روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 285 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 285

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 285

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 285

‫دعوت به همکاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫از افراد جویای کار دعوت می نماید‬ ‫قابل توجه خانمهای دارای‬ ‫شرایط سنی ‪24‬الی ‪ 27‬سال‬ ‫مدرک تحصیلی مورد نیاز‪ :‬کارشناسی‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫عصر دوشنبــه ‪ 13‬بهمن ‪1399‬‬ ‫به طعمه اش‬ ‫رحم ندارد‬ ‫‪ 18‬جمادی الثانی ‪1442‬‬ ‫یادمــان نــرود کــه تــا دیــروز عزیــزان‬ ‫مــان را در کنــار خــود داشــتیم امــا‬ ‫امــروز دیگــر احســاس شــان نمــی‬ ‫کنیــم و ایــن از روی ســهل انــگاری‬ ‫و غفلتــی اســت کــه نتیجــه بــازی‬ ‫بــا کرونــا را تغییــر مــی دهــد چــرا‬ ‫کــه کرونــا در ایــن مــدت ثابــت‬ ‫کــرده کــه هــر وقــت غفلتــی را‬ ‫متوجــه شــود رحمــی بــه شــکار‬ ‫خــود نخواهــد کــرد حــال ایــن‬ ‫شــکار مــی خواهــد ورزشکارباشــد‬ ‫یــا چیــز دیگــر انچنــان ناگهــان‬ ‫بــه شــکار خــود حملــه ور خواهــد‬ ‫شــد کــه اجــازه حرکتــی بــرای‬ ‫مقابلــه بــا او را نخواهــد داد‪.‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2020‬‬ ‫قیمت تنظیم بازار مناسب مردم عامه نیست‬ ‫عادی انگاری شرایط‬ ‫خطرناک است‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫زمانــی کــه همــه بــه خیــال عــادی‬ ‫شــدن شــرایط اقــدام بــه شــروع‬ ‫فعالیــت هــای روزانــه خــود کــرده‬ ‫ایــم و فــارغ از اینکــه هــر زمــان‬ ‫امــکان گل خــوردن ناگهانــی از‬ ‫ســمت ویــروس کرونــا احســاس‬ ‫مــی شــود ان را ندیــده گرفتــه‬ ‫ایــم بــدور از اینکــه مــرگ در چنــد‬ ‫قدمــی مــا چهــار زانــو نشســته‬ ‫و در انتظــار غفلــت همــه مــا‬ ‫اســت کافــی اســت بــا کمــی‬ ‫توجــه و رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی و حفــظ فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعــی مــی شــود از بحرانــی‬ ‫کــه شــاید پیــک چهــارم کرونــا‬ ‫باشــد مــی توانــد جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫‪ 01‬فوریه ‪2021‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 85‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫جمادی االول ‪1442‬‬ ‫‪6 3500‬‬ ‫تومـان‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره‬ ‫‪ 32149068-32320420-1‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫شهرداری گرگان درانتظار‬ ‫جریمه‪۱۰‬هزارمیلیاردریالی‬ ‫‪3‬‬ ‫حق و حقوقی که هست‬ ‫اما نیست‬ ‫‪8‬‬ ‫بیماری هایی که زنان‬ ‫را بیشتر از مردان‬ ‫درگیر می کند‬ ‫اغازافتتاح‪۵۹‬هزارمیلیاردریال‬ ‫طرح در خراسان شمالی‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جامعه شناسی پلیس‬ ‫‪5‬‬ ‫تکرار مرگ و میر مشکوک‬ ‫پرندگان مهاجر در خلیج‬ ‫روابط بین فردی‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪-‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫روابــط بیــن فردیــدر یادداشــت­های پیشــین‪ ،‬از‬ ‫ارتبــاط اثــر بخــش و موانــع ان ســخن بــه میــان‬ ‫امــد و در ایــن مجــال قصــد ان داریــم تــا بــا ده‬ ‫راه شــناخت افــراد بــرای بــاال بردن مهــارت روابط‬ ‫بیــن فــردی اشــنا شــویم‪.‬‬ ‫انســان موجــودی اجتماعــی اســت کــه یکــی از‬ ‫رســالت هــای مهــم ان‪ ،‬ایجــاد‪ ،‬گســترش‪ ،‬تــداوم‬ ‫و عمــق بخشــیدن بــه روابــط بیــن فــردی اســت‪.‬‬ ‫ارتباطــات بیــن فــردی‪ ،‬مهــم تریــن مولف ­هــی زندگــی‬ ‫مــا از بــدو تولــد تــا هنــگام مــرگ هســتند بــه نحــوی‬ ‫کــه پژوهش­ــهای روان شــناختی‪ ،‬ســامت جســمی و‬ ‫روانــی‪ ،‬بهــره وری شــغلی و موفقیت‪ ،‬خودشــکوفایی‬ ‫و نیــز ارتقــاء کیفیــت زندگــی را در گــرو روابــط بیــن‬ ‫فــردی موثــر مــی داننــد‪.‬‬ ‫در یادداشــت­های پیشــین‪ ،‬از ارتبــاط اثــر بخــش و‬ ‫موانــع ان ســخن بــه میــان امــد و در ایــن مجــال قصد‬ ‫ان داریــم تــا بــا ده راه شــناخت افــراد بــرای بــاال بــردن‬ ‫مهــارت روابــط بیــن فــردی اشــنا شــویم‪.‬‬ ‫‪ -۱‬احترام در روابط بین فردی‪ :‬یکی از اساسی ترین‬ ‫و مهم تریــن پایه هــای هــر نــوع ارتباطــی‪ ،‬شــناخت‬ ‫و رعایــت احتــرام می باشــد‪ .‬حتــی اگــر مــا بــا فــردی‬ ‫ارتبــاط بســیار نزدیکــی داشــته باشــیم‪ ،‬رعایــت نکردن‬ ‫احتــرام از ســوی مــا موجــب ســردی رابطــه و در نهایت‬ ‫بــه جدایــی ختــم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬شــناخت تفاوت­هــا در روابــط بیــن فــردی‪ :‬مهــم ترین‬ ‫اصــل شــناخت تفاوت هــای بیــن فــردی بــرای ایــن‬ ‫اســت کــه بتوانیــم بــا بــه اشــتراک گذاشــتن تفاوت هــا‬ ‫و بحــث بــرد بــرد بیــن فــردی بــا ایــن تفاوت هــا بــه‬ ‫م برســیم‪ .‬چــرا کــه ممکــن اســت در طــول زمــان‬ ‫تفاه ـ ‬ ‫تفاوت هــای حــل نشــده بــه جدایــی ختــم شــود‪.‬‬ ‫و عقایــد متفاوتــی می باشــند کــه بــه عبــارت ســاده­‬ ‫تــر می تــوان گفــت تفاوت هــا و تفاهم هــا در بــاب‬ ‫عقایــد و چهارچوب هــا رقــم می خــورد‪ .‬افــراد ممکــن‬ ‫اســت نســبت بــه یــک موضــوع یــا یــک اتفــاق عقایــد‬ ‫و چهارچوب هــای متفاوتــی داشــته باشــند کــه بســیار‬ ‫مهــم اســت مــا انهــا را بشناســیم و از انها عبور نکنیم‬ ‫و باعــث اذیــت انهــا نشــویم‪.‬‬ ‫‪ -۵‬نــگاه کــردن از دیــد دیگــران‪ :‬در بحث هــا فــارغ‬ ‫از اینکــه حــق بــا چــه کســی اســت؟ ابتــدا بایــد ســعی‬ ‫کنیــم اتفاق هــا و رخدادهــا را از دیــد طــرف مقابــل نیز‬ ‫بررســی کنیــم‪ .‬ممکــن اســت یــک حــرف‪ ،‬یــک اتفــاق‬ ‫یــا… بــرای مــا مســئله ســخت و پیچیده ای نباشــد ولی‬ ‫برای فرد مقابل بســیار ازار دهنده باشــد و برعکس‪.‬‬ ‫بــا نــگاه کــردن مســائل از دیــد فــرد مقابــل می توانیــم‬ ‫بــا ابــزار بیشــتری مســائل را حــل کنیــم‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اســتفاده از تفاهم­هــا در روابــط بیــن فــردی‪:‬‬ ‫بســیاری از افــراد در نزدیکــی شــما و کســانی کــه‬ ‫بــا انهــا ارتبــاط داریــد دارای ســلیقه ها و تفکــرات‬ ‫مشــابه ای هســتند‪ .‬بــا شــناخت تفاهم هــا و‬ ‫ســلیقه های مشــابه می تــوان ان هــا را بــا یکدیگــر‬ ‫بــه اشــتراک گذاشــته و انهــا را بهتــر و کامل تــر کنیــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان داده کســانی کــه ســایق یکســان‬ ‫و مشــابه دارنــد دوســت های بســیار صمیمــی بــرای‬ ‫یکدیگــر می باشــند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬درک کــردن شــرایط‪ :‬فــارغ از چهارچوب هــا‪،‬‬ ‫ســایق و عالیــق و … بایــد شــرایط طــرف مقابــل‬ ‫را بتوانیــم بــرای خــود تحلیــل کنیــم و ان هــا را‬ ‫بفهمیــم‪ .‬ممکــن اســت افــراد بخاطــر شــرایطی‬ ‫کــه در ان قــرار دارنــد پاســخ هــای متفاوتــی‬ ‫بــه ارتباطــات دهنــد‪ .‬ماننــد شــرایط بیمــاری‪،‬‬ ‫افســردگی‪ ،‬شــرایط ســخت مالــی و …‬ ‫‪ -۴‬در بــاب عقایــد و چهارچوب­هــا‪ :‬افــراد بســته بــه‬ ‫شــرایط و محیــط زندگــی خــود دارای چهارچوب هــا‬ ‫‪ -۷‬حــرف زدن بــا یکدیگــر‪ :‬اگــر مشــکلی هســت‬ ‫می توانیــم بــا رعایــت احتــرام بــه طــرف مقابــل ان را‬ ‫ابــراز کنیــم و ســعی کنیــم مشــکالت را برطــرف کنیــم‪.‬‬ ‫اگــر نــکات مثبتــی در فــرد مقابــل اســت ان را بگوییــم‬ ‫تــا فــرد مقابــل بتوانــد ان را حفــظ کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬عذرخواهــی و تشــکر کــردن‪ :‬اگــر باعــث شــدیم‬ ‫طــرف مقابــل ناراحــت شــود‪ ،‬بایــد غــرور خــود را کنــار‬ ‫گذاشــته و از وی عذرخواهــی کنیــم و شــرایط را بــرای‬ ‫وی توضیــح دهیــم تــا بتوانیــم حفــظ رابطــه کنیــم‪ .‬اگر‬ ‫فــردی باعــث خرســندی مــا شــود هرچنــد کوچــک‪،‬‬ ‫بایــد از او تشــکر کنیــم و ایــن موضــوع را انتقال دهیم‬ ‫کــه متوجــه رفتــار خــوب وی شــده ایم‪.‬‬ ‫‪ -۹‬گــوش دادن بــه یکدیگــر‪ :‬مهــم تریــن اصــل ارتباط‪،‬‬ ‫گــوش دادن بــه طــرف مقابــل اســت‪ .‬گــوش دادن بــه‬ ‫حرف هــا و رفتارهــای افــراد باعــث شــناخت مــا از ان هــا‬ ‫شــده و در حقیقــت ایــن شــناخت‪ ،‬زمینــه اشــنایی مــا‬ ‫بــا چهارچوب هــا و عقایــد افــراد را فراهــم خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬گذاشــتن یــاد بــود‪ :‬بــرای یکدیگــر یادداشـت های‬ ‫کوتــاه بگذاریــد‪ .‬یادداشــت ها هرچنــد کوتــاه‬ ‫می توانــد بــه افــراد ایــن حــس را بدهــد کــه بــه یــاد‬ ‫ان هــا هســتیم‪ .‬بــه یکدیگــر هدیــه بدهیــد‪ .‬نیــازی‬ ‫بــه هزینه هــای زیــاد نیســت یــک شــاخه گل یــا‬ ‫یــک ســنجاق کوچــک هــم می توانــد هدیه هــای‬ ‫ارزشــمندی باشــد‪ .‬بــرای مراســم‪ ،‬تولدهــا و … بــه یــاد‬ ‫یکدیگــر باشــید و بــا پیامــی ایــن بــه یــاد بــودن را بــه‬ ‫یکدیگــر انتقــال دهیــد‪.‬‬ ‫‪ 3‬اطفا‪۲۰‬فقره اتش سوزی‬ ‫طی‪۲‬روزگذشته‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫ظرفیت ‪۸۵‬‬ ‫هزار مگاوات‬ ‫تولید برق‬ ‫شنبه ‪ 11‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شماره ‪285‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اسالمی گلستان‪:‬‬ ‫دهه فجر‪۵۳۱۲‬خانه‬ ‫روستایی گلستان‬ ‫بهره برداری می شود‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬کــه ‪ ۵۳۱۲‬خانــه مناطــق‬ ‫روســتایی اســتان همزمــان بــا دهــه فجــر‬ ‫ســالجاری بــا اعتبــاری بالــغ بــر بــر ‪ ۳۱۵۲‬میلیون‬ ‫ریــال مــورد بهره بــرداری قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ​ ســیدمحمد‬ ‫حســینی روز شــنبه در نشســت خبــری اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬از ایــن تعــداد واحــد‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬خانــه‬ ‫ویــژه محرومــان بــا اعتبــار هــزار و ‪ ۷۵۵‬میلیــون‬ ‫ریــال‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬خانــه در قالــب مقاوم ســازی‬ ‫بــا اعتبــار هــزار و ‪ ۲۵۰‬میلیــارد ریــال‪ ۱۰۴ ،‬خانــه‬ ‫ویــژه جوانــان بــا ‪ ۷۲‬میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫و باقی مانــده واحدهــای ســاخته شــده بــه صــورت‬ ‫مســکن انتفاعــی اســت‪.‬‬ ‫وی از اهــدای ‪ ۱۳۶۶‬جلــد ســند مالکیــت در‬ ‫مناطــق روســتایی خبــر داد و گفــت‪:‬از دیگــر‬ ‫طــرح هــای امــاده بهــره بــرداری بنیــاد مســکن‬ ‫انقــاب اســامی گلســتان پایــان عملیــات‬ ‫نقشــه بــرداری در ‪ ۴۱۱‬روســتا کــه ‪ ۷۸‬هــزار‬ ‫و ‪ ۱۳۱‬خانــه ان تحــت مالکیــت بنیــاد علــوی‬ ‫اســت در دهــه فجــر ســالجاری اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬در ایــام اللــه دهــه مبــارک‬ ‫امســال ســاخت ســه هــزار خانــه روســتایی‪،‬‬ ‫هــزار خانــه بازســازی شــده متاثــر از حــوادث‬ ‫طبیعــی‪ ۲۵۶ ،‬خانــه طــرح اقــدام ملــی و ‪۷۱‬‬ ‫خانــه مســکن جوانــان بــا اعتبــار بیــش از ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬میلیــارد ریــال‪ ۱۸۶ ،‬پــروژه طــرح هــادی‬ ‫روســتایی بــا اعتبــار بیــش از ‪ ۳۵۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫و ‪ ۱۹۹‬واحــد مســکن انتفاعــی بــا اعتبــار ‪۲۷۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال در گلســتان اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریالــی بــرای بازنگــری در‬ ‫طرح هــای هــادی گلســتان نیــاز اســت‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫گلســتان در ادامــه بــا اشــاره بــه تــداوم‬ ‫اجــرای طــرح هــادی در روســتاهای اســتان‬ ‫گفــت ‪ :‬بازنگــری ‪ ۴۴۴‬طــرح هــادی اســتان‬ ‫بــه ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫براســاس اظهــارات وی در ســالجاری‬ ‫بازنگــری طــرح هادی ‪ ۴۵‬روســتای گلســتان‬ ‫در اولویــت قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد و گفــت ‪ :‬طــرح هــای هــادی‬ ‫روســتایی در دوره ‪ ۱۰‬ســاله پــس از تهیــه ان‬ ‫بازنگــری مــی شــود تــا نیازهــای جدیــد بــرای‬ ‫توســعه روســتا شناســایی و برنامــه ریــزی‬ ‫الزم براســاس نیازهــای جدیــد انجــام شــود‪.‬‬ ‫حســینی دراشــاره بــه اجــرای طــرح هــادی در‬ ‫‪ ۶۶۷‬روســتای اســتان گفت‪ :‬شــاخص شــروع‬ ‫عملیــات اجرایــی طــرح هــادی روســتایی در‬ ‫گلســتان ‪ ۷۲‬درصــد بــوده کــه ‪ ۲۲‬درصــد از‬ ‫میانگیــن کشــوری جلوتــر اســت‪.‬‬ ‫طــرح هــادی روســتایی بــا اهدافــی از جملــه ایجاد‬ ‫زمینــه توســعه و عمــران روســتاها بــا توجــه بــه‬ ‫شــرایط فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی و اجتماعــی‪ ،‬تامیــن‬ ‫عادالنــه امکانــات از طریــق ایجــاد تســهیالت‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬تولیــدی‪ ،‬رفاهــی‪ ،‬هدایــت وضعیــت‬ ‫فیزیکــی روســتا و بهبــود مســکن روســتائیان و‬ ‫خدمــات محیــط زیســتی و عمومــی توســط بنیــاد‬ ‫مســکن انقــاب اســامی اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫در گلســتان حــدود ‪ ۵۰۰‬هــزار خانــوار‬ ‫ســکونت دارنــد کــه از ایــن تعــداد ‪۲۳۰‬‬ ‫هــزار خانــوار روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقالب اســامی گلســتان‬ ‫در ادامــه بــه مالکیــت برخــی اراضــی و خانــه ‪۶۱۱‬‬ ‫روســتا و ‪ ۱۷‬شــهر اســتان توســط بنیــاد علــوی‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬نقشــه بــرداری در ‪۴۱۱‬‬ ‫روســتای تحــت مالکیــت بنیادعلــوی در اســتان‬ ‫پایــان یافتــه و ایــن طــرح بــرای ‪ ۲۰۰‬روســتای باقی‬ ‫مانــده نیــز تــا پایــان امســال انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫استاندار خراسان شمالی‬ ‫اغازافتتاح‪۵۹‬هزارمیلیاردریال‬ ‫طرح در خراسان شمالی‬ ‫معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی گفــت‪ :‬ظرفیــت تولیــد بــرق نیروگاه هــای کشــور بــا افتتــاح واحــد‬ ‫ســوم بخــش بخــار نیــروگاه ســیکل ترکیبــی شهرســتان شــیروان کــه امــروز بــا حضــور ویدئوکنفرانســی رییــس‬ ‫جمهــوری بهره بــرداری شــد بــه ‪ ۸۵‬هــزار مــگاوات رســید‪.‬‬ ‫همایــون حائــری در شــیروان اظهــار داشــت‪ :‬بــا افتتــاح نیــروگاه هــای جدیــد‪ ،‬هــر ســال ‪ ۲‬تــا ســه هــزار‬ ‫مــگاوات بــرق بــه ظرفیــت تولیــدی بــرق کشــور افــزوده مــی شــود کــه در ایــن راســتا امــروز واحــد ســوم بخــش‬ ‫بخــار نیــروگاه ســیکل ترکیبــی شهرســتان شــیروان بــا ظرفیــت هــزار و ‪ ۴۳۴‬مــگاوات بــرق وارد مــدار شــد‪.‬‬ ‫گزارش و تحلیل‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب و کار‬ ‫اطفا‪۲۰‬فقره اتش سوزی طی‪۲‬روزگذشته‬ ‫درجنگل های گلستان‬ ‫بــر اســاس گزارشــات میدانــی بــازار کســب وکار‬ ‫بســیاری از ایــن حــوادث را مــی تــوان ناشــی از بی‬ ‫توجهی اهالی روســتاهای حاشــیه نشــین جنگل‬ ‫هــا دانســت تــا جایــی کــه این حــوادث بــر اثر عدم‬ ‫توجــه والدیــن و ریــش ســفیدهای ایــن روســتا‬ ‫نســبت بــه کنتــرل و دخالــت دادن نوجوانانــی کــه‬ ‫امــروز بــه دنبــال تخلیــه کــردن انــرژی درونی خود‬ ‫هســتند و انــرا بــا رفتــن بــه دل جنگلــی کــه امــاده‬ ‫جرقــه ای اســت تــا بــا کوچتریــن شــعله تبدیــل به‬ ‫فاجعه ای شــود که کنترل ان به مراتب ســختتر‬ ‫از کنتــرل نوجوانــی اســت کــه بــه جنــگل رفتــه و با‬ ‫غــرور توخالــی خــود اقــدام بــه خامــوش نمــودن‬ ‫همــان اتشــی کــه در جمــع دوســتانه افروختــه‬ ‫نمــی کنــد و انــرا بــه حــال خــود رهــا مــی کنــد فارغ‬ ‫از اینکــه ایــن بــی مســئولیتی قــرار اســت چــه‬ ‫حادثــه ای را رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫عرصه هــای جنگلــی گلســتان از ابتــدای بهمــن‬ ‫ســالجاری تــا بدیــن لحظــه وقــوع ‪ ۲۹‬مــورد اتــش‬ ‫ســوزی در ســطح ‪ ۱۶.۸‬هکتــار از ایــن منابــع‬ ‫خــدادادی را شــاهد بــوده اســت کــه ‪ ۲۰‬فقــره ان‬ ‫بــا گســتره ‪ ۱۴‬هکتــار طــی ‪ ۴۸‬ســاعت گذشــته بــه‬ ‫وقــوع پیوســت کــه همــه انهــا بــا تــاش نیروهــای‬ ‫یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی‪ ،‬محیــط زیســت و‬ ‫بســیج مردمــی مهــار و خامــوش شــد‪.‬‬ ‫الزم اســت در ایــن زمــان کــه کرونــا باعــث‬ ‫شــده تــا بســیاری از شــغل هــای و مشــاغل در‬ ‫ســکوت خاموشــی فــرا رونــد و در پــی ان تعطیلی‬ ‫مــدارس موجــب شــده تــا نوجوانــان و جوانــان‬ ‫روســتا نشــین بخصــوص حاشــیه جنــگل بــا رفتن‬ ‫دوســتانه بــه دل جنــگل و نشســتن هــای رفاقتــی‬ ‫اقــدام بــه گذرانــدان زمــان کننــد شــوراها و هیاری‬ ‫هــای روســتا بــا کمــک و همراهــی پایــگاه هــای‬ ‫بســیج بــا یــک برنامــه ریــزی ســازنده و جــذب ایــن‬ ‫ینــده ســازان کشــور ان را در جهــت شــکوفایی‬ ‫ســوق و ســیقل دهنــد تــا ایــن که به دام دشــمنی‬ ‫کــه همــواره قســم بــه بــر هــم زدن ایــن ارامــش‬ ‫خــورده ندهیــم ایــن در حالــی اســت کــه در‬ ‫ســالجاری خانــواده هــای کــه تــا دیــروز دسترســی‬ ‫بــه فضــای مجــازی نداشــته انــد بــا کمــک خیریــن‬ ‫هــر خانــواده دارای یــک گوشــی هوشــمند شــده‬ ‫اســت کــه اینجاســت کــه همــه بایــد در کنــار هــم‬ ‫انگونــه کــه نیــاز اســت اقــدام بــه ســیقل دادن‬ ‫روح و فکــر نوجوانــان و جوانانــی کنیــم کــه اینــده‬ ‫ســاز ایــن خــاک اب هســتند تــا خــدای نکــرده در‬ ‫دقیقــه نــود گلــی نخوریــم کــه جبرانــش هزینــه‬ ‫بــردار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫هزینــه ای کــه بــرای خامــوش کــردن شــعله‬ ‫کوچکــی کــه بــا کمــی اب و یــا خــاک میشــد‬ ‫خاموشــش کــرد نتــوان ان را کنتــرل کــرد و مــی‬ ‫بایســت دســت بــه اســمان شــد تــا خداونــد از‬ ‫اســمان بــاران را بفرســتد تــا اتشــی کوچــک کــه‬ ‫بــرای گــذران زمــان و تفریــح کــه توســط نادانــی و‬ ‫از روی غفلــت افروختــه و خامــوش نشــده اســت‬ ‫را خامــوش کنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه نظرتــان را بــه حوادثــی کــه طــی چنــد‬ ‫روز اخیــر در دل طبیعــت از روی همیــن کوتاهــی‬ ‫و غفلــت افروختــه شــده جلــب مــی کنیــم و امیــد‬ ‫اســت کــه بــزرگان روســتاها بــا درنظر گرفته حفظ‬ ‫امنیــت جــان فرزندانشــان بــه دنبــال ایجــاد نظم ‪،‬‬ ‫امنیــت و ارامــش اهالــی خــود باشــند و بــا ایجــاد‬ ‫طــرح هــا و برنامــه هــای مشــارکتی ایــن نــوگالن‬ ‫نســل اینــده را در کارهــای جهــادی مشــارکت‬ ‫دهنــد و انهــا را خیلــی راحتــی بــه حــال خــود رهــا‬ ‫نکننــد چــرا کــه ایــن رهــا کــردن عاقبتــش‪ ،‬عاقبــت‬ ‫خوبــی نخواهــد بــود‪:‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن جانشــین‬ ‫یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان روز شــنبه بــه ایرنــا گفــت که جنگل های‬ ‫علی ابــاد کتــول‪ ،‬گــرگان‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬رامیــان‪،‬‬ ‫گالیکــش‪ ،‬مراوه تپــه و مینودشــت در مــدت یــاد‬ ‫شــده‪ ،‬دچــار حریــق شــدند کــه بیشــترین عرصــه‬ ‫درگیــر بــا اتــش ســوزی بــا گســتره ‪ ۱۰‬هکتــار‬ ‫مربــوط بــه عرصه هــای جنگلــی علــی ابــاد بــود‪.‬‬ ‫محمــد اریان فــر افــزود‪ :‬در اتــش ســوزی های‬ ‫بهمــن مــاه امســال بیشــتر برگ هــای خشــک‬ ‫کــف جنــگل ‪ ،‬درختــان خشــک و پوســیده و‬ ‫سرشــاخه های خشــک برخــی گونه هــای جنگلــی‬ ‫گلســتان دچــار حریــق شــد و از بیــن رفتنــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬عامــل انســانی را علــت اصلــی اتــش‬ ‫ســوزی های اخیــر عرصه هــای جنگلــی گلســتان‬ ‫دانســت و اضافــه کــرد‪ :‬شــرایط طبیعــی‪ ،‬پوشــیده‬ ‫بــودن کــف جنگل هــا از برگ های خشــک و تابش‬ ‫مســتقیم افتــاب باعــث شــده بــا کوچکتریــن بــی‬ ‫احتیاطــی عمــدی و یــا ســهوی مردم و یا شــیطنت‬ ‫قاچاقچیــان چــوب و قانــون شــکنان‪ ،‬بســتر وقوع‬ ‫حریــق در جنگل هــای اســتان فراهــم شــود‪.‬‬ ‫اریان فــر افــزود‪ :‬بــا وجــود هشــدار چنــد روز‬ ‫پیــش هواشناســی نســبت بــه وزش بادهــای‬ ‫گــرم و خشــک و احتمــال وقــوع اتــش ســوزی در‬ ‫عرصه هــای جنگلــی گلســتان‪ ،‬بــه ســبب ســهل‬ ‫انــگاری مــردم‪ ۲۰ ،‬فقــره اتــش ســوزی در ‪۴۸‬‬ ‫ســاعت گذشــته رخ داد‪.‬‬ ‫بــه گفته جانشــین یــگان حفاظت منابع طبیعی‬ ‫و ابخیــزداری گلســتان‪ ،‬علــت بخــش زیــادی از‬ ‫اتــش ســوزی های ایــن مــدت ســهل انــگاری‬ ‫مــردم نســبت بــه خامــوش کــردن اتش هــای‬ ‫برپــا شــده بــرای پخــت کبــاب و چــای و بخشــی‬ ‫نیــز عمــدی و توســط قاچاقچیــان چــوب و قانــون‬ ‫شــکنان بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن پیــش از ایــن‬ ‫نیز سرپرست اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫گلســتان در گفــت و گــو بــا ایرنــا‪ ،‬عامــل ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫اتــش ســوزی در جنگل هــای اســتان را قاچاقچیــان‬ ‫چــوب اعــام کــرد و اظهارداشــت‪ :‬ایــن افــراد بــرای‬ ‫دســتیابی بــه ســود بــه جنگل هــا ضربــه می زننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در اســتانه‬ ‫جشــن چهــل و دومیــن ســال پیــروزی انقــاب‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬همزمــان در اســتان بــا‬ ‫گرامیداشــت ایــام اللــه دهــه فجــر از روز –‬ ‫یکشــنبه ‪ ٨٨۵‬طــرح بــا اعتبــار‪ ۵۹‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال اعتباراغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدعلــی‬ ‫شــجاعی در اییــن گرامیداشــت‪ ۱۲‬بهمــن‬ ‫چهــل و دومیــن ســالروز پیــروزی انقــاب‬ ‫اســامی کــه در حالــت ســامت محــور‬ ‫و در مصلــی امــام خمینــی(ره) بجنــورد‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در شــرایطی‬ ‫افتتــاح ایــن پــروژه هــا و بســیاری دیگــر‬ ‫از طــرح هــای ملــی در اســتان انجــام مــی‬ ‫شــود کــه همچنــان در حــال دســت و پنجــه‬ ‫نــرم کــردن بــا تحریــم هــا هســتیم ایــن در‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی گفته بــود‪ :‬در ‪ ۱۰‬روز اخر دی‬ ‫مــاه امســال‪ ،‬بــا وقــوع ‪ ۹۷‬مــورد اتــش ســوزی در‬ ‫جنگل هــای گلســتان بــه غیــر از پــارک ملــی‪۷۳ ،‬‬ ‫هکتــار از عرصه هــای جنگلــی اســتان خســارت‬ ‫دیــد کــه در کنــار قاچاقچیــان چــوب‪ ،‬ســهل‬ ‫انــگاری مــردم و اقــدام تالفــی جویانه متخلفان از‬ ‫دیگــر دالیــل بــروز ایــن حــوادث اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن اتــش ســوزی جنگل هــای گلســتان کــه‬ ‫‪ ۲۰‬دی و بــا شــعله ور شــدن در بخشــی از عرصــه‬ ‫هــای جنگلــی گــرگان اغــاز شــده بــود از ‪ ۲۷‬دی بــه‬ ‫پــارک ملــی گلســتان رســید و در نهایــت بــا تــاش‬ ‫‪ ۴۸‬ســاعته نیروهــای امــدادی خامــوش شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫اســتان‪ ،‬امســال در مجمــوع افــزون بــر ‪۵۶‬‬ ‫هکتــار از عرصه هــای جنگلــی پــارک ملــی‬ ‫گلســتان کــه بیشــتر انهــا برگ هــای کــف و‬ ‫درختــان خشــک بــود‪ ،‬در چندیــن فقره اتش‬ ‫ســوزی دچــار خســارت شــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا کنعانــی افــزود‪ ۴۷ :‬هکتــار از‬ ‫کل حریق هــای امســال مربــوط بــه اتــش‬ ‫ســوزی ‪ ۲۷‬دی در منطقــه دره شــمالی پــارک‬ ‫ملــی گلســتان بــود کــه بــا همــکاری ‪ ۱۶۰‬نفــر‬ ‫از نیروهــای یــگان حفاظــت محیــط زیســت‪،‬‬ ‫مــردم محلــی‪ ،‬بســیج‪ ،‬ســپاه و ارتــش در کنــار‬ ‫اســتفاده از بالگرد اب پاش هوافضای ســپاه‬ ‫و هــال احمــر در ‪ ۴۸‬ســاعت مهــار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل‬ ‫از ایرنــا‪ ،‬عرصه هــای جنگلــی گلســتان بــه‬ ‫دلیــل شــکل گیــری جوامــع پرتراکــم گیاهــی‬ ‫ناشــی از بــارش بــرف و بــاران در فصــل هــای‬ ‫پاییــز و زمســتان شــاهد اتــش ســوزی های‬ ‫زیــادی اســت کــه نمونــه بــازر ان ســوختن‬ ‫‪ ۲۰۰‬هکتــار از محــدوده جنــگل توسکســتان‬ ‫گــرگان در ابــان امســال اســت‪.‬‬ ‫جنگل هــای گلســتان بــا ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار‬ ‫وســعت بــه طــول ‪ ۲۶۰‬کیلومتــر از گلــوگاه‬ ‫در شــرق مازنــدران اغــاز شــده و تــا روســتای‬ ‫گلیــداغ شهرســتان مراوه تپــه در منتهی الیه‬ ‫شــرق اســتان گلســتان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن پــارک ملــی گلســتان بــه عنــوان‬ ‫قدیمــی تریــن پــارک ملــی ثبــت شــده در ایــران‬ ‫و پناهگاهــی کــم نظیــر بــرای حیــات وحــش در‬ ‫ایــن اســتان قــرار دارد کــه هــزار و ‪ ۳۵۰‬گونــه‬ ‫گیاهــی و ‪ ۳۰۲‬گونــه جانــوری از جملــه نیمی از‬ ‫گونه هــای پســتانداران ایــران را در حــدود ‪۹۰۰‬‬ ‫کیلومتــر مربــع گســتره خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫بیشــتر گســتره پــارک در اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۳۴‬درصــد ان در اســتان خراســان‬ ‫شــمالی و بخــش ناچیــزی نیــز در اســتان‬ ‫ســمنان قــرار دارد‪.‬‬ ‫حالــی اســت کــه تــا بدیــن لحظــه هیــچ‬ ‫قطعــه ای وارد کشــور نمــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فرمایشــات مکــرر مقــام معظــم‬ ‫رهبــری بــه جــوان گرایــی در بیانیــه گام دوم‬ ‫انقــاب افــزود‪ :‬در حقیقــت ایــن طــرح هــا تنهــا‬ ‫بــا تکیــه بــر دانــش فنــی جوانــان ایــران اســامی‬ ‫همچــون اوایــل پیــروزی شــکوهمند انقــاب‬ ‫اســامی بــه بهــره بــرداری مــی رســند‪.‬‬ ‫امریکا هیچ وقت قابل اعتماد‬ ‫نبوده است‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه امریــکا هیچــگاه قابــل‬ ‫اعتمــاد نبــوده اســت گفــت‪ :‬دولتمــردان ایــن‬ ‫کشــور همــواره در عمــل نشــان داده انــد نــه‬ ‫تنهــا قابــل اعتمــاد نیســتند بایــد ایــن را نیــز‬ ‫بداننــد کــه غیــور مــردان و شــیر زنــان ایــران‬ ‫اســامی از انــان نمــی هراســند چــرا کــه ایــن‬ ‫شــیرمردان و شــیر زنــان تابلــوی عاشــورا را‬ ‫تابلــوی درس خــود گذاشــته انــد‪.‬‬ ‫شــجاعی افــزود‪ :‬امروزدشــمنان قســم خــورده‬ ‫‪ ۴۲‬ســاله ایــن مــرز و بــوم مــا در عرصــه بیــن‬ ‫المللــی مــی گوینــد‪ ،‬مذاکــرده مــی کنیــم ولــی‬ ‫شــما در منطقــه حضــور نداشــته نباشــید‪،‬‬ ‫امــا مــا نــه تنهــا در منطقــه بلکــه در امریــکای‬ ‫التیــن نیــز حضــوری موثــر داریــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمنان‬ ‫‪ ۴۲‬ســال اســت کــه به دنبــال ایجــاد جدایــی و‬ ‫فاصلــه بیــن مــردم و نظــام اســامی هســتند‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــردم بــا وجــود مشــکالت‬ ‫معیشــتی و اشــتغال هنــوز هــم پــای انقــاب‬ ‫خــود ایســتاده انــد چــرا کــه ایــن پیــروزی را‬ ‫جــزی از خــود و پــاره تــن خــود مــی داننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در ادامــه بــا اشــاره‬ ‫مدیر طرح نیروگاه سیکل‬ ‫ترکیبی شیروان‬ ‫ایجاد اشتغال‬ ‫دائم برای‪۸۰‬نفر‬ ‫مدیــر طــرح نیــروگاه ســیکل ترکیبــی‬ ‫شــیروان گفــت‪ :‬همزمــان بــا افتتــاح‬ ‫ســومین واحــد بخــار و ‪ ۵‬برابــر شــدن‬ ‫تولیــد بــرق ایــن نیــروگاه بــه ‪۱۴۳۴‬‬ ‫مــگاوات بــه عنــوان اخریــن مرحلــه‬ ‫توســعه ایــن طــرح‪ ،‬رســیده اســت‪.‬‬ ‫حمیدرضــا محمــودی روز یکشــنبه بعــد از‬ ‫افتتــاح و راه انــدازی اخریــن مرحلــه واحــد‬ ‫بخــار نیــروگاه ســیکل ترکیبــی شــیروان‪ ،‬کــه‬ ‫بــه صــورت ویدئوکنفرانســی توســط رییــس‬ ‫جمهــوری انجــام شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬از ســال‬ ‫‪ ۸۲‬ســاخت ایــن نیــروگاه اغــاز و از ســال ‪۸۷‬‬ ‫نیــز بخــش بخــار ان راه انــدازی گردیــد کــه‬ ‫واحــد نخســت ان در ســال ‪ ،۹۶‬واحــد دوم‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬در جریــان ســفر اســتانی هیــات‬ ‫دولــت افتتــاح شــد و واحــد ســوم ان نیــز‪،‬‬ ‫بــه عنــوان اخریــن مرحلــه طــرح‪ ،‬بــا دســتور‬ ‫رئیــس جمهــوری و از طریــق ویدئــو کنفرانــس‬ ‫بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫محمــودی افــزود‪ :‬ایــن نیــروگاه عــاوه بــر‬ ‫ســه واحــد بخــار دارای ‪ ۶‬واحــد گازی نیــز‬ ‫مــی باشــد کــه هــر کــدام دارای تــوان تولیــد‬ ‫‪ ۱۵۹‬مــگاوات بــرق هســتند‪.‬‬ ‫وی یکــی از مهمتریــن بخــش هــای‬ ‫فعالیــت واحدهــای بخــار ایــن نیــروگاه را‬ ‫عــاری از الودگــی زیســت محیطــی عنــوان‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬ایــن درحالــی اســت کــه در‬ ‫شــرایط کنــون توانســته ایــم درجــه حــرارت‬ ‫گاز خروجــی از اگــزوز مجتمــع را از ‪۵۵۰‬‬ ‫درجــه بــه ‪ ۱۱۰‬درجــه کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫مدیــر طــرح نیــروگاه ســیکل ترکیبــی‬ ‫شــیروان در ادامــه در ارتبــاط بــا میــزان‬ ‫مصــرف ســوخت هــر واحــد بخــار گفــت‪:‬‬ ‫بــا راه انــدازی هــر واحــد بخــار‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫مصــرف یــک میلیــون متــر مکعــب گاز و‬ ‫یــا ســوخت دوم ان‪ ،‬کــه گازوییــل اســت‪،‬‬ ‫صرفــه جویــی صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی تــوان تولیــد بــرق اخریــن واحــد بخــار‬ ‫ایــن نیــروگاه را ‪ ۱۶۰‬مــگاوات و میــزان‬ ‫اعتبــار هزینــه شــده بــرای اجــرای ایــن‬ ‫واحــد را هفــت هــزار و ‪ ۶۶۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬بــا احتســاب واحــد‬ ‫جدیــد کل اعتبــارات هزینــه شــده بــرای‬ ‫واحدهــای بخــار ســیکل ترکیبــی شــیروان‬ ‫‪ ۲۳‬هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا ســوخت اصلــی نیــروگاه‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬گاز ســوخت اصلــی نیــروگاه‬ ‫بــوده و از گازوئیــل بعنــوان ســوخت‬ ‫پشــتیبان اســتفاده مــی شــود‪ ،‬ســامانه‬ ‫خنــک کننــده از بــرج خشــک بــا مصــرف اب‬ ‫کــم بــه طــوری کــه بــرای ســه واحــد بخــار ‪۳۰‬‬ ‫لیتــر در ثانیــه اب نیــاز اســت کــه در کنــار‬ ‫بهــره منــدی از اب ســد بــارزو ‪ ۲‬حلقــه چــاه‬ ‫نیــز بــرای پشــتیبانی وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اشــتغال ‪ ۶۰۰‬نفــر در‬ ‫زمــان ســاخت ایــن نیــروگاه گازی بیــان کــرد‪:‬‬ ‫بهــره بــرداری ایــن طــرح نیــز موجــب ایجــاد‬ ‫اشــتغال دائــم بــرای ‪ ۸۰‬نفــر شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر طــرح نیــروگاه ســیکل ترکیبــی‬ ‫شــیروان در ادامــه بــا اشــاره اینکــه بــا راه‬ ‫انــدازی اخریــن واحــد بخــار‪ ۴۹ ،‬درصــد‬ ‫بــه راندمــان ســیکل ترکیبــی شــیروان‬ ‫افــزوده مــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا اجــرای فــاز‬ ‫اخــر ایــن نیــروگاه ‪ ۳۰۰‬مــگاوات از بــرق‬ ‫تولیــدی ان بــه مــورد اســتفاده اســتان‬ ‫بــوده و مابقــی نیــز بــرای مصــرف دیگــر‬ ‫اســتان های کشــور وارد شــبکه سراســری‬ ‫توزیــع بــرق مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه اینکــه ملــت ایــران یــک بــار دیگــر بــا‬ ‫ارمانهــای انقــاب اســامی و رهبــر کبیــر انقــاب‬ ‫بیعــت کــرده و اینگونــه دهــه فجــر را بــرای جشــن‬ ‫و پایکوبــی چهــل و دو ســال پیــروزی و پــا نهــادن‬ ‫بــه چهــل و ســومین ســال تمدیــد کردنــد‪ ،‬یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬افتخارمــردم ایــران ایــن اســت کــه دشــمن‬ ‫تــوان مقابلــه بــا ایــن ملت غیور و شــجاع را ندارد‬ ‫چــرا کــه ایــن مــردم راه خــود را کــه همــان دفــاع‬ ‫از مظلــوم و گســترش عدالــت در جهــان اســت‪،‬‬ ‫انتخــاب و اثبــات کــرده انــد کــه مســیر انقــاب و‬ ‫ارزش هــای ان قابــل تغییــر نیســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه نقــش و حضور‬ ‫روحانیــت در وحــدت بخشــی جامعــه‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬روحانیــون اثبــات کــرده‬ ‫انــد کــه در امــر وحــدت و تقریــب بســیار‬ ‫جلوتــر و بالــغ تــر از مســووالن هســتند‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیرعامــل شــرکت گاز گلســتان گفــت‪ :‬مشــترکان خانگــی و صنعتــی گاز ایــن اســتان در مجمــوع‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریــال بدهــی دارنــد کــه صــد میلیــارد ریــال ان مربــوط بــه ‪ ۲‬واحــد صنعتــی اســت‪.‬‬ ‫علــی طالبــی در نشســت خبــری اظهــار داشــت‪ :‬بدهــی مشــترکان خانگــی شــامل قبــوض جــاری و‬ ‫معوقــه بــوده و بخشــی از ان مربــوط بــه قانــون اســتمهال ســتاد ملــی کرونــا بــرای قبض هــای اول‬ ‫اذر تــا اول بهمــن مــاه ویــژه خانواده هــای کــم بضاعــت و اقشــار اســیب پذیر اســت‪.‬‬ ‫بدهی ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیارد ریالی‬ ‫مشترکان گاز‬ ‫گزارش و نقد‬ ‫شنبه ‪ 11‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪285‬‬ ‫بازار افسار گسیخته در ایام پایانی سال‬ ‫قیمت تنظیم بازار مناسب مردم عامه نیست‬ ‫شهرداری گرگان درانتظار‬ ‫جریمه‪۱۰‬هزارمیلیاردریالی‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫گفتنــی اســت نشســت خبــری فــوق در‬ ‫غیــاب رســانه هــای مطــرح اســتانی و‬ ‫فقــط بــا حضــور چنــد خبرنــگار خبرگــزاری‬ ‫هــای کشــوری و مدیــران شــبکه هــای‬ ‫اینســتاگرامی برگــزار گردیــده اســت‪.‬‬ ‫شــهردار گــرگان در خصــوص پــروژه‬ ‫تله کابیــن ایــن شــهر نیــز گفــت کــه‬ ‫اجــرای ایــن پــروژه بــه اعتبــاری بیــن‬ ‫‪ ۲‬تــا ‪ ۴‬هــزار میلیــارد ریــال نیــاز دارد‬ ‫کــه در حــال حاضــر مراحــل نهایــی‬ ‫واگــذاری ‪ ۶‬هــزار متــر از اراضــی جنگلــی‬ ‫ناهارخــوران بــه شــهرداری بــرای ایــن‬ ‫طــرح در حــال نهایــی شــدن اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار عبدالرضــا‬ ‫دادبــود روز یکشــنبه در نشســت‬ ‫خبــری اظهــار داشــت‪ :‬تعــدادی از ایــن‬ ‫پرونــده هــا در محــات چشــم انــداز‪،‬‬ ‫شــهرک امــام و پیرامــون بلــوار صیــاد‬ ‫مطــرح شــده کــه تــاش مــی کنیــم‬ ‫بــا اســتفاده از یــک تیــم حقوقــدان و‬ ‫مجــرب مبلــغ محکومیــت احتمالــی در‬ ‫ایــن پرونــده هــا را بــه حداقــل برســانیم‪.‬‬ ‫دادبــود بــه افتتــاح و اغــاز عملیــات‬ ‫اجرایــی ‪ ۱۵‬عنــوان پــروژه در دهــه فجــر‬ ‫از ســوی شــهرداری گــرگان اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت کــه اعتبــار ایــن طــرح هــا افــزون‬ ‫بــر ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مولــد ســازی و افزایــش‬ ‫ارزش افــزوده امــاک شــهرداری از‬ ‫جملــه سیاســت هــای ایــن نهــاد در‬ ‫ســال هــای اخیــر اســت کــه در همیــن‬ ‫راســتا در دهــه فجــر ســاخت پــروژه‬ ‫تجــاری و مســکونی بــا مشــارکت‬ ‫بخــش خصوصــی و اعتبــار ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۶۵۰‬میلیــارد ریــال اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بــاز بــودن پرونــده‬ ‫شــکایت برخــی شــرکت ها و اشــخاص‬ ‫از ایــن نهــاد در محاکــم قضایــی گفــت‬ ‫کــه شــهرداری در صــورت محکوم شــدن‬ ‫مجبــور بــه پرداخــت جریمــه و غرامتــی‬ ‫افــزون بــر ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫شــهردار گــرگان در پاســخ بــه ســوالی‬ ‫در خصــوص برخــی فشــارها و اعمــال‬ ‫نظــر در مدیریــت شــهری ماننــد‬ ‫مدیریــت خانــه هــای فرهنــگ‪ ،‬توقــف‬ ‫تخریــب احــکام قلــع و قمــع و یــا‬ ‫معافیــت عــوارض مالیاتــی بــرای برخــی‬ ‫از تعاونــی هــای مســکن وابســته بــه‬ ‫نهادهــای حاکمیتــی در ایــن شــهر‬ ‫گفــت‪ :‬قاطعانــه از حقــوق شــهروندان‬ ‫دفــاع کــرده و شــهرداری بــدون دریافــت‬ ‫عــوارض هیــچ مجــوزی صــادر نمــی کنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت نشســت خبــری فــوق در‬ ‫غیــاب رســانه هــای مطــرح اســتانی و‬ ‫فقــط بــا حضــور چنــد خبرنــگار خبرگــزاری‬ ‫هــای کشــوری و مدیــران شــبکه هــای‬ ‫اینســتاگرامی برگــزار گردیــده اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت رســانه هــای اســتان‬ ‫صرفــا چنــد خبرگــزاری نبــوده و اســتان‬ ‫گلســتان بــا دارا بــودن بیــش از ‪۱۰۰‬‬ ‫رســانه مختلــف در اســتان حداقــل‬ ‫دارای بیــش از ‪ ۲۰‬رســانه فعــال‬ ‫شــامل پایــگاه خبــری‪ ،‬هفتــه نامــه و‬ ‫ماهنامــه و یــک روزنامــه مــی باشــد‬ ‫کــه از ســوی دبیرخانــه هیــات نظــارت‬ ‫بــر مطبوعــات وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی مجــوز دریافــت نمــوده انــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان‬ ‫تولید‪۵‬میلیونو‪۴۰۳‬هزارتن‬ ‫محصول کشاورزی درسالجاری‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل‬ ‫از ایرنــا مختــار مهاجــر عصــر یکشــنبه‬ ‫در نشســت خبــری اظهــار داشــت‪ :‬از‬ ‫مجمــوع ایــن تولیــدات‪ ،‬چهــار میلیــون‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬هــزار تــن تولیــدات زراعی‪،‬حــدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬هــزار تــن تولیــدات دامــی‪۳۴۰ ،‬‬ ‫هزارتــن تولیــدات باغــی‪ ۲۴۰ ،‬هــزار تــن‬ ‫تولیــدات جنــگل و مرتــع و بقیــه در حــوزه‬ ‫صیــد و ماهیــان پرورشــی بــود‪.‬‬ ‫هنگامــه خانــدوزی خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫و کار‪ ،‬هــر ســاله بــا نزدیــک شــدن بــه مــاه‬ ‫هــای پایانــی ســال ‪ ،‬بــازار و قیمــت هــا بــا‬ ‫تنــش جــدی مواجــه مــی شــوند‪ ،‬کــه ســبب‬ ‫خواهــد شــد قــدرت خریــد از اقشــار کــم‬ ‫درامــد جامعــه ســلب شــود‪.‬‬ ‫اســتان گفــت‪ ۵۰ :‬تــن تخــم مــرغ مردمــی‬ ‫و ‪ ۱۴‬تــن تخــم مــرغ ســهمیه روزانــه بخــش‬ ‫صنــف و صنعــت در اســتان گلســتان بــوده‬ ‫کــه توســط تولیدکننــدگان اســتان تامیــن‬ ‫و بــا قیمــت مصــوب بــه دســت مصــرف‬ ‫کننــدگان مــی رســد‪.‬‬ ‫حــال اینکــه امســال بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫کرونایــی‪ ،‬تحریــم هــا و نبــود نظــارت و‬ ‫مدیریــت مناســب بــازار دچــار تنــش شــده‬ ‫و هــر روز قیمــت برخــی از کااله هــا در‬ ‫بــازار جــوالن مــی دهــد و در یــک فراینــد‬ ‫کامــا اتفاقــی کاالی مــورد نظــر ابتــدا‬ ‫نایــاب مــی شــود و بعــد از چنــد هفتــه‬ ‫نایابــی بــا قیمــت ســه الــی چهــار برابــر رخ‬ ‫مــی نمایــد کــه ســبب مــی شــود مــردم مــاه‬ ‫هــا و روزهــا در شــوک قیمــت باقــی بماننــد‬ ‫و افســوس بخورنــد کــه تــا دیــروز روغــن‬ ‫‪ 50‬هــزار تومــان بــوده ولــی امــروز‪150‬‬ ‫هــزار تومــان شــده اســت البتــه ان هــم‬ ‫اگــر بتــوان پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫طلوعیــان بــا اشــاره بــه اینکــه ســه برابــر‬ ‫نیــاز اســتان تخم مــرغ تولیــد می شــود‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬خوشــبختانه التهــاب بــازار تخم مرغ‬ ‫در اســتان گلســتان رفــع شــده اســت‪(.‬‬ ‫ایــن روزهــا در کنــار خیلــی از خبرهــا بایــد‬ ‫بنویســیم بشــنو و بــاور نکــن )‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــازار مــرغ بــا چالــش‬ ‫مواجــه شــده و قیمــت ان افزایشــی گفــت‪ :‬از‬ ‫زمانــی کــه رســتوران ها و تاالرهــا بــاز شــدند‬ ‫تقاضــا بــرای بــازار مــرغ بــاال رفــت و ایــن رونــد‬ ‫کمــی بــازار را دچــار اشــفتگی می کنــد‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال بــا ایــن وضعیــت از خرابــی‬ ‫گذشــته و بــه داغانــی رســیده بــازار ‪،‬‬ ‫گلســتانی هــا مــی خواهنــد خــود را مهیــا‬ ‫کننــد کــه بــه اســتقبال قــرن جدیــد برونــد‬ ‫اســتاندار گلســتان در اخریــن جلســه‬ ‫مطبوعاتــی خــود بــا اشــاره بــه رتبــه اول‬ ‫گلســتان در تولیــد مــرغ‪ ،‬گفتــه‪ ۲۶۰ ،‬هــزار تــن‬ ‫تولیــد مــرغ داریــم کــه ایــن عــدد تــا پایــان ســال‬ ‫بــه ‪ ۳۰۰‬هــزار تــن هــم مــی رســد‪.‬‬ ‫شــاید ایــن حــرف بــه معنــی ایــن باشــد کــه‬ ‫عرضــه مــرغ مشــکلی نــدارد امــا در اینجــا‬ ‫صحبتــی از اینکــه مــردم مرغــی را کــه تــا چنــد‬ ‫مــاه پیــش ‪ 13‬هــزار تومــان بــود و االن بــه ‪25‬‬ ‫هــزار تومــان رســیده در اخــر ســال بایــد بــه چــه‬ ‫قیمــت خریــداری کننــد!!!‬ ‫همچنیــن رئیــس ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت اســتان گلســتان در‬ ‫خصــوص وضعیــت مــرغ و تخم مــرغ در‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی گفــت‪ :‬چــاپ و‬ ‫عرضــه دفترچــه جدیــد تامیــن اجتماعــی از اول اســفند‬ ‫در تمامــی شــعب و کارگزاری هــای سراســر کشــور‬ ‫متوقــف می شــود‪.‬‬ ‫بــازار کســب و کار بــه نقــل از اداره کل روابــط عمومــی‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی‪ ،‬مصطفــی ســاالری در‬ ‫جلســه ای بــا مدیــران حوزه هــای درمــان و فنــاوری‬ ‫اطالعــات ســازمان تامیــن اجتماعــی اظهــار کــرد ‪ :‬امــروز‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت اســتان گلســتان تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫اگــر ‪ ۱۰‬درصــد کشــتار مــرغ روزانــه در‬ ‫اســتان بــه بــازار تخصیــص بدهنــد‪۸۰‬‬ ‫تــن می شــود و نیــاز مــردم تامیــن خواهــد‬ ‫شــد کــه بــا هماهنگــی جهــاد کشــاورزی‪،‬‬ ‫دام پزشــکی‪ ،‬ســازمان صمــت ایــن مســئله‬ ‫در حــال پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫قیمت تنظیم بازار مناسب عامه‬ ‫مردم نیست‬ ‫حــاال از مــرغ تختــم مــرغ بگذریــم و برســیم بــه‬ ‫بــازار میــوه و تــره بــار شــب عیــد کــه هرســاله‬ ‫بــا تنــش مواجــه هســت و امســال چــه خواهــد‬ ‫شــد خــدا دانــد و بــس‬ ‫طلوعیــان در خصــوص تنظیــم بــازار‬ ‫میــوه شــب عیــد گفــت‪ ۳۰۰ :‬تــن‬ ‫ســیب و ‪ ۴۰۰‬تــن پرتقــال بــرای شــب‬ ‫عیــد مــردم را تامیــن خواهیــم کــرد‪،‬‬ ‫قیمت هــای ســتاد تنظیــم بــازار مناســب‬ ‫عامــه مــردم نیســت‪.‬‬ ‫گام دیگــری در مســیر طــرح نســخه الکترونیــک و حــذف‬ ‫دفترچه هــای کاغــذی برمی داریــم و برنامــه توقــف چــاپ‬ ‫دفترچه هــای کاغــذی را شــروع می کنیــم امــا صفحــات‬ ‫موجــود در دفترچه هــای کاغــذی بیمــه شــدگان کمــاکان‬ ‫معتبــر و قابــل اســتفاده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از اول اســفند بــه بعــد بیمــه شــدگان و‬ ‫بازنشســتگانی کــه صفحــات دفترچــه انهــا بــه پایــان‬ ‫می رســد نیــازی بــه دریافــت دفترچــه جدیــد ندارنــد و‬ ‫می تواننــد بــا ارائــه کارت ملــی بــه پزشــکان و مراکــز‬ ‫درمانــی اعــم از طــرف قــرارداد و غیرطــرف قــرارداد تامیــن‬ ‫اجتماعــی سراســر کشــور مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫ســاالری ضمــن دعــوت مجــدد از پزشــکان بــه اســتفاده‬ ‫از ســامانه نســخه الکترونیــک تامیــن اجتماعــی‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در صــورت عــدم امــکان یــا تمایــل پزشــکان بــه‬ ‫اســتفاده از ســامانه نســخه الکترونیــک؛ ایــن عزیــزان‬ ‫می تواننــد نســخه بیمــه شــدگان تامیــن اجتماعــی را در‬ ‫سرنســخه بــرای انــان بنویســند و سرنســخه پزشــکان‬ ‫اعتبــاری مشــابه بــا صفحــات دفترچه ‪‎‬هــای کاغــذی‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قیمــت ســیب در ارومیه ‪ ۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬تومــان اســت کــه بــا هزینه هــای‬ ‫حمل ونقــل قیمــت ان اضافــه خواهــد شــد‬ ‫احتمــال مـی رود قیمــت میــوه شــب عیــد در‬ ‫پایــان ســال افزایــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫عرضه روغن با قیمت مصوب‬ ‫در ‪ 130‬مرکز خرید‬ ‫از بــازار میــوه کــه بگذریــم مــی رســیم بــه‬ ‫بــازار روغــن کــه خــود بــه تنهایــی جوالنــی‬ ‫بــه پــا کــرده اســت‪.‬‬ ‫طلوعیــان گفــت‪ :‬میــزان توزیــع روغــن بــا‬ ‫ســرانه مصــرف مــردم و اصنــاف متفــاوت‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه اصنــاف‬ ‫محدودیــت هایــی وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬ان‬ ‫چیــزی کــه مــردم گرفتــار ان خریدهــای‬ ‫هیجانــی اســت و مشــکل فرهنگــی در ایــن‬ ‫زمینــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫طلوعیــان ادامــه داد‪ :‬مراکــز عرضــه روغــن‬ ‫در شــهرها مشــخص اســت کــه بــه عنــوان‬ ‫مثــال در گــرگان ‪ ۱۳۰‬نقطــه بــرای توزیــع‬ ‫روغــن در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫مســئوالن در اســتانه دهــه فجــر در‬ ‫مصاحبــه هــای مطبوعاتــی خــود صحبــت‬ ‫هــای گل و بلبــل زیــادی داشــته انــد امــا‬ ‫انچــه مســلم اســت و واقعیــت جامعــه در‬ ‫ان تبلــور مــی کنــد بــازار افســار گســیخته و‬ ‫درامــد کــم برخــی از مــردم اســت کــه اگــر‬ ‫نتــوان ان را مدیریــت کــرد مطمئنــا شــرایط‬ ‫ســخت تــر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫ســود جویــان از ایــن مســئله بــه نفــع خــود‬ ‫بهــره مــی برنــد‪ ،‬امیدواریــم مســئوالن بــا‬ ‫کلیــد تدبیــر خــود چــاره ای بــرای ایــن‬ ‫وضعیــت بیاندیشــند تــا اخریــن هفتــه هــا‬ ‫و روزهــای قــرن ‪ 1300‬را بــه خوشــی بــه‬ ‫پایــان برســانیم‪.‬‬ ‫ســاالری بــا بیــان اینکــه تمامــی جزئیــات و جوانــب‬ ‫مختلــف خدمــت رســانی بــه جامعــه تحــت پوشــش‬ ‫تامیــن اجتماعــی در برنامــه حــذف دفترچه هــای کاغــذی‬ ‫لحــاظ شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬نحــوه خدمــت رســانی بــه‬ ‫بیمــه شــدگان در مطــب پزشــکان و ســایر مراکــز درمانــی‬ ‫اعــم از طــرف قــرارداد و غیــر طــرف قــرارداد بــه دقــت‬ ‫برنامــه ریــزی شــده اســت و اطمینــان داریــم کــه در‬ ‫ایفــای تعهــدات ســازمان تامیــن اجتماعــی در قبــال‬ ‫بیمــه شــدگان بــا حــذف دفترچه هــای کاغــدی هیچگونــه‬ ‫اختاللــی به وجــود نخواهــد امــد‪.‬‬ ‫ســاالری ضمــن تشــکر و قدردانــی از پزشــکان و‬ ‫مراکــز درمانــی طــرف قــرارداد بابــت همــکاری موثــر در‬ ‫موفقیــت طــرح بــزرگ نســخه الکترونیــک‪ ،‬گفــت‪ :‬حــذف‬ ‫دفترچه هــای کاغــذی و اســتفاده از ســامانه نســخه‬ ‫الکترونیــک زمینه ســاز تحــول اساســی در خدمــات درمانــی‬ ‫خواهــد شــد و ایــن طــرح زمینــه ســاز ایجــاد پرونــده‬ ‫الکترونیــک ســامت و همچنیــن پیشــگیری از هدررفــت‬ ‫بســیاری از هزینه هــای غیرضــروری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بهــره بــرداران‬ ‫کشــاورزی اســتان همچنیــن در ســال‬ ‫زراعــی جــاری در تولیــد ‪ ۱۶‬محصــول‬ ‫راهبــردی مقــام اول تــا پنجــم کشــور‬ ‫را بــه خــود اختصــاص دادنــد ‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان افــزون بــر ‪ ۲۲۰‬هــزار‬ ‫بهــره بــردار کشــاورزی دارد کــه حــدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬هــزار انهــا در حــوزه زراعــی و‬ ‫باغــی فعالیــت داشــته و بیــش از ‪۹۰‬‬ ‫درصــد انهــا خــرده مالــک بــا مدیریــت‬ ‫حداکثــر ‪ ۴‬هکتــار زمیــن هســتند‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫گلســتان بــر ضــرورت جلوگیــری از خــام‬ ‫فروشــی در اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫ایــن اســتان امــاده جــذب ســرمایه‬ ‫گــذاران در بخــش هــای فــراوری گیاهــان‬ ‫دارویــی‪ ،‬صنایــع ریســندگی‪ ،‬اب میــوه‪،‬‬ ‫صنایــع نــان‪ ،‬کارخانــه هــای لبنــی بــا‬ ‫ارتقــای کیفیــت و تنــوع تولیــد محصــول‪،‬‬ ‫فــراوری ســیب زمینــی‪ ،‬صنایــع خشــک‬ ‫کــن‪ ،‬صنایــع بســته بنــدی زعفــران‪،‬‬ ‫قطعــه بنــدی گوشــت‪ ،‬توســعه صنایــع‬ ‫روغــن کشــی و ایجــاد کارخانــه چغنــدر‬ ‫قنــد اســت‪.‬‬ ‫رییس ســازمان جهاد کشــاورزی گلستان‬ ‫بیــان کــرد؛ از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۲‬پــروژه اب‬ ‫و خــاک بــا اعتبــار هــزار و ‪ ۳۸۲‬میلیــارد‬ ‫ریــال‪ ،‬ســه پــروژه شــرکت شــهرک هــای‬ ‫کشــاورزی بــا اعتبــار هــزار و ‪۳۸۵‬میلیــارد‬ ‫ریــال و ‪ ۱۵‬واحــد صنایــع تبدیلــی بــا‬ ‫اعتبــار هــزار و ‪۲۶۴‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت اقتصــاد اصلــی‬ ‫ســاکنان گلســتان بــا جمعیــت‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر‬ ‫برپایــه کشــاورزی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ایــن نشســت بــدون حضــور‬ ‫رســانه هــای مطــرح اســتانی و صرفــا بــا‬ ‫حضــور چنــد خبرگــزاری بــوده اســت‪.‬‬ ‫لــذا انتظــار مــی رود در جهــت انعــکاس‬ ‫و انتشــار دقیــق اخبــار و فعالیــت‬ ‫مســئولین بــا احتــرام بــه رســانه هــای‬ ‫مطــرح اســتانی نســبت بــه شــنیدن‬ ‫مشــکالت مــردم همراهــی کننــد‪.‬‬ ‫ازابتدای اسفنددفترچه تامین‬ ‫اجتماعی حذف میشود‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ارسال ‪ ۱۵۵‬اثر از‬ ‫خراسان شمالی به‬ ‫جشنواره روستای‬ ‫دوستدار کتاب‬ ‫شنبه ‪ 11‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫معــاون فرهنگــی و امــور رســانه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۵۵ :‬اثــر از‬ ‫‪ ۳۳‬روســتا و ابــادی عشــایری اســتان بــه دبیرخانــه هفتمیــن جشــنواره روســتاها و عشــایر دوســتدار‬ ‫کتــاب ارســال شــد‪.‬رضا رضایــی بــا بیــان اینکــه داوری جشــنواره بــر اســاس شــاخص های متعــددی‬ ‫بــه انجــام می رســد گفــت‪ :‬ارزیابــی فعالیــت هــر روســتا بــر اســاس نیازهــای محلــی‪ ،‬ائین هــای‬ ‫بومــی و ارزش هــای دینــی و ملــی و همچنیــن جلــب مشــارکت مردمــی و پشــتیبانی دســتگاه های‬ ‫اجرایــی بــرای تامیــن هزینه هــا و ســرمایه گذاری از مولفه هــای مهــم داوری جشــنواره اســت‬ ‫خبر‬ ‫شماره ‪285‬‬ ‫پایان چهاردهمین‬ ‫جشنواره اقوام ایران‬ ‫زمین در گرگان‬ ‫چهاردهمیــن جشــنواره اقــوام ایــران‬ ‫زمیــن کــه بــه صــورت مجــازی از نهــم ابــان‬ ‫در گــرگان اغــاز شــده بــود شــامگاه دیشــب‬ ‫(یکشــنبه) بــه کار خــود پایــان داد‪.‬‬ ‫در شــب پایانــی ایــن جشــنواره چندیــن‬ ‫گــروه موســیقی از اقــوام ایــران در تــاالر‬ ‫فخرالدیــن اســعد گرگانــی بــه اجــرای‬ ‫زنــده پرداختنــد کــه ایــن موســیقی بــرای‬ ‫عالقمنــدان از طریــق فضــای مجــازی بــه‬ ‫صــورت مســتقیم پخــش شــد‪.‬‬ ‫جشــنواره فرهنــگ اقــوام ایران زمیــن‬ ‫امســال به دلیــل شــیوع بیمــاری کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬بــا هــدف افزایــش نشــاط اجتماعــی و‬ ‫معرفــی فرهنــگ اقــوام بــا حفــظ تمامــی‬ ‫بخش هــای متنــوع بــرای اولیــن بــار در‬ ‫فضــای مجــازی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن دوره محتواهایــی از روســتاهای‬ ‫شــاخص هــدف گردشــگری گلســتان‬ ‫تهیــه و در برنامــه هــای زنــده چهــار شــب‬ ‫برگــزاری ایــن رویــداد بــرای عالقــه منــدان‬ ‫عرضــه شــد‪.‬‬ ‫فــروش انالیــن محصــوالت صنایع دســتی‬ ‫هنرمنــدان‪ ،‬اجــرای گروه هــای فرهنگــی‬ ‫هنــری اقــوام‪ ،‬مصاحبــه بــا کارافرینــان‬ ‫برتــر حوزه هــای صنایع دســتی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و میراث فرهنگــی‪ ،‬برگــزاری وبینارهــای‬ ‫تخصصــی از جملــه برنامه هــای ایــن دوره‬ ‫از جشــنواره بــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام میــراث فرهنگــی ‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان‬ ‫تعــداد زیــادی از مــردم گلســتان و ســایر‬ ‫اســتان ها در فراخوان هــا‪ ،‬مســابقات‬ ‫و نظرســنجی های مجــازی ایــن دوره از‬ ‫جشــنواره شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی ‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی در مراســم پایانــی ایــن‬ ‫جشــنواره گفــت‪ :‬جشــنواره فرهنــگ اقــوام‬ ‫ایران زمیــن بــا نمایــش و عرضــه عناصــر‬ ‫فرهنگــی اقــوام اعــم از صنایع دســتی‪،‬‬ ‫اداب و رســوم‪ ،‬ســنت هــا‪ ،‬ائین هــا‪ ،‬نواهــا‬ ‫و پوشــش محلــی‪ ،‬فرصــت مغتنمــی بــرای‬ ‫حفــظ و صیانــت فرهنــگ اقــوام ســطح‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫احمــد تجــری اظهــار داشــت‪ :‬برگــزاری‬ ‫مجــازی جشــنواره اقــوام تجربــه ای نــو بــرای‬ ‫اســتان بــود و بــا تجــارب به دس ـت امده در‬ ‫ایــن دوره‪ ،‬بــرای برگــزاری پربارتــر و بهتــر‬ ‫اجــرای مجــازی جشــنواره در دوره هــای اتــی‬ ‫برنامه ریــزی خواهــد شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫اغاز بهره برداری از ‪۶۹‬‬ ‫طرح محرومیت زدایی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫مســوول بســیج ســازندگی ســپاه‬ ‫حضــرت جواداالئمــه(ع) خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬همزمــان بــا ایــام‬ ‫دهــه فجــر ‪ ۶۹‬طــرح عمرانــی‬ ‫محرومیت زدایــی در ســطح روســتاها‬ ‫و مناطــق دوردســت ایــن اســتان بــه‬ ‫بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫ســرهنگ دانیــال نقویــان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن طــرح هــا در قالــب پــروژه‬ ‫هــای کوچــک عــام المنفعــه اجــرا شــده‬ ‫کــه مجموعــا ‪ ۷۰‬میلیــارد ریــال بــرای‬ ‫اجــرای انهــا هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اعتبــار ایــن طــرح‬ ‫هــا از محــل کمــک هــای خیــران‪،‬‬ ‫قــرارگاه خاتــم االنبیــا (ص)‪ ،‬صنــدوق‬ ‫هــای قــرض الحســنه و ظرفیــت گــروه‬ ‫هــای جهــادی تامیــن شــده اســت‪،‬‬ ‫ایــن طــرح هــا را شــامل افتتــاح و‬ ‫یــا کلنــگ زنــی ‪ ۱۳‬واحــد مســکن‬ ‫مددجویــان بهزیســتی‪ ،‬افتتــاح مســکن‬ ‫مددجویــان کمیتــه امــداد امــام (ره)‪،‬‬ ‫الیروبــی قنــوات‪ ،‬بهســازی چشــمه هــا‪،‬‬ ‫ســاخت خانــه عالــم‪ ،‬ســاخت و مرمــت‬ ‫مســاجد‪ ،‬افتتــاح پایــگاه بســیج‪ ،‬افتتــاح‬ ‫ســالن ورزشــی روســتاهای قــزل‪ ،‬ایــور‬ ‫و ربــات شهرســتان گرمــه و افتتــاح‬ ‫چهــار مدرســه در شــیروان و اســفراین‬ ‫عنــوان کرد‪/.‬ایرنــا‬ ‫دیدار نماینده حامی تهرانی با ایتام گلستانی‬ ‫اولین پرواز گرگان ‪ -‬اکتائو فروردین سال اینده انجام می شود‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت کــه اولیــن پــرواز‬ ‫گــرگان بــه اکتائــو در کشــور قزاقســتان‬ ‫همزمــان بــا روز جمهــوری اســامی ســال‬ ‫اینــده (‪ ۱۲‬فروردیــن) انجــام می شــود‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس در دیــدار بــا ایدجــان‬ ‫ایداشــف سرکنســول قزاقســتان در گــرگان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬گلســتان بــرای برقــراری‬ ‫و اســتمرار ایــن خــط پــروازی بین المللــی‬ ‫از همــه تــوان و ظرفیــت خــود اســتفاده‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬طبــق برنامــه ریــزی‬ ‫انجــام شــده‪ ،‬در ابتــدا پروازهــای ایــن‬ ‫مســیر بــه صــورت ماهانــه خواهــد بــود امــا صــورت همراهــی و اســتقبال شــهروندان‬ ‫قابلیــت تبدیــل بــه پــرواز هفتگــی را نیــز خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد کــه ایــران و قزاقســتان بــرای تــداوم ایــن خــط پــروازی بایــد بــرای رفــع‬ ‫مشــکالت ویــزای متقاضیــان ایــن پــرواز تــاش کننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در ادامــه بــه ســابقه حضــور قــزاق هــا در گلســتان اشــاره کــرد و گفــت‬ ‫کــه حضــور قزاق هــا بــه تحکیــم روابــط متقابــل ایــران و قزاقســتان کمــک می کند‪/.‬ایرنــا‬ ‫دکتــر زهــره ونــد بــه نمایندگــی از عبــاس ایروانــی حامــی نیکــوکار تهرانــی بــا فرزنــدان معنــوی ایشــان در‬ ‫طــرح اکــرام ایتــام کمیتــه امــداد اســتان گلســتان دیــدار کــرد‪​​.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی کمیتــه امداد‪،‬عیســی بابایی‪،‬مدیــرکل کمیتــه امداداســتان گلســتان‬ ‫گفت‪:‬طــرح «اکــرام ایـــتام و محســنین» کمیتــه امــداد از ســال ‪ ۱۳۷۸‬بــا هــدف حمایــت از کــودکان یتیــم‬ ‫و تامیــن نیازمندی هــای انــان در زمینه هــای معیشــتی‪ ،‬تحصیلــی‪ ،‬درمــان اغــاز شــد تــا افــراد نیکــوکار بــا‬ ‫پذیرفتــن حمایــت مالــی از یــک یــا چنــد یتیــم در طول ســال نســبت به رفع مشــکالت مادی و معنــوی انان‬ ‫اقــدام کننــد‪.‬وی بــا قدردانــی از همدلی هــا و دســتگیری ها همنوعــان از فرزندان یتیم و محســنین گلســتانی‬ ‫افــزود‪ :‬حامــی تهرانــی بــا تاســی از ســیره ی امیــر مومنــان حضــرت علــی (ع)‪ ،‬سرپرســتی ‪ ۶۹۹۶‬یتیــم تحــت‬ ‫حمایــت کمیتــه امدادســطح کشــور را برعهــده گرفتــه کــه اذر ماه ســال جــاری در مرحلــه اول ‪ ۱۰۰‬فرزند یتیم‬ ‫و در حــال حاضــر جمعــا‪ ،‬پــدر معنــوی ‪ ۲۰۰‬فرزنــد یتیــم تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫بابایــی بــا اشــاره بــه ‪ ۱۸۰۰‬فرزنــد فاقــد حامــی در کمیتــه امــداد اســتان افــزود‪ :‬اعتمــاد و حمایــت‬ ‫مــردم باالتریــن پشــتوانه معنــوی کمیتــه امــداد در حــوزه رســیدگی بــه محرومــان و مســتضعفان‬ ‫جامعــه اســت کــه امیدواریــم بــا مشــارکت در طــرح اثربخــش اکــرام ایتــام‪ ،‬بــا جــذب حامیــان‬ ‫جدیــد و همچنیــن افزایــش ســرانه دریافتــی فرزنــدان یتیــم ‪ ،‬بتوانیــم خدمــات شایســته ای‬ ‫در راســتای رفــع مشــکالت و نیازهــای ضــروری خانواده هــای ایتــام ومحســنین ارائــه کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان یاداورشــد‪ :‬عالقه منــدان بــه حمایــت از فرزنــدان اکــرام ایتــام‬ ‫می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ‪ ekram.emdad.ir‬و یــا ارســال عــدد یــک بــه ســامانه پیامکــی‬ ‫‪ ، ۳۰۰۰۳۳۳۳۱۷‬نســبت بــه حمایــت مــادی و معنــوی خــود از فرزنــدان ایتــام و محســنین اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫برگزاری انتخابات خانه مطبوعات گلستان‬ ‫در اینده نزدیک‬ ‫مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی گلســتان‬ ‫بــا تصریــح بــر اینکــه در زمــان حاضــر ایــن‬ ‫اســتان خانــه مطبوعــات ثبــت شــده قانونــی‬ ‫نــدارد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای رفــع ایــن نقــص انتخابــات‬ ‫خانــه مطبوعــات در اینــده نزدیــک برگــزار‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی اســتان گلســتان عادلــه‬ ‫کشــمیری بــا ارســال متنــی بــه خبرگــزاری‬ ‫جمهــوری اســامی مرکــز گلســتان ابــراز‬ ‫داشــت‪ :‬انتخابــات خانــه مطبوعــات اســتان کــه‬ ‫قــرار بــود ‪ ۱۳‬بهمــن مــاه جــاری برگــزار شــود؛‬ ‫بــه علــت فراهــم نشــدن مقدمــات قانونــی بــه‬ ‫تعویــق افتــاد‪.‬‬ ‫عادلــه کشــمیری گفــت‪ :‬برگــزاری انتخابــات‬ ‫خانــه مطبوعــات گلســتان زمانــی ممکــن‬ ‫خواهــد بــود کــه اساســنامه ان در اداره ثبــت‬ ‫اســناد ثبــت شــود کــه متاســفانه باوجــود‬ ‫ تاکیــدات مکــرر شــفاهی و کتبــی و فرصــت‬ ‫هایــی کــه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫بــه تشــکل مربوطــه داد‪ ،‬هنــوز ایــن کار صورت‬ ‫نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه منتخبــان دوره قبــل خانــه‬ ‫افتتاح و یا کلنگ زنی ‪124‬طرح‬ ‫در مانه و سملقان‬ ‫همزمــان بــا دومیــن روز دهــه فجــر انقــاب اســامی‪ ۱۲۴ ،‬طــرح‬ ‫و پــروژه عمرانــی بــه ارزش هــزار و ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال در شهرســتان‬ ‫مانــه و ســملقان افتتــاح و یــا کلنگ زنــی شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار مانــه و ســملقان اظهــار داشــت‪ :‬امــروز بهــره‬ ‫بــرداری از ‪ ۱۰۵‬پــروژه عمرانــی بــه ارزش ‪ ۶۳۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــا حضــور دکتــر بیــگ زاده‪ ،‬معــاون توســعه مدیریــت‬ ‫و منابــع انســانی اســتاندار خراســان شــمالی در ایــن‬ ‫شهرســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫محمودرضــا معمــوری پــروژه هــای افتتاحــی را در زمینــه‬ ‫هــای مختلــف از جملــه زیربنایــی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬عمــران‬ ‫روســتایی‪ ،‬بهداشــتی و صنعتــی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان‬ ‫خانه مطبوعات خراسان شمالی‬ ‫انتخابــات هیــات مدیــره و بازرســان خانــه مطبوعــات خراســان‬ ‫شــمالی روز دوشــنبه بــه صــورت الکترونیکــی برگــزار شــد کــه افــراد‬ ‫شــرکت کننــده ‪ ۹‬نفــر را در مســوولیت های مختلــف انتخــاب کردنــد‪.‬‬ ‫رضــا رضایــی اظهــار داشــت‪ :‬اعضــای خانــه مطبوعــات در ایــن انتخابــات‬ ‫بــه ‪ ۲‬نفــر در رســته مدیــران مســوول‪ ،‬ســه نفــر از خبرنــگاران‪ ،‬یــک نفــر‬ ‫از خبرگــزاری هــا ‪2‬و پایــگاه هــای خبــری‪ ،‬یــک سرپرســتی روزنامــه هــای‬ ‫کشــوری و ‪ ۲‬نفــر بــازرس رای دادنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اعــام انتشــار فراخــوان و برگــزاری انتخابــات هیــات‬ ‫مدیــره و بازرســان خانــه مطبوعــات اســتان از ‪ ۱۰‬دیمــاه اغــاز شــد‬ ‫و برایــن اســتا ‪ ۱۸‬نفــر از فعــاالن رســانه اســتان بــرای هیــات‬ ‫مدیــره و بازرســی نامــزد شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬داشــتن پنــج ســال ســابقه فعالیــت در رســانه‪،‬‬ ‫حداقــل ســن ‪ ۲۵‬ســال‪ ،‬دارای بیمــه رســانه و مــدرک تحصیلــی‬ ‫لیســانس از شــرایط ثبــت نــام در ایــن دوره از انتخابــات بــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۴۸‬نفــر از فعــاالن رســانه اســتان عضــو اصلــی‬ ‫خانــه مطبوعــات هســتند افــزود‪ :‬بیشــتر اعضــای اصلــی خانــه‬ ‫مطبوعــات اســتان در ایــن انتخابــات شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫رضایــی بــا بیــان اینکــه همــه تمهیــدات برگــزاری انتخابــات هیــات‬ ‫مدیــره و بازرســان خانــه مطبوعــات اندیشــیده شــده بــود‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫ایــن انتخابــات از ‪ ۹‬صبــح اغــاز شــد و تــا ‪ ۱۲‬ظهــر ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫مطبوعــات گلســتان نتوانســتند اقدامــات ثبتــی‬ ‫را انجــام دهنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا مهلــت داده شــده‬ ‫و مســتند بــه اساســنامه تشــکل مربوطــه در‬ ‫اولیــن فرصــت هیــات موســس از بیــن پیــش‬ ‫کســوتان مطبوعــات انتخــاب و بــرای انجــام‬ ‫تشــریفات قانونــی (مقدمــات انتخابــات) بــه‬ ‫اداره ثبــت معرفــی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬پــس از اقدامــات ثبتــی و‬ ‫بررســی عضویــت اعضــای حاضــر و پذیــرش از‬ ‫بیــن اهالــی صاحــب صالحیــت مطبوعــات و رســانه‬ ‫هــای گلســتان؛ انتخابــات هیــات مدیــره خانــه‬ ‫مطبوعــات اســتان برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امار ‪ ۲‬برابری بیماران کووید‪۱۹‬‬ ‫بستری در اسفراین‬ ‫رییــس دانشــکده علــوم پزشــکی اســفراین گفــت‪ :‬امــار بیمــاران‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬بســتری شــده در تنهــا بیمارســتان ایــن شهرســتان‬ ‫خراســان شــمالی نســبت بــه هفتــه پیــش‪ ،‬بیــش از ‪ ۲‬برابــر‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫دکتــر اســحاق ایلدرابــادی اظهار داشــت‪ :‬شــمار بیمــاران کووید‪۱۹‬‬ ‫هفتــه گذشــته در بیمارســتان امــام خمینــی(ره) اســفراین ‪ ۱۰‬نفــر‬ ‫بــود کــه ایــن میــزان هــم اکنــون بــه ‪ ۲۲‬نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر افزایــش شــمار بیمــاران کوویــد‪ ۱۹‬تــداوم یابــد‪،‬‬ ‫رنــگ کرونایــی ایــن شهرســتان قرمــز و محدودیت هــای جدیــد‬ ‫کرونایــی اعمــال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ ۹۸‬درصد بودجه اموزش و پرورش‬ ‫مختص پرداخت حقوق می شود‬ ‫معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت امــوزش و پــرورش‬ ‫گفــت کــه ‪ ۹۸‬درصــد از بودجــه افــزون بــر یــک هــزار میلیــارد‬ ‫ریالــی ایــن وزارتخانــه صــرف پرداخــت حقــوق کارکنــان‬ ‫می شــود و تنهــا ‪ ۲‬درصــد بــرای دیگــر امــورات باقــی می مانــد‪.‬‬ ‫قاســم احمدی الشــکی در ایین گرامیداشــت یکصدمین‬ ‫ســال فعالیــت اداره امــوزش و پــرورش شهرســتان‬ ‫گــرگان در ســالن اجتماعــات دبیرســتان ایرانشــهر کــه‬ ‫ســاختمان و قدمــت اموزشــی ان ارزش تاریخــی دارد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــدون شــک بــا ایــن ‪ ۲‬درصــد اعتبــار‬ ‫نمی تــوان در حــوزه کیفیــت بخشــی و اقدامــات مــورد‬ ‫انتظــار جامعــه بــزرگ امــوزش و پــرورش کار در خــور‬ ‫توجهــی انجــام داد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســند تحــول بنیــادی امــوزش و پــرورش‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای نتیجــه گرفتــن از ایــن ســند نیازمند‬ ‫حمایــت و پشــتیبانی همــه ارکان نظــام هســتیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی حتــی در ســند تحــول امــوزش و پــرورش‬ ‫حــدود اختیــارات رییــس جمهــور و وزیــر امــوزش و‬ ‫افتتاح ‪ ۷۱‬طرح در حوزه صنعت‬ ‫برق خراسان شمالی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراسان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫همزمــان بــا دهــه فجــر ‪ ۷۱‬طــرح حــوزه صنعــت بــرق ایــن اســتان‬ ‫بــا ‪ ۵۳۷‬میلیــارد ریــال بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬علیرضــا صبــوری‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع طــرح هــا ‪ ۲۵‬پــروژه در مناطــق شــهری‬ ‫و ‪ ۴۶‬پــروژه در نقــاط روســتایی اجــرا شــده کــه هزینــه اجــرای طــرح‬ ‫هــای شــهری ‪ ۲۱۳‬میلیــارد و ‪ ۳۵۰‬میلیــون ریــال و طــرح هــای‬ ‫روســتایی نیــز ‪ ۳۲۳‬میلیــارد و ‪ ۷۴۰‬میلیــون ریــال بــوده اســت‪.‬‬ ‫صبــوری‪ ،‬بــرق رســانی بــه روســتاها و شــهرک هــای روســتایی بــا‬ ‫تامیــن بــرق هفــت روســتا و چهــار شــهرک روســتایی بــدون بــرق و‬ ‫ســاخت ســاختمان هــای اداری در شــهرهای راز‪ ،‬غالمــان و یکــه‬ ‫ســعود را از دیگــر طــرح هــای افتتاحــی ذکــر کــرد‪.‬‬ ‫پــرورش بــه عنــوان رییــس و معــاون شــورای عالــی‬ ‫امــوزش و پــرورش بــرای بســیاری از ارگان هــا و نهادهــا‬ ‫شــفاف و تبییــن نشــده تــا بتــوان ان را نهادینــه کــرد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر امــوزش و پــرورش اضافــه کــرد‪ :‬از ســال‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬تاکنــون بیــش از ‪ ۲۰۰‬قانــون بــرای تغییــر و تحــول‬ ‫در حــوزه امــوزش و پــرورش نوشــته شــده امــا مطالعــه‬ ‫اســناد یکصــد ســال گذشــته نشــان می دهــد باوجــود‬ ‫بروزرســانی و کارهــای انجــام شــده‪ ،‬ایــن اقدامــات اثــر‬ ‫قــوی در جامعــه نگذاشــته اســت‪.‬‬ ‫احمــدی الشــکی اهمیــت نــدادن بــه جایــگاه و منزلــت‬ ‫واقعــی معلمــان را یکــی از عمــده دالیــل کــم اثــر بــودن‬ ‫ایــن قوانیــن دانســت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬باوجــود تــاش‬ ‫هــای صــورت گرفتــه هنــوز انطــور کــه بایســته و شایســته‬ ‫اســت بــه یــک میلیــون همــکار فرهنگــی خدمــات‬ ‫مناســبی ارایــه نداده ایــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬الزم اســت همــه بــه ایــن بــاور و نتیجــه‬ ‫برســند کــه اصالحــات را از امــوزش و پــرورش اغــاز‬ ‫کننــد زیــرا پایــه و اســاس بســیاری از اصالحــات دیگــر‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬اقتصــادی و اجتماعــی در جامعــه‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود کرونــا را‬ ‫فرصتــی بــرای رســیدن اقشــار کــم برخــوردار و متوســط‬ ‫بــه تعــادل و عدالــت اموزشــی و نظــام تعلیــم و تربیــت‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬تــا ‪ ۱۴‬ســال اینــده دنیــا و قــدرت از ان‬ ‫فرمان روایانــی خواهــد بــود کــه بــر جهــان فضــای مجــازی‬ ‫مســلط باشــند و نظــام تعلیــم و تربیــت هــم نبایــد از‬ ‫ایــن فرمان روایــی عقــب بمانــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم ضمــن تجلیــل از برخــی مدیــران کل ادوار‬ ‫امــوزش و پــرورش گلســتان و روســای پیشــین امــوزش‬ ‫و پــرورش گــرگان‪ ،‬از تمبــر یادبــود یکصــد ســالگی اداره‬ ‫امــوزش و پــرورش گــرگان هــم رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫امــوزش و پــرورش گــرگان در مــدت یــک قــرن فعالیــت خــود‬ ‫حــدود ‪ ۲۰۰‬هــزار دانــش اموختــه تحویــل کشــور داده اســت‬ ‫و ‪ ۵۵‬نفــر بــر صندلــی ریاســت ایــن اداره تکیــه زدنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان گفــت کــه همزمــان بــا دهــه فجــر ‪ ۲۸‬واحــد‬ ‫صنعتــی در ‪ ۹‬شهرســتان اســتان بــا اعتبــار هــزار و ‪ ۹۰۰‬میلیــارد ریــال و ایجــاد اشــتغال بــرای ‪۳۱۵‬‬ ‫نفــر مــورد بهره بــرداری قــرار می گیرد‪.‬حســین طلوعیــان اظهــار داشــت‪ :‬فعالیــت ایــن طــرح هــای‬ ‫صنعتــی امــاده بهــره بــرداری در حــوزه هــای تولیــد نــخ ابریشــم‪ ،‬جعبــه پالســتیکی‪ ،‬بســته بنــدی‬ ‫مــرغ و گوشــت قرمــز‪ ،‬بســته بنــدی مــواد غذایــی‪ ،‬بســتنی و اب نبــات‪ ،‬تولیــد محصــوالت ضدعفونــی‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬خــوراک دام و طیــور‪ ،‬ســوله ســازی‪ ،‬محصــوالت چوبــی و کاغــذ و شــن و ماســه اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۸‬واحد صنعتی‬ ‫گلستان اماده‬ ‫بهره برداری‬ ‫خبر‬ ‫شنبه ‪ 11‬بهمن ‪1399‬‬ ‫بهره برداری ‪ ۱۱۵‬طرح عمرانی و خدماتی در شیروان‬ ‫بهره بــرداری از ‪ ۱۱۵‬طــرح عمرانــی و خدماتــی شــیروان در نخســتین روز از دهــه مبــارک فجــر و بــا‬ ‫صــرف ‪ ۲۴‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار روز یکشــنبه در ایــن شهرســتان اغــاز شــد‪ .‬از مجمــوع ایــن‬ ‫طــرح هــا ‪ ۹۳‬درصــد دولتــی اســت کــه بــا مشــارکت ‪ ۲۲‬دســتگاه اجرایــی شــده و هفــت طــرح بــا‬ ‫اعتبــار ‪ ۵۸۰‬میلیــارد ریــال توســط بخــش خصوصــی بــه اجــرا درامــده اســت‪.‬‬ ‫بــا بهــره بــرداری از انهــا بــرای هــزار و ‪ ۵۱۴‬نفــر اشــتغالزایی شــد و ‪ ۵۷‬هــزار نفــر از جمعیــت شــهری‬ ‫و ‪ ۴۲‬هــزار نفــر از جمعیــت روســتایی شهرســتان از خدمــات ایــن طــرح ها برخوردار شــدند‪.‬‬ ‫تکریم ‪ ۷۰‬مادر و همسر شهید در گنبدکاووس‬ ‫‪ ۷۰‬نفــر از مــادران و همســران شــهدای گنبــدکاووس روز چهارشــنبه در مراســمی بــه‬ ‫مناســبت فــرا رســیدن ایــام وفــات حضــرت ام البنیــن (س) تکریــم شــدند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گنبــدکاووس در ایــن مراســم بــا گرامیداشــت هشــتم بهمــن مصــادف بــا ‪۱۳‬‬ ‫جمــادی الثانــی ســالروز وفــات حضــرت ام البنیــن (س) مــادر چهــار شــهید واقعــه کربــا‬ ‫گفــت‪ :‬ایثارگــری ایــن بــزرگ بانــوی اســام باعــث نامگــذاری ســالروز وفــات ایشــان در‬ ‫تقویــم بــه نــام روز «تکریــم مــادران و همســران شــهدا» شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در اییــن افتتــاح پــروژه هــای متمرکــز شــیروان در ســایت دامــداری‬ ‫قلعــه چــه ایــن شهرســتان اظهــار داشــت‪ :‬هــر ســال در دهــه مبــارک فجــر دشــمنان کینــه تــوز بــا‬ ‫دیــدن موفقیــت هــا در عرصــه هــای مختلــف بیشــتر ناامیــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمــود ترابــی اظهــار داشــت‪ :‬حضــرت ام البنیــن (س) بــرای تمــام مــادران‬ ‫و همســرانی کــه عزیــزان خــود را در راه دفــاع از ارزش هــا و ارمان هــای اســامی از دســت‬ ‫دادنــد‪ ،‬نمونـه ای از اســتقامت و شــجاعت زنــان از صــدر اســام تــا بــه امــروز اســت‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی گفــت‪ :‬بــه لطــف خداونــد‪ ،‬برکــت خــون شــهدا و هدایــت هــای مدبرانــه مقــام‬ ‫معظــم رهبــری تاکنــون هیچ کــدام از توطئــه هــای دشــمنان علیــه نظــام عملیاتــی نشــده اســت و‬ ‫انقــاب همچنــان بــه مســیر خــود ادامــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــادران و همســران شــهدا باالتریــن درجــه فــداکاری را از خــود نشــان دادنــد‬ ‫کــه همــواره در یــاد ملــت ایــران زنــده خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه مهــم تریــن قــدرت ایــران مــردم هســتند‬ ‫گفــت‪ :‬وحــدت‪ ،‬انســجام و انتخــاب مســیر درســت موجــب قدرتمنــدی نظــام شــده اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گنبــدکاووس ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی را الگویــی بســیار خــوب در‬ ‫رفتــار بــا خانــواده شــهدا دانســت و گفــت‪ :‬همــگان می تواننــد در برخــورد و تکریــم خانــواده‬ ‫شــهدا از رفتــار و منــش ایــن شــهید الگــو بگیرنــد‪.‬‬ ‫تکرار مرگ و میر مشکوک پرندگان مهاجر در خلیج گرگان‬ ‫یکســال پــس از مشــاهده هــزاران قطعــه پرنــده‬ ‫مهاجــر تلف شــده در خلیــج گــرگان بــه علــت‬ ‫ابتــا بــه بوتولیســم‪ ،‬افــزون بــر ‪ ۱۰‬الشــه چنگــر و‬ ‫فالمینگــو در ایــن پهنــه ابــی کشــف شــد‪.‬‬ ‫گشــت و پایــش کارشناســان دامپزشــکی و‬ ‫محیــط زیســت در ســرحدات مــرزی ‪ ۲‬اســتان‬ ‫مازنــدران و گلســتان در محــدوده شــهر‬ ‫نوکنــده از توابــع شهرســتان بندرگــز بــه کشــف‬ ‫ایــن الشــه هــا منجــر گردیــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس مشــاهدات خبرنــگار ایرنــا‪ ،‬تیــم‬ ‫هــای نظارتــی از ورودی نوکنــده وارد خلیــج‬ ‫گــرگان شــده و در حــال بررســی تعــداد الشــه‬ ‫هــا و پیــدا کــردن علــت ایــن اتفــاق هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان روز یکشــنبه‬ ‫حدنگاری ‪ ۴۶‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫هکتار از اراضی ملی کشور‬ ‫معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی و رییــس ســازمان‬ ‫جنگل هــا و مراتــع و ابخیــزداری کشــور گفــت کــه از زمــان‬ ‫اجــرای طــرح کاداســتر در ســال ‪ ۹۵‬تاکنــون ‪ ۴۶‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هــزار هکتــار از اراضــی ملــی و مســتثنیات کشــور‬ ‫حدنــگاری شــد‪.‬‬ ‫مســعود منصــور در مراســم بهــره بــرداری متمرکــز از ســه‬ ‫هــزار و ‪ ۱۵۴‬طــرح منابــع طبیعــی کشــور در شهرســتان‬ ‫علی ابــاد کتــول کــه بــا فرمــان رییــس جمهــور اغــاز شــد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ســطح اراضــی ملــی و مســتثنیات کشــور‬ ‫افــزون بــر ‪ ۱۶۵‬میلیــون هکتــار اســت‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و‬ ‫اراضــی فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر اراء صــادره هیــات موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی و اراضــی فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی کاللــه تصرفــات مالکانــه و‬ ‫بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت‪ ،‬لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه‬ ‫شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند ‪ ،‬می تواننــد از تاریخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه ودرخصــوص رای اصالحــی بــه مــدت یکمــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫پالک ‪-82‬اصلی واقع در اراضی قریه باینال بخش ‪9‬‬ ‫‪ -1‬رای شــماره ‪ 139960312012002045‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412012000173‬تصرفــات‬ ‫مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم فاطمــه هاشــمی کریــم کشــته فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه ‪99‬‬ ‫و شــماره ملــی ‪ 4869643219‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 311.51‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪-82‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی باینــال بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه ازمالــک رســمی اقــای شــیخ‬ ‫گل خواجــه معــروف بــه شــیخ بــای‬ ‫‪ -2‬رای شــماره ‪ 139960312012002044‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412012000012‬تصرفــات‬ ‫مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم معصومــه بــی بانــی فرزنــد بدیــل بشــماره شناســنامه ‪ 289‬و شــماره‬ ‫ملــی ‪ 4869308614‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 632.95‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -82‬اصلــی واقــع‬ ‫در قریــه باینــال بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه ازمالــک رســمی اقــای شــیخ گل‬ ‫خواجــه معــروف بــه شــیخ بــای‬ ‫‪ -3‬رای شــماره ‪ 139960312012001325‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412012000014‬تصرفــات‬ ‫مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم حســین میــری فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه ‪ 755‬و شــماره‬ ‫ملــی ‪ 3671825898‬صــادره از زابــل دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 386.25‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -82‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی قریــه باینــال بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک بــا واســطه از مالــک رســمی خانــم جــان‬ ‫بــی بــی پهلــوان‬ ‫پالک ‪-199‬اصلی واقع در قریه کوسه بخش ‪9‬‬ ‫‪ -4‬رای شــماره ‪ 139960312012002184‬پرونــده کالســه ‪ 1397114412012000208‬تصرفــات‬ ‫مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم مصطفــی میرزائــی فرزنــد غالمرضــا بشــماره شناســنامه ‪ 7346‬و‬ ‫شــماره ملــی ‪ 4869905965‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 153.10‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -199‬اصلــی‬ ‫واقــع در قریــه کوســه بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی عطــا خــان‬ ‫عطائــی‬ ‫‪ -5‬رای شــماره ‪ 1399603120120002037‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412012000140‬تصرفــات‬ ‫مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم محمــد کریــم کشــته فرزنــد غالمعلــی بشــماره شناســنامه ‪2353‬‬ ‫و شــماره ملــی ‪ 4869857030‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع‬ ‫از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 374.86‬مترمربــع مفــروز و مجــزی‬ ‫شــده از پــاک ‪-199‬اصلــی واقــع در قریــه کوســه بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از‬ ‫مالــکان رســمی وراث عطــا خــان عطائــی‬ ‫‪ -6‬رای شــماره ‪ 139960312012002038‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412012000141‬تصرفــات‬ ‫مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم حمیــد رضــا کریــم کشــته فرزنــد غالمعلــی بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 836‬شــماره ملــی ‪ 4869708124‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع‬ ‫از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 374.86‬مترمربــع مفــروز و مجــزی‬ ‫در گفتگــو بــا خبرنــگار ایرنــا ضمــن تاییــد ایــن‬ ‫مطلــب اظهــار داشــت‪ :‬بــرای تشــخیص علــت‬ ‫تلفــات‪ ،‬نمونــه بــرداری ایــن الشــه هــا بــه مرکــز‬ ‫تشــخیص بیماری هــای ســازمان دامپزشــکی‬ ‫کشــور فرســتاده مــی شــود‪.‬‬ ‫غالمرضــا محرابــی تاکیــد کــرد‪ :‬هرگونــه اظهــار‬ ‫نظــر در خصــوص علــت مــرگ ایــن پرنــدگان از‬ ‫ســوی ســازمان دامپزشــکی کل کشــور اعــام‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پارســال طبــق اعــام دامپزشــکی بــر اثــر‬ ‫بیمــاری مشــکوکی کــه از بهمــن مــاه تــا اواخــر‬ ‫اســفند در تــاالب بیــن المللــی میانکالــه رخ‬ ‫داد‪ ،‬بیــش از ‪ ۴۰‬هــزار پرنــده مهاجــر در ‪۲‬‬ ‫اغاز بهره برداری از ‪ ۷۸‬هزار هکتار‬ ‫زهکشی اراضی استان گلستان‬ ‫رییــس جمهــوری در قالــب پویــش ملــی جهــاد بــرای‬ ‫جهــش تولیــد صبــح امــروز پنجشــنبه بــه صــورت ویدئــو‬ ‫کنفرانــس دســتور بهره بــرداری از چنــد طــرح کشــاورزی‬ ‫اســتان گلســتان را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مراســم بــه میزبانــی اســتان گلســتان در طــرح‬ ‫ابخیــزداری روســتای محمدابــاد شهرســتان علــی ابــاد بــا‬ ‫حضــور مســعود منصــور معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی و‬ ‫رییــس ســازمان جنگل هــا و مراتــع و ابخیــزداری کشــور‬ ‫‪ ،‬نماینــده مــردم علــی ابادکتــول در مجلــس‪ ،‬اســتاندار‬ ‫گلســتان و جمعــی از مســووالن محلــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫شــده از پــاک ‪ -199‬اصلــی واقــع در قریــه کوســه بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه‬ ‫از مالــک رســمی عطــا خــان عطائــی‬ ‫‪ -7‬رای شــماره ‪ 139960312012002040‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412012000148‬تصرفــات‬ ‫مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم یارمحمــد میــری فرزنــد صفرمحمــد بشــماره شناســنامه ‪ 9‬و شــماره‬ ‫ملــی ‪ 5249898475‬صــادره از مانــه و ســملقان دائــر بــر صدورســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 220.96‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -199‬اصلــی‬ ‫واقــع در قریــه کوســه بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی عطــا خــان‬ ‫عطائــی‬ ‫‪ -8‬رای شــماره ‪ 139960312012001917‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412012000156‬تصرفــات‬ ‫مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم محمــد ولــی فرزنــد علــی اکبــر بشــماره شناســنامه ‪ 762‬و شــماره‬ ‫ملــی ‪ 4869695049‬صــادره از گنبــد دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 34.95‬متــر مربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪-199‬اصلــی واقــع‬ ‫در قریــه کوســه بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی علــی اکبــر ولــی‬ ‫‪ -9‬رای شــماره ‪ 139960312012001918‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412012000159‬تصرفــات‬ ‫مفروزی و مالکانه اقای‪/‬خانم شــاه پری یاربد فرزند نورمحمد بشــماره شناســنامه ‪ 386‬و شــماره‬ ‫ملــی ‪ 4869584611‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 35.05‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪-199‬اصلــی واقــع در‬ ‫قریــه کوســه بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی علــی اکبــر ولــی‬ ‫‪ -10‬رای شــماره ‪ 139960312012002049‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412012000010‬تصرفــات‬ ‫مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم رحمــان بــردی صمــدی فرزنــد رحیــم بــردی بشــماره شناســنامه ‪168‬‬ ‫و شــماره ملــی ‪ 5919986433‬صــادره از بجنــورد دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 351.63‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪-199‬‬ ‫اصلــی واقــع در قریــه کوســه بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی‬ ‫عطاخــان عطائــی‬ ‫پالک ‪-201‬اصلی واقع در قریه ایدرویش بخش ‪9‬‬ ‫‪ -11‬رای شــماره ‪ 139960312012001922‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412012000002‬تصرفــات‬ ‫مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم ابراهیــم مــرادی مقــدم فرزنــد بایــری خــان بشــماره شناســنامه ‪ 3‬و‬ ‫شــماره ملــی ‪ 4869792990‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 116.23‬متــر مربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪ 87‬فرعــی‬ ‫از ‪-201‬اصلــی واقــع در قریــه ایدرویــش بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک از مالــک رســمی ســهمی‬ ‫مشــاعی خــود متقاضــی‬ ‫‪ -12‬رای شــماره ‪ 1399603120120002080‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412012000047‬تصرفــات‬ ‫مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم عبدالباســط احمــدی موســی ابــاد فرزنــد نــوری بشــماره شناســنامه‬ ‫یــک و شــماره ملــی ‪ 4869825228‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 169.51‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪329‬‬ ‫فرعــی از ‪-201‬اصلــی واقــع در قریــه ایدرویــش بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از‬ ‫مالــک رســمی اراز دردی ایلــی‬ ‫پالک ‪-212‬اصلی واقع در قریه قوجمز بخش ‪9‬‬ ‫‪ -13‬رای شــماره ‪ 139960312012001919‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412012000215‬تصرفــات‬ ‫مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم فاطمــه قنبــری کچــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه ‪ 56‬و بشــماره‬ ‫ملــی ‪ 1249924707‬صــادره از نائیــن دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 225.90‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪ 23‬فرعــی از ‪-212‬‬ ‫اصلــی واقــع در قریــه قوجمــز بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی‬ ‫ایگــدر دژهنــگ‬ ‫پالک ‪-213‬اصلی واقع در قریه کالله بخش ‪9‬‬ ‫‪ -14‬رای شــماره ‪ 139960312012002079‬پرونــده کالســه ‪ 1392114412012000961‬تصرفــات‬ ‫اســتان گلســتان و مازنــدران تلــف شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان گفتــه بــود کــه بــر‬ ‫اســاس نتایــج ازمایشــات انجــام شــده‪ ،‬علــت‬ ‫اصلــی مــرگ و میــر غیرطبیعــی پرنــدگان مهاجــر‬ ‫در خلیــج گــرگان‪ ،‬بیمــاری بوتولیســم اســت‪.‬‬ ‫پرنــدگان وحشــی تلــف شــده از ‪ ۱۲‬گونــه‬ ‫پرنــدگان زمســتان گــذران در تــاالب بیــن‬ ‫المللــی میانکالــه و بیشــترین تلفــات مربــوط‬ ‫بــه چنگــر و فالمینگــو گــزارش شــد‪.‬‬ ‫تــاالب بیــن المللــی میانکالــه بــا افــزون بــر ‪۴۰‬‬ ‫هــزار هکتــار مســاحت ابــی در غــرب گلســتان و‬ ‫شــرق اســتان مازنــدران واقــع اســت و ســاالنه‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰‬گونــه پرنــده بــا جمعیــت ‪۱.۵‬‬ ‫میلیــون بــال در ایــن تــاالب بــه ســر مــی برنــد‪.‬‬ ‫ازادی هشت زندانی‬ ‫توسط خیران اسفراینی‬ ‫مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬همزمــان بــا نخســتین روز از دهــه فجــر هشــت تــن از‬ ‫زندانیــان جرایــم غیرعمــد و عمــد زنــدان اســفراین بــا بدهــی ســه‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۰‬میلیون ریالی‪ ،‬با مشــارکت نیکوکاران ازاد شــدند‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم گرجــی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬از زندانیــان‬ ‫ازاد شــده چهــار تــن زندانیانــی جرایــم غیرعمــد و‬ ‫چهــار نفــر نیــز زندانیــان بــا جرایــم عمــد بودنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از چهــار زندانــی جرایــم غیرعمــد‪ ۲ ،‬نفــر کــه‬ ‫بــه علــت حــوادث کارگاهــی گرفتــار شــده بودنــد ناتــوان از‬ ‫پرداخــت دیــه بودنــد و اینــک بــا ازادی انــان هیــچ زندانــی‬ ‫محکــوم بــه پرداخــت دیــه در زنــدان اســفراین وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم هــادی فخیــره فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه ‪ 9526‬و شــماره‬ ‫ملــی ‪ 4869927772‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 147.81‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 287‬فرعــی از ‪-213‬‬ ‫اصلــی واقــع در کاللــه بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی در محمــد‬ ‫جامــی‬ ‫‪ -15‬رای شــماره ‪ 139960312012001347‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412012000096‬تصرفــات‬ ‫مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم انــا محمــد ســعید فرزنــد نیازمــراد بشــماره شناســنامه ‪ 15‬و شــماره‬ ‫ملــی ‪ 5249251013‬صــادره از بجنــورد دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 295.37‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪ 287‬فرعــی از ‪-213‬‬ ‫اصلــی واقــع در کاللــه بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی در محمــد‬ ‫جامــی‬ ‫‪ -16‬رای شــماره ‪ 139960312012001921‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412012000006‬تصرفــات‬ ‫مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم لطیفــه مــا ابــاه فرزنــد مــراد قلیــچ بشــماره شناســنامه ‪ 15248‬و‬ ‫شــماره ملــی ‪ 4869153025‬صــادره از گنبــدکاووس دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 82.37‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪301‬‬ ‫فرعــی از ‪-213‬اصلــی واقــع در قریــه کاللــه بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک‬ ‫رســمی حســین کریــم کشــته‬ ‫‪ -17‬رای شــماره ‪ 139960312012001920‬پرونــده کالســه ‪ 1391114412012000022‬تصرفــات‬ ‫مفروزی و مالکانه اقای‪/‬خانم کبری قاســمی اول فرزند رمضان بشــماره شناســنامه ‪ 540‬و شــماره‬ ‫ملــی ‪ 4869692813‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 244‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪ 301‬فرعــی از ‪-213‬‬ ‫اصلــی واقــع در قریــه کاللــه بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی‬ ‫حســین کریــم کشــته‬ ‫‪ -18‬رای شــماره ‪ 139960312012001915‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412012000175‬تصرفــات‬ ‫مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم جمشــید نیــازی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه ‪ 121‬و شــماره‬ ‫ملــی ‪ 4869228270‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 276.72‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪ 303‬فرعــی از‬ ‫‪-213‬اصلــی واقــع در قریــه کاللــه بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی‬ ‫موســی لکزایــی‬ ‫‪ -19‬رای شــماره ‪ 139960312012002078‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412012000180‬تصرفــات‬ ‫مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم ایــل گلــدی کرکانلــی دوجــی فرزنــد انــه گلــدی بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 219‬و بشــماره ملــی ‪ 4869533693‬صــادره از کاللــه دائــر برصــدور ســند مالکیــت ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 65.05‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫‪ 303‬فرعــی از ‪-213‬اصلــی واقــع در قریــه کاللــه بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه‬ ‫از مالــک رســمی موســی میرشــکار‬ ‫‪ -20‬رای شــماره ‪ 139960312012002042‬پرونــده کالســه ‪1399114412012000017‬‬ ‫تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم عرفــان اووی زاده فرزنــد عبدالحمیــد بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 4860192011‬و بشــماره ملــی ‪ 4860192011‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیت ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 47.88‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪562‬‬ ‫فرعــی از ‪-213‬اصلــی واقــع در قریــه کاللــه بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــکان‬ ‫رســمی اقایــان شــیخ دردی و حســین و حســن و مرادقلــی شــهرت همگــی اووی زاده‬ ‫م‪ -‬الف‪9306 :‬‬ ‫بهمن سارلی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کالله‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬چهارشنبه ‪1399.10.24‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪1399.11.11‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪285‬‬ ‫اغازبهره برداری از ‪۶۹‬‬ ‫طرح محرومیت زدایی در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مســوول بســیج ســازندگی ســپاه حضرت‬ ‫جواداالئمــه(ع) خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫همزمــان بــا ایــام دهــه فجــر ‪ ۶۹‬طــرح‬ ‫عمرانــی محرومیت زدایــی در ســطح‬ ‫روســتاها و مناطــق دوردســت ایــن‬ ‫اســتان بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی ســپاه اســتان‪ ،‬ســرهنگ دانیــال‬ ‫نقویــان روز دوشــنبه اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫طــرح هــا در قالــب پــروژه هــای کوچــک‬ ‫عــام المنفعــه اجــرا شــده کــه مجموعــا ‪۷۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــرای اجــرای انهــا هزینــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اعتبــار ایــن طــرح هــا‬ ‫از محــل کمــک هــای خیــران‪ ،‬قــرارگاه‬ ‫خاتــم االنبیــا (ص)‪ ،‬صنــدوق هــای قــرض‬ ‫الحســنه و ظرفیــت گــروه هــای جهــادی‬ ‫تامیــن شــده اســت‪ ،‬ایــن طــرح هــا را‬ ‫شــامل افتتــاح و یــا کلنــگ زنــی ‪ ۱۳‬واحــد‬ ‫مســکن مددجویــان بهزیســتی‪ ،‬افتتــاح‬ ‫مســکن مددجویــان کمیتــه امــداد امــام‬ ‫(ره)‪ ،‬الیروبــی قنــوات‪ ،‬بهســازی چشــمه‬ ‫هــا‪ ،‬ســاخت خانــه عالــم‪ ،‬ســاخت و‬ ‫مرمــت مســاجد‪ ،‬افتتــاح پایــگاه بســیج‪،‬‬ ‫افتتــاح ســالن ورزشــی روســتاهای قــزل‪،‬‬ ‫ایــور و ربــات شهرســتان گرمــه و افتتــاح‬ ‫چهــار مدرســه در شــیروان و اســفراین‬ ‫عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫مســوول بســیج ســازندگی ســپاه‬ ‫شــمالی‬ ‫خراســان‬ ‫جواداالئمــه(ع)‬ ‫همچنیــن از افتتــاح درمانــگاه بســیجیان‬ ‫اشــخانه و پایــگاه هــای بســیج محــات‬ ‫راز و جــرگالن در ایــام اللــه دهــه فجــر‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫نقویــان افــزود‪ :‬چهــار کارگاه اشــتغالزایی‬ ‫خیاطــی نیــز در شهرســتان هــای‬ ‫اســفراین‪ ،‬شــیروان‪ ،‬بجنــورد و راز و‬ ‫جــرگالن در ایــن دهــه افتتــاح مــی شــود‪.‬‬ ‫اکران فیلم های‬ ‫سی و نهمین جشنواره‬ ‫فیلم فجر در گرگان‬ ‫مدیــر امــور ســینمایی حــوزه هنــری‬ ‫گلســتان گفــت کــه فیلم هــای ســی و‬ ‫نهمیــن جشــنواره فیلــم فجــر از ‪ ۱۵‬تــا ‪۲۲‬‬ ‫بهمــن مــاه در مجموعــه پردیــس عصــر‬ ‫جدیــد گــرگان بــه نمایــش درمی ایــد‪.‬‬ ‫حســین الشــریف اظهار داشــت‪ :‬مخاطبان‬ ‫فیلــم هــای فجــر مــی تواننــد ضمــن خریــد‬ ‫انالیــن بلیــت از طریــق ســایت گیشــه‬ ‫هفــت‪ ،‬بــرای اطــاع از اخریــن برنامــه‬ ‫هــای اکــران فیلــم هــای فجــر و نحــوه خریــد‬ ‫بلیــت بــه ادرس اینســتاگرام ‪cinema.‬‬ ‫‪ asrejadid‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی از پنــج ســالن ایــن پردیــس‬ ‫ســینمایی‪ ۲ ،‬ســالن بــرای اکــران فیلم های‬ ‫جشــنواره فیلــم فجــر در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫و از عصــر هــر روز ایــن اثــار بــرای عالقــه‬ ‫منــدان بــه نمایــش گذاشــته خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا و محدودیت هــای موجــود‬ ‫بــرای حضــور عالقمنــدان در زمــان نمایــش‬ ‫فیلم هــای جشــنواره فجــر‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت محدودتــر و رعایــت کامــل ضوابــط‬ ‫بهداشــتی مصــوب ســتاد ملــی مبــارزه بــا‬ ‫کرونــا برنامــه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بازســازی و تجهیــز ســینما‬ ‫پردیــس عصــر جدیــد گــرگان بــا ســابقه‬ ‫فعالیــت بیــش از نیــم قــرن بــه تازگــی بــا‬ ‫اعتبــار ‪ ۱۶۰‬میلیــارد ریالــی حــوزه هنــری بــه‬ ‫پایــان رســید و ایــن ســینما بــا تجهیــز بــه مدرن‬ ‫تریــن امکانــات صوتــی و تصویــری امــاده‬ ‫اکــران فیلــم هــای جشــنواره فجــر اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن پردیــس ســینمایی‬ ‫دارای ‪ ۵‬ســالن نمایــش بــا ظرفیــت ‪ ۲۸‬تــا‬ ‫‪ ۲۸۰‬نفــره اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا جمعیــت یــک میلیــون و ‪۹۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر‪ ،‬چهــار ســینما در شــهرهای‬ ‫گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس و ازادشــهر زیــر نظــر‬ ‫امــور ســینمایی حــوزه هنــری دارد‪.‬‬ ‫ســی و نهمیــن جشــنواره فیلــم فجــر‬ ‫در چهــل و دومیــن ســالگرد پیــروزی‬ ‫انقــاب اســامی ایــران‪ ،‬بــه دبیــری ســید‬ ‫محمدمهــدی طباطبایــی نــژاد برگــزار‬ ‫خواهــد شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫بهداشت‬ ‫استراحت ‪،‬‬ ‫خواب‪ ،‬ورزش‬ ‫شنبه ‪ 11‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫سالمت‬ ‫شماره ‪285‬‬ ‫سالمت‬ ‫دالیلی که توجیح کننده‬ ‫خونریزی لثه ها هستند‬ ‫خــواب راحــت در محــل مناســب و رختخــواب تمیــز بــه تندرســتی کمــک مــی کنــد‪.‬از خوابیــدن در‬ ‫جاهــای مرطــوب بایــد خــودداری کــرد‪ .‬بهتریــن راه بــرای رفــع خســتگی و تجدیــد قــوا‪ ،‬اســتراحت‬ ‫اســت‪ .‬از خســتگی زیــاد بایــد پرهیــز کــرد‪ .‬در مــورد فعالیــت ورزشــی‪ ،‬بایــد یــاداوری کــرد کــه تربیــت‬ ‫جســم یکــی از برنامــه هــای اصلــی امــوزش اســت‪ .‬شــخص بــا ورزش و انجــام فعالیــت هــای بدنــی‬ ‫نــه تنهــا صاحــب انــدام قــوی ووضــع جســمی بهتــر خواهــد شــد بلکــه از نظــر روانــی نیــز بــه پــرورش‬ ‫فکــری خــود کمــک موثــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫سالمت‪-‬خراسانشاملی‬ ‫بــه گفتــه رییــس انجمــن دنــدان پزشــکی‬ ‫کانــادا‪ ،‬خونریــزی گاه بــه گاه لثــه هــا‬ ‫ممکــن اســت در اثــر برخــورد لثــه بــا مــواد‬ ‫غذایــی ســفت بــروز کنــد امــا اگــر ایــن‬ ‫اتفــاق بــه طــور مرتــب تکــرار شــود‪ ،‬نشــان‬ ‫دهنــده وضعیــت جــدی پزشــکی اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا ‪ ۶‬دلیــل کــه توجیــه کننــده‬ ‫خونریــزی لثــه هــا هســتند‪ ،‬بیشــتر‬ ‫معرفــی شــده اســت‪:‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان‬ ‫عادی انگاری شرایط خطرناک است‬ ‫بیماری هایی که زنان‬ ‫را بیشتر از مردان‬ ‫درگیر می کند‬ ‫استفاده از داروهای خاص‬ ‫داروهــای ضــد افســردگی و فشــار خــون‬ ‫باعــث خشــکی دهــان مــی شــود و کمبــود‬ ‫بــزاق نیــز منجــر بــه تکثیــر باکتــری در‬ ‫دهــان مــی شــود‪ .‬بنابرایــن لثــه هــا قرمــز‪،‬‬ ‫ملتهــب و دچــار خونریــزی مــی شــوند‪.‬‬ ‫اگــر احســاس کردیــد علــت التهــاب و‬ ‫خونریــزی لثــه هــا مصــرف ایــن داروهــای‬ ‫خــاص اســت بــه پزشــک مراجعــه کنیــد تــا‬ ‫محصوالتــی کــه مشــکل خشــکی دهــان را‬ ‫رفــع مــی کننــد بــه شــما تجویــز کننــد‪.‬‬ ‫عدم تعادل هورمون ها‬ ‫وقتــی ســطح هورمــون هــا ثابــت نباشــد‬ ‫(بــه عنــوان مثــال در دوره بلــوغ‪ ،‬بــارداری‪،‬‬ ‫عــادت ماهانــه و یــا ئســگی) بــه پــاک‬ ‫هــای دنــدان کــه باعــث خونریــزی لثــه مــی‬ ‫شــوند حســاس تــر مــی شــویم‪ .‬بنابرایــن‬ ‫بایــد در طــول ایــن دوره هــا توجه بیشــتری‬ ‫بــه دنــدان هــا نشــان دهیــد‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال بیشــتر از نــخ دنــدان اســتفاده کنیــد‬ ‫یــا دهــان را بــه خوبــی بشــوئید‪.‬‬ ‫ابتال به بیماری لثه‬ ‫نوعــی عفونــت باکتریایــی واگیــردار در‬ ‫دهــان اســت کــه بــه لثــه هــا اســیب مــی‬ ‫رســاند و اســتخوان فــک را فرســوده مــی کنــد‪.‬‬ ‫محققــان معتقدنــد کــه بیمــاری لثــه‪ ،‬علــت‬ ‫عمــده افتــادن دنــدان هــای دائمــی اســت‪.‬‬ ‫باکتــری الیــه محافظتــی ایجــاد مــی کنــد‬ ‫کــه بــه بافــت لثــه اســیب مــی رســاند‪،‬‬ ‫ســپس بــدن بــه زخــم و التهــاب ایجــاد‬ ‫شــده واکنــش نشــان مــی دهــد‪ .‬هــر چــه‬ ‫مــدت التهــاب لثــه هــا بیشــتر باشــد‪،‬‬ ‫احتمــال بــروز بیمــاری هــای گوناگــون از‬ ‫جملــه حساســیت و بیمــاری هــای قلبــی‬ ‫و‪ ...‬بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصــد بزرگســاالن تــا حــدی دچــار‬ ‫ایــن التهــاب هســتند در حالــی کــه تنهــا‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد انــان‪ ،‬متوجــه ایــن بیمــاری مــی‬ ‫شــوند‪ .‬زیــرا عالیــم ان بــه طــور طبیعــی‬ ‫در اواخــر میانســالی اشــکار مــی شــود‪ .‬بــا‬ ‫تغییــر برخــی عــادت هــا مــی تــوان ایــن‬ ‫خطــر را کاهــش داد؛ از قبیــل‪ :‬مراقبــت‬ ‫صحیــح از دنــدان‪ ،‬مســواک زدن و‬ ‫اســتفاده از نــخ دنــدان و مراجعــات منظــم‬ ‫بــه دنــدان پزشــک‪.‬‬ ‫استعمال سیگار‬ ‫افــراد ســیگاری بیشــتر در معــرض ابتــا‬ ‫بــه خونریــزی لثــه هســتند‪ .‬ســیگار بــه‬ ‫دالیــل مختلــف منجــر بــه افــزای خطــر‬ ‫ابتــا بــه بیمــاری پریودنتــال مــی شــود‪.‬‬ ‫از ان جــا کــه ســموم موجــود در ســیگار‬ ‫باعــث التهــاب مــی شــود و واکنــش ایمنــی‬ ‫بــدن را کاهــش مــی دهــد‪ ،‬افــراد ســیگاری‬ ‫بیشــتر از دیگــران در معــرض بیمــاری لثــه‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬بــه محــض بــروز عالیــم خــون‬ ‫ریــزی‪ ،‬باکتــری هــای خطرنــاک موجــود‬ ‫بیــن دنــدان بــه لثــه زخمــی راه پیــدا مــی‬ ‫کنــد و مســتقیم وارد خــون مــی شــود‪.‬‬ ‫رژیم غذایی ضعیف‬ ‫اینطــور ثابــت شــده کــه رعایــت یــک‬ ‫رژیــم غذایــی ســالم حــاوی ســبزی هــا و‬ ‫میــوه هــا‪ ،‬دانــه هــای ســالم‪ ،‬لبنیــات و‬ ‫پروتئیــن‪ ،‬عاملــی بــرای کاهــش التهــاب‬ ‫لثــه هــا اســت‪ .‬مصــرف ویتامیــن هــای دی‬ ‫و ث بــه همــراه منیزیــم و روغــن ماهــی‬ ‫نیــز بــرای ســامت لثــه هــا مفیــد اســت‪.‬‬ ‫عدم رعایت بهداشت دهان‬ ‫مســواک نــزدن و اســتفاده نکــردن از نــخ‬ ‫دنــدان باعــث قرمــزی و تــورم لثــه هــا مــی‬ ‫شــود‪ .‬در صــورت رعایــت نکــردن بهداشــت‬ ‫دهــان‪ ،‬لثــه هــای ســالم در عــرض ‪ ۲۴‬تــا‬ ‫‪ ۳۶‬ســاعت بیمــار مــی شــود‪ .‬اســتفاده‬ ‫از مســواک برقــی کــه لثــه هــا را ماســاژ‬ ‫مــی دهــد و باعــث شــدت یافتــن جریــان‬ ‫خــون مــی شــود‪ ،‬مفیــد اســت‪ .‬اســتفاده از‬ ‫دهــان شــویه و خمیــر دنــدان ضدباکتــری‬ ‫بــرای کاهــش تجمــع باکتری‪/.‬ایرنــا‬ ‫عادی انــگاری شــرایط خطرنــاک اســت‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫کرونــا باعــث کاهــش ‪ ۵۰‬درصــدی درامــد‬ ‫بیمارستان و افزایش هزینه ها را در پی داشت‬ ‫تــا دیــروز فکــر نمــی کردیــم نیــازی بــه دســتگاه‬ ‫اکســیژن ســاز باشــد امــا امــروز کمبــود ان‬ ‫احســاس مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪  ‬عبدالرضا فاضل‬ ‫اظهار داشــت‪ ۴:‬ازمون اســتخدامی برگزار شــد‬ ‫کــه ‪ ۳۹۱‬نفــر جــذب شــدند و پیــرو ایــن نیــز‬ ‫بــرای ‪ ۵۵۰‬نفــر دیگــر را در راه داریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اولیــن اســتانی کــه وزیــر‬ ‫بهداشــت بعــد از کرونــا داشــت کــه ‪۲۵‬‬ ‫میلیــارد تومــان پــاداش بازنشســتگان‬ ‫مصــوبشــدکــهطــییکمــاهپرداخــتشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ارزو داشــتیم حقــوق پرســنل ‪ ۲‬تــا‬ ‫‪ ۴‬درصــد افزایــش یابــد کــه بــه یکبــاره بــرای‬ ‫ســال ‪ ۱۶۴ ،۱۴۰۰‬درصــد افزایــش پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان در‬ ‫ادامــه افــزود ‪:‬کل کشــور در بودجــه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫موفق به جذب ســاخت بیمارســتان شــدند‬ ‫کــه یکیــش مربــوط به بیمارســتان طالقانی‬ ‫گــرگان اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه معضــل دانشــکده‬ ‫دندانپزشــکی را مطــرح کــرد و گفــت‪ :‬مکــررا‬ ‫پیگیــر رفــع مشــکل تجهیــز و راه انــدازی‬ ‫ایــن دانشــکده بودیــم کــه بالخــره موفــق‬ ‫شــدیم ان را تجهیــز کنیــم و هــم اکنــون‬ ‫خوشــحالیم که دانشــکده دندانپزشــکی در‬ ‫شــان اســتان داریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از اتفاقــات خوبــی کــه در ایــن‬ ‫مــدت افتــاده بحــث تجهیــز ‪ ۴‬بیمارســتان در‬ ‫ســطح اســتان هســتیم که توانســتیم هر یک از‬ ‫ایــن بیمارســتان هــا را بــه ‪ ۹۰‬تخت بیمارســتانی‬ ‫مجهــز کنیــم تــا شــهروندان دغدغـه ای بابت این‬ ‫موضــوع نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫دکتــر پانیــذ صدرایــی معــاون غــذا و دارو‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان گلســتان گفت‪:‬‬ ‫ســامانه ‪ ۱۹۰‬داخلــی ‪ ۳‬هــر مشــکلی در ارتبــاط‬ ‫بــا انســولین دارنــد مــی تواننــد تمــاس بگیرنــد‬ ‫و اطالعــات کامــل را در جهــت مراکــز توزیــع‬ ‫انســولین جویــا شــوند‪.‬‬ ‫فقــط در مــورد یکــی تــا دو تــا از برندهــای‬ ‫انســولین درگیــر هســتیم کــه پیگیــر رفــع‬ ‫ان هســتیم‪ .‬تــا بیمــاران بــه راحتــی بتواننــد‬ ‫انســولین مــورد نیــاز خــود را تهیــه نماینــد‪.‬‬ ‫دکتــر ناهیــد جعفــری معــاون بهداشــت و‬ ‫درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی و رئیــس‬ ‫مرکــز بهداشــت اســتان نیــز در خصــوص‬ ‫عــدم رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫در نانوایــی هــا گفــت‪ :‬مشــکل در بخــش‬ ‫نانوایــی هــا نیســت مشــکل شــهروندانی‬ ‫هســتند کــه بــرای تهیــه نــام بــه ایــن‬ ‫مراکــز مراجعــه مــی کننــد و پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی را در جهــت حفــظ فاصله گذاری‬ ‫اجتماعــی رعایــت نمــی کننــد هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬همانطــور کــه همــگان مــی‬ ‫دانیــم دفاتــر پیشــخوان یکــی از عمــده‬ ‫تریــن مراکــز الــوده شــیوع کرونــا اســت و‬ ‫تــا زمانــی کــه بیــن مــردم فرهنــگ ســازی‬ ‫صــورت نگیــرد قطعــا شــاهد اتفاقــات‬ ‫ناخوشــایندی خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫فاضــل در ارتبــاط بــا محدودیت هــای‬ ‫کرونایــی گفــت‪ :‬تابــع تصمیمــات ســتاد‬ ‫ملــی کرونــا و وزارت کشــور هســتیم و علــی‬ ‫الرغــم اینکــه در مســیر حرکــت مســافران‬ ‫در ایــام تعطیالت ایــم نســبت بــه اعمــال‬ ‫محدودیــت تــردد در جاده هــای شــمالی‬ ‫کشــور بودیــم کــه نتیجــه ان شــنبه ‪۲۰‬‬ ‫بهمــن مــاه اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا عــادی انــگاری مــردم اظهــار‬ ‫نگرانــی کــرد و گفــت‪ :‬از شــهروندان تقاضــا‬ ‫داریــم تــا بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و‬ ‫صــرف نظــر از ترددهــای غیــر معمــول و ضــروری‬ ‫اجتناب کنند تا شــاهد شــیوع و انتشــار ویروس‬ ‫و به تبع اعمال محدودیت های مجدد نشــویم‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬بــا توجــه بــه اینکــه طــی ‪ ۹‬مــاه اخیــر‬ ‫شــاهد تعطیلــی بســیاری از اصنــاف منجملــه‬ ‫تاالرهــا و ســالن هــای مجالــس‪ ،‬باشــگاه های‬ ‫ورزشــی و بســیاری دیگــر از مراکــز خدماتــی‬ ‫اســتان بودیــم امــا بــا توجــه به شــرایط اقتصادی‬ ‫و تصمیــم ســتاد ملــی کرونــا اجبارا به بازگشــایی‬ ‫اینگونــه خدمــات شــده اند کــه اگــر شــهروندان‬ ‫موضــوع را عــادی بپندارنــد قطعا شــاهد ورود به‬ ‫پیــک چهــارم شــیوع کرونــا خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن امــار کرونایــی ارائــه شــده‬ ‫توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان طــی‬ ‫هفتــه گذشــته منجــر بــه بســتری ‪ ۳۹۹‬نفــر‬ ‫بیمــار کرونایــی در مراکــز درمانــی پذیــرش‬ ‫شــدند کــه ‪ ۸۱‬نفــر در ‪ ، ICU‬و ‪ ۲۸‬نفــر بــه‬ ‫دســتگاه وینیالتــور وصــل بــوده و متاســفانه‬ ‫شــاهد فــوت ‪ ۲‬نفــر نیــز بودیــم‪.‬‬ ‫فواید‪ ۳۰‬دقیقه پیاده روی روزانه برای سالمتی‬ ‫بــرای یــک پیــاده روی ‪ ۳۰‬دقیقــه ای در طــول‬ ‫روز‪ ،‬مــی تــوان همــان ضــرب المثل معــروف در‬ ‫مــورد ســیب را بــه کار بــرد‪ :‬ایــن کار شــما را از‬ ‫پزشــک دور نگــه مــی دارد‪.‬‬ ‫ایــن میــزان پیــاده روی نــه تنهــا باعــث کاهــش‬ ‫وزن و کاهــش فشــار خــون مــی شــود‪ ،‬بلکــه‬ ‫خطــر ابتــا به بســیاری از بیماری هــای مزمن از‬ ‫جملــه بیماریهــای قلبی عروقی و ســکته مغزی‬ ‫را از شــما دور مــی کنــد‪ .‬پیــاده روی منظــم یکــی‬ ‫از ســاده تریــن کارهایــی اســت کــه مــی توانیــد‬ ‫بــرای ارتقــای ســامت خــود انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫افزایش قدرت پاها‪:‬‬ ‫ورزش هایــی ماننــد پیــاده روی باعــث افزایش‬ ‫هورمــون هــای مرتبــط بــا احســاس خــوب مانند‬ ‫ســروتونین و دوپامیــن در بــدن مــی شــود کــه‬ ‫مــی توانــد خلــق و خــو را افزایــش دهــد‪ .‬یکــی از‬ ‫مزایــای بزرگتــر پیــاده روی ایــن اســت کــه انجــام‬ ‫ایــن ورزش در طبیعــت بســیار بیشــتر از پیــاده‬ ‫روی در فضــای بســته یــا ســالن هــای ورزشــی‬ ‫احســاس نشــاط مــی دهــد‪.‬‬ ‫بهبود فرایند هضم‪:‬‬ ‫احساس شادی‪:‬‬ ‫مقاومت در برابر میکروب ها‪:‬‬ ‫ورزش هــای متعــادل ماننــد پیــاده روی‬ ‫منجــر بــه بهبــود پاســخ ایمنــی بــدن مــی شــود‪.‬‬ ‫مطالعــات نشــان داده افــرادی کــه حداقــل ‪۴‬‬ ‫روز در هفتــه و بــه مــدت نیــم ســاعت پیــاده‬ ‫روی مــی کننــد‪ ،‬کمتــر دچــار بیمــاری هــای‬ ‫عفونــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫سوزاندن چربی‪:‬‬ ‫قــدم زدن بیشــتر بــا افزایــش میــزان‬ ‫متابولیســم بــدن‪ ،‬چربــی بیشــتری را مــی‬ ‫ســوزاند و تحقیقــات نشــان مــی دهــد پیــاده‬ ‫روی بــرای از بیــن بــردن چربــی شــکمی بســیار‬ ‫موثــر اســت‪ .‬در واقــع تنهــا راه موثر بــرای از بین‬ ‫بــردن چربــی دور شــکم‪ ،‬پیــاده روی اســت‪.‬‬ ‫افزایش سوخت و ساز بدن‪:‬‬ ‫پیــاده روی بــا شــدت متوســط و بــرای یــک‬ ‫مــدت زمــان طوالنــی مــی توانــد ســوخت و ســاز‬ ‫بــدن شــما را تنظیــم کنــد و در کنتــرل وزن تاثیــر‬ ‫مثبــت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫پیــاده روی بــرای اســتخوان هــا مفیــد اســت‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان مــی دهــد زنانــی کــه یائســگی‬ ‫را پشــت ســر گذاشــته انــد و تقریبــا یــک و نیــم‬ ‫کیلومتــر در روز پیــاده روی دارنــد‪ ،‬چگالــی‬ ‫اســتخوان هــای کل بدنشــان نســبت بــه زنانــی‬ ‫کــه مســافت هــای کمتــری را می پیماینــد باالتر‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن پیــاده روی بــرای کاهــش‬ ‫ســرعت از دســت دادن اســتخوان هــای پــا نیــز‬ ‫بســیار موثــر اســت‪.‬‬ ‫پیــاده روی بخصــوص بعــد از غــذا‪ ،‬بــرای‬ ‫هضــم زودهنــگام ان مفیــد اســت‪ .‬بعــاوه راه‬ ‫رفتــن بعــد از غــذا‪ ،‬خطــر بیمــاری هــای قلبــی‬ ‫عروقــی و دیابــت را نیــز کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫کاهش عالئم افسردگی‪:‬‬ ‫پیــاده روی عالئــم افســردگی را تســکین مــی‬ ‫دهــد‪ ۳۰ .‬دقیقــه پیــاده روی‪ ۳ ،‬تــا ‪ ۵‬بار در هر‬ ‫هفتــه بــه مــدت ‪ ۱۲‬هفتــه‪ ،‬عالئــم افســردگی را‬ ‫حــدود ‪ ۴۷‬درصــد کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫همــه مــا از تفــاوت هــای فیزیولوژیکــی‬ ‫اشــکار میــان زنــان و مــردان اگاهیــم‪.‬‬ ‫همچنیــن مــی دانیــم برخــی بیمــاری هــای‬ ‫خــاص جنســیتی ماننــد ســرطان تخمــدان‬ ‫و ســرطان پروســتات دو جنــس زن و مــرد‬ ‫را درگیــر خــود مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال اکثــر مــردم متوجــه نمــی‬ ‫شــوند کــه خطــر و شــدت برخــی بیمــاری هــا‬ ‫بیــن دو جنــس زن و مــرد متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از شــرایط بهداشــتی وجــود‬ ‫دارنــد کــه شــاید بــاور نکنیــم بیشــتر ســراغ‬ ‫زنــان مــی رونــد تــا مــردان‪:‬‬ ‫میگرن‪:‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد کــه میگــرن در زنــان‬ ‫ســه برابــر مــردان اســت‪ .‬نــوع میگــرن در‬ ‫زنــان نیــز بــا مــردان متفــاوت بــوده و انهــا‬ ‫نــوع شــدیدتر و طوالنــی تــری را تجربــه‬ ‫مــی کننــد‪ .‬البتــه بــا نشــانه هایــی ماننــد‬ ‫حساســیت بــه صــدا و نــور‪ ،‬مشــکالت‬ ‫حــاد بصــری و حالــت تهــوع‪ .‬محققــان بــر‬ ‫ایــن باورنــد کــه ایــن اختالفــات در میگــرن‬ ‫زنانــه و مردانــه بــه دلیــل بــاال بــودن ســطح‬ ‫اســتروژن در زنــان اســت‪.‬‬ ‫اضطراب‪:‬‬ ‫بررســی هــای انجــام شــده نشــان مــی دهد‬ ‫کــه زنــان دو برابــر مــردان از اضطــراب رنــج‬ ‫مــی برنــد‪ .‬چنــد توضیــح احتمالــی بــرای ایــن‬ ‫وضعیــت وجــود دارد‪ .‬اول ایــن کــه نوســانات‬ ‫هورمونــی زنــان و شــیمی مغــز انهــا‪ ،‬زنــان‬ ‫را بیشــتر مســتعد ابتــا بــه اضطــراب مــی‬ ‫کنــد‪ .‬همچنیــن زنــان تمایــل دارنــد در مــورد‬ ‫مســائل اســترس زا عمیــق تــر فکــر کننــد در‬ ‫حالــی کــه مــردان تمرکــز خــود را کمتــر روی‬ ‫مشــکالت قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بیماری الزایمر‪:‬‬ ‫در ایــاالت متحــده‪ ،‬دو ســوم بیمــاران‬ ‫مبتــا بــه الزایمــر زنــان هســتند‪.‬‬ ‫هورمونهــا و ژنتیــک در ایــن میــان اصلــی‬ ‫تریــن عوامــل هســتند‪ .‬بــه عنــوان مثــال‬ ‫مطالعــات نشــان داده انــد کــه زنــان دارای‬ ‫ژن‪۴-ApoE‬بیشــتر مســتعد ابتــا بــه‬ ‫الزایمــر در مقایســه بــا مــردان هســتند‪.‬‬ ‫پوکی استخوان‪:‬‬ ‫از هــر ‪ ۱۰‬میلیــون امریکایــی مبتــا بــه‬ ‫پوکــی اســتخوان‪ ۸۰ ،‬درصــد زنــان هســتند‪.‬‬ ‫ســطوح پاییــن اســتروژن پــس از یائســگی‬ ‫باعــث تســریع از دســت رفتــن اســتخوان هــا‬ ‫در زنــان مــی شــود‪ .‬همچنیــن زنــان دارای‬ ‫تراکــم اســتخوان کمتــری نســبت بــه مــردان‬ ‫هســتند و ایــن امــر انهــا را در معــرض ابتــا‬ ‫بــه پوکــی اســتخوان قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫عفونت های دستگاه ادراری‪:‬‬ ‫جــذب بهتــر ویتامیــن دی‪ :‬پیــاده روی در‬ ‫طبیعــت و در روزهــای افتابــی میــزان ســنتز‬ ‫ویتامیــن دی از طریــق نــور خورشــید را افزایــش‬ ‫مــی دهــد و ایــن رونــد بــرای ســامت اســتخوان‬ ‫هــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫خواب بهتر شبانه‪:‬‬ ‫اگــر مشــکل در خــواب شــبانه داریــد‪ ،‬ایــن را‬ ‫بدانیــد کــه قــدم زدن قبــل از خــواب بــه شــما در‬ ‫تجربــه خــواب خــوب شــبانه کمــک مــی کنــد و‬ ‫انهــم بــا افزایــش اثــر مالتونین‪ ،‬یعنــی هورمون‬ ‫خــواب طبیعــی‪.‬‬ ‫بهبود عملکرد قلب‪:‬‬ ‫پیــاده روی چــون نوعــی ورزش هــوازی بــه‬ ‫شــمار مــی رود‪ ،‬منجــر بــه افزایــش ضربــان‬ ‫قلــب و بهبــود گــردش خــون مــی شــود‪.‬‬ ‫زنــان نــه تنهــا خطــر ابتــا بــه عفونــت‬ ‫هــای دســتگاه ادراری را تجربــه مــی کننــد‬ ‫بلکــه بــا افزایــش ســن‪ ،‬ایــن خطــر در‬ ‫انهــا شــدت مــی یابــد‪ .‬پــس از یائســگی‬ ‫بــا ایجــاد تغییــرات در مثانــه‪ ،‬خطــر ابتــا‬ ‫بــه ایــن عفونــت هــا بییشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫تغییــرات هورمونــی بعــد از یائســگی‬ ‫تعــداد باکتــری هــای خــوب در ناحیــه‬ ‫تناســلی زنــان را کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫بیماری تیروئید‪:‬‬ ‫تخمیــن زده مــی شــود کــه ‪ ۱۵‬تــا ‪۲۰‬‬ ‫درصــد زنــان بــاالی ‪ ۵۰‬ســال‪ ،‬از کــم کاری‬ ‫تیروئیــد رنــج مــی برنــد‪.‬‬ ‫سکته مغزی‪:‬‬ ‫تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه ســکته‬ ‫مغــزی در زنــان بیــش از مــردان اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن زنــان بیشــتر از مــردان ســکته‬ ‫مغــزی دوم را تجربــه مــی کننــد‪ .‬میگــرن‪،‬‬ ‫تغییــرات بعــد از یائســگی و فیبریالســیون‬ ‫دهلیــزی‪ ،‬خطــر ابتــا بــه ســکته مغــزی در‬ ‫زنــان را بــاال مــی برد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 6 ‫اگر خانه های اطراف شما خالی از سکنه است یا در مجاورت انها مشغول ساختمان سازی هستند الزم‬ ‫است که از منزل خود مراقبت بیشتری به عمل اورید‪.‬‬ ‫از انداختن فرش هنگام شستشو روی دیوارها و پشت بام خودداری نمایید‪.‬‬ ‫از قرار دادن کلید در محل هایی مانند زیر جاکفشی و سایر محل های قابل دسترسی خودداری نمایید‪.‬‬ ‫از نشان دادن محل نگهداری وجه نقد و طال و جواهرات و اشیاء با ارزش و گرانبها به همسایگان و‬ ‫کسانیکه مورد اعتماد نیستند و همچنین از نگهداری انها به صورت یک جا خودداری نمایید‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫توصیه هایپلیس‬ ‫برای پیشگیری‬ ‫از سرقت منزل‬ ‫شنبه ‪ 11‬بهمن ‪1399‬‬ ‫هر تخلف رانندگی بستر یک سانحه است‪ ،‬پس خوب رانندگی کنیم ‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت شانزدهم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫ماهیت حق کسب و پیشه‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامه مطلب شماره ‪284‬‬ ‫بطــور مثــال در اســتان تهــران شــهرهای اسالمشــهر‬ ‫و شهریار و رباط کریم و ری و پاکدشت و بهارستان‬ ‫و قــدس و مــارد و در اســتان مازنــدران ‪ :‬شــهرهای‬ ‫جویبــار ‪ ،‬ســوادکوه ‪ ،‬پــل ســفید ‪ ،‬االشــت و ســیاه‬ ‫بیشــه و فریدونکنــار مشــمول حــق کســب و پیشــه‬ ‫نمی باشــند‪ .‬و در اســتان مرکزی شــهرهای شــازند و‬ ‫زرندیــه ‪ ،‬کمیجــان ‪ ،‬اشــتیان ‪ ،‬فراهــان ‪ ،‬خنــداب و‬ ‫در اســتان تهــران شــهرهای اسالمشــهر و شــهریار و‬ ‫ربــاط کریــم و ری و پاکدشــت و بهارســتان و قــدس‬ ‫و مــارد و در اســتان البــرز شــهرهای فردیــس و‬ ‫ســاوجبالغ و اشــتهارد و طالقــان ‪ ،‬و در اســتان‬ ‫اذربایجــان شــرقی شــهرهای اهــر ‪ ،‬بســتان ابــاد و‬ ‫خــدا افریــن و کلیبــر و گــوگان و هریــس و هشــتردود‬ ‫و در اســتان اذربایجــان غربــی شــهرهای چالــدران و‬ ‫ســلماس و در اســتان اردبیــل شــهرهای پیلــه ســوار‬ ‫و ســرعین و نمیــن و در اســتان اصفهــان شــهرهای‬ ‫اردســتان میاندشــت چــادگان و ســمیرم و فریــدون‬ ‫شــهر و لنجان و مبارکه و در اســتان ایالم شــهرهای‬ ‫ابدانــان ایــوان و بــدره و دره شــهر و دهلــران و‬ ‫ملکشــاهی و مهــران و ســیروان نمــی باشــند‪ .‬اگــر‬ ‫قاضــی بــه موضــوع شــمول جغرافیایــی حــق کســب و‬ ‫پیشــه اشــراف داشــته باشــد ‪ ،‬راســا قــرار رد صــادر‬ ‫خواهــد کــرد ‪ .‬لیکــن کارشناســان در مــورد ســایر‬ ‫شــهرهای مشــمول قانــون ‪ ،‬همانطــور کــه بنــده بــه‬ ‫صــور مختلــف و در مقــاالت پیشــین عــرض کــردم‬ ‫بــه ایــن دلیــل کــه از ســال ‪ 1355‬بــه بعــد ‪ ،‬قانــون‬ ‫تاســیس شــهرداریها وضــع گردیــد و مســتاجر پــس‬ ‫از ان نقشــی در تاســیس محــل کســب نداشــته و‬ ‫بــود و نبــود او در مغــازه تاثیــری در افزایــش ارزش‬ ‫ســرقفلی محــل کســب نداشــته ‪ ،‬مــی بایســتی حــق‬ ‫کســب و پیشــه را در حــدود صفــر اعــام نماینــد ‪.‬‬ ‫امــا در مــورد شــهرهای غیرمشــمول بــه جــای اعــام‬ ‫مبلــغ ‪ ،‬ولــو در حــد صفــر ‪ ،‬بایــد ممتنــع بــودن و‬ ‫غیــر قانونــی بــودن ارزیابــی را اعــام نماینــد‪ .‬مضافــا‬ ‫همچنــان کــه از نــام اییــن نامــه تعدیــل مــال االجــاره‬ ‫اســتنتاج میشــود و کلمــه تعدیــل در ایــن اییــن نامــه‬ ‫‪ ،‬ایــن معنــا را داللــت میکنــد کــه‪ :‬قانونگــذار در ســال‬ ‫‪ 1324‬بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم در بــازار در پــی‬ ‫حمایــت از کســبه و برقــراری عدالــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫زیــرا در بنــد ز مــاده ‪ 2‬اییــن نامــه مقــرر میــدارد‬ ‫کــه هیچــگاه نبایــد اجــرت المثــل محــل کســب ‪،‬‬ ‫بیــش از اجــرت المســمی باشــد و در مــاده ‪ 6‬نیــز‬ ‫مقــرر میــدارد مــال االجــاره واحــد کســبی از یــک‬ ‫مــاه پــس از نشــر ایــن اییــن نامــه (‪1324/07/25‬‬ ‫) در روزنامــه رســمی ‪ ،‬نبایــد بیــش از اجــرت المثــل‬ ‫مقــرر در اول اســنفنند ســال ‪ 1321‬باشــد‪ .‬بعبارتــی‬ ‫قانونگــذار وقــت افزایــش اجــاره از اول اســفنتد‬ ‫‪ 1321‬بــه بعــد را منــع نمــود‪.‬‬ ‫لــذا مــادام کــه ایــن اییــن نامــه معتبــر بــوده (یعنــی تــا‬ ‫تصویــب قانــون ســال ‪ )1339‬افزایــش مــال االجــاره‬ ‫ممکــن نبــود‪ .‬بطــور مثــال اجــاره بهــاء ســال ‪1338‬‬ ‫نمــی بایســتی بیــش از اجــرت المثــل مقــرر در تاریــخ‬ ‫‪ 1321/12/01‬باشــد‪ .‬لــذا مســتفاد از اییــن نامــه‬ ‫تعدیــل مــال االجــاره مصــوب ســال ‪ 1324‬بطــور‬ ‫خالصــه میتــوان گفــت کــه هرگونــه افزایــش اجــاره از‬ ‫ســال ‪ 1321‬تــا ‪ 1339‬ممنــوع بــود و حتــی اگــر مثــا‬ ‫مسوول کارگروه بسیج ستاد گرامیداشت‬ ‫دهه فجر در خراسان شمالی‬ ‫ازادی‪۳۵‬زندانی توسط بسیج‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مســوول کارگــروه بســیج ســتاد گرامیداشــت دهــه‬ ‫فجــر در خراســان شــمالی گفــت‪ :‬همزمــان بــا اغــاز‬ ‫چهــل دومیــن ســالگرد پیــروزی ایــام اللــه دهــه فجــر‪،‬‬ ‫زمینــه ازادی ‪ ۳۵‬نفــر از محکومــان جرایــم غیرعمــد‬ ‫مالــی توســط بســیج اســتان فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن ســرهنگ حمیــد‬ ‫معین روز شــنبه در کارگروه بســیج ســتاد گرامیداشــت‬ ‫دهــه فجــر خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬همچــون‬ ‫ســنوات گذشــته بــه مناســبت پیــروزی انقــاب اســامی‬ ‫بســیج بــا اعــزام گــروه هــای جهــادی بــه مناطــق محــروم‬ ‫اســتان اقــدام بــه ارائــه خدمــات درمانــی رایــگان بــه‬ ‫ســاکنان ایــن مناطــق خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه افتتــاح ‪ ۱۲‬طــرح در دهــه‬ ‫فجــر گفــت‪ :‬افتتــاح درمانــگاه بســیج در ســاختمانی‬ ‫اســتیجاری در شــهر اشــخانه‪ ،‬مرکــز شهرســتان مانــه و‬ ‫ســملقان و کلنــگ زنــی ســاخت ســاختمان ان‪ ،‬افتتــاح‬ ‫ســالن ورزشــی در شهرســتان گرمــه و چهــار مدرســه در‬ ‫شــیروان و اســفراین بــا عنــوان طــرح کرامــت ازدیگــر‬ ‫طــرح هــای قابــل بهــره بــرداری بســیج اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ معیــن در ادامــه افــزود‪ :‬همچنیــن در ایــن‬ ‫ایــام قنــات روســتای «گزکــوه» و پــروژه ابرســانی بــه‬ ‫روســتای «قــزل حصــار» شــیروان افتتــاح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1336‬بــرای اولیــن بــار ملکــی بــه اجــاره داده‬ ‫میشــد‪ ،‬نمــی بایســتی اجــاره ان از اجــاره مقــرر در‬ ‫تاریــخ ‪ 1321/12/01‬بیشــتر تعییــن میشــد‪.‬‬ ‫و در مــاده ‪ 7‬بــرای عــدم رعایــت ایــن مقــررات ‪،‬‬ ‫مجــازات مالــی تعییــن شــده بــود‪ .‬مالحظــه میگــردد‬ ‫ایــن قانــون بــرای همــه شــهرها و مناطق نمیتوانســت‬ ‫موضوعیــت و مشــروعیت داشــته باشــد بلکــه نوعــی‬ ‫یارانــه بــرای کســبه برخــی از شــهرهای بــود کــه انهــا‬ ‫کســب و کار ضعیــف و جوابگــوی افزایــش اجــاره‬ ‫بهــاء نبــوده اســت‪..‬‬ ‫بطوریکــه در مــاده ‪ 40‬اییــن نامــه مقــرر اســت‬ ‫کــه مفــاد ایــن اییــن نامــه فقــط در شــهرهایی کــه‬ ‫مشــمول اییــن نامــه ‪ 2/88/1‬بــوده انــد و یــا در‬ ‫هــر شــهر دیگــری بــه غیــر از شــهرهای مشــروحه‬ ‫در اییــن نامــه کــه وزارت دادگســتری لــزوم اجــرای‬ ‫انــرا در روزنامــه رســمی اگهــی کــرده باشــد‪ ،‬اجــراء‬ ‫میگردیــد‪ .‬اگرچــه در قانــون مصــوب ســال ‪1339‬‬ ‫اییــن نامــه تعدیــل مــال االجــاره نســخ گردیــد‪ .‬لیکــن‬ ‫بــه جــای تعدیــل مــال االجــاره ‪ ،‬حــق جدیــدی بــه‬ ‫نــام کســب و پیشــه تاســیس و جایگزیــن ان شــد‪.‬‬ ‫در تاســیس ایــن حــق نیــز مقــرر گردیــد کــه حــق‬ ‫کســب و پیشــه در شــهرهایی اجــراء میشــود کــه‬ ‫مشــمول اییــن نامــه مــال االجــاره مصــوب ‪ 1324‬و‬ ‫اگهــی هــای بعــدی دادگســتری بــوده اســت‪.‬‬ ‫مالحظــه میگــردد در ســیر تاریخــی حمایت از کســبه‬ ‫بــا هــدف رونــق اقتصــادی بــازار ‪ ،‬ابتــدا مالکیــن از‬ ‫اخــذ اجــرت المثــل بیــش از اجــرت المســی و یــا‬ ‫بیــش از اجــرت المثلــی کــه در اول اســفند مــاه ســال‬ ‫‪ 1321‬مقــرر بــود ‪ ،‬منــع شــده بودنــد ‪.‬‬ ‫کشف تریاک با چاشنی خرما‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی‬ ‫اســتان از کشــف ‪ 118‬کیلــو و ‪500‬‬ ‫گــرم مــواد افیونــی تحــت پوشــش‬ ‫بــار خرمــا در شهرســتان گــرگان‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه‬ ‫بــا موادمخــدر اســتان پــس از یــک‬ ‫ســری اقدامــات اطالعاتــی موفــق‬ ‫بــه شناســایی یکــی از ســوداگران مــرگ در شهرســتان «گــرگان» شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه طــی بررســی هــای تخصصــی پلیــس مشــخص شــد‬ ‫متهــم مــواد افیونــی را در یکــی از انبارهــای اطــراف شهرســتان جاســاز‬ ‫کــرده‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران طــی هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی موفــق شــدند‬ ‫متهــم اصلــی و همدســتش را حیــن ورود بــه انبــار مــورد نظــر دســتگیر و‬ ‫در بازرســی از ان مــکان ‪ 116‬کیلــو و ‪ 500‬گــرم تریــاک کــه در پوشــش بــار‬ ‫خرمــا جاســاز شــده بــود‪ ،‬کشــف کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه توقیــف یــک‬ ‫دســتگاه ســواری در ایــن عملیــات‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در بازرســی از ایــن‬ ‫خــودرو نیــز ‪ 2‬کیلــو حشــیش کشــف شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره بــا اشــاره بــه معرفــی متهمــان بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫گلســتان‪ ،‬محــل امنــی بــرای جــوالن ســوداگران مــرگ نیســت و بــا اینگونــه‬ ‫افــراد قاطعانــه و برابــر قانــون برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫به زعــم اکثــر نویســندگان و نظریه پــردازان‪،‬‬ ‫امنیــت و ســامت اجتماعــی به عنــوان‬ ‫شــالوده و اصــل بنیادیــن بــرای تحقــق‬ ‫پیشــرفت و توســعه در جامعــه بــه شــمار‬ ‫می رونــد‪ .‬ازانجاکــه زندگــی امــروزی تحــت‬ ‫تاثیــر مســتقیم و غیرمســتقیم ســاختارها و‬ ‫پدیده هــای فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‪،‬‬ ‫نظامــی و امثالهــم قرارگرفتــه اســت‬ ‫روزبـه روز شــاهد بــروز دگرگونی هــا و تغییــر‬ ‫شــکل هایی در مســائل اجتماعــی هســتیم‪.‬‬ ‫انســان قــرن بیســت و یکــم‪ ،‬جهانــی‬ ‫توسعه یافته را تجربه می کند که همراه با‬ ‫خــود اقســام جدیــدی از خرده فرهنگ هــای‬ ‫انحرافــی‪ ،‬کج رفتاری هــا و نابهنجاری هــا را‬ ‫داراســت‪ .‬هــرگاه از انحــراف‪ ،‬کج رفتــاری‬ ‫و جــرم صحبــت شــده اســت بی درنــگ‬ ‫اذهــان عمومــی متوجــه سیســتم های‬ ‫واپایــش اجتماعــی می شــوند و بــدون‬ ‫شــائبه در همــه اجتماعــات کنونــی‪ ،‬پلیــس‬ ‫از الزامــات ایــن سیســتم بــوده اســت‪.‬‬ ‫در جامعــه اســامی مــا نیــز همــگام بــا‬ ‫ســیر توســعه جهانــی طــی ســال های‬ ‫اخیــر‪ ،‬شــاهد بــروز تغییــر شــکل هایی در‬ ‫مســائل اجتماعــی بوده ایــم و متعاقــب‬ ‫ان در ســازمان پلیــس نیــز شــاهد بــروز‬ ‫تغییــر پارادایم هــا بــوده ایــم‪ .‬امنیــت‬ ‫داخلــی یکــی از مهم تریــن مولفه هــای‬ ‫توســعه اســت و بــرای اینکــه بتوانیــم بــه‬ ‫توســعه پایدار و پیشــرفت های روزافزون‬ ‫دسـت یابیم بایــد شــاخص های امنیتی را‬ ‫افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫مسلما ًدر این راستا جایگاه و نقش نیروى‬ ‫انتظامــى در پاســدارى از دســتاوردهاى‬ ‫انقــاب‪ ،‬در کنــار دیگــر نیروهــاى مســلح‬ ‫کشــور بــر کســى پوشــیده نیســت‪ .‬امــروزه‬ ‫پلیــس بــا شــعار جامعه محــوری قصــد دارد‬ ‫تــا در میــان دو رویکــرد ســلبی ســنتی و‬ ‫ایجابــی جدیــد اعتــدال را برقــرار ســازد‪.‬‬ ‫فرمانــده ســابق ناجــا در خردادمــاه ‪،۱۳۹۱‬‬ ‫یکــی از رویکردهــای نیــروی انتظامــی را‬ ‫جامعه محــوری دانســت و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫درگذشــته رویکــرد پلیــس تهدیــد محــوری‬ ‫بــود کــه در ایــن نــوع رویکــرد مــردم منبــع‬ ‫تهدیــد بودنــد امــا در ایــن نــگاه جدید پلیس‬ ‫حافــظ جامعــه در برابــر تهدیــدات اســت و‬ ‫بــه دنبــال ان اســت تــا پاســخگوی مطالبات‬ ‫مــردم در حــوزه نظــم و امنیــت باشــد؛‬ ‫هم چنیــن ســردار اشــتری فرمانــده ناجــا‬ ‫نیــز عنــوان داشــتند مــا معتقدیــم پلیــس‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران جامعه محــور‬ ‫اســت و بــه دلیــل اعتمــاد مــردم بــه پلیــس‬ ‫و همــکاری دســتگاه ها بــا ان‪ ،‬پلیــس‬ ‫توانســته از ظرفیــت مــردم اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن نوشــتار بــه مبحــث‬ ‫جامعه شناســی پلیــس بــه عنــوان یــک‬ ‫رشــته علمــی مســتقل و نوبنیــاد پرداختــه‬ ‫می شــود کــه در دو حــوزۀ علــوم پلیســی‬ ‫و علــوم اجتماعــی قــرار می گیــرد و بــه‬ ‫همیــن خاطــر می توانــد مورداســتفاده‬ ‫دانشــجویان دانشــگاه علــوم انتظامــی و‬ ‫دانشــکده های علــوم اجتماعــی باشــد‪.‬‬ ‫در کیلومتر ‪ 25‬محور گرمه‪-‬میامی‬ ‫‪ 3‬نفر کشته شدند‬ ‫و در ســال ‪ 1376‬بــه بعــد نیــز حمایــت از کســبه‬ ‫و ایــن بــی توجهــی موجــب میشــد کــه مقــررات‬ ‫حاکــم ‪ ،‬تمــام مصادیــق اماکــن کســبی و احــوال‬ ‫شــخصیه کســبه را در بــر نگیــرد‪ .‬و در بیــن مالــک و‬ ‫مســتاجر تنــازع ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫بــرای پایــان دادن بــه تنــازع ‪ ،‬عمــا مالــک و‬ ‫مســتاجر خودشــان راه تغییــر و اصــاح قانــون ســال‬ ‫‪ 1339‬را بــه تدریــج یافتنــد و حــق ســرقفلی را عرفــا‬ ‫بنــا نهادنــد‪ .‬همیــن بنــای عرفــی بــود کــه در ســال‬ ‫‪ 1376‬رســمیت یافتــه و بــه قانــون بــدل گردیــد‪.‬‬ ‫ادامــه را در شــماره بعــدی مالحظــه فرماییــد‪.‬‬ ‫وهوالمســتعان‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بهــره بــرداری از ســه واحــد مســکونی‬ ‫در شــهر مایــوان فــاروج یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن در ایــن‬ ‫شــهر یــک پایــگاه بســیج و خانــه عالــم نیــز مــورد بهــره‬ ‫بــرداری قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬هزار پرس غذای گرم بین محرومین توزیع خواهد شد‬ ‫ســرهنگ معیــن بــا اشــاره بــه توزیــع ‪ ۱۲‬هــزار پــرس غــذای گــرم‬ ‫در خراســان شــمالی افــزود‪ :‬ایــن ‪ ۱۲‬هــزار پــرس‪ ،‬بــا همــکاری‬ ‫ناحیــه مقاومــت بســیج بجنــورد‪ ،‬بســیج دانشــجویی و نهادهــای‬ ‫حمایتــی اســتان تهیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کارگــروه بســیج ســتاد گرامیداشــت دهــه‬ ‫فجــر بیشــترین برنامــه هــا را خواهــد داشــت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬در‬ ‫ایــام اللــه دهــه فجــر ایــن کارگــروه بیــش از ‪ ۱۹‬هــزار برنامــه‬ ‫ذیــل ‪ ۱۰۰‬برنامــه محــوری اجــرا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫مســوول کارگــروه حــوزه و روحانیــت ســتاد گرامیداشــت دهــه‬ ‫فجــر اســتان نیــز گفــت‪ :‬همزمــان بــا ایــام اللــه دهــه فجــر‬ ‫برنامــه عمامــه گــذاری ‪ ۱۲‬نفــر از طــاب اســتان بــا حضــور مدیــر‬ ‫حــوزه علمیــه خراســان‪ ،‬ایــت اللــه عاملــی برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام مهــدی مهرپویــان افــزود‪ :‬همچنیــن در‬ ‫ایــن ایــام مدرســه ای در شهرســتان فــاروج کــه ســاخت‬ ‫ان از ســال ‪ ۹۷‬اغــاز شــده بــود‪ ،‬افتتــاح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برگــزاری ‪ ۵‬مســابقه کتابخوانــی در‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬در دهــه فجــر امســال‬ ‫برنامــه هایــی بــرای تبییــن گام دوم انقــاب بــا عنــوان‬ ‫«امریــکا منفــی ‪ »۲۰‬و «ایــران ‪ »۲۰‬بــا همــکاری‬ ‫دانشــگاه امــام حســین (ع) برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام مهرپویــان تصریــح کــرد‪ :‬در حــوزه بانــوان اســتان‬ ‫نیــز برنامــه کرســی ازاداندیشــی و نقــش زنــان در انقــاب بــا‬ ‫رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬تــا ‪ ۲۲‬بهمــن ایــام اللــه در تقویــم جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران دهــه فجــر نــام گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫شمـاره ‪285‬‬ ‫جامعه شناسی پلیس‬ ‫(قسمت اول)‬ ‫بــه تعییــن ســرقفلی بــدل شــد‪ .‬ایــن ســیر تکاملــی ِ‬ ‫حمایت از کســبه که از ســال ‪ 1324‬اغاز گردید ‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ 1376‬کامــل شــد‪ .‬در پیمــودن ایــن راه تکاملــی‬ ‫حضــرت امــام خمینــی ره نقــش اساســی ایفــاء نمود‪.‬‬ ‫و بــا قواعــدی کــه اراده ازاد مالــک و مســتاجر و قانــون‬ ‫مدنــی را نادیــده میگرفــت مخالفــت فرمــود‪.‬‬ ‫قانــون گــذار از ســال ‪ 1324‬تــا ســال ‪ 1356‬صرفــا در‬ ‫پــی وضــع قاعــده امــره و تحمیــل ان بــر مالکیــن بــوده‬ ‫و بــه تراضــی و توافــق مالــک و مســتاجر درخصــوص‬ ‫میــزان اجــرت المثــل و مــدت اجــاره ‪ ،‬توجهــی‬ ‫نداشــته اســت‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪7‬‬ ‫جانشــین فرمانده انتظامی اســتان از برخورد وانت مزدا با پژو اردی در کیلومتر ‪25‬‬ ‫محــور «گرمه‪-‬میامی»کــه منجــر بــه کشــته شــدن ‪ 3‬نفــر از سرنشــینان شــد‪،‬خبرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد غالمــی» بــا اعــام‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام وقــوع یــک مــورد تصــادف در کیلومتر‬ ‫‪ 25‬محــور «گرمه‪-‬میامــی» بالفاصلــه مامــوران انتظامــی‪ ،‬کارشناســان پلیــس راه و‬ ‫عوامــل اورژانــس بــه محــل وقــوع حادثــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اثــر وقــوع ایــن حادثــه راننــده خــودروی وانــت مــزدا و‬ ‫همچنیــن ‪ 2‬نفــر از سرنشــینان خــودروی اردی بــه علــت شــدت جراحــات وارده در‬ ‫دم فــوت کردنــد‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در همیــن رابطــه راننــده پــژو اردی نیــز بــه شــدت مجــروح کــه‬ ‫بالفاصلــه توســط عوامــل اورژانــس بــه مراکــز درمانــی اعــزام شــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکه علت وقــوع این حادثه در دســت‬ ‫بررســی اســت‪ ،‬از راننــدگان عزیــز خواســت تــا همــواره بــا رعایــت کــردن قوانیــن و‬ ‫مقــررات راهنمایــی و رانندگــی از بــروز حــوادث تلــخ و ناگــوار پیشــگیری کننــد‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪281‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــه عقیــده ایــن اقتصــاددان ‪ 3‬گرایــش بدبینــی ‪ ،‬بی طرفــی و‬ ‫در اختیــار گرفتــن امــور در بــازار معاملــه وجــود دارد ‪ -‬روشــندل ‪-2.‬‬ ‫مرکــز اســتان مرکــزی ‪ -‬روز تولــد ‪ -‬بالکــن‪ -3.‬رفــوزه ‪ -‬صحنــه تئاتــر‬ ‫ اولیــن تولیــد کننــده مــواد و کاالی پتروشــیمی در منطقــه از لحاظ‬‫ارزش ‪ -‬ســبک‪ -4.‬ظــرف خمیرســازی ‪ -‬عــدد مــاه ‪ -‬تردیــد ‪ -‬گشــوده‬ ‫‪ -5‬مخفــف تشــنه ‪ -‬پشــیمان ‪ -‬توبــه از گنــاه‪ -6.‬قــدم ‪ -‬نــاس ‪ -‬درخت‬ ‫زبــان گنجشــک ‪ -‬کــوه اروپایــی‪ -7.‬لحظـه ای ‪ -‬خرگــوش ‪ -‬نویســنده و‬ ‫منشــی‪ -8.‬وزیــر مالــی انگلســتان‪ -9.‬ویژگی هــای قومــی ‪ -‬جمــع راکب‬ ‫ عــدد مجهــول‪ -10.‬ان طــرف ‪ -‬ریشــه ‪ -‬مشــهور ‪ -‬فراســت‬‫‪ -11‬مداومــت ‪ -‬ســبو ‪ -‬تکیــه دادن‪-12.‬‬ ‫شــکم بنــد طبــی ‪ -‬انکــر االصــوات ‪ -‬حــرف‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعجــب ‪ -‬فــراز‪ -13.‬تیــم فوتبــال یونانــی ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شــرکتی کــه طبق مــاده ‪ 21‬قانــون تجارت‬ ‫بــرای امــور تجــاری تشــکیل می شــود ‪ -‬اثر‬ ‫‪2‬‬ ‫چربــی ‪ -‬رود جنوبــی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -14‬ســمت چــپ ‪ -‬روشــنی بخــش ‪-‬‬ ‫اشــاره‪ -15.‬بــه جــا مانــده ‪ -‬ایــن عملیات‬ ‫‪4‬‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بانــک‬ ‫‪5‬‬ ‫مرکــزی پایــه پولــی را با خریــد و فروش‬ ‫اوراق بهــادار تغییــر دهــد‬ ‫‪6‬‬ ‫عمــودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازاد بــودن ‪ -‬از صادرکننــدگان‬ ‫قهــوه در نایروبــی‬ ‫‪ -2‬بــازی تختــه ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫ســرین ‪ -‬ســازمان فضایــی امریــکا‬ ‫‪ -3‬مخفــف کاه ‪ -‬حقــوق قانونــی و‬ ‫دریافتنــی دولــت از درامدهــای مــردم و‬ ‫ملــت بــه صــورت پــول یــا مــال ‪ -‬تخــت‪-4.‬‬ ‫برابــر ‪ -‬اعتقــاد و قصــد درونــی ‪ -‬مغــز ‪-‬‬ ‫مجــرای خــون‬ ‫‪ -5‬جمــع نامــوس ‪ -‬از اقــوام بــزرگ‬ ‫باســتانی ایــران‬ ‫‪ -6‬پیشــوند ســال و روز ‪ -‬تیره ‪ -‬نان خرد‬ ‫کرده در ابگوشــت ‪ -‬نقاب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -7‬دورویی ‪ -‬اسناد ‪ -‬واحد پول چین‬ ‫‪ -8‬پاسبان شهر ‪ -‬رجال ‪ -‬جاندار تک سلولی‬ ‫‪ -9‬نــژاد ایرانــی و هندواروپایــی ‪ -‬شــجاع ‪ -‬چیــن و چــروک‬ ‫پوســت‪ -10.‬اوا ‪ -‬میــوه تــازه بــه بــازار امــده ‪ -‬خــوراک گربــه‬ ‫ ســنگفرش‪ -11.‬عالمــت ‪ -‬الیتناهــی‪ -12.‬خــدای ســاختگی ‪-‬‬‫دهــان ‪ -‬شــریعت ‪ -‬هــم شــغل‪ -13.‬چــراگاه ایــات ‪ -‬درخشــان‬ ‫ تیــر‪ -14‬گهــواره ‪ -‬فوتبــال دســته برتــر ‪ -‬رهــا ‪ -‬درجــه حــرارت‪-15.‬‬‫افــرادی کــه بــرای تعــداد پیــپ کــم در بازارهــای مالــی معاملــه می کننــد‬ ‫ بیــزاری و تنفــر‬‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017- 32320421 - 32320420-32149068 :‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شاملی‬ ‫دوشنبــه ‪ 13‬بهمن ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬جمادی الثانی ‪1442‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫‪ 01‬فوریه ‪2021‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 85‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫عکسهفته‬ ‫سرشماری ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫قطعه پرنده مهاجر در‬ ‫تاالب های گنبدکاووس‬ ‫بهمن امد فجر پیروزی رسید‬ ‫گاه شادی و ستم سوزی رسید‬ ‫معــاون اداره حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫گنبــدکاووس از سرشــماری پرنــدگان‬ ‫مهاجــر ابــزی و کنــار ابــزی در هشــت‬ ‫زیســتگاه طبیعــی از جملــه ســه تــاالب بین‬ ‫المللــی «المــاگل‪ ،‬اجــی گل و االگل» ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬نتیجــه کار‬ ‫شــمارش حــدود ‪ ۷۰‬هــزار قطعــه انــواع‬ ‫پرنــده اســت‪.‬‬ ‫بهمن و روئیدن گل در کنار‬ ‫پس زدن از روی کشور هر غبار‬ ‫همه برای ایران‬ ‫حق و حقوقی که هست اما نیست‬ ‫سهیال عالءالدین‬ ‫صراحــت کالم و جملــه هایــی کــه اغلــب‬ ‫اوقــات بــه صــورت نقــد منصفانــه یــا بــه‬ ‫صــورت نقــد تنــد بــر زبــان جــاری مــی شــود‬ ‫وتنــش و واکنــش ایجــاد مــی کنــد همــه‬ ‫نشــان از دردو زخمــی اســت کــه بــه صــورت‬ ‫یــک راز در ذهــن نهفتــه باقــی مــی مانــد‪.‬‬ ‫حقــوق شــهروندی در معنــای کلــی ‪,‬دارا ی‬ ‫چارچــوب هــا و ضوابــط خــاص خــود اســت‬ ‫تدویــن قوانیــن و مقرراتــی کــه حقــوق و‬ ‫منافــع اقشــار مختلــف جامعــه را تعییــن‬ ‫و بــا وضــع ضمانــت هــای اجرایــی از ان‬ ‫حمایــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫شــهروندی یعنــی برخــورداری از حــق رای‪,‬‬ ‫تصــدی ســمت هــای سیاســی‪ ,‬بهــره منــدی‬ ‫از برابــری در مقابــل قانــون‪ ,‬برخــورداری از‬ ‫مزایــا و خدمــات مختلــف حکومتــی تضمیــن‬ ‫سرنوشــت هــر شــخص در اجتمــاع و تعییــن‬ ‫حقــوق و منافعــی بــرای او بــه واســطه‬ ‫شــهروندی اســت ودر عــوض تعهداتــی‬ ‫همچــون پیــروی از قانــون ‪ ,‬پرداخــت مالیات‬ ‫و دفــاع از کشــور برعهــده ی شــهروندان‬ ‫گذاشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫شــهروندی را مــی تــوان رابطــه ی بیــن فــرد و‬ ‫دولــت دانســت کــه بــه بهانــه حقــوق و تکالیــف‬ ‫متقابــل بــه هــم وابســته مــی گردنــد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اســتان گلســتان دارای ‪۲۲‬‬ ‫زیســتگاه مهــم بــرای زمســتان گذرانــی‬ ‫پرنــدگان مهاجــر ابــزی و کنــار ابــزی اســت‬ ‫کــه هشــت مــورد از ایــن زیســتگاه ها‬ ‫شــامل ســه تــاالب بیــن المللــی «المــاگل‪،‬‬ ‫االگل و اجــی گل»‪ ،‬دریاچــه شــور‪،‬‬ ‫ابندان هــای اب گشــت‪ ،‬ســد دانشــمند‪،‬‬ ‫ســد گلســتان و ابندان هــای اینچــه بــرون‬ ‫در شهرســتان گنبــدکاووس واقــع اســت‪.‬‬ ‫معــاون اداره حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫گنبــدکاووس بــا بیــان اینکــه ایــن‬ ‫زیســتگاه ها میزبــان جمعیــت قابــل‬ ‫توجهــی از انــواع گونه هــای پرنــدگان‬ ‫مهاجــر اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬هــر ســاله‬ ‫همزمــان بــا سراســر جهــان در کشــورهای‬ ‫عضــو کنوانســیون رامســر و ســایر‬ ‫معاهده هــای بیــن المللــی مرتبــط‪ ،‬کار‬ ‫سرشــماری پرنــدگان انجــام می شــود‪.‬‬ ‫دردی کــه از جــزء حــل نشــده و بــه مــرور‬ ‫زمــان بــه کالن دردتبدیــل شــده اســت یــا‬ ‫دردی کــه بیــان شــده اســت وبــرای درمــان‬ ‫ان بــه متخصــص هــم مراجعــه شــده امــا بــا‬ ‫درمــان تــو خالــی و تشــخیص زیــان جانــی‬ ‫و کاری ســر بــاز کــرده اســت و در کل‬ ‫ازرده خاطــر وگالیــه منــد از قانــون و مــاده‬ ‫و تبصــره ای مــی شــود کــه بــرای درمانــش‬ ‫هیــچ حــق و حقــوق وضــع نکــرده اســت ‪.‬‬ ‫شــکوه از حقــوق کــه برخــوردار هســت و‬ ‫نیســت امتیازاتــی کــه در گســتره ی باالیــی‬ ‫برایــش بــه عنــوان شــهروند تعریــف شــده‬ ‫اســت امــا جــزء دغدغــه و نگرانــی تمهیــد‬ ‫دیگــری بــرای ان اندیشــیده نشــده اســت و‬ ‫مشــکالت فراوانــی را بوجــود اورده اســت ‪.‬‬ ‫احمــد احمــدی اظهــار داشــت‪ :‬باتوجــه‬ ‫بــه اهمیــت جایــگاه پرنــدگان در تنــوع‬ ‫زیســتی‪ ،‬می طلبــد بــه نحــوه شایســته از‬ ‫انهــا حفاظــت کــرد کــه تحقــق ایــن امــر‬ ‫نیازمنــد جمــع اوری اطالعــات دقیــق از‬ ‫وضعیــت گونه هــای مختلــف پرنــدگان‬ ‫بــا انجــام برنامه هــای مــدون سرشــماری‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــهروند اتخــاذ تدابیــر و موثــر واقدامــات‬ ‫الزم وصحیــح بــرای حفــظ حــق و حقــوق‬ ‫انهــا در برابــر خســارتها و مشــکالت بوجــود‬ ‫امــده نیســت؟‬ ‫چــه کســی پاســخگوی ضــرر و زیــان‬ ‫وخســارت بــه امــوال ‪,‬مشــکالت حــق و‬ ‫حقــوق انهــا خواهــد بــود ؟‬ ‫راننــده ای تعریــف مــی کرد‪:‬برخــی از‬ ‫خیابانهــا بــه واســطه ی حفــاری هــای متعــدد‬ ‫توســط دســتگاههای اجرایــی وفرســودگی‬ ‫و خرابــی اســفالت ‪,‬ســرعت گیرهــای‬ ‫غیراســتاندارد‪,‬بلوار و جــدول هــای تیــز و غیــر‬ ‫اصولــی و‪...‬همــه و همــه عامــل خســارت و‬ ‫اســیب بــه خــودرو هــا هســتند کــه مــن راننــده‬ ‫بــرای تعمیــر خــودروی اســیب دیــده ام بایــد‬ ‫هزینــه ســنگینی را بپــردازم ‪.‬‬ ‫محمــد د شــاکی از رای دادگاه بــه خاطــر‬ ‫فــردی کــه محکــوم بــه کالهبــرداری از وی‬ ‫بــا مبلــغ ســنگین شــده اســت امــا متهــم بــا‬ ‫وثیقــه ازاد شــده و بعــد گذشــت چندســال‬ ‫هیــچ حکمــی دال بــر جبــران خســارت‬ ‫دریافــت نکــرده اســت و دادگاه خیلــی بیشــتر‬ ‫از زیــادی بــا یــک متهــم راه امــده اســت‪.‬‬ ‫داشــتن مســکن متناســب بــا نیــاز ‪,‬‬ ‫برخــورداری از تامیــن اجتماعــی از نظــر‬ ‫بازنشســتگی ]بیــکاری ‪,‬پیــری‪ ,‬از کار‬ ‫افتادگــی ‪ ,‬بــی سرپرســتی ‪,‬حــوادث و ســوانح‬ ‫وبرخــورداری از همــه حقــوق انســانی‪,‬‬ ‫سیاســی ‪ ,‬اقتصــادی‪ ,‬اجتماعــی و فرهنگــی‬ ‫‪....‬بارعایــت موازیــن اســام بــدور از رنــگ‬ ‫ونــژاد و زبــان از امتیازاتــی اســت کــه بــرای‬ ‫هــر شــهروندی در نظــر گرفتــه شــده اســت‬ ‫‪.‬‬ ‫همــه ی مــا مــی دانیــم قدرتــی کــه در اختیار‬ ‫شــهرداران‪,‬اعضای شــوراهای اســامی‬ ‫‪ ,‬مدیــران مناطــق و معاونــان شــهردار ‪,‬‬ ‫فرمانــدار ‪ ,‬رئیــس جمهــور و‪....‬برگرفتــه از‬ ‫رای و حمایــت مــردم اســت در واقــع ایــن‬ ‫مــردم هســتند کــه تحــت هــر شــرایطی پابــه‬ ‫پــای دولــت در تمــام صحنــه هــا بــا توجــه بــه‬ ‫قانــون وضــع شــده حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫حتــی زمــان تعطیــل عمومــی هــم ســرکار‬ ‫بــوده اســت بــرای شــکایت بــه اداره کار‬ ‫مراجعــه نمــود اداره کار پــس از بررســی‬ ‫هــای بــه عمــل امــده در خواســت وی را از‬ ‫بابــت اینکــه برگــه ی قــراردادی نداشــت و‬ ‫کارکنــان شــرکت بــر امــدن ‪ 2‬مــاه مشــغول‬ ‫بــه کار بودنــش شــهادت دادنــد چیــزی‬ ‫دســتگیرش نشــد ‪.‬‬ ‫بــه نظــر شــما حــق ایــن مــردم بــه عنــوان‬ ‫همینطــور خســارت دیــده گان ســیل کــه‬ ‫افســانه منشــی شــرکت کــه حــدود ‪8‬مــاه‬ ‫در یــک کارخانــه تولیــدی مشــغول بــه کار‬ ‫شــده اســت زمــان پــر کــردن فرم اســتخدامی‬ ‫کارفرمــا وعــده بیمــه و حقــوق اداره کاری‬ ‫‪+‬مزایــا داداه اســت امــا بعــد گذشــت ‪8‬مــاه‬ ‫برگــه قــرارداد را پــاره کــرده و از انجــام ان‬ ‫تفــره رفتــه اســت ‪.‬‬ ‫گالیــه از وعــده بنیــاد مســکن داشــتند و‬ ‫پرداخــت وامــی کــه بــرای ضامــن ان هنــوز‬ ‫گیــر هســتند‪.‬‬ ‫گالیــه هــای شــهروندان از اب شــرب تــا‬ ‫خســارت قطعــی بــرق ‪ ,‬بــی کیفیــت بــودن‬ ‫نــان‪ ,‬صــف هــای شــلوغ روغــن در ایــن‬ ‫روزهــای کرونایــی‪ ,‬شــکایت از بیمارســتانهای‬ ‫دولتــی و نبــود بعضــی از امکانــات ضــروری‬ ‫عــدم همــکاری پرســنل‪ ,‬ریختــن زبالــه هــا و‬ ‫نخالــه هــای ســاختمانی ‪..... ,‬همــه و همــه‬ ‫خبــر از همــان دردهایــی اســت کــه هنوزبــرای‬ ‫درمــان ان پادتنــی پیــدا نشــده اســت‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫مــاده ‪ - ۱۹‬شــهروندان از حــق اداره شایســته‬ ‫امــور کشــور بــر پایهــی قانونمــداری‪ ،‬کارامدی‪،‬‬ ‫پاســخگویی‪ ،‬شــفافیت‪ ،‬عدالــت وانصــاف‬ ‫برخوردارنــد‪ .‬رعایــت ایــن حــق توســط همــه‬ ‫مســئولین و کارکنــان الزامــی اســت‪.‬‬ ‫مــاده ‪ - ۲۰‬حــق شــهروندان اســت کــه امــور‬ ‫اداری انهــا بــا رعایــت قانــون‪ ،‬بیطرفانــه‬ ‫و بــه دور از هرگونــه منفعــت جویــی یــا‬ ‫غــرض ورزی شــخصی‪ ،‬رابطــه خویشــاوندی‪،‬‬ ‫گرایشــهای سیاســی و پیــش داوری‪ ،‬در زمــان‬ ‫معیــن و متناســب رســیدگی و انجــام شــود‪.‬‬ ‫مــاده ‪ - ۲۱‬حــق شــهروندان اســت کــه‬ ‫چنانچــه تصمیمــات نهادهــای اداری و یــا‬ ‫کارکنــان را خــاف قوانیــن و مقــررات بداننــد‪،‬‬ ‫ازطریــق مراجعــه بــه مراجــع اداری و قضائــی‬ ‫صالــح‪ ،‬تقاضــای احقــاق حــق کننــد‪.‬‬ ‫مــاده ‪ - ۲۲‬حــق شــهروندان اســت کــه از‬ ‫تصمیمــات و اقدامــات اداری کــه بــه نوعــی‬ ‫حقــوق و منافــع مشــروع انهــا را تحــت‬ ‫تاثیر قرار میدهند‪ ،‬اگاه شوند‪.‬‬ ‫مــاده ‪ - ۲۳‬مقامــات و مامــوران اداری‬ ‫بایــد در روابــط خــود بــا شــهروندان پاســخگو‬ ‫و قابــل دســترس باشــند و چنانچــه‬ ‫درخواســتیرا رد کننــد بایــد حســب تقاضــا‪،‬‬ ‫بــه صــورت مکتــوب پاســخ داده و حداکثــر‬ ‫راهنمایــی را در چارچــوب صالحیتهــای خــود‬ ‫ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫مــاده ‪ - ۲۴‬حــق شــهروندان اســت کــه از ‪-‬‬ ‫دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت‬ ‫اخــاق حســنه‪ ،‬راستگویی‪،‬درســتکاری‪،‬‬ ‫امانتــداری‪ ،‬مشــورت‪ ،‬حفــظ بیتالمــال‪،‬‬ ‫رعایــت حــق ا لنــاس‪ ،‬توجــه بــه وجــدان و‬ ‫افــکار عمومــی‪ ،‬اعتــدال وتدبیــر و پرهیــز‬ ‫از تنــدروی‪ ،‬شــتابزدگی‪ ،‬خودســری‪،‬‬ ‫فریبــکاری‪ ،‬مخفیــک اری و دســتکاری در‬ ‫اطالعــات و پذیرفتــن مســئولیت تصمیمــات‬ ‫و اقدامــات خــود‪ ،‬عذرخواهــی از مــردم‬ ‫در قبــال خطاهــا‪ ،‬اســتقبال از نظــرات‬ ‫مخالفیــن و منتقدیــن و نصــب و عــزل بــر‬ ‫مبنــای شایســتگی و توانایــی افــراد باشــد‪.‬‬ ‫ج حق ازادی اندیشه و بیان ‪-‬‬ ‫مــاده ‪ - ۲۵‬شــهروندان از حــق ازادی اندیشــه‬ ‫برخوردارنــد‪ .‬تفتیــش عقایــد ممنــوع اســت‬ ‫و هیچکــس را نمیتــوان بــه صــرف ‪-‬داشــتن‬ ‫عقیدهایــش مــورد تعــرض و مواخــذه قــرارداد‪.‬‬ ‫مــاده ‪ - ۲۶‬هــر شــهروندی از حــق ازادی بیان‬ ‫برخــوردار اســت‪ .‬ایــن حــق بایــد در چارچــوب‬ ‫حــدود مقــرر در قانــون اعمــال شــود‪.‬‬ ‫شــهروندان حــق دارنــد نظــرات و اطالعــات‬ ‫راجــع بــه موضوعــات مختلــف را بــا‬ ‫اســتفاده از وســایل ارتباطــی‪ ،‬ازادانــه‬ ‫جســتجو‪،‬دریافت و منتشــر کننــد‪ .‬دولــت‬ ‫بایــد ازادی بیــان را بهطــور خــاص در‬ ‫عرصههــای ارتباطــات گروهــی و اجتماعــی‬ ‫و فضــای مجــازی ازجملــه روزنامــه‪،‬‬ ‫مجلــه‪ ،‬کتــاب‪ ،‬ســینما‪ ،‬رادیــو‪ ،‬تلویزیــون و‬ ‫شــبکههای اجتماعــی و ماننــد اینهــا طبــق‬ ‫قوانیــن تضمیــن کنــد‪.‬‬ ‫مــاده ‪ - ۲۷‬شــهروندان حــق دارنــد اندیشــه‪،‬‬ ‫ـاس خــود را از طــرق مختلف‬ ‫خالقیــت و احسـ ِ‬ ‫افرینــش فکــری‪ ،‬ادبــی و هنــری بارعایــت‬ ‫قوانیــن و حقــوق دیگــران بیــان کننــد‪.‬‬ ‫مــاده ‪ - ۲۸‬شــهروندان از حــق نقــد‪ ،‬ابــراز‬ ‫نارضایتــی‪ ،‬دعــوت بــه خیــر‪ ،‬نصیحــت در‬ ‫مــورد عملکــرد حکومــت و نهادهــای عمومــی‬ ‫برخوردارنــد‪ .‬دولــت موظــف بــه ترویــج و‬ ‫گســترش فرهنــگ انتقادپذیــری‪ ،‬تحمــل و‬ ‫مداراســت‪.‬‬ ‫احمــدی ادامــه داد‪ :‬امســال نیــز همزمــان‬ ‫بــا سراســر کشــور در زیســتگاه های اســتان‬ ‫گلســتان از جملــه گنبــدکاووس عملیــات‬ ‫سرشــماری پرنــدگان مهاجــر ابــزی و‬ ‫کنــار ابــزی بــا همــکاری کارشناســان اداره‬ ‫کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان و‬ ‫شهرســتان از ‪ ۱۲‬دی بــه مــدت یــک مــاه‬ ‫انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در سرشــماری امســال حــدود‬ ‫‪ ۷۰‬هــزار قطعــه پرنــده ابــزی و کنــار ابــزی‬ ‫شــامل گونه هــای مختلــف «اردک هــا‬ ‫(سرســبز‪ ،‬ســرحنایی‪ ،‬مرمــری‪ ،‬سرســفید‪،‬‬ ‫ارده ای‪ ،‬تــاج دار و فیلــوش)‪ ،‬پلیــکان پــا‬ ‫خاکســتری‪ ،‬قــوی گنــگ‪ ،‬غــاز خاکســتری و‬ ‫پیشــانی ســفید‪ ،‬خوتــکا‪ ،‬فالمینگــو‪ ،‬چنگــر‪،‬‬ ‫کاکایــی و بــاکالن» شــمارش شــدند کــه‬ ‫در مقایســه بــا ســال قبــل افزایــش قابــل‬ ‫توجهــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫معــاون محیــط زیســت گنبــدکاووس بــه‬ ‫درصــد افزایــش پرنــدگان مهاجــر در ســال‬ ‫جــاری بــه ســبب در دســترس نبــودن‬ ‫اطالعــات دقیــق اشــاره نکــرد امــا افزایــش‬ ‫ســطح حفاظــت محیــط بانــان در برخــورد‬ ‫بــا متخلفــان‪ ،‬صــادر نشــدن پروانــه‬ ‫شــکار و ارتقــای اگاهــی زیســت محیطــی‬ ‫شــکارچیان و جوامــع محلــی را از جملــه‬ ‫عوامــل تاثیرگــذار در افزایــش جمعیــت‬ ‫پرنــدگان مهاجــر در زیســتگاه های‬ ‫گنبــدکاووس عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫احمــدی گفــت‪ :‬از مجمــوع ‪ ۳۰۴‬گونــه‬ ‫پرنــده کــه در گلســتان شناســایی شــده‬ ‫اســت ‪ ۱۰۷‬گونــه بومــی اســتان‪ ۹۷ ،‬گونــه‬ ‫زمســتان گــذران‪ ۸۱ ،‬گونــه بــرای تولیــد‬ ‫مثــل و ‪ ۱۹‬گونــه بــه طــور اتفاقــی دیــده‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مطابــق اخرین فهرســت ســرخ‬ ‫اتحادیــه جهانــی حفاظــت از طبیعــت‪،‬‬ ‫گونــه اردک سرســفید در معــرض انقــراض‬ ‫و غــاز پیشــانی ســفید‪ ،‬اردک مرمــری و‬ ‫پلیــکان پاخاکســتری از گونه هــای اســیب‬ ‫پذیــر در زیســتگاه های گنبــد هســتند‪.‬‬ ‫ســه تــاالب بین المللــی واقــع در ناحیــه‬ ‫شــمالی و مــرزی گنبــدکاووس بــا عمــق‬ ‫تقریبــی ‪ ۲‬تــا چهــار متــر در مجمــوع حــدود‬ ‫ســه هــزار هکتــار مســاحت دارنــد کــه در‬ ‫ایــن بیــن تــاالب االگل حــدود ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هکتــار‪ ،‬تــاالب المــاگل حــدود ‪۳۰۰‬‬ ‫هکتــار و تــاالب اجــی گل حــدود ‪۲۵۰‬‬ ‫هکتــار وســعت دارنــد‪.‬‬ صفحه 8 ‫شستشوی دست ها با اب و صابون و استفاده از محلولهای‬ ‫ضدعفونی کننده حاوی الکل‪،‬ویروس های روی‬ ‫دست ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫مرتب‬ ‫دست های‬ ‫خود را‬ ‫بشویید‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬دی ‪1399‬‬ ‫ورزش با ماسک خطرناک است؟ لزوم ًا نه!‬ ‫بــا وجــود اینکــه اســتفاده از ماســک بخــش‬ ‫جدانشــدنی زندگــی مــا در یــک ســال‬ ‫گذشــته شــده اســت‪ ،‬امــا هنــوز دربــاره‬ ‫بعضــی موقعیت هــای اســتفاده از ان دچــار‬ ‫مشــکل هســتیم‪ .‬یکــی از ان فعالیت هــا‬ ‫ورزش کــردن اســت‪.‬‬ ‫نزدیــک یــک ســال اســت کــه اســتفاده از‬ ‫ماســک بخــش مهمــی از زندگــی مــا شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــا تمــام چالشــی کــه بــا ماســک ها‬ ‫داریــم‪ ،‬اســتفاده از ان هــا در همه جــا‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬امــا گاهــی در اســتفاده از‬ ‫ان هــا دچــار مشــکالت جــدی می شــویم‪.‬‬ ‫یکــی از ان مواقــع حیــن ورزش کــردن و‬ ‫فعالیت هــای هــوازی اســت‪ .‬ماســک در‬ ‫بیشــتر اوقــات خیلــی اعصاب خردکــن اســت‬ ‫خصوصــا ً وقتــی کــه قــرار اســت ورزش کنیــم‪.‬‬ ‫امــا ایــن همــۀ ماجــرا نیســت‪.‬‬ ‫درســت اســت کــه ماســک هنــگام ورزش‬ ‫کــردن عــرق می کنــد‪ ،‬خیــس می شــود و‬ ‫خیلــی اعصاب خردی هــای دیگــر دارد امــا‬ ‫بعضــی تحقیقــات ورزش کــردن بــا ماســک‬ ‫را حتــی مفیــد هــم می داننــد‪.‬‬ ‫ماســک تنفــس بــا بینــی را تقویــت می کنــد‬ ‫و ایــن یعنــی باالرفتــن میــزان اکســیژن‪.‬‬ ‫باالرفتــن میــزان اکســیژن یعنــی کاهــش‬ ‫اســید الکتیــک در عضــات‪ .‬اســید الکتیــک‬ ‫در عضــات موجــب تولیــد درد و خســتگی‬ ‫هنــگام ورزش می شــود‪ .‬هرچــه بیشــتر بــا‬ ‫ماســک بدویــم احســاس خســتگی کمتــر‬ ‫خواهــد بــود چــرا کــه تحریــک بــه تنفــس‬ ‫بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره ‪284‬‬ ‫در ایــن بــاره دو مطالعــه معتبــر در ســال‬ ‫گذشــته میــادی منتشــر شــد یکــی در مجلــه‬ ‫بیــن المللــی تحقیقــات محیطــی و بهداشــت‬ ‫عمومــی و دیگــری در مجلــه پزشــکی و علــوم‬ ‫در اســکاندیناوی‪.‬‬ ‫هــر دو مطالعــه تعجب برانگیــز بودنــد‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه همــه فــرض کــرده بودنــد اســتفاده‬ ‫از ماســک منجــر بــه خســتگی مفرط می شــود‪،‬‬ ‫امــا نتایــج نشــان داد کــه اگرچــه ســطح دی‬ ‫اکســید کربــن بــه ویــژه در ماســک هــای ‪N۹۵‬‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬امــا هیــچ ســردرد یــا‬ ‫مشــکل تنفســی گــزارش نشــده اســت‪.‬‬ ‫در چه شرایطی احتیاط کنیم؟‬ ‫در ایــن دو مطالعــه از شــرکت کنندگانــی‬ ‫اســتفاده شــد کــه از قبــل ســالم و فعــال‬ ‫بوده انــد‪ .‬دوم اینکــه نمونــه مــورد مطالعــه‬ ‫فقــط مردانــی بوده انــد کــه در حــال‬ ‫دوچرخه ســواری بودنــد نــه ســایر اشــکال‬ ‫فعالیــت‪ .‬محققــان تصــور می کننــد کــه‬ ‫ایــن یافتــه در مــورد دویــدن و تمریــن بــا‬ ‫وزنــه نیــز صــدق مــی کنــد‪ ،‬اگرچــه بــدون‬ ‫انجــام مطالعــات بیشــتر بــا ماســک‪ ،‬مطمئنــا ً‬ ‫نمی تــوان بــه قطــع چنیــن ادعایــی کــرد‪.‬‬ ‫در یــک مطالعــه از مطالعــات منتشــر‬ ‫شــده در نوامبــر‪ ۱۰ ،‬محقــق امریکایــی و‬ ‫کانادایــی مــروری بــر تحقیقــات موجــود‬ ‫انجــام دادنــد و همــه تحقیقــات در ایــن‬ ‫زمینــه را بررســی کردنــد‪ .‬یافته هــای ان هــا‬ ‫نشــان داد کــه هیــچ نشــانه ای اثــر منفــی‬ ‫ماســک روی ورزش وجــود نــدارد و بــه جــز‬ ‫تعــداد معــدودی افــراد مبتــا بــه معضــات‬ ‫ریــوی و قلبــی‪ ،‬پوشــیدن ماســک اثــری‬ ‫منفــی بــر فعالیت هــای ورزشــی و بدنــی‬ ‫نگذاشــته بــود‪ .‬اســتفاده از ماســک شــاید‬ ‫ناراحت کننــده باشــد و باعــث شــود هوایــی‬ ‫گرم تــر و بــا محتــوای دی اکســید کربــن‬ ‫بیشــتری را تنفــس کنیــم و صــورت را گــرم‬ ‫کنــد و تعریــق صــورت را بــاال ببــرد امــا روی‬ ‫عملکــرد ریــه یــا قلــب اثــر نــدارد‪.‬‬ ‫هرچنــد هنــوز یافته هــا در ایــن مــورد خیلــی‬ ‫دقیــق نیســتند امــا از مطالعاتــی کــه موجــود‬ ‫هســتند هیــچ شــاهد منفــی ای تاکنــون‬ ‫یافــت نشــده اســت‪ .‬هرچنــد بــرای کســانی‬ ‫کــه بــه عارضه هــای قلبــی و ریــوی مبتــا‬ ‫هســتند اکیــدا ً توصیــه می شــود کــه بــرای‬ ‫ورزش کردن با ماســک حتما ً با پزشــک خود‬ ‫مشــورت کننــد‪ .‬ســطح تنفــس دی اکســید‬ ‫کربــن بــا ماســک باالتــر مـی رود امــا در عیــن‬ ‫حــال تحریــک تنفســی هــم بیشــتر می شــود‬ ‫و بــدن تــاش می کنــد اکســیژن بیشــتری‬ ‫را از محیــط جــذب کنــد‪ .‬ایــن کار البتــه بــه‬ ‫قلــب و ریــه فشــار بیشــتری وارد می کنــد‬ ‫کــه ایــن فشــار بــرای افــراد ســالم چیــز منفــی‬ ‫یــا بــدی نیســت امــا بــرای افــراد مبتــا بــه‬ ‫بیمــاری و عارضــه ممکــن اســت ایــن فشــار‬ ‫اثراتــی منفــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در مجمــوع پوشــیدن ماســک بــرای ورزش‬ ‫نکــردن بهانــه خوبــی نیســت‪ .‬شــما بــا‬ ‫ماســک هــم می توانیــد ورزش کنیــد بــدون‬ ‫اینکــه نگرانــی ویــژه ای داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بعد از تزریق واکسن کرونا هم باید ماسک بزنیم؟‬ ‫یکــی از کارشناســان بهداشــت هشــدار می دهــد کــه واکســن‬ ‫باعــث نمی شــود ویــروس یــک شــبه ناپدیــد شــود‪.‬‬ ‫بــا ســاخت واکســن کرونــا بــر ایــن امیــد بودیــم کــه دیگــر‬ ‫مبتــای جدیــدی از ایــن بیمــاری ثبــت نشــود و بــا خیــال‬ ‫راحــت بــه روال زندگــی قبــل از کرونــا برگردیــم‪.‬‬ ‫زدن صــرف نظــر کنیــم کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق مــردم بــا‬ ‫واکسیناســیون ایمــن باشــند و در مصونیــت کامــل از ویــروس‬ ‫کرونــا قــرار گرفتــه باشــند‪ ».‬فوچــی همچنیــن بــه خطــر وارد‬ ‫شــدن ویــروس از کشــورهای دیگــر نیــز هشــدار داد‪.‬‬ ‫در واقــع اثــر واکســن کرونــا تــا حــدود دو مــاه بیشــتر در بــدن‬ ‫دوام نــدارد و اگــر رعایــت نشــود ممکــن اســت مثــا کشــوری‬ ‫کــه توانســته بــا واکسیناســیون‪ ۶ ،‬مــاه پیــش کرونــا را ریشــه‬ ‫کــن کنــد‪ ،‬دوبــاره الــوده و درگیــر ایــن ویــروس شــود‪.‬‬ ‫ماســک نــزدن‪ ،‬یکــی از مــواردی بــود کــه فکــر می کردیــم‬ ‫بــا واکســینه شــدن دیگــر نیــازی بــه ان نداریــم؛ امــا انتونــی‬ ‫فوچــی‪ ،‬مدیــر موسســه ملــی الــرژی و بیماری هــای عفونــی‪،‬‬ ‫بــه مــردم هشــدار داد و گفــت کــه پــس از دریافــت واکســن‬ ‫نیــز بایــد ماســک بزنیــد‪.‬‬ ‫واکســن کرونــا ابــزار قدرتمنــدی در جلوگیــری از گســترش‬ ‫ویــروس کرونــا اســت‪ ،‬امــا کافــی نیســت‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع تنهــا بــه ماســک ختــم نمی شــود‪ ،‬یعنــی مــا بایــد‬ ‫فاصل ـه ی اجتماعــی و تمــام اصــول بهداشــتی دوران کرونــا را‬ ‫حتــی در زمانــی کــه واکســن ایــن ویروس کشــف شــده اســت‪،‬‬ ‫ادامــه دهیــم‪.‬‬ ‫فوچــی گفــت‪« :‬افــرادی کــه واکســن را تزریــق می کننــد بایــد‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــند کــه واکســن از ابتــا بــه بیمــاری بالینــی‬ ‫جلوگیــری می کنــد ولــی همچنــان شــما می توانیــد ناقــل‬ ‫بیمــاری بــه دیگــران باشــید‪».‬‬ ‫اگــر چــه واکســن بــرای همـه ی مــردم دنیــا نــور امیـد ِ بازگشــت‬ ‫بــه زندگــی طبیعــی بــود؛ ولــی حــاال کارشناســان بــا بررســی‬ ‫بیشــتر رفتارهــای ایــن ویــروس‪ ،‬صحبـت از رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی حتــی بعــد از تزریــق واکســن کرونــا می کننــد‪.‬‬ ‫واکســن کویــد‪ ۱۹‬بــا ‪ ۹۵‬درصــد اثرگــذاری‪ ،‬از بیمــار شــدن‬ ‫(بــه طــرز تشــدید) افــراد واکسیناســیون شــده جلوگیــری‬ ‫می کنــد ولــی رعایــت نکــردن اصــول بهداشــتی می توانــد بــرای‬ ‫افــرادی کــه بــه هــر دلیلــی واکســینه نشــدند بیشــتر از هــر‬ ‫زمــان دیگــری خطــر افریــن باشــد‪ .‬تــا زمانــی کــه ویــروس در‬ ‫جامعــه بســیار نــادر شــود مــا بــه عنــوان یــک ملــت بایــد بــه‬ ‫ماســک زدن ادامــه دهیــم‪ ،‬فاصلــه فیزیکــی را حفــظ کنیــم و‬ ‫از اجتمــاع جمعیــت جلوگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬چه اتفاقی باید بیفتد که بتونیم دیگر ماسک نزنیم ؟‬ ‫فوچــی در این بــاره گفــت‪« :‬مــا زمانــی می توانیــم از ماســک‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 13‬دی ‪1399‬‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست‬ ‫نزنید‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن اســت‬ ‫بــه ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده‬ ‫مــی تواننــد ویــروس را بــه چشــم هــا ‪،‬بینــی و دهــان شــما‬ ‫منتقــل کننــد‪.‬از ایــن راه هــا ویــروس مــی توانــد وارد بــدن‬ ‫شــما شــده و شــما را بیمــار کنــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪285‬‬ ‫بیماری هایی که عالئم ان در چشم ها ظاهر می شوند‬ ‫چشــم هــا تنهــا عضــوی از بــدن هســتند کــه بــدون نیــاز بــه‬ ‫جراحــی مــی تــوان بــه ان هــا نــگاه کــرد و رگ هــا و عصــب‬ ‫هــای بینایــی را دیــد‪ ،‬پزشــکان ایــن عضــو بــدن را بــه مثابــه‬ ‫پنجــره ای بــرای بــدن معرفــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫هریــک از انــدام هــای بــدن عملکــرد و توانایــی خاصــی دارند‪،‬‬ ‫چشــم انــدام پیچیــده ای اســت کــه بســیاری از پزشــکان از‬ ‫روی ان نشــانه هــای ســرطان یــا بیمــاری هــای مزمنــی ماننــد‬ ‫ایــدز را تشــخیص مــی دهنــد‪.‬‬ ‫در اینجــا ‪ ۶‬بیمــاری حیــرت انگیــزی کــه تصــور نمــی کنیــد‬ ‫عالئمشــان اولیــن بــار شــاید در چشــم هــا ظاهــر شــود؛‬ ‫معرفــی شــده انــد‪:‬‬ ‫ســرطان‪ :‬معاینــات مکــرر چشــم مــی توانــد در واقــع نجــات‬ ‫دهنــده زندگــی باشــد چــون بــه گفتــه متخصصان چشــم انواع‬ ‫ســرطان هــا از تومورهــای مغــزی گرفتــه تــا ســرطان ســینه می‬ ‫توانــد بــه چشــم گســترش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫انــواع خاصــی از خونریــزی در شــبکه چشــم مــی توانــد نشــان‬ ‫دهنــده ابتــا بــه ســرطان خــون باشــد‪ .‬مالنــوم بدخیــم نیــز‬ ‫مــی توانــد در پشــت چشــم عالئــم خــود رانشــان دهــد‪.‬‬ ‫چشــم پزشــکان بــر اســاس تغییــرات چشــمی ایجــاد شــده در‬ ‫بیمــار‪ ،‬مــی تواننــد انــواع مختلــف ســرطان هــا را تشــخیص‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫دیابــت‪ :‬یکــی از اولیــن ســرنخ هــای نشــان دهنــده ابتــا بــه‬ ‫دیابــت نــوع ‪ ،۲‬مقــدار کمــی خونریــزی در شــبکیه چشــم‬ ‫اســت کــه نشــان مــی دهــد بیمــار بــه رتینوپاتــی دیابتــی مبتــا‬ ‫شــده اســت‪ .‬در صــورت عــدم درمــان‪ ،‬ایــن بیمــاری مــی توانــد‬ ‫منجــر بــه کــوری شــود امــا مدیریــت ان‪ ،‬ایــن خطــر را بــه‬ ‫نصــف کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫تغییــرات شــیوه زندگــی ماننــد غــذا خــوردن ســالم و از‬ ‫دســت دادن وزن‪ ،‬منجــر بــه جلوگیــری‬ ‫از اســیب هــای بیشــتر ناشــی از‬ ‫رتینوپاتــی دیابتــی مــی شــود‪.‬‬ ‫پرکاری تیروئید‪:‬‬ ‫بیــرون زدگــی کــره چشــم از حدقــه‬ ‫چشــم یکــی از بیمــاری هــای چشــمی‬ ‫اســت کــه اغلــب در بیمــاری گریــوز‬ ‫یــا نوعــی پــرکاری تیروئیــد دیــده مــی ‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫میــزان بــرون زدگــی چشــم بــا وســیله‬ ‫ ای بنــام اگزوفتالومتــر ســنجیده مــی‬ ‫شــود‪ .‬از دیگــر عالئــم بیمــاری گریــوز‬ ‫نبــض ســریع و نامنظــم‪ ،‬کاهــش وزن‪،‬‬ ‫عصبانیــت‪ ،‬چشــم هــای متــورم و پــف‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫مولتیپل اسکلروزیس‪:‬‬ ‫نوریــت اپتیــک یــا التهــاب عصــب‬ ‫بینایــی مــی توانــد نشــانه ای از ابتــا بــه‬ ‫ام اس باشــد؛ یــک بیمــاری دژنراتیــو‬ ‫سیســتم عصبــی‪.‬‬ ‫نوریــت اپتیــک در ‪ ۷۵‬درصــد از‬ ‫بیمــاران مبتــا بــه ام اس رخ مــی دهــد‬ ‫و اولیــن عالمــت ایــن بیمــاری در ‪ ۲۵‬درصــد مــوارد اســت‪.‬‬ ‫بیمــاران مبتــا بــه نوریــت اپتیــک‪ ،‬اغلــب دیــد مبهــم دارنــد‪.‬‬ ‫تاثیــر بگــذارد‪ ،‬بــه صلبیــه یــا ســفیدی چشــم و قرنیــه نیــز مــی‬ ‫توانــد اســیب برســاند‪.‬‬ ‫ارتریت روماتوئید‪:‬‬ ‫خشــکی چشــم شــایع ترین عالمت چشــمی در ‪ ۲۵‬درصد از‬ ‫مبتالیــان بــه ارتریــت روماتوئیــد اســت‪ .‬در واقــع هــر بیمــاری‬ ‫التهابــی کــه بــر کالژن (جــزء اصلــی بافــت همبنــد بــدن )‬ ‫ماننــد بیمــاری هــای ارتریــت روماتوئیــد و التهــاب مفاصــل‬ ‫ایــدز‪ :‬ایــدز مــی توانــد منجــر بــه ایجــاد بیمــاری هــای جــدی‬ ‫چشــم ماننــد رتینیــت‪ ،‬التهــاب شــبکیه و در نهایــت باعــث‬ ‫کــوری شــود‪ .‬عالیــم اولیــه رتینیــت تــاری دیــد‪ ،‬لکــه هــای‬ ‫ســیاه و ســفید در دیــد‪ ،‬یــک نقطــه کــور و چشــمک زدن چــراغ‬ ‫هــای روشــن در چشــم اســت‪.‬‬ ‫این گزینه های غذایی را برای رفع کم ابی‪ ،‬به رژیم تان اضافه کنید‬ ‫ایــن گزینه هــای غذایــی را بــرای رفــع کــم ابــی‪ ،‬بــه رژیم تــان‬ ‫اضافــه کنیــد‬ ‫بنــا بــه مطالعــات متعــدد‪ ،‬خــوردن غذاهــای حــاوی اب نــه‬ ‫تنهــا کالــری کمتــری دارنــد و بــه کاهــش وزن کمــک میکننــد‪،‬‬ ‫بلکــه انتخــاب مفیــدی بــرای جلوگیــری از کــم ابــی بــدن‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫اگــر چــه اب اشــامیدنی بهتریــن راه بــرای هیدراتــه کــردن‬ ‫اســت‪ ،‬شــما مــی توانیــد بــدن خــود را بــا خــوردن غذاهــای‬ ‫خــاص هیدراتــه کنیــد‪:‬‬ ‫اسفناج‪:‬‬ ‫اســفناج غنــی از فیبــر اســت‪ .‬همچنیــن ‪۹۲‬درصــد اب دارد‪.‬‬ ‫اســفناج شــامل انتــی اکســیدان بــوده و مصــرف یــک فنجــان‬ ‫از ان در روز‪ ۱۵ ،‬درصــد از میــزان نیــاز بــه ویتامیــن ای را‬ ‫برطــرف مــی کنــد‪.‬‬ ‫گوجه فرنگی‪:‬‬ ‫در هــر زمــان از ســال وجــود دارد‪ .‬یــک کاســه گوجــه فرنگــی‬ ‫را مــی توانیــد همــراه بــا پنیــر‪ ،‬و ریجــان بــه عنــوان میــان وعده‬ ‫مصــرف کنیــد‪ .‬گوجــه فرنگــی ‪ ۹۴‬درصــد اب دارد و بهتریــن‬ ‫انتخــاب بــرای رفــع تشــنگی در طــول روز اســت‪.‬‬ ‫خیار‪:‬‬ ‫‪ ۹۵‬درصــد از یــک فنجــان خیــار خــرد شــده را اب تشــکیل‬ ‫مــی دهــد‪ .‬خیــار حــاوی فیبــر و برخــی از ویتامیــن هــا از جملــه‬ ‫ویتامیــن ث اســت و مصــرف یــک فنجــان از ان‪ ۶ ،‬درصــد از‬ ‫میــزان نیــاز بــه ایــن ویتامیــن را در روز برطــرف مــی کنــد‪.‬‬ ‫ماست‪:‬‬ ‫یــک بســته ماســت ســاده حــاوی ‪ ۸۵‬تــا ‪ ۸۸‬درصــد اب‬ ‫اســت‪ .‬بعــاوه ایــن کــه مصــرف ان نیــاز بــه کلســیم و برخــی از‬ ‫ویتامیــن هــای گــروه ب ماننــد ویتامیــن ب ‪ ۱۲‬و ریبوفالویــن‬ ‫را برطــرف مــی کنــد‪ .‬بــرای خریــد ماســت‪ ،‬مطمئــن باشــید کــه‬ ‫نــوع پروبیوتیــک ان را بــرای حفــظ ســامت گــوارش و تقویــت‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن انتخــاب مــی کنیــد‪.‬‬ ‫ساالد سبز‪:‬‬ ‫دو فنجــان ســاالد حــاوی ســبزیجات ســبز‪ ،‬حــاوی ‪ ۱۵‬کالــری‬ ‫و ‪ ۹۰‬درصــد اب اســت‪ .‬ایــن ســبزیجات غنــی از مــواد مغــذی‬ ‫ماننــد فــوالت‪ ،‬ویتامیــن ث‪ ،‬فیبــر و انتــی اکســیدان هــا‬ ‫هســتند و بــه حفــظ ســامت چشــم و پوســت نیــز کمــک مــی‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫توت فرنگی‪:‬‬ ‫غنــی از ویتامیــن ث‪ ،‬فــوالت و ویتامیــن ب بــرای رشــد ســالم‬ ‫ســلول هــای جدیــد اســت‪ .‬تــوت فرنگــی ‪ ۹۱‬درصــد اب‪ ،‬زغــال‬ ‫اختــه ‪ ۸۵‬درصــد اب و تمشــک نیــز ‪ ۸۵‬درصــد اب در هــر‬ ‫فنجــان دارد‪.‬‬ ‫هندوانه‪:‬‬ ‫تقریبــا ‪ ۹۲‬درصــد از یــک هندوانــه را اب تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫هندوانــه منبــع خوبــی از ویتامیــن ث اســت و لیکوپــن و انتــی‬ ‫اکســیدان موجــود در ان بــه محافظــت در برابــر ســرطان و‬ ‫بیمــاری هــای قلبــی کمــک مــی کنــد‪.‬‬ صفحه 10 ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم یــک‬ ‫متــر فاصلــه بگیرید‪.‬زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد‬ ‫قطــرک هــای ریــزی از دهــان و بینــی او بــه اطــراف پاشــیده میشــود‬ ‫کــه ممکــن اســت حــاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگــر فاصلــه شــما بــا ان‬ ‫فــرد خیلــی نزدیــک باشــد‪ ،‬ممکــن اســت شــما ایــن قطــرک هــای‬ ‫حــاوی ویــروس کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق کنیــد‪.‬‬ ‫فاصله‬ ‫(ایمن) را در‬ ‫اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪285‬‬ ‫مزایای باورنکردنی تنفس عمیق را از یاد نبرید!‬ ‫اگــر هــر روز پنــج تــا ده دقیقــه وقتتــان را بــا‬ ‫تمرکــز الزم و حضــور ذهــن صــرف تنفــس عمیــق‬ ‫بکنیــد‪ ،‬شــاهد ‪ ۶‬مزیــت شــگفت انگیــز ان‬ ‫خواهیــد بــود‪.‬‬ ‫محققــان دانشــگاه نــورث وســترن مــی گوینــد‬ ‫یــک تنفــس عمیــق از راه بینــی مغــز را تقویــت و‬ ‫حافظــه را ســریع تــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫تنفــس عمیــق عــاوه بــر ایــن کــه گامــی موثــر‬ ‫بــرای بازیابــی انــرژی اســت‪ ،‬منجــر بــه دفــع‬ ‫ســموم و حتــی بهبــود ســامت دســتگاه گــوارش‬ ‫نیــز مــی شــود‪:‬‬ ‫کنتــرل اســترس و اضطــراب‪ :‬پژوهشــگران‬ ‫علــوم پزشــکی در اکادمــی امریکایــی پزشــکان‬ ‫خانــواده مــی گوینــد تنفــس عمیــق موثرتریــن راه‬ ‫کار بــرای کاهــش اســترس اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه انهــا‪ ،‬در تکنیــک تنفــس عمیــق الزم‬ ‫اســت کــه روی یــک ســطح صــاف بــه پشــت دراز‬ ‫بکشــید یــک دســت خــود را روی معــده و دســت‬ ‫دیگــر را روی قفســه ســینه خــود قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫تحلیــل عضالنــی و فشــار خــون بــاال را بــه دنبــال‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫شــما بایــد در طــول روز حداقــل ‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬بــار بــه‬ ‫مــدت ‪ ۱۰‬دقیقــه تنفــس عمیــق داشــته باشــید تــا‬ ‫ســموم بــه طــور کامــل از بدنتــان خــارج شــوند‪.‬‬ ‫کاهش درد‪:‬‬ ‫اکثــر مــا هنــگام درد شــدید نفســمان را حبــس‬ ‫مــی کنیــم و البتــه ایــن مکانیســم طبیعــی مغــز‬ ‫اســت‪ .‬بــا ایــن حــال اگــر هنــگام دردهــای مزمــن‬ ‫ناشــی از ارتریــت‪ ،‬لوپــوس‪ ،‬فیبرومیالژیــا و ‪...‬‬ ‫نفــس عمیــق داشــته باشــید‪ ،‬ایــن کار باعــث‬ ‫ترشــح اندورفیــن بیشــتر خواهــد شــد کــه نقــش‬ ‫مســکن طبیعــی را در بــدن دارد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬تنفــس عمیــق باعــث کاهــش‬ ‫اســیدیته بــدن مــی شــود و محیــط بــدن را‬ ‫قلیایــی تــر مــی کنــد‪ .‬قلیایــی بــودن بــدن‪ ،‬کنتــرل‬ ‫درد را راحــت تــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫بهبود ریه ها‪:‬‬ ‫تنفــس عمیــق باعــث بهبــود عملکــرد ریــه هــا‬ ‫و جلوگیــری از ذات الریــه و دیگــر عــوارض بعــد‬ ‫از عمــل جراحــی مــی شــود‪.‬تنفس عمیــق باعــث‬ ‫مــی شــود اکســیژن بیشــتری بــه ســلول هــای‬ ‫بــدن برســد‪.‬‬ ‫در ایــن وضعیــت بــه ارامــی نفــس بکشــید و‬ ‫مطمئــن شــوید کــه در حیــن تنفــس معــده‬ ‫اندکــی بــاال بیایــد‪ .‬پــس از فــرو بــردن هــوا یــا‬ ‫عمــل دم نفــس خــود را یــک تــا دو ثانیــه نگــه‬ ‫داریــد‪ .‬ســپس عمــل بــازدم را بــه ارامــی انجــام‬ ‫داده و اجــازه دهیــد معــده پاییــن بــرود‪ .‬ایــن‬ ‫تکنیــک را تکــرار کنیــد تــا کــم کــم ارامــش بــر‬ ‫شــما غلبــه کنــد‪.‬‬ ‫بــدون اکســیژن کافــی‪ ،‬شــخص بیشــتر در‬ ‫معــرض مشــکالت ریــوی و حتــی بیمــاری قلبــی‬ ‫قــرار مــی گیــرد‪ .‬تنفــس عمیــق بــرای کســانی کــه‬ ‫مشــکوک بــه بیمــاری هــای ریــوی یــا تنفســی‬ ‫هســتند نیــز مفیــد اســت‪.‬‬ ‫حذف سموم از بدن‪:‬‬ ‫دی اکســید کربــن در اقــع همامــن ســمومی‬ ‫اســت کــه در فراینــد متابولیســم از بــدن بیــرون‬ ‫مــی ایــد و بایــد بــه طــور منظــم خــارج شــود‪.‬‬ ‫روزی ‪ ۱۰‬دقیقــه تنفــس عمیــق بــه کاهــش‬ ‫مشــکالت تنفســی همچــون اســم‪ ،‬بیمــاری‬ ‫انســدادی مزمــن ریــوی‪ ،‬برونشــیت و حتــی درد‬ ‫قفســه ســینه کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال زمانــی کــه ریــه هــا عــادت بــه‬ ‫تنفــس ســریع داشــته باشــند‪ ،‬ایــن ســموم و‬ ‫ضایعــات بــه طــور کامــل از بــدن خــارج نمــی‬ ‫شــوند‪ .‬تجمــع ســموم در بــدن مشــکالتی‬ ‫همچــون التهــاب‪ ،‬خســتگی‪ ،‬اضافــه وزن‪،‬‬ ‫کاهش وزن‪:‬‬ ‫یــک الگــوی تنفســی منظــم و عمیــق مــی توانــد‬ ‫بــه کاهــش وزن شــما کمــک کنــد‪ .‬تنفــس عمیــق‬ ‫باعــث مــی شــود اکســیژن بیشــتری بــه بــدن‬ ‫برســد و ایــن بــه چربــی ســوزی بیشــتر و موثرتــر‬ ‫مراقب باشید؛ دندان عضوی است‬ ‫که ترمیم نمی شود‬ ‫دندان هــا عضــو مهــم و غیــر قابــل ترمیــم بــدن هســتند‪.‬‬ ‫یعنــی دنــدان اگــر خراشــیده شــود‪ ،‬ماننــد پوســت دیگــر‬ ‫ســلول ها خــود را تکثیــر و ترمیــم نمی کننــد‪.‬‬ ‫دندان هــا بــه مــا بــرای جویــدن کمــک می کننــد کــه اولیــن‬ ‫مرحلــه ی هضــم هســتند‪ .‬اگــر بــه ســامت دندان هــای‬ ‫خــود اهمیــت ندهیــم بــرای درمــان انهــا در خطــر ویــروس‬ ‫کرونــا نیــز هســتیم‪ .‬پیــش از کرونــا‪ ،‬اگــر دندان تــان خــراب‬ ‫می شــد تنهــا در زحمــت رفتــن بــه دندان پزشــکی و پرداخــت‬ ‫هزینه هــای نــه چنــدان ارزان میفتادیــم‪.‬‬ ‫حــاال بــا وجــود کرونــا ویــروس‪ ،‬وقتــی بــرای درمــان دندان ها‬ ‫بــه دندان پزشــکی (چــه مراکــز خصوصــی و چــه عمومــی)‬ ‫مراجعــه می کنیــد در معــرض ابتــا بــه ایــن ویــروس مهلــک‬ ‫نیــز هســتید‪ .‬بنابرایــن در ادامــه بــا مراحــل صحیــح مراقبــت‬ ‫از دندان هــا اشــنا می شــویم کــه نیــاز دندان پزشــکی را در‬ ‫ایــن روزهــای اپیدمــی بــه حداقــل برســانیم‪.‬‬ ‫کمــک مــی کنــد‪ .‬طبــق پژوهــش هــا‪ ،‬یــک برنامــه‬ ‫منظــم یــوگا و تنفــس‪ ،‬شــاخص تــوده بدنــی را‬ ‫کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫تمریــن تنفــس عمیــق باعــث انقبــاض عضــات‬ ‫شــکمی و اصــاح جریــان خــون بــه قســمت‬ ‫هــای مختلــف مغــز مــی شــود و فعالیــت هــای‬ ‫متابولیســمی مغــز را تغییــر مــی دهــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬زمانــی کــه اکســیژن بیشــتری‬ ‫بــه مولکــول هــای چربــی (کــه از اکســیژن‪ ،‬کربــن‬ ‫و هیــدروژن تشــکیل شــده انــد) مــی رســد‪ ،‬ایــن‬ ‫مولکــول هــا تجزیــه و بــه دی اکســید کربــن و اب‬ ‫تبدیــل مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تغذیه سالم‬ ‫ویتامین هــای دی‪ ،‬کلســیم و پتاســیم در تضمیــن ســامت‬ ‫اســتخوان های بــدن از جملــه دندان هــا الزامــی هســتند‪.‬‬ ‫تغذی ـه ی مــا نقــش مهمــی در تامیــن ویتامین هــای نامبــرده‬ ‫دارد‪ .‬بنابرایــن ایــن مــواد غــذای بایــد در ســبد غذایــی روزانــه‬ ‫مــا باشــند‪ .‬همچنیــن بهتــر اســت ســعی کنیــم از خــوردن و‬ ‫نوشــیدن مــواد شــیرین و قنــدی امتنــاع کنیــم‪ .‬بهتــر اســت‬ ‫همــراه بــا هماهنــگ ســازی ســبد غذایــی خــود بــرای ســامت‬ ‫اســتخوان ها‪ ،‬ورزش را نیــز شــروع کنیــم؛ زیــرا بــا ورزش‪،‬‬ ‫ویتامین هــا و مــواد معدنــی بیشــتر جــذب اســتخوان های‬ ‫بــدن از جملــه دندان هــا می شــوند‪ .‬لطفــا مراحــل رســیدگی‬ ‫بــه دندان هــا را (کــه در ادامــه ذکــر شــده اســت) بــه ترتیــب‬ ‫رعایــت کنیــد‪( .‬روزی ‪ ۲‬الــی ‪ ۳‬بــار در روز)‬ ‫‪ .۲‬نخ دندان‬ ‫خــال دنــدان و نــخ دنــدان بــه منظــور خــارج کــردن جســم‬ ‫خارجــی ماننــد تکه هــای غــذا‪ ،‬از میــان دندان ها هســتند‪ .‬اگر‬ ‫دندان هــای شــما از یکدیگــر فاصل ـه ای دارنــد کــه غــذا میــان‬ ‫انهــا گیــر نمی کننــد نیــازی بــه اســتفاده از ایــن محصــوالت‬ ‫نداریــد‪ .‬مــواد غذایــی گیــر کــرده در بیــن دندان هــا اکســید‬ ‫کاهش فشارخون‪:‬‬ ‫پژوهشــی در ســال ‪ ۲۰۰۵‬نشــان داد کــه‬ ‫تنفــس ارام‪ ،‬حساســیت بارورفلکــس ســرخرگی‬ ‫را بهبــود مــی بخشــد و فشــار خــون اولیــه (فشــار‬ ‫خونــی کــه دلیــل مشــخصی نــدارد) را کاهــش‬ ‫مــی دهــد‪.‬‬ ‫تنفــس عمیــق ابتــدا بــا تقویــت و فعــال ســازی‬ ‫سیســتم پاراســمپاتیک‪ ،‬باعــث ارامــش مــی‬ ‫شــود‪ .‬ســپس‪ ،‬بــا کمــک بــه تجزیــه نمــک‪ ،‬دفــع‬ ‫ان را راحــت تــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــرای کنتــرل فشــار خــون و حفــظ ســامت‬ ‫قلــب‪ ،‬روزی دو یــا ســه مرتبــه‪ ،‬تنفــس شــکمی‬ ‫را بــه مــدت ‪ ۱۰‬دقیقــه تمریــن کنیــد‪.‬‬ ‫شــده و علــت بــودی بــد دهــان هســتند ســپس بــه مــرور‬ ‫زمــان موجــب پوســیدگی دندان هــای مجــاور می گــردد‪ .‬بهتــر‬ ‫اســت اگــر غــذا بیــن دندان هــای شــما گیــر می کنــد بــا نــخ‬ ‫دنــدان یــا خــال دنــدان جســم خارجــی را بیــرون بیاوریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬نوع مسواک مورد نیاز‬ ‫بهتریــن نــوع مســواک‪ ،‬مســواک های نــرم (‪ )soft‬هســتند‬ ‫کــه بــه مــرور زمــان دندان هــا را خراشــیده و از بیــن نبــرد‪.‬‬ ‫بهتــر اســت از مســواک هایی اســتفاده کنیــد کــه بــرس‬ ‫التکــس در اطــراف ان بــه کار نرفتــه باشــد؛ زیــرا مــواد‬ ‫التکــس موجــب پســروی لثــه می شــود‪ .‬از خمیــر دندانــی‬ ‫اســتفاده کنیــد کــه قــوی و خورنــده دندان هــا نباشــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬محلول بعد از مسواک‬ ‫می توانیــد بــرای مرحلــه ی پایانــی تمیــز کــردن دندان هــا‪ ،‬از‬ ‫محلــول اب و نمــک یــا محلول هــای شســت و شــوی دهــان‬ ‫اســتفاده کنیــد کــه شــیرینی خمیــر دنــدان بــر دندان هــا و لثــه را‬ ‫باقــی نگــذارد و موجــب سســتی در لثــه و خرابــی دندان هــا نشــود‪.‬‬ ‫دقــت کنیــد از محلول هــای شــرکتیی اســتفاده کنیــد کــه شــیرین‬ ‫نباشــد و بــا درصــد متناســب مصــرف روزانــه باشــد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه ‪ 13‬دی ‪1399‬‬ ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫را رعایت‬ ‫کنید‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت‬ ‫کنیــد‪ .‬بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان‬ ‫و بینــی بــا ارنــج خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در‬ ‫هنــگام عطســه و ســرفه اســت‪ .‬بعــد از ســرفه و عطســه‬ ‫بالفاصلــه دســتمال کاغــذی خــود را دور بیاندازیــد‬ ‫شمـاره ‪285‬‬ ‫ایا کارفرما می تواند واکسن کرونا را الزامی کند؟‬ ‫بــر اســاس انچــه کارشناســان حقوقــی‬ ‫می گوینــد‪ ،‬واکســن کرونــا از ســوی کارفرمــا‬ ‫می توانــد الزامــی و جــزو شــرایطی بــرای‬ ‫ادامــه کار یــا اســتخدام باشــد‪.‬‬ ‫هنوز مجوز اســتفاده واکســن کروناویروس‬ ‫بــرای عمــوم مــردم در هیــچ کجــای دنیــا‬ ‫اتفــاق نیفتــاده اســت؛ امــا پیــش بینی هــا از‬ ‫ایــن قــرار اســت کــه واکســن کرونــا از ســوی‬ ‫مراکــز اجتماعــی ماننــد مدرســه‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫و محــل کار اجبــاری می شــود‪ .‬دو موضــوع‬ ‫اینجــا مطــرح اســت کــه در ادامــه «ایرنــا‬ ‫زندگــی» انهــا را تحلیــل می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬چــرا افــرادی نبایــد واکســن کرونــا تزریــق‬ ‫کننــد کــه نیــازی بــه الــزام از ســوی کارفرمــا‬ ‫باشــد؟‬ ‫افــراد جامعــه می شــود) یــا کمبــود تولیــدات‬ ‫تعــداد واکســن مــورد نیــاز (بــرای تمــام افــراد‬ ‫جامعــه) پیــش بیایــد‪ ،‬شــانس واکســینه‬ ‫شــدن همــه یــا اکثریــت پاییــن می ایــد‪.‬‬ ‫ب) عــدم اعتمــاد مــردم بــه شــرکت ها یــا‬ ‫کشــور ســازنده واکســن کرونــا نیــز یکــی از‬ ‫مــواردی اســت کــه منجــر بــه عــدم تزریــق‬ ‫واکســن می شــود‪.‬‬ ‫در واقــع شــرکت مدرنــا و فایــرز (دو شــرکت‬ ‫ســازنده ی مطــرح واکســن کرونــا) ازمایشــات‬ ‫واکســن خــود را تــا حــد ایمــن انجــام ندادنــد‬ ‫و از ســازمان غــذا و دارو بــه علــت بحــران‬ ‫جهانــی کرونــا ویــروس مجــوز اضطــراری‬ ‫درخواســت کردنــد و ایــن مجــوز بــه انهــا‬ ‫داده شــد‪.‬‬ ‫الــف) اصلی تریــن احتمالــی کــه افــراد را از‬ ‫تزریــق ایــن واکســن دور می کنــد مشــکل‬ ‫کمیــت اســت‪ .‬اگــر بــه هــر دلیلــی ماننــد‬ ‫کمبــود بودجــه دولت هــا (کــه منجــر بــه‬ ‫عــدم تامیــن تعــداد واکســن بــرای همــه ی‬ ‫کارفرمایــان بایــد بــه قوانیــن کشــور خــود‬ ‫پایبنــد باشــند و محــل کار بایــد عــاری از‬ ‫هــر گونــه تهدیــد ســامت کارکنــان باشــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن انهــا می تواننــد الــزام تزریــق‬ ‫واکســن را بــرای کارکنــان خــود بگذارنــد؛‬ ‫امــا در شــرایطی کــه ایــن واکســن بــه طــور‬ ‫گســترده توزیــع شــده باشــد و دسترســی بــه‬ ‫مراکــز توزیــع بــرای کارکنــان راحــت باشــد‪.‬‬ ‫اگــر واکســن کرونــا در کشــوری کمیــاب‬ ‫باشــد‪ ،‬الزامیــت ان دیگــر معنایــی نــدارد‪.‬‬ ‫موضــوع مهــم نیــز ایــن اســت کــه اگــر امــکان‬ ‫دور کاری وجــود داشــته باشــد کارفرمــا بایــد‬ ‫کارکنــان خــود را بــرای عــدم تزریــق واکســن‬ ‫دور کار کنــد‪ .‬در صــورت اخــراج شــدن‪،‬‬ ‫کارمنــد می توانــد از کارفرمــای خــود شــکایت‬ ‫کنــد و پرنــده قضایــی بــاز کنــد‪.‬‬ ‫کرونا چگونه درک ما را از «زمان» تغییر داد؟‬ ‫احتمــاال ً بــرای بســیاری از مــا مــا پیــش‬ ‫امــده اســت کــه درک متفاوتــی از «زمــان»‬ ‫و احســاس گــذر ان در دوران همه گیــری‬ ‫کرونــا داشــته باشــیم‪ .‬ممکــن اســت گاهــی‬ ‫حــس کنیــد کــه زمــان گاهــی به ســرعت‬ ‫و گاهــی بســیار طوالنــی طــی می شــود‪.‬‬ ‫دانشــمندان به تازگــی بــر روی چگونگــی‬ ‫درک مــا از گذشــت «زمــان» و ارتبــاط ان بــا‬ ‫کرونــا تحقیــق کرده انــد‪.‬‬ ‫در دوره همه گیــری بیمــاری کرونــا‪ ،‬درک‬ ‫مــا از گذشــت زمــان‪ ،‬بیــش از هــر زمــان‬ ‫دیگــری متفــاوت شــده اســت‪ .‬چیــزی کــه‬ ‫انــگار در دوران کرونــا بیشــتر ان را درک‬ ‫می کنیــم؛ انــگار از بهــار ‪ ۱۰‬ســال گذشــته‬ ‫اســت‪ ،‬در نقطــۀ مقابــل وقتــی یــک لحظــه‬ ‫فکــر می کنیــم کــه امــروز چهارشــنبه اســت‬ ‫باورمــان نمی شــود کــه بــه همیــن زودی‬ ‫یــک هفتــه گذشــت‪ ،‬انــگار همیــن دیــروز‬ ‫بــود! در ادبیــات و رمان هــا در مــورد‬ ‫تجربــۀ گــذر زمــان در زمانــۀ بیماری هــای‬ ‫همه گیــر چیزهایــی می شــود پیــدا کــرد امــا‬ ‫دانشــمندانی کــه دربــاره مغــز پژوهــش‬ ‫می کننــد پاســخ هایی بــرای ایــن شــکل‬ ‫متفــاوت از تجربــۀ گــذر زمــان دارنــد‪.‬‬ ‫در یــک مطالعــه علمــی یــک تیــم‬ ‫تحقیقاتــی مســتقر در داالس شــواهدی‬ ‫در مــورد ســلول های مربــوط بــه تجربــه‬ ‫و درک زمــان را گــزارش می کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫محققــان طــی چنــد ســال پژوهــش مســتمر‬ ‫توانســته اند کــه ســلول هایی عصبــی را در‬ ‫مغــز جونــدگان شناســایی کننــد کــه مســئول‬ ‫درک فواصــل زمانــی هســتند و ایــن فواصــل‬ ‫را ردیابــی می کننــد‪ .‬ایــن یافتــه می توانــد‬ ‫گام بزرگــی بــه ســمت فهــم عملکــرد ذهــن‬ ‫در درک زمــان باشــد‪ .‬اگــر اینطــور باشــد ان‬ ‫وقــت بایــد در یافته هــای قبلــی در مــورد‬ ‫مســئلۀ زمــان در مغــز بازنگــری کــرد‪.‬‬ ‫بــر خــاف انچــه قبــا ً در ایــن زمینــه گفتــه‬ ‫می شــد بــه نظــر می رســد کــه چیــزی بــه‬ ‫نــام ســلول های زمانــی در مغــز نداریــم‪،‬‬ ‫همچنیــن هیــچ ســاعت عصبــی ای هــم‬ ‫در مغــز وجــود نــدارد بلکــه انچــه هســت‬ ‫پاســخ ســلول های عصبــی بــه تغییــر‬ ‫عملکــرد ســایر ســلول های عصبــی اســت‪.‬‬ ‫یعنــی ســلول های عصبــی مغــز تغییــرات‬ ‫ســلول های عصبــی دیگــر را ردیابــی‬ ‫می کننــد و در پاســخ بــه ایــن تغییــرات‬ ‫خودشــان نیــز تغییــر می کننــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫خاطــر پرســش اصلــی در ایــن مطالعــات‬ ‫جدیــد ایــن اســت کــه ســلول های عصبــی و‬ ‫نحــوه عملکردشــان چگونــه بــر درک مــا از‬ ‫زمــان تاثیرگــذار هســتند‪.‬‬ ‫درک «زمان» و ارتباط ان با عادات و‬ ‫خاطره ها‬ ‫در یــک مطالعــه کــه در دانشــگاه ســاوت‬ ‫وســترن امریــکا صــورت گرفــت‪ ،‬یــک جــراح‬ ‫مغــز شــلیک ها و امــواج ســلول های عصبــی‬ ‫را در ناحیــۀ گیجگاهــی در اعمــاق مغــز‬ ‫تجزیــه و تحلیــل کــرد‪ .‬ایــن ناحیــه مســئول‬ ‫شــکل گیری و بازیابــی حافظــه نیــز هســت‪.‬‬ ‫خاطــرات بایــد بــه شــکل خاصــی ثبــت شــوند‬ ‫تــا بتواننــد ترتیــب زمانــی بــه خــود بگیرنــد و‬ ‫تقــدم و تاخرشــان مشــخص شــود‪ .‬امــواج‬ ‫عصبــی ‪ ۲۷‬فــرد مبتــا بــه صــرع کــه تحــت‬ ‫عمــل جراحــی قــرار گرفتــه بودنــد و تحــت‬ ‫مراقبــت بودنــد مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در ایــن بیمــاران الکترودهــا بایــد در عمــق‬ ‫مغــز کاشــته شــوند تــا محــل بــروز صــرع‬ ‫در مغــز مشــخص شــود‪ .‬در حالــی کــه ایــن‬ ‫بیمــاران بــازی رایان ـه ای مرتبــط بــا ســنجش‬ ‫حافظــه را انجــام می دادنــد‪ ،‬محققــان‬ ‫الگــوی شــلیک عصبــی و امــواج مغــزی را‬ ‫بررســی می کردنــد‪ .‬فهرســتی از واژه هــا‬ ‫بــا فاصلــه ســی ثانیــه بــه ایــن افــراد ارائــه‬ ‫می شــد و ان هــا فرصــت داشــتند طــی ســی‬ ‫ثانیــه هرتعــداد واژه کــه بــه خاطــر می اورنــد‬ ‫را ذکــر کننــد‪.‬‬ ‫محققــان دریافتنــد کــه در حیــن بــه‬ ‫یــاداوری واژگان در ناحیــه خاصــی از مغــز‬ ‫ک عصبــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫شــلی ِ‬ ‫این شلیک‬ ‫بیــن دو تــا ‪ ۵‬ثانیــه طــول می کشــید‪ .‬ایــن‬ ‫شــلیک عصبــی تنهــا بــه زمــان مربــوط بــود‬ ‫و نــه هیــچ چیــز دیگــر بــه ایــن معنــا کــه از‬ ‫یــک نقطــۀ مغــز بــه فواصــل دو تــا ‪ ۵‬ثانیــه‬ ‫یــک شــلیک عصبــی بــه نقطــۀ دیگــری (کــه‬ ‫مســئول یــاداوری اســت) اتفــاق می افتــاد‬ ‫و زمانــی کــه ایــن شــلیک اتفــاق می افتــاد‬ ‫یــاداوری بهتــری انجــام می شــد‪ .‬احتمــاال ً‬ ‫ـب حفــظ کــردن کلمــات‬ ‫ایــن شــلیک بــه ترتیـ ِ‬ ‫مربــوط بــود (تقــدم و تاخــر ان هــا) و وقتــی‬ ‫اتفــاق می افتــاد ازمودنــی بــا ترتیــب بهتــری‬ ‫کلمــات حفــظ شــده را بیــان می کــرد‪.‬‬ ‫ایــن ســلول ها کارشــان ایــن اســت کــه‬ ‫اطالعــات مربــوط بــه زمــان را ذخیــره کننــد‬ ‫و لحظــه بــه لحظــه بــا خواســته های مغــز‬ ‫هماهنــگ می شــوند‪ .‬وقتــی کاری را شــروع‬ ‫می کنیــم ایــن ســلول ها فواصــل بیــن‬ ‫انجــام کار را انــدازه می گیرنــد و در حیــن‬ ‫انجــام کار بــا ســرعت بیشــتری شــلیک‬ ‫می کننــد و هرچــه کار بــه پایانــش نزدیــک‬ ‫می شــود ســرعت و فاصلــه شلیکشــان کمتــر‬ ‫می شــود‪ .‬بــه ایــن ترتیــب زمــان انجــام کار را‬ ‫انــدازه می گیرنــد و ثبــت می کننــد‪.‬‬ ‫از انجــا کــه ایــن ســلول ها بــه تغییراتــی‬ ‫کــه در متــن یــک فعالیــت رخ می دهنــد‬ ‫حســاس هســتند می تواننــد بــا ضرباهنــگ‬ ‫تنــد یــا کنــدی فراینــد انجــام یــک کار را‬ ‫ثبــت کننــد بــه همیــن خاطــر درک مــا‬ ‫زمــان‬ ‫از زمــان انجــام یــک کار لزومــا ً بــا‬ ‫ِ‬ ‫ســاعتی هماهنــگ نیســت‪ .‬ایــن ســلول ها‬ ‫فاصله هــای زمانــی را بــه صــورت کوتــاه‬ ‫ثبــت می کننــد (در حــد ثانیــه و دقیقــه و نــه‬ ‫روزهــا و هفته هــا)‪.‬‬ ‫بــا ایــن اوصــاف می تــوان علــت درک‬ ‫متفــاوت از گذشــت زمــان در دوره‬ ‫همه گیــری کرونــا را توضیــح داد‪ .‬وقتــی‬ ‫در اواخــر زمســتان خبــر پاندمــی کرونــا‬ ‫همــه جــا پیچیــد مــردم بــا حجــم زیــادی از‬ ‫اطالعــات روبـه رو شــدند کــه بــه ســرعت ان‬ ‫را جــذب کردنــد امــا بعــد از ان بــه خاطــر‬ ‫قرنطینــه همــه چیــز یکنواخــت شــد‪ ،‬ادم هــا‬ ‫در خانــه و یــا دورکاری حبــس شــدند و‬ ‫ضرباهنــگ کنــد شــد‪.‬‬ ‫همیــن اتفــاق بــه عنــوان یــک اثــر زمین ـه ای‬ ‫روی نحــوه ثبــت زمــان در ســلول های مغــزی‬ ‫اثــر گذاشــته اســت و بــه همیــن خاطــر اســت‬ ‫کــه درک زمانــی مــا از ‪ ۹-۸‬مــاه گذشــته تــا‬ ‫ایــن حــد دچــار گــره و پیچــش اســت‪.‬‬ ‫برای محافظت از هم نوعان خود ماسک میزنم‬ صفحه 12

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

شماره : 1022
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

شماره : 1021
تاریخ : 1403/04/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!