روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 290 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 290

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 290

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 290

‫پایان کار هفته نامه‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫عصر دوشنبــه ‪ 25‬اسفند ‪1399‬‬ ‫به طعمه اش‬ ‫رحم ندارد‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫زمانــی کــه همــه بــه خیــال عــادی‬ ‫شــدن شــرایط اقــدام بــه شــروع‬ ‫فعالیــت هــای روزانــه خــود کــرده‬ ‫ایــم و فــارغ از اینکــه هــر زمــان‬ ‫امــکان گل خــوردن ناگهانــی از‬ ‫ســمت ویــروس کرونــا احســاس‬ ‫مــی شــود ان را ندیــده گرفتــه‬ ‫ایــم بــدور از اینکــه مــرگ در چنــد‬ ‫قدمــی مــا چهــار زانــو نشســته‬ ‫و در انتظــار غفلــت همــه مــا‬ ‫اســت کافــی اســت بــا کمــی‬ ‫توجــه و رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی و حفــظ فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعــی مــی شــود از بحرانــی‬ ‫کــه شــاید پیــک چهــارم کرونــا‬ ‫باشــد مــی توانــد جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫یادمــان نــرود کــه تــا دیــروز عزیــزان‬ ‫مــان را در کنــار خــود داشــتیم امــا‬ ‫امــروز دیگــر احســاس شــان نمــی‬ ‫کنیــم و ایــن از روی ســهل انــگاری‬ ‫و غفلتــی اســت کــه نتیجــه بــازی‬ ‫بــا کرونــا را تغییــر مــی دهــد چــرا‬ ‫کــه کرونــا در ایــن مــدت ثابــت‬ ‫کــرده کــه هــر وقــت غفلتــی را‬ ‫متوجــه شــود رحمــی بــه شــکار‬ ‫خــود نخواهــد کــرد حــال ایــن‬ ‫شــکار مــی خواهــد ورزشکارباشــد‬ ‫یــا چیــز دیگــر انچنــان ناگهــان‬ ‫بــه شــکار خــود حملــه ور خواهــد‬ ‫شــد کــه اجــازه حرکتــی بــرای‬ ‫مقابلــه بــا او را نخواهــد داد‪.‬‬ ‫‪ 1‬شعبان ‪1442‬‬ ‫‪ 15‬مارچ ‪2021‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫درایام پایانی سال مصرف بهینه اب‬ ‫را فراموش نکنید‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره ‪ 2 90‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫جمادی االول ‪1442‬‬ ‫‪6 3500‬‬ ‫تومـان‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2020‬‬ ‫ن روزنام ه استانی در مشت بازارکسب وکار‬ ‫مجوز دومی ‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫بوتولیسم‬ ‫یا کشتار گروهی؟‬ ‫‪3‬‬ ‫لوه مروارید ابشار های‬ ‫گلستان‬ ‫دوعنصربصیرتوصبرواستقامت‬ ‫نیازمواجههبادشمناست‬ ‫‪8‬‬ ‫کمبود اسیدهای چرب‬ ‫سالمت ما تهدید می کند؟‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫مدیر هتل های ایرانگردی و جهانگردی شمال کشور‬ ‫با توسعه گردشگری سالمت جامعه تامین می شود‬ ‫علــی اکبــر بصیرنیــا در گفتگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار‬ ‫بــازار کســب و کار اظهــار داشــت‪ :‬گــرگان شــهری بــا‬ ‫ظرفیــت هــای بســیار اســت کــه تــا کنــون بــه عنــوان مــکان‬ ‫عبــوری بــرای گردشــگران مطــرح بــوده امــا امیدواریــم ایــن‬ ‫شــهر بــه زودی از یــک شــهر عبــوری بــه مقصــد گردشــگری‬ ‫تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫مدیــر هتــل هــای ایرانگــردی و جهانگــردی شــمال کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬شــهرداری و شــورای اســامی شــهر بایــد نــگاه‬ ‫اقتصــادی از منظــر گردشــگری بــه شــهر داشــته باشــند‪.‬‬ ‫شــهر بــا ســابقه تاریخــی‬ ‫و منابــع طبیعــی فــراوان‬ ‫در ایــن نمایشــگاه هــای‬ ‫فرهنگــی معرفــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫رابطــه خواهرخواندگــی‬ ‫گــرگان و گوانجوچیــن‬ ‫نیــز مــی توانــد بــه عنــوان‬ ‫یکــی از عوامــل توســعه‬ ‫گردشــگری گــرگان باشــد‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬گــرگان یــک‬ ‫شــهر تاریخــی بــا ســابقه‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬ســاله اســت کــه‬ ‫مــی تــوان از فرصــت‬ ‫هــای گردشــگری‪ ،‬ســرمایه‬ ‫گــذاری و حــوزه هــای‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫ایــن شــهر و گوانجــو بــرای‬ ‫توســعه هــر دو شــهر‬ ‫اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫بصیرنیــا تصریــح کرد‪:‬بــرای اینکــه ایــن امــر محقــق شــود‬ ‫بایــد نــگاه مســئولین بــه گردشــگری تغییــر کنــد کــه بــرای‬ ‫ایــن تغییــر نــگاه احتیــاج بــه زیرســاخت هــای الزم اســت‪.‬‬ ‫مدیــر هتــل هــای ایرانگــردی و جهانگــردی شــمال کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از نخســتین کارهایــی کــه در احــداث هــر‬ ‫مجموعــه گردشــگری و یــا اساســا طــرح هــای اقتصــادی‬ ‫بایــد مدنظــر قــرار گیــرد هزینــه و فایــده اســت‪ .‬معمــوال ً‬ ‫شــهرداری هــا زمانــی اقــدام بــه احــداث طــرح هــای‬ ‫اینچنینــی مــی کننــد کــه عــاوه بــر نفــس احــداث محــل‬ ‫تفــرج‪ ،‬تولیــد و توزیــع ثــروت در شــهر را هــم مدنظــر قــرار‬ ‫داده باشــند‪.‬‬ ‫علــی اکبــر بصیرنیــا در گفتگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار‬ ‫بــازار کســب و کار اظهــار داشــت‪ :‬گــرگان شــهری بــا‬ ‫ظرفیــت هــای بســیار اســت کــه تــا کنــون بــه عنــوان مــکان‬ ‫عبــوری بــرای گردشــگران مطــرح بــوده امــا امیدواریــم ایــن‬ ‫شــهر بــه زودی از یــک شــهر عبــوری بــه مقصــد گردشــگری‬ ‫تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬توســعه گــرگان در صنعــت گردشــگری بــه‬ ‫معنــی توســعه اقتصــادی و جــذب ســرمایه گــذار اســت‬ ‫کــه ایــن امــر مســیر رونــق و پیشــرفت گــرگان را در ســطح‬ ‫کشــور همــوار مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه احــداث شــهربازی و تلــه کابیــن در‬ ‫گــرگان مــی توانــد از زیرســاخت هــای مهــم گردشــگری ایــن‬ ‫شــهر باشــد ادامــه داد‪ :‬اینگونــه پــروژه هــا بــه تنهایــی نمــی‬ ‫تواننــد بــار گردشــگری شــهر را بــه دوش بکشــند و احتیــاج‬ ‫بــه یکســری پــروژه هــای مکمــل وجــود دارد تــا صنعــت‬ ‫گردشــگری در گــرگان رونــق پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫علــی اکبــر بصیرنیــا در ادامــه بیــان کرد‪:‬همچنیــن افزایــش‬ ‫فضاهــای تفریحــی در شــهرها و روســتاها مــی توانــد باعــث‬ ‫نشــاط اجتماعــی و کاهــش اســترس‪ ،‬افســردگی‪ ،‬خشــم و‬ ‫اســیب هــای اجتماعــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر هتــل جهانگــردی ناهارخــوران گــرگان از ناشــناخته‬ ‫بــودن ظرفیــت هــای گــرگان و گلســتان در حــوزه گردشــگری‬ ‫در ســطح کشــور و بیــن المللــی گفــت و تصریــح کــرد‪ :‬مــا ابتــدا‬ ‫بایــد ظرفیــت هــای ایــن حــوزه را در گلســتان و بــه مــردم ایــران‬ ‫و جهــان معرفــی کنیــم کــه ایــن امــر تنهــا از طریــق ســمینارهای‬ ‫مختلــف بــا انجمــن هــای گردشــگری میســر نمــی شــود‬ ‫بصیرنیــا افــزود‪ :‬بــه عقیــده مــن یکــی از روش هایــی کــه‬ ‫مــردم مــی تواننــد بــا ظرفیــت هــای گردشــگری شــهر گــرگان‬ ‫اشــنا شــوند‪ ،‬برگــزاری نمایشــگاه هایــی در ســطح ملــی و‬ ‫بیــن المللــی اســت کــه گــرگان مــی توانــد بــه عنــوان یــک‬ ‫بصیرنیــا افزود‪:‬احــداث پــروژه هــای ســرمایه گــذاری‬ ‫و تفریحــی در مناطــق کــم برخــوردار مــی توانــد باعــث‬ ‫گــردش ســرمایه‪ ،‬رشــد اقتصــادی و افزایــش نشــاط‬ ‫اجتماعــی در ان مناطــق شــود‪.‬چرا کــه رشــد اقتصــادی در‬ ‫نشــاط اجتماعــی تاثیــر فراوانــی دارد‪ .‬و نشــاط اجتماعــی‬ ‫خــود نیــز مقدمــه جامعــه ای ســالم و بــه دور از اســیب‬ ‫اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه در خصــوص بافــت تاریخــی شــهر گــرگان‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بافــت تاریخــی گــرگان یکــی از قدیمــی تریــن‬ ‫بافــت هــای ثبــت شــده در شــمال کشــور اســت کــه در ســال‬ ‫هــای اخیــر اقدامــات زیــادی در جهــت احیــای ان صــورت‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬که ایــن امــر بــه خوبــی مــی توانــد فرصــت رشــد‬ ‫و توســعه صنعــت گردشــگری گلســتان ر افراهــم کنــد‪.‬‬ ‫مدیــر هتــل هــای ایرانگــردی و جهانگــردی شــمال کشــور‬ ‫در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬توســعه اماکــن پذیرایــی و اقامتــی‬ ‫و خیابــان غــذا‪ ،‬معرفــی بافــت تاریخــی گــرگان در ســطح‬ ‫ابندان روستای گلبن گرگان‬ ‫منطقــه ای و ملــی‪ ،‬تغییــر کاربــری فضاهــا و تبدیــل بــه‬ ‫بازارچــه هــای ســنتی‪ ،‬رســتوران‪ ،‬و برگــزاری مراســمات‬ ‫فرهنگــی در داخــل بافــت تاریخــی همچــون مثنــوی خوانــی‬ ‫و اجــرای تئاترهــای رو حوضــی مــواردی اســت کــه بایــد در‬ ‫کنــار احیــای و مرمــت بافــت تاریخــی بــه ان هــا توجــه‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫علــی اکبــر بصیرنیــا در انتهــا اظهــار داشــت‪ :‬امیدواریــم‬ ‫بــا همراهــی دکتــر منتظــری و ظرفیــت حضــور ایشــان در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی اقدامــات جهــادی در جهــت‬ ‫توســعه شــهری گــرگان رقــم زده شــود کــه قــدم بــه قــدم‬ ‫باعــث توســعه شــهر خواهــد شــد‪.‬امید اســت ایــن اقدامــات‬ ‫موجــب رشــد اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال بــرای شــهروندان‬ ‫و جوانــان منطقــه شــود‪.‬‬ ‫مسجد جامع گرگان‬ ‫گفتنــی اســت شــرکت ســرمایه گــذاری ایرانگــردی و جهانگــردی‬ ‫تــا کنــون ‪ ۵۴‬هتــل در ‪ ۲۳‬اســتان ایــران دارد کــه علــی اکبــر‬ ‫بصیرنیــا مدیریــت گــروه هتــل هــای ایرانگــردی و جهانگــردی‬ ‫شــمال کشــور و مدیریــت هتــل جهانگــردی ناهارخــوران گــرگان‬ ‫را عهــده دار اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن مشــاور مدیــر عامــل شــرکت ســرمایه‬ ‫گــذاری ایرانگــردی و جهانگــردی نیــز اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت اســتان گلســتان در حــال حاضــر از‬ ‫یــک مجموعــه جهانگــردی برخــوردار اســت درحالیکــه‬ ‫ســایر اســتان هــای شــمالی کشــور هرکــدام دارای چندیــن‬ ‫مجموعــه گردشــگری هســتند‪.‬که در صــورت توجــه بــه‬ ‫مبحــث گردشــگری مــی بایســت نســبت بــه احــداث هتــل‬ ‫هــای جهانگــردی بیشــتری در گلســتان نیــز اقــدام شــود‪.‬‬ ‫خانه رضا قلی خان‬ ‫(سرای خان)‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تعطیلی اردوی‬ ‫المپیکی‬ ‫تکواندوکاران‬ ‫ایران به مدت ‪۱۰‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫رییــس فدراســیون تکوانــدو گفــت‪ :‬اردوی مشــترک تکوانــدوکاران ایــران و بلغارســتان کــه در ایــن کشــور‬ ‫اروپایــی و بــرای اماده ســازی حضــور در رقابت هــای ســال اینــده از جملــه المپیــک توکیــو در حــال برگــزاری‬ ‫اســت به علــت فرارســیدن تعطیــات نــوروز بــه مــدت ‪ ۱۰‬روز تعطیــل شــد‪.‬‬ ‫ســیدمحمد پوالدگــر در گــرگان اظهــار داشــت‪ :‬جمعــی از برتریــن هــای تکوانــدوی بلغارســتان و ملــی پوشــان‬ ‫ایــران بــرای رقابت هــای المپیــک و مســابقات ســال اینــده قهرمانــی جهــان در حــال تمریــن مشــترک هســتند‬ ‫کــه ایــن اردو از ‪ ۲۶‬اســفند مــاه بــه مــدت ‪ ۱۰‬روز تعطیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گزارش و تحلیل‬ ‫شماره ‪290‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید سعید مبعث بیان کردند؛‬ ‫مدیر کل شیالت گلستان خبر داد‪:‬‬ ‫تشکیل کمیته اجرایی‬ ‫تفاهم نامه سه جانبه‬ ‫شیالت‪ ،‬وزارت تعاون‪،‬‬ ‫استانداری‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫راســتای اجــرای تفاهــم نامــه ســه جانبــه‬ ‫ســازمان شــیالت ایــران‪ ،‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی و اســتانداری گلســتان‪ ،‬کــه در‬ ‫خصــوص رشــد و توســعه تولیــد در بــخ شــیالت‬ ‫و صنعــت ابــزی پــروری اســتان منعقــد‬ ‫گردیــد‪ ،‬کمیتــه ای متشــکل از کارشناســان‪،‬‬ ‫جهــت پیگیــری و اجــرای مصوبــات ایــن تفاهــم‬ ‫نامــه تشــکیل مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬در راســتای‬ ‫اجــرای تفاهــم نامــه ســه جانبــه ســازمان شــیالت‬ ‫ایــران‪ ،‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و‬ ‫اســتانداری گلســتان‪ ،‬کــه در خصــوص رشــد‬ ‫و توســعه تولیــد در بــخ شــیالت و صنعــت‬ ‫ابــزی پــروری اســتان منعقــد گردیــد‪ ،‬کمیتــه ای‬ ‫متشــکل از کارشناســان‪ ،‬جهــت پیگیــری و اجــرای‬ ‫مصوبــات ایــن تفاهــم نامــه تشــکیل مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل شــیالت‬ ‫گلســتان مهنــدس ســید جــواد قــدس علــوی‬ ‫در جلســه بررســی مفــاد و چگونگــی اجرایــی‬ ‫شــدن ایــن تفاهــم نامــه ســه جانبــه تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬جهــت شــفاف ســازی موضوعــات‬ ‫ایــن تفاهــم نامــه از جملــه میــزان و‬ ‫نــوع تســهیالت‪ ،‬شــرایط جــذب و شــرایط‬ ‫متقاضیــان اخــذ ایــن تســهیالت‪ ،‬نشســت‬ ‫هایــی برگــزار مــی گــردد و بــه زودی بــا تدویــن‬ ‫دســتورالعمل اجرایــی رونــد اجــرای ایــن‬ ‫تفاهــم نامــه کلیــد مــی خــورد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبــق نظــر دکتــر حــق شــناس‬ ‫اســتاندار گلســتان و سیاســت هــای شــیالت‪،‬‬ ‫اولویــت انتخــاب ســرمایه گــذاران‪ ،‬متقاضیــان‬ ‫بومــی هســتند و چنانچــه هــر یــک از تعاونــی‬ ‫هــا یــا اشــخاص بومــی توانایــی و شــرایط‬ ‫ایــن ســرمایه گــذاری را داشــته باشــند یقینــا‬ ‫اولویــت بــا ایــن افــراد اســت‪.‬‬ ‫وی بــا توجــه بــه مصــوب شــدن ‪10000‬‬ ‫میلیــارد ریــال در قالــب تســهیالت تلفیقــی (وام‬ ‫روســتایی و منابــع در اختیــار بانــک)در خصــوص‬ ‫پیگیــری مصوبــات ایــن جلســه خاطــر نشــان کرد‪:‬‬ ‫براســاس مصوبــات ایــن جلســه مقــرر گردیــد‬ ‫اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان‪،‬‬ ‫شــرایط و جزئیــات تســهیالت ‪ 4000‬میلیــارد‬ ‫ریالــی‪ ،‬نحــوه تخصیــص منابــع و تامیــن اعتبــار‬ ‫تســهیالتی‪ ،‬روش تامیــن (جزئیــات و فرایندهــا)‬ ‫را از وزارت متبــوع خــود پیگیــری نمایــد‪.‬‬ ‫مهنــدس قــدس علــوی گفــت‪ :‬شــرایط تامیــن‬ ‫و تخصیــص اعتبــار تســهیالتی ‪ 6000‬میلیــارد‬ ‫ریالــی نیــز بــه منظــور اجرایــی شــدن‪ ،‬از ســوی‬ ‫شــیالت اســتان و اســتانداری گلســتان در حــال‬ ‫بررســی اســت کــه امیدواریــم بــه زودی فراینــد‬ ‫جــذب ایــن تســهیالت و اعطــا بــه ســرمایه‬ ‫گــذاران متقاضــی اغــاز گــردد‪.‬‬ ‫دوعنصربصیرتوصبرواستقامتنیازمواجههبادشمناست‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی در خجســته عیــد‬ ‫مبعــث پیامبــر مکــرم اســام‪ ،‬اهــداف ایــن هدیــه‬ ‫بــزرگ پــروردگار را «حکمرانــی الهــی‪ ،‬رشــد بشــر‪،‬‬ ‫اســتقرار عدالــت و ایجــاد حیــات طیبــه» خواندنــد‬ ‫و بــا اشــاره بــه ضــرورت منطقــی برپایــی نظــام‬ ‫سیاســی بــرای تحقــق ایــن اهــداف بســیار بــزرگ‬ ‫افزودنــد‪ :‬انقــاب اســامی بــه ابتــکار و شــجاعت‬ ‫امــام بزرگــوار‪ ،‬خــط بعثــت نبــی مکــرم را احیــا‬ ‫کــرد و بــه همیــن علــت مــورد دشــمنی مســتمر‬ ‫اشــرار عالــم قــرار گرفتــه اســت کــه «بصیــرت و‬ ‫اســتقامت در صــراط مســتقیم»‪ ،‬ایــن دشــمنی ها‬ ‫را نــاکام خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا تبریــک‬ ‫عیــد نورانــی مبعــث گفتنــد‪ :‬در بعثــت همــه‬ ‫پیامبــران‪ ،‬اهــداف الهــی بزرگــی وجــود داشــته‬ ‫کــه در راس انهــا توحیــد و ســپس تزکیــه و‬ ‫تعلیــم انســان ها‪ ،‬اســتقرار عدالــت و ایجــاد‬ ‫حیــات طیبــه بــه معنــای رشــد و شــکوفایی‬ ‫عقــل و علــم‪ ،‬ارامــش روحــی‪ ،‬اســایش مــادی‪،‬‬ ‫امنیــت محیــط زندگــی‪ ،‬رفــاه و شــادکامی و‬ ‫باالتــر از همــه تکامــل معنــوی بشــر اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا تاکیــد بــر اینکــه اهــداف بعثــت‬ ‫صرفــا ً بــا بیــان محقــق نمی شــود‪ ،‬افزودنــد‪:‬‬ ‫پیامبــران بــرای ایــن امــر بســیار مهــم بایــد‬ ‫مناســبات اجتماعــی ایجــاد می کردنــد کــه طبعــا ً‬ ‫ایــن امــر نیــز قــدرت و نظــام سیاســی می خواهــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای بــا اســتناد بــه ایــات‬ ‫متعــدد قــران‪ ،‬هــدف پیامبــران از ایجــاد نظــام‬ ‫حکمرانــی منبعــث از کتــاب خــدا‬ ‫سیاســی را‬ ‫ِ‬ ‫و احــکام الهــی برشــمردند و گفتنــد‪ :‬اســتقرار‬ ‫اییــن حکمرانــی نیازمنــد راهبــری‪ ،‬مدیریــت و‬ ‫فرماندهــی اســت کــه ایــن مســئولیت بســیار‬ ‫ســنگین بــر دوش پیامبــر قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬در نــگاه توحیــدی‪ ،‬دیــن برنامــه‬ ‫جامــع زندگــی انســان در همــه ابعــاد فــردی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و سیاســی اســت و بــه همیــن دلیــل‬ ‫بــه فرمــوده قــران مجیــد‪ ،‬اشــرار عالــم‪ ،‬مفســدان‪،‬‬ ‫مســتکبران‪ ،‬اســتعمارگران و غارتگــران در همــه‬ ‫ادوار تاریــخ در مقابــل اییــن عدالت بخــش و‬ ‫ضدظلــم الهــی ایســتاده اند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا اشــاره بــه‬ ‫خصومــت ظالمــان جهــان بــا جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران خاطرنشــان کردنــد‪ :‬امــروز هــم نظــام‬ ‫اســامی کــه در تبلیغــات جبهــه مســتکبران‪،‬‬ ‫اســام سیاســی نامیــده می شــود امــاج‬ ‫همه گونــه حملــه و توطئــه اســت چــرا کــه‬ ‫توانســته بــرای تحقــق حکمرانــی الهــی‪ ،‬حکومــت‬ ‫تشــکیل و بــه ملــت بــزرگ عزیــز ایــران هویــت‬ ‫دینــی و اســامی دهــد‪.‬‬ ‫ایشــان‪ ،‬بــا تاکیــد بــر اینکــه نبایــد تعریــف‬ ‫جامــع قــران از دیــن را بــه اعمــال عبــادی و‬ ‫فــردی تقلیــل داد‪ ،‬افزودنــد‪ :‬بعثــت پیامبــر‪،‬‬ ‫امــواج برانگیختگــی و تحــرک و تــاش را در‬ ‫پس از سال ها انتظار‬ ‫در استان گلستان؛‬ ‫مجوز دومین روزنامه ‬ ‫استانی در مشت‬ ‫بازارکسب وکار‬ ‫جامعــه صــدر اســام بــه همــراه اورد و بــه‬ ‫فرمــوده امیرمومنــان‪ ،‬پیامبــر خاتــم بــرای هــر‬ ‫درد و بیمــاری افــراد و جامعــه‪ ،‬دارو و مرهــم‬ ‫داشــت و در ایــن مســیر‪ ،‬هــرگاه الزم بــود حــدود‬ ‫و مجــازات اســامی را نیــز اعمــال می کــرد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای در ادامــه‬ ‫سخنانشــان‪ ،‬انقــاب اســامی را احیاگــر مضمــون‬ ‫بعثــت در دوره معاصــر توصیــف کردنــد و گفتنــد‪:‬‬ ‫امــام بزرگــوار بــا ابتــکار‪ ،‬شــجاعت‪ ،‬اندیشــه بلنــد‬ ‫و فــداکاری توانســت خــط مســتمر بعثــت نبــوی‬ ‫را پــر رنــگ کنــد و جامعیــت و ابعــاد سیاســی و‬ ‫اجتماعــی اســام را نشــان دهــد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه انقــاب اســامی بــه‬ ‫پیــروی از بعثــت نبــوی‪ ،‬درمقابــل ظلــم‪ ،‬اســتبداد‬ ‫و اســتکبار‪ ،‬و همــراه مظلومــان بــوده‪ ،‬افزودنــد‪:‬‬ ‫بــا تشــکیل نظــام اســامی همــان حــوادث و‬ ‫شــرایطی کــه بــرای پیامبــران روی داد‪ ،‬اتفــاق‬ ‫افتــاد و اشــرار و مســتکبرین عالَــم در مقابــل‬ ‫ملــت ایــران صــف کشــیدند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــه تحریــف و دروغگویــی‬ ‫جبهــه اســتکبار نیــز اشــاره کردنــد و گفتنــد‪ :‬انهــا‬ ‫بــه دروغ در تبلیغــات خــود می گفتنــد جمهــوری‬ ‫اســامی بــا تمــام دنیــا ســر ِ ناســازگاری و ســتیزه‬ ‫دارد درحالی کــه نظــام اســامی بــر اســاس‬ ‫تاکیــدات قــران‪ ،‬فقــط در مقابــل کســانی قــرار‬ ‫دارد کــه بــا ملــت ایــران دشــمنی می کننــد و بــا‬ ‫بقیــه ملت هــا و کشــورها از هــر اییــن و نــژادی‬ ‫روابــط دوســتانه دارد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای بــا اشــاره بــه اســتمرار‬ ‫دشــمنی ها بــا نظــام اســامی‪ ،‬تاکیــد کردنــد‪ :‬بــرای‬ ‫دشــمن فعــال بــه دو عنصــر مهــم‬ ‫مواجهــه بــا‬ ‫ِ‬ ‫«بصیــرت» و «صبــر و اســتقامت» نیــاز اســت‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬بصیــرت بــه معنــای ان اســت‬ ‫کــه انســان در شــناخت راه درســت دچــار اشــتباه‬ ‫نشــود و صبــر هــم یعنــی اســتقامت و پافشــاری‬ ‫در پیمــودن صــراط مســتقیم کــه اگــر ایــن دو‬ ‫عنصــر وجــود داشــته باشــد‪ ،‬دشــمن نمی توانــد‬ ‫بــه اهــداف خــود برســد‪.‬‬ ‫ایشــان الزمــه حفــظ ایــن دو خصوصیــت‬ ‫مهــم را‪ ،‬وجــود «جریــان تواصــی» در جامعــه‬ ‫برشــمردند و گفتنــد‪ :‬اگــر زنجیــره توصیــه بــه صبــر‬ ‫و حــق در میــان مــردم برقــرار باشــد‪ ،‬احســاس‬ ‫ف اراده در جامعــه‬ ‫نــا امیــدی‪ ،‬تنهایــی و ضعــ ِ‬ ‫به وجــود نمی ایــد و جــرات اقــدام نیــز از بیــن‬ ‫نخواهــد رفــت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی‬ ‫از اهــداف اصلــی دشــمن در جنــگ نــرم‪ ،‬از‬ ‫بیــن بــردن زنجیــره تواصــی اســت‪ ،‬خاطــر نشــان‬ ‫کردنــد‪ :‬قطــع جریــان تواصــی بســیار خطرنــاک‬ ‫اســت و جوانــان به عنــوان افســران جنــگ نــرم‬ ‫نبایــد بگذارنــد چنیــن اتفاقــی بیفتــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای گفتنــد‪ :‬در ایــن‬ ‫جنــگ نــرم‪ ،‬جوانــان بایــد بــا اســتفاده از فرصــت‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬در جامعــه امیدافرینــی و توصیــه‬ ‫بــه ایســتادگی و بصیــرت کننــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی وارونه نمایــی حقایــق‬ ‫را یکــی دیگــر از شــگردهای دشــمن در جنــگ‬ ‫نــرم برشــمردند و بــا اشــاره بــه نمونه هایــی از‬ ‫دروغ گویی هــای اشــکار افزودنــد‪ :‬مــردم مظلــوم‬ ‫یمــن شــش ســال اســت کــه بــا چــراغ ســبز‬ ‫دولــت امریــکا زیــر بمبــاران و محاصــره اقتصــادی‬ ‫دارویــی دولــت ســنگدل و ظالــم‬ ‫و غذایــی و‬ ‫ِ‬ ‫ســعودی هســتند و صــدای اعتــراض هیچ یــک از‬ ‫مجامــع بین المللــی و دولت هــای مدعــی غربــی‬ ‫بلنــد نشــده امــا حــاال کــه مــردم پــر اســتعداد‬ ‫یمــن‪ ،‬بــا ســاخت یــا تهیــه برخــی وســایل دفاعــی‬ ‫بــه حمــات دشــمن پاســخ می دهنــد‪ ،‬صــدای‬ ‫اعتــراض و مالمــت‪ ،‬حتــی از طــرف ســازمان ملــل‬ ‫بلنــد شــده کــه ایــن اقــدام ســازمان ملــل زشــت تــر‬ ‫از اقدامــات امریــکا اســت‪.‬‬ ‫«در اختیــار داشــتن بزرگ تریــن زرادخانــه‬ ‫اتمــی و کشــتار ‪ ۲۲۰‬هــزار نفــر بوســیله بمــب‬ ‫اتــم و در عیــن حــال ادعــای مخالفــت بــا ســاح‬ ‫کشــتار جمعــی»‪« ،‬حمایــت از دولــت ســعودی‬ ‫کــه مخالــف خــود را بــا ارّه تکه تکــه می کنــد و در‬ ‫عیــن حــال ادعــای طرفــداری از حقــوق بشــر»‪،‬‬ ‫و «ایجــاد و حمایــت از گروههــای تروریســتی‬ ‫همچــون داعــش و قــرار دادن پــول و امکانــات‬ ‫رســانه ای مــدرن و فراهــم کــردن زمینــه فــروش‬ ‫نفــت ســوریه بوســیله انهــا و در عیــن حــال‬ ‫ادعــای مبــارزه بــا تروریســم» مصادیــق دیگــری از‬ ‫وارونه نمایی هــای دولــت امریــکا بــود کــه رهبــر‬ ‫انقــاب بــه انهــا اشــاره کردنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا اشــاره‬ ‫بــه بغــض و کینــه امریکایی هــا از حضــور‬ ‫منطقـه ای ایــران‪ ،‬گفتنــد‪ :‬جمهــوری اســامی در‬ ‫هــر جــا از منطقــه‪ ،‬چــه ســوریه و چــه عــراق وارد‬ ‫شــده‪ ،‬بــرای دفــاع از دولــت قانونــی ان کشــور‬ ‫و بــه درخواســت و رضایــت ان دولــت و بــه‬ ‫صــورت مستشــاری بــوده اســت‪ ،‬در حالی کــه‬ ‫امریکایی هــا ظالمانــه وارد عــراق و ســوریه‬ ‫شــده و پایــگاه نظامــی درســت کرده انــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی تاکیــد کردنــد‪ :‬البتــه‬ ‫امریــکا حتمــا ً بایــد عــراق را تخلیــه کنــد چــرا کــه‬ ‫ایــن قضیــه خواســت و قانــون عراقی هــا اســت و‬ ‫ســوریه را نیــز بایــد هــر چــه زودتــر تخلیــه کننــد‪.‬‬ ‫ایشــان وظیفــه همــگان در قبــال امانــت‬ ‫گرانبهــای انقــاب را تواصــی بــه حــق و صبــر‪،‬‬ ‫شــناخت دشــمن و ایســتادگی و تســلیم نشــدن‬ ‫در مقابــل ان و اعتمــاد نکــردن بــه ان دانســتند و‬ ‫در پایــان بــا اشــاره بــه بیــش از یــک ســال تــاش‬ ‫و مجاهــدت مجموعه هــای درمانــی در مقابلــه بــا‬ ‫بــای همــه گیــر کرونــا‪ ،‬گفتنــد‪ :‬الزم اســت هــم‬ ‫بنــده و هــم احــاد مــردم‪ ،‬ســپاس قلبــی خــود را از‬ ‫ایــن عزیــزان ابــراز و بــرای انهــا دعــا کنیــم‪.‬‬ ‫حمیدرضــا محمدیــاری مدیرمســئول روزنامــه بــازار‬ ‫کســب و کار ضمــن ابــراز خوشــایندی از کســب ایــن‬ ‫مجــوز در گفتگــو بــا خبرنــگار ایــن روزنامــه گفــت‪:‬‬ ‫امیدواریــم مدیــران ارشــد دو اســتان و همــه کســانی‬ ‫کــه دســتی بــر کار دارنــد حمایــت هــای الزم را از‬ ‫مطبوعــات مســتقل اســتانی صــورت دهنــد‪.‬‬ ‫هفتــه نامــه بــازار کســب و کار پــارس سالهاســت‬ ‫کــه بــه صــورت مکتــوب و انالیــن فعالیــت مــی کند‪.‬‬ ‫ایــن نشــریه بیــن اســتانی کــه در اســتان گلســتان‬ ‫و خراســان شــمالی توزیــع مــی شــود و اخبــار ایــن‬ ‫دو اســتان را بــه صــورت ویــژه پوشــش مــی دهــد‬ ‫بــا اصــول شــش گانــه صداقــت در اطــاع رســانی‪،‬‬ ‫پرهیــز از نفــی دیگــران‪ ،‬دفــاع از حقــوق اساســی‬ ‫مــردم و هــم زیســتی اعتــدال بــه اطــاع رســانی‬ ‫خــارج از هرگونــه غــرض ورزی و گرایشــات خــاص‬ ‫سیاســی و جناحــی پرداختــه اســت‪.‬‬ ‫اکنــون ایــن هفتــه نامــه دومیــن نشــریه اســتانی‬ ‫اســت کــه مجــوز روزنامــه را از وزارت فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫حمیدرضــا محمدیــاری مدیرمســئول روزنامــه‬ ‫بــازار کســب و کار ضمــن ابــراز خوشــایندی از‬ ‫کســب ایــن مجــوز در گفتگــو بــا خبرنــگار ایــن‬ ‫روزنامــه گفــت‪ :‬امیدواریــم مدیــران ارشــد دو‬ ‫اســتان و همــه کســانی کــه دســتی بــر کار دارنــد‬ ‫حمایــت هــای الزم را از مطبوعــات مســتقل‬ ‫اســتانی صــورت دهنــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان ضمــن تبریــک ایــن موفقیــت بــه اهالــی‬ ‫رســانه اســتان گلســتان و خراســان شــمالی افــزود‪ :‬از‬ ‫همــکاری بــی شــائبه دکتــر پــاک اییــن نماینــده مدیــران‬ ‫مســئول در هیئــت نظــارت بــر مطبوعــات کشــور و کلیــه‬ ‫افــرادی کــه در ایــن مســیر مــا را یــاری نمودنــد کمــال تشــکر‬ ‫را داریــم‪.‬‬ ‫استاندار گلستان تاکید کرد‪:‬‬ ‫پیشگیری از اعتیاد‬ ‫با استفاده از روشهای‬ ‫علمی‬ ‫بــه گــزارش هنگامــه خانــدوزی خبرنــگار‬ ‫بــازار کســب و کار انالیــن ‪ ،‬ایــن روزهــا‬ ‫کــه همــه دنیــا بــه نوعــی درگیــری شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا هســتیم نبایــد از دیگــر‬ ‫مســائلی کــه جامعــه و جوانــان مــا را‬ ‫همیشــه مــورد تهدیــد قــرار مــی دهــد‬ ‫غفلــت کنیــم‪.‬‬ ‫اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و روانگــردان‪ ،‬از‬ ‫معضــات اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی جوامــع‬ ‫و تهدیــد کننــده ســامت عمومــی قــرن‬ ‫حاضــر درتمــام دنیــا اســت ‪ .‬بــه طوریکــه‬ ‫اعتیــاد بــه عنــوان یکــی از بحــران هــای‬ ‫چهارگانــه قــرن بیســت و یکــم همــه‬ ‫جوامــع را درگیــر کــرده اســت و حلقــه‬ ‫رابــط بیــن ســه معضــل دیگــر یعنــی‬ ‫فقــر‪ ،‬بیــکاری و طــاق اســت‪.‬‬ ‫اعتیــاد عــاوه بــر تهدیــد ســامت جســم‬ ‫و روان افــراد ‪ ،‬بــر جنبــه هــای اجتماعــی‬ ‫و اقتصــادی جامعــه نیــز اثــرات زیــان‬ ‫اور و غیــر قابــل جبرانــی وارد مــی ســازد‬ ‫‪.‬اعتیــاد یــک بیمــاری مزمــن عــود کننــده و‬ ‫پیــش رونــده اســت ‪ .‬ســوء مصــرف مــواد و‬ ‫وابســتگی و اعتیــاد بــه ان اختاللــی پیچیــده‬ ‫اســت کــه بــا علــل و اثــار زیســتی‪ ،‬روانــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و معنــوی همــراه مــی باشــد‪.‬‬ ‫درهــم پیچیدگــی عوامــل زیســتی‪ ،‬روانــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی ‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬سیاســی و فرهنگــی‬ ‫ایــن گرفتــاری و معضــل را بــه یکــی از‬ ‫پیچیــده تریــن مشــکالت فــردی‪ ،‬خانوادگــی‬ ‫و اجتماعــی تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫اعتیــاد بــه مــواد مخــدر بــای خانمــان‬ ‫ســوزی اســت کــه هــر روز در حــال‬ ‫پیشــرفت اســت و مــواد مخــدر در رنــگ‬ ‫و لعــاب هــای جدیــد تولیــد مــی شــود‬ ‫و بــرای زمیــن گیــر کــردن جوانــان ایــن‬ ‫ســرزمین وارد کشــور مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در جلســه شــورای‬ ‫هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد شــیوع شناســی اعتیــاد در‬ ‫اســتان بــا اســتفاده از روش هــای علمــی‬ ‫و در حداقــل زمــان ممکــن صــورت گیــرد تــا‬ ‫بتــوان بــر اســاس ان اقدامــات پیشــگیرانه و‬ ‫مقابلــه ای الزم انجــام شــود‪.‬‬ ‫حــق شــناس بــا اشــاره بــه مشــکالت‬ ‫و مســائل ناشــی از اعتیــاد در جامعــه‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬هــدف مــا کاهــش شــیوع‬ ‫مــواد مخــدر و اعتیــاد در جامعــه‬ ‫اســت کــه بــا اســتفاده از داده هــای‬ ‫امــاری دقیــق و همراهــی خانــواده هــا‪،‬‬ ‫ســازمان هــای مــردم نهــاد و دســتگاه‬ ‫هــای اجرایــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مســئله اعتیــاد تنهــا بــه‬ ‫عــده خاصــی در جامعــه مربــوط نمــی‬ ‫شــود و بایــد دغدغــه هــای پیشــگیری و‬ ‫مقابلــه در همــه وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان یــاداور شــد‪ :‬اســتفاده‬ ‫از ایــده هــای خالقانــه و اســتارت اپــی در‬ ‫حــوزه مــواد مخــدر مــی توانــد زمینــه کاهــش‬ ‫شــیوع در جامعــه را فراهــم اورد و معرفــی‬ ‫ایــن روش هــا در مراکــز درمانــی و کمــپ هــا‬ ‫بســیار مفیــد اســت‪.‬‬ ‫حــق شــناس بــا اشــاره بــه مشــکالت و‬ ‫مســائل ناشــی از اعتیــاد در جامعــه اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬هــدف مــا کاهــش شــیوع مــواد مخــدر‬ ‫و اعتیــاد در جامعــه اســت بــا اســتفاده‬ ‫از داده هــای امــاری دقیــق و همراهــی‬ ‫خانــواده هــا‪ ،‬ســازمان هــای مــردم نهــاد و‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هــم اینــک ‪ ۵۰‬درصــد نســخ پزشــکی‬ ‫مراکــز درمانــی زیــر پوشــش تامیــن اجتماعــی در اســتان الکترونیکــی پیچیــده می شــود‪.‬‬ ‫دکتــر جــال جهــان نیــا روز دوشــنبه در گفــت وگــو بــا خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬تنهــا در مراکــز‬ ‫ملکــی اســتان روزانــه بیــش از ‪ ۲‬هــزار نســخه الکترونیکــی پیچیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫‪۵۰‬درصد نسخ‬ ‫الکترونیکی‬ ‫پزشکی‬ ‫درمانی‬ ‫گزارش و نقد‬ ‫بوتولیسم‬ ‫یا کشتار گروهی؟‬ ‫شنبه ‪ 25‬اسفند ‪1399‬‬ ‫چرخه بیابان زدایی در گلستان از سال ‪ 94‬تا کنون‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫کارشناســان و شــکارچیان ساحل نشــین‬ ‫گلســتان بــا تاســف از مــرگ دنبالـه دار پرنــدگان‬ ‫مهاجــر در خلیــج گــرگان‪ ،‬ابتــای حــدود صــد‬ ‫هــزار قطعــه از ایــن میهمانــان زمســتانه بــه‬ ‫بوتولیســم را دور از ذهــن دانســته و طبــق‬ ‫تجربــه ســال های گذشــته خــود‪ ،‬دالیــل‬ ‫دیگــری را از جملــه کشــتار گروهــی بــرای ایــن‬ ‫اتفاقــات مطــرح می کننــد‪.‬‬ ‫مــرگ دســته جمعی پرنــدگان مهاجــر در‬ ‫تــاالب بیــن المللــی میانکالــه و خلیــج‬ ‫گــرگان ســال گذشــته از چهــارم بهمــن‬ ‫مــاه مشــاهده شــده و تــا پایــان فصــل‬ ‫زمســتان و بازگشــت ایــن پرنــدگان بــه‬ ‫زیســتگاه اصلــی ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫امســال هــم بــر اســاس گــزارش‬ ‫دامپزشــکی ایــن تلفــات از ‪ ۱۲‬بهمــن مــاه‬ ‫در محــدوده گلســتان و چندیــن روز جلوتــر‬ ‫در اســتان مازنــدران مشــاهده شــد‪.‬‬ ‫ســازمان دامپزشــکی بــه عنــوان مرجــع‬ ‫قانونــی تعییــن کننــده علــت مــرگ و میــر‬ ‫وحــوش‪ ،‬ســال گذشــته بــا رد بیمــاری‬ ‫هایــی ماننــد انفلوانــزا و نیوکاســل‪،‬‬ ‫علــت تلفــات ‪ ۵۰‬هــزار پرنــده در تــاالب‬ ‫میانکالــه و خلیــح گــرگان را شــیوع‬ ‫ویــروس بوتولیســم اعــام کــرده بــود‪.‬‬ ‫مــرگ پرنــدگان مهاجــر در ایــن پهنــه ابــی‬ ‫امســال هــم تکــرار شــد و از یــک مــاه قبــل‬ ‫تاکنــون الشــه افــزون بــر ‪ ۳۰‬هــزار پرنــده شــامل‬ ‫فالمینگــو‪ ،‬چنگــر و ســایر گونــه هــا از مناطــق‬ ‫کــم عمــق میانکالــه و نــوار ســاحلی خلیــج گرگان‬ ‫بیــرون کشــیده و در مــکان امــن دفــن شــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه ســازمان دامپزشــکی نهــاد‬ ‫علمــی و تحقیقاتــی محســوب مــی شــود‪،‬‬ ‫برخــی از بومیــان‪ ،‬شــکارچیان و کارشناســان‬ ‫حیــات وحــش گلســتان بــا ارائــه نظــرات‬ ‫جدیــد‪ ،‬دقــت نظــر بیشــتر ایــن ســازمان را در‬ ‫خصــوص بیــان علــت مــرگ و میــر پرنــدگان‬ ‫مهاجــر خواســتار شــدند‪.‬‬ ‫یکــی از کارشناســان حــوزه حیــات وحــش‬ ‫بــه ایرنــا گفــت‪ :‬بــر اســاس قوانیــن‪ ،‬اعــام‬ ‫بوتولیســم بــه عنــوان دلیــل مــرگ پرنــدگان‬ ‫از ســوی دامپزشــکی‪ ،‬حــرف پایانــی بــرای‬ ‫تمــام دیــدگاه هــا اســت امــا بیــان برخــی‬ ‫نظــرات از ســوی مدیــران دامپزشــکی در‬ ‫صالحیــت کارشناســان محیــط زیســت و‬ ‫حیــات وحــش قــرار دارد‪.‬‬ ‫رحیــم ســخندان اظهــار داشــت‪ :‬خلیــج گــرگان‬ ‫در دهــه اخیــر شــاهد تغییــر در اکوسیســتم‬ ‫و نوســان در کمیــت و کیفیــت اب و ورود‬ ‫فاضــاب اســت امــا مدیــران دامپزشــکی ســال‬ ‫گذشــته علــت اصلــی شــیوع بوتولیســم را بــه‬ ‫ایــن مــوارد قدیمــی مرتبــط دانســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در مصاحبــه ســال گذشــته‬ ‫مدیــران دامپزشــکی‪ ،‬وقــوع ســیل گلســتان‬ ‫و انتقــال امــاح و مــواد الــی بــا حجــم بــاال‬ ‫بــه خلیــج گــرگان و بــه تبــع ان کاهــش‬ ‫اکســیژن محلــول در اب نیــز از عوامــل شــیوع‬ ‫بوتولیســم اعــام شــد امــا معلــوم نیســت چــرا‬ ‫امســال کــه خبــری از ســیل نبــود بــاز هــم‬ ‫شــاهد مــرگ و میــر پرنــدگان مهاجــر در ایــن‬ ‫اکوسیســتم بودیــم؟‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار‪ ،‬شــمال‬ ‫اســتان گلســتان بــه دلیــل قــرار گرفتــن در‬ ‫حاشــیه منطقــه بیابانــی شــور و صحــرای‬ ‫قــره قــوم ترکمنســتان‪ ،‬داشــتن پوشــش‬ ‫گیاهــی ضعیــف و وجــود ریــز دانــه هــا‬ ‫ظرفیــت بیابانــی شــدن را دارد‪.‬‬ ‫توســعه فضــای ســبز را یکــی از مهم تریــن‬ ‫اولویت هــای اســتان اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬تثبیــت خــاک‪ ،‬تامیــن‬ ‫اکســیژن‪ ،‬جلوگیــری از الودگــی صوتــی‬ ‫در شــهرها‪ ،‬منافــع اقتصــادی چــوب از‬ ‫مزایــای کاشــت درخــت اســت‪.‬‬ ‫گلســتان مــرزی دارای تنــوع اقلیمــی از‬ ‫نیمــه مرطــوب معتــدل تــا نیمــه خشــک‪،‬‬ ‫گــرم و ســرد بــوده و منابــع طبیعــی ان‬ ‫شــامل کوهســتان هــای مرتفــع‪ ،‬دشــت‬ ‫همــوار‪ ،‬مناطــق پســت و شــوره زار و دریــا‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اجــرای طرح هــای بیابــان زدایــی در‬ ‫گلســتان از ســال ‪ ۹۴‬شــروع شــده و در‬ ‫ایــن مــدت ‪ ۱۱۰‬میلیــارد ریــال بــرای تولیــد‬ ‫و کاشــت نهــال مرتعــی‪ ،‬احــداث هاللــی‬ ‫ابگیــر و اجــرای ذخیــره نــزوالت اســمانی‬ ‫تــوام بــا بذرپاشــی هزینــه شــد‪.‬‬ ‫طرحــی کــه ‪ 5‬ســال از اجــرای ان مــی‬ ‫گــذرد هنــوز اعتبــار کافــی را نــدارد تــا‬ ‫بــه اتمــام برســد‪ ،‬و ایــن یعنــی ضعــف‬ ‫مدیریتــی کــه متاســفانه در اســتان مــا‬ ‫هیــچ کــس پاســخگو نیســت ‪.‬‬ ‫اراضــی زیــر پوشــش اداره کل منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان افــزون‬ ‫بــر یــک میلیــون و ‪ ۳۹۷‬هــزار و ‪۲۴۴‬‬ ‫هکتــار بــوده کــه شــامل ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار‬ ‫جنــگل‪ ۸۶۲ ،‬هــزار هکتــار مرتــع‪۲۰ ،‬‬ ‫هــزار هکتــار اراضــی ســاحلی و اراضــی‬ ‫مســتثنیات و ‪ ۶۲‬هــزار و ‪ ۴۲۰‬هکتــار‬ ‫اراضــی مــوات اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری‪ ،‬بــه دلیــل بــارش ســاالنه کمتــر‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬میلــی متــر‪ ،‬از بیــن رفتــن پوشــش‬ ‫گیاهــی‪ ،‬نداشــتن مدیریــت در مصــرف‬ ‫درســت اب بویــژه در بخــش کشــاورزی‪،‬‬ ‫فقــر مراتــع و از همــه مهمتــر مجــاورت بــا‬ ‫صحــرای قــره قــوم کشــور ترکمنســتان‪،‬‬ ‫مراتــع گلســتان در معــرض پدیــده خزنــده‬ ‫بیابــان زایــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــا همــه ایــن تــاش هــا بــرای جلوگیــری‬ ‫بــه دلیــل نبــود اعتبــار کار از بخــش دولتــی‬ ‫بــه بخــش خصوصــی واگــذار خواهــد شــد‬ ‫شــاید در اینــده نزدیــک شــاهد اجرایــی‬ ‫موفــق ایــن طــرح در اســتان باشــیم‪.‬‬ ‫امــا ایــن اقدامــات بــه انــدازه ای نبــوده‬ ‫اســت کــه طــرح بیابــان زدایــی در گلســتان‬ ‫را بعــد از گذشــته ‪ 5‬ســال بــه اتمــام‬ ‫برســاند‬ ‫بیابــان زدایــی کامــل در گلســتان نیازمنــد‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار اســت‬ ‫اســتاندار گلســتان در مراســم افتتاحیــه‬ ‫طــرح بوتــه کاری و مقابلــه بــا بیابــان زایــی‬ ‫منطقــه داشــلی بــرون در گنبــدکاووس‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬هــر هکتــار بیابان زدایــی ‪۴۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال هزینــه دارد و بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه در گلســتان ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار‬ ‫بیابــان وجــود دارد‪ ،‬هزینــه بیابان زدایــی‬ ‫ان ‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد ریــال معــادل ‪۶۰‬‬ ‫میلیــون دالر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫حق شــناس بــا اشــاره بــه کمبــود اعتبــارات‬ ‫در راســتای بیابــان زدایــی اســتان‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫بــا اعتبــارات موجــود‪ ،‬امــکان بیابان زدایــی‬ ‫کامــل در اســتان وجــود نــدارد‪ ،‬امــا نقطــه‬ ‫شــروع خوبــی اســت و همــه بایــد کمــک‬ ‫کنیــم تــا ایــن کار بــا ســرعت بیشــتری‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان‪ ،‬بیابــان زدایــی و‬ ‫اجرا قانون شفافیت مدیریت‬ ‫شهری پس از ‪ ۲۵‬سال در گرگان‬ ‫اعضــای شــورای اســامی شــهر گــرگان در جلســه امــروز‬ ‫شــنبه ایــن پارلمــان محلــی‪ ،‬ایجــاد پایــگاه رایانــه ای بــرای‬ ‫شــفافیت تصمیمــات عملکــرد شــهرداری و ایــن نهــاد را‬ ‫پــس از ‪ ۲۵‬ســال در دســتور کار خــود قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫جلســه رســمی و علنــی شــورای اســامی شــهر گــرگان‬ ‫شــامگاه امــروز شــنبه بــا حضــور ‪ ۶‬عضــو و بــا دســتور‬ ‫بررســی بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬شــهرداری گــرگان اغــاز شــد‬ ‫کــه بنــا بــه تصمیــم رییــس شــورا و موافقــت اعضــا‪ ،‬ایــن‬ ‫موضــوع بــه جلســه بعــد موکــول شــد‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون حقوقــی نظــارت‪ ،‬بازرســی و پاســخگویی‬ ‫بــه شــکایات شــورای شــهر گــرگان در ایــن جلســه گفــت‪:‬‬ ‫شــهرداری ها ‪،‬ســازمان های وابســته و شــورای اســامی هــر‬ ‫مراتع گلستان در معرض پدیده‬ ‫خزنده بیابان زایی قرار دارد‬ ‫بیابــان هــای قــره قــوم (شــن ســیاه) از‬ ‫بزرگتریــن کویرهــای شــنی جهــان اســت‬ ‫کــه حــدود ‪ ۷۰‬درصــد از مســاحت کشــور‬ ‫ترکمنســتان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫مناطــق در معــرض خطــر بیابانــی شــدن‬ ‫اســتان گلســتان دارای هــوای گــرم و‬ ‫خشــک بــوده و بیشــتر در حــوزه شهرســتان‬ ‫هــای گُمیشــان‪ ،‬اق قــا‪ ،‬گنبــدکاووس و‬ ‫مــراوه تپــه قــرار دارد‪.‬‬ ‫اجــرای پــروژه هــا در گلســتان هماننــد‬ ‫بــازی « بگیــر بغلــی یــه کالفــه رو چــکارش‬ ‫کنــم بــده بغلــی»‬ ‫شــهر وظیفــه دارنــد بــا راه انــدازی پایــگاه رایانــه ای زمینــه‬ ‫اطــاع مــردم را از مصوبــات‪ ،‬تصمیمــات‪ ،‬عملکــرد بودجــه‬ ‫و هزینــه و درامــد خــود بــه صــورت مســتمر فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫ســعید رحیمــی افــزود‪ :‬افزایــش ســطح نظــارت مردمــی‬ ‫بــر عملکــرد مدیــران شــهری و جلوگیــری از بــروز هرگونــه‬ ‫تخلــف و یــا فســاد احتمالــی در مجموعــه هــای مدیریــت‬ ‫شــهری‪ ،‬از جملــه اثــرات اجــرای کامــل ایــن قانــون اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬اعتبــار چنــد صــد میلیــارد تومانــی در‬ ‫کنــار امــکان برخــورداری از رانــت اطالعاتــی و ارتباطــی‪،‬‬ ‫گســتردگی فعالیــت شــهرداری‪ ،‬تعــداد زیــاد بخــش نامه هــا‬ ‫و اییــن نامــه هــا‪ ،‬حجــم بــاالی مــراودات مالــی و تجــاری‬ ‫در حوزه هــای عمرانــی‪ ،‬فرهنگــی و ده هــا موضــوع دیگــر‬ ‫ســبب مــی شــود شــهرداری هــای بزرگــی از جملــه گــرگان‬ ‫همــواره نگــران بــروز تخلفــات و فســادهای فــردی و جمعــی‬ ‫بــا محوریــت و ســردمداری نیروهــای داخلــی باشــند‪.‬‬ ‫ایــن الیحــه بــه صــورت ‪ ۲‬فوریتــی در صحــن علنــی امشــب‬ ‫اجــرای پــروژه هــا در گلســتان هماننــد‬ ‫بــازی « بگیــر بغلــی یــه کالفــه رو چــکارش‬ ‫کنــم بــده بغلــی» شــده اســت‪ ،‬بخــش‬ ‫دولتــی کار را در دســت مــی گیــرد اعتبــار‬ ‫نــدارد نمــی توانــد بــه اتمــام برســاند بــه‬ ‫بخــش خصوصــی واگــذار مــی کنــد ‪،‬‬ ‫بخــش خصوصــی بــه تحریــم هــا و نبــود‬ ‫امکانــات بــر مــی خــورد و پــروژه بعــد از‬ ‫یــک دوره ســکون بــاز بــه بخــش دولتــی‬ ‫مــی رســد کــه بعــد از کاغــذ بــازی و طــی‬ ‫شــدن مســیر شــاید روزی شــاهد اتمــام‬ ‫اجــرای ان باشــیم‪.‬‬ ‫امیدواریــم مســووالن در اســتان پــروژه‬ ‫بیابــان زدایــی را جــدی بگیرنــد و قبــل از‬ ‫اینکــه خیلــی دیــر شــود ان را بــه اتمــام‬ ‫برســانند‪.‬‬ ‫شــورای شــهر گــرگان تصویــب و بــرای اجــرا بــه شــهرداری‬ ‫ابالغ شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه شــهرداری گــرگان در الیحــه ای خواســتار‬ ‫افزایــش پــاداش پایــان خدمــت کارکنــان ایــن مجموعــه شــد‪.‬‬ ‫عبدالرضــا دادبــود شــهردار گــرگان در دفــاع از ایــن الیحــه‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۱.۵‬برابــر مجمــوع متوســط حقــوق‬ ‫‪ ۳۰‬ماهــه کارکنــان تحــت عنــوان پــاداش پایــان خدمــت‬ ‫پرداخــت مــی شــود کــه بــا توجــه بــه افزایــش تــورم رقــم‬ ‫پــاداش ناچیــز و در شــان کارکنــان شــهرداری نیســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا اعمــال ایــن مصوبــه ســاالنه حــدود ‪۴‬‬ ‫میلیــارد ریــال هزینــه در بــر دارد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه همچنیــن مقــرر شــد بخشــی از اجــاره‬ ‫بهــای امــاک شــهرداری گــرگان کــه در اختیــار تعاونــی‬ ‫زندانیــان گلســتان اســت بــا اعمــال تخفیــف و یــا بــا‬ ‫بخشــودگی مواجــه شــود‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪290‬‬ ‫توسعه گردشگری با‬ ‫حمایت از مکان های‬ ‫اقامتی مدرن و سنتی‬ ‫امکان پذیر است‬ ‫حمیــد عباســی مدیــر هتــل اپارتمــان‬ ‫برجیــس خــان ببیــن (اســتان گلســتان)‪:‬‬ ‫توســعه گردشــگری بــا حمایــت از مــکان هــای‬ ‫اقامتــی مــدرن و ســنتی امــکان پذیــر اســت‬ ‫اســتان گلســتان را مــی تــوان ســرزمین‬ ‫اقلیــم چنــد گانــه‪ ،‬اقــوام متحــد و خونگــرم‬ ‫و جاذبــه هــای گردشــگری طبیعــی و‬ ‫تاریخــی فــراوان نامیــد‪ .‬بــدون شــک ایــن‬ ‫ویژگــی هــا در کنــار خونگرمــی اهالــی ایــن‬ ‫دیــار مــی تواننــد در جــذب و مانــدگاری‬ ‫گردشــگر بــه نســبت بســیاری از اســتان‬ ‫هــای کشــور موثــر باشــند‪.‬‬ ‫در واقــع اگــر مســئوالن محتــرم میــراث‬ ‫فرهنگــی و گردشــگری‪ ،‬شــهرداری و ســایر‬ ‫دلســوزان شهرســتان و اســتان تــاش‬ ‫کننــد و در شناســاندن ایــن جاذبــه هــای‬ ‫منحصــر بــه فــرد و خــدادادی وحــدت رویــه‬ ‫در پیــش بگیرنــد اســتان گلســتان نیــز بــه‬ ‫یکــی از مقاصــد گردشــگری مســافران‬ ‫ایرانــی و خارجــی تبدیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کســانی کــه اندکــی بــا مختصــات اســتان‬ ‫گلســتان اشــنایی دارنــد نیــک مــی داننــد‬ ‫کــه بســیاری تفریحــات گردشــگری و‬ ‫ورزش هــای ابــی ‪ ،‬خاکــی و هوایــی در‬ ‫اســتان سرســبز گلســتان قابلیــت اجــرا‬ ‫دارنــد و بــه جــرات مــی تــوان گفــت‬ ‫بخــش هــای عمــده ای از جاذبــه هــای‬ ‫گردشــگری اســتان گلســتان‪ ،‬در دنیــا‬ ‫منحصــر بــه فــرد مــی باشــند‪.‬‬ ‫وجــود دریــا‪ ،‬جزایــر مختلــف‪ ،‬جنــگل‪،‬‬ ‫رودخانــه هــای زیبــا و پــر اب‪ ،‬تــاالب‪،‬‬ ‫خلیــج‪ ،‬چشــمه ســار هــا و ابشــار هــای‬ ‫طبیعــی‪ ،‬غــار هــا‪ ،‬کویــر‪ ،‬ســد هــا و اب‬ ‫بنــدان هــا و ســایر منابــع طبیعــی و دســت‬ ‫ســاز در کنــار اثــار تاریخــی بــا قدمــت چنــد‬ ‫هــزار ســاله‪ ،‬گردشــگری در ایــن اســتان‬ ‫کوچــک را بــه گردشــگری بــا مختصــات‬ ‫جهانــی و بیــن المللــی تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫امــا ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه جــذب‬ ‫گردشــگری نیــاز بــه زیــر ســاختهایی نیــز دارد کــه‬ ‫یکــی از انهــا محــل اســکان و اقامــت گردشــگران‬ ‫و مســافران اســت‪ .‬یکــی از ایــن مــکان هــای‬ ‫اقامتــی شــکیل و دارای امکنــات راحتــی‬ ‫مناســب هتــل اپارتمــان برجیــس در شــهر خــان‬ ‫ببیــن اســت‪ .‬در حاشــیه روح انگیــز جنــگل هــای‬ ‫همیشــه ســبز البــرز بــا شــکوه کــه جلــوه ای‬ ‫بــی بدیــل از عظمــت خداونــدی اســت‪ ،‬گــذران‬ ‫ایامــی بــا خانــواده ارزوی هــر ایرانــی اســت‪.‬‬ ‫بــدون شــک جاذبــه هــای طبیعــی اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬در کنــار امکانــات و راحتــی اقامــت در‬ ‫اقامــت گاه هــای ســنتی و کالســیک و ســهولت‬ ‫دسترســی بــه دریــا ‪ ،‬رودخانــه هــا‪ ،‬جنــگل هــای‬ ‫همیشــه ســبز البــرز‪ ،‬لحظاتــی بــه یادماندنــی و‬ ‫رویایــی بــرای گردشــگران و مســافران بــه یــادگار‬ ‫خواهنــد گذاشــت ‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهارقلوزایی‬ ‫زن ‪ ۱۸‬ساله‬ ‫گرگانی‬ ‫شنبه ‪ 25‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫یــک زن ‪ ۱۸‬ســاله گرگانــی در اولیــن زایمــان خــود بــدون اســتفاده از داروهــای کمکــی و تقویتــی‬ ‫چهارقلــو بــه دنیــا اورد‪.‬‬ ‫علیرضــا نــوروزی رییــس بیمارســتان شــهید صیــاد شــیرازی گــرگان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت کــه‬ ‫حــال مــادر و ایــن نــوزادان مســاعد اســت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شماره ‪290‬‬ ‫درایام پایانی سال‬ ‫مصرف بهینه اب‬ ‫را فراموش نکنید‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫اســتان گلســتان گفــت‪ :‬مــردم اب‬ ‫شــامیدنی را همزمــان بــا ســنت زیبــای‬ ‫خانــه تکانــی در روزهــای پایانــی بهینــه‬ ‫مصــرف کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهنــدس‬ ‫بهــزاد هرمــزی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه نزدیکــی روزهــای پایانــی ســال‬ ‫مشــترکین براســاس یــک ســنت دیرینــه‬ ‫مبــادرت بــه خانــه تکانــی و نظافــت‬ ‫منــازل مــی نماینــد‪ ،‬در ایــن ایــام شــاهد‬ ‫افزایــش چشــمگیر مصــرف اب هســتیم‬ ‫کــه بــه همیــن منظــور امســال بــا توجــه‬ ‫بــه شــیوع ویــروس کرونــا و رعایــت‬ ‫مســائل بهداشــتی ایــن مصــرف چنــد‬ ‫برابــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مهنــدس هرمــزی همچنیــن بــا اشــاره‬ ‫بــه تمهیــدات در نظــر گرفتــه شــده بــرای‬ ‫ایــام تعطیــات نوروزبیــان کــرد‪ :‬بــرای‬ ‫خدمــات رســانی مناســب بــه مشــترکین‬ ‫بخصــوص در زمــان تعطیــات ســال‬ ‫نــو شــرکت اب و فاضــاب در کلیــه‬ ‫شــهر هــای اســتان اقــدام بصــورت‬ ‫کشــیک شــبانه روزی بــرای رفــع حــوادث‬ ‫احتمالــی در خطــوط توزیــع اب شــهری‬ ‫در حــال امــاده بــاش خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه تعامــل‬ ‫خــوب مــردم اســتان بــا شــرکت اب و‬ ‫فاضــاب گفــت‪ :‬شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫در طــول ســال بــرای توزیــع اب شــرب‬ ‫پایــدار ‪ ،‬ســالم و بهداشــتی بصــورت‬ ‫شــبانه روزی تــاش مــی کنــد و بــا ســخت‬ ‫کوشــی همــکاران خدمــات رســانی در‬ ‫زمینــه توزیــع اب بــدون وقفــه انجــام مــی‬ ‫شــود در همیــن راســتا از مــردم شــریف‬ ‫اســتان درخواســت داریــم در ایــن برهــه‬ ‫از زمــان مــا را در امــر خدمــت رســانی هــر‬ ‫چــه بهتــر یــاری نماینــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب اســتان گلســتان در پایــان‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬مرکــز ارتباطــات مردمــی‬ ‫بــا شــماره تمــاس ‪ ۱۲۲‬در کلیــه روزهــای‬ ‫ســال بصــورت شــبانه روزی پاســخگوی‬ ‫ســواالت و راهنمایــی مشــترکین در شــهر‬ ‫هــا و روســتاهای اســتان مــی باشــند‪ ،‬لــذا‬ ‫از همــه مــردم شــریف تقاضــا مــی شــود‬ ‫در صــورت مشــاهده هرگونــه مشــکل و‬ ‫پیشــنهاد و انتقــاد ســازنده بــا ایــن مرکــز‬ ‫تمــاس حاصــل فرماینــد‪.‬‬ ‫بخشش اولیای دم‪،‬‬ ‫جان قاتل گلستانی‬ ‫را نجات داد‬ ‫رییــس شــورای حــل اختــاف گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬جوانــی کــه ‪ ۶‬ســال قبــل و در‬ ‫یــک اقــدام اشــتباه فــردی را در اســتان‬ ‫بــه قتــل رســانده بــود صبــح امــروز‬ ‫دوشــنبه دقایقــی قبــل از اجــرای حکــم‬ ‫از پــای چوبــه دار نجــات یافــت و بــه‬ ‫زندگــی بازگشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‬ ‫دادگســتری گلســتان‪ ،‬احمــد جعفــری‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬طــی ســال هــای‬ ‫گذشــته اعضــای شــورای حــل اختــاف‬ ‫بارهــا بــه همــراه بــزرگان ‪ ۲‬خانــواده‬ ‫بــه منــزل مقتــول مراجعــه کردنــد‬ ‫امــا اولیــای دم همچنــان بــر قصــاص‬ ‫اصــرار داشــتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا درخواســت اولیــای‬ ‫دم‪ ،‬حکــم قصــاص صــادر شــد و پــس‬ ‫از انجــام تشــریفات قانونــی ‪ ،‬رای‬ ‫نهایــی و در نوبــت اجــرا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫طی احکامی‬ ‫رئیس کمیته چوگوگلستان منصوب شد‬ ‫طــی حکمــی از ســوی الهــه غیناقــی مدیــرکل امــور زنــان و و خانــواده اســتانداری گلســتان‪ ،‬علــی اصغــر‬ ‫ســلیمانی بــه عنــوان رئیــس کمیتــه چوگــو ورزش هــای همگانــی اســتان گلســتان منصــوب شــد‪.‬‬ ‫ســلیمانی در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار از نشــر و ترویــج ایــن رشــته ورزشــی در مــدارس‬ ‫سراســر کشــور گفــت و اظهــار کــرد‪ :‬طــی دیــدار رئیــس انجمــن ورزشــی چوگــو بــا معــاون پارلمانــی‬ ‫و حقوقــی وزارت امــوزش و پــرورش تفاهــم نامــه ای بــرای حضــور ایــن بــازی کهــن در امــوزش و‬ ‫پــرورش و مــدارس کشــور بیــن ایــن دو دســتگاه منعقــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیته چوگــو گلســتان همچنیــن گفــت‪ :‬بــزودی بــا تصویــب شــورایعالی ورزش دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی کشــور‪ ،‬چوگــو بــه جمــع ‪۳۰‬رشــته فعــال ورزشــی دانشــگاه خواهــد پیوســت‪.‬‬ ‫چوگــو در زمــره ورزش هــای ســنتی و همگانــی اســت و در زمینــی مســتطیل شــکل و بویــژه در زمیــن‬ ‫چمــن مشــابه زمیــن فوتبــال برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫رشــته ورزشــی چوگــو یکــی از رشــته های ورزشــی میباشــد کــه بــه نامهــای گوناگــون در اغلــب نقــاط‬ ‫ایــران برگــزار می شــود‪ .‬ایــن رشــته از تحــرک باالیــی برخــوردار بــوده و نیــاز بــه قــدرت و ســرعت دارد‬ ‫‪ ،‬ورزشــکاران ایــن رشــته بایــد دارای امادگــی جســمانی بــاال ‪ ،‬دوندگــی خــوب ‪ ،‬چابکــی و ســرعت‬ ‫عمــل بــاال باشــند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت طــی احــکام جداگانــه ای مهــدی علیمحمــدی بــه عنــوان دبیــر ایــن کمیتــه در اســتان‪،‬‬ ‫ملیحــه دهمالیــی نــژاد بعنــوان نائــب رئیــس ایــن کمیتــه و نجمــه جهــان تیــغ بــه عنــوان مســئول‬ ‫روابــط عمومــی ایــن کمیتــه در اســتان منصــوب شــدند‪.‬‬ ‫مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان‬ ‫ثبت نام حوزه علمیه خواهران گلستان در سه سطح اغازشد‬ ‫مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران گلســتان گفــت‪ :‬ثبــت نــام حــوزه هــای علمیــه در ســه ســطح از ‪ ۲۴‬بهمــن‬ ‫مــاه اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســیده نفیســه حســینی واعــظ در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬متقاضیــان بــه دو طریــق حضــوری و غیرحضــوری (ســایت مرکــز پذیــرش حــوزه هــای علمیــه) مــی‬ ‫تواننــد نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام کننــد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬داوطلبــان بــا قبولــی در ازمــون ورودی کــه در تیرمــاه ســال اینــده برگــزار خواهــد شــد مــی‬ ‫تواننــد در حــوزه علمیــه خواهــران مشــغول بــه تحصیــل شــوند‪.‬‬ ‫مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران گلســتان بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه محدودیــت هــای موجــود در طــول‬ ‫ســالها علــم امــوزی همیشــه بــرای بانــوان کشــورمان ســخت بــوده بیــان کــرد‪ :‬بــه برکــت انقــاب اســامی‬ ‫مــا در طــی ایــن ســال هــا شــاهد گســترش حــوزه هــای علمیــه خواهــران در سراســر کشــور بــوده ایــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــا اســتان گلســتان شــاهد تاســیس مرکــز تخصصــی پژوهــش هــای اســامی هســتیم‪.‬که‬ ‫ایــن مرکــز ویــژه بانــوان طلبــه اســت‪.‬‬ ‫ســیده نفیســه حســنی واعــظ گفــت‪ :‬بــرای رســیدن بــه ســبک اســامی و رســیدن بــه یــک جامعــه ارمانــی‬ ‫نیازمنــد تربیــت بانــوان بانــوان علمــی و دینــی اســت‪.‬‬ ‫تــا کنــون در کشــور ‪ ۵۰‬هــزار طلبــه در حــال تحصیــل هســتند کــه ســهم اســتان مــا ‪ ۱۵۰۰‬طلبــه در حــال‬ ‫تحصیــل و قریــب بــه ‪ ۲۰۰‬طلبــه فــارغ التحصیــل اســت‪.‬‬ ‫در جشنواره استاندارد‬ ‫گلستان سردمدار جشنواره روابط عمومی استانداردکشور‬ ‫در ایــن جشــنواره کــه بــه بررســی اثــار تولیــدی‬ ‫روابــط عمومــی های اســتاندارد کشــور در یکســال‬ ‫اخیــر در ‪ ۹‬فعالیــت شــامل گــزارش خبــری‪،‬‬ ‫مقالــه‪ ،‬فعالیــت در شــبکه هــای مجــازی‪ ،‬کلیــپ‬ ‫یــا فیلــم هــای کوتــاه ویدئویــی‪ ،‬موشــن گرافیــک‬ ‫و انیمیشــن‪ ،‬عکــس‪ ،‬پوســتر‪ ،‬اینفوگرافیــک و‬ ‫فعالیــت هــای خالقانــه پرداختــه بــود‪ ،‬روابــط‬ ‫عمومــی اداره کل اســتاندارد گلســتان در زمینــه‬ ‫تهیــه گــزارش خبــری موفــق بــه کســب رتبــه‬ ‫دوم‪ ،‬در زمینــه فعالیــت در شــبکه هــای مجــازی‬ ‫رتبــه ســوم و زمینــه پوســتر موفــق بــه کســب‬ ‫رتبــه ســوم و در موشــن گرافیــک و انیمیشــن ‪،‬‬ ‫عکــس و فعالیــت هــای خالقانــه روابــط عمومــی‬ ‫شایســته تقدیــر شناســایی و معرفــی شــد‪.‬‬ ‫در جشــنواره اســتاندارد تــا کیفیــت کــه بطــور مجــازی‬ ‫بــا حضــور رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران‪،‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل‬ ‫اســتاندارد و جمعــی از مدیــران کل و مدیــران روابــط‬ ‫عمومــی اســتاندارد اســتانها برگــزار شــد‪ ،‬روابــط‬ ‫عمومــی هــای برتــر اســتاندارد کشــور معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫در ایــن جشــنواره کــه بــه بررســی اثــار تولیــدی‬ ‫روابــط عمومــی های اســتاندارد کشــور در یکســال‬ ‫راه یابی بسکتبال گرگان به‬ ‫نیمه نهایی دسته اول کشور‬ ‫راه یابــی بســکتبال گــرگان بــه نیمه نهایــی دســته اول کشــوربه گــزارش‬ ‫بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از ایرنــا در ایــن مســابقه کــه امــروز‬ ‫یکشــنبه در مجموعــه ورزشــی ازادی گــرگان برگــزار شــد‪ ،‬تیــم شــهرداری‬ ‫نویــن گــرگان بــا نتیجــه ‪ ۸۰‬بــر ‪ ۵۹‬حریفــش را شکســت داد‪.‬‬ ‫تیــم بســکتبال شــهرداری نویــن گــرگان بــا برتــری در برابــر خانــه‬ ‫بســکتبال کردســتان بــه مرحلــه نیمه نهایــی رقابت هــای لیــگ دســته‬ ‫اول باشــگاه های کشــور راه یافــت‪ .‬بــا توجــه بــه اختــاف پیــروزی ‪۲۱‬‬ ‫امتیــازی گــرگان در ایــن مســابقه و بــا وجــود شکســت در مســابقه‬ ‫اول‪ ،‬تیــم شــهرداری نویــن گــرگان بــه علــت اختــاف گل زده بیشــتر‬ ‫بــه دور بعــدی صعــود کــرد‪.‬‬ ‫دعوتنامه‬ ‫مجمع عمومی‬ ‫? بــا عــرض ســام خدمــت ســاکنین‬ ‫و مالکیــن محتــرم مجتمــع مســیبی‬ ‫احتراما‪ ،‬به استحضار میرسانم جلسه مجمع‬ ‫عمومــی پایــان ســال روز پنجشــنبه مورخــه ‪29‬‬ ‫اســفند ســاعت ‪ 13‬در محل مجتمع با دســتور‬ ‫کار ذیل برگزار میشــود‪.‬‬ ‫‪ -1‬گــزارش کار ســه ماهــه زمســتان‬ ‫‪ -2‬تصمیــم گیــری جــدی در خصــوص تعییــن‬ ‫مدیــر اجرایــی‬ ‫‪ -3‬تصمیــم گیــری در خصــوص‬ ‫ســال‪1400‬‬ ‫بــرای‬ ‫شــارژ‬ ‫مبلــغ‬ ‫حضــور همــه عزیــزان یــا نماینــده رســمی‬ ‫انهــا الزامــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن دعــوت نامــه از طریــق روزنامــه کســب و‬ ‫کار منتشــر و بدســت همــه خواهــد رســید‪.‬‬ ‫باتشــکر‪-‬رضا احمــدی عضــو هیئــت مدیــره‬ ‫مجتمــع مســیبی‬ ‫اخیــر در ‪ ۹‬فعالیــت شــامل گــزارش خبــری‪،‬‬ ‫مقالــه‪ ،‬فعالیــت در شــبکه هــای مجــازی‪ ،‬کلیــپ‬ ‫یــا فیلــم هــای کوتــاه ویدئویــی‪ ،‬موشــن گرافیــک‬ ‫و انیمیشــن‪ ،‬عکــس‪ ،‬پوســتر‪ ،‬اینفوگرافیــک و‬ ‫فعالیــت هــای خالقانــه پرداختــه بــود‪ ،‬روابــط‬ ‫عمومــی اداره کل اســتاندارد گلســتان در زمینــه‬ ‫تهیــه گــزارش خبــری موفــق بــه کســب رتبــه‬ ‫دوم‪ ،‬در زمینــه فعالیــت در شــبکه هــای مجــازی‬ ‫رتبــه ســوم و زمینــه پوســتر موفــق بــه کســب‬ ‫رتبــه ســوم و در موشــن گرافیــک و انیمیشــن ‪،‬‬ ‫عکــس و فعالیــت هــای خالقانــه روابــط عمومــی‬ ‫شایســته تقدیــر شناســایی و معرفــی شــد‪.‬‬ ‫زنان‪۱۰‬درصدمتقاضیان حضور‬ ‫درشوراهای شهرگلستان هستند‬ ‫زنان‪۱۰‬درصدمتقاضیــان حضــور درشــوراهای شهرگلســتان‬ ‫هســتندبه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن احمــد ایــزد شــامگاه‬ ‫یکشــنبه در گفتگــو بــا خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬تــا پایــان‬ ‫روز یکشــنبه ‪ ۲۴‬اســفندماه ‪ ۵۰۰‬داوطلــب بــرای رقابــت در‬ ‫ششــمین دوره انتخابــات شــوراهای شــهرهای گلســتان ثبــت‬ ‫نــام کردنــد کــه ‪ ۴۵۰‬نفــر انــان مــرد هســتند‪.‬‬ ‫دبیــر اجرایــی هیــات عالــی نظــارت بــر انتخابــات شــوراهای‬ ‫اســامی گلســتان از مجمــوع تعــداد ثبــت نام کننــدگان شــرکت‬ ‫در انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر در ایــن اســتان ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫معــادل ‪ ۵۰‬نفــر زن هســتند‪.‬‬ ‫نجات‪۲‬مجرم به قتل به احترام‬ ‫عیدمبعث ازقصاص‬ ‫گــزارش بــازار کســب کار انالیــن رییــس شــورای حــل‬ ‫اختــاف گلســتان روز پنجشــنبه اظهــار داشــت‪ :‬پــس از‬ ‫گذشــت ‪ ۱۰‬ســال مــادر داغــدار روز پنجشــنبه لحظاتــی‬ ‫قبــل از اجــرای حکــم قصــاص بــه احتــرام عیــد مبعــث‪،‬‬ ‫قاتــان فرزنــد جــوان خــود را بخشــید‪.‬‬ ‫پادرمیانــی اعضــای شــعبه ویــژه صلحــی شــورای حــل‬ ‫اختــاف گلســتان در عیــد مبعــث بــه رضایــت مــادر‬ ‫مقتــول پیــش از اجــرای حکــم اعــدام انجامیــد و ‪ ۲‬عامــل‬ ‫قتــل فرصــت زندگــی دوبــاره پیــدا کردنــد‪.‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫شـــــرکت ســرمایه گــذاری ایــــرانگردی و جهـــــانگردی در نظــر دارد رســتوران های‬ ‫ســور و تــار بــا کاربــری تجــاری واقــع در بلــوار ناهــار خوران‪،‬هتــل جهانگــردی‬ ‫ناهــار خــوران گرگانــرا از طریــق مزایــده ی عمومــی بــا مشــخصات زیــر بــه صــورت‬ ‫قــرارداد اجــاره ی یــک ســاله واگــذار نمایــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬قیمت پایه¬ی اجاره¬ی ماهیانه ‪ 440 /000/000‬ریال به صورت نقدی‬ ‫‪ -2‬محل دریافت وتحویل اسناد مزایده ‪ :‬گرگان‪،‬بلوار ناهار خوران‪،‬هتل جهانگردی ناهار خوران گرگان‬ ‫‪ -3‬مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬از زمان انتشار اگهی به مدت ‪ 5‬روز‬ ‫‪ -4‬زمان تحویل پیشنهادها‪ :‬تا اخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ‪1400/01/10‬‬ ‫‪ -5‬پیشــنهادهای رســیده در محــل دفتــر مرکــزی شــرکت بــه نشــانی تهــران‪ ،‬خیابــان ولــی عصر(عــج) روبــروی‬ ‫خیابــان شــهید عباســپور (توانیــر) بــن بســت شــمس پــاک ‪ 3‬روز چهارشــنبه مــورخ ‪ 1400/01/18‬مفتــوح و‬ ‫برنــده¬ی مزایــده ظــرف مــدت یــک هفتــه اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬بــه پیشــنهادهای مبهــم‪ ،‬ناقــص‪ ،‬مشــروط‪ ،‬مــدت دار‪ ،‬مغایــر بــا شــرایط مزایــده‪ ،‬مخــدوش و فاقــد ســپرده‬ ‫و یــا پایین تــر از قیمــت پایــه ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -7‬متقاضیــان بایــد ‪ 5‬درصــد رقــم پایــه بــه مبلــغ ‪ 264/000/000‬ریــال بــه صــورت ضمانت¬نامــه ی بانکــی و‬ ‫یــا نقــدا ً بــه حســاب شــماره¬ی ‪1059550622‬عهــده‪-‬ی بانــک رســالت در وجــه هتــل جهانگــردی ناهــار خــوران‬ ‫گرگانبــه عنــوان ســـپرده ی شـــرکت در مزایــده واریــز و اصــل ضمانت¬نامــه و یــا رســید واریــز وجــه را در پاکـــت‬ ‫(الف)دربســته قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫‪-8‬قیمــت پیشــنهادی بایــد در پاکــت (ب) بــه صــورت دربســته¬ و بــه همــراه پاکــت (الــف) و فــرم شــرکت‬ ‫درمزایــده بــه طــور خوانــا و بــدون خــط خوردگــی و یــا قــراردادن شــرط در ان‪ ،‬تکمیــل و مهــر و امضــاء نمــوده‬ ‫‪ ،‬در یــک پاکــت دربســته¬ی ســوم مهــر و مــوم شــده حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز‪1400/01/10‬بــه هتــل‬ ‫جهانگــردی ناهــار خــوران گرگانتحویــل و رســید دریافــت گــردد‪.‬‬ ‫‪ -9‬هزینه ی کارشناسی و انتشار اگهی بر عهده ی برنده ی مزایده خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -10‬شرکت‪ ،‬در رد یا قبول هریک از پیشنهادها و یا الغای مزایده مختار خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -11‬جهت بازدید از محل مورد مزایده وکسب اطالعات بیشتر با شماره ی تلفن ‪ 017-32540034‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی‬ صفحه 4 ‫مدیــر پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماری هــای مرکــز بهداشــت گلســتان گفــت کــه تاکنــون ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬عــدد واکســن ‪ ۲‬دوزی (دو مرحل ـه ای) «اســپوتنیک وی» در اختیــار دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫اســتان قــرار گرفــت کــه حــدود ‪ ۲‬هــزار دوز ان بــه کادر درمــان و جانبــازان تزریــق شــده اســت‪.‬‬ ‫تزریق واکسن‬ ‫کرونا به ‪ ۲‬هزار‬ ‫نفر از کادر‬ ‫درمان و جانبازان‬ ‫خبر‬ ‫شنبه ‪ 25‬اسفند ‪1399‬‬ ‫ایجاداشتغال‪۳۰‬درصدمشاغل استان توسط کمیته امداد‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی گفــت‪ :‬براســاس امــار ســامانه رصــد‬ ‫اشــتغال کشــور ایــن نهــاد امســال بــا اجــرای ســه هــزار و ‪ ۳۵۳‬طــرح‪ ۳۰ ،‬درصــد اشــتغال اســتان‬ ‫را ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن مجیــد الهــی راد روز یکشــنبه در گفــت وگــو بــا ایرنــا اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــرای ایــن میــزان طــرح اشــتغالزایی‪ ،‬هــزار و ‪ ۲۶۸‬میلیــارد و ‪ ۲۴۰‬میلیــون ریــال از محــل‬ ‫تبصــره ‪ ۱۶‬و بقیــه نیــز از منابــع داخلــی کمیتــه امــداد پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬امســال قــرار بــود کمیتــه امــداد اســتان ‪ ۵۴۰‬میلیــارد تســهیالت در حــوزه هــای‬ ‫کارگشــایی‪ ،‬ودیعــه مســکن و امــوزش کســب و کار پرداخــت کنــد امــا‪ ،‬ایــن نهــاد بیــش از تعهــد‬ ‫خــود یعنــی ‪ ۶۱۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت توســط صنــدوق قــرض الحســنه امــداد والیــت و بانــک‬ ‫قــرض الحســنه مهــر ایــران پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫الهــی راد افــزود‪ :‬همچنیــن بانــک رســالت نیــز ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت اشــتغالزایی بــه‬ ‫مددجویــان اســتان پرداخــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اشــتغال هــزار و ‪ ۵۰۰‬مددجــوی اســتان از طریــق راهبــری شــغلی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫در ایــن فراینــد کارافرینــان‪ ،‬طرح هــای اشــتغال زایی خــود را بــه کمیتــه امــداد پیشــنهاد می دهنــد‬ ‫و بــا دریافــت تســهیالت نســبت بــه توانمندســازی مددجویــان اقــدام می کننــد کــه در حــال حاضــر‬ ‫‪ ۶۱۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت بــه ایــن افــراد پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۶۱‬هــزار خانــوار بــا جمعیــت ‪ ۱۱۱‬هــزار و ‪ ۷۳۵‬نفــر در اســتان خراســان شــمالی زیــر‬ ‫پوشــش خدمــات حمایتــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) هســتند‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان شمالی‬ ‫توزیع‪۱۰۰‬تن گوشت مرغ روزانه درخراسان شمالی‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مشــکلی در تامیــن گوشــت مــرغ در اســتان وجــود نــدارد و بــا‬ ‫برنامه ریــزی انجــام شــده روزانــه ‪ ۱۰۰‬تــن از ایــن محصــول در اســتان توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن مهــرداد داودزاده روز یکشــنبه بــه ایرنــا اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫روزانــه ‪ ۸۰‬تــن گوشــت مــرغ کشــتار روز و ‪ ۲۰‬تــن گوشــت منجمــد مــرغ در بــازار اســتان توزیــع‬ ‫مــی شــود و بــر ایــن اســاس مشــکلی بــرای تامیــن محصــول در شــب عیــد وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬نیــاز اســتان بــه گوشــت مــرغ کشــتار روز‪ ،‬روزانــه ‪ ۴۰‬تــن اســت امــا‬ ‫اکنــون ‪ ۸۰‬تــن از ایــن محصــول در اســتان توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫داودزاده بــا بیــان اینکــه اکنــون تمامــی نیــاز اســتان بــه گوشــت مــرغ در ســالن هــای‬ ‫مرغــداری اســتان تامیــن مــی شــود گفــت‪ :‬خراســان شــمالی تنهــا اســتانی اســت کــه در ان‬ ‫گوشــت مــرغ تنظیــم بــازار بــا قیمــت مصــوب عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی دربــاره گالیــه مــردم از نبــودن مــرغ در مــرغ فروشــی هــا گفــت‪ :‬در اســتانه ســال‬ ‫نــو‪ ،‬شــاهد احتــکار خانگــی هســتیم‪ ،‬مــردم بــرای تامیــن مایحتــاج شــب عیــد بیــش از نیــاز‬ ‫خــود گوشــت مــرغ خریــداری مــی کننــد از ایــن رو مــرغ هــای توزیــع شــد در واحدهــای‬ ‫صنفــی در زمــان کوتاهــی بــه اتمــام مــی رســد‪.‬‬ ‫دستگیری مدیرکل یکی ازدستگاه هابه اتهام تخلف مالی‬ ‫مدیــرکل یکــی از ادارات کل اســتان خراســان‬ ‫شــمالی بــه دلیــل انچــه کــه اتهــام مالــی اعــام‬ ‫شــد‪ ،‬از ســوی ســربازان گمنــام امــام زمــان‬ ‫(عــج) دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از‬ ‫ایرنــا‪ ،‬ایــن مدیــرکل اســتان خراســان شــمالی‬ ‫کــه ‪ ۱۲‬مهرمــاه ســال ‪ ۹۶‬بــه ایــن ســمت‬ ‫منصــوب شــد‪ ،‬عصــر امــروز شــنبه در محــل‬ ‫کارش در شــهر بجنــورد بــا حکــم دســتگاه‬ ‫قضایــی دســتگیر و بازداشــت شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن دادســتان‬ ‫عمومــی و انقــاب شهرســتان بجنــورد شــنبه‬ ‫شــب در گفــت و گــو بــا ایرنــا دســتگیری ایــن‬ ‫دبیر انجمن کوراش‬ ‫انتخاب ‪ ۳۲‬بانوی کوراش‬ ‫کاربرای تیم ملی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن کــوروش خســرویار‬ ‫شــامگاه پنج شــنبه در حاشــیه اختتامیــه ایــن دوره از‬ ‫مســابقات در گفــت وگــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬ایــن رقابــت‬ ‫هــا بــا حضــور ‪ ۲۱۹‬ورزشــکار از ‪ ۲۳‬اســتان برگــزار شــد کــه‬ ‫در پایــان اســتان اصفهــان بــا کســب ‪ ۲‬نشــان طــا در وزن‬ ‫‪ -۴۸‬و ‪ -۵۷‬جایــگاه نخســت را بــه خــود اختصــاص داد‪.‬‬ ‫دبیــر انجمــن کــوراش گفــت‪ :‬در هشــتمین دوره‬ ‫رقابت هــای قهرمانــی کــوراش بانــوان کشــور کــه امــروز بــه‬ ‫میزبانــی دانشــگاه ازاد اســامی بجنــورد برگــزار شــد‪۳۲ ،‬‬ ‫بانــوی کوراشــکار بــرای اردوی تیــم ملــی انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل را بــه اتهــام تخلفــات مالــی تاییــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫ســیدجواد ایاللــی گفــت کــه جزییــات بیشــتر‬ ‫ایــن پرونــده مالــی پــس از بررســی دقیــق از‬ ‫ســوی کارشناســان قضایــی در اختیــار افــکار‬ ‫عمومــی قــرار داده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬دســتگاه قضایــی براســاس‬ ‫رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــاب اســامی‬ ‫و سیاســت هــای رییــس قــوه قضاییــه در‬ ‫برخــورد بــا تخلفــات مالــی و اقتصــادی بــدون‬ ‫هیــچ گونــه اغماضــی برخــورد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫در ســال گذشــته نیــز هفــت نفــر از جملــه‬ ‫دو مدیــرکل و یــک معــاون ســابق اســتانداری‬ ‫مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی‬ ‫اغازتوزیع‪۷‬هزاربسته معیشتی‬ ‫درخراسان شمالی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن مدیــرکل کمیتــه امــداد‬ ‫اســتان در حاشــیه ایــن اییــن بــه ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫بســته ها شــامل یــک کیســه برنــج‪ ،‬روغــن‪ ،‬ماکارونــی‪ ،‬رب‬ ‫گوجــه فرنگــی‪ ،‬حبوبــات و مــرغ بــه ارزش هــر بســته ســه‬ ‫میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫همزمــان بــا عیــد مبعــث در چهارمیــن مرحلــه از کمــک‬ ‫هــای همدالنــه‪ ،‬توزیــع هفــت هــزار بســته معیشــتی بــا‬ ‫حضــور نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و شــماری‬ ‫از مســووالن اســتانی در محــل ســاحتمان کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی (ره) اغــاز شــد‪.‬‬ ‫اگهی دعوت به مناقصه عمومی شماره ‪97/99/102‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا اتهــام تخلــف مالــی‬ ‫در ارتبــاط بــا توزیــع قیــر از ســوی دســتگاه‬ ‫قضایــی بازداشــت شــدند و ایــن ســومین‬ ‫پرونــده تخلــف مالــی محســوب مــی شــود کــه‬ ‫بــه منجــر بــه دســتگیری مدیــران متخلــف ایــن‬ ‫دســتگاهها مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی یکــی از اســتان هــای‬ ‫شــمال شــرق کشــور محســوب مــی شــود کــه‬ ‫بیــش از ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد و بــه‬ ‫دلیــل ایــن کــه اخریــن داشــتن مــرز مشــترک‬ ‫جغرافیایــی و قرابــت فرهنگــی نزدیــک بــا‬ ‫اســتان خراســان رضــوی و بــارگاه ملکوتــی‬ ‫علــی ابــن موســی الرضــا (ع) بــه منزلــگاه‬ ‫هفتــم شــهرت دارد‪.‬‬ ‫نایب رییس بانوان فدراسیون ووشو‬ ‫برگزاری بیش از‪۴۰۰‬دوره اموزشی‬ ‫برای بانوان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن زهــرا ناطقــی روز‬ ‫پنجشــنبه در حاشــیه برگــزاری هشــتمین دوره رقابت هــای‬ ‫قهرمانــی و انتخابــی تیــم ملــی کــوراش بانــوان کشــور در‬ ‫بجنــورد بــه خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬بعــد از کرونــا فعالیــت‬ ‫ایــن فدراســیون رشــد چشــمگیری داشــت و تقریبــا تمامــی‬ ‫ســبک هــای ووشــو بصــورت مســابقات مجــازی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫نایب رییس بانوان فدراســیون ووشــو گفت‪ :‬این فدراســیون برای‬ ‫حفظ امادگی هرچه بیشتر ورزشکاران‪ ،‬مربیان و داوران در شرایط‬ ‫کرونایــی بیــش از ‪ ۴۰۰‬دوره امــوزش مجــازی و برخــط برگــزار کــرد‪.‬‬ ‫اگهی دعوت به مناقصه عمومی شماره ‪97/99/103‬‬ ‫اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گلســتان در نظــر دارد‬ ‫تجدیــد مناقصــه تهیــه و اجــرای اســفالت محــور قلعــه قافه‪-‬وامنــان را بــه شــماره‬ ‫‪ 97/99/102‬را از طریــق ســامانه الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد‪ .‬کلیــه مراحــل‬ ‫فراخــوان مناقصــه تــا ارســال دعوتنامــه از طریــق درگاه ســامانه الکترونیکــی دولــت‬ ‫(ســتاد) انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت‬ ‫قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت امضــای الکترونیکــی را جهــت‬ ‫شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند‪ .‬تاریــخ انتشــار در ســامانه ‪ 1399/12/19‬میباشــد‪.‬‬ ‫اطالعــات و اســناد مناقصــه عمومــی از طریــق ســامانه ســتاد بــه مناقصــه گــران‬ ‫ارســال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گلســتان در نظــر‬ ‫دارد تجدیــد مناقصــه تهیــه و اجــرای اســفالت گــرم و محــور روســتای وســیع ســر در‬ ‫شهرســتان علی اباد کتول را به شــماره ‪ 97/99/103‬را از طریق ســامانه الکترونیکی‬ ‫دولــت برگــزار نمایــد‪ .‬کلیــه مراحــل فراخــوان مناقصــه تــا ارســال دعوتنامــه از طریــق‬ ‫درگاه ســامانه الکترونیکــی دولــت (ســتاد) انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه‬ ‫گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت‬ ‫امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند‪ .‬تاریــخ انتشــار در‬ ‫ســامانه ‪ 1399/12/13‬میباشــد‪ .‬اطالعــات و اســناد مناقصــه عمومــی از طریــق ســامانه‬ ‫ســتاد بــه مناقصــه گــران ارســال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مهلت ارسال اسناد مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 13:00:00‬تاریخ ‪1399/12/28‬‬‫مهلت ارسال پاسخ پیشنهادها از طریق سامانه‪ :‬ساعت ‪ 13:00:00‬تاریخ ‪1400/01/16‬‬‫تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه‪ 1400/01/17 :‬ساعت ‪ 9‬صبح‬‫ادرس و اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار ‪ :‬گــرگان‪ -‬میــدان بســیج‪ -‬ســایت اداری‪-‬‬‫مقابــل ضلــع شــرقی اســتانداری‬ ‫‪-‬اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گلســتان کــد پســتی‪49189-37141‬‬‫تلفــن ‪ 32422572‬داخلــی ‪243‬‬ ‫اطالعات تکمیلی در اسناد میباشد‬‫اطالعات تمای سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪021-41934:‬‬‫جهــت کســب اطالعــات میتوانیــد بــه ســایت پایــگاه ملــی مناقصــات و مزایــدات بــه ادرس‬‫زیــر رجــوع نماییــد‪.‬‬ ‫بــراورد انجــام کار ‪ 8/ 392.464.924‬مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه ‪،420.000.000‬نــوع‬‫ضمانتنامــه بانکــی یــا فیــش بانکــی وجــه نقــد)‬ ‫ادرس سایت مناقصات و مزایدات ‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫ادرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)‪www.setadiran.ir‬‬ ‫مهلت ارسال اسناد مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 13:00:00‬تاریخ ‪1399/12/28‬‬‫مهلت ارسال پاسخ پیشنهادها از طریق سامانه‪ :‬ساعت ‪ 13:00:00‬تاریخ ‪1400/01/16‬‬‫تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه‪ 1400/01/17 :‬ساعت ‪ 9‬صبح‬‫ادرس و اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار ‪ :‬گــرگان‪ -‬میــدان بســیج‪ -‬ســایت اداری‪-‬‬‫مقابــل ضلــع شــرقی اســتانداری‬ ‫‪-‬اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گلســتان کــد پســتی‪49189-37141‬‬‫تلفــن ‪ 32422572‬داخلــی ‪243‬‬ ‫اطالعات تکمیلی در اسناد میباشد‬‫اطالعات تمای سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪021-41934:‬‬‫جهــت کســب اطالعــات میتوانیــد بــه ســایت پایــگاه ملــی مناقصــات و مزایــدات بــه ادرس‬‫زیــر رجــوع نماییــد‪.‬‬ ‫بــراورد انجــام کار ‪ / 7.857.452.520‬مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه‬‫‪،393.000.000‬نــوع ضمانتنامــه بانکــی یــا فیــش بانکــی وجــه نقــد)‬ ‫ادرس سایت مناقصات و مزایدات ‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫ادرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)‪www.setadiran.ir‬‬ ‫شناسه اگهی‪1112407‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گلستان‬ ‫دبیرخانه کمیسیون معامالت‬ ‫شناسه اگهی‪1112410:‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گلستان‬ ‫دبیرخانه کمیسیون معامالت‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪290‬‬ ‫خسارت شدیدسرما به‬ ‫باغداران وکشاورزان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن‬ ‫عبدالحســین نامــور روز یکشــنبه در گفــت‬ ‫و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬بیشــترین‬ ‫خســارت مربــوط بــه بــاغ هــا و کشــتزارهای‬ ‫شهرســتان مانــه و ســملقان در غــرب‬ ‫اســتان اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره مدیریــت بحــران ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫بــارش بــرف و ســرمای ‪ ۲‬روز گذشــته کــه‬ ‫در برخــی مناطــق تــا ‪ ۱۷‬درجــه ســانتیگراد‬ ‫زیــر صفــر رســید بــه باغ هــا و کشــتزارهای‬ ‫اســتان خســارت زده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین خســارت‬ ‫در ایــن بــازه زمانــی بــه بــاغ هــا وارد شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬کارشناســان در حــال بــراورد‬ ‫میــزان خســارت وارده بــه اســتان هســتند‪.‬‬ ‫رییــس اداره مدیریــت بحــران ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــدون احتســاب میــزان خســارت‬ ‫‪ ۲‬روز گذشــته‪ ،‬ســرمای اســفندماه امســال‬ ‫هــزار و ‪ ۳۱۷‬میلیــارد ریــال بــه کشــتزارها و‬ ‫باغ هــای اســتان در ســطح ‪ ۳۱‬هــزارو ‪۱۸۸‬‬ ‫هکتــار خســارت زد‪.‬‬ ‫نامــور گفــت‪ :‬بخشــی از درختــان بــادام‬ ‫اســتان کــه بــه دنبــال گرمــای اواخــر بهمــن‬ ‫مــاه بــه شــکوفه نشســته بودنــد‪ ،‬بــا ورود‬ ‫جبهــه بارشــی اســفند مــاه گذشــته و‬ ‫کاهــش محســوس دمــای هــوا دچــار‬ ‫ســرمازدگی شــدند کــه در ســرمای اخیــر‬ ‫بیشــتر درختــان هســته دار از جملــه‬ ‫زردالــو‪ ،‬هلــو‪ ،‬الــو‪ ،‬گالبــی نیــز خســارت‬ ‫وارد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر ســاله در بهمــن و اســفند‬ ‫مــاه جبهــه هــوای ســرد و بــارش بــرف در‬ ‫اســتان وجــود دارد کــه موجــب ســرمازدگی‬ ‫درختــان بــه ویــژه بــادام و زرد الــو مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره مدیریــت بحــران ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫حــوادث طبیعــی در ‪ ۱۰‬ســال گذشــته‬ ‫بیــش از ‪ ۴۲‬هــزار و ‪ ۱۰۷‬میلیــارد ریــال بــه‬ ‫کشــاورزان اســتان خســارت زد کــه بیشــترین‬ ‫میــزان مربــوط بــه ســرمازدگی اســت‪.‬‬ ‫نامــور از کشــاورزان خواســت تــا‬ ‫محصــوالت خــود را بیمــه کننــد و گفــت‪:‬‬ ‫تنهــا اهــرم بــرای کمــک بــه میــزان خســارت‬ ‫دیــده هــا از بخــش کشــاورزی صنــدوق‬ ‫بیمــه اســت‪ ،‬کشــاورزان خســارت دیــده‬ ‫از ناحیــه بیمــه تنهــا جبــران خســارت را‬ ‫دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســاالنه تنهــا حــدود ‪۱۵‬درصــد از اراضــی‬ ‫اســتان زیرپوشــش طــرح بیمــه محصــوالت‬ ‫کشــاورزی قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫ارزش اقتصــادی محصــوالت کشــاورزی ایــن‬ ‫اســتان در بخش هــای مختلــف ‪ ۷۷‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۷۲‬میلیــارد ریــال اســت کــه بیشــترین‬ ‫تولیــدات در بخــش زراعــی اســت‪.‬‬ ‫ســهم خراســان شــمالی از تولیــد ناخالــص‬ ‫داخلــی کشــور ‪ ۶‬دهــم درصــد در تمامــی‬ ‫بخــش هــای اقتصــادی اســت و ســهم‬ ‫بخــش کشــاورزی ایــن اســتان از تولیــد‬ ‫ناخالــص بخــش کشــاورزی کشــور ‪۱.۱‬‬ ‫درصــد اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار‬ ‫عرصــه کشــاورزی دارد کــه از ایــن میــزان‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار زراعــی و مابقــی باغــی‬ ‫اســت و بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار‬ ‫بخــش کشــاورزی در ایــن حــوزه فعالیــت‬ ‫مــی کننــد‪ .‬بیشــترین شــاغالن اســتان در‬ ‫بخــش کشــاورزی اشــتغال دارنــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫توصیه طالیی‬ ‫برای پیشگیری‬ ‫از اضافه وزن‬ ‫و چاقی‬ ‫شنبه ‪ 25‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫سالمت‬ ‫شماره ‪290‬‬ ‫سالمت‬ ‫سالمت‪-‬خراسان‬ ‫رازهایی درباره‬ ‫توت ها‪ ،‬میوه هایی‬ ‫سرشار از انتی‬ ‫اکسیدان‬ ‫مصرف انواع فست فودها را کاهش و مصرف انواع سبزی ها و میوه ها را افزایش دهید‪.‬‬ ‫روزانه بیش از ‪ 2‬ساعت از کامپیوتر و یا تلویزیون استفاده نکنید‪.‬‬ ‫از انواع شیر و لبنیات کم چرب استفاده کنید‪.‬‬ ‫از مصرف انواع نوشابه های گاز دار‪ ،‬اب میوه های صنعتی و تنقالت کم ارزش اجتناب کنید‪.‬‬ ‫غذاهای سرشار از کلسترول بد ؟‬ ‫تــوت هــا یکــی از ســالم تریــن غذاهایــی هســتند‬ ‫کــه مــی توانیــد بخوریــد‪ .‬ایــن گــروه از میــوه هــا‬ ‫سرشــار از انتــی اکســیدان هــا بــرای کمــک بــه‬ ‫کنتــرل رادیــکال هــای ازاد در بــدن هســتند‪.‬‬ ‫تــوت هــا یکــی از ســالم تریــن غذاهایــی هســتند‬ ‫کــه مــی توانیــد بخوریــد‪ .‬ایــن گــروه از میــوه هــا‬ ‫سرشــار از انتــی اکســیدان هــا بــرای کمــک بــه‬ ‫کنتــرل رادیــکال هــای ازاد در بــدن هســتند‪.‬‬ ‫رادیــکال هــای ازاد در بــدن همــه مــا فعالیــت‬ ‫دارنــد و بــرای کمــک بــه دفــاع در برابــر باکتــری‬ ‫هــا و ویــروس هــا‪ ،‬وجــود مقادیــر کمــی از انهــا‬ ‫مهــم اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال انتــی اکســیدان هــا مــی تواننــد از‬ ‫اســیب هــای ســلولی ناشــی از فعالیــت رادیــکال‬ ‫هــای ازاد و کاهــش اســترس اکســیداتیو در بــدن‬ ‫جلوگیــری کننــد‪ .‬دیگــر خــواص ایــن گــروه از میــوه‬ ‫هــا نیــز ثابــت شــده اســت‪:‬‬ ‫بهبــود قنــد خــون‪ :‬مصــرف تــوت هــا بــه بهبــود‬ ‫قنــد خــون و تنظیــم ســطح انســولین‪ ،‬بعــد از‬ ‫دریافــت غذاهــای بــا کربوهیــدرات بــاال کمــک‬ ‫مــی کنــد‪ .‬مصــرف منظــم ایــن میــوه هــا منجــر‬ ‫بــه کاهــش خطــر ابتــا بــه مقاومــت بــه انســولین‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫سرشــار از فیبــر‪ :‬تــوت هــا منبــع خوبــی از فیبــر‬ ‫از جملــه فیبــر محلــول‪ .‬مطالعــات نشــان داده که‬ ‫فیبــر محلــول شــما را بــرای مــدت طوالنــی ســیر‬ ‫نگــه مــی دارد ضمــن ایــن کــه مصــرف کالــری را‬ ‫نیــز محــدود و مدیریــت وزن را اســان مــی کنــد‪.‬‬ ‫منابــع غنــی از مــواد مغــذی‪ :‬تــوت هــا سرشــار از‬ ‫ویتامیــن هــا و مــواد معدنــی مختلفــف از جملــه‬ ‫ویتامیــن ســی‪ ،‬منگنــز‪ ،‬مــس‪ ،‬و فــوالت هســتند‪.‬‬ ‫مصــرف یــک فنجــان تــوت فرنگــی‪ ،‬نیــاز کامــل‬ ‫شــما بــه ویتامیــن ســی در طــول روز را برطــرف‬ ‫مــی کنــد‪ .‬میــزان ویتامیــن هــا و مــواد معدنــی‬ ‫موجــود در تــوت هــا تقریبــا مشــابه هــم اســت‪.‬‬ ‫مبــارزه بــا التهــاب‪ :‬اینطــور ثابــت شــده کــه انتــی‬ ‫اکســیدان هــای موجــود در تــوت هــا‪ ،‬بــه مبــارزه‬ ‫بــا التهــاب کمــک مــی کنــد‪ .‬التهــاب در پاســخ بــه‬ ‫عفونــت در بــدن ایجــاد مــی شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫شــیوه زندگــی مــدرن بــه علــت افزایــش اســترس‪،‬‬ ‫فعالیــت بدنــی نامناســب و انتخــاب غذاهــای‬ ‫ناســالم اغلــب منجــر بــه التهــاب بیــش از حــد و‬ ‫پایــدار مــی گــردد‪ .‬مبتالیــان بــه دیابــت‪ ،‬بیمــاری‬ ‫قلبــی‪ ،‬چاقــی از التهــاب مزمــن رنــج مــی برنــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال مصــرف انــواع خانــواده تــوت و حتــی‬ ‫اب میــوه هــای تهیــه شــده از انهــا‪ ،‬بــه کنتــرل‬ ‫التهــاب در بــدن کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫کاهــش ســطح کلســترول‪ :‬ایــن نکتــه ثابــت‬ ‫شــده کــه مصــرف تمشــک ســیاه و تــوت فرنگــی‬ ‫بــه کاهــش میــزان کلســترول در افــراد چــاق و‬ ‫افــراد مبتــا بــه ســندرم متابولیــک کمــک مــی‬ ‫کنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن مصــرف انــواع تــوت بــه‬ ‫جلوگیــری از اکســید شــدن کلســترول کمــک‬ ‫کــرده و شــانس ابتــا بــه بیمــاری هــای قلبــی را‬ ‫کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫تضمیــن ســامت پوســت‪ :‬مصــرف انــواع تــوت‬ ‫باعــث کاهــش چیــن و چــروک پوســت مــی شــود‪.‬‬ ‫انتــی اکســیدان هــای موجــود در ایــن میــوه هــا‬ ‫منجــر بــه کنتــرل رادیــکال هــای ازاد در بــدن مــی‬ ‫شــود؛ اســترس اکســیداتیو ناشــی از عملکــرد‬ ‫رادیــکال هــای ازاد از دالیــل اصلــی اســیب‬ ‫پوســتی و ابتــا بــه پیــری زودرس پوســت اســت‪.‬‬ ‫محافظــت در برابــر ســرطان‪ :‬انتوســیانین و‬ ‫رزوراتــرول موجــود در ایــن میــوه هــا خطــر ابتــا‬ ‫بــه ســرطان هــای مــری‪ ،‬دهــان‪ ،‬ســینه و کولــون‬ ‫را کاهــش مــی دهــد‪ .‬یــک مطالعــه ازمایشــگاهی‬ ‫نیــز نشــان داده کــه همــه انــواع تــوت اثــرات‬ ‫حفاظتــی قــوی بــر روی ســلول هــای ســرطانی‬ ‫کبــد دارنــد‪/ .‬ایرنــا‬ ‫وجــود چربــی در بــدن بــرای ایجــاد‬ ‫اســیدهای صفــراوی‪ ،‬عملکــرد قلبــی‬ ‫عروقــی و مجموعــه ای از فرایندهــای‬ ‫بــدن ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وجــود چربــی در بــدن بــرای ایجــاد‬ ‫اســیدهای صفــراوی‪ ،‬عملکــرد قلبــی‬ ‫عروقــی و مجموعــه ای از فرایندهــای‬ ‫بــدن ضــروری اســت‪.‬‬ ‫مشــکل از جایــی اغــاز مــی شــود کــه‬ ‫شــما مقادیــر بیشــماری از چربــی هــا را‬ ‫دریافــت کنیــد و خــود را در معــرض خطــر‬ ‫ابتــا بــه هیپوکلســترولمی یــا همــان‬ ‫تجمــع پــاک در شــریان هــا قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫لیپوپروتئیــن بــا چگالــی پاییــن یــا همــان‬ ‫ال دی ال نوعــی چربــی اســت کــه بــه‬ ‫عنــوان قاتــل خامــوش هــم شــناخته‬ ‫شــده اســت‪ .‬وقتــی ســطح کلســترول‬ ‫ال دی ال باالتــر از ‪ ۱۳۰‬میلــی گــرم در‬ ‫دســی لیتــر باشــد‪ ،‬شــما در معــرض ابتــا‬ ‫بــه هیپــو کلســترولمی خواهیــد بــود‪.‬‬ ‫البتــه ایــن خطــر زمانــی تشــدید مــی شــود‬ ‫کــه ســطح کلســترول خــوب یــا همــان اچ‬ ‫دی ال نیــز در مــردان کمتــر از ‪ ۳۵‬میلــی‬ ‫گــرم در دســی لیتــر و در زنــان کمتــر از ‪۴۰‬‬ ‫میلــی گــرم در دســی لیتــر باشــد‪.‬‬ ‫عالئــم بالینــی کلســترول بــاال در هــر فــرد‬ ‫مــی توانــد متفــاوت باشــد بــا ایــن حــال‬ ‫احســاس ســنگینی یــا ســوء هاضمــه‪،‬‬ ‫خســتگی‪ ،‬یبوســت‪ ،‬بــوی بــد دهــان‪،‬‬ ‫التهــاب در انــدام هــا‪ ،‬ســرماخوردگی‬ ‫هــای پــی درپــی‪ ،‬ســردرد‪ ،‬بینایــی تــار‬ ‫و درد قفســه ســینه از عالئــم واضــح‬ ‫افزایــش کلســترول بــد هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬شــما ممکــن اســت از‬ ‫تاثیــرات برخــی مــواد غذایــی بــر افزایــش‬ ‫کلســترول بــد خــون بــی خبــر باشــید‪:‬‬ ‫هســتند امــا چربــی انهــا ماننــد گــردو یــا‬ ‫بــذر کتــان مفیــد اســت‪.‬‬ ‫مــواد غذایــی امــاده و صنعتــی‪ :‬بیشــتر‬ ‫غذاهــای امــاده و صنعتــی بــه خصــوص‬ ‫ان هایــی کــه گــرم مــی شــوند‪ ،‬بــا‬ ‫روغن هــای هیدروژنــه و اســیدهای چــرب‬ ‫ترانــس تهیــه و باعــث افزایــش کلســترول‬ ‫بــد خــون خواهــد شــد‪ .‬از مصــرف مــواد‬ ‫غذایــی خیلــی چــرب و خیلــی شــیرین و‬ ‫بــه ویــژه ان هایــی کــه حــاوی روغـن هــای‬ ‫هیدروژنــه هســتند بپرهیزیــد‪.‬‬ ‫لبنیــات پرچــرب‪ :‬محصوالتــی از قبیــل‬ ‫شــیر غلیــظ شــده‪ ،‬کــره و مارگاریــن و ‪...‬‬ ‫سرشــار از چربــی هــای اشــباع هســتند‬ ‫و در کســانی کــه کلســترول بــد انهــا‬ ‫باالســت‪ ،‬مصــرف ایــن نــوع محصــوالت‬ ‫بایــد بــه طــور کامــل متوقــف شــود‪ .‬بــه‬ ‫جــای لبنیــات پرچــرب‪ ،‬شــما مــی توانیــد‬ ‫محصــوالت گیاهــی ماننــد شــیر بــادام و‬ ‫شــیر ســویا‪ ،‬و یــا لبنیــات کــم چــرب یــا‬ ‫بــدون چربــی را بــه رژیــم روزانــه خــود‬ ‫اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫قندهــای تصفیــه شــده و نشاســته‪:‬‬ ‫قندهــا و کربوهیــدرات هــای هــای تصفیــه‬ ‫شــده ماننــد برنــج ســفید‪ ،‬نــان هــا و‬ ‫پاســتاهای تهیــه شــده از ارد ســفید میــزان‬ ‫کلســترول خــوب خــون را کاهــش مــی‬ ‫ دهنــد‪ .‬بــرای شــما کــه کلســترول خونتــان‬ ‫باالســت توصیــه مــی شــود از مصــرف ایــن‬ ‫مــواد غذایــی بپرهیزیــد‪ .‬شــما بایــد نــان ‬ ‫هــای ســبوس دار مصــرف کنیــد‪.‬‬ ‫گوشــت قرمــز‪ :‬از مصــرف گوشــت هــای‬ ‫چــرب بپرهیزیــد‪ .‬بــه جــای گوشــت قرمــز‬ ‫مصــرف گوشــت هــای ســفید ماننــد‬ ‫گوشــت مــرغ و بوقلمــون را وارد رژیــم‬ ‫تــان کنیــد‪ .‬توجــه داشــته باشــید کــه‬ ‫پوســت ایــن گوشــت هــا را بکنیــد‪ .‬ماهــی‬ ‫بخوریــد‪ .‬ماهــی ازاد‪ ،‬تــن یــا ســاردین‬ ‫بهتریــن گزینــه انــد‪ .‬ایــن ماهــی هــا چــرب‬ ‫کــره‪ :‬کــره‪ ،‬مایونــز‪ ،‬مارگاریــن هــا حــاوی‬ ‫میــزان زیــادی چربــی هســتند‪ ،‬بــا ایــن‬ ‫حــال روغــن هایــی ماننــد روغــن زیتــون‪،‬‬ ‫روغــن کانــوال حــاوی چربی هــای ســالمی‬ ‫هســتند کــه قلــب شــما را در وضعیــت‬ ‫بهتــری نگــه می دارنــد‪ .‬در هــر صــورت از‬ ‫مصــرف مــواد غذایــی چــرب بپرهیزیــد‪/.‬‬ ‫ایرنا‬ ‫کمبود اسیدهای چرب سالمت ما تهدید می کند؟‬ ‫اســیدهای چــرب امــگا ‪ ۳‬و امــگا ‪ ۶‬جــزء‬ ‫اساســی ســاختار ســلول هــای مــا هســتند‪.‬‬ ‫اســیدهای چــرب در بســیاری از محصــوالت‬ ‫غذایــی از جملــه اووکادو‪ ،‬ماهــی‪ ،‬بــادام زمینــی‪،‬‬ ‫تخــم مــرغ و زیتــون وجــود دارنــد ولــی بــه دلیــل‬ ‫تــرس از اضافــه وزن‪ ،‬بســیاری از افــراد از‬ ‫مصــرف انهــا اجتنــاب مــی کننــد‪ .‬ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه اســیدهای چــرب امــگا ‪ ۳‬و امــگا ‪۶‬‬ ‫بــرای بســیاری از فرایندهــای حیاتــی از جملــه‬ ‫متابولیســم ضــروری هســتند‪.‬‬ ‫مصــرف ایــن دو اســید چــرب را از امــروز شــروع‬ ‫کنیــد تــا شــاهد ‪ ۵‬عالمــت هشــداردهنده ناشــی‬ ‫از کمبــود انهــا نباشــید‪:‬‬ ‫خســتگی شــدید‪ :‬حــذف اســیدهای چــرب امــگا‬ ‫‪ ۳‬و امــگا ‪ ۶‬از رژیــم غذایــی و انتخــاب رژیــم‬ ‫هــای فاقــد چربــی منجــر بــه احســاس خســتگی‬ ‫شــدید همــراه بــا کمبــود انــرژی مــی شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن ضــروری اســت کــه هــر روز مقادیــر‬ ‫منصفانــه و مناســب از ایــن چربــی هــا را در‬ ‫بشــقاب غذایــی تــان بگنجانیــد‪.‬‬ ‫احتمــال ابتــا بــه بیمــاری هــای التهابــی‪:‬‬ ‫ارتریــت روماتوئیــد از جملــه بیمــاری هــای‬ ‫التهابــی اســت کــه بــا کمبــود اســیدهای چــرب‬ ‫امــگا ‪ ۳‬و امــگا ‪ ۶‬عالئــم ان وخیــم تــر مــی شــود‪.‬‬ ‫ســفتی صبحگاهــی مفاصــل و التهــاب انهــا‬ ‫همــراه بــا درد از جملــه عالئــم بیمــاران اســت‬ ‫کــه بــا مصــرف اســیدهای چــرب ضــروری بــه‬ ‫طــور موثــری کاهــش مــی یابــد‪ .‬مبتالیــان بــه‬ ‫بیمــاری هــای التهابــی هــر روز بایــد بــه رژیــم‬ ‫غذایــی شــان اســیدهای چــرب امــگا ‪ ۳‬و امــگا ‪۶‬‬ ‫را از طریــق منابــع طبیعــی اضافــه کننــد‪.‬‬ ‫خشــکی پوســت‪ :‬بــدو شــک یکــی از معمــول‬ ‫تریــن عالئــم بالینــی کمبــود اســیدهای چــرب‬ ‫ضــروری خشــک شــدن پوســت اســت‪ .‬امــگا ‪ ۳‬در‬ ‫ی کنــد و‬ ‫جــذب مــواد مغــذی بــه پوســت کمــک م ـ ‬ ‫مــواد زائــد و مضــر را از پوســت بیــرون مــی کشــد‪.‬‬ ‫درنتیجــه‪ ،‬تامیــن امــگا ‪ ۳‬مــورد نیــاز بــدن‪ ،‬ســامت‬ ‫ی گردانــد‪.‬‬ ‫و درخشــندگی را بــه پوســت برمــ ‬ ‫تولــد زودرس‪ :‬گرچــه علــل افزایــش میــزان‬ ‫زایمــان زودرس هنــوز دقیقــا معلــوم نیســت امــا‬ ‫عواملــی ماننــد ســن مــادر‪ ،‬مصــرف دخانیــات‪،‬‬ ‫اســترس‪ ،‬و ســطوح پاییــن امــگا ‪ ۳‬و امــگا ‪ ۶‬در‬ ‫ایــن رابطــه مطــرح هســتند‪ .‬ایــن نــوع چربــی‬ ‫هــا در رشــد حقیقــی جنیــن در دوران بــارداری‬ ‫مفیدنــد و منجــر بــه عملکــرد صحیــح ســلول‬ ‫مــی شــوند‪ .‬چربــی هــای مطــرح شــده در کنــار‬ ‫ویتامیــن دی و کلســیم بــرای یــک بــارداری ســالم‬ ‫ضــروری هســتند‪.‬‬ ‫مشــکالت قلــب‪ :‬خــوردن غذاهــای غنــی از امــگا‬ ‫‪ ۶‬یعنــی دانــه هــا‪ ،‬روغــن افتــاب گــردان و میــوه‬ ‫هــای خشــک اثــر محافظتــی باورنکردنــی بــرای‬ ‫قلــب ایجــاد مــی کننــد‪ .‬ایــن چربــی هــا عــاوه‬ ‫بــر افزایــش ســطح انــرژی منجــر بــه کاهــش‬ ‫کلســترول و تــری گلیســیرید مــی شــوند‪ .‬از‬ ‫طرفــی اســیدهای چــرب امــگا ‪ ۳‬منجــر بــه‬ ‫کاهــش خطــر ابتــا بــه ترومبــوز و اترواســکلروز‬ ‫شــده و بــه کاهــش التهــاب کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫ارتباط ‪ ۸‬وضعیت‬ ‫خطرناک پزشکی‪ ،‬با کم‬ ‫ابی در بدن‬ ‫ایــن نکتــه بــه وضــوح ثابــت شــد کــه‬ ‫مصــرف یــک و نیــم لیتــر اب در طــول روز‬ ‫و قبــل از تمــام وعــده هــای غذایــی‪ ،‬نــه‬ ‫تنهــا منجــر بــه کاهــش وزن شــما خواهــد‬ ‫شــد بلکــه وزن کاهــش یافتــه شــما را تــا‬ ‫مــدت هــا حفــظ خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫کــم ابــی جــدی بــدن مــی توانــد منجــر بــه‬ ‫مشــکالت گوارشــی‪ ،‬کلیــوی‪ ،‬خســتگی‪ ،‬ســردرد‪،‬‬ ‫مشــکالت پوســتی‪ ،‬و مشــکالت مثانــه شــود‪.‬‬ ‫حتــی ثابــت شــده کــه نوشــیدن اب در اوایــل‬ ‫صبــح بســیار بهتــر از قهــوه و ســایر نوشــیدنی‬ ‫هــا منجــر بــه کنتــرل فشــار خــون مــی شــود‪.‬‬ ‫اب میــوه هــای مختلــف و نوشــابه هــای ســودا‬ ‫بــه هیــچ وجــه نمــی تواننــد جایگزیــن اب‬ ‫اشــامیدنی شــوند‪.‬‬ ‫مصــرف منظــم اب عــاوه بــر افزایــش‬ ‫متابولیســم‪ ،‬منجــر بــه احســاس ســیری‬ ‫طوالنــی مــدت و کاهــش وزن موفــق تــر خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬هنگامــی کــه بــدن کــم اب اســت‪ ،‬بــدن‬ ‫بــه دالیــل متعــددی چاقــی و ابتــا بــه بســیاری‬ ‫از بیمــاری هــا را تجربــه مــی کنــد‪:‬‬ ‫خشــکی پوســت‪ :‬کــم ابــی بــدن همچنیــن‬ ‫احتمــال بــروز اگزمــا‪ ،‬اکنــه و پســوریازیس‬ ‫را افزایــش مــی دهــد‪ .‬تــرک و خشــکی‬ ‫پوســت لــب نیــز یکــی دیگــر از نشــانه هــای‬ ‫کــم ابــی بــدن اســت‪.‬‬ ‫مشــکالت گوارشــی‪ :‬مقادیــر کــم اب و‬ ‫مــواد معدنــی قلیایــی ماننــد منیزیــم و‬ ‫کلســیم منجــر بــه مشــکالت هضــم ماننــد‬ ‫گاســتریت‪ ،‬زخــم معــده و ریفالکــس‬ ‫اســید مــی شــود‪.‬‬ ‫کاهــش متابولیســم‪ :‬بــدن شــما بــرای‬ ‫ســوزاندن کالــری بــه اب نیــاز دارد‪ .‬اگــر‬ ‫حتــی بطــور خفیــف دچــار کــم ابــی شــوید‪،‬‬ ‫ممکــن اســت ســوخت و ســاز بدنتــان کنــد‬ ‫شــود‪ .‬در یــک مطالعــه‪ ،‬افــراد بزرگســالی‬ ‫کــه در یــک روز‪ ۸ ،‬لیــوان اب یــا بیشــتر‬ ‫نوشــیده بودنــد نســبت بــه انهایــی کــه ‪۴‬‬ ‫لیــوان اب خــورده بودنــد‪ ،‬کالــری بیشــتری‬ ‫ســوزاندند‪ .‬بــرای هیدراتــه مانــدن‪ ،‬قبــل‬ ‫از هــر وعــده غذایــی یــا میــان وعــده‪ ،‬یــک‬ ‫لیــوان اب یــا یــک نوشــیدنی غیــر شــیرین‬ ‫دیگــر بنوشــید‪ .‬همچنیــن در میــان وعــده‬ ‫بجــای چــوب شــور یــا چیپــس از میوه هــا و‬ ‫ســبزیجات تــازه اســتفاده کنیــد زیــرا انهــا‬ ‫بطــور طبیعــی حــاوی اب هســتند‪.‬‬ ‫الــرژی و اســم‪ :‬هنگامــی کــه بــدن اب‬ ‫خــود را از دســت مــی دهــد‪ ،‬راه هــای‬ ‫هوایــی را بــرای ذخیــره کــردن اب محــدود‬ ‫مــی کنــد و ایــن دلیلــی بــرای ابتــا بــه‬ ‫اســم و الــرژی اســت‪ .‬همچنیــن ثابــت‬ ‫شــده کــه کــم ابــی بــدن موجــب مــی شــود‬ ‫برخــی گلبــول هــای ســفید اســید امینــه‬ ‫هیســتیدین را بــه هیســتامین تبدیــل‬ ‫کننــد‪ ،‬کــه واکنــش هــای الرژیــک را‬ ‫تحریــک مــی کنــد‪ .‬هنگامــی کــه اب کافــی‬ ‫بــه بــدن مــی رســد‪ ،‬ایــن گلبــول هــا تولیــد‬ ‫هیســتامن خــود را کاهــش مــی دهنــد و‬ ‫نشــانه هــای تنفســی از بیــن مــی رونــد‪.‬‬ ‫دیابــت بزرگســاالن‪ :‬دیابــت بزرگســاالن بــر اثــر‬ ‫کــم شــدن اب بــدن بوجــود مــی ایــد‪ .‬بــدن بــا‬ ‫کاهــش ترشــح انســولین‪ ،‬بــه کــم شــدن اب‬ ‫پاســخ مــی دهــد‪ .‬انســولین‪ ،‬اگــر بــه میــزان‬ ‫طبیعــی ترشــح شــود‪ ،‬اب را بــه تمــام ســلول‬ ‫هــای بــدن عرضــه مــی کنــد و انــدام هــای مهمــی‬ ‫ماننــد مغــز از کــم ابــی بــدن رنــج نمــی برنــد‪.‬‬ ‫مشــکالت مثانــه و کلیــه‪ :‬هنگامــی کــه بــدن‬ ‫شــما بــه مقادیــر کافــی اب دریافــت نمــی‬ ‫کنــد‪ ،‬ســموم و زبالــه هــا شــروع بــه رشــد مــی‬ ‫کننــد و ایــن رونــد التهــاب‪ ،‬درد و عفونــت‬ ‫کلیــه هــا و مثانــه را بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫ارتریــت‪ :‬ارتریــت روماتوئیــد یکــی از‬ ‫عــوارض کــم شــدن اب بــدن اســت‪ .‬ایــن‬ ‫وضعیــت موجــب درد مفاصــل مــی شــود‪.‬‬ ‫عالئــم ایــن بیمــاری تــا حــد زیــادی بــا مصــرف‬ ‫اب و تامیــن امــاح بــدن کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫گرســنگی کاذب‪ :‬اگــر خیلــی تشــنه باشــید‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بــدن تــان ســیگنال هــای غلــط‬ ‫بــه گیرنــده هــای گرســنگی در مغــز بفرســتد‪.‬‬ ‫در بســیاری مــوارد‪ ،‬وقتــی بــدن کــم اب مــی‬ ‫شــود‪ ،‬تمایــل فــرد بــه مصــرف غذاهــای نمکــی‬ ‫افزایــش مــی یابــد‪ .‬پــس بــار دیگــر کــه احســاس‬ ‫گرســنگی کردیــد‪ ،‬بــد نیســت یــک لیــوان اب‬ ‫بنوشــید و ببینیــد ایــا احســاس گرســنگی تــان‬ ‫برطــرف مــی شــود یــا خیــر‪ .‬بســیاری از افــراد در‬ ‫مواقعــی کــه بــدن شــان کــم اب شــده اســت‪،‬‬ ‫بــه مصــرف غذاهــای شــیرین تمایــل پیــدا مــی‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن مــورد معمــوال در صورتــی اتفــاق‬ ‫مــی افتــد کــه بــدن در تولیــد گلیکــوژن مشــکل‬ ‫داشــته باشــد‪/.‬ایرنا‬ صفحه 6 ‫به خاطر داشته باشید که در فضای مجازی‪ ،‬افراد می توانند وانمود کنند که شخص دیگری هستند و‬ ‫هویت خودشان را تغییر دهند پس به هیچ عنوان به افراد غریبه در فضای مجازی اعتماد نکنید‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫توصیه های پلیس‬ ‫فتا به نوجوانان‬ ‫و جوانان‬ ‫شنبه ‪ 25‬اسفند ‪1399‬‬ ‫هر تخلف رانندگی بستر یک سانحه است‪ ،‬پس خوب رانندگی کنیم ‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت هفدهم از مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫دستگیری سارقان سابقه دار»بجنورد»‬ ‫اختالط مباحث «حق سرقفلی»‬ ‫با«حق کسب و پیشه یا حق تجارت»‬ ‫قســمت هفدهــم از مبحــث اول مجموعــه ناگفتــه‬ ‫هــا و ناشــنیده هــای مهنــدس رمضــان کریمیــان‬ ‫کارشــناس رســمی دادگســتری‬ ‫اختــاط مباحــث «حــق ســرقفلی» بــا «حــق کســب و‬ ‫پیشــه یــا حــق تجــارت « ‪ :‬اســتاد کشــاورز اگرچــه در‬ ‫کاربــرد الفــاظ و تفکیــک لفظــی حــق کســب و پیشــه‬ ‫و حــق ســرقفلی ‪ ،‬دقــت کافــی را داشــته و تفکیــک‬ ‫و تمایــز ایــن دو مقولــه را بصــورت شــکلی رعایــت‬ ‫نمــوده اســت‪.‬‬ ‫لیکــن در ماهیــت طــرح دو مقولــه مذکــور ‪ ،‬بــا‬ ‫ت‬ ‫تاکیــد بــر جــاری و ســاری تلقــی نمـ‬ ‫ـودن مشــروعی ِ‬ ‫ِ‬ ‫حــق کســب و پیشــه ‪ ،‬ســبب خلــط ماهــوی ایــن دو‬ ‫مقولــه شــده انــد ‪.‬‬ ‫بعبارتــی از مقولــه (حــق کســب و پیشــه) کــه نــه‬ ‫در شــکل بلکــه در ماهیــت پــوچ بــوده ‪ ،‬چنــان در‬ ‫کنــار مقولــه (حــق ســرقفلی) کــه هــم اعتبــار ماهــوی‬ ‫داشــته و هــم شــکلی ســخن گفتــه اســت کــه اعتبــار‬ ‫پــوچ ماهــوی ایــن یکــی تحــت الشــعاع اعتبــار ماهــوی‬ ‫دیگــری قــرار گرفــت و عمــا اعتبــار ماهــوی حــق‬ ‫ســرقفلی بــر اعتبــار پــوچ ماهــوی حــق کســب و پیشــه‬ ‫بــار گردیــد ‪.‬‬ ‫متقابــا قضــات و وکالء و کارشناســانی را هــم‬ ‫دیــده ام کــه غیــر قابــل جمــع بــودن و مصــداق قضیــه‬ ‫منفصلــه بــودن ایــن دو مقولــه را بدرســتی تیبیــن‬ ‫کــرده انــد‪ .‬اقایــان دکتــر عبــاس ســعیدی راد و دکتــر‬ ‫موســوی قضــات محتــرم کشــور از جملــه انهــا مــی‬ ‫باشــند‪ .‬واقعیــت ایــن اســت ‪.‬‬ ‫قانــون مالــک و مســتاجر مصــوب ســال‬ ‫همینکــه ‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ 1339‬حــق کســب و پیشــه را بــرای اولیــن بــار بنیــان‬ ‫نهــاد و قانــون مصــوب ســال ‪ 1356‬نیــز ضمــن نســخ‬ ‫قانــون ‪ 1339‬حــق کســب و پیشــه را اســتوار نگــه‬ ‫داشــت‪ ،‬دیگرکمتــر حقوقدانــی دیــده شــدند کــه از‬ ‫خــود بپرســند‪ ،‬اســباب ایجــاد ایــن حــق و منظــور و‬ ‫مقصــود مقنــن از وضــع ان چــه بــوده اســت ! هرچــه‬ ‫اســباب ایجــاد ایــن حــق رو بــه زوال نهــاد‪ ،‬متاســفانه‬ ‫غالــب وکالء و کارشناســان ‪ ،‬صــرف اعتبــار شــکلی‬ ‫حــق کســب و پیشــه ‪ ،‬چشــمان خــود را بــر ماهیــت‬ ‫ان نیــز بســتند و خــود را در شــکل قانونــی محصــور‬ ‫نمودنــد‪ .‬نتیجــه بســتن چشــمان ظلــم فاحــش در‬ ‫حــق صاحبــان امــاک تجــاری بــوده ‪ ،‬واضــح اســت‬ ‫ـل ارزیابــی‬ ‫کــه میــزان ارزیابــی کارشناســان و نــه اصـ ِ‬ ‫‪ ،‬بایــد مســتند بــه دلیــل و ســببی باشــد‪ .‬نمیتــوان‬ ‫میــزان ارزیابــی را بــه قانونگــذار نســبت داد ‪.‬‬ ‫بلکــه صرفــا میتــوان اصــل ارزیابــی را بــه قانونگــذار‬ ‫منتســب نمــود‪ .‬بنابرایــن کارشــناس بــا چــه دلیلــی‬ ‫میگویــد کــه حــق کســب و پیشــه فــان واحــد کســبی‬ ‫مثــا صــد میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫ایــن صــد میلیــون از کجــا و چگونــه حاصــل میشــود ‪.‬‬ ‫بــه غیــر از خلــط حــق کســب و پیشــه بــا حــق ســرقفلی‬ ‫‪ ،‬چــه توجیــه دیگــری متصــور اســت‪ .‬واقعــا هیــچ‬ ‫توجیــه دیگــری کــه کارشــناس میــزان ارزیابــی ایــن‬ ‫حــق را ناشــی از حــق ســرقفلی و کســری از ان تلقــی‬ ‫کــرده باشــد وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ـباب ایجــاد حق کســب‬ ‫ایــن تلقــی نــه تنهــا مغایــر اسـ ِ‬ ‫و پیشــه اســت ‪ ،‬بلکــه هرگــز قانونگــذار درهیــچ قاعــده‬ ‫امــره ای حــق کســب و پیشــه را جزیــی و کســری از‬ ‫ســرقفلی عنــوان ننمــوده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 3‬ســارق حرفــه ای و ســابقه دار بــا ‪ 60‬فقــره‬ ‫ســرقت در «بجنــورد» خبــر داد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش بــه موقــع و ســریع کاراگاهــان‪ ،‬محــل اختفــای‬ ‫ســارقان شناســایی شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬هــر ‪ 3‬متهــم در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر و‬ ‫بــرای تکمیــل تحقیقــات بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ»محمد غالمــی» بــا‬ ‫اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی شــکایت تعــدادی از شــهروندان‬ ‫مبنــی بــر اینکــه افــرادی تحــت عناویــن‬ ‫مختلــف از جملــه خریــد و فــروش‬ ‫ســاختمان‪ ،‬جعــل چــک‪ ،‬امضــاء و ‪...‬‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری از انــان کــرده‬ ‫انــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی‬ ‫اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه ســارقان در تحقیقــات بــه عمــل امــده بــه‬ ‫‪ 60‬فقــره انــواع ســرقت در ایــن شهرســتان اعتــراف کردنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان‬ ‫در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی در اســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه امنیــت و ارامــش مــردم‬ ‫عزیــز‪ ،‬خــط قرمــز پلیــس اســت‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع از‬ ‫هرگونــه مــورد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس‬ ‫اعــام کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان‬ ‫بــا تــاش مســتمر و بــه موقــع موفــق‬ ‫شــدند متهمــان را شناســایی کننــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در چنــد عملیــات غافلگیرانــه ‪7‬‬ ‫نفــر کالهبــردار در ایــن رباطــه دســتگیر و‬ ‫بــه مقــر پلیــس اگاهــی منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫دستبند پلیس بر دستان سارق‬ ‫ادوات کشاورزی‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق ســابقه دار و اعتــراف وی‬ ‫بــه ‪23‬فقــره ســرقت ادوات کشــاورزی و ‪ 7‬فقــره ســرقت کابــل بــرق در‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس خبــر داد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی خراســان‬ ‫شــمالی بــا تاکیــد بــر اینکــه متهممــان‬ ‫در تحقیقــات و بازجویــی هــای بعمــل‬ ‫امــده بــه ‪ 18‬فقــره کالهبــرداری از‬ ‫شــهروندان بــه ارزش ‪ 2‬میلیــارد و ‪335‬‬ ‫میلیــون ریــال اعتــراف کردنــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن افــراد بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع چندیــن فقــره ســرقت ادوات کشــاورزی‬ ‫و کابــل بــرق در گنبــدکاووس‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی ان شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اقدامــات اطالعاتــی و بررســی هــای میدانــی پلیــس در ایــن‬ ‫راســتا اغــاز شــد و ســرانجام مامــوران موفــق شــدند‪ ،‬ســارق ســابقه‬ ‫داری را شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی و در عملیاتــی‬ ‫غافلگیرانــه وی را در مخفیگاهــش زمیــن گیــر کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه‬ ‫پلیــس بــا قــدرت در مقابــل مخــان‬ ‫نظــم و امنیــت و هنجارشــکنان بــا قــدرت‬ ‫ایســتاده از شــهروندان خواســت تــا در‬ ‫صــورت اطــاع از هرگونــه مــورد مشــکوک‬ ‫بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬متهــم در تحقیقــات مقدماتــی‬ ‫و پــس از مواجهــه بــا مســتندات موجــود بــه ‪ 23‬فقــره ســرقت ادوات‬ ‫کشــاورزی و ‪ 7‬فقــره ســرقت کابــل بــرق در گنبــدکاووس اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا اشــاره بــه معرفــی متهــم بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد در صــورت مواجهــه بــا افــراد مشــکوک‪،‬‬ ‫مراتــب را در اســرع وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع داده و‬ ‫در تامیــن امنیــت پایــدار جامعــه ســهیم باشــند‪/.‬پلیس‬ ‫‪ -1‬درهنــگام نقــص‬ ‫فنــی خــودرو و نیــاز‬ ‫بــه هــل دادن هرگــز‬ ‫اجــازه ندهیــد افــراد‬ ‫ناشــناس پشــت فرمــان‬ ‫بنشــینند ‪.‬‬ ‫‪-2‬اگــر امــکان پــارک‬ ‫خــودرو در پارکینــگ‬ ‫وجــود نــدارد اتومبیــل‬ ‫خــود را بــه وســایل‬ ‫ایمنــی نظیــر دزدگیــر‪،‬‬ ‫قفــل فرمــان‪ ،‬قفــل‬ ‫پــدال و ‪ ...‬مجهــز‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از‬ ‫دســتگیری ‪ 7‬نفــر کالهبــردار حرفــه ای‬ ‫و کشــف ‪ 18‬فقــره پرونــده بــه ارزش‬ ‫‪ 2‬میلیــارد و ‪ 335‬میلیــون ریــال در‬ ‫اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســردار «علیرضــا مظاهــری» بــا اعــام‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت در ســطح‬ ‫شهرســتان «بجنــورد»‪ ،‬بالفاصلــه کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان موضــوع را بــا‬ ‫جدیــت در دســتور کار خــود قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫توصیه های پلیس‬ ‫در پیشگیری از سرقت‬ ‫خودرو و منزل‬ ‫شمـاره ‪290‬‬ ‫شناسایی‬ ‫و دستگیری‬ ‫کالهبرداران جاعل‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ایــن اســت نتیجــه خلــط ایــن دو مقولــه حقوقــی‬ ‫در نظریــه حاضــر خواهیــد دیــد کــه ایــن حــق بــرای‬ ‫‪ %99‬قراردادهــای منعقــده پــس از ســال ‪ 1355‬صفــر‬ ‫اســت ‪ .‬بنابرایــن بایــد قضــات محتــرم و حقوقدانــان‬ ‫و کارشناســان ارجمنــد از خــود بپرســند کــه اگــر مبنــای‬ ‫حــق ســرقفلی مــال یــا مبلغــی اســت کــه بدوا مســتاجر‬ ‫در وجــه مالــک پرداخــت میکنــد ؛ مبنــا و ســبب ایجــاد‬ ‫حــق کســب و پیشــه چــه بــوده اســت ؟ ! چطــور‬ ‫میتــوان واقعــه ای را توصیــف کــرد کــه فــردی بیایــد‬ ‫مغــازه دیگــری را بــرای مــدت یکســال اجــاره کنــد و بــه‬ ‫غیــر از اجــاره ماهیانــه ‪ ،‬مبلــغ دیگــری بــه او ندهــد‪ .‬و‬ ‫در سررســید هــم مســتفاد از قانــون مصــوب ســال‬ ‫‪1356‬تخلیــه نکنــد ‪ .‬و مجــاز بــه اســتمرار تصــرف‬ ‫هــم باشــد و عــدم رعایــت انقضــای مــدت اجــاره را‬ ‫هــم ننمایــد‪.‬‬ ‫بدتــر و زیــاده تــر از ان‪ ،‬مســتحق بــه اخــذ مبلغــی‬ ‫گــردد کــه دههــا برابــر اجــاره ای اســت کــه پرداختــه‬ ‫اســت‪ .‬وصــول ایــن مبلــغ نیــز شــرط تخلیــه باشــد‪.‬‬ ‫ایــا ایــن واقعــه ‪ ،‬یــک بــاج خواهــی اشــکار نیســت ؟!‬ ‫بنابرایــن عیــب کار در کجاســت‪!.‬؟‬ ‫اگــر قانــون‪ 1356‬اصــل محاســبه را مقــرر مینمایــد ‪،‬‬ ‫لیکــن کارشــناس میــزان ایــن اصــل را اعــام میکنــد‪.‬‬ ‫نتیجــه ان میشــود کــه مالــک نگــون بخــت‪ ،‬اشــکارا‬ ‫میبینــد پــس از تخلیــه ‪ ،‬مغــازه او بــه همــان انــدازه‬ ‫ارزش دارد و بــه همــان انــدازه اجــاره میــرود کــه اگــر‬ ‫اجــاره نــداده بــود‪.‬‬ ‫یعنــی بــدون دســتاوردی‪ ،‬محکــوم اســت مبلغــی‬ ‫گــزاف در وجــه مســتاجر پرداخــت نمایــد و ایــا‬ ‫نامشــروع تــر از ایــن هــم میتــوان واقعــه ای را بــه‬ ‫تصویــر کشــید‪ .‬در اینجــا اســت کــه مشــخص میشــود‬ ‫‪ ،‬مخالفــت حضــرت امــام خمینــی ره بــا قانــون حــق‬ ‫کســب و پیشــه بــه جهــت خــاف شــرع بــودن قانــون‬ ‫موضوعــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫حقوقدانــان بــه خوبــی میداننــد کــه در معامــات تبــادل‬ ‫عوضیــن کــه اســاس شــرعی و عقلــی عقــود اســت در حــق‬ ‫کســب و پیشــه موجودیــت نــدارد‪ .‬مــال مشــخصی نــداده‬ ‫کــه عــوض ان مــال را میخواهــد ‪ .‬حضــرت امــام خمینــی‬ ‫ره در تحریــر الوســیله و توضیــح المســائل ‪ ،‬خــاف شــرع‬ ‫بــودن حــق کســب و پیشــه و مشــروع بــودن حــق ســرقفلی‬ ‫را تصریــح فرمــوده انــد‪.‬‬ ‫کســانی کــه بــدون توجــه بــه مبانــی و اســباب‬ ‫تاســیس ایــن حــق ‪ ،‬از خــود نمــی پرســند کــه چــرا‬ ‫قانونگــذار در ســال ‪ 1339‬ایــن حــق را بصــورت امرانــه‬ ‫و برخــاف مــواد ‪ 468‬و ‪ 494‬قانــون مدنــی ایجــاد‬ ‫کــرده و بــر مالــک تحمیــل نمــود ‪.‬‬ ‫منطــق قانونگــذار وقــت واقعــا چــه بــوده اســت ؟!‬ ‫شــکی نیســت در بــدو امــر نظــر قانونگــذار مبتنــی بــر‬ ‫اســتقرار عدالــت بــوده و قصــد احقــاق حــق مســتاجر‬ ‫را داشــته امــا عمــا از یکطــرف ســاز و کاری کــه ســبب‬ ‫تضییــع حــق مالکیــن نگــردد را فراهــم ننمــود و از‬ ‫طــرف دیگــر تصویــب قانــون شــهرداریها و موظــف‬ ‫شــدن مالکیــن بــه اخــذ پروانــه تجــاری موجــب شــد‬ ‫کــه ان حقــی کــه قانــون گــذار در ســال ‪ 1339‬بــرای‬ ‫مســتاجر در نظــر داشــت بکلــی ارکانــش از بیــن‬ ‫بــرود‪ .‬و حتــی در روزهــا و ســالهای نخســتین نیــز عمال‬ ‫بــه بــاج خواهــی قانونــی مســتاجرین علیــه مالکیــن‬ ‫تبدیــل شــد ‪.‬وهوالمســتعان‬ ‫‪7‬‬ ‫به کودکان خود بیاموزیم‪:‬‬ ‫هیچگاه سوار اتومبیل‬ ‫افراد ناشناس نشوند‬ ‫جدول سرگرمی ‪281‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــه عقیــده ایــن اقتصــاددان ‪ 3‬گرایــش بدبینــی ‪ ،‬بی طرفــی و‬ ‫در اختیــار گرفتــن امــور در بــازار معاملــه وجــود دارد ‪ -‬روشــندل ‪-2.‬‬ ‫مرکــز اســتان مرکــزی ‪ -‬روز تولــد ‪ -‬بالکــن‪ -3.‬رفــوزه ‪ -‬صحنــه تئاتــر‬ ‫ اولیــن تولیــد کننــده مــواد و کاالی پتروشــیمی در منطقــه از لحــاظ‬‫ارزش ‪ -‬ســبک‪ -4.‬ظــرف خمیرســازی ‪ -‬عــدد مــاه ‪ -‬تردیــد ‪ -‬گشــوده‬ ‫‪ -5‬مخفــف تشــنه ‪ -‬پشــیمان ‪ -‬توبــه از گنــاه‪ -6.‬قــدم ‪ -‬نــاس ‪ -‬درخــت‬ ‫زبــان گنجشــک ‪ -‬کــوه اروپایــی‪ -7.‬لحظ ـه ای ‪ -‬خرگــوش ‪ -‬نویســنده و‬ ‫منشــی‪ -8.‬وزیــر مالــی انگلســتان‪ -9.‬ویژگی هــای قومــی ‪ -‬جمــع راکــب‬ ‫ عــدد مجهــول‪ -10.‬ان طــرف ‪ -‬ریشــه ‪ -‬مشــهور ‪ -‬فراســت‬‫‪ -11‬مداومــت ‪ -‬ســبو ‪ -‬تکیــه دادن‪-12.‬‬ ‫شــکم بنــد طبــی ‪ -‬انکــر االصــوات ‪ -‬حــرف‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعجــب ‪ -‬فــراز‪ -13.‬تیــم فوتبــال یونانــی ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شــرکتی کــه طبــق مــاده ‪ 21‬قانــون تجــارت‬ ‫بــرای امــور تجــاری تشــکیل می شــود ‪ -‬اثــر‬ ‫‪2‬‬ ‫چربــی ‪ -‬رود جنوبــی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -14‬ســمت چــپ ‪ -‬روشــنی بخــش ‪-‬‬ ‫اشــاره‪ -15.‬بــه جــا مانــده ‪ -‬ایــن عملیــات‬ ‫‪4‬‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بانــک‬ ‫‪5‬‬ ‫مرکــزی پایــه پولــی را بــا خریــد و فــروش‬ ‫اوراق بهــادار تغییــر دهــد‬ ‫‪6‬‬ ‫عمــودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازاد بــودن ‪ -‬از صادرکننــدگان‬ ‫قهــوه در نایروبــی‬ ‫‪ -2‬بــازی تختــه ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫ســرین ‪ -‬ســازمان فضایــی امریــکا‬ ‫‪ -3‬مخفــف کاه ‪ -‬حقــوق قانونــی و‬ ‫دریافتنــی دولــت از درامدهــای مــردم و‬ ‫ملــت بــه صــورت پــول یــا مــال ‪ -‬تخــت‪-4.‬‬ ‫برابــر ‪ -‬اعتقــاد و قصــد درونــی ‪ -‬مغــز ‪-‬‬ ‫مجــرای خــون‬ ‫‪ -5‬جمــع نامــوس ‪ -‬از اقــوام بــزرگ‬ ‫باســتانی ایــران‬ ‫‪ -6‬پیشــوند ســال و روز ‪ -‬تیــره ‪ -‬نــان خــرد‬ ‫کــرده در ابگوشــت ‪ -‬نقــاب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -7‬دورویی ‪ -‬اسناد ‪ -‬واحد پول چین‬ ‫‪ -8‬پاسبان شهر ‪ -‬رجال ‪ -‬جاندار تک سلولی‬ ‫‪ -9‬نــژاد ایرانــی و هندواروپایــی ‪ -‬شــجاع ‪ -‬چیــن و چــروک‬ ‫پوســت‪ -10.‬اوا ‪ -‬میــوه تــازه بــه بــازار امــده ‪ -‬خــوراک گربــه‬ ‫ ســنگفرش‪ -11.‬عالمــت ‪ -‬الیتناهــی‪ -12.‬خــدای ســاختگی ‪-‬‬‫دهــان ‪ -‬شــریعت ‪ -‬هــم شــغل‪ -13.‬چــراگاه ایــات ‪ -‬درخشــان‬ ‫ تیــر‪ -14‬گهــواره ‪ -‬فوتبــال دســته برتــر ‪ -‬رهــا ‪ -‬درجــه حــرارت‪-15.‬‬‫افــرادی کــه بــرای تعــداد پیــپ کــم در بازارهــای مالــی معاملــه می کننــد‬ ‫ بیــزاری و تنفــر‬‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017- 32320421 - 32320420-32149068 :‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫عکس هفته‬ ‫دوشنبــه ‪ 25‬اسفند ‪1399‬‬ ‫‪ 1‬شعبان ‪1442‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫‪ 15‬مارچ ‪2021‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 90‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫پیشنهاد گردشگری‬ ‫روستای زیبای پاقلعه‬ ‫واقع در ازادشهر‬ ‫عید ما بعد از شکست‬ ‫کرونا‬ ‫یادمــان نــرود ایــن روزهــا کــه دلهــره و اضطــراب کرونــا‬ ‫میهمــان ناخوانــده زندگــی مــان شــده و در خانــه مانــده‬ ‫ایــم کــه زنجیــره ایــن بیمــاری قطــع شــود‪ ،‬کادر درمانــی و‬ ‫قهرمانــان حــوزه ســامت در دل ایــن بیمــاری ســنگربانی‬ ‫مــی کننــد و بــا کســانی برخــورد دارنــد کــه هــر لحظــه‬ ‫ممکــن اســت در اثــر ایــن ارتبــاط‪ ،‬جانشــان بــه خطــر‬ ‫بیفتــد‪.‬‬ ‫مدیریت زمان‬ ‫گلستان سرزمین ابشار ها‬ ‫لوه مروارید ابشار های گلستان‬ ‫دکنر محمود سلطانی ‪-‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫همــه مــا بــر ایــن موضــوع واقــف‬ ‫هســتیم کــه ضعــف در برنامــه‬ ‫ریــزی و مدیریــت زمــان‪ ،‬مــی توانــد‬ ‫مشــکالت فراوانــی را بــرای مــا ایجــاد کنــد‪ ،‬البتــه گاهــی‬ ‫هــم بــه اشــتباه‪ ،‬چالــش هــا و مســائل دیگــر خــود را‬ ‫بــه ضعــف در مدیریــت زمــان نســبت مــی دهیــم‪.‬‬ ‫مدیریــت زمــان بــه معنــای ســاده یعنــی فراینــد نظــم‬ ‫دهــی و برنامــه ریــزی بــرای تقســیم زمــان خــود بیــن‬ ‫فعالیــت هــای خــاص اســت‪ .‬اگــر ایــن مهــارت را بــه‬ ‫خوبــی یــاد بگیریــد قــادر هســتید کــه از زمــان خــود‬ ‫هوشــمندانه تریــن اســتفاده را داشــته باشــید‬ ‫وقتــی شــما تعــداد کارهــای زیــادی را بــرای انجــام‪ ،‬در‬ ‫طــول یــک روز داشــته باشــید‪ ،‬احســاس رضایــت شــما‬ ‫کاهــش پیــدا مــی کنــد‪ .‬کاهــش رضایــت از کارایــی‬ ‫هــم‪ ،‬موجــب کــم شــدن انگیــزه و افزایــش نگرانــی‬ ‫از کار مــی شــود‪ .‬بــه طــور خالصــه اگــر مــی خواهیــد‬ ‫از تعریــف ایــن مهــارت در جهــت کســب موفقیــت‬ ‫هــای بــزرگ زندگــی ســود ببریــد کافــی اســت نحــوه‬ ‫اســتفاده از زمــان خــود را بهبــود ببخشــید کــه ایــن‬ ‫یعنــی افزایــش مهــارت کنتــرل زمــان در خــود!‬ ‫بــرای کنتــرل کــردن زمــان‪ ،‬الزم اســت کــه تمرکــز‬ ‫از فعالیــت هــا بــه روی نتایــج معطــوف شــود؛ پــر‬ ‫مشــغله بــودن بــه معنــی موثــر بــودن نیســت‪ .‬اینکــه‬ ‫روز خــود را در دریایــی از فعالیــت هــا بگذرانیــد‬ ‫معمــوال ً دســتاورد کمــی داریــد‪ ،‬زیــرا تمرکــز خــود را بــر‬ ‫روی کارهــا متعــددی تقســیم مــی کنیــد‪ .‬کســانی کــه‬ ‫ســعی دارنــد از انهــا بــه عنــوان افــراد موفــق یــاد شــود‬ ‫بــه خوبــی مــی داننــد کــه بایــد از همیــن زمانشــان‬ ‫نهایــت اســتفاده را داشــته باشــند‪ .‬در یــک کالم‬ ‫اگــر بخواهیــم اهمیــت ایــن مهــارت را بگوییــم مــی‬ ‫توانیــم ایــن گونــه تفســیر کنیــم کــه موفقیــت مــا در‬ ‫گــرو یادگیــری مهــارت کنتــرل زمــان اســت‪ ،‬زیــرا ایــن‬ ‫مهــارت در برگیرنــده بســیاری از مهــارت هــای دیگــری‬ ‫اســت کــه همــه در جهــت رشــد فــردی مــا ورســیدن بــه‬ ‫موفقیــت نیــاز اســت‪.‬‬ ‫کمبــود زمــان مــی توانــد دالیــل زیــادی داشــته باشــد‬ ‫ولــی از مهمتریــن دالیلــی کــه بارهــا در زندگــی عــادی‬ ‫بــا انهــا مواجــه هســتیم مــی تــوان بــه نداشــتن انگیزه‪،‬‬ ‫اشــتباه در اولویــت بنــدی‪ ،‬ضعــف در نــه گفتــن‪،‬‬ ‫تمرکــز همزمــان روی چنــد کار و ضعــف در تصمیــم‬ ‫گیــری و حــل مســاله اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫اما چند تکنیک طالیی برای مدیریت زمان ‪:‬‬ ‫زمــان خــود را ممیــزی کنیــد‪ :‬نخســتین گام در‬ ‫مدیریــت زمــان ایــن اســت کــه بدانیــد واقعــا ً بــرای هــر‬ ‫کاری کــه در طــول روز یــا هفتــه انجــام مــی دهیــد‪،‬‬ ‫چقــدر زمــان صــرف مــی کنیــد‪.‬‬ ‫برنامــه ریــزی کنیــد‪ :‬برنامــه ریــزی‪ ،‬بــه ســازماندهی‬ ‫درســت کارهــا کمــک مــی کنــد و دیــد کلــی در مــورد‬ ‫کارهایــی کــه بایــد انجــام دهیــد‪ ،‬بــه شــما مــی دهــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــرای انجــام کارهــای روزانــه‪ ،‬هفتگــی یــا‬ ‫ماهانــه خــود برنامــه ریــزی کنیــد‪.‬‬ ‫الویــت هــای خــود را مشــخص کنیــد‪ :‬مطمئــن شــوید‬ ‫کــه مهمتریــن وظایــف شــما در کارتــان و اساســی‬ ‫تریــن اهدافتــان در زندگــی و روابــط تــان چیســت؟‬ ‫طبــق قانــون ‪ ۸۰-۲۰‬یــا همــان قاعــده پَرِتــو‪%۸۰ ،‬‬ ‫نتایــج از ‪ %۲۰‬تــاش هــا حاصــل مــی شــود‪ .‬کافــی‬ ‫اســت ‪ ۲۰‬درصــد از تــاش هــا کــه ‪ ۸۰‬درصــد نتایــج را‬ ‫تولیــد مــی کننــد را شناســایی و مقیــاس بنــدی کنیــد‪.‬‬ ‫زمــان بهــره وری خــود را پیــدا کنیــد‪ :‬بعضــی از افــراد‬ ‫ســحرخیز هســتند‪ ،‬در حالیکــه برخــی دیگــر شــب هــا‬ ‫بیدارنــد‪ .‬هــر فــردی در زمــان و ســاعات خاصــی‪ ،‬بهــره‬ ‫وری باالیــی دارد و مــی توانــد کارهــای خــود را بــه‬ ‫بهتریــن نحــو انجــام دهــد‪ .‬ایــن زمــان بــا زمــان بهــره‬ ‫وری ســایر افــراد‪ ،‬دوســتان و حتــی خویشــاوندان‬ ‫یکســان نیســت‪.‬‬ ‫وقــت کشــی نکنیــد‪ :‬در دنیــای امــروز و بــا توســعه‬ ‫تکنولوژی‪،‬مــا بــا ابزارهایــی روبــرو هســتیم کــه بــدون‬ ‫انکــه متوجــه باشــیم وقــت مــا را مــی کشــند و بــه هــد‬ ‫مــی دهنــد‪ .‬بــرای جلوگیــری از وقــت کشــی‪ ،‬الزم‬ ‫اســت ابزارهــای وقــت کــش همچــون شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی را شناســایی و ان هــا را حــذف و یــا تــا حــد‬ ‫امــکان مدیریــت کنیــم‪.‬‬ ‫نــه گفتــن را یــاد بگیریــد‪ :‬بســیار مهــم اســت کــه‬ ‫بدانیــد چــه موقــع و چگونــه بتوانیــد قاطعانــه بــه‬ ‫درخواســت هــای دیگــران‪ ،‬نــه بگوییــد و در صورتیکــه‬ ‫زمــان کافــی بــرای انجامشــان نداریــد‪ ،‬ان هــا را رد‬ ‫کنیــد‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید کــه ظرفیــت همــه مــا‬ ‫محــدود اســت و اگــر بخواهیــم همــه کارهــا را بــدون‬ ‫توجــه بــه ظرفیــت مــان انجــام دهیــم‪ ،‬پــس از مدتــی‬ ‫دچــار فرســودگی مــی شــویم‪.‬‬ ‫اســتراحت منظــم داشــته باشــید‪ :‬کار مــداوم مــی‬ ‫توانــد بــه شــما اســیب جســمی و ذهنی بزنــد‪ ،‬بنابراین‬ ‫الزم اســت اســتراحت منظــم را در برنامــه ریــزی خــود‬ ‫داشــته باشــید تــا مغــز شــما دوبــاره بهــره وری خــود را‬ ‫سال نو مبارک‬ ‫بــه دســت اورد‪ .‬بــرای ایــن کار مــی توانیــد بــه خودتــان‬ ‫اســتراحت اجبــاری بدهیــد مثال پیــاده روی کنید یا یک‬ ‫فصــل از کتــاب مــورد عالقــه خــود را بخوانیــد یــا یــک‬ ‫فنجــان قهــوه بنوشــید‪.‬‬ ‫کارهــا خــود را دســته بنــدی کنیــد‪ :‬مطابــق قاعــده‬ ‫پَرِتــو‪ ،‬کارهــای خــود را بــر اســاس اهمیــت و درجــه‬ ‫اولویــت انجــام ان‪ ،‬دســته بنــدی کنیــد‪ .‬الــف)‬ ‫کارهایــی کــه بایــد حــذف کنیــد ب) کارهایــی کــه بایــد‬ ‫واگــذار کنیــد ج) کارهایــی کــه بایــد همیــن حــاال انجــام‬ ‫دهیــد و د) کارهایــی کــه بایــد بــه تعویــق بیاندازیــد‪.‬‬ ‫چنــد کاره نباشــید‪ :‬بســیاری از افــراد تصــور مــی کننــد‬ ‫انجــام همزمــان چنــد وظیفــه مــی توانــد منجــر بــه‬ ‫مدیریــت زمــان هوشــمندانه شــود‪ .‬در حالیکــه تمرکــز‬ ‫روی چندیــن کار بــه طــور همزمــان باعــث مــی شــود‬ ‫شــما خروجــی کمتــری داشــته باشــید‪ .‬بنابرایــن بطــور‬ ‫کامــل روی یــک کار متمرکــز شــوید‪ .‬توجــه و تمرکــز بــر‬ ‫روی یــک کار‪ ،‬عــاوه بــر افزایــش ســرعت انجــام کار‪،‬‬ ‫بــه شــما ایــن امــکان را مــی دهــد تــا از وقــت خــود‬ ‫نهایــت اســتفاده را ببریــد‪.‬‬ ‫کارهایتــان را بــه روش «شیشــه» طبقــه بنــدی‬ ‫کنیــد‪ :‬در ایــن روش کارهــا شــما بــه ســه دســته‬ ‫ســنگ هــا (کارهــای اســتراتژیک و مهــم)‪ ،‬ســنگریزه‬ ‫هــا ( کارهــای مهــم ولــی و بــدون اولویت باال) و شــن‬ ‫هــا ( کارهــای کوچــک و بــی اهمیــت) تقســیم مــی‬ ‫شــوند و زمان در دســترس تان‪ ،‬یک شیشــه اســت‪.‬‬ ‫شــما الزم اســت ابتدا شیشــه زمانتان را با ســنگ ها‬ ‫پــر کنیــد‪ .‬اگــر مرتبــا ًزمانتــان را بــه چیزهــای کوچــک(‬ ‫شــن و ســنگریزه) و نــه مــوارد مهــم و اســتراتژیک‬ ‫( ســنگ هــا) اختصــاص دهیــد‪ ،‬شیشــه شــما بــه‬ ‫ســرعت پــر خواهــد شــد و دیگــر جایــی بــرای ســنگ‬ ‫هــا نمــی مانــد‪.‬‬ ‫شــمال ایــران بــا جنــگل هــای سرســبز و دریــای خــزر از پرطرفدارتریــن‬ ‫مناطــق ایــران بــرای ســفر و گشــت و گــذار اســت‪ .‬گــرگان مرکــز‬ ‫اســتان گلســتان یکــی از ســه اســتان کنــاره دریــای خــزر اســت کــه از‬ ‫متنــوع تریــن شــرایط محیطــی را دارد‪ .‬در همیــن شــهر مــی توانیــد‬ ‫زیباتریــن جاذبــه هــای طبیعــی مثــل کــوه‪ ،‬بیابــان‪ ،‬دریــا‪ ،‬رودخانــه‪،‬‬ ‫زمیــن کشــاورزی‪ ،‬جنــگل‪ ،‬تــاالب‪ ،‬دشــت و چمنــزار را ببینیــد‪.‬‬ ‫شــهر گالیکــش در اســتان گلســتان ابشــارهای زیــادی دارد کــه یکــی از‬ ‫دیدنــی تریــن ان هــا ابشــار لــوه اســت کــه ‪ ۷۵‬متــر ارتفــاع دارد و در کنــار‬ ‫پــارک ملــی گلســتان قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ابشــار در احاطــه ی جنگلــی انبــوه‬ ‫اســت و از دیدنــی تریــن جاذبــه هــای ایــن منطقــه بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫ابشــار لــوه در گلســتان در نزدیکــی شــهر گالیکــش قــرار دارد و بــرای رفتــن بــه‬ ‫مشــهد و بــرای بازدیــد از ان مــی توانیــد از شــاهرود و هــم از گــرگان حرکــت کنیــد؛‬ ‫تفــاوت ایــن دو مســیر در ایــن اســت کــه درصــورت حرکــت از گــرگان کمتــر بــا هــوای‬ ‫گــرم و خشــک روبــرو مــی شــوید‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه بگوییــم فاصلــه گالیکــش و گــرگان ‪ ۱۰۸‬کیلومتــر و‬ ‫فاصلــه ابشــار تــا گالیکــش هــم در حومــه ایــن شــهر ‪ ۲۰‬کیلومتــر مــی شــود؛‬ ‫یعنــی بــرای اینکــه از گــرگان بــه مشــهد برویــد بایــد بــه ســمت مینودشــت حرکــت‬ ‫کنیــد‪ .‬بعــد از اینکــه از مینودشــت بــه گالیکــش رســیدید بــا ‪ ۲۰‬کیلومتــر رانندگــی‬ ‫بیشــتر بــه ابشــار لــوه برخــورد می کنیــد‪ .‬اگــر در مســیرتان ترافیــک نباشــد حــدودا‬ ‫دو ســاعت و ‪ ۱۰‬دقیقــه بــه مقصــد خواهیــد رســید‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد کــه ابشــار لــوه در گلســتان مقصــد تورهــای پیــاده رو از دل‬ ‫جنــگل هــای هیرکانــی گلســتان هــم نیــز محســوب مــی شــود‪ .‬در حقیقــت ایــن‬ ‫ابشــار در شــما ایــن جنــگل هــای قــرار دارد و جنــگل در جنــوب بــه اســتان ســمنان‬ ‫و دشــت هــای زیبــای نزدیــک بــه شــاهرود نیــز مــی رســد‪ .‬پیــاده روی از ایــن مســیر‬ ‫بــه ســمت ابشــار در مســیری شــیبدار انجــام م ـی شــود و نســبتا طوالنــی اســت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر انچنــان امکانــات رفاهــی و اقامتــی در نزدیکــی ایــن ابشــار وجــود‬ ‫نــدارد گردشــگرانی کــه مــی خواهنــد شــب را در ایــن منطقــه بماننــد مــی بایســت بــه‬ ‫ســمت مینودشــت برونــد‪.‬‬ ‫در صورتــی هــم کــه تجهیــزات کافــی را داشــتید مــی توانیــد در محیــط مناســبی‬ ‫اقــدام بــه کمــپ زدن بنماییــد‪ ،‬بــرای کســانی کــه اقــدام بــه کمــپ زدن در ایــن‬ ‫منطقــه مــی نماینــد بهتــر اســت کــه جــز چــادر‪ ،‬کیســه خــواب و لبــاس گــرم هــم‬ ‫همــراه خودشــان داشــته باشــند بــه دلیــل رطوبــت زمیــن زیرانــدازی بــرای کیســه‬ ‫خوابشــان هــم بــه همــراه ببــرد ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1008

شماره : 1008
تاریخ : 1403/03/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1007

شماره : 1007
تاریخ : 1403/03/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

شماره : 1006
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

شماره : 1005
تاریخ : 1403/03/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

شماره : 1004
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

شماره : 1003
تاریخ : 1403/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!