روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 284 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 284

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 284

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 284

‫دعوت به همکاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫از افراد جویای کار دعوت می نماید‬ ‫قابل توجه خانمهای دارای‬ ‫شرایط سنی ‪24‬الی ‪ 27‬سال‬ ‫مدرک تحصیلی مورد نیاز‪ :‬کارشناسی‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫عصر دوشنبــه ‪ 06‬بهمن ‪1399‬‬ ‫یادداشت‬ ‫وصف سردار دلها‬ ‫شــهادت حــاج قاســم درســی‬ ‫بــرای همــه مــا بــود‪ ،‬درســی کــه‬ ‫بــه مــا مــی گویــد دشــمن چقــدر‬ ‫نســبت بــه مــا کینــه و نفــرت دارد‬ ‫و ایــن کینــه چقــدر عمیــق اســت‬ ‫کــه حاضــر شــد حــاج قاســم را‬ ‫اینگونــه بــه شــهادت برســاند‪.‬‬ ‫همــه مــا بایــد از ایــن اتفــاق‬ ‫درس جهــاد‪ ،‬شــجاعت‪ ،‬عشــق و‬ ‫ایثــار را بیاموزیــم و بــا همــان هــا‬ ‫بــه جنــگ دشــمن برویــم در غیــر‬ ‫اینصــورت ایــن دشــمن بــه زودی‬ ‫بــه مرزهــای مــا وارد خواهــد شــد‬ ‫و ان موقــع دیگــر هیــچ چیــز نمــی‬ ‫توانــد جلــوی او را بگیــرد‪ .‬دشــمن‬ ‫دیــن نــدارد‪ ،‬دشــمن ایمانــی‬ ‫نــدارد و وقتــی کــه دســتش بــه‬ ‫ارزش هــای مــا برســد‪ ،‬انهــا را بــه‬ ‫نابــودی خواهــد کشــاند! پــس هر‬ ‫کــدام از مــا بایــد یــک حــاج قاســم‬ ‫شــویم و بــا قــدرت و شــجاعت در‬ ‫برابــر دشــمنان مــان ایســتادگی‬ ‫کنیــم تــا باالخــره بینــی انهــا را بــه‬ ‫خــاک بمالیــم‪ .‬اکنــون یــک ســال‬ ‫اســت کــه از شــهادت قاســم‬ ‫ســلیمانی مــی گــذرد‪ ،‬امــا از ان‬ ‫موقــع هــزاران حــاج قاســم متولــد‬ ‫شــده انــد و هــزاران حــاج قاســم‬ ‫دیگــر هــم بایــد متولــد شــوند تــا‬ ‫دشــمن بدانــد کــه رقیبــش بــه‬ ‫ایــن اســانی کوتــاه نمــی ایــد‬ ‫‪ 25‬ژانویه ‪2021‬‬ ‫‪ 11‬جمادی الثانی ‪1442‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪2 84‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ارتباط اثربخش وموفق‬ ‫چیست؟‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫تولید ماسک با طرح‪‎‬های فراموش شده‬ ‫تنهایک شهرگلستان‬ ‫نارنجی است‬ ‫حضور‪۱۷۰۰‬هنرمند‬ ‫جشنواره اقوام برپهنای یک دنیا‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره‬ ‫‪ 32149068-32320420-1‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫‪ ۴۲۴‬میلیارد ریال‬ ‫خسارت طوفان و برف گلستان‬ ‫‪8‬‬ ‫همه چیز درباره‬ ‫دندان عقل‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 7‬سارق حرفه ای «گالیکش»‬ ‫زمین گیر شد‬ ‫‪5‬‬ ‫بازگشت‪۴۰‬واحدراکد‬ ‫گلستان به چرخه تولید‬ ‫‪3‬‬ ‫فعالیت ‪ ۹۵‬تشکل‬ ‫خانه جوانان در گلستان‬ ‫موانع ارتباط اثربخش و موفق‬ ‫دکتر محمود سلطانی ‪-‬مدرس مهارت های ارتباطی و زبان بدن‬ ‫ارتبــاط اثــر بخــش را یکــی از مهــم تریــن بخــش هــای‬ ‫موفقیــت و مباحــث مهــم رشــد فــردی میدانیــم و ارتباطی‬ ‫اثربخــش و موفــق اســت کــه در ان طــرف مقابــل پیــام‬ ‫شــما را بــا حداکثــر دقــت ممکــن دریافــت و درک نمایــد‪.‬‬ ‫ولــی در ایــن بیــن دالیــل بســیاری بــرای اینکــه ارتباطشــما‬ ‫بــه شکســت منجــر شــود‪ ،‬وجــود دارد‪ .‬در اکثــر ارتباطــات ‪،‬‬ ‫ممکــن اســت پیــام دقیقــا ً بــه همــان صــورت کــه منظــور‬ ‫فرســتنده بــوده‪ ،‬دریافــت نشــود‪ .‬بنابرایــن ایــن موضــوع‬ ‫مهــم اســت کــه فــرد برقــرار کننــده ی ارتبــاط‪ ،‬برای بررســی‬ ‫اینکــه ایــا پیام هــا بــه وضــوح درک می شــوند یــا خیــر‪ ،‬بــه‬ ‫دنبــال بازخــورد از طــرف مقابــل باشــد‪.‬‬ ‫شــاید مهارت هایــی نظیــر گــوش دادن فعــال‪ ،‬گفتگــوی‬ ‫شــفاف و انعــکاس نظــرات بــه طــرف مقابــل کمــک‬ ‫کننــده باشــند‪ ،‬امــا یــک فــرد ماهــر و اشــنا بــه اصــول‬ ‫ارتباطــات‪ ،‬نیازمنــد اگاهــی از موانــع برقــراری ارتبــاط‬ ‫موثــر و چگونگــی اجتنــاب یــا غلبــه بــر انهــا اســت‪ .‬موانــع‬ ‫زیــادی بــرای برقــراری ارتبــاط وجــود دارنــد کــه هرکــدام از‬ ‫این ¬هــا ممکــن اســت در هــر مرحلــه از فراینــد برقــراری‬ ‫ارتبــاط اتفــاق بیفتنــد‪ .‬ایــن موانــع می¬ تواننــد منجــر بــه‬ ‫تحریــف پیام تــان شــده و بنابرایــن بــا ایجــاد ســردرگمی‬ ‫و ســوءتفاهم‪ ،‬شــما را در معــرض خطــر از دســت دادن‬ ‫ســرمایه و زمــان قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫در ادامه برخی از این موانع را با هم مرور می کنیم‪:‬‬ ‫‪)1‬مبهــم بــودن پیام‪:‬گاهــی در انتقــال پیــام‪ ،‬فــرد‬ ‫بــا بــه کاربــردن اصطالحــات نااشــنا‪ ،‬پیچیــده و یــا‬ ‫فنــی ســبب برداشــت¬های گوناگــون از معنــی ان‬ ‫پیاممی¬شــود و به جــای پرداختــن بــه اصــل مطلــب‪،‬‬ ‫حاشــیه پــردازی کــرده و مانــع از درک صحیــح مطلب‬ ‫توســط گیرنــده می¬گــردد‪.‬‬ ‫‪)2‬ورودبــه مباحثــی کــه حالــت «تابــو» دارند‪:‬منظــور‬ ‫از کلم ـه ی تابــو ان دســته از ســخنان‪ ،‬رفتارهــا یــا امــور‬ ‫اجتماعــی اســت کــه بنــا بــر رســم‪ ،‬اییــن یــا مذهــب‪،‬‬ ‫ممنــوع و یــا قابــل نکوهــش محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع یکــی از موانــع ارتبــاط اثربخــش و موثــر‬ ‫اســت کــه می توانــد در زمینه هــای مذهــب‪ ،‬سیاســت‪،‬‬ ‫معلولیت هــای فیزیکــی و ذهنــی‪ ،‬جنســیت‪ ،‬نژادپرســتی‬ ‫و یــا هــر عقیــده ای کــه ازنظــر یکــی از طرف هــای ارتبــاط‬ ‫گیرنــده غیرقابل قبــول شــمرده شــود؛ وجــود داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬هم چنیــن برخــی انســان ها از صحبــت در مــورد‬ ‫احساســات خــود گریــزان هســتند و ایــن موضــوع نیــز‬ ‫بــرای ان هــا حالــت نوعــی تابــو دارد‪.‬‬ ‫‪)3‬حواس پرتــی و بی عالقگــی بــه گیرنــده ی پیــام‪:‬‬ ‫همــان گونــه کــه در یادداشــت پیشــین اشــاره شــد ارتبــاط‬ ‫غیرکالمــی نقــش مهمــی در انتقال احساســات و عواطف‬ ‫بــه فــرد مقابــل دارد کــه در صــورت عــدم توجــه و عالقــه‬ ‫معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫اداره اموزش همگانی‬ ‫یــا حــواس پرتــی‪ ،‬زبــان بــدن شــما ســرنخ¬هایی را بــه‬ ‫گیرنــده پیــام خواهــد داد کــه ایــن خــود می¬توانــد یکــی از‬ ‫موانــع ارتبــاط اثربخــش بــا مخاطــب باشــد‪.‬‬ ‫‪)4‬تفــاوت در ادراک و دیــدگاه افراد‪:‬بســیاری از اوقــات‬ ‫وجــود دو نگــرش متفــاوت در خصــوص مســائل‪ ،‬از جملــه‬ ‫مســائلی اســت کــه مانــع بزرگــی اســت و افــراد نمی¬تواننــد‬ ‫بــه راحتــی در خصــوص مســائل صحبــت کنند‪.‬بــرای‬ ‫پیشــگیری از ایــن مانع‪،‬بایــد خودتــان را جــای شــخص‬ ‫بگذاریــد و بــا زاویــه دیــد او بــه مســئله نــگاه کنیــد‪.‬‬ ‫‪)5‬معلولیت هــای جســمانی‪ ،‬ماننــد مشــکالت شــنوایی‬ ‫یــا گفتاری‪:‬موقــع صحبــت بــا شــخص دارای معلولیت‪ ،‬با‬ ‫خــود او حــرف بزنیــد نــه بــا همــراه‪ ،‬پرســتار یــا والدینــش‪.‬‬ ‫بــرای ایــن کــه هیــچ کــدام از مــا دوســت نداریــم کــه موقــع‬ ‫صحبــت‪ ،‬شــخص مقابلمــان بــه کســی دیگــر نــگاه کــرده‬ ‫و ســئواالتش را از وی بپرســد‪ .‬بــا اشــخاص ناشــنوا هــم‬ ‫مســتقیما ً حــرف بزنیــد و چنانچــه طــرف صحبــت شــما‬ ‫شــخصی اتیســتیک ( فــردی کــه دارای اختــال رشــدی‬ ‫اســت) بــود کــه موقــع صحبــت بــه چشــم هایتــان نــگاه‬ ‫نمی¬کــرد بــاز هــم رو بــه او باشــید و مخاطــب کالمتــان را‬ ‫خــود او قــرار دهید‪.‬بــه خاطر داشــته باشــید که هیچوقت‬ ‫بــه عــدم توانایــی اشــخاص توجــه نکنیــد‪ .‬مطمئــن باشــید‬ ‫هــر کــس دارای توانایــی هایــی اســت کــه بایــد شــرایط‬ ‫بــروز ان فراهــم گردد‪.‬خداونــد در انســانها ایــن توانایــی را‬ ‫قــرار داده کــه چنانچــه شــخصی از عضــوی‪ ،‬نقص داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬عضــو دیگــر قدرتمنــد تــر از اعضــای بدن اشــخاص‬ ‫ســالم عمــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪)6‬موانــع فیزیکــی ارتباطــات غیرکالمــی‪ :‬در ارتباط هایــی‬ ‫امــکان دیــدن‬ ‫کــه به صــورت رودررو نیســتند؛ عــدم‬ ‫ِ‬ ‫نشــانه های غیرکالمــی‪ ،‬حرکت هــا و حالــت کلــی‬ ‫چهــره و بــدن افــراد‪ ،‬می توانــد از تاثیــر ارتبــاط بکاهــد‪،‬‬ ‫ماننــد مکالمــه ی تلفنــی‪ ،‬ارســال و دریافــت پیام هــای‬ ‫الکترونیــک و ماننــد ان هــا‪.‬‬ ‫‪)7‬تفــاوت زبانــی و یــا دشــواری ناشــی از عــدم درک‬ ‫لهجـه ی طــرف مقابل‪:‬گرچــه‪ ،‬حتــی زمانــی کــه ارتبــاط بــا‬ ‫یــک زبــان مشــترک ایجاد می شــود‪ ،‬اصطالحــات و واژگان‬ ‫بــه کار رفتــه در یــک پیــام در صورتیکــه توســط دریافــت‬ ‫کننــده ی پیــام بــه طورکامــل درک نشــوند‪ ،‬می تواننــد بــه‬ ‫عنــوان یــک مانــع عمــل کننــد‪.‬‬ ‫‪)8‬داشــتن توقعــات و پیــش داوری‪ :‬انســان ها در اکثــر‬ ‫موقعیت هــا تمایــل دارنــد کــه بیش تــر از حرفــی کــه در‬ ‫واقعیــت زده می شــود‪ ،‬انچــه را کــه می پســندند بشــنوند‬ ‫و بــه همیــن دلیــل بــه نتیجه گیری هــای غلــط می رســند‪.‬‬ ‫‪)9‬تفاوت هــای فرهنگــی‪ :‬ایــن موضــوع یکــی از‬ ‫مــوارد مهــم در موانــع ارتبــاط موثــر اســت‪ .‬هــزاران‬ ‫داســتان درمــورد ســوء تفاهم هــای ناشــی از رفتارهــای‬ ‫غیرکالمی بیــن افــراد از فرهنگ هــای متفاوت وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪،‬‬ ‫ممکــن اســت در کشــوری اگــر بــا فاصلــه نیــم متــری‬ ‫از کســی بایســتید بــرای او بســیار نزدیــک باشــد و در‬ ‫کشــوری بســیار دور باشــد‪ .‬هرچنــد شــاید مفیــد باشــد‬ ‫بدانیدعرب هــا در مقایســه بــا امریکایی هــا نزدیک¬تــر به‬ ‫یکدیگــر می ایســتند‪ ،‬سوئیسـی ها بیشــتر از ایتالیایی هــا‬ ‫وقــت شــناس هســتندو شــرقی ها بیشــتر از غربی هــا‬ ‫بــرای ســکوت ارزش قائلنــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫کشف بیش‬ ‫از‪۲۶‬تن گندم‬ ‫‪2‬‬ ‫فاقدمجوزدربجنورد‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســردار»علیرضا مظاهــری» بــا‬ ‫اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫جهــت تحقــق شــعار ســال «جهــش تولیــد» و در‬ ‫راســتای مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز‪ ،‬کاراگاهــان‬ ‫پلیــس اگاهــی اســتان در حیــن کنتــرل خــودرو‬ ‫تحصیل تمامی‬ ‫دانشجویان معلول‬ ‫دانشگاه ازادرایگان است‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار فهیمــه‬ ‫پلنگــی اظهــار داشــت‪ :‬اســتقالل و بــاز توانی‬ ‫معلولیــن از اهــداف و سیاســت هــای ایــن‬ ‫ســازمان اســت و نــگاه مجموعــه بهزیســتی‬ ‫شهرســتان علــی ابــاد کتــول نیــز همــواره در‬ ‫راســتای توانمنــد ســازی‪ ،‬ایجــاد اســتقالل و‬ ‫شناســایی تــوان منــدی هــا و ظرفیــت هــای‬ ‫افــراد تــوان خــواه اســت تــا بتواننــد در کنــار‬ ‫ســایر افــراد جامعــه یــا حتــی جلوتــر از انهــا‬ ‫نقــش ســازنده در پیشــبرد اهــداف جامعــه‬ ‫و خانــواده خــود داشــته باشــند‪..‬‬ ‫رئیــس بهزیســتی شهرســتان علــی‬ ‫ابــاد کتــول در ابتــدا بــا اشــاره بــه لــزوم‬ ‫بزرگداشــت و تکریــم جایــگاه معلــوالن‬ ‫گفــت‪ :‬حــق برخــورداری از یــک زندگــی‬ ‫عــادی‪ ،‬در راس حقــوق افــراد دارای‬ ‫معلولیــت قــراردارد کــه در پــی احقــاق ان‬ ‫تــاش مــی شــود و ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه حــق بهــره منــدی از خدمــات امــوزش‬ ‫و پــرورش‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬مســکن‪ ،‬اشــتغال‪،‬‬ ‫امکانــات تفریحــی‪ ،‬حقــوق مدنــی‪ ،‬سیاســی‬ ‫و حفــظ حیثیــت انســانی افــراد دارای‬ ‫معلولیــت‪ ،‬حــق ذاتــی ان هــا اســت و راه‬ ‫انــدازی تشــکیالتی چــون بهزیســتی کمــک‬ ‫بــه ایــن افــراد و فعــاالن ایــن عرصــه بــرای‬ ‫رســیدن بــه جایــگاه واقعــی خودشــان در‬ ‫جامعــه اســت‪.‬‬ ‫پلنگــی در خصــوص مهمتریــن اقدامــات‬ ‫انجام شــده در ســال جاری گفت‪ :‬اقدامات‬ ‫و خدمــات متعــددی در بهزیســتی در ســال‬ ‫جــاری انجــام شــده اســت‪ .‬احــداث مرکــز‬ ‫نگهــداری شــبانه روزی بیمــاران اعصــاب و‬ ‫روان کــه بــا مدیریــت بخــش خصوصــی و‬ ‫اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۶۰۰‬میلیــون تومــان و بــا‬ ‫ظرفیــت نگهــداری ‪ ۵۰‬نفــر‪ ،‬از جملــه ایــن‬ ‫اقدامــات اســت‪.‬‬ ‫بــا احــداث ایــن مرکــز کــه اغــاز بــه کار ان‬ ‫از اوایــل اســفند مــاه خواهــد بــود‪ ،‬خدمــات‬ ‫مراقبتــی بــه بیمــاران اعصــاب و روان‬ ‫صــورت خواهــد گرفــت‪ .‬تــا پیــش از ایــن‬ ‫فقــط شــهرهای گنبــد و گــرگان دارای ایــن‬ ‫مرکــز بودنــد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان‬ ‫همچنیــن از پیگیــری احــداث ‪ ۲۰‬واحــد‬ ‫مســکونی در مزرعــه کتــول در زمینــی‬ ‫کــه خیــر نیــک اندیــش مرحــوم حــاج رضــا‬ ‫کردکتولــی اهــدا کــرده بــود خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬در زمیــن اهدایــی بــا مشــارکت‬ ‫کمیتــه امــداد ‪ ۲۰‬واحــد مســکونی احــداث‬ ‫خواهــد شــد و اولویــت تملــک بــا معلــوالن‬ ‫شــهر مزرعــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از جــذب بیــش از یــک‬ ‫میلیــارد و چهارصــد میلیــون تومــان جهــت‬ ‫ایجــاد اشــتغال و بازتوانــی ‪ ۵۰‬نفــر از‬ ‫معلــوالن شهرســتان خبــر و داد و افــزود‪:‬‬ ‫ایــن رقــم در ســال گذشــته ‪ ۴۰‬نفــر بــود کــه‬ ‫امســال بــا رشــد بیســت درصــدی بــه عــدد‬ ‫‪ ۵۰‬نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫پلنگــی در خصــوص فعالیــت هــای عمرانــی‬ ‫ایــن ســازمان گفــت‪ :‬بــا همــکاری ســپاه‬ ‫پاســداران شهرســتان‪ ۱۴ ،‬مســکن کــه در‬ ‫حادثــه ســیل ‪ ۹۸‬تخریــب شــده بودنــد بــه‬ ‫صورتــی مشــارکتی بــه طــور کامــل بازســازی‬ ‫و احــداث شــدند‪ ۱۰ .‬مســکن نیــز بــه صــورت‬ ‫خودمالکــی بــا کمــک بهزیســتی توســط‬ ‫مالــکان احــداث گردیــد‪ ۳۲ .‬واحــد نیــز در‬ ‫حــال احــداث اســت‪.‬‬ ‫سرانه دام خانوارهای عشایری‬ ‫خراسان شمالی از میانگین‬ ‫کشوری بیشتر است‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ ۲۶‬تــن و‬ ‫‪ ۵۶۰‬کیلوگــرم گنــدم فاقــد مجــوز بــه ارزش یــک‬ ‫میلیــارد ریــال در بجنــورد خبــر داد‪.‬‬ ‫گزارش و تحلیل‬ ‫شماره ‪284‬‬ ‫فهیمه پلنگی رئیس بهزیستی‬ ‫شهرستان علی اباد کتول‪:‬‬ ‫هــای عبــوری در محــل پلیــس راه بجنــورد بــه‬ ‫یــک دســتگاه کامیــون مشــکوک شــدند‪.‬‬ ‫‪۴۲۴‬میلیاردریال خسارت طوفان وبرف گلستان‬ ‫معاون صنایع دستی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی خراسان شمالی‬ ‫ایجاد‪۲‬خانه ترویج صنایع‬ ‫دستی درروستاهای‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫طوفــان‪ ،‬بــرف و کــوالک دوم و ســوم بهمــن‬ ‫مــاه کــه بخش هــای گســترده ای از گلســتان‬ ‫را فراگرفتــه بــود موجــب وارد شــدن خســارت‬ ‫‪ ۴۲۴‬میلیــارد ریالــی بــه بخش هــای گوناگــون‬ ‫و زیرســاختی اســتان شــد‪.‬‬ ‫ایــن ســامانه ســرد و بارشــی از پنجشــنبه‬ ‫گذشــته در گلســتان فعالیــت خــود را اغــاز‬ ‫کــرد و ســبب وقــوع طوفــان ‪ ۱۲۹‬کیلومتــر بــر‬ ‫ســاعتی‪ ،‬بــارش بــرف‪ ،‬مــه گرفتگــی و کاهــش‬ ‫‪ ۱۴‬تــا ‪ ۱۶‬درجــه ای دمــا شــد و در بخــش هــای‬ ‫کشــاورزی و مســکن خســارتی برجــا گذاشــت‪.‬‬ ‫همچنیــن جــاده هــای ارتباطــی اصلــی بیــن‬ ‫اســتانی شــامل توسکســتان واقــع در محــور‬ ‫گــرگان – شــاهرود ( در اســتان ســمنان)‪،‬‬ ‫خــوش ییــاق واقــع در مســیر ازاشــهر –‬ ‫شــاهرود و جنــگل گلســتان در مســیر‬ ‫مینودشــت – بجنــورد و برخــی راه هــای‬ ‫روســتایی کوهســتان بــه دلیــل بــارش بــرف‬ ‫ســنگین بــرای ســاعاتی بســته شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن خســارت ها در بخــش منــازل‪ ،‬اب‬ ‫و فاضــاب‪ ،‬شــبکه توزیــع نیــروی بــرق و جهــاد‬ ‫کشــاورزی وارد شــد کــه ‪ ۲۶۸‬میلیــارد ریــال ان‬ ‫مربــوط بــه مــزارع و باغــات و گلخانه هــا بــود‪.‬‬ ‫ســیدرضا قــادری بــه خبرنــگار ایرنــا اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در اثــر بــرف و کــوالک‪ ۶۰۶ ،‬خانــه‬ ‫دچــار خســارت ‪ ۹۳‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون‬ ‫ریالــی شــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۶۰۰‬منــزل نیــاز‬ ‫به تعمیر‪ ،‬بهســازی و مرمت داشــته و ‪ ۶‬خانه‬ ‫دیگــر بایــد نوســازی و بازســازی شــوند‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬همچنیــن ســرمای ناشــی‬ ‫از بــرف و کــوالک ‪ ۳۷‬میلیــارد ریــال بــه‬ ‫تاسیســات زیربنایــی‪ ،‬چاه هــای تامیــن اب‬ ‫شــرب و کنتورهــای اب منــازل و افــزون بــر‬ ‫‪ ۱۰‬میلیــاد ریــال بــه شــبکه انتقــال‪ ،‬توزیــع‪،‬‬ ‫تیرهــای چــراغ بــرق و ترانس هــای ضعیــف‬ ‫خســارت وارد کــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بخــش هواشناســی‬ ‫نیــز بــاد و طوفــان در مجموع ‪ ۲۵‬میلیارد ریال‬ ‫بــه زیرســاخت ها و دســتگاه های تخصصــی‬ ‫چندیــن ایســتگاه در اســتان خســارت زد‪.‬‬ ‫خسارت ‪ ۱۸۰‬میلیارد ریال توفان و‬ ‫سرما به گلخانه ها‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی‬ ‫ســازمان جهادکشــاورزی گفــت کــه طوفــان و‬ ‫ســرمای اخیــر افــزون بــر ‪ ۲۶۸‬میلیــارد ریال به‬ ‫گلخانه هــای اســتان خســارت وارد کــرد‪.‬‬ ‫امنــه جمشــیدی رودبــاری بــه خبرنــگار ایرنــا‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت عــاوه بــر وارد‬ ‫شــدن خســارت بــه پوشــش ســقف ‪۱۳‬‬ ‫گلخانــه‪ ،‬محصــوالت باغــی در حــال پــرورش‬ ‫ایــن گلخانــه هــا شــامل گل و گیــاه‪ ،‬ســبزی و‬ ‫صیفــی و نهــال نیــز بــه دلیــل ســرمای زیــادی‬ ‫دچــار اســیب شــدند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن طوفــان و بــرف ‪۸۸‬‬ ‫میلیــارد ریــال به مــزارع‪ ،‬باغــات‪ ،‬مرغداری ها‪،‬‬ ‫گاوداری‪ ،‬دامــداری و کلونی هــای زنبور اســتان‬ ‫خســارت وارد کــرد‪.‬‬ ‫گلســتان بیــش از ‪ ۵۵‬هکتــار گلخانــه در‬ ‫حــال بهره بــرداری دارد کــه در ان محصوالتــی‬ ‫ماننــد ســبزی و گوجه فرنگــی‪ ،‬خیــار‪ ،‬فلفــل‬ ‫رنگــی‪ ،‬لیموتــرش و گل هــای فصلــی‪ ،‬نشــایی‪،‬‬ ‫درختچــه و اپارتمانــی تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن اســتان ‪ ۵۶۰‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی زراعــی‪ ۳۳ ،‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫باغــی‪ ،‬چهــار میلیــون واحــد دامــی و ‪ ۸۶۰‬هزار‬ ‫هکتــار مرتــع دارد کــه ســاالنه ‪ ۵.۲‬میلیــون‬ ‫تــن انــواع محصــول و تولیــدات زراعــی‪ ،‬باغــی‬ ‫و دامــی را توســط افــزون بــر ‪ ۲۲۰‬هــزار بهــره‬ ‫بــردار تولیــد و روانــه بــازار مصــرف داخلــی و‬ ‫خارجــی می کنــد‪.‬‬ ‫طوفــان اخیــر بــه ‪ ۶۰۰‬خانــه روســتایی در‬ ‫گلســتان خســارت زد‬ ‫مدیــرکل بنیادمســکن انقــاب اســامی‬ ‫گلســتان گفــت کــه مطابــق بــراورد اولیــه در‬ ‫اثــر طوفــان شــدید روز پنجشــنبه ‪ ۶۰۶‬خانــه‬ ‫روســتایی در ‪ ۹‬شهرســتان دچــار خســارت‬ ‫شــده و نیازمنــد تعمیــر اســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی بیــان کــرد‪ :‬طوفــان‬ ‫بیشــتر بــه ســقف ایــن خانــه هــا کــه دارای‬ ‫پوشــش حلــب بودنــد خســارت وارد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل‬ ‫از ایرنــا ؛ مدیــرکل امــور عشــایر خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ســرانه دام خانوارهــای‬ ‫عشــایری اســتان بیــش از میانگیــن‬ ‫کشــوری اســت بطوریکــه هــم اکنــون هــر‬ ‫خانــوار ایــن قشــر تولیــد کننــده‪ ۱۸۸ ،‬راس‬ ‫دام ســبک در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫محمدرضــا قلــی پــور روز یکشــنبه در‬ ‫گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنا اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بــه طــور متوســط هــر خانــوار عشــایری در‬ ‫کشــور ‪ ۱۱۲‬راس دام در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عشــایر ایــن اســتان بــه لحــاظ‬ ‫تولیــد گوشــت قرمــز و ســایر فــراورده هــای‬ ‫دامــی در کشــور رتبــه ‪ ۱۲‬و امــا از نظــر‬ ‫جمعیتــی رتبــه ‪ ۱۵‬را دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن ایــن‬ ‫بنیاد مســکن انقالب اســامی گلســتان برای‬ ‫بــراورد خســارت وارده طوفــان بــه واحدهــای‬ ‫مســکونی ‪ ۳۰‬گــروه کارشــناس بــه شهرســتان‬ ‫هــای درگیــر اعــزام کــرده بــود‪.‬‬ ‫برف روبی بیش‬ ‫از ‪ ۲‬هزار کیلومتر جاده‬ ‫معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل‬ ‫و نقــل جــاده ای گلســتان گفــت کــه راهــداران‬ ‫ایــن اداره کل از ظهــر پنجشــنبه بــه مــدت ‪۲۴‬‬ ‫ســاعت‪ ،‬افــزون بــر ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۴۹‬کیلومتــر از‬ ‫مســیر جــاده هــای کوهســتانی و بــرف گیــر‬ ‫اســتان را بوســیله ‪ ۱۰۷‬دســتگاه ماشــین االت‬ ‫راهســازی بــرف روبــی کردنــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا بیکــی افــزود‪ :‬در عملیــات بــرف‬ ‫روبــی‪ ۴۳۵ ،‬تــن نمــک و شــن نیــز در‬ ‫محورهــای هــای ارتباطــی پاشــیده شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در عملیــات بــرف روبــی و بــاز‬ ‫نگــه داشــتن محورهــای ارتباطــی اســتان کــه‬ ‫‪ ۱۷۸‬راهدار مشــارکت داشــتند به ‪ ۱۲۰‬خودرو‬ ‫گرفتــار کمــک رســانی شــد‪.‬‬ ‫امدادرسانی هالل احم‬ ‫ر به حدود ‪ ۸۰۰‬نفر‬ ‫مدیرعامــل هــال احمــر گلســتان گفــت کــه‬ ‫امدادگــران ایــن جمعیــت در بندرگــز‪ ،‬گــرگان‪،‬‬ ‫کردکــوی‪ ،‬اق قــا‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬بندرترکمــن و‬ ‫علــی ابــاد کتــول بــه حــدود ‪ ۸۰۰‬نفــر کــه در‬ ‫بــرف و کــوالک گرفتــار شــده بودنــد خدمــات‬ ‫مــورد نیــاز را ارایــه کردنــد‪.‬‬ ‫فرهــاد میقانــی افــزود‪ :‬امدادرســانی بــه‬ ‫متاثریــن از بــرف و کــوالک در هفــت محــور‬ ‫برفگیــر اســتان شــامل توسکســتان –‬ ‫شــاهرود‪ ،‬گردنــه چنــاران و منطقــه اوچــران‬ ‫در مــراوه تپــه‪ – ،‬درازنــو بــه جهــان نمــا در‬ ‫کردکــوی‪ – ،‬گالیکــش بــه جنــگل گلســتان‪،‬‬ ‫رامیــان بــه شــاهرود‪ ،‬دهنــه محمــد ابــاد‬ ‫روســتای الســتان در علــی اباد و محــور دوزین‬ ‫بــه مینودشــت بــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی هــال احمــر گلســتان هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۵‬کیلوگــرم نایلــون بــرای پوشــش ســقف‬ ‫منــزل و ‪ ۱۶‬بســته اقــام غذایــی میــان اســیب‬ ‫دیــدگان طوفــان توزیــع کرد‪/.‬ایرنــا‬ ‫اســتان از نظــر ظرفیــت پــرورش دام‬ ‫ســبک در ســطح کشــور از جایگاه مناســبی‬ ‫برخــوردار اســت کــه نیــاز بــه نمــاد تجــاری‬ ‫خــاص اســت‪.‬‬ ‫قلــی پــور افــزود‪ :‬عشــایر خراســان‬ ‫شــمالی بــا ‪ ۳۰‬هــزار نفــر جمعیــت بیــش‬ ‫از ‪ ۷۰۰‬هــزار راس دام ســبک در اختیــار‬ ‫دارنــد کــه ‪ ۲۵‬درصــد گوشــت اســتان را‬ ‫تولیــد می کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن عشــایر ایــن‬ ‫اســتان ســاالنه هفــت هــزار تــن شــیر‪،‬‬ ‫‪ ۶۰۵‬تــن روغــن حیوانــی و یکهــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تــن پشــم تولیــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طــرح زنجیــره تولیــد گوشــت قرمــز‬ ‫بــا اهــداف کاهــش هزینــه تولیــد و طــول دوره‬ ‫پرواربنــدی و کاهــش ضریــب تبدیــل خــوراک‬ ‫اجــرا مــی شــود کــه میانگیــن مصــرف خــوراک دام‬ ‫بــه صــورت ســنتی بیــن ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۳‬کیلوگــرم بــرای‬ ‫تولیــد یــک کیلوگــرم گوشــت بــوده و بــا اجــرای‬ ‫ایــن روش بــه پنــج کیلوگــرم خــوراک بــرای تولیــد‬ ‫یــک کیلوگــرم گوشــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫قلــی پــور اضافــه کــرد‪ :‬اجــرای طــرح زنجیــره‬ ‫تولیــد‪ ۵۰ ،‬درصــد هزینــه تولیــد یــک واحــد‬ ‫دامــداری را کاهــش مــی دهــد و از طرفــی‬ ‫ســبب افزایــش تولیــد و درامــد خانــوار‪ ،‬ایجــاد‬ ‫اشــتغال جدیــد‪ ،‬تثبیــت شــغل در مناطــق‬ ‫عشــایری و خــروج بخشــی از دام مــازاد‬ ‫عشــایر از مراتــع مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مــا طــرح زنجیــره تولیــد را‬ ‫بــرای افــراد متقاضــی در ســطح اســتان‬ ‫انجــام مــی دهیــم و براســاس هدفگــذاری‬ ‫انجــام شــده در پایــان اجــرای طــرح عشــایر‬ ‫معــاون صنایع دســتی اداره کل‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی خراســان شــمالی بــا بیــان‬ ‫اینکــه ‪ ۲‬خانــه ترویــج صنایــع دســتی‬ ‫در روســتاهای اســتان ایجــاد می شــود‬ ‫گفــت‪ :‬اکنــون ‪ ۱۴‬کارگاه صنایع دســتی‬ ‫در خانــه تاریخــی جاجرمــی بجنــورد‬ ‫فعــال اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‬ ‫محمدرضــا قهرمانیــان روز شــنبه در‬ ‫گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تجربــه ایجــاد خانــه ترویــج جاجرمــی‬ ‫به عنــوان مکانــی بــرای امــوزش تولیــد و‬ ‫توزیــع و در واقــع ترویــج صنایــع دســتی‬ ‫موجــب شــد تــا ایجــاد ‪ ۲‬خانــه ترویــج‬ ‫صنایــع دســتی در روســتاهای قتلیــش‬ ‫بجنــورد و پیــر شــهید اســفراین نیــز در‬ ‫برنامــه هــای امســال و ســال اینــده ایــن‬ ‫اداره کل قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬روســتای قتلیــش بجنــورد‬ ‫بــا توجــه بــه ســابقه گلیــم و ابریشــم‬ ‫بافــی و روســتای پیــر شــهید شــیروان‬ ‫نیــز بــا توجــه بــه صنایــع چــرم ان بــرای‬ ‫ایجــاد خانــه ترویــج صنایــع دســتی‬ ‫بررســی و راه انــدازی ایــن مراکــز در ان‬ ‫هــا نهایــی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــدف از راه انــدازی‬ ‫خانــه هــای ترویــج پیگیــری مباحــث‬ ‫اموزشــی‪ ،‬تامیــن مــواد اولیــه و تولیــد‬ ‫و فــروش ان هاســت و ایــن ‪ ۲‬خانــه‬ ‫ترویــج نیــز بــه همیــن دالیــل تــا ســال‬ ‫اینــده راه انــدازی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در مــورد مرکــز ترویــج صنایــع‬ ‫دســتی جاجرمــی نیــز گفــت‪ :‬یــک مــکان‬ ‫تاریخــی و جاذبــه شــهر و بازارچــه‬ ‫صنایع دســتی بجنــورد شــناخته شــده‬ ‫اســت کــه تولیــدات هنرمنــدان و‬ ‫صنعتگــران شــهر در قالــب ‪ ۱۴‬غرفــه‬ ‫عرضــه و بــه فــروش مــی رســد‪.‬‬ ‫قهرمانیــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬حــدود‬ ‫‪ ۲۰‬هنرمنــد و صنعتگــر بجنــوردی در‬ ‫خانــه تاریخــی جاجرمــی فعالیــت دارنــد‬ ‫و بــه تولیــد صنایع دســتی مشــغول‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬معــرق‪ ،‬دســت‬ ‫بافتــه هــای داری‪ ،‬نقاشــی زیرلعابــی‪،‬‬ ‫عروســک بافــی‪ ،‬پارچــه بافــی‪ ،‬البســه‬ ‫محلــی‪ ،‬ملیلــه ســازی‪ ،‬چــاپ باتیــک‪،‬‬ ‫تــراش ســنگ هــای قیمتــی و نیمــه‬ ‫قیمتــی از جملــه رشــته هــای فعــال در‬ ‫خانــه صنایع دســتی بجنــورد اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هم اکنــون خانــه ترویــج‬ ‫صنایــع دســتی حســینیه جاجرمــی هــا‬ ‫به عنــوان یــک مــکان تاریخــی و جاذبــه‬ ‫شــهر و بازارچــه صنایع دســتی شــناخته‬ ‫شــده و در ایــام محــرم و دیگــر اعیــاد و‬ ‫شــهادت ها‪ ،‬مراســم عــزاداری و جشــن‬ ‫در ان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی از اختصــاص ‪ ۲‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار بــرای امــوزش صنایــع دســتی‬ ‫نیــز خبــر داد و افــزود‪ :‬ایــن اعتبــار بــرای‬ ‫امــوزش صنایــع دســتی در زنــدان هــا‪،‬‬ ‫امــوزش در روســتاها و بــاز امــوزش در‬ ‫روســتاهایی کــه قبــل از ایــن نیــز در ان‬ ‫هــا امــوزش هــای صنایــع دســتی ارائــه‬ ‫شــده اســت هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ســاالنه ‪ ۹‬هــزار تــن‬ ‫گوشــت قرمــز تولیــد خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬بــا افــزوده شــدن ســه هــزار و ‪۲۰۷‬‬ ‫تــن گوشــت قرمــز بــه ظرفیــت تولیــدی‬ ‫عشــایر اســتان‪ ،‬میــزان تولیــد انــان بــه‬ ‫ســاالنه هشــت هــزار و ‪ ۸۰۰‬تــن رســید‪.‬‬ ‫قلــی پــور اظهــار داشــت‪ :‬تــا ســال ‪۹۵‬‬ ‫خانوارهــای عشــایری ایــن اســتان ســاالنه‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۵۹۳‬تــن گوشــت قرمــز تولیــد‬ ‫مــی کردنــد کــه بــا ارایــه تســهیالت ارزان‬ ‫قیمــت بــرای افزایــش تولیــد گوشــت قرمــز‬ ‫و اجــرای طــرح زنجیــره گوشــت قرمــز در‬ ‫بیــن خانوارهــای عشــایری‪ ،‬ایــن میــزان‬ ‫اکنــون بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد افزایــش یافتــه‬ ‫اســت‬ صفحه 2 ‫کارشــناس پایــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تجمــع و غلظــت‬ ‫برخــی االینده هــا در مرکــز اســتان شــاخص کیفیــت هــوا را بــه ‪ ۱۶۰‬رســانده و بــرای تمــام گروه هــا‬ ‫در وضعیــت ناســالم قــرار داد‪.‬‬ ‫جــواد عمارلــو اظهــار داشــت‪ :‬هــوای بجنــورد مرکــز اســتان دیــروز بــرای گــروه هــای حســاس ناســالم‬ ‫گــزارش شــد کــه امــروز میــزان غبــار و الودگــی هــوا افزایــش یافتــه اســت‪/ .‬ایرنــا‬ ‫هوای بجنورد‬ ‫ناسالم‬ ‫گزارش و نقد‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬بهمن ‪1399‬‬ ‫تولید ماسک با طرح‪‎‬های فراموش شده‬ ‫گنبدکاووس صاحب‬ ‫فرهنگ سرای جوان‬ ‫می شود‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از ایرنا‬ ‫‪ ،‬شــهردار گنبــدکاووس گفــت کــه بــا هــدف‬ ‫ارتقــای فضاهــای فرهنگــی و کتابخانــه ای‪،‬‬ ‫عملیــات ســاخت نخســتین فرهنگ ســرای‬ ‫جــوان ایــن شــهر توســط شــهرداری بــا پیــش‬ ‫بینــی اعتبــار ‪ ۶۵‬میلیــارد ریــال طــی ایــام دهــه‬ ‫مبــارک فجــر امســال شــروع می شــود‪.‬‬ ‫منصــور طعنــه گنبــدی در نشســت انجمــن‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی ایــن شهرســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن فرهنگ ســرا در قســمت شــمالی‬ ‫شــهر گنبــدکاووس ســاخته شــده و تــاش‬ ‫مــی کنیــم تــا دهــه فجــر ســال اینــده بــه بهــره‬ ‫بــرداری برســد‪.‬‬ ‫وی از تامیــن زمیــن مــورد نیــاز احــدات‬ ‫ســرای محلــه در منطقــه موســوم بــه بــاغ‬ ‫اعتصامــی واقــع در خیابــان خیــام شــمالی‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬اعتبــار مــورد نیــاز ایــن طــرح‬ ‫از محــل منابــع ســتاد بازافرینــی شــهری‬ ‫تامیــن شــده کــه می تــوان از ایــن مــکان بــه‬ ‫عنــوان کتابخانــه نیــز اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫طعنــه گنبــدی اضافــه کــرد‪ :‬شــهرداری بــا‬ ‫موافقــت اعضــای شــورای اســامی شــهر‬ ‫گنبــدکاووس و بــه درخواســت اداره کل‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی گلســتان‪ ،‬یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــرای ســاخت کتابخانــه در بلــوار‬ ‫جرجــان ایــن شــهر تامیــن کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن قطعــه زمیــن کــه‬ ‫بخشــی از زمیــن پنــج هــزار مترمربعــی‬ ‫ســاخت بوســتان محلهــای در بلــوار جرجان‬ ‫اســت‪ ،‬بــه شــرط تامیــن اعتبــار توســط‬ ‫اداره کتابخانه هــای عمومــی شهرســتان‪،‬‬ ‫بــرای احــداث کتابخانــه عمومــی در اختیــار‬ ‫ایــن نهــاد قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫شهردار گنبدکاووس با گالیه از نیمه کاره رها‬ ‫کــردن زمین هــای تهیــه شــده توســط شــهرداری‬ ‫ازســوی برخــی ادارات ایــن شهرســتان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون ادارات مختلفــی از شــهرداری‬ ‫درخواســت عرصــه بــرای اجــرای پروژه هــای‬ ‫خــود کردنــد امــا بــه دلیــل تامیــن نکــردن اعتبــار‬ ‫ســاخت‪ ،‬ایــن عرصه هــا بالتکلیــف رهــا شــدند‪.‬‬ ‫طعنــه گنبــدی از مدیــران شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس خواســت ابتــدا از تخصیــص‬ ‫اعتبــار بــرای اجــرای طرح هــا خــود‬ ‫مطمئــن شــوند و ســپس از شــهرداری‬ ‫درخواســت عرصــه نماینــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره کتابخانه هــای عمومــی‬ ‫گنبــدکاووس نیــز در ایــن نشســت گفــت‪:‬‬ ‫ایــن شهرســتان پنــج کتابخانــه عمومــی‬ ‫شــامل ســه کتابخانــه شــهری‪ ،‬یــک‬ ‫کتابخانــه روســتایی و یــک بــاب کتابخانــه‬ ‫مشــارکتی مســتقر در اداره زنــدان دارد‪.‬‬ ‫علیرضــا مجاهــدی راد افــزود‪ :‬بــا تعطیلــی ‪۲‬‬ ‫کتابخانــه عمومــی امــام جعفــر صــادق(ع) در‬ ‫محــل مصلــی و شــهید مطهــری در مســجد‬ ‫قائمیــه گنبــدکاووس در چنــد ســال قبــل‪،‬‬ ‫قــرار شــد فضــای جدیــدی بــه عنــوان کتابخانــه‬ ‫در اختیــار ایــن نهــاد قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی از اعضای شــورای اســامی شــهر و شــهردار‬ ‫گنبــدکاووس بــرای تامیــن یــک قطعــه زمیــن‬ ‫جهــت ســاخت کتابخانــه قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و‬ ‫اجتماعــی فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس نیــز در‬ ‫ایــن نشســت بــا تاکیــد برضــرورت همــکاری‬ ‫همــه ادارات و نهادهــا بــا نهــاد کتابخانه هــای‬ ‫عمومــی گفــت‪ :‬الزمــه توســعه علمــی و‬ ‫کاهــش اســیب های اجتماعــی در هــر‬ ‫جامعــه‪ ،‬ارتقــای ســطح مطالعــه اســت‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪284‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‬ ‫گردشگری و صنایع دستی گلستان‬ ‫حضور‪۱۷۰۰‬هنرمند‬ ‫جشنواره اقوام برپهنای یک دنیا‬ ‫بهره منــدی از ظرفیــت هنــر ســوزن دوزی‬ ‫بــرای ترغیــب مــردم بــه اســتفاده از ماســک‪،‬‬ ‫ایــده خالقانــه هنرمنــدان گلســتان بــرای‬ ‫افزایــش ســطح ایمنــی جامعــه نســبت بــه‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬و جبــران بخشــی از ضــرر و زیــان‬ ‫ناشــی از شــیوع کرونــا اســت‪.‬‬ ‫ماســک همچنــان نســخه اول تجویــز‬ ‫شــده متولیــان بهداشــت و درمــان بــرای‬ ‫کنتــرل شــیوع کرونــا بــه شــمار مــی رود‬ ‫و بــه دلیــل تاثیــر اســتفاده ان در کاهــش‬ ‫ابتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬بــه یکــی از پرکاربردتریــن‬ ‫ملزومــات بهداشــت و ســامت فــردی‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه تاثیــر فــراوان اســتفاده از‬ ‫ماســک بــرای کمــک بــه کنتــرل شــیوع کرونــا‬ ‫و جلوگیــری از عــادی انــگاری مصــرف ان‪،‬‬ ‫جمعــی از هنرمنــدان گلســتان تصمیــم‬ ‫گرفتنــد از هنــر خــود در راه خدمــت بــه‬ ‫بهداشــت و ســامت بهــره بــرده و بــا‬ ‫طرح هــای خالقانــه مــردم را بــه اســتفاده‬ ‫بیشــتر از ماســک تشــویق کننــد‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــدان مــی کوشــند بــا تولیــد‬ ‫ماســک هایــی برگرفتــه از نقــش و طــرح‬ ‫ســنتی و قدیمــی‪ ،‬همــه گــروه هــای مــردم‬ ‫بــه ویــژه جوانــان کــه هــم میــل کمتــری بــه‬ ‫اســتفاده از ماســک دارنــد را بــه تــداوم تــاش‬ ‫بــرای قطــع زنجیــره کرونــا تشــویق کننــد‪.‬‬ ‫عالیــه گرزیــن یکــی از هنرمنــدان گلســتان‬ ‫کــه در روزهــای اخیــر بــه دوخــت ماســک‬ ‫پارچه ای بر اســاس طرح رودوزی روســتای‬ ‫شــاهکوه روی اورده اســت گفــت‪ :‬در ابتــدا‬ ‫نگــران بــودم کــه ایــن ماســک هــا مــورد‬ ‫توجــه مــردم قــرار نگیــرد امــا اســتقبال ایــن‬ ‫تولیــدات بیــش از حــد انتظــار بــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬رودوزی یکــی از هنرهــای‬ ‫قدیمــی منطقــه شــاهکوه در مناطــق‬ ‫کوهســتانی گرگان اســت که هنری در حال‬ ‫فراموشــی بــه شــمار مــی رود کــه بــا بهــره‬ ‫بــردن از طــرح هــای ان در ماســک تــاش‬ ‫کردیــم از نابــودی ان جلوگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رودوزی یــا ســوزن دوزی‬ ‫شــاهکوه‪ ،‬اراســتن پارچــه هــای ســاده بــه‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان گلســتان گفــت ‪ :‬بــا وجــود‬ ‫‪ ۹۵‬تشــکل بــرای ارائــه مشــاوره در حــوزه هــای مختلــف‬ ‫احــداث خانــه جــوان جــز ضروریــات ســازمان ورزش‬ ‫جوانــان مــی باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار قاســمعلی برزمینــی در‬ ‫جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت‪:‬احداث خانــه جــوان در‬ ‫برخــی اســتانها ایجــاد شــده و بــا توجه به اســتیجاری بودن‬ ‫خانــه جــوان اقــدام بــه بهســازی و بازســازی ســالن خانــه‬ ‫جــوان بــا وجــود ‪ ۹۵‬تشــکل برای اســتفاده و برخــورداری در‬ ‫حــوزه هــای مختلــف کردیــم‪.‬‬ ‫نقوشــی نشــات گرفتــه از تصاویــر ســنتی و‬ ‫بومــی اســت کــه در منطقــه شــاهکوه بــه‬ ‫روی لبــاس هــای محلــی زنــان نظیر پیراهن‬ ‫و روســری‪ ،‬دوختــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن هنرمند گلســتانی ادامــه داد‪ :‬عالوه بر‬ ‫معرفــی رودوزی و جلوگیــری از فراموشــی‬ ‫ایــن هنــر‪ ،‬تولیــد ماســک بــا ایــن طرح هــا‬ ‫موجــب درامدزایــی و رونــق کســب و کار‬ ‫هنرمنــدان شــده و تــداوم تولیــد و فــروش‬ ‫ان ضــرر و زیــان ناشــی از تعطیلــی صنعــت‬ ‫گردشــگری گلســتان را جبــران خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در سوزن دوزی شاهکوه‪،‬‬ ‫رنــگ غالــب ســیاه بــوده کــه بــا اســتفاده‬ ‫از نقــوش بتــه جقــه‪ ،‬گل هــای ســاده‪،‬‬ ‫خطــوط شکســته و منحنــی بــه صــورت‬ ‫ذهنــی‪ ،‬روی پارچــه ســفید‪ ،‬اجــرا مــی‬ ‫شــود و طــرح و نقــش ان بــا ســایر ســوزن‬ ‫دوزی هــای موجــود در اســتان گلســتان‬ ‫متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫گرزیــن گفــت‪ :‬کرونــا ســبب شــد حضــور‬ ‫مســافران بــه گلســتان کاهــش یابــد و‬ ‫فــروش صنایــع دســتی نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد کمتــر شــود کــه‬ ‫ایــن روش ابداعــی مــی توانــد کمــک حــال‬ ‫معیشــت هنرمنــدان صنایــع دســتی شــود‪.‬‬ ‫اکــرم فندرســکی یکــی از فروشــندگان ایــن‬ ‫ماســک هــا در گــرگان گفــت‪ :‬تبلیغــات‬ ‫زیــادی در مــورد ایــن ماســک هــا انجــام‬ ‫نشــده امــا خریــداران بــه محــض اطــاع از‬ ‫طــرح هــای ســنتی نســبت بــه خریــد ان‬ ‫اقــدام مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــه قیمــت ‪ ۲۵۰‬هــزار ریالــی ایــن‬ ‫ماســک هــا اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر قیمــت ماســک هــای پارچــه ای کــه‬ ‫هماننــد ایــن تولیــدات از قابلیــت شستشــو‬ ‫و اســتفاده مــداوم برخــوردار باشــد بیــن ‪۱۵۰‬‬ ‫تــا ‪ ۲۰۰‬هــزار ریــال اســت کــه اگــر شــرایط‬ ‫بــرای تولیــد بیشــتر ایــن ماســک توســط‬ ‫هنرمنــدان گلســتان فراهــم شــود قیمــت‬ ‫نهایــی ایــن محصول کمتر شــده و اســتقبال‬ ‫مــردم از ان افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫معــاون صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی‬ ‫اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی گلســتان در ایــن خصــوص‬ ‫معتقــد اســت‪ :‬بــا توجــه بــه تــداوم اســتفاده‬ ‫از ماســک در مجامــع عمومــی‪ ،‬ضــرورت‬ ‫ایجــاد تنــوع در طراحــی ایــن ابــزار مقابلــه‬ ‫بــا شــیوع کرونــا بیــش از هــر زمــان دیگــر‬ ‫احســاس شــد‪.‬‬ ‫مریــم حاجی ابراهیمــی افــزود‪ :‬هنرمنــدان‬ ‫و صنعتگــران گلســتان بــا درک ایــن نیــاز‬ ‫بــه طراحــی ماســک بــر اســاس ارزش هــای‬ ‫معنــوی رشــته های بومــی اســتان پرداختــه و‬ ‫ماسـک هایی با اســتفاده از نســاجی ســنتی‬ ‫و تلفیــق ان بــا رودوزی هــای اقــوام مختلــف‬ ‫گســتان تولیــد کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن ماســک ها از جنــس‬ ‫الیــاف پنبــه و ابریشــم اســت و تزئینــات‬ ‫روی ان شــامل رودوزی ســنتی شــاهکوه‪،‬‬ ‫ترکمــن‪ ،‬سیســتانی‪ ،‬بلــوچ‪ ،‬قــزاق و‬ ‫بخــارادوزی اســت‪.‬‬ ‫معــاون صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی‬ ‫اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی گلســتان افــزود‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر ‪ ۱۵‬هنرمنــد اســتان بــه تولیــد‬ ‫ماســک بــا تلفیــق هنرهــای ســنتی‬ ‫می پردازنــد کــه به صــورت میانگیــن‬ ‫ماهانــه چهــار هــزار و ‪ ۵۰۰‬ماســک ســنتی‬ ‫تولیــد و بــه بــازار عرضــه می کننــد‪.‬‬ ‫احمــد تجــری مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫صنایــع دســتی و گردشــگری گلســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه خســارت کرونــا بــه بخــش صنایــع‬ ‫دســتی و گردشــگری اســتان گفــت‪ ۳ :‬هــزار‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیــون ریــال خســارت بــه ایــن بخــش‬ ‫هــا وارد شــده کــه تاکنــون ‪ ۷۳‬میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت بــه متقاضیــان پرداخــت گردیــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام روز شــنبه رییــس‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‪ ،‬در‬ ‫حــال حاضــر مــراوه تپــه‪ ،‬کاللــه‪ ،‬گالیکــش‪،‬‬ ‫رامیــان و گمیشــان در وضعیــت ابــی‪ ،‬گنبد‪،‬‬ ‫مینودشــت‪ ،‬علــی ابــاد‪ ،‬گــرگان‪ ،‬اق قــا‬ ‫و ازادشــهر‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬و بندرترکمــن در‬ ‫وضعیــت زرد‪ ،‬و بندرگــز در وضعیت نارنجی‬ ‫شــیوع کرونــا قــرار دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫لحظــه بــا وجــود محدودیــت هــای بســیار منابــع مالــی‬ ‫دولــت‪ ،‬اعتبــارات قابــل توجهــی بــرای تکمیــل طــرح هــای‬ ‫نیمــه تمــام اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫ورزشــی و ادامــه داد‪ :‬کاهــش محســوس درامــد امــکان‬ ‫وررزشــی از ‪ ۱۷‬میلیــارد ریــال بــه حــدود ‪ ۵‬میلیــارد ریــال‬ ‫یکــی از نتایــج ایــن تعطیلــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نتیجــه واگــذاری اعتبــارات تخصیــص‬ ‫یافتــه گفــت‪ :‬عــاوه بــر افتتــاح ‪ ۲۶‬طــرح در هفتــه دولــت‬ ‫در ســالجاری‪،‬همزمان بــا چهــل و دومیــن ســالگرد پیــروزی‬ ‫شــکوهمند انقالب اســامی با رهبری امام خمینی ( ره ) ‪۱۳‬‬ ‫پروژه عمرانی منجمله چندین ســالن ورزشــی سرپوشــیده و‬ ‫چمــن مصنوعــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۳۴۰‬میلیــارد ریــال در‬ ‫اســتان گلســتان بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر کاســته شــدن درامــد ‪۱۲‬‬ ‫میلیــارد ریالــی اماکــن ورزشــی دولتــی‪ ،‬باشــگاه هــای‬ ‫بخــش خصوصــی نیزبــه دلیــل تعطیلــی چندیــن ماهــه‬ ‫متحمــل تحمیــل خســارتی بیــش از ‪ ۳۵‬میلیــارد ریالــی‬ ‫شــدند کــه امیدواریــم بــا کاهــش شــیوع کرونــا وشــروع‬ ‫مجــدد فعالیــت ایــن مراکــز ورزشــی هــا در کنــار پرداخــت‬ ‫تســهیالت دولتــی‪ ،‬بخشــی از ضــرر و زیــان وارده بــه انهــا‬ ‫جبــران گــردد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬تکمیــل طرح هــای نیمــه تمــام ورزش‬ ‫ایــن اســتان کــه اغــاز ســاخت برخــی از ان هــا مربــوط بــه‬ ‫دهــه قبــل اســت بــه حــدود ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار احتیــاج دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه اســتثنای ایــن طــرح هــای فــوق‪ ،‬گلســتان‬ ‫‪ ۸۱‬طــرح نیمــه تمــام دیگــر نیــز دارد که ســعی خواهیم کرد‬ ‫تعــدادی از ایــن طــرح هــا کــه پیشــرفت فیزیکــی بیشــتری‬ ‫دارنــد را تــا پایــان ســالجاری بــه بهــره بــرداری برســانیم‪.‬‬ ‫برزمینــی در ادامــه افــزود‪ :‬از ابتــدای ســالجاری تــا بدیــن‬ ‫برزمینــی بــا اشــاره بــه تاثیــر شــیوع کرونا بــر فعالیت های‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان گلســتان در پایــان گفــت‪:‬‬ ‫تاکنــون نزدیــک بــه ‪ ۴‬میلیــارد ریــال تســهیالت به صاحبان‬ ‫باشــگاه هــای ورزشــی بخــش خصوصــی اســتان پرداخــت‬ ‫شــده کــه اعطــای ایــن وام همچنــان ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی گلســتان در خصــوص‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬چهاردهمیــن‬ ‫جشــنواره فرهنــگ اقــوام ایــران زمیــن بــا‬ ‫مشــارکت هــزار و ‪ ۷۰۰‬هنرمنــد صنایــع‬ ‫دســتی و موســیقی اســتان هــای کشــور‬ ‫بــه صــورت غیــر حضــوری و ارتبــاط از‬ ‫طریــق مجــازی در گــرگان از نهــم بهمــن‬ ‫بــه مــدت ‪۳‬روز اغــاز بــه کار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار احمــد‬ ‫تجــری در جمــع خبررنــگاران اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در بخــش صنایــع دســتی بــا‬ ‫ارائــه بیــش از هفــت هــزار قلــم انــواع‬ ‫محصــوالت ســنتی و اثــار تولیــدی‬ ‫‪ ۶۰۰‬هنرمنــد گلســتان بــه همــراه ‪۹۰۰‬‬ ‫هنرمنــد دیگــر اســتان های کشــور بــرای‬ ‫عرضــه و فــروش حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن جشــنواره بــا‬ ‫‪ ۹‬محــور برگــزار خواهــد شــد‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫در ایــن دوره اجــرای موســیقی اقــوام بــه‬ ‫طــور مجــازی و حضــوری بــا مشــارکت ‪۲۰‬‬ ‫گــروه موســیقی از هفــت اســتان کشــور‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه یــاداور شــد‪ ۲۰ :‬گــروه‬ ‫موســیقی ســنتی و ائینــی مناطــق‬ ‫مختلــف کشــور شــامل ‪ ۲۰۰‬هنرمنــد از‬ ‫گلســتان‪ ،‬مازنــدران‪ ،‬گیــان‪ ،‬اذریایجــان‬ ‫شــرقی‪ ،‬خراســان رضــوی و شــمالی‪،‬‬ ‫خوزســتان و سیســتان و بلوچســتان در‬ ‫ایــن جشــنواره حضــور خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬عالقــه منــدان‬ ‫بــه حضــور و دیــدن برنامــه هــای ایــن‬ ‫جشــنوراه در فضــای مجــازی مــی تواننــد‬ ‫بــا ورود بــه ادرس اینترنتی ‪www.gcth.‬‬ ‫‪ ir‬از بخــش هــای مختلــف ایــن جشــنواره‬ ‫از جملــه فــروش صنایــع دســتی بــه‬ ‫صــورت اینترنتــی بهــره ببرنــد‬ ‫تجــری افــزود‪ :‬عالقمنــدان بــه موســیقی‬ ‫نوائــی و ســنتی نیــز مــی تواننــد هــر شــب‬ ‫از ســاعت ‪ ۲۱‬الــی ‪ ۲۲‬و ‪ ۳۰‬دقیقــه از‬ ‫طریــق ایــن درگاه بــر روی اینســتاگرام و‬ ‫اپــارات مشــاهده نماینــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی گلســتان در ادامــه‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬از دیگــر برنامــه هــای‬ ‫چهاردهمیــن جشــنواره فرهنــگ اقــوام‬ ‫ایــران زمیــن برگــزاری ســه وبینــار در‬ ‫حوزه هــای میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع‬ ‫دســتی و گردشــگری‪ ،‬برگــزاری جشــنواره‬ ‫فیلــم و عکــس از ‪ ۱۳‬دوره گذشــته‬ ‫تاکنــون‪ ،‬معرفــی کارافرینــان نمونــه در‬ ‫بخش هــای گردشــگری‪ ،‬میــراث فرهنگــی‬ ‫و صنایع دســتی‪ ،‬معرفــی اداب و رســوم‪،‬‬ ‫ســبک زندگــی‪ ،‬هنرهــای صنایــع دســتی‬ ‫و موضوعــات مرتبــط روســتاهای هــدف‬ ‫گردشــگری اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه نیــز بــا اشــاره بــه احیــای‬ ‫طــرح هــای فرامــوش شــده در اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا بهره منــدی از ظرفیــت هنــر‬ ‫ســوزن دوزی بــرای ترغیــب مــردم بــه‬ ‫اســتفاده از ماســک‪ ،‬ایــده خالقانــه‬ ‫هنرمنــدان گلســتان بــرای افزایش ســطح‬ ‫ایمنــی جامعــه نســبت بــه کوویــد ‪ ۱۹‬و‬ ‫جبــران بخشــی از ضــرر و زیــان ناشــی از‬ ‫شــیوع کرونــا اســتفاده نمودیــم ‪.‬‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان گلستان‬ ‫فعالیت‪۹۵‬تشکل‬ ‫خانه جوانان درگلستان‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫رونق ‪ ۱۳۸‬واحد‬ ‫تولیدی گلستان‬ ‫با دریافت‬ ‫تسهیالت‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫خبر‬ ‫شماره ‪284‬‬ ‫برگزاری ‪ ۲‬هزار برنامه‬ ‫ویژه بانوان گلستان‬ ‫در دهه فجر‬ ‫بــه گــزار ش بــازار کســب و کار به نقل‬ ‫از ایرنــا‪ ،‬رییــس کارگــروه زنــان و خانواده‬ ‫ســتاد گرامی داشــت دهــه فجــر گلســتان‬ ‫گفــت کــه بــه مناســبت چهــل و دومیــن‬ ‫ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۳۶‬برنامــه فرهنگــی‪ ،‬هنــری‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬سیاســی‬ ‫ویــژه بانــوان در اســتان اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫الهــه غیناقــی ه در نشســت ســتاد‬ ‫خبــری گرامــی داشــت دهــه فجــر‬ ‫گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬تکریــم هــزار‬ ‫و ‪ ۲۴۷‬مــادر شــهید‪ ،‬تجلیــل از انســیه‬ ‫شــاه حســینی بانــوی هنرمنــد نخبــه‬ ‫اســتان ‪ ،‬تقدیــر از ســه بانــوی کارافریــن‬ ‫نمونــه و بانــوان زن بــازرگان اســتان و‬ ‫اعــزام کاروان ســامت بــه روســتاهای‬ ‫محــروم از جملــه برنامــه هــای دهــه‬ ‫فجــر امســال اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار و رییــس ســتاد گرامــی‬ ‫داشــت دهــه فجــر کردکــوی هــم در ایــن‬ ‫جلســه گفــت کــه در دهــه فجــر امســال‬ ‫‪ ۱۵۳‬پــروژه بــا اعتبــار ســه هــزار و ‪۵۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بهــره بــرداری شــده یــا‬ ‫عملیــات ســاخت ان اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫ابراهیــم قدمنــان اظهــار داشــت‪ :‬از‬ ‫ایــن تعــداد‪ ۲۹ ،‬پــروژه اقتصــادی بــا‬ ‫اشــتغالزایی بــرای ‪ ۴۰۴‬نفــر و ‪۱۰۴‬‬ ‫پــروژه عمرانــی امــاده بهــره بــرداری‬ ‫و بقیــه پــروژه هــای عمرانــی امــاده‬ ‫عملیــات اجرایــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اجــرای زهکشــی چهــار‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار از زمیــن هــای زراعی‬ ‫منطقــه چهلدیــن بــا اعتبــار ‪ ۹۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال از جملــه پــروژه هــای امــاده کلنــگ‬ ‫زنــی کردکــوی در دهــه فجــر اســت‪.‬‬ ‫وی بهــره بــرداری هــزار خانــه نوســاز‬ ‫روســتایی‪ ،‬ســالن ورزشــی ســالیکنده‪،‬‬ ‫مدرســه ‪ ۶‬کالســه خیــر ســاز‪ ،‬بازســازی‬ ‫کارخانــه کیــک و شــیرینی خــان طــا‬ ‫بــا ایجــاد فرصــت شــغلی بــرای ‪۱۵‬‬ ‫مددجــوی بهزیســتی و کمیتــه امــداد را‬ ‫از جملــه پــروژه هــای کردکــوی در ایــن‬ ‫ایــام برشــمرد‪.‬‬ ‫حجــت االســام غالمحســین محمــودی‬ ‫رییــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات‬ ‫اســامی کردکــوی نیــز گفــت‪ :‬امســال بــه‬ ‫مناســبت ایــام اللــه دهه فجــر‪ ۷۵۰ ،‬برنامه‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬هنــری‪ ،‬ورزشــی و اجتماعــی در‬ ‫ایــن شهرســتان اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫مســوول کارگــروه تخصصــی فضاســازی‬ ‫و تزئینــات شــهری ســتاد دهــه فجــر‬ ‫گلســتان نیــز از تــدارک ویــژه برنامــه‬ ‫هــای فضاســازی اســتقبال از چهــل و‬ ‫دومیــن ســالگرد پیــروزی شــکوهمند‬ ‫انقــاب اســامی توســط ‪ ۳۴‬شــهرداری‬ ‫اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن کارگــروه‬ ‫عــاوه بــر فضاســازی و تزئینــات شــهری‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬پــروژه شــاخص را در حــوزه هــای‬ ‫عمرانــی‪ ،‬فرهنگــی و هنــری امــاده بهــره‬ ‫بــرداری کــرده اســت‪.‬‬ ‫مســوول کارگــروه تخصصــی روســتایی‬ ‫و عشــایری ســتاد دهــه فجــر گلســتان‬ ‫نیــز در ایــن جلســه گفــت‪ :‬امســال ‪۷۰۰‬‬ ‫برنامــه فرهنگــی‪ ،‬هنــری‪ ،‬اقتصــادی‪،‬‬ ‫عمرانــی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬اجتماعــی در جوامــع‬ ‫روســتایی و عشــایری اســتان اجــرا‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام علی اکبــر ســایری‪،‬‬ ‫افتتــاح ‪ ۱۲‬طــرح عمرانــی و رفاهــی در‬ ‫جامعــه عشــایری‪ ،‬گلبــاران مــزار شــهدا‪،‬‬ ‫برپایــی میــز خدمــت در روســتاها‪ ،‬اعــزام‬ ‫گــروه هــای بهداشــتی بــه مناطــق محــروم‬ ‫روســتایی و برگــزاری بــازی هــای بومــی‬ ‫محلــی را از جملــه برنامــه هــای شــاخص‬ ‫گرامــی داشــت دهــه فجــر برشــمرد‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان مســوول کارگــروه‬ ‫قضایــی ســتاد دهــه فجــر گلســتان نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬بهــره بــرداری از ســه ســاختمان‬ ‫دادگســتری در مینودشــت‪ ،‬کمــاالن‬ ‫شهرســتان علــی ابــاد و رامیــان‪ ،‬دیــدار بــا‬ ‫تعــدادی از خانــواده معظــم شــهدا‪ ،‬ازادی‬ ‫تعــدادی زندانیــان جرایــم غیرعمــد‪ ،‬عفــو‬ ‫تعــدادی از زندانیــان بــه مناســبت ســالگرد‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی و برپایــی جشــن‬ ‫انقــاب در ندامتــگاه از جملــه برنامــه هــای‬ ‫دادگســتری گلســتان در دهــه فجــر اســت‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت‪۵۰‬میلیاردریال‬ ‫به هنرمندان خراسان شمالی‬ ‫رییس گروه دفتر قران و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی‬ ‫تمدیدزمان نام نویسی درازمون سراسری‬ ‫قران وعترت خراسان شمالی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی اصغــر نودهــی روز ســه شــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه اخریــن مهلــت ثبــت نــام ‪ ۳۰‬دیمــاه ســال جــاری بــود و‬ ‫بــه درخواســت مکــرر و اســتقبال عالقــه منــدان از نوزدهمیــن دوره ازمــون سراســری قــران‬ ‫و عتــرت‪ ،‬ایــن زمــان تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس گــروه دفتــر قــران و عتــرت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬مهلــت نام نویســی در نوزدهمیــن ازمــون سراســری قــران و عتــرت ایــن اســتان تــا‬ ‫‪ ۱۵‬بهمــن مــاه ســال جــاری تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬از دهــم دیمــاه تــا کنــون هــزار و ‪ ۱۷‬نفــر از قــران امــوزان خراســان‬ ‫شــمالی در نوزدهمیــن دوره ازمــون سراســری قــران و عتــرت‪ ،‬نــام نویســی کــرده انــد کــه‬ ‫از ایــن تعــداد ‪ ۷۶۰‬نفــر از طریــق موسســات قرانــی و ‪ ۲۵۷‬نفــر کاربــر ازاد اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۲۲‬موسســه فرهنگــی قــران و عتــرت از هشــت شهرســتان اســتان‬ ‫بــرای نــام نویســی ایــن دوره از ازمــون اقــدام کــرده انــد‪.‬‬ ‫نودهــی بــا اشــاره بــه اینکــه زمــان برگــزاری ازمــون نیمــه اول اســفندماه ســال جــاری‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬قــران امــوزان بــرای حضــور در ازمــون می تواننــد بــه ســامانه‬ ‫‪ quranedu.ir‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫بهره برداری و کلنگ زنی‬ ‫‪ ۱۵۳‬پروژه در کردکوی‬ ‫تدارک ‪ ۷۰۰‬برنامه متنوع‬ ‫گرامیداشت دهه فجر برای‬ ‫روستاییان گلستان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از ایرنــا ‪ ،‬رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان گفــت کــه از‬ ‫محــل اعتبــارات ســال ‪ ۹۹‬تاکنــون هفــت هــزار و ‪ ۶۵۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت در قالــب رونــق تولیــد بــه ‪ ۱۳۸‬واحــد‬ ‫تولیــدی ایــن اســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت گلســتان‪ ،‬حســین طلوعیــان عصــر امــروز‬ ‫شــنبه در نشســت کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون گلســتان در‬ ‫پرداخــت تســهیالت رونــق تولیــد پــس از اســتان هــای البــرز و ســمنان‪ ،‬رتبــه ســوم کشــور را در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار حســین فرخنــده روز ســه شــنبه در حاشــیه اییــن رونمایــی‬ ‫از پوســتر ســومین جشــنواره سراســری تئاتــر ایــات در بجنــورد بــه خبرنــگار ایرنــا اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۶۳۸‬نفــر در صنــدوق اعتبــاری نویســندگان عضــو شــده انــد کــه ایــن‬ ‫صنــدوق در ســال ‪ ۲۰۰ ، ۹۶‬عضــو داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ ۵۰ :‬میلیــارد ریــال تســهیالت کرونایــی از‬ ‫ابتــدای پیدایــش ویــروس کرونــا تاکنــون بــه اصحــاب فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه اســتان پرداخــت شــده‬ ‫اســت‪.‬وی در ادامــه گفــت‪ :‬درســال ‪ ۹۶‬تعدادبیمــه شــدگان اداره فرهنــگ وارشــاد اســامی خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۹۸‬نفــر بــوده اســت کــه هــم اکنــون ‪ ۳۲۷‬نفــر شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون مشــاغل‬ ‫فرهنــگ و هنــر در مشــاغل ازاد تعریــف شــده بــود و مشــمول بیمــه بیــکاری نبــوده اســت‬ ‫گفت‪:‬بــا رایزنی هــا و موافقتــی کــه در ایــن خصــوص انجــام شــد انهــا نیــز مشــمول بیمــه‬ ‫بیــکاری شــدند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬هنرمندانــی کــه در قالــب هنــر کارت ثبــت نــام کردنــد مبلــغ ‪۱۵‬میلیــون‬ ‫ریــال بــه حســاب ان هــا واریز شــده اســت‪.‬‬ ‫عامالن کشتار ‪ ۵۴‬مرغابی وحشی‬ ‫در خلیج گرگان دستگیر شدند‬ ‫شــکارچیان غیرمجــازی کــه اقــدام بــه کشــتار ‪۵۴‬‬ ‫قطعــه مرغابــی وحشــی در خلیــج گــرگان کــرده‬ ‫بودنــد بــا ردگیــری محیط بانــان اداره حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت شهرســتان بندرگــز دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫رییــس اداره محیــط زیســت بندرگــز گفــت‪ :‬از ایــن‬ ‫‪ ۲‬شــکارچی الشــه ‪ ۵۲‬مرغابــی از نــوع پــرال و ‪۲‬‬ ‫مرغابــی سرســبز کشــف شــد و متهمــان بــا تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه محکمــه قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫وحیــد عــرب امیــری اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫شــکارچیان بــا اســتفاده از یــک قایــق تفریحــی‬ ‫در حــال شــکار بودنــد کــه بــا هماهنگــی دادســتان‬ ‫شهرســتان دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫مرغابــی سرســبز و پــرال در بســیاری از نقــاط دنیــا‬ ‫بــه عنــوان پرنــده مهاجــر حضــور دارد‪.‬‬ ‫ایــن پرنــده در مناطــق تاالبــی‪ ،‬نیزارهــا‪،‬‬ ‫ســواحل دریــا و مصــب رودخانه هــا زیســت و‬ ‫روی زمیــن‪ ،‬البــای علفهــا یــا در میــان درختــان‬ ‫اشــیانه می ســازد‪.‬‬ ‫رییــس اداره محیــط زیســت بندرگــز همچنیــن‬ ‫گفــت‪ :‬همــکاری نهادهایــی همچــون مرزبانــی‬ ‫و نیــروی انتظامــی ایــن شهرســتان در مقابلــه بــا‬ ‫شــکارچیان غیرمجــاز دســتاوردهای خــوب زیســت‬ ‫محیطــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫زیســتگاه های ابــی بندرگــز در کرانــه شــرقی‬ ‫افتتاح بیمارستان ‪ ۶۴‬تخت خوابی‬ ‫مراوه تپه در دهه فجر‬ ‫فرمانــدار مراوه تپــه گفــت‪ :‬بیمارســتان ‪ ۶۴‬تخت خوابــی‬ ‫ایــن شهرســتان مــرزی در شــرقی ترین قســمت اســتان‬ ‫گلســتان کــه بــا مشــارکت دولــت و بنیــاد علــوی احــداث‬ ‫شــده اســت در ایــام دهــه مبــارک فجــر امســال بــه‬ ‫بهره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫امانگلــدی ضمیــر روز شــنبه بــه ایرنــا افــزود‪ :‬ســاخت ایــن‬ ‫بیمارســتان در ســال ‪ ۹۵‬و بــا زیربنــای ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬متــر‬ ‫مربــع زیربنــا اغــاز شــد و اکنــون بخش هــای مختلــف ان‬ ‫از جملــه اورژانــس‪ ،‬درمانــگاه‪ ،‬جراحــی‪ ،‬زنــان و زایمــان و‬ ‫اطفــال امــاده بهره بــرداری اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫خــزر بــا اکوسیســتم منحصــر به فــرد طیــف‬ ‫گســترده ای از گونه هــای مختلــف پرنــدگان‬ ‫بومــی و مهاجــر همچــون مرغابــی‪ ،‬غــاز‪ ،‬قــو‪،‬‬ ‫پلیــکان‪ ،‬بــاکالن‪ ،‬پرســتوی دریایــی‪ ،‬ســلیم‪،‬‬ ‫کاکایــی‪ ،‬چنگــر‪ ،‬اگــرت‪ ،‬خوتــکا‪ ،‬گیــان شــاه و‬ ‫تلیلــه را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان از جملــه تنفــس گاه هــای‬ ‫متنــوع بــرای گونه هــای مختلــف گیاهــی‬ ‫و جانــوری ایــران بــوده و بــا اقلیــم متنــوع‬ ‫بصــورت یکجــا کــوه‪ ،‬دریــا‪ ،‬جنــگل‪ ،‬کوهســتان‪،‬‬ ‫دشــت و بیابــان را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫واگذاری بیابان های گلستان‬ ‫برای احیا به بخش خصوصی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از ایرناسرپرســت اداره کل‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت کــه طــرح نجــات ‪۵۰‬‬ ‫هــزار هکتــار از بیابان هــای اســتان در قالــب برنامــه پنــج ســاله‬ ‫بــرای اجــرای پروژه هــای ابخیــزداری و احیــا‪ ،‬امــاده واگــذاری بــه‬ ‫بخــش خصوصــی اســت‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی روبیــان کــرد‪ :‬طبــق بــراورد اولیــه نجــات هــر هکتــار‬ ‫مرتــع در خطــر بیابــان زایــی اســتان بــه ‪ ۳۵‬میلیــون ریــال اعتبــار نیــاز‬ ‫دارد‪.‬بــه گفتــه وی بــرای ســرعت بخشــیدن بــه طــرح هــای بیابــان‬ ‫زدایــی گلســتان‪ ،‬اعتبــارات دولتــی بــه تنهایــی پاســخگو نبــوده و نیــاز‬ ‫بــه مشــارکت دســتگاه هــای غیردولتــی و بخــش خصوصــی کــه در ایــن‬ ‫مناطــق بــا تملــک اراضــی مشــغول فعالیــت هســتند‪ ،‬وجــود دارد‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف ازادسازی حریم‬ ‫عمارت مفخم بجنورد‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬طــرح ازادســازی بناهــای‬ ‫مســکونی واقــع در حریــم مجموعــه مفخــم بجنــورد بــه‬ ‫کمیســیون مــاده ‪ ۵‬رفتــه و تعییــن تکلیــف شــده اســت که‬ ‫شــهرداری بــه زودی تملــک ایــن بناهــا را اغــاز می کنــد‪.‬‬ ‫بــه حبیــب یزدان پنــاه بــا بیــان ایــن مطلــب در نشســت‬ ‫هــم اندیشــی طــرح بازافرینــی مجموعــه تاریخــی‬ ‫فرهنگــی عمــارت مفخــم بجنــورد گفــت‪ :‬بــا رفــع موانعــی‬ ‫کــه بــر ســرراه اجــرای ایــن طــرح وجــود داشــت و بــا کمــک‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی‪ ،‬کلنــگ اجــرای طــرح احیــا و‬ ‫بازافرینــی مجموعــه فرهنگ ـی تاریخــی مفخــم بــه زودی‬ ‫بــر زمیــن خواهــد خــورد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‪:‬‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت‪ :‬خانــم حکیمــه مهاجــر شــاهکوئی فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 541‬صــادره از گــرگان بــه شــماره ملــی ‪ 2121464964‬بــا ارائــه ‪ 2‬بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده مصدق‬ ‫شــده توســط دفترخانه ‪ 55‬گرگان به این اداره مراجعه و مدعی می باشــد‪ .‬ششــدانگ عرصه و اعیان‬ ‫یک دســتگاه اپارتمان بمســاحت ‪ 107.1‬متر مربع به پالک ‪ 7372‬فرعی ‪3‬اصلی بخش ‪ 3‬بنام خانم‬ ‫حکیمــه مهاجــر شــاهکوئی ذیــل ثبــت – صفحــه – دفتــر جلــد – ثبــت‪ ،‬ســند مالکیــت بشــماره چاپــی‬ ‫‪ 071705‬ســری ج ‪ (94‬تکبرگــی ) صــادر و تســلیم شــده و بموجــب ســند رهنــی شــماره ‪48076‬مــورخ‬ ‫‪ 23/03/1398‬دفترخانه ‪90‬گرگان در رهن بانک ملت قرار گرفته و در بازداشت نمیباشد و به علت‬ ‫جابجایــی مفقــود گردیــده اســت‪ .‬لــذا باســتناد تبصــره یــک مــاده ‪ 120‬اصالحــی ائیــن نامــه قانــون ثبــت‬ ‫مراتــب در یــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه ملک مــورد اگهــی معامله دیگــری انجام‬ ‫داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی‬ ‫خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیت المثنــی اقدام خواهد شــد‪ .‬م الــف ‪6044:‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت قدیــر اســفراین شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 439‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 10860302030‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العاده مــورخ ‪ 1399/09/25‬تصمیمات‬ ‫ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬فعالیــت‪ :‬کشــت کلیــه محصــوالت زراعــی و باغــی و بســته بنــدی و فــراوری‬ ‫محصــوالت کشــاورزی و دامــی‪ -‬پــرورش طیــور ‪،‬گوســفند پــروار و مولــد‪ -‬گاو پــروار و مولــد –شــتر مــرغ‬ ‫پــروار و مولــد ‪-‬اســب و اهــو بــه موضــوع فعالیــت شــرکت اضافــه گردید(ثبــت موضوع فعالیــت به منزله‬ ‫صــدور پروانــه فعالیــت نمیباشــد انجــام فعالیــت پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیصــاح) و‬ ‫مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد‪ - .‬ادرس شــرکت بــه اســتان خراســان شــمالی ‪،‬‬ ‫شهرســتان اســفراین ‪ ،‬بخــش مرکــزی ‪ ،‬دهســتان روئیــن ‪ ،‬روســتا اب پخــش‪ ،‬محلــه ابخــش ‪ ،‬کوچــه‬ ‫((حســن شــعبانی)) ‪ ،‬کوچــه ((محمــدی خــاص)) ‪ ،‬پــاک ‪ ، 0‬طبقــه همکــف ‪ ،‬واحد شــمالی کد پســتی ‪:‬‬ ‫‪9669186461‬تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد‪ - .‬هیــات مدیــره‬ ‫مرکــب از ســه نفــر عضــو اصلــی و دو نفــر عضــو علــی البــدل تغییرکــرد و مــاده مربوطــه در اساســنامه‬ ‫بشــرح فــوق اصــاح گردیــد‪ - .‬اساســنامه جدیــد تعاونــی در ‪ 52‬مــاده و ‪ 34‬تبصــره تصویــب و جایگزیــن‬ ‫اساســنامه قبلــی تعاونــی گردیــد اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی مرجــع ثبــت‬ ‫شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اســفراین (‪)1083757‬‬ ‫احترامــا دونســخه اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی شــماره پــاک ‪ 13083‬فرعــی از‪3‬اصلــی واقــع‬ ‫دربخــش ‪3‬ثبــت گــرگان ملکــی خانــم ام البنیــن اباریــان فرزنــد حســین بپیوســت ارســال مــی گــردد‬ ‫شایســته اســت دســتورفرمائید پــس ازاخذهزینــه هــای حــق الــدرج اگهــی ازمتقاضــی نســبت بــه درج‬ ‫وانتشــاران درصفحــات اصلــی یکــی از روزنامــه هــای مجــاز موردتاییــد ســازمان پبــت اســنادامالک‬ ‫کشــور اقــدام ودونســخه از روزنامــه کــه حــاوی درج اگهــی شــماره فــوق باشــد رابــه ایــن اداره ارســال‬ ‫فرماییــد ‪.‬رونوشــت ‪-1:‬ماموراجــرای ثبــت بــه پیوســت تعداد‪8‬بــرگ اگهــی مذکوربرابرقانــون نســبت بــه‬ ‫الصــاق ان درمعابرومحــل وقــوع ملــک اقــدام ونتیجــه راکتبــا گــزارش نمائید‪-2.‬اقایــان اکرمــی نماینــده‬ ‫ثبــت ومعصومــی نقشــه بردارجهــت اطــاع ‪-3‬متقاضــی ثبــت جهــت اطــاع و حضــور در ادراره ثبــت‬ ‫در وقــت مقــرر در اگهــی اگهــی تحدیــد اختصاصــی بدینوســیله اعــام میگــردد بــه اســناد مــاده ‪13‬‬ ‫اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف ‪،‬تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا‬ ‫گردیــده اســت دارای پــاک ‪13083‬فرعــی از ‪3‬اصلــی بخــش ‪ 3‬ثبــت گــرگان واقــع در اراضــی اوزینــه‬ ‫بــه مســاحت ‪ 252.80‬مترمربــع ملکــی خانــم او البنیــن اباریــان فرزنــد حســین ســاعت ‪ 10:30‬صبــح‬ ‫روز چهــار شــنبه ‪ 1399/12/13‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در گــرگان خیابــان کــوی طبیعــت –طبیعــن‬ ‫‪27‬بــا کــد پســتی ‪ ...............‬بعمــل خواهــد امــد‪.‬از ایــن رو چنانچــه مجــاوری یــا هــر شــخصی نســبت‬ ‫بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قاِئــل اســت میتوانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم‬ ‫صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر شــماره پــاک فــوق الذکــر بــه اداره ثبــت‬ ‫شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده و عــاوه بــر ان ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی ‪،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایی تنظیــم نماید‪.‬در غیر اینصــورت متقاضی‬ ‫ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عدم تقدیم دادخواســت را‬ ‫دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نماید‪.‬بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق‬ ‫مقــررات مبــاردت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمود‪.‬تاریــخ انتشــار‪:‬روز دو شــنبه مــورخ‪99/11/6:‬‬ ‫علی برقی –رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان –از طرف محمود خاندوزی‬ ‫معاون سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان شمالی‪:‬‬ ‫تک محصولی بودن مشکل اساسی‬ ‫صادرات خراسان شمالی است‬ ‫بــه گــزاراس بــازار کســب و کار بــه نقــل از ایرنــا‬ ‫‪،‬معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫تک محصولــی بــودن و اتــکا بــه صــادرات پتروشــیمی‪،‬‬ ‫یکــی از اساســی ترین مشــکل در حــوزه مبــادالت‬ ‫خارجــی اســتان اســت‪.‬‬ ‫امیــن قربانــی راظهــار داشــت‪ :‬بــرای رونــق صــادرات‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫کاالهــا و محصــوالت قابــل صــادرات و قابــل عرضــه تنــوع داده‬ ‫شــود‪ ،‬در ایــن زمینــه ظرفیــت هــای بســیار زیــادی در اســتان‬ ‫وجــود دارد امــا هنــوز بــا مشــکالتی بــرای بازاریابــی در ســطح‬ ‫بیــن الملــل روبــه رو هســتیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬محصــوالت پتروشــیمی در ســطح جهــان‬ ‫جایــگاه خــود را یافتــه و بــازار خــود را دارد از ایــن رو مشــکل در‬ ‫زمینــه صــادرات کمتــر اســت‪ ،‬امــا صــادرات ســایر محصــوالت‬ ‫نیــاز بــه تــاش بیشــتر در بازاریابــی دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــر داشــت‪ :‬کرونــا و تحریــم هــا‪ ،‬ســبب شــده تــا‬ ‫مشــکل اعــزام و پذیــرش هیــات هــای تجــاری در کشــور و البتــه‬ ‫در اســتان بیشــتر شــود از ایــن رو بازاریابــی محصــول صادراتــی‬ ‫هــم تحــت الشــعاع قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی افــزود‪ :‬در‬ ‫‪ ۹‬ماهــه امســال ‪ ۶۷.۴‬درصــد از ارزش صــادرات اســتان‬ ‫مربــوط بــه محصــوالت پتروشــیمی بــوده اســت‪ ،‬در ایــن‬ ‫مــدت ‪ ۳۹‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار دالر محصــول ایــن‬ ‫واحــد تولیــدی صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬میــزان صــادرات کاال از اســتان در ‪ ۹‬مــاه امســال‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال بــه لحــاظ وزنــی ‪ ۱۹.۲‬و بــه‬ ‫لحــاظ ارزشــی ‪ ۳۲.۳‬درصــد کاهــش دارد‪ ،‬در ‪ ۹‬ماهــه امســال‬ ‫بیــش از ‪ ۲۳۳‬هــزار تــن کاال بــه ارزش ‪ ۵۸‬میلیــون و ‪۹۰۰‬‬ ‫هــزار دالر از ایــن اســتان صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــیوع کرونــا در کاهــش میــزان‬ ‫صــادرات‪ ،‬تاثیــر داشــته اســت افــزود‪ :‬عمــده کاالهــای‬ ‫صادراتــی از اســتان شــامل محصــوالت پتروشــیمی (اوره‬ ‫‪،‬امونیــاک‪ ،‬مالمیــن ونیتــروژن)‪ ،‬محصــوالت فــوالدی و‬ ‫مــواد غذایــی (ماکارونــی‪ ،‬شــیرینی‪،‬ابنبات و رب گوجــه‬ ‫فرنگــی) اســت‪.‬‬ ‫قربانــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کاالهــای اســتان بیشــتر بــه‬ ‫افغانســتان‪ ،‬اذربایجــان‪ ،‬عــراق‪ ،‬المــان‪،‬‬ ‫کشــورهای‬ ‫گرجســتان‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬البانــی‪ ،‬امــارات‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬روســیه‪،‬‬ ‫بلغارســتان‪ ،‬مالــزی‪ ،‬قزاقســتان‪ ،‬ازبکســتان‪ ،‬پاکســتان‪،‬‬ ‫عمــان‪ ،‬ترکمنســتان‪ ،‬اوکرایــن و ســوریه صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی در بــاره‬ ‫واردات کاال بــه اســتان گفــت‪ :‬در ‪ ۹‬ماهــه امســال ‪۶.۷‬‬ ‫هــزار تــن کاال بــه ارزش ‪ ۳۰‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار دالر از‬ ‫کمــرگ اســتان ترخیــص شــده اســت‪.‬‬ ‫قربانــی اظهــار داشــت‪ :‬میــزان واردات کاال بــه اســتان‬ ‫بــه لحــاظ ارزشــی ‪ ۷۴.۴‬درصــد و بــه لحــاظ وزنــی ‪۱۳۱‬‬ ‫درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال رشــد دارد‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫عمــده کاالهــای وارداتــی بــه اســتان از کشــورهای چیــن‪،‬‬ ‫مالــزی‪ ،‬امــارات متحــده عربــی‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬المــان‪ ،‬روســیه‪،‬‬ ‫گرجســتان‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬کــره‪ ،‬افریقــای جنوبــی‪ ،‬المــان و‬ ‫ترکمنســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی و صنعتــی‬ ‫بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد ریــال و اشــتغال ‪۱۱‬‬ ‫هــزار نفــر دارد کــه از لحــاظ صنایــع بــزرگ صنعتــی در‬ ‫بیــن ‪ ۳۱‬اســتان کشــور رتبــه دهــم را داراســت‪.‬‬ ‫ســهم اشــتغال در این اســتان در ســه بخش کشــاورزی‬ ‫بــا ‪ ۳۹.۶‬درصــد‪ ،‬صنعــت بــا ‪ ۲۴.۳‬درصــد و خدمــات‬ ‫‪ ۳۶.۱‬درصــد اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از ایرنــا‪ ،‬رییــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) شــیروان گفــت‪ :‬نیکــوکاران ایــن‬ ‫شهرســتان امســال ‪ ۳۹‬میلیــارد و ‪ ۶۶۵‬میلیــون ریــال بــه مراکــز نیکــوکاری کمــک کردنــد کــه ایــن کمک هــا در اختیــار افــراد‬ ‫نیازمنــد و ایتــام قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مرتضــی صفــی پــور در حاشــیه اییــن افتتــاح هجدهمیــن مرکــز نیکــوکاری شــیروان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن میــزان کمــک جمــع اوری شــده در ‪ ۲۰‬ســرفصل از جملــه جشــن عاطفــه هــا‪ ،‬بهداشــت و درمــان‪ ،‬اکــرام حســینی‪،‬‬ ‫زکات و تامیــن معیشــت نیازمنــدان بــوده اســت‪.‬‬ ‫کمک بیش از‬ ‫‪ ۳۹‬میلیارد ریالی‬ ‫خیران به مراکز‬ ‫نیکوکاری شیروان‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سالح های هیات تیراندازی خراسان شمالی‬ ‫فرسوده و قدیمی است‬ ‫استاندار گلستان‬ ‫بازگشت‪۴۰‬واحدراکدگلستان به چرخه تولید‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا بیــان اینکــه هــدف مــا بازگشــت واحدهــای راکــد بــه چرخــه تولیــد‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت ‪ ،‬بــا اقدامــات انجــام شــده ‪ ۴۰‬واحــد راکــد بــه چرخــه تولیــد برگشــته انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار هــادی حــق شــناس استاندار_گلســتان در جلســه کارگــروه‬ ‫تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان گفــت؛ بانــک هــا بــه واحــد هــای تولیــدی فرصــت الزم‬ ‫را جهــت بازپرداخــت تســهیالت ارایــه دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود؛ ‪ ۱۰‬درصــد واحدهــای تولیــدی اســتان بــه دلیــل مشــکالت بیمــه‪ ,‬مــواد اولیــه‬ ‫‪ ,‬عــدم نقدینگــی‪ ,‬مشــکالت بانکــی و مالیاتــی راکــد بودنــد کــه بــا همــکاری ایــن کارگــروه‬ ‫بیــش از ‪ ۴۰‬واحــد بــه چرخــه تولیــد بازگشــته انــد ‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان خاطرنشــان کــرد؛ جهادکشــاورزی زمینــی را جهــت ایجــاد شــهرک تولید‬ ‫نهــاده هــای کشــاورزی اختصــاص دهــد تــا شــاهد ســرمایه گــذاران ایــن بخــش در ان‬ ‫شــهرک تخصصــی باشــیم‪.‬وی بــا بیــان اینکــه از محــل اعتبــارات ســال ‪ ۹۹‬تــا کنــون ‪ ۷۶۵‬میلیــارد‬ ‫تومــان تســهیالت رونــق تولیــد بــه واحد هــای تولیــدی گلســتان پرداخــت شــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد؛‬ ‫هــم اکنــون اســتان گلســتان در پرداخــت تســهیالت رونــق تولیــد پــس از اســتانهای البــرز و ســمنان‬ ‫‪ ،‬رتبــه ســوم کشــور را در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزار ش بــازار کســب و کار بــه نقــل از ایرنــا ‪،‬رییــس هیــات تیرانــدازی تیرانــدازی بــا‬ ‫تپانچــه خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســاح های ایــن هیــات ورزشــی در اســتان فرســوده و‬ ‫قدیمــی اســت بگونـه ای کــه بــرای حضــور در لیــگ برتــر نیازمنــد تجهیــزات ویــژه ایــن رشــته‬ ‫اموزشــی ب ـه روز هســتیم‪.‬‬ ‫ارمــان ریحانــی اظهــار داشــت‪ :‬اگرچــه برخــی فشــنگ هــا و ســاچمه هــای تیرانــدازی در‬ ‫داخــل کشــور تولیــد مــی شــود امــا‪ ،‬اکنــون تعمیــر بســیاری از ســاح هــا بدلیــل وارداتــی‬ ‫بــودن قطعــات ان همچنــان معطــل مانــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وجــود ‪ ۲۰‬هــزار مجــوز ســاح تپانچــه ای و بــادی در خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬هــم اکنــون بســیاری از ســاح هــای تیرانــدازی در اســتان کــه هــر کــدام بیــن ‪۲۰‬‬ ‫میلیــون ریــال تــا ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال ارزش دارد بــدون اســتفاده مانــده اســت و خــاک مــی‬ ‫خــورد کــه ایــن هیــات ورزشــی در نظــر دارد از ایــن ظرفیــت اســتان بــرای همگانــی کــردن‬ ‫رشــته تیرانــدازی اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫ریحانــی بــا اشــاره بــه فعــال بــودن ایــن رشــته ورزشــی در شهرســتان هــای بجنــورد‪،‬‬ ‫اســفراین و شــیروان‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬جــدای از فعالیــت تیرانــدازی ســالن هــای ورزشــی‬ ‫زیــر نظــر نهادهــای مختلــف هــم اکنــون ‪ ۲‬ســالن سربســته اختصاصــی تیرانــدازی در‬ ‫شهرســتان هــای بجنــورد و اســفراین زیــر نظــر ایــن هیــات ورزشــی فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫نظارت هفت تیم بهداشتی بر نحوه رعایت‬ ‫پروتکل ها در مدارس شیروان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــخ نقــل از‬ ‫ایرنــا‪ ،‬مدیــر امــوزش و پــرورش شــیروان‬ ‫گفــت‪ :‬هفــت تیــم بهداشــتی بــر نحــوه رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی در مــدارس ایــن‬ ‫شهرســتان خراســان شــمالی نظــارت می کنــد‬ ‫کــه ایــن نظــارت هــا از امــروز ‪ -‬دوشــنبه‪ -‬اغــاز‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی ابراهیمیــان اظهــار داشــت‪ :‬اعضــای‬ ‫ایــن تیــم هــا بــه همــراه معــاون اموزشــی‬ ‫ابتدایی‪،‬کارشــناس مســوول بازرســی و‬ ‫ابتدایــی شهرســتان از مــدارس بازدیــد و نحــوه‬ ‫رعایــت پروتــکل هــا را بررســی می کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن اقــدام بــه منظــور مقابلــه‬ ‫افزایش ‪ 20‬درصدی اعتبارات پارک‬ ‫ملی گلستان در بودجه سال اینده‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان گفــت‪ :‬بودجــه ســال‬ ‫اینــده پــارک ملــی گلســتان ‪ ۶۰‬میلیــارد ریــال پیــش بینــی شــده‬ ‫کــه ‪ ۲۰‬درصــد بیشــتر از اعتبــارات امســال اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا کنعانــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا مســتقل شــدن ردیــف‬ ‫بودج ـه ای پــارک ملــی گلســتان‪ ،‬اعتبــارات خوبــی بــرای صیانــت‬ ‫بهتــر از گونه هــای جانــوری و گیاهــی ایــن منطقــه حفاظــت شــده‬ ‫و اجــرای طرح هــای حفاظتــی و ســاماندهی تفرجگاه هــای ان‬ ‫مصــوب و تخصیــص می یابــد‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بــه عنــوان قدیمی تریــن پــارک ملــی‬ ‫ثبــت شــده در ایــران از ســال ‪ ۹۸‬دارای ردیــف بودجــه ‬ ‫مســتقل شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫ضریب بهره مندی روستاییان خراسان‬ ‫شمالی از گاز ‪ ۱۰۰‬درصد شد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از ایرنــا ؛ مدیرعامــل‬ ‫شــرکت گاز خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ضریــب بهره منــدی‬ ‫خانوارهــای روســتایی ایــن اســتان از گاز بــه ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫رســیده و تاکنــون تمامــی روســتاهای دارای شــرایط‬ ‫گازرســانی از ایــن ســوخت برخــوردار شــده اند‪.‬‬ ‫حسـن رضا میربلوکــی بــا بیــان اینکــه خراســان شــمالی در ردیــف‬ ‫اســتان های ســبز اســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬ضریب نفوذ گاز شــهری‬ ‫اســتان ‪ ۱۰۰‬درصــد اســت و هــم اینــک ‪ ۳۳۲‬هــزار مشــترک گاز در‬ ‫اســتان وجــود دارد کــه در چنــد ســال اخیــر هــر ســال حــدود ‪۱۲‬‬ ‫هــزار مشــترک بــه تعــداد مشــترکان اســتان افــزوده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تعــداد کل روســتاهای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــواری اســتان را‬ ‫‪ ۷۲۰‬پارچــه ذکــر کــرد و افــزود‪ :‬تاکنــون بــه ‪ ۷۰۸‬روســتا‬ ‫گازرســانی شــده اســت‪ ۱۰ ،‬روســتا شــرایط گازرســانی را‬ ‫ندارنــد و ‪ ۲‬روســتا نیــز بــه نوعــی خالــی از ســکنه شــده‬ ‫انــد‪.‬‬ ‫وی تعــداد روســتاهای بــاالی ‪ ۱۰‬و زیــر ‪ ۲۰‬خانــوار اســتان‬ ‫را نیــز ‪ ۳۸‬روســتا عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬از ایــن روســتاها نیــز‬ ‫تاکنــون بــه ‪ ۳۵‬روســتا گازرســانی شــده اســت‪.‬‬ ‫میربلوکــی افــزود‪ :‬همچنیــن ‪ ۷۶‬روســتا در اســتان زیــر ‪۱۰‬‬ ‫خانــوار جمعیــت دارنــد کــه اکنــون از مجمــوع ایــن تعــداد‬ ‫بــه ‪ ۱۳‬مــورد گازرســانی شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در‬ ‫مجمــوع ‪ ۸۳۴‬روســتا در اســتان وجــود دارد کــه تاکنــون‬ ‫بــه ‪ ۷۴۶‬مــورد گازرســانی شــده اســت‪ ،‬ضریــب نفــوذ گاز‬ ‫روســتایی در اســتان ‪ ۹۹‬درصــد اســت کــه در ایــن شــاخص‬ ‫نیــز از میانگیــن کشــوری باالتــر هســتیم‪.‬‬ ‫میربلوکــی افــزود‪ :‬هــم اینــک حــدود چهــار هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫خانــوار در اســتان از نفــت اســتفاده مــی کننــد کــه از‬ ‫مجمــوع ایــن تعــداد حــدود ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬خانــوار مربــوط‬ ‫بــا شــیوع ویــروس کرونــا در مــدارس انجــام‬ ‫مــی شــود کــه اعضــای تیــم هــای بهداشــتی‬ ‫همچنیــن امــوزش هــای الزم را در زمینــه‬ ‫هــای مختلــف از جملــه رعایــت فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعــی ارائــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫ابراهیمیــان اظهــار داشــت‪ :‬اعضــای ایــن تیــم هــا‬ ‫در نخســتین روز کاری خــود از ‪ ۱۵‬مدرســه در شــهر‬ ‫و ‪ ۴۰‬مدرســه در روســتا بازدیــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــوزش و پــرورش شــیروان گفــت‪:‬‬ ‫همچنیــن میــزان امادگــی مــدارس از لحــاظ‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬نحــوه امــوزش و ارتقــای ســطح‬ ‫اگاهــی دانــش امــوزان‪ ،‬وضعیــت حضــور‬ ‫دانــش امــوزان و کادر مــدارس و بررســی‬ ‫هشدار درمورد تبدیل خلیج گرگان‬ ‫به تاالبی مرطوب‬ ‫معــاون پژوهــش و فنــاوری پژوهشــگاه ملــی اقیانوس شناســی و‬ ‫علــوم جــوی گفــت‪ :‬درصــورت نبــود اقدامــات مبتنــی بــر راهکارهــای‬ ‫دقیــق علمــی بــرای‏بهبــود شــرایط زیســت بــوم خلیــج گــرگان در جنوب‬ ‫دریــای خــزر‪ ،‬ایــن خلیــج بــه یــک تــاالب مرطــوب داخلــی تبدیــل‏شــود‏‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان بزرگ تریــن خلیــج دریــای خــزر اســت کــه در ســال‬ ‫‪ ۱۳۵۴‬بــه همــراه تــاالب میانکالــه و لپــوی زاغمــرز در اســتان‬ ‫مازنــدران بــ ه عنــوان نخســتین مجموعــه تــاالب بین المللــی‬ ‫جهــان در فهرســت تاالب هــای کنوانســیون رامســر ثبــت شــد‪.‬‬ ‫ایــن خلیــج و نواحــی اطــراف ان یــک مجموعــه ارزشــمند زیســت‬ ‫ محیطــی حتــی در ســطح دنیاســت کــه عــاوه بــر حفــظ چرخــه‬ ‫زیســت دریــای خــزر در معیشــت جوامــع محلــی اثــری‬ ‫مســتقیم دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫مســائل و مشــکالت اموزشــگاه از جملــه‬ ‫مــواردی هســتند کــه در ایــن بازدیدهــا مــورد‬ ‫تاکیــد و ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫اینــک ‪ ۳۰‬هــزار دانــش امــوز در ‪۴۲۱‬‬ ‫اموزشــگاه شــهری و روســتایی زیــر نظــر ســه‬ ‫هــزار فرهنگــی تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی کــه از ابتــدای‬ ‫مردادمــاه رنــگ قرمــز شــیوع کرونــا بــه خــود‬ ‫گرفتــه بــود‪ ،‬پــس از اعمــال محدودیــت هــای‬ ‫جدیــد در اذرمــاه‪ ،‬از نظــر شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا بــه وضعیــت نارنجــی تغییــر وضعیــت‬ ‫داد و اکنــون تمامــی شهرســتان هــای اســتان‬ ‫بــه وضعیــت زرد رســیده انــد‪.‬‬ ‫تیم والیبال شهرداری گنبدکاووس‪،‬‬ ‫لبنیات هراز امل را شکست داد تیم‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫باشــگاه والیبــال شــهرداری گنبــدکاووس‪ ،‬شــاگردان عظیــم‬ ‫جزیــده در گیم هــای اول‪ ،‬دوم و چهــارم تیــم لبنیــات هــراز امــل‬ ‫را شکســت دادنــد امــا در گیــم ســوم مغلــوب ایــن تیــم شــدند ‪.‬‬ ‫بازیکنــان تیــم شــهرداری گنبــدکاووس در ایــن دیــدار‬ ‫کــه در ســالن فدراســیون والیبــال برگــزار شــد‪ ،‬در گیــم‬ ‫نخســت ‪ ۲۵‬بــر ‪ ۱۹‬حریــف را شکســت دادنــد‪.‬‬ ‫رقابــت دو تیــم در گیــم ســوم از ان بازیکنــان تیــم لبنیــات‬ ‫هــراز امــل شــد و ایــن تیــم مازندرانــی موفــق شــد ایــن گیم‬ ‫را بــا نتیجــه ‪ ۲۵‬بــر ‪ ۱۶‬از ان خــود کند‪/.‬ایرنــا‬ ‫بــه شهرســتان راز و جــرگالن اســت‪.‬‬ ‫وی مصــرف گاز مشــترکان اســتان را در یکســال ‪ ۲‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬میلیــون متــر مکعــب عنــوان کــرد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫از ایــن میــزان یــک میلیــارد متــر مکعــب مصــرف نیــروگاه‬ ‫ســیکل ترکیبــی شــیروان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مصــرف گاز بخــش خانگــی در اوج‬ ‫ســرمای زمســتانه اســتان در شــبانه روز بــه ‪ ۶‬میلیــون و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هــزار متــر مکعــب نیــز رســید‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه ســهمیه گاز اســتان تــا هفــت میلیــون متــر‬ ‫مکعــب بــوده اســت کــه بــه اجبــار بخشــی از مصــرف صنایــع‬ ‫اســتان را بــرای تامیــن نیــاز مصــرف بخــش خانگــی محــدود‬ ‫کردیــم‪.‬‬ ‫شــرکت گاز اســتان هــزار و ‪ ۹۶۰‬میلیــارد ریــال از صنایــع‬ ‫طلــب دارد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫شــرکت هــزار و ‪ ۹۶۰‬میلیــارد ریــال از مشــترکان صنعتــی‬ ‫اســتان طلــب دارد بــه طــوری کــه برخــی صنایــع از چندیــن‬ ‫ی معوقــه دارنــد‪.‬‬ ‫ســال گذشــته بدهــ ‬ ‫میربلوکــی اظهــار داشــت‪ :‬فــوالد اســفراین ‪ ۳۶۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال‪ ،‬پتروشــیمی بجنــورد ‪ ۹۳‬میلیــارد ریــال و الومینــای‬ ‫جاجــرم ‪ ۳۵‬میلیــارد ریــال بــه ایــن شــرکت بدهــی دارنــد کــه‬ ‫علــی الظاهــر متاســفانه بــرای پرداخــت بدهــی خــود برنامــه‬ ‫و اراده ای نیــز ندارنــد کــه ایــن امــر برنامــه ریــزی شــرکت‬ ‫گاز بــرای اغــاز برخــی پــروژه هــا را معطــل گــذارده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بخــش خانگــی اســتان نیــز ‪ ۲۶۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫بدهــی دارد‪.‬‬ ‫وی از صنایــع اســتان خواســت تــا بــرای پرداخــت بدهــی‬ ‫هــای خــود برنامــه ریــزی الزم را داشــته باشــند و افــزود‪:‬‬ ‫متاســفانه برخــی از صنایــع بــا وجــود اینکــه ســوداوری‬ ‫باالیــی دارنــد امــا نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام‬ ‫نمــی کننــد کــه ایــن امــر موجــب مشــکالتی بــرای شــرکت‬ ‫گاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫میربلوکی در ادامه با بیان اینکه محدودیت گاز صنایع‬ ‫توســط مرکــز دیســپاچینگ گاز ایــران انجــام مــی شــود‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــرای مصــرف گاز بخــش خانگــی گاز صنایــع‬ ‫اســتان محــدود مــی شــود کــه ایــن امــر نیــز بــا برنامــه ریــزی‬ ‫مرکــز دیســپاچینگ اســت امــا بــرای بــرق صنایــع کوچکتــر از‬ ‫جملــه مرغــداری هــا و گلخانــه هــا هیــچ برنامــه ای نداریــم‪.‬‬ ‫وی بزرگتریــن مصــرف کننــده گاز اســتان در تابســتان را‬ ‫نیــروگاه ســیکل ترکیبــی شــیروان و در فصــل زمســتان را‬ ‫مجتمــع پتروشــیمی بجنــورد عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا رد گمانــه زنــی هــا مبنــی بــر حادثــه ترکیدگــی‬ ‫مجتمــع پتروشــیمی خراســان (مســتقر در بجنــورد) بــه‬ ‫دلیــل کاهــش فشــار گاز مجتمــع‪ ،‬افــزود‪ :‬علــت ایــن‬ ‫مشــکل نــه کاهــش گاز بلکــه بــروز مشــکلی در چرخــه بخــار‬ ‫ان شــرکت بــوده اســت‪.‬‬ ‫میربلوکــی اظهــار داشــت‪ :‬اصــوال ایــن حادثــه در زمانــی‬ ‫روی داده کــه محدودیتــی از لحــاظ گازی وجــود نداشــته‬ ‫اســت و عــاوه بــر ایــن در هفتــه گذشــته نیــز راه انــدازی‬ ‫مجــدد داشــته اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه ‪۴۴‬‬ ‫درصــد ان در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪284‬‬ ‫مسوول حقوقی و امالک اداره کل‬ ‫ث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫میرا ‬ ‫ دستی خراسان شمالی‬ ‫کشف‪۶۵‬شی عتیقه‬ ‫غیرمجازدرخراسان‬ ‫شمالی‬ ‫مســوول حقوقــی و امــاک اداره کل‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫ دســتی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از‬ ‫ابتــدای امســال ‪ ۶۵‬قطعــه اشــیای عتیقــه‬ ‫اصلــی غیرمجــاز و جعلــی در اســتان‬ ‫کشــف و بــرای متخلفــان پرونــده تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ملــک‬ ‫حســن قویــدل روز یکشــنبه در گفــت‬ ‫و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬از ابتــدای‬ ‫امســال ‪ ۱۰‬فقــره فعالیــت غیرمجــاز افــراد‬ ‫بــا دســتگاه فلزیــاب نیــز کشــف شــده‬ ‫اســت کــه متخلفــان بــا تشــکیل پرونــده‬ ‫بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کشــف اشــیای تقلبــی‬ ‫در شهرســتان مانــه و ســملقان افــزود‪:‬‬ ‫یــک متهــم‪ ،‬کــه نمونــه تقلبــی اثــار‬ ‫فرهنگــی تاریخــی شــامل ‪ ۲‬عــدد جــام‬ ‫ریتــون را بــه قصــد عرضــه و فــروش را‬ ‫حمــل مــی کــرد‪ ،‬دســتگیر و پرونــده وی‬ ‫در محاکــم قضایــی رســیدگی شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در دادگاه بــدوی‬ ‫وی حکــم ‪ ۹۱‬روز حبــس تعزیــری و‬ ‫پرداخــت ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال جــزای نقــدی‬ ‫و ضبــط تمــام اقــام مکشــوفه بــه نفــع‬ ‫ث فرهنگــی صــادر شــد‪.‬‬ ‫میــرا ‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا اســتناد بــه مــاده‬ ‫‪ ۵۶۶‬مکــرر بــه کتــاب پنجــم قانــون‬ ‫مجــازات اســامی مبنــی بــر اینکه هرکس‬ ‫نمونــه تقلبــی اثــار فرهنگی‪-‬تاریخــی اعــم‬ ‫از ایرانــی و خارجــی را بــه جــای اثــر اصلــی‬ ‫بســازد یــا ان را بــه قصــد عرضــه‪ ،‬قاچــاق‬ ‫یــا فــروش‪ ،‬معرفــی‪ ،‬حمــل یــا نگهــداری‬ ‫و یــا بــا اگاهــی از تقلبــی بــودن اثــر‬ ‫خریــداری کنــد بــه حبــس از ‪ ۹۱‬روز تــا ‪۶‬‬ ‫مــاه و جــزای نقــدی معــادل نصــف ارزش‬ ‫اثــر اصلــی بــا اخــذ نظــر کارشــناس میــراث‬ ‫فرهنگــی محکــوم می شــود‪.‬‬ ‫قویــدل‪ ،‬کشــف جــرم و دســتگیری‬ ‫مجرمــان‪ ،‬تشــکیل پرونــده و معرفــی بــه‬ ‫مراجــع قضایــی به منظــور رســیدگی و‬ ‫اجــرای حکــم را از جملــه اقدامــات الزم‬ ‫بــرای پیشــگیری از وقــوع جرائــم علیــه‬ ‫میراث فرهنگــی و صیانــت و حفاظــت‬ ‫از اماکــن‪ ،‬تجهیــزات و امــوال منقــول‬ ‫و غیرمنقــول دانســت و افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫رابطــه هیــچ چشــم پوشــی نخواهــد شــد‬ ‫و از میــراث فرهنگــی اســتان بــه جــد در‬ ‫برابــر متخلفــان حمایــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ارائــه راهنمایی هــای الزم و پاســخ‬ ‫بــه اســتعالم های واحدهــای مختلــف‬ ‫بــرای ایجــاد وحــدت رویــه و هماهنگــی‬ ‫در اجــرای قوانیــن و مقــررات را از‬ ‫وظایــف دفتــر حقوقــی و امــاک میــراث‬ ‫فرهنگــی برشــمرد‪.‬‬ ‫از هــزار و ‪ ۲۰۰‬اثــر تاریخــی شــناخته‬ ‫شــده خراســان شــمالی ‪ ۶۵۵‬اثــر در‬ ‫فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده‬ ‫کــه ‪ ۵۱۱‬مــورد ان اثــر تاریخــی‪ ۴۹ ،‬اثــر‬ ‫طبیعــی‪ ۷۵ ،‬اثــر ناملمــوس و ‪ ۲۰‬اثــر‬ ‫منقــول تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از وبــدا‪ ،‬رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫درایــن جلســه در خصــوص اخریــن وضعیــت کرونــا در گلســتان گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫شهرســتان هــای مــراوه تپــه‪ ،‬کاللــه‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬رامیــان و گمیشــان در وضعیــت ابی‪،‬گنبــد‪،‬‬ ‫مینودشــت‪ ،‬علــی ابــاد‪ ،‬گــرگان‪ ،‬اق قــا و ازادشــهر‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬و بندرترکمــن در وضعیــت زرد‪،‬‬ ‫و بندرگــز در وضعیــت نارنجــی هســتند‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شماره ‪284‬‬ ‫سالمت‬ ‫سردردهای فصلی‬ ‫وحقایقی درباره ان!‬ ‫سالمت‪-‬خراسانشاملی‬ ‫دغدغــه بــزرگ تمــام افــرادی کــه‬ ‫ســردردهای فصلــی را تجربــه مــی کننــد‪،‬‬ ‫تغییــر فصــل اســت امــا بیشــتر ان هــا‬ ‫نمــی داننــد کــه دقیقــا بــا چــه پدیــده ای‬ ‫مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه متخصصــان‪ ،‬ســردردهای‬ ‫خوشــه ای‪ ،‬شــایع تریــن نــوع ســردردهای‬ ‫فصلــی اســت ولــی ســردردهای میگرنــی‬ ‫را نیــز مــی تــوان بــه ایــن نــوع ســردردها‬ ‫مربــوط دانســت‪.‬‬ ‫متخصصــان دربــاره دلیــل بــروز ایــن ســردردها‬ ‫کامــا مطمئــن نیســتند‪ ،‬امــا احتمــاال موضــوع‬ ‫بــه ســاعت درونــی بــدن انســان هــا مرتبــط مـی ‬ ‫شــود‪ .‬در واقــع‪ ،‬مغــز هــر فــردی دارای ســاعت‬ ‫درونــی خاصــی اســت کــه ریتــم شــبانه روزی‬ ‫ی کنــد‪ .‬ســاعت درونــی مغــز‬ ‫او را کنتــرل مــ ‬ ‫نســبت بــه میــزان نــور روز حســاس اســت و بــه‬ ‫ی کنــد‪.‬‬ ‫کنتــرل چرخــه خــواب افــراد کمــک م ـ ‬ ‫بــه گفتــه متخصصــان‪ ،‬احتمــاال ایجــاد‬ ‫تغییــر در چرخــه خــواب اســت کــه باعــث‬ ‫بــروز مجموعــه ســردردهای فصلــی مــی ‬ ‫شــود‪ .‬ســردردهای خوشــه ای خیلــی‬ ‫شــدید هســتند و معمــوال بــا تغییراتــی کــه‬ ‫در ســاعت درونــی مغــز اتفــاق م ـی افتــد‪،‬‬ ‫تحریــک مــی شــوند‪ .‬برخــی افــرادی کــه‬ ‫مبتــا بــه ســردردهای خوشــه ای هســتند‪،‬‬ ‫نســبت بــه تغییــرات طبیعــی در میــزان‬ ‫نــور روز حساســیت زیــادی پیــدا مــی کننــد‬ ‫ه ای انان را در تمام طول‬ ‫و ســردرد خوشـ ‬ ‫روز ازار مــی دهــد‪.‬‬ ‫تابســتان‪ ،‬زمــان دیگــری اســت کــه مــی‬ ‫ توانــد باعــث بــروز ســردردهای خوش ـه ای‬ ‫در قالــب میگــرن شــود‪ ،‬چــون بســیاری از‬ ‫افــراد مبتــا بــه میگــرن نســبت بــه گرمــا‬ ‫حســاس هســتند‪ .‬حساســیت نســبت بــه‬ ‫تغییــرات طبیعــی در فشــار هــوا نیــز مــی‬ ‫ توانــد باعــث همیــن ســردردها شــود‪.‬‬ ‫سردردهای فصلی چطور‬ ‫مدیریت می شوند؟‬ ‫سالمت‬ ‫بــه گفتــه متخصصــان بهتریــن راه بــرای‬ ‫مدیریــت ایــن ســردردها‪ ،‬مراجعــه بــه‬ ‫پزشــک قبــل از شــروع فصــل اســت‪ .‬در‬ ‫اینجــا برخــی راهنمایــی هــای دیگــر بــرای‬ ‫کاهــش عالئــم ایــن ســردردها معرفــی‬ ‫شــده اســت‪:‬‬ ‫بــر اســاس تحقیقــات یکــی از علــل‬ ‫بــه وجــود امــدن ســردرد در افــراد کــم‬ ‫خوابــی و بــد خوابــی اســت کــه حتــی مــی‬ ‫توانــد ســبب بــه وجــود امــدن میگــرن‬ ‫در افــراد گــردد‪ .‬داشــتن خــواب کافــی‬ ‫و متعــادل نگــه داشــتن چرخــه خــواب و‬ ‫بیــداری‪ ،‬مهمتریــن گام بــرای پیشــگیری از‬ ‫ســردردهای فصلــی اســت‪.‬‬ ‫اجتنــاب از محــرک هایــی ماننــد برخــی‬ ‫مــواد غذایــی‪ ،‬کافئیــن‪ ،‬اســترس‪ ،‬ســیگار‪،‬‬ ‫الــکل‪ ،‬بــه کســانی کــه ســردردهای فصلــی‬ ‫را تجربــه مــی کننــد‪ ،‬توصیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫جلوگیــری از قــرار گرفتــن در معــرض مــواد‬ ‫الــرژی زا نظیــر گــرد و غبــار‪ ،‬گرده هــای گل‪،‬‬ ‫حشــرات خانگــی مــی توانــد بهتریــن راهــکار‬ ‫بــرای پیشــگیری از ابتــا بــه ســردردهای‬ ‫الرژیــک باشــد‪ .‬مصــرف برخــی داروهــای‬ ‫ضدحساســیت‪ ،‬پیــروی از الگوهــای صحیــح‬ ‫غذایــی و حــذف برخــی مــواد غذایــی الــرژی‬ ‫ زای حــاوی گلوتــن نظیــر گنــدم و شــکر از دیگــر‬ ‫راهکارهــای کاهــش ســردرد فصلــی اســت‪.‬‬ ‫بیشــتر کســانی کــه ســردردهای خوشــه‬ ‫ای را تجربــه مــی کننــد مــی تواننــد یــک‬ ‫درمــان پیشــگیرانه ماننــد اســتفاده از‬ ‫مســدودکننده هــای کانــال کلســیم در‬ ‫فصــل بهــار یــا پاییــز را قبــل از شــروع‬ ‫ســردرد در پیــش بگیرنــد‪.‬‬ ‫ســردرد در فصولــی کــه مــردم تعطیــات را‬ ‫در ان تجربــه مــی کننــد‪ ،‬یــک پدیــده شــایع‬ ‫اســت کــه ســبب بــروز عالئمــی چــون تهــوع‪،‬‬ ‫بی خوابــی‪ ،‬و مشــکالت بینایــی مــی شــود‪.‬‬ ‫کارشناســان علــت بــروز میگــرن درایــن بــازه‬ ‫زمانــی را اســترس‪ ،‬تغییــر شــرایط اب و هوایــی‬ ‫و اختــال در الگوهــای خــوردن غــذا و ســاعات‬ ‫خــواب مــی داننــد‪ .‬کارشناســان بــرای کاهــش‬ ‫عــوارض ناشــی از تغییــرات هورمونــی‪ ،‬ســطح‬ ‫مــواد شــیمیایی بــدن‪ ،‬بــر هــم خــوردن الگوهای‬ ‫خــواب و خــوراک در حیــن تعطیــات توصیــه‬ ‫مــی کننــد افــراد از خــواب زیــاد خــودداری‬ ‫کننــد‪ ،‬رژیــم غذایــی عــادی هفتگــی خــود را‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬ورزش کننــد‪ ،‬مایعــات بویــژه‬ ‫اب زیــاد بنوشــند‪ ،‬ســعی در تنظیــم دمــای‬ ‫محیــط خــود داشــته باشــند‪ ،‬از فعالیــت بیــش‬ ‫از حــد بــا گوشــی تلفــن همــراه هوشــمند‬ ‫خــودداری کننــد و مــواد غذایــی تقویــت کننــده‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن ماننــد انتــی اکســیدان ‬ ‫هــا و مــواد ویتامینــی حــاوی ویتامیــن ث را در‬ ‫وعــده هــای غذایــی خــود جــای دهنــد‪.‬‬ ‫همه چیز درباره دندان عقل‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار پــارس بــه نقــل‬ ‫ازفــرارو‪ -‬در طــول عمــر تغییــرات بســیاری در‬ ‫حفــره دهــان رخ می دهــد‪ .‬یکــی از مهم تریــن‬ ‫رویداد هــای دندانــی کــه معمــوال ً در بــازه ســنی‬ ‫‪ ۱۷‬تــا ‪ ۲۱‬ســالگی اتفــاق می افتــد‪ ،‬درامــدن‬ ‫دندان هــای اســیاب ســوم اســت کــه بــه‬ ‫دلیــل رویــش در ســنین باالتــر و دوران بلــوغ‬ ‫بــه دنــدان عقــل معروفنــد‪ .‬امــا رویــش ایــن‬ ‫دندان هــا اغلــب بــه شــکل عــادی رخ نمی دهــد‬ ‫و بــر طبــق امار هــای رســمی‪ ،‬در حدود دو ســوم‬ ‫افــراد بــا مشــکالتی در خصــوص رشــد دنــدان‬ ‫عقــل مواجــه می شــوند‪ .‬امار هــای مشــابه نیــز‬ ‫نشــان می دهــد کــه اغلــب افــراد تصــور می کنند‬ ‫کــه دنــدان عقــل را بایــد کشــید‪ ،‬امــا واقعــا ً‬ ‫دنــدان عقــل چیســت و ایــا ایــن دنــدان بــرای مــا‬ ‫مشــکل ســاز اســت؟ و اگــر چنیــن باشــد چگونــه‬ ‫می تــوان ان را درمــان کــرد؟ اگــر شــما هــم‬ ‫چنیــن ســواالتی داریــد ایــن مطلــب می توانــد‬ ‫بــه شــما اطالعــات الزم در خصــوص دنــدان‬ ‫عقــل را ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫دندان عقل چیست؟‬ ‫دنــدان عقــل یــا مولــر ســوم بــه اخریــن دنــدان‬ ‫در هــر قــوس فکــی گفتــه می شــود کــه در‬ ‫دهــان می رویــد و دندانپزشــکان اصطالحــا ً‬ ‫ان را «اســیای ســوم» می نامنــد‪ .‬ســنی کــه‬ ‫در ان دندان هــای عقــل رویــش می کننــد‬ ‫در همــه افــراد یکســان نیســت‪ ،‬امــا بــه طــور‬ ‫کلــی می تــوان گفــت در اواخــر دوره نوجوانــی‬ ‫یــا اوایــل دهــه ســوم زندگــی (بیــن ‪ ۱۸‬تــا ‪۲۵‬‬ ‫ســالگی) شــاهد رویــش دندان هــای عقــل‬ ‫هســتیم‪ .‬از ان جایــی کــه این دندان ها معموال ً‬ ‫همزمــان بــا بلــوغ عقلــی و ســنی فــرد رویــش‬ ‫می کننــد‪ ،‬بــه دنــدان عقــل معــروف شــده انــد‪.‬‬ ‫اکثــر بزرگســاالن دارای چهــار دنــدان عقــل‬ ‫هســتند کــه هــر کــدام در یــک طــرف فک هــای‬ ‫بــاال و پاییــن واقــع شــده اند؛ امــا ممکــن اســت‬ ‫فــردی دنــدان عقــل نداشــته و یــا تعــدادی کمتــر‬ ‫یــا بیشــتر از انچــه گفتــه شــد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫همــان گونــه کــه اشــاره شــد معمــوال ًهــر فردی‬ ‫دارای ‪ ۲‬دنــدان عقــل در فــک بــاال‪ ۲،‬دنــدان‬ ‫عقل در فک پایین و در مجموع دارای ‪ ۴‬دندان‬ ‫عقــل اســت‪ ،‬امــا رشــد ایــن دندان هــا در افــراد‬ ‫مختلــف یکســان نیســت‪ .‬برخــی کارشناســان‬ ‫معتقــد هســتند کــه‪ ،‬چــون ایــن دنــدان نقــش‬ ‫چندانــی در جویــدن غــذا نــدارد بــه مــرور زمــان‬ ‫و بــا گذشــت هــزاران ســال‪ ،‬فــک انســان دچــار‬ ‫تغییراتــی شــده و بــه اصطــاح کوچکتــر شــده‬ ‫اســت و بــرای همیــن فضــا بــرای رشــد ایــن‬ ‫دنــدان در فــک انســان محــدود شــده اســت‪ .‬بــه‬ ‫هــر حــال رشــد ایــن دنــدان در فــک افراد به ســه‬ ‫شــکل متفــاوت رخ می دهــد و بــه اصطــاع مــا‬ ‫ســه نــوع دنــدان عقــل داریــم کــه عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .۱‬دنــدان عقــل کامــل و ســالم‪ :‬ایــن دنــدان‬ ‫بــرای رشــد طبیعــی خــود بــا محدودیــت فضــا‬ ‫مواجــه نیســت و رشــد طبیعــی خــود را بــه‬ ‫صــورت کامــل انجــام می دهــد‪ .‬ایــن دنــدان در‬ ‫فــک افــراد هیــچ مشــکلی ایجــاد نمی کنــد‪ ،‬امــا‬ ‫چــون در انتهــای فــک قــرار دارد بایــد نســبت بــه‬ ‫بهداشــت ان توجــه بیشــتری مبــذول داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬دنــدان عقــل نهفتــه‪ :‬دنــدان نهفتــه دندانــی‬ ‫اســت کــه از زمــان رویــش ان گذشــته و بــه‬ ‫دالیــل متعــدد قــادر نیســت کــه در ردیــف‬ ‫مناســب ســایر دندان هــا قــرار گیــرد‪ .‬چنیــن‬ ‫دنــدان عقلــی ممکــن اســت در بافــت نــرم یــا‬ ‫ســخت گیــر کــرده باشــد‪ .‬ایــن امــر گاهــی بــه‬ ‫دالیلــی از جملــه دالیــل ارثــی‪ ،‬بیماری هــای‬ ‫دوران کودکــی (کــم خونــی‪ ،‬راشیتیســم)‪،‬‬ ‫عــدم هماهنگــی رشــد اســتخوان فــک‬ ‫بــا انــدازه دندان هــا و غیــر رخ می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬دنــدان عقــل نیمــه نهفتــه‪ :‬چنانچــه‬ ‫بــه همــان دالیــل بــاالف دنــدان عقــل‬ ‫نتوانــد بــه طــور کامــل رشــد کنــد و تنهــا‬ ‫بخشــی از تــاج ان از لثــه خــارج شــود‪ ،‬بــه‬ ‫ان دنــدان عقــل نیمــه نهفتــه می گوینــد‪.‬‬ ‫اشــاره شــد کــه دنــدان عقــل در انتهــا قــوس‬ ‫فــک قــرار گرفتــه اســت و ایــن بــدان معنــا اســت‬ ‫کــه انســان بــه طــور طبیعــی کمتــر از ایــن دندان‬ ‫بــرای جویــدن غــذا اســتفاده می کنــد‪ .‬امــا اگــر‬ ‫ایــن دنــدان چنــدان مــورد اســتفاده انســان‬ ‫نیســت‪ ،‬چــرا چنیــن دنــدان غیرکارامــدی را در‬ ‫فــک خــود دارد؟ پاســخ دادن بــه ایــن ســوال‬ ‫نیــاز بــه بررســی مســئله تکامــل انســان دارد‪ .‬به‬ ‫عبارت بهتر پیش از ان که انسان بتواند اتش‬ ‫را کشــف کنــد و غــذای خــود را طبــخ کنــد‪ ،‬ایــن‬ ‫دندان هــا کامــا ً مناســب خــام خــواری و بســیار‬ ‫مــورد اســتفاده بشــر اولیــه در جویــدن غــذا بــود‪.‬‬ ‫در ان دوران اگــر قــرار بــر ایــن بــود که از گوشــت‬ ‫خــام‪ ،‬مغز هــا و ریشــه گیاهــان اســتفاده‬ ‫کنیــد تعــداد دندان هــای اســیاب دهــان شــما‬ ‫کفــاف خــوب جویــدن غــذا را نمی دادنــد‪.‬‬ ‫اینکــه دندان هــای عقــل پــس از رســیدن بــه‬ ‫ســن بلــوغ شــروع بــه رشــد می کننــد بــه ایــن‬ ‫علــت اســت کــه اگــر طــی گــذر زمــان دندان های‬ ‫خــود را از دســت دادیــد در صــورت نیــاز بتوانیــد‬ ‫از دندان هــای عقلتــان اســتفاده کنیــد‪ .‬داشــتن‬ ‫یــک دســت دنــدان امــاده کــه در عقــب فــک‬ ‫شــما قــرار گرفتــه باشــند خــود امتیازیســت کــه‬ ‫تکامــل برایتــان فراهــم اورده اســت‪ .‬در همیــن‬ ‫حــال مــا انســان ها کــم کــم شــروع بــه خــوردن‬ ‫غذا هــای نرم تــر کردیــم و بــه ان هــا رو اوردیــم‬ ‫و کــم کــم بهتــر و بیشــتر از دنــدان هایمــان‬ ‫مراقبــت کردیــم‪ .‬بــا گــذر هزاره هــا نتیجــه ایــن‬ ‫شــد کــه اکنــون دیگــر بــه کمــک ایــن دندان هــا‬ ‫نیــاز نداریــم‪ .‬امــا اگــر دیگــر نیــازی بــه ایــن‬ ‫دندان هــا نداریــم چــرا طــی تکامــل بشــر ایــن‬ ‫دندان هــا از میــان نرفتنــد؟ پاســخ ایــن اســت‬ ‫کــه فــک انســان از زمــان کشــف اتــش و عــدم‬ ‫اســتفاده از دندان هــای عقــل هنــگام اطعــام‬ ‫کوچکتــر یــا بــه عبارتــی جمع تــر شــده اســت‪ ،‬اما‬ ‫متاســفانه ژن هایــی کــه انــدازه فــک را تعییــن‬ ‫میکننــد بــا ژن هایــی کــه تعــداد دندان هــا‬ ‫را مشــخص میکننــد متفاوتنــد‪ .‬در نتیجــه‬ ‫فک هــای جمع تــر مــا بایــد بســتر ‪ ۳۲‬عــدد‬ ‫دنــدان باشــند‪ ،‬امــا از انجایــی کــه دندان هــای‬ ‫عقــل دیرتــر از همــه رشــد می کننــد‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫نحــوی در کنــار ایــن ‪ ۳۲‬دنــدان جــا خــوش کننــد‬ ‫کــه اغلــب باعــث ایجــاد دردســر می شــوند‪.‬‬ ‫رشد نامناسب دندان عقل چه مشکالتی را‬ ‫به وجود می اورد؟‬ ‫دنــدان عقــل در صورتیکــه در فضایــی‬ ‫فشــرده بیــن ســایر دندان هــا رشــد کنــد‬ ‫می توانــد مشــکالتی را در دهــان ایجــاد کنــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬اســیب بــه ســایر دندان هــا‪ :‬دنــدان عقــل بــا‬ ‫فشــار بــه دنــدان اســیای دوم‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫موجــب اســیب بــه ان یــا خطــر عفونــت در‬ ‫ان ناحیــه شــود‪ .‬همچنیــن فشــار دنــدان عقــل‬ ‫بــه دندان هــای اطــراف می توانــد باعــث بهــم‬ ‫ریختگــی در چینــش دندان هــا شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫صــورت نیــاز بــه درمــان ارتودنســی وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ایجــاد تــورم و کیســت‪ :‬دنــدان عقــل در‬ ‫کیس ـه ای درون اســتخوان فــک رشــد می کنــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت حیــن رشــد دنــدان‪ ،‬درون ایــن‬ ‫کیســه بــا مایعــات پــر شــده و منجــر بــه ایجــاد‬ ‫کیســت شــود کــه می توانــد بــه اســتخوان‬ ‫فــک‪ ،‬دندان هــا و اعصــاب اســیب برســاند‪.‬‬ ‫گاهــی به نــدرت یــک تومــور کــه معمــوال‬ ‫غیرســرطانی و خوش خیــم اســت‪ ،‬در اطــراف‬ ‫محــل رویــش دنــدان عقــل ایجــاد می شــود کــه‬ ‫در این صــورت بــرای درمــان نیــاز بــه برداشــتن‬ ‫بافــت و اســتخوان اطــراف وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪3‬پوســیدگی ‪:‬بــه نظــر می رســد دنــدان‬ ‫عقلــی کــه تحــت فشــار دندان هــای دیگــر و‬ ‫در نبــود فضــای کافــی رشــد کــرده‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫دندان هــای دیگــر بیشــتر در معــرض خطــر‬ ‫پوســیدگی قــرار دارد‪ .‬احتمــاال ً دلیــل ان ایــن‬ ‫اســت کــه مســواک کــردن دندان هــای عقــل بــه‬ ‫دلیــل موقعیــت قــرار گرفتــن ان هــا در دهــان‬ ‫ســخت تر اســت‪ .‬همچنیــن مــواد غذایــی و‬ ‫باکتری هــا به راحتــی در فضــای بیــن لثــه و‬ ‫دنــدان عقلــی کــه کامــل رشــد نکرده قــرار گرفته‬ ‫و زمینــه را بــرای پوســیدگی فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بیماری هــای لثــه‪ :‬مشــکل تمیــز کــردن‬ ‫دندان هــای عقلــی کــه کامــل رشــد نکرده انــد‪،‬‬ ‫خطــر ابتــا بــه نوعــی بیمــاری التهابــی و‬ ‫دردنــاک بــه نــام پری کرونیــت را در ناحیــه‬ ‫رشــد دنــدان عقــل افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫خوراکی هایی که سالمت ریه هاراتضمین می کنند‬ ‫خوراکی هایــی کــه ســامت ریــه‬ ‫هاراتضمیــن می کننــددر ایــن میــان‬ ‫غذاهــای خاصــی وجــود دارنــد کــه بــه‬ ‫لطــف مــواد مغــذی موجــود در انهــا بــه‬ ‫بهبــود ســامت ریــوی کمــک مــی کننــد و‬ ‫منجــر بــه بهینــه شــدن اکســیژن زایــی در‬ ‫بــدن مــی شــوند‪:‬‬ ‫ریــه هــا مســئول توزیــع اکســیژن مــورد‬ ‫نیــاز در بــدن هســتند ضمــن ایــن کــه‬ ‫منوکســید کربــن را از بــدن خــارج مــی‬ ‫کننــد‪ .‬عملکــرد موثــر ریــه هــا‪ ،‬از ابتــا‬ ‫بــه بســیاری از بیمــاری هــا جلوگیــری‬ ‫مــی کنــد‪ .‬ریــه هــا مســئول فیلتــر کــردن‬ ‫ســموم از بــدن هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن میــان غذاهــای خاصــی وجــود‬ ‫دارنــد کــه بــه لطــف مــواد مغــذی موجــود‬ ‫در انهــا بــه بهبــود ســامت ریــوی کمــک‬ ‫مــی کننــد و منجــر بــه بهینــه شــدن‬ ‫اکســیژن زایــی در بــدن مــی شــوند‪:‬‬ ‫کرفــس‪ :‬دارای خــواص دیورتیــک و ضــد‬ ‫التهابــی اســت و مصــرف منظــم ان منجر‬ ‫بــه محافظــت از ریــه هــا‪ ،‬و تســهیل در‬ ‫پاکســازی مســیرهای تنفســی مــی شــود‬ ‫ضمــن ایــن کــه میــزان اکســیژن در‬ ‫ســلول هــا را حفــظ مــی کنــد‪.‬‬ ‫پونــه‪ :‬یــک گزینــه غذایــی عالــی بــرای‬ ‫حفــظ ســامت ریــوی و تنفــس اســت‪.‬‬ ‫پونــه خاصیــت پــاک کننــده و انتــی‬ ‫اکســیدانی دارد و باعــث حــذف ســموم از‬ ‫بافــت هــا مــی شــود‪.‬‬ ‫هویــج‪ :‬مقادیــر قابــل توجهــی ویتامیــن‬ ‫هــای ســی‪ ،‬ا و ای دارد کــه همگــی بــه ریــه‬ ‫هــا در پاکســازی ســموم کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫مصــرف هویــج بــه صــورت خــام بــرای حفــظ‬ ‫ســامت ریــه هــا توصیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫چــای ســبز‪ :‬نــه تنهــا پتانســیل کاهــش‬ ‫وزن دارد بلکــه بــرای حفــظ ســامت‬ ‫ریــه هــا مفیــد اســت‪ .‬ایــن نوشــیدنی‬ ‫قدرتمنــد‪ ،‬خــواص انتــی اکســیدانی دارد‬ ‫و ضــد التهــاب اســت‪ .‬مصــرف چــای ســبز‬ ‫از بافــت هــای ظریــف ریــه بــه خوبــی‬ ‫حفاظــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫گریــپ فــروت‪ :‬مصــرف میــوه هــای خانــواده‬ ‫مرکبــات‪ ،‬بــرای حــذف ســموم از بــدن و‬ ‫جلوگیــری از اکسیداســیون ســلول هــا مفیــد‬ ‫اســت‪ .‬گریــپ فــروت در ایــن میــان بســیار‬ ‫کــم کالــری اســت و مزایــای زیــادی بــرای‬ ‫ســامت ریــه هــا دارد‪.‬‬ ‫مصــرف گریــپ فــروت از تشــکیل‬ ‫تومورهــای بدخیــم ریــه نیــز جلوگیــری‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســیر‪ :‬خــواص انتــی اکســیدانی و ضــد‬ ‫التهابــی ان‪ ،‬ســامت ریــه هــا را تقویــت‬ ‫مــی کنــد و باعــث کاهــش خطــرات ناشــی‬ ‫از رادیــکال هــای ازاد مــی شــود‪.‬‬ ‫زغــال اختــه‪ :‬سرشــار از انتــی اکســیدان اســت و‬ ‫بــه حفاظــت از ســامت ریــه هــا و دیگــر سیســتم‬ ‫هــای حیاتــی بــدن کمــک مــی کنــد‪ .‬ویتامیــن‬ ‫هــا و مــواد معدنــی موجــود در ایــن میــوه بــرای‬ ‫محافظــت از بافــت هــای ریــوی مفیــد اســت‪.‬‬ ‫تاثیرغذاهای سالم روی‬ ‫سالمت روان‬ ‫جعبــه هــای دارویــی ممکــن اســت هنــگام‬ ‫ابتــا بــه برخــی بیمــاری هــای روانــی از جملــه‬ ‫اضطــراب یــا افســردگی بــه کمــک شــما بیاینــد‪،‬‬ ‫امــا نقــش تغذیــه در برطــرف کــردن ایــن‬ ‫وضعیــت هــای روان پزشــکی را نمــی تــوان‬ ‫نادیــده گرفــت‪.‬‬ ‫مطالعــات اخیــر حاکــی از اننــد انچــه کــه‬ ‫شــما مــی خوریــد‪ ،‬بــه طــور شــگفت انگیــزی‬ ‫بــا ســامت روان تــان در ارتبــاط اســت‪ .‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال محققــان بریتانیایــی ثابــت کرده‬ ‫انــد افــرادی کــه غذاهــای ناســالم بیشــتری‬ ‫مــی خورنــد‪ ،‬دارای ســطوح بــاالی اضطــراب‬ ‫هســتند‪ .‬بــه طــور کلــی مصــرف غذاهــای‬ ‫فــراوری شــده‪ ،‬دانــه هــای تصفیــه شــده و‬ ‫محصــوالت شــیرین‪ ،‬شــما را در معــرض ابتــا‬ ‫بــه افســردگی نیــز قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ارزش هفــت مــاده غذایــی در‬ ‫بهبــود وضعیــت ســامت روان ثابــت شــده‬ ‫اســت‪:‬‬ ‫اســیدهای چــرب امــگا ‪ :۳‬ایــن نــوع چربــی‬ ‫هــا در فراینــد ســاخت ســلول هــای جدیــد‬ ‫مغــز و اتصــاالت ســیناپس هــا بســیار موثرنــد‪.‬‬ ‫اســیدهای چــرب امــگا ‪ ۳‬همچنیــن نقــش‬ ‫مهمــی در کاهــش التهــاب مغــز دارنــد و‬ ‫مصــرف منظــم انهــا خطــر ابتــا بــه اختــاالت‬ ‫اضطرابــی را تــا ‪ ۵۰‬درصــد کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫ماهــی هــای چــرب از جملــه ماهــی قــزل اال‬ ‫سرشــار از ایــن نــوع اســیدها هســتند‪ .‬منابــع‬ ‫غیــر حیوانــی ماننــد گــردو و اووکادو نیــز حــاوی‬ ‫ایــن چربــی هــا هســتند‪.‬‬ ‫امینــو اســیدها‪ :‬پروتئیــن هــای غذایــی‬ ‫هســتند کــه بــه طــور پیچیــده در تولیــد انتقــال‬ ‫دهنــده هــای عصبــی نقــش دارنــد و اجــازه‬ ‫مــی دهنــد کــه ســلول هــای مغــز بــه درســتی‬ ‫بــا هــم ارتبــاط برقــرار کننــد‪ .‬امینــو اســیدهای‬ ‫ضــروری بــرای بــدن شــما در گوشــت‪ ،‬لبنیــات‬ ‫و تخــم مــرغ بــه وفــور یافــت مــی شــود‪ .‬کینــوا‬ ‫و ســویا نیــز حــاوی پروتئیــن و امینــو اســیدهای‬ ‫ضــروری هســتند‪.‬‬ ‫ویتامیــن هــای گــروه ب‪ :‬ایــن نــوع ویتامین ها‬ ‫از جملــه ویتامیــن ب‪ ،۶‬تیامیــن‪ ،‬ریبوفالویــن‪،‬‬ ‫فــوالت‪ ،‬ویتامیــن ب ‪ ،۱۲‬بــه بــدن بــرای تبدیــل‬ ‫مــواد غذایــی بــه انــرژی کمــک مــی کننــد و بــه‬ ‫شــدت بــا عملکــرد مغــز ارتبــاط دارنــد‪ .‬ایــن‬ ‫نکتــه ثابــت شــده کــه کمبــود ویتامیــن ب ‪۱‬‬ ‫بــا افرایــش خطــر ابتــا بــه افســردگی در افــراد‬ ‫مســن در ارتبــاط اســت‪ .‬ســطح پاییــن فــوالت‬ ‫یــا همــان ویتامیــن ب ‪ ۹‬نیــز در افــراد افســرده‬ ‫بســیار پاییــن تــر از ســایر افــراد اســت‪ .‬منابــع‬ ‫عالــی ویتامیــن ب شــامل دانــه هــای کامــل‪،‬‬ ‫تخــم مــرغ‪ ،‬ماهی‪ ،‬گوشــت‪ ،‬لبنیــات‪ ،‬حبوبات‪،‬‬ ‫ســبزیجات تیــره رنــگ و اجیــل اســت‪.‬‬ ‫کربوهیــدرات‪ :‬کربوهیــدرات هــا منجــر بــه‬ ‫تولیــد ســروتونین مــی شــوند‪ .‬ســروتونین‬ ‫هورمــون مرتبــط بــا احســاس شــادی اســت‪.‬‬ ‫ایــن یعنــی رژیــم هــای غذایی کــم کربوهیدرات‬ ‫ماننــد رژیــم غذایــی کتوژنیــک مــی تواننــد‬ ‫ســطح خلــق و خــوی و انــرژی را کاهــش دهنــد‪.‬‬ ‫شــما بایــد در انتخــاب کربوهیــدرات هــا دقــت‬ ‫کنیــد‪ .‬میــوه هــا‪ ،‬ســبزیجات‪ ،‬دانــه هــای کامــل‬ ‫وحبوبــات سرشــار از کربوهیــدارت هســتند‪.‬‬ ‫قندهــای تصفیــه شــده‪ ،‬غذاهــای فــراوری‬ ‫شــده و … اگرچــه کربوهیــدرات دارنــد امــا‬ ‫منجــر بــه تغییــرات خلقــی و افزایــش اضطــراب‬ ‫و افســردگی در شــما مــی شــوند‪.‬‬ ‫پروبیوتیــک هــا‪ :‬ارتبــاط بیــن ســامت روده‬ ‫و عملکــرد مغــز یــک ارتبــاط قــوی اســت‪.‬‬ ‫در واقــع عــدم ســامت روده هــا و دســتگاه‬ ‫گــوارش منجــر بــه اختــاالت خــواب‪ ،‬افســردگی‬ ‫و اضطــراب مــی شــود‪ .‬بــا ایــن حــال غذاهــای‬ ‫حــاوی پروبیوتیــک بــه ســامت دســتگاه گوارش‬ ‫کمــک مــی کنــد‪ .‬ماســت یونانــی‪ ،‬کفیــر‪ ،‬ترشــی‬ ‫کلــم سرشــار از پروبیوتیــک هــا هســتند‪.‬‬ ‫ویتامیــن دی‪ :‬مطاعــات ثابــت کــرده کــه‬ ‫ســطح پاییــن ویتامیــن دی بــا خطــر ابتــا بــه‬ ‫اضطــراب همــراه اســت‪ .‬نــور خورشــید بهترین‬ ‫منبــع ویتامیــن دی محســوب مــی شــود‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال منابــع غذایــی ماننــد ماهــی هــای‬ ‫چــرب‪ ،‬زرده تخــم مــرغ‪ ،‬شــیر از ایــن ویتامیــن‬ ‫بــی بهــره نیســتند‪.‬‬ ‫اهــن‪ :‬وجــود اهــن در رســاندن اکســیژن بــه‬ ‫ســلول هــای بــدن موثــر اســت‪ .‬کمبــود ایــن‬ ‫مــاده معدنــی منجــر بــه کمــو خونــی شــده و‬ ‫عالئمــی از جملــه خســتگی‪ ،‬افســردگی‪ ،‬بــی‬ ‫تفاوتــی‪ ،‬و تحریــک پذیــری را بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫تقریبــا ‪ ۱۰‬میلیــون نفــر در ایــاالت متحــده دچــار‬ ‫کــم خونــی فقــر اهــن هســتند‪ .‬بهتــر اســت‬ ‫بدانیــد ثروتمندتریــن منابــع اهــن عبارتنــد‬ ‫از‪ :‬گوشــت قرمــز‪ ،‬لوبیــا‪ ،‬غــات غنــی شــده بــا‬ ‫اهــن‪ ،‬زرده تخــم مــرغ‪ ،‬بــادام زمینــی‪.‬‬ صفحه 6 ‫ از خالی گذاشتن منزل حدامکان خودداری شود‪.‬‬‫ مقابل کلیه پنجره ها‪ ،‬نورگیر‪ ،‬پاسیو و روی دیوارهای کوتاه حفاظ مقاوم و مطمئن نصب کنید‪.‬‬‫ درب راهرو و پشت بام را با حفاظ نرده ای ایمن نمایید‪.‬‬‫‪ -4‬نسبت به تعویض قفل هایی که کلید یدکی انها گم شده و یا برای مدتی در اختیار‬ ‫دیگران بوده سریعا ً اقدام نمایید‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫توصیه هایپلیس‬ ‫برای پیشگیری‬ ‫از سرقت منزل‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬بهمن ‪1399‬‬ ‫هر تخلف رانندگی بستر یک سانحه است‪ ،‬پس خوب رانندگی کنیم ‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت شانزدهم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫ماهیت حق کسب و پیشه‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامه مطلب شماره ‪283‬‬ ‫بنابرایــن مالحظــه مینماییــم کــه اگــر قــرارداد اجــاره‬ ‫فــی المثــل در ســال ‪ 1360‬تنظیــم شــده باشــد ‪،‬‬ ‫مشــمول مقــررات حاکــم در زمــان خــود یعنــی قانــون‬ ‫ســال ‪ 1356‬خواهنــد بــود‪ .‬و اگــر قــرارداد اجــاره فــی‬ ‫المثــل در ســال ‪ 1340‬کــه هنــوز قانــون ســال ‪1356‬‬ ‫وضــع نشــده ‪ ،‬تنظیــم شــده باشــد‪.‬‬ ‫مســتندا بــه مــاده ‪ 31‬قانــون ‪ ، 1356‬در خصــوص‬ ‫مناطــق مشــمول حــق کســب و پیشــه بــه قانــون‬ ‫ســال ‪ 1339‬ارجــاع داده شــده اســت و ایــن قانــون‬ ‫مصــوب ســال ‪ 1339‬نیــز در مــاده ‪ 25‬خــود ‪،‬‬ ‫مناطــق مشــمول حــق کســب و پیشــه را بــه اییــن‬ ‫نامــه تعدیــل مــال االجــاره ســال ‪ 1324‬ارجــاع داده‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن مالحظــه میگــردد طبــق مقــررات‬ ‫حاکــم ‪ ،‬همــه شــهرهای کشــور مشــمول تعدیــل‬ ‫اجــاره بهــا نبــوده انــد کــه حــق کســب و پیشــه بــه ان‬ ‫مناطــق تعلــق گرفتــه باشــد‪.‬‬ ‫و علــت العلــل عقالنــی انــرا نیــز در ســطور مذکــور و‬ ‫مقــاالت پیشــین بــه عــرض رســانده ام‪ .‬بطــور مثال در‬ ‫اســتان تهــران شــهرهای اسالمشــهر و شــهریار و ربــاط‬ ‫کریــم و ری و پاکدشــت و بهارســتان و قــدس و مــارد‬ ‫و در اســتان مازنــدران ‪ :‬شــهرهای جویبــار ‪ ،‬ســوادکوه‬ ‫‪ ،‬پــل ســفید ‪ ،‬االشــت و ســیاه بیشــه و فریدونکنــار‬ ‫مشــمول حــق کســب و پیشــه نمــی باشــند‪.‬‬ ‫و در اســتان مرکــزی شــهرهای شــازند و زرندیــه ‪،‬‬ ‫کمیجان ‪ ،‬اشــتیان ‪ ،‬فراهان ‪ ،‬خنداب و در اســتان تهران‬ ‫شــهرهای اسالمشــهر و شــهریار و ربــاط کریــم و ری و‬ ‫پاکدشــت و بهارســتان و قــدس و مــارد و در اســتان البــرز‬ ‫شــهرهای فردیــس و ســاوجبالغ و اشــتهارد و طالقــان ‪ ،‬و‬ ‫در اســتان اذربایجــان شــرقی شــهرهای اهــر ‪ ،‬بســتان ابــاد‬ ‫و خــدا افریــن و کلیبــر و گــوگان و هریــس و هشــتردود و‬ ‫در اســتان اذربایجــان غربــی شــهرهای چالدران و ســلماس‬ ‫و در اســتان اردبیــل شــهرهای پیلــه ســوار و ســرعین و‬ ‫نمیــن و در اســتان اصفهــان شــهرهای اردســتان میاندشــت‬ ‫چادگان و ســمیرم و فریدون شــهر و لنجان و مبارکه و در‬ ‫اســتان ایــام شــهرهای ابدانــان ایــوان و بــدره و دره شــهر و‬ ‫دهلــران و ملکشــاهی و مهــران و ســیروان نمــی باشــند‪.‬‬ ‫بنابرایــن قضــات محتــرم دادگاههــای شهرســتانهای‬ ‫برشــمرده نمــی بایســتی ارجــاع کارشناســی بــرای حــق‬ ‫کســب و پیشــه صــادر فرماینــد و در صــورت غفلــت‬ ‫؛ کارشناســان تکلیــف قانونــی دارنــد کــه در گــزارش‬ ‫خــود موضــوع ممتنــع بــودن ارزیابــی حــق کســب و‬ ‫پیشــه را در ایــن شــهرها بــه محضــر محتــرم دادگاه‬ ‫اعــام نماینــد‪ .‬و اگــر قاضــی بــه موضــوع شــمول‬ ‫جغرافیایــی حــق کســب و پیشــه اشــراف داشــته‬ ‫باشــد ‪ ،‬قــرار رد صــادر خواهــد کــرد ‪.‬‬ ‫امــا درصــورت عــدم توجــه کارشــناس بــه موضــوع‬ ‫مذکــور و ارزیابــی حــق کســب و پیشــه بــرای شــهری‬ ‫کــه موضــوع قانــون نبــوده اســت ‪ ،‬متضــرر از نظریــه‬ ‫کارشــناس بــه دلیــل نقــض قانــون و ایجــاد ضــرر‬ ‫بــرای او میتوانــد شــکایت انتظامــی بــه طرفیتــش‬ ‫مطــرح کنــد‪ .‬مشــمول حــق کســب و پیشــه نمــی‬ ‫باشــند‪ .‬بطــور کل مجموعــه شــهرهای مشــمول‬ ‫حــق کســب و پیشــه بــا احتســاب کلیــه اگهــی هایــی‬ ‫کــه وزارت دادگســتری از ســال ‪ 1324‬تــا ســال‬ ‫‪ 1356‬بــه فهرســت اییــن نامــه تعدیــل مــال االجــاره‬ ‫افــزود بــه تعــداد ‪ 242‬شهرســتان مــی باشــد‪ .‬کــه‬ ‫انشــاءالله در قســمت بعــدی ؛ فهرســت کامــل‬ ‫شــهرهای مشــمول حــق کســب و پیشــه را اعــام‬ ‫خواهــم کــرد‪ .‬بنابرایــن قضــات محتــرم دادگاههــا‬ ‫بــرای شهرســتانهای برشــمرده نمــی بایســتی ارجــاع‬ ‫کارشناســی بــه منظــور احتســاب حــق کســب و پیشــه‬ ‫صــادر فرماینــد و در صــورت غفلــت ؛ کارشناســان‬ ‫تکلیــف قانونــی دارنــد کــه در گــزارش خــود موضــوع‬ ‫ممتنــع بــودن ارزیابــی حــق کســب و پیشــه را بــه‬ ‫محضــر محتــرم دادگاه اعــام نماینــد‪.‬‬ ‫و اگــر قاضــی بــه موضــوع شــمول جغرافیایــی حــق‬ ‫کســب و پیشــه اشــراف داشــته باشــد ‪ ،‬راســا قــرار‬ ‫رد صــادر خواهــد کــرد ‪ .‬لیکــن کارشناســان در مــورد‬ ‫ســایر شــهرهای مشــمول قانــون ‪ ،‬همانطــور کــه بنده‬ ‫بــه صــور مختلــف و در مقــاالت پیشــین عــرض کــردم‬ ‫بــه ایــن دلیــل کــه از ســال ‪ 1355‬بــه بعــد ‪ ،‬قانــون‬ ‫تاســیس شــهرداریها وضــع گردیــد و مســتاجر پــس‬ ‫از ان نقشــی در تاســیس محــل کســب نداشــته و‬ ‫بــود و نبــود او در مغــازه تاثیــری در افزایــش ارزش‬ ‫ســرقفلی محــل کســب نداشــته ‪ ،‬مــی بایســتی حــق‬ ‫کســب و پیشــه را در حــدود صفــر اعــام نماینــد ‪.‬‬ ‫امــا در مــورد شــهرهای غیرمشــمول بــه جــای اعــام‬ ‫مبلــغ ‪ ،‬ولــو در حــد صفــر ‪ ،‬بایــد ممتنــع بــودن و‬ ‫غیــر قانونــی بــودن ارزیابــی را اعــام نماینــد‪ .‬مضافــا‬ ‫همچنــان کــه از نــام اییــن نامــه تعدیــل مــال االجــاره‬ ‫اســتنتاج میشــود و کلمــه تعدیــل در ایــن اییــن نامــه‬ ‫‪ ،‬ایــن معنــا را داللــت میکنــد کــه‪ :‬قانونگــذار در ســال‬ ‫‪ 1324‬بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم در بــازار در پــی‬ ‫حمایــت از کســبه و برقــراری عدالــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫زیــرا در بنــد ز مــاده ‪ 2‬اییــن نامــه مقــرر میــدارد‬ ‫کــه هیچــگاه نبایــد اجــرت المثــل محــل کســب ‪،‬‬ ‫بیــش از اجــرت المســمی باشــد و در مــاده ‪ 6‬نیــز‬ ‫مقــرر میــدارد مــال االجــاره واحــد کســبی از یــک‬ ‫مــاه پــس از نشــر ایــن اییــن نامــه (‪1324/07/25‬‬ ‫) در روزنامــه رســمی ‪ ،‬نبایــد بیــش از اجــرت المثــل‬ ‫مقــرر در اول اســنفنند ســال ‪ 1321‬باشــد‪ .‬بعبارتــی‬ ‫قانونگــذار وقــت افزایــش اجــاره از اول اســفنتد‬ ‫‪ 1321‬بــه بعــد را منــع نمــود‪.‬‬ ‫لــذا مــادام کــه ایــن اییــن نامــه معتبــر بــوده (یعنــی تــا‬ ‫تصویــب قانــون ســال ‪ )1339‬افزایــش مــال االجــاره‬ ‫ممکــن نبــود‪ .‬بطــور مثــال اجــاره بهــاء ســال ‪1338‬‬ ‫نمــی بایســتی بیــش از اجــرت المثــل مقــرر در تاریــخ‬ ‫‪ 1321/12/01‬باشــد‪ .‬لــذا مســتفاد از اییــن نامــه‬ ‫تعدیــل مــال االجــاره مصــوب ســال ‪ 1324‬بطــور‬ ‫خالصــه میتــوان گفــت کــه هرگونــه افزایــش اجــاره از‬ ‫ســال ‪ 1321‬تــا ‪ 1339‬ممنــوع بــود و حتــی اگــر مثــا‬ ‫در ســال ‪ 1336‬بــرای اولیــن بــار ملکــی بــه اجــاره داده‬ ‫میشــد‪ ،‬نمــی بایســتی اجــاره ان از اجــاره مقــرر در‬ ‫تاریــخ ‪ 1321/12/01‬بیشــتر تعییــن میشــد‪.‬‬ ‫و در مــاده ‪ 7‬بــرای عــدم رعایــت ایــن مقــررات ‪،‬‬ ‫مجــازات مالــی تعییــن شــده بــود‪ .‬مالحظــه میگــردد‬ ‫ایــن قانــون بــرای همــه شــهرها و مناطق نمیتوانســت‬ ‫موضوعیــت و مشــروعیت داشــته باشــد بلکــه نوعــی‬ ‫یارانــه بــرای کســبه برخــی از شــهرهای بــود کــه انهــا‬ ‫کســب و کار ضعیــف و جوابگــوی افزایــش اجــاره‬ ‫بهــاء نبــوده اســت‪...‬‬ ‫ادامه مطلب در شماره ‪285‬به چاپ خواهد رسید‬ ‫وهوالمستعان‬ ‫سارق حرفه ای «گالیکش» زمین گیر شد‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪284‬‬ ‫اعتراف کالهبرداران‬ ‫حرفه ای به بیش‬ ‫از ‪ 37‬میلیارد ریال‬ ‫کالهبرداری‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان‬ ‫از دســتگیری ســارق ســابقه‬ ‫دار و اعتــراف وی بــه ‪22‬‬ ‫فقــره ســرقت کابــل بــرق در‬ ‫شهرســتان گالیکــش خبــر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر»‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال‬ ‫وقــوع چندیــن فقــره ســرقت‬ ‫کابــل بــرق در «گالیکــش»‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس‬ ‫اگاهــی ان شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اقدامــات تخصصــی و بررســی هــای میدانــی پلیــس اغــاز‬ ‫و مامــوران موفــق شــدند بــا اشــراف اطالعاتــی‪ ،‬مخفیــگاه ســارق را‬ ‫شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی‪ ،‬وی را در عملیاتــی‬ ‫ضربتــی دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات‬ ‫مقدماتــی و پــس از مواجهــه بــا مســتندات پلیــس بــه ‪ 22‬فقــره ســرقت‬ ‫کابــل بــرق در «گالیکــش» اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر در پایــان گفــت‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد در صــورت مواجهــه‬ ‫بــا افــراد مشــکوک‪ ،‬مراتــب را در اســرع وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع داده و در تامیــن امنیــت پایــدار جامعــه ســهیم باشــند‪/.‬‬ ‫پلیس‬ ‫‪7‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری‬ ‫‪ 4‬نفــر کالهبــردار حرفــه ای بــا ‪ 37‬فقــره‬ ‫جعــل و کالهبــرداری بــه ارزش ‪ 37‬میلیارد‬ ‫و ‪ 629‬میلیــون ریــال در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «علیرضــا مظاهــری» بــا اعــام‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی شــکایت‬ ‫تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه‬ ‫افــرادی بــا ترفنــد هــای مختلــف از جملــه‬ ‫فــروش ملــک‪ ،‬جعــل امضــا و جعــل چــک‬ ‫از انــان کالهبــرداری کــرده انــد‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫موضوع با جدیت در دستور کار کاراگاهان‬ ‫پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان پلیــس‬ ‫اگاهــی اســتان بــا بررســی اظهارات شــکات‬ ‫پرونــده و همچنیــن انجــام اقدامــات‬ ‫اطالعاتــی موفــق شــدند متهمــان را مــورد‬ ‫شناســایی قــرار دهنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا تــاش‬ ‫مســتمر و بــی وقفــه کاراگاهــان‪ 4 ،‬نفــر‬ ‫جاعــل و کالهبــردار حرفــه ای دســتگیر‬ ‫و بــرای بررســی بیشــتر بــه مقــر پلیــس‬ ‫اگاهــی اســتان منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی در اســتان‬ ‫بــا بیــان اینکــه متهمــان در بررســی هــای‬ ‫انجــام شــده بــه ‪ 37‬فقــره کالهبــرداری بــه‬ ‫ارزش ‪ 37‬میلیــارد و ‪ 629‬میلیــون ریــال‬ ‫اعتــراف کردنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ایــن افــراد‬ ‫بعــد از تشــکیل پرونــده برای انجــام مراحل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان‬ ‫اینکــه پلیــس هرگــز اجــازه نخواهــد داد‬ ‫تــا مجرمــان و مخــان نظــم و امنیــت‬ ‫در جامعــه بــه راحتــی جــوالن دهنــد‪،‬‬ ‫از شــهروندان خواســت تــا در صــورت‬ ‫اطــاع و یــا مواجــه بــا اینگونــه مــوراد‬ ‫بالفاصلــه و بــدون فــوت وقــت‬ ‫مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪110‬‬ ‫بــه پلیــس اطــاع دهند‪/.‬پلیــس‬ ‫ی ابادکتول‬ ‫هالکت شرور سابق ه دار در عل ‬ ‫فرمانــده انتظامــی علــی ابادکتــول گفــت‪ :‬ســاعتی قبــل شــرور ســابقه داری کــه در‬ ‫شهرســتان علی ابادکتــول بــه ســمت مــردم و مامــوران تیرانــدازی کرده بود با شــلیک‬ ‫پلیــس بــه هالکــت رســید‪.‬‬ ‫ســرهنگ «الیــاس تازیکــه» اظهــار داشــت‪ :‬شــب گذشــته یــک شــرور ســابقه دار و‬ ‫همدســتش کــه هفتــه قبــل خــودروی پــژو ‪ ۴۰۵‬را از شــهر «جلیــن» ســرقت کــرده‬ ‫و پــاک ســرقتی خــودروی دیگــری را بــر روی ان نصــب کــرده بودنــد در محورهــای‬ ‫مواصالتــی علــی ابادکتــول بــا خــودروی دیگــری تصــادف کــرده و قصــد فــرار از صحنه‬ ‫حادثــه را داشــتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن دو مجــرم ســابقه دار بــرای فــرار از صحنــه‪ ،‬بــا اســتفاده از ســاح‬ ‫وینچســتر ســعی در ســرقت یکی از خودروهای عبوری را داشــته و به ســمت مردم‬ ‫تیرانــدازی می کردنــد کــه بالفاصلــه شــهروندان بــا ســامانه ‪ ۱۱۰‬تمــاس گرفتنــد و‬ ‫موضــوع را بــه پلیــس اطــاع دادنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی علــی ابادکتــول تصریــح کــرد‪ :‬بــا رســیدن بــه موقــع پلیــس بــه‬ ‫صحنــه حادثــه‪ ،‬متهمــان کــه چنــد راننــده‪ ،‬کــودک و افــراد ســالخورده را بــه گــروگان‬ ‫گرفتــه بودنــد بــه ســمت پلیــس نیــز تیرانــدازی کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تازیکــه گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه خشــونت مجرمــان در صحنــه جــرم‪ ،‬مامــوران‬ ‫ضمــن رعایــت قانــون بــه کارگیــری ســاح بــه ســمت متهمــان شــلیک کــرده و یکــی از‬ ‫انــان کــه شــروری ســابقه دار بــوده و در ایــن حادثــه اقــدام بــه تیرانــدازی بــه ســمت‬ ‫شــهروندان و خودروهــای عبــوری کــرده بــود از ناحیــه پــا مــورد اصابــت گلولــه قــرار‬ ‫گرفــت و راهــی بیمارســتان شــد کــه در انجــا فــوت کــرد‪.‬‬ ‫به کودکان خود‬ ‫بیاموزیم‪:‬‬ ‫هر وقت به تلفن جواب‬ ‫می دهند‪ ،‬نگویند در خانه‬ ‫تنها هســتم‬ ‫جدول سرگرمی ‪281‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫رئیس پلیس اگاهی استان گلستان‬ ‫زنجیرقانون بردستان دوسارق‬ ‫رئیس پلیس اگاهی اســتان از دســتگیری ‪ ۲‬نفر ســارق‬ ‫ســابقه دار و کشــف ‪ ۵‬فقــره ســرقت طــا و جواهــرات‬ ‫بانــوان بــه ارزش ‪ ۵‬میلیــارد ریــال در شــیروان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ”مقصود رســتگار” بــا اعــام‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن مــورد‬ ‫ســرقت طــا و جواهــرات در ســطح شهرســتان شــیروان‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان‬ ‫ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررســی ابعــاد ســرقت هــای انجــام شــده‬ ‫توســط ایــن افــراد مشــخص شــد کــه ایــن افــراد بــا ورود‬ ‫مخفیانــه بــه داخــل منــازل بــا توســل بــه زور طــا و‬ ‫جواهــرات خانــم هــا را بــه ســرقت مــی بــرده و بالفاصلــه‬ ‫از محــل متــواری مــی شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در رونــد رســیدگی بــه پرونــده ‪ ۵‬نفــر‬ ‫شــاکی تــا کنــون شناســایی شــدند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫نهایــت بعــد از شناســایی مخفیــگاه متهمــان بــا تــاش‬ ‫مســتمر و بــدون وقفــه کاراگاهــان ‪ ۲‬نفــر ســارق ســابقه‬ ‫دار دســتگیر و بــه مقــر پلیــس اگاهــی منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ رســتگار ادامــه داد‪ :‬متهمــان در بازجویــی هــای‬ ‫انجــام شــده بــه ســرقت بیــش از ‪ ۵‬میلیــارد ریــال طــا و‬ ‫جواهــرات بانــوان اعتــراف و بعــد از معرفــی بــه مراجــع‬ ‫قضائــی راهــی زنــدان شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ادامــه رســیدگی بــه ایــن‬ ‫پرونــده یــک نفــر مالخــر نیــز شناســایی و بــا ســرعت‬ ‫عمــل کاراگاهــان دســتگیر شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬انتظــار مــا از‬ ‫مــردم عزیــز ایــن اســت کــه بــه توصیــه هــای پلیــس‬ ‫بــا جدیــت توجــه کــرده و در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫مــورد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ ۱۱۰‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬بــه عقیــده ایــن اقتصــاددان ‪ 3‬گرایــش بدبینــی ‪ ،‬بی طرفــی و‬ ‫در اختیــار گرفتــن امــور در بــازار معاملــه وجــود دارد ‪ -‬روشــندل ‪-2.‬‬ ‫مرکــز اســتان مرکــزی ‪ -‬روز تولــد ‪ -‬بالکــن‪ -3.‬رفــوزه ‪ -‬صحنــه تئاتــر‬ ‫ اولیــن تولیــد کننــده مــواد و کاالی پتروشــیمی در منطقــه از لحاظ‬‫ارزش ‪ -‬ســبک‪ -4.‬ظــرف خمیرســازی ‪ -‬عــدد مــاه ‪ -‬تردیــد ‪ -‬گشــوده‬ ‫‪ -5‬مخفــف تشــنه ‪ -‬پشــیمان ‪ -‬توبــه از گنــاه‪ -6.‬قــدم ‪ -‬نــاس ‪ -‬درخت‬ ‫زبــان گنجشــک ‪ -‬کــوه اروپایــی‪ -7.‬لحظـه ای ‪ -‬خرگــوش ‪ -‬نویســنده و‬ ‫منشــی‪ -8.‬وزیــر مالــی انگلســتان‪ -9.‬ویژگی هــای قومــی ‪ -‬جمــع راکب‬ ‫ عــدد مجهــول‪ -10.‬ان طــرف ‪ -‬ریشــه ‪ -‬مشــهور ‪ -‬فراســت‬‫‪ -11‬مداومــت ‪ -‬ســبو ‪ -‬تکیــه دادن‪-12.‬‬ ‫شــکم بنــد طبــی ‪ -‬انکــر االصــوات ‪ -‬حــرف‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعجــب ‪ -‬فــراز‪ -13.‬تیــم فوتبــال یونانــی ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شــرکتی کــه طبق مــاده ‪ 21‬قانــون تجارت‬ ‫بــرای امــور تجــاری تشــکیل می شــود ‪ -‬اثر‬ ‫‪2‬‬ ‫چربــی ‪ -‬رود جنوبــی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -14‬ســمت چــپ ‪ -‬روشــنی بخــش ‪-‬‬ ‫اشــاره‪ -15.‬بــه جــا مانــده ‪ -‬ایــن عملیات‬ ‫‪4‬‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بانــک‬ ‫‪5‬‬ ‫مرکــزی پایــه پولــی را با خریــد و فروش‬ ‫اوراق بهــادار تغییــر دهــد‬ ‫‪6‬‬ ‫عمــودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازاد بــودن ‪ -‬از صادرکننــدگان‬ ‫قهــوه در نایروبــی‬ ‫‪ -2‬بــازی تختــه ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫ســرین ‪ -‬ســازمان فضایــی امریــکا‬ ‫‪ -3‬مخفــف کاه ‪ -‬حقــوق قانونــی و‬ ‫دریافتنــی دولــت از درامدهــای مــردم و‬ ‫ملــت بــه صــورت پــول یــا مــال ‪ -‬تخــت‪-4.‬‬ ‫برابــر ‪ -‬اعتقــاد و قصــد درونــی ‪ -‬مغــز ‪-‬‬ ‫مجــرای خــون‬ ‫‪ -5‬جمــع نامــوس ‪ -‬از اقــوام بــزرگ‬ ‫باســتانی ایــران‬ ‫‪ -6‬پیشــوند ســال و روز ‪ -‬تیره ‪ -‬نان خرد‬ ‫کرده در ابگوشــت ‪ -‬نقاب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -7‬دورویی ‪ -‬اسناد ‪ -‬واحد پول چین‬ ‫‪ -8‬پاسبان شهر ‪ -‬رجال ‪ -‬جاندار تک سلولی‬ ‫‪ -9‬نــژاد ایرانــی و هندواروپایــی ‪ -‬شــجاع ‪ -‬چیــن و چــروک‬ ‫پوســت‪ -10.‬اوا ‪ -‬میــوه تــازه بــه بــازار امــده ‪ -‬خــوراک گربــه‬ ‫ ســنگفرش‪ -11.‬عالمــت ‪ -‬الیتناهــی‪ -12.‬خــدای ســاختگی ‪-‬‬‫دهــان ‪ -‬شــریعت ‪ -‬هــم شــغل‪ -13.‬چــراگاه ایــات ‪ -‬درخشــان‬ ‫ تیــر‪ -14‬گهــواره ‪ -‬فوتبــال دســته برتــر ‪ -‬رهــا ‪ -‬درجــه حــرارت‪-15.‬‬‫افــرادی کــه بــرای تعــداد پیــپ کــم در بازارهــای مالــی معاملــه می کننــد‬ ‫ بیــزاری و تنفــر‬‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017- 32320421 - 32320420-32149068 :‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شاملی‬ ‫دوشنبــه ‪ 06‬بهمن ‪1399‬‬ ‫‪ 11‬جمادی الثانی‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪ 25‬ژانویه ‪2021‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 84‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫ارتباط اثربخش وموفق چیست؟‬ ‫ارتباط اثربخش وموفق چیست؟‬ ‫پس ‪ ۱۰‬تکنیک مهم هنر ارتباط اثربخش‬ ‫را با هم مرور خواهیم کرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬خودتان را خوب بشناسید‪:‬‬ ‫چقدر از ویژگی های شــخصیتی و اخالقیتان‪،‬‬ ‫‪ -۲‬شنونده خوبی باشید‪:‬‬ ‫تــا بــه حــال برایتــان پیــش امــده کــه وقتــی‬ ‫بــا کســی صحبــت می کنیــد‪ ،‬حــس کنیــد اصــا ً‬ ‫بــه حــرف هایتــان توجهــی نــدارد و شــاید حتــی‬ ‫انهــا را نمی شــنود؟ حــس خیلــی بــدی بهتــان‬ ‫دســت می دهــد درســت اســت؟ بــرای برقــراری‬ ‫یــک ارتبــاط خــوب و موثــر در اولیــن قــدم بایــد‬ ‫شــنونده خوبــی باشــید‪ .‬چــون مخاطــب شــما‬ ‫تمــام خواســته هایــی کــه دارد‪ ،‬از طریــق حــرف‬ ‫هایــی کــه می زنــد بــه شــما انتقــال می دهــد‪.‬‬ ‫حتــی گاهــی بــا گفتــن کلماتــی مثــل “بلــه‪،‬‬ ‫درســته‪ ،‬حــق بــا شماســت” می توانیــد بــه‬ ‫مخاطــب نشــان دهیــد کــه کامــا ً داریــد بــه‬ ‫حــرف هایــش گــوش می کنیــد‪ .‬هرجایــی کــه‬ ‫منظــورش را متوجــه نشــدید حتمــا ً ســوال‬ ‫بپرســید و هرجایــی کــه حــس کردیــد بــه بحــث‬ ‫عالقــه داریــد‪ ،‬بــا او وارد صحبــت شــوید‪ .‬بــا‬ ‫ایــن روش مخاطــب شــما متوجــه می شــود‬ ‫کــه تمــام توجــه شــما روی صحبــت هــای او‬ ‫منعطــف شــده اســت و اگــر فکــر میکنیــد‬ ‫میخواهیــد مهــارت خــوب گــوش کــردن‬ ‫خودتــان را بهبــود ببخشــید میتوانیــد مقالــه‬ ‫هنــر خــوب گــوش کــردن را مطالعــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬واضح صحبت کنید‪:‬‬ ‫اکثــر مــردم فکــر می کننــد اگــر مــدام از کلمات‬ ‫ســخت و کتابــی اســتفاده کننــد‪ ،‬خیلــی جــذاب‬ ‫تــر بــه نظــر می رســند در حالــی کــه اصــا ً ایــن‬ ‫طــور نیســت! حــرف هــای شــما زمانــی بــرای‬ ‫مخاطبتــان جــذاب خواهــد بــود کــه بتوانــد‬ ‫بــه ســادگی انهــا را درک کنــد و بــا شــما وارد‬ ‫بحــث شود‪.‬اســتفاده بیــش از حــد از کلمــات‬ ‫تخصصــی و پیچیــده گاهــی مخاطــب را دل زده‬ ‫و از ادامــه صحبــت بــا شــما منصــرف می کنــد‪.‬‬ ‫چــون بــه نظــرش شــما فقــط ادمــی هســتید‬ ‫کــه دوســت داریــد ســطح بــاالی اطالعاتتــان را‬ ‫بــه نمایــش بگذاریــد و حضــور در کنارتــان بــه‬ ‫شــدت خســته کننــده خواهــد بــود‪ .‬پــس دقــت‬ ‫کنیــد در هــر موقعیــت مکانــی و در مواجهــه بــا‬ ‫هــر شــخصی‪ ،‬چــه نــوع کلماتــی را بایــد مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬صادق باشید‪:‬‬ ‫صداقــت یکــی از کلیــدی تریــن نــکات در‬ ‫برقــراری ارتبــاط موثــر خواهــد بــود‪ .‬روابطــی‬ ‫کــه در انهــا صداقــت وجــود نــدارد‪ ،‬بعــد از‬ ‫مدتــی یــا بــه طــور کامــل قطــع می شــوند و‬ ‫تلخند‬ ‫بومیان بندرترکمن قربانی‬ ‫رونق گردشگری‬ ‫در دوران کرونا‬ ‫ایام به ثمر رسیدن مجاهدت ها و‬ ‫جان فشانی های مردان وزنان ازاده ایران‬ ‫سرافراز و کلید گشاینده درهای فتح و‬ ‫پیروزی به روی ملت بزرگ ایران است‬ ‫که با رهبری پیامبرگونه امام خمینی (ره)‬ ‫«استقالل»‪« ،‬ازادی» و «جمهوری‬ ‫اسالمی» را به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫ارتبــاط و مهــارت ارتباطــی‪ ،‬بــر خــاف انچــه‬ ‫کــه در نــگاه نخســت بــه نظــر می رســد‬ ‫کار ســاده ای نیســت‪ .‬اگــر بخواهیــم کمــی‬ ‫دقیق تــر فکــر کنیــم‪ ،‬مــا بــا مهــارت ارتباطــی‬ ‫می خواهیــم بخشــی از ســاختاری را کــه در‬ ‫مغزمــان شــکل گرفتــه بــه مغــز فــرد دیگــری در‬ ‫نقطـه ی دیگــری منتقــل کنیــم و ســاختار مغــز‬ ‫او را تغییــر دهیــم‪.‬‬ ‫بــرای اینــکار از ابزارهــای کالمــی و غیرکالمــی‬ ‫اســتفاده می کنیــم و امیدواریــم انچــه در‬ ‫ذهــن مــا نقــش بســته اســت‪ ،‬بــه همــان شــکل‬ ‫در ذهــن طــرف مقابــل ثبــت شــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن توضیــح‪ ،‬اگــر چــه در‬ ‫تعریــف ارتبــاط اثربخــش صرفــا ً از چنــد‬ ‫جملــه و تعبیــر ســاده اســتفاده می کنیــم‪،‬‬ ‫امــا الزم اســت همــواره بــه خاطــر داشــته‬ ‫باشــیم کــه اصــل ماجــرا‪ ،‬کاری بســیار‬ ‫پیچیــده اســت و بــه ســادگی در قالــب‬ ‫کلمــات قابــل تشــریح نیســت‪.‬‬ ‫ارتبــاط اثربخــش و موفــق‪ ،‬رابطــه ای اســت‬ ‫کــه در ان‪ ،‬طــرف مقابــل‪ ،‬پیــام شــما را بــا‬ ‫حداکثــر دقــت ممکــن دریافــت و درک کنــد‪.‬‬ ‫اکثــر متخصصــان ارتباطــات بخــش اصلــی و‬ ‫گاه تمــام مســئولیت ارتبــاط اثربخــش را بــر‬ ‫عهــده ی ارســال کننــده ی پیــام می گذارنــد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن بــه معنــای انــکار اهمیــت نقــش‬ ‫دریافت کننــده نیســت‪ ،‬بلکــه تاکیــدی بــر‬ ‫ایــن امــر اســت کــه فرســتنده ی پیام هــا‪،‬‬ ‫مســئولیت دارد از تمــام تــوان خــود بــرای‬ ‫افزایــش اثربخشــی ارتبــاط اســتفاده کنــد و‬ ‫بــه ســادگی بی توجهــی یــا بی دقتــی مخاطــب‬ ‫را بــه بهانـه ای بــرای کاهــش اثربخشــی ارتبــاط‬ ‫تبدیــل نکنــد‪.‬‬ ‫ارتبــاط اثربخــش و توانایــی برقــراری ارتبــاط‬ ‫خــوب بــا دیگــران‪ ،‬یکــی از مهــم تریــن بخــش‬ ‫هــای موفقیــت و یکــی از مباحــث مهــم رشــد‬ ‫فــردی اســت‪ .‬فرقــی نمی کنــد در چــه جایــگاه‬ ‫اجتماعــی قــرار داریــد‪ .‬همســر یــا پــدر و مــادر‪،‬‬ ‫مدیــر یــا کارمنــد‪ ،‬مــدرس یــا دانــش امــوز‪،‬‬ ‫مشــتری یــا فروشــنده‪ ،‬در تمامــی موقعیــت‬ ‫هایــی کــه هــر روز در ان قــرار می گیریــد بــه‬ ‫ارتبــاط ســازی اثربخــش و موثــر نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫دهه مبارک فجر‬ ‫محمود سلطانی‬ ‫ارتبــاط اثربخــش وموفــق چیســت؟ارتباط‬ ‫اثربخــش و موفــق‪ ،‬رابطـه ای اســت کــه در ان‪،‬‬ ‫طــرف مقابــل‪ ،‬پیــام شــما را بــا حداکثــر دقــت‬ ‫ممکــن دریافــت و درک کنــد‪.‬‬ ‫اکثــر متخصصــان ارتباطــات بخــش اصلــی و‬ ‫گاه تمــام مســئولیت ارتبــاط اثربخــش را بــر‬ ‫عهــده ی ارســال کننــده ی پیــام می گذارنــد‪.‬‬ ‫تنهایــی هــراس دائمــی بشــر اســت‪ ،‬انســان‬ ‫بــه طــور ذاتــی موجــودی اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫برقــراری ارتبــاط بــا یکدیگــر یکــی از نیازهــای‬ ‫اولیــه مــا انســان هاســت؛ چــه بخواهیــم و چــه‬ ‫نخواهیــم بــا ســایر افــراد در حــال مذاکــره و‬ ‫ارتبــاط هســتیم‪ .‬انســان هــا چــه در کســب و‬ ‫کار‪ ،‬چــه در دولــت و چــه در خانــواده‪ ،‬از راه‬ ‫مذاکــره تصمیــم مــی گیرنــد و بــا یکدیگــر بــه‬ ‫توافــق می­رســند‪.‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫عکسهفته‬ ‫عالیقتــان‪ ،‬ضعــف هایتــان‪ ،‬ترســهایتان و در‬ ‫کل هرچیــزی کــه مربــوط بــه شــخص شــما‬ ‫می شــود‪ ،‬اگاهــی داریــد؟ وقتــی خودتــان را‬ ‫نمی شناســید و نمی دانیــد چــه ویژگــی هایــی‬ ‫داریــد‪ ،‬چطــور می توانیــد توقــع داشــته باشــید‬ ‫دیگــران شــما را بفهمنــد و بتواننــد بــا شــما‬ ‫ارتبــاط برقــرار کننــد؟ خودشناســی بهتــان‬ ‫کمــک می کنــد کــه بتوانیــد دیگــران را بــا همــه‬ ‫تفــاوت هایشــان بپذیریــد و بــا انهــا ارتبــاط‬ ‫خوبــی برقــرار کنــد‪.‬‬ ‫بایــد در مــورد خودتــان شــناخت کاملــی‬ ‫داشــته باشــید تــا بتوانیــد در هــر زمانــی بــا‬ ‫کنتــرل کــردن رفتارهــا و واکنــش هایتــان بــه‬ ‫بهتریــن شــکل ممکــن ظاهــر شــوید‪ .‬بدانیــد از‬ ‫چــه چیزهایــی لــذت می بریــد‪ ،‬چــه چیــزی شــما‬ ‫را عصبــی می کنــد ‪ ،‬از چــه طریقــی می توانیــد‬ ‫خشــمتان را مهــار کنیــد‪ ،‬از همراهــی بــا چــه‬ ‫افــرادی حــس و حــال خوبــی می گیریــد‪ .‬پــس‬ ‫ســعی کنیــد قبــل از تــاش بــرای برقــراری‬ ‫ارتبــاط بــا دیگــران‪ ،‬بــه خودشناســی برســید‪.‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫یــا بــه شــدت متزلــزل خواهنــد شــد‪ .‬بــه ایــن‬ ‫نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه شــخص مقابــل‬ ‫می توانــد بــه خوبــی عــدم صداقــت شــما را‬ ‫احســاس کنــد و بــه ان پــی ببــرد‪ .‬پــس بهتــر‬ ‫اســت از همــان مرحلــه اول کامــا ً صادقانــه‬ ‫پیــش رویــد و بــه طــور کامــل اعتمــاد دیگــران‬ ‫را بــه خودتــان جلــب کنیــد‪ .‬همــه دوســت‬ ‫دارنــد کــه بــا یــک فــرد صــادق و مــورد اعتمــاد‬ ‫در ارتبــاط باشــند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬از مخاطب خود شناخت داشته باشید‪:‬‬ ‫بــدون شــک شــناخت مخاطــب یکــی از‬ ‫کلیدهایــی اســت کــه تــا حــد زیــادی بــه شــما‬ ‫کمــک می کنــد تــا ارتبــاط خوبــی را بــا دیگــران‬ ‫برقــرار کنیــد‪ .‬تــا زمانــی کــه هیــچ شــناختی‬ ‫نســبت بــه مخاطــب خودتــان نداشــته باشــید‪،‬‬ ‫نمی توانیــد بــه خوبــی بــا او صحبــت کنیــد‬ ‫و حتــی گاهــی ممکــن اســت حــرف هایــی‬ ‫را بزنیــد کــه بــه طــور کلــی بــا عالیــق و درک‬ ‫مخاطــب شــما در تضــاد باشــند و ایــن موضــوع‬ ‫بــه شکســت در ایــن ارتبــاط منتهــی شــود‪.‬‬ ‫اطالعاتــی همچــون ســن‪ ،‬میــزان تحصیــات‪،‬‬ ‫ســبک زندگــی‪ ،‬الگــوی فکــری و اطالعــات‬ ‫دیگــری از ایــن قبیــل می تواننــد بــه شــما کمــک‬ ‫کننــد تــا متناســب بــا درک مخاطــب‪ ،‬ارتبــاط‬ ‫موثــری را شــکل دهیــد‪ .‬بنابرایــن بهتــر اســت‬ ‫قبــل از برقــراری ارتبــاط ســعی کنیــد حداقلــی‬ ‫تریــن اطالعــات را دربــاره مخاطــب خودتــان رو‬ ‫بــه دســت اوریــد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬مراقب ارتباطات غیرکالمی خود باشید‪:‬‬ ‫تمــاس چشــمی معقولــی داشــته باشــید و‬ ‫بــا حرکــت دادن ســر و حــاالت چهــره نشــان‬ ‫دهیــد کــه مشــتاقانه بــه سخنان شــان گــوش‬ ‫می دهیــد‪ .‬حواســتان بــه زبــان بدنتــان باشــد‬ ‫و نســبت بــدان اگاه باشــید‪ .‬ارتبــاط غیر کالمــی‬ ‫نقــش مهمــی در انتقــال احساســات و عواطــف‬ ‫بــه فــرد مقابــل دارد‪ .‬بگون ـه ای برخــورد نکنیــد‬ ‫کــه زبان تــان یــک حــرف بزنــد و بدن تــان حرفــی‬ ‫دیگــر‪ .‬بدانیــد کــه گیرنــده پیــام ســرنخ هایی را‬ ‫کــه زبــان بدن تــان بــه او می دهــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫بــاور می کنــد تــا حرفهایــی را کــه شــما بــر زبــان‬ ‫می اوریــد‪.‬‬ ‫‪ -۷‬خودشیفته نباشید‪:‬‬ ‫مــا اغلــب در اولیــن ارتبــاط‪ ،‬شــروع بــه‬ ‫تعریــف و تمجیــد از توانایــی هــای خودمــان‬ ‫می کنیــم و تــا جایــی کــه بتوانیــم قصــد داریــم‬ ‫بــه دیگــران نشــان دهیــم کــه “مــن چقــدر ادم‬ ‫درجــه یکــی هســتم” متاســفانه بایــد بگویــم کــه‬ ‫بــرای شــروع یــک ارتبــاط موثــر‪ ،‬ایــن می توانــد‬ ‫بدتریــن انتخــاب باشــد‪ .‬بهتریــن روش ایــن‬ ‫اســت کــه روی نقــاط قــوت طــرف مقابــل تمرکز‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر نکتــه مثبتی در مخاطب مشــاهده کردید‪،‬‬ ‫ســریع روی ان نکتــه متمرکــز شــوید و شــخص‬ ‫را مــورد تشــویق قــرار دهیــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد‬ ‫انســان هــا در هــر ســنی کــه باشــند‪ ،‬از مــورد‬ ‫تاییــد و تشــویق قــرار گرفتــن لــذت می برنــد و‬ ‫ایــن می توانــد بــرای شــما یــک فرصــت عالــی‬ ‫ایجــاد کنــد تــا در همــان برخــورد اول‪ ،‬مخاطــب‬ ‫را تمــام و کمــال بــه خودتــان جــذب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬سازنده انتقاد کنید‪:‬‬ ‫اگــر قصــد انتقــاد داریــد و می خواهیــد ایــراد‬ ‫و اشــتباه افــراد را متذکــر شــوید‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫ســراغ ایــراد و ارایــه پیشــنهاد نرویــد‪.‬‬ ‫ابتــدا از نقــاط قــوت و قابلیت­هــای خــوب ســخن‬ ‫بگوییــد و ســپس بــه ذکــر ایــرادات و توصیــه هــا‬ ‫بپردازیــد‪ .‬در پایــان دوبــاره بــا تعریــف و تمجیــد‬ ‫مطلــب را جمع بنــدی کنید‪.‬بــرای مثــال‪:‬‬ ‫کتابــی کــه نوشــته اید‪ ،‬خــوب و عالــی اســت؛‬ ‫ولــی مقدمــه ان طوالنــی شــده و در ضمــن‬ ‫تیترهــای مناســبی هــم بــرای عناویــن فصل­هــا در‬ ‫کتــاب گنجانــده نشــده اســت‪ .‬بــا برطــرف کــردن‬ ‫اشــکاالت فــوق کتــاب بســیار خوبــی خواهــد شــد‪،‬‬ ‫چــرا کــه شــما خــوب و دلنشــین می نویســید‪.‬‬ ‫‪ -۹‬به جای دیگران فکر نکنید‪:‬‬ ‫تــا زمانــی کــه دوســت داریــد همــه مثــل‬ ‫شــما فکــر کننــد و عمــل کننــد‪ ،‬هرگــز فــرد‬ ‫محبوبــی نخواهیــد بــود‪ .‬توجــه داشــته باشــید‬ ‫هرشــخصی حــق دارد بــرای خــودش افــکار و‬ ‫عقایــد خاصــی را داشــته باشــد و طبــق انهــا‬ ‫پیــش بــرود‪ .‬شــما در جایگاهــی قــرار نداریــد‬ ‫کــه مــدام از افــکار دیگــران ایــراد بگیریــد و‬ ‫افــکار خودتــان را بــه انهــا تحمیــل کنیــد‪.‬‬ ‫هروقــت در یــک رابطــه ســعی کردیــد بــه جــای‬ ‫طــرف مقابــل فکــر کنیــد و عمــل کنیــد‪ ،‬یقیــن‬ ‫داشــته باشــید کــه بازنــده خواهیــد بــود‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬مطالعه کنید‪:‬‬ ‫لغــات گفتــه شــده و کلمــات نوشــته شــده‬ ‫بیانگــر احساســات و عواطــف شــما هســتند‪ .‬بــا‬ ‫افزایــش دامنــه لغــات و اطالعــات‪ ،‬شــما بهتــر‬ ‫و صحیح تــر می توانیــد عواطــف و احساســات‬ ‫خــود را بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذاریــد‪.‬‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫بازارچــه‪ ،‬ســاحل و اســکله‪ ،‬جزیــره‬ ‫اشــوراده‪ ،‬پارچــه فروشــی روســتای پنــج‬ ‫پیکــر و بــازار ماهــی فروشــان‪ ،‬پنــج منطقــه‬ ‫گردشــگرپذیر بندرترکمــن اســت کــه به دلیل‬ ‫حضــور پرتعــداد مســافران در هفتــه هــای‬ ‫اخیــر بــه محلــی بــرای گســترش شــیوع کرونا‬ ‫تبدیــل شــده و بومیــان را نگــران ابتــا بــه‬ ‫بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬کــرده اســت‪.‬‬ ‫تــردد زیــاد خودروهایــی بــا پــاک شــهرهای دیگــر‬ ‫گلســتان و حتــی ســایر اســتان هــا بــرای حضــور‬ ‫در بازارچــه ســاحلی بــا ‪ ۴۰۰‬غرفــه‪ ،‬بازارماهــی‬ ‫فروشــان بــا بیــش از ‪ ۵۰‬غرفــه و بــازار فــروش‬ ‫پارچــه در روســتای پنــج پیکــر بــا بیــش از ‪۱۵۰‬‬ ‫واحــد صنفــی حاکــی از ان اســت کــه بندرترکمــن‬ ‫در ایــام شــیوع کرونــا همچنــان میزبــان تعــداد‬ ‫زیــادی از افــراد غیربومــی اســت ‪.‬‬ ‫تــردد مــداوم قایــق هــای گردشــگری بیــن جزیــره‬ ‫اشــوراده و بندرترکمــن بــا تعــدادی سرنشــین‬ ‫بــدون ماســک نشــان مــی دهــد بســیاری از‬ ‫گردشــگران هنــوز کرونــا را جــدی نگرفتــه و بــی‬ ‫توجــه بــه ایــن رفتارهــای پرخطــر بــه تفریــح و‬ ‫ســیاحت در ایــن شــهر مشــغول هســتند‪.‬‬ ‫داالن هــای موســوم بــه محــل پرنــده نگــری‬ ‫بندرترکمن این روزها سرشــار از گردشــگران‬ ‫و عالقــه منــدان بــه طبیعت اســت؛ وضعیت‬ ‫بــازار هفتگــی ایــن شــهر تفاوتــی با ایــام قبل‬ ‫از کرونــا نــدارد و در بــازار دام هــم ماننــد مــاه‬ ‫هــای قبــل از کرونــا صدها دســتگاه خودروی‬ ‫بومــی و غیربومــی بــرای خریــد و فــروش‬ ‫انــواع دام صــف کشــیده انــد‪.‬‬ ‫صادق علــی کلیچــی از اهالــی شــهر بهنمیــر‬ ‫اســتان مازنــدران در ســواحل بندرترکمــن بــه‬ ‫ایرنــا گفــت‪ :‬همــه ســاله بــرای دیــدن پرنــده‬ ‫هــای مهاجــر بــه اتفــاق اعضــای خانــواده بــه‬ ‫ایــن شــهر مــی اییــم و از تماشــای پرنــدگان‬ ‫لــذت مــی بریــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امســال اگــر چــه شــیوع کرونــا‬ ‫رفــت و امدهــا را ســخت کــرده امــا اشــتیاق بــه‬ ‫دیــدن ایــن پرنــده های مهاجر ســبب شــده تا با‬ ‫گرفتــن برگــه تــردد بــه بندرترکمــن ســفر کنــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از وضعیــت شــیوع زیــاد‬ ‫کرونــا در مازنــدران و گلســتان باخبــرم امــا‬ ‫مــن و خانــواده همیشــه از ماســک اســتفاده‬ ‫کردیــم و تاجایــی کــه امــکان داشــت وارد‬ ‫جاهــای شــلوغ نشــدیم‪.‬‬ ‫کلیچــی گفــت‪ :‬بــرای اینکــه تــردد راحتــی در‬ ‫بندرترکمــن داشــته باشــیم خــودروی متعلــق‬ ‫بــه یکــی از دوســتان کــه ســاکن ایــن شــهر‬ ‫اســت را در اختیــار گرفتــه ام و بــا ان رفــت و‬ ‫امــد مــی کنــم‪.‬‬ ‫امان بــردی خوجــه یکی از اهالی بندرترکمن‬ ‫هــم بــه ایرنــا گفــت‪ :‬روزهــای پرالتهابــی را از‬ ‫نگرانــی ابتــا بــه کرونــا ســپری مــی کنیــم‬ ‫امــا بــر خــاف انتظــار‪ ،‬تعــداد خودروهــای‬ ‫غیربومــی در اســکله بندرترکمــن روز بــه روز‬ ‫بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬انتظــار داریــم مســووالن‬ ‫بندرترکمن بدون چشــم پوشــی با مســافران‬ ‫و گردشگرانی که شیوه نامه های بهداشتی‬ ‫را زیــر پــا گذاشــته و بــه ایــن شــهر ســفر مــی‬ ‫کننــد برخــورد قانونــی کننــد زیــرا در ایــن‬ ‫شــرایط ســامت از هــر چیــزی بــرای مــردم‬ ‫مهم تــر اســت‪.‬‬ ‫مــراد ایــری یکــی از پارچــه فروشــان‬ ‫روســتای پنــج پیکــر بندرترکمــن نیــز گفــت ‪:‬‬ ‫در روز حداقــل چهــار مینــی بــوس از اســتان‬ ‫مازنــدران بــرای خریــد پارچــه بــه ایــن روســتا‬ ‫ســفر مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در مغــازه مــواد ضدعفونــی‬ ‫کننــده و ماســک گذاشــته ام تــا بــا اســتفاده‬ ‫توســط مشــتریان‪ ،‬خطــر شــیوع ایــن بیماری‬ ‫کمتــر شــود امــا بســیاری از خریــداران نــه از‬ ‫ماســک اســتفاده مــی کننــد و نــه تمایلــی بــه‬ ‫مصــرف مــواد ضدعفونــی کننــده دارنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬قبــول دارم کــه پذیــرش مســافر‬ ‫و خریــدار از شــهرهای دیگــر بــه ویــژه مازنــدران‬ ‫کــه شــرایط کرونایــی قرمــزی دارد بســیار خطرناک‬ ‫اســت امــا مجبوریــم بــرای تامیــن معیشــت از‬ ‫خریــداران بومــی و غیربومــی میزبانــی کــرده و بــه‬ ‫انــان پارچــه بفروشــیم‪.‬‬ ‫علــی دهقــان از ماهــی فروشــان بازارچــه‬ ‫ماهــی فروشــی بندرترکمــن نیــز گفــت ‪ :‬در‬ ‫تعطیــات و روزهــای اخــر هفتــه از دیگــر‬ ‫شــهرهای گلســتان و اســتان هــای مجــاور‬ ‫بــرای خریــد ماهــی بــه ایــن بــازار مــی اینــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تنهــا کاری کــه مــی توانســتیم‬ ‫بــرای جلوگیــری از شــیوع بیشــتر کرونــا انجــام‬ ‫دهیــم‪ ،‬ممنــوع کــردن ورود خــودرو بــه بازارچــه‬ ‫بــود امــا در عمــل متوجــه شــدیم ایــن کار تاثیــری‬ ‫در حضــور مــردم و گردشــگران ندارد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 8 ‫شستشوی دست ها با اب و صابون و استفاده از محلولهای‬ ‫ضدعفونی کننده حاوی الکل‪،‬ویروس های روی‬ ‫دست ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫مرتب‬ ‫دست های‬ ‫خود را‬ ‫بشویید‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره ‪284‬‬ ‫مصرف غذاهای سالم روی سالمت روان تاثیر گذارد؟‬ ‫جعبــه هــای دارویــی ممکــن اســت هنــگام ابتــا بــه برخــی‬ ‫بیمــاری هــای روانــی از جملــه اضطــراب یــا افســردگی بــه‬ ‫کمــک شــما بیاینــد‪ ،‬امــا نقــش تغذیــه در برطــرف کــردن ایــن‬ ‫وضعیــت هــای روان پزشــکی را نمــی تــوان نادیــده گرفــت‪.‬‬ ‫ویتامین های گروه ب‪:‬‬ ‫ایــن نــوع ویتامیــن هــا از جملــه‬ ‫ویتامیــن ب‪ ،۶‬تیامیــن‪ ،‬ریبوفالویــن‪،‬‬ ‫فوالت‪ ،‬ویتامین ب ‪ ،۱۲‬به بدن برای‬ ‫تبدیــل مــواد غذایــی بــه انــرژی کمــک‬ ‫مــی کننــد و بــه شــدت بــا عملکــرد‬ ‫مغــز ارتبــاط دارنــد‪ .‬ایــن نکتــه ثابــت‬ ‫شــده کــه کمبــود ویتامیــن ب ‪ ۱‬بــا‬ ‫افرایــش خطــر ابتــا بــه افســردگی در‬ ‫افــراد مســن در ارتبــاط اســت‪ .‬ســطح‬ ‫پاییــن فــوالت یــا همــان ویتامیــن ب‬ ‫‪ ۹‬نیــز در افــراد افســرده بســیار پاییــن‬ ‫تــر از ســایر افــراد اســت‪ .‬منابــع عالــی‬ ‫ویتامیــن ب شــامل دانــه هــای کامــل‪،‬‬ ‫تخــم مــرغ‪ ،‬ماهــی‪ ،‬گوشــت‪ ،‬لبنیــات‪،‬‬ ‫حبوبــات‪ ،‬ســبزیجات تیــره رنــگ و‬ ‫اجیــل اســت‪.‬‬ ‫ایــن نــوع چربــی هــا در فراینــد ســاخت ســلول هــای جدیــد‬ ‫مغــز و اتصــاالت ســیناپس هــا بســیار موثرنــد‪ .‬اســیدهای‬ ‫چــرب امــگا ‪ ۳‬همچنیــن نقــش مهمــی در کاهــش التهــاب‬ ‫مغــز دارنــد و مصــرف منظــم انهــا خطــر ابتــا بــه اختــاالت‬ ‫اضطرابــی را تــا ‪ ۵۰‬درصــد کاهــش مــی دهــد‪ .‬ماهــی هــای‬ ‫چــرب از جملــه ماهــی قــزل اال سرشــار از ایــن نــوع اســیدها‬ ‫هســتند‪ .‬منابــع غیــر حیوانــی ماننــد گــردو و اووکادو نیــز‬ ‫حــاوی ایــن چربــی هــا هســتند‪.‬‬ ‫کربوهیدرات‪:‬‬ ‫مطالعــات اخیــر حاکــی از اننــد انچــه کــه شــما مــی خوریــد‪،‬‬ ‫بــه طــور شــگفت انگیــزی بــا ســامت روان تــان در ارتبــاط‬ ‫اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال محققــان بریتانیایــی ثابــت کــرده‬ ‫انــد افــرادی کــه غذاهــای ناســالم بیشــتری مــی خورنــد‪،‬‬ ‫دارای ســطوح بــاالی اضطــراب هســتند‪ .‬بــه طــور کلــی‬ ‫مصــرف غذاهــای فــراوری شــده‪ ،‬دانــه هــای تصفیــه شــده و‬ ‫محصــوالت شــیرین‪ ،‬شــما را در معــرض ابتــا بــه افســردگی‬ ‫نیــز قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ارزش هفــت مــاده غذایــی در بهبــود وضعیــت‬ ‫ســامت روان ثابــت شــده اســت‪:‬‬ ‫اسیدهای چرب امگا ‪:۳‬‬ ‫امینو اسیدها‪:‬‬ ‫پروتئیــن هــای غذایــی هســتند کــه بــه طــور پیچیــده در‬ ‫تولیــد انتقــال دهنــده هــای عصبــی نقــش دارنــد و اجــازه مــی‬ ‫دهنــد کــه ســلول هــای مغــز بــه درســتی بــا هــم ارتبــاط برقــرار‬ ‫کننــد‪ .‬امینــو اســیدهای ضــروری بــرای بــدن شــما در گوشــت‪،‬‬ ‫لبنیــات و تخــم مــرغ بــه وفــور یافــت مــی شــود‪ .‬کینــوا و ســویا‬ ‫نیــز حــاوی پروتئیــن و امینــو اســیدهای ضــروری هســتند‪.‬‬ ‫کربوهیــدرات هــا منجــر بــه تولیــد ســروتونین مــی شــوند‪.‬‬ ‫ســروتونین هورمــون مرتبــط بــا احســاس شــادی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫یعنــی رژیــم هــای غذایــی کــم کربوهیــدرات ماننــد رژیــم‬ ‫غذایــی کتوژنیــک مــی تواننــد ســطح خلــق و خــوی و انــرژی را‬ ‫کاهــش دهنــد‪ .‬شــما بایــد در انتخــاب کربوهیــدرات هــا دقــت‬ ‫کنیــد‪ .‬میــوه هــا‪ ،‬ســبزیجات‪ ،‬دانــه هــای کامــل وحبوبــات‬ ‫سرشــار از کربوهیــدارت هســتند‪ .‬قندهــای تصفیــه شــده‪،‬‬ ‫غذاهــای فــراوری شــده و ‪ ...‬اگرچــه کربوهیــدرات دارنــد امــا‬ ‫منجــر بــه تغییــرات خلقــی و افزایــش اضطــراب و افســردگی‬ ‫در شــما مــی شــوند‪.‬‬ ‫پروبیوتیک ها‪:‬‬ ‫ارتبــاط بیــن ســامت روده و عملکــرد مغــز یــک ارتبــاط قــوی‬ ‫اســت‪ .‬در واقــع عــدم ســامت روده هــا و دســتگاه گــوارش‬ ‫منجــر بــه اختــاالت خــواب‪ ،‬افســردگی و اضطــراب مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال غذاهــای حــاوی پروبیوتیــک بــه ســامت دســتگاه‬ ‫گــوارش کمــک مــی کنــد‪ .‬ماســت یونانــی‪ ،‬کفیــر‪ ،‬ترشــی کلــم‬ ‫سرشــار از پروبیوتیــک هــا هســتند‪.‬‬ ‫ویتامین دی‪:‬‬ ‫مطاعــات ثابــت کــرده کــه ســطح پاییــن ویتامیــن دی بــا خطــر‬ ‫ابتــا بــه اضطــراب همــراه اســت‪ .‬نــور خورشــید بهتریــن منبــع‬ ‫ویتامیــن دی محســوب مــی شــود‪ .‬بــا ایــن حــال منابــع غذایــی‬ ‫ماننــد ماهــی هــای چــرب‪ ،‬زرده تخــم مــرغ‪ ،‬شــیر از ایــن‬ ‫ویتامیــن بــی بهــره نیســتند‪.‬‬ ‫اهن‪:‬‬ ‫وجــود اهــن در رســاندن اکســیژن بــه ســلول هــای بــدن موثــر‬ ‫اســت‪ .‬کمبــود ایــن مــاده معدنــی منجــر بــه کمــو خونــی شــده و‬ ‫عالئمــی از جملــه خســتگی‪ ،‬افســردگی‪ ،‬بــی تفاوتــی‪ ،‬و تحریــک‬ ‫پذیــری را بــه همــراه دارد‪ .‬تقریبــا ‪ ۱۰‬میلیــون نفــر در ایــاالت‬ ‫متحــده دچــار کــم خونــی فقــر اهــن هســتند‪ .‬بهتــر اســت بدانیــد‬ ‫ثروتمندتریــن منابــع اهــن عبارتنــد از‪ :‬گوشــت قرمــز‪ ،‬لوبیــا‪ ،‬غــات‬ ‫غنــی شــده بــا اهــن‪ ،‬زرده تخــم مــرغ‪ ،‬بــادام زمینــی‪.‬‬ ‫این غذاها را باهم نخورید‪ ،‬دچار التهاب می شوید!‬ ‫بهتریــن راه بــرای ســرکوب التهــاب نهفتــه در بــدن‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از برخــی مــواد غذایــی اســت نــه دارو‪.‬‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن بــه هــر عنصــر خارجــی کــه ان را بــه‬ ‫رســمیت نشناســد حملــه مــی کنــد اعــم از میکــروب هــای‬ ‫مهاجــم‪ ،‬گــرده گیاهــان و یــا حتــی عناصــر شــیمیایی‪ .‬ایــن‬ ‫فراینــد خــود ســبب التهــاب مــی شــود‪ .‬حمــات متنــاوب‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن بــه مهاجمــان خارجــی گاه ســبب تهدیــد‬ ‫ســامت بــدن مــی شــود‪.‬‬ ‫در اینجــا ‪ 7‬جفــت مــاده غذایــی کــه مصــرف انهــا منجــر بــه کاهــش‬ ‫التهــاب در بــدن مــی شــود‪ ،‬بیشــتر معرفــی شــده اســت‪:‬‬ ‫سبزیجات تیره رنگ و روغن زیتون‬ ‫تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه ترکیــب ســبزیجات و منابــع‬ ‫چربــی ســالم یــک راه بــرای افزایــش جــذب انتــی اکســیدان‬ ‫هایــی ماننــد لوتئیــن و بتاکاروتــن در بــدن اســت‪ .‬لوتئیــن یــک‬ ‫انتــی اکســیدان موجــود در ســبزیجات بــرگ دار اســت کــه منجــر‬ ‫بــه کاهــش التهــاب در چشــم مــی شــود و از اختــاالت عصبــی‬ ‫ماننــد دژنراســیون ماکــوال وابســته بــه ســن جلوگیــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫بتاکاروتــن نیــز انتــی اکســیدان دیگــری اســت کــه نشــان داده شــده‬ ‫منجــر بــه کاهــش التهــاب در افــراد مســن مــی شــود‪.‬‬ ‫اسفناج و زغال اخته‬ ‫در یــک مطالعــه نشــان داده شــد ورزشــکارانی کــه هــر روز و بــه‬ ‫مــدت ‪ 6‬هفتــه زغــال اختــه مصــرف مــی کننــد‪ ،‬کاهــش التهــاب‬ ‫بعــد از تمرینــات ورزشــی را تجربــه مــی کننــد‪ .‬در تحقیقــات دیگــر‬ ‫نیــز نشــان داده شــده مصــرف اســفناج مــی توانــد منجــر بــه بهبــود‬ ‫تنفــس و جریــان اکســیژن در طــول تمرینــات ورزشــی شــود‪ .‬نیتــرات‬ ‫موجــود در اســفناج بــرای افزایــش تــوده عضالنــی و کاهــش درد‬ ‫عضالنــی بعــد از ورزش مفیــد اســت‪.‬‬ ‫عدس و لیمو‬ ‫اگــر شــما یــک زن یائســه هســتید‪ ،‬بــدن تــان در معــرض خطــر‬ ‫کمخونــی فقــر اهــن قــرار دارد‪ .‬ایــن نــوع کــم خونــی باعــث‬ ‫واکنــش هــای التهابــی در بــدن مــی شــود‪ .‬بنابرایــن مصــرف‬ ‫غذاهــای غنــی از اهــن از قبیــل عــدس و لوبیــا همــراه بــا‬ ‫مرکباتــی کــه دارای اســید اســکوربیک و کاروتنوئیدهــا هســتند‪،‬‬ ‫ماننــد لیمــو‪ ،‬بــرای جــذب اهــن‪ ،‬بســیار مفیــد اســت‪.‬‬ ‫سیب زمینی شیرین و فلفل قرمز‬ ‫فلفــل قرمــز حــاوی بتاکاروتــن اســت و مصــرف ان همــراه‬ ‫بــا ســیب زمینــی شــیرین و کــدو‪ ،‬میــزان جــذب ویتامنــی ا‬ ‫در بــدن را افزایــش مــی دهــد‪ .‬نشــان داده شــده کــه مصــرف‬ ‫ویتامیــن ا‪ ،‬شــرایط التهابــی ناشــی از اکنــه و همچنیــن‬ ‫دیســپالزی ریــوی را کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫بادام و کفیر‬ ‫کفیــر سرشــار از باکتــری هــای مفیــد بــرای حفــظ ســامت‬ ‫روده و بهبــود فراینــد هضــم در دســتگاه گــوارش بعــاوه‬ ‫تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن اســت‪ .‬پوســت بــادام نیــز حــاوی‬ ‫پــری بیوتیــک بــرای کاهــش التهــاب مزمــن روده و کاهــش‬ ‫شــرایطی ماننــد بیمــاری کــرون‪ ،‬کولیــت اولســراتیو اســت‪.‬‬ ‫تمشک و انگور‬ ‫ایــن دو میــوه حــاوی میــزان بســیار بــاالی انتــی اکســیدان‬ ‫هــا هســتند و نشــان داده شــده مصــرف همزمــان انهــا بــرای‬ ‫مبــارزه بــا التهــاب‪ ،‬کاهــش خطــر بیمــاری های قلبــی عروقی‪،‬‬ ‫پوکــی اســتخوان و ســرطان ریــه بســیار مفیــد اســت‪.‬‬ ‫سیر‪ ،‬پیاز‪ ،‬برنج قهوه ای‬ ‫ســیر و پیــاز و مصــرف انهــا بــا غــات ســبوس دار ماننــد برنــج قهــوه‬ ‫ای یــا ماکارونــی کامــل‪ ،‬مــی توانــد جــذب روی در بــدن را ســه برابــر‬ ‫افزایــش دهــد‪ .‬جــذب بیشــتر روی در بــدن نیــز مســاوی اســت بــا‬ ‫کاهــش خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــای مرتبــط بــا التهــاب مزمــن از‬ ‫قبیــل اترواســکلروز‪ ،‬ســرطان‪ ،‬واکنــش هــای ایمونولوژیــک و ‪...‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 06‬بهمن ‪1399‬‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست‬ ‫نزنید‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن اســت‬ ‫بــه ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده‬ ‫مــی تواننــد ویــروس را بــه چشــم هــا ‪،‬بینــی و دهــان شــما‬ ‫منتقــل کننــد‪.‬از ایــن راه هــا ویــروس مــی توانــد وارد بــدن‬ ‫شــما شــده و شــما را بیمــار کنــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪284‬‬ ‫کدام مواد غذایی چربی بدن را می سوزانند؟‬ ‫اگــر از چربــی هایــی کــه زیــر پوســتتان جــا خــوش کــرده انــد‬ ‫خســته شــده اید و مــی خواهیــد خــوش انــدام تــر شــوید‪ ،‬بایــد‬ ‫بدانیــد چــاره کار در نخــوردن و ســختی کشــیدن نیســت‪.‬‬ ‫شــما بایــد بــه فکــر تغذیــه ســالم و داشــتن تحــرک بدنــی‬ ‫باشــید‪ .‬البتــه بایــد بدانیــد هیــچ مــاده غذایــی یــا روش‬ ‫معجــزه گــری وجــود نــدارد کــه یــک شــبه شــما را بــه هدفتــان‬ ‫برســاند‪ .‬رســیدن بــه وزن ایــده ال نیــاز بــه اراده و برنامــه‬ ‫ ریــزی درســت دارد‪.‬‬ ‫در اینجــا مــواد غذایــی مفیــد کــه بــه چربــی ســوزی و خــوش‬ ‫ اندامــی شــما کمــک زیــادی مـی کننــد‪ ،‬معرفــی شــده انــد‪:‬‬ ‫دارچین‪:‬‬ ‫برخــی مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه دارچیــن ســطح قنــد‬ ‫خــون را تثبیــت مــی کنــد و اشــتها را بخصــوص در افــراد مبتــا‬ ‫بــه دیابــت نــوع دو مهــار مــی نمایــد‪.‬‬ ‫فلفل تند‪:‬‬ ‫فلفــل حــاوی یــک مــاده شــیمیایی بــه نــام کپسایســین اســت‬ ‫کــه بــرای جلوگیــری از اشــتها و افزایــش ســرعت ســوخت و‬ ‫ســاز مفیــد بــه نظــر مــی رســد‪.‬‬ ‫چای سبز‪:‬‬ ‫کاتچیــن موجــود در چــای ســبز بــه از دســت دادن وزن و‬ ‫تحریــک بــدن بــرای ســوزاندن چربــی کمــک مــی کنــد‪ .‬روزانــه‬ ‫‪ ۴‬تــا ‪ ۶‬فنجــان چــای ســبز بــه عــاوه ‪ ۱۸۰‬دقیقــه ورزش‬ ‫هــوازی در هفتــه بــه از دســت دادن چربــی کمــک زیــادی‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫گریپ فروت‪:‬‬ ‫خاصیــت چربــی ســوزی جادویــی نــدارد امــا بــه شــما در‬ ‫داشــتن احســاس ســیری کامــل کمــک مــی کنــد و دلیلــش‬ ‫هــم ایــن اســت کــه گریــپ فــروت حــاوی فیبــر محلــول اســت‬ ‫و طــول مــی کشــد کــه هضــم شــود‪ .‬یــک لیــوان اب گریــپ‬ ‫فــروت قبــل از غــذا اگــر میــل شــود‪ ،‬احســاس ســیری مــی‬ ‫دهــد و شــما کالــری کمتــری در طــول غــذا خــوردن دریافــت‬ ‫مــی کنیــد‪.‬‬ ‫هندوانه‪:‬‬ ‫خوراکــی هــای غنــی از اب فضــای بیشــتری از روده را‬ ‫اشــغال مــی کننــد و ســیگنالهایی در بــدن ایجــاد مــی‬ ‫شــود کــه غــذا بــه انــدازه کافــی دریافــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از میــوه هــا و ســبزیجات خــام سرشــار از اب‬ ‫و مــواد مغــذی و کــم کالــری هســتند‪.‬‬ ‫گالبی و سیب‪:‬‬ ‫ایــن دو میــوه نیــز حــاوی اب فــراوان و فیبــر‬ ‫هســتند و بــه احســاس ســیری کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫تخم مرغ‪:‬‬ ‫بــرای الغــری بایــد میــزان کالــری هــای دریافتــی‬ ‫ تــان را کاهــش دهیــد امــا بــه پروتئیــن نیــاز مبــرم‬ ‫داریــد‪ .‬تخــم مــرغ هــم یکــی از منابــع طبیعــی‬ ‫پروتئیــن اســت‪ .‬مطالعــات نشــان مــی دهــد افرادی‬ ‫کــه رژیــم غذایــی سرشــار از پروتئیــن دارنــد (یعنــی‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد پروتئیــن و ‪ ۳۰‬درصــد کربوهیــدرات ‬ ‫هــا) بعــد از یــک ســال بــه میــزان ‪ ۳۸‬درصــد چربــی‬ ‫بیشــتری نســبت بــه افــرادی کــه کربوهیــدرات هــای‬ ‫بیشــتری مصــرف مــی کننــد (یعنــی ‪ ۵۵‬درصــد‬ ‫کربوهیــدرات و ‪ ۱۵‬درصــد پروتئیــن) از دســت داده‬ ‫و الغرتــر شــدند‪.‬‬ ‫گردو و بادام‪:‬‬ ‫گــردو‪ ،‬بــادام و کال میوه هــای صدفــی یــا پوســته دار باعــث‬ ‫اب شــدن چربــی هــای دور شــکم مــی شــوند‪ .‬متخصصــان‬ ‫حــوزه تغذیــه معتقدنــد کــه مغزهــا و کال میــوه هــای پوســته‬ ‫دار تاثیــر مثبتــی روی تناســب انــدام دارنــد بــه شــرطی کــه در‬ ‫مصــرف ان هــا زیــاده روی نکنیــد‪ .‬دلیلــش هــم ایــن اســت‬ ‫کــه ایــن میــوه هــا سرشــار از فیبــر‪ ،‬پروتئیــن و چرب ـی هــای‬ ‫مفیــد هســتند کــه قادرنــد حساســیت بــدن را نســبت بــه‬ ‫انســولین بــاال بــرده و بــه کاهــش وزن کمــک کننــد‪.‬‬ ‫ماهی ازاد‪:‬‬ ‫بــه عقیــد ه محققــان امــگا ‪ ۳‬ماهــی باعــث کاهــش تــوده ‬ ‫چربــی بــدن می شــود‪ .‬البتــه تاکنــون بــه درســتی مشــخص‬ ‫نشــده اســت ایــن اســیدهای چــرب بــا چــه مکانیســمی بــه‬ ‫کاهــش چربــی هــا کمــک مــی کننــد‪ .‬محققــان در جریــان‬ ‫بررســی هــای خــود مشــاهده کردنــد کــه امــگا ‪ ۳‬بــا اشــتهای‬ ‫زیــادی مقابلــه می کنــد و تــا دو ســاعت بعــد از مصــرف‬ ‫ماهــی هــای سرشــار از ایــن اســیدهای چــرب گرســنگی بــه‬ ‫ســراغتان نمــی ایــد‪.‬‬ ‫شیر کم چرب‪:‬‬ ‫نتایــج بررســی هــای متعــدد نشــان مــی دهــد کــه کلســیم‬ ‫یــک تاثیــر اساســی روی ســامت بــدن دارد‪ .‬محصــوالت لبنــی‬ ‫ماننــد شــیر‪ ،‬پنیــر و همچنیــن ماســت منبــع فــوق العــاده ‬ ‫کلســیم هســتند‪.‬‬ ‫‪ ۵‬اشتباه رایج در روند یادگیری زبان‬ ‫بزرگ تریــن اشــتباهی کــه زبان امــوزان مرتکــب می شــوند‬ ‫ایــن اســت کــه خیلــی بــه خودشــان ســخت می گیرنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ترس از صحبت کردن‬ ‫بزرگ تریــن اشــتباهی کــه زبان امــوزان مرتکــب می شــوند‬ ‫ایــن اســت کــه خیلــی بــه خودشــان ســخت می گیرنــد‪ .‬ایــن‬ ‫ســخت گیری باعــث می شــود اعتمــاد بــه نفــس شــان از‬ ‫ایــن هــم کمتــر شــود‪ .‬بــرای موفق شــدن در یادگیــری زبــان‬ ‫دوم بایــد بــه خودتــان اعتمــاد داشــته باشــید و نبایــد از‬ ‫صحبت کــردن بترســید و خجالــت بکشــید‪ .‬همیشــه ایــن‬ ‫موضــوع را در نظــر داشــته باشــید کــه همین کــه زبانــی‬ ‫به غیــراز زبــان مادری تــان می دانیــد‪ ،‬یــک قــدم از افــراد دیگــر‬ ‫جلوتــر هســتید‪ .‬همیــن موضــوع خیلــی از افــراد را تحت تاثیــر‬ ‫قــرار می دهــد‪ .‬یادتــان باشــد کــه حــرف زدن‪ ،‬بــدون تــرس از‬ ‫اشــتباه‪ ،‬مهم تریــن گام در یادگیــری زبــان خارجــی اســت و‬ ‫شــما بــرای اموختــن بایــد تمریــن کنیــد؛ پــس اگــر بخواهیــد‬ ‫تجربــه کافــی را بــه دســت نخواهیــد اورد‪.‬‬ ‫عقــب بکشــید‪،‬‬ ‫ٔ‬ ‫‪ .۲‬ترجمه مستقیم از زبان مادری‬ ‫یکــی دیگــر از اشــتباهات مهمــی کــه زبان امــوزان مرتکــب‬ ‫می شــوند ایــن اســت کــه دائمــا می خواهنــد زبــان دوم را بــه‬ ‫زبــان مــادری ترجمــه کننــد‪ .‬بــا این گونــه ترجمه کــردن‪ ،‬فقــط‬ ‫خودتــان را گیــج می کنیــد‪ .‬هــر زبــان ســاختاری متفــاوت‪،‬‬ ‫روشــی متفــاوت بــرای صــرف فعــل دارد و از زمان هــا بــه‬ ‫روش متفاوتــی اســتفاده می کنــد‪ .‬به عــاوه‪ ،‬نبایــد فرامــوش‬ ‫کنیــم کــه زبــان محــاوره ای‪ ،‬اســتعاره ها و اصطالحــات در هــر‬ ‫زبانــی متفــاوت هســتند‪ .‬بهتریــن راه بــرای اموختــن زبــان‬ ‫ـه‬ ‫دوم‪ ،‬مشــاهده زندگــی روزمــره ٔ مــردم ان زبــان بــدون ترجمـ ٔ‬ ‫مســتقیم بــه زبــان مــادری اســت‪ .‬بــا ایــن روش شــما ابتــدا بــا‬ ‫فرهنــگ زبــان موردنظــر اشــنا می شــوید و ســپس می توانیــد‬ ‫بفهمیــد کــه ان زبــان چطــور کار می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬انجام ندادن تمرین و مرور مطالبی که اموخته اید‬ ‫خیلــی از زبان امــوزان به ســختی مطالبــی را کــه اموختنــد‬ ‫بــه خاطــر می اورنــد‪ .‬شــاید روزی ده کلمــه می اموزنــد؛‬ ‫امــا روز بعــد فقــط یکــی از انهــا را بــه یــاد می اورنــد‪ .‬شــاید‬ ‫هــم مدت زمــان زیــادی بــرای اموختــن حــال کامــل صــرف‬ ‫می کننــد؛ امــا وقتــی در حــال صحبت کــردن هســتند‪ ،‬ناگهــان‬ ‫یادشــان مــی رود چطــور بایــد از ایــن ســاختار گرامــری در‬ ‫جملــه اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ایجاد وقفه در فرایند یادگیری‬ ‫دو زبان امــوز را تصــور کنیــد‪ :‬اولــی زبان امــوزی اســت کــه از‬ ‫ســطح مبتــدی شــروع می کنــد و هیــچ چیــزی نمی دانــد؛ امــا‬ ‫پشــتکار خوبــی دارد‪ ،‬هــر روز در کالس هــا شــرکت می کنــد و‬ ‫ل یــا حتــی دو ســال کالس هایــش را بی وقفــه‬ ‫یک ونیــم ســا ‬ ‫ســپری می کنــد‪ .‬حــاال در مقابــل ایــن زبان امــوز‪ ،‬فــرد دیگــری‬ ‫را تصــور کنیــد کــه زبــان را از ســطح متوســط اغــاز می کنــد‬ ‫ولــی خیلــی از جلســات غیبــت دارد‪ ،‬تمریــن نمی کنــد و بعــد‬ ‫وقفــه‬ ‫از شــش مــاه کالس را رهــا می کنــد و دوبــاره بعــد از‬ ‫ٔ‬ ‫چندماهــه بــه کالس بــر می گــردد‪ .‬بــه نظــر شــما کدام یــک از‬ ‫ایــن دو پیشــرفت می کنــد و می توانــد بــه ســطح قابل قبولــی‬ ‫ـه ایــن مهارت هــا برســد؟‬ ‫در همـ ٔ‬ صفحه 10 ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم یــک‬ ‫متــر فاصلــه بگیرید‪.‬زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد‬ ‫قطــرک هــای ریــزی از دهــان و بینــی او بــه اطــراف پاشــیده میشــود‬ ‫کــه ممکــن اســت حــاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگــر فاصلــه شــما بــا ان‬ ‫فــرد خیلــی نزدیــک باشــد‪ ،‬ممکــن اســت شــما ایــن قطــرک هــای‬ ‫حــاوی ویــروس کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق کنیــد‪.‬‬ ‫فاصله‬ ‫(ایمن) را در‬ ‫اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 06‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪284‬‬ ‫دور از نگرانی های بهداشتی با مصرف انتی اکسیدان ‬ ‫بــدون شــک نــام انتــی اکســیدان را تــا بــه حــال‬ ‫زیــاد شــنیده ایــد‪ :‬مولکــول هایــی کــه اســیب‬ ‫هــای مــواد اســیب رســان یعنــی رادیــکال هــای‬ ‫ازاد را خنثــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫رادیــکال هــای ازاد در هــر نفــس ســاده ای کــه‬ ‫مــی کشــیم یــا از هــر غذایــی کــه مــی خوریــم وارد‬ ‫بــدن مــی شــوند و قــادر هســتند بــه ســلول هــای‬ ‫بــدن اســیب بزننــد‪.‬‬ ‫گــذر زمــان‪ ،‬مصــرف ســیگار یــا الــکل‪ ،‬الودگــی‬ ‫هــوا‪ ،‬اســترس مزمــن و غیــره جــزو عواملــی‬ ‫هســتند کــه بــدن مــا را در معــرض رادیــکال هــای‬ ‫ازاد و اســترس اکســیداتیو قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫اســترس اکســیداتیو باعــث بــروز بیمــاری‬ ‫هــای مزمنــی ماننــد دیابــت‪ ،‬ســرطان‪ ،‬اب‬ ‫مرواریــد‪ ،‬الزایمــر و غیــره مــی شــود‪ .‬تنهــا‬ ‫کاری کــه مــا بایــد بکنیــم مقابلــه بــا ایــن‬ ‫رادیــکال هــای ازاد اســت کــه تنهــا از عهــده‬ ‫انتــی اکســیدان هــا بــر مــی ایــد‪:‬‬ ‫بهبــود فراینــد بــاروری‪ :‬مطالعــات اخیــر نشــان‬ ‫داده انــد کــه مصــرف لیکوپــن کــه نوعــی انتــی‬ ‫اکســیدان اســت‪ ،‬بــه همــراه ویتامیــن ای‪،‬‬ ‫ویتامیــن ســی‪ ،‬ســلنیوم‪ ،‬روی و فــوالت‪،‬‬ ‫شــانس موفقیــت مــردان در عمــل ای وی‬ ‫اف را بــاال مــی بــرد‪ .‬بــه نظــر مــی رســد اســیب‬ ‫رادیــکال هــای ازاد بــه اســپرم هــا‪ ،‬عامــل اصلــی‬ ‫نابــاروری در مــردان اســت‪.‬‬ ‫کنتــرل عــوارض دیابــت‪ :‬بــه نظــر مــی رســد کــه‬ ‫قنــد خــون بــه ســرعت تولیــد برخــی از رادیــکال‬ ‫هــای ازاد غیــر معمــول را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫ایــن مولکــول هــای مخــرب باعــث بســیاری از‬ ‫عــوارض ناشــی از دیابــت از جملــه نابینایــی‪،‬‬ ‫اســیب عصبــی و نارســایی کلیــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫برخــی از مطالعــات امیدوارکننــده نشــان مــی‬ ‫دهــد کــه انتــی اکســیدان هــا مــی تواننــد عالئــم‬ ‫دیابــت را کاهــش دهنــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال مطالعــات اروپایــی نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه مکمــل هــای غذایــی حــاوی‬ ‫اســید الفالیپوئیــک (کــه در اســفناج‪ ،‬بروکلــی و‬ ‫گوشــت گاو یافــت مــی شــود)‪ ،‬ممکــن اســت درد‬ ‫و ناراحتــی نوروپاتــی دیابتــی را کاهــش دهنــد‪.‬‬ ‫دانشــمندان هنــدی نیــز دریافتــه انــد ترکیــب‬ ‫انتــی اکســیدانی کورکومیــن کــه در زردچوبــه‬ ‫یافــت مــی شــود‪ ،‬منجــر بــه کاهــش اســیب هــای‬ ‫کلیــوی در دیابتــی هــا مــی شــود‪.‬‬ ‫دفــاع در برابــر زوال عقــل‪ :‬ســلولهای مغــزی‬ ‫افــرادی کــه دچــار انــواع زوال عقــل از جملــه‬ ‫الزایمــر هســتند‪ ،‬شــواهدی از اســیب هــای‬ ‫رادیــکال هــای ازاد را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد رادیــکال هــای ازاد یکــی‬ ‫از علــل تجمــع امیلوئیــد در مــغ هســتند کــه‬ ‫مشــخصه بیمــاری الزایمــر اســت‪ .‬هیــچ کــس‬ ‫مطمئــن نیســت کــه انتــی اکســیدان هــا چطــور‬ ‫از الزایمــر جلوگیــری مــی کننــد امــا ثابــت شــده‬ ‫کــه مصــرف نوعــی از انتــی اکســیدان هــا یعنــی‬ ‫ویتامیــن هــای ای و ث‪ ،‬از مغــز در برابــر ایــن‬ ‫اســیب هــا جلوگیــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫محققــان هلنــدی بــا مطالعــه روی بیــش از ‪۵‬‬ ‫هــزار فــرد بــاالی ‪ ۵۵‬ســال بــه مــدت ‪ ۶‬ســال‪،‬‬ ‫متوجــه شــدند در افــرادی کــه بیشــترین میــزان‬ ‫ویتامیــن ث را دریافــت مــی کردنــد‪ ،‬نــرخ ابتــا‬ ‫بــه الزایمــر ‪ ۳۴‬درصــد کاهــش داشــت‪.‬‬ ‫محافظــت از قلــب‪ :‬انتــی اکســیدان هــا با کاهش‬ ‫کلســترول بــد و افزایــش کلســترول خــوب‪،‬‬ ‫ســامت قلــب را تضمیــن مــی کننــد‪ .‬مطالعــات‬ ‫نشــان داده انــد‪ ،‬در افــرادی کــه مقادیــر زیــادی‬ ‫میــوه هــا و ســبزیجات غنــی از انتــی اکســیدان‬ ‫مصــرف مــی کننــد‪ ،‬نــرخ ابتــا بــه مشــکالت قلبــی‬ ‫از جملــه حملــه قلبــی کمتــر اســت‪.‬‬ ‫فالونوئیدهــا‪ ،‬انتــی اکســیدان هایــی‬ ‫هســتند کــه مصــرف زیــاد انهــا تــا ‪ ۶۵‬درصــد‪،‬‬ ‫خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــای قلبــی را کاهــش‬ ‫مــی دهــد‪ .‬مصــرف شــیرینی و نشاســته را‬ ‫کاهــش دهیــد چــون ثابــت شــده ایــن‬ ‫محصــوالت غذایــی ســطح رادیــکال هــای‬ ‫‪ ۷‬نکته طالیی برای جلوگیری‬ ‫از وا رفتن برنج‬ ‫هرچنــد درســت کــردن برنــج کار راحتــی به نظــر می ایــد امــا‬ ‫بســته بــه نــوع و انــدازه برنجــی کــه انتخــاب می کنیــم ممکــن‬ ‫اســت کوفتــه‪ ،‬نــرم یــا خمیــری شــکل شــود و بــه اصطــاح وا‬ ‫بــرود‪ .‬بــرای جلوگیــری از ایــن اتفــاق راه هــای مختلفــی هســت‬ ‫کــه بتوانیــم برنــج را در بهتریــن حالــت ممکــن درســت کنیــم‪.‬‬ ‫هرچنــد درســت کــردن برنــج کار راحتــی به نظــر می ایــد امــا‬ ‫بســته بــه نــوع و انــدازه برنجــی کــه انتخــاب می کنیــم ممکــن‬ ‫اســت کوفتــه‪ ،‬نــرم یــا خمیــری شــکل شــود و بــه اصطــاح‬ ‫وا بــرود‪ .‬بــرای جلوگیــری از ایــن اتفــاق راه هــای مختلفــی‬ ‫هســت کــه بتوانیــم برنــج را در بهتریــن حالــت ممکــن‬ ‫درســت کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اولیــن نکتــه ایــن اســت کــه برنــج را بــا اب و نمــک خیــس‬ ‫کنیــد‪ .‬یــک ظــرف متناســب بــا تعــداد پیمانه هــای برنــج‬ ‫انتخــاب کنیــد و بعــد از شســتن برنــج ان را بــا اب داخــل ظــرف‬ ‫بگذاریــد و بــه انــدازه تعــداد پیمانه هــا یــک قاشــق غذاخــوری‬ ‫نمــک بــه ان اضافــه کنیــد و ‪ ۵ ،۴‬ســاعت کاری بــا ان نداشــته‬ ‫باشــید‪ .‬به عنــوان مثــال اگــر ‪ ۴‬پیمانــه برنــج داشــتید بایــد ‪۴‬‬ ‫قاشــق غذاخــوری نمــک بــه ان اضافــه کنیــد‪ .‬البتــه ایــن میــزان‬ ‫ازاد را در بــدن افزایــش مــی دهنــد‪.‬‬ ‫مطالعــات محققــان دانشــگاه کالیفرنیــا نیــز‬ ‫نشــان داده کســانی کــه رژیــم غذایــی شــان‬ ‫شــامل مــواد غذایــی بــا شــاخص گلیســمیک‬ ‫بــاال اســت‪ ،‬بــا افزایــش میــزان کلســترول‬ ‫اکســید شــده‪ ،‬بیشــتر در معــرض حملــه قلبــی‬ ‫قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫محافظــت از دی ان ا‪ :‬رادیــکال هــای ازاد بــا‬ ‫بعضــی قســمت هــای ســلول مثــل‪DNA‬و غشــای‬ ‫ســلولی واکنــش نشــان داده و باعــث تخریــب‬ ‫عمــل ســلول یــا حتــی مــرگ انهــا مــی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن حالــت ایــن رادیــکال هــا بــرای ســامتی‬ ‫بــدن مضــر و خطرنــاک هســتند و خطــر ابتــا بــه‬ ‫تومورهــای ســرطانی را افزایــش مــی دهنــد‪.‬‬ ‫نمــک بــرای وقتــی اســت کــه می خواهیــد برنــج را ابکــش کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای برنــج کتــه بایــد بــه ازای هــر پیمانــه برنــج دو پیمانــه اب‬ ‫و ســر قاشــق چای خــوری نمــک بریزیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬انتخــاب ظــرف مناســب می توانــد در کیفیــت برنــج پختــه‬ ‫شــده بســیار تاثیرگــذار باشــد‪ .‬توجــه داشــته باشــی مقــدار‬ ‫برنــج خامــی را کــه بــرای پختــن انتخــاب می کنیــد بــا ظــرف‬ ‫مــورد نظــر تناســب داشــته باشــد‪ ،‬زیــرا برنــج در هنــگام پختــن‬ ‫بــه دو برابــر انــدازه خــام خــود می رســد‪ ،‬پــس انتخــاب ظــرف‬ ‫کوچــک می توانــد در دم کشــیدن برنــج‪ ،‬تاثیــر منفــی بگــذارد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬موقــع پختــن برنــج بــرای برنــج ابکشــی شــعله گاز بســیار‬ ‫مهــم اســت‪ .‬ســعی کنیــد بزرگ تریــن شــعله را (متناســب بــا‬ ‫میــزان برنــج) انتخــاب کنیــد و بعــد از اینکــه اب بــه جــوش‬ ‫امــد‪ ،‬اب برنــج را خالــی و بــه اب قابلمــه اضافــه کنیــد‪ .‬صبــر‬ ‫کنیــد تــا برنــج خــوب قــل بزنــد و وقتــی برنــج نــه خیلــی ســفت‬ ‫نــه خیلــی نــرم بــود ان را ابکــش کنیــد‪ .‬بــرای کتــه امــا شــعله‬ ‫را کــم کنیــد تــا ارام بــا اب خــودش بپــزد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اگــر برنــج در حــال جوشــیدن زیــاد جــوش خــورد و یــا وا‬ ‫رفــت می توانیــد بــا اضافــه کــردن ‪ ۲‬الــی ‪ ۳‬قاشــق غذاخــوری‬ ‫ابلیمــو از وا رفتــن ان جلوگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬وقتــی برنــج را ابکــش کردیــد‪ ،‬ان را درون قابلمــه بریزیــد و کــف‬ ‫قابلمــه را کمــی چــرب کنیــد‪ .‬شــعله متوســط را انتخــاب کنیــد و در‬ ‫قابلمــه را بگذاریــد تــا برنــج بخــار کنــد‪ .‬ســپس دم کنــی را بگذاریــد‪.‬‬ ‫مطالعــات نشــان داده افــرادی کــه مقادیــر‬ ‫زیــادی از انتــی اکســیدان هــا را از طریــق‬ ‫میــوه هــا و ســبزیجات دریافــت مــی کننــد‪ ،‬بــا‬ ‫کاهــش خطــر ابتــا بــه ســرطان مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫فیتوکمیــکال هــا رشــد تومورهــا را از راه هــای‬ ‫مختلفــی از جملــه تخلیــه رادیــکال هــای ازاد‬ ‫خنثــی مــی کننــد‪ .‬ایــن خبــر بایــد الهــام بخــش‬ ‫مصــرف بیشــتر ســبزیجات قرمــز‪ ،‬نارنجــی یــا زرد‬ ‫باشــد زیــرا کاروتنوئیدهــای موجــود در انهــا‪ ،‬از‬ ‫قــوی تریــن انتــی اکســیدان هــا بــرای مبــارزه بــا‬ ‫ســرطان هســتند‪ .‬بــه طــور خــاص‪ ،‬مطالعــات‬ ‫نشــان داده نــرخ ابتــا بــه ســرطان پروســتات‬ ‫در مردانــی کــه بیشــترین میــزان اســتفاده را‬ ‫از گوجــه فرنگــی هــا دارنــد‪ ،‬بــه دلیــل وجــود‬ ‫لیکوپــن‪ ،‬کمتــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اگــر در زمــان اب کــش کــردن برنــج احســاس کردیــد کــه‬ ‫برنــج شــور شــده روی برنــج اب بگیریــد تــا شــوری ان از‬ ‫بیــن بــرود‪.‬‬ ‫‪ .۷‬اگــر می خواهیــد برنــج خــوب قــد بکشــد‪ ،‬موقعــی کــه در‬ ‫اوج جوشــیدن اســت‪ ،‬یــک اســتکان اب ســرد داخــل برنــج‬ ‫بریزیــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن قابلمــه را بــزرگ انتخــاب کنیــد تــا‬ ‫برنــج جــای کافــی بــرای قــد کشــیدن داشــته باشــد‪ .‬هنــگام‬ ‫جوشــاندن برنــج نیــز‪ ،‬دو قاشــق روغــن مایــع داخــل اب‬ ‫قابلمــه بریزیــد تــا هــم خــوب قــد بکشــد هــم بــه اصطــاح‬ ‫خــوش پخــت شــود‪ .‬موقــع ابکــش کــردن برنــج هــم روی‬ ‫برنــج اب ســرد نریزیــد زیــرا بــه برنــج شــوک وارد کــرده و‬ ‫جلــوی ادامــه قــد کشــیدن ان را می گیــرد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه ‪ 06‬بهمن ‪1399‬‬ ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫را رعایت‬ ‫کنید‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت‬ ‫کنیــد‪ .‬بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان‬ ‫و بینــی بــا ارنــج خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در‬ ‫هنــگام عطســه و ســرفه اســت‪ .‬بعــد از ســرفه و عطســه‬ ‫بالفاصلــه دســتمال کاغــذی خــود را دور بیاندازیــد‬ ‫شمـاره ‪284‬‬ ‫کمک‪ ۳۰‬دقیقه پیاده روی روزانه‬ ‫به سالمتی انسان‬ ‫بــرای یــک پیــاده روی ‪ ۳۰‬دقیقــه ای در طــول‬ ‫روز‪ ،‬مــی تــوان همــان ضــرب المثــل معــروف در‬ ‫مــورد ســیب را بــه کار بــرد‪ :‬ایــن کار شــما را از‬ ‫پزشــک دور نگــه مــی دارد‪.‬‬ ‫ایــن میــزان پیــاده روی نــه تنهــا باعــث کاهــش‬ ‫وزن و کاهــش فشــار خــون مــی شــود‪ ،‬بلکــه‬ ‫خطــر ابتــا بــه بســیاری از بیمــاری هــای مزمن از‬ ‫جملــه بیماریهــای قلبــی عروقــی و ســکته مغــزی‬ ‫را از شــما دور مــی کنــد‪ .‬پیــاده روی منظــم یکــی‬ ‫از ســاده تریــن کارهایــی اســت کــه مــی توانیــد‬ ‫بــرای ارتقــای ســامت خــود انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫احساس شادی‪:‬‬ ‫ورزش هایــی ماننــد پیــاده روی باعــث افزایــش‬ ‫هورمــون هــای مرتبــط بــا احســاس خــوب ماننــد‬ ‫ســروتونین و دوپامیــن در بــدن مــی شــود کــه‬ ‫مــی توانــد خلــق و خــو را افزایــش دهــد‪ .‬یکــی از‬ ‫مزایــای بزرگتــر پیــاده روی ایــن اســت کــه انجــام‬ ‫ایــن ورزش در طبیعــت بســیار بیشــتر از پیــاده‬ ‫روی در فضــای بســته یــا ســالن هــای ورزشــی‬ ‫احســاس نشــاط مــی دهــد‪.‬‬ ‫مقاومت در برابر میکروب ها‪:‬‬ ‫ورزش هــای متعــادل ماننــد پیــاده روی‬ ‫منجــر بــه بهبــود پاســخ ایمنــی بــدن مــی شــود‪.‬‬ ‫مطالعــات نشــان داده افــرادی کــه حداقــل ‪۴‬‬ ‫روز در هفتــه و بــه مــدت نیــم ســاعت پیــاده‬ ‫روی مــی کننــد‪ ،‬کمتــر دچــار بیمــاری هــای‬ ‫عفونــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫سوزاندن چربی‪:‬‬ ‫قــدم زدن بیشــتر بــا افزایــش میزان متابولیســم‬ ‫بــدن‪ ،‬چربــی بیشــتری را مــی ســوزاند و‬ ‫تحقیقــات نشــان مــی دهــد پیــاده روی بــرای از‬ ‫بیــن بــردن چربــی شــکمی بســیار موثــر اســت‪.‬‬ ‫در واقــع تنهــا راه موثــر بــرای از بیــن بــردن‬ ‫چربــی دور شــکم‪ ،‬پیــاده روی اســت‪.‬‬ ‫افزایش سوخت و ساز بدن‪:‬‬ ‫پیــاده روی بــا شــدت متوســط و بــرای یــک‬ ‫مــدت زمــان طوالنــی مــی توانــد ســوخت و ســاز‬ ‫بــدن شــما را تنظیــم کنــد و در کنتــرل وزن تاثیــر‬ ‫مثبــت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫افزایش قدرت پاها‪:‬‬ ‫پیــاده روی بــرای اســتخوان هــا مفیــد اســت‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان مــی دهــد زنانــی کــه یائســگی‬ ‫را پشــت ســر گذاشــته انــد و تقریبــا یــک و نیــم‬ ‫کیلومتــر در روز پیــاده روی دارنــد‪ ،‬چگالــی‬ ‫اســتخوان هــای کل بدنشــان نســبت بــه زنانــی‬ ‫کــه مســافت هــای کمتــری را مــی پیماینــد باالتــر‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن پیــاده روی بــرای کاهــش‬ ‫ســرعت از دســت دادن اســتخوان هــای پــا نیــز‬ ‫بســیار موثــر اســت‪.‬‬ ‫بهبود فرایند هضم‪:‬‬ ‫پیــاده روی بخصــوص بعــد از غــذا‪ ،‬بــرای هضــم‬ ‫زودهنــگام ان مفیــد اســت‪ .‬بعــاوه راه رفتــن‬ ‫بعــد از غــذا‪ ،‬خطــر بیمــاری هــای قلبــی عروقــی‬ ‫و دیابــت را نیــز کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫کاهش عالئم افسردگی‪:‬‬ ‫پیــاده روی عالئــم افســردگی را تســکین مــی‬ ‫دهــد‪ ۳۰ .‬دقیقــه پیــاده روی‪ ۳ ،‬تــا ‪ ۵‬بــار در هــر‬ ‫هفتــه بــه مــدت ‪ ۱۲‬هفتــه‪ ،‬عالئــم افســردگی را‬ ‫حــدود ‪ ۴۷‬درصــد کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫جذب بهتر ویتامین دی‪:‬‬ ‫پیــاده روی در طبیعــت و در روزهــای افتابــی‬ ‫میــزان ســنتز ویتامیــن دی از طریــق نــور‬ ‫خورشــید را افزایــش مــی دهــد و ایــن رونــد بــرای‬ ‫ســامت اســتخوان هــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫خواب بهتر شبانه‪:‬‬ ‫اگــر مشــکل در خــواب شــبانه داریــد‪ ،‬ایــن را‬ ‫بدانیــد کــه قــدم زدن قبــل از خــواب بــه شــما در‬ ‫تجربــه خــواب خــوب شــبانه کمــک مــی کنــد و‬ ‫انهــم بــا افزایــش اثــر مالتونیــن‪ ،‬یعنــی هورمــون‬ ‫خــواب طبیعــی‪.‬‬ ‫بهبود عملکرد قلب‪:‬‬ ‫پیــاده روی چــون نوعــی ورزش هــوازی بــه‬ ‫شــمار مــی رود‪ ،‬منجــر بــه افزایــش ضربــان قلــب‬ ‫و بهبــود گــردش خــون مــی شــود‪.‬‬ ‫با کاغذ دیواری خانه را بزرگ و کوچک کنید‬ ‫اگــر بســیار اهــل تنــوع هســتید و عالقــه‬ ‫داریــد کــه هــر ســال خانــه خــود را تغییــر‬ ‫دهیــد‪ ،‬می توانیــد کاغــذ دیــواری بــا عمرهــای‬ ‫یــک یــا دوســاله تهیــه کنیــد و هزینــه کمتــری‬ ‫بــرای ان پرداخــت کنیــد‪.‬‬ ‫از اگــر ثبــات در فضــای زندگــی خــود را دوســت‬ ‫داریــد بــه عمــر مفیــد کاغــذ انتخابــی دقــت کنیــد‪.‬‬ ‫مســلما تــا حــاال بــه ایــن موضــوع فکــر‬ ‫کرده ایــد کــه کاش دیوارهــای خانه تــان‬ ‫بزرگتــر بــود و می شــد کمــی انهــا را عقب تــر‬ ‫کشــید یــا کاش جابه جایــی دیوارهــا در خانــه‬ ‫راحت تــر بــود و دردســر کمتــری داشــت‪.‬‬ ‫امــا اجــاره ای بــودن خانــه یــا گــران بــودن‬ ‫مصالــح و تعمیــر خانــه ســریعا شــما را‬ ‫پشــیمان می کنــد و خــب نمی تــوان هــر‬ ‫دیــواری را در خانــه جابه جــا کــرد‪.‬‬ ‫امــا راهکاری هایــی وجــود دارد کــه‬ ‫می توانــد شــما را بــه ایده هایــی کــه فکــر‬ ‫می کنیــد نشــدنی هســتند‪ ،‬نزدیک تــر کنــد‪.‬‬ ‫کاغــذ دیــواری کــه در ایــن ســال ها تنــوع‬ ‫طــرح و رنــگ انهــا بیشــتر از گذشــته شــده‬ ‫اســت‪ ،‬یکــی از ایــن راهکارهــا اســت‪ .‬امــا‬ ‫چــه در انتخــاب کاغــذ دیــواری بایــد بــه چــه‬ ‫نکاتــی دقــت کــرد تــا بــه خانــه ای کــه بــه‬ ‫دلتــان بنشــیند‪ ،‬نزدیــک شــوید‪.‬‬ ‫جنس کاغذ دیواری مهم است‬ ‫در بــازار کاغــذ دیواری هــای مختلفــی وجــود‬ ‫دارد‪ .‬کاغذهایــی کــه عمــر انهــا متفــاوت‬ ‫اســت یــا اینکــه قابلیــت شست وشــو دارنــد‬ ‫یــا خیــر؟ اگــر صاحــب فرزنــدی هســتید‬ ‫کــه در دوران نوپایــی خــود اســت بایــد در‬ ‫خریــد کاغــذ دیــواری بــه ایــن نکتــه قابــل‬ ‫شست وشــو بــودن دقــت کنیــد‪ .‬در ایــن‬ ‫حالــت دیگــر هرلحظــه نگــران ایــن نیســتید‬ ‫کــه دیــوار کثیــف شــود و لکه هــای ان را‬ ‫چگونــه بایــد پــاک کنیــد‪.‬‬ ‫مــورد مهــم دیگــر ایــن اســت کــه اگــر بســیار‬ ‫اهــل تنــوع طلبــی هســتید و عالقــه داریــد کــه‬ ‫هــر ســال خانــه خــود را تغییــر دکوراســیون‬ ‫دهیــد‪ ،‬می توانیــد کاغــذ دیــواری بــا عمرهــای‬ ‫یــک یــا دوســاله تهیــه کنیــد و هزینــه کمتــری‬ ‫نیــز بــرای ان پرداخــت کنیــد‪ .‬از طرفــی اگــر‬ ‫ثبــات در فصــای زندگــی خــود را دوســت داریــد‬ ‫بــه عمــر مفیــد کاغــذ انتخابــی دقــت کنیــد‪.‬‬ ‫کاغذ دیواری را برای چه فضایی‬ ‫انتخاب می کنید؟‬ ‫بــه هیــچ وجــه بــرای اتــاق خــواب‪ ،‬پذیرایــی‬ ‫و اتــاق کــودک یــک طــرح کاغــذ دیــواری را‬ ‫انتخــاب نکنیــد‪ .‬بــا انتخــاب کاغــد دیــواری‬ ‫در طرح هــای مختلــف می توانیــد تنــوع‬ ‫بیشــتری بــه خانــه بدهیــد از ســمتی هــر‬ ‫کاغــذ را بــا توجــه بــه فضایــی کــه از ان‬ ‫اســتفاده می کنیــد‪ ،‬انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای اتــاق کــودک بهتریــن کاغــذ دیــواری‪،‬‬ ‫طرح هــای کارتونــی اســت کــه تنــوع بســیاری‬ ‫دارد حتــی می توانیــد ایــن انتخــاب ایــن‬ ‫بخــش را بــه عهــده فرزنــد خــود قــرار دهیــد‬ ‫تــا در فضایــی کــه ان را بیشــتر دوســت دارد‬ ‫احســاس امنیــت کنــد‪.‬‬ ‫بــرای انتخــاب کاغــذ دیــواری بــرای اتــاق‬ ‫کارتــان از ایــن نکتــه غافــل نشــوید کــه‬ ‫انتخــاب کاغذهــای طــرح دار و شــلوغ‬ ‫می توانــد باعــث حــواس پرتــی شــما شــود‬ ‫و طرح هــای یــک رنــگ و ســاده انتخــاب‬ ‫مناســب تری اســت چــرا کــه طرح هــای‬ ‫شــلوغ فضــا را کوچک تــر نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫از طرفــی بــرای حــال و پذیرایــی بــه میــزان‬ ‫فضایــی کــه در اختیــار داریــد توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر گل هــای درشــت در کاغــذ دیــواری‬ ‫می توانــد فضــا را کوچک تــر نشــان دهــد بــا‬ ‫انتخــاب طرح هــای عمــودی و بــا فاصلــه‪،‬‬ ‫می توانیــد دیوارهــا را بلندتــر جلــوه دهیــد و‬ ‫بــا اســتفاده از طرح هــای افقــی می توانیــد‬ ‫خانــه را وســیع تر و پهن تــر از انچــه هســت‪،‬‬ ‫نشــان دهیــد و در عیــن حــال‪ ،‬ســقف را بــه‬ ‫کــف نزدیک تــر کنیــد‪.‬‬ ‫با رنگ جان بخشی کنید‬ ‫اگــر در طــرح و جنــس کاغــذ دیــواری بــه‬ ‫نتیجــه رســیدید حــاال وقتــش اســت کــه‬ ‫در مــورد رنگ هــای ان بیشــتر بخوانیــد‪.‬‬ ‫انتخــاب رنــگ کاغــذ دیــواری بســیار مهــم‬ ‫اســت چــرا کــه بــا انتخــاب یــک رنــگ شــما‬ ‫می توانیــد فضــای خانــه را ســرد و بــی روح‬ ‫یــا در نقطــه مقابــل ان‪ ،‬فضایــی گــرم و‬ ‫صمیمــی را بســازید‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد فضایــی پرانــرژی و هیجانــی‬ ‫شــکل دهیــد از میــان رنگ هــای درخشــان‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ .‬ایــن نکتــه را هــم لحــاظ‬ ‫کنیــد کــه رنگ هــای تیــره فضاهــای بــزرگ‬ ‫را کوچک تــر نشــان می دهنــد امــا حــس‬ ‫ارامــش بیشــتری بــه فضــا می دهنــد‪ .‬از ان‬ ‫طــرف رنگ هــای روشــن‪ ،‬باعــث بزرگ تــر‬ ‫دیــده شــدن اتاق هــا می شــوند و فضــا را‬ ‫مالیــم و دوســتانه و پرانــرژی می کننــد‪.‬‬ ‫برای محافظت از هم نوعان خود ماسک میزنم‬ صفحه 12

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

شماره : 1027
تاریخ : 1403/04/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

شماره : 1022
تاریخ : 1403/04/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!