روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 281 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 281

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 281

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 281

‫برای دیده شدن‬ ‫همراه ما باشید‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫عصر دوشنبــه ‪ 15‬دی ‪1399‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فرمانده در قامت‬ ‫یک سرباز‬ ‫به قلم حمیدرضا محمدیاری‬ ‫ســردار ســلیمانی تنهــا یــک فرمانــده‬ ‫نبــود کــه در میــدان نبــرد و در مبــارزه‬ ‫بــا کفــر مقابــل دشــمن بایســتاد‪.‬‬ ‫او فرمانــده ای بــود در غالــب یــک‬ ‫پــدر کــه همچــون مــوال علــی (ع)‬ ‫بــرای فرزنــدان شــهدا یــک پــدر و بــرای‬ ‫مــادران و پــدران شــهدا یــک فرزنــد‬ ‫فرمانــده بــرای فرمانــده اش و ســرزمین‬ ‫اش فقــط یــک ســرباز بــود کــه بــر‬ ‫قامتــش لبــاس خدمــت بــر تــن بــود‬ ‫حــاج قاســم کســی بــود کــه اگــر حرفــی‬ ‫مــی زد از قبــل روی ان فکــر کــرده بــود‬ ‫و برایــش برنامــه ریــزی بــه همیــن خاطر‬ ‫بــود کــه اگــر حرفــی یــا ســخنی مــی گفت‬ ‫غیــر ممکــن بــود کــه عملــی اش نکنــد ‪.‬‬ ‫او در قالــب یــک فرمانــده یــک ســرباز‬ ‫بــود‪ ،‬ســربازی بــرای خدمــت بــه‬ ‫میهنــش بــرای ســرافرازی وطــن اش‬ ‫بــرای اینکــه فرزنــدان ایــن ســرزمین‬ ‫شــبها ارام ســر را بــه امیــد فــردای بهتــر‬ ‫بــه بالیــن گذرانــد‪.‬‬ ‫او همچــون عهــدی کــه بــا همرزمــان‬ ‫شــهیدش بســته بــود تــا اخریــن لحظــه‬ ‫عمــل کــرد‪.‬‬ ‫او کســی نبــود کــه حرفــی بزنــد و‬ ‫درعمــل بــه ان تردیــد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫چــرا کــه اگــر او حرفــی مــی زد قطعــا‬ ‫و بــدون شــک بــه ان عمــل مــی کــرد‬ ‫و در نهایــت امریــکای تروریســت بــا‬ ‫یــک اقــدام نابخردانــه بــه خیــال ان‬ ‫کــه بــا حــذف فرمانــده مــی توانــد بــه‬ ‫معــادالت طراحــی شــده خــود دســت‬ ‫یابــد فــارغ از اینکــه بــا حــذف ایــن‬ ‫ســرباز موجــب تولــد ســربازانی در‬ ‫اقصــی نقــاط دنیــا خواهــد شــد کــه‬ ‫مرگــش را نزدیــک تــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ 20‬جمادی االول ‪1442‬‬ ‫‪ 04‬ژانویه ‪2021‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫‪ 8‬صفحه مکتوب ‪ 4 +‬صفحه الکترونیک‬ ‫جمادی االول ‪1442‬‬ ‫‪6 3500‬‬ ‫تومـان‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫شماره ‪2 81‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2020‬‬ ‫اینکهدستگاههاپاسخگونباشندقابلقبولنیست‬ ‫استرس ناشی از غربالگری ها‬ ‫و سقط جنین های غیرقانونی‬ ‫‪3‬‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫عدم رضایت معلوالن نسبت‬ ‫به مبلمان شهری گنبدکاووس‬ ‫تخفیف‪ ،‬وسوسه ای‬ ‫برای گرانفروشی‬ ‫‪4‬‬ ‫کشف بیش از‬ ‫‪ 341‬کیلو تریاک‬ ‫‪7‬‬ ‫اشنایی با ویتامین های‬ ‫ضد سرطان‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫درگذشت پیشکسوت‬ ‫موسیقی مقامی‬ ‫‪۶۰۰ 5‬کیلومترازجاده هایگلستان‬ ‫نیازبه مرمت دارند‬ ‫حاج قاسم تنها یک سردار نبود‬ ‫عبدالرشید نیک قوچق روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان گنبدکاووس‬ ‫ســردار دلهــا ســردار شــهید قاســم ســلیمانی ‪،‬‬ ‫فعالیت هــای انقالبــی خــود را ســالها قبــل از انقــاب‪،‬‬ ‫اغــاز نمــود‪ .‬وی پــس از پیــروزی انقــاب اســامی‪ ،‬بــه‬ ‫عضویــت ســپاه پاســداران انقــاب اســامی درامد‪ .‬او‬ ‫در ابتــدای جنــگ فرماندهــی دو گــردان از نیروهــای‬ ‫کرمانــی را برعهــده داشــت تــا اینکــه بــا پیشــنهاد‬ ‫شــفاهی ســردار شــهید حســن باقــری‪ ،‬تیــپ جدیــدی‬ ‫از نیروهــای کرمــان را تشــکیل داد کــه اندکــی بعــد‬ ‫در زمســتان ســال ‪ ۶۱‬بــه لشــکر ‪ ۴۱‬ثاراللــه ارتقــا‬ ‫یافــت کــه شــامل نیروهایــی از کرمــان‪ ،‬سیســتان و‬ ‫بلوچســتان و هرمــزگان می شــد‪.‬‬ ‫جهــاد ســردار شــهید قاســم ســلیمانی جهــاد بزرگــی‬ ‫بــود و خداونــد نیــز شــهادت او را شــهادت بزرگــی‬ ‫قــرار داد‪ .‬حــاج قاســم بایــد همین جــور بــه شــهادت‬ ‫می رســید‪ .‬خوشــا به حــال حــاج قاســم کــه بــه‬ ‫ارزویــش رســید‪ ،‬او شــوق شــهادت داشــت و بــرای‬ ‫ان اشــک می ریخــت و داغــدار رفقــای شــهیدش بــود‪.‬‬ ‫(رهبــر معظــم انقــاب)‬ ‫ســردار شــهید قاســم ســلیمانی ‪ ،‬فعالیت هــای‬ ‫انقالبــی خــود را ســالها قبــل از انقــاب‪ ،‬اغــاز نمــود‪.‬‬ ‫وی پــس از پیــروزی انقــاب اســامی‪ ،‬بــه عضویــت‬ ‫ســپاه پاســداران انقــاب اســامی درامــد‪ .‬او در‬ ‫ابتــدای جنــگ فرماندهــی دو گــردان از نیروهــای‬ ‫کرمانــی را برعهــده داشــت تــا اینکــه بــا پیشــنهاد‬ ‫شــفاهی ســردار شــهید حســن باقــری‪ ،‬تیــپ جدیــدی‬ ‫از نیروهــای کرمــان را تشــکیل داد کــه اندکــی بعــد‬ ‫در زمســتان ســال ‪ ۶۱‬بــه لشــکر ‪ ۴۱‬ثاراللــه ارتقــا‬ ‫یافــت کــه شــامل نیروهایــی از کرمــان‪ ،‬سیســتان و‬ ‫بلوچســتان و هرمــزگان می شــد‪.‬‬ ‫امّادیگری…‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سردار دلها هم بود‬ ‫وی در طــول دوران دفــاع مقــدس‪ ،‬بــا لشــکر تحـ ‬ ‫ت‬ ‫امــر خــود در عملیات هــای زیــادی از جملــه‪ ،‬والفجــر‬ ‫‪ ،۸‬کربــای ‪ ،۴‬کربــای ‪ ۵‬و تــک شــلمچه حضــور موثر‬ ‫داشــت‪ .‬لشــکر ‪ ۴۱‬ثاراللــه را بایــد جــزو لشــکرهای‬ ‫خــط شــکن ســپاه در ســال های دفــاع مقــدس نامیــد‬ ‫کــه نیروهــای ان نقــش بســزایی در عملیات هــای‬ ‫بزرگــی مثــل والفجــر‪ ،۸‬کربــای ‪ ۵‬و… داشــتند‪ .‬اگــر‬ ‫بــرای بســیاری از همرزمــان قاســم ســلیمانی‪ ،‬جنــگ‬ ‫در تابســتان ســال ‪ ۶۷‬بــه پایــان رســید‪ ،‬ولــی بــرای او‬ ‫اغــاز دوران جدیــدی در میادیــن نبــرد بــود‪.‬‬ ‫وی بــه واســطه حضــور در مرزهــای شــرقی و ســابقه‬ ‫مبــارزه بــا اشــرا و باندهــای مــواد مخــدر در مرزهــای‬ ‫ایران و افغانســتان‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۷۶‬از ســوی حضرت‬ ‫ایت اللــه خامنـه ای‪ ،‬فرماندهــی کل قــوا از کرمــان بــه‬ ‫تهــران فراخوانــده و مســئولیت نیــروی قــدس ســپاه‬ ‫بــه او ســپرده شــد‪.‬‬ ‫از جملــه نقــاط درخشــان فرماندهــی ســردار‬ ‫ســلیمانی بــر نیــروی قــدس‪ ،‬تقویــت حزب اللــه‬ ‫لبنــان و گروه هــای مبــارز فلســطینی بــود کــه نمــود‬ ‫عینــی ان را در نبردهــای متعــددی ازجملــه جنــگ‬ ‫‪۳۳‬روزه حزب اللــه لبنــان و رژیــم صهیونیســتی‬ ‫و پیــروزی مبــارزان فلســطینی در جنــگ ‪ ۲۲‬روزه‬ ‫غــزه علیــه ارتــش مجهــز اســرائیل دیدیــم‪ .‬در واقــع‬ ‫ســردار ســلیمانی توانســته بــود اســتراتژی جمهــوری‬ ‫اســامی یعنــی کمــک بــه گــروه هــای مبــارز علیــه‬ ‫اســرائیل را بــه خوبــی دنبــال کــرده و هــر روز در ایــن‬ ‫مســیر گام هــای دیگــری بــردارد‪.‬‬ ‫ســردار ســلیمانی در ســال ‪ ۱۳۸۹‬بــا حکــم حضــرت‬ ‫ایت اللــه خامن ـه ای فرمانــده معظــم کل قــوا بــا یــک‬ ‫‪3‬‬ ‫معلمی دلسوزدانش اموز‪،‬‬ ‫درجــه ارتقــا بــه درجــه سرلشــکری نائــل امــد امــا هنوز‬ ‫هــم در افــکار عمومــی همــه او را «حــاج قاســم»‬ ‫می خواننــد‪ .‬امــا ایــن پایــان ماجــرا نبــود‪ .‬بــا توطئــه‬ ‫جدیــد غــرب و پشــتیبانی مالــی کشــورهایی ماننــد‬ ‫عربســتان ســعودی‪ ،‬که به شــکل گیری گروهک های‬ ‫تروریســتی تکفیــری اعــم از داعــش و جبهه النصــره‬ ‫در منطقــه انجامیــد‪ ،‬ســردار ســلیمانی ماموریتــی‬ ‫تــازه یافــت و ان هــم مقابلــه بــا ایــن تهدیــدات در دو‬ ‫کشــور عــراق و ســوریه بــود‪.‬‬ ‫ســردار ســلیمانی در عــراق «حشــد الشــعبی» و در‬ ‫ســوریه «بســیج مردمــی»را شــکل داد و بــا کمــک‬ ‫انهــا و هدایــت و مشــاوره نیــروی قــدس ســپاه‪ ،‬طــی‬ ‫‪ ۶‬ســال‪ ،‬بســاط تروریســت ها در ایــن دو کشــور‬ ‫تقریبــا جمــع شــد‪ .‬در واقــع بایــد ایــن طــور گفــت کــه‬ ‫او و نیروهایــش کــه بــا درخواســت رســمی دولت های‬ ‫ســوریه و عــراق‪ ،‬بــه ایــن دو کشــور رفتنــد‪ ،‬مانــع‬ ‫ســقوط دمشــق و بغــداد شــدند‪.‬‬ ‫شــاید یکــی از اهــداف اصلــی دشــمنان بــرای ســقوط‬ ‫ســوریه‪ ،‬قطــع کــردن ارتبــاط ایــران و حزب اللــه لبنــان‬ ‫بــود ولــی بــا شکســت داعــش و نقــش افرینــی نیروی‬ ‫قــدس در ســوریه و عــراق‪ ،‬یــک حلقــه مســتحکم بــه‬ ‫نــام حلقــه مقاومــت تشــکیل شــد و زنجیــره ایــران‪،‬‬ ‫عــراق‪ ،‬ســوریه و لبنــان و فلســطین را بــه هــم متصــل‬ ‫کــرد‪ .‬جــای تردیــد نیســت کــه ایــن موضــوع خــاف‬ ‫خواســت امریــکا و اســرائیل اســت ولــی بــا فرماندهی‬ ‫«قاســم ســلیمانی» در عمــق میــدان و تشــکیل‬ ‫بســیج مردمــی در ســوریه و عــراق ایــن موضــوع بــه‬ ‫واقعیــت بــدل گشــت و اتحــادی از جنــس پاســداران‪،‬‬ ‫فاطمیــون‪ ،‬زینبیــون‪ ،‬حیدریــون و… ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫نقــش بی بدیــل ســردار ســلیمانی در مدیریــت‬ ‫منطقــه و مقابلــه بــا دشــمنان‪ ،‬القابــی‬ ‫چون‪«،‬قدرتمندتریــن فــرد خاورمیانــه» و «کابــوس‬ ‫اســرائیل» را از ســوی امریکایی هــا و اســرائیلی ها‪،‬‬ ‫بــرای او بــه دنبــال داشــته اســت‪ .‬حضــور موثــر حــاج‬ ‫قاســم در صحنــه مبــارزه بــا داعــش و شکســت‬ ‫ایــن توطئــ ه صهیونیســتی در منطقــه باعــث شــد‬ ‫تــا در اســفندماه ‪ ۱۳۹۷‬نشــان ذوالفقــار بــه عنــوان‬ ‫عالی تریــن نشــان نظامــی ایــران از ســوی فرمانــده‬ ‫معظــم کل قــوا بــه ســردار ســلیمانی اهــدا شــود‪.‬‬ ‫ســرانجام ایــن فرمانــده خســتگی ناپذیر جبهه هــای‬ ‫حــق علیــه باطــل ســحرگاه روز(‪ ۱۳‬دی مــاه) در حملــه‬ ‫بالگردهــای امریکایــی بــه خــودروی حامــل وی در‬ ‫اطــراف فــرودگاه بغــداد‪ ،‬شــهد شــیرین شــهادت را‬ ‫ســر کشــید و بــه یــاران شــهیدش پیوســت‪ .‬روحــش‬ ‫شــاد و راهــش پــر رهــرو بــاد‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫از افراد جویای کار دعوت می نماید‬ ‫قابل توجه خانمهای دارای شرایط سنی‬ ‫‪24‬الی ‪ 26‬سال‬ ‫مدرک تحصیلی مورد نیاز‬ ‫کارشناسی و ارشد‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره‬ ‫‪ 32149068-32320420-1‬تماس بگیرید‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تجهیز روستای‬ ‫اسالم اباد مزاوه‬ ‫تپه به اینترنت‬ ‫و خط تلفن‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫بــا حضــور نماینــده مــردم کاللــه ‪ ،‬مینودشــت ‪،‬مــراوه تپــه‬ ‫و گالیکــش‪ ،‬روســتای اســام ابــاد از توابــع شهرســتان‬ ‫مــراوه تپــه مجهــز بــه تلفــن ثابــت و اینترنــت خانگــی شــد ‪.‬‬ ‫بــا راه انــدازی کافــوی نــوری در ایــن روســتا‬ ‫مــردم روســتای اســام ابــاد مــی تواننــد از تلفــن‬ ‫ثابــت و اینترنــت خانگــی بهــره منــد باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه روســتای اســام ابــاد یکــی از‬ ‫دورتریــن و محرومتریــن روســتاهایی اســت کــه در‬ ‫مــرز اســتان گلســتان قــرار دارد و دارای حــدود ‪300‬‬ ‫خانــوار و هــزار نفــر جمعیــت مــی باشــد افــزود‪ :‬خدمــت‬ ‫رســانی بــه روســتاها و مناطــق محــروم همیشــه از الویــت‬ ‫هــای مخابــرات اســتان بــوده و در ایــن راســتا برنامــه‬ ‫ریــزی هــای مســتمر بــرای بهــره منــدی روســتاییان از‬ ‫تکنولوژیهــای بــه روز و بــا کیفیــت انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫گزارش و تحلیل‬ ‫شماره ‪281‬‬ ‫جای خالی که دیگر احساس نمی شود‬ ‫تخفیف‪ ،‬وسوسه ای‬ ‫برای گرانفروشی‬ ‫استاندار گلستان‬ ‫اغازفعالیت تاالرهای‬ ‫عروسی درشهرهای‬ ‫زردگلستان‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ ،‬تاالرهــای‬ ‫عروســی در شــهرهای زرد بــا رعایــت‬ ‫پروتــکل هــا امــکان فعالیــت دارنــد امــا‬ ‫بــا هرگونــه برگــزاری مراســم عروســی در‬ ‫منــازل برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــه نقــل‬ ‫از خبرگــزاری مهــر‪ ،‬هــادی حــق شــناس در‬ ‫جلســه اســتانی ســتاد پیشــگیری و مقابله‬ ‫بــا کرونــا اظهارکــرد‪ :‬دریافــت هرگونــه وجــه‬ ‫اضافــی از بیمــاران در مطــب پزشــکان‬ ‫تحــت عنــوان اقدامــات پیشــگیری از کرونــا‬ ‫غیرقانونــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه شــرایط ابتــا و فــوت‬ ‫ناشــی از کرونا در اســتان ســیر نزولی دارد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬امتحانــات پایــان تــرم مــدارس بــرای‬ ‫دانــش امــوزان بــه جــز دانــش امــوزان پایــه‬ ‫‪ ۱۲‬بــه صــورت مجــازی برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫حــق شــناس بیــان کــرد‪ :‬بــرای ‪ ۹۸‬دانــش‬ ‫امــوز اســتثنایی کــه دسترســی بــه امکانــات‬ ‫الکترونیــک ندارنــد و امــکان امــوزش بــه‬ ‫انــان از طریــق درســنامه وجــود نــدارد در‬ ‫‪ ۳۱‬نقطــه اســتان کالس هــای حداکثــر‬ ‫دو نفــره برگــزار خواهــد شــد و بــه خانــواده‬ ‫هــای انــان هــم از طریــق طــرح شــهید‬ ‫ســلیمانی کمــک شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در تمــام‬ ‫شــهرهای اســتان فوتــی هــای ناشــی‬ ‫از کرونــا از بیمارســتان مســتقیما ً بــه‬ ‫ارامســتان هــا منتقــل مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه وضعیــت‬ ‫نارجــی و قرمــز شــهرهای اســتان مازنــدران‬ ‫رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و منــع‬ ‫تــردد در شــهرهای غربــی اســتان بایــد بــا‬ ‫جدیــت بیشــتری صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫حــق شــناس اضافــه کــرد‪ :‬تاالرهــای‬ ‫عروســی در شــهرهای زرد بــا رعایــت‬ ‫پروتــکل هــا امــکان فعالیــت دارنــد امــا‬ ‫بــا هرگونــه برگــزاری مراســم عروســی در‬ ‫منــازل برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سالم هموطن عزیز‪،‬‬ ‫از توجه شما به پیامک قبلی خود‬ ‫بسیار متشکرم‪ .‬برای جلوگیری‬ ‫از شیوع کرونا‪ ،‬اعمال جدید‬ ‫محدودیت ها از اول اذر ماه اجرا‬ ‫خواهد شد‪ .‬این کار را برای مراقبت‬ ‫از شما انجام می دهیم و مجددا‬ ‫خواهش می کنم از ترددها و‬ ‫تجمع های غیرضروری پرهیز کنید‪.‬‬ ‫کرونا‪ ،‬تعارف ندارد‪.‬‬ ‫مواظب خود و خانواده محترمتان باشید‪.‬‬ ‫ســوال اینجاســت ‪ :‬جایــگاه دســتگاه هــای‬ ‫نظارتــی طبــق قانــون نوشــته شــده اشــان کــه‬ ‫وظیفــه شــان کنتــرل و نظــارت بر قیمتها کجای‬ ‫ایــن دایــره قــرار دارد و کــی قــرار اســت حرکتــی‬ ‫جــدی بــرای مقابلــه بــا عوامــل گرانــی در بــازار از‬ ‫ســوی ایــن دســتگاه هــا صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫فروشــگاه هــای زنجیــره ای ایــن روزهــا رقیــب‬ ‫جدیــد ســوپرمارکت هــای محلــی شــده انــد‪ ،‬بــه‬ ‫طــوری کــه بــه شــکل قــارچ گونــه در هــر محلــه‬ ‫ای از شــهر هــای کشــور ســرباز کــرده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬بــه نقــل از‬ ‫پرســون‪ ،‬ایــن روزهــا بــه قــدری فروشــگاه هــای‬ ‫زنجیــره ای در محــات شــهر هــا فعــال شــده‬ ‫انــد کــه در یــک دوئــل اقتصــادی ســوپرمارکت‬ ‫هــای محلــی را از گردونــه کســب و کار خــارج‬ ‫کــرده انــد؛ یکــی از ترفندهــای فروشــگاه هــای‬ ‫زنجیــره ای ارائــه تخفیفات کاال اســت که ســیل‬ ‫مشــتری را بــه خــود جــذب کــرده اســت بــه‬ ‫طــوری کــه هــر از گاهــی تخفیــف کاال را بیــش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصــد عنــوان مــی کننــد و چشــم هــر‬ ‫رهگــذری از ایــن فروشــگاه هــا را بــه خــود جلب‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫خبرنــگار اقتصــادی پرســون در یــک گــزارش‬ ‫میدانــی از دالیــل ایــن ارزانــی‪ ،‬حراجــی و‬ ‫تخفیف هــا گــزارش تهیــه کــرده اســت کــه در‬ ‫ادامــه مــی خوانیــد‪:‬‬ ‫کم فروش عامل ارزانی‬ ‫در ابتــدا بــه یکــی از بزرگتریــن فروشــگاه هــای‬ ‫زنجیــره ای یکــی از شــهر هــای کشــور مراجعــه‬ ‫مــی کنیــم‪ ،‬بــر روی لــوازم شــوینده و بهداشــتی‬ ‫برچســب هــای تخفیــف دار زده شــده اســت‪،‬‬ ‫بــه طــور نمونــه دســتمال کاغــذی بــا قیمــت ‪۸‬‬ ‫هــزار تومــان ‪ ۵‬هــزار تومــان بــه فــروش مــی‬ ‫رســد‪ ،‬بــه عبارتــی نزدیــک ‪ ۵۰‬درصــد تخفیــف از‬ ‫قیمــت مصــرف کننــده عرضــه می شــود‪ ،‬در این‬ ‫بیــن بــا یکــی از مراجعــه کنندگان این فروشــگاه‬ ‫هــم صحبــت مــی شــویم او کــه تمایلــی نــدارد‬ ‫نامــش در گــزارش درج شــود‪ ،‬گفــت‪ «:‬دالیــل‬ ‫گوناگونــی پشــت پــرده ایــن تخفیفــات وجــود‬ ‫دارد؛ امــکان دارد بــازار فــروش وجــود نداشــته‬ ‫باشــد بــه همیــن خاطر تولیدکننده و فروشــنده‬ ‫تمایــل دارنــد زودتــر از موعــد کاالیشــان را‬ ‫بفروشــند تــا بــه پــول برســند‪».‬‬ ‫او ادامــه داد‪ «:‬برخــی از ایــن تخفیــف هــا‬ ‫احتمــال دارد مربــوط بــه نزدیــک شــدن اتمــام‬ ‫تاریــخ مصــرف ان باشــد کــه فروشــگاه تصمیــم‬ ‫مــی گیــرد کاال را هــر چــه زودتــر بــه فــروش‬ ‫برســاند تــا موجــب ضــرر مالــی نشــود‪».‬‬ ‫در ایــن میــان یکــی از کارکنــان ایــن فروشــگاه‬ ‫کــه شــاهد گفتگــوی مــا بــا این شــهروند اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ «:‬بخشــی از ایــن ارزان فروشــی به دلیل‬ ‫کــم فروشــی اســت‪ ،‬بــه ایــن شــکل کــه حجــم‬ ‫کاالهــا کمتــر از میــزان مشــخص ان اســت‪،‬‬ ‫بــه ایــن صــورت کــه وزن کاال کمتــر از میــزان‬ ‫اســتاندارد ان اســت‪».‬‬ ‫او ادامــه داد‪ « :‬البتــه در برخــی از کاالهــا بــه‬ ‫ســفارش فروشــگاه بــه تولیــد کننــده محصــول‬ ‫کمتــری بســته بنــدی مــی شــود و حتــی درج‬ ‫قیمــت روی ان کاال نیــز بــه ســفارش فروشــگاه‬ ‫انجــام مــی شــود و ســپس فروشــگاه زنجیــره‬ ‫ای قیمــت پاییــن تــر از کاال را بــه فــروش مــی‬ ‫رســاند کــه عنــوان کنــد تخفیــف خریــد بــه‬ ‫مشــتری مــی دهــد‪».‬‬ ‫ایــن پرســنل فروشــگاه زنجیــره ای بخشــی از‬ ‫ایــن پشــت پــرده ارزان فروشــی را مربــوط بــه‬ ‫خریــد انبــوه مــی دانــد‪ ،‬گفــت‪ «:‬فروشــگاه های‬ ‫زنجیــره ای خریــد کاال از یــک کارخانــه را بــه‬ ‫شــکل انبــوه انجــام مــی دهــد بــه طــوری کــه دو‬ ‫تــا ســه کامیــون خریــداری مــی شــود‪ ،‬امــا یــک‬ ‫مغــازه دار کوچــک محلــی تنهــا دو تا ســه کارتن‬ ‫از ان کاال خریــداری مــی کنــد‪ ،‬بنابرایــن تولیــد‬ ‫کننــده بســته هــای تشــویقی بــرای مشــتری‬ ‫عمــده خــود قــرار مــی دهــد و ایــن بســته هــای‬ ‫تشــویقی توســط تولیــد کننــده بــه فروشــگاه‬ ‫هــا بخشــی از ارزان فروشــی را بــه وجــود مــی‬ ‫اورد‪».‬‬ ‫نبایــد یــک طرفــه قضــاوت کــرد‪ ،‬بخــش دیگری‬ ‫از ایــن ارزان فروشــی هــا مربــوط بــه ایــن اســت‬ ‫کــه فروشــگاه هــای زنجیــره ای دســت دالالن و‬ ‫واســطه گــران را کوتــاه کــرده اســت و موجــب‬ ‫شــده کــه قیمــت کاهــش پیــدا کنــد‪ ،‬همچنیــن‬ ‫برخــی از ایــن فروشــگاه هــای زنجیــره ای‬ ‫بخشــی از کاالهــا را در کارخانــه هــای تولیــدی‬ ‫خودشــان تهیــه مــی کننــد بــه همیــن خاطــر‬ ‫ارزان تــر عرضــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫از قدیم گفتند هر ارزانی بی حکمت‬ ‫نیست‬ ‫بــه یکــی دیگــر از فروشــگاه هــای زنجیــره در‬ ‫مرکز این شــهر مراجعه می کنیم‪ ،‬فروشــگاهی‬ ‫کــه متعلــق بــه یکــی از نهادهــای دولتــی اســت‪،‬‬ ‫بــه غرفــه محصــوالت پروتئینی مراجعه نمــوده و‬ ‫نظــر یکــی از شــهروندان را در خصــوص تخفیــف‬ ‫بیــش از انــدازه کاال جویــا شــویم‪ ،‬گفــت‪ «:‬اگــر‬ ‫ایــن فروشــگاه هــا راســت مــی گوینــد برنــج‪ ،‬قند‪،‬‬ ‫شــکر و روغــن را بــه عنــوان کاالهــای تنظیــم‬ ‫بــازار تخفیــف دهنــد؛ چــرا ایــن کاالهــا کــه در‬ ‫ســبد تمامــی اقشــار جامعــه قــرار دارد بــه شــکل‬ ‫تخفیــف دار عرضــه نمــی کننــد‪ ،‬ایــن نشــان از‬ ‫یــک تخلــف را مــی دهــد‪».‬‬ ‫او که خود را « ابوالفضل رحمتی» بازنشسته‬ ‫تامیــن اجتماعــی معرفــی مــی کنــد‪ ،‬ادامــه داد‬ ‫‪ «:‬از قدیــم گفتــه انــد هــر ارزانــی بــی حکمــت‬ ‫نیســت‪ ،‬قطعــا دالیلــی دارد‪».‬‬ ‫تخفیف‪ ،‬وسوسه ای برای گرانفروشی‬ ‫وی افــزود‪ «:‬در پودرهــای ماشــین لباسشــویی‬ ‫مــواد ابــی رنگــی وجــود دارد کــه بــه ان انزیــم‬ ‫می گوینــد ایــن مــواد عامل تمیز کننده هســتند‬ ‫کــه بعضــی از تولیــد کننــدگان ایــن مــواد را‬ ‫بســیار کــم در بســته بندی هــا می ریزنــد یــا از‬ ‫مــواد بــا کیفیــت پاییــن تــر اســتفاده می کننــد‬ ‫و ایــن عامــل ارزان فروشــی محصولشــان‬ ‫اســت‪».‬‬ ‫ایــن شــهروند بــه گوشــت چــرخ کــرده نیــز‬ ‫اشــاره کــرد‪ ،‬گفــت‪ «:‬گوســفند زنــده ایــن روزهــا‬ ‫کیلویــی بیــن ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۷۰‬هــزار تومــان قیمــت‬ ‫دارد‪ ،‬حــال چطــور مــی شــود کــه گوشــت چــرخ‬ ‫کــرده گوســفندی را ‪ ۸۰‬هــزار تومــان بــه فــروش‬ ‫رســانند و ‪ ۱۰‬هــزار تومــان نیــز تخفیــف قیمــت‬ ‫دهنــد؛ امــکان دارد ایــن گوشــت گوســاله باشــد‬ ‫یــا بیــش از انــدازه چربــی داشــته باشــد‪».‬‬ ‫عوام فریبی در فروش کاال‬ ‫بــه فروشــگاه دیگــری کــه به تازگــی وارد میدان‬ ‫رقابت شــده اســت رفته ایم‪ ،‬یکی از مشــتریان‬ ‫بــه خبرنــگار مــا علــت ارزان فروشــی را ایــن طور‬ ‫عنــوان کــرد‪ «:‬در بخشــی از کاالهــا عوام فریبی‬ ‫بــرای ارزان فروشــی صــورت مــی گیــرد‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫شــکل کــه قیمــت را باالتــر از قیمــت درج شــده‬ ‫بــر روی کاال اعــام مــی کننــد و ســپس تخفیــف‬ ‫مــی زننــد‪ ،‬امــا بــاز هــم قیمــت تخفیف باالتــر از‬ ‫قیمــت روی محصول اســت‪».‬‬ ‫او بــرای اثبــات صحبــت هایــش اپلیکشــن‬ ‫خریــد اینترنتــی ایــن فروشــگاه را کــه بــر روی‬ ‫تلفــن همراهــش نصــب کــرده نشــان مــی‬ ‫دهــد‪ ،‬گفــت‪ «:‬قیمــت چــای را ‪ ۱۰۷‬هــزار‬ ‫تومــان در نظــر گرفتــه انــد کــه بــا تخفیــف ‪۶۰‬‬ ‫هــزار تومــان بــه فــروش مــی رســد در حالــی کــه‬ ‫قیمــت روی ایــن کاال ‪ ۵۵‬هــزار تومــان اســت‪».‬‬ ‫ایــن شــهروند تهرانــی در ادامــه افــزود‪ «:‬برخی‬ ‫از کاالهــا مــدت زمــان انقضــاء ان رو بــه اتمــام‬ ‫اســت بــه همیــن خاطــر حــراج قیمتــی صــورت‬ ‫مــی گیــرد تــا هرچــه ســریعتر بــه فــروش‬ ‫برســد‪».‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ «:‬اگــر کاالیــی حــدود ‪۵۰‬‬ ‫درصــد حاشــیه ســود دارد پــس چــرا ســازمان‬ ‫حمایــت از مصــرف کننــده و تولیــد کننــده‪،‬‬ ‫تعزیــرات حکومتــی و نهادهای دیگــر این اجازه‬ ‫را مــی دهنــد کــه قیمــت گــذاری صــورت بگیــرد‪،‬‬ ‫بــه عبارتــی قــرار بــر ایــن اســت کــه ان کاال بــه‬ ‫طــور مثــال ‪ ۱۰‬هــزار تومــان قیمــت گذاری شــود‬ ‫چطــور کمتــر از ایــن میــزان بــه فروش می رســد‬ ‫بنابرایــن همــان قیمــت درج شــده نیــز تخلــف‬ ‫اســت‪».‬‬ ‫پشــتوانه ان ارائــه تخفیفــات کــه زایــده همــان‬ ‫بــازی بــا کلمــات اســت مــی تــوان چشــم‬ ‫دســتگاه هایــی نظارتــی را در برخــورد بــا ایــن‬ ‫عوامــل ببنــدد فــارغ از اینکــه پشــت پــرده ایــن‬ ‫تخفیــف چــه اتفاقــی در حــال رخ دادن اســت‪.‬‬ ‫ســوال اینجاســت‪ :‬جایــگاه دســتگاه هــای‬ ‫نظارتــی طبــق قانــون نوشــته شــده اشــان کــه‬ ‫وظیفــه شــان کنتــرل و نظــارت بر قیمتها کجای‬ ‫ایــن دایــره قــرار دارد و کــی قــرار اســت حرکتــی‬ ‫جــدی بــرای مقابلــه بــا عوامــل گرانــی در بــازار از‬ ‫ســوی ایــن دســتگاه هــا صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫پرسون‬ ‫ارادتمند‪،‬‬ ‫نکته قابل تامل‬ ‫بازار کسب وکار‪:‬‬ ‫تخفیف‪ ،‬وسوسه ای‬ ‫برای گرانفروشی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن در‬ ‫ایــن جــا واقعــا ً جــای خالــی دســتگاه هــای‬ ‫نظارتــی احســاس مــی شــود دســتگاه هایــی کــه‬ ‫قاعدتــا ً طبــق قانــون نوشــته شــده بــرای شــان‬ ‫مســئول نظــارت و رســیدگی بــه بــازار و قیمتهــا‬ ‫هســتند قیمتهــای کــه در ایــن روزهــا قطعــا بــا‬ ‫روح و روان برخــی اقشــار کــم درامــد در حــال‬ ‫بــازی کــردن اســت و اینجاســت کــه ســازمان‬ ‫حمایــت از حقــوق مصــرف کننــده بایــد ورود‬ ‫پیــدا کنــد تــا جلــوی ایــن نابســامانی را بگیــرد‪.‬‬ ‫اقــدام بــه سرکیســه کــردن جیــب مــان مــی‬ ‫کنــد امــا فــارغ از همــه اینهــا مهــم ایــن‬ ‫اســت کــه ان فروشــگاه چگونــه بــا ذهــن و‬ ‫روح مــن و شــما صرفــا ً بــا بــازی کلمــات بــه‬ ‫ســخره مــی گیــرد و اجنــاس خــود را بــدون‬ ‫هیــچ مشــکلی بــا قیمتــی کــه خــود ان را‬ ‫تعییــن کــرده مــی فروشــد فــارغ از اینکــه‬ ‫هیچگونــه دســتگاه نظارتــی در ســطح شــهر‬ ‫و یــا جامعــه بــرای مقابلــه و برخــورد بــا ایــن‬ ‫عوامــل وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫قطعــا مــواردی کــه در ایــن گــزارش ارائــه‬ ‫شــد را اکثــر مــا انســانها در اقصــی نقــاط‬ ‫دنیــا هــر روز در حــال تجربــه کــردن‬ ‫هســتیم و ایــن را نیــز مــی دانیــم کــه برخــی‬ ‫فروشــگاه هــا چگونــه و بــه چــه طرقــی‬ ‫هــر چنــد بــازی بــا کلمــات و فریــب ذهــن‬ ‫و بهــدر ایــن انتظــار مــی رود کــه ســازمان‬ ‫حمایــت از حقــوق مصــرف کننــده هماننــد‬ ‫اوایــل انقــاب همچــون یــک انقالبــی بــرای‬ ‫برخــورد بــا چنیــن عواملــی ورود پیــدا کــرده‬ ‫و در صــورت مشــاهده عومالــی اینچنینــی‬ ‫بــدون هیچگونــه اغماضــی برخــورد قاطــع‬ ‫بــا اینگونــه عوامــل داشــته باشــند‪.‬‬ ‫هــر چــه‪ ،‬چنــد وقتــی هســت کــه جــای‬ ‫خالــی دســتگاه هــای نظارتــی در جهــت‬ ‫کنتــرل گرانــی احســاس مــی شــود و مــردم‬ ‫بــه نبودشــان عــادت کــرده انــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد منکــر حضــور نیروهــای بازرســی‬ ‫در کنتــرل قیمتهــا نمــی تــوان شــد امــا‬ ‫اینکــه ایــن افــراد تــا چــه حــد و انــدازه قــدرت‬ ‫اجرایــی در برخــورد بــا عوامــل گرانــی دارنــد‬ ‫مشــخص نیســت و اینکــه گزارشــات شــان تــا‬ ‫چــه انــدازه مــی توانــد در برخــورد بــا اینگونــه‬ ‫عوامــل برخــورد کنــد‪.‬‬ ‫نماینده مردم شریف شهرستانهای‬ ‫رامیان‪ ،‬ازادشهر و بخش فندرسک در‬ ‫خانه ملت‬ ‫خدمت پست‪،‬‬ ‫کمترازخدمت‬ ‫دیگرجهادگران نیست‬ ‫غالمعلــی کوهســاری گفــت‪ :‬خدمــات‬ ‫مجموعــه پســت اســتان گلســتان از دیــد‬ ‫مــردم و مســولین ناشــناخته مانــده و واقعــا‬ ‫جــای تقدیــر و تشــکر دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل‬ ‫از روابــط شــرکت پســت اســتان گلســتان‬ ‫نماینــده مــردم ازادشــهر و رامیــان و رئیــس‬ ‫مجمــع نماینــدگان اســتان گلســتان در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی از خدمــات پســت‬ ‫اســتان گلســتان در دوران شــیوع کرونــا‬ ‫تقدیــر و تشــکر کــرد‪.‬‬ ‫غالمعلــی کوهســاری نماینــده مــردم‬ ‫ازادشــهر و رامیــان و رئیــس مجمــع‬ ‫نماینــدگان اســتان گلســتان بــا حضــور در‬ ‫محــل اداره کل پســت اســتان گلســتان؛‬ ‫ضمــن بازدیــد از قســمت هــای مختلــف‬ ‫اداره کل پســت گلســتان و تجزیــه و‬ ‫مبــادالت از زحمــات و تالش‪ ‎‬هــای کارکنــان‬ ‫شــبکه پســتی تقدیــر کردنــد‪.‬‬ ‫وی در گفتگــو بــا کارکنــان و نامــه رســانان‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬وظیفــه نماینــدگان مجلــس‬ ‫حمایــت از تمامــی اقشــار جامعــه از جملــه‬ ‫کارکنــان پســت مــی باشــد‪.‬‬ ‫غالمعلــی کوهســاری بیــان داشــت‪:‬؛‬ ‫بــرای مــردم تالشــهای شــما کارکنــان پســت‬ ‫پوشــیده مــی باشــد و تــاش شــما وصــف‬ ‫ناپذیــر اســت و بــه شــخصه بعنــوان نماینــده‬ ‫مجلــس شــورای اســامی درخصــوص‬ ‫مشــکالت نامــه رســانان علــی الخصــوص‬ ‫ســختی کار بــه جــد پیگیــر خواهــم شــد زیــرا‬ ‫ایــن گــروه از کارکنــان بــه منظــور تامیــن‬ ‫ســامت مــردم‪ ،‬در شــرایط ســخت کرونایــی‬ ‫در حــال خدمت رســانی مــی باشــند‪.‬‬ ‫وی ضمــن مهــم بــودن نقــش ســرمایه‬ ‫انســانی پســت در همراهــی بــا اقدامــات‬ ‫مســئوالن در مبــارزه بــا ویــروس کرونــا‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬نماینــدگان مــردم در خانــه ملــت‪،‬‬ ‫حامــی کارکنــان شــبکه پســتی مــی باشــند و‬ ‫تــاش می‪‎‬کننــد مطالبــات و خواســته های‬ ‫انهــا را پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫در ادامــه مهــرداد جاللــی مدیــرکل پســت‬ ‫اســتان گلســتان گفــت؛ بــا توجــه بــه تاثیــر‬ ‫کســب و کارهــای اینترنتــی در توســعه‪،‬‬ ‫اقتصــاد و اشــتغال اســتان‪ ،‬مــی طلبــد کــه‬ ‫همــگان تمرکــز ویــژه ای در ایــن امــر داشــته‬ ‫و بــه فرهنــگ ســازی و توســعه کســب و‬ ‫کارهــای اینترنتــی در اســتان کمــک نماینــد‪.‬‬ ‫جاللــی بــا اشــاره بــه پیــاده ســازی پــروژه‬ ‫‪ GNAF‬و اهمیــت ان در ســالم ســازی‬ ‫اقتصــاد و ارتقــاء کیفیــت خدمــات پســت و‬ ‫رضایــت مشــتریان بیاناتــی را اظهــار داشــت‬ ‫و خواســتار حمایــت نماینــدگان مجلــس‬ ‫جهــت پیــاده ســازی ایــن پــروژه مهــم‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی شــدند‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیــرکل امــور عشــایری گلســتان گفــت‪ :‬کــه بــه دلیــل ســبک زندگــی‪ ،‬پراکندگــی جمعیــت‪ ،‬اطــاع‬ ‫رســانی مســتمر و مراقبــت و سرکشــی تیم هــای بهدشــتی‪ ،‬تاکنــون هیــچ مــوردی از ابتــا بــه ویــروس‬ ‫کرونــا در میــان عشــایر کوچنــده و بومــی مشــاهده نشــده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫ورود کرونا‬ ‫ممنوع ‪،‬‬ ‫منقطه سبز‬ ‫گزارش و نقد‬ ‫حذف سه دهک‬ ‫ازیارانه‪۱۴۰۰‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی ‪1399‬‬ ‫استرس ناشی از غربالگری ها و سقط جنین های غیرقانونی‬ ‫هنگامــه خانــدوزی بــازار کســب و کار‬ ‫‪ ،‬یارانــه تنهــا رقمــی اســت کــه در دولــت‬ ‫روحانــی دســتخوش تغییــرات نشــده‬ ‫اســت و بــه لطــف دولــت همچنــان مــردم‬ ‫از ‪ ۴۵‬تومــان یارانــه بــا تــرس و لــرز اینکــه‬ ‫امــروز یــا فــردا در لیســت حــذف قــرار‬ ‫بگیرنــد یــا خیــر برخــوردار شــده انــد ‪ ،‬امــا‬ ‫ایــن روزهــا خبرهــای جدیــد در خصــوص‬ ‫یارانــه ‪ ۱۴۰۰‬و حــذف ســه دهــک ســخن‬ ‫بــه میــان امــده اســت تــا ایــن چندرغــاز‬ ‫کمکــی کــه بــه مــردم در پــی ازاد شــدن‬ ‫قیمــت بنزیــن انجــام شــد هماننــد لنــگ‬ ‫کفــش در بیابــان بــا ارزش شــود‪.‬‬ ‫علی رغــم ایــن کــه ایــن رقــم بــرای بودجــه‬ ‫ســال اینــده تغییــر نکــرده امــا در بنــد یــک‬ ‫تبصــره ‪ ۱۴‬از حــذف ســه دهــک ســخن‬ ‫گفتــه شــده اســت‪ .‬طبــق این بنــد‪« ،‬وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی موظــف‬ ‫اســت بــا اســتفاده از کلیــه بانک هــای‬ ‫اطالعاتــی در اختیــار و بــر اســاس معیارهــا‬ ‫و ضوابطــی کــه توســط ایــن وزارتخانــه‬ ‫تعییــن می گــردد نســبت بــه شناســایی‬ ‫و حــذف ســه دهــک بــاالی درامــدی از‬ ‫فهرســت یارانه بگیــران‪ ،‬بــا ارائــه دلیــل و‬ ‫مــدرک بــه افــراد‪ ،‬اقــدام کنــد‪».‬‬ ‫یارانه ‪ ۴۲‬هزار تومانی باقی خواهد ماند؟!!‬ ‫طبــق گفتــه مــژگان خانلــو‪ ،‬ســخنگوی‬ ‫ســتاد بودجــه ســازمان برنامه وبودجــه‪،‬‬ ‫طبــق الیحــه بودجــه بــراورد می شــود‬ ‫اگــر شناســایی ها صــورت گیــرد احتمــاال‬ ‫یارانــه ‪ ۲۰‬میلیــون نفــر در ســال اینــده‬ ‫حــذف شــود کــه از ایــن طریــق در‬ ‫حــدود ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد تومــان از منابــع‬ ‫صرفه جویــی می شــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ســه ســالی می شــود کــه در‬ ‫الیحــه بودجــه موضــوع حــذف ســه دهــک‬ ‫از جمعیــت کشــور تکلیــف می شــود‪ ،‬امــا‬ ‫فقــط در ســال ‪ ۹۸‬یــک میلیــون نفــر از‬ ‫یارانه بگیــران حــذف شــدند‪ .‬ایــن حــذف بــر‬ ‫چــه اساســی بــود؟‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬عــاوه بــر معیارهایــی‬ ‫همچــون ســفر خارجــی‪ ،‬ارزش خــودروی‬ ‫خانــوار‪ ،‬ارزش تعــداد امــاک اعضــای‬ ‫خانــوار و افــراد دارای مشــاغل پردرامــد‪،‬‬ ‫دولــت معیارهــای ریالــی شناســایی‬ ‫پولدارهــا بــرای حــذف یارانــه انهــا را هــم‬ ‫اعــام کــرد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس در ســال ‪ ۹۸‬متوســط‬ ‫هزینه کــرد خانــوار در چهــار مــاه ابتــدای‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬بــه عنــوان معیــاری بــرای‬ ‫شناســایی پولدارهــا در دســتور کار‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬به طــوری کــه بــرای خانــوار‬ ‫تک نفــره حداقــل هزینه کــرد ماهانــه‬ ‫چهــار میلیــون تومــان‪ ،‬خانــوار دونفــره پنــج‬ ‫میلیــون تومــان‪ ،‬ســه نفره ‪ ۶/۵‬میلیــون‬ ‫تومــان‪ ،‬چهارنفــره ‪ ۷/۵‬میلیــون تومــان و‬ ‫پنج نفــره ‪ ۸/۵‬میلیــون تومــان لحــاظ شــد‬ ‫و بــرای خانــوار شـش نفره و بیشــتر بـه ازای‬ ‫هــر نفــر ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان نســبت بــه‬ ‫خانــواده پنج نفــره افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫ایــن نرخ هــا احتمــاال بــرای ســال‬ ‫بعــد تغییــر کنــد امــا ان شــرایط مــورد‬ ‫اشــاره احتمــاال تغییــر نکنــد و همچنــان‬ ‫معیارهایــی همچــون ســفر خارجــی‪ ،‬ارزش‬ ‫خــودروی خانــوار‪ ،‬ارزش تعــداد امــاک‬ ‫اعضــای خانــوار و افــراد دارای مشــاغل‬ ‫پردرامــد مبنــا قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪281‬‬ ‫معاون وزیر علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری‬ ‫بدون متقاضی‬ ‫بودن‪۷۰‬درصدرشته های‬ ‫دانشگا ه پیام نوروازاد‬ ‫معــاون وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‬ ‫گفــت کــه یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار صندلــی‬ ‫دانشــگاه های کشــور و ‪ ۷۰‬درصــد رشــته های‬ ‫دانشــگاه های پیــام نــور و ازاد اســامی خالــی‬ ‫و بــدون متقاضــی اســت و در ایــن شــرایط‬ ‫چــاره ای جــز تعطیلــی و یــا ادغــام مراکــز‬ ‫اموزشــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کسب و کار غالمحسین‬ ‫رحیمــی روز جمعــه در شــورای دانشــگاه‬ ‫علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬اگــر ایــن دانشــگاه ها‬ ‫نتواننــد بــرای مشــکل نبــود متقاضــی در‬ ‫رشــته هــای خــود چاره اندیشــی کننــد‪،‬‬ ‫بــر اســاس تصمیــم وزارت علــوم تعطیــل‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــه افزایــش کمــی مراکــز امــوزش‬ ‫عالــی کشــور اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫نتیجــه ایــن تــاش هــا بــه ازای هــر صــد‬ ‫هــزار نفــر حــدود ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر‬ ‫دانشــجو هســتند‪.‬‬ ‫غربالگــری بــارداری در وضعیــت بحرانــی‬ ‫جمعیــت ایــران تبدیــل بــه ماشــین مــدرن‬ ‫“ســقط جنیــن” شــده و عــاوه بــر ان‬ ‫اســترس هــای ان در کنــار هزینــه هــای‬ ‫مالــی کــه بــه خانــواده هــا تحمیــل مــی‬ ‫شــود لطمــات جبــران ناپذیــری بــرای مــادر‬ ‫و فرزنــد بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش هنگامــه خانــدوزی خبرنــگار‬ ‫بــازار کســب و کار انالیــن‪ ،‬امــروزه بیشــتر‬ ‫مــادران بــاردار واژه “غربالگــری بــارداری” بــه‬ ‫خوبــی اشــنا هســتند کــه بــه منظــور کشــف‬ ‫جنین هــای مبتــا بــه “ســندروم داون” و‬ ‫ســقط انهــا قبــل از تولدانجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫ســندروم داون یــا “پریزومــی‪ ”۲۱‬یکــی از‬ ‫انــواع ناهنجــاری ژنتیکــی اســت کــه میــزان‬ ‫شــیوع ان به طــور تقریبــی یــک مــورد در‬ ‫هــزار تولــد اســت!‬ ‫ایــن ناهنجــاری در دوره حیــات فــرد‬ ‫به صــورت طیفــی از ناتوانی هــا از مســائل‬ ‫جســمی تــا ذهنــی بــروز می یابــد؛‬ ‫جنیــن خــود را بــا اســترس در شــکم بــزرگ‬ ‫مــی کنــد و حتــی برخــی مــادران دچــار‬ ‫بیمــاری روحــی و روانــی شــده و اقــدام بــه‬ ‫ســقط جنیــن غیــر قانونــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫در زمــان حاضــر حداقــل ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫از زنانــی کــه تســت های غربالگــری را‬ ‫در کشــور انجــام می دهنــد‪ ،‬نتیجــه‬ ‫غربالگری شــان مثبــت گــزارش می شــود‪،‬‬ ‫چنانچــه در تســت های تکمیلــی‪ ،‬وجــود‬ ‫ســندروم داون تاییــد شــد و ســن جنیــن‬ ‫قبــل از ‪ ۴‬مــاه قمــری بــود‪ ،‬پزشــکی قانونی‬ ‫مجــوز ســقط جنیــن را صــادر می کنــد!‬ ‫ایــن برنامــه از اشــکاالت بســیار مهمــی‬ ‫رنــج می بــرد کــه باعــث شــده نتایجــی‬ ‫بســیار تاســف برانگیز بــرای کشــورمان‬ ‫رقــم بخــورد بــا توجــه بــه امــار والدت هــای‬ ‫ســاالنه کــه یک میلیــون و ‪۲۰۰‬هــزار تولــد‬ ‫اســت‪ ،‬بــدون هیچ گونــه غربالگــری‪۱۲۰۰ ،‬‬ ‫نــوزاد داون بــه دنیــا خواهــد امــد‪.‬‬ ‫امــا در زمــان حاضــر حــدود ‪ ۱۲۰‬هــزار‬ ‫مــادر بــاردار در مرحلــه اول غربالگــری‬ ‫به عنــوان پرخطــر شناســایی و بــرای‬ ‫تســت های تکمیلــی معرفــی می شــوند ‪.‬‬ ‫وقتــی بــه مــادری مــی گوینــد ریســگ‬ ‫ســندرم داون بــودن فرزنــد شــما باالســت‬ ‫چنــان استرســی بــه مــادر وارد مــی شــود‬ ‫شــاید بتــوان گفــت بــه انــدازه چندیــن‬ ‫ســال در یــک لحظــه پیرتــر مــی شــود نمــی‬ ‫دانــم شــما ایــن مســئله را تجربــه کــرده‬ ‫ایــد یــا خیــر؟‬ ‫امــا بــا توجــه بــه هزینــه بــاالی تسـت های‬ ‫تکمیلــی کــه در زمــان حاضــر حداقــل ‪۳‬‬ ‫میلیــون تومــان اســت و کامــا ً بــا افزایــش‬ ‫قیمــت دالر رونــد صعــودی دارد و فاقــد‬ ‫هرگونــه حمایــت بیمــه ای و… اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از مــادران کــه در ازمایــش‬ ‫غربالگــری دچــار ایــن ریســگ مــی شــوند‬ ‫فرزنــد ســالمی دارنــد امــا تــا ازمایــش‬ ‫امینوســنتز داده شــود و نتیجــه بــرای مــادر‬ ‫روشــن شــود‪.‬‬ ‫بســیاری از خانواده هــا کــه توانمنــدی‬ ‫مالــی را ندارنــد‪ ،‬ســقط غیرقانونــی را تنهــا‬ ‫راه پیش پــای خــود بــرای فــرار از احتمــال‬ ‫بســیار ضعیــف فرزنــد مبتــا بــه ســندروم‬ ‫داون می بیننــد!‬ ‫بــرای تعمیــر گوشــی خــود داخــل مغــازه خدمــات گوشــی‬ ‫همــراه شــدم تــا کارم امــاده بشــه خــودم رومشــغول کــردم بــا‬ ‫گوشــی همراهــم‪ ،‬کــه بــا صــدای شــهروندی بــه خــودم امــدم‬ ‫کــه بــا صاحــب مغــازه درد دل مــی کــرد‪.‬‬ ‫او مــی گفــت گوشــی همســرم خــراب شــده و پســرم‬ ‫هــم نمــی توانــد وارد شــبکه شــاد شــود و ایــن باعــث‬ ‫شــده از درس و مشــق خــود عقــب بیفتــاد‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی داد و مــی گفــت مــن یــک کارگــر ســاده با‬ ‫درامــدی ناچیــز هســتم کــه تــوان خریــد گوشــی مناســب‬ ‫برنامــه شــاد را نــدارم کــه فرزنــدم بتوانــد در ایــن شــرایط‬ ‫کرونایــی از درس خــود عقــب نمانــد‪.‬‬ ‫ایــن فــرد در ادامــه گفــت هــر روز کــه بــه خانــه میــروم پســرم‬ ‫جلــو مــی ایــد و مــی گویــد بابــا امتحاناتــم داره شــروع میشــه و‬ ‫مــن از روی شــرمندگی نمــی دانــم چگونــه پاســخ فرزنــدم کــه‬ ‫دانــش امــوزی درس خــوان هســت را بدهــم‪.‬‬ ‫وی گفــت چــه کنــم هــر جایــی هــم کــه بــرای خریــد‬ ‫بــراورد می شــود از ‪ ۱۲۰‬هــزار مــورد‬ ‫یادشــده حــدود ‪ ۲۰‬هــزار مــورد بــدون‬ ‫انجــام تســت های تکمیلــی‪ ،‬خودشــان‬ ‫اقــدام بــه ســقط غیرقانونــی جنیــن‬ ‫می کننــد !‬ ‫به عــاوه انجــام تســت “امنیــو ســنتز” کــه‬ ‫رایج تریــن تســت تکمیلــی بــرای تشــخیص‬ ‫قطعــی ســندروم داون اســت فــارغ از‬ ‫اینکــه جنیــن ســالم اســت یــا مبتــا‪،‬‬ ‫به دلیــل ماهیــت تهاجمــی ایــن تســت یــک‬ ‫درصــد عارضــه ســقط را به دنبــال دارد‪.‬‬ ‫نهایتــا ً غربالگــری بــارداری در وضعیــت‬ ‫بحرانــی جمعیــت ایــران‪ ،‬تبدیــل بــه‬ ‫ماشــین مــدرن جلوگیــری از زاد و ولــد در‬ ‫خانواده هــای خواهــان فرزنــد شــده اســت‬ ‫‪.‬‬ ‫چــرا کــه از نظــر تحمیــل هزینه هــای‬ ‫ســنگین مالــی‪ ،‬ایجــاد اســترس و‬ ‫هــراس روانــی همچنیــن در معــرض‬ ‫ســقط قــراردادن بــارداری ســالم‪ ،‬تجربــه‬ ‫فرزنـد اوری را در کام خانواده هــای ایرانــی‬ ‫بســیار تلــخ کــرده اســت‪.‬‬ ‫جلوگیــری از بدنیــا امــدن فرزنــدان دارای‬ ‫مشــکل بســیار خــوب اســت و جلــوی‬ ‫بســیاری از هزینــه هــای کــه بــه خانــواده و‬ ‫جامعــه تحمیــل مــی شــود را خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫امــا بهتــر اســت در خصــوص اجــرای‬ ‫ایــن غربالگــری هــا‪ ،‬ارائــه مشــاوره بــه‬ ‫زنــان بــاردار بــرای کــم شــدن اســترس و‬ ‫مشــکالت روحــی و روانــی و همچنیــن‬ ‫کمــک بــه خانــواده هــای کــه تــوان پرداخــت‬ ‫ایــن هزینــه هــا را ندارنــد تمهیداتــی در نظــر‬ ‫گرفتــه شــود‪ .‬تــا معایــب اجــرای غربالگــری‬ ‫بــارداری بیشــتر از محاســن ان نباشــد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری بــر ضــرورت تهیــه مقــاالت‬ ‫تحقیقاتــی توســط دانشــجویان و‬ ‫پژوهشــگران تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬انتشــار‬ ‫ایــن مقــاالت در مراجــع بیــن المللــی‬ ‫بیانگــر تــوان علمــی و ظرفیــت تولیــد علــم‬ ‫مراکــز امــوزش عالــی ایــران اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در شــورای مدیریــت‬ ‫امــوزش عالــی گلســتان بــه اجــرای طــرح‬ ‫ســاماندهی مراکــز امــوزش عالــی کشــور‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬مراکــز و موسســات‬ ‫امــوزش عالــی در ایــن طــرح بایــد در‬ ‫تولیــد علــم و توســعه فنــاوری مشــارکت‬ ‫فعــال داشــته باشــند‪.‬‬ ‫رحیمــی ادامــه داد‪ :‬حرکــت در حــوزه‬ ‫فنــاوری ماننــد فعالیــت در بخــش‬ ‫پژوهــش اســت کــه پایانــی بــرای ان‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ه فعالیــت مراکــز‬ ‫وی گفــت‪ :‬بایــد زمینــ ‬ ‫رشــد را در موسســات اموزشــی فراهــم‬ ‫کــرد تــا دانشــجویان بتواننــد ایده هــای‬ ‫خــود را بــه محصــول تبدیــل کننــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم کشــاورزی‬ ‫و منابــع طبیعــی گــرگان هــم در ایــن‬ ‫جلســه گفــت‪ :‬ایــن مرکــز امــوزش عالــی‬ ‫بــرای ایفــای نقــش در توســعه اســتان‬ ‫بــه ســمت کارافرینــی و فراهــم کــردن‬ ‫شــرایط توســعه شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان قــدم برداشــته اســت‪.‬‬ ‫علــی نجفی نــژاد اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از‬ ‫مشــکالت ایــن مرکــز امــوزش عالــی بــرای‬ ‫توســعه فعالیــت هــا‪ ،‬نبــود زمیــن مناســب‬ ‫بــرای انجــام تحقیقــات و فعالیت هــای‬ ‫کشــاورزی مرتبــط بــا فعالیــت هــای دانــش‬ ‫بنیــان و کارافرینــی اســت‪ .‬وی بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬راه انــدازی دفتــر مهارت امــوزی‬ ‫و مهــارت شــغلی‪ ،‬ایجــاد پــارک کســب‬ ‫و کار دانشــجویی‪ ،‬فعالیــت کارافرینــی‬ ‫در خوابگاه هــای دانشــجوی‪ ،‬تشــکیل‬ ‫کلکســیون گیاهــان دارویــی و مرتعــی بــا‬ ‫‪ ۱۱۰‬گونــه گیاهــی‪ ،‬بخشــی از فعالیت هــای‬ ‫کارافرینــی دانشــگاه اســت‪.‬‬ ‫گوشــی قســطی مــی روم چــک میخــوان بــه خــدا تــو ایــن‬ ‫موقعیــت کرونــا و گرانــی و بیــکاری مونــدم چــکار کنــم‪.‬‬ ‫او ادامــه داد و گفــت‪ :‬همســرم بیمــاری دیابــت دارد و‬ ‫همــواره از انســولین اســتفاده میکنــد و نبایــد ناراحتــی کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد کــه بــا معلــم پســرم گرفتــم و گفتــم‬ ‫فرزنــدم دانــش امــوز زرنگــی اســت ولــی بــه لحــاظ بنیــه‬ ‫مالــی مــن گوشــی نــدارد کــه تکالیفشــو ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫و معلــم در پاســخ بــا بــی مهــری تمــام مــی گویــد ایــن‬ ‫مشــکل شماســت واز دســت مــن کاری بــر نمیــاد و‬ ‫نمیتوانــم در ایــن ارتبــاط کاری کنــم‪.‬‬ ‫درد دل ایــن فــرد را کــه گــوش مــی دادم بــه یــاد چنــد‬ ‫روز پیــش افتــادم کــه معلمــی میگفــت شــغل پــدر‬ ‫شــاگردش پیــک موتــوری کار اســت بــه مــن زنــگ زد و‬ ‫گفــت میخواهــم موتــورم را بــرای خریــد گوشــی دختــرم‬ ‫بفروشــم کــه از درســش عقــب نمانــد‪.‬‬ ‫و ایــن معلــم دلســوز در پاســخ بــه ایــن پــدر مــی گویــد‬ ‫احتیاجــی نیســت شــما بــا ایــن موتــور خــرج خانــواده‬ ‫مــی دهیــد بــه شــاگردم بگــو از شــبکه امــوزش درساشــو‬ ‫دنبــال کنــه مــن خــودم ازش امتحــان میگیــرم‪.‬‬ ‫در روز درد دلهــای بســیاری از ســوی والدینــی کــه نگــران اینــده‬ ‫تحصیلــی فرزندانشــان هســتند از گوشــه کنــار شــهر بــه گــوش‬ ‫مــی رســد و از اینکــه نمــی توانــم بــرای انهــا کاری انجــام دهــم تــا‬ ‫مرهمــی باشــم بــر درد دلشــان خیلــی ناراحــت هســتم‪.‬‬ ‫معلمی دلسوزدانش اموز‪،‬‬ ‫امّادیگری…‬ ‫نرگس حسین زاده‬ صفحه 3 ‫اشتغال معتادان‬ ‫بهبودیافته‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار ارزان قیمــت بــه منظور ایجاد اشــتغال‬ ‫بــرای افــرادی کــه اعتیــاد را تــرک کرده انــد‪ ،‬در اختیــار شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫اســتان قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شماره ‪281‬‬ ‫درگذشت پیشکسوت‬ ‫موسیقی مقامی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار حســن‬ ‫رضوانــی اظهــار داشــت‪ :‬رضــا کوهســتانی‬ ‫کــه از هنرمنــدان سرشــناس موســیقی‬ ‫کرمانجــی شــمال خراســان بــود زاده‬ ‫‪ ۱۳۱۵‬اهــل روســتای «کــوران ترکیــه»‬ ‫از توابــع قوچــان ان روز کــه شهرســتان‬ ‫فــاروج امــروزی اســت کــه ‪ ۶۰‬ســال عمــر‬ ‫خــود را مشــغول بــه فعالیــت در عرصــه‬ ‫موســیقی مقامــی مشــغول بــود‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫فــاروج در خصــوص جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫گفــت ‪« :‬رضــا کوهســتانی» بخشــی هنرمند‬ ‫پیشکســوت موســیقی مقامــی خراســان‬ ‫شــمالی دیگــر نمــی توانــد بــا ســاز خــود بــر‬ ‫دل مشــتقان بنــوازد و ان را بــرای همیشــه‬ ‫بــه خاطــرات ذهــن هــای عاشــق ســپرد و‬ ‫اســمانی شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬او از جوانــی بــا‬ ‫نواهــا و نغمــه هــای موســیقی محلــی‬ ‫خــو گرفــت بــه طــوری کــه دل و جــان ایــن‬ ‫هنرمنــد مردمــی بــه تدریــج بــا فعالیــت در‬ ‫ایــن رشــته منجــر شــد کــه وی بــه یکــی از‬ ‫اســاتید بنــام موســیقی شــمال خراســان‬ ‫تبدیــل شــود و شــاگردان بســیاری ایــن‬ ‫هنــر را در مکتــب وی اموختنــد‪.‬‬ ‫«بخشــی» لقبــی اســت کــه او هماننــد‬ ‫ســایر نوازنــدگان دو تــار در شــمال‬ ‫خراســان و ترکمــن صحــرا بــه وی داده‬ ‫شــد‪ .‬بخشــی ها کــه نوازنــدگان دوتــار‪،‬‬ ‫اوازخــوان‪ ،‬داســتان گو‪ ،‬ســراینده و‬ ‫ســازنده ســاز دوتار هســتند که به عبارتی‬ ‫از ان هــا بــه عنــوان روایت گــران تاریــخ‬ ‫فرهنــگ شــفاهی یــاد شــده و از جایــگاه و‬ ‫احتــرام ویــژه ای نــزد دیگــران برخوردارنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت لقــب بخشــی خودبنــد‪،‬‬ ‫جــز باالتریــن رتبــه هــا در میــان بخشــی‬ ‫هاســت کــه خــود مولــف‪ ،‬مصنــف و‬ ‫تولیدکننــده اصلــی اســت و بــه عبارتــی‬ ‫نوازنــده و خواننــده محســوب می شــود‬ ‫و می توانــد بــرای هــر موضــوع و اتفاقــی‬ ‫کــه در جامعــه رخ مــی دهــد در لحظــه‬ ‫شــعر گفتــه و بخوانــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت مردادمــاه‬ ‫ســالجاری نیــز یکــی دیگــر از هنرمنــدان‬ ‫ایــن عرصــه را بــه نــام «ســهراب‬ ‫محمــدی» کــه در ســن ‪ ۸۰‬ســالگی‬ ‫دارای مقــام بخشــی و هنرمنــد ممتــاز‬ ‫موســیقی مقامــی‪ ،‬کــه از هنرمنــدان‬ ‫کرمانــج شهرســتان مانــه و ســملقان‬ ‫و از بخشــی هــای سرشــناس خطــه‬ ‫شــمال خراســان را از دســت دادیــم‪.‬‬ ‫رییس هیات قایقرانی خراسان شمالی‬ ‫ارتقاء‪۸‬پله ای هیات قایقرانی خراسان شمالی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار هــادی راضیــان روز شــنبه در گفتگــو بــا خبرنــگار ایرنــا‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا تــاش قایقرانــان و تمامــی دس ـت اندرکاران‪ ،‬هیــات قایقرانــی اســتان‬ ‫بــر اســاس اعــام فدراســیون در بیــن اســتان های کشــور‪ ،‬رتبــه پنجــم را کســب کــرد و هــم‬ ‫اکنــون جــزو هیــات هــای ورزشــی برتــر کشــور اســت‪.‬‬ ‫رییــس هیــات قایقرانــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬براســاس ارزیابــی هــای جدیــد‬ ‫فدارســیون قایقرانــی‪ ،‬ایــن هیــات ورزشــی در اســتان کــه پیــش از ایــن در رده ســیزدهم‬ ‫قــرار داشــت امســال بــه رده پنجــم صعــود کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کســب ســهمیه تیــم قایقرانــی اســتان بــرای حضــور در لیــگ برتــر‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال تیــم قایقرانــی خراســان شــمالی بــا نــام «شــهرداری بجنــورد» در‬ ‫دو بخــش اقایــان و بانــوان در لیــگ برتــر حضــور خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫راضیــان بــا اشــاره بــه عناویــن قهرمانــی قایقرانــی اســتان‪ ،‬یاداورشــد‪ :‬ایــن هیــات در‬ ‫کارنامــه ورزشــی خــود‪ ،‬قهرمانــی و نایــب قهرمانــی جهــان‪ ،‬قهرمانــی و نایــب قهرمانــی‬ ‫اســیا در بخــش روئینــگ و دراکــوت بــون را دارد‪.‬‬ ‫رییــس هیــات قایقرانــی خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن رشــته ورزشــی جــزو‬ ‫رشــته هــای هزینــه بــر و نیازمنــد حامــی مالــی اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬هــم اکنــون ‪۲۰۰‬‬ ‫قایقــران اســتان در ایــن رشــته ورزشــی فعالیــت مــی کننــد کــه نیمــی از ورزشــکاران را‬ ‫بانــوان تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب وکار‬ ‫انتظــار مــی رود مســئولین بــه ویــژه‬ ‫اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫خراســان شــمالی در راســتای زنــده نگــه‬ ‫داشــتن ایــن هنــر تمــام تــاش خــود را‬ ‫بــه کار گیــرد و تــا زمانــی کــه وجــود ایــن‬ ‫عزیــزان در بیــن مــا هســت بهــره کافــی‬ ‫و وافــی را ببرنــد تــا شــاهد روزی نباشــیم‬ ‫کــه حســرت ایــن روزهــا را بخوریــم و از‬ ‫اینکــه نتوانســتیم از لحظــه بــه لحظــه‬ ‫وجــود ایــن هنرمنــدان بــرای زنــده‬ ‫مانــدن ایــن میــراث مانــدگار بهــره ببریــم‬ ‫افســوس بخوریــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از ایرنــا ؛ در ایــن مســابقه کــه روز پنجشــنبه از گــروه‬ ‫ب فصــل جــاری لیــگ برتــر و در هفتــه دوم دور برگشــت مرحلــه مقدماتــی بــه قضــاوت‬ ‫لیلــی علیمردانــی بــه همــراه بهــاره بجنــوردی و فاطمــه علیمردانــی بــه عنــوان داور اول و‬ ‫دوم و بــا نظــارت گــودرزی در تهــران برگــزار شــد‪ ،‬بانــوان شــهر گــرگان در وقت هــای اول‬ ‫تــا چهــارم بــه ترتیــب بــا نتایــج ‪ ۱۰‬بــر ‪ ۱۳ ،۸‬بــر ‪ ۱۸ ،۱۲‬بــر ‪ ۱۱‬و ‪ ۲۲‬بــر ‪ ۱۵‬ســپهرداد تهــران‬ ‫را تســلیم کــرد‪.‬‬ ‫تیــم بســکتبال “بانــوان شــهر گــرگان” در هفتــه هفتــم رقابت هــای لیــگ برتــر زنــان‬ ‫باشــگاه های کشــور حریفــش تیــم “اســمان ســپهرداد تهــران” را بــا نتیجــه ‪ ۶۳‬بــر ‪۴۶‬‬ ‫شکســت داد‪.‬‬ ‫ســوره ضرغامیــان ســرمربی بانــوان شــهر گــرگان بــرای ایــن مســابقه در ابتــدا ســیران‬ ‫قادرنــژاد‪ ،‬مونــس علی پنــاه‪ ،‬زهــرا سوخته ســرایی‪ ،‬پریســا کرمــی و ریحانــه باقــری را در‬ ‫برابــر فاطمــه بیــداری‪ ،‬تیــام پروینــی‪ ،‬مریــم شــیرازی‪ ،‬زهــرا عباس نــژاد و زهــرا منافــی پنــج‬ ‫بازیکــن ابتدایــی ســپهرداد تهــران بــا هدایــت فاطمــه جمامــی بــه میــدان فرســتاد‪.‬‬ ‫در ایــن مســابقه ســیران قادرنــژاد بــا ‪ ۲۲‬امتیــاز و زهــرا سوخته ســرایی بــا اثرگــذاری ‪۲۴‬‬ ‫هــر دو از تیــم بانــوان شــهر گــرگان پرامتیازتریــن و موثرتریــن بازیکنــان شــناخته شــدند و‬ ‫زهــرا عباس نــژاد از تیــم ســپهرداد بــا ‪ ۱۳‬امتیــاز و اثرگــذاری ‪ ۱۱‬امتیازاورتریــن و موثرتریــن‬ ‫بازیکــن تیــم خــود شــناخته شــد‪.‬‬ ‫مدیر جهادکشاورزی گنبدکاووس‬ ‫پرداخت تسهیالت‪۷۶۴‬میلیاردریالی به کشاورزان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار غالمعلــی نــورا‬ ‫روز شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار‬ ‫داشــت‪ ۲۰۸ :‬میلیــارد ریــال از تســهیالت پرداختــی‬ ‫بــرای تقویــت و افزایــش ضریــب مکانیزاســیون‬ ‫کشــاورزی و خریــد ماشــین االت و ادوات بــه ‪۲۱۰‬‬ ‫بهره بــردار پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬کــه‬ ‫از ابتــدای ســال تاکنــون ‪ ۷۶۴‬میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت حمایتــی و قرض الحســنه بــرای خریــد‬ ‫ماشــین االت و ادوات‪ ،‬احــداث گلخانــه‪ ،‬خریــد‬ ‫دام و نهاده هــای کشــاورزی بــه ‪ ۳۲۰‬نفــر از‬ ‫بهره بــرداران ایــن شهرســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ‪ ۲۷۰‬میلیــارد ریــال از تســهیالت‬ ‫پرداختــی بــرای احــداث گلخانــه‪ ۲۱ ،‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــرای خریــد دام‪ ۱۵۸ ،‬میلیــارد ریــال بــرای حفــر چاه‬ ‫و خریــد تجهیــزات صنایــع تبدیلــی‪ ،‬هشــت میلیــارد‬ ‫ریــال بــرای تســهیالت جبــران خســارت کرونــا‪۲۹ ،‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــرای خریــد نهاده هــای کشــاورزی‬ ‫هزینــه شــد و ‪ ۷۵‬میلیــارد ریــال بــه ســرمایه در‬ ‫گــردش اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی گنبــدکاووس از کشــاورزان‬ ‫ذخیره اب سدهای خراسان شمالی‬ ‫‪ ۶.۵‬درصد افزایش یافت‬ ‫ایــن شهرســتان خواســت درصــورت نیــاز بــه‬ ‫تســهیالت بانکــی و حمایتــی دولــت بــه واحــد برنامــه‬ ‫و بودجــه ایــن مدیریــت مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس بــا حــدود ‪ ۳۷۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت‪ ،‬افــزون بــر ‪ ۱۶۰‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫زراعــی و باغــی و ‪ ۱۷‬هــزار بهره بــردار دارد‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتانه بــا تولیــد ســاالنه یــک میلیــون‬ ‫تــن انــواع محصــول کشــاورزی و دامــی از‬ ‫شهرســتان های مهــم گلســتان در ایــن بخــش‬ ‫بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫صدور ‪ ۲‬برابری تولیدات‬ ‫شرکت های فناور خراسان شمالی‬ ‫معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اکنــون ‪ ۵۰.۳۸‬درصــد از مخــازن‬ ‫ســدهای اســتان پــر اســت کــه ایــن رقــم نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه پارســال حــدود ‪ ۶.۵‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫ارزش کاالهــای تولیــدی‪ ،‬فناوری هــا و خدمــات صــادر‬ ‫شــده شــرکت های فنــاور و دانش بنیــان ایــن اســتان در ‪۹‬‬ ‫ماهــه امســال نســبت بــه پارســال بیــش از ‪ ۲‬برابــر شــد‪.‬‬ ‫وحیــد واســطه اظهــار داشــت‪ :‬ظرفیــت ســدهای اســتان ‪۲۳۴.۳‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب اســت کــه اکنــون در ایــن مخــازن‪ ،‬بیــش از‬ ‫‪ ۱۱۸‬میلیــون مترمکعــب اب ذخیــره اســت‪.‬وی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫میــزان ذخیــره اب ســدهای اســتان در مــدت مشــابه پارســال‬ ‫‪ ۱۱۰.۸‬میلیــون مترمکعــب بــوده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫مهــران گرمــه ای اظهــار داشــت‪ :‬علیرغم مشــکالت اقتصادی‬ ‫ناشــی از همــه گیــری کرونــا‪ ،‬ارزش صــادرات کاالهــا‪ ،‬فنــاوری‬ ‫هــا و خدمــات واحدهــای مزبــور کــه ســال گذشــته ســه هــزار‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬دالر بــود امســال بــه هفــت هــزار و ‪ ۵۰۰‬دالر رســیده‬ ‫است‪/.‬ایرنا‬ ‫به دلیل عدم حضور مدیران کل ؛‬ ‫استاندار گلستان جلسه ستاد‬ ‫مناسب سازی استان را لغو کرد‬ ‫گفتــه مــی شــود در حــال حاضــر افــراد‬ ‫اندکی از بخشــی های خراســان شــمالی‬ ‫کــه تعــداد انهــا بــه انــدازه انگشــتان‬ ‫یــک دســت نمــی رســد در حــال نواختــن‬ ‫دوتــار در دســت هســتند و محــل‬ ‫اقامــت و فعالیــت انهــا شهرســتان هــای‬ ‫شــیروان‪ ،‬اســفراین‪ ،‬رازو جــرگالن و‬ ‫بجنــورد مــی باشــد‪.‬‬ ‫قابــل توجــه اینکــه موســیقی بخشــی‬ ‫هــای شــمال خراســان شــامل خراســان‬ ‫شــمالی و بخشــی از خراســان رضــوی‪،‬‬ ‫ســال ‪ ۸۹‬در اجــاس بیــن الــدول مجمــع‬ ‫یونســکو بــه عنــوان میــراث معنــوی‬ ‫جهانــی بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫پیروزی شیرین تیم بسکتبال بانوان گرگان‬ ‫مقابل حریف تهرانی‬ ‫سرپرست اداره بهزیستی گنبدکاووس‬ ‫عدم رضایت معلوالن نسبت‬ ‫به مبلمان شهری گنبدکاووس‬ ‫‪ ۲۶‬خانه ورزش روستایی‬ ‫در خراسان شمالی تجهیز شد‬ ‫رییــس هیــات ورزش هــای روســتایی و بازی هــای‬ ‫بومــی محلــی خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۶ :‬خانــه ورزش‬ ‫روســتایی اســتان در ‪ ۹‬مــاه امســال بــا اعتبــار ســه میلیــارد‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬میلیــون ریــال تجهیــز شــد‪.‬‬ ‫زیــور نعمتــی اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۶‬خانــه‬ ‫ورزش در روســتاهای شهرســتان مــرزی رازوجــرگالن بــا‬ ‫اعتبــار یــک میلیــارد و ‪ ۳۷۰‬میلیــون ریــال و چهــار خانــه‬ ‫ورزش در روســتاهای مهنــان‪ ،‬خداقلــی‪ ،‬تیمورتــاش و‬ ‫درتــوم شهرســتان بجنــورد بــا اعتبــار ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫تجهیــز شــده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫بــرای تامیــن ایــن حــق بــه عنــوان مطالبــه جــدی افــراد دارای‬ ‫معلولیــت جســمی و حرکتــی شــد‪.‬‬ ‫طبــق مــاده ‪ ۲‬قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن‪،‬‬ ‫“وزارتخانه هــا‪ ،‬ســازمان ها‪ ،‬موسســات و شــرکتهای دولتــی‬ ‫و نهادهای عمومــی و انقالبــی موظفنــد در طراحــی‪ ،‬تولیــد‬ ‫و احــداث ســاختمان ها و اماکــن عمومــی و معابــر و وســایل‬ ‫خدماتــی بــه نحــوی عمــل نماینــد کــه امــکان دسترســی و‬ ‫بهره منــدی از انهــا بــرای معلــوالن همچــون افــراد عــادی‬ ‫فراهــم گــردد”‪.‬‬ ‫نــوروزی اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن بــر اســاس قانــون حمایــت‬ ‫از حقــوق معلــوالن‪ ،‬شــهرداری ها موظــف هســتند از صــدور‬ ‫پروانــه احــداث و یــا پایــان کار بــرای ســاختمان ها و اماکــن‬ ‫عمومــی کــه اســتانداردهای تخصصــی مربــوط بــه معلــوالن را‬ ‫ رعایــت نمی کنــد‪ ،‬خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫جلســه هماهنگــی و پیگیــری ســتاد مناسب ســازی اســتان گلســتان کــه قــرار‬ ‫بــود در ســالن شــهید رجایــی اســتانداری گلســتان برگــزار شــود‪ ،‬بــه دســتور‬ ‫اســتاندار لغــو شــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی فرمانــدار گنبــدکاووس‬ ‫نیــز در ایــن جلســه بــا مهــم دانســتن مناســب ســازی محیــط‬ ‫و مبلمــان شــهری بــرای تــردد بهتــر معلــوالن‪ ،‬تاکیــد کــرد‬ ‫کــه نبایــد ایــن مســاله مهــم مــورد ســهل انــگاری و غفلــت‬ ‫مدیریــت شــهری قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫روز ‪ 14‬دی مــاه طبــق دعوت نامــه ارســالی بــه ادارات عضــو جلســه هماهنگــی‬ ‫و پیگیــری ســتاد مناسب ســازی‪ ،‬اســتان گلســتان امــاده برگــزاری جلســه‬ ‫هماهنگــی و پیگیــری ســتاد مناســب ســازی بــود؛ کــه بــا دســتور دکتــر‬ ‫حق شــناس لغــو شــد‪.‬‬ ‫دکتــر حق شــناس در اغــاز جلســه گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع کمیتــه‬ ‫مناسب ســازی و عــدم حضــور برخــی از مدیــران کل دســتگاه های اجرایــی عضــو‬ ‫ایــن ســتاد اســتان جلســه از حدنصــاب خــود پایین تــر بــوده و ان را لغــو اعــام‬ ‫می کنــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن جلســه در هفتــه بعــد بــا حضــور تمام مدیــران کل عضو‬ ‫و مدعــو در همیــن مــکان برگــزار خواهــد شــد کــه حضــور مدیــران کل شــخصا ً‬ ‫الزامــی اســت‪.‬‬ ‫دکتــر ســید مهــدی حســینی مدیــرکل بهزیســتی گلســتان بابیــان اینکــه ســتاد‬ ‫مناسب ســازی دارای ‪ ۱۰‬عضــو مدیــرکل دســتگاه های اجرایــی اســتان و ‪ ۲‬عضــو‬ ‫از انجمن هــای افــراد دارای معلولیــت اســت‪ .‬گفــت‪ :‬امــروز فقــط ‪ ۵‬مدیرکل و ‪۲‬‬ ‫عضــو انجمــن حضــور داشــته انــد و مابقــی مدیــران؛ معــاون یــا کارشــناس خــود‬ ‫را بــه نمایندگــی در جلســه اعــام کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مســلم نــوروزی روز یکشــنبه‬ ‫در نشســت اعضــای کمیتــه مناســب ســازی محیــط و مبلمــان‬ ‫شــهری گنبــدکاووس اظهــار داشــت‪ :‬تــاش بــرای بهســازی‬ ‫محیــط و مبلمــان شــهری و نیــز نظــارت کامــل بــر ســاخت و‬ ‫ســازها جهــت رعایــت ضوابــط قانــون جامــع حمایــت از حقــوق‬ ‫معلــوالن از انتظــارات ایــن قشــر از مســووالن شــهری اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره بهزیســتی گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه‬ ‫دشــواری تــردد معلــوالن در خیابان هــا و مراکــز عمومــی و‬ ‫اداری ایــن شــهر خواســتار توجــه بیشــتر مدیــران شــهری‬ ‫محمدجــان پاش ـی زاده همچنیــن بــر لــزوم پیگیــری ســاخت‬ ‫بوســتان ویــژه معلــوالن‪ ،‬فراهــم کــردن زیرســاخت الزم در‬ ‫شــهر مــرزی اینچه بــرون بــه عنــوان شــهر بــدون مانــع بــرای‬ ‫معلــوالن و پیگیــری تخصیــص ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای‬ ‫مناســبت ســازی مبلمــان شــهری و بهبــود عبــور و مــرور‬ ‫معلــوالن گنبــدکاووس تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫عــارف گرگانــی‪ ،‬رییــس شــورای اســامی شــهر گنبــدکاووس‬ ‫نیــز درایــن جلســه از امادگــی ایــن شــورا و شــهرداری بــرای‬ ‫پیگیــری مطالبــات جامعــه معلــوالن ایــن شهرســتان بویــژه‬ ‫بــرای مناســبت ســازی محیــط و مبلمــان شــهری خبــر داد‪.‬‬ صفحه 4 ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا اعــام تــداوم رونــد کاهشــی ابتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در ایــن‬ ‫اســتان گفــت کــه تعــداد بیمــاران کرونایــی امــروز گلســتان نســبت بــه روز قبــل ‪ ۵‬نفــر کمتــر شــد‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل اظهــار داشــت‪ :‬دیــروز ‪ ۴۵۴‬بیمــار کرونایــی در اســتان بســتری بودنــد کــه ایــن‬ ‫تعــداد امــروز بــه ‪ ۴۴۹‬نفــر کاهــش یافت‪/.‬ایرنــا‬ ‫روند رو به‬ ‫کاهش ابتال به‬ ‫کرونا در گلستان‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی ‪1399‬‬ ‫شستشوی ‪ 41‬کیلومتر شبکه و خط انتقال فاضالب‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب کردکــوی از شستشــوی ‪ 41‬کیلومتــر شــبکه فاضــاب در ‪9‬‬ ‫ماهــه اول ســال جــاری بــا هــدف جلوگیــری از انســداد شــبکه فاضــاب خبــر داد‪.‬‬ ‫مهنــدس پاســندی افــزود ‪ :‬ایــن اقــدام بــا هــدف پیشــگیری از گرفتگــی در مســیر شــبکه‬ ‫فاضــاب و کاهــش حــوادث احتمالــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد ‪ 127 :‬مــورد رفــع گیــر در شــبکه و انشــعابات فاضــاب ‪22،‬فقــره‬ ‫همســطح ســازی و مرئــی ســازی دریچــه منهــول فاضــاب در شــبکه جمــع اوری‪2،‬مرحلــه‬ ‫مــه پاشــی منهــول فاضــاب در ســطح شــهر بــه منظــور حــذف حشــرات از شــبکه فاضــاب‬ ‫از اقدامــات ایــن امــور در مــدت مذکــور بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اب و فاضــاب کردکــوی پاســندی تصریــح کــرد ‪47 :‬مــورد‬ ‫نصــب انشــعاب جدیــد فاضــاب ‪ 5 ،‬فقــره اصــاح انشــعاب فاضــاب و ‪13‬مــورد تعویــض‬ ‫دریچــه منهــول ســرقتی و از جــا کنــده شــده از دیگــر فعالیــت هــای ایــن امــور در بخــش‬ ‫فاضــاب بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب کردکــوی در ادامــه اهــم فعالیــت هــای ایــن امــور در بخــش‬ ‫اب را بــا شستشــو ‪ 104‬کیلومتــر از شــبکه توزیــع اب و‪ 20‬هــزار و ‪ 450‬مــورد کلــر ســنجی‬ ‫بــا هــدف تامیــن اب شــرب ســالم و بهداشــتی بیــان کــرد و افــزود ‪ :‬تعویــض ‪ 210‬کنتــور‬ ‫خــراب و فرســوده ‪ ،‬رفــع ‪ 639‬فقــره اتفاقــات انشــعابات ‪ ،‬خــط انتقــال و شــبکه ‪ ،‬تعویض‬ ‫‪ 30‬فقــره انشــعاب فرســوده و ‪330‬فقــره نصــب انشــعابات جدیــد از دیگــر فعالیــت هــای‬ ‫انجــام شــده در مــدت مذکــور مــی باشــد‪.‬‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان شمالی‬ ‫کاهش‪۲۳‬درصدی مصرف سوخت درخراسان شمالی‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه خراســان شــمالی در خصــوص ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در ‪ ۹‬ماهــه ســالجاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــا ‪ ۲۳‬درصــد کاهش مصــرف در جایگاه های‬ ‫ســوخت اســتان روبــرو بــوده ایم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مجتبــی شــکوری اظهــار داشــت‪ :‬میــزان مصــرف نفــت ســفید نیــز در ‪9‬‬ ‫ماهــه ســالجاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــا‪ ۴۱‬درصــد کاهــش و میــزان مصــرف نفــت گاز‬ ‫نیــز بــا یــک درصــد افزایــش روبــرو بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی در این خصوص افزود‪ :‬نیروگاه شــیروان نیز نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته با ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫افزایش درمصرف نفت گاز داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬مصــرف بنزیــن ســوپر نیــز نســبت بــه مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ‪۶۷‬‬ ‫درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫شــکوری بــا بیــان اینکــه میــزان مصــرف گاز مایــع نیــز ‪ ۱۸‬درصــد کاهــش داشــته ‪ ،‬تصریــح کــرد‪ ۱۵ :‬هــزار‬ ‫و ‪ ۱۴۶‬تــن گاز مایــع طــی‪ ۹‬ماهــه ســالجاری در اســتان توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخــش فــراورده هــای نفتــی منطقــه خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ ۹‬ماهــه‬ ‫امســال میــزان مصــرف ســوخت ســی‪ .‬ان‪ .‬جــی نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال یــک درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت بر اســاس گزارشــات اعالمی از ســوی شــرکت گاز خراســان شــمالی میزان نفوذ گاز‬ ‫طبیعــی در نواحــی شــهری ایــن اســتان ‪ ۱۰۰‬درصــد و ضریــب نفــوذ گاز در بخــش روســتایی اســتان‬ ‫‪ ۹۹.۷‬درصــد اســت کــه تــا پایــان ســالجاری نیــز ایــن رقــم بــه ‪ ۱۰۰‬درصــد خواهــد رســید‪.‬‬ ‫مشارکت شهرداری درکاوش شهرتاریخی استراباد‬ ‫ایجــاد بازارچــه دائمــی صنایــع دســتی در بافــت‬ ‫تاریخــی گــرگان‪ ،‬مشــارکت شــهرداری گــرگان در‬ ‫کاوش شــهر تاریخــی اســتراباد و مرمــت ‪ ۹‬بنــای‬ ‫تاریخــی از جملــه مســائل مطــرح شــده در صحــن‬ ‫شــورای شــهر گــرگان بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار دویســت و شــصت و‬ ‫چهارمیــن جلســه رســمی و علنــی شــورای اســامی‬ ‫شــهر گــرگان بــا حضــور اعضــای شــورا‪ ،‬شــهردار و‬ ‫مدیــران شــهری گــرگان و مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری مشــترک فی مابیــن‬ ‫اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی گلســتان و شــهرداری و شــورای اســامی‬ ‫اغاز بوته کاری ‪ ۲‬هزار هکتار‬ ‫از مراتع گنبدکاووس‬ ‫بوت ـه کاری اراضــی مرتعــی مناطــق شــمالی گنبــدکاووس‬ ‫بــرای احیــای ایــن منابــع خــدادادی و جلوگیــری از بیابانــی‬ ‫شــدن ان بــا غــرس افــزون بــر یــک میلیــون بوتــه در‬ ‫محــدوده ‪ ۲‬هــزار هکتــار اغــاز شــد‪.‬‬ ‫غــرس بوته هــای مقــاوم بــه خشــکی ماننــد «اتریپلکــس‪،‬‬ ‫کانی ســنس‪ ،‬اگروپایــرون‪ ،‬النگاتــوم‪ ،‬دانــه برنجــی و‬ ‫قــره داغ» در ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار از مراتــع در معــرض‬ ‫بیابانی شــدن گنبــدکاوس از ســال ‪ ۹۴‬در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفــت و تاکنــون پنــج هــزار هکتــار ان بوتــه کاری شــده‬ ‫اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫شــهر گــرگان و بررســی تحــوالت مرمــت‪ ،‬احیــا و بهــره‬ ‫بــرداری شــهر تاریخــی اســتراباد (گــرگان) و پیگیــری‬ ‫مشــکالت ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی بناهای‬ ‫تاریخــی گــرگان در دســتورکار ایــن جلســه بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی گلســتان در ایــن جلســه اظهارکــرد‪:‬‬ ‫گردشــگری شــهری یکــی از موضوعــات محــوری در‬ ‫مدیریــت شــهری بــوده و شــهر گــرگان در حــوزه هــای‬ ‫مختلــف میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی ظرفیــت هــای بســیاری دارد کــه مــی توانــد در‬ ‫ایــن راســتا بــه کارگیــری شــود‪.‬‬ ‫احمــد تجــری افــزود‪ :‬کاوش اخیــر در شــهر تاریخــی‬ ‫اســتراباد که اشــیایی از دوره اشــکانیان در ان یافت‬ ‫تخصیص ‪ ۱۰۵‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫برای نوسازی مدارس گلستان‬ ‫رییــس ســازمان نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس کشــور‬ ‫مهرمــاه امســال در ســفر بــه گلســتان و بازدیــد از مــدارس ایــن‬ ‫اســتان‪ ،‬وعــده اختصــاص ‪ ۱۰۵‬میلیــارد ریــال از منابــع ملــی بــرای‬ ‫خریــد تجهیــزات اموزشــی ویــژه مــدارس را داد کــه اکنــون ایــن‬ ‫وعــده بــا تخصیــص مرحل ـه ای اعتبــارات‪ ،‬درحــال تحقــق اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس گلســتان اظهــار‬ ‫داشــت کــه مهراللــه رخشــانی مهر رییــس ســازمان نوســازی‪،‬‬ ‫توســعه و تجهیــز مــدارس در ســفر مهرمــاه خــود بــه ایــن اســتان‬ ‫وعــده اختصــاص ‪ ۱۰۵‬میلیــارد ریــال بــرای خردیــد تجهیــزات‬ ‫اموزشــی مــورد نیــاز مــدارس را داد کــه تاکنــون ‪ ۳۵‬میلیــارد ریــال‬ ‫ان تخصیــص یافتــه اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫‪/ 99/10/14‬اگهی مزایده اموال غیر منقول(مورد وثیقه)‬ ‫بــه موجــب شــماره بایگانــی پرونــده اجرایــی ‪ 9800038‬لــه‪ :‬بانــک صــادرات شــعبه اســتراباد گــرگان علیه‪ :‬محمد هوشــنگ فرزند مهــدی(وام‬ ‫گیرنــده) و خانــم روژیــن احمــدی لیوانــی فرزنــد حســین(راهن) کــه مــورد رهــن عبــارت اســت از‪ :‬ششــدانگ دو قطعــه زمیــن (‪ )1‬بــه مســاحت‬ ‫‪ 238/88‬متر مربع(دویســت و ســی و هشــت متر و هشــتاد و هشــت دســی متر مربع) دارای پالک ‪(12968‬دوازده هزار و نهصد و شــصت‬ ‫و هشــت) فرعــی از یــک اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از یــازده هــزار و صــد‪ ،‬یــازده هــزار و صــد و یــک‪ ،‬یــازده هــزار و دویســت و شــصت و یــک‬ ‫واقــع در بخــش ســه بندرترکمــن قطعــه ســه کــه ســند مالکیــت ان بــه ذیل ثبــت ‪ 13418‬صفحه ‪ 79‬دفتر جلــد ‪ 91‬و (‪ )2‬به مســاحت ‪300/55‬‬ ‫متــر مربع(ســیصد متــر مربــع و پنجــاه و پنــج دســیمتر مربــع) دارای پــاک ‪(12970‬دوازده هــزار و نهصــد و هفتــاد) فرعــی از یــک اصلــی مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از یــاده هــزار و صــد‪ ،‬یــازده هــزار و صــد و یــک‪ ،‬یــازده هــزار و دویســت و شــصت و یــک واقــع در بخــش ســه ثبــت بندرترکمــن‬ ‫قطعــه پنــج کــه ســند مالکیــت ان بــه ذیــل ثبــت ‪ 13389‬صفحــه ‪ 382‬دفتــر جلــد ‪ 90‬بــه نــام راهــن نامبــرده ثبــت و صــادر شــده مســتند‬ ‫بــه شــماره قــرارداد رهنــی ‪ 94/5/19 -175025‬تنظیمــی دفترخانــه شــماره دو گــرگان‪ ،‬در قبــال مبلــغ یــک میلیــارد و هفتصــد و ســی و شــش‬ ‫میلیــون ریــال در رهــن بانــک مذکــور قــرار گرفتــه انــد‪ ،‬کــه حــدود اربعــه پالکهــای فوق(‪ )1‬شــماال اول بطول ســیزده متر و پنجاه ســانتی متردوم‬ ‫پخــی اســت بطــول دو متــر و دوازده ســانتی متــر دو قســمت پــی اســت بــه خیابــان شــرقا‪ :‬بطــول چهــارده متــر و پنجــاه ســانتی متــر پــی اســت‬ ‫بــه خیابــان جنوبــا‪ :‬بطــول پانــزده متــر پــی اشــتراکی بــه قطعــه بیســت و ســه تفکیکــی غربــا‪ :‬بطــول شــانزده متــر پــی اشــتراکی بــا قطعــه چهــار‬ ‫تفکیکــی و (‪ )2‬شــماال اول بطــول ده متــر و نــود و هفــت ســانتی متــردوم بطــول پنــج متــر و ســی ســانتی متــر در دو قســمت پــی بــه خیابــان‬ ‫شــرقا‪ :‬بطــول هفــده متــر و ســی و نــه ســانتی متــر پــی اشــتراکی بــا قطعــه چهــار تفکیکــی جنوبــا‪ :‬اول بطــول پنــج متــر و نــود و چهــار ســانتیمتر‬ ‫پــی اشــتراکی بــا قطعــه بیســت و یــک تفکیکــی دوم بطــول پانــزده متــر پــی اشــتراکی بــا قطعــه بیســت تفکیکــی غربــا‪ :‬بطــول شــانزده متــر پــی‬ ‫اشــتراکی بــا قطعــه چهــار تفکیکــی مــی باشــد‪ ،‬کــه بــه علــت عــدم پرداخــت بدهــی منجر به صــدور اجرائیــه گردیده‪ ،‬تمامــت امالک مــورد رهن‬ ‫توســط هیئــت ســه نفــره کارشناســان رســمی دادگســتری بــه ترتیــب بــه مبالــغ ‪ 1.900.000.000‬ریال(یــک میلیــارد و نهصــد میلیــون ریــال) و‬ ‫‪ 2.000.000.000‬ریــال(دو میلیــارد ریــال) کــه قطعیــت یافتــه‪ ،‬بــراورد گردیــده اند و برابر گزارش کارشناســان منتخــب امالک مزبور مربوط به‬ ‫راهــن فــوق الذکــر در ادرس بندرترکمــن‪ -‬جــاده اســکله‪ -‬ضلــع شــرقی جــاده صــدا و ســیما‪ -‬شــرکت نگیــن صحــرا واقــع بــوده کــه ملــک یــاد شــده‬ ‫بــه صــورت عرصــه و فاقــد هرگونــه اعیانــی و مســتحدثاتی مــی باشــد کــه بــا دیــواری بــه ارتفــاع حــدود یــک متــر بــا اجــر ایتــال محصــور شــده و‬ ‫خــارج از محــدوده شــهر و در حریــم شــهر واقــع شــده و از موقعیــت ویــژه ســاحلی و گردشــگری برخــوردار و در محــدوده مجتمــع گردشــگری‬ ‫مــی باشــد‪ ،‬ضمنــا وفــق اعــام کتبــی بانــک فاقــد بیمــه مــی باشــند‪ .‬چنانچــه بابــت حــق االشــتراک یــا حق انشــعاب و مصــرف و بدهــی مالیاتی‬ ‫و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده‪ ،‬اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده‪ ،‬داشــته باشــد و مبالــغ حــق مزایــده و نیــم‬ ‫عشــر دولتی(حــق االجــرا) زائــد بــر مبلــغ مزایده(کــه بصــورت نقــدی وصــول مــی گــردد) بــر عهــده برنــده مزایده می باشــد و هزینه هــای قانونی‬ ‫وفــق مقــررات وصــول خواهــد شــد‪ ،‬لــذا مزایــده از ســاعت صبــح ‪ 9‬الــی ‪ 12‬ظهــر روز چهارشــنبه مــورخ ‪ 1399/11/1‬در شــعبه اجــرای اداره ثبت‬ ‫اســناد بندرترکمــن تشــکیل و از مبلــغ ارزیابــی منــدرج شــروع و خریــداران مکلفنــد ‪ 10‬درصــد(ده درصــد) مبلــغ پایــه کارشناســی را بــه حســاب‬ ‫ســپرده ثبــت جهــت شــرکت در مزایــده تودیــع و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده الزامــی اســت برنــده مزایــده مکلــف‬ ‫اســت ظــرف پنــج روز از تاریــخ مزایــده نســبت بــه واریــز مابــه التفــاوت مبلــغ فروش به حســاب صنــدوق ثبت اقدام نمایند در غیــر این صورت‬ ‫مبلــغ تودیــی قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد‪ ،‬چنانچــه روز مزایده مصادف با تعطیل غیر رســمی اعالم شــود روز‬ ‫بعــد از تعطیلــی درر وقــت اداری در همــان روز و زمــان ‪ ،‬جلســه مزایــده بصــورت حضــوری تشــکیل خواهــد شــد و ایــن اگهــی وفــق ائیــن نامــه‬ ‫اجرایــی‪ ،‬فقــط در یــک نوبــت منتشــر خواهــد شــد‪.‬تاریخ انتشــار‪ :‬روز دوشــنبه مورخــه ‪ / 1399/10/15‬م‪.‬الــف‪99/171 :‬‬ ‫ن‬ ‫عیسی حسن قاسمی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرترکم ‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ – 139960312004005985‬مورخــه ‪ 1399.07.29‬موضــوع کالســه ‪ 1395114412004000609‬هیــات اول‪/‬دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقای‪/‬خانــم زری رزاقــی فرزنــد طاهــر بشــماره شناســنامه ‪ 1168‬شــماره ملــی ‪2121342982‬‬ ‫درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 88.45‬مترمربــع جــدا شــده ازتمامت‪/‬قســمتی از پــاک ‪ 5010‬فرعــی از‬ ‫یــک‪ -‬اصلــی واقــع در گنبــدکاووس انتهــای خیابــان ســعدی شــمالی بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبــت ملک گنبد خریــداری ملک مع الواســطه از بهرام‬ ‫محمداق اتابای (مالک رســمی)‪ ،‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریخ انتشــار اولیــن اگهی به مــدت دو ماه اعتــراض خود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض‪ ،‬دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد‪.‬م‪-‬الف‪9272:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪ 1399.10.15‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬دوشنبه ‪1399.10.29‬‬ ‫رضا سارانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس‬ ‫شــده اســت‪ ،‬تاریــخ نهفتــه ایــن منطقــه را نمایــان‬ ‫ســاخت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت کاوش در شــهر‬ ‫تاریخــی اســتراباد‪ ،‬بــا همــکاری شــهرداری و شــورای‬ ‫اســامی شــهر گــرگان مــی تــوان اطالعــات گســترده‬ ‫تــری از تاریــخ گــرگان را شناســایی و معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫تجــری اضافــه کــرد‪ :‬مشــوق هــای تســهیالتی‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده و ایجــاد زیرســاخت هــای‬ ‫مناســب توســط اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان‬ ‫و شــهرداری در شــهر تاریخــی اســتراباد (گــرگان)‬ ‫موجــب ترغیــب و تشــویق مالــکان و ســرمایه‬ ‫گــذاران بــرای ورود بــه مرمــت‪ ،‬احیــا و بهــره بــرداری‬ ‫از بناهــای تاریخــی شــد‪/.‬مهر‬ ‫اجرا طرح هادی‬ ‫در ‪ ۲۸‬روستای مراوه تپه‬ ‫رییــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی مراوه تپــه از اجــرای‬ ‫طــرح هــادی در ‪ ۲۸‬روســتای ایــن شهرســتان مــرزی خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬بــرای اجــرای ایــن طرح هــا ‪ ۱۳۴‬میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫از منابــع ملــی و اســتانی مصــوب شــده کــه تاکنــون ‪ ۸۱‬میلیــارد‬ ‫ریــال ان تخصیــص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫هوشــنگ محمــودی اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع ‪۹۷‬‬ ‫روســتای مراوه تپــه کــه واجــد شــرایط اجــرای طــرح هــادی‬ ‫هســتند‪ ،‬تاکنــون بــرای ‪ ۹۳‬روســتا طــرح هــادی تهیــه‬ ‫شــده کــه در ‪ ۶۰‬روســتا عملیــات اجرایــی ایــن طــرح‬ ‫شــروع شــده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع دســتی فــرش دســتباف غــزال ترکمــن تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 194‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 10700021800‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 1399/09/29‬کــه طــی نامــه شــماره ‪-99/2705/644‬‬ ‫‪ 1399/10/01‬تعــاون بندرترکمــن بــه ایــن اداره واصــل گردیــده اســت ‪،‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬مــارال کاظمــی بشــماره‬ ‫ملــی ‪ 4970051232‬بســمت رئیــس هیــات مدیــره و حمیــده دهقــان به شمـــــاره ملی ‪ 6289930710‬بســمت نایب رئیس‬ ‫و یعقــوب کلتــه بــه شــماره ملــی ‪ 4979902324‬بســمت منشــی و مدیرعامــل و امــان محمــد رجــب پــور بشــماره ملــی‬ ‫‪ 4979139202‬و خوجــه یلقــی بشــماره ملــی ‪ 4979728030‬بســمت هیــات مدیــره علــی البــدل بــرای مــدت ســه ســال‬ ‫انتخــاب گردیدنــد ‪.‬کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد اور بانکــی از قبیــل چــک‪ -‬ســفته و بــرات و اوراق بهــادر بــا امضای‬ ‫اقــای یعقــوب کلتــه مدیرعامــل و خانــم مــارال کاظمــی رییــس هیــات مدیــره در غیاب رییس با امضــاء خانم حمیده دهقان‬ ‫نایــب رییــس و مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و اســناد عــادی و نامه هــا بــا امضــای اقــای یعقــوب کلتــه مدیــر عامــل و مهــر‬ ‫شــرکت معتبــر خواهــد بــود‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجاری‬ ‫بنــدر ترکمــن (‪)1073159‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع دســتی فــرش دســتباف غــزال ترکمــن تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 194‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 10700021800‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ ‪ 1399/09/29‬که طی نامه شــماره‬ ‫‪ 1399/10/01-99/2705/644‬اگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع دســتی فــرش دســتباف غــزال ترکمن تعاونی به شــماره ثبت‬ ‫‪ 194‬و شناســه ملــی ‪ 10700021800‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مــورخ ‪ 29/09/1399‬که طی نامه‬ ‫شــماره ‪01/10/1399-644/2705/99‬تعــاون بندرترکمــن بــه ایــن اداره واصــل گردیــده اســت ‪،‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪:‬‬ ‫تغییــر مــاده ‪ 3‬اساســنامه تعاونــی‪ :‬موضــوع فعالیــت شــرکت تعاونــی از تولیــد انــواع صنایــع دســتی کیــف گردنــی ســجاده‪،‬‬‫پــرده نمــا‪ ،‬زیرپایــی‪ ،‬پشــتی‪ ،‬پشــتی کوچک‪،‬گلیــم و فــرش دســتباف بــه تولید مواد شــوینده بهداشــتی تغییر یافــت‪.‬در کلیه‬ ‫مــوارد در صــورت لــزوم پــس از کســب مجــوز از مراجــع ذیصــاح (ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ وصــدور‬ ‫پروانــه فعالیــت نمیباشــد ) اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری‬ ‫بنــدر ترکمــن (‪)1073157‬‬ ‫تعــاون بندرترکمــن بــه ایــن اداره واصــل گردیــده اســت ‪،‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪- :‬صورتهــای مالــی ســالهای منتهــی‬ ‫بــه ‪ 1397‬و ‪ 1398‬مــورد تصویــب قــرار گرفــت‪- .‬یعقــوب کلتــه بشــماره ملــی ‪- 4979902324‬حمیــده دهقــان بشــماره ملــی‬ ‫‪ - 6289930710‬مــارال کاظمــی بشــماره ملــی ‪ 4970051232‬بســمت اعضــای اصلــی هئیــت مدیــره و امــان محمــد رجــب‬ ‫پــور بشــماره ملــی ‪ 4979139202‬و خوجــه یلقــی بشــماره ملــی ‪ 2 4979728030‬بســمت هیــات مدیــره علــی البــدل بــرای‬ ‫مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد ‪- .‬عبدالجلیــل بــی نیــاز بشــماره ملــی ‪ 4979233737‬بســمت بــازرس اصلــی و عاشــر‬ ‫بــی بــی بــوش بشــماره ملــی ‪ 6289630261‬بســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند ‪.‬‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بنــدر ترکمــن (‪)1073158‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت حمــل و نقــل بیــن المللــی گــودرز گــرگان بــا مســئولیت محــدود به شــماره ثبــت ‪ 114‬و شناســه ملی‬ ‫‪ 10700012903‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ‪ 1399/09/11‬کــه طــی نامــه شــماره ‪99/487‬‬ ‫‪ 1399/10/3‬اداره اداره کل راهــداری وحمــل ونقــل جــاده ای اســتان گلســتان بــه ایــن اداره واصــل گردیــده اســت تصمیمات‬ ‫ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬حمیــد موحــد بــا کــد ملــی ‪ 4979136788 :‬بــا پرداخــت ‪ 000/820/526‬ریــال بــه صنــدوق شــرکت ســهم‬ ‫الشــرکه خــودرا بــه مبلــغ ‪ 000/880/529‬افزایــش داد‪ .‬تیمــور موحــد بــا کد ملــی ‪ 4979150721 :‬با پرداخــت‪000/440/258‬‬ ‫ریال به صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خودرا به مبلغ ‪ 000/940/259‬افزایش داد‪ .‬نادر موحد با کد ملی ‪4979190901 :‬‬ ‫بــا پرداخــت ‪ 000/740/208‬ریــال بــه صنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه خودرا به مبلــغ ‪ 000/940/209‬افزایــش داد‪ .‬در نتیجه‬ ‫ســرمایه شــرکت از مبلــغ ‪000/000/6‬ریــال بــه ‪ 000/000/000/1‬ریــال افزایــش و مــاده ‪ 4‬اساســنامه بنحــو مذکور اصالح می‬ ‫گــردد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری اق قــا (‪)1073156‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت بــرق و هنــر صــدرا طــرح گلســتان ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 769‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 14003760206‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 18/06/1399‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬محمــد صادقلــو‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0079733621‬بــه ســمت مدیــر عامــل و عضــو اصلــی هیئــت مدیــره و مریــم صادقلــو بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0010661174‬بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و فاطمــه صادقلــو بــه شــماره ملــی ‪ 0016233875‬بــه ســمت نائــب رئیــس‬ ‫هیئــت مدیــره بــرای مدت‪2‬ســال انتخــاب گردیدند‪.‬کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــداور شــرکت از قبیــل چــک‪ ،‬ســفته ‪،‬‬ ‫بــروات ‪،‬قراردادهــا و عقوداســامی بــا امضــاء محمــد صادقلــو همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد‪ .‬اداره کل ثبت اســناد‬ ‫و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری رامیــان (‪)1073155‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪5‬‬ ‫شمـاره ‪281‬‬ ‫معاون اداره کل راهداری و حمل‬ ‫و نقل جاده ای گلستان‬ ‫‪۶۰۰‬کیلومترازجاده های‬ ‫گلستان نیازبه مرمت دارند‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار غالمرضــا‬ ‫بیکــی اظهــار داشــت‪ :‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال در جهــت جبــران خســارتهای بوجــود‬ ‫امــده از ســیالب ســال گذشــته تخصیــص‬ ‫یافــت کــه محــل تامیــن ‪ 80‬درصــد ان بــه‬ ‫صــورت اوراق بهــادر و مابقــی نیــز نقــدی‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫معــاون اداره کل راهــداری و حمــل و‬ ‫نقــل جــاده ای گلســتان در خصــوص ایــن‬ ‫خبرگفــت ‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۶۰۰‬کیلومتــر‬ ‫از راه هــای اســیب دیــده از وجــود ســیل بــا‬ ‫وجــود تــاش در جهــت بازســازی اثــار ســیالب‬ ‫ســال گذشــته بویــژه در مناطــق روســتایی‬ ‫هنــوز مرمــت و نوســازی نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیشــترین اســیب را مربوط به مناطق‬ ‫کوهســتانی بیــان کــرد و گفــت‪ :‬ســیالب‬ ‫ســال پیــش بــه بیــش از بــه هــزار کیلومتــر‬ ‫راه هــای ارتباطــی و ‪ ۵۶۵‬دســتگاه ابنیــه‬ ‫فنــی گلســتان خســارتی بیــن ‪ ۳۰‬تــا ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــد وارد کــرد کــه بیشــترین ان مربــوط‬ ‫بــه مناطــق کوهســتانی مــی باشــد‪.‬‬ ‫بیکــی در ادامــه افــزود ‪ :‬بــا صــرف اعتبــار‬ ‫هــزار و ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال تاکنــون ‪۱۶‬‬ ‫دســتگاه ابنیــه فنــی‪ ۱۱ ،‬دســتگاه پــل‬ ‫خرپایــی موقــت و ‪ ۷۲‬دســتگاه پــل لولـه ای‬ ‫و باکســی و ‪ ۴۶۵‬متــر دیــوار حفاظتــی‬ ‫ســاخته شــد‪.‬‬ ‫معــاون اداره کل راهــداری و حمــل و‬ ‫نقــل جــاده ای گلســتان گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر طــی ایــن مــدت ‪ ۱۸۷.۵‬کیلومتــر راه‬ ‫شــنی‪ ۶۵.۵ ،‬کیلومتــر راه اصلــی‪۲۲.۸ ،‬‬ ‫کیلومتــر راه فرعــی و ‪ ۷۶.۱‬کیلومتــر راه‬ ‫روســتایی اســیب دیــده از ســیل بهســازی‬ ‫و ‪ ۵۱‬کیلومتــر راه ارتباطــی موقــت مرمــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت تزریــق اعتبــار‬ ‫جهــت ترمیــم خســارت هــای باقــی مانــده‬ ‫از ســیل گلســتان گفــت‪ :‬در صــورت‬ ‫تاخیــردر اجــرا طــرح هــا بــه هــر نحــوی‪،‬‬ ‫احتمــال بــروز خســارت در مواقــع بارندگــی‬ ‫هــای ســنگین را دوچنــدان خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ایــن اســتان شــمالی دارای‬ ‫حــدود پنــج هــزار کیلومتــر راه ارتباطــی‬ ‫همچــون بزرگــراه‪ ،‬راه اصلــی ‪ ،‬فرعــی و‬ ‫روســتایی اســفالته مــی باشــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر الزم بــه ذکــر اســت کــه‬ ‫ایــن اســتان یکــی از پــر حادثــه خیزتریــن‬ ‫مناطــق محســوب شــده کــه همــه ســاله‬ ‫میزبــان وقــوع حــوادث ناگــوار قهــری‬ ‫منجملــه ســیل و زلزلــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫شــروع ســال ‪ ۹۸‬همــراه بــود بــا بــارش‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیمتــر بــاران ان هــم فقــط طــی‬ ‫‪ ۳۵‬ســاعت کــه بــا اب ناشــی از ذوب بــرف‬ ‫توامــان شــده و موجــب ســرریز شــدن‬ ‫ســدهای گلســتان و بوســتان و طغیــان‬ ‫ی کــه در ابتــدا‬ ‫رودخانــه هــا شــد بــه طــور ‬ ‫گنبــدکاووس را بــه محاصــره خــود در اورد‬ ‫و ســپس روانــه شــهرها و روســتاهای‬ ‫شــمالی و غربــی گلســتان شــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن ســیالب‬ ‫عــاوه بــر مــرگ ‪ ۱۱‬نفــر‪ ،‬بیــش از ‪ ۴۸‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال خســارت بــه بــار اورد و بــا‬ ‫تخریــب گســترده خانه هــای مســکونی‪،‬‬ ‫زمین هــای کشــاورزی و زیرســاخت هــا‬ ‫نــام خــود را بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن‬ ‫حــوادث قهــری ایــران در تاریــخ ثبــت کــرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫در طـــول یـــک ساعت قلب شما انقدر سخت کار می کند کـــه مــــی تـــوانــــد انرژی حمل یک جسم‬ ‫یــک تنــی بــه انــدازه یــک کیلومتــر از ســطح زمیــن را تامیــن کنــد ؟‬ ‫ایا میدانید‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شماره ‪281‬‬ ‫سالمت‬ ‫این پنج اشتباه‬ ‫بهداشتی را بعد از ‪۳۰‬‬ ‫سالگی مرتکب نشوید‬ ‫سالمت‬ ‫سالمت‪-‬‬ ‫کــم اهمیــت جلــوه دادن وضعیــت‬ ‫ســامت بعــد از ســن ‪ ۳۰‬ســالگی مــی‬ ‫توانــد خطــر ابتــا بــه بســیاری از مشــکالت‬ ‫بهداشــتی را از ســنین ‪ ۴۰‬ســالگی بــه بعــد‬ ‫افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫در اینجــا بزرگتریــن اشــتباهات بهداشــتی‬ ‫بعــد از ســن ‪ ۳۰‬ســالگی بیشــتر معرفــی‬ ‫شــده اســت‪:‬‬ ‫چشــم پوشــی از ســوخت و ســاز بــدن‪ :‬بــه‬ ‫نظــر مــی رســد بــا باالرفتــن ســن‪ ،‬ســوخت‬ ‫و ســاز بــدن کاهــش مــی یابــد و انهــم بــه‬ ‫دالیــل مختلــف از جملــه ژنتیــک‪ ،‬هورمــون‬ ‫هــا‪ ،‬رژیــم غذایــی‪ ،‬و ‪ ...‬در ایــن میــان چربی‬ ‫بدن بعد از ســن ‪ ۳۰‬ســالگی رو به افزایش‬ ‫مــی رود بــه خصــوص چربــی اطــراف شــکم و‬ ‫کمــر‪ .‬بــا ایــن حــال انجــام تمرینــات قدرتــی‬ ‫عــاوه بــر حفــظ تــوده عضالنــی‪ ،‬منجــر‬ ‫بــه افزایــش متابولیســم بــدن مــی شــود‪.‬‬ ‫پرهیــز از غذاهــای فــراوری شــده و اتــکا بــر‬ ‫رژیــم هــای مبتنــی بــر پروتئیــن هــای بــدون‬ ‫چربــی‪ ،‬امــگا ‪ ۳‬موجــود در ماهــی و اجیــل و‬ ‫همچنیــن تمرکــز بــر میــزان زیــادی از میــوه‬ ‫هــا و ســبزیجات‪ ،‬بــر افزایــش متابولیســم‬ ‫بــدن تاثیــر دارد‪.‬‬ ‫عــدم غربالگــری هــای بــه موقــع‪:‬‬ ‫غربالگــری مشــکالت ســامتی بعــد از‬ ‫ســنین ‪ ۳۰‬ســالگی ضــروری اســت از‬ ‫جملــه فشــار خــون بــاال و کلســترول بــاال‪.‬‬ ‫در حالــت ایــده ال زنــان بایــد غربالگــری را‬ ‫از ســن ‪ ۲۰‬ســالگی بــه بعــد شــروع کننــد‪.‬‬ ‫برنامــه غربالگــری پانــل چربــی شــامل‬ ‫کلســترول تــام‪ ،‬ال دی ال‪ ،‬اچ دی ال‬ ‫و تــری گلیســیرید ضــروری اســت‪ .‬اگــر‬ ‫همــه چیــز نرمــال باشــد‪ ،‬شــما نیــازی بــه‬ ‫تکــرار ایــن تســت هــا تــا ‪ ۵‬ســال نداریــد‪،‬‬ ‫در غیــر ایــن صــورت بــا مشــورت پزشــک‬ ‫یــک برنامــه درمانــی شــامل رژیــم غذایــی‪،‬‬ ‫ورزش‪ ،‬کاهــش وزن و در پــاره ای مــوارد‬ ‫دارویــی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫پرهیــز از ســامت پوســت‪ :‬اکنــه‬ ‫بزرگســاالن یــک مشــکل بهداشــتی‬ ‫مخصــوص زنــان بــاالی ‪ ۳۰‬ســال اســت و‬ ‫از طریــق اســترس‪ ،‬رژیــم غذایــی و عوامــل‬ ‫هورمونــی خــود را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــزرگ تریــن اشــتباهات زنــان بــرای‬ ‫درمــان اکنــه در ایــن ســنین‪ ،‬متوســل‬ ‫شــدن بــه مــواد شــیمیایی طراحــی شــده‬ ‫بــرای پوســت نوجوانــان اســت‪ .‬در عــوض‬ ‫اســتفاده از پــاک کننــده هــای مالیــم‬ ‫پوســت‪ ،‬کــرم رتینوئیــد و یــا لوســیون هــا‬ ‫مــی توانــد مفیــد باشــد‪ .‬در غیــر این صورت‬ ‫بایــد بــا متخصــص پوســت در تمــاس بــود‪.‬‬ ‫البتــه اســتفاده از کــرم هــای ضــد افتــاب‬ ‫را نیــز نبایــد فرامــوش کــرد‪ .‬اســیب هــای‬ ‫خورشــید از ‪ ۳۰‬ســالگی بــه بعــد باعــث‬ ‫افزایــش چیــن و چروکهــای پوســتی مــی‬ ‫شــود‪ .‬کــرم هــای ضــد افتــاب بــا فاکتــور‬ ‫محافظــت از خورشــید حداقــل ‪ ۳۰‬بایــد‬ ‫بــرای کاهــش اثــرات اشــعه مــاوراء بنفــش‬ ‫خورشــید بــه طــور مــداوم اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫عــدم اهمیــت بــه تــوده عضالنــی‪ :‬اگرچــه‬ ‫ورزش هــای هــوازی و انجــام انهــا بــرای‬ ‫حفــظ ســامت قلــب و عــروق بســیار مهــم‬ ‫اســت و خطــر ابتــا بــه انــواع ســرطان هــا‬ ‫و الزایمــر را کاهــش مــی دهــد امــا انجــام‬ ‫ورزش هــای قدرتــی بــرای حفــظ تــوده‬ ‫عضالنــی را در ایــن میــان نمــی تــوان کــم‬ ‫اهمیــت دانســت‪ .‬از ســن ‪ ۳۰‬ســالگی‬ ‫تــوده عضالنــی بــدن بــه انــدازه ‪ ۵‬درصــد‬ ‫کاهــش مــی یابــد‪ .‬بــرای کمــک بــه حفــظ‬ ‫ماهیچــه هــای قــوی در ایــن ســنین ترکیــب‬ ‫فعالیــت هــای هــوازی و امــوزش قــدرت‬ ‫ضــروری اســت و باعــث بازســازی و تقویــت‬ ‫بافــت عضالنــی مــی شــود‪.‬‬ ‫ســیگار کشــیدن‪ :‬جامعــه ســرطان امریــکا اعالم‬ ‫کــرده کــه ‪ ۱۸‬درصــد از زنــان بیــن ســنین ‪ ۲۵‬تــا‬ ‫‪ ۴۴‬ســال ســیگار مــی کشــند و ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه ســیگار بــر همــه جنبــه هــای ســامتی‬ ‫تاثیــرات منفــی دارد‪ .‬مطالعاتــی کــه نتایــج انهــا‬ ‫در مجلــه النســت و در ســال ‪ ۲۰۱۲‬بــه چــاپ‬ ‫رســید‪ ،‬نشــان داد کــه تــرک ســیگار در زنــان قبــل‬ ‫از ســن ‪ ۴۰‬ســالگی‪ ،‬خطــر مــرگ و میــر ناشــی از‬ ‫بیمــاری هــای مرتبــط بــا دخانیــات را تــا ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫کاهــش مــی دهــد‪ .‬بنابــرای اگر هنوز ســیگار می‬ ‫کشــید و در ســنین ‪ ۳۰‬ســالگی هستید‪ ،‬بهترین‬ ‫زمــان بــرای اســتفاده از برنامــه هــای ترک ســیگار‬ ‫پیــش روی شــما اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫واژه روانی را از زندگی مان حذف کنید‬ ‫حمید رضا غیجی( کارشناس ارشد تربیت بدنی)‬ ‫از ســویی بــه نظــر می رســد کــه بیمــاری‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬تــا زمــان کشــف واکســن ان و‬ ‫ریشــه کــن شــدن کامــل ایــن ویــروس بــا‬ ‫مــا خواهــد بــود و همیــن امــر لــزوم بیشــتر‬ ‫مانــدن در خانــه را تشــدید نمــوده اســت‪.‬‬ ‫همــه مــا مــی دانیــم ورزش امــری ضــروری‬ ‫در زندگــی افــراد اســت و نقــش بســزایی در‬ ‫حفــظ ســامتی و تناســب انــدام مــا دارد‪ .‬در‬ ‫حقیقــت ورزش در حــوزه ســامت عمومــی‬ ‫یــک راهــکار ارزان قیمــت و فراگیــر اســت و‬ ‫در جامعــه صنعتــی امــروز کــه میــزان تحرک‬ ‫بــه حداقــل رســیده اســت‪ ،‬اهمیــت ان دو‬ ‫چنــدان شــده اســت‪.‬‬ ‫از ســویی بــه نظــر می رســد کــه بیمــاری‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬تــا زمــان کشــف واکســن ان و‬ ‫ریشــه کــن شــدن کامــل ایــن ویــروس بــا‬ ‫مــا خواهــد بــود و همیــن امــر لــزوم بیشــتر‬ ‫مانــدن در خانــه را تشــدید نمــوده اســت‪.‬‬ ‫فلــذا در ایــام کرونــا کــه خانــه نشــینی هــای‬ ‫مــداوم تحــرک را بــه حداقــل رســانده اســت‬ ‫ضــرورت انجــام فعالیتهــای ورزشــی بیشــتر‬ ‫نمایــان مــی شــود و از انجایــی کــه پایــان کرونــا‬ ‫مشــخص نیســت لــزوم برنامــه ریــزی به منظور‬ ‫کاهش اســیبهای ناشــی از کم تحرکی بیش از‬ ‫پیــش ضــروری بــه نظــر مــی رســد‪.‬‬ ‫بــا وجــود اهمیــت ورزش در افــراد ذکــر ایــن‬ ‫نکتــه ضــروری اســت ورزش در ایــام کرونــا‬ ‫بــه ویــژه بــرای افــرادی کــه دارای مشــکالت‬ ‫زمینــه ای هســتند حتمــا ً بایــد زیــر نظــر پزشــک‬ ‫یــا متخصــص ورزش انجــام شــود تــا خــدای‬ ‫ناکــرده عــوارض ناشــی از اســیب هــای احتمالی‬ ‫موجــب تشــدید بیمــاری شــان نشــود‪.‬‬ ‫در مجمــوع مــی تــوان نتیجــه گرفــت ورزش‬ ‫در دوران کرونــا بیــش از هــر زمــان دیگــری‬ ‫مهمتــر اســت‪ .‬چــرا کــه کــم تحرکی و نداشــتن‬ ‫فعالیــت بدنــی‪ ،‬عــاوه بــر ایــراد صدمــات‬ ‫جســمی‪ ،‬باعــث ناراحتی های روحــی و روانی‬ ‫نیــز مــی شــود کــه ورزش ســدی محکــم در‬ ‫برابــر ایــن دســت مشــکالت روحــی – روانــی‬ ‫اســت و نشــاط حاصــل از ورزش بــه فــرد‬ ‫کمــک مــی کنــد تــا عــاوه بــر داشــتن جســمی‬ ‫ســالم‪ ،‬تالمــات و افســردگی هــای ناشــی از‬ ‫خانــه نشــینی را راحــت تــر تحمــل کنــد‪.‬‬ ‫بــه دیگــر بیــان‪ ،‬در حــال حاضــر انجــام حــرکات‬ ‫ورزشــی در خانــه و داشــتن تحــرک‪ ،‬بیشــتر از‬ ‫اینکــه یــک «تفریــح » باشــد‪ ،‬یــک «بایــد و الزام»‬ ‫اســت‪ .‬البتــه در ایــن زمــان کــه برخــی افــراد‬ ‫عزیــزان خــود را از دســت داده انــد یــا بــا شــرایط‬ ‫اقتصــادی دشــواری مواجــه هســتند و دغدغــه‬ ‫هــای مالــی شــرایط زندگــی انــان را دشــوار کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬شــاید ورزش اخرین گزینه یا دســتاویزی‬ ‫اســت کــه بــه ان مــی اندیشــند‪.‬‬ ‫امــا بــه هــر حــال چــاره ای جــز تحمــل‬ ‫شــرایط زجــر اور و خاکســتری ایــن روزهــا‬ ‫نیســت و بایــد بــا تــوکل بــه خــدا و امیــد بــه‬ ‫اینده در کنار ورزش منتظر روزهای اینده‬ ‫و بازگشــت بــه شــرایط عــادی باشــیم‪.‬‬ ‫بــه منظــور اشــنایی بیشــتر بــا ضــرورت‬ ‫انجــام ورزش بــه ویــژه در ایــام کرونــا در‬ ‫منــزل گفتگــوی کوتاهــی بــا حمیــد رضــا‬ ‫غیجــی کارشــناس ارشــد تربیــت بدنــی‬ ‫انجــام داده ایــم کــه حــاوی نــکات فنــی و‬ ‫تخصصــی فراوانــی اســت‪.‬‬ ‫ورزش در ایام کرونا با سایر ایام‬ ‫چه تفاوتی دارد؟‬ ‫در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفــت بســیاری از‬ ‫افــراد بــر ایــن باورنــد کــه ورزش تنها بــرای الغری‬ ‫و رســیدن بــه تناســب انــدام اســت در صورتــی‬ ‫کــه بیــش از ‪ ۵۰‬دلیــل بــرای انجــام حــرکات‬ ‫ورزشــی از ســوی کارشناســان و متخصصــان‬ ‫ورزشــی ارائــه شــده اســت کــه یکــی از انهــا‬ ‫الغــری یــا رســیدن بــه تناســب انــدام اســت ‪.‬‬ ‫بنابرایــن انجــام حــرکات ورزشــی تنهــا مختــص‬ ‫زمانهایــی مثــل ایــام کرونــا نیســت و ورزش بایــد‬ ‫همــواره در طــول ســال بــه طــور منظــم انجــام شــود‪.‬‬ ‫مــا دو نکتــه را در ایــام کرونــا حیــن انجــام‬ ‫فعالیــت هــای ورزشــی بایــد مــد نظــر قــرار داد‬ ‫اول اینکــه افــرادی کــه قصــد شــروع فعالیــت‬ ‫هــای ورزشــی را دارنــد و تــازه مــی خواهنــد بــه‬ ‫ورزش بپردازنــد بایــد مراقــب باشــند تــا از انجام‬ ‫حرکــت هــای شــدید و ناگهانــی و بــه اصطــاح‬ ‫تهاجمــی پرهیــز کننــد‪ .‬نکته بعد تناســب انجام‬ ‫فعالیــت هــای ورزشــی بــا ســن و ســال افــراد‬ ‫اســت و افــراد مســن تــر بایــد توجــه داشــته‬ ‫باشــند کــه هــر حرکــت ورزشــی بــرای انهــا‬ ‫مناســب نیســت‪.‬‬ ‫ضرورت ورزش در ایام کرونا‬ ‫را چگونه توجیه می کنید؟‬ ‫بــدون شــک ورزش می توانــد بــه افــراد در‬ ‫کاهــش افســردگی‪ ،‬اضطــراب‪ ،‬نگرانــی‪ ،‬کنتــرل‬ ‫بیماری هــای مزمــن ماننــد دیابــت و فشــار خون‬ ‫بــاال کمــک کنــد و قطعــا ً بــا انجــام فعالیتهــای‬ ‫ورزشــی و تقویــت قــوای بدنی‪ ،‬میــزان مقوامت‬ ‫بــدن نیــز در برابــر کرونــا افزایــش پیــدا مــی کند‪.‬‬ ‫در ضمــن فعالیت هــای فیزیکــی موجــب ترشــح‬ ‫ن اندورفیــن می شــود‪ .‬ایــن هورمــون‬ ‫هورمــو ‬ ‫ضــد درد و ارامش بخــش اســت و می توانــد‬ ‫حــال روحــی و شــرایط خــواب را بهبــود ببخشــد‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت اگــر فــردی بــه ویــروس‬ ‫کرونــا مبتــا شــده اســت امــا بــدون عالمــت‬ ‫اســت می توانــد بــه فعالیت هــای ورزشــی‬ ‫مالیــم تــا متوســط ادامــه دهــد‪ .‬امــا اگــر در او‬ ‫عالیمــی چــون تــب‪ ،‬ســرفه یــا تنگی نفــس‬ ‫مشــاهده شــد‪ ،‬بایــد ورزش را متوقــف کــرده و‬ ‫بــا پزشــک تمــاس بگیــرد و اســتراحت کنــد‪.‬‬ ‫در مجمــوع مــی تــوان گفــت محققــان در‬ ‫بررســی های خــود دربــاره ارتبــاط ورزش و‬ ‫پیشــگیری از ابتــا بــه ویــروس کرونــا دریافتنــد‬ ‫کــه ورزش در حــد متعــادل می توانــد بــا بهبــود‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن‪ ،‬جلــوی ابتــا بــه ویــروس‬ ‫کرونا را بگیرد‪ .‬اما ورزش های ســنگین حرفه ای‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن را ســرکوب کــرده و فــرد‪،‬‬ ‫به ویــژه افــراد مســن تر‪ ،‬را مســتعد ابتــا بــه‬ ‫کرونــا و هــر نــوع همه گیــری دیگــری می کنــد‪.‬‬ ‫در دوران کرونا چقدر ورزش کنیم؟‬ ‫در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفــت مــا نبایــد‬ ‫ســاعت ورزش مــان را بــا کرونــا تنظیــم کنیــم‪.‬‬ ‫اگــر از زاویــه دیگــر بــه ایــن قضیــه نــگاه کنیــم‬ ‫مــی توانیــم کرونــا را عاملــی بــرای شــروع ورزش‬ ‫کــردن تلقــی کنیــم ولــی نبایــد ورزش را بــا از‬ ‫بیــن رفتــن کرونــا تعطیــل کنیم یا تمــام فعالیت‬ ‫هــای ورزشــی را بــر اســاس ســاعت کرونــا کــوک‬ ‫کنیــم‪ .‬کرونــا یــک بیمــاری اســت کــه زمــان خانــه‬ ‫نشــینی را افزایــش داده اســت ولــی ورزش‬ ‫فراینــد مثبــت جســمی و اجتماعــی اســت کــه‬ ‫در ســامت روح و روان مــا تاثیــر دارد و بایــد‬ ‫بــر اســاس ســن میــزان امادگــی بدنــی و نیــاز‬ ‫جســمی مــان بــرای انجــام فعالیت هــای ورزشــی‬ ‫برنامــه ریــزی کنیــم و نباید تحت هیچ شــرایطی‬ ‫فعالیــت هــای ورزشــی مــان لغــو کنیــم‪.‬‬ ‫اهمیــت بــه برنامــه ورزشــی‪ ،‬انتخــاب‬ ‫ورزش دلخــواه و تعییــن زمــان مناســب‪،‬‬ ‫تعییــن مقــدار زمــان و نوع حرکات ورزشــی‬ ‫بــا مشــاوره متخصصیــن ورزش و تعریــف‬ ‫هــدف مــی توانــد در ایجــاد انگیــزه و انجــام‬ ‫فعالیــت هــای ورزشــی بــه صــورت مســتمر‬ ‫تاثیــر داشــته باشــد‪.‬‬ ‫چگونه برای انجام ورزش در خانه‬ ‫انگیزه ایجاد کنیم؟‬ ‫مهتریــن عامــل در تــداوم انجــام فعالیــت های‬ ‫ورزشــی لــذت بــردن و ایجــاد انگیــزه اســت‪.‬‬ ‫راهکارهــای متعــددی بــرای ایجــاد انگیــزه انجــام‬ ‫ورزش وجــود دارد‪ .‬رســیدن بــه تناســب انــدام‪،‬‬ ‫کاهــش وزن در افــراد چــاق یــا افزایــش وزن‬ ‫در افــراد الغــر‪ ،‬افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و‬ ‫پیشــگیری از صدمــات احتمالــی و … مــی توانند‬ ‫ذهنیــت مــا را نســبت بــه ورزش بــه شــکل‬ ‫چشــمگیری افزایــش دهنــد و مــا را راغــب بــه‬ ‫انجــام فعالیــت هــای ورزشــی کننــد‪.‬‬ ‫گــوش کردن به موســیقی‪ ،‬انجــام حرکات‬ ‫بــا فیلــم هــای ضبــط شــده‪ ،‬شــرکت در‬ ‫کالس هــای انالین ورزشــی‪ ،‬انجــام ورزش‬ ‫بــا اعضــای خانــواده و … نیــز مــی تواننــد در‬ ‫ایجــاد انگیــزه فــردی بــرای تــدوام فعالیــت‬ ‫هــای ورزشــی در خانــه موثــر باشــند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫بــا تاکیــد مجــدد بــه انجــام ورزش در همــه ایــم‬ ‫بــه ویــژه ایــام کرونــا توصیــه مــی شــود افــراد پیــش‬ ‫از انجــام دادن فعالیت هــای ورزشــی از ســامت‬ ‫جسم شــان مطمئن شــوند و با توجه به وضعیت‬ ‫جســمانی ‪ ،‬ســن و توانایی فردی نوع ورزش شــان‬ ‫را انتخــاب کننــد‪ .‬افــرادی کــه مشــکالت قلبــی‪،‬‬ ‫فشــار خــون‪ ،‬قنــد خــون‪ ،‬دیابــت یــا درد مفاصــل‬ ‫دارنــد بایــد در انتخــاب ورزش دقــت کننــد و هــر‬ ‫لحظــه کــه هنــگام ورزش احســاس درد کردنــد‪،‬‬ ‫ان حرکــت ورزشــی را متوقــف کننــد‪.‬‬ ‫کافی است نام‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫را در گوگل جستجو کنید انچه به دنبال اش می گردید خواهید یافت‬ ‫اشنایی با ویتامین های‬ ‫ضد سرطان‬ ‫هیــچ مــاده غذایــی بــه تنهایــی نمــی توانــد‬ ‫ریســک ابتــا بــه ســرطان را کاهــش دهــد ولــی‬ ‫ترکیــب مناســبی از مــواد غذایــی گوناگــون‬ ‫حــاوی ویتامیــن هــا و مــواد معدنــی‪ ،‬مــی توانــد‬ ‫ایــن خطــر را تــا حــد زیــادی کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫انــواع مــواد مغــذی بــرای مبــارزه بــا ســرطان‬ ‫در دســترس هســتند امــا مشــکل ایــن اســت‬ ‫کــه رژیــم هــای غذایــی مــا اغلــب فاقــد مقادیــر‬ ‫کافــی از ایــن مــواد مغــذی اســت‪:‬‬ ‫ســلنیوم‪ :‬در مناطقــی از جهــان کــه‬ ‫ســطح ســلنیوم خــاک بــاال اســت‪ ،‬مــرگ‬ ‫و میــر کمتــری ناشــی از ســرطان ریــه‪،‬‬ ‫ســینه‪ ،‬روده بــزرگ‪ ،‬تخمــدان‪ ،‬گــردن‬ ‫رحــم‪ ،‬مثانــه‪ ،‬لوزالمعــده و ســرطان مــری‬ ‫گــزارش شــده اســت‪ .‬از انجــا کــه بــدن نیــاز‬ ‫کمــی بــه ایــن مــاده معدنــی دارد‪ ،‬انجمــن‬ ‫ســرطان امریــکا توصیــه کــرده اســت کــه‬ ‫بــا یــک رژیــم غذایــی ســالم و همــراه بــا‬ ‫مقــدار زیــادی میــوه هــا و ســبزیجات مــی‬ ‫تــوان ایــن میــزان ســلنیوم را بــه دســت‬ ‫اورد‪ .‬اجیــل‪ ،‬غذاهــای دریایــی‪ ،‬غــات‬ ‫ســبوس دار‪ ،‬گوشــت و مــرغ‪ ،‬نیــز حــاوی‬ ‫ســلنیوم هســتند‪.‬‬ ‫امــگا ‪ :۳‬برخــی تحقیقــات نشــان مــی‬ ‫دهــد زنانــی کــه دو بــار در هفتــه ماهــی‬ ‫هــای چــرب مصــرف مــی کننــد کمتــر دچــار‬ ‫ابتــا بــه ســرطان اندومتــر مــی شــوند‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال روغــن ماهــی فوایــد دیگــری هــم‬ ‫دارد از جملــه ایــن کــه منجــر بــه جلوگیــری‬ ‫از بیمــاری هــای قلبــی یــا ســکته مغــزی‬ ‫مــی شــود ضمــن ایــن کــه بــا کاهــش خطــر‬ ‫ابتــا بــه افســردگی نیــز ارتبــاط دارد‪.‬‬ ‫بتاکاروتــن‪ :‬بتاکاروتــن نوعــی انتــی‬ ‫ اکســیدان مرتبــط بــا ویتامیــن‪ ‎‬ا‪‎‬اســت کــه‬ ‫در میــوه هــا و ســبزیجات بــه رنــگ نارنجــی‬ ‫وجــود دارد‪ .‬هویــج‪ ،‬طالبــی‪ ،‬کدوحلوایــی‪،‬‬ ‫زردالــو و انبــه و همچنیــن ســبزیجات بــا‬ ‫بــرگ ســبز ماننــد اســفناج و کلــم منابــع غنی‬ ‫بتاکاروتــن هســتند کــه می تواننــد موجــب‬ ‫کاهــش خطــر بــروز‪ ‎‬ســرطان‪‎‬‏ شــوند‪ ،‬بــا ایــن‬ ‫حــال بیــش از ‪ ۵‬هــزار واحــد بتاکاروتــن در‬ ‫روز را نبایــد دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫ویتامیــن دی‪ :‬مطالعــات نشــان داده انــد‬ ‫کســانی کــه ســطوح بــاالی ویتامیــن دی را‬ ‫دریافــت مــی کننــد‪ ،‬در معــرض خطــر کمتــری‬ ‫از ابتــا بــه ســرطان ســینه‪ ،‬تخمــدان‪ ،‬کلیــه‪،‬‬ ‫روده‪ ،‬پانکــراس‪ ،‬پروســتات و ســرطان هــای‬ ‫دیگــر هســتند‪ .‬بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد از ویتامیــن‬ ‫دی از راه نــور خورشــید ســنتز مــی شــود امــا‬ ‫بیشــتر مــردم بــه خاطــر تــرس از ابتــا بــه‬ ‫ســرطان پوســت کمتــر در معــرض نــور افتــاب‬ ‫قــرار مــی گیرنــد در حالــی کــه اســتفاده از کــرم‬ ‫هــای ضــد افتــاب اســتاندارد و رعایــت مــوارد‬ ‫جلوگیــری از افتــاب ســوختگی‪ ،‬خطــر ابتــا بــه‬ ‫ایــن ســرطان را کاهــش مــی دهــد‪ .‬دریافــت‬ ‫روزانــه هــزار تــا ‪ ۲‬هــزار وحــد ویتامیــن دی در‬ ‫روز از طریــق رژیــم غذایــی یــا مکمــل هــای‬ ‫ایــن ویتامیــن بــرای جلوگیــری از ســرطان هــای‬ ‫یادشــده مفیــد اســت‪.‬‬ ‫کورکومیــن‪ :‬کورکومیــن‪ ،‬مــاده فعــال‬ ‫بیولوژیــک زردچوبــه‪ ،‬عــاوه بــر اثــرات‬ ‫انتــی اکســیدانی و ضــد التهابــی‪ ،‬اثــرات‬ ‫ضــد ســرطانی و ویژگــی هــای ممانعــت از‬ ‫ایجــاد ســرطان را هــم داراســت‪.‬‬ ‫ویتامیــن هــای گــروه ب‪ :‬بعضــی‬ ‫تحقیقــات نشــان داده اســت کــه ویتامیــن‬ ‫هــای گــروه ب از جملــه اســید فولیــک یــا‬ ‫همــان ویتامیــن ب ‪ ،۹‬مــی توانــد خطــر‬ ‫ابتــا بــه برخــی ســرطان هــا را کاهــش‬ ‫دهــد‪ .‬افــرادی کــه اســید فولیــک بیشــتری‬ ‫دریافــت مــی کننــد‪ ،‬خطــر ابتــا به ســرطان‬ ‫روده بــزرگ و ســرطان کبــد کمتــر اســت‪.‬‬ ‫فــوالت‪ ،‬بــرای ســلول هــا و بافــت هــای‬ ‫تکثیــر یافتــه بســیار مفیــد اســت‪ .‬بــرای‬ ‫مبتالیــان بــه ســرطان‪ ،‬مصــرف مکمــل‬ ‫فــوالت بســیار خــوب اســت‪.‬‬ ‫انتــی اکســیدان ها‪ :‬انتــی اکســیدان‬ ‫هــا‪ ،‬باعــث قطــع رشــد ســلول هــای‬ ‫ســرطانی در محیــط ازمایشــگاهی شــده‬ ‫انــد‪ .‬افــرادی کــه مــواد غذایــی سرشــار از‬ ‫انتــی اکســیدان هــا ماننــد چــای ســبز مــی‬ ‫نوشــند و از ســیگار اجتنــاب مــی کننــد‪،‬‬ ‫کمتــر در معــرض خطــر ســرطان مــری‬ ‫هســتند‪/.‬ایرنا‬ صفحه 6 ‫سالح غیر مجاز منشاء اکثر معضالت امنیتی از جمله وقوع قتل ها‪ ،‬سرقت های مسلحانه‪،‬‬ ‫تهدیدات‪ ،‬شرارت‪ ،‬انتقام گیری‪ ،‬خود زنی‪ ،‬ایجاد رعب و وحشت و ‪ ...‬می باشد‪ ،‬لذا همکاری‬ ‫مردم در ارائه اطالعات مربوط به سالح های غیر مجاز کمک به تامین امنیت جامعه است‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫ایا می دانید‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی ‪1399‬‬ ‫هر تخلف رانندگی بستر یک سانحه است‪ ،‬پس خوب رانندگی کنیم ‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت پانزدهم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫ماهیت حق کسب و پیشه‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ماهیــت حــق کســب و پیشــه ‪ :‬واقعیــت ایــن اســت‬ ‫کــه در دهــه ‪1330‬تــا ‪ 1340‬؛ مغــازه توســط مالکینــی‬ ‫کــه خودشــان قصــد کســب و کار و اداره محــل کســب‬ ‫را احــداث میگردیــد و کمتــر بــه قصــد اجــاره دادن‬ ‫ـب فــن و‬ ‫ســاخته میشــد ‪ .‬زیــرا یافتــن مسســتاجر صاحـ ِ‬ ‫ـب ســرمایه کار ‪ ،‬ولــی فاقــد مغــازه کار‬ ‫حرفــه و صاحـ ِ‬ ‫دشــواری بــوده اســت‪.‬‬ ‫زیــرا از یکســو کســب و کار ان زمــان مســتلزم‬ ‫مشــاغل محــدودی ماننــد‬ ‫برخــورداری از حرفــه و فــن‬ ‫ِ‬ ‫اهنگــری ‪ ،‬مســگری ‪ ،‬عطــاری ‪ ،‬نانوایــی ‪ ،‬کفاشــی ‪،‬‬ ‫بقالــی ‪ ،‬رفــو گــری ‪ ،‬و ‪ .....‬بــوده کــه بــه دلیــل‬ ‫فقــدان اموزشــگاههای امــوزش مشــاغل فنــی حرفــه‬ ‫ای و دانشــگاههای متعــدد امــروزی جــز از شــاگردی‬ ‫در مغــازه حاصــل نمیشــد‪ .‬حــاال تصــور انــرا کنیــد کــه‬ ‫کســی ؛ هــم اهــل فــن و حرفــه بــرای کســب و کار‬ ‫باشــد و هــم ســرمایه بــرای راه انــدازی خریــد ابــزار و‬ ‫لــوازم و ســایر کاالهــای مصرفــی و راه انــدازی مغــازه‬ ‫ای داشــته باشــد ‪ .‬امــا مغــازه نداشــته باشــد‪ .‬اگرچــه‬ ‫ایــن امــر امــروزه بدیهــی اســت و غالــب افــراد کــه از‬ ‫حرفــه و فــن کســب و کار و ســرمایه کار برخوردانــد از‬ ‫توانایــی خریــد و ســاخت مغــازه ناتواننــد ؛ ولــی در‬ ‫ان روزگار چنیــن امــری بســیار اســتثناء بــوده اســت‪.‬‬ ‫زیــرا ســاخت مغــازه تابــع تشــریفات خــاص نبــوده و‬ ‫هزینــه ان بــه مراتــب کمتــراز ســرمایه ای بــوده کــه‬ ‫مســتاجر بــرای راه انــدازی شــغل در اختیــار داشــته ‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل یافتــن مســتاجر مطلــوب خــودش‬ ‫امتیــازی بــود‪ .‬ایــن امــر مبیــن ایــن واقعیــت اســت‬ ‫کــه اعیانــی مغــازه جدیــد االحــداث در ان روزگار‪،‬‬ ‫ارزشــی نداشــته و مغازه پس از اجاره دادن ؛ ارزش و‬ ‫قیمــت پیــدا میکــرد و تجــاری بــودن مغــازه فعلیــت مــی‬ ‫یافــت‪ .‬بخصــوص زمانــی کــه مســتاجر در محلــه خــود‬ ‫بــه مســلمانی ‪ ،‬ارزان فروشــی ‪ ،‬درســتکاری معــروف‬ ‫میگردیــد ‪ ،‬مغــازه بــه علــت کســب و کار بــاال ارزش‬ ‫بیشــتری مــی یافــت‪.‬‬ ‫بعبارتــی مغــازه در ان زمــان ‪ ،‬نــه بــا درب و دیــوار‬ ‫ان و یــا بــا پــاک و پایانــکار و ســند رســمی ان ‪ ،‬بلکــه‬ ‫با کار و شــخصیت مســتاجر شناســایی میگردید و ارج‬ ‫و قــرب و قیمــت مــی یافــت‪ .‬حــاال تصــور کنیــد کــه‬ ‫مالکــی مغــازه تــازه ســاخته شــده خــود را کــه هیــچ‬ ‫نشــان خاصــی از موجودیــت تجــاری نداشــته و کســی‬ ‫انــرا نمــی شــناخته و داوطلبــی هــم بــرای اجــاره‬ ‫کــردن نداشــته‪ ،‬موفــق میشــود همــان مغــازه را بــه‬ ‫ده تومــان اجــاره دهــد‪ .‬پــس از ان ایــن مغــازه بــا‬ ‫فعالیــت کســبی مســتاجر نــام و نشــان پیــدا میکــرد و‬ ‫بــه نــام مســتاجر شناســایی میگردیــد‪ .‬حــاال اگــر مالــک‬ ‫بخواهــد ایــن مســتاجر را ظــرف ســال ‪ ،‬از مغــازه‬ ‫اخــراج و خــود را داخــل نمایــد و بــر مســند مدیریــت‬ ‫کســب و کار پر ســود و پر درامدی که مســتاجر نگون‬ ‫بخــت ایجــاد کــرده‪ ،‬بنشــیند ‪ ،‬نــدای وجــدان نــدا بــر‬ ‫میــدارد کــه ای مالــک! مســتاجر را پلــه نردبــان خــود‬ ‫مکــن ! و انچــه او کاشــته یکجــا درو مکــن! بنابرایــن‬ ‫ناگفتــه پیدااســت کــه درچنیــن وضعیتــی‪ ،‬چهــره‬ ‫عدالــت مخــدوش میگردیــد و لــزوم رفــع بیعدالتــی‬ ‫متصــور بــود ‪ .‬از قضــا افــکار عمومــی و بــاور عرفــی ‪،‬‬ ‫قانونگــذار را ناگزیــر نمــود ‪.‬‬ ‫قانــون مصــوب ســال ‪ 1339‬بــه ایــن‬ ‫تــا در وضــع‬ ‫ِ‬ ‫بیعدالتــی پایــان دهــد‪ .‬در نتیجــه قانونگــذار بــرای‬ ‫مســتاجران ‪ ،‬حقــی قائــل شــد کــه از ان بــه نــام حــق‬ ‫کســب و پیشــه و یــا حــق تجــارت نــام بــرد‪ .‬بــه موجــب‬ ‫ایــن حــق ‪ ،‬مالکیــن ملــزم شــدند کــه بــه هنــگام تخلیــه‬ ‫‪ ،‬ارزش افــزوده ای را کــه مســتاجر در ملــک انهــا‬ ‫ایجــاد کــرده بــه او برگرداننــد‪ .‬ایــن حــق ‪ ،‬حتــی بعــد‬ ‫از نســخ ایــن قانــون‪ ،‬توســط قانــون ســال ‪ 1356‬بــه‬ ‫رســمیت شــناخته شــد‪.‬‬ ‫امــا چــون مبانــی ایــن حــق ؛ کــم کــم رو بــه زوال‬ ‫ت‬ ‫بــود و دیگــر مثــل ان زمــان ‪ ،‬مغــازه خالــی ‪ ،‬در دسـ ِ‬ ‫مالــک باقــی نمیمانــد و صاحبــان حرفــه و فــن ِ کســب‬ ‫و کار نیــز افزایــش یافتــه بودنــد و احــداث مغــازه نیــز‬ ‫بــه اســانی و ارزانــی گذشــته نبــود ؛ بــه همیــن دلیــل‬ ‫اجــاره مغــازه تــازه ســاخت تــا حــدودی ماننــد اجــاره‬ ‫مغــازه پــس از تخلیــه بــود ‪.‬‬ ‫لــذا از ایــن پــس محاســبه ارزش افــزوده مســتاجر‬ ‫در ملــک مالــک ‪ ،‬یعنــی همــان حــق کســب و پیشــه‬ ‫؛ مطابــق مفــاد مــاده ‪ 11‬قانــون ســال ‪ 1339‬محــل‬ ‫اشــکال بــود‪ .‬بــه همیــن ســبب قانونگــذار در ســال‬ ‫‪ 1356‬ضمــن نســخ قانــون ســال ‪ 1339‬در مــاده‬ ‫‪ 18‬مقــرر نمــود کــه وزارتیــن دادگســتری و مســکن‬ ‫و شهرســازی ‪ ،‬ظــرف ششــماه از تاریــخ تصویــب ‪،‬‬ ‫بــرای نحــوه محاســبه حــق کســب و پیشــه ؛ اییــن نامــه‬ ‫اجرایــی وضــع نمــوده و بــه تصویــب هیــات دولــت‬ ‫برســانند‪ .‬لیکــن ایــن امــر مهــم‪ ،‬تاکنــون مغفــول‬ ‫مانــده و کارشناســان نیــز از یکســو بــه دلیــل خــاء‬ ‫قانونــی و از ســوی دیگــر ‪ ،‬بــه دلیــل از بیــن رفتــن‬ ‫تدریجــی مبانــی حــق کســب و پیشــه ‪ ،‬بــرای محاســبه‬ ‫این حق؛ دچار اشــکال اساســی و ســر در گم شــدند‬ ‫‪ .‬و از ایــن اشــکال ‪ ،‬تاکنــون هــزاران مســتاجر بطــور‬ ‫مــن غیرحــق ‪ ،‬از مالکیــن نگــون بخــت مبالــغ گــزاف‬ ‫دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫و بــه ایــن ســبب بیعدالتــی زیــادی بــه مالکینــی روا‬ ‫شــد کــه در ســنه قبــل از ســال ‪ 1376‬مغــازه خــود‬ ‫را اجــاره داده بودنــد‪ .‬متاســفانه کســی از خــود نمــی‬ ‫پرســید کــه چــرا بایــد مســتاجری کــه مبلغــی بــرای‬ ‫خریــد ســرقفلی پرداخــت نکــرده اســت ‪ ،‬در موقــع‬ ‫تخلیــه ‪ ،‬مالــک نگــون بخــت بایــد صدهــا برابــر اجــاره‬ ‫ای را کــه از او اخــذ کــرده برگردانــد ‪ ،‬درحالیکــه اجــاره‬ ‫مغــازه در فــرض خالــی بــودن همــان باشــد کــه هــم‬ ‫اکنــون اســت‪ .‬خــاء قانونــی و زایــل شــدن احــکام و‬ ‫مبانــی اولیــه ایجــاد حــق کســب و پیشــه ‪ ،‬موجــب‬ ‫شــد کــه کارشناســان ایــن حــق را در ردیــف ســرقفلی و‬ ‫گاه بــه انــدازه ســرقفلی و یــا خــود ســرقفلی منظــور و‬ ‫لحــاظ نماینــد ‪ .‬درحالیکــه در ســرقفلی مســتاجر پولــی‬ ‫را کــه بــه همیــن منظــور پرداختــه بــه نــرخ عرفــی‬ ‫روز وصــول میکنــد‪ .‬لیکــن در حــق کســب و پیشــه‬ ‫مســتاجر ‪ ،‬پولــی پرداخــت نکــرده و صرفــا مســتحق‬ ‫دریافــت ارزش افــزوده ای اســت کــه منشــاء ان‬ ‫فعالیــت کســبی بــوده باشــد‪ .‬واقعیــت ایــن اســت‬ ‫ـباب‬ ‫کــه فروضــات و شــرایط و مبانــی انچــه را کــه اسـ ِ‬ ‫تاســیس حــق کســب و پیشــه بــوده ‪ ،‬بــه تدریــج از‬ ‫بیــن رفتــه و قانــون گــذار ‪ ،‬رســما در ســال ‪ 1376‬حــق‬ ‫کســب و پیشــه را ســاقط و ســرقفلی را جایگزیــن‬ ‫ان نمــود‪ .‬لــذا از ســال ‪ 1376‬بــه بعــد مســتاجری کــه‬ ‫پولــی بابــت مالکیــت انتفــاع نامحــدود کــه همــان‬ ‫ســرقفلی اســت ‪ ،‬پرداخــت نکــرده ‪ ،‬نمیتوانــد مطالبــه‬ ‫حــق دیگــری نمایــد ‪.‬‬ ‫ادامه مطلب در شماره ‪282‬‬ ‫هوالمستعان‬ ‫جمع اوری ‪ 79‬دستگاه ماینر غیرمجاز‬ ‫سال ششم‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪281‬‬ ‫کشف ‪ 26‬کیلو‬ ‫شیشه در گلستان‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از‬ ‫کشــف ‪ 79‬دســتگاه اســتخراج‬ ‫ارز دیجیتــال غیرمجــاز بــه ارزش‬ ‫بیــش از ‪ 20‬میلیــارد ریــال درایــن‬ ‫شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی کســب خبــری‬ ‫مبنــی بــر نگهــداری و اســتفاده‬ ‫غیرمجــاز از دســتگاه هــای‬ ‫اســتخراج ارز دیجیتــال در یکــی از‬ ‫کارگاه هــای شــهرک صنعتــی بندرترکمــن‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور‬ ‫کار مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی ان شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی بــه محــل‬ ‫مــورد نظــر اعــزام کــه در بازرســی از انبــار کارگاه موفــق شــدند ‪79‬‬ ‫دســتگاه ماینــر را کشــف کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از‬ ‫دســتگیری ‪ 3‬متهــم و کشــف ‪ 26‬کیلــو‬ ‫مــواد افیونــی از نــوع شیشــه در محــور‬ ‫«توسکســتان» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» د اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مواد‬ ‫مخــدر اســتان پــس از انجــام اقدامــات‬ ‫اطالعاتــی موفــق بــه شناســایی ‪ 3‬نفــر‬ ‫از ســوداگران مــرگ شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان تصریــح کــرد‪ :‬برابــر اعــام کارشناســان ارزش‬ ‫ماینرهــا ‪ 20‬میلیــارد و ‪ 540‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر در پایــان بــا تاکیــد بــر مقابلــه بــی امــان پلیــس بــا قانــون‬ ‫شــکنان‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن عملیــات یــک متهــم دســتگیر و بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفی شــد‪/.‬پلیس‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی بررســی هــای‬ ‫تخصصــی پلیــس مشــخص شــد‬ ‫متهمــان بــا یــک دســتگاه پــژو ‪405‬‬ ‫قصــد جابــه جایــی مــواد افیونــی از‬ ‫مرزهــای شــرقی کشــور بــه گلســتان را‬ ‫دارنــد کــه بــا هوشــیاری و ســرعت عمــل‬ ‫مامــوران‪ ،‬خــودرو مــورد نظــر در محــور‬ ‫توسکســتان شناســایی و در عملیاتــی‬ ‫موفقیــت امیــز متوقــف شــد‪.‬‬ ‫اعتراف به ‪ 34‬فقره سرقت در گنبدکاووس‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان‬ ‫گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬در بازرســی از‬ ‫ایــن خــودرو ‪ 26‬کیلــو شیشــه کــه بــه‬ ‫طــرز ماهرانــه ای جاســاز شــده بــود‬ ‫کشــف و ‪ 3‬متهــم نیــز دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره بــا اشــاره بــه معرفــی‬ ‫متهمــان بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مــواد مخــدر زمینــه ســاز بســیاری از‬ ‫جرایــم و اســیب هــای اجتماعــی بــوده‬ ‫و مقابلــه بــا ان مطالبــه ای عمومــی‬ ‫اســت کــه بایــد همــه دســتگاه هــا در‬ ‫ایــن راســتا تــاش کنند‪/.‬پلیــس‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان از دســتگیری ســارق ســابقه دار و اعتراف وی‬ ‫بــه ‪ 34‬فقــره ســرقت کابــل بــرق در شهرســتان گنبــدکاووس خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫وقــوع چنــد فقــره ســرقت کابــل بــرق در گنبــدکاووس‪ ،‬شناســایی و‬ ‫دســتگیری ســارق یــا ســارقان احتمالــی در دســتور کار مامــوران پلیــس‬ ‫اگاهــی ان شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫به کودکان خود بیاموزیم‬ ‫محافظت از بدن‬ ‫خود چگونه است‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و تخصصــی موفــق به‬ ‫شناســایی ســارق ســابقه دار شــده و طــی هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی‪،‬‬ ‫در یــک عملیــات غافلگیرانــه وی را در مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫کودک باید بداند که‬ ‫صاحب تمام بدن خود‬ ‫است و کسی حق‬ ‫ندارد بدون رضایت او‬ ‫و والدین اش‪ ،‬بدن وی‬ ‫را لمس کند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در مقــر پلیــس‬ ‫اگاهــی و پــس از مشــاهده مســتندات موجــود بــه ‪ 34‬فقــره ســرقت‬ ‫کابــل بــرق در شهرســتان گنبــدکاووس اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا اشــاره بــه کشــف ‪ 300‬متــر کابــل بــرق مســروقه از‬ ‫مخفیــگاه متهــم‪ ،‬گفــت‪ :‬ســارق پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪/.‬پلیس‬ ‫جدول سرگرمی ‪281‬‬ ‫کشف بیش از ‪ 341‬کیلو تریاک‬ ‫در گلستان‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 341‬کیلــو و‬ ‫‪ 400‬گــرم تریــاک در عملیاتــی هدفمنــد خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» ‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران‬ ‫پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر فرماندهــی انتظامــی اســتان‬ ‫پــس از یکســری اقدامــات اطالعاتــی و تخصصــی موفــق بــه‬ ‫شناســایی یکــی از ســوداگران مــرگ شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی بررســی هــای پلیــس مشــخص شــد متهــم قصــد‬ ‫دارد بــا دو دســتگاه پرایــد و تحــت پوشــش مســافرت خانوادگــی‪،‬‬ ‫مــواد افیونــی را از شــرق کشــور وارد اســتان کنــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بالفاصلــه تیمــی ویــژه بــه شــرق اســتان اعــزام شــدند کــه بــا‬ ‫هوشــیاری و ســرعت عمــل مامــوران خودروهــای مــورد نظــر‬ ‫در محورهــای مواصالتــی گالیکــش شناســایی و در عملیاتــی‬ ‫ضربتــی متوقــف شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجره تصریح کرد‪ :‬در بازرســی از خودروها ‪ 341‬کیلو و‬ ‫‪ 400‬گرم تریاک کشــف و ‪ 5‬متهم نیز دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه توقیــف دو دســتگاه خــودرو و تحویــل متهمــان‬ ‫بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬گفــت‪ :‬اســتان گلســتان محــل امنــی بــرای‬ ‫جــوالن دادن ســوداگران مــرگ نیســت و بــا اینگونــه افــراد‬ ‫قاطعانــه و برابــر قانــون برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــه عقیــده ایــن اقتصــاددان ‪ 3‬گرایــش بدبینــی ‪ ،‬بی طرفــی و‬ ‫در اختیــار گرفتــن امــور در بــازار معاملــه وجــود دارد ‪ -‬روشــندل ‪-2.‬‬ ‫مرکــز اســتان مرکــزی ‪ -‬روز تولــد ‪ -‬بالکــن‪ -3.‬رفــوزه ‪ -‬صحنــه تئاتــر‬ ‫ اولیــن تولیــد کننــده مــواد و کاالی پتروشــیمی در منطقــه از لحاظ‬‫ارزش ‪ -‬ســبک‪ -4.‬ظــرف خمیرســازی ‪ -‬عــدد مــاه ‪ -‬تردیــد ‪ -‬گشــوده‬ ‫‪ -5‬مخفــف تشــنه ‪ -‬پشــیمان ‪ -‬توبــه از گنــاه‪ -6.‬قــدم ‪ -‬نــاس ‪ -‬درخت‬ ‫زبــان گنجشــک ‪ -‬کــوه اروپایــی‪ -7.‬لحظـه ای ‪ -‬خرگــوش ‪ -‬نویســنده و‬ ‫منشــی‪ -8.‬وزیــر مالــی انگلســتان‪ -9.‬ویژگی هــای قومــی ‪ -‬جمــع راکب‬ ‫ عــدد مجهــول‪ -10.‬ان طــرف ‪ -‬ریشــه ‪ -‬مشــهور ‪ -‬فراســت‬‫‪ -11‬مداومــت ‪ -‬ســبو ‪ -‬تکیــه دادن‪-12.‬‬ ‫شــکم بنــد طبــی ‪ -‬انکــر االصــوات ‪ -‬حــرف‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعجــب ‪ -‬فــراز‪ -13.‬تیــم فوتبــال یونانــی ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شــرکتی کــه طبق مــاده ‪ 21‬قانــون تجارت‬ ‫بــرای امــور تجــاری تشــکیل می شــود ‪ -‬اثر‬ ‫‪2‬‬ ‫چربــی ‪ -‬رود جنوبــی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -14‬ســمت چــپ ‪ -‬روشــنی بخــش ‪-‬‬ ‫اشــاره‪ -15.‬بــه جــا مانــده ‪ -‬ایــن عملیات‬ ‫‪4‬‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بانــک‬ ‫‪5‬‬ ‫مرکــزی پایــه پولــی را با خریــد و فروش‬ ‫اوراق بهــادار تغییــر دهــد‬ ‫‪6‬‬ ‫عمــودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازاد بــودن ‪ -‬از صادرکننــدگان‬ ‫قهــوه در نایروبــی‬ ‫‪ -2‬بــازی تختــه ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫ســرین ‪ -‬ســازمان فضایــی امریــکا‬ ‫‪ -3‬مخفــف کاه ‪ -‬حقــوق قانونــی و‬ ‫دریافتنــی دولــت از درامدهــای مــردم و‬ ‫ملــت بــه صــورت پــول یــا مــال ‪ -‬تخــت‪-4.‬‬ ‫برابــر ‪ -‬اعتقــاد و قصــد درونــی ‪ -‬مغــز ‪-‬‬ ‫مجــرای خــون‬ ‫‪ -5‬جمــع نامــوس ‪ -‬از اقــوام بــزرگ‬ ‫باســتانی ایــران‬ ‫‪ -6‬پیشــوند ســال و روز ‪ -‬تیره ‪ -‬نان خرد‬ ‫کرده در ابگوشــت ‪ -‬نقاب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -7‬دورویی ‪ -‬اسناد ‪ -‬واحد پول چین‬ ‫‪ -8‬پاسبان شهر ‪ -‬رجال ‪ -‬جاندار تک سلولی‬ ‫‪ -9‬نــژاد ایرانــی و هندواروپایــی ‪ -‬شــجاع ‪ -‬چیــن و چــروک‬ ‫پوســت‪ -10.‬اوا ‪ -‬میــوه تــازه بــه بــازار امــده ‪ -‬خــوراک گربــه‬ ‫ ســنگفرش‪ -11.‬عالمــت ‪ -‬الیتناهــی‪ -12.‬خــدای ســاختگی ‪-‬‬‫دهــان ‪ -‬شــریعت ‪ -‬هــم شــغل‪ -13.‬چــراگاه ایــات ‪ -‬درخشــان‬ ‫ تیــر‪ -14‬گهــواره ‪ -‬فوتبــال دســته برتــر ‪ -‬رهــا ‪ -‬درجــه حــرارت‪-15.‬‬‫افــرادی کــه بــرای تعــداد پیــپ کــم در بازارهــای مالــی معاملــه می کننــد‬ ‫ بیــزاری و تنفــر‬‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017- 32320421 - 32320420-32149068 :‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شاملی‬ ‫دوشنبــه ‪ 15‬دی ‪1399‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول ‪1442‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫‪ 04‬ژانویه ‪2021‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 81‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫اموزش‬ ‫راز های موفقیت‬ ‫در کنکور سراسری‬ ‫مشکالت کرونا‬ ‫بر سر امتحانات انالین‬ ‫عدم توجه‬ ‫ودرگیری خانواده با فرزندان‬ ‫بر سر یادگیری‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫اینکه دستگاه هاپاسخگونباشندقابل قبول نیست‬ ‫اینکــه دســتگاه هاپاسخگونباشــندقابل قبــول‬ ‫نیســتبه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن محمدرضا‬ ‫پورابراهیمــی اظهــار داشــت‪ :‬در ارتبــاط بــا ایــن‬ ‫موضــوع در طــی ســالهای اخیــر اقدامــات مهمــی‬ ‫در زمینــه قانــون گــذاری انجــام شــده اســت ولــی‬ ‫بــه دالیــل مختلــف یــا ناقــص اجــرا شــده یــا شــاهد‬ ‫عــدم اجــرای قوانیــن بودیــم کــه نتیجــه ان موضــوع‬ ‫عــدم اخــذ مالیــات کامــل یا بعبارتی نشــت مالیاتی‬ ‫و یــا فــرار مالیاتــی در اقتصــاد کشوراســت‪.‬‬ ‫بــه هرگونــه تــاش قانونــی یــا غیرقانونــی یــک‬ ‫کســب وکار بــا هــدف خــودداری از پرداخــت مالیــات‬ ‫قانونــی یــا کمتــر پرداخــت نمــودن ان‪ ،‬بــه هــر شــیوه‬ ‫کــه انجــام شــود‪ ،‬فــرار مالیاتــی می گویند‪ .‬فــرار مالیاتی‬ ‫یــک اصطــاح رایــج در رابطــه بــا کارهایــی اســت کــه‬ ‫بــرای عــدم پرداخــت بدهــی مالیاتــی در نظــر گرفتــه‬ ‫می شــود و بــه ایــن معنــی اســت کــه مــودی کمتــر از‬ ‫میزانــی کــه قانونــا ً موظــف اســت پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه دلیــل اهمیــت ایــن موضــوع و لــزوم‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫عکسهفته‬ ‫یکــی از مهم تریــن مــواد قانونــی در جرم انــگاری‬ ‫فــرار مالیاتــی مربــوط بــه مــاده ‪ ۱۹۹‬و ‪ ۲۰۰‬قانــون‬ ‫مالیات هــای مســتقیم اســت کــه بــر ایــن اســاس‪،‬‬ ‫«هــر شــخص حقیقــی یــا حقوقــی کــه به موجــب‬ ‫مقــررات ایــن قانــون مکلــف بــه کســر و ایصــال‬ ‫مالیــات مودیــان دیگــر هســت در صــورت تخلــف‬ ‫از انجــام وظایــف مقــرره عــاوه بــر مســئولیت‬ ‫تضامنــی کــه بــا مــودی در پرداخــت مالیــات خواهــد‬ ‫داشــت مشــمول جریمــه ای معــادل ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫مالیــات پرداخت نشــده خواهــد بــود‪».‬‬ ‫بــر اســاس تبصــره یــک ایــن مــاده ‪ ۱۹۹‬قانــون‪،‬‬ ‫حتــی بــرای متخلفــان دولتــی نیــز مجــازات‬ ‫پیش بینی شــده و امــده اســت‪« :‬در مــواردی کــه‬ ‫مکلفیــن بــه کســر مالیــات‪ ،‬وزارتخانــه‪ ،‬شــرکت یــا‬ ‫موسســه دولتــی یــا شــهرداری باشــد مســئولین‬ ‫امــر مشــمول مجــازات مقــرر طبــق قانــون تخلفــات‬ ‫اداری خواهنــد بــود‪».‬‬ ‫برایــن اســاس طبــق تعریــف قانــون مالیــات‬ ‫بــر حســب تعریــف ســازمان همــکاری و توســعه‬ ‫اقتصــادی (‪ )OECD‬هزینــه ای اســت الزم‪ ،‬اجبــاری‬ ‫و بالعــوض‪ .‬مالیــات ممکــن اســت بــه شــخص‪،‬‬ ‫موسســه‪ ،‬دارایــی و… تعلــق گیــرد‪ .‬مالیــات در واقــع‬ ‫انتقــال بخشــی از درامدهــای جامعــه بــه دولــت یــا‬ ‫بخشــی از ســود فعالیــت هــای اقتصــادی اســت‬ ‫کــه نصیــب دولــت مــی شــود‪ ،‬زیــرا ابــزار و امکانــات‬ ‫دســت یابــی بــه درامــد و ســودها را دولــت فراهــم‬ ‫ســاخته اســت‪.‬‬ ‫اقتصاددانــان معمــوال از مالیــات بــر مصــرف در‬ ‫مقابــل مالیــات بــر درامــد حمایــت مــی کننــد‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال ســیگار و دخانیــات از جملــه کاالهایی‬ ‫اســت کــه دولــت هــا بــرای جلوگیــری از مصــرف ان‬ ‫مالیــات هــای ســنگین بــر ان وضــع مــی کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت‪:‬‬ ‫یکــی از چالــش هــای اصلــی نظــام اقتصــادی‬ ‫کشــور بحــث مالیــات اســت و طبیعتــا ً ایــن یکــی از‬ ‫محورهــای مهــم ســاختار بودجــه کشــور و ناتــرازی‬ ‫بودجــه ای هــم محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن محمدرضــا‬ ‫پورابراهیمــی اظهــار داشــت‪ :‬در ارتبــاط بــا ایــن‬ ‫موضــوع در طــی ســالهای اخیــر اقدامــات مهمــی‬ ‫در زمینــه قانــون گــذاری انجــام شــده اســت ولــی‬ ‫بــه دالیــل مختلــف یــا ناقــص اجــرا شــده یــا شــاهد‬ ‫عــدم اجــرای قوانیــن بودیــم کــه نتیجــه ان موضــوع‬ ‫عــدم اخــذ مالیــات کامــل یا بعبارتی نشــت مالیاتی‬ ‫و یــا فــرار مالیاتــی در اقتصــاد کشوراســت‪.‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫رســیدگی بــه مــوارد و اقداماتــی کــه بایــد دســتگاه‬ ‫هــا و ســازمانهای مربوطــه انجــام مــی دادنــد در‬ ‫خصــوص اجــرای کامــل قانــون هــای قوانیــن مرتبط‬ ‫بــا حــوزه مالیــات ایــن موضــوع در دســتور کار‬ ‫کمیســیون اقتصــادی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬مــا در ائیــن نامــه داخلــی مجلــس‬ ‫مــاده ای تحــت عنــوان مــاده ‪ ۲۳۴‬داریــم کــه‬ ‫اشــاره بــه ایــن دارد کــه اگــر ‪ ۱۰‬نفرنماینــده و‬ ‫یــا یــک کمیســیون موضوعــی را بــه شــکلی در‬ ‫خصــوص عــدم اجــرای قوانیــن مقــررات در‬ ‫دســتور کار قــرار دادنــد در صــورت تصویــب در‬ ‫کمیســیون تخصصــی مطــرح شــود‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون اقتصــادی ملجلــس در ادامــه‬ ‫گفــت‪ :‬همچنیــن موضــوع تصویــب در صحــن‬ ‫علنــی مســتقیم بــه دســتگاه قضایــی ارجــاع مــی‬ ‫شــود بــه دلیــل عــدم تمکیــن دســتگاه هــای ذیربــط‬ ‫کــه البتــه ســازمان مالیاتــی یکــی از انهــا بــوده و‬ ‫ســایر ســازمانها هــم در کنــار ان و دســتگاه قــرار‬ ‫مــی گیرنــد ایــن موضــوع در یکــی دو هفتــه قبــل در‬ ‫دســتور کار کمیســیون قرار گرفته اســت که کلیات‬ ‫ان و یــا توافــق ان بــر ســر کلیــات تصویــب شــده‬ ‫اســت و ظــرف یکــی دو هفتــه اینــده تصمیم نهایی‬ ‫بــرای ان گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫پورابراهیمــی در ارتبــاط بــا تعویــق صــورت گرفتــه‬ ‫در اجــرای تغییــر جامــع مالیاتــی‪ ،‬مســئولین‬ ‫ســازمان امورمالیاتــی در یــک جملــه پاســخ مــی‬ ‫دهنــد ســازمانها اطالعــات نــداده و بحــث خاتمــه‬ ‫مــی یابــد گفــت‪ :‬بارهــا ایــن موضوع بحث شــده ان‬ ‫چیــزی کــه در قانــون مشــخص اســت تکلیــف همه‬ ‫دســتگاهها در ارائــه اطالعــات بــه ســازمان مالیاتــی‬ ‫بــرای تعییــن میــزان مالیــات واقعــی و قانونــی در‬ ‫کشــور مشــخص شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر دســتگاه و ســازمانی بــر اســاس‬ ‫قانــون مکلــف باشــد اطالعــات خــود را در ارتبــاط بــا‬ ‫ایــن موضــوع در اختیــار ســازمان مالیاتــی ارائــه کند‬ ‫و بــه هــر دلیلــی ایــن امــکان انجــام نشــود قطعــا‬ ‫دســتگاه مربوطــه بایــد پاســخگو باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ضمــن اینکــه مجلــس بــه ایــن‬ ‫موضــوع ورود پیــدا کــرده اســت ســازمان مالیاتــی‬ ‫نیــز مکلــف اســت بدون هیچگونه مالحظــه ای این‬ ‫موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار دهــد ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نــگاه قانــون گفــت‪ :‬از نــگاه مــا در‬ ‫حــوزه قانــون گــذاری اصــا ً قابــل قبــول نیســت کــه‬ ‫ســازمانی بــه مــا گــزارش دهــد کــه ســایر دســتگاه‬ ‫هــا بــا مــا همــکاری نمی کننــد چرا که تکلیف ســایر‬ ‫دســتگاه هــا در قانــون دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫ورابراهیمــی افــزود‪ :‬هــم امــکان ورود مســتقیم‬ ‫بــه ایــن موضــوع وجــود دارد هــم امــکان تصمیــم‬ ‫گیــری توســط خــود ســازمان امــور مالیاتــی در ایــن‬ ‫خصــوص وجــود دارد البتــه در مــواردی شــبیه ایــن‬ ‫موضــوع هماننــد قانونــی کــه اخیــرا ً تصویــب شــده‬ ‫بجــز ســازمان مالیاتــی در موضوعــی قانــون پایانــه‬ ‫هــای فروشــگاهی و ســامانه مودیــان کــه ســال ‪۹۸‬‬ ‫تصویــب شــده بانــک مرکــزی هــم در ایــن خصــوص‬ ‫تکالیــف مشــخصی داشــته اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس در اتبــاط‬ ‫بــا اینکــه بانــک مرکــزی تــا کنــون پایانــه هــای‬ ‫فروشــگاهی را ســاماندهی و هویت ســنجی نکرده‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه مهلــت قانونــی ان نیــز یکــی دو‬ ‫مــاه اســت بــه اتمــام رســیده گفــت‪ :‬در ارتبــاط بــا‬ ‫ـش مربوط اســت‬ ‫موضــوع قوانیــن مالیاتــی یــک بخـ ِ‬ ‫بــه ســازمان امــور مالیاتــی و وزارت امــور اقتصــاد‬ ‫دارائــی کــه طبیعتــا ً مثــل طــرح نظــام جامــع بــه ان‬ ‫اشــاره شــد کــه اگــر نزدیــک بــه قیمــت هــای امــروز‬ ‫محاســبه کنیــم در طــول ایــن ‪ ۱۰‬الــی ‪ ۱۵‬ســال‬ ‫گذشــته نزدیــک بــه ‪۳‬هــزار میلیــارد تومــان منابــع‬ ‫اختصــاص پیــدا کــرده ولــی تــا بــه امــروز ان چیــزی‬ ‫کــه بعنــوان شــفافیت بــرای جســتجو‪ ،‬کاهــش‬ ‫هزینــه هــا ‪ ،‬کاهــش فــرار مالیاتــی در اقتصــاد‬ ‫کشــور بــوده رقــم نخــورده اســت‪.‬‬ ‫وی درخصــوص قانونــی کــه اخیــر در ســال ‪۹۸‬‬ ‫تصویــب شــده بانــک مرکــزی مکلــف شــد براســاس‬ ‫اطالعاتــی کــه بــرای کارتخــوان هــا و یــا درگاه هــای‬ ‫الکترونیکــی بــه افــراد داده اشــاره مهمــی کــه بــه‬ ‫ان شــده گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۸‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫کارتخــوان الکترونیکــی در اختیــار متقاضیــان‬ ‫قــرار گرفتــه حــدودا ً ‪ ۴۰‬درصــد از انهــا در حاضــر‬ ‫هیچگونــه پرونــده ای ندارنــد و هویتــی کــه در حــال‬ ‫حاضــر ایــن نــوع از مشــاغل دارنــد بــه نــام هویــت‬ ‫فعــال اقتصــادی محســوب نمــی شــوند‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمان در مجلس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬بانــک مرکــزی مکلــف بــوده حداکثــر ظــرف‬ ‫یکســال براســاس اطالعــات متقاضیــان‪ ،‬اطالعــات‬ ‫هویتــی و همچنیــن بــا وجــود اطالعــات فعالیتهــای‬ ‫اقتصــادی وهمانطــور کــد کارتخــوان هایــی کــه‬ ‫از طــرف بانــک مرکــزی دریافــت کــرده انــد یــک‬ ‫شناســه یکتــا بــرای دارنــدگان انها صادر کنــد و این‬ ‫شناســه یکتــا مبنــا باشــد بــرای هویتــی بخشــی بــه‬ ‫فعالیتهــای اقتصــادی انها‪،‬چــرا که حجم عظیمی از‬ ‫گــردش مالــی بــر اقتصــاد کشــور توســط ایــن مجمــو‬ ‫عــه هــا انجــام میشــود‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســون اقتصــادی مجلــس گفــت‬ ‫‪:‬دالیــل ایــن کــه چــرا تــا کنــون ایــن اتفــاق نیفتــاده‬ ‫را بایــد از بانــک مرکــزی پرســید ولــی گــزارش‬ ‫هایــی کــه اخیــرا دریافــت شــده عمدتــا ً کوتاهــی‬ ‫درپیگیری قانون یا عدم همکاری ســایر دســتگاه‬ ‫هاســت کــه از نــگاه مــا قابــل قبــول نیســت و بــه‬ ‫دلیــل همیــن موضوعــات اســت کــه نمــی توانیــم‬ ‫بــدون رعایــت قوانیــن ومقــررات مشــکالت‬ ‫اقتصادی راحل کنیم و ورود کمســیون اقتصادی‬ ‫بــه اعمــال مــاده ‪ ۲۳۴‬اییــن نامــه داخلــی مجلس‬ ‫یعنــی اینکــه مــا قطعــا مــوارد تخلــف را بایــد بــه‬ ‫دســتگاه قضایــی معرفــی نماییــم‪.‬‬ ‫هیــچ کوتاهــی از مجلــس در ایــن خصــوص قابــل‬ ‫قبــول نیســت لــذا ایــن موضــوع در دســتور کار‬ ‫کمســیون قرارگرفتــه کــه قطعــا بــا دقــت وقاطعیــت‬ ‫ایــن موضــوع را پیگیــری خواهیــم کــرد‬ ‫مــا االن در فصــل بودجــه ســال ‪۱۴۰۰‬هســتیم‬ ‫اگــر میشــد در زمــان خــودش در مهلــت مقــرر‬ ‫ماجلــوی فرارمالیاتــی رامــی گرفتیــم مــا االن باایــن‬ ‫محدودیــت منابعــی کــه درمــورد ‪۱۴۰۰‬مواجهــه‬ ‫هســتیم مواجهــه نبودیــم الاقــل دولــت بایــد بــه‬ ‫فکــر جیــب خــودش مــی شــد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل‬ ‫بازار کسب و کار‪:‬‬ ‫ســوال اول ‪ :‬ایــن مالیــات را چــه اشــخاصی بایــد‬ ‫پرداخــت کننــد؟‬ ‫ســوال دوم ‪ :‬ایــا ایــن مالیــات نیــز طبــق ســنوات‬ ‫دیگــر از جیــب مصــرف کننــده خــارج مــی شــود؟‬ ‫ســوال ســوم ‪ :‬ســازمان امــور مالیاتــی و مجلــس‬ ‫چــه نــوع برنامــه ای بــرای حمایــت از قانــون مصــرف‬ ‫کننــده دارنــد چــرا کــه تمــام هزینــه هــای دولــت از‬ ‫جیــب مصــرف کننــده تامیــن مــی شــود؟‬ ‫‪/‬حمیدرضامحمدیاری‬ ‫همــه ســاله افــراد بســیاری برای موفقیــت در کنکور‬ ‫سراســری شــانس خــود را ازمایــش مــی کننــد ‪ ،‬امــا‬ ‫واضــح اســت کــه همــه ی ان هــا نمیتواننــد بــه ان‬ ‫هدفــی کــه داشــته انــد دســت پیــدا کننــد ‪ ،‬و فقــط‬ ‫افــرادی میتواننــد بــه هــدف خــود برســند کــه از اصــل‬ ‫هــای اساســی موفقیــت در کنکــور سراســری اگاه‬ ‫باشــند و بــه ان هــا عمــل کننــد‪.‬‬ ‫راهنمایــی و مشــورت گرفتــن از افــراد غیــر متخصص‬ ‫و بــدون صالحیــت ‪ ،‬اســتفاده از شــیوه هــای غلــط و‬ ‫ناکارامــد مطالعــه ‪ ،‬اســتفاده از منابــع غیــر اســتاندارد‬ ‫و برنامــه ریــزی هــای غیــر اصولــی و غیرشــخصی‬ ‫ســازی شــده از جملــه مــواردی هســتند کــه داوطلبــان‬ ‫را بــه ســوی مســیر اشــتباه و مســیر ســخت و بــی ثمــر‬ ‫هدایــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــرای موفقیــت در کنکــور سراســری و بــه دســت‬ ‫اوردن نتیجــه دلخــواه بایــد از ‪ ۵‬اصــل مهــم و‬ ‫اساســی پیــروی کــرد ‪ ،‬ایــن ‪ ۵‬اصــل هماننــد یــک‬ ‫زنجیــر بــه یکدیگر متصل هســتند و توجــه نکردن به‬ ‫هــر کــدام میتوانــد کل زنجیــره را از هــم جــدا کنــد‪.‬‬ ‫قبــل از معرفــی اصــل هــای ‪ ۵‬گانــه موفقیــت در کنکــور‬ ‫سراســری بایــد عــرض کنــم کــه نتیجــه گرفتــن در کنکــور‬ ‫سراســری نــه بــه ان اســانی اســت کــه موسســات اموزشــی‬ ‫و برخــی از مشــاورین و مدرســین مــی گوینــد و نــه انقــدر‬ ‫ســخت کــه کســی نتوانــد در ان نتیجــه بگیــرد‪ ،‬بایــد ایــن را‬ ‫بدانیــد کــه موفقیــت نیازمنــد تــاش زیــاد ‪ ،‬درســت و اصولی‬ ‫اســت نــه صرفــا بــه معنــای وقــت زیــاد گذاشــتن یــا هزینــه‬ ‫زیــادی انجــام دادن‪.‬‬ ‫مــن ایــن اطمینــان را بــه شــما میدهــم کــه اگــر بــه صــورت‬ ‫صحیــح و کاربــردی از اصــول پنجگانه اســتفاده کنید میتوانید‬ ‫بــه موفقیــت در مســیری کــه دران حرکــت میکنیــد دســت‬ ‫یابیــد‪.‬‬ ‫اصل اول ‪ :‬منابع اموزشی هر شخص باید‬ ‫مخصوص خود شخص باشد‬ ‫منابــع اموزشــی هــر شــخص ماننــد کفــش بــرای یــک‬ ‫قهرمــان دو میدانــی اســت ‪ ،‬بــرای موفقیــت یــک دونــده در‬ ‫مســابقه ابــزار مناســبی بــه اســم کفــش مــورد نیــاز اســت‬ ‫و اگــر مــا بــه جــای کفــش بــه ان شــخص دمپایــی بدهیــم‬ ‫بــا وصــف اینکــه ان فــرد قهرمــان دارای توانایــی بســیاری‬ ‫اســت امــا نمیتوانــد بــا دمپایــی بــه خــط پایــان برســد ‪ ،‬حــال‬ ‫اگــر ابــزار درســت را بــه او بدهیــم ولــی ان ابــزار مناســب او‬ ‫نباشــد هماننــد کفــش هــای یــک ســایز بزرگتــر یــا کوچکتــر‬ ‫چطــور ؟ بــاز هــم نمیتوانــد بــه وســیله ان هــا موفــق شــود‬ ‫پــس صرفــا داشــتن توانایــی بــه تنهایــی نمیتوانــد تضمین‬ ‫کننــده موفقیــت شــما باشــد ‪ ،‬در مــورد انتخــاب منابــع نیــز‬ ‫بــه همیــن صــورت اســت ‪ .‬اگــر دانــش امــوز دارای توانایــی‬ ‫باالیــی باشــد و نتوانــد در کنــار ان از منابــع مخصــوص و‬ ‫مناســب خــود اســتفاده کنــد نیــز نخواهــد توانســت بــا ان‬ ‫منابــع بــه هدفــی کــه خواهــان ان اســت برســد‪ .‬بهتریــن‬ ‫منابــع بــرای هــر شــخص را خــود شــخص میتوانــد انتخــاب‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫اصل دوم ‪ :‬شیوه های صحیح مطالعه ویژه‬ ‫هر درس‬ ‫بــه دلیــل متفــاوت بــودن شــیوه مطالعــه و عــادات‬ ‫مطالعاتــی دوران مدرســه و تفــاوت ان بــا مطالعــه‬ ‫بــرای کنکــور ‪ ،‬دانــش امــوزان بــا شــیوه هــای قدیمــی‬ ‫خــود نخواهنــد توانســت بــه راحتــی بــا مطالعــه و‬ ‫یادگیــری دروس بــه صــورت کنکــوری کنــار بیاینــد ‪،‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن مــورد کــه ‪ ۹۹‬درصــد دانــش امــوزان‬ ‫مــا بــا شــیوه هــای صحیــح مطالعــه اشــنایی ندارنــد‬ ‫تســلط پیــدا کــردن بــر ایــن اصــل میتوانــد مســیر را‬ ‫بــرای انــان بســیار همــوار کنــد‪ ،‬هــر درس شــیوه ی‬ ‫صحیــح مطالعــه خــاص خــود را دارد که اگــر از ان ها‬ ‫مطلــع باشــید بــه راحتــی میتوانیــد در ان بــه نتیجــه‬ ‫برســید‪ ،‬پیشــنهاد میشــود در ایــن مــورد از افــراد‬ ‫متخصــص و بــا تجربــه کمــک بگیرنــد‪.‬‬ ‫اصل سوم ‪ :‬شیوه های صحیح تست زنی‬ ‫صــرف داشــتن منابــع اســتاندارد و مســلط بــودن‬ ‫شــیوه های صحیح مطالعه نمیتواند برای موفقیت‬ ‫در کنکــور کافــی باشــد ‪ ،‬اشــتباهی کــه داوطلبــان‬ ‫کنکــور ان را انجــام میدهنــد تاکیــد و توجــه بــه‬ ‫مطالعــه تشــریحی ان هــم بــرای امتحانــی تســتی‬ ‫همچــون کنکــور سراســری اســت‪ ،‬همانطــور کــه مــا‬ ‫زمانــی کــه بــرای موفقیــت در امتحــان رانندگــی بــا‬ ‫ماشــین تمریــن خواهیــم کــرد نــه بــا موتــور ســیکلت‬ ‫و دوچرخــه و هواپیمــا پــس انتظــار مــی رود بــرای‬ ‫موفقیــت در کنکــور هــم از تســت زدن و مســلط‬ ‫شــدن و ماهــر شــدن در ایــن امــر متمرکــز شــویم‪،‬‬ ‫یکــی از عوامــل موثــر در نتیجــه گیــری در کنکــور ‪،‬‬ ‫داشــتن هنــر تســت زنــی در کنــار مطالعــه تشــریحی‬ ‫اســت ‪ .‬بخــش اعظــم یادگیــری دروس در کنکــور بــا‬ ‫تســت زنــی روی خواهــد داد‪.‬‬ ‫اصل چهارم‪ :‬داشتن برنامه ریزی شخصی سازی‬ ‫شده با استفاده از متد های روزدنیا‬ ‫هــر چنــد اصــل هــای قبلــی از مــوارد بســیار مهــم بــرای‬ ‫نتیجــه گرفتــن در کنکــور سراســری اســت ‪ ،‬امــا تکمیــل‬ ‫کننــده و کاربــردی کــردن ان هــا توســط اصول چهارم یعنی‬ ‫برنامــه ریــزی صــورت میگیــرد ‪ ،‬داشــتن یــک برنامــه ریــزی‬ ‫کــه در ان فقــط زمــان هــای مطالعاتــی و اســم دروس‬ ‫مشــخص شــده اســت نه تنها برای شــما کارکردی و ســودی‬ ‫نخواهــد داشــت بلکــه شــما ســر درگــم تــر و بــی برنامــه تــر‬ ‫خواهــد کــرد ‪ ،‬ویژگــی هــای یــک برنامــه ریزی فوق العــاده و‬ ‫کاربردی عبارت اســت از ‪ :‬نداشــتن محدودیت زمانی برای‬ ‫مطالعــه دروس‪ ،‬مشــخص بــودن حجــم مــورد نظــر بــرای‬ ‫مطالعــه ‪ ،‬شــخصی ســازی شــده بــرای هــر دانــش امــوز ‪،‬‬ ‫رعایــت ایســتگاه هــای مــرور ‪ ،‬مشــخص بــودن بــازه زمــان‬ ‫تســت زنــی ‪ ،‬انعطــاف پذیــر بــودن و قابــل اجــرا بــودن و …‪.‬‬ صفحه 8 ‫شستشوی دست ها با اب و صابون و استفاده از محلولهای‬ ‫ضدعفونی کننده حاوی الکل‪،‬ویروس های روی‬ ‫دست ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫مرتب‬ ‫دست های‬ ‫خود را‬ ‫بشویید‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره ‪281‬‬ ‫تشخیص هویت با مدل راه رفتن‬ ‫شــیوه های تشــخیص هویــت افــراد متعــدد‬ ‫اســت‪ ،‬اثــر انگشــت‪ ،‬اســکن شــبکیه‪ ،‬صــورت‬ ‫و صــدا‪ .‬امــا تحلیــل شــیوه راه رفتــن هــم‬ ‫می توانــد بــه تشــخیص هویــت و ســامت‬ ‫افــراد کمــک کنــد‪.‬‬ ‫وقتــی بــه صــدای قــدم زدن اطرافیــان‬ ‫و اشــنایانمان گــوش می کنیــم احتمــاال ً‬ ‫می توانیــم ان هــا را از هــم تشــخیص دهیــم‪.‬‬ ‫وقتــی در خانــه هســتیم بــدون اینکــه ببینیــم‬ ‫چــه کســی قــدم می زنــد از روی صــدای‬ ‫قدم هایــش می توانیــم تشــخیص بدهیــم‬ ‫کــه چــه کســی در خانــه قــدم می زنــد‪.‬‬ ‫ســال ها اســت کــه محققــان بــا اســتفاده از‬ ‫دوربین هــای ویدئویــی و رایانه هــا رفتارهــا‬ ‫و حــرکات بدنــی ادم هــا را تجزیــه و تحلیــل‬ ‫می کننــد و در ایــن زمینــه پیشــرفت های‬ ‫چشـم گیری حاصــل شــده اســت‪ .‬امــا تبدیــل‬ ‫کــردن ایــن دانــش بــه یــک سیســتم بــرای‬ ‫تشــخیص هویــت بــا امــا و اگرهــای زیــادی‬ ‫همــراه اســت‪ .‬اســتفاده از دوربین هــا بــرای‬ ‫انجــام چنیــن ازمایش هایــی می توانــد‬ ‫رفتارهــا را مصنوعــی کنــد در عیــن حــال‬ ‫اســتفاده از دوربین هــای مخفــی نیــز بــرای‬ ‫چنیــن ازمایش هایــی اخالقــی نیســت و‬ ‫حریــم خصوصــی افــراد را نقــض می کنــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر تیم هایــی از دانشــگاه‬ ‫منچســتر انگلســتان و دانشــگاه ملــی ایرلنــد‬ ‫یــک تشــک حســاس بــه فشــار طراحــی‬ ‫کردنــد تــا بتواننــد نحــوه قــدم زدن را تحلیــل‬ ‫کننــد‪ .‬البتــه اســتفاده از ایــن تشــک ها‬ ‫جدیــد نیســت امــا تشــک مــورد اســتفاده‬ ‫در ازمایــش ایــن دو دانشــگاه بــه شــکلی‬ ‫طراحــی شــده بــود کــه حســاس تر باشــد‬ ‫و از فناوری هــای پیچیده تــری اســتفاده‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن تشــک می توانــد میــزان فشــار وارد‬ ‫شــده در مکان هــای مختلــف را هنــگام عبــور‬ ‫یــک شــخص ضبــط کنــد‪ .‬ایــن اندازه گیری هــا‬ ‫مدل هایــی منحصــر بــه فــرد از الگوهــای‬ ‫راه رفتــن افــراد ارائــه می کننــد‪ .‬ســپس بــا‬ ‫اســتفاده از هــوش مصنوعــی ایــن الگوهــا‬ ‫شناســایی و تجزبــه و تحلیــل شــدند‪.‬‬ ‫از سن و جنسیت تا استخوان بندی‬ ‫در پژوهشــی کــه در اوایــل ســال جــاری‬ ‫نتایــج ایــن تحقیقــات منتشــر شــد‪ .‬ایــن‬ ‫پژوهــش‪ ،‬راه رفتــن ‪ ۱۲۷‬نفــر را مــورد تجزیه‬ ‫و تحلیــل قــرار داده بــود و نتایــج نشــان داد‬ ‫کــه افــراد شــیوه های منحصربه فــردی در‬ ‫راه رفتــن دارنــد و هــر فــرد یــک مــدل خــاص‬ ‫راه رفتــن را دنبــال می کنــد‪ .‬الگوهایــی کــه‬ ‫محققــان بــه دســت اوردنــد تنهــا در ‪۰/۷‬‬ ‫درصــد مــوارد خطــای تشــخیص داشــت کــه‬ ‫نشــان از دقــت بــاالی ایــن الگــو دارد‪ .‬ایــن‬ ‫یعنــی مــدل راه رفتــن ماننــد چیــزی مثــل اثــر‬ ‫انگشــت یــا شــبکیۀ چشــم عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫محققــان نشــان دادنــد کــه بــا تحلیــل مــدل‬ ‫راه رفتــن می تواننــد جنســیت و ســن را نیــز‬ ‫تشــخیص دهنــد‪ .‬اســتخوان بندی زنــان و‬ ‫مــردان و همچنیــن ســن افــراد‪ ،‬مدل هــای‬ ‫راه رفتــن را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪ .‬بــه‬ ‫همیــن خاطــر بــه راحتــی می تــوان بــا تحلیــل‬ ‫داده هــای ثبــت شــده روی تشــک های‬ ‫حســاس بــه فشــار تشــخیص داد کــه فــرد‬ ‫در حــال قــدم زدن چــه ســن و ســالی دارد و‬ ‫چــه جنســیتی دارد‪ .‬بــا ثبــت مــدل راه رفتــن‬ ‫هــر فــرد مــی تــوان بــه اطالعاتــی دســت‬ ‫یافــت کــه اگــر همــان فــرد در جــای دیگــری‬ ‫در حــال قــدم زدن باشــد بتــوان هویــت او‬ ‫را تشــخیص داد‪ .‬مزیــت ایــن سیســتم ان‬ ‫در روزهای سرد سال چگونه ایمنی‬ ‫بدن را باال ببریم؟‬ ‫جــای تعجــب نــدارد کــه بســیاری از مــا امادگــی اســتقبال از‬ ‫ســرمای زمســتان را نداریــم و در صــورت ایــن امادگــی مــی‬ ‫توانیــم زندگــی امــن و ســالمی را همــراه بــا کاهــش درجــه هــوا‬ ‫در پیــش رو داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیمــاری هــای ایــاالت متحــده‬ ‫امریــکا‪ ،‬بــرای هرچــه ایمــن تــر زندگــی کــردن در روزهــای‬ ‫ســرد ســال‪ ،‬برخــی نــکات ایمنــی را یــاداوری کــرده اســت‪:‬‬ ‫اقدامات خانگی‬ ‫سیســتم هــای گرمایشــی خــود را بررســی کنیــد و ایــن کــه ایــا‬ ‫ایــن سیســتم هــا توســط ســرویس کار حرفــه ای نصــب شــده انــد‪،‬‬ ‫درســت کار مــی کننــد‪ ،‬و دارای تهویــه هســتند‪ .‬بازرســی شــومینه از‬ ‫نظــر تمیــز بــودن ان و بررســی دودکــش هــا ضــروری اســت‪ .‬تمــام‬ ‫وســایل گازســوز بایــد دارای یــک دودکــش مســتقل و منتهــی بــه‬ ‫فضــای بیــرون باشــد‪ .‬مطمئــن باشــید کــه یــک منبــع امــن حــرارت‬ ‫متنــاوب و ســوخت جایگزیــن در دســترس اســت‪ .‬مطمئــن باشــید‬ ‫کــه در شــرایط اضطــراری از گاز مونوکســید کربــن ناشــی از وســایل‬ ‫گاز ســوز مــی توانیــد جلوگیــری کنیــد‪ .‬نصــب یــک اشــکار ســاز گاز‬ ‫مونوکســید کربــن ضــروری اســت چــون ایــن گاز بــی رنــگ و بــی بــو‬ ‫بــوده و قــدرت ان مــرگ اور اســت‪ .‬بدانیــد کــه عالئــم مســمومیت بــا‬ ‫ایــن گاز شــامل ســردرد‪ ،‬تهــوع‪ ،‬و گیجــی اســت‪.‬‬ ‫برای ســوار شــدن به ماشــین‪ :‬ماشــین خود را برای اســتفاده‬ ‫از ان در اب و هــوای ســرد بــه طــور کامــل بررســی کنید‪.‬‬ ‫از ســالم بــودن سیســتم هــای فنــی خــودرو بــه ویــژه سیســتم گرمایــی‬ ‫و بــرف پــاک کــن هــا اطمینــان حاصــل کنیــد‪ .‬بــه همراه داشــتن وســایل‬ ‫ایمنــی و نقشــه محــل و همیــن طــور شــماره مراکــز ضــروری مــی‬ ‫توانــد مفیــد باشــد‪ .‬قبــل از مســافرت در زمســتان حتمــا یــک بــار بــه‬ ‫اســت کــه در هــر شــرایطی کار می کنــد؛‬ ‫حتــی زمانــی کــه نــور نیســت و دوربین هــا‬ ‫نمی تواننــد چیــزی را ثبــت کننــد ایــن‬ ‫تشــک ها می تواننــد از طریــق ثبــت الگــوی‬ ‫راه رفتــن ایــن مشــکل را پوشــش دهنــد‪.‬‬ ‫در ایــن پــروژه تــاش شــده اســت تــا‬ ‫تشــک های جدیدتــری بــا حساســیت‬ ‫بیشــتر نســبت بــه فشــار‪ ،‬طراحــی کننــد‪.‬‬ ‫تشــک های قدیمــی یــک حســگر درون‬ ‫خــود دارنــد امــا تشــک های جدیــدا ً طراحــی‬ ‫شــده شــبکه هایی از فیبــر نــوری در خــود‬ ‫دارنــد؛ دیودهــای کارگــزاری شــده رد تشــک‬ ‫نــور را ســاطع می کننــد و در دو لبــۀ مجــاور‬ ‫تشــک توزیــع می شــوند و نــور را بــه الیــاف‬ ‫منتقــل می کننــد‪ .‬حســگرهای موجــود در‬ ‫لبه هــای مخالــف‪ ،‬میــزان نــور دریافتــی (در‬ ‫نتیجــۀ فشــار) را اندازه گیــری می کننــد‪ .‬هــر‬ ‫فشــاری کــه بــه بخشــی از تشــک وارد شــود‬ ‫باعــث ایجــاد ارتعــاش در الیــاف و در نتیجــه‬ ‫تغییــر در مقــدار منتقــل شــده خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬ایــن تیــم بــا هزینـه ای ‪ ۱۳۰‬دالری یــک‬ ‫تشــک فیبــر نــوری بــه طــول دو متــر و عــرض‬ ‫یــک متــر ســاختند و حــاال دارنــد بــه تجــاری‬ ‫ســازی ایــن فنــاوری تشــخیص هویــت‬ ‫فکــر می کننــد‪ .‬یکــی از کاربردهــای مهــم‬ ‫ایــن فنــاوری می توانــد در مراقبت هــای‬ ‫بهداشــتی بــه ویــژه بــرای ســالمندان‬ ‫باشــد‪ .‬تحلیــل الگــوی راه رفتــن افــراد‬ ‫ســالمند می توانــد در تشــخیص زودهنــگام‬ ‫بیماری هــای احتمالــی کمــک کننــده باشــد‪.‬‬ ‫تجزیــه و تحلیــل راه رفتــن افــراد می توانــد‬ ‫بــرای بــاال بــردن امنیــت در محــل کار‪،‬‬ ‫نظــارت بــر مناطقــی کــه ورود بــه ان هــا‬ ‫مجــاز نیســت (مثــل پایگاه هــای نظامــی‪،‬‬ ‫مــزارع ســرور یــا ازمایشــگاه هایی کــه بــا‬ ‫مــواد خطرنــاک کار می کننــد) کاربــرد داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬اگــر اینطــور باشــد کارمنــدان عــاوه‬ ‫بــر اینکــه بــا اســکن صــورت‪ ،‬شــبکیۀ چشــم‬ ‫و اثــر انگشــت موافقــت می کننــد بــا اســکن‬ ‫شــدن الگــوی راه رفتــن خــود نیــز موافقــت‬ ‫خواهنــد کــرد‪ .‬اگــر بتــوان یــک پایــگاه داده ها‬ ‫از نحــوه راه رفتــن افــراد داشــت انــگاه کنترل‬ ‫رفت وامدهــا و تشــخیص هویــت بــر اســاس‬ ‫راه رفتــن بســیار اســان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫طــور ازمایشــی هــم کــه شــده‪ ،‬چــرخ هــای ماشــین خــود را چــک کنیــد‪.‬‬ ‫داشــتن الســتیک اضافــه بــه همراهتــان بســیار ضــروری اســت‪ .‬بــه‬ ‫همــراه داشــتن قطــب نمــا و نقشــه‪ ،‬چــراغ قــوه‪ ،‬رادیــو‪ ،‬باتــری اضافــی‪،‬‬ ‫جعبــه کمــک هــای اولیــه‪ ،‬کیســه هــای پالســتیکی‪ ،‬اب و غــذا‪ ،‬پتــو‪،‬‬ ‫کیســه شــن و ماســه‪ ،‬کابــل تقویــت کننــده‪ ،‬ضــروری اســت‪.‬‬ ‫قبــل از برنامــه ریــزی بــرای ســفر بایــد در مــورد شــرایط اب و‬ ‫هوایــی پیــش بینــی هــای کامــل داشــته باشــید‪.‬‬ ‫تجهیز در مواقع اضطراری‬ ‫بــرای شــرایط اضطــراری بایــد بــه طــور کامــل امــاده باشــید‪ .‬در اختیــار‬ ‫داشــتن مــواد غذایــی کــه نیــاز بــه گــرم کــردن ندارنــد ضــروری اســت‪.‬‬ ‫اطمینــان حاصــل کنیــد کــه تلفــن همراهتــان کامــا شــارژ دارد‪ .‬یــک‬ ‫جعبــه اضطــراری شــامل باطــری‪ ،‬چــراغ قــوه‪ ،‬رادیــو‪ ،‬نیازهــای ضــروری‬ ‫کــودک بــه همــراه داشــته باشــید‪ .‬نحــوه ترمــز کــردن در زمیــن هــای‬ ‫خیــس و یــخ زده را بایــد از قبــل فراگرفتــه باشــد‪ .‬در صورتــی کــه قفــل‬ ‫اتومبیــل یــخ زده باشــد‪ ،‬از حــرارت فنــدک یــا کبریــت بــرای باز کــردن ان‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬میــدان دیــد خــود را بررســی کنیــد‪ .‬در زمســتان ضروری‬ ‫اســت کــه تیغــه بــرف پــاک کــن ماشــین را عــوض کنیــد‪ .‬مطمئن باشــید‬ ‫کــه دریچــه هــای گــرم کــن شیشــه بــه درســتی کار مــی کنــد‪ .‬ارام‬ ‫رانندگــی کنیــد و بــرای ایــن کار صبــر و حوصلــه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫چراغ هــای جلویــی را بایــد در طــول روز هــم روشــن گذاشــت‪.‬‬ ‫برخــی شــرکت هــای بیمــه در اروپــا از پرداخــت خســارت تصادفــات‬ ‫غ هــا را روشــن نکــرده باشــد‪،‬‬ ‫در صورتــی کــه راننــده ایــن چــرا ‬ ‫ی کننــد‪ .‬امــا ایــن چــراغ هــا را نبایــد هیچــگاه در هــوای‬ ‫خــودداری مـ ‬ ‫مه الــود روشــن کــرد‪ ،‬چــون قطــرات اب باعــث انعــکاس شــدید نــور‬ ‫ی کنــد‪.‬‬ ‫روشــن شــده و محــدوده دیــد را بدتــر م ـ ‬ ‫عابــران پیــاده‪ ،‬موتــور ســوارها و دوچرخــه ســوارها بهتــر‬ ‫اســت لبــاس هــای روشــن دارای شــب رنــگ بپوشــند‪.‬‬ ‫اقدمات احتیاطی برای خارج از خانه‬ ‫بســیاری از مــردم وقــت خــود را در زمســتان خــارج از خانــه مــی‬ ‫گذراننــد و عــاوه بــر مســافرت‪ ،‬اقــدام بــه ورزش هــای زمســتانی مــی‬ ‫کننــد‪ .‬فعالیــت در فضــای بــاز مــی توانــد برخــی خطــرات ایمنــی را بــه‬ ‫همــراه داشــته باشــد‪ .‬امــا شــما مــی توانیــد بــا رعایــت برخــی مــوارد‪،‬‬ ‫بــرای ایــن خطــرات امــاده باشــید‪.‬‬ ‫پوشــیدن لبــاس مناســب در فضــای بــاز ضــروری اســت‪ .‬بهتــر‬ ‫اســت لبــاس هــا را بــه صــورت الیــه ای بپوشــید تــا بــا شــروع‬ ‫عــرق ریــزی و افزایــش دمــای بــدن بتوانیــد چنــد الیــه از ان را‬ ‫بــر داریــد و در صــورت نیــاز دوبــاره ان هــا را بپوشــید‪.‬‬ ‫بــرای تکــه هــای یــخ زده زمیــن شــن و ماســه بــه همــراه داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬از میــزان ســرمای بیــرون اگاه باشــید‪ .‬کیــت هــای اضطــراری‬ ‫را بــرای خطــرات احتمالــی بــه همــراه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫اگــر زمیــن لغزنــده اســت یــا بــه کوهنــوردی مــی رویــد‪ ،‬کفــش هایــی‬ ‫را اســتفاده کنیــد کــه بــا انهــا نلغزیــد‪ .‬اگــر ورزش هــای زمســتانی‬ ‫ماننــد اســکی انجــام مــی دهیــد‪ ،‬از کاله مخصــوص اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای محافظــت از چشــم هــا‪ ،‬در مقابــل درخشــش بــرف و یــخ از‬ ‫عینــک هــای افتابــی اســتفاده کنیــد‪ .‬اگــر هــوا تاریــک اســت‪ ،‬از‬ ‫لبــاس هــای منعکــس کننــده نــور اســتفاده کنیــد‪ .‬کــرم ضــد افتــاب‬ ‫را در هــوای ســرد فرامــوش نکنیــد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 15‬دی ‪1399‬‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست‬ ‫نزنید‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن اســت‬ ‫بــه ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده‬ ‫مــی تواننــد ویــروس را بــه چشــم هــا ‪،‬بینــی و دهــان شــما‬ ‫منتقــل کننــد‪.‬از ایــن راه هــا ویــروس مــی توانــد وارد بــدن‬ ‫شــما شــده و شــما را بیمــار کنــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪281‬‬ ‫‪ ۴‬عامل سرطان را بشناسید‬ ‫مطالعــات نشــان می دهنــد نشســتن طوالنی مــدت و‬ ‫بی تحرکــی‪ ،‬اســتفاده از رنگ موهــا‪ ،‬داروی کاهــش وزن و‬ ‫مصــرف اســپرین در ســالمندان از جملــه عواملــی اســت کــه‬ ‫در افزایــش احتمــال بــروز ســرطان نقــش دارنــد‪.‬‬ ‫شــد مصــرف ایــن دارو بــا افزایــش خطــر ابتــا بــه ســرطان‪،‬‬ ‫ارتبــاط دارد‪ .‬شــرکت تولیــد کننــده ایــن دارو در مــاه فوریــه‬ ‫بــه طــور داوطلبانــه اقــدام بــه جم ـع اوری دارو از بــازار کــرد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن شــرکت در وبســایت اختصاصــی داروی خــود‬ ‫اعــام کــرد کــه نتایــج ازمایــش را بــه گونــه ای متفــاوت بــا‬ ‫ســازمان غــذا و دارو تفســیر کــرده و معتقــد اســت‪ ،‬فوایــد‬ ‫ایــن دارو بســیار بیشــتر از مضــرات ان اســت‪.‬‬ ‫این دارو به کشورهای مختلف نیز صادر شده بود‪.‬‬ ‫‪ -۱‬مصــرف اســپیرین توســط ســالمندان موجــب افزایــش‬ ‫خطــر مــرگ در اثــر ســرطان پیشــرفته می شــود‬ ‫پیــش از ایــن‪ ،‬مصــرف اســپرین بــه عنــوان دارویــی بــرای‬ ‫جلوگیــری از ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی و ســرطان در ســنین‬ ‫پیــری توصیــه می شــد‪ ،‬امــا انســتیتیوی ملــی ســرطان امریــکا‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۲۰‬میــادی اعــام کــرد کــه بــر اســاس یــک تحقیــق‬ ‫گســترده‪ ،‬ایــن دارو موجــب افزایــش ‪ ۲۰‬درصــدی خطــر ابتــای‬ ‫ســالمندان بــاالی ‪ ۷۰‬ســال بــه ســرطان پیشــرفته و افزایــش‬ ‫‪ ۳۰‬درصــدی خطــر مــرگ ان هــا در اثــر ایــن بیمــاری می شــود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬نشســتن بیــش از انــدازه موجــب افزایــش خطــر ابتــا بــه‬ ‫ســرطان می شــود‪.‬‬ ‫محققــان بــا ازمایــش روی هشــت هــزار داوطلــب در ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میــادی دریافتنــد افــرادی کــه کمتریــن میــزان تحــرک‬ ‫را دارنــد‪ ،‬بیــش از ســایرین در معــرض ابتــا بــه انــواع ســرطان‬ ‫در طــول یــک دوره پنــج ســاله هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن تحقیقــات از ردگیرهــای فعالیــت اســتفاده شــد تــا‬ ‫وضعیــت جســمانی داوطلبــان در طــول دوره تحقیقــات بــه‬ ‫طــور دقیــق ســنجیده شــود‪ .‬در نتیجــه ایــن مطالعــه مشــخص‬ ‫شــد‪ ،‬افــرادی کــه مــدت زمــان زیــادی را در وضعیــت نشســته‬ ‫بــه ســر می برنــد؛ در معــرض باالتریــن خطــر ابتــا بــه ســرطان‬ ‫قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن تحقیقــات‪ ،‬حتــی کمتریــن میــزان تحــرک‬ ‫ماننــد پیــاده روی می توانــد خطــر ابتــا بــه ســرطان را‬ ‫کاهــش دهــد‪ .‬همچنیــن انجــام روزانــه ‪ ۳۰‬دقیقــه فعالیــت‬ ‫ســبک موجــب کاهــش ‪ ۳۰‬درصــدی خطــر ابتــا بــه ســرطان‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫مطالعاتــی کــه چنــدی پیــش توســط محققــان انجمــن‬ ‫ســرطان امریــکا انجــام شــد‪ ،‬نشــان می دهــد نشســتن‬ ‫طوالنــی مــدت و بــی تحرکــی از ‪ ۱۴‬طریــق مختلــف از جملــه‬ ‫ســرطان‪ ،‬بیماری هــای قلبــی‪ ،‬ســکته‪ ،‬دیابــت‪ ،‬بیماری هــای‬ ‫کلیــوی‪ ،‬افســردگی و خودکشــی‪ ،‬بیمــاری مزمــن انســدادی‬ ‫ریــه‪ ،‬بیماری هــای ریــوی‪ ،‬بیماری هــای کبــد‪ ،‬زخــم معــده و‬ ‫ســرطان بــر اثــر رشــد کنترل نشــده ســلول ها شــکل می گیــرد‪ .‬در‬ ‫ایــن گــزارش چهــار مــورد از عوامــل ابتــا بــه ســرطان کــه در ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میــادی شناســایی شــدند‪ ،‬بــه اختصــار معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اســتفاده از رنــگ موهــای دائمــی موجــب اختــال‬ ‫هورمونــی مرتبــط بــا ســرطان می شــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۲۰‬میــادی مشــخص شــد اســتفاده از رنــگ‬ ‫موهــای دائمــی می توانــد موجــب بــروز نوعــی اختــال‬ ‫هورمونــی در زنــان شــود کــه باعــث افزایــش خطــر ابتــا بــه‬ ‫ســرطان ســینه‪ ،‬تخمــدان و ســلول پایــه ای می شــوند‪.‬‬ ‫بــا وجــود ایــن محققــان نتوانســتند بیــن رنگ موهــای موقــت‬ ‫و افزایــش خطــر ابتــا بــه ســرطان ارتبــاط معنــاداری بیابنــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬مصــرف داروی کاهــش وزن موســوم بــه ‪ Belviq‬موجــب‬ ‫افزایــش خطــر ابتــا بــه ســرطان می شــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۲۰‬میــادی‪ ،‬ســازمان غــذا و داروی امریــکا ایــن‬ ‫داروی محبــوب را تحــت ازمایــش ایمنــی قــرار داد و مشــخص‬ ‫ســایر بیماری هــای گوارشــی‪ ،‬پارکینســون‪ ،‬الزایمــر‪ ،‬اختــاالت‬ ‫عصبــی و اختــاالت اســکلتی عضالنــی‪ ،‬می توانــد در افزایــش‬ ‫احتمــال مــرگ زودرس نقــش داشــته باشــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن بــر اســاس ســایر تحقیقــات‪ ،‬نشســتن طوالنــی‬ ‫بــا افزایــش تــری گلیســیرید‪ ،‬قنــد و فشــار خــون و همچنیــن‬ ‫مقاومــت در برابــر انســولین ارتبــاط دارد‪.‬‬ ‫عالئم ‪ ۴‬بیماری‪ ،‬اولین بار در دهان ظاهر می شود!‬ ‫تصــور خیلــی از مــا ایــن اســت کــه دنــدان پزشــکان بــا معاینــه‬ ‫دنــدان هــا فقــط متوجــه بیمــاری هــای لثــه و دهــان مــی‬ ‫شــوند‪ .‬واقعیــت ایــن اســت کــه بــا معاینــه وضعیــت دهــان‬ ‫و دنــدان هــا مــی تــوان بــه بســیاری از مشــکالت ســامت‬ ‫عمومــی پــی بــرد‪.‬‬ ‫‪ ۴‬بیمــاری شــایعی کــه بــا معاینــه وضعیــت دهــان‪ ،‬دنــدان‬ ‫پزشــک پــی بــه انهــا مــی بــرد‪ ،‬از ایــن قــرار اســت‪:‬‬ ‫دیابت‪:‬‬ ‫پوســیدگی دنــدان هــا مــی توانــد از ایــن مشــکل حکایــت‬ ‫کنــد کــه بــدن شــما در پــردازش گلوکــز مشــکل دارد‪ .‬وقتــی‬ ‫ایــن اتفــاق مــی افتــد‪ ،‬قنــد در بــزاق ایجــاد شــده و منجــر بــه‬ ‫تحریــک رشــد باکتــری هــای حفــره زا در دهــان مــی شــود‪.‬‬ ‫شــل بــودن‪ ،‬عقــب نشــینی‪ ،‬خشــکی و خــون ریــزی لثــه هــا‬ ‫همــه عالیــم شــایع بیمــاری دیابــت اســت‪ .‬بیمــاران دیابتــی‬ ‫کــه کنتــرل قنــد خــون موثرتــری دارنــد‪ ،‬کمتــر بــه بیمــاری هــای‬ ‫دهــان و دنــدان مبتــا مــی شــوند‪.‬‬ ‫ریفالکس معده‪:‬‬ ‫ریفالکــس معــده بــه مــری و در نتیجــه ســوزش ســر دل در‬ ‫هــر کســی ممکــن اســت بــروز کنــد‪ .‬امــا تجربــه ایــن عارضــه‬ ‫بــرای دو بــار در هفتــه و بــه مــدت طوالنــی مــی توانــد روی‬ ‫مینــای دنــدان اثــر منفــی بگــذارد‪ .‬اســید معــده با‪pH‬پاییــن‬ ‫از معــده بــه دهــان مــی ایــد و مــی توانــد مینــای دنــدان رو‬ ‫از بیــن ببــرد‪ .‬مصــرف انتــی اســیدها‪ ،‬تغییــرات در شــیوه‬ ‫زندگــی‪ ،‬اجتنــاب از غذاهــای خــاص و مصــرف وعــده هــای‬ ‫غذایــی کوچکتــر بــرای رفــع اســید معــده و ســامت دهــان و‬ ‫دنــدان توصیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫سرطان دهان‪:‬‬ ‫در کشــور امریــکا‪ ،‬ســرطان دهــان‪ ،‬در رده ششــم از شــایع‬ ‫تریــن ســرطان هــا قــرار دارد و هــر ســال ‪ ۳۰‬هــزار مــورد‬ ‫جدیــد گــزارش مــی شــود‪ .‬مراجعــه منظــم بــه دنــدان پزشــک‬ ‫مــی توانــد بــه تشــخیص ایــن ســرطان در مراحــل اولیــه کمــک‬ ‫کنــد‪ .‬ســرطان دهــان بــه شــکل زخــم هــای ســفید و قرمــز‬ ‫اغلــب روی زبــان‪ ،‬کــف دهــان‪ ،‬و بافــت هــای نــرم کام در‬ ‫پشــت زبــان ظاهــر مــی شــود‪ .‬ایــن زخــم هــا اغلــب بــدون درد‬ ‫اســت و بیمــار بــه ســختی متوجــه انهــا مــی شــود‪.‬‬ ‫بیماری های روده‪:‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد از بیمارانــی کــه دچــار اختــال التهــاب روده‬ ‫هســتند دچــار زخــم دهانــی مــی شــوند‪ .‬بــه گفتــه دنــدان‬ ‫پزشــکان‪ ،‬برخــی از افــرادی کــه بــه دندانپزشــک مراجعــه مــی‬ ‫کننــد لــب هــای متــورم و زخــم هایــی بــه انــدازه ســکه در‬ ‫داخــل لبشــان دیــده مــی شــود کــه تــوده ســفید بــا هالــه قرمــز‬ ‫در اطــراف ان تظاهــر مــی کنــد‪ .‬در صــورت مشــکوک بــودن‬ ‫بــه بیمــاری کــرون‪ ،‬از لثــه هــا عکــس گرفتــه مــی شــود تــا از‬ ‫نبــود بیمــاری لثــه اطمینــان حاصــل گــردد‪.‬‬ صفحه 10 ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم یــک‬ ‫متــر فاصلــه بگیرید‪.‬زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد‬ ‫قطــرک هــای ریــزی از دهــان و بینــی او بــه اطــراف پاشــیده میشــود‬ ‫کــه ممکــن اســت حــاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگــر فاصلــه شــما بــا ان‬ ‫فــرد خیلــی نزدیــک باشــد‪ ،‬ممکــن اســت شــما ایــن قطــرک هــای‬ ‫حــاوی ویــروس کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق کنیــد‪.‬‬ ‫فاصله‬ ‫(ایمن) را در‬ ‫اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪281‬‬ ‫‪ ۶‬دلیلی که شما را نیمه شب از خواب بیدار می کند!‬ ‫بیــدار شــدن هــای نیمــه شــب و عــدم‬ ‫خوابیــدن ناراحتــی بســیار جــدی اســت کــه‬ ‫طــی مــدت طوالنــی اگــر تکــرار شــود‪ ،‬منجــر‬ ‫بــه اختــاالت خــواب مــی گــردد و از ایــن رو‬ ‫اهمیــت دادن بــه ان و برطــرف کردنــش بــه‬ ‫شــیوه هــای مناســب بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫خــارش و تحریــک پوســت‪ :‬اگزمــا یا شــرایط‬ ‫تحریــک پوســت مــی توانــد کیفیــت خــواب‬ ‫را بــه خطــر بینــدازد‪ .‬ایــن بیمــاری تاثیــر‬ ‫جــدی بــر روی کیفیــت کلــی زندگــی دارد؛‬ ‫هــم از نظــر جســمی و هــم از نظــر روانــی‪.‬‬ ‫اگزمــا منجــر بــه تغییــرات سیســتم ایمنــی‬ ‫بــدن و پاســخ هــای التهابــی مــی شــود کــه‬ ‫بــا خــواب خــوب تداخــل پیــدا مــی کنــد‪ .‬یــک‬ ‫ایــده خــوب‪ ،‬پیــدا کــردن گزینــه هــای درمــان‬ ‫بــا نظــر پزشــک بــرای رفــع اگزمــا اســت‪ .‬اگــر‬ ‫شــما نیــز جــزو کســانی هســتند کــه خــارش‬ ‫پوســت نمــی گــذارد شــب بخوابیــد حتمــا‬ ‫بایــد از کــرم هــای مخصوصــی کــه پزشــک‬ ‫تجویــز مــی کنــد اســتفاده کنیــد تــا بــه‬ ‫ســرعت خــارش پوســت کــم شــود و پوســت‬ ‫رطوبــت بیشــتری جــذب کنــد‪.‬‬ ‫سندرم پای بی قرار‪:‬‬ ‫بنیــاد ملــی خــواب ایــاالت متحــده اعــام‬ ‫کــرده کــه از هــر ‪ ۱۰‬امریکایــی‪ ،‬یــک نفــر‬ ‫مبتــا بــه ســندرم پــای بــی قــرار اســت؛ یــک‬ ‫اختــال حرکتــی مربــوط بــه خــواب کــه منجر‬ ‫بــه احســاس ناخوشــایند گزگــز و ســوزن‬ ‫ســوزن شــدن پاهــا و میــل شــدید بــه تــکان‬ ‫دادن انهــا مــی شــود‪ .‬ســندرم پــای بــی قــرار‬ ‫بــه شــدت کیفیــت خــواب را بــه خطــر مــی‬ ‫انــدازد‪ .‬ایــن ســندرم بــه خصــوص در نیمــه‬ ‫شــب تمایل به بدتر شــدن دارد و اســتفاده‬ ‫از داروهایــی ماننــد انتــی هیســتامین هــا‬ ‫مــی توانــد عالئــم ان را تشــدید کنــد‪.‬‬ ‫استفاده از برخی داروها‪:‬‬ ‫داروهــای محــرک تاثیــر قابـل توجهــی روی‬ ‫کیفیــت خــواب شــما دارنــد‪ .‬داروهایــی کــه‬ ‫بــرای مشــکالت قلــب یــا تیروئیــد و یــا اســم‬ ‫تجویــز مــی شــوند روی الگــوی خــواب تاثیــر‬ ‫مــی گذارنــد و ممکــن اســت باعــث شــوند‬ ‫در نیمـه هــای شــب از خــواب بیــدار شــوید‪.‬‬ ‫اگــر نگــران عــادت خــواب خــود هســتید‬ ‫دربــاره هــر دارویــی کــه پزشــک بــه شــما‬ ‫تجویــز مــی کنــد بــا او صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫سن‪:‬‬ ‫دانشــمندان هنــوز علــت ایــن موضــوع را‬ ‫نفهمیــد ه انــد امــا بــا افزایــش ســن شــما‬ ‫نیــاز بــه خــواب کمتــری داریــد و احتمــال‬ ‫اینکــه در نیمــه هــای شــب از خــواب بیــدار‬ ‫شــوید بیشــتر اســت‪ .‬ایــن مشــکل در زنــان‬ ‫بــا افزایــش ســن بیشــتر اســت‪ ،‬خصوصــا در‬ ‫زمــان رســیدن بــه ســن یائســگی‪.‬‬ ‫اختالالت مزمن‪:‬‬ ‫افــرادی کــه از دردهــای شــدید‪ ،‬اختــاالت قلــب‬ ‫و عــروق‪ ،‬دیابــت و مشــکالت دیگــری رنــج مــی‬ ‫ برنــد اغلــب در نیمــه هــای شــب از خــواب بیــدار‬ ‫ی شــوند‪ .‬اگــر فکــر مــی کنیــد مشــکالت خــواب‬ ‫مـ ‬ ‫شــما مرتبــط بــا مشــکالت جــدی در وضعیــت‬ ‫غذاها چطور در اثربخشی داروها نقش دارند؟‬ ‫اثــرات غذاهــا و مــواد مغــذی موجــود در ان هــا بــر روی داروهــا‪ ،‬بــه دلیــل وجــود ترکیبــات‬ ‫متنوعــی از مــواد معدنــی‪ ،‬مــواد الــی‪ ،‬پروتئیــن هــا و ویتامیــن هــا بــوده و در بســیاری از مــوارد‬ ‫قابــل پیــش بینــی نیســت‪ .‬غذاهــا از مهــم تریــن و متغیرتریــن عواملــی هســتند کــه بــر عملکــرد‬ ‫داروهــای خوراکــی در بــدن تاثیــر مــی گذارنــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن جهــت‪ ،‬پیشــگیری از تداخــل غــذا – دارو‪ ،‬بســیار دشــوار بــوده و در حــال حاضــر نیــز‬ ‫مطالعــات بیشــتری نســبت بــه تداخــل دارو ‪ -‬دارو انجــام شــده اســت تــا تداخــل غــذا ‪ -‬دارو‪.‬‬ ‫با این حال غذاها نیز از طرق مختلف بر اثر بخشی داروها اثر می گذارند‪:‬‬ ‫تداخــل نوشــیدنی هــای الکلــی بــا اســتامینوفن‪ :‬هنگامــی کــه از دردهــای عضالنــی‪ ،‬ســردرد‪ ،‬ارتریــت و ‪...‬‬ ‫رنــج مــی بریــد‪ ،‬مصــرف اســتامینوفن اگرچــه ایــن دردهــا را کاهــش مــی دهــد امــا احتمــال ابتــا بــه اســیب‬ ‫هــای کبــدی را نیــز بــاال مــی بــرد‪ .‬احتمــال ابتــا بــه ایــن اســیب هــا زمانــی ســه برابــر مــی شــود کــه همزمــان‬ ‫هــم داروهــای ضــد دردی ماننــد اســتامینوفن را مصــرف کنیــد و هــم نوشــیدنی هــای الکلــی بنوشــید‪.‬‬ ‫تداخــل داروهــای ضــد اکنــه بــا هویــج‪ :‬مصــرف همزمــان داروی ضداکنــه ماننــد ایزوترتینوئیــن (اکوتــان و‬ ‫دکوتان) با داروهای داکســی ســیکلین‪ ،‬مینوســیکلین‪ ،‬تتراســیکلین‪ ،‬متوترکســات‪ ،‬مکمل های حاوی ویتامین‬ ‫ن ســازی ممنــوع اســت‪ .‬توصیــه مــی شــود از مصــرف‬ ‫ا و هــر نــوع مکمــل بــرای افزایــش یــا کاهــش وزن و بــد ‬ ‫الــکل هــم خــودداری شــود زیــرا باعــث عــوارض کبــدی خواهــد شــد‪ .‬بهتر اســت در طــول درمــان ایــن دارو از زیاده‬ ‫ روی در مصــرف اب هویــج (بیــش از دو لیــوان در روز) خــودداری کنیــد چراکــه ایــن دارو از مشــتقات ویتامیــن ا‬ ‫تولیــد شــده اســت و زیــاده روی در مصــرف اب هویــج همزمــان بــا ان ممکــن اســت باعــث اســیب کبــدی شــود‪.‬‬ ‫تداخــل داروهــای شــل کننــده رگ هــای خونــی بــا مــوز‪ :‬ایــن دســته داروهــا از قبیــل کپتوپریــل‪ ،‬اناالپریــل و‬ ‫لیزینوپریــل رگ هــای خونــی را شــل کــرده و منجــر بــه جریــان خــون بهتــر مــی شــوند‪ .‬مصــرف ایــن داروهــا‬ ‫پتاســیم را در بــدن افزایــش مــی دهــد بنابرایــن اگــر مــا مــواد غذایــی حــاوی پتاســیم بــاال را بــه همــراه ایــن‬ ‫داروهــا مصــرف کنیــم‪ ،‬ایــن وضعیــت مــی توانــد منجــر بــه نامنظــم شــدن ضربــان قلــب شــود‪ .‬از مصــرف‬ ‫مــوز‪ ،‬پرتقــال‪ ،‬و جانشــین هــای نمــک در صــورت اســتفاده از ایــن داروهــا‪ ،‬پرهیــز کنیــد‪.‬‬ ‫تداخــل اهــن و انتــی بیوتیــک بــا لبنیــات‪ :‬هیچــگاه از شــیر بــرای بلعیــدن قــرص هــای حــاوی‬ ‫اهــن یــا انتــی بیوتیــک هــا اســتفاده نکنیــد‪ .‬مصــرف همزمــان ایــن دو باعــث چســبیدن داروهــا‬ ‫بــه لبنیــات مــی شــود و یــک ترکیــب را تشــکیل مــی دهــد کــه اگرچــه خطرنــاک نیســت امــا مانــع‬ ‫تاثیــر کافــی ویتامیــن یــا انتــی بیوتیــک مــی شــود‪ .‬بعــد از مصــرف ایــن داروهــا دو ســاعت صبــر‬ ‫کنیــد و بعــد از ان‪ ،‬محصــوالت لبنــی را مصــرف نماییــد‪.‬‬ ‫ســامتی شــما اســت بــا پزشــک خــود در مــورد‬ ‫روش هــای درمانــی صحبــت کنیــد‪ .‬اغلــب بــرای‬ ‫ایــن اختــاالت درمــان هایــی وجــود دارد‪ .‬بیشــتر‬ ‫افــرادی کــه دردهــای شــدید دارنــد در خوابشــان‬ ‫دچــار مشــکل هســتند و احتمــال بیــدار شــدن در‬ ‫نیم ـه هــای شــب بــرای ان هــا بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫تحمل استرس‪:‬‬ ‫اســترس یــک عامــل مهــم بــرای بــی‬ ‫خوابــی تلقــی مــی شــود‪ .‬اضطــراب بــه‬ ‫طــور مســتقیم سیســتم عصبــی مرکــزی را‬ ‫دچــار اختــال مــی کنــد کــه در ایــن صــورت‬ ‫تغییــرات جزئــی در بیوشــیمی بــدن و‬ ‫سیســتم نوروشــیمی عامــل ریتــم خــواب‬ ‫و بیــداری‪ ،‬ایجــاد مــی شــود‪ .‬مجموعــه ایــن‬ ‫تغییــرات بــه طــور مســتقیم مراحــل خــواب‬ ‫را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد‪ .‬اضطــراب‬ ‫باعــث مــی شــود خــواب تکــه تکــه باشــد‬ ‫و ورود بــه مرحلــه عمیــق و نیروبخــش‬ ‫مشــکل خواهــد بــود‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬مغــز ایــن‬ ‫نگرانــی را بــه شــکل تهدیــدی تفســیر مــی‬ ‫کنــد کــه ســعی مــی کنیــم از ان فــرار کنیــم‪.‬‬ ‫احســاس هشــدار موجــب بیــدار شــدن‬ ‫ناگهانــی پــس از چنــد ســاعت خــواب مــی‬ ‫شــود‪ .‬بــرای کاهــش اســترس ســعی کنیــد‬ ‫بــه طــور منظــم حتــی ‪ ۱۰‬دقیقــه در طول روز‬ ‫ورزش کنیــد‪ .‬پیــاده روی ‪ ۱۰‬دقیقــه ای بعــد‬ ‫از صــرف شــام نیــز کمــک بزرگــی بــرای رفتــن‬ ‫بــه خــواب عمیــق اســت‪.‬‬ ‫هشت ماده غذایی‪ ،‬ایمنی بدن را تضعیف می کنند!‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن همــراه بــا داشــتن یــک شــیوه زندگــی ســالم پشــتیبانی مــی شــود‪ .‬خــواب‬ ‫کافــی‪ ،‬ورزش و البتــه رژیــم غذایــی مناســب بــه حفــظ سیســتم ایمنــی بــدن در دفــاع از بیمــاری‬ ‫هــا کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫کمبــود برخــی مــواد غذایــی بخصــوص ویتامیــن دی‪ ،‬در معــرض مــواد شــیمیایی مصنوعــی قــرار‬ ‫گرفتــن‪ ،‬عــدم تعــادل در باکتــری هــای مفیــد روده و ‪ ...‬عوامــل خطــر کلیــدی بــرای تضعیــف‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن اســت‪.‬‬ ‫ماســت هــای طعــم دار‪ :‬ماســت هــای حــاوی شــکر اضافــه و غیــر پروبیوتیــک منجــر بــه ایجــاد‬ ‫مشــکالت گوارشــی مــی شــوند‪ .‬قنــد موجــود در ایــن ماســت هــا مهــار عملکــرد سیســتم ایمنــی را‬ ‫بــه همــراه دارد و مــواد تشــکیل دهنــده مصنوعــی انهــا خالــی از ریزمغــذی هــا اســت‪.‬‬ ‫میــوه هــای خشــک‪ :‬اگرچــه میــوه هــا یــک میــان وعــده بســیار ضــروری هســتند امــا نــوع خشــک شــده انهــا‬ ‫و حتــی میــوه هــای کنســرو شــده حــاوی قنــد اضافــی هســتند کــه ســالم بــودن انهــا را زیــر ســوال مــی بــرد‪.‬‬ ‫الــکل‪ :‬جــای تعجــب نیســت کــه مصــرف الــکل بــرای سیســتم ایمنــی بــدن خطرنــاک اســت‪ .‬الــکل‬ ‫حــاوی قنــد باالیــی اســت و مصــرف ان یکپارچگــی مخــاط روده را تغییــر مــی دهــد‪ .‬ضمــن ایــن‬ ‫کــه میکروارگانیســم هــای روده را نیــز تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫نوشــابه هــای کافئیــن دار‪ :‬مقــدار کافــی از خــواب بــرای حفــظ سیســتم ایمنــی ســالم ضــروری‬ ‫اســت و مصــرف نوشــابه هــای کافئیــن دار بــه ویــژه قهــوه و نوشــابه هــای گازدار درســت اثــر‬ ‫برعکــس بــرای سیســتم ایمنــی بــدن دارد‪ .‬ســطوح اســیدیته در قهــوه ممکــن اســت منجــر بــه‬ ‫افزایــش التهــاب در بــدن شــود‪.‬‬ ‫ســوپ هــای کنســرو‪ :‬ســوپ غذایــی اســت کــه بــه راحتــی مــی توانــد فیبــر و پروتئیــن مــورد نیــاز‬ ‫بــدن را فراهــم کنــد بــا ایــن حــال مصــرف کنســرو شــده ایــن غــذا اگرچــه راحــت اســت امــا بهتریــن‬ ‫گزینــه نیســت‪ .‬بســیاری از ایــن ســوپ هــا حــاوی مــواد تشــکیل دهنــده مصنوعــی و ســطوح‬ ‫بــاالی ســدیم هســتند‪.‬‬ ‫غذاهــای شــور‪ :‬در حالــی کــه غذاهــای شــور ماننــد کلــم تــرش عطــر و طعــم زیــاد و کالــری کمــی دارنــد‪ ،‬امــا‬ ‫ســدیم بــاالی موجــود در انهــا مــی توانــد منجــر بــه کــم شــدن اب بــدن و احتبــاس مایعــات شــود‪ .‬حتــی در‬ ‫شــرایطی ماننــد بیمــاری هــای کلیــوی مصــرف ایــن غذاهــا اصــا مناســب نیســت‪.‬‬ ‫غــات پــردازش شــده‪ :‬انتخــاب غــات ســبوس دار بهتــر از دانــه هــای پــردازش شــده اســت‬ ‫چــون ایــن دانــه هــا اثــر ســوء بــر قنــد خــون دارنــد و عملکــرد سیســتم ایمنــی بــدن را تضعیــف‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫روغــن هــای فــراوری شــده‪ :‬ایــن روغــن هــا شــامل روغــن ســویا‪ ،‬ذرت‪ ،‬کلــزا‪ ،‬افتــاب گــردان‪،‬‬ ‫بــادام زمینــی و ‪ ...‬ســبب کاهــش ســطوح کلســترول مــی شــود کــه از بیمــاری هــای قلبــی‬ ‫جلوگیــری مــی کنــد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه ‪ 15‬دی ‪1399‬‬ ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫را رعایت‬ ‫کنید‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت‬ ‫کنیــد‪ .‬بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان‬ ‫و بینــی بــا ارنــج خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در‬ ‫هنــگام عطســه و ســرفه اســت‪ .‬بعــد از ســرفه و عطســه‬ ‫بالفاصلــه دســتمال کاغــذی خــود را دور بیاندازیــد‬ ‫شمـاره ‪281‬‬ ‫تست سالمتی صفحه‬ ‫تلفن هوشمند با این اپلیکیشن ها‬ ‫ایــا احســاس می کنیــد صفحــه نمایــش تلفــن‬ ‫هوشــمند شــما مثــل روز اول کار نمی کنــد؟ در‬ ‫چنیــن شــرایطی بــه نظــر می رســد کــه ایرادهــای‬ ‫ســخت افزاری وجــود دارد امــا بایــد دربــاره ان‬ ‫اطمینــان حاصــل کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا همــه تلفن هــای هوشــمند‬ ‫بــازار بــا صفحه هــای نمایــش تمــام لمســی‬ ‫بــه بــازار عرضــه شــده اند‪ .‬بنابرایــن ایــن‬ ‫صفحــات لمســی نه تنهــا مهم تریــن نقطــه‬ ‫تلفن هــای هوشــمند امــروزی هســتند بلکــه‬ ‫اصلی تریــن راه ارتبــاط بــا سیســتم عامــل‬ ‫گوشــی ها هــم لقــب می گیرنــد‪.‬‬ ‫اگــر احســاس کردیــد صفحــه نمایــش‬ ‫تلفــن هوشــمند شــما دچــار اســیب شــده‬ ‫و ماننــد روز نخســت کار نمی کنــد بایــد‬ ‫از اپلیکیشــن های مرتبــط یــاری بگیریــد‪.‬‬ ‫اپلیکیش ـن هایی بــا کمــک نــرم افــزار جالبــی‬ ‫کــه دارنــد بــه شــما کمــک می کننــد تــا ســخت‬ ‫افــزار تلفــن هوشــمند خــود را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامــه می توانیــد بــا اپلیکیشــن هایی‬ ‫اشــنا شــوید کــه ســامتی صفحــه تلفــن‬ ‫هوشــمندتان را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫اپلیکیشن ‪Touch Screen Test‬‬ ‫همــه ان چــه بــرای بررســی ســامتی‬ ‫صفحــه نمایــش تلفــن هوشــمند خــود‬ ‫نیــاز داریــد در اپلیکیشــن ‪Touch Screen‬‬ ‫‪ Test‬فراهــم شــده اســت‪ .‬ایــن نــرم افــزار‬ ‫بــا یــک قابلیــت بســیار ســاده‪ ،‬ســامتی‬ ‫صفحــه نمایــش گوشــی شــما را بررســی‬ ‫می کنــد‪ .‬تنهــا کافــی اســت بــا لمــس صفحــه‬ ‫نمایــش خطــوط متعــددی روی گوشــی رســم‬ ‫کنیــد‪ .‬هــر کجــای صفحــه کــه اپلیکیشــن‬ ‫از خط خطی کــردن ان بپرهیــزد احتمــاال‬ ‫مشــکالت ســخت افــزاری دارد کــه بایــد راه‬ ‫حــل قانــع کننــده ای بــرای ان پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه بــا فشــار دکمه هــای‬ ‫افزایــش و کاهــش صــدا می توانیــد در میــان‬ ‫قابلیت هــای متنــوع اپلیکیشــن ‪Touch‬‬ ‫‪ Screen Test‬حرکــت کنیــد‪ .‬ایــن برنامــه‬ ‫بــا حجــم حــدود ‪ ۱‬مگابایــت بــرای سیســتم‬ ‫عامــل اندرویــد دردســترس اســت‪.‬‬ ‫اپلیکیشن ‪Screen Test Pro‬‬ ‫ایــن نــرم افــزار شــاید کامل تریــن اپلیکیشــنی‬ ‫باشــد کــه می توانیــد بــا کمــک ان ســامتی‬ ‫صفحــه تلفــن هوشــمند خــود را ازمایــش کنیــد‪.‬‬ ‫از بررســی وضعیــت لمــس صفحــه نمایــش تــا‬ ‫شــرایط روشــنایی پیکســل ها؛ همــه چیــز در‬ ‫اپلیکیشــن ‪ Screen Test Pro‬فراهــم شــده تــا‬ ‫کاربــران بهتریــن راه حل هــا را بــه دســت اورده‬ ‫و نگــران صفحــه نمایــش تلفــن هوشــمند خــود‬ ‫نباشــند‪ .‬شــاید جالــب باشــد بدانیــد کــه بــا کمــک‬ ‫این اپلیکیشــن می توانید ســطح فشــار به صفحه‬ ‫نمایــش را هــم تســت کنیــد کــه البتــه تلفــن‬ ‫هوشــمند شــما بایــد قــادر بــه پشــتیبانی از ایــن‬ ‫فنــاوری باشــد‪ .‬اگــر صاحــب یــک تلفــن هوشــمند‬ ‫پیشــرفته تر باشــید بــا فشــار بــه نمایشــگر اعــداد ‪۰‬‬ ‫و ‪ ۱‬بــه نمایــش گذاشــته می شــوند کــه عــدد باالتــر‬ ‫بــه معنــای فشــار بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫اپلیکیشــن ‪ Screen Test Pro‬شــمارش‬ ‫پیکســل ها را هــم ممکــن کــرده و بــه شــما‬ ‫کمــک می کنــد تــا وضعیــت انتقــال رنگ هــا‬ ‫و حتــی نشــت صفحــه نمایــش را هــم‬ ‫بررســی کنیــد‪ .‬بنابرایــن ایــن نــرم افــزار یــک‬ ‫انتخــاب بی بدیــل اســت کــه بــا حجــم حــدود‬ ‫‪ ۴‬مگابایــت بــرای سیســتم عامــل اندرویــد‬ ‫منتشــر شــده و می تونــد بهتریــن اپلیکیشــن‬ ‫بــرای بررســی وضعیــت ســامت صفحــه‬ ‫نمایــش یــک تلفــن هوشــمند باشــد‪.‬‬ ‫اپلیکیشن ‪Touchscreen Test‬‬ ‫این اپلیکیشــن روش متفاوتی در مقایســه‬ ‫بــا اپلیکیشــن های دیگــر دارد‪ .‬روشــی‬ ‫کــه نه تنهــا خاص تــر بــه نظــر می رســد‬ ‫بلکــه دقــت بیشــتری هــم دارد‪ .‬هنگامــی‬ ‫اپلیکیشــن را اجــرا کنیــد‪ ،‬یــک مجموعــه‬ ‫بــزرگ از نقــاط ســفید در برابــر شــما قــرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬وقتــی روی هــر کــدام از نقــاط‬ ‫ضربــه بزنیــد‪ ،‬بــه رنــگ ســبز تغییــر می کننــد‪.‬‬ ‫شــما بــرای بررســی کامــل ســامت صفحــه‬ ‫نمایــش تلفــن هوشــمند خــود بایــد همــه‬ ‫نقــاط را لمــس کنیــد تــا همــه ان هــا بــه رنــگ‬ ‫ســبز درامــده و بــه همیــن دلیــل بایــد بــه‬ ‫بــه لمــس صفحــه تــا سبزشــدن همــه نقــاط‬ ‫ادامــه دهیــد‪.‬‬ ‫واقع ًااپل واچ ضداب است؟‬ ‫همــه مــا ممکــن اســت شــنیده باشــیم کــه‬ ‫اپــل واچ «ضــد اب» اســت‪ .‬امــا اپــل واچ مــا‬ ‫تــا چــه میــزان در برابــر اب مقاومــت دارد؟‬ ‫احتمــاال ً همــه مــا ان لحظــه نفس گیــری‬ ‫کــه اب روی صفحــه تلفــن همــراه یــا لــپ‬ ‫تــاپ مــا می ریــزد را تجربــه کرده ایــم‪ .‬ایــن‬ ‫اشــتباه می توانــد هزینــه زیــادی روی دســت‬ ‫مــا بگــذارد‪ .‬احتمــاال ً شــنیده اید کــه دســتگاه‬ ‫خیــس شــده را در برنــج خشــک بگذاریــد یــا‬ ‫راه هایــی شــبیه بــه ایــن‪.‬‬ ‫امــا جلوگیــری از خیــس شــدن محصولــی‬ ‫ماننــد اپــل واچ ســخت تر اســت‪ .‬چــرا کــه‬ ‫بیشــتر از ســایر محصــوالت دیجیتالــی در‬ ‫معــرض بــاران‪ ،‬خیــس شــدن حیــن ورزش‬ ‫یــا شســتن دسـت ها اســت‪ .‬در ایــن گــزارش‬ ‫بــا مراقبت هــای پــس از خیــس شــدن اپــل‬ ‫واچ اشــنا می شــوید‪.‬‬ ‫«ضد اب» یا «مقاوم در برابر اب»؟‬ ‫اپــل واچ «مقــاوم در برابــر اب» اســت نــه‬ ‫«ضــد اب»‪ .‬وســایلی کــه «مقــاوم در برابــر‬ ‫اب» هســتند مقاومــت کمــی در برابــر اب‬ ‫دارنــد‪ .‬ایــن وســایل می تواننــد تــا درجاتــی‬ ‫از نفــوذ اب جلوگیــری کننــد‪ ،‬بســته بــه‬ ‫اینکــه چگونــه ســاخته شــده اســت یــا از چــه‬ ‫الیــه ای بــرای محافظــت از ان هــا اســتفاده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه محصوالتــی کــه «ضــد اب»‬ ‫هســتند‪ ،‬کامــا ً غیرقابل نفــوذ هســتند‪.‬‬ ‫اپــل در ســایت خــود دربــاره ایــن موضــوع‬ ‫نوشــته اســت‪« :‬می توانیــد حیــن ورزش‬ ‫از ســاعت خــود اســتفاده کنیــد‪( .‬یعنــی‬ ‫اشــکالی نــدارد در معــرض عــرق باشــد)‪،‬‬ ‫همچنیــن زیــر بــاران یــا هنگامــی کــه‬ ‫دســت خــود را می شــویید می توانیــد از ان‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬همــه مدل هــای اپــل واچ‬ ‫مقاومــت یکســانی در برابــر اب ندارنــد‪ .‬امــا‬ ‫ایــن ماجــرا اهمتــی نــدارد‪ ،‬چــرا کــه بایــد‬ ‫بدانیــد «مقاومــت در برابــر اب» همیشــگی‬ ‫نیســت و در طــول زمــان از کیفیــت ان کــم‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬همچنیــن بندهــای ســاعت‬ ‫هــم ممکــن اســت در معــرض اب اســیب‬ ‫ببینــد؛ مخصوصــا ً اگــر از بندهــای چرمــی یــا‬ ‫بندهــای فــوالدی اســتفاده می کنیــد‪.‬‬ ‫خالصه در یک کلمه؛ مراقب باشید!‬ ‫بــر اســاس اطالعاتــی کــه بــر روی ســایت‬ ‫اپــل موجــود اســت‪ ،‬اپــل واچ نســل اول و‬ ‫اپــل واچ ســری ‪« ۱‬مقــاوم در برابــر اب»‬ ‫هســتند‪ .‬امــا تاکیــد کرده انــد کــه بــه هیــچ‬ ‫عنــوان ان را در اب فــرو نبریــد‪ .‬امــا شــرایط‬ ‫برای اپل واچ ســری ‪ ۲‬کمی متفاوت اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن مــدل می تــوان در اســتخر و دریــا‬ ‫شــنا کــرد امــا نبایــد از ان در اب هــای عمیــق‬ ‫یــا فعالیت هایــی ماننــد غواصــی اســتفاده‬ ‫کــرد‪ .‬همچنیــن می توانیــد از اپــل واچ ســری‬ ‫‪ ۲‬حیــن دوش گرفتــن هــم اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫امــا نبایــد بــه طــور مســتقیم بــا شــامپو یــا‬ ‫مــواد شست وشــو در تمــاس باشــد چــرا‬ ‫کــه ایــن مــواد می توانــد بــه قطعــات داخلــی‬ ‫ســاعت و مقاومــت ان در برابــر اب اســیب‬ ‫بزنــد‪ .‬بــه هــر حــال محصــوالت اپــل هــم‬ ‫می تواننــد خــراب شــوند‪.‬‬ ‫نحوه فعال سازی قفل اب‬ ‫اگــر اپــل واچ ســری ‪ ۲‬یــا نســخه جدیدتــر‬ ‫داریــد‪« ،‬قفــل اب» صفحــه ســاعت شــما‬ ‫را قفــل می کنــد تــا مانــع لمــس تصادفــی‬ ‫صفحــه شــود‪ .‬یعنــی اگــر می خواهیــد شــنا‬ ‫کنیــد بــه محــض اینکــه وارد اب شــوید ایــن‬ ‫قفــل بــه طــور خــودکار روشــن مــی شــود‪.‬‬ ‫وقتــی فعالیت هایــی کــه بــا اب ســروکار‬ ‫دارنــد را بــه اتمــام رســانید‪ ،‬بــا چرخانــدن‬ ‫پیــچ دیجیتالــی‪ ،‬قفــل صفحــه را بــاز کنیــد‬ ‫تــا ســاعت از اب پــاک شــود‪ .‬اگــر بــا ایــن کار‬ ‫از ســاعت خــود صــدا می شــنوید و یــا روی‬ ‫مــچ دســتتان کمــی اب احســاس می کنیــد‬ ‫طبیعــی اســت‪ .‬همچنیــن می توانیــد بــا‬ ‫لمــس صفحــه ســاعت از پاییــن بــه بــاال‬ ‫بــه صــورت دســتی‪ ،‬قفــل مربــوط بــه اب را‬ ‫فعــال کنیــد و ســپس هــر زمــان کــه الزم بــود‬ ‫دوبــاره بــا چرانــدن پیــچ دیجیتالــی ســاعت‬ ‫قفــل ان را بــاز کنیــد تــا قفــل صفحــه بــاز‬ ‫شــود و اب از بلندگــو پــاک شــود‪.‬‬ ‫اگر اپل واچ خیس شد‬ ‫این کارها را انجام دهید‬ ‫اپــل در وب ســایت خــود نوشــته اســت‪« :‬اگــر‬ ‫اب بــه اپــل واچ شــما پاشــید‪ ،‬ان را بــا پارچـه ای‬ ‫نــرم و بــدون پــرز پــاک کنیــد‪« ».‬از گرمــا‪ ،‬هــوای‬ ‫فشــرده یــا اســپری اســتفاده نکنیــد‪ ».‬ایــن کار‬ ‫را بعــد از تمریــن بــا تعریــق شــدید یــا بعــد‬ ‫از مانــدن زیــر بــاران انجــام دهیــد‪ .‬اگــر بــه‬ ‫شــنا مــی رویــد‪ ،‬ســاعت (فقــط اپــل ســری ‪۲‬‬ ‫یــا جدیدتــر) را بــا اب شــیر بشــویید‪ .‬ســاعت‬ ‫هــم ماننــد تلفــن بــه تمیــز کــردن احتیــاج دارد‪.‬‬ ‫تمیــز کــردن اپــل واچ بــه طــور کلــی بــرای حفــظ‬ ‫کیفیــت محصــول بســیار مهــم اســت و در عیــن‬ ‫حــال از تحریــک پوســت جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫برای محافظت از هم نوعان خود ماسک میزنم‬ صفحه 12

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

شماره : 1022
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

شماره : 1021
تاریخ : 1403/04/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1020

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1020

شماره : 1020
تاریخ : 1403/04/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!