روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 289 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 289

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 289

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 289

‫برای اولین بار در کشور‬ ‫بدون نیاز به فیش حقوقی‬ ‫بیمه تکمیلی شوید‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫‪ 8‬صفحه مکتوب ‪ 4 +‬صفحه الکترونیک‬ ‫عصر دوشنبــه ‪ 11‬اسفند ‪1399‬‬ ‫یادداشت‬ ‫درختکاری را فراموش نکنیم‬ ‫در ایــران‪ ،‬روز ‪ 15‬تــا ‪ 22‬اســفند مــاه‬ ‫بــه عنــوان “هفتــه منابــع طبیعــی”‬ ‫نامگــذاری شــده اســت که نخســتین‬ ‫روز این هفته یعنی ‪ 15‬اســفند “روز‬ ‫ درختــکاری ” اســت‪.‬‬ ‫هرچنــد کــه امــروزه بیشــتر‬ ‫کشــورهای دنیــا نیــز روز درختــکاری‬ ‫را محتــرم شــمرده و در ایــن روز بــه‬ ‫کاشــتن درخــت هــا و نهــال هــای‬ ‫متفــاوت اقــدام مــی کننــد‪.‬‬ ‫درخــت یکــی از مهمتریــن و کلیــدی‬ ‫تریــن عناصــر در محیــط زیســت و‬ ‫چرخه حیات در اکوسیســتم جهانی‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫اســیب هــای مــردم بــه درختــان و‬ ‫محیــط زیســت در کنــار روند طبیعی‬ ‫و جهانی از بین رفتن بافت گیاهی‪،‬‬ ‫ســبب الودگــی محیــط زیســت‪ ،‬بروز‬ ‫اتــش ســوزی و کاهــش و حتــی‬ ‫انقــراض گونــه هــای خــاص گیاهــان‬ ‫و درختــان اقلیمــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بــی توجهــی نــه در دهــه هــای‬ ‫اینــده‪ ،‬بلکــه در همیــن زمــان حــال‬ ‫حاضــر‪ ،‬گریبــان گیــر مــردم ایــران‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫باشــد کــه در ایــن روز ایــن ســنت‬ ‫ارزشــمند را از یــاد نبریــم و بــا کاشــت‬ ‫یــک نهــال قدمــی در حفــظ محیــط‬ ‫زیســت و طبیعــت کشــور عزیزمــان‬ ‫برداریــم‪ .‬چــرا کــه کاشــت درخــت بــه‬ ‫نوعــی ســرمایه گــذاری بلنــد مــدت‬ ‫بــرای محیــط قابــل ســکونت بــرای‬ ‫اینــدگان و راهــکاری بــرای کاهــش‬ ‫تاثیــرات منفــی و ســوئی دانســت‬ ‫کــه توســط خودمــان‪ ،‬بــه زمیــن و‬ ‫ســرزمین مــان وارد شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ 17‬رجب ‪1442‬‬ ‫‪ 29‬فوریه ‪2021‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 89‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ناصــر‬ ‫ســنگدوینی بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫بیمــه ارتبــاط مســتقیم بــا معیشــت‬ ‫مــردم دارد اظهــار داشــت‪ :‬تــاش‬ ‫کردیــم بــرای اولیــن بــار در ســطح‬ ‫کشــور تمامــی افــرادی کــه تحــت‬ ‫پوشــش نهــاد خاصــی نیســتند‪ ،‬علــی‬ ‫الخصــوص راننــدگان حمــل و نقــل‬ ‫نــاوگان عمومــی از بیمــه تکمیلــی‬ ‫اســتفاده کنند‪.‬ادامــه صفحــه ‪8‬‬ ‫استخدامی به شرط ژن خوب و پارتی بازی‬ ‫کشاورزی در گلستان سرگردان‬ ‫ترین صنعت است‬ ‫‪3‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫جناب معاون‬ ‫اینترنت تبدیل به سرویس لوکس‬ ‫می شود‬ ‫نجات اقتصاد لِ ه شده مردم را جایگزین‬ ‫سفرهای غیر ضرور کنید‬ ‫‪4‬‬ ‫فعال شدن نمایشگاه‬ ‫بهاره بجنورد از نیمه اسفند‬ ‫‪5‬‬ ‫برپایی نمایشگاه عکس‬ ‫«ات اوغالن» در گرگان‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 7‬سرقت میلیاردی مدیر فروش‬ ‫از حساب کارخانه‬ ‫‪ 4‬سهم ‪ ۲۵‬درصدی کمیته امداد‬ ‫در اشتغالزایی استان گلستان‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫هوش کالمی‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫مــا در بیــن انــواع هــوش‬ ‫هــای چندگانــه اعم از هوش‬ ‫هیجانــی‪ ،‬هــوش عــددی‪،‬‬ ‫هــوش فضایــی و ‪ ...‬بیــش‬ ‫از همــه بــه هــوش کالمــی‬ ‫خــود وابســته هســتیم‪.‬‬ ‫در حقیقــت هــوش کالمــی توانایــی تحلیــل‬ ‫اطالعــات و حــل مســائل بــه کمــک اســتدالل‬ ‫هــای مبتنــی بــر زبــان اســت کــه مــی توانــد شــامل‬ ‫خوانــدن‪ ،‬نوشــتن‪ ،‬شــنیدن کلمــات‪ ،‬مکالمــه و‬ ‫حتــی فکــر کــردن باشــد‪ .‬کافــی اســت قــدری تامــل‬ ‫کنیــم انــگاه درخواهیــم یافــت کــه از کالس هــای‬ ‫درس گرفتــه تــا مــراودات اجتماعــی‪ ،‬ایمیــل و‬ ‫پیامــک‪ ،‬فضــای مجــازی و دنیــای پیرامــون مــا بــه‬ ‫کمــک شــنیدن و خوانــدن کلمــات ســاخته مــی‬ ‫شــود‪ .‬بــه عبــارت ســاده هــوش کالمــی عامــل‬ ‫کلیــدی بــرای امــوزش و درک فرمــان هاســت‪.‬‬ ‫شــاید ایــن ســوال مطــرح شــود کــه اگــر هــوش‬ ‫کالمــی مهــارت اســتفاده از کلمــات اســت و ایــن‬ ‫کلمــات در دســترس همــه هســت‪ ،‬چــرا تمــام‬ ‫افــراد از هــوش کالمــی باالیــی برخــوردار نیســتند؟‬ ‫در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد گفــت‪ :‬هــوش‬ ‫کالمــی یــک هنــر اســت و بایــد تکــرار و تمریــن را‬ ‫چاشــنی فــن بیــان خــود کــرد تــا بتــوان از هــوش‬ ‫کالمــی بهــره مند شــد‪ .‬فــن بیان مجموعــه مهارت‬ ‫هایــی اســت کــه بعــد از خــارج شــدن کالم از‬ ‫دهــان‪ ،‬بــه مــا کمــک مــی کننــد تــا منظورمــان را به‬ ‫مخاطــب انتقــال دهیــم‪.‬‬ ‫بنابرایــن مــا ابتــدا بایــد توانایــی صحبــت کــردن‬ ‫داشــته باشــیم تــا در مرحلــه بعــد از مهــارت هایــی‬ ‫بیانــی بهــره ببریــم‪ .‬بــه ایــن توانایــی صحبــت‬ ‫کــردن‪ ،‬در اصطــاح هــوش کالمــی مــی گوینــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان داده اســت افــرادی کــه‬ ‫هــوش کالمــی باالیــی دارنــد‪ ،‬ارتبــاط اثربخشــی‬ ‫برقــرار نمــوده و بــا رشــد و پیشــرفت خــود بــه‬ ‫عنــوان افــراد موفــق تــری نســبت بــه دیگــران‬ ‫شــناخته مــی شــوند‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر تمایــل بــه ارتباطــی موثــر بــا‬ ‫دیگــران داریــد بایــد بــرای تقویــت هــوش‬ ‫کالمــی خــود دســت بــه کار شــوید‪ .‬شــما خیلــی‬ ‫راحــت بــا اســتفاده از روش هــای ســاده و‬ ‫صحیــح مــی توانیــد ایــن مهــارت را در وجــود‬ ‫خودتــان تقویــت کنیــد‪.‬‬ ‫تکنیک های تقویت مهارت هوش کالمی‪:‬‬ ‫ا) یادداشــت وقایــع روزانــه‪ :‬ســعی کنیــد وقایــع‬ ‫روزانــه را بــه طــور مرتــب یادداشــت کنیــد‪ .‬بهتریــن‬ ‫زمــان نوشــتن‪ ،‬زمانــی اســت کــه از خــواب بیــدار‬ ‫مــی شــوید‪ .‬یــک موضــوع ســاده انتخــاب کــرده‬ ‫و ســعی کنیــد در حــد یــک برگــه ‪ A4‬دربــاره ان‬ ‫بنویســید‪ .‬شــما بــا ایــن کار بعــد از مدتــی عالوه بر‬ ‫تقویــت مهــارت نویســندگی‪ ،‬تــا حــد زیــادی نحــوه‬ ‫صحبــت کــردن خــود را در مســیر مثبــت تغییر می‬ ‫دهیــد‪.‬‬ ‫‪ )2‬اســتفاده از لغــت نامــه واژگان‪ :‬شــما بــا‬ ‫اســتفاده از لغــت نامــه عــاوه بــر یادگیــری معنی‬ ‫و ریشــه کلمــات جدیــد‪ ،‬مــی توانیــد امــای‬ ‫صحیــح واژگان را کنتــرل و بــا متــرادف و متضــاد‬ ‫انــان اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫‪)3‬افزایــش میــزان مطالعــه‪ :‬خوانــدن کتــاب‬ ‫هــای نویســندگان بــزرگ‪ ،‬یکــی از بهتریــن روش‬ ‫هــا بــرای بهبــود توانایــی مــا در اســتفاده از کلمــات‬ ‫اســت‪ .‬رمــان هــای مدرن و کالســیک‪ ،‬کتــاب های‬ ‫برجســته غیرداســتانی‪ ،‬روزنامــه هــا و مقــاالت‬ ‫موجــود در مجــات معتبــر منابــع مناســبی بــرای‬ ‫مــا هســتند‪ .‬مطالعــه در افزایــش ســطح اگاهــی‪،‬‬ ‫درک بهتــر موضوعــات‪ ،‬افزایــش دایــره واژگان‪،‬‬ ‫اســتفاده درســت و بــه جــا از واژگان و جمــات‬ ‫و بــه طــور کلــی در افزایــش هــوش کالمــی تاثیــر‬ ‫بســزایی دارد‪.‬‬ ‫‪ )4‬بــازی بــا کلمات‪:‬کــودکان زبــان را بــه وســیله‬ ‫بــازی بــا کلمــات‪ ،‬تجربــه‪ ،‬اشــتباه کــردن و تصحیح‬ ‫تدریجــی اشــتباهات یــاد مــی گیرنــد‪ .‬مــا نیــز بایــد‬ ‫بــا کلمــات بــازی کنیــم چراکــه بــازی بــا کلمــات‪،‬‬ ‫‪ 5‬تامین مرغ مورد نیاز توسط‬ ‫مرغداری های استان‬ ‫مهــارت کالمــی را افزایــش داده و ارتقــاء هــوش‬ ‫کالمــی را ســبب مــی شــود‪ .‬پیشــنهاد مــی شــود‬ ‫دربــاره اشــیای پیرامــون خود صحبت کنیــد‪ .‬زمانی‬ ‫کــه در حــال انجــام ایــن کار هســتید‪ ،‬کلمــات‬ ‫بســیار زیــادی بــه ذهــن شــما مــی رســند کــه مــی‬ ‫توانیــد از ان هــا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪)5‬ضبــط کــردن فایــل صوتــی‪ :‬شــما بعــد از هــر‬ ‫بــار گــوش کــردن فایــل صوتــی خــود‪ ،‬مــی توانیــد‬ ‫تشــخیص دهیــد کــه تــا چــه انــدازه پیشــرفت‬ ‫داشــته ایــد و یــا ایــراد شــما در کــدام قســمت‬ ‫هــا بیشــتر بــوده اســت و یــا حتــی شــاید بــا خــود‬ ‫بگوییــد اگــر در فــان جملــه ایــن کلمه را اســتفاده‬ ‫مــی کــردم قطعــا جملــه جــذاب تــر مــی شــد‪.‬‬ ‫‪)6‬صحبــت بــدون مکــث و تپــق‪ :‬شــما مــی توانیــد‬ ‫مقابــل اینــه یــک دقیقــه بــدون مکــث کــردن و‬ ‫بــدون تپــق زدن صحبــت کنیــد‪ .‬مهــم نیســت‬ ‫موضــوع شــما چــه چیــزی باشــد‪ ،‬تنهــا چیــزی کــه‬ ‫اهمیــت دارد ایــن اســت کــه شــما بتوانیــد یــک‬ ‫دقیقــه کامــل صحبــت کنیــد‪ .‬ایــن پشــت ســر هــم‬ ‫صحبــت کــردن بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا بتوانید‬ ‫از تمــام واژگانــی کــه در ذهن دارید اســتفاده کنید‬ ‫و انهــا را بــه بهتریــن شــکل کنــار هــم قــرار دهید تا‬ ‫منظــور خــود را بــه مخاطــب تــان برســانید‪.‬‬ ‫‪ )7‬مشــارکت در گفتگوهــا‪ :‬خیلــی وقــت هــا‬ ‫وســط جمــع هــای دوســتانه‪ ،‬بحــث هــای زیــادی‬ ‫دربــاره موضوعــات مختلــف شــکل مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مشــارکت شــما در این گفتگوها‪ ،‬بهترین فرصت‬ ‫بــرای شــما اســت تــا بتوانیــد مهــارت هــای کالمــی‬ ‫خودتــان را تقویــت کنیــد‪ .‬ذهــن شــما درگیــر ایــن‬ ‫موضــوع مــی شــود کــه چطــور در لحظه جمــات و‬ ‫کلمــات مناســب را پشــت ســر هــم هــم بچینیــد تا‬ ‫بتوانیــد بهتریــن جــواب را بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ )8‬نوشــتن نامــه‪ :‬شــاید نوشــتن نامــه در‬ ‫عصــر حاضــر‪ ،‬جایگاهــی در روابــط روزانــه ی مــا‬ ‫نداشــته باشــد ولــی بــه یــاد داشــته باشــید بیشــتر‬ ‫نویســندگان‪ ،‬ابتــدا کار خــود را بــا نوشــتن نامــه‬ ‫هــای روزمــره شــروع کــرده انــد‪ .‬پــس از امــروز‬ ‫شــروع کنیــد بــه نامــه نوشــتن بــرای اقــوام و یــا‬ ‫دوســتانی کــه از شــما دور هســتند‪.‬‬ ‫‪ )9‬تندگویی‪:‬یــک موضــوع انتخــاب کنیــد و بــه‬ ‫مــدت ســه دقیقــه بــا ســرعت در مــورد ان صحبــت‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن تمریــن اطالعــات مغــز شــما را منظم و‬ ‫مرتــب مــی کنــد و باعــث مــی شــود لغات‪ ،‬عبــارات‬ ‫و اصطالحــات موجــود در مغــز دســته بندی شــوند‬ ‫تــا صحبــت کردنتــان روان تــر شــود‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫از افراد جویای کار دعوت می نماید‬ ‫قابل توجه خانمهای دارای شرایط سنی‬ ‫‪24‬الی ‪ 35‬سال‬ ‫مدرک تحصیلی مورد نیاز‬ ‫کارشناسی‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره‬ ‫‪ 32149068-32320420-1‬تماس بگیرید‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫صدرنشینی‬ ‫مقتدرانه تیم‬ ‫بسکتبال‬ ‫شهرداری گرگان‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫تیــم بســکتبال شــهرداری گــرگان بــا پیــروزی مقابــل تیــم پاالیــش نفــت ابــادان بــه چهاردهمیــن بــرد متوالــی خــود در‬ ‫لیــگ برتــر دســت یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار در هفتــه پایانــی دور مقدماتــی گــروه الــف لیــگ برتر بســکتبال در تاالر بســکتبال ازادی‬ ‫تهــران تیــم شــهرداری گــرگان در مقابــل پاالیــش نفــت ابــادان بــه میــدان رفــت و با نتیجه ‪ 89‬بر ‪ 67‬به پیروزی رســید‪.‬‬ ‫شــاگردان مهــران شــاهین طبــع بــا کســب ‪ 28‬امتیــاز درمقتدرانــه در صــد جــدول ایســتاده و بــا دســت پــر اســتقبال‬ ‫مســابقات حذفــی رفتنــد‪.‬‬ ‫گزارش و تحلیل‬ ‫شماره ‪289‬‬ ‫بانوی کارافرین گنبدی‪:‬‬ ‫مشکالت موجب‬ ‫توقف نمی شوند‬ ‫استخدامی به شرط ژن خوب و پارتی بازی‬ ‫بانــوی کارافریــن گنبــدی بــا ســپری کــردن‬ ‫مشــکالت فــراوان و ســرلوحه قــراردادن فعــل‬ ‫«خواســتن‪ ،‬توانســتن اســت» موفق شــده در‬ ‫ش با چرم و پوســت (ســراجی‬ ‫زمینــه تولیــد فــر ‬ ‫ســنتی) عــاوه بــر صــادرات بــه کشــورهای‬ ‫مختلــف‪ ،‬بــرای ‪ ۲۰‬زن سرپرســت خانــوار نیــز‬ ‫شــغل ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس بــا توجــه بــه پیشــینه تاریخــی و‬ ‫میزبانــی از اقــوام گوناگــون‪ ،‬هنرمنــدان زیادی‬ ‫در حــوزه صنایــع دســتی دارد کــه معرفــی بهتــر‬ ‫هنــر انــان در عرصه هــای ملــی و بیــن المللــی‬ ‫و تقویــت تجــارت الکترونیــک بــا اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت فضــای مجــازی‪ ،‬بــه زیرســاختی مانند‬ ‫بازارچــه ثابــت صنایــع دســتی محتــاج اســت‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن هنرمنــدان‪« ،‬ای جــان عبــادی»‬ ‫ســاکن روســتای گــدم ابــاد گنبدکاووس اســت‬ ‫که پس از ســال ها ســختی زندگی شــخصی‪،‬‬ ‫از یــک جرقــه کوچــک در ذهن خــود‪ ،‬کارگاهی‬ ‫بــا ‪ ۲۰‬کارگــر ســاخت و عــاوه بــر بــرادران و‬ ‫خواهرانــش‪ ،‬تعــدادی زن سرپرســت خانــوار‬ ‫ایــن شــهر را صاحــب شــغل پایــدار کــرد‪.‬‬ ‫ای جــان عبــادی اظهــار داشــت‪ :‬بــه دلیــل‬ ‫جدایــی پــدر و مــادرم و مشــکالت زندگــی بــا‬ ‫نامــادری بــه همــراه ‪ ۲‬خواهــر و یــک بــرادر‬ ‫کوچکتــر از خــودم بــه صــورت شــبهه خانــواده‬ ‫تحــت سرپرســتی بهزیســتی بــزرگ شــدم و از‬ ‫همــان ابتــدا بــا احســاس مســوولیت نســبت‬ ‫بــه خواهــران و بــرادرم بــرای گــذران زندگــی‬ ‫کارهــای زیــادی انجــام دادم‪.‬‬ ‫عبــادی افــزود‪ :‬از کار در زمیــن کشــاورزی‬ ‫گرفتــه تــا کارگــری در خانــه مــردم‪ ،‬پرســتاری‬ ‫کــودک و دستفروشــی را تجربــه کــردم و‬ ‫در دوره ای کــه روســری های ترکمــن را از‬ ‫گنبــدکاووس بــرای فــروش بــه تهــران می بردم‬ ‫متوجــه جذابیــت بــازار صنایــع دســتی بــرای‬ ‫توریســت ها و گردشــگران شــدم و از همــان‬ ‫موقــع جرقــه اولیــه فعالیــت جــدی در ایــن‬ ‫حــوزه برایــم زده شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اســتقبال خــوب مشــتریان از‬ ‫تولیداتــم باعــث شــد چنــد ســال بعــد کارگاه‬ ‫چــرم دوزی خــود را بــه صــورت شــراکتی بــا ‪۹۰‬‬ ‫میلیــون ریــال ســرمایه گذاری در روســتا گــدم‬ ‫ابــاد گنبــدکاووس راه انــدازی کنــم و تا بــه امروز‬ ‫بــه لطــف خداونــد توانســتیم بــا ارائــه حــدود‬ ‫‪ ۸۰‬طــرح جدیــد تولیــدات خوبــی از انــواع‬ ‫فرش هــای چرمــی ســنتی مطابــق بــا ســلیقه‬ ‫روز جامعــه در ابعــاد مختلــف داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی هنرمنــد ادامــه داد‪ :‬تحقیقــات‬ ‫زیــادی بــرای انتخــاب حرفــه صنایــع دســتی‬ ‫انجــام دادم و در نتیجــه بهتریــن گزینــه را‬ ‫بــرای شــروع کار تولیــد فــرش چــرم و پوســت‬ ‫دیــدم و در ابتــدا بــا ســرمایه اولیــه یک میلیون‬ ‫ریــال حــدود ‪ ۱۸‬ســال پیــش به صــورت خانگی‬ ‫تعــدادی ســراجی ســنتی را در ابعــاد کوچــک‬ ‫دوختــم و بــه صــورت دستفروشــی بــا قیمــت‬ ‫مناســب در تهــران بــه فــروش رســاندم‪.‬‬ ‫عبــادی کــه بــرای ‪ ۲۰‬زن سرپرســت خانــوار‬ ‫اشــتغالزایی کــرده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬تولیدات‬ ‫فــرش چــرم و پوســت مــا بــه واســطه حضــور‬ ‫در نمایشــگاه های صنایع دســتی در شهرهای‬ ‫مختلــف کشــور مشــتریان ثابتــی از داخــل‬ ‫ایــران و کشــورهای المــان‪ ،‬اتریــش‪ ،‬ســوئد‪،‬‬ ‫ترکیــه و فرانســه دارد‪.‬‬ ‫ای جــان عبــادی بانــوی کارافریــن اهــل‬ ‫روســتایی گــدم ابــاد گنبــدکاووس در حــوزه‬ ‫صنایــع دســتی گلســتان در رشــته فــرش چــرم‬ ‫و پوســت (ســراجی ســنتی) بــه تازگــی بــه‬ ‫عنــوان یکــی از ‪ ۲۰‬بانــوی کارافرین برتر کشــور‬ ‫برگزیــده شــد‪.‬‬ ‫سهیال عالءالدین ‪ /‬بازار کسب و کار‬ ‫متاســفانه چنــد ســالی اســت کــه‬ ‫پارتی بــازی اســتخدامی در دســتگاه های‬ ‫دولتــی و غیــر دولتــی وارد بــورس شــده‬ ‫اســت و در طــول ایــن ســال های اخیــر‬ ‫اســتخدام های بــی ضابطــه‪ ،‬ذهــن‬ ‫جوینــدگان کار را بــه خــود مشــغول‬ ‫کــرده و باعــث نگرانــی مردم شــده اســت‬ ‫اگــر بــه صــورت خیلــی ســاده ودر قــاب‬ ‫یــک صــدا بــه روزهــای اخیــر و وضعیــت‬ ‫بحرانــی اشــتغال جوانــان جویــای کار‬ ‫بــا مــدرک تحصیلــی کــه دارنــد نگاهــی‬ ‫بیندازیــم متوجــه اســتخدام ها و پســت‬ ‫هــای سفارشــی و خــارج از ضابطــه‬ ‫در سیســتم های دولتــی دقیقــا مثــل‬ ‫دانــه ی تــازه کاشــت شــده وروبــه‬ ‫رشــد خواهیــم بــود از اینــرو واحدهــاو‬ ‫شــرکت هــای خصوصــی هــم بــه‬ ‫تاســی از دســتگاههای دولتــی ضابطــه‬ ‫ای و سفارشــی بــدون گزینــش نیــرو‬ ‫اســتخدام مــی کننــد چــرا کــه هیــچ‬ ‫تعهدقانونــی بــرای اســتخدام دربخــش‬ ‫خصوصــی وجــود نــداردو بدتــر از همــه‬ ‫ایــن نکتــه نمــود عینــی دارد کــه بیشــتر‬ ‫شــرکت هــای خصوصــی بــه دنبــال خانم‬ ‫یــا جوانــی اراســته ‪,‬مجــرد و متعهــد بــه‬ ‫همــرا امــوزش رایــگان هســتند‪.‬و خیلــی‬ ‫بدتــر از ایــن اســتخدام دربعضــی از‬ ‫دســتگاه های دولتــی بــا اینکــه قانــون‬ ‫الــزام کــرده کــه اســتخدام بایــد طبــق‬ ‫یــک ضابطــه و قانونــی خــاص باشــد و‬ ‫افــراد واجــد شــرایط بــا شــرکت در یــک‬ ‫رقابــت ســالم بــه جهــت گزینــش از‬ ‫فرصــت اســتخدام بــه شــکل مســاوی‬ ‫و یکســان اســتفاده کننــد‪ .‬امابرعکــس‬ ‫ایــن قانــون اتفــاق مــی افتد و اســتخدام‬ ‫بــدون برگــزاری ازمــون و مصاحبه انجام‬ ‫مــی شــود و باعــث تنــش و اســترس‬ ‫متقاضیــان کار و فــارغ التحصیــان‬ ‫جامعــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــا در ایــن بــاره وزارت تعــاون و رفــاه‬ ‫اجتماعــی بــه وظایــف خــود عمــل نمــی‬ ‫کنــد و بانــی ایــن همــه تبعــات منفــی‬ ‫‪,‬اســترس های اجتماعــی‪ ،‬ایجــاد فشــار‬ ‫روانــی بــه افــراد جامعــه و همچنیــن‬ ‫بــه وجــود امــدن بــی اعتمــادی در بیــن‬ ‫جوینــدگان و متقاضیــان کار شــده اســت؟‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه حتــی در بعضــی‬ ‫از دســتگاههای دولتــی قانــون فرزنــد‬ ‫جایگزین پدر بعد از بازنشســتگی پدر اجرا‬ ‫مــی شــود و اصــا مــاک برایــن نیســت کــه‬ ‫ایــا فرزنــد جایگزیــن شــده تخصص جایگاه‬ ‫پــدر را دارد و یــا حتــی مــدرک ان ؟ در واقــع‬ ‫بایــد گفــت گلــی رفــت و گلــی امــد‪....‬‬ ‫واقعــا جای بســی تاســف اســت کــه ترکیب‬ ‫نیــروی انســانی جــذب شــده در بعضــی‬ ‫ازدســتگاههای دولتــی و شــرکت هــای‬ ‫خصوصــی شــامل بی ســواد‪ ،‬بــا تحصیــات‬ ‫ابتدایــی‪ ،‬بــا تحصیــات دوره راهنمایــی و‬ ‫دیپلم و غیر مرتبط به استخدام درامده اند‬ ‫و در حیــن کار مشــغول بــه تحصیــل مــی‬ ‫شــوند خیلــی جالــب اســت یعنــی هــم‬ ‫از اخــور مــی خورنــد و هــم از توبــره‪.....‬‬ ‫حمــزه دارای مــدرک تحصیلــی فــو ق‬ ‫لیســانس ادبیــات بــا بهترین رتبه کشــوری‬ ‫‪ ,‬متاهــل پــدردو فرزنــد باغبــان یــک‬ ‫ارگان ‪.....‬ســت چندیــن بــار در ازمــون‬ ‫اســتخدامی معلمــی شــرکت کــرده و هــر‬ ‫بــار کــه بــه مصاحبــه رســیده بنــا بــه دالیلــی‬ ‫رد شــده اســت مــن جملــه ‪ :‬حمــزه را در‬ ‫صــف اول نمــاز جمعــه ندیدنــد ‪,‬مســجد و‬ ‫محــراب کــم مــی رود و صــد تــا بهانــه هــای‬ ‫جــور واجــور دیگــر ‪.‬‬ ‫شایســته دختــری کــه بــدون داشــتن‬ ‫پــدر در ســختی و مــرارت زیــاد و تــاش‬ ‫بــی وقفــه مــادر و دوری از خانــواده در‬ ‫ســالیان متوالــی بــا مــدرک تحصیلــی‬ ‫دکتــرا از دانشــگاه دولتــی مشــهد بیــکار‬ ‫و در نهایــت خانــه دار شــده اســت‬ ‫شایسته هم از جمله کسانی است که‬ ‫بــا وجــود قابلیت هــا و توانمندیهای زیاد‬ ‫و بــا اخــاق نیکــو و پســندیده طــی چنــد‬ ‫دوره در مصاحبه اســتخدامی رد شــده‬ ‫اســت و در حــال حاضــر هــم بــه بهانــه‬ ‫داشــتن ســن باالتر از حد اســتخدام در‬ ‫خانــه نشســته و بــا افســوس و نفریــن‬ ‫بــه بانیــان مســئله بوجــود امــده بــه‬ ‫مــدارک خــود نــگاه مــی انــدازد و‪....‬‬ ‫وارد بانک می شــوم از بابت یک ســوال‬ ‫بانکــی بــه باجــه شــماره ‪3‬مراجعــه کرده‬ ‫و ســوال خــود را از مســئول باجــه مــی‬ ‫پرســم در کمــال شــگفتی بــه عینــه‬ ‫تــوپ فوتبــال شــدم از ایــن باجــه بــه‬ ‫ان باجــه و در نهایــت معاونــت محتــرم‬ ‫جــواب گــوی ســوال بنــده مــی شــود‪.‬‬ ‫خالصــه کــه ایــن اســتخدامی هــا ی بــا‬ ‫عــوض و در قــاب صــدا بــد جــوری دارنــد‬ ‫حــال امثــال مــن تــو او مــا شــما ایشــان‬ ‫و حتــی انهــا را مــی گیرنــد ‪.‬‬ ‫متاســفانه بــه بهانــه وجــود شــرکت های‬ ‫نیــروی انســانی‪ ،‬جــذب نیــرو بــا رانــت و‬ ‫پارتــی انجــام می شــود وبیــکاری گریبــان گیــر‬ ‫خیــل عظیمــی از تحصیــل کــردگان و افــراد‬ ‫شایســته شــده اســت و ایــن درحالیســت‬ ‫کــه در برخــی مــوارد خــواه اســتخدام یــک‬ ‫مدیــر‪ ،‬کارمنــد ســاده‪ ،‬یــک ابدارچــی یــا‬ ‫یــک حســابدار چــه بــه صــورت شــرکتی و‬ ‫چــه بــه طــور پیمانــی عــده ای بــر پشــت‬ ‫میزهــای کارمنــدی و حتــی ریاســتی تکیــه‬ ‫زده انــد کــه نــه تنهــا ســواد کافــی ندارنــد‬ ‫بلکــه از نظــر شــخصیتی نیــز جایگاهــی‬ ‫در چنیــن پســت و مقــام هایــی ندارنــد‪.‬‬ ‫جملــه ی نگــران نباش مســئولش اشناســت‬ ‫‪ ,‬از انجایــی کــه مــا فقــط یــک نفــر را مــی‬ ‫خواهیــم ان هــم از نــوع گزینشــی ‪,‬مــدارک‬ ‫شــما در حال بررســیه و ‪......‬در نهایت شــما‬ ‫شرایطشــو نداشــتید ؛همــه و همــه خبــر از‬ ‫جنــاب پارتــی خــان مــی دهــد کــه بــر منســب‬ ‫قضــاوت نشســته و دودمــان افــراد مبتکــر و‬ ‫دارای قابلیتهــا و ارزشــمندی را کــه در کشــور‬ ‫داریــم بــه بــاد داده و باعــث شــده تــا کســی‬ ‫بــرای انهــا تــره هــم خــورد نکنــد و چــون ‪,‬چون‬ ‫بنــا بدلیــل خــاص کــه از جنــس خــون قرمزتر‬ ‫و رئیــس زاده نیســتند و هیــچ رانــت ‪ ,‬حامــی‬ ‫و پشــتیبانی ندارنــد عقــب گــرد مــی زننــد و‬ ‫بــه صــورت ســکون ‪,‬ســکوت بــرای همیشــه‬ ‫بــه ارامــش ابــدی بــرای اســتخدام فــرو مــی‬ ‫رونــد ‪.‬‬ ‫تــا کــی بایــد موقعیــت شــغلی خــوب و‬ ‫عالــی مختــص اقــازاده هــا و سفارشــی هــا‬ ‫باشــد راســتی قضیــه ژن بایــد خــوب باشــد‬ ‫تــا زندگــی و کار خــوب و عالــی نصیبــت شــود‬ ‫چیســت ‪/‬؟ ایــن ژن را از کجــا مــی تــوان‬ ‫بــه صــورت مرغــوب و نــاب تهیــه کــرد ؟‬ ‫وجــود صــف هــای بیــکارو نداشــتن مــدرک‬ ‫و تجربــه افــرادی کــه بــا بنــد پ در پســت‬ ‫هــا و مشــاغلی کــه اساســا تــوان انجــام‬ ‫ان را ندارنــد و ریــپ مــی زننــد اســتخدام‬ ‫شــده انــد باعــث افــت نــرخ مشــارکت‬ ‫اقتصــادی شــده اســت و هــزاران شــغل‬ ‫غیــر رســمی و داللــی ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫خــدا کنــد بــه زودی طرحــی در مجلــس‬ ‫تصویب شود که استخدام افراد در مشاغل‬ ‫اداری و ســازمانی بــه شــکل شــرکتی ممنــوع‬ ‫شــود تــا مناســب ترین و شایســته ترین‬ ‫افــراد جــذب دســتگاه های دولتــی شــوند‬ ‫و مباحــث شایسته ســاالری‪ ،‬تخصــص و‬ ‫تقــوا در اســتخدام افــراد مدنظــر قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫از دنبــال کار گشــتن خســته نشــوید بالخــره‬ ‫‪ ,‬یکــروزی مــی رســد کــه خــون شــما هــم‬ ‫قرمزتــر مــی شــود و نســبت هــای نســبی‬ ‫و ســببی عمرشــان بــه پایــان مــی رســد و‬ ‫اســتخدام بــه شــرط پارتــی دود مــی شــود و‬ ‫بــه هــوا مــی رودتــا زمــان موعــد و خســتگی‬ ‫سفارشــی هــا و دچــار عــذاب الهــی شــدن‬ ‫انهــا از طریــق درج اگهــی اســتخدامی در‬ ‫روزنامــه هــا ‪,‬مجــات و در نهایــت تمــاس‬ ‫بــا کار فرمــا خــود را مشــغول ســازید تــا ایــن‬ ‫بــای جــان ‪ ,‬بــای جــان خودشــان شــود‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل‬ ‫بازار کسب و کار‪:‬‬ ‫ایــا اســخدام ضابطــه ای بــا ژن خوب‬ ‫پیگــرد قانونــی دارد ؟ وایــا اشــکال‬ ‫شــرعی ندارد‪/‬کســی کــه بــا پارتــی‬ ‫بتــزی صاحــب شــغل مــی شــود ایــا‬ ‫درامــد ان حــال اســت‪/‬‬ ‫پیشنهادی برای مازاد‬ ‫درامد نفت‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روزانــه‬ ‫نیــوز محمــد حســین دانشــفر گفــت‪ :‬اگــر چــه‬ ‫مبنــای درامد هــای نفتــی بودجه کشــور در ســال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬بــا نفــت ‪ ۴۰‬دالر در هــر بشــکه و فــروش‬ ‫روزانــه ‪ ۲.۳‬میلیــون بشــکه شــامل صــادرات و‬ ‫پیــش فــروش داخلــی ان در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫بــود بطوریکــه بســیاری از کارشناســان و حتــی‬ ‫دیــوان محاســبات کشــور نیز در اظهــار نظر های‬ ‫متعــدد بــه خــوش بینــی بیــش از حــد بــه ایــن‬ ‫میــزان از صــادرات منتقــد بودنــد‪ ،‬لیکن کاهش‬ ‫میــزان صــادرات روزانــه بــه ‪ ۱.۵‬میلیــون بشــکه‬ ‫در روز در بودجــه اصالحــی‪ ،‬خــوش بینــی بــه‬ ‫افزایــش در میــزان صــادرات بیشــتر بــا توجــه‬ ‫بــه احتمــال بهبــود شــرایط بیــن المللــی و‬ ‫همچنیــن رونــد رو بــه افزایــش قیمــت نفــت در‬ ‫بــازار جهانــی کــه احتمــال مانــدن قیمــت نفــت‬ ‫در بــاالی ‪ ۴۰‬دالر (حتــی در محــدوده ی ‪ ۶۰‬دالر‬ ‫و فراتــراز ان) در هــر بشــکه را نویــد می دهــد‪،‬‬ ‫تحقــق ایــن میــزان درامد نفتی و حتی پوشــش‬ ‫بخشــی از خــا کاهــش میــزان صــادرات بــا مابــه‬ ‫التفــاوت قیمــت نفــت در الیحــه بودجــه بــا‬ ‫واقعیــت‪ ،‬دور از ذهــن نمی باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا ابــراز خوشــبینی از امــکان افزایــش در‬ ‫میــزان صــادرات و بــاال رفتــن قیمــت نفــت در‬ ‫بازار هــای جهانــی نفــت اضافــه کــرد‪ :‬در صــورت‬ ‫تحقــق ایــن مهــم‪ ،‬نگرانــی کاهــش ســهم ‪۱۸‬‬ ‫درصــدی صنــدوق توســعه ملــی از محــل فــروش‬ ‫نفــت کاهــش یافتــه و بــا امیــدواری بــه فــروش‬ ‫مــازاد بــر ‪ ۱.۵‬میلیــون بشــکه نفــت در روز‪ ،‬دولــت‬ ‫تــوان تســویه بخشــی از بدهی هــای خــود –‬ ‫کــه عمدتــا ً تســهیالت دریافتــی شــرکت ملــی‬ ‫نفــت ایــران جهــت طرح هــای توســعه و تولیــد‬ ‫می باشــد‪ -‬بــا توجــه بــه تکلیــف مجلــس‪ ،‬بــا‬ ‫صنــدوق توســعه ملــی نیــز تســویه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دانشــفر بــا بیــان مشــکالت فعلــی موجــود در‬ ‫صنعــت عظیــم نفــت و گاز کشــور افــزود‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر صنعــت نفــت بــا مســایل زیــادی‬ ‫نظیــر پاییــن بــودن میــزان ســرمایه گــذاری در‬ ‫ســال های اخیــر‪ ،‬مشــکالت ناشــی از تحریــم‪،‬‬ ‫ناکافــی بــودن منابــع تخصیصــی مالــی ناشــی از‬ ‫‪ ۱۴.۵‬درصــد عوایــد حاصــل از صــادرات نفــت‪،‬‬ ‫افــت صــادرات در ســال جــاری و ســال قبــل و‬ ‫رونــد بســیار کنــد تعــداد زیــادی از پــروژه هــا‪،‬‬ ‫فرســودگی شــدید تاسیســات تولیــد‪ ،‬فــراورش‪،‬‬ ‫انتقــال و صــادرات بخصــوص در بخش هــای‬ ‫باالدســتی‪ ،‬لــزوم نگهداشــت تولیــد فعلــی و‬ ‫تــاش بــرای افزایــش ان‪ ،‬لــزوم احیــاء تعــدادی‬ ‫از چاه هــای تولیــد نفــت بدلیــل بســتن ناشــی‬ ‫از کاهــش تکلیفــی و مباحثــی نظیــر لــزوم‬ ‫گســترش صنایــع پاالیشــی و پتروشــیمی‪،‬‬ ‫کاهــش خــام فروشــی و تکمیــل زنجیــره ارزش‬ ‫محصــوالت بــا کمــک بخــش خصوصــی‪ ،‬لــزوم‬ ‫تســریع در بهــره بــرداری از میادیــن مشــترک‬ ‫نفــت و گاز‪ ،‬لــزوم تســریع در جایگزینــی منابــع‬ ‫تولیــد گاز در کشــور بــا توجــه بــه پیــش بینــی‬ ‫وضعیــت تولیــد و مصــرف در ســال های اتــی بــا‬ ‫توســعه میادیــن گازی جدیــد یــا انجــام اقدامات‬ ‫نگهداشــت‪ ،‬مهاجرت منابع انســانی متخصص‬ ‫و نظایــر ان دســت بــه گریبــان می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن مدیــر ســابق صنعــت نفــت و گاز کشــور بــا‬ ‫برشــمردن ایــن مهــم کــه بــا توجــه بــه شــرایط خــاص‬ ‫وابســتگی بودجــه بــه صــادرات نفــت و لــزوم ســر‬ ‫پــا مانــدن ایــن صنعــت عظیــم در کشــور در ابعــاد‬ ‫مختلــف‪ ،‬لــزوم نگهداشــت تــوان تولیــد قعلــی و‬ ‫انجــام پروژه هــای مربوطــه جهــت افزایــش میــزان‬ ‫تولیــد و در نتیجــه میــزان صــادرات و ضــرورت‬ ‫بازســازی و نوســازی تاسیســات مرتبط‪ ،‬و تقاضا های‬ ‫مکــرر از مجلــس شــورای اســامی در ادوار گذشــته‬ ‫مبنــی بــر ناکافــی بــودن ســهم ‪ ۱۴.۵‬درصــدی صنعت‬ ‫نفــت از منابــع حاصــل از فــروش و افزایــش ایــن‬ ‫میــزان‪ ،‬بــه مجلــس پیشــنهاد داد کــه عالوه بر ســهم‬ ‫نفــت در بودجــه ســال ‪ ،۱۴۰۰‬بخشــی از درامد هــای‬ ‫حاصــل از صــادرات نفــت در دو حالــت مــازاد بــر ‪۱.۵‬‬ ‫میلیــون بشــکه در روز یــا مــازاد بــر بــاالی ‪ ۴۰‬دالر‬ ‫پیــش بینــی شــده در هــر بشــکه در الیحــه بودجــه‬ ‫کل ســال ‪ ۱۴۰۰‬کل کشــور بــا الــزام بــه رعایــت بودجــه‬ ‫ریــزی مبتنــی بــر عملکــرد بــه بخش هــای باالدســتی‬ ‫و پاییــن دســتی بــه صنعــت نفــت اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫وی تحقــق مســیر اشــتغال در کشــور بــا تاکیــد‬ ‫بــر کاهــش خــام فروشــی‪ ،‬خودکفایــی صنایــع‬ ‫مرتبــط‪ ،‬حمایــت از دانشــگاه های و پژوهشــکده ها‬ ‫و شــرکت های دانش بنیــان در حــوزه انــرژی‪ ،‬توجــه‬ ‫ویــژه بــه منابــع انســانی حــوزه انــرژی و توســعه‬ ‫امــوزش تحقیقــات و همچنین اقدامــات مورد نیاز‬ ‫جهــت نگهداشــت تولیــد و صــادرات و پایــداری ان‬ ‫و توســعه صنایع پاالیشــی و پتروشــیمی و تکمیل‬ ‫زنجیــره ارزش محصــوالت را از جملــه اولویت هــای‬ ‫اعالمــی کمیســیون انــرژی مجلس یازدهــم عنوان‬ ‫و ابــراز امیــدواری کــرد بــا انجــام ایــن مهــم وضعیت‬ ‫پایدارتــری در شــرایط تولیــد و صــادرات بــرای‬ ‫صنعــت نفــت ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیــر امــور منابــع اب شهرســتان هــای گــرگان و اق قــا گفــت‪ :‬طــی گــزارش واصلــه در خصــوص برداشــت غیــر مجــاز‬ ‫مصالــح از رودخانــه زیــارت در محــدوده روســتای محمدابــاد پشــت نمایشــگاه بین المللــی اســتان‪ ،‬مدیــر امــور باتفــاق‬ ‫کارشــناس منابــع اب بــه محــل عزیمــت واز برداشــت مصالــح جلــو گیــری بعمــل امــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت اب منطقــه ای اســتان‪ ،‬مهنــدس امیــن عمــوزاد اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬متاســفانه بــه علــت ارزش مصالــح رودخانــه ای برخــی افــراد ســودجو اقــدام بــه برداشــت ایــن مصالــح بــدون اخــذ‬ ‫مجــوز مــی کننــد کــه ایــن امــر موجــب تخریــب بســتر رودخانــه و خســارت هــای زیــاد در هنــگام ســیالب می شــود‪.‬‬ ‫برداشت غیرمجاز‬ ‫مصالح از رودخانه‬ ‫متوقف شد‬ ‫گزارش و نقد‬ ‫خبر‬ ‫امضای تفاهم نامه سه جانبه بین‬ ‫شیالت‪،‬وزرات تعاون و استانداری‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪1399‬‬ ‫بازار کسب و کار گزارش می دهد‬ ‫کشاورزی در گلستان سرگردان ترین صنعت است‬ ‫موجب توسعه صنعت میگو‬ ‫گلستان است‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان از امضــا تفاهــم‬ ‫نامــه ســه جانبــه بیــن ســازمان شــیالت ایــران‪،‬‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و اســتانداری‬ ‫گلســتان بــا تخصیــص ‪ 10‬هــزار میلیــارد ریالــی‬ ‫جهت توســعه صنعت میگو و ماهیان خاویاری‬ ‫در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی اداره کل شــیالت گلســتان مهنــدس‬ ‫ســید جــواد قــدس علــوی بــا اعالم ایــن خبر بیان‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن تفاهــم نامــه بــا هــدف توســعه‬ ‫اشــتغال پایــدار و افزایــش تــاب اوری اقتصادی با‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت هــای طبیعــی‪ ،‬اقتصــادی و‬ ‫اجتماعــی اســتان گلســتان و ایجــاد مزیــت هــای‬ ‫اختصاصی در رســته فعالیت شــیالت و ابزیان‪،‬‬ ‫منعقــد گردیــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬براســاس ایــن تفاهــم نامــه وزارت‬ ‫کار‪ ،‬تعــاون و رفــاه اجتماعــی بــه اختصــاص‬ ‫مبلــغ ‪ ۴۰۰۰‬میلیــارد ریــال از منابــع در اختیــار‬ ‫بــه توســعه صنعــت میگــو و پــرورش ماهیــان‬ ‫خاویــاری در منطقــه گمیشــان‪ ،‬از طریــق روش‬ ‫تامیــن مالــی مبتنــی بــر قــرارداد و ســایرمنابع‬ ‫متعهــد گردیــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬همچنیــن‬ ‫حمایــت از توســعه مــزارع پــرورش میگــو‪،‬‬ ‫توســعه زنجیــره ارزش میگــو و تکثیــر و پــرورش‬ ‫ماهیــان خاویــاری در اســتان گلســتان در‬ ‫همــکاری بــا ســازمان شــیالت کشــور‪ ،‬حمایــت از‬ ‫توانمنــد ســازی‪ ،‬تقویــت وتوســعه تعاونــی هــای‬ ‫ابــزی پــروری در همــکاری بــا ســازمان شــیالت‬ ‫و همــکاری در امــوزش مهارتــی مــورد نیــاز در‬ ‫طــرح توســعه صنعــت ابزیان منطقه گمیشــان‪،‬‬ ‫از دیگــر تعهــدات وزارت کار‪ ،‬تعــاون و رفــاه‬ ‫اجتماعــی در ایــن تفاهــم نامــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس قــدس علــوی بــا اشــاره بــه وظایــف‬ ‫ســازمان شــیالت ایــران نیــز در ایــن تفاهــم نامــه‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬براســاس بندهایــی از ایــن‬ ‫تفاهــم نامــه ســازمان شــیالت ایــران نیــز بــه‬ ‫ایجــاد بســتر همــکاری نزدیــک بــا وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬بــه منظــور شــکل گیــری‬ ‫نظــام توســعه‪ ،‬زنجیــره ارزش و ایجــاد امــکان‬ ‫تامیــن مالــی مبتنــی بر قــرارداد در پروژه توســعه‬ ‫صنعتــی ابزیــان منطقــه گمیشــان متعهــد‬ ‫گردیــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن ســازمان شــیالت ایــران در‬ ‫خصــوص تکمیــل امــر تامیــن منابــع بــه میــزان‬ ‫‪ 6000‬میلیــارد ریــال بــه منظــور اجرایــی شــدن امــر‬ ‫ایجاد و توســعه صنعت ابزیان منطقه گمیشــان‬ ‫نیــز همــکاری الزم را بــه عمــل خواهــد اورد‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان‪ ،‬حمایــت از‬ ‫تشــکیل ‪ ،‬گســترش و توســعه فعالیــت هــای‬ ‫تعاونــی هــا در حــوزه پــرورش ابزیــان‪ ،‬حمایــت‬ ‫از تشــکیل و توســعه تعاونــی هایــی کــه درزمینه‬ ‫هــای صــادرات ‪ ،‬بازاریابــی ‪ ،‬برنــد ســازی و بســته‬ ‫بنــدی ابزیــان فعالیــت مــی نماینــد و ایجــاد نهــاد‬ ‫امــوزش نیــروی انســانی ماهــر و متخصــص در‬ ‫حــوزه تولیــد و فــراوری و توســعه بازار محصوالت‬ ‫را از دیگــر تعهــدات ســازمان شــیالت ایــران در‬ ‫ایــن تفاهــم نامــه ســه جانبــه دانســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ایــن تفاهــم نامــه ســه جانبــه در‬ ‫حاشــیه ســفر یکــروزه دکتــر جهانگیــری معــاون‬ ‫اول رئیــس جمهــور و جمعــی از وزرا و مســئولین‬ ‫کشــوری بــه اســتان گلســتان‪ ،‬در جلســه ســتاد‬ ‫مقاومتــی اســتان‪ ،‬بــه امضــا طرفیــن رســید‪.‬‬ ‫نجات اقتصاد لِ ه شده‬ ‫مردم را جایگزین‬ ‫سفرهای غیر ضرور کنید‬ ‫از چندیــن روز گذشــته کــه هشــدار ورود مــوج‬ ‫چهــارم کرونــا به مردم داده شــده‪ ،‬امار مبتالیان‬ ‫بــه ایــن ویــروس در حــال افزایــش اســت‪.‬که این‬ ‫نشــانگر خیــز ارام کشــور بــه ســمت فــاز چهــارم‬ ‫کرونــا اســت‪.‬‬ ‫ایــن ویــروس مخــوف کاری بــه ســن و ســال و‬ ‫ســمت و شــغل شــما نــدارد و همــه را درگیــر مــی‬ ‫کنــد‪ ،‬و اگــر لحظــه ای از رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی غافــل شــویم نتیجــه اش اســف بــار‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در گلســتان نیــز مــوج چهــارم کرونــا دور از‬ ‫انتظــار نیســت و در صــورت عــادی انــگاری‬ ‫شــرایط فعلــی‪ ،‬اینــده ای نزدیــک شــاهد اوج‬ ‫گرفتــن ایــن ویــروس جهــش یافتــه دور از‬ ‫انتظــار نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه خیــز برداشــتن مــوج چهــارم کرونا‬ ‫و شــیوع ویــروس انگلیســی‪ ،‬گویــا عــده ای از‬ ‫مــردم همچنــان مرگبــار بــودن ایــن ویــروس‬ ‫را جــدی نگرفتــه انــد و چــه تاســف بــار کــه‬ ‫هنگامه خاندوزی خبرنگار بازار کسب و کار‬ ‫کشــاوزی در گلســتان ســرگردان تریــن‬ ‫صنعــت اســت‪ ،‬کــه نــه برنامــه ریــزی درســت‬ ‫و منســجمی دارد و نــه اینــده ای کــه بتــوان بــه‬ ‫ان دلخــوش کــرد‪.‬‬ ‫کاشــت شــالی بــه دلیــل کــم بــود اب در اســتان‬ ‫ممنــوع شــده اســت ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫کشــت جایگزیــن را بــه مــردم معرفــی نکــرده انــد‪،‬‬ ‫گنــدم اســتان مرغــوب تریــن گنــدم کشــور اســت‬ ‫امــا در خریــد تضمینــی بــه قیمــت گنــدم نامرغوب‬ ‫دیگــر اســتان هــا خریــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن ســرزمین روزگاری بــه طــای ســفید معــروف‬ ‫بــود امــا از ان همــه شــهرت تنهــا نامــی مانــده‬ ‫اســت کــه ان هــم بــه زودی در ذهــن هــا محــو‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مــردم اســتان گلســتان از لحــاظ اقتصــادی‬ ‫مردمی فقیر هســتند در حالی که در این اســتان‬ ‫پتانســیل هــای بــزرگ کشــاورزی‪ ،‬دامپــروری‪،‬‬ ‫شــیالت و ‪ ...‬نهفتــه اســت امــا در کنــار هــزاران‬ ‫زحمــت و تــاش چیــزی کــه اینــده ایــن مــردم‬ ‫شــده اســت فقــر و بیــکاری اســت‪.‬‬ ‫همیشــه شــنیده ایــم‪ ،‬کــه فقــر اســتان گلســتان‬ ‫در زیــر بــرگ هــای ســبز ان نهفتــه شــده اســت‬ ‫بــرای همیــن گلســتان نــه اعتبــارات اســتان هــای‬ ‫محــروم برخــوردار مــی شــود و نــه از اعتبــارات‬ ‫اســتان هــای صنعتــی‪.‬‬ ‫متاســفانه عملکــرد ضعیــف مســووالن‪ ،‬مدیــران‬ ‫و نماینــدگان مجلــس در ادوار گذشــته ســبب‬ ‫شــده تــا ایــن اســتان نتوانــد بــه حــق واقعــی خــود‬ ‫دســت یایــد و یــا شــایدم هــم صــدای مــردم ایــن‬ ‫اســتان بــه گونــه ای کــه بایــد بــه گــوش مســووالن‬ ‫کشــوری رســانده نشــده اســت هــر چــه هســت بــه‬ ‫ناتوانــی و ضعــف مدیــران برمــی گــردد‪.‬‬ ‫امــا حــاال بــرای اینکــه اینــده مــردم ایــن اســتان رو‬ ‫بــه تباهــی نــرود بهتــر اســت تــا اقدامــی در خــور‬ ‫انجــام شــود‪ ،‬در ایــن روزهــای زمســتانی شــاهد‬ ‫تغییــرات اب و هــوای و تغییــر اقلیمــی هســتیم‪،‬‬ ‫بــا ایــن وضعیــت کاشــت شــالی زمیــن هــای‬ ‫اســتان را بــه خشــک کامــی مــی رســاند‪ ،‬در عیــن‬ ‫حــال هــم مــردم اســتان کشــت جایگزینــی ندارنــد‬ ‫کــه بتواننــد اقتصــاد زندگــی خــود را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫ســال هاســت که صحبت احیاء پنبه در اســتان‬ ‫زمزمــه مــی شــود و تاکنــون انگونــه کــه بایــد کاری‬ ‫از پیــش نبــرده اســت‪.‬‬ ‫مســئولین نیز این جمع را همراهی می کنند‪.‬‬ ‫ان هــا در کنــار اینکــه مــدام بــه مــردم توصیــه‬ ‫مــی کننــد دســتور العمــل هــای بهداشــتی را‬ ‫جــدی بگیرنــد امــا خــود غافــل از رعایت پروتکل‬ ‫هــای بهداشــتی هســتند‪.‬‬ ‫در شــرایطی کــه فاصلــه گــذاری اجتماعــی و‬ ‫رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی حــرف اول را‬ ‫در ریشــه کــن کــردن ایــن ویــروس مــی زنــد‪،‬‬ ‫برگــزاری مراســماتی مثــل بازدیــد و افتتــاح‬ ‫پــروژه هــای عمرانــی بــا حضــور مســئولین‬ ‫کشــوری و اســتانی بــه نظــر غیــر اخالقــی مــی‬ ‫اید‪.‬چــرا کــه پــای جــان مــردم در میــان اســت‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن جنــاب اقــای جهانگیــری معــاون‬ ‫اول رئیــس جمهــور در روزهــای پایانــی دولــت‬ ‫تدبیــر و امیــد برنامــه ســفر یــک روزه بــه‬ ‫گلســتان بــرای افتتــاح و بازدیــد از یکســری‬ ‫پــروژه هــای اســتانی و دیــدار بــا نماینــدگان‬ ‫احــزاب را ریختــه و اجــرا کردنــد‪.‬‬ ‫مراســماتی کــه بــه نظــر غیرضــروری مــی باشــد‬ ‫و هیــچ توجیهــی بــرای حضــور فیزیکــی معــاون‬ ‫اول رئیــس جمهــور وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ســوالی کــه پیــش مــی ایــد ایــن اســت کــه ایــا‬ ‫بــرای جنــاب معــاون مقــدور نبــود کــه هماننــد‬ ‫باقــی ایــن مــدت بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس‬ ‫ایــن مراســمات را برگــزار کنــد؟‬ ‫ایــا در ایــن شــرایط بازدیــد از پــروژ هــای‬ ‫عمرانــی اســتان هــا اهمیتــش از جــان مــردم‬ ‫فعالیت ‪ 350‬کارشناس پهنه در گلستان‬ ‫مدیــر هماهنگــی ترویــج جهــاد کشــاورزی گلســتان از‬ ‫فعالیــت ‪ 350‬کارشــناس پهنــه در اســتان خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬اگــر بــه دنبــال انجــام کشــاورزی بــه روش‪‎‬هــای‬ ‫اصولــی و علمــی هســتیم بایــد زیرســاخت‪‎‬ها را نیــز‬ ‫فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار انالیــن و بــه نقــل‬ ‫از خبرگــزاری فــارس‪ ،‬محمــد ســبزه گفــت‪ :‬حــدود‬ ‫‪ ۱۸۰‬هــزار بهره‪‎‬بــردار در بخش کشــاورزی گلســتان‬ ‫وجــود دارد کــه اغلــب از ســطح تحصیــات‬ ‫کافــی برخــوردار نیســتند از ســویی شــرایط ســنی‬ ‫کشــاورزان افزایــش یافتــه و دیگــر تعــداد کمــی‬ ‫از جوان‪‎‬هــا بــه کشــاورزی تمایــل دارنــد‪ ،‬معمــولا‬ ‫کشــاورزان نمونــه اســتان از تحصیــات و امکانــات‬ ‫بیشــتری برخــوردار هســتند ‪.‬‬ ‫از ســویی ایــن کشــاورزان بــا مروجیــن پهنــه نیــز‬ ‫ارتباطــات بیشــتری دارنــد بنابرایــن اگــر بخواهیــم‬ ‫کشــاورزان در کارشــان ارتقــا داشــته باشــند بایــد‬ ‫تحصیــات و امکانــات را افزایــش داده و از طرفــی از‬ ‫نیــروی کار جــوان بیشــتر اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی ســال‪‎‬های اخیــر اتفاقــات خوبی‬ ‫در بحــث کشــاورزی مکانیــزه رخ داده و اکثــر‬ ‫کشــاورزان هــم از ایــن روش‪‎‬هــا اســتقبال خوبــی‬ ‫داشــتند بــه عنــوان مثــال تغییــر روش از ســیتم‬ ‫ابیــاری غرقابــی بــه ابیــاری تحــت فشــار کــه حــدود‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد در کاهــش مصــرف اب موثــر اســت را‬ ‫در اســتان داشــتیم اعتبارات خوبی در نظر گرفته‬ ‫شــد و کشــاورزان هــم اســتقبال خوبــی داشــتند‪.‬‬ ‫مدیــر هماهنگــی ترویــج جهــاد کشــاورزی گلســتان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بحــث کشــت شــالی بــه روش‬ ‫خشــکه کاری نیــز اتفاقــات خوبــی در اســتان رقــم‬ ‫خــورد بــا توجــه بــه کمبــود اب در اســتان و کشــور و‬ ‫صرفــه اقتصــادی کشــت شــالی بــرای کشــاورزان‪،‬‬ ‫خشــکه کاری می‪‎‬توانــد تــا حــدود زیــادی مشــکالت را‬ ‫رفــع کنــد ســال گذشــته نیــز ‪ ۳‬هــزار هکتــار از مــزارع‬ ‫گلســتان زیــر کشــت خشــکه کاری رفــت‪.‬‬ ‫گلستان‪ ،‬جزو استان‪‎‬های برتر در اجرای‬ ‫روش‪‎‬های نوین ابیاری‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بحــث ابیــاری جــزو‬ ‫بیشــتر بود؟چــرا کــه بــا هــر ســفر ایشــان‬ ‫افــراد زیــادی نیــز وی را همراهــی کــرده کــه‬ ‫ایــن همراهــی بــدون رعایــت فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعــی درصــد احتمــال افزایــش کرونــا را‬ ‫بــاال مــی بــرد‪.‬‬ ‫متاســفانه مســئولین عالــی رتبــه کشــور بــدون‬ ‫در نظــر گرفتــن شــرایط حــاد موجــود در سراســر‬ ‫کشــور در ایــن روزهــای پایانــی ســال و دولــت‬ ‫تدبیــر و امیــد اقــدام بــه ســفرهای غیرضــروری‬ ‫مــی کننــد کــه هشــدارهای وزیــر بهداشــت را‬ ‫نــزد مــردم زیــر ســوال مــی برنــد‪.‬‬ ‫حــال کــه ردپایــی از ایــن ویــروس انگلیســی‬ ‫نیــز در ایــران مشــاهده شــده کــه موجــب جــان‬ ‫باختــن عــده ای از شــهروندان کشــورمان شــده‬ ‫اســت و بــه تازگــی رد پــای ویــروس نیویورکــی‬ ‫نیــز صحبــت بــه میــان امــده انتظــار مــی رود تــا‬ ‫زمــان تکمیــل پروســه تولیــد واکســن ایرانــی و‬ ‫واکســینه شــدن کل کشــور مســئولین نیــز در‬ ‫کنــار شــعار دادن و روی کاغــذ اوردن دســتور‬ ‫العمــل هــای بهداشــتی خــود نیــز نســبت بــه‬ ‫رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی عمــل نمایند‪.‬‬ ‫پایــان ســال ‪ ۹۹‬و اغــاز ســال ‪ ۱۴۰۰‬نزدیــک‬ ‫اســت و بســیاری از کســبه فــروش و دخــل‬ ‫یکسالشــان از ایــن مــاه تامیــن می شــود و‬ ‫مــردم نیــز امــاده دیــد و بازدیــد و ســفرهای‬ ‫نــوروزی میشــوند کــه بــا ایــن حرکــت جنــاب‬ ‫معــاون و وزرای دولــت جــای ســوال اســت کــه‬ ‫اســتان‪‎‬های برتــر کشــور هســتیم‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن خصــوص اعتبــارات خوبــی وارد‬ ‫اســتان شــده اســت‪ ،‬امــا یکســری مشــکالت از‬ ‫جملــه مشــاع بــودن چاه هــای اب‪ ،‬بحــث ارث‬ ‫و تقســیم شــدن زمیــن بــه قطعــات کوچک تــر‬ ‫مســائلی اســت کــه بــرای کشــاورز مشــکل ایجــاد‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســبزه در ادامــه بــه توســعه کشــت پنبــه در‬ ‫اســتان اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬در حــال حاضــر‪۳۵۰‬‬ ‫پهنــه تولیــد در اســتان ایجــاد کردیــم و ‪۳۵۰‬‬ ‫کارشــناس در این پهنه‪‎‬هــا توزیــع شــده اســت‬ ‫در واقــع در هــر ســه روســتا یــک کارشــناس پهنــه‬ ‫و جــود دارد و از نظــر زمیــن ‪ ۳‬هــزار هکتــار دیــم‬ ‫یــا یــک هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار زمیــن ابــی بــه یــک‬ ‫کارشــناس یــا مــروج نیــاز دارد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬از زمانــی کــه طــرح نظــام نویــن‬ ‫ترویج شــروع شــد ‪ ۴۵‬مرکز جهاد که در اســتان‬ ‫پراکنــده هســتند امکانــات در حــد قابــل قبولــی‬ ‫عرضــه می‪‎‬شــود در حــال حاضــر کشــاورزان‬ ‫بــه جایــی رســیده‪‎‬اند کــه از امکانــات خــود بــرای‬ ‫حضــور کارشــناس در مزرعــه اســتفاده می‪‎‬کننــد‬ ‫چــرا کــه کشــاورزان بــه ایــن نتیجــه رســیده‪‎‬اند‬ ‫اگــر مروجیــن در مزرعــه حضــور داشــته باشــند‬ ‫موجــب کاهــش هزینه‪‎‬هــا خواهنــد شــد بــه‬ ‫عنــوان مثــال یــک بــار سم پاشــی کمتــر بــه‬ ‫صالحدیــد کارشــناس هزینــه قابــل توجهــی را از‬ ‫دوش کشــاورز بــر خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫در صحبــت هــای مدیــر هماهنگــی ترویــج‬ ‫جهــاد کشــاورزی گلســتان نشــانه هــای از امیــد‬ ‫بــه اینــده کشــاورزی اســتان گلســتان دیــده‬ ‫مــی شــود امــا زمانــی کــه پــای صحبــت کشــاورز‬ ‫مــی نشــیند از ان همــه صحبــت اصولــی فقــط‬ ‫خســتگی یکســال تــاش بردوشــش مانــده‬ ‫بــا دســت هــای پینــه زده و خالــی کــه بــاز هــم‬ ‫هماننــد ســال هــای گذشــته بایــد شــرمندگی را‬ ‫بــرای خانــواده خــود بــه همــراه بیــاورد‪.‬‬ ‫تازمانــی کــه مهندســان کشــاورزی از پشــت میــز‬ ‫خــود بــه دنبــال ترویــج کشــاورزی اصولــی هســتند‬ ‫متاســفانه کشــاورزی اســتان راه به جایی نخواهد‬ ‫بــرد‪ ،‬امیــد داریــم بــه روزی کــه همــه کشــاورزان‬ ‫اســتان خودشــان مهنــدس و صنعتگــر شــوند تــا‬ ‫بتوانیــم شــاهد ایــن باشــیم چرخــه رونــق ایــن‬ ‫صنعــت در اســتان بــه گــردش در بیایــد‪.‬‬ ‫اگــر ویــروس کرونــا خطرنــاک اســت پــس‬ ‫چــرا رفتــار مســولین در قبــال ایــن ویــروس‬ ‫اینگونــه اســت‪.‬‬ ‫در شــرایطی کــه مــردم و علــی الخصــوص‬ ‫کســبه بــازار زیــر چکمــه هــای کرونــا در‬ ‫حــال لــه شــدن هســتند مــی طلبــد رئیــس‬ ‫جمهورمحتــرم ایــران نظــارت بیشــتری بــر‬ ‫معاونیــن و وزرای خــود نســبت بــه برگــزاری‬ ‫مراســمات و مــراودات روزانــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫چــرا کــه مســئولین الگــوی رفتــاری شــهروندان‬ ‫هســتند‪ .‬و اگــر ان هــا شــرایط را عــادی انــگار‬ ‫کننــد مــردم نیــز هماننــد کودکــی از ان هــا‬ ‫پیــروی مــی کننــد‪.‬‬ ‫حــال زمــان پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه‬ ‫دســت اورد ایــن ســفر یــک روزه جنــاب معــاون‬ ‫در ایــام نزدیکــی بــه انتخابــات ‪ ۱۴۰۰‬چــه مــی‬ ‫توانــد باشــد؟‬ ‫اقــای رئیــس جمهــور ایــا ایــن روزهــا بــا باقــی‬ ‫ایــن مدتــی کــه کرونــا کشــور مــا را درگیــر‬ ‫کــرده متفــاوت اســت کــه اجــازه ســفرهای‬ ‫غیرضــروری را بــه معــاون خــود مــی دهید؟ایــا‬ ‫حــاال کــه معاونیــن و وزرایتــان در ایــن روزهــا‬ ‫بــه ســفرهای اســتانی مــی رونــد مســئولیت‬ ‫جــان مــردم را شــما قبــول مــی کنیــد؟‬ ‫انتظــار مــی رود حداقــل هــدف ایــن ســفرها‬ ‫ارزشــمندتر از جــان مــردم بــوده باشــد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪289‬‬ ‫باید اسپیدان جابه جا شود‬ ‫معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن انقــاب‬ ‫اســامی خراســان شــمالی گفت‪:‬به لحاظ تهدید‬ ‫کلیــه واحدهــای مســکونی روســتای اســپیدان‬ ‫توســط خطــر ســنگ افتــان از ایــن رو بتدریــج مــی‬ ‫بایســت مــردم از منطقــه بایــد جابه جــا شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی اکبــر صابــری‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬منــازل روســتایی ایــن منطقــه‬ ‫میبایســت بــه تدریــج جابجــا و بــه محلــی امــن‬ ‫انتقــال پیــدا کنندچــرا کــه بررســی هــای صــورت‬ ‫گرفتــه حاکــی از ان اســت کــه مشــکل حادثــه‬ ‫طبیعــی ســنگ افتــان حــل نشــدنی بــوده‪ ،‬حتــی‬ ‫اگــر اعتبــارات الزم نیــز باشــد‪ ،‬نمــی تــوان اقــدام‬ ‫مناســبی در جهت تامین ایمنی منازل در روســتا‬ ‫انجــام داد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــر اســاس مطالعــات‬ ‫صــورت گرفتــه در ســال ‪ ۹۸‬مشــکالت و حادثــه‬ ‫هــای تهدیــد کننــده روســتای اسپیدان‪،‬توســط‬ ‫پژوهشــکده ســوانح ایــران مــورد مطالعــه قــرار‬ ‫گرفــت‪ ،‬کارشناســان بــا اعــام اینکــه اجــرای هــر‬ ‫نــوع طرحــی مربــوط بــه ایمــن ســازی و تثبیــت‬ ‫ســنگ هــا نمــی توانــد موجــب ایجــاد تضمیــن‬ ‫ایمنــی کامــل روســتا شــود‪.‬‬ ‫صابــری بــا اشــاره بــه اینکــه روســتای اســپیدان‬ ‫دارای بیــش از ‪ ۳۵۰‬خانــوار مــی باشــد‪،‬گفت‪:‬‬ ‫‪70‬درصــد واحدهــای مســکونی دارای نقطــه‬ ‫بحرانــی هســتند کــه مــی بایســت در اولویــت‬ ‫تخلیــه قــرار گیرند هرچند کل روســتا در معرض‬ ‫خطــر ســنگ افتــان قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه ســنگ افتان اخیــر‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫حادثــه ای کــه هفتــه جــاری رخ داد موجــب شــد‬ ‫‪ ۱۵‬واحــد مســکونی کــه در فاصلــه نزدیــک از‬ ‫ســنگ غلطــان هســتند بــه شــمار منــازل پرخطــر‬ ‫و در تهدیــد افــزوده شــوند کــه بایــد هــر چــه‬ ‫زودتــر تخلیــه شــوند‪.‬‬ ‫وی در خصــوص جابجایــی روســتا از دو دهــه‬ ‫پیــش خاطرنشــان کــرد‪ :‬جابــه جایــی بخشــی از‬ ‫پهنــه روســتای اســپیدان از ‪ ۲‬دهــه پیــش مطــرح‬ ‫بــوده و بــه همیــن خاطــر در ســال ‪ ،۷۵‬بنیــاد‬ ‫مســکن انقــاب اســامی ‪ ۱۳‬هکتــار زمیــن در ‪۲‬‬ ‫کیلومتــر روســتای تملــک کــرده اســت‪.‬‬ ‫صابــری گفــت‪ :‬امــاده ســازی زمین انجام شــده و‬ ‫واگــذاری ایــن زمیــن هــا برای ســاخت وســاز جدید‬ ‫روســتاییان در حــال انجــام اســت‪ ،‬اکنــون بیــش از‬ ‫‪ ۲۰‬واحــد مســکونی در مــکان جدیــد بــه مراحــل‬ ‫پایانی ســاخت رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ضمــن در ارتبــاط بــا نگرانــی اهالــی‬ ‫روســتا نســبت بــه جابجایــی عــدم ورود شــرکت‬ ‫هــای خدمــات رســان دانســت و افــزود‪ :‬مشــکلی‬ ‫کــه بــرای جابــه جایــی روســتاییان وجــود دارد عدم‬ ‫حضــور ســازمان هــای خدمــات رســان بــوده کــه‬ ‫هنــوز خدمــات خــود را بــه ایــن شــهرک انتقــال‬ ‫نــداده انــد لــذا انتظــار مــی رود ایــن مراکــز بــه‬ ‫خدمــات رســانی خــود بــه ایــن شــهرک ســرعت‬ ‫بیشــتری دهنــد‪.‬‬ ‫معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن انقــاب‬ ‫اســامی خراســان شــمالی در ادامــه افــزود‪:‬‬ ‫مادامــی کــه امکانــات اولیــه و زیرســاختی نباشــد‬ ‫روســتاییان ایــن منطقــه تمایلــی بــرای جابــه‬ ‫جایــی بــه مــکان جدیــد ندارنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه پدیــده ســنگ افتــان تهدیــدی‬ ‫طبیعــی بــرای منــازل روســتایی اســتان بــوده کــه‬ ‫تثبیــت ســنگ هــا و حــل مشــکل ان امــری بســیار‬ ‫هزینــه بــر و نیازمنــد اعتبــارات ویــژه از محــل‬ ‫مدیریــت بحــران اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫پذیرش اثار‬ ‫هنرمندانگلستانی‬ ‫در جشنواره بین‬ ‫المللیعکاسی‬ ‫سالمت روان‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫هنرمندانــی از سراســر جهــان اثــار خــود را بــا ســه‬ ‫موضــوع ازاد‪ ،‬ســامت روان و کوویــد ‪ 19‬در ایــن‬ ‫خبر‬ ‫شماره ‪289‬‬ ‫تسریع برداشت‬ ‫غیرمجاز سرب و روی به‬ ‫سایر معادن اسفراین‬ ‫رییــس ســازمان نظــام مهندســی‬ ‫معــدن خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫بتازگــی گزارش هایــی مبنــی بــر‬ ‫برداشــت غیرمجــاز از معــادن ســرب‬ ‫و روی در برخــی معــادن دارای پروانــه‬ ‫شهرســتان اســفراین گــزارش شــده کــه‬ ‫ســبب نگرانــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حفاظــت از معــدن مطابــق‬ ‫مــاده ‪ ۱۹‬قانــون معــادن بــر حســب‬ ‫درخواســت بهــره بــردار بــر عهــده‬ ‫نیــروی انتظامــی اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس مهــدی ســجادی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اخیــرا برخــی معــادن در‬ ‫شهرســتان اســفراین عرصــه حضــور‬ ‫انبوه برداشــت کنندگان شــده اســت که‬ ‫ایــن اتفــاق پــس از ایجــاد محدودیــت در‬ ‫برداشــت ســنگ هــای ســرب و روی از‬ ‫معــدن البــاغ رخ مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اکنــون برداشــت‬ ‫غیرمجــاز از معــدن سســت‪ ،‬معــدن‬ ‫اب بخــش‪ ،‬گراتــی و معــدن قلــی‬ ‫گــزارش شــده اســت افــزود‪ :‬معــدن اب‬ ‫بخــش در مرحلــه انجــام کار اکتشــافی‬ ‫اســت‪ ،‬معــدن ســرب و روی در مناطــق‬ ‫کوهســتانی روســتای سســت دارای‬ ‫پروانــه بهــره بــرداری اســت امــا ایــن‬ ‫معــدن غیرفعــال اســت‪ ،‬معــدن اهــن‬ ‫و هماتیــت در روســتای قلــی هــم در‬ ‫دســت مزایــده اســت تــا بــه ســرمایه‬ ‫گــذار جدیــد ســپرده شــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان نظــام مهندســی‬ ‫معــدن خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫معــدن ســرب و روی در گراتــی هــم‬ ‫اکنــون عرصــه حضــور برداشــت‬ ‫کننــدگان شــده اســت‪ ،‬عیــار ســنگ‬ ‫معــدن در ایــن معــدن پاییــن اســت بــر‬ ‫ایــن اســاس برداشــت کننــدگان ان را‬ ‫بــا ســنگ هــای معــدن منطقــه البــاغ‬ ‫اختــاط کــرده و بــه کارخانــه هــای‬ ‫خــارج اســتان بــه فــروش مــی رســانند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه میــزان ذخیــره‬ ‫زمین شناســی ســرب و روی در منطقه‬ ‫البــاغ شهرســتان اســفراین ‪ ۲‬تــا ســه‬ ‫میلیــون تــن پیــش بینــی مــی شــود‬ ‫افــزود‪ :‬میــزان خلــوص ســنگ معــدن‬ ‫در البــاغ ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۴۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬میــزان خلوص ســنگ‬ ‫معــدن ســرب و روی در البــاغ بــاال‬ ‫اســت از ایــن رو برداشــت کننــدگان بــه‬ ‫برداشــت غیرمجــاز روی اورده انــد البتــه‬ ‫اکنــون بــا اســتقرار شــرکت حفاظتــی‬ ‫ایمیــدرو‪ ،‬منطقــه در کنتــرل اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان نظــام مهندســی‬ ‫معــدن خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫درصورتــی کــه جلــوی اقــدام‬ ‫ســودجویانه گرفتــه نشــود عــاوه‬ ‫بــر اینکــه برداشــت هــای غیــر مجــاز‬ ‫معدنــی بــه تمــام نقــاط اســتان ســرایت‬ ‫خواهــد کــرد‪ ،‬بــه مــرور عمــل بــه قانــون‬ ‫معــادن در اســتان نیــز بــی اهمیــت‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫برای دسترسی به ارشیو‬ ‫هفته نامه بازار کسب و‬ ‫کار به سایت‬ ‫‪WWW.BKKG.IR‬‬ ‫مراجعه فرمائید‪.‬‬ ‫اســامی پذیرفته شــدگان ششــمین جشــنواره بین المللی‬ ‫عکــس ســامت روان کــه با حضور عکاســانی حرفــه ای از‬ ‫ایــران و جهــان همــراه بــود اعــام شــد‪.‬‬ ‫جشــنواره عرضــه کردنــد کــه عکاســان گلســتانی نیــز در‬ ‫ایــن جمــع حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت اثــار ‪ 6‬هنرمنــد گلســتانی‪ ،‬مبیــن‬ ‫ســمیعی‪ ،‬بهــار شــقایق‪ ،‬ســاناز منعمــی‪ ،‬وحیــد‬ ‫گنجی‪،‬محمــد کامرانــی و فرزانــه کریمیــان در ایــن‬ ‫جشــنواره پذیرفتــه شــد‪.‬‬ ‫سهم ‪ ۲۵‬درصدی کمیته امداد در اشتغالزایی استان گلستان‬ ‫اغاز اجرای طرح ابا در خراسان شمالی‬ ‫طــرح اشــتی بــا اموزش(طــرح ابــا) بــا حضــور مدیــرکل امــوزش از راه دور وزارت امــوزش و پــرورش در‬ ‫روســتاهای محمدعلــی پهلــوان و باغچــق شهرســتان بجنــورد اغــاز شــد‪.‬‬ ‫کارشــناس امــوزش از راه دور اداره کل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی در حاشــیه ایــن اییــن اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در مدرســه روســتای محمدعلــی پهلــوان ‪ ۱۰‬دانــش امــوز دختــر و در مدرســه روســتای باغچــق ‪۱۵‬‬ ‫دانــش امــوز دختــر در طــرح ابــا جــذب شــده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۴۰‬نفــر دانــش امــوز بازمانــده از تحصیــل در ســه شهرســتان‬ ‫اســتان شناســایی شــده اســت خاطرنشــان کــرد‪ :‬تاکنــون هــزار و ‪ ۴۱۰‬نفــر از دانش امــوزان در طــرح ابــا‬ ‫(اشــتی بــا امــوزش) ثبت نــام موقــت شــده اند زهــرا نیــازی مقــدم گفــت‪ :‬در هــر مدرســه‪ ،‬یــک کالس بــا‬ ‫کمــک یــک خیــر‪ ،‬بــه تلویزیــون هوشــمند و لــپ تــاپ تجهیــز شــده اســت‪.‬‬ ‫نیــازی مقــدم اظهــار داشــت‪ :‬در طــرح ابــا‪ ،‬دانــش امــوزان زیــر ‪ ۱۸‬ســال دوره متوســطه اول و دوم در‬ ‫شهرســتان هــای بجنــورد‪ ،‬شــیروان و راز و جــرگالن کــه بــه هــر علــت‪ ،‬تحصیــل را تــرک کــرده و یــا از حضــور‬ ‫در کالس هــای درس بازمانــده انــد بــا کمــک خیــران از خدمــات امــوزش بهــره منــد می شــوند‪.‬‬ ‫نیــازی مقــدم خاطرنشــان کــرد‪ :‬دانــش امــوزان بازمانــده از تحصیــل کمتــر از ‪ ۱۸‬ســال‪ ،‬بــا کمــک خیــران‪،‬‬ ‫زیــر پوشــش امــوزش قــرار مــی گیرنــد و خیــری از خــارج اســتان‪ ،‬تامیــن تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای اجــرای‬ ‫ایــن طــرح را تعهــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن طــرح دانــش امــوزان در روســتاها و یــا ســایر مناطــق از راه‬ ‫دور امــوزش مــی بیننــد‪ ،‬امکانــات مــورد نیــاز در ایــن طــرح یــک اتــاق و تجهیــزات مثــل‬ ‫تلویزیــون‪ ،‬لــپ تــاپ و یــا تبلــت اســت کــه خیــر‪ ،‬تامیــن ایــن تجهیــزات را تعهــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی اســتان گلســتان گفت‪ :‬فلســفه تشــکیل کمیتــه امداد توزیــع عدالت‬ ‫اجتماعــی بــا رســیدگی بــه محرومیــن بــود کــه بــه فرمــان حضــرت امــام خمینی شــکل گرفت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار عیســی بابایــی در جمــع خبرنــگاران اســتان اظهــار کــرد‪:‬در گلســتان ‪ ۸۳‬هــزار‬ ‫خانــوار و‪ ۱۸۶‬هــزار نفــر تحــت پوشــش هســتند کــه رویکــرد اصلی این ســازمان توانمند ســازی خانــواده های‬ ‫در حوزه اشــتغال تحت پوشــش هســتند‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬هــر ســاله بیــش از ‪ ۲۵‬درصــد اشــتغال توســط کمیتــه امــداد صــورت مــی گیــرد‪ .‬ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه ایجــاد اشــتغال ســخت و بــا همــکاری نکــردن ادارات اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬از راهبــران شــغلی تقاضــا داریــم کســانی کــه توانایــی کار کــردن دارنــد را‬ ‫شناســایی کننــد و بــا در نظــر گرفتــن خدمــات مســتمر در بخــش تولید‪،‬فروش‪،‬بازاریابــی و … از ایــن نیروهــا‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد گلســتان گفــت‪ :‬کارفرمایــان عزیــز می توانند از بســته های تشــویقی اداره کار بهره مند‬ ‫شــوند‪.‬در ســال اینــده اعتبــارات ایــن ســازمان دو برابــر شــده کــه ان هــا مــی تواننــد از این تســهیالت بهره ببرند‪.‬‬ ‫بابایــی بــا بیــان اینکــه از ‪ ۳۰۰۰‬مســکنی کــه در حــال ســاخت بــرای محرومیــن اســت‪ ۱۸۰۰ ،‬مــورد متعلــق بــه‬ ‫کمیتــه امــداد مــی باشــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬کمیتــه امــداد بالــغ بــر ‪ ۲۰۰۰‬خدمــت تعمیــرات و بهســازی و بازســازی‬ ‫منازل مســکونی داشــته اســت ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ســازمان مــا طــرح فرزنــد اکــرام وجــود دارد کــه انتظــار مــی رود تــا ســال ‪ ۱۴۰۰‬هیــچ بچــه یتیمــی‬ ‫بــدون حامــی نمانــد‪ .‬خیریــن مــی تواننــد بــا ورود بــه ســایت کمیتــه امــداد یــک فرزنــد را تحــت پوشــش قــرار دهند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کمیتــه امــداد در ایــام کرونــا بــه دانــش امــوزان کــم بضاعــت و نیازمنــد ‪ ۱۱۰۰‬دســتگاه تبلــت و‬ ‫گوشــی اندرویــدی اهــدا کــرد‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه عکس«ات اوغالن» در گرگان‬ ‫محســن کابلــی عــکاس برجســته گرگانــی بــا ‪10‬‬ ‫ســال ســابقه عکاســی حرفــه ای در حــال حاضــر‬ ‫نایــب رئیــس انجمــن عکاســان اســتان گلســتان‬ ‫است‪.‬‬ ‫کابلــی ضمــن کســب جوایــز متعــدد داخلــی و‬ ‫خارجــی عکاســی و داوری جشــنواره هــای مختلــف‬ ‫تــا کنــون ســابقه برگــزاری ‪ 3‬نمایشــگاه انفــرادی و‬ ‫‪ 50‬نمایشــگاه گروهــی را در کارنامــه خــود دارد‪.‬‬ ‫وی اخیــرا ً نمایشــگاه عکــس «ات اوغــان» کــه‬ ‫بــا محوریــت اســب ترکمــن اســت را در نگارخانــه‬ ‫ایــران گــرگان افتتــاح کــرد‪.‬‬ ‫محســن کابلــی در پاســخ بــه خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫و کار در خصــوص نمایشــگاه عکــس ات اوغــان‬ ‫گفــت‪ :‬محوریــت ایــن نمایشــگاه عکاســی مســتند‬ ‫و پوشــش زندگــی مــردم ترکمــن و گــره خــوردن‬ ‫زندگــی انــان بــا اســب اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عشــق مــردم ترکمــن بــه اســب‪ ،‬در‬ ‫قالــب مســابقات ســوارکاری‪ ،‬زندگــی روزمــره و‬ ‫اتصالــی کــه بیــن ان هــا و اســب وجــود دارد‬ ‫محوریــت ایــن مجموعــه عکــس اســت‪.‬‬ ‫محســن کابلــی ضمــن بیــان اینکــه عکاســی ایــن‬ ‫مجموعــه عکــس از ســال ‪ 92‬کلیــد خــورد اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬بــدون شــک موقعیــت جغرافیایــی و نزدیکــی‬ ‫بــا قــوم ترکمــن یکــی از عواملــی بــود کــه باعــث شــد‬ ‫ایــن ایــده بــه ذهــن مــن خطــور کنــد‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد گلســتانی در خصــوص برپایــی‬ ‫اغاز واکسیناسیون ‪ ۱۳۰‬تن از فعاالن‬ ‫حوزه درمانی اسفراین‬ ‫رییس دانشــکده علوم پزشــکی اســفراین گفت‪ ۱۳۰ :‬نفر از پرســنل‬ ‫بخش هــای مختلــف بهداشــتی و درمانــی‪ ،‬بــا اغــاز مرحلــه دوم‬ ‫واکسیناســیون کرونــا کــه بــه طــور مســتقیم با بیماران مبتــا به کرونا‬ ‫ســرکار دارنــد واکســینه می شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار دکتــر اســحاق ایلدرابــادی‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا اجــرای مرحلــه دوم واکسیناســیون شــمار دریافــت‬ ‫کننــدگان واکســن کوویــد ‪ ۱۹‬تیــم درمانــی بیمارســتان امــام خمینــی‬ ‫(ره) اســفراین بــه ‪ ۱۴۰‬نفــر خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مرحله نخســت واکسیناســیون کووید ‪ ۱۹‬در اســفراین روز‬ ‫‪ ۲۱‬بهمــن بــا واکســینه کــردن ‪ ۱۰‬نفــر از کارکنــان بخــش ای ســی یــوی‬ ‫بیمارســتان امــام خمینــی اجــرا شــد کــه زمــان دریافــت دوز دوم ایــن‬ ‫افــراد ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬اســفند خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 139960312004008119‬پرونــده کالســه ‪1399114412004000245‬‬ ‫اقــای حمیــد پالیــده شــیبک فرزنــد مختــار بــه شــماره شناســنامه ‪ 2689‬گنبــد و کــد ملــی‬ ‫‪ 4869036924‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪142.50‬‬ ‫مترمربــع جــدا شــده ازتمامــت پــاک ثبتــی ‪-1/32914‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس شــهرک‬ ‫بهارســتان نیلوفر‪ 3‬بخش ‪ 10‬حوزه ثبتی گنبد خریداری ملک مع الواســطه از تمامت ســهم‬ ‫مالکیت مشــاعی (مالک رســمی مشــاعی) لذا به منظور اطالع عموم این اگهی دردو نوبت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند‪ .‬بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد‪ .‬م‪-‬الف‪9472 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬دوشــنبه ‪ 1399/11/27‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬دوشــنبه‬ ‫‪ 1399/12/11‬رضــا ســارانی – مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 139960312004006783‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1398114412004000367‬اقــای کامبیــز بگنجــی فرزنــد مشــهد قلــی بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 23702‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2030236470‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده‬ ‫بــه مســاحت ‪ 83.29‬مترمربــع جــدا شــده ازتمامــت پــاک ثبتــی ‪-1/35673‬اصلــی واقــع‬ ‫در گنبــدکاووس خیابــان دارایــی غربــی نرســیده بــه ســه راهــی گــدم ابــاد ســمت راســت‬ ‫بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از اقــل بخــت بخشــنده (مالــک‬ ‫رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی‬ ‫شــود کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪9470 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬دوشــنبه ‪ 1399/11/27‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬دوشــنبه‬ ‫‪ 1399/12/11‬رضــا ســارانی – مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس‬ ‫بدینوســیله اعــام مــی گــردد بــه اســتناد مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف ‪،‬‬ ‫تحدیدحــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت دارای پــاک‬ ‫‪ 13136‬فرعــی از ‪ 3‬اصلــی بخــش ‪3‬ثبــت گــرگان واقــع در اراضــی اوزینــه بــه مســاحت ‪33.17‬‬ ‫متــر مربــع ملکــی رقیــه تمســکنی زاهــدی فرزنــد محمــود ســاعت‪ :‬صبــح روز دوشــنبه مــورخ‬ ‫‪ 16/1/1400‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در گــرگان شــهرک ســپاه گلبــاران ‪ 11‬روبــروی ملــک‪4‬‬ ‫بعمــل خواهــد امــد‪ .‬از ایــن رو چنانچــه مجــاوری یــا هــر شــخصی نســبت بــه حــدود یــا حقــوق‬ ‫ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ صورتمجلــس‬ ‫تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر شــماره پالک فــوق الذکر به اداره ثبت شهرســتان‬ ‫گــرگان تســلیم نمــوده و عــاوه بــر ان ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت‬ ‫متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم‬ ‫تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدر ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪.‬م‬ ‫الــف ‪6373 :‬حجــت اللــه تجــری – مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو گــرگان‬ ‫ایــن نمایشــگاه در ســایر نقــاط کشــور گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫نمایشــگاه در شــهر پاریــس فرانســه بــه همــت‬ ‫ســفارت ایــران در فرانســه و شــهر بورســای ترکیــه‬ ‫بــه همــت شــهردار ایــن شــهر بــا همیــن عنــوان‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬امــا در ایــران تــا کنــون در هیــچ شــهری‬ ‫جــز گــرگان برپــا نشــده اســت‪.‬اما امیدواریــم ایــن‬ ‫اتفــاق بــه زودی بیفتــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در حاشــیه ایــن مراســم‬ ‫از کتــاب مجموعــه عکــس «ات اوغــان»‬ ‫اثــر ایــن هنرمنــد گرگانــی رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت ایــن نمایشــگاه از ‪ ۱۰‬الــی ‪۱۴‬‬ ‫اســفند برپــا بــوده و هنردوســتان مــی تواننــد از‬ ‫ســاعت ‪ ۱۷‬الــی ‪ ۲۰‬از ایــن مجموعــه دیــدن کننــد‪.‬‬ ‫کاپ ‪ ۲۰۲۱‬در اختیار کاراته کای خراسان شمالی‬ ‫رییــس هیــات کاراتــه خراســان شــمالی گفت‪:‬دربخــش ســبک های‬ ‫کنترلــی رشــته رزمــی کاراتــه «قربــان مهجــوری»‪ ،‬کارات ـه کار مانــه و‬ ‫ســملقانی به نشــان نخســت مســابقات بین المللی کاراته کاپ ‪۲۰۲۱‬‬ ‫دســت یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدرضــا کیانفر‪،‬اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫رقابــت هــا در ‪ ۲‬بخــش مــردان و زنــان و در رده ســنی پیشکســوتان‬ ‫بــه میزبانــی اســتان گلســتان و بــا حضــور ورزشــکارانی از ‪ ۲۸‬کشــور به‬ ‫صــورت مجــازی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر لیــگ هــای جهانــی کاراتــه‬ ‫متمرکــز بــر ســبک هــای کنترلــی مــی باشــد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬در ایــن نــوع‬ ‫رقابــت هــا عــاوه بــر حضــور کاراتــه کاهــای کشــورهای همجــوار‪،‬‬ ‫ورزشــکارانی نیــز از کشــورهای اروپایــی همچــون فرانســه‪ ،‬ســوئیس و‬ ‫اتریــش شــرکت داشــتند‪.‬‬ ‫مسابقه سه شنبه های اینستاگرامی‬ ‫مخابراتگلستان‬ ‫دومیــن مســابقه ســه شــنبه هــای اینســتاگرامی مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان برگــزار شــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان ‪،‬‬ ‫دومیــن مســابقه ســه شــنبه هــای اینســتاگرامی هــم برگــزار و برنــده‬ ‫ان روزســه شــنبه ‪ ۵‬اســفند مشــخص شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه علــی اصغــر زرگــر رئیــس اداره روابــط عمومــی مخابرات منطقه‬ ‫گلســتان ‪ ،‬ایــن مســابقه کــه ســه شــنبه هــر هفتــه در پیــج اینســتاگرامی‬ ‫مخابــرات اســتان بــه نشــانی ‪ golestan_tci_iran‬برگــزار مــی شــود ‪ ،‬از‬ ‫محتــوی بارگــزاری شــده ســواالتی مطــرح شــده و بــه قیــد قرعــه بــه یــک‬ ‫نفــر از کســانی کــه در مســابقه شــرکت کــرده و شــرایط طــرح شــده در‬ ‫پســت مســابقه را رعایــت کردنــد جایــزه نقــدی اهــداء مــی شــود‪.‬‬ ‫به همت مسئولین عزیز؛‬ ‫اینترنت تبدیل به سرویس لوکس‬ ‫می شود‬ ‫در اواســط تیرمــاه امســال‪ ،‬پــس افزایــش قیمــت ناگهانــی‬ ‫بســته های اینترنتــی و بدنبــال ان‪ ،‬اعتــراض کاربــران بــه ایــن‬ ‫موضــوع‪ ،‬وزیــر ارتباطــات نســبت بــه ایــن مســئله واکنــش نشــان‬ ‫داد و طــی اخطــاری از متولیــان اینترنــت خواســت تــا قیمت هــا را‬ ‫بــه حالــت ســابق بازگرداننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار اذری جهرمــی افزایــش تعرفــه‬ ‫اینترنــت را خــاف مصوبــات کمیســیون تنظیــم مقــررات‪ ،‬و‬ ‫از مصادیــق گران فروشــی دانســت و گفــت‪ :‬ســازمان تنظیــم‬ ‫مقــررات در برخــورد بــا ایــن گران فروشــی‪ ،‬اختیاراتــی داشــته کــه‬ ‫از ان جملــه جریمــه دو میلیــارد تومانــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫بدیــن ترتیــب از ســوی رگوالتــوری‪ ،‬جریمـه ای ســخت و ســنگین‬ ‫مطــرح می شــد و طبعــا انتظــار می رفــت کــه موضــوع حــل شــد‪.‬‬ ‫پــس از ان وکالی مــردم در مجلــس شــورای اســامی بــا هــر‬ ‫گونــه افزایــش تعرفــه اینترنــت مخالفــت کردنــد‪.‬‬ ‫امــا بــه تازگــی بــا ارســال چندیــن گــزارش از ســوی شــهروندان‬ ‫متوجــه شــدیم کــه هزینــه اینترنــت مصرفــی برخــی از‬ ‫مشــترکین شــرکت مخابرات در قبض دوره جدید با افزایش‬ ‫روبــرو بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه پــس از مخالفــت نماینــدگان مجلــس‬ ‫وزیــر جــوان وزارت ارتباطــات نیــز خبــر از برخــورد جــدی با هر گونه‬ ‫افزایــش نــرخ تعرفــه اینترنــت داده بــود‪.‬‬ ‫براســاس گزارشــات رســیده از ســوی شــهروندان اینترنــت‬ ‫مصرفــی شــان نــه تنهــا دارای کیفیــت مطلــوب نبــوده بلکــه‬ ‫مصرفــی غیــر متعــارف نیــز دارد کــه موجــب شــده مصــرف‬ ‫روزانه شــان بــا توجــه بــه اینکــه استفاده شــان بیشــتر مربــوط بــه‬ ‫ســایت ها و اپلیکیشـن های داخلــی بــوده امــا مصــرف داده شــان‬ ‫بیــش از انچــه کــه انتظــار دارنــد میباشــد‪.‬‬ ‫اینترنــت کــه بــه تازگــی جایگزیــن برخــی مشــاغل حضــوری‬ ‫کســبه شــده و موجــب ایجــاد اشــتغال زایــی در برخــی از نقــاط‬ ‫کشــور گردیــده کــه تــا دیــروز فــروش محصوالت شــان بــه صــورت‬ ‫فیزیکــی و حضــور مشــتری صــورت می گرفــت امــا از زمانــی کــه‬ ‫کرونــا شــیوع پیــدا کــرد موجــب شــد برخــی از اصنــاف بــا رجــوع بــه‬ ‫فضــای اینترنــت و ایجــاد فروشــگاه های مجازی مشــتریان خــود را‬ ‫حفــظ نمــوده و همچنــان پابرجــا باشــند‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن برخــی از افــراد نیــز کــه خود تولید کننده محصوالت‬ ‫زینتــی بودنــد قبــل از شــیوع کرونــا اجناس تولیدی خــود را با ارائه‬ ‫بــه برخــی مراکــز بــا پایین تریــن قیمــت می فروختنــد امــا پــس از‬ ‫ان بــا گســترش فروشــگاه ها و بازارچه هــای مجــازی اقــدام بــه‬ ‫ایجــاد غرفــه بــر پهنــای گســترده و بــی انتهــای اینترنــت نمودنــد‬ ‫تــا بتواننــد تولیــدات خــود را بــه بــدون واســطه بــه همــگان مــورد‬ ‫نمایــش و عرضــه قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫حــال در ایــن شــرایط کرونایــی کــه اکثــر مشــاغل جهــت زنــده‬ ‫مانــدن رو بــه اســتفاده بازارچه هــای فضــای مجــازی اورده انــد‬ ‫افزایــش تعرفــه اینترنــت ان هــم در صورتــی کــه شــدیدا ً بــا‬ ‫ان مخالفــت شــده بــرای مصــرف کنندگان جای ســوال اســت‬ ‫و انتظــار مـی رود مســئولین مربوطــه پاســخگوی ایــن حرکــت‬ ‫خــود باشــند‪.‬‬ ‫ایــا اپراتور هایــی کــه بــه گفتــه وزیــر ارتباطــات فقــط در یک ســال‬ ‫گذشــته چندهــزار میلیــارد تومــان ســود داشــته اند‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫کاهــش قیمــت تعرفــه هــا مــی کننــد یــا واقعــا اینترنــت هــم بــه‬ ‫یــک «ســرویس لوکــس» تبدیــل خواهــد شــد؟‬ صفحه 4 ‫عملیــات «رفــع افــت فشــار شــبکه‬ ‫ســارلی‬ ‫روســتای‬ ‫گرفتگــی»‬ ‫بعلــت‬ ‫علیــا در شهرســتان گنــب اجــرا شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی شــرکت گاز گلســتان ‪ ،‬طــی برنامــه‬ ‫ریــزی انجــام شــده تیــم هــای عملیاتــی و‬ ‫تعمیراتــی اداره گاز شهرســتان گنبــد بــا حضــور‬ ‫در محــل مــورد نظــر‪ ،‬طــی اقدامــی هماهنــگ‬ ‫بــا تعمیــر و رفــع مشــکل مربوطــه‪ ،‬توانســتند از‬ ‫افــت فشــار گاز منطقــه اشــاره شــده جلوگیــری‬ ‫بعمــل اورنــد‪.‬‬ ‫رفع افت‬ ‫فشار شبکه‬ ‫گاز‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪1399‬‬ ‫اختصاص‪۲‬میلیاردریال بودجه فرهنگی برای مجتمع رازوجرگالن‬ ‫سرپرســت اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی راز و جرگالن گفت‪ :‬برای ســاخت نخســتین مجتمع فرهنگی‬ ‫و هنــری ایــن شهرســتان مــرزی در ســالجاری تقریبــا ً‪ ۲‬میلیــارد ریــال اعتبــار از محــل تملــک دارایــی هــا‬ ‫تخصیــص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار میثــم اذری اظهــار داشــت‪ :‬اعتبــار مصــوب طــرح مذکــور پنــج میلیــارد و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال اســت کــه ایــن اعتبــار تخصیــص یافتــه در حــال هزینــه شــدن بــرای واگــذاری زمیــن مجتمــع‬ ‫و مجــوز ســاخت ان مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســاخت ایــن مجتمــع فرهنگــی‪ ،‬هنــری در شــهر راز گفــت‪ :‬ســاختمان ایــن مجتمــع‬ ‫فرهنگــی‪ 1400‬متــر مربــع‪ ،‬شــامل ســالن ســینما‪ ،‬امفــی تئاتــر‪ ،‬نگارخانــه و اتــاق نمایــش مــی باشــد‪.‬‬ ‫اذری در ادامــه ضمــن اشــاره بــه پایــدار شــدن ســینماهای ســیار در ایــن شهرســتان مــرزی گفــت‪ :‬با توجه‬ ‫بــه پیگیــری هــای انجــام شــده درصــدد هســتیم تــا ســینمای ســیار در بخــش هــای غالمــان‪ ،‬راز و جــرگالن‬ ‫بــه شــکل ثابــت باشــد بــه گونــه ای کــه بــا نصــب پــرده از محــل کانــون هنــری شــهید رجایــی راز بــه عنــوان‬ ‫ســینما اســتفاده شود‪.‬‬ ‫وی از فعــال بــودن ‪ ۱۷‬کانــون فرهنگــی و هنــری در راز و جــرگالن خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫ایــن شهرســتان دارای ‪ ۲۲‬خانــه قــران و چهــار کتابخانــه عمومــی در بخــش هــای غالمــان‪ ،‬راز‪ ،‬جــرگالن و‬ ‫روســتای تــازه قلعــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫اذری افــزود‪ :‬همچنیــن ‪ ۲‬موسســه قرانــی در حــال فعالیــت هســتند و یــک موسســه قرانــی دیگــر نیــز‬ ‫بــزودی در شــهر غالمــان راه انــدازی مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ 85‬درصــد جمعیــت شهرســتان مــرزی ‪ ۷۰‬هــزار نفــری راز و جــرگالن روســتایی هســتند کــه در فاصله ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلومتــری شــمال بجنــورد اســت‪ ،‬دارای ســه بخــش و ‪ ۶‬دهســتان مــی باشــد‪.‬‬ ‫تامین مرغ مورد نیاز توسط مرغداری های استان‬ ‫مدیــر امــور طیــور‪ ،‬زنبــور عســل و کــرم ابریشــم ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در‬ ‫مرغــداری هــای اســتان روزانــه بیــن ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۴۵‬تــن گوشــت مــرغ تولیــد و روانــه بــازار مــی شــود کــه ایــن‬ ‫میــزان بــه انــدازه مصــرف مــردم اســتان مــی باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علیرضــا صــادق اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر جوجــه ریــزی در واحــد هــای‬ ‫مرغــداری اســتان در حــال مدیریــت اســت کــه عــاوه بــر تامیــن گوشــت مــورد نیــاز مــردم منطقــه در اذرماه‬ ‫‪ ۱۱۳‬تــن گوشــت مــازاد بــر نیــاز بــه ســایر اســتان هــا نیــز ارســال شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــا وجــود اینکــه مشــکالتی مرغــداری هــا را درگیــر خــود کــرد بعضــا دچــار درگیــری‬ ‫بیمــاری نیــز شــدند امــا طــی ‪ ۱۶۰‬روز گذشــته گوشــت مــرغ مــورد نیــاز مــردم از واحدهــای داخلــی تولیــد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از ابتــدای اســفند گوشــت مــرغ تولیــدی اســتان بــه ازای هــر کیلوگــرم ‪ ۲۱۸‬هــزار ریــال بــه‬ ‫فــروش مــی رســد‪ ،‬پیــش از ایــن‪ ،‬ایــن قیمــت ‪ ۲۰۴‬هــزار ریــال بــود در صورتــی کــه قیمــت گوشــت مــرغ در‬ ‫اســتان هــای همجــوار بیشــتر از ایــن میــزان مــی باشــد‪.‬‬ ‫صــادق در ادامــه افــزود‪ :‬از جملــه طــرح هــای کــه منجــر بــه صــدور مجــوز شــده اســت مجــوز ‪ ۳۷۰‬هــزار‬ ‫قطعــه ای مــرغ مــادر گوشــتی‪ ۸۰ ،‬هــزار قطعــه ای مــرغ مــادر تخــم گــذار و یــک میلیــون قطعــه ای مــرغ‬ ‫تخمگــذار مــی باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ســه واحــد پــرورش بوقلمــون گوشــتی بــا ظرفیــت ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬قطعــه در دوره‪ ،‬ســه واحــد‬ ‫پــرورش شــترمرغ بــا ظرفیــت ‪ ۲۵۰‬تــن گوشــت در ســال و یــک واحــد پــرورش کبــک صنعتــی با ظرفیت پنج‬ ‫هــزار و ‪ ۶۷۰‬قطعــه در دوره فعالیــت دارد‪.‬‬ ‫استان ‪ ۸۶۳‬هزار نفری خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است‪.‬‬ ‫فعال شدن نمایشگاه بهاره بجنورد از نیمه اسفند‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف بجنــورد گفــت‪ :‬از ‪ 15‬اســفند مــاه‬ ‫نمایشــگاه بهــاره ســالجاری در مرکــز اســتان بــر پهنــای‬ ‫فضــای مجــازی برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهــدی امیــدوار اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬شــهروندان می توانند به مدت‪۱۰‬روز مایحتاج‬ ‫شــب عیــد خــود را بــا ‪ ۱۰‬الــی ‪ ۱۵‬درصــد تخفیــف‪ ،‬بــه‬ ‫صــورت اینترنتــی از ایــن نمایشــگاه خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫رییس اتاق اصناف بجنورد ادامه داد‪ :‬شــهروندان‬ ‫مــی تواننــد از طریــق گوشــی موبایــل یــا کامپیوتــر بــا‬ ‫حضــور در نمایشــگاه مجــازی‪،‬و مراجعــه بــه غرفــه‬ ‫هــا‪ ،‬اقــدام بــه خریــد اقــام مختلــف مورد نیــاز خود‬ ‫کمک بیش از پنج میلیارد ریال بنیاد‬ ‫علوی به مساجد خراسان شمالی‬ ‫معــاون فرهنگــی اداره کل تبلیغــات اســامی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬امســال بنیــاد علــوی پنــج میلیــارد و ‪ ۴۷۴‬میلیــون ریــال بــه‬ ‫‪ ۸۰‬مســجد ایــن اســتان واقــع در شــمال شــرق کشــور کمــک کــرد‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمــد ایزانلــو افــزود‪ :‬ایــن نهــاد امســال یــک‬ ‫میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیــون ریــال نیــز بــه ‪ ۴۴‬هیــات مذهبــی اســتان‬ ‫کمــک کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کمــک بیــش از پنــج میلیــارد ریالــی موسســات‬ ‫قرانــی اســتان در رزمایــش مواســات تصریــح کــرد‪ :‬بنیــاد علــوی‬ ‫همچنیــن بــه ‪ ۳۱‬موسســه قرانــی بــا هــدف افزایــش فعالیــت هــای‬ ‫قرانــی ‪ ۷۷۵‬میلیــون ریــال اعطــا کــرده اســت‪.‬‬ ‫الزام بر جابه جایی‬ ‫روستای اسپیدان بجنورد‬ ‫معــاون عمــران روســتایی بنیــاد‬ ‫مســکن انقــاب اســامی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬تمــام واحدهــای‬ ‫مســکونی در روســتای اســپیدان‬ ‫شهرســتان بجنــورد در معــرض خطــر‬ ‫ســنگ افتــان اســت از ایــن رو بایــد‬ ‫بتدریــج جابه جــا شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ســال ‪ ۹۸‬کــه‬ ‫مطالعــه مشــکالت و حادثــه هــای‬ ‫روســتای اســپیدان‪ ،‬مــورد مطالعــه‬ ‫پژوهشــکده ســوانح ایــران قــرار‬ ‫گرفــت‪ ،‬کارشناســان اعــام کردنــد‬ ‫کــه اجــرای طــرح هــای مربــوط بــه‬ ‫ایمــن ســازی و تثبیــت ســنگ هــا نمــی‬ ‫توانــد ایمنــی روســتا را بــه طــور کامــل‬ ‫تضمیــن کنــد‪.‬‬ ‫علــی اکبــر صابــری اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫پیــش از ایــن‪ ،‬جابــه جایــی بخشــی از‬ ‫ایــن روســتا مطــرح بــود امــا بررســی‬ ‫هــا نشــان مــی دهــد مشــکل حادثــه‬ ‫طبیعــی ســنگ افتــان حــل ناشــدنی‬ ‫اســت‪ ،‬حتــی اگــر اعتبــار باشــد‪ ،‬نمــی‬ ‫تــوان اقــدام مناســب بــرای تامیــن‬ ‫ایمنــی منــازل در روســتا انجــام داد از‬ ‫ایــن رو تمــام روســتا بایــد بتدریــج بــه‬ ‫مــکان جدیــد منتقــل شــود‪.‬‬ ‫کننــد و اجنــاس خریــداری شــده را از طریــق پســت‬ ‫دریافــت نمایند‪.‬‬ ‫امیــدوار گفــت‪ :‬بــا رایزنــی هــای صــورت گرفتــه‪ ،‬پســت‬ ‫کاالهــای خریــداری شــده مــردم از ایــن غرفــه هــا را‬ ‫بــا کمتریــن هزینــه بــه دســت شــان خواهــد رســاند و‬ ‫اصنــاف نیــز مــی تواننــد بــا کمتریــن هزینــه غرفــه خــود‬ ‫را در فضــای مجــازی ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از عرضــه هــر گونــه اجناس با کیفیت پایین‬ ‫در ایــن نمایشــگاه جلوگیــری خواهــد شــد بــه همیــن‬ ‫خاطــر کارشناســان اتحادیــه ها بر کیفیــت اجناس عرضه‬ ‫شــده در ایــن نمایشــگاه نظــارت داشــته و قیمــت هــا و‬ ‫رسیدگی به ‪ ۵۴۵‬فقره پرونده تخلف‬ ‫کرونایی در خراسان شمالی‬ ‫معــاون بازرســی و حمایــت از مصرف کننــده ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪ ۵۴۵ :‬فقــره پرونــده تخلــف‬ ‫در زمینــه کرونــا از ابتــدای شــیوع ایــن ویــروس تشــکیل شــده و مــورد‬ ‫رســیدگی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫علــی وفاخــواه‪ :‬گــران فروشــی‪ ،‬عدم اعالم موجــودی‪ ،‬عرضه خارج از‬ ‫شــبکه‪ ،‬عدم رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی‪ ،‬عدم درج قیمت‬ ‫و عــدم صــدور فاکتــور از جملــه تخلــف هــا در زمینــه کرونا اســت‪.‬‬ ‫معــاون بازرســی و حمایــت از مصرف کننــده ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ارزش ریالــی ایــن پرونــده‬ ‫هــا بیــش از ســه میلیــارد و ‪ ۴۲۶‬میلیــون ریــال ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫صابــری بــا بیــان اینکــه بیــش از ‪۳۵۰‬‬ ‫خانــوار در روســتای اســپیدان ســکونت‬ ‫دارنــد گفــت‪ :‬تمــام پهنــه روســتا در‬ ‫معــرض خطــر ســنگ افتــان اســت‬ ‫امــا خطــر بــرای ‪ ۷۰‬واحــد مســکونی‬ ‫بحرانــی اســت و بایــد بــا اولویــت‪،‬‬ ‫جابــه جــا شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حادثــه ســنگ افتــان‬ ‫روز شــنبه هفتــه جــاری هــم ‪ ۱۵‬واحــد‬ ‫مســکونی کــه در فاصلــه نزدیــک از‬ ‫ســنگ غلطــان هســتند بــه شــمار‬ ‫منــازل پرخطــر افــزوده شــده اســت کــه‬ ‫بایــد هــر چــه زودتــر تخلیــه شــود‪.‬‬ ‫معــاون عمــران روســتایی بنیــاد‬ ‫مســکن انقــاب اســامی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬در ایــن زمینــه‬ ‫بــا فرمانــداری بجنــورد مکاتبــه و‬ ‫هماهنگــی الزم انجــام شــده و بــه‬ ‫اهالــی هــم اخطــار داده شــده اســت‬ ‫کــه ایــن واحدهــای مســکونی در‬ ‫معــرض خطــر اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬جابــه جایــی‬ ‫بخشــی از پهنــه روســتای اســپیدان‬ ‫و جابــه جایــی بخشــی از روســتا از‬ ‫بیــش از ‪ ۲‬دهــه پیــش مطــرح اســت‬ ‫در ســال ‪ ،۷۵‬بنیــاد مســکن انقــاب‬ ‫اســامی ‪ ۱۳‬هکتــار زمیــن در ‪۲‬‬ ‫کیلومتــر روســتای اســپیدان تملــک‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫نحــوه عرضــه کاالهــا را زیــر نظــر خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫امیــدوار گفــت‪ :‬غرفــه داران ایــن نمایشــگاه همــه از‬ ‫داخل اســتان هســتند و صرفا ً اصنافی که دارای پروانه‬ ‫کســب بــوده مجــاز بــه شــرکت در ایــن رویــداد شــده انــد‬ ‫بــر ایــن اســاس هرگونــه شــکایت و انتقــاد از اجنــاس‬ ‫عرضــه شــده قابلیــت پیگیــری و رســیدگی دارد‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف بجنــورد گفــت‪ :‬کســبه بــرای‬ ‫فــروش فــوق العــاده حتمــا بایــد مجــوز دریافــت‬ ‫کننــد‪ ،‬فــروش فــوق العــاده بــدون مجــوز تخلــف‬ ‫محســوب شــده و بــا ایــن تخلــف بــه طــور جــدی‬ ‫برخــورد قانونــی مــی شــود‪.‬‬ ‫کلنگ زنی نخستین واحد تولیدی ناحیه‬ ‫صنعتی بام اسفراین‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی خراســان شــمالی از‬ ‫کلنگ زنــی نخســتین واحــد تولیــد کفپــوش رولــی انتــی باکتریــال‬ ‫بــرای مصــارف بیمارســتانی در ناحیــه صنعتــی بــام شهرســتان‬ ‫اســفراین خبــر داد‪.‬‬ ‫ســیاوش وحــدت میــزان ســرمایه گــذاری در نظــر گرفتــه شــده بــرای‬ ‫راه انــدازی ایــن واحــد صنعتــی را ‪ ۲۵۰‬میلیــارد ریــال دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫ایــن واحــد در زمینــی بــه گســتره ‪ ۱۹‬هــزار مترمربــع ســاخته مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن واحــد قــرار اســت ســاالنه ‪ ۹۰‬هــزار مترمربــع کــف‬ ‫پــوش بیمارســتانی تولیــد شــود کــه بــا بهــره بــرداری از ان بــرای‬ ‫‪ ۹۱‬نفــر شــغل ایجــاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ ۴۲‬هزار بسته معیشتی بین مددجویان کمیته امداد‬ ‫گلستان توزیع می شود‬ ‫معــاون توســعه مشــارکت های‬ ‫مردمــی کمیتــه امــداد گلســتان گفــت‬ ‫کــه ایــن نهــاد بــا مشــارکت ســتاد‬ ‫اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره)‪،‬‬ ‫ســپاه نینــوا و اداره کل اوقــاف و امــور‬ ‫خیریــه اســتان در حــال تهیــه ‪ ۴۲‬هــزار‬ ‫بســته معیشــتی بــرای توزیــع بیــن‬ ‫مددجویــان زیرپوشــش تــا قبــل از اغــاز‬ ‫ســال اســت‪.‬‬ ‫عبــاس عباســی همچنیــن بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن جشــن نیکــوکاری در روزهــای‬ ‫‪ ۱۴ ،۱۳‬و ‪ ۱۵‬اســفند گفــت‪ :‬امســال ‪ ۸۰‬هــزار خانــوار زیرپوشــش کمیتــه امــداد‬ ‫گلســتان بــا جمعیــت ‪ ۱۵۶‬هــزار نفــر منتظــر دریافــت کمک هــای اقشــار مختلــف‬ ‫مــردم و نیکــوکاران ایــن اســتان هســتند‪.‬‬ ‫عباســی اضافــه کــرد‪ :‬جشــن نیکــوکاری ‪ ۱۳‬اســفند در مــدارس و بــا اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت فضــای مجــازی و شــبکه شــاد و جشــن نیکــوکاری روز ‪ ۱۴‬اســفند بــا برپایــی‬ ‫حداقــل یــک پایــگاه ثابــت در هــر شــهر برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه عباســی‪ ،‬تیم هــای ســیار کمیتــه امــداد گلســتان در روز ‪ ۱۵‬اســفند باحضــور در‬ ‫مصلی هــای نمازجمعــه اســتان‪ ،‬کمک هــای مردمــی و نمازگــزاران را جمــع اوری می کننــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا قدردانــی از کمک هــای اقشــار مختلــف مــردم بویــژه نیکــوکاران‬ ‫گلســتان بــه کمیتــه امــداد و جشــن نیکــوکاری اظهــار داشــت‪ :‬مــردم و نیکــوکاران‬ ‫ایــن اســتان ســال گذشــته ‪ ۶۴‬میلیــارد ریــال بــه صــورت نقــدی و کاالیــی بــه ایــن نهــاد‬ ‫کمــک کردنــد‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مشــارکت های مردمــی کمیتــه امــداد گلســتان همچنیــن بــا اشــاره بــه افزایش‬ ‫‪ ۴۵‬هــزار خانــوار بــه تعــداد مددجویــان زیرپوشــش ایــن نهــاد از ابتــدای ســال ‪ ۹۸‬تاکنــون بــه‬ ‫ســبب وقــوع ســیل و کرونــا‪ ،‬گفــت‪ :‬منابــع مالــی کمیتــه امــداد بــرای حمایــت از خانوارهــای‬ ‫تحــت پوشــش محــدود بــوده و ایــن نهــاد بــرای حمایــت بیشــتر از مددجویــان نیازمنــد مشــارکت‬ ‫و همراهــی بیشــتر گروه هــای مختلــف بویــژه نیکــوکاران اســت‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪289‬‬ ‫لزوم اعتبار ‪ ۶۰‬میلیارد‬ ‫ریالی برای تکمیل چهار‬ ‫پروژ ه ورزشی کالله‬ ‫رییــس اداره ورزش و جوانــان کاللــه از‬ ‫وجــود چهــار پــروژه نیمــه تمــام ورزشــی در‬ ‫مناطــق روســتایی ایــن شهرســتان خبــر داد‬ ‫و اظهــار داشــت کــه بــرای تکمیــل عملیــات‬ ‫ســاخت انهــا بــه بیــش از ‪ ۶۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار نازمحمــد‬ ‫واحــدی گفــت‪ :‬کــه ایــن پروژه هــا شــامل‬ ‫ســالن ورزشــی روســتای «کنگــر»‪ ،‬ســالن‬ ‫ورزشــی و زمیــن چمــن مصنوعــی روســتای‬ ‫«مــاالی شــیخ» و چمــن مصنوعــی روســتای‬ ‫«کوســه» کاللــه می شــود مضــاف بــر اینکــه‬ ‫یــک خانــه کشــتی نیــز توســط نیکــوکاران بــا‬ ‫‪ ۱۴‬میلیــارد ریــال اعتبــار در ایــن شهرســتان‬ ‫در حــال ســاخت اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افتتــاح مرحلــه نخســت‬ ‫زمیــن چمــن روســتای کوســه بــا هفــت‬ ‫هــزار مترمربــع مســاحت اواخــر بهمــن‬ ‫مــاه امســال بــا حضــور معــاون حقوقــی‪،‬‬ ‫امــور مجلــس و اســتان های وزیــر ورزش‬ ‫و جوانــان افــزود‪ :‬در مرحلــه بعــدی ســکوی‬ ‫ویــژه تماشــاگران‪ ،‬بخــش اداری‪ ،‬رختکــن‪،‬‬ ‫پیســت دو و میدانــی و روشــنایی ان بــا‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــه‬ ‫بهره بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫واحدی‪ ،‬ســرانه فضای ورزشــی کالله را ‪۴۰‬‬ ‫ســانتی متر اعــام کــرد و گفــت‪ :‬هــم اکنــون‬ ‫ایــن شهرســتان هفــت ســالن ورزشــی‬ ‫شــهری‪ ،‬ســه ســالن ورزش روســتایی و چند‬ ‫فضــای ورزشــی روبــاز دارد کــه در مجمــوع‬ ‫ســرانه فضــای ورزشــی ان ‪ ۱۷‬ســانتی متر از‬ ‫متوســط اســتانی کمتــر اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کاللــه اســتعدادهای‬ ‫خوبــی در رشــته های رزمــی‪ ،‬والیبــال‪،‬‬ ‫بســکتبال و کبــدی دارد کــه بــه عنــوان نمونــه‬ ‫«ایلشــن داودی پــور و ماهــان امانــی» از‬ ‫ایــن شهرســتان بــه اردوی تیــم ملــی والیبــال‬ ‫جوانــان دعــوت شــدند و «محمدمهــدی‬ ‫و محمدهــادی لکزایــی فــرد» بــرادران‬ ‫دوقلــوی کاللــه ای نیــز بازیکــن تیــم ملــی‬ ‫بســکتبال جوانــان هســتند‪.‬‬ ‫رییــس اداره ورزش و جوانــان کاللــه‬ ‫ادامــه داد‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۳۷‬هیــات‬ ‫ورزشــی در رشــته های گوناگــون از جملــه‬ ‫«کبــدی‪ ،‬رزمــی‪ ،‬تکوانــدو‪ ،‬تنیــس روی‬ ‫میــز‪ ،‬روســتایی و عشــایری‪ ،‬ژیمناســتیک‪،‬‬ ‫ســوارکاری‪ ،‬فوتبــال‪ ،‬کاراتــه‪ ،‬کشــتی‪،‬‬ ‫کوهنــوردی‪ ،‬والیبــال‪ ،‬بســکتبال‪ ،‬همگانــی‪،‬‬ ‫بدمینتــون‪ ،‬پــرورش انــدام‪ ،‬اســکیت و‬ ‫انجمن هــای ورزشــی» در ایــن شهرســتان‬ ‫فعــال هســتند‪.‬‬ ‫واحــدی گفــت‪ :‬بــه ســبب نبــود امکانــات و‬ ‫زیرســاخت های الزم در برخــی رشــته ها‬ ‫ماننــد ژیمناســتیک و شمشــیربازی در کاللــه‪،‬‬ ‫ورزشــکاران ایــن شهرســتان مجبورنــد از‬ ‫امکانــات شــهرهای همجــوار اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاللــه ظرفیــت خوبــی بــرای‬ ‫توســعه رشــته های رزمــی و کبــدی دارد و بــا‬ ‫هماهنگــی انجــام شــده تــا فروردیــن ســال‬ ‫اینــده نخســتین خانــه «مــوی تــای» اســتان‬ ‫گلســتان در ایــن شهرســتان افتتــاح شــود‪.‬‬ ‫مــوی تــای (تای بوکســینگ یــا بوکــس‬ ‫تایلنــدی) یکــی از کمیته هــای رزمــی‬ ‫فدراســیون انجمن هــای ورزشــی اســت‬ ‫کــه مبــارزات ان پرتکنیــک و در رینــگ‬ ‫برگــزار می شــود و ورزشــکاران ایــن رشــته‬ ‫از ضربــات دســت و پــا اســتفاده می کننــد‬ ‫و تکنیک هــای ان بــرای هــر رده ســنی‬ ‫متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس اداره ورزش و جوانــان‬ ‫کاللــه هــم اکنــون ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬ورزشــکار‬ ‫ســازمان یافتــه در ایــن شهرســتان ‪ ۱۳۰‬هزار‬ ‫نفــری فعالیــت ورزشــی دارنــد کــه باتوجــه به‬ ‫شــیوع کرونــا تعــداد انــان بــه هــزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫نفــر کاهــش یافتــه اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫ایا می دانید های‬ ‫پزشکی‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫باعث دور شدن از خواب الودگی می شود‬ ‫سالمت‬ ‫شماره ‪289‬‬ ‫سالمت‬ ‫در این ساعت ها غذا‬ ‫بخورید تا کاهش وزن‬ ‫را تجربه کنید‬ ‫ایا میدانید‪ ،‬که خوردن یک سیب اول صبح بیشتر از خوردن قهوه‬ ‫فقر ویتامین دی‪ ۸ ،‬گروه از افراد را بیشتر تهدید می کند‬ ‫افــت اکســیژن خــون مــی توانــد در‬ ‫نتیجــه مصــرف داروهــای خــاص و یــا‬ ‫داشــتن حملــه اســم رخ دهــد‪ .‬ایــن‬ ‫عارضــه زمانــی اتفــاق مــی افتــد کــه‬ ‫خــون اکســیژن کافــی بــرای بافــت هــای‬ ‫بــدن شــما را تامیــن نمــی کنــد‪.‬‬ ‫سالمت‪-‬‬ ‫بــدن شــما یــک ســاعت واقعــی نیســت امــا‬ ‫ســاعتی دارد کــه مــدام کار مــی کنــد و ایــن‬ ‫ریتــم شــبان ه روزی‪ ،‬عملکــرد بــدن را مطابــق‬ ‫برنامــه ریــزی درســت پیــش مــی بــرد‪.‬‬ ‫ایــن ســاز و کار کمــک می کنــد تــا بــدن شــما‬ ‫خــودش را بــا تغییــرات محیطــی‪ ،‬خــواب و‬ ‫رفتارهایــی ماننــد غذاخــوردن تطبیــق دهــد‪.‬‬ ‫درســت اســت کــه تاثیــرات نــوع مــواد‬ ‫غذایــی کــه مصــرف مــی کنیــد بــرای همــه‬ ‫کامــا روشــن اســت امــا اینکــه کــی غــذا‬ ‫مــی خوریــم هــم‪ ،‬تاثیــر خــاص خــود را‬ ‫روی وضعیــت بــدن‪ ،‬دریافــت کالــری ‬ ‫هــا و مــواد مغــذی دارد‪ .‬زمــان وعــده هــا‬ ‫و میــان وعــد ه هــای غذایــی مــی توانــد‬ ‫روی تنظیــم ســوخت و ســاز بــدن‪ ،‬وزن‪،‬‬ ‫ی هــای مرتبط بــا چاقی و‬ ‫مدیریــت بیمــار ‬ ‫چرخــه ی خــواب بــدن تاثیــر بگــذارد‪:‬‬ ‫افــت اکســیژن خــون مــی توانــد در‬ ‫نتیجــه مصــرف داروهــای خــاص و یــا‬ ‫داشــتن حملــه اســم رخ دهــد‪ .‬ایــن‬ ‫عارضــه زمانــی اتفــاق مــی افتــد کــه‬ ‫خــون اکســیژن کافــی بــرای بافــت هــای‬ ‫بــدن شــما را تامیــن نمــی کنــد‪.‬‬ ‫عالئــم هیپوکســی از فــردی بــه فــرد‬ ‫دیگــر متفــاوت اســت‪ ،‬بــا ایــن حــال ‪۵‬‬ ‫عالمــت شــایع ان از ایــن قرارنــد‪:‬‬ ‫صبحانه؛ ‪ ۷‬صبح‬ ‫محققــان دانشــگاه میســوری بــه ایــن‬ ‫نتیجــه رســیده انــد کــه مصــرف غذاهــای‬ ‫حــاوی پروتئیــن در وعــده صبحانــه‪ ،‬یــک‬ ‫اســتراتژی ســالم بــرای احســاس ســیری‬ ‫طوالنــی مــدت در طــول روز اســت و میــل‬ ‫بــه مصــرف میــان وعــده هــا را کاهــش‬ ‫مــی دهــد‪ .‬مصــرف غــات ســبوس دارد‬ ‫در طــی وعــده صبحانــه نیــز بــه بهبــود‬ ‫عملکــرد روده هــا کمــک مــی کنــد‪ .‬بــه‬ ‫طــور کلــی خــوردن صبحانــ ه سرشــار از‬ ‫«مــواد مغــذی» مــی توانــد بــه مدیریــت‬ ‫وزن و میــزان مصــرف کلــی مــواد مغــذی‬ ‫توســط بــدن کمــک کنــد‪.‬‬ ‫میان وعده صبح؛ ساعت‪۱۰‬‬ ‫اگــر قبــل از وعــده ناهــار احســاس گرســنگی‬ ‫می کنید‪ ،‬بهترین راه انتخاب میان وعده ای‬ ‫ســالم ماننــد کلــم بروکلــی همــراه بــا هویــج یا‬ ‫ماســت کــم چــرب اســت‪ .‬بــرش هــای ســیب‬ ‫همــراه بــا کــره بــادام زمینــی نیــز مــی توانــد‬ ‫انتخــاب مفیــدی باشــد‪ .‬غذاهایی را بــرای این‬ ‫زمــان از روز انتخــاب کنیــد کــه نیازمند جویدن‬ ‫بیشــتر هســتند و به شــما در احساس سیری‬ ‫طوالنــی مــدت کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫ناهار؛ ‪ ۱۲‬و نیم ظهر‬ ‫مصــرف پروتئیــن اضافــی در وعــده ناهــار‬ ‫شــامل مــرغ‪ ،‬گوشــت هــای بــدون چربــی ای‬ ‫ماهــی مهــم اســت‪ .‬مطمئــن شــوید کــه در‬ ‫ایــن وعــده از برخــی چربــی هــای ســالم ماننــد‬ ‫اوکادو یــا روغــن زیتــون نیــز اســتفاده مــی‬ ‫کنیــد‪ .‬مصــرف ایــن چربــی هــا بــرای جــذب‬ ‫ویتامیــن هــای محلــول در چربــی از جملــه‬ ‫ویتامیــن هــای دی‪ ،‬ا‪ ،‬و ای ضــروری اســت‪ .‬از‬ ‫هــر گونــه غــذای ســرخ شــده و مملــو از چربــی‬ ‫اشــباع در وعــده ناهــار اجتنــاب کنیــد چــون‬ ‫هضــم ایــن غذاهــا کنــد بــوده و شــما دچــار‬ ‫احســاس تنبلــی در هنــگام عصــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫عصرانه؛ ساعت ‪۱۶‬‬ ‫مصــرف میــان وعــده ‪ ۳‬تــا ‪ ۴‬ســاعت بعــد از‬ ‫وعــده ناهــار ضــروری اســت چــون قنــد خــون‬ ‫در ایــن زمــان میــل بــه افــت کــردن دارد و‬ ‫بــدن در حالــت اســترس فیزیولوژیکی اســت‪.‬‬ ‫مصــرف پنیــر بــه همــراه بــادام‪ ،‬و یــا یــک تکــه‬ ‫میــوه بــه جــای انتخــاب کربوهیــدرات هــای‬ ‫ســاده بــرای میــان وعــده توصیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ماســت کــم چــرب یا شــیر شــکالت نیــز گزینه‬ ‫هــای مناســبی هســتند‪ .‬دقــت کنیــد کــه‬ ‫مصــرف قهــوه را تــا جایــی کــه می توانیــد برای‬ ‫وعــده عصرانــه در نظــر نگیریــد چــون ایــن‬ ‫کار باعــث بــروز گرســنگی پنهــان و میــل بــه‬ ‫پرخــوری در شــما مــی شــود‪.‬‬ ‫وعده شام؛ ‪ ۷‬بعد از ظهر‬ ‫یک چهارم بشــقاب شــام شــما باید پروتئین‬ ‫بــدون چربــی باشــد؛ یــک چهــارم دیگــر غالت‪،‬‬ ‫یــک چهــارم ســبزیجات و مابقــی چربــی هــای‬ ‫ســالم‪ .‬مصــرف مــرغ پختــه شــده همــراه بــا‬ ‫برنــج قهــوه ای در کنــار ســبزیجات بــرای وعده‬ ‫شــام توصیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫میان وعده قبل از خواب؛ ‪ ۱۱‬شب‬ ‫اگــر جــزو کســانی هســتید کــه عــادت به‬ ‫مصــرف میــان وعــده قبل از خــواب دارید‬ ‫بهتــر اســت چهــار ســاعت بیــن مصــرف‬ ‫شــام تــا زمــان خــواب صبــر کنیــد‪ .‬مصرف‬ ‫خوراکــی هــای ســبک ماننــد بــرش هــای‬ ‫ســیب همــراه بــا دارچیــن بــه احســاس‬ ‫ســیری و ســبکی قبــل از زمــان خــواب‬ ‫کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ ۵‬عالمت هشدار دهنده‬ ‫کاهش اکسیژن خون‬ ‫ضربان قلب و تنفس سریع‪:‬‬ ‫کمبــود ویتامیــن دی بــا نگرانــی هــای‬ ‫بهداشــتی از جملــه افزایــش خطــر ابتــا‬ ‫بــه الزایمــر‪ ،‬دیابــت‪ ،‬پوکــی اســتخوان‪،‬‬ ‫بیمــاری هــای قلبــی و حتــی وضعیــت‬ ‫هــای جــدی دیگــر از جملــه ســرطان‬ ‫پروســتات ارتبــاط نزدیــک دارد‪.‬‬ ‫کمبــود ویتامیــن دی بــا نگرانــی هــای‬ ‫بهداشــتی از جملــه افزایــش خطــر ابتال‬ ‫بــه الزایمــر‪ ،‬دیابــت‪ ،‬پوکــی اســتخوان‪،‬‬ ‫بیمــاری هــای قلبــی و حتــی وضعیــت‬ ‫هــای جــدی دیگــر از جملــه ســرطان‬ ‫پروســتات ارتبــاط نزدیــک دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن مشــخص شــده کــه شــانس‬ ‫زنــده مانــدن فــردی کــه مبتــا بــه فقــر‬ ‫ویتامیــن دی اســت‪ ،‬پاییــن تــر از فــردی‬ ‫اســت کــه ســطوح ویتامیــن دی نرمــال‬ ‫دارد‪ .‬فراوانــی غذاهایــی کــه سرشــار از‬ ‫ویتامین دی هســتند‪ ،‬کم اســت و یکی‬ ‫از بهتریــن گزینــه هــا بــرای دریافــت‬ ‫کافــی ایــن ویتامیــن‪ ،‬قرارگیــری در‬ ‫معــرض نــور خورشــید اســت‪.‬‬ ‫شــما بــا انجــام یــک ازمایــش خــون ســاده‬ ‫مــی توانیــد متوجــه ســطح ویتامیــن دی‬ ‫در بــدن تــان شــوید‪ .‬اساســا گــروه هــای‬ ‫پرخطــری کــه در معــرض فقــر ویتامیــن دی‬ ‫هســتند‪ ،‬از ایــن قرارنــد‪:‬‬ ‫افــرادی کــه مقــدار زیــادی چربــی در بــدن‬ ‫خــود دارنــد‪ :‬چربــی هــا ویتامیــن دی را‬ ‫جــذب مــی کننــد و مقــدار زیــاد چربــی‬ ‫در بــدن ویتامیــن دی بیشــتری جــذب‬ ‫مــی کنــد و در ایــن میــان ســهم کمتــری‬ ‫بــرای بــدن مــی مانــد تــا از ان بــرای اعمــال‬ ‫حیاتــی اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫افــرادی کــه داروهــای خاصــی اســتفاده می‬ ‫کنند‪:‬‬ ‫مصرف کنندگان این داروها در معرض‬ ‫ابتال به فقر ویتامین دی هستند‪:‬‬ ‫دارو هــای حــاوی کورتیکــو اســتروییدها‬ ‫مــی تواننــد جــذب کلســیم را کاهــش‬ ‫دهنــد و در متابولیســم ویتامیــن دی‬ ‫اختــال ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫دارو هــای حــاوی ارلیســتات و داروهــای‬ ‫حــاوی کلســترامین مــی تواننــد جــذب‬ ‫ویتامیــن دی و دیگــر ویتامیــن هــای محلــول‬ ‫در چربــی را مختــل کننــد‪.‬‬ ‫داروهایــی کــه بــرای کنتــرل حمــات‬ ‫صــرع مصــرف مــی شــوند مخصوصــا‬ ‫فنوباربیتــال و فنیتویــن در کار ویتامیــن‬ ‫دی اختــال ایجــاد مــی کنــد و جــذب‬ ‫کلســیم را کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫مبتالیان به افسردگی‪:‬‬ ‫بــه گفتــه محققــان بریتانیایــی افــرادی کــه‬ ‫ســطوح ویتامیــن دی پاییــن تــری در خــون‬ ‫خــود دارنــد‪ ،‬دو برابــر بیشــتر از دیگــران در‬ ‫معــرض افســردگی هســتند‪ .‬یــک فرضیــه‬ ‫ایــن اســت کــه ویتامیــن دی هورمــون هــا و‬ ‫مناطقــی از مغــز کــه مســئول تنظیــم خلــق و‬ ‫خــو هســتند را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد و‬ ‫کمبــود ان منجــر بــه افســردگی مــی شــود‪.‬‬ ‫بزرگساالن باالی ‪ ۵۵‬سال‪:‬‬ ‫هرچــه پوســت تیــره تــر مــی شــود‪ ،‬توانایــی‬ ‫ســنتز ویتامیــن دی از طریــق نــور خورشــید‬ ‫کاهــش مــی یابــد‪ .‬بنابرایــن کمبــود ویتامیــن‬ ‫دی در ایــن افــراد بایــد از طریــق مصــرف‬ ‫غذاهــای ســالم شــامل ماهــی قــزل اال‪،‬‬ ‫شــیر‪ ،‬قــارچ یــا غــات و اب میــوه هــای غنــی‬ ‫شــده و در برخــی مــواد مکمــل های ویتامین‬ ‫دی جبــران شــود‪.‬‬ ‫افراد با پوست تیره تر‪:‬‬ ‫در پوســت ایــن افــراد مقــدار بیشــتری‬ ‫مالنیــن وجــود دارد کــه همــان رنگدانــه‬ ‫اســت‪ .‬ایــن رنگدانــه هــا توانایــی بــدن‬ ‫در ســاخت ویتامیــن دی در مقابــل‬ ‫نــور افتــاب را کاهــش مــی دهنــد‪ .‬اگــر‬ ‫پوســت تیــره داریــد بایــد بــه منابــع‬ ‫غذایــی سرشــار از ویتامیــن دی متکــی‬ ‫باشــید نــه فقــط نــور خورشــید‪.‬‬ ‫بیماران مبتال به بیماری التهابی روده‪:‬‬ ‫ویتامیــن دی یــک ویتامیــن محلــول در‬ ‫چربــی اســت یعنــی جــذب ان بســتگی‬ ‫بــه توانایــی روده در جــذب چربــی دارد‪.‬‬ ‫مبتالیــان بــه بیمــاری کرون یــا کولیت زخم‬ ‫ســطوح ناکافــی ویتامیــن دی را دارنــد‪.‬‬ ‫کارمندان اداره ها‪:‬‬ ‫ایــن افــراد بــه علــت عــدم دریافــت نــور‬ ‫کافــی خورشــید از گــروه هــای پرخطــری‬ ‫هســتند کــه در معــرض فقــر ویتامیــن دی‬ ‫قــرار دارنــد و نیازمنــد پیــروی از یــک رژیــم‬ ‫غذایــی هوشــمند و مصــرف مکمــل هــای‬ ‫ویتامیــن دی هســتند‪.‬‬ ‫گیاه خواران‪:‬‬ ‫محصــوالت حیوانــی ماننــد قــزل اال و زرده‬ ‫تخم مرغ‪ ،‬شــیر و ماســت از جمله غذاهای‬ ‫غنــی از ویتامیــن دی هســتند کــه البتــه در‬ ‫میــان گیــاه خــواران و یــا مبتالیــان بــه عــدم‬ ‫تحمــل الکتــوز طرفــدار ندارنــد‪ .‬اگر گیــاه خوار‬ ‫هســتید بایــد بــه دنبــال منابــع دیگــر غنــی از‬ ‫ویتامیــن دی ماننــد قــارچ‪ ،‬و یــا غــات غنــی‬ ‫شــده باشــید و یــا ایــن کــه بیشــتر در معــرض‬ ‫نــور خورشــید قــرار بگیرید‪/.‬ایرنــا‬ ‫در طــول فعالیــت بدنــی‪ ،‬افزایــش‬ ‫ضربــان قلــب اتفاقــی طبیعــی اســت امــا‬ ‫در حالــت اســتراحت مــی تواند شــرایطی‬ ‫ماننــد هیپوکســی را یــاداور شــود‪ .‬زمانــی‬ ‫کــه بــدن بــه انــدازه کافــی اکســیژن‬ ‫دریافــت نمــی کنــد‪ ،‬قلــب شــروع بــه‬ ‫پمپــاژ ســریع بــرای کمــک بــه گــردش‬ ‫خــون و رســاندن اکســیژن بــه سراســر‬ ‫بــدن مــی کنــد‪ .‬در ایــن هنــگام تنفــس‬ ‫ســریع تــر مــی شــود‪ .‬تعــداد تنفــس در‬ ‫شــرایط عــادی ‪ ۱۲‬تــا تــا ‪ ۱۶‬بــار در دقیقــه‬ ‫اســت امــا در حالــت هیپوکســی بــه ‪۲۴‬‬ ‫بــار یــا بیشــتر مــی رســد‪.‬‬ ‫ضعف تنفس‪:‬‬ ‫یکــی از واضــح تریــن عالئــم هیپوکســی‬ ‫ضعــف تنــس اســت و البتــه بــی ارتبــاط‬ ‫بــا افزایــش ضربــان قلــب نیســت‪ .‬ضعــف‬ ‫تنفــس در حالــت اســتراحت رخ مــی‬ ‫دهــد و مــی توانــد انقــدر شــدید باشــد‬ ‫کــه شــما احســاس خفگــی کنیــد‪ .‬ضعــف‬ ‫تنفــس در حیــن فعالیــت هــای خانگــی‬ ‫یــا در هنــگام خــواب نیــز ممکــن اســت‬ ‫رخ دهــد و شــما را از خــواب بیــدار کنــد‪.‬‬ ‫در برخــی مــوارد تنگــی نفــس همــراه بــا‬ ‫خــس خــس نیــز مشــاهده مــی شــود‪.‬‬ ‫تغییر رنگ پوست‪:‬‬ ‫مقادیــر ناکافــی گلبــول هــای قرمــز خــون‬ ‫کــه وظیفــه حمــل اکســیژن بــه بافــت هــای‬ ‫بــدن را بــر عهــده دارنــد‪ ،‬مــی توانــد منجــر به‬ ‫تغییــر رنــگ پوســت شــود‪ .‬پوســت افــرادی‬ ‫کــه دچــار کمبــود اکســیژن در خــون شــده‬ ‫انــد معمــوال بــه کبــودی گرایــش دارد‪ .‬در‬ ‫مــورد افــراد تیــره رنــگ‪ ،‬تغییــر رنــگ پوســت‬ ‫در لــب هــا‪ ،‬لثــه هــا و اطــراف چشــم هــا و‬ ‫ناخــن هــا بیشــتر دیــده مــی وشــد‪.‬‬ ‫سردرگمی‪:‬‬ ‫ســردرگمی بــه شــرایطی اطــاق مــی‬ ‫شــود کــه فــرد تــوان تفکــر روشــن یــا‬ ‫ســریع را نــدارد و قــادر بــه تصمیــم گیــری‬ ‫و بــه یــاداوردن چیزهــا نیســت‪ .‬اگــر خــود‬ ‫یــا شــخص دیگــری دچــار ایــن حالــت‬ ‫شــدید‪ ،‬بدانیــد کــه ممکــن اســت دچــار‬ ‫هیپوکســی شــده باشــید‪.‬‬ ‫سرفه‪:‬‬ ‫یکــی از شــایع تریــن علــل هیپوکســی‬ ‫حمــات شــدید در مبتالیــان بــه اســم اســت‬ ‫کــه طــی ان بــه ســختی مــی تــوان هــوا را‬ ‫در ریــه هــا افزایــش داد‪ .‬در ایــن شــرایط‬ ‫ســرفه رخ مــی دهــد‪ .‬ریــه هــا در طــی‬ ‫ســرفه اکســیژن بیشــتری مصــرف مــی کننــد‬ ‫و ایــن شــرایط مــی توانــد بــا بدتــر شــدن‬ ‫عالئــم اســم‪ ،‬خطرنــاک باشــد‪/.‬ایرنا‬ ‫بازار کسب کار‬ ‫را در موتور جستجوگر‬ ‫گوگل سرچ کنید‬ صفحه 6 ‫زنجیرپلیــس بردســتان ســارق کابلبــه گــزارش بــازار‬ ‫کســب کار انالیــن بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســردار «علیرضــا مظاهــری» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام خبــری مبنــی بر اینکــه فردی‬ ‫بــا اســتفاده از تاریکــی شــب در مناطــق حاشــیه ای شــهر‬ ‫«بجنــورد» اقــدام بــه ســرقت کابل و تجهیــزات مخابراتی‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬بالفاصلــه کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫مراتــب را بــا جدیــت در دســتور کار خــود قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا تــاش‬ ‫مســتمر و اقدامــات فنــی و پلیســی و همچنیــن‬ ‫گشــت زنــی هــای هدفمنــد موفــق شــدند محــل‬ ‫اختفــای ایــن فــرد را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫فــرد در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر و بــه‬ ‫مقــر پلیــس اگاهــی اســتان منتقــل شــد‪.‬‬ ‫زنجیرپلیس‬ ‫بردستان سارق‬ ‫کابل‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪1399‬‬ ‫از احساس قدرت کاذب تا میله های زندان فاصله ای نیست جز به اندازه ی حمل چاقو ‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت شانزدهم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫شمول جغرافیایی حق کسب وپیشه‬ ‫ادامــه شــماره ‪288‬مالحظــه میگــردد ایــن‬ ‫قانــون بــرای همــه شــهرها و مناطــق نمیتوانســت‬ ‫موضوعیــت و مشــروعیت داشــته باشــد بلکــه‬ ‫نوعــی یارانــه بــرای کســبه برخــی از شــهرهای‬ ‫بــود کــه انهــا کســب و کار ضعیــف و جوابگــوی‬ ‫افزایــش اجــاره بهــاء نبــوده اســت‪ ..‬بطوریکــه در‬ ‫مــاده ‪ ۴۰‬اییــن نامــه مقــرر اســت کــه مفــاد ایــن‬ ‫اییــن نامــه فقــط در شــهرهایی کــه مشــمول‬ ‫اییــن نامــه ‪ ۲/۸۸/۱‬بــوده انــد و یــا در هــر شــهر‬ ‫دیگــری بــه غیــر از شــهرهای مشــروحه در اییــن‬ ‫نامــه کــه وزارت دادگســتری لــزوم اجــرای انــرا‬ ‫در روزنامــه رســمی اگهــی کــرده باشــد‪ ،‬اجــراء‬ ‫میگردیــد‪ .‬اگرچــه در قانــون مصوب ســال ‪۱۳۳۹‬‬ ‫اییــن نامــه تعدیــل مــال االجــاره نســخ گردیــد‪.‬‬ ‫لیکــن بــه جــای تعدیــل مــال االجــاره ‪ ،‬حــق‬ ‫جدیــدی بــه نــام کســب و پیشــه تاســیس و‬ ‫جایگزیــن ان شــد‪ .‬در تاســیس ایــن حــق‬ ‫نیــز مقــرر گردیــد کــه حــق کســب و پیشــه در‬ ‫شــهرهایی اجــراء میشــود کــه مشــمول اییــن‬ ‫نامــه مــال االجــاره مصــوب ‪ ۱۳۲۴‬و اگهــی‬ ‫هــای بعــدی دادگســتری بــوده اســت‪ .‬مالحظــه‬ ‫میگــردد در ســیر تاریخــی حمایــت از کســبه بــا‬ ‫هــدف رونــق اقتصــادی بــازار ‪ ،‬ابتــدا مالکیــن از‬ ‫اخــذ اجــرت المثــل بیــش از اجــرت المســی و یــا‬ ‫بیــش از اجــرت المثلــی کــه در اول اســفند مــاه‬ ‫ســال ‪ ۱۳۲۱‬مقــرر بــود ‪ ،‬منــع شــده بودنــد ‪.‬‬ ‫و در ســال ‪ ۱۳۷۶‬بــه بعــد نیــز حمایــت از کســبه‬ ‫بــه تعییــن ســرقفلی بــدل شــد‪ .‬ایــن ســیر‬ ‫تکاملــی حمایــت از کســبه کــه از ســال ‪۱۳۲۴‬‬ ‫ِ‬ ‫اغــاز گردیــد ‪ .‬در ســال ‪ ۱۳۷۶‬کامــل شــد‪ .‬در‬ ‫پیمــودن ایــن راه تکاملــی حضــرت امــام خمینــی‬ ‫ره نقــش اساســی ایفــاء نمــود‪ .‬و بــا قواعــدی‬ ‫کــه اراده ازاد مالــک و مســتاجر و قانــون مدنــی‬ ‫را نادیــده میگرفــت مخالفــت فرمــود‪.‬‬ ‫قانــون گــذار از ســال ‪ ۱۳۲۴‬تــا ســال ‪۱۳۵۶‬‬ ‫صرفــا در پــی وضــع قاعــده امــره و تحمیــل ان‬ ‫بــر مالکیــن بــوده و بــه تراضــی و توافــق مالــک‬ ‫و مســتاجر درخصــوص میــزان اجــرت المثــل و‬ ‫مــدت اجــاره ‪ ،‬توجهــی نداشــته اســت‪ .‬و ایــن‬ ‫بــی توجهــی موجــب میشــد کــه مقــررات حاکــم ‪،‬‬ ‫تمــام مصادیــق اماکــن کســبی و احوال شــخصیه‬ ‫کســبه را در بــر نگیــرد‪.‬‬ ‫و در بیــن مالــک و مســتاجر تنــازع ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫بــرای پایــان دادن بــه تنــازع ‪ ،‬عمــا مالــک و‬ ‫مســتاجر خودشــان راه تغییــر و اصــاح قانــون‬ ‫ســال ‪ ۱۳۳۹‬را بــه تدریــج یافتنــد و حــق ســرقفلی‬ ‫را عرفــا بنــا نهادنــد‪ .‬همیــن بنــای عرفــی بــود کــه‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۷۶‬رســمیت یافتــه و بــه قانــون بــدل‬ ‫گردیــد‪ .‬ادامــه را در شــماره بعــدی مالحظــه‬ ‫فرماییــد‪. .‬وهوالمســتعان‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از کشــف ‪ 58‬درصــدی‬ ‫کشــف ســرقت هــا از ابتــدای اســفند مــاه ســال جــاری تــا کنــون‬ ‫خبــر داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کارپایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫سرهنگ«مســعود وحیــدی» در جلســه کمســیون عملیــات‬ ‫شهرســتان‪ ،‬بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫دســتگیری ســارقان و مبــارزه بــا ســرقت یکــی از مطالبــات و‬ ‫انتظــارات بــه حــق مــردم اســت کــه بــه شــکر خداونــد متعــال بــا‬ ‫بکارگیــری حداکثــر تــوان رزمــی همــکاران و امکانــات‪ ،‬امنیت در‬ ‫مرکــز اســتان فراهــم اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه از ابتــدای اســفند مــاه ســال جــاری‬ ‫تاکنــون ‪ 61‬مــورد ســرقت هــا در شهرســتان بجنــورد کشــف کــه‬ ‫در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ 58‬درصــد افزایــش‬ ‫داشــته اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن مــدت ‪ 11‬نفــر ســارق دســتگیر و‬ ‫بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد بــا بیــان اینکــه ســرقت‬ ‫از اماکــن عمومــی‪ ،‬منــازل و ســرقت داخــل خــودرو از جملــه‬ ‫بیشــترین ســرقت هــای بــه وقــوع پیوســته در ایــن مــدت بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬بکارگیــری تجهیــزات ایمنــی مهمتریــن و‬ ‫کاربــردی تریــن راه مقابلــه بــا وقــوع ســرقت هــا اســت‪.‬‬ ‫اعتراف به ‪ ۴۵‬فقره‬ ‫سرقت در “کردکوی”‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل‬ ‫پلیــس ‪ ،‬ســرهنگ «فــرزاد تاجــره»‬ ‫ظهــار داشــت‪ :‬در راســتای برقــراری‬ ‫نظــم و امنیــت جامعــه و افزایــش‬ ‫رضایتمنــدی شــهروندان‪ ،‬طــرح‬ ‫پاکســازی نقــاط الــوده و جــرم خیــز‬ ‫توســط یــگان هــای انتظامــی و پلیــس‬ ‫هــای تخصصــی در ســطح اســتان بــه‬ ‫اجــرا در امــد‪.‬‬ ‫برخورد قاطع پلیس‬ ‫با هنجارشکنان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل‬ ‫پلیــس ‪ ،‬ســرهنگ “فــرزاد تاجره” ظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در راســتای برقــراری نظــم و‬ ‫امنیــت جامعــه و افزایــش رضایتمنــدی‬ ‫شــهروندان‪ ،‬طــرح پاکســازی نقــاط‬ ‫الــوده و جــرم خیــز توســط یــگان هــای‬ ‫انتظامــی و پلیــس هــای تخصصــی در‬ ‫ســطح اســتان بــه اجــرا در امــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت اجــرای‬ ‫بازداشت‪۱۰‬سارق‬ ‫ومالخروکشف‬ ‫‪۷۰‬فقره سرقت‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان‬ ‫از دســتگیری متهــم حرفــه‬ ‫ای و اعتــراف وی بــه ‪34‬‬ ‫میلیــارد ریــال ســرقت از‬ ‫طریــق جعــل فاکتــور های‬ ‫فــروش و برداشــت غیــر‬ ‫مجــاز از یــک کارخانــه در‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان‬ ‫از دســتگیری ‪ ۱۰‬نفــر ســارق و مالخــر‬ ‫و کشــف ‪ ۷۰‬فقــره انــواع ســرقت در‬ ‫اســتان خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و‬ ‫کار ســردار « محمــد ســعید فاضــل دادگــر» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی شــکایت فــردی در گنبــدکاووس مبنــی بــر ســرقت میلیــاردی از‬ ‫کارخانــه وی‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس‬ ‫اگاهــی ان شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن‬ ‫بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ”محمد غالمــی” بــا اعــام‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫پــی وقــوع چندیــن مــورد ســرقت در‬ ‫ســطح اســتان‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع‬ ‫بــا جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان‬ ‫پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تحقیقــات مقدماتــی پلیــس در ایــن راســتا اغــاز شــد کــه پــس از بررســی‬ ‫هــای گســترده مشــخص شــد فــرد یا افــرادی با دســتکاری فاکتورهای خریــد و فروش‬ ‫و همچنیــن صــدور فاکتورهــای جعلــی‪ ،‬مبالــغ هنگفتــی را به ســرقت بــرده اند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی و انجــام اقدامــات‬ ‫پلیســی‪ ،‬مامــوران موفــق شــدند متهــم حرفــه ای را کــه بعنــوان مدیــر فــروش در ایــن‬ ‫کارخانــه مشــغول فعالیــت بــود‪ ،‬شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بهاینکــه کاراگاهــان بــا‬ ‫انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی و‬ ‫همچنیــن گشــت زنــی هــای هدفمنــد‬ ‫موفــق شــدند ســارقان را شناســای‬ ‫کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در چنــد عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه ‪ ۱۰‬نفــر ســارق و مالخــر‬ ‫دســتگیر و بــرای تکمیــل تحقیقــات‬ ‫بــه مقــر پلیــس اگاهــی اســتان‬ ‫منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مراجــع ذیصــاح‪ ،‬متهــم در عملیاتــی‬ ‫غافلگیرانــه دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر گفــت‪ :‬متهــم پــس از مواجهــه بــا مســتندات موجــود اقــرار کــرد کــه بــا‬ ‫ســوء اســتفاده از اعتمــاد صاحــب کارخانــه‪ ،‬فاکتورهــای خریــدو و فروش را دســتکاری‬ ‫و اجنــاس مــازاد را در بــازار بــه فــروش مــی رســانده کــه از ایــن طریق مبلغ ‪ 34‬میلیارد‬ ‫ریــال وجــه نقــد بدســت اورده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬متهــم بــا تشــکیل پرونــده بــه‬ ‫مرجــع قضایــی معرفــی و از ان طریــق روانــه زنــدان شــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان‬ ‫بــا بیــان اینکــه متهــان در تحقیقــات‬ ‫انجــام شــده بــه ‪ ۷۰‬فقــره ســرقت‬ ‫در ســطح اســتان اعتــراف کردنــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ســرقت از اماکــن‬ ‫خصوصــی و دولتــی‪ ،‬منــزل‪ ،‬مغــازه‪،‬‬ ‫داخــل و قطعــات خــودرو‪ ،‬جیــب بــری‬ ‫و … اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫پایان سال ها چشم انتظاری‬ ‫رئیــس اداره امــور ایثارگــران ناجــا بــا اعــام خبــر پیــدا شــدن پیکــر پــاک شــهید‬ ‫«گزمــه»‪ ،‬گفــت‪ :‬همــه مــا مدیــون شــهداء و خانــواده معظــم انــان هســتیم‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 58‬درصدی کشف‬ ‫سرقت ها در بجنورد‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر مشــارکت نهادهــا و مــردم بــا پلیــس در‬ ‫راســتای مبــارزه بــا ســرقت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در طــول هفتــه‬ ‫گذشــته کشــف ســرقت اماکــن مذهبــی بــه ارزش یــک میلیــارد‬ ‫و ‪ 200‬میلیــون ریــال را بــا تــاش مســتمر مامــوران کالنتــری ‪11‬‬ ‫داشــتیم کــه بعــد از تحویــل امــوال مکشــوفه بــه هیئــت امنــای‬ ‫مســجد‪ ،‬ســارق نیز بعد از تشــکیل پرونده برای انجام مراحل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد در پایــان بــا بیــان اینکــه‬ ‫در مجمــوع از ابتــدای اســفند مــاه ســال جــاری تــا کنــون کشــف‬ ‫ســرقت هــا در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ 58‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــته اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس بــا قــدرت‬ ‫در مقابــل مخــان نظــم و امنیــت ایســتاده و از مــردم عزیــز‬ ‫نیــز همــواره انتظــار مــی رود در صــورت اطــاع و یــا مشــاهده‬ ‫هرگونــه مــورد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســردار ‪« ‬یونــس‬ ‫عبــدی» بــه همــراه جمعــی از مســئوالن انتظامــی گلســتان بــا حضور در منزل شــهید‬ ‫جاویــد االثــر «نعمــت اللــه گزمــه» در شهرســتان «کاللــه»‪ ،‬ضمــن ابالغ ســام مقام‬ ‫معظــم رهبــری و فرمانــده محتــرم نیــروی انتظامــی‪ ،‬خبــر پیدا شــدن پیکــر مطهر این‬ ‫شــهید بزرگــوار را بــه خانــواده اش اعــام کــرد‪.‬‬ ‫ســردار عبــدی ضمــن تســلیت ســالروز وفــات حضــرت زینــب (س) اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫خانــواده معظــم شــهدا کار زینبــی انجــام دادنــد و بــا صبــر و بردبــاری خــود انقــاب‬ ‫اســامی را بیمــه کردنــد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره امــور ایثارگــران ناجــا در ادامــه اظهــار داشــت‪ 230 :‬هــزار شــهید را در‬ ‫دوران دفــاع مقــدس تقدیــم انقــاب کردیــم و حــاال کــه ‪ 40‬ســال از شــروع جنــگ‬ ‫تحمیلــی مــی گــذرد توانمنــدی و اقتــدار نظامــی جمهــوری اســامی را مدیــون ایــن‬ ‫شــهداء هســتیم‪.‬‬ ‫ســردار عبــدی گفــت‪ 13 :‬هــزار شــهید جاویداالثــر بودنــد کــه تــا کنــون ‪ 10‬هــزار شــهید‬ ‫شناســایی و ‪ 3‬هزار شــهید نیز کماکان مفقود می باشــند و تفحص برای شناســایی‬ ‫انــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬همــه مــا وظیفــه داریــم راه شــهیدان را ادامــه داده و تا اخرین نفس‬ ‫بــرای دفــاع از ارمــان هــای واالی انقالب اســامی تالش کنیم‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا بیــان اینکــه همــه مــا مدیــون شــهدا و خانــواده انان هســتیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫خوشــحالیم کــه خبــر پیــدا شــدن شــهید گزمــه را بــه بــرادران و خواهرانــش کــه ســال‬ ‫هــا ‪ ‬چشــم انتظــار بودنــد اعــام کنیم‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت پیکــر ایــن شــهید بزرگــوار که در تیرمــاه ســال ‪ 67‬و در جبهه های حق‬ ‫علیــه باطــل مفقوداالثــر شــده بــود در ســال ‪ 88‬بعنــوان شــهید گمنــام در خراســان‬ ‫جنوبی به خاک ســپرده شــد که پس از پیگیری و انجام ازمایشــات دقیق مشــخص‬ ‫شــد ایــن پیکــر پــاک متعلــق بــه شــهید گزمــه بوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل‬ ‫از پلیــس‪ ،‬ســرهنگ “فــرزاد تاجــره”‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع چندیــن‬ ‫فقــره ســرقت کابــل بــرق در کردکــوی‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع بــه صــورت ویــژه‬ ‫در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫ان شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اقدامــات اطالعاتــی‬ ‫و بررســی هــای میدانــی پلیــس در ایــن‬ ‫راســتا اغــاز شــد و ســرانجام مامــوران‬ ‫موفــق شــدند‪ ،‬ســارق ســابقه دار را‬ ‫شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مرجــع‬ ‫قضائــی در عملیاتــی غافلگیرانــه وی را‬ ‫در مخفیگاهــش زمیــن گیــر کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬متهــم در تحقیقــات‬ ‫مقدماتــی و پــس از مواجهــه بــا‬ ‫مســتندات موجــود بــه ‪ ۴۵‬فقــره ســرقت‬ ‫کابــل بــرق در کردکــوی اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره بــا اشــاره بــه معرفــی‬ ‫ســارق بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد در صورت‬ ‫مواجهــه بــا افــراد مشــکوک‪ ،‬مراتــب را‬ ‫در اســرع وقــت از طریــق ســامانه ‪۱۱۰‬‬ ‫بــه پلیــس اطــاع داده و در تامیــن‬ ‫امنیــت پایــدار جامعــه ســهیم باشــند‪.‬‬ ‫اینگونــه طــرح هــا‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا تــاش‬ ‫هــای بــی وقفــه مامــوران ‪ ۵۷‬ســارق‬ ‫حرفــه ای شناســایی و دســتگیر شــدند‬ ‫کــه در تحقیقــات مقدماتــی پلیــس‬ ‫بــه ‪ ۱۹۱‬فقــره انــواع ســرقت در ســطح‬ ‫اســتان اقــرار کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه توقیــف ‪ ۳۵‬دســتگاه‬ ‫خــودرو و موتورســیکلت متخلــف‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن بــا اشــراف‬ ‫اطالعاتــی پلیــس‪ ۱۲ ،‬قبضــه ســاح‬ ‫شــکاری غیرمجــاز کشــف و ‪ ۸‬متهــم‬ ‫نیــز دســتگیر کــه بــا تشــکیل پرونــده‬ ‫تحویــل مراجــع ذیصــاح شــدند‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه دســتگیری‬ ‫‪۱۲۹‬متهــم تحــت تعقیــب‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫کشــف یــک هــزار و ‪ ۴۱‬قلــم انــواع لــوازم‬ ‫ارایــش و بهداشــتی قاچــاق بــه ارزش ‪۱۹۰‬‬ ‫میلیــون ریــال از دیگــر موفقیــت هــای‬ ‫طــرح مذکــور بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره در پایــان تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫امنیــت مــردم خــط قرمــز پلیــس بــوده‬ ‫و بــا هنجارشــکنان و مخــان نظــم و‬ ‫امنیــت قاطعانــه برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪289‬‬ ‫جانشین فرمانده انتظامی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫سرقت میلیاردی مدیر فروش از حساب کارخانه‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫سال ششم‬ ‫‪7‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهمــان‬ ‫در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪،‬‬ ‫از شــهروندان خواســت تــا ضمــن‬ ‫توجــه بــه هشــدارها و توصیــه هــای‬ ‫پلیــس در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫مــورد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را‬ ‫از طریــق پــل ارتباطــی ‪ ۱۱۰‬بــه پلیــس‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫به کودکانمان بیاموزیم‪:‬‬ ‫از غریبه ها هدیه‬ ‫قبول نکنند‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪287‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــه عقیــده ایــن اقتصــاددان ‪ 3‬گرایــش بدبینــی ‪ ،‬بی طرفــی و در‬ ‫اختیــار گرفتــن امــور در بــازار معاملــه وجــود دارد ‪ -‬روشــندل ‪ -2.‬مرکــز‬ ‫اســتان مرکــزی ‪ -‬روز تولــد ‪ -‬بالکــن‪ -3.‬رفــوزه ‪ -‬صحنــه تئاتــر ‪ -‬اولیــن‬ ‫تولیــد کننــده مــواد و کاالی پتروشــیمی در منطقــه از لحــاظ ارزش ‪-‬‬ ‫ســبک‪ -4.‬ظــرف خمیرســازی ‪ -‬عــدد مــاه ‪ -‬تردیــد ‪ -‬گشــوده‬ ‫‪ -5‬مخفــف تشــنه ‪ -‬پشــیمان ‪ -‬توبــه از گنــاه‪ -6.‬قــدم ‪ -‬نــاس ‪ -‬درخــت‬ ‫زبــان گنجشــک ‪ -‬کــوه اروپایــی‪ -7.‬لحظ ـه ای ‪ -‬خرگــوش ‪ -‬نویســنده و‬ ‫منشــی‪ -8.‬وزیــر مالــی انگلســتان‪ -9.‬ویژگی هــای قومــی ‪ -‬جمــع راکب ‪-‬‬ ‫عــدد مجهــول‪ -10.‬ان طــرف ‪ -‬ریشــه ‪ -‬مشــهور ‪ -‬فراســت‬ ‫‪ -11‬مداومــت ‪ -‬ســبو ‪ -‬تکیــه دادن‪-12.‬‬ ‫شــکم بنــد طبــی ‪ -‬انکــر االصــوات ‪ -‬حــرف‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعجــب ‪ -‬فــراز‪ -13.‬تیــم فوتبــال یونانــی ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شــرکتی کــه طبــق مــاده ‪ 21‬قانــون تجارت‬ ‫بــرای امــور تجــاری تشــکیل می شــود ‪ -‬اثر‬ ‫‪2‬‬ ‫چربــی ‪ -‬رود جنوبــی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -14‬ســمت چــپ ‪ -‬روشــنی بخــش ‪-‬‬ ‫اشــاره‪ -15.‬بــه جــا مانــده ‪ -‬ایــن عملیــات‬ ‫‪4‬‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بانــک مرکزی‬ ‫‪5‬‬ ‫پایــه پولــی را بــا خریــد و فــروش اوراق‬ ‫بهــادار تغییــر دهــد‬ ‫‪6‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازاد بــودن ‪ -‬از صادرکننــدگان‬ ‫قهــوه در نایروبــی‬ ‫‪ -2‬بــازی تختــه ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫ســرین ‪ -‬ســازمان فضایــی امریــکا‬ ‫‪ -3‬مخفــف کاه ‪ -‬حقــوق قانونــی و‬ ‫دریافتنــی دولــت از درامدهــای مردم‬ ‫و ملــت بــه صــورت پــول یــا مــال‬ ‫ تخــت‪ -4.‬برابــر ‪ -‬اعتقــاد و قصــد‬‫درونــی ‪ -‬مغــز ‪ -‬مجــرای خــون‬ ‫‪ -5‬جمــع نامــوس ‪ -‬از اقــوام بــزرگ‬ ‫باســتانی ایــران‪ -6‬پیشــوند ســال‬ ‫و روز ‪ -‬تیــره ‪ -‬نــان خــرد کــرده در‬ ‫ابگوشــت ‪ -‬نقــاب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -7‬دورویی ‪ -‬اسناد ‪ -‬واحد پول چین‬ ‫‪ -8‬پاسبان شهر ‪ -‬رجال ‪ -‬جاندار تک سلولی‬ ‫‪ -9‬نــژاد ایرانــی و هندواروپایــی ‪ -‬شــجاع ‪ -‬چیــن و چــروک‬ ‫پوســت‪ -10.‬اوا ‪ -‬میــوه تــازه بــه بــازار امــده ‪ -‬خــوراک گربــه ‪-‬‬ ‫ســنگفرش‪ -11.‬عالمــت ‪ -‬الیتناهــی‬ ‫‪ -12‬خدای ساختگی ‪ -‬دهان ‪ -‬شریعت ‪ -‬هم شغل‬ ‫‪ -13‬چراگاه ایالت ‪ -‬درخشان ‪ -‬تیر‬ ‫‪ -14‬گهواره ‪ -‬فوتبال دسته برتر ‪ -‬رها ‪ -‬درجه حرارت‬ ‫‪ -15‬افــرادی کــه بــرای تعــداد پیــپ کــم در بازارهــای مالــی‬ ‫معاملــه می کننــد ‪ -‬بیــزاری و تنفــر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017- 32320421 - 32320420-32149068 :‬‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبــه ‪11‬اسفند ‪1399‬‬ ‫عکس هفته‬ ‫‪ 17‬رجب ‪1442‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫‪ 27‬فوریه ‪2021‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪2 89‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫نهال دلتون همیشه سبز‬ ‫روز درختکاری شانس ما برای حفظ طبیعتمان‬ ‫بدون تالش و هزینه ی فراوان است‪...‬‬ ‫به یاد داشته باش که اگر مسئولیتی را قبول نکنی‬ ‫چیزی بر روی این زمین برایمان به جا نخواهد ماند‬ ‫روز درختکاری مبارک‬ ‫روستای چجا ‪،‬‬ ‫جایی میان زمین و اسمان‬ ‫دلبری میکند‬ ‫عکس‪ :‬بازار کسب و کار ‪ -‬مریم جعفری‬ ‫بدون نیازبه فیش حقوقی‬ ‫بیمه تکمیلی شوید‬ ‫ناصــر ســنگدوینی فعــال بیمــه ای در‬ ‫گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار راننــده در ســطح شــهر گــرگان‬ ‫فعالیــت مــی کننــد کــه بــرای اولیــن بــار بیمه‬ ‫تکمیلــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســنگدوینی‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه بیمــه ارتبــاط مســتقیم‬ ‫بــا معیشــت مــردم دارد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تــاش کردیــم بــرای اولیــن بــار در ســطح‬ ‫کشــور تمامــی افــرادی کــه تحــت پوشــش‬ ‫نهــاد خاصــی نیســتند‪ ،‬علــی الخصــوص‬ ‫راننــدگان حمــل و نقــل نــاوگان عمومــی از‬ ‫بیمــه تکمیلــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا مشــارکت بانــک مهــر در ایــن‬ ‫طــرح تضمیــن ایــن قشــر زحمتکــش بــر‬ ‫عهــده ایــن بانــک اســت و تمــام کســانی کــه‬ ‫امــکان کســر از حقــوق بــه صــورت اداری از‬ ‫ان هــا وجــود نــدارد میتواننــد از ایــن طــرح‬ ‫بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫ایــن فعــال بیمــه ای ضمــن بیــان اینکــه‬ ‫بیمــه حافــظ متولــی ایــن طــرح اســت گفــت‪:‬‬ ‫هــر شــخص مــی توانــد بــا واریــز ‪ ۵۰‬هــزار‬ ‫تومــان در مــاه تحــت پوشــش ایــن بیمــه‬ ‫قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از مزایــای ایــن طــرح‬ ‫مــی تــوان بــه ایــن امــر اشــاره داشــت کــه‬ ‫تمامــی کســانی کــه بیمــه پایــه امثــال تامیــن‬ ‫اجتماعــی یــا خدمــات درمانــی نــدارد نیــز‬ ‫مــی توانــد از ان اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫ســنگدوینی در خصــوص خدمــات‬ ‫ایــن طــرح اظهــار کــرد‪ :‬بیمــه شــوندگان‬ ‫مــی تواننــد از خدمــات ازمایشــگاهی‪،‬‬ ‫دندانپزشــکی‪ ،‬نازایــی و نابــاروری‪ ،‬عمــل‬ ‫جراحــی‪ ،‬کرونــا و ســایر هزینــه هــای‬ ‫متــداول درمانــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی بــه عنــوان مشــاور ایــن طــرح ادامــه‬ ‫داد‪ :‬ثبــت نــام و اســتفاده از اکثــر خدمــات‬ ‫ایــن طــرح بــه جهــت ســهولت شــهروندان‬ ‫بــه صــورت انالیــن انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت عالقمنــدان مــی تواننــد بــا‬ ‫مراجعــه بــه ســایت ‪ www.sanhaf.ir‬و یــا‬ ‫مراجعــه بــه ســازمان حمــل و نقــل شــهرداری‬ ‫گــرگان در ایــن طــرح ثبــت نــام کننــد‪.‬‬ ‫تاثیر روپوش مدارس در بروز خالقیت و اعتماد به نفس نوجوانان‬ ‫مهناز مهدیزاده‬ ‫ادامه مطلب شماره ‪288‬‬ ‫بررســی مشــکالت‪ ،‬دیدگاه هــاو نظــرات‬ ‫کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و مخاطبیــن ایــن‬ ‫قشــردر رابطــه بــا روپــوش یاهمــان فــرم‬ ‫ت میدانــی و‬ ‫مــدارس بــا ارئــه ی مســتندا ِ‬ ‫کتابخانــه ایــی؛ بانگاهــی بــه چالش هــای‬ ‫مــدارس‬ ‫طراحــان پوشــاک‬ ‫پیــش روی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫کــودک و نوجــوان و تولیدکننــدگان ایــن‬ ‫نــوع پوشــش در برابــر یکدیگر‪ ،‬در راســتای‬ ‫رســیدن بــه هدفــی مشــترک و مطلــوب‪،‬‬ ‫جهــت بهینــه ســازی روپــوش مــدارس در‬ ‫راســتای ایجــاد ارامشــو بــروز خالقیــت و‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس کــودکان و نوجوانــان‪،‬‬ ‫ت مهــم و کلیــدی در‬ ‫بــا توجــه بــه نــکا ِ‬ ‫کنوانســیون حقــوق کــودکان‪.‬‬ ‫پرسش همگانی برای دانش اموزان‬ ‫ـوش مــدارس‬ ‫* لطفــا نظرتــان را در بــاره ی روپـ ِ‬ ‫خــود در دوران تحصیلــی بفرماییــد‪.‬‬ ‫گزیده ایی از پاسخ دانش اموزان‪:‬‬ ‫غزالــه ‪ 16‬ســاله‪ :‬اصــا بایــد در ایــن مــورد‬ ‫یــک طومــار نوشــت‪.‬‬ ‫ارمیتــا ‪ 10‬ســاله‪ :‬واقعــا؛ مــن بایــد در مورد‬ ‫روپــوش مدرســه م نظــر بــدم؟‬ ‫ســتاره ‪ 15‬ســاله‪ :‬چــون محصلیــم بایــد‬ ‫زشت باشیم؟ زشت بپوشیم ؟‬ ‫درســا ‪ 17‬ســاله‪ :‬محکم نبودن و باز شــدن‬ ‫ت اتصالهــای‬ ‫دوخــت‪ ،‬بخصــوص در قســم ِ‬ ‫بــدن بــد جلــوه دادن فــرم بــدن ‪ ،‬نداشــتن‬ ‫رنــگ خــوب و مناســب زود چــروک شــدن‬ ‫و بــوی عــرق گرفتــن و خشــن بــودن جنس‬ ‫پارچــه خــدا رو شــکر کــه مــن امســال‬ ‫درسم تموم میشه ‪.‬‬ ‫ثنــا ‪ 8‬ســاله‪ :‬روپوشــم خیلی بلنــده موقع‬ ‫م‬ ‫ورزش نمی تونم وسطی بازی کن ‬ ‫تــارا ‪ 17‬ســاله‪ :‬مــن دختــر پرجنــب و‬ ‫جوشــی نیســتم امــا یــه بــار بطــور اتفاقــی‬ ‫خــوردم زمیــن پــاره شــد اخــه جنســش‬ ‫خیلــی بــد بــود ‪ .‬بــه محــض ســرد شــدن‬ ‫هــوا زانوهامــون یــخ میکــرد‪ .‬جنســش باید‬ ‫متعــادل باشــه‪.‬‬ ‫ســتاره ‪ 12‬ســاله‪ :‬جنــس فــوق العــاده بــدی‬ ‫داره‪ .‬ســریع پــاره میشــه‪ ،‬نــخ کــش میشــه‪.‬‬ ‫توش اصال راحت نیستم ‪.‬‬ ‫احمــد‪ 16‬ســاله‪ :‬میخــوام فــرم ســال اخرم‬ ‫رو یــادگاری نگــه دارم تــا یــاداور خاطــرات‬ ‫دوران سخت و دشوار و خوب و شیرین‬ ‫تحصیلم باشه‪ .‬‬ ‫بخش دوم‬ ‫نظرات والدین‪ ،‬معلمین‪،‬‬ ‫دیدگاه ها و‬ ‫ِ‬ ‫دیگرمسئولین مرتبط‪،‬‬ ‫و‬ ‫تربیتی‬ ‫مربیان‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫در مورد فرم مدارس‬ ‫خانواده‪،‬اجتماعــی کوچــک بــرای دیــدن‬ ‫ت راهیابــی بــه دنیــای‬ ‫و تجربــه کردنجهــ ِ‬ ‫بزرگتــر است‪.‬نخســتین گامهــای دانــش‬ ‫انــدوزی از والدیــن (پــدر و مادربــه عنــوان‬ ‫والــد اول) بــه کــودک انتقــال مــی یابــد‪.‬‬ ‫نخســتین قدم هــا‪ ،‬نخســتین حــروف‪،‬‬ ‫لغــات‪ ،‬جمــات‪ ،‬اییــن و مقــررات و‬ ‫قوانیــن‬ ‫اشــنایی بــا فرهنــگ و رســوم و‬ ‫ِ‬ ‫کوچــک و بــزرگ بــرای گام برداشــتن بــه‬ ‫جامعــه ایــی بزرگتــر‪.‬‬ ‫والدیناگرچــه موظــف به سرپرســتی و حمایت‬ ‫از نونهــاالن خــود هســتند و بایــد نیازهای مادی‬ ‫و معنــوی انــان را بــراورده کنند‪،‬امــا از وقتــی‬ ‫یــک کــودک پــا بــه عرصــه امــوزش همگانی می‬ ‫گــذارد‪ ،‬ایــن مســئولیت ها دوچنــدان می شــود‪،‬‬ ‫زیــرا دیگــر کــودک بــا اجتماعی بزرگتــر در ارتباط‬ ‫است‪.‬‬ ‫حــال عــاوه بــر والدیــن (پــدر و مــادر ‪ -‬والد‬ ‫اول)؛والدیــن دیگــر (معلمیــن و مدیــران‬ ‫ِ‬ ‫افــرادی کــه بــه نوعــی مســئول مســائل‬ ‫اقتصــادی و اجتماعــی و تربیتــی کــودکان‬ ‫هســتند ‪ -‬والــد دوم) بــا مســئولیتی بزرگتــر‬ ‫ـن معلم‪،‬‬ ‫بــر او ناظــر خواهنــد بود‪.‬پــس؛ مـ ِ‬ ‫ـن رئیــس جمهــور‬ ‫ـن وزیــر ومـ ِ‬ ‫ـن مدیــر‪ ،‬مـ ِ‬ ‫مـ ِ‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫کن‬ ‫در‬ ‫دوم‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫وال‬ ‫ـوان‬ ‫ـ‬ ‫بعن‬ ‫ـاع‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫اجتم‬ ‫ـن‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫و مـ ِ‬ ‫والــد اول(پــدر و مــادر) مســئولیم و ناظــر‪.‬‬ ‫تعامــل بیــن والــد ِ اول و والــد ِ دوم در‬ ‫ت شــکوفایی‬ ‫مســیر یــک هــدف‪ ،‬جهــ ِ‬ ‫اســتعداد و نبــوغ ایــن ذهن هــای نوظهــور‬ ‫کاری بــس دشــوار نخواهــد بــود؛ اگــر خــود‬ ‫را مســئول بدانیــم و بــه وظایــف خــود‬ ‫اگاه باشــیم‪.‬در غیــر اینصــورت نــه تنهــا‬ ‫در خیابــان امنیــت دارنــد و بــا وجــود ایــن‬ ‫کمکــی بــه شــکوفایی ذهــن خالقشــان‬ ‫پوشــش همــه متوجــه می¬شــوند کــه‬ ‫نکرده ایــم بلکــه اینــده ایــی مبهــم بــرای‬ ‫اینهــا دانش¬اموزنــد‪ .‬در ضمــن هزینه¬ی‬ ‫خــود و اینــدگان ســاخته¬ایم‪.‬به عنــوان‬ ‫زیــادی بــرای خانواده¬هــا نــدارد‪ .‬خیلــی‬ ‫مثــال می تــوان گفت؛یــک بزهــکار‬ ‫هــم نبایــد بــه خواســته¬های بچه¬هــا‬ ‫اجتماعــی ممکــن اســت نابغــه¬ای نادیــده‬ ‫توجــه کــرد چــون اینهــا بچــه هســتند هنوز‬ ‫گرفته شدهباشــد! ســرقت از یــک مــکان‬ ‫متوجــه ایــن نیســتند کــه مــا بــه نفعشــون‬ ‫مملــو از محافــظ بــا طراحی هــای پیچیــده‪،‬‬ ‫ ‬ ‫داریم کار می¬کنیم‪.‬‬ ‫نشــان از وجــود ِ ذهنــی خــاق دارد کــه در‬ ‫ ‬ ‫ط‬ ‫کودکــی و نوجوانــی ممکــن اســت توس ـ ِ‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت مدیرانــی نیــز بودنــد‬ ‫والـد ِ اول و والـد ِ دوم‪ ،‬نادیــده گرفتــه شــده‬ ‫کــه نظــرات متفاوتــی داشــتند بطــور مثــال‪:‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫نظــر مدیــر یــک مدرســه‪ :‬لبــاس فــرم چــه‬ ‫ت بیــن دو‬ ‫ـ‬ ‫تعام‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـیدن‬ ‫ـ‬ ‫رس‬ ‫بــرای‬ ‫ـل درسـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫تــو کشــور مــا چــه تــو تمــام جوامــع دیگــه یــه‬ ‫والــد‪ ،‬باید با ذره بینیدر دســت‪،‬کوچکترین‬ ‫حســن خوبــی کــه داره اینــه کــه همــه بچــه‬ ‫ذرات و متغیر هــارا موشــکافی کــرد‪.‬‬ ‫هــا تــوی مدرســه در یــک ســطح اقتصــادی‬ ‫در ادامــه طــی یــک نظــر ســنجی‪ ،‬گزیــده ای‬ ‫همدیگــر رو میبینــن‪ .‬ایــن از نظــر روانــی‬ ‫ت والدیــن و معلمیــن و‬ ‫از دیــدگاه هــا و نظــرا ِ‬ ‫ثاتیر خوبی میتونه داشته باشه ‪.‬‬ ‫ـان تربیتــی و برخــی ازمســئولین در مــورد‬ ‫مربیـ ِ‬ ‫ف قیمــت و دریافــت درصــد‬ ‫اختــا‬ ‫امــا‬ ‫مالحضــه‬ ‫را‬ ‫امــوزان‬ ‫دانــش‬ ‫مــدارس‬ ‫فــرم‬ ‫ِ‬ ‫بــی ثبــات‪ ،‬از ســوی مــدارس و ســازمانهای‬ ‫خواهیــد کــرد؛‬ ‫ذینفــع بــه عنــوان طرفیــن قــرارداد بــا تولید‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت‪ ،‬متاســفانه معاونیــن‬ ‫کننــده‪ ،‬همچنیــن بعنــوان توزیــع کننــده و‬ ‫و مربیــان امــور تربیتــی چندیــن مدرســه در‬ ‫از ســویی دیگــر بــدون دقــت در نظــارت‪،‬‬ ‫مقاطــع تحصیلــی مختلفبــه عنــوان وال ـد ِ دوم‬ ‫نارضایتــی هــای را بدنبــال دارد‪.‬‬ ‫یــا پاســخگو نبودنــد و یــا بــه یــک و یــا دو جملــه‬ ‫ســادگی در طراحــی و رنــگ نامناســب و‬ ‫کوتــاه جهــت پاســخگویی بســنده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫مرغــوب نبــودن جنــس پارچــه کــه غالبــا‬ ‫در ســه فصــل از ســال همساناســت‪،‬عدم‬ ‫پرسش همگانی از والد دوم‬ ‫رضایــت را بــرای والدیــن و همچنیــن‬ ‫دانــش امــوزان بدنبــال دارد‪ .‬در دبیرســتان‬ ‫لطفــا ً نظرتــان را در مــورد روپــوش‬ ‫بدلیــل حــس زیبایــی طلبــی در نوجوانــان‪،‬‬ ‫مدارس(مشــکالت و محســنات) بفرماییــد‪.‬‬ ‫اکثریــت دانش¬امــوزان از فــرم‪ ،‬رنــگ و‬ ‫تجمیعنظــرات معاونیــن امــور تربیتــی‪:‬‬ ‫طــرح روپــوش خــود ناراضــی هســتند‪.‬‬ ‫دانــش امــوزان هیــچ مشــکلی در رابطــه بــا‬ ‫روپــوش مــدارس خــود ندارنــد‪.‬‬ ‫اگــر هــم نوجــوان و یــا خانــواده اش‬ ‫تجمیــع نظــرات مربیــان تربیتــی‪ :‬وجــود‬ ‫بخواهنــد تغییــری در روپوششــان ایجــاد‬ ‫مشــکل در روپــوش دانــش امــوزان اجتنــاب‬ ‫کننــد متاســفانه از ســوی مدرســه و‬ ‫ناپذیــر اســت امــا بطــور کلــی بــد نیســت‪.‬‬ ‫مســئولین قابــل قبــول نیســت کــه کاری‬ ‫تجمیعنظــرات مدیــران مــدارس مقاطــع‬ ‫هــم از دســت مــا مجریــان برنمــی ایــد‪.‬‬ ‫تحصیلــی مختلــف‪ :‬اینجــا مدرســه اســت‬ ‫در ضمــن متاســفانه روپــوش در مــدارس‬ ‫و محــل تحصیــل‪ .‬یــه لبــاس کــه انقــدر‬ ‫فقــط بــرای دختــران تعریــف شــده و بــرای‬ ‫نمیتونــه مســئله ســاز باشــه‪ .‬بایــد بــه‬ ‫پســران هیــچ اجبــاری نیســت و ایــن خــود‬ ‫محســناتش دقــت کــرد‪.‬‬ ‫بــه نوعــی بــی عدالتیســت‪.‬‬ ‫اوال متحدالشــکل هســتند دومــا بچــه هــا‬ ‫ادامه در شماره ‪ 290‬به چاپ میرسد‬ صفحه 8 ‫شستشوی دست ها با اب و صابون و استفاده از‬ ‫محلولهای ضدعفونی کننده حاوی الکل‪،‬ویروس های‬ ‫روی دست ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫مرتب دست‬ ‫های خود را‬ ‫بشویید‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره ‪289‬‬ ‫خانه نشینی نوجوانان در دوران کرونا؛ چگونه بچه ها را قانع کنیم؟‬ ‫یکــی از مســائل پــر تکــرار ایــن روزهــا ســروکله‬ ‫زدن بــا نوجوانانــی اســت کــه ایــن روزهــا بــا‬ ‫وجــود خطــر ابتــاء و انتقــال کوویــد‪ ۱۹-‬نگــه‬ ‫داشــتن ان هــا در خانــه دشــوار اســت‪.‬‬ ‫نوجوانــان معمــوال ً بــه دوســتان‬ ‫خــود وابســته اند‪ .‬ان هــا می خواهنــد‬ ‫بیــرون برونــد‪ ،‬بــا دوســتان خــود وقــت‬ ‫بگذارننــد ولــی دوستانشــان ممکــن‬ ‫اســت فاصلــه اجتماعــی را رعایــت‬ ‫نکننــد‪ ،‬ماســک نزننــد و در مجمــوع‬ ‫رفتارهــای پــر خطــری داشــته باشــند‬ ‫کــه ممکــن اســت منجــر بــه ابتــا‬ ‫بــه بیمــاری شــود‪ .‬نگــه داشــتن ایــن‬ ‫نوجوانــان در خانــه دشــوار اســت‪ .‬در‬ ‫عیــن حــال وقتــی در خانــه می ماننــد‬ ‫افســرده می شــوند و وقتــی هــم‬ ‫بیــرون می رونــد بــه خاطــر شــرایط‬ ‫سنیشــان ممکــن اســت رفتارهــای پــر‬ ‫خطــری داشــته باشــند کــه ان هــا را‬ ‫مســتعد ابتــاء و انتقــال بیمــاری کنــد‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه بــرای چنیــن‬ ‫مشــکالتی هیــچ راه حــل قطعــی و نهایــی‬ ‫وجــود نــدارد امــا می تــوان بــا مجموعـه ای‬ ‫از راه حل هــا کمــی شــرایط را بهبــود‬ ‫بخشــید‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه نوجوانــان‬ ‫بســیار حســاس هســتند و هرچــه‬ ‫بیشــتر بــا انهــا بجنگیــد نتیجــۀ معکــوس‬ ‫می گیریــد در ایــن شــرایط بایــد بــا ان هــا‬ ‫ماننــد یــک دوســت رفتــار کنیــد و حمایــت‬ ‫خودتــان را از ان هــا دریــغ نکنیــد‪.‬‬ ‫همدلی و دوستی را فراموش نکنید‬ ‫هــرکاری کــه می خواهیــد انجــام دهیــد بایــد‬ ‫از مســیر همدلــی‪ ،‬همدلــی و همدلــی باشــد‪.‬‬ ‫نوجــوان شــما نبایــد احســاس کنــد کــه قــرار‬ ‫اســت از جانــب شــما بــه او اســیبی برســد او‬ ‫بایــد بفهمــد کــه شــما بــا او دوســت هســتید و‬ ‫خیــر و صالحــش را می خواهیــد‪ .‬کافــی نیســت‬ ‫فقــط بــه او بگوییــد کــه خیــر و صــاح او را‬ ‫می خواهیــد ایــن را بایــد به او با رفتارتان نشــان‬ ‫دهیــد‪ .‬بــا او حــرف بزنیــد و بــه او بگوییــد کــه از‬ ‫اینکــه ایــن بیمــاری همه گیر باعث شــده اســت‬ ‫نوجــوان شــما ارتباطاتــش را از دســت بدهــد و‬ ‫زندگیــش بــه هــم بریــزد ناراحــت هســتید‪ .‬بــه‬ ‫ارامــی بــا او حــرف بزنیــد و بــه او بگوییــد کــه‬ ‫می دانیــد فاصلــه گرفتــن از دوســتان نزدیــک‬ ‫چقــدر می توانــد دردنــاک و ســخت باشــد‪.‬‬ ‫البتــه کــه دلســوزی شــما قــرار نیســت شــرایط‬ ‫را تغییــر دهــد ولــی مســئله اینجــا اســت کــه‬ ‫نوجــوان شــما در ایــن شــرایط متوجــه خواهــد‬ ‫شــد کــه شــما درکــش می کنیــد و دردهــا و‬ ‫تنهایــی او را می فهمیــد‪ .‬توجــه کنیــد کــه تنبیــه‬ ‫شــدن ایــن مســئله بــه یــک جنــگ در داخــل‬ ‫خانه‪ ،‬شما و مهم تر از ان نوجوانتان را دلسرد‬ ‫و افســرده تر خواهــد کــرد چــون او همیــن حــاال‬ ‫هــم بــه خاطــر ایــن بیمــاری در حــال رنــج بــردن‬ ‫اســت و قــرار نیســت محیــط خانــه هــم بــرای او‬ ‫تبدیــل بــه یــک جهنــم شــود‪.‬‬ ‫گاهــی یــک جملــه ســاده مثــل «می فهمــم‬ ‫چقــدر ناراحتــی»‪« ،‬می دونــم شــرایطت چقــدر‬ ‫سخته» خیلی بیشتر از امر و نهی پرخاشگرانه‬ ‫کار می کنــد و می توانــد قانع کننده تــر باشــد‪.‬‬ ‫نشــان بدهیــد کــه بــرای شــما هــم مهــم اســت‬ ‫کــه او دوســتانش را ببینــد‪ .‬بــرای مثــال بــا او‬ ‫مشــورت کنیــد کــه چــه راه هایــی را می توانیــد‬ ‫پیــدا کنیــد کــه مالقاتــی ایمــن بــا دوســتانش‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬مثــا «می تونیــد بــا همدیگــه‬ ‫بریــد دوچرخــه ســواری»‪« ،‬می تونیــد تــو یــه‬ ‫فضــای بــاز بــا همدیگــه قــدم بزنیــد و البتــه‬ ‫ک بزنیــد» یــا راه حل هایــی مشــابه‪ .‬ســعی‬ ‫ماسـ ‬ ‫کنیــد راه حل هایــی پیــدا کنیــد و ایــن را بــا‬ ‫مشــورت فرزنــد خــود پیــش ببریــد‪.‬‬ ‫البتــه ممکــن اســت نوجــوان شــما از پیشــنهاد‬ ‫شــما اســتقبال نکنــد انچــه مهــم اســت ایــن‬ ‫اســت کــه نبایــد بــه او ایــن تصــور را بدهیــد‬ ‫کــه در جبهــه مقابلــش قــرار داریــد‪ .‬تحقیقــات‬ ‫نشــان داده انــد کــه نوجوانــان در شــرایطی‬ ‫کــه خانواده هایشــان از اســتقالل رای ان هــا‬ ‫حمایــت می کننــد خیلــی بهتــر می تواننــد بــا‬ ‫شــرایط موجــود کنــار بیاینــد و ان را تحمــل‬ ‫راه هایی برای کم تحرکی نوجوانان‪،‬‬ ‫گوشی را کنار بگذارید‬ ‫بــه گروه هــای کوچک تــر و بــا برنامه ریــزی هفتگــی و حضــور در‬ ‫فضــای بــاز و رعایــت نــکات ایمنــی می تــوان کــودکان و نوجوانــان را‬ ‫بــه فعالیت هــای بدنــی در روزهــای قرنطینــه تشــویق کــرد‪.‬‬ ‫کــودکان و نوجوانــان بــه فعالیــت و ورزش نیــاز دارنــد و همیــن باعــث‬ ‫شــده کــه بســیاری از والدیــن بــه دنبــال روش هایــی باشــند کــه بتواننــد‬ ‫فرزندانشان را به این مسئله تشویق کنند و کمی از انزوا‪ ،‬گوشه گیری‬ ‫و در خانــه مانــدن ان هــا بــه خصــوص بــا وجــود کرونــا کــم کننــد‪.‬‬ ‫بــا بــروز ایــن بیمــاری همه گیــر‪ ،‬کــودکان زمــان بیشــتری را پــای‬ ‫دســتگاه های دیجیتالــی خــود می گذارننــد و همیــن باعــث شــده‬ ‫اســت کــه تحــرک ان هــا کــم شــود‪ .‬ایــن اتفــاق می توانــد اثــرات‬ ‫نامطلــوب جســمی بــه بــار بیــاورد‪ .‬کــودکان گــروه ســنی ‪ ۶‬تــا ‪۱۷‬‬ ‫ســال الزم اســت کــه حــدود ‪ ۶۰‬دقیقــه حــرکات بدنــی ورزشــی‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬بایــد توجــه داشــت کــه نداشــتن تحــرک بدنــی بــا‬ ‫افســردگی در ســنین ‪ ۱۸‬ســال بــه بــاال رابطــه دارد و روی ســامت‬ ‫جســمی و روانــی کــودکان و نوجوانــان اثــر منفــی می گــذارد‪.‬‬ ‫حــاال مســئلۀ اصلــی اینجــا اســت کــه رفتــار والدیــن یــک‬ ‫کــودک یــا نوجــوان کــه کم تحــرک شــده اســت چــه بایــد‬ ‫باشــد؟ واقعیــت ایــن اســت کــه بــا رفتارهــای پرخاشــگرانه‬ ‫کار بــه جایــی نمی رســد بلکــه بایــد روش هایــی تشــویقی را‬ ‫در پیــش گرفــت تــا کــودک یــا نوجــوان را از پــای دســتگاه‬ ‫دیجیتالــی بلنــد کــرد و بــه ورزش و تحــرک وادار کــرد‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد کــه طنــاب زدن یکــی از ارزان تریــن‪،‬‬ ‫راحت تریــن و مفیدتریــن ورزش هــا اســت‪ .‬از زمانــی کــه‬ ‫بیمــاری کوویــد‪ ۱۹-‬شــیوع پیــدا کــرده اســت طناب بــازی‬ ‫یکــی از جدی تریــن راه هــا بــرای حفــظ تحــرکات بدنــی‬ ‫اســت و کمپین هایــی نیــز بــرای ان بــه راه افتــاده اســت‬ ‫کــه نتایــج موفقــی نیــز داشــته اســت‪ .‬طناب بــازی بــرای‬ ‫بزرگســاالن و کــودکان و نوجوانــان لــذت بخــش اســت‪.‬‬ ‫‪ -۱‬دوی گروهی‪ ،‬یک راه لذت بخش!‬ ‫برخــی از والدیــن و معلمــان بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه هفتـه ای‬ ‫دوبــار بچه هــا را بــه فضاهــای بــاز مثــل پــارک ببرنــد و بــا حفــظ فاصله‬ ‫اجتماعــی و اســتفاده از ماســک‪ ،‬دویــدن دســته جمعی را بــا تعــداد‬ ‫مشــخصی از بچه هــا انجــام دهنــد‪ .‬بــا تقســیم بندی دانش امــوزان‬ ‫‪ -۲‬طناب زدن‪ ،‬یک فعالیت ارزان!‬ ‫‪ -۳‬کالس های مجازی‪ ،‬راه حل این روزها‬ ‫یکــی دیگــر از راه هــا اســتفاده از کالس هــای مجــازی اســت کــه‬ ‫تمریــن ورزش می دهنــد‪ .‬ایــن کالس هــا معمــوال ً خیلــی گــران‬ ‫نیســتند و شــما می توانیــد بــا اســتفاده از ان هــا فرزندانتــان را‬ ‫بــه انجــام حــرکات بدنــی تشــویق کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬یوگا را امتحان کنید‬ ‫یــوگا از ان دســته فعالیت هایــی اســت کــه هــم بــرای تمرکــز و‬ ‫هــم فعالیــت فیزیکــی مفیــد اســت و البتــه بــرای انجــام ان بــه‬ ‫ابــزار و لــوازم خاصــی نیــاز نداریــد و در خانــه نیــز کامــا قابــل‬ ‫انجــام اســت‪ .‬یــوگا شــامل فعالیت هــای زیــادی اســت کــه منجــر‬ ‫بــه کشــش های عضالنــی و قدرتمندشــدن عضــات می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه دلیــل نیــاز بــه تمرکــز حیــن تمرینــات‪ ،‬باعــث ایجــاد‬ ‫ارامــش شــده و هماهنــگ خوبی بین سیســتم عصبــی و عضالت‬ ‫ایجــاد می کنــد‪ .‬ایــن روزهــا از کالس هــای مجــازی یــوگا اســتقبال‬ ‫خوبــی شــده اســت‪ ،‬امــا اگــر برنامــه ای بــرای شــرکت در ایــن‬ ‫کننــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد که شــما هــم می توانید‬ ‫بــا نوجوانتــان فعالیت هــای مشــترکی را تجربــه‬ ‫کنیــد تــا محیــط خانــه را بــرای او از ســردی و‬ ‫افســردگی خــارج کنــد‪ .‬در ایــن مــوارد هــم‬ ‫می توانیــد بــا او صحبــت کنیــد و راه حل هایــی‬ ‫پیــدا کنیــد‪ .‬در هــر حــال انچــه مهــم اســت‬ ‫توجــه بــه ایــن نکتــه اســت کــه در تصمیماتــی‬ ‫کــه قــرار اســت گرفتــه شــود نمی توانیــد یــک‬ ‫طرفــه عمــل کنیــد و بایــد نظــر نوجوانتــان را‬ ‫بپرســید و با او همراهی داشــته باشــید‪ .‬زمانی‬ ‫کــه فاصلــه بیــن شــما و نوجوانتــان زیــاد شــود‬ ‫راه حل هــای چکشــی و پرخاشــگرانه نه تنهــا‬ ‫جوابگــو نیســت بلکــه خطراتــی جــدی بــرای‬ ‫بهداشــت روانــی فرزندتــان خواهــد داشــت چــه‬ ‫در کوتــاه مــدت و چــه در بلنــد مــدت‪.‬‬ ‫کالس هــا نداریــد‪ ،‬می توانیــد از فیلم هــای اموزشــی رایگانــی کــه‬ ‫در اینترنــت موجــود اســت اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬یک پیاده روی خانوادگی‬ ‫پیــاده روی نیــز می توانــد راه مناســبی باشــد‪ .‬بــه هــر حــال‬ ‫بــرای تامیــن مایحتــاج روزانــه خــود مجبوریــد بــا رعایــت نــکات‬ ‫بهداشــتی بــه خریــد برویــد‪ .‬خــوب اســت بــا حفــظ نــکات‬ ‫بهداشــتی ایــن فراینــد را بــه یــک پیــاده روی بــرای خــود تبدیــل‬ ‫کنیــد‪ .‬مســیرهایی جــذاب را انتخــاب کنیــد و بــا فرزندانتــان بــه‬ ‫پیــاده روی روزانــه برویــد‪ .‬بــرای ایــن کار مســیرهای خلــوت را‬ ‫انتخــاب کنیــد و عبــور از درون یــک پــارک یــا قــدم زدن اطــراف‬ ‫یــک دریاچــه یــا فضــای بــاز را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬دوچرخه سواری‪ ،‬عالقه همیشگی بچه ها‬ ‫بچه هــا عاشــق دوچرخه ســواری هســتند‪ .‬برخــی امارهــا در برخی‬ ‫از کشــورها نشــان می دهــد در دوران کرونــا خریــد دوچرخـ ه رشــد‬ ‫‪ ۲۰۳‬درصــدی داشــته اســت و ایــن یعنــی اســتفاده از دوچرخــه‬ ‫در ایــن روزهــای بیمــاری یــک راه مفیــد بــرای حفــظ فعالیت هــای‬ ‫بدنــی اســت‪. .‬‬ ‫‪ -۷‬خالقیت داشته باشید و تشویق کنید‬ ‫بازی هــای انفــرادی زیــاد هســتند کــه بهتریــن گزینــه بــرای ایــن‬ ‫روزهــا محســوب می شــوند‪ .‬اســتفاده از بازی هــای خانگــی ماننــد‬ ‫ســبدهای بســکتبال‪ ،‬تنیــس روی فــرش و غیــره‪ .‬حتــی می تــوان‬ ‫خالقیــت بــه خــرج داد و بازی هایــی اختــراع کــرد تــا کــودک و‬ ‫نوجــوان را بــه تحــرک بدنــی وادار کــرد‪ .‬در هرحــال راه هــای زیــادی‬ ‫وجــود دارد کــه می تــوان کاری کــرد کــه بچه هــا سرشــان را از‬ ‫رایانه هایشــان بیــرون بکشــند و بــه خــود تکانــی بدهنــد‪ ،‬کافــی‬ ‫اســت کمــی حوصلــه بــه خــرج دهیــد و از تشــویق اســتفاده کنیــد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪1399‬‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست‬ ‫نزنید‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن‬ ‫اســت بــه ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت‬ ‫هــای الــوده مــی تواننــد ویــروس را بــه چشــم هــا‬ ‫‪،‬بینــی و دهــان شــما منتقــل کننــد‪.‬از ایــن راه هــا‬ ‫ویــروس مــی توانــد وارد بــدن شــما شــده و شــما را‬ ‫شمـاره ‪289‬‬ ‫چطور بفهمیم تغذیه سالمی داریم؟‬ ‫تغذیــه خــوب بــه معنای انتخــاب رژیم غذایی‬ ‫متعــادل و اجتنــاب از غذاهــای مضــر اســت‪.‬‬ ‫تغذیــه خــوب یعنــی محــدود کــردن دریافــت‬ ‫کالــری از طریــق شــیرینی هــا‪ ،‬غذاهــای فــوری‬ ‫و ‪ ...‬و انتخــاب میــزان کافــی از میــوه هــا و‬ ‫ســبزیجات‪ ،‬پروتئیــن هــا‪ ،‬دانــه هــای کامــل‪،‬‬ ‫حبوبــات‪ ،‬اجیــل و چربــی هــای ســالم‪.‬‬ ‫تغذیــه خــوب بــه معنــای انتخاب رژیــم غذایی‬ ‫متعــادل و اجتنــاب از غذاهــای مضــر اســت‪.‬‬ ‫تغذیــه خــوب یعنــی محــدود کــردن دریافــت‬ ‫کالــری از طریــق شــیرینی هــا‪ ،‬غذاهــای فــوری‬ ‫و ‪ ...‬و انتخــاب میــزان کافــی از میــوه هــا و‬ ‫ســبزیجات‪ ،‬پروتئیــن هــا‪ ،‬دانــه هــای کامــل‪،‬‬ ‫حبوبــات‪ ،‬اجیــل و چربــی هــای ســالم‪.‬‬ ‫پیــروی از یــک دســتور غذایــی ســالم‪ ،‬همــراه با‬ ‫‪ ۱۰‬عالمت مشــخص در بدن اســت‪:‬‬ ‫موهای قوی و درخشان‪:‬‬ ‫همانطــور کــه موهــای شــکننده و خشــک و‬ ‫ی توانــد عالمت این باشــد که مشــکلی‬ ‫نــازک مـ ‬ ‫در بــدن وجــود دارد (مثــا کــم کاری تیروئیــد‪،‬‬ ‫اســترس یــا عــدم جــذب مــواد مغــذی)‪ ،‬عکــس‬ ‫ایــن قضیــه هــم صــادق اســت‪ :‬موهــای ســالم‬ ‫هــم نشــانه ای از بــدن ســالم هســتند‪ .‬موهــای‬ ‫شــما نمــودار ســامت عمومــی تــان هســتند‪.‬‬ ‫تغذیــه خــوب‪ ،‬بهتریــن شــرایط را بــرای‬ ‫داشــتن موهایــی قــوی و درخشــان فراهــم مـی ‬ ‫کنــد‪ .‬تغذیــه بــا عناصــر کلیــدی غذایــی ماننــد‬ ‫ن هــا و چربی هــای ســالم‪،‬‬ ‫پروتئیــن‪ ،‬ویتامیــ ‬ ‫در موهــای شــما انعــکاس پیــدا کــرده و نشــان‬ ‫ن تــان قــادر اســت تمــام مــواد‬ ‫مــی دهــد کــه بــد ‬ ‫غذایــی مفیــد را جــذب کنــد‪.‬‬ ‫سطوح انرژی ثابت‪:‬‬ ‫ســطح انــرژی شــما مــی توانــد وابســته بــه‬ ‫تغذیــه شــما باشــد‪ .‬دریافــت مــواد مغــذی برای‬ ‫تامیــن انــرژی بــه ویــژه اهــن را نادیــده نگیریــد‪.‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید کــه نگــه داشــتن ســطح‬ ‫قنــد خــون در محــدوده ســالم انهــم بــا مصــرف‬ ‫فیبر‪ ،‬و چربی های ســالم‪ ،‬ســطح انرژی را باال‬ ‫نگــه میــدارد‪.‬‬ ‫عملکرد ذهنی موثر‪:‬‬ ‫ایــن کــه چطــور رژیــم غذایــی روی عملکــرد‬ ‫روانــی تاثیــر مــی گــذارد‪ ،‬هنــوز درک نشــده‬ ‫اســت بــا ایــن حــال ایــن نکتــه ثابــت شــده کــه‬ ‫تغذیــه ضعیــف و بــدون چربــی هــای ضــروری‬ ‫یــا ســایر ویتامیــن هــا مــی توانــد منجــر بــه افت‬ ‫عملکرد ذهنی و حتی افســردگی شــود‪ .‬جالب‬ ‫اســت بدانیــد کــه عــدم تعــادل باکتــری هــای‬ ‫مفیــد روده نیــز بــر عملکــرد ذهنــی تاثیــر مــی‬ ‫گــذارد‪ .‬در عــوض افزایــش ســطح پروبیوتیــک‬ ‫هــا بــا افزایــش خلــق و خــوی و کاهــش‬ ‫اســترس همــراه اســت‪.‬‬ ‫سطح چربی خون سالم‪:‬‬ ‫کلســترول و تــری گلیســیرید‪ ،‬چربیهــای‬ ‫اصلــی در خــون شــما هســتند و انچــه مــی‬ ‫خوریــد‪ ،‬ورزش‪ ،‬و ژنتیــک مــی توانــد روی‬ ‫انهــا تاثیــر بگــذارد‪ .‬تــری گلیســیرید بــاال و‬ ‫کســترول ال دی ال هــر دو مــی تواننــد‬ ‫خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــای قلبــی عروقــی‬ ‫را افزایــش دهنــد و منجــر بــه کاهــش‬ ‫کلســترول خــوب خــون شــوند‪ .‬ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه مصــرف اســیدهای چــرب‬ ‫امــگا ‪ ۳‬صــرف نظــر از دریافــت بیــش از‬ ‫حــد کالــری‪ ،‬مــی توانــد کلســترول و تــری‬ ‫گلیســیرید را در محدوده ســالم نگه دارد‪.‬‬ ‫مصــرف فیبــر نیــز در پایین نگه داشــتن ال‬ ‫دی ال موثــر اســت‪.‬‬ ‫قند خون در محدوده طبیعی‪:‬‬ ‫به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‬ ‫هــای ایــاالت متحده‪ ۲۹ ،‬میلیــون امریکایی به‬ ‫دیابــت مبتــا اســت و ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫از هــر ‪ ۴‬نفــر‪ ،‬یــک نفــر از ایــن بیمــاری در خــود‬ ‫خبــر نــدارد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه حفــظ وزن‬ ‫در محــدوده ســالم‪ ،‬انتخــاب یــک رژیــم غذایــی‬ ‫مزیت های ثابت شده نوشیدن‬ ‫اب گرم در مقایسه با اب سرد‬ ‫گرچــه انتخــاب اکثــر مــا بــرای رفــع عطــش‪ ،‬نوشــیدن اب‬ ‫ســرد اســت‪ ،‬امــا مزیتهــای ســامتی اب گــرم در مقابــل‬ ‫اب ســرد کامــا اثبــات شــده اســت‪.‬‬ ‫متعــادل و ورزش در کاهــش قنــد خــون موثــر‬ ‫اســت‪ .‬محــدود کــردن غذاهــای بــا قنــد بــاال و‬ ‫کــم فیبــر یکــی از راه هــای موثــر کنتــرل قنــد‬ ‫خــون بــه شــمار مــی رود‪ .‬مصــرف غذاهــای‬ ‫پرفیبــر و چربــی هــای ســالم مــی توانــد بــه‬ ‫نوســانات قنــد خــون کمــک کنــد‪.‬‬ ‫فشار خون سالم‪:‬‬ ‫داشــتن فشــار خــون بــاال بــه معنــای‬ ‫افزایــش خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــای‬ ‫قلبــی عروقــی و ســکته مغــزی اســت‪.‬‬ ‫خبــر خــوب ایــن اســت کــه شــما مجبــور‬ ‫نیســتید بــرای کاهــش فشــار خــون‪ ،‬رژیــم‬ ‫غذایــی پیچیــده ای را دنبــال کنیــد‪ .‬پیــروی‬ ‫از یــک رژیــم غذایــی بــه نــام دش‪ ،‬به شــما‬ ‫در کنتــرل فشــار خــون بــاال کمــک مــی‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن رژیــم غذایــی سرشــار از میــوه‬ ‫هــا‪ ،‬ســبزیجات‪ ،‬غــات کامــل‪ ،‬پروتئــی‬ ‫و لبنیــات کــم چربــی اســت‪ .‬غذاهــای‬ ‫شــیرین‪ ،‬چــرب و گوشــت قرمــز در ایــن‬ ‫رژیــم محــدود اســت‪ .‬رژیــم غذایــی دش‪،‬‬ ‫پرپتاســیم و کــم ســدیم اســت و مــی تواند‬ ‫در کاهــش فشــار خــون موثــر باشــد‪.‬‬ ‫حرکات منظم روده‪:‬‬ ‫یکــی از مشــخصه هــای اصلــی ســامت بــدن‪،‬‬ ‫حــرکات منظــم روده اســت‪ .‬مصــرف کافی فیبر‬ ‫و مایعــات دو عامــل اصلــی تنظیــم حــرکات‬ ‫روده هســتند‪ .‬مصــرف غذاهــای کــم فیبر خطر‬ ‫ابتــا بــه یبوســت را در شــما تقویــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫داشــتن یــک رژیــم متعــادل حــاوی محصــوالت‬ ‫پروبیوتیــک نیــز بــه تنظیــم دســتگاه گــوارش و‬ ‫حــرکات روده کمــک مــی کنــد‪ .‬ماســت‪ ،‬برخــی‬ ‫از انــواع پنیــر‪ ،‬محصــوالت تخمیــر شــده و ‪...‬‬ ‫از محصــوالت پروبیوتیــک هســتند‪ .‬اگــر بــه‬ ‫یبوســت مزمــن مبتــا هســتید‪ ،‬بــا پزشــک تــان‬ ‫در تمــاس باشــید چــون یبوســت مزمــن خطــر‬ ‫ابتــا بــه هموروئیــد و اختــاالت اورولــوژی را‬ ‫افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫سیستم ایمنی قوی‪:‬‬ ‫حتــی اگــر یــک رژیم غذایی ســالم داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬هنــوز هــم مــی توانیــد بیمــار‬ ‫شــوید‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬تقویــت سیســتم‬ ‫ایمنــی بــدن شــما را قــادر به مبــارزه موثرتر‬ ‫بــا بیمــاری هــا مــی کند‪ .‬بــه گفته محققان‬ ‫دانشــکده پزشــکی دانشــگاه هاروارد‪ ،‬سوء‬ ‫تغذیــه و اســترس شــما را در معــرض ابتــا‬ ‫بــه انــواع عفونــت هــا‪ ،‬ناشــی از ضعــف‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫دنبــال کــردن یــک رژیــم غذایــی سرشــار از‬ ‫انتــی اکســیدان هــا‪ ،‬پروبیوتیــک هــا‪ ،‬روی‬ ‫و ســلنیوم بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی‬ ‫بــدن ضــروری اســت‪.‬‬ ‫استخوان های سالم‪:‬‬ ‫دریافــت مــواد مغــذی کافی مانند کلســیم‪،‬‬ ‫منیزیــم‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬ویتامیــن دی و ویتامیــن‬ ‫کا در تقویــت ســامت اســتخوان هــا مهــم‬ ‫اســت‪ .‬متخصصان تغذیه توصیه می کنند‬ ‫کــه بــرای جلوگیــری از پوکــی اســتخوان بعــد‬ ‫از ســنین میانســالی و یائســگی‪ ،‬یــک رژیــم‬ ‫غذایــی سرشــار از میــوه هــا‪ ،‬ســبزیجات و‬ ‫حبوبــات را انتخــاب کنیــد و مصــرف ویتامین‬ ‫دی را بــه همــراه غذاهای سرشــار از کلســیم‬ ‫فرامــوش نکنیــد‪.‬‬ ‫مــی کنــد‪ .‬ســموم مختلفــی در پیــری زودرس و برخــی‬ ‫مشــکالت ســامت نقــش دارنــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬نوشــیدن اب‬ ‫گــرم بــه ترمیــم ســلول هــای پوســت کمــک مــی کنــد و‬ ‫از ایــن رو‪ ،‬در جــوان ســازی و بهبــود قابلیــت ارتجاعــی‬ ‫پوســت نقــش دارد‪.‬‬ ‫بهبود سیستم گوارش‪:‬‬ ‫اب گــرم مــی توانــد کمــک بزرگــی بــرای سیســتم گــوارش‬ ‫شــما باشــد‪ .‬اب ســرد بــه جامــد کــردن چربــی غذاهــا‬ ‫کمــک مــی کنــد و فراینــد هضــم را کنــد مــی نمایــد امــا‬ ‫اب گــرم بــه شــیوه ای کامــا برعکــس عمــل مــی کنــد و‬ ‫ضمــن بهبــود فراینــد هضــم‪ ،‬کمــک بزرگــی بــرای جــذب‬ ‫بهینــه مــواد مغــذی اســت‪ .‬نوشــیدن اب گــرم از ابتــا بــه‬ ‫یبوســت نیــز پیشــگیری مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن نکتــه ثابــت شــده کــه عــادت بــه نوشــیدن اب گــرم‪،‬‬ ‫مــی توانــد منجــر بــه بهبــود وضعیــت گــوارش و فراینــد‬ ‫هضــم شــود‪:‬‬ ‫افزایــش کیفیــت خــواب‪ :‬اگــر بــا مشــکالت خــواب مواجــه‬ ‫هســتید و بــه راحتــی بــه خــواب نمــی رویــد‪ ،‬نوشــیدن‬ ‫اب گــرم پیــش از بــه تختــواب رفتــن می توانــد بــه بهبــود‬ ‫خــواب کمــک کنــد‪ .‬اب گــرم دمــای داخلــی بــدن را افزایش‬ ‫می دهــد کــه ایــن شــرایط بــه ارامــش و شــل شــدن بــدن‪،‬‬ ‫ارامــش اعصــاب و احســاس خــواب الودگــی و ارامــش‬ ‫کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫مصــرف اب گــرم مــی توانــد بــرای سیســتم تنفســی شــما‬ ‫مفیــد باشــد‪ .‬اب ســرد در ایــن میــان‪ ،‬باعــث تخریــب مخــاط‬ ‫مــی شــود و خطــر ابتــا بــه عفونــت هــای تنفســی و مشــکالت‬ ‫ریــزش مــو را افزایــش مــی دهــد‪ .‬در مقابــل‪ ،‬اب گــرم گلــو را‬ ‫تســکین داده و کاهنــده هــر گونــه تحریــک اســت‪.‬‬ ‫نوشــیدن اب گــرم بــرای پوســت نیــز خــوب اســت‪ .‬ایــن‬ ‫کار بــه حــذف ســموم و دیگــر ناخالصــی هــا از بــدن کمــک‬ ‫مصــرف اب ســرد باعــث کاهــش گــردش خــون مــی‬ ‫شــود در حالیکــه اب گــرم خاصیــت کامــا برعکــس دارد‪.‬‬ ‫جلوگیری از پیری زودرس‪:‬‬ ‫سالمت پوست‪:‬‬ ‫انچــه مــی خوریــد‪ ،‬بــه طــور مســتقیم بــر‬ ‫روی پوســت شــما تاثیــر مــی گــذارد‪ .‬پوســت‬ ‫بــه دریافــت انتــی اکســیدان هایــی از جملــه‬ ‫ویتامیــن هــای ســی‪ ،‬ای و ا بــرای کاهــش‬ ‫اســیب بــه ســلول هــا ناشــی از اشــعه مــاوراء‬ ‫بنفــش خورشــید‪ ،‬الودگــی‪ ،‬افزایــش ســن و ‪...‬‬ ‫نیــاز دارد‪ .‬رژیــم غذایــی سرشــار از میــوه هــا و‬ ‫ســبزیجات‪ ،‬اجیــل‪ ،‬دانــه هــا و حبوبــات طیــف‬ ‫وســیعی از انتــی اکســیدان هــا را بــه بــدن مــی‬ ‫رســاند‪ .‬مصــرف اب کافــی نیــز بــر روی پوســت‬ ‫شــما تاثیــر گــذار اســت‪.‬‬ ‫ایمن کردن سیستم تنفسی‪:‬‬ ‫بهبود دهنده سیستم ایمنی بدن‪:‬‬ ‫افزایــش گــردش خــون در نتیجــه نوشــیدن اب گــرم باعــث‬ ‫مــی شــود بســیار ســریع تــر از ســموم بــدن خــاص شــوید‪.‬‬ ‫تسکین درد‪:‬‬ ‫اگــر دچــار ســردرد یــا التهــاب در بــدن شــده ایــد‪ ،‬نوشــیدن‬ ‫اب گــرم بســیار توصیــه مــی شــود‪ .‬از انجــا کــه اب گــرم‬ ‫جریــان خــون بــه بافــت هــا را افزایــش مــی دهــد‪ ،‬باعــث‬ ‫تســکین انقباضــات ماهیچــه ای مــی شــود‪ .‬نوشــیدن‬ ‫اب گــرم بــرای از بیــن بــردن دردهــای ماهیچــه ای بســیار‬ ‫مفیــد اســت‪.‬‬ صفحه 10 ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم‬ ‫یــک متــر فاصلــه بگیرید‪.‬زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه‬ ‫مــی کنــد قطــرک هــای ریــزی از دهــان و بینــی او بــه اطــراف‬ ‫پاشــیده میشــود کــه ممکــن اســت حــاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگــر‬ ‫فاصلــه شــما بــا ان فــرد خیلــی نزدیــک باشــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫فاصله‬ ‫(ایمن) را در‬ ‫اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪289‬‬ ‫چطور خانه تکانی کنیم‬ ‫ضرورت نظافت حمام و دستشویی به علت رطوبت باال‬ ‫در زمــان تمیــز کــردن حمــام و دستشــویی‬ ‫بایــد توجــه کنیــد کــه چــه مــواد شــوینده ای‬ ‫را اســتفاده می کنیــد‪ .‬زیــرا یــک اشــتباه‬ ‫در ایــن زمینــه می توانــد اســیب جــدی بــه‬ ‫دســتگاه تنفســی شــما وارد کنــد‪.‬‬ ‫نظافــت حمــام و دستشــویی یکــی از‬ ‫مهم تریــن و اساسـی ترین مــوارد خانـه داری‬ ‫اســت و تمیــز نگــه داشــتن ان تنهــا بــرای‬ ‫زمــان خانــه تکانــی ســاالنه نیســت و بایــد‬ ‫در تمامــی روزهــای ســال مراقــب بهداشــت‬ ‫ان بــود‪ .‬امــا بــا نظافــت ایــن محــل اگــر بــه‬ ‫درســتی انجــام نشــود می توانــد بــه ســامتی‬ ‫شــما اســیب نیــز وارد کنــد‪.‬‬ ‫در زمــان تمیــز کــردن حمــام و دستشــویی‬ ‫بایــد توجــه کنیــد کــه چــه مــواد شــوینده ای‬ ‫را اســتفاده می کنیــد‪ .‬زیــرا یــک اشــتباه‬ ‫در ایــن زمینــه می توانــد اســیب جــدی بــه‬ ‫دســتگاه تنفســی شــما وارد کنــد‪ .‬حمــام بــه‬ ‫دلیــل رطوبــت باالیــی کــه دارد‪ ،‬از الــوده‬ ‫تریــن جاهــای خانــه اســت و بایــد بــه طــور‬ ‫مرتــب تمیــز شــود‪ .‬امــا تمیــز کــردن حمــام‬ ‫کار چنــدان اســانی نیســت‪.‬‬ ‫خارج کردن وسیله ها‬ ‫پیــش از ایــن کــه بــه شســتن دستشــویی‬ ‫یــا حمــام شــروع کنیــد بهتــر اســت وســیله‬ ‫هایــی بهداشــتی و دیگــر لــوازم را از ان‬ ‫جــا خــارج کنیــد و بــا قــرار دادن انهــا‬ ‫خــارج از دستشــویی فضــای بیشــتری را‬ ‫بــرای خــود ایجــاد کنیــد و همچنیــن مانــع‬ ‫اســیب دیــدن وســایل برقــی از شســت و‬ ‫شــو شــوید‪ .‬قبــل از شــروع بــه تمیــز کــردن‬ ‫حمــام بــا مــواد شــوینده‪ ،‬ابتــدا بــا جــارو و‬ ‫دســتمال تمــام موهــا و گــرد و خاک هــا را‬ ‫از سراســر ســطوح جمــع کنیــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫پیــش از شــروع بــه تمیــز کــردن ســرویس‬ ‫بهداشــتی و حمــام‪ ،‬پــرده حمــام را بــاز‬ ‫کنیــد و در ماشــین لباسشــویی یــا بــا‬ ‫دســت شستشــو دهیــد تــا در پایــان کار ان‬ ‫را دوبــاره نصــب کنیــد‪.‬‬ ‫تمیز کردن دوش اب‬ ‫در تمیــز کــردن حمــام‪ ،‬شتسشــوی دوش‬ ‫ان بســیار اهمیــت دارد زیــرا بــه علــت‬ ‫رطوبــت‪ ،‬محــل تجمــع باکتری هــای زیــادی‬ ‫اســت کــه اگــر ان را مرتــب شستشــو‬ ‫ندهیــد می توانــد باعــث بیماری هــای‬ ‫ریــوی و حتــی پوســتی شــود‪ .‬از طرفــی بــه‬ ‫دلیــل وجــود امــاح در اب شــهری‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت روزنه هــای دوش بگیــرد و بــه خوبــی‬ ‫کار نکنــد‪ .‬پــس بهتــر اســت هــر چنــد وقــت‬ ‫یــک بــار‪ ،‬هــم بــرای ســامتی و هــم بــرای‬ ‫کارایــی بهتــر‪ ،‬اقــدام بــه تمیــز کــردن ان‬ ‫کنیــد‪ .‬بــرای ایــن کار‪ ،‬ســردوش را در یــک‬ ‫کیســه پالســتیکی پــر از ســرکه غوطــه ور‬ ‫کنیــد و در کیســه را گــره بزنیــد و اجــازه‬ ‫دهیــد یــک شــب تــا صبــح در ان بمانــد‪،‬‬ ‫ســپس دوش را ابکشــی کنیــد‪.‬‬ ‫تمیز کردن وان حمام از جرم‬ ‫شــود ‪ ،‬مقــداری ســرکه روی اســفنج بریزیــد و‬ ‫بــا ان محــل مــورد نظر را مالش دهید‪ .‬ســپس‬ ‫پــودر جــوش شــیرین را روی ســطح بریزیــد‬ ‫و بــا اســفنجی مرطــوب بمالیــد‪ .‬دراخــر ان را‬ ‫بــا اب تمیــز بشــویید ‪ .‬شســتن وان حمــام بــا‬ ‫مقــداری نمــک نیــز مــی توانــد جــرم هــا را تمیــز‬ ‫نمایــد‪ .‬ایــن روش طبیعــی اســت کــه می توانــد‬ ‫کمتریــن اســیب محیــط زیســتی و هــم چنیــن‬ ‫بــرای انســان را داشــته باشــد‪ .‬می توانیــد از‬ ‫مــواد شــوینده شــیمیایی نیــز اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر ســطح وان حمــام جــرم گرفتــه اســت و‬ ‫مــی خواهیــد وان حمامتــان تمیــز و درخشــنده‬ ‫اسیدیته بدن به چه معناست؟‬ ‫‪ ۱۰‬راه حل سریع‬ ‫هنگامــی کــه بــدن مــا بــه وضعیــت اســیدوز وارد مــی‬ ‫شــود‪ ،‬مســتعد ابتــا بــه انــواع بیمــاری هــای مزمــن‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬در ایــن حالــت مــواد معدنــی گرانبهــا از‬ ‫جملــه کلســیم‪ ،‬ســدیم‪ ،‬منیزیــم‪ ،‬و پتاســیم از انــدام‬ ‫و اســتخوان هــا حــذف مــی شــوند تــا اســید را خنثــی‬ ‫کــرده و از بــدن خــارج کننــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل مــا شــاهد‬ ‫افزایــش پوکــی اســتخوان خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫تخلیــه جبــران ناپذیــر ایــن ذخایــر معدنــی‪ ،‬بــدن را‬ ‫همچنــان در حالــت اســیدی نگــه میــدارد و ایــن زمانــی‬ ‫بــرای افزایــش خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــای عمــده ای‬ ‫ماننــد ســرطان اســت‪.‬‬ ‫بیشــتر غــات‪ ،‬محصــوالت لبنــی‪ ،‬ســویا‪ ،‬و گوشــت‬ ‫خاصیــت اســیدی دارنــد‪ .‬قهــوه‪ ،‬الــکل‪ ،‬غذاهــای پردازش‬ ‫شــده‪ ،‬شــکر تصفیــه شــده‪ ،‬جایگزیــن هــای شــکر‪ ،‬و ‪...‬‬ ‫نیــز اســیدی هســتند‪ .‬وقتــی مــا غــذا مــی خوریــم‪ ،‬مــواد‬ ‫زائــد اســیدی از طریــق متابولیســم ایــن غذاهــا تولیــد‬ ‫مــی شــوند‪ .‬ایــن مــواد زائــد بایــد خنثــی یــا دفــع شــوند‪.‬‬ ‫در اینجا ‪ ۲۰‬نشانه اسیدی شدن بدن معرفی شده‬ ‫است‪:‬‬ ‫افزایــش خلــط ‪ -‬ســرفه مزمــن‪ -‬درد قفســه ســینه‪-‬‬ ‫خســتگی مزمــن‪ -‬مشــکالت ســینوس‪ -‬پوکــی اســتخوان‬ ‫شــرایط عصبــی ماننــد الزایمــر‪ ،‬پارکینســون و زوال‬ ‫عقــل‪ -‬کاهــش وضــوح ذهنــی‪ -‬اســیب قلبــی عروقــی‬ ‫ناشــی از پــاک اســیدی‪-‬افزایش خطــر حملــه قلبــی و‬ ‫ســکته مغــزی‪ -‬عفونــت هــای مثانــه و کلیــه‪ -‬کمبــود‬ ‫پاک کردن درزها‬ ‫درزهــای بســیاری در دیــوار و کــف حمــام‬ ‫و دستشــویی وجــود دارد‪ .‬تمیــز کــردن انهــا‬ ‫ضــروری اســت چــرا کــه الودگــی در درزهــای‬ ‫ان هــم در محــل مرطــوب می توانــد بــه‬ ‫دیگــر نقطه هــا ســرایت کنــد‪ .‬بــرق انداختــن‬ ‫ســرامیک و شــیارهای بیــن ان هــا شــما مــی‬ ‫توانیــد از ســفید کننــده هــا و مقــداری پنبــه یــا‬ ‫مــوارد مشــابه کمــک بگیریــد‪ .‬ایــن پنبــه هــا را‬ ‫بــه صــورت گلولــه هــای بــزرگ دراورده و در‬ ‫ســفید کننــده بزنیــد و ســپس بــر روی ان هــا‬ ‫بکشــید‪ .‬اســتفاده از مســواک برای تمیز کردن‬ ‫درزهــا نیــز بســیار کمــک کننــده اســت‪.‬‬ ‫ایمنــی‪ -‬مســائل پوســت ماننــد اگزمــا‪ ،‬اکنــه‪ ،‬بثــورات‬ ‫و درماتیــت ‪ -‬مشــکالت معــده از جملــه نفــخ‪ ،‬ســوء‬ ‫هاضمــه‪ ،‬ریفالکــس معــده و گاز‪ -‬عفونــت هــای قارچــی‬ ‫افزایش وزن و چاقی‪-‬دیابت‪-‬الرژی‪ -‬ســیاتیک و ســفتی‬ ‫گــردن‪ -‬حفــره هــا و لثــه هــای حســاس‪-‬درد مفصلــی و‬ ‫درد عضــات‬ ‫‪ ۱۰‬راه حل سریع‬ ‫رژیــم غذایــی و ســبک زندگــی خــود را بــرای کاهــش‬ ‫میــزان اســیدیته بــدن تغییــر دهیــد‪ .‬در اینجــا بهتریــن‬ ‫گام هایــی کــه مــی توانیــد بــرای جلوگیــری از اســیدیته‬ ‫بــدن برداریــد معرفــی شــده اســت‪:‬‬ ‫هــر روز مقادیــر زیــادی اب تصفیــه شــده بنوشــید‪ .‬ایــن‬ ‫کار باعــث رفــع ســریعتر ســموم از بــدن مــی شــود‪.‬‬ ‫غذاهــای اســیدی را از رژیــم تــان اگــر بــه طــور کامــل حــذف‬ ‫نمــی کنیــد‪ ،‬مصــرف انهــا را بســیار محــدود کنیــد‪ .‬مــواد غذایــی‬ ‫ماننــد نوشــابه هــا‪ ،‬پــاپ کــورن‪ ،‬لبنیــات چــرب‪ ،‬شــیرینی‪،‬‬ ‫قهــوه‪ ،‬ســرکه ســفید‪ ،‬شــیرین کننــده هــا‪ ،‬گوشــت‪ ،‬محصــوالت‬ ‫گنــدم و ‪ ...‬تولیــد اســید مــی کننــد‪.‬‬ ‫رژیــم غذایــی بــر پایــه گیاهــی داشــته باشــید‪ .‬مطالعــه‬ ‫ای در‪Journal of the International Society of‬‬ ‫‪Sports Nutrition‬منتشــر شــد کــه نشــان داد مصــرف‬ ‫مکملهــای گیاهــی موجــب افزایــش حالــت قلیایــی‬ ‫در بــدن میشــود‪ .‬مصــرف غذاهــای مملــو از میــوه هــا‬ ‫و ســبزیجات راهــکار خوبــی بــرای خنثــی کــردن اســید‬ ‫اســت‪ .‬ســبزیجاتی ماننــد اســفناج‪ ،‬بروکلــی و حبوبــات‬ ‫یــا میــوه هایــی ماننــد کشــمش‪ ،‬مــوز و ســیب گزینــه‬ ‫هــای خوبــی بــرای خنثــی کــردن اســیدیته بــدن هســتند‪.‬‬ ‫اب سبزیجات نیز اسید بدن را خنثی می کند‪.‬‬ ‫وضعیــت عاطفــی شــما بــر میــزان اســیدیته بــدن تاثیــر‬ ‫مــی گــذارد‪ .‬خشــم‪ ،‬تــرس‪ ،‬اســترس‪ ،‬باعــث اســیدی‬ ‫شــدن مایعــات بــدن مــی شــود‪ .‬بــا مدیتیشــن و یــوگا‬ ‫تنــش را تــا ممکــن از خــود دور کنیــد‪.‬‬ ‫از غذاهای اصالح شده ژنتیکی اجتناب کنید‪.‬‬ ‫مصرف اجیل‪ ،‬دانه ها‪ ،‬لوبیا و حبوبات را فراموش نکنید‪.‬‬ ‫نوشــیدن اب لیمــو مــی توانــد بــه تعــادل ســطوح‬ ‫اســیدی بــدن کمــک کنــد‪.‬‬ ‫به جای شیر لبنی‪ ،‬شیر نارگیل یا شیر بادام مصرف کنید‪.‬‬ ‫عدد پ‪ .‬هاش خون تان را به طور مرتب چک کنید‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪1399‬‬ ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫را رعایت‬ ‫کنید‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی‬ ‫را رعایــت کنیــد‪ .‬بهداشــت تنفســی بــه معنــای‬ ‫پوشــاندن دهــان و بینــی بــا ارنــج خــم شــده یــا‬ ‫دســتمال کاغــذی در هنــگام عطســه و ســرفه‬ ‫اســت‪ .‬بعــد از ســرفه و عطســه بالفاصلــه دســتمال‬ ‫شمـاره ‪289‬‬ ‫این خوراکی های سفید رنگ برای سالمت شما مفید هستند‬ ‫بهتریــن روش بــرای بــه دســت اوردن مواد‬ ‫مغــذی بیشــتر و انتــی اکســیدان هــای ضــد‬ ‫بیمــاری‪ ،‬مصــرف میــوه هــا و ســبزیجات‬ ‫رنگــی اســت‪ ،‬امــا ایــن بــه معنــای اجتنــاب‬ ‫از مصــرف گیاهــان ســفید نیســت‪.‬‬ ‫ھســت و بــه انــدازه بقیــه میــوه ھــا و‬ ‫ســبزی ھــا‪ ،‬فیبــر دارد‪ .‬ھمچنیــن ســیب‬ ‫زمینــی‪ ،‬حــاوی ویتامیــن ث‪ ،‬ویتامیــن ب‬ ‫‪ ۶‬و منیزیــم ھســت و مقــدار کمــی ھــم‬ ‫پروتئیــن بــا کیفیــت بــاال دارد‪.‬‬ ‫یــک پژوهــش جدیــد نشــان مــی دهــد‬ ‫کــه گیاهــان ســفید حــاوی مــواد مغــذی‬ ‫ســودمند و ضــروری گیاهــی از جملــه‬ ‫ویتامیــن ث‪ ،‬ویتامیــن دی‪ ،‬فیبــر‪،‬‬ ‫پتاســیم و کلســیم هســتند‪ .‬در واقــع‬ ‫مصــرف ســبزیجاتی کــه بــه صــورت‬ ‫طبیعــی ســفیدرنگ هســتند‪ ،‬بــه تامیــن‬ ‫برخــی از نیازهــای ضــروری بــدن و در‬ ‫نتیجــه ســامتی بیشــتر کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫گل کلم‪:‬‬ ‫پیاز‪:‬‬ ‫ترکیبــات ضــد التھابــی بــه نــام‬ ‫‪quercetin‬در پیــاز وجــود دارنــد کــه‬ ‫مشــکالت ناشــی از ارتریــت رو مرتفــع‬ ‫تــر مــی کننــد و احتمــال بــروز ســرطان‪،‬‬ ‫بیمــاری ھــای قلبــی و دیابــت را کاھــش‬ ‫داده و سیســتم ایمنــی بــدن را نیــز‬ ‫تقویــت مــی نماینــد‪.‬‬ ‫سیب زمینی‪:‬‬ ‫تقریبــا اکثــر افــراد نیــاز روزانــه خــود‬ ‫بــه پتاســیم و فیبــر رو تامیــن نمــی‬ ‫کننــد‪ .‬ســیب زمینــی ســفید‪ ،‬بیشــتر‬ ‫از ھــر ســبزی و میــوه‪ ،‬حــاوی پتاســیم‬ ‫در کنــار ســبزیجاتی مثــل بروکلــی‪ ،‬کلــم‬ ‫وجوانــه بروکســل‪ ،‬گل کلــم نیــز دارای‬ ‫خــواص بســیار مفیــدی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ســبزی حــاوی ترکیبــات ســولفور اســت‬ ‫کــه بــا ســرطان مبــارزه نمــوده و بافــت‬ ‫اســتخوانی رو قــوی و ســامت رگ ھــای‬ ‫خونــی را ھــم حفــظ مــی کنــد‪.‬‬ ‫قارچ‪:‬‬ ‫قــارچ هــا انــرژی کمی دارند و کلســترول‬ ‫و چربــی و گلوتــن هــم ندارنــد‪ .‬مقادیــر‬ ‫ســدیم انهــا پاییــن اســت امــا در عــوض‬ ‫مقادیــر زیــادی ســلنیوم‪ ،‬پتاســیم‪،‬‬ ‫ریبوفالویــن‪ ،‬نیاســین و ویتامیــن دی در‬ ‫خــود جــای داده انــد‪ .‬قــارچ هــا همچنیــن‬ ‫در فــرد احســاس ســیری طوالنــی مــدت‬ ‫بــه وجــود مــی اورنــد و مــی تــوان از انهــا‬ ‫بــرای کنتــرل وزن اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫سیر‪:‬‬ ‫ســیر نــه تنھــا بــه غذاھــا طعــم بھتــری‬ ‫مــی دھــد بلکــه گفتــه مــی شــود کــه‬ ‫بــه رویــش مــو و از بیــن رفتــن اکنــه و‬ ‫تحقیقات جدید کرونا؛ استفاده از دو ماسک‬ ‫مفیدتر است؟‬ ‫پــس از گذشــت چندیــن مــاه مرکــز کنتــرل بیماری هــای امریــکا‬ ‫دســتورالعمل های جدیــدی را بــرای اســتفاده از ماســک‬ ‫اعــام کــرده اســت‪ .‬ایــن دســتورالعمل ها دربــاره اســتفاده‬ ‫از ماس ـک های کامــا ً پوشــاننده یــا اســتفاده از دو ماســک‬ ‫بــرای جلوگیــری از بیمــاری همه گیــر کوویــد‪ ۱۹-‬اســت‪.‬‬ ‫این دســتورالعمل ها به دنبال انتشــار تحقیقات جدید مرکز‬ ‫کنتــرل بیماری هــای امریــکا به روزرســانی شــد‪ .‬مطالعــات‬ ‫مرکــز کنتــرل بیماری هــای همه گیــر ماســک های مختلــف‬ ‫را در محیــط ازمایشــگاهی ازمایــش کــرده و شــواهدی پیــدا‬ ‫کــرده اســت کــه نشــان می دهــد ترکیــب ماســک پارچــه ای‬ ‫روی ماســک جراحــی می توانــد بــه طــور چشــمگیری هــم از‬ ‫انتقــال ویــروس بــه دیگــران جلوگیــری کــرده و هــم از ابتــا‬ ‫فــرد بــه ویــروس تــا حــد زیــادی مصــون کنــد‪.‬‬ ‫مرکــز کنتــرل بیماری هــای امریــکا توصیــه می کنــد کــه‬ ‫افــراد از ماسـک های دارای ســیم اســتفاده کننــد تــا بتواننــد‬ ‫ان را روی بینــی خــود تنظیــم کننــد همچنیــن بــرای تنظیــم‬ ‫بهتــر ماســک روی صــورت می تواننــد از تنظیم کننده هــای‬ ‫ماســک یــا بریس اســتفاده کنند‪ .‬مرکز کنتــرل بیماری های‬ ‫امریــکا همچنیــن توصیــه می کنــد کــه بــرای محافظــت‬ ‫بیشــتر‪ ،‬ماســک چنــد الیــه اســتفاده کنیــد و یــا ماســک‬ ‫پارچه ای را روی ماســک پزشــکی یکبار مصرف قرار دهید‪.‬‬ ‫بــرای تناســب بهتــر‪ ،‬توصیــه می شــود حلقه هــای گــوش‬ ‫ماســک یکبــار مصــرف را گــره بزنیــد و ســپس اضافه هــای‬ ‫بیــرون از ماســک را در کناره هــا جمــع و صــاف کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن نهــاد بهداشــتی اســتفاده از دو ماســک یکبــار مصــرف‬ ‫بــه صــورت همزمــان را توصیــه نمی کنــد‪ .‬همچنیــن نیــازی‬ ‫جلوگیــری از ســرماخوردگی و انفلوانــزا‬ ‫کمــک مــی کنــد‪ .‬ترکیبات انتی اکســیدان‬ ‫موجــود در ســیر نیــز بــه تقویــت سیســتم‬ ‫ایمنــی بــدن کمــک مــی کننــد‪ .‬بــرای اینکه‬ ‫بتوانیــد از فعــال تریــن مــاده موجــود در‬ ‫ســیر کــه الیســین نــام دارد‪ ،‬اســتفاده‬ ‫کنیــد بایــد قبــل از اینکــه ســیر را بپزیــد‬ ‫و یــا حــرارت دھیــد‪ ،‬حبــه ھــای تــازه ان‬ ‫را خــرد کــرده و در مجــاورت ھــوای ازاد‬ ‫قــرار دھیــد تــا بــرای مدتــی بمانــد‪.‬‬ ‫بــه الیه گــذاری ماســک دیگــری بــا ماســک ‪ KN۹۵‬نیســت‪،‬‬ ‫ایــن ماسـک ها ماسـک هایی حرفـه ای هســتند کــه کارکنان‬ ‫مراقبت هــای بهداشــتی از ان اســتفاده می کننــد‪ .‬هرچنــد‬ ‫ایــن توصیه هــا داده جدیــدی در اینبــاره ندارنــد کــه چــه‬ ‫کســی بایــد ماســک بزنــد و چــه کســی خیــر ایــن اطالعــات‬ ‫صرفــا ً در مــورد چرایــی و چگونگــی اســتفاده از ماســک‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ماسک پارچه ای و یکبار مصرف؛ محافظت تا ‪ ۹۲‬درصد‬ ‫محققان می گویند که اســتفاده از دو ماســک می تواند در‬ ‫شــرایط پــر خطــر ایمنی بیشــتری ایجاد کنــد‪ .‬هرچند نیازی‬ ‫نیســت کــه همیشــه دو ماســک بــا هــم اســتفاده شــوند‪.‬‬ ‫ن حضــور در محیط هــای‬ ‫اســتفاده از دو ماســک بــرای زمــا ‬ ‫عمومــی و خــارج از خانــه کارایــی دارد‪ .‬اگــر در مکان هــای‬ ‫پــر جمعیــت نیســتید یــک ماســک کامــا ً مناســب اســت‪.‬‬ ‫وضعیــت اســتفاده از دو ماســک واقعــا ًبــرای مــوارد پرخطــر‬ ‫اســت‪ .‬مثــا ً اگــر قــرار اســت بــرای مــدت زمانــی طوالنــی در‬ ‫یــک فروشــگاه مــواد غذایــی باشــید یــا اگــر قــرار اســت بــا‬ ‫تعــداد زیــادی از افــراد بــرای مدتــی طوالنــی در یــک فضــای‬ ‫بســته باشــید بهتــر اســت از دو ماســک اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای ایــن کار کافــی اســت از یــک ماســک جراحی اســتفاده‬ ‫کنیــد و یــک ماســک پارچـه ای روی ان قــرار دهیــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫کار عبــور ویــروس از الیه هــای ماســک را دشــوارتر می کنیــد‬ ‫و ایمنــی خــود را باالتــر می بریــد‪.‬‬ ‫بــرای رســیدن بــه ایــن الگــو‪ ،‬محققــان مرکــز کنتــرل‬ ‫بیماری هــای امریــکا ترکیبــی از پارچــه چندالیــه و‬ ‫ماسـک های معمــول جراحــی یــا پزشــکی را در ازمایشــگاه‬ ‫ازمایــش کردنــد و تنفــس و ســرفه را بیــن چنــد ادمــک‬ ‫شبیه ســازی کردند تا الگوی انتشــار ذرات حاصل از ســرفه‬ ‫و تنفــس را بررســی کننــد‪ .‬هنگامــی کــه فقــط یــک ماســک‬ ‫یکبــار مصــرف اســتفاده می شــد‪ ،‬فقــط ‪ ٪۴۲‬از قطــرات‬ ‫ســرفه مســدود می شــدند و ‪ ۵۸‬درصــد از ایــن ذرات از‬ ‫ماســک عبــور می کردنــد امــا ترکیــب ماســک یکبــار مصــرف‬ ‫و ماســک پارچــه ای باعــت انســداد ‪ ۹۲/۵‬درصــد از ذرات‬ ‫دفــع شــده از ســرفه شــد‪.‬‬ ‫داده هــای ایــن ازمایــش نشــان می دهنــد کــه تناســب‬ ‫ماســک ها می توانــد کارایــی را باالتــر ببــرد‪ .‬در دیگــر‬ ‫کشــورها‪ ،‬تعــداد انگشــت شــماری از مقامــات بهداشــتی‬ ‫شــهروندان را وادار کرده انــد کــه بــه طــور کامــل از‬ ‫ماس ـک های یکبــار مصــرف و دارای فیلتــر اســتفاده کننــد‬ ‫و ماسـک های پارچـه ای را کنــار بگذارنــد‪ .‬دولــت المــان مــاه‬ ‫گذشــته ماســک هــای پزشــکی‪ ،‬ماننــد ماسـک های جراحی‬ ‫یــا ‪ KN۹۵‬را در حمل ونقــل عمومــی و فروشــگاه ها مجــاز‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن اعالمیــه مرکــز کنتــرل بیماری هــای امریــکا در‬ ‫حالی منتشــر می شــود که ترس از افزایش احتمالی انواع‬ ‫جدیــدی از ویروس هــا در ایــاالت متحــده رو بــه افزایــش‬ ‫اســت‪ .‬انتظــار مــی رود کــه نســخۀ انگلیســی ویــروس تــا‬ ‫مــاه مــارس (اردیبهشــت) بــه نســخۀ رایــج تبدیــل شــود‪ .‬بــا‬ ‫گذشــت نزدیــک بــه یــک ســال از انتشــار ویــروس بهتریــن‬ ‫راه حــل بــرای مقابلــه بــا ان کمــاکان اســتفاده از ماســک و‬ ‫حفــظ فاصله گــذاری اســت‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

شماره : 949
تاریخ : 1402/12/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

شماره : 944
تاریخ : 1402/12/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!