روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 287 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 287

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 287

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 287

‫چگونه هدفمند تبلیغات کنیم‬ ‫خوب انتخاب کنید‬ ‫خوب د یده شوید‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫‪ 32320421 - 32149068‬شماره های تماس با ما‬ ‫‪ 8‬صفحه مکتوب ‪ 4 +‬صفحه الکترونیک‬ ‫عصر دوشنبــه ‪ 27‬دی ‪1399‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کمین موج چهارم‬ ‫در عادی نگاری‬ ‫کرونا‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫افــراد زیــادی ماســک زدن و رعایت‬ ‫دســتور العمل هــای بهداشــتی را‬ ‫ســرلوحه کار خــود قــرار داده انــد‬ ‫ولــی متاســفانه برخــی اصنــاف و‬ ‫مــردم بــا ســاده انــگاری از خطــر‬ ‫ایــن ویــروس همچنــان غافلنــد‪.‬‬ ‫تاکنــون ســه مــوج از شــیوع کرونــا‬ ‫را گذرانــده ایــم و بــا نگاهــی بــه‬ ‫بیمارســتان هــای کشــورمتوجه‬ ‫ایــن امــر خواهیــد شــد کــه هــم‬ ‫تــوان تیــم درمــان در حداکثــر‬ ‫خــود اســتفاده شــده و هــم تــرس‬ ‫مــوج چهــارم بــه مراتــب بیشــتر از‬ ‫موج هــای قبلــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرایط خیلــی وحشــتناک‬ ‫اســت کــه اگــر اگاهــی و جدیــت‬ ‫الزم را مــردم نداشــته باشــند‪،‬‬ ‫ممکــن اســت کشــور را گرفتــار کند‪.‬‬ ‫میــزان شــیوع ویــروس جهــش‬ ‫یافتــه انگلیســی کــه بــه تازگــی‬ ‫پدیــدار شــده بــه طــور متوســط ‪۵‬‬ ‫برابــر و مــرگ و میــر ان ‪ ۳‬برابــر‬ ‫شــده اســت‪ ،‬یعنــی اگــر مــوج‬ ‫چهــارم اتفــاق بیافتــد‪ ،‬مــرگ و میــر‬ ‫ناشــی از ان بــه ‪ ۱۵‬برابــر افزایــش‬ ‫پیــدا خواهــد کرد‪.‬شــیوع ایــن‬ ‫ویــروس جهــش یافتــه می توانــد‬ ‫منجــر بــه مــوج خیلــی وحشــتناکی‬ ‫شــود‪.‬که خطــر بــزرگ در کمیــن مردم‬ ‫اســت کــه هوشــیاری مــردم می توانــد‬ ‫مــوج چهــارم را شکســت دهــد‪.‬‬ ‫‪ 3‬رجب ‪1442‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2021‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫شماره ‪ 2 87‬‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫تیرخالص بر پیکر مطبوعات محلی‬ ‫مصوبه جدید هیئت دولت‬ ‫حمله گرگاس به پنج‬ ‫روستایی اسفراین‬ ‫‪2‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫اکران درمیان‬ ‫تپه ها در محل‬ ‫ضبط‪ ،‬لذت‬ ‫بخش بود‬ ‫گفتگو با محمدرضا کیوانفر فیلمساز برجسته گلستانی؛‬ ‫پیچ و خم های اداری سدی‬ ‫در اسکان عشایر اسفراین‬ ‫‪4‬‬ ‫حذف ممنوعیت کشت برنج‬ ‫در‪۴۰۰‬هکتارشالیزارخراسان‬ ‫‪3‬‬ ‫اموزش حضوری مدارس‬ ‫اسفراین درسایه از سرگیری‬ ‫کرونا‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اینترنت پرسرعت دردستان‬ ‫نیمی ازروستاهای رازوجرگالن‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر های کوتاه از رخدادهای‬ ‫هفته‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ارتباط غیرکالمی‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪ -‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫بــه طــور مثــال وقتــی کســی حامــل اخبــار‬ ‫بخــش مهمــی از تعامــل‬ ‫ناخوشــایندی اســت و مــی خواهــد مطلــب‬ ‫انســان هــا شــامل ارتباطــات‬ ‫ناراحــت کننــده ای را بازگــو کنــد و یــا از چیــزی‬ ‫غیرکالمــی اســت‪ .‬حالــت‬ ‫وحشــت کــرده اســت نیــز از نــگاه کــردن پرهیــز‬ ‫هــای چهــره و ژســت هــای‬ ‫مــی کنــد‪ .‬تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه انــدازه‬ ‫افــراد مــی تواننــد نگــرش هــا‬ ‫مردمــک چشــم نــه تنهــا در واکنش به شــدت نور‬ ‫و احساســات انهــا را بــه دیگــران انتقــال دهنــد و‬ ‫بلکــه بــا توجــه بــه حالــت مــا نیــز در حــال تغییــر‬ ‫حتــی موثرتــر از پیــام هــای کالمــی باشــند‪.‬‬ ‫اســت و بــا عالقــه یــا بیــزاری نســبت بــه مــردم‬ ‫واکنــش نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه کلمــات و ارتبــاط‬ ‫کالمــی در تاریــخ بشــر‪ ،‬پدیــده هــای نســبتا ً‬ ‫در اکثــر برخوردهــای روزمــره‪ ،‬میــزان مناســب‬ ‫جدیــدی هســتند ولــی در مقابــل‪ ،‬ارتبــاط‬ ‫نــگاه بــه نحــو ظریفــی توســط افــراد تنظیــم مــی‬ ‫غیرکالمــی ریشــه و ســابقه ای بســیار طوالنــی‬ ‫شــود و تــوازن دیــداری بــر حســب جنــس‪ ،‬پایگاه‪،‬‬ ‫تــر دارد بــه همیــن علــت‪ ،‬بخــش عمــده ای از‬ ‫صمیمیــت رابطــه و طبیعــت تعامــل تعریــف می‬ ‫پیــام هایــی کــه مــا بــه دیگــران منتقــل مــی کنیــم‬ ‫گــردد‪ .‬در هــر تعامــل‪ ،‬میــزان صمیمیــت بــا انواع‬ ‫برخاســته از ســرنخ هــای غیرکالمــی اســت‪.‬‬ ‫عالیــم غیرکالمــی کــه حاکــی از صمیمیــت مــی‬ ‫در ایــن مجــال ســعی داریــم راه هــای اساســی‬ ‫باشــد تنظیــم و حفــظ مــی شــود‪.‬‬ ‫ارتبــاط غیــر کالمــی را بــا هــم بررســی کنیــم‪:‬‬ ‫نظریــه موازانــه صمیمیــت پیــش بینــی مــی کنــد‬ ‫وقتــی عالیــم صمیمیت در یــک بعد افزایش می‬ ‫ا) حاالت چهره‪ :‬در چهره انســان شــش هیجان‬ ‫یابــد افــراد ایــن را بــا کاهــش عالیــم صمیمیت در‬ ‫مختلف و اساســی شامل خشــم‪ ،‬ترس‪ ،‬شادی‪،‬‬ ‫بعــد دیگــر جبــران مــی کننــد‪ .‬مثــا ً وقتــی افــراد‬ ‫غــم‪ ،‬تعجــب و تنفــر جلــوه مــی کنــد کــه از اینهــا‬ ‫غریبــه وارد فضاهــای تنگــی چــون اسانســور‬ ‫بــه عنــوان هیجــان هــای اصلــی انســان یــاد مــی‬ ‫مــی شــوند بــه دلیــل کــم شــدن فاصلــه تمایــل‬ ‫شــود و از امیختــن انهــا بــا یکدیگــر هیجــان هــای‬ ‫ندارنــد مســتقیما ًبــه یکدیگــر نــگاه کننــد و تماس‬ ‫متنــوع بیشــتری ماننــد تعجــب امیختــه بــا تــرس‬ ‫چشــمی خــود را کاهــش مــی دهنــد‪ .‬امــا پــس‬ ‫یــا شــادی تــوام بــا غــم ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫از خروج‪،‬ســریعا ً بــه یکدیگــر نــگاه مــی اندازنــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه بیــن حــاالت‬ ‫چهــره و تجــارب هیجانــی و همچنیــن واکنــش‬ ‫‪ )3‬تــن صــدا‪ :‬تغییــرات و نوســانات در گفتــار‬ ‫هــای فیزیولــوژی ارتبــاط قــوی وجــود دارد‪.‬‬ ‫یکدیگــر‪ ،‬از راههــای ارتبــاط غیرکالمــی اســت‬ ‫البتــه نبایــد بــرای فهــم حــاالت هیجانــی صرفــا ً‬ ‫کــه عالیــم فرازبانــی نامیــده مــی شــود‪ .‬زیــر و‬ ‫بــه حالــت چهــره فــرد توجــه کــرد‪ .‬بلکــه ســایر‬ ‫بمــی صــدا‪ ،‬بلنــدی‪ ،‬اهنــگ‪ ،‬ســرعت‪ ،‬تردیــد و‬ ‫اطالعــات چــون زمینــه و وضعیت محیــط اطراف‪،‬‬ ‫تامــل در کالم اطالعــات خاصــی را منتقــل مــی‬ ‫برخوردهــای قبلــی و اطالعــات پیشــین نیــز مــی‬ ‫ســازد‪ .‬تحقیقــات نشــان مــی دهــد نشــانه هــای‬ ‫توانــد بــه تشــخیص احساســات فــرد کمــک کنــد‪.‬‬ ‫صوتــی در انتقــال برخــی از هیجــان هــا چــون‬ ‫خشــم‪ ،‬عصبانیــت‪ ،‬غــم و شــادی بســیار موثرنــد‬ ‫‪ )2‬تمــاس چشــمی‪ :‬مــا از طریــق چشــم افــراد‪،‬‬ ‫و معمــوال ًســرعت کــم و تغییــر جزیــی زیــر و بمی‬ ‫اطالعــات بــی شــماری دربــاره احساســات انهــا‬ ‫نشــان دهنــده هیجــان هــای منفــی ناخوشــایند‬ ‫بدســت مــی اوریــم‪ .‬وقتــی کســی از تمــاس‬ ‫اســت و بــر عکــس ان‪ ،‬ســرعت و تغییــرات زیــاد‬ ‫چشــمی بــا مــا اجتنــاب مــی کنــد معمــوال ً نتیجــه‬ ‫زیــر و بمــی‪ ،‬عالمــت هیجــان هــای مثبــت ماننــد‬ ‫مــی گیریــم یــا مــا را دوســت نــدارد یــا فــردی‬ ‫تعجــب یــا خوشــایندی فعالیــت مــی باشــد‪.‬‬ ‫خجالتــی اســت‪ .‬البتــه در ایــن موقعیــت هــا‬ ‫مــوارد اســتثنا هــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ )4‬زبــان بدنــی‪ :‬خلــق و هیجانــات مــا در حالــت‬ ‫‪4‬‬ ‫کدملی جایگزین‬ ‫دفترچه های کاغذی‬ ‫بــدن و حــرکات ســر و دســت انعــکاس مــی یابــد‬ ‫و مــی توانــد اطالعــات بســیاری دربــاره وضعیــت‬ ‫عاطفــی مــا منتقــل کنــد زیرا عالیــم بدنی معموال ً‬ ‫کمتــر از پیــام هــای غیرکالمــی دیگــر در کنتــرل‬ ‫فــرد مــی باشــد و بیشــترین توجــه عمــوم مــردم را‬ ‫بــه خــود جلــب کــرده اســت‪ .‬از طریــق مشــاهده‬ ‫نحــوه راه رفتــن‪ ،‬حرکــت کــردن و تغییــر وضعیــت‬ ‫بــدن مــی تــوان بــه اضطــراب‪ ،‬افســردگی و‬ ‫خوشــحالی افــراد پــی بــرد‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان مــی دهــد بلنــد گام‬ ‫برداشــتن معمــوال ً نشــانه اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫فــرد مــی باشــد‪ .‬در حالــی کــه حــرکات پیــش‬ ‫از انــدازه دســت یــا ســایر اعضــا بــدن مــی توانــد‬ ‫نشــانی از وجــود اضطــراب در فــرد یــا تــاش‬ ‫بــرای مخفــی کــردن مطلــب باشــد‪ .‬فاصلــه بــا‬ ‫مخاطــب نیــز معمــوال ًمیــزان دوســتی را منتقل‬ ‫مــی کنــد‪ .‬هرچه دوســتی و صمیمیــت در میان‬ ‫افــراد بیشــتر باشــد‪ ،‬نســبت بــه هــم نزدیــک‬ ‫تــر مــی ایســتند و گفتگــو مــی کننــد‪ .‬دوســتان‬ ‫معمــوال ً در فاصلــه نزدیکتــری نســبت بــه افــراد‬ ‫غریبه می ایســتند و مرز بیشــتری را برای افراد‬ ‫ناشــناس قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫‪ )5‬تمــاس بدنــی‪ :‬تمــاس بدنــی از مهمتریــن‬ ‫عالیــم ارتبــاط غیرکالمــی در ســال هــای اولیــه‬ ‫زندگــی بــه شــمار مــی رود‪ .‬در ابتــدا والدیــن و‬ ‫نــوزادان تــا حــد زیــادی از طریــق لمــس کــردن‬ ‫ارتبــاط برقــرار مــی کننــد‪ .‬تحقیقــات نشــان‬ ‫مــی دهــد وابســتگی طفــل ادمــی بــه مــادرش‬ ‫و تمــاس جســمی بــا او محــرک مهمــی بــرای‬ ‫کــودک محســوب مــی شــود و احســاس امنیت‬ ‫او را بــرای کاوش در محیــط فراهــم مــی کنــد و‬ ‫کــودک را بــرای ارتبــاط بــا دیگــران در ســال هــای‬ ‫بعــد امــاده مــی کنــد‪.‬‬ ‫تمــاس بدنــی بــا توجــه بــه عوامــل مختلــف‬ ‫زمینــه ای ماننــد ماهیــت تمــاس جنســی(‬ ‫کوتــاه‪ ،‬طوالنــی‪ ،‬اهســته یــا ســخت)‪ ،‬محیــط‬ ‫تمــاس ( محــل کار‪ ،‬خیابــان‪ ،‬خانــه و ‪ )...‬و‬ ‫شــخص تمــاس گیرنــده ( دوســت یــا غریبــه)‬ ‫مــی توانــد نشــانه عاطفــه‪ ،‬تســلط‪،‬توجه‪،‬‬ ‫مراقبــت و پرخاشــگری باشــد‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫از افراد جویای کار دعوت می نماید‬ ‫قابل توجه خانمهای دارای شرایط سنی‬ ‫‪24‬الی ‪ 35‬سال‬ ‫مدرک تحصیلی مورد نیاز‬ ‫کارشناسی‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره‬ ‫‪ 32149068-32320420-1‬تماس بگیرید‪.‬‬ صفحه 1 ‫راه ابادنی کشور‬ ‫در ساخت‬ ‫مدارس است‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫گزارش و تحلیل‬ ‫شماره ‪287‬‬ ‫پرداخت تسهیالت به‬ ‫هنرمندان صنایع دستی‬ ‫معــاون صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی‬ ‫اســتان گلســتان از پرداخــت ‪ ۷۵‬میلیــارد ریال‬ ‫تســهیالت جبــران خســارات ســیل فرودیــن‬ ‫مــاه ‪ ۱۳۹۸‬بــه هنرمنــدان و صنعتگــران‬ ‫صنایع دســتی اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار پارس به نقل‬ ‫ط عمومــی و امــور فرهنگــی اداره کل‬ ‫از رواب ـ ‬ ‫میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫گلســتان‪ ،‬مریــم حاجــی ابراهیمی گفــت‪ :‬در‬ ‫راســتای جبــران بخشــی از خســارت ناشــی‬ ‫از وقــوع ســیل فروردیــن ‪ ۱۳۹۸‬در اســتان‬ ‫تاکنــون مبلــغ ‪ ۷۵‬میلیــارد ریــال تســهیالت‬ ‫ارزان قیمــت بــه ‪ ۱۴۴‬هنرمنــد صنایع دســتی‬ ‫در شهرســتاهای گمیشــان‪ ،‬گالیکــش‪،‬‬ ‫اق قــا‪ ،‬گنبــدکاووس و ســایر مناطــق‬ ‫ســیل زده اســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پرداخــت ایــن نــوع از تســهیالت‬ ‫مربــوط بــه هنرمنــدان و صنعتگرانی اســت که‬ ‫در ســال گذشــته خســارت وارد بــه کارگاه هــای‬ ‫خــود را در ســامانه ســجاد ثبــت کردنــد‪.‬‬ ‫معــاون صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی‬ ‫اســتان گلســتان یــاداور شــد‪ :‬بــا بــروز ســیل‬ ‫و اب گرفتگــی در نــوروز ‪ ۱۳۹۸‬در اســتان‬ ‫گلســتان‪ ۳۰۱ ،‬پرونــده بــا نیــاز تســهیالتی‬ ‫‪ ۱۶۳‬میلیــارد و ‪ ۲۴۰‬میلیــون ریــال به منظــور‬ ‫اخــذ تســهیالت جبــران خســارات ناشــی از‬ ‫ســیل بــرای هنرمنــدان و صنعتگــران حــوزه‬ ‫صنایع دســتی در اســتان تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫حمله گرگاس به پنج‬ ‫روستایی اسفراین‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت اســفراین‬ ‫گفــت‪ :‬پنــج زخمــی نتیجــه حملــه یــک قــاده‬ ‫گــرگاس (گرگ ســگ) بــه روســتای «گورپــان» ایــن‬ ‫شهرســتان در شــب گذشــته بــود ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار و پــارس علی فرجی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن حادثــه شــامگاه روزیکشــنبه‬ ‫‪26‬بهمــن مــاه روی داد کــه بــر اثــر ان مصدومــان‬ ‫به بیمارســتان انتقال داده شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن حیــوان پــس از زخمــی‬ ‫کــردن افــراد‪ ،‬توســط دیگــر روســتاییان کشــته‬ ‫شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه احتمــال‬ ‫مــی رفــت ایــن جانــور هــار بــوده باشــد‪ ،‬اداره‬ ‫دامپزشــکی اقــدام بــه نمونــه بــرداری از جســد و‬ ‫بــزاق ان نمــوده و بــرای ازمایــش به مرکز اســتان‬ ‫ارســال داشــته اســت‪.‬‬ ‫فرجــی گفــت‪ :‬نزدیکــی مناطــق روســتایی بــه‬ ‫طبیعــت و محــل زندگــی حیوانــات و از ســویی‬ ‫کمبــود طعمــه در هــوای ســرد زمســتانی‪ ،‬موجب‬ ‫افزایــش هجــوم وحــوش بــه زیســتگاه هــای‬ ‫انســانی مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه اهمیــت مدرســه ســازی در رونــد رشــد و تعالــی دانــش امــوزان و اینــده کشــور اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬راه ابادانــی کشــور از ســاخت مــدارس مــی گــذرد ‪.‬‬ ‫دکتــر هــادی حــق شــناس ضمــن تقدیــر و تشــکر از خیریــن مدرســه ســاز گفــت‪:‬از ســال ‪ ۹۲‬تــا بــه امــروز ‪ ۱۸۰۰‬کالس‬ ‫درس در گلســتان ســاخته شــده و تــا پایــان ایــن دولــت تعــداد کالس هــای درس ایجــاد شــده در اســتان بــه ‪ ۲‬هــزار‬ ‫کالس مــی رســد‪.‬‬ ‫وی در دامــه افــزود‪ :‬راه ابادانــی کشــور از ســاخت مــدارس بــا کیفیــت مــی گــذرد و ارتقــا در شــاخصه ســاخت مــدارس‬ ‫مســیر توســعه در اینــده را همــوار تــر مــی ســازد‪.‬‬ ‫گرگاس که نتیجه امیزش گرگ و ســگ اســت‪،‬‬ ‫خویی بســیار وحشــی تر و درنده تر از گرگ دارد‬ ‫و همچــون ســگان جســورانه بــه مناطــق زیســت‬ ‫انســانی نزدیــک می شــود‪.‬‬ ‫خبر های کوتاه از رخدادهای هفته‬ ‫گلستان و خراسان شمالی‬ ‫الزام رهگیری چاه های‬ ‫غیرمجازبایددر دستور کار‬ ‫باشد‬ ‫سرپرســت فرمانــداری شــیروان‬ ‫ممانعــت‬ ‫گفــت‪ :‬در راســتای‬ ‫نســبت بــه از اســتفاده غیرقانونــی‬ ‫از اب هــای زیرزمینــی مــی بایســت‬ ‫چاه هــای غیرمجــاز شناســایی و بــا‬ ‫افــراد متخلــف برخــورد شــود‪.‬‬ ‫مریــم حاجــی ابراهیمیمعــاون صنایع دســتی‬ ‫و هنرهــای ســنتی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫راســتای جبــران بخشــی از خســارت ناشــی از‬ ‫وقــوع ســیل فروردیــن ‪ ۱۳۹۸‬در اســتان تاکنون‬ ‫مبلــغ ‪ ۷۵‬میلیــارد ریال تســهیالت ارزان قیمت‬ ‫به ‪ ۱۴۴‬هنرمند صنایع دســتی در شهرســتاهای‬ ‫گمیشــان‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬اق قــا‪ ،‬گنبــدکاووس و‬ ‫ســایر مناطــق ســیل زده اســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫مهنــدس شــهمرادی مدیــر مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان در نشســت خبــری با خبرنــگاران بیان‬ ‫کرد‪:‬رویکــرد مخابــرات توزیــع عادالنــه ارتباطات‬ ‫اســت کــه ایــن پــروژه هابــا محوریــت تقویــت‬ ‫اینترنــت در اقصــی نقــاط اســتان اجــرا و برخــی‬ ‫از پــروژه هــا در حــوزه اینترنــت پــر ســرعت‬ ‫همــراه اول و فیبــر رســانی بــه ســایت هــای‬ ‫مختلــف اســتان اســت‪.‬‬ ‫دکتــر ســید مهــدی حســینی مدیــر کل‬ ‫بهزیســتی گلســتان بــا اشــاره بــه گســتردگی‬ ‫فعالیــت هــای ســازمان بهزیســتی تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن ســازمان بــا حمایــت و توجــه مــردم‬ ‫خیرخــواه همــواره امــاده خدمت رســانی بــه‬ ‫توانخواهــان و مددجویــان اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن مرکــز بــا اعتبــار ‪ ۵‬میلیــارد‬ ‫ریــال توســط بخــش خصوصــی ایجــاد شــده که‬ ‫ضمــن ارائــه خدمــات بــه قشــر ســالمندجامعه‬ ‫بــرای ‪ ۲۰‬فــرد نیــز اشــتغالزایی کــرده اســت‪.‬‬ ‫ابــوذر پاســندی مدیــر امــور اب و‬ ‫فاضــاب کردکــوی گفــت ‪ :‬بــا حضــور دکتــر‬ ‫احســان مکتبی معاون سیاســی امنیتی و‬ ‫اجتماعــی اســتانداری گلســتان‪ ،‬فرمانــدار‪،‬‬ ‫مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی اســتانی و‬ ‫شهرســتانی کلنــگ احــداث مخــزن ذخیــره‬ ‫اب شــرب روســتای ســالیکنده کردکوی به‬ ‫زمیــن زده شــد‪.‬‬ ‫مریــم حاجــی ابراهیمی معاون صنایع دســتی‬ ‫و هنرهــای ســنتی اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و‬ ‫محدودیت هــای ایجادشــده‪ ،‬معاونــت‬ ‫صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی اســتان زمینــه‬ ‫اموزش هــای مجــازی صنایع دســتی را بــرای‬ ‫عالقه منــدان فراهــم ســاخته اســت‪.‬‬ ‫تــاج قلــی فرهنــگ دوســت رییــس اداره‬ ‫مرتــع و اموربیابــان اداره کل منابــع طبیعــی‬ ‫و ابخیــزداری اســتان گلســتان اعــام کــرد‪:‬‬ ‫شــرایط ابطــال پروانــه چــرای دام و تعییــن‬ ‫مجــری طــرح مرتعــداری در مراتــع بالمعــارض‬ ‫ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫عبدالرحیم لطفی سرپرســت اداره کل منابع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری اســتان گلســتان‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــه دنبــال صــدور هشــدار ســطح‬ ‫نارنجی اداره کل هواشناسی مبنی بر افزایش‬ ‫نســبی دمــا و وزش بــاد شــدید و طوفــان کلیــه‬ ‫نیروهــای حفاظتــی منابــع طبیعــی طــی نیمــه‬ ‫دوم هفتــه جــاری در امــااده بــاش کامــل بــه‬ ‫ســر مــی برنــد‪.‬‬ ‫علــی ذوالفقــاری سرپرســت فرمانــداری‬ ‫شــیروان گفــت‪ :‬بــرای جلوگیــری از اســتفاده‬ ‫غیرقانونــی از اب هــای زیرزمینــی بایــد چاه های‬ ‫غیرمجــاز شناســایی و بــا افــراد متخلــف برخورد‬ ‫شــود‪ .‬بایــد مســووالن شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫اســتان در ایــن زمینــه تــاش جــدی داشــته‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫عبداللــه یوســفی رئیــس ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬حجــم‬ ‫ســرمایه گــذاری اجــرای ایــن طــرح در ســال‬ ‫جــاری را یــک میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســهم ایــن طــرح در اشــتغال‬ ‫اســتان حــدود ‪ ۳۸‬هــزار نفــر از بهــره بــرداران‬ ‫اســتان معــادل ‪ ۴۶‬درصــد از بهــره بــرداران‬ ‫بخــش کشــاورزی اســتان تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫جعفــر شــهامت مدیــرکل راهــداری و حمــل و‬ ‫نقــل جاده ای خراســان شــمالی گفت‪ :‬توســعه‬ ‫ح جهــش‬ ‫راه هــای روســتایی در قالــب طــر ‬ ‫رهایی‬ ‫ازبندقدیمی ترین زندانی‬ ‫جرائم غیرعمدشیروان‬ ‫تولید در دســت پیگیری اســت و در این زمینه‬ ‫‪ ۸۱.۱‬کیلومتــر راه در ایــن اســتان اســفالت‬ ‫شــده اســت‪ .‬اجــرای پــروژه هــای راهســازی در‬ ‫محورهــای روســتایی اســتان در قالــب جهــش‬ ‫تولیــد ‪ ۱۰۰‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫علیرضــا صبــوری مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫نیــروی بــرق خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بهــای‬ ‫بــرق مصرفــی ایــن تعــداد مشــترک خانگــی‬ ‫اســتان‪ ،‬بــا جمعیــت ‪ ۴۰۸‬هــزار نفــر‪ ،‬بــا‬ ‫اجــرای طــرح بــرق امیــد ‪ ۱۰۰‬درصــد رایــگان‬ ‫شــد‪.‬وی افــزود‪ :‬درامــد ایــن شــرکت در پــی‬ ‫اجــرای طــرح بــرق امیــد و رایــگان شــدن بهــای‬ ‫قبــض ‪ ۱۰۱‬هــزار و ‪ ۹۸۹‬خانــوار حــدود ‪ ۹‬درصــد‬ ‫کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫محمــد احمــدی ارتباطــات و فنــاوری اطالعات‬ ‫اســتان گلســتان گفــت‪ :‬تعــداد شــکایات ثبتــی‬ ‫در ســامانه ‪ 195‬از ابتــدای ســال تاکنــون حــدود‬ ‫دو هــزار مــورد و در هفــت حــوزه اینترنــت‪،‬‬ ‫خدمــات پســتی‪ ،‬تلفــن همــراه‪ ،‬تشعشــعات‪،‬‬ ‫ارزش افــزوده‪ ،‬پشــتیبانی و دفاتــر پیشــخوان‬ ‫ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬از مجمــوع شــکایات ثبــت‬ ‫شــده در ســامانه ‪ 195‬تعــداد هــزار و ‪ 600‬مــورد‬ ‫در حــوزه اینترنــت‪ 600 ،‬مــورد تلفــن همــراه‪،‬‬ ‫‪ 20‬مــورد خدمــات پســتی‪ ،‬هشــت مــورد‬ ‫تشعشــعات دکل هــای مخابراتــی‪ 16 ،‬مــورد‬ ‫دفاتــر پیشــخوان و ‪ 22‬مــورد خدمــات ارزش‬ ‫افــزوده مــی باشــد کــه بــه تمامــی شــکایات‬ ‫رســیدگی شــده اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس ســید محســن حســینی مدیرعامــل‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای گلســتان در بازدیــد‬ ‫از ســد کوچــک مخزنــی نــوده حاجیلــر گفــت‪:‬‬ ‫خــود ســد کوچــک مخزنــی تمــام شــده و حــدود‬ ‫‪98‬درصــد پیشــرفت دارد‪ .‬تاسیســات خروجــی‬ ‫نیــز ســاخته شــده اســت و امیدواریــم بــا مرتفع‬ ‫شــدن مشــکالت باقــی مانــده تــا پایان ســال به‬ ‫افتتــاح برســد‪.‬‬ ‫مریم جعفری ‪/‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫شــماری از زندانیــان ایــن شهرســتان در گفت‬ ‫و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬در مجمــوع بــه‬ ‫نیــت ‪ ۱۴‬معصــوم و دهــه مبــارک فجــر امــروز‬ ‫‪ ۱۴‬زندانــی ایــن شهرســتان نیــز ازاد شــدند که‬ ‫از ایــن تعــداد ‪ ۱۲‬نفــر بــه علــت جرائــم عمــد‬ ‫و ‪ ۲‬نفــر نیــز جرائــم غیرعمــد زندانــی بودنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی‬ ‫و تربیتــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫قدیمی تریــن زندانــی جرائــم غیرعمــد‬ ‫شــیروان کــه از ســال ‪ ۹۳‬تاکنــون بــه علــت‬ ‫مســائل مالــی و پرداخــت نکــردن قســط‬ ‫تســهیالت دریافتــی در حبــس بــود بــه‬ ‫مناســبت گرامیداشــت دهــه فجــر ازاد شــد‪.‬‬ ‫وی مجمــوع بدهــی ایــن تعــداد زندانــی را‬ ‫چهــار میلیــارد ریــال عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫ســتاد دیــه شهرســتان ‪ ۲‬میلیــارد ریــال ان‬ ‫را پرداخــت کــرد و ‪ ۲‬میلیــارد ریــال دیگــر‬ ‫هــم از شــاکیان رضایــت گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‬ ‫عبدالرحیــم گرجــی در حاشــیه اییــن ازادی‬ ‫گرجــی بــا بیــان اینکــه بیشــترین جرائــم‬ ‫زندانیــان ایــن اســتان را ســرقت و مــواد‬ ‫مخــدر تشــکیل مــی دهــد افــزود‪ :‬اینــک‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬زندانــی در زنــدان هــای اســتان‬ ‫محبــوس هســتند کــه تــاش مــی شــود بــا‬ ‫کمــک خیــران شــمار دیگــری از ایــن افــراد‬ ‫را ازاد کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل زنــدان هــا و اقدامــات تامینــی و‬ ‫تربیتــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســعی بــر‬ ‫ایــن اســت ایــن افــراد در داخــل زنــدان از‬ ‫طریــق حرفــه امــوزی شــغلی را یــاد بگیرنــد‬ ‫کــه بیــرون رفتنــد اشــتغال داشــته باشــند‬ ‫کــه در ایــن چنــد روز اخیــر هشــت زندانــی‬ ‫در اســفراین و هشــت زندانــی در بجنــورد‬ ‫ازاد شــدند و ایــن ازادی ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اینــک ‪ ۳۴‬درصــد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی‬ ‫در نشســت شــورای‬ ‫ذوالفقــاری‬ ‫حفاظــت از منابــع اب شــیروان بــا اشــاره‬ ‫بــه ذخیــره ســد بــارزوی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر ایــن ســد ‪ ۳۷‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب اب در خــود ذخیــره دارد کــه‬ ‫بــا ارائــه امــوزش هــای الزم بــه کشــاورزان‬ ‫از هدررفــت ان بایــد بــه هنــگام ابیــاری‬ ‫مــزارع جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دشــت ایــن شهرســتان‬ ‫جــزو دشــت هــای ممنوعــه و‬ ‫بحرانــی اســتان اســت و بــه همیــن‬ ‫علــت نیــاز اســت تــا مدیریــت الزم‬ ‫بــرای اســتفاده بهینــه از اب داشــته‬ ‫باشــیم‪.‬‬ ‫ذوالفقــاری بــر رعایــت الگــوی کشــت‬ ‫و همچنیــن اســتفاده بهینــه از اب در‬ ‫مــزارع کشــاورزی تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای بایــد بــرای چــاه‬ ‫هــای غیرمجــاز برنامــه بلنــد مــدت و‬ ‫کوتــاه مــدت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫داســتان شــیروان هــم گفــت‪ :‬اینــک‬ ‫ذخیره اب ســد بارزو کاهش یافته اســت‬ ‫و بخشــی از حجــم ایــن ســد رســوب و الی‬ ‫اســت و چنانچه مدیریت نشــود در اینده‬ ‫بــا بحــران مواجــه خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫عبدالرضــا هدایتــی نیــا اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اســتفاده از اب توســط کشــاورزان بایــد‬ ‫مطابــق قانــون و مقــررات باشــد کــه در صــورت‬ ‫مشــاهده تخلف و اســتفاده غیرمجاز از اب با‬ ‫انــان برخــورد مــی شــود‪.‬‬ ‫اســحاق خســروپناه مدیــر امــور منابــع‬ ‫اب شــیروان گفــت‪ :‬ایــن شهرســتان ‪۹۸۵‬‬ ‫حلقــه چــاه غیرمجــاز بــا حجــم ابدهــی‬ ‫‪ ۹.۴‬میلیــون مترمکعــب دارد کــه تاکنــون‬ ‫‪ ۴۷۶‬حلقــه چــاه غیرمجــاز بــا حجــم ‪۴.۹‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب پــر شــده اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــری شــیروان در‬ ‫‪ ۶۰‬کیلومتــری شــرق بجنــورد واقــع اســت‬ ‫کــه افــزون بــر ‪ ۱۰۵‬هــزار هکتــار عرصــه‬ ‫کشــاورزی و باغــی دارد‪.‬‬ ‫زندانیــان خراســان شــمالی اشــتغال‬ ‫دارنــد افــزود‪ :‬از جملــه برنامــه هــای‬ ‫ســال اینــده اشــتغال بــرای ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫زندانیــان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین زندانیــان‬ ‫ایــن اســتان در ســنین ‪ ۴۵ – ۲۶‬ســال و‬ ‫متاهــل هســتند گفــت‪ :‬از مــردم انتظــار مــی‬ ‫رود تــا ایــن افــراد را پــس از ازادی بــه عنــوان‬ ‫یــک شــهروند عــادی بپذیرنــد‪.‬‬ ‫در هــر یــک از شهرســتان های بجنــورد‪،‬‬ ‫شــیروان و اســفراین یــک زنــدان وجــود‬ ‫دارد و یــک کانــون اصــاح و تربیــت و یــک‬ ‫بازداشــتگاه نیــز در بجنــورد دایــر اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬دانشــجویان بایــد در مســیر اجرایــی کــردن و انســجام بخشــی طــرح هــا و ایــده‬ ‫هایشــان حرکــت کننــد‪.‬‬ ‫محمــد علــی شــجاعی در مجمــع مشــورتی دانشــجویان اســتان افــزود‪ :‬اگــر دانشــجویان درصــدد فکر اجرایی باشــند به‬ ‫راحتــی مــی تــوان بســیاری از طــرح هــای مهــم را عملیاتــی کرد‪.‬‬ ‫وی خطــاب بــه اعضــای مجمــع مشــورتی دانشــجویان گفــت‪ :‬بــا انســجام بخشــی بــه ایــده هــای خــود مــی تــوان مســیر‬ ‫عملیاتــی شــدن طــرح هــا را بــا ســرعت بیشــتری انجــام داد و الزمــه ایــن کارهــم ایــن اســت کــه در کمیســیون هــا بــه‬ ‫صــورت تخصصــی صحبــت شــود‪.‬‬ ‫حرکت دانشجویان‬ ‫باید به سمت تحقق‬ ‫ایده هایشان باشد‬ ‫گزارش و نقد‬ ‫خبر‬ ‫حذف ممنوعیت کشت برنج‬ ‫در‪۴۰۰‬هکتارشالیزارخراسان‬ ‫شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬بهمن ‪1399‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســطح زیــر کشــت برنــج در‬ ‫اســتان در ســال هــای اخیــر کاهــش‬ ‫یافتــه اســت‪ ،‬پیــش از ایــن بیــش از ‪۲‬‬ ‫هــزار هکتــار از زمیــن هــای اســتان برنــج‬ ‫کشــت مــی شــد‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیدات گیاهی ســازمان‬ ‫جهادکشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن کشــتزارها‪ ،‬زه اب‬ ‫بــاال اســت و بــر ایــن اســاس محصــول‬ ‫دیگــری جــز برنــج قابــل کشــت نیســت‪.‬‬ ‫محمــد جــواد تشــکری خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫اکنــون ســال دوم اجــرای ایــن مصوبــه‬ ‫بــه اتمــام رســیده و ســال اتــی بایــد‬ ‫ایــن ســطح بــه صفــر برســد امــا شــورای‬ ‫حفاظــت از منابــع اب اســتان اجــازه‬ ‫داده اســت تــا کشــت ایــن محصــول در‬ ‫‪ ۴۰۰‬هکتــار ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی‬ ‫ســازمان جهادکشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ســال زراعــی گذشــته‬ ‫بیــش از ‪ ۹۰۰‬هکتــار از کشــتزارهای‬ ‫اســتان زیــر کشــت برنــج بــود کــه بــر‬ ‫اســاس مصوبــه هیــات وزیــران بایــد ایــن‬ ‫رقــم کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫در ســال هــای اخیــر بیــش از ‪ ۲‬هــزار‬ ‫هکتــار از کشــتزارهای خراســان شــمالی‬ ‫زیــر کشــت برنــج بــوده اســت کــه البتــه‬ ‫در ایــن ســال هــا کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ‪ ۹۸‬درصــد از شــالیزارهای‬ ‫اســتان در شهرســتان مانــه و ســملقان و‬ ‫مابقــی در شــرق بجنــورد اســت و ارقــام‬ ‫ان شــامل ســدری دم ســیاه‪ ،‬ســنگ‬ ‫طــارم‪ ،‬طــارم هاشــمی و طــارم دم ســیاه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت ایــن شــالیرازها در‬ ‫کشــتزارهایی اســت کــه محصولــی جــز‬ ‫برنــج قابــل کشــت نیســت‪.‬‬ ‫استاندار گلستان در جلسه‬ ‫پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا؛‬ ‫نگران شیوع موج چهارم‬ ‫کرونا در گلستان هستیم‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا بیــان اینکــه مــوج‬ ‫چهــارم در برخــی اســتان هــای غربــی کشــور‬ ‫اغــاز شــده اظهــار کرد‪:‬نگــران شــیوع مــوج‬ ‫چهارم کرونا در گلستان هستیم و از تمام‬ ‫مــردم مــی خواهیــم رعایــت شــیوه نامــه‬ ‫هــای بهداشــتی و فاصلــه گــذاری اجتماعــی‬ ‫را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار پــارس بــه‬ ‫نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی اســتانداری‬ ‫گلســتان هــادی حــق شــناس در جلســه‬ ‫شمـاره ‪287‬‬ ‫مصوبه جدید هیئت دولت‬ ‫تیرخالص بر پیکر مطبوعات محلی‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬بــر اســاس مصوبــه‬ ‫هیــات وزیــران‪ ،‬کشــت برنــج در تمــام‬ ‫اســتان هــا جــز ‪ ۲‬اســتان ممنــوع اســت‬ ‫و ســطح شــالیزارها در ســه ســال باید به‬ ‫صفــر برســد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‬ ‫محمدجــواد تشــکری اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫شــورای حفاظــت منابــع اب اســتان‬ ‫اجــازه داده اســت تــا کشــت برنــج در‬ ‫‪ ۴۰۰‬هکتــار از کشــتزارهای ایــن خطــه‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫استاندار خراسان شمالی‪:‬‬ ‫مجموعه سپاه به دنبال‬ ‫رفع نداشته های مردم‬ ‫استان است‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی صبــح روز‬ ‫دوشــنبه ‪ 27‬بهمــن مــاه بــا همراهــی‬ ‫فرمانــده ســپاه اســتان و جمعــی از‬ ‫مدیــران از پــروژه هــای عمرانــی مجموعــه‬ ‫ســپاه بازدیــد بعمــل اورد‪.‬‬ ‫گفتگو مریم جعفری‬ ‫در شــرایطی کــه ســایه ویــروس کرونــا بــر ســر‬ ‫اشــتغال کشــور افتــاده و باعــث نابــودی اکثــر‬ ‫مشــاغل شــده اســت‪ ،‬انتظــار مــی رود کــه‬ ‫هیئــت دولــت همــکاری و پشــتیبانی خــود را از‬ ‫مشــاغل مختلــف‪ ،‬علی الخصــوص مطبوعات‬ ‫کشــور دریــغ نکنــد‪.‬‬ ‫امــا هیئــت دولــت روز گذشــته ‪ 26‬بهمن ماه طی‬ ‫مصوبــه ای اییــن نامــه نحــوه فعالیــت دســتگاه‬ ‫هــای اجرایــی در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی‬ ‫دولت(ســتاد) کــه انتشــار فراخــوان هــا بــر بســتر‬ ‫مذکــور و حــذف درج انتشــار اگهــی در روزنامــه‬ ‫هــا بــرای مزایــده و مناقصــه هــای دســتگاه اجرایــی‬ ‫را مصــوب داشــته کــه موجــب حیــرت جامعــه‬ ‫مطبوعاتــی شــد‪.‬‬ ‫مدیــر مســئول هفتــه نامــه بــازار کســب و کار‬ ‫پــارس درایــن بــاره در گفتگــو بــا خبرنگار این رســانه‬ ‫گفــت‪ :‬در شــرایط کنونــی کــه اقتصــاد کشــورتحت‬ ‫الشــعال ویــروس کرونــا قــرار گرفتــه در حــال‬ ‫تحلیــل رفتــن اســت از دولــت توقــع داشــتیم کــه با‬ ‫دلســوزی بیشــتر بــاری را از روی دوش مطبوعــات‬ ‫بردارنــد تــا اینکــه بــاری را بــر دوش ان بیافزاینــد‪.‬‬ ‫کشــور اســت کــه توقــع نهایــت همــکاری هیئــت‬ ‫دولــت را داریــم‪.‬‬ ‫محمدیــاری گفــت‪ :‬رســانه هــا رکــن چهــارم‬ ‫دموکراســی کشــور محســوب شــده و بــه همیــن‬ ‫لحــاظ دولــت هــا مکلفنــد ابزارحمایتــی خــود را‬ ‫جهــت مقابلــه و مبــازره بــا هرگونــه نفــوذ خارجــی‬ ‫در قســمت حمایــت از رســانه هــای داخلی داشــته‬ ‫باشــند‪.‬نه اینکــه ابــزار هــای حمایتــی را حــذف‬ ‫و تبدیــل بــه فشــار در جهــت خاموشــی رســانه‬ ‫هااعمــال کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در حالــی کــه فشــار مالــی بــر‬ ‫دولــت اســت انتظــار مــی رود از ارائــه مجــوز هــای‬ ‫بیــش از ایــن اجتنــاب نمــوده و حمایــت خــود را‬ ‫صرفــا ً از رســانه هایــی کــه در ایــن شــرایط ســخت‬ ‫کرونایــی در حــال فعالیــت هســتند داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مدیرمســئول هفته نامه بازار کســب و کار پارس‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬انتظــار مــی رود وکالی مــردم در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی نســبت بــه ایــن موضــوع‬ ‫ورود پیــدا کــرده و بــا توجــه بــه نقــض قانــون دیگــر‬ ‫کــه ایــن بــار فراتــر از معاونــت مطبوعاتــی و توســط‬ ‫هیئــت دولــت صــورت گرفتــه کمیســون فرهنگــی‬ ‫مجلــس و نماینــدگان مجلــس ســکوت اختیــار‬ ‫نکــرده و نســبت بــه ایــن موضــوع ورود پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫حمیدرضــا محمدیــاری ضمــن ابــراز نارضایتــی‬ ‫از ایــن مصوبــه گفــت‪ :‬ابــاغ ایــن اییــن نامــه بــه‬ ‫معنی مرگ کامل مطبوعات اســتان های محروم‬ ‫همچون گلســتان‪ ،‬خراســان شــمالی‪ ،‬سیســتان و‬ ‫بلوچســتان و ‪ ...‬دانســت و گفــت‪ :‬اجرایــی شــدن‬ ‫ایــن اییــن نامــه موجــب خاموشــی چــراغ ایــن‬ ‫مطبوعــات و حــذف اشــتغال هــای صــورت گرفتــه‬ ‫توســط انهــا خواهــد شــد و بــاری بیشــتر بــر دوش‬ ‫دولــت افــزوده خواهــد شــد کــه ایــن بــه معنــای‬ ‫خامــوش شــدن چــراغ ایــن مطبوعــات بــه معنــای‬ ‫خالــی شــدن ســفره تعــداد زیــادی از مــردم اســت‬ ‫کــه درامدشــان وابســته بــه ایــن نشــریات اســت‪.‬‬ ‫محمدیــاری از رئیــس قــوه قضائیــه نیــز خواســتار‬ ‫ورود بــه موضــوع شــد و گفــت‪ :‬از ریاســت محتــرم‬ ‫قــوه قضائیــه خواســتاریم بــا وجــود حساســیت‬ ‫معضــل اقتصــادی موجــود‪ ،‬اقــدام ورود فــوری‬ ‫خــود بــه ایــن مســئله را صــورت دهــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬اجــرای ایــن‬ ‫تکلیــف قانونــی کمــک شــایانی بــه نشــریات‬ ‫مســتقل اســتانی و شهرســتانی اســت که با حذف‬ ‫ان خانــواده نجیــب و صبــور مطبوعــات در شــرایط‬ ‫ســختی قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫مدیرمســئول هفتــه نامــه بــازار کســب وکار پارس‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن امــر کمکــی حداقلــی و ضــروری در این‬ ‫شــرایط اســف بــار اقتصــادی بــه جامعــه مطبوعات‬ ‫گفتنــی اســت پــدرام پــاک اییــن نماینــده مدیــران‬ ‫مســئول در هیئــت نظــارت برمطبوعــات طــی نامــه‬ ‫ای بــه رییــس جمهــور بــا یــاداوری شــرایط دشــوار‬ ‫مطبوعــات کشــور خواســتار لغــو اییــن نامــه‬ ‫نحــوه فعالیــت دســتگاه هــای اجرایــی در ســامانه‬ ‫تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) و بازگشــت‬ ‫اگهــی هــای دولتــی بــه مطبوعــات شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نامــه امــده اســت نماینــده مدیــران‬ ‫مســئول در هیئــت نظــارت بــر مطبوعــات ضمــن‬ ‫ابــراز نارضایتــی از مصوبــه اشــاره شــده خطــاب بــه‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه عنــوان عضــو کوچــک از رســانه‬ ‫و مطبوعــات کشــور از ریاســت محتــرم جمهــور‬ ‫جنــاب اقــای روحانــی انتظــار مــی رود کــه طبــق‬ ‫قانــون مربــوط بــه نشــر اگهــی هــای دولتــی کــه بــه‬ ‫شــرح ذیل می باشــد و مشــتمل بر ‪ 4‬ماده اســت‬ ‫مصوبــه تیــر مــاه ســال ‪ 1336‬بــه تصویــت مجلس‬ ‫شــورای ملــی‪ ،‬مصوبــه مــورد اشــاره را لغــو کننــد‪.‬‬ ‫اســتانی پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس‬ ‫کرونــا تصریــح کــرد‪ ۳ :‬شهرســتان گــرگان‪,‬‬ ‫علــی ابــاد کتــول و بندرگــز در وضعیــت‬ ‫نارجــی هســتند و ‪ ۵‬شهرســتان گمیشــان‪,‬‬ ‫ترکمــن‪ ,‬رامیــان‪ ,‬مــراوه تپــه و گالیکــش‬ ‫در وضعــت ابــی و باقــی ‪ ۶‬شهرســتان در‬ ‫وضعیــت زرد قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬ممنوعیــت تــردد شــبانه بــرای‬ ‫شــهرهای نارنجــی و زرد از ســاعت ‪ ۲۱‬تــا‬ ‫‪ ۳‬صبــح برقــرار اســت و متخلفیــن جریمــه‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان یــاداور شــد‪ :‬یــک نفــر‬ ‫از خانــواده کارمنــدان و اصنــاف بــه شــبکه‬ ‫بهداشــت به عنوان ســفیر ســامت معرفی‬ ‫خواهــد شــد تــا بــه نوعــی غربالگــری و‬ ‫بیماریابــی در کنــار طــرح شــهید ســلیمانی‬ ‫بهتــر انجــام شــود‪.‬‬ ‫حــق شــناس گفــت‪ :‬در دل هــر تهدیــدی‬ ‫فرصتی اســت و در شــرایط کرونا اتوماسیون‬ ‫ارتقــا یافتــه و ارایــه خدمــات الکترونیــک‬ ‫ضمــن کاهــش مراجعــات بــه دســتگاه هــا‬ ‫موجــب کاهــش مصــرف کاغــذ و بســیاری‬ ‫صرفــه جویــی هــای دیگــر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۴۳۲‬بیمــار‬ ‫کرونایــی در مراکــز درمانــی بســتری هســتند‬ ‫کــه از ایــن تعــداد ‪ ۹۴‬نفــر در‪icu‬و ‪ ۳۲‬نفــر‬ ‫بــه دســتگاه ونتیالتــور متصــل هســتند و در‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته متاســفانه ‪ ۳‬نفر فوتی‬ ‫در گلســتان داشــته ایــم‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در ایــن جلســه فاضــل‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان‬ ‫گزارشــی از اخرین وضعیت شــیوع ویروس‬ ‫کرونــا در اســتان ارایــه کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور گفــت‪ :‬تصدیــق مــی فرماییدکــه‬ ‫مطبوعــات بــه عنــوان جریــان اصیــل و رســمی‬ ‫اطــاع رســانی از مرزهــای اعتقــادی و ارمانــی ملت‬ ‫بــزرگ ایــران در برابــر تهاجــم دســتگاه تبلیغانــی‬ ‫دشــمن صیانــت مــی کننــد و از ایــن رو حمایــت و‬ ‫اعتمــاد نســبت بــه انهــا بــه ویــژه نشــریات اســتانی‬ ‫و شهرســتانی‪ ،‬ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اظهــار داشــت‪:‬از ریاســت محتــرم‬ ‫جمهــور جنــاب اقــای روحانیخواهشــمندم مصوبــه‬ ‫مــورد اشــاره را کــه بــه مــرگ مطبوعــات مظلــوم و‬ ‫مســتقل کشــور مــی انجامــد‪ ،‬لغــو و کان لــم یکــن‬ ‫اعــام فرماییــد‪.‬‬ ‫هچنیــن ســید محمــد مهــدی حســینی مدیــر‬ ‫مســئول هفتــه نامه پــژواک ســخن و پایگاه خبری‬ ‫کاووش نیــوز در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و‬ ‫کار پــارس از مصوبــه جدیــد هیئــت دولــت ابــراز‬ ‫نارضایتی کرد و گفت‪ :‬جایگاه نشــریات محلی در‬ ‫سراســر دنیــا باالتــر از نشــریات رســمی اســت‪.‬چرا‬ ‫کــه ایــن نشــریات بــه مــردم نزدیــک هســتند و مــی‬ ‫تواننــد ارتبــاط بهتــری بــا ان هــا برقــرار کنند‪.‬امــا در‬ ‫کشــور مــا نشــریات محلــی جایگاهــی کــه در شــان‬ ‫انهــا اســت را ندارنــد و مســائلی ماننــد مصوبــه‬ ‫جدیــد هیئــت دولــت بــه یکبــاره باعــث فروپاشــی‬ ‫مطبوعــات مســتقل و محلــی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ضمــن تاثیرگذاربــودن ایــن تصمیــم در‬ ‫معیشــت عــده زیــادی از مــردم افــزود‪ :‬هیئــت‬ ‫دولــت بارهــا ادعــای ایجــاد شــغل بــرای جوانــان‬ ‫را داشــته اســت‪ ،‬امــا بــا ارائــه مصوباتــی اینچنینــی‬ ‫باعــث نابــودی شــغل عــده زیــادی از مــردم مــی‬ ‫شــود‪ ،‬کــه امیدواریــم ایــن قانــون بــه زودی لغــو در‬ ‫ان تجدیــد نظــر کننــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت محمــد خــدادی معــاون‬ ‫مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ نیــز ضمــن بــی اطــاع‬ ‫خوانــدن معاونــت تخصصــی از مصوبــه هیئــت‬ ‫دولــت در خصــوص اگهــی دســتگاه هــا گفــت‪ :‬بــه‬ ‫عنــوان معــاون مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ اقــدام‬ ‫بــه حــل ایــن مســئله بــه نفــع رســانه هــا مــی کنــم‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت کلیه اصحاب فرهنگ و رســانه‬ ‫کشــوراعم از خانــه هــای مطبوعــات‪ ،‬انجمــن هــای‬ ‫صنفــی و مدیــران مســئول و هــم چنیــن معاونــت‬ ‫محتــرم مطبوعاتــی نســبت بــه ایــن تصمیــم‬ ‫معتــرض و خواســتار لغــو ســریع ایــن شــیوه نامــه‬ ‫در جلســه روز گذشــته هیئــت دولــت هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت در صــورت اینکــه مــردم‬ ‫شــرایط را عــادی فــرض کننــد شــاهد خیــز‬ ‫چهــارم کرونــا در اســتان خواهیــم بــود کــه‬ ‫وضعیــت ان بــه مراتــب ســخت تــر از پیــک‬ ‫هــای گذشــته مــی باشــد‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل ادامــه داد الزم اســت‬ ‫کــه شــهروندان بــا رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫اجتماعــی همچــون گذشــته مانــع از ‪ ،‬از‬ ‫دســت دادن نزدیــکان خــود شــوند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬مــردم نبایــد احســاس‬ ‫کننــد کــه کرونــا تمــام شــده و الزم اســت‬ ‫براســاس اخطارهــا داده شــده توســط‬ ‫مســئولین وزارت بهداشــت نســبت بــه‬ ‫خودمراقبتــی در مقابــل ویــروس جهــش‬ ‫یافتــه انگلیــس بــا رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی محافظــت نماینــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل‬ ‫از روابــط عمومــی و اموربیــن الملــل‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی محمــد‬ ‫علــی شــجاعی در حاشــیه ایــن بازدیدهــا‬ ‫بــا مطلــوب ارزیابــی کــردن پــروژه هــای‬ ‫عمرانــی ســپاه گفــت‪ :‬ســپاه فــارغ از‬ ‫تمــام ماموریــت هــای خــود درصــدد رفــع‬ ‫نداشــته هــای اســتان اســت‪.‬‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫شــجاعی‬ ‫محمدعلــی‬ ‫مجموعــه ســپاه پاســداران نــه بعنــوان‬ ‫یــک ارگان نظامــی بلکــه در تمــام امــور‬ ‫و مطالباتــی کــه مــردم بــه ان نیازمنــد‬ ‫هســتند پــای کار بــوده انــد‪.‬‬ ‫وی در بازدیــد از درمانــگاه جــواد االئمــه‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در حــوزه بهداشــت و‬ ‫درمــان بــه رغــم اقدامــات خوبــی کــه‬ ‫صــورت گرفتــه همچنــان بــه توســعه‬ ‫نیازداریــم کــه ســپاه بــا ارتقــای درمانــگاه‬ ‫بــه بیمارســتان مــی توانــد در ایــن توســعه‬ ‫ســهم بســزایی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫جهــت ارتقــای درمانــگاه جــواد االئمــه‬ ‫شــهرداری بجنورد و اب منطقه ای اســتان‬ ‫بایــد تــا ســه روز اینــده طرحــی را مبنــی‬ ‫بــر ســاماندهی کانــال هــای ابــی داخــل‬ ‫شــهر کــه در مجــاورت ایــن درمانــگاه قــرار‬ ‫دارد بــا هــدف دسترســی هــای ترافیکــی و‬ ‫مالحظــات زیســت محیطــی ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫شــجاعی همچنیــن ضمــن بازدیــد از‬ ‫مجموعــه پیســت اســب دوانــی ســپاه‬ ‫نیــز خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن اســتان‬ ‫ظرفیــت هــای خوبــی در اســب اصیــل‬ ‫ترکمــن دارد کــه بایــد بیشــتر در ســطح‬ ‫کشــور معرفــی شــود کــه ایجــاد پیســت‬ ‫اســب دوانــی هــم کمــک زیــادی بــه‬ ‫ایجــاد اشــتغال و فضــای ورزشــی مــی‬ ‫کنــد‪ .‬وی اظهــار داشــت‪ :‬فدراســیون‬ ‫ســوارکاری کشــور و وزارت ورزش و‬ ‫جوانــان نیــز بایــد پــای کار باشــند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در بازدیــد ازرونــد ســاخت‬ ‫اســتخر عمومــی بجنــورد نیــز افــزود‪:‬‬ ‫اســتخر کــم نظیــر و مجموعــه ورزش‬ ‫هــای ابــی ‪ ۹۵‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫دارد کــه بــه زودی در دســترس عمــوم‬ ‫مــردم قــرار میگیــرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫نخستین پیروزی‬ ‫تیم کیمیای‬ ‫اسفراین‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫تیــم فوتســال بانــوان کیمیــای اســفراین در چهارمیــن‬ ‫رقابــت خــود در لیــگ برتــر فوتســال بانوان کشــور با نتیجه‬ ‫‪ ۷‬بــر صفــر نخســتین پیــروزی و امتیــاز خــود را برابــر تیــم‬ ‫هیــات فوتبــال اصفهــان کســب کــرد‪.‬‬ ‫ایــن تیــم کــه هفتــه بعــد میهمــان مس رفســنجان کرمان‬ ‫اســت‪ ،‬تاکنــون در رقابــت هــای فوتســال بانــوان کشــور‪،‬‬ ‫خبر‬ ‫شماره ‪287‬‬ ‫افتتاح و بهره برداری از‬ ‫‪۱۲‬خانه ورزش روستایی‬ ‫در گلستان‬ ‫معــاون حقوقــی‪ ،‬مجلــس و امــور‬ ‫اســتان هــای وزارت ورزش و جوانــان‬ ‫در روز اول ســفر بــه اســتان گلســتان‬ ‫دو ســالن ورزشــی‪ ،‬شــش زمیــن چمــن‬ ‫مصنوعــی و دوازه خانــه ورزش روســتایی‬ ‫را افتتــاح کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس بــه‬ ‫نقــل از روابــط عمومــی اداره کل ورزش و‬ ‫کدملی جایگزین دفترچه های کاغذی‬ ‫چهار هزار و ‪ ۵۰۳‬میلیارد ریالی سرمایه برای نوسازی مدارس گلستان نیاز است‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس گلســتان گفــت کــه از ســال ‪ ۹۲‬تاکنــون چهــار هــزار و ‪۵۰۳‬‬ ‫میلیارد ریال از محل اعتبارات مختلف برای ســاخت ‪ ۲۹۲‬مدرســه و هزار و ‪ ۷۸۳‬کالس اســتان با زیربنای‬ ‫‪ ۲۵۷‬هــزار و ‪ ۷۱۷‬متــر مربــع ســرمایه گذاری شــد‪.‬‬ ‫از اول اســفندماه چــاپ و ارائــه دفترچــه هــای کاغذی‬ ‫تامیــن اجتماعــی بــه مراجعــه کننــدگان متوقــف مــی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار یاســر لیوانــی بیــان کــرد‪ :‬از ایــن میــزان ســرمایه گذاری‪ ،‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال ان بــا مشــارکت خیریــن در ســاخت ‪ ۱۶۱‬مدرســه و ‪ ۸۶۸‬کالس درس تامیــن شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار انالیــن دکتــر نصرتــی‬ ‫معــاون درمــان تامیــن اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬از‬ ‫بیمــه شــدگان تقاضامندیــم کــه از اول اســفندماه دیگــر‬ ‫بــرای دریافــت دفترچــه کاغــذی بــه شــعب مراجعــه‬ ‫نکننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ســال جــاری ‪ ۴۵‬مدرســه بــا ‪ ۲۶۰‬کالس درس و زیربنــای ‪ ۴۰‬هــزار متــر مربــع در گلســتان‬ ‫ســاخته شــده و اکنــون نیــز ‪ ۵۵‬مدرســه بــا ‪ ۳۴۰‬کالس و میانگیــن پیشــرفت ‪ ۶۵‬درصــد در اســتان در حــال‬ ‫ســاخت اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر ســرمایه گــذاری در ســاخت مــدارس‪ ،‬در ‪ ۷.۵‬ســال اخیــر ‪ ۵۹۰‬میلیــارد ریــال بــرای‬ ‫استانداردســازی و اصــاح ســامانه گرمایشــی چهــار هــزار و ‪ ۹۷۹‬کالس درس‪ ۴۳۰ ،‬میلیــارد ریــال بــرای‬ ‫تامیــن تجهیــزات گرمایشــی‪ ،‬اموزشــی و کمــک اموزشــی مــدارس و ‪ ۶‬میلیــارد ریــال بــرای محوطــه ســازی و‬ ‫اســفالت مــدارس گلســتان هزینــه شــد‪.‬‬ ‫دکتــر نصرتــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــه چیــزی جایگزیــن دفترچــه هــای کاغــذی‬ ‫خواهــد شــد گفت‪:‬افــراد مــی تواننــد بــا ارائــه ســه مــدرک کــه شــامل کارت ملــی‪ ،‬شناســنامه‬ ‫و جلــد دفترچــه ســابق تامیــن درمانــی شــان اســت بــه از خدمــات پزشــکی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی در انتهــا افــزود‪:‬در بعضــی مــوارد افــراد مــی تواننــد تنهــا بــا ارائــه کــد ملــی از خدمــات‬ ‫تامیــن درمانــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫جوانــان اســتان گلســتان‪ ،‬جمشــید تقــی‬ ‫زاده در روز اول ســفر خــود بــه گلســتان‬ ‫بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر بــا‬ ‫همراهــی هــادی حــق شــناس اســتاندار‬ ‫گلســتان و مدیــرکل ورزش و جوانــان‬ ‫گلســتان و نماینــدگان مــردم در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی و جمعــی از مســئولین‬ ‫چندیــن پــروژه ورزشــی ایــن اســتان را‬ ‫افتتــاح کــرد‪.‬‬ ‫وی در اولیــن برنامــه ســالن ورزشــی‬ ‫روســتای اصفهانکالتــه گــرگان را کــه‬ ‫از محــل اعتبــارات ملــی در ســال ‪ ۹۱‬بــا‬ ‫متــراژ‪ ۹۸۷‬متــر مربــع اغــاز شــده بــود‬ ‫را افتتــاح کــرد و ســپس بــا حضــور در‬ ‫شهرســتان اق قــا چمــن مصنوعــی ایــن‬ ‫شهرســتان را کــه از ســال ‪ ۹۸‬از محــل‬ ‫اعتبــارات اســتانی بــه مبلــغ ‪ ۴۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال را افتتــاح کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬ســر درب و جایــگاه‬ ‫تماشــاگران مجموعــه ســوارکاری‬ ‫شهرســتان اق قــا بــا هزینــه ای بالــغ‬ ‫بــر یــک میلیــارد تومــان کــه توســط حــاج‬ ‫حمیــد موحــد خیــر ورزشــیار شهرســتان‬ ‫اق قــا ســاخته شــده اســت‪ ،‬افتتــاح و‬ ‫بهــره بــرداری از ســالن ورزشــی روســتایی‬ ‫حاجیکالتــه شهرســتان علــی ابــاد کتــول‬ ‫بــا اعتبــار‪ ۲۶‬میلیــارد ریــال در زمینــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۹۸۷‬مترمربــع و از جایــگاه‬ ‫اعتبــارات ملــی‪ ،‬زمیــن چمــن مصنوعــی‬ ‫شــهر مزرعــه کتــول «شهرســتان علــی‬ ‫ابــاد کتــول» بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪۹‬‬ ‫میلیــارد ریــال کــه از ســال ‪ ۱۳۹۶‬شــروع‬ ‫شــده بــود از دیگــر پــروژه هــای ورزشــی‬ ‫اســتان بــود کــه امــروز افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫در ادامــه افتتاحیــه هــای ورزشــی‬ ‫اســتان چمــن مصنوعــی اســام ابــاد‬ ‫و عــرب بــوران گالیکــش هرکــدام بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۱۵۰۰‬مترمربــع هســتند و بــا‬ ‫اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۱۴‬میلیــارد ریــال‪ ،‬چمــن‬ ‫مصنوعــی شهرســتان کاللــه بــا اعتبــار ‪۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال از اعتبــارات ملــی و چمــن‬ ‫مصنوعــی اینچــه بــرون شهرســتان گنبــد‬ ‫کاووس کــه از ســال ‪ ۱۳۹۷‬شــروع شــده‬ ‫واز پــروژه هــای ملــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر‬ ‫‪ ۱۲‬میلیــارد ریــال از نیــز بــا حضــور معــاون‬ ‫وزیــر ورزش و جوانــان افتتــاح گردیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۱۲‬خانــه ورزش روســتایی‬ ‫بــا حضــور قمــری مدیــر کل امــور‬ ‫اســتان هــای وزارت ورزش و جوانــان‬ ‫افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت عــاوه بــر ایــن ‪ ۲۳‬خانــه‬ ‫ورزش روســتایی در هفتــه دولــت‬ ‫تجهیــز شــد کــه در مجمــوع ســهم‬ ‫گلســتان از خانــه هــای ورزش روســتایی‬ ‫‪ ۱۵۷‬بــاب مــی باشــد‪.‬‬ ‫بازار کسب کار انالین‬ ‫هرانچه که به دنبالش‬ ‫هستید‪.‬‬ ‫چهــار بــار بــه میــدان رفتــه اســت کــه ماحصل ان کســب ‪۳‬‬ ‫شکســت و یــک پیــروزی بــوده اســت‪.‬‬ ‫تیــم کیمیــای اســفراین تمامــی بــازی هــای خــود در لیــگ‬ ‫دســته یــک فصــل گذشــته را بــرد و بــا تفاضــل گل بیشــتر‬ ‫نســبت بــه رقبــا‪ ،‬در صــدر جــدول مســابقات بانــوان قــرار‬ ‫گرفــت و بــه لیــگ برتــر فوتســال بانــوان کشــور صعــود کــرد‪.‬‬ ‫لیوانــی افــزود‪ :‬میــزان مشــارکت خیــران گلســتان در ســاخت مدرســه از ‪ ۷۰‬میلیــارد ریــال در ســال ‪ ۹۲‬بــه ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال در پایــان نیمــه نخســت امســال افزایــش یافتــه کــه بیانگــر رشــد بیــش از ‪ ۶‬برابری اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫خلیج گرگان کمپ دائمی تیم های ملی قایقرانی‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت ؛ خلیــج گــرگان‬ ‫می توانــد کمــپ دائمــی تیم هــای ملــی‬ ‫قایقرانــی باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس هــادی‬ ‫حــق شــناس در اییــن بهــره بــرداری از پــروژه‬ ‫هــای عمرانــی و تولیــدی شهرســتان بندرگــز‬ ‫بــا حضــور وزیــر ورزش گفــت؛ خلیــج گــرگان‬ ‫یــک دریاچــه مصنوعــی بســیار ارزشــمندتر‬ ‫از دریاچــه ازادی اســت کــه بــا اندکــی توجــه‬ ‫مــی توانــد بــه کمــپ دائمــی تیم هــای ملــی‬ ‫قایقرانــی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود؛ امیدواریــم بــا توجــه بیشــتر و‬ ‫ســاماندهی خلیــج گــرگان‪ ،‬غــرب اســتان‬ ‫گلســتان بتوانــد بــه تیــم هــای ملــی قایقرانــی‬ ‫کمــک کنــد‪.‬‬ ‫حــق شــناس بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه‬ ‫خانه هــای ورزش روســتایی در اســتان یکــی‬ ‫از اقدامــات مهــم دولــت تدبیــر و امیــد بــود‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد؛ در ســال جــاری ‪ ۱۵۰‬خانــه‬ ‫ورزش روســتایی در اســتان گلســتان راه اندازی‬ ‫شــد کــه ‪ ۵۰‬عــدد از ایــن خانــه هــا در دهــه فجــر‬ ‫بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫وی افــزود؛ در ســال جــاری شــاهد مهاجــرت‬ ‫ثبت یک اثر از صنایع دستی خراسان شمالی‬ ‫در جشنواره فجر‬ ‫معــاون صنایع دســتی اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در پنجمیــن جشــنواره فجــر‬ ‫صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی فــرش ‪ ۲‬روی روســتای دویــدوخ‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن اســتان پذیــرش شــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا قهرمانیــان اظهارداشــت ‪:‬روســتای دویدوخ در شهرســتان‬ ‫راز و جــرگالن بــه دلیــل اشــتغال اکثــر ســاکنان ان بــه هنــر‬ ‫صنایع دســتی و دســت بافته هــا و تولیــد فــرش ‪ ۲‬روی ابریشــم‪،‬‬ ‫شــهرت جهانــی دارد‪.‬‬ ‫روســتای ‪ ۴۵۰‬خانــواری دویــدوخ دو هــزار و ‪ ۶۰۰‬نفــر جمعیــت دارد‬ ‫کــه هــر خانــواده دارای یــک دار قالــی اســت کــه اکثــر قالی هــای بافتــه‬ ‫شــده ایــن روســتا بــه صــورت ‪۲‬رو و تمــام ابریشــمی اســت کــه بافــت‬ ‫هــر قالیچــه ســه متــری حــدود هفــت مــاه بــه طــول می انجامــد‪.‬‬ ‫معکــوس اســتان بودیــم امــا نیازمنــد‬ ‫ســاماندهی ورزشــی در روســتاها هســتیم‬ ‫اســتاندار گلســتان تاکیــد کرد؛علی رغــم‬ ‫شــدیدترین تحریم هــا در حــال افتتــاح‬ ‫پروژه هــا هســتیم کــه مایــه خرســندی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد؛ در حــال حاضــر در اســتان‬ ‫گلســتان ‪ ۴۹‬هیئــت ورزشــی داریــم کــه‬ ‫‪ ۱۵‬هیئــت در ســطح ملــی حضــور دارنــد و‬ ‫قهرمانــان ملــی در رشــته هــای بســکتبال‪،‬‬ ‫والیبــال‪ ،‬کشــتی‪ ،‬قایقرانــی و… مایــه‬ ‫افتخــار هســتند‪.‬‬ ‫پرداخت بیش از ‪ ۹‬میلیارد ریال تسهیالت به هنرمندان‬ ‫معاون توســعه مدیریت و منابع انســانی اداره کل فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ ۳۶ :‬هنرمنــد کــه متقاضــی دریافــت‬ ‫تســهیالت کرونایــی در ســامانه کارا ثبــت نــام کــرده بودنــد مبلــغ ‪۹‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۲۴۰‬میلیــون ریالــی پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫علــی اکبــر طهماســبی اظهــار داشــت‪ :‬تســهیالت اعطایــی در قالــب‬ ‫ایــن طــرح ‪ ۲۴‬ماهــه و بــا نــرخ ســود ‪ ۱۲‬درصــد مــی باشــد ایــن‬ ‫تســهیالت در ســه ســقف ‪ ۱۶۰‬میلیــون ریالــی بــرای کارفرمایــان دارای‬ ‫کــد کارگاهــی‪ ۸۰ ،‬میلیــون ریالــی بــرای کارفرمایــان خویــش فرمــا و ‪۶۰‬‬ ‫میلیــون ریالــی بــرای ازادکاران فاقــد بیمــه پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی مرحلــه دوم تســهیالت کرونایــی در نظــر گرفتــه شــده بــرای‬ ‫هنرمنــدان اســتان را ‪ ۱۸۱‬میلیــارد و ‪ ۹۶۰‬میلیــون ریــال ذکــر کــرد و‬ ‫گفــت‪ ۵۷۳ :‬هنرمنــد مشــمول دریافــت تســهیالت مذکــور بودنــد‪.‬‬ ‫ثبت ‪ ۱۲۷‬کودک ازار ی در گلستان‬ ‫کارشــناس فوریت هــای اجتماعــی بهزیســتی گلســتان بــا اعــام‬ ‫افزایــش ‪ ۱۸‬درصــدی کــودک ازاری در اســتان گفــت‪ :‬در ســالجاری‬ ‫گلســتان شــاهد ‪ ۹۵‬درصــد از مجمــوع ‪ ۱۲۷‬مــورد کــودک ازاری‬ ‫توســط والدیــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫هانیــه قاســمی گفــت‪ :‬خانــواده هایــی کــه در ان کــودک ازاری‬ ‫انجــام مــی شــود در ابتــدا بــا اعــزام مــددکار و روانشــناس مــورد‬ ‫حمایــت قــرار می گیرنــد امــا در صــورت تکــرار ازارهــا و طبــق قانــون‬ ‫حمایــت از اطفــال و نوجوانــان‪ ،‬حضانــت سرپرســتان بــا حکــم‬ ‫قضایــی ســلب مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کــه امســال حضانــت ‪ ۲۴‬کــودک در گلســتان بــه دلیــل‬ ‫نبــود شــرایط زندگــی در کنــار خانــواده از والدیــن ســلب شــد و ایــن‬ ‫کــودکان راهــی پــرورش گاه شــدند‪.‬‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت حقابــه بــران ســد بیــدواز اســفراین شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 385‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 10860300398‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ ‪ 1399/10/27‬تصمیمــات ذیــل‬ ‫اتخــاذ شــد ‪ - :‬صورتهــای مالــی ســال ‪ 97-98‬شــرکت شــامل ســود و زیــان ‪ ،‬عملکــرد و تقســیم ســود و ترازنامــه مالــی‬ ‫منتهــی بــه ‪ 1397/12/29‬و ‪ 1398/12/29‬تصویــب شــد‪ - .‬اســماعیل نظــرزاده بشــماره ملــی ‪ 0638370086‬بســمت‬ ‫بــازرس اصلــی و مجیــد شــکرائی جوشــقان بشــماره ملــی ‪ 0638238579‬بســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت‬ ‫یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و‬ ‫موسســات غیرتجــاری اســفراین (‪)1094582‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت پیمــان اذر نمــاد شــرق شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 4758‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 14004097021‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ ‪ 1399/10/20‬تصمیمــات ذیــل‬ ‫اتخــاذ شــد ‪ - :‬اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد‪ :‬اقــای رضــا شــجاعی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 5249280511‬اقــای حســین شــجاعی بــه شــماره ملــی ‪ 5240054754‬اقــای مهــدی شــاددل بــه شــماره ملی‬ ‫‪ - 0681897066‬اقــای اســدالله نورســته بــه شــماره ملــی ‪ 0681042273‬بــه عنــوان بــازرس اصلــی و اقــای محمــود اچاک‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0682174475‬بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل تــا پایــان ســال مالی انتخاب گردیــد‪ .‬اداره کل ثبت اســناد‬ ‫و امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)1094581‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت رضــا گســتر اســفراین شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 1061‬و شناســه ملــی ‪14002435139‬‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ‪ 1399/11/09‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬فعالیــت‪:‬‬ ‫تعمیــر ونگهــداری وســایل اداری ‪،‬خدمــات فنــی خــودرو ‪،‬نگهــداری وخدمــات فضــای ســبز ‪ ،‬خدمــات باغبانــی و نگهــداری‬ ‫فضــای سبز‪-‬شستشــوی ماشــین و کارواش ‪-‬امــور اشــپزخانه و رســتوران وپشــتیبانی ‪ ،‬تنظیفــات ‪،‬امورابدارخانــه وپیــش‬ ‫خدمتــی ‪-‬امــور تاسیســاتی (تعمیرونگهــداری‪ ،‬بهــره بــرداری اب بــرق گاز و تلفــن )ازتاسیســات حرارتــی وبرودتــی‬ ‫خریدوفروش‪،‬صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی مرتبــط بــا موضــوع شــرکت ‪-‬اخــذ وام وتســهیالت ریالــی‬‫وارزی ازکلیــه بانکهــای دولتــی وخصوصــی وموسســات مالــی واعتبــاری داخلــی وخارجی‪-‬انعقادقراردادهــای همــکاری‬ ‫ومشــارکت باشــرکتهای داخلــی وخارجــی درزمینــه فعالیــت شــرکت‪-‬امورتصدی تامیــن نیــروی انســانی اداره هــا‪ ،‬کارخانــه‬ ‫هــا ‪،‬درمانــگاه هــا‪ ،‬بیمارســتانها واماکــن عمومــی مرتبــط باموضــوع فعالیــت‪ -‬انجــام خدمــات عمومــی شــامل تنظیفــات‬ ‫اماکــن و معابــر خصوصــی و عمومــی ‪،‬اداری ‪ ،‬خانگــی ‪ ،‬بیمارســتان‪،‬تایپ و تکثیــر ‪،‬ارائــه خدمــات خانگی(نظافــت و‬ ‫نگهــداری ) و انجــام امــور مربــوط بــه تعمیــر و نگهــداری ســاختمان و ماشــین االت مرتبــط بــا موضــوع فعالیــت شــرکت‪-‬‬ ‫ارائــه کلیــه امــور خدماتــی مربــوط بــه برگــزاری جشــنها و همایــش هــا بــه موضــوع فعالیــت شــرکت اضافــه گردید(ثبــت‬ ‫موضــوع فعالیــت بــه منزلــه صــدور پروانــه فعالیــت نمیباشــد انجــام فعالیــت پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع‬ ‫ذیصالح) و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید ‪ -‬ادرس شــرکت (اســتان خراســان شــمالی ‪ ،‬شهرســتان اســفراین‬ ‫‪ ،‬بخــش مرکــزی ‪ ،‬دهســتان اذری ‪ ،‬روســتا قاســم ابــاد‪ ،‬کوچــه ((محمــد رضــا محمــدی )) ‪ ،‬کوچــه (( صفــر علــی طاهــری‬ ‫)) ‪ ،‬پــاک ‪ ، 22‬طبقــه همکــف کــد پســتی ‪)9661179592 :‬تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد‪- .‬‬ ‫طبــق اساســنامه هیئــت مدیــره مرکــب از ســه نفــر عضــو اصلــی هیئــت مدیــره و دو نفــر عضــو علــی البــدل هیئــت مدیره‬ ‫تغییرکــرد و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد‪- .‬اساســنامه جدیــد تعاونــی در ‪ 52‬مــاده و ‪ 34‬تبصــره تصویــب و‬ ‫جایگزیــن اساســنامه قبلــی تعاونــی گردیــد اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت‬ ‫هــا و موسســات غیرتجــاری اســفراین (‪)1094580‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت رضــا گســتر اســفراین شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 1061‬و شناســه ملــی ‪ 14002435139‬بــه‬ ‫اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ ‪ 1399/11/11‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬ســرمایه‬ ‫تعاونی از تعداد ‪ 100‬ســهم ‪ 500000‬ریالی به ‪ 101‬ســهم ‪ 500000‬ریالی تغییر یافت و در نتیجه ســرمایه از مبلغ‪50000000‬‬ ‫ریــال بــه ‪ 50500000‬ریــال از محــل واریــز نقــدی ( طــی گواهــی بانــک توســعه تعــاون بــه شــماره ‪3902‬در تاریــخ ‪1399/11/11‬‬ ‫) و بــاال بــردن تعــداد ســهام (ورود عضــو جدیــد ) افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد‪ - - .‬اعضــاء‬ ‫هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد‪ :‬الهــام قنــدی بشــماره ملــی ‪ 0639562280‬و مجتبــی بیــاره ئــی بشــماره‬ ‫ملــی ‪ 0639878288‬و هــادی طائــری بشــماره ملــی ‪ 0639878229‬بســمت اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره و رضا طائری‬ ‫بشــماره ملــی ‪ 0639565281‬و زهــرا نــوری بشــماره ملــی ‪ 0630279349‬بســمت اعضــای علــی البــدل هیئت مدیــره برای‬ ‫مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد ‪ -‬محمدطائــری بشــماره ملــی ‪ 0630053200‬بســمت بــازرس اصلــی و مهنــاز کورانــی‬ ‫بشــماره ملــی ‪ 0639824595‬بســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اســفراین (‪)1094579‬‬ ‫پیچ و خم های اداری سدی در اسکان عشایر اسفراین‬ ‫رییــس اداره امــور عشــایر اســفراین گفــت‪ :‬بــه دلیــل گرفتــاری در موانــع قانونــی و پیــچ و خم هــای حقوقــی اجــرای طــرح‬ ‫اســکان عشــایر در منطقــه «میاندشــت» ایــن شهرســتان هشــت ســال اســت کــه‪ ،‬مســکوت مانــده اســت‪.‬‬ ‫محمدحســن محمــدی اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه قــرار اســت ‪ ۷۸۰‬نفــر از عشــایر شهرســتان در‬ ‫ن پیدا کنند‪ .‬تاکنون ‪ ۶۹‬خانوار عشــایری برای اســکان در ســایت میاندشــت‬ ‫‪ ۱۳۰‬واحد مســکونی این ســایت عشــایری اســکا ‬ ‫اســفراین اعــام امادگــی کــرده انــد امــا گــره هشــت ســاله موانع حقوقــی و قانونی در موضوع واگذاری زمین به عشــایر ســبب‬ ‫توقــف طــرح و تاخیــر در اجــرای ایــن پــروژه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه پیگیــری هــای صــورت گرفتــه افــزود‪ ۲ :‬راه حــل بــرای ایــن مشــکل پیشــنهاد شــده کــه راه نخســت ان‬ ‫تشــکیل و ثبت شــرکتی اســت که عشــایر در ان عضو شــده و این مکان نیز به مجتمع دامپروری عشــایری تبدیل شــود که‬ ‫ایــن راه حــل بــه دلیــل پوشــش نــدادن مشــکل زیســتگاه و اســکان عشــایر در ایــن منطقــه قابلیــت اجرایــی نــدارد و راه دوم نیز‬ ‫واگــذاری زمیــن بــه عشــایر از طریــق اداره امــور عشــایر اســت کــه ایــن راه نیــز بــه دلیــل موانــع قانونــی و اینکه اداره امور عشــایر‬ ‫بــه طــور مســتقیم نمــی توانــد متولــی واگــذاری زمیــن بــه عشــایر باشــد‪ ،‬بــه مشــکل برخورده اســت‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی‬ ‫کارفرما ‪ :‬اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان‬ ‫دستگاه نظارت ‪ :‬دفتر طرح های عمرانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫عنوان پروژه ‪ :‬تکمیل کتابخانه درجه ‪ 3‬نگین شهر‬ ‫مشخصات کلی پروژه – تکمیل ساختمان کتابخانه و احداث دیوار محوطه و محوطه سازی‬ ‫براورد هزینه اجرای کار ‪ 7/569/957/606 -‬ریال بر اساس فهرست بهای سال ‪ 1399‬ابنیه ‪ ،‬تاسیسات مکانیکی و برقی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫‪1‬‬ ‫تکمیل کتابخانه درجه ‪3‬‬ ‫نگین شهر‬ ‫مبلــغ بــراورد هزینــه‬ ‫اجــرای کار(ریــال)‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫شرکت در فرایند‬ ‫ارجاع کار‬ ‫‪ 7/569/957/606‬ریال‬ ‫‪ 380/000/000‬ریال‬ ‫نحوه پرداخت‬ ‫بخشی بصورت‬ ‫نقدی و بخشی‬ ‫بصورت اسناد‬ ‫خزانه اسالمی‬ ‫محل اجراء – استان گلستان – شهرستان ازادشهر‬ ‫پایــه و رســته کاری مــورد نظــر –حداقــل پایــه‪ 5‬ابنیــه و پایــه‪ 5‬تاسیســات متناســب بــا حداکثــر مبلــغ ظرفیــت کاری مجاز پیمانگار بر اســاس‬ ‫تاریــخ اخــذ گواهــی صالحیت‬ ‫زمــان و محــل دریافــت اســناد – اســناد در تاریــخ ‪ 28‬بهمــن مــاه ‪ )1399/11/28( 1399‬در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی‬ ‫‪ setadiran.ir‬بــار گــذاری مــی گــرددو قابــل دریافــت مــی باشــد ‪.‬کلیــه تشــریفات قانونــی مناقصــه در ســامانه تــدارکات دولــت صــورت مــی پذیــرد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1094843‬‬ ‫امور قراردادهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ صفحه 4 ‫بــا حضــور جمشــید تقــی زاده معــاون حقوقــی‪،‬‬ ‫امــور مجلــس و اســتان های وزارت ورزش و جوانــان‬ ‫تعــدادی پــروژه ورزشــی در اســتان گلســتان افتتــاح و‬ ‫بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫ســالن چنــد منظــوره و چمــن مصنوعــی کوچــک‬ ‫در یــک شــهر و یــک روســتا از توابــع شهرســتان‬ ‫علی ابادکتــول‪۲ ،‬زمیــن چمــن مصنوعــی روســتایی‬ ‫در شهرســتان گالیکــش و ســالن ورزشــی روســتای‬ ‫اصفهان کالتــه گــرگان بخشــی از ایــن پــروژه هــا‬ ‫بودنــد کــه توســط معــاون حقوقــی امــور مجلــس و‬ ‫اســتان هــای وزرات ورزش و جوانــان افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫افتتاح پروژه های‬ ‫ورزشی در گلستان‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬بهمن ‪1399‬‬ ‫فعالیت بیش از‪ ۳‬هزار تشکل مردم نهاد تحت نظارت‬ ‫وزارت ورزش وجوانان‬ ‫وزیــر ورزش و جوانــان در نشســت صمیمــی بــا اعضــای مجمــع جوانــان اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬مــردم ســاالری در کشــور مــا عمــر ‪ ۴۲‬ســاله دارد‪.‬‬ ‫خدمات غیرحضوری امن تر و سریع تر‬ ‫سرپرســت ســازمان تامیــن اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه ‪ ۴۳‬درصد‬ ‫از جمعیــت تحــت پوشــش اســتان گلســتان خدمــات درمانــی و اجتماعــی ارائــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سازمان تامین اجتماعی در راستای دولت الکترونیک از طرح ‪۳۰۷۰‬رونمایی کرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال ‪ ۹۲‬نزدیــک بــه ‪ ۸۰‬تشــکل مــردم نهــاد زیــر مجموعــه وزارت ورزش و‬ ‫جوانــان فعالیــت داشــت کــه ایــن تعــداد اکنــون بــه ســه هــزار و ‪ ۲۰۰‬تشــکل رســیده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت ســازمان تامیــن اجتماعــی تصریــح کــرد‪ :‬طــی اســتفاده از ایــن طــرح ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫از خدمــات ایــن ســازمان بــه صــورت غیرحضــوری تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫ســلطانی فــر بــا بیــان اینکــه ‪ ۵۰‬فدراســیون ورزشــی تنهــا ‪ ۱۸۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار دارنــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــه طــور میانگیــن اعتبارهــر فدراســیون ورزشــی ســه میلیــارد تومــان اســت کــه‬ ‫امیدواریــم ایــن رقــم ناچیــز اصــاح شــود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است ادرس این سامانه ‪ es.tamin.ir‬است‪.‬‬ ‫هــر چنــد قطعــا ایــن ســامانه تــا مدتــی دچــار نواقــص هســت و خطــا ســنجی هــای ان‬ ‫بــه مــرور زمــان مرتفــع خواهدشــد همانطــور کــه فرانســه ‪7‬ســال بــرای برطــرف ســاختن‬ ‫خطاهــای احتمالــی وقــت صــرف کردنــد‪.‬‬ ‫درپی افزایش بیماران کرونایی دانشکده علوم پزشکی اسفراین هشدارداد‬ ‫م پزشــکی اســفراین‬ ‫رییــس دانشــکده علــو ‬ ‫گفت‪ :‬افزایش شــمار مبتالیان کووید ‪ ۱۹‬بســتری‬ ‫شــده در اســفراین در ‪ ۲‬روز گذشــته حکایــت از‬ ‫شــکنندگی وضعیــت ایــن شهرســتان دارد‪.‬‬ ‫را محتمــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــمار بیمــاران بســتری در ایــن‬ ‫شهرســتان کــه ‪ ۱۴‬نفــر بــود اکنــون بــه ‪ ۱۸‬نفــر‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار دکتر اســحاق ایلدر‬ ‫ابــادی در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬رنــگ‬ ‫شــیوع کرونــا در ایــن شهرســتان اواخــر هفتــه‬ ‫گذشــته از نارنجــی بــه زرد تغییــر کــرد امــا افزایش‬ ‫اهســته شــمار بیمــاران کوویــد ‪ ۱۹‬بســتری در‬ ‫بیمارســتان ایــن شــهر‪ ،‬امــکان بازگشــت ایــن‬ ‫شهرســتان بــه وضعیــت قبلــی و حتــی بدتــر از ان‬ ‫ایلدرابــادی گفــت‪ :‬افزایــش حضــور شــهروندان‬ ‫در بــازار بــرای خریدهــای نــوروزی و فعالیــت خانــه‬ ‫تکانی می تواند در صورت رعایت نشــدن پروتکل‬ ‫هــای بهداشــتی شهرســتان را دچــار مشــکل کنــد‪.‬‬ ‫کاهش قیمت ماهی در سرباالیی شیوع کرونا‬ ‫فراوانــی دســته های ماهــی در پهنه هــای ابــی مشــمول فعالیــت‬ ‫صیــادان گلســتان در کنــار شــرایط مســاعد اب و هوایــی و کمبــود‬ ‫مشــتری بــه خاطــر کرونــا ســبب شــده تــا قیمــت ماهــی بویــژه از نــوع‬ ‫کپــور در بازارچه هــای ســاحلی ایــن خطــه شــمال کشــور کاهــش‬ ‫محسوســی را تجربــه کنــد‪.‬‬ ‫ماهــی ســفید نیــز بــا وزن ‪ ۸۰۰‬گــرم ‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۶۰۰‬هــزار ریــال و بــا وزن‬ ‫یــک کیلــو ‪ ۷۰۰‬هــزار ریــال عرضــه می شــود و انجــا کــه مشــتری کــم‬ ‫اســت بعضــا شــامل تخفیــف هــم می شــود‪.‬‬ ‫اکنــون در بــازار ماهــی فروشــی بندرترکمــن ماهــی کپــور بــا وزن ‪۸۰۰‬‬ ‫گــرم ‪ ۳۸۰‬هــزار ریــال و بــا وزن یــک کیلــو و باالتــر بیــن ‪ ۴۲۰‬تــا ‪۴۵۰‬‬ ‫هــزار ریــال عرضــه مــی شــود؛ همچنیــن کپورهــای بــا وزن بیــن ‪ ۵۰۰‬تــا‬ ‫‪ ۸۰۰‬گــرم نیــز قیمتــی بیــن ‪ ۳۱۰‬تــا ‪ ۳۵۰‬هــزار ریــال دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫وکیــل اقــای علــی چراغچــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه‬ ‫گواهــی شــده ادعــا نمــوده کــه ســند مالکیــت ششــدانگ‬ ‫عرصــه یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ‪ 24/45‬مترمربــع دارای‬ ‫پــاک ‪ -1/5507‬اصلــی بخــش یــک ثبــت بندرگــز ذیــل شــماره‬ ‫ثبــت ‪ 13661‬صفحــه ‪ 226‬دفتــر جلــد ‪ 64‬کــه بنــام اقــای علــی‬ ‫چراغچــی فرزنــد رمضــان ثبــت و صــادر گردیــده اســت و طبــق‬ ‫ســند انتقــال قطعــی بــه شــماره ‪ 91/8/8 -10628‬دفترخانــه ‪119‬‬ ‫بندرگــز بــه اقــای رضــا کمالــی فرزنــد قاســم انتقــال یافتــه اســت‬ ‫بعلــت اســباب کشــی مفقــود شــده و نامبــرده تقاضــای صــدور‬ ‫المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده اســت‪ .‬از ایــن رو‬ ‫باســتناد مــاده ‪ 120‬اصالحــی اییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا هــر کســی نســبت به ملــک مورد‬ ‫اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده و یــا مدعــی وجــود ســند‬ ‫مالکیــت نــزد خــود باشــد‪ ،‬ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی‪،‬‬ ‫اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه این‬ ‫اداره تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور‪ ،‬برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی‬ ‫اقــدام خواهــد شــد‪ .‬م‪.‬الــف‪99/203 :‬‬ ‫بهزاد دلدار – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندرگز‬ ‫تاریخ انتشار اگهی‪ :‬دوشنبه ‪1399/11/27‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت مســکن مهــر دو اســفراین شــرکت‬ ‫تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 624‬و شناســه ملــی ‪10860306870‬‬ ‫به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده‬ ‫مــورخ ‪ 1399/08/29‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬صورتهــای‬ ‫مالــی ســال ‪ 1398‬شــرکت شــامل ســودو زیــان ‪ ،‬عملکــرد و‬ ‫تقســیم ســود و ترازنامــه مالی منتهی بــه‪ 1398/12/29‬تصویب‬ ‫شــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی‬ ‫مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اســفراین‬ ‫(‪)1094578‬‬ ‫اگهی تغییرات شــرکت پیمان اذر نماد شــرق شــرکت ســهامی‬ ‫خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 4758‬و شناســه ملــی ‪14004097021‬‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‪1399/10/20‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬ســمت اعضــاء هیئــت مدیــره‬ ‫بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیــد‪ :‬اقــای رضــا شــجاعی بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 5249280511‬بــه ســمت مدیرعامــل‪ -‬عضــو هیئــت مدیــره‬ ‫و رئیــس هیئــت مدیــره اقــای حســین شــجاعی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 5240054754‬بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره اقــای‬ ‫مهــدی شــاددل بــه شــماره ملــی ‪ 0681897066‬به ســمت عضو‬ ‫هیئــت مدیــره ‪ -‬کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــداور شــرکت‬ ‫از قبیــل چــک ‪ ،‬ســفته ‪ ،‬بــروات ‪ ،‬قراردادهــا و عقــود اســامی‬ ‫بــا امضــاء منفــرد اقــای رضــا شــجاعی (مدیرعامــل و رئیــس‬ ‫هیئــت مدیــره) همــراه بــا مهــر شــرکت دارای اعتبــار مــی باشــدو‬ ‫امضــاء ســایر اوراق عــادی و مکاتبــات بــا امضاء منفــرد اقای رضا‬ ‫م پزشــکی اســفراین‬ ‫رییــس دانشــکده علــو ‬ ‫میــزان رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی در‬ ‫ایــن شهرســتان را ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۷۵‬درصــد دانســت و‬ ‫گرگان در شرایط نارنجی کرونا هوشیار باشید‬ ‫فرمانــدار گــرگان بــا اعــام نارنجــی بــودن وضــع کرونــا‬ ‫در ایــن شهرســتان گفــت‪ :‬براســاس اعــام ســتاد‬ ‫ملــی کرونــا‪ ،‬فعالیــت مشــاغل گــروه ‪ ۳‬و ‪ ۴‬در گــرگان‬ ‫ممنــوع شــد‪.‬‬ ‫محمــد حمیــدی خاطرنشــان کــرد‪ :‬فعالیــت تاالرهــای‬ ‫پذیرایــی‪ ،‬اســتخر سرپوشــیده و ســالن های ورزشــی‪،‬‬ ‫چایخانــه و قهوه خانه هــای ارائــه دهنــده قلیــان‪،‬‬ ‫اموزشــگاه های موســیقی و زبــان‪ ،‬مــوزه‪ ،‬ســینما‪،‬‬ ‫تئاترهــا‪ ،‬مهدهــای کــودک و همچنیــن مراکــز تفریحــی‬ ‫ابــی‪ ،‬گیــم نت هــا و بــاغ وحش هــا و شــهربازی ‬ ‫ممنــوع اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫شــجاعی (مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره) همــراه بــا مهــر‬ ‫شــرکت دارای اعتبــار مــی باشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری بجنــورد (‪)1094577‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت رضــا گســتر اســفراین شــرکت تعاونــی‬ ‫به شــماره ثبت ‪ 1061‬و شناســه ملی ‪ 14002435139‬به اســتناد‬ ‫صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 1399/11/11‬تصمیمــات ذیــل‬ ‫اتخــاذ شــد ‪ :‬ـ خانــم الهــام قنــدی بــه کــد ملــی‪0639562280‬‬ ‫بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و اقــای مجتبــی بیــاره ئــی بــه‬ ‫کدملــی ‪ 0639878288‬بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیره‬ ‫و اقــای هــادی طائــری بــه کدملــی ‪ 0639878229‬بــه ســمت‬ ‫منشــی هیئــت مدیــره انتخــاب شــدند ‪ - .‬خانــم الهــام قنــدی‬ ‫باکدملــی ‪ 0639562280‬بــه ســمت مدیرعامــل بــرای مــدت‬ ‫ســه ســال انتخــاب شــدند‪ .‬ـ کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و‬ ‫تعهــد اور بانکــی از قبیــل چــک ‪ ،‬ســفته ‪ ،‬بــرات و اوراق بهــادار با‬ ‫امضــای یــک یــا دو نفــر از اعضــای هیــات مدیــره هــادی طائــری‬ ‫منشــی هئیــت مدیــره بــه اتفــاق خانــم الهــام قنــدی مدیرعامــل‬ ‫و مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و اوراق عــادی و نامه‏هــا بــا‬ ‫امضــای خانــم الهــام قنــدی (مدیرعامــل) و مهــر شــرکت معتبــر‬ ‫خواهــد بــود ‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان‬ ‫شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری‬ ‫اســفراین (‪)1094576‬‬ ‫بدینوســیله اعــام میگــردد بــه اســتناد مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف‪ ،‬تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت دارای پــاک ‪13109‬‬ ‫فرعــی از ‪ 3‬اصلــی بخــش ‪ 3‬ثبــت گــرگان واقــع در اراضــی اوزینه‬ ‫بــه مســاحت ‪ 150‬متــر مربــع ملکــی رضــا مرگــدری نــژاد فرزنــد‬ ‫عبداللــه ســاعت‪ :‬صبــح روز ســه شــنبه مــورخ ‪ 1399/12/26‬در‬ ‫محــل وقــوع ملــک واقــع در گــرگان کاشــانی ‪ 26‬کوچه شــهیدان‬ ‫حســینی چهــارم بعمــل خواهــد امــد‪.‬از این رو چنانچــه مجاوری‬ ‫یــا هــر شــخصی نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی‬ ‫بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ‬ ‫تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــا‬ ‫ذکــر شــماره پــاک فــوق الذکــر بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان‬ ‫تســلیم نمــوده و عــاوه بــر ان ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی‪ ،‬دادخواســت خــود را به مرجع‬ ‫ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد در غیــر ایــن صــورت متقاضــی‬ ‫ثبــت یــا نماینــده قانونی وی میتواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه‬ ‫و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت‬ ‫تســلیم نماید‪.‬بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدر ســند مالکیــت‬ ‫خواهــد نمــود‪ .‬شــماره م‪.‬الــف ‪-6238‬‬ ‫حجــت اللــه تجری‪-‬مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک منطقه‬ ‫دو گرگان‬ ‫اینترنت پرسرعت دردستان‬ ‫نیمی ازروستاهای بخش‬ ‫مرکزی رازوجرگالن‬ ‫دکتر زنجانی در گفتگو با خبرنگار بازار کســب وکار اظهار داشــت‪ :‬از تمامی مســتمری بگیران‬ ‫و بیمه شــدگان عزیز تقاضامندیم با ثبت نام در ســامانه الکترونیک ســازمان تامین اجتماعی‬ ‫از خدمات این ســازمان به صورت انالین و شــبانه روزی اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی اســتانداری گلســتان دکتــر مســعود‬ ‫ســلطانی فــر روزجمعــه ‪ ۲۴‬بهمــن مــاه در نشســت صمیمــی بــا اعضــای مجمــع جوانــان‬ ‫اســتان بیــان کــرد‪ :‬در تشــکل هــای مــردم نهــاد مدیــران در ســطح عالــی تربیــت مــی شــوند و‬ ‫جوانانــی کــه بــه میهــن خــود عشــق دارنــد در ایــن تشــکل هــا فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وزیــر ورزش و جوانــان همچنیــن ضمــن بازدیــد از کــورس ســوارکاری گنبــد کاووس بــه‬ ‫مطالبــات ورزشــی مــردم و پیگیــری ســالن ‪ ۶‬هــزار نفــری گــرگان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪287‬‬ ‫افــزود‪ :‬جلســاتی بــا مدیــران تاالرهــای پذیرایــی و‬ ‫مســووالن ایــن صنــف برگــزار شــده و هماهنگــی‬ ‫مناســبی بــرای برگــزاری مراســم هــا انجــام شــده‬ ‫اســت و مدیــران تاالرهــا موظفنــد پیــش از‬ ‫برگــزاری مراســم هــا‪ ،‬مــورد را بــه دانشــکده علــوم‬ ‫ پزشــکی اطــاع دهنــد تــا نظــارت الزم بــر فعالیــت‬ ‫انــان انجــام شــود‪.‬‬ ‫دکتر ایلدرابادی در عین حال از برگزاری مراســم‬ ‫هایــی کــه در منــازل شــخصی انجــام مــی شــود‪،‬‬ ‫ابــراز نگرانــی کــرد و تاکیــد کــرد‪ :‬برگــزاری مجالــس‬ ‫خانگــی کــه بــدون نظــارت صــورت مــی گیــرد‪،‬‬ ‫ســبب افزایــش شــیوع کوویــد ‪ ۱۹‬مــی شــود‪.‬‬ ‫ساخت‪۲۷۰۰‬خانه برای خانواده های‬ ‫محروم در گلستان‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقالب اســامی گلســتان گفت کــه از ابتدای‬ ‫امســال تاکنــون دو هــزار و ‪ ۷۰۰‬خانــه مقــاوم بــرای محرومــان ایــن‬ ‫اســتان از محل اعتبارات تخصیصی دولت در قالب تســهیالت ارزان‬ ‫قیمــت و بالعــوض ســاخته شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســید محمــد حســینی در گفتگــو بــا‬ ‫ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬بنیــاد مســکن گلســتان بــه نمایندگــی از دولــت‬ ‫متعهــد بــه ســاخت ‪ ۳۰۰‬خانــه دیگــر بــرای اقشــار کــم درامــد اســتان‬ ‫اســت کــه هــم اکنــون عملیــات اجرایــی ان در ســفت کاری اســت و‬ ‫طبــق برنامــه ‪ ۲۱‬فروردیــن مــاه ســال ‪ ۱۴۰۰‬همزمــان بــا گرامیداشــت‬ ‫ســالروز حســاب ‪ ۱۰۰‬امــام و ســالروز تاســیس ایــن نهــاد امــاده تحویل‬ ‫و بهــره بــرداری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اگهــی مزایده‪:‬ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه پــاک هفتصــد و چهــل و ســه فرعــی از یــک‬ ‫اصلــی مفــروز و مجــزا شــده از ســیصد فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در بخــش چهــار حــوزه ثبــت ملــک گــرگان اســتان گلســتان بــه مســاحت‬ ‫‪( 156‬صــد و پنجــاه و شــش) متــر مربــع بــه حــدود‪ :‬شــماال‪ 12/50:‬متــر بمتصرفــی حســین گل محمــدی جــزء باقیمانــده شــرقا‪ :‬بطــول ‪13/40‬‬ ‫متــر دیواریســت بــه باقیمانــده جنوبــا‪ :‬بطــول ‪ 10‬متــر درب و دیواریســت بکوچــه غربــا‪ :‬بطــول ‪ 16‬متــر دیواریســت بمتصرفــی رضایــی جــزء‬ ‫باقیمانــده‪ .‬بشــماره چاپــی ‪ 872610‬ســری الــف ســال ‪ 91‬کــه در صفحــه ‪ 376‬دفتــر امــاک جلــد ‪ 180‬ذیــل شــماره ‪ 25519‬بنــام علــی رضــا‬ ‫حاجــی عســکری ثبــت گردیــده اســت‪.‬که در اجــرای چــک شــماره ‪ 1399/03/03-05/797223‬بــر عهــده بانــک ایــران زمیــن و بــه علــت عــدم‬ ‫ایفــای تعهــد منجــر بــه صــدور اجراییــه بــه کالســه فــوق گردیــده و وفــق نظریــه ارزیابــی شــماره ‪ 12/9/140‬مــورخ ‪ 1399/9/2‬کارشــناس رســمی‬ ‫دادگســتری نشــانی ملــک‪ :‬گــرگان‪ -‬روســتای زیــارت‪ -‬بعــد از امــام زاده‪ -‬جــاده ابشــار‪ -‬قبــل از گاو خســه‪ -‬فرعــی یــک دســت چــپ مــی باشــد‪.‬‬ ‫مشــخصات ثبتــی ملــک‪ :‬ملــک دارای پــاک ثبتــی بــه شــماره پــاک ‪ – 1/743‬اصلــی بخــش ‪ 4‬ثبــت بــه مســاحت ‪ 156‬متــر مربع بــه نام مالک‬ ‫متــن سند‪.‬مشــخصات و حــدود اربعــه ملــک‪ :‬ملــک تعرفــه شــده قطعــه زمینــی مســکونی بــه مســاحت ‪ 156‬متــر مربــع کــه شــماال بطــول‬ ‫‪ 12/50‬متــر وصــل بــه متصرفــی حســین گل محمــدی و شــرقا بطــول ‪ 13/40‬وصــل بــه دیــوار متصرفــی اشــخاص و جنوبــا بطــول ‪ 10‬متــر درب‬ ‫و دیــواری اســت بــه کوچــه غربــا‪ :‬بــه طــول ‪ 16‬متــر دیــواری اســت بمتصرفــی اقــای رضایــی جــزء باقیمانــده‪ ،‬مســاحت محاســبه شــده بــا اســناد‬ ‫و مــدارک ابــرازی در طبیعــت مطابقــت داشــته و بــا بررســی هــای انجــام شــده و بــا عنایــت بــه موقعیــت مکانــی ملــک‪ ،‬مســاحت و بــا توجــه‬ ‫بــه شــرایط کنونــی بــازار و دیگــر عوامــل موثــر در ارزیابــی ارزش ایــن ملــک ‪( 663/000/000‬ششــصد و شــصت و ســه میلیــون ریــال) ارزیابــی‬ ‫گردیــده کــه جهــت وصــول طلــب بســتانکار و حقــوق دولتــی کالســه فــوق الذکــر در روز یــک شــنبه مــورخ ‪ 99/12/10‬از ســاعت ‪ 9‬صبــح الــی‬ ‫‪ 12‬ظهــر در محــل اداره اجــرای اســناد رســمی گــرگان واقــع در گــرگان‪ ،‬میــدان پایانــه مســافربری‪ ،‬بزرگــراه شــهید کالنتــری (کمربنــدی)‪ ،‬جنــب‬ ‫اداره راهنمایــی و رانندگــی‪ ،‬اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان‪ ،‬طبقــه دوم‪ ،‬از طریــق مزایــده حضــوری بفــروش مــی رســد و مزایــده از مبلــغ‬ ‫‪( 663/000/000‬ششــصد و شــصت و ســه میلیــون ریــال) اغــاز و بــه باالتریــن قیمــت کــه خریــدار داشــته باشــد فروختــه خواهــد شد‪.‬شــرکت‬ ‫در جلســه مزایــده منــوط بــه پرداخــت ‪ 10‬درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و پــس از اخــذ شناســه واریــز اعالمــی و‬ ‫حضــور خریــدار و یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده اســت‪.‬لذا خریــدار و یــا خریــداران مــی بایســت تــا قبــل از شــروع وقــت مزایــده اصل‬ ‫فیــش واریــزی مبلــغ ودیعــه ‪ 10‬درصــد بــه نــام خــود و تحــت شناســه اعالمــی را بــه همراه درخواســت کتبــی خود به واحد اجرا تســلیم نمایند‪.‬‬ ‫ضمنــا ًبرنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صنــدوق ثبت تودیع نماید‬ ‫و در صورتــی کــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده واریــز نکنــد‪ ،‬مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه‬ ‫واریــز خواهــد شــد‪.‬در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد مــی گردد‪.‬ضمنــا ً بدهــی هــای مربــوط بــه اب و‬ ‫بــرق و گاز اعــم از انشــعاب و اشــتراک و مصــرف و نیــز بدهــی مالیاتــی‪ ،‬عــوارض شــهرداری و غیــره کــه رقــم قطعــی ان هــا بــرای ایــن اداره‬ ‫معلــوم نشــده اســت بعهــده برنــده مزایــده است‪.‬حســب اظهــار بســتانکار ملــک فاقــد بیمه می باشــد‪.‬محدودیت دفتــر امالک به شــرح ‪ :‬یک‬ ‫مــورد بازداشــت دائــم بموجــب دســتور شــماره ‪ 139905812136000825‬مــورخ ‪ 1399/03/27‬صــادره از واحــد اجــرای اســناد رســمی گــرگان به‬ ‫مبلــغ ‪ 1000000000‬بازداشــت مــی باشــد‪.‬بموجب دســتور شــماره ‪ 139905812136000583‬مــورخ ‪ 1399/03/11‬صــادره از واحــد اجــرای اســناد‬ ‫رســمی گــرگان بــه مبلــغ ‪ 1000000000‬بــه نفــع – بازداشــت مــی باشــد بموجــب دســتور شــماره ‪ 139905812136000881‬مــورخ ‪1399/04/02‬‬ ‫صــادره از واحــد اجــرای اســناد رســمی گــرگان بــه مبلــغ ‪ 1000000000‬بــه بازداشــت مــی باشــد بموجــب دســتور شــماره ‪1399003002727474‬‬ ‫مــورخ ‪ 1399/08/01‬صــادره از شــعبه دوم اجــرای احــکام مدنــی دادگشــتری شهرســتان گــرگان بازداشــت مــی باشــد‪.‬‬ ‫ایــن اگهــی پــس از تائیــد نهایــی فراینــد مزایــده و ارســال اگهــی در ســایت اگهــی هــای ســازمان ثبــت قــرار خواهــد گرفــت و بــه منزله انتشــار‬ ‫اگهی در روزنامه کثیراالنتشــار محلی اســت‪ .‬شــماره م‪.‬الف ‪6254‬‬ ‫بدیــن وســیله بــه حســن حیدرابــادی (ورثــه مرحــوم علــی حیدرابــادی) فرزنــد علــی بشــماره ملــی‪ 2121049622 :‬و ش‪.‬ش ‪ 286‬و بنشــانی‬ ‫للدویــن خیابــان اصلــی درب چهــارم ســمت چــپ کــد پســتی ‪ 4919181713‬بدهــکار پرونــده ابــاغ میگــردد بانــک کشــاورزی شــعبه گــرگان‬ ‫باســتناد قــرارداد شــماره هــای ‪ 841941496‬و ‪ 841941576‬مــورخ ‪ 96/06/09‬بــا موضــوع الزم االجــرا ‪ 2/081/517/174‬ریــال بانضمام خســارت‬ ‫قانونــی بــر علیــه شــما و اقایــان مســلم حیدرابــادی (وام گیرنــده) و علیرضــا براهوئــی و ســید جمــال حســینی للدویــن و مرحــوم علــی‬ ‫حیدرابــادی( ضامنیــن) و محمدعلــی حیدرابــادی و فتــح علــی حیدرابــادی و مریــم حســینی للدوینــی (ورثه ضامــن) مبادرت به صــدور اجراییه‬ ‫نمــوده کــه بــا کالســه پرونــده ‪ 9901266‬تشــکیل و برابــر گــزارش مامــور اجــرا در ادرس تعییــن شــده مورد شناســایی قرار نگرفتید و بســتانکار‬ ‫هــم نتوانســته شــما را معرفــی نمایــد لــذا بــه تقاضــای بســتانکار و برابــر مــاده ‪ -18‬ائیــن نامــه اجــرا مفــاد اســناد رســمی اجرائیــه در یــک نوبــت‬ ‫در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار مجــاز محــل یــا نزدیکتریــن بــه محــل چــاپ و درج و منتشــر میگــردد چنانچه پــس از ‪ 10‬روز از تاریخ انتشــار که‬ ‫تاریــخ ابــاغ اجرائیــه محســوب میگــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی اقدامــی ننمائیــد عملیــات اجرایی بر علیه شــما تعقیب و بجــز این اگهی‬ ‫و اگهــی مزایــده در صــورت بازداشــت امــوال اگهــی دیگــری صــادر و منتشــر نخواهــد شــد‪ .‬ضمنــا از تاریــخ ‪ 99 /07/05‬مبلــغ ‪ 1/039/819‬ریــال‬ ‫روزانــه بــه اصــل بدهــی اضافــه مــی گردد‪.‬شــماره م‪.‬الــف ‪ - 6195‬حســین حکــم ابــادی‬ ‫بخشــدار مرکــزی شهرســتان مــرزی‬ ‫راز و جــرگالن خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬نیمــی از روســتاهای منطقــه‬ ‫بــا بهره بــرداری از ‪ ۲‬دکل ایرانســل بــا‬ ‫اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۵۰‬میلیــاد ریــال‪ ،‬از‬ ‫اینترنــت پرســرعت برخــوردار شــده اند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار پــارس‬ ‫علــی مقیمــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا بهــره‬ ‫بــرداری از ایــن ‪ ۲‬ســایت ایرانســل‪،‬‬ ‫روســتاهای زرنــه‪ ،‬امــام دره‪ ،‬امانلــی‪،‬‬ ‫گــوی نیــک و انابــای نیــز بــه جمــع‬ ‫مناطــق دارای پوشــش اینترنــت ملحــق‬ ‫شــدند پیــش از ایــن تنهــا دهســتان‬ ‫«باغلــق»‪ ،‬روســتای «تنگــه ترکمــن»‬ ‫و «بــک پــوالد» از اینترنــت پرســرعت‬ ‫‪۴‬جــی و ‪۳‬جــی برخــوردار بودنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حقیقــت بــا راه انــدازی‬ ‫دکل هــای وب در روســتای قــوش‬ ‫تپــه‪ ،‬میــزان بهــره منــدی از اینترنــت‬ ‫پرســرعت در روســتاهای بخــش مرکزی‬ ‫بــه ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۷۰‬درصــد خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی در اشــاره بــه پوشــش ‪ ۱۰۰‬درصــدی‬ ‫تلفــن همــراه در روســتاهای بخــش‬ ‫مرکــزی اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫اولویــت پوشــش روســتاهای بــا بیــش‬ ‫از هــزار نفــر جمعیــت «اشــرف دره» و‬ ‫«پشــنده» از اینترنــت پرســرعت اســت‬ ‫کــه دکل همــراه اول در هــر ‪ ۲‬روســتا‬ ‫وجــود دارد و تنهــا بایــد تجهیــزات‬ ‫جدیــد بــرای ارتقــای اینترنــت انهــا‬ ‫نصــب شــود‪.‬‬ ‫مقیمــی در اشــاره بــه نصــب دکل هــای‬ ‫وب در روســتای «قــوش تپــه» گفــت‪:‬‬ ‫روســتاهای «اســفروج»‪« ،‬جلــف‬ ‫دره»‪« ،‬کالتــه شــیرو» و تنگــه راز‬ ‫نیــز بــا نصــب تجهیــزات ماهــواره ای و‬ ‫مخابراتــی و بهــره بــرداری از ایــن دکل‬ ‫در کنــار روســتای قــوش تپــه از اینترنــت‬ ‫پرســرعت بهــره منــد خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت شهرســتان مــرزی راز و‬ ‫جــرگالن بــا جمعیتــی ‪ ۷۰‬هــزار نفــری‬ ‫در ‪ ۱۲۰‬کیلومتــری شــمال بجنــورد‬ ‫واقــع اســت‪ ،‬کــه دارای ســه بخــش و‬ ‫‪ ۶‬دهســتان مــی باشــد و ‪ ۸۵‬درصــد‬ ‫جمعیــت ایــن منطقــه را روســتائیان‬ ‫تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت ایــن منطقــه‪،‬‬ ‫بخشــی در تابعیــت شهرســتان بجنــورد‬ ‫بــود کــه در اســفندماه ســال ‪ ۱۳۹۲‬بــه‬ ‫شهرســتان ارتقــا پیــدا کــرد و ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫از جمعیــت ایــن شهرســتان ترکمنــان‬ ‫اهــل ســنت هســتند‪.‬‬ ‫ماسک ارزان خواهد شد‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اکنــون قیمــت‬ ‫هــر عــدد ماســک تولیــدی در اســتان ‪ ۹‬هــزار ریــال‬ ‫اســت کــه تــاش داریــم تــا ایــن قیمــت بــه هشــت‬ ‫هــزار ریــال کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی بــا بیــان اینکه میــزان تولید‬ ‫ماســک در اســتان بیــش از نیــاز منطقــه اســت‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن اســتان روزانــه ‪ ۴۰۰‬هــزار ماســک‬ ‫تولیــد مــی شــود امــا نیــاز اســتان به ایــن محصول‬ ‫روزانــه ‪ ۱۵۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬هــزار عــدد اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن اســتان در ابتــدای شــیوع کرونــا‪،‬‬ ‫بــه شــدت بــا کمبــود اقــام بهداشــتی روبــه رو بــود‪،‬‬ ‫اســتان در تولید ماســک‪ ،‬دســتکش و الکل در تنگنا‬ ‫بــود امــا بــا حرکتــی جهــادی شــاهد جهــش در تولیــد‬ ‫ایــن محصــوالت هســتیم و اکنــون بخشــی از ماســک‬ ‫تولیــدی اســتان بــه دیگــر اســتانها ارســال مــی شــود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫خداحافظی ازچاقی‬ ‫بامیوه ها‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫کپسایســین موجــود در فلفــل منجــر بــه تبدیــل چربــی هــای‬ ‫ســفید بــه چربــی هــای قهــوه ای انــرژی ســوز در بــدن مــی شــود‪.‬‬ ‫گالبــی‪ :‬ایــن میــوه نیــز دوز ســالمی از پلیمرهــای فالونوئیــد را‬ ‫دارد و فیبــر بــاالی موجــود در ان منجــر بــه احســاس ســیری‬ ‫طوالنــی مــدت مــی شــود‪ .‬درســت ماننــد ســیب‪ ،‬گالبــی را نیــز‬ ‫بایــد بــا پوســت بخوریــد تــا از بیشــترین منافــع ســامت ان‬ ‫ســود ببریــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مطالعــات نشــان داده انــد کــه‬ ‫مــاده خاصــی بــه نــام انتوســیانین موجــود در برخــی میــوه‬ ‫هــا کــه خاصیــت انتــی اکســیدانی دارد‪ ،‬ممکــن اســت بــه‬ ‫پیشــگیری از اضافــه وزن کمــک کنــد‪.‬‬ ‫فلفــل‪ :‬تعجــب نکنیــد چــون فلفــل هــا هــم جــزو میــوه هــا‬ ‫هســتند و البتــه جــزو ســالم تریــن انهــا کــه مــی تواننــد نقــش‬ ‫مهمــی هــم در کاهــش وزن داشــته باشــند‪ .‬ترکیبــی بــه نــام‬ ‫سالمت‬ ‫شماره ‪287‬‬ ‫سالمت‬ ‫اموزش حضوری مدارس اسفراین درسایه از سرگیری کرونا‬ ‫سالمت‪-‬‬ ‫عادی انگاری پیراهن‬ ‫نارنجی به تن گلستان کرد‬ ‫در حالــی کــه مصــرف الــکل باعــث ایجــاد‬ ‫ذخایــر چربــی در کبــد شــده و کارایــی ایــن‬ ‫عضــو از بــدن را کاهــش مــی دهــد‪ ،‬رژیــم‬ ‫غذایــی نامناســب و ســبک زندگــی غلــط نیــز‬ ‫همیــن کار را ب ا کبــد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر ضــرورت رعایــت‬ ‫مــداوم شــیوه نامه های بهداشــتی بــرای جلوگیــری از‬ ‫ابتــا بــه کرونــا در اســتان گفــت کــه بــا افزایــش تعــداد‬ ‫مبتالیــان بــه ایــن ویــروس وضعیــت شــیوع کرونــا در‬ ‫علی ابادکتــول‪ ،‬گــرگان و بندرگــز نارنجــی شــد‪.‬‬ ‫بیمــاری کبــد چــرب ‪ ۳۳‬درصــد از بزرگســاالن‬ ‫ایــاالت متحــده را تحــت تاثیــر قــرار داده‬ ‫اســت‪ .‬هفــت نکتــه رژیمــی بــرای مبــارزه بــا‬ ‫بیمــاری کبــد چــرب توصیــه شــده اســت‪:‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار هــادی حق شــناس‬ ‫روز شــنبه در ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــه جــز ایــن ســه شهرســتان‪ ،‬کردکــوی‪،‬‬ ‫ازادشــهر‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬کاللــه و اق قــا‬ ‫در وضعیــت زرد و گمیشــان‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬رامیــان‪،‬‬ ‫گالیکــش و مراوه تپــه در وضعیــت ابــی شــیوع کرونــا‬ ‫قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫دانــه هــای کامــل‪ :‬مصــرف کربوهیدرات‬ ‫هــای پیچیــده بــه تولیــد یــک منبع منظم‬ ‫انــرژی کمــک کــرده و افزایــش ناگهانــی‬ ‫قنــد خــون جلوگیــری مــی کنــد‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ایــن‪ ،‬دانــه هــای کامــل سرشــار از‬ ‫ویتامیــن هــا و مــواد معدنــی اســت کــه‬ ‫بــه عملکــرد کبــد کمــک مــی کنــد‪ .‬برنــج‬ ‫قهــوه ای‪ ،‬کینــوا‪ ،‬جــو‪ ،‬و چــاودار سرشــار‬ ‫از کربوهیــدرات هــای پیچیــده هســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ســهل انــگاری در رعایــت شــیوه نامــه‬ ‫هــا و عــادی انــگاری ان مــی توانــد ورود گلســتان بــه‬ ‫مــوج چهــارم شــیوع ایــن بیمــاری را تســریع کنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه اغــاز واکسیناســیون‬ ‫علیــه ویــروس کرونــا در اســتان افــزود‪ :‬بــه دلیــل‬ ‫محدودیــت در تزریــق‪ ،‬تــا زمــان پوشــش کامــل ایــن‬ ‫طــرح‪ ،‬رعایــت شــیوه نامه ها همچنــان بایــد مــورد‬ ‫توجــه جــدی مــردم قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی‬ ‫و درمانــی گلســتان هــم در ایــن جلســه گفــت‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر ‪ ۴۳۲‬تخــت در اســتان بــه بیمــاران‬ ‫کرونایــی اختصــاص یافتــه در حالــی کــه هفتــه قبــل‬ ‫ایــن تعــداد ‪ ۳۸۰‬تخــت بــود‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع بیمــاران‬ ‫بســتری‪ ۹۴ ،‬نفر در بخش مراقبت های ویژه بســتری‬ ‫هســتند و حــال ‪ ۳۹‬نفــر از انــان وخیم اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته ســه بیمــار‬ ‫کرونایــی در گلســتان جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه اجــرای طــرح واکسیناســیون کرونــا‬ ‫در گلســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬تــا روز گذشــته‬ ‫واکســن کرونــا بــه ‪ ۱۷۵‬نفــر تزریــق شــد و ایــن رونــد‬ ‫همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وضعیت نگران کننده‬ ‫ویروس کرونادرگرگان‬ ‫فرمانــدار اســفراین گفــت‪ :‬امــوزش‬ ‫حضــوری دانش امــوزان مقاطــع اول و‬ ‫دوم کــه بــه علــت نارنجــی شــدن وضعیــت‬ ‫کرونــا در ایــن شهرســتان متوقــف شــده بود‬ ‫از امروز‪-‬شــنبه‪ -‬بــا تغییــر رنــگ وضعیــت‬ ‫شــیوع کرونــا بــه زرد و بــا رعایــت کامــل‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی از ســر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫طاهــر رســتمی در گفــت وگــو بــا خبرنــگار‬ ‫ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬البتــه حضــور دانــش‬ ‫امــوزان در ایــن مقاطــع کامــا اختیــاری و بــا‬ ‫صالحدیــد خانــواده هــا مجــاز اســت‪.‬‬ ‫امــوزش حضــوری در مــدارس شهرســتان‬ ‫اســفراین کــه پیــش از ایــن بــا ابــاغ ســتاد‬ ‫ملــی کرونــا و بــر اســاس دســتورالعمل‬ ‫هــای مرتبــط از یکــم بهمــن از ســر گرفتــه‬ ‫شــده بــود بــا تغییــر رنــگ وضعیــت شــیوع‬ ‫کرونــا بــه رنــگ نارنجــی بــه مــدت یــک هفتــه‬ ‫متوقــف شــد و امــوزش فقــط در بســتر‬ ‫ســامانه شــاد انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن بــا تغییــر رنــگ‬ ‫شهرســتان بــه زرد و اعمــال محدودیــت‬ ‫هــای هوشــمند از امــروز ممنوعیــت ورود و‬ ‫خــروج خــودرو هــا بــه اســفراین لغــو شــده‬ ‫اســت و محدودیــت فعالیــت اصنــاف فقــط‬ ‫بــرای گــروه شــغلی چهــار اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان از وضعیــت نگــران‬ ‫کننــده ویــروس کرونــا در شهرســتان‬ ‫گــرگان خبــر داد و گفــت؛ بــه همیــن‬ ‫دلیــل فعالیــت هــای گــروه ‪ ۳‬و ‪ ۴‬در‬ ‫ایــن شهرســتان ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫محمــد حمیــدی فرمانــدار گــرگان در‬ ‫جلســه ســتاد کرونــای شهرســتان بــا اعــام‬ ‫ایــن خبــر گفــت؛ بــا توجــه بــه وضعیــت‬ ‫نگــران کننــده ویــروس کرونا در شهرســتان‬ ‫متاســفانه دوبــاره در وضعیــت هشــدار‬ ‫نارنجــی قــرار گرفتیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــر همیــن اســاس‬ ‫فعالیــت مشــاغل گــروه ‪ ٣‬و ‪ ۴‬از امــروز‬ ‫تعطیــل میباشــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد؛‬ ‫همچنیــن ممنوعیــت تــردد شــبانه در گــرگان‬ ‫از ســاعت ‪ ٩‬شــب تا ‪ ٣‬صبح اعمال خواهد‬ ‫شــد و در صــورت تــردد در ایــن ســاعات‬ ‫راننــدگان مشــمول جریمــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫لیســت مشــاغل گــروه ‪ ٣‬و ‪ ۴‬بــه شــرح‬ ‫زیر اســت؛‬ ‫‪ :٣‬تاالر های پذیرایی‬ ‫‪ -1‬استخر سرپوشیده و سالن های ورزشی‬ ‫‪ -2‬چایخانه و قهوه خانه هاکه قلیان ارائه کنند‬ ‫‪ -3‬اموزشگاه های موسیقی و زبان ففط ده نفره‬ ‫‪ -4‬موزه‪ ،‬سینما‪ ،‬تئاتر ها‬ ‫‪ -5‬مهد های کودک‬ ‫‪ :۴‬باغ وحش ها و شهره بازی ها‬ ‫‪ -1‬مراکز تفریحی ابی‬ ‫‪ -2‬گیم نتها‬ ‫چه غذاهایی برای مبارزه‬ ‫با کبدچرب استفاده‬ ‫کنیم؟‬ ‫وی افــزود‪ :‬فعالیــت تاالرهــای پذیرایــی‬ ‫و باشــگاه ورزشــی هــم کــه هفتــه‬ ‫گذشــته بــه علــت اعمــال محدودیــت‬ ‫هــای وضعیــت نارنجــی شهرســتان‬ ‫تعطیــل شــده بــود بــا تاییــد و نظــارت‬ ‫دانشــکده علوم پزشــکی اســفراین بــا‬ ‫م و رعایــت پروتــکل‬ ‫ظرفیــت یــک ســو ‬ ‫خرید تجهیزات پزشکی‬ ‫مرکزسالمت رازوجرگالن توسط‬ ‫خانواده بجنوردی‬ ‫رییس شــبکه بهداشــت راز و جرگالن گفت‪:‬‬ ‫خانــواده نیکــوکار بجنــوردی یــک میلیــارد و‬ ‫هفتــاد میلیــون ریــال تجهیــزات پزشــکی‬ ‫بــه مرکــز ســامت بخــش «غالمــان» ایــن‬ ‫شهرســتان مــرزی کمــک کــرد‪.‬‬ ‫هــای بهداشــتی مجــاز اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار اســفراین در عیــن حــال از‬ ‫م خواســت تــا در شــرایط کرونایــی از‬ ‫مــرد ‬ ‫برگــزاری مراســمات و حضــور در اجتماعــات‬ ‫بپرهیزنــد کــه بــا رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی از بازگشــت شهرســتان بــه رنــگ‬ ‫نارنجــی جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫شهرســتان اســفراین از روز شــنبه‬ ‫‪۱۸‬بهمــن بــا افزایش شــمار بیمــاران مبتال‬ ‫بــه کرونــا بــه رنــگ نارنجــی درامــد و در‬ ‫ایــن هفتــه ‪ ۲‬نفــر بــر اثــر ابتــا بــه بیمــاری‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬جــان باختنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس دانشــکده علــوم پزشــکی‬ ‫اســفراین اطــاع رســانی بــه موقــع در شــهر‬ ‫و روســتاها و همــکاری اصنــاف در اجــرای‬ ‫محدودیــت هــا در تغییــر رنــگ شهرســتان‬ ‫اســفراین در مــدت یــک هفتــه بــه رنــگ زرد‬ ‫موثــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه بــازار کســب و کار ایــن رونــد‬ ‫بازگشــایی مــدارس در حالــی اســت کــه‬ ‫رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی اســفراین‬ ‫وضعیــت هشــدار در شــیوع کرونــا را اعــام‬ ‫نمــوده اســت و انتظــار مــی رود مســئولین‬ ‫و مــردم در کنــار یکدیگــر بــا حفــظ و رعایــت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی مانــع از ســرعت‬ ‫ورود بــه فــاز چهــارم کرونــا شــویم‪.‬‬ ‫گفتــه مــی شــود خراســان شــمالی پــس از‬ ‫گذشــت ‪ ۷‬مــاه تحمــل پــی در پــی فــاز اول‬ ‫تــا ســوم بــه تازگــی در حــال نفــس کشــیدن‬ ‫بــود کــه بــا عــادی نــگاری مــردم و بی توجهی‬ ‫مســئولین نســبت بــه ایــن امــر در حــال وارد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن رضاعلــی‬ ‫یوســفی اظهــار داشــت‪ :‬امســال نیکــوکاران ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیــون ریــال لــوازم پزشــکی بــه مرکــز درمانــی‬ ‫روســتای «راســتقان» و ‪ ۶۰‬میلیــون ریــال نیــز‬ ‫بــرای خریــد دماســنج و اهــدای ان بــه خانــه هــای‬ ‫بهداشــت روســتایی شهرســتان کمــک کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کمــک هــای نیکــوکاران بــه‬ ‫مراکــز ســامت شهرســتان در ســال جــاری افــزود‪:‬‬ ‫ایــن تجهیــزات پزشــکی شــامل چنــد دســتگاه‬ ‫الکتروکاردیوگــراف‪ ،‬الکتروشــوک‪ ،‬ساکشــن‪،‬‬ ‫شــدن بــه فــاز چهــارم کرونــا اســت کــه اگــر‬ ‫بــه همیــن روال ادامــه پیــدا کنــد قطعــا‬ ‫بحــران جــدی تــری را نســبت بــه ‪ ۳‬پیک اول‬ ‫کرونــا بایــد تحمــل کنــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد شــنیده هــا حاکــی از ان اســت‬ ‫کــه کرونــای انگلیســی توانســته بــه‬ ‫تازگــی خــودی در کشــور نشــان دهــد و بــا‬ ‫گرفتــن جــان ‪ ۲‬شــهروند خودنمایی خود‬ ‫را اغــاز نمــوده اســت‪.‬‬ ‫طبــق اطالعــات وارده و اطــاع رســانی‬ ‫هــای صــورت گرفتــه در چنــد روز اخیــر‬ ‫شــاهد تزریق واکســن کرونای روسی در‬ ‫مرحلــه اول بــه کادر درمــان هســتیم کــه‬ ‫بــه مــرور بــا تزریــق ان بــه افــراد اولویــت‬ ‫دار رونــد واکسیناســیون افــراد ادامــه‬ ‫پیــدا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫هــر جنــد بنــا بــه اظهــارت ریاســت‬ ‫جمهــوری مشــخص نیســت کــه ایــن‬ ‫واکســن بتوانــد برجهــش هــای ناگهانــی‬ ‫کــه ایــن ویــروس از خــود نشــان مــی هــد‬ ‫پیــورز شــود و بایــد منتظــر بــود و نتیجــه را‬ ‫در اینــده شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت ازمایــش هــای فــاز‬ ‫انســانی واکســن ایرانــی نیــز یکــی پــس از‬ ‫دیگــری بــا موفقیــت در حــال انجــام اســت‬ ‫کــه بــه زودی شــاهد تزریــق ان بــه افــراد‬ ‫جامعــه خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪۱۲۰‬هــزار نفــری اســفراین‬ ‫در ‪۶۰‬کیلومتــری جنــوب شــرقی بجنــورد‬ ‫مرکــز خراســان شــمالی ‪۲۰‬هــزار دانــش‬ ‫امــوز دارد‪.‬‬ ‫اتــوکالو‪ ،‬فشارســنج‪ ،‬پالــس اکســی متــر‪ ،‬تــرازوی‬ ‫دیجیتــال‪ ،‬ویلچیــر و الــکل پــاش الکترونیکــی‬ ‫چشــمی اســت‪.‬‬ ‫یوســفی افــزود‪ :‬همچنیــن ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال بــه‬ ‫منظــور خریــد لــوازم بهداشــتی به شــبکه بهداشــت‬ ‫و درمــان شهرســتان کمــک شــده اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی ‪ ۷۰‬هــزار نفــری راز و جــرگالن‬ ‫کــه در فاصلــه ‪ ۱۲۰‬کیلومتــری شــمال بجنــورد واقــع‬ ‫است‪ ،‬دارای سه بخش و ‪ ۶‬دهستان است و ‪۸۵‬‬ ‫درصــد جمعیــت ایــن خطــه روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫اگهی تعیین تکلیف‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای هیــات بشــماره ‪– 139960312004008119‬‬ ‫پرونــده کالســه ‪ 1399114412004000245‬اقــای حمیــد پالیــده شــیبک فرزنــد مختــار بــه شــماره شناســنامه ‪ 2689‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 4869036924‬در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شــده به‬ ‫مســاحت ‪ 142.50‬مترمربــع جــدا شــده ازتمامــت پــاک ثبتــی ‪-1/32914‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس شــهرک بهارســتان نیلوفــر‪ 3‬بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتی گنبــد خریداری ملک مع الواســطه از تمامت‬ ‫ســهم مالکیــت مشــاعی (مالــک رســمی مشــاعی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪9472 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪ 1399/11/27‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬دوشنبه ‪ 1399/12/11‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای هیــات بشــماره ‪– 139960312004006783‬‬ ‫پرونــده کالســه ‪ 1398114412004000367‬اقــای کامبیــز بگنجــی فرزنــد مشــهد قلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 23702‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2030236470‬در ششــدانگ یــک قطعه زمین احداث بنا شــده‬ ‫بــه مســاحت ‪ 83.29‬مترمربــع جــدا شــده ازتمامــت پــاک ثبتــی ‪-1/35673‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس خیابــان دارایــی غربــی نرســیده بــه ســه راهــی گدم اباد ســمت راســت بخــش ‪ 10‬حوزه ثبتی‬ ‫گنبد خریداری ملک مع الواســطه از اقل بخت بخشــنده (مالک رســمی) لذا به منظور اطالع عموم این اگهی دردو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود که اشــخاص نســبت به صدور ســند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد‪ .‬م‪-‬الف‪9470 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪ 1399/11/27‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬دوشنبه ‪ 1399/12/11‬رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫پروتئیــن اب پنیــر‪ :‬مطالعــات محققــان‬ ‫امریکایــی نشــاندهنده اثــر محافظتــی‬ ‫پروتئیــن اب پنیــر در برابر کبد چرب غیر‬ ‫الکلــی اســت‪ .‬عــاوه بــر اب پنیــر‪ ،‬شــیر‬ ‫و ماســت نیــز سرشــار از پروبیوتیــک هــا‬ ‫بــرای حفــظ عملکــرد اندام های گوارشــی‬ ‫از قبیــل کبــد هســتند و بــه بهبــود فراینــد‬ ‫هضــم نیــز کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫اووکادو‪ :‬چربی های ســالم و فیبر موجود‬ ‫در اووکادو بــه کنتــرل وزن کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫مصــرف اووکادو همچنیــن در کاهــش‬ ‫اســیب هــای کبــدی بیشــترین نقــش را در‬ ‫میــان گزینــه هــای غذایــی دارد‪.‬‬ ‫قهــوه‪ :‬مطالعــات مختلــف نشــان‬ ‫داده انــد کــه مصــرف قهــوه مــی توانــد‬ ‫از اســیب هــای بیمــاری کبــد چــرب‬ ‫پیشــگیری کنــد‪ .‬قهــوه مــی توانــد انزیــم‬ ‫هــای غیــر طبیعــی کبــد را در کســانی کــه‬ ‫در معــرض ابتــا بــه بیمــاری هــای جــدی‬ ‫کبــدی هســتند‪ ،‬پاییــن بیــاورد‪.‬‬ ‫رژیــم غذایــی مدیترانــه ای‪ :‬به طــور خالصه‪،‬‬ ‫رژیــم غایــی مدیترانــه ای شــامل مــواد غذایی‬ ‫طبیعــی و بــدون پــردازش شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫نــوع رژیــم سرشــار از چربــی هــای ســالم‪،‬‬ ‫انتــی اکســیدان هــا و کربوهیــدرات هــای‬ ‫پیچیــده اســت و غذاهایــی از قبیــل ماهــی‪،‬‬ ‫میــوه هــا و ســبزجات‪ ،‬روغــن زیتــون‪ ،‬و‬ ‫غــات را شــامل مــی شــود‪ .‬گــزارش شــده کــه‬ ‫مناطــق مدیترانــه ای ماننــد ایتالیــا و یونــان‪،‬‬ ‫دارای کمتریــن نــرخ ابتــا بــه بیمــاری کبــد‬ ‫چــرب هســتند‪.‬‬ ‫ســبزیجات تیــره رنــگ‪ :‬مصــرف ایــن‬ ‫نــوع ســبزیجات نــه تنهــا منجــر بــه تامیــن‬ ‫ویتامیــن هــا و ســایر ریزمغــذی هــای ســالم‬ ‫بــرای بــدن مــی شــود‪ ،‬بلکــه پــاک کننــده و‬ ‫تصفیــه کننــده کبــد نیــز هســتن‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال کلــم بروکلــی منجــر بــه جلوگیــری از‬ ‫افزایــش چربــی در کبــد مــی شــود‪ .‬مصــرف‬ ‫ســبزیجات تیــره رنــگ دیگــر ماننــد اســفناج‬ ‫نیــز بــه کاهــش وزن کمک مــی کند و محافظ‬ ‫ســامت کبــد اســت‪.‬‬ ‫پروتئیــن ســویا‪ :‬پروتئیــن ســویا مــی‬ ‫توانــد تاثیــر مثبتــی بــر بیمــاری کبــد چــرب‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬محققان دانشــگاه ایلینوی‬ ‫نشــان داده انــد کــه چگونه پروتئین ســویا‬ ‫مــی توانــد بــه طــور قابــل توجهــی تجمــع‬ ‫چربــی و تــری گلیســیرید را در ارگان هــای‬ ‫بیمــاران چــاق کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫بازار کسب کار‬ ‫را در موتور جستجوگر‬ ‫گوگل سرچ کنید‬ صفحه 6 ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از‬ ‫توقیــف یــک دســتگاه خودروکامیــون حامــل ‪ ۵‬تــن و‬ ‫‪ ۲۳۶‬کیلوگــرم ســنگ معــدن قاچــاق از نــوع ســرب بــه‬ ‫ارزش بیــش از ‪ ۴۱۸‬میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫خبــری پلیــس ‪ ،‬ســرهنگ “ســید ســعید عزیــزی ” بــا‬ ‫اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت ‪ :‬در راســتای طــرح‬ ‫عملیاتــی مبــارزه بــا اســتفاده غیــر مجــازاز معــادن‬ ‫مامــوران پاســگاه عبــاس ابــاد در حیــن گشــت زنــی در‬ ‫ســطح حــوزه اســتحفاظی موفــق بــه شناســائی یــک‬ ‫دســتگاه خــودرو کامیــون حامــل ســنگ معــدن غیــر‬ ‫مجــاز از نــوع ســرب شــدند ‪.‬‬ ‫بیش از‪۵‬تن سنگ‬ ‫معدن قاچاق‬ ‫دراسفراین کشف‬ ‫شد‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬بهمن ‪1399‬‬ ‫از احساس قدرت کاذب تا میله های زندان فاصله ای نیست جز به اندازه ی حمل چاقو ‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت پانزدهم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫شمول جغرافیایی حق کسب وپیشه‬ ‫اعتراف به ‪ 28‬فقره سرقت در گنبدکاووس‬ ‫بــه ایــن معنــا کــه حــق کســب و پیشــه فقــط در خصــوص‬ ‫برخــی از شــهرهایی کــه مشــمول اییــن نامــه تعدیــل مــال‬ ‫االجــاره مصــوب ســال ‪ ۱۳۲۴‬بــوده انــد ‪ ،‬اعمــال میشــود ‪.‬‬ ‫و ایــن امــر دلیــل عقالنــی دارد کــه متعاقبــا خواهــد امــد‪ .‬اما‬ ‫ســرقفلی چون ناشــی از تراضی و توافق طرفین اســت در‬ ‫تمــام مناطــق کشــور و جهــان موضوعیــت دارد‪.‬‬ ‫بــرای روشــن تــر شــدن موضــوع ‪ ،‬ایــن مبحــث را بــا ذکــر‬ ‫پرسشــی اغــاز میکنــم‪” .‬ایــا تاکنــون در طــرح دعــوای مالــک‬ ‫و مســتاجر در خصــوص مطالبــه حــق کســب و پیشــه دیــده‬ ‫و یــا شــنیده ایــد کــه دادگاه حقوقــی یــک شهرســتان ‪،‬‬ ‫صرفــا بــه ایــن دلیــل کــه شهرســتان محــل وقــوع دادگاه ‪،‬‬ ‫مشــمول حــق کســب و پیشــه نمــی باشــد دعــوای مســتاجر‬ ‫را رد کــرده باشــد و یــا یــک نفــر کارشــناس رســمی را دیــده‬ ‫و شــنیده ایــد کــه در ارجــاع کارشناســی بــرای ارزیابــی حــق‬ ‫کســب و پیشــه خطاب به محضر محترم دادگاه بنویســید‬ ‫کــه شــهر موضــوع کارشناســی مشــمول حــق کســب و‬ ‫پیشــه نمــی باشــد‪.‬‬ ‫لــذا اجــرای قــرار کارشناســی امــری ممتنــع و غیــر قانونــی‬ ‫اســت ‪ .‬تــا دادگاه نیــز بــه تبــع نظــر کارشــناس ‪ ،‬قــرار رد‬ ‫دعــوی مســتاجر را صــادر کنــد‪ ” .‬البتــه مــواردی از اراء‬ ‫صــادره محاکــم حقوقــی در اینخصــوص وجــود دارد و‬ ‫دعــاوی بســیاری نیــز از حیــث بررســی شــمول جغرافیایــی‬ ‫مغفــول مانــده و بــه تبــع ان مســتاجر بطــور مــن غیــر حق ‪،‬‬ ‫مشــمول حــق کســب و پیشــه شــده اســت‪ .‬بنــده در یــک‬ ‫مورد ‪ ،‬شــاهد صدور چنین حکمی بوده ام و انهم شــعبه‬ ‫ســوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرســتان اسالمشــهر به‬ ‫ریاســت قاضــی ســلیمی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ناگفتــه پیــدا اســت کــه صــدور ایــن حکم ناشــی از شــناخت‬ ‫دقیــق و مطالعــه عمیــق این قاضی فرهیخته و دانشــمند ‪،‬‬ ‫در باب مقوله حق کســب و پیشــه بوده اســت‪ .‬همچنانکه‬ ‫در ســری مقــاالت پیشــین عــرض کــردم حــق کســب و‬ ‫پیشــه‪ ،‬صرفــا بــا امــر قانونگــذار ایجــاد شــده و بــر دین مالک‬ ‫مســتقر شــده اســت‪ .‬فرض قانونگذار نیز این بوده اســت‬ ‫کــه تاســیس محــل کســب بــه واســطه حرفــه و فــن و‬ ‫ت بــر ابــزار کار و ســرمایه معامالتــی و نــام و اوازه‬ ‫مالکی ـ ِ‬ ‫و قــدرت تجــاری مســتاجر تاســیس شــده اســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫ایــن فــرض اگرچــه در مــورد محل های کســب قبل از ســنه‬ ‫‪ ۱۳۳۹‬موضوعیــت داشــته اســت‪.‬‬ ‫لیکــن کلیــت نداشــته و کل مناطــق و شــهرها را شــامل‬ ‫نمــی شــده اســت‪ .‬حتــی در ان زمــان هــم بــرای اینکــه مالک‬ ‫بــه هنــگام تخلیــه ‪ ،‬مبلغــی بعنــوان حــق کســب و پیشــه‬ ‫در وجــه مســتاجر پرداخــت کنــد ‪ .‬الزمــه اش ایــن بــوده‬ ‫کــه محــل کســب را مســتاجر تاســیس کــرده باشــد و نــه‬ ‫خــودش ‪ .‬بنــده بــار دیگــر قویــا عــرض میکنــم حــق کســب‬ ‫و پیشــه از ســال ‪ ۱۳۵۵‬کــه ســال وضــع قانــون شــهرداریها‬ ‫بــوده و مالــک بــا اخــذ مجــوز ‪ ،‬ملــک خــود را از مســکونی به‬ ‫انتظامــی‬ ‫فرمانــده‬ ‫جانشــین‬ ‫شهرســتان اســفراین از توقیــف‬ ‫یــک دســتگاه خودروکامیــون حامــل‬ ‫‪ 5‬تــن و ‪ 236‬کیلوگــرم ســنگ‬ ‫معــدن قاچــاق از نــوع ســرب بــه‬ ‫ارزش بیــش از ‪ 418‬میلیــون ریــال‬ ‫در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن‬ ‫بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس ‪،‬‬ ‫ســرهنگ «ســید ســعید عزیــزی «‬ ‫بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت ‪:‬‬ ‫در راســتای طــرح عملیاتــی مبــارزه بــا‬ ‫اســتفاده غیــر مجازاز معــادن ماموران‬ ‫پاســگاه عبــاس ابــاد در حیــن گشــت‬ ‫زنــی در ســطح حــوزه اســتحفاظی‬ ‫موفــق بــه شناســائی یــک دســتگاه‬ ‫خــودرو کامیــون حامــل ســنگ معــدن‬ ‫غیــر مجــاز از نــوع ســرب شــدند ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران‬ ‫پاســگاه عبــاس ابــاد ایــن خــودرو‬ ‫را درحــال تخلیــه بــار در داخــل یــک‬ ‫کارواش شناســائی و توقیــف کردنــد‬ ‫‪،‬افــزود ‪ :‬در بازرســی از ایــن کامیــون‬ ‫مقــدار ‪ 5‬تــن و ‪ 236‬کیلوگــرم‬ ‫ســنگ معــدن کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن رابطــه‬ ‫یــک نفــر متهــم نیــز دســتگیر و بعــد‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی‬ ‫تحویــل داده شــد ‪،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬خــودرو توقیــف و ســنگ‬ ‫معــدن کشــف شــده تحویــل اداره‬ ‫صنعــت و معــدن شهرســتان گردیــد‪.‬‬ ‫انتظامــی‬ ‫فرمانــده‬ ‫جانشــین‬ ‫شهرســتان اســفراین بــا بیــان اینکــه‬ ‫ارزش ایــن مقــدار ســنگ معــدن‬ ‫بیــش از ‪418‬میلیــون ریــال بــراورد‬ ‫شــده اســت ‪،‬تصریــح کــرد‪ :‬اقدامــات‬ ‫پلیــس درراســتای مبــارزه بــا اســتفاده‬ ‫غیــر مجــاز از معــادن در ســطح‬ ‫شهرســتان بــا قــدرت ادامــه دارد واز‬ ‫شــهروندان عزیــز انتظــار مــی رود‬ ‫در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد‬ ‫مشــکوک مراتــب را بالفاصلــه از‬ ‫طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫تجــاری تبدیــل کــرده و محــل کســب را خــود دایــر میکــرد ‪،‬‬ ‫میــزان ایــن حــق کســب و پیشــه در حــدود صفــر باشــد ‪.‬‬ ‫مگــر در مــورد اســتثنائات خــاص و انگشــت شــمار کــه‬ ‫قبــا در بــاب انهــا توضیــح داده ام‪ .‬کارشــناس در اعــام‬ ‫مبلــغ صفــر ریــال بــرای قــراردادی کــه مشــمول قانــون‬ ‫‪ ۱۳۵۶‬اســت‪.‬‬ ‫ممتنــع بــودن و یــا غیــر قانونــی بــودن مطالبه حق کســب‬ ‫و پیشــه را اعــام نمــی نمایــد‪ .‬بلکــه صرفــا میــزان حــق‬ ‫کســب و پیشــه را بــه ایــن دلیــل کــه محــل کســب ‪ ،‬توســط‬ ‫خــود مالــک و بــه هزینــه او و بــا اخــذ پروانــه ســاختمانی از‬ ‫شــهرداری تاســیس شــده و مســتاجر در ایــن امــر نقشــی‬ ‫نداشــته و بــود و نبــود او در مغــازه ســبب تغییــری در میزان‬ ‫ســرقفلی نشــده ‪ ،‬در حــدود صفــر اعــام مینمایــد‪ .‬لــذا‬ ‫اعــام صفــر ریــال از یکطــرف منطبــق بــر عــدم موضوعیــت‬ ‫فــرض قانونگــذار در وضــع قانــون میباشــد و از طــرف دیگــر‬ ‫بــا فتــوای حضــرت امــام خمینــی ره کــه حق کســب و پیشــه‬ ‫را حــرام و خــاف شــرع اعــام نمــوده اســت‪ .‬مطابقــت دارد‪.‬‬ ‫مطلــب مــورد بحــث ایــن اســت کــه فــرض قانونگــذار در‬ ‫ســنه ‪ ۱۳۳۹‬در ایجــاد حــق کســب و پیشــه ‪ ،‬فرضیــه ای‬ ‫نبــوده کــه تمــام نقــاط و شــهرهای کشــور را شــامل شــود‪.‬‬ ‫و بــه همیــن دلیــل در مــاده ‪ ۲۵‬قانــون تصریــح شــد کــه‬ ‫حــق کســب و پیشــه فقــط شــامل شــهرهایی میشــود‬ ‫کــه قبــا مشــمول تعدیــل مــال االجــاره شــماره ‪۲/۸۸/۱‬‬ ‫مــورخ ‪ ۱۳۲۴/۰۷/۲۵‬بــوده انــد‪ .‬بنابرایــن بــه موجــب‬ ‫قانــون مصــوب ســال ‪ ، ۱۳۳۹‬حــق کســب و پیشــه در‬ ‫ِ‬ ‫همــه شــهرهای کشــور موضوعیــت نداشــته اســت‪ .‬لــذا‬ ‫شــهرهاییکه مشــمول تعدیــل مــال االجــاره بــوده انــد ‪،‬‬ ‫مشــول حــق کســب و پیشــه شــدند‪.‬‬ ‫و تــا ســال ‪ ۱۳۳۹‬نیــز هــر از گاه دادگســتری چنــد شــهر‬ ‫را بــه شــهرهای مشــمول تعدیــل اجــاره بهــاء اضافــه و‬ ‫اگهــی نمــود‪ .‬در مــاده ‪ ۳۱‬قانــون مالــک و مســتاجر مصــوب‬ ‫‪ ۱۳۵۶/۰۵/۰۲‬نیــز تصریــح شــده اســت کــه حــق کســب و‬ ‫پیشــه در نقاطــی اجــراء میشــود کــه قانــون ســال ‪ ۱۳۳۹‬در‬ ‫ان اجراء میشــده اســت‪ .‬و در ماده ‪ ۱۱‬قانون ‪۱۳۷۶/۰۵/۲۶‬‬ ‫و بنــد ‪ ۱‬مــاده ‪ ۲‬اییــن نامــه اجرایــی مصــوب ‪۱۳۸۱/۰۲/۱۹‬‬ ‫نیــز امــده اســت کــه ‪ :‬کلیــه اماکنــی کــه قبــل از تصویــب‬ ‫ایــن قانــون ( قانــون مالــک و مســتاجر ‪ )۱۳۷۶‬بــه اجــاره‬ ‫داده شــده انــد از شــمول ایــن قانــون خــارج و حســب مــورد‬ ‫مشــمول مقــررات حاکــم خواهنــد بــود‪ .‬بنابرایــن مالحظــه‬ ‫مینماییــم کــه اگــر قــرارداد اجــاره فــی المثــل در ســال ‪۱۳۶۰‬‬ ‫تنظیم شــده باشــد ‪ ،‬مشــمول مقررات حاکم در زمان خود‬ ‫یعنــی قانــون ســال ‪ ۱۳۵۶‬خواهنــد بــود‪ .‬و اگر قــرارداد اجاره‬ ‫فــی المثــل در ســال ‪ ۱۳۴۰‬کــه هنــوز قانــون ســال ‪۱۳۵۶‬‬ ‫وضــع نشــده ‪ ،‬تنظیــم شــده باشــد‪.‬‬ ‫مســتندا بــه مــاده ‪ ۳۱‬قانــون ‪ ، ۱۳۵۶‬در خصــوص مناطــق‬ ‫مشــمول حــق کســب و پیشــه بــه قانــون ســال ‪ ۱۳۳۹‬ارجــاع‬ ‫داده شــده اســت و ایــن قانــون مصــوب ســال ‪ ۱۳۳۹‬نیــز در‬ ‫مــاده ‪ ۲۵‬خــود ‪ ،‬مناطــق مشــمول حــق کســب و پیشــه را‬ ‫بــه اییــن نامــه تعدیــل مــال االجــاره ســال ‪ ۱۳۲۴‬ارجــاع داده‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن مالحظــه میگــردد طبــق مقــررات حاکــم ‪،‬‬ ‫همــه شــهرهای کشــور مشــمول تعدیــل اجــاره بها نبــوده اند‬ ‫کــه حــق کســب و پیشــه بــه ان مناطــق تعلــق گرفته باشــد‪.‬‬ ‫و علــت العلــل عقالنــی انــرا نیــز در ســطور مذکــور و مقاالت‬ ‫پیشــین بــه عــرض رســانده ام‪ .‬ادامــه در شــماره ‪288‬‬ ‫وهوالمستعان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر» در گفــت‬ ‫و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع‬ ‫چندیــن فقــره ســرقت کابــل بــرق و دریچــه هــای فاضــاب‬ ‫در گنبــدکاووس‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی ان شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اقدامات اطالعاتی و بررسی های میدانی پلیس‬ ‫در این راســتا اغاز شــد و ســرانجام ماموران موفق شــدند‪ ،‬ســارق‬ ‫ســابقه دار را شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی‬ ‫در عملیاتــی غافلگیرانــه وی را در مخفیگاهــش زمیــن گیــر کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬متهــم در تحقیقــات‬ ‫مقدماتی و پس از مواجهه با مستندات موجود به ‪ 28‬فقره سرقت‬ ‫کابــل بــرق و دریچــه هــای فاضــاب در گنبــدکاووس اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک مالخــر در ایــن عملیــات‬ ‫و معرفــی هــر دو متهــم بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫شــهروندان مــی تواننــد در صــورت مواجهــه بــا افــراد مشــکوک‪،‬‬ ‫مراتــب را در اســرع وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع‬ ‫داده و در تامیــن امنیــت پایــدار جامعــه ســهیم باشــند‪.‬‬ ‫رفع تصرف ‪ 60‬میلیاردی از اراضی ملی در گلستان‬ ‫ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» در‬ ‫گفــت و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در راســتای اجــرای ســومین‬ ‫مرحلــه از طــرح سراســری‬ ‫مبــارزه بــا پدیده زمیــن خواری‪،‬‬ ‫مراتــب در دســتور کار ماموران‬ ‫پلیــس امنیــت اقتصــادی‬ ‫اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تــاش بــی وقفــه و همــکاری ســازمان هــای ذیربــط‪،‬‬ ‫مامــوران موفــق شــدند بیــش از ‪ 49‬هکتــار از اراضــی ملــی را که به صورت‬ ‫غیرقانونــی در ســطح اســتان تصــرف شــده بــود ازادســازی کننــد‪.‬‬ ‫به کودکانمان بیاموزیم‪:‬‬ ‫جانشــین فرمانده انتظامی اســتان گلســتان بیان کرد‪ :‬برابر اعالم کارشناســان‬ ‫ارزش ریالی زمین های ازاد شــده ‪ 60‬میلیارد ریال براورده شــده اســت‪.‬‬ ‫از غریبه ها هدیه‬ ‫قبول نکنند‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره بــا تاکیــد بــر مقابلــه بــی امــان پلیــس بــا ســودجویان و‬ ‫مجرمــان‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن راســتا ‪ 6‬متهــم دســتگیر کــه پــس از تشــکیل پرونده‬ ‫بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫اگهی تعیین تکلیف‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن‬ ‫نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و‬ ‫اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 139960312004000754‬پرونــده‬ ‫کالســه ‪ 1398114412004000120‬اقــای شــمس الدیــن رجــال‬ ‫فرزنــد کریــم امــان بــه شــماره شناســنامه ‪2020174499‬‬ ‫گنبــد و کــد ملــی ‪ 2020174499‬در ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 91.15‬مترمربــع‬ ‫جــدا شــده ازتمامــت پــاک ثبتــی ‪-1/521‬اصلــی واقــع در‬ ‫گنبــدکاووس روســتای اق قایــه محلــه پــوالد ابــاد خیابــان‬ ‫اتــرک طیــار بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع‬ ‫الواســطه از تقــی جاهــد داشــلی بــرون (مالــک رســمی) لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪9378 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪1399/11/13‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬دوشنبه ‪1399/11/27‬‬ ‫رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای هیــات‬ ‫بشــماره ‪ – 139960312004006760‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1398114412004000680‬خانــم فاطمــه جوان بخت شــیرجین‬ ‫فرزنــد صمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ 12592‬گنبــد و کــد ملــی‬ ‫‪ 2030125474‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا‬ ‫شــده بــه مســاحت ‪ 139.13‬مترمربــع جــدا شــده ازتمامــت‬ ‫پــاک ثبتــی ‪-1/17547‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس خیابــان‬ ‫خیــام جنوبــی بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع‬ ‫الواســطه از عباســعلی مهری شــیره جین (مالک رســمی) لذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪9385 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪1399/11/13‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬دوشنبه ‪1399/11/27‬‬ ‫رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و‬ ‫ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر رای هیــات‬ ‫بشــماره ‪ – 139960312004007383‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1398114412004000507‬اقــای افشــین عالیــی قوجــق فرزنــد‬ ‫یوســف بــه شــماره شناســنامه ‪ 3569‬گنبــد و کــد ملــی‬ ‫‪ 2032092311‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا‬ ‫شــده بــه مســاحت ‪ 124.50‬مترمربــع جــدا شــده ازتمامــت‬ ‫پــاک ثبتــی ‪-1/1048‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس خیابــان فجر‬ ‫شــمالی کوچــه ‪ 11‬بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک‬ ‫از محــل تمامــت ســهم مالکیــت مشــاعی (مالــک رســمی) لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد‬ ‫ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪9387 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪1399/11/13‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬دوشنبه ‪1399/11/27‬‬ ‫رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن‬ ‫نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و‬ ‫اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 139960312004006803‬پرونــده‬ ‫کالســه ‪ 1398114412004000699‬اقــای رجــب دردی پنــق‬ ‫فرزنــد قیونلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 1244‬گنبــد و کــد ملــی‬ ‫‪ 2031039288‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا‬ ‫شــده بــه مســاحت ‪ 390.82‬مترمربــع جــدا شــده ازتمامــت‬ ‫پــاک ثبتــی ‪-1/4510‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس روســتای‬ ‫گــدم ابــاد خیابــان فراغــی نبــش کوچــه ‪ 18‬بخــش ‪ 10‬حــوزه‬ ‫ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک از ضیــا محمــد کســلخه (مالــک‬ ‫رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی دردو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪9402 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪1399/11/13‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬دوشنبه ‪1399/11/27‬‬ ‫رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫وماده‪13‬ائیــن‬ ‫ماده‪3‬قانــون‬ ‫موضــوع‬ ‫اگهــی‬ ‫نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫فاقدسندرســمی‬ ‫هــای‬ ‫وســاختمان‬ ‫واراضــی‬ ‫برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 139960312004006750‬پرونــده‬ ‫کالســه ‪ 1398114412004000656‬اقــای حیدرمحمــودی فرزنــد‬ ‫حســن بــه شــماره شناســنامه ‪ 6659‬تهــران و کــد ملــی‬ ‫‪ 0063165163‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا‬ ‫شــده بــه مســاحت ‪ 100‬مترمربــع جــدا شــده ازتمامــت پــاک‬ ‫ثبتــی ‪-1/23595‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس بخــش ‪ 10‬حــوزه‬ ‫ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک از محــل تمامــت ســهم مالکیــت‬ ‫مشــاعی (مالــک رســمی) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن‬ ‫اگهــی دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضی‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهد شــد‪.‬‬ ‫م‪-‬الــف‪ 9420 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪ :‬دوشــنبه‬ ‫‪ 1399/11/13‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪ :‬دوشــنبه ‪1399/11/27‬‬ ‫رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫شمـاره ‪287‬‬ ‫بیش از ‪ 5‬تن سنگ‬ ‫معدن قاچاق در‬ ‫اسفراین کشف شد‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫حســب الظاهــر در بــاب شــمول جغرافیایــی “حــق کســب‬ ‫و پیشــه” تاکنــون ســخنی گفتــه نشــده و کمتــر قاضــی و‬ ‫کارشناســی دیــده شــده کــه بــه ان توجــه نمــوده باشــد‪.‬‬ ‫جالــب ایــن اســت کــه منشــاء واقعیــت تاریخــی شــمول‬ ‫جغرافیایــی حــق کســب و پیشــه بــه ‪ ۷۰‬ســال قبــل بــر‬ ‫میگــردد و کمــاکان درخصــوص قراردادهــای اجــاره ماقبــل‬ ‫ســال ‪ ۱۳۷۶‬نافــذ و معتبــر و الزم االجــراء اســت ‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪7‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪277‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــه عقیــده ایــن اقتصــاددان ‪ 3‬گرایــش بدبینــی ‪ ،‬بی طرفــی و در‬ ‫اختیــار گرفتــن امــور در بــازار معاملــه وجــود دارد ‪ -‬روشــندل ‪ -2.‬مرکــز‬ ‫اســتان مرکــزی ‪ -‬روز تولــد ‪ -‬بالکــن‪ -3.‬رفــوزه ‪ -‬صحنــه تئاتــر ‪ -‬اولیــن‬ ‫تولیــد کننــده مــواد و کاالی پتروشــیمی در منطقــه از لحــاظ ارزش ‪-‬‬ ‫ســبک‪ -4.‬ظــرف خمیرســازی ‪ -‬عــدد مــاه ‪ -‬تردیــد ‪ -‬گشــوده‬ ‫‪ -5‬مخفــف تشــنه ‪ -‬پشــیمان ‪ -‬توبــه از گنــاه‪ -6.‬قــدم ‪ -‬نــاس ‪ -‬درخــت‬ ‫زبــان گنجشــک ‪ -‬کــوه اروپایــی‪ -7.‬لحظ ـه ای ‪ -‬خرگــوش ‪ -‬نویســنده و‬ ‫منشــی‪ -8.‬وزیــر مالــی انگلســتان‪ -9.‬ویژگی هــای قومــی ‪ -‬جمــع راکب ‪-‬‬ ‫عــدد مجهــول‪ -10.‬ان طــرف ‪ -‬ریشــه ‪ -‬مشــهور ‪ -‬فراســت‬ ‫‪ -11‬مداومــت ‪ -‬ســبو ‪ -‬تکیــه دادن‪-12.‬‬ ‫شــکم بنــد طبــی ‪ -‬انکــر االصــوات ‪ -‬حــرف‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعجــب ‪ -‬فــراز‪ -13.‬تیــم فوتبــال یونانــی ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شــرکتی کــه طبــق مــاده ‪ 21‬قانــون تجارت‬ ‫بــرای امــور تجــاری تشــکیل می شــود ‪ -‬اثر‬ ‫‪2‬‬ ‫چربــی ‪ -‬رود جنوبــی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -14‬ســمت چــپ ‪ -‬روشــنی بخــش ‪-‬‬ ‫اشــاره‪ -15.‬بــه جــا مانــده ‪ -‬ایــن عملیــات‬ ‫‪4‬‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بانــک مرکزی‬ ‫‪5‬‬ ‫پایــه پولــی را بــا خریــد و فــروش اوراق‬ ‫بهــادار تغییــر دهــد‬ ‫‪6‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازاد بــودن ‪ -‬از صادرکننــدگان‬ ‫قهــوه در نایروبــی‬ ‫‪ -2‬بــازی تختــه ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫ســرین ‪ -‬ســازمان فضایــی امریــکا‬ ‫‪ -3‬مخفــف کاه ‪ -‬حقــوق قانونــی و‬ ‫دریافتنــی دولــت از درامدهــای مردم‬ ‫و ملــت بــه صــورت پــول یــا مــال‬ ‫ تخــت‪ -4.‬برابــر ‪ -‬اعتقــاد و قصــد‬‫درونــی ‪ -‬مغــز ‪ -‬مجــرای خــون‬ ‫‪ -5‬جمــع نامــوس ‪ -‬از اقــوام بــزرگ‬ ‫باســتانی ایــران‪ -6‬پیشــوند ســال‬ ‫و روز ‪ -‬تیــره ‪ -‬نــان خــرد کــرده در‬ ‫ابگوشــت ‪ -‬نقــاب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -7‬دورویی ‪ -‬اسناد ‪ -‬واحد پول چین‬ ‫‪ -8‬پاسبان شهر ‪ -‬رجال ‪ -‬جاندار تک سلولی‬ ‫‪ -9‬نــژاد ایرانــی و هندواروپایــی ‪ -‬شــجاع ‪ -‬چیــن و چــروک‬ ‫پوســت‪ -10.‬اوا ‪ -‬میــوه تــازه بــه بــازار امــده ‪ -‬خــوراک گربــه ‪-‬‬ ‫ســنگفرش‪ -11.‬عالمــت ‪ -‬الیتناهــی‬ ‫‪ -12‬خدای ساختگی ‪ -‬دهان ‪ -‬شریعت ‪ -‬هم شغل‬ ‫‪ -13‬چراگاه ایالت ‪ -‬درخشان ‪ -‬تیر‬ ‫‪ -14‬گهواره ‪ -‬فوتبال دسته برتر ‪ -‬رها ‪ -‬درجه حرارت‬ ‫‪ -15‬افــرادی کــه بــرای تعــداد پیــپ کــم در بازارهــای مالــی‬ ‫معاملــه می کننــد ‪ -‬بیــزاری و تنفــر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017- 32320421 - 32320420-32149068 :‬‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫عکس هفته‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبــه ‪ 27‬بهمن ‪1399‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪ 3‬رجب ‪1442‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫‪ 15‬فوریه ‪2021‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪2 87‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫حال و روز مطبوعات محلی‬ ‫مطبوعــات محلــی حــال روز خوبــی ندارنــد و چشــم انتظــار‬ ‫نیــم نــگاه مســئولین جهــت بیــرون رفــت از بحــران اقتصــادی‬ ‫کــه تحــت تاثیــر کرونــا ایجــاد شــده هســتند ‪.‬‬ ‫برج قابوس‬ ‫بلندتر ین برج اجری دنیا‬ ‫گفتگو با محمدرضا کیوانفر فیلمساز برجسته گلستانی؛‬ ‫اکران درمیان تپه ها در محل ضبط لذت بخش بود‬ ‫محمدرضــا کیوانفــر متولــد ســال ‪ ۱۳۶۳‬زاده‬ ‫گــرگان کــه ســابقه شــاگردی اســتاد عبــاس‬ ‫کیارســتمی را در کارنامــه خــود دارد ‪ ،‬ایــن روزهــا‬ ‫بــا اولیــن فیلــم بلنــد ســینمایی اش حــرف هــای‬ ‫زیــادی در جهــان ســینمایی دارد‪.‬‬ ‫فیلــم ســینمایی « در میــان تپــه هــا » اولیــن‬ ‫فیلــم بلنــد ایــن هنرمنــد گلســتانی اســت کــه‬ ‫تــا کنــون توانســته بــه ‪ ۱۱‬فســتیوال بین المللــی‬ ‫ســینمایی راه یابد‪.‬داســتان ایــن فیلــم کــه در‬ ‫مرزهــای ایــران و ترکمنســتان ضبــط شــده اســت‬ ‫روایــت متفاوتــی از زندگــی عشــایر ترکمن اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫ماجــرا بــا ورود یــک ســرباز معلــم بــه روســتا‬ ‫اغــاز مــی شــود کــه بــرای تدریــس بــه کــودکان‬ ‫راهــی ان منطقــه شــده و در انجــا با چالش ای‬ ‫زیــادی از جملــه تعصــب‪ ،‬اموزش‪ ،‬بهداشــت و‬ ‫… روبــرو مــی شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا کیوانفــر بــا هنرمنــدی تمــام و بــا‬ ‫مشــاوره مرحــوم کیارســتمی توانســت ایــن‬ ‫چالــش هــا را بــه گونــه ای متفــاوت بــه تصویــر‬ ‫بکشــد و باعــث مــی شــود کــه جــادوی ســینما‬ ‫کــه بــا هنــر نــاب وی درامیختــه شــما را بــه تفکر‬ ‫عمیقــی فــرو ببــرد‪.‬‬ ‫بــه همیــن بهانــه مریــم جعفــری خبرنــگار بــازار‬ ‫کســب و کار پــارس بــا ایــن هنرمنــد نــام اشــنای‬ ‫گلســتانی گفتگویــی انجــام داده کــه خواندنــش‬ ‫خالــی از لطــف نیســت‪.‬‬ ‫‪ +‬چطور وارد هنر سینما شدید؟‬ ‫مــن از ســال ‪ ۱۳۸۰‬در کالســهای عکاســی ثبــت‬ ‫نــام کــردم و بــا ایــن کــه ســابق بــر ان در دنیــای‬ ‫هنــر بــا نقاشــی و مجسمه ســازی حضــور داشــتم‬ ‫امــا فعالیــت جــدی هنــری من از همان زمــان و با‬ ‫ورود به کالس های عکاســی اغاز شــد‪ .‬در ادامه‬ ‫تدوینگــری را امــوزش دیــدم و شــروع بــه ســاختن‬ ‫فیلــم هــای کوتــاه و مســتند کــردم و در نهایــت‬ ‫اولیــن فیلــم بلنــد ســینمایی خــودم را بــه نــام «در‬ ‫میــان تپــه هــا» ســاختم‪.‬‬ ‫‪ +‬راجع به فعالیت های هنری تان که در‬ ‫این سال ها به ان مشغولید صحبت کنید‪.‬‬ ‫مــن از ســال ‪ ۱۳۸۵‬در دانشــگاه در رشــته‬ ‫عکاســی تدریــس مــی کنــم و بــه صــورت حرفـه ای‬ ‫مشــغول عکاســی هســتم‪.‬همچنین کیوریتــور‬ ‫نمایشــگاه های مختلف عکاســی در اروپا و ایران‬ ‫نیــز هســتم‪ .‬تــا کنــون در فســتیوال های مختلف‬ ‫عکاســی و ســینمایی اعــم از خارجــی و داخلــی‬ ‫شــرکت کــرده ام و جوایــز متعــدد عکاســی‪،‬‬ ‫جایزه بهترین مســتند از جشــنواره ‪ TUFF‬تورنتو‬ ‫در ســال ‪ ،۲۰۱۴‬جایــزه بهتریــن فیلــم کوتــاه‬ ‫شــیکاگو در ســال ‪ ۲۰۱۳‬بخشــی از جوایــز هنــری‬ ‫مــن اســت‪ .‬اخیــرا ً مجموعــه عکــس «جایــی‬ ‫کــه مــن مــردم» کــه روایــت تنهایــی انســان در‬ ‫دوران کرونــا اســت برنــده جایــزه بخــش پوالرویــد‬ ‫جشــنواره عکــس لیتوانــی شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ +‬فیلم در میان تپه ها مورد توجه بین‬ ‫المللی قرار گرفت‪ ,‬در خصوص حضور و‬ ‫جوایز جهانی این فیلم توضیحاتی بفرمایید؟‬ ‫در میــان تپــه هــا تاکنــون ‪ ۱۱‬حضــور بیــن المللــی‬ ‫داشــته اســت کــه در ســال ‪ ۲۰۱۹‬بــا جشــنواره‬ ‫بوســان کــره جنوبــی افتتــاح شــد و پــس از ان‬ ‫در وزول فرانســه‪ ،‬ســایروس تورنتــو‪ ،‬هاینیــان‬ ‫چیــن‪ ،‬گنــت بلژیــک‪ ،‬کازان روســیه‪ ،‬اســکرین‬ ‫پــاور لنــدن‪ ،‬بارســلون اســپانیا‪ ،‬گوتنبــرگ ســوئد و‬ ‫اخیــرا ً نیــز در بیســت و دومیــن فســتیوال رینبــو‬ ‫لنــدن حضــور دارد‪ .‬همچنیــن در میــان تپــه ها در‬ ‫جشــنواره منــا هلنــد نیــز جایزه بهترین فیلــم را از‬ ‫ان خــود کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ +‬ایده ساخت فیلم در میان تپه ها‬ ‫چگونه به ذهن شما رسید؟‬ ‫داســتان فیلــم در حقیقــت بــا دیــدن عکســی کــه‬ ‫ابوالفضــل نســایی عــکاس توانمنــد گلســتانی از یک‬ ‫مدرســه در مناطــق عشــایری مــراوه تپــه گرفتــه بــود‬ ‫بــه ذهــن مــن خطــور کــرد‪ .‬بــا ســفر بــه مــراوه تپــه و‬ ‫بررســی ان فضــا و تحقیقاتــی کــه انجــام دادم کــم‬ ‫کم ان جرقه تبدیل به شــعله شــد و باعث شــد که‬ ‫مــن ایــده خــود را عملــی کنــم‪.‬‬ ‫‪ +‬نگارش فیلمنامه و ساخت فیلم‬ ‫چقدر زمان برد؟‬ ‫مــن در ســال ‪ ۸۹‬کــه در کالســهای اســتاد‬ ‫کیارســتمی شــرکت کــرده بــودم و انجــا ارتباطمــان‬ ‫شــکل گرفــت‪ ،‬ایــده خــود را بــا ایشــان مطــرح‬ ‫کــردم و تــا پایــان دوره کــه ســال ‪ ۹۰‬بــود تحقیــق‬ ‫و نــگارش فیلمنامــه و انتخــاب بازیگــر هــا انجــام‬ ‫شــد‪ .‬امــا بــه خاطــر ماهیــت ســینمای مســتقل‬ ‫کــه هــدف روشــنگری و امــوزش دارد و بدلیــل‬ ‫عــدم حامــی مالــی در ایــن فضــا کار کــردن بســیار‬ ‫ســخت اســت‪.‬چون مــا بــه ســرمایه و بودجــه‬ ‫خودمــان متکــی بودیــم کار به یکباره جلو نرفت و‬ ‫مــدت زیــادی طــول کشــید تــا ضبط فیلــم‪ ،‬تدوین‬ ‫و ویرایــش ان انجــام شــود و ســرانجام در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬فیلــم در فســتیوال بوســان کــره جنوبــی کــه‬ ‫بــه اســکار اســیا معــروف اســت افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫‪ +‬استاد کیارستمی مشاور شما بودند‬ ‫در این پروژه‪ ،‬همکاری با ایشان چه حس‬ ‫و حالی داشت؟‬ ‫فــوق العــاده بــود‪ .‬اســتاد کیارســتمی یکــی از‬ ‫افراد پیشــرو در ســینمای مســتقل جهان بودند و‬ ‫بــرای مــن افتخــاری اســت کــه در عصــری زندگــی‬ ‫کــرده ام کــه ایشــان نیــز زندگــی مــی کردنــد‪ .‬مــن‬ ‫در پروژه هــای زیــادی افتخــار همراهــی بــا ایشــان‬ ‫را داشــتم و همیشــه باعــث افتخــار مــن بــود کــه‬ ‫شــاگرد ایشــان بــودم‪ .‬ایشــان در تغییــر نــگاه‬ ‫مــن تاثیــر فراوانــی گذاشــتند و مــن از زمانــی کــه‬ ‫ســینمای ایشــان را شــناختم متوجه تفاوت ان با‬ ‫ســینمای رایــج جهــان شــدم‪ .‬از ان زمــان ارزوی‬ ‫دیــدار بــا ایشــان را داشــتم کــه اتفــاق بزرگتــری‬ ‫بــرای مــن افتــاد و افتخــار همراهــی و همــکاری‬ ‫ایشــان نصیــب مــن شــد و ایــن یــک اتفــاق بــزرگ‬ ‫در زندگــی مــن بــود‪.‬‬ ‫‪ +‬راجع به اکران ویژه ی در میان تپه ها‬ ‫صحبت کنید چگونه این ایده به ذهن‬ ‫شما رسید؟‬ ‫در میــان تپــه هــا دو اکــران در ایــران داشــت‪.‬‬ ‫اول در ابتــدای ســال ‪ ۲۰۱۹‬در خانــه هنرمنــدان‬ ‫در جشــن تصویــر ســال و دیگــری در محــل‬ ‫فیلمبــرداری فیلــم‪ .‬مــن بــرای جبــران محبــت و‬ ‫حــس خوبــی کــه مــردم ان منطقــه به من منتقل‬ ‫کردنــد تصمیــم گرفتــم کــه فیلــم را در ان منطقه‬ ‫نمایــش بدهــم‪ .‬بــا تهیــه یــک دســتگاه کوچــک و‬ ‫یــک پــرده در همــان خانـه ای کــه در میــان تپه هــا‬ ‫ضبــط شــده بــود بــا همــان ادم هایی کــه در فیلم‬ ‫بــازی کــرده بودنــد ان را اکــران کردیــم و ایــن کار‬ ‫بــرای مــن خیلــی لــذت بخــش بــود و مــن وظیفــه‬ ‫خــودم دانســتم کــه ایــن کار را انجــام بدهــم‪.‬‬ ‫‪ +‬با توجه به شرایط و بینش حال حاضر‬ ‫اگر قرار بود چیزی به فیلم اضافه یا از ان‬ ‫کم کنید چه چیزی خواهد بود؟ ایا این‬ ‫کار را انجام می دادید؟‬ ‫کســانی کــه بــه پیشــرفت عالقه منــد باشــند و‬ ‫در مســیر رو بــه جلــو حرکــت کننــد قطعــا ً بعــد از‬ ‫اتمــام خلــق اثرشــان نواقصــی در ان پیــدا مــی‬ ‫کننــد‪ .‬مــن در زمانــی کــه ایــن فیلــم را ســاختم بــا‬ ‫تمــام دانــش‪ ،‬انــرژی و ســرمایه ام ان کار را انجــام‬ ‫دادم کــه ایــن ســه مــورد االن تغییــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫بیشــتر مطالعــه کــردم و بــه اطالعاتــم افــزوده‬ ‫شــده‪ ،‬شــرایط مالــی و دیــدگاه مــن تغییــر کــرده‬ ‫اســت‪ .‬کــه ایــن مــوارد باعــث می شــود اگــر مــن‬ ‫قــرار بــود امــروز فیلــم در میــان تپــه هــا را بســازم‬ ‫یقینــا ًاتفــاق دیگــری در ایــن فیلم می افتــاد‪ .‬ولی‬ ‫هرگــز از اثــری کــه خلــق کــردم پشــیمان نیســتم‬ ‫چراکــه ان زمــان بــا تمــام انچــه کــه داشــتم ایــن‬ ‫فیلــم را ســاختم و چــون بــا عشــق و عالقــه ایــن‬ ‫کار را انجــام دادم نتیجــه کار از انچــه کــه انتظــار‬ ‫داشــتم فراتــر نیــز بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ +‬از جامعه هنری استان گلستان چه‬ ‫توقعی دارید؟‬ ‫مــا بــا کمــک دوســتان ارتبــاط خوبــی بــا مــردم‬ ‫ســایر نقــاط دنیــا داریــم‪ .‬بــا هنرمندانی از فرانســه‬ ‫و ســوئیس دوره هــای اموزشــی برگــزار می کنیــم‬ ‫و بــا ســوئد و ترکیــه نیــز ارتبــاط هنــری پایــداری‬ ‫داریــم‪ .‬االن زمانــی اســت کــه جهــان بــه ســمت‬ ‫دوســتی و کار در حرکــت اســت و مهــم نیســت‬ ‫کــه شــما در کجــای ایــن جهــان هســتید فقــط‬ ‫کافــی اســت کــه بــا تمــام تــوان و انــرژی کار‬ ‫کنیــد تــا بتوانیــد ایــن ارتبــاط را حفــظ کنیــد‪ .‬تنهــا‬ ‫توقــع مــن از جامعــه هنــری گلســتان ایــن اســت‬ ‫کــه تولیــد کارهایشــان را متوقــف نکننــد و رو بــه‬ ‫جلــو حرکــت کنند‪.‬چــرا کــه هرچقدر ایــن اتفاقات‬ ‫و ارتباطــات در اســتان مــا کــه یــک اســتان بــا‬ ‫ظرفیــت بــاال اســت ‪ ,‬صــورت پذیــرد اثــرات مثبــت‬ ‫و نتیجــه اش در زندگــی مــا نمــود پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫گلســتان گنجینــه ایــده و طــرح و فضــا اســت‪ .‬من‬ ‫بــه شــخصه تــا زمانــی کــه بتوانــم در ایــن اســتان‬ ‫مــی مانــم و بــه ســاختن فیلــم ادامــه مــی دهــم‪.‬‬ ‫ایــن اســتان ظرفیــت هــای زیــادی در شــاخه هــای‬ ‫هنــری دارد و بــوم و زیســت ایــن منطقــه بــرای‬ ‫فســتیوال هــای بــزرگ ادبــی‪ ،‬هنــری‪ ،‬موســیقی‪،‬‬ ‫تئاتــر و … امــاده اســت‪ .‬امیــدوارم کــه جامعه هنری‬ ‫گلســتان دســت به دســت هم بدهند و این اســتان‬ ‫را بــه قطــب هنــری ایــران تبدیــل کننــد‪.‬‬ ‫‪ +‬در حال حاضر به چه کاری مشغول‬ ‫هستید؟ ایا باز هم قصد ساخت فیلم‬ ‫بلند را دارید؟‬ ‫بلــه‪ .‬در حــال حاضــر در تــدارک فیلــم جدیــدم‬ ‫هســتم‪ .‬نــگارش فیلمنامــه تمــام شــده و انتخاب‬ ‫بازیگــر و محــل فیلمبــرداری ان شــروع شــده ‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن بــا یــک کمپانــی در ســوئد بــرای‬ ‫جــذب ســرمایه وارد مذاکــره شــده ایــم‪ .‬قصــه این‬ ‫فیلــم نیــز مربــوط بــه مــردم بومــی گلســتان و بــه‬ ‫زبــان ترکمنــی اســت‪ .‬تمــام تالشــمان را می کنیــم‬ ‫کــه در بهــار ســال اینــده ضبــط ان اغــاز شــود‪.‬‬ ‫درانتهــا بــاارزوی موفقیــت بــرای ایــن هنرمنــدی‬ ‫گلســتانی امیدواریم در اینده شــاهد درخشــش ایشان‬ ‫و ســایر هنرمنــدان گلســتانی درمجامــع هنــری باشــیم‪.‬‬ صفحه 8 ‫مرتب دست‬ ‫های خود را‬ ‫بشویید‬ ‫شستشوی دست ها با اب و صابون و استفاده از‬ ‫محلولهای ضدعفونی کننده حاوی الکل‪،‬ویروس های‬ ‫روی دست ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره ‪287‬‬ ‫تمام توجیه های علمی برای ریزش دائمی موها!‬ ‫ریــزش مــو علــل متعــددی دارد‪ .‬وقتــی‬ ‫ریــزش مــو بــه صــورت ناگهانــی شــروع‬ ‫مــی شــود‪ ،‬علــت ممکــن اســت بیمــاری‪،‬‬ ‫رژیــم‪ ،‬داروهــا‪ ،‬یــا بــارداری باشــد‪ .‬اگــر‬ ‫ریــزش مــو بــه صــورت تدریجــی اســت‪،‬‬ ‫فــرد ممکــن اســت ریــزش مــوی ارثــی‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫از دســت دادن ‪ ۱۰۰‬عــدد تــار مــو در‬ ‫روز طبیعــی اســت امــا اگــر شــما بیشــتر‬ ‫از اینهــا دچــار ریــزش مــو مــی شــوید‪،‬‬ ‫شــاید دچــار یــک مشــکل ســامتی جــدی‬ ‫تــر شــده باشــید‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال رایــج تریــن علــل علمــی‬ ‫ریــزش مــو از ایــن قرارنــد‪:‬‬ ‫تغییرات هورمونی‪:‬‬ ‫تغییــرات قابــل توجــه در ســطح هورمــون‬ ‫هــا بــه ویــژه در زنــان مــی توانــد موجــب‬ ‫ریــزش مــو شــود‪ .‬ریــزش مــو در زمــان‬ ‫یائســگی و همچنیــن بــه دنبــال تولــد نــوزاد‬ ‫بــه خاطــر پاییــن افتــادن ســطح اســتروژن‬ ‫خــون شــایع اســت‪ .‬وقتــی ریــزش مــو بــه‬ ‫علــت پاییــن افتــادن اســتروژن خــون باشــد‬ ‫ایــن موقتــی اســت و موهــا مجــددا بــه‬ ‫حالــت اول برخواهنــد گشــت‪ .‬یــک خانــم‬ ‫در ســن ‪ ۴۰‬ســالگی یــا باالتــر نبایــد انتظــار‬ ‫داشــته باشــد موهایش به اندازه ســنین ‪۲۰‬‬ ‫ســالگی رشــد کننــد‪.‬‬ ‫مشکالت تیروئید‪:‬‬ ‫دمــای بــدن اســت‪ .‬وقتــی غــده تیروئیــد کــم‬ ‫کار باشــد ســبب کاهــش ســرعت متابولیــزم‬ ‫بــدن‪ ،‬خشــک‪ ،‬نــازک و شــکننده شــدن موهــا‬ ‫شــده و در نهایــت باعــث ریختــن موهــا مــی‬ ‫گــردد‪ ،‬از طرفــی دیگــر بــه دلیــل کنــد شــدن‬ ‫ســرعت متابولیســم بــدن رویــش مجــدد‬ ‫موهــا نیــز بــا ســرعت کمتــری روی مــی دهــد‬ ‫کــه تدریجــا باعــث خالــی شــدن قســمت‬ ‫هــای مختلــف ســر مــی گــردد‪ .‬از دالیــل کــم‬ ‫کاری غــده تیروئیــد مــی تــوان بــه کمبــود یــد‪،‬‬ ‫منگنــز‪ ،‬ســلنیوم‪ ،‬ویتامیــن ســی و ســایر مواد‬ ‫مغــذی کــه غــده تیروئیــد جهــت فعالیــت‬ ‫خــود بــه ان هــا احتیــاج دارد اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫مصرف ناکافی پروتئین‪:‬‬ ‫بــه گفتــه متخصصــان تغذیــه دانشــگاه‬ ‫تگــزاس‪ ،‬فقــدان پروتئیــن یکــی از اصلی‬ ‫تریــن دالیــل ریــزش موهــا و توقف رشــد‬ ‫موهــا اســت‪ .‬کمبــود پروتئیــن حتــی‬ ‫باعــث تغییــر رنــگ موهــا مــی شــود‪ .‬زنان‬ ‫بایــد حداقــل ‪۴۶‬گــرم پروتئیــن در روز‬ ‫دریافــت کننــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد کمبــود‬ ‫پروتئیــن در برنامــه غذایــی و یــا صرفــا‬ ‫مصــرف پروتئیــن هــای گیاهــی ماننــد‬ ‫حبوبــات و غیــره کــه دارای پروتئینــی‬ ‫بــا کیفیــت مرغــوب نیســتند‪( ،‬پروتئیــن‬ ‫هــای گیاهــی دارای تمــام اســیدهای‬ ‫امینــه بــه انــدازه کافــی نیســتند) ریــزش‬ ‫موهــا را بــه دنبــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫تیروئیــد شــما مســئول تنظیــم توابــع بــدن‬ ‫ماننــد چرخــه قاعدگــی‪ ،‬ضربــان قلــب و‬ ‫بــرای گیــاه خــواران و یــا افــرادی کــه‬ ‫دریافت ناکافی نور خورشید‬ ‫و ‪ ۷‬هشدار جدی برای بدن‬ ‫بــه عقیــده متخصصــان دانشــگاه هــاروارد یــک میلیــارد‬ ‫نفــر در سراســر جهــان از کمبــود ویتامیــن دی رنــج مــی‬ ‫برند‪.‬یــک هشــدار ایــن اســت کــه عــدم دریافــت کافــی نــور‬ ‫خورشــید و در نتیجــه عــدم ســنتز کافــی ویتامیــن دی‪،‬‬ ‫منجــر بــه بــروز عالئــم جســمی و روانــی خواهــد شــد‪:‬‬ ‫درد استخوان‪:‬‬ ‫خطــر ابتــا بــه ارتریــت و فیبرومیالژیــا (درد مزمــن عضلــه‬ ‫و خســتگی)‪ ،‬در بزرگســاالنی کــه از کمبــود ویتامیــن دی بــه‬ ‫دلیــل عــدم قــرار گیــری در معــرض نــور خورشــید رنــج مــی‬ ‫برنــد‪ ،‬بیشــتر اســت‪ .‬مــواد مغــذی ماننــد کلســیم و کالژن‬ ‫بــرای ســاخت اســتخوان هــا ضــروری هســتند امــا بــدون‬ ‫دریافــت دوز مناســب ویتامیــن دی‪ ،‬ایــن اتفــاق نمــی افتــد‪.‬‬ ‫ضعف سیستم ایمنی بدن‪:‬‬ ‫اجتنــاب از نــور خورشــید مــی توانــد شــما را ســریع‬ ‫تــر بیمــار کنــد در حالــی کــه دوز مناســب از ویتامیــن‬ ‫دی منجــر بــه تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن مــی شــود‬ ‫و شــانس ابتــا بــه عفونــت هــای در حــال توســعه و‬ ‫انفلوانــزا را کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫ابتال به اختالالت خواب‪:‬‬ ‫فقر اهن‪:‬‬ ‫فقــدان نــور خورشــید و قــرار گیــری طوالنــی مــدت‬ ‫ســعی در محــدود کــردن مصــرف گوشــت‬ ‫دارنــد‪ ،‬فقــر اهــن یــک دغدغــه واقعــی‬ ‫اســت ضمــن اینکــه ریــزش موهــا نیــز در‬ ‫ایــن افــراد مشــاهده مــی شــود‪ .‬زنــان بیــن‬ ‫ســنین ‪ ۱۹‬تــا ‪ ۵۰‬ســال بایــد حداقــل روزانه‬ ‫‪ ۱۸‬میلــی گــرم اهــن در روز دریافــت کننــد‬ ‫و ایــن میــزان در زنــان بــاالی ‪ ۵۰‬ســال‬ ‫بایــد ‪ ۸‬میلــی گــرم در روز باشــد‪ .‬در کنــار‬ ‫محصــوالت حیوانــی حــاوی اهــن‪ ،‬مصرف‬ ‫گیاهانــی ماننــد کلــم‪ ،‬ســویا‪ ،‬اســفناج‪،‬‬ ‫عــدس و کــدو نبایــد فرامــوش شــود‪.‬‬ ‫استرس شدید‪:‬‬ ‫یکــی از پیامدهــای موقتــی اســترس‬ ‫ریــزش مــو اســت کــه البتــه بــه گفتــه‬ ‫محققــان کلینیــک مایــو‪ ،‬بــا کنتــرل‬ ‫اســترس‪ ،‬ریــزش موهــا متوقــف و رشــد‬ ‫موهــا اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫مصرف داروها‪:‬‬ ‫بــه عقیــده محققــان کلینیــک مایــو‪،‬‬ ‫برخــی داروهــا از جملــه داروهــای‬ ‫فشــار خــون مــی تواننــد باعــث ریــزش‬ ‫مــو شــوند‪ .‬البتــه اگــر از ایــن داروهــا‬ ‫اســتفاده مــی کنیــد و دچــار ریــزش‬ ‫مــو هســتید‪ ،‬نبایــد قبــل از مشــاوره‬ ‫بــا پزشــک‪ ،‬اقــدام بــه قطــع داروی‬ ‫مصرفــی کنیــد‪.‬‬ ‫در معــرض نــور مصنوعــی یــا صفحــه هــای نمایــش‬ ‫الکترونیکــی باعــث مشــکالت جــدی خــواب مــی شــود‬ ‫ضمــن ایــن کــه ریتــم شــبانه روزی و ســاعت داخلــی بــدن‬ ‫را نیــز بهــم مــی زنــد‪.‬‬ ‫تعریق بیش از ح‪:‬‬ ‫ایــن عالمــت‪ ،‬یکــی از نشــانه هــای کالســیک عــدم‬ ‫دریافــت کافــی نــور خورشــید اســت‪ .‬حتــی ســطوح‬ ‫متوســط و پاییــن کمبــود ویتامیــن دی‪ ،‬عــاوه بــر تعریــق‬ ‫بیــش از حــد‪ ،‬مشــکالت شــگفت اور بهداشــتی از جملــه‬ ‫دیابــت‪ ،‬ارتــروز و ســرطان را بــه همــراه دارد‬ ‫احساس افسردگی‪:‬‬ ‫ابتــا بــه اختــال عاطفــی فصلــی در فصــول ســرد‬ ‫ســال بیشــتر اســت و نتایــج مطالعــات نشــان مــی دهــد‬ ‫افــرادی کــه در نتیجــه عــدم دریافــت کافــی نــور خورشــید‬ ‫در فصــول ســرد‪ ،‬دچــار فقــر ویتامیــن دی مــی شــوند‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬برابــر بیــش از ســایرین در معــرض خطــر افســردگی‬ ‫هســتند‪ .‬ســطوح پاییــن ویتامیــن دی بــا کاهــش ســطح‬ ‫ســروتونین و ابتــا بــه افســردگی ارتبــاط مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫افزایش وزن‪:‬‬ ‫نــور خورشــید منجــر بــه تامیــن اســید نیتریــک مــی شــود؛‬ ‫مــاده مغــذی کــه ســوخت و ســاز بــدن را تنظیــم کــرده‬ ‫و مانــع پرخــوری مــی شــود‪ .‬مطالعاتــی کــه در مجلــه‬ ‫امریکایــی دیابــت منتشــر شــده‪ ،‬نشــان مــی دهــد قــرار‬ ‫گرفتــن در معــرض نــور خورشــید منجــر بــه جلوگیــری از‬ ‫افزایــش وزن و دفــع دیابــت مــی شــود‪.‬‬ ‫خطر ابتال به بیماری های قلبی و سرطان‪:‬‬ ‫محققــان دانشــکده پزشــکی دانشــگاه هــاروارد اعــام‬ ‫کــرده انــد مردانــی کــه دچــار کمبــود ویتامیــن دی ناشــی‬ ‫از عــدم دریافــت نــور خورشــید هســتند‪ ،‬دو برابــر بیش از‬ ‫ســایرین در معــرض خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــای قلبــی‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬بــه گفتــه ایــن محققــان قــرار گیــری روزانــه‬ ‫‪ ۱۵‬دقیقــه در معــرض نــور خورشــید بــه طــور محافظــت‬ ‫شــده (همــراه بــا اســتفاده از کــرم هــای ضــد افتــاب)‪،‬‬ ‫خطــر ابتــا بــه ســرطان هــای ســینه‪ ،‬پروســتات و بیمــاری‬ ‫هــای قلبــی عروقــی را کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ صفحه 9 ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست‬ ‫نزنید‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن‬ ‫اســت بــه ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت‬ ‫هــای الــوده مــی تواننــد ویــروس را بــه چشــم هــا‬ ‫‪،‬بینــی و دهــان شــما منتقــل کننــد‪.‬از ایــن راه هــا‬ ‫ویــروس مــی توانــد وارد بــدن شــما شــده و شــما را‬ ‫شمـاره ‪287‬‬ ‫در مواقع سرماخوردگی این موادغذایی را نخورید‬ ‫هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه شــما‬ ‫دچــار ســرماخوردگی یا انفلوانزا نشــوید؛‬ ‫حتــی اگــر شــما واکســن هــم زده باشــید‬ ‫و بــا جدیــت دســت هــای خــود را چندیــن‬ ‫بــار در روز بشــویید‪.‬‬ ‫مصــرف داروهایــی بــرای رفــع احتقــان‬ ‫و درد ناشــی از ایــن بیمــاری هــا‪ ،‬از‬ ‫اقدامــات متــداول اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‬ ‫شــما مــی توانیــد بــا اجتنــاب از مصــرف‬ ‫‪ ۶‬محصــول غذایــی‪ ،‬از وخامــت حــال‬ ‫ناشــی از ابتــا بــه ایــن بیمــاری هــا‬ ‫پیشــگیری کنیــد‪:‬‬ ‫لبنیات‪:‬‬ ‫در بعضــی افــراد مصــرف لبنیــات‬ ‫باعــث مــی شــود خلــط موجــود در گلــو‬ ‫ضخیــم تــر و غیــر قابــل تحمــل شــود‪.‬‬ ‫اگــر احســاس مــی کنیــد کــه بــا مصــرف‬ ‫لبنیــات خلــط بیشــتری تولیــد مــی شــود‬ ‫از مصــرف ان بپرهیزیــد‪ .‬امــا اگــر غیــر از‬ ‫ایــن اســت‪ ،‬لبنیــات را کــه منبــع عالــی‬ ‫پروتئیــن و ویتامیــن دی اســت و بــه بــدن‬ ‫بــرای مقابلــه بــا عفونــت کمــک مــی کنــد‪،‬‬ ‫حتمــا مصــرف کنیــد‪.‬‬ ‫نوشیدنی های کافئین دار‪:‬‬ ‫از انجــا کــه در ســرماخوردگی مقــدار‬ ‫زیــادی از اب و امــاح بــدن بــا تــب‬ ‫و ابریــزش بینــی از دســت مــی رود‪،‬‬ ‫بنابرایــن نوشــیدن نوشــیدنی هــای مــدر‬ ‫نظیــر قهــوه بــا دفــع بیــش از انــدازه‬ ‫اب از بــدن و ابتــا بــه کــم ابــی همــراه‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ادویه ها‪:‬‬ ‫معمــوال مخــاط های بینــی‪ ،‬دهان و حلق‬ ‫افــرادی کــه ســرما مــی خورنــد‪ ،‬ملتهــب‬ ‫مــی شــوند‪ .‬التهــاب نوعــی واکنــش‬ ‫ایمونولوژیــک سیســتم ایمنــی بــدن بــه‬ ‫ویــروس متجــاوز اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫مصــرف تمــام غذاهــای بــودار‪ ،‬ســرخ‬ ‫کــرده‪ ،‬چــرب‪ ،‬تنــد یــا پرادویــه مــی توانــد‬ ‫باعــث التهــاب بیشــتر ایــن بافــت هــای‬ ‫ملتهــب در مخــاط هــای بینــی‪ ،‬دهــان و‬ ‫حلــق افــراد ســرماخورده باشــد‪ .‬در ایــن‬ ‫حالــت‪ ،‬اســیب پذیــری مخــاط هــا در‬ ‫برابــر ویــروس ســرماخوردگی شــدیدتر و‬ ‫وضعیــت بیمــار بدتــر مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۷‬گیاهی که پس از‬ ‫پخت ارزش غذایی شان‬ ‫بیشتر می شود‬ ‫شــاید دربــاره بیشــتر ســبزی هــا‪ ،‬خــام گیــاه خــواری‬ ‫ارزش غذایــی بیشــتری داشــته باشــد‪ ،‬امــا ســبزی هایــی‬ ‫هــم وجــود دارد کــه پختــن انهــا‪ ،‬باعــث افزایــش ارزش‬ ‫غذایــی شــان مــی شــود‪.‬‬ ‫بــرای پخــت اکثــر ســبزیجات‪ ،‬توصیــه هــا بــر ایــن‬ ‫اســت کــه انهــا را بخارپــز یــا بــا چربــی هایــی ماننــد‬ ‫روغــن کتــان‪ ،‬روغــن زیتــون و ‪ ...‬طبــخ کنیــد‪ .‬اضافــه‬ ‫کــردن چربــی هــای ســالم بــه ایــن ســبزیجات‪ ،‬جــذب‬ ‫ویتامیــن هــا و مــواد معدنــی موجــود در انهــا را در بــدن‬ ‫چنــد برابــر مــی کنــد‪:‬‬ ‫مارچوبه‪:‬‬ ‫اگــر مــی خواهیــد فیبــر بیشــتری از طریــق مصــرف‬ ‫ایــن ســبزی بــه بــدن برســانید‪ ،‬ان را طبــخ کنیــد‪ .‬تقریبــا‬ ‫ماننــد گوجــه فرنگــی‪ ،‬مارچوبــه دارای دیــواره هــای‬ ‫ضخیــم ســلولی اســت کــه بایــد بــه وســیله گرمــا تجزیــه‬ ‫شــود‪ .‬در ایــن صــورت تمــام مــواد مغــذی ســالم ان‬ ‫جــذب بــدن مــی شــوند‪.‬‬ ‫کدو حلوایی‪:‬‬ ‫شکر‪:‬‬ ‫شــکر باعــث التهــاب بــدن مــی شــود‪.‬‬ ‫التهــاب خــود عامــل تضعیــف گلبــول های‬ ‫جــذب انتــی اکســیدان هــا و بتاکاروتــن موجــود در کــدو‬ ‫حلوایــی بــا پختــه شــدن ان بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫ســفید خــون اســت‪ .‬ایــن گلبــول هــا بــرای‬ ‫مبــارزه بــا عفونــت ضــروری هســتند‪.‬‬ ‫پیچیــده انهــا ماننــد گنــدم کامــل‪ ،‬دانــه‬ ‫هــا‪ ،‬برنــج قهــوه ای و ‪ ...‬را بــه رژیــم تــان‬ ‫اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن نــوع کربوهیــدرات هــا بــه ســرعت‬ ‫قنــد خــون بــدن را بــاال مــی برنــد و‬ ‫ماننــد شــکر‪ ،‬همــان اثــرات التهابــی را‬ ‫در بــدن دارنــد‪ .‬ســعی کنیــد بــه جــای‬ ‫کربوهیــدرات هــای ســاده ماننــد ارد‬ ‫ســفید‪ ،‬پاســتا‪ ،‬برنــج ســفید و ‪ ...‬نــوع‬ ‫غذاهای چرب‪:‬‬ ‫کربوهیدرات های ساده‪:‬‬ ‫ایــن غذاهــا باعــث التهــاب و ســرکوب‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن مــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن غذاهــا همچنیــن فراینــد هضــم‬ ‫کربوهیــدرات هــا و پروتئیــن را کنــد کرده و‬ ‫باعــث ناراحتــی هــای گوارشــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫بروکلی‪:‬‬ ‫بروکلــی جــزو خانــواد ه‬ ‫کلــم هاســت و خــواص‬ ‫انتــی اکســیدانی ان‬ ‫بســیار معــروف اســت‪.‬‬ ‫بروکلــی‬ ‫همچنیــن‬ ‫منبــع غنــی لوتئیــن و‬ ‫توکوفــرول اســت‪ .‬ایــن‬ ‫شــیمیایی‪،‬‬ ‫ترکیبــات‬ ‫بــا کاهــش التهــاب در‬ ‫رگ هــای خونــی بــدن‪،‬‬ ‫خطــر ســرطان را کاهــش‬ ‫مــی دهــد‪ .‬بهتریــن‬ ‫شــیوه بــرای پخــت کلــم‬ ‫بروکلــی‪ ،‬اب پــز و بخارپــز‬ ‫کــردن ان اســت کــه‬ ‫بــا ایــن شــیوه خــواص‬ ‫کاروتنوئیــد‪ ،‬لوتئیــن و‬ ‫فیتوئــن هــای ان تقویــت مــی شــود‪.‬‬ ‫سیب زمینی‪:‬‬ ‫اینطــور ثابــت شــده کــه مصــرف ســیب زمینــی پختــه‬ ‫و یــا اب پــز شــده قنــد خــون را بــه طــور موثــری کنتــرل‬ ‫مــی کنــد‪ .‬در حالــی کــه مصــرف ســرخ کــرده ان کامــا‬ ‫اثــر معکــوس روی قنــد خــون داشــته و بــه هیــچ وجــه‬ ‫توصیــه نمــی شــود‪.‬‬ ‫گوجه فرنگی‪:‬‬ ‫اگــر مــی خواهیــد از خــواص لیکوپــن موجــود در گوجــه‬ ‫فرنگــی کــه یــک انتــی اکســیدان بــا خــواص ضــد التهابــی‬ ‫اســت‪ ،‬بهــره ببریــد‪ ،‬ان را بپزیــد‪ .‬شــما در هنــگام‬ ‫مصــرف گوجــه فرنگــی بــه صــورت خــام فقــط ‪ ۴‬درصــد از‬ ‫لیکوپــن ان را بــه بــدن مــی رســانید‪ .‬لیکوپــن موجــود در‬ ‫گوجــه فرنگــی پختــه بــه راحتــی جــذب بــدن مــی شــود‪.‬‬ ‫هویج‪:‬‬ ‫ســطوح بتاکاروتــن کــه نوعــی انتــی اکســیدان بــوده و در‬ ‫بــدن تبدیــل بــه ویتامیــن ا مــی شــود‪ ،‬در هویــج پختــه‬ ‫شــده چنــد برابــر افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫اسفناج‪:‬‬ ‫حجــم اســفناج بــا پختــه شــدن کاهــش مــی یابــد و شــما مــی‬ ‫توانیــد مقــدار بیشــتری از ان را بخورید‪ .‬اســفناج همچنیــن دارای‬ ‫اســید فولیــک اســت کــه بــه تقویــت سیســتم عصبــی کمــک مــی‬ ‫کنــد‪ .‬ســطح اســید فولیــک اســفناج بــا پختــن ایــن ســبزی بیشــتر‬ ‫حفــظ مــی شــود‪.‬‬ صفحه 10 ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم‬ ‫یــک متــر فاصلــه بگیرید‪.‬زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه‬ ‫مــی کنــد قطــرک هــای ریــزی از دهــان و بینــی او بــه اطــراف‬ ‫پاشــیده میشــود کــه ممکــن اســت حــاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگــر‬ ‫فاصلــه شــما بــا ان فــرد خیلــی نزدیــک باشــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫فاصله‬ ‫(ایمن) را در‬ ‫اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 27‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪287‬‬ ‫چرا تماشای خوردن غذاهای عجیب‪ ،‬جذاب است؟‬ ‫غذاهــای‬ ‫خــوردن‬ ‫ویدئوهــای‬ ‫چنــدش اور‪ ،‬تنــد یــا حجیــم تقریبــا ً در‬ ‫بیشــتر شــبکه های اجتماعــی دیــده‬ ‫می شــوند و طرفــداران خــود را دارنــد‪.‬‬ ‫طرفدارانــی کــه ممکــن اســت حتــی بــا‬ ‫نگاهــی چنــدش اور و ناخوشــایند بــه‬ ‫ویدئوهــا نــگاه کننــد امــا همچنــان ایــن‬ ‫ویدئوهــا دیــده شــده و هــر روز بیشــتر و‬ ‫بیشــتر تولیــد می شــوند‪.‬‬ ‫تماشــای مســابقاتی کــه در مــورد‬ ‫خــوردن غــذا هســتند قدمــت زیــادی‬ ‫دارد‪ .‬خــوردن چیزهــای منزجــر کننــده‪،‬‬ ‫غــذا خــوردن تــا حــد مــرگ‪ ،‬غــذا‬ ‫خوردن هــای ســریع و مســائلی از ایــن‬ ‫دســت‪ ،‬همیشــه مســابقاتی جــذاب‬ ‫بوده انــد‪ .‬بــا گســترش تکنولــوژی هــای‬ ‫ارتباطــی و پیدایــش صفحــات شــخصی‬ ‫در اینســتاگرام و ســایر شــبکه های‬ ‫اجتماعــی کلیپ هــای مربــوط بــه غــذا‬ ‫خــوردن رواج بیشــتری هــم پیــدا کــرده‬ ‫اســت‪ .‬افــراد از غــذا خــوردن خودشــان‬ ‫فیلــم می گیرنــد و در فضــای مجــازی‬ ‫خــوردن‬ ‫بــه اشــتراک می گذارنــد‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫غذاهــای دریایــی‪ ،‬غذاهــای عجیــب و‬ ‫قریــب‪ ،‬غذاهــای تنــدی کــه اشــک ادم‬ ‫را درمی اورنــد و اصــوال ً هــر کار غیرعــادی‬ ‫دربــاره غــذا‪ ،‬در فضــای مجــازی بســیار‬ ‫دیــده می شــود‪ .‬گفتــه می شــود کــه‬ ‫رقابــت در خــوردن‪ ،‬امــروزه یکــی از‬ ‫داغ تریــن ســوژه ها در فضاهایــی مثــل‬ ‫یوتــوب اســت‪.‬‬ ‫لذت تماشای رویداد ناخوشایند‬ ‫تولیــد کننــدگان ایــن کلیپ هــا انــگار رگ‬ ‫خــواب مخاطبــان را در دســت دارنــد و بــا‬ ‫وجــود اینکــه واکنــش منفــی و ابــراز انزجار‬ ‫مخاطبــان را دریافــت می کننــد بــاز هــم‬ ‫چنیــن کلیپ هایــی را تولیــد می کننــد و‬ ‫البتــه همچنــان بازدیدهــای باالیــی دارنــد‪.‬‬ ‫امــا ســوال اساســی اینجــا اســت کــه چــرا‬ ‫بــا وجــود احســاس انزجــار از دیــدن ایــن‬ ‫کلیپ هــا‪ ،‬مخطبــان همچنــان بــه دیــدن‬ ‫ان هــا عالقه منــد هســتند؟‬ ‫در روان شناســی رشــد و روان شناســی‬ ‫تحولــی پاســخی بــرای چنیــن ســواالتی‬ ‫وجــود دارد‪ .‬مفهــوم خــودازاری‬ ‫(مازوخیســم) بی خطــر می توانــد علــت‬ ‫ایــن رفتارهــا را بــرای مــا روشــن کنــد‪.‬‬ ‫ـی دانشــگاه‬ ‫پــل روزن روان شــناس روسـ ِ‬ ‫پنســیلوانیا اصطــاح مازوخیســم‬ ‫بی خطــر را خلــق کــرد‪ .‬او در تحقیقاتــش‬ ‫بــه ایــن نتیجــه رســید کــه وقتــی مــا‬ ‫شــاهد اتفاقــات ترســناک و رویدادهــای‬ ‫منجــر کننــده هســتیم اگــر در محیطــی‬ ‫امــن در حــال مشــاهده ایــن رویدادهــا‬ ‫باشــیم و خطــری خــود ِ مــا را تهدیــد‬ ‫نکنــد‪ ،‬فراینــد مشــاهده لذت بخــش‬ ‫هــم خواهــد بــود‪ .‬ایــن احســاس همــان‬ ‫حســی اســت کــه در دیــدن فیلم هــای‬ ‫ترســناک هــم قابــل بحــث اســت‪ ،‬اینکــه‬ ‫چــرا دیــدن فیلم هــای ترســناک لــذت‬ ‫بخــش اســت هــم با مفهوم مازوخیســم‬ ‫بی خطــر قابــل توضیــح اســت‪ .‬مــا‬ ‫می دانیــم کــه اســیب نخواهیــم دیــد‬ ‫و در عیــن حــال می توانیــم خــود را در‬ ‫معــرض تجربــه رویــدادی ترســناک یــا‬ ‫ناخوشــایند بگذاریــم‪ .‬ایــن احســاس‬ ‫باعــث می شــود کــه مــا در عیــن حــال‬ ‫کــه حــس می کنیــم کــه در حــال انجــام‬ ‫کار خطرنــاک و مهیجــی هســتیم‪،‬‬ ‫خطــری هــم تهدیدمــان نمی کنــد‪.‬‬ ‫سنجش استانه تحمل‬ ‫امــا ایــن همــه ماجــرا نیســت‪ ،‬دیــدن‬ ‫ایــن کلیپ هــا نوعــی احســاس اجبــار‬ ‫بــرای دیــدن تمــام کلیــپ را در مــا زنــده‬ ‫می کنــد‪ .‬بســته بــه نــوع کلیــپ‪ ،‬خصوصا ً‬ ‫کلیپ هــای پرخــوری و هرزه خــواری‪،‬‬ ‫ســواالتی ماننــد ایــن داریــم‪ :‬تــا کجــا‬ ‫می توانــد بــه خــوردن ادامــه دهــد؟‬ ‫چطــور ایــن همــه غــذا را در معــده خــود‬ ‫جــا داده اســت؟ ایــا ایــن نــوع غــذا‬ ‫خــوردن ســخت و ازاردهنــده نیســت؟‬ ‫فرضیه هــای دیگــری دربــاره تکامــل‬ ‫و بقــا وجــود دارد‪ .‬تحقیقــات نشــان‬ ‫می دهــد کــه اساســا ً بــرای اغلــب افــراد‬ ‫بــه خصــوص کــودکان جــذاب اســت کــه‬ ‫بداننــد چــه چیزهایــی را می تواننــد یــا‬ ‫نمی تواننــد بخورنــد‪ .‬انســان ها دوســت‬ ‫دارنــد تــا بــه نــگاه کــردن بــه اتفاقــات‬ ‫عجیــب و غریــب‪ ،‬توانایــی بقــا و ادامــه‬ ‫زندگــی خــود را حــدس بزننــد‪ .‬وقتــی‬ ‫در حــال نــگاه کــردن بــه یــک مســابقۀ‬ ‫غذاخــوردن هســتیم بــه شــکلی‬ ‫ناخــوداگاه در حــال فهمیــدن چیزهایــی‬ ‫جدیــد در مــورد بقــا هســتیم‪ ،‬اینکــه چــه‬ ‫چیزهایــی بــه انســان اســیب می زننــد‬ ‫و چــه چیزهایــی نــه‪ .‬در ایــن حالــت‬ ‫احساســی کودکانــه داریــم کــه مربــوط‬ ‫اســت بــه یادگیــری چیزهــای جدیــد‬ ‫در مــورد بقــا‪ ،‬اینکــه چــه چیزهایــی‬ ‫می توانــد مــا را بــه کشــتن بدهــد و چــه‬ ‫چیزهایــی نــه‪ .‬دیــدن مســابقاتی کــه‬ ‫مربــوط بــه رفتارهــای عجیــب و غریــب‬ ‫در خــوردن اســت چنیــن حســی بــرای مــا‬ ‫ایجــاد می کنــد‪ .‬درســت مثــل کودکــی‬ ‫کــه بــا کنجــکاوی فراینــد اشــپزی مادرش‬ ‫را زیــر نظــر می گیــرد‪ ،‬داغــی و ســردی‬ ‫چیزهــا را از طریــق مشــاهده رفتــار‬ ‫دیگــران یــاد می گیــرد و خطرنــاک بــودن‬ ‫و نبــودن وســایل را تجربــه می کنــد‪.‬‬ ‫مثــال رایــج ایــن ماجــرا زمانــی اســت‬ ‫کــه مــا بــا دیــدن صحنــه تصــادف در‬ ‫کنــار خیابــان یــا بزرگــراه بــرای لحظ ـه ای‬ ‫متوقــف می شــویم تــا بتوانیــم از‬ ‫تصــادف و جزئیــات ان ســر دربیاوریــم‬ ‫در حالــی کــه وقاعدتــا ً نبایــد دیــدن‬ ‫صحنــه تصــادف بــرای مــا خوشــایند‬ ‫باشــد‪ ،‬امــا یــک لــذت پنهــان مــا را بــه‬ ‫کنجــکاوی دربــاره ان وادار می کنــد‪.‬‬ ‫چیــز دیگــری کــه بایــد بــه ان توجــه‬ ‫کــرد اســتانه های اشــباع اســت‪ .‬دیــدن‬ ‫مــداوم یــک چیــز ناخوشــایند احســاس‬ ‫انزجــار را پاییــن مــی اورد‪ ،‬بــه همیــن‬ ‫خاطــر اســت کــه کلیپ هــای جدیدتــر بــه‬ ‫ســمت چیزهــا و رفتارهــای مشــمئزکننده‬ ‫تــر حرکــت می کننــد‪ .‬ایــن فراینــد باعــث‬ ‫می شــود کــه چرخــه ای ایجــاد شــود‬ ‫کــه در عیــن تکــراری بــودن تازگــی هــم‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫جبران میل به غذا خوردن‬ ‫همــه کلیپ هــا رفتارهــای مشــمئزکننده‬ ‫و اغراق امیــز ندارنــد‪ ،‬خیلــی از‬ ‫کلیپ هــا نمایــش معمولــی غذاخــوردن‬ ‫هســتند‪ ،‬صــدا و تصویــر غــذا خــوردن‬ ‫بــه تنهایــی می توانــد مخاطبــان زیــادی‬ ‫را جلــب کنــد‪ .‬ایــن روزهــا هنجارهــا و‬ ‫اســتانداردهای زیبایــی خیلــی از افــراد‬ ‫را دچــار اضطــراب خــوردن کــرده اســت‪.‬‬ ‫اختــاالت خــوردن ماننــد بی اشــتهایی‬ ‫روانــی و پراشــتهایی روانــی جــزء‬ ‫رایج تریــن اختــاالت خصوصــا ً در‬ ‫بیــن زنــان و دختــران هســتند‪ .‬دیــدن‬ ‫غــذا خــوردن دیگــران می توانــد یــک‬ ‫راه خیالــی و جایگزیــن بــرای پــر کــردن‬ ‫احســاس گرســنگی خودخواســته باشــد‪.‬‬ ‫وقتــی غــذا خــوردن بــرای افــراد همــراه‬ ‫اســت بــا احســاس گنــاه‪ ،‬دیــدن غــذا‬ ‫خــوردن دیگــران مثــل نوعــی ارضــای‬ ‫دیــدن‬ ‫جایگزیــن عمــل می کنــد‪ .‬امــا‬ ‫ِ‬ ‫غذاخــوردن هیـچ گاه جــای غذاخــوردن را‬ ‫نمی گیــرد بــه همیــن خاطــر یــک عطــش‬ ‫مــداوم ایجــاد می شــود کــه مــدام بایــد از‬ ‫ســر گرفتــه شــود و کلیپ هــای بیشــتری‬ ‫دیــده شــوند‪ .‬درســت مثــل فــردی تشــنه‬ ‫کــه خــواب می بینــد در حــال اب خــوردن‬ ‫اســت‪ ،‬فراینــد اب خــوردن در خــواب‬ ‫لذت بخــش اســت امــا انــگار عطشــش‬ ‫ســیر نمی شــود‪ .‬البتــه بــا توجــه بــه‬ ‫وجــود فاصلــه طبقاتــی گســترده و گــران‬ ‫بــودن هزینــه مصرف گوشــت و پروتئین‬ ‫بــرای بســیاری از افــراد‪ ،‬احتمــاال ً دیــدن‬ ‫کلیپ هــای غذاخــوردن بــرای ان دســته‬ ‫از افــرادی کــه محرومیت هــای غذایــی‬ ‫دارنــد می توانــد جــذاب باشــد‪ .‬در هــر‬ ‫حــال دیــدن کلیــپ هــای غــذا خــوردن‬ ‫نوعــی ارضــای جایگزیــن اســت و فــرد بــه‬ ‫شــکل خیالــی میــل خــودش را بــا دیــدن‬ ‫ایــن کلیپ هــا ارضــا می کنــد‪ ،‬امــا چــون‬ ‫ایــن ارضــا واقعــی نیســت همــواره از‬ ‫ســر گرفتــه می شــود و مثــل یــک عمــل‬ ‫وسواســی مــدام تکــرار می شــود‪.‬‬ ‫احساس هویت و همراهی با گروه‬ ‫ســطح دیگــری از توضیــح ایــن مســئله‬ ‫را می تــوان در روان شناســی اجتماعــی‬ ‫جســتجو کــرد‪ .‬غــذا خــوردن راهــی بــرای‬ ‫همرنگــی بــا گــروه و ایجــاد فاصلــه بیــن‬ ‫مــا و دیگــری اســت‪ .‬فرهنگ هــای‬ ‫مختلــف ذائقه هــای مختلفــی دارنــد‪،‬‬ ‫بســیاری از چیزهایــی کــه بــرای یــک‬ ‫گــروه اجتماعــی خوردنــی و لذیــذ اســت‬ ‫بــرای گــروه دیگــر ناخوشــایند اســت‪ .‬بــه‬ ‫همیــن خاطــر دیــدن کلیپ هــای مربــوط‬ ‫بــه غذاهــای عجیــب و غریــب دیگــر‬ ‫فرهنگ هــا‪ ،‬مرزهــای انســجام گروهــی‬ ‫را قوی تــر کــرده و بــه فــرد احساســی از‬ ‫هویــت و تعلــق بــه گــروه می دهــد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه ‪ 27‬بهمن ‪1399‬‬ ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫را رعایت‬ ‫کنید‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی‬ ‫را رعایــت کنیــد‪ .‬بهداشــت تنفســی بــه معنــای‬ ‫پوشــاندن دهــان و بینــی بــا ارنــج خــم شــده یــا‬ ‫دســتمال کاغــذی در هنــگام عطســه و ســرفه‬ ‫اســت‪ .‬بعــد از ســرفه و عطســه بالفاصلــه دســتمال‬ ‫شمـاره ‪287‬‬ ‫ریفالکس معده به مری‪ ،‬با نشانه های این بیماری اشنا شوید‬ ‫ریفالکــس معــده بــه مــری یــک اختــال‬ ‫گوارشــی اســت و زمانــی اتفــاق مــی افتــد‬ ‫کــه اســید معــده و غــذای هضــم نشــده‬ ‫بــه درون مــری راه مــی یابــد‪.‬‬ ‫ســوزش ســر دل‪ ،‬یکی از نشــانه های شــایع‬ ‫ریفالکــس معــده اســت امــا ایــن عارضــه‬ ‫نشــان هــای خامــوش دیگــری هــم دارد کــه‬ ‫شــاید کمتــر متوجــه انهــا شــده باشــید‪ .‬در‬ ‫صــورت تجربــه هــر کــدام از عالئــم زیــر و‬ ‫بــرای تشــخیص ریفالکــس معــده حتمــا بــا‬ ‫پزشــک تــان تمــاس بگیریــد‪:‬‬ ‫اســم‪ :‬در مبتالیــان بــه اســم بــدون علــل‬ ‫الرژیــک‪ ،‬کــه بــه درمــان هــای رایــج اســم‬ ‫نیــز پاســخ مناســب نمــی دهنــد بایــد‬ ‫بیمــاری ریفالکــس در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫ایــن بیمــاران عالئــم اصلــی ریفالکــس را‬ ‫ندارنــد ولــی بــا درمــان ریفالکــس‪ ،‬عالئــم‬ ‫اســم در انهــا بهبــود مــی یابــد‪.‬‬ ‫گوش درد‪:‬‬ ‫ریفالکــس معــده مــی توانــد لــوزه ســوم‬ ‫و غــدد لنفــاوی کوچــک را نیــز تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار دهــد‪ .‬تــورم در لــوزه ســوم‬ ‫منجــر بــه تجمــع مایــع در ســینوس هــا و‬ ‫گــوش مــی شــود و ایــن تجمــع مایــع مــی‬ ‫توانــد درد گــوش و عفونــت را بــه همــراه‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫احساس توده در گلو‪:‬‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد از مبتالیــان بــه ریفالکــس معــده‪،‬‬ ‫دچــار گلــودرد مزمــن هســتند‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫اســید موجــود در گلــو باعــث تــورم اســفنکتر‬ ‫فوقانــی مــری مــی شــود و فــرد احســاس‬ ‫یــک تــوده در گلــو مــی کنــد بــه طــوری کــه‬ ‫نیــاز فــوری بــه ســرفه کــردن دارد‪ .‬ایــن‬ ‫تــوده همچنیــن مــی توانــد در برخــی افــراد‬ ‫مشــکالت بلــع را ایجــاد کنــد‪ .‬ترشــح بیــش‬ ‫از حــد بــزاق‪ ،‬سکســکه‪ ،‬تهــوع و اســتفراغ از‬ ‫عالئــم دیگــری هســتند کــه بــا شــیوع کمتــر‬ ‫دیــده مــی شــوند‪.‬‬ ‫بوی بد دهان‪:‬‬ ‫اگــر بــا مســواک زدن و یــا کشــیدن نــخ‬ ‫دنــدان هنــوز هــم مشــکل بــوی بــد دهــان را‬ ‫تجربــه مــی کنیــد‪ ،‬بــرای تشــخیص ریفالکــس‬ ‫معــده بــه مــری بــا دنــدان پزشــک تــان تمــاس‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬احســاس کــردن طعــم تلــخ یــا‬ ‫تــرش در دهــان نیــز مــی توانــد از عالئــم دیگر‬ ‫باشــد‪ .‬ریفالکــس معــده‪ ،‬مــی توانــد عــاوه‬ ‫بــر بــوی بــد دهــان ‪ ،‬منجــر بــه حساســیت‬ ‫دنــدان هــا در برابــر ســرما و گرمــا و همچنیــن‬ ‫بیمــاری هــای سینوســی شــود‪.‬‬ ‫الرنژیت یا خشونت صدا‪:‬‬ ‫ریفالکــس معــده بــه ویــژه در شــب‬ ‫هنــگام باعــث التهــاب حنجــره و در‬ ‫نتیجــه گرفتگــی صــدا‪ ،‬احســاس تــوده‬ ‫در گلــو و گلودردهــای مکــرر مــی شــود‪.‬‬ ‫لباس زنانه که برای پوشیدن‬ ‫زیر پالتو مناسب هستند‬ ‫همان طــور کــه می دانیــد فصــل‪ ،‬فصــل پالتوســت و‬ ‫یکــی از جذابیت هــای فصــل ســرد ســال بــرای خانم هــا‬ ‫خوش تیــپ و شــیک پوش‪ ،‬ســت کــردن پالتــو بــا‬ ‫لباس هــای مختلــف زمســتانی بــا یکدیگــر و بــازی بــا‬ ‫رنگ هــای مختلــف اســت‪.‬‬ ‫پالتوهــا در صورتــی کــه بــه درســتی اســتایل شــوند و‬ ‫در کنــار لباس هــای مناســب بــه کار رونــد بســیار شــیک‬ ‫و زیبــا هســتند و هــر نــوع قــد و قــواره و اندامــی را‬ ‫زیباتــر و کشــیده تر جلــوه خواهنــد داد‪ .‬زیباتریــن و‬ ‫جدیدتریــن پالتــو را هــم کــه داشــته باشــید‪ ،‬تضمینــی‬ ‫بــرای خوش تیــپ بــودن شــما وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫یــک تیــپ منحصربفــرد و چشــمگیر از ســت کــردن‬ ‫لباس هــای مختلــف در کنــار یکدیگــر ایجــاد می گــردد‪.‬‬ ‫نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه اصــول ســت کــردن پالتوهــای‬ ‫مختلــف بــا یکدیگــر متفــاوت اســت چــرا کــه هــر کــدام‬ ‫جنــس و بافــت گوناگونــی دارنــد‪ .‬فکــر نکنیــد کــه ســت‬ ‫کــردن کار یچیــده ای اســت؛ بــا رعایــت چنــد اصــل ســاده‬ ‫بــه راحتــی می توانــد شــیک بــه نظــر برســید‪.‬‬ ‫‪ -۱‬یقه اسکی‬ ‫بافت هــا و بلوزهــای یقــه اســکی از ان دســته‬ ‫لباس هایــی هســتند کــه بایــد حتمــا در کمــد لبــاس خــود‬ ‫بگنجانیــد‪ .‬جهــت بــاز گذاشــتن دکمــه پالتــو بــه منظــور‬ ‫شیک پوشــی و اینکــه زیــاد هــم احســاس گرمــا نکنیــد‬ ‫پیشــنهاد می شــود حتمــا لبــاس یقــه اســکی بــه عنــوان‬ ‫یــک گزینــه مناســب انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫بافت هــای یقــه اســکی را هــم می توانیــد زیــر‬ ‫لباس هــای دیگــر پوشــید و هــم بــر روی ان هــا‪ .‬پوشــیدن‬ ‫درد قفسه سینه‪:‬‬ ‫درد قفســه ســینه ناشــی از ریفالکــس‬ ‫معــده شــبیه انژیــن صــدری ناشــی‬ ‫از بیمــاری قلبــی اســت کــه کیفیــت‬ ‫سوزشــی و فشــارنده دارد‪ .‬ایــن درد‬ ‫در پشــت جنــاق ســینه احســاس مــی‬ ‫شــود و بــه پشــت گــردن‪ ،‬فــک یــا بــازو‬ ‫گســترش مــی یابــد‪ .‬معمــوال درد بعــد از‬ ‫غــذا خــوردن ایجــاد مــی شــود و ممکــن‬ ‫اســت بیمــار حتــی از خــواب بیــدار شــود‬ ‫و یــا درد را بــا تحریــکات هیجانــی بیشــتر‬ ‫حــس کنــد‪ .‬درد قفســه ســینه ناشــی از‬ ‫ریفالکــس ممکــن اســت چنــد دقیقــه‬ ‫سویشــرت ها یــا تیشــرت های یقــه اســکی در زیــر پالتــو‬ ‫جــذاب خواهنــد شــد‪ ،‬چــرا کــه هــم گــرم می مانیــد و هــم‬ ‫اســتایلتان شــیک تر بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬دستکش و شال گردن‬ ‫درســت اســت کــه لباس هــای یقــه اســکی در هــوای‬ ‫ســرد و زمســتان بهتریــن گزینــه بــرای محافظــت از گــردن‬ ‫شــما بــه حســاب می ایــد‪ ،‬امــا شــاید بــرای هــر فضایــی‬ ‫مناســب نباشــد‪ .‬مثــا اگــر قصــد داریــد بــه جایــی برویــد‬ ‫کــه هــوای داخــل گــرم باشــد و نتوانیــد لباســتان را در‬ ‫بیاوریــد‪ ،‬قطعــا یقــه اســکی نــه تنهــا گزینــه مناســبی‬ ‫نیســت بلکــه اذیــت کننــده هــم خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بهتریــن جایگریــن ان شــال گــردن اســت‪ ،‬ایتمی کــه خیلــی‬ ‫از مــا ممکــن اســت فراموشــش کنیــم‪ .‬شــال گــردن بــه راحتــی‬ ‫گردنتــان را گــرم نگــه مــی دارد و هــر زمانــی کــه نیــاز داریــد‪،‬‬ ‫می توانیــد ان را بــه راحتــی کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬دامن ‬ ‫اگــر دارای محدودیــت در پوشــش خــود نیســتید و یــا‬ ‫قصــد رفتــن بــه میهمانــی و جشــن را داریــد می توانیــد‬ ‫از ایــن ترکیــب شــیک و زیبــا بــرا‪ .‬ی ورود بــه مراســم در‬ ‫زیــر پالتــوی خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از دامن هــای تنــگ و کوتــاه‪ ،‬کفش هــای‬ ‫اســتیلتو و پالتوهــای بلنــد و اورســایز در کنــار هــم‪،‬‬ ‫ترکیــب فوق العــاده و پرطرفــداری اســت و اســتایل‬ ‫شــمارا بســیار خــاص می کنــد‪.‬‬ ‫امــا دقــت کنیــد کــه انتخــاب دامــن بــرای پوشــیدن در‬ ‫کنــار پالتــو‪ ،‬نیــاز بــه دقــت زیــادی دارد‪ ،‬در غیــر ایــن‬ ‫صــورت اســتایل شــما از اوج بــه قعــر خواهــد رفــت!‬ ‫همانطــور کــه می دانیــد دامن هــا ســه مــدل مینــی‪ ،‬میــدی و ماکســی‬ ‫دارنــد و طرح هــای مختلفــی دارنــد‪ ،‬مــدل اول تــا روی زانــو قــرار‬ ‫می گیــرد‪ ،‬مــدل دوم تــا اواســط ســاق پــا و دامــن ماکســی روی قــوزک را‬ ‫تــا چنــد ســاعت طــول بکشــد‪ .‬ایــن درد‬ ‫معمــوال خــود بــه خــود بهبــود مــی یابــد‬ ‫و یــا ایــن کــه بــا مصــرف انتــی اســیدها‬ ‫بهتــر مــی شــود‪ .‬درد قفســه ســینه ناشــی‬ ‫از ریفالکــس شــایع تریــن درد قفســه‬ ‫صــدری غیــر قلبــی اســت‪.‬‬ ‫سرفه خشک‪:‬‬ ‫بیمــاری ریفالکــس ســومین علــت‬ ‫ســرفه مزمــن بعــد از بیمــاری هــای‬ ‫سینوســی و اســم اســت‪ ۲۰ .‬درصــد‬ ‫افــرادی کــه ســرفه مزمــن دارنــد مبتــا بــه‬ ‫ریفالکــس هســتند‪.‬‬ ‫می پوشــاند‪ .‬پالتوهــا نیــز بــه حالــت کتــی‪ ،‬میــدی و ماکســی هســتند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬شومیز‬ ‫هنــگام رفتــن بــه مهمانی هــای رســمی یــک بلــوز‬ ‫مجلســی یــا شــومیز مناســب انتخــاب کــرده و بــه‬ ‫پوشــیدن تنهــا همیــن گزینــه در زیــر پالتــو قناعــت کنیــد‪.‬‬ ‫مگــر اینکــه بــه یــک رویــه زیبــای زنانــه نــازک نیــاز داشــته‬ ‫باشــید کــه در ایــن صــورت پیشــنهاد می کنیــم ســراغ‬ ‫مدل هــای قــاب بافــی شــده مجلســی برویــد‪.‬‬ ‫زیــر پالتــو یــک بلــوز حریــر یــا ســاتن بپوشــید و بگذاریــد‬ ‫اســتایل جدیــد شــما خــودش را بــه خوبــی نشــان داده و‬ ‫تعریــف کنــد‪ .‬در مدل هــای ترنــد امســال می توانیــد بــه‬ ‫پالتوهــای زنانــه بلنــد بــا ترکیــب فوتــر و چــرم بپردازیــد و‬ ‫اســتایل ویــژه خــود را بســازید‪.‬‬ ‫‪ -۵‬شلوار جین‬ ‫شــاید فکــر کنیــد کــه پالتوهــای بلنــد و اورســایز‪ ،‬بــرای‬ ‫اســتفاده ی روزانــه و اســتایل خیابانــی گزینــه مناســبی نباشــند‬ ‫و حتمــا ً نیازمنــد داشــتن اســتایلی رســمی و غیــر روزمره انــد‪.‬‬ ‫امــا بدانیــد کــه ایــن تصــور کامــا ً اشــتباه اســت و شــما بــه‬ ‫ راحتــی می توانیــد بــا اســتفاده از پالتوهــای بلنــد خــود اســتایلی‬ ‫راحــت جهــت گشـت وگذار در خیابــان و یــا پرســه زدن در نقــاط‬ ‫مختلــف بــرای خــود بســازید‪.‬‬ ‫‪ -۶‬پلیور‬ ‫هــر چنــد کــه پوشــیدن تعــداد کــم لبــاس زیــر پالتــو در‬ ‫مهمانی هــای رســمی شــیک تر اســت‪ ،‬امــا در وضعیــت‬ ‫روزمــره و کــژوال ایــن مســئله کاربــردی نــدارد و بهتــر‬ ‫اســت ســراغ الیــه دار کــردن اســتایل خــود برویــد‪.‬‬ ‫‪ -۷‬هودی‬ ‫شــما می توانیــد هودی هــای خــود را در زمســتان از زیــر‬ ‫پالتوهــای خــود نیــز بــه تــن کنیــد‪ .‬ترکیــب پالتــو و هــودی‬ ‫یکــی از کم نظیرتریــن اســتایل های زمســتانی می باشــد‬ ‫کــه اخیــرا بــه شــدت نیــز ترنــد شــده اســت‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

شماره : 1022
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

شماره : 1021
تاریخ : 1403/04/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1020

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1020

شماره : 1020
تاریخ : 1403/04/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!