روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 282 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 282

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 282

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 282

‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫عصر دوشنبــه ‪ 22‬دی ‪1399‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اندرحکایت این‬ ‫روزهای استکبار‬ ‫‪ 27‬جمادی االول ‪1442‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫باتصویب ارز‪۱۷۵۰۰‬تومانی افزایش پایه پولی ورشدنرخ تورم‬ ‫مشاورخانوادگی؛ یک‬ ‫پیشنهادیایک ضرورت؟!‬ ‫‪2‬‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫در روزهــای اخیــر شــاهد اتفاقــات‬ ‫فراوانــی در اطــراف خــود هســتیم‬ ‫و مــی تــوان ایــن حــوادث را در‬ ‫گــروه پیشــرفت و توســعه کشــور‬ ‫دانســت بــه نحــوی کــه موجــب‬ ‫خشــم دشــمنانی شــده کــه تــا کنــون‬ ‫بــا اعمــال هــر نــوع فشــار در غالــب‬ ‫تحریــم هــای مختلــف خواســته‬ ‫اســت عرصــه را بــرای مــردم ایــران‬ ‫تنــگ نمایــد‪.‬‬ ‫مهمتریــن اتفاقاتــی کــه مــی تــوان‬ ‫در ایــن روزهــا بــه ان اشــاره داشــت‬ ‫اشــوب هــای اســت کــه کشــور‬ ‫امریــکا را در بــر گرفتــه تــا جایــی کــه‬ ‫رئیــس جمهــور مغلــوب شــده ان‬ ‫روزی پشــت تریبــون امــده و مــی‬ ‫گویــد قــدرت را بــا احتــرام تقدیــم‬ ‫پیــروز میــدان خواهــد داد و روزی‬ ‫بــا فراخــوان عمومــی از هوادارانــش‬ ‫مــی خواهــد بــه خیابــان هــا امــده و‬ ‫گنگــره را تســخیر کننــد‪.‬‬ ‫و از ســوی دیگــر نماینــدگان گنگــره‬ ‫در یــک اقــدام تشــریفاتی کــه ان‬ ‫را مــاه هــا قبــل نیــز انجــام دادنــد‬ ‫طــر اســتیضاح رئیــس جمهــوری را‬ ‫مطــرح مــی کننــد کــه طبــق قانــون‬ ‫ان کشــور کمتــر از ده روز دیگــر بــه‬ ‫پایانــش باقــی نیســت‪.‬‬ ‫و اینجاســت کــه بایــد بــا هوشــیاری‬ ‫هــر چــه بیشــتر عملکــرد رســانه های‬ ‫غربــی و اروپایــی را رصــد کــرد و‬ ‫مراقــب حرکاتشــان باشــیم‪.‬‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪ 2 82‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫گنجینه ای که ارزان می رود‬ ‫‪3‬‬ ‫تحریم ها باید‬ ‫ً‬ ‫فورا متوقف شود‬ ‫افزایش امیدبه زنده ماندن ماهی‬ ‫خاویاری درخلیج گرگان‬ ‫‪7‬‬ ‫ورود واکسن امریکای‬ ‫و انگلیسی به کشور‬ ‫ممنوع‬ ‫ویروسی که بر سر زبانها‬ ‫افتاده است‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شناسایی کالهبردار یک‬ ‫میلیاردی با ‪ 25‬شاکی‬ ‫تعزیراتی شدن‪۳‬پرونده کرونایی‬ ‫‪5‬‬ ‫فروشگاه زنجیره ای بجنورد‬ ‫با اراذل و اوباش تعارف نداریم‬ ‫فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫طــی ‪ ۹‬ماهــه ســالجاری تــا بدیــن لحظــه نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــاابه ســال گذشــته وقــوع ســرقت در‬ ‫اســتان بــا افزایــش ‪ ۹‬درصــدی روبــرو بــوده اســت کــه‬ ‫در مجمــوع ســرقت هــای فــوق ‪ ۴۷‬مــورد بــا ســاح‬ ‫شــکاری رخ داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن ســردار ســعید‬ ‫ دادگــر در نشســت خبــری روز یکشــنبه بــدون اشــاره‬ ‫بــه تعــداد ســرقت ها افــزود‪ :‬در مجمــوع ســرقت های‬ ‫صورت گرفته عامالن ‪ ۳۹‬مورد شناســایی و دســتگیر‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا اشــاره بــه شناســایی‬ ‫و دســتگیری ‪ ۲‬هــزار متهــم قاچــاق کاال و مــواد مخــدر‬ ‫از ابتــدای ســالجاری تــا کنــون در گلســتان افــزود‪ :‬از‬ ‫متهمــان دســتگیر شــده ‪ ۹۰‬تــن گنــدم‪ ۱۰ ،‬تــن و ‪۶۰۰‬‬ ‫کیلوگــرم انــواع مــواد مخــدر از جملــه ‪ ۱۵۹‬کیلوگــرم‬ ‫شیشــه‪ ،‬انــواع ســکه قدیمــی‪ ۴.۵ ،‬میلیــون لیتــر‬ ‫ســوخت و چهــار دســتگاه خــودرو تویوتــا بــه ارزش‬ ‫‪ ۵۲۵‬میلیــارد ریــال کشــف و ضبــط شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه امــار بــاالی ســرقت در‬ ‫شــرق اســتان گفــت‪ :‬بــا وجــود تعــداد بــاالی ســرقت‬ ‫در ایــن نقطــه از اســتان کــه غالبــا ً توســط معتادیــن‬ ‫صــورت گرفتــه ضــرورت دارد تــا نســبت بــه راه انــدازی‬ ‫و احــداث مراکــز دولتــی معــروف بــه مــاده ‪ ۱۶‬هــر چــه‬ ‫ســریعتر انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ضمــن اشــاره بــه مدیریــت مرکــز مــاده‬ ‫‪ ۱۶‬در اســتان افــزود‪ :‬مرکــز فــوق تحــت نظــر شــورای‬ ‫هماهنگــی مبــارزه مــواد مخــدر و توســط بهزیســتی‬ ‫اســتان اداره مــی شــود کــه گلســتان دارای ‪ ۳۹‬مرکــز‬ ‫خصوصــی و یــک مرکــز دولتــی نگهــداری معتــادان در‬ ‫توسکســتان مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تــاش ماموریــن اگاهــی‬ ‫بــرای کشــف کامــل ابعــاد پرونــده مفقــوده شــدن‬ ‫جــوان ‪ ۳۷‬ســاله در جنــگل هــای کردکــوی اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬پلیــس موفــق شــده اســت بــه ســرنخ هایــی‬ ‫در ایــن ماجــرا دســت پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت معیــن شــریفی کــه تســلط کامــل بــه‬ ‫کوهپیمایــی داشــت در اواخــر شــهریورماه امســال‬ ‫بــرای جنــگل نــوردی از منــزل خــارج شــد و از ان بــه‬ ‫بعــد دیگــر از او خبــری در دســت نیســت‪.‬‬ ‫فرمانــده نیــروی انتظامــی گلســتان بــه خبرنــگار بــازار‬ ‫‪3‬‬ ‫گزینه رسانه هاومقامات‬ ‫ایرانی برای کره جنوبی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫از افراد جویای کار دعوت می نماید‬ ‫قابل توجه خانمهای دارای شرایط سنی‬ ‫‪24‬الی ‪ 26‬سال‬ ‫مدرک تحصیلی مورد نیاز‬ ‫کارشناسی و ارشد‬ ‫کســب کار انالیــن گفــت ‪:‬خــط قرمــز پلیــس برقــرای‬ ‫نظــم‪ ،‬امنیــت و ارامــش شــهروندان بــوده و بــه هیــچ‬ ‫وجــه تعارفــی بــا برهــم زننــدگان ایــن ارامــش نخواهد‬ ‫داشــت و هــر شــخصی کــه اقــدام بــه اخــال در نظم و‬ ‫امنیــت جامعــه کنــد بــا برخــورد شــدید پلیــس مواجــه‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــه اراذل و اوبــاش ســاکن در اســتان‬ ‫گفــت ‪ :‬ایــن افــراد بــه هیــچ وجــه در اســتان گلســتان‬ ‫جایگاهــی ندارنــد و قطعــا در صــورت روئیــت هر گونه‬ ‫تخلــف از ســوی افــراد مشــکوک بــه قمــع کشــی و‬ ‫اربــده کــش پلیــس بــه جــد ورود پیــدا خواهــد کــرد‬ ‫چــرا کــه طبــق قانــون خــط قرمــز پلیــس برقــراری نظــم‬ ‫و امنیــت مــردم اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬راننــدگان کــه اقــدام بــه نصــب و‬ ‫اســتفاده از عالئــم راهنمایــی و رانندگــی بــر روی‬ ‫خــودروی خــود مــی کننــد قطعا با انها برخــورد خواهد‬ ‫شــد و از چشــمان پلیــس مخفــی نخواهنــد مانــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه اینکــه برخــی از راننــدگان در‬ ‫ایــن ایــام اقــدام بــه مخــدوش نمــودن پــاک خــودرو‬ ‫خــود مــی کننــد گفــت‪ :‬در صورتــی کــه پلیــس متوجــه‬ ‫ایــن افــراد شــود قطعــا بایــد عــاوه بــر پرداخــت‬ ‫جریمــه خــودرو خــود جریمــه هــای کــه تــا کنــون پــاک‬ ‫خــودروی کــه خودروشــان را بــه ان تغییــر داده انــد را‬ ‫نیــز پرداخــت کننــد و در اینجــا هیــچ چیــزی از چشــم‬ ‫قانــون و پلیــس مخفــی نخواهــد مانــد‪.‬‬ ‫وی در بخشــی دیگــر از ســخنان خــود ضمــن اشــاره‬ ‫بــه هوشــیاری شــهروندان نســبت بــه اســتفاده از‬ ‫خدمــات بــر پایــه اینترنــت گفــت شــهروندان در هــر‬ ‫شــرایطی مراقــب افــراد کالهبــردار و شــیادی کــه‬ ‫در اطرافشــان پنهــان هســتند باشــند تــا منجــر بــه‬ ‫پرداخــت خســارت نشــوند‪.‬‬ ‫وی در ادامه از کشــف و شناســایی جســد ‪ ۲۰۰‬ساله‬ ‫در بندرگــز اشــاره کــرد و گفــت کارشناســان اگاهــی به‬ ‫دنبــال کشــف علــت مــرگ و عاملیــن قتــل بقایایــی‬ ‫ایــن جســد هســتند‪ .‬کــه نتیجــه ان بــزودی در اختیــار‬ ‫اصحــاب رســانه و مطبوعــات جهــت اطــاع رســانی به‬ ‫شــهروندان قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل‬ ‫بازار کسب کار انالین‪:‬‬ ‫مســئولین تــا کــی قــرار اســت نســبت بــه چشــم‬ ‫پوششــی قانــون مرتبــط بــا خــود ادامــه دهیــد بــه‬ ‫طــور مثــال بنــا بــه اظهــارات فرمانــده انتظامــی‬ ‫گلســتان در این نشســت که اظهارات فرماندهی‬ ‫ناجــا در چنــد ســال گذشــته و هــر ســاله نیــز مــی‬ ‫باشــد بــرای نگهــداری و درمــان معتادیــن وجــود‬ ‫مراکــز مــاده ‪ ۱۶‬در اســتان ضــرورت دارد کــه‬ ‫متاســفانه ایــن مراکــز بــا تعــداد اندکــی کــه دارنــد‬ ‫قــادر بــه پذیــرش و نگهــداری معتادیــن نبــوده و‬ ‫صرفــا تــاش ماموریــن انتظامــی بــرای دســتگیری‬ ‫ایــن افــراد را زیــر ســوال مــی بــرد و بــس !‬ ‫لــذا الزمــه هــر کاری تبعیــت از قانــون اســت و‬ ‫اینجاســت کــه بایــد مســئولین در جهت انجــام قانون‬ ‫عمــل را بــه جــای شــعار و امــار بــر روی کاغــذ دســت‬ ‫لوحــه کار خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره‬ ‫‪ 32149068-32320420-1‬تماس بگیرید‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تخصیص هزار‬ ‫میلیارد ریال جهت‬ ‫نوسازی و تجهیز‬ ‫مدارس‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس گلســتان در خصــوص ایــن خبــر گفــت‪ :‬ســالجاری حــدود هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال از محــل اعتبــارات ملــی در جهــت تکمیــل پروژه هــای مشــارکتی‪ ،‬تخریــب و بازســازی مــدارس و نیــز اســتاندارد ســازی‬ ‫سیســتم های گرمایشــی بــه ایــن اداره کل تخصیــص یافــت کــه ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال ان ســهم شهرســتان گنبــدکاووس اســت‪.‬‬ ‫یاســر لیوانــی اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون بــا مشــارکت ‪ 60‬درصــدی نیکــوکاران بالــغ بــر ‪ ۱۰۰‬پــروژه بــا ‪ ۶۰۰‬کالس درس در‬ ‫اســتان در حــال اجراســت ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۷۸ :‬هــزار و ‪ ۸۳۲‬دانــش امــوز مقاطــع ابتدایــی‪ ،‬متوســطه اول و دوم و هنرســتان در ‪ ۵۲۶‬مدرســه ایــن‬ ‫شهرســتان تحصیــل می کننــد‪.‬‬ ‫گزارش و تحلیل‬ ‫شماره ‪282‬‬ ‫شهردار بجنورد‬ ‫برای طرح اقدام‬ ‫ملی مسکن پروانه‬ ‫راه وشهرسازی بگیرد‬ ‫مشاورخانوادگی؛یکپیشنهادیایکضرورت؟!‬ ‫مدیرعامل شــرکت لوله گســتر اســفراین‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن شــرکت صنعتــی بــا تولیــد‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار تــن لوله هــای فــوالدی بــدون‬ ‫درز مــورد نیــاز صنعــت نفــت در ‪ ۹‬مــاه‬ ‫امســال رکــورد تولیــدات خــود را در چهــار‬ ‫ســال گذشــته شکســت‪.‬‬ ‫شــهردار بجنــورد گفــت‪ :‬دریافــت پروانــه‬ ‫بــرای اجــرای طــرح اقــدام ملــی تولیــد مســکن‬ ‫الزامــی اســت و راه وشهرســازی خراســان‬ ‫شــمالی هنــوز در خصــوص گرفتــن پروانــه‬ ‫اقــدام موثــری نکــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار هــادی زارعــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬شــهرداری از ادامــه اجــرای‬ ‫طــرح اقــدام ملــی تولیــد مســکن در شــهرک‬ ‫فرهنگیــان مرکــز اســتان جلوگیــری کــرده‬ ‫اســت و تــا زمانــی کــه اقدامــات قانونــی بــرای‬ ‫دریافــت پروانــه انجــام نشــود‪ ،‬ســاخت و ســاز‬ ‫غیرقانونــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نقشــه هــای طــرح اقــدام‬ ‫ملــی تولیــد مســکن در مرکــز اســتان‬ ‫هنــوز بــه تاییــد کمیســیون مــاده پنــج‬ ‫نرســیده اســت و بــر ایــن اســاس صــدور‬ ‫پروانــه بــرای ایــن طــرح میســر نیســت‪.‬‬ ‫زارعــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬نقــص نقشــه‬ ‫هــای بخــش غیرمســکونی اعــم از‬ ‫تجــاری‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬درمانــی‪،‬‬ ‫تاسیســات و تجهیــزات‪ ،‬فرهنگــی و‬ ‫پارکینــگ در ایــن عرصــه هنــوز ارائــه‬ ‫نشــده اســت و بــا توجــه بــه عــدم ابــاغ‬ ‫رای مــاده پنــج‪ ،‬امــکان تاییــد نقشــه هــای‬ ‫بخــش مســکونی نیــز وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫شــهردار بجنــورد گفــت‪ :‬نقشــه هــای ایــن‬ ‫طــرح تاییدیــه نظــام مهندســی ســاختمان‬ ‫بویــژه در خصــوص طــراح‪ ،‬ناظــر و مجــری را‬ ‫نــدارد و نقشــه بخــش مســکونی هــم فاقــد‬ ‫نقشــه هــای تاسیســات اســت‪ ،‬بــر ایــن‬ ‫اســاس صــدور پروانــه امــکان پذیــر نیســت‪.‬‬ ‫زارعــی اظهــار داشــت‪ :‬شــهرداری جلــو‬ ‫ایــن طــرح را بــه علــت نداشــتن پروانــه‬ ‫ســاختمان گرفتــه اســت‪ ،‬انتظــار مــی‬ ‫رود مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان‬ ‫در دریافــت پروانــه پــروژه مســکن اقــدام‬ ‫ملــی نســبت بــه رعایــت مقــررات و‬ ‫قوانیــن ابالغــی وزارت راه و شهرســازی‬ ‫پیشــقدم باشــد‪/.‬ایرنا‬ ‫سالم هموطن عزیز‪،‬‬ ‫از توجه شما به پیامک قبلی خود‬ ‫بسیار متشکرم‪ .‬برای جلوگیری‬ ‫از شیوع کرونا‪ ،‬اعمال جدید‬ ‫محدودیت ها از اول اذر ماه اجرا‬ ‫خواهد شد‪ .‬این کار را برای مراقبت‬ ‫از شما انجام می دهیم و مجددا‬ ‫خواهش می کنم از ترددها و‬ ‫تجمع های غیرضروری پرهیز کنید‪.‬‬ ‫کرونا‪ ،‬تعارف ندارد‪.‬‬ ‫مواظب خود و خانواده محترمتان باشید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهنــدس‬ ‫مازیــار زنــد مجمــوع تولیــدات ایــن شــرکت‬ ‫در ســال گذشــته را حــدود ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬تــن‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬ایــن میزان تولیــدات در این‬ ‫بــازه زمانــی مشــابه امســال بــا افزایــش ‪۷۰‬‬ ‫درصــدی بــه ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن در شــرایط‬ ‫تحریــم رســید‪.‬‬ ‫نویسنده ‪:‬مهران محبیان فر مولف‪ ،‬پژوهشگر و کارشناس ارشد مشاوره خانواده‬ ‫در دنیــای کنونــی بــه واســطه افزایــش‬ ‫ضریــب نفــوذ رســانه هــای صوتــی و‬ ‫تصویــری و وجــود ابزارهــای مختلــف‬ ‫انتشــار محتــوی و مطالــب گوناگــون‪،‬‬ ‫خانــواده هــا در معــرض انــواع و اقســام‬ ‫ایــده هــا‪ ،‬ایدئولــوژی هــا‪ ،‬فرهنــگ هــا‪،‬‬ ‫شــوخی هــا‪ ،‬تصاویــر‪ ،‬کلیــپ هــا و …‬ ‫هســتند کــه اثرگــذاری برخــی از انهــا بــر‬ ‫روی افــراد باعــث ایجــاد ناهنجــاری هــا‬ ‫و تعارضــات ذهنــی‪ ،‬روانــی‪ ،‬جنســی‪،‬‬ ‫خانوادگــی‪ ،‬رفتــاری‪ ،‬اخالقــی‪ ،‬مذهبــی و‬ ‫حتــی ســاختاری مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن حجــم بــاال و کانالیــزه نشــده اخبــار‬ ‫‪ ،‬اطالعــات و تصاویــر گوناگــون‪ ،‬ذهنیــت‬ ‫هــای مختلفــی را دربــاره زندگــی و حواشــی‬ ‫ان در ذهــن افــراد متبــادر مــی ســازد تــا‬ ‫جایــی کــه بســیاری باطــن زندگی خــود را با‬ ‫ظاهــر ایــن تصاویــر و محتویــات مطابقــت‬ ‫داده کــه متاســفانه بعــد از عــدم انطبــاق‬ ‫( کــه طبیعــی نیــز مــی باشــد)‪ ،‬تبعــات‬ ‫منفــی بــی شــماری بــروز مــی کننــد‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی نشــان دادن عمــق‬ ‫حقیقــی ایــن تصاویــر و اســتخراج واقعیــت‬ ‫زندگــی از اعمــاق ایــن دریــای رنگارنــگ‬ ‫جشــن هــا و مهمانــی هــا و هدیــه دادن ها‬ ‫و خودنمایــی هــا و … نیــاز بــه متخصــص‬ ‫و اهــل فــن دارد تــا فــرد را از تعارضــات و‬ ‫تطابــق هــای غیــر منطقــی نجــات دهــد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن همــه داســتان نیســت‪ .‬رونــد‬ ‫افزایــش طــاق‪ ،‬ازدواج هــای ســفید‪،‬‬ ‫تمایــل جوانــان بــه زندگــی مجــردی‪،‬‬ ‫افزایــش مصــرف دخانیــات و بــه تبــع ان‬ ‫اعتیــاد بــه انــواع مــواد مخــدر‪ ،‬گســترش‬ ‫بزهــکاری و ســایر مســائل و مشــکالت‬ ‫اجتماعــی و خانوادگــی در کشــور مــا طــی‬ ‫ســال های اخیــر ســیر صعــودی داشــته و‬ ‫هــر ســاله امــار نگران کننــده ای از ایــن‬ ‫نابســامانی هــای اجتماعــی و بزهکــری‬ ‫هــا در کشــور منتشــر می شــود‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل‪ ،‬طرح هــای مختلفــی از‬ ‫ســوی مســئوالن دســتگاه های مرتبــط‬ ‫بــرای مهــار رونــد فزاینــده کزتابــی هــای‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اخالقــی و… ارایــه‬ ‫شــده اســت کــه بســیاری از ایــن طرح هــا‬ ‫بــه ارایــه خدمــات مشــاوره و روانشــناختی‬ ‫قبــل و بعــد از ازدواج در مراکــز مشــاوره‬ ‫اشــاره دارنــد‪.‬‬ ‫نقــش انــکار ناپذیــر مراکــز مشــاوره¬‬ ‫و مشــاور خانــواده در کاهــش مســائل‬ ‫و مشــکالت خانوادگــی و اجتماعــی بــر‬ ‫هیــچ کــس پوشــیده نیســت و ایــن در‬ ‫حالی¬اســت کــه اکنــون بســیاری از افــراد‬ ‫بــه اهمیــت مشــاوره واقفنــد‪ ،‬امــا مقاومت‬ ‫هایــی در ایــن خصــوص صــورت مــی‬ ‫گیــرد و هنــوز جامعــه امادگــی پذیــرش‬ ‫ضــرورت مشــاور در خانــواده را نــدارد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن وجــود بایــد اذعــان داشــت در چنیــن‬ ‫شــرایطی تنهــا یــک مشــاور خانــواده اشــنا‬ ‫بــا خصلــت هــا و مختصــات خانــواده مــی‬ ‫توانــد بــه کمــک افــراد بیایــد و انهــا را از‬ ‫دوگانگــی زندگــی در فضــای حقیقــی و‬ ‫مجــازی نجــات داده و راه صحیــح را بــه‬ ‫انهــا رهنمــون شــود و بــا طراحــی نقشــه‬ ‫زندگــی خانــواده هــا در حد توان در مقابل‬ ‫تبعــات منفــی کژتابــی هــای اجتماعــی و‬ ‫فرهنگــی و … رایــج حفــظ کنــد‪.‬‬ ‫مشــاوره خانــواده تــاش مــی کنــد بــا‬ ‫بهبــود روابــط اعضــای خانــواده و از بیــن‬ ‫بــردن تعارضــات و دوگانگــی هــا بــه بهتــر‬ ‫شــدن وضعیــت خانــواده و یافتــن مســیر‬ ‫خوشــبختی اعضــای ان کمــک کنــد‪ .‬در‬ ‫حقیقــت مشــاوره خانــواده شــاخه ای‬ ‫از علــم روانشناســی نویــن اســت کــه بــه‬ ‫مطالعــه رفتــار فــرد به فرد اعضــای خانواده‬ ‫و نقــش انهــا در خانــواده مــی پــردازد‪ .‬او‬ ‫ســعی مــی کنــد بــا تمامــی اعضــای خانــواده‬ ‫جلســات روان درمانــی داشــته باشــد ولــی‬ ‫در مــورد برخــی از تعارضــات در خانــواده‬ ‫ایــن امــر امــکان پذیــر نیســت‪ .‬در مشــاوره‬ ‫خانــواده جلســات بــه صــورت فــردی بــا‬ ‫افــراد برگــزار مــی شــود نــه دســته جمعــی‬ ‫همچنیــن تــاش مــی کنــد بــا اســتفاده از‬ ‫نبــوغ و ویژگی هــای هــر فــرد از اعضــای‬ ‫خانــواده کار مشــاوره خانــواده را انجــام‬ ‫دهــد و بــه بهبــود روابــط و ســطح زندگــی‬ ‫بــه خانــواده هــا کمــک کنــد‪.‬‬ ‫حــل ایــن تعارضــات تنهــا وظیفــه مشــاور‬ ‫خانــواده نیســت بلکــه مشــاوره خانــواده‬ ‫بــه فــرد کمــک مــی کنــد تــا در شــرایط‬ ‫ســخت نیــز تصمیــم گیــری مناســبی‬ ‫داشــته باشــد و راه حل درســتی را انتخاب‬ ‫نمایــد‪ .‬انســان در زندگــی خــود همیشــه بــا‬ ‫تصمیــم گیــری و انتخــاب مواجــه اســت‪.‬‬ ‫حتــی انــان کــه راهــی را انتخــاب نمــی کنند‬ ‫بــاز تصمیــم گرفتــه انــد کــه چنیــن باشــد‪.‬‬ ‫برخــی از تصمیــم گیریهــا ســاده اســت و‬ ‫اگــر تصمیــم اشــتباه باشــد راه بازگشــت‬ ‫وجــود دارد‪ .‬خریــد لبــاس یــا خــودرو در‬ ‫صورتــی کــه بــا ذائقــه فــرد تناســب نداشــته‬ ‫باشــد امــکان تعویــض یــا تغییــر تصمیــم‬ ‫هســت‪ .‬امــا در تصمیــم گیــری هــای‬ ‫سرنوشــت ســاز نظیــر انتخــاب رشــته‪،‬‬ ‫ازدواج‪ ،‬مهاجــرت و … تغییــر تصمیــم بــه‬ ‫راحتــی میســر نیســت‪ .‬ایــن گونــه تصمیــم‬ ‫گیریهــا را نمــی تــوان بــه ســادگی انجــام‬ ‫داد و اشــتباه در ان عواقــب ناگــواری را‬ ‫بــه دنبــال دارد‪ .‬بعضــی از تصمیــم گیریهــا‬ ‫مشــکل تــر اســت‪.‬‬ ‫در خاتمــه بایــد اذعــان داشــت دالیــل‬ ‫زیــادی وجــود دارد کــه خانــواده هــا بایــد‬ ‫از وجــود مشــاور خانــواده‪ ،‬روانشــناس یــا‬ ‫روانپزشــک بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫بی تردید کمتر خانواده ای را می توان از‬ ‫کمــک مشــاور در حــل مســائل و مشــکالت‬ ‫درون خانوادگــی بــی نیــاز باشــد‪ .‬هــر چنــد‬ ‫شــاید عــده ای بــا مطالعــه و اســتفاده از‬ ‫تجربیــات دیگــران ‪ ،‬معلمــان‪ ،‬روحانیــون‬ ‫و … بتواننــد مشــکالت خــود را تــا حــدودی‬ ‫مرتفــع ســازند‪ ،‬ولــی بــی شــک اســتفاده‬ ‫از نظــرات‪ ،‬تجربیــات و راهنمایــی مشــاور‬ ‫خانــواده بــه عنــوان اهــل فــن و متخصــص‬ ‫ایــن کار‪ ،‬راه رســیدن بــه ســاحل ارامــش‬ ‫را کوتــاه تــر کــرده و بــا ایــن رویکــرد حــل‬ ‫مشــکالت در مــدت زمــان کوتــاه تــری و بــا‬ ‫هزینــه کمتــری صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫ارادتمند‪،‬‬ ‫پرداخت‬ ‫تسهیالت‪۳۵‬میلیاردی‬ ‫صندوق فناوری خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫رکورد تولید شکسته شد‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و‬ ‫فنــاوری غیردولتــی خراســان شــمالی در‬ ‫خصــوص ایــن خبرگفــت‪ ۳۵ :‬میلیــارد‬ ‫ریــال تســهیالت پرداختــی ایــن صنــدوق‬ ‫از خردادمــاه ســالجاری فعالیــت خــود را‬ ‫اغــاز و تاکنــون بــه هســته هــا و واحدهــای‬ ‫فنــاور اســتان ارائــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کسب و کار عبدالحسین‬ ‫طالبــی نجــف ابــادی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تســهیالت فــوق کــه بــه ‪ ۵۰‬هســته فنــاور‬ ‫بــا ‪ ۶۲‬فقــره قــرارداد در خراســان شــمالی‬ ‫پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫نیــز صنــدوق متعهــد بــه پرداخــت ‪۳۵‬‬ ‫میلیــارد ریــال تســهیالت دیگــر نیــز‬ ‫شــده اســت کــه در اســتانه پرداخــت بــه‬ ‫متقاضیــان اســت‪.‬‬ ‫نجــف ابــادی بــا اشــاره بــه ثبــت صنــدوق‬ ‫پژوهــش فنــاوری در اســفندماه ســال‬ ‫‪۹۸‬افــزود‪ :‬بــا دریافــت مجوزهــای مــورد‬ ‫نیــاز در نهایــت صنــدوق از ابتــدای خــرداد‬ ‫ســالجاری فعــال گردیــد کــه در جهــت‬ ‫ارائــه تســهیالت در راســتای وظایــف‬ ‫خــود اقــدام بــه عقــد قــرارداد بــا عاملیــت‬ ‫پرداخــت تســهیالت بــا ســازمانها و‬ ‫دســتگاه هــای بخــش دولتــی و خصوصــی‬ ‫نیــز نمــوده ‪ ،‬بــه نحــوی کــه در ایــن بخــش‬ ‫نیــز موفــق بــه عقــد قــرارداد بــا چهــار‬ ‫ســازمان دولتــی منجملــه پــارک علــم و‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود میــزان‬ ‫تولیــدات شــرکت لولــه گســتر تــا پایــان ســال‬ ‫افزایــش چشــمگیری داشــته باشــد و رکــورد‬ ‫تولیــدات ایــن شــرکت صنعتــی از ابتــدای راه‬ ‫انــدازی تــا کنــون شکســته شــود‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت لولــه گســتر اســفراین‬ ‫افــزود ‪ :‬قراردادهایــی جدیــد بــرای تولیــد‬ ‫لولــه هــای جــداری و جریانــی فــوالدی بــدون‬ ‫درز مــورد نیــاز صنعــت نفــت در راه اســت‬ ‫و ســفارش هــای خوبــی بــرای ســال اینــده‬ ‫شــرکت لولــه گســتر ثبــت خواهــد شــد کــه‬ ‫ظرفیــت تولیــد ایــن شــرکت صنعتــی را بــه‬ ‫طــور کامــل پوشــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫ن اینکــه از ابتــدای ســال تــا کنــون‬ ‫زنــد بــا بیــا ‬ ‫بیــش از چهــار قــرارداد بــا شــرکتهای پیمانــکار‬ ‫صنعــت نفــت در لولــه گســتر بســته و اجــرا‬ ‫شــده اســت افــزود‪ :‬اکنــون بــا هشــت شــرکت‬ ‫پیمانــکار شــرکت نفــت در حــال مذاکــره بــرای‬ ‫انعقــاد قراردادهــای جدیــد هســتیم کــه تــا‬ ‫هفتــه اینــده نهایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا برنامــه ریــزی های انجام شــده‬ ‫در شــرکت لولــه گســتر تــا پایــان امســال ‪۱۰‬‬ ‫هــزار تــن بــه میــزان تولیــدات کنونــی افــزود‬ ‫خواهــد شــد کــه تحقــق ایــن میــزان تولیــد‬ ‫گام بلنــدی در جهــش تولیــد و شکســتن‬ ‫رکــورد میــزان تولیــدات لولــه گســتر از ابتــدای‬ ‫تاســیس تــا کنــون خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا شــرکت لولــه گســتر‬ ‫اســفراین از شــرکت های تابعــه‬ ‫ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع‬ ‫ایــران بــوده و تنهــا تولیــد کننــده انــواع‬ ‫لوله هــای جــداری بــدون درز مــورد نیــاز‬ ‫بــرای اســتخراج نفــت اســت‪.‬‬ ‫خریــدار محصــوالت لولــه گســتر عمدتا‬ ‫شــرکتهای تابعــه شــرکت ملــی نفــت و‬ ‫شــرکت های پیمانــکار فعــال در زمینــه‬ ‫حفــاری چاه هــای نفــت اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۲۰‬هــزار نفــری اســفراین‬ ‫در ‪ ۶۰‬کیلومتــری جنــوب شــرقی بجنــورد‬ ‫قــرار دارد کــه بــا دارا بــودن ‪ ۲‬مجتمــع‬ ‫بــزرگ فــوالد و لولــه گســتر و نیــز صنایــع‬ ‫پاییــن دســتی ان‪ ،‬قطــب صنعتــی خراســان‬ ‫شــمالی بــه شــمار مــی رود‪/.‬ایرنــا‬ ‫فنــاوری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا بودجــه صنــدوق‬ ‫پژوهــش و فنــاوری اســتان نیــز اشــاره‬ ‫داشــت‪ :‬اعتبــارات مــورد نیــاز صنــدوق‬ ‫از طریــق ســرمایه گــذاری ســهامداران‪،‬‬ ‫دریافــت خطــوط اعتبــاری از معاونــت‬ ‫ریاســت جمهــوری و قــرارداد عاملیــت‬ ‫تامیــن شــد بــه طــوری کــه تــا کنــون ‪۱۵‬‬ ‫میلیــارد ریــال از طریــق ســرمایه گــذاری‬ ‫ســهامداران و ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال نیــز از‬ ‫طریــق خــط اعتبــاری از معاونــت علمــی‬ ‫ریاســت جمهــوری دریافــت کــرده ایــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســهامداران این صندوق‬ ‫گفت‪ :‬ســهامداران بخش غیردولتی‬ ‫صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان‬ ‫نیــز صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‬ ‫کشــور‪ ،‬دانشــگاه ازاد اســامی بجنــورد‬ ‫و همچنیــن شــرکت بجنــورد پالســتیک‪،‬‬ ‫ســورنا صنعــت خــاوران‪ ،‬اذیــن فــورج‪،‬‬ ‫شــرکت فوالدگــدازان اعتمــاد و مرکــز‬ ‫پژوهــش جغرافیایــی ســمنگان هســتند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ‪ ۱۳۲‬شــرکت فنــاور‪۱۹ ،‬‬ ‫شــرکت دانــش بنیــان و ‪ ۱۴‬صنعــت خــاق‬ ‫تحــت پوشــش پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫خراســان شــمالی در حــال فعالیــت‬ ‫هســتند ‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی در خصــوص ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬تــا پایــان هفتــه ‪۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربــع از گســتره طــرح بازافرینــی مجموعــه فرهنگــی‬ ‫گردشــگری مفخــم بجنــورد ازاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حبیــب یزدان پنــاه اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود زیبایــی کــم نظیــری عمــارت‬ ‫مفخــم شــاید بتــوان گفــت نخســتین عمــارت مهندســی ســاز دوره قاجــار اســت و بــا اجــرای ان ایــن‬ ‫محــدوده هفــت هکتــاری تبدیــل بــه مرکــز تاریخــی‪ ،‬گردشــگری؛ اقتصــادی و فرهنگــی مــی شــود‪.‬‬ ‫ازاد سازی‪2500‬‬ ‫مترمربع از‬ ‫گستره طرح‬ ‫بازافرینی مفخم‬ ‫گزارش و نقد‬ ‫خبر‬ ‫گنجینه ای که ارزان می رود‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬دی ‪1399‬‬ ‫باتصویب ارز‪۱۷۵۰۰‬تومانی افزایش پایه پولی ورشدنرخ تورم‬ ‫بزرگتریــن تولیدکننــده کلســیم طبیعــی در‬ ‫خــاوره میانــه‪ :‬دســتگاه های مختلــف اســتان‬ ‫گلســتان در مســیر اســتخراج صــدف کوهــی‬ ‫و فــراوری کلســیم مانــع تراشــی نکننــد مــا‬ ‫انتظــار کمــک از انهــا نداریــم‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪282‬‬ ‫تناقض ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫قانونی تخفیف پروانه‬ ‫گنجینه ای که خام فروشی می شود‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫خبرگــزاری صداوســیما مرکــز گلســتان؛ صــدف‬ ‫کوهــی یکــی از معــادن منحصــر بــه فــرد در اســتان‬ ‫گلســتان اســت؛ معدنــی از کلســیم طبیعــی بــا‬ ‫خلوصــی بیــش از ‪۹۹‬درصــد‪ ،‬بــا وســعتی در حــدود‬ ‫چهارهــزار هکتــار و بــا ظرفیــت پیــش بینــی شــده‬ ‫یــک میلیــارد و ‪۵۰۰‬میلیــون تــن کــه در گنبــد‬ ‫کاووس واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن گنجینــه خــدادای تنهــا معــدن کلســیم‬ ‫در خاورمیانــه و یکــی از معــادن بــی رقیــب‬ ‫در ســطح دنیــا اســت‪.‬‬ ‫امــا خــام فروشــی و معرفــی نشــدن صحیــح‬ ‫ان‪ ،‬کار را بــه جایــی رســانده کــه محصــول‬ ‫تولیــدی ایــن معــدن کــه می توانــد تامیــن‬ ‫کننــده یکــی از مــواد اولیــه بخــش عمــده ای‬ ‫از صنایــع میانــی کشــور باشــد هــم اکنــون‬ ‫بیشــتر بــرای مصــرف دام و طیــور اســتفاده‬ ‫می شــود و در عــوض اکثــر صنایــع کشــور‬ ‫بــرای تامیــن نیــاز خــود مجبــور بــه واردات‬ ‫مشــتقات کلســیم هســتند‪.‬‬ ‫بنــا بــه اهمیــت موضــوع دیشــب اولیــن و‬ ‫بزرگتریــن تولیدکننــده کلســیم از صــدف‬ ‫کوهــی میهمــان برنامــه گفتگــوی ویــژه خبــری‬ ‫بــود تــا بخشــی از مشــکالت و مســائل پیــش‬ ‫روی تولیدکنندگان این محصول بیان شــود‪.‬‬ ‫شــهردار بجنــورد گفــت‪ :‬دریافــت پروانــه بــرای‬ ‫اجــرای طــرح اقــدام ملــی تولیــد مســکن‬ ‫الزامــی اســت و راه وشهرســازی خراســان‬ ‫شــمالی هنــوز در خصــوص گرفتــن پروانــه‬ ‫اقــدام موثــری نکــرده اســت‪.‬‬ ‫هــادی زارعــی اظهــار داشــت‪ :‬شــهرداری از ادامــه‬ ‫اجــرای طــرح اقــدام ملــی تولید مســکن در شــهرک‬ ‫فرهنگیان مرکز اســتان جلوگیری کرده اســت و تا‬ ‫زمانــی کــه اقدامــات قانونــی بــرای دریافــت پروانــه‬ ‫انجــام نشــود‪ ،‬ســاخت و ســاز غیرقانونــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نقشــه هــای طــرح اقــدام ملــی تولیــد‬ ‫مســکن در مرکز اســتان هنوز به تایید کمیســیون‬ ‫مــاده پنــج نرســیده اســت و بــر ایــن اســاس صــدور‬ ‫پروانــه بــرای ایــن طــرح میســر نیســت‪.‬‬ ‫زارعــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬نقــص نقشــه هــای‬ ‫بخــش غیرمســکونی اعــم از تجــاری‪ ،‬اموزشــی‪،‬‬ ‫ورزشــی‪ ،‬درمانــی‪ ،‬تاسیســات و تجهیــزات‪،‬‬ ‫فرهنگــی و پارکینــگ در ایــن عرصــه هنــوز ارائــه‬ ‫نشــده اســت و بــا توجــه بــه عــدم ابــاغ رای مــاده‬ ‫پنــج‪ ،‬امــکان تاییــد نقشــه هــای بخــش مســکونی‬ ‫نیــز وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫شــهردار بجنــورد گفــت‪ :‬نقشــه هــای ایــن‬ ‫طــرح تاییدیــه نظــام مهندســی ســاختمان‬ ‫بویــژه در خصــوص طــراح‪ ،‬ناظــر و مجــری را‬ ‫نــدارد و نقشــه بخــش مســکونی هــم فاقــد‬ ‫نقشــه هــای تاسیســات اســت‪ ،‬بــر ایــن‬ ‫اســاس صــدور پروانــه امــکان پذیــر نیســت‪.‬‬ ‫زارعــی اظهــار داشــت‪ :‬شــهرداری جلــو ایــن‬ ‫طــرح را بــه علــت نداشــتن پروانــه ســاختمان‬ ‫گرفتــه اســت‪ ،‬انتظــار مــی رود مدیــرکل راه‬ ‫و شهرســازی اســتان در دریافــت پروانــه‬ ‫پــروژه مســکن اقــدام ملــی نســبت بــه رعایــت‬ ‫مقــررات و قوانیــن ابالغــی وزارت راه و‬ ‫شهرســازی پیشــقدم باشــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه برخــی گــزارش هــا حاکــی ازا‬ ‫ان اســت یــک هیــات کــره ای بــا هــدف رایزنــی‬ ‫در ارتبــاط بــا ازادســازی کشــتی توقیــف شــده‬ ‫ایــن کشــور وارد ایــران شــده و هیــات بزرگتری‬ ‫نیــز قــرار بــود دیــروز یکشــنبه بــه تهــران ســفر‬ ‫کنــد‪ ،‬مقامــات و رســانه هــای کــره جنوبــی‬ ‫تنهــا گزینــه حــل ایــن مســاله را«راه حــل‬ ‫دیپلماتیــک» مــی داننــد‪.‬‬ ‫برخورد خوب ایرانی ها با خدمه نفتکش‬ ‫توقیف شده‬ ‫“چــوی یانــگ ســام” ســخنگوی وزارت امــور‬ ‫خارجــه کــره جنوبــی روز پنجشــنبه در یــک‬ ‫جلســه مطبوعاتــی در ســئول اظهــار داشــت‪ :‬به‬ ‫دنبــال توقیــف ایــن نفتکــش کــره ای‪ ،‬ســفارت‬ ‫کــره جنوبــی در ایــران‪ ،‬ســه نفــر از دیپلمــات‬ ‫هــای خــود را بــرای مالقــات بــا ملوانــان کشــتی‬ ‫توقیــف شــده بــه بندرعبــاس اعــزام نمــود و‬ ‫دریافــت کــه هــر ‪ ۲۰‬خدمــه کشــتی درســامتی‬ ‫شــهردار بجنــورد دربــاره وجــوه پروانــه‬ ‫ســاخت و ســاز در طــرح اقــدام ملــی تولیــد‬ ‫مســکن در مرکــز اســتان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بــر اســاس ابــاغ وزارت کشــور‪ ،‬شــهرداری‬ ‫هــا مــی تواننــد پروانــه هــای ســاخت در ایــن‬ ‫طــرح را بــا ‪ ۵۰‬درصــد تخفیــف صــادر کننــد‬ ‫امــا ایــن ابالغیــه‪ ،‬بــا قانــون مالیــات بــر ارزش‬ ‫افــزوده در تناقــض اســت‪.‬‬ ‫مصوبــه کمیســیون تلفیــق مجلــس شــورای‬ ‫اســامی در خصــوص افزایــش یکباره نرخ تســعیر‬ ‫دالر بــه ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان در بودجــه ســال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬بــا واکنــش منفــی کارشناســان مواجــه‬ ‫شــد‪ ،‬بــه طــوری کــه برخــی پیش بینــی می کننــد در‬ ‫صــورت تبدیــل ایــن مصوبــه بــه قانــون‪ ،‬پایــه پولــی‬ ‫رشــد کــرده و تــورم ســال اینــده بیشــتر از تــورم‬ ‫امســال شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز شــنبه بــازار کســب و کار بــه‬ ‫نقــل از ایرنــا‪ ،‬مصوبــه کمیســون تلفیــق مجلــس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬در خصــوص تعییــن نــرخ ‪۱۷‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان بــرای تســعیر ارز دالر در‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــا واکنــش جــدی «عبدالناصــر‬ ‫همتــی»‪ ،‬رئیــس کل بانــک مرکــزی‪ ،‬مواجــه شــد‬ ‫کــه ایــن مصوبــه را تــورم زا و برخــاف محاســبات‬ ‫کارشناســان بانــک مرکــزی دانســته بــود‪.‬‬ ‫کمیســیون تلفیــق در حالــی دســت بــه ایــن اقدام‬ ‫زد کــه در الیحــه تقدیمــی دولــت بــه مجلــس‪ ،‬نرخ‬ ‫تســعیر دالر بــه ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان افزایــش‬ ‫یافتــه بــود‪ ،‬امــا نماینــدگان ایــن افزایــش را کافــی‬ ‫ندانســته بودنــد‪.‬‬ ‫«یوســف کاووســی»‪ ،‬کارشــناس پولــی و بانکــی‬ ‫و مدیــرکل اســبق بازرســی و حســابداری بانــک‬ ‫مرکــزی در خصــوص ایــن تصمیــم کمیســیون‬ ‫تلفیــق بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬ایــن مصوبــه‬ ‫اقدامــی بــدون در نظــر گرفتــن نظرات متخصصان‬ ‫و کاری غیرکارشناســی بــود‪ .‬در رونــد تصویــب ایــن‬ ‫بنــد حتــی نظــرات دولــت و بانــک مرکزی بــه عنوان‬ ‫نهــاد تخصصــی ایــن حــوزه نیــز کامــا کنار گذاشــته‬ ‫شــده اســت و در حالــی کــه در داخــل کمیســیون‬ ‫هــم مخالفانــی جــدی بــرای ایــن مصوبــه مطــرح‬ ‫بوده انــد‪ ،‬امــا در نهایــت بــا تغییــر در الیحــه دولت‪،‬‬ ‫رقــم ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان بــرای تســعیر دالر‬ ‫تعییــن شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال های گذشــته چــه درســت و‬ ‫چــه غلــط‪ ،‬بنــای دولــت بــر تخصیــص ارز ‪ ۴‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬تومانی برای تهیه و واردات کاالهای اساسی‬ ‫قــرار داشــت‪ .‬ایــن تصمیــم البتــه مشــکالتی را‬ ‫فراهــم ســاخته بــود و زمینــه رانت هایــی را هــم‬ ‫بــرای سوءاســتفاده کننــدگان ایجــاد کــرد‪ ،‬امــا‬ ‫حــذف یکبــاره ایــن رونــد‪ ،‬کاری بســیار اشــتباه‬ ‫اســت کــه مشــکالتی بزرگتــر را ایجــاد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی دربــاره تاثیــرات منفــی‬ ‫کامــل و در وضعیــت خوبــی هســتند‪.‬‬ ‫رسانه های کره ای چه می گویند‬ ‫امــا در کنــار مواضــع رســمی مقامــات کــره‬ ‫جنوبــی‪ ،‬رســانه هــای ایــن کشــور بــه مســاله‬ ‫توقیــف نفتکــش خاطــی پرداختــه انــد ‪،‬خــط‬ ‫خبــری ایــن رســانه هــا هــم گفــت و گــو و مذاکره‬ ‫بــرای ازادســازی کشــتی توقیفــی اســت‪.‬‬ ‫رســانه هــای کــره جنوبــی اعــم از «کــی بــی‬ ‫ســی» تلویزیــون دولتــی کــره و یونهــاپ‬ ‫خبرگــزاری رســمی ایــن کشــور‪ ،‬همچنیــن‬ ‫روزنامــه هــا و ســایت هــای خبــری ماننــد کوریــا‬ ‫هرالــد و کوریــا تایمــز نیــز بــر ضــرورت گفــت و‬ ‫گــوی کــره جنوبــی بــا مقامــات کشــورمان بــرای‬ ‫ازادســازی نفتکــش توقیــف شــده و همچنیــن‬ ‫ازادســازی دارایــی هــای بلوکــه شــده ایــران در‬ ‫ســئول تاکیــد دارنــد‪.‬‬ ‫اجرا شــدن مصوبه کمیســیون تلفیق توضیح داد‪:‬‬ ‫اولیــن تاثیــر ایــن مصوبــه‪ ،‬افزایــش حداقــل ســه‬ ‫تــا چهــار برابــری قیمــت کاالهــای اساســی اســت‬ ‫کــه تــا امــروز بــا نــرخ ارز ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬تومانــی‬ ‫وارد می شــدند‪ .‬تاثیــر دوم هــم ایــن اســت کــه تــا‬ ‫امســال دولــت درامدهــای ارزی خــود را در رقــم‬ ‫‪ ۴‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬ضــرب می کــرد و رقــم حاصــل را‬ ‫بــه صــورت ریالــی در خزانــه واریــز می شــد تــا‬ ‫هزینه هــای وزارتخانه هــا را تامیــن کنــد‪ .‬امــا بــا‬ ‫ایــن مصوبــه مجلــس ایــن ضریــب حــدودا چهــار‬ ‫برابــر خواهــد شــد کــه بــه معنــای افزایــش چهــار‬ ‫برابــری پایــه پولــی اســت‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی ادامه داد‪ :‬افزایش پایه‬ ‫پولــی منجــر بــه افزایــش نقدینگــی خواهــد شــد و‬ ‫ایــن مســئله مســتقیما بــر افزایــش تــورم تاثیرگذار‬ ‫اســت‪ .‬پدیــده ای شــوم کــه نهایتــا دامنگیــر مــردم‬ ‫خواهــد شــد و ســفرها انــان را کوچک تــر می کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن مطابــق ایــن مصوبــه‪ ،‬نــرخ عــوارض‬ ‫گمرکــی هــم بــر پایــه دالر ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومانــی‬ ‫محاســبه می شــود و ایــن یعنــی عــوارض تمــام‬ ‫کاالهــای وارداتــی ضریــب ‪ ۴‬خواهــد خــورد کــه‬ ‫نتیجــه مســتقیم ان هــم افزایش تمامــی کاالهای‬ ‫وارداتــی اســت‪.‬‬ ‫کاووســی بــا اشــاره بــه شــعار مجلــس یازدهــم در‬ ‫خصــوص حمایــت از مــردم تصریــح کــرد‪ :‬بــا چنیــن‬ ‫مصوبه هایــی قطعــا ایــن شــعار محقــق نخواهــد‬ ‫شــد‪ .‬البتــه نماینــدگان مجلــس صحبــت از اعطــای‬ ‫بســته های معیشــتی به مــردم‪ ،‬در جهــت افزایش‬ ‫پایــه پولــی و تــورم حاصــل از ان کرده انــد‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫واقعیتــی در اقتصــاد ایــران اســت کــه تجربــه انــواع‬ ‫و اقســام چنیــن کمک هــای مالــی را در ســال ها‬ ‫و دهه هــای گذشــته داشــته ایم و هیــچ کــدام‬ ‫نــه تنهــا نتوانســته اند از مشــکالت مــردم بکاهنــد‬ ‫کــه مــردم هــر روز از وضعیــت اقتصــادی کشــور‬ ‫ناراضی تــر هــم شــده اند‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬همچنیــن‪ ،‬دولــت اکنــون‬ ‫دولــت ســامانه کاملــی بــرای شــناخت دهک هــای‬ ‫مختلــف مــردم در اختیــار نــدارد و همچنــان‬ ‫مصوبــه مجلــس پیشــین بــرای تخصــص یارانــه‬ ‫نقــدی بــه ســه دهــک پاییــن جامعــه به طــور کامل‬ ‫اجرایــی نشــده اســت‪ .‬بنابرایــن چگونــه می تــوان‬ ‫امیــدوار بــود کــه در ســال ‪ ۱۴۰۰‬سیســتم پرداخــت‬ ‫یارانــه جدیــد مــد نظر نمایندگان مجلــس بتواند از‬ ‫مشــکالت مــردم بکاهــد؟‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه عنــوان یــک کارشــناس مســائل‬ ‫اقتصــادی معتقــدم کــه نــرخ ارز بایــد تــک نرخــی‬ ‫باشــد‪ .‬موضوعــی کــه نماینــدگان مجلــس هــم بــر‬ ‫ان تاکیــد کــرده انــد‪ ،‬امــا متاســفانه بــرای اجــرای‬ ‫ایــن هــدف‪ ،‬شــرایط واقعــی اقتصــاد را در نظــر‬ ‫نداشــته اند کــه در غیــر ایــن صــورت بــه صــورت‬ ‫یکبــاره دســت بــه ایــن اقــدام نمی زدنــد‪.‬‬ ‫بــرای تحقــق ارز تــک نرخــی پیــش نیازهایــی‬ ‫بایــد فراهــم باشــد‪ ،‬از جملــه توانایــی تامیــن‬ ‫ورودی هــای کافــی ارز متناســب بــا تقاضــای بــازار‬ ‫و همچنیــن توانایــی کنتــرل تــورم در اقتصــاد‪.‬‬ ‫امــروز مــا در شــرایطی هســتیم کــه تــورم بــاالی‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد اســت و بــه دلیــل تحریم هــا‪ ،‬کشــور‬ ‫محدودیت هــای بســیار جــدی در تامیــن ارز بــرای‬ ‫بــازار داخلــی دارد تــا جایــی کــه ارزهــا متعلــق بــه‬ ‫خودمــان هــم در بانک هــای خارجــی بلوکــه شــده‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن موقعیــت دســتیابی بــه ارز تــک‬ ‫نرخــی تنهــا یــک ســراب اســت‪ ،‬چــون نــرخ بــاالی‬ ‫تــورم باعــث می شــود‪ ،‬بــه ســرعت قیمــت دالر بــاز‬ ‫هــم افزایــش پیــدا کنــد و بــازار باز هم ماننــد امروز‬ ‫از قیمــت ارز جــا بمانــد‪.‬‬ ‫ایــن مدیــر اســبق بانــک مرکــزی یــاداور شــد‪ :‬البته‬ ‫شــاید بتــوان ایــن مصوبــه مجلــس را بــه نحــوی‬ ‫بــه ســود دولــت دانســت‪ ،‬چــرا کــه ایــن مصوبــه‬ ‫می توانــد حداقــل نیمــی از کســری بودجــه دولــت‬ ‫را جبــران کنــد‪ .‬امــا ایــن یــک نــگاه موقــت و بســیار‬ ‫کوتــاه مــدت اســت و همانطــور کــه توضیــح دادم‬ ‫مضــرات ان بســیار ســنگین خواهــد بــود و بــا‬ ‫توجــه بــه واقعیت هــای اقتصــادی‪ ،‬بایــد در رونــدی‬ ‫تدریجــی بــه ســمت ارز تــک نرخــی حرکــت کــرد‪.‬‬ ‫کاووســی در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬امیــدوارم‬ ‫نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در بررســی‬ ‫لوایــح و طرح هــای اقتصــادی کارشناســانه و‬ ‫دلســوزانه برخــورد کننــد‪ .‬تصویــب چنیــن قوانیــن‬ ‫و اجــرای ان هــا اقتصــاد کشــور را دچــار مشــکالت‬ ‫حــاد بیشــتری می کنــد کــه اثــار بســیار خطرناکــی‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫پیش بینــی می کنــم در صــورت تصویــب نهایــی‬ ‫این مصوبه کمیســیون تلفیق در مجلس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬ســال اینــده تــورم کشــور حداقــل یــک‬ ‫و نیــم برابــر بیشــتر از تــورم امســال بشــود و ایــن‬ ‫پدیــده خطرناکــی اســت کــه حتــی تحریــم هــم‬ ‫نتوانســت در کشــور ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫در نهایــت رســانه هــای کــره جنوبــی در مــورد‬ ‫توقیــف کشــتی ایــن کشــور از ســوی ایــران‪ ،‬ضمن‬ ‫پرهیــز از هرگونــه تنــش زایــی بر پیگیــری موضوع‬ ‫از مجــاری دیپلماتیــک و گفــت و گو تاکیــد دارند‪.‬‬ ‫عزیزانــی شــده کــه در جهــت امنیــت و‬ ‫ارامــش مردمانــی جــان خــود را از دســت داده‬ ‫انــد کــه توســط اســتکبار جهانــی عجیــر شــده اند‬ ‫روی میــز دولتمــردان کشــور خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن پیشــنهاد‬ ‫رســانه هــای ایــران بــه رســانه هــای کــره ای بــه‬ ‫دنبــال بــازی بــرد بــرد باشــید نــه بــازی یکطرفــه‬ ‫کــه ایــن خــاف قواعــد هــر نــوع بــازی دو طرفــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫و پیــام رســانه هــای ایــران بــه دولــت مــردان‬ ‫کــره جنوبــی و همتایــان رســانه ای خــود دســت‬ ‫از هــر گونــه حماقتــی بردارنــد چــرا که گنــده الت‬ ‫منطقــه کــه از ســر دنیــا خــود را اربــاب دنیــا مــی‬ ‫دانــد در مقابــل ایــران و ایرانــی بــه زانــو در امــده‬ ‫و قلدرم قلدرم خود را کنار گذاشــته و همچون‬ ‫ســگی رام بــرای ایــران در حــال دم تــکان دادن‬ ‫اســت تــا بــه انهــا نگاهــی کوچــک انداختــه و یــا‬ ‫تکــه اســتخوانی برایشــان بیانــدازد‪.‬‬ ‫گزینــه پیشــنهادی رســانه هــا و مقامــات کــره‬ ‫ای بــرای ازاد ســازی میلیــون هــا دالر ایــران کــه‬ ‫سالهاســت توســط ایــن دولــت بــه دالیــل واهــی‬ ‫دزدیــده شــده و بــه ازاد نمــی شــود چیســت؟‬ ‫ایــا رســانه هــای ایــن کشــور نبایــد در قبــال این‬ ‫گســتاخی و بی شــرمی که دولت شــان در قبال‬ ‫ســرزمین کهــن داشــته گزینــه ای پیشــنهادی‬ ‫بــرای کشــوری کــه بــه دنبــال صلــح و ارامــش‬ ‫کشــورهای منطقــه سالهاســت قــدم برداشــته‬ ‫و بــا ایــن قــدم خــود منجــر بــه از دســت دادن‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار هــادی زارعــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس قانــون مالیــات بــر‬ ‫ارزش افــزوده‪ ،‬اعمــال هرگونــه تخفیــف و یــا‬ ‫خــودداری از دریافــت وجــوه مربــوط بــه پروانه و‬ ‫عــوارض ســاختمان‪ ،‬غیرقانونــی و ممنوع اســت‬ ‫بنابرایــن شــهرداری نمــی توانــد بــرای طــرح‬ ‫اقــدام ملــی تخفیفــی اعمــال کنــد‪.‬‬ ‫زارعــی افــزود‪ :‬در ایــن زمینــه از ســازمان‬ ‫بازرســی کشــور اســتعالم شــده اســت تــا‬ ‫اعمــال تخفیــف بــرای طــرح اقــدام ملــی‬ ‫تولیــد مســکن در بجنــورد تعییــن تکلیــف‬ ‫شــود امــا پاســخ اســتعالم هنــوز بــه‬ ‫دســت مــا نرســیده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهرداری بجنــورد‬ ‫امادگــی دارد تــا وجــوه مربــوط بــه پروانــه‬ ‫ســاخت و ســاز در طــرح مزبــور را بــا لحاظ‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد تخفیــف‪ ،‬دریافــت کنــد امــا در‬ ‫صورتــی کــه اعمــال ایــن تخفیــف از ســوی‬ ‫ســازمان بازرســی کشــور مغایــر بــا قانــون‬ ‫تشــخیص داده شــود‪ ،‬راه وشهرســازی‬ ‫بایــد مابقــی وجــه را پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫شــهردار بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬رعایــت‬ ‫نشــدن قانــون و ضوابــط شهرســازی در‬ ‫ســاخت و ســازهای شــهری توســط برخــی‬ ‫ادارات دولتــی در ســال هــای گذشــته ســبب‬ ‫ایجــاد تعهــدات مالــی فراوانــی بــرای دولــت و‬ ‫دســتگاهای خدمــات رســان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در شــرایطی کــه هنــوز مشــکالت‬ ‫ناشــی از کمبودهــا در شــهرک گلســتان و‬ ‫الغدیــر‪ ،‬کــه بــدون رعایــت حداقــل هــای‬ ‫شهرســازی مــردم را بــه ســتوه اورده انــد‪،‬‬ ‫برطــرف نشــده در نقطــه ای دیگــر از شــهر‬ ‫بــدون گرفتــن مجــوز نســبت بــه ســاخت و‬ ‫ســاز اقــدام شــده اســت‪.‬‬ ‫شــهردار بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬رعایــت‬ ‫نشــدن مقــررات و اقدامــات شــتابزده‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی و انجــام‬ ‫نشــدن تعهــدات در ســاخت و ســازها در‬ ‫شــهرک هــای اطــراف شــهر‪ ،‬ســبب ایجــاد‬ ‫نارضایــی در میــان مــردم شــده اســت‪.‬‬ ‫طــرح اقــدام ملــی مســکن در مرکــز‬ ‫اســتان خراســان شــمالی در شــهرک‬ ‫فرهنگیــان بجنــورد کلنــگ زنــی شــده‬ ‫اســت‪/ .‬ایرنــا‬ ‫گزینه رسانه هاومقامات ایرانی برای کره جنوبی‬ ‫میلیون ها دالر بلوکه شده‬ ‫ایران را ازاد کنید‬ صفحه 3 ‫راه اندازی اولین‬ ‫خانه هالل کشور‬ ‫برای عشایر در‬ ‫‪4‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫رییــس اداره بهســازی و بودجــه اداره کل امــور عشــایر‬ ‫خراســان شــمالی در خصــوص ایــن خبــر گفــت‪ :‬اولیــن‬ ‫خانــه هــال کشــور در منطقــه عشــایری ایــن منطقه کــه در‬ ‫مراوه تپــه اســتان گلســتان ســکونت دارنــد‪ ،‬راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهــدی خانــی اظهــار‬ ‫داشــت‪:‬این خانــه هــال در اتاقــی در مجموعــه اداری‬ ‫نمایندگــی امــور عشــایر اســتان خراســان شــمالی در‬ ‫خبر‬ ‫شماره ‪282‬‬ ‫برتری هیات ورزش‬ ‫بیماران خاص خراسان‬ ‫شمالی کشور‬ ‫رییــس هیــات ورزش هــای بیمــاران‬ ‫خاص و پیوند اعضای خراســان شــمالی‬ ‫در خصــوص ایــن خبــر گفــت‪ :‬ایــن هیــات‬ ‫بــرای چهارمیــن ســال متوالــی‪ ،‬جــزو پنــج‬ ‫هیــات برتــر فدراســیون ورزشــی بیمــاران‬ ‫خــاص و پیونــد اعضــای کشــور شــناخته‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫عرضه تختم مرغ با قیمت مصوب‬ ‫هدیه هزار متر زمین به مرکز رشد‬ ‫یــک خانــواده مانه وســملقانی بنــا بــه وصیــت پــدر خــود‪ ،‬یــک قطعــه زمیــن هــزار متــری‬ ‫موروثــی را‪ ،‬بــرای ایجــاد مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور در ایــن شهرســتان‪ ،‬بــه پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری خراســان شــمالی واگــذار کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مســوول راه انــدازی مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور مانــه‬ ‫و ســملقان روز یکشــنبه بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار داشــت‪ :‬خانــواده مرحــوم قزلقانــی‬ ‫در مانــه و ســملقان‪ ،‬بــر اســاس وصیــت پــدر خــود‪ ،‬ایــن زمیــن را بــه عنــوان «باقیــات‬ ‫صالحــات» واگــذار کــرده انــد تــا ایــن امــر خیــر راه را بــرای کمــک بــه رشــد علــم و فنــاوری‬ ‫در ایــن شهرســتان بــاز کنــد‪.‬‬ ‫مصطفــی احمــدی افــزود‪ :‬ایــن اقــدام ارزنــده بازتــاب بســیار مثبتــی در منطقــه داشــته‬ ‫اســت و بســیاری از اهالــی ایــن شهرســتان را بــا مرکــز رشــد و اقداماتــی کــه در حمایــت‬ ‫از فنــاوران مــی شــود‪ ،‬اشــنا ســاخته اســت بــه نحــوی کــه هــم اکنــون روحیــه همــکاری و‬ ‫مســاعدت بــرای ســاخت ایــن مرکــز در شهرســتان قــوت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه واگــذاری زمیــن در ســالگرد وفــات ایــن نیکــوکار مانــه و ســملقانی‬ ‫انجــام شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬مذاکــرات مــا بــرای دریافــت زمیــن از مهرمــاه اغــاز شــد امــا‬ ‫واگــذاری قطعــی در ‪ ۱۷‬دیمــاه و هــم زمــان بــا ســالگرد مرحــوم قزلقانــی انجــام شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســهیال‬ ‫پیــدا اظهــار داشــت‪ :‬ایــن هیــات در ســال‬ ‫‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬به ترتیب در رده سوم و پنجم‬ ‫و در ســال ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬نیــز در رده چهــارم‬ ‫فدراســیون ورزش بیمــاران خــاص و‬ ‫پیونــد اعضــا قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون بیــش از‬ ‫‪ ۶۰‬ورزشــکار ســازمان یافتــه بــه صــورت‬ ‫حرفــه ای زیــر نظــر ایــن هیــات ورزشــی‬ ‫فعالیــت دارنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫چهــار گــروه بیمــاران تاالســمی‪ ،‬ام اس‪،‬‬ ‫دیابــت و پیونــد اعضــا در رشــته هــای‬ ‫ورزشــی متناســب بــا شــرایط جســمانی‬ ‫خــود زیــر نظــر ایــن هیــات ورزشــی‬ ‫مشــغول فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫رییــس هیــات ورزش هــای بیمــاران‬ ‫خــاص و پیونــد اعضــای اســتان؛ تنیــس‬ ‫روی میــزی‪ ،‬شــنا‪ ،‬دارت‪ ،‬تیرانــدازی‪،‬‬ ‫بولینــگ‪ ،‬شــطرنج‪ ،‬بدمینتــون و‬ ‫دوومیدانــی را از جملــه رشــته هــای‬ ‫فعــال زیرمجموعــه ایــن هیــات‬ ‫د ا نســت ‪.‬‬ ‫پیــدا بــا اشــاره بــه عــدم ابتــای‬ ‫ورزشــکاران ایــن هیــات بــه کرونــا یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬التــزام ورزشــکاران هیــات بــر‬ ‫رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی و‬ ‫فعالیــت در خانــه موجــب شــده اســت‬ ‫تاکنــون مــوردی از ابتــا بــه کرونــا‬ ‫گــزارش نشــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فعالیــت هــای ایــن هیــات‬ ‫ورزشــی نیــز در فضــای مجــازی و‬ ‫فراخــوان تصویــری ورزش در خانــه بــه‬ ‫صــورت مســتمر درحــال انجــام اســت‬ ‫و بــه تمامــی ورزشــکاران رشــته دارت‪،‬‬ ‫تختــه و تیــر دارت بــرای فعالیــت در‬ ‫خانــه اهــدا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه قهرمانــی زهــرا‬ ‫حیدریــان‪ ،‬بانــوی ورزشــکار شــیروانی‪،‬‬ ‫در مســابقات افالیــن پتانــک ‪۲۰۲۰‬‬ ‫جهــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســال‬ ‫‪ ۹۸‬نیــز در مســابقات کشــوری رشــته‬ ‫ورزشــی پتانــک دو نفــر از بانــوان اســتان‬ ‫بــه نقــره و برنــز و یــک نفــر از اقایــان نیــز‬ ‫بــه نشــان طــا دســت یافتنــد‪.‬‬ ‫پیــدا افــزود‪ :‬همچنیــن ســه نفــر از‬ ‫بیمــاران دیابتــی ورزشــکار نیــز در رشــته‬ ‫هــای تیرانــدازی و تنیــس روی میــز بــه‬ ‫عناویــن اول تــا ســومی دســت یافتنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تنهــا مســابقات‬ ‫ورزشــکاران پیونــد اعضــا بــه صــورت‬ ‫جهانــی برگــزار مــی شــود‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬همچنیــن در ســال ‪ ۹۷‬یــک بانــوی‬ ‫ورزشــکار و ســه مــرد بــرای حضــور در‬ ‫مســابقات جهانــی تنیــس روی میــز‪،‬‬ ‫بدمینتــون و دوومیدانــی ورزشــکاران‬ ‫پیونــد اعضــا دعــوت شــده بودنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن امــار‪ ،‬خراســان شــمالی‬ ‫افــزون بــر ‪ ۲۹‬هــزار ورزشــکار ســازمان یافتــه‬ ‫دارد کــه در ‪ ۴۵‬هیــات ورزشــی فعالیــت‬ ‫دارنــد و بیــش از ‪ ۶۰‬ورزشــکار خراســان‬ ‫شــمالی در بخــش بیمــاران خــاص و پیونــد‬ ‫اعضــا فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫بازار کسب کار انالین‬ ‫هرانچه که به دنبالش هستید‪.‬‬ ‫منطقــه مــراوه تپــه راه انــدازی شــده و هــدف از فعالیــت‬ ‫ان توانمندســازی و امــوزش جوانــان در مقابلــه بــا‬ ‫حــوادث و امــداد و نجــات اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬بیــش از پنــج هــزار خانــوار عشــایری بــا‬ ‫جمعیتــی حــدود ‪ ۳۰‬هــزار نفــر وجــود دارد کــه از ایــن‬ ‫تعــداد چهــار هــزار و ‪ ۲۰۰‬خانــوار کوچــرو و مابقــی نیمــه‬ ‫کوچــرو هســتند‪.‬‬ ‫تخــم مــرغ بــا قیمــت مصــوب ‪۱۶‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬تومــان در روزهــای اینــده در بــازار عرضــه‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار حســین طلوعیــان رئیــس صنعــت معــدن و تجــارت گلســتان‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬بــا تعییــن قیمــت ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬تومــان بــرای تخــم مــرغ توســط کارگــروه تنظیــم‬ ‫بــازار اســتان کــه قیمتــی مقــرون بــه صرفــه بــرای واحدهــای تولیــدی اســت و تــک نرخــی‬ ‫شــدن قیمــت ایــن کاال‪ ،‬مشــکل تخــم مــرغ در ســطح اســتان حــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬واحدهــای تولیــدی تخــم مــرغ ملــزم بــه تامیــن تخــم مــرغ مــورد نیــاز اســتان‬ ‫هســتند و هیــچ واحــد صنفــی هــم اجــازه نــدارد بــا قیمتــی باالتــر از ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬تخــم‬ ‫مــرغ را بــه فــروش برســاند‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان گلســتان گفــت‪ :‬ســازمان صمــت اســتان‬ ‫در راســتای حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان بــا واحدهــای متخلــف برخــورد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه طلوعیــان از ســوی ســتاد تنظیــم بــازار اســتان ســهمیه جدیــد روغــن خوراکــی‬ ‫بــه اســتان اختصــاص یافتــه ولــی هنــوز بــه اســتان وارد نشــده اســت‪.‬‬ ‫طلوعیــان تاکیــد کــرد‪ :‬از محــل ذخایــر موجــود اســتان روغــن مــورد نیــاز مــردم تامیــن شــده‬ ‫و طــی روزهــای اینــده در ســطح اســتان توزیــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فراخوان پویش تولیدمحتوای فضای مجازی‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬پویــش ملــی تولیــد محتــوا بــا‬ ‫موضــوع فضــای مجــازی و خانــواده اســفندماه مــاه‬ ‫امســال برگــزار مــی شــود کــه فراخــوان ان ازروز‬ ‫پنجشــنبه‪ -‬تــا ‪ ۲۲‬بهمــن داده شــده اســت‪.‬‬‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حســین‬ ‫فرخنــده اظهــار داشــت‪ :‬از جملــه محورهــای‬ ‫تولیــد محتــوا شــبکه های اجتماعــی و خانــواده‬ ‫را امــوزش مجــازی و خانــواده‪ ،‬ســبک زندگــی و‬ ‫خانــواده و کرونــا و خانــواده دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫ایــن پویــش در قالب هــای رســانه ای صــوت‬ ‫«پادکســت»‪ ،‬تصویــر «عکــس‪ ،‬کاریکاتــور‪،‬‬ ‫اینفوگرافــی‪ ،‬کلیــپ‪ ،‬نماهنــگ» و «متــن‬ ‫نوشــت» در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪:‬اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی اســتان بــا همــکاری موسســه پــژواک ایــن‬ ‫پویــش را در قالــب رویــداد فرهنگــی کــه بــه عنــوان‬ ‫ابــزاری بــرای عمومــی ســازی امــر تولیــد محتــوای‬ ‫فرهنگــی هنــری و رســانه ای و تاثیرگــذاری بــر‬ ‫فرهنــگ عمــوم اســت‪ ،‬برگــزار می کنــد‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه عالقــه منــدان بــرای شــرکت و‬ ‫ثبــت نــام در پویــش اثــار خــود را در شــبکه های‬ ‫افزایش امیدبه زنده ماندن ماهی خاویاری‬ ‫درخلیج گرگان‬ ‫دیده شــدن یک قطعه ماهی خاویاری ‪ ۱.۵‬متری در خلیج تشــنه‬ ‫گــرگان؛ امیــد را بــه زندگــی دوبــاره ایــن پهنه ابــی افزایش داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار از منابع محلی و ســاحل نشــینان خلیج‬ ‫گــرگان طــول ایــن ماهــی خاویــاری ارزشــمند بیــن یــک تــا ‪ ۱.۵‬متــر بــوده‬ ‫کــه طــی ‪ ۲‬روز متوالــی در محــدوده خلیــج روئیت شــده اســت‪.‬‬ ‫ســید مصطفــی عقیلی نــژاد در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ماهــی مشــاهده شــده براســاس اظهــارت بومیــان منطقــه بــه‬ ‫احتمــال زیــاد بــه ســن بلــوغ رســیده اســت چــرا کــه اوزون بــرون‬ ‫در محــدوده طولــی ‪ ۹۳‬ســانتی متر‪ ،‬تــاس ماهــی قره بــورن در ‪۱۱۳‬‬ ‫و فیــل ماهــی در محــدوده ‪ ۱۶۳‬ســانتی متر بــه بلــوغ مــی رســند‪.‬‬ ‫اجتماعــی بــه نشــانی ‪@majazi_khanevade_nkh‬‬ ‫بارگــزاری کننــد افــزود‪ :‬بــرای کســب اطالعــات بیشــتر‬ ‫بــه ادرس پویــش ‪ http://khsh.farhang.gov‬در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی و بــه شــماره ‪۰۹۳۹۳۹۴۸۷۴۷‬‬ ‫و ‪ ۰۵۸۳۲۲۱۱۵۰۳‬تمــاس حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ضمــن اشــاره بــه اینکــه تمامــی‬ ‫اثــار تولیــدی میبایســت حتمــا ً طبــق الگــوی‬ ‫خانــواده مجــازی‪ ،‬خانــواده ایرانــی و خانــواده‬ ‫ســالم هشــتک گــذاری شــود گفــت‪ :‬قالب هــای‬ ‫صوتــی و تصویــری ارســال شــده از حجــم و‬ ‫کیفیــت مناســب برخــوردار باشــد و حداکثــر‬ ‫زمــان پخــش اثــار پنــج دقیقــه ای باشــد‪.‬‬ ‫اجرای طرح بهسازی ُکند اما امیدوار کننده‬ ‫اجرا‪۲۳‬طرح ابخیزداری درمراوه تپه‬ ‫رییــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان های رامیــان و ازادشــهر‬ ‫عملیــات اجرایــی پــروژه ملــی بهســازی و تعریــض جــاده بین المللــی و‬ ‫ترانزیتــی ازادشــهر – شــاهرود مشــهور بــه “خــوش ییــاق” کــه مهمتریــن‬ ‫راه ارتباطــی گلســتان و ســمنان بــه شــمار مـی رود بــا وجــود نویــد بخــش‬ ‫بــودن اقدامــات انجــام شــده‪ ،‬راه زیــادی تــا تکمیــل و بهره بــرداری دارد‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری مراوه تپــه در خصــوص‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــا اعتبــار تقریبــی ‪ ۱۲۲‬میلیــارد ریــال‬ ‫ب فصلــی و‬ ‫از منابــع ملــی و اســتانی و بــا هــدف کنتــرل ســیال ‬ ‫خســارات ناشــی از ان ‪ ۲۳‬طــرح ابخیــزداری بــرای ذخیــره اب‬ ‫م و تقویــت ســفره های زیرزمینــی در ایــن‬ ‫به ویــژه بــرای شــرب دا ‬ ‫شهرســتان مــرزی درحــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مســعود جعفــرزاده رییــس اداره راه و‬ ‫شهرســازی شهرســتان های رامیــان و ازادشــهر اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجود اینکه‬ ‫دولــت از ســال ‪ ۹۳‬تاکنــون بــرای ایــن پــروژه ملــی‪ ،‬هــزار و ‪ ۲۳۰‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبــار مصــوب کــرده امــا فقــط ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریــال در قالــب اســناد خزانــه‬ ‫اســامی‪ ،‬تخصیــص یافتــه اســت و همیــن مشــکل اعتبــاری و همراهــی‬ ‫کمرنــگ مالــکان اراضــی زراعــی حریــم جــاده بــرای ازادســازی مســیر‪ ،‬ســبب‬ ‫شــده تــا اکنــون پشــیرفت فیزیکــی پــروژه حــدود ‪ ۲۵‬درصــد باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ابراهیــم ســرایلو اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫از جملــه اهــداف اجــرای طــرح هــای ابخیــزداری کنتــرل و‬ ‫ب فصلــی و کاهــش‬ ‫جلوگیــری از فرســایش خــاک‪ ،‬کنتــرل ســیال ‬ ‫خطــرات ناشــی از ان ‪ ،‬توســعه و تقویــت پوشــش گیاهــی در‬ ‫شــیب های ناپایــدار بــا کنتــرل هــرز اب هــا‪ ،‬تثبیــت کــف ابراهــه‪،‬‬ ‫تغذیــه ســفره های اب زیرزمینــی و تلطیــف هــوا اســت‪.‬‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫فقــدان ســند مالکیــت ‪ :‬بــا عنایــت باینکــه اقــای محمدکالنتــری فرزندعلــی بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 77‬و شــماره ملــی ‪ 4590964635‬صــادره از شــاهرود بــا ارائــه ‪ 2‬بــرگ‬ ‫استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفترخانــه‪ 82‬گــرگان بــه ایــن اداره مراجعــه و مدعــی‬ ‫مــی باشــند ســندمالکیت یــک قطعــه زمیــن از پــاک ‪ 142‬فرعــی از ‪ – 52‬اصلــی بخــش ‪3‬‬ ‫گــرگان ذیــل ثبــت ‪ 27719‬در دفتــر ‪ 180‬صفحــه ‪ 130‬بنــام میــاد کالنتــری ثبــت و بشــماره‬ ‫چاپی ‪ 850086‬صادر و تســلیم شــده و ســپس با ســند انتقال قطعی بشــماره ‪-82633‬‬ ‫‪ 92/7/4‬دفتــر خانــه اســناد رســمی ‪ 21‬گــرگان بــه اقــای محمــد کالنتــری فرزندعلــی‬ ‫انتقــال یافتــه بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت‪،‬لذا باســتناد مــاده ‪ – 120‬ائیــن‬ ‫نامــه اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی میگیــرد تــا هــر کــس نســبت بــه‬ ‫ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود‬ ‫باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و‬ ‫مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیت المثنــی اقدام خواهد شــد‪ .‬م الــف‪-5979:‬‬ ‫علــی برقــی –رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک گــرگان ازطــرف رضاباقــری‬ ‫فقــدان ســند مالکیت‪:‬اقــای مشــد مختــوم نــژاد فرزنــد بردیقلــی ش‪.‬ش ‪ 197‬بــا ارائــه‬ ‫دو بــرگ شــهادت شــهود مصــدق‪ ،‬مدعــی شــده کــه ســند مالکیــت مقــدار ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 210000‬مترمربــع بــه شــماره ورقــه مالکیــت‬ ‫‪ 026648‬کــد ‪ 1-6-07‬بــه پــاک ‪ 1938‬فرعــی از‪-33‬اصلــی بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد‬ ‫ذیــل ثبــت ‪ 3768‬ص ‪ 334‬ج ‪ 21‬بــه نــام اقــای مشــد مختــوم نــژاد فرزنــد بردیقلــی‬ ‫ش‪ .‬ش ‪ 197‬ثبــت‪ ،‬صــادر و تســلیم گردیــده اســت‪ ،‬و برابــر ســند رســمی ‪-12600‬‬ ‫‪ 1387.06.31‬دفترخانــه ‪ 117‬گنبــد مقــدار ‪ 10‬هکتــار از مــورد ثبــت را بــه اقــای حســام‬ ‫الدیــن مختــوم نــژاد انتقــال قطعــی داده اســت و باقیمانــده مــورد ثبــت را برابــر ســند‬ ‫رســمی ‪ 1389.10.18-25816‬دفترخانــه ‪ 83‬کاللــه در رهــن بانــک کشــاورزی شــعبه‬ ‫کاللــه قــرار داده اســت‪ ،‬بــه علــت اســباب کشــی مفقــود گردیــده‪ ،‬تقاضــای صــدور‬ ‫المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده لــذا برابــر تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪120‬‬ ‫ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــاراگهی مــی گــردد و‬ ‫هرکــس مدعــی وجــود ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه نــزد خــود باشــد ظــرف ‪( 10‬ده) روز‬ ‫مــدارک اعتــراض را ضمــن ارائــه مســتندات بــه ایــن اداره تقدیــم نمایــد درغیراینصــورت‬ ‫پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9289 :‬‬ ‫رضا سارانی –مدیر واحد ثبت حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت روســتائی راز شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 12‬و شناســه‬ ‫ملــی ‪ 10860287128‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق‬ ‫العــاده مــورخ ‪ 1399/04/03‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬اعضــاء هیئــت مدیــره بــه‬ ‫قــرار ذیــل بــرای مــدت ســه ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد‪ :‬اقــای فرامــرز ریحانــی بــه‬ ‫شــماره ملــی‪ - 5919185090‬عضــو اصلــی هیئــت مدیــره اقــای رمضــان خســرو پنــاه‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ - 5919729805‬عضــو اصلــی هیئــت مدیــره اقــای نــادر یزدانــی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ - 5919733268‬عضــو اصلــی هیئــت مدیــره اقــای جــان محمــد پارســا‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ - 5919777338‬عضــو اصلــی هیئــت مدیــره اقــای رضــا پیمــان بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ - 5919784385‬عضــو اصلــی هیئــت مدیــره اقــای محمــد نقــی کمالــی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ - 5919171901‬عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره اقــای باقــر پاکــزاد‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ - 5919610166‬عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره ‪ -‬اقــای غالمرضــا‬ ‫صادقــی بــه شــماره ملــی ‪ 5919178914‬و اقــای علــی محمــد امینــی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 5919303204‬بــه عنــوان بازرســان شــرکت تعاونــی بــرای مــدت یکســال مالــی‬ ‫انتخــاب گردیدنــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی مرجــع‬ ‫ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری رازوجــرگالن (‪)1073827‬‬ ‫معــاون طــرح و توســعه شــرکت اب منطقـه ای خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬طــرح عالج بخشــی ســد بیــدواز اســفراین‬ ‫بــا ‪ ۷۴‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی از یــک ســال قبــل‬ ‫متوقــف مانــده اســت‪.‬‬ ‫پیشرفت‪۷۴‬درصدی عالج بخشی‬ ‫سدبیدو‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار سیدمحســن مدنــی روز‬ ‫شــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا بیــان اینکــه پیمانــکار‬ ‫طــرح عــاج بخشــی ســد بیــدواز ‪ ۱۵۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫مطالبــه دارد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــرای تکمیــل ایــن طــرح‬ ‫‪ ۵۴۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اجــرای عــاج بخشــی ســد بیــدواز‬ ‫از مصوبــات ســفر پارســال ریاســت جمهــوری بــه اســتان‬ ‫بــود کــه بــراورد هزینــه عــاج بخشــی ســد بیــدواز در ان‬ ‫مقطــع ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای اجــرای طــرح عــاج بخشــی ســد بیــدواز‬ ‫در اســفراین در ســفر رییــس جمهــوری بــه اســتان‬ ‫تامیــن ‪ ۳۵۰‬میلیــارد ریــال در ‪ ۲‬ســال تصویــب شــد‬ ‫کــه از اعتبــار ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریالــی مصــوب بــرای پارســال‬ ‫تنهــا ‪ ۵۸‬میلیــارد ریــال بــرای ایــن طــرح اختصــاص یافــت‬ ‫کــه کمتــر از ‪ ۱۷‬درصــد از اعتبــاری بــود کــه بایــد پارســال‬ ‫اختصــاص پیــدا مــی کــرد‪.‬‬ ‫مدنــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬قــرار بــود امســال هــم ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار مصــوب داده شــود کــه از محــل‬ ‫تهاتــر بدهــی هــای پیمانــکاران ‪ ۵۶‬میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫تخصیــص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ســد بیــدواز اســفراین ســومین ســد بــزرگ خراســان‬ ‫شــمالی اســت کــه در شــمال شــرقی ایــن شــهر بــر روی‬ ‫رودی بــه همیــن نــام بســته شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســد از نــوع خاکــی بــا هســته رســی اســت کــه در‬ ‫ســال ‪ ۸۳‬بــا هــدف تامیــن اب اشــامیدنی و بخــش‬ ‫هــای صنعــت و کشــاورزی ایــن شهرســتان بــه بهــره‬ ‫بــرداری رســید‪.‬‬ ‫ســد بیــدواز از چنــد ســال پیــش دچــار مشــکالت ســازه‬ ‫ای در بدنــه مخــزن شــده و از ســال ‪ ۹۵‬عملیــات عــاج‬ ‫بخشــی خــود را مــی گذرانــد‪.‬‬ ‫ظرفیــت برنامــه ریــزی شــده ســد بیــدواز ‪ ۴۸‬میلیــون متــر‬ ‫مکعــب اســت کــه بــه دلیــل مشــکالت موجــود و اجــرای‬ ‫عملیــات عــاج بخشــی در بدنــه ســد‪ ،‬ظرفیــت ابگیــری ان‬ ‫بــه ‪ ۱۴‬میلیــون مترمکعــب محــدود شــده اســت‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت ‪:‬‬ ‫باعنایــت باینکــه اقــای کریــم رحیمــی فرزنــد عابدیــن بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ ۳۵‬و شــما ه ملــی ‪ ۲۱۲۲۳۹۹۹۷۱‬صــادره از گــرگان بــا ارائــه‬ ‫‪ ۲‬بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفترخانــه ‪ ۶۸‬گــرگان بــه ایــن‬ ‫اداره مراجعــه و مدعــی مــی باشــند ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــه مســاحا ‪ ۳۰۴.۱۵‬متــر مربــع از پــاک ‪۷۵۵‬فرعــی ‪ ۱۹۱‬اصلــی‬ ‫بخــش‪ ۲‬گــرگان ذیــل ثبــت ‪۷۳۲۵‬در دفتــر ‪ ۵۰‬صفحــه ‪۳۸۵‬بنــام اقــای‬ ‫کریــم رحیمــی ثبــت و بــا شــماره رهنــی ‪ ۱۳۸۵/۰۴/24 -۴۳۳۵‬دفترخانــه‬ ‫اســناد رســمی شــماره ‪۱۲۲‬گــرگان در رهــن بانــک تجــارت گــرگان میاشــد‬ ‫ســند مالکیــت بشــماره چاپــی ‪ ۰۳۰۲۱۳‬صــادر و تســلیم شــده بــه علــت‬ ‫جابــه جایــی مفقــود گردیــده اســت‪.‬‬ ‫لــذا باســتنادماده ‪ ۱۲۰‬ائیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی میگــردد تــا هرکــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه‬ ‫دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف‬ ‫مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمن ارائــه مدارک و‬ ‫مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد‪.‬در غیــر اینصورت پــس از انقضای‬ ‫مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی‬ ‫اقــدام خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪۵۹۴۰:‬تاریخ انتشــار اگهــی‪۱۳۹۹/۱۰/22 :‬‬ ‫علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ صفحه 4 ‫رییــس انجمــن کــوراش کشــور در خصــوص ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬بــا متمرکــز شــدن بــر محــور کــوراش‬ ‫بانــوان خراســان شــمالی و تقویــت ان بــه راحتــی‬ ‫مــی تــوان ‪ ۲‬نشــان رقابت هــای اســیایی ‪۲۰۲۱‬‬ ‫تایلنــد را کســب کــرد‪.‬‬ ‫رضــا نصیرنــژاد نصیرنــژاد بــا اشــاره بــه فعالیــت‬ ‫هــای ایــن انجمــن در اوضــاع کرونایــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬علــی رغــم اینکــه بــه طــور مــداوم وضعیــت‬ ‫امادکــی جســمانی کوراشــکاران از طریــق مربیــان‬ ‫در اســتان هــا پیگیــری مــی شــود و در ایــن راســتا‬ ‫انجمــن کــوراش تاکنــون ‪ ۲‬ســیمنار اموزشــی بــا‬ ‫حضــور ‪ ۱۸۰‬نفــر بــرای مربیــان برگــزار کــرده اســت‪.‬‬ ‫وجود ضرورت‬ ‫تقویت کوراش‬ ‫بانوان خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬دی ‪1399‬‬ ‫کشف‪۴۵۰‬میلیاردریال کاالی قاچاق درگلستان‬ ‫دیم زارها مستعدتوسعه کشت کلزاشمال گلستان‬ ‫امــکان توســعه کشــت کلــزا بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن گیاهــان زراعــی بــرای تولیــد‬ ‫روغــن در ‪ ۱۰۰‬هــزار هکتــار از زمین هــای کشــاورزی گلســتان بویــژه دیم زارهــای شــمال‬ ‫اســتان وجــود دارد کــه بایــد از ایــن ظرفیــت بــرای خودکفایــی تولیــد ایــن محصــول و‬ ‫کاهــش وابســتگی بــه واردات اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــر اســاس گــزارش کارشناســان بخــش کشــاورزی‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬درصــد نیــاز کشــور بــه روغــن در داخــل تولیــد می شــود و بقیــه وارداتــی اســت بــر‬ ‫همیــن اســاس وزارت جهــاد کشــاورزی اجــرای طــرح توســعه دانه هــای روغنــی از جملــه‬ ‫کلــزا را در برنامــه قــرار داده و بــه گفتــه رییــس اداره پنبــه و دانه هــای روغنــی ســازمان‬ ‫جهادکشــاورزی گلســتان درســال زراعــی جــاری بــا اجــرای طرح هــای ترویجــی و همــکاری‬ ‫ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره) در ‪ ۶۰‬هکتــار از اراضــی اســتان کلــزا کشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی مراوه تپــه بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن شهرســتان ‪ ۴۴‬هــزار و ‪۴۶۴‬‬ ‫هکتــار زمین هــای زراعــی دارد کــه پنــج هــزار هکتــار ان ابــی و ‪ ۳۹‬هــزار و ‪ ۴۶۴‬هکتــار‬ ‫دیگــر بــه صــورت دیــم کشــت می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬امســال بــا وجــود مســاعد نبــودن شــرایط‬ ‫رطوبتــی و ســرمای زودرس‪ ،‬بــا همــکاری ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام‪ ،‬چهــار هــزار‬ ‫و ‪ ۳۳۱‬هکتــار از اراضــی مراوه تپــه زیــر کشــت کلــزا رفــت کــه امیدواریــم بــا موافقــت‬ ‫کشــاورزان چهــار هــزار هکتــار از زمین هــای دیمــی مناطــق کوهســتانی شهرســتان نیــز تــا‬ ‫پایــان ســال بــه کشــت ایــن محصــول اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫دبیــر کمیســیون برنامه ریــزی‪ ،‬هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬کــه از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۴۵۰‬میلیــارد ریــال انــواع کاالی قاچــاق‬ ‫توســط ‪ ۹‬دســتگاه و نهــاد متولــی در اســتان کشــف شــد کــه ‪ ۳۰‬درصــد بیشــتر از مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار ابراهیــم دشــتیان اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از دالیــل بــاال بــودن‬ ‫مصــرف کاالی قاچــاق در گلســتان نبــود ایســتگاه “ایســت و بازرســی” در مبــادی ورودی‬ ‫بــه خصــوص در غــرب اســتان اســت کــه موجــب مــی شــود کاالهــای قاچــاق بــه راحتــی از‬ ‫تهــران یــا دیگــر مناطــق وارد اســتان شــود‪.‬‬ ‫دشــتیان افــزود‪ :‬ســوخت ســاالنه مــورد نیــاز کشــاورزان گلســتان ‪ ۱۴۳‬میلیــون لیتــر نفــت‬ ‫گاز و مصــرف مــورد نیــاز هــر ســال نیــروگاه علــی ابادکتــول ‪ ۲۲۰‬میلیــون اســت‪.‬‬ ‫دبیــر کمیســیون برنامه ریــزی‪ ،‬هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز‬ ‫گلســتان همچنیــن بــا یــاداوری کشــف چنــدی پیــش ‪ ۲‬میلیــون لیتــر ســرقت ســوخت از‬ ‫نیــروگاه علی ابادکتــول گفــت‪ :‬علــت وقــوع ایــن ســرقت‪ ،‬ارزان بــودن ســوخت نیروگاه هــا‬ ‫اســت کــه لیتــری ‪ ۵۸‬ریــال بــه انهــا داده می شــود امــا قیمــت ایــن ســوخت برای کشــاورزان‬ ‫هــر لیتــر ســه هــزار ریــال اســت‪.‬‬ ‫دشــتیان همچنیــن برضــرورت ســرعت بخشــیدن بــه پالک گــذاری ماشــین االت و ادوات‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬پــاک کوبــی دام هــا‪ ،‬پیگیــری ثبــت کامــل انبارهــا در ســامانه جامــع انبارهــای‬ ‫کشــور و مبــارزه بــا قاچــاق کاالهــای ســامت محــور در گلســتان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫نبودسوخت عامل توقف تولید سیمان‬ ‫مدیرعامــل کارخانــه ســیمان پیوند گلســتان با اشــاره‬ ‫بــه توقــف تولیــد ســیمان در ایــن واحــد تولیــدی بــه‬ ‫ســبب نبــود ســوخت جایگزیــن گفــت کــه دوری از‬ ‫مرکــز فــروش ســوخت «مــازوت» و ضعــف در نــاوگان‬ ‫حمــل و نقــل جــاده ای بویــژه در فصــل ســرما‪ ،‬مشــکل‬ ‫اصلــی تامیــن ســوخت تنهــا واحــد تولیــد ســیمان ایــن‬ ‫اســتان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حســین چهرگانــی‬ ‫بــا اشــاره بــه دشــواری اســتفاده از ســوخت مــازوت‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬قیمــت پنــج برابــری ایــن ســوخت‬ ‫در مقایســه بــا گاز طبیعــی و مســافت چنــد صــد‬ ‫کیلومتــری مرکــز فــروش ان از جنــوب تهــران تــا‬ ‫علت الودگی هوای بجنورد ریزگردها هستند‬ ‫شهرســتان گالیکــش در شــرق اســتان گلســتان‬ ‫موجــب دشــواری دسترســی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــه توقــف صــادارت ســیمان افــزود‪ :‬بــا‬ ‫نبــود ســوخت بــرای تولیــد‪ ،‬صــادرات ســیمان کارخانــه‬ ‫گلســتان از طریــق بنــدر امیرابــاد مازنــدران متوقــف‬ ‫شــده و ســه هــزار تــن نیــاز روزانــه بــازار داخلــی هــم از‬ ‫طریــق موجــودی انبــار تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سرما زودرس و استفاده شهروندان‬ ‫از گاز طبیعــی گفــت‪ :‬بــا بــروز ســرمای زودرس و بــاال‬ ‫رفتــن مصــرف گاز خانگــی‪ ،‬کارخانــه ســیمان گالیکش‬ ‫دچــار محدودیــت در اســتفاده از گاز طبیعــی شــد کــه‬ ‫جریمه‪۴۵۱‬میلیاردریال بازاریان متخلف گلستان‬ ‫معــاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظت محیط زیســت خراســان‬ ‫شــمالی در ایــن بــاره گفــت‪ :‬شــاخص ســنجش هــوا وضعیــت صفــر‬ ‫تــا ‪ ۵۰‬هــوای پــاک‪ ۵۱ ،‬تــا ‪ ۱۰۰‬هــوای ســالم‪ ۱۰۱ ،‬تــا ‪ ۱۵۰‬ناســالم‬ ‫بــرای گــروه هــای حســاس‪ ۱۵۱ ،‬تــا ‪ ۲۰۰‬ناســالم بــرای تمــام گــروه‬ ‫هــای ســنی‪ ۲۰۱ ،‬تــا ‪ ۳۰۰‬خیلــی ناســالم و بیــش از ‪ ۳۰۰‬خطرنــاک‬ ‫و بحرانــی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی گلســتان در خصــوص ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬از ابتــدای ســالجاری تــا بدیــن لحظــه تعــداد‬ ‫‪ 8708‬فقــره پرونــده تخلــف کســبه و بازاریــان و واحدهــای‬ ‫تولیــدی و اقتصــادی تشــکیل گردیــده کــه بــا بررســی هــای‬ ‫صــورت گرفتــه متخلفــان محکــوم بــه پرداخــت ‪ ۴۵۱‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۵۰۱‬میلیــون ریــال جــزای نقــدی شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬گــرد و غبــار ناشــی از شــن و نمــک پاشــیده شــده‬ ‫در خیابــان هــا در روزهــای برفــی مزیــد بــر افزایــش الودگــی گــرد و‬ ‫غبــار در ایــن شــهر شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حســین نجــف زاده اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬از مجمــوع پرونده هــای تشــکیل شــده در‬ ‫تعزیــرات گلســتان‪ ۳۰۰ ،‬پرونــده حــوزه قاچــاق کاال و ارز‪،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۸‬پرونــده حــوزه کاال و خدمــات و ‪ ۵۱۹‬پرونــده‬ ‫حــوزه بهداشــت و ســامت ایــن اســتان در اداره تعزیــرات‬ ‫گنبــدکاووس تشــکیل و منجــر بــه صــدور رای شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین هراتــی بــا بیــان اینکــه شــن و ماســه بــکار بــرده شــده جهــت اب‬ ‫کــردن بــرف و یــخ یکــی از علــت هــای کاهــش کیفیــت هــوای شــهر اســت‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬شــهرداری برای اب کردن برف و یخ‪ ،‬نســبت به شــن و نمک‬ ‫پاشــی در معابــر اقــدام کــرد‪ ،‬اکنــون بــا تــردد خودروهــا در ســطح شــهر‪ ،‬گرد و‬ ‫غبــار ســبب افزایــش یافتــه و کیفیــت هــوا را کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫بهره مندی‪ ۴۴‬درصدی‬ ‫خانوارهای عشایر‬ ‫خراسان شمالی از اب پایدار‬ ‫هــا اب برداشــت مــی شــود زیــرا کــه‬ ‫منابــع ابــی شــامل چــاه و چشــمه در ایــن‬ ‫ســامانه هــا کــم اســت‪.‬‬ ‫قلــی پــور اظهــار داشــت‪ ۱۵۲ :‬میلیــارد و ‪۹۵۰‬‬ ‫میلیــون ریــال اعتبــار طــی چهــار ســال اخیــر در‬ ‫حــوزه ابرســانی بــه خانوارهــای عشــایری ایــن‬ ‫اســتان هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫نتیجــه ان توقــف تولیــد شــرکت اســت‪.‬‬ ‫چهرگانــی بــا اشــاره بــه توقــف کامــل تولیــد از یــک‬ ‫هفتــه قبــل ادامــه داد‪ :‬تولیــد کارخانــه ســیمان‬ ‫گالیکــش از هفتــه قبــل بــه طــور کامــل متوقــف شــده‬ ‫و تــاش بــرای تامیــن ســوخت جایگزیــن همچنــان در‬ ‫دســت انجــام اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کارخانــه ســیمان پیونــد گلســتان‬ ‫کــه ‪ ۶۸‬درصــد ســهام ان مربــوط یکــی از‬ ‫شــرکت های وابســته بــه بنیــاد مســتضعفان‬ ‫اســت‪ ،‬در ســال ‪ ۹۰‬بــا ظرفیــت تولیــد روزانــه‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۳۰۰‬تــن و ایجــاد اشــتغال ‪۳۰۰‬‬ ‫نفــر فعالیــت خــود را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫دستگیری هفت شکارچی غیر مجاز در خلیج گرگان‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شــهر ســاحلی‬ ‫بندرترکمــن گفــت‪ :‬دســتگیری هفــت شــکارچی متخلــف کــه‬ ‫اقــدام بــه صیــد گونه هــای ابــزی و کنــار ابــزی خلیــج گــرگان‬ ‫همزمــان بــا فصــل زمســتان گذرانــی پرنــدگان مهاجــر در‬ ‫محــدوده بندرترکمــن و بندرگــز کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی بیانــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫محیــط زیســت خلیــج گــرگان بــه دلیــل حضــور گونــه هــای‬ ‫متعــدد پرنــدگان مهاجــر بــه ارامــش بیشــتر احتیــاج دارد‬ ‫کــه همــکاری نهادهایــی چــون مرزبانــی و نیــروی انتظامی‬ ‫در تامیــن ایــن ارامــش و مقابلــه بــا شــکارچیان غیرمجــاز‬ ‫دســتاوردهای زیســت محیطــی همچــون افزایــش زاد و‬ ‫ولــد گونــه هــای ســاکن ایــن پهنــه ابــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫تعزیراتی شدن‪۳‬پرونده کرونایی فروشگاه زنجیره ای بجنورد‬ ‫مدیــرکل دفتــر بازرســی‪ ،‬مدیریــت عملکــرد و امــور حقوقــی اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫در خصــوص جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــر اســاس اعتراضــات و شــکایات صــورت گرفتــه‬ ‫از ســوی شــهروندان معرفــی بــه تعزیــرات ســه فروشــگاه زنجیــره ای بعلــت عــدم رعایــت‬ ‫پروتکل هــا و دســتورالعمل هــای بهداشــتی کرونــا و بی توجــه تذکــرات داده شــده موجــب‬ ‫گالیــه و اعتــراض مــردم شــده بــود صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امور عشــایری خراســان شــمالی‬ ‫در خصــوص جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬اب‬ ‫‪ 56‬درصــد خانوارهــای عشــایری از طریــق‬ ‫تانکــر انجــام میشــود ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه ‪ ۴۴‬درصــد ایــن خانوارهــا از اب ســالم‬ ‫و بهداشــتی پایــدار بهره مندنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امور عشــایری خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در مجمــوع حــدود ‪ ۲‬هــزار خانــوار‬ ‫عشــایری اســتان از اب پایــدار‪ ،‬ســالم و‬ ‫بهداشــتی برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدرضــا قلــی‬ ‫پــور اظهــار داشــت‪ :‬تــاش هــای بســیاری بــاری‬ ‫ارتقــای اب اشــامیدنی ســالم مصرفــی عشــایر‬ ‫صــورت گرفــت ایــن در صورتــی اســت کــه در‬ ‫ســال ‪ ۹۵‬تنهــا ‪ ۳۵‬درصــد خانوارهــای عشــایری‬ ‫ایــن اســتان از اب ســالم پایــدار بهــره منــد بودنــد‪.‬‬ ‫قلــی پــور افــزود‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫در تابســتان گذشــته بــه علــت نبــود اب‬ ‫پایــدار بــا ‪ ۱۳‬تانکــر بــه بیشــتر خانوارهــای‬ ‫عشــایری بــه صــورت ســیار ابرســانی‬ ‫انجــام می شــد هــم اکنــون ایــن میــزان‬ ‫کاهــش رســیده اســت‪.‬‬ ‫کرامتــی گفــت‪ :‬لــذا در ادامــه ایــن رونــد موجــب تذکــر بــه یکــی از ایــن فروشــگاه هــای‬ ‫زنجیــره ای در بجنــورد شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ابرســانی بــه ســامانه هــای‬ ‫عرفــی عشــایری را اولویــت ایــن اداره‬ ‫کل دانســت و افــزود‪ :‬حتــی در برخــی از‬ ‫شهرســتان هــا از جملــه شــیروان درصــد‬ ‫خانوارهــای بهــره منــد از اب ســالم و‬ ‫پایــدار بــه ‪ ۶۰‬درصــد مــی رســد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬تــاش مــی شــود تــا عشــایر از اب‬ ‫بهداشــتی ســالم و پایــدار بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫وی ادر ادامــه ظهــار داشــت‪ :‬اگــر در چنیــن شــرایطی شــاهد تــداوام عــدم رعایــت پروتــکل‬ ‫هــای بهداشــتی باشــیم‪ ،‬بــرای ممانعــت از مشــکالت بهداشــتی‪ ،‬قطعــا ً مجبــور بــه برخــوردی‬ ‫جــدی بــا اینگونــه عوامــل خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه عمــده تریــن‬ ‫مشــکل تامیــن اب خانوارهــای عشــایری‬ ‫در مناطــق قشــاقی مــراوه تپــه گلســتان‬ ‫اســت گفــت‪ :‬تاحــدودی امکانــات و زیــر‬ ‫ســاخت هــا بــرای ابرســانی در ســال هــای‬ ‫اخیــر انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬برخــی مواقــع بــرای‬ ‫ابرســانی خانوارهــا بــه اجبــار از رودخانــه‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اشــتغال ‪ 715‬نفــری‬ ‫افــزود‪ :‬در کنــار ایجــاد طــرح هــای عمرانــی‬ ‫از جمله ابرســانی‪ ،‬راه و ســایر موارد ‪۷۱۵‬‬ ‫نفــر اشــتغال نیــز ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫ســالجاری جهــت تامیــن اب خانوارهــای‬ ‫عشــایری در مناطق قشــاقی اســتان گلســتان‬ ‫‪ ۶‬دســتگاه تانکــر تامیــن شــد و همچنیــن‬ ‫مجــوز حفــر و تجهیــز ‪ ۲‬حلقــه چــاه نیــز گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪ ،‬ایــن ‪ ۲‬چــاه حفــر شــده اســت امــا‬ ‫هنــوز تجهیــز نشــده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهــدی کرامتــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن فروشــگاه هــای زنجیــره‬ ‫ای بــا عناویــن فریــب دهنــده ای همچــون حــراج و تخفیفــات عــوام فریــب اقــدام بــه جــذب‬ ‫مشــتری‪ ،‬نســبت بــه تبلیغــات گســترده و البتــه اغــوا کننــده کــرده و بــا ایــن شــیوه اقــدام بــه‬ ‫جــذب مشــتری بــه فروشــگاه هــا مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬طــی چنــد روز گذشــته شــاهد هجــوم مشــتریان بســیاری بــرای خریــد‬ ‫رزق روزانــه خــود در برخــی از ایــن مراکــز بودیــم‪ ،‬بــه طــوری کــه پروتــکل هــا و دســتورالعمل‬ ‫هــای بهداشــتی بــه هیــچ وجــه مــورد رعایــت قــرار نمــی گرفــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر بازرســی‪ ،‬مدیریــت عملکــرد و امــور حقوقــی اســتانداری خراســان شــمالی در‬ ‫ادامــه اشــاره داشــت‪ :‬لــذا از شــهروندان انتظــار مــی رود نســبت بــه رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی حســاس بــوده وجهــت خریــد اقــام بــا هزینــه پائیــن‪ ،‬منجــر بــه خطــر انداختــن‬ ‫ســامتی خــود نباشــند‪.‬‬ ‫کرامتــی افــزود‪ :‬بــا کســبه و اصنافــی کــه بــی توجــه بــه رعایــت و انجــام دســتورالعمل هــای‬ ‫بهداشــتی هســتند هیچگونــه تعارفــی نداریــم و بــه صــورت مستمربازرســی هــا از بــازار و‬ ‫رصــد نحــوه رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی توســط بازرســان در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت خراســان شــمالی بــا جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی در‬ ‫شــمال شــرق ایــران واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪5‬‬ ‫شمـاره ‪282‬‬ ‫تخصیص ‪ ۳۱۰‬میلیارد‬ ‫ریال اعتبار به شیروان‬ ‫دبیــر کمیتــه برنامه ریــزی شــیروان گفــت‪:‬‬ ‫امســال از محــل تمامــی منابــع‪ ۶۱۵ ،‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــرای ایــن شهرســتان خراســان شــمالی‬ ‫ابــاغ شــده اســت کــه تاکنــون ‪ ۳۱۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال ان تخصیــص داده شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی اکبــر‬ ‫حســین زاده روز یکشــنبه در نشســت کمیته‬ ‫برنامــه ریــزی شــیروان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫همچنیــن از محــل اعتبــارات تــوازن ملــی‪،‬‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیــارد ریــال در بخــش اب روســتایی‬ ‫و ‪ ۱۹۹‬میلیــارد ریــال از ســفر اســتاندار بــرای‬ ‫‪ ۴۲‬پــروژه ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تخصیــص ‪ ۲۶‬درصــد‬ ‫اعتبــارات در مرحلــه دوم بــه ایــن‬ ‫شهرســتان گفــت‪ :‬برخــی دســتگاه هــا‬ ‫متوســط تخصیــص را نــداده بودنــد کــه‬ ‫قــرار اســت پــی گیــری و اصــاح شــود‪.‬‬ ‫حســین زاده افــزود‪ :‬اعتبــارات ســاخت‬ ‫بخشــداری مرکــزی‪ ،‬نوســازی یــک بــاب‬ ‫مدرســه‪ ،‬کنتــرل ســیالب و خاکبــرداری‬ ‫روســتای پالکانلــو‪ ،‬توســعه کشــت‬ ‫زراعــت چــوب‪ ،‬رفــع نقــاط حادثــه خیــز در‬ ‫شهرســتان و تجهیــز کتابخانــه مرکــزی‬ ‫هنــوز ابــاغ نشــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار شــیروان خواســتار توجــه ویــژه‬ ‫در حــوزه ســرمایه گــذاری ایــن شهرســتان‬ ‫شــد و گفــت‪ :‬دســتگاه هــای خدمــات‬ ‫رســان بایــد ســرمایه گــذار را در ایــن زمینــه‬ ‫حمایــت کننــد‪.‬‬ ‫امیــن رضــا مراتــی اظهــار داشــت‪ :‬شــاخص‬ ‫هــای شهرســتان در تولیــد‪ ،‬اقتصــاد و اشــتغال‬ ‫رو بــه رشــد اســت بطوریکــه هــم اکنــون‬ ‫گاوداری ‪ ۱۰‬هــزار راســی ‪ ۴۰‬درصــد پیشــرفت‬ ‫دارد و عملیــات خــط انتقــال اب گلخانــه ‪۱۰۰‬‬ ‫هکتــاری شهرســتان نیــز در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مدیــران حتمــا از‬ ‫اعتبــارات ملــی اســتفاده کننــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫پــروژه هــای نیمــه تمــام را تــا دهــه فجــر‬ ‫تکمیــل کننــد و در ایــن زمینــه پــی گیــر‬ ‫اعتبــارات ســفر اســتاندار باشــند‪.‬‬ ‫مراتــی افــزود‪ :‬ادارات اماکــن بالاســتفاده‬ ‫خــود را بــه خاطــر منافــع ملــی بــه دهیــاری‬ ‫هــا و بخــش خصوصــی واگــذار کننــد‪.‬‬ ‫تعییــن تکلیــف کتابخانــه مرکــزی شــیروان‬ ‫بــا اولویــت واگــذاری کتابخانه به شــهرداری‬ ‫بــرای بهــره بــرداری در بخــش فرهنگــی و‬ ‫هــم اســتفاده توســط نهــاد کتابخانــه هــا‪،‬‬ ‫واگــذاری ســوله اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت بــه مرکــز رشــد از دیگــر مصوبــات‬ ‫ایــن نشســت بود‪/.‬ایرنــا‬ ‫نایب قهرمانی‬ ‫دخترنوجوان خراسان‬ ‫شمالی دررشته دارت‬ ‫مســوول کمیتــه دارت خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬دختــر نوجــوان مانــه و ســملقانی در‬ ‫بیســت و دومیــن دوره رقابت هــای دارت‬ ‫کشــور کــه بــه صــورت مجــازی بــا میزبانــی‬ ‫اســتان فــارس برگــزار شــد‪ ،‬بــه مقــام نایــب‬ ‫قهرمانــی رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار محمداســماعیل‬ ‫شــادمهری اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن رقابــت هــا‬ ‫‪ ۴۷‬ورزشــکار از ‪ ۱۹‬اســتان در رده هــای ســنی‬ ‫پایــه شــرکت داشــتند کــه در پایــان «ســارا‬ ‫گلــی» از خراســان شــمالی بــر ســکوی نایــب‬ ‫قهرمانــی ایســتاد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مهــا رعیتــی از اســتان یــزد بــه مقــام‬ ‫قهرمانــی دســت یافــت و نماینــدگان اســتان هــای‬ ‫خراســان جنوبی و کردســتان به صورت مشــترک‪،‬‬ ‫عنــوان ســوم را از ان خــود کردنــد‪.‬‬ ‫ورزش دارت از شــاخه های ورزش و حتی‬ ‫امادگــی نظامــی اســت کــه برخــی ان را‬ ‫یــک هنــر نیــز می داننــد‪.‬‬ ‫هیــات انجمــن هــای ورزشــی خراســان‬ ‫شــمالی بیــش از ‪ ۵۰۰‬عضــو دارد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 5 ‫خداحافظی ازچاقی‬ ‫‪6‬‬ ‫بامیوه ها‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مطالعــات نشــان داده انــد کــه‬ ‫مــاده خاصــی بــه نــام انتوســیانین موجــود در برخــی میــوه‬ ‫هــا کــه خاصیــت انتــی اکســیدانی دارد‪ ،‬ممکــن اســت بــه‬ ‫پیشــگیری از اضافــه وزن کمــک کنــد‪.‬‬ ‫فلفــل‪ :‬تعجــب نکنیــد چــون فلفــل هــا هــم جــزو میــوه هــا‬ ‫هســتند و البتــه جــزو ســالم تریــن انهــا کــه مــی تواننــد نقــش‬ ‫مهمــی هــم در کاهــش وزن داشــته باشــند‪ .‬ترکیبــی بــه نــام‬ ‫سالمت‬ ‫شماره ‪282‬‬ ‫سالمت‬ ‫سالمت‪-‬‬ ‫ارسال‪۶‬هزارواحدگلبول‬ ‫خون خراسان شمالی به‬ ‫خارج ازاستان‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون خراســان شــمالی گفــت‪۳۱ :‬‬ ‫محمولــه شــامل ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۱۴۰‬واحــد گلبــول قرمــز‬ ‫فشــرده خــون‪ ،‬اهــدا شــده توســط شــهروندان ایــن‬ ‫اســتان در ‪ ۹‬مــاه امســال بــه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫ارســال شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار دکتــر حســین زارع‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود اینکــه ‪ ۱۰۰‬درصــد نیــاز‬ ‫خونــی تمامــی بیمارســتان هــای اســتان تامین شــده‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن میــزان خــون نیــز بــرای رفــع نیــاز خونــی‬ ‫هموطنان در استان محروم سیستان و بلوچستان‬ ‫بــه ان خطــه ارســال شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برنامــه ریــزی شــده اســت تــا امســال نیز‬ ‫هشــت هــزار واحــد خــون مــازاد بــر نیــاز اســتان بــه‬ ‫دیگــر اســتان هــا فرســتاده شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬پارســال نیــز طبــق برنامــه‬ ‫ریــزی بایــد ‪ ۶‬هــزار واحــد خونــی بــه دیگــر اســتان‬ ‫هــا ارســال مــی شــد امــا در نهایــت هشــت هــزار‬ ‫واحــد خونــی ارســال شــد‪.‬‬ ‫زارع گفــت‪ :‬بیشــتر فــراورده هــای خونــی بــرای‬ ‫بیمــاران مــورد نیــاز اســت کــه پالکــت تــا ســه روز و‬ ‫پالســما تا ‪ ۲‬ســال قابلیت ذخیره ســازی دارد‪ ،‬خون‬ ‫کامــل نیــز مشــکلی بــرای ذخیــره ســازی نــدارد امــا‬ ‫فــراورده هــای خونــی بیشــتر مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی نیــاز بــه خــون را همیشــگی دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬از اهــدا کننــدگان خــون در اســتان انتظــار‬ ‫داریــم تــا همچنــان اهــدای خــون را در برنامــه‬ ‫خــود داشــته باشــند‪.‬‬ ‫زارع اظهــار داشــت‪ :‬هــر فــرد بیــن ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۶۰‬ســال‬ ‫بــا وزن ‪ ۵۰‬کیلوگــرم‪ ،‬کــه مشــکل جســمی نداشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬مــی توانــد خــون اهــدا کنــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۲‬بیمار مبتال به کووید ‪ ۱۹‬خراسان‬ ‫شمالی پالسما اهدا کردند‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در‬ ‫ســال جــاری ‪ ۱۰۲‬تــن از بیمــاران مبتــا بــه کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫در اســتان کــه بهبــود یافتــه بودنــد‪ ،‬بــا مراجعــه بــه‬ ‫واحــد پالســما افریزیــس ایــن مرکــز‪ ،‬پالســمای خون‬ ‫خــود را بــرای نجــات جــان بیمــاران اهــدا کردنــد‪.‬‬ ‫دکتــر زارع بــا بیــان اینکــه در ایــن واحــد تنهــا یــک‬ ‫تخــت بــرای اهــدای پالســمای خــون وجــود دارد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬فراینــد دریافــت پالســما نیازمنــد ازمایش های‬ ‫طوالنــی اســت و بــر ایــن اســاس‪ ،‬روزانــه تنهــا مــی‬ ‫توانیــم یــک تــا ‪ ۲‬نفــر را در ایــن مرکــز پذیــرش کنیــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اســامی بیمــاران کرونایــی بهبــود‬ ‫یافتــه را در اختیــار داریــم و در صــورت نیــاز بــا انــان‬ ‫تمــاس مــی گیریــم و همچنیــن افــرادی کــه بیمــاری‬ ‫کرونــا داشــته و از بیمارســتان هــا مرخــص شــده انــد‬ ‫نیــز خــود مــی تواننــد بــه مرکــز انتقــال خــون اســتان‬ ‫مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی شــهروندان بهبــود یافتــه از بیمــاری کرونــا را بــه‬ ‫اهــدای پالســمای خــون خــود فراخوانــد و افــزود‪ :‬اگــر‬ ‫پالســمای بیمــاران بهبودیافتــه فاکتورهــای ایمنــی‬ ‫علیــه بیمــاری را داشــته باشــد از انــان پالســما گرفتــه‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل انتقال خون خراســان شــمالی گفت‪ :‬در ‪۹‬‬ ‫مــاه امســال ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۵۸۸‬نفــر بــرای اهــدای خــون‬ ‫بــه مراکــز ثابــت و ســیار خونگیــری اســتان مراجعــه‬ ‫کردنــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۴۴۶‬نفــر موفــق‬ ‫بــه اهــدای خــون شــدند‪.‬‬ ‫زارع اظهــار داشــت‪ :‬اهــدای خــون در ایــن بــازه‬ ‫زمانــی در مقایســه بــا ســال پیــش از ان ‪ ۲.۵۱‬درصــد‬ ‫افزایــش دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه همــه گیــری بیمــاری کرونــا تاثیــر‬ ‫منفی بر مراجعه اهداکنندگان خون گذاشــته شــده‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬تمامــی دســتورالعمل های بهداشــتی‬ ‫در مراکــز خونگیــری بــه صــورت ســختگیرانه رعایــت‬ ‫مــی شــود و بــا غربالگــری تنهــا افــراد ســالم وارد‬ ‫مجموعــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه احتمــال ســرایت ایــن‬ ‫بیمــاری از طریــق خــون بســیار پاییــن اســت‪ ،‬افــراد‬ ‫نبایــد نگــران الودگــی بــه بیمــاری کرونــا در مراکــز‬ ‫اهــدای خــون باشــند و بــا اهــدای خــون در نجــات‬ ‫جــان بیمــاران ســهیم شــوند‪.‬‬ ‫زارع افــزود‪ :‬نیــاز بــه خــون و فراورده هــای ان‪ ،‬نــه‬ ‫فصلــی و مقطعــی کــه همیشــگی اســت و بیمــاران‬ ‫ســرطانی‪ ،‬دیالیــزی و خــاص از جملــه تاالســمی‪،‬‬ ‫زنــان بــاردار و مصدومــان تصادفــات و دیگــر مــوارد‬ ‫نیازمنــد خــون هســتند و نبایــد اهــدای ایــن مــاده‬ ‫حیاتــی در هیــچ شــرایطی کمرنــگ شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫کپسایســین موجــود در فلفــل منجــر بــه تبدیــل چربــی هــای‬ ‫ســفید بــه چربــی هــای قهــوه ای انــرژی ســوز در بــدن مــی شــود‪.‬‬ ‫گالبــی‪ :‬ایــن میــوه نیز دوز ســالمی از پلیمرهــای فالونوئید را‬ ‫دارد و فیبــر بــاالی موجــود در ان منجــر بــه احســاس ســیری‬ ‫طوالنــی مــدت مــی شــود‪ .‬درســت ماننــد ســیب‪ ،‬گالبــی را نیــز‬ ‫بایــد بــا پوســت بخوریــد تــا از بیشــترین منافــع ســامت ان‬ ‫ســود ببریــد‪.‬‬ ‫ویروسی که برسرزبانهاافتاده است‬ ‫به قلم سهیال عالالدین‬ ‫چنــد ســالی هســت کــه ویــروس پاپیلومــا یــا‬ ‫همــان زگیــل تناســلی بــه صورت جهانی بر ســر‬ ‫زبانهــا افتــاده و ایــن ویــروس از مــرز ایــران هــم‬ ‫گذشــت و باعــث نگرانــی واضطــراب بســیاری از‬ ‫خانــواده هــا شــده اســت‪.‬‬ ‫زگیــل تناســلی و تبخــال دســتگاه تناســلی‬ ‫هــر دو عضــو خانــواده ویــروس هــای ویــروس‬ ‫هرپــس ویــرا هســتند‪ ،‬گروهــی کــه ویژگــی‬ ‫تولیــد عفونــت هــای مکــرر را در میزبــان خــود‬ ‫دارنــد‪ .‬هــر دو مــی تواننــد در بــروز ضایعــات‬ ‫دســتگاه تناســلی موثــر باشــند‪ .‬اگــر چــه ممکــن‬ ‫اســت هیــچ عالئــم و نشــانه هایــی مبنــی‬ ‫بــر ابتــا بــه زگیــل و تبخــال تناســلی در فــرد‬ ‫مشــاهده نشــود‪.‬‬ ‫تبخــال دســتگاه تناســلی بــا زگیــل تناســلی‬ ‫متفــاوت اســت‪.‬تبخال دســتگاه تناســلی بــه‬ ‫شــکل تــاول هــای کوچــک ظاهــر مــی شــود کــه‬ ‫ترکیــده و موجــب بــروز زخــم هــای دردناکــی مــی‬ ‫شــوند‪ .‬انهــا عمدتــا ً در دســتگاه تناســلی‪ ،‬ران‪،‬‬ ‫مقعــد یــا باســن یافــت مــی شــوند‪ .‬عالئــم ایــن‬ ‫بیمــاری بــا زگیــل تناســلی کامــا متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫تبخــال تناســلی اغلــب در نواحــی ماننــد اطــراف‬ ‫دهــان‪ ،‬بینــی و ناحیــه تناســلی بــه خصــوص‬ ‫ناحیــه تناســلی خانــم هــا ایجــاد مــی شــود‪ .‬زیــرا‬ ‫در ناحیــه تناســلی خانــم هــا میــزان رطوبــت‬ ‫و ترشــحات بســیار بــاال اســت و نحــل بســیار‬ ‫مناســبیبــرایرشــدایــنویــروسهــامــیباشــد‪.‬‬ ‫زگیــل هــای تناســلی یکــی از بیمــاری هــای‬ ‫پوســتی و عفونــی مــی باشــد کــه عامــل اصلــی‬ ‫بــه وجــود اورنــده ان ویــروس پاپیلومــای‬ ‫انســانی مــی باشــد‪ .‬ایــن بیمــاری به شــکل زخم‬ ‫هایــی کــه بــا احســاس ســوزش شــدید بــر روی‬ ‫پوســت ظاهــر مــی شــوند‪ .‬انهــا را بیشــتر در‬ ‫اطــراف لــب خــود پیــدا خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه هــر دو زگیــل تناســلی و تبخــال‬ ‫دســتگاه تناســلی بخشــی از همــان خانــواده‬ ‫ویــروس هــا هســتند‪ ،‬بــا ایــن حــال در عالئــم‬ ‫ایــن دو بیمــاری اختالفاتــی وجــود دارد‪:‬‬ ‫ویــروس تبخــال تناســلی بــه محــض وارد‬ ‫شــدن بــه بــدن موجــب بــروز تــاول هایــی بــا‬ ‫تعــداد بــاال در دهــان و یــا ناحیــه تناســلی مــی‬ ‫شــود‪ .‬وجــود تــب در ایــن بیمــاران مبتــا بــه ایــن‬ ‫بیمــاری شــایع مــی باشــد‪ .‬بهبــودی ایــن تــاول‬ ‫هــای ممکــن اســت ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۱۵‬روز بــه طــول‬ ‫بــی انجامــد‪ .‬امــا احتمــال عــود مجــدد انهــا نیــز‬ ‫وجــود دارد‪ .‬برخــاف زگیــل تناســلی کــه درمــان‬ ‫مشــخصی نــدارد‪.‬‬ ‫گــزارش میدانــی در ایــن خصــوص گویــای‬ ‫شــیوع ایــن بیمــاری بــه صــورت همــه گیــر در‬ ‫بیــن مــردان و زنــان کشــور مــی باشــد ‪.‬‬ ‫ریحانــه کــه مدتــی اســت بــه ایــن ویــروس مبتال‬ ‫شــده اســت مــی گویــد‪ :‬بعــد از گذشــت ‪۵‬ســال‬ ‫از ازدواجــم متوجــه ایــن عارضــه بــه صــورت‬ ‫گوشــتی ان در دهانه رحمم شــدم از انجایی که‬ ‫اطالعاتــی در مــورد ایــن بیماری پوســتی نداشــتم‬ ‫فکــر مــی کــردم ایــن ضایعــه پوســتی مــی توانــد‬ ‫تبخــال باشــد بعــد گذشــت چنــد مــاه متوجــه درد‬ ‫و خــارش حیــن رابطــه خــودم بــا همســرم شــدم‬ ‫بــه همــرا همســرم بــه پزشــک مراجعــه کردیــم‬ ‫متاســفانه متاســفانه تشــخیص دکتــر هــم در‬ ‫مــورد خــودم وهــم در مــورد همســرم الودگــی بــه‬ ‫ویــروس اچ پــی وی بــوده اســت‪.‬‬ ‫محمــد جــوان ‪۲۷‬ســاله ای اســت کــه دوران‬ ‫نامــزدی پــر مخاطــره ای را پشــت ســر گذاشــته‬ ‫اســت وی در مــورد بیمــاری زگیــل تناســلی اینگونه‬ ‫بیــان مــی کنــد‪ :‬بــه اصــرار خانــواده بــا دختــری‬ ‫وصلــت کــرده بــودم کــه بــه قولــی بــرای خــودش‬ ‫سرشــناس و یــه کاره ی مملکــت بــود ‪۷-۶‬ماهــی‬ ‫از دوران نامــزدی مــا مــی گذشــت تــا اینکــه متوجــه‬ ‫شــدم هرزمــان بعــد ارتباط…‪..‬دچــار درد شــدید و‬ ‫خونریــزی مــی شــود بعــد کلــی صحبــت قــرار شــد‬ ‫نــزد متخصــص زنــان وپوســت برویــم روزی کــه‬ ‫نوبــت گرفتــه بودیــم یــک ســاعت جلوتــراز ان بــه‬ ‫مــن زنــگ زد کــه “مــن دیــدم کار داری نخواســتم‬ ‫مزاحمــت بشــوم خــودم رفتم پیش دکتــر ‪ ,‬خ دکتر‬ ‫گفتند که ‪ :‬مشــکل خاصی نیســت نگران نباشــین‬ ‫بعــد تلفــن و قطــع کــرد و تقریبــا یــک هفتــه ای‬ ‫مــا همدیگــر را ندیدیــم ایــن مابیــن هــراز گاهــی‬ ‫تلفنــی زده مــی شــد و تــا مــن حــرف از دیــدن مــی‬ ‫زدم بــه یــک بهانــه ای از مالقــات حضــوری ســرباز‬ ‫مــی زد شــک کــردم ســری بــه دکتــری کــه رفتــه بــود‬ ‫زدم دکتــر بــا تمــام جزییــات بــرای مــن توضیــح داد‬ ‫کــه ‪ :‬ایــن خانــم بــه قولــی متشــخص بــه ویــروس‬ ‫زگیــل تناســلی مبتــا بــود چــرا و چگونــه بمانــد بــا‬ ‫دعــوا ودرگیــری از هــم جــدا شــدیم و از اینکــه زود‬ ‫متوجــه شــدم و در پــی درمــان رفتــم خــدارو شــکر‬ ‫مــی کنــم‪.‬‬ ‫محمــد امیــن پســربچه ی ‪۶‬ســاله ای کــه در اثــر‬ ‫اشــتباه پــدر و مادرکــه انهــا هــم از ایــن ویــروس‬ ‫چنــدان اگاهــی نداشــتند وبــه اشــتباه تشــخیص‬ ‫پزشــک کــه تبخــال تناســلی اســت چنــد وقتــی‬ ‫مــی شــود کــه دور مقعــد خــود دچــار ایــن عارضــه‬ ‫پوســتی از نــوع خطرنــاک ان شــده اســت و شــب‬ ‫و روز درد مــی کشــد و در حــال حاضــر چــاره ای‬ ‫جــز جراحــی ان ندارنــد و جراحــی کــه بــا ریســک‬ ‫همــرا ه اســت یعنــی هیــچ درصــد خــوب شــدنی‬ ‫و بهبــودی بــه انهــا داده نشــده اســت مــادر محمــد‬ ‫امیــن ســخت نگــران فرزنــدش اســت و از اینکــه‬ ‫نادانســته فرزندش با پوشــیدن لباس های الوده‬ ‫بــه ایــن روز افتــاده در شــوک بســر مــی بــرد …‪..‬‬ ‫و همینطور مجید ‪,‬امیر‪ ,‬شــازده‪,‬میناو……که هر‬ ‫کــدام بــه خاطــر انتخــاب مســیر اشــتباه زندگــی‬ ‫هــر کــدام بــه نوبــه ی خــود یکی در اطــراف دهان‬ ‫و حلــق یکــی مقعــد و…‪..‬گرفتــار ایــن ویــروس‬ ‫شــدند و تــرس از اعتبــار و ابــرو و خجالــت حتــی‬ ‫بــرای درمــان ان هــم اقــدام نمــی کننــد ‪.‬‬ ‫الم بــه ذکــر اســت کــه خیلــی از هموطنــان‬ ‫و شــهروندان در مــورد ایــن ویــروس اگاهــی‬ ‫واطالعــات الزم را ندارنــد وحتــی نمــی داننــد کــه‬ ‫انتقــال ایــن ویروس در شــرایطی که شناســایی‬ ‫و درمــان نشــود چــه عــوارض ســنگین و‬ ‫خطرناکــی دارد اطــاع رســانی انقــدر ضعیــف و‬ ‫پیچیــده اســت کــه شــخص موردنظــر حتی نمی‬ ‫دانــد بــرای درمــان نــزد چــه پزشــکی مراجعــه‬ ‫کنــد بــرای راهنمایــی و درمــان و پیشــگیری از‬ ‫ایــن ویــروس بــه جهــت اطــاع رســانی به ســراغ‬ ‫مشــاور و پزشــک متخصص این بیماری رفته و‬ ‫مصاحبــه ای را در ایــن خصــوص انجــام دادیــم‪.‬‬ ‫دکتــر علــی مقصودلــو می گوید‪:‬ویــروس زگیل‬ ‫تناســلی بــا بیــش از‪۱۰۰‬گونــه کــه ‪۴۰‬نــوع ان‬ ‫در ناحیــه تناســلی ایجــاد زخــم مــی کنــد یکــی‬ ‫از واگیرتریــن و همــه گیرتریــن بیمــاری هــای‬ ‫امیزشــی در جهــان اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬ایــن ویــروس ‪ ,‬بســیاری از ان بــدون‬ ‫عالمــت هســتند و اغلــب فــرد هیــچ گونــه‬ ‫اطالعاتــی از الودگــی خــود نــدارد زگیل هــای‬ ‫تناســلی تقریبــا همیشــه از راه تمــاس جنســی‬ ‫و دهانــی انتقــال می یابند‪.‬میانگیــن انتقال این‬ ‫بیمــاری بــه صــورت جهانــی بیــن ‪۹‬تــا ‪۱۳‬درصــد‬ ‫اســت ایــن زگیــل بــه قــدر ی شــایع اســت کــه‬ ‫نیمــی از انســان هــا از نظــر جنســی فعــال در‬ ‫مقطعــی از زندگــی بــه ان دچــار مــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن متخصــص پوســت در ادامــه خاطــر نشــان‬ ‫کرد‪:‬حتــی کســی کــه ضایعــات زگیــل را نــدارد‪،‬‬ ‫ولــی ویــروس در بدنــش هســت‪ ،‬می توانــد‬ ‫ویــروس زگیــل تناســلی را انتقــال دهــد‪ ،‬پــس‬ ‫نمی تــوان از ظاهــر ناحیــه تناســلی بــه الودگــی‬ ‫افــراد بــه ویــروس پــی بــرد ایــن ویــروس از‬ ‫طریــق تماس جنســی حفاظت نشــده بــا چندین‬ ‫شــریک جنســی داشــتن یــک بیمــاری جنســی‬ ‫دیگــر تمــاس جنســی بــا کســی کــه از ســابقه‬ ‫جنســی وی اطــاع نداریــم اغــاز فعالیت جنســی‬ ‫از ســنین پاییــن ضعیــف بــودن دســتگاه ایمنــی‬ ‫بــدن‪ ،‬ماننــد ابتــا بــه ایدزبوجــود مــی ایــد‪.‬‬ ‫در برخــی بانــوان‪ ،‬زگیــل تناســلی ممکن اســت‬ ‫بــه صــورت ضایعاتــی در بیــرون انــدام تناســلی‪،‬‬ ‫بیــن انــدام تناســلی و مقعــد‪ ،‬در ناحیــه مقعــد‪،‬‬ ‫داخــل مقعــد‪ ،‬روی دیواره هــای داخلــی واژن‬ ‫(مهبــل) یــا روی گــردن رحــم رشــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫در بعضــی مــردان‪ ،‬زگیــل تناســلی باعــث بــروز‬ ‫ضایعاتــی در نــوک یــا تنــه الــت‪ ،‬کیســه بیضــه‬ ‫یــا مقعــد ایجــاد می گــردد ودر صــورت داشــتن‬ ‫تمــاس جنســی از راه دهــان بــا فــرد الــوده بــه‬ ‫ویــروس‪ ،‬ضایعــات ممکــن اســت در دهــان یــا‬ ‫گلــو ایجــاد شــوند‪.‬‬ ‫دکتــر مقصودلــو بیــان کرد‪:‬زگیــل تناســلی بــه‬ ‫شــکل برجســتگی هــای کوچــک تــا متوســط‬ ‫گوشــتی بــه رنــگ پوســت یــا کــم رنــگ تــر و پــر‬ ‫رنــگ تر‪,‬تشــکیل ضایعــات بــه شــکل گل کلــم‬ ‫‪,‬خــارش و ناراحتــی و خونریــزی از ضایعــات‬ ‫هنــگام مقاربــت جنســی‪ ,‬خاراندن‪,‬شــیو کــردن‬ ‫و هــر گونــه دســتکاری روی ســطح خارجــی یــا‬ ‫دیــواره هــای داخلــی واژن و ناحیــه بیــن مقعــد و‬ ‫واژن و روی دهانــه ســطح رحــم رشــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص راههــای پیشــگیری از ایــن‬ ‫ویــروس ‪,‬اســتفاده از کانــدوم و محــدود کــردن‬ ‫تعداد شــرکای جنســی را دو راه موثر پیشــگیری‬ ‫از انتقــال ویــروس زگیــل تناســلی دانســت‬ ‫و افــزود‪ :‬بــرای پیشــگیری از الودگــی بــا ایــن‬ ‫ویــروس‪ ،‬واکســن هــم وجــود دارد‪ .‬هــم اکنــون‬ ‫واکســنی ضــد ‪ HPV‬در دســترس قــرار گرفتــه‬ ‫اســت کــه می توانــد فــرد را در برابــر ‪ ۹‬گونــه‬ ‫خطرنــاک ‪( HPV‬کــه احتمــال ســرطان گــردن‬ ‫رحــم را زیــاد می کننــد)‪ ،‬محافظــت نمایــد‪.‬‬ ‫ســن ایــده ال بــرای تزریــق بیــن ‪ ۹‬تــا ‪۲۶‬‬ ‫ســال می تواننــد در ســه نوبــت صفــر‪-‬دو –‬ ‫شــش ماهــه بــا تزریــق واکســن ســرواریکس‬ ‫‪,‬گارداســیل و گارداســیل ‪۹‬از الودگــی بــه ایــن‬ ‫ویــروس و در نتیجــه ابتــا بــه ســرطان گــردن‬ ‫رحــم و انتقــال ویــروس پیشــگیری نماینــد‪.‬‬ ‫بــرای اطالعــات بیشــتر در ایــن مــورد بــا‬ ‫پزشــک متخصــص بیماری هــای زنــان یــا‬ ‫پزشــک متخصــص پوســت ‪ ,‬اورولــوژی مشــورت‬ ‫بفرماییــد‪.‬‬ ‫دکتــر مقصودلــو متخصــص پوســت ولیــزر‬ ‫درمانــی ضمــن بیــان ایــن مطلــب کــه ؛دســتگاه‬ ‫ایمنــی بــدن در بیشــتر افــراد پــس از مدتــی بــدن‬ ‫را از ویــروس زگیــل تناســلی پاکســازی می کنــد‬ ‫اظهــار داشــت ‪:‬هنــوز هیــچ درمــان قطعــی بــرای‬ ‫از بیــن بــردن ایــن ویــروس در بــدن وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫هــدف درمان هــای زیــر‪ ،‬برداشــتن ضایعات زگیل‬ ‫تناســلی اســت‪ .‬بــرای از بیــن بــردن ضایعــات‬ ‫ناشــی از زگیــل تناســلی دارو هــای متفاوتــی‬ ‫پودوفیلیــن و ایمــی کدیمــود وجــود دارنــد کــه‬ ‫بــه صــورت موضعــی طبــق تجویــز پزشــک و بــا‬ ‫راهنمایــی دکتــر داروســاز روی ضایعــات مالیــده‬ ‫شــده و ان هــا را از بیــن می بــرد‪.‬‬ ‫بــه هیــچ عنــوان از داروهــای غیرنســخه ای‬ ‫زگیــل پوســتی بــرای زگیــل تناســلی اســتفاده‬ ‫نکنیــم؛ زیــرا ایــن داروهــا بــرای اســتفاده در‬ ‫ناحیــه تناســلی تولیــد نشــده اند‪ .‬از روش هــای‬ ‫ســرمادرمانی‪ ،‬الکتروکوتــر (چاقــوی الکتریکــی)‪،‬‬ ‫عمل جراحی یا لیزر و توصیه به واکسیناسیون‬ ‫بــه موفــع در ســنین ‪۹‬الــی ‪۱۱‬ســالگی هــم ممکن‬ ‫اســت برای برداشــتن ضایعات زگیل تناســلی و‬ ‫پیشــگیری اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫یکی دیگر از کارشــناس ‪,‬مشــاور بیماری زگیل و‬ ‫تبخــال تناســلی کــه درمــان انهــا به صــورت کامال‬ ‫گیاهــی و ارگانیــک اســت وداروی انهــا تحت نظر‬ ‫ســازمان غــذا و دارو و دارای شــماره پروانــه و‬ ‫مجــوز ســیب در تهــران مــی باشــد در خصــوص‬ ‫ایــن بیمــاری اینگونه اظهــار نظر می کند‪:‬بیماری‬ ‫زگیــل تناســلی یــک نــوع بیمــاری مقاربتــی ســت‬ ‫کــه بــه واســطه ویــروس‪hpv‬در بــدن بــه وجــود‬ ‫مــی ایــد‪ .‬ایــن ویــروس بــه دو تیــپ پــر خطــر و‬ ‫کــم خطــر تقســیم بنــدی مــی شــود‪.‬‬ ‫ســعید حمیــد ‪ ۹۰‬درصــد انتقــال شــیوع‬ ‫بیمــاری راتمــاس جنســی دانســت و بیــان کــرد‬ ‫‪:‬راه انتقــال ایــن بیمــاری ‪۹۰‬درصــد از طریــق‬ ‫تمــاس جنســی و پوســت مــی باشــدو ‪۱۰‬درصــد‬ ‫از راههایــی مثــل مراکز لیزر درمانی‪,‬اپیالســیون‬ ‫وسونااســتخر‪,‬تیغ و ژیلــت هــای الــوده و‬ ‫همچنیــن حولــه هــای الــوده ای کــه بــه صــورت‬ ‫مشــترک اســتفاده شــده منتقل می شــودوبین‬ ‫‪۵‬تا‪۱۰‬ســال طــول مــی کشــد تــا ایــن زائــده‬ ‫گوشــتی بــر بــدن ظاهــر شــود‪.‬‬ ‫وی درخصــوص درمــان ایــن بیمــاری بــه صورت‬ ‫گیاهــی وارگانیــک و بــدون عــوارض افزود‪:‬بــرای‬ ‫درمــان ‪hpv‬بــه صــورت قطعــی و دائمــی بایــد‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن از داخــل تقویــت شــود‬ ‫داروی پیشــنهادی مــا بــرای درمــان قطعــی و‬ ‫بــدون عــوارض ان ‪ ,‬بدلیــل داشــتن مولفــه های‬ ‫بــاال ســطح سیســتم دفاعــی بــدن را بــاال مــی‬ ‫بردوکــه بــه واســطه داروی تجویــزی وبــا توجــه‬ ‫بــه انجــام دادن نکتــه هایــی کــه در حیــن درمان‬ ‫گفتــه مــی شــود ویــرو س بــه طــور کامــل و‬ ‫قطعــی از بیــن مــی رود‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل‪ :‬چــرا بــا وجــود بودنــش مــا‬ ‫در مــورد ان چیــزی نمــی دانیــم ؟!!کوتاهــی‬ ‫از نداســتن مــن اســت یاکوتاهــی از یکســری‬ ‫باورهــا و اعتقــادات……‪.‬و نکتــه ی مهمتــر دیگــر‬ ‫اینکــه بــا توجــه گفتگــوی انجــام شــده در مــان‬ ‫قطعــی وجــود دارد یــا نــدارد ؟ درمــان تخصصــی‬ ‫یــا درمــان گیاهــی و ارگانیــک؟…………‬ ‫برای تمام زنان ضرور ی ترین‬ ‫ویتامین های روزانه‬ ‫ویتامیــن هــا بــرای ســامت کلــی بــدن شــما‬ ‫ضــروری هســتند ضمــن ایــن کــه دریافــت انهــا در‬ ‫حــد میــزان توصیــه شــده از طریــق رژیــم غذایــی‬ ‫ســالم و متعــادل‪ ،‬کار ســختی نیســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬برخــی از زنــان ممکــن اســت عــاوه بر‬ ‫رژیــم غذایــی‪ ،‬نیــاز داشــته باشــند کــه مکمــل هــای‬ ‫برخــی ویتامیــن هــا را نیــز دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیمــاری هــای‬ ‫ایــاالت متحــده اعــام کــرده کــه ویتامین هــا برای‬ ‫عملکــرد طبیعــی ســلول ضــروری هســتند ضمــن‬ ‫ایــن کــه بــدن بســیار یــاز مــواد مغــذی را تولیــد‬ ‫نمــی کنــد و مــا بایــد بســیاری از انهــا را از راه مواد‬ ‫غذایــی بــه دســت بیاوریــم‪.‬‬ ‫مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیمــاری هــای ایــاالت‬ ‫متحــده ‪ ۱۵‬ویتامیــن ضــروری را بــرای زنــان و بــرای‬ ‫عملکــرد مناســب بــدن معرفــی کــرده اســت‪:‬‬ ‫ویتامین ا ‪ -‬ویتامی ب‪( ۱‬تیامین)‬ ‫ویتامینب‪(۲‬ریبوفالوین)‬ ‫ویتامیــن ب‪( ۳‬نیاســین)‪-‬ویتامین ب‪ -۶‬ویتامیــن‬ ‫ب‪-۱۲‬ویتامیــن ســی ‪ -‬ویتامیــن دی‬ ‫ویتامین ای ‪ -‬ویتامین کا‬ ‫بیوتین ‪ -‬اسید پانتوتنیک ‪-‬فوالت ‪ -‬کولین‬ ‫بســیاری از ایــن ویتامیــن هــا توابــع مشــابه دارنــد‬ ‫بــه عنــوان مثــال هــر دو ویتامیــن هــای ا و ث منجــر‬ ‫بــه ترویــج ســامت دنــدان هــا‪ ،‬مــی شــوند و یــا‬ ‫ایــن کــه ویتامیــن هــای گــروه ب منجــر بــه افزایــش‬ ‫متابولیســم بــدن بــا تولیــد ســلول هــای قرمــز خــون‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال برخــی عملکردهــای بــدن نیــاز بــه‬ ‫ویتامیــن هــای خــاص دارنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‬ ‫ویتامیــن دی بــرای کمــک بــه جــذب و حفــظ ســطوح‬ ‫مناســبی از کلســیم ضــروری اســت‪ .‬دریافــت‬ ‫ویتامیــن دی کافــی از طریــق مــواد غذایــی کمــی‬ ‫ســخت اســت و بــه همیــن دلیــل روزانــه قــرار گیــری‬ ‫در معــرض نــور خورشــید بــرای ‪ ۲۰‬دقیقــه توصیــه‬ ‫شــده اســت و انهــم بــرای ســنتز ویتامیــن دی از‬ ‫طریــق پوســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــدن بــرای انعقــاد موثــر خــون نیــاز‬ ‫به ویتامین کا دارد‪ .‬خوشــبختانه کمبود ویتامین کا‬ ‫نــادر اســت و دلیلــش هــم ایــن اســت کــه باکتــری‬ ‫هــای روده ‪ ۷۵‬درصــد از ویتامیــن کا را تولیــد مــی‬ ‫کننــد و مابقــی ان را مــی تــوان از طریــق خــوردن‬ ‫غذاهــای ســالم بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫در زیر پیشــنهادهای غذایی برای بدســت اوردن هر‬ ‫کــدام از ویتامیــن هــای ضروری اورده شــده اســت‪:‬‬ ‫ویتامین ا‪ :‬طالبی‪ ،‬زردالو‪ ،‬زرده تخم مرغ‬ ‫ویتامیــن ب ‪( ۱‬تیامیــن)‪ :‬گوشــت بــدون چربــی‪،‬‬ ‫اجیــل و دانــه هــا‪ ،‬غــات ســبوس دار‬ ‫ویتامیــن ب ‪(۲‬ریبوفالویــن)‪ :‬شــیر و ســایر‬ ‫محصــوالت لبنــی‪ ،‬ســبزیجات بــرگ ســبز‬ ‫ویتامین ب ‪( ۳‬نیاسین)‪ :‬حبوبات‪ ،‬ماهی‪ ،‬مرغ‬ ‫ویتامین ب ‪ :۶‬اووکادو‪ ،‬موز‪ ،‬اجیل‬ ‫ویتامین ب ‪ :۱۲‬تخم مرغ‪ ،‬شیر‬ ‫ویتامین ث‪ :‬مرکبات‪ ،‬توت فرنگی‪ ،‬کلم بروکسل‬ ‫ویتامیــن دی‪ :‬ماهــی هــای چرب مانند ماهــی ازاد‪،‬‬ ‫شــیر غنــی شــده و فــراورده هــای لبنی‬ ‫ویتامین ای‪ :‬انبه‪ ،‬مارچوبه‪ ،‬روغن های گیاهی‬ ‫ویتامین کا‪ :‬گل کلم‪ ،‬کلم پیچ‪ ،‬گوشت گاو‬ ‫بیوتین‪ :‬اجیل‪ ،‬شکالت‬ ‫اســید پانتوتنیــک‪ :‬کلــم بروکلــی‪ ،‬ســیب زمینــی‬ ‫شــیرین و ســفید‪ ،‬قــارچ‬ ‫فوالت‪ :‬چغندر‪ ،‬عدس‪ ،‬کره بادام زمینی‬ ‫کولین‪ :‬تخم مرغ‪ ،‬گوشت‪ ،‬ماهی‬ ‫ایا نیازی به دریافت مکمل ها هست؟‬ ‫اکثــر زنــان نیــازی بــه دریافــت مکمــل هــا ندارنــد‬ ‫مگــر بــا تجویــز پزشــک‪ .‬بــا ایــن حــال چنــد حالــت‬ ‫اســتثنا در ایــن زمینــه وجــود دارد‪:‬‬ ‫زنــان حاملــه‪ :‬زنــان بــاردار و شــیرده بایــد ویتامیــن‬ ‫های ب ‪ ۶‬و ب ‪ ۱۲‬بعالوه اســیدفولیک را به صورت‬ ‫مکمــل نیــز دریافــت کننــد و انهــم بــرای جلوگیــری‬ ‫از اســیب بــه جنیــن در حــال رشــد‪ .‬اســید فولیــک‬ ‫بــه کاهــش خطــر ابتــا بــه تعــدادی از نقائــص حیــن‬ ‫تولــد ماننــد اســپینابیفیدا و وزن کــم هنــگام تولــد‬ ‫کمــک مــی کنــد‪ .‬اگــر شــما در حــال تــاش بــرای‬ ‫باردار شــدن هســتید‪ ،‬دریافت اســید فولیک اضافه‬ ‫از طریــق مکمــل هــا را بایــد در نظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫زنــان بــا محدودیــت هــای رژیــم غذایــی‪ :‬زنانــی کــه‬ ‫رژیــم غذایــی گیــاه خــواری دارنــد‪ ،‬ممکــن اســت بــه‬ ‫دریافــت مکمــل هــای ویتامیــن ب ‪ ۱۲‬نیــاز داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬عــاوه بــر ایــن اگــر بــه دنبــال رژیــم غذایــی‬ ‫گیــاه خــواری‪ ،‬محصــوالت لبنــی‪ ،‬تخــم مــرغ و ماهی‬ ‫نیــز مصــرف نشــود‪ ،‬فــرد در معــرض خطــر ابتــا‬ ‫بــه کمبــود ویتامیــن ا نیــز قــرار مــی گیــرد‪ .‬مصــرف‬ ‫مقادیــر زیــادی از میــوه هــا و ســبزیجات تیــره رنــگ‬ ‫مــی توانــد بــه جلوگیــری از ایــن کمبــود کمــک کنــد‪.‬‬ ‫چنیــن افــرادی بایــد مطمئــن شــوند کــه بــه انــدازه کافــی‬ ‫روی از طریــق رژیــم غذایــی بــه دســت مــی اورنــد‪ .‬در‬ ‫غیــر ایــن صــورت مکمــل روی بایــد مصــرف شــود‪.‬‬ ‫زنــان ســالخورده‪ :‬زنــان مســن کــه از نــور خورشــید‬ ‫اجتنــاب مــی کننــد‪ ،‬نیــاز دارنــد کــه مکمــل هــای‬ ‫ویتامین دی را دریافت کنند‪ .‬در نظر داشته باشید‬ ‫کــه مصــرف مقادیــر زیــاد این مکمل خطرناک اســت‬ ‫و نبایــد بیــش از مقادیــر توصیــه شــده مگــر با تجویز‬ ‫پزشــک‪ ،‬ان را مصــرف کــرد‪ .‬زنــان مســن همچنیــن‬ ‫ممکــن اســت در معــرض خطــر کمبــود ویتامیــن‬ ‫هــای گــروه ب باشــند کــه نقــش مهمــی در هضــم و‬ ‫ســوخت و ســاز بــدن دارد‪.‬منبــع‪healthline :‬‬ صفحه 6 ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا از دســتگیری عامــل‬ ‫انتشــار کلیــپ ازار و اذیــت کــودک معلــول در فضــای‬ ‫مجــازی خبــر داد و گفــت‪ :‬جزییــات پرونــده متعاقبــا‬ ‫اطــاع رســانی خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫ســرهنگ«رامین پاشــایی» معــاون اجتماعــی پلیــس‬ ‫فتــا ناجــا در گفــت و گــو اختصاصــی بــا خبرنــگار پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا ‪ ،‬ضمــن تشــریح ایــن خبــر‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫اظهــار داشــت ‪ :‬در پــی انتشــار کلیــپ ازار و اذیــت‬ ‫کــودک معلــول در فضــای مجــازی کــه باعــث جریحــه‬ ‫دار شــدن احساســات عمومــی جامعــه و تمــاس هــای‬ ‫مکــرر هموطنــان بــه ایــن پلیــس ‪ ،‬مبنــی بــر شناســایی‬ ‫و برخــورد بــا ایــن فــرد کــودک ازار شــده بــود‪ ،‬موضــوع‬ ‫بالفاصلــه در کارگــروه ویــژه پلیــس فتــا جهــت رســیدگی‬ ‫ســریع مطــرح شــد ‪.‬‬ ‫عامل انتشار کلیپ‬ ‫ازار و اذیت کودک‬ ‫معلول در فضای‬ ‫مجازی دستگیر شد‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬دی ‪1399‬‬ ‫از احساس قدرت کاذب تا میله های زندان فاصله ای نیست جز به اندازه ی حمل چاقو ‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت پانزدهم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫ماهیت حق کسب و پیشه‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ . 281‬امــا بــا ایــن وصــف ‪ ،‬هنــوز تعــداد‬ ‫محــدودی از مســتاجرین کــه کمتــر از ‪ %5‬هســتند‪،‬‬ ‫مســتحق دریافــت حــق کســب و پیشــه مــی باشــند‪ .‬انهــا‬ ‫مستاجرینی هستند که با ابتکار ‪ ،‬خالقیت و خوشنامی‬ ‫خــود و بــا ارائــه خدمــات مطلــوب‪ ،‬اعــم از بهداشــتی‬ ‫و اســتاندارد بــودن از اقبــال عمومــی برخوردارنــد‪ .‬و بــه‬ ‫همیــن ســبب عمــا مغــازه را بــه محــل درامــد اســتثنایی‬ ‫و خــاص تیدیــل کــرده انــد و مشــتریاین انهــا ســاعتها در‬ ‫صــف انتظــار قــرار میگیرنــد‪.‬‬ ‫لــذا دیگــر نمیتــوان اجــاره چنین مغــازه ای را مانند مغازه‬ ‫همجــوار و هــم محلــه ای کــه کســب و کار و در امــد عادی‬ ‫دارنــد مقایســه نمــود‪ .‬و حــاال قانــون ‪ 1376‬بــا جایگزیــن‬ ‫کــردن ســرقفلی بــه جــای حــق کســب و پیشــه ‪ ،‬حــق ایــن‬ ‫دســته خــاص را اگــر مســتاجر عــادی و فاقــد ســرقفلی‬ ‫بــوده باشــند ضایــع کــرده اســت‪.‬‬ ‫لیکــن در مقابــل ان ‪ ،‬بیحقــی ‪ %95‬مســتاجرین را تثبــت‬ ‫و بیعدالتــی را از بیــن بــرده اســت‪ .‬معمــوال ایــن ‪ %5‬نیــز بــه‬ ‫واســطه اینکــه قانــون ‪ 1376‬حــق کســب و پیشــه را زایــل‬ ‫و ســرقفلی را جایگزیــن کــرده ‪ ،‬خــود را بــا قانــون جدیــد‬ ‫تطبیق داده و پولی را پیشاپیش تحت عنوان سرقفلی در‬ ‫وجــه مالــک پرداخــت میکننــد تــا در معــرض تخلیــه و تضییع‬ ‫حقــوق کســبی خــود قــرار نگیرنــد ‪ .‬در چنیــن وضعیتــی اگــر‬ ‫مالــک ‪ ،‬ایــن مســتاجر محبــوب را از ملــک خــود خــارج‬ ‫نمــوده و خــود و یــا ثالــث را وارد کنــد‪ ،‬چندیــن برابــر انچــه‬ ‫کــه اجــاره ســابق بــوده ‪ ،‬منتفــع خواهــد شــد‪ .‬بطــور کل اگــر‬ ‫اجــاره فعلــی مغازه‪a‬ریــال باشــد و پــس از تخلیــه نیــز همــان‬ ‫‪ a‬ریــال باقــی بمانــد ‪ ،‬مالــک از تخلیــه چــه ارزش افــزوده ای‬ ‫بــرده اســت کــه انــرا بــه مســتاجر برگردانــد‪ .‬لیکن اگــر اجاره‬ ‫پــس از تخلیــه ‪ ،‬مبلغــی بــه مراتــب باالتــر از ‪ a‬ریــال باشــد‪،‬‬ ‫بایــد مالــک حــق کســب و پیشــه مســتاجر مشــمول ‪1356‬‬ ‫را متناســب بــا ارزش افــزوده بــه او پرداخــت کنــد‪ .‬در اینجــا‬ ‫الزم دیــدم ماهیــت ایــن حــق را کمــی بیشــتر تشــریح کنــم‪.‬‬ ‫بطــور خالصــه عــرض میکنــم کــه ایــن حــق نیز مانند هــر باور‬ ‫و اعتقــاد عرفــی حاکــم بــر جامعــه که ســرانجام بــا اصالحاتی‬ ‫به قانون تبدیل میشــوند ‪ ،‬در ســنه ‪ 1330‬تا ‪ 1339‬که یک‬ ‫بــاور و اعتقــاد رایــج بیــن مالــک و مســتاجر بــوده ســرانجام‬ ‫در ســال ‪ 1339‬و ســپس در ســال ‪ 1356‬بــه قانــون تبدیــل‬ ‫شــد و پس از ان حق ســرقفلی که باور جدیدی در ســنه‪50‬‬ ‫تــا ‪ 70‬بــود در ســال ‪ 1376‬بــه قانــون تبدیــل شــد‪ .‬لیکــن‬ ‫انچــه کــه موجــب بــه وجــود امــدن حــق کســب و پیشــه شــده‬ ‫بــود ‪ ،‬بــه تدریــج از بیــن رفتــه و کــم رنــگ گردیــد‪ .‬و بــه همین‬ ‫ســبب مشــروعیت خــود را از دســت داد‪.‬‬ ‫زیــرا در ســنه قبــل از ‪ 1340‬یــک مغــازه ‪ ،‬فقــط زمانــی‬ ‫ارزش پیــدا میکــرد کــه مســتاجری صاحــب فــن و حرفــه و‬ ‫ســرمایه بــرای تهیــه کاال و ابــزار پیــدا شــود و مغــازه را بــه‬ ‫محــل تجــاری تبدیــل کنــد‪ .‬پــس از ان بــود کــه مکانــی کــه‬ ‫بــه فعالیــت کســبی تبدیــل میگردیــد‪.‬‬ ‫نــام مغــازه را بــه خــود میگرفــت‪ .‬و قبل از ان اتاقکی بی‬ ‫نــام و نشــان بــود‪ .‬علــت اصلــی در ایــن بــود کــه صاحبــان‬ ‫فــن و حرفــه و ســرمایه فــوق العــاده کــم بودنــد و هرکــس‬ ‫کــه از حرفــه و تخصــص و ســرمایه اندکــی برخــوردار بــود ‪.‬‬ ‫میتوانســت بــرای خــودش مغــازه بســازد‪ .‬بنابرایــن اینکــه‬ ‫شــخصی صاحــب حرفــه و فــن و دارای ســرمایه ای بــرای‬ ‫تهیــه کاال و ابــزار کار باشــد‪.‬‬ ‫امــا محلــی بــه نــام مغــازه نداشــته باشــد ‪ ،‬بســیار نــادر‬ ‫بــوده اســت‪ .‬زیــرا ســاخت خانــه و مغــازه بــا کمتریــن‬ ‫تشــریفات دولتــی و هزینــه ای ســاخته میشــد‪ .‬مغــازه‬ ‫کشف ‪95‬درصدی پرونده‬ ‫های حوزه فضای مجازی‬ ‫در گلستان‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان‬ ‫از کشــف ‪ 95‬درصــدی پرونده هــای‬ ‫واصلــه بــه پلیــس فتــا اســتان گلســتان‬ ‫در ‪ 9‬ماهــه ســال جــاری خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل‬ ‫از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا‪:‬‬ ‫ســرهنگ «ابراهیــم پرســا» رئیــس‬ ‫پلیــس فتــا اســتان گلســتان مهم تریــن‬ ‫اقدامــات پلیــس فتــا را تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫ســاخته شــده بــه مراتــب ارزانتــر از ســرمایه ای بــود کــه‬ ‫شــخص برای راه اندازی واحد کســبی نیاز داشــته اســت‪.‬‬ ‫در نتیجــه داشــتن مغــازه بــه خــودی خــود ارزش ســرمایه‬ ‫ای محســوب نمیشــد‪ .‬اما داشــتن حرفه و فن و پول برای‬ ‫خریــد کاال و ابــزار‪ ،‬ارزش محســوب میشــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر فــردی قســمتی از خانــه خــود را بــه مغــازه‬ ‫تبدیــل میکــرد ‪ ،‬فقــط با پیدا شــدن مســتاجری کــه توانایی‬ ‫کســب و کار داشــته باشــد‪ ،‬میتوانســت بگوید مغازه دارم‬ ‫لــذا در چنیــن وضعیتــی مســتاجر بــرای مالــک نعمــت بود‪.‬‬ ‫به دالیل پیشــگفته اجاره بهاء اولیه ‪ ،‬بســیار کم و ناچیز‬ ‫بــود‪ .‬امــا پــس از تبدیــل بــه مغــازه و واحدکســبی شــدن ‪،‬‬ ‫قیمــت و ارزش خــاص مــی یافــت و اگــر ان مســتاجر یکــی‬ ‫دو ســال بعــد مغــازه را بــه هــر دلیــل تخلیــه کــرده و تحویــل‬ ‫مالــک میــداد‪ .‬مثــل ان بــود کــه مالــک‪ ،‬مالــی بــه ارزش یــک‬ ‫ریــال تحویــل داده و بــه ارزش ده ریــال از او پــس گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬در اینجــا بــود کــه قانونگــذار در ســال ‪ 1339‬حقــی بــر‬ ‫مســتاجر قائل شــد و نام انرا حق کســب و پیشــه گذاشــت‪.‬‬ ‫امــا نتوانســت ســاز و کاری بــرای محاســبه و ارزیابــی ایــن‬ ‫ارزش افــزوده بنــا نهــد‪ .‬مولفــه هــای موضــوع مــاده ‪ 11‬نیــز‬ ‫نتیجــه قابــل محاســبه شــده ای را بدســت نمیدهنــد بلکــه‬ ‫عمــا بــه وســیله ای بــرای اعمــال نظــر شــخصی و ســلیقه‬ ‫کارشناســان تبدیــل گردیــد‪ .‬بــه اســتناد ارکان همیــن‬ ‫مــاده ‪ ، 11‬کارشناســی میتوانســت مبلــغ حــق کســب و‬ ‫پیشــه را مثــا ‪ 1000‬ریــال اســتنتاج کنــد و دیگــری ‪ 10‬ریــال‬ ‫یــا ‪ 100000‬ریــال و در هیــچ مــورد هــم نمیتــوان ایــرادی را‬ ‫متوجــه کارشــناس نمــود‪ .‬زیــرا مــاده ‪ 11‬فرمولیــزه نیســت و‬ ‫منتهــی بــه عــدد و رقــم نیســت‪ .‬توصیــف چنــد مــورد از محل‬ ‫کســب اســت و بــس ! مبنایــی بــرای مقایســه نــدارد‪ .‬از‬ ‫قضــا همیــن ایــراد ‪ ،‬قانــون را بــه وســیله ای بــرای زورگویــی‬ ‫بــه مالــک تبدیــل کــرد‪ .‬وســیله ای بــرای بــاج خواهــی شــد و‬ ‫هــر مســتاجری کــه قــدرت بیشــتری داشــت میتوانســت از‬ ‫ایــن قانــون بیشــتر بهــره ببــرد و مالــک را بیشــتر تحــت‬ ‫فشــار خــود قــرار دهــد و هیچــگاه از مغــازه خــارج نشــود‪.‬‬ ‫صــرف توجــه بــه نظــر اندیشــمندانه و یــا عدالــت‬ ‫بنابرایــن ِ‬ ‫ـون حــق کســب و پیشــه‬ ‫طلبانــه قانــون گــذار در وضــع قانـ ِ‬ ‫‪،‬کافــی نیســت ‪ .‬بلکــه بایــد دیــد در عمــا قانــون چگونــه‬ ‫ظاهــر گردیــد ‪.‬‬ ‫اگــر قانونگــذار وقــت در نظــر داشــت کــه حــق مســتاجر را‬ ‫اســتیفاء کنــد ایــا توانســت هــم زمــان مانع ظلم و ســتم به‬ ‫مالکیــن نیــز گــردد ‪ .‬بنابرایــن در وضــع قانــون حــق کســب‬ ‫و پیشــه ‪ ،‬نمیتــوان یــک ســویه بــه ان نگریســت‪ .‬از قضــا‬ ‫همیــن یــک ســویه بــودن و وســیله ظلــم قــرار گرفتــن بــه‬ ‫مالکیــن وقــت کــه از افــراد بــی بضاعــت جامعــه نیــز بودنــد‬ ‫حضــرت امــام خمینــی ره ایــن قانــون را خالف شــرع اعالم‬ ‫فرمــوده بــود‪ .‬مقایســه مالــک و مســتاجر امــروز دقیقــا‬ ‫خــاف مالــک و مســتاجر ان روزگار اســت‪.‬‬ ‫امــروز مالــک بــه جهــت ارزش بــاالی مغــازه بســیار‬ ‫توانمندتــر از مســتاجر اســت‪ .‬لیکــن در ان روزگار ارزش‬ ‫مغازه به وجود مســتاجر بود و عین مســتاجره قطعه بی‬ ‫ارزش یــا بســیار کــم ارزشــی از ملــک مســکونی یــا طویلــه‬ ‫او بــوده و در مقابــل ابــزار کار و ارزش فــن و حرفــه‬ ‫مســتاجر ناچیــز بــوده اســت‪ .‬بــه عبارتــی ایــن مســتاجر بود‬ ‫کــه دســت بــاال و توانایــی مالــی بیشــتری نســبت بــه مالــک‬ ‫داشــت‪ .‬علهــذا بــه موجــب ایــن قانــون ‪ ،‬مالــک موظــف‬ ‫میشــد کــه در زمــان تخلیــه ‪ ،‬ارزش افــزوده مثــا همــان ‪9‬‬ ‫ریــال را مثــال مذکــور را بــه مســتاجر برگردانــد‪.‬‬ ‫ادامه در شماره ‪ 283‬وهوالمستعان‬ ‫وی در خصــوص وضعیــت جرائــم در‬ ‫حــوزه فضــای مجــازی گفــت‪ :‬در ‪ 9‬ماهــه‬ ‫ســال‪ 99‬بــه نســبت مــدت مشــابه ســال‬ ‫قبـــل‪ ،‬بــا کاهــش ‪ 25‬درصــدی وقـــوع‬ ‫مواجــه‬ ‫پرونده هــا‬ ‫بودیــم کــه مهم تریــن‬ ‫علــت ان راه انــدازی‬ ‫رمــز دوم یک بارمصــرف‬ ‫اینترنتــی و کاهــش‬ ‫جرائــم مالــی می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی‬ ‫گفــت‪ 33 :‬درصــد‬ ‫جرائــم ســایبری در‬ ‫حــال حاضــر در حــوزه‬ ‫جرائــم هتــک حیثیــت و‬ ‫نشــر اکاذیــب‪ ،‬تهدیــد و‬ ‫مزاحمــت اینترنتــی بــوده‬ ‫و ‪ 27‬درصــد برداشــت‬ ‫غیرمجــاز اینترنتــی از‬ ‫حســاب بانکــی افــراد‬ ‫و ‪ 25‬درصــد مربــوط بــه کاله بــرداری‬ ‫رایانــه ای و ‪ 15‬درصــد دیگــر هــم ســایر‬ ‫جرائــم حــوزه فضــای مجــازی می باشــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا تصریــح کــرد‪ :‬مهم تریــن‬ ‫انگیــزه مجرمــان در انجــام جرائــم‬ ‫فضــای مجــازی کســـب منافــع مـالـــی‪،‬‬ ‫کنجـــکاوی‪ ،‬ســـرگرمی و انتقام جویــی‬ ‫بــوده کــه در مــوارد متعــددی بــه علــت‬ ‫دستگیری سارق باتری خودرو های بجنورد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســردار «علیرضــا مظاهــری» در گفــت‬ ‫و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع چنــد‬ ‫فقــره ســرقت باتــری خــودرو در ســطح شهرســتان بجنــورد و نارضایتــی‬ ‫همشــهریان‪ ،‬بررســی موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتورکار عوامــل‬ ‫انتظامــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ‬ ‫ابراهیــم پرســا‪ ،‬رئیــس پلیــس فتــا‬ ‫اســتان گلســتان در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬در پــی وصــول مرجوعــه‬ ‫قضایــی مبنــی بــر برداشــت غیرمجــاز‬ ‫از حســاب بانکــی شــهروند گرگانــی‪،‬‬ ‫موضــوع در دســتور کار کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه ســارق‬ ‫در ابتــدا منکــر هرگونــه ســرقت بــود؛ اظهــار داشــت‪ :‬وی در مواجهــه بــا‬ ‫دالیــل و مســتندات قانونــی پلیــس لــب بــه ســخن گشــوده و بــه ‪22‬‬ ‫فقــره ســرقت باطــری انــواع خــودرو اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه ســارق پــس از تکمیــل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪:‬‬ ‫وســائط نقلیــه خــود را بــه تجهیــزات ضــد ســرقت مجهــز و در صــورت‬ ‫برخــورد بــا هــر گونــه مــوارد مشــکوک مراتــب را از طریــق شــماره ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع رســانی کنیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بررســی ها و تحقیقــات‬ ‫صــورت گرفتــه مشــخص شــد مبلــغ‬ ‫‪ 126‬میلیــون ریــال طــی چندیــن مرحلــه‬ ‫از حســاب بانکــی شــاکی برداشــت‬ ‫غیرمجــاز صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا تکمیــل تحقیقــات‬ ‫صــورت گرفتــه‪ ،‬متهــم کــه فرزنــد‬ ‫شــاکی پرونــده بــود مــورد شناســایی‬ ‫قــرار گرفــت و بــا هماهنگــی مراجــع‬ ‫قضایــی بــه اداره پلیــس احضــار شــد‬ ‫و از اقــدام مجرمانــه خــود اظهــار‬ ‫ندامــت کــرد وعنــوان داشــت کــه‬ ‫مبالــغ برداشــت شــده از حســاب‬ ‫پــدرش را در یــک بــازی رایانــه ای‬ ‫اســتفاده کــرده و قصــد ارتقــاء‬ ‫اکانــت بــازی خــود را داشــته اســت‪.‬‬ ‫شناسایی کالهبردار یک میلیاردی‬ ‫با ‪ 25‬شاکی‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان از شناســایی و دســتگیری فــردی خبــر داد کــه‬ ‫مبلــغ بیــش از یــک میلیــارد ریــال از ‪ 25‬شــهروند در سراســر کشــور‪ ،‬کاله بــرداری‬ ‫کــرده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ‬ ‫ابراهیم پرســا‪ ،‬رئیس پلیس فتا اســتان گلســتان در تشــریح این خبر گفت‪ :‬در پی‬ ‫وصول چندین فقره پرونده از مرجع قضایی با موضوع انجام کاله برداری اینترنتی‪،‬‬ ‫موضــوع به صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــاکی بــا حضــور‬ ‫در پلیــس فتــا و پــس از ابــراز‬ ‫ندامــت فرزنــدش خواهــان مختومــه‬ ‫شــدن پرونــده شــد و در نهایــت‬ ‫پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی‬ ‫بــه مراجــع قضایــی ارســال شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با تحقیقات صورت گرفته از شاکیان مشخص شد شخصی ناشناس با‬ ‫راه اندازی یک اکانت جعلی و انتخاب تصاویر بستگان و دوستان شاکیان به عنوان‬ ‫عکس پروفایل خود‪ ،‬برای ان ها پیام هایی با مضمون کمک مالی ارسال کرده است ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی یــاداور شــد‪ :‬بــا تحقیقــات انجــام شــده‪ ،‬ســرانجام متهــم‬ ‫مــورد شناســایی قــرار گرفــت و طــی هماهنگــی بــا مرجــع قضایــی در شــهر‬ ‫تهــران دستگیرشــد و ســپس بــه پلیــس فتــا اســتان تحویــل داده شــد و در‬ ‫نهایــت پــس از رویــت مســتندات غیرقابل انــکار‪ ،‬بــه جــرم خــود اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫شــهروندان می بایســت کارت بانکــی‪،‬‬ ‫رمــز شــخصی و اطالعــات حســاب‬ ‫خــود را در اختیــار دیگران قرار ندهند‬ ‫و مراقــب اطالعــات خــود باشــند و در‬ ‫صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک ان‬ ‫را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬لینــک‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری بــا مــا‬ ‫ســرهنگ پرســا گفــت‪ :‬متهــم بــا سوءاســتفاده از تصاویــر کاربــران و‬ ‫جلــب اعتمــاد دوســتان و همــکاران شــاکیان پرونــده‪ ،‬از ‪ 25‬نفــر‪ ،‬بــه‬ ‫طــور مجمــوع مبلــغ بیــش از یــک میلیــارد ریــال کاله بــرداری کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در توصیــه ای بــه شــهروندان گفــت‪ :‬به هیچ عنــوان در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بــه هویت هــای مجــازی و گمنــام اعتمــاد نکننــد و‬ ‫درصورتی کــه در فضــای مجــازی افــرادی بــا چهــره ی دوســت‪ ،‬اقــوام و اشــنایان‬ ‫تقاضایــی را از ان هــا داشــتند حتمــا ً از هویــت او اطمینــان حاصــل کننــد‬ ‫و پــس از تمــاس و هماهنگــی قبلــی بــه درخواســت ان هــا پاســخ دهنــد‪.‬‬ ‫به کودکانمان یاد بدهیم‪:‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان از هموطنــان خواســت‪ :‬اطالعــات شــخصی‬ ‫و محرمانــه خــود را در فضــای مجــازی منتشــر نکننــد تــا مــورد سوءاســتفاده‬ ‫ســودجویان وکالهبــرداران اینترنتــی قــرار نگیرنــد و در صــورت مشــاهده مــوارد‬ ‫مشــکوک در فضــای مجــازی حتمــا ً موضــوع را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش گزارشــات مردمــی گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان در پایــان‬ ‫ایــن مصاحبــه از همــه دســتگاه هایی‬ ‫کــه دغدغــه حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫رادارنــد خواســت موضــوع اســیب ها‬ ‫و تهدیــدات فضــای مجــازی را جــدی‬ ‫بگیرنــد و بــا اهتمــام بیشــتری در ایــن‬ ‫مســیر گام بردارنــد تــا انشــا اللــه شــاهد‬ ‫کاهــش وقــوع جرائــم ســایبری در اســتان‬ ‫گلســتان باشــیم‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان از‬ ‫شناســایی و دســتگیری متهمــی خبــر‬ ‫داد کــه اقــدام بــه برداشــت غیرمجــاز‬ ‫از حســاب بانکــی پــدرش کــرده بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بررســی هــای تخصصــی و اقدامــات فنــی پلیســی از محل‬ ‫وقــوع ســرقت هــا‪ ،‬یــک ســارق ســابقه دار غیــر بومــی شناســایی و پــس‬ ‫از هماهنگــی مقــام قضائــی در عملیــات مامــوران انتظامــی شهرســتان‬ ‫بجنــورد در مخفیگاهــش دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی داللــت شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اولویــت فعالیت هــای‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬اقدامــات پیشــگیرانه بــوده و‬ ‫دراین بیــن پلیــس فتــا اســتان گلســتان بــا‬ ‫توجــه بــه شــیوع و همه گیــری ویــروس‬ ‫کرونــا و محدودیت هــای اموزش حضوری‬ ‫و چهــره بــه چهــره‪ ،‬از ظرفیــت رســانه های‬ ‫نویــن و فضــای مجــازی اســتفاده می کند‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬پلیــس فتــا در ایــن‬ ‫شــرایط ضمــن بهره گیــری از ظرفیــت‬ ‫رســانه های مختلــف‪ ،‬بــا تولیــد محتــوای‬ ‫مناســب در قالــب هشــدار ‪ ،‬خبــر و‬ ‫محتــوای رســانه ای مناســب شــبکه های‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬تــاش کــرده اســت تــا ســواد‬ ‫و دانــش شــهروندان را ارتقــاء داده و‬ ‫جرائــم فضــای ســایبر را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪282‬‬ ‫خالی کرد‬ ‫حساب بانکی پدر‬ ‫توسط پسر‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق حرفــه ای باتــری خــودرو‬ ‫و اعتــراف بــه‪ 22‬فقــره ســرقت در بجنــورد خبــر داد‪.‬‬ ‫عـــدم اشــنایی بــا مصادیــق جرائــم‬ ‫رایانــه ای توســط کاربــران‪ ،‬شــاهد‬ ‫ارتــکاب جرائــم در ایــن حــوزه هســتیم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫از غریبه ها هدیه‬ ‫قبول نکنند‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪277‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــه عقیــده ایــن اقتصــاددان ‪ 3‬گرایــش بدبینــی ‪ ،‬بی طرفــی و در‬ ‫اختیــار گرفتــن امــور در بــازار معاملــه وجــود دارد ‪ -‬روشــندل ‪ -2.‬مرکــز‬ ‫اســتان مرکــزی ‪ -‬روز تولــد ‪ -‬بالکــن‪ -3.‬رفــوزه ‪ -‬صحنــه تئاتــر ‪ -‬اولیــن‬ ‫تولیــد کننــده مــواد و کاالی پتروشــیمی در منطقــه از لحــاظ ارزش ‪-‬‬ ‫ســبک‪ -4.‬ظــرف خمیرســازی ‪ -‬عــدد مــاه ‪ -‬تردیــد ‪ -‬گشــوده‬ ‫‪ -5‬مخفــف تشــنه ‪ -‬پشــیمان ‪ -‬توبــه از گنــاه‪ -6.‬قــدم ‪ -‬نــاس ‪ -‬درخت‬ ‫زبــان گنجشــک ‪ -‬کــوه اروپایــی‪ -7.‬لحظـه ای ‪ -‬خرگــوش ‪ -‬نویســنده و‬ ‫منشــی‪ -8.‬وزیــر مالــی انگلســتان‪ -9.‬ویژگی هــای قومــی ‪ -‬جمــع راکب‬ ‫ عــدد مجهــول‪ -10.‬ان طــرف ‪ -‬ریشــه ‪ -‬مشــهور ‪ -‬فراســت‬‫‪ -11‬مداومــت ‪ -‬ســبو ‪ -‬تکیــه دادن‪-12.‬‬ ‫شــکم بنــد طبــی ‪ -‬انکــر االصــوات ‪ -‬حــرف‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعجــب ‪ -‬فــراز‪ -13.‬تیــم فوتبــال یونانــی‬ ‫‪1‬‬ ‫ شــرکتی کــه طبــق مــاده ‪ 21‬قانــون‬‫تجــارت بــرای امــور تجــاری تشــکیل‬ ‫‪2‬‬ ‫می شــود ‪ -‬اثــر چربــی ‪ -‬رود جنوبــی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -14‬ســمت چــپ ‪ -‬روشــنی بخــش ‪-‬‬ ‫اشــاره‪ -15.‬بــه جــا مانــده ‪ -‬ایــن عملیات‬ ‫‪4‬‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بانــک‬ ‫‪5‬‬ ‫مرکــزی پایــه پولــی را با خریــد و فروش‬ ‫اوراق بهــادار تغییــر دهــد‬ ‫‪6‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازاد بــودن ‪ -‬از صادرکننــدگان‬ ‫قهــوه در نایروبــی‬ ‫‪ -2‬بــازی تختــه ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫ســرین ‪ -‬ســازمان فضایــی امریــکا‬ ‫‪ -3‬مخفــف کاه ‪ -‬حقــوق قانونــی‬ ‫و دریافتنــی دولــت از درامدهــای‬ ‫مــردم و ملــت بــه صــورت پــول یــا‬ ‫مــال ‪ -‬تخــت‪ -4.‬برابــر ‪ -‬اعتقــاد و‬ ‫قصــد درونــی ‪ -‬مغــز ‪ -‬مجــرای خــون‬ ‫‪ -5‬جمــع نامــوس ‪ -‬از اقــوام بــزرگ‬ ‫باســتانی ایــران‪ -6‬پیشــوند ســال‬ ‫و روز ‪ -‬تیــره ‪ -‬نــان خــرد کــرده در‬ ‫ابگوشــت ‪ -‬نقــاب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -7‬دورویی ‪ -‬اسناد ‪ -‬واحد پول چین‬ ‫‪ -8‬پاسبان شهر ‪ -‬رجال ‪ -‬جاندار تک سلولی‬ ‫‪ -9‬نــژاد ایرانــی و هندواروپایــی ‪ -‬شــجاع ‪ -‬چیــن و چــروک‬ ‫پوســت‪ -10.‬اوا ‪ -‬میــوه تــازه بــه بــازار امــده ‪ -‬خــوراک گربــه ‪-‬‬ ‫ســنگفرش‪ -11.‬عالمــت ‪ -‬الیتناهــی‬ ‫‪ -12‬خدای ساختگی ‪ -‬دهان ‪ -‬شریعت ‪ -‬هم شغل‬ ‫‪ -13‬چراگاه ایالت ‪ -‬درخشان ‪ -‬تیر‬ ‫‪ -14‬گهواره ‪ -‬فوتبال دسته برتر ‪ -‬رها ‪ -‬درجه حرارت‬ ‫‪ -15‬افــرادی کــه بــرای تعــداد پیــپ کــم در بازارهــای مالــی‬ ‫معاملــه می کننــد ‪ -‬بیــزاری و تنفــر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017- 32320421 - 32320420-32149068 :‬‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫عکس هفته‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبــه ‪ 22‬دی ‪1399‬‬ ‫‪ 27‬جمادی االول ‪1442‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫شماره ‪2 82‬‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫توزیع یک میلیون و‪۵۰۰‬‬ ‫هزارلیترسوخت بین عشایر‬ ‫شاه‬ ‫‪ 26‬دی ماه‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی بــا‬ ‫بیــان اینکــه امســال یک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هزار لیتر‬ ‫ســوخت بیــن خانوارهــای عشــایری ایــن اســتان‬ ‫توزیــع شــد گفــت‪ :‬ســهمیه نفــت ســفید ماهانــه‬ ‫عشــایر بایــد بــه ‪ ۲۴۰‬لیتــر برســد‪.‬‬ ‫رفت‬ ‫تحریم ها باید فور ًا متوقف شود‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫اســامی صبــح روز (جمعــه) در ســخنانی تلویزیونــی‬ ‫به مناســبت ســالروز قیام ‪ ۱۹‬دی ‪ ۱۳۵۶‬مردم قم‪ ،‬بر‬ ‫ضــرورت حراســت از یــاد و نــام ایــن قیــام تعیین کننده‬ ‫و مضمــون دینــی و ضدّامریکایــی ان تاکیــد کردنــد و با‬ ‫افتخارامیــز خوانــدن تولیــد واکســن کرونــا در کشــور‪،‬‬ ‫گفتنــد‪ :‬حضــور منطقـه‪‎‬ای و ثبــات اور و افزایش قدرت‬ ‫دفاعــی و موشــکی ایــران ادامــه خواهــد یافــت‪ ،‬در‬ ‫مــورد برجــام هــم مــا اصــرار و عجلـه ای بــرای بازگشــت‬ ‫امریــکا نداریــم مهــم ایــن اســت کــه تحریم هــا بایــد‬ ‫فــوری و کامــل برداشــته شــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی قبــل از بیــان مباحــث اصلــی‬ ‫خــود دربــاره حماســه ‪ ۱۹‬دی ‪ ۱۳۵۶‬مــردم قــم و برخــی‬ ‫مســائل روز‪ ،‬از حضــور حماســی و خودجــوش مــردم‬ ‫در تجلیــل از ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی‬ ‫و شــهید ابومهــدی قدردانــی و تاکیــد کردنــد‪ :‬ایــن‬ ‫فعالیــت خودجــوش و حماســه گونه‪ ،‬ناشــی از‬ ‫عواطــف‪ ،‬بصیــرت و انگیزه هــای عالــی مــردم بــود و‬ ‫روح تــازه ای در کالبــد کشــور و ملــت دمیــد‪.‬‬ ‫ایشــان همچنیــن از تجمــع بــزرگ و شــگفت انگیز‬ ‫مــردم عــراق در بغــداد و چنــد شــهر دیگــر در ســالگرد‬ ‫ایــن دوشــهید بــزرگ تجلیــل کردنــد و یــاد همراهــان‬ ‫ســردار ســلیمانی و ابومهــدی (شــهیدان پورجعفــری‪،‬‬ ‫مظفری نیــا‪ ،‬طارمــی‪ ،‬زمانی نیــا) و نیــز شــهدای عراقــی‬ ‫همــراه را گرامــی داشــتند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای همچنیــن بــا بزرگداشــت‬ ‫یاد شــهدای جانباخته کرمان در مراســم تشــییع ســردار‬ ‫ســلیمانی و نیــز شــهیدان جان باختــه در حادثــه بســیار‬ ‫تلــخ و ناگــوار ســانحه هواپیمایــی در اســمان تهــران‪ ،‬از‬ ‫خداونــد متعــال بــرای ان عزیــزان لطف و رحمــت و برای‬ ‫بازمانــدگان صبــر و تســاّ و ارامــش مســالت کردنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب افزودنــد‪ :‬مســئوالن نیــز در ایــن زمینــه‬ ‫وظایفــی دارنــد کــه بــه انهــا تذکــر داده شــده اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای بــا اشــاره بــه چهلمیــن‬ ‫روز شــهادت دانشــمند بزرگ کشــور شــهید فخری زاده‬ ‫افزودنــد‪ :‬دو شــخصیت بــزرگ علمــی کــه ایــن اواخــر‬ ‫از دســت دادیــم یعنــی شــهید فخــری زاده و ایت اللــه‬ ‫مصبــاح یــزدی‪ ،‬هــر دو در عرصــه هــای کاری خویــش‪،‬‬ ‫چهره هــای برجســته ای بودنــد کــه بایــد از میــراث‬ ‫ارزشــمند انهــا مراقبــت شــود و راه انــان بــه بهتریــن‬ ‫وجــه ادامــه یابــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در بخــش اصلــی سخنانشــان بــا تاکیــد‬ ‫بــر تاثیــر تعیین کننــده قیــام ‪ ۱۹‬دی ‪ ۱۳۵۶‬مــردم قــم‪،‬‬ ‫نگهبانــی و حراســت از یــاد ایــن حادثــه و نیــز مضمــون‬ ‫عمیــق ان را ضــروری برشــمردند‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬قیــام ‪ ۱۹‬دی از نقــاط اوج حیــات‬ ‫ملــت ایــران اســت چــرا کــه عــزم‪ ،‬اراده و بصیــرت ملت‬ ‫را نشــان می دهــد‪ .‬بنابرایــن بایــد یــاد ان زنــده و پُــر‬ ‫نشــاط بمانــد و راه اینــده را روشــن کنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه تــاش‬ ‫دس ـت های خائــن و تحلیلگــران مغــرض بــرای تغییــر‬ ‫مضمــون و محتــوای حــوادث بــزرگ ملت هــا در جهــت‬ ‫منافــع قدرت هــای بــزرگ گفتنــد‪ :‬بــا گســترش وســایل‬ ‫ارتبــاط جمعــی‪ ،‬امــکان تغییــر مضمــون اینگونــه‬ ‫حــوادث بیشترشــده اســت‪.‬‬ ‫ایشــان تحریــف واقعیــت رویدادهــای مهــم کشــورها‬ ‫و جهــان‪ ،‬ان هــم بــا زبــان و قلــم اشــخاص و‬ ‫نویســندگان معــروف را از کارهــای مهــم دســتگاههای‬ ‫جاسوســی و امنیتــی برشــمردند و بــا اشــاره بــه کتابــی‬ ‫کــه در زمینــه اینگونــه فعالیت هــای ســازمان ســیا‬ ‫منتشــر شــده اســت‪ ،‬افزودنــد‪ :‬ایــن کتــاب نشــان‬ ‫می دهــد کــه ســیا چگونــه بــا تســلط بــر مطبوعــات و‬ ‫رســانه های بــزرگ امریکایــی و حتــی اروپایــی‪ ،‬حــوادث‬ ‫را تحریــف و تفســیرهای تامیــن کننــده منافــع امریــکا‬ ‫را بــه افــکار عمومــی القــا می کنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در تبییــن ضرورت نگهبانی از مضمون‬ ‫قیــام ‪ ۱۹‬دی ‪ ۱۳۵۶‬مــردم قــم افزودنــد‪ :‬حادثــه قــم بــه‬ ‫ایــن شــهر منحصــر نمانــد و بــا الگوســازی و گســترش‬ ‫بــه دیگــر شــهرها‪ ،‬زمینه ســاز پیــروزی انقــاب عظیــم‬ ‫مــردم ایــران شــد‪ ،‬بنابرایــن بایــد از مضمــون ان‬ ‫به خوبــی مراقبــت کــرد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای‪ ،‬خشــم متراکم شــده ی‬ ‫مــردم نســبت بــه رژیــم دیکتاتــور‪ ،‬فاســد و وابســته‬ ‫پهلــوی را یکــی از دو مضمــون اصلــی قیــام ‪ ۱۹‬دی‬ ‫دانســتند و افزودنــد‪ :‬ایــن حرکــت تعیین کننــده‪،‬‬ ‫اساســا ً دینــی بــود چــرا کــه بــر رهبــری‪ ،‬بیانیه هــا‪،‬‬ ‫ســخنان و درس هــای امــام خمینــی(ره) بــه عنــوان‬ ‫مرجــع تقلیــد متکــی بــود و ایشــان هــم از روز اول‬ ‫قیــام در ســال ‪ ،۱۳۴۱‬مــردم را بــر اســاس مبانــی دینــی‬ ‫رهبــری و هدایــت می کــرد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬مضمــون دوم قیــام ‪۱۹‬‬ ‫دی ‪ ۱۳۵۶‬را «ضــدّ امریکایــی و ضــدّ اســتکباری»‬ ‫خواندنــد و یــاداوری کردنــد‪ :‬چنــد روز قبــل از ان قیــام‪،‬‬ ‫رییس جمهــور وقــت امریــکا در تهــران حمایــت صــد در‬ ‫صدی خود را از رژیم منحط‪ ،‬مســتبد و وابســته پهلوی‬ ‫اعــام کــرده بــود‪ ،‬بنابرایــن حرکــت مردم قم علیــه رژیم‬ ‫پهلــوی یــک حرکــت ضــد امریکایــی هــم بــود‪.‬‬ ‫ایشــان در جمع بندی این بخش از سخنانشــان گفتند‪:‬‬ ‫قیــام دینــی و ضــد امریکایــی ‪ ۱۹‬دی در واقــع اولین ضربه‬ ‫تبــر ابراهیمــی بــر پیکــر بــت بــزرگ بــه حســاب می ایــد‪،‬‬ ‫ضرباتــی کــه تــا امــروز ادامــه یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه اوضــاع در هــم ریختــه‬ ‫بــت بــزرگ اســتکبار افزودنــد‪« :‬افتضــاح انتخاباتــی»‪،‬‬ ‫«حقــوق بشــری کــه هــر چنــد روز یــک سیاهپوســت‬ ‫قربانــی ان می شــود»‪« ،‬بــر مــا شــدن ماهیــت‬ ‫ارزش هــای ادعایــی امریــکا کــه موجــب تمســخر دنیــا‬ ‫حتــی دوســتان امریــکا شــده»‪« ،‬اقتصــاد فلــج»‪ ،‬و‬ ‫«دههــا میلیــون بیــکار و گرســنه و بی خانمــان» نشــان‬ ‫دهنــده اوضــاع نابســامان امریــکا اســت کــه البتــه‬ ‫عجیــب نیســت‪ ،‬امــا عجیــب ایــن اســت کــه عــده ای‬ ‫هنــوز ارزو و قبله شــان امریــکا اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای افزودنــد‪ :‬عــده ای خیــال‬ ‫می کننــد کــه اگــر بــا امریــکا اشــتی کردیــم‪ ،‬کشــور‬ ‫بهشــت بَریــن مــی شــود‪ .‬ایــن افــراد بایــد بــه ایــران‬ ‫قبــل از انقــاب نــگاه کننــد کــه چگونــه حمایــت امریکا‬ ‫باعــث جلوگیــری از پیشــرفت کشــور‪ ،‬گســترش فقــر‬ ‫اقتصــادی و علمــی و رواج فســاد و بــی بنــد و بــاری‬ ‫فرهنگــی شــد‪ .‬ضمــن اینکــه امــروز هــم اوضــاع‬ ‫رژیم هایــی کــه در منطقــه قربان صدقــه امریــکا‬ ‫می رونــد‪ ،‬بــر همــه روشــن اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬بازگشــت بــه ســلطه جهنمــی قبــل از‬ ‫انقــاب را هــدف اصلــی امریکایی هــا در فشــارهای‬ ‫‪ ۴۲‬ســاله بــر ایــران دانســتند و افزودنــد‪ :‬فــرق امریــکا‬ ‫بــا برخــی اروپایی هــا در ایــن اســت کــه امریکایی هــا‬ ‫بــه علــت ســابقه ســلطه قبلــی خــود بــر ایــران و‬ ‫منطقــه‪ ،‬دنبــال تکــرار ان وضــع هســتند و بایــد همــه‬ ‫در مقابــل ایــن هــدف شــوم هوشــیار باشــند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای بــا اشــاره ســخنان صریــح‬ ‫یک کارشناس معروف امریکایی گفتند‪ :‬امریکایی ها‬ ‫تــا هنگامــی کــه بــر منطقــه ســلطه نیابنــد‪ ،‬منافــع خــود‬ ‫را در ایجــاد بی ثباتــی در ایــران‪ ،‬عــراق‪ ،‬ســوریه‪ ،‬لبنــان‬ ‫و دیگــر کشــورهای منطقــه جســتجو می کننــد کــه ایــن‬ ‫هــدف را گاهــی بــا کارهایــی شــبیه فتنــه ‪ ۸۸‬در ایران و‬ ‫گاهــی بــا تشــکیل داعــش پیگیــر می شــوند‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه حــوادث روزهــای اخیــر در امریکا‬ ‫ماننــد حملــه بــه کنگــره و فــرار نماینــدگان از تونل های‬ ‫مخفــی افزودنــد‪ :‬انهــا در فتنــه ‪ ۸۸‬بــه دنبــال نــا امنــی‬ ‫و ایجــاد اشــوب و جنــگ داخلــی در ایــران بودنــد کــه‬ ‫موفق نشــدند و خداوند همین مســاله را در ســال ‪۹۹‬‬ ‫بــر ســر خودشــان اورد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بخــش دیگــری از‬ ‫سخنانشــان را بــه پاســخ قطعــی و پایانــی نظــام‬ ‫اســامی بــه ادعاهــای جبهــه اســتکبار بــه ســرکردگی‬ ‫امریــکا علیــه جمهــوری اســامی در ‪ ۳‬موضــوع‬ ‫«تحریــم»‪« ،‬حضــور منطقــه ای ایــران» و «تــوان‬ ‫دفاعــی و قــدرت موشــکی کشــور» اختصــاص دادنــد‪.‬‬ ‫ایشــان در خصــوص مســئله تحریــم تاکیــد کردنــد‪:‬‬ ‫جبهــه غــرب و دشــمنان موظفنــد حرکــت خباثت امیــز‬ ‫تحریــم علیــه ملــت ایــران را کــه واقعــا ً یــک خیانــت‪،‬‬ ‫جنایــت و دشــمنی بی جهــت علیــه مــردم اســت‪ ،‬فــورا ً‬ ‫متوقــف کننــد و همــه تحریم هــا را بردارنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد‪ :‬البتــه بارهــا تاکیــد‬ ‫کرده ایــم کــه بایــد اقتصــاد را بــا فــرض برداشته نشــدن‬ ‫تحریم هــا جــوری برنامه ریــزی کنیــم تــا کشــور بــه‬ ‫خوبــی اداره شــود و بــا رفتــن و امــدن تحریــم و بــا‬ ‫بازیگری هــای دشــمن دچــار مشــکل نشــود کــه ایــن‬ ‫کار بــا اتــکا بــه ظرفیتهــای داخلــی و اجــرای سیاســتهای‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی ممکن اســت‪ .‬اگرچــه تحریم ها نیز‬ ‫بــه تدریــج در حــال بی اثــر شــدن هســتند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد‪:‬‬ ‫بنابرایــن ایــن حــرف طــرف مقابــل کــه فــان کار را‬ ‫بکنیــد یــا نکنیــد‪ ،‬بیخــود اســت و تحریم ها کــه خیانت‬ ‫و جنایــت در حــق ملــت اســت‪ ،‬بایــد برداشــته شــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬معنــا و منطــق حضــور‬ ‫منطقــه ای ایــران را تقویــت دوســتان و طرفــداران‬ ‫جمهــوری اســامی خواندنــد و گفتنــد‪ :‬حضــور‬ ‫جمهــوری اســامی در منطقــه «ثبات افریــن» و‬ ‫موجــب رفــع بی ثباتــی اســت همچنان کــه در ســوریه‬ ‫و عــراق ایــن واقعیــت را همــه دیدنــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬ایــن‬ ‫حضــور‪ ،‬قطعــی اســت و بایــد وجــود داشــته باشــد و‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای بــا یــاداوری تجربــه تلــخ‬ ‫ناتوانــی کشــور درمقابــل حمــات هوایــی صــدام‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کردنــد‪ :‬ایــران ان روزهــا در مقابــل‬ ‫موشــکباران و بمبــاران تهــران و شــهرهای مختلــف‬ ‫ناتــوان و بی دفــاع بــود و جمهــوری اســامی حــق‬ ‫نداشــت کشــور را در ان شــرایط نگــه دارد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا یــاداوری نمونه هایــی از قــدرت دفاعــی‬ ‫امــروز ایــران مثــل ســاقط کــردن پرنــده متجــاوز‬ ‫امریکایــی در اســمان ایــران و یــا در هم کوبیدن پایگاه‬ ‫عین االســد‪ ،‬گفتنــد‪ :‬دشــمن در مقابــل ایــن واقعیتهــا‬ ‫ناگزیراســت قــدرت و توانایی هــای دفاعــی ایــران را در‬ ‫محاســبات و تصمیمــات خــود در نظــر بگیــرد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در بخــش دیگــری از‬ ‫سخنانشــان بــه مســئله پــر تکــرار دیگــری در افــکار‬ ‫عمومــی یعنــی برجــام‪ ،‬و کنــار گذاشــتن بخشــی دیگــر‬ ‫از تعهــدات و اغــاز غنی ســازی ‪ ۲۰‬درصــد اشــاره کردنــد‬ ‫و گفتنــد‪ :‬ایــن بحــث را مطــرح می کننــد کــه امریــکا بــه‬ ‫برجــام برگــردد یــا برنگــردد؟ جمهــوری اســامی هیــچ‬ ‫اصــرار و عجلــه ای بــرای بازگشــت امریــکا بــه برجــام‬ ‫نــدارد‪ ،‬بلکــه مطالبــه منطقــی مــا رفــع تحریم هــا و‬ ‫بازگردانــدن حــق غصب شــده ملــت اســت کــه ایــن‬ ‫وظیفــه امریــکا و اروپایی هــای دنبالــ ه‪‎‬رو ان اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای افزودنــد‪ :‬اگــر تحریم هــا‬ ‫برداشــته شــد بازگشــت امریــکا بــه برجــام معنــا‬ ‫می دهــد البتــه مســئله خســارت ها کــه جــزو مطالبــات‬ ‫مــا اســت در مراحــل بعــدی دنبــال خواهــد شــد‪ ،‬امــا‬ ‫بــدون رفــع تحریم هــا بازگشــت امریــکا بــه برجــام‬ ‫حتــی ممکــن اســت بــه ضــرر کشــور هــم باشــد‪.‬‬ ‫ایشــان خاطرنشــان کردنــد‪ :‬در ایــن مــوارد بــه‬ ‫مســئوالن در قــوای مجریــه و مقننــه گفتــه شــده که با‬ ‫دقــت و رعایــت کامــل ضوابــط پیــش برونــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی تصمیــم مجلــس و اقــدام‬ ‫دولــت بــرای کاهــش بخــش دیگری از تعهــدات برجام‬ ‫را کامــا ً درســت و عقالنــی دانســتند و گفتنــد‪ :‬عمــل‬ ‫کــردن جمهــوری اســامی بــه همــه تعهــدات خــود در‬ ‫شــرایطی کــه طــرف مقابــل بــه همــه تعهــدات خــود‬ ‫عمــل نمی کنــد‪ ،‬بی معنــی اســت‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬البتــه اگــر انهــا بــه تعهــدات خــود‬ ‫بازگردنــد مــا نیــز برمی گردیــم‪ ،‬همچنان کــه بنــده از‬ ‫ابتــدای برجــام گفتــم اقدامــات بایــد به صــورت متناظر‬ ‫و «کار و تعهــد انهــا در مقابــل کار و تعهــد مــا» باشــد‬ ‫اول کار انجــام نگرفــت امــا اکنــون بایــد‬ ‫کــه البتــه ایــن‪ِ ،‬‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫موضــوع دیگــری کــه رهبــر انقالب اســامی به ان اشــاره‬ ‫کردنــد‪ ،‬منافــات نداشــتن بکارگیــری جوانــان بــا انگیــزه و‬ ‫کاربلــد‪ ،‬بــا اســتفاده از افــراد کارکشــته و بــا تجربــه بــود‪.‬‬ ‫ایشــان بــه پخــش بخشــی از سخنانشــان در یــک‬ ‫برنامــه تلویزیونــی کــه در صــدر ان بــر روی کار امــدن‬ ‫«دولــت جــوان حزب اللهــی» و در ادامــه بــر اســتفاده‬ ‫از افــراد بــا تجربــه تاکیــد شــده بــود‪ ،‬اشــاره کردنــد و‬ ‫گفتنــد‪ :‬ایــن دو مــورد بــا هــم منافاتــی نــدارد‪ ،‬بنــده‬ ‫از قدیــم بــه تکیــه بــه نیروهــای جــوان اعتقــاد راســخ‬ ‫داشــته ام بــه ایــن معنــی کــه بــه انهــا اعتمــاد و در‬ ‫برخــی مدیریتهــای مهــم کشــور از انهــا اســتفاده‪ ،‬و از‬ ‫ابتــکار‪ ،‬انگیــزه و نشــاط انهــا اســتقبال شــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی گفتنــد‪ :‬بایــد از کار‪ ،‬روحیــه و‬ ‫خالقیــت جوانــان و بچه هــای کشــور حداکثــر اســتفاده‬ ‫بشــود امــا ایــن بــه معنــای حــذف و کنــار گذاشــتن نســل‬ ‫ت‬ ‫قبــل نیســت‪ ،‬بلکــه بــر حســب اقتضــاء‪ ،‬یک جــا مدیریـ ِ‬ ‫جــوان و یک جــا مدیریــت فــرد مجــرّب و کارکشــته الزم‬ ‫اســت همچنان کــه در زمــان امــام بزرگــوار نیــز همین طور‬ ‫بــود‪ .‬البتــه در خصــوص دولــت جــوان حزب اللهــی در‬ ‫ایــام نزدیــک انتخابــات ســخن خواهیــم گفــت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا اشــاره بــه شــهید‬ ‫ســرافراز ســردار ســلیمانی افزودنــد‪ :‬البتــه بعضــی‬ ‫از افــراد میانســال هــم مثــل جوانــان هســتند‪.‬‬ ‫شــهید ســلیمانی در حــدود ‪ ۶۰‬ســالگی از هیــچ چیــز‬ ‫نمی ترســید و تحــرّک‪ ،‬تــاش و فعالیتهــای متراکــم او‬ ‫اعجــاب اور بــود‪.‬‬ ‫بخش پایانی سخنان رهبر انقالب به‬ ‫مسئله کرونا اختصاص داشت‪:‬‬ ‫ایشان با تشکر از وزارت بهداشت و دست اندرکاران‬ ‫تولیــد واکســن ازمایش شــده بــرای مقابلــه بــا کرونــا‪،‬‬ ‫ایــن واکســن را مایــه افتخــار و عــزت کشــور خواندنــد‬ ‫و بــا انتقــاد از افــرادی کــه هــر کار بــزرگ در کشــور را‬ ‫انــکار می کننــد‪ ،‬بــه ســوابقی از ایــن انکارهــا در مقابــل‬ ‫پیشــرفتهای علمی اشــاره و خاطرنشــان کردند‪ :‬ســالها‬ ‫قبــل وقتــی جوانــان کشــور دســتگاههای ســانتریفیوژ‬ ‫را درســت کــرده بودنــد‪ ،‬عــده ای نامــه نوشــتند کــه‬ ‫مبــادا فریــب ایــن ادعاهــا را بخوریــد‪ ،‬همچنیــن پــس‬ ‫از موفقیــت مرحــوم کاظمــی و جوانــان همــکار او در‬ ‫ســلولهای بنیــادی پیغام هــای مشــابهی داده شــد امــا‬ ‫ان پیشــرفتها واقعــا ً قابــل بــاور بــود و پــس از ان نیــز‬ ‫پیشــرفتها ‪ ۱۰‬برابــر شــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای در ادامــه‪ ،‬ورود واکســن‬ ‫امریکایــی و انگلیســی بــه کشــور را ممنــوع اعــام‬ ‫کردنــد و گفتنــد‪ :‬امریکایی هــا اگــر توانســته بودنــد‬ ‫واکســن تولیــد کننــد ایــن افتضــاح کرونایــی در‬ ‫کشورشــان به وجــود نمی امــد کــه در یــک روز حــدود ‪۴‬‬ ‫هــزار نفــر تلفــات داشــته باشــند‪ .‬ضمــن اینکــه اساســا ً‬ ‫بــه انهــا اعتمــادی نیســت و گاهــی ایــن واکســن ها‬ ‫بــرای ازمایــش بــر روی ملت هــا اســت‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬البتــه بــا ســابقه ای کــه فرانســوی ها‬ ‫در قضیــه خونهــای الــوده دارنــد‪ ،‬بــه انهــا هــم‬ ‫خوش بیــن نیســتم‪ ،‬امــا تهیــه واکســن از کشــورهای‬ ‫دیگــر هیــچ مشــکلی نــدارد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا تاکیــد بــر لــزوم اســتمرار‬ ‫مراقبتهای بهداشتی مردم و انجام وظایف مسئوالن‬ ‫بــرای مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬گفتنــد‪ :‬برخــی تجربه هــای‬ ‫خــوب‪ ،‬موفــق و امتحان پــس داده دارویــی در زمینــه‬ ‫کروناوجــود دارد کــه مســئوالن هــم انهــا را تصدیــق‬ ‫می کننــد‪ ،‬ایــن مــوارد نبایــد انــکار شــود بلکه بایــد مورد‬ ‫بررســی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای در پایــان خطــاب بــه ملــت‬ ‫ایــران‪ ،‬مــردم قــم و حــوزه علمیــه معظّــم خاطرنشــان‬ ‫کردنــد‪ :‬دیــروز ملــت ایــران در ســایه اتحــاد‪ ،‬عــزم راســخ‪،‬‬ ‫دینــداری‪ ،‬حضــور بهنــگام و مجاهــدت توانســت بــا رقــم‬ ‫زدن ایــن انقــاب عظیــم‪ ،‬مســیر تاریــخ دنیــا و بشــر را‬ ‫تغییــر دهــد و امــروز نیــز ملــت بــا توانایی هــا و تجــارب‬ ‫و امکانــات بیشــتر می توانــد بــر همــه موانــع در زمینــه‬ ‫مســائل اقتصــادی مثــل تولیــد و ارزش پــول ملــی و در‬ ‫زمینــه مســائل فرهنگــی‪ ،‬سیاســی و نظامــی فائــق ایــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدرضــا قلــی‬ ‫پــور اظهــار داشــت‪ :‬هــر چنــد ســهمیه نفــت‬ ‫ســفید هــر خانــوار عشــایر اســتان بتازگــی ‪۲.۵‬‬ ‫برابــر افزایــش یافتــه‪ ،‬امــا پاســخگوی نیــاز ایــن‬ ‫قشــر از جامعــه نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر توزیــع نفــت ســفید‪،‬‬ ‫ماهانــه ســه عــدد کپســول ‪ ۱۱‬کیلوگرمــی نیــز بیــن‬ ‫خانوارهای عشــایری این اســتان توزیع می شــود‬ ‫تــا بــه مراتــع و جنــگل هــا کمتــر فشــار وارد شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ســهمیه نفــت ســفید هــر‬ ‫خانوار عشــایر اســتان تاکنون ‪ ۵۰‬لیتر در ماه بود‬ ‫کــه باعــث مشــکالتی زیــادی در تامیــن ســوخت‬ ‫ایــن خانوارهــا شــده بــود‪ ،‬هــم اینــک ایــن ســهمیه‬ ‫‪ ۱۲۰‬لیتــر اســت‪.‬‬ ‫راه اندازی اولین خانه هالل در منطقه‬ ‫عشایری‬ ‫وی از راه انــدازی اولیــن خانــه هــال در مناطــق‬ ‫عشــایری اســتان روز دوشــنبه هفتــه جــاری‬ ‫خبــر داد و افــزود‪ :‬ایــن خانــه هــال بــا همــکاری‬ ‫و مشــارکت جمعیــت هــال احمــر اســتان در‬ ‫منطقــه قشــاقی عشــایر در مــراوه تپــه اســتان‬ ‫گلســتان ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫قلــی پــور توانمندســازی و امــوزش جوانــان در‬ ‫مقابــل بــا حــوادث و امــداد و نجــات را از جملــه‬ ‫اهــداف خانــه هــال دانســت و گفــت‪ :‬جامعــه‬ ‫عشــایری هــر ســاله بــا حــوادث طبیعــی زیــادی رو‬ ‫بــه رو هســتند کــه دوری راه و ســخت گــذر بــودن‬ ‫مناطــق بعضــا مانــع ارایــه خدمات به موقــع امداد‬ ‫و نجــات خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تشکیل شورای حل اختالف عشایری‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای نخســتین بــار شــورای حــل‬ ‫اختــاف عشــایری نیــز در ایــن اســتان تشــکیل‬ ‫شــده اســت کــه ســه نفــر بــرای ایــن مهــم‬ ‫انتخــاب شــدند‪ ،‬احــکام ایــن افــراد نیــز از ســوی‬ ‫دادگســتری اســتان صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫قلــی پــور افــزود‪ :‬مســایل و مشــکالت خانــوار‬ ‫هــای عشــایری در ایــن شــورا مــورد بررســی قــرار‬ ‫خواهــد گرفــت و هــدف نیــز ایجــاد ســازش و‬ ‫کاهــش رفــت و امــد هــا و هزینــه خانــوار هــای‬ ‫ایــن قشــر اســت‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت‪:‬‬ ‫هــم اینــک ‪ ۲۶۲‬نفــر از جمعیــت ‪ ۱۰‬تــا ‪۴۹‬‬ ‫ســال خانوارهای عشــایری این اســتان بیســواد‬ ‫هســتند کــه برنامــه ریــزی شــده اســت تــا در‬ ‫ســال جــاری زیــر پوشــش امــوزش نهضــت‬ ‫ســواد امــوزی قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫قلــی پــور از خانوارهــای عشــایری اســتان خواســت‬ ‫تــا کارت تــردد خــود را دریافــت کننــد و گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫اطالعــات ‪ ۶۵۰‬نفــر در ســامانه بــه ثبــت رســیده‬ ‫اســت و ‪ ۵۵۰‬کارت تــردد دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تمامــی خدمــات بــه عشــایر‬ ‫از جملــه ارد‪ ،‬ســوخت و ســایر تنهــا بــه دارنــدگان‬ ‫کارت تــرددد ارایــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی بــر‬ ‫هویــت گــذاری دام هــای عشــایری نیــز تاکیــد کــرد‬ ‫و افــزود‪ :‬تــردد دام هــای بــدون هویــت قاچــاق‬ ‫محســوب مــی شــود‪ ،‬تاکنــون ‪ ۱۵۰‬هــزار راس از‬ ‫دام عشــایر اســتان هویــت گــذاری شــده انــد‪.‬‬ ‫ی ‪ ۷۰۰‬هــزار واحــد دامــی‬ ‫عشــایر خراســان شــمال ‬ ‫در اختیــار دارنــد و ‪ ۹۰‬درصــد درامــد انــان وابســته‬ ‫بــه دام اســت و مابقــی از از محــل تولیــد صنایــع‬ ‫دســتی‪ ،‬جمــع اوری گیاهــان دارویــی و زراعــت و‬ ‫باغــداری تامیــن مــی شــود‪/.‬ایرنا‬ صفحه 8 ‫شستشوی دست ها با اب و صابون و استفاده از محلولهای‬ ‫ضدعفونی کننده حاوی الکل‪،‬ویروس های روی‬ ‫دست ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫مرتب دست‬ ‫های خود را‬ ‫بشویید‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره ‪282‬‬ ‫سرنوشت جنگ بافتح میمک‬ ‫وهمراهی عشایروارتش تغییرکرد‬ ‫رییــس بنیــاد حفــظ اثــار و نشــر ارزشــهای‬ ‫دفــاع مقــدس ارتــش جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران گفــت‪ :‬ازادســازی میمــک بــا مشــارکت‬ ‫فراگیــر عشــایر و قــوای نظامــی بــه ویــژه‬ ‫ارتــش‪ ،‬سرنوشــت جنــگ را تغییــر داد و‬ ‫صــدام متوجــه قــدرت حریــف مقابــل خــود‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫ایرنــا‪ ،‬ســرتیپ دوم ســتاد امیــر محمدرضــا‬ ‫فــوالدی روز جمعــه در اییــن چهلمیــن‬ ‫ســالگرد عملیــات ضربــت ذوالفقــار و فتــح‬ ‫میمــک بــه اهمیــت تصــرف میمــک اشــاره‬ ‫کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬میمــک بــه علــت‬ ‫ارتفاعــات راهبــردی خــود از ‪ ۸۰‬ســال پیــش‬ ‫همــواره مــورد مناقشــه ایــران و عــراق بــود‬ ‫چــرا کــه ارتفاعــات ایــن منطقه تــا کیلومترها‬ ‫از عمــق خــاک ســرزمین حریــف را در تســلط‬ ‫خــود دارد و صــدام نیــز بــا اشــراف بــه ایــن‬ ‫موضــوع قبــل از شــروع جنــگ اقــدام بــه‬ ‫تصــرف میمــک کــرد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بــا تصــرف میمــک مــردم‬ ‫عشــایر ایــل خــزل و ارتــش اقــدام بــه‬ ‫بازپــس گیــری میمــک کردنــد و فرماندهــان‬ ‫ارتــش همزمــان ‪ ۲‬گزینــه ازادســازی مهــران‬ ‫و میمــک را داشــتند کــه ازادســازی میمــک‬ ‫باتوجــه بــه موقعیــت ســوق الجیشــی خــود‬ ‫بــه گزینــه اول و اصلــی بــرای فرماندهــان و‬ ‫اتــاق فکــر جنــگ کشــور انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫امیــر فــوالدی اظهــار داشــت‪ :‬یکــی دیگــر از‬ ‫دســتاوردهای فتــح میمــک اهمیــت حضــور‬ ‫نیــروی مــردم و عشــایر بــود کــه پیــش از ایــن‬ ‫عملیــات چنــدان مــورد توجــه نبــود امــا بعــد‬ ‫از ایــن عملیــات ســازماندهی و امــوزش و‬ ‫بســیج نیروهــای مــورد توجــه فرماندهــان‬ ‫قــرار گرفــت و بســیج مردمــی نقشــی پررنــگ‬ ‫در جنــگ را ایفــا کردنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اکنــون بــرای مانــدگاری ایــن‬ ‫حماســه هــا بــرای نســل هــای اینــده بایــد‬ ‫گذشــته هــای پرافتخــار و حماســه هــای‬ ‫جنــگ تحمیلــی فرامــوش نشــود و نســل بــه‬ ‫نســل در اینــده بــا رشــادت هــای مردمــان‬ ‫ســرزمین خــود در گذشــته اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫رییــس بنیــاد حفــظ اثــار و نشــر ارزشــهای‬ ‫دفــاع مقــدس ارتــش جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران گفــت‪ :‬جنــگ جبهــه‬ ‫اســتکبار امــروز شــدیدتر شــده و‬ ‫بــه شــیوه هــای نویــن تــر بــر علیــه‬ ‫ایــران اســامی در جریــان اســت‬ ‫و دشــمن اکنــون بــا حربــه هایــی‬ ‫چــون تهدیــد‪ ،‬تحریــم‪ ،‬توطئــه‪،‬‬ ‫تطمیــع‪ ،‬تزویــر و ســایر هجمــه هــا‬ ‫بــه مصــاف ایــران مقتــدر امــده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امریــکا قبــل از انقــاب‬ ‫بــر علیــه شــوروی ســابق انــواع‬ ‫معاهــده هــای نظامــی را تشــکیل‬ ‫داد و ایــران در زمــان رژیــم پهلــوی‬ ‫عضــو ایــن معاهــده هــا بــود کــه بعــد از‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی‪ ،‬امریــکا بــر‬ ‫علیــه ایــران اســامی و جلوگیــری از صــدور‬ ‫انقــاب‪ ،‬معاهــده هــای نظامــی و اقتصــادی‬ ‫را تشــکیل داده اســت امــا مــی دانــد کــه‬ ‫ایــران در برابــر انهــا دشــمنی مقتــدر اســت‪.‬‬ ‫امیــر فــوالدی یــاداور شــد‪ :‬اکنــون کــه‬ ‫دشــمن در صــدد ضربــه زدن بــه انقــاب‬ ‫اســت‪ ،‬بایــد بــا اتــکا و ایمــان بــه خداونــد‪،‬‬ ‫اعتمــاد و خودکفایــی نســبت بــه خودبــاوری‬ ‫و ظرفیــت هــای داخلــی‪ ،‬اتحــاد و انســجام‬ ‫بیــن مــردم و مســووالن‪ ،‬تبعیــت از فرامیــن‬ ‫امــام راحــل و رهبــری و تــداوم مســیر راه‬ ‫شــهید ســلیمانی از هجمــه هــای دشــمن‬ ‫عبــور کنیــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مــردم ایــران اســامی در‬ ‫هــر پســت و مقــام و صنفــی اگــر بــه وظایــف‬ ‫دینــی و اســامی خــود پایبنــد باشــند ایــران‬ ‫بیــش از پیــش بــه ســرافرازی در ســطح بیــن‬ ‫الملــل مــی رســد و بایــد انهــا همــواره در‬ ‫برابــر هجمــه هــای دشــمنان ایــن مــرز و بــوم‬ ‫هوشــیار باشــند و راه هــای نفــوذ و دسیســه‬ ‫را بــر اســتکبار ببندنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــران اســامی در همــان بــدو‬ ‫انقــاب و حتــی مبــارزات پیــش از انقــاب‬ ‫ابســتن حــوادث زیــادی بــوده اســت کــه اگــر‬ ‫بــه ماننــد نمونــه فقــط بــه رویدادهــای دی‬ ‫مــاه اشــاره کنیــم مــی تــوان بــه شــهادت‬ ‫فدائیــان اســام و ایــت اللــه غفــاری‪ ،‬قیــام‬ ‫مــردم قــم‪ ،‬عملیــات هــای بــزرگ جنــگ‬ ‫شاگرداول سواداموزی خراسان‬ ‫شمالی‪،‬شیروان‬ ‫رییــس اداره ســواداموزی شــیروان گفــت‪ :‬ایــن شهرســتان‬ ‫در ارزیابی هایــی کــه توســط معاونــت ســواداموزی اســتان بــر‬ ‫اســاس شــاخص هــای تعییــن شــده انجــام داد‪ ،‬رتبــه نخســت‬ ‫ســواداموزی را در بیــن شهرســتان هــای اســتان کســب کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار سیدحســن باقــرزاده اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه ارزیابــی هــای بــه عمــل امــده بــر اســاس‬ ‫شــاخص هــای تعییــن شــده در امــر ســواداموزی در ســال‬ ‫تحصیلــی ‪ ،۱۳۹۸-۱۳۹۹‬ســواداموزی ایــن شهرســتان در‬ ‫پیگیــری و اجــرای برنامــه هــای ســواداموزی اســتان موفــق‬ ‫شــد بهتریــن عملکــرد را رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫وی ایــن شــاخص هــا را شــامل امــوزش و توانمندســازی‬ ‫نیــروی انســانی‪ ،‬تبلیــغ و ترویــج‪ ،‬اطــاع رســانی‪ ،‬برنامــه‬ ‫عملیاتــی‪ ،‬شــتاب بخشــی‪ ،‬شــورای پشــتیبانی ســواداموزی‪،‬‬ ‫کیفیــت بخشــی‪ ،‬نظــارت اموزشــی و غیــره عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫تحمیلــی واقــع شــده در دی مــاه‪ ،‬حادثــه‬ ‫ســقوط هواپیمــا و شــهادت جمعــی از توابــع‬ ‫هوانیــروز ارتــش نظیــر شــهیدان ســتاری و‬ ‫اردســتانی‪ ،‬واقعــه ‪ ۹‬دیمــاه و همبســتگی‬ ‫مــردم بــا رهبــری و انقــاب بعــد از فتنــه‬ ‫هــا و اشــوب هــای ســال ‪ ،۸۸‬تــرور شــهید‬ ‫ســلیمانی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دفــاع مقــدس یــک‬ ‫دانشــگاه بــزرگ انســان ســازی و رشــادت‬ ‫بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن دانشــگاه و مکتــب‬ ‫شــاگردانی ســرافراز و جســور چون شــهیدان‬ ‫ســلیمانی بــود کــه دشــمن را در جبهــه هــای‬ ‫مقاومــت بــه ســتوه اورد و کرنــش و احتــرام‬ ‫عالــی تریــن مقــام هــای نظامــی دنیــا از‬ ‫جملــه روســیه را معطــوف خــود ســاخت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬ایــران در جنــگ مظلــوم و تنهــا‬ ‫و فقــط متکــی بــه خداونــد بــود و رمــز پیــروزی‬ ‫ایــران اســامی بــر دشــمن نیــز همیــن ایمــان‬ ‫مطلــق بــه خداونــد و امدادهــای غیبــی‪ ،‬اتحــاد‪،‬‬ ‫انســجام و غیــرت ملــی‪ ،‬همبســتگی نهادهــای‬ ‫نظامــی ارتــش‪ ،‬ســپاه و ژاندارمــری ســابق‬ ‫(نیــروی انتظامــی کنونــی) و حضــور گســترده‬ ‫بســیج مردمــی بــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬دشــمن در زمانــی بــه ایــران‬ ‫حملــه کــرد کــه کشــور درگیــر غائلــه هایــی‬ ‫چــون کردســتان و زاهــدان و گروهــک هــای‬ ‫تجزیــه طلــب و اشــوب هــای داخلــی بــود‬ ‫و ارتــش نیــز بــه عنــوان تنهــا نهــاد نظامــی‬ ‫کشــور چــون بــه دشــمن اســتکبار و حامــی‬ ‫مــردم و انقــاب تبدیــل شــد‪ ،‬مــورد هجمــه‬ ‫هــا و فشــارهایی چــون انحــال‪ ،‬تحریــک‬ ‫فرماندهــان میانــی و ســربازان بــرای تمــرد‬ ‫از فرماندهــان ارشــد‪ ،‬کودتــا‪ ،‬نفــوذ‪ ،‬توطئــه‬ ‫و ســایر مــوارد مواجــه بــود امــا بــا اقتــدار‬ ‫و پیــروی از فرامیــن امــام راحــل از ایــن‬ ‫دسیســه هــا ســربلند بیــرون امــد و پــای‬ ‫ثابــت جنــگ تحمیلــی و دفــاع از امنیــت‬ ‫ایــران اســامی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ایــن اییــن کــه هرســال‬ ‫در منطقــه عمومــی میمــک برگــزار مــی شــد‬ ‫امســال بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫در مصلــی شــهر ایــام و بــا حضــور تعــداد‬ ‫محــدودی از خانــواده شــهدا و ایثارگــران‪،‬‬ ‫پیشکســوتان دفــاع مقــدس‪ ،‬بــزرگان ایــل‬ ‫خــزل‪ ،‬فرماندهــان نظامــی و انتظامــی و‬ ‫جمعــی از مســووالن دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫رونمایــی از کتــاب میمــک در جنــگ‬ ‫تحمیلــی نوشــته ســرتیپ بســطامی‪،‬‬ ‫مداحــی در وصــف شــهید ســلیمانی‪،‬‬ ‫تقدیــر از خانــواده شــهید ســهرابی تنهــا‬ ‫شــهید مدافــع حــرم اســتان ایــام‪ ،‬جمعــی‬ ‫از خانــواده هــای شــهدای عملیــات فتــح‬ ‫میمــک و پیشکســوتان ایــن عملیــات از ایــل‬ ‫خــزل از دیگــر برنامــه هــای ایــن اییــن بــود‪.‬‬ ‫منطقــه عمومــی میمــک واقع در شهرســتان‬ ‫مهــران ‪ ۲۹‬شــهریورماه ســال ‪ ۵۹‬بــه تصــرف‬ ‫دشــمن بعــث دارمــد و در یــک عملیــات یــک‬ ‫ماهــه ســرانجام در ‪ ۱۹‬دیمــاه همــان ســال‬ ‫بازپــس گیــری شــد‪.‬‬ ‫باقــرزاده بــا اشــاره بــه فعالیــت و همــکاری همــکاران پرتــاش‬ ‫ســواداموزی ایــن شهرســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــیوع‬ ‫کرونــا‪ ،‬همــکاران همــکاری هــای مطلوبــی کــرده و بــا وجــود‬ ‫تــرس برخــی ســواداموزان از شــرکت در امتحانــات‪ ،‬انــان نیــز‬ ‫همــکاری خوبــی داشــته و بســیاری از انــان موفــق بــه قبولــی‬ ‫در ازمــون شــدند‪.‬‬ ‫رییــس اداره ســواداموزی شــیروان گفــت‪ :‬امســال از ســهمیه‬ ‫‪ ۳۴۳‬نفــری منظــور شــده بــرای ســواداموزی شهرســتان‪،‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۲۸۴‬نفــر در دوره هــای ســواداموزی نامنویســی‬ ‫کرده انــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال بیــش از ‪۲‬‬ ‫برابــر افزایــش نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫ســهمیه ایــن شهرســتان در قالــب طــرح شــتاب بخشــی‬ ‫ســواداموزی در ســال جــاری هــزار و ‪ ۱۵۷‬نفــر‪ ،‬افــراد عــادی‬ ‫‪ ۳۴۳‬نفــر‪ ،‬تحکیــم ‪ ۱۸۰‬نفــر و انتقــال ‪ ۲۵۰‬نفــر تعییــن شــده‬ ‫کــه در دوره تحکیــم ‪ ۱۸۰‬نفــر و در دوره انتقــال ‪ ۲۶۰‬نفــر‬ ‫جــذب شــده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هزینــه ســواداموزی بــرای هــر نفــر عــادی هشــت‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار ریــال‪ ،‬طــرح شــتاب بخشــی ‪ ۱۰‬میلیــون‬ ‫ریــال‪ ،‬تحکیــم یــک میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار ریــال و انتقــال ‪۹‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار ریــال اســت‪.‬‬ ‫شهرستان ‪ ۱۶۰‬هزار نفری شیروان پنج هزار بی سواد دارد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 22‬دی ‪1399‬‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست‬ ‫نزنید‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن اســت‬ ‫بــه ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده‬ ‫مــی تواننــد ویــروس را بــه چشــم هــا ‪،‬بینــی و دهــان شــما‬ ‫منتقــل کننــد‪.‬از ایــن راه هــا ویــروس مــی توانــد وارد بــدن‬ ‫شــما شــده و شــما را بیمــار کنــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪282‬‬ ‫رونمایی ازخاری‬ ‫دیگردرچشم دشمنان‬ ‫یکــی از پایگاه هــای راهبــردی موشــکی‬ ‫نیــروی دریایــی ســپاه در ســواحل خلیــج‬ ‫فــارس بــا حضــور ســردار سرلشــکر پاســدار‬ ‫حســین ســامی فرمانــده کل ســپاه‬ ‫از پایــگاه هــای موشــکی نیــروی دریایــی‬ ‫ســپاه در ســواحل خلیــج فــارس‪ ،‬از بخشــی‬ ‫دســتاوردها و تجهیــزات راهبــردی زیــر‬ ‫ســطحی و موشــکی ایــن نیــرو بازدیــد‬ ‫وی بــا اعــام اینکــه‬ ‫دشــمنان مــا قــدرت منطــق‬ ‫مــا را نمی پذیرنــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫اعتقــاد داریــم دشــمنان‬ ‫مــا‪ ،‬قــدرت منطــق را نمــی‬ ‫پذیرنــد بلکــه بــر منطــق‬ ‫قــدرت تکیــه دارنــد‪ ،‬لــذا‬ ‫بــرای جلوگیــری از تحمیــل‬ ‫اراده ســلطه طلبانــه و‬ ‫برنامــه انهــا‪ ،‬راهــی جــز‬ ‫تقویــت قــدرت بازدارنــده‬ ‫دفاعــی و تهاجمــی بــرای مــا‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫فرمانــده کل ســپاه ایــن‬ ‫مجموعــه را از جملــه‬ ‫تاسیســات نگهدارنــده موشــک هــای‬ ‫راهبــردی نیــروی دریایــی ســپاه اعــام کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬انچــه امــروز در ایــن مجموعــه‬ ‫مــی بینیــد یکــی از چندیــن تاسیســات نگــه‬ ‫دارنــده موشــکهای راهبــردی نیــروی دریایــی‬ ‫ســپاه اســت کــه در ان‪ ،‬ســتونی از موشــک‬ ‫هــا و سیســتم هــای پرتــاب انهــا را مالحظــه‬ ‫می کنیــم ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــول ایــن ســتون هــا کیلومترها‬ ‫ادامــه دارد و تعــداد زیــادی از ایــن مجموعــه‬ ‫هــا در نیــروی دریایــی ســپاه وجــود دارد‪.‬‬ ‫الحمــد اللــه نیــروی دریایــی ســپاه امــروز بــه‬ ‫کفایــت و بلــوغ قــدرت دســت یافتــه اســت‪.‬‬ ‫پاســداران انقــاب اســامی رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از ســپاه‬ ‫نیــوز‪ ،‬ســردار سرلشــکر پاســدار حســین‬ ‫ســامی فرمانــده کل ســپاه پاســداران‬ ‫انقــاب اســامی بــه همــراه دریــادار پاســدار‬ ‫علیرضــا تنگســیری فرمانــده نیــروی دریایــی‬ ‫ســپاه صبــح روز (جمعــه) بــا رونمایــی یکــی‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫سرلشــکر ســامی پــس از بازدیــد از یــگان‬ ‫هــا و ســامانه هــای مســتقر در ایــن پایــگاه‬ ‫ کــه بــدون حضــور اصحــاب رســانه انجــام‬ ‫شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬منطــق مــا بــرای دفــاع‬ ‫از تمامیــت ارضــی و اســتقالل کشــور و‬ ‫دســتاوردهای انقــاب اســامی‪ ،‬قــوی شــدن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫سالمتیشماتنها‪۳۰‬دقیقه‬ ‫پیاده روی روزانه چه کمکی‬ ‫می کند؟‬ ‫بــرای یــک پیــاده روی ‪ ۳۰‬دقیقــه ای در طــول روز‪ ،‬مــی تــوان همــان ضــرب‬ ‫المثــل معــروف در مــورد ســیب را بــه کار بــرد‪ :‬ایــن کار شــما را از پزشــک‬ ‫دور نگــه مــی دارد‪.‬‬ ‫ایــن میــزان پیــاده روی نــه تنهــا باعــث کاهــش وزن و کاهــش فشــار خــون‬ ‫مــی شــود‪ ،‬بلکــه خطــر ابتــا بــه بســیاری از بیمــاری هــای مزمــن از جملــه‬ ‫بیماریهــای قلبــی عروقــی و ســکته مغــزی را از شــما دور مــی کنــد‪ .‬پیــاده‬ ‫روی منظــم یکــی از ســاده تریــن کارهایــی اســت کــه می توانید بــرای ارتقای‬ ‫ســامت خــود انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫احســاس شــادی‪ :‬ورزش هایــی ماننــد پیــاده روی باعــث افزایــش هورمــون‬ ‫هــای مرتبــط بــا احســاس خــوب ماننــد ســروتونین و دوپامیــن در بــدن مــی‬ ‫شــود کــه مــی توانــد خلــق و خــو را افزایــش دهــد‪ .‬یکــی از مزایــای بزرگتــر‬ ‫پیــاده روی ایــن اســت کــه انجــام ایــن ورزش در طبیعــت بســیار بیشــتر از‬ ‫پیــاده روی در فضــای بســته یــا ســالن هــای ورزشــی احســاس نشــاط مــی‬ ‫دهــد‪.‬‬ ‫مقاومــت در برابــر میکــروب هــا‪ :‬ورزش هــای متعــادل ماننــد پیــاده روی‬ ‫منجــر بــه بهبــود پاســخ ایمنــی بــدن مــی شــود‪ .‬مطالعــات نشــان داده‬ ‫افــرادی کــه حداقــل ‪ ۴‬روز در هفتــه و بــه مــدت نیــم ســاعت پیــاده روی مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬کمتــر دچــار بیمــاری هــای عفونــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫ســوزاندن چربــی‪ :‬قــدم زدن بیشــتر بــا افزایــش میــزان متابولیســم بــدن‪،‬‬ ‫سرلشــکر ســامی تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن موشــکها‬ ‫بــا بــرد صدهــا کیلومتــر‪ ،‬نقطــه زن و دقیــق‪،‬‬ ‫بــا قــدرت تخریــب بســیار بــاال و قــادر بــه‬ ‫عبــور از تجهیــزات جنــگ الکترونیــک دشــمن‬ ‫مــی باشــند‪.‬‬ ‫فرمانــده کل ســپاه بــا بیــان اینکــه اکنــون‬ ‫افســران جــوان بیشــماری در ســپاه پاســداران‬ ‫انقــاب اســامی هســتند کــه ســامانه هــا را‬ ‫امــاده بــرای هــر گونــه عملیــات انــی نگــه مــی‬ ‫دارنــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر اراده ای در شــیاطین‪،‬‬ ‫مســتکبران و دشــمنان مــا وجــود داشــته باشــد‪،‬‬ ‫ایــن جوانــان شــجاع و برومنــد‪ ،‬اراده انهــا را در‬ ‫نطفــه خفــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫سرلشــکر ســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫پیشــرفت هــای فناورانــه در نیــروی دریایــی‬ ‫ســپاه‪ ،‬بــه عنــوان یــک نیــروی راهبــردی‪،‬‬ ‫از نظــر کمــی و کیفــی بســیار قابــل قبــول‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن نیــروی مقتــدر در‬ ‫ســطح ســامانه هــای اطالعاتــی کشــف‬ ‫اهــداف و سیســتم هــای جســتجوگر و‬ ‫همچنیــن ســامانه هــای راداری متصــل بــه‬ ‫سیســتم موشــکی‪ ،‬پیشــرفت هــای بســیار‬ ‫خوبــی حاصــل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬موشــک هــای نیــروی‬ ‫دریایــی ســپاه جــزء پیشــرفته تریــن موشــک‬ ‫هایــی اســت کــه در عرصــه نبــرد هــای‬ ‫ســاحل بــه دریــا ‪ ،‬ســطح بــه ســطح‪ ،‬هــوا بــه‬ ‫دریــا ‪ ،‬دریــا بــه هــوا در رده بهتریــن موشــک‬ ‫هــای جهــان اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده کل ســپاه تصریــح کــرد‪ :‬هــر لحظــه‬ ‫نیــاز باشــد رزمنــدگان اســام از منافــع‬ ‫حیاتــی ملــت بــزرگ ایــران در ابهــای نیلگــون‬ ‫خلیــج فــارس و مــاورای ان دفــاع تهاجمــی‬ ‫قدرتمندانــه را خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫چربــی بیشــتری را مــی ســوزاند و تحقیقــات‬ ‫نشــان مــی دهــد پیــاده روی بــرای از بیــن‬ ‫بــردن چربــی شــکمی بســیار موثــر اســت‪.‬‬ ‫در واقــع تنهــا راه موثــر بــرای از بیــن بــردن‬ ‫چربــی دور شــکم‪ ،‬پیــاده روی اســت‪.‬‬ ‫افزایــش ســوخت و ســاز بــدن‪ :‬پیــاده روی‬ ‫بــا شــدت متوســط و بــرای یــک مــدت زمــان‬ ‫طوالنــی مــی توانــد ســوخت و ســاز بــدن‬ ‫شــما را تنظیــم کنــد و در کنتــرل وزن تاثیــر‬ ‫مثبــت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫افزایــش قــدرت پاهــا‪ :‬پیــاده روی بــرای‬ ‫اســتخوان ها مفید اســت‪ .‬تحقیقات نشــان‬ ‫مــی دهــد زنانــی کــه یائســگی را پشــت ســر‬ ‫گذاشــته انــد و تقریبــا یــک و نیــم کیلومتــر‬ ‫در روز پیــاده روی دارنــد‪ ،‬چگالــی اســتخوان‬ ‫هــای کل بدنشــان نســبت بــه زنانــی کــه‬ ‫مســافت هــای کمتــری را مــی پیماینــد باالتر‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن پیــاده روی بــرای کاهــش‬ ‫ســرعت از دســت دادن اســتخوان هــای پــا‬ ‫نیــز بســیار موثــر اســت‪.‬‬ ‫بهبــود فراینــد هضــم‪ :‬پیــاده روی بخصــوص بعــد از غــذا‪ ،‬بــرای هضــم‬ ‫زودهنــگام ان مفیــد اســت‪ .‬بعــاوه راه رفتــن بعــد از غــذا‪ ،‬خطــر بیمــاری‬ ‫هــای قلبــی عروقــی و دیابــت را نیــز کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫کاهــش عالئــم افســردگی‪ :‬پیــاده روی عالئــم افســردگی را تســکین مــی‬ ‫دهــد‪ ۳۰ .‬دقیقــه پیــاده روی‪ ۳ ،‬تــا ‪ ۵‬بــار در هــر هفتــه بــه مــدت ‪ ۱۲‬هفتــه‪،‬‬ ‫عالئــم افســردگی را حــدود ‪ ۴۷‬درصــد کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫جــذب بهتــر ویتامیــن دی‪ :‬پیــاده روی در طبیعــت و در روزهــای افتابــی‬ ‫میــزان ســنتز ویتامیــن دی از طریــق نــور خورشــید را افزایــش مــی دهــد و‬ ‫ایــن رونــد بــرای ســامت اســتخوان هــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫خــواب بهتــر شــبانه‪ :‬اگــر مشــکل در خــواب شــبانه داریــد‪ ،‬ایــن را بدانید که‬ ‫قــدم زدن قبــل از خــواب بــه شــما در تجربــه خــواب خــوب شــبانه کمــک مــی‬ ‫کنــد و انهــم بــا افزایــش اثــر مالتونیــن‪ ،‬یعنــی هورمــون خــواب طبیعی‪.‬‬ ‫بهبــود عملکــرد قلــب‪ :‬پیــاده روی چــون نوعــی ورزش هــوازی بــه‬ ‫شــمار مــی رود‪ ،‬منجــر بــه افزایــش ضربــان قلــب و بهبــود گــردش‬ ‫خــون مــی شــود‪.‬‬ صفحه 10 ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم یــک‬ ‫متــر فاصلــه بگیرید‪.‬زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد‬ ‫قطــرک هــای ریــزی از دهــان و بینــی او بــه اطــراف پاشــیده میشــود‬ ‫کــه ممکــن اســت حــاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگــر فاصلــه شــما بــا ان‬ ‫فــرد خیلــی نزدیــک باشــد‪ ،‬ممکــن اســت شــما ایــن قطــرک هــای‬ ‫حــاوی ویــروس کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق کنیــد‪.‬‬ ‫فاصله‬ ‫(ایمن) را در‬ ‫اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪282‬‬ ‫بهترین دنیا نیستیم اما به کارمان واردیم‬ ‫هرچند‬ ‫ِ‬ ‫مشــاور عالــی وزیــر بهداشــت گفــت‪ :‬اینکــه‬ ‫برخــی می گوینــد مــا بهتریــن واکسن ســاز‬ ‫دنیایــم تعــارف اســت‪ ،‬امــا بــه پشــتوانه‬ ‫تجربــه ‪ ۱۰۰‬ســاله در تولیــد واکســن‪ ،‬مــا‬ ‫نیــز از کشــورهای ســازنده واکســن کرونــا‬ ‫هســتیم کــه مفتخــر بــه انجــام ایــن کار‬ ‫شــد ه ایم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫ایرناپــاس‪ ،‬ســاخت واکســن کرونــا امیــدی‬ ‫بــود کــه از ابتــدای شــروع همه گیــری‪،‬‬ ‫محققــان جهــان را بــه تکاپــو انداخــت تــا‬ ‫راهــی بــرای عبــور از بحــران کرونــا بیابنــد‪.‬‬ ‫ایــران نیــز جــزو کشــورهایی بــود کــه شــروع‬ ‫بــه ســاخت واکســن کــرد و توانســت بــه‬ ‫پیشــرفت های چشــمگیری دســت یابــد‪.‬‬ ‫به طــوری کــه در اوایــل دی مــاه نخســتین فــاز‬ ‫انســانی واکســن ایرانــی کرونــا بــه داوطلبــان‬ ‫تزریــق شــد و براســاس اخبــار منتشــر شــده‪،‬‬ ‫دریافت کننــدگان ان در شــرایط خوبــی بــه ســر‬ ‫می بردنــد و گــروه دوم داوطلبــان نیــز واکســن را‬ ‫دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫براســاس اعــام وزارت بهداشــت‪۸ ،‬‬ ‫واکســن ایرانــی توســط شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان در حــال ســاخت اســت‪ .‬حتــی‬ ‫ســازمان غــذا و دارو اعــام کــرده چنــد‬ ‫شــرکت ایرانــی مشــغول تولیــد واکســن‬ ‫بــا تکنولــوژی ‪ mRNA‬هســتند کــه همــان‬ ‫فنــاوری مــورد اســتفاده در واکســن های‬ ‫پیشــرفته فایزر‪/‬بایون تــک و مدرنــا اســت‪.‬‬ ‫البتــه واکســن ایرانــی کــه بــه فــاز نخســت‬ ‫ازمایــش انســانی رســیده مبتنــی بــر فنــاوری‬ ‫ویــروس ضعیــف شــده اســت‪.‬‬ ‫فنــاوری را داشــتیم امــا بــه طــور معمــول‪،‬‬ ‫نــه امکانــات خارجی هــا را داشــتیم و نــه‬ ‫علــم انهــا را‪ .‬غربی هــا دانــش و امکانــات‬ ‫بیشــتری در اختیــار داشــتند‪.‬‬ ‫عنــوان نخســتین دریافت کننــده‪ ،‬تزریــق‬ ‫کــرد کــه تــا بــه امــروز مشــکلی پیــش نیامــده‬ ‫اســت و گــروه دوم هــم واکســن را دریافــت‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫اکبــری ادامــه داد‪ :‬امریــکا تنهــا کشــوری‬ ‫اســت کــه بــرای نخســتین بار از یــک‬ ‫فنــاوری جدیــد موســوم بــه ‪ mRNA‬بــرای‬ ‫ســاخت واکســن اســتفاده کــرده و موفــق‬ ‫شــده زودتــر از بقیــه بــه ســاخت واکســن‬ ‫برســد‪ .‬البتــه موضــوع اصلــی ایــن اســت کــه‬ ‫انســان تجربـه ای از ایــن واکســن نــدارد لــذا‬ ‫نمی دانیــم کــه در اینــده میــزان مانــدگاری‬ ‫ایمنــی و ســامت ان چــه میــزان اســت و ایا‬ ‫در اینــده همچنــان ایمــن و ســالم خواهــد‬ ‫بــود؟ امــا بــه هــر حــال یــک علــم و فنــاوری‬ ‫پیشــرفته اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه اکبــری‪ ،‬ایــران بــا احتیــاط زیــادی‬ ‫پیــش مـی رود چــون هــم بایــد شــاخص های‬ ‫جمهوری اســامی را در ســاخت واکســن به‬ ‫دســت بیــاورد و هــم اینکــه مــا زیــر ذره بیــن‬ ‫دنیــا هســتیم‪.‬‬ ‫مشــاور عالــی وزیــر بهداشــت دربــاره‬ ‫واکســن ایرانــی کرونــا نیــز گفــت‪ :‬مــا از‬ ‫علمــی اســتفاده کردیــم کــه تقریبــا بقیــه‬ ‫واکسن ســازهای دنیــا از ان علــم اســتفاده‬ ‫کرده انــد و ان بهره بــرداری از خــود ویــروس‬ ‫اســت‪ .‬ویــروس ضعیــف شــده ای کــه‬ ‫خاصیــت انتی ژنــی ان باقیمانــده تــا در بدن‬ ‫ایمنــی ایجــاد کنــد امــا خاصیــت بیماری زایــی‬ ‫ان از بیــن رفتــه اســت‪ .‬البتــه ایــن فنــاوری‬ ‫انــواع مختلفــی دارد و بــا تجربــه قدیمــی‬ ‫مــا‪ ،‬توانســته اســت جوابگــو باشــد و اولیــن‬ ‫واکســن ایــران بــه فــاز انســانی برســد‪.‬‬ ‫در ســاخت واکســن کرونــا ‪ ۶‬تــا ‪ ۸‬مــاه از‬ ‫دنیــا عقبیــم‬ ‫ اکبــری افــزود‪ :‬هرچنــد واکســن ایرانــی در حــال‬ ‫ســاخت اســت امــا نزدیــک بــه ‪ ۶‬تــا ‪ ۸‬مــاه از‬ ‫دنیــا عقب تریــم کــه ایــن نیــز قابــل قبــول اســت‪.‬‬ ‫همان گونــه کــه مــا در زمــان حــال نیازمنــد خریــد‬ ‫واکســن هســتیم‪ ،‬در اینــده بــا واکســن های‬ ‫تولیــدی خــود‪ ،‬افــراد جامعــه را مصــون می کنیــم‬ ‫زیــرا ویــروس کرونــا از پیــش مــا نخواهــد رفــت و‬ ‫باقــی می مانــد و مــا نیازمنــد همیشــگی واکســن‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫در ایــن میــان اینکــه برخــی می گوینــد مــا‬ ‫بهتریــن واکسن ســاز دنیــا هســتیم اینهــا‬ ‫تعــارف اســت‪ .‬مــا نیــز یکــی از کشــورهای‬ ‫ســازنده واکســنیم‪.‬‬ ‫وی دربــاره تامیــن واکســن از طریــق خریــد‬ ‫ان از دیگــر کشــورها نیــز گفــت‪ :‬بایــد هــر‬ ‫کاری کــه می توانیــم بــرای تهیــه واکســن‬ ‫هســتند و عملکــرد واکســن انهــا قطعــی‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫مشــاورعالی وزیــر بهداشــت ادامــه داد‪:‬‬ ‫کاری کــه مــا بایــد انجــام دهیــم اینکــه اگــر‬ ‫کشــوری زودتــر بــه واکســن تائیــد شــده‬ ‫رســید‪ ،‬بهتــر اســت مــا هــم ان واکســن را‬ ‫بخریــم امــا ایــن یــک مســاله تجــاری اســت‬ ‫و مســئول خریــد بایــد بدانــد کــدام واکســن‬ ‫بهتــر و ارزانتــر اســت‪.‬‬ ‫شــرکت هایی در ســاخت واکســن‬ ‫ســرمایه گذاری کردنــد تــا درامدهــای‬ ‫هنگفــت کســب کننــد‪ .‬هزینــه واکســن‬ ‫نزدیــک بــه نیــم ســنت اســت امــا در حــال‬ ‫حاضــر بحــث ‪ ۲۰‬دالر مطــرح اســت‪ .‬ایــن‬ ‫اقــدام تجــاری اســت و بنابرایــن در خریــد‬ ‫بایــد دقــت زیــادی کــرد‪.‬‬ ‫اکبــری افــزود‪ :‬موافقــم واکســنی بخریــم‬ ‫کــه بــا فنــاوری مــا هماهنگــی بیشــتری دارد‬ ‫و بــا نظــام ایمنــی مــا متناســب اســت تــا در‬ ‫اینــده بتوانیــم از انهــا بهــره بگیریــم و بــا‬ ‫محاســبه میــزان انتــی بــادی از ان بــرای‬ ‫کارهــای تحقیقاتــی خــود اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫چینی هــا واکســن خــود را بــه اماراتی هــا‬ ‫تزریــق کردنــد‪ ،‬ایــن جــزو کار تحقیقاتــی‬ ‫انهاســت نــه اینکــه واکســن انهــا تائیــد‬ ‫شــده بلکــه انهــا می خواهنــد تحقیقــات‬ ‫خــود را کامــل کننــد و بگوینــد واکســن مــا در‬ ‫غــرب اســیا هــم ازمایــش شــده اســت‪ .‬همه‬ ‫ســاخت واکســن مراحــل متعــدی را‬ ‫شــامل می شــود‪ .‬پــس از انجــام مراحــل‬ ‫ازمایشــگاهی و تســت واکســن روی‬ ‫حیوانــات‪ ،‬ازمایش هــای بالینــی واکســن‬ ‫روی انســان اغــاز می شــود کــه خــود شــامل‬ ‫ســه مرحلــه اســت‪.‬‬ ‫در مرحلــه نخســت فــاز انســانی‪ ،‬واکســن‬ ‫روی تعــداد اندکــی از داوطلبــان ازمایــش‬ ‫می شــود‪ .‬پــس از طــی ایــن مرحلــه‪،‬‬ ‫دوزهــای مختلفــی روی صدهــا داوطلــب در‬ ‫فــاز دوم انســانی ازمایــش می شــود و در‬ ‫صــورت موفقیت امیــز بــودن مرحلــه دوم‪،‬‬ ‫فــاز ســوم یعنــی تزریــق بــه هــزاران نفــر در‬ ‫دســتور کار قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫در مرحلــه بعــدی اگرچــه واکســن ممکــن‬ ‫اســت بــه بــازار عرضــه شــود امــا همچنــان‬ ‫مراحــل تحقیقاتــی ان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ایران در ساخت واکسن تجربه ‪ ۱۰۰‬ساله دارد‬ ‫محمداســماعیل اکبــری مشــاورعالی وزیــر‬ ‫بهداشــت در گفت وگــو بــا ایرناپــاس‬ ‫بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه ایــران جــزو‬ ‫چنــد کشــور معــدود دنیاســت کــه کار‬ ‫واکسن ســازی را شــروع کــرده‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫ایــن از افتخــارات جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫اســت‪ .‬البتــه مــا تجربــه ‪ ۱۰۰‬ســاله یعنــی‬ ‫از روز تاســیس انســتیتو پاســتور ایــران در‬ ‫واکسن ســازی داریــم‪.‬‬ ‫همــه کــودکان بــا واکســن های ایرانــی‪،‬‬ ‫از نــوع میکروبــی و ویروســی مصــون‬ ‫شــدند‪ .‬بایــد بــا افتخــار بگوییــم کــه مــا ایــن‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تولیــد واکســن‪ ،‬مراحــل‬ ‫ازمایشــگاهی دارد و بعــد از ایــن مراحــل‪،‬‬ ‫تزریــق بــه حیــوان کوچــک و ســپس حیــوان‬ ‫بــزرگ انجــام می شــود و پــس از اینکــه‬ ‫ســامت و ایمنــی همــه انهــا تاییــد شــد‬ ‫نوبــت بــه شــروع فــاز انســانی اســت‪.‬‬ ‫ایــران بســیار بــا حوصلــه ایــن کار را کــرد‬ ‫و در فــاز انســانی برخــاف دیگــر کشــورها‬ ‫کــه واکســن خــود را روی ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬نفــر‬ ‫ازمایــش کردنــد ان را روی ســه نفــر کــه بــه‬ ‫ســازندگان واکســن نیــز مرتبــط بودنــد بــه‬ ‫انجــام دهیــم‪ .‬در ایــن رابطــه بــا خریــد‬ ‫واکســن دو نکتــه را بایــد درنظــر داشــت‪.‬‬ ‫نخســت اینکــه هیــچ واکســنی هنــوز در‬ ‫دنیــا تائیدیــه جهانــی نــدارد‪ .‬شــما اگــر االن‬ ‫بــه فرزنــد خــود واکســن ســرخک بزنیــد‬ ‫هیچ کــس پیگیــری نمی کنــد کــه وضعیــت‬ ‫کــودک چطــور اســت‪ ،‬چون واکســن ســرخک‬ ‫تاییدیــه خــود را گرفتــه امــا واکســن های‬ ‫کرونــا هنــوز در فــاز تحقیقاتــی قــرار دارنــد‬ ‫و حتــی انهایــی کــه در فــاز ســوم انســانی‬ ‫وارد شــده و واکســن را بــه میلیون هــا نفــر‬ ‫تزریــق کردنــد بــاز هــم در حــال تحقیقــات‬ ‫ایــن مــوارد بــرای تکمیــل پرونده هــای تائیــد‬ ‫واکســن ضــرورت دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬اگــر رونــد ســاخت واکســن‬ ‫خــوب پیــش بــرود بیــن ‪ ۶‬تــا ‪ ۷‬مــاه دیگــر‬ ‫ممکــن اســت واکســن تولیــد داخــل‪ ،‬وارد‬ ‫فــاز انســانی ســوم شــود؛ ماننــد واکســن‬ ‫امریکایــی کــه امــروز بــه ایــن مرحلــه دســت‬ ‫پیــدا کــرده و بــه تعــداد زیــادی از مــردم‬ ‫تزریــق می شــود‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه ‪ 22‬دی ‪1399‬‬ ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫را رعایت‬ ‫کنید‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت‬ ‫کنیــد‪ .‬بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان‬ ‫و بینــی بــا ارنــج خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در‬ ‫هنــگام عطســه و ســرفه اســت‪ .‬بعــد از ســرفه و عطســه‬ ‫بالفاصلــه دســتمال کاغــذی خــود را دور بیاندازیــد‬ ‫شمـاره ‪282‬‬ ‫سببشناسی‬ ‫وپیشگیریازارتکاب‬ ‫بزهکاریاینترنتی‬ ‫دربیننوجوانان‬ ‫در گفتگو با مریم علمی کارشناس ارشد‬ ‫روان شناسی بررسی شد‪:‬‬ ‫بــا همــه گیــری ویــروس کرونــا و افزایــش فعالیــت‬ ‫هــای نوجوانــان در بســتر فضــای مجــازی‪ ،‬شــاهد‬ ‫افزایــش بزهــکاری در ایــن فضــا هســتیم!‬ ‫سبب شناسی وپیشگیری ازارتکاب‬ ‫بزهکاری اینترنتی دربین نوجوانان‬ ‫ســبب شناســی وپیشــگیری ازارتــکاب‬ ‫بزهــکاری اینترنتــی دربیــن نوجوانــان‬ ‫ســبب شناســی وپیشــگیری ازارتــکاب‬ ‫بزهــکاری اینترنتــی دربیــن نوجوانــان‬ ‫بزهــکاری یــک رفتــار ضــد اجتماعــی و خــاف‬ ‫مقــررات و قوانیــن اســت‪ .‬در واقــع هــر نــوع‬ ‫رفتــارى کــه بــا قوانیــن جامعــه در تضــاد باشــد‬ ‫و بــرای ان مجازاتــى تعییــن شــده باشــد‬ ‫بزهــکارى نامیــده مى شــود‪.‬‬ ‫قانونگــذار بــرای ایــن رفتــار هــا کــه عمومــا ً‬ ‫منجــر بــه بــر هــم خــوردن نظــم اجتماعــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬اخالقــی و … در جامعــه مــی‬ ‫شــوند‪ ،‬مجــازات هــای مختلفــی وضــع کــرده‬ ‫اســت‪ .‬در ضمــن واژه «بــزه» در مــورد‬ ‫تخلفــات و قانــون گریــزی هــای کــودکان و‬ ‫نوجوانــان بــه کار مــى رود و بــراى تخلفــات‬ ‫بزرگســاالن عمدتــا ً از واژه جــرم اســتفاده‬ ‫مى شــو د ‪.‬‬ ‫از اواخــر قــرن نوزدهــم ارتــکاب رفتارهــاى‬ ‫بزهکارانــه از جانــب کــودکان و نوجوانــان‬ ‫در کشــورهاى بــزرگ صنعتــى بیشــتر‬ ‫جلــب توجــه نمــوده اســت‪ .‬در مــورد علــت‬ ‫بزهــکارى عقایــد مختلفــى ابــزار شــده اســت‪.‬‬ ‫بســیارى از جامعه شناســان‪ ،‬روانشناســان‪،‬‬ ‫جرم شناســان و روان پزشــکان معتقــد‬ ‫هســتند کــه تکامــل صنعتــى جوامــع در‬ ‫تشــدید رفتارهــای بزهکارانــه تاثیرگــذار بــوده‬ ‫انــد و هــر چــه جامعــه در مســیر ماشــینی‬ ‫شــدن و دور شــدن از مناســبات اجتماعــی و‬ ‫خــرده فرهنــگ هــای ســنتی شــتاب بگیــرد‪ ،‬بــه‬ ‫همــان نســبت نیــز تبهــکاری‪ ،‬قانون شــکنی‪،‬‬ ‫بزهــکارى و ارتــکاب اعمــال ضــدّ اجتماعــى‬ ‫بیشــتر مى شــود‪ .‬از ســویی عــده ای بــر ایــن‬ ‫باورنــد کــه فــرو ریختــن بنــای اعتقــادات‬ ‫مذهبــی یــا حتــی ضعــف اخالقیــات در هــر‬ ‫جامعــه ای منجــر بــه بــی اثــر شــدن یــا کمرنــگ‬ ‫شــدن وجــدان یــا همــان پلیــس باطنــى فــرد‬ ‫گشــته‪ ،‬ارتــکاب بــه اعمــال خــاف قانــون را‬ ‫بیشــتر مى ســازد‪.‬‬ ‫بــه منظــور اشــنایی بیشــتر بــا الیــه هــای‬ ‫مختلــف بزهــکاری در بیــن جوانــان و‬ ‫نوجوانــان بــه ویــژه در بســتر فضــای مجــازی‬ ‫گفتگــوی کوتاهــی بــا مریــم علمــی کارشــناس‬ ‫ارشــد روانشناســی انجــام داده ایــم‪.‬‬ ‫بزهکاری را به بیان ساده تعریف کنید‬ ‫بزهــکاری بــه زبــان ســاده یــک پدیــده اجتماعــی‬ ‫اســت کــه در محیــط هــای مختلــف اجتماعــی‬ ‫دارای اشــکال گوناگونــی اســت‪ .‬درواقــع هــر‬ ‫رفتــارى کــه باعــث دخالــت در حقــوق دیگــران‪،‬‬ ‫بــر هــم زدن رفــاه جامعــه و یــا خــود شــخص شــود‬ ‫بزهــکاری نامیــده مــی شــود‪ .‬بــه عنــوان مثــال‬ ‫مى تــوان ســرقت‪ ،‬اســتفاده از مــواد مخــدر‪،‬‬ ‫فــروش مــواد مخــدر‪ ،‬قتــل‪ ،‬فحشــاء‪ ،‬اذیــت و‬ ‫ازار رســانیدن بــه دیگــران را از جملــه رفتارهــاى‬ ‫بزهکارانــه نــام بــرد‪.‬‬ ‫عمده ترین دالیل بزهکاری نوجوانان‬ ‫کدامند؟‬ ‫بزهــکاران از نظــر روانشناســی دارای شــخصیت‬ ‫هــای متفاوتــی هســتند و متغیرهــای متعــددی‬ ‫در بزهــکاری نوجوانــان موثــر هســتند‪ .‬از جملــه‬ ‫ایــن متغیرهــا می تــوان بــه متغیرهــای ژنتیکــی‪،‬‬ ‫شــخصیتی‪ ،‬متغیرهــای خانوادگــی و طبقــه‬ ‫اجتماعــی اشــاره کــرد‪ .‬احســاس بی کفایتــی‪،‬‬ ‫طردشــدگی عاطفــی و نیــاز بــه ابــراز وجــود‪،‬‬ ‫نداشــتن دسترســی بــه منابــع زندگــی‪ ،‬فقــر ‪،‬‬ ‫طــاق و اعتیــاد والدیــن‪ ،‬تبعیــض بیــن فرزنــدان‪،‬‬ ‫کمبــود محبــت‪ ،‬عــدم حضــور پــدر در خانــه‪،‬‬ ‫بزهــکاری یکــی از اعضــای خانــواده‪ ،‬نداشــتن‬ ‫الگــوی رفتــاری مناســب‪ ،‬عــدم درک فرزنــدان‪،‬‬ ‫ســکونت در محلــه هــا کمتــر برخــوردار‪ ،‬گــروه‬ ‫همســاالن‪ ،‬بــی اعتنایــی و ســهل انــگاری خانــواده‬ ‫هــا بــه رفتارهــای فرزنــدان و … تنهــا تعــدادی از‬ ‫عواملــی هســتند کــه مســیر بــروز بزهــکاری را در‬ ‫دســترس و همــوار مــی ســازند‪.‬‬ ‫بزهکاری در فضای مجازی به ویژه در‬ ‫دوران کرونا را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫تــا قبــل از همــه گیــری بیمــاری کرونــا‪،‬‬ ‫خانــواده هــا بــه دلیــل مســایئل اجتماعــی‬ ‫پیچیــده و بــروز مخاطــرات ریــز و درشــت‪،‬‬ ‫محیــط خــارج از خانــه را عمدتــا ً محیطــی نــا‬ ‫امــن تلقــی مــی کردنــد‪ .‬ایــن تلقــی خانــواده‬ ‫از نــا امنــی بیــرون منــزل نیــز امــری طبیعــی‬ ‫اســت چــرا کــه عمدتــا ً احتمــال الــوده شــدن‬ ‫بــه مفاســد اجتماعــی و یــا بــروز بزهــکاری‬ ‫و در ســطح کالن تــر بــروز جــرم در خــارج‬ ‫از محیــط خانــه صــورت مــی گیــرد‪ .‬امــا بعــد‬ ‫از همــه گیــری کرونــا و تعطیلــی مــدارس‪،‬‬ ‫اســتفاده از فضــای مجــازی در انجــام بســیاری‬ ‫امــورات بــه ویــژه درس و ادامــه تحصیــل‪،‬‬ ‫فراگیــر شــد و ضریــب نفــوذ اســتفاده از فــن‬ ‫اوری هــای نویــن چنــد برابــر شــد‪.‬‬ ‫امــا همزمــان بــا ایــن گســترش پــر شــتاب‬ ‫اســتفاده از تکنولــوژی وســاعات حضــور‬ ‫متمــادی نوجوانــان در فضــای مجــازی ‪ ،‬زمینــه‬ ‫بــروز برخــی بزهــکاری هــا نیــز افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫عــدم اشــنایی بــا الفبــا و مقومــات حضــور در‬ ‫ایــن فضــا‪ ،‬کانالیــزه نبــودن مــوارد اســتفاده‪،‬‬ ‫عــدم اشــنایی خانــواده هــا بــا شــیوه هــای‬ ‫کنتــرل فرزنــد در فضــای مجــازی‪ ،‬امــکان بــروز‬ ‫مخفــی کاری و داشــتن الیــه هــای امنیتــی‬ ‫متعــدد‪ ،‬حضــور افــراد ســودجو بــا اهــداف و‬ ‫مقاصــد مختلــف در فضــای مجــازی‪ ،‬عــدم‬ ‫امــکان نظــارت بــر ایــن فضــا در مقایســه‬ ‫بــا فضــای حقیقــی و … از جملــه مــواردی‬ ‫هســتند کــه امــروزه بســیاری از خانــواده هــا‬ ‫بــا ان درگیــر هســتند‪.‬‬ ‫حضــور در برنامــه هــای پخــش زنــده( الیــو)‬ ‫افــراد معلــوم الحــال‪ ،‬عضویــت در کانــال هــا و‬ ‫شــبکه هــای بــا تصاویــر و کلیــپ هــای خــارج از‬ ‫عــرف ‪ ،‬معاشــرت بــا گــروه غیــر همســاالن و غیــر‬ ‫همجنــس بــدون اشــنایی از تبعــات و مخاطــرات‬ ‫و … مقدمــات ایجــاد انحرافــات ذهنــی‪ ،‬روانــی‪،‬‬ ‫جنســی‪ ،‬عقیدتــی‪ ،‬مذهبــی و هویتــی نوجوانــان‬ ‫را در ایــن بســتر فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫راهکارهای مقابله با بزهکاری نوجوانان‬ ‫در فضای مجازی کدامند؟‬ ‫گام اول بــه عقیــده بنــده امــوزش والدیــن و‬ ‫نوجــوان اســت‪ .‬هــر گاه خانــواده و نوجــوان‬ ‫اهــداف و مقاصــد خــود را از حضــور در ایــن‬ ‫فضــا تبییــن و مشــخص کننــد‪ ،‬تبعــات کمتــر‬ ‫و کــم رنــگ تــر خواهــد شــد‪ .‬پرســه زنــی هــای‬ ‫بجنــورد _ بــازار کســب کار انالیــن – معــاون امــوزش ابتدایی‬ ‫اداره امــوزش و پــرورش اســفراین گفــت‪ :‬دانش امــوزان‬ ‫مــدارس ‪ ۱۵‬منطقــه عشــایری ایــن شهرســتان همچنــان بــه‬ ‫اینترنــت و شــبکه شــاد دسترســی ندارنــد‪.‬‬ ‫امــوزان ایــن مناطــق بــه امــوزش مجــازی و شــبکه اجتماعــی‬ ‫شــاد را مشــکل کــرده اســت‪.‬‬ ‫رحیمــی گفــت‪ :‬از ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۸۱۴‬دانــش امــوز دوره ابتدایــی‬ ‫(اول تــا ششــم) شــهر و بخــش مرکــزی اســفراین ‪ ۹‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۸۲‬دانــش امــوز بــه شــبکه شــاد دسترســی دارنــد و ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۳۲‬دانــش امــوز دیگــر بــه دلیــل دسترســی نداشــتن‬ ‫بهایــن شــبکه از طریــق اطــاع رســانی بــا فلــش‪ ،‬ســی دی‬ ‫اموزشــی و درســنامه امــوزش مــی بیننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی رحیمــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫کار امــوزش دانــش امــوزان ابتدایــی در مــدارس عشــایری‬ ‫ایــن مناطــق بــه دلیــل نبــود دسترســی بــه اینترنــت‪ ،‬بــه‬ ‫صــورت حضــوری برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دسترســی بــه اینترنــت در مــدارس روســتایی‬ ‫بخــش مرکــزی اســفراین مهیــا اســت امــا ناتوانــی مالــی‬ ‫والدیــن در تامیــن گوشــی هوشــمند‪ ،‬دسترســی دانــش‬ ‫وی بــا اشــاره بــه میانگیــن ‪ ۹۶‬درصــدی حضــور دانــش اموزان‬ ‫ابتدایــی شــهر اســفراین در ســامانه شــاد افــزود‪ :‬بیشــترین‬ ‫مشــکل در جــذب دانــش در مناطــق حاشــیه شــهر اســت کــه‬ ‫بــا وجــود پیگیــری هــای زیــاد بــه دلیــل مقاومــت و ممانعــت‬ ‫خانــواده هــا و تــرس از شــرایط کرونــا‪ ،‬توفیقــی در جــذب ایــن‬ ‫دانــش امــوزان بــرای تحصیــل نداشــته ایــم‪.‬‬ ‫‪ ۵۹‬دانش اموز ابتدایی اسفراین از تحصیل بازماندند‬ ‫عدم دسترسی مدارس‪۱۵‬منطقه عشایری‬ ‫اسفراین به اینترنت‬ ‫بــی مــورد و چــرخ خــوردن هــای بــی هــدف در‬ ‫ایــن بســتر ‪ ،‬عــاوه بــر اتــاف وقــت و انــرژی‬ ‫و بــروز اســیب هــای جســمی‪ ،‬اولیــن گام در‬ ‫بــروز بزهــکاری و یــا در معــرض بزهــکاری‬ ‫واقــع شــدن اســت‪.‬‬ ‫در گام دوم نهــاد هــای نظارتــی بایــد تــاش‬ ‫بیشــتر و شایســته تــری در خصــوص صیانــت‬ ‫از ایــن فضــا و برخــزود بــا افــرادی کننــد کــه‬ ‫ایــن فضــا را نــا امــن کــرده و در صــدد اهــداف‬ ‫غیــر انســانی خــود هســتند‪.‬‬ ‫در گام بعــد رســانه ملــی مــی توانــد بــا‬ ‫نمایــش فیلــم هــای اموزشــی نحــوه اســتفاده‬ ‫صحیــح از ایــن فضــا را در قالــب کســب‬ ‫درامــد‪ ،‬تولیــد محتــوی‪ ،‬معرفــی ســایت‬ ‫هایــی کــه دغدغــه امــوزش انــواع مهــارت هــا‬ ‫را دارنــد‪ ،‬زمینــه اســتفاده صحیــح از ایــن فضــا‬ ‫را فراهــم ســازد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫بــی تردیــد فیلتــر کــردن تمــام ســایت هــا در‬ ‫عصــری کــه بــا نصــب فیلتــر شــکن مــی تــوان‬ ‫تمــام ســد هــای اینترنــت را فتــح کــرد‪ ،‬امــری‬ ‫غیــر منطقــی اســت و ایــن فیلتــر را بایــد بــر‬ ‫روی تفکــرات و منطــق تصمیــم گیــری افــراد‬ ‫نصــب کــرد کــه ذهــن و روان خــود را در بســتر‬ ‫بــزه و فســاد و پلشــتی قــرار ندهنــد و بــا‬ ‫هــدف گــذاری صحیــح از همــان اوان کودکــی‬ ‫‪ ،‬قــدرت تصمیــم گیــری و انتخــاب صحیــح را‬ ‫بــه انهــا امــوزش بدهیــم‪.‬‬ ‫در خاتمــه امیــد وارم خانــواده هــا نیــز خــود را‬ ‫بــی نیــاز از امــوزش نبیننــد و بــا کســب مهارت‬ ‫هــای مختلــف و امــوزه هــای علمــی‪ ،‬روانــی‪،‬‬ ‫مذهبــی‪ ،‬فرهنگــی و … زمینــه را بــرای تعامــل‬ ‫بیشــتر بــا فرزنــدان خــود همــوار ســازند تــا‬ ‫محیــط خانــواده بــرای نوجوانــان گــرم تــر ‪ ،‬بــا‬ ‫محبــت تــر‪ ،‬صمیمانــه تــر و امــن تــر از فضــای‬ ‫مجــازی و بیــرون خانــه شــود و نوجوانــان‬ ‫خانــه و خانــواده را را پناهــگاه و ملجــاء اول و‬ ‫اخــر خــود بداننــد‪.‬‬ ‫معــاون امــوزش ابتدایــی اداره امــوزش و پــرورش اســفراین‬ ‫بــا اشــاره بــه مشــکالت شــیوع کرونــا بــرای تحصیــل دانــش‬ ‫امــوزان اظهــار داشــت‪ :‬براســاس امــار اعالمــی‪ ،‬امســال ‪۵۹‬‬ ‫دانــش امــوز دوره ابتدایــی اســفراین از تحصیــل بازمانــده انــد‬ ‫کــه پیگیــری هــای انجــام شــده مشــخص کــرد ‪ ۳۲‬نفــر از ایــن‬ ‫افــراد مهاجــرت کــرده و یــا امــوزش ناپذیرنــد‪.‬‬ ‫رحیمــی گفــت‪ ۲۷ :‬دانــش امــوز اســفراینی نیــز شناســایی‬ ‫شــده انــد کــه در دوره امــوزش ابتدایــی بــه علــت شــیوع کرونــا‬ ‫و ممانعــت والدیــن‪ ،‬از تحصیــل بازمانــده انــد و تــاش بــرای‬ ‫بازگــردان انهــا بــه تحصیــل تــا کنــون نتیجــه نــداده اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان اســفراین دارای ‪ ۲‬مدیریــت امــوزش و پــرورش‬ ‫شــامل شــهر اســفراین و بخــش مرکــزی و شــهر صفــی ابــاد و‬ ‫بخــش بــام صفــی ابــاد اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار دانــش امــوز در مقاطــع مختلــف تحصیلــی در‬ ‫اســفراین تحصیــل مــی کننــد کــه بیــش از نیمــی از انــان در‬ ‫دوره ابتدایــی تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1028

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1028

شماره : 1028
تاریخ : 1403/04/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

شماره : 1027
تاریخ : 1403/04/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!