روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 283 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 283

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 283

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 283

‫برای دیده شدن‬ ‫همراه ما باشید‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫عصر دوشنبــه ‪ 29‬دی ‪1399‬‬ ‫یادداشت‬ ‫امریکا خوابیده‬ ‫برروی باروت‬ ‫به قلم حمیدرضا محمدیاری‬ ‫اری اینجــا ظاهــرا ً روزی‬ ‫کشــوری بــود کــه برخــی‬ ‫از کشــورهای خاورمیانــه‬ ‫بــه ظاهــر بــرای در امــان‬ ‫مانــدن از ایــران‪ ،‬ایرانــی کــه‬ ‫بــه دنبــال ایجــاد ثبــات و‬ ‫ارامــش در منطقــه اســت بــا‬ ‫وجــود ســفارت ایــن کشــور‬ ‫در امــان بمانــد حــال فــارغ از‬ ‫اینکــه ایــن در امــان مانــدن‬ ‫صرفــا ً مرتبــط بــا خــود کشــور‬ ‫تروریســتی امریــکا کــه حامــی‬ ‫و پشــتیبان شــیطانی ســمی و‬ ‫پیــر بــه نــام اســرائیل اســت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه همــگان در‬ ‫ایــن روزهــا شــاهد تحــوالت‬ ‫امریــکا هســتیم بلــه امریــکا‬ ‫همــان کشــوری کــه طــی‬ ‫‪ ۷۵‬ســال گذشــته و بعــد‬ ‫از بمبــاران اتمــی کــه ژاپــن‬ ‫را بــه طانــو در اورد هیــچ‬ ‫کشــوری تــا کنــون موفــق بــه‬ ‫شــلیک حتــی یــک گلولــه بــه‬ ‫ســمتش نکــرده بــود بعــد از‬ ‫اینکــه فرمانــده ســپاه قــدس‬ ‫را بــه شــهادت رســاندن بــه‬ ‫خیــال اینکــه بــا کنــار زدن او‬ ‫مــی تواننــد معــادالت منطقــه‬ ‫را انطــوری کــه مــی خواهنــد‬ ‫‪.....‬‬ ‫ادامه مطلب در صفحه ‪2‬‬ ‫‪ 04‬جمادی الثانی ‪1442‬‬ ‫‪ 18‬ژانویه ‪2021‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 83‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫جمادی االول ‪1442‬‬ ‫‪6 3500‬‬ ‫تومـان‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2020‬‬ ‫مقصر اصلی قطعی برق‪ ،‬بیت کوین یا مردم؟‬ ‫گلستان بیشترین کودک کار‬ ‫را در سطح کشور دارد‬ ‫‪2‬‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫وکال‪ ،‬پاسخگو‬ ‫موکلین خود باشند‬ ‫سواحل خزر در غرب گلستان‬ ‫از زباله پاک سازی شد‬ ‫‪4‬‬ ‫کشف نهاده های دامی‬ ‫قاچاق در گرگان‬ ‫‪7‬‬ ‫تبعات حذف‬ ‫وعده غذایی صبحانه‬ ‫مریم علمی ‪ -‬روانشناس‬ ‫بــا همــه گیــری ویــروس کرونــا و افزایــش فعالیــت‬ ‫هــای نوجوانــان در بســتر فضــای مجــازی‪ ،‬شــاهد‬ ‫افزایــش بزهــکاری در ایــن فضــا هســتیم!‬ ‫بزهــکاری یــک رفتــار ضــد اجتماعی و خــاف مقررات‬ ‫و قوانیــن اســت‪ .‬در واقــع هــر نــوع رفتــارى کــه بــا‬ ‫قوانیــن جامعــه در تضــاد باشــد و بــرای ان مجازاتــى‬ ‫تعییــن شــده باشــد بزهــکارى نامیــده مى شــود‪.‬‬ ‫قانونگــذار بــرای ایــن رفتــار هــا کــه عمومــا ً منجــر بــه‬ ‫بــر هــم خــوردن نظــم اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬اخالقــی‬ ‫و ‪ ...‬در جامعــه مــی شــوند‪ ،‬مجــازات هــای مختلفــی‬ ‫وضــع کــرده اســت‪ .‬در ضمــن واژه «بــزه» در مــورد‬ ‫تخلفــات و قانــون گریــزی هــای کــودکان و نوجوانــان‬ ‫بــه کار مـى رود و بــراى تخلفــات بزرگســاالن عمدتــا ًاز‬ ‫واژه جــرم اســتفاده مى شــود‪.‬‬ ‫از اواخــر قــرن نوزدهــم ارتــکاب رفتارهــاى بزهکارانــه‬ ‫از جانــب کــودکان و نوجوانــان در کشــورهاى بــزرگ‬ ‫صنعتــى بیشــتر جلــب توجــه نمــوده اســت‪ .‬در‬ ‫مــورد علــت بزهــکارى عقایــد مختلفــى ابــزار شــده‬ ‫اســت‪ .‬بســیارى از جامعه شناســان‪ ،‬روانشناســان‪،‬‬ ‫جرم شناســان و روان پزشــکان معتقــد هســتند‬ ‫کــه تکامــل صنعتــى جوامــع در تشــدید رفتارهــای‬ ‫بزهکارانــه تاثیرگــذار بــوده انــد و هــر چــه جامعــه در‬ ‫مســیر ماشــینی شــدن و دور شــدن از مناســبات‬ ‫اجتماعی و خرده فرهنگ های ســنتی شــتاب بگیرد‪،‬‬ ‫همــان نســبت نیز تبهــکاری‪ ،‬قانون شــکنی‪ ،‬بزهکارى‬ ‫و ارتــکاب اعمــال ض ـدّ اجتماعــى بیشــتر مى شــود‪ .‬از‬ ‫ســویی عــده ای بــر ایــن باورنــد کــه فــرو ریختــن بنــای‬ ‫اعتقــادات مذهبــی یــا حتــی ضعــف اخالقیــات در هــر‬ ‫جامعــه ای منجــر بــه بــی اثــر شــدن یــا کمرنــگ شــدن‬ ‫وجــدان یــا همــان پلیــس باطنــى فــرد گشــته‪ ،‬ارتــکاب‬ ‫بــه اعمــال خــاف قانــون را بیشــتر مى ســازد‪.‬‬ ‫بــه منظــور اشــنایی بیشــتر بــا الیــه هــای مختلــف‬ ‫بزهــکاری در بیــن جوانــان و نوجوانــان گفتگــوی‬ ‫کوتاهی با مریم علمی کارشــناس کارشناســی ارشــد‬ ‫روانشناســی انجــام داده ایــم‪.‬‬ ‫بزهکاری را به بیان ساده تعریف کنید‬ ‫بزهــکاری بــه زبــان ســاده یــک پدیــده اجتماعــی‬ ‫اســت کــه در محیــط هــای مختلــف اجتماعــی‬ ‫دارای اشــکال گوناگونــی اســت‪ .‬درواقــع هــر‬ ‫رفتــارى کــه باعــث دخالــت در حقــوق دیگــران‪،‬‬ ‫بــر هــم زدن رفــاه جامعــه و یــا خــود شــخص‬ ‫شــود بزهــکاری نامیــده مــی شــود‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال مى تــوان ســرقت‪ ،‬اســتفاده از مــواد‬ ‫مخــدر‪ ،‬فــروش مــواد مخــدر‪ ،‬قتــل‪ ،‬فحشــاء‪،‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نبودحتی کوچکترین امکانات‬ ‫ورزشی باوجودبیشترین مدال‬ ‫‪5‬‬ ‫خدمات بهترومتنوع تر‬ ‫درسامانه هست اینجا‬ ‫پیشگیری از بزهکاری اینترنتی‬ ‫بین نوجوانان در ایام کرونا‬ ‫اذیــت و ازار رســانیدن بــه دیگــران را از جملــه‬ ‫رفتارهــاى بزهکارانــه نــام بــرد‬ ‫عمده ترین دالیل بزهکاری نوجوانان کدامند؟‬ ‫بزهــکاران از نظــر روانشناســی دارای شــخصیت‬ ‫هــای متفاوتــی هســتند و متغیرهــای متعــددی در‬ ‫بزهــکاری نوجوانــان موثــر هســتند‪ .‬از جملــه ایــن‬ ‫متغیرها می توان به متغیرهای ژنتیکی‪ ،‬شــخصیتی‪،‬‬ ‫متغیرهــای خانوادگــی و طبقــه اجتماعــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫احســاس بی کفایتــی‪ ،‬طردشــدگی عاطفــی و نیــاز بــه‬ ‫ابــراز وجــود‪ ،‬نداشــتن دسترســی بــه منابــع زندگــی‪،‬‬ ‫فقــر ‪ ،‬طــاق و اعتیــاد والدین‪ ،‬تبعیض بیــن فرزندان‪،‬‬ ‫کمبــود محبــت‪ ،‬عــدم حضــور پــدر در خانــه‪ ،‬بزهــکاری‬ ‫یکــی از اعضــای خانــواده‪ ،‬نداشــتن الگــوی رفتــاری‬ ‫مناســب‪ ،‬عــدم درک فرزنــدان‪ ،‬ســکونت در محلــه‬ ‫هــا کمتــر برخــوردار‪ ،‬گــروه همســاالن‪ ،‬بــی اعتنایــی و‬ ‫ســهل انــگاری خانــواده هــا بــه رفتارهــای فرزنــدان و‬ ‫‪ ...‬تنهــا تعــدادی از عواملــی هســتند کــه مســیر بــروز‬ ‫بزهــکاری را در دســترس و همــوار مــی ســازند‪.‬‬ ‫بزهکاری در فضای مجازی به ویژه در دوران کرونا‬ ‫را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫تــا قبــل از همــه گیــری بیمــاری کرونا‪ ،‬خانــواده ها به‬ ‫دلیــل مســایئل اجتماعــی پیچیــده و بــروز مخاطــرات‬ ‫ریز و درشت‪ ،‬محیط خارج از خانه را عمدتا ً محیطی‬ ‫نــا امــن تلقــی مــی کردنــد‪ .‬ایــن تلقــی خانــواده از نــا‬ ‫امنــی بیــرون منــزل نیــز امــری طبیعــی اســت چــرا کــه‬ ‫عمدتــا ً احتمــال الــوده شــدن بــه مفاســد اجتماعــی و‬ ‫یــا بــروز بزهــکاری و در ســطح کالن تــر بــروز جــرم در‬ ‫خــارج از محیــط خانــه صــورت مــی گیــرد‪ .‬امــا بعــد از‬ ‫همــه گیــری کرونــا و تعطیلــی مــدارس‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫فضــای مجــازی در انجــام بســیاری امــورات بــه ویــژه‬ ‫درس و ادامــه تحصیــل‪ ،‬فراگیــر شــد و ضریــب نفــوذ‬ ‫اســتفاده از فــن اوری هــای نویــن چنــد برابــر شــد‪.‬‬ ‫امــا همزمــان بــا ایــن گســترش پــر شــتاب اســتفاده‬ ‫از تکنولــوژی وســاعات حضــور متمــادی نوجوانــان در‬ ‫فضــای مجــازی ‪ ،‬زمینــه بــروز برخــی بزهــکاری هــا نیــز‬ ‫افزایــش یافــت‪ .‬عــدم اشــنایی بــا الفبــا و مقومــات‬ ‫حضــور در ایــن فضــا‪ ،‬کانالیــزه نبودن موارد اســتفاده‪،‬‬ ‫عــدم اشــنایی خانــواده هــا بــا شــیوه هــای کنتــرل‬ ‫فرزنــد در فضــای مجــازی‪ ،‬امــکان بــروز مخفــی کاری‬ ‫و داشــتن الیــه هــای امنیتــی متعــدد‪ ،‬حضــور افــراد‬ ‫ســودجو بــا اهــداف و مقاصــد مختلــف در فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬عــدم امــکان نظارت بر این فضا در مقایســه‬ ‫بــا فضــای حقیقــی و ‪ ...‬از جملــه مــواردی هســتند کــه‬ ‫امــروزه بســیاری از خانــواده هــا بــا ان درگیــر هســتند‪.‬‬ ‫حضــور در برنامــه هــای پخــش زنــده( الیــو) افــراد‬ ‫معلــوم الحــال‪ ،‬عضویــت در کانــال هــا و شــبکه هــای‬ ‫بــا تصاویــر و کلیــپ هــای خــارج از عرف ‪ ،‬معاشــرت با‬ ‫گــروه غیــر همســاالن و غیــر همجنس بدون اشــنایی‬ ‫از تبعــات و مخاطــرات و ‪ ...‬مقدمــات ایجاد انحرافات‬ ‫ذهنی‪ ،‬روانی‪ ،‬جنســیف عقیدتی‪ ،‬مذهبی و هویتی‬ ‫نوجوانــان را در ایــن بســتر فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫راهکارهای مقابله با بزهکاری نوجوانان‬ ‫در فضای مجازی کدامند؟‬ ‫گام اول بــه عقیــده بنــده امــوزش والدیــن و نوجــوان‬ ‫اســت‪ .‬هــر گاه خانــواده و نوجــوان اهــداف و مقاصــد‬ ‫خــود را از حضــور در ایــن فضــا تبییــن و مشــخص‬ ‫کننــد‪ ،‬تبعــات کمتــر و کــم رنگ تر خواهد شــد‪ .‬پرســه‬ ‫زنــی هــای بــی مــورد و چــرخ خــوردن هــای بــی هــدف‬ ‫در ایــن بســتر ‪ ،‬عــاوه بــر اتــاف وقــت و انــرژی و بروز‬ ‫اســیب های جســمی‪ ،‬اولین گام در بروز بزهکاری و‬ ‫یــا در معــرض بزهــکاری واقــع شــدن اســت‪.‬‬ ‫در گام دوم نهــاد هــای نظارتــی بایــد تــاش بیشــتر‬ ‫و شایســته تــری در خصــوص صیانــت از ایــن فضــا و‬ ‫برخــزود بــا افــرادی کننــد کــه ایــن فضــا را نــا امــن کــرده‬ ‫و در صــدد اهــداف غیــر انســانی خــود هســتند‪.‬‬ ‫در گام بعــد رســانه ملــی مــی توانــد بــا نمایــش فیلــم‬ ‫هــای اموزشــی نحــوه اســتفاده صحیــح از ایــن فضــا را‬ ‫در قالــب کســب درامــد‪ ،‬تولید محتوی‪ ،‬معرفی ســایت‬ ‫هایــی کــه دغدغــه امــوزش انــواع مهــارت هــا را دارنــد‪،‬‬ ‫زمینــه اســتفاده صحیــح از ایــن فضــا را فراهــم ســازد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫بــی تردیــد فیلتــر کــردن تمــام ســایت هــا در عصــری‬ ‫که بــا نصــب فیلتــر شــکن مــی تــوان تمــام ســد هــای‬ ‫اینترنــت را فتــح کــرد‪ ،‬امــری غیــر منطقــی اســت و ایــن‬ ‫فیلتــر را بایــد بــر روی تفکــرات و منطــق تصمیــم گیــری‬ ‫افــراد نصــب کــرد کــه ذهــن و روان خــود را در بســتر بــزه و‬ ‫فســاد و پلشــتی قــرار ندهنــد و بــا هــدف گــذاری صحیــح‬ ‫از همــان اوان کودکــی ‪ ،‬قــدرت تصمیــم گیــری و انتخــاب‬ ‫صحیــح را بــه انهــا امــوزش بدهیــم‪.‬‬ ‫در خاتمــه امیــد وارم خانــواده هــا نیــز خــود را بــی نیــاز از‬ ‫امــوزش نبیننــد و بــا کســب مهارت های مختلــف و اموزه‬ ‫هــای علمــی‪ ،‬روانــی‪ ،‬مذهبــی‪ ،‬فرهنگــی و ‪ ...‬زمینــه را‬ ‫بــرای تعامــل بیشــتر بــا فرزنــدان خــود همــوار ســازند تــا‬ ‫محیــط خانــواده بــرای نوجوانــان گــرم تــر ‪ ،‬بــا محبــت تــر‪،‬‬ ‫صمیمانــه تــر و امــن تــر از فضــای مجــازی و بیــرون خانــه‬ ‫شــود و نوجوانــان خانــه و خانــواده را را پناهــگاه و ملجــاء‬ ‫اول و اخــر خــود بداننــد‪.‬‬ ‫‪ 3‬تندبادشدید‪ ،‬مهاراتش پارک‬ ‫ملی گلستان رامشکل کرده‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫از افراد جویای کار دعوت می نماید‬ ‫قابل توجه خانمهای دارای شرایط سنی‬ ‫‪24‬الی ‪ 26‬سال‬ ‫مدرک تحصیلی مورد نیاز‬ ‫کارشناسی و ارشد‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره‬ ‫‪ 32149068-32320420-1‬تماس بگیرید‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫جنازه منتسب‬ ‫به کوهنورد گمشده‬ ‫اهل کردکوی‬ ‫پیدا شد‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫جنــازه منتســب بــه معیــن شــریفی جــوان اهــل کردکــوی‬ ‫اســتان گلســتان کــه ‪ ۲۵‬شــهریور امســال در جنــگل ایــن‬ ‫شهرســتان مفقــود شــده بــود پیــدا شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان روز یکشــنبه‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن جــوان پــس از پیــاده روی در جنــگل‬ ‫کردکــوی مفقــود شــد و مــاه هــا جســتجو بــرای‬ ‫یافتــن او در جنــگل هــای کردکــوی بــی نتیجــه مانــد و‬ ‫ســرنخ هــا هــم کاراگاهــان را بــه نتیجــه ای نرســاند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دادگســتری گلســتان‪ ،‬هــادی‬ ‫هاشــمیان افــزود‪ :‬دیــروز خانــواده ای کــه بــه جنــگل‬ ‫کردکــوی رفتــه بودنــد در گوشــه ای از ایــن عرصــه‪ ،‬کفــش‬ ‫و موبایــل پیــدا کــرده و ان را تحویــل پلیــس دادنــد کــه‬ ‫بررســی هــا نشــان مــی دهــد ایــن وســایل مربــوط بــه‬ ‫معیــن شــریفی جــوان گمشــده کردکویــی اســت‪.‬‬ ‫گزارش و تحلیل‬ ‫شماره ‪283‬‬ ‫امریکا درگیر جنگ داخلی‬ ‫گلستان بیشترین‬ ‫کودک کار را در سطح‬ ‫کشور دارد‬ ‫امریکا خوابیده برروی باروت‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫امســال بالــغ بــر ‪ ۲۰۰‬کــودک خیابانــی‬ ‫کار و بازمانــده از تحصیــل در اســتان‬ ‫شناســایی شــده اســت کــه از ایــن حیــث‬ ‫گلســتان رتبــه باالیــی در کشــور دارد‪.‬‬ ‫ســید مهــدی حســینی در کارگــروه‬ ‫تخصصــی اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬ســامت‪،‬‬ ‫زنــان و خانــواده اســتان گلســتان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬امســال بالــغ بــر ‪ ۲۰۰‬کــودک خیابانی‬ ‫کار و بازمانــده از تحصیــل در اســتان‬ ‫شناســایی شــده اســت کــه از ایــن حیــث‬ ‫گلســتان رتبــه باالیــی در کشــور دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال ‪۹۵‬‬ ‫در اســتان گلســتان ‪ ۱۲۵‬کــودک کار‬ ‫و خیابانــی شناســایی شــده اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن امــار در ســال‬ ‫گذشــته بــه ‪ ۱۸۲‬نفــر رســید و امســال‬ ‫هــم شــاهد افزایــش ایــن شــاخص‬ ‫امــاری هســتیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان بــا تاکیــد‬ ‫بــر اینکــه همــه دســتگاه هــا بایــد تــاش‬ ‫کننــد تــا بتوانبــم اســیب هــای اجتماعــی‬ ‫کــودکان کار را کاهــش دهیــم یــاداور‬ ‫شــد‪ ۱۱ :‬دســتگاه اجرایــی متولــی کودکان‬ ‫کار و خیابانــی هســتند و بایــد همزمــان‬ ‫بــا بهزیســتی خدمــات ارائــه کننــد تــا‬ ‫بتوانیــم اســب های اجتماعــی کــودکان‬ ‫کار و خیابانــی را کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫وی مهاجــرت را عامــل اصلــی امــار‬ ‫بــاالی کــودکان کار و خیابانــی در اســتان‬ ‫دانســت و ادامــه داد‪ :‬در ســال ‪۹۸‬‬ ‫بررســی های ما نشــان داد که ‪ ۸۶‬درصد‬ ‫از کــودکان کار و خیابانــی اتبــاع خارجــی‬ ‫و ‪ ۱۴‬درصــد ایرانــی بودنــد و همچنیــن ‪۹۰‬‬ ‫درصــد ایــن کــودکان کار و خیابانــی پســر‬ ‫و ‪ ۱۰‬درصــد دختــر هســتند‪.‬‬ ‫حســینی بــا تاکیــد بــر اینکــه وظیفــه‬ ‫منــدی دســتگاه های اجرایــی در قبــال‬ ‫کــودکان کار و خیابانــی و کاهــش‬ ‫اســیب های ایــن بخــش مشــخص اســت‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬امــوزش هــای مراقبتــی و‬ ‫پیشــگیری از خشــونت‪ ،‬ازار و جلوگیــری‬ ‫از مصــرف مــواد مخــدر‪ ،‬ارجــاع کــودکان‬ ‫کار بــه مراکــز درمانــی و توانبخشــی‬ ‫فراهــم شــدن شــرایط تحصیــل و تامیــن‬ ‫ســبد معیشــتی‪ ،‬روان کاوی‪ ،‬پراخــت‬ ‫هزینــه درمانــی و مســکن بــرای خانــواده‬ ‫هــای کــودکان کار و خیابانــی از جملــه‬ ‫برنامه هایــی بهزیســتی در کاهــش‬ ‫اســیب های ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل‬ ‫بازار کسب کار انالین‬ ‫اری اینجــا ظاهــرا ً روزی کشــوری بــود کــه‬ ‫برخــی از کشــورهای خاورمیانــه بــه ظاهــر‬ ‫بــرای در امــان مانــدن از ایــران‪ ،‬ایرانــی‬ ‫کــه بــه دنبــال ایجــاد ثبــات و ارامــش‬ ‫در منطقــه اســت بــا وجــود ســفارت ایــن‬ ‫کشــور در امــان بمانــد حــال فــارغ از اینکــه‬ ‫ایــن در امــان مانــدن صرفــا ً مرتبــط بــا‬ ‫خــود کشــور تروریســتی امریــکا کــه حامــی‬ ‫و پشــتیبان شــیطانی ســمی و پیــر بــه نــام‬ ‫اســرائیل اســت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه همــگان در ایــن روزهــا‬ ‫شــاهد تحــوالت امریــکا هســتیم بلــه‬ ‫امریــکا همــان کشــوری کــه طــی ‪ ۷۵‬ســال‬ ‫گذشــته و بعــد از بمبــاران اتمــی کــه ژاپــن‬ ‫را بــه طانــو در اورد هیــچ کشــوری تــا‬ ‫کنــون موفــق بــه شــلیک حتــی یــک گلولــه‬ ‫بــه ســمتش نکــرده بــود بعــد از اینکــه‬ ‫فرمانــده ســپاه قــدس را بــه شــهادت‬ ‫رســاندن بــه خیــال اینکــه بــا کنــار زدن او‬ ‫مــی تواننــد معــادالت منطقــه را انطــوری‬ ‫کــه مــی خواهنــد تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫فــارغ از اینکــه ایــن حــذف منجــر بــه‬ ‫تغییــر معــادالت در قلــب خــودش صــورت‬ ‫خواهــد گرفــت و حــال پــس از گذشــت‬ ‫یکســال از شــهادت ایــن بزرگمــرد ایــن‬ ‫کشــور در چنــان منجالبــی گرفتــار شــده‬ ‫کــه ظاهــرا ً بــرای حراســت از ان نیروهــای‬ ‫امنیتــی و پنتاگــون ایــن کشــور اقــدام بــه‬ ‫ایجــاد منطقــه ای ســبز بــرای روز تودیــع‬ ‫و معرفــه رئیــس جمهــوری کــه مشــخص‬ ‫نیســت بــا خــودش چنــد چنــد اســت خــود‬ ‫را امــاده مــی کننــد اری رئیــس جمهــوری‬ ‫کــه یــک روز میگویــد قــدرت را تحویــل مــی‬ ‫دهــد و روزی دیگــر از طرفــداران خــود‬ ‫مــی خواهــد بــرای حفــظ حقــوق اش بــه‬ ‫خیابانهــا امــده و مانــع از هــر گونــه تغییــر‬ ‫و تحولــی شــوند‪.‬‬ ‫اری اینجــا ظاهــرا ً روزی کشــوری بــود کــه‬ ‫برخــی از کشــورهای خاورمیانــه بــه ظاهــر‬ ‫بــرای در امــان مانــدن از ایــران‪ ،‬ایرانــی‬ ‫کــه بــه دنبــال ایجــاد ثبــات و ارامــش‬ ‫در منطقــه اســت بــا وجــود ســفارت ایــن‬ ‫کشــور در امــان بمانــد حــال فــارغ از اینکــه‬ ‫ایــن در امــان مانــدن صرفــا ً مرتبــط بــا‬ ‫خــود کشــور تروریســتی امریــکا کــه حامــی‬ ‫و پشــتیبان شــیطانی ســمی و پیــر بــه نــام‬ ‫اســرائیل اســت‪.‬‬ ‫در بیاناتشــان مــی گوینــد دیگــر نبایــد‬ ‫بــه کشــورهای بیگانــه اعتمــاد داشــت و‬ ‫بهتریــن اعتمــاد بــه نیروهــای جــوان و‬ ‫متعهــد و متخصــص داخلــی مــی باشــد‬ ‫کــه بــر روی گنجینــه ای از طــا نشســته‬ ‫ایــم چــرا کــه هــر چــه بخواهیــم را در ایــران‬ ‫خواهیــم یافــت‪.‬‬ ‫اگــر خــوب بــه تحــوالت یکســال اخیــر‬ ‫در منطقــه توجــه کنیــد خواهیــد دیــد کــه‬ ‫بعــد از بــه شــهادت رســاندن کــه بــه ظاهــر‬ ‫حــذف کــردن ایــن بــزرگ مــرد و تغییــر‬ ‫معــادالت صــورت گرفتــه توســط ایــن‬ ‫دشــمن بشــریت معــادالت چگونــه و بــه‬ ‫ســمت چــه کســی تغییــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫اری اینجــا دیگــر تحریــم جــای نــدارد چــرا‬ ‫کــه بعــد از بــه اب انداختــن دومیــن نــاو‬ ‫بنــدر بــزرگ دنیــا کــه اینبــار در خدمــت‬ ‫نیروهــای ارتــش ایــران اســت نوبــت‬ ‫رزمایــش بــزرگ موشــکی پیامبــر اعظــم‬ ‫‪ ۱۵‬اســت کــه قــدرت واقتــدار غــرش‬ ‫موشــکها و پهبادهــای تمامــا ً ایرانــی را بــه‬ ‫رخ همــگان مــی کشــد‪.‬‬ ‫معادالتــی کــه گاهــا ً بــا شــوهای تبلیغاتــی‬ ‫و تلویزیونــی و انهــم صرفــا بــرای تکفیــر‬ ‫اذهــان عمومــی نســبت بــه اینکــه چــرا‬ ‫دولــت ایــران بــرای در امــان مانــدن و‬ ‫حفــظ ســامت شــهروندان خــود واکســن‬ ‫فایــزر را خریــداری نمــی کنــد و جــان‬ ‫وســامتی مردمــش بــرای دولــت مهــم‬ ‫نیســت کــه بعــد از تزریــق ایــن واکســن‬ ‫بــر روی شــهروندان خــود و مــرگ قابــل‬ ‫توجــه افــراد دریافــت کننــده ایــن واکســن‬ ‫بــا پاســخ جــدی و بــه جــای رهبــر فرزانــه‬ ‫انقــاب مواجــه مــی شــوند کــه خریــد‬ ‫هرگونــه واکســن امریکایــی و انگلیســی‬ ‫بــه نــام فایــزر ممنــوع بــوده و اکیــدا نبایــد‬ ‫وارد کشــور شــود چــرا کــه مــا بــه ســامت‬ ‫هموطنــان مــان بیــش از بیــش اهمیــت‬ ‫مــی دهیــم‪.‬‬ ‫و در ایــن بیــن نیــز شــاهد بــه مرحلــه دوم‬ ‫رســیدن تســت واکســن ایرانــی مــی رســیم‬ ‫کــه بــه چهــار فــرد داوطلــب اول بــرای‬ ‫مرتبــط دوم تزریــق مــی شــود و حــال بعــد‬ ‫از گذشــت چنــد هفتــه شــاهد اثــر بخشــی‬ ‫و موثــر بــودن ان هســتیم‪.‬‬ ‫و اینجاســت کــه بایــد فرمایشــات مقــام‬ ‫معظــم رهبــری را بــه یــاد بیاوریــم کــه‬ ‫مــی تــوان یکــی از دالیــل ایــن نــوع‬ ‫اتــش ســوزی هــا را وجــود گردشــگرهای‬ ‫دانســت کــه اقــدام بــه ایجــاد اتــش‬ ‫در زمــان ورود بــه مناطــق جنگلــی و‬ ‫تفریحــی مــی کننــد دانســت عواملــی کــه‬ ‫شــاید اگــر بــا کمــی هوشــیاری و احســاس‬ ‫مســئولیت مــی توانــد مانــع از ایجــاد‬ ‫چنیــن حوادثــی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن‬ ‫روزانــه افــراد بســیاری در غالــب خانــواده‬ ‫و یــا گروهــای کوهنــوردی‪ ،‬طبعیــت‬ ‫گــردی و امثــال ایــن وارد عرصــه هــای‬ ‫طبیعــی شــده و اقــدام بــه ایجــاد اتــش‬ ‫بــرای گــرم شــدن و گــرم کــردن مــواد‬ ‫غذایــی خــود مــی کننــد کــه گاهــا برخــی‬ ‫اری یادمــان نــرود کــه دشــمن چگونــه و به‬ ‫چــه طریــق از همــان اوایــل انقــاب قصــد‬ ‫نفــوذ و رخنــه بــه ان را دارد و تــا کنــون‬ ‫هــم دســت از ان نکشــیده کافــی اســت بــه‬ ‫فیلمــی کــه چنــد وقتــی اســت از شــبکه یــک‬ ‫ســیما و در ســاعت ‪ ۲۲:۱۵‬دقیقــه هرشــب‬ ‫پخــش مــی شــود نــگاه کنیــم کــه چگونــه‬ ‫بعــد از عــدم موفقیــت در هــر عملیاتــی‬ ‫دســت بــه اقدامــی دیگــر مــی زننــد‪.‬‬ ‫فقــط کافــی اســت در ایــن شــرایط‬ ‫کــه امریــکا مملــو از تشــنج و اشــوب‬ ‫اســت مراقــب باشــیم کــه دشــمن مــا بــا‬ ‫وجــود اینکــه در جنــگ و اشــوب هســت‬ ‫امــا نیروهــای نفــوذی کــه تحــت امــر‬ ‫قدرتمنــدان همیــن کشــور تروریســتی‬ ‫هســتند بیــکار ننشســته و منتظــر‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری کــه در کمتــر‬ ‫از شــش مــاه اینــده قــرار اســت در ایــران‬ ‫برگــزار شــود هســتند و از هــم اکنــون در‬ ‫حــال فعالیــت و جنــب جــوش هســتند‬ ‫و کافــی اســت کــه کمــی از احــواالت‬ ‫دوربرمــان غافــل باشــیم ان وقــت اســت‬ ‫کــه خواهیــم دیــد چگونــه فریــب دســت‬ ‫نشــانده هــای انهــا را خواهیــم خــورد‪.‬‬ ‫از ایــن عوامــل بــا بــی توجهــی و ســهل‬ ‫انــگاری موجــب ایجــاد خســارت بــه عرصه‬ ‫هــای جنگلــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫همانطــور کــه در ایــن خبــر بــه ان اشــاره‬ ‫شــد طــی اتــش ســوزی هــای اخیــر‬ ‫موجــب ایجــاد خســارات بــه ‪۲۸۹٫۵‬‬ ‫هکتــار از مراتــع جنگلــی اســتان شــده کــه‬ ‫مــی تــوان ‪ ۹۹٫۹۹‬درصــد ان را عوامــل‬ ‫انســانی دانســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد گمــان مــی رود برخــی از ایــن‬ ‫اتــش ســوزی هــای شــیطنت برخــی‬ ‫افــراد باشــد کــه در صــدد ضربــه زدن‬ ‫و ایجــاد خســارت و تلفــات بــه منطقــه‬ ‫هســتند کــه از ســوی دشــمن بــرای ایــن‬ ‫کار برنامــه ریــزی شــده انــد کــه قطعــا‬ ‫اگــر چنیــن باشــد از زیــر چشــمان تیزبیــن‬ ‫ســربازان گمنــام اقــا امــام زمــان نمــی‬ ‫تواننــد فــرار کننــد‪.‬‬ ‫در هــر صــورت الزم اســت شــهروندان‬ ‫در هــر شــرایطی کــه بــرای گــذارن یــک‬ ‫روز بــه عراصــه هــای طبیعــی ســفر مــی‬ ‫کننــد حتمــا زمــان بازگشــت اقــدام بــه‬ ‫اطفــا و خامــوش نمــودن اتــش ایجــاد‬ ‫کــرده خــود بــه طــور کامــل باشــند و پــس‬ ‫از اطمینــان از خاموشــی کامــل اتــش‬ ‫اقــدام بــه تــرک محــل کننــد‪.‬‬ ‫الزم بــه اســت پــارک ملــی گلســتان یکــی‬ ‫از کهــن تریــن پــارک هــای ملــی ثبــت شــده‬ ‫مدیرکل حفاظت‬ ‫محیط زیست گلستان‬ ‫تندبادشدید‪ ،‬مهاراتش‬ ‫پارک ملی گلستان‬ ‫رامشکل کرده‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان‬ ‫در خصــوص جزئیــات ایــن خبــر گفت‪ :‬وزش‬ ‫شــدید تنــد بــاد در پــارک ملــی گلســتان کــه‬ ‫از ســاعت ســه بامــداد روز یکشــنبه شــروع‬ ‫شــده‪ ،‬کــه ایــن امــر موجــب ســخت شــدن‬ ‫مهــار اتــش در ایــن عرصــه گردیــده اســت‬ ‫لــذا بــه همیــن خاطــر ‪ ۱۰‬گــروه واکنــش‬ ‫ســریع از شــهرهای مختلــف بــه منطقــه‬ ‫اعــزام شــده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن‬ ‫محمدرضــا کنعانــی روز یکشــنبه بــا ارســال‬ ‫گزارشــی بــه خبرنــگاران اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫محیــط بانــان‪ ،‬همیــاران پــارک ملی گلســتان‬ ‫و جوامــع محلــی تنگــراه پــس از دریافــت‬ ‫گــزارش اولیــه حریــق پــارک ملــی گلســتان‬ ‫کــه در منطقــه دره شــمالی ســاعت ‪ ۱۶‬روز‬ ‫گذشــته ارســال شــد ســریعا بــرای اطفــا ان‬ ‫بــه منطقــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬گــروه هــای اعزامــی بــه‬ ‫مطقــه توانســتند مقابــل اتــش کــه در ســه‬ ‫نقطــه گــزارش شــده اســت کــه ‪ ۲‬نقطــه ان‬ ‫محــدود در پاییــن دســت و یــک نقطــه از کــف‬ ‫دره شــمالی بــه ســمت ارتفــاع بــه طــول ‪۳۰۰‬‬ ‫متــر و عــرض ‪ ۱۰۰‬متــر بــود ه را بگیرنــد‪.‬‬ ‫کنعانــی ادامــه داد‪ :‬در تالشــیم کــه بــا‬ ‫برنامــه ریــزی منســجم و هماهنگــی بــا ســایر‬ ‫دســتگاه ها منجملــه ســازمان منابــع طبیعــی‬ ‫ایــن اتــش ســوزی کنتــرل و مهــار شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ‪ ۲‬مــورد اتــش ســوزی‬ ‫هفتــه گذشــته گفــت‪ :‬درهفتــه گذشــته‬ ‫نیــز ‪ ۲‬مــورد اتــش ســوزی در منطقــه دره‬ ‫شــمالی و “زاو” پــارک ملــی گلســتان باعــث‬ ‫خســارت ســطحی بــه ‪ ۸.۵‬هکتــار از عرصــه‬ ‫جنگلــی ایــن پــارک شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت بیشــترین گســتره ایــن‬ ‫پــارک ملــی واقــع در اســتان گلســتان اســت‬ ‫کــه حــدود ‪ ۳۴‬درصــد ان نیــز در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی و بخــش ناچیــزی در‬ ‫ســمنان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه ســرهنگ حبیــب یارادبــزی‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی‬ ‫و ابخیــزداری گلســتان نیــز اعــام کــرد‬ ‫کــه طــی یــک هفتــه گذشــته ‪ ۹۱‬فقــره‬ ‫اتش ســوزی کــه بیشــتر ان نقطــه ای بــود‪،‬‬ ‫در عرصه هــای جنگلــی اســتان رخ داد کــه‬ ‫نتیجــه ان‪ ،‬خســارت ســطحی بــه ‪ ۷۱‬هکتــار‬ ‫از منابــع خــدادادی بــود‪.‬‬ ‫عرصه هــای جنگلــی گلســتان بــه دلیــل‬ ‫شــکل گیــری جوامــع پرتراکــم گیاهــی ناشــی‬ ‫از بــارش بــرف و بــاران در فصــل هــای پاییــز‬ ‫و زمســتان شــاهد اتــش ســوزهای زیــادی‬ ‫اســت کــه نمونــه بــازر ان ســوختن ‪۲۰۰‬‬ ‫هکتــار از محــدوده جنــگل توسکســتان‬ ‫گــرگان در ابــان ســالجاری اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت جنگل هــای گلســتان‬ ‫بــا وســعت ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار بــه طــول ‪۲۶۰‬‬ ‫کیلومتــر از گلــوگاه در شــرق مازنــدران اغــاز‬ ‫شــده و تــا روســتای گلیــداغ شهرســتان‬ ‫مراوه تپــه در منتهــی الیــه شــرق اســتان‬ ‫گلســتان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب کار انالین‬ ‫مــی تــوان یکــی از دالیــل ایــن نــوع اتــش‬ ‫ســوزی هــا را وجــود گردشــگرهای دانســت‬ ‫کــه اقــدام بــه ایجــاد اتــش در زمــان ورود‬ ‫بــه مناطــق جنگلــی و تفریحــی مــی کننــد‬ ‫دانســت عواملــی کــه شــاید اگــر بــا کمــی‬ ‫هوشــیاری و احســاس مســئولیت مــی‬ ‫توانــد مانــع از ایجــاد چنیــن حوادثــی شــد‪.‬‬ ‫در ایــران اســت کــه پناهگاهــی کــم‬ ‫نظیــر بــرای زندگــی حیــات وحــش بــوده که‬ ‫هــزار و ‪ ۳۵۰‬گونــه گیاهــی و ‪ ۳۰۲‬گونــه‬ ‫جانــوری از جملــه نیمــی از گونه هــای‬ ‫پســتاندار ایــران را در حــدود ‪ ۹۰۰‬کیلومتــر‬ ‫مربــع گســتره خــود جــای داده و بــه همیــن‬ ‫خاطــر اســت کــه از ان بعنــوان ذخیــره گاه‬ ‫زیســت کره در میــراث جهانــی یونســکو‬ ‫یــاد شــده و بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه گلســتان در ســال‬ ‫‪ ۱۳۵۴‬نخســتین پــارک ملــی ایــران بــوده‬ ‫اســت کــه در فهرســت میــراث جهانــی‬ ‫یونســکو بــه عنــوان یکــی از ‪ ۵۰‬ذخیــره گاه‬ ‫زیســت محیطــی کــره زمیــن بــه ثبــت‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫شــهرداری گــرگان بــا ارایــه طــرح دو فوریتــی بــه شــورای اســامی ایــن شــهر خواســتار واگــذاری‬ ‫ســاختمان بالاســتفاده فرهنگ ســرای مرکــز اســتان بــه پــارک علــم و فنــاوری گلســتان شــد‪.‬‬ ‫در جلســه شــامگاه شــورای شــهر گــرگان الیحــه ای بــا موضــوع اجــاره پنــج ســاله فرهنگ ســرای‬ ‫شــهرداری ارایــه شــد کــه بــر اســاس ان بخشــی از ایــن ســاختمان در ازای دریافــت ماهانــه ‪ ۲‬میلیــارد‬ ‫و صــد میلیــون ریــال در اختیــار پــارک علــم و فنــاوری قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫فرهنگ سرای‬ ‫گرگان به پارک‬ ‫علم و فناوری‬ ‫واگذار می شود‬ ‫گزارش و نقد‬ ‫معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گلستان‬ ‫جلسه ساماندهی‬ ‫ونظارت برواحدهای‬ ‫صنفی عطاری برگزارشد‬ ‫بــه همــت واحــد اصنــاف ســازمان‬ ‫صنعت‪،‬معــدن وتجــارت گلســتان جلســه‬ ‫ســاماندهی ونظــارت بــر واحدهــای‬ ‫صنفــی عطــاری بــا حضــور نماینــدگان‬ ‫اداره کل اطالعــات اســتان ‪،‬پلیــس‬ ‫فتا‪،‬پلیــس اگاهــی ‪،‬اداره نظــارت بــر‬ ‫اماکــن عمومــی ‪،‬ســازمان صنعت‪،‬معــدن‬ ‫و تجــارت ‪،‬معاونــت غــذا و دارو‪،‬تعزیــرات‬ ‫حکومتــی ‪،‬رئیــس اتــاق اصنــاف گلســتان‬ ‫و رئیــس واحــد بازرســی و نظــارت اصنــاف‬ ‫و دبیــر کمیســیون قاچــاق کاال و ارز‬ ‫اســتانداری گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن‬ ‫روابــط عمومــی ســازمان صنعت‪،‬معــدن‬ ‫وتجــارت اســتان گلســتان ‪ ،‬درویشــعلی‬ ‫حســن زاده معــاون امــور بازرگانــی‬ ‫و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت گلســتان گفــت ‪:‬در ایــن‬ ‫نشســت موضــوع فعالیــت ایــن صنــف‬ ‫از جنبــه هــای حقوقــی و تاریخــی ‪،‬ورود‬ ‫افــراد ســودجو وفاقــد تخصــص کافــی‬ ‫در زمینــه گیاهــان دارویــی ‪ ،‬جایــگاه‬ ‫اجتماعــی عطــاران ‪،‬عرضــه داروهــای‬ ‫بــی کیفیــت و خطرنــاک بــرای ســامتی‬ ‫انســان و عرضــه داروهــای قاچــاق و فاقــد‬ ‫مجــوز مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متاســفانه بــه رغــم‬ ‫تالشــهای شــبانه روزی ایــن ســازمان و‬ ‫جدیــت بازرســان در برخــورد بــا واحدهــای‬ ‫صنفــی متخلــف ‪،‬بــاز هــم گزارشــاتی مبنــی‬ ‫بــر فعالیــت گســترده شــبکه هــای قاچــاق‬ ‫کاالهــا و داروهــای غیــر مجــاز از سراســر‬ ‫اســتان گلســتان بــه ایــن واحدهــا مــی رســد‬ ‫کــه نگــران کننــده اســت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه منظــور ســاماندهی و شــفاف‬ ‫ســازی فعالیــت عطــاری هــا و بــا توجــه بــه‬ ‫پیشــینه تاریخــی و حقوقــی ایــن حرفــه ‪،‬دیگــر‬ ‫نهادهــای نظارتــی از جملــه دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی و معاونــت غــذا و دارو بایــد وارد‬ ‫عمــل شــده و مــا را در اجــرای دقیــق و منظــم‬ ‫ایــن طــرح ‪،‬یــاری دهنــد‪.‬‬ ‫حســن زاده گفــت ‪:‬بیشــترین تخلفــات‬ ‫مشــهود واحــد هــای صنفــی عطــاری در حــوزه‬ ‫ســامت شــامل ‪ ،‬مداخلــه در امــر پزشــکی و‬ ‫تجویــز غیــر مجــاز انــواع داروهــای شــیمیایی‬ ‫‪،‬فــروش انــواع امفتامیــن هــا ‪،‬قــرص‬ ‫ترامــادول و شــربت متــادون بــدون نظــر و‬ ‫نســخه پزشــک متخصــص ‪،‬داروهــای غیــر‬ ‫مجــاز چاقــی و الغــری و تقویتــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪:‬همچنیــن در ایــن جلســه‬ ‫نحــوه ی تعامــل اتحادیــه بــا دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اســتان بــا هــدف برگــزاری‬ ‫دوره هــای اموزشــی تخصصــی مــورد‬ ‫بحــث و بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی ‪1399‬‬ ‫مقصر اصلی قطعی برق‪ ،‬بیت کوین یا مردم؟‬ ‫نویسنده ‪:‬سهیال عالاالدین‬ ‫بیــت کویــن یــک ارز رمزنگاری شــده غیر متمرکز‬ ‫اســت‪ ،‬شــبکه ای از کامپیوترها و دســتگاههایی‬ ‫کــه در سرتاســر دنیــا وجــود دارنــد کــه بــه نــام‬ ‫ماینــر یــا اســتخراج کننــده شــناخته مــی شــوند‬ ‫هویــت پدیــد اورنــده ان مشــخص نیســت و‬ ‫هنــوز هــم هیــچ کشــوری ان را بــه عنــوان پــول‬ ‫قانونــی بــه رســمیت نشــناخته اســت واســتخراج‬ ‫ان در بســیاری از کشــورها ممنــوع اســت امــا‬ ‫مــردم کســانی هســتند کــه حقــوق فــردی و‬ ‫جمعــی خــود را مــی شناســند از ان دفــاع و بــه‬ ‫ان عمــل مــی کننــد و در امــور عمومــی جامعــه‬ ‫مشــارکت دارنــد کســانی کــه هویــت داشــته و‬ ‫شــناخته شــده هســتند ‪.‬‬ ‫مســلما باتوجــه بــه تعطیــل بــودن دانشــگاهها‬ ‫و مــدارس ‪,‬مســاجد ‪,‬تکیــه هــاو‪ ...‬در اســتان‬ ‫گلســتان میــزان مصــرف بــرق و گاز نســبت بــه‬ ‫ســال گذشــته کــه ســرمای ان شــاید کمتــر از‬ ‫امســال نبــوده اســت چــرا کــه در ان زمــان اکثــر‬ ‫مشــاغل در حــال فعالیــت و امــرار معــاش بودنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن شــهروندان عامــل قطعــی بــرق و مصرف‬ ‫بیش از اندازه گاز یا همان ســوخت طبیعی نمی‬ ‫تواننــد باشــند و مــردم هــم بــه خصــوص ســاکنین‬ ‫اســتان گلســتان بــه ایــن نکتــه واقــف هســتند‬ ‫کــه کرونــا بــا بــاز کــردن پنجــره هــا در ایــن هــوای‬ ‫ســرد هیــچ گاه از خانــه هــا خــارج نمــی شــود‪.‬‬ ‫چرا همیشه مردم باید زیر سوال بروند ‪.‬؟راستی‬ ‫چــه کســی پاســخگوی خســارت وارده بــه مــردم‬ ‫طــی ســه روز قطعــی بــرق در اســتان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫با این وجود و تعریف مختصر و اتفاقاتی که در‬ ‫چنــد روز اخیــر نســبت بــه قطعــی بــرق و گاز پیش‬ ‫امــده اســت بدنبــال مقصــر مــی گردیــم کســی‬ ‫را متهــم نمــی کنیــم امــا متهــم هــم نمــی شــویم‬ ‫در همیــن خصــوص بهتــر اســت نظــر‬ ‫مســئولین را نســبت بــه قطعــی بــرق و‬ ‫گاز هــم بــه نقــل از ایرنــا جویــا شــویم‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس بــه نقــل‬ ‫از ایرنــا‪ ،‬عیســی کالنتــری افــزود‪ :‬بــا ســرد‬ ‫شــدن هــوا مصــرف گاز در میــان مشــترکین‬ ‫خانگــی افزایــش یافتــه کــه ایــن مســاله‬ ‫موجــب شــده تــا گاز مــورد نیــاز صنایــع و‬ ‫نیــروگاه هــا بــه عنــوان ســوخت کاســته شــود‪.‬‬ ‫اتــش ســوزی جنــگل هــای گلســتان کــه ‪ ۲۰‬دی و بــا شــعله‬ ‫ور شــدن در بخشــی از عرصــه هــای جنگلــی گــرگان اغــاز شــده‬ ‫بــود از چنــد روز گذشــته بــه پــارک ملی گلســتان رســید و بــا وجود‬ ‫تــاش گســترده نیروهــای امــدادی همچنــان در بخــش هــای‬ ‫گوناگــون ایــن منطقــه حفاظــت شــده زبانــه مــی کشــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت گلســتان هــم اکنون‬ ‫گســتره اصلــی اتــش پــارک ملــی گلســتان در منطقه ســخت گذر‬ ‫«دره شــمالی» است‪.‬‬ ‫محمدرضا کنعانی اظهار داشــت‪ :‬از امروز دوشــنبه با اســتفاده‬ ‫از ‪ ۶۰‬نیــروی تــازه نفــس دیگــر از ســپاه‪ ،‬ارتــش‪ ،‬هــال احمــر‬ ‫ش بــرای خامــوش کــردن اتــش ایــن پــارک‬ ‫و اهالــی بومــی تــا ‬ ‫حفاظــت شــده بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــواهد و بررسـی ها نشــان می دهــد‪ ،‬بخــش عمــده‬ ‫اتــش در کــف جنــگل و روی برگ هــای خشــک و ریختــه شــده‬ ‫پاییــزی اســت و در ایــن میــان برخــی درختــان خشــک و پوســیده‬ ‫نیــز دچــار اتــش ســوزی شــده اند‪.‬‬ ‫کنعانــی اضافــه کــرد‪ ۲ :‬فرونــد بالگــرد هــال احمــر و هوافضــا‬ ‫ســپاه امــاده حضــور در عملیــات مهــار و خامــوش کــردن اتــش‬ ‫پــارک ملــی گلســتان هســتند کــه در صــورت مســاعد بــودن‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬از ســوی دیگــر صنایــع‬ ‫و نیــروگاه هــا هــم کــه نمــی تواننــد بــدون‬ ‫ســوخت بماننــد چــون بایــد بــرق مــورد نیــاز‬ ‫کشــور تولیــد شــود بنابرایــن ناچارنــد کــه از‬ ‫مــازوت بــه عنــوان ســوخت اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫معــاون رییــس جمهــور نیــز بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت موافــق‬ ‫اســتفاده از ســوخت مــازوت نیســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫برخــی نیــروگاه هــا مشــکل ســوخت دارنــد‬ ‫بنابرایــن بــه ناچــار مجبورنــد بــرای تولیــد بــرق‬ ‫از مــازوت اســتفاده کننــد در غیــر اینصــورت‬ ‫مجبوریــم قطعــی بــرق را تحمــل کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اکنــون گاز بــه انــدازه کافــی‬ ‫وجــود نــدارد پــس جایگزیــن ان مــازوت اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬یــا مــردم بایــد رعایــت کننــد گاز کمتــری‬ ‫مصــرف شــود یــا اینکــه مــازوت ســوخته شــود‬ ‫چــون اگــر گاز همچنــان بــی رویــه اســتفاده‬ ‫شــود مصــرف مــازوت اجتنــاب ناپذیــر اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬یکــی از علــل افزایــش مصــرف‬ ‫گاز خانگــی بــاز کــردن پنجره هــا بــا ایــن تصــور‬ ‫اســت کــه کرونــا خــارج می شــود در صورتــی‬ ‫کــه بایــد مــردم هــم دمــا را پاییــن بیاورنــد و هــم‬ ‫از اتــاف انــرژی خــودداری کننــد‪ ،‬مشــکالتی‬ ‫داریــم و نمی توانیــم همــه اســتان ها را‬ ‫در بحــث مصــرف مــازوت مســتثنی کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت مصــرف کنونــی گاز کشــور را روزانــه‬ ‫بیــش از ‪ ۸۲۵‬میلیــون مترمکعــب عنــوان کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬از ایــن میــزان ‪ ۵۵۶‬میلیــون متــر مکعــب‬ ‫مصــرف خانگــی‪ ،‬عمومــی و صنایــع کوچــک‬ ‫اســت‪ .‬البتــه ایــن مقــدار نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫پارســال رقــم بزرگــی اســت و بیــش از ‪ ۶٠‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کســب و کار پارس‪:‬مســلما‬ ‫باتوجــه بــه تعطیــل بــودن دانشــگاهها و مــدارس‬ ‫‪,‬مســاجد ‪,‬تکیــه هــاو‪ ...‬در اســتان گلســتان میــزان‬ ‫مصــرف بــرق و گاز نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته کــه ســرمای ان شــایدکمتر از‬ ‫امســال بــا وجــود مصــرف حداکثــری نبــوده اســت‬ ‫قعطــی گاز بــرق نداشــتیم حــال امثــال بــا وجــود‬ ‫کرونــا و تعطیلــی بســیاری از اصنــاف‪ ،‬مراکــز‬ ‫شــرایط جــوی از بالگــرد هــال احمــر بــرای انتقال نیروهــا و بالگرد‬ ‫هوافضــا بــرای ریختــن اب اســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمــد اریان فــر جانشــین یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزدار گلســتان بــه ایرنــا گفــت‪ :‬بــه دلیــل دوری مســافت‬ ‫ســدهای منطقــه بــه محــل اتــش ســوزی‪ ،‬از ظرفیــت رودخانــه‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بــرای ایجــاد چالــه ابگیــر و ایجــاد فرصــت‬ ‫بــرای برداشــت اب توســط بالگــرد اســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان ادامــه داد‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر نیروهــای امــدادی کــه در بــاالی یــال کوه هــای دره شــمالی‬ ‫مســتقر هســتند عصــر دیــروز از گســترش اتــش بــه دره پشــت‬ ‫یــال جلوگیــری کردنــد‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬اتش ســوزی پارک ملی گلســتان که از ســاعت‬ ‫‪ ۱۶‬روز ‪ ۲۷‬دی مــاه در ســه نقطــه از منطقــه دره شــمالی ایــن‬ ‫پــارک شــروع شــده‪ ،‬اکنــون در ‪ ۲‬نقطــه مهــار و خامــوش شــد‬ ‫و تنهــا در یــک نقطــه و بــه علــت وزش بــاد از کنتــرل خــارج و‬ ‫گســترده شــده کــه ایــن اتــش ســوزی تاکنــون بــه هیچگونــه از‬ ‫حیــات وحــش پــارک اســیبی نــزده اســت‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان قدیمــی تریــن پــارک ملــی ثبــت شــده در‬ ‫ایــران و پناهگاهــی کــم نظیــر بــرای حیــات وحــش اســت کــه هزار‬ ‫تفریحــی گردشــگری‪ ،‬مذهبــی و مراســمات بــا‬ ‫توجــه بــه افزایــش مــرگ و میــر بــه لحــاظ کرونــا‪.‬‬ ‫بنابرایــن شــهروندان نمــی تواننــد علــت قطعــی‬ ‫بــرق باشــند چــرا کــه همیــن مــردم بــه ایــن نکتــه‬ ‫واقف هستند کرونا با باز کردن پنجره ها در این‬ ‫هوای سرد هیچ گاه از خانه ها بیرون نمی رود‪.‬‬ ‫پــس چــرا همیشــه مــردم بایــد زیــر‬ ‫برونــد؟‬ ‫مســئولین‬ ‫کوتاهــی‬ ‫ســوال‬ ‫راســتی چــه کســی پاســخگوی خســارت‬ ‫وارده بــر مــردم طــی ســه روز قطعــی‬ ‫بــرق در اســتان گلســتان خواهــد بــود‬ ‫بد نیســت در همین راســتا از ارزی صحبت شــود‬ ‫کــه بــی پشــتوانه اســت و دارای هیــچ مرکزیتــی‬ ‫نیســت و هیــچ نهــادی ان را کنتــرل یــا مدیریــت‬ ‫نمــی کنــد و بــه دلیــل پــردازش بــاال ‪ ,‬برق زیــادی را‬ ‫مصــرف مــی کنــد کمبــود ناگهانــی گاز حتــی بــرای‬ ‫تولیــد بــرق مــورد نیــاز معابــر عمومــی پایتخــت را‬ ‫مــی تــوان در افزایــش ناگهانــی ارزش بیــت کویــن‬ ‫یافــت حتــی کارگاههایــی بــه شــکل غیــر مجــاز‬ ‫نســبت بــه زراعــت بیــت کویــن اقــدام کــرده انــد‬ ‫کــه بــرق بســیاری هنگفتــی مصــرف مــی کننــد که‬ ‫وجــود انهــا نگــران کننــده اســت ‪.‬‬ ‫بارشــد قیمــت بیــت کویــن در ســالهای اخیــر افــراد‬ ‫زیــادی بــرای اســتخراج ارز هجــوم اورده اند و ایران‬ ‫هــم بــه دلیــل قیمــت پایین بــرق هزینه اســتخراج‬ ‫بیت کوین اش کمتر از برخی کشورهای دنیاست‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه قــرار بــود تعرفــه ای بــرای‬ ‫اســتخراج کننــده ایــن نــوع ارز جهــت تامیــن‬ ‫هزینــه هــای تولیــد ان و کاهــش فشــار بــر شــبکه‬ ‫هــای بــرق وضــع شــود کــه ظاهــرا اقدامــی صــورت‬ ‫نگرفتــه اســت و از انجایــی کــه نیروگاههــا نمــی‬ ‫تواننــد بــدون ســوخت باشــند از مــازوت اســتفاده‬ ‫مــی کننــد و بــرای کمتــر ســوزاندن مــازوت بایــد‬ ‫شــاهد خاموشــی هــای گســترده باشــیم چــرا کــه‬ ‫مصــرف مــازوت و گازوئیــل غیــر اســتاندارد در‬ ‫صنایــع منشــا الودگــی هواســت امــا ناگفتــه نمانــد‬ ‫کــه برخــی منابــع هــم قطعــی بــرق را مرتبــط بــا‬ ‫تولیــد بیــت کویــن توســط چینــی هــا در ایــران‬ ‫مــی داننــد چــرا ســرمایه گــذار خارجــی بــه عنــوان‬ ‫نماینــده در رفســنجان بــه اســتخراج بیــت کوین در‬ ‫کشــور ایــران مبــادرت ورزیــده اســت‪.‬‬ ‫و ‪ ۳۵۰‬گونــه گیاهــی و ‪ ۳۰۲‬گونــه جانــوری از جملــه نیمــی‬ ‫از گونه هــای پســتاندار ایــران را در حــدود ‪ ۹۰۰‬کیلومتــر مربــع‬ ‫گســتره خــود جــای داده و بــه همیــن دلیــل بــه عنــوان ذخیــره گاه‬ ‫زیس ـت کره در میــراث جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫گلســتان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬نخســتین پارک ملی ایران شــد که در‬ ‫فهرســت میراث جهانی یونســکو به عنوان یکی از ‪ ۵۰‬ذخیره گاه‬ ‫زیســت محیطــی کــره زمیــن به ثبت رســیده اســت‪.‬‬ ‫بیشــتر گســتره پــارک در اســتان گلســتان‪ ،‬حــدود ‪ ۳۴‬درصــد‬ ‫ان در اســتان خراســان شــمالی و بخــش ناچیــزی نیــز در اســتان‬ ‫ســمنان قــرار دارد‪.‬‬ ‫در همیــن پیونــد ســرهنگ حبیــب یارادبــزی فرمانــده یــگان‬ ‫حفاظــت منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان نیــز اعــام کــرد‬ ‫کــه طــی یــک هفتــه گذشــته ‪ ۹۱‬فقــره اتش ســوزی کــه بیشــتر ان‬ ‫نقطـه ای بــود‪ ،‬در عرصه هــای جنگلــی اســتان رخ داد کــه نتیجــه‬ ‫ان‪ ،‬خســارت ســطحی بــه ‪ ۷۱‬هکتــار از منابــع خــدادادی بــود‪.‬‬ ‫جنگل هــای گلســتان بــا ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار وســعت بــه طــول‬ ‫‪ ۲۶۰‬کیلومتــر از گلــوگاه در شــرق مازنــدران اغــاز شــده و تــا‬ ‫روســتای گلیــداغ شهرســتان مراوه تپــه در منتهــی الیــه شــرق‬ ‫اســتان گلســتان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪283‬‬ ‫ششمین جشنواره‬ ‫رسانه ای گلستان‬ ‫به مرحله داوری رسید‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن‬ ‫مســئول ســازمان بســیج رســانه اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬نــام ایــن جشــنواره از‬ ‫صحابــه شــجاع و حــق طلــب حضــرت‬ ‫امیرالمومنیــن(ع)‪ ،‬جنــاب ابــوذر گرفتــه‬ ‫شــده اســت و در ان تــاش می شــود‬ ‫تــا خبرنــگاران و اصحــاب رســانه در نقــد‬ ‫و نظــارت‪ ،‬اطــاع رســانی صادقانــه و‬ ‫پیگیــری مطالبــات مردمــی نقــش افریــن‬ ‫و تاثیــر گــذار باشــند‪.‬‬ ‫مرحلــه جمــع اوری اثــار ششــمین‬ ‫جشــنواره رســانه ای ابــوذر گلســتان بــه‬ ‫پایــان رســید و پــس از بررســی و تفکیــک‪،‬‬ ‫اثــار تحویــل داوران جشــنواره شــد‪.‬‬ ‫میثــم قرایــی ضمــن یــاد اوری بیانــی از‬ ‫مقــام معظــم رهبــری کــه فرمودنــد‪“ :‬افــراد‬ ‫و مســئولین‪ ،‬خودشــان را در معــرض نقــد‬ ‫و انتقــاد قــرار بدهنــد و پاســخگو باشــند”‬ ‫گفــت ‪ :‬انتظــار داریــم مســئولین محتــرم‬ ‫اســتان همــکاری الزم بــا اصحــاب رســانه‬ ‫جهــت انعــکاس فعالیــت هــای امیدبخــش‬ ‫بــه جامعــه را داشــته باشــند و بــا ســعه‬ ‫صــدر بــا ســوال کننــدگان و منتقدیــن‬ ‫روبــرو شــوند چــرا کــه برخــی از اوقــات‬ ‫اگــر چنانچــه یــک انتقــادی بــه کســی‬ ‫بشــود‪ ،‬ایــن فرصتــی اســت بــرای اینکــه‬ ‫بتوانــد ذهــن هــا را روشــن و تبییــن کنــد‬ ‫و حقیقــت را بــا صدایــی رســا در کمــال‬ ‫اخــاق بیــان نمایــد‪.‬‬ ‫قرایــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه رســانه هــای‬ ‫اســتان گلســتان بــه ســوی تولیــدات‬ ‫فاخــر و بــا کیفیــت پیــش مــی رونــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در جشــنواره ششــم نیــز رشــد‬ ‫کمــی و کیفــی اثــار رســانه ای واصلــه بــه‬ ‫دبیرخانــه مشــهود بــود‪.‬‬ ‫ایــن مســئول در مــورد تعــداد اثــار‬ ‫دریافتــی در محورهــا و قالــب هــای‬ ‫اعــام شــده گفــت‪:‬‬ ‫در بخش عام (چند رسانه ای)‬ ‫عکس‪۳۲۷‬‬ ‫فیلم ‪۶۷‬‬ ‫موشن گرافیک‪۸‬‬ ‫نماهنگ‪۱۶‬‬ ‫ودر بخش عام ( خبر و مکتوب)‬ ‫تیتر ‪۲۳‬‬ ‫خبر ‪۱۰۶‬‬ ‫گزارش ‪۹۸‬‬ ‫مصاحبه ‪۲۴‬‬ ‫مقاله و یادداشت ‪۸۷‬‬ ‫اثر ثبت شد‪.‬‬ ‫همچنین دربخش ویژه ‪:‬‬ ‫تکانه های جهش تولید ‪۶۷‬‬ ‫چهل سالگی دفاع مقدس ‪۷۷‬‬ ‫رســانه در ایینــه رســانه‪ ۲۳‬اثــر دریافــت‬ ‫شــده اســت ‪.‬‬ ‫ایــن مســئول بــا اشــاره بــه مشــارکت‬ ‫گســترده عزیــزان رســانه ای در جشــنواره‬ ‫ششــم ابــوذر گفــت‪ :‬در حــوزه داوری‬ ‫نیــز بــا اســتفاده از داوران بومــی ضمــن‬ ‫احتــرام بــه کلیــه افــراد و صاحبــان‬ ‫متخصــص و متعهــد ایــن عرصــه در‬ ‫اســتان‪ ،‬بــا انتخــاب و اســتفاده از ‪ ۶‬داور‬ ‫در بخــش هــای خبــری و مکتــوب و ‪۴‬‬ ‫داور در بخــش چنــد رســانه ای و عکــس‬ ‫خبــری نهایــت تــاش برای صحــت داوری‬ ‫و اســودگی خیــال شــرکت کننــدگان عزیــز‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫زمستان داغ‬ ‫جنگل های هیرکانی‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫هوایبجنوردبه‬ ‫چرخه سالمت‬ ‫بازگشت‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫خبر‬ ‫شماره ‪283‬‬ ‫سرپرست هیات کوهنوردی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫نبودحتی کوچکترین‬ ‫امکانات ورزشی‬ ‫باوجودبیشترین مدال‬ ‫سرپرســت هیــات کوهنــوردی خراســان‬ ‫شــمالی در خصــوص جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن هیــات ورزشــی بــه بیــش‬ ‫از ‪ ۶۰‬قلــه مرتفــع کشــور طــی‪ ۹‬ماهــه‬ ‫ســالجاری صعــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن‬ ‫افســانه حســامی فــر اظهــار داشــت‪ :‬از‬ ‫مهمتریــن قلــه هــای کــه کوهنــوردان‬ ‫خراســان شــمالی بــه ان صعــود کــرده‬ ‫انــد دماونــد‪ ،‬ســبالن‪ ،‬علــم کــوه و‬ ‫گاوکشــان در اســتان گلســتان بــوده کــه‬ ‫امســال بــه ان صعــود داشــته انــد ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برگــزاری‪ ۲۵‬دوره‬ ‫اموزشــی بــرای کوهنــوردان قبــل از‬ ‫تشــدید محدودیــت هــای کرونایــی‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬کالس هــای اموزشــی فــوق بــرای‬ ‫‪ ۲۷۰‬ورزشــکار در رشــته هــای ســنگ‬ ‫نــوردی‪ ،‬صخــره نــوردی و قطــب نمــا بــا‬ ‫ظرفیــت محــدود و رعایــت شــیوه نامــه‬ ‫هــای بهداشــتی برگــزار شــده اســت‪.‬‬ ‫حســامی فــر در ادامــه افــزود‪ :‬هــم‬ ‫اکنــون نیــز بــا همــکاری هــال احمــر‬ ‫اســتان دوره ســوم کالســهای اموزشــی‬ ‫امــداد و نجــات بــرای کوهنــوردان در‬ ‫حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫پیداشدن الشه یک قالده خرس‬ ‫درارتفاعات توسکستان گرگان‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شیروان‬ ‫افزایش‪۲۳‬درصدی تحویل چغندربه کارخانه‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان در خصــوص‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬امســال ‪ ۲۰۶‬هــزار‬ ‫تــن چغنــدر بــه کارخانــه قنــد شهرســتان‬ ‫تحویــل داده شــد کــه ایــن میــزان نســبت بــه‬ ‫پارســال بیــش از ‪ ۲۳‬درصــد افزایــش داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن مهــران حیاتــی‬ ‫روز پنــج شــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا اشــاره بــه‬ ‫پایــان خریــد محصــول چغنــدر از کشــاورزان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬امســال در ســطح ‪ ۹۳۰‬هکتــار چغنــدر قنــد‬ ‫در ایــن شهرســتان کشــت شــده بــود کــه میانگیــن‬ ‫تولیــد در هــر هکتــار ‪ ۴۵‬تــن بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در مجمــوع ‪ ۴۲‬هــزار تــن محصــول‬ ‫از زمیــن هــای کشــاورزی ایــن شهرســتان‬ ‫برداشــت شــد‪.‬‬ ‫حیاتــی افــزود‪ :‬طــی ســال جــاری ‪ ۳۱‬هــزار تــن‬ ‫چغنــدر کشــاورزان شــیروان بــه کارخانــه قنــد‬ ‫تحویــل داده شــد و مابقــی بــه صــورت مصــرف‬ ‫علوفــه دام و بــه کارخانجــات دیگــر داده شــد‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪:‬‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۸۳۰‬هکتــار چغنــدر در ایــن‬ ‫شهرســتان کشــت شــد کــه میانگیــن تولیــد در‬ ‫هــر هکتــار ‪ ۴۳‬تــن بــود کــه ‪ ۳۵‬هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫هکتــار محصــول برداشــت شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حیاتــی همــه ســاله کشــت چغنــدر‬ ‫سواحل خزر در غرب گلستان‬ ‫از زباله پاک سازی شد‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وجــود ‪ ۳۵‬مربــی اقــا و‬ ‫خانــم در این رشــته ورزشــی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬هــم اکنــون بیــش از هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫کوهنــورد اســتان بــه طــور ســاماندهی‬ ‫شــده در رشــته هــای کوهپیمایــی‪،‬‬ ‫صعودهــای ورزشــی و ســنگ طبیعــت‬ ‫فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫مظفــر اذیــش مســوول یکــی از تشــکل هــای منطقــه در پایــان‬ ‫ایــن مراســم بــه ایرنــا گفــت‪ :‬بــا وجــود نصــب تابلوهــای اگاه ســازی‬ ‫زیســت محیطــی و تعبیــه ســطل هــای زبالــه‪ ،‬ایــن منطقــه‬ ‫همچنــان مملــو از زبالــه اســت‪.‬‬ ‫وی از مســافران و شــهروندان خواســت در کنــار بهــره منــدی از‬ ‫طبیعــت‪ ،‬بــا رعایــت اخــاق طبیعــت گــردی و توصیــه هــای زیســت‬ ‫محیطــی‪ ،‬در حفــظ محیــط زیســت کوشــا باشــند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در حــال حاضــر بیــش‬ ‫از ‪۱۶۰۰‬کوهنــورد زن و مــرد اکنــون بــه‬ ‫صــورت حرفــه ای و ســازمان یافتــه در‬ ‫هیــات کوهنــوردی خراســان شــمالی‬ ‫عضویــت دارنــد‪.‬‬ ‫از توجه شما به پیامک قبلی خود‬ ‫بسیار متشکرم‪ .‬برای جلوگیری‬ ‫از شیوع کرونا‪ ،‬اعمال جدید‬ ‫محدودیت ها از اول اذر ماه‬ ‫اجرا خواهد شد‪ .‬این کار را برای‬ ‫مراقبت از شما انجام می دهیم‬ ‫و مجددا خواهش می کنم از‬ ‫ترددها و تجمع های غیرضروری‬ ‫پرهیز کنید‪ .‬کرونا‪ ،‬تعارف ندارد‪.‬‬ ‫مواظب خود و خانواده محترمتان باشید‪.‬‬ ‫در ایــن شهرســتان از ‪ ۱۵‬اســفندماه اغــاز مــی‬ ‫شــود و برداشــت ان ‪ ۱۲‬مهرمــاه اغــاز و نیمــه‬ ‫دوم دی مــاه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫کارخانــه قنــد شــیروان ســاالنه ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن‬ ‫چغندرقنــد مصــرف مــی کنــد کــه کمتــر از ‪۲۰‬‬ ‫درصــد ان از داخــل اســتان تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۳۴‬درصــد از کشــتزارهای چغندرقنــد اســتان‬ ‫خراســان شــمالی مربــوط بــه شهرســتان‬ ‫شــیروان اســت‪.‬‬ ‫کارخانــه قنــد شــیروان در ‪ ۱۰‬کیلومتــری غــرب‬ ‫شــیروان واقــع اســت و ‪ ۶۵۰‬نفــر بــه صــورت‬ ‫مســتقیم در ایــن واحــد فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال برای تکمیل‬ ‫اردوگاه مراقبت از معتادان گلستان‬ ‫اغاز اب پاشی هوایی برای خاموشی‬ ‫اتش پارک ملی گلستان‬ ‫معــاون توســعه منابــع و ســرمایه انســانی ســازمان زندانی هــای‬ ‫کشــور گفــت کــه ایــن ســازمان بــرای تکمیــل اردوگاه نگهــداری‬ ‫معتــادان و محکومــان مــواد مخــدر گلســتان در علی ابادکتــول ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار تخصیــص داد‪.‬‬ ‫اب پاشــی هوایــی بــرای خامــوش کــردن اتــش منطقــه ســخت‬ ‫گــذر «دره شــمالی» در ارتفاعــات پــارک ملــی گلســتان بــا‬ ‫اســتفاده از یــک فرونــد بالگــرد هوافضــای ســپاه اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دادگســتری گلســتان علی رضــا بابایــی‬ ‫روز دوشــنبه در دیدار با معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری‬ ‫و رییــس کل دادگســتری گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اعتبــار بــرای‬ ‫ســاخت و تکمیــل فــاز نخســت ایــن اردوگاه هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬فــاز نخســت ایــن اردوگاه ظرفیت نگهــداری از ‪۶۰۰‬‬ ‫معتــاد و محکــوم مواد مخــدر را دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان روز دوشــنبه بــه‬ ‫ایرنــا گفــت‪ :‬بالگــرد ســپاه بعــد از انجــام پــرواز شناســایی از‬ ‫محــل اتش ســوزی‪ ،‬بــا فــرود در روســتای تنگــراه و ابگیــری‪،‬‬ ‫تاکنــون پنــج مرحلــه اب پاشــی در منطقــه انجــام داد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه علــی اصغــر میرزایــی تانکــر ســوخت بالگــرد به فــرودگاه‬ ‫کاللــه رســیده و مشــکلی بــرای تعــدد پــرواز بالگردهــا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫اگهی تحدید حدود‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی ‪ -‬بدینوســیله اعــام مــی گــردد بــه اســتناد مــاده‬ ‫‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪ ،‬تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫کــه در ان احــداث بنــا گردیــده اســت دارای پــاک ‪ 13080‬فرعــی از ‪ 3‬اصلــی بخــش‬ ‫‪ 3‬ثبــت گــرگان واقــع در اراضــی اوزینــه بــه مســاحت ‪ 57/75‬مترمربــع ملکــی اقــای‬ ‫حســن یحیایــی فرزنــد یحیــی ســاعت ‪ 10:30‬صبــح روز چهارشــنبه ‪ 1399/12/6‬در‬ ‫محــل وقــوع ملــک واقــع در گــرگان خیابــان چنــاران‪ -‬چنــاران ‪ 46‬نبــش کوچــه بــا کــد‬ ‫پســتی ‪ ..............‬بعمــل خواهــد امــد‪ .‬از ایــن رو چنانچــه مجــاوری یا هر شــخصی‬ ‫نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت میتوانــد فقــط‬ ‫ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر‬ ‫شــماره پــاک فــوق الذکــر بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده و عــاوه‬ ‫بــر ان ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت‬ ‫یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطه مراجعــه و گواهی عدم تقدیم‬ ‫دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫خواهــد نمــود‪.‬م الــف‪6021:‬‬ ‫علی برقی –رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف محمود خاندوزی‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫سالم هموطن عزیز‪،‬‬ ‫معــاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی خراســان‬ ‫شــمالی در خصــوص جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در ‪ ۹‬مــاه ســال جــاری بــا اســتفاده از‬ ‫پرداخــت تســهیالت و حجــم ســرمایه گذاری انجام شــده در بخــش صنایع دســتی اســتان‪،‬‬ ‫بــرای ‪ ۳۴۴‬نفــر اشــتغال ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫به گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از روابط عمومــی ایــن اداره کل‪ ،‬محمدرضــا‬ ‫قهرمانیــان اظهــار داشــت‪ :‬در ســال جــاری ‪ ۳۳‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال در بخــش‬ ‫صنایع دســتی اســتان ســرمایه گذاری و هفــت میلیــارد ریــال نیــز تســهیالت مشــاغل خانگــی‬ ‫بــه متقاضیــان و فعــاالن ایــن بخــش پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه حمایــت از فعــاالن ایــن حــوزه در قالــب پرداخــت تســهیالت و ارائــه‬ ‫اموزش هــای الزم و تشــویق بــه فــروش مجــازی ســبب شــد تــا تولیــد صنایع دســتی‬ ‫در شــرایط شــیوع کرونــا متوقــف نشــود‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬هیچ یــک از کارگاه هــای تولیــد‬ ‫صنایع دســتی اســتان بــه علــت کرونــا تعطیــل نشــد و فعــاالن ایــن حــوزه توانســتند بــا ورود‬ ‫بــه بــازار فــروش مجــازی بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫معــاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی خراســان‬ ‫شــمالی میــزان تولیــدات صنایع دســتی اســتان در ‪ ۹‬ماهــه ســال جــاری را ‪ ۱۱‬تُــن برشــمرد و‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬از ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون ‪ ۵۰‬مــورد بازدیــد از کارگاه هــای صنایع دســتی‬ ‫اســتان انجــام و مشــکالت ان هــا احصــا شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره حیــات وحــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان گفــت کــه الشــه یــک قــاده‬ ‫خــرس توســط تعــدادی کوهنــورد در ارتفاعــات توسکســتان ایــن اســتان از توابــع شهرســتان گــرگان‬ ‫معــروف بــه منطقــه بــاغ شــاه پیــدا شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن محمــود شــکیبا بــه ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬پــس از انتشــار تصاویــر‬ ‫الشــه ایــن خــرس در شــبکه های اجتماعــی فضــای مجــازی‪ ،‬پیگیــری بــرای مشــخص شــدن منطقــه‬ ‫مــورد نظــر توســط تعــدادی از محیــط بانــان و کارشــناس حیــات وحــش اغــاز شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تیــم اعزامــی پــس از ســاعت ها جســتجو‪ ،‬موفــق بــه پیــدا کــردن الشــه خــرس شــد کــه‬ ‫بررس ـی ها نشــان داد‪ ،‬ایــن حیــوان وحشــی حــدود حــدود یــک مــاه پیــش در منطقــه تلــف شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬باتوجــه بــه محــل پیــدا شــدن الشــه خــرس کــه در منطقــه ســخت گــذر و‬ ‫صعــب العبــور بــوده‪ ،‬احتمــال کشــته شــدن حیــوان بــا گلولــه شــکارچیان‪ ،‬بســیار ضعیــف اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره حیــات وحــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان ادامــه داد‪ :‬اگــر شــکارچی یــا‬ ‫شــکارچیان بخواهنــد خرســی را مــورد هــدف گلولــه قــرار دهنــد‪ ،‬اجــزای مختلــف بــدن ان از جملــه‬ ‫گوشــت و پوســت را جــدا می کردنــد‪ ،‬امــا الشــه پیــدا شــده‪ ،‬دارای پوســت و گوشــت در قســمت های‬ ‫مختلــف بــدن اســت‪.‬‬ ‫همزمــان بــا هفتــه هــوای پــاک تعــدادی از اعضــای تشــکل های‬ ‫زیســت محیطــی بندرترکمــن در حاشــیه خلیــج گــرگان عــاوه بــر‬ ‫غــرس نهــال در مســیرهای منتهــی بــه اســکله‪ ،‬ســواحل ایــن‬ ‫زیســتگاه ابــی را از وجــود حــدود ‪ ۳۰۰‬کیلــو زبالــه پــاک کردنــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان ضمــن اشــاره بــه صعــود‬ ‫حســین بهمنیاراولیــن ایرانــی و کوهنورد‬ ‫کــه بــه قلــه «کــی ‪ »۲‬واقــع در پاکســتان‬ ‫را از دیگــر افتخــارات دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫ایــن در شــرایطی اســت کــه علــی رغــم‬ ‫کســب مــدال هــا و افتخــارات مختلفــی‬ ‫کوهنــوردان اســتان داشــته انــد امــا‬ ‫از بســیاری امکانــات همچــون دیــواره‬ ‫ســرعت و درای تولینــگ در خراســان‬ ‫شــمالی محــروم هســتند‪.‬‬ ‫ایجاد‪۳۴۴‬شغل صنایع دستی درخراسان شمالی‬ ‫رییس اداره حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه بیشــترین‬ ‫نشــان را در میــان هیــات هــای ورزشــی‬ ‫توســط هیــات کوهنــوردی اســتان‪،‬‬ ‫بــوده یــاداور شــد‪ :‬چهــار نشــان طــای‬ ‫مســابقات کشــوری در رشــته هــای‬ ‫بولدرینــگ و ســرعت از ان امیــن توکلــی‬ ‫نســب‪ ،‬کوهنــورد اســتان اســت‪.‬‬ ‫ارادتمند‪،‬‬ ‫نمکی‪ ،‬وزیر بهداشت‪.‬‬ ‫کیفیــت هــوای بجنــورد پــس از ‪ ۹‬روز کــه بــه صــورت پیوســته در وضعیــت ناســالم قــرار داشــت‪ ،‬از‬ ‫روز دوشــنبه در شــرایط ســالم قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫کارشــناس پایــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬بــر‬ ‫اســاس داده هــای ایســتگاه ســنجش الودگــی هــوا در مرکــز اســتان‪ ،‬شــاخص ســنجش الودگــی‬ ‫امــروز ‪ ۹۸‬هــوای بجنــورد ‪ ۹۸‬اســت کــه در وضعیــت ســالم‪ ،‬امــا در مــرز ناســالم شــدن بــرای گــروه‬ ‫هــای حســاس قــرار دارد‪.‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ – 139960312004005985‬مورخــه ‪ 1399.07.29‬موضــوع‬ ‫کالســه ‪ 1395114412004000609‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــدکاووس تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقای‪/‬خانــم زری رزاقــی فرزنــد طاهــر بشــماره شناســنامه ‪ 1168‬شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2121342982‬درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه‬ ‫مســاحت ‪ 88.45‬مترمربــع جــدا شــده ازتمامت‪/‬قســمتی از پــاک ‪ 5010‬فرعــی‬ ‫از یــک‪ -‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس انتهــای خیابــان ســعدی شــمالی بخــش ‪10‬‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از بهــرام محمــداق اتابــای‬ ‫(مالــک رســمی)‪ ،‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9272:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪1399.10.15‬‬ ‫اریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬دوشنبه ‪1399.10.29‬‬ ‫رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهی مزایده یکدستگاه خودرو‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان گلســتان در نظر دارد تعداد یک دســتگاه خودرو پژو‬ ‫‪ 405‬قابــل شــماره گــذاری را بــا برگــزاری مزایــده عمومــی از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی‬ ‫بــه فــروش برســاند‪ .‬متقاضیــان مــی تواننــد بــرای کســب اطالعــات بیشــتر و شــرکت در مزایــده بــه‬ ‫ســایت اینترنتــی اداره کل فرهنــگ وارشــاد اســامی اســتان گلســتان مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬زمان انتشار اگهی در سامانه ‪99/11/4‬‬ ‫‪.2‬اخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت ‪ :‬ساعت ‪15‬روز ‪99/11/8‬‬ ‫‪.3‬زمان بازدید خودروها ‪ :‬از تاریخ‪99/10/27‬الی ‪99/11/4‬از ساعت ‪9‬الی ‪ 15‬روزهای اداری‬ ‫‪ .4‬شــرکت کننــدگان در مزایــده مــی بایســت بــه ازای هــر خــودروی ســواری مبلــغ ‪40/000/000‬‬ ‫ریــال بابــت تضمیــن شــرکت در مزایــده کــه بــه شــرح ذیــل تعییــن گردیــده بــه حســاب ‪،‬شــماره شــبا‬ ‫‪ 720100004078026107925285IR‬بــا کــد مشــخصه شناســه واریــز‬ ‫‪ 96011407812172614753005000000‬تحــت عنــوان تمرکــز وجــوه ســپرده هزینــه ایــی نــزد بانــک‬ ‫مرکــزی واریــز نماینــد‪،‬الزم اســت مزایــده گــران مطابــق برنامــه زمــان بنــدی منــدرج در ســامانه تــدارکات‬ ‫الکترونیــک دولــت( ســتاد) عــاوه بــر بارگــذاری از طریــق ســامانه باشــد ‪ ،‬نســبت بــه تحویــل فیزیکــی‬ ‫پاکــت شــماره یــک تــا تاریــخ ‪ 99/11/3‬بــه دبیرخانــه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان واقــع در‬ ‫ســاختمان بلــوار شــهید شــکاری اقــدام و رســید دریافــت نمائیــد ‪ .‬فیــش واریــزی شــرکت در مزایــده بنــام‬ ‫خــود شــرکت کننــده باشــد در غیراینصــورت ترتیبــی داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫نکات قابل توجه ‪:‬‬ ‫‪.1‬برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس فوق الذکر می باشد ‪.‬‬ ‫‪ .2‬قبل از ارائه پیشنهاد قیمت شرایط شرکت در مزایده را مطالعه فرمائید‪.‬‬ ‫متقاضیــان مــی تواننــد بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن ‪ 01732228161‬واحــد تــدارکات‬ ‫اداره کل فرهنــگ وارشــاد اســامی اســتان گلســتان تمــاس حاصــل نمایند‪.‬شناســه اگهــی ‪1078917 :‬‬ ‫ادرس‪ :‬استان گلستان ‪.‬شهرستان گرگان ‪.‬میدان تاالر ‪،‬بلوار شهید شکاری‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان گلستان‬ صفحه 4 ‫مدیــر کل دفتــر امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬همزمــان بــا گرامیداشــت دهــه فجــر امســال‬ ‫‪ ۳۴۸‬پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۱۸۰‬میلیــارد ریــال در دهیاری هــای اســتان افتتــاح می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری خراســان شــمالی‪ ،‬محمدرضــا موفــق اظهــار داشــت‪ :‬ایــن طــرح هــا شــامل اســفالت‪،‬‬ ‫زیرســازی معابــر‪ ،‬شــن ریــزی در روســتاها‪ ،‬تکمیــل دیــوار ســاحلی‪ ،‬اجــرای کانــال انتقــال اب‪ ،‬اجــرای طــرح هــادی‪ ،‬تجهیــز‬ ‫پــارک هــا‪ ،‬احــداث ســاختمان دهیــاری و جــدول گــذاری اســت‪.‬‬ ‫وی هــدف از افتتــاح ایــن طــرح هــا را توســعه روســتاها عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬بــا بهــره بــرداری از ایــن طــرح هــا‪ ،‬بســترهای‬ ‫زیرســاختی الزم بــرای ابادانــی روســتاها فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۳۴۸‬طرح‬ ‫در روستاهای‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫افتتاح می شود‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی ‪1399‬‬ ‫رییس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی شیروان‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش گلستان‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی شــیروان گفــت‪ :‬امســال چهــار‬ ‫میلیــارد ریــال بــرای مرمــت اثــر تاریخــی و گردشــگری حمــام خزینــه پیــر شــهید و راه‬ ‫دسترســی بــه غارهــای هنامــه ایــن شهرســتان خراســان شــمالی هزینــه شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن میثــم زارع در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬از‬ ‫مبلــغ کل هزینــه شــده ‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۶۴۰‬میلیــون ریــال بــرای مرمــت اثــر تاریخــی حمــام‬ ‫خزینــه پیرشــهید و یــک میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال بــرای دسترســی بهتــر راه هــای‬ ‫هنامــه واقــع در بخــش مرکــزی شهرســتان هزینــه شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت اثــار تاریخــی شهرســتان و مرمــت انــان گفــت‪ :‬در ایــن خصــوص‬ ‫پیشــنهاد داده شــده دهیــاری هــا و بخــش خصوصــی پــای کار بیاینــد و بــرای امــور‬ ‫اقتصــادی و فرهنگــی از ایــن اثــار اســتفاده کننــد زیراکــه ایــن بخــش موجــب اشــتغالزایی‬ ‫و رونــق اقتصــادی مــی شــود‪.‬‬ ‫زارع افــزود‪ :‬طــی ســال هــای اخیــر اعتبــارات خوبــی بــرای مرمــت اثــار تخصیــص یافتــه و اقدامــات‬ ‫خوبــی انجــام شــده ولــی هنــوز بســیاری از اثــار نیــاز بــه مرمــت و اعتبــار مــورد نیــاز دارد‪.‬‬ ‫حمــام خزینــه روســتای پیرشــهید شهرســتان شــیروان بنــای تاریخــی دوره قاجاریــه کــه بــا‬ ‫معمــاری ویــژه اســامی ایرانــی ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان بــا اشــاره بــه ‪ ۲۵‬هــزار دانش امــوز بازمانــده از تحصیل‬ ‫در ایــن اســتان گفــت کــه گلســتان در ایــن بخــش جــزو پنج اســتان اول کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن احســان گوهــری راد روز چهارشــنبه در نشســت خبــری‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬همــه روســتاهای دارای بیــش از ‪ ۲۰‬خانــوار گلســتان مدرســه ابتدایــی‬ ‫دارنــد امــا فعالیــت مــدارس متوســطه نیازمنــد شــاخص هایی از جملــه تعــداد مشــخصی‬ ‫از دانش امــوز اســت کــه نبــود ایــن شــرط در برخــی مناطــق باعــث کــم شــدن مــدارس‬ ‫شــده و نقــش زیــادی در افزایــش تعــداد دانش امــوزان بازمانــده از تحصیــل دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از تمــام تــوان بــرای بازگردانــدن دانش امــوزان تــرک تحصیــل کــرده اســتفاده مــی‬ ‫کنیــم امــا برخــی مســائل از جملــه مخالفــت خانواده هــا بــه دلیــل دشــواری در تامیــن هزینـه ‬ ‫تحصیــل در افزایــش تعــداد دانش امــوزان بازمانــده از امــوزش در گلســتان موثــر اســت‪.‬‬ ‫گوهــری راد تاکیــد کــرد‪ ۷۰ :‬درصــد خانواده هایــی کــه مخالــف ادامــه تحصیــل فرزنــدان‬ ‫خــود هســتند مشــکل اقتصــادی دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــه تــداوم امــوزش در شــرایط کرونایــی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬براســاس مصوبــه ســتاد‬ ‫اســتانی مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬در مناطقــی کــه دسترســی بــه اینترنــت بــرای دانش اموزانــی دشــوار‬ ‫اســت کالس هــا بــه صــورت حضــوری بــا رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫هزینه‪۴‬میلیاردریالی برای مرمت اثار‬ ‫تاریخی وگردشگری شیروان‬ ‫مدیر و دبیر شورای‬ ‫اموزش و پرورش‬ ‫شهرستان ازادشهر‬ ‫دانش اموزان گلستان جزو‪۵‬استان نخست‬ ‫بازمانده ازتحصیل هستند‬ ‫مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)‬ ‫خدمات بهترومتنوع تردرسامانه هست اینجا‬ ‫تردرســامانه‬ ‫بهترومتنــوع‬ ‫خدمــات‬ ‫هســت اینجــاوی افزود‪:‬رفتــن بســوی‬ ‫تولیدنیازها‪،‬تحویــل مســتقیم و ارزان قیمــت‬ ‫محصــوالت و مدیریــت بازاردرســتاد اجرایــی‬ ‫دراولویــت قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســلمان زاده مدیــر کل ســتاد اجرایــی فرمــان‬ ‫حضــرت امام(ره)گفت‪:‬مــردم بــه هنــگام‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا درپیــک اول درکشــور بــا‬ ‫مشــکل کمبــود محلــول ضــد عفونــی ‪،‬ماســک‬ ‫و خانــواده هــا بــا اســترس و هزینــه هــای‬ ‫گــزاف مواجــه شــدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬رفتــن بســوی تولیدنیازها‪،‬تحویــل‬ ‫مســتقیم و ارزان قیمــت محصــوالت و‬ ‫مدیریــت بازاردرســتاد اجرایــی دراولویــت قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫ســلمان زاده گفت‪:‬بــا شــروع ایــن خدمــات‬ ‫ازســوی ســتاد در اســتان گلســتان با‪۸‬مرکز‪،‬کار‬ ‫توزیــع در اســتان اغــاز شــد کــه در حــال حاضــر‬ ‫بــه جهــت ارتقــای خدمــات بهترودسترســی‬ ‫اســان‪ ،‬ان رابه‪۲۱‬مرکزداوطلبانــه و مردمــی‬ ‫درســطح اســتان رســانده ایــم‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬در ســامانه( هســت اینجا )نیازهای‬ ‫ضــروری خانــواده هــا ازجملــه ماســک‪،‬محلول‬ ‫ضــد عفونــی‪ ،‬تبلت‪،‬لــوازم التحریــرو برنــج کــه‬ ‫مربــوط بــه اســتان هــای شــمالی نیســت عرضه‬ ‫مــی شــودوهر فــرد بــا داشــتن کارت ملــی‬ ‫میتوانــد خریــد را بــا پرداخــت وجــه داشــته‬ ‫باشــد ومحصــوالت راازمراکــزی کــه خــود‬ ‫انتخــاب مــی کننــد دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره)‬ ‫درپایــان افزود‪:‬تغییراتــی درقیمــت هــا ایجــاد‬ ‫شــدومحصوالت بنوعــی مجــددا ارزان تــر در‬ ‫ایــن ســامانه عرضــه مــی گــردد کــه نمونــه ان‬ ‫رامــی تــوان بــه هــر بســته ‪۵۰‬عــددی ماســک‬ ‫ســه الیــه بااســتانداردوتاییدوزارت بهداشــت‬ ‫‪۴۰‬هــزار تومــان مــی باشــد‪،‬مردم مــی تواننــد‬ ‫بــا مراجعــه بــه ســامانه (هســت اینجا)تمامــی‬ ‫محصــوالت را ببیننــد و خریــد نماینــد‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪283‬‬ ‫شــور ومشــورت یکــی از اساســی تریــن‬ ‫مفاهیم مورد تاکید در اســام و یکی از‬ ‫اصــول اساســی مــورد توافــق جمعــی در‬ ‫اداره امــور بــه ویــژه در عرصــه تحــوالت‬ ‫امــوزش و پــرورش مــی باشــد ‪ ،‬از‬ ‫ایــن رو تشــکیل شــوراها در امــوزش و‬ ‫پــرورش و از جملــه مــدارس بــه عنــوان‬ ‫ارکان ان محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه قانونمنــدی ارتباطــات و‬ ‫اهمیــت شــوراها در نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی و از جملــه در امــوزش و پــرورش‬ ‫نیــاز اســت کــه نســل جــوان را بــه ســمت‬ ‫و ســوی متعالــی هدایــت کــرد مراکــز‬ ‫اموزشــی بــه خصــوص مقطــع متوســطه‬ ‫بســتر مناســب در مهیــا ســازی شــوراها و‬ ‫فعالیــت هــای ان اســت کــه از یــک ســو‬ ‫مــی توانــد نوجوانــان و جوانــان را بــا نیازهــا‬ ‫و اســتعدادهای بالقــوه شــان اشــنا ســازد‬ ‫و از ســوی دیگــر بــه ایجــاد دوســتی هــای‬ ‫صحیــح درمحیــط اموزشــی و خــارج از ان‬ ‫شــده و زمینــه ســاز مهــرورزی و محبــت‬ ‫بیــش از بیــش بیــن دانــش امــوزان شــود‪.‬‬ ‫درروابــط انســانی ودرســازمان هــا‬ ‫نیزتشــکیل شــوراها عمدتــا وســیله ای‬ ‫مناســب بــرای برانگیختــن افزایــش‬ ‫کارائــی کارکنــان وتغییروضــع موجــود‬ ‫اســت‪ .‬شــوراها هنگامــی که بــه صورت‬ ‫یــک فراگــرد پنداشــته شــود برارتبــاط‬ ‫گســترده میــان افــراد وتعامــل افــراد‬ ‫تاثیرگذاشــته وپیوند را به شــکل شــبکه‬ ‫ای چنــد ســویه تبدیــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫اگهی مزایده کتبی اموال شهرداری بندرگز (مرحله دوم)‬ ‫شهرداری بندرگز به استناد مجوز شماره ‪ 208‬مورخ ‪ 99/07/28‬شورای اسالمی شهر بندرگز و تائیدیه شماره ‪ 99/62/35378‬مورخه‬ ‫‪ 99/08/15‬کمیته انطباق فرمانداری در نظر دارد نسبت به فروش تعداد ‪ 10‬باب مغازه های پاساژ فانوس شهرداری بشرح ذیل اقدام نماید‬ ‫‪،‬کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادقیمت وبازگشایی پاکات از طریق سامانه ستادانجام خواهد شد‪.‬‬ ‫مهلت شرکت در مزایده از روز چهارشنبه مورخه ‪ 99/10/24‬تاساعت ‪ 12‬روز دو شنبه ‪ 99/11/06‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(ستاد)به ادرس ‪www.setadiran.ir:‬‬ ‫شرایط مزایده ‪:‬‬ ‫‪ -1‬مبلغ سپرده شرکت در مزایده ‪ 5‬درصد قیمت پایه کارشناسی بوده که باید به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری باشد‪ .‬شماره حساب‬ ‫شهرداری بندرگز ‪ 69507589/49‬بانک ملت شعبه بندرگزواصل فیش واریزی را تا قبل از پایان وقت اداری روز یکشنبه ‪ 99/11/15‬به واحد امور مالی‬ ‫شهرداری تحویل نمایند‪ .‬شرکت کنندگان در مزایده مکلف هستند کلیه اسناد ومدارک موردنیاز بهمراه پیشنهاد قیمت خود را تا ساعت ‪ 12‬روزدوشنبه‬ ‫‪ 99/11/06‬در سایت سامانه ستاد بارگذاری نمایند ‪.‬درغیر اینصورت شهرداری تعهدی درخصوص قیمت پیشنهادی ندارد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیه مغازه ها با وضع موجود به فروش میرسد‪ .‬بازگشایی پاکت ها در ساعت ‪ 10/00‬روز سه شنبه مورخه ‪ 1399/11/07‬میباشد‬ ‫شرایط پرداخت به صورت یک جا و نقدی و حداکثر ‪ / 3‬سه روز پس از انتخاب برنده خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -3‬به پیشنهاد های فاقد سپرده معتبر یا کمتر از مبلغ و یا نظیر ان و همچنین به پیشنهادهای فاقد مهر و امضا مجاز ( در اشخاص حقوقی)‬ ‫ردیف‬ ‫مشروط ‪ ،‬مخدوش و پشنهاد هایی که پس از مهلت مقرر واصل می شود‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬کپی اسناد و کروکی امالک و نمونه فرم شرکت در مزایده و شرایط عمومی در سایت شهرداری بندرگز قسمت مزایده موجود می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬قیمت پایه کارشناسی به شرخ ذیل می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪ -7‬کلیه هزینه های اگهی‪،‬کارشناسی وغیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهدبود‪.‬‬ ‫‪ -8‬به پیشنهاداتی که فاقد سپرده ویا بعد از مهلت مقرر واصل گردد‪،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -9‬برنده مزایده موظف است ظرف مدت ‪ 72‬ساعت پس از اعالم کتبی شهرداری نسبت به واریزی قیمت کل به بشماره حساب‬ ‫‪ 3123085808‬نزد بانک تجارت شعبه بندرگز بنام فروش اموال منقول و غیر منقول و اصل فیش تحویل امور مالی اقدام نماید ‪ ،‬در غیر‬ ‫اینصورت سپرده به ترتیب تا نفر سوم به نفع شهرداری ضبط می گردد ‪.‬‬ ‫‪ -10‬در صورت انصراف نفر اول ‪ ،‬اختالف مبلغ پیشنهادی نفر دوم یا سوم بیش از مبلغ ‪ 5‬درصد سپرده شرکت در مزایده باشد ‪ ،‬مزایده باطل‬ ‫اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -11‬در صورت سوال در مورد امالک با شماره ‪ 017-34367375‬واحد امور مالی شهرداری بندرگز تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری بندرگز‪-‬محمدرضا کردی‬ ‫شناسه اگهی ‪1080469‬‬ ‫نوع کاربری‬ ‫نام قطعه و پالک‬ ‫متراژ‬ ‫قیمت پایه‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بلوار امام خمینی (ره)‬ ‫انقالب ‪17‬‬ ‫مسکونی‬ ‫قطعه ‪38‬‬ ‫‪ 220‬متر‬ ‫‪ 5/500/000/000‬ریال‬ ‫‪ 275/000/000‬ریال‬ ‫‪2‬‬ ‫خیابان شهید اسدی عرب‬ ‫انقالب ‪ * 34‬کوچه بهاران ‪4‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪----‬‬ ‫‪240‬متر‬ ‫‪ 3/600/000/000‬ریال‬ ‫‪ 180/000/000‬ریال‬ ‫‪3‬‬ ‫بلوار امام خمینی (ره)‬ ‫روبروی ‪ 16‬متری‬ ‫مسکونی‬ ‫قطعه ‪30‬‬ ‫‪ 208‬متر‬ ‫‪ 4/576/000/000‬ریال‬ ‫‪ 228/800/000‬ریال‬ ‫‪4‬‬ ‫خیابان ‪ 20‬متری‬ ‫معلم ‪10‬‬ ‫مسکونی‬ ‫قطعه ‪1‬‬ ‫‪ 210/50‬متر‬ ‫‪ 4/631/000/000‬ریال‬ ‫‪ 231/550/000‬ریال‬ ‫‪5‬‬ ‫خیابان ایت اله نصیری‬ ‫پاساژ قدیر زاده‬ ‫تجاری‬ ‫پالک‪4‬‬ ‫‪ 16/50‬متر‬ ‫‪ 2/310/000/000‬ریال‬ ‫‪ 115/500/000‬ریال‬ ‫‪6‬‬ ‫خیابان ایت اله نصیری‬ ‫پاساژ قدیر زاده‬ ‫تجاری‬ ‫پالک ‪5‬‬ ‫‪ 16/50‬متر‬ ‫‪ 2/310/000/000‬ریال‬ ‫‪ 115/500/000‬ریال‬ ‫‪7‬‬ ‫خیابان ایت اله نصیری‬ ‫پاساژ قدیر زاده‬ ‫تجاری‬ ‫پالک ‪18‬‬ ‫‪ 15‬متر‬ ‫‪ 2/100/000/000‬ریال‬ ‫‪ 105/500/000‬ریال‬ ‫‪8‬‬ ‫خیابان ایت اله نصیری‬ ‫پاساژ قدیر زاده‬ ‫تجاری‬ ‫پالک ‪23‬‬ ‫‪ 12/3‬متر‬ ‫‪ 1/845/000/000‬ریال‬ ‫‪ 92/250/000‬ریال‬ ‫‪9‬‬ ‫بلوار امام خمینی (ره)‬ ‫خیابان شهید جلیلی‬ ‫تجاری‬ ‫پالک ‪33‬‬ ‫‪ 82/42‬متر‬ ‫‪ 1/644/400/000‬ریال‬ ‫‪ 82/220/000‬ریال‬ ‫ادرس ملک‬ ‫از شعله های اجاق گاز برای گرم کردن اشپزخانه استفاده نکنید‪،‬‬ ‫این کار موجب انتشار گاز سمی و کشنده منواکسید کربن در محل میشود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫ایا میدانید‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫سالمت‬ ‫شماره ‪283‬‬ ‫سالمت‬ ‫فرماندار گنبد کاووس‪:‬‬ ‫پیشــانی انســان مرکــز دمــای انســان اســت یعنــی اگــر شــما دمــای پیشــانیتان را تغییــر دهیــد‬ ‫دمــای بدنتــان هــم بــه همــان انــداره تغییــر میکنــد ایــن یکــی از دالیلــی اســت کــه وقتــی مــا مــی‬ ‫خواهیــم ببینیــم کــه ایــا تــب داریــم یــا نــه دســتمان را روی پیشــانی میگذاریــم ؟‬ ‫تبعات حذف وعده غذایی صبحانه‬ ‫سالمت‪-‬خراسانشاملی‬ ‫تهیه زمین احداث‬ ‫بیمارستان‪۴۰۰‬تخت خوابی‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن عبدالقدیــر‬ ‫کریمــی روز پنجشــنبه در شــورای اداری‬ ‫گنبــدکاووس افــزود‪ :‬احــداث ایــن مرکــز درمانــی‬ ‫باتوجــه بــه قدمــت بــاال و کمبــود تخــت در ایــن‬ ‫شهرســتان و ضــرورت ارائــه خدمــات بهتــر بــه‬ ‫بیمــاران از مطالبــات جــدی ســاکنان شــرق‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار گنبــدکاووس از تامیــن زمیــن مــورد‬ ‫نیــاز بــرای احــداث بیمارســتان ‪ ۴۰۰‬تخت خوابــی‬ ‫ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬عملیــات‬ ‫احــداث ایــن پــروژه درمانــی در زمیــن پنــج‬ ‫هکتــاری اهدایــی بنیــاد مســتضعفان بــه زودی‬ ‫توســط قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا ســپاه‬ ‫شــروع می شــود‪.‬‬ ‫ظرفیــت فعلــی هفت بیمارســتان گنبــدکاووس‬ ‫حــدود ‪ ۸۰۰‬تخــت بــرای اســتفاده ‪ ۳۷۰‬هــزار‬ ‫نفــر از جمعیــت ایــن شهرســتان و ســاکنان دیگر‬ ‫شــهرهای شــرق گلســتان اســت‪.‬‬ ‫عمــر قدیمــی تریــن بیمارســتان گنبــدکاووس‬ ‫بیشــتر از ‪ ۵۰‬ســال اســت‪.‬‬ ‫وی راه انــدازی مرکــز انژیوگرافــی و جراحــی قلــب‬ ‫را دیگــر مطالبــه مــردم گنبــدکاووس دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬بــا وجــود خریــد تجهیــزات ایــن مرکــز از ‪۲‬‬ ‫ســال پیــش‪ ،‬بــه خاطــر برخــی مشــکالت و نبــود‬ ‫پزشــک جــراح‪ ،‬هنــوز قلــب افتتــاح نشــده کــه بــا‬ ‫پیگیری هــای انجــام شــده قــرار اســت ایــن مرکــز از‬ ‫امــروز بــه صــورت ازمایشــی راه انــدازی و از دهــه‬ ‫فجــر امســال هــم بــه صــورت رســمی افتتــاح شــود‪.‬‬ ‫کریمــی همچنیــن بااشــاره بــه مشــکل قطــع برق‬ ‫چنــد روز گذشــته در گنبــدکاووس‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫بــرای رفــع ایــن خاموشــی ها کــه یــک مشــکل‬ ‫سراســری اســت‪ ،‬عــاوه بــر ضــرورت صرفه جویــی‬ ‫مــردم و مشــترکان عمــده گاز و بــرق‪ ،‬از ســاعت‬ ‫‪ ۱۲‬هــر روز نیــز بــرق ادارات و نهادهــای ایــن‬ ‫شهرســتان تــا بهبــود شــرایط قطــع می شــود‪.‬‬ ‫ضــرورت ارائــه برنامه هــای پیشــنهادی از‬ ‫ســوی ادارات و نهادهــای گنبــدکاووس درقالــب‬ ‫کمیته هــای ‪ ۲۲‬گانــه ســتاد دهــه فجــر بــه‬ ‫دبیرخانــه‪ ،‬اعــام لیســت پروژه هــای افتتاحــی و‬ ‫کلنگ زنی دهه فجر امســال از ســوی ادارات به‬ ‫فرمانــداری‪ ،‬نظــارت بیشــتر ســتاد تنظیم بــازار بر‬ ‫قیمت برخی کاالهای اساســی‪ ،‬همکاری ادارات‬ ‫و نهادهــا بــا طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی‬ ‫در غربالگــری کرونــا و تــاش بــرای ثبت اشــتغال‬ ‫ایجــاد شــده در ســامانه رصــد از دیگــر تاکیــدات‬ ‫فرمانــدار گنبــدکاووس در ایــن جلســه بــود‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز بهداشــت گنبــدکاووس نیــز در ایــن‬ ‫جلســه ضمن تشــریح اخرین وضعیت شــیوع بیماری‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬در ایــن شهرســتان گفــت‪ :‬طی ‪ ۱۱‬ماه گذشــته‬ ‫میانگیــن تعــداد بیمــاران کرونا در گنبدکاووس بــه ازای‬ ‫هــر ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر ‪ ۹۰۹‬نفــر بــود‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم پالیــده افــزود‪ :‬درحــال حاضــر ‪۷۹‬‬ ‫بیمــار کرونایــی در مراکــز درمانی این شهرســتان‬ ‫بســتری هســتند کــه هفــت نفــر انهــا در بخــش‬ ‫مراقبت هــای ویــژه (ای ســی یــو) درحــال‬ ‫نگهــداری هســتند‪.‬‬ ‫وی بــه اجــرای طــرح شــهید حــاج قاســم‬ ‫ســلیمانی در شــهر و ‪ ۱۲۱‬روســتاهای‬ ‫گنبــدکاووس نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در قالــب‬ ‫ایــن طــرح کــه از ‪ ۱۰‬اذر امســال در ‪ ۴۵‬محلــه‬ ‫شــهری و از هفتــه گذشــته نیــز در ‪ ۱۲۱‬روســتای‬ ‫ایــن شهرســتان شــروع شــده اســت تاکنــون ‪۸۰‬‬ ‫هــزار نفــر غربالگــری شــدند که ‪ ۵۰۰‬بیمــار دارای‬ ‫عالئــم و ‪ ۲‬هــزار نفــر از اطرافیــان انهــا شناســایی‬ ‫و در تحــت مراقبــت در منــزل قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫پالیــده همچنیــن برضــرورت اســتمرار‬ ‫رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی توســط‬ ‫گروه هــای مختلــف مــردم‪ ،‬کســبه و بازاریــان‬ ‫و ادارات و نهادهــای گنبــدکاووس تــا بهبــود‬ ‫شــرایط تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه کــه نماینــده مــردم‬ ‫گنبدکاووس در مجلس شــورای اســامی حضور‬ ‫داشــت‪ ،‬مدیــر جهادکشــاورزی و روســای ادارات‬ ‫بــرق و گاز ایــن شهرســتان بــه ارائــه گــزارش از‬ ‫فعالیت هــای حــوزه فعالیــت خــود پرداختنــد‪.‬‬ ‫رعایــت صرفــه جویــی در مصــرف بــرق و گاز بــرای‬ ‫جلوگیــری از خاموشــی ها‪ ،‬قطــع بــرق ادارات و‬ ‫نهادهــا از ســاعت ‪ ۱۲‬تــا ‪ ،۱۴‬انجــام ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫کشـت های پاییــزه در گنبــدکاووس و ضــرورت ابیاری‬ ‫مــزارع مناطــق شــمالی ایــن شهرســتان بویــژه مــزارع‬ ‫واقــع در حاشــیه ‪ ۲‬رودخانــه گرگانــرود و اتــرک‪،‬‬ ‫ضــرورت همــکاری مدیریــت امــور منابــع اب و پخــش‬ ‫فراورده هــای نفتــی بــرای دادن مجــوز برداشــت اب‬ ‫و تامیــن ســوخت موتورهــای اب جهــت ابیــاری‬ ‫مــزارع و اطــاع رســانی بــه دامــداران بــرای جلوگیــری‬ ‫از حضــور دام هــا در مزارعــی کــه ســطح ســبز دارنــد‪،‬‬ ‫از مهمتریــن مطالــب بیــان شــده توســط مدیــران‬ ‫جهادکشــاورزی‪ ،‬بــرق و گاز گنبــدکاووس درایــن‬ ‫جلســه بــود‪.‬‬ ‫چگونه ریفالکس‬ ‫راقبل ازخواب شبانه‬ ‫کنترل نمائیم؟‬ ‫اگــر شــما هــم بــه ایــن عارضــه مبتــا مــی‬ ‫شــوید‪ ،‬بدانیــد کــه تنهــا نیســتید‪ :‬بیــش از ‪۷۰‬‬ ‫درصــد از افــراد مبتــا بــه ریفالکــس معــده‬ ‫هســتند و ممکــن اســت از درجاتــی از ســوزش‬ ‫ســر دل هنــگام شــب رنــج ببرنــد‪.‬‬ ‫عالئــم ریفالکــس معمــوال از قفســه ســینه‬ ‫شــروع مــی شــود و ممکــن اســت بــه گلــو نیــز‬ ‫گســترش یابــد‪ .‬ایــن ناراحتــی اغلــب هنگام شــب‬ ‫رخ مــی دهــد‪.‬‬ ‫اگــر شــما هــم بــه ایــن عارضــه مبتــا مــی‬ ‫شــوید‪ ،‬بدانیــد کــه تنهــا نیســتید‪ :‬بیــش از ‪۷۰‬‬ ‫درصــد از افــراد مبتــا بــه ریفالکــس معــده‬ ‫هســتند و ممکــن اســت از درجاتــی از ســوزش‬ ‫ســر دل هنــگام شــب رنــج ببرنــد‪.‬‬ ‫ســوزش ســر دل در صــورت عــدم درمــان‬ ‫مــی توانــد منجــر بــه بــروز اختــاالت خــواب‬ ‫و بــروز خســتگی در روز شــود‪ .‬بــا ایــن حــال‬ ‫پیشــنهادهایی بــرای کاهــش عالئــم ایــن‬ ‫عارضــه وجــود دارد‪:‬‬ ‫انجمــن قلــب امریــکا اعــام کــرده‬ ‫کســانی کــه از وعــده صبحانــه صــرف‬ ‫نظــر مــی کننــد‪ ،‬در طــور روز بیشــتر از‬ ‫ســایرین دچــار پرخــوری شــده و اضافــه‬ ‫وزن را تجربــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫در مقابــل؛ دریافــت کننــدگان وعــده‬ ‫صبحانــه‪ ،‬دچــار نــرخ پاییــن تــر بیمــاری‬ ‫هــای قلبــی‪ ،‬فشــار خــون بــاال‪ ،‬و‬ ‫کلســترول بــاال مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال عــوارض جانبــی صبحانــه‬ ‫نخــوردن عــاوه بــر تاثیــرات منفــی روی‬ ‫وزن‪ ،‬شــامل عــدم ســامت هورمونــی‪،‬‬ ‫اختــال حافظــه و خلــق و خــوی و ‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫چاقی‪:‬‬ ‫چاقــی و عــوارض متعاقــب ان از قبیــل‬ ‫دیابــت‪ ،‬نابــاروری‪ ،‬بیمــای هــای قلبــی‪،‬‬ ‫و ‪ ....‬از بزرگتریــن نگرانــی هــای قــرن‬ ‫هســتند‪ .‬عــدم مصــرف صبحانــه در ایــن‬ ‫میــان مــی توانــد خطــر ابتــا بــه چاقــی‬ ‫را بیشــتر کنــد‪ .‬بــه گفتــه کارشناســان‬ ‫تغذیــه نخــوردن صبحانــه باعــث مــی‬ ‫شــود کــه شــما در تمــام طــول روز‬ ‫پرخــوری کنیــد‪ .‬نتایــج پژوهشــی کــه در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۳‬انجــام شــده اســت نشــان‬ ‫مــی دهــد خــوردن صبحانــه کامــل و‬ ‫ناهــار ســبک باعــث تســهیل کاهــش‬ ‫وزن‪ ،‬کاهــش خطــر ابتــا بــه دیابــت‪،‬‬ ‫بیمــاری هــای قلبــی و کلســترول بــاال مـی ‬ ‫شــود؛ در حالــی کــه عکــس ایــن قضیــه‬ ‫یعنــی صبحانــه ســبک و ناهــار ســنگین‬ ‫چنیــن تاثیــری را نــدارد‪.‬‬ ‫کاهش سطح حافظه‪:‬‬ ‫بــه طــور کلــی تغذیــه نامناســب روی رشــد‬ ‫ذهنــی کــودکان و نوجوانــان تاثیــر منفــی‬ ‫ی گــذارد‪ .‬محققــان دانشــگاه مریلنــد‬ ‫مــ ‬ ‫مشــاهده کردنــد کودکانــی کــه صبحانــه‬ ‫نمـی خورنــد در مدرســه احســاس خســتگی‬ ‫بیشــتری کــرده و نم ـی تواننــد بــه درســتی‬ ‫تمرکــز داشــته باشــند‪ .‬بــه عقیــده محققــان‬ ‫دانشــگاه ایــووا ایــاالت متحــده امریــکا نیــز‬ ‫کودکانــی کــه بــه میــزان کافــی اهــن‪ ،‬یــد و‬ ‫پروتئیــن دریافــت نمــی کننــد بهــره هوشــی‬ ‫پاییــن تــری دارنــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه کودکانــی کــه بــرای صبحانــه بلغــور جــو‬ ‫دوســر مصــرف مــی کننــد حافظــه کوتــاه‬ ‫ مــدت قــوی تــری دارنــد‪ .‬بــه طــور کلــی‬ ‫نتایــج تمــام پژوهــش هــای انجــام شــده‬ ‫در خصــوص صبحانــه نشــان مــی دهــد کــه‬ ‫مصــرف منظــم صبحانــه باعــث افزایــش‬ ‫قــدرت حــل مســائل‪ ،‬بهبــود یادگیــری‪،‬‬ ‫افزایــش خالقیــت کاری و بــه خاطــر‬ ‫ســپاری بهتــر م ـی شــود‪.‬‬ ‫بی نظمی در قاعدگی‪:‬‬ ‫حــذف وعــده صبحانــه در زنــان بــا بــی‬ ‫نظمــی هــای دوران قاعدگــی همــراه‬ ‫اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن قاعدگــی دردنــاک و‬ ‫یبوســت نیــز از عــوارض دیگــر هســتند‪.‬‬ ‫کاهش سطح خلق و خوی‪:‬‬ ‫مصــرف مــواد غذایــی مناســب بــرای‬ ‫صبحانــه باعــث تامیــن ویتامیــن هــا و مــواد‬ ‫معدنــی بــدن شــده و کمــک مــی کنــد کــه‬ ‫بــا انــرژی بیشــتری روز را ســپری کنیــد‪ .‬امــا‬ ‫صرفنظــر کــردن از اولیــن وعــده غذایــی باعــث‬ ‫مــی شــود کــه خیلــی زود احســاس خســتگی و‬ ‫ج خلقــی کنیــد‪ .‬نتایــج پژوهــش هــا نشــان‬ ‫کـ ‬ ‫مــی دهــد بزرگســاالنی کــه صبحانــ ه کاملــی‬ ‫مصــرف م ـی کننــد خــوش خلــق تــر و مثب ـت ‬ ‫تــر از افــراد دیگــر هســتند‪.‬‬ ‫عــوارض جانبــی فیزیکــی‪ :‬نخــوردن صبحانــه‬ ‫خطــر ابتــا بــه هیپوگلیســمی یــا کاهــش قنــد‬ ‫خــون را افزایــش مــی دهــد‪ .‬عالئــم جســمی‬ ‫دیگــر شــامل لــرزش‪ ،‬ضعــف‪ ،‬ســرگیجه‪،‬‬ ‫ســردرد‪ ،‬احســاس ســوزن ســوزن شــدن‪،‬‬ ‫ســریع شــدن ضربــان قلــب‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫احساس گرسنگی مدام‪:‬‬ ‫یکــی از دالیــل ضعــف کــردن و احســاس‬ ‫گرســنگی مــداوم‪ ،‬عــدم مصــرف صبحانــه‬ ‫اســت‪ .‬افــرادی کــه روز خــود را بــا مصــرف‬ ‫صبحانــه اغــاز مــی کننــد کمتــر گرســنه‬ ‫می شــوند‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــه عقیــده‬ ‫محققــان صبحانــه نخورهــا بیشــتر در‬ ‫دام تغذیــه ناســالم مــی افتنــد‪ .‬ایــن‬ ‫افــراد بــرای ســیر شــدن و مقابلــه بــا‬ ‫احســاس گرســنگی شــان هــر مــاده ‬ ‫غذایــی نامناســب را مصــرف مــی کننــد‪.‬‬ ‫علت تشنگی مداوم و نیاز بدن به اب چیست ؟‬ ‫بــدن شــما زمانــی کــم اب مــی شــود کــه اب‬ ‫دفــع شــده از بــدن بیشــتر از مقــدار جــذب ان‬ ‫باشــد‪ .‬اب بــه طــور معمــول بــه دلیــل تنفــس‪،‬‬ ‫تعریــق‪ ،‬ادرار و مدفــوع از دســت مــی رود‪.‬‬ ‫نوشــیدن اب کافــی و فــراوان بســیار اهمیــت‬ ‫دارد امــا تشــنگی مکــرر و همیشــگی ممکــن‬ ‫اســت عالمتــی از اشــکال در ســبک زندگــی یــا‬ ‫یــک مشــکل پزشــکی باشــد‪:‬‬ ‫رژیــم غذایــی پرنمــک‪ :‬زمانــی کــه شــما نمــک‬ ‫بیشــتری از رژیــم غذایــی دریافــت مــی کنیــد‪،‬‬ ‫ادرار کمتــری داریــد و ســلول هایتــان از اب‬ ‫محــروم مــی شــوند‪ .‬ســلول هــای محــروم از‬ ‫اب پیــام هــای شــیمیایی را بــه مغــز بــرای‬ ‫درخواســت اب بیشــتر ارســال مــی کننــد و‬ ‫شــما احســاس تشــنگی مــداوم مــی کنیــد‪.‬‬ ‫کاهــش مصــرف نمــک از طریــق رژیــم غذایــی‬ ‫و نوشــیدن اب بــه انــدازه کافــی مــی‬ ‫توانــد ایــن احســاس تشــنگی را از‬ ‫بیــن ببــرد‪.‬‬ ‫پیــاده روی در صبــح‪ :‬راه رفتــن بیــش‬ ‫از حــد و بــا ریتــم تنــد در هنــگام صبــح‬ ‫منجــر بــه تعریــق بیشــتر نســبت بــه‬ ‫زمــان هــای دیگــر روز مــی شــود‪.‬‬ ‫تعریــق بیــش از حــد نیــز یعنــی از‬ ‫دســت دادن بیشــتر مایعــات بــدن‪.‬‬ ‫بهتــر اســت زمــان هــای دیگــری را‬ ‫بــرای پیــاده روی تنــد در طــول روز‬ ‫انتخــاب کنیــد و یــا ایــن کــه مطمئــن‬ ‫شــوید قبــل از ورزش بــه میــزان کافــی‬ ‫اب نوشــیده ایــد‪ .‬میــزان کافــی اب‬ ‫نســبی اســت و بایــد در ایــن مــورد بــه‬ ‫زبــان بــدن خــود گــوش دهیــد‪.‬‬ ‫ابتــا بــه دیابــت‪ :‬در افــراد مبتــا‬ ‫بــه دیابــت نیــز افزایــش میــزان قنــد‬ ‫خــون مــی توانــد منجــر بــه افزایــش ادرار و در‬ ‫نتیجــه کــم ابــی شــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت‬ ‫کــه ادرار مکــرر و تشــنگی بیــش از حــد بعــاوه‬ ‫تــاری دیــد از جملــه عالئــم بیمــاری دیابــت‬ ‫هســتند‪ .‬در صــورت بــروز هــر ســه عالمــت‬ ‫بایــد بــا پزشــک تــان حتمــا مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫خشــکی دهــان‪ :‬هنگامــی کــه غــدد بزاقــی‬ ‫بــه انــدازه کافــی بــزاق تولیــد نمــی کننــد‪ ،‬شــما‬ ‫ممکــن اســت نیــاز بــه نوشــیدن اب بیشــتر‬ ‫بــرای رهایــی از خشــکی دهــان داشــته باشــید‪.‬‬ ‫خشــکی دهــان مــی توانــد عارضــه جانبــی‬ ‫داروهــای تجویــز شــده بــرای شــما و یــا داروهای‬ ‫بیمــاری الــرژی و داروهــای بیمــاری ســرگیجه‬ ‫باشــد‪ .‬همچنین چندین بیماری وجود دارد که‬ ‫مــی توانــد علــت خشــکی دهــان باشــد بنابرایــن‬ ‫ایــن مشــکل ارزش مشــورت بــا پزشــک را دارد‪.‬‬ ‫کــم خونــی‪ :‬بــدن شــما متکــی بــه ســلول‬ ‫هــای ســالم بــرای حمــل خــون بــه سراســر‬ ‫بــدن اســت‪ .‬کــم خونــی خفیــف در ایــن‬ ‫میــان معمــوال بــا احســاس تشــنگی بیــش‬ ‫از حــد همــراه مــی شــود‪ .‬در مــورد راه هــای‬ ‫تشــخیص و درمــان کــم خونــی بــا پزشــک تــان‬ ‫مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫دیابــت بــی مــزه‪ :‬اگرچــه دیابــت بــی مــزه بــا ان‬ ‫دیابتــی کــه مــا مــی شناســیم مرتبــط نیســت‪،‬‬ ‫ی مــزه نیــز برخــی از نشــان ه هــا و‬ ‫امــا دیابــت ب ـ ‬ ‫عالئــم مشــابه دیابــت از قبیــل از دســت دادن‬ ‫ی مــزه‬ ‫اب و مشــغولیت مثانــه را دارد‪ .‬دیابــت بـ ‬ ‫یــک عــدم تعــادل هورمونــی در بــدن اســت کــه‬ ‫جــذب اب را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪ .‬در این‬ ‫اختــال‪ ،‬از انجــا کــه شــما مقــدار زیــادی اب از‬ ‫طریــق ادرار از دســت مــی دهیــد‪ ،‬بــدن شــما‬ ‫تــاش مــی کنــد کــه مایعــات از دســت داده‬ ‫ن جــا کــه انــواع مختلفــی‬ ‫را جبــران کنــد‪ .‬از ا ‬ ‫دیابــت بــی مــزه وجــود دارد و دیابــت بــی مــزه‬ ‫ی توانــد بــا شــرایط دیگــری نیــز ایجــاد شــود‪،‬‬ ‫مـ ‬ ‫ن هــا را بــرای تعییــن‬ ‫پزشــک شــما انــواع ازمــو ‬ ‫ن کــه کــدام گزینــه درمانــی بــرای شــما بهتــر‬ ‫ای ـ ‬ ‫اســت درخواســت مــی کنــد‪.‬‬ ‫مصــرف داروهــا‪ :‬برخــی از داروهــا مــی تواننــد‬ ‫منجــر بــه احســاس تشــنگی دائمــی شــوند از‬ ‫جملــه داروهــای انتــی کولینرژیــک و دیورتیــک‬ ‫هــا بــرای درمــان فشــار خــون‪ .‬در صــورت ادامــه‬ ‫دار بــودن تشــنگی ناشــی از مصــرف ایــن‬ ‫داروهــا‪ ،‬حتمــا بــا پزشــک تــان بــرای معرفــی‬ ‫درمــان هــای جایگزیــن در تمــاس باشــید‪.‬‬ ‫مصــرف زودهنــگام وعــده شــام‪ :‬بــرای جلوگیــری‬ ‫از ســوزش ســر دل‪ ،‬حداقــل ســه ســاعت قبــل‬ ‫از خــواب وعــده شــام را میــل کنیــد تــا بــدن تــان‬ ‫زمــان زیــادی را بــرای هضــم غــذا داشــته باشــد‪.‬‬ ‫البتــه پیشــنهاد دیگــر ایــن اســت کــه باالفاصلــه‬ ‫بعــد از صــرف شــام‪ ،‬نخوابیــد و چندیــن قــدم‬ ‫پیــاده روی کنیــد‪.‬‬ ‫مصــرف مــواد غذایــی کــم چــرب‪ :‬چربــی زیــاد‪،‬‬ ‫اهســته تــر از پروتئیــن یــا کربوهیــدرات از‬ ‫معــده خــارج مــی شــود‪ .‬یــک شــام معمولــی‬ ‫بایــد حــدود ‪ ۶۰۰‬کالــری بــه بــدن شــما برســاند‬ ‫و میــزان چربــی ان تنهــا ‪ ۱۳‬تــا ‪ ۱۶‬گــرم باشــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن محــدود کــردن مصــرف چربــی‬ ‫خــود راهــی بــرای کنتــرل وزن اســت‪ .‬چــون‬ ‫افزایــش وزن در ابتــا بــه ســوزش ســر دل‬ ‫نقــش زیــادی دارد‪.‬‬ ‫دوری از اســترس‪ :‬داشــتن اســترس باعــث‬ ‫ســوزش معــده و فهمیــدن ان مــی شــود‪.‬‬ ‫ممکــن اســت دچــار برگشــت اســید معــده‬ ‫بــه طــور خفیــف باشــید و اصــا متوجــه ایــن‬ ‫برگشــت اســید نباشــید‪ ،‬ولــی اســترس ان را‬ ‫بــرای شــما واضــح مــی کنــد‪ .‬مــی توانیــد بــا‬ ‫کــم کــردن اســترس و تغییــر شــیوه زندگــی‪ ،‬از‬ ‫برگشــت اســید معــده جلوگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫خوابیــدن بــه ســمت چــپ‪ :‬بــرای‬ ‫جلوگیــری از ســوزش ســر دل در شــب‬ ‫هنــگام‪ ،‬بــه ســمت چــپ بخوابیــد چــون‬ ‫خوابیــدن بــه ســمت راســت عالئــم شــما را‬ ‫بدتــر مــی کنــد‪ .‬از چنــد بالــش یــا کوســن‬ ‫بــرای نگــه داشــتن خــود در ایــن حالــت در‬ ‫طــول شــب اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ســر خــود را بــاال نگــه داریــد‪ :‬موقــع‬ ‫خــواب‪ ۱۰ ،‬تــا ‪ ۱۲‬ســانتیمتر ســر خــود را‬ ‫بــاال ببریــد تــا از برگشــت اســید معــده بــه‬ ‫مــری جلوگیــری گــردد‪.‬‬ ‫انتخــاب لبــاس هــای راحــت‪ :‬اســتفاده از‬ ‫لبــاس هــای خیلــی تنــگ ســوزش ســر دل‬ ‫هنــگام شــب را بدتــر مــی کنــد و ان هــم بــا‬ ‫افزایــش فشــار بــر روی شــکم‪ .‬انتخــاب یــک‬ ‫لبــاس ســبک و گشــاد در تمــام طــول شــب‬ ‫بــرای پیشــگیری از ایــن عارضــه مهــم اســت‪.‬‬ ‫صــرف نظــر کــردن از قهــوه‪ :‬نوشــیدنی‬ ‫هــای گازدار کــه عامــل ایجاد نفخ هســتند‪،‬‬ ‫الــکل کــه باعــث ازاد شــدن اســفنکتر‬ ‫مــی گــردد‪ ،‬تمــام نوشــیدنی هــای حــاوی‬ ‫کافئیــن (قهــوه‪ ،‬چــای‪ ،‬کوکاکــوال)‪ ،‬نعنــاع‪،‬‬ ‫مرکبــات و غیــره بایــد بــرای جلوگیــری از‬ ‫ســوزش ســر دل در هنــگام شــب‪ ،‬کنــار‬ ‫گذاشــته شــوند‪ .‬در عــوض بــرای بــه‬ ‫تعویــق انداختــن بازگشــت اســید معــده‪،‬‬ ‫یــک لیــوان بــزرگ اب بنوشــید‪ .‬پرهیــز از‬ ‫ســیگار نیــز مهــم اســت چــون ممکــن اســت‬ ‫ســیگار کشــیدن باعث ترشــح بیشــتر اســید‬ ‫معــده و شــل شــدن و بــاز مانــدن اســفنگتر‬ ‫تحتانــی مــری مــی شــود‪.‬‬ ‫دقــت در انتخــاب زمــان ورزش‪ :‬ورزش بــرای‬ ‫ســامت عمومــی بــدن خــوب اســت‪ ،‬امــا اگــر‬ ‫بعــد از غــذا خــوردن‪ ،‬ورزش کنیــد‪ ،‬عالئــم‬ ‫ســوزش معــده شــروع شــده و باعــث برگشــت‬ ‫اســید معــده بــه مــری مــی شــود‪ .‬اگــر شــما‬ ‫مســتعد ســوزش معــده هســتید‪ ،‬ورزش هایــی‬ ‫ماننــد دراز و نشســت را زیــاد انجــام ندهیــد‪،‬‬ ‫زیــرا ایــن ورزش هــا مثــل لبــاس تنــگ‪ ،‬باعــث‬ ‫افزایــش فشــار بــر شــکم مــی شــوند‪.‬‬ صفحه 6 ‫در صورتی که هر یک از کاربران در فضای مجازی و اینترنت دچار مشکالت مختلف‬ ‫از جمله سوء استفاده های مالی و سرقت اطالعات و … شدن میتوانند از طریق‬ ‫تماس تلفنی و مراجعه حضوری یا از طریق وب سایت رسمی این نهاد‪ ،‬اقدام به طرح‬ ‫شکایت خود نمایند‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫چگونه می توان‬ ‫به پلیس فتا ارائه‬ ‫شکایت کرد؟‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی ‪1399‬‬ ‫هر تخلف رانندگی بستر یک سانحه است‪ ،‬پس خوب رانندگی کنیم ‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت شانزدهم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫ماهیت حق کسب و پیشه‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫شــمول جغرافیایــی «حــق کســب و پیشــه» ‪ :‬حســب‬ ‫الظاهــر در بــاب شــمول جغرافیایــی «حــق کســب‬ ‫و پیشــه» تاکنــون ســخنی گفتــه نشــده و کمتــر‬ ‫قاضــی و کارشناســی دیــده شــده کــه بــه ان توجــه‬ ‫نمــوده باشــد‪ .‬جالــب ایــن اســت کــه منشــاء واقعیــت‬ ‫تاریخــی شــمول جغرافیایــی حــق کســب و پیشــه‬ ‫بــه ‪ 70‬ســال قبــل بــر میگــردد و کمــاکان درخصــوص‬ ‫قراردادهــای اجــاره ماقبــل ســال ‪ 1376‬نافــذ و معتبــر‬ ‫و الزم االجــراء اســت ‪ .‬بــه ایــن معنــا کــه حــق کســب‬ ‫و پیشــه فقــط در خصــوص برخــی از شــهرهایی کــه‬ ‫مشــمول اییــن نامــه تعدیــل مــال االجــاره مصــوب‬ ‫ســال ‪ 1324‬بــوده انــد ‪ ،‬اعمــال میشــود ‪ .‬و ایــن امــر‬ ‫دلیــل عقالنــی دارد کــه متعاقبــا خواهــد امــد‪.‬‬ ‫امــا ســرقفلی چــون ناشــی از تراضــی و توافــق‬ ‫طرفیــن اســت در تمــام مناطــق کشــور و جهــان‬ ‫موضوعیــت دارد‪ .‬بــرای روشــن تــر شــدن موضــوع‬ ‫‪ ،‬ایــن مبحــث را بــا ذکــر پرسشــی اغــاز میکنــم‪.‬‬ ‫”ایــا تاکنــون در طــرح دعــوای مالــک و مســتاجر در‬ ‫خصــوص مطالبــه حــق کســب و پیشــه دیــده و یــا‬ ‫شــنیده ایــد کــه دادگاه حقوقــی یــک شهرســتان ‪،‬‬ ‫صرفــا بــه ایــن دلیــل کــه شهرســتان محــل وقــوع‬ ‫دادگاه ‪ ،‬مشــمول حــق کســب و پیشــه نمــی باشــد‬ ‫دعــوای مســتاجر را رد کــرده باشــد و یــا یــک نفــر‬ ‫کارشــناس رســمی را دیــده و شــنیده ایــد کــه در‬ ‫ارجــاع کارشناســی بــرای ارزیابــی حــق کســب و پیشــه‬ ‫خطــاب بــه محضــر محتــرم دادگاه بنویســید کــه‬ ‫شــهر موضــوع کارشناســی مشــمول حــق کســب و‬ ‫پیشــه نمــی باشــد‪.‬‬ ‫لــذا اجــرای قــرار کارشناســی امــری ممتنــع و‬ ‫غیــر قانونــی اســت ‪ .‬تــا دادگاه نیــز بــه تبــع نظــر‬ ‫کارشــناس ‪ ،‬قــرار رد دعــوی مســتاجر را صــادر کنــد‪.‬‬ ‫« البتــه مــواردی از اراء صــادره محاکــم حقوقــی در‬ ‫اینخصــوص وجــود دارد و دعــاوی بســیاری نیــز از‬ ‫حیــث بررســی شــمول جغرافیایــی مغفــول مانــده و‬ ‫بــه تبــع ان مســتاجر بطــور مــن غیــر حــق ‪ ،‬مشــمول‬ ‫حــق کســب و پیشــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بنــده در یــک مــورد ‪ ،‬شــاهد صــدور چنیــن حکمــی‬ ‫بــوده ام و انهــم شــعبه ســوم دادگاه عمومــی و‬ ‫حقوقــی شهرســتان اسالمشــهر بــه ریاســت قاضــی‬ ‫ســلیمی بــوده اســت‪ .‬ناگفتــه پیــدا اســت کــه صــدور‬ ‫ایــن حکــم ناشــی از شــناخت دقیــق و مطالعــه عمیــق‬ ‫ایــن قاضــی فرهیختــه و دانشــمند ‪ ،‬در بــاب مقولــه‬ ‫حــق کســب و پیشــه بــوده اســت‪ .‬همچنانکــه در‬ ‫ســری مقــاالت پیشــین عــرض کــردم حــق کســب‬ ‫و پیشــه‪ ،‬صرفــا بــا امــر قانونگــذار ایجــاد شــده و بــر‬ ‫دیــن مالــک مســتقر شــده اســت‪ .‬فــرض قانونگــذار‬ ‫نیــز ایــن بــوده اســت کــه تاســیس محــل کســب‬ ‫ت بــر ابــزار کار و‬ ‫بــه واســطه حرفــه و فــن و مالکیــ ِ‬ ‫ســرمایه معامالتــی و نــام و اوازه و قــدرت تجــاری‬ ‫مســتاجر تاســیس شــده اســت‪ .‬بنابرایــن ایــن فــرض‬ ‫اگرچــه در مــورد محــل هــای کســب قبــل از ســنه‬ ‫‪ 1339‬موضوعیــت داشــته اســت‪.‬‬ ‫لیکــن کلیــت نداشــته و کل مناطــق و شــهرها را‬ ‫شــامل نمی شــده اســت‪ .‬حتی در ان زمان هم برای‬ ‫اینکــه مالــک بــه هنــگام تخلیــه ‪ ،‬مبلغــی بعنــوان‬ ‫حــق کســب و پیشــه در وجــه مســتاجر پرداخــت‬ ‫کنــد ‪ .‬الزمــه اش ایــن بــوده کــه محــل کســب را‬ ‫مســتاجر تاســیس کــرده باشــد و نــه خــودش ‪ .‬بنــده‬ ‫بــار دیگــر قویــا عــرض میکنــم حــق کســب و پیشــه از‬ ‫ســال ‪ 1355‬کــه ســال وضــع قانــون شــهرداریها بــوده‬ ‫و مالــک بــا اخــذ مجــوز ‪ ،‬ملــک خــود را از مســکونی‬ ‫بــه تجــاری تبدیــل کــرده و محــل کســب را خــود‬ ‫دایــر میکــرد ‪ ،‬میــزان ایــن حــق کســب و پیشــه در‬ ‫حــدود صفــر باشــد ‪.‬‬ ‫مگــر در مــورد اســتثنائات خــاص و انگشــت شــمار‬ ‫کــه قبــا در بــاب انهــا توضیــح داده ام‪ .‬کارشــناس در‬ ‫اعــام مبلــغ صفــر ریــال بــرای قــراردادی کــه مشــمول‬ ‫قانــون ‪ 1356‬اســت ‪ .‬ممتنــع بــودن و یــا غیــر قانونی‬ ‫بــودن مطالبــه حــق کســب و پیشــه را اعــام نمــی‬ ‫نمایــد‪ .‬بلکــه صرفــا میــزان حــق کســب و پیشــه‬ ‫را بــه ایــن دلیــل کــه محــل کســب ‪ ،‬توســط خــود‬ ‫مالــک و بــه هزینــه او و بــا اخــذ پروانــه ســاختمانی‬ ‫از شــهرداری تاســیس شــده و مســتاجر در ایــن امــر‬ ‫نقشــی نداشــته و بــود و نبــود او در مغــازه ســبب‬ ‫تغییــری در میــزان ســرقفلی نشــده ‪ ،‬در حــدود صفــر‬ ‫اعــام مینمایــد‪.‬‬ ‫لــذا اعــام صفــر ریــال از یکطــرف منطبــق‬ ‫بــر عــدم موضوعیــت فــرض قانونگــذار در وضــع‬ ‫قانــون میباشــد و از طــرف دیگــر بــا فتــوای حضــرت‬ ‫امــام خمینــی ره کــه حــق کســب و پیشــه را حــرام و‬ ‫خــاف شــرع اعــام نمــوده اســت‪ .‬مطابقــت دارد ‪.‬‬ ‫مطلــب مــورد بحــث ایــن اســت کــه فــرض قانونگــذار‬ ‫در ســنه ‪ 1339‬در ایجــاد حــق کســب و پیشــه ‪،‬‬ ‫فرضیــه ای نبــوده کــه تمــام نقــاط و شــهرهای کشــور‬ ‫را شــامل شــود‪ .‬و بــه همیــن دلیــل در مــاده ‪25‬‬ ‫قانــون تصریــح شــد کــه حــق کســب و پیشــه فقــط‬ ‫شــامل شــهرهایی میشــود کــه قبــا مشــمول تعدیــل‬ ‫مــال االجــاره شــماره ‪ 2/88/1‬مــورخ ‪1324/07/25‬‬ ‫بــوده انــد‪.‬‬ ‫ـون مصــوب ســال ‪1339‬‬ ‫بنابرایــن بــه موجــب قانـ ِ‬ ‫‪ ،‬حــق کســب و پیشــه در همــه شــهرهای کشــور‬ ‫موضوعیت نداشــته اســت‪ .‬لذا شــهرهاییکه مشمول‬ ‫تعدیــل مــال االجــاره بــوده انــد ‪ ،‬مشــول حــق کســب‬ ‫و پیشــه شــدند‪ .‬و تــا ســال ‪ 1339‬نیــز هــر از گاه‬ ‫دادگســتری چنــد شــهر را بــه شــهرهای مشــمول‬ ‫تعدیــل اجــاره بهــاء اضافــه و اگهــی نمــود‪ .‬در مــاده‬ ‫‪ 31‬قانــون مالــک و مســتاجر مصــوب ‪1356/05/02‬‬ ‫نیــز تصریــح شــده اســت کــه حــق کســب و پیشــه در‬ ‫نقاطــی اجــراء میشــود کــه قانــون ســال ‪ 1339‬در ان‬ ‫اجــراء میشــده اســت‪.‬‬ ‫و در مــاده ‪ 11‬قانــون ‪ 1376/05/26‬و بنــد ‪ 1‬مــاده ‪2‬‬ ‫اییــن نامــه اجرایــی مصــوب ‪ 1381/02/19‬نیــز امــده‬ ‫اســت کــه ‪ :‬کلیــه اماکنــی کــه قبــل از تصویــب ایــن‬ ‫قانــون ( قانــون مالــک و مســتاجر ‪ )1376‬بــه اجــاره‬ ‫داده شــده انــد از شــمول ایــن قانــون خــارج و حســب‬ ‫مــورد مشــمول مقــررات حاکــم خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫ادامه مطلب در شماره ‪284‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از شناســایی و دســتگیری زمیــن‬ ‫خــواری ‪ 10‬میلیــاردی شهرســتان بجنــورد خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد غالمــی» بــا اعــام ایــن خبــر بیــان داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫دریافــت خبــری مبنــی بــر تصــرف اراضــی ملــی در یکــی از روســتاهای‬ ‫شهرســتان بجنــورد موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس امنیــت‬ ‫اقتصــادی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در بررســی هــای فنــی کاراگاهــان پلیــس مشــخص‬ ‫شــد بخشــی از اراضــی ملــی بــه مســاحت ‪ 2‬هــزار متــر مربــع بــه ارزش‬ ‫تقریبــی ‪ 10‬میلیــارد ریــال بــه صــورت غیــر قانونــی تصــرف شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بیــان داشــت ‪:‬طــی هماهنگــی قضایــی‬ ‫و پــس از اخــذ نیابــت قضایــی اکیپــی از مامــوران انتظامــی‬ ‫شهرســتان بــه ادرس مــورد نظــر اعــزام و بــا همــکاری پلیــس‬ ‫مشــهد متهــم را کــه در حــال ورود بــه منــزل بــود دســتگیر و بــه‬ ‫شهرســتان فــاروج منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬متهــم بــا ســوء اســتفاده از اعتمــاد شــهروندان‬ ‫حــدود ‪ 16‬میلیــارد ریــال بــه صــورت شــیوه هــای مختلــف کالهبــرداری‬ ‫نمــوده کــه مراتــب پــس از تکمیــل پرونــده بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری تصریــح کــرد‪ :‬شــاکی پرونــده پــس از اقــدام‬ ‫پلیــس و معرفــی متهــم بــه دســتگاه قضایــی مراتــب تقدیــر و‬ ‫تشــکر خــود را از عملکــرد خــوب کارکنــان پلیــس اعــام کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف‬ ‫نهــاده هــای دامــی قاچــاق بــه‬ ‫ارزش بیــش از ‪ 10‬میلیــارد ریــال در‬ ‫شهرســتان گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی افــزود‪ :‬تیــم‬ ‫رســیدگی کننــده پرونــده پــس از اطمینــان از صحــت موضــوع بــا‬ ‫هماهنگــی مقــام قضائــی‪ ،‬عامــل زمیــن خــواری را شناســایی و‬ ‫دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر»‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مامــوران اداره مبــارزه بــا‬ ‫قاچــاق کاال و ارز پلیــس امنیــت‬ ‫اقتصــادی اســتان پــس از یــک ســری‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی و تحقیقــات‬ ‫میدانــی‪ ،‬موفــق بــه شناســایی محــل‬ ‫دپــوی نهــاده هــای دامــی قاچــاق در‬ ‫گــرگان شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه معرفــی متهــم بــه مراجــع قضائــی بــر‬ ‫عــزم جــدی پلیــس در برخــورد بــا پدیــده زمیــن خــواری تاکیــد و خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد در صــورت اطــاع از وقــوع ایــن‬ ‫پدیــده و اطمینــان از صحــت ان ‪،‬مراتــب را از طریــق مرکــز فوریــت هــای‬ ‫پلیســی‪ 110‬گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا‬ ‫مراجــع قضائــی‪ ،‬مامــوران بــه همــراه‬ ‫نماینــدگان اداره جهــاد کشــاورزی و‬ ‫دامپزشــکی اســتان‪ ،‬در بازرســی از‬ ‫انبــار مــورد نظــر ‪ 200‬تــن کنجالــه‬ ‫زیتــون و ‪ 3‬تــن ذرت خارجــی قاچــاق‬ ‫کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫ترخیص موتورسیکلت های رسوبی توقیف شده‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬برابــر اعــام کارشناســان‪،‬‬ ‫ارزش ایــن مقــدار نهــاده دامــی‬ ‫قاچــاق بیــش از ‪ 10‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر در پایــان بــا تاکیــد‬ ‫بــر مقابلــه بــی امــان پلیــس بــا‬ ‫قاچاقچیــان و ســودجویان‪ ،‬بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬در ایــن عملیــات یــک متهــم‬ ‫دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور اســتان از ترخیــص موتورســیکلت هــای رســوبی‬ ‫توقیــف شــده در پارکینــگ هــا خبــرداد و گفــت‪ :‬ایــن طــرح از روز شــنبه‬ ‫‪ 17‬ابــان مــاه در سراســر اســتان بــه مرحلــه اجــرا درامــده و تــا پایــان‬ ‫بهمــن مــاه ادامــه دارد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ «رحمــان اســپیدکار» گفــت‪ :‬بــه منظــور جلوگیــری از ضــرر و زیــان‬ ‫امــوال عمومــی و انباشــت موتــور ســیکلت هــای رســوبی و غیــر رســوبی در‬ ‫توقفــگاه هــا‪ ،‬صیانــت از امــوال مــردم و تســهیل در ترخیــص‪ ,‬طــرح ترخیــص‬ ‫موتورســیکلت هایــی کــه قبــل از تاریــخ ‪ 29‬اســفند ســال ‪ 1398‬توقیــف و‬ ‫در پارکینــگ هــا نگهــداری مــی شــوند‪ ،‬در پلیــس راهــور اســتان اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن طــرح از روز شــنبه ‪ 17‬ابــان مــاه اغــاز و تــا‬ ‫پایــان بهمــن مــاه ســال جــاری ادامــه دارد‪ ,‬گفــت‪ :‬درخواســت ثبــت‬ ‫ترخیــص موتورســیکلت از طریــق مراجعــه بــه دفاتــر پلیــس ‪10+‬‬ ‫و همچنیــن نــرم افــزار موبایلــی «پلیــس مــن» صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان بــا بیــان اینکــه موتــور ســیکلت‬ ‫هایــی کــه از طریــق مراجــع قضائــی توقیــف شــده انــد یــا هیــچ گونــه ســابقه‬ ‫ای در ســامانه شــماره گــذاری و پارکینــگ ندارنــد و همچنیــن موتورهایــی کــه‬ ‫حجــم موتــور انهــا بیشــتر از ‪ 250‬ســی ســی اســت شــامل ایــن طــرح نمــی‬ ‫باشــند‪ ,‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مالــکان یــا نماینــده قانونــی انهــا و نیــز متصرفــان‬ ‫حیــن توقیــف موتــور ســیکلت هــای توقیفــی مــی تواننــد بــا همــراه داشــتن‬ ‫مــدارک شناســایی و مالکیتــی جهــت ترخیــص موتورســیکلت رســوبی خــود‬ ‫اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫به کودکان خود‬ ‫بیاموزیم‪:‬‬ ‫در مواقع اضطراری چگونه‬ ‫با شما یا یکی از بستگان‬ ‫نزدیک‪ ،‬کالنتری‪ ،‬اتش نشانی‬ ‫یا اورژانس تماس بگیرد‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪281‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از شناســایی و دســتگیری کالهبــردار‬ ‫میلیــاردی بــا ‪ 16‬میلیــارد کالهبــرداری در فــاروج خبــر داد ‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬بــا اقدامــات فنــی و اطالعاتــی صــورت گرفتــه مشــخص‬ ‫شــد کالهبــردار حرفــه ای در منزلــی مســکونی در شهرســتان‬ ‫مشــهد مخفــی شــده اســت‪.‬‬ ‫شمـاره ‪283‬‬ ‫کشف نهاده های‬ ‫دامی قاچاق‬ ‫در گرگان‬ ‫زمین خوار بجنورد دستگیر شد‬ ‫دستگیری کالهبردار میلیاردی‬ ‫با ‪ 16‬میلیارد کالهبرداری در فاروج‬ ‫ســردار «علیرضــا مظاهــری» در بیــان جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی دریافــت شــکواییه از خانمــی بــه هویت مشــخص با‬ ‫کالهبــرداری مبلغــی حــدود ‪ 16‬میلیــارد ریــال در ســطح شهرســتان‬ ‫فــاروج و مناطــق همجــوار مراتــب در دســتور کار عوامــل پلیــس‬ ‫اگاهــی و انتظامــی شهرســتان فــاروج قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪7‬‬ ‫توصیه های پیشگیرانه پلیس‬ ‫سرقت اماکن خصوصی شهروند محترم ‪:‬‬ ‫♦اژیرهای حفاظتی محل کسب خود را‬ ‫طوری نصب نمایید که به سادگی قابل‬ ‫تشخیصنباشند‪.‬‬ ‫♦تا حد امکان از قفل های سوئیچی‬ ‫استاندارد و کتابی استفاده شود‪.‬‬ ‫♦در زمان قطع برق ‪ ،‬مراتب به مرکز‬ ‫فوریتهای ‪ 110‬برای پیشگیری از‬ ‫سرقتهای احتمالی گزارش شود‪.‬‬ ‫‪ -1‬بــه عقیــده ایــن اقتصــاددان ‪ 3‬گرایــش بدبینــی ‪ ،‬بی طرفــی و‬ ‫در اختیــار گرفتــن امــور در بــازار معاملــه وجــود دارد ‪ -‬روشــندل ‪-2.‬‬ ‫مرکــز اســتان مرکــزی ‪ -‬روز تولــد ‪ -‬بالکــن‪ -3.‬رفــوزه ‪ -‬صحنــه تئاتــر‬ ‫ اولیــن تولیــد کننــده مــواد و کاالی پتروشــیمی در منطقــه از لحاظ‬‫ارزش ‪ -‬ســبک‪ -4.‬ظــرف خمیرســازی ‪ -‬عــدد مــاه ‪ -‬تردیــد ‪ -‬گشــوده‬ ‫‪ -5‬مخفــف تشــنه ‪ -‬پشــیمان ‪ -‬توبــه از گنــاه‪ -6.‬قــدم ‪ -‬نــاس ‪ -‬درخت‬ ‫زبــان گنجشــک ‪ -‬کــوه اروپایــی‪ -7.‬لحظـه ای ‪ -‬خرگــوش ‪ -‬نویســنده و‬ ‫منشــی‪ -8.‬وزیــر مالــی انگلســتان‪ -9.‬ویژگی هــای قومــی ‪ -‬جمــع راکب‬ ‫ عــدد مجهــول‪ -10.‬ان طــرف ‪ -‬ریشــه ‪ -‬مشــهور ‪ -‬فراســت‬‫‪ -11‬مداومــت ‪ -‬ســبو ‪ -‬تکیــه دادن‪-12.‬‬ ‫شــکم بنــد طبــی ‪ -‬انکــر االصــوات ‪ -‬حــرف‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعجــب ‪ -‬فــراز‪ -13.‬تیــم فوتبــال یونانــی ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شــرکتی کــه طبق مــاده ‪ 21‬قانــون تجارت‬ ‫بــرای امــور تجــاری تشــکیل می شــود ‪ -‬اثر‬ ‫‪2‬‬ ‫چربــی ‪ -‬رود جنوبــی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -14‬ســمت چــپ ‪ -‬روشــنی بخــش ‪-‬‬ ‫اشــاره‪ -15.‬بــه جــا مانــده ‪ -‬ایــن عملیات‬ ‫‪4‬‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بانــک‬ ‫‪5‬‬ ‫مرکــزی پایــه پولــی را با خریــد و فروش‬ ‫اوراق بهــادار تغییــر دهــد‬ ‫‪6‬‬ ‫عمــودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازاد بــودن ‪ -‬از صادرکننــدگان‬ ‫قهــوه در نایروبــی‬ ‫‪ -2‬بــازی تختــه ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫ســرین ‪ -‬ســازمان فضایــی امریــکا‬ ‫‪ -3‬مخفــف کاه ‪ -‬حقــوق قانونــی و‬ ‫دریافتنــی دولــت از درامدهــای مــردم و‬ ‫ملــت بــه صــورت پــول یــا مــال ‪ -‬تخــت‪-4.‬‬ ‫برابــر ‪ -‬اعتقــاد و قصــد درونــی ‪ -‬مغــز ‪-‬‬ ‫مجــرای خــون‬ ‫‪ -5‬جمــع نامــوس ‪ -‬از اقــوام بــزرگ‬ ‫باســتانی ایــران‬ ‫‪ -6‬پیشــوند ســال و روز ‪ -‬تیره ‪ -‬نان خرد‬ ‫کرده در ابگوشــت ‪ -‬نقاب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -7‬دورویی ‪ -‬اسناد ‪ -‬واحد پول چین‬ ‫‪ -8‬پاسبان شهر ‪ -‬رجال ‪ -‬جاندار تک سلولی‬ ‫‪ -9‬نــژاد ایرانــی و هندواروپایــی ‪ -‬شــجاع ‪ -‬چیــن و چــروک‬ ‫پوســت‪ -10.‬اوا ‪ -‬میــوه تــازه بــه بــازار امــده ‪ -‬خــوراک گربــه‬ ‫ ســنگفرش‪ -11.‬عالمــت ‪ -‬الیتناهــی‪ -12.‬خــدای ســاختگی ‪-‬‬‫دهــان ‪ -‬شــریعت ‪ -‬هــم شــغل‪ -13.‬چــراگاه ایــات ‪ -‬درخشــان‬ ‫ تیــر‪ -14‬گهــواره ‪ -‬فوتبــال دســته برتــر ‪ -‬رهــا ‪ -‬درجــه حــرارت‪-15.‬‬‫افــرادی کــه بــرای تعــداد پیــپ کــم در بازارهــای مالــی معاملــه می کننــد‬ ‫ بیــزاری و تنفــر‬‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017- 32320421 - 32320420-32149068 :‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شاملی‬ ‫دوشنبــه ‪ 29‬دی ‪1399‬‬ ‫‪ 04‬جمادی الثانی‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫‪ 18‬ژانویه ‪2021‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 83‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫تلخند‬ ‫لعنت برپدرومادرکسی‬ ‫که اینجاراالوده کند!‬ ‫سایه ظلمت بر سر مردم غزه‬ ‫روزی به دست کودکان ان‬ ‫پایان خواهد یافت‬ ‫وکالی مردم درشهر و روستا پاسخگو باشند‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫بــه زودی شــاهد رقابــت گســترده دو انتخــاب‬ ‫بــزرگ در ایــران خواهیــم بــود یکــی انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهــوری کــه انتخابــش سرنوشــت کشــور‬ ‫را در بــر خواهــد داشــت و مــی طلبــد هوشــیارتر‬ ‫از هــر زمــان دیگــر در ایــن شــرایط عمــل کــرد و‬ ‫دیگــری انتخابــات شــورای شــهر و روســتا اســت کــه‬ ‫انتخابش سرنوشــت شــهر روســتای محل سکونت‬ ‫را در بــر خواهــد گرفــت لــذا الزم اســت کــه موکلیــن‬ ‫ایــن وکال در انتخــاب وکالی شــان بیــش از بیــش‬ ‫حســاس بــوده و فریــب ظاهــر و ظواهــر و شــعارها‬ ‫و وعــده هــای رنگینــی کــه هــر دو از اســتین و جیب‬ ‫خــود بــرای جلــب نظــر بیــرون مــی اورنــد تــا بتواننــد‬ ‫رای مــورد نظــر جهــت انتخاب شــدن را کســب کنند‬ ‫بیاورنــد‪.‬‬ ‫مــردم ایــران کمتــر از شــش مــاه دیگــر بایــد بــه‬ ‫پــای صنــدوق هــای رای رونــد صنــدوق هــای کــه بــا‬ ‫انداختن رای خود در ان می بایســت روند ‪ ۴‬ســال‬ ‫مدیریــت و خدمــات شــهری خــود را به ان بســپارند‬ ‫خدماتــی کــه در ان مــی تــوان شــاهد شــکوفایی‬ ‫هــر شــهر و روســتا و در نهایــت اســتان و کشــور در‬ ‫جهــت جــذب گردشــگر و ورود ســرمایه بــه ان بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه زودی‬ ‫شــاهد رقابــت گســترده دو انتخــاب بــزرگ در ایــران‬ ‫خواهیــم بــود یکــی انتخابــات ریاســت جمهــوری که‬ ‫انتخابش سرنوشــت کشــور را در بر خواهد داشــت‬ ‫و مــی طلبــد هوشــیارتر از هــر زمــان دیگــر در ایــن‬ ‫شــرایط عمل کرد و دیگری انتخابات شــورای شــهر‬ ‫و روســتا اســت کــه انتخابــش سرنوشــت شــهر‬ ‫روســتای محــل ســکونت را در بــر خواهــد گرفت لذا‬ ‫الزم اســت کــه موکلیــن ایــن وکال در انتخاب وکالی‬ ‫شــان بیــش از بیــش حســاس بــوده و فریــب ظاهر‬ ‫و ظواهــر و شــعارها و وعــده هــای رنگینــی کــه هــر‬ ‫دو از اســتین و جیــب خــود بــرای جلــب نظــر بیــرون‬ ‫مــی اورنــد تــا بتواننــد رای مــورد نظــر جهــت انتخاب‬ ‫شــدن را کســب کننــد بیاورنــد‪.‬‬ ‫لــذا مــی طلبــد مــردم افرادی را انتخــاب و برگزینند‬ ‫کــه زندگیشــان در مســیر راهــی باشــد کــه فرمانــده‬ ‫ســپاه قــدس و رئیــس جمهــور رجایــی و باهنــر‬ ‫داشــتند باشــد و همچــون انهــا زیســته باشــد و‬ ‫دلســوز و غــم خــوار مــردم باشــند تــا اینکه بــه دنبال‬ ‫جــاه و مقــام و ماشــین انچنانــی طــوری باشــند کــه‬ ‫اگــر نیازمنــدی شــب را بــه شــکم گرســنه خواســت‬ ‫بخوابــد از فــرط نگرانــی و دلواپســی پــب را بخــواب‬ ‫نــرود و بــه دنبــال او بــرای رفــع نیــازش همچــون‬ ‫مــوال علــی (ع) بگــردد‪.‬‬ ‫حــال بایــد دیــد کــه در طــی ایــن چهــار ســال‬ ‫گذشــته نماینــده هــای کــه در زمــان انتخابــات بــا‬ ‫در دســت داشــتن وعــده و عیدهــای فــراوان در‬ ‫ســتادهای انتخاباتــی خــود تــا چــه انــدازه در جهــت‬ ‫رفــع مشــکالت شــهروندان کــه وکالی انــان در‬ ‫شــوراها هســتند را انجــام داده انــد ایــا موکلیــن‬ ‫انهــا از نــوع عملکردشــان راضــی بــوده انــد یــا خیــر؟‬ ‫هــر چنــد براســاس گزارشــات رســیده یکــی از‬ ‫شــهرهای بــزرگ کشــور ایــن وکال بــه جــای خدمــات‬ ‫بــه موکلیــن خــود در حــال خدمــات رســانی بــه‬ ‫افــرادی بودنــد کــه موجــب رضایــت جیب انها شــده‬ ‫بــود کــه در نهایــت در ایــن مــاه هــای پایانــی منجــر‬ ‫بــه انحــال کامــل ان شــد و مدیریــت ان بــه دســت‬ ‫فرمانــداری شــهر ســپرده شــد‪.‬‬ ‫مــردم مــی خواهنــد بداننــد کــه شــوراهای‬ ‫شهرشــان همــان افــرادی کــه بــا انتشــار تصاویــر و‬ ‫مطالــب متنــوع و شــعار هــای رنگیــن و وعــده هــای‬ ‫شــیرین در جهــت شــکوفایی و رونــق شهرشــان‬ ‫در زمــان انتخابــات در هــر خانــه ای را مــی زدنــد‬ ‫و بــدون در نظــر گرفتــن شــان و منزلــت طــرف‪ ،‬پــا‬ ‫بــه خانــه وی مــی گذاشــتند و همســفره وی حتــی‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫عکسهفته‬ ‫یــک اســتکان چــای مــی شــدند تــا بتواننــد رای او و‬ ‫خانــواده اش را بــرای خــود جــذب کننــذ مــی رفتنــد‪،‬‬ ‫در ایــن مــدت برایشــان چــه کــرده انــد‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن عــده ای نیــز بــا حمایــت شــهردار وقت‬ ‫و نصــب تصاویرشــان در بهتریــن نقطــه از شــهر‬ ‫موجــب شــد تــا از ظرفیتــی کــه شــهردار بــرای خــود‬ ‫در نــگاه مــردم بــر اســاس خدماتــی کــه در طــی‬ ‫مــدت خدمتــش داده اســتفاده کننــد و پــای رقیبــان‬ ‫خــود را از صحنــه انتخابــات کوتــاه نماینــد‪.‬‬ ‫انهــای کــه در ایــن صحنــه از انتخابــات دســت بــه‬ ‫هــر کار زدنــد کــه بتواننــد کرســی هــای شــوراها را‬ ‫در جــای جــای کشــور بــه خــود اختصــاص دهنــد‬ ‫تــا عــاوه بــر ایجــاد یــک رزومــه بــرای اینــده خــود‬ ‫بتواننــد از حــق امضاهــای کــه دارنــد بــه جــای‬ ‫خدمــت بــه موکلیــن خــود در جهــت منفعــت جیب‬ ‫شــان از ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اری همــان هــای کــه بعــد از انتخــاب شــدن‬ ‫بــدون در نظــر گرفتــن کلیــد شــانس خــود را بــه‬ ‫یــک بــاره بــه دور انداختــه و چنــد صبــای شــهر‬ ‫را بــدون شــهردار رهــا کــرده و امضــای شــان را‬ ‫مشــخص نیســت بــرای کــی و کجــا هزینــه کــرده‬ ‫انــد و انتظــار مــی رود بــرای مشــخص شــدن‬ ‫هزینــه کــرد ایــن امضاهــا در ایــن روزهــای پایانــی‬ ‫پاســخگوی موکلیــن خود باشــندو موکلیــن نیز به‬ ‫دنبــال جوابــی روشــن و قانــع کننــده هســتند‪.‬‬ ‫هر چند از نگاه این موکلین پوشیده نیست‬ ‫کــه وکالی انــان در برخــی از شــهرها اقــدام بــه‬ ‫خدمــات ارزنــده ای همچــون احــداث ابشــار‬ ‫صخــره ای و یــا بــه دنبــال ایجــاد شــهربازی‬ ‫مــدرن و یــا اینکــه احــداث مکانــی بــرای نصــب‬ ‫ســورتمه نمودنــد کــه جــا دارد از تــاش انهــا‬ ‫بابــت ایــن تالشــها تقدیــر نمــود‪.‬‬ ‫امــا ســوال اینجاســت؟ کــه چنــد درصــد از مــردم‬ ‫شهرشــان توانایــی اســتفاده از ایــن شــهربازی و‬ ‫ســورتمه را دارنــد شــهربازی و ســورتمه ای کــه بــا‬ ‫هزینــه میلیــارد دالری در حــال احــداث اســت ایــا‬ ‫مــردم شهرشــان قادرنــد از ان بهــره منــد شــوند؟‬ ‫ســوال دیگــری کــه در اینجــا از نگاه موکلین مطرح‬ ‫اســت نتیجــه و ثمــره خواهرخواندگــی شــهر چینــی‬ ‫ســرانجامش بــه کجــا رســید و چــه تغییــر بــه جــز‬ ‫انجــام هزینــه و خــرج ان در جهــت ســفر بــه ایــن‬ ‫شــهر چینــی بــرای شــهر و مردمــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫مگــر نــه انکــه رهبــر فرزانــه انقــاب بارهــا و بارهــا‬ ‫در سخنانشــان گفتــه انــد اگــر بــه دنبــال نــواوری‬ ‫و شــکوفایی هســتید همــه را بــه یکبــاره در دنیــای‬ ‫ایــران مــی تــوان یافــت و در اختیــار داشــت‪.‬‬ ‫ســوال دیگــر کــه در ذهــن شــهروندان مطــرح‬ ‫اســت ایــا ایــن وکالی شــهر و روســتا دوران بچگــی‬ ‫خــود را فرامــوش نمــوده انــد دورانــی کــه همپــای‬ ‫هــم ســن وســال هــای خــود در پــارک هــای کــودک‬ ‫بــه دنبــال یــک دیگــر از ایــن وســیله بــازی بــه‬ ‫وســیله دیگــر مــی دویدنــد و تــا عمــو چــرخ و فلــک‬ ‫را می دیدند ســر از پا نمی شــناختند و با ســرعت‬ ‫بــه نــزد وی مــی رفتنــد تــا کــه عمو چنــد دقیقه انها‬ ‫را در چــرخ و فلــک بــه دور خــود در اســمان کوجــه‬ ‫شــان مــی چرخانــد‪.‬‬ ‫موکلیــن ایــن وکال مــی خواهنــد در ایــن چنــد‬ ‫صبــای باقــی مانــده در کنــار اینکــه موکلیــن شــان‬ ‫بــه دنبــال احــداث شــهربازی و ســورتمه هســتند‬ ‫کودکــی شــان را نیــز بــه یــاد بیاورنــد و ان فضــای‬ ‫دلنشــینی کــه همــراه بــا خانــوداه بــه پــارک و شــهر‬ ‫بــازی مــی رفتنــد و بچــه هــا بــرای گــردش و تفریــح‬ ‫بــه محــض رســیدن بــه ان دســت از پــا نمــی‬ ‫شــناختند و تــا زمــان برگشــت بــا دوســتان و هــم‬ ‫ســن وســالهای شــان از ایــن وســیله بــه ان وســیله‬ ‫مــی دویدنــد بــا یکدیگــر دعــوا مــی کردنــد ومســابقه‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫مــی دادنــد مســابقه ای کــه چــه کســی مــی توانــد‬ ‫از ان سرســره ‪ ۳‬متــری بــا زاویــه تنــد ‪ ۶۰‬الــی ‪۷۰‬‬ ‫درجــه پاییــن بیایــد یــا اینکــه چــه کســی مــی توانــد‬ ‫دیگــری را بــر روی االگلنــگ بیشــتر بــاال نگــه دارد‬ ‫و یــا بــر روی تــاپ چــه کســی مــی توانــد بیشــتر‬ ‫یــن ارتفــاع را بــاال بــرود و یــا اینکــه کدامشــان مــی‬ ‫تواننــد بــر روی گردونــه ای کــه بــه دور خــود مــی‬ ‫گــردد زملــن بیشــتری را تحمــل کننــد را یــاد شــان‬ ‫بیایــد کــه زمــان برگشــت بزرگترهــا چگونــه انهــا را‬ ‫بــه خانــه بــاز مــی گرددانــد‪.‬‬ ‫حــال اینکــه احــداث شــهربازی مــدرن ایــا مــی‬ ‫توانــد مــورد اســتفاده قشــر متوســط جامعــه‬ ‫شــهری و منطقــه واقــع شــود یــا فقــط بــرای‬ ‫افــرادی خــاص همچــون بالنــی کــه سرنوشــتش‬ ‫نامعلــوم اســت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســوال دیگــری کــه موکلیــن از وکالی خــود دارنــد‬ ‫ســوالی اســت کــه بــا حفــظ امنیــت خانــواده ارتبــاط‬ ‫دارد امضــا وکالی شــان تــا چــه انــدازه برایشــان‬ ‫مثمــر ثمــر بــوده ایــا بــه انــدازه الونکــی کــه یــک‬ ‫خانــواده فقیــر بتوانــد روز وشــب را از پــس گرمــا و‬ ‫ســرما گــذران بــه ان پنــاه ببــرد بــوده اســت یــا صرفا‬ ‫بــرای ســرمایه داری کــه در حاشــیه رودخانــه اقــدام‬ ‫بــه احــداث برجــی چنــد طبقــه و صرفــا بــا پرداخــت‬ ‫هزینــه ان امضــا خــرج شــده اســت‪.‬‬ ‫ســوال دیگــری کــه الزم اســت وکال پاســخ ان را‬ ‫بــه موکلیــن خــود بدهنــد ایــن اســت کــه ســد معبــر‬ ‫بــرای کــی هســت و بــرای کــه نیســت اگــر زمانــی کــه‬ ‫در حــال عبــور و مــرور در ســطح شــهر هســتید و‬ ‫کمــی بــه بنرهــای کــه بــر ســر چهــارراه هــا نصــب‬ ‫شــده نگاهــی بیاندازیــد خواهیــد کــه بــر روی ان‬ ‫چــه نوشــته شــده اســت ایــا پیگیــر ان شــده ایــد کــه‬ ‫فقــط بــرای ضعفــا اجــرا نشــود و بــرای افــراد غنــی …‬ ‫ســوال دیگــر اینکــه وکالی مــردم بایــد پاســخگوی‬ ‫ان باشــند ایــن اســت کــه چقــدر در جهــت رفــع‬ ‫مشــکالت عمومــی موکلیــن خــود قــدم نهــاده ایــد‬ ‫موکلینــی کــه تــا دیــروز بــا هــر ســر وضعــی بــه‬ ‫سراغشــان می رفتید دستشــان را در دســتتان می‬ ‫فشــوردید و انهــا را در اغــوش مــی گرفتیــد بعــد‬ ‫از برگزیــده شــدن چگونــه از انهــا در اتــاق کارتــان‬ ‫پذیرایــی کردیــد ایــا همانگونــه کــه قبــل از انتخــاب‬ ‫شــدن انهــا را مــی پذیرفتیــد طــی ایــن چنــد ســال‬ ‫هــم همانگونــه عمــل کردیــد‪.‬‬ ‫ســوال دیگــر کــه مــی بایســت پاســخ ان را وکالی‬ ‫شــهر بــه موکلیــن خــود دهنــد ایــن اســت کــه تــا چه‬ ‫انــدازه بــرای پیشــرفت و ابادنــی محــل ســکونت‬ ‫خــود اقــدام نمودیــد‪.‬‬ ‫ســوال دیگــر اینکــه چــرا تــا زمانــی کــه بــوی‬ ‫انتخابــات بــه مشــام مــی رســد شــهرها و روســتاها‬ ‫و گاهــا محورهــای مواصالتــی شــروع مــی کننــد بــه‬ ‫تغییــر و تحــول و هــر کــی بــه دنبــال ســبقت گرفتن‬ ‫از دیگــری بــرای دیــده شــدن اســت امــا بــه محــض‬ ‫عبــور از ایــن زمــان دیگــر ابادانــی بــرای چهــار ســال‬ ‫پشــت دیوارهــای پوشــیده شــده از قانونــی کــه‬ ‫صرفــا بــرای کاغــذ نوشــته شــده پنهــان مــی شــود‬ ‫و فقــط زمانــی از پشــت انهــا بیــرون مــی ایــد کــه‬ ‫بخواهــد برایــش هزینــه ای صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫ســوال دیگــر اینکــه مگــر نــه ان کــه وقتــی‬ ‫شــهروندی طبــق قانــون شــهرداری هــا در قبــال‬ ‫اماکــن عمومــی مســئول اســت همانگونــه نیــز‬ ‫شــهرداری ها در قبال مردم و شــهروندان مســئول‬ ‫هســتند و اگــر خســارتی بــه شــهروندی وارد شــود‬ ‫بایــد هزینــه ان را پرداخــت کننــد و مســئول‬ ‫رســیدگی بــه ایــن موضــوع قطعــا وکالی هســتند‬ ‫کــه بعنــوان نمایندگانــی خواهنــد بــود که بر کرســی‬ ‫هــای هــر روز تغییــر یافتــه شــورای شــهر هســتند‪.‬‬ ‫پیشــنهاد مــی شــود وکالی مــردم در شــهر روســتا‬ ‫طــی ایــن چنــد مــاه باقــی مانــده و فــارغ از هــر‬ ‫گونــه هیاهــوی انتخاباتــی کــه کاندیداهــای اینــده‬ ‫بــه دنبــال تصاحــب ان هســتند بــه دنبــال محقــق‬ ‫کــردن بخــش کوچکــی از انتظــارت موکلیــن خــود‬ ‫در کنــار پــروژه هــای بزرگــی همچــون احــداث‬ ‫شــهربازی مــدرن‪ ،‬شــهر ســورتمه و یــا نصــب تلــه‬ ‫کابیــن باشــند و بــا ایــن کار یــاد و خاطــره دوران‬ ‫کودکــی شــان را زنــده کننــد‪.‬‬ ‫و در کنــار ایــن مانــع از هــر گونــه اقــدام خشــونت‬ ‫امیــز ماموریــن شــهرداری در جهــت خانمــان ســوز‬ ‫کــردن خانــواده ای بــه خاطــر نداشــتن ســرمایه‬ ‫جهــت گرفتــن مجــوز احــداث بنــا اقــدام بــه ســاخت‬ ‫ســرپناهی ناامــن بــرای خــود و خانــواده شــان کــرده‬ ‫انــد بــه جــای تخریــب ان ســرپناه ناامــن ان برایــش‬ ‫امــن کــرده و در کنــار ان بــه دنبــال جلوگیــری و‬ ‫ممانعــت از احــداث مکانهــای کــه در اینــده احتمال‬ ‫جبرانــش بــه مراتــب ســخت تــر ان الونــک اســت‬ ‫نماینــد و امضــای شــان را اینگونــه خــرج نکننــد‪.‬‬ ‫پیشــنهاد مــی شــود کــه وکالی مــردم بــه جــای راه‬ ‫انــدازی شــوهای تبلیغاتــی بیشــتر بــه دنبــال عمــل‬ ‫همچــون ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی‬ ‫باشــند چــرا کــه ایشــان فــارغ از هــر گونــه شــعار و‬ ‫شــوی تبلیغاتــی بــه دنبــال ایجــاد ارامــش در دل‬ ‫شــهروندانش بــود و نگاهــش بــرای دشــمن خشــم‬ ‫الــود و بــرای مظلــوم معصومتــر از یــک کــودک بــود‬ ‫و عمــل را پیشــتاز شــعار در زمــره کار وظیفــه خــود‬ ‫مــی دانســتند‪.‬‬ ‫همانطــور کــه مــی دانیــد و مــی دانیــم ســوال هــای‬ ‫بیشــماری را وکال بایــد بــه موکلیــن خــود پاســخ‬ ‫دهنــد و چراهــای زیــادی هســت کــه قبــل از اتمــام‬ ‫دوره وکالت خــود و قبــل از شــرکت در دوره جدیــد‬ ‫انتخابــات بایــد بــه ان پاســخ دهنــد و از هــر گونــه‬ ‫تفــره اجتنــاب داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســواالت بســیاری در ذهــن موکلینــی اســت‬ ‫کــه در قبــال مســئولیتی کــه بــه گــردن وکالی‬ ‫خــود در شــورای هــای اســامی شــهرها و‬ ‫روســتاها ســپرده انــد هــر چنــد ایــن ســوال ها‬ ‫را در بخــش وســیع تــر و گســترده تــر اســت‬ ‫کــه مــی بایســت نماینــدگان مجلــس شــورای‬ ‫اســامی نیزپاســخگوی ان باشــند ســواالتی‬ ‫کــه بــا اینــده و زندگــی ارام و ســاده مــی توانــد‬ ‫در پیــش باشــد نمایندگــی کــه در طی ‪ ۴‬ســال‬ ‫گذشــته سرنوشــت موکلیــن شــان را برعهــده‬ ‫داشــتند و هــم اکنــون نیــز برخــی هایشــان‬ ‫بــا اعتمــاد دوبــاره موکلیــن خــود همچنــان بــر‬ ‫کرســی هــای ســبز مجلــس تکیــه زده انــده و‬ ‫برخــی دیگــر خیــر ‪.‬‬ ‫همانطــور کــه همــه مــی دانیــم در کمتــر از ‪ ۶‬مــاه‬ ‫دیگــر دو انتخــاب را مــردم ایــران بایــد بــار دیگــر و به‬ ‫پــاس حراســت از خــون شــهدا و امنیــت کشورشــان‬ ‫و پاســخی دانــدان شــکن بــه دشــمنان تــا دنــدان‬ ‫مســلح قســم خــودره خــود بدهنــد تجربــه کننــد و‬ ‫ان انتخابــات ریاســت جمهــوری و شــورای اســامی‬ ‫شــهرو روســتا اســت کــه هــر کــدام بــرای خــود دارای‬ ‫نقــش و اهمیــت بســیاری اســت‪.‬‬ ‫کــه در ایــن شــماره صرفــا در ارتبــاط بــا پیرامــوان‬ ‫برخــی از وظایــف وکالی ملــت در شــورای اســامی‬ ‫شــهر و روســتاهای کشــور پرداختیــم و در شــماره‬ ‫هــای بعــد قطعــا بــا همراهــی و ارســال ســواالتی‬ ‫کــه شــهروندان نســبت بــه انتظاراتشــان از‬ ‫رئیــس جمهــور اینــده دارنــد را منتشــر خواهیــم‬ ‫نمــود لــذا شــهروندان مــی تواننــد از طریــق‬ ‫شــماره ‪ ۰۹۱۱۷۶۷۴۴۹۷‬واتــس اپ و یــا ایمیــل‬ ‫اقــدام‬ ‫‪Bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫بــه ارســال ســواالت و نکتــه نظــارت و انتقــادات‬ ‫ســازنده خــود نماینــد ‪.‬‬ ‫وحیــد حــاج ســعیدی‪ -‬واال ایــن عزیــزان‬ ‫شــرقی وقتــی ورزشــگاه ازادی تشــریف‬ ‫مــی اوردنــد‪ ،‬بهداشــت و نظافــت شــان‬ ‫را بــه رخ جهانیــان مــی کشــند و بعــد از‬ ‫تماشــای بــازی‪ ،‬پوســت تخمــه و پوســت‬ ‫پرتقــال شــان را جمــع مــی کننــد و بــا‬ ‫خودشــان بــه بیــرون ورزشــگاه مــی برنــد‪.‬‬ ‫بعــد هــم صــدا و ســیما تــا یــک مــاه فیلــم‬ ‫اشــغال جمــع کــردن و فرهنــگ بــاالی‬ ‫انهــا را وســط پیشــانی مــا مــی کوبــد! حــاال‬ ‫کشــتی بــه اون عظمــت بــا یــک دو جیــن‬ ‫کارگــر و خدمــه و مــاح و ناخــدا‪ ،‬یــک‬ ‫مخــزن واســه مبالــش تعبیــه نکــردن و هــر‬ ‫جــا میــرن گالب بــه روتــون‪ ،‬دریــا رو بــه‬ ‫نجاســت مــی کشــن!‬ ‫از وزیــر محتــرم ارتباطــات‪ ،‬اپراتورهــای‬ ‫همــراه اول‪ ،‬ایرانســل‪ ،‬رایتــل‪ ،‬تالیــا‬ ‫و عزیــزان ســازمان تنظیــم مقــررات و‬ ‫ارتباطــات رادیویــی پنهــان نیســت از‬ ‫شــما چــه پنهــان‪ ،‬حقیقــت امــر مــا گوشــی‬ ‫هوشــمند نداریــم کــه بالفاصلــه از اخبــار‬ ‫مطلــع شــویم و موضــع بگیریــم‪ ،‬فلــذا‬ ‫تــازه جمعــه متوجــه شــدیم کــه ایــران یــک‬ ‫کشــتی کــره جنوبــی را بــه دلیــل الــوده‬ ‫ســاختن دریــا توقیــف کــرده اســت!‬ ‫بلــه چــی شــده؟! نجاســتی نبــوده؟!‬ ‫الودگــی شــیمیایی بــوده؟ هنــوز بدتــر … باز‬ ‫اون کوفتــی الاقــل جــذب طبیعــت میشــه‪،‬‬ ‫ولــی مــواد شــیمیایی رو مگــه میشــه به این‬ ‫راحتــی تمیــز کــرد! در جریــان هســتید کــه‬ ‫در مــاده دو کنوانســیون مارپــول ‪،۱۹۷۳‬‬ ‫الودگــی اینگونــه تعریــف شــده‪ :‬هــر مــاده‬ ‫ای کــه بــه دریــا وارد شــود و خطراتــی بــرای‬ ‫ســامت انســان داشــته باشــد و بــه منابــع‬ ‫زنــده و حیــات دریائــی صدمــه بزنــد و‬ ‫مانعــی بــرای اســتفاده مشــروع از دریاهــا‬ ‫ایجــاد کنــد‪ ،‬باعــث الودگــی مــی گــردد‪.‬‬ ‫تعریفــی کــه بــه وســیله ســازمان همــکاری‬ ‫و اقتصــادی توســعه ( ‪ )OECD‬در ســال‬ ‫‪ ۱۹۷۴‬ارائــه شــد گامــی فراتــر نهــاد و‬ ‫انــرژی را نیــز عامــل الودگــی دریایــی‬ ‫معرفــی نمــود‪.‬‬ ‫علــی ای حــال بــا عنایــت بــه اینکــه کــره‬ ‫ای هــا ادم هــای زبــان نفهمــی نیســتند و‬ ‫تــا بگــی گ طــرف رفتــه گوانجــو و برگشــته‬ ‫امیدواریــم متوجــه اصــل داســتان شــده‬ ‫باشــند و انشــالله نیــازی بــه نصــب تابلــوی‬ ‫« لعنــت بــر پــدر و مــادر کســی کــه اینجــا‬ ‫را الــوده کنــد» نباشــد و بــا نصــب همــان‬ ‫تابلــوی «رحمــت بــر پــدر و مــادر کســی کــه‬ ‫اینجــا را الــوده نکنــد» کار پیــش بــرود و‬ ‫مجبــور نشــویم بــرای حــل مشــکل روغــن‬ ‫ریــزی و الــوده ســازی محیــط زیســت‪،‬‬ ‫ســایر کشــتی هــا کــره ای را هــم روی چــال‬ ‫ببریــم!‬ صفحه 8 ‫شستشوی دست ها با اب و صابون و استفاده از محلولهای‬ ‫ضدعفونی کننده حاوی الکل‪،‬ویروس های روی‬ ‫دست ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫مرتب‬ ‫دست های‬ ‫خود را‬ ‫بشویید‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره ‪283‬‬ ‫غذاهایی که خواب شما‬ ‫را دچار اختالل می کند‬ ‫بــدن بــرای اســتراحت و تجدیــد قــوا بــه‬ ‫خــواب کافــی و راحــت نیــاز دارد‪.‬‬ ‫قبــل از خــواب‪ ،‬از مصــرف غذاهــای چــرب‬ ‫اجتنــاب نماییــد‪.‬‬ ‫میوه های خشک‪:‬‬ ‫بــه گفتــه متخصصــان تغذیــه‪ ،‬مصــرف‬ ‫بیــش از حــد میــوه هــای خشــک از انجــا کــه‬ ‫اب و فیبــر کمــی دارنــد‪ ،‬روی معــده تاثیــر‬ ‫گذاشــته و ســبب نفــخ مــی شــود‪.‬‬ ‫عوامــل متعــددی در ایجــاد اختــال در‬ ‫خــواب شــبانه دخیــل هســتند کــه یکــی از‬ ‫انهــا تغذیــه نامناســب در ســاعات اخــر‬ ‫شــب و درســت هنــگام خــواب اســت‪.‬‬ ‫فلفل و غذاهای پر ادویه‪:‬‬ ‫مصــرف فلفــل و ادویــه هــا راهــی اســان‬ ‫بــرای افزایــش ســوخت و ســاز بــدن و در‬ ‫نتیجــه کاهــش وزن اســت امــا اســتفاده از‬ ‫ایــن مــواد غذایــی پیــش از خــواب و اواخــر‬ ‫عصــر‪ ،‬ســبب ســوزش ســر دل بخصــوص در‬ ‫کســانی مــی شــود کــه از مشــکالت گوارشــی‬ ‫رنــج مــی برنــد‪ .‬گزینــه هــای گــرم و پرادویــه‬ ‫را بــرای وعــده صبحانــه نگــه داریــد‪.‬‬ ‫افــرادی کــه شــب هــا خــوب نمــی خوابنــد‪ ،‬در‬ ‫طــول روز انــرژی کافــی ندارنــد‪ ،‬مــدام احســاس‬ ‫خســتگی و کســالت مــی کننــد و ایــن امــر بــر خلــق‬ ‫ی گــذارد‪.‬‬ ‫و خــوی انهــا تاثیــر م ـ ‬ ‫برخــی مــواد غذایــی کــه در وعــده شــام‬ ‫یــا کمــی پیــش از خوابیــدن مصــرف مــی ‬ ‫ی شــوند مدتــی طوالنــی در‬ ‫کنیــد‪ ،‬باعــث م ـ ‬ ‫رختخــواب غلــت بزنیــد یــا مــدت کوتاهــی‬ ‫پــس از خوابیــدن‪ ،‬از خــواب بپریــد‪:‬‬ ‫شکالت تلخ‪:‬‬ ‫برخــاف تصــور عمومــی‪ ،‬مصــرف شــکالت‬ ‫تلــخ بعــد از وعــده شــام‪ ،‬هیــچ تاثیــری بــر‬ ‫روی بهبــود کیفیــت خــواب نــدارد‪ .‬شــکالت‬ ‫منبــع مخفــی کافئیــن اســت‪ .‬کافئیــن باعــث‬ ‫برانگیختگــی شــده و توانایــی شــما بــرای‬ ‫تجربــه خــواب عمیــق را کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫شــما بایــد ‪ ۴‬تــا ‪ ۶‬ســاعت قبــل از زمــان‬ ‫خــواب‪ ،‬از ایــن خوراکــی فاصلــه بگیریــد‪.‬‬ ‫غذاهای چرب‪:‬‬ ‫ایــن نــوع غذاهــا بــرای هضــم شــدن‪ ،‬بــه‬ ‫مــدت زمــان بیشــتری نیــاز دارنــد و باعــث‬ ‫تجربــه نفــخ و ســوء هاضمــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫نفــخ و ســوء هاضمــه کیفیــت خــواب را‬ ‫کاهــش مــی دهنــد‪ .‬ســعی کنیــد ‪ ۳‬ســاعت‬ ‫سس تند‪:‬‬ ‫کپسایســین مــاده ای اســت کــه در فلفــل‬ ‫هــای تنــد وجــود دارد و در ســس هــای تنــد نیــز‬ ‫یافــت مــی شــود‪ .‬کپسایســین مــی توانــد باعــث‬ ‫اســفنکتر پاییــن مــری بیــش از حــد بــاز بمانــد و‬ ‫باعــث تجربــه ســوزش ســر دل شــود‪.‬‬ ‫و بــروز ریفالکــس شــود‪ .‬حتــی اگــر تجربــه‬ ‫ســوزش ســر دل نداریــد‪ ،‬مصــرف پیتــزا در‬ ‫شــب مــی توانــد خــواب راحــت را در هنــگام‬ ‫شــب از شــما بگیــرد‪.‬‬ ‫پیاز خام‪:‬‬ ‫مصــرف پیــاز بصــورت خــام باعــث احســاس‬ ‫نفــخ و ریفالکــس مــی شــود‪.‬‬ ‫نعناع‪:‬‬ ‫درســت اســت کــه مصــرف نعنــاع بــرای‬ ‫ســامت شــما مفیــد بــه نظــر مــی رســد امــا‬ ‫مصــرف ایــن مــاده غذایــی در اواخــر عصــر‬ ‫بــه هــر شــکلی حتــی بــه شــکل چــای نعنــاع‬ ‫مــی توانــد باعــث ســوزش ســر دل شــود‪.‬‬ ‫کافئین‪:‬‬ ‫مصــرف کافئیــن مــی توانــد چنــد ســاعت‬ ‫پــس از مصــرف‪ ،‬سیســتم عصبــی مرکــزی را‬ ‫تحریــک کنــد و باعــث بــی خوابــی شــود‪.‬‬ ‫پیتزا‪:‬‬ ‫پنیــر موجــود در پیتــزا چــرب اســت و مــی‬ ‫توانــد باعــث اســیدی شــدن دســتگاه گــوارش‬ ‫سس گوجه فرنگی‪:‬‬ ‫ایــن نــوع ســس عــاوه بــر محتــوای اســیدی‬ ‫ان‪ ،‬حــاوی مــواد شــیمیایی نگهدارنــده نیــز‬ ‫هســت و باعــث ســوزش ســر دل مــی شــود‪.‬‬ ‫اگــر مســتعد ســوء هاضمــه هســتید‪ ،‬ایــن نــوع‬ ‫ســس را بخصــوص در هنــگام شــب دیگــر‬ ‫مصــرف نکنیــد‪ .‬مصــرف ســس گوجــه فرنگــی‬ ‫فراینــد هضــم مــواد غذایــی را کنــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫چای سبز‪:‬‬ ‫ایــن نــوع چــای نیــز ماننــد چــای ســیاه‪،‬‬ ‫کافئیــن دارد‪ .‬چــای ســبز عــاوه بــر کافئیــن‪،‬‬ ‫حــاوی دو نــوع محــرک دیگــر نیــز هســت‪:‬‬ ‫تئوبرومیــن و تئوفیلیــن‪ .‬ایــن دو مــاده‬ ‫ســبب افزایــش ضربــان قلــب‪ ،‬تحریــک‬ ‫پذیــری و اضطــراب مــی شــود‪ .‬مزایــای چــای‬ ‫ســبز باورنکردنــی اســت بنابرایــن شــما بایــد‬ ‫از نوشــیدن ان لــذت ببریــد امــا نــه بعــد از‬ ‫‪ ۳‬یــا ‪ ۴‬عصــر‪.‬‬ ‫فقر ویتامین ‪ K‬و ‪ ۷‬عالمت پنهان ان در بدن!‬ ‫فقــر ویتامیــن کا تقریبــا در ‪ ۳۱‬درصــد از بزرگســاالن دیــده مــی‬ ‫شــود‪ .‬فقــر ناشــی از ایــن وتیامیــن بــر اســتخوان هــا‪ ،‬مفاصــل و‬ ‫قلــب تاثیــر مــی گــذارد‪.‬‬ ‫دو نــوع ویتامین‪K۱‬و‪K۲‬شــناخته شــده اســت‪ .‬ویتامیــن‪ K۱‬نقــش‬ ‫مهمــی در لختــه شــدن خــون دارد در حالــی کــه نــوع دوم بــرای‬ ‫ســامت اســتخوان هــا‪ ،‬تنظیــم رشــد ســلولی و جلوگیــری از‬ ‫کلسیفیکاســیون شــریان هــا موثــر اســت‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از کمبــود ایــن ویتامیــن‪ ،‬توصیــه مــی شــود‬ ‫بزرگســاالن بــه میــزان کافــی ســبزیجات تیــره رنــگ ماننــد کلــم‬ ‫بروکلــی‪ ،‬کاهــو و اســفناج‪ ،‬کــدو و اب انــار مصــرف کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫غذاهــا سرشــار از ویتامیــن‪ K۱‬هســتند‪ .‬امــا گوشــت مــرغ‪ ،‬جگــر و‬ ‫تخــم مــرغ سرشــار از ویتامیــن‪ K۲‬هســتند‪.‬‬ ‫ویتامیــن کا یــک ویتامیــن محلــول در چربــی اســت بنابرایــن بهتــر‬ ‫اســت بــا غذاهــای حــاوی چربــی هــای ســالم انــرا بــه بــدن برســانید‪.‬‬ ‫زنــان در ســنین ‪ ۱۹‬ســال بــه بعــد بــه روزانــه ‪ ۹۰‬میکروگــرم ویتامیــن‬ ‫کا نیــاز دارنــد‪ .‬ایــن میــزان بــرای مــردان در همیــن ســنین بایــد ‪۱۲۰‬‬ ‫میکروگــرم باشــد‪.‬‬ ‫خونریــزی زیــاد‪ :‬اگــر زخــم هــای شــما خونریــزی شــدیدی‬ ‫دارنــد‪ ،‬شــما ممکــن اســت دچــار فقــر ویتامیــن کا شــده‬ ‫باشــید‪ .‬دوره هــای شــدید قاعدگــی‪ ،‬وجــود خــون در ادرار‬ ‫یــا مدفــوع‪ ،‬خونریــزی شــدید بینــی و یــا لثــه هــا نیــز ممکــن‬ ‫اســت ناشــی از فقــر ایــن ویتامیــن باشــد‪.‬‬ ‫از دســت رفتــن قــدرت اســتخوان هــا‪ :‬ویتامیــن کا مــی توانــد در‬ ‫ســامت اســتخوان هــا نقــش داشــته باشــد‪ .‬برخــی تحقیقــات‬ ‫رابطــه بیــن مصــرف بیشــتر ویتامیــن کا و افزایــش تراکــم اســتخوان‬ ‫و همچنیــن خطــر کمتــر شکســتگی هــای لگــن را ثابــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫مشــکالت قلــب‪ :‬هنگامــی کــه ســطح ویتامیــن کا در بــدن پاییــن‬ ‫اســت‪ ،‬کلسیفیکاســیون عروقــی رخ مــی دهــد‪ .‬ایــن عارضــه یــک‬ ‫عامــل خطــر بــرای ابتــا بــه بیمــاری عــروق کرونــر قلــب اســت‪ .‬افــراد‬ ‫مبتــا بــه بیمــاری مزمــن کلیــه بیشــتر در معــرض کلسیفیکاســیون‬ ‫عروقــی هســتند‪.‬‬ ‫بــروز عالئــم ارتریــت‪ :‬در اثــر کمبــود ویتامیــن کا‪ ،‬اســتخوان‬ ‫هــا و غضــروف هــا تمــام مــواد معدنــی مــورد نیــاز خــود‬ ‫را دریافــت نمــی کننــد‪ .‬ایــن وضعیــت‪ ،‬خطــر ابتــا بــه‬ ‫اســتئوارتریت را افزایــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫کبــودی پوســت‪ :‬افــرادی هســتند کــه بــا کمتریــن ضربــه بــه‬ ‫شــدت کمبــود مــی شــوند‪ .‬انجــام یــک ازمایــش خــون ســاده‬ ‫بــرای تعییــن میــزان ویتامیــن کا بــدن بــرای افــرادی کــه از‬ ‫ایــن مشــکل شــکایت دارنــد پیشــنهاد مــی شــود‪ .‬تشــخیص‬ ‫زودهنــگام افــت ویتامیــن کا در خــون بــه راحتــی قابــل کنتــرل‬ ‫بــوده و عالئــم بــه ســرعت برطــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫دیابــت‪ :‬فقــر ویتامیــن کا در بــدن خطــر ابتــا بــه دیابــت نــوع‬ ‫دو را افزایــش مــی دهــد و ایــن را محققــان هلنــدی ثابــت‬ ‫کــرده انــد‪ .‬علــت دقیــق ایــن کــه چــرا ویتامیــن کا دارای اثــر‬ ‫محافظتــی علیــه دیابــت اســت‪ ،‬مشــخص نشــده ولــی شــاید‬ ‫بــه ایکــن خاطــر باشــد کــه ایــن ویتامیــن ســبب کاهــش‬ ‫التهــاب و بهبــود حساســیت بــه انســولین مــی شــود‪.‬‬ ‫پوکــی اســتخوان‪ :‬کمبــود ویتامیــن کا بــا ابتــا بــه پوکــی اســتخوان‬ ‫مرتبــط اســت‪ .‬ایــن ویتامیــن در ســاختن یــک نــوع پروتئیــن‬ ‫اســتخوان بــه نــام استئوکلســین نقــش مهمــی دارد‪ .‬بهتــر اســت‬ ‫زنــان مصــرف ســبزیجات بــه ویــژه انــواع دارای بــرگ ســبز را در اوایــل‬ ‫دوران یائســگی یــا پیــش از ان افزایــش دهنــد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 29‬دی ‪1399‬‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست‬ ‫نزنید‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن اســت‬ ‫بــه ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده‬ ‫مــی تواننــد ویــروس را بــه چشــم هــا ‪،‬بینــی و دهــان شــما‬ ‫منتقــل کننــد‪.‬از ایــن راه هــا ویــروس مــی توانــد وارد بــدن‬ ‫شــما شــده و شــما را بیمــار کنــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪283‬‬ ‫غذاهای پرکالری که به کاهش وزن کمک می کنند!‬ ‫غذاهــای پرچــرب و پرکالــری لزومــا باعــث افزایــش وزن‬ ‫شــما نمــی شــوند؛ در عــوض مصــرف انهــا حتــی ممکــن اســت‬ ‫منجــر بــه کاهــش وزن شــود‪.‬‬ ‫ایــن جملــه را کــه بــرای کاهــش وزن بایــد همیشــه ســراغ‬ ‫غذاهــای کــم کالــری برویــد را فرامــوش کنیــد چــون بــه عقیــده‬ ‫متخصصــان تغذیــه‪ ،‬بــرای نگــه داشــتن وزن در محــدوده‬ ‫ســالم‪ ،‬شــما بایــد ســراغ ‪ ۶‬منبــع غذایــی پرکالــری نیــز برویــد‪:‬‬ ‫اجیــل و دانــه هــا‪ :‬انــواع اجیــل سرشــار از چربــی هــای‬ ‫مفیــد‪ ،‬فیبــر‪ ،‬ویتامیــن ای‪ ،‬منیزیــم‪ ،‬روی‪ ،‬فــوالت و پتاســیم‬ ‫هســتند‪ .‬البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه‬ ‫در مصــرف مغزهــای خوراکــی نبایــد زیــاده روی کنیــد‪ .‬بــادام‬ ‫و پســته بیشــترین میــزان کالــری را ارائــه مــی کننــد‪ .‬مصــرف‬ ‫حــدود ‪ ۲۳‬عــدد بــادام یــا ‪ ۴۹‬عــدد پســته معــادل دریافت ‪۱۶۰‬‬ ‫کالــری اســت‪ .‬بــا تقســیم بنــدی مناســب و رعایــت اعتــدال در‬ ‫مصــرف مــی توانیــد اهــداف کاهــش وزن خــود را بــا کمــک‬ ‫مغزهــای خوراکــی محقــق ســازید و بــه حفــظ ســامت کلــی‬ ‫بــدن کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫روغــن زیتــون‪ :‬یــک بخــش اصلــی از رژیــم غذایــی مدیترانــه‬ ‫ای اســت و مصــرف ان بــه طــور مســتقیم بــا کاهــش خطــر‬ ‫ابتــا بــه بیمــاری هــای قلبــی و برخــی ســرطان هــا ارتبــاط‬ ‫دارد‪ .‬روغــن زیتــون خاصیــت ضــد التهابــی دارد و مصــرف‬ ‫ان بــرای حفــظ ســامت اســتخوان هــا نیــز مفیــد اســت‪ .‬یــک‬ ‫قاشــق غذاخــوری روغــن زیتــون حــدود ‪ ۱۲۰‬کالــری دارد‪ ،‬از‬ ‫ایــن رو‪ ،‬بهتــر اســت از ان بــه عنــوان چاشــنی ســاالد و بــرای‬ ‫پخــت و پــز ســبزیجات اســتفاده شــود‪ .‬اســتفاده از روغــن‬ ‫زیتــون بــه همــراه حمــص بــه عنــوان یــک میــان وعــده ســالم‬ ‫کــه بــه خوبــی احســاس ســیری را در انســان ایجــاد مــی کنــد‬ ‫نیــز بــرای کاهــش وزن بســیار توصیــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ســیب زمینــی‪ :‬شــاید بــه دلیــل‬ ‫وجــود کربوهیــدرات‪ ،‬ســیب‬ ‫زمینــی شــهرت چندانــی در بیــن‬ ‫مــواد غذایــی نداشــته باشــد امــا‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه ایــن مــاده‬ ‫غذایــی سرشــار از اهــن‪ ،‬پتاســیم‬ ‫و فیبــر اســت‪ .‬یــک ســیب زمینــی‬ ‫متوســط همــراه بــا پوســت ‪۱۶۱‬‬ ‫کالــری دارد‪ .‬ســیب زمینــی را بــه‬ ‫همــراه کــره‪ ،‬خامــه تــرش یــا بیکــن‬ ‫مصــرف نکنیــد‪ .‬نــوع پختــه شــدن‬ ‫ان همــراه بــا کمــی نمــک و روغــن‬ ‫زیتــون‪ ،‬یکــی از ســالم تریــن وعــده‬ ‫هــای غذایــی اســت‪.‬‬ ‫کــره بــادام زمینــی‪ :‬کــره بــادام‬ ‫زمینــی در هــر قاشــق غــذا خــوری‬ ‫تقریبــا ‪ ۹۴‬کالــری دارد‪ ۴ .‬گــرم‬ ‫پروتئیــن‪ ۸ ،‬گــرم چربــی‪ ،‬و ‪۳‬‬ ‫گــرم کربوهیــدرات‪ .‬کــره بــادام‬ ‫زمینــی را میتوانیــد بــه راحتــی بــا‬ ‫غذاهــا مخلــوط کنیــد‪ .‬ایــن کــره را‬ ‫میتوانیــد در انــواع مختلــف تهیــه‬ ‫کنیــد مثــا نوعــی کــه در تکــه هــای‬ ‫بــادام زمینــی هــم هســت و یــا نوعــی کــه کامــل مخلــوط شــده‬ ‫اســت‪ .‬کــره بــادام زمینــی کــه طبیعــی باشــد نشــانه اش ایــن‬ ‫اســت‪ :‬وقتــی در قوطــی ان را بــاز میکنیــد روغــن بایــد باالیــش‬ ‫جمــع شــده باشــد و بــرای اســتفاده مجبوریــد ابتــدا ان را هــم‬ ‫بزنیــد‪ .‬همچنیــن کــره بــادام زمینــی طبیعــی را بایــد در یخچــال‬ ‫نگهــداری کنیــد‪.‬‬ ‫تخــم مــرغ‪ :‬یــک تخــم مــرغ معمولــی دارای ‪ ۷۰‬کالــری اســت‬ ‫و گــرم چربــی‪ ۶ ،‬گــرم پروتئیــن و مقــداری کربوهیــدرات دارد‪.‬‬ ‫پروتئیــن موجــود در تخــم مــرغ بــرای ســاخت عضلــه بــه بــدن‬ ‫کمــک مــی کنــد‪ ،‬چربــی موجــود در تخــم مــرغ منبــع قابــل‬ ‫توجهــی از انــرژی را بــرای بــدن محیــا مــی کنــد و همچنیــن‬ ‫میــزان تستوســترون را افزایــش مــی دهــد‪ .‬تخــم مــرغ حــاوی‬ ‫ســطوح باالیــی از اســیدهای چــرب امــگا ‪ ۳‬اســت کــه بــه‬ ‫انعطــاف مفاصــل و ســامت ســلولهای بــدن کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫یــک عنصــر بــه نــام کولیــن نیــز هســت کــه در زرده تخــم مــرغ‬ ‫پیــدا مــی شــود‪ .‬کولیــن باعــث کاهــش ســاخت چربــی در‬ ‫قلــب مــی شــود و بــه بازســازی ســلول هــا کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫هشت ماده غذایی‪ ،‬ایمنی بدن را تضعیف می کنند!‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن همــراه بــا داشــتن یــک شــیوه زندگــی‬ ‫ســالم پشــتیبانی مــی شــود‪ .‬خــواب کافــی‪ ،‬ورزش و البتــه‬ ‫رژیــم غذایــی مناســب بــه حفــظ سیســتم ایمنــی بــدن در‬ ‫دفــاع از بیمــاری هــا کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫کمبــود برخــی مــواد غذایــی بخصــوص ویتامیــن دی‪ ،‬در‬ ‫معــرض مــواد شــیمیایی مصنوعــی قــرار گرفتــن‪ ،‬عــدم تعــادل‬ ‫در باکتــری هــای مفیــد روده و ‪ ...‬عوامــل خطــر کلیــدی بــرای‬ ‫تضعیــف سیســتم ایمنــی بــدن اســت‪.‬‬ ‫ماست های طعم دار‪:‬‬ ‫ماســت هــای حــاوی شــکر اضافــه و غیــر پروبیوتیــک منجــر‬ ‫بــه ایجــاد مشــکالت گوارشــی مــی شــوند‪ .‬قنــد موجــود در ایــن‬ ‫ماســت هــا مهــار عملکــرد سیســتم ایمنــی را بــه همــراه دارد‬ ‫و مــواد تشــکیل دهنــده مصنوعــی انهــا خالــی از ریزمغــذی‬ ‫هــا اســت‪.‬‬ ‫میوه های خشک‪:‬‬ ‫اگرچــه میــوه هــا یــک میــان وعــده بســیار ضــروری هســتند‬ ‫امــا نــوع خشــک شــده انهــا و حتــی میــوه هــای کنســرو شــده‬ ‫حــاوی قنــد اضافــی هســتند کــه ســالم بــودن انهــا را زیــر‬ ‫ســوال مــی بــرد‪.‬‬ ‫الکل‪:‬‬ ‫جــای تعجــب نیســت کــه مصــرف الــکل بــرای سیســتم ایمنــی‬ ‫بــدن خطرنــاک اســت‪ .‬الــکل حــاوی قنــد باالیــی اســت و مصــرف‬ ‫ان یکپارچگــی مخــاط روده را تغییــر مــی دهــد‪ .‬ضمــن ایــن کــه‬ ‫میکروارگانیســم هــای روده را نیــز تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫نوشابه های کافئین دار‪:‬‬ ‫مقــدار کافــی از خــواب بــرای حفــظ سیســتم ایمنــی ســالم‬ ‫ضــروری اســت و مصــرف نوشــابه هــای کافئیــن دار بــه ویــژه‬ ‫قهــوه و نوشــابه هــای گازدار درســت اثــر برعکــس بــرای‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن دارد‪ .‬ســطوح اســیدیته در قهــوه ممکــن‬ ‫اســت منجــر بــه افزایــش التهــاب در بــدن شــود‪.‬‬ ‫سوپ های کنسرو‪:‬‬ ‫ســوپ غذایــی اســت کــه بــه راحتــی مــی توانــد فیبــر و‬ ‫پروتئیــن مــورد نیــاز بــدن را فراهــم کنــد بــا ایــن حــال مصــرف‬ ‫کنســرو شــده ایــن غــذا اگرچــه راحــت اســت امــا بهتریــن‬ ‫گزینــه نیســت‪ .‬بســیاری از ایــن ســوپ هــا حــاوی مــواد‬ ‫تشــکیل دهنــده مصنوعــی و ســطوح بــاالی ســدیم هســتند‪.‬‬ ‫غذاهای شور‪:‬‬ ‫در حالــی کــه غذاهــای شــور ماننــد کلــم تــرش عطــر و طعــم‬ ‫زیــاد و کالــری کمــی دارنــد‪ ،‬امــا ســدیم بــاالی موجــود در انهــا‬ ‫مــی توانــد منجــر بــه کــم شــدن اب بــدن و احتبــاس مایعــات‬ ‫شــود‪ .‬حتــی در شــرایطی ماننــد بیمــاری هــای کلیــوی مصــرف‬ ‫ایــن غذاهــا اصــا مناســب نیســت‪.‬‬ ‫غالت پردازش شده‪:‬‬ ‫انتخــاب غــات ســبوس دار بهتــر از دانــه هــای پــردازش‬ ‫شــده اســت چــون ایــن دانــه هــا اثــر ســوء بــر قنــد خــون دارنــد‬ ‫و عملکــرد سیســتم ایمنــی بــدن را تضعیــف مــی کننــد‪.‬‬ ‫روغن های فراوری شده‪:‬‬ ‫ایــن روغــن هــا شــامل روغــن ســویا‪ ،‬ذرت‪ ،‬کلــزا‪ ،‬افتــاب‬ ‫گــردان‪ ،‬بــادام زمینــی و ‪ ...‬ســبب کاهــش ســطوح کلســترول‬ ‫مــی شــود کــه از بیمــاری هــای قلبــی جلوگیــری مــی کنــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال بســیاری از مطالعــات در مــورد این روغن ها نشــان‬ ‫مــی دهــد روغــن هــای گیاهــی‪ ،‬امــگا ‪ ۶‬اســید لینولئیک بســیار‬ ‫باالیــی دارنــد‪ ،‬اســید لینولئیــک ســبب تقویــت غشــای ســلولی‬ ‫مــی شــود‪ ،‬خــوردن اســید لینولئیــک اســترس اکســیداتیو را‬ ‫افزایــش مــی دهــد‪ ،‬در روغــن هــای گیاهــی ســطح کلســترول‬ ‫بــد پاییــن اســت امــا ســطح کلســترول خــوب نیــز پایین اســت‪.‬‬ ‫ایــن روغــن هــا التهــاب را در بــدن افزایــش مــی دهنــد و منجــر‬ ‫بــه تضعیــف عملکــرد سیســتم ایمنــی بــدن مــی شــوند‪.‬‬ صفحه 10 ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم یــک‬ ‫متــر فاصلــه بگیرید‪.‬زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد‬ ‫قطــرک هــای ریــزی از دهــان و بینــی او بــه اطــراف پاشــیده میشــود‬ ‫کــه ممکــن اســت حــاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگــر فاصلــه شــما بــا ان‬ ‫فــرد خیلــی نزدیــک باشــد‪ ،‬ممکــن اســت شــما ایــن قطــرک هــای‬ ‫حــاوی ویــروس کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق کنیــد‪.‬‬ ‫فاصله‬ ‫(ایمن) را در‬ ‫اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪283‬‬ ‫ضروری ترین ویتامین های روزانه برای تمام زنان‬ ‫ویتامیــن هــا بــرای ســامت کلــی بــدن شــما‬ ‫ضــروری هســتند ضمــن ایــن کــه دریافــت انهــا‬ ‫در حــد میــزان توصیــه شــده از طریــق رژیــم‬ ‫غذایــی ســالم و متعــادل‪ ،‬کار ســختی نیســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬برخــی از زنــان ممکــن اســت‬ ‫عــاوه بــر رژیــم غذایــی‪ ،‬نیــاز داشــته باشــند‬ ‫کــه مکمــل هــای برخــی ویتامیــن هــا را نیــز‬ ‫دریافــت کننــد‬ ‫مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیمــاری هــای‬ ‫ایــاالت متحــده اعــام کــرده کــه ویتامیــن‬ ‫هــا بــرای عملکــرد طبیعــی ســلول ضــروری‬ ‫هســتند ضمــن ایــن کــه بــدن بســیار یــاز‬ ‫مــواد مغــذی را تولیــد نمــی کنــد و مــا بایــد‬ ‫بســیاری از انهــا را از راه مــواد غذایــی بــه‬ ‫دســت بیاوریــم‪.‬‬ ‫مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیمــاری هــای‬ ‫ایــاالت متحــده ‪ ۱۵‬ویتامیــن ضــروری را‬ ‫بــرای زنــان و بــرای عملکــرد مناســب بــدن‬ ‫معرفــی کــرده اســت‪:‬‬ ‫ویتامین ا ‪،‬ویتامی ب‪( ۱‬تیامین)‬ ‫ویتامیــن ب‪( ۲‬ریبوفالویــن) ‪،‬ویتامیــن‬ ‫ب‪( ۳‬نیاســین)‬ ‫ویتامین ب‪، ۶‬ویتامین ب‪۱۲‬‬ ‫ویتامین سی ‪،‬ویتامین دی‬ ‫ویتامین ای ‪،‬ویتامین کا ‪،‬بیوتین‬ ‫اسید پانتوتنیک ‪،‬فوالت ‪،‬کولین‬ ‫بســیاری از ایــن ویتامیــن هــا توابــع مشــابه‬ ‫دارنــد بــه عنــوان مثــال هــر دو ویتامیــن‬ ‫هــای ا و ث منجــر بــه ترویــج ســامت‬ ‫دنــدان هــا‪ ،‬مــی شــوند و یــا ایــن کــه‬ ‫ویتامیــن هــای گــروه ب منجــر بــه افزایــش‬ ‫متابولیســم بــدن بــا تولیــد ســلول هــای‬ ‫قرمــز خــون خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال برخــی عملکردهــای بــدن نیــاز‬ ‫بــه ویتامیــن هــای خــاص دارنــد‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال ویتامیــن دی بــرای کمــک بــه جــذب و‬ ‫حفــظ ســطوح مناســبی از کلســیم ضــروری‬ ‫اســت‪ .‬دریافــت ویتامیــن دی کافــی از‬ ‫طریــق مــواد غذایــی کمــی ســخت اســت‬ ‫و بــه همیــن دلیــل روزانــه قــرار گیــری در‬ ‫معــرض نــور خورشــید بــرای ‪ ۲۰‬دقیقــه‬ ‫توصیــه شــده اســت و انهــم بــرای ســنتز‬ ‫ویتامیــن دی از طریــق پوســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــدن بــرای انعقــاد موثــر‬ ‫خــون نیــاز بــه ویتامین کا دارد‪ .‬خوشــبختانه‬ ‫کمبــود ویتامیــن کا نــادر اســت و دلیلــش‬ ‫هــم ایــن اســت کــه باکتــری هــای روده ‪۷۵‬‬ ‫درصــد از ویتامیــن کا را تولیــد مــی کننــد و‬ ‫مابقــی ان را مــی تــوان از طریــق خــوردن‬ ‫غذاهــای ســالم بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫در زیــر پیشــنهادهای غذایــی بــرای بدســت‬ ‫اوردن هــر کــدام از ویتامیــن هــای ضــروری‬ ‫اورده شــده اســت‪:‬‬ ‫ویتامیــن ا‪ :‬طالبــی‪ ،‬زردالــو‪ ،‬زرده تخــم‬ ‫مــرغ ‪،‬ویتامیــن ب ‪( ۱‬تیامیــن)‪ :‬گوشــت‬ ‫بــدون چربــی‪ ،‬اجیــل و دانــه هــا‪ ،‬غــات‬ ‫ســبوس دار‬ ‫ویتامیــن ب ‪(۲‬ریبوفالویــن)‪ :‬شــیر و ســایر‬ ‫محصــوالت لبنــی‪ ،‬ســبزیجات بــرگ ســبز‬ ‫ویتامیــن ب ‪( ۳‬نیاســین)‪ :‬حبوبــات‪،‬‬ ‫ماهــی‪ ،‬مــرغ‬ ‫ویتامین ب ‪ :۶‬اووکادو‪ ،‬موز‪ ،‬اجیل‬ ‫ویتامین ب ‪ :۱۲‬تخم مرغ‪ ،‬شیر‬ ‫ویتامیــن ث‪ :‬مرکبــات‪ ،‬تــوت فرنگــی‪ ،‬کلــم‬ ‫بروکســل‬ ‫ویتامیــن دی‪ :‬ماهــی هــای چــرب ماننــد‬ ‫ماهــی ازاد‪ ،‬شــیر غنــی شــده و فــراورده‬ ‫هــای لبنــی‬ ‫ویتامیــن ای‪ :‬انبــه‪ ،‬مارچوبــه‪ ،‬روغــن هــای‬ ‫گیاهــی‬ ‫ویتامیــن کا‪ :‬گل کلــم‪ ،‬کلــم پیــچ‪ ،‬گوشــت‬ ‫گاو‬ ‫بیوتین‪ :‬اجیل‪ ،‬شکالت‬ ‫اســید پانتوتنیــک‪ :‬کلــم بروکلــی‪ ،‬ســیب‬ ‫زمینــی شــیرین و ســفید‪ ،‬قــارچ‬ ‫فــوالت‪ :‬چغنــدر‪ ،‬عــدس‪ ،‬کــره بــادام‬ ‫ز مینــی‬ ‫کولین‪ :‬تخم مرغ‪ ،‬گوشت‪ ،‬ماهی‬ ‫ایا نیازی به دریافت مکمل ها هست؟‬ ‫اکثــر زنــان نیــازی بــه دریافــت مکمــل هــا‬ ‫ندارنــد مگــر بــا تجویــز پزشــک‪ .‬بــا ایــن حــال‬ ‫چگونه تلفن همراه خاموش‬ ‫را پیدا کنیم؟‬ ‫چنــد حالــت اســتثنا در ایــن زمینــه وجــود دارد‪:‬‬ ‫زنــان حاملــه‪ :‬زنــان بــاردار و شــیرده‬ ‫بایــد ویتامیــن هــای ب ‪ ۶‬و ب ‪ ۱۲‬بعــاوه‬ ‫اســیدفولیک را بــه صــورت مکمــل نیــز دریافت‬ ‫کننــد و انهــم بــرای جلوگیــری از اســیب بــه‬ ‫جنیــن در حــال رشــد‪ .‬اســید فولیــک بــه‬ ‫کاهــش خطــر ابتــا بــه تعــدادی از نقائــص‬ ‫حیــن تولــد ماننــد اســپینابیفیدا و وزن کــم‬ ‫هنــگام تولــد کمــک مــی کنــد‪ .‬اگــر شــما در‬ ‫حــال تــاش بــرای بــاردار شــدن هســتید‪،‬‬ ‫دریافــت اســید فولیــک اضافــه از طریــق‬ ‫مکمــل هــا را بایــد در نظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫زنــان بــا محدودیــت هــای رژیــم غذایــی‪:‬‬ ‫زنانــی کــه رژیــم غذایــی گیــاه خــواری دارنــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بــه دریافــت مکمــل هــای‬ ‫ویتامیــن ب ‪ ۱۲‬نیــاز داشــته باشــند‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ایــن اگــر بــه دنبــال رژیــم غذایــی گیــاه‬ ‫خــواری‪ ،‬محصــوالت لبنــی‪ ،‬تخــم مــرغ و‬ ‫ماهــی نیــز مصــرف نشــود‪ ،‬فــرد در معــرض‬ ‫زنــان ســالخورده‪ :‬زنــان مســن کــه از نــور‬ ‫خورشــید اجتنــاب مــی کننــد‪ ،‬نیــاز دارنــد‬ ‫کــه مکمــل هــای ویتامیــن دی را دریافــت‬ ‫کننــد‪ .‬در نظــر داشــته باشــید کــه مصــرف‬ ‫مقادیــر زیــاد ایــن مکمــل خطرنــاک اســت‬ ‫و نبایــد بیــش از مقادیــر توصیــه شــده مگــر‬ ‫بــا تجویــز پزشــک‪ ،‬ان را مصــرف کــرد‪ .‬زنــان‬ ‫مســن همچنیــن ممکــن اســت در معــرض‬ ‫خطــر کمبــود ویتامیــن هــای گروه ب باشــند‬ ‫کــه نقــش مهمــی در هضــم و ســوخت و‬ ‫ســاز بــدن دارد‪.‬‬ ‫کلیــک کنیــد‪ .‬دســتگاه تــا ‪ ۵‬دقیقــه اینــده شــروع بــه زنــگ زدن (حتــی اگــر موبایل تــان‬ ‫ســایلنت باشــد) خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ایا می توان موبایل خاموش را ردیابی کرد؟‬ ‫امید خود را از دست ندهید؛ راهی برای پیدا کردن موبایل خاموش هست‪.‬‬ ‫اگــر موبایل تــان گــم کردیــد وحشــت نکنیــد‪ .‬مهــم نیســت موبایل تــان اندرویــد یا‬ ‫ایفــون باشــد‪ ،‬می توانیــد موبایــل خامــوش شــده تان را پیــدا کنیــد‪ .‬البتــه کــه پیــدا‬ ‫کــردن موبایــل روشــن راحت تــر از موبایــل خامــوش شــده اســت و در مــورد دوم‬ ‫شــرایط کمــی پیچیده تــر می شــود؛ ولــی «ایرنــا زندگــی» مراحــل یافتــن موبایــل‬ ‫خامــوش را قــدم بــه قــدم بــا شــما بــه اشــتراک می گــذارد‪.‬‬ ‫هنــوز هــم می تــوان موبایــل را حتــی خامــوش‪ ،‬پیــدا کــرد‪ .‬اگــر از مراحــل مــکان‬ ‫یــاب بــاال اســتفاده کردیــد و گوشــی شــما افالیــن بــود‪ ،‬نقشــه اخریــن جایــی را کــه‬ ‫گوشــی قبــل از افالیــن شــدن‪ ،‬انجــا بــوده اســت نشــان داده می شــود‪ .‬ســایت‬ ‫مخصــوص موبایل هــای اپــل و اندرویــد کــه در بــاال ذکــر شــده اســت ایــن امــکان‬ ‫را دارد کــه وقتــی موبایل تــان روشــن شــد بــه شــما اطــاع دهــد‪ .‬ایــن ســایت ها‬ ‫هــر زمانــی کــه موبایل تــان روشــن شــود بــرای شــما یــک ایمیــل ارســال خواهــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬موبایل ایفون گمشده خاموش‬ ‫‪ .۴‬چگونه می توانم موبایل گمشده ام را قفل کنم؟‬ ‫به ســایت ‪ iCloud.com‬بروید و با اپل ای دی خود را وارد کنید ســپس بر روی‬ ‫همـه ی دســتگا ه موبایل تــان کلیــک کنیــد‪ .‬حــاال تلفــن گمشــده خــود را از لیســت‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ .‬خواهیــد دیــد کــه نقشــه ای بــا محــل گوشــی تان روی صفحــه‬ ‫نمایــش ظاهــر می شــود‪ .‬اگــر موبایل تــان بــه ســرقت رفتــه اســت بــه پلیــس‬ ‫گــزارش دهیــد و اگــر جایــی ان را جــا گذاشــتید بــه محــل روی نقشــه برویــد‪.‬‬ ‫قفــل صفحــه نمایــش یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای محافظــت از اطالعــات تلفــن شــما‬ ‫اســت‪ .‬توصیــه اریــک فلورانــس‪ ،‬تحلیلگــر امنیــت ســایبر در ‪ ،SecurityTech‬بــه شــما این‬ ‫اســت کــه برنامه هــای بانکــی و عکس هــای خصوصــی شــما‪ ،‬نبایــد در دســترس افــراد‬ ‫ســودجو و ســارق بیفتــد‪ .‬بنابرایــن بهتــر اســت اگــر موبایل تــان قفــل صفحــه نــدارد‪ ،‬از راه‬ ‫دور ان را قفــل کنیــد‪ .‬در ادامــه بــا ایــن مراحــل اشــنا می شــویم‪.‬‬ ‫‪ .۲‬موبایل اندروید گمشده خاموش‬ ‫الف) راهی برای قفل صفحه ایفون‪:‬‬ ‫موبایــل اندرویــد گمشــده را می تــوان از طریــق مدیــر دســتگاه اندرویــد بیابیــد‪ .‬بــرای‬ ‫پیــدا کــردن موبایل تــان کافــی اســت بــه ســایت ‪ Find My Device‬برویــد و بــا اســتفاده از‬ ‫حســاب ‪ Google‬کــه بــا گوشــی شــما در ارتبــاط اســت وارد سیســتم شــوید‪ .‬ســپس محــل‬ ‫گوشــی شــما بــر روی نقشــه ظاهــر خواهــد شــد‪ .‬اگــر موبایل تــان بــه ســرقت رفتــه اســت‬ ‫بــه پلیــس گــزارش دهیــد و اگــر جایــی ان را جــا گذاشــتید بــه محــل روی نقشــه برویــد‪ .‬اگــر‬ ‫نقشــه نشــان می دهــد کــه گوشــی شــما در ایــن نزدیکی هــا اســت‪ ،‬روی «پخــش صــدا»‬ ‫خطــر ابتــا بــه کمبــود ویتامیــن ا نیــز قــرار‬ ‫مــی گیــرد‪ .‬مصــرف مقادیــر زیــادی از میــوه‬ ‫هــا و ســبزیجات تیــره رنــگ مــی توانــد‬ ‫بــه جلوگیــری از ایــن کمبــود کمــک کنــد‪.‬‬ ‫چنیــن افــرادی بایــد مطمئــن شــوند کــه بــه‬ ‫انــدازه کافــی روی از طریــق رژیــم غذایــی‬ ‫بــه دســت مــی اورنــد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت‬ ‫مکمــل روی بایــد مصــرف شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ورود به سیستم‪)icloud.com( .‬‬ ‫‪ .۲‬روی منوی دستگاه در باالی صفحه کلیک کنید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ایفون گمشده خود را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬روی «حالت از دست رفته» کلیک کنید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬شماره تماس را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬روی «بعدی» کلیک کنید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬پیامــی را کــه می خواهیــد یابنــده یــا ســارق موبایــل شــما بخوانــد را تایــپ‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪.۸‬روی «انجام شده»کلیک کنید‪.‬‬ ‫ب) راهی برای قفل صفحه موبایل اندروید‪:‬‬ ‫‪ .۱‬بــا اســتفاده از حســاب ‪ Google‬کــه بــا گوشــی شــما در ارتبــاط اســت وارد‬ ‫سیســتم شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬دستگاه موبایل مورد نظر را در باالی صفحه نمایش انتخاب کنید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬روی «دستگاه امن» کلیک کنید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬پیامــی را کــه می خواهیــد یابنــده یــا ســارق موبایــل شــما بخوانــد را تایــپ‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬روی «دستگاه امن» کلیک کنید‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه ‪ 29‬دی ‪1399‬‬ ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫را رعایت‬ ‫کنید‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت‬ ‫کنیــد‪ .‬بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان‬ ‫و بینــی بــا ارنــج خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در‬ ‫هنــگام عطســه و ســرفه اســت‪ .‬بعــد از ســرفه و عطســه‬ ‫بالفاصلــه دســتمال کاغــذی خــود را دور بیاندازیــد‬ ‫شمـاره ‪283‬‬ ‫با ‪ ۶‬قدم‪ ،‬محیط کارتان‬ ‫را به مکانی سالم تبدیل کنید‬ ‫بنــا بــه اعــام مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از‬ ‫بیمــاری هــای ایــاالت متحــده حفــظ یــک محیــط‬ ‫کاری ســالم از نظــر تجهیــزات کاری‪ ،‬محیــط‬ ‫فیزیکــی (دمــا‪ ،‬رطوبــت‪ ،‬نــور‪ ،‬ســر و صــدا‪،‬‬ ‫تهویــه‪ ،‬فضــا)‪ ،‬طراحــی کار‪ ،‬عوامــل روانــی‪،‬‬ ‫تعامــات شــخصی‪ ،‬ســرعت و کنتــرل کار‪ ،‬و‬ ‫همچنیــن تعدیــل میــزان قــرار گیــری در معــرض‬ ‫مــواد شــیمیایی و زیســت محیطــی در ارتقــای‬ ‫ســامت کار و فــرد کارمنــد بســیار موثــر اســت‪.‬‬ ‫هــوای تــازه‪ :‬همــان طــور کــه نــور مصنوعــی‬ ‫کارایــی و انــرژی کارکنــان را کاهــش مــی‬ ‫ دهــد‪ ،‬هــوای ناســالم نیــز همیــن اثــر را دارد‪.‬‬ ‫بهتریــن ادارات ســعی مــی کننــد از هــوای تــازه‬ ‫بــرای داشــتن محیطــی ســالم اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫هــوای تــازه چــه از دســتگاه تهویــه هــوا باشــد‬ ‫و چــه از یــک پنجــره بــاز‪ ،‬تاثیــر بســیار زیــادی‬ ‫بــر کارایــی افــراد دارد‪ .‬مطالعــات نشــان مــی‬ ‫ دهــد کــه هــوای تــازه بــا مقــدار رطوبــت ‪ ۳۰‬تــا‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد‪ ،‬تمرکــز را بــه بیشــترین حــد مــی ‬ ‫رســاند‪ .‬چــه محــل کارتــان در طبقــه ســوم‬ ‫باشــد و چــه در طبقــه ســی ام‪ ،‬مــی توانیــد‬ ‫بــا زدودن گــرد و خــاک و بازکــردن پنجــره هــا‬ ‫هــوای تــازه را در محــل کارتــان جــاری کنیــد و‬ ‫کارایــی را بهبــود ببخشــید‪.‬‬ ‫تبلیــغ ســامتی در محــل کار‪ :‬در نهایــت‪ ،‬ایجــاد‬ ‫محیطــی کــه در ان ســامتی تشــویق و تســهیل‬ ‫مــی شــود‪ ،‬از جملــه ترویــج عــادات غــذا خــوردن‬ ‫ســالم‪ ،‬ایجــاد برنامــه هــای تندرســتی اعــم‬ ‫از تناســب انــدام‪ ،‬عضویــت در باشــگاه هــای‬ ‫ورزشــی در محــل کار‪ ،‬و ‪ ...‬در حفــظ ســامت‬ ‫کارمنــدان و محیــط کاری موثــر اســت‪.‬‬ ‫نظافــت محیــط کار‪ :‬نظافــت یکــی از قوانیــن‬ ‫اساســی در زندگــی اســت و انهــم بــه دلیــل‬ ‫وجــود گــرد و غبــار و باکتــری هایــی کــه مــی‬ ‫توانــد اثــر منفــی بــر ســامت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد کــه ســندرم ســاختمان‬ ‫بیمــار یــک پدیــده اســت کــه باعــث انــواع‬ ‫بیمــاری هــا و عالئــم مــی شــود‪ .‬ایــن ســندرم‬ ‫مــی توانــد ناشــی از االینــده هــای شــیمیایی‬ ‫و بیولوژیکــی‪ ،‬تهویــه ناکافــی‪ ،‬یــا تابــش‬ ‫الکترومغناطیســی‪ ،‬در میــان کارکنــان محیــط‬ ‫هــای کاری باشــد‪ .‬در ایــن میــان فنــگ شــویی‬ ‫کــه یــک هنــر چینــی اســت و توجــه ویــژه ای‬ ‫روی ســاختمان هــا و اشــیاء دارد‪ ،‬مــی توانــد‬ ‫بــه ترویــج یــک محیــط کاری ســالم کمــک‬ ‫کنــد‪ .‬فنــگ شــویی بیــش از ‪ ۳۰۰۰‬هــزار ســال‬ ‫پیــش شــناخته شــده و یــک راه عالــی بــرای‬ ‫حفــظ تعــادل انــرژی در هــر محیــط کاری‬ ‫اســت‪ .‬اضافــه کــردن گیاهــان بــرای ایجــاد یــک‬ ‫محیــط لــذت بخــش و جــذاب از نظــر بصــری‬ ‫در محیــط کار مــی توانــد بســیار مهــم باشــد‪.‬‬ ‫ضمــن ایــن کــه نقــش مهمــی نیــز در کاهــش‬ ‫الودگــی هــوا دارد‪.‬‬ ‫توجــه بــه نــور مناســب‪ :‬نــور مناســب بــرای‬ ‫تمــام محیــط هــای کاری ضــروری اســت‪ .‬چــون‬ ‫کمبــود ان یــا تابــش بیــش از حــدش مــی توانــد‬ ‫منجــر بــه خســتگی چشــم و ســردرد شــود‪ .‬نــور‬ ‫طبیعــی بهتریــن نــوع نــور در محیــط کار اســت‪.‬‬ ‫در غیــر ایــن صــورت پرداختــن بــه سیســتم هــای‬ ‫نورپــردازی بــا کیفیــت مــی توانــد منجــر بــه‬ ‫اســترس کمتــر در میــان کارمنــدان و افزایــش‬ ‫بهــره وری شــود‪ .‬المپ هــای فلوئورســنتی‬ ‫را خامــوش کنیــد و پرده هــا را کنــار بزنیــد‪.‬‬ ‫روشــن کــردن فضــای اتــاق بــا نــور طبیعــی نــه‬ ‫تنهــا باعــث کاهــش هزینــه هــا مــی شــود بلکــه‬ ‫کارایــی و تمرکــز تیــم شــما را در طــول روز زیــاد‬ ‫م ـی کنــد‪.‬‬ ‫حفــظ تعــادل ارگونومــی‪ :‬بــدن انســان بــرای‬ ‫نشســتن بیــش از ‪ ۸‬ســاعت در طــول روز‬ ‫طراحــی نشــده اســت امــا متاســفانه بســیاری از‬ ‫کارمنــدان دقیقــا همیــن اتفــاق را در محــل کار‬ ‫تجربــه مــی کننــد‪ .‬حقیقــت ایــن اســت که ســبک‬ ‫زندگــی بــی حرکــت یکــی از بزرگتریــن تهدیدهای‬ ‫بهداشــت عمومــی اســت و مــی توانــد منجــر بــه‬ ‫از دســت رفتــن عضــات‪ ،‬افزایــش وزن‪ ،‬فشــار‬ ‫خــون بــاال‪ ،‬پوکــی اســتخوان‪ ،‬بیمــاری هــای‬ ‫قلبــی‪ ،‬اختــال در نعــوظ‪ ،‬افســردگی‪ ،‬درد کمــر‪،‬‬ ‫و ‪ ...‬شــود‪ .‬بــرای کاهــش ایــن تاثیــرات منفــی‬ ‫ناشــی از نشســتن طوالنــی مــدت‪ ،‬نیــاز بــه‬ ‫طراحــی ارگونومــی ســالم در محیــط کار اســت‪.‬‬ ‫تشــویق کارکنــان بــه حرکــت در اطــراف محــل‬ ‫کار‪ ،‬صــرف غــذا بــه دور از میــز کار‪ ،‬و ‪ ...‬بــرای‬ ‫افزایــش خلــق و خــوی کارکنــان و ترویــج ارامــش‬ ‫انهــا بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫حفــظ نظــم‪ :‬تــا بــه حــال بــه ایــن مســئله توجــه‬ ‫کــرده ایــد کــه ذهنتــان در یــک محیــط ب ـ ه ه ـم ‬ ‫ریختــه اشــفته مــی شــود؟ مشــکل تنهــا در‬ ‫پیــدا کــردن فای ـل هــا و لــوازم نیســت‪ ،‬بــه هــم‬ ‫ ریختگــی مســتقیما بــه کاهــش کارایــی و کارکــرد‬ ‫ربــط دارد‪ .‬محیــط کارتــان تاثیــر بســیاری بــر‬ ‫بهــره وری و خلـق و خــوی شــما دارد‪ .‬کار کــردن‬ ‫در یــک محیــط بــه هــم ریختــه باعــث م ـی شــود‬ ‫اشــفتگی و بهـم ریختگــی جــای تمرکــز و تصمیـم ‬ ‫گیــری را بگیــرد‪ .‬بــا تمیــز و مرتــب نگــه داشــتن‬ ‫محیــط کاری‪ ،‬ذهــن را متمرکــز و فعــال کنیــد‪.‬‬ ‫در ایــن صــورت کارایــی شــما در محــل کارتــان‬ ‫عادت های غلطی که سالمت چشم را تهدید می کند‬ ‫برخــی عــادات ســالم بــرای حفــظ ســامت‬ ‫چشــم هــا از جملــه رعایــت یــک رژیــم غذایــی‬ ‫متعــادل‪ ،‬اســتفاده از عینــک هــای افتابــی‬ ‫اســتاندارد‪ ،‬معاینــات منظــم چشــم پزشــکی و‬ ‫‪ ...‬شــناخته شــده هســتند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال چندیــن عــادت غلــط هــم وجــود‬ ‫دارنــد کــه مــی تواننــد بــه ســامت چشــم هــا‬ ‫اســیب برســانند و نیــاز بــه اصــاح فــوری دارنــد‪،‬‬ ‫از جملــه‪:‬‬ ‫رژیم غذایی فقیر‪:‬‬ ‫مصــرف بیــش از حــد فســت فودها و اجتناب از‬ ‫مصــرف کافــی میــوه و ســبزیجات‪ ،‬ویتامیــن هــا‪،‬‬ ‫مــواد معدنــی و اســیدهای امینــه ضــروری‪ ،‬خطــر‬ ‫ابتــا بــه بیمــاری هــای چشــمی را تشــدید مــی‬ ‫کنــد‪ .‬ســبزی هــای بــرگ دار‪ ،‬میــوه هــای رنگارنــگ‬ ‫و ماهــی باعــث جلوگیــری یــا مدیریــت بیمــاری‬ ‫هــای چشــمی وابســته بــه ســن مــی شــود‪.‬‬ ‫محرومیت از خواب‪:‬‬ ‫کمبــود خــواب بــا قرمــزی‪ ،‬ایجــاد حلقــه هــای‬ ‫تیــره زیــر چشــم‪ ،‬چــروک پوســت زیــر چشــم‪،‬‬ ‫خشــکی چشــم و تــاری دیــد همــراه اســت‪.‬‬ ‫مالش چشم‪:‬‬ ‫چــروک شــدن پوســت اطــراف چشــم یکــی‬ ‫از نشــانه هــای اولیــه بــاال رفتــن ســن اســت‬ ‫امــا مالــش چشــم مــی توانــد منجــر بــه‬ ‫شکســته شــدن عــروق خونــی کوچــک زیــر‬ ‫ســطح پوســت شــود و افتادگــی پلــک و چیــن‬ ‫و چــروک زیــر چشــم را تشــدید کنــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫کــه راه هــای زیــادی بــرای از بیــن بــردن‬ ‫چــروک زیــر چشــم از جملــه تزریــق بوتاکــس‬ ‫یــا جراحــی زیبایــی پلــک وجــود دارد امــا‬ ‫پیشــگیری همیشــه بهتــر اســت‪.‬‬ ‫فراموش کردن عینک افتابی‪:‬‬ ‫اشــعه فرابنفــش خورشــید یکــی از‬ ‫خطرناکتریــن عوامــل بــرای اســیب بــه‬ ‫چشــم هــا و پلــک اســت‪ .‬قــرار گیــری در‬ ‫معــرض نــور خورشــید منجــر بــه برفکــوری‪،‬‬ ‫اب مرواریــد‪ ،‬دژنراســیون ماکــوال و ناخنــک‬ ‫چشــم و حتــی ســرطان پلــک مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتفاده از عینــک هــای افتابــی بــرای‬ ‫محافظت از اشــعه‪UV‬و اشــعه‪HEV‬حتی در‬ ‫روزهــای ابــری ضــروری اســت‪.‬‬ ‫سیگار کشیدن‪:‬‬ ‫ســیگار کشــیدن تنهــا بــرای اعضایــی از بــدن‬ ‫ماننــد ریــه‪ ،‬قلــب‪ ،‬مغــز و ‪ ...‬خطرنــاک نیســت‬ ‫بلکــه مــی توانــد بــرای چشــم نیــز اثــرات منفــی‬ ‫جبــران ناپذیــر داشــته باشــد‪ .‬ســیگار خطــر ابتــا‬ ‫بــه بیمــاری هــای چشــمی ماننــد اب مرواریــد‪،‬‬ ‫دژنراســیون ماکــوال‪ ،‬یووئیــت (التهــاب قســمتی‬ ‫از چشــم کــه مجــرای دســتگاه یــووه ا نامیــده‬ ‫مــی شــود کــه شــامل عنبیــه‪ ،‬جســم مژگانــی و‬ ‫کروئیــد (مشــیمیه) اســت)‪ ،‬خشــکی چشــم و‬ ‫ریتنوپاتــی دیابتــی را تشــدید مــی کنــد‪.‬‬ ‫در واقــع ســیگاری هــا تــا چهاربرابــر بیشــتر‬ ‫ممکــن اســت کــوری را در مقایســه بــا افــراد‬ ‫غیــر ســیگاری تجربــه کننــد‪ .‬خبــر خــوب ایــن‬ ‫اســت کــه تــرک ســیگار بــدون توجــه بــه ســن‪،‬‬ ‫مــی توانــد خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــای جــدی‬ ‫چشــمی را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫ننوشیدن اب کافی‪:‬‬ ‫عــدم نوشــیدن حداقــل ‪ 8‬لیــوان اب در روز‬ ‫و دریافــت یــک رژیــم غذایــی بــا ســدیم بــاال‪،‬‬ ‫مــی توانــد منجــر بــه کاهــش تولیــد اشــک و از‬ ‫بیــن رفتــن رطوبــت محیــط چشــم شــود و فــرد‬ ‫را مســتعد ابتــا بــه بیمــاری هــای چشــمی کنــد‪.‬‬ ‫خشــکی چشــم‪ ،‬قرمــزی و پــف کردگــی پلــک هــا‬ ‫از نشــانه هــای کــم ابــی بــدن اســت‪.‬‬ ‫عدم مراجعه به چشم پزشک‪:‬‬ ‫معاینــات منظــم چشــم مــی توانــد مشــکالت‬ ‫بینایــی را قبــل از ایجــاد تشــخیص دهــد‪ .‬چــون‬ ‫بیمــاری هــای تهدیــد کننــده بینایــی ماننــد‬ ‫گلوکــوم اغلــب هیــچ عالئــم هشــداردهنده ای‬ ‫ندارنــد تــا زمانــی کــه از دســت دادن دائمــی‬ ‫دیــد اتفــاق بیفتــد‪/.‬‬ ‫برای محافظت از هم نوعان خود ماسک میزنم‬ صفحه 12

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

شماره : 949
تاریخ : 1402/12/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

شماره : 944
تاریخ : 1402/12/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!