روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 280 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 280

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 280

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 280

‫نام برند شخصی برای اینده‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫صفیــه ‪ ,‬قمــر ‪,‬ملوک‪,‬رمضانعلــی‪ ,‬مرســدس‪,‬‬ ‫طوبــی‪ ,‬زلیخــا‪ ,‬قلــی‪ ,‬صفــر‪ ,‬مظفــر‪ ,‬ابراهیــم‬ ‫میرزا‪,‬عزیزه‪,‬بردیا‪,‬کمبوجیــه‪....‬در اینکــه ایــن افــراد‬ ‫چــکار مــی کننــد وبــه چــه فکــر مــی کننــد چنــدان‬ ‫اهمیــت زیــادی نــدارد درواقــع ذهــن مــا بــا توجــه‬ ‫بــه اســم فــرد وشــنیدن ان دربــاره ی وی قضــاوت‬ ‫مــی شــود ‪ .‬انتخــاب اســم هماننــد یــک کارت‬ ‫ویزیــت بیانگــر شــخصیت درونــی ماســت و معنــی‬ ‫کــه یــک اســم دارد مســتقیما بــر روی رفتــار و نحــوه‬ ‫حــرف زدن دیگــران پشــت ســرما اثــر مــی گــذارد‪.‬‬ ‫داشــتن اســم زیبــا و خــوش اهنــگ عــاوه‬ ‫براینکــه ســبب گرایــش مثبــت دیگــران بــه‬ ‫ســمت مــا مــی شــود احســاس اطمینــان را در‬ ‫مــا زیــاد مــی کنــد و حتــی بــر روی اقتصــاد و‬ ‫توســعه مــا تاثیرگــذار اســت ‪.‬‬ ‫بعضــی از خانــواده هــا اســم فرزندانشــان‬ ‫را بــه تاســی از رهبــران و پادشــاهان کــه در‬ ‫تاریــخ بــه ثبــت رســیده انــد انتخــاب مــی کننــد‬ ‫در حالیکــه شــاید از لحــاظ رفتــاری‪...‬‬ ‫ادامه مطلب در صفحه‪8‬‬ ‫‪ 8‬صفحه مکتوب ‪ 4 +‬صفحه الکترونیک‬ ‫عصر دوشنبــه ‪ 08‬دی ‪1399‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دروازه ورود به قلب‬ ‫انسان ها چشمان‬ ‫انها است‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1442‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫نیروگاه شیروان سبز شد‬ ‫ایجادوراه اندازی‪۷۶۰۷‬فرصت‬ ‫شغلی در گلستان‬ ‫‪2‬‬ ‫علی دادمحمدخانی‬ ‫وقتــی میلیــون هــا نفــر بــرای‬ ‫تشــیع پیکــر یــک نفــر مــی اینــد‬ ‫یعنــی بــا چشــمان خــود اعمــال‬ ‫انجــام داده ی او را دیــده انــد و ان‬ ‫اعمــال منجــر بــه نفــوذ بــه قلــب‬ ‫انهــا شــده اســت‪.‬‬ ‫ســردار ســلیمانی چون مرد حرف‬ ‫نبــود بلکــه مــرد عمــل بــود و مــردم‬ ‫عمــل ان انســان شــریف را دیدنــد‬ ‫شــیفته او شدند‬ ‫مکتــب ســلیمانی ‪،‬همــان مکتــب‬ ‫روز هــای جنــگ و دفــاع مقــدس‬ ‫اســت همــان روز هایــی کــه تیــر‬ ‫و ترکــش مــی باریــد امــا در ان‬ ‫جبهــه هــا خبــری از خــط و خطــوط‬ ‫سیاســی نبــود و جایــگاه هــر کــس‬ ‫با عیار لیاقت شخصی و اعمال او‬ ‫ســنجیده میشــد و االن که در ســه‬ ‫جبهــه جنــگ اقتصادی‪،‬فرهنگــی و‬ ‫بیولوژیکــی قــرار داریــم جوانانــی‬ ‫بــا همــان گونــه طــرز تفکــر کــه‬ ‫دیــدگاه سیاســی خــود را غــرق در‬ ‫اعمــال خــود نکنند‪،‬پیــرو مکتــب‬ ‫ســلیمانی هســتند و برای اینده ی‬ ‫ایــران تــاش میکننــد تــا همچــون‬ ‫ســردار عزیزمــان بــرای مــردم خــود‬ ‫پشــتوانه ای بــزرگ باشــند‪.‬‬ ‫زنــده باد یاد ســردار شــهید قاســم‬ ‫سلیمانی‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪2 80‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫بیکاری‪۱۶۰‬نجات غریق خراسان‬ ‫شمالی به واسطه کرونا‬ ‫‪4‬‬ ‫اقدامات شایسته پلیس‬ ‫در حوزه امنیت‪ ،‬مبارزه با فساد‬ ‫و حفظ کرامت انسانی‬ ‫تحول اموزش و پرورش‬ ‫همسونگری‬ ‫نیازمند‬ ‫ِ‬ ‫در جامعه‬ ‫‪7‬‬ ‫اعتماد به نفس باال‪ ،‬سالح کودک‬ ‫در برابر چالش های زندگی‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫راه اندازی گرم خانه ویژه‬ ‫زنان کارتن خواب‬ ‫‪ 4‬جمعه پر حادثه دراسفراین‬ ‫فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا‬ ‫کشورنیازمندبه دانش بومی کشاورزی است‬ ‫فرمانــده قــرارگاه خاتــم االنبیا گفــت‪ :‬تالش و زحمت‬ ‫اســتاندار گلســتان در بیــن اســتان هــای کشــور مثــال‬ ‫زدنــی اســت انصافــا پیگیــری هــای وی کار بســیار‬ ‫خــاص و ویــژه اســت چــرا کــه کارهــای بزرگــی را در‬ ‫ســطح اســتان پیــش بردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار ســردار ســعید محمــد‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬خــدا را شــاکریم یــک کار بــزرگ کــه‬ ‫گــره خــورده بــا معیشــت مــردم اســت را بتوانیم انجام‬ ‫دهیــم قطعــا ً نظــر لطــف خداوندمتعــال پشــت ایــن‬ ‫حرکــت اســت و مــا بــا اســتعانت از خدواندمتعــال‪،‬‬ ‫گــره بــاز کــردن از کار مــردم رضایــت خدوانــد را نیــز در‬ ‫پیــش خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ظرفیــت اصلــی‬ ‫اســتان حــول محــور کشــاورزی قــرار دارد حــل مســائل‬ ‫کشــاورزی بــه صــورت مســتقیم مــی توانــد گــره گشــا‬ ‫از معیشــت مــردم باشــدکه مســئولین اســتانی نیــز‬ ‫دغدغــه منــد ایــن موضــوع هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬قــرارگاه کــه بــا حضــور خــود در اســتان‬ ‫کــه طــی چنــد مــاه قبــل خدمــت مســئولین اســتانی‬ ‫رســیدیم یکــی از اولیــن موضوعاتــی کــه ســعی کردیم‬ ‫بــه ثمــر برســانیم بحــث پیگیــری در مــورد بهبــود‬ ‫وضعیــت کشــاورزی در اســتان اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده قــرارگاه خاتــم گفــت‪ :‬در کشــور مــا بخــش‬ ‫عمــده ای از اب استهســالی صــرف کشــاورزی مــی‬ ‫شــود کــه ‪ ۹۰‬الــی‪ ۹۴‬درصــد از ابــی کــه در کشــور تامیــن‬ ‫مــی شــود بــرای کشــاورزی اســتفاده مــی شــود و بخــش‬ ‫اندکــی جهــت مصــرف صنعــت و شــرب مصــرف مــی‬ ‫شــود و همــه جــا در کشــور بحــران و تنــش ابــی داریــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تنــش ابــی موجــود در‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬ایــن تنــش ابــی و بحرانهــا نــه تنهــا در‬ ‫اســتانهای مرکــزی و کویــری کشــور بلکــه در برخــی از‬ ‫اســتانها‪ ،‬مشــابه همیــن گلســتان در لــب اب ولــی‬ ‫شــاهد ایــن هســتیم کــه مــردم مشــکالت فراوانــی‬ ‫مــردم در ایــن خصــوص دارنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬یــک زمــان رحمــت خداونــدی بــاران‬ ‫اســت و بایــد مشــکل گشــای مــردم بــوده و تبدیــل‬ ‫شــود بــه نعمــت تبدیــل مــی شــود بــه ســیالب خانــه‬ ‫خــراب کــن و از ان طــرف در فصولــی کــه نیازمنــد بــه‬ ‫اب هســتیم ابــی در دســترس نیســت و ایــن موجــب‬ ‫مــی شــود زمینهــا مســتعد کشــاورزی نباشــند‪.‬‬ ‫ســردار محمــد گفــت‪ :‬ایــن نشــان از ایــن دارد کــه کار‬ ‫علمــی و پایــه ای و ریشــه ای در ایــن خصــوص انجــام‬ ‫نشــده اســت ‪.‬‬ ‫فرمانــده قــرارگاه خاتــم االنبیــا گفــت‪ :‬بایــد بــرای‬ ‫پیشــرفت و توســعه بــه دنبــال انجــام کارهــای عملــی‬ ‫و توســعه ای در جهــت رشــد و شــکوفایی در بخــش‬ ‫کشــاورزی قــدم برداریــم و اینکــه ایــن مراســم در‬ ‫مرکــزی اموزشــی و بــا رویکــرد کشــاورزی نویــن برگــزار‬ ‫شــده جای بســیار خرســندی اســت که در کنار جوانانی‬ ‫هســتیم در راســتا علــم و دانــش و مهــارت امــوزی و‬ ‫مقابلــه بــا مشــکالت کشــاورزان قــدم بــر مــی دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کشــور مــا نیــاز به دانش بومی کشــاورزی‬ ‫دارد و اگــر بخــش هــای دانشــی و متعاقــب ان بخش‬ ‫هــای پژوهشــی فعــال شــوند مــی تواننــد گره گشــایی‬ ‫بزرگــی در بخــش کشــاورزی داشــته باشــند چــون‬ ‫کشــاورزی امــروز کشــور مــا متاســفانه در بخشــهای‬ ‫مختلــف در زنجیــره ارزشــی دچــار خلــل اســت و‬ ‫امنیــت غذایــی کشــور دچــار بحــران و مشــکل اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬علــت ایــن امــر کار نشــدن در ایــن بخش‬ ‫اســت چــرا کــه از کوچکتریــن چیزهــا مثــل بذر‪ ،‬کــود و‬ ‫خیلی از موارد دیگر رو امروز وابســته هســتیم و نیاز‬ ‫بــه یــک کار جهــادی دارد و بایــد همــه افــرادی کــه مــی‬ ‫تواننــد در ایــن زمینــه نقــش افرینــی کننــد کنــار هــم‬ ‫باشــند تــا بتواننــد کار بزرگــی را انجــام دهند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬خیلــی از ایــن امــورات هــم‬ ‫نیــاز بــه زمــان خــاص خــودش را دارد ورود در امــور‬ ‫ژنتیــک در تولیــد بــذر‪ ،‬تولیــد مــرغ الیــن و ســایر مــوارد‬ ‫تولیــد دام هــا ایــن هــا نیــاز بــه زمــان خــاص خــودش را‬ ‫دارد‪.‬و عمومــا ‪ ۵‬الــی ‪ ۶‬ســال نیــاز بــه تحقیــق و مطالعه‬ ‫و پژوهــش دارد تــا بتوانیــم کشــور را از زیــر دســت‬ ‫اســتکبار جهانــی خــارج کنیــم و بــه صــورت خودکفــا‬ ‫بتوانیــم نیازهــای خــود را خودمــان تامیــن کنیــم‪.‬‬ ‫ســردار محمــد گفــت‪ :‬در ایــن اســتان نیــز براســاس‬ ‫تفاهمنامــه هــای منعقد شــده ورود کردیــم و مرور تک‬ ‫تــک پــروژه ســرانجام اش توافقــات خوبــی داشــت ‪.‬‬ ‫وی در ایــن راســتا گفــت‪ :‬اوال تفاهــم نامــه ای امضــا‬ ‫شــد در خصــوص ‪۶‬هــزار هکتــار حوضچــه هــای‬ ‫پــرورش میگــو کــه عــاوه بر تامین بیــش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫میگوی کشــور موجب اشــتغال بســیاری برای جوانان‬ ‫و بومیــان اســتان بــه ارمغــان بیاورد‪.‬کــه امیدواریــم بــا‬ ‫پیگیریهــای بعــدی ایــن پــروژه از فاز تفاهمنامه خارج‬ ‫و وارد فــاز عملیاتــی شــود‪.‬‬ ‫وی در حوضــه زهکشــی هــا نیزادامــه داد و گفــت‪:‬‬ ‫بــا ســرعتی کــه داشــتیم عملیــات زهکشــی ‪ ۳۰‬هــزار‬ ‫هکتــاری بــه پایــان رســیده اســت و ایــن بخاطــر تامین‬ ‫و تجهیــز ابنیــه الزم در ایــن بخــش بــوده کــه موجــب‬ ‫ســرعت بخشــی بــه ایــن پــروژه ‪ ۳۰‬هــزار هکتــاری‬ ‫شــده اســت و در حــال حاضــر روزهــای پایانــی ایــن‬ ‫پــروژه در حــال ســپری شــدن اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــا تــوکل بــر خداونــد پــروژه ‪۵۰‬‬ ‫هــزار هکتــاری کردکــوی را نیــز اغــاز خواهیــم کــرد و‬ ‫امیــدوار هســتیم کــه بــزودی زود شــاهد خاتمــه‬ ‫ایــن پــروژه و تحویــل ان بــه مــردم عزیــز باشــیم تــا‬ ‫کشــاورزان بتواننــد بــا یــک ارزش افــزوده باالتــر و‬ ‫تولیــد محصــول در هکتــار بــا تنــاژ بیشــتر بتواننــد یک‬ ‫زندگــی بهتــری را ان شــاءالله تجربــه کننــد‪.‬‬ ‫ســردار محمــد در ادامــه اشــاره بــه پــروژه ‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫هکتــاری ســد وشــمگیر داشــت و گفــت‪ :‬برنامــه ریزی‬ ‫شــده تــا ایــن پــروژه نیــز در غالــب ابیــاری نویــن انجام‬ ‫شــود و امــروز بــا بــه زمیــن خــوردن گلنــگ ان‪ ،‬وارد‬ ‫فازعملیــات اجرایــی ان خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا انجــام ایــن پــروژه هــا هــم درمصــرف‬ ‫اب صرفــه جویــی خواهــد شــد و هــم در بهبــود‬ ‫وضعیــت زمیــن کــه خیلــی جاهــا مشــکل شــوره زاری‬ ‫و مشــکل عــدم یــا کاهــش کیفیــت کشــت وجــود دارد‬ ‫برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده قــرارگاه خاتــم االنبیــا اشــاره ای به وضعیت‬ ‫تــاالب گمیشــان داشــت و گفــت‪ :‬ایــن زهکشــی هــا‬ ‫موجــب بهبــود وضعیــت تــاالب گمیشــان خواهد شــد‬ ‫و بعضــا تخلیــه ســیالبهای فصلــی کــه اتفــاق می افتد‬ ‫از طــرق همیــن کانــال هــای زهکشــی انجــام خواهــد‬ ‫شــد واجــرای ایــن پــروژه هــا بــرکات بســیاری بــرای‬ ‫مــردم ومنطقــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ســردار ســعید محمــد فرمانــده قــرارگاه خاتــم االنبیــا‬ ‫در پایــان گفــت‪ :‬جــا دارد کــه تشــکر کنــم از همــه‬ ‫مدیــران و مســئولینی کــه پیگیــری کردن تا ایــن پروژه‬ ‫هــا بــه ایــن مرحلــه برســد از ایــن بــه بعــدش نیــز تمام‬ ‫تــاش خودمــان را خواهیــم کــرد کــه تمــام ایــن پــروژه‬ ‫هــا را هــر چــه ســریعتر تکمیــل و بــه پایــان برســانیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ثبت‪ ۵۵۸‬اثردرششمین‬ ‫جشنواره ابوذرگلستان‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫از افراد جویای کار دعوت می نماید‬ ‫قابل توجه خانمهای دارای شرایط سنی‬ ‫‪24‬الی ‪ 26‬سال‬ ‫مدرک تحصیلی مورد نیاز‬ ‫کارشناسی و ارشد‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره‬ ‫‪ 32149068-32320420-1‬تماس بگیرید‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫فیبرکشی‬ ‫مخابرات در‬ ‫مسیرجنگلی‬ ‫روستای زیارت‬ ‫دوشنبه ‪ 08‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫مســیر جنگلــی روســتای توریســتی زیــارت بــه طــول ‪ 12‬کیلومتــر فیبرکشــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان ‪ ،‬مهنــدس غالمعلــی شــهمرادی بــا بیــان‬ ‫ایــن مطلــب کــه ارتقــاء تکنولــوژی و تبدیــل مســیر هوایــی بــه زمینــی در پــروژه فیبرکشــی مســیرزیارت‬ ‫مــد نظــر بــوده اســت گفــت ‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه افزایــش کیفیــت ارتباطــات جــزء اولویتهــای برنامــه هــای‬ ‫توســعه ای مخابــرات مــی باشــد ‪ ،‬برنامــه ریــزی در ایــن راســتا بصــورت مســتمر صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫گزارش و تحلیل‬ ‫شماره ‪280‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا‬ ‫تخصیص‬ ‫اعتبار‪۸۰۰‬میلیارد ریالی‬ ‫برای رفع مشکالت‬ ‫قضایی خراسان شمالی‬ ‫تحول اموزش و پرورش نیازمند‬ ‫همسونگری در جامعه‬ ‫ِ‬ ‫عبورازمرزبحران‬ ‫درمصرف خانگی گاز‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫رییــس قــوه قضاییه گفــت‪ ۸۰۰ :‬میلیــارد ریال‬ ‫اعتبــار بــرای رفــع مشــکالت و نیازهــای ضــروری‬ ‫در دادگســتری خراســان شــمالی و زیرمجموعه‬ ‫هــای ان تخصیــص داده شــد‪.‬‬ ‫معاون امور بهره برداری شــرکت گاز خراســان‬ ‫شــمالی اعــام کــرد‪ :‬بــا ســرمای کم ســابقه‬ ‫هــوا در ‪ ۲‬شــبانه روز گذشــته‪ ،‬مصــرف حــدود‬ ‫‪ ۶‬میلیــون مترمکعــب گاز در ســامانه های‬ ‫گرمایــش خانگــی بــه ثبــت رســید کــه ایــن‬ ‫رقــم میــزان پیش بینــی شــده بــرای وضعیــت‬ ‫بحرانــی را پشــت ســر گــذارده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار بــه نقــل از ایرنــا‬ ‫حجــت االســام و المســلمین ســیدابراهیم‬ ‫رییســی پنجشنبه شــب در پایــان ســفر یکــروزه‬ ‫خــود بــه خراســان شــمالی در جمــع خبرنــگاران‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بخشــی از ایــن اعتبــار از منابــع‬ ‫اســتانی تامیــن مــی شــود و امیــد اســت بــا ایــن‬ ‫میــزان بودجــه‪ ،‬برخــی از مشــکالت ضــروری‬ ‫اســتان در حــوزه هــای قضایــی برطــرف شــود‪.‬‬ ‫رییــس دســتگاه قضــا بــا اشــاره بــه اینکــه در‬ ‫ایــن ســفر توفیــق دیــدار مردمــی حاصــل نشــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در ســفرهای اســتانی و ورود بــه اســتان‬ ‫هــا معمــوال دیدارهایــی بــا مــردم داریــم امــا در‬ ‫ایــن ســفر بــه علــت شــرایط کرونــا و مالحظــات‬ ‫بهداشــتی ایــن امــر محقــق نشــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره نتایــج ســفر بــه خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬عــاوه بــر اختصــاص ‪ ۸۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار‪ ،‬پیگیــری بــرای حــل مشــکالتی کــه در‬ ‫دیــدار بــا نماینــدگان اقشــار و نخبــگان داشــتیم‬ ‫هــم در دســتور کار اســت‪ ،‬در ایــن نشســت‬ ‫مــواردی مطــرح شــد کــه قــرار اســت مــورد‬ ‫بررســی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پــروژه هایــی در مرکــز‬ ‫اســتان و یــا ســایر شهرســتان هــا در بخــش‬ ‫مســکن هســت کــه ‪ ۱۰‬ســال بــه طــول انجامیده‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن تاخیــر از ایــن ســبب ایجــاد شــده‬ ‫کــه دســتگاه مســوول‪ ،‬تعهــدات را انجــام نــداده‬ ‫اســت‪ ،‬در ایــن زمینــه هــم قــرار شــد تــا پیگیــری‬ ‫الزم انجــام شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام و المســلمین رییســی‬ ‫گفــت‪ :‬دســتگاه هــای اداری اعــم از دولتــی و‬ ‫یــا عمومــی و خصوصــی‪ ،‬وقتــی تعهــدی مــی‬ ‫دهنــد بایــد بــه ان پایبنــد باشــند‪ ،‬بویــژه در‬ ‫ســاخت مســکن بایــد تعهــدات داده شــده بــه‬ ‫مــردم محقــق شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه برخــی از مســائل و گــره‬ ‫گشــایی از کار مــردم ارتباطــی بــه تحریــم هــا‬ ‫نــدارد‪ ،‬گفــت‪ :‬بعضــا تحریم ها در بروز مشــکل‬ ‫تاثیرگــذار نیســت و بایــد تدبیــر در داخــل باشــد‬ ‫تــا مشــکل حــل شــود‪.‬‬ ‫رییــس دســتگاه قضــا گفــت‪ :‬در شــرایط کنونی‬ ‫‪ ۲‬مســاله محوری در کشــور وجود دارد که باید‬ ‫مــورد توجــه مســووالن باشــد‪ ،‬یکــی وضعیــت‬ ‫معیشــت مــردم و دیگــری کرونــا اســت‪.‬‬ ‫سالم هموطن عزیز‪،‬‬ ‫از توجه شما به پیامک قبلی خود‬ ‫بسیار متشکرم‪ .‬برای جلوگیری‬ ‫از شیوع کرونا‪ ،‬اعمال جدید‬ ‫محدودیت ها از اول اذر ماه اجرا‬ ‫خواهد شد‪ .‬این کار را برای مراقبت‬ ‫از شما انجام می دهیم و مجددا‬ ‫خواهش می کنم از ترددها و‬ ‫تجمع های غیرضروری پرهیز کنید‪.‬‬ ‫کرونا‪ ،‬تعارف ندارد‪.‬‬ ‫مواظب خود و خانواده محترمتان باشید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار حســن‬ ‫افتخــاری اظهــار داشــت‪ :‬رقــم مــورد‬ ‫انتظــار بــرای مصــرف گاز در بخــش‬ ‫گرمایشــی اســتان تــا ‪ ۴.۵‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب بــود کــه هفتــه گذشــته‬ ‫تــا حــد ‪ ۵.۵‬میلیــون مترمکعــب در‬ ‫روز نیــز رســید‪ ،‬امــا اکنــون مصــرف‬ ‫مشــترکان خانگــی از حــد انتظــار نیــز‬ ‫تجــاوز کــرده و بــه حــدود ‪ ۶‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــه بــاور بســیاری از کارشناســان‪ ،‬امــوزش‬ ‫زیــر بنــا و محــور توســعه بســیاری از مقوالت‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬سیاســی و‬ ‫‪ ...‬در جامعــه کنونــی اســت و هــر چــه ریــل‬ ‫گــذاری در ایــن مســیر بــا دقــت و ظرافــت‬ ‫بیشــتری صــورت پذیــرد‪ ،‬حرکــت رو بــه‬ ‫جلــوی جامعــه و رســیدن بــه چشــم انــداز‬ ‫هــای توســعه ای و اینــده محــور‪ ،‬ســریعتر‬ ‫و بــاور پذیــر تــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫هــر چنــد نهــاد هــای متعــددی متولــی‬ ‫امــوزش در کشــور هســتند ولــی بــی‬ ‫تردیــد نقــش امــوزش و پــرورش در ایــن‬ ‫میــان از ســایر نهــاد هــا پررنــگ تــر و جــدی‬ ‫تــر اســت‪ .‬امــوزش و پــرورش بــا پذیــرش‬ ‫تولیــت تربیــت نســل جــوان‪ ،‬ایــن امتیــاز‬ ‫را داراســت کــه بتوانــد منشــاء تحــوالت‬ ‫رفتــاری و شــخصیتی مثبــت در شــاکله‬ ‫نســل جــوان شــود و بــا القــاء باورهــای‬ ‫علمــی‪ ،‬منطقــی و معرفتــی‪ ،‬زمینــه را‬ ‫بــرای رشــد همــه جانبــه دانــش امــوزان در‬ ‫ویژگــی هــای رفتــاری‪ ،‬اخالقــی‪ ،‬اجتماعــی‬ ‫و ‪ ...‬فراهــم ســازد‪.‬‬ ‫در واقــع امــوزش و پــرورش بــا اموختــن‬ ‫مهارتهــا بــه افــراد جــوان و بــا اســتعداد راه‬ ‫را بــرای یافتــن جایــگاه ارزشــمند فــرد در‬ ‫جامعــه‪ ،‬همــوار مــی ســازد‪.‬‬ ‫بــدون شــک جامعــه ای کــه شــکل گرفتــه‬ ‫و منبعــث از چنیــن دانــش اموزانــی‬ ‫باشــد‪ ،‬قطعــا ً بــا کژتابــی هــا و ناهنجــاری‬ ‫هــای کمتــری مواجــه اســت و ســرمایه و‬ ‫انــرژی مــادی و معنــوی کمتــری صــرف‬ ‫برخــورد بــا هنجارشــکنان خواهــد کــرد و‬ ‫اینجاســت کــه اهمیــت رســالت امــوزش‬ ‫و پــرورش بیــش از پیــش رخ مــی نمایــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر توجــه صــرف بــه امــوزش‬ ‫اکادمیــک و نبــود امــوزش منســجم‬ ‫و کافــی در ســایر ابعــاد و الیــه هــای‬ ‫مختلــف اجتماعــی و فرهنگــی و ‪ ،...‬زنــگ‬ ‫خطرهــای متعــددی را در ســطح جوامــع‬ ‫انســانی بــه صــدا دراورده اســت‪ .‬افزایــش‬ ‫اعتیــاد‪ ،‬ســرقت‪ ،‬طــاق‪ ،‬رفتارهــای پــر‬ ‫خطــر‪ ،‬درگیــری هــای لفظــی و فیزیکــی‪،‬‬ ‫عــدم توجــه بــه قوانیــن مدنــی‪ ،‬مالیاتــی‪،‬‬ ‫قضایــی و حتــی راهنمایــی و رانندگــی و‬ ‫بســیاری کژتابــی هــای متــداول در ســطح‬ ‫جامعــه ماحصــل همیــن نــگاه تــک بعــدی‬ ‫بــه مقولــه امــوزش اســت‪.‬‬ ‫امــوزش و پــرورش بایــد زمینــه ســاز‬ ‫پــرورش و تربیــت شــهروندانی اخــاق‬ ‫مــدار و قانــون محــور باشــد تــا جامعــه‬ ‫ای کــه قــرار اســت بــا ایــن شــهروندان‬ ‫ســاخته شــود‪ ،‬جامعــه ای عــاری از فســاد‬ ‫و پلشــتی هــای رایــج باشــد‪.‬‬ ‫بــرای رســیدن بــه جامعــه ای ایــده ال‪،‬‬ ‫پیشــرفته و پویــا کــه در ان انســان هــا‬ ‫صاحــب حــق و حرمــت باشــند‪ ،‬نیازمنــد‬ ‫تشــکیالت نــو‪ ،‬معلمــان نواندیــش و‬ ‫دانــش اموزانــی نوپــرداز هســتیم‪.‬‬ ‫شــهید مطهــری از جملــه کســانی بــود‬ ‫بــه همــه ابعــاد توجــه داشــت و همــواره‬ ‫از انســان بــه عنــوان موجــودی صاحــب‬ ‫حــق و حرمــت بــا اســتعدادهای خــاص‬ ‫یــاد مــی کــرد‪ .‬او کــه درد دیــن داشــت و‬ ‫تــاش مــی کــرد دیــن را انگونــه بفهمــد و‬ ‫بفهمانــد کــه در دنیــای امــروز کارســاز و به‬ ‫عبارتــی کاربــردی باشــد تــا بتوانــد انســان‬ ‫هــای نــو اندیــش و ایــده پــرداز پــرورش‬ ‫دهــد‪« .‬مرحــوم مطهــری‪ ،‬دیــن را انگونــه‬ ‫مــی دیــد کــه اوال عادالنــه باشــد و ثانیــا‬ ‫متناســب بــا شــان انســان ازاد باشــد‪».‬‬ ‫پــرورش چنیــن انســان هایــی محقــق‬ ‫نخواهــد شــد مگــر بــا خلــق نــگاه اینــده‬ ‫محــور بــه ســرمایه هــای گرانقــدر امــوزش‬ ‫و پــرورش کــه معتبرتریــن و قابــل اعتمــاد‬ ‫تریــن ان ‪ ،‬ســرمایه انســانی و در یــک‬ ‫کالم فرهنگیــان اســت‪.‬‬ ‫توجــه ویــژه بــه نیــاز هــای عمومــی و‬ ‫معیشــتی فرهنگیــان مــی توانــد گام اول‬ ‫در گــذر از امــوزش و پــرورش ســنتی‬ ‫بــه امــوزش و پــرورش همــه ســو نگــر‬ ‫محســوب شــود‪.‬‬ ‫وی مجمــوع میــزان برداشــت گاز از خــط گاز‬ ‫اســتان را در هــر شــبانه روز حــدود ‪ ۸‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫ورود جبهــه هــوای ســرد‪ ،‬میــزان مصــرف گاز به‬ ‫یکبــاره افزایشــی دور از انتظــار یافتــه اســت‪.‬‬ ‫معلمــان بــه ســبب ان کــه هســته‬ ‫ی مرکــزی دســتگاه تعلیــم و تربیــت و‬ ‫مجریــان حقیقــی ایــن امــر هســتند‪ ،‬در‬ ‫تحقــق و توســعه ایــن رویکــرد تاثیــر بــه‬ ‫ســزایی خواهنــد داشــت و ایــن نقــش و‬ ‫رســالت غیــر قابــل انــکار اســت‪.‬‬ ‫بــارش بــرف در روز جمعــه موجــب شــد‬ ‫کــه دمــای هــوای اســتان دچــار کاهشــی‬ ‫چشــمگیر شــود بــه گونــه ای کــه‬ ‫دیشــب بجنــورد‪ ،‬مرکــز اســتان خراســان‬ ‫شــمالی بــا دمــای ‪ ۱۸‬درجــه زیــر صفــر‪،‬‬ ‫ســردترین مرکــز اســتان در کشــور بــود‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر داشــتن نــگاه توســعه ای‬ ‫و همــه جانبــه در تولیــد محتــوی کتــاب‬ ‫هــا و ســرفصل هــای اموزشــی مــی توانــد‬ ‫بــه عنــوان دومیــن گام در ایــن انقــاب‬ ‫اموزشــی محســوب شــود‪.‬‬ ‫افتخــاری خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه ایــن افــت دمــا همزمــان در‬ ‫بیشــتر اســتان هــا اتفــاق افتــاده اســت‬ ‫هــر منطقــه از ســهم خــود اســتفاده مــی‬ ‫کنــد و مــا نمــی توانیــم بــه ســهم گاز‬ ‫دیگــر اســتانها چشــم داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫بــی تردیــد تــاش در گنجانــدن مفاهیــم‬ ‫ارزش مــدار و اخــاق محــور‪ ،‬امــوزش خــرده‬ ‫فرهنــگ هــای زندگــی ســاز و یــک کالم‬ ‫تدریــس مفاهیــم کلــی زندگــی در کنــار‬ ‫مفاهیــم اکادمیــک و علمــی‪ ،‬مــی تواننــد نویــد‬ ‫داشــتن یــک جامعــه پویــا و شــهروند مــدار را‬ ‫در ذهــن هــا متبــادر ســازد‪.‬‬ ‫امیــد اســت متولیــان امــر گســترش‬ ‫فــراوان علــوم و وســایل ارتباطــی و‬ ‫رســانه هــا را بــه فــال نیــک گرفتــه و ایــن‬ ‫دگرگونــی و تغییــر جهــت در وظایــف‬ ‫امــوزش و پــرورش زمینــه ســاز ایجــاد‬ ‫تحــول و توســعه پایــدار در جامعــه شــود‬ ‫و تربیــت کننــده انســان هایــی باشــد کــه‬ ‫بداننــد ریشــه در گذشــته دارنــد‪ ،‬امــا در‬ ‫دنیــای امــروز زندگــی مــی کننــد و بایــد بــه‬ ‫اینــده بیندیشــند‪.‬‬ ‫فلــذا شایســته اســت دانــش امــوزان در کنــار‬ ‫مفاهیــم علمــی و اکادمیــک‪ ،‬بــا راهــکار هــای‬ ‫ایجــاد تعامــل بــا دیگــران‪ ،‬دورنمــای اشــتغال‪،‬‬ ‫فنــون و تکنیــک هــای بهــره وری‪ ،‬اصــول‬ ‫دیانــت‪ ،‬فــن کنتــرل خشــم و در یــک کالم‬ ‫اصــول زندگــی اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫بــه قلــم ســید عبداللــه ســید کتولــی‬ ‫(مدیــر امــوزش و پــرورش شهرســتان‬ ‫علــی ابــاد کتــول)‬ ‫ارادتمند‪،‬‬ ‫ایجاد‪۹‬واحدصنایع‬ ‫تبدیلی درخراسان‬ ‫شمالی‬ ‫معاون امور بهره برداری شرکت گاز‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی خراســان شــمالی در خصــوص ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬طــی ‪ ۹‬مــاه ســالجاری ‪ ۹‬واحــد صنایــع‬ ‫تبدیلــی و تکمیلــی بــا ظرفیــت ‪ ۱۳۷‬هــزار تــن‬ ‫ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار عبداللــه یوســفی‬ ‫در خصــوص نــوع فعالیــت ایــن نــوع صنایــع‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬صنایــع فــوق در بخــش هــای‬ ‫بســته بنــدی بــذر‪ ،‬خــوراک امــاده دام و طیــور‪،‬‬ ‫بســته بنــدی ســبزی و صیفــی جــات تــازه‪ ،‬رشــته‬ ‫اش‪ ،‬الوچــه فــراوری شــده‪ ،‬کشــک‪ ،‬بســتنی‬ ‫ســنتی و بســته بنــدی ســرگل و گل زعفــران بــا‬ ‫ظرفیــت جــذب ‪ ۱۵۱‬هــزار تــن مــواد خــام در حــال‬ ‫فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫وی ‪۳۶۵‬میلیاردریــال ســرمایه گــذاری‬ ‫انجــام شــده در ایــن طــرح هــا را دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬بــا ایجــاد ایــن صنایــع اشــتغال به کار‬ ‫‪ ۱۹۳‬نفــر در مرکــز اســتان‪ ،‬فــاروج و مانــه و‬ ‫ســملقان محیــا شــده اســت‪.‬‬ ‫یوســفی در ادامــه افــزود‪ :‬در ســالجاریبا صــدور‬ ‫‪ ۱۴‬فقــره جــواز تاســیس در زمینــه هــای خــوراک‬ ‫امــاده دام و طیــور‪ ،‬کشــمش‪ ،‬بســته بنــدی‬ ‫خشــکبار و غــات و برنــج و ســبزیجات و صیفــی‬ ‫جــات‪ ،‬الوچــه فــراوری شــده و کشــکش‪ ،‬بســته‬ ‫بنــدی ســرگل و گل زعفــران و فــراورده هــای‬ ‫لبنــی‪ ،‬بســته بنــدی انــواع بــذر و پنبه پــاک کنی و‬ ‫تخمــه فــراوری شــده انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ظرفیــت تولیــد ایــن صنایــع را ‪ ۶۹‬هــزار‬ ‫تــن عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬بــرای ایــن طــرح‬ ‫معــاون امــور بهره بــرداری شــرکت گاز‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬بخشــی‬ ‫از گاز مصرفــی نیــروگاه ســیکل ترکیبــی‬ ‫شــیروان‪ ،‬کارخانــه ســیمان بجنــورد‪،‬‬ ‫مجتمــع پتروشــیمی و مجتمــع الومینــای‬ ‫جاجــرم قطــع شــده بــود امــا بــا توجــه بــه‬ ‫مصــرف گاز بیشــتر توســط مشــترکان‬ ‫خانگــی هــم اینــک گاز ایــن صنایــع موقتــا‪،‬‬ ‫بــه طــور کامــل قطــع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون از قطــع گاز صنایــع‬ ‫کوچــک اســتان خــودداری کــرده ایــم امــا‬ ‫از شــهروندان مــی خواهیــم کــه بــا مصــرف‬ ‫بهینــه‪ ،‬باعــث قطــع جریــان گاز صنایــع‬ ‫نشــوند و البتــه هشــدارهای الزم را بــه‬ ‫صنایــع کوچــک و حتــی مرغــداری هــا بــرای‬ ‫اســتفاده از ســوخت دوم نیــز داده ایــم‪.‬‬ ‫معــاون امــور بهره بــرداری شــرکت گاز‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬گلخانــه هــا‪،‬‬ ‫مرغــداری هــا و ســایر واحدهــای تولیــدی نیــاز‬ ‫بــه مصــرف گاز دارنــد و در صــورت قطعــی‬ ‫دچــار مشــکالت زیــادی خواهنــد شــد‪ ،‬بــر‬ ‫ایــن اســاس انتظــار ان اســت کــه مشــترکان‬ ‫مصــرف ســامانه هــای گرمایشــی خــود را‬ ‫مدیریــت کننــد تــا قطــع گاز ایــن واحدهــا‬ ‫منجــر بــه مشــکالتی بــرای تولیــدات حــوزه‬ ‫کشــاورزی و دامــی نشــود‪.‬‬ ‫هــا ‪ ۳۹۱‬میلیــارد ریال ســرمایه گذاری شــده‬ ‫اســت کــه بــا بهــره بــرداری از انهــا بــرای ‪۱۵۱‬‬ ‫نفــر شــغل ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫ظرفیــت تولیــدی ایــن واحدهــا ‪۸۴۰‬‬ ‫هــزار تــن اســت کــه بــرای هــزار و ‪ ۱۶۶‬نفــر‬ ‫اشــتغال ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی صــدور ‪ ۳۰‬فقــره موافقــت اصولــی در‬ ‫زمینــه صنایــع تبدیلــی و تولیــدات گیاهــی و‬ ‫دامــی‪ ،‬معرفــی ‪ ۶‬طــرح بــه مبلــغ ‪ ۱۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــرای دریافــت تســهیالت از بند ب تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬صنــدوق توســعه ملــی‪ ،‬معرفــی ‪ ۱۱‬طــرح به‬ ‫مبلــغ هــزار و ‪ ۵۲۹‬میلیــارد ریــال بــرای دریافــت‬ ‫تســهیالت از بنــد الــف مــاده ‪ ۵۲‬صنــدوق‬ ‫توســعه ملــی را از دیگــر اقدامــات انجــام شــده‬ ‫در ایــن بــازه زمانــی دانســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ســهم خراســان شــمالی ‪ ۶‬دهــم‬ ‫درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی تمامــی بخــش‬ ‫هــای اقتصــادی کشــور اســت کــه ســهم بخــش‬ ‫کشــاورزی اســتان ‪ ۱.۱‬درصــد از تولیــد ناخالــص‬ ‫بخــش کشــاورزی کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی شــمار کنونی صنایع تبدیلی و تکمیلی‬ ‫اســتان را ‪ ۹۹‬واحــد عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت مهــم تریــن بخــش‬ ‫تولیــدی اســتان نیــز کشــاورزی بــوده اســت‬ ‫و ‪ ۳۶.۴‬درصــد شــاغالن اســتان در بخــش‬ ‫کشــاورزی مشــغول بــه فعالیــت مــی‬ ‫باشــند کــه ایــن شــاخص در کشــور ‪۱۸.۹۹‬‬ ‫درصــد مــی باشــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫رونمایــی ازسندســجلی شهیدســامت درگلســتان بــه گــزارش بــازار کســب و کار مرحــوم عباســی‬ ‫نخســتین شــهید خدمــت جامعــه پزشــکی گلســتان در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا اســت کــه اســفند‬ ‫ســال گذشــته پــس از ‪ ۲‬هفتــه خدمــت رســانی مــداوم در درمــان و ویزیــت بیمــاران کرونــا در‬ ‫بیمارســتان شــهید صیــاد شــیرازی گــرگان بــه ایــن ویــروس مبتــا و پــس از ‪ ۲۵‬روز مبــارزه بــا بیمــاری‬ ‫کوویــد ‪ ،۱۹‬نهــم فروردیــن مــاه ‪ ۹۹‬جــان بــه جــان افریــن تســلیم کــرد‪.‬‬ ‫رونمایی‬ ‫ازسندسجلی‬ ‫شهیدسالمت‬ ‫درگلستان‬ ‫گزارش و نقد‬ ‫خبر‬ ‫جوان گلستانی‬ ‫حایزرتبه‪۱‬جشنواره‬ ‫کبوترزرین شد‬ ‫مقــام اول جشــنواره کاریکاتــور کبوتــر زریــن‬ ‫بمناســبت ســالروز جهانــی پســت از بیــن ‪۵۳‬‬ ‫کاریکاتوریســت مطــرح کشــور بــا ارســال ‪ ۹۳‬اثــر‬ ‫نصیــب اقــای مهــدی عزیــزی از گلســتان شــد کــه‬ ‫طــی مراســمی بــا حضورمدیــر کل پســت اســتان‬ ‫و مدیرکل اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان‬ ‫گلســتان در ســالن جلســات اداره کل فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی از وی تقدیــر بعمــل امــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار‬ ‫مهردادجاللــی مدیــر کل پســت اســتان گلســتان‬ ‫درایــن جلســه اظهــار داشــت‪:‬هموراه هنرمنــدان‬ ‫گلســتانی در جشــنواره هــای اتحادیــه بیــن‬ ‫المللی پســت خوش درخشــیدند و در ســالجاری‬ ‫نیــز ایــن قرعــه بــه نــام اقــای عزیــزی افتــاد‬ ‫وایشــان بــه زیبایــی توانســتند خدمتــی کــه‬ ‫کارمنــدان پســت ارایــه میدهنــد را بــا مضمــون‬ ‫کرونــا بــه تصویــر بکشــند‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی نیــز ضمــن‬ ‫تقدیر و تشــکر از زحمات پســت گفت‪:‬زبان هنر‬ ‫از هرچیــزی برنــده تــر و تاثیــر گذارتــر اســت‪.‬‬ ‫عادلــه کشــمیری اظهــار داشــت‪ :‬در شــرایط‬ ‫خــاص کرونــا کــه اکثــر اصنــاف در تعطیلــی بــه‬ ‫ســر بردند پرســنل پســت با کوشــش و تالش در‬ ‫ارائــه خدمــت بــه مــردم کوتاهــی نکردنــد و ایــن‬ ‫در نــوع خــود همچــون جهادیســت کــه ســربازان‬ ‫ســامت در خــط مقــدم مقابلــه بــا ایــن ویــروس‬ ‫در حــال نبــرد و ایثــار هســتند کمتــر نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از خــود گذشــتگی پرســنل پســت بــا‬ ‫توجــه بــه شــیوع و انتشــار وســیعی ایــن ویــروس‬ ‫کــه در روزهــای اخیــر منجــر بــه تعطیلــی و از بیــن‬ ‫رفتــن ســرمایه بعضــی مشــاغل شــد امــا بــا کمــک‬ ‫پســت برخــی از مشــاغل توانســتند روی پــای خود‬ ‫بایســتند و قلــدر نمایــی کرونــا را بــه زانــو در اورنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از تــاش و همــت ایــن جــوان‬ ‫گلســتانی کــه توانســت بــا هنــر خــود جلــوه ای از‬ ‫هنــر ایــن مــردان بــی ادعا را با به تصویر کشــیدن‬ ‫تمثیلــی از بــازی اعصــاب بــه نمایــش بگــذارد‬ ‫تقدیــر کــرد و گفــت‪ :‬نــگاه ایــن هنرمنــد توانســت‬ ‫عــاوه برتوجــه ویــژه داوران جشــنواره ملــی کبوتر‬ ‫زریــن پســت مــورد توجــه شــرکت جهانــی پســت‬ ‫نیــز قــرار گیــرد کــه ایــن در نــوع خــود بــرای اســتان‬ ‫گلســتان امتیــاز ویــژه ای اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه مهــدی عزیــزی برنــده برتــر ایــن‬ ‫جشــنواره ضمــن قدردانــی از ایــن تالشــگران‬ ‫گفــت‪ :‬خدمتــی کــه یــک نامــه رســان انجــام مــی‬ ‫دهــد کمتــراز کاری کــه ســربازان ســامت انجــام‬ ‫مــی دهنــد نیســت چــرا کــه در راســتای خدمــت‪،‬‬ ‫ایثــار و از خــود گذشــتگی کــه ایــن افــراد از خــود‬ ‫نشــان داده انــد موجــب شــد بــا توجــه بــه موضوع‬ ‫جشــنوراه بــه یکبــاره جرقــه ای در ذهنــم بــا نــام‬ ‫بــازی بــا اعصــاب کــه یــک فــرد بایــد دارای اعصــاب‬ ‫فــوق العــاده قــوی باشــد خطــور کنــد کــه در ایــن‬ ‫شــرایط فــرد بایــد بتوانــد حلقه اعصــاب را از میان‬ ‫ســیم پیــچ هــا بــدون اینکــه بــه ان برخــورد کــرده و‬ ‫چــراغ خطــر را روشــن کنــد به پایان برســاند و این‬ ‫دقیقــا ًهمــان کاری اســت کــه یــک نامــه رســان در‬ ‫طــی ســاعات فعالیــت خــود انجــام مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همانگونــه کــه همــگان در شــرایط‬ ‫کنونــی شــاهد ان هســتیم ســربازان ســامت‬ ‫تنهــا پزشــکان و پرســتاران نیســتند و بلکــه‬ ‫افــراد زیــادی نیــز در ایــن بیــن در حــال انجــام‬ ‫خدمــت و مقابلــه بــا ایــن ویــروس و انجــام‬ ‫ماموریــت خــود بــرای بــه زانــو در اوردن ایــن‬ ‫دشــمن مهاجــم هســتند امــا چــون پزشــکان و‬ ‫پرســتاران بیشــتر درگیــر ایــن موضوع هســتند‬ ‫مــورد توجــه قــرار گرفتــه انــد و ایــن توجــه‬ ‫نبایــد صرفــا ً بــه انهــا ختــم شــود چــرا کــه افــراد‬ ‫بســیاری بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس دســت‬ ‫بــه دســت هــم داده انــد تــا هــر چــه زودتــر ان‬ ‫را شکســت دهنــد‪.‬‬ ‫رئیــس بســیج رســانه اســتان‬ ‫گلســتان در خصــوص ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۵۵۸‬اثــر جهــت حضــور در ششــمین‬ ‫جشــنواره ابــوذر بــا رویکــرد گلســتان در‬ ‫مســیر تحــول بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫میثــم قرائــی در گفتگــو بــا خبرنــگار‬ ‫بــازار کســب و کار اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫جشــنوراه کــه همــه ســاله بــا رویکردهــای‬ ‫مختلــف فرهنگــی‪ ،‬رســانه ای در کشــور‬ ‫برگــزار مــی شــود‪ .‬ســالجاری نیــز بــا‬ ‫رویکــرد گلســتان در مســیر تحــول در‬ ‫دو بخــش عــام و خــاص اقــدام جمــع‬ ‫اوری اثــار نمــوده اســت کــه بــا تمدیــد ‪10‬‬ ‫روزه ای کــه صــورت گرفتــه ‪ 2‬روز دیگــر‬ ‫تــا پایــان ثبــت اثــار بیشــترباقی نمانــده‬ ‫اســت‪ .‬و ایــن زمــان دیگــر غیــر قابــل‬ ‫تمدیــد مــی باشــد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 08‬دی ‪1399‬‬ ‫ایام فاطمیه بهترین فرصت برای حفظ ارزش هاست‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪280‬‬ ‫مدیر توسعه کارافرینی و اشتغال ادار ه کل‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلستان‬ ‫ایجادوراه اندازی‪۷۶۰۷‬فرصت‬ ‫شغلی در گلستان‬ ‫هنگامــه خانــدوزی خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫و کار ‪ ،‬ایــن روزهــا بــا قــرار گرفتــن در ایــام‬ ‫فاطمیــه فرصــت خوبــی اســت تــا بــه ابعــاد‬ ‫شــخصیتی حضــرت زهــرا (س) پرداخــت‬ ‫شــود و بــار دیگــر بــرای زن مســلمان‬ ‫یــاداوری شــود کــه چــه الگــوی واال و‬ ‫ارزشــمندی دارد‪ ،‬فاطمیــه و اتفاقــات‬ ‫منتهــی بــه شــهادت حضــرت صدیقــه‬ ‫طاهــره(س) بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن‬ ‫ســند حقانیــت شــیعه مطــرح اســت‪ .‬پــس‬ ‫الزم اســت ایــن ایــام را بــه خوبــی درک‬ ‫کنیــم و از ان کمــال اســتفاده را ببریــم‪ ،‬تــا‬ ‫بتوانیــم بــرای زنــان‪ ،‬مــادران و دختــران مــا‬ ‫بهتریــن الگــو را معرفــی کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا کــه دشــمنان بــا همــه‬ ‫امکانــات خــود در جنــگ فرهنگــی و‬ ‫اقتصــادی مــا را قــرار داده انــد‪ ،‬معرفــی‬ ‫ابعــاد مختلــف زندگــی حضــرت زهــرا(س)‬ ‫مــی توانــد بهتریــن ســاح بــرای تهاجــم‬ ‫فرهنگــی باشــد امــا ایــن مســئله مهــم‬ ‫اســت کــه مــا تــا چــه میــزان بتوانیــم‬ ‫ارزش هــای حضــرت فاطمــه را بــه جامعــه‬ ‫بشناســانیم‪ ،‬کاری کــه متاســفانه در دهــه‬ ‫هــای اخیــر مــورد غفلــت قــرار گرفتــه و‬ ‫یــا شــاید هــم انگونــه کــه بایــد بــه ان‬ ‫پرداخــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫رســانه هــای ملــی‪ ،‬فیلــم هــای ســینمایی‬ ‫کــه در کشــور ســاخته مــی شــود‪،‬‬ ‫فعالیــت هــای فرهنگــی مــا در ایــن زمینــه‬ ‫متاســفانه انچنــان کــه بایــد نبــوده اســت و‬ ‫ایــن را شــاید از طــرز فکــر یــک دختــر دهــه‬ ‫هشــتادی بــه خوبــی بتــوان درک کــرد‪.‬‬ ‫دختــری کــه بــا وجــود الگــوی چــون فاطمــه‬ ‫(س) امــا بــه دنبــال شــاخ هــای اینســتا مــی رود‬ ‫شــاخ هــای کــه فقــط شــاخ و دم دارنــد و چیــزی‬ ‫دیگــری درونشــان نــه از اخــاق ‪ ،‬نــه منــش و‬ ‫نــه حتــی هنــر وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫متاســفانه فرهنــگ دینــی مــا بــا رشــد‬ ‫میثــم قرائــی در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار‬ ‫کســب و کار اظهــار داشــت‪ :‬ایــن جشــنوراه‬ ‫کــه همــه ســاله بــا رویکردهــای مختلــف‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬رســانه ای در کشــور برگــزار مــی‬ ‫شــود ســالجاری نیــز بــا رویکــرد گلســتان در‬ ‫مســیر تحــول در دو بخــش عــام و خــاص‬ ‫اقــدام جمــع اوری اثــار نمــوده اســت کــه بــا‬ ‫تمدیــد ‪ ۱۰‬روزه ای کــه صــورت گرفتــه ‪۲‬‬ ‫روز دیگــر تــا پایــان ثبــت اثــار بیشــترباقی‬ ‫نمانــده اســت‪ .‬و ایــن زمــان دیگــر غیــر‬ ‫قابــل تمدیــد مــی باشــد‪.‬‬ ‫قرائــی افــزود‪ :‬تــا کنــون ‪ ۸۰‬نفــر بیــش از‬ ‫‪ ۵۵۸‬اثــر بــا موضوعــات عــام و ویــژه اثــار‬ ‫خــود را بــه ثبــت رســانده اند کــه منتظریم‬ ‫ببینیــم ایــن رقــم تــا پایــان زمــان تمدیــد‬ ‫شــده بــه چــه تعــداد خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬مجموعــا ً ‪ ۱۴۱‬اثــر‬ ‫تکنولــوژی و فنــاوری اطالعــات انچنــان کــه‬ ‫بایــد رشــد نکــرده اســت و شــاید مقصــر‬ ‫اصلــی ایــن مســئله مســووالن فرهنگــی‬ ‫مــا بــوده و هســتند در تمــام ایــن دورانــی‬ ‫کــه دشــمن اعتقــادات مــا را نشــانه رفتــه‬ ‫مــا از ان غافــل شــده ایــم‪.‬‬ ‫اهمیت ایام فاطمیه و ضرورت احیای‬ ‫شعائر فاطمی چیست؟‬ ‫احیــای فاطمیــه در واقــع احیــای کل‬ ‫معــارف اســت‪ .‬احیــای قــران‪ ،‬احیــای‬ ‫ســنت رســول مکــرم اســام و معــارف‬ ‫ماســت‪ .‬اولیــن شــعار در فاطمیــه دفــاع‬ ‫از والیــت بــه طــور علنــی اســت‪ .‬فاطمیــه‬ ‫بــه مــا می امــوزد کــه بــرای دفــع از والیــت‬ ‫بایــد علنــی بــه میــدان امــد‪.‬‬ ‫احتــرام نگــذاری‪ ،‬بصیــرت خــود را هــم از‬ ‫دســت داده ای و بایــد بــا دیگــری بیعــت‬ ‫کنــی‪« .‬ارتــد النــاس بعــد النبــی ثــاث او‬ ‫اربــع» ارتــداد بــه ایــن معنــا خیلــی عجیــب‬ ‫اســت و نتوانســتند تشــخیص دهنــد‪.‬‬ ‫امــا انهــا کــه بــه اندیشــه فاطمــه وصــل‬ ‫بودنــد انســان های دارای بصیــرت بودنــد‪.‬‬ ‫احیای ایام فاطمیه احیای ارزش ها‬ ‫احیــای ایــام فاطمیــه یعنــی احیــای همــه‬ ‫ی ارزش هــا کــه بایدایــن ایــام را گرامــی‬ ‫بداریم‪،‬وظیفــه ی همــه ی مســووالن‬ ‫شــهر‪ ،‬هیئــت هــای مذهبــی و کســانی کــه‬ ‫مــی تواننــد کاری انجــام دهنــد ایــن اســت‬ ‫کــه در احیــای ایــن ایــام دریــغ نکننــد‪.‬‬ ‫زهــرای مرضیــه همــان بانویــی اســت کــه‬ ‫از نابینایــی حجــاب گرفــت بــه علــت اینکــه‬ ‫او نامحــرم اســت‪.‬‬ ‫احیــای نــام فاطمــه احیایــی زیبایــی‬ ‫هاســت ‪ ،‬مــا بایــد ایــن فرهنــگ و نــام را‬ ‫زنــده نگــه داریــم و اگــر خدایــی نکــرده‬ ‫روزی برســد از ایــن نــام غافــل شــویم‬ ‫اون روز دشــمن بــه همــه خواســته هــای‬ ‫خــود رســیده اســت چــرا کــه غفلــت از‬ ‫نــام فاطمــه غفلــت از همــه ارزش هــای‬ ‫اســامی و دینــی خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫اگــر مــا می خواهیــم احیــا کننــده فاطمیــه‬ ‫باشــیم بایــد ایــن فرهنــگ احیــا شــود کــه‬ ‫بــرای والیــت بایــد علنــی دفــاع کــرد و تمــام‬ ‫مصلحــت اندیشــی ها و مســائل ایــن‬ ‫چنینــی را کنــار گذاشــت‪.‬‬ ‫فرهنــگ فاطمــی فرهنگ زیبایی ها اســت‬ ‫و همــه ی مــا وظیفــه داریــم از کوچکتریــن‬ ‫ان کــه نــام گــذاری اســت تــا ارمــان و ارزش‬ ‫هــای دیگــر حضــرت را تبلیــغ کنیــم‪.‬‬ ‫امــا همیــن زهــرای مرضیــه کــه بــه خاطــر‬ ‫نابینایــی احتیــاط می کنــد ‪ ،‬بــرای دفــاع از‬ ‫حریــم والیــت بیــرون می ایــد و در مســجد‬ ‫بــا صــدای رســا و بلنــد خطبــه می خوانــد‪.‬‬ ‫فاطمیــه یعنــی حرکــت بــا بصیــرت‪ .‬چــون‬ ‫خــود صدیقــه طاهــره ایــن چنیــن بــود‪.‬‬ ‫یــک عــده ای ســقیفه تشــکیل دادنــد امــا‬ ‫فاطمــه و فاطمیــون زیــر بــار این هــا نرفتنــد‬ ‫و مرعــوب جوســازی دشــمن نشــدند‪.‬‬ ‫قــرص و محکــم ماندنــد چــون حقیقــت‬ ‫برایشــان روشــن بــود‪ .‬وقتــی از فاطمــه‬ ‫جــدا بشــوی و بــه تشــخیص فاطمــی‬ ‫امیــدوارم ایــام فاطمیــه بــرای همــه مــا فرصتــی‬ ‫باشــد تــا بــا تفکــر بتوانیــم بــه اصــل خــود کــه‬ ‫واقعــا چــه هســتیم و از ایــن دنیــا چــه مــی‬ ‫خواهیــم پاســخ مناســب دهیــم و دنبــال رو‬ ‫چیــزی شــویم کــه ارزش واالیــی انســانی را بــه‬ ‫مــا نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫نــام فاطمــه چــراغ راه هدایــت همــه‬ ‫زنهــای مســلمان جهــان اســت و از ایــن‬ ‫ایــام بایــد بهتریــن بهــره را ببریــم‪.‬‬ ‫در بخــش ویــژه بــه ثبــت رســیده کــه از‬ ‫ایــن تعــداد ‪ ۶۱‬اثــر درقســمت تکانــه هــای‬ ‫جهــش تولیــد در اســتان‪ ۶۰ ،‬اثــر چهــل‬ ‫ســالگی و ‪ ۱۹‬اثــر مرتبــط بــا رســانه در‬ ‫ایینــه رســانه بــوده اســت‪.‬‬ ‫شــرکت در ایــن جشــنواره خواســت تــا‬ ‫در مــدت زمــان باقــی مانــده هرچــه ســریعتر‬ ‫اقــدام بــه ثبــت اثــار خــود کننــد تــا بتوانیــم‬ ‫جشــنواره امســال را هــر چــه باشــکوهتر از‬ ‫ســال هــای گذشــته برگــزار کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در بخــش هــای عــام نیــز‬ ‫مجموعــا ‪ ۴۱۸‬اثــر بــه دبیرخانــه ایــن جشــنواره‬ ‫رســیده اســت کــه از ایــن تعــداد مــی تــوان‬ ‫اشــاره بــه ثبــت ‪ ۱۲۰‬اثــر در قســمت چنــد رســانه‬ ‫ای‪ ۲۹۸ ،‬اثــر نیــز مربــوط بــه قســمت خبــری و‬ ‫مکتــوب داشــت تــا بدیــن لحظــه در دبیرخانــه‬ ‫ایــن جشــنوراه بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫مســول بســیج رســانه افــزود‪ :‬ان شــاءالله‬ ‫پــس از پایــان مهلــت ارســال اثــار ظــرف مــدت‬ ‫یــک هفتــه داوری بــه اتمــام مــی رســد و تــاش‬ ‫خواهــد شــد در نیمــه اول بهمــن و بــا در‬ ‫نظــر گرفتــن پروتــکل هــای بهداشــتی مراســم‬ ‫اختتامیــه برگــزار گــردد‪.‬‬ ‫رئیــس بســیج رســانه گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫خبر‪،‬گزارش‪،‬تیتــر‪،‬‬ ‫درغالــب‬ ‫جشــنوراه‬ ‫مصاحبه‪،‬مقاله‪،‬یادداشــت‪ ،‬عکس‪،‬نماهنــگ‪،‬‬ ‫موشــن گرافــی و فیلــم کوتــاه مــی باشــد‪.‬‬ ‫قرائــی در پایــان از عالقمنــدان بــه حضــورو‬ ‫گفتنــی اســت کــه پایــان ثبــت اثــار در این‬ ‫جشــنواره ‪ ۳۰‬اذر ‪ ۹۹‬بــود کــه بــا توجــه‬ ‫بــه درخواســت عالقمنــدان بــه حضــور در‬ ‫ایــن رویــداد بــه لحــاظ شــرایط کرونایــی تــا‬ ‫دهــم دی مــاه تمدیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر توســعه کارافرینــی و اشــتغال‬ ‫اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫گلســتان در خصــوص ایــن خبــر گفــت‪۷ :‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۰۷‬فرصــت شــغلی طــی هفــت‬ ‫ســال گذشــته بــا صــدور مجــوز مشــاغل‬ ‫خانگــی‪ ،‬در اســتان ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار موســی‬ ‫بی بــاک اظهــار داشــت‪ :‬بیــش از ‪۸۷۸‬‬ ‫میلیــارد ریــال تســهیالت بــرای راه انــدازی‬ ‫ایــن تعــداد مشــاغل خانگــی در اســتان‬ ‫گلســتان بــه متقاضیــان پرداخــت ارائــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه صــدور‪ ۴۶۴‬مجــوز‬ ‫مشــاغل خانگــی در ســال جــاری افــزود‪:‬‬ ‫‪ ۴۳۳‬مجــوز مرتبــط بــا مشــاغل خانگــی‬ ‫مســتقل و مابقــی نیــز بــرای مشــاغل‬ ‫خانگــی پشــتیبان مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عرضــه و بازاریابــی تولیــدات‬ ‫خانگــی از جملــه مشــکالت ســد راه ایــن‬ ‫نــوع مشــاغل بــه شــمار رفتــه کــه دولــت بــا‬ ‫راهــکاری بــه ایــن منظــور بعنــوان اســتفاده از‬ ‫پشــتیبان را در نظــر گرفتــه اســت بــه نحــوی‬ ‫کــه هــر کــدام از مشــاغل خانگــی مــی تواننــد‬ ‫از حمایــت تامیــن مــواد اولیــه تــا عرضــه و‬ ‫فــروش از پشــتیبان بهــره منــد شــوند ‪.‬‬ ‫وی درادامــه ضمــن اشــاره بــه وظیفــه‬ ‫پیشــتیبان گفــت‪ :‬در واقــع مشــاغل‬ ‫پشــتیبان شــامل اشــخاص حقیقــی یــا‬ ‫حقوقــی اســت کــه مســوولیت حمایــت‬ ‫شــماری از شــاغالن خانگــی را در فراینــد‬ ‫تولیــد و ارایــه خدمــات‪ ،‬امــوزش‪ ،‬تهیــه و‬ ‫توزیــع مــواد اولیــه و ابــزار کار مشــاوره‪،‬‬ ‫طراحــی‪ ،‬نــواوری‪ ،‬بســته بنــدی‪،‬‬ ‫بازاریابــی و فــروش بــه عهــده دارد‪.‬‬ ‫بی بــاک ضمــن تاکیــد بــر نقــش ویــژه بانــوان در‬ ‫حرکــت چــرخ اقتصــاد گلســتان افــزود‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر زنــان ‪ ۸۰‬درصــد متقاضیــان دریافــت‬ ‫مجــوز مشــاغل خانگــی را تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی در اشــاره بــه ارائــه تســهیالت ‪ ۳‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۹۳۷‬میلیــون ریــال مشــاغل خانگــی از‬ ‫ابتــدای ســالجاری تاکنــون گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر گــرگان بــا ‪ ۶۴‬مجــوز رتبــه اول و‬ ‫بندرترکمــن نیــز بــا ‪ ۸‬مجــوز در رتبــه پایانــی‬ ‫دریافــت ایــن نــوع مجوزهــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــی بــاک درادامــه بــا اشــاره بــه وجــود ‪۳۳۲‬‬ ‫رشــته مشــاغل خانگــی در اســتان گفــت‪:‬‬ ‫خیاطــی‪ ،‬قالی بافــی و رودوزی ســنتی‬ ‫بیشــترین متقاضیــان ایــن نــوع مشــاغل‬ ‫خانگــی اســت و ‪ ۳۳۲‬رشــته دیگــر از جملــه‬ ‫گروه هــای صنایــع دســتی‪ ،‬فــرش دســتباف‬ ‫و رشــته های مرتبــط‪ ،‬امــور تولیــدات‬ ‫دامــی‪ ،‬شــیالت‪ ،‬صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬عشــایری‪ ،‬امــور تولیــدات گیاهــی‬ ‫و فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری اســت‪.‬‬ ‫مدیــر توســعه کارافرینــی و اشــتغال اداره ‬ ‫کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان در‬ ‫اشــاره بــه رفــع مشــکالت ســد راه ایــن نــوع‬ ‫مشــاغل گفــت‪ :‬جهاد دانشــگاهی بــا همکاری‬ ‫وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی بــرای حــل‬ ‫مشــکل بازاریابــی و فــروش تولیدات مشــاغل‬ ‫خانگی‪،‬چنــد درگاه اینترنتــی ویــژه فــروش‬ ‫محصــوالت مشــاغل خانگــی طراحــی کــرده‬ ‫کــه مجریــان طــرح هــای مشــاغل خانگــی مــی‬ ‫تواننــد بــا ثبــت محصــوالت تولیــدی خــود را از‬ ‫ایــن طریــق بــه فــروش برســانند‪.‬‬ ‫رئیس بسیج رسانه استان گلستان‬ ‫ثبت‪ ۵۵۸‬اثردرششمین‬ ‫جشنواره ابوذرگلستان‬ صفحه 3 ‫درطــرح ناظــران ســامت بــه بیــش‬ ‫از‪۲۸‬هزارگلســتانی ارائــه خدمــت شــدبه گــزارش‬ ‫بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫جمعیــت هــال احمــر گلســتان‪ ،‬ســیده صغــری‬ ‫خراســانی گفــت‪ :‬از ابتــدای اجــرای طــرح ناظــران‬ ‫ســامت تاکنــون ‪ ۳۰۶‬عضــو جــوان در قالــب ‪۵۲۱‬‬ ‫تیــم روز در ‪ ۱۲‬شهرســتان بــه ‪ ۲۸‬هــزار و ‪ ۹۹۶‬نفــر‬ ‫درطرح ناظران‬ ‫سالمت به بیش‬ ‫‪4‬‬ ‫از‪۲۸‬هزارگلستانی‬ ‫ارائه خدمت شد‬ ‫دوشنبه ‪ 08‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫افزایش‪۶۶‬درصدی‬ ‫کمک های مردمی‬ ‫به نیازمندان‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)‬ ‫خراســان شــمالی در خصــوص جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬در ‪ ۹‬ماهــه ســالجاری نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته کمک هــای‬ ‫مردمــی بــه نیازمنــدان بــا رشــد ‪ ۶۶‬درصــد‬ ‫روبــرو بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مجیــد الهــی‬ ‫راد نســبت بــه مشــارکت صــورت گرفتــه‬ ‫مردمــی اظهــار داشــت‪ :‬کمــک و حمایتــی کــه‬ ‫بــه نیازمنــدان طــی بــازه زمانــی فــوق از ســوی‬ ‫نیکــوکاران و مــردم اســتان ‪ ۸۳۱‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۳۹۰‬میلیــون ریــال بــوده اســت کــه رقــم‬ ‫فــوق نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل‬ ‫‪ ۳۷۳‬میلیــارد و ‪ ۶۲۰‬میلیــون ریــال بــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬از ایــن میــزان کمــک‬ ‫هــای مردمــی‪ ۳۶۶ ،‬میلیــارد ریــال توســط‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰‬مرکــز نیکــوکاری اســتان جمــع‬ ‫اوری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اشــاره بــه کمــک هــای طــرح‬ ‫ایتــام داشــت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫بخــش نیــز ‪ ۶۱‬درصــد رشــد داشــته اســت‪ ،‬که‬ ‫از ایــن میــزان ‪ ۲۲۱‬میلیــارد و ‪ ۲۴۰‬میلیــون‬ ‫ریــال در بخــش طــرح اکــرام ایتــام جمــع‬ ‫اوری شــده اســت کــه ایــن رقــم در مشــابه‬ ‫پارســال ‪ ۱۴۰‬میلیــارد ریــال بــوده اســت‪.‬‬ ‫الهی راد ادامه داد و گفت‪ :‬در بخش زکات‬ ‫‪ ۱۸۵‬میلیــارد ریــال و در بخــش صدقــات نیــز‬ ‫‪ ۳۱‬میلیــارد و ‪ ۹۰۰‬میلیــون ریــال جمــع اوری‬ ‫شــده است‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه بیــش از ‪ ۵۹‬هــزار و ‪۸۱۰‬‬ ‫خانــوار بــا جمعیــت ‪ ۱۱۱‬هــزار و ‪ ۷۳۵‬نفــر‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی تحــت پوشــش‬ ‫کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) هســتند‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن اســتان بــا‬ ‫جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری ‪ ۴۴‬درصــد انــان در‬ ‫روســتاها ســکونت دارند‪ .‬که خراســان شــمالی‬ ‫از لحاظ میزان ســرانه درامد خانوار‪ ،‬در ردیف‬ ‫اســتانهای پائیــن کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت کنتــرل ســامت‬ ‫کــودک هیــرکان ســهامی خــاص بــه‬ ‫شــماره ثبــت ‪ 13403‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 14009004707‬بــه اســتناد صورتجلســه‬ ‫هیئــت مدیــره مــورخ ‪01/04/1399‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬مهیــا‬ ‫گلدســته بــا شــماره ملــی ‪2122717556‬‬ ‫بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و غــزال‬ ‫واثقــی بــا شــماره ملــی ‪2121772804‬‬ ‫بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره‬ ‫و مرضیــه یکتــا خــواه بــا شــماره ملــی‬ ‫‪ 2122684283‬بــه ســمت مدیــر عامــل‬ ‫و عضــو هیئــت مدیــره و یلــدا صانعــی بــا‬ ‫شــماره ملــی ‪ 0068936435‬بــه ســمت‬ ‫عضــو هیئــت مدیــره و فرانــک بیضائــی بــا‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2031765558‬بــه ســمت‬ ‫عضــو هیئــت مدیــره ‪ _6‬خانــم مریــم‬ ‫کمالــی بــا شــماره ملــی ‪4591239659‬‬ ‫بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و محمــد‬ ‫ســبحانی شــهمیرزادی بــا شــماره ملــی‬ ‫‪ 4999645841‬بــه ســمت عضــو هیئــت‬ ‫مدیــره بــرای مــدت باقیمانــده خدمــت‬ ‫هیــات مدیــره ( تــا تاریــخ ‪) 30/11/1400‬‬ ‫انتخــاب گردیدنــد ‪ .‬کلیــه اســناد و اوراق‬ ‫بهــادار و بانکــی از قبیــل چــک و ســفته و‬ ‫بــروات و ســایرنامه هــای اداری و عــادی‬ ‫مجتمعــا بــا امضــاء ثابت مدیرعامــل (خانم‬ ‫مرضیــه یکتــا خــواه ) و رئیس هیــات مدیره‬ ‫(خانــم مهیــا گلدســته ) یــا نایــب رئیــس‬ ‫هیئــت مدیــره ( خانــم غزال واثقی ) همراه‬ ‫بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود‪ .‬اداره‬ ‫کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان‬ ‫اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری گــرگان (‪)1068868‬‬ ‫بــا مشــارکت اعضــای جــوان هــال احمر اســتان‬ ‫و همــکاری مرکــز بهداشــت در قالــب طــرح‬ ‫ناظــران ســامت و طــرح شــهید حــاج قاســم‬ ‫ســلیمانی‪ ۲۸ ،‬هــزار نفــر از مــردم در رعایــت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی پایــش شــدند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شماره ‪280‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی‬ ‫(ره) خراسان شمالی‬ ‫رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی را توصیــه کردنــد‪.‬‬ ‫جمعه پر حادثه دراسفراین‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی‬ ‫ش حرفه ای‪۵۳۵۱‬نفردرخراسان شمالی‬ ‫اموز ‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پنــج هــزار و ‪ ۳۵۱‬نفــر‬ ‫در اســتان در ‪ ۹‬ماهــه امســال در بخــش دولتــی امــوزش فنــی و حرفــه ای دیدنــد کــه‬ ‫بیشــترین ان امــوزش مهــارت بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار فــرج اللــه راد اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۳۱۷‬هــزار و ‪ ۹۷۹‬نفرســاعت در دوره هــای مهــارت امــوزی شــرکت کــرده انــد کــه درصــد‬ ‫عمــل بــه تعهــدات ‪ ۸۲‬درصــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پارســال در همیــن مــدت هشــت هــزار و ‪ ۸۴۱‬نفــر در بخــش دولتــی اســتان‬ ‫دوره امــوزش مهارتــی دیــده بودنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬امســال هــزار و ‪ ۹۱۹‬نفــر متقاضــی مهــارت امــوزی در بخــش هــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬بــه میــزان ‪ ۶۵۰‬هــزار نفرســاعت امــوزش دیدنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۶۸۶‬نفــر‬ ‫از شــاغالن بنــگاه هــای اقتصــادی‪ ۶۵۰ ،‬نفــر ســرباز وظیفــه‪ ۵۲۸ ،‬نفــر دانــش امــوز‪،‬‬ ‫‪ ۴۲۸‬نفــر دانشــجو‪ ۴۲۸ ،‬نفــر ســاکنان مناطــق روســتایی‪ ۲۸۲ ،‬نفــر زندانــی‪ ۱۴۱ ،‬نفــر از‬ ‫ســاکنان ســکونتگاه هــای غیررســمی‪ ۹۹ ،‬نفــر دانــش اموختــگان دانشــگاهی‪ ۶۸ ،‬نفــر از‬ ‫معتــادان بهبــود یافتــه‪ ۳۵ ،‬نفــر از اســیب دیــدگان اجتماعــی‪ ۴۹ ،‬نفــر از زنــان خانــه دار‬ ‫و ‪ ۲۴‬نفــر از عشــایر امــوزش هــای فنــی و حرفــه ای را گذراندنــد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز فوریت هــای پزشــکی دانشــکده علــوم پزشــکی اســفراین در خصــوص جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬از صبــح روز جمعــه ‪ ۵‬دی مــاه ‪ ۹۹‬بــا وجــود لغزنــده بــودن ســطح جــاده هــا بــه خاطــر‬ ‫بــارش شــدید بــرف شــاهد وقــوع ‪ ۶‬حادثــه رانندگــی همــراه بــا ‪ ۱۵‬مصــدوم در محورهــای مواصالتــی‬ ‫ایــن شهرســتان بودیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار امیــن کشــوری در ارتبــاط بــا نقــاط منجــر بــه حادثــه اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫طــی یــک تصــادف زنجیــره ای کــه در محــور مواصالتــی اســفراین _ جویــن حدفاصــل روســتای «اتیمــز»‬ ‫و عبــاس ابــاد حــدود ســاعت ‪ ۱۸‬روز جمعــه ‪ ،‬کــه بــه علــت لغزندگــی جــاده روی داد‪ ،‬موجــب‬ ‫مصدومیــت‪ ۶‬نفــر شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود ‪ :‬در همیــن بیــن ‪ ۲‬ســانحه جــاده ای دیگــر نیــز در محــور اســفراین _‬ ‫بجنــورد در محــدوده دوراهــی روســتای کالت بــه ســمت گردنــه پلمیــس رخ داد کــه موجــب‬ ‫مصدومیــت ‪ ۲‬نفــر شــد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز فوریــت هــای پزشــکی دانشــکده علــوم پزشــکی اســفراین از وقــوع ‪ ۲‬تصــادف در‬ ‫محورهــای روســتایی اســفراین نیــز خبــر داد و گفــت‪ :‬در تصــادف ‪ ۲‬خــودرو ســواری در محــور‬ ‫روســتایی کوشــکی ســه نفــر مصــدوم شــدند و در حادثــه واژگونــی یــک خــودرو ســواری در حوالــی‬ ‫روســتای چهــل حصــار نیــز ســه سرنشــین ایــن خــودرو صدمــه دیــده و بــه بیمارســتان منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫کشــوری بــا اشــاره بــه مصــدوم شــدن یــک عابــر پیــاده در ورودی شــهر اســفراین افــزود ‪:‬‬ ‫تصــادف یــک خــودرو بــا عابــر پیــاده در بلــوار مــدرس در ورودی شــهر اســفراین نیــز یــک مصدوم‬ ‫برجــای گذاشــت‪.‬‬ ‫احیا‪۲‬هزارهکتارازمساحت خلیج گرگان به شکرانه برف وباران‬ ‫احیا‪۲‬هزارهکتارازمســاحت خلیــج گــرگان به شــکرانه‬ ‫بــرف وبارانــوزش تندبــاد بــا ســرعت بیــش از ‪۷۰‬‬ ‫کیلومتــر در کرانــه هــای خلیج گــرگان در بندرترکمن و‬ ‫بندرگــز در روزهــای گذشــته ســبب مــواج شــدن دریا و‬ ‫کــوالب شــدید در ایــن پهنــه ابــی شــد و ‪ ۲‬هــزار هکتــار‬ ‫از مناطق ســاحلی خشــک شــده حاشــیه خلیج گرگان‬ ‫را بــه طــور موقــت بــه زیــر اب رفــت ‪.‬‬ ‫کــوالب ناشــی از وزش تندبــاد شــدید دریایــی بــه‬ ‫ســبب فعالیــت ‪ ۲‬روزه ســامانه ناپایــدار جــوی تــوام‬ ‫بــا بــرف و بــاران موجــب افزایــش موقتــی حــدود ‪۲‬‬ ‫هــزار هکتــار از پهنــه ابــی خلیــج گــرگان در حــوزه‬ ‫اســتحفاظی اســتان گلســتان شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس مشــاهدات خبرنــگار ایرنــا‪ ،‬داغ اب (مــرز‬ ‫مشــترک اب و خشــکی در اکوسیســتم هــای ابــی)‬ ‫ســاحل خلیــج گرگان نســبت بــه روزهای گذشــته بین‬ ‫‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬متــر افزایــش یافتــه و بســیاری از داالن‬ ‫هــای قدیمــی و نیمــه خشــک منتهــی بــه خلیــج گرگان‬ ‫در ســواحل گلســتان لبریــز از اب شــد‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد‪ :‬حداکثــر مانــدگاری اب در‬ ‫ایــن ‪ ۲‬هــزار هکتــار محــدود بــه چنــد روزاینــده و‬ ‫حداکثــر تــا پایــان هفتــه جــاری اســت و بــا پســروی‬ ‫مجــدد اب‪ ،‬ایــن مناطــق بــار دیگــر خشــک می شــود‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۶۵‬کیلومتــر از ســواحلی ایــن پهنــه ابــی‬ ‫از لحاظ موقعیت جغرافیایی در جنوب شــرقی دریای‬ ‫خــزر و حــوزه شهرســتان هــای بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪،‬‬ ‫نوکنــده واقــع و دارای امتــداد شــرقی – غربــی اســت‪.‬‬ ‫با عنایت باینکه اقای محمدکالنتری فرزندعلی بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 77‬و شــماره ملی ‪ 4590964635‬صادره از شــاهرود با ارائه ‪ 2‬برگ‬ ‫استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفترخانــه‪ 82‬گــرگان بــه ایــن اداره‬ ‫مراجعــه و مدعــی مــی باشــند ســندمالکیت یک قطعه زمیــن از پالک‬ ‫‪ 134‬فرعــی از ‪ – 52‬اصلــی بخــش ‪ 3‬گــرگان ذیــل ثبــت ‪ 27683‬در‬ ‫دفتــر ‪ 180‬صفحــه ‪ 19‬بنــام میــاد کالنتــری ثبــت و بشــماره چاپــی‬ ‫‪ 850038‬الــف ‪ 81‬صــادر و تســلیم شــده و ســپس بــا ســند انتقــال‬ ‫قطعــی بشــماره ‪ 92/7/4-82635‬دفتــر خانــه اســناد رســمی ‪21‬‬ ‫گــرگان بــه اقــای محمــد کالنتــری فرزندعلــی انتقــال یافتــه بــه علــت‬ ‫جابجایــی مفقــود گردیــده اســت‪،‬لذا باســتناد تبصره یک مــاده ‪– 120‬‬ ‫اصالحــی ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهی میگیرد‬ ‫تــا هــر کــس نســبت به ملــک مورد اگهی معاملــه دیگری انجــام داده‬ ‫یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از‬ ‫تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مدارک و مســتندات‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقدام‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬م الــف‪ -5842:‬علــی برقــی –رئیــس اداره ثبــت اســنادو‬ ‫امــاک گــرگان ازطــرف رضاباقــری‬ ‫رییس هیات ورزشی نجات غریق خراسان شمالی‬ ‫بیکاری‪۱۶۰‬نجات غریق خراسان‬ ‫شمالی به واسطه کرونا‬ ‫رییــس هیــات ورزشــی نجــات غریــق خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۱۶۰ :‬ناجــی غریــق اســتان در پــی شــیوع کرونــا و‬ ‫تعطیلــی اســتخرها بیــکار شــده اند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار فــرزاد ارکــی اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن‬ ‫افــراد ‪ ۹۵‬نفــر مــرد و بقیــه زن هســتند کــه در ایــن بیــن بســیاری از‬ ‫بانــوان ناجــی غریــق نیــز سرپرســت خانــوار هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برخــاف بســیاری از مربیــان ورزشــی‪ ،‬نجــات‬ ‫غریقــی‪ ،‬شــغل اصلــی ایــن افــراد اســت و منبــع درامــدی جــز‬ ‫ایــن حرفــه ندارنــد‪.‬‬ ‫ارکــی بــا بیــان اینکــه از از ایــن تعــداد تنهــا ‪ ۱۰‬نفــر دارای‬ ‫بیمــه هســتند‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬واگــذاری اســتخرها بــه بخــش‬ ‫هــای غیرکارشــناس و بــه دنبــال ان عــدم بیمــه ناجیــان‬ ‫غریــق از ســوی مالــکان اســتخرها موجــب زیــان هــای‬ ‫بســیاری بــه ایــن افــراد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ناجیــان غریــق در دوران کرونــا نســبت بــه‬ ‫ســایر رشــته ها بیشــترین ضــرر را متحمــل شــده انــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫اگرچــه تاکنــون بــا مســووالن اســتانی بــرای دریافــت تســهیالتی در‬ ‫حمایــت از ایــن افــراد نشســت هایــی داشــته ایــم ولــی بــدون شــک‬ ‫بایــد بــرای حمایــت از ایــن قشــر برنامــه ویــژه ای از ســوی نهادهــای‬ ‫ملــی و اســتانی اتخــاذ شــود‪.‬‬ ‫رییــس هیــات ورزشــی نجــات غریــق خراســان شــمالی بــا بیــان‬ ‫اینکــه هــم اکنــون ‪ ۱۰‬اســتخر در اســتان وجــود دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬تــا‬ ‫پایــان ســال ‪ ۲‬اســتخر دیگــر در شــهر بجنــورد و چهــار اســتخر نیــز‬ ‫در شهرســتان هــای اســفراین‪ ،‬شــیروان‪ ،‬مانــه و ســملقان و فــاروج‬ ‫مــورد بهــره بــرداری قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫براســاس براوردهــای ســه مــاه پیــش اداره کل ورزش و جوانــان‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬باعــث کاهــش ‪۱۲‬‬ ‫میلیــارد ریالــی درامــد باشــگاه های خصوصــی ایــن اســتان و‬ ‫متضــرر شــدن بســیاری از مربیــان و باشــگاه داران شــده اســت‪.‬‬ ‫طبــق اعــام هواشناســی گلســتان در روزهــای‬ ‫پنجشــنبه و جمعــه گذشــته فعالیــت ســامانه ســرد و‬ ‫بارشــی موجــب بــارش ‪ ۱۹.۹‬میلی متــری در بندرگــز‪،‬‬ ‫‪ ۱۲.۱‬میلی متــری در کردکــوی و ‪ ۱۸.۶‬میلی متــری در‬ ‫بندرترکمــن (شــهرهای پیرامونــی خلیــج گــرگان) شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن مــدت در مینودشــت ‪۱۰‬‬ ‫ســانتی متر‪ ،‬در مــراوه تپــه ‪ ۷‬ســانتی متــر و در‬ ‫کاللــه ‪ ۴.۳‬ســانتی متــر بــرف باریــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان پیــش تــر گفتــه بــود‪ :‬کاهــش منابــع اب‬ ‫ورودی بــه خلیــج گــرگان و پســروی ناشــی از ان ســبب شــده‬ ‫تــا از مجمــوع مســاحت ‪ ۴۰‬هــزار هکتــاری ایــن پهنــه ابــی‬ ‫تاکنــون هشــت هــزار هکتــار خشــک شــود کــه ادامــه ایــن‬ ‫رونــد همــه بخشــهای اســتان گلســتان را تهدیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫با عنایت باینکه اقای محمدکالنتری فرزندعلی بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 77‬و شــماره ملــی ‪ 4590964635‬صــادره از شــاهرود بــا ارائــه ‪2‬‬ ‫بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفترخانــه‪ 82‬گــرگان بــه ایــن‬ ‫اداره مراجعــه و مدعــی مــی باشــند ســندمالکیت یــک قطعــه زمیــن از‬ ‫پــاک ‪ 127‬فرعــی از ‪ – 52‬اصلــی بخــش ‪ 3‬گرگان ذیل ثبت ‪27689‬‬ ‫در دفتــر ‪ 180‬صفحــه ‪ 37‬بنــام میــاد کالنتــری ثبــت و بشــماره چاپــی‬ ‫‪ 889309‬الــف ‪ 81‬صــادر و تســلیم شــده و ســپس بــا ســند انتقــال‬ ‫قطعــی بشــماره ‪ 92/7/4-82635‬دفتــر خانــه اســناد رســمی ‪21‬‬ ‫گــرگان بــه اقــای محمــد کالنتــری فرزندعلــی انتقــال یافتــه بــه علــت‬ ‫جابجایــی مفقــود گردیــده اســت‪،‬لذا باســتناد تبصره یک مــاده ‪– 120‬‬ ‫اصالحــی ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهی میگیرد‬ ‫تــا هــر کــس نســبت به ملــک مورد اگهی معاملــه دیگری انجــام داده‬ ‫یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از‬ ‫تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مدارک و مســتندات‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقدام‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬م الــف‪ -5841:‬علــی برقــی –رئیــس اداره ثبــت اســنادو‬ ‫امــاک گــرگان ازطــرف رضاباقــری‬ ‫مدیر پایگاه انتقال خون شیروان‬ ‫رشد‪۳۰‬درصدی مشارکت‬ ‫دراهدای زندگی‬ ‫توسط بانوان شیروانی‬ ‫بــا عنایــت باینکــه اقــای محمدکالنتــری فرزندعلــی بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 77‬و شــماره ملی ‪ 4590964635‬صادره از شــاهرود‬ ‫بــا ارائــه ‪ 2‬بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفترخانــه‪82‬‬ ‫گــرگان بــه ایــن اداره مراجعــه و مدعــی مــی باشــند ســندمالکیت‬ ‫یــک قطعــه زمیــن از پــاک ‪ 141‬فرعــی از ‪ – 52‬اصلــی بخــش ‪3‬‬ ‫گــرگان ذیــل ثبــت ‪ 27706‬در دفتــر ‪ 180‬صفحــه ‪ 91‬بنــام میــاد‬ ‫کالنتــری ثبــت و بشــماره چاپــی ‪ 889352‬الــف ‪ 81‬صــادر و‬ ‫تســلیم شــده و ســپس بــا ســند انتقــال قطعــی بشــماره ‪-82635‬‬ ‫‪ 92/7/4‬دفتــر خانــه اســناد رســمی ‪ 21‬گــرگان بــه اقــای محمــد‬ ‫کالنتــری فرزندعلــی انتقــال یافتــه بــه علــت جابجایــی مفقــود‬ ‫گردیــده اســت‪،‬لذا باســتناد تبصــره یــک مــاده ‪ – 120‬اصالحــی‬ ‫ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی میگیــرد تــا‬ ‫هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام‬ ‫داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت‬ ‫ده روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک‬ ‫و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت پــس‬ ‫از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد‪ .‬م الــف‪ - 5840:‬علــی برقــی‬ ‫–رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک گــرگان ازطــرف رضاباقــری‬ ‫داشــت‪ :‬طــی ایــن بــازه زمانــی شــاخص بخشــندگی خــون توســط‬ ‫بانــوان شــیروانی ‪ ۸.۳۶‬بــوده اســت کــه نســبت بــه رقــم ‪ ۹‬ماهــه‬ ‫ســال قبــل از رشــد ‪ ۳۰.۸۳‬درصــد برخــوردار بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص افــرادی کــه موفــق بــه اهــدای زندگــی بــه‬ ‫نیازمنــدان گفــت‪ :‬از ابتــدای ســالجاری تــا کنــون چهــار هــزار و‬ ‫‪ ۶۰۳‬داوطلــب در شــیروان بــرای اهــدای خــون جهــت زندگــی‬ ‫بخشــی بــه دیگــران مراجعــه داشــته انــد کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۳۵۵۲‬نفــر موفــق بــه اهــدای خــون خــود شــدند‪.‬‬ ‫بهشــتی در ادامــه افــزود‪ :‬از مجمــوع مراجعــه کننــدگان بــرای‬ ‫اهــدا خــون در ایــن شهرســتان ‪ ۲۹۷‬نفــر بانــوان بودنــد‪ ،‬کــه‬ ‫هــزار و ‪ ۵۱‬نفربــرای بــار اول تجربــه اهــدا خــون داشــته و ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۸۲‬نفردیگــر نیــز افــرادی هســتند کــه بــه صــورت‬ ‫مســتمر اقــدام بــه اهــدا خــون مــی کننــد‪.‬‬ ‫رشــد‪۳۰‬درصدی مشــارکت دراهــدای زندگــی توســط بانــوان‬ ‫شــیروانیبه گــزارش بــازار کســب و کار دکتــر نازنیــن بهشــتی‬ ‫در ارتبــاط بــا میــزان رشــد در بخــش اهــدا خــون توســط بانوان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬طــی ایــن بــازه زمانــی شــاخص بخشــندگی‬ ‫خــون توســط بانــوان شــیروانی ‪ ۸.۳۶‬بــوده اســت کــه نســبت‬ ‫بــه رقــم ‪ ۹‬ماهــه ســال قبــل از رشــد ‪ ۳۰.۸۳‬درصــد برخــوردار‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر پایــگاه انتقــال خــون شــیروان در خصــوص جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۳۰‬درصــد رشــد دراهــدا خــون‬ ‫طــی ‪ ۹‬ماهــه ســالجاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته براســاس شــاخص اهــدای خــون توســط بانــوان ایــن‬ ‫شهرســتان بــوده ایــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن دکتــر نازنیــن بهشــتی در‬ ‫ارتبــاط بــا میــزان رشــد در بخــش اهــدا خــون توســط بانــوان اظهــار‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه میــزان شــاخص اهــدا خــون‬ ‫بانــوان ایــن شهرســتان گفــت‪ :‬در حــال حاضــر شــاخص‬ ‫اهــدای خــون شــیروان ‪ ،۷۷.۱۶‬شــاخص اهــدای خــون بانــوان‬ ‫‪ ،۸.۳۶‬شــاخص اهــدای مســتمر خــون ‪ ۶۱.۴۳‬و شــاخص‬ ‫جــذب (بــار اولــی) ‪ ۱۹.۵۱‬اســت کــه مقایســه ان بــا نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته نشــان از ‪ ۳.۹۴‬کاهــش در‬ ‫مراجعــه‪ ۶.۷۹ ،‬کاهــش در خونگیــری و ‪ ۳۰.۸۳‬رشــد در‬ ‫اهــدای خــون بانــوان دارد‪.‬‬ ‫وی ضمــن قدردانــی و تشــکر از داوطلبــان اهــدای خــون‬ ‫کــه اهــدا کننــده زندگــی بــه نیازمنــدان بــه خــون در شــرایط‬ ‫بحرانــی کــه کرونــا بــرای جامعــه ایجــاد کــرده گفــت ‪ :‬اقــدام به‬ ‫اهــدای خــون در ایــن شــرایط از ســوی شــهروندان و افــرادی‬ ‫کــه دارای شــرایط اهــدای خــون هســتند خواســت تــا بــا توجــه‬ ‫بــه بــرودت هــوا و نیــاز همیشــگی بــه خــون‪ ،‬بــا اهــدای خــون‬ ‫خــود یاریگــر بیمــاران نیازمنــد بــه خــون باشــند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت طبق امار منتشــره از ســوی پایگاه انتقال خون‪،‬‬ ‫ســهم بانوان اهدا کننده خون در کشــور ‪ ۳۸ ،۴‬درصد اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫پیکــر نبی اللــه خطیــری افســر هنــگ مــرزی “کُرَنــد”‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس کــه نیمــه شــب پنجشــنبه‬ ‫چهــارم دی مــاه در درگیــری بــا اراذل و اوبــاش منطقــه‬ ‫بــا اصابــت چاقــو جــان خــود را فــدای امنیــت عمومــی‬ ‫کــرده بــود امــروز یکشــنبه در گــرگان تشــییع و در‬ ‫زادگاهــش بــه خــاک ســپرده شــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم کــه بــه علــت شــرایط کرونایــی‬ ‫و رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی بــه صــورت‬ ‫محــدود در میــدان صبحــگاه فرماندهــی‬ ‫انتظامــی گلســتان برگــزار شــد‪ ،‬فرماندهــان‬ ‫ارشــد نظامــی و انتظامــی و مســووالن اســتان‬ ‫حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫تشییع‬ ‫شهیدمرزبان وطن‬ ‫بردستان مردم‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه ‪ 08‬دی ‪1399‬‬ ‫سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت اب منطقه ای گلستان‬ ‫مزارع گلستان نیازبه‪ ۵.۵‬میلیاردمترمکعب اب دارند‬ ‫سرپرســت معاونــت حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت اب منطق ـه ای گلســتان گفــت کــه‬ ‫نیــاز ابــی زمین هــای کشــاورزی ایــن اســتان ‪ ۵.۵‬میلیــارد متــر مکعــب و بیشــتر از ‪ ۲‬برابــر‬ ‫کل منابــع ابــی اســتان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت اب منطقـه ای گلســتان‪،‬‬ ‫جــواد تیمــوری اظهــار داشــت‪ :‬اگــر بخواهیــم از همــه ظرفیــت خاک اســتان برای کشــاورزی‬ ‫اســتفاده کنیــم بــه حــدود ‪ ۵.۵‬میلیــارد متــر مکعــب اب نیــاز داریــم در حالی کــه کل‬ ‫پتانســیل اب ســطحی و زیرزمینــی اســتان حــدود ‪ ۲.۵‬میلیــارد مترمکعــب اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر حــدود ‪ ۹۰‬درصــد اب گلســتان در بخــش کشــاورزی و بقیــه‬ ‫در بخــش شــرب و صنعــت بــه مصــرف مــی رســد و منابــع جدیــد ابــی بــرای انجــام فعالیــت‬ ‫کشــاورزی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی توصیــه کــرد‪ :‬فعــاالن بخــش کشــاورزی بــرای تامیــن منابــع ابــی خــود بــه دنبــال‬ ‫راهــکاری بــرای صرفــه جویــی و افزایــش راندمــان مصــرف اب باشــند‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت اب منطقــه ای گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬در حــال حاضــر صــدور مجــوز بهــره بــرداری از منابــع اب زیرزمینــی بــرای مصــارف‬ ‫کشــاورزی (پروانــه حفرچــاه)‪ ،‬صــدور پروانــه بهــره بــرداری بــرای چــاه هــای فاقــد پروانــه و‬ ‫احیــا و مرمــت قنــوات روســتا‪ ،‬درخواســت بیشــتر روســتاییان و کشــاورزان گلســتان اســت‬ ‫کــه امــکان موافقــت بــا بســیاری از ان هــا بــه دلیــل محدودیــت قانونــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫مدیر جهادکشاورزی گنبدکاووس‬ ‫زیرکشت رفتن پاییزه بیش از‪۱۴۵‬هزارهکتار‬ ‫ازاراضی گنبدکاووس‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی گنبــدکاووس در خصــوص جزئیــات ایــن خبــر گفــت ‪ ۱۴۵ :‬هــزار‬ ‫هکتــار از اراضــی ایــن شهرســتان بــا پایــان یافتــن فصــل پائیــز زیــر کشــت محصــوالت‬ ‫زراعــی همچــون جــو‪ ،‬گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد و دانــه روغنــی کلــزا رفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار غالمعلــی نــورا در ارتبــاط بــا اغــاز زمــان کشــت محصــوالت‬ ‫زراعــی پائیــزه اظهــار داشــت‪ :‬همــه ســاله کشــت بــا شــروع نیمــه دوم مهرمــاه زمیــن هــای‬ ‫زراعــی ایــن منطقــه زیــر کشــت چغندرقنــد و دانــه روغنــی کلــزا رفتــه و در پایــان اذرمــاه بــا‬ ‫کاشــت گنــدم و جــو ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬در ســالجاری کشــاورزان گنبــدکاووس ‪ ۱۱۱‬هــزار و ‪ ۹۷۲‬هکتــار‬ ‫گنــدم‪ ۱۹ ،‬هــزار و ‪ ۵۰۱‬هکتــار جــو‪ ۱۳ ،‬هــزار و ‪ ۴۹۷‬هکتــار کلــزا و ‪ ۱۰۲‬هکتــار از اراضــی‬ ‫ایــن شهرســتان چغندرقنــد کشــت کردنــد‪.‬‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی گنبــدکاووس در ادامــه بــا اشــاره میــزان ســطح کشــت ایــن چهــار‬ ‫محصــول پائیــزه افــزود‪ :‬هــم اکنــون فقــط ســطح ســبز چغندرقنــد بــه ‪ ۱۰۰‬درصــد رســیده و‬ ‫ســطح ســبز گنــدم ‪ ۲۶‬درصــد‪ ،‬جــو ‪ ۴۱‬درصــد‪ ،‬کلــزا ‪ ۵۸‬درصــد اســت کــه انتظــار داریــم بــا‬ ‫بارش هــای اخیــر ســطح ســبز ســه محصــول دیگــر نیــز بــه ‪ ۱۰۰‬درصــد برســد‪.‬‬ ‫مدیریت مستقل شهری درانتظاربافت تاریخی گرگان‬ ‫شــهردار گرگان با اشــاره به جایگاه ویژه گردشــگری‬ ‫تاریخــی و ضــرورت حمایــت از ســرمایه گــذاران در‬ ‫ایــن بخــش‪ ،‬از راه انــدازی ناحیــه شــهرداری مســتقل‬ ‫در بافــت تاریخــی ایــن شــهر خبــر داد و گفــت کــه‬ ‫اســان کردن ارائــه تســهیالت و خدمــات اداری از‬ ‫جملــه اهــداف ایــن طــرح اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار عبدالرضــا دادبــود‬ ‫شــامگاه شــنبه در جلســه شــورای اســامی گــرگان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬یکــی دیگــر از اهــداف شــهرداری‬ ‫در راه انــدازی مدیریــت مســتقل بافــت تاریخــی‪،‬‬ ‫ســرعت بخشــیدن بــه مرمــت خانــه هــای تاریخــی‬ ‫ایــن منطقــه اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در رونــد مرمــت خانــه هــای بافــت‬ ‫نظــر بــا اینکــه اقــای ابوطالــب گرائلــی گرپــی (گرائلــی) فرزنــد میرعلــی‬ ‫شناســنامه ‪ 3‬بــه شــماره ملــی ‪ 2269723589‬صــادره علــی ابــاد بــا ارائــه‬ ‫‪2‬بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفترخانــه ‪43‬گــرگان بــه ایــن‬ ‫اداره مراجعــه و مدعــی مــی باشــند‪ .‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه پــاک‬ ‫‪1009‬فرعــی از ‪ 746‬فرعــی از ‪ – 2‬اصلــی بخــش ‪ 3‬گــرگان بنــام وی ذیــل ثبت‬ ‫‪ 5607‬در دفتــر جلــد ‪ ،28‬صفحــه ‪ 415‬ثبــت و ســند مالکیــت دفترچــه ای‬ ‫‪ 554886‬صادروتســلیم و برابــر ســندرهنی ‪ 89/05/31-13098‬دفترخانــه‬ ‫‪ 100‬گــرگان در رهــن بانــک مســکن گــرگان قــرار گرفتــه ســپس تمامــت‬ ‫مــورد ثبــت بموجــب نامــه شــماره ‪99/2/13-139905812136000242‬‬ ‫واحــد اجــرای اســناد رســمی گــرگان بازداشــت مــی باشــد‪ ،‬بــه علــت نامعلــوم‬ ‫مفقــود گردیــده اســت‪ .‬لــذا باســتناد تبصــره یــک مــاده ‪ – 120‬اصالحــی ائیــن‬ ‫نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی میگیــرد تــا هــر کــس نســبت‬ ‫بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند‬ ‫مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی‬ ‫خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر‬ ‫اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد‪ .‬م الــف‪ -5853:‬علــی برقــی –‬ ‫رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک گــرگان ازطــرف رضاباقــری‬ ‫رییس جمعیت هالل احمر اسفراین‬ ‫نجات‪۱۰‬کوهنوردان‬ ‫گمشده درشاه جهان‬ ‫نجات‪۱۰‬کوهنــوردان گمشــده درشــاه جهانبه‬ ‫گــزارش بــازار کســب وکارابراهیــم ســارمی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در عصــر روز جمعــه ایــن‬ ‫کوهنــوردان کــه تعــداد انهــا‪ ۱۰‬نفــر بــود بــرای‬ ‫صعــود بــه قلــه شــاه جهــان عزیمــت کــرده‬ ‫بودنــد‪ ،‬کــه بــه علــت شــدت بــارش بــرف و‬ ‫بــاد و کــوالک منجــر بــه گــم کــردن مســیر خــود‬ ‫شــده بودنــد‪.‬‬ ‫رییــس جمعیــت هــال احمــر اســفراین‬ ‫خصــوص جزئیــات عملیــات امــداد و‬ ‫نجــات اعــام کــرد‪ :‬هــر ‪ ۱۰‬کوهنــورد‬ ‫مفقــود شــده در ارتفاعــات شــاه جهان در‬ ‫شــمال ایــن شهرســتان توســط تیــم هــای‬ ‫امــداد نجــات هــال احمــر نجــات یافتنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن‬ ‫تاریخــی گــرگان‪ ،‬مقــررات اداره کل میــراث فرهنگــی‬ ‫اســتان لحــاظ خواهــد شــد تــا دغدغــه ســرمایه گــذاران‬ ‫و مالــکان بناهــای تاریخــی برطــرف شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه امضــای تفاهــم نامــه شــهرداری‬ ‫و شــورای اســامی گــرگان و اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگــی گلســتان گفــت کــه بــر اســاس ایــن‬ ‫قــرارداد‪ ،‬فعالیــت هــا و اقدامــات انجــام شــده در‬ ‫بافــت تاریخــی گــرگان بــرای توســعه گردشــگری‬ ‫منســجم و هدفمندتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی گلســتان هــم در ایــن جلســه گفــت‪:‬‬ ‫گردشــگری شــهری یکــی از موضوعــات محــوری در‬ ‫مدیریــت شــهری اســت و گــرگان به دلیل برخــورداری‬ ‫با عنایت باینکه اقای محمدکالنتری فرزندعلی بشماره شناسنامه‬ ‫‪ 77‬و شــماره ملــی ‪ 4590964635‬صــادره از شــاهرود بــا ارائــه ‪2‬‬ ‫بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفترخانــه‪ 82‬گــرگان بــه ایــن‬ ‫اداره مراجعــه و مدعــی مــی باشــند ســندمالکیت یــک قطعــه زمیــن از‬ ‫پــاک ‪ 151‬فرعــی از ‪ – 52‬اصلــی بخــش ‪ 3‬گــرگان ذیــل ثبــت ‪27649‬‬ ‫در دفتــر ‪ 179‬صفحــه ‪ 306‬بنــام میــاد کالنتــری ثبــت و بشــماره‬ ‫چاپــی ‪ 850300‬الــف ‪ 81‬صــادر و تســلیم شــده و ســپس بــا ســند‬ ‫انتقــال قطعــی بشــماره ‪ 92/7/4-82632‬دفتــر خانــه اســناد رســمی‬ ‫‪ 21‬گــرگان بــه اقــای محمــد کالنتــری فرزندعلــی انتقــال یافته به علت‬ ‫جابجایــی مفقــود گردیــده اســت‪،‬لذا باســتناد تبصره یک مــاده ‪– 120‬‬ ‫اصالحــی ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهی میگیرد‬ ‫تــا هــر کــس نســبت به ملــک مورد اگهی معاملــه دیگری انجــام داده‬ ‫یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از‬ ‫تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مدارک و مســتندات‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقدام‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬م الــف‪ -5838:‬علــی برقــی –رئیــس اداره ثبت اســنادو‬ ‫امــاک گــرگان ازطــرف رضاباقــری‬ ‫ابراهیــم ســارمی اظهــار داشــت‪ :‬در عصــر‬ ‫روز جمعــه ایــن کوهنــوردان کــه تعــداد‬ ‫انهــا‪ ۱۰‬نفــر بــود بــرای صعــود بــه قلــه شــاه‬ ‫جهــان عزیمــت کــرده بودنــد‪ ،‬کــه بــه علــت‬ ‫شــدت بــارش بــرف و بــاد و کــوالک منجــر‬ ‫بــه گــم کــردن مســیر خــود شــده بودنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬ایــن کوهنــوردان‬ ‫پــس از تــاش چنــد ســاعته گــروه هــای‬ ‫امــداد و نجــات و عملیــات کوهســتان‬ ‫جمعیــت هــال احمــر در منطقــه‪،‬‬ ‫دقایقــی پیــش نجــات پیــدا کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای نجــات ایــن‬ ‫افــراد از تجهیــزات مــکان یابــی اســتفاده‬ ‫شــده افــزود‪ :‬در جســتجوی ایــن افــراد‬ ‫بیشــتر از تجهیــزات مــکان یابــی مرکــز‬ ‫عملیــات مســتقر در هــال احمــر اســتان‬ ‫اســتفاده شــد و ابتــدا افــراد بــا مکانیابــی‬ ‫بــه مســیر اصلــی راهنمایــی شــده و‬ ‫ســپس بــا کمــک ‪ ۲‬گــروه امــداد و نجــات‬ ‫کوهســتان نجــات یافتنــد‪.‬‬ ‫رییــس جمعیــت هــال احمــر اســفراین‬ ‫در ادامــه از رونــد انتقــال ایــن افــراد بــه‬ ‫منطقــه امــن گفــت‪ :‬ایــن تیــم کوهنــوردی‬ ‫اکنــون در حــال انتقــال بــه روســتای نــوده‬ ‫بــام در مجــاورت ایــن رشــته کــوه اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه قلــه شــاه جهان‬ ‫بــا ارتفــاع ســه هــزار و ‪ ۸۰‬متــر‪ ،‬بلندتریــن‬ ‫نقطــه از رشــته کــوه االداغ اســت کــه در‬ ‫شــمال شهرســتان اســفراین در اســتان‬ ‫خراســان شــمالی واقــع اســت‪.‬‬ ‫از ظرفیــت هــای گوناگــون حوزه هــای مختلف میراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی مــی توانــد در‬ ‫ایــن بخــش پیشــگام باشــد‪.‬‬ ‫احمــد تجــری افــزود‪ :‬تســهیالت در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده و ایجــاد زیرســاخت هــای مناســب در گــرگان‬ ‫موجــب تشــویق مالــکان و ســرمایه گــذاران بــرای‬ ‫ورود بــه مرمــت‪ ،‬احیــا و بهــره بــرداری از بناهــای‬ ‫تاریخــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۹‬بنــای تاریخــی در‬ ‫محــدوده شــهر تاریخــی اســتراباد بــا حجــم ســرمایه‬ ‫گــذاری ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال در حــال مرمــت و بهــره‬ ‫بــرداری بــا کاربــری گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫بــا عنایــت باینکــه اقــای محمدکالنتــری فرزندعلــی بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 77‬و شــماره ملــی ‪ 4590964635‬صــادره از شــاهرود بــا ارائــه ‪ 2‬بــرگ‬ ‫استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفترخانــه‪ 82‬گــرگان بــه ایــن اداره‬ ‫مراجعــه و مدعــی مــی باشــند ســندمالکیت یــک قطعــه زمیــن از پــاک‬ ‫‪ 151‬فرعــی از ‪ – 52‬اصلــی بخــش ‪ 3‬گــرگان ذیــل ثبــت ‪ 27649‬در دفتــر‬ ‫‪ 179‬صفحــه ‪ 306‬بنــام میــاد کالنتــری ثبــت و بشــماره چاپــی ‪850300‬‬ ‫الــف ‪ 81‬صــادر و تســلیم شــده و ســپس بــا ســند انتقــال قطعــی بشــماره‬ ‫‪ 92/7/4-82632‬دفتــر خانــه اســناد رســمی ‪ 21‬گــرگان بــه اقــای محمــد‬ ‫کالنتــری فرزندعلــی انتقــال یافتــه بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده‬ ‫اســت‪،‬لذا باســتناد تبصــره یــک مــاده ‪ – 120‬اصالحــی ائیــن نامــه قانــون‬ ‫ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی میگیــرد تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک‬ ‫مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت‬ ‫نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی‬ ‫خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در‬ ‫غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد‪ .‬م الــف‪ -5839:‬علــی‬ ‫برقــی –رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک گــرگان ازطــرف رضاباقــری‬ ‫فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان شمالی‬ ‫خسارت متخلفان حدود‪۲‬میلیاردریال‬ ‫به محیط زیست خراسان شمالی‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی در خصــوص جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬وقــوع ‪ ۴۴۰‬تخلــف در ســال جــاری یــک میلیــارد و ‪ ۹۴۰‬میلیــون ریــال بــه حوزه هــای‬ ‫مختلــف زیســت محیطــی خســارت وارد اورده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار محمدحســین صالحــی اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ ۹‬ماهــه امســال بــا تشــکیل‬ ‫‪ ۴۴۰‬پرونــده تخلــف زیســت محیطــی در اســتان‪ ۵۵۶ ،‬متخلــف هــم شناســایی شــده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت حــدود ‪ ۲‬میلیــارد ریــال وجــوه مربــوط بــه خســارت از متخلفــان وصــول شــده‬ ‫اســت کــه بخشــی از ان مربــوط بــه پرونــده هــای تشــکیل شــده در ســال گذشــته بــوده اســت‪.‬‬ ‫صالحــی اظهــار داشــت‪ :‬امســال ‪ ۲‬مــورد تخلــف صیــد ابزیــان در اســتان شناســایی شــده اســت کــه در‬ ‫ان ‪ ۹۰‬قطعــه ماهــی زردپــر بــه وســیله متخلفــان از ســد شــیرین دره برداشــت شــده بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۳۰‬فقــره پرونــده بــرای شــکار غیرمجــاز پرنــدگان نیــز تشــکیل شــده‬ ‫کــه یــک مــورد از ان مربــوط بــه پرنــدگان شــکاری بــوده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال ‪ ۴۴‬پرونــده شــکار‬ ‫غیرمجــاز چهارپایــان در اســتان تشــکیل شــده کــه بیشــترین ان مربــوط بــه منطقــه ســالوک در‬ ‫شهرســتان اســفراین اســت‪.‬‬ ‫صالحــی اظهــار داشــت‪ :‬امســال بــا شــروع بــه شــکار ‪ ۹‬مــورد صیــد پرنــدگان در اســتان برخــورد‬ ‫شــده و در ایــن مــدت ‪ ۱۴‬مــورد زنــده گیــری پرنــده وحشــی نیــز شناســایی شــده اســت کــه در‬ ‫ایــن میــان پرنــدگان شــکاری هــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫کشف یک قالده میمون‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه نگهــداری وحــوش‬ ‫تخلــف اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امســال بــا نگهــداری و خریــد یــک قــاده میمــون و یــک قطعــه عقــاب‬ ‫طالیــی برخــورد شــده و ایــن وحــوش بــه بــاغ وحــش خراســان رضــوی تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫وی بــا ابــراز نگرانــی از افزایــش ســاح در دســت شــکارچیان‪ ،‬گفــت‪ :‬اســلحه در دســت مــردم‬ ‫افزایــش یافتــه اســت و ایــن ســبب نگرانــی اســت‪ ،‬امســال ‪ ۲۰‬قبضــه ســاح غیرمجــاز و ‪۶۰‬‬ ‫قبضــه ســاح مجــاز از شــکارچیان متخلــف در اســتان کشــف شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص برخــورد بــا عامــان الودگــی زیســت محیطــی نیــز اظهــار داشــت‪ :‬امســال ‪۳۲‬‬ ‫پرونــده مربــوط بــه الودگــی زیســت محیطــی در اســتان تشــکیل شــده و ‪ ۹۳‬مــورد تذکــر در ایــن‬ ‫بــاره صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪5‬‬ ‫شمـاره ‪280‬‬ ‫نیروگاه شیروان‬ ‫سبز شد‬ ‫معــاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت خراســان شــمالی در خصــوص‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در ســالجاری بــا وجود‬ ‫مشــکالت زیســت محیطــی در نیــروگاه ســیکل‬ ‫ترکیبــی شــیروان ایــن واحــد در طــی یــک برنامــه‬ ‫ریــزی مشــخص اقــدام بــه رفــع االیندگــی هــای‬ ‫زیســت محیطــی خــود نمــود و معضــل موجــود‬ ‫در ایــن بخــش را برطــرف ســاخت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حســین‬ ‫هراتــی در ارتبــاط بــا االیندگــی هــای‬ ‫زیســت محیطــی ایــن نیــروگاه اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا وجــود االیندگــی هــای زیســت‬ ‫محیطــی کــه ایــن نیــروگاه از خــود ایجــاد‬ ‫مــی کــرد مکــررا ٌ موجــب دریافــت اخطاریــه‬ ‫هــای مختلــف مــی شــد کــه خوشــبختانه‬ ‫در ســالجاری بــا رفــع ایــن مــوارد در رده‬ ‫صنایــع غیــر االینــده قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه همــه ســاله‬ ‫بــا اغازفصــل ســرما و تغیــر ســوخت نیــروگاه از‬ ‫گاز بــه نفــت گاز‪ ،‬بــه جهــت عناصــر موجــود در‬ ‫ســوخت‪ ،‬میــزان االیندگــی نیــروگاه افزایــش‬ ‫مــی یابــد گفــت‪ :‬همــه ســاله خروجــی گازهــای‬ ‫نیــروگاه مــورد پایــش و کنتــرل قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫هراتــی در ادامــه افــزود‪ :‬بــا وجــود‬ ‫افزایــش االیندگــی در فصــول ســرد ســال‬ ‫کــه بــازه زمانــی خاصــی در بــر مــی گیــرد و‬ ‫نــوع االیندگــی هــا شــرکت هــا بایــد مــوارد‬ ‫را بــه مــا اعــام کننــد تــا ایــن پارامترهــا در‬ ‫ســنجش میــزان االیندگــی مقطعــی واحــد‬ ‫در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه زندگــی‬ ‫موجــودات زنــده ســاکن در اطــراف نیــروگاه‬ ‫گفــت‪ :‬در صــورت اینکــه االیندگــی واحــدی‬ ‫افزایــش یابــد موجــب تاثیــر بــار الودگــی‬ ‫بــر جانــداران و انســان هــا مــی شــود کــه‬ ‫در تالشــیم ایــن الودگــی هــا را بــه حداقــل‬ ‫برســانیم و ضرر ان بر انســان و موجودات‬ ‫را کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫هراتــی ضمــن اشــاره بــه نظــارت و پایــش‬ ‫مســتمر بــر االیندگــی صنایــع اســتان‬ ‫افــزود‪ :‬در صــورت اینکــه بعــد از انجــام‬ ‫نظارتهــا مشــخص شــود صنعتــی دارای‬ ‫االیندگــی بیــش از حــد مــی باشــد و در پــی‬ ‫اخطارهــای داده شــده اقــدام بــه حــذف‬ ‫انهــا نکنــد قطعــا برخوردهــای قضایــی‬ ‫ســختگیرانه بــا انهــا خواهــد شــد و مــی‬ ‫بایســت عــوارض ناشــی از خســارت هــای‬ ‫وارد شــده بــه طبعیــت را پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه نســبت بــه رفــع نشــدن‬ ‫االیندگــی هــای تولیــدی در صــورت اقــدام‬ ‫هــای الزم از ســوی صنایــع گفــت‪ :‬در‬ ‫برخــی از صنایــع هــم در صــورت تذکــر اگــر‬ ‫احســاس شــود وضعیــت بهتــر نشــده و‬ ‫نمــی تــوان کاری کــرد‪ ،‬ان صنعــت از مــدار‬ ‫فعالیــت خــارج مــی شــود‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در ســال جــاری بــه دلیــل‬ ‫برودت شــدید هوا میزان مصرف و اســتفاده از‬ ‫نف ـت گاز در نیــروگاه ســیکل ترکیبــی شــیروان‪،‬‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــا ‪۵۴‬‬ ‫درصــد افزایــش روبــرو بــوده اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در روزهــای اخیــرا ً از‬ ‫ایــن نیــروگاه ســیکل ترکیبــی بــه عنــوان‬ ‫بزرگتریــن مصــرف کننــده صنعتــی گاز از‬ ‫ســوی مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان‬ ‫شــمالی یــاد شــده و مصــرف ان را درفصــل‬ ‫تابســتان برابــر بــا مصــرف کل اســتان در‬ ‫فصــل زمســتان دانســته اســت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر کل نیــاز بــرق مصرفــی‬ ‫خراســان شــمالی از ‪ ۳۰‬درصــد تولیــد‬ ‫نیــروگاه ســیکل ترکیبــی شــیروان‪ ،‬تامیــن‬ ‫مــی شــود و ‪ ۷۰‬درصــد دیگــر ان نیــز بــه‬ ‫خــارج اســتان صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫در حــال حاظــر میــزان ظرفیــت تولیــدی‬ ‫ایــن نیــروگاه هــزار و ‪ ۱۱۴‬مــگاوات بــوده‬ ‫کــه بــا بهــره بــرداری از واحدهــای بخــار‬ ‫ایــن رقــم بــه هــزار و ‪ ۴۰۰‬مــگاوات افزایــش‬ ‫خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫گفتــه مــی شــود ایــن نیــروگاه شــامل ‪۶‬‬ ‫واحــد گازی کــه هــر کــدام بــا ظرفیــت ‪۱۵۹‬‬ ‫مــگاوات و ســه واحــد بخــار هــر کــدام ‪۱۶۰‬‬ ‫مــگاوات اســت کــه در مجمــوع تــوان تولیــد‬ ‫ان یکهــزار و ‪ ۴۳۴‬مــگاوات اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایجاد‪۹‬واحدصنایع‬ ‫تبدیلی‬ ‫‪6‬‬ ‫درخراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 08‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫سالمت‬ ‫شماره ‪280‬‬ ‫اعتماد به نفس باال‪ ،‬سالح کودک‬ ‫در برابر چالش های زندگی‬ ‫سالمت‬ ‫مراقب ‪ ۵‬عالمت‬ ‫زودهنگام بیماری ام اس‬ ‫باشید!‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن عبداللــه‬ ‫یوســفی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن صنایــع در زمینــه‬ ‫بســته بنــدی بــذر‪ ،‬خــوراک امــاده دام و طیــور‪،‬‬ ‫بســته بنــدی ســبزیجات و صیفــی جــات تــازه‪،‬‬ ‫رشــته اش‪ ،‬الوچــه فــراوری شــده‪ ،‬کشــک‪ ،‬بســتنی‬ ‫ســنتی و بســته بنــدی ســرگل و گل زعفــران بــا‬ ‫سالمت‪-‬‬ ‫در ایــاالت متحــده‪ ،‬تقریبــا ‪ ۲۰۰‬فــرد‬ ‫مبتــا بــه ام اس در هــر هفتــه تشــخیص داده‬ ‫مــی شــود و ایــن در حالــی اســت کــه هــم اکنــون‬ ‫بیــش از ‪ ۲,۵‬میلیــون نفــر در سراســر جهــان بــا‬ ‫ایــن بیمــاری ناتــوان کننــده زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫در ایــاالت متحــده‪ ،‬تقریبــا ‪ ۲۰۰‬فــرد مبتــا بــه ام‬ ‫اس در هــر هفتــه تشــخیص داده مــی شــود و‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه هــم اکنــون بیــش از ‪۲,۵‬‬ ‫میلیــون نفــر در سراســر جهــان بــا ایــن بیمــاری‬ ‫ناتــوان کننــده زندگــی مــی کننــد‪ ۵ .‬عالئمــت‬ ‫نامرئــی ایــن بیمــاری ناتــوان کننــده را بیشــتر‬ ‫بشناســید‪:‬‬ ‫مشــکالت بینایــی‪ :‬بــرای بســیاری از افــراد اولیــن‬ ‫عالمــت بیمــاری مولتیپــل اســکلروزیس یــا فلــج‬ ‫چندگانــه در چشــم اســت‪ .‬اغلــب‪ ،‬ام اس باعــث‬ ‫نوریــت اپتیــک مــی شــود‪ ،‬یــک بیمــاری کــه بــه‬ ‫عصــب ارتبــاط دهنــده چشــم بــه مغــز صدمــه‬ ‫مــی زنــد‪ .‬ایــن حالــت معمــوال تنهــا بــر یــک چشــم‬ ‫تاثیــر مــی گــذارد‪ ،‬امــا در مــوارد نادر شــامل هر دو‬ ‫چشــم مــی شــود‪ .‬عالئــم عبارتنــد از‪:‬‬ ‫تاری دید‬ ‫مات بودن رنگ ها‬ ‫درد در چشــم‪ ،‬بــه ویــژه هنگامــی کــه ان را‬ ‫حرکــت مــی دهیــد‬ ‫اغلــب‪ ،‬عالئــم خــود بــه خــود در عــرض چنــد‬ ‫هفتــه یــا چنــد مــاه ناپدیــد مــی شــوند‪ .‬امــا اگــر‬ ‫ایــن نشــانه هــا را مشــاهده کردیــد بالفاصلــه بــا‬ ‫پزشــکتان در تمــاس باشــید‪.‬‬ ‫حــس هــای عجیــب و غیرعــادی‪ :‬اولیــن نشــانه‬ ‫هــای ام اس کــه ممکــن اســت حــس هــای‬ ‫عجیبــی در بدنتــان باشــد عبارتنــد از‪:‬‬ ‫احساســی شــبیه شــوک برقــی وقتــی کــه ســر و‬ ‫یــا گردنتــان را حرکــت مــی دهیــد‪ .‬ممکــن اســت‬ ‫از ســتون فقــرات شــروع شــده و بــه دســتها و‬ ‫پاهیتــان منقــل شــود‪.‬‬ ‫بی حسی‪ ،‬اغلب در صورت‬ ‫احساس سوزن سوزن شدن‬ ‫احساس سفتی و تورم‬ ‫خارش شدید‬ ‫خســتگی‪ :‬یــک نشــانه شــایع اولیــه ام اس‬ ‫خســتگی شــدید اســت‪ .‬ممکــن اســت احســاس‬ ‫خســتگی کنیــد حتــی اگــر فعالیــت زیادی نداشــته‬ ‫باشــید‪ .‬ممکــن اســت صبــح بــه محــض اینکــه از‬ ‫خــواب بیــدار شــدید احســاس خســتگی کنیــد‪.‬‬ ‫گرمــا و مشــکالت مربوطــه‪ :‬زمانی کــه ورزش می‬ ‫کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت بــه محــض اینکــه بــدن خــود‬ ‫را گــرم مــی کنیــد احســاس خســتگی و ضعــف‬ ‫کنیــد‪ .‬همچنیــن هنگامــی کــه بدنتــان گــرم شــود‬ ‫در کنتــرل بخــش هــای خاصــی از بــدن‪ ،‬ماننــد پــا‬ ‫و یــا ســاق پــای خــود دچــار مشــکل مــی شــوید‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه اســتراحت مــی کنید و دمــای بدنتان‬ ‫پاییــن اســت‪ ،‬ایــن عالئــم بــه احتمــال زیــاد از بیــن‬ ‫خواهنــد رفــت‪.‬‬ ‫مشــکالت در راه رفتــن‪ :‬ام اس مــی توانــد منجــر‬ ‫بــه عــدم تعــادل شــود‪ ،‬و راه رفتــن را مشــکل‬ ‫ســازد‬ ‫‪ .‬عالئم می تواند شامل موارد زیر باشد‪:‬‬ ‫مشکل داشتن در حفظ تعادل‬ ‫مشکالت درراه رفتن معمولی‬ ‫دیگر عالئم ام اس‬ ‫بســته بــه ایــن کــه کــدام بخــش از سیســتم‬ ‫عصبــی تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬دیگــر‬ ‫عالئــم اولیــه مــی تواننــد شــامل مــوارد زیــر‬ ‫باشــند‪:‬‬ ‫اختالل در تمرکز فکر‬ ‫افســردگی ‪ -‬مشــکالت در مثانه و روده احساس‬ ‫کنیــد کــه اتــاق در حــال چرخــش اســت‪ ،‬حالتی به‬ ‫نام ســرگیجه ‪-‬درد‬ ‫اگــر شــما یــک یــا چنــد نشــانه کــه از نشــانه هــای‬ ‫شــایع ام اس هســتند را داشــتید‪ ،‬پزشــک ممکن‬ ‫اســت بــه شــما پیشــنهاد ازمایــش دهــد‪ .‬ایــن‬ ‫ازمایشــها مــی توانــد شــامل مــوارد زیــر باشــد‪:‬‬ ‫ازمایــش خــون بــرای مشــکالت دیگــر بــا عالیــم‬ ‫شــبیه بــه ام اس ماننــد بیمــاری الیــم‪.‬‬ ‫ازمایــش بــرای انــدازه گیــری ســرعت ســیگنال‬ ‫هــای در حــال حرکــت در اعصــاب‪.‬‬ ‫ام ار ای‪ ،‬کــه از مغــز عکــس مــی گیــرد‪ ،‬تــا‬ ‫پزشــک شــما بتوانــد مناطــق اســیب دیــده را‬ ‫بررســی کنــد‪.‬‬ ‫کشــیدن مایــع نخاعــی بــرای بررســی مایعــی کــه‬ ‫در مغــز و نخــاع در جریــان اســت؛ ممکــن اســت‬ ‫نشــانه هایــی را نشــان دهــد کــه سیســتم ایمنــی‬ ‫بــدن شــما در حــال اســیب زدن بــه سیســتم‬ ‫عصبیتــان اســت‪ ،‬و ایــن نشــانه هــا در ام اس‬ ‫اتفــاق مــی افتــد‪.‬‬ ‫ظرفیــت جــذب ‪ ۱۵۱‬هــزار تــن مــواد خــام اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫خراســان شــمالی در خصــوص ایــن خبــر گفــت‪ :‬طــی‬ ‫‪ ۹‬مــاه ســالجاری ‪ ۹‬واحــد صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی‬ ‫بــا ظرفیــت ‪ ۱۳۷‬هــزار تــن ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫بالیی که سیگار بر سر‬ ‫پوست شما می اورد‬ ‫به قلم فرزانه شقاقی روانشناس‬ ‫اهمیــت رســالت والدین در پــرورش کودکانی‬ ‫پویــا‪ ،‬شــاد‪ ،‬دارای اعتمــاد بــه نفــس بــر‬ ‫هیچکــس پوشــیده نیســت‪ .‬چــرا کــه کــودکان‬ ‫دارای اعتمــاد بــه نفــس بــاال و شایســته بــه‬ ‫مراتــب راحــت تــر مــی تواننــد در مواجهــه بــا‬ ‫چالــش هــا و مشــکالت تصمیــم گیــری کننــد‪.‬‬ ‫در واقــع شــکل گیــری اعتمــاد در برابــر بــی‬ ‫اعتمــادی‪ ،‬پایــه و اســاس امیــد و امیــدواری‬ ‫در بزرگســالی را تشــکیل مــی دهــد‪ .‬بــه‬ ‫دیگــر ســخن اعتمــاد در ســال هــای نخســت‬ ‫زندگــی کــودک شــکل مــی گیــرد و ســنگ بنــای‬ ‫امیــدواری را تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫اما اعتماد به نفس چیست؟‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس مجموعــه ای از رویکردهــا‪،‬‬ ‫باورهــا و احساســاتی اســت کــه هــر فــرد از‬ ‫خــودش دارد‪ .‬تعریــف هــر فــرد از خــود‪ ،‬بــاور‬ ‫هــا‪ ،‬ایــده هــا و عقایــدش روی انگیــزه ‪ ،‬نظــرات‬ ‫و رفتارهــای شــخصی اش تاثیرگــذار بــوده و هــر‬ ‫قــدر ایــن تعاریــف دارای جنبــه هــای مثبــت و‬ ‫امیــدوار کننــده باشــند‪ ،‬فــرد دارای اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس باالتــری اســت‪.‬‬ ‫از انجــا کــه شــکل گیری الگــوی اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس‪ ،‬خیلــی زود و در کودکــی در زندگــی اغــاز‬ ‫می شــود‪ ،‬والدیــن بایــد شــیوه هــای تقویــت‬ ‫ایــن حــس را بیاموزنــد‪ .‬والدینــی کــه بــه موقــع‬ ‫نیــاز هــای کــودک در مــورد گرســنگی‪ ،‬تشــنگی‪،‬‬ ‫احســاس ســرما و گرمــا‪ ،‬خیــس کــردن و ‪...‬‬ ‫را مرتفــع مــی ســازند ایــن حــس اعتمــاد را در‬ ‫کــودک بــه وجــود مــی اورنــد کــه اطرافیــان قابــل‬ ‫اعتمــاد و اتــکال هســتند‪ .‬از ســوی هــر گونــه‬ ‫اهمــال و سســتی در بــراوردن حاجــات کــودک‬ ‫منجــر بــه افزایــش حــس بــی اعتمــادی بــه‬ ‫والدیــن مــی شــود و حــس بــد نــا امــدی در او‬ ‫شــکل مــی گیــرد‪.‬‬ ‫نقش والدین در اعتماد سازی‬ ‫در ســنین باالتــر حمایــت از کــودک در بــراورده‬ ‫ســاختن نیازهــای شــخصی خــودش‪ ،‬بــا ارزش‬ ‫تریــن هدیــه ای اســت کــه والدیــن مــی تواننــد‬ ‫بــه کــودکان بدهنــد چــرا کــه ایــن حــس را‬ ‫در کــودک بــه وجــود مــی اورد کــه گام در راه‬ ‫تکامــل گذاشــته اســت و مســیر را صحیــح‬ ‫انتخــاب کــرده اســت‪ .‬مثــا یــک کــودک نوپــا‬ ‫کــه راه رفتــن را بــرای اولیــن بــار تجربــه می کنــد‪،‬‬ ‫دچــار حــس انجــام یــک کار می شــود کــه باعــث‬ ‫تقویــت اعتمــاد بــه نفــس می شــود‪ .‬یادگیــری‬ ‫برخاســتن پــس از تالش هــای ناموفــق قبلــی‬ ‫بــه کــودک می امــوزد کــه او می توانــد و ایــن‬ ‫توانســتن‪ ،‬حــس اعتمــاد بــه نفــس بــه او را‬ ‫دو چنــدان مــی ســازد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت‬ ‫کــه نقــش والدیــن‪ ،‬کمــک بــه کــودک بــرای‬ ‫شــکل گیری یــک وضعیــت دقیــق و ســالم از‬ ‫خوداگاهــی اســت‪.‬‬ ‫چگونه می توان اعتماد به نفس‬ ‫کودکان را افزایش داد؟‬ ‫ایجــاد اطمینــان از ناحیــه والدیــن‪ ،‬بــر اوردن‬ ‫بــه موقــع نیــاز هــای کــودک‪ ،‬تــاش بــرای‬ ‫ایجــاد خودکنترلــی‪ ،‬دادن قــدرت انتخــاب بــه‬ ‫کــودک‪ ،‬جداســازی تدریجــی کــودک از شــرایط‬ ‫حمایتی و قرار دادن کودک در موقعیت های‬ ‫چالشــی‪ ،‬پرهیــز از تعریــف و تمجیــد بیجــا ‪،‬‬ ‫عــدم مقایســه فرزنــد بــا همســاالن‪ ،‬دادن‬ ‫مســئولیت بــه کــودکان در امــورات مختلــف‬ ‫و ‪ ...‬مــی تواننــد در افزایــش حــس اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس کــودکان موثــر باشــند‪ .‬کودکانــی از‬ ‫ســنین کودکــی قدرت مواجهه بــا چالش های‬ ‫اجتماعــی در مهــد کــودک ‪ ،‬مدرســه‪ ،‬پــارک‪،‬‬ ‫باشــگاه و ‪ ...‬را پیــدا مــی کننــد‪ ،‬در اینــده بــا‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری گام در جامعــه‬ ‫مــی گذارنــد و راحــت تــر و اســان مــی تواننــد‬ ‫احقــاق حــق کننــد و در مقابــل کژتابــی هــای‬ ‫جامعــه امــروز محکــم تــر دوام مــی اورنــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫در خاتمــه بایــد اذعــان داشــت فرصــت انتخاب‬ ‫و تصمیــم گیــری بــرای کــودکان کلیدی اساســی‬ ‫بــرای اعتمــاد بــه نفــس اســت‪ .‬ایــن موضــوع‬ ‫بــه انهــا اجــازه مــی دهــد کــه احســاس قــدرت‬ ‫کننــد‪ .‬در حقیقــت اعتمــاد بــه نفــس را مــی‬ ‫تــوان ســاحی در برابــر چالــش هــای موجــود در‬ ‫ســطح جامعــه امــروزی نامیــد و هر چــه والدین‬ ‫در دوران کودکــی بــر روی تجهیــز فرزنــدان‬ ‫شــان بــه ایــن ســاح مطمئــن و قابــل اعتمــاد‪،‬‬ ‫هزینــه کننــد‪ ،‬کــودک در اینــده بــا مشــکالت‬ ‫کمتــری مواجــه خواهــد شــد و بــه زبــان ســاده‬ ‫راحــت تــر از پــس مشــکالت بــر خواهــد امــد‪.‬‬ ‫در ضمــن کودکانــی بــا اعتمــاد بــه نفــس بــاال‪،‬‬ ‫از ایجــاد ارتبــاط بــا دیگــران لــذت می برنــد‪ ،‬در‬ ‫تصمیــم گیــری هــا منطقــی عمــل مــی کننــد‪،‬‬ ‫در مناســبات اجتماعــی راحــت تــر هســتند و از‬ ‫فعالیت هــای گروهــی لــذت می برنــد و از همــه‬ ‫مهمتــر اینکــه از اســتقالل کافــی برخوردارنــد‪.‬‬ ‫فلــذا توصیــه مــی شــود خانــواده هــا بــرای‬ ‫پــرورش کودکانــی بــا اعتمــاد بــه نفــس بــاال خود‬ ‫را از مشــاوره بــا اهــل فــن و مشــاوران دلســوز‬ ‫بــی نیــاز نبیننــد و یــا بــا مطالعــه منابع مختلف‪،‬‬ ‫مســیر تربیتــی صحیــح فرزنــدان خــود را بیابنــد‪.‬‬ ‫فراخوان دعوت به همکاری ( خرید محصوالت تضمینی سال ‪) 1400‬‬ ‫اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان به نمایندگی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ‪ ،‬در نظر دارد از ظرفیت های‬ ‫موجود در سطح استان در فصل خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی در سال ‪ 1400‬برابر ضوابط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی‬ ‫ایران بعنوان مرکز خرید تضمینی و نگهداری استفاده نماید لذا از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی در سطح استان که واجد شرایط و‬ ‫امکانات زیر میباشند دعوت میگردد تقاضای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه‪ 99/10/30‬به ادرس‪ :‬گرگان‪-‬میدان‬ ‫فخرالدین اسعد گرگانی –ادارهکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان تحویل نمایند‪ .‬متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر‬ ‫در ساعات اداری به ادرس فوق مراجعه و یا با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل نمایند‬ ‫حقوقی ‪32239728 :‬بازرگانی ‪32251508 :‬‬ ‫شرایط مرکز خرید‪:‬‬ ‫داشــتن ظرفیــت انبــاری متناســب بــا حجــم بــراوردی خریــد مرکــز نظیرســیلوی بتنی‪،‬ســیلوی فلزی‪،‬انبــار تمــام مکانیــزه‪ ،‬انبــار‬ ‫‪ -1‬‬ ‫نیمــه مکانیــزه وانبــار سادهمســقف ‪.‬‬ ‫داشتن محوطه محصور‪،‬کف محوطه اسفالت یا بتن با درب ورودی و خروجی قابل کنترل‬ ‫‪ -2‬‬ ‫داشتن توان تخلیه و بارگیری متناسب با ظرفیت مرکز‬ ‫‪ -3‬‬ ‫دارا بودن سیستم روشنایی انبار و محوطه مرکز خرید‬ ‫‪ -4‬‬ ‫دارا بودن سیستم اطفاء حریق نظیر شیلنگ اتشنشانی ‪ ،‬کپسول اطفاء حریق متناسب با حجم و ظرفیت خرید مرکز‪.‬‬ ‫‪ -5‬‬ ‫دارا بودن باسکول استاندارد ترجیحا متصل به رایانه و چاپگر‬ ‫‪ -6‬‬ ‫دارا بودن تجهیزات و امکانات مناسب برای تخلیه و بارگیری محموالت‬ ‫‪ -7‬‬ ‫دارا بودن دوربین دید در شب با قابلیت انتقال تصاویر‬ ‫‪ -8‬‬ ‫دارا بودن ارتباط اینترنتی مناسب و تجهیزات مربوط به ان‬ ‫‪ -9‬‬ ‫دارا بــودن رایانــه و چاپگــر متناســب بــا حجــم خریــد مرکزبــه نحــوی کــه ثبــت عملیــات خریــد و تحویــل در مــکان مرکــز خریــد‬ ‫‪ -10‬‬ ‫انجــام پذیــرد‪.‬‬ ‫دارا بودن نیروی انسانی مجرب و مطلع در حوزه های کنترل کیفی ‪،‬بازرگانی ‪.‬‬ ‫‪ -11‬‬ ‫دارا بــودن امکانــات و تجهیــزات کنتــرل کیفــی شــامل ‪ :‬بمبــو بــه تعــداد کافــی ‪،‬الــک (مطابــق دســتورالعملهای ابالغــی بــه تعــداد‬ ‫‪ -12‬‬ ‫کافی)‪،‬پنــس ‪ ،‬تــرازوی دیجیتــال بــا دقــت ‪ 2‬رقــم اعشــار ‪،‬میــز کار مناســب بــا نــور کافــی ‪ ،‬رطوبــت ســنج ‪ ،‬ســینی اســتاندارد افــت زنــی‬ ‫‪ 50*50‬ســانتی متــر ‪ ،‬کاردک بــا ســر تــاس ســر تخــت و ‪ ...‬و همچنیــن وجــود فضــا مناســب بــرای نگهــداری نمونــه هــای شــاهد ‪.‬‬ ‫‪ -13‬دارا بودن امکانات رفاهی نظیر نمازخانه ‪ ،‬سرویس بهداشتی ‪ ،‬ابسرد کن و ‪. ...‬‬ ‫دارا بودن توان مالی برای ارائه تضامین قرارداد‪.‬‬ ‫‪ -14‬‬ ‫امکان نگهداری و بایگانی اسناد محموالت خرید و ارائه به شرکت ‪.‬‬ ‫‪ -15‬‬ ‫تبصــره‪ )1‬مشــخصات یــاد شــده حداقــل شــرایط الزم بــرای خریــد بــوده و چنانچــه مرکــزی فاقــد هــر یــک از شــرایط مذکــور باشــد و یــا قــادر‬ ‫بــه تامیــن نباشــد قابلیــت انتخــاب و اســتفاده در فصــل خریــد اتــی را نخواهــد داشــت‬ ‫تبصــره ‪)2‬بدیهــی اســت فراخــوان صدراالشــاره بمنزلــه التــزام شــرکت متبــوع بــر انعقــاد قــرارداد بــا متقاضیــان نبــوده لکــن تمیــز و‬ ‫تشــخیص انتخــاب پیمانــکاران بمنظــور انعقــاد قــرارداد در صــورت نیــاز و بنــا بــه ضــرورت در صالحیــت ایــن اداره کل خواهــد بــود و‬ ‫متعاقبــا هیــچ گونــه اعتراضــی ‪ ،‬قابلیــت اســتماع را نخواهــد داشــت‪ /.‬شناســه اگهــی‪1068866:‬‬ ‫اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان‬ ‫ســیگار کشــیدن عــاوه بــر ایــن کــه قلــب‬ ‫را ضعیــف مــی کنــد‪ ،‬بــر روی ریــه هــا و‬ ‫اســتخوان تاثیــر مــی گــذارد‪ ،‬احتمــال بــاروری‬ ‫و ســکته مغــزی را افزایــش مــی دهــد‪ ،‬عارضه‬ ‫مهــم دیگــری هــم دارد و ان تغییراتــی‬ ‫ناخوشــایند در پوســت و مــو اســت‪.‬‬ ‫برخــی تاثیــرات منفــی ســیگار بــر روی پوســت‪،‬‬ ‫دهــان‪ ،‬چشــم هــا و دنــدان از ایــن قرارنــد‪:‬‬ ‫ناهمــواری پوســت‪ :‬ســیگار کشــیدن روی رگ‬ ‫هــای خونــی اثــر مــی گــذارد‪ ،‬رگ هایــی کــه‬ ‫اکســیژن و مــواد مغــذی را بــه کل بــدن مــی‬ ‫رســانند‪ .‬موقعــی کــه پوســت از نظــر ایــن مــواد‬ ‫مغــذی محــروم مــی شــود‪ ،‬حتــی در ســنین‬ ‫پاییــن تغییراتــی در ان ایجــاد مــی گــردد‪ .‬افــراد‬ ‫ســیگاری اغلــب رنــگ پریــده هســتند‪.‬‬ ‫افتادگــی و چیــن و چــروک پوســت‪ :‬دود‬ ‫تنباکــو حــاوی بیــش از ‪ 4‬هــزار ماده شــیمیایی‬ ‫ســرطان زا اســت‪ .‬ایــن مــواد همچنیــن بــه‬ ‫کالژن و االســتین دو جــزء اصلــی پوســت‬ ‫اســیب مــی رســانند‪ .‬حتــی قــرار گرفتــن در‬ ‫معــرض دود ســیگار و ســیگاری هــای دســت‬ ‫دوم نیــز مــی تواننــد ایــن ضایعــات پوســتی‬ ‫را تجربــه کننــد؛ یعنــی افتادگــی و چیــن و‬ ‫چــروک هــای عمیــق پوســت‪.‬‬ ‫چیــن و چــروک در اطــراف لــب‪ :‬اســیب بــه‬ ‫االســتین روی پوســت اطــراف دهــان نیــز‬ ‫تاثیــر مــی گــذارد و منجــر بــه پیــری زودرس‬ ‫بــا ایجــاد خطــوط عمیــق در اطــراف پوســت‬ ‫لــب مــی شــود‪.‬‬ ‫لکــه هــا روی ناخــن و انگشــتان‪ :‬توتــون و‬ ‫تنباکــو منجــر بــه بــروز لکــه هایــی روی ناخــن‬ ‫هــا و پوســت دســت مــی شــود‪ .‬ایــن اتفــاق مــی‬ ‫توانــد ناشــی از ســیگار کشــیدن مزمــن باشــد‪.‬‬ ‫خوشــبختانه بعــد از تــرک ســیگار ایــن تغییــرات‬ ‫محــو مــی شــود‪.‬‬ ‫ریــزش مــو‪ :‬ســیگار مــی توانــد منجــر بــه فراینــد‬ ‫ریــزش مــو شــود و ایــن رونــد بــا باالتــر رفتــن‬ ‫ســن وخیــم تــر مــی گــردد‪ .‬برخــی تحقیقــات‬ ‫نشــان مــی دهــد کــه طاســی در مــردان‬ ‫ســیگاری شــایع تــر اســت‪.‬‬ ‫پســوریازیس‪ :‬افــراد ســیگاری در معــرض‬ ‫ایــن بیمــاری پوســتی ناخوشــایند و ناراحــت‬ ‫کننــده هســتند‪ .‬پســوریازیس اغلــب منجــر بــه‬ ‫ضخامــت و پوســت فلــس دار در ارنــج‪ ،‬ســر‪،‬‬ ‫دســت‪ ،‬یــا پــا مــی شــود‪.‬‬ ‫چیــن و چــروک چشــم‪ :‬ایــن چیــن و چــروک هــا‬ ‫اگرچــه بــا افزایــش ســن ایجــاد مــی شــود امــا در‬ ‫ســیگاری هــا بســیار عمیــق تر اســت‪.‬‬ ‫بهبــود ظاهــر بعــد از تــرک‪ :‬بعــد از ایــن کــه‬ ‫شــما ســیگار را تــرک مــی کنیــد‪ ،‬جریــان خــون‬ ‫بهبــود مــی یابــد در نتیجــه پوســت شــروع بــه‬ ‫دریافــت اکســیژن بیشــتر مــی کنــد‪ .‬دنــدان هــا‬ ‫نیــز ممکــن اســت ســفید تــر شــوند ضمــن ایــن‬ ‫کــه لکــه هــای انگشــتان و ناخــن هــا نیــز بــا‬ ‫تــرک ســیگار کــم رنــگ تــر مــی شــود‪.‬‬ ‫کافی است نام‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫را در گوگل جستجو کنید‬ ‫انچه به دنبال اش می‬ ‫گردید خواهید یافت‬ صفحه 6 ‫وی بــا بیــان اینکــه ســازمان اداری کشــور بایــد‬ ‫بــرای عملــی کــردن قانــون رســیدگی بــه تخلفــات‬ ‫اداری تــاش کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬اگــر قانــون رســیدگی بــه‬ ‫تخلفــات اداری بــه درســتی اجــرا شــود کار ســازمان‬ ‫بازرســی و دســتگاه قضــا نیــز ســبک شــداه و از‬ ‫شــمار پرونــده هــای ایــن بخــش کاســته مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از ایرنــا‬ ‫حجت االسالم و المسلمین سیدابراهیم رییسی عصر‬ ‫پنجشــنبه در جمــع قضــات و کارکنــان دســتگاه قضــا در‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬اینکــه گفتــه مــی شــود‬ ‫قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری کشــور نمــی توانــد‬ ‫پاســخگو باشــد درســت نیســت‪ ،‬بلکــه اشــکال نــه از‬ ‫قانــون گــذاری کــه از اجــرا نشــدن ان اســت‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫ایران دارای یکی‬ ‫ازپیشرفته ترین‬ ‫قوانینتخلفات‬ ‫اداری است‬ ‫دوشنبه ‪ 08‬دی ‪1399‬‬ ‫هر تخلف رانندگی بستر یک سانحه است‪ ،‬پس خوب رانندگی کنیم ‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت چهاردهم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫حضرت امام خمینی (ره)‬ ‫و قانون حق کسب و پیشه‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ 289‬لــذا همینکــه فــردی ایــن توانایــی را‬ ‫داشــت میتوانســت گوشــه ای از خانه مســکونی مالک را‬ ‫بــه محــل کســب تبدیــل کنــد‪ .‬ابــروی مســتاجر کــه ناشــی‬ ‫از فــن و حرفــه و اوازه او بــوده و توانایــی تجــاری او کــه‬ ‫ناشــی از ســرمایه کار و ابــزار او بــوده ‪ ،‬موجــب میشــد‬ ‫در تبدیــل گوشــه ای از خانــه مســکونی بــه محــل کســب ‪،‬‬ ‫مــورد تشــویق دولــت نیــز قرارگیــرد‪ .‬زیــرا مســتاجر قــدم‬ ‫در راســتای ارائــه خدمــات عمومــی جامعــه ای که نیازمند‬ ‫ان بود‪ ،‬برمیداشــت‪ .‬و همین فرضیه بنیان حق کســب‬ ‫و پیشــه بــود ‪ .‬امــا در عمــل ایــن اندیشــه نیکــو تعرضــی‬ ‫بــه حــق مالکیــت مالــک گردیــد و تبدیــل بــه بــاج خواهــی‬ ‫مســتاجر از موجــر شــد‪ .‬مخصوصــا پــس از وضــع قانــون‬ ‫شــهرداریها در ســال ‪ ، 1355‬ایــن دولــت بــود کــه مجــوز‬ ‫تغییــر کاربــری را صــادر میکــرد ‪.‬‬ ‫زیــرا دیگــر افــرادی کــه دارای فــن و حرفــه و کســب و کار‬ ‫باشــند فــراوان بــوده انــد‪ .‬بنابرایــن اگــر در ســنه ‪ 30‬تــا‪40‬‬ ‫کــه مســتاجر بــه جــای شــهرداری ‪ ،‬ســبب تغییــر کاربــری‬ ‫ک مالــک میگردیــد و ملک مســکونی و ناشــناخته و کم‬ ‫ملـ ِ‬ ‫ارزش مالــک را بواســطه تبدیــل ان ‪ ،‬بــه محــل کســب و‬ ‫کار و ایجــاد منافــع‪ ،‬ارزشــمند میکــرد ‪ ،‬حقــی بــرای ان‬ ‫مســتاجر ِ خــاص بــر ذمــه مالــک قابــل تصور بــود‪ .‬بنابراین‬ ‫مالحظــه میشــود کــه منشــاء و موجــد این حــق ‪ ،‬فعالیت‬ ‫کســبی مســتاجر‪ ،‬بعبارتــی قــدرت تجــاری و نــام و اوازه و‬ ‫شــهرت و فــن و حرفــه او بــوده اســت‪ .‬امــا ایــن منشــاء و‬ ‫ماخــذ کــم کــم در دهــه ‪ 40‬تــا ‪ 50‬رو بــه زوال نهــاد و در‬ ‫ســال ‪ 1355‬بکلــی از بیــن رفــت‪ .‬امــا متاســفانه قانونگــذار‬ ‫در ســال ‪ 1356‬فارغ از خالف شــرع بودن ان ‪ ،‬علیرغم‬ ‫انکــه دیگــر زمینــه هــای عقالنــی و عملــی بــرای ایجــاد‬ ‫ایــن حــق زائــل شــده و موجودیــت نــدارد ‪ ،‬ضمــن نســخ‬ ‫قانــون مصــوب ســال ‪ 1339‬مجــددا بقــای اعتبــار و نفــوذ‬ ‫حــق کســب و پیشــه را همچنــان مقــرر کــرد‪ .‬متاســفانه‬ ‫تــا ســال ‪ 1376‬حــق کســب و پیشــه همچنــان حاکمیــت‬ ‫داشــت‪ .‬لیکن در ســال ‪ 1376‬حق کســب و پیشــه رســما‬ ‫ســاقط گردیــد و جــای انــرا ســرقفلی گرفــت‪ .‬منشــاء و‬ ‫موجــد ســرقفلی برخــاف کســب و پیشــه قــدرت تجــاری‬ ‫و نــام و اوازه و ابــروی مســتاجر نیســت ‪ .‬بلکــه توافــق‬ ‫و تراضــی دو طــرف اســت کــه بــه موجــب ایــن توافــق ‪،‬‬ ‫مســتاجر مبلغــی در وجــه مالــک پرداخــت میکنــد و مالــک‬ ‫انتفاع ملک را برای همیشــه به مســتاجر تملیک میکند‪.‬‬ ‫مســتاجر برخــوردار از حــق ســرقفلی بــه هنگامــی که خود‬ ‫اراده بــر تخلیــه عیــن مســتاجره کنــد ‪ ،‬میتوانــد معــادل‬ ‫روز مبلغــی را کــه قبــا بــه مالــک داده ‪ ،‬از مالــک و یــا‬ ‫ک‬ ‫شــخص ثالــث اخــذ کنــد‪ .‬ایــن مبلــغ کــه ســرقفلی ملـ ِ‬ ‫تجــاری نامیــده میشــود ‪ ،‬بعلــت انکــه ناشــی از تراضــی‬ ‫و معاملــه دو طــرف اســت براســاس مــاده ‪ 10‬قانــون‬ ‫مدنــی مشــروعیت دارد‪ .‬مشــکل در اینجــا اســت کــه در‬ ‫قانــون ســال ‪ 1376‬تصریــح شــده کــه قراردادهــای قبــل از‬ ‫تصویــب ‪ ،‬مشــمول قانــون ســال ‪ 1356‬مــی باشــند‪ .‬لــذا‬ ‫قراردادهــای منعقــده تــا ســال ‪ 1376‬همچنــان مشــمول‬ ‫قانــون ســال ‪ 1356‬باقــی ماندند‪ .‬اما تکلیف کارشناســان‬ ‫رســمی در تعیین حق کســب و پیشــه چیســت قطعا باید‬ ‫ـودن ملــک ‪ ،‬قبــل از ســال‬ ‫مالحظــه کننــد‪ ،‬اگــر تجــاری بـ‬ ‫ِ‬ ‫‪ 1355‬توســط مســتاجر تحقــق یافتــه ‪ ،‬بعبارتــی توانایــی‬ ‫تجــاری و نــام و اوازه مســتاجر بــوده کــه ملــک مســکونی‬ ‫را بــه محــل ِکســب‪ ،‬تبدیــل کــرده ‪ ،‬میتــوان نیمــی از‬ ‫ســرقفلی روز ملــک را متعلــق بــه او و نیــم دیگــر را بــه‬ ‫مالــک نســبت داد‪ .‬امــا اگــر مســتاجر پــس از ســال ‪1355‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا‬ ‫فضانبایدبرای‬ ‫مفسدان امن باشد‬ ‫رییــس دســتگاه قضــا گفــت‪ :‬فضا بایــد برای‬ ‫فســاد و مفســدان ناامن شــود به گونه ای که‬ ‫هیچکــس نتوانــد زیر عنوان نظام اســامی و‬ ‫خــون پاک شــهدا‪ ،‬به فســاد بپــردازد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه‬ ‫نقــل از ایرنــا حجــت االســام والمســلمین‬ ‫ســیدابراهیم رییســی روز پنجشــنبه در‬ ‫نشســت شــورای اداری خراســان شــمالی‬ ‫در بجنــورد‪ ،‬اظهــار داشــت مبــارزه بــا‬ ‫فســاد بــه مدیــران بســتگی دارد‪ ،‬هرچنــد‬ ‫نهادهــای نظارتــی وجــود دارنــد امــا ایــن‬ ‫مدیــران باکفایــت هســتند کــه اجــازه‬ ‫نمی دهنــد فســاد در اقتصــاد النــه کنــد‪.‬‬ ‫وی از مدیــران فســادگریز و فسادســتیز‬ ‫بــه عنــوان ســرمایه هایی ارزشــمند بــرای‬ ‫مــردم و کشــور یــاد کــرد‪.‬‬ ‫رییــس دســتگاه قضــا در بخــش دیگــری از‬ ‫ســخنان خــود گفــت‪ :‬وجود زیرســاخت های‬ ‫الزم یــک بســتر مهــم و ضــروری بــرای‬ ‫توســعه یافتگــی اســت و البتــه وحــدت‬ ‫و انســجام از الزمــه هــای ضــروری بــرای‬ ‫توســعه در جامعه اســت و جای خوشوقتی‬ ‫دارد که در اســتان خراســان شــمالی‪ ،‬اقوام‬ ‫مختلــف تــرک‪ ،‬کــرد‪ ،‬ترکمــن و فــارس در‬ ‫تــا ســال ‪ ، 1376‬ملــک را اجــاره کــرده ‪ .‬چــون مالــک‬ ‫عیــن مســتاجره را بــا پرداخــت عــوارض بــه شــهرداری‬ ‫تجــاری نمــوده و بــه محــل کســب تبدیــل کــرده اســت ‪،‬‬ ‫میــزان حــق کســب و پیشــه مســتاجرصفر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مگــر مغــازه اســتثنایی کــه اگــر مســتاجر در ان فعالیــت‬ ‫نمیکــرد ‪ ،‬ســرقفلی روزش بطــور چشــمگیری خیلــی کمتــر‬ ‫میبــود‪ .‬بنابرایــن اکنــون کــه خــاف شــرع بــودن حــق‬ ‫کســب و پیشــه بر اســاس فتوای امام ره محرز شــده و‬ ‫خــاف قانــون مدنــی بــوده و خــاف عقالنیــت بــودن ان‬ ‫نیــز ثابــت و مســلم شــده اســت ‪ ،‬کارشناســان بایــد در‬ ‫تعییــن حــق کســب و پیشــه دقــت فرماینــد کــه ایــا قــدرت‬ ‫و توانایــی مســتاجر موجــب تجــاری شــدن ملــک بــوده و یــا‬ ‫مالــک ‪ .‬قطعــا از ســال ‪ 1355‬تــا ســال ‪ 1376‬ایــن مالــک‬ ‫بــود کــه براســاس نظامــات دولتــی و ضوابــط شــهرداری ‪،‬‬ ‫ملــک مســکونی را تغییــر کاربــری داده و یــا پروانــه احــداث‬ ‫ســاختمان تجــاری را اخــذ میکــرد‪ .‬بنابرایــن در چنیــن‬ ‫وضعیتــی مســتاجر چــه حقــی بــر مالــک دارد‪.‬؟؟ بنابراین‬ ‫تردیــد نفرماییــد کــه اگــر حــق کســب و پیشــه از اســاس‬ ‫خــاف شــرع بــوده ‪ ،‬از ســال ‪ 1355‬عــاوه بــر خالف شــرع‬ ‫بــودن خــاف بنــاء عقــاء نیــز بــوده اســت‪ .‬زیــرا همــواره‬ ‫حــق از قبــض و اقبــاض عوضیــن حاصــل میشــود‪ .‬در اثــر‬ ‫معاملــه و بــده بســتان ایجــاد میشــود‪ .‬وقتــی مالــک ‪،‬‬ ‫محــل کســب را بــه هزینــه خــودش تجــاری کــرده و در‬ ‫اختیــار مســتاجر قــرارداده ‪ ،‬مســتاجر چــه چیــزی بــه‬ ‫مالــک داده کــه مســتحق دریافــت حــق کســب و پیشــه‬ ‫باشــد ؟ وقتی ســرقفلی روز مغازه ‪ ،‬همان باشــد که در‬ ‫فــرض خالــی مانــدن و بــه اجــاره نــدادن متصــور باشــد ‪،‬‬ ‫واقعــا چــه حقــی بــرای مســتاجر میتــوان در نظــر گرفت که‬ ‫از مشــروعیت و منطــق عقالنــی برخــوردار باشــد‪ .‬مثــا در‬ ‫ســال ‪ 1360‬مالکــی ملــک خــودش را بــا پرداخــت عــوارض‬ ‫بــه شــهرداری تجــاری و پروانــه ســاخت احــداث و گواهــی‬ ‫پایانــکار اخــذ میکنــد‪ .‬و انــرا بــی انکــه مبلغــی بابــت‬ ‫ســرقفلی از مســتاجر گرفتــه باشــد بــه اجــاره مســتاجر‬ ‫میدهــد‪ .‬حــال فرضــا ‪ 15‬ســال میگــذرد ‪ .‬ســرقفلی روز‬ ‫مغــازه فــی المثــل ده میلیــون تومــان ارزش مــی یابــد‪.‬‬ ‫حــال فــرض کنیــم مالــک‪ ،‬ایــن ملــک را اجــاره نمیــداد و‬ ‫خالــی نگــه میداشــت اگــر بــاز هــم ســرقفلی روز ان ده‬ ‫میلیــون تومــان ارزش داشــته باشــد‪ .‬ایــن مســتاجر کــه‬ ‫نــه ســبب افزایــش ارزش ســرقفلی شــده و نــه مبلغــی‬ ‫قبــا بــه مالــک پرداخــت کــرده و نــه محــل کســب را بــه‬ ‫هزینــه و یــا قــدرت خــود بــه تجــاری تبدیــل کــرده ‪ ،‬واقعــا‬ ‫چــه حقــی بــر مالــک دارد و چــرا بایــد کارشــناس صــرف‬ ‫شــمول قانونــی ســال ‪ 1356‬مبلــغ گزافــی را تحــت عنوان‬ ‫حــق کســب و پیشــه بــر ذمــه مالــک بــار کنــد‪ .‬ایــن حــق‬ ‫بطــور شــرعی و واقعــی‪ ،‬منطقــی و عقالنــی صفــر ریــال‬ ‫اســت‪ .‬و اعــام صفــر ریــال بــه معنــای نقــض قانــون ســال‬ ‫‪ 1356‬نیســت‪ .‬زیــرا قانــون‪ ،‬کارشــناس را صرفــا موظــف‬ ‫بــه تعییــن میــزان حــق کســب و پیشــه کــرده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫کارشــناس بــا اســتدالل میتوانــد صفــر ریــال را تعییــن‬ ‫کنــد‪ .‬مگــر انکــه مســتاجر بطــور خــاص ســبب افزایــش‬ ‫چشــمگیر ســرقفلی مغــازه شــده باشــد‪ .‬یعنــی پــس‬ ‫از ‪ 15‬ســال ‪ ،‬ســرقفلی مغــازه مثــا ‪ 40‬میلیــون تومــان‬ ‫ارزش داشــته باشــد امــا اگــر مالــک بــه اجــاره نمیــداد ‪،‬‬ ‫ده میلیــون تومــان ارزش داشــت‪ .‬پــس در ایــن حالــت‬ ‫نیمــی از ‪ 30‬میلیــون تومــان یعنــی ‪ 15‬میلیــون تومــان‬ ‫میتوانســت بعنــوان حــق کســب و پیشــه مســتاجر تلقــی‬ ‫گــردد‪ .‬وهوالمســتعان‬ ‫نهایــت ارامــش در کنــار هــم بــرای توســعه‬ ‫منطقــه تــاش دارنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام و المســلمین رییســی‬ ‫بــا اشــاره بــه ســفر ســال ‪ ۹۱‬رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب بــه خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫ســفر نقطــه عطفــی در تاریــخ اســتان بــود‬ ‫و بــرکات معنــوی‪ ،‬اخالقــی و اقتصــادی‬ ‫بســیاری بــرای مــردم ایــن خطــه داشــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬البتــه بخشــی از‬ ‫مصوبــات اقتصــادی ان ســفر رهبــری‬ ‫هنــوز اجرایــی نشــده اســت کــه نیــاز بــه‬ ‫پیگیــری دارد تــا مــردم از بــرکات ان بــه‬ ‫صــورت کامــل بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫نیاز خراسان شمالی‬ ‫به توسعه جدی است‬ ‫رییــس قــوه قضاییــه بــا اشــاره بــه عمــر‬ ‫کمتــر از ‪ ۲‬دهــه اســتان خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬نیــاز بــه توســعه یافتگــی در ایــن‬ ‫اســتان بســیار جــدی اســت و توســعه نیــز‬ ‫بــه مدیــران مصمــم‪ ،‬بــا روحیــه جهــادی و‬ ‫بســیجی نیــاز دارد و یقینــا چنیــن مدیرانی‬ ‫مــی تواننــد در اســتان تحــول ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام رییســی بــا اشــاره به تاثیر‬ ‫تحریم هــای دشــمنان بــر کشــور‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب لــزوم خنثــی ســازی‬ ‫تحریم هــای دشــمن و بــی اثــر کــردن انــرا‬ ‫راهبــرد اساســی نظــام اعــام کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تاثیــر نــگاه بــه تحریــم ها‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬رشــد کشــور در بخش هایی‬ ‫اقدامات شایسته پلیس‬ ‫در حوزه امنیت‪ ،‬مبارزه با فساد‬ ‫و حفظ کرامت انسانی‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪280‬‬ ‫سال ششم‬ ‫اعتراف به ‪ 21‬فقره‬ ‫سرقت‬ ‫در «ازادشهر»‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه گفــت‪ :‬در حــوزه امنیــت‪ ،‬مبــارزه بافســاد و حفــظ‬ ‫کرامــت انســانی اقدامــات خوبــی توســط نیــروی انتظامــی انجــام شــده‬ ‫اســت و امنیــت امــروز مــا مدیــون نیــروی انتظامــی اســت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه «ســیدابراهیم رئیســی» در جلســه شــورای اداری خراســان‬ ‫شــمالی در بجنــورد گفــت‪ :‬امنیــت موهبــت الهــی اســت نبایــد بگذاریــم بــا‬ ‫حضــور افــراد شــرور مختــل شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه فضــا بایــد بــرای فســاد نا امن شــود افــزود‪ :‬در حــوزه امنیت‪،‬‬ ‫مبــارزه بافســاد و حفــظ کرامــت انســانی اقدامــات خوبــی توســط نیــروی انتظامــی‬ ‫انجــام شــده اســت و امنیــت امــروز مــا مدیــون نیــروی انتظامــی و بســیج اســت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی توجــه مــردم خراســان شــمالی بــه کمــک مومنانــه در اســتان را‬ ‫کاری جهــادی دانســت و اظهــار داشــت‪ :‬دلیــل دشــمنی نســبت بــه شــهدای هســته‬ ‫ای‪ ،‬دور زدن تحریــم هــا توســط انــان اســت‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان‬ ‫از دســتگیری ســارق حرفــه ای و‬ ‫اعتــراف وی بــه ‪ 21‬فقــره ســرقت‬ ‫کابــل بــرق و مخابــرات در شهرســتان‬ ‫ازادشــهر خبــر داد‪.‬‬ ‫رئیــس دســتگاه قضــا تصریــح کــرد‪ :‬راهبــرد خنثــی ســازی تحریم هــا‪ ،‬توصیه مقام‬ ‫معظــم رهبری(مدظلــه العالــی) بــه مــا اســت کــه ایــن زمینــه در حــوزه هســته ای‪،‬‬ ‫دفاعــی و علــم و فنــاوری فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬اگــر قــرار باشــد تحریم ها تاثیرگذار باشــند بایــد در این‬ ‫حــوزه هــا کمتــر پیشــرفت مــی کردیــم کــه هــم اکنــون بــر عکــس اســت و ایــن نشــان‬ ‫مــی دهــد امــکان خنثــی ســازی تحریــم هــا امــکان پذیــر اســت و ایــن راهبــرد مــی‬ ‫توانــد در حــوزه صنعــت‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬دامپــروری و گردشــگری انجــام شــود‪/.‬پلیس‬ ‫ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع چندیــن‬ ‫فقــره ســرقت کابــل بــرق و مخابــرات‬ ‫در ازادشــهر‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع‬ ‫بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی ان‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫سارق کنتورهای اب‬ ‫در «ازادشهر» اعتراف کرد‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اقدامــات تخصصــی و‬ ‫بررســی هــای میدانــی پلیــس اغــاز شــد‬ ‫و ســرانجام مامــوران موفــق شــدند بــا‬ ‫اشــراف اطالعاتــی‪ ،‬مخفیــگاه ســارق را‬ ‫شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مراجــع‬ ‫قضائــی‪ ،‬وی را در عملیاتــی ضربتــی‬ ‫دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان‬ ‫گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهــم‬ ‫در تحقیقــات مقدماتــی و پــس از‬ ‫مواجهــه بــا مســتندات پلیــس بــه ‪21‬‬ ‫فقــره ســرقت کابــل بــرق و مخابــرات‬ ‫در ازادشــهر اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره بــا اشــاره بــه‬ ‫دســتگیری یــک مالخــر در ایــن‬ ‫عملیــات و معرفــی هــر دو متهــم بــه‬ ‫مراجــع قضائــی‪ ،‬گفــت‪ :‬شــهروندان‬ ‫مــی تواننــد در صــورت مواجهــه بــا‬ ‫افــراد مشــکوک‪ ،‬مراتــب را در اســرع‬ ‫وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬به پلیس‬ ‫اطــاع داده و در تامیــن امنیــت‬ ‫پایــدار جامعــه ســهیم باشــند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از شناســایی و دســتگیری ســارق کنتورهــای‬ ‫اب و اعتــراف متهــم بــه ‪ 30‬فقــره ســرقت در ازادشــهر خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» اظهــار داشــت‪ :‬در پــی دریافــت گــزارش هایــی‬ ‫مبنــی بــر وقــوع چندیــن فقــره ســرقت کنتــور اب در ســطح شهرســتان‬ ‫ازادشــهر‪ ،‬دســتگیری ســارق یــا ســارقان در دســتور کار مامــوران پلیــس‬ ‫اگاهــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پلیــس اگاهــی بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و‬ ‫پلیســی موفــق شــدند ســارق را حیــن ســرقت بــا وســایل ســرقتی کنتــور‬ ‫اب شناســایی و دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات‬ ‫بــه عمــل امــده در مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات پلیــس چــاره ای‬ ‫جــز اعتــراف نداشــته و بــه ‪ 30‬فقــره ســرقت کنتورهــای اب در ازادشــهر‬ ‫اقــرار کــرد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا اشــاره بــه دســتگیری یک مالخر در ایــن زمینه و معرفی‬ ‫متهمــان بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مشــارکت شــهروندان‬ ‫نقش بســزایی در پیشــگیری از ســرقت و ناکام گذاشــتن ســارقان دارد و‬ ‫از مــردم انتظــار مــی رود بــا رعایــت نــکات مهــم پیشــگیری‪ ،‬پلیــس را در‬ ‫عرصــه برقــراری نظــم و امنیــت یــاری کنند‪/.‬پلیــس‬ ‫کــه تحریــم بیشــتری متوجــه ان بــوده‪،‬‬ ‫بیشــتر بــوده اســت‪ ،‬بــه طــور مثــال کشــور‬ ‫در صنعــت دفاعــی‪ ،‬صنعــت هســته‬ ‫ای و دانــش نانــو و علــم و فنــاوری‪ ،‬کــه‬ ‫بیشــترین و ســختگیرانه ترین تحریم های‬ ‫خارجــی بــر روی ان متمرکــز بــوده اســت‪،‬‬ ‫بیشــترین رشــد را داشــته اســت‪.‬‬ ‫رییســی افــزود‪ :‬اگــر تحریــم هــا موثــر بــود‬ ‫نبایــد پیشــرفتی در ایــن بخــش هــا مــی‬ ‫داشــتیم‪ ،‬اما اکنون شــاهد ان هســتیم که‬ ‫در دانــش هســته ای بــه نقط ـه ای رســیده‬ ‫ایــم کــه ایــن دانــش بومــی شــده اســت‬ ‫و علــت ایــن همــه کینــه تــوزی دشــمنان‬ ‫نســبت بــه دانشــمندان هســته ای مــا نیــز‬ ‫همیــن اســت کــه بــا وجــود همــه تحریــم‬ ‫هــا پیشــرفت حاصــل شــده اســت‪.‬رییس‬ ‫قــوه قضاییــه تاکیــد کــرد‪ :‬کشــور بــرای عبــور‬ ‫از بحــران تحریــم بــه مدیــران شــجاع و‬ ‫اهــل خطــر نیــاز دارد و مدیرانــی کــه بــرای‬ ‫دور زدن تحریــم هــا تــاش مــی کننــد مورد‬ ‫حمایــت جــدی قــرار مــی گیرند‪.‬رییســی‬ ‫افــزود‪ :‬مــا مصصــم بــه ان هســتیم کــه‬ ‫هرچــه مانع رشــد اقتصــادی و رونق تولید‬ ‫در کشــور باشــد را از بیــن ببریــم و یکــی از‬ ‫موانــع تولیــد‪ ،‬قاچــاق کاال بــه ویژه کارچاق‬ ‫کنــی هــای ســازمان یافتــه اســت و دیگــری‬ ‫مشــکالت بروکراســی اداری اســت که گاه‬ ‫بــرای گرفتــن یــک مجــوز اداری بایــد ‪۷۰‬‬ ‫خــوان را طــی کــرد ‪.‬‬ ‫به کودکانمان یاد بدهیم‪:‬‬ ‫از غریبه ها هدیه‬ ‫قبول نکنند‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪27‬‬ ‫‪ -6‬پیشــوند ســال و روز ‪ -‬تیــره ‪ -‬نــان خــرد کــرده در ابگوشــت‬ ‫ نقــاب‬‫‪ -7‬دورویی ‪ -‬اسناد ‪ -‬واحد پول چین‬ ‫‪ -8‬پاسبان شهر ‪ -‬رجال ‪ -‬جاندار تک سلولی‬ ‫‪ -9‬نــژاد ایرانــی و هندواروپایــی ‪ -‬شــجاع ‪ -‬چیــن و چــروک‬ ‫پوســت‪ -10.‬اوا ‪ -‬میــوه تــازه بــه بــازار امــده ‪ -‬خــوراک گربــه ‪-‬‬ ‫ســنگفرش‪ -11.‬عالمــت ‪ -‬الیتناهــی‬ ‫‪ -12‬خدای ساختگی ‪ -‬دهان ‪ -‬شریعت ‪ -‬هم شغل‬ ‫‪ -13‬چراگاه ایالت ‪ -‬درخشان ‪ -‬تیر‬ ‫‪ -14‬گهواره ‪ -‬فوتبال دسته برتر ‪ -‬رها ‪ -‬درجه حرارت‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــه عقیــده ایــن اقتصــاددان ‪ 3‬گرایــش بدبینــی ‪ ،‬بی طرفــی و‬ ‫در اختیــار گرفتــن امــور در بــازار معاملــه وجــود دارد ‪ -‬روشــندل ‪-2.‬‬ ‫مرکــز اســتان مرکــزی ‪ -‬روز تولــد ‪ -‬بالکــن‪ -3.‬رفــوزه ‪ -‬صحنــه تئاتــر‬ ‫ اولیــن تولیــد کننــده مــواد و کاالی پتروشــیمی در منطقــه از لحاظ‬‫ارزش ‪ -‬ســبک‪ -4.‬ظــرف خمیرســازی ‪ -‬عــدد مــاه ‪ -‬تردیــد ‪ -‬گشــوده‬ ‫‪ -5‬مخفــف تشــنه ‪ -‬پشــیمان ‪ -‬توبــه از گنــاه‪ -6.‬قــدم ‪ -‬نــاس ‪-‬‬ ‫درخــت زبــان گنجشــک ‪ -‬کــوه اروپایــی‪ -7.‬لحظــه ای ‪ -‬خرگــوش ‪-‬‬ ‫نویســنده و منشــی‪ -8.‬وزیر مالی انگلســتان‪ -9.‬ویژگی های قومی‬ ‫ جمــع راکــب ‪ -‬عــدد مجهــول‪ -10.‬ان طــرف ‪ -‬ریشــه ‪ -‬مشــهور ‪-‬‬‫فراســت‬ ‫‪ -11‬مداومــت ‪ -‬ســبو ‪ -‬تکیــه دادن‪-12.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شــکم بنــد طبــی ‪ -‬انکــر االصــوات ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حــرف تعجــب ‪ -‬فــراز‪ -13.‬تیــم فوتبــال‬ ‫یونانــی ‪ -‬شــرکتی کــه طبــق مــاده ‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قانــون تجــارت بــرای امــور تجــاری‬ ‫‪3‬‬ ‫تشــکیل می شــود ‪ -‬اثــر چربــی ‪ -‬رود‬ ‫جنوبــی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -14‬ســمت چــپ ‪ -‬روشــنی بخــش ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اشــاره‪ -15.‬بــه جــا مانــده ‪ -‬ایــن عملیات‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بانــک‬ ‫‪6‬‬ ‫مرکــزی پایــه پولــی را با خریــد و فروش‬ ‫‪7‬‬ ‫اوراق بهــادار تغییــر دهــد‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازاد بــودن ‪ -‬از صادرکننــدگان‬ ‫قهــوه در نایروبــی‬ ‫‪ -2‬بــازی تختــه ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫ســرین ‪ -‬ســازمان فضایــی امریــکا‬ ‫‪ -3‬مخفــف کاه ‪ -‬حقــوق قانونــی‬ ‫و دریافتنــی دولــت از درامدهــای‬ ‫مــردم و ملــت بــه صــورت پــول یــا‬ ‫مــال ‪ -‬تخــت‪ -4.‬برابــر ‪ -‬اعتقــاد و‬ ‫قصــد درونــی ‪ -‬مغــز ‪ -‬مجــرای خــون‬ ‫‪ -5‬جمــع نامــوس ‪ -‬از اقــوام بــزرگ‬ ‫باســتانی ایــران‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017- 32320421 - 32320420-32149068 :‬‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫دوشنبــه ‪ 08‬دی ‪1399‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1442‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شاملی‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 80‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫عکسهفته‬ ‫معاون خدمات شهری‬ ‫شهرداری گنبدکاووس‬ ‫راه اندازی گرم خانه ویژه‬ ‫زنان کارتن خواب‬ ‫شهادتت مبارک ای مرد بزرگ‪.‬‬ ‫تو قلب بسیار بزرگی داشتی که این همه‬ ‫شجاعت از خود به خرج دادی‪ .‬این همه‬ ‫شجاعتت‪ ،‬باالخره مزدت را داد‪.‬‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری‬ ‫گنبــدکاووس واقــع درشــرق اســتان گلســتان‬ ‫در خصــوص جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــا توجه‬ ‫بــه اعــام امادگــی عــده ای از خیریــن جهــت‬ ‫راه انــدازی خانــه گــرم مختــص زنــان کارتــن‬ ‫خــواب ایــن شهرســتان پیــرو ایــن درخواســت‬ ‫پیگیــر اخــذ مجــوز احــداث ایــن خانه هــا از اداره‬ ‫بهزیســتی هســتند‪.‬‬ ‫نام ابزاری فراتر از شناخت ظاهری‬ ‫نام برند شخصی برای اینده‬ ‫صفیــه ‪ ,‬قمــر ‪,‬ملوک‪,‬رمضانعلــی‪ ,‬مرســدس‪,‬‬ ‫طوبــی‪ ,‬زلیخــا‪ ,‬قلــی‪ ,‬صفــر‪ ,‬مظفــر‪ ,‬ابراهیــم‬ ‫میرزا‪,‬عزیزه‪,‬بردیا‪,‬کمبوجیــه‪....‬در اینکــه ایــن‬ ‫افــراد چــکار مــی کننــد وبــه چــه فکــر مــی‬ ‫کننــد چنــدان اهمیــت زیــادی نــدارد درواقــع‬ ‫ذهــن مــا بــا توجــه بــه اســم فــرد وشــنیدن‬ ‫ان دربــاره ی وی قضــاوت مــی شــود ‪.‬‬ ‫انتخــاب اســم هماننــد یــک کارت ویزیــت‬ ‫بیانگــر شــخصیت درونــی ماســت و معنــی‬ ‫کــه یــک اســم دارد مســتقیما بــر روی رفتــار‬ ‫و نحــوه حــرف زدن دیگــران پشــت ســرما اثــر‬ ‫مــی گــذارد‪.‬‬ ‫اســم دیگــر داشــته و در خانــه‬ ‫و جامعــه بــه نــام دیگــری‬ ‫خطــاب مــی شــوند و همیــن‬ ‫باعــث تضــاد شــخصیت و‬ ‫دوگانگــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫تصــور اینکــه موجــودی نــام‬ ‫نداشــته باشــد بســیار دشــوار‬ ‫اســت ‪ .‬داشــتن نــام ایجــاد‬ ‫یــک رابطــه انســانیو پیونــد‬ ‫اجتماعــی مــی کنــد ‪ .‬نــام حتــی‬ ‫باعــث شــهرت‪,‬گمنامی‪,‬خوش‬ ‫نامــی و بــد نامــی مــی شــود‪.‬‬ ‫داشــتن اســم زیبــا و خــوش اهنــگ عــاوه‬ ‫براینکــه ســبب گرایــش مثبــت دیگــران بــه‬ ‫ســمت مــا مــی شــود احســاس اطمینــان را‬ ‫در مــا زیــاد مــی کنــد و حتــی بــر روی اقتصــاد‬ ‫و توســعه مــا تاثیرگــذار اســت ‪.‬‬ ‫تعــدادی از افــراد هــم‬ ‫هســتند کــه از اسمشــان‬ ‫راضــی نیســتندو خواهــان‬ ‫تغییــر نــام بــه غیــراز اســم‬ ‫خــود هســتند ‪.‬‬ ‫اهــورا مــی گویــد ‪:‬اســم‬ ‫شناســنامه ام باقــر اســت کــه بــه‬ ‫دلیــل تشــابه نــام ونــام خانوادگــی‬ ‫ام بــا یکــی از همجنــس بــازای ‪....‬‬ ‫مشــکالت زیــادی برایــم ایجــاد‬ ‫کــرده بــه ثبــت احــوال مراجعــه‬ ‫کــرده و تغییــر نــام داده ام‪.‬‬ ‫بعضــی از خانــواده هــا اســم فرزندانشــان‬ ‫را بــه تاســی از رهبــران و پادشــاهان کــه در‬ ‫تاریــخ بــه ثبــت رســیده انــد انتخــاب مــی‬ ‫کننــد در حالیکــه شــاید از لحــاظ رفتــاری‬ ‫انتخــاب ان اســم تاثیــر منفــی بــر روی‬ ‫شــخصیت ان فــرد بگــذارد و دارای بــار‬ ‫روانــی و عاطفــی داشــته باشــد ‪.‬‬ ‫انتخــاب اســم نــا مناســب حتــی باعــث تمســخر‬ ‫و ســرخوردگی و گوشــه گیــری فــرد مــی شــود ‪.‬‬ ‫بنــده خدایــی تعریــف مــی کــرد و مــی گفــت ‪:‬‬ ‫وقتــی دختــرم بدنیــا امــد پــدر شــوهرم اصــرار‬ ‫داشــت اســم مــادرش کــه ننــه خانــم بــود را بــر‬ ‫روی دختــرم بگــذارم کــه بــا مخالفــت مــن روبه رو‬ ‫شــد کار از دعــوا و نــزاع گذشــته بــود و دختــر مــن‬ ‫بــه مــدت دوهفتــه بــی نــام بــود تــا اینکــه شــوهرم‬ ‫بــرای گرفتــن شناســنامه بــه ثبــت احــوال مراجعــه‬ ‫کــرد و بــدون اجــازه پــدر شــوهرم اســم دختــرم‬ ‫را ســایا گذاشــت بمانــد از اینکــه پدرشــوهرم تــا‬ ‫چنــد ســال بــا مــا قطــع رابطــه کــرد ‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از ایــن بنــده خداهــا هــم مــی گفــت‪:‬‬ ‫پســرم کــه بدنیــا امــد مــادر شــوهرم الی قــران را‬ ‫بــاز کــرد وچمشــش روی کلمــه قهــار قفــل شــد‬ ‫پاشــو کــرد تــوی یــه کفــش کــه ایــن کلمــه چــون‬ ‫لقــب خداونــد اســت بــرای بچــه مــی توانــد بســیار‬ ‫خــوش یمــن باشــد خالصــه اســم بچــه شــد قهــار‬ ‫‪ ,‬تــا بــه ســن ‪6‬ســالگی همیشــه مریــض بــود و‬ ‫تــوی بیمارســتانها بســتری مــی شــد یکــی از‬ ‫اشــنایان گفــت اسمشــو عــوض کنیــن بچــه خــوب‬ ‫میشــه تــا اسمشــو عــوض کردیــم بــه کل روحیــات‬ ‫بچــه ام برگشــت و روز بــه روز بهتــر شــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه انتخــاب اســامی خیلــی‬ ‫اصیــل و کمیــاب مــی تواننــد اشــخاص‬ ‫مثبــت و متفــاوت بــه بــار اورد اســم هایــی‬ ‫هــم هســتند کــه باعــث ســرخوردگی و‬ ‫تمســخر دیگــران نیــز مــی شــود ‪ .‬اســامی‬ ‫بایــد براســاس باورهــا و فرهنــگ و اجتمــاع‬ ‫‪...‬انتخــاب شــوند تــا فضــای فرهنگــی و‬ ‫شــخصیت خاصــی را بــرای اشــخاص ایجــاد‬ ‫کنــد‪ .‬برخــی از اســامی هــم بســیار دشــوار‬ ‫و ناهماهنــگ هســتند بــه طــوری کــه برخــی‬ ‫از افــراد از اســم خــود خجالــت مــی کشــند‬ ‫و زمانیکــه بزرگتــر مــی شــوند اســم خــود‬ ‫را تغییــر مــی دهنــد یعنــد در شناســنامه‬ ‫اگــر نامــی وجــود نداشــته‬ ‫باشــد هویــت مســتقلی هــم وجــود نــدارد هــر‬ ‫نــام مجموعــه ای از خاطــرات و تاثیــرات را در‬ ‫ذهــن و ضمیــر دیگــران بــه جــا مــی گــذارد ‪.‬‬ ‫نــام ابــزاری فراتــر از شــناخت ظاهــری اســت‪.‬‬ ‫بعضــی از اســامی چنــدان نامانوس و تلفظ‬ ‫ســختی دارنــد و بعضــی هــا هــم ناشــناخته‬ ‫و نامرســوم هســتند کــه بــا شــنیدن اســم‬ ‫انتخابــی عالمــت ســوال بزرگــی در ذهــن‬ ‫ایجــاد مــی شــود و یــا بــا تلفــظ بــد معنــای‬ ‫اســم بــه کل تغییــر مــی کنــد ‪.‬‬ ‫بعضــی از اســامی هــا هــم بــه نــام مخفــف‬ ‫صــدا زده مــی شــود ‪ .‬ایــن را هــم بایــد توجــه‬ ‫داشــت کــه اســمی کــه انتخــاب مــی کنیــد‬ ‫بــه عنــوان هویــت تــا پایــان زندگــی بــا شــما‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫گهیــو مــی گویــد ‪ :‬اســم شناســنامه ای‬ ‫مــن حســین اســت کــه بــه دلیــل گوشــای‬ ‫بزرگــی کــه دارم بچــه هــای محلــه و فامیــل‬ ‫از بچگــی منــو حســین خرگــوش صــدا مــی‬ ‫زدنــد دیگــر از ایــن وضعیــت خســته شــده‬ ‫بــودم بعــد از خدمــت ســربازی بــرای تغییــر‬ ‫نــام خــود بــه اداره ثبــت احــوال مراجعــه‬ ‫کــردم کــه متاســفانه بــا تقاضایــم موافقــت‬ ‫نشــد بــا استشــهاد محلــی کــه درســت کــردم‬ ‫وبــا حکــم دادگاه نــام خــود را بــه گهیــو تغییــر‬ ‫دادم نــه اینکــه از اســم حســین خوشــم‬ ‫نمــی امــد نــه امــا لقبــی کــه بــر مــن گذاشــته‬ ‫بودنــد از بعــد ارزشــگذاری و مذهبــی بــودن‬ ‫مناســب اســمم نبــود‪.‬‬ ‫برخــی از پژوهشــگران و روانشناســان‬ ‫برایــن عقیــده انــد کــه ‪:‬نــام یکــی از عوامــل‬ ‫موثــر در برندســازی شــخصی اســت‪.‬‬ ‫زمانــی کــه پــدر و مادرهــای مــا برایمــان اســم‬ ‫انتخــاب مــی کردنــد نمــی دانســتند کــه روزی مــا‬ ‫بــا ایــن اســامی مــی خواهیــم ایمیــل ســاخته و یــا‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار هوشــنگ‬ ‫ابراهیــم بیگــی اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫‪ ۳۸‬معتــاد مــرد کــه فاقــد هــر گونــه ســرپناه در‬ ‫ایــن شــهرتان هســتند هــر شــب مــورد پذیــرش‬ ‫تنهــا گــرم خانــه موجــود در این شهرســتان قرار‬ ‫مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬عــده کمــی بــه بهانه ســختی‬ ‫رفــت و امــد در گنبــد رو اورده انــد امــا اکثــر‬ ‫کارتــن خــواب هــای مــرد همــه شــبه از امکانــات‬ ‫بهداشــتی و غــذای گرمــی کــه ایــن مرکــز ارئــه مــی‬ ‫دهــد اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ضمــن اشــاره بــه مشــاهده روزانــه‬ ‫‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬کارتن خــواب زن در خیابان هــای ســطح‬ ‫شــهرافزود‪ :‬در صورتــی کــه نیکــوکاران بتواننــد بــا‬ ‫گرفتــن مجوزهــای الزم جهــت احــداث گــرم خانــه‬ ‫ویــژه زنــان کارتــن خواب شــهرداری فضای موجود‬ ‫در پشــت ســاختمان کــه محــل نگهــداری مــردان‬ ‫اســت را بــه ایــن امــر اختصــاص خواهــد داد‪.‬‬ ‫مســلم نــوروزی سرپرســت اداره بهزیســتی‬ ‫گنبــدکاووس نیــز در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬در‬ ‫صــورت ورود خیریــن و توجــه انــان بــه مــوارد‬ ‫قانونــی بهزیســتی موافــق بــا ســاماندهی‬ ‫اســیب هــای اجتماعــی منجملــه کارتــن خــواب‬ ‫هــای زان موافــق بــوده و حمایــت هــای الزم را‬ ‫در جهــت صــدور هــر نــوع مجــوز و دیگــر مــوارد‬ ‫را انجــام مــی دهــد‪.‬‬ ‫در شــبکه هــای اجتماعــی عضــو شــویم‪.‬‬ ‫مــا هــم نمــی دانیــم ‪ 20‬ســال دیگــر‬ ‫فرزندانمــان از اسمشــان چــه اســتفاده‬ ‫هــای دیگــری خواهنــد کــرد‪ ،‬امــا الاقــل مــی‬ ‫توانیــم شــرایط امــروز را در نظــر گرفتــه و‬ ‫نامــی برایشــان برگزینیــم کــه بــا حــروف‬ ‫التیــن فقــط بــه یــک صــورت تایــپ شــود‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال ‪ Hamid‬از ایــن لحــاظ اســم‬ ‫مناســبی اســت‪.‬‬ ‫برخــی نــام هــا طــوری هســتند کــه فقــط‬ ‫مــی تــوان قبــل از انهــا از “اقــا” اســتفاده‬ ‫کــرد‪ .‬برخــی نیــز بــه گونــه ای انــد کــه “اقــا” را‬ ‫بایــد بعــد از انهــا بــه کار بــرد‪ .‬نــام هایــی هم‬ ‫وجــود دارنــد کــه بــا “اقــا” تناســب پیــدا نمــی‬ ‫کننــد‪ ،‬چــه قبلشــان باشــد و چــه بعدشــان‪.‬‬ ‫در بهتریــن حالــت بایــد نــام را طــوری‬ ‫انتخــاب کــرد کــه اقــا را بتــوان در پــس و‬ ‫پیــش ان بــه کار بــرد‪ .‬بنابرایــن نــام مــورد‬ ‫نظــر خــود را بــا “اقــا” یــا “خانــم” و واژه هــای‬ ‫مشــابه مــورد ازمایــش قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫بعضــی نــام هــا بــر خــاف ظاهــر کوتاهــی کــه‬ ‫دارنــد‪ ،‬تعــداد بخــش هــای زیــادی داشــته و نــام‬ ‫هــای طوالنــی محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫برخــی نــام هــا نیــز بــه لحــاظ ترکیــب‬ ‫حــروف و تلفــظ ســختی کــه دارنــد در جامعه‬ ‫بــه اشــکال ســاده تــری تلفــظ مــی گردنــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال محمــد و ابراهیــم نــام هایــی‬ ‫ســه بخشــی هســتند کــه متاســفانه ممــد و اِبــی‬ ‫تلفــظ مــی شــوند؛ تلفــظ ناقــص نــام نوعــی بــی‬ ‫احترامــی محســوب مــی شــود امــا حقیقتی اســت‬ ‫کــه در جامعــه وجــود دارد‪ ،‬پــس نمــی توانیــم ان‬ ‫را نادیــده بگیریــم‪.‬‬ ‫اســتفاده از نــام هــای تــک بخشــی در برخی‬ ‫کشــورهای دنیــا رواج دارد؛ نــام هایــی چــون‬ ‫جــک‪ ،‬مــت‪ ،‬جــو‪ ،‬جــان امــا در کشــور مــا‬ ‫کوتاهتریــن نــام هــا دو بخشــی انــد‪.‬‬ ‫نــام هایــی چــون حمیــد‪ ،‬شــهاب‪ ،‬عســل‪،‬‬ ‫ســارا و لیــا‪ .‬پیشــنهاد مــی شــود صرفــا‬ ‫از نــام هــای دو بخشــی در نــام گــذاری‬ ‫فرزندتــان بهــره ببریــد‪.‬‬ ‫برخــی نــام هــا تکــراری هســتند و در مقابــل‬ ‫برخــی انقــدر اســتفاده نشــده انــد کــه وقتــی‬ ‫نظــر دیگــران را در مــوردش مــی پرســیم در‬ ‫ابتــدا قــادر بــه تلفــظ صحیــح ان نیــز نبــوده و‬ ‫مــی خواهنــد یــک بــار دیگــر نــام را تکــرار کنیــم‪.‬‬ ‫گاهــی مــا در مســیر پیــدا کــردن نــام هــای خیلــی‬ ‫خــاص و غیرتکــراری انقــدر زیــاده روی مــی کنیــم کــه‬ ‫حاصل تالشــمان دســتیابی به نام هایی اســت که از‬ ‫دیــد دیگــران عجیــب و مســخره بــه نظــر مــی رســند‪.‬‬ ‫کاری نکنیــد کــه نــام فرزنــد شــما بیــش از‬ ‫حــد جلــب توجــه کنــد‪ ،‬طــوری کــه وقتــی بــه‬ ‫مدرســه رفتــه همکالســی هایــش نــام او را‬ ‫مســخره کننــد‪.‬‬ ‫در متمایــز بــودن نــام مــی بایســت حــد‬ ‫اعتــدال را رعایــت کــرد‪ .‬از دیگــر عیــوب نــام‬ ‫هــای ناشــناخته ان اســت کــه گاهــی نمــی توان‬ ‫فهمیــد کــه نــام دخترانــه اســت یــا پســرانه‪.‬‬ ‫در پایــان بایــد گفــت کــه‪ :‬دوســت داریــد بــا‬ ‫شــندن نامتــان چــه حــس را در دیگــری برانگیــزد؟‬ ‫نــام هــا بازتــاب دهنــده فرهنــگ هــا ی گوناگــون‬ ‫انــد کــه از تبعیــض و تحقیــر تــا عشــق و زیبایــی‬ ‫را در خــود جــای داده انــد‪.‬‬ ‫به گفته ی حافظ ‪:‬‬ ‫نام من رفته ست روزی برلب جانان به سهو‬ ‫اهل دل را بوی جان می اید از نامم هنوز‬ ‫نویسنده ‪:‬سهیال عالءالدین‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در کنــار وجــود کارتــن خــواب‬ ‫هــای مســتقر در ســطح شــهر افزایــش نامتعــارف‬ ‫متکدیــان نیــز موجــب شــده تــا چهــره و معابــر‬ ‫شــهر ناخوشــایند باشــد و از ســوی ایــن معضــل‬ ‫تهدیــد بــر ســامت ســاکنین شــهر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس گزارشــات معــاون خدمــات‬ ‫شــهرداری گنبــدکاووس‪ ،‬روزانــه ‪ ۴۵‬تــا ‪۵۰‬‬ ‫متکــدی مشــغول فعالیــت و امرارمعــاش در‬ ‫چهارراهــای اصلــی و فرعــی ایــن شهرهســتند‬ ‫کــه بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد انــان از شهرســتان های‬ ‫همجــوار بــه ایــن شهرســتان می اینــد‪.‬‬ ‫ابراهیــم بیگــی در ایــن ارتبــاط افــزود‪ :‬در‬ ‫طــول هفتــه ‪ ۲‬تــا ســه بــار متکدیــان توســط‬ ‫ماموریــن شــهرداری جمــع اوری و بــه‬ ‫نهادهــای حمایتــی ماننــد کمیتــه امــداد و‬ ‫بهزیســتی تحویــل داده مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی ضمــن یــاد اوری نســبت بــه ســال گذشــته‬ ‫در افتتــاح مرکــز خدمــات اجتماعــی گنبــدکاووس‬ ‫ویــژه نگهــداری متکدیــان و فعالیــت کوتــاه مــدت‬ ‫ان‪ ،‬گفــت بــا توجــه بــه شــیوع و انتقــال و انتشــار‬ ‫بیمــاری کرونــا و محدودیت هــای ناشــی از ان‬ ‫منجــر بــه تعطیلــی ایــن مرکــز شــد و در شــرایط‬ ‫کنونــی نســبت بــه راه انــدازی و فعالیــت مجــدد‬ ‫ان نیازمنــد حمایــت ســایر دســتگاه ها ی نظارتــی‬ ‫بــرای ایجــاد فضــای قرنطینــه و تامیــن هزینه های‬ ‫نگهــداری‪ ،‬تغذیــه و گرمایــش و ســرمایش اســت‪.‬‬ ‫معــاون شــهردار گنبــدکاووس در ادامــه گفــت‪:‬‬ ‫در شــرایط کنونــی و فعــال نبــودن ایــن مجموعــه‬ ‫صرفــا ً مجبوریــم در هــر نوبــت جمــع اوری‬ ‫متکدیایــن بــا گرفتــن تعهــد انــان را دوبــاره رهــا‬ ‫کنیــم کــه بعــد از رهــا کــردن مجددا ًمنجر بــه روی‬ ‫اوردن ایــن افــراد بــه تکــدی گــری خواهــد گرائیــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت گنبــدکاووس بــا جمعیتــی حــدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬هــزار نفــر دومیــن شهرســتان بــزرگ اســتان‬ ‫گلســتان شــناخته می شــود‪.‬که در شــمال شــرق‬ ‫مرکــز اســتان واقــع شــده اســت‪.‬‬ صفحه 8 ‫مرتب دست‬ ‫های خود را‬ ‫بشویید‬ ‫شستشوی دست ها با اب و صابون و استفاده از محلولهای‬ ‫ضدعفونی کننده حاوی الکل‪،‬ویروس های روی‬ ‫دست ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 08‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره ‪280‬‬ ‫کرونا چگونه درک ما را از «زمان» تغییر داد؟‬ ‫احتمــاال ً بــرای بســیاری از مــا مــا پیــش‬ ‫امــده اســت کــه درک متفاوتــی از «زمــان»‬ ‫و احســاس گــذر ان در دوران همه گیــری‬ ‫کرونــا داشــته باشــیم‪ .‬ممکــن اســت گاهــی‬ ‫حــس کنیــد کــه زمــان گاهــی به ســرعت و‬ ‫گاهــی بســیار طوالنــی طــی می شــود‪.‬‬ ‫دانشــمندان به تازگــی بــر روی چگونگــی‬ ‫درک مــا از گذشــت «زمــان» و ارتبــاط ان بــا‬ ‫کرونــا تحقیــق کرده انــد‪.‬‬ ‫در دوره همه گیــری بیمــاری کرونــا‪ ،‬درک مــا‬ ‫از گذشــت زمــان‪ ،‬بیــش از هــر زمــان دیگــری‬ ‫متفاوت شــده اســت‪.‬‬ ‫چیــزی کــه انــگار در دوران کرونــا بیشــتر‬ ‫ان را درک می کنیــم؛ انــگار از بهــار ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫گذشــته اســت‪ ،‬در نقطــۀ مقابــل وقتــی یــک‬ ‫لحظــه فکــر می کنیــم کــه امــروز چهارشــنبه‬ ‫اســت باورمــان نمی شــود کــه بــه همیــن‬ ‫زودی یــک هفتــه گذشــت‪ ،‬انــگار همیــن‬ ‫دیــروز بــود!‬ ‫در ادبیــات و رمان هــا در مــورد تجربــۀ‬ ‫گــذر زمــان در زمانــۀ بیماری هــای‬ ‫همه گیــر چیزهایــی می شــود پیــدا کــرد امــا‬ ‫دانشــمندانی کــه دربــاره مغــز پژوهــش‬ ‫می کننــد پاســخ هایی بــرای ایــن شــکل‬ ‫متفــاوت از تجربــۀ گــذر زمــان دارنــد‪.‬‬ ‫در یــک مطالعــه علمــی یــک تیــم تحقیقاتــی‬ ‫مســتقر در داالس شــواهدی در مــورد‬ ‫ســلول های مربــوط بــه تجربــه و درک زمــان‬ ‫را گــزارش می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن محققــان طــی چنــد ســال پژوهــش‬ ‫مســتمر توانســته اند کــه ســلول هایی‬ ‫عصبــی را در مغــز جونــدگان شناســایی کننــد‬ ‫کــه مســئول درک فواصــل زمانــی هســتند و‬ ‫ایــن فواصــل را ردیابــی می کننــد‪.‬‬ ‫ســلول های عصبــی اســت‪.‬‬ ‫یعنــی ســلول های عصبــی مغــز تغییــرات‬ ‫ســلول های عصبــی دیگــر را ردیابــی‬ ‫می کننــد و در پاســخ بــه ایــن تغییــرات‬ ‫خودشــان نیــز تغییــر می کننــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫خاطــر پرســش اصلــی در ایــن مطالعــات‬ ‫جدیــد ایــن اســت کــه ســلول های عصبــی‬ ‫و نحــوه عملکردشــان چگونــه بــر درک مــا از‬ ‫زمــان تاثیرگــذار هســتند‪.‬‬ ‫درک «زمان» و ارتباط ان‬ ‫با عادات و خاطره ها‬ ‫در یــک مطالعــه کــه در دانشــگاه ســاوت‬ ‫وســترن امریــکا صــورت گرفــت‪ ،‬یــک جــراح‬ ‫مغــز شــلیک ها و امــواج ســلول های عصبــی‬ ‫را در ناحیــۀ گیجگاهــی در اعمــاق مغــز‬ ‫تجزیــه و تحلیــل کــرد‪ .‬ایــن ناحیــه مســئول‬ ‫شــکل گیری و بازیابــی حافظــه نیــز هســت‪.‬‬ ‫خاطــرات بایــد بــه شــکل خاصــی ثبت شــوند‬ ‫تــا بتواننــد ترتیــب زمانــی بــه خــود بگیرنــد و‬ ‫تقــدم و تاخرشــان مشــخص شــود‪.‬‬ ‫امــواج عصبــی ‪ ۲۷‬فــرد مبتــا بــه صــرع‬ ‫کــه تحــت عمــل جراحــی قــرار گرفتــه بودنــد‬ ‫و تحــت مراقبــت بودنــد مــورد بررســی قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬در ایــن بیمــاران الکترودهــا بایــد‬ ‫در عمــق مغــز کاشــته شــوند تــا محــل بــروز‬ ‫صــرع در مغــز مشــخص شــود‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ایــن بیمــاران بــازی رایانــه ای‬ ‫مرتبــط بــا ســنجش حافظــه را انجــام‬ ‫می دادنــد‪ ،‬محققــان الگــوی شــلیک عصبــی‬ ‫و امــواج مغــزی را بررســی می کردنــد‪.‬‬ ‫فهرســتی از واژه هــا بــا فاصلــه ســی ثانیــه‬ ‫بــه ایــن افــراد ارائــه می شــد و ان هــا فرصــت‬ ‫داشــتند طــی ســی ثانیــه هرتعــداد واژه کــه‬ ‫بــه خاطــر می اورنــد را ذکــر کننــد‪.‬‬ ‫ایــن یافتــه می توانــد گام بزرگــی بــه‬ ‫ســمت فهــم عملکــرد ذهــن در درک زمــان‬ ‫باشــد‪ .‬اگــر اینطــور باشــد ان وقــت بایــد در‬ ‫یافته هــای قبلــی در مــورد مســئلۀ زمــان در‬ ‫مغــز بازنگــری کــرد‪.‬‬ ‫محققــان دریافتنــد کــه در حیــن بــه‬ ‫یــاداوری واژگان در ناحیــه خاصــی از مغــز‬ ‫ک عصبــی وجــود دارد‪ .‬ایــن شــلیک بیــن‬ ‫شــلی ِ‬ ‫دو تــا ‪ ۵‬ثانیــه طــول می کشــید‪.‬‬ ‫بــر خــاف انچــه قبــا ً در ایــن زمینــه گفتــه‬ ‫می شــد بــه نظــر می رســد کــه چیــزی بــه‬ ‫نــام ســلول های زمانــی در مغــز نداریــم‪،‬‬ ‫همچنیــن هیــچ ســاعت عصبــی ای هــم در‬ ‫مغــز وجــود نــدارد بلکــه انچــه هســت پاســخ‬ ‫ســلول های عصبــی بــه تغییــر عملکــرد ســایر‬ ‫ایــن شــلیک عصبــی تنهــا بــه زمــان مربــوط‬ ‫بــود و نــه هیــچ چیــز دیگــر بــه ایــن معنــا کــه‬ ‫از یــک نقطــۀ مغــز بــه فواصــل دو تــا ‪ ۵‬ثانیــه‬ ‫یــک شــلیک عصبــی بــه نقطــۀ دیگــری (کــه‬ ‫مســئول یــاداوری اســت) اتفــاق می افتــاد‬ ‫و زمانــی کــه ایــن شــلیک اتفــاق می افتــاد‬ ‫یــاداوری بهتــری انجــام می شــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر درک مــا از زمــان انجــام‬ ‫زمــان ســاعتی هماهنــگ‬ ‫یــک کار لزومــا ً بــا‬ ‫ِ‬ ‫نیســت ‪.‬‬ ‫ترتیــب حفــظ‬ ‫احتمــاال ً ایــن شــلیک بــه‬ ‫ِ‬ ‫کــردن کلمــات مربــوط بــود (تقــدم و تاخــر‬ ‫ان هــا) و وقتــی اتفــاق می افتــاد ازمودنــی بــا‬ ‫ترتیــب بهتــری کلمــات حفــظ شــده را بیــان‬ ‫می کــرد‪.‬‬ ‫ایــن ســلول ها فاصله هــای زمانــی را بــه‬ ‫صــورت کوتــاه ثبــت می کننــد (در حــد ثانیــه‬ ‫و دقیقــه و نــه روزهــا و هفته هــا)‪.‬‬ ‫ایــن ســلول ها کارشــان ایــن اســت کــه‬ ‫اطالعــات مربــوط بــه زمــان را ذخیــره کننــد‬ ‫و لحظــه بــه لحظــه بــا خواســته های مغــز‬ ‫هماهنــگ می شــوند‪ .‬وقتــی کاری را شــروع‬ ‫می کنیــم ایــن ســلول ها فواصــل بیــن‬ ‫انجــام کار را انــدازه می گیرنــد و در حیــن‬ ‫انجــام کار بــا ســرعت بیشــتری شــلیک‬ ‫می کننــد و هرچــه کار بــه پایانــش نزدیــک‬ ‫می شــود ســرعت و فاصلــه شلیکشــان کمتــر‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن اوصــاف می تــوان علــت درک‬ ‫متفــاوت از گذشــت زمــان در دوره‬ ‫همه گیــری کرونــا را توضیــح داد‪ .‬وقتــی در‬ ‫اواخــر زمســتان خبــر پاندمــی کرونــا همــه جــا‬ ‫پیچیــد مــردم بــا حجــم زیــادی از اطالعــات‬ ‫روب ـه رو شــدند کــه بــه ســرعت ان را جــذب‬ ‫کردنــد امــا بعــد از ان بــه خاطــر قرنطینــه‬ ‫همــه چیــز یکنواخــت شــد‪ ،‬ادم هــا در خانــه‬ ‫و یــا دورکاری حبــس شــدند و ضرباهنــگ‬ ‫کنــد شــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب زمــان انجــام کار را انــدازه‬ ‫می گیرنــد و ثبــت می کننــد‪ .‬از انجــا کــه‬ ‫ایــن ســلول ها بــه تغییراتــی کــه در متــن‬ ‫یــک فعالیــت رخ می دهنــد حســاس‬ ‫هســتند می تواننــد بــا ضرباهنــگ تنــد یــا‬ ‫کنــدی فراینــد انجــام یــک کار را ثبــت کننــد‬ ‫همیــن اتفــاق بــه عنــوان یــک اثــر زمین ـه ای‬ ‫روی نحــوه ثبــت زمــان در ســلول های مغــزی‬ ‫اثــر گذاشــته اســت و بــه همیــن خاطــر اســت‬ ‫کــه درک زمانــی مــا از ‪ ۹-۸‬مــاه گذشــته تــا‬ ‫ایــن حــد دچــار گــره و پیچــش اســت‪.‬‬ ‫ارزشی که باید به کودکانمان یاداورشویم‬ ‫صداقت‬ ‫جایــی در مســیر بــزرگ شــدن‪ ،‬بچه هــا دروغ‬ ‫گفتــن را یــاد می گیرنــد‪ ،‬حتــی ممکــن اســت ان را‬ ‫از والدینشــان هــم یــاد نگرفتــه باشــند‪ .‬تلویزیــون‪،‬‬ ‫بچه هــای دیگــر یــا حتــی بزرگترهــای دیگــر ممکــن‬ ‫اســت باعــث ایــن نــوع رفتارهــای انهــا شــده باشــند‪.‬‬ ‫حتــی می توانــد یــک نــوع مکانیــزم دفاعــی برایشــان‬ ‫باشــد‪ .‬اگــر اهمیــت صداقــت را برایشــان توضیــح‬ ‫دهیــد و مطمئنشــان ســازید کــه همیشــه بــرای‬ ‫شــنیدن حرف هایشــان اماده ایــد‪ ،‬انوقــت برایشــان‬ ‫در دســترس تر خواهیــد بــود مخصوصــا ً زمان هایــی‬ ‫کــه می داننــد کار اشــتباهی انجــام داده انــد‪ .‬خیلــی‬ ‫از بچه هــا بخاطــر تــرس از فریادهــای والدینشــان یــا‬ ‫کتــک خــوردن می ترســند واقعیــت را بــا والدینشــان‬ ‫در میــان بگذارنــد‪ .‬بایــد بــه انهــا بفهمانیــد کــه رفتــار‬ ‫بــد انهــا مطمئنــا ً عواقبــی خواهــد داشــت امــا همیشــه‬ ‫بخاطــر اینکــه شــجاعت الزم بــرای گفتــن واقعیــت را‬ ‫داشــته اند تحسینشــان کنیــد‪ .‬از همــه مهمتــر اینکــه‬ ‫شــما هــم بایــد خــود فــردی صــادق باشــید زیــرا اگــر در‬ ‫شــما بی صداقتــی ببیننــد انهــا یــاد خواهنــد گرفــت‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 08‬دی ‪1399‬‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست‬ ‫نزنید‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن اســت‬ ‫بــه ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده‬ ‫مــی تواننــد ویــروس را بــه چشــم هــا ‪،‬بینــی و دهــان شــما‬ ‫منتقــل کننــد‪.‬از ایــن راه هــا ویــروس مــی توانــد وارد بــدن‬ ‫شــما شــده و شــما را بیمــار کنــد‪.‬‬ ‫شمـاره‬ ‫سردردهای فصلی‬ ‫چرا سراغ ما می ایند؟‬ ‫دغدغــه بــزرگ تمــام افــرادی که ســردردهای‬ ‫فصلــی را تجربــه مــی کننــد‪ ،‬تغییــر فصــل‬ ‫اســت امــا بیشــتر ان هــا نمــی داننــد کــه‬ ‫دقیقــا بــا چــه پدیــده ای مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه متخصصــان‪ ،‬ســردردهای خوشــه ای‪،‬‬ ‫شــایع تریــن نــوع ســردردهای فصلــی اســت ولــی‬ ‫ســردردهای میگرنــی را نیــز مــی تــوان بــه ایــن‬ ‫نــوع ســردردها مربــوط دانســت‪.‬‬ ‫متخصصــان دربــاره دلیــل بــروز ایــن‬ ‫ســردردها کامــا مطمئــن نیســتند‪ ،‬امــا‬ ‫احتمــاال موضــوع بــه ســاعت درونــی بــدن‬ ‫انســان هــا مرتبــط مـی شــود‪ .‬در واقــع‪ ،‬مغــز‬ ‫هــر فــردی دارای ســاعت درونــی خاصــی‬ ‫اســت کــه ریتــم شــبانه روزی او را کنتــرل‬ ‫مــی کنــد‪ .‬ســاعت درونــی مغــز نســبت بــه‬ ‫میــزان نــور روز حســاس اســت و بــه کنتــرل‬ ‫چرخــه خــواب افــراد کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه متخصصــان‪ ،‬احتمــاال ایجــاد‬ ‫تغییــر در چرخــه خــواب اســت کــه باعــث‬ ‫بــروز مجموعــه ســردردهای فصلــی مــی ‬ ‫شــود‪ .‬ســردردهای خوشــه ای خیلــی‬ ‫شــدید هســتند و معمــوال بــا تغییراتــی کــه‬ ‫در ســاعت درونــی مغــز اتفــاق مــی افتــد‪،‬‬ ‫تحریــک مــی شــوند‪ .‬برخــی افــرادی کــه‬ ‫مبتــا بــه ســردردهای خوشــه ای هســتند‪،‬‬ ‫نســبت بــه تغییــرات طبیعــی در میــزان نــور‬ ‫روز حساســیت زیــادی پیــدا مــی کننــد و‬ ‫ســردرد خوشــه ای انــان را در تمــام طــول‬ ‫روز ازار مــی دهــد‪.‬‬ ‫تابســتان‪ ،‬زمــان دیگــری اســت کــه مــی‬ ‫ توانــد باعــث بــروز ســردردهای خوشـه ای در‬ ‫قالــب میگــرن شــود‪ ،‬چــون بســیاری از افــراد‬ ‫مبتــا بــه میگــرن نســبت بــه گرمــا حســاس‬ ‫هســتند‪ .‬حساســیت نســبت بــه تغییــرات‬ ‫طبیعــی در فشــار هــوا نیــز مــی توانــد باعــث‬ ‫همیــن ســردردها شــود‪.‬‬ ‫سردردهای فصلی چطور مدیریت می شوند؟‬ ‫بــه گفتــه متخصصــان بهتریــن راه بــرای‬ ‫مدیریــت ایــن ســردردها‪ ،‬مراجعه به پزشــک‬ ‫قبــل از شــروع فصــل اســت‪ .‬در اینجــا برخــی‬ ‫راهنمایــی هــای دیگــر بــرای کاهــش عالئــم‬ ‫ایــن ســردردها معرفــی شــده اســت‪:‬‬ ‫بــر اســاس تحقیقــات یکــی از علــل بــه وجــود‬ ‫امــدن ســردرد در افــراد کــم خوابــی و بــد خوابــی‬ ‫اســت کــه حتــی مــی توانــد ســبب بــه وجــود‬ ‫امــدن میگــرن در افــراد گــردد‪ .‬داشــتن خــواب‬ ‫کافــی و متعــادل نگــه داشــتن چرخــه خــواب‬ ‫و بیــداری‪ ،‬مهمتریــن گام بــرای پیشــگیری از‬ ‫ســردردهای فصلــی اســت‪.‬‬ ‫اجتنــاب از محــرک هایــی ماننــد برخــی مــواد‬ ‫غذایــی‪ ،‬کافئیــن‪ ،‬اســترس‪ ،‬ســیگار‪ ،‬الــکل‪،‬‬ ‫بــه کســانی کــه ســردردهای فصلــی را تجربــه‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬توصیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫جلوگیــری از قــرار گرفتــن در معــرض مــواد‬ ‫الــرژی زا نظیــر گــرد و غبــار‪ ،‬گرده هــای گل‪،‬‬ ‫حشــرات خانگــی مــی توانــد بهتریــن راهــکار‬ ‫بــرای پیشــگیری از ابتــا بــه ســردردهای الرژیک‬ ‫باشــد‪ .‬مصــرف برخــی داروهــای ضدحساســیت‪،‬‬ ‫پیــروی از الگوهــای صحیــح غذایــی و حــذف‬ ‫افراد ‪ ۴۵‬سال به باال این ‪ ۲۰‬ماده‬ ‫غذایی را مصرف کنند‬ ‫یــک راه حــل خوشــمزه بــرای جلوگیــری از ابتــا بــه دیابــت‪،‬‬ ‫افزایــش وزن‪ ،‬درد مفاصــل و دیگــر بیمــاری مرتبــط بــا ســن‬ ‫وجــود دارد‪ :‬تغییــر ســبک رژیــم غذایــی‪.‬‬ ‫بیمــاری هــای مرتبــط بــا ســن ناگریــز هســتند امــا بــا داشــتن‬ ‫ســبک زندگــی ســالم بــه همــراه یــک رژیــم غذایــی سرشــار‬ ‫از مــواد مغــذی‪ ،‬مــی توانــد از ابتــا بــه ایــن بیمــاری هــا‬ ‫پیشــگیری کــرده و یــا رونــد انهــا را کندتــر کنــد‪.‬‬ ‫کلســترول بــاال یکــی از عــوارض مرتبــط بــا ســن اســت کــه‬ ‫دســتورالعملهای خــاص غذایــی بــرای افــراد ‪ ۴۵‬ســال بــه بــاال‬ ‫و جهــت جلوگیــری از ابتــا بــه ان پیشــنهاد شــده اســت‪:‬‬ ‫مصرف ماهی های چرب‪:‬‬ ‫ماهــی هــای چــرب ماننــد قــزل اال حــاوی اســیدهای چــرب امــگا ‪۳‬‬ ‫هســتند کــه بــه کاهــش التهــاب کمــک مــی کننــد و همچنیــن منجــر‬ ‫بــه کاهــش ســرعت ایجــاد پــاک در داخــل رگ هــای خونــی و افزایــش‬ ‫نســبت چربــی خــوب بــه چربــی بــد مــی شــوند‪ .‬مصــرف منظــم ایــن‬ ‫ماهــی هــا شــانس ابتــا بــه فشــار خــون بــاال‪ ،‬ســکته مغــزی و نارســایی‬ ‫قلبــی را نیــز کاهــش مــی دهــد‪ .‬اگــر شــما در حــال حاضــر از بیمــاری‬ ‫هــای قلبــی رنــج مــی بریــد‪ ،‬توصیــه ایــن اســت کــه در هفتــه ســه وعــده‬ ‫از ایــن ماهــی هــا مصــرف کنیــد‪.‬‬ ‫اووکادو‪ :‬اووکادو نیــز مــی توانــد ســطح کلســترول خــون را‬ ‫کاهــش داده و منجــر بــه کاهــش خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــای‬ ‫قلبــی ناشــی از مصــرف چربــی هــای ترانــس شــود‪.‬‬ ‫چــای ســبز‪ :‬منجــر بــه کاهــش وزن مــی شــود و یــک انتــی‬ ‫برخــی مــواد غذایــی الــرژی زای حــاوی گلوتــن‬ ‫نظیــر گنــدم و شــکر از دیگــر راهکارهــای‬ ‫کاهــش ســردرد فصلــی اســت‪.‬‬ ‫بیشــتر کســانی کــه ســردردهای خوشــه ای‬ ‫را تجربــه مــی کننــد مــی تواننــد یــک درمــان‬ ‫پیشــگیرانه ماننــد اســتفاده از مســدودکننده‬ ‫هــای کانــال کلســیم در فصــل بهــار یــا پاییــز‬ ‫را قبــل از شــروع ســردرد در پیــش بگیرنــد‪.‬‬ ‫ســردرد در فصولــی کــه مــردم تعطیــات را‬ ‫در ان تجربــه مــی کننــد‪ ،‬یــک پدیــده شــایع‬ ‫اســت کــه ســبب بــروز عالئمــی چــون تهــوع‪،‬‬ ‫ی شــود‪.‬‬ ‫بی خوابــی‪ ،‬و مشــکالت بینایــی م ـ ‬ ‫کارشناســان علــت بــروز میگــرن درایــن بــازه‬ ‫زمانــی را اســترس‪ ،‬تغییــر شــرایط اب و هوایــی‬ ‫و اختــال در الگوهــای خــوردن غــذا و ســاعات‬ ‫اکســیدان قــوی حــاوی پلــی فنــول اســت بــرای کاهــش ســطح‬ ‫کلســترول بــد خــون و افزایــش ســطح کلســترول خــوب‪.‬‬ ‫دانــه چیــا‪ :‬سرشــار از امــگا ‪ ۳‬و فیبــر اســت و مصــرف منظــم ان‬ ‫چربــی هــای دور شــکم و چربــی دور کمــر را کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫بلغــور جــو‪ :‬فیبــر محلــول در جــو منــج ربــه کاهــش ســطح کلســترول‬ ‫بــد خــون مــی شــود‪ .‬مصــرف روزانــه یــک فنجــان بلغــور جــو بــه همراه‬ ‫گــردو‪ ،‬یــک قاشــق غذاخــوری تخــم چیــا و یــک فنجــان زغــال اختــه راه‬ ‫حــل خوبــی بــرای تضمیــن ســامت قلب اســت‪.‬‬ ‫مواد مغذی مناسب برای افزایش‬ ‫سطح حافظه و سالمت مغز‪:‬‬ ‫زغــال اختــه و تــوت فرنگــی‪ :‬مصــرف رژیــم غذایــی سرشــار از‬ ‫ایــن دو خوراکــی منجــر بــه جلویگــری از کاهش ســطح حافظه‬ ‫و تمرکــز مــی شــود‪ .‬ایــن دو مــاده خوشــمزه سرشــار از فــوالت‬ ‫و فیبــر هســتند و مصــرف انهــا همــراه بــا ویتامیــن ب منجــر‬ ‫بــه جلوگیــری از زوال شــناختی و زوال عقــل مــی شــود‪.‬‬ ‫روغــن زیتــون‪ :‬غنــی از پلــی فنــول اســت کــه منجــر بــه مبــارزه‬ ‫بــا ســرطان و حفــظ ســامت قلــب مــی شــود ضمــن ایــن کــه‬ ‫رونــد پیــر شــدن مغــز را نیــز بــه تاخیــر مــی انــدازد‪.‬‬ ‫بادمجــان‪ :‬حــاوی اســید کلروژنیــک اســت کــه منجــر بــه مهــار رادیکال‬ ‫هــای ازاد م یشــود و یــک انتــی اکســیدان قــوی بــه نــام انتوســیانین‬ ‫دارد کــه منجــر بــه تقویــت حافظــه کوتــاه مــدت مــی شــود‪.‬‬ ‫گــردو‪ :‬بهتریــن منبــع چربی های اشــباع نشــده و حاوی امــگا ‪ ۳‬فراوان‬ ‫اســت کــه منجــر بــه جلوگیــری از خطــر ابتال به الزایمر می شــود‪.‬‬ ‫مواد غذایی موثر برای کنترل دیابت‪:‬‬ ‫لوبیــا‪ :‬کســانی کــه هــر روز بــه مــدت ‪ ۳‬مــاه یــک فنجــان لوبیــا‬ ‫مصــرف مــی کننــد‪ ،‬ســطح قنــد خــون پاییــن تــری نســبت بــه کســانی‬ ‫دارنــد کــه از دیگــر منابــع فیبــر اســتفاده مــی کننــد‪ .‬مصــرف بــاالی‬ ‫لوبیــا خطــر ابتــا بــه دیابــت را ‪ ۳۸‬درصــد کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫گیــاس‪ :‬حــاوی انتوســیانین هــا‪ ،‬یــک نــوع انتــی اکســیدان اســت کــه‬ ‫خــواب مــی داننــد‪ .‬کارشناســان بــرای کاهــش‬ ‫عــوارض ناشــی از تغییــرات هورمونــی‪ ،‬ســطح‬ ‫مــواد شــیمیایی بــدن‪ ،‬بــر هــم خــوردن الگوهــای‬ ‫خــواب و خــوراک در حیــن تعطیــات توصیــه مــی‬ ‫کننــد افــراد از خــواب زیــاد خــودداری کننــد‪ ،‬رژیــم‬ ‫غذایــی عــادی هفتگــی خــود را داشــته باشــند‪،‬‬ ‫ورزش کننــد‪ ،‬مایعــات بویــژه اب زیــاد بنوشــند‪،‬‬ ‫ســعی در تنظیــم دمــای محیــط خــود داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬از فعالیــت بیــش از حــد بــا گوشــی تلفــن‬ ‫همــراه هوشــمند خــودداری کننــد و مــواد غذایــی‬ ‫تقویــت کننــده سیســتم ایمنــی بــدن ماننــد انتــی‬ ‫اکســیدان هــا و مــواد ویتامینــی حــاوی ویتامیــن‬ ‫ث را در وعــده هــای غذایــی خــود جــای دهنــد‪.‬‬ ‫پزشــکان اســتفاده از راه حــل هایــی ماننــد‬ ‫درمان هــای ورزشــی و طــب ســوزنی را نیــز‬ ‫از جملــه مــوارد برطــرف نمــودن ســردرد هــای‬ ‫مزمــن در افــراد معرفــی نمــوده انــد‪.‬‬ ‫ســطح قنــد خــون را در افــراد دیابتــی کنتــرل مــی کنــد‪ .‬انتوســیانین‬ ‫تولیــد انســولین را بــه میــزان ‪ ۵۰‬درصــد کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫تخــم مــرغ‪ :‬ایــن مــاده غذایــی بــرای جلوگیــری از نوســانات‬ ‫بــزرگ در ســطح گلوکــز و انســولین موثــر اســت‪.‬‬ ‫ســبوس گنــدم فــراوری نشــده‪ :‬بــرای کســانی کــه بــه دنبــال از‬ ‫دســت دادن وزن هســتند‪ ،‬یــک منبــع غذایــی فــوق العــاده اســت‬ ‫ضمــن ایــن کــه بنــا بــه اعــام کارشناســان کلینیــک مایــو منجــر بــه‬ ‫کاهــش خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــای قلبــی و دیابــت مــی شــود و‬ ‫ســطح قنــد خــون را کنتــرل مــی کنــد‪.‬‬ ‫مواد غذایی مفید برای جلوگیری از التهاب‪:‬‬ ‫زردچوبــه‪ :‬یــک ایبوپروفــن طبیعــی اســت و کورکومیــن‬ ‫موجــود در ان منجــر بــه مهــار انزیــم هــای التهابــی و کاهــش‬ ‫درد مفاصــل و تــورم ناشــی از ان مــی شــود‪.‬‬ ‫هویــج‪ :‬حــاوی ویتامیــن ا و بتاکاروتــن اســت کــه مبــارز التهــاب قــوی‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪ .‬ایــن ســبزی همچنیــن حــاوی بتــا کریپتوگزانتیــن‬ ‫اســت کــه منجــر بــه دفــع کــردن شــرایط مربــوط بــه التهــاب ماننــد‬ ‫ارتریــت مــی شــود‪.‬‬ ‫ســبزیجات تیــره رنــگ‪ :‬کلــم بروکلــی و اســفناج و دیگــر‬ ‫ســبزیجات تیــره رنــگ بــه شــما بــرای کاهــش دردهــای ناشــی‬ ‫از التهــاب کمــک مــی کنــد‪ .‬ایــن ســبزیجات حــاوی ســولفوران‬ ‫اســت کــه منجــر بــه مهــار انزیــم هــای مربــوط بــه تخریــب‬ ‫مفاصــل و التهــاب مــی شــود‪.‬‬ ‫مواد غذایی موثر در کنترل فشار خون‪:‬‬ ‫چغنــدر‪ :‬سرشــار از نیتــرات اســت؛ یــک مــاده شــیمیایی طبیعــی کــه‬ ‫باعــث کاهــش فشــار خــون و محافظــت از قلــب مــی شــود‪.‬‬ ‫ســیب زمینــی شــیرین‪ :‬سرشــار از پتاســیم اســت و اثــرات ســدیم‬ ‫در افزایــش فشــار خــون را خنثــی مــی کنــد‪ .‬همچنیــن یــک انتــی‬ ‫اکســیدان قــوی اســت کــه منجــر بــه ایجــاد ثبــات در ســطح قنــد خــون‬ ‫و جلوگیــری از مقاومــت بــه انســولین مــی شــود‪.‬‬ صفحه 10 ‫فاصله‬ ‫(ایمن) را در‬ ‫اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم یــک‬ ‫متــر فاصلــه بگیرید‪.‬زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد‬ ‫قطــرک هــای ریــزی از دهــان و بینــی او بــه اطــراف پاشــیده میشــود‬ ‫کــه ممکــن اســت حــاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگــر فاصلــه شــما بــا ان‬ ‫فــرد خیلــی نزدیــک باشــد‪ ،‬ممکــن اســت شــما ایــن قطــرک هــای‬ ‫حــاوی ویــروس کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق کنیــد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 08‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪280‬‬ ‫فایده هایی که کاهش مصرف قند برای شما دارد‬ ‫نظــر تمــام متخصصــان علــم تغذیــه بــر ایــن‬ ‫اســت کــه کاهــش مصــرف قنــد اگرچــه کار‬ ‫ســاده ای نیســت ولــی اثــرات مثبــت ان شــامل‬ ‫پیشــگیری از ابتــا بــه دیابــت‪ ،‬بیمــاری هــای‬ ‫قلبــی و همچنیــن اضافــه وزن مــی شــود‪.‬‬ ‫بــی شــک کاهــش مصــرف قنــد کار ســاده ای‬ ‫نیســت چــون ایــن مــاده در ترکیــب تمــام کیــک‬ ‫هــا‪ ،‬نــان‪ ،‬غذاهــای امــاده و م‪ ...‬وجــود نــدارد‬ ‫امــا کاهــش مصــرف ایــن خوراکــی هــا تغییــرات‬ ‫مثبتــی در بــدن ایجــاد مــی کنــد کــه منجــر بــه‬ ‫افزایــش کیفیــت زندگــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دهیــد و بــه حداقــل مــی رســانید بــدن بــه‬ ‫تدریــج کنتــرل اشــتها را بــه دســت مــی ‬ ‫گیــرد‪ .‬در نتیجــه بــه موقــع احســاس ســیری‬ ‫مــی کنیــد و بــه ایــن ترتیــب کالــری بیــش‬ ‫از نیــاز عایدتــان نمــی شــود‪ .‬بــدون شــک‬ ‫کاهــش دریافــت کالــری نیــز شــما را از‬ ‫چاقــی و عــوارض ان نجــات مــی دهــد‪.‬‬ ‫کاهش سطح تری گلیسیرید‪:‬‬ ‫زیــاده روی در مصــرف قنــد فشــار‬ ‫مضاعفــی روی کبــد مــی گــذارد تــا جایــی‬ ‫کــه اثــرات ان را بــا الــکل مقایســه کــرده‬ ‫ انــد‪ .‬امــا خــودداری از مصــرف زیــاد قنــد کار‬ ‫کبــد را کاهــش مـی دهــد و بــه ایــن ترتیــب‬ ‫بــه ســامت ان کمــک بیشــتری مــی شــود‪.‬‬ ‫محققــان کلینیــک مایــو اعــام کــرده انــد‬ ‫کــه خــوردن بیــش از حــد مــواد قنــدی‬ ‫ســطح تــری گلیســیرید خــون را بــاال مــی‬ ‫بــرد و ممکــن خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــای‬ ‫قلبــی را افزایــش دهــد‪ .‬تــرک مصــرف قنــد‬ ‫و رســاندن ان بــه حداقــل میــزان‪ ،‬روشــی‬ ‫مناســب بــرای حفــظ ســامت قلــب و کنترل‬ ‫تــری گلیســیرید اســت‪ .‬تــری گلیســیرید‬ ‫ی هــای ناشــی‬ ‫نوعــی چربــی اســت کــه کالــر ‬ ‫از مصــرف قنــد را ذخیــره کــرده و اثــرات‬ ‫کلســترول خــوب خــون را زایــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫حفظ وزن سالم‪:‬‬ ‫کاهش مشکالت دندانی‪:‬‬ ‫رفتارهــای غذایــی مملــو از تنقــات‬ ‫شــیرین‪ ،‬بــا کالــری بــاال و کــم فیبــر بــدون‬ ‫شــک منجــر بــه افزایــش وزن مــی شــود‪،‬‬ ‫خطــر ابتــا بــه ســندرم متابولیــک و دیابــت‬ ‫را نیــز بــاال مــی بــرد‪ .‬عــاوه بــر ایــن مصــرف‬ ‫زیــاد قنــد باعــث از بیــن بــردن هورمونــی‬ ‫در بــدن مــی شــود کــه «لپتیــن» نــام دارد‬ ‫و مســئول ایجــاد احســاس ســیری بعــد‬ ‫از مصــرف غــذا اســت‪ .‬در نتیجــه مــدام‬ ‫احســاس گرســنگی مــی کنیــد و میــل زیــادی‬ ‫بــه مصــرف مــواد غذایــی قنــدی داریــد‪ .‬امــا‬ ‫زمانــی کــه مصــرف قنــد را کاهــش مــی ‬ ‫قنــد بیشــتر بــا تشــکیل بیشــتر حفــره هــای‬ ‫دندانــی ارتبــاط مســتقیم دارد‪ .‬بــا وجــود مســواک‬ ‫زدن و اســتفاده منظــم از نــخ دنــدان‪ ،‬خــوردن‬ ‫کمتــر قنــد از بــروز ایــن حفــره هــا مــی توانــد بــه‬ ‫نحــو چشــمگیری پیشــگیری کنــد‪.‬‬ ‫حفظ سالمت کبد‪:‬‬ ‫جوانی پوست‪:‬‬ ‫مصــرف زیــاد قنــد باعــث بــروز رونــدی بــه‬ ‫نــام گلیکوزیلــه مــی شــود کــه مخصــوص‬ ‫ذوب کــردن قنــد بــه وســیله فیبرهــای‬ ‫پروتئیــن هــا اســت‪ .‬ایــن رونــد نیــز اســیب ‬ ‫ترکیب شیر و عسل و ‪ ۷‬فایده‬ ‫ارزشمندی که از ان ها بی خبرید!‬ ‫مدتهــای مدیــدی اســت کــه از عســل بــه عنــوان درمــان‬ ‫طبیعــی بــرای بســیاری از بیمــاری هــا اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫عســل خــواص انتــی اکســیدانی‪ ،‬ضدباکتــری‪ ،‬ضــد التهابــی‬ ‫ضــد قــارچ دارد‪ .‬ارامبخــش اســت و بــه کاهــش مشــکالت‬ ‫تنفســی کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫در عیــن حــال‪ ،‬شــیر میــان ســایر نوشــیدنی هــا حــاوی‬ ‫ویتامیــن هــای ب کمپلکــس‪ ،‬ویتامیــن ا و دی و مــواد‬ ‫معدنــی ماننــد کلســیم‪ ،‬پروتئیــن حیوانــی و اســید الکتیــک‬ ‫اســت‪ .‬ترکیــب شــیر بــه همــراه عســل خــواص باورنکردنــی‬ ‫بــرای ارتقــای ســطح ســامت دارد‪:‬‬ ‫حفظ سالمت استخوان ها‪:‬‬ ‫نوشــیدن شــیر بــه همــراه عســل‪ ،‬باعــث جــذب بیشــتر‬ ‫کلســیم در بــدن شــده و همیــن امــر از بــروز بیماری هایــی‬ ‫ماننــد پوکــی اســتخوان و التهــاب مفاصــل کــه از مهم تریــن‬ ‫علــل مــرگ در بیــن ســالمندان کــه بــه مــرگ خامــوش نیــز‬ ‫مشــهور می باشــد‪ ،‬پیشــگیری می کنــد‪.‬‬ ‫محافظت از پوست‪:‬‬ ‫ترکیــب شــیر و عســل دارای خــواص ضــد میکروبــی و پــاک‬ ‫کننــده اســت‪ .‬بســیاری از محصــوالت زیبایــی حاصــل ایــن ترکیــب‬ ‫هســتند‪ .‬مصــرف ایــن نوشــیدنی بــه شــفافیت پوســت کمــک مــی‬ ‫کنــد و درمانــی موثــر بــرای ســلولیت اســت‪.‬‬ ‫هــای جــدی بــه االســتین و کالژن پوســت‬ ‫مــی رســاند‪ .‬بــا کاهــش مصــرف قنــد پوســت‬ ‫ســالم تــری خواهیــد داشــت و عالئــم‬ ‫پیــری یعنــی چیــن و چــروک و غیــره دیرتــر‬ ‫ســراغتان خواهــد امــد‪.‬‬ ‫سالم ماندن مغز‪:‬‬ ‫بنــا بــه اعــام پژوهشــگران‪ ،‬افزایــش‬ ‫قنــد خــون یکــی از عوامــل بــروز اســیب‬ ‫هــای مغــزی اســت کــه مــی توانــد حافظــه‬ ‫را تخریــب کنــد‪ .‬البتــه بــه عقیــده محققــان‬ ‫هنــوز بــرای رســیدن بــه ایــن موضــوع‬ ‫بررســی هــای بیشــتری بایــد انجــام شــود‪.‬‬ ‫پیشگیری از سنگ کلیه‪:‬‬ ‫مصــرف نوشــیدنی هــای شــیرین و‬ ‫قندهــای تصفیــه شــده خطــر تشــکیل‬ ‫ســنگ هــای کلیــوی را بــه میــزان ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫افزایــش مــی دهــد‪ .‬بدتــر از همــه اینکــه‬ ‫نوشــیدنی هــای شــیرین کــه جــزو کوالهــا‬ ‫محســوب مـی شــود ایــن احتمــال را تــا ‪۳۳‬‬ ‫درصــد نیــز بــاال مــی برنــد‪ .‬بــرای پیشــگیری‬ ‫از بــروز ایــن مشــکل الزم اســت کــه مصــرف‬ ‫هــر نــوع نوشــیدنی شــیرین را محــدود کنیــد‬ ‫و بــه جــای ان هــا از نوشــیدنی های ســالمی‬ ‫ماننــد اب و اب میــوه هــای طبیعــی‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫هضم موثر غذا‪:‬‬ ‫عســل دارای خــواص پــره بیوتیــک اســت و از رشــد باکتــری‬ ‫هــای مفیــد در سیســتم گــوارش حمایــت مــی کنــد‪ .‬باکتــری‬ ‫هــای مفیــد روده بــه سیســتم هضــم و جــذب موثــر مــواد‬ ‫غذایــی کمــک مــی کننــد و حتــی روی عملکــرد موثــر مغــز‬ ‫نیــز تاثیــر دارنــد‪ .‬پــره بیوتیــک هــا در شــیر نیــز یافــت مــی‬ ‫شــوند و کاهنــده یبوســت‪ ،‬گرفتگــی عضــات‪ ،‬و باکتــری‬ ‫هــای مضــر بــدن هســتند‪.‬‬ ‫افزایش مقاومت‪:‬‬ ‫خــوردن شــیر بــه همــراه عســل بــه طــور روزانــه‪ ،‬باعــث‬ ‫افزایــش مقاومــت بــدن شــما مــی شــود‪ .‬شــیر دارای‬ ‫پروتئیــن و عســل حــاوی کربوهیــدرات اســت‪ .‬هــر دوی ایــن‬ ‫عناصــر بــرای تحریــک متابولیســم شــما ضــروری هســتند‪.‬‬ ‫مبارزه با بی خوابی‪:‬‬ ‫خــوردن شــیر گــرم همــراه بــا عســل قبــل از خــواب‬ ‫شــبانه‪ ،‬یکــی از شــناخته شــده تریــن روش هــا بــرای‬ ‫مبــارزه بــا بــی خوابــی اســت‪ .‬هــر کــدام از ایــن مــواد بــه‬ ‫تنهایــی بــا بــی خوابــی مبــارزه مــی کننــد ولــی تاثیــر ترکیبــی‬ ‫انهــا خــواص چنــد برابــر دارد‪ .‬عســل تنهــا مــاده شــیرین‬ ‫اســت کــه بــه شــما اجــازه مــی دهــد کنتــرل بیشــتری روی‬ ‫انســولین تولیــدی بــدن داشــته باشــید‪ .‬ایــن رونــد باعــث‬ ‫مــی شــود مغــز شــما تریپتوفــان بیشــتری تولیــد کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫مــاده شــیمیایی ســپس بــه ســروتونین تبدیــل مــی شــود؛‬ ‫هورمونــی کــه بــه بهبــود خــواب کمــک مــی کنــد‪ .‬شــیر گــرم‬ ‫همچنیــن ناراحتــی معــده را کاهــش مــی دهــد و بــه بهبــود‬ ‫خــواب کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫مبارزه با پیری زودرس‪:‬‬ ‫انتــی اکســیدان هــای موجــود در ترکیــب شــیر و عســل‬ ‫بــه مبــارزه بــا رادیــکال هــای ازاد بــدن مــی رود‪ .‬رادیــکال‬ ‫هــای ازاد تاثیــرات مخربــی روی همــه سیســتم هــای بــدن‬ ‫دارنــد؛ بــه پوســت اســیب مــی رســانند و منجــر بــه لکــه‬ ‫هــای پوســتی مــی شــوند‪ .‬ترکیــب شــیر و عســل‪ ،‬فعالیــت‬ ‫رادیــکال هــای ازاد در بــدن را خنثــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫مبارزه با باکتری ها‪:‬‬ ‫شــیر و عســل تاثیــرات بســیار مثبتــی در مبــارزه بــا برخــی‬ ‫از باکتــری هــا دارد‪ ،‬کاهنــده عالئــم ســرماخوردگی و ســرفه‬ ‫اســت و بــه سیســتم تنفســی شــما کمــک مــی کنــد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه ‪ 08‬دی ‪1399‬‬ ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫را رعایت‬ ‫کنید‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت‬ ‫کنیــد‪ .‬بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان‬ ‫و بینــی بــا ارنــج خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در‬ ‫هنــگام عطســه و ســرفه اســت‪ .‬بعــد از ســرفه و عطســه‬ ‫بالفاصلــه دســتمال کاغــذی خــود را دور بیاندازیــد‬ ‫شمـاره ‪280‬‬ ‫چه وسایلی را به جز لباس می توانیم‬ ‫در ماشین لباسشویی بشوریم؟‬ ‫اکثــر مــا فکــر می کنیــم کــه فقــط بایــد در ماشــین‬ ‫لباسشــویی لبــاس بشــوریم امــا مــا بــه شــما‬ ‫می گوییــم کــه چــه چیزهــای دیگــری را می توانیــد‬ ‫در ماشــین لباسشــویی بیندازیــد‪.‬‬ ‫نوار پرده ‬ ‫شــاید بارهــا نــوار پرده هــای کثیــف و‬ ‫چرک الــود را بــا نــوار پرده هــای نــو جایگزیــن‬ ‫کــرده باشــید؛ امــا بهتــر اســت به جــای‬ ‫صــرف هزینــه بــرای خریــد نــوار پــرده نــو‪،‬‬ ‫نــوار پرده هــای کثیــف را داخــل ماشــین‬ ‫لباسشــویی بیندازیــد تــا نــوار پرده هــا مثــل‬ ‫روز اول تمیــز شــوند‪.‬‬ ‫بــرای شست وشــوی نــوار پــرده‪ ،‬از اب گــرم و‬ ‫کمــی ســرکه ســفید‪ ،‬جــوش شــیرین یــا پــودر‬ ‫لباسشــویی مالیــم اســتفاده کنیــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫می توانیــد از ترکیــب پــودر لباسشــویی و یــک‬ ‫پیمانــه جوش شــیرین کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫تشک صندلی های حیاط و بالکن‬ ‫تشــک صندلی هــای حیــاط به دلیــل‬ ‫قرارگرفتــن در فضــای بــاز معمــوال خیلــی‬ ‫زود کثیــف می شــوند‪ .‬در صــورت نیــاز بــا‬ ‫یــک اســپری ضدلــک‪ ،‬لکه هــای چربــی‬ ‫یــا دود را از روی تشــک ها تمیــز کنیــد و‬ ‫ســپس تشــک ها را بــا اب ســرد و دور کــم‬ ‫در ماشــین لباسشــویی بشــویید‪ .‬بعــد از‬ ‫شست وشــو‪ ،‬تشــک ها را در هــوای ازاد‬ ‫قــرار دهیــد تــا کامــا خشــک شــوند‪.‬‬ ‫کف پوش خودرو‬ ‫اگــر کف پوش هــای خــودروی شــما خیلــی بــزرگ‬ ‫و ســنگین نیســتند‪ ،‬انهــا را در ماشــین لباسشــویی‬ ‫بشــویید‪ .‬نتیجــه رضایت بخــش خواهــد بــود‪.‬‬ ‫سری تی های زمین شو‬ ‫پاکیزگــی وســیله ای کــه بــا ان کــف و‬ ‫دیوارهــای خانــه را تمیــز می کنیــد بســیار‬ ‫اهمیــت دارد‪ .‬ســری برخــی از تی هــا قابلیــت‬ ‫شست وشــو و تعویــض دارنــد‪.‬‬ ‫ی اســت‬ ‫بــرای تمیزکــردن ایــن ســری ها‪ ،‬کافــ ‬ ‫انهــا را داخــل ماشــین لباسشــویی بیندازیــد‬ ‫و بــا اب داغ بشــویید‪ .‬بهتــر اســت هنــگام‬ ‫شست وشــوی ســری تــی‪ ،‬لبــاس یــا حولــه‬ ‫در ماشــین نباشــد‪ .‬همچنیــن به جــای مــواد‬ ‫شــوینده قــوی و ســفیدکننده ها‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫از شــوینده های مالیــم اســتفاده کنیــد‪ .‬بــرای‬ ‫خشــک کردن ســری تــی‪ ،‬بعــد از شست وشــو‬ ‫ان را در هــوای ازاد قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫پادری و قالیچه های کوچک‬ ‫بهتــر اســت تــا جــای ممکــن از جــارو بــرای‬ ‫تمیزکــردن قالیچه هــا اســتفاده کنیــد‪ .‬در‬ ‫صورتــی کــه جــارو کارســاز نبــود و احســاس‬ ‫کردیــد پــادری و قالیچه هــا بــه شست وشــو‬ ‫نیــاز دارنــد‪ ،‬می توانیــد انهــا را در ماشــین‬ ‫لباسشــویی بیندازیــد‪.‬‬ ‫قابل شست وشــو و ســاک باشــگاه را می توانیــد‬ ‫بــا ماشــین لباسشــویی تمیــز کنیــد‪ .‬بــرای اینکــه‬ ‫قســمت های فلــزی و زیــپ ایــن وســایل بــه ماشــین‬ ‫لباسشــویی اســیب نرســاند‪ ،‬بهتــر اســت قبــل‬ ‫گذاشــتن کیــف در ماشــین لباسشــویی ان را داخــل‬ ‫یــک روبالشــی کهنــه قــرار دهیــد یــا کیــف را پشـت ورو‬ ‫کنیــد تــا زیپ و حلقه های فلزی کمترین تمــاس را با‬ ‫ســطح داخلــی ماشــین داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اگــر شســتن کیــف چرمــی بــا ماشــین‬ ‫لباسشــویی بــه نظرتــان منطقــی نیســت‬ ‫و بــه ایــن مــورد شــک داریــد‪ ،‬کافی ســت‬ ‫یکــی از کیف هــای چرمی تــان را کــه نیــاز‬ ‫بــه شست وشــو دارد داخــل ماشــین‬ ‫لباسشــویی بیندازیــد و ان را بــا اب ولــرم و‬ ‫مایــع لباسشــویی مالیــم بشــویید‪.‬‬ ‫کفش ها و کتانی ها‬ ‫پرده های توری‬ ‫بــرای شســتن پرده هــای تــوری انهــا را‬ ‫داخــل یــک کیســه تــوری قــرار دهیــد و‬ ‫کیســه را در ماشــین لباسشــویی بیندازیــد‪.‬‬ ‫کیف چرمی‬ ‫کوله پشتی‬ ‫کوله پشــتی‪ ،‬کیــف ‪ ،‬کیســه های خریــد پارچــه ای ِ‬ ‫بندهــای کفــش را جــدا کنیــد و انهــا را‬ ‫داخــل یــک کیســه تــوری قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫کفش هــا و کیســه را به همــراه چنــد‬ ‫عــدد حولــه داخــل ماشــین لباسشــویی‬ ‫قــرار دهیــد‪ .‬قــراردادن حولــه در ماشــین‬ ‫لباسشــویی از کوبیده شــدن کفش هــا بــه‬ ‫دیــواره ماشــین جلوگیــری می کنــد‪ .‬بعــد‬ ‫از اتمــام شست وشــو‪ ،‬کفش هــا را بــرای‬ ‫خشک شــدن در هــوای ازاد قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫مواد غذایی که چربی بدن‬ ‫را می سوزانند‬ ‫اگــر از چربــی هایــی کــه زیــر پوســتتان جــا‬ ‫خــوش کــرده انــد خســته شــده اید و مــی‬ ‫خواهیــد خــوش انــدام تــر شــوید‪ ،‬بایــد بدانیــد‬ ‫چــاره کار در نخــوردن و ســختی کشــیدن‬ ‫نیســت‪ .‬شــما بایــد بــه فکــر تغذیــه ســالم و‬ ‫داشــتن تحــرک بدنــی باشــید‪ .‬البتــه بایــد‬ ‫بدانیــد هیــچ مــاده غذایــی یــا روش معجــزه‬ ‫ گــری وجــود نــدارد کــه یــک شــبه شــما را بــه‬ ‫هدفتــان برســاند‪ .‬رســیدن بــه وزن ایــده ال‬ ‫نیــاز بــه اراده و برنامــه ریــزی درســت دارد‪.‬‬ ‫در اینجــا مــواد غذایــی مفیــد کــه بــه چربــی‬ ‫ســوزی و خــوش اندامــی شــما کمــک زیــادی‬ ‫مـی کننــد‪ ،‬معرفــی شــده انــد‪:‬‬ ‫دارچیــن‪ :‬برخــی مطالعــات نشــان مــی دهد‬ ‫کــه دارچیــن ســطح قنــد خــون را تثبیــت مــی‬ ‫کنــد و اشــتها را بخصــوص در افــراد مبتــا بــه‬ ‫دیابــت نــوع دو مهــار مــی نمایــد‪.‬‬ ‫فلفــل تنــد‪ :‬فلفــل حــاوی یــک مــاده‬ ‫شــیمیایی بــه نــام کپسایســین اســت کــه‬ ‫بــرای جلوگیــری از اشــتها و افزایــش ســرعت‬ ‫ســوخت و ســاز مفیــد بــه نظــر مــی رســد‪.‬‬ ‫چــای ســبز‪ :‬کاتچیــن موجــود در چــای ســبز‬ ‫بــه از دســت دادن وزن و تحریــک بــدن‬ ‫بــرای ســوزاندن چربــی کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫روزانــه ‪ ۴‬تــا ‪ ۶‬فنجــان چــای ســبز بــه عــاوه‬ ‫‪ ۱۸۰‬دقیقــه ورزش هــوازی در هفتــه بــه از‬ ‫دســت دادن چربــی کمــک زیــادی مــی کنــد‪.‬‬ ‫گریــپ فــروت‪ :‬خاصیــت چربــی ســوزی جادویــی‬ ‫نــدارد امــا بــه شــما در داشــتن احســاس ســیری‬ ‫کامــل کمــک مــی کنــد و دلیلــش هــم ایــن اســت‬ ‫کــه گریــپ فــروت حــاوی فیبــر محلــول اســت و‬ ‫طــول مــی کشــد کــه هضــم شــود‪ .‬یــک لیــوان‬ ‫اب گریــپ فــروت قبــل از غــذا اگــر میــل شــود‪،‬‬ ‫احســاس ســیری مــی دهــد و شــما کالــری کمتری‬ ‫در طــول غــذا خــوردن دریافــت مــی کنیــد‪.‬‬ ‫هندوانــه‪ :‬خوراکــی هــای غنــی از اب فضــای‬ ‫بیشــتری از روده را اشــغال مــی کننــد و‬ ‫ســیگنالهایی در بــدن ایجــاد مــی شــود کــه غــذا‬ ‫بــه انــدازه کافی دریافت شــده اســت‪ .‬بســیاری‬ ‫از میــوه هــا و ســبزیجات خــام سرشــار از اب و‬ ‫مــواد مغــذی و کــم کالــری هســتند‪.‬‬ ‫گالبــی و ســیب‪ :‬ایــن دو میــوه نیــز حــاوی‬ ‫اب فــراوان و فیبــر هســتند و بــه احســاس‬ ‫ســیری کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫تخــم مــرغ‪ :‬بــرای الغــری بایــد میــزان کالــری ‬ ‫هــای دریافتــی تــان را کاهــش دهیــد امــا بــه‬ ‫پروتئیــن نیــاز مبــرم داریــد‪ .‬تخــم مــرغ هــم یکــی‬ ‫از منابــع طبیعــی پروتئیــن اســت‪ .‬مطالعــات‬ ‫نشــان مــی دهــد افــرادی کــه رژیــم غذایــی‬ ‫سرشــار از پروتئیــن دارنــد (یعنــی ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫پروتئیــن و ‪ ۳۰‬درصــد کربوهیــدرات هــا) بعــد از‬ ‫یــک ســال بــه میــزان ‪ ۳۸‬درصــد چربــی بیشــتری‬ ‫نســبت بــه افــرادی کــه کربوهیــدرات هــای‬ ‫بیشــتری مصــرف مــی کننــد (یعنــی ‪ ۵۵‬درصــد‬ ‫کربوهیــدرات و ‪ ۱۵‬درصــد پروتئیــن) از دســت‬ ‫داده و الغرتــر شــدند‪.‬‬ ‫گــردو و بــادام‪ :‬گــردو‪ ،‬بــادام و کال‬ ‫میوه هــای صدفــی یــا پوســته دار باعــث اب‬ ‫ی شــوند‪.‬‬ ‫شــدن چربــی هــای دور شــکم مــ ‬ ‫متخصصــان حــوزه تغذیــه معتقدنــد کــه‬ ‫مغزهــا و کال میــوه هــای پوســته دار تاثیــر‬ ‫مثبتــی روی تناســب انــدام دارنــد بــه شــرطی‬ ‫کــه در مصــرف ان هــا زیــاده روی نکنیــد‪.‬‬ ‫دلیلــش هــم ایــن اســت کــه ایــن میــوه هــا‬ ‫سرشــار از فیبــر‪ ،‬پروتئیــن و چربــی هــای‬ ‫مفیــد هســتند کــه قادرنــد حساســیت بــدن‬ ‫را نســبت بــه انســولین بــاال بــرده و بــه‬ ‫کاهــش وزن کمــک کننــد‪.‬‬ ‫ماهــی ازاد‪ :‬بــه عقیــده محققــان امــگا‬ ‫‪ ۳‬ماهــی باعــث کاهــش تــوده چربــی‬ ‫بــدن می شــود‪ .‬البتــه تاکنــون بــه درســتی‬ ‫مشــخص نشــده اســت ایــن اســیدهای‬ ‫چــرب بــا چــه مکانیســمی بــه کاهــش چربـی ‬ ‫هــا کمــک مــی کننــد‪ .‬محققــان در جریــان‬ ‫بررســی هــای خــود مشــاهده کردنــد کــه‬ ‫امــگا ‪ ۳‬بــا اشــتهای زیــادی مقابلــه می کنــد‬ ‫و تــا دو ســاعت بعــد از مصــرف ماهــی هــای‬ ‫سرشــار از ایــن اســیدهای چــرب گرســنگی‬ ‫بــه ســراغتان نمــی ایــد‪.‬‬ ‫شــیر کــم چــرب‪ :‬نتایــج بررســی هــای‬ ‫متعــدد نشــان مــی دهــد کــه کلســیم‬ ‫یــک تاثیــر اساســی روی ســامت بــدن‬ ‫دارد‪ .‬محصــوالت لبنــی ماننــد شــیر‪ ،‬پنیــر‬ ‫و همچنیــن ماســت منبــع فــوق العــاده ‬ ‫کلســیم هســتند‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1028

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1028

شماره : 1028
تاریخ : 1403/04/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

شماره : 1027
تاریخ : 1403/04/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!