روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 288 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 288

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 288

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 288

‫چگونه هدفمند تبلیغات کنیم‬ ‫خوب انتخاب کنید‬ ‫خوب د یده شوید‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫‪ 32320421 - 32149068‬شماره های تماس با ما‬ ‫‪ 8‬صفحه مکتوب ‪ 4 +‬صفحه الکترونیک‬ ‫عصر دوشنبــه ‪ 4‬اسفند ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2021‬‬ ‫‪ 10‬رجب ‪1442‬‬ ‫یادداشت‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫روغن هست؛‬ ‫اما در فروشگاه ها همچنان نایاب‬ ‫طبیعت گردی‬ ‫را فراموش نکنیم‬ ‫پرستار که باشی‬ ‫شاید در رویای بچه ها غول‬ ‫سفید پوشی هستی که مدام‬ ‫میخواهی امپولشان بزنی و به‬ ‫خیال بزرگترها جالدی که روزیت‬ ‫را از گوشت و خونشان در می‬ ‫اوری‪.‬‬ ‫پرستار که باشی‬ ‫شاید هرمریضی که از‬ ‫بیمارستان بیرون می رود‬ ‫فکرش این است که تو چطور با‬ ‫همکارت میخندی‬ ‫پرستار که باشی‬ ‫شاید خیلی ها ندانند که تو‬ ‫چقدر گاهی دلت تنگ می‬ ‫شود برای دیدن یک فیلم‪ ،‬برای‬ ‫خواندن یک کتاب‪ ،‬برای خوردن‬ ‫یک ابگوشت کنار خانواده در‬ ‫یک پیک نیک ساده چند ساعته‪.‬‬ ‫پرستار که باشی‬ ‫شاید کسی نداند که تو چقدر‬ ‫خندیدی با خنده های بیمارت‬ ‫و چقدر اشک ریختی با اشک‬ ‫هایش‪.‬‬ ‫شاید کسی نداند که چه شب‬ ‫ها از فرط خواب و خستگی‬ ‫تلو تلو خوردی در راهروهای‬ ‫بیمارستان و چقدر چرت زدی‬ ‫روی میز ایستگاه پرستاری‪.‬‬ ‫پرستار که باشی‬ ‫شاید خیلی ها خیلی چیزها را‬ ‫نداننداما تو میدانی که باید به‬ ‫لباس سفید مقدست عشق‬ ‫بورزی و دوستش داشته باشی‬ ‫شماره ‪ 2 88‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫‪8‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫نظارت بر گرانفروشی یا گرانی‬ ‫کدام یک؟‬ ‫تفکربسیجی باعث اعتالی ایران‬ ‫می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫حافظ حریم خصوصی شمائیم‬ ‫‪7‬‬ ‫گردشگری شهری حلقه‬ ‫مفقوده توسعه گرگان‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جراحی مغز در هوشیاری‬ ‫کامل‬ ‫‪2‬‬ ‫تازیانه سرما بر شکوفه‬ ‫درختان بادام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ارتباط چشمی‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫در یادداشــت پیشــین‪،‬‬ ‫ارتباطــات غیرکالمــی را یکــی‬ ‫از بخــش هــای مهــم تعامــل‬ ‫بیــن انســان هــا بــر شــمرده و‬ ‫خاطرنشــان کردیــم کــه حالت‬ ‫هــای چهــره و ژســت هــای‬ ‫افــراد مــی تواننــد نگــرش هــا و احساســات انهــا را به‬ ‫دیگــران انتقــال دهنــد‪.‬‬ ‫یکــی از الزامــات برقــراری ارتبــاط غیرکالمــی‪ ،‬ارتباط‬ ‫چشــمی اســت‪ .‬ایــن نــوع ارتبــاط مهارتــی اســت‬ ‫کــه دانســتن ان همــراه بــا زبــان بــدن مــی توانــد‬ ‫بســیار جــذاب و مفیــد باشــد چراکــه افــراد در ایــن‬ ‫نــوع از ارتبــاط‪ ،‬احساســات مختلفی ماننــد ارامش‪،‬‬ ‫ناراحتــی‪ ،‬اعتمــاد‪ ،‬غیرقابــل اعتمــاد بــودن و حتــی‬ ‫تــرس را بــه طــرف مقابــل خــود انتقــال مــی دهنــد‬ ‫و تقریبــا ً هشــتاد درصــد از اطالعــات افــراد از ایــن‬ ‫طریــق کســب مــی شــود‪.‬‬ ‫یکــی از کارکردهــای تمــاس چشــمی‪ ،‬شــکل گیــری‬ ‫اشــنایی اســت کــه غالبــا ً بــه عنــوان اولیــن مرحلــه‬ ‫ارتبــاط شــناخته مــی شــود‪ .‬زمانــی کــه فــردی بــه‬ ‫دیگــری نــگاه مــی کنــد‪ ،‬اگــر گیرنــده نــگاه بــه او نــگاه‬ ‫کند‪ ،‬تعاملی از طریق چشــم ایجاد شــده و در غیر‬ ‫اینصــورت‪ ،‬تعاملــی رخ نــداده و ارتبــاط یــک طرفــه‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شــما بایــد ســعی کنیــد در تمــام طــول مکالمه خود‬ ‫ارتبــاط چشــمی را نگــه داریــد‪ ،‬امــا مــدت زمــان نــگاه‬ ‫کــردن بــه افــراد بــه میــزان صمیمیت رابطه بســتگی‬ ‫دارد‪ .‬زمانــی کــه بــا شــخصی صمیمــی تــر هســتید‪،‬‬ ‫ارتبــاط چشــمی بیشــتری بــا او برقــرار کنیدامــا اگــر بــا‬ ‫مخاطــب خــود نزدیــک نیســتید زیــاد بــه چشــمان او‬ ‫زل نزنیــد زیــرا ایــن کار ممکــن اســت افــراد را معذب‬ ‫کنــد‪ .‬شــما مــی توانیــد بــرای برقراری ارتباط چشــمی‬ ‫موثرتــر چنــد ثانیــه بــه چشــم راســت بعــد چشــم‬ ‫چــپ و ســپس لــب هــای فــرد مقابــل نــگاه کنیــد‪.‬‬ ‫معمــوال ًکســانی کــه بــه چشــمان طــرف مقابــل نگاه‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬شــخصیت هایــی بــا اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫و قــوی دیــده مــی شــوند و کســانی کــه هرگــز بــه‬ ‫دیگــران نــگاه نمــی کننــد افــرادی کمــرو‪ ،‬عصبــی و‬ ‫ناراحــت بــه نظــر مــی رســند‪.‬‬ ‫گاه نــگاه بیــش از انــدازه متعــارف‪ ،‬اشــخاص را‬ ‫وادار بــه تعامــل مــی کنــد‪ .‬بــه عنــوان نمونــه اگــر در‬ ‫جامعــه‪ ،‬فــردی بیــش از انــدازه متعــارف‪ ،‬بــه کســی‬ ‫نــگاه کنــد یــا نگاهــی نامشــروع داشــته باشــد‪ ،‬او‬ ‫را بســیار وقیــح و بســیار بــی حیــا مــی پندارنــد‪ .‬در‬ ‫ایــن گونــه فرهنــگ هــا‪ ،‬خیــره نــگاه کــردن بــه افــراد‪،‬‬ ‫غیرقابــل قبــول و زننــده بــه نظــر مــی رســد‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان داده اســت احساســی کــه از‬ ‫طریــق نــگاه بــه افــراد منتقــل مــی شــود باعــث‬ ‫باالرفتــن پاســخ فیزیولوژیــک بــدن مــی شــود‪.‬‬ ‫ضربــان قلــب‪ ،‬عــرق کــردن‪ ،‬تغییــر رونــد تنفــس و‬ ‫حــاالت چشــم فــرد را قابــل اعتمادتــر کــرده و ایــن‬ ‫تصویــر در ذهنمــان مــی مانــد‪ .‬بــه عــاوه زمانــی‬ ‫مــی توانیــم بــه ادم هــا اطمینــان کنیــم کــه شــرایط‬ ‫تهدیدامیــز برایمــان بــه وجــود نیاورنــد‪ .‬بــر عکــس‬ ‫ان‪ ،‬خیــره شــدن یعنــی جذابیــت مــا برایشــان زیــاد‬ ‫اســت و از ایــن نــگاه کــردن حــس خوبی می گیریم‪.‬‬ ‫در نتیجــه اهمیــت تمــاس چشــمی به چگونگــی ان‬ ‫بســتگی دارد هرچــه در مســیر درســتی انجــام شــود‬ ‫قطعــا ً ارتباطــات بهتــری شــکل مــی گیــرد‪.‬‬ ‫بیشــتر افراد با تقریبا ‪ 2‬یا ‪ 3‬ثانیه تماس چشــمی‬ ‫از طــرف غریبــه هــا راحــت هســتند‪ ،‬امــا اگــر غریبــه‬ ‫مــورد اعتمــاد بــه نظــر برســد و یــا دوســت قدیمــی‬ ‫باشــد؛ تمــاس چشــمی مــی توانــد باعــث افزایــش‬ ‫حافظــه‪ ،‬رفتــار دوســتانه و اثــرات تحریــک کننــده‬ ‫نســبت بــه شــخص مشــاهده گــر باشــد‪.‬‬ ‫نکات مهم در ارتباط چشمی ‪:‬‬ ‫‪)1‬در جمــع یــا در ســخنرانی ســعی کنیــد نــگاه خــود‬ ‫را در چشــم تمــام افــراد پخــش کنیــد و نشــان دهید‬ ‫کــه بــه تــک تــک انهــا اهمیــت مــی دهیــد‪ .‬هــر از‬ ‫چندگاهــی بــا اســتفاده از تکنیــک حــروف ‪M‬یــا ‪،W‬‬ ‫چشــمان خــود را در تمــام ســالن بچرخانیــد‪ .‬تنهــا‬ ‫نکتــه الزم ســرعت شماســت‪ ،‬نبایــد بــا ســرعت‬ ‫صــورت خــود را حرکــت دهیــد‪.‬‬ ‫‪)2‬بــه واکنــش طــرف مقابــل دقــت داشــته باشــید‬ ‫زیــرا وقتــی بــا تمــاس چشــمی ارتبــاط برقــرار مــی‬ ‫کنیــد‪ ،‬انــان به نشــانه تایید سرشــان را تــکان داده و‬ ‫در حــال پــردازش اطالعاتــی هســتند کــه شــما ارائــه‬ ‫داده ایــد‪.‬‬ ‫‪)3‬بــرای ایجــاد یــک ارتبــاط چشــمی مناســب کــه‬ ‫بــه دور از خیــره شــدن باشــد‪ ،‬از قانــون ‪50/70‬‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن قانــون مــی گویــد که شــما باید‬ ‫‪5‬‬ ‫ارائه مجوزهابرای صنعت‬ ‫چاپ غیرحضوری شد‬ ‫‪ 50‬درصــد از زمــان صحبــت و ‪ 70‬درصــد از زمــان‬ ‫شــنیدن را صــرف ایجــاد ارتبــاط چشــمی کنیــد‪.‬‬ ‫‪)4‬قبــل از اینکــه شــروع بــه صحبــت کنیــد‪ ،‬اقــدام‬ ‫بــه تمــاس چشــمی کنیــد و ســپس حرف هــای خود‬ ‫را اغــاز کنیــد‪.‬‬ ‫‪)5‬در گفتگوهــای دونفــره‪ ،‬نــگاه خــود را هــر چنــد‬ ‫ثانیــه بــه اطــراف بیاندازیــد بــه گونــه ای کــه انــگار‬ ‫چیــزی را بــه یــاد مــی اوریــد و یــا حــرف هــای طــرف‬ ‫مقابــل را تجزیــه و تحلیــل مــی کنیــد‪ .‬امــا هرگــز‬ ‫خــود را بــه پاییــن نیندازیــد ایــن کار نشــانه اتمــام‬ ‫حــرف شماســت و اینکــه دیگــر مایــل بــه ادامــه‬ ‫گفتگــو نیســتید‪.‬‬ ‫‪)6‬زمانــی کــه بــه فــردی عالقمندیــد و مــی خواهیــد‬ ‫عالقــه تــان را بــه او نشــان دهیــد بــا نــگاه خــود بــا او‬ ‫صحبــت کــرده و چشــمانتان را در یــک نقطه کانونی‬ ‫قــرار دهیــد‪ .‬بــه چشــمانش نــگاه کنیــد و بعــد ســراغ‬ ‫دیگــر اجــزای صــورت برویــد و دوبــاره بــه چشــمان او‬ ‫برگردیــد‪ .‬لبخنــد زدن در ایــن هنــگام کامــا ً عالقــه‬ ‫شــما را بــه فــرد مــورد نظــر مــی رســاند‪.‬‬ ‫‪)7‬بــه چشــمان همســر خــود و کســی کــه عاشــق‬ ‫او هســتید عمیقــا ً نــگاه کنیــد‪ .‬هنــگام نــگاه بــه‬ ‫کســی کــه بــه او عالقــه داریــد‪ ،‬مردمــک چشــمانتان‬ ‫بــزرگ تــر شــده و در نتیجــه نزدیکــی و صمیمیــت‬ ‫نیــز بیشــتر مــی شــود‪ .‬بنابرایــن به چشــمان همســر‬ ‫خــود زیــاد نــگاه کنیــد‪.‬‬ ‫‪)8‬پلــک زدن زیــاد و تیــک زدن پلــک‪ ،‬نشــان از‬ ‫اســترس و عصبــی بــودن و همچنیــن عدم اطمینان‬ ‫اســت‪ .‬در طــی گفتگــو اگــر ایــن دو حالــت برایتــان‬ ‫بــه وجــود بیایــد ممکــن اســت فــرد مقابــل بــه حــرف‬ ‫هایتــان اطمینــان نکنــد‪.‬‬ ‫‪)9‬بــرای ارتقــا مهــارت خــود مــی توانیــد از‬ ‫تصویرســازی ذهنــی اســتفاده کنیــد‪ .‬بــه طــور مثــال‬ ‫مــی توانیــد روزانــه بــه مــدت مشــخصی یــک تصویــر‬ ‫ســازی ذهنــی انجــام دهیــد‪ .‬همچنیــن مــی توانیــد‬ ‫چنــد عکــس از افــراد معــروف و مشــهور را بــه دیــوار‬ ‫اتــاق خــود بزنیــد و هــر روز ســعی کنیــد تــا ارتبــاط‬ ‫چشــمی را بــا ان هــا تمریــن نماییــد‪.‬‬ ‫‪)10‬بــرای داشــتن دیالــوگ خــوب بــا شــنونده‬ ‫تــان‪ ،‬شــما بایــد بــه ســیگنال هــای دریافــت شــده‬ ‫از ظــرف مقابلتــان پاســخ دهیــد‪ .‬اگــر احســاس‬ ‫ناراحتــی مــی کننــد‪ ،‬شــما نیــز ایــن حــس را از‬ ‫طریــق تــن صــدا و نــگاه مســتقیم به چشمانشــان‬ ‫ایــن حــس را انتقــال دهیــد‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫از افراد جویای کار دعوت می نماید‬ ‫قابل توجه خانمهای دارای شرایط سنی‬ ‫‪24‬الی ‪ 35‬سال‬ ‫مدرک تحصیلی مورد نیاز‬ ‫کارشناسی‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره‬ ‫‪ 32149068-32320420-1‬تماس بگیرید‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال طر ح گردشگری‬ ‫گلستان سال اینده‬ ‫بهره برداری می شود‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان بــا تاکیــد بر ضــرورت تکمیل زیرســاخت های حضور‬ ‫مســافر گفــت کــه ســال اینــده ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد ریــال از طرح های در دســت ســاخت گردشــگری اســتان به بهره بــرداری‬ ‫می رســد‪.‬‬ ‫احمــد تجــری روز دوشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر گلســتان ‪ ۱۵۰‬پــروژه‬ ‫نیمه تمــام گردشــگری دارد کــه تکمیــل ان هــا نیازمنــد ‪ ۵۰‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬از ایــن میــزان اعتبــار ‪ ۴۵‬هــزار میلیــارد ریــال بــرای حــدود صــد پــروژه کوچــک و متوســط در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده و پنــج هــزار میلیــارد ریــال ان متعلــق بــه طــرح هــای بــزرگ اســت‪.‬‬ ‫گزارش و تحلیل‬ ‫شماره ‪288‬‬ ‫روغن هست‬ ‫تازیانه سرما بر شکوفه‬ ‫درختان بادام‬ ‫رییــس اداره مدیریــت بحــران ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا ورود‬ ‫جبهــه بارشــی پایــان هفتــه گذشــته و موجــب‬ ‫کاهــش محســوس دمــای هــوا شــد بخشــی‬ ‫از درختــان بــادام کــه بــه دنبــال گرمــای اواخــر‬ ‫بهمــن مــاه بــه شــکوفه نشســته بودنــد‪ ،‬دچــار‬ ‫ســرمازدگی و اســیب شــدند‪.‬‬ ‫اما در فروشگاه ها همچنان نایاب‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار عبدالحســین‬ ‫نامــور در خصــوص جزئیــات ایــن مطلــب‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬تــا کنــون بــراورد دقیقــی از‬ ‫میــزان خســارت وارده درختــان زودگل بــادام‬ ‫کــه در تمــام شهرســتان هــای اســتان پراکنــده‬ ‫بــوده و منجــر بــه خســارت شــده انــد صــورت‬ ‫نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه اکثــرا‬ ‫درختــان بــادام زود بــه گل مــی نشــینند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬همــه ســاله در مــاه هــای پایانــی‬ ‫ســال بــا وجــود جبهــه هــوای ســرد و بــارش‬ ‫بــرف موجــب ســرمازدگی درختــان بــه ویــژه‬ ‫بــادام و زرد الــو مــی شــود‪.‬‬ ‫هنگامــه خانــدوزی خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫و کار‪ ،‬بــا وجــود اینکــه رییــس ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان خبــر‬ ‫از توزیــع ‪ 90‬تــن روغــن بصــورت روزانــه‬ ‫در گلســتان دارد امــا فروشــگاه هــا هنــوز‬ ‫کمبــود روغــن دارنــد‪.‬‬ ‫وی بهتریــن راه را جهــت مقابلــه بــا ســرما‬ ‫و خســارت کمتــر باغــداران جایگزینــی گونه‬ ‫هــای زودگل درختــی خــود را با ارقام دیرگل‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ :‬بــا ایــن اقــدام موجــب‬ ‫کاهــش خســاراتی کــه همــه ســاله بــا‬ ‫وجــود نوســانات دمایــی متوجــه کشــاورزان‬ ‫مــی شــود‪ ،‬جلوگیــری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کمبــود روغــن یکــی از مشــکالتی‬ ‫اســت کــه در کنــار ســایر مشــکالت‬ ‫بــه یکبــاره بــر مــردم نــازل شــد و یــک‬ ‫شــب خوابیــدن و بیــدار شــدند دیدنــد‬ ‫کــه روغــن نباتــی در فروشــگاه هــا‬ ‫پیــدا نمــی شــود و چنــدی بعــد ایــن‬ ‫کاالهــای اساســی بعــد غیبــت چنــد‬ ‫هفتــه ای بــه یکبــاره بــا قیمــت ‪150‬‬ ‫هــزار تومــان یعنــی ســه برابــر قیمــت‬ ‫واقعــی ظهــور کــرد‪.‬‬ ‫سرما موجب عمیق تر شدن خواب زمستانی‬ ‫درختان شد‬ ‫رییــس اداره مدیریــت بحــران ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫ســرمای چنــد روز اخیــر در کنــار خســارت بــه‬ ‫درختــان زودگل‪ ،‬بــرای ســایر گونــه هــای باغــی‬ ‫مفیــد بــوده و ســبب عمیــق تــر شــدن خــواب‬ ‫زمســتانی بــاغ هــای اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫نامــور افــزود‪ :‬ایــن ســرما موجــب شــد تــا‬ ‫ارقامــی کــه هنــوز گل نــداده انــد اما در اســتانه‬ ‫بیــداری و شــکوفه دادن بودنــد‪ ،‬مجــدد بــه‬ ‫خــواب رونــد و ایــن امــر انهــا را از اســیب‬ ‫ســرمای اســفندماه و نیــز بهــاره در امــان نگــه‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫رییــس اداره مدیریــت بحــران ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬حــوادث‬ ‫طبیعــی در ‪ ۱۰‬ســال گذشــته بیــش از ‪ ۴۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۱۰۷‬میلیــارد ریــال بــه کشــاورزان ایــن اســتان‬ ‫خســارت زده اســت که بیشــترین میزان ان از‬ ‫ناحیــه ســرمازدگی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ ۸۳ :‬درصــد از ‪ ۱۰‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۱‬میلیــارد ریــال خســارت وارده بــه بخــش‬ ‫کشــاورزی اســتان در ســال جــاری نیــز مربــوط‬ ‫بــه ســرمازدگی اســت‪.‬‬ ‫بســیاری خــود را قانــع کردنــد کــه‬ ‫روغــن نباتــی ضــرر هــای بســیار‬ ‫داشــت و بایــد از خــوردن ان پرهیــز‬ ‫کــرد و بــه ســراغ خریــد روغــن هــای‬ ‫مایــع رفتنــد کــه ایــن محصــول نیــز‬ ‫بــه همــت مســووالن پرتــاش هــم‬ ‫اکنــون در بــازار کــم پیــدا مــی شــود‬ ‫دیــدن قفســه هــای پــر از روغــن در‬ ‫فروشــگاه هــا امــروزه یــک رویــا بــرای‬ ‫مــردم گــرگان شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه رئیــس ســازمان‬ ‫صنعــت معــدن و تجــارت اســتان‬ ‫گلســتان هــر روز خبــر از توزیــع‬ ‫روغــن در بــازار دارد امــا ایــن بــازار‬ ‫هنــوز روغنــی در خــود نــدارد و اگــر‬ ‫هــم هســت بصــورت غیــر دولتــی و‬ ‫در واقــع بــا قیمــت غیــر واقعــی و یــا‬ ‫اینکــه در کنــار خریــد روغــن بایــد‬ ‫محصولــی را کــه شــاید مــورد نیــاز شــما‬ ‫هــم نیســت خریــد کنیــد تــا بتوانیــد بــه‬ ‫روغــن ایــن کاالهــای بــا ارزش در ایــن‬ ‫روزهــا دســت یابــی‪.‬‬ ‫چنــدی پیــش حســین طلوعیــان نبــود‬ ‫روغــن در فروشــگاه هــا را مشــکل‬ ‫فرهنگــی مــردم دانســت هــر چنــد کــه‬ ‫بعــد از گذشــت چنــد روز و در زیــر‬ ‫فشــار رســانه هــا از مــردم عذرخواهــی‬ ‫کــرد امــا وقتــی شــما مســووالن بــه‬ ‫یکبــاره بــازار ســیاه یــک محصــول را بــه‬ ‫وجــود مــی اوریــد از مردمــی کــه تــوان‬ ‫و قــدرت خریدشــان انقــدر نیســت کــه‬ ‫بخواهنــد محصــوالت را بــا قیمــت ســه‬ ‫برابــر خریــداری کننــد چــه انتظــاری‬ ‫داریــد؟ وحشــتی کــه شــما در دل‬ ‫مــردم انداختــه ایــد جنــگ تحمیلــی بــه‬ ‫جــان مــردم ننداختــه اســت‪ ،‬تــا کــی‬ ‫بایــد عــدم مدیریــت خــود را بــا صحبــت‬ ‫هــای اینگونــه توجیــه کنیــد و جنجــال‬ ‫افرینــی کنیــد؟!!!‬ ‫ایــن مدیــر پــر تــاش در چنــد روز گذشــته‬ ‫خبــر از توزیــع ‪ 90‬تــن روغــن در گلســتان‬ ‫خبــر داد امــا ایــن توزیــع واقعــا در کجــا‬ ‫انجــام مــی شــود کــه بــه دســت مــردم نمــی‬ ‫رســد خــدا دانــد و بــس!‬ ‫روزانه ‪ 90‬تن روغن نباتی با قیمت‬ ‫مصوب توزیع می شود‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت گلســتان گفــت‪ :‬روزانــه ‪۹۰‬‬ ‫تــن روغــن نباتــی (خوراکــی) و ‪۱۰۰‬‬ ‫تــن گوشــت مــرغ باقیمــت مصــوب‬ ‫در بازارهــای اســتان توزیــع می شــود و‬ ‫مشــکلی در تولیــد و تامیــن ایــن اقــام‬ ‫ضــروری وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه‬ ‫نقــل از خبرگــزاری ایرنــا حســین‬ ‫طلوعیــان اظهــار داشــت‪ :‬رونــد توزیــع‬ ‫پرورش میگو موجب‬ ‫رونق اقتصادی می شود‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬مجتمــع‬ ‫پــرورش میگــو گمیشــان از اهمیــت بســزایی در‬ ‫افزایــش رونــق اقتصــادی اســتان برخــوردار اســت‬ ‫و در همیــن راســتا شــیالت همــواره جهــت ارتقــا و‬ ‫پیشــرفت در ایــن مجتمــع تــاش نمــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی اداره کل شــیالت گلســتان مهنــدس‬ ‫ســید جــواد قــدس علــوی در جلســه «بررســی‬ ‫راهکارهــای تکثیــر و پــرورش ماهــی کفــال‬ ‫خاکســتری‪ ،‬بــه عنــوان گونــه جایگزیــن بعــد از‬ ‫پــرورش میگــو در مجتمــع میگــو گمیشــان»‪،‬‬ ‫روغــن نباتــی و مــرغ طــی روزهــای‬ ‫اینــده در بــازار بــه ثبــات بیشــتری‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬گلســتان در تولیــد‬ ‫مــرغ و تخــم مــرغ از اســتان های مهــم‬ ‫و قطــب تولیــد ایــن دو مــاده پروتئینــی‬ ‫اســت و بــا اقدامــات انجــام شــده‬ ‫از ســوی جهادکشــاورزی و ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬قیمــت ایــن‬ ‫مــواد بــه ثبــات الزم رســیده اســت‪.‬‬ ‫طلوعیــان بــه وضعیــت توزیــع روغــن‬ ‫خوراکــی در گلســتان اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــه ســبب وجــود ظرفیت هــای‬ ‫تولیــدی مناســب در اســتان‪ ،‬بــه انــدازه‬ ‫کافــی روغــن خوراکــی تولیــد و توزیــع‬ ‫می شــود و اکنــون توزیــع ایــن مــاده‬ ‫خوراکــی بــا توزیــع روزانــه ‪ ۹۰‬تــن بــه‬ ‫ارامــش رســید‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه دولــت بــرای ثبــات‬ ‫قیمــت مــرغ‪ ،‬تخــم مــرغ و روغــن نباتــی‬ ‫یارانــه زیــادی می دهــد‪ ،‬افــزود‪ :‬همــه افــراد‬ ‫جامعه بویژه اقشــار اســیب پذیــر‪ ،‬کارگران‬ ‫و کشــاورزان بایــد از ایــن یارانــه بهره منــد‬ ‫شــوند امــا برخــی افــراد ایــن اقــام را بــا‬ ‫قیمــت یارانــه ای خریــده و در بــازار ازاد‬ ‫می فروشــند کــه ایــن رویــه تضییــع حقــوق‬ ‫دیگــر افــراد جامعــه بــه خصوصــی اقشــار‬ ‫نیازمنــد اســت‪.‬‬ ‫اقــای طلوعیــان مشــکل اینجاســت‬ ‫کــه مــردم هــم ماننــد شــما نمــی داننــد‬ ‫چــه کســی حقــوق انهــا را تضییــع مــی‬ ‫کنــد و ایــن بــازار ســیاه و جــو کمبودهــا‬ ‫را چــه کســی بــه یکبــاره بــر مــردم‬ ‫تحمیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬از جملــه راه هــای رســیدن بــه رونــق‬ ‫اقتصــادی بیشــتر در ایــن مجتمــع‪ ،‬ماهــی کفــال‬ ‫خاکســتری اســت کــه در زمــان هــای فراغــت‬ ‫مجتمــع از پــرورش میگــو و یــا در صــورت بــروز‬ ‫بیمــاری‪ ،‬مــی تــوان ایــن گونــه را جاگزیــن میگــو‬ ‫نمــود تــا از امکانــات و ســرمایه هــای موجــود در‬ ‫مجتمــع حداقــل اســتفاده گــردد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تغذیــه و اب مناســب از مهــم تریــن‬ ‫ایتــم هــای هــر مولــد ســازی اســت کــه شــیالت‬ ‫در حــال حاضــر بــر اثــر عقــب نشــینی اب دریــا‬ ‫توانســت بــا ایجــاد کانــال ‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬متــری بــه‬ ‫عمــق ‪ ۱‬متــر‪ ،‬از محــل ایســتگاه پمپــاژ‪ ،‬بــه انــدازه‬ ‫کافــی اب در اســتخرها در مرکــز فنــاوری نویــن‬ ‫گمیشــان‪ ،‬جهــت مولــد ســازی ذخیــره کنــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در حــال حاضــر مولــد ســازی بچــه ماهی‬ ‫کفــال خاکســتری در مرکــز فنــاوری نویــن‬ ‫گمیشــان در حــال انجــام اســت کــه پــس از‬ ‫موفقیــت در مولــد ســازی‪ ،‬بــه مرحلــه تولیــد‬ ‫ماهــی کفــال خاکســتری در مجتمــع پــرورش‬ ‫میگــو گمیشــان مــی رســیم‪.‬‬ ‫مهنــدس قــدس علــوی در خصــوص رونــد قابــل‬ ‫قبــول ایــن مولــد ســازی در اســتان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫امیدواریــم بتوانیــم بــا تامیــن زیرســاخت هــا و‬ ‫امکانــات مــورد نیــاز بــه زودی پــروژه را وارد مرحلــه‬ ‫اجــرا نماییــم‪ .‬چــرا کــه ماهــی کفــال خاکســتری‬ ‫گزینــه مناســبی جهت کشــت در ابهــای نامتعارف‬ ‫اســتان مــی باشــد‪.‬‬ ‫کمبودهای بخش بازسازی‬ ‫ذخایرماهیان خاویاری‬ ‫مرتفع می شود‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬مرکــز‬ ‫شــهید مرجانی از گذشــته تاکنون از اهمیت و‬ ‫تاثیرگذاری بســیاری در زمینه حفظ گونه های‬ ‫ارزشــمند ماهیــان خاویــاری برخــوردار بــوده‬ ‫اســت و از مهــم تریــن ظرفیــت هــای تکثیــر‬ ‫و رهاســازی ماهیــان خاویــاری در کشــور بــه‬ ‫شــمار مــی رود‪ .‬همچنیــن ایــن مرکــز توانســته‬ ‫نقــش بســزایی در بازســازی بانــک ژنی ماهیان‬ ‫خاویــاری نیــز داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی اداره کل شــیالت گلســتان‪ ،‬مهنــدس‬ ‫ســید جــواد قــدس علــوی بیــان داشــت‪ :‬در‬ ‫راســتای اجــرای تبصــره ‪ ۱۹‬قانــون بودجــه ســال‬ ‫‪ ۹۹‬و براســاس پیشــنهاد این اداره کل و تصویب‬ ‫کمیته ســاختار و فناوری های مدیریتی ســازمان‬ ‫شــیالت ایــران‪ ،‬بخــش قابــل توجهــی از ظرفیــت‬ ‫هــای مرکــز بازســازی و حفاظــت از ذخایر ژنتیکی‬ ‫ماهیــان خاویــاری شــهید مرجانــی بــه بخــش‬ ‫خصوصــی واگــذار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــدف از ایــن واگــذاری اســتفاده‬ ‫بیــش از پیــش از ظرفیــت هــای ایــن مرکــز‬ ‫اســت کــه امیدواریــم بتوانیــم در کنــار بخــش‬ ‫خصوصــی شــاهد رشــد و پیشــرفت در زمینــه‬ ‫تکثیــر و پــرورش گونــه هــای ارزشــمند‬ ‫ماهیــان خاویــاری باشــیم‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫نقــش مهــم مشــارکت بخــش خصوصــی‬ ‫در پیشــبرد اهــداف ســازمانی خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬نمــی تــوان از نقــش مهــم و تاثیــر‬ ‫گــذار بخــش خصوصــی در راســتای پیشــبرد‬ ‫اهــداف ســازمانی در کنــار بخــش دولتــی بــه‬ ‫اســانی عبــور کــرد‪ .‬بــه همیــن دلیــل برنامــه‬ ‫ریزیهــای الزم جهــت اســتفاده از ظرفیــت هــا‬ ‫و امکانــات مــازاد مرکــز بازســازی و حفاظــت‬ ‫از ذخایــر ژنتیکــی ماهیــان خاویــاری شــهید‬ ‫مرجانــی بــرای اســتفاده بخــش خصوصــی‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس قــدس علــوی در پایــان خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬امیــد اســت در کنــار مشــارکت‬ ‫بخــش خصوصــی جهــت اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫هــای مــازاد ایــن مرکــز‪ ،‬بتوانیــم کمبودهــای‬ ‫بخــش بازســازی ذخایــر ماهیــان خاویــاری در‬ ‫اســتان را مرتفــع ســازیم‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در راســتای ایــن واگــذاری‬ ‫بازدیــدی از ســوی مدیــر کل و اعضــای کمیتــه‬ ‫واگــذاری شــیالت اســتان‪ ،‬از اســتخرها‬ ‫و امکانــات مــورد نظــر مرکــز بازســازی و‬ ‫حفاظــت از ذخایــر ژنتیکــی ماهیــان خاویــاری‬ ‫شــهید مرجانــی بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت مرکــز بازســازی و‬ ‫حفاظــت از ذخایــر ژنتیکــی ماهیــان خاویــاری‬ ‫شــهید مرجانــی در ‪ ۴۵‬کیلومتــری شــمال‬ ‫شــرقی گــرگان و در ‪ ۲۳‬کیلومتــری امتــداد‬ ‫جــاده اق قــا ـ گنبــد بــه مســاحت ‪ ۱۵۰‬هکتــار‬ ‫مابیــن روســتای اوچ تپــه و چیــن ســیبلی‬ ‫واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه دکتــر اقایی مقدم‬ ‫رئیــس مرکــز تحقیقــات ذخایــر ابزیــان ابهــای‬ ‫داخلــی ـ گــرگان نیــز گفــت‪ :‬اراده ایــن مرکــز بــر‬ ‫اجرایــی شــدن و بــه نتیجــه رســاندن پــروژه تــا‬ ‫مرحلــه تولیــد انبــوه بچــه ماهــی‪ ،‬اســتمرار تولیــد‬ ‫و معرفــی بــه بخــش خصوصــی اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت جلســه بررســی پــروژه تکثیــر‬ ‫و پــرورش ماهــی کفــال خاکســتری بــه عنــوان‬ ‫گونــه ی مناســب پــرورش بعــد از برداشــت میگــو‬ ‫در مجتمــع میگــو گمیشــان‪ ،‬بــا حضــور مدیــر کل‬ ‫شــیالت گلســتان‪ ،‬رئیــس مرکــز تحقیقــات ذخایــر‬ ‫ابزیــان ابهــای داخلــی ـ گــرگان‪ ،‬معــاون ابــزی‬ ‫پــروری شــیالت گلســتان‪ ،‬مجریــان طــرح و‬ ‫کارشناســان برگــزار شــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫عمــر زعفــران در روســتای وامنــان اســتان گلســتان بــه حــدود ‪ ۲۰‬ســال می رســد امــا بــا وجــود قدمــت کــم کشــت‪ ،‬بــه‬ ‫دلیــل مرغوبیــت زمیــن در کنــار همــت اهالــی و تولیــد نســبتا فــراوان‪ ،‬چنــدی قبــل پروانــه کاربــرد «عالمــت اســتاندارد‬ ‫اجبــاری» زعفــران وامنــان صــادر شــد و ایــن محصــول روســتا در مســیر تجاری شــدن قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از ایرنــا روســتای کوهســتانی وامنــان از توابــع شهرســتان ازادشــهر بــا اب و‬ ‫هــوای معتــدل در تابســتان و ســرد در زمســتان افــزون بــر ‪ ۲‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه بیشــتر ســاکنان ان از طریــق‬ ‫کشــاورزی ســنتی بــا کاشــت گنــدم‪ ،‬جــو و دامپــروری بــه ســختی امــرار معــاش می کردنــد امــا زراعــت زعفــران و گرایــش‬ ‫اهالــی بــه ایجــاد مــزارع جدیــد در زمین هــای کوچــک و بــزرگ زعفــران‪ ،‬نــام ایــن روســتا را برســر زبان هــا انداخــت‪.‬‬ ‫زعفران وامنان‬ ‫گلستان در یک‬ ‫قدمی تجاری شدن‬ ‫گزارش و نقد‬ ‫خبر‬ ‫ارزش افزوده محصوالت‬ ‫گلستان پایین است‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪1399‬‬ ‫بازار کسب و کار گزارش می دهد‬ ‫نظارت بر گرانفروشی یا گرانی کدام یک ؟‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪288‬‬ ‫داروخانه ها مجازبه فروش‬ ‫لوازم ارایشی نیستند‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف بجنــورد گفــت‪ :‬بعلــت‬ ‫نداشــتن پروانــه کســب فــروش لــوزام ارایــش‬ ‫داروخانــه داران مجــاز بــه فــروش ایــن نــوع‬ ‫اقــام نیســتند مگــر انکه بــرای دریافــت پروانه‬ ‫کســب اقــدام کننــد کــه تــا کنــون در اســتان‬ ‫ایــن موضــوع اتفــاق نیفتــاده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت ؛ متاســفانه‬ ‫گلســتان جــز اســتان هایــی اســت کــه در ان‬ ‫ارزش افــزاده محصــوالت پاییــن اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار؛ دکتــر‬ ‫حــق شــناس در جلســه مشــترک ســتاد‬ ‫فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی و کارگــروه‬ ‫اقتصــادی‪ ,‬اشــتغال و ســرمایه گــذاری بــا‬ ‫بیــان اینکــه تســریع در اجــرای پــروژه هــای‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی زمینــه افزایــش اشــتغال‬ ‫را فراهــم مــی اورد‪،‬افــزود؛ اجــرای ‪۲۴‬پــروژه‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی بــرای ســالجاری و ‪۳۰‬‬ ‫پــروژه بــرای ســال اتــی در اســتان تعریــف‬ ‫شــده کــه تســریع در اجــرای پــروژه هــای‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی زمینــه افزایــش اشــتغال‬ ‫را فراهــم مــی اورد‪.‬‬ ‫وی افــزود؛ متاســفانه گلســتان جــز‬ ‫اســتان هایــی اســت کــه در ان ارزش‬ ‫افــزاده محصــوالت پاییــن اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان خاطرنشــان کــرد؛ توجــه‬ ‫وزارت تعــاون بــه پــروژه هــای کالن اســتان‬ ‫نظیــر مجتمــع پــرورش میگــوی گمیشــان‬ ‫و نیــروگاه ســیکل ترکیبــی علــی ابــاد‬ ‫کتــول‪ ،‬پــروژه توســعه کشــت گلخانــه ای و‬ ‫همچنیــن کشــت گیاهــان دارویــی و حمایت‬ ‫از طــرح هــای اســتارت اپــی مــی توانــد زمینــه‬ ‫هــای رشــد و توســعه گلســتان را تســریع‬ ‫کنــد چــرا کــه ایــن وزارتخانــه معیــن اســتان‬ ‫در پــروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی اســت‪.‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال اورده‬ ‫اولیه مسکن اقدام ملی‬ ‫خراسان شمالی واریز شد‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون حــدود ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اورده اولیــه متقاضیــان طــرح اقــدام ملــی‬ ‫تولیــد مســکن در اســتان واریــز شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســیدعبدالمجید‬ ‫نژادصفــوی بــه ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬مبلــغ‬ ‫اورده اولیــه بــرای ثبــت نــام در طــرح اقــدام‬ ‫ملــی مســکن ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی افزود‪:‬‬ ‫تاکنــون حــدود ‪ ۹۵۰‬نفــر از متقاضیــان‪ ،‬نســبت‬ ‫بــه تامیــن و واریــز اورده اولیــه اقــدام کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون بــه ‪ ۸۴۸‬نفر پــروژه در‬ ‫چهــار شــهر تخصیــص داده شــده اســت گفــت‪:‬‬ ‫ایــن پــروژه هــا در شــهرهای جاجــرم‪ ،‬گرمــه‪،‬‬ ‫اســفراین و بجنــورد بــه متقاضیــان تخصیــص‬ ‫داده شــده اســت‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫شهری حلقه‬ ‫مفقوده توسعه‬ ‫گرگان‬ ‫فضاهــای شــهری در ایــران و جهــان‬ ‫همــواره در زمــره بــا اهمیت تریــن‬ ‫مکانهــا بــرای اهــداف گردشــگری‬ ‫بــوده انــد ‪ ،‬شــهرها متشــکل از‬ ‫عناصــر‪ ،‬اجــزاء‪ ،‬فضاهــا‪ ،‬عملکردهــا‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫نکتــه قابــل تامــل خبــر کــه پیــش رو‬ ‫خواهیــد خوانــد در ایــن اســت کــه ایــا‬ ‫ایــن نظــارت بــر کســبه خواهــد بــود‬ ‫یــا عوامــل گرانــی‪ ،‬عواملــی کــه قطعــا‬ ‫تاثیــر بســیاری بــر افزایــش قیمــت هــا‬ ‫و ذکــر گرانفروشــی توســط مســئولین‬ ‫و تختــه کــردن کســب عــده ای بــی‬ ‫گنــاه کــه خواســته انــد بــا درامــدی‬ ‫ابرومندانــه شــکم زن بچــه خــود و عــده‬ ‫ای دیگــر را ســیر کننــد مــی باشــد ‪.‬‬ ‫معــاون بازرســی و رســیدگی بــه تخلفــات‬ ‫ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و‬ ‫تولیدکننــدگان در بــاره طــرح ویژه نــوروز ‪۱۴۰۰‬‬ ‫گفــت‪ :‬طــرح نظــارت بــر بــازار کــه از نیمــه‬ ‫بهمــن مــاه امســال اغــاز شــده اســت تــا نیمه‬ ‫فروردیــن مــاه ســال اتــی ادامــه دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســیب و کار پــارس‬ ‫ســیدجواد احمــدی خضربیگــی روز‬ ‫شــنبه بــه ایرنــا در بجنــورد اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی بازرســی‬ ‫هــا افزایــش یافتــه اســت تــا مــردم بــا‬ ‫مشــکل زیــادی مواجــه نشــوند‪.‬‬ ‫معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات‬ ‫ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و‬ ‫تولیدکننــدگان گفــت‪ :‬هــم اکنــون در‬ ‫کشــور ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬نفــر بــازرس بــازار‬ ‫را رصــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬ســخنان‬ ‫اخیــر در بــاره حــذف ارز ‪ ۴۲‬هــزار‬ ‫ریالــی و تــرس از گرانــی کاالهــا ســبب‬ ‫شــده تــا شــاهد احتــکار خانگــی برخــی‬ ‫از اجنــاس باشــیم ایــن نــوع احتــکار‬ ‫مســئله جــدی در جامعــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طبیعــی اســت بــا اینگونــه‬ ‫ســخنان انهــم در ایــن شــرایط‪ ،‬مــردم‬ ‫بیــش از نیــاز خــود خریــداری کننــد‬ ‫و قوانیــن حاکــم‪ ،‬بعــاوه روابــط‬ ‫جــاری و موضوعــات مرتبــط بــا انهــا‪،‬‬ ‫بــه عنــوان بزرگتریــن مجموعــه هــا و‬ ‫اثــار انســانی‪ ،‬جلــوه هــای متنوعــی‬ ‫از زیبایــی را بــه انســان القــاء میکننــد‬ ‫و مــی تواننــد بــه مکانــی بــرای تجمــع‬ ‫لــذت بخــش انســانها بــدل شــوند‪.‬‬ ‫لــذا فضــای گردشــگری شــهری‪،‬‬ ‫فضایــی اســت کــه منابــع گردشــگری‬ ‫در ان موجــود و الگــوی رفتــاری‬ ‫گردشــگران تابعــی از منابــع گردشــگری‬ ‫اســت و هــر چقــدر ایــن فضــا گســترش‬ ‫یابــد بــه رشــد مــردم ان شــهر و رونــق‬ ‫منطقــه منجــر مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ظرفیتهــای بالقــوه فراوانی‬ ‫کــه گــرگان بــرای جــذب گردشــگر و بــه‬ ‫تــا در اینــده دچــار مشــکل افزایــش‬ ‫قیمــت هــا نشــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬انگیــزه بــرای احتــکار زمانــی‬ ‫ایجــاد مــی شــود کــه مــردم احســاس‬ ‫کننــد قــرار اســت یــک جنــس گــران شــود‪،‬‬ ‫البتــه در رســیدگی بــه تخلــف احتــکار‪،‬‬ ‫ظرافــت هایــی وجــود دارد‪ ،‬کاالیــی‬ ‫احتــکار تلقــی مــی شــود کــه پیــش تــر‪،‬‬ ‫نگهــداری ان اعــام شــده بــود‪.‬‬ ‫معــاون بازرســی و رســیدگی بــه تخلفــات‬ ‫ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و‬ ‫تولیدکننــدگان افــزود‪ :‬در مــاه هــای پیــش‬ ‫احتــکار در برخــی کاالهــا مثــل روغــن و یــا‬ ‫شــکر بیشــتر بــوده اســت‪.‬‬ ‫احمــدی خضربیگــی در بخــش دیگــر‬ ‫ســخنان خــود دربــاره گالیــه اصنــاف‬ ‫خراســان شــمالی از اینکــه نظــارت بــر‬ ‫اصنــاف و واحدهــای کوچــک بیــش از‬ ‫شــرکت هــای بــزرگ در تهــران اســت‬ ‫گفــت‪ :‬مــا تــاش دارم در هــر جــا نیــاز‬ ‫اســت حضــور داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تهــران بارانــداز‬ ‫اســت و کاال از ایــن مــکان بــه نقــاط‬ ‫دیگــر توزیــع مــی شــود‪ ،‬مــا نظــارت هــا‬ ‫و بازرســی را در تهــران متمرکــز داریــم‬ ‫امــا بــه یقیــن بــرای ایــن شــهر بــا ایــن‬ ‫حجــم معامــات کافــی نیســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن‬ ‫نکتــه قابــل تامــل خبــر در ایــن اســت‬ ‫کــه ایــا ایــن نظــارت بــر کســبه خواهــد‬ ‫بــود یــا عوامــل گرانــی‪ ،‬عواملــی کــه‬ ‫قطعــا تاثیــر بســیاری بــر افزایــش‬ ‫قیمــت هــا و ذکــر گرانفروشــی توســط‬ ‫مســئولین و تختــه کــردن کســب‬ ‫عــده ای بــی گنــاه کــه خواســته انــد بــا‬ ‫درامــدی ابرومندانــه شــکم زن بچــه‬ ‫تبــع ان بهــره منــدی از مزایــای ان وجود‬ ‫دارد ‪ ،‬در صــورت اعمــال مدیریتــی‬ ‫موثــر‪ ،‬اثــار مثبــت اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‬ ‫و فرهنگــی‪ ،‬بــه همــراه خواهــد اورد؛‬ ‫ضمــن ایــن کــه منجــر به ایجــاد قطــب‬ ‫گردشــگری شــهری‪ ،‬در شــمال کشــور‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫لــذا بایســتی گردشــگری شــهری‬ ‫در اولویــت مدیریــت شــهری قــرار‬ ‫بگیــرد کــه در دوره پنجــم و شــهرداری‬ ‫دادبــود اقداماتــی نظیــر شــروع پــروژه‬ ‫شــهر بــازی مــدرن ‪ ،‬پــروژه هفــت‬ ‫شــهر در الغدیــر و تلــه کابیــن اشــاره‬ ‫کــرد ‪ ،‬ضمــن اینکــه خواهرخواندگــی‬ ‫بــا گوانــژو باعــث شــده تــا چینــی هــا‬ ‫بــرای توســعه گردشــگری گــرگان‬ ‫خــود و عــده ای دیگــر را ســیر کننــد‪.‬‬ ‫اگــر منظــور از ایــن خبــر نظــارت بــر‬ ‫عوامــل گرانــی باشــد تــا گرانفروشــی‬ ‫قطعــا مــورد حمایــت و اســتقبال‬ ‫شــهروندان و کســبه زحمــت کــش قــرار‬ ‫خواهــد گرفــت و امــا اگــر ایــن نظــارت‬ ‫صرفــا ً فشــار بــر گــرده صنوفــی ضعیــف‬ ‫باشــد کــه ناتــوان از هــر جــای قطعــا‬ ‫چهــره اش در بیــن افــکار عمومــی‬ ‫طــوی دیگــر اســت‪.‬‬ ‫لــذا مــی طلبــد کــه مســئولین در طــی‬ ‫ایــن مــدت تمــام تــاش و همــت خــود‬ ‫را در جهــت ممانعــت و از هــر گونــه‬ ‫افزایــش قیمــت را توســط دالالنــی کــه‬ ‫بارهــا از تریبونهــای مختلــف عامــل‬ ‫تــورم بــوده انــد بــکار گیرنــد تــا در‬ ‫ایــام نــه باعــث افزایــش قیمــت بــرای‬ ‫جبــران هزینــه هــا توســط صنــوف‬ ‫کوچــک شــود و نــه باعــث نارضایتــی‬ ‫شــهروندان مخصوصــا قشــر ضعیــف‬ ‫جامعــه شــوند‪.‬‬ ‫اینکــه مســئولین طــی چندیــن‬ ‫ســال اخیــر بارهــا گنــاه عــدم قبــول‬ ‫مســئولیت خــود را بــه گــردن دیگــران‬ ‫انداختــه انــد پوشــیده از نــگاه کســی‬ ‫نبــوده و مــردم قطعــا ً بــه ایــن موضــوع‬ ‫واقــف و هوشــیارند و انتظــار مــی رود‬ ‫قبــل از تحویــل ســال ‪ ۱۴۰۰‬مســئولین‬ ‫نیــز در کنــار کســبه پرتــاش و زحمــت‬ ‫کــش همیــار مردمــی باشــند کــه در‬ ‫تمــام صحنــه هــا پــای میــدان و در کنــار‬ ‫شــان بــوده انــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن اقتضــا مــی کنــد کــه مســئولین بــرای‬ ‫جلــب رضایــت تولیــد کننــده و مصــرف کننــده‬ ‫تمــام تــاش و همــت خــود را در جهــت کنتــرل و‬ ‫مدیریــت بــازار و بســتن دســت بــه ظاهــر دالالن را‬ ‫انجــام دهــد شــاید اینگونــه بشــود تعــادل و ثبــات‬ ‫قیمــت هــا را در بــازار شــاهد بــود‪.‬‬ ‫اعــام امادگــی کننــد‪.‬‬ ‫نکتــه اخــر اینکــه گردشــگری پدیــده‬ ‫ایســت چنــد وجهــی کــه موضوعــات‬ ‫مختلفــی نظیــر اقتصــاد‪ ،‬مدیریــت‪،‬‬ ‫مــردم شناســی‪ ،‬جغرافیــا و علــوم‬ ‫سیاســی را در بــر مــی گیــرد و شــناخت‬ ‫و درک ایــن فراینــد پیچیــده اجرائــی‪،‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی و فرهنگــی‬ ‫گردشــگری‪ ،‬نیازمنــد مدیریتــی جــوان‬ ‫و بــا انگیــزه و بــا برنامــه اســت تــا‬ ‫ضمــن بــاال بــردن ســطح درامــد زایــی‬ ‫شــهر گــرگان‪ ،‬معرفــی و مطــرح کــردن‬ ‫ان در ســطح کشــور‪ ،‬فرصــت بهــره‬ ‫منــدی از ابعــاد مختلــف گردشــگری را‬ ‫بــرای همــگان فراهــم ســازد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس مهــدی‬ ‫امیــدوار در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مهمتریــن موضوعــی کــه مانــع از فــروش‬ ‫لــوازم ارایشــی توســط داروخانــه داران مــی‬ ‫شــود عــدم دریافــت پروانه کســب توســط این‬ ‫واحدهــای صنفــی اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه در اشــاره بــه تعطیلــی بســیاری‬ ‫از صنــوف همزمــان بــا شــیوع کرونــا گفــت‪:‬‬ ‫زمانــی کــه کرونــا موجــب شــده بــود کــه‬ ‫بســیاری از کســبه بــه الجبــار و در جهــت‬ ‫مقابلــه بــا ایــن ویــروس کرکــره محــل کســب‬ ‫خــود را پائیــن بکشــند کــه ایــن موضــوع بــه‬ ‫نوعــی باعــث متضــرر شــدن بازاریــان شــد امــا‬ ‫داروخانــه بــا وجــود اینکــه فاقــد مجــوز فــروش‬ ‫لــوازم ارایشــی و بهداشــتی بودنــد اقــدام بــه‬ ‫عرضــه ان مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ضمــن اشــاره بــه گرانفروشــی‬ ‫لــوازم ارایشــی توســط داروخانــه هــا گفت‪:‬علــی‬ ‫الرغــم اینکــه اجــازه بازرســی از داروخانــه هــا را‬ ‫نداریــم امــا اتــاق اصنــاف مــی توانــد در گشــت‬ ‫زنــی هــای کــه بــه اتفــاق تعزیــزات انجــام مــی‬ ‫دهــد بــه تخلفــات ایــن واحدهــا رســیدگی کنــد‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل در ایــن خبــر مگــر می شــود‬ ‫واحــد همچــون داروخانــه هــا مجــوز فــروش‬ ‫لــوازم ارایشــی بهداشــتی را نداشــته باشــند و‬ ‫هیــچ اقــدام قانونــی از ســوی مراکــز ذیربــط‬ ‫صــورت نگیــرد‪.‬‬ ‫هــر چنــد اگــر اظهــارات رئیــس اتــاق اصنــاف‬ ‫صحــت داشــته باشــد انتظــار مــی رود کــه وی‬ ‫از طریــق مراجــع قانونــی اقدامــات الزم را در‬ ‫ایــن خصــوص انجــام دهــد‪ .‬چــرا کــه در جهــت‬ ‫دفــاع از حقــوق واحدهــای صنوفــی خــود کــه‬ ‫در ایــام کرونــا متضــرر شــدند مــی بایســت‬ ‫ســاکت نباشــند ‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه پیشــتر دکــه هــای‬ ‫مطبوعاتــی کــه وظیفــه شــان فــروش و عرضــه‬ ‫مطبوعــات اســت اقــدام بــه عرضــه و فعالیــت‬ ‫در کلیــه صنــوف را بــدون هیچگونــه مجــوز و‬ ‫صرفــا بــا پروانــه فعالیــت فــروش نشــریات در‬ ‫حــال انجــام هســتند‪.‬‬ ‫و تــا کنــون هیچگونــه اقدامــی نســبت بــه‬ ‫برخــورد بــا ایــن نــوع متخلفــان صــورت نگرفتــه‬ ‫اســت تــا جایــی کــه برخــی از ایــن کیوســک‬ ‫هــا بــا پوشــش فــروش مطبوعــات اقــدام بــه‬ ‫جابجایــی و عرضــه انــواع مــواد مخــدر و فیلــم‬ ‫هــای غیــر اخالقــی مــی کننــد که موجــب هدف‬ ‫قــرار دادن فرهنــگ جامعــه شــده اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫افزایش بازرسی های‬ ‫از وضعیت ایمنی‬ ‫صنایع خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫رییس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چندیــن حادثــه در کارگاه هــای صنعتــی موجــب‬ ‫افزایــش بازرســی حفاظــت فنــی و ایمنــی از صنایــع‬ ‫بــزرگ اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شماره ‪288‬‬ ‫افزایش بازرسی از‬ ‫وضعیت ایمنی صنایع‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫رییــس اداره بازرســی کار اداره کل‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬بازرســی حفاظــت فنــی‬ ‫و ایمنــی از صنایــع بــزرگ اســتان در‬ ‫پــی وقــوع چنــد حادثــه در کارگاه هــای‬ ‫صنعتــی بــزرگ افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫پس از ‪ 15‬سال در لیگ برتر‬ ‫دستگیری شکارچیان ‪ ۱۳‬مرغابی وحشی در تاالب صوفی کم اق قال‬ ‫تیــم والیبــال پــاس گــرگان بــا شکســت دادن حریــف چالوســی خــود جــواز حضــور‬ ‫در فصــل اینــده لیــگ برتــر والیبــال کشــور را کســب کــرد‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان های گــرگان و اق قــا از دســتگیری ســه شــکارچی‬ ‫غیرمجــاز در تــاالب صوفی‪‎‬کــم اق قــا خبــر داد و گفــت کــه از متهمــان الشــه ‪ ۱۳‬قطعــه مرغابــی‬ ‫وحشــی‪ ،‬ســه قبضــه ســاح شــکاری تک لــول و دولــول‪ ،‬مقادیــری فشــنگ ســاچمه زنــی و ادوات شــکار‬ ‫کشــف شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار تیــم والیبــال پــاس گــرگان بــا برتــری ‪ ۳‬بــر ‪ ۲‬برابــر‬ ‫تیــم ایرانشــید چالــوس ضمــن راهیابــی بــه مســابقه فینــال لیــگ دســته اول‪ ،‬پــس‬ ‫از ‪ 15‬ســال جــواز حضــور در فصــل اینــده لیــگ برتــر والیبــال کشــور را کســب کــرد‪.‬‬ ‫دیگــر تیــم فینالیســت لیــگ دســته اول و راه یافتــه بــه لیـگ برتــر بعــد از مســابقه‬ ‫بیــن تیم هــای مــس رفســنجان عقاب ملــل اردبیــل مشــخص خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــاگردان عیســی ســنگدوینیدر همــه ‪ ۲۰‬مســابقه مرحلــه گروهــی و نیمــه نهایــی‬ ‫لیــگ دســته اول والیبــال کشــور مقابــل حریفــان بــه پیــروزی رســید و بــا یــک بــازی‬ ‫منظــم و بــدون نوســان بــه رونــد رو بــه جلــوی خــود ادامــه داد و بــدون شکســت‬ ‫راهــی لیــگ برتــر شــد‪.‬‬ ‫ضمــن ارزوی موفقیــت بــرای تیــم والیبــال پــاس گــرگان امیدواریــم مســئولین‬ ‫اســتانی و شهرســتانی در ایــن برهــه حســاس در کنــار تیــم باشــند و حمایــت هــای‬ ‫خــود را از بازیکنــان غیرتمنــد تیــم پــاس گــرگان دریــغ نکننــد‪.‬‬ ‫علــی قلــی پــور اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن‬ ‫نظــارت هــا‪ ،‬فرایندهــای انجــام کار‪،‬‬ ‫قابــل اطمینــان بــودن دســتگاه هــا و‬ ‫تجهیــزات‪ ،‬نحــوه اجــرای برنامــه هــای‬ ‫پیشــگیرانه بــرای تامیــن ایمنــی کارگاه‬ ‫هــا مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این بازرســی ها همچنین‬ ‫میــزان امــوزش هــای ارائــه شــده بــه‬ ‫کارگــران و میــزان ایمنــی دســتورالعمل‬ ‫هــای انجــام کار زیــر ذره بیــن بازرســان‬ ‫ایــن اداره کل قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا هماهنگــی انجــام‬ ‫شــده بــا مراجــع قضایــی‪ ،‬ضمــن توجــه‬ ‫بــه حفــظ و پایــداری تولیــد و اشــتغال در‬ ‫کارگاه هــا بــا متخلفــان کــه نــکات ایمنــی‬ ‫را در محیــط کار رعایــت نکننــد برخــورد‬ ‫قضایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫قلــی پــور افــزود‪ :‬همــه کارگاه هــای‬ ‫اســتان از صنایــع پیچیــده و حســاس‬ ‫گرفتــه تــا کوچکتریــن کارگاه هــا مکلــف‬ ‫بــه پاســخگویی در زمینــه برنامــه هــای‬ ‫ایمنــی بــه بازرســان کار هســتند‪.‬‬ ‫رییــس اداره بازرســی کار اداره کل‬ ‫تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی خراســان‬ ‫شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬کوتاهــی در هــر‬ ‫زمینــه ای کــه جــان و ســامت کارگــران‬ ‫را بــه مخاطــره بینــدازد قابــل اغمــاض و‬ ‫چشــم پوشــی نیســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام اداره کل تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی اســتان در ســال جــاری‬ ‫بیــش از پنــج هــزار و ‪ ۹۰۰‬مــورد بازرســی‬ ‫از کارگاه هــای ســاختمانی اســتان انجــام‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی قلــی پــور اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا هماهنگــی صــورت گرفته بــا مراجع قضایی‪،‬‬ ‫ضمــن توجــه بــه حفــظ و پایــداری تولیــد و اشــتغال در‬ ‫کارگاه هــا بــا متخلفانــی کــه نکات ایمنی را در محیط کار‬ ‫رعایــت نکننــد برخــورد قضایــی صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫قنبرعلــی تمســکنی اظهــار داشــت‪ :‬تــاالب شــکار و تیرانــدازی ممنــوع صوفی کــم ‪ ۳۳‬هــزار و ‪‎۳۷۰‬‬ ‫هکتــار وســعت دارد و در کیلومتــر ‪۲۵ ‎‬جــاده اق قــا بــه مــرز اینچه بــرون واقــع اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن تــاالب عــاوه بــر پرنــدگان‪ ،‬محــل زیســت برخــی گونه هــای نــادر حیــات وحــش‬ ‫جهــان از جملــه روبــاه ترکمــن و کوچک تریــن پســتاندار ایــران یعنــی حشــره خوار کوتولــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفت که متهمان با تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی شدند‪.‬‬ ‫گلستان از معدود تنفس گاه های گونه های مختلف گیاهی و جانوری ایران است‪.‬‬ ‫ایــن اســتان بــه عنــوان ایرانــی کوچــک از کــوه‪ ،‬دریــا‪ ،‬جنــگل‪ ،‬دشــت و بیابــان بــه صــورت‬ ‫یکجــا برخــوردار اســت و بــه گفتــه مســووالن محیــط زیســت ‪ ۱۱۴‬گونــه پرنــده مهاجــر در‬ ‫ایــن منطقــه زمســتان گذرانــی و بعضــا زاداوری مــی کنند‪/.‬ایرنــا‬ ‫نمایشگاه بهاره مجازی خواهدبود‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور بازرگانــی و‬ ‫توســعه تجــارت ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال‬ ‫نمایشــگاه بهــاره بــه شــیوه مجــازی برگــزار‬ ‫خواهــد شــد و هــم اکنــون نیــز در حــال‬ ‫رایزنــی نســبت بــه نحــوه اجــرای و برگــزاری‬ ‫ایــن رویــداد مهــم اقتصــادی هســتیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهــرداد داودزاده‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬لــذا الزم اســت کــه اصنــاف‬ ‫و بازاریــان متقاضــی حضــور در نمایشــگاه‬ ‫مجــازی‪ ،‬میبایســت نســبت بــه ســفارش غرفــه‬ ‫مجــازی خــود اقــدام نماینــد و محصــوالت خــود‬ ‫را بــر بســتر ایــن فضــا عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد و گفــت‪ :‬کاالی خریــداری‬ ‫شــده توســط شــهروندان طبــق هماهنگــی‬ ‫بــا اداره کل پســت اســتان صــورت گرفتــه‪،‬‬ ‫بــه در منــازل انهــا ‪ ،‬ارســال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نیــز در ایــن نمایشــگاه خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫صنــوف و کســبه خــارج اســتان نیــز مــی‬ ‫تواننــد در ایــن نمایشــگاه حضــور یابنــد‬ ‫امــا از انجایــی کــه ایــن رخــداد بــه شــیوه‬ ‫مجــازی بــوده بــه نظــر مــی رســد اســتقبال‬ ‫از خــارج اســتان کــم رنــگ باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زمــان برگــزاری ایــن نمایشــگاه‬ ‫هنــوز مشــخص نگردیــده و در حــال رایزنــی الزم‬ ‫هســتیم تــا بــا وجــود شــیوع کرونــا‪ ،‬شــرایط خــوب‬ ‫و مناســبی بــرای شــهروندان مهیــا ســازیم‪.‬‬ ‫داودزاده از حضــور اصنــاف خــارج اســتان‬ ‫وی گفــت‪ :‬در اســتانه ســال نــو‪ ،‬فــروش فــوق‬ ‫العــاده هــم بــرای تامیــن مایحتــاج مــردم در‬ ‫شــب عیــد برگــزار مــی شــود و صنــوف متقاضــی‬ ‫در ایــن زمینــه مــی تواننــد بــا هماهنگــی اتحادیــه‬ ‫هــا نســبت بــه فــروش فــوق العــاده اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫توزیع‪۸۶۵۰‬بسته معیشتی بین نیازمندان‬ ‫رییــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) شــیروان گفــت‪:‬‬ ‫حــدود ‪ ۲۶‬میلیــارد ریــال ایــن نهــاد از زمــان اغــاز شــیوع‬ ‫کرونــا بیــن مددجویــان تحــت پوششــدر غالــب هشــت هــزار‬ ‫و ‪ ۶۵۰‬بســته معیشــتی توزیــع کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مرتضــی صفــی پــور منابــع تامین مبالغ‬ ‫جمــع اوری شــده را از محــل کمــک هــای ایــن نهاد و نیکــوکاران عنوان‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بــا شــیوع کرونــا‪ ،‬بیــکاری و مشــکالت اقتصــادی بــرای‬ ‫زنــان سرپرســت خانــوار عــاوه بــر مســتمری ماهانــه بــه مددجویــان‬ ‫تحــت پوشــش ایــن نهــاد‪ ،‬تهیــه و توزیــع بســته هــای معیشــتی هــم‬ ‫انجــام شــد و ایــن رونــد همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫حبوبات مقرون به صرفه ترین کشت است‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬توصیــه می شــود‬ ‫کشــاورزان کشــت حبوبــات را جایگزیــن پیــاز بــه لحاظ مقرون‬ ‫بــه صرفــه بــودن کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــاز را کســب و کار مهــران حیاتــی گفــت‪:‬‬ ‫ســطح زیــر کشــت پیــاز در ایــن شهرســتان ســال گذشــته‪،‬‬ ‫‪ ۱۱۵‬هکتــار بــود کــه از ایــن میــزان چهــار هــزار و ‪ ۷۲۰‬تــن‬ ‫محصــول برداشــت شــد و امســال پیــش بینــی مــی شــود‬ ‫‪ ۲۰۰‬هکتــار اراضــی ایــن شهرســتان بــه کشــت ان اختصــاص‬ ‫یابــد‪ ،‬امــا کارشناســان کشــاورزی بــه هیــچ عنــوان افزایــش‬ ‫ســطح کشــت ایــن محصــول را توصیــه نمــی کننــد‪.‬‬ ‫‪۱۲۳‬راس دام زنده فاقدمجوز درفاروج کشف شد‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی خبــر از کشــف ‪۱۲۳‬‬ ‫راس دام زنــده فاقــد مجــوز بــه ارزش ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۵۵۰‬میلیون ریال‬ ‫در فــاروج خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ محمــد غالمــی بــا اشــاره به‬ ‫اینکــه مامــوران بــه محــض اطــاع از ایــن موضــوع اقــدام بــه گشــت‬ ‫زنی هدفمند در ســطح شهرســتان کردند‪ ،‬اظهار داشــت ‪ :‬ماموران‬ ‫در حیــن گشــت زنــی در ســطح حــوزه اســتحفاظی هــر ‪ ۳‬کامیــون را‬ ‫شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام قضائــی انها را متوقــف نمودند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بازرســی هــای بعمــل امــده از ایــن‬ ‫خودروهــا تعــداد ‪ ۱۲۳‬راس دام زنــده(گاو و گوســفند) کشــف و‬ ‫ضبــط شــد‪.‬‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت‪ :‬باعنایــت باینکــه خانــم مبارکــه دهباشــی نــژاد فرزنــد حجــی اســماعیل بشــماره شناســنامه ‪ 410‬و شــماره ملــی ‪ 5729329164‬صــادره‬ ‫از بردســکن باارائــه ‪ 2‬بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفترخانــه ‪ 37‬گــرگان بــه ایــن اداره مراجعــه و مدعــی می باشــد ســند مالکیت ‪ 1034066‬ســهم مشــاع‬ ‫از ‪ 7510‬ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 7510‬متــر مربــع از پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪-229‬اصلــی بخــش ‪ 2‬گــرگان ذیــل ثبــت ‪ 4936‬در دفتــر ‪30‬‬ ‫صفحــه ‪ 94‬بنــام مبارکــه دهباشــی نــژاد ثبــت و بشــماره چاپــی ‪ 480685‬صــادر و تســلیم شــده‪ ،‬بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت‪ ،‬لــذا باســتناد مــاده ‪120‬‬ ‫ائیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی میگــردد تــا هرکــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند‬ ‫مالکیــت نــزد خــود باشــد‪ .‬ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه این اداره تســلیم نمایــد‪ .‬در غیر اینصورت‬ ‫پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد‪ .‬م‪.‬الــف‪ 6277:‬علــی برقــی ‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک شهرســتان گرگان‪-‬تاریخ انتشــار اگهــی‪1399/12/04 :‬‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بدینوســیله اعــام میگــردد بــه اســتناد مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪ ،‬تحدیــد حدود ششــدانگ یک قطعــه زمین که‬ ‫دران احــداث بنــا شــده اســت دارای پــاک ‪ 13082‬فرعــی از بخــش ‪3‬ثبــت گــرگان واقــع در اراضــی اوزینــه بــه مســاحت ‪ 76092‬متــر مربــع ملکــی اقای‪/‬خانــم توبــا‬ ‫بــزی زاده فرزنــد رســول ســاعت‪ :‬صبــح روز ‪5‬شــنبه مــورخ ‪ 1399/12/28‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در گــرگان خیابــان کاشانیپشــت نانوایــی وهــاب بعمــل خواهــد‬ ‫امــد‪.‬از ایــن رو چناچــه مجــاوری یــا هــر شــخصی نســبت بــه حــدود یــا ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت میتوانــد فقــط تــا ســی روز از تاریخ تنظیــم صورتمجلس‬ ‫تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر شــماره پــاک فــوق الذکــر بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده و عــاوه بــران ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یا نماینــده قانونــی وی میتواند به‬ ‫دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت‬ ‫وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدر ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ .‬م الــف ‪ 6292‬حجــت اللــه تجــری ‪ -‬مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو گــرگان ‪ -‬تاریــخ‬ ‫انتشــار اگهــی‪1399/12/04 :‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت قدیــر اســفراین شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 439‬و شناســه ملــی ‪ 10860302030‬به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور‬ ‫فــوق العــاده مــورخ ‪ 30/09/1399‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬ســرمایه تعاونــی از تعــداد ‪ 7‬ســهم ‪ 150000‬ریالــی بــه ‪ 9‬ســهم ‪ 150000‬ریالــی از محــل پرداخــت‬ ‫نقــدی و طــی گواهــی بانــک توســعه تعــاون بــه شــماره ‪ 297/3900/99‬مــورخ ‪ 01/10/1399‬و از طریــق عضوگیری(افزایــش تعــداد ســهام) افزایــش یافــت و در نتیجه‬ ‫ســرمایه تعاونــی از مبلــغ‪ 1050000‬ریــال بــه ‪ 1350000‬ریــال افزایــش یافــت‪ - .‬اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت ‪ 3‬ســال انتخــاب گردیدنــد‪ :‬اقــای علــی‬ ‫حســین زاده بــه شــماره ملــی ‪ - 0638985080‬عضــو اصلــی هیئــت مدیــره خانــم مریــم موســوی بــه شــماره ملــی ‪ - 0630057826‬عضــو اصلــی هیئــت مدیره خانم‬ ‫کبــری اســدی بــه شــماره ملــی ‪ - 0639640230‬عضــو اصلــی هیئــت مدیــره اقــای ابراهیــم حســین زاده بــه شــماره ملــی ‪ - 0639586074‬عضــو علــی البــدل هیئــت‬ ‫مدیــره خانــم ام البنیــن حســینی ایــرج بــه شــماره ملــی ‪ - 0638683671‬عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره ‪ -‬خانــم زهــره نودهــی بــه شــماره ملــی ‪ 0670530859‬به‬ ‫عنــوان بــازرس اصلــی و اقــای علــی موســوی بــه شــماره ملــی ‪ 0630182612‬بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد‪ .‬اداره کل‬ ‫ثبت اســناد و امالک اســتان خراســان شــمالی مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری اســفراین (‪ )1099404‬اگهی تغییرات شــرکت قدیر اســفراین شــرکت‬ ‫تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 439‬و شناســه ملــی ‪ 10860302030‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 30/09/1399‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬ســمت‬ ‫اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیــد‪ :‬اقــای علــی حســین زاده بــه شــماره ملــی ‪ 0638985080‬بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره خانــم مریــم موســوی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0630057826‬بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره خانــم کبــری اســدی بــه شــماره ملــی ‪ 0639640230‬بــه ســمت منشــی هیئــت مدیــره ‪ -‬اقای‬ ‫اســماعیل قــادری اب بخــش نــام پــدر حســنعلی بــه شــماره ملــی ‪ 0630025614‬شــماره شناســنامه ‪ 0630025614‬صــادره از اســفراین بــه ســمت مدیرعامل شــرکت‬ ‫کــه خــارج از اعضــای هیئــت مدیــره بــه مــدت ســه ســال انتخــاب گردیــد‪ - .‬کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد اور بانکــی از قبیــل چــک ‪ ،‬ســفته ‪ ،‬بــرات و اوراق‬ ‫بهــادار بــا امضــای یــک یــا دو نفــر از اعضــای هیئــت مدیــره اقــای علــی حســین زاده رئیــس هئیــت مدیــره یــا خانم مریم موســوی نائب رئیس هیئت مدیــره به اتفاق‬ ‫اقــای اســماعیل قــادری اب بخــش مدیرعامــل و مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و اوراق عــادی و نامه‏هــا بــا امضــای اقــای اســماعیل قــادری اب بخــش (مدیرعامــل)‬ ‫و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اســفراین (‪)1099403‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ریشــه پــی شــالوده جمــع شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 5158‬و شناســه ملــی ‪ 14005890283‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت‬ ‫مدیــره مــورخ ‪ 12/10/1399‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬اقــای مرتضــی گریوانــی بــه شــماره ملــی ‪ 0682097802‬بســمت مدیرعامــل و عضــو اصلــی هیــات مدیــره‬ ‫و اقــای جــواد عرشــیان بــه شــماره ملــی ‪ 0682106704‬بســمت رئیــس هیــات مدیــره و اقــای مجیــد عباســی بــه شــماره ملــی ‪ 0682480592‬بســمت نایــب رئیــس‬ ‫هیــات مدیــره انتخــاب شــدند‪ - .‬کلیــه قــرارداد هــا و اســناد رســمی و تعهــداور بانکــی از قبیــل چــک ‪ ,‬ســفته ‪ ,‬بــرات و اوراق بهــادار بــا امضــای منفــرد اقــای مرتضــی‬ ‫گریوانی(مدیرعامــل) همــراه بــا مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و اوراق عــادی و نامــه هــای اداری بــا امضــای منفــرد اقــای مرتضــی گریوانــی (مدیرعامــل) همــراه‬ ‫بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)1099402‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ریشــه پــی شــالوده جمــع شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 5158‬و شناســه ملــی ‪ 14005890283‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع‬ ‫عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ ‪ 12/10/1399‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد‪ :‬اقــای مرتضــی گریوانــی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪0682097802‬و اقــای جــواد عرشــیان بــه شــماره ملــی ‪ 0682106704‬واقــای مجیــد عباســی بــه شــماره ملــی ‪ 0682480592‬بــرای مــدت ‪ 2‬ســال‬ ‫انتخــاب شــدند‪ - .‬خانــم نســیم فیــروزه بــه شــماره ملــی ‪ 2142402801‬بــه ســمت بــازرس اصلــی و اقــای هــادی علــی پــور بــه شــماره ملــی ‪ 0681476941‬بــه ســمت‬ ‫بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شــدند‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری‬ ‫بجنــورد (‪)1099400‬‬ ‫توزیع ‪ ۱۹۰‬تن روغن نباتی و مرغ‬ ‫در بازار گلستان‬ ‫نکتــه قابــل تامــل اینکــه مــردم انتظــار دارنــد کــه وجــود‬ ‫اقــام مــورد نیــاز خــود را در ســطح بــازار حــس کننــد چــرا که‬ ‫طــی چنــد مــاه اخیــر متاســفانه رونــد نزولــی فشــار بــر گــرده‬ ‫مــردم بیشــتر از بیــش در حــال احســاس اســت و مــردم‬ ‫منتظــر برخــوردی انقالبــی همچــون روزهــای اول انقــاب با‬ ‫مفســیدن و محتکریــن و عاملیــن گرانــی در ســطح جامعه‬ ‫هســتند کــه اگــر ایــن اتفــاق صورت پذیــرد قطعــا رضایت را‬ ‫در چهــره شــان نمایــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬روزانــه ‪ ۹۰‬تــن روغــن نباتــی (خوراکــی) و ‪۱۰۰‬‬ ‫تــن گوشــت مــرغ باقیمــت مصــوب در بازارهــای اســتان‬ ‫توزیــع می شــود و مشــکلی در تولیــد و تامیــن ایــن اقالم‬ ‫ضــروری وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حســین طلوعیــان روز‬ ‫پنجشــنبه بــه ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬رونــد توزیــع روغــن‬ ‫نباتــی و مــرغ طــی روزهــای اینــده در بــازار بــه ثبــات‬ ‫بیشــتری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬گلســتان در تولیــد مــرغ و تخــم مــرغ از‬ ‫اســتان های مهــم و قطــب تولیــد ایــن دو مــاده پروتئینــی‬ ‫اســت و بــا اقدامــات انجــام شــده از ســوی جهادکشــاورزی‬ ‫و ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬قیمــت ایــن مــواد به‬ ‫ثبــات الزم رســیده اســت‪.‬‬ ‫طلوعیــان بــه وضعیــت توزیــع روغــن خوراکی در گلســتان‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــه ســبب وجــود ظرفیت هــای تولیــدی‬ ‫مناســب در اســتان‪ ،‬بــه انــدازه کافــی روغــن خوراکــی تولیــد‬ ‫و توزیــع می شــود و اکنــون توزیــع ایــن مــاده خوراکــی بــا‬ ‫توزیــع روزانــه ‪ ۹۰‬تــن بــه ارامــش رســید‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه دولــت بــرای ثبــات قیمــت مــرغ‪ ،‬تخــم‬ ‫مــرغ و روغــن نباتــی یارانــه زیــادی می دهــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫همــه افــراد جامعــه بویــژه اقشــار اســیب پذیــر‪ ،‬کارگــران و‬ ‫کشــاورزان بایــد از ایــن یارانــه بهره منــد شــوند امــا برخــی‬ ‫افــراد ایــن اقــام را بــا قیمــت یارانــه ای خریــده و در بــازار‬ ‫ازاد می فروشــند کــه ایــن رویــه تضییــع حقــوق دیگــر افــراد‬ ‫جامعــه بــه خصوصــی اقشــار نیازمنــد اســت‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل اینکــه مــردم انتظــار دارنــد کــه وجــود‬ ‫اقــام مــورد نیــاز خــود را در ســطح بــازار حــس کننــد چــرا که‬ ‫طــی چنــد مــاه اخیــر متاســفانه رونــد نزولــی فشــار بــر گــرده‬ ‫مــردم بیشــتر از بیــش در حــال احســاس اســت و مــردم‬ ‫منتظــر برخــوردی انقالبــی همچــون روزهــای اول انقــاب با‬ ‫مفســیدن و محتکریــن و عاملیــن گرانــی در ســطح جامعه‬ ‫هســتند کــه اگــر ایــن اتفــاق صورت پذیــرد قطعــا رضایت را‬ ‫در چهــره شــان نمایــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گویــا بــه تازگــی روغــن در برخــی از فروشــگاه های بــزرگ گرگان‬ ‫در حــال توزیــع اســت کــه ایــن نشــانه فعــال شــدن مکانیــزم‬ ‫ماشــه در مقابــل نبــود کاالهــای اساســی اســت و امیــد مــی رود‬ ‫در اینــده نزدیــک شــاهد حــذف تمــام کمبودهــا باشــیم ‪.‬‬ ‫متاســفانه در چنــد دهــه اخیــر شــاهد تولــد اقــام یارانــه ای در‬ ‫ســطح بــازار هســتیم کــه ایــن امــر موجــب ایجــاد تنــش در بیــن‬ ‫اقشــار مختلــف شــده کــه در ایــن بیــن عــده ای هــر روز فربــه و‬ ‫چــاق مــی شــوند و عــده ای دیگــر در زیــر فشــار دیگــری نحیــف و‬ ‫ضعیــف مــی شــوند‪.‬‬ صفحه 4 ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪،‬نورعلــی کوچکــی مدیــر‬ ‫تعــاون روســتایی گلســتان از صــدور پروانــه اســتاندارد‬ ‫بــرای محصــول «زعفــران وامنــان» بــرای نخســتین بــار‬ ‫در ایــن اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫وی افــزود؛ بــرای نخســتین بــار در اســتان‪ ،‬واحــد‬ ‫تولیــدی زعفــران متعلــق بــه شــرکت تعاونــی تولیــد‬ ‫زعفــران کاران وامنــان موفــق بــه دریافت پروانــه کاربرد‬ ‫عالمــت اســتاندارد اجبــاری بــرای محصــول خــود‪ ،‬بــر‬ ‫اســاس اســتاندارد ملــی بــه شــماره ‪ ۲۹۵-۱‬شــد و بــر‬ ‫ایــن اســاس ایــن واحــد بســته بنــدی زعفــران در ســطح‬ ‫اســتان گواهینامــه اســتفاده ازعالمــت اســتاندارد ملــی‬ ‫ایــران را دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫پروانه استاندارد‬ ‫زعفران وامنان‬ ‫صادرشد‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪1399‬‬ ‫زعفران کاران خراسان شمالی مطالبات خود را دریافت کردند‬ ‫همه با هم جهاد برای حفاظت از منابع طبیعی‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬کلیــه مطالبــات زعفــران کاران بــه میــزان ‪۲۷۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال طــی ســالجاری در ‪ ۲‬مرحلــه پرداخــت بــه کشــاورزان اســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری شــیروان گفــت‪ :‬همــه ســاله در ‪ 14‬اســفند مــاه‬ ‫کــه هفتــه درختــکاری نــام گــزاری شــده اســت ‪ ۱۴‬هــزار اصلــه نهــال صنوبــر و ‪ ۱۱‬هــزار اصلــه‬ ‫نهــال از گونه هــای جنگلــی در فضــای ســبز ایــن شهرســتان کاشــته می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار جلیــل رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬در مجمــوع زعفــران خریداری شــده‬ ‫‪ ۲‬تــن و ‪ ۱۰۰‬کیلوگــرم بــوده کــه بــه ازای هــر کیلوگــرم زعفــران ممتاز(نگیــن) ‪ ۱۳۰‬میلیــون ریال و‬ ‫زعفــران رشــته ای (پوشــال) ‪ ۱۱۰‬میلیــون ریــال بــه زعفــران کاران پرداخت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص میــزان خریــداری شــده در شــهرهای مختلــف اســتان افــزود‪ ۹۰ :‬درصــد‬ ‫زعفــران خریــداری شــده از شهرســتان های فــاروج و شــیروان بــوده و مابقــی از دیگــر‬ ‫شهرســتان های ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ســال زراعــی گذشــته نیــز توســط ســازمان تعــاون روســتایی اســتان ‪۷۶۱‬‬ ‫کیلوگــرم زعفــران بــه ارزش ‪ ۷۴‬میلیــارد ریــال از ‪ ۱۵۸‬زعفــران کار اســتان بــه صــورت‬ ‫حمایتــی مــورد خریــداری قــرار گرفتــه بــود‪.‬‬ ‫رمضانــی گفــت‪ :‬از ســطح ‪ 4۲۰۰‬هکتــار کشــتزار ‪ ۲۰‬تــن زعفــران بــه ارزش ‪ ۲۲۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال برداشــت صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مصطفــی ســیامکی اظهــار داشــت درختــکاری در‬ ‫شــیروان تنهــا محــدود بــه اســفندماه نبــوده و در اجــرای طرح هــای جهشــی در‬ ‫زمینــه زراعــت چــوب و بــه منظــور جلــب مشــارکت مــردم بــرای حفــظ‪ ،‬توســعه و‬ ‫احیــای منابــع طبیعــی‪ ،‬توســعه فضــای ســبز و بــاال بــردن میــزان تولیــد چــوب و‬ ‫کاهــش قطــع درختــان جنگلــی‪ ،‬ایجــاد درامــد و اشــتغالزایی و تامیــن مــواد اولیــه‬ ‫صنایــع ســلولزی و چوبــی‪ ،‬ســالجاری بیــن متقاضیــان ‪ ۷‬هــزار اصلــه نهــال صنوبــر‬ ‫بــرای اجــرای زراعــت صنوبــر بــه صــورت رایــگان توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه هــدف اشــاعه ســنت حســنه درختــکاری و ترویــج فرهنــگ حفــظ‬ ‫و احیــای منابــع طبیعــی و بــا رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی از نیمــه اســفند‬ ‫تــا ‪ ۲۲‬ایــن مــاه برگــزار می شــود‪ ،‬افــزود‪« :‬همــه بــا هــم جهــاد بــرای حفاظــت از‬ ‫منابع طبیعــی» را شــعار ســالجاری هفتــه منابــع طبیعــی و ابخیــزداری عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫نگرانی کشاورزان شیروان از کاهش بارندگی‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬کشــاورزان‬ ‫مــی بایســت بــه لحــاظ کاهــش بارندگــی هــای‬ ‫صــورت گرفتــه در ســال زراعــی جــاری بــه هنــگام‬ ‫ابیــاری تبخیــر اب ســطح مــزارع را مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهــران حیاتــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــرای جلوگیــری از هدررفــت اب و‬ ‫همچنین کاهش تبخیر ان کارشناســان کشــاورزی‬ ‫در این زمینه اماده مشــاوره و راهنمایی کشــاورزان‬ ‫هســتند تــا راهکارهــای الزم را ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــرای اینکــه کشــاورزان دچــار‬ ‫کمبــود اب نشــوند پیشــنهاد مــی شــود کــه در جهــت‬ ‫رفــع نگرانــی از خشکســالی محصــوالت کــم اب‬ ‫کشف بیش از‪۲‬تن موادغذایی‬ ‫احتکارشده درشیروان‬ ‫بــر‪ ،‬کشــت کننــد و ســطح زیــر کشــت بهــاره خــود‬ ‫را پاییــن بیاورنــد تــا دچــار خســارت و زیــان نشــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن زمینــه کودهــای ســرک را بــه‬ ‫صــورت محلــول پاشــی اســتفاده کــرده و از روش‬ ‫ابیــاری نویــن و ابیــاری در روزهای افتابی در ســاعت‬ ‫خنــک بــه ویــژه شــب هــا اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان بــا اشــاره بــه‬ ‫ســرمازدگی هــای از قبــل پیــش بینــی نشــده بهــاره‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای جلوگیــری از بــروز خســارت هــای‬ ‫احتمالــی فصلــی کــه براســاس ســرمازدگی هــای‬ ‫بهــاری رخ مــی دهــد توصیــه هــای کلــی ایجــاد‬ ‫تمهیــدات الزم جهــت جلوگیــری از ســرمازدگی‪،‬‬ ‫الیروبی‪۳.۵‬کیلومترازمسیر‬ ‫رودخانه های شیروان‬ ‫رییــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت شــیروان گفــت‪ :‬بیــش از ‪2‬‬ ‫تــن مــواد غذایــی احتــکار شــده توســط ایــن اداره بــا همــکاری تعزیرات‬ ‫حکومتــی در یــک انبــار اقــام مــواد غذایــی کشــف شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور منابــع اب شــیروان گفــت‪ :‬الیروبــی و‬ ‫بازگشــایی بیــش از ‪ ۳.۵‬کیلومتــر از مســیر رودخانه هــای‬ ‫ایــن شهرســتان در ســال جــاری صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار رضــا مجیــدی اظهــار داشــت‪ :‬رســیدگی‬ ‫ویژه در طرح مقابله با قاچاق کاال‪ ،‬احتکار و گران فروشــی در دســتور‬ ‫کار دســتگاه هــای نظارتــی از مــدت هــا پیــش قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار اســحاق خســروپناه اظهــار‬ ‫داشــت‪:‬عملیات اجرایــی ایــن طــرح در ‪ ۲‬مرحلــه انجــام خواهد‬ ‫شــد کــه در مرحلــه نخســت ‪ ۱.۵‬کیلومتــر از محــل زیرگــذر‬ ‫حســین ابــاد اجــرا و اب بــه ســمت رودخانــه اتــرک هدایــت‬ ‫شــده اســت و بــرای مرحلــه دوم کــه در حــدود پنــج کیلومتــر از‬ ‫پایین دســت شــهر تا جاده اســیایی اجرا خواهد شــد‪ ،‬در حال‬ ‫هماهنگــی بــرای اغــاز عملیــات الیروبــی هســتیم‪.‬‬ ‫کــه ایــن امــر موجــب کشــف چنین انبارهایی که شــامل احتــکار مواد‬ ‫غذایی بوده‪ ،‬در گذشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫تفکربسیجی باعث‬ ‫اعتالی ایران می شود‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار انالیــن دکتــر‬ ‫منتظــری در ایــن نشســت بــا تشــکر از مــردم‬ ‫خونگــرم گــرگان بابــت بــار امانتــی کــه بــر دوش‬ ‫وی گذاشــته انــد از شــکل گیــری مجلــس امیــد و‬ ‫انتظــار در اینــده ای نزدیــک خبــر داد‪.‬‬ ‫همایــش مجمــع بســیج ســپاه گــرگان بــا حضــور‬ ‫گــروه هــای بســیج‪ ،‬جنــاب اقــای هاشــمیان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان و دکتــر منتظری‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی صبــح روز شــنبه در حســینیه‬ ‫ثاراللــه ســپاه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار دکتــر منتظــری در‬ ‫ایــن نشســت بــا تشــکر از مــردم خونگــرم گــرگان‬ ‫بابــت بــار امانتــی کــه بــر دوش وی گذاشــته انــد از‬ ‫شــکل گیــری مجلــس امیــد و انتظــار در اینــده ای‬ ‫نزدیــک خبــر داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رویکــرد مجلــس هماننــد رویکــرد‬ ‫بســیج ‪ ،‬مســئله محــور اســت‪.‬اگر رویکــرد‬ ‫نماینــدگان مســئله محــور نباشــد کارنامــه انــان‬ ‫قابــل دفــاع نیســت‪.‬‬ ‫مــا مســائل جریــان ســاز و تحــول افریــن را در‬ ‫دســتور کار خود قرار داده ایم‪.‬پتروشــیمی گرگان‪،‬‬ ‫اب اشــامیدنی‪ ،‬صنایــع تکمیلــی و منطقــه ازاد‬ ‫تجــاری نیازهــای اساســی هســتند کــه در نشســت‬ ‫بــا اســتاندار محتــرم گلســتان مــرور مــی شــوند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی اظهــار داشــت‪ :‬تفکــر بســیجی‬ ‫باعــث اعتــای ایــران خواهــد بود‪.‬اگــر امــام‬ ‫عزیزمــان بــذر مبــارک بســیج را در مزرعــه جــان مــا‬ ‫نشــاند و امــروز ان بــذر مبــارک بــه شــجره طیبــه‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪ ،‬کــه نــه تنهــا ایران بلکــه تمام‬ ‫منطقه از ســایه ســار و میوه این شــجره اســتفاده‬ ‫کــرده انــد بــا همیــن هــدف بــود‪.‬‬ ‫منتظــری ادامــه داد‪ :‬اگــر امــام صادقانه بــه درگاه‬ ‫الهــی دســت بلنــد مــی کنــد و مــی گویــد پــروردگارا‬ ‫مــن را بــا بســیجیان محشــور گــردان بــه دلیــل‬ ‫عظمــت ایــن تفکــر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــکل گیــری مجمــع بســیج بــا هــدف‬ ‫گســترش و تفکــر بســیجی اســت‪.‬ما پشــت‬ ‫ســر گذاشــتن بحــران هــای ســالهای انقــاب و‬ ‫ســربلندی در دوران دفــاع مقــدس را مدیــون‬ ‫تفکــر بســیجی هســتیم‪.‬‬ ‫طــرح ســامت در شــرایط کرونــا نیــز کــه در قالب‬ ‫طــرح شــهید ســلیمانی ارائــه مــی شــود در قالــب‬ ‫تفکــر بســیج شــکل گرفت‪.‬‬ ‫منتظــری ضمــن پیشــنهاد بــه اعضــای مجمــع‬ ‫بســیج در دســتور کار قــرار دادن حلقــه هــای‬ ‫مربــوط بــه مجمــع مکتــب شــهید ســلیمانی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــرای عبــور از ایــن پیــچ تاریخــی‬ ‫دشــواری کــه پیــش روی ماســت بایــد انســجام‬ ‫واتحــاد نیروهــای انقالبــی افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫امــروز کــه دشــمن تیرهــای ســمی و کشــنده اش‬ ‫را بــه ســمت خیمــه هــای انقــاب نشــانه گرفتــه‪،‬‬ ‫بایــد یارانــه و بــا تمــام وجــود از حریــم والیــت و‬ ‫امــام دفــاع کنیــم‪.‬‬ ‫وی در پایــان افــزود‪ :‬طبــق فرمایشــات مقــام‬ ‫معظــم رهبــری بصیرت قطب نمای کشــتی وجود‬ ‫اســت‪.‬مراقب باشــیم که به بصیرت مجهز باشیم‬ ‫تــا مبــادا درگیــر امــواج طوفانــی انحرافــی شــویم‪.‬‬ ‫انجــام شــخم زمســتانه در اراضــی زراعــی‪ ،‬عــدم‬ ‫اســتفاده از کودهــای اوره تــا مســاعد شــدن شــراط‬ ‫جــوی‪ ،‬عملیــات اصــاح و نوســازی باغــات شــامل‬ ‫حــذف شــاخه هــای بیمــار خشــک و افــت زده و تنــه‬ ‫بــری و چالــه کنــی و کشــت نهــال اســت‪.‬‬ ‫براســاس گزارشــات ارائــه شــده توســط اداره کل‬ ‫هواشناســی اســتان از ابتــدای مهــر تــا اول اســفند مــاه‬ ‫ســالجاری در مجمــوع میــزان بارندگــی هــای صــورت‬ ‫گرفتــه ‪ ۴۶.۶‬میلیمتــر بــوده کــه نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال گذشــته ‪ ۵۱.۱‬میلیمتر و دوره اماری بلند‬ ‫مــدت ‪ ۸۷.۳‬میلیمتــر ثبــت گردیــده اســت‪.‬‬ ‫کلنگ زنی مجتمع خدمات رفاهی‬ ‫سرخنکالته‬ ‫بــا حضــور فرمانــدار فرمانــدار گرگان کلنگ مجتمع خدمــات رفاهی‬ ‫بیــن راهــی و جایــگاه ســوخت محــور ســرخنکالته بر زمین زده شــد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حمیــدی فرماندار_گــرگان در مراســم‬ ‫کلنــگ زنــی مجتمــع خدمــات رفاهــی بیــن راهــی اظهــار داشـت ؛نیاز‬ ‫اصلــی شــبکه بیــن راهــی بــرای برطــرف نمــودن نیــاز متردیــن و‬ ‫خدمــات گیرنــدگان‪ ،‬احــداث چنیــن طــرح هایــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود؛ بــا توجــه بــه تراکــم خــودرو در مرکــز اســتان بــه جــد‬ ‫دنبــال تکمیــل کمربنــدی مســیر ســرخنکالته هســتیم تا بتوانیــم بار‬ ‫ترافیکــی را بــه ایــن مســیر انتقــال دهیــم و هــم راننــدگان بتواننــد از‬ ‫وجــود چنیــن مراکــزی بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫ارائه مجوزهابرای صنعت چاپ غیرحضوری شد‬ ‫کارشــناس امــور چــاپ ونشــر اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬کلیــه خدمــات‬ ‫رونــد درخواســت بــرای متقاضیــان چاپخانــه هــای اســتان از ایــن پس به صورت الکترونیکــی و غیر حضوری‬ ‫انجــام خواهد شــد‪.‬‬ ‫رضــا کریمــی در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار اظهــار داشــت‪:‬مدیران مســئول محتــرم چاپخانــه هــا‬ ‫وواحــد هــای وابســته و همچنیــن متقاضیــان جدیــد تاســیس واحــد چاپــی توجــه داشــته باشــند کــه از ایــن‬ ‫بــه بعــد کلیــه درخواســت هــای مرتبــط بــا تمدیــد و یــا احــداث مرکــز چــاپ در اســتان هــم راســتای با توســعه‬ ‫دولــت الکترونیــک وحــذف مراجعــات حضــوری و بــه اســتناد نامــه شــماره ‪۲۴۹۹۹۰/۹۹‬مــورخ‪ ۲۶/۱۱/۹۹‬اداره‬ ‫کل چــاپ ونشــر وزارت فرهنــگ وارشــاد اســامی صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬از تاریــخ صــدور ایــن اطالعیــه تمامــی خدمــات اداره کل فرهنــگ وارشــاد اســامی‬ ‫خراســان شــمالی در حــوزه امــور چاپخانــه هــا وواحــد هــای وابســته ‪،‬غیــر حضــوری انجــام شــده وصرفــاًاز‬ ‫طریــق پنجــره واحــد ســامانه صــدور مجــوز وزارت فرهنــگ وارشــاد اســامی ( وفــا) و بــا مــد نظــر قرارگرفتــن‬ ‫مــوارد زیــر انجــام مــی پذیــرد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬تمامــی متقاضیــان و مدیــران مســئول لیتوگرافــی هــا‪ ،‬چاپخانــه هــا ( در رســته هــا ی افســت ‪ ،‬دیجیتال‬ ‫‪ ،‬ســیلک اســکرین ‪ ،‬فلکســو گــراور ‪ ،‬هلیــو و روتــو گــراور ) وعملیــات تکمیلــی پــس از چــاپ (صنایــع جعبــه‬ ‫‪ ،‬کارتــن و پوشــش هــای چــاپ ) دارنــده پروانــه دائــم یــا موافقــت نامــه اصولــی تاســیس موظفنــد در مــدت‬ ‫یــک مــاه بــا ورود بــه ســامانه جامــع چــاپ‪ ،‬بــرای ثبــت مشــخصات خــود و اطالعــات مربــوط به ماشــین االت‬ ‫ونیــروی انســانی اقــدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬دسترســی بــه ســامانه جامــع چــاپ بــه نشــانی‪ irprint.farhang.gov.ir :‬پــس از ورود بــه پنجــره واحــد‬ ‫خدمــات وزارت فرهنــگ وارشــاد اســامی (وفــا )بــه نشــانی‪ sso.farhang.gov.ir :‬وایجــاد یــا تعریــف نــام‬ ‫کاربــری توســط مدیــران واحــد هــای چاپــی و متقاضیــان جدیــد صــورت مــی پذیــرد ‪.‬‬ ‫‪-۳‬باتوجــه بــه دریافــت کــد ورمــز یکبــار مصــرف در هنــگام ورود بــه ســامانه ‪ ،‬مالکیــت تلفــن همــراه‬ ‫ومطابقــت ان بــا کــد ملــی بــرای کاربــر الزامــی میباشــد ‪.‬‬ ‫‪-۴‬کاربــر پــس از ورود بــه ســامانه از طریــق‪ ،‬میــز خدمــت مــن و انتخــاب ثبــت درخواســت خدمــت ‪ ،‬بــه‬ ‫بخــش صــدور مجــوز چاپخانــه وواحــد هــای وابســته هدایــت میگــردد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ســامانه جامــع چــاپ وپنجــره واحــد خدمــات وزارت دارای راهنمــای کامــل در تمــام بخــش هــای زیــر‬ ‫سیســتمی خــود میباشــد ‪.‬‬ ‫‪ -۶‬دقــت در حفــظ ونگهــداری از رمــز عبــور وکــد کاربــری توســط کاربــر از نــکات مهــم وضــروری اســتفاده‬ ‫ازســامانه میباشــد ‪.‬‬ ‫‪-۷‬با توجه به دستور وتوصیه مواکد وزارت ‪ ،‬هیچ گونه خدمت خارج از سامانه ارائه نخواهد شد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪5‬‬ ‫شمـاره ‪288‬‬ ‫دریای عمان خراسان‬ ‫شمالی راهم سیراب‬ ‫می کند‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اســتانداران‬ ‫منطقــه پنــج کشــور بــا گنجانــدن خراســان‬ ‫شــمالی بــه عنــوان یکــی از اســتان های هــدف‬ ‫طــرح انتقــال اب دریــای عمــان بــه شــمال شــرق‬ ‫کشــور موافقــت کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی و امــور بین الملل اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی محمدعلــی شــجاعی اعــام کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫امــر در نشســت دیــروز کارگــروه ایــن منطقــه‬ ‫شــامل اســتانداران خراســان رضــوی‪ ،‬جنوبــی‪،‬‬ ‫یــزد‪ ،‬کرمــان و سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬کــه در‬ ‫چابهــار برگــزار شــد‪ ،‬مصــوب و بــرای بهــره منــدی‬ ‫خراســان شــمالی از طــرح انتقــال اب دریــای‬ ‫عمــان بــه مســووالن کشــوری ارائــه شــد‪.‬‬ ‫شــجاعی بــا بیــان اینکه طرح انتقــال اب دریای‬ ‫عمــان بــه اســتانها‪ ،‬بایــد نــگاه بــه حــال و اینــده‬ ‫ایــن مناطــق باشــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫کارشناســی شــده در خراســان شــمالی که لزوم‬ ‫بهــره منــدی ایــن اســتان از ایــن طــرح را اثبــات‬ ‫می کنــد و بــرای همــوار شــدن مســیر توســعه‬ ‫صنعــت در ایــن خطــه و نیــز بــه منظــور حفــظ‬ ‫منافــع مــردم؛ خراســان شــمالی نبایــد از ایــن‬ ‫طــرح گنجانــده شــود‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬بدیهــی اســت کــه اســتانداران بایــد‬ ‫اینــده صنعــت اســتان خــود را در نظــر بگیرنــد‬ ‫زیــرا بــه ســرانجام نرســیدن بحــث ابرســانی‬ ‫بــه هــر اســتان در برهــه زمانــی خدمــت انــان‬ ‫بــر اینــده صنعــت ان خطــه اثــرات منفــی‬ ‫مانــدگاری خواهــد گذاشــت‪ ،‬بــر ایــن اســاس‬ ‫بایــد بــدون فــوت وقــت‪ ،‬و پیــش از انکــه‬ ‫فرصــت از دســت بــرود بایــد بــرای فراهــم‬ ‫کــردن ملزومــات توســعه اســتان در اینــده‪،‬‬ ‫کــه یکــی از مهــم تریــن نیازهــای ان تامین اب‬ ‫پایــدار اســت‪ ،‬اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫شــجاعی بــا تاکیــد بــر اینکــه ضــروری اســت‬ ‫ایــن کارگــروه عاقالنــه عمــل کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬یقینــا‬ ‫اگــر اســتانی جــز خراســان شــمالی نیــز در ایــن‬ ‫وضعیــت قــرار داشــته و در طــرح مزبــور دیــده‬ ‫نشــده بــود‪ ،‬بنــده بــه عنــوان یکــی از تصمیــم‬ ‫گیــران ایــن کارگــروه نســبت بــه ایــن امــر‬ ‫اعتــراض کــرده و همیــن نظــر را داشــتم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اکنــون اگــر صنعتــی بخواهد‬ ‫در خراســان شــمالی راه انــدازی شــود کــه‬ ‫تغییــرات بزرگــی در توســعه و اینــده اســتان‬ ‫ایجــاد کنــد؛ تامیــن اب مــورد نیــاز ان چالشــی‬ ‫اساســی پیــش روی اســتان خواهــد بــود‪ ،‬بــر‬ ‫ضــرورت الحــاق خراســان شــمالی بــه طــرح‬ ‫مزبــور تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه بــا اجــرای‬ ‫طــرح انتقــال اب دریــای عمان به شــرق کشــور‪،‬‬ ‫در مجمــوع امــکان برداشــت یــک میلیــارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون متــر مکعــب از اب دریــا فراهــم شــده‬ ‫و در طــرح اولیــه اســتان سیســتان وبلوچســتان‬ ‫‪ ۲۲۸‬میلیــون مترمکعــب‪ ،‬خراســان رضــوی‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیــون مترمکعــب و خراســان جنوبــی ‪۶۰‬‬ ‫میلیــون متــر مکعــب از خروجــی ایــن اب ســهم‬ ‫خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫تمــام فراینــد انتقــال اب توســط بخــش‬ ‫خصوصــی انجــام مــی شــود و مشــارکت دولــت‬ ‫تنهــا در حــوزه پشــتیبانی طــرح خواهــد بــود کــه‬ ‫مصــرف ایــن اب بــرای حــوزه صنعــت بســیار‬ ‫خــوب خواهــد بــود و حتــی بــرای کشــاورزی در‬ ‫بخــش گلخانــه ای و طــرح هــای ابیــاری نویــن‬ ‫نیــز مــی توانــد اقتصــادی باشــد‪.‬‬ ‫پیشــتر شــجاعی بــا اشــاره بــه تدویــن ســند‬ ‫ســازگاری ایــن اســتان بــا کم ابــی‪ ،‬گفتــه بــود‬ ‫کــه اجــرای ایــن ســند نیازمنــد اعتبــارات ســاالنه‬ ‫اســت و پیــش بینــی مــا بــرای اجــرای ایــن ســند‪،‬‬ ‫هزینه کــرد ‪ ۵۰۰‬هــزار میلیــارد ریــال در ‪ ۷‬ســال‪،‬‬ ‫یعنــی ســاالنه ‪ ۷۱‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اســت کــه بایــد منابــع تامیــن اعتبــار ایــن ســند‬ ‫تعریــف شــود‪.‬‬ صفحه 5 ‫خداحافظی ازچاقی‬ ‫بامیوه ها‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مطالعــات نشــان داده انــد کــه‬ ‫مــاده خاصــی بــه نــام انتوســیانین موجــود در برخــی میــوه‬ ‫هــا کــه خاصیــت انتــی اکســیدانی دارد‪ ،‬ممکــن اســت بــه‬ ‫پیشــگیری از اضافــه وزن کمــک کنــد‪.‬‬ ‫فلفــل‪ :‬تعجــب نکنیــد چــون فلفــل هــا هــم جــزو میــوه هــا‬ ‫هســتند و البتــه جــزو ســالم تریــن انهــا کــه مــی تواننــد نقــش‬ ‫مهمــی هــم در کاهــش وزن داشــته باشــند‪ .‬ترکیبــی بــه نــام‬ ‫سالمت‬ ‫شماره ‪288‬‬ ‫سالمت‬ ‫ترفندهای صبحگاهی برای کاهش موثر وزن‬ ‫سالمت‪-‬‬ ‫ارتقا توان درمانی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫کپسایســین موجــود در فلفــل منجــر بــه تبدیــل چربــی هــای‬ ‫ســفید بــه چربــی هــای قهــوه ای انــرژی ســوز در بــدن مــی شــود‪.‬‬ ‫گالبــی‪ :‬ایــن میــوه نیــز دوز ســالمی از پلیمرهــای فالونوئیــد را‬ ‫دارد و فیبــر بــاالی موجــود در ان منجــر بــه احســاس ســیری‬ ‫طوالنــی مــدت مــی شــود‪ .‬درســت ماننــد ســیب‪ ،‬گالبــی را نیــز‬ ‫بایــد بــا پوســت بخوریــد تــا از بیشــترین منافــع ســامت ان‬ ‫ســود ببریــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬تــوان درمانــی و خدمات دهــی اســتان‬ ‫بــا تامیــن ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال تجهیــزات ضــروری‬ ‫بیمارســتانی از محــل تســهیالت بانــک جهانــی‪ ،‬که‬ ‫در قالــب برنامــه تامیــن و توزیع تجهیزات ســازمان‬ ‫بهداشــت جهانــی بــرای تشــخیص و درمــان کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬صــورت گرفــت‪ ،‬در ایــن بخــش ارتقــا یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار دکتــر ســیداحمد‬ ‫هاشــمی اظهــار داشــت ‪ :‬برخــی از دســتگاه هــا‬ ‫ماننــد ویدئــو الرنگوســکوپ و تجهیــزات ســی‪ .‬ار‪.‬‬ ‫ار‪ .‬تــی نیــز در اســتان موجــود نبــود کــه اکنــون‬ ‫بــه بیمارســتان امــام حســن(ع) و امــام علــی (ع)‬ ‫بجنــورد اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬خراســان شــمالی ســهمیه خوبــی از ایــن‬ ‫تجهیــزات دریافــت کــرده اســت و در مرحلــه دوم‬ ‫توزیــع ایــن تجهیــزات نیز تالش خواهیــم کرد اقالمی‬ ‫مانند دســتگاه اکموی کمکی قلب و ریه (‪ )ECMO‬را‬ ‫بــرای تجهیــز مراکــز درمانــی اســتان تهیــه کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دســتگاه های اکوســونوگرافی با اعتبار‬ ‫‪ ۹‬میلیــارد ریــال‪ ،‬ویدئــو الرنگوســکوپ بــا اعتبــار‬ ‫‪ ۸۵۰‬میلیــون ریــال‪ ،‬ســی تــی اســکن فیلیپــس‬ ‫بــا رقــم ‪ ۸۰‬میلیــارد ریــال بــرای بیمارســتان امــام‬ ‫علــی (ع) بجنــورد و دســتگاه هــای رادیولــوژی‬ ‫پرتابــل فیلیپــس بــا هزینــه ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال‪،‬‬ ‫اکوســونوگرافی بــه همــراه پــروپ هــای ان‬ ‫بــا اعتبــار ‪ ۹‬میلیــارد ریــال و تجهیــزات دیالیــز‬ ‫پیشــرفته(‪ )CRRT‬نیــز بــا اعتبــار ‪ ۲‬میلیــارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال بــرای بیمارســتان امــام حســن (ع)‬ ‫بجنــورد تهیــه و راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫دکتر هاشــمی افزود همچنین یک دســتگاه‬ ‫ســی تــی اســکن فیلیپــس بــا اعتبــار ‪۸۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال و یــک دســتگاه اکوســونوگرافی‬ ‫بــه همــراه پــروپ هــای مربــوط هزنیــه ‪۹‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــرای بیمارســتان ایــت اللــه‬ ‫هاشــمی رفســنجانی شــیروان تامیــن شــد و‬ ‫یــک دســتگاه ســی تــی اســکن فیلیپــس نیــز‬ ‫بــا اعتبــار ‪ ۸۰‬میلیــارد ریــال بــرای بیمارســتان‬ ‫پورســینای اشــخانه خریــداری شــد‪.‬‬ ‫جراحی مغز در هوشیاری‬ ‫کامل‬ ‫نخســتین عمــل‏جراحــی مغــز در حالــت بیــداری‬ ‫در گلســتان توســط‏دکتــر روزبــه شــمس امیــری بــر‬ ‫روی فــرد جــوان دارای تشــنج در بیمارســتان پنــج‬ ‫اذر گــرگان انجــام شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از‬ ‫روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان‪،‬‬ ‫بیمــار فــرد جوانــی بــود کــه بــه دلیــل تشــنج و‬ ‫ضعــف در اندام هــای ســمت چــپ بــه پزشــک‬ ‫مراجعــه کــرد کــه در ازمایشــات وجــود یــک تومــور‬ ‫مغــزی در مجــاورت کورتکــس حرکتــی ســمت‬ ‫راســت نمایــان شــد‪.‬‬ ‫پزشــک معالــج ایــن بیمــار گفــت‪ :‬جراحــی بــه‬ ‫روش هــای معمــول بــا احتمــال بــاالی اســیب‬ ‫عصبــی و فلــج انــدام ســمت چــپ همــراه می شــد‬ ‫کــه در ارزیابــی توســط کمیســیون گــروه جراحــی‬ ‫اعصــاب و همفکــری بــا همــکار متخصــص‬ ‫بیهوشــی بهتریــن روش بــرای بیمــار انجــام جراحی‬ ‫در حالــت بیــداری انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫دکتــر روزبــه شــمس امیری اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫ایــن روش ابتــدا محــل دقیــق بــاز کردن جمجمه‬ ‫با اســتفاده از سیســتم پیشــرفته ناوبری عصبی‬ ‫مشــخص و پــس از بــاز کــردن جمجمــه و‬ ‫پــرده محافــظ ان بیمــار کامــا بیــدار شــده و بــا‬ ‫اســتفاده از ارتبــاط مســتقیم کالمــی و حرکتــی‬ ‫تخلیــه تومــور انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در زمان تخلیه تومور مطمئن بودم‬ ‫کــه بــه نواحــی حســاس مغــز اســیب نمی رســد امــا‬ ‫هنــگام عمــل بــه گفــت و گــو بــا بیمــار پرداختــم‬ ‫تــا ســامت وی مطمئــن شــوم‪.‬‬ ‫شــمس امیری یــاداور شــد‪ :‬بیمــار دوره‬ ‫نقاهــت را ســپری کــرده و ‪ ۲‬روز پــس از‬ ‫جراحــی از بیمارســتان مرخــص شــد‪.‬‬ ‫شــما مــی توانیــد از اوایــل صبــح‬ ‫و حتــی قبــل از مصــرف صبحانــه‬ ‫ترفندهایــی را بــه برنامــه روزانــه خــود‬ ‫اضافــه کنیــد و انهــم بــرای افزایــش‬ ‫متابولیســم‪ ،‬ســوزاندن چربــی هــا و‬ ‫کاهــش موثــر وزن‪.‬‬ ‫دادن کالــری بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه باشــگاه برویــد‪ :‬رفتــن بــه ســالن‬ ‫هــای بدنســازی در اوایــل صبــح یــک‬ ‫راه عالــی بــرای شــروع روز اســت‬ ‫بــه ویــژه اگــر شــما در حــال تــاش‬ ‫بــرای از دســت دادن چربــی شــکم‬ ‫هســتید‪ .‬میــزان انســولین در اوایــل‬ ‫صبــح کمتــر اســت و وقتــی شــما بــا‬ ‫معــده خالــی ورزش مــی کنیــد‪ ،‬بــدن‬ ‫امادگــی بیشــتری بــرای ســوزاندن‬ ‫چربــی دارد‪.‬‬ ‫قهــوه ســیاه بنوشــید‪ :‬نوشــیدن یــک‬ ‫فنجــان قهــوه در هنــگام صبــح البتــه‬ ‫بــدون اضافــه کــردن شــکر و خامــه‪،‬‬ ‫بــه توقــف نفــخ شــکم کمــک مــی کنــد‬ ‫و متابولیســم بــدن را بــاال مــی بــرد‪.‬‬ ‫ســرکه ســیب بنوشــید‪ :‬ســرکه ســیب‬ ‫یــک نوشــیدنی عالــی بــرای کمــک بــه‬ ‫رســیدن بــه اهــداف کاهــش وزن‬ ‫اســت‪ .‬مطالعــات محققــان ژاپنــی‬ ‫نشــان داده مــردان بیــن ‪ ۲۵‬تــا ‪۶۰‬‬ ‫ســالی کــه بــرای بیــش از ‪ ۱۲‬هفتــه‬ ‫ســرکه ســیب را بــرای از دســت دادن‬ ‫وزن می نوشــیدند‪ ،‬بیشــتر از کســانی‬ ‫کــه دارونمــا دریافــت مــی کردنــد‪،‬‬ ‫شــاهد کاهــش وزن بودنــد‪.‬‬ ‫شــما مــی توانیــد در هنــگام صبــح‬ ‫‪ ۸‬گام برداریــد تــا عــاوه بــر کنتــرل‬ ‫وزن‪ ،‬شــاهد بهبــود ســامت روحــی و‬ ‫جســمی خــود باشــید‪:‬‬ ‫نوشــیدن قهــوه قبــل از انجــام ورزش‬ ‫نیــز گزینــه مناســبی اســت و باعــث‬ ‫از دســت دادن کالــری بیشــتر حیــن‬ ‫ورزش مــی شــود‪ .‬البتــه تنهــا قهــوه‬ ‫نیســت کــه بــه کاهــش وزن کمــک‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬شــما در صــورت عــدم‬ ‫تمایــل بــه قهــوه مــی توانیــد چــای‬ ‫ســبز را جایگزیــن ان کنیــد‪.‬‬ ‫پیــاده روی کنیــد‪ :‬پیــاده روی یکــی‬ ‫از ســاده تریــن راه هــا بــرای کاهــش‬ ‫وزن اســت و یــک مزیــت اضافــه تــر‬ ‫نیــز دارد کــه ان بهبــود خــواب شــبانه‬ ‫اســت‪ .‬همانطــور کــه گفتــه شــد‪،‬‬ ‫خــواب ابــزار کلیــدی بــرای از بیــن‬ ‫بــردن وزن اضافــه اســت‪ ۴۵ .‬دقیقــه‬ ‫پیــاده روی در ‪ ۳‬روز هفتــه منجــر بــه‬ ‫خــواب بهتــر و در نتیجــه از دســت‬ ‫حــل کــردن یــک قاشــق غذاخــوری‬ ‫ســرکه ســیب در یــک لیــوان اب و‬ ‫نوشــیدن ان منجــر بــه کاهــش شــاخص‬ ‫تــوده بــدن‪ ،‬کاهــش چربــی احشــایی‪،‬‬ ‫کاهــش انــدازه دور کمــر و کاهــش‬ ‫ســطوح تــری گلیســیرید مــی شــود‪.‬‬ ‫اب بنوشــید‪ :‬شــروع روز بــا نوشــیدن‬ ‫یــک لیــوان اب و انهــم بــا معده خالی‬ ‫ایــده خوبــی اســت‪ .‬نوشــیدن اب‬ ‫انــرژی روزانــه شــما را تامیــن مــی کنــد‬ ‫و اثــرات ان در کاهــش وزن شــگفت‬ ‫انگیــز اســت‪ .‬اب مهارکننــده طبیعــی‬ ‫اشــتها اســت و بنــا بــر مطالعــات‬ ‫محققــان دانشــگاه یوتــا‪ ،‬کســانی‬ ‫کــه دو لیــوان اب قبــل از غــذا مــی‬ ‫خورنــد‪ ۳۰ ،‬درصــد بیشــتر از ســایرین‬ ‫وزن از دســت مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بــه انــدازه کافــی بخوابیــد‪ :‬دریافــت‬ ‫‪ ۸‬ســاعت خــواب کامــل در شــبانه‬ ‫روز باعــث کاهــش وزن مــی شــود و‬ ‫ایــن را محققــان دانشــکده پزشــکی‬ ‫دانشــگاه نــورث وســترن ثابــت کــرده‬ ‫انــد‪ .‬بــه گفتــه محققــان دریافــت‬ ‫مقادیــر کافــی خــواب باعــث کاهــش‬ ‫ترشــح هورمــون کورتیــزول؛ هورمــون‬ ‫وابســته بــه اســترس مــی شــود‪ ،‬و‬ ‫کاهــش وزن موثــر را بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫در معــرض نــور خورشــید قــرار‬ ‫بگیریــد‪ :‬مطالعــات نشــان داده‬ ‫افــرادی کــه در هنــگام صبــح بــه طــور‬ ‫مســتقیم در معرضــن ور خورشــید‬ ‫قــرار مــی گیرنــد‪ ،‬شــاخص تــوده بدنــی‬ ‫شــان بــه طــول قابــل توجهــی پاییــن‬ ‫تــر از افــرادی اســت کــه نــور خورشــید‬ ‫را از خــود دریــغ مــی کننــد‪ .‬نــور‬ ‫صبحگاهــی خورشــید تنظیــم کننــده‬ ‫متابولیســم اســت و بــه شــما کمــک‬ ‫مــی کنــد موثرتــر چربــی بســوزانید‪.‬‬ ‫مدیتیشــن کنیــد‪ :‬حداقــل ‪ ۱۰‬دقیقــه‬ ‫را بــه انجــام مدیتیشــن‪ ،‬بــرای‬ ‫نشســتن و تنفــس‪ ،‬بــرای ارام کــردن‬ ‫بــدن و ذهــن اختصــاص دهیــد‪.‬‬ ‫عــادت کــردن بــه انجــام مدیتیشــن‬ ‫صبحگاهــی مــی توانــد پیشــگیری از‬ ‫پرخــوری را موجــب شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهی تجدید مناقصه‬ ‫انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی ساختمانهای تحت پوشش در سال ‪1400‬‬ ‫اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان گلســتان از کلیــه پیمانــکاران واجــد شــرایط دریافــت‬ ‫اســناد جهــت شــرکت در مناقصــه بــا مشــخصات ذیــل دعــوت بعمــل مــی اورد‪.‬‬ ‫‪-1‬موضــوع مناقصــه ‪ :‬اســتقرار ‪ 46‬نفــر نگهبــان در ســاختمان هــای ‪ -1‬اداره کل غلــه اســتان ‪ -2‬ســیلوی گــرگان ‪ -3‬ســیلو فاضــل ابــاد ‪ -4‬انبــار طریــق القــدس ازادشــهر‬ ‫‪ -5‬ســیلو گنبــد ‪ -6‬ســیلو کاللــه ‪ -7‬ســیلو گالیکــش ‪ -8‬انبــار قنــد و شــکر گنبــد‬ ‫‪ -2‬بــراورد اولیــه ‪ :‬مبلــغ کل قــرارداد ‪ 47/000/000/000‬ریــال و مبلــغ تضمیــن ‪ 2/350/000/000‬ریــال واریــز بشــماره حســاب ‪IR 390100004001058206373747‬‬ ‫شناســه ‪ 943294210780373747020003610401‬خزانــه نــزد بانــک ملــی مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران بنــام شــرکت مــادر تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران و بــا‬ ‫ضمانتنامــه بانکــی بــا فرمــت جدیــد (طبــق فرمــت پیوســتی در شــرایط مناقصــه)‬ ‫‪-3‬کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) بــه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای‬ ‫الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند ضمنــا ًپاکــت الــف کــه حــاوی ضمانتنامــه بــا فرمــت جدیــد میباشــد در ســامانه بارگــذاری شــده و اصــل ان تحویل‬ ‫دبیرخانــه شــرکت میگردد‪.‬‬ ‫‪-4‬تاریخ انتشار در سامانه‪ 99/12/04:‬ساعت ‪7/30‬‬ ‫‪-5‬مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه‪ 99/12/05:‬ساعت ‪14/30‬‬ ‫‪-6‬مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد‪ 99/12/16:‬ساعت ‪13/30‬‬ ‫‪-7‬زمان بازگشایی پاکات مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 11‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪99/12/18‬‬ ‫شناسه اگهی‪1099368 :‬‬ ‫اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان‬ ‫علل خستگی حین فعالیت‬ ‫های بدنی؟‬ ‫اگــر در حیــن انجــام فعالیــت هــای‬ ‫ورزشــی روزانــه احســاس مــی کنیــد‬ ‫فشــار بســیار زیــادی بــه بدنتــان وارد مـی ‬ ‫شــود‪ ،‬زود خســته شــده ایــد‪ ،‬و دیگــر بــه‬ ‫ایــن راحتــی هــا نمــی توانیــد بــه ورزش‬ ‫ادامــه دهیــد‪ ،‬پــای عوامــل دیگــری در‬ ‫میــان اســت کــه احتمــاال خودتــان از ان‬ ‫ هــا ب ـی خبریــد‪.‬‬ ‫ایــن شــکایت بســیاری از افــراد اســت‬ ‫کــه پــس چنــد دقیقــه فعالیــت بدنــی‬ ‫ی کننــد توانــی بــرای‬ ‫ناگهــان احســاس مـ ‬ ‫ورزش کــردن ندارنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه متخصصــان طــب ورزشــی ‪۶‬‬ ‫عامــل مهــم در بــروز احســاس خســتگی‬ ‫حیــن ورزش موثرنــد‪:‬‬ ‫ابتــا بــه اســم و الــرژی‪ :‬هــر دو‬ ‫بیمــاری مــی توانــد میــزان اکســیژن‬ ‫در ریــه هــا را کاهــش دهــد و باعــث‬ ‫احســاس خســتگی حیــن ورزش شــود‪.‬‬ ‫اگــر شــما تجربــه ســرفه‪ ،‬خــس خــس‬ ‫ســینه‪ ،‬تنگــی نفــس‪ ،‬باالفاصلــه بعــد‬ ‫از تمرینــات ورزشــی را داریــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت بــه اســم ناشــی از ورزش یــا‬ ‫انقبــاض برونــش مبتــا شــده باشــید‪.‬‬ ‫اگــر شــما در مــورد ابتــا بــه اســم و‬ ‫الــرژی در خــود مشــکوک هســتید‪،‬‬ ‫بــا پزشــک خــود در مــورد پیشــنهاد راه‬ ‫هایــی بــرای بــاز کــردن راه هــای هوایــی‬ ‫در ســالن ورزشــی مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫کــم خونــی‪ :‬ایــن وضعیــت یعنــی میــزان‬ ‫ســلول هــای قرمــز خــون بــرای حمــل‬ ‫اکســیژن ناکافــی اســت و همیــن کمبــود‬ ‫اکســیژن در بــدن باعــث احســاس‬ ‫کســالت و خســتگی حیــن ورزش مــی‬ ‫شــود‪ .‬شــایع تریــن علــت ایــن وضعیــت‬ ‫کمبــود اهــن اســت و زنــان بیشــتر‬ ‫ان را تجربــه مــی کننــد‪ .‬نشــانه هــای‬ ‫دیگــر کمخونــی عبارتنــد از بــی خوابــی‪،‬‬ ‫ســرگیجه‪ ،‬گرفتگــی عضــات پــا‪ ،‬پوســت‬ ‫رنــگ پریــده‪ ،‬کبــودی اســان‪ .‬مصــرف‬ ‫غذاهــای حــاوی گوشــت قرمــز و یــا‬ ‫محصــوالت غنــی شــده بــا اهــن بــرای‬ ‫رفــع ایــن نــوع کــم خونــی مفیــد اســت‪.‬‬ ‫کــم شــدن اب بــدن‪ :‬کوچکتریــن‬ ‫کاهــش میــزان مایعــات بــدن مــی توانــد‬ ‫باعــث افزایــش غلظــت خــون شــود و‬ ‫در ایــن هنــگام کار پمپــاژ توســط قلــب‬ ‫دشــوار مــی گــردد‪ .‬یــک راه بــرای ایــن کــه‬ ‫تشــخیص دهیــد دچــار کــم ابــی هســتید‬ ‫یــا نــه ایــن اســت کــه قبــل و بعــد از‬ ‫ورزش‪ ،‬خــود را وزن کنیــد‪ .‬اگــر بیــش‬ ‫از دو درصــد از وزن تــان از دســت رفتــه‬ ‫باشــد‪ ،‬ایــن یعنــی دچــار کــم ابــی شــده‬ ‫ایــد و بایــد بیشــتر مایعــات بنوشــید‪.‬‬ ‫مشــکالت تیروئیــد‪ :‬کــم کاری تیروئیــد‬ ‫مــی توانــد منجــر بــه احســاس خســتگی‪،‬‬ ‫افزایــش وزن‪ ،‬افســردگی و درد‬ ‫عضالنــی شــود‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫‪ ۶۰‬درصــد افــراد مبتــا بــه ایــن اختــال‪،‬‬ ‫مشــکل خــود را جــدی نمــی گیرنــد و از‬ ‫عالئــم ان بــه طــور کامــل صــرف نظــر‬ ‫مــی کننــد‪ .‬اگــر حیــن ورزش دچــار‬ ‫خســتگی مــی شــوید‪ ،‬بــرای بررســی‬ ‫مشــکالت احتمالــی تیروئیــد بــا پزشــک‬ ‫تــان مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫کاهــش ســطح گلیکــوژن‪ :‬گلیکــوژن‬ ‫میــزان کربوهیــدرات ذخیــره شــده در‬ ‫بــدن اســت و زمانــی کــه میــزان ان‬ ‫کاهــش مــی یابــد‪ ،‬بــدن بــرای جبــران‬ ‫ان بخصــوص حیــن ورزش‪ ،‬ســراغ‬ ‫گلیکــوژن ذخیــره شــده در کبــد مــی رود‪.‬‬ ‫بهتریــن راه بــرای جلوگیــری از کاهــش‬ ‫ســطح گلیکــوژن‪ ،‬مصــرف غذاهــای‬ ‫حــاوی کربوهیــدرات قبــل از انجــام‬ ‫ورزش اســت‪.‬‬ ‫بازار کسب کار‬ ‫را در موتور جستجوگر‬ ‫گوگل سرچ کنید‬ صفحه 6 ‫جانشــین فرمانده انتظامی استان از کشــف ‪۱۲۳‬راس‬ ‫دام زنــده فاقــد مجــوز بــه ارزش ‪ ۲‬میلیــارد و ‪۵۵۰‬‬ ‫میلیــون ریــال در فــاروج خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ”محمد غالمــی” بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی انجــام اقدامــات‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫اطالعاتــی مامــوران پلیــس فــاروج و اطــاع از حمــل‬ ‫تعــداد زیــادی دام زنــده فاقــد مجــوز توســط ‪ ۳‬دســتگاه‬ ‫کامیــون در ســطح شهرســتان‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا‬ ‫جدیــت در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران در حیــن گشــت زنــی در ســطح‬ ‫حــوزه اســتحفاظی هــر ‪ ۳‬کامیــون را شناســایی و بــا‬ ‫هماهنگــی مقــام قضائــی انهــا را متوقــف کردنــد‪.‬‬ ‫‪۱۲۳‬راس دام زنده‬ ‫فاقدمجوز درفاروج‬ ‫کشف شد‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬اسفند ‪1399‬‬ ‫از احساس قدرت کاذب تا میله های زندان فاصله ای نیست جز به اندازه ی حمل چاقو ‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت شانزدهم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫شمول جغرافیایی حق کسب وپیشه‬ ‫رئیس پلیس فتا گلستان‬ ‫بطــور مثــال در اســتان تهــران شــهرهای اسالمشــهر‬ ‫و شــهریار و ربــاط کریــم و ری و پاکدشــت و بهارســتان و‬ ‫قــدس و مــارد و در اســتان مازنــدران ‪ :‬شــهرهای جویبــار ‪،‬‬ ‫ســوادکوه ‪ ،‬پل ســفید ‪ ،‬االشــت و ســیاه بیشه و فریدونکنار‬ ‫مشــمول حــق کســب و پیشــه نمــی باشــند‪ .‬و در اســتان‬ ‫مرکــزی شــهرهای شــازند و زرندیــه ‪ ،‬کمیجــان ‪ ،‬اشــتیان ‪،‬‬ ‫فراهان ‪ ،‬خنداب و در استان تهران شهرهای اسالمشهر‬ ‫و شــهریار و ربــاط کریــم و ری و پاکدشــت و بهارســتان و‬ ‫قــدس و مــارد و در اســتان البــرز شــهرهای فردیــس و‬ ‫ســاوجبالغ و اشــتهارد و طالقــان ‪ ،‬و در اســتان اذربایجــان‬ ‫شــرقی شــهرهای اهــر ‪ ،‬بســتان ابــاد و خــدا افریــن و کلیبــر‬ ‫و گــوگان و هریــس و هشــتردود و در اســتان اذربایجــان‬ ‫غربــی شــهرهای چالــدران و ســلماس و در اســتان اردبیــل‬ ‫شــهرهای پیلــه ســوار و ســرعین و نمیــن و در اســتان‬ ‫اصفهان شــهرهای اردســتان میاندشــت چادگان و ســمیرم‬ ‫و فریــدون شــهر و لنجــان و مبارکــه و در اســتان ایــام‬ ‫شــهرهای ابدانــان ایــوان و بــدره و دره شــهر و دهلــران و‬ ‫ملکشــاهی و مهــران و ســیروان نمــی باشــند‪.‬‬ ‫بنابرایــن قضــات محتــرم دادگاههــای شهرســتانهای‬ ‫برشــمرده نمی بایســتی ارجاع کارشناســی برای حق کســب‬ ‫و پیشــه صــادر فرماینــد و در صــورت غفلــت ؛‬ ‫کارشناســان تکلیــف قانونــی دارنــد کــه در گــزارش خــود‬ ‫موضــوع ممتنــع بــودن ارزیابــی حــق کســب و پیشــه را در‬ ‫ایــن شــهرها بــه محضــر محتــرم دادگاه اعــام نماینــد‪ .‬و‬ ‫اگــر قاضــی بــه موضــوع شــمول جغرافیایــی حــق کســب و‬ ‫پیشــه اشــراف داشــته باشــد ‪ ،‬قــرار رد صــادر خواهــد کــرد ‪.‬‬ ‫امــا درصــورت عــدم توجــه کارشــناس بــه موضــوع مذکــور‬ ‫و ارزیابــی حــق کســب و پیشــه بــرای شــهری کــه موضــوع‬ ‫قانــون نبــوده اســت ‪ ،‬متضــرر از نظریــه کارشــناس به دلیل‬ ‫نقــض قانــون و ایجــاد ضــرر بــرای او میتوانــد شــکایت‬ ‫انتظامــی بــه طرفیتــش مطــرح کنــد‪ .‬مشــمول حــق کســب‬ ‫و پیشــه نمــی باشــند‪.‬‬ ‫بطــور کل مجموعــه شــهرهای مشــمول حــق کســب‬ ‫و پیشــه بــا احتســاب کلیــه اگهــی هایــی کــه وزارت‬ ‫دادگســتری از ســال ‪ ۱۳۲۴‬تــا ســال ‪ ۱۳۵۶‬بــه فهرســت‬ ‫اییــن نامــه تعدیــل مــال االجــاره افــزود بــه تعــداد ‪۲۴۲‬‬ ‫شهرســتان مــی باشــد‪.‬‬ ‫انشــاءالله در قســمت بعــدی ؛ فهرســت کامــل شــهرهای‬ ‫مشــمول حــق کســب و پیشــه را اعــام خواهــم کــرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن قضــات محتــرم دادگاههــا بــرای شهرســتانهای‬ ‫برشــمرده نمــی بایســتی ارجــاع کارشناســی بــه منظــور‬ ‫اگهــی مزایــده امــوال غیرمنقــول‪ :‬بــه موجــب پرونــده اجرائــی‬ ‫کالســه ‪ 8800025‬لــه بانــک صــادرات اســتان گلســتان علیــه‬ ‫شــرکت بهــار دشــت گــرگان ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت‬ ‫‪1819‬و غیــره (وام گیرنــده و راهــن) مــورد وثیقــه ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ده هــزار متــر مربــع دارای‬ ‫پــاک ‪ 1611‬فرعــی مجــزا شــده از باقیمانــده پــاک ‪1594‬‬ ‫فرعــی از‪-4‬اصلــی واقــع در اراضــی ســقرتپه بخــش هفــت‬ ‫ثبــت اق قــا ذیــل ثبــت ‪ 5326‬صفحــه ‪ 361‬دفتــر جلــد‬ ‫‪ 30‬بنــام شــرکت بهــار دشــت گــرگان صــادر شــده اســت کــه‬ ‫بــه اســتناد اســناد رهنــی ‪ 90732‬مــورخ ‪1381/09/13‬دفتــر‬ ‫‪ 5‬گــرگان و ســایر اســناد در رهــن بانــک صــادرات اســتان‬ ‫گلســتان مــی باشــد کــه حــدود اربعــه ان بــه شــرح ذیــل‬ ‫است‪:‬شــماال بطــول ‪50‬متــر پــی اســت بــه باقیمانــده پــاک‬ ‫‪1594‬فرعــی شــرقا ً بطــول ‪200‬متــر پــی اســت بــه باقیمانــده‬ ‫پــاک ‪1594‬فرعــی جنوبــا بطــول ‪50‬متــر بــه قطعــه ‪ 92‬غربــا‬ ‫بطــول ‪200‬متــر پــی اســت بــه پــاک ‪1595‬فرعی‪.‬مشــخصات‬ ‫بنــا و ابنیــه هــای موجــود در هرصــه ملــک مورد وثیقه بشــرح‬ ‫ذیــل اســت‪ -1:‬ســالن مــواد اولیــه ســه گانــه دارای ســازه‬ ‫فلــزی بــا کــف بتنــی و دیوارهــا پــودر ســنگ پوشــش ســقف‬ ‫ایرانیــت بــا پروفیــل فلــزی بــه ارتفــاع شــش متــر و مســاحت‬ ‫تقریبــی ‪280‬مترمربــع ‪-2‬ســالن انبــاز مــواد تولیــد شــده و‬ ‫دپــو ســازی بــا ســازه فلــزی بــا کــف بتنــی و دیوارهــا پــودر‬ ‫ســنگ پوشــش ســقف ایرانیــت بــا خرپــای فلــزی بــه ارتفــاع‬ ‫شــش متــر و مســاحت تقریبــی ‪560‬متــر مربــع ‪ -3‬ســالن‬ ‫انبــار قطعــات ســنگین و حجــم دار دارای اســکلت فلــزی بــا‬ ‫کــف بتنــی و دیوارهــا پــودر ســنگ پوشــش ســقف ایرانیــت‬ ‫بــا خرپــای فلــزی بــه ارتفــاع چهــار متــر و مســاحت تقریبــی‬ ‫‪38‬مترمربــع ‪ -4‬اتــاق موتــور و ژانراتــور بــرق و متعلقــات‬ ‫دارای اســکلت فلــزی بــا کــف بتنــی و دیوارهــا پــودر ســنگ‬ ‫پوشــش ســقف ایرانیــت بــا خرپــای فلــزی بــه ارتفــاع چهــار‬ ‫متــر و مســاحت تقریبــی‪ 28‬متربــع ‪-5‬اتــاق لــوازم یدکــی‬ ‫دارای اســکلت فلــزی بــا کــف بتنــی و دیوارهــا پــودر ســنگ‬ ‫پوشــش ســقف ایرانیــت بــا خرپــای فلــزی بــه ارتفــاع چهــار‬ ‫متــر و مســاحت تقریبــی ‪ 18‬متــر مربــع ‪ -6‬اتــاق کیســه و‬ ‫پالــت زنــی دارای اســکلت فلــزی بــا کــف بتنــی و دیوارهــا پودر‬ ‫ســنگ پوشــش ســقف ایرانیــت بــا خرپــای فلــزی بــه ارتفــاع‬ ‫پنــج متــر و مســاحت تقریبــی ‪ 14‬متــر مربــع ‪ -7‬اتــاق کارگاره‬ ‫بــرق و تعمیــرات برقــی دارای اســکلت فلــزی بــا کــف بتنــی‬ ‫و دیوارهــا پــودر ســنگ پوشــش ســقف ایرانیــت بــا خرپــای‬ ‫شمـاره ‪288‬‬ ‫سال ششم‬ ‫ارتباط مستقیم‬ ‫مسئوالن انتظامی‬ ‫گلستان با مردم در‬ ‫سامانه ‪197‬‬ ‫حافظ حریم خصوصی شمائیم‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامه شماره ‪ -287‬مستندا به ماده ‪ ۳۱‬قانون ‪ ، ۱۳۵۶‬در‬ ‫خصــوص مناطــق مشــمول حــق کســب و پیشــه بــه قانــون‬ ‫ســال ‪ ۱۳۳۹‬ارجــاع داده شــده اســت و ایــن قانــون مصــوب‬ ‫ســال ‪ ۱۳۳۹‬نیــز در مــاده ‪ ۲۵‬خــود ‪ ،‬مناطــق مشــمول حــق‬ ‫کســب و پیشــه را بــه اییــن نامــه تعدیــل مــال االجــاره ســال‬ ‫‪ ۱۳۲۴‬ارجاع داده اســت‪ .‬بنابراین مالحظه میگردد طبق‬ ‫مقــررات حاکــم ‪ ،‬همــه شــهرهای کشــور مشــمول تعدیــل‬ ‫اجــاره بهــا نبــوده انــد کــه حق کســب و پیشــه بــه ان مناطق‬ ‫تعلــق گرفتــه باشــد‪ .‬و علــت العلــل عقالنــی انــرا نیــز در‬ ‫ســطور مذکــور و مقــاالت پیشــین بــه عــرض رســانده ام‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫احتســاب حــق کســب و پیشــه صــادر فرماینــد و در صــورت‬ ‫غفلــت ؛ کارشناســان تکلیــف قانونــی دارنــد کــه در گــزارش‬ ‫خــود موضــوع ممتنــع بــودن ارزیابــی حــق کســب و پیشــه‬ ‫را بــه محضــر محتــرم دادگاه اعــام نماینــد‪.‬‬ ‫و اگــر قاضــی بــه موضــوع شــمول جغرافیایــی حــق کســب‬ ‫و پیشــه اشــراف داشــته باشــد ‪ ،‬راســا قرار رد صادر خواهد‬ ‫کــرد ‪ .‬لیکــن کارشناســان در مــورد ســایر شــهرهای مشــمول‬ ‫قانــون ‪ ،‬همانطــور کــه بنــده بــه صــور مختلــف و در مقاالت‬ ‫پیشــین عــرض کــردم بــه ایــن دلیــل کــه از ســال ‪ ۱۳۵۵‬بــه‬ ‫بعــد ‪ ،‬قانــون تاســیس شــهرداریها وضــع گردیــد و مســتاجر‬ ‫پس از ان نقشــی در تاســیس محل کســب نداشــته و بود‬ ‫و نبــود او در مغــازه تاثیــری در افزایــش ارزش ســرقفلی‬ ‫محــل کســب نداشــته ‪ ،‬مــی بایســتی حــق کســب و پیشــه‬ ‫را در حــدود صفــر اعــام نماینــد ‪.‬‬ ‫امــا در مــورد شــهرهای غیرمشــمول بــه جــای اعــام مبلــغ‬ ‫‪ ،‬ولــو در حــد صفــر ‪ ،‬بایــد ممتنــع بــودن و غیــر قانونــی‬ ‫بــودن ارزیابــی را اعــام نماینــد‪ .‬مضافــا همچنــان کــه از نام‬ ‫اییــن نامــه تعدیــل مــال االجــاره اســتنتاج میشــود و کلمــه‬ ‫تعدیــل در ایــن اییــن نامــه ‪ ،‬ایــن معنــا را داللــت میکند که‪:‬‬ ‫قانونگــذار در ســال ‪ ۱۳۲۴‬بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم در بازار‬ ‫در پــی حمایــت از کســبه و برقــراری عدالــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫زیــرا در بنــد ز مــاده ‪ ۲‬اییــن نامــه مقــرر میــدارد کــه‬ ‫هیچــگاه نبایــد اجــرت المثل محل کســب ‪ ،‬بیــش از اجرت‬ ‫المســمی باشــد و در ماده ‪ ۶‬نیز مقرر میدارد مال االجاره‬ ‫واحــد کســبی از یــک مــاه پــس از نشــر ایــن اییــن نامــه‬ ‫(‪ ) ۱۳۲۴/۰۷/۲۵‬در روزنامــه رســمی ‪ ،‬نبایــد بیــش از اجــرت‬ ‫المثــل مقــرر در اول اســنفنند ســال ‪ ۱۳۲۱‬باشــد‪ .‬بعبارتــی‬ ‫قانونگــذار وقــت افزایــش اجــاره از اول اســفنتد ‪ ۱۳۲۱‬بــه‬ ‫بعــد را منــع نمــود‪ .‬لــذا مــادام کــه ایــن اییــن نامــه معتبــر‬ ‫بــوده (یعنــی تــا تصویــب قانــون ســال ‪ )۱۳۳۹‬افزایــش مال‬ ‫االجــاره ممکــن نبــود‪.‬‬ ‫بطور مثال اجاره بهاء ســال ‪ ۱۳۳۸‬نمی بایســتی بیش‬ ‫از اجــرت المثــل مقــرر در تاریــخ ‪ ۱۳۲۱/۱۲/۰۱‬باشــد‪ .‬لــذا‬ ‫مســتفاد از اییــن نامــه تعدیــل مــال االجــاره مصــوب‬ ‫ســال ‪ ۱۳۲۴‬بطــور خالصــه میتــوان گفــت کــه هرگونــه‬ ‫افزایــش اجــاره از ســال ‪ ۱۳۲۱‬تــا ‪ ۱۳۳۹‬ممنــوع بــود و‬ ‫حتــی اگــر مثــا در ســال ‪ ۱۳۳۶‬بــرای اولیــن بــار ملکــی بــه‬ ‫اجاره داده میشــد‪ ،‬نمی بایســتی اجاره ان از اجاره مقرر‬ ‫در تاریــخ ‪ ۱۳۲۱/۱۲/۰۱‬بیشــتر تعییــن میشــد‪ .‬و در مــاده‬ ‫‪ ۷‬بــرای عــدم رعایــت ایــن مقــررات ‪ ،‬مجــازات مالــی‬ ‫تعییــن شــده بــود‪.‬‬ ‫مالحظــه میگــردد ایــن قانــون بــرای همــه شــهرها و مناطق‬ ‫نمیتوانســت موضوعیــت و مشــروعیت داشــته باشــد بلکــه‬ ‫نوعــی یارانــه بــرای کســبه برخــی از شــهرهای بــود کــه انهــا‬ ‫کســب و کار ضعیف و جوابگوی افزایش اجاره بهاء نبوده‬ ‫اســت‪ ..‬بطوریکــه در مــاده ‪ ۴۰‬اییــن نامــه مقــرر اســت کــه‬ ‫مفــاد ایــن اییــن نامــه فقط در شــهرهایی که مشــمول ایین‬ ‫نامــه ‪ ۲/۸۸/۱‬بــوده انــد و یــا در هــر شــهر دیگــری بــه غیــر از‬ ‫شــهرهای مشــروحه در اییــن نامــه کــه وزارت دادگســتری‬ ‫لــزوم اجــرای انــرا در روزنامــه رســمی اگهــی کــرده باشــد‪،‬‬ ‫اجــراء میگردیــد‪ .‬اگرچــه در قانــون مصــوب ســال ‪۱۳۳۹‬‬ ‫اییــن نامــه تعدیــل مــال االجــاره نســخ گردیــد‪.‬‬ ‫وهوالمستعان‬ ‫ادامه در شماره ‪288‬‬ ‫فلــزی بــه مســاحت تقریبــی ‪ 106‬متــر مربــع ‪ -8‬اتــاق کارگاه‬ ‫مکانیــک و اهــن االت و جوشــکاریها دارای اســکلت فلــزی‬ ‫بــا کــف بتنــی و دیوارهــا پودرســنگ پوشــش ســقف ایرانیــت‬ ‫بــا خرپــای فلــزی بــه ارتفــاع پنــج متــر و مســاحت ‪ 212‬متــر‬ ‫مربــع ‪ -9‬ســالن فراینــد مــواد اولیــه دارای اســکلت فلــزی بــا‬ ‫کــف بتنــی و دیوارهــا پــودر ســنگ پوشــش ســقف ایرانیــت بــا‬ ‫خرپــای فلــزی بــه ارتفــاع پنــج متــر و مســاحت تقریبــی ‪213‬‬ ‫متــر ‪ -10‬ســالن ترکیــب تولیــد و کیســه زنــی دارای اســکلت‬ ‫فلــزی بــا کــف بتنــی و دیوارهــا پــودر ســنگ پوشــش ســقف‬ ‫ایرانیــت بــا خرپــای فلــزی بــه ارتفــاع شــش متــر و مســاحت‬ ‫تقریبی ‪ 546‬متر مربع ‪ -11‬ســاختمان تاسیســات دیگ بخار‬ ‫دارای اســکلت فلــزی بــا کــف بتنــی و دیوارهــا پــودر ســنگ‬ ‫پوشــش ســقف ایرانیــت بــا خرپــای فلــزی بــه مســاحت‬ ‫تقریبــی ‪ 41‬متــر مربــع ‪ -12‬ســاختمان کارگــران بصــورت یــک‬ ‫طبقــه دارای اســکلت فلــزی بــا کــف موازئیــک و دیوراهــا‬ ‫گــچ کاری شــده پوشــش ســقف ایرانیــت بــا خرپــای فلــزی‬ ‫بــه مســاحت تقریبــی ‪ 52‬مترمربــع ‪ -13‬ســاختمان اداری و‬ ‫ازمایشــگاه و موتورخانــه بصــورت دو طبقــه دارای اســکلت‬ ‫فلــزی بــا کــف ســنگ و دیوارهــا گــچ کاری شــده پنجــره هــا‬ ‫فلــزی بــا حفــاظ پوشــش ســقف ایرانیــت بــا خرپــای فلــزی به‬ ‫ارتفــاع ســه و نیــم متــر و مســاحت تقریبــی ‪ 145‬متــر مربــع‬ ‫‪ -14‬ســاختمان نگهبانــی دارای اســکلت فلــزی و نمــای ســنگ‬ ‫کــف ســنگ و پنجــره هــا فلــزی و پوشــش ســقف ایرانیــت بــا‬ ‫خرپــای فلــزی بــه ارتفــاع ســه و نیــم متــر و مســاحت تقریبــی‬ ‫‪ 52‬مترمربــع ‪ -15.‬محــل هــای نصــب ماشــین االت بــا چالــه‬ ‫هــای فونداســیون و دیوراهــای ایزولــه شــده‪-16.‬محوطه‬ ‫دارای کــف ســازی بتنــی و روبــاز کــه فرســوده شــده و دیــوار‬ ‫ضلــع شــمالی نیــز نیمــه مخروبــه مــی باشــد و صرفــا ضلــع‬ ‫جنوبــی دیــوار کشــی اســت‪.‬برابر گــزارش هیــات ســه نفــره‬ ‫کارشناســان رســمی دادگســتری ارزش ملــک شــامل عرصــه‬ ‫واعیــان بصــورت تخلیــه جمعــا بــه مبلــغ بیســت و چهــار‬ ‫میلیــاردو پانصــد میلیــون ریــال (‪ )24/500/000/000‬ارزیابــی‬ ‫گردیــده اســت و قطعــی اســت‪.‬لذا مزایــده از ســاعت ‪ 9‬الــی‬ ‫‪ 12‬روز ســه شــنبه مــورخ ‪ 1399/12/19‬در محــل اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اق قــا واقــع در اق قــا خیابــان شــهید باهنر‬ ‫جنوبــی کوچــه خوشــگلدی ‪ 18‬از طریــق مزایــده بــه فــروش‬ ‫مــی رســد‪.‬مزایده از مبلــغ ‪24/500 /000/000‬ریــال (بیســت و‬ ‫چهــار میلیــاردو پانصــد میلیــون ریال)شــروع و بــه باالتریــن‬ ‫قیمــت پیشــنهادی فروختــه خواهــد شــد‪.‬و الزم بــه ذکــر‬ ‫ســرهنگ پرســا رئیــس پلیــس فتــا گلســتان گفــت‪ :‬عــدم رعایــت حریــم خصوصــی و‬ ‫ســهل انــگاری در حفــظ اطالعــات شــخصی درفضــای مجازی موجب مشــکالت فراوانی‬ ‫در کانــون برخــی از خانــواده هــا شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابراهیــم پرســا صبــح روز دوشــنبه ‪ 4‬اســفندماه ضمــن حضــور درموسســه‬ ‫مطبوعاتــی بــازار کســب و کار ونشســت صمیمــی بــا کارکنــان و مدیــر ایــن مجموعــه در‬ ‫خصــوص فضــای مشــکل ســاز مجــازی واســیب هــای احتمالــی ان گفتگــو کــرد‪.‬‬ ‫وی ضمن اشــاره به پایین امدن ســن اســتفاده کنندگان از فضای مجازی‪،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫در حــال حاضرضریــب نفــوذ اینترنــت بیــش از ‪ 94‬درصــد بــوده کــه بخــش زیــادی از‬ ‫کاربران را کودکان و مادرانی تشــکیل می دهند که ســابقه اســتفاده از فضای مجازی‬ ‫را نداشــته و ایــن فضــا مــی توانــد بــرای ان هــا بســیار مشــکل ســاز باشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا ادامــه داد‪ 32 :‬درصــد جرائــم در ســال جــاری مربــوط بــه هتــک حیثیت‬ ‫و مزاحمــت هــای اینترنتــی بــوده اســت کــه انتظــار مــی رود بانــوان محتــرم اســتان و‬ ‫کشــورمان در مکالمــات و ارتباطــات خــود حــدود معینــی را حفــظ کننــد تــا مانــع از ایــن‬ ‫قبیــل اتفاقــات شــوند‪.‬‬ ‫وی مهــم تریــن انگیــزه مجرمــان در فضــای مجــازی را ســرگرمی‪ ،‬کســب منافــع مالــی‪،‬‬ ‫کنجــکاوی‪ ،‬انتقــام جویــی‪ ،‬عــدم اشــنایی بــا مصادیــق رایانــه ای و ‪ ...‬دانســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا گلســتان در ایــن خصــوص کــه بــا وجــود شــیوع کرونــا خریــد عــده‬ ‫زیــادی از مــردم بــه صــورت اینترنتــی شــده‪ ،‬گفــت‪ :‬مــردم بایــد از ســایت هــای معتبــر‬ ‫خریــد هــای خــود را انجــام دهنــد تــا کالهبــرداری بــه حداقــل برســد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا تصریــح کــرد‪ :‬هرچنــد کــه بــا راه انــدازی ســامانه ‪ ( OTP‬فعــال ســازی‬ ‫رمــز پویــا) امــار ایــن کالهبــرداری هــا بــه شــدت رو بــه کاهــش بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی ضمــن بیــان اینکــه تــا کنــون در ‪ 11‬مــاه ســال جــاری ‪ 25‬درصــد از جرائــم فضــای‬ ‫مجــازی مربــوط بــه کالهبــرداری هــای رایانــه ای اســت‪ ،‬افــزود ‪ :‬خریــد از ســایت هــای‬ ‫نامعتبــر و کانــال هــای موجــود در شــبکه هــای اجتماعــی کــه هویــت مشــخصی ندارنــد‬ ‫امــکان پیگیــری حــق و حقــوق مــال باختــه را کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا گلســتان بــا توجــه به نزدیک شــدن ســال نو نســبت به کالهبــردارن‬ ‫فضــای مجــازی اخطــار ویــژه داد و اظهــار داشــت‪ :‬در اســفند مــاه‪ ،‬مــا نظــارت ویــژه ای‬ ‫بــر روی ســایت هــا و کانــال هــای موجــود در شــبکه هــای اجتماعــی داریــم کــه برخــاف‬ ‫پروتــکل هــا و محدودیــت هــای کرونایــی اقــدام بــه تبلیــغ تــور هــای مســافرتی‪ ،‬اقامت‬ ‫گاه هــا‪ ،‬و هتــل هــا را انجــام مــی دهنــد و گاهــا از طریــق ایــن تبلیغــات از شــهروندان‬ ‫نــااگاه کالهبــرداری میکنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن در اســتانه چهارشــنبه ســوری کانــال هایــی کــه اقــدام بــه فروش‬ ‫و امــوزش ســاخت مــواد محترقــه و منفجــره مــی کننــد برخــورد جــدی مــی کنیــم‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت شهرســتان گــرگان در رتبــه نخســت فراوانــی جرائــم اینترنتــی قــرار داد‪.‬‬ ‫شهرســتان گنبد‪،‬علــی ابــاد‪ ،‬کاللــه و کردکــوی در رتبــه هــای دوم تــا پنــج قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ‪ 11‬مــاه ســال ‪ 99‬تــا کنــون ‪ 72‬درصــد مجرمــان فضــای مجــازی را اقایــان و‬ ‫‪ 28‬درصــد را بانــوان تشــکیل داده انــد‪.‬‬ ‫وی در پایان در خصوص اسیب های فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان گفت‪:‬‬ ‫بــا تعطیلــی مــدارس و در خانــه مانــدن دانش امــوزان و امــوزش از راه دور و انالیــن‬ ‫شــاهد افزایــش اســتفاده از اینترنــت و فضــای مجــازی از ســوی کــودکان و نوجوانــان‬ ‫هســتیم کــه ایــن امــر عــاوه بــر اســیب های جســمانی می توانــد اســیب های روانــی‬ ‫نیــز در پــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫عــدم کنتــرل زمــان‪ ،‬تاثیــر منفــی بــر دیگــر بخش هــای زندگــی‪ ،‬بی اهمیتــی بــه گــذر‬ ‫زمــان‪ ،‬تمایــل و عالقــه شــدید بــه چــت کــردن‪ ،‬پنــاه بــردن بــه اینترنــت در هنــگام بــروز‬ ‫مشــکالت‪ ،‬احساســات چندگانــه‪ ،‬اســترس و اضطــراب از عــوارض اســتفاده بیش ازحد‬ ‫از فضــای مجــازی اســت‪.‬‬ ‫کم تحرکــی‪ ،‬اختالل هــای حرکتــی‪ ،‬ضعــف بینایــی و چاقــی ازجملــه اســیب های‬ ‫جســمی هســتند کــه ســامتی کــودکان و نوجوانانــی را کــه در اســتفاده از‬ ‫دســتگاه های دیجیتالــی و فضــای مجــازی زیــاده روی می کننــد‪ ،‬تهدیــد می کنــد‪.‬‬ ‫والدیــن گرامــی بایــد فعالیت هــای کــودکان و نوجوانان خــود را در فضای مجازی کنترل‬ ‫کرده و مدت زمان اســتفاده ی ان ها از رایان ه و گوشــی هوشــمند را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه اب ‪،‬بــرق‪،‬گاز اعــم‬ ‫از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه‬ ‫مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و‬ ‫عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه‬ ‫رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد به عهــده برنده‬ ‫مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی‬ ‫بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده‬ ‫مســترد خواهــد شــدو فــروش کال نقــدی اســت و حــق االجــرا‬ ‫و حــق المزایــده برابــر مقــررات وصــول خواهــد شــد‪.‬طالبین‬ ‫مــی تواننــد در ســاعات اداری جهــت کســب اطالعــات بیشــتر‬ ‫بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا بــه نشــانی باال مراجعه‬ ‫نماینــد و خریــداران مــی تواننــد در وقــت مقــرر در محــل‬ ‫مزایــده حاضــر و در جلســه مزایــده شــرکت نماینــد و برابــر‬ ‫مــاده ‪ 136‬اصالحــی اییــن نامــه اجــرا شــرکت در مزایــده‬ ‫منــوط بــه پرداخــت ده درصــد مبلــغ پایــه کارشناســی بــه‬ ‫حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او‬ ‫در جلســه مزایــده اســت ‪ .‬برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه‬ ‫تفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت ‪ 5‬روز از تاریــخ مزایــده‬ ‫بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتــی کــه‬ ‫ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را به حســاب ســپرده ثبت‬ ‫واریــز نکندمبلــغ ده درصــد واریــزی قابــل اســترداد نبــوده و به‬ ‫حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد ‪.‬در ایــن صــورت عملیــات‬ ‫فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد میگــردد‪.‬در‬ ‫صورتیکــه مــال مــورد مزایــده خریــدار پیــدا نکنــد بــا دریافــت‬ ‫حــق االجــرا و حــق مزایــده بــه قیمتــی که مزایده از ان شــروع‬ ‫میشــود بــه بســتانکار واگــزار میشــود‪.‬فروش مــال بــه نســیه‬ ‫در صورتــی جایــز اســت کــه متعهــد لــه فــروش بــه نســیه را‬ ‫قبــول و مدیــون نیــز مــازاد را نقــدا دریافــت و یــا نســبت بــه‬ ‫مــازاد نســیه را قبــول کنــد‪ .‬و در هــر دو صــورت خــود مســئول‬ ‫وصــول خواهــد بــود و نیــم عشــر اجرایــی و حــق مزایــده نقــدا‬ ‫دریافــت میشــود ‪ .‬ضمنــا چنانچــه روز مزایده تعطیل رســمی‬ ‫گردد‪،‬مزایــده روز اداری بعــد تعطیلــی در همــان ســاعت و‬ ‫مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪.‬این ا»هــی پــس از تائیــد‬ ‫نهائــی فراینــد مزایــده و ارســال اگهــی در ســایت اگهــی هــای‬ ‫ســازمان ثبــت قــرار خواهــد گرفــت و قابــل مشــاهده عمــوم‬ ‫اســت و بــه منزلــه انتشــار اگهــی در روزنامــه کثیراالنتشــار‬ ‫محلــی اســت ‪.‬م‪.‬الف‪6310:‬محمــد فندرســکی‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اق قال‬ ‫تاریخ انتشار ‪:‬روز دوشنبه‪1399/12/4‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‬ ‫پــارس ســرهنگ «یاســر عبــاس‬ ‫زاده» در گفــت و گــو بــا پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫جلســه ارتبــاط مســتقیم ســرهنگ‬ ‫جانشــین‬ ‫تاجــره»‬ ‫«فــرزاد‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا‬ ‫شــهروندان ‪ ،‬روز دوشــنبه‬ ‫چهــارم اســفند مــاه از ســاعت ‪10‬‬ ‫الــی ‪ 1200‬برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــه منظــور عمــل‬ ‫بــه شــیوه نامــه هــای بهداشــتی‬ ‫و حفــظ ســامتی مــردم‪ ،‬ایــن‬ ‫جلســه بصــورت تلفنــی برگــزار مــی‬ ‫شــود لــذا احــاد مــردم مــی تواننــد‬ ‫از هــم اکنــون از طریــق شــماره‬ ‫تلفــن ‪ 197‬مشــکالت انتظامــی‬ ‫خــود را اعــام تــا رســیدگی بــه‬ ‫ان در دســتور کار قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫رئیــس بازرســی فرماندهــی‬ ‫گلســتان‬ ‫اســتان‬ ‫انتظامــی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان‬ ‫همچنیــن مــی تواننــد روز دوشــنبه‬ ‫از طریــق شــماره تلفــن ‪ 197‬و یــا‬ ‫شــماره هــای ‪ 32233051‬الــی ‪3‬‬ ‫بــا جانشــین فرمانــده انتظامــی‬ ‫گلســتان تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبــاس زاده در پایــان‬ ‫گفــت‪ :‬دفتــر نظــارت همگانــی‬ ‫پلیــس‪ ،‬از طریــق ســامانه ‪ 197‬امــاده‬ ‫دریافــت انتقــاد‪ ،‬پیشــنهاد و تقدیــر‬ ‫مــردم از عملکــرد نیــروی انتظامــی در‬ ‫سراســر اســتان مــی باشــد‪.‬‬ ‫ به کودکانمان بیاموزیم‪:‬‬ ‫از غریبه ها هدیه‬ ‫قبول نکنند‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪277‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــه عقیــده ایــن اقتصــاددان ‪ 3‬گرایــش بدبینــی ‪ ،‬بی طرفــی و در‬ ‫اختیــار گرفتــن امــور در بــازار معاملــه وجــود دارد ‪ -‬روشــندل ‪ -2.‬مرکــز‬ ‫اســتان مرکــزی ‪ -‬روز تولــد ‪ -‬بالکــن‪ -3.‬رفــوزه ‪ -‬صحنــه تئاتــر ‪ -‬اولیــن‬ ‫تولیــد کننــده مــواد و کاالی پتروشــیمی در منطقــه از لحــاظ ارزش ‪-‬‬ ‫ســبک‪ -4.‬ظــرف خمیرســازی ‪ -‬عــدد مــاه ‪ -‬تردیــد ‪ -‬گشــوده‬ ‫‪ -5‬مخفــف تشــنه ‪ -‬پشــیمان ‪ -‬توبــه از گنــاه‪ -6.‬قــدم ‪ -‬نــاس ‪ -‬درخــت‬ ‫زبــان گنجشــک ‪ -‬کــوه اروپایــی‪ -7.‬لحظ ـه ای ‪ -‬خرگــوش ‪ -‬نویســنده و‬ ‫منشــی‪ -8.‬وزیــر مالــی انگلســتان‪ -9.‬ویژگی هــای قومــی ‪ -‬جمــع راکب ‪-‬‬ ‫عــدد مجهــول‪ -10.‬ان طــرف ‪ -‬ریشــه ‪ -‬مشــهور ‪ -‬فراســت‬ ‫‪ -11‬مداومــت ‪ -‬ســبو ‪ -‬تکیــه دادن‪-12.‬‬ ‫شــکم بنــد طبــی ‪ -‬انکــر االصــوات ‪ -‬حــرف‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعجــب ‪ -‬فــراز‪ -13.‬تیــم فوتبــال یونانــی ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شــرکتی کــه طبــق مــاده ‪ 21‬قانــون تجارت‬ ‫بــرای امــور تجــاری تشــکیل می شــود ‪ -‬اثر‬ ‫‪2‬‬ ‫چربــی ‪ -‬رود جنوبــی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -14‬ســمت چــپ ‪ -‬روشــنی بخــش ‪-‬‬ ‫اشــاره‪ -15.‬بــه جــا مانــده ‪ -‬ایــن عملیــات‬ ‫‪4‬‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بانــک مرکزی‬ ‫‪5‬‬ ‫پایــه پولــی را بــا خریــد و فــروش اوراق‬ ‫بهــادار تغییــر دهــد‬ ‫‪6‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازاد بــودن ‪ -‬از صادرکننــدگان‬ ‫قهــوه در نایروبــی‬ ‫‪ -2‬بــازی تختــه ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫ســرین ‪ -‬ســازمان فضایــی امریــکا‬ ‫‪ -3‬مخفــف کاه ‪ -‬حقــوق قانونــی و‬ ‫دریافتنــی دولــت از درامدهــای مردم‬ ‫و ملــت بــه صــورت پــول یــا مــال‬ ‫ تخــت‪ -4.‬برابــر ‪ -‬اعتقــاد و قصــد‬‫درونــی ‪ -‬مغــز ‪ -‬مجــرای خــون‬ ‫‪ -5‬جمــع نامــوس ‪ -‬از اقــوام بــزرگ‬ ‫باســتانی ایــران‪ -6‬پیشــوند ســال‬ ‫و روز ‪ -‬تیــره ‪ -‬نــان خــرد کــرده در‬ ‫ابگوشــت ‪ -‬نقــاب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -7‬دورویی ‪ -‬اسناد ‪ -‬واحد پول چین‬ ‫‪ -8‬پاسبان شهر ‪ -‬رجال ‪ -‬جاندار تک سلولی‬ ‫‪ -9‬نــژاد ایرانــی و هندواروپایــی ‪ -‬شــجاع ‪ -‬چیــن و چــروک‬ ‫پوســت‪ -10.‬اوا ‪ -‬میــوه تــازه بــه بــازار امــده ‪ -‬خــوراک گربــه ‪-‬‬ ‫ســنگفرش‪ -11.‬عالمــت ‪ -‬الیتناهــی‬ ‫‪ -12‬خدای ساختگی ‪ -‬دهان ‪ -‬شریعت ‪ -‬هم شغل‬ ‫‪ -13‬چراگاه ایالت ‪ -‬درخشان ‪ -‬تیر‬ ‫‪ -14‬گهواره ‪ -‬فوتبال دسته برتر ‪ -‬رها ‪ -‬درجه حرارت‬ ‫‪ -15‬افــرادی کــه بــرای تعــداد پیــپ کــم در بازارهــای مالــی‬ ‫معاملــه می کننــد ‪ -‬بیــزاری و تنفــر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017- 32320421 - 32320420-32149068 :‬‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبــه ‪4‬اسفند ‪1399‬‬ ‫عکس هفته‬ ‫‪ 10‬رجب ‪1442‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2021‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪2 88‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫پدر مهربانم روزت مبارک‬ ‫پــدر ‪ ....‬قهرمانیســت کــه هرگــز مدالــی در گردنــش نینداختــه‬ ‫انــد‪ ،‬کوهــی اســتوار کــه همیشــه کنارمــان بــوده و در دشــواری‬ ‫هــای زندگــی دلمــان قــرص بــود بــه بودنــش‪.‬‬ ‫مــردی فــداکار کــه بــی هیــچ منــت یــک عمــر زحمــت کشــیده‪،‬‬ ‫رنــگ موهایــش بــه ســپیدی گراییــده و دســتانش زبــر و ضخیم‬ ‫شــده اســت امــا دریــغ از یــک بــار گلــه یــا شــکایت‪ ،‬دریــغ از‬ ‫حرفــی کــه بــوی منــت دهــد‪ ،‬دریــغ از یــک لحظــه دســت از‬ ‫تــاش کشــیدن …‬ ‫ابشار ساسنگ‬ ‫بهشت گمشده جنگل های هیرکانی‬ ‫اریوبرزن صالحی‪ ،‬راهنمای گردشگری‬ ‫طبیعت گردی‬ ‫را فراموش نکنیم‬ ‫اســتان گلســتان نیــز بــا توجــه بــه ظرفیــت‬ ‫فراوانــی کــه در حــوزه گردشــگری دارد‪ ،‬بســتر‬ ‫مناســبی بــرای حضــور راهنمایــان گردشــگری‬ ‫متخصــص و حرفــه ای اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۱‬فوریــه مصــادف بــا دوم اســفند (بــه جــز‬ ‫ســال های کبیســه کــه ایــن روز بــا ســوم اســفند‬ ‫مصــادف می شــود) روز جهانــی “راهنمایــان‬ ‫گردشــگری” اســت‪ .‬راهنمایــان گردشــگری بــه‬ ‫عنــوان بخــش مهــم و فعال این صنعت نقشــی‬ ‫راهبــردی در کیفیــت برگزاری تورهای توریســتی‬ ‫و رضایــت گردشــگران برعهــده دارنــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان نیــز بــا توجــه بــه ظرفیــت‬ ‫فراوانــی کــه در حــوزه گردشــگری دارد‪ ،‬بســتر‬ ‫مناســبی بــرای حضــور راهنمایــان گردشــگری‬ ‫متخصــص و حرفــه ای اســت‪.‬‬ ‫امــا در ســال جــاری بــه دلیــل شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا ایــن حرفــه نیــز هماننــد ســایر مشــاغل‬ ‫دچــار رکــود شــده و ایــن قشــر در شــرایط ســخت‬ ‫اقتصــادی قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن بهانــه گفتگــوی کوتاهــی بــا یکــی از‬ ‫راهنمایــانگردشــگریاســتانگلســتانانجــامدادیــم‪.‬‬ ‫اریوبــرزن صالحــی کــه از ســال ‪ ۹۷‬مشــغول ایــن‬ ‫حرفــه اســت‪،‬ضمن ابــراز نارضایتــی از شــرایط‬ ‫موجود که گردشــگری را تحت الشــعاع قرار داده‬ ‫گفت‪ :‬در دوران کرونا صنعت گردشــگری اســیب‬ ‫هــای فراوانــی دیــد‪ .‬امــا همچنــان هتــل داران‪،‬‬ ‫صاحبــان اقامــت گاه هــا‪ ،‬اژانــس هــای مســافرتی‬ ‫و راهنمایــان گردشــگری در ایــن وضعیــت اســیب‬ ‫پذیــر مشــغول فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫وی ضمــن تاثیرگــذاری منفــی ویــروس کرونــا‬ ‫بــر روی رونــد ایــن شــغل‪ ،‬افــزود‪ :‬عــده زیــادی‬ ‫از مــردم بخاطــر تــرس از کرونــا دیگــه مایــل بــه‬ ‫شــرکت در تورهــای گردشــگری نیســتند‪.‬‬ ‫صالحــی از تاثیــر مثبــت طبیعــت گــردی بــرای‬ ‫روحیــه مــردم در ایــن روزهــا ســخن گفــت و‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در روزهایــی کــه افســردگی در‬ ‫جامعــه زیــاد شــده مــن بــه شــدت بــر ایــن‬ ‫معتقــدم کــه طبیعــت گــردی مــی توانــد بــرای‬ ‫روحیــه مــردم مناســب باشــد؛ و پیشــنهاد مــی‬ ‫کنــم مــردم چــه همــراه تــور و چــه بــه صــورت‬ ‫شــخصی حتمــا ً از طبیعــت زیبــای اســتان‬ ‫گلســتان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی در انتهــا ضمــن بیــان فرصــت هــای زیــاد‬ ‫گردشــگری در اســتان گلســتان‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫امیدواریــم صنعــت گردشــگری در اســتان‬ ‫گلســتان رونــق یابد‪.‬چــرا که این اســتان ظرفیت‬ ‫زیــادی در ایــن حــوزه دارد‪ ،‬و رونق گردشــگری به‬ ‫معنــی رونــق اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫هفتــه نامــه بــازار کســب و کار پــارس بــه نوبــه‬ ‫خــود‪ ،‬روز جهانــی راهنمایــان گردشــگری را بــه‬ ‫تمامــی ســفیران صلــح ایران زمیــن تبریک گفته‬ ‫و ســربلندی و بهــروزی را بــرای ایــن عزیــزان از‬ ‫خداونــد منــان خواســتار اســت‪.‬‬ ‫تاثیرروپوش مدارس در بروز خالقیت و افزایش اعتماد‬ ‫مهناز مهدیزاده‬ ‫بررســی مشــکالت‪ ،‬دیدگاه هــا و نظــرات‬ ‫کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و مخاطبیــن ایــن قشــر‬ ‫در رابطــه بــا روپــوش یاهمــان فــرم مــدارس‬ ‫ت میدانــی و کتابخانــه‬ ‫بــا ارئــه ی مســتندا ِ‬ ‫پیــش روی‬ ‫ هــای‬ ‫ش‬ ‫چال‬ ‫ایــی؛ بانگاهــی بــه‬ ‫ِ‬ ‫مــدارس کــودک و نوجــوان‬ ‫طراحــان پوشــاک‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫و تولیدکننــدگان ایــن نــوع پوشــش در برابــر‬ ‫یکدیگــر‪ ،‬در راســتای رســیدن بــه هدفــی‬ ‫مشــترک و مطلــوب‪ ،‬جهــت بهینــه ســازی‬ ‫روپــوش مــدارس در راســتای ایجــاد ارامــش و‬ ‫بــروز خالقیــت و اعتمــاد بــه نفــس کــودکان و‬ ‫ت مهــم و کلیــدی‬ ‫نوجوانــان‪ ،‬بــا توجــه بــه نــکا ِ‬ ‫در کنوانســیون حقــوق کــودکان‪.‬‬ ‫اکنــون در ایــران‪ ،‬بــرای دختــران مانتــو‪ ،‬شــلوار‬ ‫و مقنعــه و در بعضــی از مــدارس پوشــیدن‬ ‫چــادر الزامــی بــوده و بــا تغییــر فصــل‪ ،‬تغییــری‬ ‫ گیرد‪.‬پوشــیدن‬ ‫در نــوع پوشــش صــورت نمی‬ ‫ِ‬ ‫روپــوش بــرای پســران اجبــاری نیســت امــا طبق‬ ‫ـدارس پســرانه بــه‬ ‫ضوابــط امــوزش و پرورش‪،‬مـ‬ ‫ِ‬ ‫اختیــار‪ ،‬مــی تواننــد بــه دالخواه‪،‬دانــش امــوزان‬ ‫خــود را از نظــر پوشــش‪ ،‬متحدالشــکل نماینــد‪.‬‬ ‫یکســان پوشــی از لحــاظ بصــری نشــان از‬ ‫نظــم و قانــون پذیــری دانــش امــوزان اســت‬ ‫وتضادطبقاتــی و بــه عبارتــی نابرابــری اجتماعی‬ ‫را در مــدارس بــه نوعــی کم رنــگ خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫می شــود گفــت یکســان پوشــی در‬ ‫مدارس‪،‬حــس جمع گرایــی و وحــدت را بــه‬ ‫دانــش امــوزان منتقــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫نظــر‬ ‫از‬ ‫حــال بایــد دیــد ایــن یکســان پوشــی‬ ‫ِ‬ ‫طــرح‪ ،‬رنــگ و دوخت‪،‬بــرای قشــر دانــش امــوز‬ ‫چقــدر مقبــول افتــاده اســت و چــه نســبتی‬ ‫بــا بــروز خالقیــت و چــه تاثیراتــی در اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس انــان دارد‪.‬دانــش اموزانــی کــه یــک‬ ‫ســوم از روز ِ خــود را در مــدارس‪ ،‬بــا یــک فــرم‬ ‫فصــول مختلــف بایــد‬ ‫و پوشــش خــاص و در‬ ‫ِ‬ ‫ســپری کننــد و نیازمنـد ِ ارامــش جهــت یادگیری‬ ‫بهتــر و اســتفاده از حداکثــر تــوان خالقــه ی‬ ‫خودهســتند‪.‬‬ ‫(کنوانســیون حقــوق کــودک و بهــره وری از‬ ‫ان در حقــوق داخلــی ایــران‪ ،‬مولــف‪ :‬دکتــر‬ ‫نســرین مصفــا ناشــر‪ :‬دانشــگاه تهــران ‪)1384‬‬ ‫حــال بــا توجــه بــه نــکات مطــرح شــده در ایــن‬ ‫قوانیــن مــی تــوان گفت؛اظهــار نظــر کــودکان‬ ‫بــه نــوع پوشــش خــود(در اینجــا اشــاره بــه‬ ‫پوشــش مــدارس) اهمیــت بســیار زیــادی دارد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه حرفــه و تخصــص نگارنــده در‬ ‫هنرهــای نمایشــی و اوایــی‪ ،‬و تدریــس بــه‬ ‫ـوان مربــی ازاد هنــری در مدارس‪،‬در مقاطع‬ ‫عنـ ِ‬ ‫تحصیلــی مختلــف و بدلیــل رابطــه ی تنگاتنگ‬ ‫مولــف بــا ایــن قشــر از جامعــه و برخــورد عینــی‬ ‫ت انــان‪ ،‬بر این‬ ‫و از نزدیــک بــا مشــکالت و نظــرا ِ‬ ‫ی ایشــان بــوده و عــاوه‬ ‫داشــت تــا زبــان گویــا ‬ ‫ـتن نمایشــنامه هــای اموزشــی‪ ،‬تربیتی‬ ‫بــر نوشـ ِ‬ ‫نوشــتن‬ ‫بــه‬ ‫تصمیــم‬ ‫قشــر‪،‬‬ ‫برایایــن‬ ‫مرتبــط‬ ‫ِ‬ ‫مقالــه ایــی در خصــوص تاثیــر پوشــاک مدارس‬ ‫بــر بــروز خالقیــت و اعتمــاد بــه نفــس بیشــتر‬ ‫دانــش امــوزان گرفتــه شــد تــا ســهم کوچکی در‬ ‫ت رشــد‬ ‫ت بهینــه ســازی پوشــش انــان جهـ ِ‬ ‫جهـ ِ‬ ‫خالقیــت و اعتمــاد بــه نفــس دانش‪-‬امــوزان و‬ ‫جلــوه‬ ‫دادن ضــرور ِ‬ ‫ت دقــت در طراحــی و تولیـد ِ‬ ‫ِ‬ ‫ایــن نــوع پوشــش بــرای کــودکان و نوجوانــان‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫«پوشــاک بایــد رنــگ و طرحــی هنرمندانــه‬ ‫و زیبــا داشــته باشــد و هماهنــگ بــا شــرایط‬ ‫محیــط و بــه روز باشــد‪ .‬پدیــد امــدن پوشــاک‬ ‫امــری تصادفــی نیســت‪ .‬بلکــه بر مبنــای تفک ّر‬ ‫و نیازهــای اقلیمــی و معنــوی اقــوام بــه وجــود‬ ‫امــده و اینــه ی تمــام نمــای بشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫کــه طــی قــرون و اعصــار مختلــف شــل گرفــت‪.‬‬ ‫لبــاس امــروز‪ ،‬بــرای مردمــان امــروز اســت‪.‬‬ ‫لبــاس بایــد زیبــا و راحــت و پوشــیدنش اســان‬ ‫باشــد‪ .‬بــا پارچــه ی قابــل شستشــو و مقــاوم و‬ ‫عــاوه بــر اینکــه دســت و پــا گیــر نباشــد جنبــه‬ ‫هــای هنریــش در نظــر گرفتــه شــود و بــا بوجــه‬ ‫هــای متفــاوت قابــل دسترســی باشــد‪.‬‬ ‫کودکان و نوجونانی که صداقت گفتارشان‬ ‫در مســتندات میدانــی بدســت امــده‪ ،‬عــدم‬ ‫رضایــت اکثــر انــان از طــرح ورنــگ و دوخــت‬ ‫و جنــس روپوششــان نشــانگر ِ ایــن مهــم‬ ‫اســت کــه مســئوالن مربوطــه‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫ارا و نظــرات انــان و البتــه حقــوق قانونــی‬ ‫کــودکان و نوجوانــان کــه در کنوانســیون‬ ‫حقــوق کــودک بــه وضــوح امــده‪ ،‬بــه میــزان‬ ‫زیــادی بی توجــه بوده انــد‪.‬‬ ‫در دنیــای امــروز کــه جهــان تحت تاثیر اقتصاد‬ ‫و سیاســت های بــی ثبــات قرارگرفتــه‪ ،‬بــرای‬ ‫ارامــش ایــن قشــر از جامعــه وســوق دادن‬ ‫ِ‬ ‫ان هــا بــرای کشــف اســتعداد و خالقیتشــان‪،‬‬ ‫کاری پیچیــده نخواهــد بــود‪ ،‬اگــر هریــک از‬ ‫ـق ایــن شــعار ِ بزرگ؛«کــودکان و‬ ‫مــا بــرای تحقـ ِ‬ ‫نوجوانــان اینــده ســازان کشــور هســتند» خــود‬ ‫ـئول دانســته و بــه قوانیــن وضع شــده ی‬ ‫را مسـ ِ‬ ‫جهانــی توجــه کنیــم‪.‬‬ ‫این مقاله در سه بخش ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫م کــودکان و‬ ‫‪ .۱‬دیدگاه هــا و نظــرا ِ‬ ‫ت مســتقی ِ‬ ‫نوجوانــان دربــاره ی فــرم مــدارس خــود‬ ‫ت والدیــن‪ ،‬معلمیــن‪،‬‬ ‫‪ .2‬دیــدگاه هــا و نظــرا ِ‬ ‫دیگرمســئولین مرتبــط‪ ،‬در‬ ‫مربیــان تربیتــی و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫مــورد فــرم مــدارس‬ ‫پیــش روی طراحــان و‬ ‫‪ .3‬چالشــهای‬ ‫ِ‬ ‫تولیدکننــدگان ایــن نــوع پوشــش‬ ‫ِ‬ ‫م کــودکان و‬ ‫دیدگاه هــا و نظــرا ِ‬ ‫ت مســتقی ِ‬ ‫نوجوانــان دربــاره ی فــرم مــدارس خــوددر ســال‬ ‫‪ 1372‬ایــران بــه کنوانســیون حقــوق کــودک‬ ‫پیوســت‪.‬از ان پــس کشــور مــا نیــز تابــع قوانین‬ ‫ایــن کنوانســیون بــرای کــودکان زیــر ‪ 18‬ســال‬ ‫شــد کــه در ان کنوانســیون احتــرام بــه عقیده و‬ ‫رای کــودکان ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫در هــر نقطــه از جهــان کــودک‪ ،‬کــودک اســت‬ ‫و نوجــوان‪ ،‬نوجــوان؛ امــا فرهنــگ‪ ،‬اییــن و‬ ‫قوانیــن حاکــم بــر هرجامعه‪،‬باعــث بوجــود‬ ‫ِ‬ ‫امــدن تفاوت هــا بیــن کــودکان و نوجوانــان‬ ‫ِ‬ ‫درجوامــع مختلــف مــی شــود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫«کــودک در د ِم زادن هیــچ گونــه اندیشــه ایــی‬ ‫در بــاره خــود نــدارد‪ .‬امــادر نتیجــه ی روابــط‬ ‫متقابلــی کــه بیــن او و محیــط بــر قــرار مــی‬ ‫شــود ‪ ...‬و تدریجــا اســتقالل اشــیا را اســتنباط‬ ‫مــی کنــد‪.‬و ضمنــا بــه اســتقالل خــود اگاه مــی‬ ‫شــود و بــه تقلیــد دیگــران‪ ،‬ضمیــر «مــن» را‬ ‫بــه کار مــی برد‪.‬اغــاز کلمــه ی «مــن» پیدایــش‬ ‫شــخصیت اوســت‪ ... .‬کــودک از مجمــوع‬ ‫اجتمــاع اطرافــش بــه خــود پــی مــی بــرد»‬ ‫دختــران بعــد از برداشــتن اولیــن قدمهــا بــا‬ ‫ف مــادر‬ ‫ـن کیـ ِ‬ ‫پوشــیدن کفــش و بدســت گرفتـ ِ‬ ‫باپوشــیدن کــت‪،‬‬ ‫در نقــش مــادر و پســران‬ ‫ِ‬ ‫نقــش‬ ‫کفــش و به ویــژه کمربنــد پــدران در‬ ‫ِ‬ ‫ف خــود‪،‬‬ ‫دادن‬ ‫پــدر‪ ،‬بــا نشــان‬ ‫احســاس لطیــ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫درصــدد بــروز عالیــق و ســایق خــود هســتند و‬ ‫مــی خواهنــد ســهمی در انتخــاب نــوع پوشــش‬ ‫خــود داشــته باشــند و ایــن «انتخــاب کــردن»‬ ‫را نشــانه ای از رشــد و بلــوغ ضمنــی در خــود‬ ‫می داننــد کــه البتــه بــا گذشــت زمــان و بــا رشــد‬ ‫ســنی و عقلی‪،‬مــی کوشــند تــا اســتقالل خــود‬ ‫را جهــت انتخابنــوع لبــاس خــود ارائــه نمایندتــا‬ ‫عــاوه بــر لــذت بصــری بــه لــذت و ارامــش‬ ‫فکــری نیزدســت یابنــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه مــی دانیــد پوشــاک مــدارس‬ ‫ـوزش‬ ‫جــزء الینفــک دانــش امــوزان در کنــار ِ امـ‬ ‫ِ‬ ‫انهــا اســت‪.‬یک دانــش امــوز موظــف اســت‬ ‫یــک ســوم از روز خــود را بــا همــان روپــوش‬ ‫در مــدارس ســپری کنــد‪ .‬چــه بســا تعــدادی از‬ ‫انــان بــه دالیــل مختلــف؛ بیشــتر از این میزان‬ ‫زمــان را نیــز ســپری خواهندکــرد‪ .‬الزم بــه‬ ‫ذکــر اســت ایــن دانــش امــوزان درســه فصــل‬ ‫از چهــار فصــل ســال(در ســرما و گرمــا) فقــط‬ ‫و فقــط بایــک نــوع پوشــش و یــک جنــس و‬ ‫ت یکنواخــت را مــورد‬ ‫یــک طــرح و دوخــ ِ‬ ‫اســتفاده قــرار می دهنــد‪ .‬عــاوه بــر ان‪،‬در‬ ‫اکثــر مــدارس‪ ،‬دانــش اموزان ســاعات ورزش‪،‬‬ ‫ازمایشــگاه و اردوهــای مدرســه ای خــود را نیــز‬ ‫بــا همــان فــرم و پوشــش طــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫اکنــون بایــد اندیشــید ایــن زمــان کــه وقــت‬ ‫دانــش انــدوزی و بــروز جرقــه هــای خالقیــت‬ ‫اســت چگونــه بایــد بــا ارامــش طــی شــود؟‬ ‫جنــس پارچــه کــه رابطــه مســتقیم بــا‬ ‫ایــا‬ ‫ِ‬ ‫ســامت پوســت داردو همچنیــن رنــگ و ســایز‬ ‫و طراحــی مناســب بــا توجــه بــه اقتضــای ســن‬ ‫ایــن قشــر‪ ،‬بــه نحــوی اســت تــا حداقــل ارامــش‬ ‫را برایشــان بــه همــراه داشــته باشــد؟‬ ‫ایا به عالیق و عقاید انان در این نوع‬ ‫پوشش توجه ای شده است؟‬ ‫در ادامــه طــی یــک نظرســنجی‪ ،‬گزیــده ای از‬ ‫دیــدگاه هــا و نظــرات مســتقیم و شــخصی‬ ‫تعــدادی از دانــش امــوزان‪ ،‬در مقاطــع مختلف‬ ‫تحصیلــی دربــاره ی فــرم مــدارس شــان‪،‬‬ ‫مالحضــه خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫ادامــه مطلــب در شــماره ‪ 289‬بــه چــاپ‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ صفحه 8 ‫مرتب دست‬ ‫های خود را‬ ‫بشویید‬ ‫شستشوی دست ها با اب و صابون و استفاده از‬ ‫محلولهای ضدعفونی کننده حاوی الکل‪،‬ویروس های‬ ‫روی دست ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 04‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره ‪288‬‬ ‫پنج نوشیدنی سبز برای رسیدن به وزن ایده ال‬ ‫اینطــور ثابــت شــده کــه اب میــوه‬ ‫هــای ســبز کــه مخلوطــی از ســبزیجات‬ ‫مختلــف هســتند‪ ،‬دارای خــواص‬ ‫چربــی ســوزی بــوده و بــه شــما در‬ ‫رســیدن بــه اهــداف تناســب انــدام‬ ‫کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫خاصیــت دیگــر ایــن نوشــیدنی هــا‪،‬‬ ‫ســم زدایــی از بــدن و بهبــود فراینــد‬ ‫هضــم اســت کــه دو عامــل کلیــدی در‬ ‫کاهــش وزن محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫روز خود را با گنجاندن این نوشــیدنی‬ ‫هــای سرشــار از فیبــر و کــم کالــری‬ ‫اغــاز کنیــد تــا شــاهد اثــرات شــگفت‬ ‫انگیــز انهــا در کنتــرل وزن باشــید‪:‬‬ ‫خیار‪ ،‬کرفس و اب سیب‪:‬‬ ‫یــک نوشــیدنی کــم کالــری و بســیار‬ ‫خوشــمزه همــراه بــا ویتامیــن هــا‪،‬‬ ‫امــاح معدنــی و انتــی اکســیدان هــا‬ ‫اســت کــه جــذب چربــی توســط روده‬ ‫را کاهــش مــی دهــد و متابولیســم را‬ ‫تحریــک مــی کنــد‪ .‬فقــط کافیســت یــک‬ ‫دوم خیــار‪ ۳ ،‬ســاقه کرفــس‪ ۱ ،‬ســیب‬ ‫ســبز و یــک دوم فنجــان اب را بــا هــم‬ ‫میکــس کنیــد و بــا معــده خالــی بــا‬ ‫بعــد از ظهــر‪ ،‬دو تــا ســه بــار در هفتــه‬ ‫بخوریــد‪.‬‬ ‫ایــن‬ ‫لیمو‪ ،‬جعفری و اب اسفناج‪:‬‬ ‫نوشــیدنی‬ ‫حــاوی‬ ‫خــواص‬ ‫دیورتیــک‪ ،‬پــاک کننــده ســموم بــدن‬ ‫و ضــد التهابــی اســت و بــرای تمــام‬ ‫رژیــم هــای کاهــش وزن مــی توانــد‬ ‫مفیــد باشــد‪ .‬اضافــه کــردن لیمــو‬ ‫بــه ایــن نوشــیدنی متابولیســم را‬ ‫بــاال بــرده و سیســتم ایمنــی بــدن را‬ ‫تقویــت مــی کنــد‪ .‬یــک عــدد لیمــو‬ ‫را بــه همــراه ‪ ۵‬شــاخه جعفــری‪۶ ،‬‬ ‫بــرگ اســفناج‪ ۱ ،‬ســاقه کرفــس‪ ،‬یــک‬ ‫دوم خیــار‪ ،‬یــک قاشــق چــای خــوری‬ ‫زنجبیــل رنــده شــده و یــک فنجــان‬ ‫اب میکــس کنیــد و ایــن نوشــیدنی را‬ ‫ســه بــار در هفتــه بنوشــید‪.‬‬ ‫کیوی‪ ،‬اسفناج و اب کاهو‪:‬‬ ‫ترکیبــی از ایــن میــوه و ســبزیجات‬ ‫مقادیــر زیــادی فیبــر و انتــی اکســیدان‬ ‫بــه بــدن شــما مــی رســاند کــه همگــی‬ ‫بــرای جلوگیــری از اضافــه وزن ضروری‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن نوشــیدنی خــواص‬ ‫دیورتیــک و پــاک کننــده دارد و مــی‬ ‫توانــد ســموم را از بــدن خــارج کنــد‪.‬‬ ‫کافیســت ترکیــب و میکــس یــک عــدد‬ ‫کیــوی‪ ۵ ،‬بــرگ اســفناج‪ ۳ ،‬بــرگ کاهــو‬ ‫و یــک لیــوان اب را هفتــه ای ســه‬ ‫بــار بنوشــید تــا شــاهد اثــرات شــگفت‬ ‫انگیــز ان در کاهــش وزن باشــید‪.‬‬ ‫اناناس‪ ،‬خیار‪ ،‬اب اسفناج‪:‬‬ ‫سرشــار از انتــی اکســیدان هــا بــا‬ ‫خــواص دیورتیــک اســت و یــک راه‬ ‫عالــی بــرای از دســت دادن ســموم‬ ‫‪ ۱۰‬عاملی که باعث‬ ‫ایجاد سنگ کلیه می شوند‬ ‫در ســالهای اخیــر بــه علــت افزایــش نــرخ ابتــا بــه چاقــی‬ ‫و ســایر عوامــل پرخطــر در زندگــی‪ ،‬شــانس ابتــای زنــان بــه‬ ‫ســنگ کلیــه افزایــش یافتــه و ایــن در حالــی اســت کــه ایــن‬ ‫عارضــه بیشــتر مــردان را درگیــر خــود مــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســنگ کلیــه زمانــی ایجــاد مــی شــود کــه مــواد معدنــی‬ ‫ماننــد کلســیم‪ ،‬اگــزاالت و فســفات در مجــاری کلیــه‬ ‫متمرکــز و بــه کریســتال تبدیــل مــی شــوند‪ .‬اگــر مــی‬ ‫خواهیــد از تشــکیل ایــن ســنگ هــا پیشــگیری کنیــد‪،‬‬ ‫بایــد از علــل ابتــا بــه ایــن ســنگ هــا اگاه باشــید‪ .‬در‬ ‫اینجــا ‪ ۱۰‬علــت شــگفت انگیــز کــه خطــر ابتــا بــه ایــن‬ ‫عارضــه را تشــدید مــی کننــد‪ ،‬معرفــی شــده اســت‪:‬‬ ‫ژنتیک‪:‬‬ ‫در برخــی از افــراد‪ ،‬بــدن بــه دالیــل ژنتیکــی قــادر بــه‬ ‫جــذب اگــزاالت نیســت و ایــن افــراد حتــی اگــر ســبک‬ ‫زندگــی ســالمی هــم داشــته باشــند‪ ،‬در معــرض خطــر‬ ‫ابتــا بــه ســنگ کلیــه هســتند‪.‬‬ ‫مصرف نوشابه‪:‬‬ ‫اگــر فکــر مــی کنیــد نوشــیدن نوشــابه هــا بــه هضــم موثــر غــذا‬ ‫کمــک مــی کنــد‪ ،‬در اشــتباهید‪ .‬بــر اســاس تحقیقــات‬ ‫بــدن محســوب مــی شــود‪ .‬مزایــای ایــن‬ ‫نوشــیدنی عبارتنــد از مبــارزه بــا التهــاب‪،‬‬ ‫و افزایــش متابولیســم بــدن‪ ۲ .‬تکــه‬ ‫انانــاس را بــه همــراه یــک دوم خیــار‪،‬‬ ‫‪ ۴‬بــرگ اســفناج و ‪ ۱‬فنجــان اب مخلــوط‬ ‫کنیــد و ‪ ۳۰‬دقیقــه قبــل از مصــرف‬ ‫صبحانــه بــا معــده خالــی بنوشــید‪.‬‬ ‫هویج‪ ،‬کاهو و اب کلم بروکلی‪:‬‬ ‫سرشــار از ویتامیــن هــا و امــاح‬ ‫معدنــی و دفــع کننــده ســموم بــدن‬ ‫فروکتــوز موجــود در ایــن نوشــیدنی هــا باعــث افزایــش‬ ‫خطــر ابتــا بــه ســنگ کلیــه مــی شــود‪ .‬مصــرف روزانــه‬ ‫یــک قوطــی نوشــابه خطــر ابتــا بــه ســنگ کلیــه را تــا ‪۲۳‬‬ ‫درصــد افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫خوردن بیش از حد گوشت‪:‬‬ ‫ایــن رونــد باعــث افزایــش اســید اوریــک بــدن شــده و‬ ‫خطــر ابتــا بــه ســنگ کلیــه را بــاال مــی بــرد‪ .‬کســانی کــه‬ ‫گیــاه خــوار هســتند یــا بیشــتر ماهــی مــی خورنــد‪ ۳۰ ،‬تــا‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد کمتــر در معــرض خطــر ایــن عارضــه هســتند‪.‬‬ ‫مصرف بیش از حد مکمل های ویتامین سی‪:‬‬ ‫بــر اســاس مطالعــات اخیــر‪ ،‬مکمــل هــای ویتامیــن ســی عامــل‬ ‫ابتــا بــه ســنگ کلیــه هســتند‪ .‬کســانی کــه بیــش از ‪ ۷‬مکمــل‬ ‫ویتامیــن ســی در هفتــه دریافــت مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر در معــرض‬ ‫ابتــا بــه ایــن عارضــه هســتند‪.‬‬ ‫دلیلــش هــم ایــن اســت کــه ویتامیــن ســی در فــرم اگــزاالت‬ ‫دفــع مــی شــود و مــی توانــد در مجــاری کلیــوی بــه ســنگ تبدیــل‬ ‫گــردد‪ .‬البتــه هیــچ ارتباطــی بیــن غذاهای طبیعی سرشــار از این‬ ‫ویتامیــن و ابتــا بــه ســنگ کلیــه وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫عدم دریافت کافی مرکبات‪:‬‬ ‫مرکبات حاوی ســیترات هســتند؛ ترکیباتی که خطر ابتال به ســنگ‬ ‫کلیــه را کاهــش مــی دهنــد‪ .‬افزایــش لیمــو بــه اب اشــامیدنی‪ ،‬راهی‬ ‫اســان برای پیشــگیری از ابتال به ســنگ کلیه اســت‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬یــک دوم هویــج‪ ،‬بــه همــراه‬ ‫‪ ۳‬بــرگ کاهــو‪ ،‬یــک تکــه کلــم بروکلــی‬ ‫و ‪ ۲‬ســاقه کرفــس را بــه همــراه یــک‬ ‫فنجــان اب پرتقــال مخلــوط کنیــد و‬ ‫همــراه بــا صبحانــه یــا اواســط بعــد از‬ ‫ظهــر بنوشــید‪ .‬مصــرف ایــن نوشــیدنی‬ ‫را دو هفتــه ادامــه دهیــد و بعــد از یــک‬ ‫وقفــه یــک هفتــه ای‪ ،‬دو بــاره ان را‬ ‫تکــرار کنیــد‪.‬‬ ‫تغییرات اقلیمی‪:‬‬ ‫افزایــش دمــای روزانــه در شــهرهای مختلــف‪ ،‬خطــر ابتــا بــه‬ ‫ســنگ هــای کلیــوی را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫مصــرف کــم کلســیم‪ :‬تصــور اکثــر مــردم ایــن اســت کــه کاهش‬ ‫مصــرف کلســیم باعــث کاهــش خطــر ابتــا بــه ســنگ هــای‬ ‫کلیــوی مــی شــود‪ .‬ایــن فــرض اشــتباه اســت چــون بنــا بــه نتایــج‬ ‫تحقیقــات‪ ،‬افــرادی کــه رژیــم هــای کــم کلســیم دارنــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫بــه ســنگ کلیــه مبتــا مــی شــوند‪.‬‬ ‫خوردن بیش از حد سبزیجات تیره رنگ‪:‬‬ ‫ایــن ســبزیجات سرشــار از اگــزاالت هســتند و همانطــور‬ ‫کــه گفتــه شــد‪ ،‬ایــن مــاده خطــر ابتــا بــه ســنگ کلیــه را‬ ‫افزایــش مــی دهــد‪ .‬اگــر ســابقه ابتــا بــه ســنگ کلیــه را‬ ‫داریــد‪ ،‬ایــن ســبزیجات را کمتــر مصــرف کنیــد‪.‬‬ ‫کم ابی بدن‪:‬‬ ‫ننوشــیدن کافــی اب خطــر ابتــا بــه ســنگ کلیــه را‬ ‫افزایــش مــی دهــد‪ .‬اطمینــان حاصــل کنیــد کــه حداقل ‪۲‬‬ ‫لیتــر مایعــات را در طــول شــبانه روز مصــرف مــی کنیــد‪.‬‬ ‫مصرف زیاد نمک‪:‬‬ ‫مصــرف نمــک بــه میــزان زیــاد باعــث افزایــش مقــدار‬ ‫کلســیم دفــع شــده توســط کلیــه مــی شــد و خطــر ابتــا‬ ‫بــه ســنگ کلیــه را تشــدید مــی کنــد‪ .‬اکثــر نمــک مصرفــی‬ ‫مــا در غذاهــای فــراوری شــه پنهــان اســت‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 04‬بهمن ‪1399‬‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست‬ ‫نزنید‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن‬ ‫اســت بــه ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت‬ ‫هــای الــوده مــی تواننــد ویــروس را بــه چشــم هــا‬ ‫‪،‬بینــی و دهــان شــما منتقــل کننــد‪.‬از ایــن راه هــا‬ ‫ویــروس مــی توانــد وارد بــدن شــما شــده و شــما را‬ ‫شمـاره ‪288‬‬ ‫مهم ترین و قدرت مندترین عادت هایی که مانع از الزایمر می شود‬ ‫الزایمــر ششــمین علــت مــرگ در‬ ‫کشــورهای جهــان اســت‪ .‬جامعــه پزشــکی‬ ‫اغلــب تاکیــد مــی کنــد کــه پیشــرفت‬ ‫الزایمــر بــا داروهــا و درمــان هــای جدیــد در‬ ‫حــال کاهــش اســت امــا هنــوز ایــن اگاهــی‬ ‫بــه انــدازه کافــی وجــود نــدارد کــه مــی تــوان‬ ‫بــا تغییــر ســبک زندگــی بــه ایــن بیمــاری‬ ‫مبتــا نشــد یــا رونــد پیشــرفت ان را بســیار‬ ‫محــدود کــرد‪.‬‬ ‫الزایمــر شــایع تریــن شــکل از زوال عقــل‬ ‫اســت و عالئــم اولیــه ان بــا از دســت دادن‬ ‫حافظــه و تاثیــر در عملکــرد روزمــره خــود را‬ ‫نشــان مــی دهــد‪ .‬ثابــت شــده کــه دنبــال‬ ‫کــردن ‪ ۹‬عــادت موثــر از همیــن امــروز‪،‬‬ ‫مــی توانــد خطــر ابتــا بــه الزایمــر را در‬ ‫ســنین بــاال تــا حــد زیــادی کاهــش دهــد‪:‬‬ ‫سیگار نکشید‬ ‫مطالعــات نشــان داده کــه ســیگار‬ ‫کشــیدن بــا دو برابــر شــدن خطــر ابتــا‬ ‫بــه زوال عقــل و بیمــاری الزایمــر همــراه‬ ‫اســت‪ .‬ســیگار کشــیدن بــه اســترس‬ ‫اکســیداتیو و التهــاب کمــک کــرده و‬ ‫تاثیــر مســتقیم روی مغــز مــی گــذارد‪ .‬از‬ ‫همیــن حــاال ســیگار را تــرک کنیــد چــون‬ ‫ثابــت شــده خطــر ابتــا بــه الزایمــر در‬ ‫ســیگاری هــای ســابق بســیار کمتــر از حــد‬ ‫تصــور اســت‪.‬‬ ‫فعال باشید‬ ‫فعــال مانــدن از نظــر جســمی یکــی از‬ ‫روش هــای موثــر بــرای محافظــت در برابــر‬ ‫الزایمــر اســت‪ .‬کســانی کــه حداقــل ســه‬ ‫بــار در هفتــه بــه مــدت ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۳۰‬دقیقــه‬ ‫ورزش مــی کننــد‪ ،‬احتمــال ابتــا بــه الزایمر‬ ‫را در خــود بــه حداقــل مــی رســانند‪ .‬ورزش‬ ‫باعــث افزایــش اکســیژن و مــواد مغــذی در‬ ‫مغــز مــی شــود و بــه جلوگیــری از عوامــل‬ ‫خطــر از جملــه دیابــت‪ ،‬فشــار خــون بــاال و‬ ‫مــوارد دیگــر نیــز کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫در اجتماع فعال باشید‬ ‫بــه گفتــه محققان امریکایی‪ ،‬در کســانی‬ ‫کــه اغلــب وقــت خــود را بــا دیگــران صــرف‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬خطــر ابتــا بــه الزایمــر ‪۷۰‬‬ ‫درصــد کاهــش مــی یابــد‪ .‬ثابــت شــده کــه‬ ‫انــزوای بیــش از حــد مــی توانــد بــه مغــز‬ ‫اســیب برســاند‪.‬‬ ‫الکل ننوشید‬ ‫نوشــیدن الــکل اســیب هــای مغــزی‬ ‫مرتبــط بــا الــکل را بــه همــراه دارد و منجــر‬ ‫بــه ســندرم ورنیکــه کورســاکوف (نقــص در‬ ‫حافظــه کوتــاه مــدت)‪ ،‬مــی شــود‪ .‬ثابــت‬ ‫شــده کــه بــروز دمانــس یــا فراموشــی در‬ ‫جمعیــت مصــرف کننــده الــکل بیشــتر از‬ ‫ســایر افــراد اســت‪.‬‬ ‫مغزتان را ورزش دهید‬ ‫بــه ســالمندان توصیــه مــی شــود اغلــب‬ ‫بــه حــل پــازل یــا جــدول کلمــات متقاطــع‬ ‫بپردازنــد‪ ،‬موســیقی گــوش بدهنــد و یــا‬ ‫بــه یادگیــری زبــان جدیــد روی بیاورنــد‬ ‫چــون ایــن فعالیــت هــا مغــز را درگیــر‬ ‫نگــه مــی دارد‪.‬‬ ‫خوب بخوابید‬ ‫مطالعــات بــر روی بیــش از ‪ ۶‬هــزار نفــر‬ ‫در رابطــه بــا اختــاالت خــواب نشــان‬ ‫داده اســت کــه ایــن اختــاالت بخصــوص‬ ‫اپنــه خــواب بــا مشــکالت اولیــه حافظــه‬ ‫و اختــاالت خفیــف شــناختی همــراه‬ ‫اســت کــه بعدهــا مــی توانــد خطــر ابتــا‬ ‫بــه الزایمــر را افزایــش دهــد‪ .‬تحقیقــات‬ ‫ترفندهای صبحگاهی‬ ‫برای کاهش موثر وزن‬ ‫شــما مــی توانیــد از اوایــل صبــح و حتــی قبــل از مصــرف‬ ‫صبحانــه ترفندهایــی را بــه برنامــه روزانــه خــود اضافــه‬ ‫کنیــد و انهــم بــرای افزایــش متابولیســم‪ ،‬ســوزاندن چربــی‬ ‫هــا و کاهــش موثــر وزن‪.‬‬ ‫شــما مــی توانیــد در هنــگام صبــح ‪ ۸‬گام برداریــد تــا‬ ‫عــاوه بــر کنتــرل وزن‪ ،‬شــاهد بهبــود ســامت روحــی و‬ ‫جســمی خــود باشــید‪:‬‬ ‫قهــوه ســیاه بنوشــید‪ :‬نوشــیدن یــک فنجــان قهــوه در‬ ‫هنــگام صبــح البتــه بــدون اضافــه کــردن شــکر و خامــه‪،‬‬ ‫بــه توقــف نفــخ شــکم کمــک مــی کنــد و متابولیســم بــدن‬ ‫را بــاال مــی بــرد‪ .‬نوشــیدن قهــوه قبــل از انجــام ورزش نیــز‬ ‫گزینــه مناســبی اســت و باعــث از دســت دادن کالــری‬ ‫بیشــتر حیــن ورزش مــی شــود‪ .‬البتــه تنهــا قهــوه نیســت‬ ‫کــه بــه کاهــش وزن کمــک مــی کنــد‪ ،‬شــما در صــورت عــدم‬ ‫تمایــل بــه قهــوه مــی توانیــد چــای ســبز را جایگزیــن ان‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫پیــاده روی کنیــد‪ :‬پیــاده روی یکــی از ســاده تریــن راه هــا‬ ‫بــرای کاهــش وزن اســت و یــک مزیــت اضافــه تــر نیــز دارد‬ ‫دیگــر نشــان داد کــه خــواب ناکافــی مــی‬ ‫توانــد یــک پروتئیــن رســوب کــرده در مغــز‬ ‫بــه نــام امیلوئیــد را بــاال ببــرد کــه شــاخص‬ ‫ی شــود‪.‬‬ ‫بیمــاری الزایمــر شــمرده مــ ‬ ‫به بهداشت روان خود اهمیت بدهید‬ ‫محققــان دانشــگاه هــاروارد در یــک‬ ‫بررســی کــه بیــش از ‪ ۸‬هــزار ســالمند را‬ ‫بــرای بیــش از یــک دهــه دنبــال کردنــد‪،‬‬ ‫دریافتنــد کــه تنهایــی نیــز زوال شــناختی‬ ‫را تشــدید مــی کنــد‪ .‬اســترس نیــز بــرای‬ ‫مغــز بــد اســت‪ .‬مســاله فقــط تجربــه‬ ‫کــردن اســترس نیســت کــه همــه مــا ان‬ ‫را داریــم‪ -‬بلکــه چگونــه کنــار امــدن بــا‬ ‫اســترس اســت‪ .‬غصــه خــوردن بــر ســر‬ ‫رویدادهــای اســترس زا‪ ،‬اثــرات زیــان بــار‬ ‫بــر ســلول هــای مغــزی دارد‪.‬‬ ‫تغذیه سالم داشته باشید‬ ‫کــه ان بهبــود خــواب شــبانه اســت‪ .‬همانطــور کــه گفتــه‬ ‫شــد‪ ،‬خــواب ابــزار کلیــدی بــرای از بیــن بــردن وزن اضافــه‬ ‫اســت‪ ۴۵ .‬دقیقــه پیــاده روی در ‪ ۳‬روز هفتــه منجــر بــه‬ ‫خــواب بهتــر و در نتیجــه از دســت دادن کالــری بیشــتر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه باشــگاه برویــد‪ :‬رفتــن بــه ســالن هــای بدنســازی در‬ ‫اوایــل صبــح یــک راه عالــی بــرای شــروع روز اســت بــه‬ ‫ویــژه اگــر شــما در حــال تــاش بــرای از دســت دادن چربــی‬ ‫شــکم هســتید‪ .‬میــزان انســولین در اوایــل صبــح کمتــر‬ ‫اســت و وقتــی شــما بــا معــده خالــی ورزش مــی کنیــد‪،‬‬ ‫بــدن امادگــی بیشــتری بــرای ســوزاندن چربــی دارد‪.‬‬ ‫ســرکه ســیب بنوشــید‪ :‬ســرکه ســیب یــک نوشــیدنی عالــی‬ ‫بــرای کمــک بــه رســیدن بــه اهــداف کاهــش وزن اســت‪.‬‬ ‫مطالعــات محققــان ژاپنــی نشــان داده مــردان بیــن ‪۲۵‬‬ ‫تــا ‪ ۶۰‬ســالی کــه بــرای بیــش از ‪ ۱۲‬هفتــه ســرکه ســیب را‬ ‫برای از دســت دادن وزن می نوشــیدند‪ ،‬بیشــتر از کســانی‬ ‫کــه دارونمــا دریافــت مــی کردنــد‪ ،‬شــاهد کاهــش وزن‬ ‫بودنــد‪ .‬حــل کــردن یــک قاشــق غذاخــوری ســرکه ســیب در‬ ‫یــک لیــوان اب و نوشــیدن ان منجــر بــه کاهــش شــاخص‬ ‫تــوده بــدن‪ ،‬کاهــش چربــی احشــایی‪ ،‬کاهــش انــدازه دور‬ ‫کمــر و کاهــش ســطوح تــری گلیســیرید مــی شــود‪.‬‬ ‫غذاهایــی کــه مــی خوریــد بــه طــور‬ ‫مســتقیم بــا ســامت مغزتــان ارتبــاط دارد‪.‬‬ ‫مصــرف گوشــت قرمــز‪ ،‬کــره‪ ،‬مارگاریــن‪،‬‬ ‫پنیــر چــرب‪ ،‬شــیرینی و دســر‪ ،‬غذاهــای‬ ‫ســرخ شــده را کاهــش دهیــد و ســبزیجات‬ ‫تیــره رنــگ‪ ،‬اجیــل و دانــه هــا‪ ،‬میــوه هــا‬ ‫بخصــوص انــواع تــوت هــا‪ ،‬روغــن زیتــون‪،‬‬ ‫شــکالت تیــره را جایگزیــن انهــا کنیــد‪.‬‬ ‫به اندازه کافی نور خورشید دریافت کنید‬ ‫ویتامیــن دی بــرای بهبــود ســامت‬ ‫روانــی و عملکــرد ذهنــی مهــم اســت و‬ ‫زمانــی کــه شــما کمبــود ویتامیــن دی‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬شــانس ابتــا بــه الزایمــر‬ ‫و زوال عقــل را در خــود دو برابــر کــرده‬ ‫ایــد‪ .‬بــرای دریافــت ویتامیــن دی کافــی‪،‬‬ ‫هــر روز بیــرون برویــد و ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬دقیقــه‬ ‫در معــرض نــور افتــاب باشــید‪.‬‬ ‫اب بنوشــید‪ :‬شــروع روز بــا نوشــیدن یــک لیــوان اب و‬ ‫انهــم بــا معــده خالــی ایــده خوبــی اســت‪ .‬نوشــیدن اب‬ ‫انــرژی روزانــه شــما را تامیــن مــی کنــد و اثــرات ان در‬ ‫کاهــش وزن شــگفت انگیــز اســت‪ .‬اب مهارکننــده طبیعــی‬ ‫اشــتها اســت و بنــا بــر مطالعــات محققــان دانشــگاه یوتــا‪،‬‬ ‫کســانی کــه دو لیــوان اب قبــل از غــذا مــی خورنــد‪۳۰ ،‬‬ ‫درصــد بیشــتر از ســایرین وزن از دســت مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بــه انــدازه کافــی بخوابیــد‪ :‬دریافــت ‪ ۸‬ســاعت خــواب‬ ‫کامــل در شــبانه روز باعــث کاهــش وزن مــی شــود و ایــن‬ ‫را محققــان دانشــکده پزشــکی دانشــگاه نــورث وســترن‬ ‫ثابــت کــرده انــد‪ .‬بــه گفتــه محققــان دریافــت مقادیــر‬ ‫کافــی خــواب باعــث کاهــش ترشــح هورمــون کورتیــزول؛‬ ‫هورمــون وابســته بــه اســترس مــی شــود‪ ،‬و کاهــش وزن‬ ‫موثــر را بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫در معــرض نــور خورشــید قــرار بگیریــد‪ :‬مطالعــات نشــان‬ ‫داده افــرادی کــه در هنــگام صبــح بــه طــور مســتقیم در‬ ‫معرضــن ور خورشــید قــرار مــی گیرنــد‪ ،‬شــاخص تــوده‬ ‫بدنــی شــان بــه طــول قابــل توجهــی پاییــن تــر از افــرادی‬ ‫اســت کــه نــور خورشــید را از خــود دریــغ مــی کننــد‪ .‬نــور‬ ‫صبحگاهــی خورشــید تنظیــم کننــده متابولیســم اســت و‬ ‫بــه شــما کمــک مــی کنــد موثرتــر چربــی بســوزانید‪.‬‬ صفحه 10 ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم‬ ‫یــک متــر فاصلــه بگیرید‪.‬زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه‬ ‫مــی کنــد قطــرک هــای ریــزی از دهــان و بینــی او بــه اطــراف‬ ‫پاشــیده میشــود کــه ممکــن اســت حــاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگــر‬ ‫فاصلــه شــما بــا ان فــرد خیلــی نزدیــک باشــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫فاصله‬ ‫(ایمن) را در‬ ‫اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 04‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪288‬‬ ‫کاروتنوئیدها چه هستند و چه اثری بر سالمت ما دارند؟‬ ‫کاروتنوئیدهــا رنگدانــه هــای زرد‪،‬‬ ‫قرمــز‪ ،‬نارنجــی در گیاهــان‪ ،‬ســبزیجات‬ ‫و میــوه هــا هســتند‪ .‬بیــش از ‪ ۶۰۰‬نــوع‬ ‫از کاروتنوئیدهــا وجــود دارد‪ .‬برخــی از‬ ‫انهــا مــی تواننــد بــا وارد شــدن بــه بــدن‬ ‫تبدیــل بــه ویتامیــن ا شــوند‪.‬‬ ‫ســامتی چشــم در ارتبــاط اســت‪.‬‬ ‫غذاهــای غنــی از زانتوفیــل عبارتنــد از‬ ‫کلــم بروکلــی‪ ،‬اســفناج‪ ،‬کــدو حلوایــی‪،‬‬ ‫اووکادو‪ ،‬میــوه هــای زرد‪ ،‬ذرت‪ ،‬زرده‬ ‫تخــم مــرغ‪ .‬کاروتــن هــا نیــز رنگدانــه‬ ‫هــای نارنجــی هســتند و در میــوه هایــی‬ ‫از قبیــل هویــج‪ ،‬طالبــی‪ ،‬ســیب زمینــی‬ ‫هــای شــیرین‪ ،‬پاپایــا‪ ،‬نارنگــی‪ ،‬گوجــه‬ ‫فرنگــی و ‪ ...‬یافــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫رایــج تریــن انــواع کاروتنوئیدهــا‬ ‫عبارتنــد از الفــا کاروتــن‪ ،‬بتاکاروتــن‪،‬‬ ‫لوتئیــن‪ ،‬زیگزانتیــن‪ ،‬و لیکوپــن‪.‬‬ ‫کاروتنوئیدهــا بایــد از طریــق رژیــم‬ ‫غذایــی مصــرف شــوند‪ .‬انهــا از طریــق‬ ‫چربــی هــا جــذب مــی شــوند‪ .‬غذاهــای‬ ‫غنــی از کاروتنوئیدهــا عبارتنــد از‪ :‬کلــم‬ ‫بروکلــی‪ ،‬اســفناج‪ ،‬هندوانــه‪ ،‬طالبــی‪،‬‬ ‫فلفــل دلمــه ای‪ ،‬گوجــه فرنگــی هــا‪،‬‬ ‫هویــج‪ ،‬انبــه‪ ،‬پرتقــال و ‪...‬‬ ‫انتــی اکســیدان هــای مفیــدی هســتند‬ ‫کــه مــی تواننــد از شــما در برابــر بیمــاری‬ ‫هــا محافظــت کننــد و سیســتم ایمنــی بــدن‬ ‫شــما را افزایــش دهنــد‪ .‬برخــی از رایــج تریــن‬ ‫فوایــد کاروتنوئیدهــا از ایــن قــرار اســت‪:‬‬ ‫کاروتنوئیدها چگونه کار می کنند؟‬ ‫سالمت چشم‪:‬‬ ‫کاروتنوئیدهــا ترکیبــات محلــول در‬ ‫چربــی هســتند‪ .‬غذاهــای غنــی از‬ ‫کاروتنوئیــد هنگامــی کــه وارد جریــان‬ ‫خــون مــی شــوند‪ ،‬جــذب مــواد مغــذی‬ ‫را در بــدن بــاال مــی برنــد‪ .‬کاروتنوئیدهــا‬ ‫بــه دو گــروه اصلــی تقســیم مــی‬ ‫شــوند‪ :‬زانتوفیــل هــا و کاروتــن هــا‪.‬‬ ‫هــر دو نــوع کاروتنوئیــد دارای خــواص‬ ‫انتــی اکســیدانی هســتند‪ .‬کاروتنوئیــد‬ ‫زانتوفیــل کــه دارای رنگدانــه زرد اســت‪،‬‬ ‫حــاوی اکســیژن بــوده و بــا حفــظ‬ ‫فواید سالمتی‬ ‫کاروتنوئیدها‬ ‫مصــرف غذاهــای غنــی از کاروتنوئیــد‬ ‫مــی توانــد از ســلول هــای چشــم‬ ‫محافظــت کنــد و از رشــد ســلول هــای‬ ‫ســرطانی جلوگیــری نمایــد‪ .‬یکــی از‬ ‫علــل اصلــی نابینایــی‪ ،‬دژنراســیون‬ ‫ماکــوال یــا انحطــاط مرکــز شــبکیه اســت‪.‬‬ ‫قــرار گرفتــن طوالنــی مــدت در معــرض‬ ‫نــور ابــی مــی توانــد یکــی از دالیــل ابتــا‬ ‫بــه ایــن عارضــه باشــد‪ .‬بــا ایــن حــال‬ ‫مطالعــات نشــان داده کــه مصــرف‬ ‫حداقــل ‪ ۶‬میلــی گــرم از لوتئیــن از‬ ‫طریــق رژیــم غذایــی مــی توانــد خطــر‬ ‫فیلم هایی که می توانید‬ ‫در سینما ببینید‬ ‫برخــی از ســینماها فیلم هایــی را در ســانس های‬ ‫محــدود بــرای اکــران قــرار داده انــد‪ .‬امــا کــدام فیلم هــا را‬ ‫می تــوان در ســینما دیــد؟‬ ‫در شــرایط همــه گیــری کرونــا بســیاری از ســینماها کار‬ ‫خــود را تعطیــل کردنــد و برخــی ازســینماها بــا شــروع‬ ‫جشــنواره فجــر برنامه هــای حداقلــی کــه داشــتند را‬ ‫تعطیــل کردنــد و حــاال برخــی از ســینماها فیلم هایــی را‬ ‫در ســانس های محــدود بــرای اکــران قــرار داده انــد‪ .‬امــا‬ ‫کــدام فیلم هــا را می تــوان در ســینما دیــد؟‬ ‫شنای پروانه‬ ‫شنای پروانه یک فیلم در ژانر اجتماعی و به کارگردانی‬ ‫محمــد کارت و تهیه کنندگــی رســول صدرعاملــی ســاخته‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن فیلــم در بخــش ســودای ســیمرغ و‬ ‫نــگاه نــو ســی و هشــتمین دوره جشــنواره فیلــم فجــر بــه‬ ‫نمایــش درامد‪.‬داســتان از ایــن گونــه اســت کــه فیلمــی‬ ‫از زنــی بــه نــام پروانــه درحیــن شــنا در اســتخر در فضــای‬ ‫مجــازی منتشــر می شــود‪ .‬حــاال هاشــم شــوهر پروانــه و‬ ‫بــرادرش حجــت بــه دنبــال انتقــام گرفتــن از کســی کــه‬ ‫ایــن فیلــم را منتشــر کــرده هســتند‪ .‬جــواد عزتــی‪ ،‬طنــاز‬ ‫طباطبایــی‪ ،‬امیــر اقایــی‪ ،‬علــی شــادمان‪ ،‬مه لقــا باقــری‪،‬‬ ‫مهــدی حســینی نیا‪ ،‬ایمــان صفــا‪ ،‬ناهیــد مســلمی‪ ،‬نــادر‬ ‫شهســواری‪ ،‬ابــان عســکری‪ ،‬پانتــه ا بهــرام و علیرضــا‬ ‫داوودنــژاد بازیگــران ایــن فیلــم هســتند‪.‬‬ ‫ابتــا بــه دژنراســیون ماکــوال را تــا ‪۴۳‬‬ ‫درصــد کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫سالمت قلبی عروقی‪:‬‬ ‫خــواص انتــی اکســیدانی کاروتنوئیدهــا‬ ‫منجــر بــه کاهــش التهــاب در بــدن‬ ‫مــی شــود‪ .‬خــواص ضــد التهابــی‬ ‫کاروتنوئیدهــا در واقــع بــا بهبــود‬ ‫ســامت قلــب و عــروق همــراه اســت‪.‬‬ ‫کاهــش التهــاب مانــع مســدود شــدن‬ ‫دیــواره شــریانی مــی شــود‪.‬‬ ‫کاهش خطر ابتال به سرطان‪:‬‬ ‫شــما در برابــر اثــرات مضــر رادیــکال‬ ‫هــای ازاد محافظــت مــی کننــد‪ .‬مصــرف‬ ‫کاروتنوئیدهــا بــا کاهــش خطــر ابتــا بــه‬ ‫ســرطان هایــی از جملــه ســرطان ریــه‬ ‫ارتبــاط دارد و اثــرات مخــرب ناشــی از‬ ‫اســتعمال ســیگار را نیــز خنثــی مــی‬ ‫کنــد‪ .‬خطــر ابتــا بــه ســرطان پوســت‬ ‫نیــز بــا مصــرف ایــن رنگدانــه هــا کاهــش‬ ‫مــی یابــد‪ .‬در واقــع تبدیــل کاروتنوئیدهــا‬ ‫بــه ویتامیــن ا منجــر بــه جلوگیــری‬ ‫از اســیب هــای پوســتی ناشــی از نــور‬ ‫خورشــید مــی شــود‪.‬‬ ‫انتــی اکســیدان هــا از ســلول هــای‬ ‫اینجا هم باران می بارد‬ ‫فیلــم «اینجــا هــم بــاران مــی بــارد» بــه کارگردانــی نــادر‬ ‫طریقــت و بــه تهیه کنندگــی محمــد متوســانی ســاخته‬ ‫شــده اســت‪ .‬داســتان فیلــم در یــک خانــواده چهــار نفــری‬ ‫میگــذرد کــه بــا دنیایــی از مشــکالت دســت و پنجــه نــرم‬ ‫می کننــد‪ ،‬مــادر خانــواده در پــی ایــن اســت تا تنهــا ارزوی‬ ‫پســر نیمــه بینــای خــود را بــراورده کنــد کــه خــود ایــن‬ ‫ماجراهایــی را در پــی دارد‪ .‬جمشــید مشــایخی‪ ،‬رســول‬ ‫نجفیــان‪ ،‬اســدالله یکتــا‪ ،‬محمــد برســوزیان‪ ،‬احمدرضــا‬ ‫اســعدی‪ ،‬رحیــم مهدی خانــی‪ ،‬اتابــک نــادری‪ ،‬زهــرا‬ ‫داوودنــژاد‪ ،‬بیــوک میرزایــی و غزالــه جزایــری بازیگــران‬ ‫ایــن فیلــم هســتند‪.‬‬ ‫دیدن این فیلم جرم است!‬ ‫ایــن فیلــم در ژانــر سیاســی بــه کارگردانــی و نویســندگی‬ ‫رضــا زهتابچیــان و تهیه کنندگــی محمدرضــا شــفاه‬ ‫محصــول تــازه ســازمان ســینمایی ســوره حــوزه هنــری‬ ‫اســت‪ .‬ایــن فیلــم کــه دریافــت پروانــه ســاخت ان‬ ‫مســیر پــر پیــج و خمــی داشــته اســت‪ ،‬بــه ماجــرای یــک‬ ‫گروگانگیــری می پــردازد‪ .‬داســتان فیلــم ایــن اســت؛ امیــر‬ ‫کــه یــک فرمانــده پایــگاه بســیج در تهــران اســت‪ ،‬بعــد از‬ ‫اینکــه همســرش هانیــه مــورد تعــرض یــک گــردن کلفــت‬ ‫و تبعــه انگلیســی قــرار می گیــرد و بچــه اش در شــکم‬ ‫مــادر می میــرد‪ ،‬علی رغــم میــل نیروهــای امنیتــی تبعــه‬ ‫انگلیســی را در یــک اتــاق پایــگاه بازداشــت می کنــد‪.‬‬ ‫مهــدی زمین پــرداز‪ ،‬امیــر اقایــی‪ ،‬لینــدا کیانــی‪ ،‬حســین‬ ‫پاکــدل‪ ،‬حمیدرضــا پــگاه‪ ،‬محمــود پاک نیــت‪ ،‬احســان‬ ‫امانــی‪ ،‬حمیــد ابراهیمــی و حســن زارعــی از جملــه‬ ‫بازیگــران ایــن فیلــم هســتند‪.‬‬ ‫بی گاه‬ ‫«بــی گاه» روایــت ســربازی بلــوچ اســت کــه بــه علــت‬ ‫کشــیدن ســیگار‪ ،‬روز عروســی خواهــرش لغــو مرخصــی‬ ‫شــده؛ «بـی گاه» داســتانی غیرخطــی اســت کــه داســتان‬ ‫هامیــن را از کودکــی تــا بــه امــروز روایــت می کنــد‪.‬‬ ‫هامیــن بــه زبــان بلوچــی بــه معنــای گرمــای خرمــا پــزان‬ ‫تابســتان اســت‪ .‬فیلــم ســینمایی «بیــگاه» بــه کارگردانــی‬ ‫پویــا اشــتهاردی و تهیه کنندگــی محمــد ســجادیان‬ ‫ســاخته شــده و ایمــان افشــار‪ ،‬شــایان افشــار‪ ،‬ایــوب‬ ‫افشــار‪ ،‬مهســا نارویــی‪ ،‬اوا اذرپیــرا‪ ،‬مالبخــش رئیســی‬ ‫و جمعــی از بازیگــران محلــی چابهــار در فیلــم ســینمایی‬ ‫«بــی گاه» نقش افرینــی می کننــد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه ‪ 04‬بهمن ‪1399‬‬ ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫را رعایت‬ ‫کنید‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی‬ ‫را رعایــت کنیــد‪ .‬بهداشــت تنفســی بــه معنــای‬ ‫پوشــاندن دهــان و بینــی بــا ارنــج خــم شــده یــا‬ ‫دســتمال کاغــذی در هنــگام عطســه و ســرفه‬ ‫اســت‪ .‬بعــد از ســرفه و عطســه بالفاصلــه دســتمال‬ ‫شمـاره ‪288‬‬ ‫با این ‪ 8‬راه برای پدر شدن اماده شوید‬ ‫شــاید ســال ها منتظــر لحظ ـه ای باشــید کــه‬ ‫همســرتان خبــر بچ ـه دار شــدن تان را بدهــد؛‬ ‫ولــی ایــا می دانیــد پــدر شــدن بــه چــه شــکلی‬ ‫اســت و چــه مســئولیت هایی دارد‪.‬‬ ‫از لحظــه ای کــه خبــر پــدر شــدن را‬ ‫می شــنوید‪ ،‬احساســات مختلفــی ماننــد‬ ‫شــادی نــاب و نگرانــی اشــکار را تجربــه‬ ‫می کنیــد‪ .‬نگرانیــی کــه بــه خاطــر تــرس از‬ ‫خــوب بــر امــدن از عهــده مســئولیت ها‬ ‫در شــما شــکل می گیــرد‪ .‬همــه ی مــا‬ ‫بــه طــور غریــزی احســاس مســئولیت‬ ‫می کنیــم‪ .‬ایــن موضــوع خیلــی ابتدایــی‬ ‫اســت کــه پدرهــا تنهــا نیازهــای اقتصادی‬ ‫فرزنــد خــود را تامیــن کننــد‪ .‬بهتــر اســت‬ ‫بدانیــم تامیــن نیازهــای عاطفــی بــه‬ ‫مراتــب بیشــتر از تامیــن نیازهــای‬ ‫اقتصــادی اهمیــت دارد‪ .‬در ادامــه «ایرنــا‬ ‫زندگــی» شــما را بــا مســئولیت های پــدر‬ ‫شــدن‪ ،‬اشــنا می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬شروع به تحقیق کنید‬ ‫پــدر شــدن از زمانــی شــروع می شــود‬ ‫کــه می فهمیــد همســرتان بــاردار اســت‪.‬‬ ‫یعنــی وظایــف شــما از همــان لحظــه‬ ‫شــروع می شــود نــه زمانــی کــه بچــه بــه‬ ‫دنیــا می ایــد و نیــاز بــه پوشــک دارد‪ .‬بایــد‬ ‫از لحــاظ احساســی و عاطفــی پشــتوانه‬ ‫همســر و فرزندتــان باشــید‪ .‬کتاب هــا و‬ ‫خبرنامه هــای انالیــن خوبــی بــرای ایــن‬ ‫موضــوع وجــود دارنــد کــه می تواننــد‬ ‫کمک تــان کننــد‪ .‬از زمــان بــارداری کــه‬ ‫مــادر از خــواب بیــدار می شــود و ســوزش‬ ‫ســر معــده دارد تــا مراقبــت از نــوزاد جــزو‬ ‫وظایــف پــدر محســوب می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سالمت بمانید‬ ‫بهتــر اســت پــدری ســالم باشــید تــا بتوانیــد‬ ‫وظایــف پــدری خــود را انجــام دهیــد‪ .‬در واقــع‬ ‫بایــد ورزش هــای روزانــه خــود را مرتــب انجــام‬ ‫دهیــد تــا از نظــر فیزیکــی و روانــی شــاداب‬ ‫باشــید‪ .‬ایــن موضــوع قبــل از بــارداری نیــز‬ ‫اهمیــت دارد؛ زیــرا پدرانــی کــه ورزش‬ ‫نمی کننــد بیشــتر امــکان دارد کــه فرزندشــان‬ ‫بــه مشــکالت قلبــی مــادرزادی دچــار شــوند‪.‬‬ ‫بهتــر اســت از ســیگار کشــیدن و برنامه هــای‬ ‫غذایــی نامناســب دوری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بــا همســر خــود دربــاره نقــش «پــدر‬ ‫و مــادر» صحبــت کنیــد‬ ‫ممکــن اســت اینطــور بــه نظــر برســد‬ ‫کــه غــذای نــوزاد تنهــا شــیر مــادر‬ ‫اســت و وظیفــه مــادر اســت کــه بــه‬ ‫ایــن نیــاز نــوزاد رســیدگی کنــد؛ امــا ایــا‬ ‫می دانســتید کــه گاهــی اوقــات نیــاز‬ ‫اســت در طــول شــیر خــوردن نــوزاد‪،‬‬ ‫کنــار مــادر بنشــینید‪ .‬برخــی مــادران بــه‬ ‫دالیــل گوناگــون نمی تواننــد بــه فرزنــد‬ ‫خــود شــیر دهنــد و نیــاز اســت کــه از‬ ‫شــیر خشــک مصــرف کننــد‪ .‬بهتــر اســت‬ ‫کــه در ایــن بخــش هــم شــریک شــوید و‬ ‫چگونه انفوالنزای کودکان‬ ‫را در خانه درمان کنیم؟‬ ‫چنــد وعــده در روز شــیر درســت کــردن و‬ ‫بــه نــوزاد دادن را بــه عهــده گیریــد‪ .‬بــرای‬ ‫چگونــه عــوض کــردن پوشــک و لبــاس‬ ‫هــم نیــاز اســت چنــد فیلــم اموزشــی‬ ‫ببینیــد‪ .‬بــدن نــوزاد انعطــاف بهتــری‬ ‫نســبت بــه بــدن انســان های بالــغ دارد‬ ‫بنابرایــن بایــد بیشــتر مراقــب باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬کار گروهی خانواده را یاد بگیرید‬ ‫نیــازی نیســت کــه تمــام مســئولیت ها را‬ ‫تنهایــی بــه عهــده گیریــد‪ .‬همیــن کــه خــود‬ ‫را در انجــام کارهــا دخیــل کنیــد احســاس‬ ‫خوبــی بــه مــادر بــاردار می دهــد‪ .‬دقــت‬ ‫کنیــد کــه مادرهــای بــارداری کــه اغلــب کار‬ ‫می کننــد ممکــن اســت بیشــتر دچــار ضعــف‬ ‫بدنــی شــوند‪ .‬کمــک بــه مــادر‪ ،‬بــرای بهتــر‬ ‫شــدن‪ ،‬کمــک بــه فرزنــد هــم هســت‪ .‬از ابــراز‬ ‫احساســات خــود بــه همســرتان دریــغ نکنیــد‬ ‫و حتــی بیشــتر از گذشــته بــر ایــن موضــوع‬ ‫دقیــق باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬بــا همکارهایــی کــه پــدر هســتند‬ ‫بیشــتر ارتبــاط بگیریــد‬ ‫یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای یادگیــری‬ ‫دربــاره پــدر شــدن همیشــه اســتفاده‬ ‫از تجربیــات دیگــران اســت‪ .‬در نهایــت‬ ‫اگــر خواســتید موضوعــی را قبــول‬ ‫کنیــد‪ ،‬ابتــدا ســنجش کنیــد و ببینیــد‬ ‫ایــا کارهایــی کــه همکارتــان می گویــد‬ ‫همســر شــما خوشــحال می کنــد یــا‬ ‫تزریــق کنیــد‪ .‬بــه گــزارش مرکــز کنتــرل و پیشــگیری‬ ‫بیماری هــا (‪ )CDC‬اثربخشــی واکســن انفوالنــزا در هــر‬ ‫ســال متفــاوت خواهــد بــود؛ امــا معمــوال ً خطــر ابتــا بــه‬ ‫بیمــاری را ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۶۰‬درصــد کاهــش می دهــد‪ .‬واکســن‬ ‫انفوالنــزا شــدت و مــدت بیمــاری را می کاهــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مواد غذایی و مایعات به مقدار زیاد‬ ‫گاهــی اوقــات هیــچ گریــزی از انفوالنــزای فصلــی وجــود‬ ‫نــدارد؛ حتــی اگــر واکســن را نیــز تزریــق کــرده باشــید‪ .‬ایــن‬ ‫راهنمایــی از پزشــکان و کارشناســان می توانــد مراقبــت و‬ ‫درمــان انفلوانــزای کــودکان در خانــه را راحــت کنــد‪.‬‬ ‫انفوالنــزا هــر ســال نزدیــک بــه پاییــز و زمســتان شــیوع‬ ‫پیــدا می کنــد؛ امــا احتمــاال بســیاری از مــا فکــر نمی کنیــم‬ ‫کــه امــکان دارد خودمــان یــا یکــی از خانواده مــان بــه‬ ‫انفوالنــزای فصلــی مبتــا شــویم‪ .‬در ادامــه بــا نحــوه‬ ‫درمــان و مراقبــت از کودکانــی کــه بــه انفوالنــزا دچــار‬ ‫شــدند اشــنا می شــویم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬به موقع واکسن انفوالنزا را تزریق کنید‬ ‫ســازمان پیشــگیری و درمــان بیماری هــا‪ ،‬توصیــه می کند‬ ‫کــه تقریبــا هــر ‪ ۶‬مــاه یکبــار واکســن انفوالنــزا را تزریــق‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر تاکنــون بــه ایــن موضــوع بی اهمیــت بودیــد‬ ‫بایــد در اســرع وقــت بــرای واکســینه شــدن اقــدام کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن می توانیــد واکســن را در طــول فصــل انفوالنــزا‬ ‫انفوالنــزا بــه ســرعت گســترش می یابــد‪ ،‬بنابرایــن بهتــر‬ ‫اســت بلــد باشــیم کــه ان را کنتــرل کنیــم‪ .‬تغذیــه کــودکان‬ ‫یکــی از مهم تریــن عوامــل در کنتــرل انفوالنــزا اســت‪ .‬زیــرا‬ ‫اثــر مســتقیم بــر سیســتم ایمنــی بــدن دارد‪ .‬در کودکانــی کــه‬ ‫مبتــا بــه انفوالنــزا هســتند نبایــد اجــازه دهیــم کم ابــی اتفــاق‬ ‫بیافتــد‪ .‬بنابرایــن تــا می توانیــد اب میــوه (اب پرتقــال‪ ،‬لیمــو‬ ‫شــیرین‪ ،‬هندوانــه یــا هویــج) هــم دمــا بــا درجــه اتــاق‪ ،‬یعنــی‬ ‫ســرد و یــخ نباشــد را بــرای کــودک امــاده کنیــد و غذاهــای ماننــد‬ ‫ســوپ های رقیــق بــرای او بپزیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ایجاد فضای راحت و ارام برای بیمار‬ ‫کودکــی کــه بــه انفوالنــزا مبتــا اســت را از بقیه ی افــراد خانواده‬ ‫جــدا کنیــد تــا فرزنــدان و اعضــای دیگر خانواده بــه انفوالنزا دچار‬ ‫نشــوند‪ .‬وســایل شــخصی مخصــوص کــودک بیمــار را تنهــا بــرای‬ ‫او بگذاریــد و بــه دیگــر افــراد خانــواده ندهیــد‪ .‬بــرای پاییــن اوردن‬ ‫تب از دســتمال و دما ســنج شــخصی او اســتفاده کنید‪ .‬پس از‬ ‫اتمــام بیمــاری‪ ،‬تمــام وســایل (پتــو‪ ،‬اســباب بــازی‪ ،‬کتــاب‪ ،‬تبلت‬ ‫یــا هــر مــوارد دیگــری کــه در دســترس کــودک بیمــار بــوده) را ضد‬ ‫عفونــی کنید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬درمان گلو درد و خشکی مخاط‬ ‫از یــک دســتگاه بخــور اب ســرد در هــوای گــرم خانــه اســتفاده‬ ‫کنیــد تــا تنفــس را بــرای بیمــار راحــت کنــد و بــه خشــکی‬ ‫مخــاط دچــار نشــود‪ .‬ایــن کار اثــر مســتقیمی بــر درمــان گلــو‬ ‫ناراحــت‪ .‬بهتــر اســت در همــه مســائل‬ ‫از همســرتان مشــورت بگیریــد‪ .‬زنــان‬ ‫در دوران بــارداری بــه علــت اختــاالت‬ ‫هورمونــی‪ ،‬احــواالت حســاس تری دارنــد‬ ‫و مراقبــت از ایــن حساســیت بــه عهــده‬ ‫شــما اســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬همراه بودن را انتخاب کنید‬ ‫بهتــر اســت در جلســات غرلبالگــری‪،‬‬ ‫ســونوگرافی و مالقات هــای ماهانــه یــا‬ ‫هفتگــی پزشــک‪ ،‬همــراه همســر خــود‬ ‫باشــید‪ .‬اگــر اطالعاتــی دربــاره بــارداری‬ ‫نداریــد مطالعــه کنیــد‪ .‬گاهــی اوقــات‬ ‫نیــاز اســت کــه فقــط شــرایط فیزیکــی و‬ ‫روحــی همســر باردارتــان را درک کنیــد‪.‬‬ ‫همیــن موضــوع می توانــد بــرای او‬ ‫ارامــش خاطــر بیــاورد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬تغییر زندگی جنسی‬ ‫بــارداری و پــس از ان بــه دنیــا امــدن‬ ‫نــوزاد می توانــد موجــب تغییــر زندگــی‬ ‫جنســی شــما و همســرتان شــود‪ .‬بهتــر‬ ‫اســت کــه در این بــاره بــه یــک مشــاور‬ ‫(مشــاور می توانــد پزشــک دوران‬ ‫بــارداری همســرتان هــم باشــد) مراجعــه‬ ‫کنیــد و از او کمــک بخواهیــد تــا شــما را‬ ‫بــا تغییــرات و رفتارهــای جایگزیــن اشــنا‬ ‫کنــد‪ .‬دقــت کنیــد‪ ،‬بــارداری همســرتان‬ ‫بــه معنــای قطــع رابطــه ی عاطفــی و‬ ‫جنســی بــا او نیســت‪.‬‬ ‫درد دارد‪ .‬نوشــیدنی های گــرم ماننــد دم کرده هــای اویشــن‪،‬‬ ‫چــای کوهــی و پونــه می توانــد در بهبــود حــال عمومــی کمــک‬ ‫بســزایی می کنــد‪ .‬بــرای شــیرین شــدن ایــن نوشــیدنی ها از‬ ‫عســل اســتفاده کنیــد‪ .‬دقــت کنیــد هیــچ نوشــیدنی و غــذای‬ ‫ســرد را بــه بیمــار ندهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بیش از حد دارو مصرف نکنید‬ ‫می توانیــد از اســتمینوفن یــا ایبوپروفــن بــرای گلــو درد یــا تــب‬ ‫اســتفاده کنیــد؛ امــا اگــر فرزندتــان از داروی خاصــی اســتفاده‬ ‫می کنــد یــا حساســیت دارویــی دارد‪ ،‬اول از پزشــک خــود در‬ ‫این بــاره بپرســید‪ .‬اســتفاده ی داروی اســپیرین را ســر خــود انجــام‬ ‫ندهیــد؛ زیــرا ممکــن اســت کــودک بــه یــک وضعیــت نــادر امــا‬ ‫جــدی (ســندرم ری) دچــار شــود و جــان او بــه خطــر بیافتــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬درباره نوع دارو انفوالنزا سوال کنید‬ ‫یــک داروی ضــد ویروســی ماننــد تامیفلــو می توانــد عالئــم را‬ ‫کاهــش دهــد و مــدت بیمــاری را کوتــاه کنــد؛ امــا بایــد ظــرف ‪۴۸‬‬ ‫ســاعت پــس از شــروع عالئــم مصــرف شــود‪ ،‬بنابرایــن تشــخیص‬ ‫زودهنــگام خیلــی مهــم اســت‪ .‬اگــر گمــان می کنیــد فرزندتــان‬ ‫انفلوانــزا دارد‪ ،‬بهتــر اســت ابتــدا بــا اورژانــس تمــاس بگیریــد؛ زیرا‬ ‫ممکــن اســت بــه علــت وجــود کرونــا ویــروس‪ ،‬مکان هــای خاصــی‬ ‫را بــرای بیمــاران انفوالنــزا تــدارک دیــد ه باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬از دیگران کمک بگیرید‬ ‫هیــچ کــس نمی دانــد ایــن بیمــاری تــا چــه انــدازه‬ ‫می توانــد شــدید شــود‪ .‬اگــر فرزندتــان شــرایط های‬ ‫خــاص ماننــد مشــکالت تنفســی (خــس خــس کــردن)‪،‬‬ ‫افزایــش ســرعت ضربــان قلــب‪ ،‬مشــکالت پوســتی‬ ‫ماننــد کهیــر‪ ،‬خواب الودگــی بیــش از حــد‪ ،‬تــب بــاال و‬ ‫دیگــر عالئــم نگــران کننــده دارد بــدون فــوت وقــت بــا‬ ‫پزشــک یــا اورژانــس تمــاس بگیریــد‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!