روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 286 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 286

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 286

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 286

‫چگونه هدفمند تبلیغات کنیم‬ ‫خوب انتخاب کنید‬ ‫خوب دیده شوید‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره‬ ‫‪ 32149068-32320420-1‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫عصر دوشنبــه ‪ 20‬بهمن ‪1399‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ 25‬جمادی الثانی ‪1442‬‬ ‫گرانیهای لجام‬ ‫گسیخته‬ ‫ایــن روزهــا بیشــترین حــرف‬ ‫مــردم گرانیهــای لجــام گســیخته و‬ ‫ســاعت شــمار مایحتــاج عمومــی‪،‬‬ ‫فاجعــه مســکن و اجــاره بهــا و ســایر‬ ‫نیازمندیهاســت کــه هرچنــد بــرای‬ ‫اربــاب ســود و ســرمایه چنــدان‬ ‫اهمیــت نــدارد و بلکــه فرصتــی برای‬ ‫افزایــش ثــروت اســت امــا بــرای‬ ‫اقشــار و خانــواده هــای کــم درامــد‬ ‫و دهــک هــای پائیــن جامعــه و‬ ‫کارمنــدان و بازنشســتگان خبرهــای‬ ‫ناخوشــایندی را همــراه دارد‪،‬‬ ‫کارگــر‪ ،‬کارمنــد‪ ،‬معلــم‪ ،‬پرســتار‪،‬‬ ‫بازنشســته‪ ،‬بــا عائلــه ســنگین و‬ ‫بــا حقــوق ناکافــی‪ ،‬غــول گرانــی‬ ‫را پیــش روی مــی بینــد و کابــوس‬ ‫نارســائی اوّلیــات زندگــی خانوادگــی‬ ‫هالــه ای از انــدوه و درماندگــی را‬ ‫پیــش رویشــان مجســم مــی بیننــد‬ ‫و راه پیــش و پــس نــدارد‪ ،‬اینهــا‬ ‫مــی داننــد گرانــی یعنــی چــه؟!‬ ‫‪ 08‬فوریه ‪2021‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪2 86‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫تجمل گرایی مدیران ذبح عدالت را در پی دارد‬ ‫بومگردی ؛ صنعت بدون دود‬ ‫‪6‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫ایجاد شغل یا وعده؟‬ ‫شرط بازگشت ایران‬ ‫به تعهدات برجامی؛‬ ‫امریکا باید تحریم ها‬ ‫را در عمل ک ًال لغو کند‬ ‫‪2‬‬ ‫واکسن نو ترکیب پروتئنی‬ ‫رازی کوو پارس‬ ‫‪8‬‬ ‫همه چیز درباره عادتی‬ ‫به نام ناخن جویدن!‬ ‫قطعــا ً مســوولین امــر نیــز کــه‬ ‫شــب و روز بــا مــردم ســرو کار‬ ‫دارنــد و همــواره شــاهد اه و نالــه‬ ‫افــراد کــم بضاعــت و بــی بضاعــت‬ ‫انــد و رنــج و درد انــان را گــوش مــی‬ ‫دهنــد مشــکل را درک مــی کننــد اما‬ ‫بــه نظــر مــی رســد انهــا نیــز در برابــر‬ ‫ایــن مشــکل درمانــده شــده‪.‬و راه‬ ‫حــل و پاســخی قانــع کننده ندارند‪.‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫افزایش ‪ 18‬درصدی‬ ‫کشفیات مواد مخدر‬ ‫مصارف غیرمتعارف باعث‬ ‫‪5‬‬ ‫کمبودگازشده‬ ‫‪3‬‬ ‫نیروهای جوان‬ ‫به کار گرفته می شوند‬ ‫ارتباط کالمی‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪-‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫ارتبــاط کالمــی‪ ،‬شــامل کلماتــی اســت کــه بــر زبــان‬ ‫می¬اوریــم؛ بــرای مثــال‪ ،‬جــذاب بــودن محتــوی کالم‪،‬‬ ‫تهدیدامیز نبودن ان‪ ،‬شورانگیز بودن موضوع صحبت‪،‬‬ ‫قابــل فهــم بــودن کالم و ‪ ...‬کــه باعــث تســهیل ارتبــاط‬ ‫می¬گــردد از ایــن دســت اســت‪ .‬در واقــع بــه مجمــوع‬ ‫روابطــی کــه از طریــق ســخن و گفتگــو حاصــل می¬شــود‬ ‫ارتبــاط کالمــی می¬گوینــد‪ .‬بــرای اینکــه در روابــط خــود‬ ‫موفــق شــویم بایــد از کلمــات‪ ،‬بــا دقــت اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫هــر کلمــه¬ای احساســات‪ ،‬عواطــف خــاص و عملکــرد‬ ‫متفاوتــی را در افــراد بــر می¬انگیــزد‪ .‬اگر کلمات در مکان‬ ‫مناســب خــود بــه کاربــرده شــوند بــه ســرعت بــر جســم‬ ‫و روح افــراد تاثیــر می‪-‬گذارنــد‪ .‬بیــان الفــاظ دلپذیــر و‬ ‫مــوزون‪ ،‬موجــب می¬شــود شــخص مقابــل بــا متانــت بــه‬ ‫ســخن مــا گــوش فــرا دهــد‪ .‬امــا عبارت¬هــای مغرضانــه و‬ ‫کینــه جویانــه اغلــب خشــم فرد دیگــر را برمی¬انگیــزد و او‬ ‫را بــه جبهه¬گیــری دعــوت می¬کنــد و در نهایــت روابــط را‬ ‫بــه دشــمنی و تعــارض و نبــرد می¬کشــاند‪.‬‬ ‫ده مهارت کالمی برای موفقیت در ارتباط‬ ‫فردی را بشناسیم‪:‬‬ ‫‪)1‬شــفاف و قابــل فهــم بــودن کالم‪ :‬بســیاری از مشــاجرات‬ ‫و دلخوری¬هــای پدیــد امــده بیــن مــردم‪ ،‬برامــده از شــفاف‬ ‫نبــودن ســخن و مبهــم بــودن کالم اســت‪ ،‬فــردی کــه قــادر‬ ‫نباشــد کالم خــود را شــفاف بیــان کنــد بــه طــوری کــه بــرای‬ ‫دیگــران قابــل فهــم باشــد‪ ،‬ممکــن اســت نــه تنها بــه مقصود‬ ‫خــود نرســد‪ ،‬بلکــه کالم او ناخواســته موجــب کــج فهمــی و‬ ‫دلخــوری دیگــران شــود‪ .‬هنــگام ســخن گفتــن‪ ،‬وقتی ســخن‬ ‫مــا قابــل فهــم باشــد‪ ،‬شــنونده مشــتاق بــه گــوش دادن‬ ‫اســت‪ ،‬امــا در صورتــی کــه مطالــب نامــوزون و مبهــم باشــد‬ ‫بــرای شــنونده خســته کننــده و غیرقابــل درک بــوده و تمایــل‬ ‫بــه گــوش دادن نخواهــد داشــت‪ .‬عــاوه بــر قابــل فهــم بودن‬ ‫کالم‪ ،‬بایــد میــزان درک و فهــم مخاطــب نیــز در نظــر گرفتــه‬ ‫شــود و بــه انــدازه درک و فهــم او از کلمــات اســتفاده گــردد؛‬ ‫در غیــر ایــن صــورت ســخنان مــا بــه علــت درک نشــدن از‬ ‫ســوی مخاطــب‪ ،‬بــرای او جــذاب نخواهــد بــود و او را خســته‬ ‫و دلــزده خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪)2‬گزیده¬گویی‪:‬هنــگام ســخن گفتــن بایــد بــرای پرهیــز از‬ ‫تفضیــل کالم‪ ،‬کلمــات را برگزیــد و نیکوتریــن انها را انتخاب‬ ‫کــرد بــه طــوری کــه هــم مقصــود را برســاند و هــم کوتــاه و‬ ‫مختصــر باشــد و بــرای شــنونده مــال اور نباشــد‪ .‬رعایــت‬ ‫اختصــار و گزیده¬گویــی در ســخن مانــع از بیــان کلمــات‬ ‫فتنــه انگیــز می‪-‬شــود‪ ،‬چراکــه پیــش از ســخن‪ ،‬تفکــر و تامل‬ ‫شــده و تمــام جوانــب در نظــر گرفتــه می¬شــود تــا موجــب‬ ‫رنجــش دیگــری نگــردد و یــا ســوء ظنــی ایجــاد نکنــد‪ .‬زیــادی‬ ‫کالم باعــث می¬شــود بــه حواشــی بســیار پرداختــه شــود و‬ ‫از میــزان پرداختــن بــه معنــا و مفهــوم مــورد نظــر بکاهــد‪.‬‬ ‫‪)3‬مهرورزی و استفاده از کلمات محبت امیز‪ :‬مهرورزی‪،‬‬ ‫از زیباتریــن اموزه¬هــای اخالقــی اســت کــه نقــش ســازنده‬ ‫و موثــری را بــرای گرایــش انســان¬ها بــه یکدیگــر ایفــا‬ ‫می¬کنــد‪.‬در بســیاری از مــوارد ارتباطــات را صمیمی¬تــر‬ ‫کــرده و اتــش کینه¬هــا و اختالفــات را خامــوش می¬ســازد‪.‬‬ ‫محبــت و مهــرورزی افــراد بــه یکدیگــر‪ ،‬هــم روحیــه ســخت و‬ ‫خشــن انــان را تعدیــل می¬کنــد و هــم رابطــه قلبــی عمیقی‬ ‫را در بینشــان بــه وجــود مــی¬اورد‪.‬‬ ‫‪)4‬قطــع نکــردن ســخن طــرف مقابــل‪ :‬قطــع کــردن حــرف‬ ‫دیگــران از چنــد لحــاظ موجــب تخریــب روابــط بیــن فــردی‬ ‫می¬شــود؛ نخســت‪ ،‬موجــب می‪-‬شــود فــرد احســاس‬ ‫ناخوشــایندی از برقــراری ارتبــاط بــا مــا داشــته باشــد و احســاس‬ ‫کنــد کــه شــنونده خوبــی نبــوده و بــرای وی احتــرام قائــل‬ ‫نیســتیم‪ ،‬دوم‪ ،‬این کار موجب می¬شــود سلســله گفته¬های‬ ‫شــخص بــه کالف ســردرگمی تبدیــل شــود و وی نتوانــد پیــام‬ ‫اصلــی خــود را انگونــه کــه می¬خواســت منتقــل کنــد‪.‬‬ ‫‪)5‬پرهیــز از دســتور دادن و ریاســت طلبــی‪ :‬انســان‬ ‫فطرتــا ً از دســتور و امــر و نهــی بیــزار اســت و در صــورت‬ ‫شــنیدن کالم دســتوری ســعی می¬کنــد بــه نحــوی از‬ ‫انجــام ان ســرباز زنــد‪ .‬هــر فــرد از اطرافیانــش انتظــار‬ ‫احترام دارد و دســتور دادن کامال ًمغایر با این خواســته‬ ‫اســت چراکــه نوعــی بی¬احترامــی و بــه دیــده تحقیــر بــه‬ ‫دیگــری نگریســتن اســت‪.‬همه مــا بارهــا شــاهد ایــن‬ ‫واقعیــت بوده¬ایــم کــه مطالبــه کــردن‪ ،‬فرمــان دادن‪،‬‬ ‫فشاراوردن و رفتارهایی از این قبیل‪ ،‬دیگران را وا می‪-‬‬ ‫دارد در مقابــل مــا صــف ارایــی کنند‪.‬بــرای جلوگیــری از‬ ‫چنیــن واکنش¬هایــی تنهــا کافــی اســت خواســته¬های‬ ‫خــود را محترمانــه و در قالــب تقاضــا مطــرح کنیــم زیــرا‬ ‫وقتــی چیــزی را تقاضــا می‪-‬کنیــد‪ ،‬رفتارتــان بــر اســاس‬ ‫احتــرام شــکل می¬گیــرد‪.‬‬ ‫‪)6‬پرهیــز از منــت گذاشــتن‪ :‬نبایــد بــرای هــر اقــدام مفیــد‬ ‫و خوبــی کــه انجــام می¬دهیــم توقــع واکنــش فــوری داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬کاری را کــه بــرای دیگــران صــورت می¬دهیــد‪ ،‬کاری‬ ‫بــی منــت خواهــد بــود تــا روزگاری بــدان پاســخ دهنــد‪،‬‬ ‫ولــی شــما هرگــز متوقــع جــواب ان نباشــید‪ ،‬بلکــه بایــد‬ ‫خــود را بــه درســت اندیشــیدن و انجــام کار خــوب عــادت‬ ‫دهیــد‪ ،‬نــه اینکــه همچــون کارگــری کــه وظیفــه¬اش را‬ ‫انجــام نــداده‪ ،‬منتظــر بایســتید و دســتمزدتان را بخواهیــد‪.‬‬ ‫اگــر می¬خواهیــد در دل دیگــران راهــی بــاز کنیــد‪ ،‬توقــع‬ ‫مقابلــه بــه مثــل نداشــته باشــید‪ ،‬طبعــا ًاگر پاســخ و واکنش‬ ‫مناســبی هــم دریافــت نکنیــد‪ ،‬از رفتــار انــان گله¬منــد‬ ‫نخواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫‪)7‬سپاســگزاری از دیگران‪ :‬یک راهکار برای نشــان دادن‬ ‫احتــرام و تواضــع‪ ،‬سپاســگزاری از دیگــران اســت‪ .‬گاهــی‬ ‫در روابــط بیــن فــردی می¬بینیــم برخــی مــردم بــه قــدری‬ ‫مغــرور و متوقــع هســتند کــه انجــام هــر کاری را وظیفــه‬ ‫طــرف مقابــل می¬داننــد و نیــازی بــه تشــکر و قدردانــی‬ ‫نمی¬بیننــد و همیــن امــر موجــب می¬شــود دیگــران بــا‬ ‫بی¬میلــی بــرای وی کاری انجــام دهنــد؛ ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه خداونــد انســان را بــه گونــه¬ای افریــده اســت‬ ‫کــه دوســت دارد در برابــر کار خوبــی کــه انجــام می¬دهــد‪،‬‬ ‫ســتایش شــود‪ ،‬بــه ویــژه از ســوی کســانی کــه کار خــوب‬ ‫بــرای انــان و بــه ســود انــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪)8‬پرهیــز از تحقیــر کــردن‪ :‬در صورتــی کــه بــرای دیگــری‬ ‫احترامــی قائــل نباشــیم و بــه شــخصیت او توهیــن کنیــم‪،‬‬ ‫رشــته ارتباط بین خود و او را گسســته¬ایم‪ .‬کلماتی مانند‪:‬‬ ‫خیلــی بــی عرضــه¬ای‪ ،‬تــو یــک بازنــده¬ای‪ ،‬نــادان و ‪ ...‬در‬ ‫دیگــران ذهنیــت بــدی ایجــاد می¬کنــد تــا خــود را ابلــه یــا‬ ‫خطــاکار ببیننــد‪ .‬ایــن پیام¬هــا می¬تواند تاثیــر مخربی روی‬ ‫تصویــر ذهنــی اشــخاص بــر جــای گــذارد و یــا حالــت تدافعی‬ ‫در مقابــل مــا ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫‪)9‬پذیــرش عــذر دیگــران‪ :‬وقتــی فــردی در اثر عصبانیت‪،‬‬ ‫کــج فهمــی‪ ،‬ســوتفاهم و یــا هر مــورد دیگری کنتــرل خود‬ ‫را از دســت داد و کلماتــی را بــر زبــان رانــد کــه دور از ادب‬ ‫بــود‪ ،‬اگــر پــس از مدتــی از کــرده خــود پشــیمان شــد و‬ ‫بــرای عذرخواهــی امــد‪ ،‬بــرای حفــظ روابــط بیــن فــردی‪،‬‬ ‫بــر مــا واجــب اســت کــه عــذرش را بپذیریــم؛ چراکــه او‬ ‫غــرورش را زیرپــا گذاشــته و بــرای ابــراز پشــیمانی از رفتــار‬ ‫خــود بــه نــزد مــا امــده و ایــن بــه دور از انصــاف اســت کــه‬ ‫عــذر چنیــن فــردی را نپذیریــم‪.‬‬ ‫‪)10‬پرهیــز از عیــب جویــی‪ :‬افــراد عیب جــو‪ ،‬از همه‬ ‫کــس انتقــاد می¬کننــد و همــواره نقــاط منفــی را بــر‬ ‫می¬شــمرند؛ گویــی خــود را بــرای پیــدا کــردن عیــب‬ ‫و نقــص دیگــران وقــف کرده¬انــد‪ .‬چنیــن افــرادی‬ ‫همــواره منفــور دیگــران هســتند و جایــی در قلــب‬ ‫دیگــران ندارنــد‪ .‬بــی تردیــد افــراد عیــب جــو‪ ،‬نــه‬ ‫تنهــا زندگــی خــود را تبــاه می¬ســازند‪ ،‬بلکــه اســباب‬ ‫نگرانــی دیگــران را نیــز فراهــم می¬کننــد و موجــب‬ ‫پیدایــش بــی اعتمــادی‪ ،‬ناامنــی‪ ،‬فضــای شــک و‬ ‫تردیــد‪ ،‬تضعیــف روحیــه دیگــران و ‪ ...‬می¬شــوند‪.‬‬ ‫عیــب جویــی از دیگــران و همــواره تذکــر دادن بــه‬ ‫انــان و اســتفاده کــردن از واژگان منفــی در برخــورد‬ ‫بــا انــان موجــب ســردی و ناخوشــایندی ارتبــاط‬ ‫می¬گــردد‪ .‬چراکــه انســان ذاتــا ًکرامــت نفــس دارد و‬ ‫مایــل اســت شــان و جایــگاه و ابرویــش حفــظ شــود‬ ‫و بــرای کســی کــه چنیــن امــر مهمــی را نقــض کنــد‬ ‫برخــورد جــدی و تنــدی خواهــد داشــت و مســلما ً‬ ‫نتیجــه ان‪ ،‬وارد شــدن اســیبی اجتنــاب ناپذیــر بــه‬ ‫روابــط بیــن فــردی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مبارکباد‬ ‫روابطعمومی‬ ‫بانکملیاستانگلستان‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫دبیر جشنواره‬ ‫موسیقی‬ ‫جوان و نوجوان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫دبیــر جشــنواره موســیقی جــوان و نوجــوان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬رشــته پیانــو بیشــترین اثــار‬ ‫ارســال شــده از بیــن‪ ۲۵۰‬اثــر هنــری بــه جشــنواره موســیقی جــوان و نوجــوان اســتان مــی باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن رضــا امینـی راد در ارتبــاط بــا نــوع اثــار ارســال شــده بــه جشــنواره اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بیشــتر ایــن اثــار متعلــق بــه هنرمنــدان رشــته ســازهای ایرانــی شــامل تــار‪ ،‬سـه تار‪ ،‬کمانچــه‪ ،‬نــی‪ ،‬ســنتور‪ ،‬تنبــک‪،‬‬ ‫ضــرب زورخانـه ای و دف و در بخــش ســازهای جهانــی شــامل ویلــن‪ ،‬گیتــار و پیانــو بــه صــورت تــک نــوازی اســت‪.‬‬ ‫گزارش و تحلیل‬ ‫شماره ‪286‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از‬ ‫فرماندهان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش‪:‬‬ ‫ی جوان‬ ‫نیروها ‬ ‫به کار گرفته می شوند‬ ‫ســعید مازندارنــی در گفتگــوی اختصاصــی بــا‬ ‫خبرنگار بازار کســب وکار اظهار داشــت‪ :‬وزارت کار‬ ‫اقــدام بــه فعــال نمــودن طــرح هــای مشــوق هــای‬ ‫ایجــاد اشــتغال بــرای فارغ التحصیالن دانشــگاهی‬ ‫و کمــک بــه فعــاالن اقتصــادی و اصنــاف در ســه‬ ‫طــرح مشــوق هــای تشــویقی شــامل کارورزی‪،‬‬ ‫یارانــه دســتمزد و معافیــت بیمــه ای نمــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬وزرات کار بســترهایی بــرای اشــتغال‬ ‫نیــروی هــای جــوان و فــارغ التحصیــل شــده‬ ‫دانشــگاه فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا طــرح مشــوق هــای کارورزی‬ ‫دولــت گفــت‪ :‬طــرح کارورزی اســت کــه بنــگاه‬ ‫اقتصــادی ای کــه نیــروی کارفــارغ التحصیــل‬ ‫دانشــگاهی را جــذب مــی کنــد وزارت کار بــه‬ ‫مــدت ســه مــاه حقــوق او را پرداخــت کــرده و بــه‬ ‫مــدت دو ســال بیمــه نیــروی کار را بــه کارفرمــا‬ ‫پرداخــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫مازندرانــی در خصــوص طــرح یارانــه دســتمزد‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بحــث یارانــه دســتمزد اســت کــه‬ ‫بنــگاه هــای اقتصــادی ای کــه نیــروی کار جــوان‬ ‫را مشــغول بــه کار کننــد‪ ،‬وزرات کار بــه مــدت‬ ‫یکســال ‪ ۳۰‬درصــد از حقــوق قانــون کار را بــه ان‬ ‫هــا پرداخــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیر کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی گلستان‬ ‫در ارتبــاط بــا طــرح مشــوق هــای بیمــه ای وزرات‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی افــزود‪ :‬طــرح‬ ‫معافیــت هــای بیمــه ای بــه ایــن صــورت اســت‬ ‫کــه وقتــی کارفرمــا نیــروی جدید بــرای کارگاه خود‬ ‫جــذب کنــد بــه مــدت دو ســال حــق بیمــه ان را‬ ‫دولــت پرداخــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار مدیــر کل‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی تصریح کرد‪ :‬ســهمیه‬ ‫اســتان گلســتان بــرای ایــن طــرح هــا ‪ ۲۵۰۰‬نفــر‬ ‫اســت و تــا کنــون بیــش از ‪ ۱۱۰۰‬نفــر بــا ایــن‬ ‫طــرح هــا مشــغول بــه کار شــده اند‪.‬حــدود ‪۲۰۰۰‬‬ ‫نفــر در ســایت ثبــت نــام کــرده انــد کــه منتظریــم‬ ‫کارفرمایــان عزیــز از ایــن نیروهــا اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫مازندارنــی هــدف از اجــرای ایــن طــرح را جــذب‬ ‫و اشــتغال بیشــتر دانش اموختگان دانشگاهی‬ ‫عنــوان کــرد و امیدواریــم بــا وجــود چنیــن طــرح‬ ‫هایــی وضعیــت اشــتغال اســتان روند افزایشــی‬ ‫داشــته باشــد و شــاهد معضــل بیــکاری در بیــن‬ ‫جوانان نباشــیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل اداره تعــاون‪ ،‬کار و امــور اجتماعــی‬ ‫گلســتان در خصــوص شــرایط ســنی موجــود‬ ‫بــرای اســتفاده از ایــن طــرح گفــت‪ :‬ســابق بــر‬ ‫ایــن افــراد زیــر ‪ ۲۸‬ســال مــی توانســتند از ایــن‬ ‫طــرح هــا اســتفاده کننــد امــا االن ایــن عــدد‬ ‫بــه ‪ ۳۵‬ســال تغییــر کــرده اســت‪.‬الزم بــه ذکــر‬ ‫اســت در شهرســتان هــای محــروم کــه فــارغ‬ ‫التحصیــل دانشــگاهی حضــور نــدارد‪ ،‬افــراد‬ ‫بــا مــدرک دیپلــم مــی تواننــد از طــرح یارانــه‬ ‫دســتمزد اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کارفرمایــان و کاریابــان بــرای‬ ‫اســتفاده از این طرح ها باید در ســامانه کارورزی‬ ‫ثبــت نــام کــرده و از طریــق ایــن ســایت بــه یکدیگــر‬ ‫متصل شــوند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت همــه ســاله مدیــران دســتگاه هــای‬ ‫اجرایی در نشست های خبری گزارش های ارائه‬ ‫شــده خــود نســبت بــه ارائــه امــار اشــتغال صــورت‬ ‫گرفتــه توســط دســتگاه خــود را اعــام مــی کننــد که‬ ‫بــا توجــه بــه چندســال اخیــر قطــع بــه یقیــن بایــد‬ ‫شــاهد ریشــه کــن شــدن معضــل بیــکاری باشــیم‪.‬‬ ‫هرچنــد امــار اعالمــی دســتگاه هــا بــا مرکــز امــار‬ ‫مغایــرت داشــته و همچنــان شــاهد حضــور افرادی‬ ‫جویــای کار دور میادیــن و چهــارراه هــای شــهر مــی‬ ‫باشــیم‪.‬الزم اســت مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫نســبت بــه ارائــه امــار خــود و میــزان اشــتغال ایجاد‬ ‫شــده شــفاف پاســخ دهنــد‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫استان گلستان ‪:‬‬ ‫اکران فیلم های‬ ‫جشنواره فیلم فجر‬ ‫در گلستان‬ ‫شرط بازگشت ایران به‬ ‫تعهدات برجامی؛‬ ‫امریکا باید تحریم ها را در‬ ‫عمل کال ًلغو کند‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای فرمانــده معظــم کل‬ ‫قــوا صبــح یکشــنبه در دیــدار جمعــی از فرماندهــان‬ ‫نیــروی هوایــی و پدافنــد هوایــی ارتــش‪ ،‬بیعــت‬ ‫تاریخــی همافــران بــا امــام خمینــی(ره) در ‪ ۱۹‬بهمــن‬ ‫‪ ۵۷‬را یکــی از شگفتی ســازی های مهــم و از عوامــل‬ ‫اصلــی پیــروزی انقــاب و همچنیــن نشــان دهنده‬ ‫خطــای محاســباتی امریکایی هــا برشــمردند و‬ ‫گفتنــد‪ :‬الزمــه اســتمرار حرکــت پرشــتاب انقــاب‪،‬‬ ‫حضــور مــردم در صحنــه‪ ،‬کار و تــاش بی وقفــه‪،‬‬ ‫اتحــاد کلمــه بخصــوص میــان مســئوالن‪ ،‬اعتمــاد بــه‬ ‫وعــده الهــی و افزایــش مولفه هــای قــدرت ملــی در‬ ‫عمــل اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن قضایــای‬ ‫فضاحت بــار اخیــر امریــکا و ســقوط ترامــپ را افــول‬ ‫ابــرو‪ ،‬قــدرت و انتظــام اجتماعــی و سیاســی امریــکا‬ ‫خواندنــد و بــا اشــاره بــه اظهارنظــر مقام هــای‬ ‫اروپایــی و امریکایــی دربــاره برجــام و تحریم هــا‬ ‫تاکیــد کردنــد‪ :‬امریکایی هــا و اروپایی هــا حــق‬ ‫هیچ گونــه شــرط گذاری ندارنــد زیــرا تعهــدات‬ ‫برجامــی خــود را نقــض کردنــد و ان طرفــی کــه بایــد‬ ‫شــرط بگــذارد جمهــوری اســامی اســت زیــرا بــه‬ ‫تعهــدات خــود پایبنــد بــود‪ .‬بنابرایــن ایــران هنگامی‬ ‫بــه تعهــدات برجامــی خــود بازخواهــد گشــت کــه‬ ‫امریــکا همــه تحریم هــا را در عمــل و نــه در حــرف یا‬ ‫بــر روی کاغــذ‪ ،‬لغــو کنــد و ایــن لغــو تحریم هــا مــورد‬ ‫راســتی ازمایی ایــران قــرار گیــرد‪ .‬ایــن‪ ،‬سیاســت‬ ‫قطعــی و غیرقابــل برگشــت جمهــوری اســامی و‬ ‫مــورد اتفــاق همــه مســئوالن اســت و هیچکــس از‬ ‫ان عــدول نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای بــه خطــای محاســباتی‬ ‫عجیــب دولــت دموکــرات امریــکا در ان زمــان‪ ،‬در‬ ‫ارزیابــی شــرایط کشــور و مــردم نیــز اشــاره کردنــد و‬ ‫گفتنــد‪ :‬امریکایی هــا بــه ارتــش شاهنشــاهی بســیار‬ ‫امیــدوار بودنــد و بــر اســاس اخبــار قطعــی‪ ،‬کودتایــی‬ ‫را طراحــی کــرده بودنــد تــا بــا دســتگیری ســران و‬ ‫پیشــروان انقــاب و بــا اســتفاده از خشــونت گســترده‬ ‫علیــه مــردم‪ ،‬مانــع ســقوط رژیــم شــوند امــا یکــی از‬ ‫عواملــی کــه نقشــه شــیطانی انهــا را باطــل کــرد‪،‬‬ ‫حرکــت نیــروی هوایــی در نوزدهــم بهمــن بــود‪.‬‬ ‫ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه خطــای محاســباتی امریکا‬ ‫در قبــال ایــران ادامــه دارد و همچنان درک و شــناخت‬ ‫صحیحــی از ملــت ایــران ندارنــد‪ ،‬افزودنــد‪ :‬یــک نمونــه‬ ‫از ایــن خطــای محاســباتی در فتنــه ‪ ۸۸‬بــود که رییس‬ ‫جمهــور دموکــرات امریــکا بــه خیــال انکــه کار را تمــام‬ ‫خواهــد کــرد‪ ،‬رســما ًاز فتنــه حمایــت کــرد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی تحریم هــای بی ســابقه‬ ‫بــا هــدف از پــا دراوردن ایــران را نمونــه دیگــری از‬ ‫خطاهــای محاســباتی امریــکا برشــمردند و گفتنــد‪:‬‬ ‫یکــی از همــان احمق هــای درجــه یــک‪ ،‬دو ســال پیش‬ ‫گفتــه بــود کــه عیــد ژانویــه ‪ ۲۰۱۹‬را در تهــران جشــن‬ ‫می گیریــم‪ .‬حــاال ان شــخص خــودش بــه زبال ـه دان‬ ‫تاریــخ رفتــه و رییــس او هــم بــا لگــد و بــا افتضــاح از‬ ‫کاخ ســفید اخراج شــده اســت اما جمهوری اســامی‬ ‫ایــران بــه لطــف خداونــد ســربلند ایســتاده اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای بــا تاکیــد بــر اینکــه در‬ ‫قبــال دشــمن و معیــوب بــودن دســتگاه محاســباتی‬ ‫ان نبایــد ســاده انگاری کــرد‪ ،‬خاطــر نشــان کردنــد‪:‬‬ ‫عوامــل دیگــری نیــز در موفــق بــودن حرکــت ‪۴۲‬‬ ‫ســاله انقــاب اســامی موثــر بوده انــد کــه عبارتنــد‬ ‫از کار و تــاش‪ ،‬حضــور مــردم در صحنــه و ایمــان‬ ‫انــان بــه لــزوم ایــن حضــور‪ ،‬اعتمــاد بــه وعــده الهــی و‬ ‫طراحی هــای متقابــل‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی تاکیــد کردنــد‪ :‬بــا نشســتن و‬ ‫تماشــا کــردن هیــچ کاری پیــش نمـی رود‪ .‬مســئوالن‬ ‫بــا حضــور در میــدان کار و عمــل‪ ،‬و بــا اعتمــاد بــه‬ ‫خــدا‪ ،‬دائمــا ً مولفــه هــای قــدرت ملــی را افزایــش‬ ‫دهنــد و در عمــل تولیــد قــدرت کننــد‪.‬‬ ‫ایشــان یکــی از مظاهــر تولیــد قــدرت را تقویــت‬ ‫نیروهــای مســلح بــه تناســب اقتضائــات منطقـه ای و‬ ‫بین المللــی برشــمردند و بــا تجلیــل از رزمایش هــای‬ ‫اخیــر افزودنــد‪ :‬انجــام چنیــن رزمایش هــای بــزرگ و‬ ‫اعجــاب برانگیــز‪ ،‬ان هــم در شــرایط تحریــم‪ ،‬در واقــع‬ ‫تامیــن امنیــت ملــی به دســت فرزنــدان کشــور در‬ ‫نیروهــای مســلح کشــور و بســیار افتخــار امیــز اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامن ـه ای الزمــه تولیــد قــدرت‬ ‫در نیروهــای مســلح را عــاوه بــر تقویــت تجهیزات‪،‬‬ ‫حفــظ و ارتقــای روحیــه‪ ،‬ایمــان و قــدرت معنــوی‬ ‫نیروهــا دانســتند و گفتنــد‪ :‬خطــای بــزرگ برخــی‬ ‫کشــورهای منطقــه ایــن اســت کــه امنیــت ملــی‬ ‫خــود را از بیگانــگان طلــب می کننــد و بــا وجــود‬ ‫میلیاردهــا دالر هزینــه و تحقیــر شــدن و توهیــن‬ ‫شــنیدن‪ ،‬در نهایت در بزنگاهها امنیت انها تامین‬ ‫نمی شــود؛ همانگونــه کــه در قضایــای چنــد ســال‬ ‫قبــل مصــر و تونــس و یــا در سرنوشــت محمدرضــا‬ ‫پهلــوی دیدیــم‪.‬‬ ‫ایشــان در ادامــه لــزوم مراقبــت از بــروز خطــا و‬ ‫اشــتباه در داخــل را نیــز گوشــزد کردنــد و افزودنــد‪:‬‬ ‫یکــی از اشــتباه های بــزرگ ایــن اســت کــه مرعــوب‬ ‫قــدرت دشــمن شــویم و یــا در امــور سیاســی و‬ ‫اقتصــادی بــه دشــمن امیــد ببندیــم‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه بنــای بــر‬ ‫مبالغــه درخصــوص نیــرو و تــوان داخلــی نیســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کردند‪ :‬اما واقعیت های درون را ببینیم‬ ‫و ان را ارتقــاء دهیــم و بدانیــم کــه اگــر بــا هرتوانــی‪،‬‬ ‫مرعــوب دشــمن شــویم از کار خواهیــم افتــاد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‪ ،‬افــرادی را کــه در‬ ‫خصــوص توانایی هــای امریــکا و برخــی قدرتهــا‬ ‫ارزیابی هــای غیرواقعــی دارنــد‪ ،‬بــه قضایــای اخیــر‬ ‫امریــکا ارجــاع دادنــد و افزودنــد‪ :‬حــوادث فضاحت بــار‬ ‫اخیــر امریــکا‪ ،‬مســایل کوچکــی نیســتند و نبایــد‬ ‫درچارچــوب افــول یــک رییــس جمهــور نابــاب ارزیابــی‬ ‫شــوند بلکــه ایــن قضایــا افــول ابــرو‪ ،‬قــدرت و انتظــام‬ ‫اجتماعــی امریــکا اســت‪.‬‬ ‫ایشــان با اســتناد به اظهارات صاحبنظران برجســته‬ ‫سیاســی امریــکا گفتنــد‪ :‬خــود انهــا می گوینــد نظــام‬ ‫اجتماعــی امریــکا از درون پوســیده اســت و برخــی‬ ‫ســخن از دوران پســا امریــکا بــه میــان اورده انــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد‪ :‬اگــر شــبیه قضایــای‬ ‫امریــکا در هرنقطــه دیگــر از دنیــا بخصــوص در‬ ‫کشــورهایی کــه امریــکا بــا انهــا مشــکل دارد‪ ،‬رخ داده‬ ‫بــود‪ ،‬ان را رهــا نمی کردنــد امــا امپراطــوری خبــری‬ ‫در دســت انهــا اســت و تــاش دارنــد تــا ماجــرا را‬ ‫جشــنواره ی فیلــم فجــر مهم تریــن جشــنواره ی‬ ‫ســینمایی ایــران اســت کــه از ســال ‪ ۱۳۶۱‬تاکنــون‬ ‫در میانــه ی بهمــن مــاه هــر ســال در تهــران برگــزار‬ ‫می گــردد‪ .‬تاکنــون ‪ ۳۸‬دوره از ایــن جشــنواره برگــزار‬ ‫شده اســت کــه تصــور مــی شــد بــا توجــه بــه فراگیــری‬ ‫ویــروس کرونــا امســال ایــن جشــنواره کم رونق تــر از‬ ‫ســال های پیــش برگــزار شــود‪.‬اما هنرمنــدان و اصحــاب‬ ‫ســینما بــه نوعــی ازخودگذشــتگی نشــان دادنــد و بــا‬ ‫تمــام تــوان خــود تــاش کردنــد در ایــن شــرایط خــاص‬ ‫ایــن جشــنواره بــه بهتریــن نحــو اغــاز و اجــرا شــده و‬ ‫فیلــم هــای جشــنواره در ســایر اســتان هــا و همچنیــن‬ ‫اســتان گلســتان نمایــش داده شــود‪.‬‬ ‫در نشســت خبــری روز چهارشــنبه ‪ ۱۵‬بهمــن‬ ‫مــاه عادلــه کشــمیری مدیــرکل فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی گلســتان در خصــوص برنامــه‬ ‫هــای ایــن دســتگاه در ایــام جشــنواره فیلــم‬ ‫فجــر گفت‪:‬امســال نیــز طبــق روال ســال های‬ ‫ایجاد شغل یا وعده؟‬ ‫تمام شــده نشــان دهنــد درحالی کــه قضیــه تمــام‬ ‫نشــده و دنبالــه دار اســت‪.‬‬ ‫ایشــان علــت دســتپاچگی و سراســیمه بــودن‬ ‫رژیم هــای وابســته بــه امریــکا در منطقــه بخصــوص‬ ‫رژیــم صهیونیســتی و یاوه گویی هــای اخیــر انهــا را‬ ‫تــرس و اضطــراب از واقعیــت افــول امریــکا در محیــط‬ ‫بیــن المللــی و محیــط داخلــی دانســتند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در بخــش دیگــری‬ ‫از سخنانشــان بــا اشــاره بــه اظهــارات مقام هــای‬ ‫امریکایــی و اروپایــی در قضیــه تحریم هــا‪ ،‬گفتنــد‪:‬‬ ‫اوال ً در جمهــوری اســامی هیچ کــس گوشــش‬ ‫بدهــکار مهمل گویی هــای افــراد بــدون اســتحقاق‬ ‫در امریــکا و اروپــا نیســت‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬ثانیــا ً بــر اســاس منطــق و‬ ‫اســتدالل‪ ،‬امریــکا و ســه کشــور اروپایــی کــه‬ ‫تعهــدات برجامــی خــود را زیــر پــا گذاشــته اند‪ ،‬حــق‬ ‫تعییــن شــرط و شــروط بــرای برجــام ندارنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی تاکیــد کردنــد‪ :‬انهــا صرفــا ً‬ ‫در یــک برهــه بســیار کوتــاه در اول کار‪ ،‬بعضــی از‬ ‫تحریم هــا را موقتــا ً تعطیــل کردنــد امــا بعــدا ً تحریم هــا‬ ‫را برگرداندنــد و حتــی افزایــش هــم دادنــد‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫حــق گذاشــتن شــرط و شــروط ندارنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی تاکیــد کردنــد‪ :‬طرفــی کــه‬ ‫حــق دارد بــرای ادامــه کار برجــام شــرط بگــذارد‪،‬‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران اســت چــرا کــه از اول بــه‬ ‫همــه تعهــدات برجامــی خــود عمــل کــرد ولــی انهــا‬ ‫تعهــدات خــود را نقــض کردنــد‪.‬‬ ‫ایشــان سیاســت قطعــی‪ ،‬غیرقابــل بازگشــت و‬ ‫عدول ناپذیــر جمهــوری اســامی در خصــوص برجــام‬ ‫را کــه مــورد اتفــاق همــه مســئوالن کشــور اســت‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن شــکل بیــان کردنــد‪ :‬اگــر می خواهنــد ایــران بــه‬ ‫تعهــدات برجامــی خــود برگــردد بایــد امریــکا تحریم هــا‬ ‫را در عمــل و نــه بــا زبــان و یــا روی کاغــذ‪ ،‬کال ًلغــو کنــد‪،‬‬ ‫ان گاه پــس از راســتی ازمایی ِ صحــت لغــو تحریم هــا‪،‬‬ ‫جمهــوری اســامی بــه تعهــدات برجامــی خــود بــاز‬ ‫خواهــد گشــت‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اســامی مســئوالن و دســت اندرکاران‬ ‫امــور کشــور را بــه اتحــاد کلمــه و همصدایــی توصیــه‬ ‫موکــد کردنــد و گفتنــد‪ :‬اتحــاد کلمــه مــردم و‬ ‫همچنیــن مســئوالن عامــل اصلــی عبــور از بســیاری‬ ‫از مشــکالت در ‪ ۴۲‬ســال گذشــته بــوده و ایــن‬ ‫هماهنگــی و هم صدایــی بایــد ادامــه یابــد‪.‬‬ ‫فرمانــده کل قــوا‪ ،‬نیروهــای مســلح را بــه ادامــه‬ ‫تولیــد قــدرت توصیــه و در پایــان تاکیــد کردنــد‪ :‬بــه‬ ‫لطــف خداونــد و دعــای حضــرت ولــی عصر(عــج)‬ ‫فــردای ملــت و کشــور ایــران‪ ،‬قطعــا ًبــه مراتــب بهتر‬ ‫و باالتــر از امــروز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬امیــر‬ ‫ســرتیپ نصیــرزاده فرمانــده نیــروی هوایــی ارتــش‬ ‫بــا بیــان گزارشــی از برنامه هــای ایــن نیــرو در ســال‬ ‫گذشــته گفــت‪ :‬نیــروی هوایــی بــا ســابقه حضــور‬ ‫اثرگــذار خــود در انقــاب و حفــظ دســتاوردهای‬ ‫ان‪ ،‬امــروز بــا دســتی پــر از رویش هــای برخاســته‬ ‫از تفکــر مقاومــت و اموزه هــای مکتــب شــهید‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬بــا انگیزه تــر از پیــش در مســیر ارتقــای‬ ‫قــدرت هوایــی کشــور گام برداشــته اســت‪.‬‬ ‫گذشــته اســتان گلســتان میزبان جشــنواره فیلم‬ ‫فجــر اســت و بــا تــاش شــبانه روزی همــکاران‬ ‫مــا امــکان بهــره منــدی مــردم اســتانمان از ایــن‬ ‫رویداد شــاخص ســینمایی فراهم شــده اســت‪.‬‬ ‫کشــمیری در ادامــه افــزود‪ :‬امســال ‪ ۱۶‬فیلــم در‬ ‫جشــنواره اکــران خواهــد شــد کــه تمامــی ایــن‬ ‫‪ ۱۶‬فیلــم در اســتان گلســتان از تاریــخ ‪۱۵‬تــا ‪۲۲‬‬ ‫بهمــن مــاه در ســالن پردیــس ســینمایی عصــر‬ ‫جدیــد گــرگان بــه نمایــش درخواهــد امــد‪.‬‬ ‫وی بــا توجــه بــه محدودیــت ظرفیــت ایــن ســالن‬ ‫گفــت‪ :‬بــه دلیل شــیوع ویــروس کرونــا و ضرورت‬ ‫رعایــت دســتورالعمل هــای بهداشــتی‪ ،‬ســالن‬ ‫هــای اکــران فیلــم ظرفیــت پذیــرش ‪ ۳۰‬درصــد از‬ ‫تماشــاگران را دارد‪.‬الزم بــه ذکــر اســت کــه فیلــم‬ ‫هــا در دو ســانس ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۸‬و همچنیــن در دو‬ ‫ســالن ســینما اکــران خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان‬ ‫یــاداور شــد کــه در ســال گذشــته جشــنواره فیلــم‬ ‫فجــر در دو مجموعــه ســینمایی کاپــری و تــاالر‬ ‫فخرالدیــن اســعد گرگانــی مجموعــا ً ‪ ۱۲‬هــزار‬ ‫بازدیــد کننــده داشــت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت هزینــه بلیــط ایــن جشــنواره ‪۲۰‬‬ ‫هــزار تومــان اســت و امــکان فــروش حضــوری‬ ‫بلیــط بــه دلیــل رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬عالقمنــدان می تواننــد از ســایت‬ ‫گیشــه هفت و ســینما تیکت به صورت اینترنتی‬ ‫بلیــط فیلــم موردنظــر خــود را خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫ایــن نشســت هم چنیــن بــا حضــور محمــود‬ ‫خواجــه نــژاد رئیــس حــوزه هنــری گلســتان و‬ ‫حســین الشــریف مدیــر امــور ســینمایی اســتان‬ ‫گلســتان ادامــه پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫الشــریف در خصوص بازســازی ســینما پردیس‬ ‫عصــر جدیــد گــرگان گفت‪:‬این ســینما که ســابقه‬ ‫و قدمــت زیــادی دارد بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪۱۶۰‬‬ ‫بــه مناســبت چهــل و دومیــن ســالگرد‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی در دهــه فجــر‬ ‫‪ ۳‬هــزار و ‪ ۱۴۱‬پــروژه عمرانــی‪ ،‬تولیــدی‪،‬‬ ‫اقتصــادی و اشــتغال زا بــا اعتبــاری بالــغ‬ ‫بــر‪ ۵‬هــزار و ‪ ۸۶۷‬میلیــارد تومان در اســتان‬ ‫گلســتان افتتــاح و کلنــگ زنــی شــد‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس اســتاندار گلســتان‬ ‫در خصــوص جزئیــات برنامــه هــای‬ ‫اســتان گلســتان در دهــه فجــر گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــام اللــه دهــه فجــر ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۱۴۱‬پــروژه‬ ‫درســطح اســتان افتتــاح و کلنــگ زنــی‬ ‫خواهــد شــد کــه زمینــه اشــتغال ‪ ۶‬هــزار‬ ‫و ‪ ۹۴۷‬نفــر را فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫دکتــر حــق شــناس ضمــن گرامیداشــت‬ ‫دهــه فجــر و پیــروزی انقــاب اســامی‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬ســال گذشــته مجموعــا ً در‬ ‫دهــه فجــر و هفتــه دولــت اعتبــار پــروژه‬ ‫هــای اســتان بالــغ بر ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد‬ ‫تومــان بــود کــه ایــن رقــم امســال بــه ‪ ۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬میلیــارد تومــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در ادامــه اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫‪ ۳۵‬درصــد پــروژه هــای قابــل افتتــاح و‬ ‫کلنــگ زنــی در دهــه مبــارک فجــر امســال‬ ‫مربــوط بــه حــوزه روســتایی اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت روز جمعــه ‪۱۷‬‬ ‫بهمــن مــاه دکتــر هــادی حــق شــناس و‬ ‫دکتــر امیــد‪ ،‬معــاون توســعه روســتایی‬ ‫و مناطــق محــروم ریاســت جمهــوری‬ ‫بــا حضــور در شهرســتان علــی ابــاد‬ ‫کتــول تعــدادی از پــروژه هــای عمرانــی‬ ‫و اقتصــادی ایــن شهرســتان را افتتــاح و‬ ‫کلنــگ زنــی کردنــد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه هــادی حــق شــناس اســتاندار‬ ‫گلســتان در شهرســتان علــی ابــاد کتــول طــرح‬ ‫ابیــاری تحــت فشــار بــا همــکاری بانــک توســعه‬ ‫اســامی‪ ،‬طرح ریســندگی و بافندگی و توســعه‬ ‫کشــت گلخان ـه ای بــا جدیــت پیگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫در ادامه هم چنین عملیات اجرایی شرکت‬ ‫فــوالد رســام گلســتان بــا حضــور مدیــران‬ ‫اســتانی و کشــوری در شــهرک صنعتــی علــی‬ ‫ابــاد کتــول اغــاز شــد‪.‬این واحــد تولیــدی کــه‬ ‫دو ســال دیگــر بــه بهــره بــرداری مــی رســد بــا‬ ‫بودجــه ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومانــی زمینــه اشــتغال‬ ‫‪ ۷۲‬نفــر را ایجــاد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت ســال گذشــته بــا‬ ‫افتتــاح و کلنــگ زنــی هــای پــروژه هــای‬ ‫دهــه فجــر حــدود ‪ ۴۵۱۴‬فرصــت شــغلی‬ ‫در گلســتان فراهــم شــده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل‬ ‫از روابــط عمومــی اســتانداری گلســتان در‬ ‫خصــوص محقــق شــدن یــا نشــدن فرصــت‬ ‫هــای شــغلی ســال گذشــته‪ ،‬تمامــی ایــن‬ ‫فرصــت هــا الزامــا ً اشــتغال محقــق شــده‬ ‫نیست‪.‬بخشــی از ان هــا بــا افتتــاح پــروژه‬ ‫هــا محقــق شــده و بخشــی دیگــر پیــش‬ ‫بینــی اشــتغال اســت‪.‬‬ ‫بــا گذشــت یــک ســال از دهــه فجــر ســال ‪۹۸‬‬ ‫تــا کنــون از ایــن مســئله کــه چنــد درصــد از‬ ‫ایــن پــروژه هــا افتتــاح شــده و بــه بهره بــرداری‬ ‫رســیدهاطالعاتی در دســت نیســت‪.‬‬ ‫بنــا بــر امــاری کــه دکتــر حــق شــناس در‬ ‫اختیــار رســانه هــا قرار داده اســتان ما امســال‬ ‫افزایــش ‪ ۵۰‬درصــدی در ایجــاد فرصــت هــای‬ ‫شــغلی بــه نســبت ســال گذشــته دارد‪.‬امــا ایــا‬ ‫ایــن عــدد تبدیــل بــه واقعیــت مــی شــود یــا‬ ‫تنهــا یــک وعــده توخالــی اســت؟‬ ‫میلیــارد ریــال بازســازی و تجهیــز شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور ســینمایی اســتان گلســتان در ادامــه‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن پردیــس ســینمایی دارای ‪ ۵‬ســالن نمایــش‬ ‫تخصصــی و فضایــی در شــان هنردوســتان اســت کــه‬ ‫ظرفیــت هــر ســالن ‪ ۲۸‬تــا ‪ ۲۸۰‬نفــر اســت‪.‬ما در ایــن‬ ‫ایــام بــه مــدت هشــت روز بــا رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی پذیــرای عالقمنــدان هســتیم‪.‬‬ ‫در انتهای این نشســت خبری مدیرکل فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی گلســتان بــا اشــاره بــه اســیب‬ ‫هــای جبــران ناپذیــر کرونــا بــه اهالــی فرهنــگ و‬ ‫هنــر از پرداخــت تســهیالت بــه اهالــی ســینما و‬ ‫هنرمنــدان اســیب دیــده خبر داد‪.‬همچنیــن الزم‬ ‫بــه ذکــر اســت تمامــی هنرمنــدان‪ ،‬نویســندگان‬ ‫و روزنامــه نــگاران واجــد شــرایط بــا ثبــت نــام در‬ ‫صنــدوق اعتبــاری هنرمنــدان فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی مــی تواننــد از خدمــات و حمایــت هــای‬ ‫ایــن صنــدوق بهــره منــد شــوند‪.‬‬ صفحه 2 ‫ممنوعیــت ورودخودروهــای پالک غیربومــی به اســتاندکتر حــق شــناس بــا اشــاره بــه مصوبــه ســتاد‬ ‫ملــی کرونــا در خصــوص منــع تــردد بــه اســتان هــای شــمالی‪ ،‬گفــت‪ :‬خودروهــای ورودی بــا پــاک‬ ‫غیــر بومــی بــه گلســتان ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان جریمــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بعدازظهــر روز شــنبه ‪ ۱۸‬بهمــن در ســتاد اســتانی پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس‬ ‫کرونــا گفــت‪ :‬بــار بســتری بیمــاران کرونایــی و همچنیــن میــزان جانباختــگان کرونایــی در اســتان‬ ‫گلســتان در یــک ثبــات قــرار دارد‪.‬‬ ‫ممنوعیت‬ ‫ورودخودروهای‬ ‫پالک غیربومی‬ ‫گزارش و نقد‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪286‬‬ ‫شعائر انقالب نباید فراموش شود‪:‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫استان گلستان‬ ‫پنج ناشرگلستانی‬ ‫در نمایشگاه‬ ‫مجازی کتاب تهران‬ ‫تجمل گرایی مدیران ذبح عدالت را در پی دارد‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن نمایشــگاه بــه صــورت‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعته بــه مــردم ایــن امــکان را داد‬ ‫تــا بتواننــد کتــاب هــای موردنیــاز خــود را‬ ‫بــه صــورت اینترنتــی خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســتان‬ ‫گلســتان در خصــوص دیگــر مزیت هــای‬ ‫ایــن نمایشــگاه مجــازی اظهــار کــرد‪ :‬از‬ ‫دیگــر مزایــای ایــن نمایشــگاه برطــرف‬ ‫شــدن معضل اصلی نمایشــگاه فیزیکی‪،‬‬ ‫یعنــی محدودیــت هــای فضایــی و مکانــی‬ ‫بــود‪.‬در نمایشــگاه مجــازی ناشــران مــی‬ ‫تواننــد هــر تعــداد کتــاب کــه مدنظرشــان‬ ‫اســت بــدون محدودیــت فضایــی بــه‬ ‫خریــداران عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫کشــمیری در ادامــه گفــت‪ ۵ :‬ناشــر‬ ‫از اســتان گلســتان در ایــن نمایشــگاه‬ ‫حضورمســتقیم داشــتند کــه امیدواریــم‬ ‫در ســال اینــده ســهم ناشــران اســتانی‬ ‫در ایــن نمایشــگاه بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت دوســتان مــا در اداره‬ ‫کل پســت اســتان گلســتان نیــز زحمــات‬ ‫زیــادی در پــی ایــن نمایشــگاه کشــیدند‪.‬‬ ‫ان هــا تمامــی کتــاب هــای خریداری شــده‬ ‫را بــه صــورت رایــگان و در اســرع وقــت بــه‬ ‫درب منــازل خریــداران رســاندند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت طبــق امــار یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۲۵۴‬هــزار و پانصــد جلــد کتــاب در ایــن‬ ‫نمایشــگاه فروختــه شــد و قریــب بــه ‪۹۰۰‬‬ ‫مرســوله پســتی هــم ســهم مــردم اســتان‬ ‫گلســتان از ایــن نمایشــگاه بــود‪.‬‬ ‫کــه ایــن امــر نشــانگر فرهنــگ مــردم‬ ‫فرهیختــه اســتان گلســتان اســت‪.‬الزم‬ ‫بــه ذکــر اســت از امــار فــروش ناشــران‬ ‫اســتانی در ایــن نمایشــگاه هیــچ رقمــی‬ ‫در دســت نیســت‪.‬‬ ‫اشتغالزایی موجب‬ ‫توسعه شهری می شود‬ ‫بــه مناســبت چهــل و دومیــن ســالگرد‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی در ایــام اللــه‬ ‫فجــر‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۸۰‬طــرح اشــتغال‬ ‫مددجویــان در اســتان خراســان شــمالی‬ ‫افتتــاح مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫اســتان گلســتان از حضــور مســتقیم پنــج‬ ‫ناشــر گلســتانی در نمایشــگاه مجــازی‬ ‫کتــاب تهــران کــه در بهمــن مــاه ســال‬ ‫جــاری برگــزار شــد خبــر داد‪.‬‬ ‫عادلــه کشــمیری در خصــوص برپایــی‬ ‫نمایشــگاه مجــازی کتــاب تهــران بــه‬ ‫خبرنــگار هفتــه نامــه بــازار کســب و‬ ‫کار گفت‪:‬برگــزاری نمایشــگاه کتــاب در‬ ‫تهــران کــه بــه دلیــل وضــع موجــود بــه‬ ‫صــورت مجــازی برپــا شــد یــک اتفــاق‬ ‫بســیار مبــارک و میمونــی بــود‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫فاصلــه گرفتــن از ســاده زیســتی و‬ ‫برخــوردار شــدن غیــر متعــارف از بیــت‬ ‫المــال و ســوگیری بــه ســمت یــک زندگــی‬ ‫اشــرافی تــوام بــا تجمــل گرایــی و عافیــت‬ ‫طلبــی‪ ،‬نتیجــه ای جــز ذبــح عدالــت بــه‬ ‫عنــوان اصلــی تریــن شــعار انقــاب و‬ ‫نظــام اســامی در پــی نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫هنگامــه خانــدوزی خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫و کار ‪ ،‬بیــش از چهــل ســال از انقــاب‬ ‫اســامی ایــران مــی گــذرد و در ایــن مــدت‬ ‫انقــاب اســامی ایــران بــا همــه توطئــه‬ ‫هــای دشــمنان دســتاوردهای بســیاری را‬ ‫داشــته اســت‪ ،‬و مســووالن بــا همراهــی‬ ‫مــردم موفــق شــده انــد روزهــای شــیرینی‬ ‫را در دفتــر انقــاب بــه یــادگار بگذارنــد‪.‬‬ ‫امــا انچــه مســلم اســت ان اســت کــه ایام‬ ‫دهــه فجــر بیشــتر از اینکــه زمانــی بــرای‬ ‫ارائــه گــزارش عملکــرد مســووالن باشــد‬ ‫مــی توانــد زمانــی بــرای بازخوانــی اهــداف‬ ‫انقــاب اســامی شــود تــا بــرای همــه مــا‬ ‫فرامــوش نشــود کــه مــا چــه بــوده ایــم و‬ ‫بــه کجــا مــی خواهیــم برســیم‪.‬‬ ‫بازخوانــی شــعائر انقــاب بــه همــه مــا کمــک‬ ‫خواهــد کــرد تــا بتوانیــم در مســیر درســت امــام‬ ‫و شــهداء حرکــت کنیــم و بتوانیــم کشــور ایــران‬ ‫را بــه بهتریــن جایــگاه برســانیم‬ ‫ایــن روزهــا کــه حــرف از اقــا زاده هــا ‪،‬‬ ‫فیــش هــای حقوقــی ‪ ،‬زندگــی تجمالتــی‬ ‫مدیــران و مســووالن فرصــت مناســبی‬ ‫اســت تــا بــه خــود تلنگــری بزنیــم کــه یکــی از‬ ‫زیبایــی هــای انقــاب اســامی ایــن بــود کــه‬ ‫مســووالن خــادم مــردم بودنــد و نوکــری بــر‬ ‫مــردم را افتخــار خــود مــی دانســتند و اگــر‬ ‫امــروز واژه هــای نامتعــارف هماننــد اقــازاده‬ ‫در فرهنــگ انقــاب مــا وارد شــده نشــات‬ ‫گرفتــه از توطئــه هــای دشــمنان اســت‪.‬‬ ‫انچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه مدیــر‬ ‫و مســوولی کــه در دســتگاه هــای دولتــی‬ ‫کار مــی کنــد بایــد خــود را خــادم ملــت‬ ‫بدانــد‪ .‬اگــر امــروز بخواهیــم در تمــام‬ ‫عرصــه هــا مشــخص باشــیم بایــد خدمــت‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری‬ ‫گلســتان در حاشــیه کلنگ زنــی دهکــده گیاهــان دارویــی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬ایجــاد دهکــده گیاهــان دارویــی باعــث‬ ‫می شــود کــه کشــاورزان تــازه کار بــه کشــت گیاهــان‬ ‫دارویــی ترغیــب شــوند و ایــن امــر موجــب ایجــاد‬ ‫اشــتغال در اســتان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دو فــاز از نخســتین دهکــده گیاهــان دارویــی جهــاد‬ ‫دانشــگاهی در دهــه مبــارک فجــر در شهرســتان‬ ‫گالیکــش بــا حضــور معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتانداری گلســتان کلنگ زنــی شــد‪.‬‬ ‫ابراهیــم کریمــی در ادامــه اظهــار کــرد‪ :‬ایــن دهکــده‬ ‫ظرفیــت جــذب توریســت را دارد و می توانــد موجــب‬ ‫توســعه گردشــگری اســتان نیــز شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تنــوع گونه هــای گیاهــان دارویــی در‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بیــان کــرد‪ :‬در ایــن پــارک گونه هــای‬ ‫گیاهــی دارویــی زیــادی وجــود دارد کــه همه ســاله‬ ‫رســانی بــه مــردم در تمامــی عرصــه هــا را‬ ‫مدنظــر قــرار دهیــم و بحــران اقتصــادی را‬ ‫از زندگــی مــردم دور کنیــم‪.‬‬ ‫مســووالن مــا اگــر امــروز روحیــه خودخواهــی‪،‬‬ ‫خودمحــوری و عــدم اطاعــت پذیــری از والیــت‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬ایــن روحیــه انســان را دعــوت‬ ‫بــه روحیــه اســتکباری مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن ایــام شــاید بهتریــن فرصــت باشــد‬ ‫بــرای دولتمــردان تــا یکبــار زندگــی سراســر‬ ‫نــور شــهیدان بزرگــوار باهنــر و رجایــی را‬ ‫بازنگــری کننــد و ببیننــد انهــا چــه ویژگــی‬ ‫هایــی داشــتند و امــروز باید در دولتمردان‬ ‫مــا ظهــور و بــروز داشــته باشــند‪.‬‬ ‫تردیــدی نیســت کــه در طــول ســال هــای‬ ‫پــس از انقــاب و علــی رغــم ایجــاد مشــکالت و‬ ‫موانــع متعــدد موفقیت هــای بزرگــی بــه دســت‬ ‫امــده اســت‪ ،‬لیکــن پیوســته بایــد اهــداف‬ ‫نظــام و شــعارهای بنیــادی ان مــورد توجــه‬ ‫مســئوالن و مــردم باشــد‪.‬‬ ‫مقــام معظــم رهبــری نیــز در بیانــات خــود بــر‬ ‫مســئله دوری از اشــرافیگری مســووالن تاکیدات‬ ‫بســیاری داشــته اســت و در بخشــی از ســخنان‬ ‫خــود نســبت بــه انتخــاب فــرد اصلــح فرمــوده‬ ‫اســت» مــن نســبت بــه شــخص‪ ،‬هیچ گونــه‬ ‫نظــری ابــراز نمیکنــم؛ امــا شــاخصهائی وجــود‬ ‫دارد‪ .‬بهتریــن‪ ،‬ان کســی اســت کــه درد کشــور‬ ‫را بفهمــد‪ ،‬درد مــردم را بدانــد‪ ،‬بــا مــردم یگانــه‬ ‫و صمیمــی باشــد‪ ،‬از فســاد دور باشــد‪ ،‬دنبــال‬ ‫اشــرافی گری خــودش نباشــد‪ .‬افــت بــزرگ مــا‬ ‫اشــرافی گری و تجمل پرســتی اســت؛ فــان‬ ‫مســئول اگــر اهــل تجمــل و اشــرافی گری باشــد‪،‬‬ ‫مــردم را بــه ســمت اشــرافی گری و بــه ســمت‬ ‫اســراف ســوق خواهــد داد‪.‬‬ ‫«یکــی از اساســی ترین کارهــا بــرای‬ ‫اینکــه مــا جلــوی اســراف را بگیریــم ایــن‬ ‫اســت کــه مســئولین کشــور‪ ،‬خودشــان‪،‬‬ ‫کسانشــان‪ ،‬نزدیکانشــان و وابستگانشــان‪،‬‬ ‫اهــل اســراف و اهــل اشــرافی گری نباشــند‪.‬‬ ‫چطــور میتوانیــم اگــر خودمــان اهــل اســراف‬ ‫باشــیم‪ ،‬بــه مــردم بگوئیــم اســراف نکنید؛ «ا‬ ‫تامــرون النّــاس بالبــر ّ و تنســون انفســکم»؛‬ ‫«یــا ایّهــا الّذیــن امنــوا لــم تقولــون مــا ال‬ ‫تفعلــون‪ .‬کبــر مقتــا عنــد اللــه ان تقولــوا‬ ‫مــا ال تفعلــون»‪ )۴(.‬اولیــن کار ایــن اســت‬ ‫کــه مــا مســئولین کشــور را‪ ،‬افــرادی انتخــاب‬ ‫کنیــم کــه مردمــی باشــند‪ ،‬ساده زیســت‬ ‫باشــند‪ ،‬درد مــردم را بداننــد و خودشــان از‬ ‫درد مــردم احســاس درد کننــد‪».‬‬ ‫عدالــت محــوری شــعار اصلــی و محــوری‬ ‫نظــام جمهــوری اســامی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫شــعار شــاخص اصلــی بــرای ســنجش‬ ‫حرکــت نظــام و مســئوالن ان در مســیر‬ ‫صحیــح مبنــی بــر مبانــی‪ ،‬اصــول‪ ،‬ارمــان‬ ‫هــا و اهــداف انقــاب اســامی مــی باشــد‪.‬‬ ‫ســاده زیســتی مســئوالن و کارگــزاران نظــام‬ ‫و برخــورداری انــان از بیــت المــال در حــد‬ ‫متعــارف‪ ،‬یکــی از نشــانه هــای اصلــی در‬ ‫حرکــت مبتنــی بــر عدالــت محــوری مســئوالن‬ ‫و کارگــزاران اســت‪ .‬بدیهــی اســت کــه هــر نــوع‬ ‫فاصلــه گرفتــن از ســاده زیســتی و برخــوردار‬ ‫شــدن غیــر متعــارف از بیــت المــال و ســوگیری‬ ‫بــه ســمت یــک زندگــی اشــرافی تــوام بــا تجمــل‬ ‫گرایــی و عافیــت طلبــی‪ ،‬نتیجــه ای جــز ذبــح‬ ‫عدالــت بــه عنــوان اصلــی تریــن شــعار انقــاب‬ ‫و نظــام اســامی در پــی نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫تجمــل گرایــی‪ ،‬مصــرف گرایــی‪ ،‬و‬ ‫دورشــدن از عدالــت‪ ،‬بیانگــر ترویــج‬ ‫اشــرافی گــری در مرکــز قــوی تریــن و‬ ‫کارامدتریــن رســانه موجــود در کشــور‬ ‫اســت‪ .‬بســیاری از مشــکالت و معضــل‬ ‫هــای اجتماعــی و فرهنگــی امــروز جامعــه‬ ‫مــا‪ ،‬ریشــه در سیاســت هــای اقتصــادی‬ ‫گذشــته دارد و ایــن مشــکالت عظیــم‬ ‫ظــرف چنــد ســال حــل نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــیوع اشــرافی گــری و مصــرف گرایــی‪،‬‬ ‫و اولویــت یافتــن رفــاه فــردی بــر رفــاه‬ ‫جمعــی‪ ،‬کمرنــگ شــدن ارزشــها را در پــی‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه واقــع مــی تــوان از تجمــل گرایــی و مصــرف‬ ‫زدگــی بــه عنــوان ام الفســاد همــه رذایــل نــام‬ ‫بــرد و تجمــل گرایــی مهمتریــن بیمــاری جوامــع‬ ‫اســت کــه ریشــه در نابرابــری و اختالفــات‬ ‫اجتماعــی و طبقاتــی دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مجیــد الهی‬ ‫راد مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی‬ ‫(ره)خراســان شــمالی در خصــوص جزئیــات‬ ‫طــرح اشــتغال مددجویــان گفت‪:‬ایــن‬ ‫طــرح در بخــش اشــتغال بــا بهــره گیــری از‬ ‫روش هــای نــو و دانــش بنیــان و همچنیــن‬ ‫متناســب بــا شــرایط بومــی هــر منطقــه‬ ‫اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬مقــدار اعتبــارات‬ ‫الزم بــرای اجــرای ایــن طــرح هــا مبلغــی‬ ‫بالــغ بــر ‪ ۱۲۴‬میلیــارد تومــان بــود کــه‬ ‫حــدود ‪ ۶‬میلیــارد تومــان ان از محــل‬ ‫اعتبــارات منابــع داخلــی کمیتــه امــداد و‬ ‫باقــی مانــده از منابــع بانــک هــای عامــل‬ ‫اســتان تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)‬ ‫اســتان خراســان شــمالی در ادامــه اظهــار‬ ‫داشــت‪:‬از مجمــوع طــرح هــای افتتاحــی‬ ‫‪ ۸۹۱‬طرح روســتایی و ‪ ۱۹۸۹‬طرح شــهری‬ ‫اســت کــه ‪ ۳۱۵‬طــرح در اســفراین‪۱۲۷ ،‬‬ ‫طــرح در جاجــرم‪ ۶۲۹ ،‬طــرح در شــیروان‪،‬‬ ‫‪ ۷۳‬طــرح در گرمــه‪ ۲۶۱ ،‬طــرح در راز و‬ ‫جــرگالن‪ ۲۳۰ ،‬طــرح در فــاروج‪۳۵۶ ،‬‬ ‫طــرح در مانــه وســلمقان و حــدود ‪۹۰۰‬‬ ‫طــرح در بجنــورد بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد همچنیــن گفــت‪ :‬مهــم‬ ‫تریــن رویکــرد کمیتــه امــداد امــام خمینــی‬ ‫(ره) ایجــاد اشــتغال و فراهــم کــردن زمینــه‬ ‫درامدزایــی خانوارهــای تحــت پوشــش و‬ ‫در راســتای ان توســعه شــهری اســت‪.‬‬ ‫وی هــم چنیــن افزود‪:‬امســال ســقف‬ ‫پرداختــی هــای کمیتــه امــداد بــرای بــرای‬ ‫هــر شــغل ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت بــا توجــه بــه تعــداد بــاالی‬ ‫ایــن پــروژه هــا در ســطح اســتان خراســان‬ ‫شــمالی انتظــار مــی رود کــه در ســال‬ ‫پیــش رو معضــل بیــکاری در ایــن اســتان‬ ‫کاهــش قابــل مالحظــه ای داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در اینــده ای نزدیــک بعــد از بــه بهــره‬ ‫بــرداری رســیدن ایــن پــروژه هــا‪ ،‬ثابــت‬ ‫خواهــد شــد کــه ایــن نهــاد چقــدر در‬ ‫راســتای ایجــاد فرصــت هــای شــغلی‬ ‫موثــر بــوده اســت ایــا ایــن پــروژه هــا مــی‬ ‫توانــد بســتری بــرای توســعه شــهری در‬ ‫شهرســتان هــای اســتان باشــند یــا خیــر؟‬ ‫افــراد زیــادی از ســایر نقــاط کشــور بــرای جمـع اوری ایــن‬ ‫گیاهــان بــه منطقــه مــا مراجعــه می کننــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری گلســتان‬ ‫افــزود‪ :‬اگــر تولیــدات ایــن دهکــده بــه مقــدار قابــل‬ ‫توجهــی برســد امــکان صــادرات ایــن محصــوالت از مــرز‬ ‫اینچه بــرون بــه ســایر کشــورها وجــود دارد‪.‬‬ ‫هم چنیــن در ادامــه ایــن مراســم ســید عزیــز موســوی‬ ‫سرپرســت جهــاد دانشــگاهی اســتان گلســتان در خصــوص‬ ‫جزئیــات ایــن دهکــده گفــت‪ :‬دهکــده گیاهــان دارویــی‬ ‫بــا ســه فــاز مزرعــه نمایشــی‪ ،‬ســوله فــراوری و مجتمــع‬ ‫گلخانـه ای طراحــی شــد کــه امــروز دو فــاز ســوله فــراوری و‬ ‫مجتمــع گلخانــه ای ایــن دهکــده کلنگ زنــی گردیــد‪.‬‬ ‫موســوی در ادامــه اظهــار کــرد‪ :‬مجتمــع گلخانــه ای‬ ‫دهکــده بــا مســاحتی بالــغ بــر ‪ ۳۰۰۰‬متــر مربــع و ســوله‬ ‫فــراوری متــراژی حــدود ‪ ۶۰۰‬متــر مربــع دارد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت اعتبــار پیش بینــی شــده بــرای‬ ‫بهره بــرداری از ایــن پــروژه ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی‬ ‫استانداری گلستان‬ ‫کلنگ زنی‬ ‫دهکده گیاهان دارویی‬ ‫در گلستان‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫رونمایی‬ ‫ازکتاب ماهی‬ ‫وخنجرروایت‬ ‫ترورمنافقان‬ ‫درگلستان‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬اجتماعــی و امنیتــی اســتاندار گلســتان در ایــن مراســم بــا تاکیــد بــر ضــرورت انتقــال مفاهیــم‬ ‫انقــاب بــه نســل اینــده؛ از نویســندگان اســتان خواســت بررســی موشــکافانه و نــگارش اتفاقــات جریانــات‬ ‫منتهــی بــه پیــروزی انقــاب اســامی در گلســتان را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫همزمــان بــا هشــتمین روز دهــه فجــر کتــاب “ماهــی و خنجــر” نوشــته ‪ ۲‬نویســنده گلســتانی بــا موضــوع‬ ‫ترســیم ترورهــای ســازمان موســوم بــه مجاهدیــن خلــق در ایــن اســتان معرفــی و رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شماره ‪286‬‬ ‫رییس اداره امور عشایری شیروان از‬ ‫مرمت و نگهداری راه های عشایری‬ ‫ارتقا‪۷‬درصدی مرمت‬ ‫ونگهداری راه های عشایری‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی ابراهیمــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ ۴۵۰ :‬کیلومتــر از راه هــای‬ ‫عشــایری شــیروان در ایــن بــازه زمانــی مــورد‬ ‫مرمــت و نگهــداری قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رییس اداره امور عشــایری شــیروان از مرمت‬ ‫و نگهــداری راه هــای عشــایری خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬طــی هفــت ســال گذشــته هفــت درصد‬ ‫نســبت بــه پیــش از ان ارتقــا یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص مشــکالت فراوانــی کــه در‬ ‫طــی جابجایــی عشــایر در هنــگام کــوچ وجــود‬ ‫داشــت گفــت‪ :‬قبــل از ســال ‪ ،۹۲‬عشــایرهنگام‬ ‫کــوچ ییــاق و قشــاق از راه مناســب برخــوردار‬ ‫نبــوده و بــا مشــکالت و ســختی هــا بســیاری‬ ‫دســت و پنجــه نــرم مــی کردنــد کــه در حــال‬ ‫حاضــر بــا همــوار شــدن مســیر هــای تــردد در‬ ‫ایــن حــوزه دیگــر مشــکل خاصــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه ایــن شهرســتان دارای‬ ‫حــدود ‪ ۴۸۰‬کیلومتــر راه عشــایری اســت‪.‬‬ ‫گفتــه مــی شــود هــزار و ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر‬ ‫در ســه مســیر شــمالی‪ ،‬جنوبــی و میانــی‬ ‫مجمــوع ایــل راه هــای ایــن شهرســتان کــه‬ ‫محــل تــردد و عبــور و مــرور دام هــای عشــایر‬ ‫شهرســتان هــای قوچــان‪ ،‬فــاروج و شــیروان‬ ‫بــه کــوه شــاه جهــان اســت‪ ،‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫ابراهیمــی در ادامــه نســبت بــه تامیــن اب‬ ‫اشامیدانی عشایر افزود‪ ۱۵ :‬هزار مترمکعب‬ ‫ابرســانی ســیار انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی از اقدامــات دولــت در طــی ‪۷‬‬ ‫ســال اخیــر مرمــت ‪ ۸۵‬بــاب جایــگاه‬ ‫چادرعشــایری‪ ،‬احــداث ‪ ۱۰‬بــاب ســرویس‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬مرمــت ‪ ۱۵‬دهانــه پــل و‬ ‫بهســازی چشــمه هــای عشــایری‪ ،‬مرمــت و‬ ‫نگهــداری ‪ ۳‬بــاب حمــام ضدکنــه‪ ،‬احــداث‬ ‫چهــار هــزار مترمکعــب ابنیــه فنی(ابنمــا‪،‬‬ ‫گابیــون‪ ،‬دیــوار ســاحلی) و احــداث پنــج‬ ‫رشــته کانــال جمــع اوری اب و انحــراف‬ ‫ســیل را عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور عشــایری شــیروان‬ ‫گفــت‪ :‬همچنیــن در ایــن بــازه زمانــی یــک‬ ‫دهانــه بنــد خاکــی احــداث‪ ۶ ،‬صنــدوق‬ ‫خــرد زنــان ایجــاد و ‪ ۲۵۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت بانکــی نیــز پرداخــت شــد‪ ،‬عــاوه‬ ‫بــر ایــن ‪ ۲‬هــزار تختــه چــادر عشــایری نیــز‬ ‫در اختیــار عشــایر قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه عشــایر شــیروان شــامل ‪۱۵‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬خانوار در‬ ‫قالب ‪ ۹‬طایفه‪ ۳۵۰ ،‬هزار راس دام سبک در‬ ‫اختیــار دارنــد‪ .‬کــه همــه ســاله با انجام قشــاق‬ ‫و ییــاق اقــدام بــه جابجایــی دام هــای خــود در‬ ‫مناطــق خــوش اب و هــوا و مناســب پــرورش‬ ‫دام هــای خــود مــی کننــد‪ .‬کــه بخــش هنگفتی‬ ‫از اشــتغال را در دســت دارند‪.‬‬ ‫رییس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی اسفراین‬ ‫افزایش‪۲۳‬درصدی اقامت مسافران دراسفراین‬ ‫عبداللــه ســهرابی اظهــار داشــت‪ :‬ظرفیــت اســکان و اقامــت ماهانــه مســافران در‬ ‫شهرســتان اســفراین پیــش از ایــن‪ ،‬چهــار هــزار و ‪ ۵۸۸‬نفــر در ‪ ۱۴‬بــوم گــردی و یــک مُتــل‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی اســفراین گفــت‪ :‬همزمــان بــا‬ ‫گرامیداشــت دهــه فجــر یکهــزار و ‪ ۸۰‬تخـت بــرای اقامــت مســافران و گردشــگران در ایــن‬ ‫شهرســتان افــزوده شــد کــه بدیــن ترتیــب ظرفیــت زیرســاخت های اقامتــی ایــن خطــه ‪۲۳‬‬ ‫درصــد رشــد یافــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا افتتــاح نخســتین هتــل اپارتمــان اســفراین هــزار و ‪ ۸۰‬نفــر بــه ظرفیــت‬ ‫اقامــت و اســکان ماهانــه مســافران در شهرســتان افــزوده شــد و ظرفیــت اقامتــی‬ ‫شهرســتان بــه پنــج هــزار و ‪ ۶۶۸‬نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫ســهرابی گفــت‪ :‬ایــن هتــل اپارتمــان بــا ســرمایه ‪ ۳۰‬میلیــارد ریالــی بخــش خصوصــی کــه تامیــن ‪۱۰‬‬ ‫ن اعتبــار از محــل تســهیالت کــم بهــره بــوده ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫میلیــارد ریــال ایـ ‬ ‫وی هتــل اپارتمــان اســفراین را نخســتین هتــل اپارتمــان خراســان شــمالی دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن هتــل اپارتمــان ‪ ۱۵‬ســوئیت بــا ظرفیــت اقامــت روزانــه ‪ ۳۶‬نفــر را داراســت‬ ‫و بــا بهــره بــرداری از ان بخشــی از مشــکالت شهرســتان درخصــوص اقامــت میهمــان‬ ‫کشــوری حــل مــی شــود‪.‬‬ ‫به مناسبت دهه مبارک فجر ‪ ،‬پروژه های مخابراتی شهرستان مینودشت افتتاح شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان بــا حضــور دکتــر اریانپــور‬ ‫نماینــده مــردم کاللــه ‪ ،‬مینودشــت ‪ ،‬مــراوه تپــه و گالیکــش در مجلــس شــورای اســامی ‪،‬‬ ‫امــام جمعــه و فرمانــدار شهرســتان مینودشــت همینطــور مهنــدس غالمعلــی شــهمرادی‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان در روســتای حســن خــان از توابــع شهرســتان مینودشــت‬ ‫‪ 8 ،‬پــروژه مخابراتــی مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه حــوزه ارتباطــات و مخابرات در شــرایط‬ ‫کنونــی مــورد توجــه و مطالبــه اصلــی مــردم مــی باشــد گفــت ‪ :‬اقدامــات خوبــی در ظرفیــت‬ ‫ســازی شــبکه مخابراتــی و ارتقــاء کیفیــت سرویســهای مخابراتــی انجــام شــده و ســرمایه‬ ‫گــذاری هــای کالن انجــام شــده موجــب توســعه مخابــرات در ســطح اســتان شــده اســت ‪.‬‬ ‫مهنــدس غالمعلــی شــهمرادی بــا تاکیــد بــر اینکــه توســعه و تامیــن زیرســاختهای مــورد نیــاز‬ ‫مخابراتــی از محــل درامــد مخابــرات صــورت مــی گیــرد افــزود‪ :‬اســتان گلســتان در زمینــه‬ ‫رشــد ارتباطــات در کشــور پیشــگام بــوده و بــا تــاش مضاعــف خواهیــم توانســت بــه رضایــت‬ ‫حداکثــری مشــتریان دســت یابیــم ‪.‬‬ ‫وی از اغــاز بــه کار ‪ 14‬پــروژه دیگــر مخابراتــی در ایــن شهرســتان ســخن گفــت و افــزود‪:‬‬ ‫عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه هــا شــروع و تــا هفتــه دولــت ســال بعــد امــاده واگــذاری بــه‬ ‫مــردم شهرســتان مینودشــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان‬ ‫اختتامیه مهرواره پروازالالیی ها دردهه فجر‬ ‫مدیــر کل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان‬ ‫اســتان گلســتان در گفتگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار‬ ‫بــازار کســب وکار از اجــرای ‪ ۱۱۰‬برنامــه متنــوع ایــن‬ ‫دســتگاه در ایــام اللــه دهــه فجــر خبــر داد‪.‬‬ ‫محبوبــه رجــب نســب مدیــر کل کانــون پــرورش‬ ‫فکــری کــودکان و نوجوانــان اســتان گلســتان‬ ‫گفت‪:‬مهــم تریــن برنامــه هایــی کــه در کارگــروه‬ ‫کــودک و نوجــوان در نظــر گرفتــه شــده‪ ،‬فراخــوان‬ ‫ســرزمین مــن اســت کــه بــه زودی در ســطح‬ ‫اســتان منتشــر خواهــد شــد‪.‬این فراخــوان محــوری‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬هنــری و ادبــی دارد و امیدواریــم بتوانیــم‬ ‫اثــار قابــل توجهــی از کودکان و نوجوانان اســتانمان‬ ‫در ایــن حــوزه دریافــت کنیم‪.‬یکــی دیگــر از برنامــه‬ ‫هــای مهــم مــا در دهــه فجــر نشســت نخبــگان‪،‬‬ ‫برگزیــدگان و اســتعدادهای برتــر بــا اســتاندار بــا‬ ‫محوریــت دهــه فجــر اســت‪.‬‬ ‫رجــب نســب در ادامــه گفــت‪:‬در دهــه فجــر‬ ‫اختتامیــه مهــرواره پــرواز الالیــی هــا برگــزار خواهــد‬ ‫شــد کــه تــا کنــون ‪ ۱۳۶۰‬اثــر از ســطح کشــور بــرای‬ ‫مــا ارســال شــده و در حــال داوری اثــار هســتیم‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از برنامــه هــای ویــژه مــا کــه در‬ ‫روز زن بــرای بانــوان برگــزار خواهــد شــد برنامه‬ ‫کیمیــای زندگــی اســت کــه بــا همراهــی بانــوان‬ ‫حاضــر در ایــن کارگــروه اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جلسه هم اندیشی واحدهای‬ ‫فناوری کشاورزی استان گلستان‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل مرکــز‬ ‫تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی گلســتان‬ ‫‪,‬ایــن نشســت در محــل مزرعــه گردشــگری کشــاورزی‬ ‫توســکا از مجموعــه واحدهــای فنــاور ایــن مرکــز در محــل‬ ‫توسکســتان گــرگان بــا حضــور مدیــران تمامــی واحدهــای‬ ‫فنــاور مرکــز رشــد کشــاورزی اســتان‪ ,‬دکتــر غفــاری ریاســت‬ ‫و دکتــر رضایــی معــاون پــارک علــم و فنــاوری‪ ,‬مهنــدس‬ ‫لطفــی زاده مدیــر باغبانــی و گروهــی دیگــر از مدیــران‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان مهنــدس لوالیــی رئیــس‬ ‫مرکــز رشــد و گروهــی از همــکاران مرکــز برگــزار شــد‪.‬‬ ‫معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری‬ ‫بیمه رایگان‪۱.۵‬میلیون روستایی کشور‬ ‫نکته قابل تامل‬ ‫بازار کسب و کار‪:‬‬ ‫در عجبیــم کــه چــرا برخــی مســئولین‬ ‫همچنــان بــا گذشــت بیــش از ‪ ۷‬ســال از‬ ‫دولــت همــواره خــود را بــا دولــت ‪ ۳‬دوره‬ ‫قبــل مقایســه مــی کننــد و تمــام عقــب‬ ‫افتادگــی هــای موجــود را بــه گــردن دولــت‬ ‫قبــل از ســال ‪ ۹۲‬مــی اندازنــد‪.‬‬ ‫بــا کمــی تامــل مــردم قطعــا قــادر بــه‬ ‫تشــخیص هســتند کــه در زمــان چــه مقــدار‬ ‫تغییــرات در زندگــی شــان صــورت گرفتــه و‬ ‫از مســئولین انتظــار مــی رود بجــای تــوپ بــه‬ ‫زمیــن هــم انداختن و شــعار و وعــده دادن به‬ ‫ســمت عمــل کــردن نیــز کمــی گام بردارنــد‪.‬‬ ‫و اینکــه مــردم را در پشــت درب هــای بســته‬ ‫اتــاق خــود و قوانیــن روی کاغــذ از انجــام کارهای‬ ‫محولــه خــود منصــرف کننــد بــه دنبــال عمــل‬ ‫کــردن وظایــف محولــه بــر دوش خــود کننــد‪.‬‬ ‫مــردم انتظــار دارنــد بــه جــای اینکــه قوانیــن‬ ‫فقــط روی کاغــذ نوشــته و خــاک خــورده‬ ‫شــوند از ان در راســتای توســعه و پیشــرفت‬ ‫و کاســته شــدن مشــکالت اســتفاده شــود چــرا‬ ‫کــه قوانیــن نوشــته شــده خوبــی در جهــت‬ ‫ارتقــا زندگــی و ایجــاد ارامــش و اشــتغال بــرای‬ ‫جوانــان و در نهایــت تامیــن معیشــت مــردم و‬ ‫مقابلــه بــا هــر نــوع تحریمــی طبــق فرمایشــات‬ ‫مقام معظم رهبری هستیم‪.‬‬ ‫افتتاح پروژه های مخابرات شهرستان مینودشت‬ ‫مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و‬ ‫نوجوانــان اســتان گلســتان همچنیــن گفــت‪:‬‬ ‫دســتگاه هــای عضــو کارگــروه برنامــه هــای شــاخص‬ ‫شــان را بــرای مــا ارســال کــرده انــد و مــا تــک تــک ان‬ ‫هــا را اطــاع رســانی کردیــم کــه حتمــا َ ان برنامــه هــا‬ ‫نیــز دقیــق و کامــل اجــرا خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امســال بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا تمــام دســتگاه هــای اجرایــی دچــار‬ ‫اختالالتــی شــده انــد کــه دســتگاه مــا نیــز از ایــن‬ ‫مســئله مســتثنی نیســت‪.‬اما همــکاران مــا دســت‬ ‫بــه دســت هــم داده انــد تــا بهتریــن عملکــرد را در‬ ‫دهــه مبــارک فجــر داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫کلنگ زنی ‪ 7‬سایت تلفن همراه‬ ‫اول در شهرستان مراوه تپه‬ ‫به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان ‪ ،‬با حضور‬ ‫دکتر اریانپور نماینده مردم مینودشت ‪ ،‬کالله ‪ ،‬مراوه تپه و گالیکش‬ ‫در مجلس شورای اسالمی ‪ ،‬سایت های جدید تلفن همراه اول در‬ ‫شهرستان مراوه تپه کلنگ زنی و عملیات اجرایی ان اغاز شد ‪.‬‬ ‫رجبعلی خطیبی رئیس اداره مخابرات شهرستان مراوه تپه با اعالم‬ ‫این خبر که در این شهرستان بیش از ‪ 45‬هزار مشترک فعال‬ ‫همراه اول وجود دارد گفت ‪ :‬تعداد سایت های تقویت تلفن همراه‬ ‫‪ 33‬سایت بوده که در راستای اجرای عملیات توسعه ارتباطات‬ ‫سیار در قالب طرح فاز ‪ ، 8‬تاکنون در ‪ 4‬سایت ارتقاء تکنولوژی از‬ ‫‪ 2G‬به ‪ 3G‬و ‪ 4G‬انجام شده و عملیات ایجاد ‪ 7‬سایت جدید نیز به‬ ‫مناسبت دهه مبارک فجرکلنگ زنی و اغاز شده است ‪.‬‬ ‫قطار جشنواره کشوری «شعار‬ ‫کوتاه با محوریت مقابله‬ ‫با کرونا» به ایستگاه پایانی رسید‬ ‫مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی‪،‬‬ ‫روستائیان و عشایر‬ ‫انتقال سوابق بیمه های اجتماعی‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورز روســتائیان و عشــایر‬ ‫ضمــن بیــان ایــن کــه ایــن صنــدوق عملکــردی مشــابه ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی دارد گفــت‪:‬در ایــن صنــدوق افــراد واجــد‬ ‫شــرایط مــی تواننــد بــا پرداخــت حــق بیمــه از مزایــای ان کــه‬ ‫شــامل مســتمری بازنشســتگان‪ ،‬مســتمری از کارافتادگــی و‬ ‫مســتمری بازمانــدگان متوفــی مــی شــود اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫دانیــال پوالدونــد در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار اظهار‬ ‫داشــت‪:‬طی تفاهــم نامــه ایجــاد شــده بــا جهــاد کشــاورزی ‪230‬‬ ‫شــغل مشــمول ایــن طــرح بیمــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫«معیــن حســینی» از دبیرســتان شــاهد علــی ابــاد کتــول‬ ‫بــا شــعار« ماســک تــو زندگــی مــن‪ ،‬ماســک مــن‪ ،‬زندگــی‬ ‫تــو» عنــوان دوم را از ان خــود نمــود و «یکتــا علــی‬ ‫صوفــی» بــا شــعار« بــی مایــه فطیــر اســت‪ ،‬بــی ماســک‬ ‫خطیــر اســت» از دبســتان مشــاهیر زابــل بــه عنــوان‬ ‫ســوم دســت یافــت‪.‬‬ ‫«ســید عبدالــه ســید کتولــی» مدیــر امــوزش و پــرورش‬ ‫شهرســتان علــی ابــاد کتــول در خصــوص اهــداف‬ ‫برگــزاری ایــن جشــنواره گفــت‪ :‬جشــنواره شــعار کوتــاه‪،‬‬ ‫همــه ســاله در شهرســتان علــی ابــاد کتــول برگــزار مــی‬ ‫شــود و امســال بــا توجــه بــه گســترش ویــروس کرونــا‬ ‫تصمیــم گرفتیــم بــه منظــور حمایــت از کادر درمــان و‬ ‫ترویــج توصیــه هــای پزشــکان و کادر درمــان‪ ،‬ایــن‬ ‫مســابقه را بــا رویکــرد مقابلــه بــا کرونــا برگــزار کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمــد امیــد روز جمعــه در مراســم‬ ‫افتتــاح یــک بــاب مدرســه خیرســاز در گــرگان بــا اشــاره بــه توجــه‬ ‫فــراوان دولــت بــه حــل مشــکل روســتاییان اظهــار داشــت‪ :‬دولــت‬ ‫تدبیــر و امیــد بــا ارائــه تســهیالت ارزان قیمــت‪ ،‬ســهم اشــتغال‬ ‫روســتاییان در ســبد اشــتغال کشــور را از ســه درصــد بــه ‪۳۰‬‬ ‫درصــد رســاند و ایــن رونــد همچنــان نیــز ادامــه دارد‪.‬‬ ‫معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم ریاســت جمهــوری از بیمــه‬ ‫رایــگان ‪ ۱.۵‬میلیــون روســتایی در کشــور خبــر داد و گفــت ‪ :‬هزینــه‬ ‫اختصــاص یافتــه بــرای ایــن طــرح ‪ ۱۵‬هــزار میلیــارد ریــال اســت ‪.‬‬ ‫معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم ریاســت جمهــوری بــه طــرح‬ ‫هــای قابــل بهــره بــرداری روســتاهای کشــور در دهــه فجــر اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬در ایــن مــدت عملیــات ســاخت ‪ ۳۲‬هــزار واحــد مســکونی بــه‬ ‫صــورت رایــگان در روســتاهای محــروم اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬ســهم گلســتان از ایــن اعتبــارات پنــج هــزار میلیــارد ریــال بــوده‬ ‫کــه تاکنــون چهــار هــزار و ‪ ۸۰۰‬میلیــارد ریــال از ایــن بودجــه جــذب شــد‪.‬‬ ‫مدرســه ابتدایــی ســه کالســه خیــر ســاز روســتای شــمس ابــاد گــرگان بــا ‪۲۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال هزینــه و بــا مشــارکت خیــران بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫جشــنواره کشــوری شــعارکوتاه بــا محوریــت مقابلــه بــا‬ ‫کرونــا بــا اعــام اســامی برنــدگان بــه کار خــود پایــان داد‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره کــه بــه همــت روابــط عمومــی مدیریــت‬ ‫امــوزش و پــرورش ‪ ،‬دبیرســتان شــاهد متوســطه اول و‬ ‫نظــام پرســتاری شهرســتان علــی ابــاد کتــول برگــزار شــده‬ ‫بــود‪ ،‬بــا معرفــی برنــدگان بــه ایســتگاه پایانــی رســید‪.‬‬ ‫در ایــن رویــداد بــزرگ فرهنگــی کــه بــا شــرکت دانــش‬ ‫اموزان‪ ،‬فرهنگیان و پرســتاران از سراســر کشــور همراه‬ ‫بــود‪ ،‬پــس از ســه مرحلــه داوری برنــدگان مشــخص‬ ‫گردیدنــد و «عرشــیا پــور اســکندر» از دبیرســتان‬ ‫خردمنــد بندرعبــاس بــا شــعار« لطفــی نــدارد انــگار‪ ،‬بــی‬ ‫ماســک زندگانــی» بــه عنــوان نفــر اول انتخــاب گردیــد‪.‬‬ ‫«مهنــاز اســدی» رئیــس نظــام پرســتاری شهرســتان‬ ‫علــی ابــاد کتــول نیــز در ایــن خصــوص بــه خبرنــگار مــا‬ ‫گفــت‪ :‬مبــارزه بــا ویــروس کرونــا نیازمنــد یــک عــزم ملــی‬ ‫و همــکاری همــه جانبــه اســت و بــدون شــک دانــش‬ ‫امــوزان و فرهنگیــان مــی تواننــد در ایــن بخــش بــا‬ ‫حمایــت هــای خــود از کادر درمــان و عمــل بــه توصیــه‬ ‫هــای بهداشــتی و مراقبتــی گام بزرگــی در مهــار ایــن‬ ‫ویــروس بردارنــد‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت دانــش امــوزان‪ ،‬فرهنگیــان و پرســتاران‬ ‫از سراســر کشــور بــا ارســال شــعار هــای کوتــاه بــه دبیرخانــه‬ ‫جشــنواره‪ ،‬بــا هــم بــه رقابــت پرداختنــد و داوری مرحلــه پایانــی‬ ‫جشــنواره نیــز بــر عهــده رضــا رفیــع بــود‪.‬‬ ‫در ضمــن بــه دلیــل رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫اختتامیــه ایــن جشــنواره بــه صــورت حضــوری برگــزار‬ ‫نشــد و لــوح تقدیــر‪ ،‬تندیــس و جوایــز برنــدگان بــه‬ ‫ادرس محــل ســکونت انهــا ارســال گردیــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســحر تاج بخــش روز یکشــنبه پــس از افتتــاح طرحهــای عمرانــی دهــه فجــر‬ ‫شهرســتان گنبــد کاووس در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬بودجــه ســاالنه هواشناســی بــه طــور میانگیــن‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال بــود امــا بــا مســاعدت دولــت ایــن رقــم بــرای ســال اینــده حــدود ‪ ۸۰‬درصــد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی و رییــس ســازمان هواشناســی کشــور گفــت کــه بــا افزایــش ‪۸۰‬‬ ‫درصــدی بودجــه ایــن ســازمان در ســال اینــده امــکان تهیــه و خریــد تجهیــرات مــدرن و قطعــات‬ ‫یدکــی حــوزه هواشناســی فراهــم شــد‪.‬‬ ‫با افزایش‪۸۰‬درصدی‬ ‫بودجه امکان‬ ‫خریدتجهیزات مدرن‬ ‫هواشناسی فراهم شد‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬بهمن ‪1399‬‬ ‫تولید‪۱۰‬درصدبذراستان توسط گندمکاران‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان شمالی‬ ‫زندانیان خراسان شمالی‪۷۶‬درصد‬ ‫بی سوادیا زیردیپلم هستند‬ ‫عبدالرحیــم گرجــی اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع زندانیــان اســتان یــک درصــد دارای مــدرک دکتــری و فــوق‬ ‫لیســانس‪ ۲ ،‬درصــد لیســانس‪ ،‬ســه درصــد فــوق دیپلــم و ‪ ۱۸‬درصــد دارای مــدرک دیپلــم هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه ‪ ۷۶‬درصــد زندانیــان ایــن‬ ‫اســتان بی ســواد و یــا زیــر دیپلــم هســتند گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۹‬درصــد ســواد خوانــدن و نوشــتن را ندارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار عبدالرحیــم گرجــی روز جمعــه در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫از مجمــوع زندانیــان اســتان یــک درصــد دارای مــدرک دکتــری و فــوق لیســانس‪ ۲ ،‬درصــد لیســانس‪،‬‬ ‫ســه درصــد فــوق دیپلــم و ‪ ۱۸‬درصــد دارای مــدرک دیپلــم هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه افــراد بــا تحصیــات دانشــگاهی کمتــر وارد زنــدان هــا مــی شــوند افــزود‪ :‬در‬ ‫داخــل زنــدان نهضــت ســوادی امــوزی و امــوزش و پــرورش برنامــه هــای زیــادی بــرای ســواداموزی‬ ‫دارنــد و حتــی برخــی از مددجویــان بــی ســواد بــه دانشــگاه نیــز راه یافتــه انــد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا بیــان اینکــه زندانیــان زیــر ‪ ۱۸‬ســال در ایــن اســتان کمتــر از هفــت‬ ‫نفــر هســتند افــزود‪ :‬همچنیــن مددجویــان بــاالی ‪ ۵۶‬ســال نیــز حــدود پنــج درصد را شــامل می شــوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مددجویــان از ‪ ۱۸‬تــا ‪۲۵‬‬ ‫ســال ‪ ۱۰‬درصــد را شــامل مــی شــوند و زندانیــان ‪ ۲۶‬تــا ‪ ۴۵‬ســال کــه نیــروی کار و فعــال جامعــه‬ ‫هســتند شــامل ‪ ۷۱‬درصــد مــی شــود‪.‬‬ ‫کشــاورز نمونــه ملــی‪ ،‬بــه همــراه ‪ ۲‬مزرعــه دار دیگــر اســتان‪ ،‬توســط ریاســت جمهــور مــورد تجلیــل قــرار‬ ‫گرفتنــد‪ ،‬گفتنــی اســت ایــن افــراد بـ ه تنهایــی ‪ ۱۰‬درصــد از گنــدم ابــی بــذری اســتان را تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار اســماعیل محمودابــادی اظهــار داشــت‪ :‬متوســط برداشــت هــر‬ ‫هکتــار ایــن کشــاورز خراســان شــمالی حتــی در فصــول کــم بــارش نیــز به طور میانگیــن ‪ ۱۰‬تن‬ ‫گنــدم بوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کلیــه مراحــل کشــت توســط ایــن مزرعــه دارنمونــه بــه صــورت کامــا مکانیــزه بــوده تــا جایــی‬ ‫کــه هیــچ یــک از مراحــل کشــت بــه صــورت ســنتی انجــام نمــی شــود بلکــه تمــام اقدامــات زراعــی از‬ ‫جملــه مبــارزه بــا علــف هــای هــرز‪ ،‬افــات‪ ،‬اســتفاده از کــود‪ ،‬محلــول پاشــی و دادن ریزمغــذی هــا طبــق‬ ‫اســتانداردهای انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫محمودابــادی‪ ،‬گفــت‪ :‬از دیگــر کشــاورزان نمونــه مــی تــوان بــه «ســعید رســولی» مدیــر نمونــه ملــی‬ ‫مزرعــه گنــدم دیــم از شهرســتان فــاروج و «قربان محمــد دانش پــژوه» باغــدار نمونــه ملــی در واگــذاری‬ ‫اراضــی شــیبدار و ایجــاد بــاغ در ســطح ‪ ۱۵‬هکتــار از عرصــه هــای شهرســتان مانــه و ســملقان نــام بــرد که‬ ‫بــه عنــوان برگزیــده هــای کشــوری توســط رییــس جمهــوری مــورد تجلیــل واقــع شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر کشــاورزان نمونــه ملــی‪ ۹۵ ،‬فــرد دیگــر از تولیــد کننــدگان و فعــاالن بخــش‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی نیــز بــه عنــوان کشــاورزان نمونــه اســتانی مــورد تقدیــر واقــع شــدند کــه‬ ‫‪ ۴۳‬نفــر شــامل ســه زن و ‪ ۳۸‬مــرد در حــوزه زراعــت و باغبانــی تقدیــر شــدند و در حــوزه دام و‬ ‫طیــور‪ ،‬زنبــور عســل و ابزیــان نیــز از ‪ ۱۶‬نفــر‪ ،‬شــامل ‪ ۱۴‬نفــر مــرد و ‪ ۲‬زن تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان‬ ‫مصارف غیرمتعارف باعث کمبودگازشده‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬مــردم منــازل شــان را بــه امیــد از بیــن‬ ‫رفتــن ویــروس کرونــا گــرم نگــه میدارنــد و در‬ ‫کنــار ان بــرای عــوض شــدن هــوای ان محیــط‬ ‫پنجــره هــا را بــاز مــی گذرانــد کــه ایــن کار‬ ‫باعــث هــدر رفتــن انــرژی مــی شــود‪.‬‬ ‫علــی طالبــی مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان‬ ‫گفت‪:‬بیش از ‪ ۸۵‬میلیارد اعتباربرای توســعه گازرســانی‬ ‫در اســتان در نظــر گرفتــه شــده کــه صــرف زیرســاخت‬ ‫هــای گازرســانی شــده اســت‬ ‫‪.‬همچنیــن ‪ ۹‬روســتای محــروم مــرزی اســتان و ‪۱۳۰‬‬ ‫واحــد صنعتــی را از گاز بهــره منــد کردیم‪.‬تــا کنــون ‪۵‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان‬ ‫ارسال اسامی کادر‪ ICU‬برای‬ ‫دریافت واکسن کرونا‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان از ارســال اســامی‬ ‫کادر ای ســی یــو در گلســتان بــرای دریافــت واکســن‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬بــه مرکــز خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از خبرگــزاری‬ ‫صداوســیما مرکــز گلســتان؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان در جلســه ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا بــا‬ ‫اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــر اســاس مقــاالت معتبــر پزشــکی‪،‬‬ ‫واکســن روســی تــا ‪۹۲‬درصــد اثربخــش اســت‪.‬‬ ‫روســتای جدیــد و بیــش از ‪ ۳۰۰‬خانــوار روســتایی از گاز‬ ‫طبیعــی بهــره منــد شــدند‪.‬‬ ‫طالبــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا توجــه بــه‬ ‫تعطیلــی بعضــی از دســتگاه هــا ایــا میــزان مصرفــی‬ ‫گاز نســبت بــه ســال گذشــته کمتــر بــوده یــا خیــر؛‬ ‫گفت‪:‬بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا در محیــط هــای گــرم رونــد کاهشــی خواهــد‬ ‫داشــت مــا در فصــول گــرم ســال بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪۳۰‬‬ ‫میلیــون متــر مکعــب مصــارف غیرمتعــارف داشــتیم و‬ ‫عمــا مصــرف گاز از ســال گذشــته بیشــتر بــود‪..‬‬ ‫واقعیــت امــر ایــن اســت کــه کســانی کــه ســال‬ ‫گذشــته در مــدارس یــا مراکــز دیگــر گاز مصــرف‬ ‫رییس کل دادگستری گلستان‬ ‫صدوراحکام متهمان پیش فروش‬ ‫خودرو در گلستان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫دادگســتری گلســتان‪ ،‬هــادی هاشــمیان اظهــار داشــت‪ :‬بــر‬ ‫اســاس نظــر دادگاه علــی اکبــر طاهــری متهــم ردیــف اول‬ ‫پرونــده بــه تحمــل ســه ســال حبــس‪ ،‬بازگردانــدن ‪ ۴۲‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۳۲۰‬میلیــون ریــال بــه شــاکیان و پرداخــت جزای نقــدی ‪ ۲‬برابر‬ ‫ایــن مبلــغ در حــق دولــت محکــوم شــد‪.‬‬ ‫رییس کل دادگســتری گلســتان گفت‪ :‬متهمان پرونده پیش‬ ‫فــروش خــودرو در ایــن اســتان بــه بازگردانــدن مبلــغ افــزون بــر‬ ‫‪ ۱۲۶‬میلیــارد ریــال بــه مال باختــگان و دولــت‪ ،‬حبــس و جــزای‬ ‫نقــدی محکــوم شــدند‪.‬‬ ‫مــی کردنــد و حــاال کــه اداره شــان تعطیــل اســت‬ ‫اکنــون همــان مصــرف را در منــازل خــود دارنــد‬ ‫کــه ایــن موضــوع باعــث مــی شــود مصــرف‬ ‫مشــترکین نــه تنهــا از ســال گذشــته کمتــر‬ ‫نباشــد‪ ،‬بلکــه بیشــتر هــم اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان در‬ ‫ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬از مــردم عزیــز اســتانمان‬ ‫تقاضامنــدم در حفــظ ایــن امــوال و ســرمایه‬ ‫کلــی کــه بــه نســل هــای اینــده نیــز تعلــق‬ ‫دارنــد تــاش کننــد‪.‬گاز بــا مشــقت فراوانــی‬ ‫اســتخراج مــی شــود و بــه منــازل مــردم مــی‬ ‫رســد‪ ،‬پــس لطفــا ً از ان اســتفاده اصولــی و‬ ‫درســت بکنیــد‪.‬‬ ‫بهره برداری بخش انژیوگرافی‬ ‫بیمارستان گنبدکاووس‬ ‫بخــش انژیوگرافــی بیمارســتان پیامبــر اعظــم(ص)‬ ‫گنبــدکاووس پــس از ‪ ۱۵‬ســال بــا تالش وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی و کمــک نیکــوکاران ایــن‬ ‫شهرســتان عصــر امــروز یکشــنبه بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫در مراســم افتتــاح ایــن بخــش درمانــی و نیــز بهره بــرداری از برخی‬ ‫تجیهزات بیمارســتانی در گنبدکاووس‪ ،‬اســتاندار گلســتان گفت‪:‬‬ ‫تجهیــزات‪ ،‬پرســنل‪ ،‬ســاختمان و پزشــکان بخــش انژیوگرافــی‬ ‫بیمارســتان پیامبــر اعظــم (ص) بــا صــرف اعتبــار افــزون بــر ‪۴۷۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــه طــور کامــل فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪286‬‬ ‫ورزشی‬ ‫سرمربی تیم ملی بسکتبال‬ ‫‪۵‬بازیکن‬ ‫تیم بسکتبال شهرداری گرگان‬ ‫در اردوی تیم ملی‬ ‫خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫روابــط عمومــی فدراســیون بســکتبال‬ ‫گفــت‪ :‬مهــران شــاهین طبــع مربــی تیــم‬ ‫ملــی بســکتبال ایــران ‪ ۱۶‬بازیکــن را بــه‬ ‫اردوی تیــم ملــی بــرای پنجــره ســوم‬ ‫انتخابــی کاپ اســیا در قطــر دعــوت‬ ‫کــرد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۵‬نفــر از ان هــا‬ ‫ازبازیکنــان تیــم بســکتبال شــهرداری‬ ‫گــرگان هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار فدراســیون‬ ‫بســکتبال ‪ ۱۶‬بازیکــن بــه اردوی تیــم ملــی‬ ‫بســکتبال بــرای پنجــره ســوم انتخابــی کاپ‬ ‫اســیا در قطــر دعــوت شــدند‪.‬‬ ‫تیــم شــهرداری گــرگان کــه در ســال ‪۱۳۴۸‬‬ ‫تاســیس شــده تــا کنــون بــه ‪ ۴‬مقــام نائــب‬ ‫قهرمانــی دســت پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن تیــم در فصــل ‪ ۱۳۹۷-۹۸‬توانســت‬ ‫بــرای اولیــن بــار مجــوز حضــور در بــازی‬ ‫هــای باشــگاهی غــرب اســیا کســب کنــد‪.‬‬ ‫مهــران شــاهین طبــع کــه ســرمربی تیــم‬ ‫بســکتبال شــهرداری گــرگان نیــز اســت در‬ ‫فصــل جــاری بــا تیــم بســکتبال شــهرداری‬ ‫گــرگان تــا کنــون بــا ‪ ۱۳‬بــازی بــدون‬ ‫باخــت صدرنشــین گــروه الــف لیــگ برتــر‬ ‫بســکتبال کشــور اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت نویــد رضایــی فــر‪ ،‬محمــد‬ ‫جمشــیدی‪،‬مایک رســتم پور‪،‬کیــوان‬ ‫ریاعــی و ســینا واحــدی پنــج بازیکــن‬ ‫شــهرداری گــرگان هســتند کــه توســط دکتــر‬ ‫مهــران شــاهین طبــع ســرمربی تیــم ملــی‬ ‫بســکتبال بــه ایــن اردو دعــوت شــدند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان گلســتان در نظــر دارد‪:‬مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای پــروژه هــای مشــروحه ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد ‪:‬کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه‬ ‫تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد ) بــه ادرس ‪ www.setadiran.ir :‬انجــام خواهــد شــد ‪ .‬الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ‪،‬‬ ‫مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند ‪ .‬تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه در تاریــخ ‪ 99/11/20‬مــی باشــد ‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع فراخوان مناقصه‬ ‫مهلت دریافت‬ ‫اسناد‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫) ریال (‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫فرایند ارجاع کار ( ریال )‬ ‫زمان بازگشایی‬ ‫ساعت‬ ‫بازگشایی‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫دستگاه نظارت‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید لوله پلی اتیلن تک جداره ‪ 200‬به طول ‪6000‬متر خط انتقال ابرسانی‬ ‫مجتمع زاو‬ ‫‪99/11/25‬‬ ‫‪17،000،000،000‬‬ ‫‪850،000،000‬‬ ‫‪99/12/09‬‬ ‫ساعت ‪ 8‬صبح‬ ‫اعتبارات ملی‬ ‫معاونت بهره برداری‬ ‫و توسعه اب‬ ‫‪2‬‬ ‫خرید لوله پلی اتیلن ‪ 250‬میلی متر به طول ‪2500‬متر خط انتقال اب‬ ‫روستای دوزین‬ ‫‪99/11/25‬‬ ‫‪10،000،000،000‬‬ ‫‪500،000،000‬‬ ‫‪99/12/09‬‬ ‫ساعت ‪ 8‬صبح‬ ‫اعتبارات ملی‬ ‫معاونت بهره برداری‬ ‫و توسعه اب‬ ‫‪3‬‬ ‫عملیات اجرای حفر و لولهگذاری یک حلقه چاه عمیق سازند سخت به عمق‬ ‫‪ 200‬متر جهت تامین اب مجتمع جلین‪-‬تجدید‬ ‫‪99/11/25‬‬ ‫‪11،870،146،288‬‬ ‫‪593،510،000‬‬ ‫‪99/12/09‬‬ ‫ساعت ‪ 8‬صبح‬ ‫صندوق توسعه ملی‬ ‫معاونت بهره برداری‬ ‫و توسعه اب‬ ‫‪4‬‬ ‫عملیات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و منابع تامین‪،‬حفاری و رفع اتفاقات‬ ‫‪،‬نصب انشعاب جدید و تعویض کنتورخراب مشترکین شهرستان بندرگز‪-‬تجدید‬ ‫‪99/11/25‬‬ ‫‪4،512،026،521‬‬ ‫‪225،610،000‬‬ ‫‪99/12/09‬‬ ‫ساعت ‪ 8‬صبح‬ ‫داخلی‬ ‫معاونت بهره برداری‬ ‫و توسعه اب‬ ‫ مهلت تسلیم پیشنهادها‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬روزچهار شنبه مورخ ‪99/12/06‬‬‫ فیزیک پاکت الف پس از بارگزاری در سامانه ستاد‪ ،‬در مهلت تعیین شده و الک و مهرشده به دبیرخانه شرکت اب و فاضالب گلستان تحویل داده شود‪.‬‬‫ نشانی کارفرما‪ :‬استان گلستان‪،‬گرگان‪،‬میدان بسیج‪،‬سایت اداری‪،‬شرکت اب وفاضالب استان گلستان‬‫ به پیشنهادهای فاقدامضاء‪ ٬‬مشروط‪٬‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد ازانقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود‪٬‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬لذا کلیه نمایندگیها یا تولیدکنند گان مجاز و معتبر(ردیف های‪1‬و‪-)2‬و‬‫پیمانکاران دارای صالحیت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات اب از شرکت مهندسی اب وفاضالب کشور(ردیف ‪) 4‬و رتبه ‪ 5‬کاوش های زمینی (ردیف ‪)3‬می توانند جهت دریافت¬¬¬¬ اطالعات بیشتر با شماره تلفن‬ ‫‪(01732426306‬دفتر قراردادها) تماس حاصل نمایند‪.‬شناسه اگهی‪ ۱۰۹۰۹۲۷ :‬‬ ‫کرونا را جدی بگیریم تا دقیقه نود از ان گل بخودی نخوریم‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫افزایش تعرفه‬ ‫خدمات‬ ‫درگروامضای‬ ‫مهندسان‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫سالمت‬ ‫شماره ‪286‬‬ ‫سالمت‬ ‫رئیس دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی گلستان‬ ‫مهندســان خراســان شــمالی در اعتــراض بــه پاییــن بــودن تعرفه خدمات خود‪ ،‬پویــش «امضا نمی کنم»‬ ‫راه انداخته انــد و چنــد وقتــی اســت کــه امضــای انــان پــای برگ ـه ای نمی نشــیند و ایــن وضعیــت ســبب‬ ‫بالتکلیفــی ســازندگان شــده اســت‪.‬‬ ‫وقفــه در خدمــات مهندســان خراســان شــمالی و خــودداری انــان از امضــا‪ ،‬حــدود یــک مــاه اســت کــه‬ ‫دامــن مــردم ایــن ســامان را گرفتــه و انــان را گالیــه منــد کــرده اســت و بــر اســاس گــزارش هــای رســیده‪،‬‬ ‫بســیاری از تقاضاهــا بــرای دریافــت خدمــات طراحــی‪ ،‬از دفاتــر مهندســی بازگشــت مــی خــورد‪.‬‬ ‫سالمت‪-‬خراسانشاملی‬ ‫بیمارستان مراوه تپه‬ ‫در ایام دهه فجر به بهره‬ ‫برداری می رسد‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫گفت‪:‬چهــار شهرســتان اســتان درگذشــته‬ ‫بیمارســتان نداشــتند کــه در ایــام دهــه‬ ‫فجرســاخت بیمارســتان هــای گالیکــش‪،‬‬ ‫رامیــان وگمیشــان دردســت اقــدام اســت‬ ‫وهمچنیــن بیمارســتان مــراوه تپــه نیــز در‬ ‫ایــام دهــه فجــر بــه بهــره بــرداری مــی رســد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬اختصــاص ‪۶‬دســتگاه ســی تــی‬ ‫اســکن بــه بیمارســتان گلســتان‪،‬افتتاح‬ ‫اورژانــس پیــش بیمارســتانی گــری دوجی‪،‬‬ ‫توســعه امــوزش پزشــکی دراق قــا‪ ،‬راه‬ ‫انــدازی و اختصــاص ســه دســتگاه مرتبــط‬ ‫بــه اکســیژن بیمــاران کرونایــی‪ ،‬افتتــاح‬ ‫ســه مرکــز خدمــات جامــع ســامت شــهری‬ ‫وروستایی‪،‬توســعه خدمــات ســامت‬ ‫دربیمارســتان هــای شــهدا و مطهــری گنبــد‬ ‫کاووس از مهمتریــن پــروژه هــای ایــام‬ ‫دهــه فجــر بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫فاضــل گفت‪:‬مطالبــات پرســتاران و‬ ‫کادر درمانــی ازسال‪۸۸‬تاســال‪۹۸‬بالغ بــر‬ ‫‪۷‬میلیــارد تومــان تســویه شــدو‪۲۴‬بهمن‬ ‫براســاس ازمــون اســتخدامی ‪۵۹۱‬نفــر‬ ‫جــذب مــی شــوند‪.‬‬ ‫علــوم پزشــکی بــه منظــور حفــظ ســامت‬ ‫پرســنل و بیمــاران درطــول یــک ســال‬ ‫گذشــته افزایــش پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪۵۵ :‬میلیــارد درســال‪۹۹‬اعتباربرای‬ ‫ســاخت بیمارســتان ‪۶۰۰‬تختخوابــی شــصت‬ ‫کالتــه درنظــر گرفتــه شــده اســت کــه پــس از‬ ‫چنــد ســال درحــال ســاخت اســت‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل درپایــان درخصــوص‬ ‫اخریــن امارکرونایــی اســتان گلســتان‬ ‫افــزود‪ :‬درحــال حاضــر ‪۳۹۲‬بیمــار کرونایی‬ ‫دربیمارســتان هــای اســتان بســتری‬ ‫هســتند ودر‪۲۴‬ســاعت گذشــته ‪۲‬بیمــار در‬ ‫گلســتان براثرابتالبــه کرونــا جــان خــود را‬ ‫از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫فرماندار اسفراین ‪:‬‬ ‫خیزدوباره‬ ‫در پی بی توجهی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار طاهــر رســتمی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن محدودیــت هــا کــه شــامل‬ ‫مشــاغل گــروه هــای ‪ ۳‬و ‪ ۴‬کــه بیشــتر مشــمول‬ ‫تعطیلــی تاالرهــا و باشــگاه هــای ورزشــی و‬ ‫اماکــن عمومــی اســت طبــق شــیوه نامــه ســتاد‬ ‫ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــرای شــهرهای نارنجــی‪،‬‬ ‫در اســفراین نیــز اعمــال مــی شــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار اســفراین گفــت‪ :‬ورودی هــای‬ ‫اســفراین در میادیــن شــمال و جنــوب شــهر‬ ‫بــا وجــود تغییــر رنــگ شــیوع بیمــاری کرونــا‬ ‫در ایــن شهرســتان از زرد بــه نارنجــی و الــزام‬ ‫بــه اجــرای طــرح جامــع مدیریــت هوشــمند و‬ ‫ممانعــت نســبت بــه انتشــار ایــن ویــروس‪ ،‬از‬ ‫روز شــنبه مســدود شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا وضعیــت برقــراری کالس هــای‬ ‫درس گفــت‪ :‬هــر گونــه امــوزش حضــوری کــه در‬ ‫مدارس پایه کالس اول و دوم ابتدایی‪ ،‬که قبل‬ ‫از ایــن بــا تاییــد ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا از‬ ‫ابتــدای بهمــن اغــاز شــده بــود بــا تغییــر شــکل‬ ‫شهرســتان ‪،‬از شــنبه تــا اطــاع ثانــوی متوقــف‬ ‫شــده و کلیــه کالس هــا بــه شــیوه مجــازی و در‬ ‫بســتر ســامانه شــاد انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫رســتمی در ادامــه نســبت بــه محدودیــت‬ ‫هــای تــردد شــبانه افــزود‪ :‬ممنوعیــت‬ ‫هرگونــه عبــور و مــرور وســایل نقلیــه نیــز‬ ‫از ســاعت ‪ ۲۱‬الــی ‪ ۳‬صبــح در ســطح شــهر‬ ‫اعمــال شــده و بــا متخلفــان از ان برخــورد‬ ‫قانونــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫همه چیز درباره عادتی به نام ناخن جویدن!‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس بــه نقــل‬ ‫از جــام جــم انالیــن جویــدن ناخــن عــوارض‬ ‫جســمی و عاطفــی زیــادی را بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫قرمــزی و زخــم شــدن اطــراف پوســت ناخن هــا‬ ‫می توانــد باعــث خونریــزی و عفونــت شــود‬ ‫و جــدا از خــود ناخــن‪ ،‬بــه دندان هــا و حتــی‬ ‫لثه هــا هــم اســیب می رســاند‪ .‬ظاهــر ناخــن‬ ‫جویــدن هــم خوشــایند نیســت و می توانــد‬ ‫اضطــراب درونــی فــرد را در دیــد عمــوم قــرار‬ ‫دهــد بنابرایــن‪ ،‬از نظــر اجتماعــی قابــل قبــول‬ ‫نیســت و روی اطرافیــان تاثیــر منفــی می گذارد‪.‬‬ ‫شــما هــم حتمــا کــودکان یــا حتــی بزرگســاالنی‬ ‫را دیده ایــد کــه ناخن هــای خــود را می خورنــد‬ ‫و شــاید ایــن کار را بهتــر از هــر کار دیگــری‬ ‫انجــام بدهنــد‪ .‬یــک لحظــه از خــوردن‬ ‫ناخن هــای خــود دســت برنمی دارنــد‪ ،‬چــه در‬ ‫یــک همایــش علمــی نشســته باشــند و چــه‬ ‫در مصاحبــه شــغلی حضــور داشــته باشــند‪.‬‬ ‫جویــدن ناخن هــا نوعــی رفتــار وسواســی‬ ‫اســت کــه خیلی هــا ناخواســته و بــدون اطــاع‬ ‫انجامــش می دهنــد و گاهــی همیــن رفتــار‬ ‫بــه ظاهــر ســاده‪ ،‬بــه مشــکلی جــدی تبدیــل‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن رفتــار وسواســی بیشــتر بــه‬ ‫دالیــل مختلفــی بــروز می کنــد؛ به عنــوان‬ ‫مثــال‪ ،‬اســترس‪ ،‬خســتگی‪ ،‬احســاس ناکامــی‪،‬‬ ‫اضطــراب و تنهایــی ازجملــه معمول تریــن‬ ‫دالیلــی هســتند کــه باعــث ناخــن جویــدن‬ ‫می شــوند‪ .‬از نظــر روان شــناختی هــم ابتــا‬ ‫بــه بعضــی مشــکالت مثــل اختــال وســواس‬ ‫فکــری ـ عملــی‪ ،‬اختــال تمرکــزی بیش فعالــی‪،‬‬ ‫اختــاالت اضطرابــی یــا شــب ادراری می توانــد‬ ‫زمینــه جویــدن ناخــن را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫پیامدهای جویدن ناخن‬ ‫جویــدن ناخــن عــوارض جســمی و عاطفــی‬ ‫زیــادی را بــه همــراه دارد‪ .‬قرمــزی و زخــم‬ ‫شــدن اطــراف پوســت ناخن هــا می توانــد‬ ‫باعــث خونریــزی و عفونــت شــود و جــدا از‬ ‫خــود ناخــن‪ ،‬بــه دندان هــا و حتــی لثه هــا هــم‬ ‫اســیب می رســاند‪ .‬ظاهــر ناخــن جویــدن هــم‬ ‫خوشــایند نیســت و می توانــد اضطــراب درونــی‬ ‫فــرد را در دیــد عمــوم قــرار دهــد بنابرایــن‪ ،‬از‬ ‫نظــر اجتماعــی قابــل قبــول نیســت و روی‬ ‫اطرافیــان تاثیــر منفــی می گــذارد‪ .‬گاهــی‬ ‫باکتری هــا و ویروس هــا از انگشــتان دســت‬ ‫بــه صــورت و دهــان منتقــل می شــود و افــراد را‬ ‫در معــرض ابتــا بــه عفونت هــای مختلــف قــرار‬ ‫می دهــد‪ .‬جویــدن ناخــن عــاوه بــر این کــه بــه‬ ‫دندان هــا اســیب می رســاند‪ ،‬باعــث کــج شــدن‬ ‫و از ردیــف خــارج شــدن انهــا هــم می شــود‪.‬‬ ‫زمینه های مستعد کننده‬ ‫بررسـی های گســترده نشــان می دهــد بعضــی‬ ‫زمینه هــا و عوامــل‪ ،‬شــرایط را بــرای بــروز‬ ‫رفتارهایــی از قبیــل جویــدن ناخــن فراهــم‬ ‫می کنــد و باعــث می شــود بعضی هــا بیشــتر بــه‬ ‫ســمت ان گرایــش پیــدا کننــد‪ .‬حــاالت روحــی‬ ‫خاص از قبیل احســاس خســتگی‪ ،‬عصبانیت‪،‬‬ ‫احســاس گنــاه‪ ،‬کج خلقــی و اضطــراب از ایــن‬ ‫مــوارد هســتند‪ .‬قــرار گرفتــن در معــرض ایــن‬ ‫احساســات می توانــد زمینــه را بــرای جویــدن‬ ‫ناخن فراهم کند‪ ،‬ولی معموال افراد در شرایط‬ ‫ارام روحــی ســراغ جویــدن ناخــن نمی رونــد‪.‬‬ ‫محققــان بــر ایــن باورنــد کــه جویــدن ناخــن‬ ‫بــه خــودی خــود عمــل مضــری نیســت‪ ،‬ولــی‬ ‫چنانچــه در فعالیت هــای روزمــره تداخــل ایجــاد‬ ‫کنــد‪ ،‬می توانــد به عنــوان یــک اختــال رفتــاری و‬ ‫عادتــی شــناخته شــود‪ .‬در ایــن میــان‪ ،‬بســیاری‬ ‫از افــراد بــه دلیــل اســترس و خســتگی مفــرط‬ ‫دســت بــه ایــن کار می زننــد و معتقدنــد ایــن کار‬ ‫اســترس و اضطــراب انهــا را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫• پزشــکان معتقدنــد‪ ،‬جویــدن ناخــن در چنیــن‬ ‫شــرایطی باعث مشــغول شــدن بخشــی از بدن‬ ‫می شــود و در نتیجــه تمرکــز ذهنــی تــا حــدی‬ ‫از موضــوع اســترس اور برداشــته می شــود‪.‬‬ ‫هرچنــد خســتگی و احســاس تنهایــی از دیگــر‬ ‫محرک هــا بــرای شــروع ایــن عــادت اســت‪ ،‬ولــی‬ ‫محققــان بــر ایــن باورنــد کــه بخشــی از ایــن‬ ‫عــادت بــه ژنتیــک افــراد بازمی گــردد‪ .‬مطالعــات‬ ‫حاکــی از ان اســت کــه گاهــی جویــدن ناخــن‬ ‫ممکــن اســت عالمــت نوعــی بیمــاری روانــی‬ ‫مثــل اختــال وســواس فکــری ـ عملــی باشــد‪.‬‬ ‫افــرادی کــه بــه طــور مرتــب و وســواس گونه‬ ‫دس ـت های خــود را در طــول روز می شــویند یــا‬ ‫مــدام نگــران قفل نبودن در منزل یا رفتارهایی‬ ‫از ایــن نــوع هســتند‪ ،‬بیــش از بقیــه بــه جویــدن‬ ‫ناخــن رو می اورنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن کودکانــی کــه‬ ‫از اختــال بیش فعالــی و عــدم تمرکــز‪ ،‬اختــال‬ ‫اضطــراب جدایــی یــا شــب بیداری رنــج می برند‪،‬‬ ‫بیشــتر بــه ناخــن جویــدن تمایــل دارنــد‪.‬‬ ‫تــرک عــادت موجــب مــرض نیســت‬ ‫تــرک عــادت جویــدن ناخن کمی ســخت اســت‬ ‫و معمــوال درمان هــای مختلفــی بــرای ایــن‬ ‫مشــکل وجــود دارد‪ .‬یکــی از ایــن درمان هــا‪،‬‬ ‫درمان هــای رفتــاری اســت کــه طــی ان‪ ،‬یــک‬ ‫رفتــار خــاص جایگزیــن ایــن عــادت می شــود‪.‬‬ ‫در روش دیگــر‪ ،‬پزشــک بــا تمرکــز روی‬ ‫عواملــی کــه باعــث بــروز ایــن رفتــار نادرســت‬ ‫شــده‪ ،‬ســعی در درمــان ان دارد‪ .‬بســیاری‬ ‫از درمان هــای رفتــاری بــر پایــه درمان هــای‬ ‫شــناختی صــورت می گیــرد و افــکار و رفتارهــای‬ ‫فــردی بــرای تغییــر رفتارهــای درســت قــرار‬ ‫می گیرنــد‪ .‬یکــی از نگرانی هــای والدیــن در‬ ‫مــورد کودکانــی اســت کــه عــادت بــه جویــدن‬ ‫ناخــن هایشــان دارنــد‪ .‬بــه طــور معمــول‪،‬‬ ‫کــودکان بعــد از چنــد ســال ایــن عــادت را‬ ‫تــرک می کننــد و مشــکلی بــرای انهــا بــه‬ ‫وجــود نمی ایــد مگــر در مــوارد کمــی کــه بایــد‬ ‫بــا مراجعــه بــه پزشــک و انجــام راهکارهــای‬ ‫مختلــف مانــع از ادامــه ان شــد‪ .‬مشــکل‬ ‫اصلــی‪ ،‬نوجوانــان و افــراد بالغــی هســتند کــه‬ ‫ناخن هایشــان را می جونــد‪ .‬یکــی از راه هــای‬ ‫مقابله با ناخن جویدن استفاده از بانداژهای‬ ‫چســبی روی انگشت هاســت‪ .‬افــراد می تواننــد‬ ‫باندهــا را هــر روز عــوض کننــد و ان را بــه مرور‬ ‫بــرای هــر کــدام از انگشــت ها انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫•اغشــته کــردن ســر انگشــتان بــا مــاده ای‬ ‫بدمــزه و ترجیحــا تلــخ هــم موثــر اســت‪ .‬هر بار‬ ‫کــه فــرد انگشــتش را بــه ســمت دهــان ببــرد‪،‬‬ ‫وقتــی بــا تلخــی ان مواجــه می شــود‪ ،‬از ایــن‬ ‫کار صرف نظــر می کنــد و بــه مــرور همیــن رفتار‬ ‫می توانــد تمایــل او را بــه ناخــن جویــدن کمتــر‬ ‫کند‪ .‬در این میان‪ ،‬استفاده از الک ناخن هم‬ ‫می توانــد تــا حــد زیــادی موثــر باشــد‪ .‬کوتــاه‬ ‫نگــه داشــتن ناخن هــا هــم بــه ایــن مســاله‬ ‫کمــک می کنــد و باعــث می شــود فــرد کمتــر‬ ‫ایــن عــادت را تکــرار کنــد‪ .‬ورزش و فعالیــت‬ ‫بدنــی و حضــور در کالس هــای ورزشــی‪ ،‬یــوگا‪،‬‬ ‫مدیتیشــن و تنفــس عمیــق کــه اســترس‬ ‫را کاهــش می دهنــد هــم بــه جلوگیــری از‬ ‫جویــدن ناخــن هــا کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫راه حلی برای جلوگیری از ابتالء به بیماری های رایج والدین‬ ‫ایــن احتمــال وجــود دارد کــه همــه مــا بــا‬ ‫اســتعداد ژنتیکــی نســبت بــه بیمــاری هــای‬ ‫معینــی متولــد شــویم امــا این به معنــای ابتالی‬ ‫قطعــی بــه ایــن بیمــاری هــا نیســت‪.‬‬ ‫اســتعداد ژنتیکــی ابتــا بــه بیمــاری هــا‬ ‫را مــی تــوان بــه یــک اســلحه تشــبیه کــرد‬ ‫کــه عوامــل ســبک زندگــی ماننــد ماشــه ان‬ ‫اســت‪ .‬برخــی از عوامــل را می توانیــم کنتــرل‬ ‫کنیــم و برخــی دیگــر را نــه‪.‬‬ ‫بــه هــر ترتیــب شــاید ایــن پرســش بــرای شــما‬ ‫هــم پیــش امــده باشــد که اگــر مادرتــان بیماری‬ ‫معینــی داشــته باشــد‪ ،‬چقــدر احتمــال دارد کــه‬ ‫شــما نیــز از نظــر ژنتیکــی بــه ان بیمــاری مبتــا‬ ‫شــوید و چــه کار مــی تــوان کــرد تــا از ایــن‬ ‫ی هــا پرهیــز کنیــد؟‬ ‫بیمــار ‬ ‫ســرطان ســینه‪ :‬اگرچــه در برخــی از‬ ‫خانواده هــا افزایــش خطــر ســرطان ســینه‬ ‫ممکــن اســت ارثــی باشــد امــا تعــداد کمــی‬ ‫از مــوارد ایــن ســرطان بــه ســابقه خانوادگــی‬ ‫مربوطنــد‪ .‬حــدود ‪ ۷۰‬درصــد زنانــی کــه بــه‬ ‫ســرطان ســینه مبتــا مــی شــوند‪ ،‬دســت کــم‬ ‫تــا جایــی که خودشــان اطــاع دارنــد‪ ،‬هیچ گاه‬ ‫ســابقه خانوادگــی ایــن بیماری را نداشــته اند‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد بقیــه زنــان مبتال به ســرطان ســینه‬ ‫ن شــان‪:‬‬ ‫دســت کــم یــک نفــر را در بســتگا ‬ ‫مــادر‪ ،‬خالــه یــا خواهــر مبتــا داشــته انــد‪.‬‬ ‫خطــر ابتــای شــما بــه ســرطان ســینه در‬ ‫صورتــی کــه مادرتــان بــه ایــن بیمــاری مبتــا‬ ‫شــده باشــد‪ ،‬بــه طــور تقریبــی دو برابــر مــی‬ ‫ شــود‪ .‬در میــان ایــن گــروه زنــان برخــی از انهــا‬ ‫حتــی ســابقه خانوادگــی قــوی تــری دارنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ممکــن اســت اســتعدادژنتیکی‬ ‫ی بــه ارث‬ ‫بــرای ســرطان ســینه را از طــرف پــدر ‬ ‫ببریــد‪ .‬بــا ایــن حــال هنگامــی کــه حتــی مطمئن‬ ‫ی زا را داریــد یــا نــه‪ ،‬‬ ‫نیســتید کــه ژن هــای بیمــار ‬ ‫مــی تــوان خطــر ســرطان ســینه را بــا گام هــای‬ ‫زیــر بــه حداقــل رســاند‪.‬‬ ‫حــذف هورمــون درمانی جایگزین‪ :‬ثابت شــده‬ ‫اســت کــه درمــان جایگزینــی هورمونــی پــس از‬ ‫ی افزایــد‪،‬‬ ‫یائســگی خطــر ســرطان ســینه را مــ ‬ ‫بنابرایــن زنانــی کــه ســابقه خانوادگــی ســرطان‬ ‫ســینه دارنــد بایــد در مــورد دریافــت ایــن درمــان‬ ‫بایــد بســیار محتــاط باشــند‪.‬‬ ‫بــارداری‪ :‬بــه دنیــا اوردن اولیــن نــوزاد‬ ‫پیــش از ‪ ۳۰‬ســالگی خطــر ســرطان ســینه را‬ ‫کاهــش مــی دهــد و شــیر دادن از ســینه نیــز‬ ‫هــم همیــن اثــر را دارد‪.‬‬ ‫کنتــرل وزن‪ :‬حفــظ یــک وزن ســالم بــه کاهش‬ ‫خطــری بســیاری از ســرطان هــا از جملــه‬ ‫ســرطان ســینه کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫ترکیبــی از اصــاح ســبک زندگــی و مراقبــت و‬ ‫هشــیاری بیشــتر مــی توانــد بــه بهتریــن وجــه از‬ ‫زنانی که نگران به ارث رســیدن ســرطان ســینه‬ ‫از مادرشــان هســتند‪ ،‬محافظــت کنــد‪.‬‬ ‫پوکــی اســتخوان‪ :‬بــه انــدازه ســرطان ســینه‬ ‫زمینــه ژنتیکــی قــوی نــدارد‪ ،‬امــا در ایــن مــورد‬ ‫عوامــل خانوادگــی وجــود دارنــد کــه خطــر ابتــا‬ ‫بــه ایــن بیمــاری را افزایــش مــی دهنــد‪.‬‬ ‫اگر مادرتان ســابقه شکســتگی لگن داشــته یا‬ ‫بــا افزایش ســن اســتخوان هــای او تحلیل رفته‬ ‫ انــد‪ ،‬کارهایــی را می توانیــد انجــام دهیــد تــا بــه‬ ‫سرنوشــت او گرفتار نشــوید‪.‬‬ ‫اطمینــان حاصــل کنیــد کــه مقــدار کافــی‬ ‫کلســیم و ویتامیــن دی یــا از طریــق رژیــم‬ ‫ل هــا دریافــت مــی‬ ‫غذایــی یــا از طریــق مکمــ ‬ ‫ کنیــد‪ .‬پرهیز از ســیگار کشــیدن و انجــام ورزش ‬ ‫هــای تحمیــل کننــده وزن را فرامــوش نکنیــد‪.‬‬ ‫بــرای همــه زنــان ‪ ۶۵‬ســاله و باالتــر و زنانــی کــه‬ ‫در ســنین یائســگی کــه عوامــل خطرســاز بــرای‬ ‫پوکــی اســتخوان را دارنــد‪ ،‬انجــام تراکــم ســنجی‬ ‫پایـ ه ای اســتخوان توصیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ی هــای خودایمنــی‪ :‬بیماری هــای‬ ‫بیمــار ‬ ‫خودایمنــی ماننــد لوپــوس‪ ،‬ارتریت روماتوئید‬ ‫ع ترنــد و‬ ‫ی تیروئیــدی در زنــان شــای ‬ ‫و بیمــار ‬ ‫در ایــن مــورد نیــز معمــوال ســابقه خانوادگــی‬ ‫وجــود دارد‪ .‬خبــر بــد ایــن اســت کــه کار‬ ‫ارتباط درد مفاصل با‬ ‫کمبود کدام ویتامین ها ا؟‬ ‫چندانــی بــرای پیشــگیری از بســیاری بیمــاری‬ ‫ هــای خودایمنــی وخیــم ماننــد ارتریــت‬ ‫روماتوئیــد یــا لوپــوس نمــی تــوان انجــام داد‪.‬‬ ‫امــا اگاه بــودن از احتمــال خطــر بیشــتر دچــار‬ ‫شــدن بــه ایــن بیمــاری هــا بــه شــما امــکان‬ ‫خواهــد کــه تــا مراقــب باشــید و درمــان انهــا‬ ‫ی تریــن مراحــل ان شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫در ابتدایــ ‬ ‫بــرای مثــال یــک مشــکل بــزرگ در ارتریــت‬ ‫روماتوئیــد ایــن اســت کــه ایــن بیمــاری مفاصــل‬ ‫را تخریــب مــی کنــد‪ .‬هنگامــی کــه مفاصــل‬ ‫تخریــب شــدند‪ ،‬بازگردانــدن ان بــه حالــت‬ ‫طبیعــی و ترمیــم انهــا کار ســختی اســت‪ .‬اگــر‬ ‫التهــاب ناشــی از بیمــاری در مراحــل بســیار‬ ‫ابتدایــی ان تحــت کنتــرل درایــد‪ ،‬بــه حفــظ‬ ‫ســاختار و کارکــرد اســتخوان تــا حداکثــر زمــان‬ ‫ممکــن کمــک خواهــد شــد‪ .‬اگــر مــی دانیــد در‬ ‫ی هــای خــود ایمنــی‬ ‫معــرض یکــی از بیمــار ‬ ‫هســتید‪ ،‬از لحــاظ بــروز نشــانه هــای و عالئــم‬ ‫انهــا مراقــب خــود باشــید‪.‬‬ ‫ی هــای‬ ‫همیــن مســئله در مــورد بیمــار ‬ ‫ن تــر ماننــد بیمــاری‬ ‫ل درمــا ‬ ‫خودایمنــی قابــ ‬ ‫تیروئیــدی هــم صــادق اســت‪.‬‬ ‫ی هــای روانــی‪ ،‬هــر‬ ‫افســردگی‪ :‬در بیمــار ‬ ‫چــه شــدت اختــال بیشــتر باشــد‪ ،‬بــا احتمــال‬ ‫بیشــتری یــک زمینــه ژنتیکــی بــرای ان وجــود‬ ‫دارد‪ .‬اگــر مــادر ‪ ،‬خالــه یــا خواهرتــان دور ه ای‬ ‫از افســردگی را گذرانــده اســت‪ ،‬بایــد در مــورد‬ ‫وضــع بهداشــت روانــی تــان بیشــتر مراقــب‬ ‫باشــید‪ ،‬همــان طــور کــه مراقــب بیمــاری ‬ ‫هــای جســمی ماننــد ســرطان ســینه یــا پوکــی‬ ‫اســتخوان هســتید‪.‬‬ ‫اگــر افســردگی مالیمــی در شــما ظاهر شــده‬ ‫اســت یــا دچــار ناتوانــی بیشــتری شــده ایــد‪،‬‬ ‫دلیــل وجــود نــدارد کــه ایــن مســیر را بــه‬ ‫ن هــای بســیاری‬ ‫تنهایــی طــی کنیــد‪ .‬درمــا ‬ ‫خوبــی وجــود دارنــد کــه بــا کمــک انهــا مــی‬ ‫ی را بــه خوبــی بگذرانید‪/.‬ایرنــا‬ ‫توانیــد زندگــ ‬ ‫درد مفاصــل مــی توانــد نشــانه ای از‬ ‫کمبــود ویتامیــن هــا باشــد‪ .‬ویتامیــن هایــی‬ ‫ماننــد ا‪ ،‬ث و ویتامیــن دی بــا جنبــه هــای‬ ‫متعــدد ســامت مفاصــل ارتبــاط دارنــد و‬ ‫کمبــود انهــا باعــث ایجــاد و تشــدید دردهــای‬ ‫عضالنــی و اســتخوانی مــی شــود‪.‬‬ ‫برخــی از کمبودهــای ویتامینــی و ارتبــاط انهــا‬ ‫بــا درد مفاصــل شــناخته شــده اســت؛ از قبیــل‪:‬‬ ‫کمبود ویتامین دی‪:‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش موسســه لینــوس‬ ‫پائولینــگ‪ ،‬ویتامیــن دی بــرای جــذب‬ ‫کلســیم و حفــظ تعــادل مــواد معدنــی در‬ ‫بــدن ضــروری اســت‪.‬‬ ‫ویتامیــن دی ناکافــی باعــث اختــال در‬ ‫جــذب کلســیم و تضعیــف اســتخوان هــا‬ ‫بــه همــراه درد مفاصــل مــی شــود‪.‬‬ ‫کمبــود ویتامیــن دی همچنیــن مــی توانــد‬ ‫منجــر بــه تضعیــف ماهیچــه هــا گــردد‪.‬‬ ‫همــه افــراد بایــد روزانــه ‪ ۱۵‬میکروگــرم‬ ‫ویتامیــن دی را از طریــق مــواد غذایــی‪،‬‬ ‫مولتــی ویتامیــن هــا و نــور خورشــید بــه‬ ‫دســت بیاورنــد‪ .‬غــات غنــی شــده و فــراورده‬ ‫هــای لبنــی حــاوی ویتامیــن دی هســتند‪.‬‬ ‫ویتامین ث‪:‬‬ ‫اســید اســکوربیک یــک ویتامیــن شــناخته‬ ‫شــده در تولیــد کالژن اســت کــه جــزو‬ ‫کلیــدی تانــدون هــا‪ ،‬ربــاط هــا و اســتخوان‬ ‫هــا شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫کمبــود ویتامیــن ث منجــر بــه تضعیــف‬ ‫بافــت همبنــد‪ ،‬درد و تــورم مفاصــل مــی‬ ‫شــود‪ .‬بــرای حفــظ ســامت مفاصــل‪،‬‬ ‫یــک مــرد بزرگســال بایــد روزانــه بــه طــور‬ ‫متوســط ‪ ۹۰‬میلــی گــرم ویتامیــن ث‬ ‫دریافــت کنــد در حالــی کــه میــزان نیــاز‬ ‫زنــان ‪ ۷۵‬میلــی گــرم اســت‪.‬‬ ‫ســبزیجات‪ ،‬میــوه هــا‪ ،‬بخصــوص تــوت‬ ‫فرنگــی‪ ،‬فلفــل قرمــز و مرکبــات حــاوی‬ ‫ویتامیــن ث هســتند‪.‬‬ ‫ویتامین ا‪:‬‬ ‫بــدن شــما بــرای فرایندهــای مختلــف از‬ ‫جملــه رشــد اســتخوان هــا و تمایــز ســلولی‬ ‫نیــاز بــه ویتامیــن ا دارد‪.‬‬ ‫یــک مــرد بــه طــور متوســط نیــاز بــه ‪۳‬‬ ‫هــزار واحــد ویتامیــن ا در روز دارد در‬ ‫حالــی کــه میــزان نیــاز روزانــه زنــان بــه ایــن‬ ‫ویتامیــن قریــب بــه ‪ ۲۳۰۰‬واحــد اســت‪.‬‬ ‫ســیب زمینــی شــیرین‪ ،‬هویــج‪ ،‬کــدو‪،‬‬ ‫کلــم پیــج حــاوی مقادیــر زیــادی از ایــن‬ ‫ویتامیــن هســتند‪.‬‬ ‫کمبــود ویتامیــن ا منجــر بــه صدمــه بــه‬ ‫بافــت همبنــد و درد مفاصــل مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال مکمــل هــای ایــن ویتامیــن‬ ‫اگــر بیــش از حــد اســتفاده شــود نیــز درد‬ ‫مفاصــل را بههمــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫دیگر ویتامین ها‪:‬‬ ‫کمبــود برخــی دیگــر از ویتامیــن هــا نیــز بــا‬ ‫درد مفاصــل ارتبــاط دارد‪.‬‬ ‫ایــن امــر بــه ویــژه در افــراد بــا رژیــم و‬ ‫تغذیــه نامناســب رایــج اســت‪ .‬ویتامیــن ب‬ ‫‪ ۱‬و ویتامیــن‪ E‬یــا تیامیــن‪ ،‬ویتامیــن هــای ب‬ ‫‪ ۶‬و ویتامیــن ب ‪ ۱۲‬از ایــن دســت هســتند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال درد مفاصــل مــی توانــد ناشــی‬ ‫از مشــکالت جــدی دیگــر هــم باشــد بنابرایــن‬ ‫اگــر بــا جبــران ویتامیــن هــا همچنــان دچــار‬ ‫درد مفاصــل بودیــد‪ ،‬حتمــا بــه پزشــک‬ ‫مراجعــه کنید‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 6 ‫اقامت‪۷۷‬‬ ‫مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان شمالی گفت‪ :‬زندانهای استان در خود‬ ‫‪ ۷۷‬زندانی جرایم غیرعمد با میزان بدهی ‪ ۸۲‬میلیارد ریال را محبوس کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کسب کار انالین عبدالرحیم گرجی اظهار داشت‪ :‬در مجموع از تعداد افراد‬ ‫زندانی جرایم غیرعمد ‪ ۷۵‬نفر مرد و ‪ ۲‬نفر زن در استان وجود دارند که چشم امید برای رهایی‬ ‫به کمک خیران دوخته اند‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫زندانی غیرعمد‬ ‫درزندانهای خراسان‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬بهمن ‪1399‬‬ ‫هر تخلف رانندگی بستر یک سانحه است‪ ،‬پس خوب رانندگی کنیم ‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت هفدهم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫اختالط مباحث «حق سرقفلی»‬ ‫با «حق کسب و پیشه یا حق تجارت‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫اختــاط مباحــث «حــق ســرقفلی» بــا «حــق کســب‬ ‫و پیشــه یــا حــق تجــارت « ‪ :‬اســتاد کشــاورز اگرچــه‬ ‫در کاربــرد الفــاظ و تفکیــک لفظــی حــق کســب و‬ ‫پیشــه و حــق ســرقفلی ‪ ،‬دقــت کافــی را داشــته و‬ ‫تفکیــک و تمایــز ایــن دو مقولــه را بصــورت شــکلی‬ ‫رعایــت نمــوده اســت‪ .‬لیکــن در ماهیــت طــرح دو‬ ‫مقولــه مذکــور ‪ ،‬بــا تاکیــد بــر جــاری و ســاری تلقــی‬ ‫ت حــق کســب و پیشــه ‪ ،‬ســبب‬ ‫نمــودن مشــروعی ِ‬ ‫ِ‬ ‫خلــط ماهــوی ایــن دو مقولــه شــده انــد ‪ .‬بعبارتــی از‬ ‫مقولــه (حــق کســب و پیشــه) کــه نــه در شــکل بلکــه‬ ‫در ماهیــت پــوچ بــوده ‪ ،‬چنــان در کنــار مقولــه (حــق‬ ‫ســرقفلی) کــه هــم اعتبــار ماهــوی داشــته و هــم‬ ‫شــکلی ســخن گفتــه اســت کــه اعتبــار پــوچ ماهــوی‬ ‫ایــن یکــی تحــت الشــعاع اعتبــار ماهــوی دیگــری‬ ‫قــرار گرفــت و عمــا اعتبــار ماهــوی حــق ســرقفلی بــر‬ ‫اعتبــار پــوچ ماهــوی حــق کســب و پیشــه بــار گردیــد ‪.‬‬ ‫متقابــا قضــات و وکالء و کارشناســانی را هــم دیــده‬ ‫ام کــه غیــر قابــل جمــع بــودن و مصــداق قضیــه منفصلــه‬ ‫بــودن ایــن دو مقولــه را بدرســتی تیبیــن کــرده انــد‪.‬‬ ‫اقایــان دکتــر عبــاس ســعیدی راد و دکتــر موســوی قضات‬ ‫محتــرم کشــور از جملــه انهــا مــی باشــند‪ .‬واقعیــت ایــن‬ ‫ـون مالــک و مســتاجر مصــوب ســال‬ ‫اســت ‪ .‬همینکــه ‪ ،‬قانـ ِ‬ ‫‪ 1339‬حــق کســب و پیشــه را بــرای اولیــن بــار بنیــان نهــاد‬ ‫و قانــون مصــوب ســال ‪ 1356‬نیــز ضمــن نســخ قانــون‬ ‫‪ 1339‬حــق کســب و پیشــه را اســتوار نگــه داشــت‪،‬‬ ‫دیگرکمتــر حقوقدانــی دیــده شــدند کــه از خــود بپرســند‪،‬‬ ‫اســباب ایجــاد ایــن حــق و منظــور و مقصــود مقنــن از‬ ‫وضــع ان چــه بــوده اســت !‬ ‫هرچــه اســباب ایجــاد ایــن حــق رو بــه زوال نهــاد‪،‬‬ ‫متاســفانه غالــب وکالء و کارشناســان ‪ ،‬صــرف اعتبــار‬ ‫شــکلی حــق کســب و پیشــه ‪ ،‬چشــمان خــود را بــر‬ ‫ماهیــت ان نیــز بســتند و خــود را در شــکل قانونــی‬ ‫محصــور نمودنــد‪ .‬نتیجــه بســتن چشــمان ظلم فاحش‬ ‫در حــق صاحبــان امــاک تجــاری بــوده ‪ ،‬واضــح اســت‬ ‫ـل ارزیابــی ‪،‬‬ ‫کــه میــزان ارزیابــی کارشناســان و نــه اصـ ِ‬ ‫بایــد مســتند بــه دلیــل و ســببی باشــد‪.‬‬ ‫نمیتــوان میــزان ارزیابــی را بــه قانونگــذار نســبت داد‬ ‫‪ .‬بلکــه صرفــا میتــوان اصــل ارزیابــی را بــه قانونگــذار‬ ‫منتســب نمــود‪ .‬بنابرایــن کارشــناس بــا چــه دلیلــی‬ ‫میگویــد کــه حــق کســب و پیشــه فــان واحــد کســبی‬ ‫مثــا صــد میلیــون تومــان اســت‪ .‬ایــن صــد میلیــون از‬ ‫کجــا و چگونــه حاصــل میشــود ‪.‬‬ ‫بــه غیــر از خلــط حــق کســب و پیشــه بــا حــق‬ ‫ســرقفلی ‪ ،‬چــه توجیــه دیگــری متصــور اســت‪ .‬واقعــا‬ ‫هیــچ توجیــه دیگــری کــه کارشــناس میــزان ارزیابــی‬ ‫ایــن حــق را ناشــی از حــق ســرقفلی و کســری از ان‬ ‫تلقــی کــرده باشــد وجــود نــدارد‪ .‬ایــن تلقــی نــه تنهــا‬ ‫اســباب ایجــاد حــق کســب و پیشــه اســت ‪،‬‬ ‫مغایــر‬ ‫ِ‬ ‫بلکــه هرگــز قانونگــذار درهیــچ قاعــده امــره ای‬ ‫حــق کســب و پیشــه را جزیــی و کســری از ســرقفلی‬ ‫عنــوان ننمــوده اســت‪ .‬ایــن اســت نتیجــه خلــط ایــن‬ ‫دو مقولــه حقوقــی در نظریــه حاضــر خواهیــد دیــد‬ ‫کــه ایــن حــق بــرای ‪ %99‬قراردادهــای منعقــده پــس‬ ‫از ســال ‪ 1355‬صفــر اســت ‪ .‬بنابرایــن بایــد قضــات‬ ‫کشف بیش از ‪ 2‬تن انواع مواد مخدر در خراسان شمالی‬ ‫افزایش ‪ 18‬درصدی کشفیات‬ ‫مواد مخدر‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه از‬ ‫ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان دی مــاه ‪ 2‬تــن و‬ ‫‪ 473‬کیلــو و ‪ 644‬گــرم انــواع مــواد مخــدر کشــف‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن رقــم در مقایســه بــا مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل ‪ 18‬درصــد افزایــش داشــته اســت‬ ‫ســردار علیرضــا مظاهــری اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ 10‬ماهــه‬ ‫امســال ‪ 2‬تــن ‪ 430‬کیلــو و ‪ 497‬مــواد مخــدر ســنتی‬ ‫کشــف شــده کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال‬ ‫قبــل ‪ 17‬درصــد رشــد را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مــدت ‪ 43‬کیلــو و‬ ‫‪ 147‬گــرم مــواد مخــدر صنعتــی نیــز کشــف شــده‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن مقــدار مــواد مخــدر صنعتــی نیــز‬ ‫در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ 99‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫ســردار علیرضــا مظاهــری در اســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫در همیــن رابطــه یــک هــزار و ‪ 391‬نفــر خــرده فــروش‬ ‫و قاچاقچــی مــواد مخــدر دســتگیر و بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــده انــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ایــن تعــداد دســتگیری‬ ‫در مقایســه بــا مــدت مشــابه بــا افزایــش ‪ 30‬درصــدی‬ ‫همــراه بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری بــا اشــاره بــه اینکــه دســتگیری‬ ‫‪ 940‬نفــر معتــاد نیــز از دیگــر اقدامــات انجــام شــده‬ ‫در طــول ایــن مــدت بــوده اســت‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬در‬ ‫مجمــوع در طــول ایــن مــدت ‪ 2‬هــزار و ‪ 331‬نفــر‬ ‫‪7‬‬ ‫شمالی‬ ‫محتــرم و حقوقدانــان و کارشناســان ارجمنــد از‬ ‫خــود بپرســند کــه اگــر مبنــای حــق ســرقفلی مــال‬ ‫یــا مبلغــی اســت کــه بــدوا مســتاجر در وجــه مالــک‬ ‫پرداخــت میکنــد ؛ مبنــا و ســبب ایجــاد حــق کســب‬ ‫و پیشــه چــه بــوده اســت ؟ ! چطــور میتــوان واقعــه‬ ‫ای را توصیــف کــرد کــه فــردی بیایــد مغــازه دیگــری‬ ‫را بــرای مــدت یکســال اجــاره کنــد و بــه غیــر از اجــاره‬ ‫ماهیانــه ‪ ،‬مبلــغ دیگــری بــه او ندهــد‪ .‬و در سررســید‬ ‫هــم مســتفاد از قانــون مصــوب ســال ‪1356‬تخلیــه‬ ‫نکنــد ‪ .‬و مجــاز بــه اســتمرار تصــرف هــم باشــد و‬ ‫عــدم رعایــت انقضــای مــدت اجــاره را هــم ننمایــد‪.‬‬ ‫بدتــر و زیــاده تــر از ان‪ ،‬مســتحق بــه اخــذ مبلغــی‬ ‫گــردد کــه دههــا برابــر اجــاره ای اســت کــه پرداختــه‬ ‫اســت‪ .‬وصــول ایــن مبلــغ نیــز شــرط تخلیــه باشــد‪.‬‬ ‫ایــا ایــن واقعــه ‪ ،‬یــک بــاج خواهــی اشــکار نیســت ؟!‬ ‫بنابرایــن عیــب کار در کجاســت‪!.‬؟ اگــر قانــون‪1356‬‬ ‫اصــل محاســبه را مقــرر مینمایــد ‪ ،‬لیکــن کارشــناس‬ ‫میــزان ایــن اصــل را اعــام میکنــد‪ .‬نتیجــه ان‬ ‫میشــود کــه مالــک نگــون بخــت‪ ،‬اشــکارا میبینــد‬ ‫پــس از تخلیــه ‪ ،‬مغــازه او بــه همــان انــدازه ارزش‬ ‫دارد و بــه همــان انــدازه اجــاره میــرود کــه اگــر اجــاره‬ ‫نــداده بــود‪.‬‬ ‫دستگیری یک سارق با ‪ 34‬فقره سرقت‬ ‫کســانی کــه بــدون توجــه بــه مبانــی و اســباب‬ ‫تاســیس ایــن حــق ‪ ،‬از خــود نمــی پرســند کــه چــرا‬ ‫قانونگــذار در ســال ‪ 1339‬ایــن حــق را بصورت امرانه‬ ‫و برخــاف مــواد ‪ 468‬و ‪ 494‬قانــون مدنــی ایجــاد‬ ‫کــرده و بــر مالــک تحمیــل نمــود ‪ .‬منطــق قانونگــذار‬ ‫وقــت واقعــا چــه بــوده اســت ؟! شــکی نیســت در بــدو‬ ‫امــر نظــر قانونگــذار مبتنــی بــر اســتقرار عدالــت بــوده‬ ‫و قصــد احقــاق حــق مســتاجر را داشــته امــا عمــا از‬ ‫یکطــرف ســاز و کاری کــه ســبب تضییــع حــق مالکیــن‬ ‫نگــردد را فراهــم ننمــود و از طــرف دیگــر تصویــب‬ ‫قانــون شــهرداریها و موظــف شــدن مالکیــن بــه‬ ‫اخــذ پروانــه تجــاری موجــب شــد کــه ان حقــی کــه‬ ‫قانــون گــذار در ســال ‪ 1339‬بــرای مســتاجر در‬ ‫نظــر داشــت بکلــی ارکانــش از بیــن بــرود‪ .‬و حتــی‬ ‫در روزهــا و ســالهای نخســتین نیــز عمــا بــه بــاج‬ ‫خواهــی قانونــی مســتاجرین علیــه مالکیــن تبدیــل‬ ‫شــد ‪.‬وهوالمســتعان‬ ‫دســتگیر و بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــده انــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی ادامــه داد‪:‬‬ ‫همچنیــن در ایــن مــدت ‪ 260‬طــرح پاکســازی نقــاط‬ ‫الــوده‪ 228 ،‬مــورد طــرح کنتــرل محور هــای مواصالتی‪،‬‬ ‫‪ 99‬طــرح ارتقــاء امنیــت‪ 140 ،‬طــرح پاکســازی اطــراف‬ ‫مــدارس و ‪ ...‬در ســطح اســتان اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی در اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫در مجمــوع از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان دی مــاه یــک‬ ‫هــزار و ‪ 54‬طــرح بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــده اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬انجــام ‪ 34‬عملیــات مشــترک بــرون اســتانی‬ ‫بــا افزایــش ‪ 9‬درصــدی و همچنیــن ‪ 36‬عملیــات درون‬ ‫اســتانی بــا ‪ 12‬درصــد افزایــش نیــز از جملــه عملیــات‬ ‫هــای انجــام شــده در ایــن رابطــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مــدت‬ ‫‪ 54‬دســتگاه خــودرو نیــز توقیــف و بــه پارکینــگ منتقــل‬ ‫شــده انــد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی‬ ‫تعــداد ‪ 15‬بانــد تهیــه و توزیــع مــواد مخــدر بــا اشــرافیت‬ ‫اطالعاتــی مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫اســتان‪ ،‬شناســایی و متالشــی شــده انــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی در پایــان بــا بیــان‬ ‫اینکــه در مجمــوع در ایــن مــدت ‪ 2‬تــن و ‪ 473‬کیلــو و‬ ‫‪ 644‬گــرم انــواع مــواد مخــدر کشــف شــده که در مقایســه‬ ‫بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ 18‬درصــد افزایــش داشــته‬ ‫اســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬برخــورد بــا مجرمــان و ســوداگران‬ ‫مــرگ بــا نهایــت جدیــت در ســرلوحه کاری پلیــس بــوده‬ ‫و از شــهروندان عزیــز نیــز همــواره انتظــار مــی رود در‬ ‫صــورت اطــاع از هرگونــه مــورد مشــکوک خصوصــا‬ ‫اطــاع از فعالیــت ســوداگران مــرگ‪ ،‬بالفاصلــه مراتــب‬ ‫را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫کشــف ‪ 2‬کیلوگــرم‬ ‫هروئین در شیلنگ اب‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از‬ ‫دســتگیری ســارق و اعتــراف وی‬ ‫بــه ‪ 34‬فقــره ســرقت کابــل بــرق در‬ ‫شهرســتان «گنبــد کاووس» خبــر داد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از‬ ‫کشف ‪ 2‬کیلو گرم هروئین که به صورت‬ ‫کامــا حرفــه ای در شــیلنگ اب جاســاز‬ ‫شــده بــود در عملیــات مشــترک بــا پلیس‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر فــاروج خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار ســرهنگ»محمد‬ ‫روهنــا» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی انجــام اقدامــات فنــی‬ ‫و اطالعاتــی مامــوران انتظامــی ایــن‬ ‫فرماندهــی و اطــاع از حمــل و جابجایــی‬ ‫مــواد مخــدر از نــوع هروئیــن توســط‬ ‫یــک دســتگاه پرایــد بالفاصلــه مراتــب بــا‬ ‫جدیت در دستور کار پلیس قرار گرفت‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگر»اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع چندیــن‬ ‫فقــره ســرقت کابــل بــرق در‬ ‫«گنبــدکاووس»‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی ان شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اقدامــات تخصصــی و بررســی هــای میدانــی پلیــس اغــاز‬ ‫و مامــوران موفــق شــدند بــا اشــراف اطالعاتــی‪ ،‬مخفیــگاه ســارق را‬ ‫شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی‪ ،‬وی را در عملیاتــی‬ ‫ضربتــی دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات‬ ‫مقدماتــی و پــس از مواجهــه بــا مســتندات پلیــس بــه ‪ 34‬فقــره ســرقت‬ ‫کابــل بــرق در «گنبــدکاووس» اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر در پایــان بــا تاکیــد بــر مقابلــه قاطعانــه پلیــس بــا مخــان‬ ‫نظــم و امنیــت‪ ،‬گفــت‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد در صــورت مواجهــه بــا افــراد‬ ‫مشــکوک‪ ،‬مراتــب را در اســرع وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس‬ ‫اطــاع داده و در تامیــن امنیــت پایــدار جامعــه ســهیم باشــند‪/.‬پلیس‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش مســتمر‬ ‫و بــه موقــع مامــوران خــودروی حامــل‬ ‫مــواد مخــدر در شهرســتان فــاروج مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت‪ ،‬افــزود‪ :‬خــودروی‬ ‫حامــل مــواد مخــدر کــه بــدون توجــه بــه‬ ‫دســتور مامــوران همچنــان بــه مســیر‬ ‫خــود ادامــه مــی داد ســرانجام در یــک‬ ‫عملیــات پلیســی مشــترک بــا شهرســتان‬ ‫فــاروج و پــس از اینکــه مامــوران یــک‬ ‫گلولــه بــه الســتیکش شــلیک کردنــد‬ ‫متوقــف و متهــم نیــز دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫بازداشت سارق موبایل ها در گرگان‬ ‫یعنــی بــدون دســتاوردی‪ ،‬محکــوم اســت مبلغــی‬ ‫گــزاف در وجــه مســتاجر پرداخــت نمایــد و ایــا‬ ‫نامشــروع تــر از ایــن هــم میتــوان واقعــه ای را‬ ‫بــه تصویــر کشــید‪ .‬در اینجــا اســت کــه مشــخص‬ ‫میشــود ‪ ،‬مخالفــت حضــرت امــام خمینــی ره بــا‬ ‫قانــون حــق کســب و پیشــه بــه جهــت خــاف شــرع‬ ‫بــودن قانــون موضوعــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫حقوقدانــان بــه خوبــی میداننــد کــه در معامــات‬ ‫تبــادل عوضیــن کــه اســاس شــرعی و عقلــی‬ ‫عقــود اســت در حــق کســب و پیشــه موجودیــت‬ ‫نــدارد‪ .‬مــال مشــخصی نــداده کــه عــوض ان مــال‬ ‫را میخواهــد ‪ .‬حضــرت امــام خمینــی ره در تحریــر‬ ‫الوســیله و توضیــح المســائل ‪ ،‬خــاف شــرع بــودن‬ ‫حــق کســب و پیشــه و مشــروع بــودن حــق ســرقفلی‬ ‫را تصریــح فرمــوده انــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪286‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شــیروان بــا بیــان‬ ‫اینکــه در بازرســی از ایــن خــودرو مقــدار‬ ‫‪ 2‬کیلــو گــرم مــواد مخــدر از نــوع هروئیــن‬ ‫کــه بــه طــور کامــا حرفــه ای در شــیلنگ‬ ‫اب و در صنــدوق عقــب جاســاز شــده‬ ‫بــود کشــف و ضبــط شــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬متهــم در نهایــت بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی‬ ‫بــه مراجــع قضائــی معرفــی و خــودروی‬ ‫وی نیــز بــه پارکینــگ منتقــل شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان‬ ‫بــا تاکیــد بــر اینکــه اجــازه نخواهیــم‬ ‫داد تــا مجرمــان و ســوداگران مــرگ در‬ ‫جامعــه ازادانــه جــوالن داده و ســامت‬ ‫و امنیــت جامعــه را مختــل کننــد‪ ،‬از‬ ‫شــهروندان خواســت تــا در صــورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه فعالیــت مشــکوک‬ ‫بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» در تشــریح ایــن خبــر‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع چندین‬ ‫فقــره ســرقت موبایــل در گــرگان و شهرســتان هــای همجــوار و ایجــاد نارضایتــی در‬ ‫بیــن شــهروندان‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران‬ ‫پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از بررســی شــیوه و شــگردهای ســرقت و انجــام یــک‬ ‫ســری اقدامــات تخصصــی‪ ،‬ســرانجام مامــوران بــه ســرنخ هایی از این ســارق‬ ‫ســابقه دار رســیدند‪.‬فرمانده انتظامــی اســتان بیــان کــرد‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی‬ ‫و اطمینــان از حضــور متهــم در مخفیگاهــش‪ ،‬مامــوران طــی هماهنگــی بــا مقــام‬ ‫قضائــی موفــق شــدند‪ ،‬در یــک عملیــات موفقیــت امیــز وی را دســتگیر و بــه مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل کنند‪.‬ایــن مقــام ارشــد انتظامــی گفــت‪ :‬متهــم در تحقیقــات اولیــه‬ ‫منکــر هرگونــه بــزه ارتکابــی شــده کــه پــس از مشــاهده مســتندات پلیــس‪ ،‬چــاره ای‬ ‫جــز اعتــراف نداشــته و بــه ‪ 20‬فقــره ســرقت موبایــل اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر افــزود‪ :‬متهــم بــه صــورت تــک رو بــا یــک دســتگاه خــودرو در ســطح‬ ‫شــهر تــردد کــرده و بعــد از شناســایی ســوژه‪ ،‬کاپــوت خــودرو را بــه بهانه اینکــه خودرو‬ ‫معیــوب اســت بــاال زده و از مــال باختــگان گوشــی موبایــل را بــه جهــت تمــاس بــا‬ ‫تعمیــرکار اخــذ و ســریعا بــه داخــل خــودرو رفتــه و از محــل متــواری مــی شــود‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان در پایــان بــا اشــاره بــه بازســازی صحنــه هــای‬ ‫ســرقت و تحویــل متهــم بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬تعامــل و همــکاری‬ ‫مــردم‪ ،‬عامــل بســیار مهمــی در پیشــگیری از وقــوع جرایــم خصوصــا ســرقت بــوده و‬ ‫شــهروندان مــی تواننــد در صــورت مشــاهده هرگونــه مــوارد مشــکوک مراتــب را در‬ ‫اســرع وقــت از طریــق تلفــن ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهند‪/.‬پلیــس‬ ‫به کودکان خود‬ ‫بیاموزیم‪:‬‬ ‫هر وقت به تلفن جواب‬ ‫می دهند‪ ،‬نگویند در خانه‬ ‫تنها هســتم‬ ‫جدول سرگرمی ‪286‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــه عقیــده ایــن اقتصــاددان ‪ 3‬گرایــش بدبینــی ‪ ،‬بی طرفــی و‬ ‫در اختیــار گرفتــن امــور در بــازار معاملــه وجــود دارد ‪ -‬روشــندل ‪-2.‬‬ ‫مرکــز اســتان مرکــزی ‪ -‬روز تولــد ‪ -‬بالکــن‪ -3.‬رفــوزه ‪ -‬صحنــه تئاتــر‬ ‫ اولیــن تولیــد کننــده مــواد و کاالی پتروشــیمی در منطقــه از لحاظ‬‫ارزش ‪ -‬ســبک‪ -4.‬ظــرف خمیرســازی ‪ -‬عــدد مــاه ‪ -‬تردیــد ‪ -‬گشــوده‬ ‫‪ -5‬مخفــف تشــنه ‪ -‬پشــیمان ‪ -‬توبــه از گنــاه‪ -6.‬قــدم ‪ -‬نــاس ‪ -‬درخت‬ ‫زبــان گنجشــک ‪ -‬کــوه اروپایــی‪ -7.‬لحظـه ای ‪ -‬خرگــوش ‪ -‬نویســنده و‬ ‫منشــی‪ -8.‬وزیــر مالــی انگلســتان‪ -9.‬ویژگی هــای قومــی ‪ -‬جمــع راکب‬ ‫ عــدد مجهــول‪ -10.‬ان طــرف ‪ -‬ریشــه ‪ -‬مشــهور ‪ -‬فراســت‬‫‪ -11‬مداومــت ‪ -‬ســبو ‪ -‬تکیــه دادن‪-12.‬‬ ‫شــکم بنــد طبــی ‪ -‬انکــر االصــوات ‪ -‬حــرف‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعجــب ‪ -‬فــراز‪ -13.‬تیــم فوتبــال یونانــی ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شــرکتی کــه طبق مــاده ‪ 21‬قانــون تجارت‬ ‫بــرای امــور تجــاری تشــکیل می شــود ‪ -‬اثر‬ ‫‪2‬‬ ‫چربــی ‪ -‬رود جنوبــی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -14‬ســمت چــپ ‪ -‬روشــنی بخــش ‪-‬‬ ‫اشــاره‪ -15.‬بــه جــا مانــده ‪ -‬ایــن عملیات‬ ‫‪4‬‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بانــک‬ ‫‪5‬‬ ‫مرکــزی پایــه پولــی را با خریــد و فروش‬ ‫اوراق بهــادار تغییــر دهــد‬ ‫‪6‬‬ ‫عمــودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازاد بــودن ‪ -‬از صادرکننــدگان‬ ‫قهــوه در نایروبــی‬ ‫‪ -2‬بــازی تختــه ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫ســرین ‪ -‬ســازمان فضایــی امریــکا‬ ‫‪ -3‬مخفــف کاه ‪ -‬حقــوق قانونــی و‬ ‫دریافتنــی دولــت از درامدهــای مــردم و‬ ‫ملــت بــه صــورت پــول یــا مــال ‪ -‬تخــت‪-4.‬‬ ‫برابــر ‪ -‬اعتقــاد و قصــد درونــی ‪ -‬مغــز ‪-‬‬ ‫مجــرای خــون‬ ‫‪ -5‬جمــع نامــوس ‪ -‬از اقــوام بــزرگ‬ ‫باســتانی ایــران‬ ‫‪ -6‬پیشــوند ســال و روز ‪ -‬تیره ‪ -‬نان خرد‬ ‫کرده در ابگوشــت ‪ -‬نقاب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -7‬دورویی ‪ -‬اسناد ‪ -‬واحد پول چین‬ ‫‪ -8‬پاسبان شهر ‪ -‬رجال ‪ -‬جاندار تک سلولی‬ ‫‪ -9‬نــژاد ایرانــی و هندواروپایــی ‪ -‬شــجاع ‪ -‬چیــن و چــروک‬ ‫پوســت‪ -10.‬اوا ‪ -‬میــوه تــازه بــه بــازار امــده ‪ -‬خــوراک گربــه‬ ‫ ســنگفرش‪ -11.‬عالمــت ‪ -‬الیتناهــی‪ -12.‬خــدای ســاختگی ‪-‬‬‫دهــان ‪ -‬شــریعت ‪ -‬هــم شــغل‪ -13.‬چــراگاه ایــات ‪ -‬درخشــان‬ ‫ تیــر‪ -14‬گهــواره ‪ -‬فوتبــال دســته برتــر ‪ -‬رهــا ‪ -‬درجــه حــرارت‪-15.‬‬‫افــرادی کــه بــرای تعــداد پیــپ کــم در بازارهــای مالــی معاملــه می کننــد‬ ‫ بیــزاری و تنفــر‬‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017- 32320421 - 32320420-32149068 :‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شاملی‬ ‫دوشنبــه ‪ 08‬بهمن ‪1399‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪ 25‬جمادی الثانی ‪1442‬‬ ‫‪ 08‬فوریه ‪2021‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 86‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫عکسهفته‬ ‫واکسن نو ترکیب پروتئنی‬ ‫رازی کوو پارس‬ ‫کرونا نفس‬ ‫اشتغال را گرفت‬ ‫کاروانسرای قزلق در گلستان‬ ‫کوشک باغ علی اباد خراسان شمالی‬ ‫مدرسه عمادیه در گرگان‬ ‫رییــس موسســه تحقیقــات واکســن وســرم‬ ‫ســازی رازی گفــت‪ :‬در واکســن “رازی کــوو‬ ‫پــارس” یکــی از پروتئیــن هــای ویــروس کرونــا‬ ‫بــه نــام اســپایک اســتفاده شــده و باتوجــه بــه‬ ‫اینکــه ایــن پروتئیــن از نظــر ســاختاری کمتــر‬ ‫دســتخوش جهــش مــی شــود واکســن در‬ ‫برابــر تغییــرات ژنتیکــی ویــروس اثربخشــی‬ ‫خــود را از دســت نمی دهــد‪.‬‬ ‫پروتئیــن هــای نوترکیــب ترکیبــی جدیــد از‬ ‫ژن هایــی هســتند کــه ‪ DNA‬را تشــکیل مــی‬ ‫دهنــد بــرای تولیــد پروتئینهــای نوترکیــب از‬ ‫تکنیکهــای (‪ ) molecular cloning‬اســتفاده‬ ‫مــی شــود کــه در ان ژن مــورد نظــر توســط‬ ‫حاملهایــی بــه نــام وکتــور درون باکتریهــای‬ ‫مخصوصــی وارد شــده تــا بعنــوان جزئــی‬ ‫از ژن باکتــری و بــه همــراه ان تکثیــر شــده‬ ‫و پروتئیــن مــورد نظــر همــراه بــا ســایر‬ ‫پروتئینهــای باکتــری بیــان کــرد‪ .‬ســپس بــا‬ ‫روشــهای مختلــف کروماتوگرافــی ســتونی‬ ‫پروتئینهــا خالــص ســازی شــده و خصوصیــات‬ ‫ان از لحــاظ فعالیــت بیولوژیکــی و ســاختمانی‬ ‫بــا روشــهایی ماننــد روش ‪ ELISA‬مــورد‬ ‫بررســی قــرار مــی گیــرد‪ . .‬پروتئیــن هــای‬ ‫نوترکیــب نســبت بــه ســایر پروتئیــن هــا دارای‬ ‫مزیــت هایــی هســتند‪ .‬یکــی از ایــن مزیــت هــا‬ ‫ان اســت کــه نســخه کپــی شــده و بازنویســی‬ ‫شــده از ژن انســانی میتوانــد هماننــد دقیقــی‬ ‫از ترکیــب طبیعــی بــدن باشــد و بطــور‬ ‫اختصاصــی عمــل نمایــد و نســبت بــه ان نیــز‬ ‫واکنــش ایمنــی کمتــری در بدن داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ثانیــا پروتئیــن هــای نوترکیــب بطــور موثرتــر‬ ‫و بــا هزینــه کمتــری و بــا فراوانــی بیشــتری‬ ‫تولیــد مــی شــوند‪ .‬تاریخچــه‪ :‬در دهــه ‪،۱۹۷۰‬‬ ‫تولیــد پروتئین هــای نوترکیــب درمانــی بــه‬ ‫صــورت اقتصــادی و بــا بازدهــی بــاال بــا اســتفاده‬ ‫از باکتــری اشریشــیاکالی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫اقامتگاه بوم گردی محبت رویین ‪ -‬اسفراین‬ ‫بومگردی ؛ صنعت بدون دود‬ ‫فاطمهدادمحمدخانی‬ ‫اقامتگاه بوم گردی خانه ابریشم رامیان‬ ‫اقامتگاه بوم گردی خونه پدری ‪ -‬اسفراین‬ ‫بومگــردی یــا گردشــگری طبیعــی نوعــی گردشــگری‬ ‫طبیعــی و پایــدار اســت کــه بــا مشــارکت گرداننــدگان‬ ‫بومــی و بهــره گیــری از پتانســیل هــای طبیعــی‬ ‫گردشــگری میســر مــی شــود‪ .‬ســازمان جهانــی‬ ‫گردشــگری بومگــردی را اینگونــه تعریــف مــی کنــد‬ ‫گردشــگری (جهانگــردی) مــی تواند یکــی از پایه های‬ ‫اصلــی توســعه جوامــع ‪ ،‬خصوصــا جوامــع توســعه‬ ‫یابنــده باشــد‪ .‬اطــاق اصطــاح «صنعــت بــدون دود»‬ ‫بــه صنعــت گردشــگری خــود گویــای نقــش بــی ضــرر‬ ‫ان در رشــد جوامــع اســت‪.‬‬ ‫بومگــردی در زبــان فارســی معــادل واژه هایــی چــون‬ ‫گردشــگری زیســت محیطــی‪ ،‬طبیعــت گــردی و بــه‬ ‫عبارتــی جهانگــردی در عرصــه هــای طبیعــی تعریــف‬ ‫شــده و صنعــت بومگــردی بــا ظرفیت های بســیار باال‬ ‫حــوزه هایــی همچــون محیــط زیســت‪ ،‬حمــل و نقــل‪،‬‬ ‫تجــارت‪ ،‬امــوزش و پــرورش‪ ،‬امــوزش عالــی‪ ،‬و امــور‬ ‫اجتماعــی و ‪ ...‬را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫ایران و بومگردی‬ ‫کارشناســان و صاحــب نظــران صنعــت بومگــردی‬ ‫جهان‪،‬عمــده تریــن مشــکل و مانــع پیشــروی ایــن‬ ‫صنعــت در ایــران را عــدم ثبــات سیاســی و امنیــت‬ ‫و احســاس مخاطــره و تصــور جهانیــان از ایــران مــی‬ ‫داننــد‪ .‬وضعیــت اکوسیســتم ایــران‬ ‫اکوسیســتم ایــران بــه عنــوان بخشــی از محیــط‬ ‫زیســت‪ ،‬بســتر مناســبی بــرای ســود اوری در‬ ‫بخــش بومگــردی اســت‪ .‬بــا اینکــه بســیاری از گونــه‬ ‫هــای نــادر جانــوری در ایــران بــا بــه کلــی منقــرض‬ ‫شــده انــد یــا در معــرض انقــراض انــد لیکــن هنــوز‬ ‫هــم گونــه هــای متنــوع جانــوری و گیاهــی در خــور‬ ‫توجهــی کــه در اقالیــم گوناگــون موجــود اســت کــه‬ ‫در صــورت مدیریــت صحیــح‪ ،‬مــی توانــد جوابگــوی‬ ‫گردشــگران باشــد‪ .‬بــا وجــود اینکــه ایــران در کمربند‬ ‫خشــک جهــان واقــع شــده اســت امــا دارای تنــوع‬ ‫اقلیمــی و زیســتگاهی گوناگــون بــرای خیــل‬ ‫ســیاحان اســت‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۰۰‬میــادی ســازمان‬ ‫یونســکو ایــران را در مقــام هفتــم ذخیــره گاه هــای‬ ‫زیســت کــره معرفــی کــرده بــود‪.‬‬ ‫اصلی ترین زیستگاه های ایران اصلی ترین‬ ‫زیستگاه های ایران به قرار زیر است‪:‬‬ ‫‪ -١‬زیســتگاه هــای کوهســتانی‪ :‬در بــر گیرنــده ی‬ ‫جانورانــی چــون گونــه هــای پلنــگ و کل بــز‬ ‫‪ -۲‬زیســتگاه هــای جنگلــی زاگــرس‪ :‬بــا درختــان‬ ‫بلــوط و ســنجابها ‪ -٣‬زیســتگاه هــای بیشــه زاری و‬ ‫جنــگل هــای گرمســیری خوزســتان‪ :‬بــا گیاهــان پــده‬ ‫و گــز و گونــه مــی گــوزن ایرانــی و جربیــل‪ - 4‬زیســتگاه‬ ‫هــای بیابانــی‪ :‬بــا گیاهــان تــاغ‪ ،‬کاروان کــش و گونــه‬ ‫مــی روبــاه شــنی و گربــه ی شــنی ‪ -5‬زیســتگاه هــای‬ ‫اســتپی‪ :‬در بخــش اعظــم کشــور بــا پوشــش گیاهــی‬ ‫درمنــه‪ ،‬گــون و پســتاندارانی ماننــد اهــو و گورخــر‪.‬‬ ‫عــاوه بــر مــواردی کــه اشــاره شــد دسترســی بــه‬ ‫ســواحل دریــای خــزر و خلیــج فــارس و دریــای عمــان‬ ‫و مناطقــی ماننــد جنگلهــای حــرا در ایــن نواحی باعث‬ ‫شــده اســت کــه جذابیــت گردشــگریی در ایــن مناطــق‬ ‫افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫کشــور ایــران بــه لحــاظ جاذبــه هــای گردشــگری یکــی‬ ‫از ده کشــور اول جهــان اســت امــا درامــد حاصــل‬ ‫از جهانگــردی بــرای کشــور مــا بســیار انــدک اســت‪.‬‬ ‫ضــرورت افزایــش درامدهــای عمومــی کشــور و‬ ‫کاهــش وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه درامــد حاصــل‬ ‫از فــروش نفــت‪ ،‬ایجــاب مــی کنــد کــه اســتفاده از‬ ‫ظرفیتهــای زیســتی از محیــط زیســت طبیعی کشــور‪،‬‬ ‫همچنین حفظ منابع طبیعی ان و گسترش صنعت‬ ‫جهانگــردی بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ارزش مصرفــی تنــوع زیســتی بــه صــورت مســتقیم از‬ ‫طریــق گردشــگری انگیــزه ی مهمــی را بــرای حفاظــت‬ ‫از تنــوع زیســتی بخصــوص در کشــورهای در حــال‬ ‫توســعه ایجــاد نمــوده اســت‪.‬‬ ‫مشخصات بومگردی‬ ‫بومگردی دارای مشخصات چهارگانه زیر است‪:‬‬ ‫‪ -١‬وابســته به طبیعت باشــد‪ -۲ .‬از لحاظ اکولوژیک‬ ‫پایــدار باشــد و بــه عبارتــی کمتریــن اســیب و اثــرات‬ ‫ســوء را بــرای طبیعــت نداشــته باشــد‪ -۳ .‬امــوزش و‬ ‫ارایــه ارزشــهای منطقــه مــورد بازدیــد‪ ،‬عنصــر اصلــی‬ ‫ان بازدیــد باشــد‪ -4.‬جوامــع محلــی و میزبــان در ان‬ ‫مشــارکت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اصول بومگردی‬ ‫• حداقل اثرات منفی بر طبیعت و فرهنگ‬ ‫• امــوزش و تفســیر اهمیــت حفاظــت بــرای‬ ‫مخا طبــا ن‬ ‫• تاکیــد بــر تجــارت مســئوالنه‪ ،‬بــا همــکاری مــردم‬ ‫محلــی‪ ،‬بــا تکیــه بــر توانایــی هــای بومــی‬ ‫• منافع مستقیم برای مدیریت و حفاظت مناطق‬ ‫• تاکیــد بــر زون بنــدی مناطــق بــرای گردشــگری‪،‬‬ ‫تهیــه طرحهــای مدیریــت بازدیــد کننــدگان و تعییــن‬ ‫مقاصــد مناســب اکــو گردشــگری‬ ‫• تاکیــد بــه انجــام مطالعــات زیســت محیطــی و‬ ‫اجتماعــی و برنامــه هــای بلنــد مــدت بــرای ارزیابــی‬ ‫فعالیــت و کاهــش اثــرات منفــی‬ ‫اقامتگاههــای بــوم گــردی در مناطــق روســتایی‪،‬‬ ‫مناطــق بکــر طبیعــی و یــا بافــت هــای تاریخــی‬ ‫ســاخته شــده و فعالیتهــا و خدماتــی را کــه بــرای‬ ‫شــناخت و معرفــی بــوم اســت‪ ،‬بــه گردشــگران‬ ‫ارایــه مــی دهــد‪ .‬ایــن اقامتگاههــا توســط خانــواده‬ ‫هــای کار افریــن و جامعــه محلــی عالقــه منــد بــه‬ ‫گردشــگری اداره مــی شــوند‪ .‬در اصــل ایــن شــیوه‬ ‫مهمــان پذیــری و پذیرایــی در روســتاها‪ ،‬پاســخگوی‬ ‫دغدغــه هــای فکــری بســیاری بــود؛ از یــک ســو‬ ‫بــرای روســتاییان امــکان حفاظــت منابــع‪ ،‬توســعه‬ ‫و بهــره بــرداری پایــدار از جاذبــه هــای طبیعــی را‬ ‫فراهــم مــی کــرد و از ســوی دیگــر بــا ایجــاد درامــد‬ ‫مکمــل‪ ،‬از مهاجــرت مــردم روســتایی جلوگیــری می‬ ‫نمــود‪ .‬همچنیــن ایــن اقامتگاههــا امــکان گــذران‬ ‫تعطیــات خانوادگــی شهرنشــینان را بــا هزینــه‬ ‫هایــی منطقــی در محیطــی ارام‪ ،‬فراهــم مــی نمایــد‬ ‫‪،‬ایــن نــوع اقامتگاههــا منزلــی بــا امکانــات رفاهــی‬ ‫و خدماتــی اســت کــه در یــک منطقــه روســتایی‬ ‫بــوده و بیشــتر ایــن خانــه هــا در ســاختمان هایــی‬ ‫کــه کاربــری نخســتین خــود را از دســت داده انــد‪،‬‬ ‫ایجــاد یــا ســامان مــی یابنــد‪.‬‬ ‫اکو هتل و هتل های سنتی‬ ‫هتــل هــای ســنتی کــه اغلــب شــکل تغییــر یافتــه‬ ‫خانــه هــای تاریخــی و قدیمــی هســتند و با معماری‬ ‫انهــا بــر اســاس معمــاری و طراحــی بافــت مناطــق‬ ‫بــه صــورت بومــی اجــرا مــی شــود‪ ،‬بــه جاذبــه هایــی‬ ‫تبدیــل شــده انــد کــه گردشــگران حتــی اگــر قصــد‬ ‫اقامــت در انهــا را نداشــته باشــند‪ ،‬بازدیــد از انهــا‬ ‫برایشــان خالــی از لطــف نیســت‪ .‬ایــن گــروه از‬ ‫هتــل هــا الــزام خانــه هــای قدیمــی نیســتند و در‬ ‫برخــی مــوارد حتــی حمــام هــای تاریخــی بــه هتــل‬ ‫هــای ســنتی تبدیــل شــده انــد‪ .‬هتــل هــای ســنتی‬ ‫هــر کــدام بــا ذوق و ســلیقه ای خــاص طراحــی‬ ‫شــده انــد و در همــه انهــا تــاش شــده از عناصــر‬ ‫ســنتی و معمــاری کهــن ایرانــی بهــره گرفتــه شــود‬ ‫و درون مایــه هــای معمــاری در ان حفــظ شــود‪.‬‬ ‫بومگردی نرم یا سخت (اسان و تخصصی)‬ ‫بومگــردی فعــال و غیــر فعــال‪:‬در ایــن نــوع‬ ‫دســته بنــدى بــه فعالیــت و اقداماتــى تاکیــد‬ ‫مــی شــود کــه موجــب تغییــر یـــا عـــدم تغییـــر‬ ‫در رفتـــار توریســت هــا شــده اســت‪ .‬در واقــع‬ ‫اکوتوریســم فعــال موجــب تغییــر در رفتــار‬ ‫توریســتها شـــده و بـــه حفـــظ محیــط زیســت‬ ‫کمــک مــی کنــد‪ .‬در اکوتوریســم غیــر فعــال‬ ‫رضایــت توریســت از اهمیــت بیشــتری‬ ‫برخــوردار بــوده و اســایش او مدنظــر اســت‪.‬‬ صفحه 8 ‫شستشوی دست ها با اب و صابون و استفاده از محلولهای‬ ‫ضدعفونی کننده حاوی الکل‪،‬ویروس های روی‬ ‫دست ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫مرتب‬ ‫دست های‬ ‫خود را‬ ‫بشویید‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره ‪286‬‬ ‫بهترین تمرین های ورزشی برای انها که کلسترول باال دارند‬ ‫مطالعــات ایــن نکتــه را ثابــت کــرده انــد کــه فعالیــت بدنــی‬ ‫مــی توانــد کلســترول بــد یــا همــان ال دی ال را بــه پاییــن‬ ‫تریــن ســطح برســاند‪.‬‬ ‫اضافــه وزن موجــب تمایــل بــدن بــه افزایــش ال دی ال در‬ ‫خــون مــی شــود‪ .‬ایــن نــوع از کلســترول بــا بیمــاری هــای‬ ‫قلبــی ارتبــاط مســتقیم دارد‪ .‬دقیقــا ایــن کــه چــه مقــدار‬ ‫ورزش بــرای کاهــش کلســترول خــون مــورد نیــاز اســت‪ ،‬هنــوز‬ ‫مــورد بحــث اســت‪ .‬بــه طــور کلــی ســازمان جهانــی بهداشــت‬ ‫حداقــل ‪ ۳۰‬دقیقــه ورزش را بــا شــدت متوســط بــه بــاال در‬ ‫طــول روز توصیــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫در اینجــا موثرتریــن فعالیــت هــای بدنــی بــرای کاهــش‬ ‫ســطح کلســترول بــد و کلســترول تــام معرفــی شــده اســت‪:‬‬ ‫وزنه برداری‪:‬‬ ‫تمرینــات قدرتــی مــی توانــد ســامت قلــب را از چنــد راه‬ ‫ممکــن بهبــود بخشــد‪ ،‬از جملــه بــا کاهــش کلســترول بــد‪،‬‬ ‫افزایــش کلســترول خــوب و کاهــش فشــارخون‪ .‬بــا افــزودن‬ ‫تمرینــات قلبــی عروقــی بــه روال ورزشــی خــود مــی توانیــد از‬ ‫فوایــد بیشــتری بهره منــد شــوید‪.‬‬ ‫یوگا‪:‬‬ ‫تنفــس پیوســته و منســجم مــی توانــد کمــک شــایانی بــه دفع‬ ‫کلســترول خــون شــما نمایــد‪ .‬در ایــن تمریــن شــما بــر روی‬ ‫تنفــس خــود تمرکــز مــی کنیــد دم و بــازدم‪ .‬تمریــن منظــم‬ ‫تنفــس موجــب افزایــش خونرســانی و اکســیژن رســانی و‬ ‫نیــز رســاندن مــواد غذایــی بــه ارگان هــای بــدن خواهــد‬ ‫شــد‪.‬همین امــر موجــب کاهــش تشــکیل پــاک در شــریان‬ ‫هــا شــده و ســامت عروقــی را بدنبــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫پیاده روی‪:‬‬ ‫انجمــن قلــب امریــکا اعــام کــرده کــه پیــاده روی موثرتریــن‬ ‫ورزش بــرای کاهــش ســطح کلســترول اســت‪ .‬ورزشــی کــه‬ ‫هــر کســی مــی توانــد ان را انجــام دهــد‪ .‬ورزش هــای هــوازی‬ ‫باعــث بهبــود اســتفاده از‬ ‫اکســیژن و تقویــت قلــب‬ ‫و ریــه هــا مــی شــوند‪ .‬از‬ ‫انجــا کــه ایــن ورزش هــا‬ ‫صــرف بیشــتر انــرژی را‬ ‫بــه همــراه دارنــد‪ ،‬منجــر‬ ‫بــه کاهــش کلســترول‬ ‫نیــز خواهنــد شــد‪ .‬پیــاده‬ ‫روی ســریع خــود عاملــی‬ ‫بــرای پیشــگیری از تصلــب‬ ‫شــرائین و لختــه شــدن‬ ‫خــون اســت‪.‬‬ ‫دویدن‪:‬‬ ‫دقیقــا ماننــد پیــاده روی‪،‬‬ ‫بــا افزایــش ضربــان قلــب‬ ‫منجــر بــه کاهــش ســطح‬ ‫کلســترول مــی شــود‪.‬‬ ‫اینکــه دویــدن دو و نیــم‬ ‫برابــر راه رفتــن انــرژی‬ ‫مصــرف مــی کنــد دور از‬ ‫انتظــار نیســت و واضــح‬ ‫اســت کــه هرچــه انــرژی بیشــتری اســتفاده کنیــد کالــری‬ ‫بیشــتری خواهیــد ســوزاند‪ .‬حتــی بــا ســوزاندن انــرژی یکســان‬ ‫بــا دویــدن وزن بیشــتری مــی تــوان کــم کــرد‪ .‬بــا دویــدن مــی‬ ‫تــوان ســطح حجــم بــدن را ثابــت نگــه داشــت‪.‬‬ ‫دوچرخه سواری‪:‬‬ ‫تحقیقــان نشــان داده اســت کــه دوچرخــه ســواری یــک‬ ‫ورزش هــوازی بــی خطــر و موثــر بــرای ســوزاندن کالــری و‬ ‫کاهــش کلســترول بــد اســت‪ .‬کارشناســان توصیــه مــی کننــد‬ ‫کــه از دوچرخــه بــه عنــوان یــک ابــزار بــرای رفتــن بــه محــل کار‬ ‫و انجــام امــور روزمــره اســتفاده کنیــد‪ .‬بــا ایــن حــال اگــر ایــن‬ ‫کار برایتــان مقــدور نیســت‪ ،‬مــی توانیــد از دوچرخــه هــای‬ ‫ثابــت بــرای ســودبردن از منافــع انهــا اســتفاده کنیــد‪ .‬هــدف‬ ‫انجــام حداقــل ‪ ۳۰‬دقیقــه دوچرخــه ســواری بــرای ‪ ۵‬روز در‬ ‫هفتــه اســت و ایــن میــزان را مــی توانیــد بــه ‪ ۴۵‬تــا ‪ ۶۰‬دقیقــه‬ ‫در بیشــتر روزهــای هفتــه افزایــش دهیــد‪.‬‬ ‫شنا‪:‬‬ ‫تنهــا نیــم ســاعت شــنا ‪ ۲۴۰‬کالــری مــی ســوزاند‪ .‬شــنا باعــث‬ ‫افزایــش میــزان کلســترول خــوب مــی شــود‪ .‬بــه ازای هــر یــک‬ ‫درصــد افزایــش‪HDL‬در خــون‪ ،‬خطــر مــرگ ناشــی از بیمــاری‬ ‫هــای قلبــی تــا ســه و نیــم درصــد کاهــش مــی یابــد‪ .‬مطالعــات‬ ‫نشــان داده انــد ورزش هــای هــوازی مثــل شــنا‪ ،‬باعــث حفــظ‬ ‫شــکل مناســب اندوتلیــوم مــی شــوند‪ .‬اندوتلیــوم‪ ،‬الیــه‬ ‫نازکــی از ســلول هاســت کــه دیــواره ســرخرگ هــا را مــی‬ ‫پوشــاند و بــا افزایــش ســن‪ ،‬انعطــاف پذیــری و کــش ســانی‬ ‫ان کــم مــی شــود‪.‬‬ ‫نشانه های مخفی ابتال به بیماری تیروئید‬ ‫اختــاالت غــده تیروئیــد‪ ،‬تعــداد زیــادی از افــراد را درگیــر مــی کنــد‪،‬‬ ‫بــدون ایــن کــه انهــا از ایــن وضعیــت اطالعــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫کــم کاری یــا پــرکاری تیروئیــد بــر ســامت عمومــی بــدن از جملــه‬ ‫وضعیــت خلــق و خــو‪ ،‬ســوخت و ســاز بــدن‪ ،‬بــاروری‪ ،‬ســامت قلــب‬ ‫و ‪ ...‬تاثیــر مــی گــذارد و ایــن مهــم اســت کــه عالئــم ایــن اختــاالت‬ ‫کــه گاهــی اوقــات نادیــده گرفتــه مــی شــوند را بشناســید‪:‬‬ ‫درد عضالنی و درد مفاصل‪:‬‬ ‫درد عضالت و مفاصل می تواند نشــانه ای از مشــکالت تشــخیص‬ ‫داده نشــده تیروئیــد باشــد‪ .‬در واقــع درد یــک عالمــت شــایع امــا‬ ‫فرامــوش شــده مشــکالت تیروئیــد اســت‪ .‬افــراد مبتــا بــه کــم کاری‬ ‫تیروئیــد‪ ،‬ممکــن اســت ایــن دردهــا را بخصــوص در دســت هــا و‬ ‫پاهــا حــس کننــد‪ .‬همچنیــن ســندرم تونــل کارپ و درد و تــورم در‬ ‫کــف دســت از عالئــم دیگــر اســت‪ .‬مبتالیــان بــه پــرکاری تروئیــد نیــز‬ ‫از ضعــف و درد در دســت هــا بخصــوص بازوهــا رنــج مــی برنــد‪.‬‬ ‫ناراحتی و درد در گردن‪:‬‬ ‫درد در گــردن یــا بــزرگ شــدن ان مــی توانــد نشــان دهنــده‬ ‫مشــکالت تیروئیــد باشــد‪ .‬ســایر عالئــم عبارتنــد از احســاس تــورم در‬ ‫گــردن‪ ،‬ناراحتــی در بســتن یقــه لبــاس هــا‪ ،‬مشــکالت بلــع و صــدای‬ ‫گــوش خــراش‪ .‬بــزرگ شــدن گواتــر مــی توانــد نشــانه ای از هــر دو‬ ‫اختــال کــم کاری و پــر کاری تیروئیــد باشــد‪.‬‬ ‫تغییرات پوستی‪:‬‬ ‫ریــزش مــو‪ ،‬تغییــر در بافــت مــو و تغییــرات در پوســت مشــکالت‬ ‫تشــخیص داده نشــده تیروئیــد را ثابــت مــی کنــد‪ .‬در مبتالیــان بــه‬ ‫کــم کاری تیروئیــد‪ ،‬موهــا اغلــب شــکننده و خشــک مــی شــوند و بــه‬ ‫راحتــی مــی ریزنــد‪ .‬پوســت نیــز ضخیــم‪ ،‬خشــک و پوســته پوســته‬ ‫مــی شــود‪ .‬در مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری یــک عالمــت منحصــر بــه‬ ‫فــرد دیگــر هــم وجــود دارد؛ از دســت دادن موهــای ابــرو‪ .‬در پــرکاری‬ ‫تیروئیــد ریــزش مــوی شــدید رخ مــی دهــد بعــاوه ایــن کــه پوســت‬ ‫نیــز بــه شــدت تحریــک پذیــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سندرم روده تحریک پذیر‪:‬‬ ‫یبوســت و اســهال و ابتــا بــه ســندرم روده تحریــک پذیــر مــی توانــد‬ ‫نشــانه ای از مشــکالت تیروئیــد باشــد‪ .‬یبوســت شــدید یــا طوالنــی‬ ‫مــدت و یبوســتی کــه بــه درمــان هــای معمــول پاســخ نمــی دهــد بــا‬ ‫کــم کاری تیروئیــد ارتبــاط دارد‪.‬‬ ‫قاعدگی بی نظم و مشکالت باروری‪:‬‬ ‫ایــن دو عالمــت نیــز در بیمــاران بــا مشــکالت تیروئیــد شــایع اســت‪.‬‬ ‫دوره هــای قاعدگــی ســنگین‪ ،‬طوالنــی و دردنــاک بــا کــم کاری تیروئید‬ ‫رابطــه دارد‪ .‬مبتالیــان بــه پــرکاری تیروئیــد‪ ،‬قاعدگــی هــای ســبک‬ ‫تــر و تجربــه قاعدگــی بــه نــدرت را دارنــد‪ .‬زنــان مبتــا بــه کــم کاری‬ ‫تیروئیــد نابــاروری و ســقط هــای مکــرر را نیــز تجربــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫سابقه خانوادگی بیماری های تیروئید و اختالالت خود ایمنی‪:‬‬ ‫اگــر مشــکالت تیروئیــد در خانــواده شــما موروثــی باشــند‪ ،‬شــما‬ ‫بیشــتر در معــرض ابتــا بــه انهــا قــرار داریــد‪.‬‬ ‫کلسترول باال‪:‬‬ ‫کلســترول بــاال بخصــوص زمانــی کــه بــا رژیــم غذایــی‪ ،‬ورزش و‬ ‫داروهــای کاهنــده کلســترول درمــان نمــی شــود‪ ،‬مــی توانــد نشــانه‬ ‫ای از ابتــا بــه کــم کاری تیروئیــد باشــد‪.‬‬ ‫افسردگی و اضطراب‪:‬‬ ‫تغییــرات ناگهانــی در خلــق و خــوی بــا اختــاالت تیروئیــد رابطــه‬ ‫دارد‪ .‬کــم کاری تیروئیــد معمــوال بــا افســردگی مشــخص مــی شــود‬ ‫در حالــی کــه در پــر کاری تیروئیــد‪ ،‬شــایع تریــن عالمــت روانــی‪،‬‬ ‫اضطــراب‪ ،‬حمــات هــراس و بیمــاری دو قطبــی اســت‪ .‬افســردگی‬ ‫کــه بــه دارو پاســخ نمــی دهــد‪ ،‬مــی توانــد نشــانه ای از اختــال‬ ‫تیروئیــد تشــخیص داده نشــده باشــد‪.‬‬ ‫تغییرات وزن‪:‬‬ ‫ایــن نــوع تغییــرات وزن و کاهــش وزن ســریع مــی توانــد نشــانه‬ ‫هــر دو اختــال کــم کاری و پــر کاری تیروئیــد باشــد‪ .‬مشــکل در‬ ‫پاییــن اوردن وزن مــی توانــد نشــانه کــم کاری تیروئیــد باشــد‪ .‬در‬ ‫پــرکاری تیروئیــد نیــز ممکــن اســت بــا وجــود خــوردن همــان مقــدار‬ ‫غــذای قبــل یــا حتــی بیشــتر از ان وزنتــان پاییــن بیایــد‪.‬‬ ‫خستگی‪:‬‬ ‫احســاس خســتگی وقتــی بعــد از ‪ ۷‬تــا ‪ ۸‬ســاعت خــواب‪ ،‬بیــدار‬ ‫مــی شــوید‪ ،‬ولــی قــادر نیســتید فعالیــت هــای روزمــره تــان را شــروع‬ ‫کنیــد‪ ،‬مــی توانــد نشــانه هــای مشــکالت تیروئیــد باشــد‪ .‬در پــرکاری‬ ‫تیروئیــد هــم ممکــن اســت فــرد دچــار بــی خوابــی شــود و همیــن‬ ‫باعــث خســته مانــدن شــما در طــول روز شــود‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 20‬بهمن ‪1399‬‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست‬ ‫نزنید‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن اســت‬ ‫بــه ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده‬ ‫مــی تواننــد ویــروس را بــه چشــم هــا ‪،‬بینــی و دهــان شــما‬ ‫منتقــل کننــد‪.‬از ایــن راه هــا ویــروس مــی توانــد وارد بــدن‬ ‫شــما شــده و شــما را بیمــار کنــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪286‬‬ ‫تست های پزشکی که دیابتی ها باید به طور منظم بدهند‬ ‫اجتنــاب از عــوارض دیابــت مــی توانــد ماننــد یــک وظیفــه‬ ‫دلهــره اور بــه نظــر برســد امــا دیابتــی هــا بایــد بداننــد کــه‬ ‫انجــام تســت هــای روتیــن پزشــکی یــک گام اساســی بــرای‬ ‫مبــارزه بــا عــوارض غیــر قابــل جبــران ایــن بیمــاری اســت‪.‬‬ ‫در واقــع بخــش مهمــی از مدیریــت بیمــاری دیابــت‪ ،‬انجــام‬ ‫ازمایــش هــای معمــول و معاینــات پزشــکی اســت کــه‬ ‫مهمتریــن انهــا از ایــن قــرار اســت‪:‬‬ ‫ازمایش‪:A۱C‬‬ ‫ایــن ازمایــش خــون کلیــدی‪ ،‬بــرای انــدازه گیــری متوســط‬ ‫ســطح قنــد خــون در بیــش از دو تــا ســه مــاه گذشــته اســت‪.‬‬ ‫دیابتــی هــا بایــد ایــن ازمــون را دو بــار در ســال انجــام دهنــد‬ ‫و ایــن توصیــه انجمــن دیابــت امریــکا اســت‪ .‬ایــن ازمایــش‬ ‫بــه شــما و پزشــک معالجتــان نشــان مــی دهــد کــه برنامــه‬ ‫درمــان و کنتــرل دیابــت شــما تــا چــه حــد موفقیــت امیــز‬ ‫بــوده اســت‪ .‬مزیــت دیگــر ازمایــش هموگلوبین‪A۱C‬ایــن‬ ‫اســت کــه مــی توانــد مشــکالتی ماننــد قنــد خــون بــاالی بعــد‬ ‫از غــذا و یــا در طــول شــب را کــه گاهــی اوقــات توســط انــدازه‬ ‫گیــری بــا گلوکومتــر تشــخیص داده نمــی شــود بــه خوبــی‬ ‫شناســایی کنــد‪.‬‬ ‫کنترل فشار خون‪:‬‬ ‫یــک فــرد دیابتــی در معــرض خطــر بیشــتری بــرای ابتــا بــه‬ ‫فشــار خــون بــاال اســت و همیــن رونــد خطــر ابتــا بــه ســکته‬ ‫مغــزی و حملــه قلبــی را نیــز افزایــش مــی دهــد‪ .‬بیــش از‬ ‫‪ ۶۰‬درصــد افــراد مبتــا بــه دیابــت از فشــار خــون بــاال رنــج‬ ‫مــی برنــد‪ .‬انــدازه گیــری فشــار خــون در دیابتــی هــا توســط‬ ‫خــود بیمــار یــا متخصــص مراقبــت هــای اولیــه ضــروری اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی فشــار خــون شــما بــه عنــوان یــک فــرد دیابتــی‪،‬‬ ‫نبایــد از ‪ ۱۳۰‬بــه روی ‪ ۸۰‬میلــی متــر جیــوه بیشــتر باشــد‪.‬‬ ‫ازمایش کلسترول‪:‬‬ ‫از انجــا کــه دیابــت خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــای قلبــی را‬ ‫افزایــش مــی دهــد‪ ،‬انجــام‬ ‫ازمایــش خــون ســاالنه بــرای‬ ‫بررســی وضعیــت کلســترول‬ ‫خــون را انجــام دهنــد‪ .‬نکتــه مهــم‬ ‫ان اســت کــه میــزان چربــی خــون‬ ‫ی هــا نســبت بــه‬ ‫طبیعــی در دیابتـ ‬ ‫افــراد غیــر دیابتــی‪ ،‬خیلــی کمتــر‬ ‫اســت‪ ،‬مثــا میــزان ال دی ال یــا‬ ‫کلســترول بــد خــون افــراد دیابتــی‬ ‫باید کمتر از ‪ ۱۰۰‬و کلســترول تام‬ ‫خــون بایــد کمتــر از ‪ ۱۶۰‬باشــد‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه بــرای فــرد غیردیابتــی‪،‬‬ ‫میــزان طبیعــی ال دی ال کمتــر‬ ‫از ‪ ۱۳۰‬و کلســترول تــام کمتــر‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬اســت‪ .‬دیابتــی هــای‬ ‫بــاالی ‪ ۴۰‬ســال‪ ،‬بــا هــر میزانــی‬ ‫از کلســترول خــون‪ ،‬بایــد تحــت‬ ‫درمــان بــا داروهــای اســتاتینی‬ ‫قــرار بگیرنــد‪ ،‬مثــل لوواســتاتین‪،‬‬ ‫اترواســتاتین و ‪. ...‬‬ ‫ازمون های پا‪:‬‬ ‫نیمــی از افــراد مبتــا بــه دیابــت دچــار عفونــت در پــا‪ ،‬زخــم‬ ‫پــای دیابتــی و در نهایــت قطــع عضــو مــی شــوند‪ .‬در هــر کــدام‬ ‫از نوبــت هــای پزشــکی‪ ،‬پــای بیمــار مبتــا بــه دیابــت بایــد از‬ ‫نظــر ابتــا بــه زخــم‪ ،‬عفونــت‪ ،‬پینــه و از دســت دادن حــس‬ ‫مــورد معاینــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫معاینه چشم‪:‬‬ ‫رتینوپاتــی دیابتــی از علــل شــایع کاهــش دیــد و کــوری (‪۲۵‬‬ ‫درصــد مــوارد کــوری در کشــورهای غربــی) اســت‪ .‬کســانی‬ ‫کــه دیابــت درمــان نشــده دارنــد ‪ ۲۵‬برابــر شــانس بیشــتری‬ ‫بــرای کــوری نســبت بــه افــراد عــادی دارنــد‪ .‬وجــود و شــدت‬ ‫رتینوپاتــی دیابتــی بیشــتر بــا ســن بیمــار در هنــگام تشــخیص‬ ‫و طــول مــدت دیابــت ارتبــاط دارد تــا شــدت بیمــاری و کنتــرل‬ ‫قنــد خــون‪ .‬ظــرف ‪ ۲۰‬ســال پــس از شــروع بیمــاری در‬ ‫‪۱۰۰‬درصــد بیمــاران مبتــا بــه دیابــت نــوع ‪ ۱‬و ‪ ۶۰ - ۸۰‬درصــد‬ ‫بیمــاران مبتــا بــه دیابــت نــوع ‪ ۲‬رتینوپاتــی پدیــد مــی ایــد‪.‬‬ ‫معاینــات ســاالنه چشــم بــرای بررســی اســیب هــای عــروق‬ ‫خونــی ایــن عضــو بــدن و بررســی عالئــم اولیــه گلوکــوم‪ ،‬اب‬ ‫مرواریــد‪ ،‬رتینوپاتــی دیابتــی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫تست کلیه‪:‬‬ ‫حــدود ‪ ۳۰‬درصــد بیمــاران مبتــا بــه دیابــت نــوع یــک و ‪ ۱۰‬تــا‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد بیمــاران مبتــا بــه دیابــت نــوع ‪ ۲‬در صــورت عــدم‬ ‫کنتــرل قنــد خــون‪ ،‬دچــار نارســایی کلیــه خواهنــد شــد‬ ‫کربوهیدرات ها به کاهش وزن کمک می کنند؟‬ ‫کربوهیــدرات هــای پیچیــده در نــان هــای ســبوس دار‪ ،‬دانــه‬ ‫هــا و غــات کامــل وجــود دارنــد‪ .‬مصــرف ایــن منابــع غذایــی‬ ‫خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــای قلبــی‪ ،‬دیابــت نــوع ‪ ،۲‬چاقــی و‬ ‫برخــی از انــواع ســرطان را کاهــش مــی دهــد‪:‬‬ ‫نان چاودار‪:‬‬ ‫ایــن نــوع نــان منبــع خوبــی از کربوهیــدرات هــای پیچیــده‬ ‫بعــاوه فیبــر اســت و مصــرف ان بــه کاهــش وزن کمــک‬ ‫مــی کنــد‪ .‬خاصیــت دیگــر مصــرف نــان چــاودار‪ ،‬جلوگیــری از‬ ‫ابتــا بــه دیابــت نــوع ‪ ،۲‬کمــک بــه پیشــگیری از ســنگ هــای‬ ‫صفــراوی و افزایــش ســامت دســتگاه گــوارش اســت‪.‬‬ ‫کینوا‪:‬‬ ‫گرچــه تصــور بســیاری از افــراد ایــن اســت کــه کربوهیــدرات‬ ‫هــا چــاق مــی کننــد نــه الغــر‪ ،‬امــا نبایــد ایــن حقیقــت را از‬ ‫نظــر دور داشــت کــه ایــن منابــع غذایــی بــرای تامیــن انــرژی‬ ‫بــدن ضــروری هســتند‪ .‬خوشــبختانه همــه کربوهیــدرات هــا‬ ‫مضــر نیســتند و اگــر بــه دقــت انتخــاب شــوند‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫بــه کاهــش وزن کمــک کننــد‪.‬‬ ‫کارشناســان تغذیــه توصیــه مــی کننــد اگــر مــی خواهیــد‬ ‫بــه وزن ایــده ال برســید‪ ،‬بایــد کنــار فیبــر و پروتئیــن‪،‬‬ ‫بایــد کربوهیــدرات هــای پیچیــده را هــم مصــرف کنیــد‪.‬‬ ‫دانــه هــای کینــوا سرشــار از فیبــر و پروتئیــن و اســیدهای‬ ‫چــرب امــگا ‪ ۳‬بــوده و بــه کاهــش وزن کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫پروتئیــن موجــود در ایــن دانــه هــا ســطح قنــد خــون را در‬ ‫محــدوده ســالم نگــه مــی دارد‪ .‬دانــه هــای کینــوا کالــری‬ ‫باالیــی دارنــد پــس انهــا را در حــد اعتــدال مصــرف کنیــد‪.‬‬ ‫عدس‪:‬‬ ‫پــر از فیبــر و کــم چــرب اســت‪ .‬عــدس یکــی از بهتریــن‬ ‫کربوهیــدرات هــا بــرای کاهــش وزن بــه شــمار مــی رود‪ .‬مصــرف‬ ‫عــدس شــما را بــرای مــدت طوالنــی ســیر نگــه مــی دارد‪ .‬عــدس‬ ‫همچنیــن حــاوی پروتئیــن اســت و مصــرف نصــف فنجــان از نــوع‬ ‫پختــه ان‪ ۹ ،‬گــرم پروتئیــن بــه بــدن مــی رســاند‪ .‬پروتئیــن موجــود‬ ‫در عــدس بــه بهبــود عملکــرد ماهیچــه هــا کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫جو‪:‬‬ ‫دانه های جو نیز حاوی ویتامین ها و امالح ضروری برای‬ ‫کاهش وزن است‪ .‬بعضی از این مواد مغذی عبارتند از‬ ‫تیامین‪،‬اهن‪ ،‬روی و منیزیم‪ .‬جو کلسترول ندارد و سرشار‬ ‫از فیبر است‪ .‬مصرف جو منجر به کاهش خطر پرفشاری‬ ‫خون‪ ،‬بهبود سالمت قلب و عروق‪ ،‬جلوگیری از پوکی‬ ‫استخوان و دیابت می شود‪.‬‬ ‫لوبیا‪:‬‬ ‫تحقیقاتــی کــه نتایــج انهــا در مجلــه انجمــن تغذیــه امریــکا‬ ‫منتشــر شــده‪ ،‬نشــان مــی دهــد کســانی کــه بــه طــور مرتــب‬ ‫لوبیــا مصــرف مــی کننــد‪ ،‬نســبت بــه کســانی کــه گوشــت مــی‬ ‫خورنــد‪ ،‬کمتــر شــاهد افزایــش چربــی هــای دور کمــر مــی‬ ‫شــوند و خطــر ابتــا بــه چاقــی در انهــا ‪ ۲۳‬درصــد کمتــر اســت‪.‬‬ ‫لوبیــا منبــع غنــی از اهــن‪ ،‬فیبــر و پروتئیــن اســت و مصــرف‬ ‫ان بــه احســاس ســیری طوالنــی مــدت کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫گندم سیاه‪:‬‬ ‫منبــع غنــی از پروتئیــن اســت و مصــرف ان در ســاخت‬ ‫عضــات مفیــد خواهــد بــود‪ .‬چیــزی کــه گنــدم ســیاه را از‬ ‫ســایر مــواد متمایــز مــی کنــد وجــود منیزیــم و فیبــر بــاال در‬ ‫ان اســت‪ .‬مصــرف گنــدم ســیاه ممکــن اســت جریــان خــون را‬ ‫بهبــود بخشــد و منجــر بــه کاهــش کلســترول شــود‪.‬‬ صفحه 10 ‫فاصله‬ ‫ایمن را در‬ ‫اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم یــک‬ ‫متــر فاصلــه بگیرید‪.‬زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد‬ ‫قطــرک هــای ریــزی از دهــان و بینــی او بــه اطــراف پاشــیده میشــود‬ ‫کــه ممکــن اســت حــاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگــر فاصلــه شــما بــا ان‬ ‫فــرد خیلــی نزدیــک باشــد‪ ،‬ممکــن اســت شــما ایــن قطــرک هــای‬ ‫حــاوی ویــروس کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق کنیــد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪286‬‬ ‫شش جایگزین طبیعی برای ایبوپروفن و ژلوفن!‬ ‫عــوارض جانبــی قاتــان درد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫تــا ســالها بعــد خــود را نشــان ندهنــد و‬ ‫ســامت انــدام هــای حیاتــی شــما ماننــد‬ ‫کلیــه هــا و کبــد را نشــانه گیــری کننــد‪.‬‬ ‫بهتریــن گام بــرای مصــون مانــدن از ایــن‬ ‫عــوارض‪ ،‬از بیــن بــردن درد و کاهــش‬ ‫طــول دوره ان‪ ،‬متوســل شــدن بــه گزینــه‬ ‫هــای طبیعــی اســت کــه در هــر اشــپزخانه‬ ‫ای یافــت مــی شــود‪ .‬خوشــبختانه برخــی‬ ‫از مــواد غذایــی ایــن قابلیــت را دارنــد کــه‬ ‫بــدون ایجــاد عارضــه جــدی روی دســتگاه‬ ‫گــوارش کاهنــده ســردرد‪ ،‬درد مفاصــل‪ ،‬و‬ ‫یــا ســایر دردهــای ازاردهنــده باشــند‪:‬‬ ‫کورکومین‪:‬‬ ‫مولکــول فعــال موجــود در زردچوبــه‬ ‫و دارای خــواص ضــد التهابــی اســت‪.‬‬ ‫کورکومیــن بــا مســدود کــردن پروتئیــن‬ ‫ هایــی کــه بــه التهــاب کمــک مــی کنــد و نیــز‬ ‫متوقــف کــردن انتقــال دهنــده عصبــی از‬ ‫فرســتادن ســیگنال درد بــه مغــز مــی توانــد‬ ‫در تســکین درد موثــر باشــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫کاهــش شــانس ابتــا بــه الزایمــر و نیــز‬ ‫برخــی ســرطان هــا از دیگــر خــواص ایــن‬ ‫ترکیــب شــیمیایی اســت کــه مــی توانــد‬ ‫به عنــوان قــرص یــا بــا افــزودن زردچوبــه بــه‬ ‫رژیــم غذایــی وارد بــدن شــود‪.‬‬ ‫کندر‪:‬‬ ‫خــواص ضدالتهابــی ایــن گیــاه هنــدی بــه‬ ‫اســیدهای بوســولیک مربــوط مــی شــود کــه‬ ‫بــر اســاس تحقیقــات توانایــی بهبــود گــردش‬ ‫خــون‪ ،‬از جملــه خــون رســانی بــه مفاصــل و‬ ‫پیشــگیری از التهــاب را بــا ســد کــردن راه گلبــو ‬ ‫ل‬ ‫هــای ســفید خــون بــرای ورود بــه بافــت هــای‬ ‫اســیب دیــده دارد‪ .‬ایــن گیــاه بــه صــورت پمــاد در‬ ‫داروخانــه هــا موجــود اســت‪.‬‬ ‫اسیدهای چرب امگا ‪:۳‬‬ ‫امــگا ‪ ۳‬التهــاب و درد گــردن و کمــر را کاهــش‬ ‫مــی دهــد‪ .‬مطالعــات نشــان داده انــد کســانی‬ ‫کــه دچــار گــردن دردهــای غیــر جراحــی هســتند‪،‬‬ ‫بــا دریافــت ‪ ۱۲۰۰‬میلــی گــرم امــگا ‪ ۳‬در روز‪۶۰ ،‬‬ ‫درصــد کاهــش درد را گــزارش کــرده انــد‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن‪ ،‬امــگا ‪ ۳‬خســتگی‪ ،‬درد عضالنــی‪ ،‬خشــکی و‬ ‫خــارش پوســت‪ ،‬ســردرد‪ ،‬بــی خوابــی‪ ،‬شــکنندگی‬ ‫مــو و ناخــن هــا و عــدم تمرکــز را کاهــش مــی‬ ‫دهــد و بــرای التیــام بیمــاری هــای قلبــی عروقــی‪،‬‬ ‫رماتیســم مفصلــی‪ ،‬اســم و کاهــش التهــاب‬ ‫ارتریــت روماتوئیــد موثــر اســت‪.‬‬ ‫خطرناک ترین ترکیبات‬ ‫شیمیایی چاق کننده‬ ‫را بشناسید!‬ ‫تحقیقــات ثابــت کــرده بعضــی از ترکیبــات شــیمیایی خــاص‬ ‫کــه در مــواد غذایــی وجــود دارنــد (حتــی در مــواد غذایــی‬ ‫ســالم مثــل مــاھی‪ ،‬میــوه و ســبزیجات)‪ ،‬بــدن را بــه ذخیــره‬ ‫چربــی ترغیــب مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن ترکیبــات‪ ،‬در فعالیــت ھورمــون ھا تداخــل ایجــاد کــرده‬ ‫و تعــادل باکتــری ھای خــوب و بــد دســتگاه گــوارش را بــر‬ ‫ھم مــی زننــد‪ .‬ایــن عــدم تعــادل منجــر بــه گرســنگی شــده‪،‬‬ ‫متابولیســم را کاھش داده و ذخیــره چربــی بــدن را افزایــش‬ ‫مــی دھد و ھمــه ایــنھا باعــث مــی شــوند کــه چــاق شــویم‪.‬‬ ‫ھمچنیــن‪ ،‬ایــن ترکیبــات خطــر بــروز بیمــاری ھای قلبــی‪،‬‬ ‫دیابــت و کلســترول بــاال را نیــز افزایــش مــی دھد‪.‬‬ ‫تری فلوزیمول‪:‬‬ ‫روغن زیتون‪:‬‬ ‫اولئوکانتــال موجــود در ایــن روغــن دقیقــا‬ ‫مــی توانــد ماننــد ایبوپروفــن عمــل کنــد‪.‬‬ ‫حــدود ســه چهــارم قاشــق غذاخــوری روغــن‬ ‫زیتــون برابــر بــا ‪ ۲۰۰‬میلــی گــرم ایبوپروفــن‬ ‫اســت‪ .‬رژیــم غذایــی کشــورهای حــوزه‬ ‫دریــای مدیترانــه کــه روغــن زیتــون یکــی از‬ ‫مــواد اصلــی ان اســت‪ ،‬از مــدت هــا قبــل‬ ‫بــرای ســامتی انســان از جملــه کاهــش‬ ‫خطــر ســکته مغــزی‪ ،‬بیمــاری هــای قلبــی‪،‬‬ ‫ســرطان ســینه‪ ،‬ســرطان ریــه و برخــی از‬ ‫انــواع فراموشــی مفیــد تشــخیص داده‬ ‫شــده بــود‪ .‬پژوهشــگران هنگامــی متوجــه‬ ‫ایــن خاصیــت روغــن زیتــون شــدند کــه‬ ‫مشــاهده کردنــد روغــن زیتــون فــراوری‬ ‫ماده قارچ کش و اســتفاده از ان در بســیاری از محصوالت‬ ‫کشــاورزی و مخصوصــا در ســبزیجات بــرگ دار‪ ،‬بســیار رایــج‬ ‫اســت‪ ،‬و بــه نظــر خاصیــت چــاق کنندگــی دارد‪ .‬تقریبــا‬ ‫تمــام ترکیبــات شــیمیایی کــه بــه طــور گســترده ای در تولیــد‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بــه کار مــی رونــد‪ ،‬در فعالیــت غــدد‬ ‫درون ریــز بــدن‪ ،‬تداخــل ایجــاد مــی کننــد‪ .‬ایــن باعــث مــی‬ ‫شــود کــه ذخیــره چربــی در بــدن افزایــش پیــدا کنــد‪ .‬ســعی‬ ‫نشــده ماننــد ایبوپروفــن موجــب ناراحتــی‬ ‫در قســمت عقــب گلــو می شــود‪.‬‬ ‫پوست بید‪:‬‬ ‫پوســت بیــد ســفید بــه طــور ســنتی بــرای‬ ‫درمــان اســتئوارتریت‪ ،‬کمــردرد‪ ،‬و ســایر بیمــاری‬ ‫هــای دردنــاک ماننــد تاندونیــت اســتفاده مــی‬ ‫شــده اســت‪ .‬شــما همچنیــن مــی توانیــد بــرای‬ ‫امدادرســانی فــوری بــه کســانی کــه ســردرد‬ ‫دارنــد‪ ،‬از ان اســتفاده کنیــد‪ .‬سالیســین مــاده‬ ‫تشــکیل دهنده فعــال در ایــن پوســت درخــت‬ ‫اســت کــه در معــده بــه اســید سالیســیک تبدیــل‬ ‫مــی شــود و خاصیــت ضــد التهــاب و ضــد درد دارد‪.‬‬ ‫کپسایسین‪:‬‬ ‫بــک مــاده شــیمیایی اســت کــه در فلفــل‬ ‫وجــود دارد و جایگزیــن خوبــی بــرای‬ ‫ایبوپروفــن اســت بخصــوص در افــرادی کــه‬ ‫از دردهــای عضالنــی‪ ،‬ســردردهای مکــرر‪،‬‬ ‫درد مفاصــل رنــج مــی برنــد‪ .‬اگــر از یــک‬ ‫بیمــاری دردنــاک رنــج مــی بریــد مــی توانیــد‬ ‫فلفــل چیلــی را بــه رژیــم غذایــی خــود بــه‬ ‫طــور منظــم اضافــه کنیــد‪ .‬بــرای درمــان‬ ‫دردهــای حــاد نیــز مــی توانیــد از کــرم هــای‬ ‫حــاوی کپسایســین بــرای ماســاژ بخــش‬ ‫اســیب دیــده اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫کنیــد کــه تــا جایــی کــه مــی توانیــد از میــوه ھا و ســبزیجات‬ ‫ارگانیــک اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫امولسیفایرھا‪:‬‬ ‫از ایــن ترکیبــات در تھیــه مــواد غذایــی فــراوری شــده‬ ‫اســتفاده مــی شــود تــا بافــت انهــا را قــوام ببخشــند (مثــل‬ ‫مایونــز و ســس ھای ســاالد)‪ .‬ایــن ترکیبــات‪ ،‬تعــادل ھورمــون‬ ‫ھای روده را بــر ھم مــی زننــد و ســندرم متابولیــک ایجــاد مــی‬ ‫کننــد‪ .‬بھتریــن شــیوه بــرای مقابلــه بــا امولســیفایرھا ایــن‬ ‫اســت کــه از خــوردن مــواد غذایــی فــراوری شــده پرھیــز کنیــم‬ ‫و بــه جــای ان از مــواد غذایــی کامــل و غیــر فــراوری شــده‬ ‫اســتفاده کنیــم‪ .‬امولســیفایرھا تقریبــا در ھمــه جــا ھســتند و مــا‬ ‫مــی توانیــم یــک مــاده غذایــی ســالم مثــل کنگــر فرنگــی را در‬ ‫ســس مایونــز فــرو کنیــم و در نتیجــه فوایــد ارزشــمند کنگــر را‬ ‫بــه میــزان قابــل تــوجھی از بیــن ببریــم‪.‬‬ ‫انتی بیوتیک ھا و ھورمون ھا‪:‬‬ ‫وقتــی کــه دام ھا و طیــور در مــزارع و چــراگاه ھا بــا انتــی‬ ‫بیوتیــک ھا و ھورمــون ھا تغذیــه مــی شــوند‪ ،‬مــا ھم از ایــن‬ ‫ترکیبــات بــی نصیــب نمــی مانیــم‪ .‬ایــن مــواد مــی تواننــد‬ ‫بــه افزایــش وزن منجــر شــوند‪ .‬اســتفاده از ھورمــون ھای‬ ‫اســتروئیدی در پــرورش دام ھا و طیــور‪ ،‬در بــروز چاقــی نقش‬ ‫دارد‪ .‬محصــوالت گوشــتی اســتفاده کنیــد کــه نســبت بــه‬ ‫ســالم بــودن تغذیــه انهــا‪ ،‬اطمینــان داشــته باشــید‪ .‬بخــش‬ ‫ھای کــم چــرب گوشــت را خریــداری کنیــد زیــرا بســیاری از‬ ‫ترکیبــات شــیمیایی مضــر‪ ،‬محلــول در چربــی ھســتند یعنــی‬ ‫احتمــال تجمــع انهــا در بافــت ھای چربــی حیــوان بیــش از‬ ‫ســایر قســمت ھا اســت‪.‬‬ ‫بیسفنول ا‪:‬‬ ‫در ظــروف پالســتیکی کــه مــا نوشــیدنی ھا و مــواد غذایــی‬ ‫را در انهــا نــگھداری مــی کنیــم‪ ،‬وجــود دارد‪ .‬تحقیقــات‬ ‫نشــان مــی دھنــد کــه بیســفنول ا در عملکــرد لوزالمعــده‬ ‫اختــال ایجــاد نمــوده و منجــر بــه مقاومــت بــه انســولین مــی‬ ‫شــود پــس در افزایــش وزن نقــش دارد‪ .‬ســعی کنیــد کــه از‬ ‫ظروفــی اســتفاده کنیــد کــه فاقــد بیســفنول ا ھســتند‪ .‬حتــی‬ ‫ظــرف کنســرو ھا ھم مــی توانــد حــاوی بیســفنول ا باشــد‪.‬‬ ‫پرفلوروکتانوئیک اسید‪:‬‬ ‫ایــن ترکیــب در ظــروف اشــپزی نچســب تفلــون وجــود دارد‬ ‫و بــا بــروز چاقــی در ارتبــاط اســت‪ .‬محققیــن دانمارکــی در‬ ‫یــک تحقیــق بیســت ســاله متوجــه شــدند کــه میــزان ایــن‬ ‫ترکیــب در خــون مــادران بــارداری کــه فرزنــدان انهــا در‬ ‫اینــده دچــار چاقــی و اضافــه وزن شــده بودنــد‪ ،‬بیشــتر از‬ ‫زنــان دیگــر اســت‪ .‬حتــی اگــر از ظــروف تفلــون اســتفاده‬ ‫نمــی کنیــد بــاز ھم امــکان اینکــه بــدن شــما بــه ایــن ترکیــب‬ ‫الــوده شــود‪ ،‬وجــود دارد زیــرا ایــن ترکیــب در بســته بنــدی‬ ‫ھای ضــد روغــن بعضــی از خوراکــی ھا و بســته ھای پــاپ کــورن‬ ‫مخصــوص مایکرویــو ھم وجــود دارد‪ .‬از ظــروف اســتیل ضــد‬ ‫زنــگ اســتفاده کنیــد و مخصوصــا اگــر ظــرف تفلــون شــما‬ ‫دچــار خراشــیدگی شــده اســت‪ ،‬دیگــر از ان اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه ‪ 20‬بهمن ‪1399‬‬ ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫را رعایت‬ ‫کنید‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت‬ ‫کنیــد‪ .‬بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان‬ ‫و بینــی بــا ارنــج خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در‬ ‫هنــگام عطســه و ســرفه اســت‪ .‬بعــد از ســرفه و عطســه‬ ‫بالفاصلــه دســتمال کاغــذی خــود را دور بیاندازیــد‬ ‫شمـاره ‪286‬‬ ‫ترفندهای صبحگاهی‬ ‫برای کاهش موثر وزن!‬ ‫پیــروی از رژیــم هــای کســل کننــده‪ ،‬تنهــا را از‬ ‫دســت دادن وزن نیســت‪ .‬شــما مــی توانیــد از‬ ‫اوایــل صبــح و حتــی قبــل از مصــرف صبحانــه‬ ‫ترفندهایــی را بــه برنامــه روزانــه خــود اضافــه‬ ‫کنیــد و انهــم بــرای افزایــش متابولیســم‪،‬‬ ‫ســوزاندن چربــی هــا و کاهــش موثــر وزن‪.‬‬ ‫شــما مــی توانیــد در هنــگام صبــح ‪ ۸‬گام‬ ‫برداریــد تــا عــاوه بــر کنتــرل وزن‪ ،‬شــاهد‬ ‫بهبــود ســامت روحــی و جســمی خــود باشــید‪:‬‬ ‫پیاده روی کنید‪:‬‬ ‫پیــاده روی یکــی از ســاده تریــن راه هــا‬ ‫بــرای کاهــش وزن اســت و یــک مزیــت‬ ‫اضافــه تــر نیــز دارد کــه ان بهبــود خــواب‬ ‫شــبانه اســت‪ .‬همانطــور کــه گفتــه شــد‪،‬‬ ‫خــواب ابــزار کلیــدی بــرای از بیــن بــردن وزن‬ ‫اضافــه اســت‪ ۴۵ .‬دقیقــه پیــاده روی در ‪۳‬‬ ‫روز هفتــه منجــر بــه خــواب بهتــر و در نتیجــه‬ ‫از دســت دادن کالــری بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیتیشن کنید‪:‬‬ ‫حداقــل ‪ ۱۰‬دقیقــه را بــه انجــام مدیتیشــن‪،‬‬ ‫بــرای نشســتن و تنفــس‪ ،‬بــرای ارام کــردن‬ ‫بــدن و ذهــن اختصــاص دهیــد‪ .‬عــادت کردن‬ ‫بــه انجــام مدیتیشــن صبحگاهــی مــی توانــد‬ ‫پیشــگیری از پرخــوری را موجــب شــود‪.‬‬ ‫به باشگاه بروید‪:‬‬ ‫رفتــن بــه ســالن هــای بدنســازی در اوایــل‬ ‫صبــح یــک راه عالــی بــرای شــروع روز اســت‬ ‫بــه ویــژه اگــر شــما در حــال تــاش بــرای‬ ‫از دســت دادن چربــی شــکم هســتید‪.‬‬ ‫میــزان انســولین در اوایــل صبــح کمتــر‬ ‫اســت و وقتــی شــما بــا معــده خالــی ورزش‬ ‫مــی کنیــد‪ ،‬بــدن امادگــی بیشــتری بــرای‬ ‫ســوزاندن چربــی دارد‪.‬‬ ‫سرکه سیب بنوشید‪:‬‬ ‫ســرکه ســیب یــک نوشــیدنی عالــی بــرای کمــک‬ ‫بــه رســیدن بــه اهــداف کاهــش وزن اســت‪.‬‬ ‫مطالعــات محققــان ژاپنــی نشــان داده مــردان‬ ‫بیــن ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۶۰‬ســالی کــه بــرای بیــش از ‪۱۲‬‬ ‫هفتــه ســرکه ســیب را بــرای از دســت دادن وزن‬ ‫مــی نوشــیدند‪ ،‬بیشــتر از کســانی کــه دارونمــا‬ ‫دریافــت مــی کردنــد‪ ،‬شــاهد کاهــش وزن بودنــد‪.‬‬ ‫حــل کــردن یــک قاشــق غذاخــوری ســرکه ســیب‬ ‫در یــک لیــوان اب و نوشــیدن ان منجــر بــه‬ ‫کاهــش شــاخص تــوده بــدن‪ ،‬کاهــش چربــی‬ ‫احشــایی‪ ،‬کاهــش انــدازه دور کمــر و کاهــش‬ ‫ســطوح تــری گلیســیرید مــی شــود‪.‬‬ ‫اب بنوشید‪:‬‬ ‫شــروع روز بــا نوشــیدن یــک لیــوان اب و انهــم‬ ‫بــا معــده خالــی ایــده خوبــی اســت‪ .‬نوشــیدن‬ ‫اب انــرژی روزانــه شــما را تامیــن مــی کنــد و‬ ‫اثــرات ان در کاهــش وزن شــگفت انگیــز اســت‪.‬‬ ‫اب مهارکننــده طبیعــی اشــتها اســت و بنــا بــر‬ ‫مطالعــات محققــان دانشــگاه یوتــا‪ ،‬کســانی کــه‬ ‫دو لیــوان اب قبــل از غــذا مــی خورنــد‪ ۳۰ ،‬درصــد‬ ‫بیشــتر از ســایرین وزن از دســت مــی دهنــد‪.‬‬ ‫به اندازه کافی بخوابید‪:‬‬ ‫دریافــت ‪ ۸‬ســاعت خــواب کامــل در شــبانه‬ ‫روز باعــث کاهــش وزن مــی شــود و ایــن‬ ‫را محققــان دانشــکده پزشــکی دانشــگاه‬ ‫نــورث وســترن ثابــت کــرده انــد‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫محققــان دریافــت مقادیــر کافــی خــواب‬ ‫باعــث کاهــش ترشــح هورمــون کورتیــزول؛‬ ‫هورمــون وابســته بــه اســترس مــی شــود‪ ،‬و‬ ‫کاهــش وزن موثــر را بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫در معرض نور خورشید قرار بگیرید‪:‬‬ ‫مطالعــات نشــان داده افــرادی کــه در هنــگام‬ ‫صبــح بــه طــور مســتقیم در معرضــن ور‬ ‫خورشــید قــرار مــی گیرنــد‪ ،‬شــاخص تــوده‬ ‫بدنــی شــان بــه طــول قابــل توجهــی پاییــن تــر‬ ‫از افــرادی اســت کــه نــور خورشــید را از خــود‬ ‫دریــغ مــی کننــد‪ .‬نــور صبحگاهــی خورشــید‬ ‫تنظیــم کننــده متابولیســم اســت و بــه شــما‬ ‫کمــک مــی کنــد موثرتــر چربــی بســوزانید‪.‬‬ ‫قهوه سیاه بنوشید‪:‬‬ ‫نوشــیدن یــک فنجــان قهــوه در هنــگام صبــح‬ ‫البتــه بــدون اضافــه کــردن شــکر و خامــه‪ ،‬بــه توقــف‬ ‫نفــخ شــکم کمــک مــی کنــد و متابولیســم بــدن را‬ ‫بــاال مــی بــرد‪ .‬نوشــیدن قهــوه قبــل از انجــام ورزش‬ ‫نیــز گزینــه مناســبی اســت و باعــث از دســت دادن‬ ‫کالــری بیشــتر حیــن ورزش مــی شــود‪ .‬البتــه تنهــا‬ ‫قهــوه نیســت کــه بــه کاهــش وزن کمــک مــی کنــد‪،‬‬ ‫شــما در صــورت عــدم تمایــل بــه قهــوه مــی توانیــد‬ ‫چــای ســبز را جایگزیــن ان کنیــد‪.‬‬ ‫لکه های قرمز داخل چشم چه رازهایی درباره سالمت شما دارند؟‬ ‫لکــه هــای قرمــز در ســفیدی چشــم به دلیــل بزرگ‬ ‫شــدن و گشــاد شــدن عــروق موجــود در ســطح‬ ‫اســکرا (قســمت ســفید چشــم) ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫مــدت زمــان ایجــاد عالیــم‪ ،‬یــک یــا دوطرفــه‬ ‫بــودن‪ ،‬حــاد یــا مزمــن بــودن‪ ،‬ســن‪ ،‬و ‪...‬‬ ‫در تشــخیص ایــن عارضــه مهــم اســت‪ .‬ایــن‬ ‫حالــت بــه دنبــال قــرار گرفتــن در زیــر افتــاب‪،‬‬ ‫خشــکی چشــم‪ ،‬گــرد و غبــار‪ ،‬ورود جســم‬ ‫خارجــی‪ ،‬حساســیت‪ ،‬عفونــت ‪ ،‬ضربــه و‬ ‫ســایر شــرایط پزشــکی ایجــاد مــی شــود‪:‬‬ ‫برخی داروها‪:‬‬ ‫بســیاری از داروهــای رایــج کــه مــردم بــه‬ ‫صــورت روزانــه اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬مــی‬ ‫تواننــد باعــث بــروز لکــه هــای خونی در چشــم‬ ‫هــا شــوند‪ .‬انتــی هیســتامین هــا‪ ،‬قــرص های‬ ‫خــواب اور‪ ،‬قــرص هــای ضــد اضطــراب‪،‬‬ ‫و برخــی از داروهــای ضــد درد از جملــه‬ ‫ایبوپروفــن باعــث خشــکی و قرمــزی چشــم‬ ‫و همچنیــن کاهــش جریــان خــون بــه بافــت‬ ‫هــای اطــراف چشــم مــی شــوند‪ .‬اســتفاده‬ ‫از اشــک مصنوعــی بــرای از بیــن بــردن ایــن‬ ‫عالئــم مفیــد اســت ضمــن ایــن کــه بایــد بــا‬ ‫پزشــک تــان دربــاره عــوارض جانبــی مصــرف‬ ‫ایــن داروهــا مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫گلوکوم حاد (اب سیاه)‪:‬‬ ‫گلوکــوم بــه دلیــل فشــار زیــاد و ناگهانــی داخــل‬ ‫چشــم بــروز مــی کنــد‪ .‬در ایــن صــورت عــاوه بــر‬ ‫قرمــزی چشــم هــا‪ ،‬فــرد احســاس درد شــدید‬ ‫مــی کنــد کــه بــا کاهــش بینایــی‪ ،‬ســردرد‪ ،‬حالــت‬ ‫تهــوع و غیــره همــراه اســت‪ .‬البتــه در برخــی از‬ ‫گلوکــوم هــا‪ ،‬چشــم هــا نــه ســرخ مــی شــوند‬ ‫و نــه دردی ایجــاد مــی شــود‪.‬حتما بــه پزشــک‬ ‫متخصــص مراجعــه کنیــد‪ .‬پزشــک بــر حســب‬ ‫شــرایط تــان‪ ،‬درمــان هــای الزم از قبیــل قطــره‬ ‫یــا اســتفاده از لیــزر و غیــره را بــرای تثبیــت فشــار‬ ‫چشــم در پیــش خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫یائسگی‪:‬‬ ‫تغییــر و یــا عــدم تعــادل هورمونــی بعــد از‬ ‫یاســئگی‪ ،‬یــک عارضــه شــایع بــه همــراه دارد و‬ ‫ان خشــکی و قرمــزی چشــم اســت‪ .‬اســتفاده‬ ‫از نــرم کننــده هــای اطــراف چشــم‪ ،‬اشــک‬ ‫مصنوعــی و یــا کمپــرس گــرم در رفــع ایــن‬ ‫عارضــه مــی توانــد موثــر باشــد‪.‬‬ ‫قرار گرفتن طوالنی مدت‬ ‫در معرض نور خورشید‪:‬‬ ‫قــرار گرفتــن طوالنــی مــدت در معــرض نــور‬ ‫خورشــید بــدون اســتفاده از عینــک افتابــی‬ ‫مناســب باعــث قرمــزی چشــم هــا مــی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن صــورت نیــز چشــم هــا دچــار افتــاب‬ ‫زدگــی مــی شــوند کــه ســفیده چشــم یــا قرنیــه‬ ‫را درگیــر مــی کنــد‪ .‬ایــن مشــکل در بیشــتر‬ ‫مــوارد بــرای افــرادی کــه اســکی یــا قایقرانــی‬ ‫مــی کننــد و در معــرض تابــش نــور خورشــید‬ ‫هســتند اتفــاق مــی افتــد‪ .‬در ایــن صــورت نیــز‬ ‫ســفیدی چشــم قرمــز شــده و چشــم هــا مــی‬ ‫ســوزند‪ .‬از عینــک افتابــی مناســب اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬در صــورت بــروز مشــکل اســتفاده از‬ ‫قطــره اشــک مصنوعــی باعــث تســکین عالئــم‬ ‫مــی شــود‪ .‬بهتــر اســت از قطــره هــای بــدون‬ ‫مــواد نگهدارنــده اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫پارگی رگ چشم‪:‬‬ ‫برخــی مواقــع بــه دلیــل ضربــه و یــا مصــرف‬ ‫برخــی داروهــا (داروهــای ضدانعقــاد خــون)‬ ‫و غیــره‪ ،‬مویــرگ هــای چشــم دچــار پارگــی‬ ‫مــی شــوند‪ .‬در ایــن صــورت خونریــزی‬ ‫زیــر ملتحمــه چشــم رخ مــی دهــد‪ .‬در ایــن‬ ‫صــورت یــک لکــه قرمــز روی ســفیدی چشــم‬ ‫نقــش مــی بنــدد‪ .‬معمــوال کار خاصــی بــرای‬ ‫ایــن مشــکل نمــی تــوان انجــام داد‪ .‬ایــن لکــه‬ ‫بــه مــرور زمــان رفــع مــی شــود‪ .‬ایــن مســئله‬ ‫مــی توانــد باعــث ایجــاد نگرانــی شــدید شــود‪،‬‬ ‫امــا در واقــع مشــکل دردنــاک یــا خطرناکــی‬ ‫محســوب نمــی شــود‪.‬‬ ‫خشکی چشم‪:‬‬ ‫یکــی از علــل شــایع بــرای قرمــز شــدن چشــم‬ ‫هــا و بــروز لکــه هــای خونــی در چشــم اســت‪.‬‬ ‫خشــکی چشــم منجــر بــه تحریــک ان و بــروز‬ ‫التهــاب و قرمــزی مــی شــود‪ .‬خشــکی چشــم‬ ‫اغلــب ناشــی از عــدم رطوبــت در اب و هــوا‬ ‫اســت و یــا ایــن کــه مــی توانــد در اثــر خیــره‬ ‫شــدن بــه صفحــه مانتیــور ایجــاد شــود‪ .‬اشــک‬ ‫هــای مصنوعــی بــرای درمــان خشــکی چشــم‬ ‫موثــر هســتند‪ .‬عــاوه بــر ایــن نوشــیدن‬ ‫مایعــات کافــی‪ ،‬بــه مرطــوب نگــه داشــتن‬ ‫بافــت هــای بــدن از جملــه ســطح چشــم‬ ‫کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫الرژی‪:‬‬ ‫الــرژی چشــم زمانــی اتفــاق مــی افتــد‬ ‫کــه چشــم ها در معــرض مــواد الــرژی زا‬ ‫ماننــد گــرده یــا شــوره بــدن حیوانــات قــرار‬ ‫می گیرنــد‪ .‬ســلول های چشــم بــه نــام ماســت‬ ‫ســلها‪ ،‬هیســتامین و مــواد شــیمیایی دیگــر‬ ‫ازاد می کننــد کــه موجــب التهــاب می شــود و‬ ‫نتیجــه ان خــارش‪ ،‬قرمــزی و ابریــزش چشــم‬ ‫اســت‪ .‬اگــر در محیــط طبیعــت قــرار داریــد و‬ ‫چشــمانتان شــروع بــه ابریــزش کــرده اســت‬ ‫ممکــن اســت التهــاب ملتحمــه الرژیــک‬ ‫فصلــی داشــته باشــید‪ .‬گرده هــای درختــان‪،‬‬ ‫علف هــا و ســبزه ها بدتریــن الرژی زاهــا‬ ‫هســتند‪ .‬وقتــی مقــدار گرده هــا در هــوا‬ ‫زیــاد می شــود در خانــه بمانیــد‪ ،‬پنجره هــا را‬ ‫ببندیــد و تهویــه هــوا را روشــن کنیــد‪ .‬بــرای‬ ‫دور نگــه داشــتن گرده هــا از چشــمانتان از‬ ‫عینــک اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫برای محافظت از هم نوعان خود ماسک میزنم‬ صفحه 12

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

شماره : 1022
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

شماره : 1021
تاریخ : 1403/04/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!