفه بریزیم‪ ،‬علوفه ها خشـک‬ ‫اسـت و حیوان به دنبال علوفه سـبز می گـردد‪ ،‬بنابراین‬ ‫بـه مزارعـی کـه اطرافشـان هسـتند‪ ،‬پنـاه می برنـد‬ ‫و احتمـال اینکـه اسـیب ببیننـد بسـیار بـاال اسـت‪.‬‬ ‫جمشـیدیان بـا تاکیـد بـر اینکـه جمعیـت حیات وحش‬ ‫اسـتان اصفهـان نسـبت بـه کل کشـور خـوب اسـت‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬اسـتان اصفهـان از نظر حفاظـت از گونه های‬ ‫حیات وحـش در کشـور رتبـه اول را دارد همچنیـن در‬ ‫سـال گذشـته بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا مجوز‬ ‫شـکار نداشـتیم‪ ،‬چـرا کـه ترددهـا ممنـوع بود و سـتاد‬ ‫کرونـا نیـز بـا این موضـوع موافقت نکـرد‪ ،‬اما در سـال‬ ‫‪ ۹۸‬حـدود هشـت پروانـه شـکار صـادر کردیـم‪ ،‬اکثـرًا‬ ‫تعـداد کمـی پروانـه صادر می شـود و این تعداد اسـیبی‬ ‫بـه محیط زیسـت نمی زنـد‪ .‬او بـا اشـاره به اینکـه الزم‬ ‫اسـت محیط بانان سلاح داشـته باشـند‪ ،‬تاکید می کند‪:‬‬ ‫زمانـی کـه محیط بـان بـا فـردی مواجـه می شـود که‬ ‫مسـلح اسـت‪ ،‬قطعـا بـا دسـت خالی نمی تـوان او را‬ ‫راضـی کـرد کـه سلاح خـود را تحویل دهد و تسـلیم‬ ‫شـود‪ ،‬بنابرایـن مامـوران محیط بان باید مسـلح باشـند‬ ‫تـا بتوانند شـکارچیان متخلف را خلع سلاح کـرده و از‬ ‫جـان خود و دوستانشـان دفـاع کنند‪ ،‬همچنیـن قانون‬ ‫نیـز بایـد از محیط بـان دفـاع کنـد‪ ،‬چرا که بـرای حفظ‬ ‫محیط زیسـت تلاش می کنـد‪ .‬فرمانده یـگان حفاظت‬ ‫محیط زیسـت اسـتان اصفهـان خاطرنشـان می کند‪ :‬در‬ ‫چند سـال گذشـته تعداد بسـیاری اسـلحه وارد کشـور‬ ‫شـده و یک مدت هـم اعالم کردند که افراد اسـلحه ها‬ ‫را تحویـل دهنـد تـا جواز بـرای انهـا صادر شـود و هر‬ ‫کـس توانسـت یـک تفنـگ قاچـاق تهیـه کـرد و بعد‬ ‫جـواز ان را گرفـت‪ ،‬ایـن در حالـی بـود کـه صالحیت‬ ‫ایـن افـراد برای داشـتن صالح بررسـی نشـد و سلاح‬ ‫دسـت هر کسـی افتاده اسـت‪ ،‬اما در گذشته افرادی که‬ ‫سلاح داشـتند‪ ،‬مشـخص بودند‪ ،‬به طور مثـال در یک‬ ‫روسـتا چهار تا پنج نفر محدود و شـناخته شـده اسـلحه‬ ‫داشـتند‪ .‬او ادامـه می دهد‪ :‬اکنـون از ترکیه سلاح وارد‬ ‫شـده و اکثـرا هـم افـراد نـااگاه کـه بـرای سلاح خود‬ ‫مجـوز گرفتنـد بـه شـکار حیوانـات می رونـد و گاهـی‬ ‫نیـز ممکن اسـت درگیر شـوند و بـرای فـرار تیراندازی‬ ‫هـم خواهند کـرد و در ایـن حین مامور هـم می خواهد‬ ‫از خـودش دفـاع کنـد و ممکـن اسـت محیط بـان یـا‬ ‫شـکارچی متخلف کشـته شـوند که این موضوع بسیار‬ ‫ناراحـت کننده اسـت‪ .‬جمشـیدیان با توضیـح اینکه در‬ ‫اصفهـان حـدود ‪ ۱۰‬منطقه حفاظت شـده داریم‪ ،‬اضافه‬ ‫می کنـد‪ :‬در اسـتان ‪ ۱۰‬منطقه شـکارممنوع نیـز داریم‪،‬‬ ‫تقریبـا یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هـزار هکتار منطقه حفاظت‬ ‫شـده در اسـتان وجـود دارد و یک میلیـون و ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫هکتـار هم منطقـه شـکارممنوع داریم‪ ،‬مـردم اصفهان‬ ‫فرهنـگ باالیـی دارنـد و درگیـری بیـن مامـوران و‬ ‫شـکارچیان نداریـم‪ ،‬امـا گاهـی نیز برخـی افـراد نااگاه‬ ‫وجـود دارنـد‪ ،‬در اسـتان کمتریـن اسـیب را از جانـب‬ ‫شـکارچیان دیدیـم و مشـکل خاصـی بـا شـکارچیان‬ ‫نداریـم‪ .‬او بـا تاکیـد بـر اینکـه حیات وحـش متعلق به‬ ‫همـه مـردم اسـت‪ ،‬اظهـار می کند‪ :‬همـه مـردم باید از‬ ‫ایـن سـرمایه ملـی حفاظـت و ان را بـرای نسـل های‬ ‫اینـده حفاظـت و نگهـداری کننـد‪ ،‬بـرای نسـل حاضر‬ ‫و اینـده بایـد چرخه حیات برقـرار باشـد‪ .‬فرمانده یگان‬ ‫حفاظت محیط زیسـت اسـتان اصفهان با بیان اینکه در‬ ‫اصفهـان محیط بان شـهید نداریم‪ ،‬می افزاید‪ :‬در اسـتان‬ ‫اصفهـان چند محیط بان جانبـاز داریم‪ ،‬در زمینه شـکار‬ ‫بهره بـرداری معقـول را قبـول داریـم‪ ،‬چرا که زیسـتگاه‬ ‫باید ظرفیت شـکار را داشـته باشـد تا بتوانیم حیوانی را‬ ‫شـکار کنیـم‪ ،‬بنابرایـن برای شـکار بجا و معقـول الزم‬ ‫اسـت تمام شـرایط بررسـی شـود و شـرایط زیسـتگاه‬ ‫در حـدی باشـد کـه بتـوان از ان بهره بـرداری کـرد و‬ ‫انـگاه پروانه شـکار بـرای ان زیسـتگاه صادر شـود‪ ،‬در‬ ‫غیـر ایـن صورت قطعًا اجازه شـکار به شـکارچیان داده‬ ‫نخواهد شـد‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫قفسه‬ ‫اعالم نامزدهای نهایی‬ ‫بوکر بین المللی‬ ‫فهرست نامزدهای نهایی بوکر بین المللی سال ‪ ۲۰۲۱‬با حضور‬ ‫اثاری که مرزهای داستان نویسی را تغییر داده اند اعالم شد‪.‬‬ ‫به گزارش گاردین‪ ،‬هیات داوران امسال پس از بررسی ‪۱۲۵‬‬ ‫کتاب درنهایت شش را کتاب که مرزهای بین اثر داستانی و‬ ‫گ شده است به عنوان نامزدهای‬ ‫غیرداستانی در ان ها کمرن ‬ ‫نهایی معرفی کرد‪.‬به این ترتیب «بنجامین الباتوت» نویسنده‬ ‫ت می کشیم»‬ ‫اهل شیلی برای کتاب «وقتی از فهمیدن دنیا دس ‬ ‫با ترجمه «ادرین ناتان وست» از زبان اسپانیایی به انگلیسی به‬ ‫عنوان یکی از اثار این فهرست معرفی شده است‪ .‬رئیس هیات‬ ‫داوران این جایزه کتاب این نویسنده را اثری توصیف کرد که‬ ‫ادبیات داستانی‪ ،‬خاطره نویسی‪ ،‬ادبیات تاریخی و مقاله نویسی در‬ ‫ان امیخته شده اند‪.‬کتاب «یادبودی از خاطرات» نوشته «ماریا‬ ‫استپانووا» نویسنده روسی دیگر نامزد نهایی این جایزه ادبی‬ ‫است‪ .‬این کتاب که از زبان روسی توسط «ساشا داگدل» به‬ ‫زبان انگلیسی ترجمه شده است تاریخچه خانواده نویسنده را‬ ‫روایت می کند‪.‬کتاب هشتادصفحه ای «جنگ بدبخت ها» نوشته‬ ‫«اریک وولیارد» که روایت کننده داستان فردی به نام «توماس‬ ‫مونتزر» است با ترجمه «مارک پولیزوتی» از زبان فرانسوی به‬ ‫انگلیسی به این فهرست راه یافته است‪.‬‬ ‫دیگر نویسنده فرانسوی «دیوید دیوپ» برای کتاب «در شب‬ ‫همه خون ها سیاه هستند» با ترجمه «انا مسکوواکیس» به‬ ‫عنوان نامزد نهایی انتخاب شده است‪ .‬این کتاب داستان‬ ‫سربازی سنگالی در جنگ جهانی اول را روایت می کند‪.‬‬ ‫اولگا ریون نویسنده هلندی نیز برای کتاب «کارمندان» با ترجمه‬ ‫«مارتین اتیکن» به همراه کتاب «خطرات سیگار کشیدن در‬ ‫رختخواب» نوشته «ماریانا انریکز» نویسنده ارژانتینی با ترجمه‬ ‫«مگان مک داول» دیگر نامزدهای این جایزه هستند‪.‬جایزه‬ ‫بوکر بین المللی هرساله به بهترین اثر داستانی جهان که به زبان‬ ‫انگلیسی ترجمه شده باشد اهدا و جایزه ‪۵۰‬هزار دالری اثر برنده‬ ‫بین نویسنده و مترجم به طور مساوی تقسیم می شود‪.‬‬ ‫برنده نهایی این جایزه دوم ژوئن معرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫قاب جادویی‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اصغر فرهادی با قهرمان راهی جشنواره کن می شود‬ ‫قهرمــان جدیدتریــن ســاخته اصغــر فرهــادی‪ ،‬یکــی از چند‬ ‫پــروژه مهــم ســینمایی اســت کــه بــه کمیتــه انتخــاب‬ ‫هفتــاد و چهارمیــن جشــنواره فیلــم کــن ارائه شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬جشــنواره فیلــم کــن که ســال گذشــته‬ ‫بــه دلیــل بحــران کرونــا ســرانجام تصمیــم بــه لغــو‬ ‫برگــزاری گرفــت امســال بــا برنامــه ریــزی کامــل‪ ،‬قصــد‬ ‫دارد‪ ،‬ایــن رویــداد را حضــوری برگــزار کنــد و ان طــور کــه‬ ‫بــه نظــر مــی رســد در کــن ‪ ۲۰۲۱‬نیــز جــای ســینماگران‬ ‫مولــف‪ ،‬فیلمســازان زن و ســتاره هــا خالــی نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫نشــریه ســینمایی ورایتــی فهرســتی از اثار احتمالــی حاضر‬ ‫در جشــنواره کــن منتشــر کــرده کــه نــام فیلــم «قهرمان»‬ ‫ســاخته اصغــر فرهــادی نیــز در ایــن میــان بــه چشــم مــی‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫در ایــن فیلــم امیــر جدیــدی‪ ،‬محســن تنابنــده‪ ،‬رعنــا ازادی‬ ‫ور‪ ،‬فرشــته صدرعرفایــی‪ ،‬ســارینا فرهــادی و جمعــی دیگــر‬ ‫از بازیگــران کــه اغلــب انــان چهــره هــای جدیــد هســتند‬ ‫مقابــل دوربیــن فرهــادی رفتــه انــد و هایــده صفی یــاری‬ ‫نیــز تدویــن فیلــم را بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫کمپانــی فرانســوی ممنتــو پیکچــرز‪ ،‬تهیــه کنندگــی و‬ ‫فــروش فیلــم «قهرمــان» را بــر عهــده دارد و ایــن فیلــم را‬ ‫در فرانســه نیــز اکــران خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫فرهــادی پــس از ســاخت فیلــم «جدایــی» کــه موفــق بــه‬ ‫کســب جایــزه خــرس طالیــی بهتریــن فیلــم جشــنواره‬ ‫برلیــن شــد‪ ،‬همه اثــارش شــامل «گذشــته»‪« ،‬فروشــنده»‬ ‫و «همــه مــی داننــد» را در جشــنواره کــن رونمایــی کــرده‬ ‫و بــه احتمــال فــراوان فیلــم «قهرمــان» نیز اولیــن نمایش‬ ‫جهانــی خــود را در هفتــاد و چهارمیــن جشــنواره کــن‬ ‫تجربــه خواهــد کــرد‬ ‫طبــق اعالم پیشــین امســال فیل «انت» ســاخته فیلمســاز‬ ‫فرانســوی «لئــو کاراکــس» فیلــم افتتاحیــه جشــنواره کــن‬ ‫و از اثــار بخــش رقابتــی خواهــد بــود و دو فیلــم «عــزام‬ ‫فرانســوی» ســاخته «وس اندرســون» و کمــدی اســپانیایی‬ ‫فهیمهسریالپایتختبازیگر‬ ‫«زیرخاکی‪ »۲‬شد‬ ‫نسرین نصرتی که سال ‪ ۹۹‬با سریال محبوب «پایتخت» در‬ ‫شبکه یک دیده شد‪ ،‬با فصل دوم مجموعه «زیرخاکی» به تهیه‬ ‫کنندگی رضا نصیری نیا و کارگردانی جلیل سامان به تلویزیون‬ ‫برمی گردد‪.‬به گزارش روابط عمومی این سریال‪ ،‬در حالی که‬ ‫کمتر از دو هفته به پایان تصویربرداری فصل دوم «زیرخاکی»‬ ‫مانده ‪ ،‬هنرمندان جدیدی نیز به پروژه اضافه می شوند‪.‬‬ ‫به تازگی نسرین نصرتی بازیگری که از دهه ‪ ۸۰‬فعال است و‬ ‫با «پایتخت» به شهرت رسید برای ایفای نقش در زیرخاکی‬ ‫قرارداد بسته است‪.‬فهیمه پایتخت که از فصل دوم به این پروژه‬ ‫پیوسته از سال ‪ ۹۲‬تا به حال عالقه ای به پذیرفتن پیشنهادهای‬ ‫مختلف نداشته و به جز یک سریال نوروزی‪ ،‬یک مینی سریال‬ ‫و یک تله فیلم در این سالها‪ ،‬در نقش دیگری در تلویزیون دیده‬ ‫نشده اما حاال در سال ‪ ۱۴۰۰‬مقابل دوربین جلیل سامان می‬ ‫رود‪.‬زیرخاکی این روزها فصل دوم خود را در شهرک سینمایی‬ ‫دفاع مقدس پشت سر می گذارد و مراحل فنی ان نیز همزمان‬ ‫با تصویربرداری در جریان است‪.‬پژمان جمشیدی‪ ،‬ژاله صامتی‪،‬‬ ‫نادر فالح‪ ،‬گیتی قاسمی‪ ،‬فروغ قجابگلی‪ ،‬مریم سرمدی‪ ،‬خسرو‬ ‫احمدی‪ ،‬اکبر رحمتی‪ ،‬مهری ال اقا‪ ،‬امید روحانی‪ ،‬اصغر نقی‬ ‫زاده‪ ،‬رایان سرلک و ستاره پسیانی و هومن برق نورد از جمله‬ ‫بازیگران این سریال تولید مرکز سیمافیلم هستند‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 05‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4055‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫زبــان «مســابقه رســمی»به کارگردانــی «ماریانــو کوهن» و‬ ‫«گاســتون دوپــرات» بــا بــازی «انتونیــو بانــدراس» و «پنه‬ ‫لوپــه کــروز» بــه احتمــال بســیار زیــاد در بخــش رقابتــی‬ ‫اصلــی کــن حاضــر خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫ســه طبقــه از «نانــی مورتــی»‪« ،‬ســرماخوردگی پتــروف»‬ ‫بــه کارگردانــی «کیریــل ســربرنیکوف»‪« ،‬بندتــا» از «پــل‬ ‫ورهوفــن» «مموریا» ســاخته «اپیچاتپونگ ویراســتاکول»‪،‬‬ ‫«مثلــث انــدوه» ســاخته «روبــن اوســتلوند»‪« ،‬پاریــس‪،‬‬ ‫ناحیــه ‪ »١٣‬بــه کارکردانــی «ژاک اودیــار» کاررگــردان‬ ‫فرانســوی‪« ،‬تینــان» ســاخته «جولیــا دوکورنــو» کارگردان‬ ‫زن فرانســوی‪« ،‬اتــش» از «کلــر دنــی»‪« ،‬جزیــره‬ ‫برگمــان» ســاخته «میــا هانســن‪-‬الو» «در طــول زندگــی‬ ‫اش» ســاخته «امانوئــل برکــو»‪ ،‬انیمیشــن «ان فرانــک‬ ‫کجاســت» بــه کارگردانــی «اری فولمــن»‪« ،‬بدتریــن ادم‬ ‫دنیــا» از «یواخیــم تریــه»‪« ،‬در یــک نیمــه روشــن صبــح«‬ ‫ســاخته «برونــو دومــون» و «همــه چیــز خــوب پیــش‬ ‫رفــت» بــه کارگردانــی «فرانســوا اوزون» از اثــار دیگــر‬ ‫کارگردانــان سرشناســی هســتند کــه شــانس زیــادی برای‬ ‫حضــور در کــن ‪ ۲۰۲۱‬دارنــد و در حــال ارائــه بــه هیــات‬ ‫انتخــاب جشــنواره هســتند‪.‬‬ ‫فهرســت فیلــم هــای حاضــر در جشــنواره کــن‪ ،‬پنــج‬ ‫شــنبه ‪ ٢٧‬مــی (‪ ٦‬تیــر) در جریــان یــک نشســت رســانه‬ ‫ای در پاریــس اعــام مــی شــود و هفتــاد و چهارمیــن‬ ‫دوره جشــنواره کــن نیــز از ‪ ۶‬تــا ‪ ۱۷‬جــوالی (‪ ۱۵‬تــا ‪۲۶‬‬ ‫تیــر) و بــا حضــور «اســپایک لــی» کارگــردان امریکایــی‬ ‫بــه عنــوان رئیــس هیــات داوران بخــش رقابتــی برگــزار‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫چکناواریان‪ :‬ضرر های کرونا برابر با زیان یک جنگ بوده‬ ‫لوریس چکناواریان در گفت وگو با میزان پیرامون اخرین‬ ‫فعالیت های خود در روزهای سخت کرونایی گفت‪ :‬از زمان‬ ‫شیوع ویروس کرونا گویی که در خانه زندانی شده ام و جایی‬ ‫نمی روم‪ ،‬اما همانطور که می گویند در هر چیز بد خوبی هایی‬ ‫هم وجود دارد‪ ،‬من نیز در یکسال اخیر که بخاطر شیوع‬ ‫ویروس کرونا اغلب در منزلم هستم اما موفق شدم بیش از‬ ‫‪ ۲۵‬اثر فوق العاده از معروف ترین اثار ادبی جهان به ویژه از‬ ‫نویسندگانی مثل شکسپیر و ‪ ...‬تولید کنم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه کرونا فرصتی مناسب بود تا دغدغه‬ ‫چندین ساله خود را عملی کند ابراز کرد‪ :‬بیست و پنج اثری‬ ‫که مطرح کردم را پیش از این خیلی دوست داشتم که روی‬ ‫ان ها کار کنم اما بخاطر مشغله فراوان موفق نمی شدم به‬ ‫این مهم رسیدگی کنم اما خوب کرونا فرصنی شد تا بتوانم‬ ‫به دغدغه چندین ساله ام دست یابم و قرار است این ‪ ۲۵‬اثر را‬ ‫در قالب یک البوم اماده به بازار موسیقی ارائه کنم‪.‬‬ ‫چکناواریان پیرامون مخارج باالی تولید چنین اثار با اهمتی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مخارج ضبط چنین البوم هایی انه با وجود ‪ ۲۵‬اثر‬ ‫بسیار باالست که من امیدوارم در صورت پیدا شدن یک‬ ‫اسپانسر خوش ذوق به مرحله ضبط نیز این اثار را برسانم‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬ائین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-55‬برابر ارای صادره هیات تعییت تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات‬ ‫متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در ‪ 2‬نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫اگهی می گردد و در صورتی که افراد نسبت به صدور سند متقاضیان اعتراضی داشته باشند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین نوبت اگهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫میمه ارائه و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تسلیم نمایند‪:‬‬ ‫‪.1‬کالسه ‪ 99/2‬برابر رای شماره ‪ 139960302020000080‬مورخ ‪ 1399/7/10‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای کوروش کریمی‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 7‬میمه فرزند محمدرضا در ‪ 1/5‬دانگ مشاع از ششدانگ یک باب بومکن به‬ ‫مساحت ‪ 200‬مترمربع واقع شده بر روی پالک‪153‬فرعی از ‪ 90‬اصلی واقع در الیبید جز بخش‬ ‫ثبتی میمه که مالکیت متقاضیان به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از اقای حسام خردمند‬ ‫فرزند میرزابزرگ محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪.2‬کالسه ‪ 99/27‬برابر رای شماره ‪ 139960302020000268‬مورخ ‪ 1399/11/29‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مریم زاهدی شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 66‬میمه فرزند منصور در ‪ 379/82‬سهم مشاع از ‪ 531/76‬سهم ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مزروعی به مساحت ‪ 531/76‬مترمربع واقع شده بر روی پالک ‪ 7059‬فرعی از ‪ 1‬اصلی‬ ‫واقع در میمه جز بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضیان به عنوان خریدار عادی مع الواسطه‬ ‫از خانم مهرنوش زاهدی فرزند حاجی بابا محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪.3‬کالسه ‪ 99/28‬برابر رای شماره ‪ 139960302020000271‬مورخ ‪ 1399/11/29‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مریم زاهدی شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 66‬میمه فرزند منصور در ‪ 512/13‬سهم مشاع از ‪ 716/98‬سهم ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مزروعی به مساحت ‪ 716/98‬مترمربع واقع شده بر روی پالک ‪ 5215‬فرعی از ‪ 1‬اصلی‬ ‫واقع در میمه جز بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از‬ ‫خانم مهرنوش زاهدی فرزند حاجی بابا محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪.4‬کالسه ‪ 97/36‬برابر رای شماره ‪ 139960302020000165‬مورخ ‪ 99/9/15‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محسن شفیعی شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 256‬میمه فرزند صفر در ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 951/56‬مترمربع‬ ‫واقع شده بر روی پالک ‪ 3703‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در میمه جز بخش ثبتی میمه که‬ ‫مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از اقای حسام خردمند فرزند میرزابزرگ‬ ‫محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪.5‬کالسه ‪ 99/21‬برابر رای شماره ‪ 139960302020000243‬مورخ ‪ 99/11/16‬هیات اول‬ ‫و سپس البومم را ارائه دهم‪.‬رهبر ارکستر سمفونیک تهران‬ ‫پیرامون مقایسه واکسن ایرانی یا خارجی کرونا ابراز کرد‪ :‬در‬ ‫درجه اول انقدر مشغول کار هستم که هنوز فرصت نکرده‬ ‫ام واکسن و یا انتخاب ان فکر کنم‪ ،‬زیرا هنوز مشغول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اشرف طهماسبی‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 23‬میمه فرزند غالمحسین در ‪ 3‬دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت ‪ 447/06‬مترمربع واقع شده بر روی پالک ‪ 3425‬فرعی از ‪ 30‬اصلی واقع‬ ‫در زیاداباد جز بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از‬ ‫اقای عباس طالبیان فرزند علی اکبر محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .6‬کالسه ‪ 99/22‬برابر رای شماره ‪ 139960302020000242‬مورخ ‪ 99/11/16‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمدرضا طالبیان‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 1‬میمه فرزند عباس در ‪ 3‬دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫به مساحت ‪ 447/06‬مترمربع واقع شده بر روی پالک ‪ 3425‬فرعی از ‪ 30‬اصلی واقع در زیاداباد‬ ‫جز بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از اقای عباس‬ ‫طالبیان فرزند علی اکبر محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .7‬کالسه ‪ 99/1‬برابر رای شماره ‪ 139960302020000241‬مورخ ‪ 99/11/16‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی حسین اسماعیل‬ ‫زاده شناسنامه شماره ‪ 30‬میمه فرزند حسین علی در ‪ 6‬دانگ یک قطعه زمین مزروعی به‬ ‫مساحت ‪ 430/65‬مترمربع واقع شده بر روی پالک ‪ 2989‬فرعی از ‪ 30‬اصلی واقع در زیاداباد‬ ‫جز بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از اقای رضا‬ ‫اسماعیل زاده فرزند عباس محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .8‬کالسه ‪ 99/5‬برابر رای شماره ‪ 139960302020000266‬مورخ ‪ 99/11/29‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی بهزاد لطفی شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 518‬میمه فرزند ولی اله در ‪ 3‬دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به‬ ‫مساحت ‪ 823‬مترمربع واقع شده بر روی پالک ‪ 1798‬فرعی از ‪ 30‬اصلی واقع در زیاداباد جز‬ ‫بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از اقای علیجان‬ ‫لطفی فرزند حسن محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .9‬کالسه ‪ 99/8‬برابر رای شماره ‪ 139960302020000251‬مورخ ‪ 99/11/18‬هیات‬ ‫اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جواهر‬ ‫توکلی شناسنامه شماره ‪ 5‬میمه فرزند حیاتقلی در ‪ 1‬سهم مشاع از ‪ 7‬سهم ششدانگ‬ ‫یک درب باغ موستان و محصور به مساحت ‪ 3487.89‬مترمربع واقع شده بر روی پالک‬ ‫‪ 114‬فرعی از ‪ 90‬اصلی واقع در الیبید جز بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به‬ ‫عنوان خریدار عادی مع الواسطه از اقای ناصر قمری نژاد محرز گردیده است‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/01/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/02/05 :‬رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک میمه‪ -‬مهدی ذکاوتمند ‪/1120395‬م الف‬ ‫نوشتن ان ‪ ۲۵‬اثر نام برده هستم و نیازی هم به واکسن‬ ‫پیدا نکرده ام‪.‬چکناواریان همچنین ادامه داد‪ :‬کرونا بیشترین‬ ‫لطمه را نه تنها به موسیقی بلکه به همه ابعاد هنر در اجتماع‬ ‫وارد کرد‪ ،‬زیرا در این فاصله که این بیماری شیوع پیدا کرد‪،‬‬ ‫و شناسه ملی ‪14009573767‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1400/01/07‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬محل‬ ‫شرکت به ادرس جدید استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله‬ ‫شاهزید ‪ ،‬خیابان الهور ‪ ،‬خیابان بی سیم شرقی ‪ ،‬پالک ‪ ، 164-‬طبقه اول کد پستی ‪8157855464‬‬ ‫تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1126727‬‬ ‫«ربّنا»یشجریاننت نویسی‬ ‫شد‬ ‫محسن حسینی‪ ،‬اهنگساز در تازه ترین فعالیت پژوهشی خود در‬ ‫حوزه موسیقی اقدام به نت نویسی اثر ربنا از زنده یاد محمدرضا‬ ‫شجریان کرده است‪.‬مناجات «ربّنا» در سال ‪ ۱۳۵۸‬به سفارش‬ ‫صداوسیما و توسط محمدرضا شجریان ساخته و اجراشده‬ ‫است‪ .‬این مناجات مشتمل بر چهار ایه از قران است که همه‬ ‫با کلمه ربّنا اغاز می شوند و از سوره های بقره‪ ،‬مومنون‪ ،‬کهف‬ ‫و ال عمران انتخاب شده اند‪.‬در همین راستا‪ ،‬محسن حسینی‬ ‫اهنگساز‪ ،‬مدرس و مولف کتاب هایی چون «دریاچه قو» و‬ ‫«از مشق تا نقش» در تازه ترین فعالیت پژوهشی خود در حوزه‬ ‫موسیقی اقدام به نت نویسی این اثر ماندگار کرده است‪.‬‬ ‫او دربار هدف خود از این کار گفته است که این اقدام صرفًا‬ ‫فعالیتی پژوهشی است و معتقدم نوتاسیون این اث ِر شناخته شده‬ ‫که توسط یکی از اساتید بزرگ موسیقی ایرانی ساخته و اجرا‬ ‫شده است و جنبه های هنری و موسیقایی و ح ّتی اجتماعی‬ ‫بسیار مه ّمی هم دارد‪ ،‬می تواند برای عالقه مندان مفید باشد‪.‬‬ ‫حسینی افزود‪ :‬در نت نویسی دعای ربّنا با توجه به اوازی بودن‬ ‫ش از حد‬ ‫ان سعی کرده ام تا جایی که باعث پیچید ه شدن بی ‬ ‫نشود‪ ،‬جزئیات اجرا را ثبت کنم‪ .‬طبیعی است که برای اجرای‬ ‫این نت نویسی همان گونه که مرسوم است بهتر است از نسخه‬ ‫صوتی اثر هم در کنار نت استفاده شود‪.‬‬ ‫این اهنگساز که سابقه همکاری با خوانندگانی چون علیرضا‬ ‫افتخاری‪ ،‬ساالر عقیلی‪ ،‬علیرضا قربانی و حسام الدین سراج را‬ ‫دارد درباره خصوصیات موسیقایی اجرای این اثر گفت‪ :‬کوک‬ ‫اجرای اصلی به هر دلیلی با دیاپازون منطبق نیست و به منظور‬ ‫تونیک(شاهد) گام را نت فا‬ ‫ِ‬ ‫سهولت اجرای نت با اواز یا ساز‪ِ ،‬‬ ‫کوک شاهد در اجرای اصلی حدود ‪۵۵‬‬ ‫در نظر گرفته ام‪ .‬البته ِ‬ ‫سانت(سنت) موسیقایی پایین تر از فا دیاپازون است‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫او یاداور شد‪ :‬از لحاظ فواصل درجات گام نیز‪ ،‬قطعه در گام‬ ‫افشاری دو و یا شکست بیات ترک فا و همچنین ماهور فا‬ ‫(انتهای قطعه) قابل اجراست‪ .‬الب ّته شروع قطعه به عراق‬ ‫افشاری نزدیک است‪ .‬از منظر مقام های مربوط به قرائت‬ ‫قران‪ ،‬رب ّنا به طور کلی در مقام َرست اغاز می شود و در مقام‬ ‫صبا خاتمه می یابد‪.‬او همچنین خاطرنشان کرد که انتشار و‬ ‫هرگونه استفاد علمی و هنری از این نت نویسی بالمانع است‪.‬‬ ‫سینمای جهان‬ ‫مردم اغلب در اجتماعات حاضر نمی شوند به عنوان مثال در‬ ‫موسیقی بخاطر ترس از ابتال به کرونا برای دیدن کنسرت ها‬ ‫زیر یک سقف جمع نمی شوند‪ ،‬من امیدوارم مردم بخاطر‬ ‫ماندن در منزل در یکسال و نیم اخیر بدعادت نشده باشند‬ ‫و بعد از واکسیناسیون و ایمن شدن در مقابل کرونا و پایان‬ ‫این بیماری فعالیت های اجتماعی چه در سینما ها‪ ،‬تئاتر ها و‬ ‫کنسرت ها بازهم از سر گرفته و به ح‪.‬الت عادی برگردد‪.‬‬ ‫این پیشکسوت عرصه موسیقی همچنین ابراز کرد‪:‬‬ ‫همانطور که پیش از این اشاره کردم در همه ابعاد کار سخت‬ ‫شده حتی در زمینه نشر کتاب هم شاهد ضرر های فراوانی‬ ‫هستیم‪ ،‬این بیماری را می توان از نظر ابعاد ضرر هایی که زده‬ ‫است‪ ،‬حتی با یک جنگ مقایسه کرد‪.‬‬ ‫چکناواریان خاطرنشان کرد‪ :‬شاید در این مدت که مردم در‬ ‫منزل بوده اند موسیقی بیشتری از طریق سی دی یا تلویزیون‬ ‫گوش کرده باشند‪ ،‬اما کنسرت و اجرای زنده را از دست داده‬ ‫اند‪ ،‬بنابراین کار نوازنده ها یا حتی بازیگران تئاتر دیده نشده‬ ‫است‪ ،‬از ین پس باید کیفیت کار ان ها بسیار باال باشد تا‬ ‫مردم برای دیدن این اثار دوباره به سالن ها برگردند و با این‬ ‫شرایط باید زمان زیادی را منتظر ان روز بمانیم‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت ابتین صنعت اوستا سهامی خاص به شماره ثبت ‪66124‬‬ ‫کوک‬ ‫‪ 5‬‬ ‫ارباب حلقه ها گرانترین سریال‬ ‫تاریخ می شود؟‬ ‫تهران‪ -‬ایرنا‪ -‬امازون با تخصیص بودجه ‪ ۴۶۵‬میلیون دالری‬ ‫برای ساخت تنها یک فصل از سریال «ارباب حلقه ها»‪ ،‬در مسیر‬ ‫تولید گران ترین سریال تاریخ قرار گرفت‪.‬ساخت اولین فصل از‬ ‫سریال ارباب حلقه ها حدود ‪ ۴۶۵‬میلیون دالر خرج روی دست‬ ‫شرکت فیلمسازی امازون می گذارد‪ .‬پیش تر براورد شده بود این‬ ‫سریال حماسی با ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر هزینه برای چند فصل‪،‬‬ ‫رکورد گرانترین سریال تاریخ را خواهد شکست اما براورد جدید‬ ‫از هزینه ها‪ ،‬از این مقدار هم باالتر رفت‪ .‬استوارت نش وزیر‬ ‫توسعه اقتصادی و گردشگری نیوزیلند در گفت وگو با روزنامه‬ ‫مورنینگ ریپورت در این باره گفت‪ :‬امازون قرار است فقط‬ ‫برای ساخت فصل اول‪ ،‬حدود ‪ ۶۵۰‬میلیون دالر نیوزلند (‪۴۶۵‬‬ ‫دالر امریکا) هزینه کند‪ .‬این واقعا فوق العاده است‪ .‬این سریال‬ ‫بزرگترین سریال تلویزیونی تاریخ می شود‪.‬در مقام مقایسه‪،‬‬ ‫ساخت هر فصل از سریال محبوب بازی تاج و تخت تنها حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون دالر برای اچ بی او هزینه داشت‪ .‬هزینه ساخت هر‬ ‫قسمت از این سریال از حدود ‪ ۶‬میلیون دالر در فصل اول شروع‬ ‫شد و در فصل هشتم به ‪ ۱۵‬میلیون دالر رسید‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت سالمت فرد سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 8868‬و‬ ‫شناسه ملی ‪10260299590‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1399/11/11‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬سرمایه‬ ‫شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ‬ ‫‪ 12000000000‬ریال به ‪ 120000000000‬ریال افزایش یافت و ماده ‪ 5‬اساسنامه بدین شرح اصالح‬ ‫شد‪ :‬سرمایه شرکت مبلغ ‪ 120000000000‬ریال نقدی است منقسم به ‪ 12000000‬با نام عادی‬ ‫‪ 10000‬ریالی که تماما پرداخت شده است‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1126719‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه افرینان معدن ستاره پارتاک درتاریخ ‪ 1400/02/01‬به شماره ثبت ‪ 67578‬به شناسه ملی‬ ‫‪14009965468‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬ثبت‪ ،‬اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری کلیه محدوده های‬ ‫معدنی اعم از فلزی و غیر فلزی به جزء طال ونقره پس از اخذ مجوزهای الزم ارائه کلیه خدمات مشاوره‪ ،‬فنی و مهندسی‪ ،‬عملیاتی و پشتیبانی به معادن از اکتشاف تا بهره‬ ‫برداری و فراوری مواد معدنی به جز معادن نفت و گاز و پتروشیمی احداث‪ ،‬تجهیز و راه اندازی کارخانجات تولید صنعتی و معدنی تولید و فراوری کانی های غیرفلزی (اعم از‬ ‫سنگ های معدنی‪ ،‬ساختمانی و تزئینی) و کانی های فلزی و محصوالت وابسته مشارکت و سرمایه گذاری در محدوده های اکتشافی مستعد‪ ،‬معادن و خط فراوری مربوطه‬ ‫انجام کلیه فعالیت های بازرگانی و خدماتی مجاز اعم از خرید و فروش در زمینه ماشین االت‪ ،‬قطعات‪ ،‬مصالح ساختمانی‪ ،‬کلوخه ‪ ،‬مواد و فراورده های معدنی طراحی پروژه‬ ‫ها و فعالیت در زمینه پیمانکاری و مدیریت و اجرای طرح های صنعتی و معدنی در قالب کلیه صنایع و معادن طراحی‪ ،‬اجرا و اتوماسیون خطوط تولید صنعتی و معدنی انعقاد‬ ‫قراردادهای صنعتی‪ ،‬معدنی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات‪ ،‬اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و‬ ‫موسسات مالی و اعتباری داخلی‏صرفا در راستای تحقق اهداف شرکت ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل کشور طراحی‪ ،‬تجهیز و اماده‬ ‫سازی معادن از اکتشاف تا بهره برداری و فراوری مواد معدنی به جز معادن نفت و گاز و پتروشیمی برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی درصورت لزوم پس‬ ‫از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله‬ ‫خلجا ‪ ،‬کوچه زرگرباشی[‪ ، ]18‬کوچه شهید مجتبی تربتیان ‪ ،‬پالک ‪ ، 27-‬پالک قدیمی‪ ، 33‬طبقه همکف کدپستی ‪ 8135757713‬سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است‬ ‫از مبلغ ‪ 10,000,000,000‬ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مریم امین الرعایائی یمینی به شماره ملی ‪ 1284938123‬دارنده ‪ 8000000000‬ریال سهم‬ ‫الشرکه اقای علیرضا اکبری جور به شماره ملی ‪ 3090757486‬دارنده ‪ 2000000000‬ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم مریم امین الرعایائی یمینی به شماره ملی‬ ‫‪ 1284938123‬و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود اقای علیرضا اکبری جور به شماره ملی ‪ 3090757486‬و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان‬ ‫حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات ‪ ،‬قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء خانم مریم‬ ‫امین الرعایائی یمینی یا اقای علیرضا اکبری جور همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‪ .‬اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج‬ ‫اگهی های شرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1126689‬‬ صفحه 5 ‫‪ 6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫گام اساسی پاالیشگاه‬ ‫اصفهان برای تبدیل شدن به‬ ‫پتروپاالیش‬ ‫معاون اقتصادی و بازرگانی و عضو هیئت مدیره شرکت‬ ‫پاالیش نفت اصفهان و شرکت پتروشیمی اصفهان گفت‪:‬‬ ‫این شرکت با خرید حدود ‪ 42‬درصد سهام پتروشیمی‬ ‫اصفهان‪ ،‬گام اساسی برای تبدیل شدن به پتروپاالیش را‬ ‫برداشت‪ .‬مهدی صرامی بابیان اینکه پاالیشگاه اصفهان‬ ‫‪ 100‬درصد خوراک پتروشیمی استان را تامین می کند‪ ،‬اظهار‬ ‫ل شرکت پاالیش نفت اصفهان به پترو پاالیش‬ ‫داشت‪ :‬با تبدی ‬ ‫و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی که به پاالیشگاه وابسته‬ ‫هستند و خوراک خود را از این مجتمع عظیم صنعتی دریافت‬ ‫می کنند‪ ،‬نیاز سایر صنایع نیز تامین می شود‪ .‬عضو هیئت مدیره‬ ‫شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به اینکه حرکت امروزه‬ ‫کشورهای پیشرفته دنیا به سمت ایجاد واحدهای پترو‬ ‫پاالیشی (تجمیع واحدهای پتروشیمی و پاالیشگاهی) است و‬ ‫این روند اهمیت ویژه موضوع را نشان می دهد‪ ،‬اذعان داشت‪:‬‬ ‫افزایش حاشیه سوداوری نفت‪ ،‬کاهش الودگی‪ ،‬کاهش هزینه‬ ‫تامین خوراک و مدیریت یکپارچه از مزایای پتروپاالیش‬ ‫شدن است‪ .‬سید مصطفی الهی مدیرعامل شرکت پتروشیمی‬ ‫اصفهان نیز با بیان اینکه با حمایت مدیران شرکت پاالیش‬ ‫نفتاصفهان‪،‬پیوندپتروشیمیوپاالیشگاهاصفهان‪،‬محکم تر‬ ‫از قبل خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬با بهره گیری از تجربیات و تعامالت‬ ‫دوسویه و هم افزایی دو شرکت می توان ارزش های افزوده‬ ‫جدید برای پتروشیمی اصفهان ایجاد کرد‪ .‬سید مصطفی الهی‬ ‫تکالیف مجمع عمومی شرکت پتروشیمی اصفهان را نقشه راه‬ ‫این شرکت عنوان کرد و انجام ان را ضروری دانست و افزود‪:‬‬ ‫اجرایی شدن پروژه ها و طرح های جامع بهینه سازی شرکت‬ ‫از گام های پیش رو و اقدامات موثر این شرکت بوده که باید‬ ‫هرچه سریع تر اغاز و پیگیری شود‪.‬‬ ‫اولین اقدام فراگیر سال ‪ 1400‬با‬ ‫محوریت عبور از پیک تابستان‬ ‫مهندس مجتبی باطنی مدیر برق منطقه ‪ ۸‬شرکت‬ ‫توزیع برق اصفهان گفت‪ :‬مانور سراسری اصالح و باز‬ ‫ارایی فیدرهای فشار متوسط و مدیریت بار تابستان به منظور‬ ‫سنجش امادگی پرسنل شاغل در صنعت برق و توجه ویژه‬ ‫به مدیریت بار تابستان همزمان با سراسر کشور در شهر‬ ‫اصفهان و در منطقه صنعتی سجزی انجام شد‪ .‬وی گفت‪ :‬باز‬ ‫ارایی و تعدیل بار فیدرهای فشار متوسط؛ شناسایی و اصالح‬ ‫نقاط اتصاالت سست؛ ایجاد نقاط مانور و اتوماسیون توزیع؛‬ ‫شناسایی و جمع اوری دستگاه های کشف رمز ارز غیرمجاز؛‬ ‫تعدیل روشنایی معابر؛ اصالح ارایش یک در میان و زیگزاگ‬ ‫و شبکه معابر از اهداف اصلی این مانور بوده است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۲‬اکیپ شامل نیروهای فنی و مهندسی و کارشناس و‬ ‫نیروهای پشتیبان در این مانور شرکت کردند و در این مانور‬ ‫خط گرم امادگی الزم را برای اصالح جمپر؛ اتصال جمپر‬ ‫سکسیونر و اتوماسیون هوایی ریگالژ و نصب بر عهده داشت‬ ‫و در حوزه خط سرد نیز با نصب سکسیونر هوایی؛ احداث‬ ‫شبکه فشار متوسط هوایی؛ تعویض پایه فرسوده این مانور‬ ‫صورت گرفت و گروه های بهره برداری نیز به اصالح سربندی‬ ‫معابر پرداختند‪ .‬وی خاطرنشان کرد تست کنتور و کشف رمز‬ ‫ارزها مهم ترین اقدام این مانور بوده و محوریت مانور بر‬ ‫این اساس قرار گرفته است‪ .‬باطنی تاکید کرد استخراج رمز‬ ‫ارزها غیرمجاز با توجه به پایین بودن نرخ برق در کشورمان‬ ‫و افزایش بیش ازحد قیمت رمز ارزها جذابیت زیادی را برای‬ ‫استخراج کنندگان ان داشته است و چالشی را برای صنعت‬ ‫برق به خصوص در روزهای پیک تابستان رقم زده است‪.‬‬ ‫تولید نیروگاه اصفهان به ‪222‬‬ ‫میلیون کیلووات ساعت رسید‬ ‫نیروگاه حرارتی اصفهان در فروردین ماه امسال بیش از‬ ‫‪ 222‬میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید و به‬ ‫شبکه سراسری برق کشور منتقل کرده است‪ .‬به گزارش دفتر‬ ‫روابط عمومی‪ ،‬مهندس حسین امنیه‪ ،‬مدیر دفتر برنامه ریزی‬ ‫شرکت مدیریت تولید برق اصفهان با اعالم این خبر افزود‪:‬‬ ‫واحدهای بخاری مولد برق نیروگاه اصفهان از اولین ماه سال‬ ‫جاری‪ 222 ،‬میلیون و ‪ 551‬هزار کیلووات ساعت‪ ،‬برق خالص‬ ‫تولیدی را به شبکه سراسری برق کشور تحویل داده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نیروگاه اصفهان دارای پنج واحد بخاری مولد برق‬ ‫با ظرفیت های متنوع و مجموع توان اسمی تولید‪ ۸۳۵‬مگاوات‬ ‫برق است که در صورت تامین اب و سوخت مورد نیاز‪ ،‬قادر‬ ‫به تولید مقدار معادل برق مورد نیاز کالن شهر اصفهان در‬ ‫اکثر فصول سال و تحویل به شبکه سراسری برق کشور‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫طمع ‪ ۴۹۸‬زمین خوار به اراضی‬ ‫دولتی‬ ‫فروردین ‪ ۱۴۰۰‬تعداد ‪ ۴۹۸‬مورد رفع تصرف از زمین های‬ ‫دولتی به مساحت ‪ ۲۱۳‬هکتار انجام شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫فروردین امسال نیز مثل سال های گذشته زمین خواران از‬ ‫تعطیالت نوروزی استفاده کرده و اقدام به تصرف زمین های‬ ‫دولتی و عمومی کردند‪ .‬از طرف دیگر امارها نشان می دهد که‬ ‫زمین خواری در مناطق کویری به عنوان یک پدیده نوظهور‪،‬‬ ‫تثبیت شده است‪ .‬فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین‬ ‫و مسکن از وقوع ‪ ۴۹۸‬مورد تعرض و رفع فوری ان ها در‬ ‫زمین هایی به مساحت بیش از ‪ ۲۱۳‬هکتار خبر داد و جمع اجرای‬ ‫احکام را ‪ ۳۴‬مورد به مساحت بیش از ‪ ۱۳‬هکتار و ارزش بیش از‬ ‫‪ ۳۳۹‬میلیارد تومان در فروردین ‪ ۱۴۰۰‬اعالم کرد‪ .‬به گفته جواد‬ ‫خردمند‪ ،‬بهترین عملکرد را در رفع تعرض جنوب کرمان‪ ،‬فارس‬ ‫و ایرانشهر و بهترین عملکرد در اجرای احکام را استان های‬ ‫اصفهان‪ ،‬مازندران‪ ،‬تهران و یزد به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 05‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4055‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اطمینان تامین انرژی برق پایدار در استان افزایش داشت‬ ‫توسعه‪ ۲۹‬مگاواتینیروگاه هایتجدیدپذیراصفهان‬ ‫احداث‪ ،‬توسعه و افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر‬ ‫اصفهــان به حدود ‪ ۲۹‬مگاوات در هشــت ســال اخیر نماد‬ ‫خودباوری و تالش متخصصان و مهندســان ایرانی است که‬ ‫ضریب اطمینان تامین انرژی برق پایدار را در اســتان افزایش‬ ‫داده است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬تولید انرژی برق زیربنای توسعه و‬ ‫پیشرفت در صنایع‪ ،‬شهرنشینی‪ ،‬کشاورزی و دیگر بخش های‬ ‫کشور به شمار می رود که افزایش روز افزون تولید ان می تواند‬ ‫به تکاپوی بیشــتر صنعت‪ ،‬رونق کشــاورزی و بهبود و رفاه‬ ‫مردم منجر شــود‪ .‬دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه توسعه‬ ‫زیرســاخت های مرتبط با صنعت برق و توســعه روز افزون‬ ‫نیروگاه ها تالش کرد و در یکی از بخش های مهم‪ ،‬توســعه‬ ‫نیروگاه های تجدیدپذیر و استفاده از انرژی های پاک را مدنظر‬ ‫قــرار داد‪ .‬افزایش بهره وری فعالیــت نیروگاه های مختلف در‬ ‫کشــور از جمله مواردی بود که وزارت نیرو بیش از قبل به ان‬ ‫بها داد و با کوشــش مضاعف در این زمینه دستاوردهایی به‬ ‫جا گذاشت‪ .‬استان اصفهان در زمین صنعت از جمله پیشتازان‬ ‫کشور محسوب می شود و در صنعت تولید برق توانسته در ابعاد‬ ‫مختلف به دستاوردها و پیشرفت های قابل مالحظه ای دست‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫در زمان حاضــر ظرفیت عملی تولید برق نیروگاه بخاری‬ ‫دولتی اصفهان ‪ ۸۲۰‬مگاوات شامل نیروگاه اصفهان‪ ،‬نیروگاه‬ ‫گازی دولتــی اصفهان ‪ ۴۰‬مگاوات شــامل نیروگاه هســا‪،‬‬ ‫نیروگاه های بخاری واگذار شده و خصوصی اصفهان یک هزار‬ ‫و ‪ ۹۶۱‬مگاوات شامل نیروگاه های شهید منتظری‪ ،‬فوالد مبارکه‬ ‫و ذوب اهن‪ ،‬نیروگاه های گازی خصوصی و ‪( BOT‬ســاخت‪،‬‬ ‫بهره برداری و واگذاری) اصفهان یک هزار و ‪ ۳۴‬مگاوات شامل‬ ‫نیروگاه جنوب اصفهان و نیروگاه کاشان‪ ،‬نیروگاه های سیکل‬ ‫ترکیبی خصوصی اصفهان ‪ ۴۱۰‬مگاوات شامل نیروگاه زواره‪،‬‬ ‫نیروگاه های ابی دولتی اصفهان یک هزار و ‪ ۹۵‬مگاوات شامل‬ ‫نیروگاه های سد زاینده رود است‪ .‬جمع کل برق تولیدی استان‬ ‫اصفهان پنج هزار و ‪ ۳۶۰‬مــگاوات در حالت ایده ال و بدون‬ ‫محدودیت هــای ورودی مانند تامین اب‪ ،‬ســوخت و قطعات‬ ‫یدکی است و توان فعلی به دلیل محدودیت های موجود کمتر‬ ‫از این مقدار است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اصفهان تامین کننده ‪ ۹‬درصد برق ایران‬ ‫اســتان اصفهان تامین کننده حدود ‪ ۹‬درصد برق شــبکه‬ ‫سراسری کشــور و نیروگاه های ان دارای اهمیت بسیاری در‬ ‫تامین برق مطمئن و پایدار مورد نیاز شبکه سراسری برق است‬ ‫بنابراین دستیابی به دانش فنی برای تولید قطعات و تجهیزات‬ ‫مــورد نیاز ایــن نیروگاه ها و تعمیرات اساســی ان ها جایگاه‬ ‫ارزشمندی در صنعت برق کشور دارد‪ .‬افزایش تولید انرژی برق‬ ‫یکی از دستاوردهای اصفهان در طول فعالیت دولت یازدهم و‬ ‫دوازدهم با وجود محدودیت هایی مانند مصرف انرژی گاز و اب‬ ‫است برای مثال بطوریکه تولید برق در نیروگاه های استان در‬ ‫سه ماه نخست سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل از ان‬ ‫با افزایش ‪ ۱۵‬درصد به ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۰۰‬گیگاوات ساعت انرژی‬ ‫الکتریکی رسید‪ .‬نیروگاه های شهید منتظری‪ ،‬کاشان و زواره‬ ‫در فصل بهار گذشــته به ترتیب ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۳۰ ،۸۹۵‬و ‪۶۳۷‬‬ ‫گیگاوات ساعت تولید برق داشتند و بر اساس محاسبات انجام‬ ‫شده این نیروگاه ها با افزایش تولید ‪ ۵۶ ،۱۰‬و ‪ ۲۰‬درصدی در‬ ‫این زمان نسبت به مدت مشابه قبل از ان مواجه بودند‪.‬‬ ‫بر اساس امار و اطالعات اخذ شده از شرکت برق منطقه ای‬ ‫اصفهان‪ ،‬توسعه زیرســاخت ها و طرح های زیربنایی صنعت‬ ‫برق در ســال های اخیر در دولت یازدهــم و دوازدهم به طور‬ ‫چشمگیری رشد یافته اســت و این روند تا پایان دولت فعلی‬ ‫و پایان امســال ادامه خواهد داشت‪ .‬بنا به اظهارات مدیرعامل‬ ‫شــرکت برق منطقه ای اصفهان اکنون ظرفیت نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذیر احداث شــده در اســتان اصفهان ‪ ۲۸.۹۴‬مگاوات‬ ‫است که این نیروگاه ها ‪ ۱۴.۴۵‬مگاوات نیروگاه خورشیدی‪۲.۸ ،‬‬ ‫مگاوات نیروگاه برق ابی‪ ۰.۶۶ ،‬مگاوات نیروگاه بادی و ‪۱۱.۰۳‬‬ ‫مگاوات سامانه های خورشــیدی محدود به ظرفیت انشعاب‬ ‫مشترکان را شامل می شود‪ .‬رسول موسی رضایی در گفت وگو‬ ‫با ایرنا خاطرنشــان کرد‪ :‬اکنون تعداد نیروگاه های خورشیدی‬ ‫پشت­ بامی (کوچک مقیاس) نصب شده در استان اصفهان ‪۵۷۹‬‬ ‫سامانه است و پیش بینی می شو ­د این عدد تا پایان سال به ‪۷۰۰‬‬ ‫سامانه برسد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬کاهش الودگی هوا از اصلی ترین‬ ‫مزایای استفاده از انرژی های تجدید پذیر است و این امر باعث‬ ‫کاهش تولید گازهای گلخانه ای که تاثیرات ملی و جهانی دارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬افتتاح ‪ ۲‬نیروگاه خورشیدی و ‪ ۲‬پست انتقال‬ ‫برق‬ ‫ذکر این نکته ضروری اســت کــه از جمله اقدامات موثر‬ ‫وزارت نیرو برای توســعه صنایع مرتبط با ایــن وزارتخانه از‬ ‫جمله برق‪ ،‬ایجاد پویش ‪#‬هــر هفته_الف_ب_ایران بود و‬ ‫در قالب این پویش شــمار طرح ها از سال ‪ ۹۸‬تاکنون به طور‬ ‫فزاینــده ای پیش رفت و در جدیدترین اقدامات در این پویش‬ ‫بر همین بهره برداری از ‪ ۲‬نیروگاه خورشیدی و ‪ ۲‬پست انتقال‬ ‫برق اصفهان هفته قبل در قالب هفته سوم «طرح ملی پویش‬ ‫الف‪ -‬ب‪ -‬ایران» با اعتباری بالغ بر ‪ ۵۵‬میلیارد تومان با حضور‬ ‫ویدئو کنفرانســی وزیر نیرو اغاز شد‪ .‬نیروگاه خورشیدی یک‬ ‫مگاواتی طالخونچه واقع در شهرستان مبارکه با هزینه ای بالغ بر‬ ‫هشت میلیارد تومان با سرمایه گذاری بخش خصوصی با هدف‬ ‫تولید تجمعی یک میلیون و ‪ ۷۵۲‬هزار کیلووات ساعت انرژی‬ ‫الکتریکی احداث و به مرحله بهره برداری رسید‪ .‬صرفه جویی در‬ ‫مصرف ‪ ۵۰۰‬هزار مترمکعب گاز طبیعی سوخت‪ ۳۸۵ ،‬میلیون‬ ‫لیتر صرف جویی در مصرف اب و انتشار نیافتن ‪ ۲‬هزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫تن گازهای گلخانه ای در سال‪ ،‬اشتغال زایی ‪ ۱۲‬نفر مستقیم و‬ ‫‪ ۳۰‬نفر غیر مستقیم از جمله مزایای این پروژه به شمار می رود‪.‬‬ ‫این نیروگاه در زمینی به مساحت ‪ ۲‬هکتار با ‪ ۳‬هزار و ‪۱۱۴‬‬ ‫صفحه (پَنِل) خورشــیدی ‪ ۳۲۵‬واتی با برند ‪TRUNSUN‬‬ ‫‪ ۷۲-TSP‬و مدل پلی کریستال و ‪ ۱۳‬عدد اینورتر مدل ‪SMA‬‬ ‫‪ ۷۵-SHP‬به ظرفیت ‪ ۷۵‬کیلووات احداث شده است‪ .‬همچنین‬ ‫به طور هم زمان نیروگاه خورشــیدی یک مگاواتی زاد افشار‬ ‫در تیران و کرون با هــدف تولید تجمعی یک میلیون و ‪۷۵۲‬‬ ‫هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی با سرمایه گذاری بالغ بر‬ ‫هشــت میلیارد تومان توسط بخش خصوصی وارد مدار تولید‬ ‫شد‪ .‬صرفه جویی در مصرف ‪ ۵۰۰‬هزار مترمکعب گاز طبیعی‬ ‫سوخت‪ ۳۸۵ ،‬میلیون لیتر صرف جویی در مصرف اب‪ ،‬انتشار‬ ‫نیافتن ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تن گازهای گلخانه ای و اشــتغال زایی‬ ‫‪ ۱۲‬نفر مستقیم و ‪ ۳۰‬نفر غیر مســتقیم از مزایای این پروژه‬ ‫است‪ .‬نیروگاه یاد شــده در ‪ ۲‬هکتار زمین ایجاد شده و دارای‬ ‫‪ ۴۶۸‬پنل خورشــیدی ‪ ۳۲۵‬و ‪ ۳۳۵‬واتی با نشان (برند) و مدل‬ ‫‪ Csun-Risen۳۳۵- Znshine۳۲۵‬و ‪ ۳‬عــدد اینورتر مدل‬ ‫‪ Huawei‬به ظرفیت ‪ ۱۴۰‬کیلووات است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تداوم گسترش پست های برق استان‬ ‫خط چهار مداره ‪ ۶۳‬کیلوولت منشعب از پست ‪ ۴۰۰‬به ‪۶۳‬‬ ‫کیلوولت َهســنیجه به طول ‪ ۲۰‬کیلومتر مدار و تعداد ‪ ۳۰‬عدد‬ ‫دکل با هدف تامین برق پایدار و مطمئن برای مشترکان صنعتی‬ ‫و تغذیه پســت های ‪ ۶۳‬کیلوولت شــهرک صنعتی علویجه‪،‬‬ ‫سیمان ساروج‪ ،‬هسنیجه با هزینه ای معادل ‪ ۱۵‬میلیارد تومان‬ ‫ســومین طرح از پروژه های مورد اشــاره است‪ .‬پست ‪ ۴۰۰‬به‬ ‫‪ ۶۳‬کیلوولت هسنیجه با اعتباری معادل ‪ ۳۲۰‬میلیارد تومان در‬ ‫زمینی به مساحت ‪ ۱۹‬هکتار با دو قسمت ‪ ۴۰۰‬و ‪ ۶۳‬کیلوولت‬ ‫در مجاورت شهرک بزرگ صنعتی اصفهان‪ ،‬یکی از پروژه های‬ ‫مهم و زیربنایی صنعت برق این منطقه اســت که دی سال‬ ‫گذشته به بهره برداری رسید‪ .‬خط ‪ ۴‬مداره ‪ ۶۳‬کیلوولت منشعب‬ ‫از پســت ‪ ۴۰۰‬به ‪ ۶۳‬کیلوولت سپاهان به طول ‪ ۲۰‬کیلومتر‬ ‫مدار و ‪ ۳۰‬عدد دکل با هدف تامین برق پایدار و مطمئن برای‬ ‫مشترکان صنعتی و تغذیه پست های ‪ ۶۳‬کیلوولت جاده نائین‬ ‫و الله هســنیجه با هزینه ای معــادل ‪ ۱۵‬میلیارد تومان طرح‬ ‫دیگری است که در همین باب افتتاح شد‪ .‬پست ‪ ۴۰۰‬به ‪۲۳۰‬‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬به ‪ ۶۳‬کیلوولت سپاهان در مجاورت فرودگاه در شمال‬ ‫شرق اصفهان در زمینی به مساحت ‪ ۱۵‬هکتار احداث شده و با‬ ‫ظرفیت ‪ ۸۰۰‬مگاولت امپر در سه سطح ولتاژ ‪ ۲۳۰ ،۴۰۰‬و ‪۶۳‬‬ ‫کیلوولت به عنوان یکی از بزرگ ترین ایستگاه های برق ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلوولــت منطقه و از پروژه های راهبردی و ملی صنعت برق‬ ‫کشور محسوب می شود‪ .‬همچنین احداث ‪ ۲‬بی (اصطالحی در‬ ‫عملیات توزیع و تامین برق) ‪ ۶۳‬کیلوولت در پست ‪ ۶۳‬به ‪۲۰‬‬ ‫کیلوولت شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫جهت تغذیه پست ‪ ۶۳‬به ‪ ۲۰‬کیلوولت دشتک و با هدف تامین‬ ‫برق پایدار برای مشــترکان صنعتی و تجاری و تغذیه پست‬ ‫دشــتک با هزینه ای معادل ‪ ۹‬میلیارد تومان به تالش شرکت‬ ‫برق منطقه ای اصفهان انجام شد‪.‬‬ ‫در ایــن پیوند مدیرعامل برق منطقــه ای اصفهان اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬این روزها صرفه جویی در مصــرف انرژی از مباحث‬ ‫مهم و اساسی محسوب می شود و از سوی دیگر تامین پایدار‬ ‫انرژی جدی است‪ .‬موسی رضایی اضافه کرد‪ :‬طرح هایی که در‬ ‫قالب پویش ‪#‬هر هفته_الف_ب_ایران از خصوصیات مورد‬ ‫اشاره برخوردار است و به ویژه سعی شده به مناطق روستایی و‬ ‫صنعتی بیشتر توجه شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اجرای دیگر طرح های‬ ‫زیربنایی از جمله اولویت های این شرکت در سال جاری خواهد‬ ‫بود‪ .‬همچنین معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان‬ ‫دراین ارتباط گفت‪ :‬ایــن پویش گام مثبتی برای اجرا و افتتاح‬ ‫طرح های مختلف و افزایش اشــتغال زایی اســت‪ .‬حجت اهلل‬ ‫غالمی افزود‪ :‬این گونه پویش ها رقابتی سالم بین دستگاه های‬ ‫اجرایی و همچنین استان ها به وجود می اورد و می تواند الگوی‬ ‫مناسبی برای سایر نهادهای کشور باشد‪ .‬وی با اشاره به اهمیت‬ ‫تامین انرژی در استان اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬ایجاد نیروگاه‬ ‫خورشــیدی منطقه َه َرند در شــرق اصفهان‪ ،‬توسعه نیروگاه‬ ‫شهید محمد منتظری و توســعه دیگر زیرساخت ها از جمله‬ ‫دیگر مواردی است که برای این منطقه اهمیت دارد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر در قالب همین پویش از ‪ ۲۶‬پروژه ای که زمســتان سال‬ ‫قبل در دستور کار پویش الف_ب_ایران قرار گرفت‪ ۹ ،‬پروژه‬ ‫به اصفهان اختصاص داشــت‪ ،‬اعتبار این طرح ها حدود ‪٨٠٠‬‬ ‫میلیارد تومان اعالم شده و پروژه ها شامل ایستگاه های توزیع‪،‬‬ ‫اتصاالت فــوق توزیع‪ ،‬اتصاالت انتقال و یک نیروگاه مقیاس‬ ‫کوچک بود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تامین برق صنایــع اصفهان با هدف بهبود‬ ‫کسب وکار‬ ‫ایستگاه ‪ ۴۰۰‬به ‪ ۶۳‬کیلوولت هسنیجه (از توابع مهردشت‬ ‫شهر علویجه در شمال غربی اســتان)‪ ،‬ایستگاه ‪ ۲۳۰‬به ‪۶۳‬‬ ‫کیلوولت شهرستان لنجان‪ ،‬ایستگاه سیار ‪ ۶۳‬کیلوولت شهر‬ ‫گز‪ ،‬ایستگاه سیار ‪ ۶۳‬کیلوولت شهرک صنعتی بزرگ اصفهان‬ ‫از جمله این طرح ها بود‪ ،‬بخشی از اتصاالت فوق توزیع پست‬ ‫کهندژ‪ ،‬اتصاالت انتقال پست هسنیجه‪ ،‬اتصاالت انتقال لنجان‬ ‫و بخشی از اتصاالت فوق توزیع پست لنجان دیگر طرح ها را‬ ‫شامل شد‪ .‬پســت ‪ ۴٠٠‬به ‪ ۶۳‬کیلوولت هسنیجه با اعتباری‬ ‫معادل ‪ ۳۲۰‬میلیارد تومان در زمینی به مســاحت ‪ ١٩‬هکتار‬ ‫با ‪ ۲‬قســمت ‪ ۴٠٠‬و ‪ ۶٣‬کیلوولت در مجاورت شهرک بزرگ‬ ‫صنعتی اصفهان یکــی از پروژه های مهم و زیربنایی صنعت‬ ‫برق بود‪ .‬این پست یکی از پنج پستی است که با اعتبار بانک‬ ‫توسعه اســامی و با هدف افزایش پایداری شبکه سراسری‪،‬‬ ‫کاهش افت ولتاژ مصارف صنعتــی‪ ،‬تامین دیماند (تقاضای‬ ‫برق) مصرفی متقاضیان و مشترکان منطقه شمال اصفهان و‬ ‫افزایش قابلیت اطمینان برق رسانی به مشترکان به بهره برداری‬ ‫رســید‪ .‬ظرفیت پست لنجان ‪ ۳۲۰‬مگاولت امپر است در این‬ ‫پروژه که در مساحتی بالغ بر ‪ ۶.۲۵‬هکتار در غرب اصفهان و‬ ‫در مجاورت شــهرک صنعتی فوالد احداث شده ‪ ۲۸۰‬میلیارد‬ ‫تومان هزینه شــد‪ .‬این پست با هدف افزایش پایداری شبکه‬ ‫و تامین دیماند مصرف متقاضیان و مشترکان منطقه مرکزی‬ ‫اصفهان و تغذیه پســت های ‪ ۶۳‬فوالد الیاژی‪ ،‬نوید منگنز‪،‬‬ ‫فوالد سپهر‪ ،‬شهرک فوالد‪ ،‬خمیر و کاغذ اترک‪ ،‬اجرنسوز اذر‬ ‫و زرین خودرو احداث شد و قابلیت اطمینان برق رسانی و تامین‬ ‫برق شهرک های صنعتی مجاور را دارد‪ .‬اعتبار بهره برداری از‬ ‫پست سیار شهر گز در شمال اصفهان ‪ ۱۰‬میلیارد تومان اعالم‬ ‫شده و قابلیت تامین برق مشترکان صنعتی کشاورزی تجاری‬ ‫و خانگی را دارا است‪.‬‬ ‫مشترکانکم مصرفتشویقمی شوند‬ ‫امید به طرح برق امید‬ ‫وزارت نیـرو در سـال های اخیـر اقدامـات گسـترده ای را‬ ‫به منظـور مدیریـت هـر چه بیشـتر مصـرف برق در کشـور‬ ‫و حمایـت از مشـترکان کم مصـرف اجـرا نمـوده اسـت و‬ ‫به تازگـی نیـز «طـرح بـرق امیـد» بـه همیـن منظـور در‬ ‫سراسـر کشـور اجرایـی شـده اسـت‪ .‬مهنـدس حمیدرضـا‬ ‫پیرپیـران مدیرعامل شـرکت توزیع برق اصفهـان دراین باره‬ ‫گفـت‪ :‬طـرح بـرق امیـد در شـهریورماه به تصویـب هیات‬ ‫وزیـران رسـید و مـورد تائید مسـئوالن کشـور قـرار گرفت‬ ‫کـه هـدف از اجـرای ایـن طـرح قدردانـی از مشـترکان‬ ‫کم مصرف و تشـویق مشـترکان پرمصـرف به صرفه جویی‬ ‫بیشتراسـت‪ .‬وی در ادامـه گفت‪ :‬یارانه ای بـودن قیمت برق‬ ‫در سـال های متمادی از یک سـو و گسـترش وسـایل برقی‬ ‫از سـوی دیگـر سـبب اسـتفاده بی رویـه از ایـن انرژی شـد‬ ‫و همچنیـن سـرازیر شـدن کاالهـای درجـه ‪ 2‬و ‪ 3‬خارجی‬ ‫شـرایط را بـرای مدیریـت مصـرف سـخت تر نمـود امـا در‬ ‫کنـار این شـرایط مطرح شـدن اصلاح الگوی مصـرف در‬ ‫پیـش از دبسـتان‪ ،‬مدارس و در بیـن خانواده ها جریان خوبی‬ ‫را رقـم زد و همچنیـن دراین بیـن دولـت نیـز تلاش کـرد‬ ‫کـه در چندیـن مرحله بـا واقعی نمـودن قیمت هـا مصرف‬ ‫مشـترکین را به حداقل و اسـتاندارد نزدیک کند و به عبارتی‬ ‫بـه دنبال سـاختن نیروگاه های مجازی برای مـردم بود‪ .‬وی‬ ‫تصریـح کرد اما در بخش خانگی همچنـان دغدغه کاهش‬ ‫مصـرف وجود داشـت و می بایسـت عرضـه و تقاضا به یک‬ ‫الگو مناسـب می رسـید که پـس از تالش های زیـاد راه حل‬ ‫ایـن مسـئله توسـط دولـت و وزیـر نیـرو مطرح شـد و برق‬ ‫امید بود که مشـترکین را به سـه دسـته کم مصرف‪ ،‬خوش‬ ‫مصـرف و پرمصـرف تقسـیم بندی نمود و برای مشـترکین‬ ‫کم مصـرف تخفیـف ‪ 100‬درصـدی هزینـه بـرق مصرفی‬ ‫مطـرح شـد‪ .‬پیرپیران خاطرنشـان کـرد‪ :‬از سـال ‪ 97‬الگوی‬ ‫مصرفـی بـرای مشـترکان در ماه های گرم و غیر گرم سـال‬ ‫در مناطـق مختلف کشـور تهیـه و تدوین شـد به طوری که‬ ‫اصفهـان جز بخش های غیر گرمسـیر و عـادی قرار گرفت‬ ‫مشـترکانی کـه در ماه هـای گـرم سـال یعنـی خـرداد‪ ،‬تیر‪،‬‬ ‫مـرداد و شـهریور ‪ 300‬کیلـووات و ماه هـای غیر گـرم ‪200‬‬ ‫کیلووات به صورت سـرانه ماهانه مصرف داشـته باشـند جز‬ ‫مشـترکان خوش مصرف محسـوب می شـوند و مشترکانی‬ ‫کـه بیـش از مقادیـر اعالم شـده مصرف داشـته باشـند به‬ ‫عنـوان پرمصـرف می باشـند‪ .‬وی گفـت در سـال ‪ 99‬طرح‬ ‫بـرق امیـد کلیـد خـورد کـه عالوه بـر الگـوی قبلـی برای‬ ‫فصـول گرم سـال مصـرف کمتـر از ‪ 100‬کیلووات سـاعت‬ ‫و بـرای فصـول غیـر گـرم ‪ 80‬کیلـووات را بـه عنـوان‬ ‫مشـترکین کم مصـرف تعییـن می نمایـد و این مشـترکین‬ ‫مشـمول تخفیـف ‪ 100‬درصـدی هزینـه بـرق مصرفـی‬ ‫می گردنـد‪ .‬رئیس هیـات مدیره و مدیرعامل شـرکت توزیع‬ ‫بـرق اصفهـان بـه مزیـت ایـن طـرح اشـاره کـرد و گفت‪:‬‬ ‫تغیـر نگـرش مصرف کننـدگان بخـش خانگی به اسـتفاده‬ ‫صحیـح از منابـع انرژی و حفظ محیط زیسـت با اسـتفاده از‬ ‫سـازوکارهای تشـویقی و بازدارنده از جمله مزایای این طرح‬ ‫اسـت‪ .‬وی ابـراز داشـت‪ :‬نخسـتین دوره اجرایی طـرح برق‬ ‫امیـد در قبـوض ابـان ماه مشـترکان مشـاهده شـد و در دو‬ ‫حوزه شـهری و روسـتایی در ارزیابی صورت گرفته تا پایان‬ ‫سـال ‪ 17 .99‬درصد از قبوض صادرشـده در بازه زمانی ابان‬ ‫تـا پایان اسـفندماه مشـمول طرح برق امیـد و تخفیف ‪100‬‬ ‫درصـدی قرارگرفته اند‪.‬‬ ‫خطر فساد برای حجم زیادی از سیب و پرتقال مانده در انبارها‬ ‫نایب رئیس اتحادیه سراســری باغبانی کشــور با بیان‬ ‫اینکه خطر فساد برای حجم زیادی از سیب و پرتقال مانده‬ ‫در انبارها وجــود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به افزایش تولید‬ ‫محصوالتی باغی‪ ،‬بیش از ‪ 3‬ماه پیش نســبت به احتمال‬ ‫فساد میوه ها در انبارها در صورت عدم تعریف بازار مصرف‬ ‫برای ان ها‪ ،‬به مسئوالن وزارت صمت هشدار داده بودیم‪.‬‬ ‫مجتبی شــادلو در گفت وگو با ایلنا بــا بیان اینکه به‬ ‫دلیل اب وهوای مناســب در سال گذشته شاهد رشد تولید‬ ‫محصوالت باغی بودیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در اواخر اذرماه ســال‬ ‫گذشته بود که وزارت صمت دستور به توقع صادرت سیب‬ ‫و پرتقال داد‪ ،‬در ان زمان ما به وزیر صمت نامه نوشــته و‬ ‫گزارشــی درباره افزایش تولید در این دو محصول و خطر‬ ‫بسته شدن بازار مصرف خارجی هشدار دادیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پــس از ان با کمک نمایندگان مجلس‬ ‫وزارت‪ ،‬صمت را وادار به رفع ممنوعیت صادرات کردیم تا‬ ‫حداقل اجازه صادرات ســیب در قبال واردات موز را صادر‬ ‫شــود‪ ،‬چراکه به روشنی اشــکار بود که اگر بازاری برای‬ ‫مصرف نباشــد باغداران زیان می بیند و محصوالت از بین‬ ‫می رود‪.‬به گفته شــادلو؛ به رغم صدور این اجازه و تصویب‬ ‫وزارت صمــت بــا تاخیر عجیب ابــاغ ‪ 50‬روزه ان را به‬ ‫گمرکات اعالم کرد‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬ابالغ مصوبه واردات‬ ‫موز به شــرط صادرات سیب برای باغداران امیدبخش بود‪،‬‬ ‫اما طولی نکشید که در ‪ 25‬اسفندماه یکی از معاونین وزارت‬ ‫صمت در مصاحبه تلویزیونی از ممنوعیت صادرات سیب و‬ ‫پرتقال خبر داد‪.‬شــادلو با تاکید بر اینکه این تصمیم وزارت‬ ‫صمت با علم بر عدم کشش بازار داخل برای مصرف سیب‬ ‫و پرتقالی تولیدی بود‪ ،‬گفت‪ :‬دستور به ممنوعیت صادرات‬ ‫درحالی که حجم زیادی سیب و پرتقال تولید در داخل انبارها‬ ‫مانده بود نتیجه مشخصی داشت‪ ،‬کامال واضح بود در ابتدای‬ ‫امسال با انباشت میوه های روبه رو خواهیم بود که به دلیل‬ ‫نبود بازار دچار فســاد خواهند شــد‪.‬وی اتفاقات پیش امده‬ ‫توســط وزارت صمت را تخلف قانونی و حرکت در خالف‬ ‫جهت دستورات مکرر مقام معظم رهبری برای حمایت از‬ ‫تولید داخل و مانع زدایی دانست‪.‬شادلو معتقد است؛ وزارت‬ ‫صمت با تغییر یکشبه قوانین و تصمیمات غیر کارشناسی‬ ‫مقصر اصلی نابودی ثروت در اقتصاد کشاورزی است‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه سراسری باغبانی کشور مدت زمان‬ ‫باقی مانده برای جلوگیری از فساد میوه های مانده در انبارها‬ ‫را حدود ‪ 1‬ماه عنوان کرد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫پروازی به هند نداریم‬ ‫در پی توییت انتقادی سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره‬ ‫برقرار بودن پروازهای هند و امارات با وجود شرایط نابسامان‬ ‫کرونایی در این کشورها‪ ،‬رئیس سازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫اعالم کرد‪ :‬هیچ پرواز برنامه ای به هند نداریم و برخی پروازها‬ ‫تنها برای بازگرداندن ایرانیان با اخذ مجوز انجام می شود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬کیانوش جهانپور‪ -‬سخنگوی سازمان غذا و‬ ‫دارو‪ -‬امروز (‪ ۴‬اردیبهشت ماه) در توییتی نوشت‪« :‬روم به دیوار‪،‬‬ ‫روم به دیوار‪ ،‬جسارت نباشه‪ ،‬بی ادبی نباشه‪ ،‬به کسی برنخوره‪،‬‬ ‫افع بفرمایید‪ ،‬جسارتا یه نگاهی به انچه در هند می گذرد‬ ‫بیاندازید و پروازهای هند و امارات‪ .‬ته رودخانه در خدمت‬ ‫هستیم ‪ »...‬این توییت در شرایطی منتشر شد که هندوستان‬ ‫یکی از کشورهایی است که اوضاع به شدت بحرانی را در‬ ‫زمینه شیوع ویروس کرونا پشت سر می گذارد‪ .‬تورج دهقان‬ ‫زنگنه ‪-‬رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ‪ -‬در گفت وگو با‬ ‫ایسنا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایا باوجوداین وضعیت‬ ‫حاد کرونایی در کشورهایی از جمله هند پرواز به این کشور‬ ‫انجام می شود یا خیر؟ اظهار کرد‪ :‬هیچ پرواز برنامه ای به‬ ‫مقصد هندوستان نداریم و برخی پروازها به صورت موردی‬ ‫و برای بازگرداندن دانشجویان و ایرانیان از هند انجام می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درصورتی که پروازی به صورت موردی بخواهیم‬ ‫انجام دهیم‪ ،‬مجوز ان را از ستاد ملی مقابله با کرونا دریافت‬ ‫کرده و همه پروتکل های ابالغی درباره ان را به دقت اجرا‬ ‫می کنیم چراکه ما در این زمینه متولی نیستیم و تنها خود را‬ ‫مجری مصوبات و ابالغیه های بهداشتی می دانیم‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه هندوستان در ریف‬ ‫کشورهای ممنوعه برای پروازهای مسافری قرار دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مرجع تصمیم گیری درباره انجام شدن یا نشدن پرواز مسافری‬ ‫خارجی یا داخلی در شرایط کرونایی امروز‪ ،‬سازمان هواپیمایی و‬ ‫وزارت راه و شهرسازی نیست و ما تابع ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫و وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی هستیم‪ .‬درباره‬ ‫انتقادهای صورت گرفته نسبت به انجام پروازهای خارجی نیز‬ ‫باید گفت که تاکنون هر مصوبه و ابالغیه ای که به سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری ارسال شده در لحظه ان را اجرا کرده ایم‬ ‫و اگر مسئوالن مورد نقضی را سراغ دارند اعالم کنند‪ .‬دهقان‬ ‫زنگنه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در شرایط کنونی با‬ ‫توجه به تغییر وضعیت کشورها در زمینه شیوع ویروس کرونا ایا‬ ‫ممکن است تغییراتی در پروازهای خارجی اعمال شود‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هر لیست و فهرستی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫درباره کشورهای ممنوعه یا پروتکل های بهداشتی مورد نیاز‬ ‫برای انجام پرواز برنامه ای یا موردی به ما ابالغ شود همان روز‬ ‫ان را اجرا خواهیم کرد و اگر اجرای مصوبه ای در این زمینه به‬ ‫تاخیر افتاده به دلیل ابالغ دیرهنگام پس از تصویب بوده است‪.‬‬ ‫مستاجراناطالعاتسکونتی‬ ‫خود را ثبت کنند‬ ‫معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬در این مرحله از‬ ‫ثبت نام در سامانه امالک و اسکان‪ ،‬مستاجران نیز مانند مالکان‬ ‫باید اطالعات سکونتی خود را در سامانه ثبت کنند‪ .‬محمود‬ ‫تو گو با ایرنا درباره اینکه گفته شده است‬ ‫محمودزاده در گف ‬ ‫نیازی نیست مستاجران اطالعات مالکیتی و سکونتی خود را‬ ‫در سامانه امالک و اسناد ثبت کنند‪ ،‬گفت‪ :‬همه سرپرستان‬ ‫خانوار اعم از شهری و روستایی‪ ،‬مالک و مستاجر و تمامی‬ ‫مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطالعات محل‬ ‫سکونت (اقامتگاه) و امالک تحت مالکیت خود (با مالکیت های‬ ‫رسمی‪ ،‬وکالتی‪ ،‬تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو‬ ‫ماه از تاریخ ‪ ۱۹‬فروردین ‪ ۱۴۰۰‬در سامانه امالک و اسکان‬ ‫به نشانی ‪ amlak.mrud.ir‬درج کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬قانون گذار‬ ‫بعد از یک پروسه ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬ساله به این نتیجه رسیده است که‬ ‫اطالعات سکونتی مالک و مستاجر باید در این سامانه ثبت‬ ‫شود و هدف اصلی شفاف شدن وضعیت مسکن در کشور‬ ‫است‪ .‬معاون وزیر راه گفت‪ :‬در مرحله اول زمان بندی مراجعه‬ ‫به سامانه ملی امالک و اسکان بر اساس اخرین رقم کد ملی‬ ‫سرپرست خانوار است‪ ،‬اما از ‪ ۱۰‬اردیبهشت تا ‪ ۱۹‬خرداد تمامی‬ ‫کدهای ملی قابلیت ثبت نام دارد‪ .‬به گفته محمودزاده از روز‬ ‫‪ ۱۹‬فروردین تا ‪ ۹‬اردیبهشت افرادی که اخرین رقم کد ملی‬ ‫ان ها به ترتیب ‪ ۱ ،۲ ،۳ ،۴ ،۵ ،۶ ،۷ ،۸ ،۹‬و صفر است به ترتیب‬ ‫هرکدام دو روز فرصت نام نویسی دارند‪ .‬سپس همان طور که‬ ‫گفته شد از روز ‪ ۱۰‬اردیبهشت تا ‪ ۱۹‬خردادماه تمامی افراد‬ ‫می توانند اطالعات ملکی خود را ثبت کنند‪ .‬به گزارش ایرنا‬ ‫ثبت اطالعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه امالک‬ ‫و اسکان به نشانی ‪ amlak.mrud.ir‬از روز پنجشنبه ‪۱۹‬‬ ‫فروردین اغاز شده است‪.‬‬ ‫اعالم امادگی سازمان بورس‬ ‫برای حل وفصل شکایات‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامه ای به‬ ‫رئیس کل محاکم دادگستری تهران اعالم کرد‪ :‬این سازمان‬ ‫امادگی کامل دارد تا مشکالت موجود در زمینه فعالیت های‬ ‫غیرمجاز در فضای مجازی را بررسی و ان ها را با به کارگیری‬ ‫سازوکارهای داخلی خود حل وفصل کند‪ .‬به گزارش روز شنبه‬ ‫ایرنا از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران‪« ،‬محمدعلی دهقان‬ ‫دهنوی» در این نامه در خصوص شکایت سازمان بورس‬ ‫و اوراق بهادار در مجتمع قضایی امور اقتصادی در مورد‬ ‫فعالیت های غیرمجاز در فضای مجازی اعالم کرد‪ :‬براساس‬ ‫مکاتبات معاونت حقوقی ان مرجع عالی در تاریخ ‪ ۱۳‬اسفند‬ ‫‪ ۹۹‬و ‪ ۱۵‬فروردین ‪ ۱۴۰۰‬در خصوص شکایت جاری این‬ ‫سازمان در مجتمع قضایی امور اقتصادی در مورد فعالیت های‬ ‫غیرمجاز برخی افراد در فضای مجازی با توجه به پیشنهاد ان‬ ‫مقام مبنی بر این که سازمان بورس می تواند دعاوی جاری‬ ‫خود در خصوص فعالیت های غیرمجاز در فضای مجازی و‬ ‫پرونده های مطروحه را مسترد و با سازوکارهای داخلی خود‬ ‫بررسی و اقدامات موضوع نامه های یاد شده را به عمل اورد‪،‬‬ ‫ضمن استقبال از این پیشنهاد سازنده‪ ،‬درخواست می شود که‬ ‫پرونده ها به این سازمان مسترد شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫یکشنبه | ‪ 05‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4055‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫سازمان لیگ باید درباره‬ ‫حاج صفیتصمیمبگیرد‬ ‫رئیس کمیتــه انضباطی فدراســیون فوتبال گفت‬ ‫که تصمیم درباره محرومیت کاپیتان ســپاهان مقابل‬ ‫پرسپولیس بر عهده سازمان لیگ است‪ .‬احسان حاج صفی‬ ‫در دیدار تیمش برابر نساجی مازندران کارت زرد گرفت‬ ‫تا با احتساب اخطارهایش با پیراهن تراکتور‪ ،‬چهار کارته‬ ‫شود و شائبه محرومیت او از بازی با پرسپولیس به وجود‬ ‫بیاید‪.‬ابوالفضلمحمدیحسن زاده‪،‬رئیسکمیتهانضباطی‬ ‫دراین باره گفت‪ :‬طبق مقررات ‪ 112‬انضباطی کارت زرد‬ ‫بازیکنی از فصلی به فصل بعد منتقل نمی شود و سازمان‬ ‫لیگ دراین باره باید اعالم کند زمانی که یک بازیکن از‬ ‫تیمی به تیم دیگر منتقل می شود‪ ،‬ایا کارت زردهای قبلی‬ ‫بازیکن در تیم جدید اعمال می شود یا خیر‪.‬‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫واکنش محمد نژاد مهدی به کارت قرمز بحث برانگیزش مقابل نساجی‬ ‫اخراج هایم شبهه برانگیز شده است‬ ‫رکورد عجیب گلزن مراکشی‬ ‫مقابل تیم های ایرانی‬ ‫مهاجم مراکشــی تیم فوتبال النصر عربستان رکورد‬ ‫عجیبی را مقابل تیم های ایرانی ثبت کرده است‪ .‬عبدالرزاق‬ ‫حمدا… مهاجم مراکشــی النصر عربستان هشت بار‬ ‫مقابل شش تیم مختلف ایرانی به میدان رفته و هشت‬ ‫گل به ثمر رسانده است‪ .‬این مهاجم با پیراهن النصر سه‬ ‫بار دروازه ســپاهان‪ ،‬یک گل مقابل ذوب اهن و یک گل‬ ‫هم به پرسپولیس زده اســت‪ .‬او در تیم الجیش یک بار‬ ‫مقابل نفت تهران گلزنــی و با پیراهن الریان هم دروازه‬ ‫استقالل را بازکرده است‪ .‬این مهاجم این بار به فوالد گل‬ ‫زد‪.‬عبدالــرزاق حمدا‪ ...‬مقابل فوالد دومین گل خود را در‬ ‫لیگ قهرمانان اسیا در فصل ‪ ۲۰۲۱‬به ثمر رساند‪ .‬مقابل‬ ‫فوالد دومین گل خود را در لیگ قهرمانان اسیا در فصل‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬به ثمر رساند‪.‬‬ ‫قفل محکم پیام نیازمند بر‬ ‫دروازه سپاهان‬ ‫سپاهان در لیگ بیستم با هدایت محرم نویدکیا خیز‬ ‫بلندی برای کســب قهرمانی لیگ برتر برداشته و حاال‬ ‫با کســب ‪ ۴۴‬امتیاز از ‪ ۲۱‬بازی به صدر جدول رده بندی‬ ‫رسیده است و پرسپولیس با ‪ ۲۰‬بازی و کسب ‪ ۴۰‬امتیاز‬ ‫در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد‪ .‬ســپاهان در فصل‬ ‫جاری هرچقــدر امار خوبی در گلزنــی و کار هجومی‬ ‫داشته در بخش دفاعی و شرایط خوبی نداشته و صاحب‬ ‫ضعیف ترین خط دفاعی در بین سه تیم برتر جدول است‬ ‫اما به نظر می رسد محرم نویدکیا موفق شده شرایط دفاعی‬ ‫تیمش و پیام نیازمند را تا حد زیادی بهبود ببخشد‪ .‬سپاهان‬ ‫در چهار بازی اخر خود در لیگ برتر برابر تراکتور‪ ،‬سایپا‪،‬‬ ‫نفت مسجدسلیمان و نساجی موفق شده است دروازه اش‬ ‫را بســته نگه دارد و سه پیروزی و یک تساوی را کسب‬ ‫کند‪ .‬پیام نیازمند که در لیگ نوزدهم با ثبت ‪ ۱۷‬کلین شیت‬ ‫در ‪ ۲۹‬بازی و ‪ ۱۹‬گل خورده به عنوان بهترین دروازه بان‬ ‫ل بیستم فقط‬ ‫لیگ برتر لقب گرفته بود‪ ،‬در ‪ ۲۱‬هفته فص ‬ ‫‪ ۱۰‬کلین شیت داشته که چهار کلین شیت او مربوط به‬ ‫چهار بازی اخر تیمش بوده اســت‪ .‬نیازمند و سپاهان تا‬ ‫بــه اینجای کار و در ‪ ۲۱‬بازی لیگ برتر ‪ ۱۹‬گل دریافت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫معادله گروه تراکتور‬ ‫پیچیده تر از همه گروه ها‬ ‫تیم تراکتور در حالی نخســتین برد خود در این فصل‬ ‫از لیگ قهرمانان اسیا را کسب کرد که کار دشواری برای‬ ‫صعود از گروه دوم دارد‪ .‬تراکتور دور رفت مرحله گروهی را‬ ‫با تساوی سه بر سه مقابل پاختاکور و دو تساوی بدون گل‬ ‫مقابل الشارجه و نیروی هوایی به پایان رساند‪ .‬در اغاز دور‬ ‫برگشت‪ ،‬نماینده ایران موفق شد نیروی هوایی را با یک گل‬ ‫شکست داده و ضمن کسب اولین برد خود در این دوره از‬ ‫رقابت ها‪ ،‬با شش امتیاز پشت سر الشارجه هفت امتیازی در‬ ‫رتبه دوم جدول رده بندی گروه دوم جای خود را مستحکم‬ ‫کند‪ .‬الشارجه و پاختاکور به تساوی یک بریک دست یافتند تا‬ ‫نماینده ازبکستان پایین تر از تراکتور و با سه امتیاز در مکان‬ ‫سوم جدول بماند‪ .‬در چنین شرایطی تیم تراکتور کار بسیار‬ ‫دشواری برای صعود از گروه خود در پیش دارد‪ .‬با توجه به‬ ‫فاصله نزدیک امتیازات‪ ،‬صعود برای همه تیم های گروه دوم‬ ‫سخت است و تراکتور برای اینکه بتواند با حضور در صدر‪،‬‬ ‫بدون دردسر راهی مرحله حذفی شود نیاز به دو برد قطعی‬ ‫دارد‪ .‬با توجه به اینکه الشارجه به احتمال زیاد برنده بازی با‬ ‫نیروی هوایی در بازی بعدی اش خواهد بود‪ ،‬پیروزی در هر‬ ‫دو بازی برای صدرنشینی تراکتور نیاز است‪.‬‬ ‫مدافع سپاهان مدعی است که اخراج او در بازی با نساجی‬ ‫اشتباه بوده و کارشناسان داوری نیز به این امر اعتراف‬ ‫کرده اند‪ .‬محمد نژادمهدی مدافع سپاهان یکی از چهره های‬ ‫جنجالی هفته بیست و یکم لیگ برتر بود‪ .‬او در دقایق‬ ‫پایانی نیمه اول بازی با نساجی باکارت قرمز مستقیم از‬ ‫زمین مسابقه اخراج شد‪ .‬کارت قرمزی که او عقیده دارد‬ ‫به اشتباه از جیب داور خارج شده است‪ .‬نژاد مهدی در گفتگو‬ ‫با ورزش سه در ابتدای صحبت هایش گفت‪ :‬درگذشت اقای‬ ‫دست نشان را تسلیت می گویم‪ .‬بابت زحماتی که ایشان‬ ‫برای من کشیدند‪ ،‬مدیون ایشان هستیم‪ .‬به خانواده ایشان‬ ‫و جامعه فوتبال یک بار دیگر تسلیت می گویم و امیدوارم‬ ‫خانواده ایشان را تنها نگذاریم‪ .‬او در مورد بازی با نساجی‬ ‫گفت‪ :‬بازی با نساجی در قائم شهر و به خاطر چمن مصنوعی‬ ‫استادیوم ان ها همیشه سخت و دشوار است‪ .‬شرایط سخت‬ ‫میزبان باعث شد ان ها برای کسب امتیاز به مصاف ما بیایند‪.‬‬ ‫ما هم برای رسیدن به صدر جدول به دنبال سه امتیاز بازی‬ ‫بودیم که خدا را شکر برنده بازی شدیم ولی هنوز بازی های‬ ‫زیادی باقی مانده و باید ببینیم در ادامه چه نتایجی کسب‬ ‫می کنیم‪ .‬بازیکن سپاهان درباره اخراج در اخرین دقایق نیمه‬ ‫نخست بازی مقابل نساجی گفت‪ :‬متاسفانه کمک داور دچار‬ ‫اشتباه شد‪ .‬او ابتدا افساید نگرفت و اینکه ان خطا هم اخراج‬ ‫نداشت‪ .‬چند سالی است که می خواهم مقابل پرسپولیس‬ ‫بازی کنم ولی قبل از بازی با این تیم از زمین بازی اخراج‬ ‫می شوم‪ .‬نمی دانم چه داستانی پشت این قضایا وجود‬ ‫دارد‪ .‬این اتفاق شبهه برانگیز است و من هرچقدر بگویم‬ ‫که ناراحت نیستم ولی این گونه نیست و تحمل این اتفاق‬ ‫سخت است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬داور مسابقه بد سوت زد‬ ‫نژاد مهدی گفت‪ :‬دو‪ ،‬سه سالی است که این اتفاق برای من‬ ‫رخ می دهد‪ .‬امیدوارم این مشکالت زودتر حل شود چراکه‬ ‫بازیکن در این مسئله متضرر می شود‪ .‬خیلی از کارشناس ها‬ ‫گفتند که بازیکن نساجی یک متر در افساید بود و ان‬ ‫خطا اخراج هم نداشت چون یکی از مدافعان ما در مسیر‬ ‫مهاجم حریف بود‪ .‬کارشناسان داوری گفته اند که بر اساس‬ ‫قوانین موجود‪ ،‬کشیدن پیراهن اخراج ندارد‪ .‬واقعا داور در‬ ‫این مسابقه بد سوت زد‪.‬مدافع سپاهان ادامه داد‪ :‬چند سالی‬ ‫است که مقابل پرسپولیس از داوری متضرر می شویم‪ .‬من‬ ‫پارسال هم که در ذوب اهن بودم‪ ،‬قبل از بازی با پرسپولیس‬ ‫اخراج شدم و امسال نیز این اتفاق رخ نداد‪ .‬من نمی دانم چه‬ ‫جریانی وجود دارد که این اتفاق ها برای بازی با پرسپولیس‬ ‫رخ می دهد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ما بازی به بازی جلو می رویم‬ ‫نژاد مهدی درباره روند نتیجه گیری سپاهان در لیگ بیستم‬ ‫گفت‪ :‬سپاهان یکی از تیم های خوب لیگ است و همیشه‬ ‫شخصیت قهرمانی داشته است‪ .‬امسال با تیم خوبی که قبال‬ ‫داشتند‪ ،‬با اضافه کردن چند بازیکن و امدن اقایان ساکت‬ ‫و نویدکیا‪ ،‬شاکله اصلی تیم را حفظ کردند و تیم توانسته‬ ‫نتایج خوبی بگیرد‪ .‬ما بازی به بازی جلو می رویم و نباید به‬ ‫خودمان استرس قهرمانی وارد کنیم‪ .‬نباید در باد این بردها‬ ‫بخوابیم و باید تمرکزمان را بیشتر کنیم‪ .‬باید اهداف بزرگی‬ ‫داشته باشیم تا به انچه می خواهیم در اینده برسیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کادر فنی حرفه ای در اختیارداریم‬ ‫وی درباره عملکرد کادر فنی سپاهان و کسب نتایج خوب‬ ‫در این فصل گفت‪ :‬کادر فنی خیلی حرفه ای در اختیارداریم‬ ‫و فوتبال به روز دنیا را برگزار می کنیم‪ .‬همه چیز خوب است و‬ ‫طبق روال پیش می رود‪ .‬امیدوارم این روند ادامه داشته باشد‬ ‫و به حق تیم در اینده برسیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مشکالت خط دفاعی کمتر شده است‬ ‫مدافع سپاهان درباره باال بودن تعداد گل های خورده این تیم‬ ‫گفت‪ :‬شاید تعداد این گل های خورده برای یک تیم مدعی‬ ‫قهرمانی خوب نباشد ولی ما متاسفانه در نیم فصل نخست‬ ‫ازنظر دفاعی هماهنگ نبودیم و تیم به ثباتی که می خواست‪،‬‬ ‫نرسیده بود‪ .‬مشکالتی بین خطوط دفاعی و سایر پست ها‬ ‫وجود داشت که رفته رفته این مشکالت کمتر شد و تیم به‬ ‫ثبات خوبی رسیده است‪ .‬در چند بازی گذشته گلی دریافت‬ ‫نکرده ایم و تیم به صورت کلی عملکرد دفاعی خوبی در حال‬ ‫حاضر دارد و همه چیز خوب پیش می رود‪ .‬هرچقدر جلوتر‬ ‫می رویم‪ ،‬بازی ها سخت تر می شود و تیم ها انالیز خوبی از‬ ‫هم دارند و امیدوارم همه چیز خوب پیش برود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رقیب خاصی برای قهرمانی نمی بینم‬ ‫نژاد مهدی درباره اینکه رقیب اصلی سپاهان برای قهرمانی‬ ‫استقالل است یا پرسپولیس‪ ،‬گفت‪ :‬من رقیب خاصی برای‬ ‫قهرمانی نمی بینم چراکه تمام تیم ها خوب هستند‪ .‬امسال‬ ‫سطح تیم ها در لیگ نزدیک است‪ .‬نمی توان اسم تیم خاصی‬ ‫را ذکر کرد چون همه تیم ها خوب و دارای شخصیت قوی‬ ‫هستند‪ .‬درست است که تیم های پرطرفدار را از بقیه جدا‬ ‫کرد ولی امسال لیگ سختی برای کسب قهرمانی است‬ ‫و شاید تا روز اخر قهرمان لیگ مشخص نشود و تیمی‬ ‫که بیشتر تالش کند و تمرکز بیشتری داشته باشد‪ ،‬نتیجه‬ ‫بهتری کسب می کند‪ .‬او در پایان گفت‪ :‬امیدوارم تیم خوب‬ ‫و ریشه دار نساجی در ادامه بازی هایش در لیگ برتر نتایج‬ ‫موردنظرش را کسب کند و بتواند در لیگ برتر بماند چراکه‬ ‫نساجی یکی از تیم های خوب ایران است و امیدوارم ان ها‬ ‫بتوانند فصل بعد نیز در لیگ برتر حضورداشته باشند‪.‬‬ ‫مربی سپاهان از کیفیت زمین تیم نساجی به شدت انتقاد‬ ‫کرد‪ .‬علیرضا مرزبان درباره عملکرد تیم ســپاهان در بازی‬ ‫مقابل نساجی اظهار داشــت‪ :‬این بازی تحت تاثیر مسائل‬ ‫مختلفی بود‪ .‬ما در شــهر دیگری بازی داشتیم و بعد از سفر‬ ‫به انجا در هتل بابلسر ساکن شدیم‪ .‬چمن مصنوعی نساجی‬ ‫خیلی بد بود‪ .‬امیدوارم بتوانند این زمین را ترمیم کنند‪ ،‬چون‬ ‫لیاقت مردم قائم شــهر بیشــتر از این حرف هاست‪ .‬وی با‬ ‫اشــاره به اینکه مشکل چمن مصنوعی برای خود بازیکنان‬ ‫نساجی هم مسئله ساز است عنوان کرد‪ :‬همه فوتبالیست ها‬ ‫روی این زمین مشــکل دارند اما در شرایط برابر برای ان ها‬ ‫اسان تر است‪ ،‬چون دائم در ان زمین بازی و تمرین می کنند‪.‬‬ ‫واکنش کمیته انضباطی‬ ‫به محرومیت حاج صفی‬ ‫رئیس کمیته انضباطی گفــت محرومیت بازیکن تیم‬ ‫ســپاهان برابر پرسپولیس باید توسط سازمان لیگ فوتبال‬ ‫اعالم شود‪ .‬تیم فوتبال سپاهان پنج شنبه گذشته موفق شد‬ ‫با تک گل احســان حاج صفی از سد نساجی عبور کرده و‬ ‫بــه صدر جدول رده بندی صعود کند؛ اما دریافت کارت زرد‬ ‫توسط زننده تک گل بازی‪ ،‬شائبه هایی را درباره محرومیت او‬ ‫به وجود اورد‪ .‬داستان ازاین قرار است که حاج صفی در زمان‬ ‫حضورش در تراکتور ســه بار از داوران کارت زرد دریافت‬ ‫کرده بود و این بازیکن پس از جدایی از جمع تبریزی ها‪ ،‬در‬ ‫نقل و انتقاالت زمستانی راهی سپاهان شد و در دیدار مقابل‬ ‫نساجی یک کارت زرد گرفت‪ .‬با احتساب کارت زردهای این‬ ‫بازیکن در زمان حضور در تراکتور‪ ،‬او چهار بار در این فصل‬ ‫از داوران اخطار گرفته و ابهاماتی‬ ‫درباره محرومیت او از بازی بعدی‬ ‫ســپاهان در برابر پرسپولیس به‬ ‫وجود امد‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫محمدی حسن زاده‪ ،‬رئیس کمیته‬ ‫انضباطی پیرامون این موضوع به‬ ‫سایت رســمی فدراسیون فوتبال‬ ‫گفت‪ :‬طبق مقررات ‪ 112‬انضباطی‬ ‫کارت زرد بازیکنی از فصل به فصل‬ ‫بعد منتقل نمی شود و سازمان لیگ‬ ‫دراین باره باید اعالم کند زمانی که‬ ‫یک بازیکن از تیمی به تیم دیگر منتقل می شود‪ ،‬ایا کارت‬ ‫زردهای قبلی بازیکن در تیم جدید اعمال می شود یا خیر‪.‬‬ ‫البته مطابق با قوانین لیگ برتر‪ ،‬درصورتی که یک بازیکن‬ ‫از تیمی به تیم دیگر منتقل شود‪ ،‬کارت های زرد او محاسبه‬ ‫نمی شود ولی چنانچه بازیکن جدید دارای محرومیتی باشد‪،‬‬ ‫این محرومیت به تیم جدیدش منتقل می شود‪.‬‬ ‫ط ونشان مدافع ذوب اهن‬ ‫خ ‬ ‫برای استقاللی ها‬ ‫سپاهان از بازیکن خودی گلی دریافت نکرد‬ ‫شــاگردان نویدکیــا در حالــی بــا ســه امتیــاز‬ ‫قائم شــهر را تــرک کردنــد کــه بازیکــن ســابق ایــن‬ ‫تیــم دو بــار در اســتانه گلزنــی قــرار داشــت‪ .‬ســپاهان‬ ‫در بیســت و یکمیــن بــازی فصــل کــه مقابــل نســاجی‬ ‫مازنــدران برگــزار کــرد‪ ،‬یکی از ســخت ترین مســابقات‬ ‫خــود را پشــت ســر گذاشــت ولــی بااین وجــود توانســت‬ ‫بــا تــک گل احســان حاج صفــی بــه برتــری یابــد و‬ ‫بــا ســه امتیــاز بــه اصفهــان برگــردد کــه البتــه یــک‬ ‫بازیکــن ســابق طالیــی پوشــان می توانســت بــرد‬ ‫ان هــا را بــه مســاوی تبدیــل کنــد‪ .‬نســاجی باوجــود‬ ‫دریافــت یــک گل در ایــن دیــدار‪ ،‬حمــات بیشــتر و‬ ‫خطرناک تــری نســبت بــه شــاگردان محــرم نویدکیــا‬ ‫داشــت و دو بــار توســط محمــود قائدرحمتی که ســابقه‬ ‫بــازی در ســپاهان را دارد نیــز در اســتانه گلزنــی بــود‬ ‫کــه ایــن اتفــاق نیفتــاد‪ .‬قائدرحمتــی کــه در چهــار‬ ‫بــازی ابتدایــی نیم فصــل دوم دو گل برابــر تراکتــور‬ ‫و ســایپا بــه ثمــر رســانده بــود‪ ،‬در دیــدار هفتــه بیســتم‬ ‫مقابــل پرســپولیس بــه خاطــر اســیب دیدگی حضــور‬ ‫نداشــت ولــی در بــا تیــم ســابق خــود بــه ترکیــب‬ ‫بازگشــت و نمایــش خوبــی ارائــه کــرد کــه تــاش او و‬ ‫در هفته هفتم دور پایانی لیگ برتر فوتسال باشگاه های‬ ‫کشور گیتی پسند میزبان خود کراپ الوند را شکست داد‪ .‬تیم‬ ‫فوتسال گیتی پسند در هفته هفتم دور پایانی لیگ برتر فوتسال‬ ‫باشگاه های کشور در قزوین میهمان کراپ الوند بود و در پایان‬ ‫با ارائه یک بازی زیبا با نتیجه چهار بر ســه مقابل حریف به‬ ‫پیروزی رسید‪ .‬علی اصغر حسن زاده دو‪ ،‬فرهاد توکلی و علیرضا‬ ‫وفایی برای گیتی پســند گل زدند تا با سه امتیاز به اصفهان‬ ‫برگردند‪ .‬شاگردان وحید شمسایی با این پیروزی ‪ ۱۴‬امتیازی‬ ‫شدند و تیم گیتی پسند رده سوم لیگ برتر فوتسال باقی ماند‪.‬‬ ‫کیفیت فوتبالی بهتری نشان دهیم‪ ،‬اما تحت تاثیر حواشی‬ ‫قرار گرفتیم و بازی گره خورد‪ .‬اصرار ما این بود حریف را از‬ ‫خطــوط دفاعی خود‪ ،‬مخصوصا منطقه خطر دورنگه داریم‪.‬‬ ‫خیلی از بازیکنان ما با مصدومیت های شدید در رختکن ظاهر‬ ‫شدند که برای تیم ما اهمیت باالیی داشت‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه سپاهان برای حفظ عنوان مدعی قهرمانی نیاز به این‬ ‫برد داشت گفت‪ :‬با توجه به این که نساجی برای فرار از سقوط‬ ‫نیاز به این برد داشــت تا سه امتیاز بازی را بگیرد‪ ،‬به خاطر‬ ‫همین بازی فوق العاده حساس و درگیرانه ای شکل گرفت؛ اما‬ ‫چیزی که مهم است اینکه بازیکنان از حواشی زمین به دور‬ ‫بودند و رفتار حرفه ای باهم داشتند‪.‬‬ ‫مدافع ذوب اهن برای اســتقاللی ها خط ونشان کشید‪.‬‬ ‫محمدکاظمی در مورد شــرایط ذوب اهن گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫وضعیت کرونا شرایط در لیگ ما سخت شده البته نه تنها در‬ ‫ایران بلکه در سطح جهان به همین‬ ‫شــکل اســت و کار برای بازیکنان‬ ‫سخت شده ازلحاظ رفتن به مسافرت‬ ‫و مهم تر از این نبود تماشاگران که‬ ‫حامیان اصلی فوتبالیست ها در کشور‬ ‫هســتند و هیجان را با خودشان به‬ ‫ورزشــگاه ها می اورند تحت فشــار‬ ‫هســتیم‪ .‬او در مــورد کار زیر نظر‬ ‫مجتبی حســینی ادامه داد‪ :‬با امدن‬ ‫اقای حسینی شــرایط بهتر شده و‬ ‫بچه ها هماهنگ تر شدند و همگی‬ ‫مصمم هستیم‪ .‬اقای حسینی مربی‬ ‫بادانش و باتجربه ای اســت و با امدن ایشــان واقعا تیم ما‬ ‫شــکل گرفته و با تــاش بچه ها ذوب اهــن را به جایگاه‬ ‫واقعی اش برســانیم‪ .‬کار کردن با مجتبی حســینی ارزوی‬ ‫هر بازیکنی است چون مربی بادانشی است و اینکه منتظر‬ ‫فرصت هستم تا نظر ایشان را به خودم جلب کنم‪ .‬کاظمی در‬ ‫دیگــر بازیکنــان نســاجی تبدیــل بــه گل نشــد‪ .‬هافبک‬ ‫بلندقامــت نســاجی در لحظــات ابتدایــی نیمــه دوم بــا‬ ‫شــوت محکــم پشــت محوطــه قصــد گلزنــی داشــت‬ ‫کــه پیــام نیازمنــد بــه زیبایــی تــوپ را برگشــت داد و‬ ‫در دقیقــه ‪ ۶۹‬هــم درحالی کــه نیازمنــد دروازه را تــرک‬ ‫کــرده بــود‪ ،‬ســعی کــرد بــا ضربــه چیــپ از پشــت‬ ‫محوطــه جریمــه گل تســاوی تیمــش را بــه ثمــر‬ ‫رســاند کــه تــوپ بــا اختــاف کمــی از روی تیــرک‬ ‫افقــی دروازه ســپاهان عبــور کــرد تــا طالیی پوشــان‬ ‫یــک کلین شــیت دیگــر ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫ســهراب مرادی باوجود کسب مدال نقره اسیا همچون‬ ‫کیانوش رستمی امتیازات الزم را برای کسب سهمیه المپیک‬ ‫به دســت نیاورد‪ .‬بعدازاینکه کیانوش رســتمی در دسته ‪89‬‬ ‫کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی اسیا باوجود کسب مدال طال‪،‬‬ ‫نتوانســت رکوردهای مدنظر برای کسب سهمیه المپیک را‬ ‫به ثبت برســاند‪ ،‬تمام نگاه ها به سهراب مرادی در دسته ‪96‬‬ ‫کیلوگرم بود‪ .‬سهراب که رقبای سرسختی از کشورهای کره‬ ‫جنوبی و چین را در کنار خودش می دید‪ ،‬تمرکز خود را برای‬ ‫ثبت رکوردهای مدنظرش برای کسب سهمیه گذاشته بود‬ ‫اما او نیز همانند کیانوش رستمی موفق عمل نکرد‪ .‬قهرمان‬ ‫المپیک ریو و جهان که مــدت زیادی به دلیل مصدومیت‬ ‫از ناحیه کمر و کتف از دنیــای قهرمانی دور بود‪ ،‬درحرکت‬ ‫یک ضــرب در ابتدا وزنه ‪ 170‬کیلوگرمی را باالی ســر برد‪.‬‬ ‫سهراب درحرکت دوم یک ضرب در مهار وزنه ‪ 174‬کیلویی‬ ‫ناکام بود‪ ،‬اما درحرکت ســوم توانست این وزنه را باالی سر‬ ‫ببرد‪ .‬تیان تائو از چین با ‪ 175‬کیلوگرم باالتر از ســهراب به‬ ‫مدال طال رســید و از سوی دیگر وزنه بردار کره ای که زودتر‬ ‫از ســهراب وزنه ‪ 174‬کیلویی را مهار کرده بود‪ ،‬به مدال نقره‬ ‫رسید و وزنه بردار ایرانی در یک ضرب برنزی شد‪ .‬رکورد ‪174‬‬ ‫کیلوگرم با ایده ال سهراب مرادی در یک ضرب فاصله زیادی‬ ‫داشت اما بازهم او امیدوار به درخشش درحرکت دوضرب بود‪.‬‬ ‫ســهراب در دوضرب کار خود را بــا ‪ 210‬کیلوگرم اغاز کرد‪.‬‬ ‫وزنه بردار ایرانی توانســت حرکت نخست خود را با موفقیت‬ ‫پشت سر بگذارد و انتخاب دوم او ‪ 220‬کیلوگرم بود‪ .‬سهراب‬ ‫نه تنها درحرکت دوم‪ ،‬بلکه درحرکت ســوم نیز در مهار این‬ ‫وزنــه ‪ 220‬کیلوگرمی ناکام بود تا با همان ‪ 210‬کیلو به کار‬ ‫خود در دوضرب پایان دهد‪ .‬با این رکوردها ســهراب مرادی‬ ‫در دوضرب صاحب مدال نقره شد و با مجموع ‪ 384‬کیلوگرم‬ ‫درمجموع نیز به مدال نقره دســت پیدا کرد‪ .‬سهراب مرادی‬ ‫نیز همچون کیانوش رستمی باوجود قرار گرفتن روی سکوی‬ ‫اســیایی نتوانست به رکوردهای مدنظر برای کسب سهمیه‬ ‫المپیک دست پیدا کند‪ .‬هم اکنون وزنه بردارقرقیز ‪ ۳۲۱۸‬و چین‬ ‫تایپه ‪ ۳۰۶۶‬امتیاز المپیکی دارند و باالتر از سهراب مرادی با‬ ‫‪ 3089‬امتیاز هستند‪ .‬کیانوش رستمی نیز ‪ 3014‬امتیاز دارد‪ .‬در‬ ‫شرایطی که از اسیا فقط یک نفر می تواند سهمیه دسته ‪96‬‬ ‫کیلوگرم را کســب کند‪ ،‬فعال این سهمیه در دست ایرانی ها‬ ‫نخواهد بود و سهراب هم مثل کیانوش یک فرصت دارد تا با‬ ‫حضور در گزینشی کلمبیا امتیازات الزم را کسب کند‪.‬‬ ‫پیروزی دشوار تیم فوتسال‬ ‫گیتی پسند در قزوین‬ ‫سپاهانبرایهرامتیازمی جنگد‬ ‫مربی تیم فوتبال سپاهان تصریح کرد‪ :‬کمک داور بازی یک‬ ‫اشتباه صددرصدی داشت؛ بازیکن نساجی کامال در افساید‬ ‫بود‪ .‬ما به ناحــق یک کارت قرمز در ایــن بازی گرفتیم و‬ ‫بازیکن خوبمان نژادمهدی را از دســت دادیم و متاسفانه در‬ ‫بازی بعدی هم این بازیکــن را نداریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بازی‬ ‫بعدی ما با تیم خوشــه طالیی است‪ .‬در جام حذفی احتیاج‬ ‫به یک برد خیلی خوب داریم تا بتوانیم یک پله باالتر بیاییم‪.‬‬ ‫پس ازاین بازی در لیگ برتر با تیم پرسپولیس بازی مهم و‬ ‫حساسی خواهیم داشت‪ .‬مرزبان ادامه داد‪ :‬باهمه این حواشی‪،‬‬ ‫به تیم خودمان تبریک می گویم‪ ،‬مبارزه بزرگی کردند‪ .‬تیم‬ ‫مــا برای هر امتیاز می جنگد‪ .‬ما می توانســتیم در نیمه دوم‬ ‫‪ 7‬‬ ‫سهراب مرادی دور از دوران‬ ‫اوج و سهمیه المپیک‬ ‫جشنواره گل ذوب اهن در‬ ‫دیدار تدارکاتی‬ ‫تیم فوتبال ذوب اهن در دیداری تدارکاتی به پیروزی‬ ‫پر گل دســت پیدا کرد‪ .‬شــاگردان مجتبی حسینی با‬ ‫توجه به تعطیلی مســابقات در تقویم ذوب اهن‪ ،‬در ادامه‬ ‫برنامه های اماده ســازی کادرفنی یک دیدار دوستانه را‬ ‫مقابل تیم برق شــیراز برگزار کردند که با برتری هفت‬ ‫بر صفر ذوب اهن به پایان رســید‪ .‬مجتبی حق دوست‪،‬‬ ‫حسین شــنانی‪ ،‬میالد جهانی‪ ،‬رضا محمود ابادی‪ ،‬علی‬ ‫خــدادادی و ایوان مارکوویــچ (دو) گلزنان ذوب اهن در‬ ‫این دیدار بودند‪ .‬مجتبی فریدونی مدیرعامل‪ ،‬فرشاد دادفر‬ ‫عضو هیئت مدیره‪ ،‬بهروز یبلویی معاون مالی پشتیبانی و‬ ‫عباس سیمکانی مسئول استعدادیابی باشگاه ذوب اهن به‬ ‫همراه علی شجاعی سرپرست این تیم و همچنین هادی‬ ‫شیروانی مدیرعامل باشگاه برق شیراز‪ ،‬در حاشیه این بازی‬ ‫با هواداران ذوب اهن عکس یادگاری گرفتند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫مورد دیدار با استقالل در لیگ و جام حذفی گفت‪ :‬می توانیم‬ ‫از شــرایطی که استقالل دارد اســتفاده کنیم زیرا این تیم‬ ‫بازی های اسیایی را پشت سر می گذارد و فشار سنگینی را‬ ‫متحمل می شود و ما می توانیم از این فرصت استفاده کنیم‬ ‫و هر دو بازی را ببریم‪ .‬نخستین بازی ما هم با استقالل در‬ ‫لیگ است ما برای سه امتیاز به زمین می رویم و تمام بازی ها‬ ‫بــرای ما حکم فینال را دارد و بعد هم در جام حذفی با این‬ ‫تیم دیدار می کنیم‪.‬‬ ‫دعوت چهار اصفهانی به اردوی‬ ‫تیم ملی بسکتبال جوانان‬ ‫نفرات دعوت شــده به اردوی تیم ملی بسکتبال جوانان‬ ‫مشخص شدند‪ .‬اردوی اماده سازی تیم ملی بسکتبال جوانان‬ ‫کشــورمان جهت حضور در رقابت های جهانی زیر ‪ ۱۹‬سال‬ ‫پسران‪ ،‬زیر نظر رضا نوری از تاریخ ‪ ۳‬الی ‪ ۱۰‬اردیبهشت ماه‬ ‫به میزبانی بابل برگزار خواهد شــد‪ .‬پنج بازیکن به تی م ملی‬ ‫منتخب جوانان کشور اضافه و درمجموع ‪ ۲۰‬بازیکن به این‬ ‫مرحله اردو دعوت شدند‪ .‬بر همین اساس امیرمحمد پرویزی‪،‬‬ ‫عمران طالب زاده‪ ،‬معین خرسندی و شادفر کرمی از اصفهان‬ ‫به این مرحله از اردوی اماده ســازی تیم ملی جوانان راه پیدا‬ ‫کردند‪ .‬مسابقات جهانی بسکتبال جوانان زیر ‪ ۱۹‬سال در سال‬ ‫اینده به میزبانی لتونی و با حضور ‪ ۱۶‬تیم برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫اسامی کامل نفرات دعوت شــده به نخستین مرحله از اردو‬ ‫به این شرح اســت‪ :‬محمدهادی لکزایی فرد‪ ،‬محمدمهدی‬ ‫لکزایی فرد‪ ،‬نصرت یازرلو‪ ،‬امیرحسین یازرلو‪ ،‬پیتر گیرگوریان‪،‬‬ ‫علی شهریاری‪ ،‬رضا حمیدی نیا‪ ،‬پارسا فالح‪ ،‬سورنا علیزاده‪،‬‬ ‫محمدمهدی رحیمی‪ ،‬رضا نظری کیا‪ ،‬بهنام علی جمعه زاده‪،‬‬ ‫محمدجواد ملکی‪ ،‬علیرضا نقدی پور‪ ،‬محمدامین دهقان زاده‪،‬‬ ‫علیرضا جعفری‪ ،‬شادفر کرمی‪ ،‬عمران طالب زاده‪ ،‬امیر پرویزی‬ ‫و معین خرسندی‪.‬‬ ‫اعالم زمان قرعه کشی‬ ‫مسابقاتهندبالباشگاه های‬ ‫اسیا‬ ‫مراسم قرعه کشی مســابقات هندبال جام باشگاه های‬ ‫اســیا قرار است شنبه اینده ‪ ۱۱‬اردیبهشت در جده عربستان‬ ‫انجام شود‪ .‬بیست و سومین دوره از رقابت های هندبال جام‬ ‫باشگاه های اسیا قرار است از ‪ ۲۲‬تا ‪ ۳۱‬خرداد به میزبانی جده‬ ‫عربستان برگزار شود‪ .‬بر اساس اعالم کنفدراسیون هندبال اسیا‬ ‫مراسم قرعه کشی این مسابقات ‪ ۱۱‬اردیبهشت خواهد بود که‬ ‫در عربستان انجام می شود تا تیم های شرکت کننده حریفان‬ ‫خود را بشناسند‪ .‬هندبال ایران در این مسابقات دو نماینده دارد‬ ‫که برای نخستین بار در این مسابقات شرکت می کنند‪ .‬مس‬ ‫کرمان و شاملی کازرون قهرمان و نایب قهرمان فصل ‪-۹۸‬‬ ‫‪ ۹۹‬نمایندگان ایران در این مسابقات هستند‪ .‬در این دوره از‬ ‫رقابت ها ‪ ۱۳‬تیم حضور خواهند داشت‪ .‬از هرکدام از کشورهای‬ ‫ایران‪ ،‬کویت‪ ،‬قطر و عربستان دو تیم و از کشورهای ازبکستان‪،‬‬ ‫یمن‪ ،‬عمان‪ ،‬امارات و بحرین یک تیم شرکت خواهند کرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه | ‪ 05‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4055‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫یکشنبه ‪ 05‬اردیبهشت ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪25Apr2021 | 4055‬‬ ‫دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان‬ ‫خدایا دوست گردان بمن در این روز نیکی را و نـاپسند بدار در این روز فسق ونافرمانی را وحرام کن بر من در ان‬ ‫خشم وسوزندگی را به یاریت ای دادرس داد خواهان‪.‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫شـاید بزرگ تریـن درد سی وسـه پل این باشـد‪ :‬چنان به‬ ‫ما نزدیک اسـت کـه ان را نمی بینیم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬نوزدهـم فروردین مـاه‪ ،‬حمیدرضـا‬ ‫بانـی‪ ،‬یکی از عکاسـان اصفهان‪ ،‬عکسـی را که از تخریب‬ ‫غیرمجـاز ورودی یک راهرو در دل سی وسـه پل ثبت کرده‬ ‫بـود‪ ،‬در فضـای مجـازی بـه اشـتراک گذاشـت و پـای ان‬ ‫نوشت‪:‬‬ ‫امـروز بعـد از مدتـی مسـیرم به زیـر سی وسـه پل افتاد‪.‬‬ ‫خدایـا‪ ،‬چشـمتان روز بـد نبینـد‪ .‬انـگار وارد دنیـای دیگری‬ ‫شـده ای‪ .‬بـرای ورود بـه هـر دهانـه پـل بایـد یک یـا اهلل‬ ‫بلنـد بگویـی تـا سـاکنین از ورودت مطلـع شـوند‪ .‬یـک‬ ‫چـراغ در کـف پـل نمانـده‪ ،‬یـک متـر سـیم بـرق باقـی‬ ‫نگذاشـته اند‪ ،‬همـه و همه دود شـده رفته هـوا‪ ،‬درودیوار پر‬ ‫از دیوارنوشـته‪...‬اما داسـتان این عکـس؛ در بعضی دهانه ها‬ ‫مسـیر عبـوری بازشـده‪ .‬بـه کجـا؟ نمی دانـم و صـدای‬ ‫ادم هایـی درون ان بـه گوش می رسـد‪ .‬ظاهرًا مشـغول اند‪.‬‬ ‫مزاحمشـان نمی شـوم‪ .‬وظیفـه مـن نبـوده و نیسـت‪ .‬فقط‬ ‫اطالع رسـانی می کنـم کـه تا سی وسـه دهانه پابرجاسـت‪،‬‬ ‫فکـری کنیـد‪ .‬یـک روز بعـد‪ ،‬چهاربـاغ را گـز کـردم تـا‬ ‫سی وسـه پل و ان دهانـه تخریب شـده را ببینـم‪ .‬سـر ظهر‬ ‫بـود‪ .‬دسته دسـته جـوان‪ ،‬بـا زیرانـداز و قلیـان بـه سـمت‬ ‫پـل روانـه می شـدند و زیـر دهانه هـا به جـای اب‪ ،‬از ادم‬ ‫پـر می شـد؛ انگارنه انـگار کرونایی هـم هسـت‪ .‬میانه های‬ ‫پـل‪ ،‬ان دهانـه را دیـدم‪ .‬درسـت همان طور کـه در عکس‬ ‫ثبت شـده بـود‪ .‬محل‪ ،‬ان قـدر ناامن بود که ترسـیدم جلوتر‬ ‫بـروم‪ .‬از یکـی از جوان هـای دوروبـر خواهـش کـردم این‬ ‫کار را انجـام بدهـد و بـه مـن بگوید کـه ته ایـن راه پله به‬ ‫کجا می رسـد‪ .‬رفـت و گفـت‪ :‬این اخر هیچ چیزی نیسـت‪.‬‬ ‫فقـط یـک اتاقک با یـک زیرانداز و پتو! البد او هم ترسـید‬ ‫مسـتاجر اتاقک سـر برسـد کـه موهـا و شـلوارش را تکاند‬ ‫و قبـل از انکه سـوال های بیشـتری بپرسـم از روی سـکو‬ ‫پریـد پاییـن و دور شـد‪ .‬چنددقیقـه ای ایسـتادم و باکمـی‬ ‫فاصلـه‪ ،‬بـه ایـن دهان باز سـیاه نـگاه کـردم؛ حتی همین‬ ‫سـاعت روز‪ ،‬بسـتر مناسـبی برای انجـام انـواع جرم ها بود‪،‬‬ ‫چـه رسـد بـه وقتی کـه هـوا تاریک تـر می شـد‪ .‬مرتضـی‬ ‫فرشـته نژاد‪ ،‬پیشکسـوت مرمت سـال ‪ ۱۳۷۹‬سی وسـه پل‬ ‫را مرمـت کـرده بـود و بر همه مصائب ان اشـراف داشـت‪.‬‬ ‫می گفـت کـه به واسـطه پیـاده روی روزانـه‪ ،‬هـرروز از این‬ ‫مسـیر عبـور می کنـد و بـه نظرش رسـیده که پـل‪ ،‬به کل‬ ‫رهاشـده اسـت‪ .‬مهم تریـن نگرانـی اش را ابتـدا و این گونه‬ ‫برایـم شـرح داد‪ :‬زمانـی کـه مـا پـل را مرمـت می کردیم‪،‬‬ ‫یک اب شرشـره درسـت کردیم کـه اب به صـورت پله ای‬ ‫از روی ان رد شـود و به بسـتر رودخانه بریزد اما چند وقت‬ ‫اسـت کـه سـنگ های ان از دو سـوی چـپ و راسـت پـل‬ ‫از بیـن رفتـه و می بینـم جوان هایـی که احسـاس پهلوانی‬ ‫می کننـد‪ ،‬ان هـا را برمی دارنـد‪ ،‬می کوبنـد تـوی سـر هم و‬ ‫می شـکنند‪ ،‬شـهرداری هم با بیل مکانیکی خرده سـنگ ها‬ ‫را برمـی دارد و می بـرد ان طرف تر‪ .‬کسـی نیسـت که بیاید‬ ‫ایـن سـنگ ها را دوبـاره سـر جـای خودشـان بگـذارد و‬ ‫ان هایـی کـه مالتشـان از بین رفتـه مرمت کند تـا از بدنه‬ ‫پـل جـدا نشـوند‪ .‬عاقبت ایـن بی توجهـی همـان بالیی را‬ ‫سـر سی وسـه پل مـی اورد کـه چنـد سـال پیـش سـر پل‬ ‫مارنـان امـد‪ .‬ماجرای پـل مارنان را پرسـیدم و تعریف کرد‪:‬‬ ‫مارنـان دچار اب شسـتگی شـد‪ .‬اب چرخش پیدا کـرد و از‬ ‫دو طـرف رفـت زیـر پـی‪ ،‬هـر چه گفتیـم خطرناک اسـت‬ ‫کسـی گـوش نکرد‪ ،‬دسـت اخر هـم پنج دهانـه اش ریخت‬ ‫و خودمـان رفتیـم ان را مرمـت کردیـم‪ .‬نمی خواهـم ایـن‬ ‫بال سـر سی وسـه پل هـم بیاید‪ .‬ایـن پل شـاهکار معماری‬ ‫پل سـازی در دنیاسـت‪ .‬االن سـنگ ها فقـط از کناره هـا‬ ‫جداشـده و قابل مرمت اسـت‪ ،‬نباید اجازه بدهند تمام این‬ ‫سـنگ ها از بین برود تا بعد دسـت به کار شـوند‪ .‬پرسـیدم به‬ ‫اداره کل میـراث این مشـکل را گـزارش کرده اید؟ و جواب‬ ‫داد‪ :‬بلـه اول به خودشـان گفتـم‪ .‬گفتند کارشـناس هایمان‬ ‫امده انـد سی وسـه پل را گشـته اند و چیـزی پیـدا نکرده اند‪.‬‬ ‫گفتم پس همه چیز هسـتند‪ ،‬جز کارشـناس‪ .‬عضو پیشـین‬ ‫شـورای فنـی اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان اصفهان‪،‬‬ ‫یاداور شـد کـه بنا هم مثل انسـان نیاز به رسـیدگی مداوم‬ ‫و نظافـت دارد‪ ،‬منتهـا چـون دسـت وپا و دهـان نـدارد‪ ،‬مـا‬ ‫بایـد نیازهایـش را برطـرف کنیـم‪ :‬در علـم مرمـت اصلی‬ ‫هسـت کـه می گویـد هر بنـای تاریخـی به صـورت مرتب‬ ‫و مـداوم نیـاز بـه مرمـت دارد‪ .‬همان طـور کـه اگر انسـان‬ ‫هفته به هفتـه حمـام نـرود شـپش و بیمـاری می گیـرد‪ ،‬بنا‬ ‫هـم اگـر مرمـت نشـود عمـرش کوتـاه می شـود‪ .‬فرشـته‬ ‫نـژاد‪ ،‬بـه یـک نمونـه از مـواردی اشـاره کرد کـه غفلت از‬ ‫ان‪ ،‬خسـرانی جبران ناپذیـر داشـت‪ :‬نمی دانـم خاطرتـان‬ ‫هسـت یـا نه سـال گذشـته یـک کـودک روی همین پل‬ ‫براثـر برق گرفتگی افتـاد توی اب و مرد‪ .‬حاال سی وسـه پل‬ ‫مقصر اسـت یـا بـرق؟ هیچ کدام‪ .‬کسـانی مقصرنـد که به‬ ‫مشـکالت پل توجه نمی کننـد؛ نهادهایی کـه می توانند به‬ ‫میـراث فرهنگی با ان اعتبـارات محدودش کمک کنند‪ ،‬اما‬ ‫بـا گفتـن این جمله کـه فالن اثر میراثی اسـت‪ ،‬خودشـان‬ ‫را کنـار می کشـند‪ .‬سـال ‪ ۱۳۷۹‬نورپـردازی زیر پـل انجام‬ ‫شـد‪ .‬بـرای این کار مشـابه گل میخ هـای پـل‪ ،‬پایه هایی را‬ ‫ایجـاد کردیـم و داخـل ان پروژکتورهایی گذاشـتیم که به‬ ‫همت اقای فروتن شـهردار شـریف منطقه یک اصفهان از‬ ‫امـارات و قطر خریداری شـده بـود‪ .‬ان زمان ایـران کارخانه‬ ‫المـپ ال‪ .‬ای‪ .‬دی نداشـت‪ .‬روی ایـن پروژکتورهـا را هـم‬ ‫دریچه ای با شیشـه بسـیار محکم قراردادیم و بعد از مدتی‬ ‫عـده ای راه دزدیدنشـان را یاد گرفتند‪ .‬شـهردار اصفهان ان‬ ‫زمـان اقـای ملـک مدنی بـود‪ .‬او چـه کرد؟ گفـت هرکدام‬ ‫را کـه دزدیدنـد باید سـریع جایگزین شـود و همیـن کار را‬ ‫کردنـد‪ .‬ایـن کار بـه دزدهـا پیام مـی داد که مـا مواظب پل‬ ‫هسـتیم اما حـاال چه؟ اب نیسـت و تمام سـیمان هایی که‬ ‫مـا بـرای اسـتتار کابل هـای بـرق کف پـل کشـیده بودیم‬ ‫شکسـته و هیچ کس هم بـه دادش نرسـیده‪ ،‬در خبرها هم‬ ‫نوشـته اند کـه سی وسـه پل جـان یـک کـودک را گرفتـه‬ ‫اسـت‪ .‬شـنیدم بچـه دچـار برق گرفتگی شـده و بعـد‪ ،‬پرت‬ ‫شـده تـوی اب‪ .‬تمـام شـد و رفـت‪ .‬ایـن مرمتگر باسـابقه‬ ‫اصفهـان تصریـح کـرد‪ :‬اگـر دقت کـرده باشـید‪ ،‬البه الی‬ ‫سـنگ و اجرهـای سی وسـه پل گیـاه سـبز شـده اسـت‪.‬‬ ‫فکـر نمی کنم کار سـختی باشـد کـه به صورت مـداوم این‬ ‫گیاه هـا را بیـرون بکشـند‪ .‬به هرحـال اب بـا خـودش دانـه‬ ‫گیـاه را مـی اورد و ایـن دانه هـا الی منفذها گیـر می افتند‬ ‫و سـبز می شـوند امـا مـا تازنـده هسـتیم و سی وسـه پل را‬ ‫سـرمایه ملـی می دانیـم‪ ،‬نبایـد اجـازه بدهیـم این گیـاه در‬ ‫جای نامناسـب رشـد کنـد‪ ،‬چون ریشـه ان به مـرور باعث‬ ‫تجزیـه و خـرد شـدن سـنگ های سی وسـه پل می شـود‪.‬‬ ‫او توضیـح داد‪ :‬بایـد تـوی رودخانـه اب باشـد کـه سـطح‬ ‫اب هـای تحت االرضی اصفهـان پایین نرود و فرونشسـت‬ ‫اثـار تاریخـی ارزشـمند ان را تهدیـد نکند‪ .‬حاال کـه اب را‬ ‫از پـل دریـغ کرده انـد‪ ،‬الاقـل اجـازه ندهنـد مـردم ازادانـه‬ ‫بـه دهانه هـای زیرین پـل وارد شـوند و کارهایـی را بکنند‬ ‫که اثارش مشـهود اسـت‪ .‬فرشـته نـژاد گفـت‪ :‬اتش باعث‬ ‫می شـود سـنگ های پـل کـه جنـس ان از اهـک اسـت‪،‬‬ ‫از بیـن بـرود‪ .‬چـرا برخـی این قـدر احسـاس امنیـت دارند‬ ‫کـه تُلـه به تلـه زیر پـل اتش روشـن می کننـد؟ نهادهای‬ ‫مرتبـط باید ایـن امنیـت را از این بزهـکاران بگیرند‪ ،‬چون‬ ‫کارشـان غیرقانونـی اسـت و باعث تخریـب تدریجی یک‬ ‫سـرمایه ملی می شـود‪ .‬سـال ‪ ۱۳۷۹‬ما تمام دیوارنوشـته ها‬ ‫را پـاک کردیـم امـا حاال چند سـال اسـت که دوبـاره تمام‬ ‫اجرها و سـنگ ها پرشـده از نوشـته‪ .‬وقتی یک نفر می اید‬ ‫می بینـد بقیه نوشـته اند و هنوز اثرشـان پابرجاسـت‪ ،‬او هم‬ ‫ترغیـب می شـود که بنویسـد‪ .‬نگهبـان و ناظـر و مجازاتی‬ ‫هـم کـه نیسـت‪ ،‬پـس بـا خیـال راحـت کارش را انجـام‬ ‫می دهـد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برای نجات سی وسه پل چه باید کرد‬ ‫علی محمـد فصیحـی نائینی‪ ،‬مسـئول پایـش پل های‬ ‫تاریخـی اصفهان در پاسـخ به این سـوال که بـرای نجات‬ ‫سی وسـه پل چـه بایـد کـرد؟ بـه ایسـنا می گوید‪ :‬سیسـتم‬ ‫مـا به عنـوان دولـت‪ ،‬بخش خصوصـی یا هر نهـاد دیگری‬ ‫بایـد بـه این نتیجه برسـد که در کل دنیا و ایـران‪ ،‬اصفهان‬ ‫اسـت و پنـج پل شـگرفش تـا با علم بـه این مهـم‪ ،‬بتواند‬ ‫اولویت بنـدی درسـت تری بـرای فعالیت هـای خود داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬او بـا تاکیـد بـر اینکـه اگـر قـرار اسـت اتفاقـی در‬ ‫سی وسـه پل بیفتـد‪ ،‬امکان پذیـر نیسـت مگـر بـا اجماعـی‬ ‫همگانـی‪ ،‬ادامـه می دهـد‪ :‬سی وسـه پل هـم بخشـی از‬ ‫شـریان پیاده راه اصفهان اسـت و بخشـی از توجهی که به‬ ‫مقولـه پیـاده راه می شـود بایـد معطوف بـه این پل باشـد‪.‬‬ ‫فصیحـی‪ ،‬تصریـح می کنـد کـه میـراث فرهنگـی‪ ،‬در حد‬ ‫تـوان بـه اثـار ارزشـمند رسـیدگی می کنـد‪ ،‬امـا معضالت‬ ‫سی وسـه پل بیش از انکه کالبدی باشـد‪ ،‬فرهنگی اسـت و‬ ‫تمام نهادهای مرتبط ازجمله شـهرداری‪ ،‬بهزیسـتی و‪ ...‬نیز‬ ‫بایـد بـرای رفع ان بسـیج شـوند‪ .‬مسـئول پایـش پل های‬ ‫تاریخـی اصفهـان خبـر می دهـد‪ :‬مـا نسـبت به برگـزاری‬ ‫یـک کارگـروه مشـارکتی بین ایـن نهادها اقـدام می کنیم‬ ‫و نیازمنـد همـت جمعی ان ها و صدالبته نیازمند مشـارکت‬ ‫مردمـی هم هسـتیم تا بتوانیـم این میراث ملـی را صحیح‬ ‫و سـالم بـه دسـت ایندگان برسـیم‪ .‬حاال سی وسـه چشـم‬ ‫و هـزاران دل‪ ،‬منتظر تشـکیل این کارگروه‪ ،‬برای رسـیدن‬ ‫بـه اجماعـی بیـن نهادهـا و رفـع مشـکالت ریزودرشـت‬ ‫چشـم وچراغ اصفهان انـد؛ منتظـر روزی کـه اپراتورهـا هم‬ ‫ان همه‬ ‫بـه ایـن بـاور رسـیده باشـند کـه سی وسـه پل‪ ،‬از ِ‬ ‫کسـانی اسـت که دوسـتش دارنـد‪ ،‬نه فقـط اداره میراث‪.‬‬ ‫نخستین همایش بین المللی ایران شناسی‬ ‫شهریور امسال برگزار می شود‬ ‫نخستین همایش بین المللی ایران شناسی گفت‪ :‬تجربه‬ ‫دیروز‪ ،‬وضعیت حال‪ ،‬نگاه به اینده توسط معاونت پژوهش‬ ‫و گروه پژوهش های ایران شناسی و اسالم شناسی سازمان‬ ‫اسناد و کتابخانه ملی ایران‪ ،‬به صورت مجازی برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران‪ ،‬همایش‬ ‫بین المللی انالین ایران شناسی‪ :‬تجربه دیروز‪ ،‬وضعیت حال‪،‬‬ ‫نگاه به اینده در تاریخ اول و دوم شهریورماه در سازمان‬ ‫اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد‪ .‬این همایش‬ ‫نخستین همایش سازمان در حوزه مطالعات ایران شناسی‬ ‫است که در سطح بین المللی برگزار می شود و از محققان‬ ‫ایرانی و غیر ایرانی که به زبان های فارسی‪ ،‬انگلیسی و‬ ‫عربی اثار و پژوهش هایی دارند دعوت می شود با شرکت‬ ‫در این گردهمایی اخرین نتایج مطالعات و پژوهش های‬ ‫خود را درباره ایران و مطالعات ایرانی در جهان به صورت‬ ‫مجازی ارائه کنند‪ .‬فاطمه جان احمدی‪ ،‬معاون پژوهشی‬ ‫سازمان به عنوان دبیر علمی و علی محمد طرفداری دبیر‬ ‫اجرایی این همایش است و جمعی از استادان این حوزه‬ ‫در عرصه ملی و بین المللی اعضای کمیته علمی این‬ ‫همایش را تشکیل می دهند‪ .‬محورهای این همایش‬ ‫با توجه به رویکرد پژوهش های سازمان در حوزه‬ ‫ایران شناسی‪ ،‬به بررسی فرازوفرود مطالعات ایران شناسی‬ ‫در جهان طی سده های گذشته و وضعیت کنونی اختصاص‬ ‫دارند‪ .‬همچنین پنل های تخصصی نیز برای ارائه اخرین‬ ‫دستاوردهای حوزه ایران شناسی در جهان در نظر گرفته شده‬ ‫است‪ .‬مهلت ارسال چکیده مقاالت برای حضور در این‬ ‫همایش در تاریخ ‪ ۳۱‬تیرماه است و مهلت ارسال اصل‬ ‫مقاالت ‪ ۲۰‬مرداد تعیین شده است‪ .‬چکیده ها‪ ،‬مقاالت‬ ‫و سواالت مربوط از طریق ایمیل همایش به ادرس‪:‬‬ ‫‪iranologyconference@gmail.com‬‬ ‫دریافت و پاسخ داده می شود‪ .‬همچنین مقررشده تا گزیده‬ ‫مقاالت برتر این همایش در قالب ویژه نامه مجالت علمی‬ ‫و یا به صورت کتاب منتشر شود‪ .‬همچنین زبان کنفرانس‬ ‫فارسی و انگلیسی خواهد بود‪.‬‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫نمی توان همه را به مال راضی کرد اما به ُحسن ُخلق‪ ،‬می توان‪.‬‬ ‫پیامبراکرم(ص)‬ ‫روزی روزگاری سی وسه پل‬ ‫گروه نشریات‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫ابر امد و باز بر سر سبزه گریست‬ ‫بی باده گلرنگ نمی باید زیست‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫زادروز میرزای شیرازی‬ ‫مناسبت‬ ‫خیام‬ ‫مسئله این است‬ ‫دست سربازان طبیعت روی ماشه برود یا نرود‬ ‫قوانین حمایتی محیط بانان وضع شده است بااین حال‬ ‫گاهی سهم ان ها از برخورد با شکارچیان متخلف‪ ،‬گلوله‪،‬‬ ‫زندان و در بعضی موارد هم چوبه دار می شود‪ ،‬در این میان‬ ‫برخی موافق و برخی هم مخالف با داشتن سالح محیط بانان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬محیط بانان مجهز به سالح هستند‪،‬‬ ‫اما عواقب بعد از استفاده از سالح باعث شده گاهی تا پای‬ ‫چوبه دار هم بروند یا برای مدت زیادی زندانی شوند‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر‪ ،‬دست سازمان حفاظت محیط زیست در انجام‬ ‫حمایت های الزم ان طور که باید بازنیست و باعث شده‬ ‫محیط بانان نتوانند به درستی از سالح استفاده کنند و این در‬ ‫حالی است که متخلفان به راحتی قادر به استفاده از سالح‬ ‫هستند‪ .‬شکارچی های متجاوز به طبیعت و حیات وحش‪ ،‬رو‬ ‫در روی محیط بانان بدون هیچ استرس و هراسی از عواقب‬ ‫اقدام خود‪ ،‬دست روی ماشه می برند‪ .‬جمشید محبت خانی‪،‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست در‬ ‫خصوص شهادت محیط بانان می گوید‪ :‬بعد از پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی تاکنون ‪ ۱۴۵‬نفر از محیط بانان درراه حفاظت از‬ ‫محیط زیست کشور به درجه رفیع شهادت نائل امده اند‪ .‬بر‬ ‫اساس الیحه حمایت از محیط بانان‪ ،‬ماموران یگان حفاظت‬ ‫محیط زیست و جنگلبانی که در قالب دستورالعمل تشکیل‬ ‫یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی تسلیح و ضابط‬ ‫خاص قضائی محسوب می شوند صرفًا در خصوص بندهای‬ ‫‪ ۲ ،۱‬و ‪ ۳‬ماده ‪ ۳‬قانون به کارگیری سالح توسط ماموران‬ ‫نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ‪ ۱۸‬دی ‪ ۱۳۷۳‬حق‬ ‫به کارگیری سالح در انجام وظایف و ماموریت های سازمانی‬ ‫خود را دارند‪ .‬در ادامه بر اساس تصویب الیحه حمایت از‬ ‫محیط بانان؛ ماموران مزبور از حیث تکالیف‪ ،‬وظایف و‬ ‫مسئولیت های کیفری و مدنی ناشی از به کارگیری سالح در‬ ‫موارد مذکور مشمول قانون فوق الذکر هستند‪ ،‬دستگاه های‬ ‫اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال ماموران موضوع‬ ‫این ماده ازجمله پرداخت دیه و جبران خسارت مشمول قانون‬ ‫مذکور هستند‪ ،‬به کارگیری سالح در خصوص بند ‪ ۴‬ماده ‪۳‬‬ ‫قانون به کارگیری سالح توسط ماموران نیروهای مسلح در‬ ‫موارد ضروری مصوب ‪ ۱۸‬دی ‪ ۱۳۷۳‬در صورتی مجاز است‬ ‫که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر ازجمله تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۳‬و‬ ‫ماده ‪ ۷‬قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند به کارگیری‬ ‫سالح غیر کشنده امکان دستگیری و متوقف کردن مرتکبان‬ ‫وجود نداشته باشد و دادسراها و دادگاه ها مکلف اند پرونده های‬ ‫موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬با شکارچی قانونمند مشکلی نداریم‬ ‫مرتضی جمشیدیان‪ ،‬فرمانده یگان حفاظت محیط زیست‬ ‫استان اصفهان در خصوص شکار غیرمجاز می گوید‪ :‬با‬ ‫شکارچی قانونمند مشکلی نداریم و اگر زمانی اجازه صدور‬ ‫پروانه بدهند قطعًا به شکارچیان پروانه شکار خواهیم داد‪،‬‬ ‫اگر تعداد پروانه های شکار به تعداد شکارچیان باشد به تمام‬ ‫ان ها پروانه خواهیم داد در غیر این صورت برای صدور پروانه‬ ‫قرعه کشی می شود‪ ،‬در سال گذشته پروانه ای صادر نکردیم‪،‬‬ ‫مدت اعتبار پروانه ها سه روز است و در این مدت مامور‬ ‫محیط زیست با شکارچی همراه است تا فقط حیوانات پیری‬ ‫که سنشان از ‪ ۹‬سال به باال باشد و توسط محیط بان هم‬ ‫تایید شود‪ ،‬شکار شوند‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬شکار مقرراتی دارد‬ ‫ازجمله این که در منطقه بیشتر از دو بار نباید تیراندازی کرد‬ ‫و شکارچی نباید بیشتر از سه تیر شلیک کند‪ ،‬به طورمعمول‬ ‫مشکلی بین محیط بان و شکارچی پیش نمی اید‪ ،‬اما مسئله‬ ‫اصلی با شکارچیان متخلف است که وقت و بی وقت شکار‬ ‫می کنند و ماده و ابستن نمی شناسند و فقط دنبال گوشت‬ ‫شکار هستند‪ ،‬بیشتر این موضوع باعث درگیری بین شکارچی‬ ‫و محیط بان و منجر به تیر خوردن افراد می شود‪ ،‬قطعًا به‬ ‫این امر راضی نیستیم و هیچ گاه نمی خواهیم که اسیبی به‬ ‫حیوانات و انسان ها برسد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬یک چهارم حیات وحش کشــور در استان‬ ‫اصفهان‬ ‫فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان بابیان‬ ‫این که استان تقریبًا دارای یک چهارم حیات وحش کشور است‪،‬‬ ‫می افزاید‪ :‬در استان گونه های قوچ‪ ،‬میش‪ ،‬اهو و کل و بز‬ ‫وجود دارد و دارای زیستگاه بسیار غنی و خوبی هستیم‪ ،‬امسال‬ ‫چالشی که وجود دارد خشک سالی است و احتمال این که این‬ ‫حیوانات به مزارع مردم پناه ببرند و توسط افرادی نااگاه شکار‬ ‫شوند و یا کم ابی بر ان ها اثرات منفی بگذارد‪ ،‬بسیار زیاد است‪،‬‬ ‫بنابراین علوفه و اب دو نیاز مهم حیات وحش است که باید‬ ‫تامین شود‪ .‬او با تاکید بر این که حیوان در این مواقع از سال به‬ ‫دنبال یافتن علف سبز است‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬اگر در این فصل‬ ‫از سال برای حیوانات حیات وحش و مناطق حفاظت شده علوفه‬ ‫بریزیم‪ ،‬علوفه ها خشک است و حیوان به دنبال علوفه سبز‬ ‫می گردد‪ ،‬بنابراین به مزارعی که اطرافشان هستند‪ ،‬پناه می برند‬ ‫و احتمال این که اسیب ببینند بسیار باال است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬به دلیل شــیوع کرونا مجوز شکار صادر‬ ‫نمی شود‬ ‫جمشیدیان با تاکید بر این که جمعیت حیات وحش استان‬ ‫اصفهان نسبت به کل کشور خوب است‪ ،‬می گوید‪ :‬استان‬ ‫اصفهان ازنظر حفاظت از گونه های حیات وحش در کشور رتبه‬ ‫اول را دارد همچنین در سال گذشته به دلیل شیوع ویروس‬ ‫کرونا مجوز شکار نداشتیم‪ ،‬چراکه ترددها ممنوع بود و ستاد‬ ‫کرونا نیز با این موضوع موافقت نکرد‪ ،‬اما در سال ‪ ۹۸‬حدود‬ ‫هشت پروانه شکار صادر کردیم‪ ،‬اکثرًا تعداد کمی پروانه صادر‬ ‫می شود و این تعداد اسیبی به محیط زیست نمی زند‪ .‬او با اشاره‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫به این که الزم است محیط بانان سالح داشته باشند‪ ،‬تاکید‬ ‫می کند‪ :‬زمانی که محیط بان با فردی مواجه می شود که مسلح‬ ‫است‪ ،‬قطعًا با دست خالی نمی توان او را راضی کرد که سالح‬ ‫خود را تحویل دهد و تسلیم شود‪ ،‬بنابراین ماموران محیط بان‬ ‫باید مسلح باشند تا بتوانند شکارچیان متخلف را خلع سالح‬ ‫کرده و از جان خود و دوستانشان دفاع کنند‪ ،‬همچنین قانون‬ ‫نیز باید از محیط بان دفاع کند‪ ،‬چراکه برای حفظ محیط زیست‬ ‫تالش می کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬متخلفان‪ ،‬سالح مجوز دار دارند و به راحتی‬ ‫شلیکمی کنند‬ ‫فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان‬ ‫خاطرنشان می کند‪ :‬در چند سال گذشته تعداد بسیاری اسلحه‬ ‫وارد کشور شده و یک مدت هم اعالم کردند که افراد سالح ها‬ ‫را تحویل دهند تا جواز برای ان ها صادر شود و هر کس‬ ‫توانست یک تفنگ قاچاق تهیه کرد و بعد جواز ان را گرفت‪،‬‬ ‫این در حالی بود که صالحیت این افراد برای داشتن صالح‬ ‫بررسی نشد و سالح دست هرکسی افتاده است‪ ،‬اما درگذشته‬ ‫افرادی که سالح داشتند‪ ،‬مشخص بودند‪ ،‬به طور مثال در یک‬ ‫روستا چهارتا پنج نفر محدود و شناخته شده اسلحه داشتند‪ .‬او‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬اکنون از ترکیه سالح واردشده و اکثرًا هم افراد‬ ‫نااگاه که برای سالح خود مجوز گرفتند به شکار حیوانات‬ ‫می روند و گاهی نیز ممکن است درگیر شوند و برای فرار‬ ‫تیراندازی هم خواهند کرد و در این حین مامور هم می خواهد‬ ‫از خودش دفاع کند و ممکن است محیط بان یا شکارچی‬ ‫متخلف کشته شوند که این موضوع بسیار ناراحت کننده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬وجود ‪ ۱۰‬منطقه شــکارممنوع در استان‬ ‫اصفهان‬ ‫جمشیدیان با توضیح این که در اصفهان حدود ‪ ۱۰‬منطقه‬ ‫حفاظت شده داریم‪ ،‬اضافه می کند‪ :‬در استان ‪ ۱۰‬منطقه‬ ‫شکارممنوع نیز داریم‪ ،‬تقریبًا یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار هکتار‬ ‫منطقه حفاظت شده در استان وجود دارد و یک میلیون و ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار هکتار هم منطقه شکارممنوع داریم‪ ،‬مردم اصفهان‬ ‫فرهنگ باالیی دارند و درگیری بین ماموران و شکارچیان‬ ‫نداریم‪ ،‬اما گاهی نیز برخی افراد نااگاه وجود دارند‪ ،‬در استان‬ ‫کمترین اسیب را از جانب شکارچیان دیدیم و مشکل خاصی‬ ‫با شکارچیان نداریم‪ .‬او با تاکید بر این که حیات وحش متعلق‬ ‫به همه مردم است‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬همه مردم باید از این‬ ‫سرمایه ملی حفاظت و ان را برای نسل های اینده حفاظت‬ ‫و نگهداری کنند‪ ،‬برای نسل حاضر و اینده باید چرخه حیات‬ ‫برقرار باشد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬در استان اصفهان محیط بان جانباز داریم‬ ‫فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان بابیان‬ ‫این که در اصفهان محیط بان شهید نداریم‪ ،‬می افزاید‪ :‬در‬ ‫استان اصفهان چند محیط بان جانباز داریم‪ ،‬در زمینه شکار‬ ‫بهره برداری معقول را قبول داریم‪ ،‬چراکه زیستگاه باید ظرفیت‬ ‫شکار را داشته باشد تا بتوانیم حیوانی را شکار کنیم‪ ،‬بنابراین‬ ‫برای شکار بجا و معقول الزم است تمام شرایط بررسی شود‬ ‫و شرایط زیستگاه در حدی باشد که بتوان از ان بهره برداری‬ ‫کرد و انگاه پروانه شکار برای ان زیستگاه صادر شود‪ ،‬در غیر‬ ‫این صورت قطعًا اجازه شکار به شکارچیان داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬عدم شفاف سازی در صدور پروانه های شکار‬ ‫زمینه ساز تخلف و درگیری‬ ‫محمد درویش‪ ،‬کنشگر محیط زیست و عضو هیئت علمی‬ ‫موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور در خصوص شکار‬ ‫غیرمجاز و به خطر افتادن جان محیط بانان می گوید‪ :‬دلیل‬ ‫وجود شکار غیرمجاز در کشور این است که فرایند صدور‬ ‫پروانه های شکار در کشور فرایند شفافی نیست‪ ،‬سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست باید به تفکیک مناطق حفاظت شده‪،‬‬ ‫ظرفیت شکار مناطق حفاظت شده و تعداد وحوش و امار مازاد‬ ‫حیوانات را اعالم کند‪ ،‬بر این اساس می توان اعالم کرد که برای‬ ‫کدام منطقه پروانه شکار صادر شود و برای کدام منطقه صادر‬ ‫نشود و ان وقت سازمان حفاظت محیط زیست باید طی فرایند‬ ‫شفافی این پروانه ها را به مزایده بگذارد تا تنها به افراد خاص‬ ‫تعلق نگیرد‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬اگر صدور پروانه های شکارچیان با‬ ‫شفافیت انجام شود‪ ،‬مشکالت و تعارض با جامعه محلی کاهش‬ ‫خواهد یافت‪ ،‬سازمان حفاظت محیط زیست تعداد وحوش را‬ ‫اعالم نمی کند و صحبت از انقراض می کند‪ ،‬اگر تعداد وحوش‬ ‫یک منطقه کم است‪ ،‬پس چرا برخی مجوزهای شکار در ان‬ ‫منطقه را دارند‪ ،‬الزم است در این حوزه شفاف سازی شود تا از‬ ‫شکار غیرمجاز تا حدودی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ایا الزم اســت محیط بانان سالح داشته‬ ‫باشند؟‬ ‫این کنشگر محیط زیست در پاسخ به این که محیط بانان‬ ‫باید سالح داشته باشند یا خیر‪ ،‬می افزاید‪ :‬محیط بانان در همه‬ ‫جای دنیا سالح دارند‪ ،‬زیرا در طبیعتی خشن قرار دارند و باید‬ ‫از خودشان دفاع کنند‪ ،‬گاهی ممکن است‪ ،‬یک حیوان به ان ها‬ ‫حمله کند و نیاز به سالح داشته باشند‪ ،‬اما تا جایی که می شود‬ ‫باید رویارویی فیزیکی با حیوانات یا شکارچیان متخلف کاهش‬ ‫یابد‪ ،‬چراکه تنها با داشتن سالح توسط محیط بان مشکالت‬ ‫موجود حل نمی شود و چه بسا مشکالت حادتر شود‪ .‬او می گوید‪:‬‬ ‫با نگاهی به ‪ ۵۰‬سال گذشته متوجه خواهیم شد که نه تنها ما‬ ‫با اموزش های نظامی گری در حوزه محیط زیست نتوانستیم از‬ ‫میزان تلفات کم کنیم‪ ،‬بلکه مشکالت افزایش هم یافته است‪،‬‬ ‫در دنیا فرهنگ شکار در حال رشد است و مردم نسبت به شکار‬ ‫حساس شدند و ان را از مصادیق حیوان ازاری می دانند و نسبت‬ ‫به ان موضع گیری می کنند و حتی برخی به سمت گیاه خواری‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫اصفهان سومین قطب‬ ‫تولید باند و گاز استریل‬ ‫کشور‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬درصد باند و گاز موردنیاز در کشــور در‬ ‫استان اصفهان تولید می شود‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬ریحانه فرخی مدیر نظارت و‬ ‫ارزیابی تجهیزات پزشــکی معاونت غذا و داروی استان‬ ‫گفت‪ :‬استان اصفهان ســومین قطب تولید تجهیزات‬ ‫پزشکی ازجمله باند و گاز استریل در کشور است‪ .‬رئیس‬ ‫کارخانه تجهیزات پزشکی سپاهان بهبود گفت‪ :‬در این‬ ‫کارخانه ساالنه بیش از ‪ ۴۵۰‬هزار کیلوگرم مواد اولیه به‬ ‫باند و گاز استریلی و تجهیزات پانسمانی تبدیل می شود‪.‬‬ ‫علی متقیان بابیان اینکه با این میزان تولید از خروج بیش‬ ‫از ‪ ۲۷‬میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری می شود افزود‪:‬‬ ‫محصوالت این کارخانه با اخرین استاندارد های روز دنیا‬ ‫تولید می شــود‪ .‬او گفت‪ :‬مواد اولیه مورداستفاده در این‬ ‫کارخانه تولید داخل است‪.‬‬ ‫شناسایی دو گونه‬ ‫پرنده جدید در پناهگاه‬ ‫حیات وحشیخاب‬ ‫مدیرعامل انجمن حامیان محیط زیست ابوزیداباد‬ ‫از شناسایی و مستندنگاری دو گونه پرنده جدید در‬ ‫پناهگاه حیات وحش یخاب خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬مسیب‬ ‫صدری مدیرعامل انجمن حامیان محیط زیست‬ ‫ابوزیداباد گفت‪ :‬انجمن حامیان محیط زیست‬ ‫ابوزیداباد موفق شد دو گونه پرنده جدید بانام های‬ ‫جغد تاالبی و ابچیلیک پا سبز خاردار را در پناهگاه‬ ‫حیات وحش یخاب شناسایی و مستند نگاری کند‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬با ثبت این دو پرنده شمار گونه های زیستی‬ ‫این پناهگاه ارزشمند در بیابان های مرکزی ایران از‬ ‫‪ ۱۰۵‬به ‪ ۱۰۷‬گونه افزایش یافت‪ .‬مدیرعامل انجمن‬ ‫حامیان محیط زیست ابوزیداباد با اشاره به بازدید از‬ ‫طرح بادشکن ترکیبی زنده و غیرزنده در روستا های‬ ‫حسین اباد و قاسم اباد در بخش کویر شهرستان اران‬ ‫و بیدگل‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای این پروژه جایگزین مالچ‬ ‫نفتی در این مناطق بود و امید است ضمن تقویت‬ ‫پوشش گیاهی منطقه موجب ارتقاء شرایط زیستی‬ ‫این زیستگاه ارزشمند برای پرندگان و خزندگان و‬ ‫سایر جانداران باشد‪ .‬صدری برداشت های غیراصولی‬ ‫و خارج از حریم معادن‪ ،‬چرای بی رویه دام و نبود‬ ‫پاسگاه محیط بانی و تعداد اندک محیط بانان در‬ ‫منطقه را ازجمله معضالت پناهگاه حیات وحش‬ ‫یخاب برشمرد و خاطرنشان کرد‪ :‬رفع این مشکالت‬ ‫توجه ویژه مسئوالن استانی و کشوری را می طلبد‪.‬‬ ‫پناهگاه حیات وحش یخاب با وسعت باالی ‪ ۲۷۰‬هزار‬ ‫هکتار با تنوع اقلیمی کم نظیر و با دارا بودن پوشش‬ ‫گیاهی و جانوری بسیار غنی‪ ،‬مرز مشترک قابل توجه‬ ‫با پارک ملی کویر و مطرح شدن به عنوان کریدور‬ ‫اصلی تردد یوزپلنگ اسیایی به لحاظ زیست محیطی‬ ‫اهمیت فوق العاده ای در بین مناطق چهارگانه‬ ‫محیط زیستی ایران دارد‪ .‬اندازه جغد تاالبی یا جغد‬ ‫گوش کوتاه ‪ ۳۷‬سانتی متر است و هنگام غروب و‬ ‫در طول روز در فضای باز به شکار می پردازد‪ .‬جغد‬ ‫تاالبی با بدن زرد مایل به قهوه ای کمرنگ و با سطح‬ ‫شکمی راه راه شناسایی می شود‪ .‬بال های دراز با راه راه‬ ‫عرضی دارد که در سطح زیرین ان ها در ناحیه خم‬ ‫بال لکه ای بزرگ و تیره رنگ مشاهده می شود‪ .‬جغد‬ ‫تاالبی پرنده ای است که زمستان ها در شمال ایران از‬ ‫پراکندگی به نسبت فراوانی برخوردار بوده و به تعداد‬ ‫کمتری در جنوب و سواحل جنوبی ایران دیده شده‬ ‫است‪ ،‬اما اطالع دقیق و مستندی از تعداد و وضعیت‬ ‫پراکندگی کنونی این گونه در دسترس نیست‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4730

روزنامه اصفهان امروز 4730

شماره : 4730
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه اصفهان امروز 4729

روزنامه اصفهان امروز 4729

شماره : 4729
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه اصفهان امروز 4727

روزنامه اصفهان امروز 4727

شماره : 4727
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه اصفهان امروز 4726

روزنامه اصفهان امروز 4726

شماره : 4726
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه اصفهان امروز 4725

روزنامه اصفهان امروز 4725

شماره : 4725
تاریخ : 1402/07/03
روزنامه اصفهان امروز 4723

روزنامه اصفهان امروز 4723

شماره : 4723
تاریخ : 1402/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!