روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 279 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 279

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 279

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 279

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫عصر دوشنبــه ‪ 01‬دی ‪1399‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شهیدسلیمانی‬ ‫قهرمان ملت ایران‬ ‫امت اسالمی‬ ‫هستند‬ ‫‪2‬‬ ‫یکی از‪۶‬دانشجوی‬ ‫برترکشوری؛دانشجویمعلولشیروانی‬ ‫هتک حیثیت در سایه سهل‬ ‫انگاری کاربران منجر می شود‬ ‫‪7‬‬ ‫بی رحمی کرونا‬ ‫به کودکان‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چگونه یک رمز عبور قوی‬ ‫ایجاد کنیم؟‬ ‫‪5‬‬ ‫ثبت‪۱۶‬مترافت اب های زیرزمینی‬ ‫دردشت شیروان‪-‬فاروج‬ ‫تولید دستگاه شمارشگرخوان از راه دوربرق‬ ‫حســین پــور رییــس گــروه تحقیقــات و مجــری‬ ‫انرژی هــای تجدیدپذیــر شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬شمارشــگرهای‬ ‫مکانیکــی نســبت بــه نمونــه هــای دیجیتالــی دارای‬ ‫مقاومــت بیشــتری هســتند و تــا کنــون کمتــر دیــده‬ ‫شــده کــه خــراب شــوند کــه در حــال حاضــر جایگزین‬ ‫کــردن انهــا شــامل هزینــه ســنگینی اســت امــا هــم‬ ‫اکنــون بــا ســاخته شــدن ایــن قطعــه و نصــب ان بــر‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫قابل توجه خانمهای دارای شرایط سنی‬ ‫‪24‬الی ‪ 26‬سال‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس اســماعیل‬ ‫حســین پــور در ارتبــاط بــا نمونــه هــای موجــود ایــن‬ ‫دســتگاه در داخــل و خــارج از کشــور اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر نــه تنهــا نمونــه داخلــی کــه حتــی‬ ‫نمونــه مشــابه خارجــی نیــز از ایــن دســتگاه وجــود‬ ‫نداشــته اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه چگونگــی ســاخت و‬ ‫طراحــی ایــن دســتگاه گفــت‪ :‬در قالــب اولویــت‬ ‫پژوهشــی و طــرح انحصــاری شــرکت توزیــع بــرق‬ ‫اســتان بــا همــکاری مســتقیم بــا پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری خراســان شــمالی طراحــی و ســاخته شــده‪،‬‬ ‫کــه بــا اتصــال روی شمارشــگرهای دیجیتالــی و‬ ‫مکانیکــی‪ ،‬میــزان مصــرف مشــترکان را‪ ،‬بــدون‬ ‫مراجعــه بــه منــازل و مشــاهده شمارشــگر‪ ،‬تعییــن‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬ایــن پــروژه کــه بــه ازای‬ ‫ســاخت هــر دســتگاه بیــن ‪ ۸‬الــی ‪ ۹‬میلیــون ریــال‬ ‫هزینــه بــه صــورت کامــا انحصــاری در شــرکت‬ ‫توزیــع نیــروی بــرق اســتان ســاخته شــده اســت کــه‬ ‫مــی توانــد تــا ‪ ۲۰‬شمارشــگر را بــه ویــژه در مجتمــع‬ ‫هــای مســکونی و تجــاری تحــت پوشــش دهــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اگرمی خواهیدبی خرج‬ ‫باشید بخوانید‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫از افراد جویای کار دعوت می نماید‬ ‫رییــس گــروه تحقیقــات و مجــری انرژی هــای‬ ‫تجدیدپذیــر شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان‬ ‫شــمالی در خصــوص جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫موفــق شــدیم ســامانه قرائــت خــوان انــواع کنتــور‬ ‫بــرق از راه دور را کــه قابلیــت نصــب روی انــواع‬ ‫دیجیتالــی و مکانیکــی دارد را بســازیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مزایــای اشــاره شــده ایــن دســتگاه‬ ‫افــزود‪ :‬دســتگاه مذکــور عــاوه بــر مشــخص کــردن‬ ‫میــزان کارکــرد مشــترکان و کمــک بــه پیکســایی‪،‬‬ ‫مدیریــت انــرژی و کاهــش هزینــه هــا‪ ،‬قطعــی بــرق‬ ‫مشــترکان را نیــز بــه شــرکت اطــاع مــی دهــد‪.‬‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫سیلی‬ ‫سخت تر غلبه‬ ‫نرم افزاری بر‬ ‫هیمنه پوچ‬ ‫استکبار و‬ ‫اخراج امریکا‬ ‫از منطقه‬ ‫است‬ ‫‪4‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از انجایــی کــه ســاالنه ماموریــن کنتــور‬ ‫بــردار بــرق مــی بایســت ‪۳٫۵‬میلیــون بــار بــرای‬ ‫قرائــت کنتــور ‪ ۳۶۷‬هــزار مشــترک بــرق در ســال بــه‬ ‫درب منــازل مراجعــه کننــد کــه بــا ایــن دســتگاه مــی‬ ‫تــوان کمــک بزرگــی بــه ایــن قشــر داشــت‪.‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫واژه روانی را از زندگی مان حذف کنید‬ ‫کرونا جابجایی کاال‬ ‫در گلستان را افزایش داد‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫صالبــت رهبــرم را وقتــی کــه دیــدم در‬ ‫ایــن ســن چگونــه بــا اقتــدار هــر چــه تمام‬ ‫و بــدون کمــک عصــا در جمــع اعضــای‬ ‫ســتاد بزرگداشــت سالگردســرادر حــاج‬ ‫قاســم ســلیمانی و خانــواده معظــم ان‬ ‫شــهید واال مقــام حاضــر شــدند بــا خــود‬ ‫گفتــم قطعــا رهبــرم حامــل پیامــی مهــم‬ ‫اســت کــه اینگونــه و بــا اقتــدار در ایــن‬ ‫جمــع حاضــر شــدند‪.‬‬ ‫و ایــن گونــه هــم بــود ایشــان وقتــی‬ ‫در جمــع حاضــر شــدند در ابتــدای‬ ‫سخنانشان شهیدسلیمانی را قهرمان‬ ‫ملــت ایــران و قهرمــان امــت اســامی‬ ‫خواندنــد و گفتنــد اولیــن ســیلی‬ ‫ســختی کــه ملــت ایــران و عــراق بــه‬ ‫صــورت دشــمن زدنــد تشــیع پیکــر ایــن‬ ‫دو شــهید بــود‪.‬‬ ‫کــه موجــب شــد تــرس در دل دشــمن‬ ‫از کاری کــه کــرده قــرار گیــرد ‪.‬‬ ‫در ایــن لحظــه بــود کــه بــه گذشــته‬ ‫نــگاه کــردم و شــاهد ســیلی هــای کــه‬ ‫مــدام از ســوی ملــت ایــران و امــت هــای‬ ‫مســلمان بــر گــوش ظالم زمانــه در حال‬ ‫روانــه شــدن اســت اندیشــیدم‪.‬‬ ‫اری یــادم اســت ســیلی همچــون‬ ‫انهــدام هواپیمایــی پیامبــر امریکایــی‬ ‫بــر فــراز اســمان افغانســتان همــان‬ ‫هواپیمایــی کــه دارای پیشــرفته تریــن‬ ‫سیســتم هــای امنیتــی بــرای کنتــرل‬ ‫پهبــاد گلوبــال هــاک کــه در جنــوب‬ ‫کشــورم با موشــک تمام ایرانی منهدم‬ ‫شــد بــود‪ .‬و اتــش گرفتــن بزرگترین ناو‬ ‫هواپیمابــر کشــور تروریســت امریکار ا‬ ‫فرامــوش نخواهــم کــرد‪.‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول ‪1442‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 79‬‬ ‫‪ 8‬صفحه مکتوب ‪ 4 +‬صفحه الکترونیک‬ ‫مدرک تحصیلی مورد نیاز‬ ‫کارشناسی و ارشد‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره‬ ‫‪ 32149068-32320420-1‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫روی هــر دو نــوع شمارشــگر مــی تــوان از راه دور‬ ‫شــماره کنتــور را قرائــت کــرد‪.‬‬ ‫وی از دیگــر مزایــای دســتگاه مزبــور را تشــخیص‬ ‫تلفــات موجــود در شــبکه توزیــع‪ ،‬شناســایی و ثبــت‬ ‫تاریــخ دســتکاری شمارشــگر‪ ،‬بهبــود شــبکه وصــول‬ ‫مطالبــات و کاهــش مطالبــات معوقــه‪ ،‬امــکان قطــع‬ ‫و وصــل بــرق مشــترکان از راه دور‪ ،‬کاهــش هزینــه‬ ‫هــای قرائــت و قطــع و وصــل بــرق مشــترکان‪ ،‬حــذف‬ ‫قرائت های ناممکن شــامل مشــترکان درب بســته‪،‬‬ ‫افزایــش ســرعت و دقــت در صــدور صورتحســاب بــا‬ ‫حــذف عامــل انســانی و خطاهــا و امــکان دسترســی‬ ‫مشــترکان بــه داده هــای شمارشــگرهای مربــوط بــه‬ ‫خــود و اصــاح الگوهــای مصــرف عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫حســین پــور بــا بیــان اینکــه دانــش فنــی ایــن طــرح‬ ‫در اختیــار شــرکت بــرق خراســان شــمالی اســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن قطعــه در ســال اینــده صنعتــی‬ ‫و تجــاری ســازی خواهــد شــد و ســپس بــرای نصــب‬ ‫در بیــن تمــام شــرکت هــای توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫کشــور توزیــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۸۵۰‬دســتگاه قرائــت از راه دور‬ ‫شمارشــگر بــرق ســاخته و بــر روی شمارشــگرهای‬ ‫دیجیتالــی و مکانیکــی مراکــز تجــاری نصــب‬ ‫شــده اســت و بــر اســاس برنامــه ریــزی در ســال‬ ‫اینــده نیــز پنــج تــا ‪ ۶‬هــزار دســتگاه دیگــر بــر روی‬ ‫شمارشــگرهای بــرق نصــب خواهــد شــد کــه اکنــون‬ ‫در مرحلــه عقــد قــرارداد اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه شــرکت توزیــع بــرق‬ ‫خراســان شــمالی بــا ‪ ۳۶۷‬هــزار مشــترک ‪۳۰۸‬‬ ‫هــزار مشــترک معــادل ‪ ۸۴‬درصــد مشــترکان بخــش‬ ‫خانگــی‪ ،‬و ‪ ۴‬درصــد ادارات و دســتگاه های خدمــات‬ ‫رســان‪ ،‬یــک درصــد بخــش کشــاورزی‪ ،‬کمتــر از یــک‬ ‫درصــد صنعتــی و ‪ ۱۰‬درصــد ســایر مصــارف اســت‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب کار انالین‬ ‫هــر چنــد در ایــن خبــر اعــام شــد کــه ســاخت‬ ‫ایــن دســتگاه بســتگی بــه نــوع ان بیــن ‪ ۸۰۰‬الــی‬ ‫‪ ۹۰۰‬هــزار تومــان هزینــه دارد امــا نصــب ان چــه‬ ‫هزینــه ای در ایــن شــرایط کرونایــی مــی توانــد بــر‬ ‫روی دســت مشــترکین بــرق قــرار دهــد و یــا اینکــه‬ ‫قــرار اســت چــه زمانــی فراخــوان بــرای نصــب ایــن‬ ‫دســتگاه از ســوی شــرکت توزیــع بــرق اعــام شــود‬ ‫تــا کنــون مشــخص نشــده اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تنها چیزی که از‬ ‫ان غافل نباید‬ ‫باشیم‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫اســتفاده از ماســک چقــدر مــی توانــد کمــک کننــده باشــد؟ همیــن ســوال را اگــر در جســتجوگر گــوگل وارد کنیــد‬ ‫بــا بــی شــمار اظهــار نظــر و نتیجــه تحقیقــات جامعــه پزشــکی رو بــه رو مــی شــوید‪ .‬امــا در خراســان شــمالی بــه‬ ‫گفتــه مســووالن دانشــگاه علــوم پزشــکی تنهــا ‪ ۳۸‬درصــد جمعیــت بــه اســتفاده از ماســک گــردن نهــاده انــد و‬ ‫گویــا مــردم بــه دالیــل گوناگــون نمــی خواهنــد و یــا نمــی تواننــد از ماســک اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اینکــه مــردم در اســتفاده از ماســک دچــار نوعــی رخــوت شــده انــد و حتــی بــا جریمــه و اجبــاری شــدن ماســک هــم کمــاکان فقــط‬ ‫‪ ۳۸‬درصــد ماســک مــی زننــد یــک چــرای بــزرگ دارد کــه ممکــن اســت قیمــت ماســک و نحــوه توزیــع ان یکــی از دالیــل ان باشــد‪.‬‬ ‫گزارش و تحلیل‬ ‫شماره ‪279‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در دیــدار اعضــای ســتاد بزرگداشــت شــهید‬ ‫ســلیمانی و خانــواده ان شــهید‪:‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫الزام تشکیل مرکز ملی‬ ‫مطالعات و تحقیقات‬ ‫سیل در گلستان‬ ‫تمدید مهلت تکمیل‬ ‫اورده نقدی مسکن ملی‬ ‫تا ‪ 5‬دی ماه‬ ‫سیلی سخت ترغلبه‬ ‫نرم افزاری برهیمنه‬ ‫پوچ استکبارواخراج‬ ‫امریکاازمنطقه است‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬فرصــت متقاضیــان مســکن ملی بــرای تکمیل‬ ‫و پرداخــت اورده نقــدی تــا ســاعت ‪ 24‬جمعــه ‪ 5‬دی‬ ‫تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از اداره‬ ‫ارتباطــات و اطــاع رســانی راه و شهرســازی خراســان‬ ‫شمالی‪،‬ســید عبدالمجیــد نژادصفــوی افــزود‪ :‬اخریــن‬ ‫مهلــت نــام نویســی مســکن ملــی تــا ‪ ۳۰‬شــهریور بود‬ ‫کــه تــا ســاعت ‪ ۲۴‬یــک شــنبه بــرای تکمیــل مــدارک و‬ ‫اورده نقــدی مهلــت داده شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــرای اخریــن بــار تــا ســاعت ‪24‬‬ ‫جمعــه ‪ 5‬دی دوبــاره فرصتــی را بــرای کســانی کــه‬ ‫مــدارک خــود را تکمیــل کــرده انــد امــا در تامیــن‬ ‫اورده نقــدی خــود دچــار مشــکل بودنــد توســط‬ ‫وزارت راه و شهرســازی تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس نژادصفــوی افــزود ‪ :‬کســانی کــه پــول واریــز‬ ‫کردنــد و پیامــک بــرای انهــا نیامــده مشــکلی نیســت و‬ ‫مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ثبــت نــام و ورود‬ ‫کــد رهگیــری شــان از اخریــن وضعیــت پرونــده خــود‬ ‫مطلــع شــوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ابــاغ وزارت راه و شهرســازی پــس از‬ ‫تعیین تکلیف متقاضیان مرحله نخســت ‪ ،‬نام نویســی‬ ‫جدیــدی را بــرای مســکن ملــی خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫کرونا عامل افزایش ترک‬ ‫تحصیلی دانش اموزان‬ ‫معــاون امــوزش متوســطه اداره کل‬ ‫اموزش وپــرورش خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫امســال شــمار دانش امــوزان بازمانــده و یــا تــرک‬ ‫تحصیــل در اســتان اندکــی بیشــتر شــده اســت‬ ‫کــه ایــن افزایــش بــه علــت شــیوع کرونا و ســوق‬ ‫دادن امــوزش بــه فضــای مجــازی اســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمد ســیدی اظهــار داشــت‪ :‬دسترســی‬ ‫نداشــتن دانــش امــوزان بــه گوشــی هوشــمند و‬ ‫یــا تبلــت ســبب شــده تــا برخــی از ایــن کــودکان و‬ ‫نوجوانــان از تحصیــل بازبماننــد و درس خوانــدن‬ ‫را رهــا کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون ‪ ۶۵‬تــا ‪ ۷۰‬درصــد از دانــش اموزان‬ ‫دوره متوســطه در اســتان‪ ،‬وارد برنامه شــاد شــده و از‬ ‫امــوزش در ایــن فضــا بهــره مند هســتند‪.‬‬ ‫سالم هموطن عزیز‪،‬‬ ‫از توجه شما به پیامک قبلی خود‬ ‫بسیار متشکرم‪ .‬برای جلوگیری‬ ‫از شیوع کرونا‪ ،‬اعمال جدید‬ ‫محدودیت ها از اول اذر ماه اجرا‬ ‫خواهد شد‪ .‬این کار را برای مراقبت‬ ‫از شما انجام می دهیم و مجددا‬ ‫خواهش می کنم از ترددها و‬ ‫تجمع های غیرضروری پرهیز کنید‪.‬‬ ‫کرونا‪ ،‬تعارف ندارد‪.‬‬ ‫مواظب خود و خانواده محترمتان باشید‪.‬‬ ‫ارادتمند‪،‬‬ ‫نمکی‪ ،‬وزیر بهداشت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫اســامی صبــح روز (چهارشــنبه) در دیــدار اعضــای‬ ‫ســتاد بزرگداشــت ســالگرد ســپهبد شــهید ســردار‬ ‫ســلیمانی و خانــواده ان شــهید واالمقــام‪ ،‬شــهید‬ ‫ســلیمانی را قهرمــان ملــت ایــران و قهرمــان امــت‬ ‫اســامی خواندنــد و گفتنــد‪ :‬تشــییع میلیونــی شــهید‬ ‫ســلیمانی و شــهید ابومهــدی المهنــدس در عــراق و‬ ‫ایــران‪ ،‬اولیــن ســیلی ســخت بــه امریکایی هــا بــود امــا‬ ‫ســیلی ســخت تر «غلبــه نــرم افــزاری بــر هیمنــه پــوچ‬ ‫اســتکبار» و «اخــراج امریــکا از منطقــه» اســت‪ ،‬البتــه‬ ‫امــران و قاتــان ســردار ســلیمانی نیز بایــد انتقام پس‬ ‫دهنــد و ایــن انتقــام در هــر زمانــی کــه ممکــن باشــد‪،‬‬ ‫قطعــی اســت‪.‬‬ ‫سیلی سخت ترغلبه نرم افزاری‬ ‫برهیمنه پوچ استکبارواخراج‬ ‫امریکاازمنطقه است‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در ایــن دیــدار چهــار توصیــه‬ ‫مهــم بــه مســئوالن و ملــت ایــران داشــتند‪« :‬در همــه‬ ‫زمینه هــا قــوی شــوید»‪« ،‬بــه دشــمن اعتمــاد نکنیــد»‪،‬‬ ‫«اتحــاد ملــی را حفــظ کنیــد» و «بیــش از انکــه بــه‬ ‫فکــر رفــع تحریــم باشــید‪ ،‬بــه فکــر خنثــی کــردن تحریم‬ ‫باشــید»‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در ابتــدای ایــن دیــدار‬ ‫ضمــن تشــکر از دســت اندرکاران ســتاد بزرگداشــت‬ ‫شــهید ســلیمانی و شــهدای مدافــع حــرم و همچنیــن‬ ‫قدردانــی از اقدامــات خــوب خانــواده شــهید ســلیمانی‬ ‫بــرای زنــده نگــه داشــتن یــاد و راه ان شــهید عزیــز‪،‬‬ ‫تاکیــد کردنــد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ان شــهید همــواره‬ ‫مردمــی بــود‪ ،‬بــرای بزرگداشــت او نیــز بایــد از‬ ‫ظرفیت هــای مردمــی و تالشــهای فرهنگــی و مبتکرانــه‬ ‫اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫ایشــان شــهادت ســردار ســلیمانی را یــک حادثــه‬ ‫تاریخــی خواندنــد و بــا اشــاره بــه تبدیــل شــدن ان‬ ‫شــهید بــه قهرمــان ملــی بــرای ایرانیــان و قهرمــان‬ ‫امــت اســامی افزودنــد‪ :‬علــت انکــه شــهید ســلیمانی‬ ‫قهرمــان ملــت ایــران شــد و قشــرهای مختلــف مــردم‬ ‫(حتــی انهایــی کــه تصــور نمی رفــت) او را تکریــم و به او‬ ‫ابــراز احساســات کردنــد‪ ،‬ایــن بــود که شــهید ســلیمانی‬ ‫تبلــور ارزشــهای فرهنگــی ایــران و ایرانــی بــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی «شــجاعت و مقاومــت» را از‬ ‫جملــه ویژگی هــای بــارز شــهید ســلیمانی برشــمردند و‬ ‫گفتنــد‪ :‬شــجاعت و روحیــه مقاومــت از خصلت هــای‬ ‫ایرانــی اســت و زبونــی و انفعــال ضــد روحیــه ملــی‬ ‫اســت‪ ،‬بنابرایــن انهایــی کــه ادعــای ملیــت می کننــد‬ ‫امــا زبونــی نشــان می دهنــد‪ ،‬دچــار تناقــض هســتند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای «درایــت‪ ،‬تیزهوشــی‪،‬‬ ‫فــداکاری و نوع دوســتی» را از دیگــر ویژگی هــای شــهید‬ ‫ســلیمانی دانســتند و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬ان شــهید‬ ‫واالمقــام همچنیــن اهــل معنویــت‪ ،‬اخــاص و اخــرت‬ ‫بــود و هیـچ گاه اهــل تظاهــر نبــود‪.‬‬ ‫ایشــان مجموعــه ایــن خصلت هــا و روحیــات ایرانــی‬ ‫را کــه در شــهید ســلیمانی تبلــور یافتــه بــود و انهــا را‬ ‫در کشــورهای منطقــه به صــورت عملــی بــه نمایــش‬ ‫گذاشــت‪ ،‬زمینه ســاز تبدیــل شــدن ان شــهید بــه‬ ‫قهرمــان ملــت ایــران دانســتند و خاطرنشــان کردنــد‪:‬‬ ‫شــهید ســلیمانی از طــرف دیگــر بــه قهرمــان امــت‬ ‫اســامی نیــز تبدیــل شــد زیــرا تالشــها‪ ،‬روحیــات و‬ ‫شــهادت ان عزیــز‪« ،‬اســم رمــز برانگیختگــی و بســیج‬ ‫مقاومــت در دنیــای اســام» اســت و در هــر نقطــه‬ ‫جهــان اســام کــه بنــای مقاومــت در مقابــل اســتکبار‬ ‫وجــود داشــته باشــد‪ ،‬اســم رمــز شــان «شــهید‬ ‫ســلیمانی» اســت‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اســامی تاکید کردند‪ :‬شــهید ســلیمانی‬ ‫نــرم افــزار مقاومــت و الگــوی مبــارزه را در میــان‬ ‫ملت هــای اســامی رایــج کــرد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای بــا تاکیــد بــر اینکــه شــهید‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬هــم در زمــان حیــات و هــم بــا شــهادت‬ ‫خــود اســتکبار را شکســت داد‪ ،‬افزودنــد‪ :‬رئیس جمهــور‬ ‫امریــکا گفــت ‪ ۷‬تریلیــون دالر در منطقــه هزینــه‬ ‫کردیــم امــا چیــزی بــه دســت نیاوردیــم و در نهایــت هم‬ ‫مجبــور شــد در تاریکــی شــب و بــرای چنــد ســاعت بــه‬ ‫یــک پایــگاه نظامــی بــرود‪ .‬همــه دنیــا اذعــان دارنــد کــه‬ ‫امریــکا بــه اهــداف خــود در ســوریه و بویــژه در عــراق‬ ‫نرســیده اســت‪.‬‬ ‫ایشــان گفتنــد‪ :‬قهرمــان ایــن کار بــزرگ‪ ،‬ســردار‬ ‫ســلیمانی اســت کــه در زمــان حیــات او‪ ،‬انجــام شــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫دشــمن پــس از شــهادت ســردار ســلیمانی نیــز‬ ‫شکســت خــورد‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬تشــییع‬ ‫میلیونــی و فراموش نشــدنی شــهید ســلیمانی‬ ‫و شــهید ابومهــدی المهنــدس در عــراق و ایــران‬ ‫و مراســم های بزرگداشــت ایــن دو شــهید‪،‬‬ ‫ژنرال هــای جنــگ نــرم اســتکبار را متحیــر کــرد و‬ ‫اولیــن ســیلی ســخت بــه امریکایی هــا بــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای بــا اشــاره بــه ســیلی‬ ‫دیگری که در حمله موشکی به پایگاه امریکایی‬ ‫عین االســد زده شــد‪ ،‬افزودنــد‪ :‬امــا ســیلی‬ ‫ســخت تر عبــارت اســت از غلبــه نرم افــزاری بــر‬ ‫هیمنــه پــوچ اســتکبار کــه نیازمنــد همــت جوانــان‬ ‫انقالبــی و نخبــگان مومــن مــا اســت و همچنیــن‬ ‫اخــراج امریکایی هــا از منطقــه کــه همــت ملتها و‬ ‫سیاســت های مقاومــت را می طلبــد‪.‬‬ ‫ایشــان تاکیــد کردنــد‪ :‬البتــه ایــن ســیلی ســخت غیــر‬ ‫از انتقــام اســت زیــرا امــران و قاتــان ســردار ســلیمانی‬ ‫بایــد انتقــام پــس دهنــد و ایــن انتقام در هــر زمانی که‬ ‫ممکن باشــد قطعی اســت‪ ،‬اگرچه به گفته ان عزیز‪،‬‬ ‫کفــش پــای ســلیمانی بــر ســر قاتــل او شــرف دارد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در بخــش دیگــری از‬ ‫سخنانشــان چنــد توصیــه مهــم خطــاب بــه مســئوالن‬ ‫و مــردم بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در توصیــه اول‬ ‫تاکیــد کردنــد‪ :‬بایــد در همــه عرصه هــا از جملــه‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬علــم و فنــاوری و دفاعــی قــوی شــویم‬ ‫چــون تــا قــوی نشــویم دشــمنان از طمــع‪ ،‬تعــرض‬ ‫و تجــاوز دســت بــر نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در بیــان توصیــه دوم‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان‬ ‫در خصــوص جزئیــات ایــن خبرگفــت ‪:‬ســالجاری بــا رکــود‬ ‫بوجــود امــده ناشــی از شــیوع کرونــا شــاهد افزایــش‬ ‫حمــل و نقــل بــار بویــژه خــروج انــواع کاال بودیــم‪.‬‬ ‫کرونا جابجایی کاال‬ ‫در گلستان را افزایش داد‬ ‫مهــدی میقانــی روز شــنبه در نشســت خبــری بــه‬ ‫مناســبت گرامــی داشــت هفتــه حمــل و نقــل و‬ ‫راهــداری (‪ ۲۶‬اذر تــا دوم دی) نســبت میــزان بــار‬ ‫خروجــی و بارنامــه هــای صــادر شــده اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫از روزهــای نخســت ســالجاری نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل تــا بدیــن لحظــه چهــار میلیــون‬ ‫و ‪ ۹۳۱‬هــزار تــن کاال در قالــب ‪ ۴۴۶‬هــزار و ‪۳۲۶‬‬ ‫بارنامــه از اســتان خــارج شــد کــه بــا هشــت درصــد‬ ‫افزایــش روبــرو بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه نســبت بــه ورود کاال بــه اســتان‬ ‫نیــز افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه همیــن بــازه زمانــی در‬ ‫خروجــی کاال شــاهد رشــد هفــت درصــدی‬ ‫گفتنــد‪ :‬توصیــه قطعــی مــن ایــن اســت کــه بــه‬ ‫دشــمن اعتمــاد نکنیــد‪.‬‬ ‫ایشــان خاطرنشــان کردند‪ :‬برای رفع مشــکالت مردم‬ ‫و درســت شــدن اینــده کشــور بــه وعده هــای ایــن و ان‬ ‫اعتمــاد نکنیــد‪ ،‬زیــرا اینهــا وعده هــای خوبــان نیســت‬ ‫بلکــه وعده هــای اشــرار اســت‪ ،‬ضمــن انکه دشــمنی ها‬ ‫را نیــز نبایــد از یــاد ببریــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد‪ :‬دیدیــد کــه امریــکای‬ ‫ترامــپ و امریــکای اوبامــا بــا شــما چــه کرد‪ .‬دشــمنی ها‬ ‫فقــط مخصــوص امریــکای ترامــپ نیســت کــه بــا رفتن‬ ‫ان تمــام شــود‪ ،‬امریــکای اوبامــا نیــز بــا شــما و ملــت‬ ‫ایــران بــدی کــرد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای خاطرنشــان کردنــد‪ :‬ســه‬ ‫کشــور اروپایــی نیــز نهایــت بدعملــی‪ ،‬لئامــت‪ ،‬دورویــی‬ ‫و نفــاق را از خــود نشــان دادنــد‪.‬‬ ‫ایشــان در توصیــه بعــدی بــا تاکیــد بــر «حفــظ اتحــاد‬ ‫ملــی»‪ ،‬بــه صــدای واحــد ملــت در بســیاری از امــور‬ ‫اشــاره کردنــد و گفتنــد‪ :‬مســئوالن نبایــد ایــن اتحــاد و‬ ‫هم صدایــی مــردم را از بیــن ببرنــد و ملــت را تکه تکــه‬ ‫کننــد‪ ،‬بلکــه بایــد هــر ســه قــوه بویــژه روســای انهــا‬ ‫بــا هم افزایــی و همــکاری‪ ،‬اتحــاد ملــی را روز بــه روز‬ ‫تقویــت کننــد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا انتقــاد از برخــی ســخنان اختالف افکــن‪،‬‬ ‫خطــاب بــه مســئوالن گفتنــد‪ :‬اختالفــات خــود را بــا‬ ‫مذاکــره بــا یکدیگــر حــل کنیــد‪ .‬مگــر نمی گوییــد بایــد‬ ‫بــا دنیــا مذاکــره کــرد‪ ،‬ایــا نمی شــود بــا عنصــر داخلــی‬ ‫مذاکــره و اختالفــات را حــل کــرد؟‬ ‫توصیــه اخــر حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای‪ ،‬تاکیــد بــر‬ ‫«خنثی ســازی تحریم هــا» بــود‪.‬‬ ‫ایشــان بــا بیــان ایــن واقعیــت کــه «رفــع تحریــم‬ ‫بــه دســت دشــمن اســت امــا خنثی ســازی ان بــه‬ ‫دســت خودمــان اســت»‪ ،‬گفتنــد‪ :‬بنابرایــن بایــد‬ ‫بیــش از انکــه بــه فکــر رفــع تحریــم باشــیم بــر‬ ‫خنثــی کــردن ان تمرکــز کنیــم‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد‪ :‬البتــه نمی گوییــم‬ ‫دنبــال رفــع تحریــم نباشــیم‪ ،‬چــرا کــه اگر بتــوان تحریم‬ ‫را رفــع کــرد‪ ،‬حتــی یــک ســاعت هــم نبایــد تاخیــر کنیم‪،‬‬ ‫اگرچــه اکنــون چهــار ســال اســت کــه تاخیــر شــده‬ ‫و از ســال ‪ ۹۵‬کــه بنــا بــود همــه تحریم هــا یک بــاره‬ ‫برداشــته شــود‪ ،‬تــا امــروز نــه تنهــا تحریم هــا برداشــته‬ ‫نشــد بلکــه زیادتــر هــم شــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای خطــاب بــه مســئوالن‬ ‫گفتنــد‪ :‬اگــر بتــوان بــا روش درســت‪ ،‬عاقالنــه‪ ،‬ایرانــی‪-‬‬ ‫اســامی و عزتمندانــه تحریم هــا را برطــرف کــرد‬ ‫بایــد ایــن کار را انجــام داد امــا تمرکــز عمــده بایــد بــر‬ ‫خنثی ســازی تحریم هــا باشــد کــه ابتــکار ان بــه دســت‬ ‫شــما اســت‪.‬‬ ‫ایشــان در پایان خاطرنشــان کردند‪ :‬من از مســئولین‬ ‫کشــور حمایــت می کنــم بــه شــرطی کــه بــه اهــداف‬ ‫ملــت پایبنــد باشــند‪.‬‬ ‫پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب ســامی‪،‬‬ ‫ســردار سرلشــکر ســامی فرمانــده کل ســپاه‬ ‫گزارشــی از برنامه هــا و فعالیت هــای ســتاد‬ ‫بزرگداشــت ســردار شــهید ســلیمانی و شــهدای‬ ‫مقاومــت بیــان کــرد‪.‬‬ ‫میــزان ورودی کاال بــه اســتان بــوده ایــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ 79‬شــرکت حمــل‬ ‫و نقــل بــار در اســتان در حــال فعالیــت هســتند‬ ‫کــه مطابــق کارت هوشــمند صــادر شــده ‪۱۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۱۸‬راننــده بــا هفــت هــزار و ‪۷۱۹‬‬ ‫کامیــون و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۹۴۳‬وانــت زیــر پوشــش‬ ‫ایــن شــرکت هــا بــه جابجایــی کاال مــی پردازند‪.‬‬ ‫معــاون حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان نیــز خبــر‬ ‫از کاهــش ‪ ۱۲‬درصــدی جابجایــی مســافر توســط‬ ‫نــاوگان حمــل و نقــل درون و بــرون اســتانی از‬ ‫ابتــدای ســال تاکنــون داد و گفــت‪ :‬بیشــترین رکــورد‬ ‫کاهشــی مرتبــط بــا نقــل و انتقــال مســافر در مینــی‬ ‫بــوس بــا ‪ ۲۹‬درصــد و بــرون اســتانی در بخــش‬ ‫اتوبــوس بــا ‪ ۱۶‬درصــد مــی باشــد‪.‬‬ ‫ایــوب میرشــاهی در ایــن خصــوص علــت عــدم‬ ‫اســتقبال را تحمــل مســافر دانســت و افــزود‪ :‬در‬ ‫همیــن بــازه زمانــی مــردم بــرای جابجایــی و انجــام‬ ‫مســافرت اســتقبال بیشــتری از تاکســی نشــان داده‬ ‫انــد کــه ایــن میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫قبــل دارای ‪ ۴۹‬درصــد افزایــش مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪:‬از ابتــدای ســالجاری تاکنــون‬ ‫از طریــق نــاوگان مســافربری اســتان یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۸۹۳‬هــزار مســافر جابجــا شــدند‪.‬‬ ‫براســاس گزارشــات ارائــه شــده توســط اداره کل‬ ‫راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای در گلســتان ســه‬ ‫هــزار و ‪ ۴۰‬راننــده بــرای جابجایــی مســافر بــا ‪۷۳۴‬‬ ‫تاکســی ‪ ۶۹۰ ،‬مینــی بــوس و ‪ ۲۰۲‬در حــال فعالیــت‬ ‫و ارائــه خدمــت بــه مــردم هســتند‪.‬‬ ‫غالمرضــا بیکــی معــاون راهــداری و حمــل و نقل جاده‬ ‫ای گلســتان نیــز بــا اشــاره بــه تخصیــص اعتبــار هــزار و‬ ‫‪ ۷۵۰‬میلیــارد ریالــی اعتبــاری در ســال جــاری گفــت‪:‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪ ،‬ایــن‬ ‫جلســه کــه بــا حضــور مهندس»ســید محســن‬ ‫حســینی» مدیرعامــل‪ ،‬مهندس»حســین‬ ‫دهقــان» سرپرســت دفتــر مطالعــات پایــه منابــع‬ ‫اب و مهنــدس «حمیــده صاحبــی» دبــر کارگــروه‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫گلســتان‪ ،‬دکتر»رضــا روزبهانــی» معــاون‬ ‫پژوهشــی موسســه تحقیقــات اب وزارت نیــرو‬ ‫و مهنــدس «ســیده معصومــه بنی هاشــمی»‬ ‫سرپرســت مرکــز ملــی مطالعــات و تحقیقــات‬ ‫دریــای خــزر‪ ،‬بــه مناســبت هفتــه پژوهــش‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬تجربیــات و فعالیت هــای موسســه‬ ‫تحقیقــات اب و مرکــز تحقبقــات دریــای خــزر در‬ ‫زمینه هــای پایــش کمــی و کیفــی دریــای خــزر‪،‬‬ ‫مدیریــت ســیالب و اســتفاده از ســنجش از دور‪،‬‬ ‫مدل ســازی هیدرودینامیــک دریــا و مدل ســازی‬ ‫کمــی و کیفــی محیط هــای ابــی و همچنیــن‬ ‫ظرفیت هــای کارگاه هــای موسســه ارائــه شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‬ ‫ضمــن تبریــک هفتــه پژوهــش‪ ،‬بــر لــزوم‬ ‫انتشــار گســترده اخبــار و نتایــج تحقیقــات و‬ ‫پژوهش هــای موسســه و بخصــوص مرکــز ملــی‬ ‫تحقیقــات دریــای خــزر تاکیــد و درخواســت کــرد‬ ‫کــه در مطالعــات مرکــز‪ ،‬توجــه بیشــتری بــه‬ ‫ســواحل شــرقی دریــای خــزر و بخصــوص خلیــج‬ ‫گــرگان شــود‪.‬‬ ‫مهنــدس ســید محســن حســینی همچنیــن بــه‬ ‫برنامه هــای شــرکت اب منطقــه ای اســتان در‬ ‫زمینــه توســعه اســتفاده از منابــع اب دریــای‬ ‫خــزر به صــورت شــیرین ســازی (اســتفاده از‬ ‫فناوری هــای نمک زدایــی) و غیــر شــیرین ســازی‬ ‫(بــرای توســعه پــرورش میگــو و غیــره) در اســتان‬ ‫گلســتان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫همــزاد بــودن اســتان گلســتان بــا موضــوع‬ ‫ســیالب‪ ،‬یکــی دیگــر از موضوعــات اشــاره‬ ‫شــده در ایــن جلســه توســط مهنــدس حســینی‬ ‫بــود و بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ســیالب‬ ‫در اســتان گلســتان‪ ،‬امادگــی شــرکت اب‬ ‫منطقـه ای گلســتان بــرای حمایــت و پشــتیبانی‬ ‫از ایجــاد مرکــز مطالعــات و تحقیقــات ســیالب‬ ‫(زیــر نظــر موسســه تحقیقــات اب) را در‬ ‫اســتان گلســتان اعــام کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن سرپرســت دفتــر مطالعــات پایــه‬ ‫منابــع اب شــرکت اب منطقــه ای اســتان نیــز‬ ‫یکــی از مشــکالت کشــور را اطــاع پاییــن مدیــران‬ ‫در زمینــه جوانــب مختلــف ســیالب دانســته و‬ ‫بــر لــزوم اســتفاده از ظرفیت هــای موسســه‬ ‫تحقیقــات اب بــرای ارتقــاء اگاهی هــای مدیــران‬ ‫اســتانی در زمینــه ســیالب تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایجــاد یــک اتــاق فکــر بــرای‬ ‫بررســی مســائل و مشــکالت دریــای خــزر و‬ ‫ارائــه راهــکار بــرای رفــع ان هــا از مهم تریــن‬ ‫موضوعــات اشــاره شــده توســط مدیــر دفتــر‬ ‫مطالعــات پایــه منابــع اب شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای گلســتان در جلســه بــود‪.‬‬ ‫مهنــدس بنــی هاشــمی رئیــس مرکــز ملــی‬ ‫مطالعــات و تحقیقــات دریــای خــزر‪ ،‬در ایــن‬ ‫جلســه ضمــن تقدیــر از نــگاه مثبــت مدیــر‬ ‫عامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان بــه بحــث‬ ‫تحقیقــات‪ ،‬فعالیــت هــا و اقدامــات مرکــز ملــی‬ ‫دریــای خــزر را تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫اعتبــار فــوق در جهــت تجهیــز راهدارخانــه هــا‪،‬‬ ‫اســفالت‪ ،‬بازســازی و نوســازی ماشــین االت‪ ،‬ایمــن‬ ‫ســازی جــاده هــا‪ ،‬حــذف نقــاط پرحادثــه و خطرافرین و‬ ‫بــر اســاس اولویــت هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه گلســتان دارای پنــج‬ ‫هــزار کیلومتــر راه اصلــی و فرعــی اســت کــه‬ ‫بیــش از هــزار و ‪ ۹۰۰‬کیلومتــر ان خطرنــاک مــی‬ ‫باشــد کــه اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل‬ ‫جــاده ای اســتان از طریــق ‪ ۲۳‬راهدارخانــه‬ ‫بــرای تــردد وســایل نقلیــه در ایــن محورهــا‪،‬‬ ‫خدمــات ارایــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت گلســتان بــا وســعت بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫کیلومتــر مربــع و گنجایــش جمعیــت یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۹۰۰‬هزار نفری در خود از شــرق با خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫از غــرب بــا مازنــدران‪ ،‬از جنــوب بــا ســمنان و از شــمال‬ ‫بــا کشــور ترکمنســتان همســایه اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی در مــورد کاهــش اســتفاده از ماســک مــی گویــد‪ :‬در ابتــدای‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا بــا وجــود اینکــه اســتان در وضعیــت حــاد و بحرانــی نبــود‪ ،‬مــردم بســیار بیشــتر پروتــکل هــا‬ ‫و توصیــه هــا را رعایــت مــی کردنــد‪ ،‬امــا بررســی هــای مــا نشــان داده کــه ایــن روزهــا بــی توجهــی هــا بــه رعایــت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی کاهــش یافتــه و تنهــا ‪ ۳۸‬درصــد از مــردم اســتان از ماســک اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫کاهش ‪38‬‬ ‫درصدی مرگ‬ ‫گزارش و نقد‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬دی ‪1399‬‬ ‫خبر‬ ‫اب‬ ‫صرف اعتبار‪ ۱۰۰‬میلیاردی‬ ‫برای ایمن سازی‬ ‫روستاهای گلستان‬ ‫حیات دوباره وامید به خلیج گرگان‬ ‫ســید محمــد حســینی اظهــار داشــت‪ :‬طــرح‬ ‫هــای ایمن ســازی اجــرا شــده در ایــن روســتاها‬ ‫شــامل ســاخت کانــال هدایــت ســیالب‪،‬‬ ‫زهکشــی روســتا‪ ،‬ایجــاد بنــد اصالحــی و‬ ‫ســیل بند و ایجــاد دیــوار حایــل بــود‪.‬‬ ‫بیشــترین خطــر حــوادث قهــری اســیب‬ ‫رســان بــه واحدهــای مســکونی و زیرســاخت‬ ‫روســتاهای گلســتان‪ ،‬در مناطــق جنــوب‬ ‫مربــوط بــه رانــش زمیــن‪ ،‬لغــزش (زلزلــه)‪،‬‬ ‫ریــزش ســنگ و بــارش بــرف ســنگین‪ ،‬در‬ ‫مناطــق شــرق مربــوط بــه ایجــاد فروچالــه و‬ ‫رانــش زمیــن و در نــوار شــمالی نیــز وقــوع‬ ‫ســیل و ابگرفتگــی اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیادمســکن انقالب اســامی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬در صــورت تامیــن اعتبــار‪ ،‬ایمــن ســازی‬ ‫روســتاهای در معــرض خطــر اســتان مطابــق‬ ‫اولویــت‪ ،‬طــی ‪ ۲‬ســال پایــان مــی یابــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫کیلومتــر مربــع وســعت بــه ســبب ویژگــی‬ ‫هــای طبیعــی و جغرافیایــی در تیــررس بالیــای‬ ‫طبیعــی قــرار دارد و در ســال هــای اخیــر در‬ ‫مقابــل حــوادث قهــری بویــژه ســیل و زلزلــه‬ ‫اســیب پذیــر شــده کــه ســیل‪ ،‬ابگرفتگــی و‬ ‫رانــش زمیــن ســال ‪ ۹۸‬و زلزلــه در تعــدادی از‬ ‫روســتاهای رامیــان و مــراوه تپــه در ســال ‪۹۹‬‬ ‫نمونــه بــازر ان اســت‪.‬‬ ‫از مجمــوع جمعیــت یــک میلیــون ‪ ۸۶۹‬هــزار‬ ‫نفــری گلســتان ‪ ۴۶.۶‬درصــد در هــزار و ‪۷۵‬‬ ‫روســتا و ابــادی زندگــی می کنند‪/.‬ایرنــا‬ ‫تنها دشمن کرونا حفظ‬ ‫فاصله اجتماعی و‬ ‫رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی است‪.‬‬ ‫اگــر میخــوای ماشــینت بــدون خــرج باشــه‬ ‫بــه توصیــه هــای یــک شــیمی دان خبــره وبــا‬ ‫تجربــه توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬هــر روغنــی می ریــزی تــوی موتــورت اگــر‬ ‫بهتریــن روغــن هــم باشــه بیشــتر از ‪ ۷۰۰۰‬تــا‬ ‫ازش کار نکــش‪.‬‬ ‫‪ -2‬بــا هــر بــار تعویــض روغــن‪ ،‬فیلتــر روغــن‪،‬‬ ‫فیلتــر هــوا‪ ،‬فیلتر(صافــی) بنزیــن رو عــوض کــن‪.‬‬ ‫‪ -3‬اب رادیاتــور رو ســالی یکبــار کامــل عــوض‬ ‫کــن‪ ،‬قبــل از شــروع گرمــا عــوض بشــه بهتــره‬ ‫و از ایــن مایعــات ابرنگــی اســتفاده نکنیــد‪ ،‬از‬ ‫ضدجــوش‪ ،‬ضدرســوب‪ ،‬ضدزنــگ و مخلــوط اب‬ ‫مقطــر اســتفاده بشــه‪.‬‬ ‫‪ -4‬روغــن ترمــز موتــورت رو هــر ‪ ۴۰۰۰۰‬تــا‬ ‫یکبــار عــوض کــن‪.‬‬ ‫‪ -5‬روغــن گیربکــس رو ‪ ۷۰۰۰۰‬تــا عــوض‬ ‫هرساله‪۷۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب از مخازن اب‬ ‫دشت هاکاسته می شود‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار وحیــد واســطه‬ ‫علــت ایــن کســری را ناشــی از برداشــت اضافــه از‬ ‫منابــع اب زیرزمینــی دانســت و افــزود‪ :‬مخــازن زیــر‬ ‫زمینــی دشــت هــای اســتان بــا کســری ‪ ۲‬میلیــارد‬ ‫مترمکعــب اب روبــرو اســت کــه نســبت بــه ایــن‬ ‫میــزان ‪ ۵۰۰‬میلیــون مترمکعــب مربــوط بــه دشــت‬ ‫شــیروان‪-‬فاروج اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایــن اداره کل بــرای ایمــن‬ ‫ســازی هــر روســتا حــدود چهــار میلیــارد ریــال‬ ‫هزینــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫اداره کل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫گلســتان دارای شناســنامه مدیریــت بــرای‬ ‫‪ ۳۹۱‬روســتای در معــرض خطــر حــوادث‬ ‫قهــری اســتان اســت‪.‬‬ ‫شمـاره ‪279‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای خراســان شــمالی در خصــوص جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬هــر ســاله مخــازن زیرزمینــی‬ ‫اب دشــت هــای اســتان بــا کاهــش ‪ ۷۰‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب روبــرو مــی شــود کــه بیشــترین ســطح‬ ‫ان مرتبــط بــا بــا ‪ ۲۵‬میلیــون مترمکعــب مربــوط بــه‬ ‫دشــت اســفراین و پــس از ان شــیروان بــا ‪ ۱۰‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫گلســتان گفــت کــه در ‪ ۱۰‬ســال گذشــته بیــش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال بــرای اجــرای طرح هــای‬ ‫ایمن ســازی ‪ ۲۸‬روســتای در معــرض خطــر‬ ‫حــوادث قهــری ایــن اســتان هزینــه شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از اجــرای طــرح ایمــن ســازی‬ ‫‪ ۳۷‬روســتای در معــرض خطــر حــوادث قهــری‬ ‫اســتان خبــر داد و افــزود‪ :‬ایــن طــرح بــا ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار در دســت اجــرا اســت‬ ‫و تــا دهــه فجــر امســال تکمیــل و بــه بهــره‬ ‫بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫تصویــب طــرح پنــج ســاله احیــای خلیــج گــرگان و‬ ‫تــاالب میانکالــه در جلســه چنــدی پیــش ســتاد ملــی‬ ‫احیــای تاالب هــای کشــور گام ارزشــمند دولــت در‬ ‫پاسداشــت این ذخیرگاه ارزشــمند زیســت کره زمین و‬ ‫تــاش بــرای بازگشــت بــه روزهــای شــکوفایی ایــن پهنه‬ ‫ابــی دریــای خــزر اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از ایرنا؛ اســتان‬ ‫گلســتان بیــش از صــد کیلومتــر نــوار ســاحلی دارد و تــا‬ ‫ســده های پیشــین بــا برخــورداری از امــکان دسترســی‬ ‫بــه خلیــج گــرگان و دریــای خــزر و در نتیجــه ایجــاد بنادر‬ ‫گمیش تپــه‪ ،‬گــز و ترکمــن از جملــه مســیرهای ارتباطــی‬ ‫ایــران بــا اروپــا از طریــق شــوروی (کشــورهای کنونــی‬ ‫شــمال خــزر) بــه حســاب مــی امــد‪.‬‬ ‫کــم توجهــی بــه دریاهــا و پهنــه هــای ابــی مانند خلیج‬ ‫گــرگان و فراگیــری بــاور بــی تفاوتــی بــه ایــن نعمــت‬ ‫نیلگــون از اواخــر دوران قاجــار بــه بعــد ســبب شــد‬ ‫فعالیــت مخــرب بشــر در ایــن مناطــق گســترش یافتــه‬ ‫و در کنــار تغییــرات جــوی و اقلیمــی زمینــه نابــودی‬ ‫زیســتگاه هــای ارزشــمند فراهــم شــود‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان سال هاســت کــه گرفتــار‬ ‫چالش هایــی از جملــه کمبــود اب بــرای تجدیــد‬ ‫حیــات ابزیــان‪ ،‬شــکار بــی رویــه‪ ،‬الیروبــی‬ ‫نکــردن کانــال هــای ابرســان‪ ،‬افزایــش تعــداد‬ ‫اب بنــدان و مــزارع پــرورش ماهــی در بــاال‬ ‫دســت شــده و ایــن عوامــل بــر بحرانــی شــدن‬ ‫شــرایط منطقــه افــزوده و ضــرورت تــاش بــرای‬ ‫حــل ان را جــدی تــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس داده هــای ســازمان نقشــه بــرداری کشــور‬ ‫بیــش از ‪ ۲۷‬درصــد از وســعت ‪ ۴۰۰‬کیلومتــر مربعــی‬ ‫خلیــج گــرگان در ســال هــای اخیــر خشــک شــده و کــم‬ ‫توجهــی بــه ان امــکان بیشــتر شــدن ایــن محــدوده را‬ ‫تشــدید کــرده اســت‪.‬‬ ‫همیــن چنــد روز پیــش فائــزه ســامی از‬ ‫کارشناســان ســازمان نقشــه بــرداری در جریــان‬ ‫بازدیــد از ایســتگاه ترازســنج بندرترکمــن در کرانــه‬ ‫خلیــج گــرگان و جزیــره اشــوراده افزود‪ :‬بــه ازای یک‬ ‫ســانتی متــر کاهــش ســطح تــراز اب دریــای خــزر‬ ‫حــدود یــک کیلومتــر مربــع از وســعت خلیــج گــرگان‬ ‫کاهــش یافتــه و بــا افزایــش رو بــه رشــد گرمایــش‬ ‫زمیــن و تغییــرات اقلیمــی و در نتیجــه کاهــش‬ ‫ســطح تــراز اب دریــا لــزوم پایــش مســتمر ســطح‬ ‫دریــای خــزر و خلیــج گــرگان بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫دغدغــه هایــی از همیــن جنــس ســبب شــد حــل‬ ‫کــن‪ ،‬روغــن گیربکــس مــادام نداریــم‪.‬‬ ‫‪ -6‬ســالی یکبــار زیــر ماشــینت رو کارواش‬ ‫کن‪،‬بهتــر اینکــه بعــد از اخریــن بــارون ســال‪،‬‬ ‫کارواش بشــه‪.‬‬ ‫‪ -7‬بی مــورد تــوی ترافیــک پاتــو روی کالچ نــذار‪،‬‬ ‫دنــده ازاد کــن و بــزن دنــده‪.‬‬ ‫‪ -8‬تــوی سراشــیبی پاتــو روی ترمــز نــذار کــه‬ ‫بــوی لنــت ســوخته بلنــد بشــه‪ ،‬بــا دنــده ســنگین‬ ‫رانندگــی کــن‪.‬‬ ‫‪ -9‬روی مانــع ترمــز نــزن و کالچ نگیــر‪ ،‬گیربکــس‬ ‫تــوی دنــده باشــه و اهســته مانــع رو رد کــن‪.‬‬ ‫‪ -10‬بــاد الســتیک رو نیتــروژن بــزن و ماهــی یکبــار‬ ‫تنظیــم بــاد کن‪.‬‬ ‫‪ -11‬تســمه تایــم و تســمه دینــام رو بعــد از ‪۳‬‬ ‫ســال تعویــض کــن حتــی اگــر کمتــر از ‪۶۰۰۰۰‬‬ ‫کیلومتــر کار کــرده باشــه و موقــع تعویــض از‬ ‫فروشــگاه هــای معتبــر خریــد کنیــد کــه تاریــخ‬ ‫ســاخت تســمه تایــم جدیــد باشــه‪.‬‬ ‫مشــکالت در دولــت رنــگ و بــوی تــازه ای بــه خــود‬ ‫بگیــرد و توجــه بــه ســمت حفاظــت از ایــن عرصــه هــای‬ ‫ابــی ارزشــمند جلــب شــود تــا بــا احیــای خلیــج گــرگان‬ ‫توســعه اقتصــادی و گردشــگری و زیســت محیطــی‬ ‫گلســتان رونــق یابــد‪.‬‬ ‫در همیــن پیونــد رییــس ســازمان حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت بــا تاکیــد بــر اجــرای مصوبــات ســتاد احیــای‬ ‫تــاالب هــای کشــور خاطرنشــان کــرده اســت‪:‬‬ ‫مدیریــت و احیــای تــاالب میانکالــه و خلیــج گــرگان‬ ‫یکــی از اولویــت هــای ســتاد ملــی هماهنگــی و‬ ‫مدیریــت تــاالب هــای کشــور اســت و بایــد بــا نــگاه‬ ‫علمــی و تخصصــی‪ ،‬اســتمرار اتصــال اب دریــای‬ ‫خــزر بــه خلیــج گــرگان کــه بــه دلیــل رســوب گــذاری‬ ‫و برخــی فعالیــت هــای انســانی دچــار اختــال شــده‬ ‫اســت؛ اولویــت هرچــه بیشــتری بگیــرد‪.‬‬ ‫عیســی کالنتــری بــا ارزشــمند قلمــداد کــردن اســتفاده‬ ‫از فنــاوری نویــن و بــه خصــوص دانــش ســنجش از‬ ‫دور در تعییــن دقیــق حجــم اب مخــزن تاالب هــای‬ ‫کشــور بــرای تعییــن حقابه و بررســی اثــرات اکولوژیکی‬ ‫ناشــی از نوســانات اب؛ بــر تولیــد داده هــا در ماه هــای‬ ‫مختلــف و مقایســه انهــا در دوره کوتــاه و بلنــد مــدت‬ ‫تاکیــد دارد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن خواســتار مطالعــه دقیــق و جامــع بــر‬ ‫دالیــل پســروی اب دریــای خــزر و ســناریوهای پیــش‬ ‫رو ناشــی از اثــرات پســروی خلیــج اســت‪.‬‬ ‫الیروبــی رودخانه هــای منتهــی بــه خلیــج گــرگان‪،‬‬ ‫افزایــش حق ابــه بیشــتر و انتقــال اب نــکارود‪،‬‬ ‫الیروبــی کانال‪‎‬هــای چپاقلــی و خوزینــی‪ ،‬پمپــاژ از‬ ‫پســاب نــکارود و ایجــاد کانــال جدیــد از راهکارهــای‬ ‫مطــرح شــده کارشناســان بــرای نجات خلیــج گرگان‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن دســتاوردهای پژوهشــی‪ ،‬الیروبــی‬ ‫کانــال خزینــی و چپاقلــی موثرتریــن تاکتیــک بــرای‬ ‫حفــظ وضــع کنونــی خلیــج گــرگان اســت کــه انجــام ان‬ ‫موجــب رشــد ‪ ۳۳‬درصــدی ورودی اب بــه ایــن پهنــه‬ ‫ابــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه جعفــر عزیزپــور عضــو هیــات علمــی‬ ‫پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی و علــوم جــوی؛‬ ‫در حالــت طبیعــی هــر ثانیــه ‪ ۲.۷‬متــر مکعــب اب وارد‬ ‫خلیــج گــرگان مــی شــود کــه الیروبــی راه هــای منتهــی‬ ‫بــه ایــن پهنــه ابــی دبــی اب ورودی بــه خلیــج را ‪ ۱.۸‬متر‬ ‫مکعــب بــر ثانیــه افزایــش داده و میــزان اب ســرازیر‬ ‫‪ -12‬وقتــی ماشــین درحــال حرکــت هســت و در‬ ‫ســرعت بــاال‪ ،‬یهویــی کولــر نــزن‪ ،‬موتــور کولــرت‬ ‫می ترکــد‪ ،‬دنــده رو ازاد کــن یــا کالچ بگیــر تــا دور‬ ‫موتــور بیــاد پاییــن بعــد کولــر بــزن‪.‬‬ ‫‪ -13‬وقتــی ماشــین مدتــی تــوی افتــاب بــوده و‬ ‫خواســتی روشــن کنــی و کولــر بزنــی‪ ،‬اول شیشــه‬ ‫رو بکــش پاییــن تــا هــوای دم شــده خــارج بشــه‬ ‫بعــد کولــر بــزن و شیشــه رو بــده بــاال‪.‬‬ ‫‪ -14‬وقتــی ماشــین در حالــت توقــف هســت‬ ‫بــرای دقایقــی ســعی بشــه کولــر رو خامــوش‬ ‫کنیــد و بحالــت فــن باشــه یــا اگــر شــب هســت‬ ‫چراغهــای بــزرگ رو خامــوش کنیــد و بحالــت‬ ‫ســکون باشــید تــا باتــری نخــواد درگیــر باشــه‪،‬‬ ‫ماشــین زمانــی کــه متوقــف هســت دینــام بــرق‬ ‫کمکــی رو از باتــری میگیــره‪.‬‬ ‫‪ -15‬وقتــی از راه رســیدی و ماشــین ایســتاد و‬ ‫دیــدی یهویــی فــن روی دور بــاال داره کار میکنــه‬ ‫چنــد لحظــه بــزار فــن موتــور رو خنــک کنــه و‬ ‫خامــوش بشــه و بعــد ماشــین رو خامــوش کــن‪.‬‬ ‫شــده بــه خلیــج گــرگان را بــه ‪ ۳.۶‬متــر مکعــب بــر ثانیــه‬ ‫خواهــد رســاند‪.‬‬ ‫همچنیــن برخــی اســاتید دانشــگاه علــوم کشــاورزی و‬ ‫منابــع طبیعــی گــرگان بــه جدیدتریــن نظریــه مبتنــی بر‬ ‫داده علمی از ســوی ســازمان نقشــه بردای اســتناد می‬ ‫کننــد کــه بــر اســاس ان ســرعت خشــک شــدن خلیــج‬ ‫گــرگان بســیار نگــران کننــده اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان تغییــر اقلیــم و گرمایــش جهانــی‬ ‫هــم برداشــت بی رویــه از ســفره های ابــی اطــراف‬ ‫خلیــج‪ ،‬کاهــش بارندگــی و افزایــش تبخیــر را بــه‬ ‫عنــوان مهمتریــن دالیــل خشــک شــدن خلیــج‬ ‫گــرگان مطــرح مــی کننــد‪.‬‬ ‫تحلیــل داده هــای ناشــی از اجــرای اخریــن پژوهــش‬ ‫میدانــی اســاتید علــوم حــوزه دریایــی نیــز نشــان‬ ‫می دهــد کــه الیروبــی داالن هــای منتهــی بــه خلیــج‬ ‫گــرگان‪ ،‬اثربخش تریــن روش بــرای نجــات ایــن‬ ‫زیســتگاه ارزشــمند ابــی دریــای خــزر اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــر کل مهندســی ســواحل و بنــادر‬ ‫ســازمان بنــادر و دریانــوردی کشــور؛ الیروبــی کانــال‬ ‫چپاقلــی بــرای احیــای خلیــج گــرگان مصوبــه کارگــروه‬ ‫ســاماندهی ســواحل‪ ،‬بنــادر و جزایــر اســت کــه بــا اب‬ ‫نــگاری انجــام شــده بایــد ایــن عملیــات بــه عنــوان یکــی‬ ‫از مســیرهای منتهــی بــه خلیــج گــرگان انجــام شــود‪.‬‬ ‫حمیــد خلیلــی در گفتگــو بــا ایرنــا افــزود‪ :‬بهتریــن‬ ‫مســیر بــرای الیروبــی و ورود اب خــزر بــه خلیــج‬ ‫گــرگان کانــال چپاقلــی اســت کــه امیدواریــم‬ ‫همــکاری و اقــدام مشــترک ســازمانهای بنــادر و‬ ‫دریانــوردی و محیــط زیســت منجــر بــه بازگشــت‬ ‫دوبــاره زندگــی و حیــات بــه خلیــج شــود‪.‬‬ ‫مدیــر کل تاالب هــای ســازمان حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت هــم گفــت‪ :‬بــرای احیــای خلیــج گــرگان و‬ ‫شــبه جزیــره میانکالــه از ســوی کارشناســان محیــط‬ ‫زیســت پروژه هــای کوتــاه مــدت تعریــف شــده و‬ ‫پروژه هــای بلنــد مــدت نیــز تــا حداکثــر پنــج ســال‬ ‫اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مســعود باقــرزاده کریمــی تاکیــد کــرد کــه بــرای اجــرای‬ ‫پروژه هــای احیــای خلیــج گــرگان و میانکالــه تمــام‬ ‫دســتگاه های عضــو ســتاد ملــی تاالب هــای کشــور‬ ‫موظــف بــه انجــام مصوبــات ایــن پــروژ ه از جملــه‬ ‫تســهیل ارتبــاط بیــن دریــا و خلیــج گــرگان هســتند‪.‬‬ ‫ایرنا ‪/‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه وجــود ‪ ۱۱‬دشــت در اســتان گفــت‪:‬‬ ‫از جملــه اقدامــات انجــام شــده بــرای مدیریــت منابــع‬ ‫اب بســتن چــاه هــای غیرمجــاز‪ ،‬تغذیــه مصنوعــی اب‬ ‫هــای زیرزمینــی‪ ،‬نصــب کنتــور بــرای جلوگیــری از اضافــه‬ ‫برداشــت چاه ها‪ ،‬اطالع رســانی و فرهنگ ســازی‪ ،‬طرح‬ ‫دانــش امــوزی دانــاب و گســترش ســوادابی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه جهــاد کشــاورزی بایــد ترویــج‬ ‫الگــوی کشــت کــم اب طلــب‪ ،‬افزایــش راندمــان‬ ‫ابیــاری و بــه روز کــردن ســند ملــی اب را انجــام دهــد‬ ‫گفــت‪ :‬میانگیــن افــت ســاالنه اب هــای زیرزمینــی‬ ‫در اســتان ‪ ۲۵‬ســانتی متــر اســت کــه ایــن رقــم در‬ ‫شــیروان ‪ ۶۶‬ســانتی متــر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬توصیــه مــی شــود برداشــت هــا و مصــرف‬ ‫هــا مدیریــت شــود‪ ،‬در دشــت ممنوعــه بحرانــی از‬ ‫گســترش زمیــن هــای کشــاورزی جلوگیــری شــود و‬ ‫اب راندمــان ابیــاری افزایــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫واســطه اظهــار داشــت‪ :‬امســال ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــارات ملــی‪ ۳۸ ،‬میلیــارد ریــال اعتبــارات داخلــی‬ ‫و ‪ ۱۲‬میلیــارد ریــال اعتبــارات اســتانی برای کل اســتان‬ ‫مصــوب شــده اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار‬ ‫هکتــار عرصــه کشــاورزی دارد کــه از مجمــوع ایــن‬ ‫میــزان ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار زراعــی و مابقــی باغی اســت‬ ‫و بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار بخــش کشــاورزی در‬ ‫ایــن حــوزه فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫کمکبالعوض‪30‬میلیونی‬ ‫برای‪3‬هزارمسکن‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی اســتانداری خراســان شــمالی اعــام کــرد‪:‬‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری بیــن ســازمان برنامــه و بودجــه‪،‬‬ ‫بنیــاد مســکن انقــاب اســامی و اســتانداری ایــن‬ ‫اســتان بــرای ســاخت ســه هــزار واحــد مســکونی روز‬ ‫دوشــنبه در تهــران بســته شــد‪.‬‬ ‫براساس گزارش روابط عمومی استانداری خراسان‬ ‫شــمالی‪ ،‬ایــن تفاهــم نامــه در راســتای تامین مســکن‬ ‫بــرای خانوارهــای نیازمنــد و فاقــد ســرپناه مناســب در‬ ‫ســطح خراســان شــمالی بســته شــد که جامعه هدف‬ ‫و مشــمول ایــن طــرح خانوارهــای کــم درامد و اســیب‬ ‫پذیر ســاکن در ســطح اســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش حاکــی از ان اســت‪ :‬از جملــه مــوارد ایــن‬ ‫تفاهــم نامــه کمــک بالعــوض بــه ازای هــر متقاضــی‬ ‫‪ ٣٠٠‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫‪ -16‬خواســتی ماشــین رو اســتارت بزنی‪ ،‬ســوییچ‬ ‫رو بــاز کــردی بــزار پمــپ بنزیــن خامــوش بشــه بعــد‬ ‫اســتارت بــزن و بــزار تــا بنزیــن رو کامــل مکــش کنــه‪.‬‬ ‫‪ -17‬وســایلی کــه نیــاز نــداری تــوی صنــدوق انبــار‬ ‫نکــن‪ ،‬هرچــه صنــدوق پــر تــر باشــه‪ ،‬مصــرف‬ ‫ســوختت بیشــتر میشــه‪.‬‬ ‫‪-18‬الســتیکهای ماشــین رو بعــد از یکســال عقــب‬ ‫و جلــو رو جابجــا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -19‬هــر ‪ ۴۰۰۰۰‬تــا یکبــار شــمع هــای موتــور‬ ‫رو عــوض کنیــد‪ ،‬شــمعها عمــر مفیــد دارنــد و‬ ‫بعدش میســوزند‪.‬‬ ‫‪ -20‬همیشــه از بنزیــن معمولــی اســتفاده نکنیــد‪،‬‬ ‫هــر چنــد وقــت یکبــاری یــک بــاک کامــل بنزیــن‬ ‫ســوپر بزنیــد یــا از مکمــل بنزیــن همــراه بــا یــک‬ ‫بــاک پــر بنزیــن معمولــی اســتفاده کنیــد تــا انژکتــور‬ ‫تمیــز و جــرم روی ســوپاپ هــا از بیــن بــرود‪.‬‬ ‫و توصیــه اخــر اینکــه در هرشــرایطی بــا ســرعت‬ ‫مجــاز رانندگــى کنیــد‪.‬‬ ‫اگرمی خواهیدبی خرج باشید‬ ‫بخوانید‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چه ساده‬ ‫زندگی را‬ ‫پنداشتند‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫ایــن روزهــا کــه دیگــر تصــور جهانــی فــارغ از ویــروس کرونــا ممکــن نیســت جــای ان دارد کــه مــردم بیشــتر مراقــب خــود و‬ ‫دیگــران باشــند و اســتفاده از ماســک کمتریــن کاری اســت کــه هــر یــک از مــا مــی توانیــم انجــام دهیــم امــا گویــا اجبــاری کــردن‬ ‫ماســک هــم تاثیــری در اســتفاده از ان نگذاشــته اســت‪.‬‬ ‫نزدیــک بــه هشــت مــاه از شــیوع ویــروس کرونــا مــی گــذرد و کوویــد ‪ ۱۹‬روزانــه دههــا نفــر را بــه کام مــرگ کشــانده و هــزاران‬ ‫مبتــا بــه فهرســت گرفتــاران خــود اضافــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شماره ‪279‬‬ ‫تالش درجهت‬ ‫خنثی نمودن‬ ‫تحریم هابایدباشد‬ ‫تولیدروزانه‪۶۵‬تن شیرتوسط دامداران شیروان‬ ‫یکی از‪۶‬دانشجوی برترکشوری؛دانشجوی معلول شیروانی‬ ‫رییــس اداره بهزیســتی شــیروان در خصــوص جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬یکــی از ‪ 6‬پذیــرش شــده برتــر دانشــگاه‬ ‫صنعتــی شــریف در کنکــور سراســری ‪ 1400-1399‬را اقــای‬ ‫داوود کاظمــی مقــدم دانشــجوی شــیروانی کــه دارای‬ ‫معلولیــت جســمانی اســت بــه خــود اختصــاص داد‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان درخصــوص جزئیــات ایــن خبــر گفت‪ :‬روزانه ‪ ۴۰‬تن شــیر از ‪ ۶۵‬تن شــیر‬ ‫تولیدی توســط دامداران شــیروانی تحویل واحدهای لبنی این شهرســتان می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس مهــران حیاتــی در مــورد مابقــی شــیر تولیــدی توســط دامــداران اظهــار‬ ‫داشــت‪ ۲۵ :‬تــن شــیر تولیــدی ایــن واحدهــا هــم بــه مصــرف روســتاییان و شــهروندان ایــن خطــه مــی رســد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه ازابتــدای ســال تاکنــون بــا تولیــد ‪ ۱۸‬هــزار تــن شــیر در ایــن شهرســتان گفــت‪۲۳ :‬‬ ‫درصــد شــیر اســتان از طریــق تولیــد ســاالنه ‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ۷۲۵‬تــن شــیر ایــن شهرســتان تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫حیاتــی بــا اشــاره بــه بهــره بــرداری از ‪۷‬واحــد صنعتــی پــرورش گاو شــیری افــزود‪ :‬پیش بینی می شــود که‬ ‫تــا پایــان ســالجاری تولبــد شــیر ایــن شهرســتان بــا ‪ ۳‬هــزار تــن ظرفیــت بــا توجــه بــه بهره بــرداری از هفــت‬ ‫واحــد صنعتــی پــرورش گاو شــیری افزایش یابد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد در ایــن خصــوص گفــت‪:‬‬ ‫بــا تقویــت و توانمندســازی جامعــه در کل‬ ‫حــوزه هــا مــی تــوان در جهــت خنثــی ســازی‬ ‫تحریــم هــا قــدم برداشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس حجــت‬ ‫االســام رضــا نــوری در خطبــه هــای مجــازی‬ ‫ایــن هفتــه نمــاز جمعــه بجنــورد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اگــر مــا هــر انچــه کــه نیــاز دشــمن باشــد‬ ‫را هــم برطــرف کنیــم او تحریــم هــا را ادامــه‬ ‫خواهــد داد بنابرایــن بایــد بــه دنبــال ان چــه‬ ‫باشــیم کــه دشــمن فکــرش را نمــی کنــد در‬ ‫ایــن صــورت اســت کــه خــود پیــش قــدم در‬ ‫رفــع موانــع ایجــاد کــرده بــرای شکســت انقــاب‬ ‫خواهــد کــرد و الزمــه ان ایــن اســت کــه همــه‬ ‫بایــد در کنــار هــم و بــرای شکســت یــک دشــمن‬ ‫واحــد قــدم برداریــم و تحریــم را مانــع ســد راه‬ ‫ندانیــم‪ .‬چــرا کــه رفــع تحریــم خــوب اســت‬ ‫خوبتــر از ان انســت کــه دشــمن خــود پیــش‬ ‫قــدم ان باشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در حــال حاضــر کــه‬ ‫در بخــش صنایــع نظامــی قدرتمنــد شــده ایــم‬ ‫و اینجاســت کــه مــی توانیــم بگوئیــم تحریــم‬ ‫دیگــر تاثیــری نــدارد چــرا کــه دیگــر بــه رفــع‬ ‫تحریــم انــان نیازمنــد نیســتیم و اگــر در ایــن‬ ‫خصــوص کشــورمان را تحریــم کننــد تنهــا بــرای‬ ‫جلوگیــری از صــادرات ان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬نبایــد پیشــرفت را‬ ‫صرفــا در صنایــع نظامــی دانســت بلکــه باید ان‬ ‫را در همــه حــوزه هــا از جملــه پزشــکی و ســایر‬ ‫بخــش هــا را نیــز توانمنــد ســازیم تــا تحریــم‬ ‫هــای صــورت گرفتــه بــی اثــر شــود‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری بــا اشــاره بــه بیانــات‬ ‫اخیــر رهبــر معظــم انقــاب گفــت‪ :‬معظــم لــه‬ ‫بــر لــزوم وحــدت بیــن مســووالن تاکیــد کــرده و‬ ‫فرمودنــد از کســانی حمایــت خواهنــد کــرد کــه‬ ‫بــه فکــر مــردم باشــند‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی‬ ‫ضمــن پیــام تبریــک بــه مناســبت والدت‬ ‫حضــرت زینــب کبــری (س) و روز پرســتار‬ ‫افــزود‪ :‬زیباتریــن تقدیــری کــه مــی تــوان از‬ ‫خدمــات ایــن تالشــگران راه ســامت داشــت‬ ‫رعایــت بــه توصیــه هــای پزشــکی و پروتــکل‬ ‫هــای بهداشــتی اســت کــه ایــن خــود مــی توانــد‬ ‫باالتریــن قدردانــی از تــاش و همــت واالی‬ ‫رمنــدگان جبهــه ســامت باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا پرهیز از برگزاری مراســمات دورهمی‬ ‫و رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعی و توجه به توصیه‬ ‫هــای پزشــکی ان شــاءالله در روزهــای اینــده شــاهد‬ ‫پیــروزی و شکســت ایــن ویــروس خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬خدمتــی کــه پرســتار در ایــن شــرایط‬ ‫ســخت و بحرانــی از خــود هماننــد حضــرت زینــب‬ ‫(س) به نمایش گذاشــته اســت همچون جهادی‬ ‫اســت در راه خــدا‪ ،‬فعالیــت کادر درمــان هــم‬ ‫اینــک دفــاع از جامعــه اســامی و انســانی اســت‪.‬‬ ‫نیاز تیم والیبال لیگ‬ ‫برتری شهرداری گنبد به‬ ‫چهار بازیکن جدید‬ ‫ســرمربی تیــم والیبــال شــهرداری گنبــدکاووس‬ ‫گفــت کــه ایــن تیــم بــرای نتیجه گیری بهتــر در نیم‬ ‫فصــل دوم لیــگ برتــر و فــرار از ســقوط بــه جــذب‬ ‫حداقــل چهــار بازیکــن جدیــد در پســت های‬ ‫گوناگــون احتیــاج دارد‪.‬‬ ‫عظیــم جزیــده اظهــار داشــت‪ :‬در صــورت موافقــت‬ ‫باشــگاه بــا جــذب بازیکــن جدیــد‪ ،‬بــه کســب نتایــج‬ ‫بهتــر در نیــم فصــل دوم و صعــود در جــدول رده‬ ‫بنــدی امیدواریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بازیکنــان غیربومــی و مــورد نظــر‬ ‫باشــگاه‪ ،‬در ردیــف باتجربــه هــای لیگ والیبــال ایران‬ ‫قــرار دارنــد کــه حضــور ان هــا مــی توانــد در رفع نقاط‬ ‫ضعــف تیــم موثــر باشــد‪.‬‬ ‫جزیــده بــا رضایــت از عملکــرد تیمــش در نیم فصل‬ ‫نخســت لیــگ برتــر گفــت‪ :‬بــا وجــود اســتفاده از‬ ‫بازیکنــان جــوان و کــم تجربــه بومــی‪ ،‬نتایــج خوبــی‬ ‫کســب کردیــم کــه امیدواریــم بــا تقویــت تیــم در‬ ‫نیــم فصــل دوم بــه ســمت کســب امتیــازات بیشــتر‬ ‫حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬تولیــد ایــن میــزان شــیر از ‪ ۲۶‬واحــد دامــداری صنعتــی فعــال بــه ظرفیــت یکهــزار و ‪۷۵۰‬‬ ‫راس دام و حــدود هــزار واحــد دامــداری ســنتی و روســتایی بــه ظرفیــت چهــار هــزار و ‪ ۵۰۰‬راس دام مــی باشــد‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان افــزود‪ :‬براســاس پیــش بینــی هــای صــورت گرفتــه در ســالجاری شــاهد‬ ‫افزایــش ‪ ۱۰‬درصــدی تولیــد شــیر ایــن شهرســتان نســبت بــه ســال گذشــته خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫شهرستان شیروان ‪ ۵۵۰‬هزار راس دام سبک و سنگین دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس علــی اکبــر ارام‬ ‫در خصــوص رشــته تحصیلــی پذیــرش شــده ایــن جــوان‬ ‫خوشــنام اظهــار داشــت‪ :‬وی کــه متولــد ســال ‪ ۸۱‬مــی‬ ‫باشــد در رشــته ریاضــی فیزیــک جــزو ‪ ۶‬پذیــرش شــده برتــر‬ ‫دارای معلولیــت در ایــن دانشــگاه مطــرح کشــوری شــناخته و معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ ۳۱۰‬نفــر دانــش امــوز و دانشــجو تحــت پوشــش ایــن نهادهســتند‬ ‫گفــت‪ :‬از تعــداد مذکــور ‪ ۱۷۵‬نفــر دختــر و مابقــی پســر هســتند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه حمایــت هــای بهزیســتی بــه دانــش امــوزان و دانشــجویان تحــت پوشــش را ارائــه کمــک‬ ‫هزینــه تحصیــل بــه دانــش امــوزان و دانشــجویان دانشــگاه ازاد و همچنیــن بــه دانشــجویان دانشــگاه دولتــی و پیــام‬ ‫نــور عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫در مجمــوع ‪ 3۷۰۲‬نفــر معلــول تحــت پوشــش بهزیســتی شــیروان قــرار دارنــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۴۷۱‬نفــر دچــار‬ ‫اختــاالت بینایــی‪ ۱۹ ،‬نفــر صــوت و گفتــار‪ ۹۰۵ ،‬نفــر ذهنــی‪ ۴۲۶ ،‬نفــر شــنوایی‪ ،‬یکهــزار و ‪ ۴۷۰‬نفــر معلــوالن‬ ‫ذهنــی و جســمی و ‪ ۵۱۱‬نفــر دچــار اختــاالت روانــی هســتند‪.‬‬ ‫دستگیری شکارچیان اردک نوک پهن وخوتکا‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان بندرگــز‬ ‫در خصــوص جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬موفــق شــدیم‬ ‫بــا شناســایی و دســتگیری ‪ ۴‬شــکارچی در کرانــه خلیــج‬ ‫گــرگان از متخلفــان ســه قبضــه ســاح کشــف و ضبــط‬ ‫کنیــم کــه پــس از تشــکیل پرونــده و صورتجلســه مجرمــان‬ ‫تحویــل مرجــع قضایــی شهرســتان شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس وحیــد عــرب‬ ‫امیــری در خصــوص نــوع شــکار صــورت گرفتــه توســط‬ ‫ایــن شــکارچیان غیــر مجــاز اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن‬ ‫افــراد کــه اقــدام بــه انجــام شــکار خوتــکا و اردک نــوک‬ ‫پهــن بــه صــورت غیــر قانونــی کــرده بودنــد ‪ ۲‬قبضــه‬ ‫ســاح ســاچمه زنــی دو لــول؛ یــک قبضــه ســاح تــک‬ ‫لــول بــه همــراه مقادیــری زیــاد فشــنگ کشــف و ضبــط‬ ‫شــد متهمــان پــس از صورتجلســه تنظیمــی بــه مرجــع‬ ‫قضایــی تحویــل داده شــدند‪.‬‬ ‫وی در خصــوص اغــاز فصــل ســرما و مهاجــرت پرنــدگان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اغــاز فصــل ســرما؛ همچنانکــه‬ ‫مهاجــرت پرنــدگان از مناطــق شــمالی کــره زمیــن شــامل‬ ‫مناطــق سردســیر ســیبری و اروپــای شــرقی و غربــی‬ ‫بــه گلســتان اغــاز شــده اســت؛ شــکارچیان نیــز بــا‬ ‫سوءاســتفاده از ایــن فرصــت اقــدام بــه از بیــن بــردن‬ ‫گونه هــای جانــوری مــی کننــد‪.‬‬ ‫قابــل توجــه بــه اینکــه زیســتگاه های ابــی بندرگــز در‬ ‫کرانــه جنوبــی خلیــج گــرگان بــا وجــود اکوسیســتم منحصــر‬ ‫بفــرد خــود توانســته طیــف گســترده ای از گونه هــای‬ ‫مختلــف پرنــدگان بومــی و مهاجــر همچــون مرغابــی‪ ،‬غــاز‪،‬‬ ‫قــو‪ ،‬پلیــکان‪ ،‬بــاکالن‪ ،‬پرســتوی دریایــی‪ ،‬ســلیم‪ ،‬کاکایــی‪،‬‬ ‫چنگــر‪ ،‬اگــرت‪ ،‬خوتــکا‪ ،‬گیــان شــاه و تلیلــه را در خــود‬ ‫جــای داده و میزبــان خوبــی بــرای مهمانــان خــود باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه گــذران زمســتان توســط پرنــدگان مهاجــر‬ ‫تــا نیمــه یــا اواخــر فروردیــن مــاه هــر ســال در گلســتان‬ ‫ادامــه دارد افــزود‪ :‬بــا تمــام تــاش و کوششــی کــه از ســوی‬ ‫محیــط بانــان اســتان بــرای حراســت و حفاظــت صــورت‬ ‫مــی گیــرد امــا بــه دلیــل گســتردگی حــوزه تحــت ماموریــت؛‬ ‫پرنــدگان مهاجــر همچنــان در خطــر شــکار قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه مســئولین مرتبــط بــا بحــث‬ ‫گردشــگری مــی تواننــد بــا ایجــاد زیــر ســاخت هــای الزم‬ ‫در جهــت ایجــاد فضــای گردشــگری و جــذب توریســت‬ ‫بــه ایــن منطقــه بــا وجــود جاذبــه هــای زیبایــی کــه ایــن‬ ‫پرنــدگان در ایــن فصــل در خلیــج از خــود ایجــاد مــی کننــد‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫فریب و کالهبرداری با وعده‬ ‫سوددهی باالی طـالی اب شده‬ ‫پلیــس فتــا خبــر از شناســایى و دســتگیرى عامــل کالهبــردارى بــا ترفنــد‬ ‫کســب ســود بــاال بــا خریــد و فــروش طــای اب شــده در شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی بــا ارزش بیــش از ‪ 1 /000/000/000‬ریــال داد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی‪ ،‬در‬ ‫خصــوص ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬چنــدی پیــش شــخصی بــا در دســت‬ ‫داشــتن مرجوعــه قضایــی بــه اداره پلیــس مراجعــه کــرد و مدعــی شــد در‬ ‫شــبکه اجتماعــی تلگــرام از وی کالهبــرداری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طبــق اظهــارات شــاکی مشــخص شــد کــه وی در فضــای‬ ‫مجــازی بــا شــخصی ناشــناس اشــنا شــده اســت کــه بــا ترفندهــای زیرکانــه‬ ‫و بــه بهانــه کســب ســود از راه خریــد طــای اب شــده بــدون اجــرت و‬ ‫کارمــزد؛ وی را مــورد فریــب قــرار داده اســت ‪.‬‬ ‫شناسایی عامل انتشار تصاویر غیراخالقی‬ ‫با عنوان مدلینگ‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان از دســتگیری گرداننــده صفحــه ای‬ ‫دریکــی از شــبکه های اجتماعــی خبــر داد کــه اقــدام بــه انتشــار تصاویــر‬ ‫غیراخالقــی و ترویــج بی بندوبــاری در فضــای مجــازی می کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا‪:‬‬ ‫ســرهنگ ابراهیــم پرســا‪ ،‬رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی رصــد و پایــش صــورت گرفتــه توســط کارشناســان پلیــس فتــا اســتان‪،‬‬ ‫صفحــه ای دریکــی از شــبکه های اجتماعــی مشــاهده شــد کــه اقــدام بــه‬ ‫بارگــذاری و انتشــار تصاویــر مبتــذل و محتــوای غیــر اخالقــی تحــت عنــوان‬ ‫مدلینــگ می کــرد‪.‬‬ ‫پرســا گفــت‪ :‬سوءاســتفاده از تصاویــر یــا اخــاذی و کاله بــرداری از کاربــران در‬ ‫پوشــش فعالیــت بــرای مدلینــگ‪ ،‬عــاوه بــر اغفــال کاربــران‪ ،‬جــرم بــوده و بــا‬ ‫هنجارشــکنان برابــر مــواد قانــون جرائــم رایانـه ای و قانــون مجــازات اســامی‪،‬‬ ‫قاطعانــه رفتــار خواهد شــد‪.‬‬ ‫مسدود سازی صفحه تبلیغ‬ ‫برگزاری تور گردشگری غیرمجاز‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان از مســدود شــدن صفحــه‬ ‫ای در فضــای مجــازی خبــر داد کــه گرداننــده ان ضمــن تبلیــغ‬ ‫در ایــن صفحــه‪ ،‬اقــدام بــه برگــزاری تــور گردشــگری بصــورت‬ ‫غیرمجــاز مــی کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ ابراهیــم پرســا‪ ،‬رئیــس پلیــس فتــا اســتان‬ ‫گلســتان در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در شــرایط کنونــی جامعــه کــه‬ ‫بــا شــیوع ویــروس کرونــا مواجــه هســتیم برابــر دســتورالعمل های‬ ‫ابالغــی ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا‪ ،‬برگــزاری تجمعــات و‬ ‫گردهمایــی غیرضــروری مجــاز نبــوده و تخلــف می باشــد کــه در ایــن‬ ‫خصــوص اطالع رســانی جامعــی صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اداره اوقــاف گــرگان متصــدی موقوفــه بــا ارائــه ‪ 2‬بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده مصــدق شــده‬ ‫توســط دفترخانــه ‪ 13‬گــرگان بــه ایــن اداره مراجعــه و مدعــی مــی باشــند‪ .‬ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫بــاغ بــدون بمســاحت بــه پــاک ‪ 2641‬اصلــی بخــش ‪ 1‬بنــام اداره اوقــاف متصــدی موقوفــه ذیــل‬ ‫ثبــت ‪155‬صفحــه ‪ 148‬دفتــر جلــد ‪ 78‬ثبــت‪ ،‬ســندمالکیت بشــماره چاپــی ‪ ( 508‬دفترچــه ای )‬ ‫صــادر و تســلیم شــده و در رهــن و بازداشــت نمیباشــد و بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده‬ ‫اســت‪.‬لذا باســتناد تبصــره یــک مــاده ‪-120‬اصالحــی ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یک نوبت‬ ‫اگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا‬ ‫مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی‬ ‫خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد‬ ‫شــد‪.‬م الف‪-5763:‬علــی برقــی ‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان‪ -‬از طــرف‬ ‫رضــا باقــری‬ ‫اقای حســن خســروی مدیر کل محترم بنیاد مســتضعفان انقالب اســامی باســتناد معرفی‬ ‫نامــه شــماره ‪ 94/2/10/6/194660‬مورخــه ‪ 1399/09/02‬بــا ارائــه دو بــرگ شــهادت شــهود‬ ‫مصــدق‪ ،‬مدعــی شــده کــه ســند مالکیــت دفترچــه ای ( منگولــه دار) ششــدانگ هریــک از قطعــه‬ ‫زمیــن بــه مســاحت ‪ 96500‬مترمربــع دارای پــاک ثبتــی ‪ 1‬و ‪ -8/2‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه‬ ‫ازدارتپــه بخــش ‪ 8‬حــوزه ثبتــی ازادشــهر بــه عنــوان مصــادره امــوال اقــای محمــد حســین عقیلــی‬ ‫نســب بــه شــماره چاپــی ‪ 227389‬ذیــل شــماره ثبــت ‪ 2031‬صفحــه ‪ 55‬دفترامــاک جلد ‪ 8‬بنام‬ ‫بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان کشــور جمهــوری اســامی ایــران ثبــت و صادرگردیــده اســت؛ کــه‬ ‫ســند مالکیــت خویــش را بــه علــت جابجایــی و اســباب کشــی مفقــود نمــوده و تقاضــای صــدور‬ ‫ســند مالکیــت المثنــی را از ایــن اداره نمــوده اســت‪ .‬لــذا براســاس تشــریفات مــاده ‪-120‬اصالحی‬ ‫ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب دریــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــاراگهی می گــردد و هرکس‬ ‫مدعــی وجــود اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ‪( 10‬ده) روز‬ ‫مــدارک اعتــراض خــود را کتبــا همــراه بــا مســتندات بــه ایــن اداره بــه نشــانی‪ :‬ازادشــهر‪ -‬خیابــان‬ ‫شــهید بهشــتی‪-‬خیابان شــهید کالهــدوز‪ -‬نبــش پاســدار ‪ 5‬کــد پســتی ‪ 4961734935‬تســلیم‬ ‫نمایــد در غیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت المثنــی بنــام مالــک موصــوف از پــاک صدرالذکــر اقــدام خواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪9238 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری –رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ازادشهر‬ ‫اقــای ظاهــر صفرزهــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفترخانــه اســناد‬ ‫رســمی شــماره ‪ 129‬ازادشــهر ادعا نموده که ســند مالکیت دو ســهم مشــاع از بیســت و دو سهم‬ ‫مشــاع از شــصت و نــه ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ‪ 345000‬مترمربــع بــه‬ ‫پــاک ‪ -1/3527‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 8‬حــوزه ثبتــی رامیــان ذیــل ثبــت ‪ 10600‬صفحــه ‪394‬‬ ‫دفتــر جلــد ‪ 51‬بنــام اقــای ظاهــر صفرزهــی فرزنــد حبیــب الــه ثبــت و صادرگردیــده اســت‪ .‬و برابــر‬ ‫نامــه شــماره ‪ 76/118‬ارجاعــی مــورخ ‪ 1376/10/21‬ریاســت محتــرم شــعبه اول دادگاه عمومــی‬ ‫بخــش رامیــان درقبــال ازادی داود جلیلــی بازداشــت مــی باشــد‪ .‬ســپس مالــک اعــام نمــوده کــه‬ ‫ســند مالکیــت پــاک فــوق در حیــن اســباب کشــی مفقــود شــده و تقاضــای صــدور المثنــی ســند‬ ‫مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده اســت‪ .‬علیهــذا باســتناد مــاده ‪-120‬ائیــن نامــه اصالحــی قانــون‬ ‫ثبــت مراتــب دریــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا هرکــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه‬ ‫دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد ظــرف مــدت ‪( 10‬ده)‬ ‫روز پــس از انتشــار اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم نمایــد درغیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد‪ .‬م‪-‬الــف‪9239:‬‬ ‫هادی عطائی مقدم – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رامیان‬ ‫برای توسعه راه ها‪۸۳۸‬میلیاردریال‬ ‫هزینه شده است‬ ‫رییــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گنبــدکاووس در‬ ‫خصــوص جزئیــات ایــن خبــر گفــت ‪ :‬از ســال ‪ ۹۲‬تــا بدیــن لحظــه‬ ‫بــرای نگهــداری ازشــریانات ارتباطــی و مواصالتــی اصلــی‪ ،‬فرعــی‬ ‫و روســتایی و بهســازی انهــا بــه منظــور بهبــود عبــور و مــرور و‬ ‫کاهــش حــوادث و ســوانح جــاده ای ایــن شهرســتان حــدود ‪۸۳۸‬‬ ‫میلیــارد ریــال هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫​بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن علــی اصغــر خســروی در‬ ‫ارتبــاط بــا ایــن شــریانات ارتباطــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن شهرســتان‬ ‫‪ ۸۲۶‬کیلومتــر راه ارتباطــی و مواصالتــی دارد کــه ‪ ۲۵۹‬کیلومتــر‬ ‫ان راه اصلــی و فرعــی و ‪ ۵۶۷‬کیلومتــر نیــز راه روســتایی اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص نگهــداری راه هــا افــزود‪ :‬در ایــن مــدت ‪۱۲۲‬‬ ‫م یلیــارد ریــال در بخــش نگهــداری راه هــای اصلــی و فرعــی‬ ‫گنبــدکاووس و بیــش از ‪ ۱۴۰‬میلیــارد ریــال در حــوزه نگهــداری‬ ‫راه هــای روســتایی ایــن شهرســتان هزینــه شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اســفالت راه هــای اصلــی و فرعــی ادامــه داد‪:‬‬ ‫عــاوه بــر ان از ســال ‪ ۹۲‬تاکنــون ‪ ۷۵‬میلیــارد ریــال بــرای روکــش‬ ‫اســفالت راه هــای اصلــی و فرعــی بــه طــول ‪ ۵۶‬کیلومتــر‪۳۳ ،‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــرای روکــش اســفالت راه هــای روســتایی‪۱۱۹ ،‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــرای مرمــت‪ ،‬لکه گیــری و بهســازی ‪ ۱۰۵‬کیلومتر راه‬ ‫اصلــی و فرعــی و ‪ ۶۶‬میلیــارد ریــال بــرای ســاخت راه های روســتایی‬ ‫ایــن شهرســتان اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫خســروی در ادامــه گفــت‪ :‬دولــت از ســال ‪ ۹۲‬تــا ایــن لحظــه در راســتای‬ ‫تعریــض‪ ،‬احــداث و مقــاوم ســازی برخــی از پل هــای جــاده ای ایــن‬ ‫شهرســتان ‪ ۲۸‬میلیــارد ریــال هزینــه نمــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تامیــن اعتبــار ‪ ۱۵‬میلیــارد ریالــی جهــت نصــب و‬ ‫راه انــدازی ســه دســتگاه دوربیــن کنتــرل ســرعت در جــاد ه ای در‬ ‫گنبــدکاووس و تخصیــص ‪ ۷۰‬میلیــارد ریــال بــرای احــداث ‪ ۲‬دوربرگردان‬ ‫اســتاندارد گفــت‪ :‬احــداث یــک دوربرگــردان در جــاده گنبــد – مینودشــت‬ ‫نیــز بــا اعتبــار ‪ ۳۵‬میلیــارد ریــال در مرحلــه انجــام مطالعــات قــرار دارد‪.‬‬ ‫خســروی هزینــه انجــام گرفتــه بــرای مرتفــع نمودن مناطــق حادثه خیز‬ ‫راه هــای گنبــدکاووس منجملــه مســیر ارتباطــی گنبــد – کاللــه محــدوده‬ ‫اســبدوانی‪ ،‬تقاطــع قوچ مــراد در جــاده خــط نــو – اق قــا و ســه راهــی‬ ‫خــط نــو محــور گنبــد – ازادشــهر افــزود‪ :‬در مجمــوع بــرای ایمــن ســازی‬ ‫ایــن مســیرها ســه میلیــارد ریــال هزینــه گردیــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا بهینــه ســاختن شــانه ســازی جاده هــای روســتایی‬ ‫گنبــدکاووس کــه مهمتریــن ان محــور اق قایــه بــه اق ابــاد به طــول ‪۱۲‬‬ ‫کیلومتــر‪ ،‬اجــرای شــانه خاکــی جــاده المــان به طــول ‪ ۲۴‬کیلومتــر‪ ،‬جــاده‬ ‫اق بنــد به طــول ‪ ۳۰‬کیلومتــر و جــاده گدم ابــاد بــه ســلطانعلی به طــول‬ ‫‪ ۱۵‬کیلومتــر بــا مجمــوع اعتبــار ‪ ۱۲۱‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال را از‬ ‫جملــه اقداماتــی اســت در حــوزه راه هــای ایــن شهرســتان اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بــا توجــه بــه اقدامــات صــورت گرفتــه درحــوزه راه هــای‬ ‫اصلــی‪ ،‬فرعــی و روســتایی گنبــدکاووس طــی هفت ســال و نیم گذشــته‬ ‫امــا بــه دلیــل گســتردگی وســعت ‪ ،‬افــزون بــر ‪ ۸۰۰‬کیلیومتــر از راه هــای‬ ‫روســتایی‪ ،‬ایــن حــوزه نیازمنــد تخصیــص اعتبــارات بیشــتری مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تعــدد تــردد خــودرو در ایــن جــاده هــا افــزود‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر بــه لحــاظ افزایــش جمعیــت روســتای و همچنیــن تعــدد‬ ‫تــردد خودروهــا‪ ،‬جــاده اق ابــاد – اجی قوشــان به طــول ‪ ۲۹‬کیلومتــر‪،‬‬ ‫جــاده موســوم بــه خــط المــان به طــول ‪ ۳۷‬کیلومتــر‪ ،‬جــاده دهســتان‬ ‫ســلطانعلی بــه طــول ‪ ۳۰‬کیلومتــر و جــاده اق بنــد به طــول ‪ ۳۷‬کیلومتــر‬ ‫نیازمنــد تغییــر وضعیــت جــاده از عــرض ‪ ۶‬متــر بــه هشــت متــر و نیــز‬ ‫جــاده ســه راهــی داشــلی بــرون بــه کرنــد در بخــش مــرزی داشــلی بــرون‬ ‫به طــول ‪ ۹۰‬کیلومتــر نیــاز بــه احــداث و ایجــاد شــانه خاکــی دارنــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت شهرســتان ‪ ۳۵۰‬هــزار نفــری گنبــدکاووس از‬ ‫جمعیــت ‪ ۸۰‬میلیــون نفــری ایــران بــه لحــاظ وضعیــت اســتراتژیک‬ ‫و دارا بــودن ‪ ۱۴۵‬کیلومتــر مــرز مشــترک بــا ترکمنســتان‪ ،‬و بهره منــد‬ ‫بــودن از گمــرک و پایانــه و بازارچــه مــرزی‪ ،‬داشــتن جــاده ترانزیتــی و‬ ‫عبــور راه اهــن بیــن المللــی “ایــران – ترکمنســتان – قزاقســتان” از‬ ‫مــرز اینچه بــرون و همچنیــن ظرفیــت تولیــد ســاالنه یــک میلیــون تــن‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بویــژه گنــدم و نیــز تولیــدات صنعتــی ماننــد‬ ‫نئوپــان‪ ،‬جایــگاه ویــژه ای در بخــش حمــل و نقــل جــاده ای را در اســتان‬ ‫گلســتان و کشــور بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫چــه بی خیــال قــدم می زننــد‪ ،‬صحبــت می کننــد و می خندنــد؛ انــگار در جهانــی مــوازی امــا بــدون ویــروس کرونــا‬ ‫زندگــی می کننــد‪ .‬گویــا اینجــا خراســان شــمالی نیســت‪ ،‬اســتانی کــه ســه مــاه ازگار اســت در وضعیــت قرمــز‬ ‫کرونایــی دســت و پــا می زنــد‪.‬‬ ‫نــه ماســکی بــر صــورت دارنــد و نــه دستکشــی در دســت‪ ،‬کودکانشــان نیــز بــدون هیــچ مالحظــه ای در البــای‬ ‫مــردم مــی رونــد و مــی اینــد و نفــس مــی کشــند‪ ،‬خــدا کنــد نفسهایشــان همچنــان برقــرار بمانــد و دور از بیمــاری‬ ‫و هــر خطــر دیگــری مانــا باشــند و ایــن ویــروس چشــم زخمــی بــه انهــا نرســاند‪.‬‬ ‫چه بی خیال‬ ‫و خرامان‬ ‫خرامان‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬دی ‪1399‬‬ ‫توزیع‪۲‬هزاربسته میوه بین نیازمندان خراسان شمالی‬ ‫معــاون فرهنگــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه خراســان شــمالی در خصــوص جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در راســتای اجــرای طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی ایــن اداره کل ‪ ۲‬هــزار بســته میــوه بــه‬ ‫ارزش ‪ ۸۰۰‬میلیــون ریــال ویــژه شــب یلــدا بیــن نیازمنــدان اســتان توزیــع کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس حجــت االســام علــی اکبــر صفــری در ارتبــاط بــا نــوع بســته‬ ‫هــای توزیــع شــده بیــن نیازمنــدان اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن رابطــه‪ ،‬بــا توزیــع ‪ ۲۵۰‬ســبد معیشــتی بــه‬ ‫ارزش ‪ ۷۵۰‬میلیــون ریــال‪ ،‬لبــاس گــرم بــه ارزش ‪ ۱۲۰‬میلیــون ریــال و ‪ ۱۰۰‬جفــت کفــش بــه ارزش‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال بیــن نیازمنــدان انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه هــدف از طــرح شــهید ســلیمانی گفــت‪ :‬در قالــب ایــن طــرح‪ ۳۰‬هــزار پــرس غــذای‬ ‫گــرم‪ ۲ ،‬هــزار جلــد کتــاب تحــت عنــوان ” رفیــق خوشــبخت مــا” کــه مجموعــه ای از خاطــرات ســردار‬ ‫شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در اســتان توزیــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه زمــان اغــاز ایــن طــرح افــزود‪ :‬طــرح فــوق از ‪ ۱۳‬اذرمــاه امســال شــروع شــده اســت‬ ‫و تــا ســالروز شــهادت ســردار قاســم ســلیمانی ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه خراســان شــمالی بــا ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت کــه ‪ ۴۴‬در صــد از انــان در‬ ‫روســتاها ســکونت دارنــد جــزو اســتان هــای کــم درامــد کشــور اســت‪.‬‬ ‫این استان به لحاظ وضعیت کرونایی نارنجی است‪.‬‬ ‫اخراجم مقابل استقالل خوزستان سختگیرانه بود‬ ‫«بــال میرزاعلــی» هافبــک گلســتانی تیــم ارمــان گهــر ســیرجان دربــاره بــازی مقابــل اســتقالل‬ ‫خوزســتان در هفتــه پنجــم لیــگ دســته اول فوتبــال در گفتگــو بــا مــا گفــت‪ :‬بــازی خوبــی مقابــل تیــم‬ ‫صدرنشــین لیــگ انجــام دادیــم‪ .‬در نیمــه اول ســوار بــر بــازی بودیــم و حتــی بــه تیــر دروازه حریــف‬ ‫زدیــم امــا نتوانســتیم قــدر موقعیــت هایمــان را بدانیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســیدمحمد حســینی در ارتبــاط بــا‬ ‫اســیب دیدگــی ‪ 250‬واحــد مســکونی در زلزلــه مــراوه تپــه اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تــا کنــون شــاهد مراجعــه صرفــا ً‪ 40‬درصــد از مالــکان‬ ‫واحدهــای اســیب دیــده بــرای دریافــت تســهیالت ارزان قیمــت‬ ‫بــوده ایــم ایــن درصورتــی اســت کــه در ایــن حادثــه ‪ 250‬واحــد‬ ‫مســکونی اســیب دیدنــد کــه فقــط ‪ 100‬نفــر مراجعــه داشــته ایــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬مشــکلی در جهــت پرداخت تســهیالت‬ ‫خسارت حوادث طبیعی‪۱۰‬هزارو‪۱۳‬‬ ‫میلیاردریال به کشاورزان خراسان شمالی‬ ‫رییــس اداره مدیریــت بحــران ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬وقــوع حــوادث مختلــف طبیعــی در ‪ ۹‬مــاه امســال ‪۱۰‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۳‬میلیــارد ریــال بــه کشــاورزان ایــن اســتان خســارت زد کــه ‪۸۳‬‬ ‫درصــد ایــن میــزان مربــوط بــه ســرمازدگی اســت‪.‬‬ ‫عبدالحســین نامــور اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان خســارت بــه‬ ‫بخــش باغــی‪ ،‬زراعــی‪ ،‬دام‪ ،‬طیــور‪ ،‬ابزیــان و تاسیســات زیربنایــی‬ ‫در حــوزه کشــاورزی اســتان وارد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســال گذشــته در همیــن مــدت نیــز هفــت هــزار و ‪۵۱‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــه تمامــی زیربخــش هــای کشــاورزی ایــن اســتان از‬ ‫ناحیــه حــوادث مختلــف خســارت وارد شــده بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــا تــا قبــل از ‪ ۱۰‬نفــره شــدن خــوب بــازی می کردیــم امــا بعــد از اخــراج ورق بــازی‬ ‫برگشــت و تیــم اســتقالل فشــار زیــادی اورد‪ .‬در ایــن وســط داور هــم بــه ســود انهــا ســوت مـی زد و در‬ ‫دقیقــه ‪ ۹۴‬یــک پنالتــی بی مــورد بــرای اســتقالل گرفــت کــه بــا همــان پنالتــی مــا را شکســت دادنــد‪.‬‬ ‫ایــن بازیکــن گلســتانی تیــم ارمــان گهــر ســیرجان در مــورد نتایــج تیمــش گفــت‪ :‬هرچنــد از نظــر‬ ‫نتیجــه خــوب عمــل نکردیــم امــا نمایــش خوبــی داریــم و روندمــان رو بــه رشــد اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت‪ ،‬بــال میرزاعلــی دومیــن ســال حضــورش در تیــم ارمــان گهــر را تجربــه می کنــد و‬ ‫بــه بازیکــن ثابــت تیمــش تبدیــل شــده اســت‪ .‬ارمــان گهــر در هفتــه ششــم سه شــنبه ‪ ۲‬دی میزبــان‬ ‫رایــکا بابــل اســت کــه میرزاعلــی بــه علــت محرومیــت قــادر بــه همراهــی تیمــش نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫ثبت‪۱۶‬مترافت اب های‬ ‫زیرزمینی دردشت‬ ‫شیروان‪-‬فاروج‬ ‫معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت اب‬ ‫م ن ط ق ـ ـ ه ا ی خراســان شــمالی در خصــوص‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬از ســال ‪ ۱۳۷۱‬تــا‬ ‫کنــون افــت ا ب هــای زیرزمینــی در دشــت‬ ‫شــیروان – فــاروج بــه ‪ ۱۶‬متــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‪ ،‬وحیــد‬ ‫و ا س ـ ـ ط ه ر و ز ش ـ ـ ن ب ه د ر ن ش س ـ ـ ت ش ـ ـ و را ی‬ ‫حفاظــت از منابــع اب شــیروان بــا اشــاره بــه‬ ‫‪ ۴۲‬درصــد ابیــاری اراضــی کشــاورزی اســتان‬ ‫گ ف ـ ـ ت ‪:‬ب ی ـ ـ ش ‪۵ ۳ ۳‬م ی ل ی ـ ـ و نم ت ـ ـ رم ک ع ـ ـ ب‬ ‫کســری اب در مخــازن اب هــای زیرزمینــی‬ ‫دشــت شــیروان‪ -‬فــاروج داریــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬ســاالنه ‪ ۶۶‬ســانتی متــر‬ ‫افــت اب هــای زیرزمینــی در دشــت شــیروان‪-‬‬ ‫فــاروج‪ ،‬اســت کــه متاســفانه بیشــترین افــت را‬ ‫در خراســان شــمالی مختــص ایــن دشــت اســت‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت اب‬ ‫منطقه ای خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۱۰ :‬میلیون‬ ‫متــر مکعــب اب قابــل برنامــه ریــزی بــرای‬ ‫اســتفاده بخــش هــای مختلــف در شــیروان‪،‬‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه از ایــن مقــدار‪،‬‬ ‫‪ ۷۵‬میلیــون مترمکعــب ان بــرای مصــرف در‬ ‫بخــش کشــاورزی و مابقــی ان در بخــش شــرب‬ ‫و صنعــت بــکار گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ‪ ۷۵‬درصــد بارندگــی‬ ‫هــا در فصــول غیرابیــاری اســت گفــت‪۴۰ :‬‬ ‫درصــد اشــتغال اســتان مختــص کشــاورزی‬ ‫بــا اســتفاده از اب اســت ایــن درحالــی اســت‬ ‫کــه‪ ۴۲‬درصــد اراضــی کشــاورزی اســتان ابــی‬ ‫ســاخت و مرمــت واحدهــای خســارت دیــده زلزلــه وجــود‬ ‫نداشــته امــا تنهــا زمــان قانونــی بــرای درخواســت و دریافــت‬ ‫تســهیالت مذکــور تــا پایــان ســالجاری مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی در خصوص ســایر تســهیالت و کمک های صورت‬ ‫گرفتــه بــه خســارت دیــدگان افــزود در جهــت ســاخت‬ ‫هــر واحــد منــزل مســکونی اســیب دیده عــاوه بر کمک‬ ‫بالعــوض ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریالــی برای اســکان موقــت‪۱۰۰ ،‬‬ ‫میلیون ریال وام ســاخت‪ ۵۰ ،‬میلیون ریال معیشــت‪،‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال تســهیالت قــرض الحســنه و ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیــون ریــال وام قــرض الحســنه معیشــت در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬اغــاز بــه کار ســاخت و مرمــت ســازی‬ ‫منــازل خســارت دیــده از زلزلــه ‪ ۵.۲‬ریشــتری مراوه تپــه یــک روز‬ ‫هوای بجنورد تنها ‪ ۳‬روز برای گروه های‬ ‫حساس ناسالم بود‬ ‫کارشــناس پایــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬مرکزنشــینان اســتان در ‪ ۹‬ماهــه امســال هــوای‬ ‫پــاک و یــا ســالم تنفــس کردنــد و تنهــا ســه روز کیفیــت هــوا بــرای‬ ‫گروه هــای حســاس ناســالم شــد‪.‬‬ ‫جــواد عمارلــو اظهــار داشــت‪ :‬امســال هــوای بجنــورد در یــک روز از‬ ‫خــرداد‪ ،‬شــهریور و ابانمــاه بــرای گــروه هــای حســاس ناســالم بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امســال‪ ،‬فروردیــن مــاه بــا ‪ ۲۳‬روز بیشــترین روزهــای پــاک و مهرمــاه‬ ‫بــا ســه روز کمتریــن میــزان روزهــای پــاک در میــان مــاه هــا را داشــته اســت‪.‬‬ ‫عمارلــو اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ ۹‬ماهــه پارســال هــم کیفیــت هــوا تنهــا‬ ‫در ســه روز بــرای گــروه هــای حســاس ناســالم شــد و مــردم بجنورد‬ ‫در باقــی روزهــا هــوای پــاک و یــا ســالم استنشــاق کردنــد‪.‬‬ ‫اســت کــه متاســفانه میــزان بارندگــی در ایــن‬ ‫فصــول بســیار پائیــن ایــت‪.‬‬ ‫پــس از وقــوع حادثــه در روســتای فرقســر ایــن شهرســتان بود و‬ ‫تــا بدیــن لحظــه چنــد واحــد مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان در اشــاره‬ ‫بــه وضعیــت روندســاخت منــازل های اســیب دیــده از زلزله‬ ‫رامیــان گفــت‪190 :‬پرونــده جهــت دریافــت تســهیالت قــرض‬ ‫الحســنه بــه بانــک هــای عامــل معرفــی شــدند که ایــن تعداد‬ ‫از مجمــوع ‪ ۲۱۰‬متقاضــی دریافــت تســهیالت بوده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۷‬شــهریور ســالجاری شــاهد زلزله ای به قدرت ‪ ۵.۱‬ریشــتر‬ ‫در رامیــان بودیــم کــه در اثــر ان موجــب ایجــاد خســارت در‬ ‫برخــی مناطــق منجملــه روســتاهای کوهســتانی بودیــم‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه گلســتان ســرزمینی زلزلــه خیــز مــی‬ ‫باشــد کــه در ســال های اخیــر شــاهد زلزله هــای بســیاری و‬ ‫عمدتــا بــا قــدرت کمتــر از چهــار ریشــتر بــوده اســت‪.‬‬ ‫نیاز مینودشت به سه ساختمان‬ ‫محیط بانی‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مینودشــت و گالیکــش واقــع‬ ‫درشــرق اســتان گلســتان گفــت کــه شهرســتان مینودشــت بــا تنــوع‬ ‫زیســتی‪ ،‬جانــوری و گیاهــی و مطابــق «چــارت ســازمانی» تعریــف‬ ‫شــده‪ ،‬نیازمنــد احــداث ســه ســاختمان محیط بانــی در منطقــه شــکار‬ ‫ممنــوع «نیشــاک» و ‪ ۲‬منطقــه «تنگــه چهل چــای و ساســنگ» اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی اکبــر یــزدی اظهــار داشــت‪ :‬فعــا‬ ‫ســاخت ســاختمان محیــط بانــی منطقــه شــکار ممنــوع نیشــاک بــا‬ ‫‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۵۳۸‬هکتــار وســعت و برخــورداری از ذخایــر ارزشــمند‬ ‫گونه هــای جانــوری از جملــه «پلنــگ‪ ،‬گــراز وحشــی‪ ،‬خــرس قهوه ای‪،‬‬ ‫ی شــناخته شــده‬ ‫گــرگ و گربــه وحشــی» و از بهتریــن زیســتگاه ها ‬ ‫قرقــاول دراســتان گلســتان‪ ،‬در اولویــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫درجهت تعمیرناوگان خدمات شهری ‪۱۶۰۰‬میلیاردریال صرف شد‬ ‫فرمانــدار شــیروان نیــز در ایــن نشســت بــا‬ ‫اشــاره بــه برنامــه ریزیهــای صــورت گرفتــه در‬ ‫خصــوص مصــرف اب هــای زیرزمینــی گفــت‪:‬‬ ‫مشــکلی بعنــوان بحــران ابــی ســال ‪ ۹۷‬بــا‬ ‫توجــه بــه برنامــه ریزیهــای صــورت گرفتــه در‬ ‫زمینــه مدیریــت بهینــه اســتفاده از اب ســد‬ ‫بــارزوی ایــن شهرســتان‪ ،‬نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری بجنــورد در خصــوص جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬ســالجاری‬ ‫د ر جهــت تعمیــرات و اورهــال‬ ‫نــاوگان خدمــات شــهری اعتبــاری‬ ‫ب ا ل ــغ بــر هــزار و ‪ ۶۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال هزینــه شــده اســت کــه‬ ‫نوســازی ایــن ماشــین االت ادامــه‬ ‫خواهــد داشــت ‪.‬‬ ‫امیــن رضــا مراتــی بــا اشــاره بــه برداشــت‬ ‫اضافــه ازحلقــه چــاه هــای مجــاز این شهرســتان‬ ‫افــزود‪ ۸۸ :‬حلقــه بــا ‪ ۵.۵‬میلیــون مترمکعــب‬ ‫برداشــت اب غیرمجــاز از ایــن تعــداد حلقــه‬ ‫چــاه داریــم کــه مــی بایســت در ایــن خصــوص‬ ‫برخــورد الزم انجــام شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‬ ‫پــارس مجیــد شــادکام در ارتبــاط‬ ‫بــا میــزان و نــوع اعتبارتخصیــص‬ ‫یافتــه اظهــار داشــت‪ :‬در ســالجاری‬ ‫تــا کنــون بــا نوســازی و اورهــال‪،‬‬ ‫ســه دســتگاه نــاوگان حمــل زبالــه‬ ‫بــا ‪ ۹۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار و یــک‬ ‫دســتگاه جــاروی مکانیــزه و یــک‬ ‫دســتگاه نمکپــاش بــا ‪ ۷۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور منابــع ابــی شهرســتان شــیروان بــا‬ ‫اشــاره بــه ســال ابــی جــاری گفــت‪ :‬از ابتدای ســال‬ ‫تــا کنــون بــا ثبــت‪ ۳۱.۸ ،‬میلــی متــر بارندگــی در‬ ‫شــیروان مقــدار بارندگــی صــورت گرفتــه نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۳۰.۲‬میلــی متــر و‬ ‫در درازمــدت ‪ ۵۴.۲‬درصــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫اســحاق خســروپناه بــا اشــاره بــه وجــود مجهــز‬ ‫بــودن ‪ ۱۹۷‬حلقــه چــاه کشــاورزی بــه کنتــور‬ ‫هوشــمند اظهار داشــت‪ :‬در شــرایط حاضر ســد‬ ‫بــارزوی ایــن شهرســتان دارای ‪ ۳۷.۸‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب اب اســت کــه میــزان خروجــی ان‬ ‫‪ ۱۸‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت ایــن شهرســتان دارای‬ ‫‪ ۱۵۷‬هــزار نفــر جمعیــت از بیــن ‪ ۸۰‬میلیــون‬ ‫جمعیــت کشــور را در خــود جــای داده اســت کــه‬ ‫بــه عنــوان دومیــن منطقــه پرجمعیــت خراســان‬ ‫شــمالی در ‪ ۶۰‬کیلومتــری شــرق مرکــز اســتان‬ ‫بجنــورد قــرار دارد کــه شــغل اکثرمــردم ان‬ ‫کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫شمـاره ‪279‬‬ ‫برای جلوگیری از انتقال‬ ‫انفلوانزای پرندگان‬ ‫پایش زیستگاه ها ادامه دارد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس میرزاعلــی در مــورد دریافــت کارت قرمــز از داور بــازی اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬اولیــن خطایــی کــه در نیمــه دوم انجــام دادم داور بــه مــن کارت زرد داد‪ ۱۰ .‬دقیقــه بعــد در‬ ‫یــک صحنــه کــه میخواســتم بازیکــن حریــف را دریبــل بزنــم تــوپ از پایــم جــدا شــد و بــا پــای بازیکــن‬ ‫حریــف برخــورد کــرد‪ .‬در ایــن صحنــه داور کارت زرد دوم را بــه مــن نشــان داد و اخراجــم کــرد‪ .‬بــه‬ ‫نظــرم اخراجــم ســختگیرانه بــود‪.‬‬ ‫تنها ‪ 40‬درصد زلزله زدگان برای دریافت تسهیالت مراجعه داشته اند‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان‬ ‫درخصــوص جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪60 :‬درصــد‬ ‫اســیب دیــدگان زلزلــه ‪ 5.2‬ریشــتری مــراوه تپــه بــا‬ ‫توجــه بــه گذشــت حــدود ‪ ۲‬مــاه از ایــن بالیــی طبیعــی‬ ‫تــا کنــون در جهــت دریافــت تســهیالت ســاخت و‬ ‫نوســازی مســکن خــود اقدامــی انجــام نــداده انــد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪5‬‬ ‫وی بــا بــا اشــاره بــه تعمیــرات اساســی و نوســازی ‪ ۸۰‬درصــد از نــاوگان خدمــات شــهری شــهرداری بجنــورد‬ ‫افــزود‪ :‬تــا پایــان ســالجاری تعــدادی ماشــین جــدول شــوی و حمــل زبالــه نیــز نوســازی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــادکام در ادامــه گفــت‪ :‬بــا وجــود اینکــه بخــش قابــل توجهــی از نــاوگان خدمــات شــهری شــهرداری بجنــورد نیازمنــد‬ ‫تعمیــر اساســی هســتند‪ ،‬بایــد اقــدام بــه خریــد نــاوگان جدیــد کــرد اما الزمــه ان نیازمند جذب اعتبار بســیار زیادی اســت‬ ‫کــه از تــوان شــهرداری خــارج اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نوســازی و اورهــال نــاوگان حمــل و نقــل اظهــار داشــت‪ :‬بــر ایــن اســاس نوســازی و اورهــال‬ ‫نــاوگان خدمــات شــهری در بجنــورد در دســتور کار اســت و بــه مــرور زمــان تمــام ماشــین االت‪ ،‬ادوات و‬ ‫تجهیــزات حــوزه خدمــات شــهری زیــر پوشــش قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫شــادکام سرپرســت معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری در پایــان افــزود‪:‬در حــال حاضــر ‪ ۱۳‬دســتگاه خــودرو مکانیــزه‬ ‫حمــل زبالــه و ‪ ۲۷‬دســتگاه خــودرو مکانیــزه در بخــش رفــت و روب و خدمــات شــهری بجنــورد فعــال اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه شــهر بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی بــا جمعیــت ‪ ۲۱۰‬هــزار نفــری از جمعیــت ‪۸۰‬‬ ‫میلیونــی ایــران را دارد‪.‬‬ ‫م ع ـ ـ ا و ن س ـ ـ ا م ت ا د ا ره کل دامپزشــکی گلســتان‬ ‫ضمــن تاکیــد بــر عــدم مشــاهده هرگونــه انفلوانــزای‬ ‫پرنــدگان گفــت‪ :‬همچنــان رونــد پایــش و کنتــرل‬ ‫ز یســتگا ه های اســتان در جهــت پیشــگیری از‬ ‫هرگونــه شــیوع و انتقــال انفلوانــزای فــوق حــاد‬ ‫پرنــدگان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار محســن عبدالونــد‬ ‫در خصــوص میــزان رصــد و پایــش از تــاالب و اب‬ ‫بنــدان هــای اســتان اظهــار داشــت‪ :‬بــه طــور کامــا‬ ‫مســتمر خلیــج گــرگان‪ ،‬اب بنــدان هــا‪ ،‬تاالب هــا و‬ ‫دیگــر زیســتگاه های پرنــدگان مهاجــر ابــزی زمســتان‬ ‫گــذران را کارشناســان دامپزشــکی بــا همــکاری‬ ‫مامــوران حفاظــت محیــط زیســت مــورد رصــد و‬ ‫پایــش قــرار مــی دهنــد تــا در صــورت مشــاهده‬ ‫گونــه تلفــات غیرعــادی‪ ،‬و انجــام نمونــه بــرداری و‬ ‫ازمایــش از خطــر شــیوع بیمــاری انفلوانــزای فــوق‬ ‫حــاد پرنــدگان جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا خواســت از شــهروندان نســبت بــه در امــان‬ ‫بــودن از بیمــاری فــوق از هــر گونــه شــکار و یــا مصــرف‬ ‫گوشــت پرنــدگان مهاجــر ابــزی اجتنــاب نماینــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬تاکنــون مــوردی از تلفــات‬ ‫غیرعــادی یــا وقــوع ایــن بیمــاری ویروســی در‬ ‫واحدهــای صنعتــی بــا توجــه بــه جــدی قــراردادن‬ ‫یو س ـ ـ ط‬ ‫یه د ا ش ـ ـ ت ید ا م پ زش ـ ـ ک ت‬ ‫ه ش ـ ـ د ا ره ا ب‬ ‫متصدیــان صنعــت پــرورش مــرغ در اســتان‬ ‫گزارش نشــده اما الزم اســت شــهروندان گلســتان‬ ‫مــرغ کشــتاری مــورد نیــاز خــود را از مراکــز عرضــه‬ ‫مجــاز تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫عبدالونــد از جملــه مهمتریــن اقدامــات پیشــگیرانه‬ ‫بــرای انتشــار بیمــاری انفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان‬ ‫در واحدهــای صنعتــی و بومــی واکسیناســیون و‬ ‫تشــدید ضوابــط بهداشــتی ‪ -‬قرنطینــه ای در طیــور‬ ‫صنعتــی‪،‬حصارکشــیومســقفنمــودنمــکان‬ ‫نگهــداری طیــور بومــی و عــدم تمــاس مســتقیم‬ ‫افــراد بــا پرنــدگان مهاجــر ابــزی و همچنیــن پرنــدگان‬ ‫وحشــی مهاجــر دانســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه بیمــاری انفلوانــزای پرنــدگان‬ ‫در جمعیــت حیوانــات بویــژه ماکیــان ایجــاد مــی شــود‬ ‫و مــی توانــد انســان را الــوده کــرده و موجــب بیمــاری‬ ‫شــدید بــا میــزان مــرگ بــاال شــود‪.‬‬ ‫مطابــق گزارشــات ارائــه شــده از ســوی اداره کل‬ ‫دامپزشــکی اســتان‪ ،‬یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار قطعــه‬ ‫طیــور بومــی عــاوه بــر فعالیــت هــزار و ‪ ۵۲‬واحــد‬ ‫صنعتــی بــا ظرفیــت جوجــه ریــزی ‪ ۳۱‬میلیــون قطعــه‬ ‫در ســال‪ ،‬در ایــن اســتان شــمالی کشــور پــرورش‬ ‫داده مــی شــود‪.‬‬ ‫گ ف ت ن ـ ـ ی اس ـ ـ ت اس ـ ـ ت ان مــرزی گلســتان بــا کشــور‬ ‫ترکمنســتان‪ ،‬دریــای خــزر و اســتان های مازنــدران‪،‬‬ ‫ســمنان و خراســان شــمالی همســایه اســت و هــر‬ ‫ســاله بخــش بســیاری از پرنــدگان ســیبری بــرای گــذاران‬ ‫زمســتان بــه مناطــق ابگیــر ان مهاجــرت مــی کننــد‪.‬‬ ‫تخفیف بسته های‬ ‫اینترنت یلدایی‪ ‬‬ ‫(دور از هم به یاد هم )‬ ‫‪ ‬مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات گلســتان در خصــوص‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬ارائــه بســته هــای اینترنــت یلدایــی‬ ‫بــا تخفیــف ویــژه بــا شــعار( دور از هــم و بــه یــاد هــم)‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی اظهــار داشــت ‪ :‬در راســتای‬ ‫کمــک بــه قطــع زنجیــره انتقــال کرونــا و توصیــه‬ ‫بــه مانــدن در خانــه در ایــام اخریــن جشــن یلــدای‬ ‫قــرن و تحــت عنــوان( یلــدای ســامت) از واگــذاری‬ ‫بســته هــای ترافیــک زمــان دار اینترنــت خبــر داد‪.‬‬ ‫‪ ‬وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بســته های ترافیــک زمــان‬ ‫دار بــا تخفیــف ویــژه یلدایــی بــرای حفــظ و وفــاداری‬ ‫مشــتریان ســرویس هــای اینترنــت پــر ســرعت‬ ‫‪FTTH,ADSL,VDSL‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی افــزود‪ :‬ایــن طــرح در دوره ‪۱۰‬‬ ‫روزه از تاریــخ ‪ ۲۹‬اذر تــا تاریــخ ‪ ۸‬دی مــاه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫اجــرا مــی شــود و مشــتریان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه‬ ‫ادرس‪ adsl.tci.ir‬نســبت بــه خریــد بســته اینترنتــی‬ ‫اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫وی قیمــت ایــن بســته ها را مناســب دانســت و‬ ‫گفــت هــر کــدام از بســته ها برحســب میــزان حجــم‬ ‫خریــداری شــده بــه مــدت ‪ ۱۵‬یــا ‪ ۳۰‬روز بعــد از زمــان‬ ‫خریــد‪ ،‬مهلــت مصــرف دارنــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫توزیع کیت‬ ‫های تشخیص‬ ‫کرونا در مراکز‬ ‫درمانی‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫بی رحمی کرونا‬ ‫به کودکان‬ ‫سالمت‬ ‫شماره ‪279‬‬ ‫سالمت‬ ‫رییس شانزدهمین کنگره‬ ‫اورژانس ها و بیماری های شایع‬ ‫طب کودکان‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان از توزیــع کیــت هــای ازمایشــگاهی تشــخیص ســریع کرونــا‬ ‫در مراکــز تشــخیصی منتخــب گلســتان‪ ،‬خبــر داد‬ ‫بــه گــزارش وبــدا‪ ،‬دکتــر ناهیــد جعفــری بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ایــن کیــت هــا در اختیــار مراکــز‬ ‫منتخــب خدمــات جامع ســامت اســتان قــرار دارد‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیمــاران مشــکوک بــه کرونــا پــس از مراجعــه بــه ایــن مراکــز منتخــب و بــا تشــخیص پزشــک مســتقر‬ ‫در ایــن مراکــز‪ ،‬بــه صــورت رایــگان از ایــن کیــت هــا میتواننــد اســتفاده کننــد‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬جواب دهی بااین کیت ها پس از ‪ ۲۵‬دقیقه به بیمار اعالم می شود‪.‬‬ ‫واژه روانی را از زندگی مان حذف کنید‬ ‫گزارش کرونا‬ ‫خداحافظی ‪ ۱۹۱‬بیمار‬ ‫کرونای با خانواده‬ ‫سهیال عالالدین ‪ -‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫در حــال ســیگار کشــیدن اســت ‪ ,‬بــا دود ســیگار حلقــه‬ ‫هایــی بــرای خــودش درســت مــی کنــد ومــی خنــدد‪.‬‬ ‫“‪۳۷‬ســاله بــود کــه مبتــا شــد اصــا نمــی دونســتیم‬ ‫بیمــاری اش چــی هســت ؟دو ســه جلســه اول بــه‬ ‫مــا گفتنــد کــه دچــار افســردگی شــدید اســت قــرص‬ ‫هــای متنــوع بــا رنگهــای جورواجــور دادنــد کــه هــر روز‬ ‫حالــش بدتــر شــد همســرم رئیــس یــک شــرکت بــود ‪.‬‬ ‫رییــس شــانزدهمین کنگــره اورژانس هــا و‬ ‫بیماری هــای شــایع طــب کــودکان گفــت‪ :‬کرونــا‬ ‫بــه کــودکان هــم رحــم نمی کنــد‪ .‬مــوارد فوتــی‬ ‫بــر اثــر ایــن بیمــاری در کــودکان نیــز داشــته ایم‬ ‫و حتــی نــوزاد کمتــر از ‪ ۲۸‬روز هــم در بیــن‬ ‫جانباختــگان دیــده می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن دکتــر‬ ‫محمدمهــدی ناصحــی اظهــار کــرد‪ :‬هرچنــد هــم‬ ‫تظاهــر بالینــی بیمــاری و هــم مــرگ و میــر در‬ ‫کــودکان نســبت بــه بزرگســاالن کمتــر اســت امــا‬ ‫ایــن مــوارد در کــودکان هــم مشــاهده می شــود‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل خانــواده هــا بایــد مراقــب‬ ‫باشــند کــودکان پروتــکل هــای بهداشــتی را‬ ‫رعایــت کننــد و بــه ایــن موضوعــات توجــه کامــل‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه کــودکان حتمــا از ماســک‬ ‫اســتفاده کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬توصیــه اکیــد ایــن اســت‬ ‫کــه انــان در مــکان هــای شــلوغ حضــور پیــدا‬ ‫نکننــد‪ ،‬امــا در صــورت لــزوم حضــور در ایــن‬ ‫مــکان هــا‪ ،‬حتمــا از ماســک اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ناصحــی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه تعطیلــی‬ ‫مــدارس و حضــور دانــش امــوزان در خانــه‪،‬‬ ‫کــودکان نبایــد در اجتماعــات حضــور پیــدا کننــد‪،‬‬ ‫اگــر اتفاقــی بــرای انــان رخ دهــد می توانــد‬ ‫جبــران ناپذیــر باشــد‪.‬‬ ‫رییــس شــانزدهمین کنگــره اورژانس هــا و‬ ‫بیماری هــای شــایع طــب کــودکان در پاســخ‬ ‫بــه ایــن ســوال کــه ایــا کرونــا در کــودکان شــایع‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن بیمــاری در کــودکان نســبت به‬ ‫بزرگســاالن کمتــر اســت‪ ،‬امــا انــان هــم مبتــا مــی‬ ‫شــوند و تعــدادی از مبتالیــان هــم در بیمارســتان‬ ‫هایــی ماننــد کــودکان مفیــد بســتری هســتند‪.‬‬ ‫ناصحــی بیــان داشــت‪ :‬عالیــم کرونــا در‬ ‫کــودکان ممکــن اســت نســبت بــه بزرگســاالن‬ ‫قــدری متفــاوت باشــد؛ بــه طــور مثــل عالیــم‬ ‫گوارشــی در کــودکان نســبت بــه بزرگســاالن‪،‬‬ ‫بیشــتر دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســایر عالیــم در کــودکان‬ ‫قــدری ضعیــف تــر اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬عالیــم شــدید‬ ‫تنفســی هــم ممکــن اســت در انــان بــروز پیــدا‬ ‫کنــد و متاســفانه مــرگ و میــر در اطفــال هــم‬ ‫می توانــد رخ دهــد‪.‬‬ ‫مینــو محــرز عضــو کمیتــه کشــوری بیماری هــای‬ ‫عفونــی نیــز معتقــد اســت خطــر کرونــا بــرای‬ ‫کــودکان کمتــر از بزرگســاالن نیســت و تصــور‬ ‫مصونیــت کــودکان از ایــن ویــروس اشــتباه اســت‪.‬‬ ‫وی می گویــد‪ :‬در ابتــدای شــیوع کرونــا بــا توجــه‬ ‫بــه گــزارش هایــی کــه از چیــن امــده بــود‪ ،‬تصــور‬ ‫مــی شــد میــزان ابتــا بــه کرونــا در بیــن کــودکان‬ ‫کــم اســت امــا بعــد مشــخص شــد کــه ایــن تصــور‬ ‫درســت نیســت و میــزان ابتــا بــه کــودکان کــم‬ ‫نیســت و در مــواردی کــودکان بــا عالیــم شــدید‬ ‫بــه بیمــاری کوویــد‪ ۱۹‬مبتــا مــی شــوند و حتــی‬ ‫در مــواردی فــوت میکننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه محــرز‪ ،‬در مجمــوع ابتــا بــه بیمــاری‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬در کــودکان نســبت بــه بزرگســاالن‬ ‫کمتــر اســت امــا کــودکان نیــز مــی تواننــد مثــل‬ ‫بزرگســاالن بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــوند و‬ ‫عالیــم ریــوی و ســایر عالیــم ایــن بیمــاری در‬ ‫کــودکان نیــز مشــاهده مــی شــود البتــه همزمــان‬ ‫بــا کرونــا شــاهد ابتــای کــودکان بــه بیمــاری‬ ‫کاوازاکــی هــم در برخــی مناطــق کشــور هســتیم‬ ‫کــه عالیــم ریــوی شــبیه کرونــا دارد‪.‬‬ ‫شــانزدهمین کنگــره اورژانــس هــا و بیمــاری‬ ‫هــای شــایع طــب کــودکان از ‪ ۲۴‬تــا ‪ ۲۸‬اذر بــا‬ ‫حضــور پزشــکان متخصــص کــودکان و اســاتید‬ ‫دانشــگاه بــه صــورت وبینــار در بیمارســتان مفیــد‬ ‫برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن کنگــره کــه هــر ســاله برگــزار مــی شــود‪،‬‬ ‫بیمــاری شــایع و تــازه هــای طــب کــودکان مــورد بررســی‬ ‫قــرار مــی گیــرد و همــه ســاله همــکاران سراســر کشــور‬ ‫اســتقبال خوبــی از ایــن رویــداد مــی کننــد‪.‬‬ ‫موضوعاتــی نظیــر کرونــا و بیمــاری های دیگر مانند‬ ‫اعصــاب‪ ،‬ســرطان خــون و الــرژی و حساســیت هــا‬ ‫و نقــص ایمنــی در کــودکان در ایــن کنگــره مــورد‬ ‫بررســی علمــی قــرار مــی گیرد‪/.‬ایرنــا‬ ‫در بســیاری از اوقــات شــاهد رفتارهایــی هســتیم یــا‬ ‫رفتارهایــی از مــا ســر مــی زنــد کــه اطرافیــان بــه مــا‬ ‫لقــب دوگانــه و دمدمــی مــی دهنــد و ایــن رفتارهــادر‬ ‫میــان همســن و ســالهای مــا بیشــتر دیــده مــی شــود‬ ‫یعنــی نســل جــوان‪.‬‬ ‫واژه روانی رااززندگی مان حذف کنید‬ ‫گاهــی اوقــات خوشــحال و شــلوغ هســتیم و گاه‬ ‫افســرده و بی حوصلــه‪ .‬وهــر لحظــه وضعیــت وخیــم‬ ‫تر می شــود بدون اینکه علتش را بدانیم و پاســخی‬ ‫بــرای علتــش داشــته باشــیم و حتــی در مواجهــه بــا‬ ‫اطرافیــان ‪,‬شــروع بــه صحبــت بــا احواالت پیــش امده‬ ‫خــود مــی کنیــم کــه مــن تــا چنــد لحظــه پیــش حالــم‬ ‫خــوب بــوده و باهمــه ارتبــاط و تعامــل خــوب داشــتم‬ ‫امــا یهویــی همــه چیــز بهــم خــورد ‪.‬‬ ‫در اعمــاق وجــودم ســنگینی احســاس مــی کنــم و‬ ‫ایــن حــس در مــن بوجــود امــده کــه قــرار اســت بــا یک‬ ‫اتفــاق نــا خوشــایندی روبــه رو شــوم یــا کســی خبــر‬ ‫بــدی را بــه مــن برســاند‪.‬‬ ‫بــه مــرور زمــان بــی رغبــت و بــی انگیــزه مــی شــویم‬ ‫و مــدام ایــن احساســات و رفتارهــا بــرای مــا تکــرار‬ ‫مــی شــود خوشــحالی بیــش از حــد وامیــدواری و‬ ‫هیجــان بــی حــد و حصر‪,‬عصبانــی و ورفتارهــای‬ ‫خصمانه‪,‬بیقــراری ‪,‬تحریــک پذیــر‪ ,‬احساســات‬ ‫عاشــقانه خطرنــاک‪ ,‬بــه مــدت طوالنــی غمگین بــودن‪,‬‬ ‫افزایــش و کاهــش انــرژی‪ ,‬پشــت ســرهم حــرف زدن ‪,‬‬ ‫احســاس پوچــی وبــی ارزشــی‪ ,‬کــم خــواب و پرخوابــی‪,‬‬ ‫داشــتن افــکار منفــی و……همــه اینهــا رفتارهایــی‬ ‫اســت کــه در مــا بــه وجــود مــی ایــد‪ .‬ودر اثــر پیشــرفت‬ ‫بیمــاری و عــدم درمــان ان‪ ،‬فــرد دچــار جنــون ادواری‬ ‫و رفتارهــای پرخاشــگرانه‪ ،‬گیجــی‪ ،‬بــی قــراری‪ ،‬خــواب‬ ‫کــم‪ ،‬خشــم هــای ناگهانــی‪ ،‬احســاس غــم و انــدوه‬ ‫دائمــی‪ ،‬نوســانات خلقــی و افســردگی حــاد مــی شــود‬ ‫کــه مــی توانــد ســبب تمایــل وی بــه خــود کشــی و‬ ‫پایــان دادن بــه زندگــی شــود‪.‬‬ ‫بررســی هــا و مطالعــات انجــام شــده هــم نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه بعضــی از شــاعران و نویســندگان و‬ ‫حتــی دانشــمندان هــم ایــن عارضــه در انهــا وجــود‬ ‫داشــته اســت وبــه ایــن صــورت کــه افــراد موفــق‬ ‫و معــروف مبتــا بــه بیمــاری روانــی‪ ،‬باهــدف‬ ‫زدودن بــار منفــی از ایــن بیماری هــا داوطلبانــه‬ ‫بیمــاری خــود را بــا مــردم در میــان می گذارندتــا‬ ‫مــردم بــا اگاهــی و بــدون خجالــت بــرای درمــان‬ ‫مشــکل خــود بــه روانشــناس مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫اگاهــی از وجــود بیمــاری و تــاش بــرای درمــان‬ ‫ان‪ ،‬وضعیــت را چــه بــرای بیمــار و چــه بــرای‬ ‫اطرافیــان او راحت تــر می کنــد امــا متاســفانه در‬ ‫ایــران ممکــن اســت یــک نفــر مدت هــا در جامعــه‬ ‫زندگــی کنــد و تمــام مشــکالت را به ســختی پشــت‬ ‫ســر بگــذارد؛ بــدون انکــه بدانــد ریشــه همــه ان ها‬ ‫بیمــاری او بــوده اســت‪ .‬بیماری هایــی هســتند کــه‬ ‫مــا بــا ان هــا متولــد می شــویم و حتــی می میریــم؛‬ ‫درحالی کــه بــا معاینــه و بررســی می توانســتیم‬ ‫زندگــی راحت تــری داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫کارشناســان و روانشناســان بــا بررســی بــر روی ایــن‬ ‫رفتارهــا دریافتــه انــد کــه یــک نــوع اختــال در بــدن‬ ‫انســان بــه نــام اختــال دوقطبــی وجــود دارد ایــن‬ ‫اختــال تــا حــدودی حالــت ژنتیکــی دارد و در خانــواده‬ ‫فــرد مبتــا مــوارد دیگــری از ابتــا بــه ایــن بیمــاری یــا‬ ‫ســایر بیمــاری هــای روانــی وجــود دارد‪ ،‬زمــان شــروع‬ ‫ان معمــوال در دوران نوجوانــی اســت و همزمــان‬ ‫بــا افزایــش ســن بیمــاری توســعه پیــدا کــرده و در‬ ‫بزرگســالی عالئــم بیمــاری بــه اوج مــی رســد‪.‬‬ ‫فــرد مبتــا بــه این بیماری دچار نوســانات خلقی‬ ‫شــدید اســت و دریــک لحظــه از حالــت شــاد و‬ ‫خوشــحال بــه حالــت ناراحــت و عصبــی تغییر می‬ ‫کنــد بــه همیــن علــت نــام ایــن بیمــاری اختــال‬ ‫دو قطبــی اســت‪ ،‬زیــرا فــرد بــه طــور ناگهانــی ‪۱۸۰‬‬ ‫درجــه تغییــر در رفتــار خــود مــی دهــد‪ ،‬تغییــرات‬ ‫در خــواب و بــی خوابــی هــای چنــد روزه یکی دیگر‬ ‫از عالئــم ایــن بیمــاری اســت‪.‬‬ ‫خانــم روشــنی از روزهــای ســخت همســرش کــه‬ ‫‪۵۸‬ســال داردمــی گوید‪:‬همســرش روی بالکــن خانــه‬ ‫یــک مدیــر موفــق و مهربــان کــه همــه روی ان قســم‬ ‫مــی خوردنــد‪ .‬ســر قضیــه یــک چــک کــه شــریک کاری‬ ‫اش بــه خاطــر پــاس نشــدن ان دســت شــر خــر داده‬ ‫بــود و اون شــر خرهــا دخترمــو تهدیــد کــرده بودنــد‬ ‫یهــو پــر از اتــرس و اضطــراب شــدید شــد وحالــش‬ ‫روز بــه روز بدتــر شــد دخترمــو قایــم مــی کــرد‪ ,‬تمــام‬ ‫ودر و پنچــره هــا رو مــی بســت‪ ,‬گاهــی اوقــات خنــده‬ ‫هــای عصبــی داشــت و گاهــی اوقــات هــم اینقــدر بــا‬ ‫فریــاد گریــه مــی کــرد کــه کبــود مــی شــد چنــد بــار‬ ‫هــم بســتری شدهمیشــه بــا خــودش حــرف مــی زنــه‬ ‫طــرح ونقشــه مــی کشــه کل فامیــل کــه از مــا قطــع‬ ‫رابطــه کردنــد ‪ .‬بــه کمــک یکــی از دوســتاش پیش یک‬ ‫روانشــناس بردیــم اونجــا بعــد یکســری معاینــات بــه‬ ‫مــا گفتنــد کــه بیمــاری اســکیزوفرنیه‪ ,‬بیمــاری کــه مــا‬ ‫تــا بــه حــال اســم ان را نشــنیده بودیــم ایــن بیمــاری یا‬ ‫همــون اختــال دوقطبــی بــا افســردگی اشــتباه گرفتــه‬ ‫میشــه زن در حالیکــه اه بلنــدی مــی کشــد مــی گویــد‬ ‫ک همســرم بارهــا و بارهــا از مــن مــی پرســد چــرا بــا‬ ‫مصــرف ایــن همــه قــرص خــوب نمــی شــوم؟‬ ‫دختــرم هرشــب بــه بهانــه ارتبــاط بــا به قــول خودش‬ ‫از مــا بهنــران داخــل اتــاق تاریــک خــود را حبــس مــی‬ ‫کنــد ذکرهــا یــی را زیــر لــب زمزمــه مــی کنــد و بعــد بــا‬ ‫بســتن چشــمهایش مثــا در حــال ارتبــاط گرفتــن بــا‬ ‫انهــا مــی شــود ایــن هــم صحبــت هــای مــادری اســت‬ ‫کــه تقریبــا ‪ ۶‬ســال متوجــه دوقطبــی بــودن دختــرش‬ ‫شــده اســت نامــزدش بــا دیــدن ایــن حــرکات دچــار‬ ‫وحشــت شــده و او را تــرک کــرده اســت حیــف ! نمــی‬ ‫دانم از چی وکجای این دختر جوان بنویســم بســیار‬ ‫زیبــا و مهربــان و از همــه مهمتــر دلســوز و بــا صداقت‬ ‫‪ ,‬زمانیکــه دیــد مــن بــا مــادرش در مــورد او صحبــت‬ ‫مــی کنــم و مــادرش هــراز گاهی اشــک در چشــمانش‬ ‫جمــع مــی شــود و بــا تاســف ســر تــکان مــی دهــد بــا‬ ‫تمــام وجــودش مــادرش را در اغــوش کشــید و شــروع‬ ‫کــرد بــه نــوازش مــادر و صحبتهایــی چونــک مــادرم‬ ‫تــاج ســرم تــو اگــه غصــه بخــوری اونــا منــو اذیــت مــی‬ ‫کننــد مزاحمــم مــی شــوند بــر مــن خرده مــی گیرند که‬ ‫مــادرت بــه خاطــر تــو داره گریــه مــی کنــه و منــو مبرند‬ ‫بــه جاهایــی کــه مــن دوســت نــدارم هــی در گوشــم‬ ‫زمزمــه مــی کننــد بــر رقهــا رو هــی روشــن خامــوش‬ ‫مــی کننــد و……ودر نهایت دســت مــادر را روی قلبش‬ ‫مــی گــذارد کــه مــادرم تــو االن اینجایــی و هیچوقــت از‬ ‫اینجــا بیــرون نیــا مــن تحمــل ندارم ســرما بهــت بخوره‬ ‫و …‪.‬از جایــش بلنــد مــی شــود و بــه ســمت اشــپزخانه‬ ‫مــی رود و بــرای مــا میــوه مــی اورد وقتــی برمــی گــردد‬ ‫حالــت قبــل را نــدارد داخــل اتاقــش مــی رود و بعــد‬ ‫چنــد دقیقــه برمــی گــردد لبــاس ورزشــی به تــن دارد و‬ ‫امــاده رفتــن بــه باشــگاه‪ ,‬واقعــا…‪..‬‬ ‫بیمــاران مبتــا بــه اســکیزوفرنی‪ ،‬اختــال دو قطبــی‬ ‫و افســردگی‪ .‬نمی دانــم چقــدر دربــاره ایــن بیماری ها‬ ‫می دانیــد‪ ،‬درباره شــان خوانــده یــا شــنیده اید امــا بــد‬ ‫نیســت بدانیــد بــه گفتــه ی بســیاری از روانشناســان‬ ‫بیمــاران اعصــاب و روان کــه دارو مصــرف می کننــد‬ ‫جــزو بیمــاران بهبــود یافتــه قلمــداد می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن بیمــاران بعــد از مصــرف دارو نیــاز بــه حمایــت‬ ‫خانوادگــی‪ ،‬اجتماعــی و توانبخشــی دارنــد تــا دوبــاره‬ ‫بــه جامعــه بازگردنــد‪ .‬همــان کاری کــه بعضــی‬ ‫از انجمــن هــا ســعی می کننــد بــرای انهــا انجــام‬ ‫دهنــد‪ .‬در ایــن انجمــن هــا بجــز برگــزاری کالس های‬ ‫اموزشــی‪ ،‬خدمــات توانبخشــی هم به بیمــاران داده‬ ‫می شــود‪ .‬جلســات اموزشــی بــرای خانواده هاهــم از‬ ‫دیگــر خدمــات ایــن انجمنهــا اســت‪.‬‬ ‫بی ازارند‪.‬تــا میگــی مشــکل اعصــاب و روان‪ ،‬همــه‬ ‫فکر می کنن با ادمای خطرناکی در ارتباط هســتند‪.‬‬ ‫درحالــی کــه بیشــتر اینهــا حتــی ازارشــون به مورچه‬ ‫هــم نمی رســه‪ .‬درســت اســت کــه خلقشــان متغیــر‬ ‫اســت امــا اســیبی بــه کســی نمــی زننــد… مشــکالت‬ ‫خانواده هایــی کــه بیمــار اعصــاب و روان دارن کــم‬ ‫نیســت‪ .‬زنــان و مــردان ‪,‬دختــران وپســران جوانــی‬ ‫کــه ای کاش هــا تــوی دل دارنــد و تمــام ســعی خــود‬ ‫را مــی کننــد تــا مثــل قبــل بشــوند خــوب وســالم‬ ‫وتندرســت و عاقــل وبرگشــتن بــه زندگــی عــادی‪.‬‬ ‫خوشــحال باشــند و از ان لــذت ببرنــد ‪.‬‬ ‫همه ی ما باید سعی کنیم جور دیگری ببینیم‪.‬‬ ‫صدایشــان را بشــنویم درک کنیــم بــه انهــا فرصــت‬ ‫بدهیــم تــا انهــا هــم از بیمــاری شــان نترســند‬ ‫همــه مــا بایــد بــا حضــور و حمایت مــان بــا ایــن‬ ‫انــگ مبــارزه کنیــم‪ .‬از بــه زبــان اوردن واژه روانــی‬ ‫در جوک هــا‪ ،‬ســریال ها‪ ،‬در گفتمــان روزمره مــان‬ ‫دوری کنیــم‪ .‬اینهــا همــه توهیــن بــه کســانی‬ ‫اســت کــه درگیــر یــک بیماری انــد و بی دلیــل ازار‬ ‫می بیننــد‪ .‬بــرای همیــن اســت کــه تاکیــد می کنــم‬ ‫بیمــاران بایــد از خودشــان و بیماری شــان حــرف‬ ‫بزننــد‪ .‬وزارت بهداشــت قدم هــای ابتدایــی را بــرای‬ ‫توانبخشــی و نیازهــای ایــن بیمــاران برداشــته و مــا‬ ‫همچنــان منتظــر قدم هــای بزرگتــر هســتیم‪».‬‬ ‫کاش مــدام بــا ترحــم و زخــم زبــان دردهای مــان را‬ ‫بیشــتر نکننــد‪ ،‬گاهــی عــذاب ایــن حرف هــا از خــود‬ ‫بیمــاری هــم بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫برای درمان بیماری فرد حتما ً باید‬ ‫تحت نظر متخصص قرار داشته باشد‬ ‫بیمــاری دوقطبــی تحــت تاثیــر عامــل زیســتی ـ ارثــی‬ ‫قــرار دارد ایــن بیمــاری مــادرزادی اســت‪ .‬مبتالیــان بــه‬ ‫ایــن اختــال به طــور مــداوم در دو قطــب شــناورند؛‬ ‫گاهــی افســرده‪ ،‬ناامیــد‪ ،‬کم تحــرک و سســت هســتند‬ ‫و گاهی شــیدا می شــوند‪ .‬حالت شــیدایی این بیماران‬ ‫بــه ایــن صــورت اســت کــه نمی تواننــد هیجانــات خــود‬ ‫را کنتــرل کننــد‪ ،‬بیش ازحــد حــرف می زننــد‪ ،‬بیش ازحــد‬ ‫خریــد می کننــد و اعتمادبه نفــس کاذب دارنــد‪.‬‬ ‫به گفتــه روانشناســان بیماری هــای مــادرزادی زمــان‬ ‫ظهــور دارنــد‪ .‬در بیشــتر مــوارد زمــان ظهــور اختــال‬ ‫دوقطبــی ‪ ۲۵‬ســالگی اســت و تــا ان زمــان ایــن‬ ‫بیمــاری درحالــت کمــون (مخفــی) قــرار دارد‪.‬‬ ‫امــا ایــا افــرادی کــه بــه اختــال دوقطبی دچار هســتند‬ ‫می تواننــد زندگــی و تعامــات ســالمی داشــته باشــند؟‬ ‫ایــا کســی کــه یــک روز عاشــق و روز دیگــر فــارغ اســت‬ ‫می توانــد شــغلی بگزینــد یــا یک طــرف ارتباطی عاطفی‬ ‫باشــد؟ مشــاوره‪ ،‬رفتاردرمانــی و شــناخت درمانی نیــز‬ ‫موردنیــاز اســت‪ .‬کســی کــه دوقطبــی اســت‪ ،‬ثبــات‬ ‫خُلــق نــدارد و داروهایــی کــه برایــش تجویــز می شــود‪،‬‬ ‫او را بــه ســمت ثبــات خُلــق ســوق می دهــد‪.‬‬ ‫تعــداد بیمــاران دوقطبــی خیلــی زیــاد نیســت و‬ ‫ایــن فکــر کــه مشــاهده رفتارهــای دوگانــه و دمدمــی‬ ‫به دلیــل افزایــش مبتالیــان بــه اختــال دوقطبــی‬ ‫اســت‪ ،‬غلــط اســت‪ .‬اگــر می بینیــد ایــن رفتارهــا زیــاد‬ ‫شــده یــا میــزان ســردی و خیانــت زوجیــن بــه هــم‬ ‫افزایش یافتــه اســت‪ ،‬تحــت تاثیــر چهــار عامــل اســت‬ ‫کــه یکــی از ان هــا مشــکل ژنتیکــی ـ مثــل اختــال‬ ‫دوقطبــی ـ اســت‪ .‬عامــل دوم الگوگیــری غلــط اســت؛‬ ‫ماننــد اینکــه پــدر شــخص اقــدام بــه خیانــت کــرده و‬ ‫ایــن عملــی او بداینــدی هــم درپــی نداشــته اســت‪.‬‬ ‫عامــل ســوم کوتاهــی همســر اســت و عامــل چهــارم‬ ‫کــه قدمــت زیــادی هــم نــدارد‪ ،‬همه گیــری شــبکه های‬ ‫اجتماعــی و رســانه های نوپدیــد اســت کــه برخــی‬ ‫امــور ناخوشــایند را تســهیل کرده انــد؛ یعنــی عوامــل‬ ‫هوس بــازی یــا خیانــت دردســترس قرارگرفته انــد و‬ ‫حتــی ممکــن اســت افــرادی را کــه نیــت یــک زندگــی‬ ‫ســالم دارنــد‪ ،‬بــه ســمت ایــن امــور ســوق دهنــد‪.‬‬ ‫افــرادی کــه مبتــا بــه اســکیزوفرنی هســتند اغلــب‬ ‫ناعاقالنــه رفتــار می کننــد‪ ،‬در تفکــر صریــح مشــکل‬ ‫دارنــد و بــا عواطــف روزمره در کشــمکش هســتند‪ ،‬که‬ ‫می توانــد بــرای اعضــای خانــواده گیج کننــده‪ ،‬ترســناک‬ ‫و خطرنــاک باشــد و منجــر بــه درگیری هــای خانوادگــی‬ ‫شــود‪ .‬ضــروری اســت کــه رفتارهــای قابل قبــول و غیر‬ ‫قابــل قبــول در خانــه و در شــرایط دیگــر‪ ،‬بــه ویــژه اگــر‬ ‫فرزندانــی داریــد‪ ،‬تعییــن و مشــخص شــود‪.‬‬ ‫افــراد مبتــا بــه اســکیزوفرنی ممکــن اســت مشــکالت‬ ‫جنســی مربوط به وضعیت خود یا درمان ان را تجربه‬ ‫کننــد‪ ،‬امــا هــم بیمــار و هــم روانپزشــکان او تمایلــی بــه‬ ‫رفــع ایــن مشــکالت ندارنــد‪ .‬نشــانه های روان پریشــی‪،‬‬ ‫عوامل روان شــناختی‪ ،‬ســامت جســمی و اســتفاده از‬ ‫داروهــای روان گــردان می تواننــد بــه ناکارایــی جنســی‬ ‫کمــک کننــد‪ .‬بیمــاران بــه ندرت اختالل عملکرد جنســی‬ ‫خــود را بــه صــورت خــود بــه خــود ذکــر می کننــد‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه عــوارض جانبــی جنســی با کاهش وابســتگی‬ ‫بــه درمــان همــراه اســت‪ ،‬کــه احتمــاال منجــر بــه افزایش‬ ‫عالئــم روانــی می شــود‪ .‬همچنیــن بیــن اختــاالت‬ ‫جنســی و کاهــش کیفیــت زندگــی رابطــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫هــر دو جنبــه نشــان می دهــد کــه یــک ارتبــاط موضوعی‬ ‫بالینــی در میــان اســت‪.‬‬ ‫در اکثــر بیمــاران‪ ،‬عالقــه بــه رابطــه جنســی کمــی‬ ‫متفــاوت از افــراد عــادی اســت‪ ،‬زنــان مبتــا بــه‬ ‫اســکیزوفرنی نســبت بــه مــردان تمایــل بــه رابطــه‬ ‫جنســی طوالنی تــر دارنــد و اغلــب دارای فرزنــد‬ ‫هســتند‪ .‬طبــق گــزارش‪ ،‬بــه طــور کلــی بیمــاران مبتــا‬ ‫بــه اســکیزوفرنی اغلــب در روابــط جنســی طوالنــی و‬ ‫پایــدار وارد نمی شــوند‪ .‬کمتــر از ‪ ۱۰‬درصــد بیمــاران‬ ‫اختــال جنســی مرتبــط بــا درمــان ضــد روان پریشــی‬ ‫را گــزارش می کننــد‪ ،‬امــا بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد از ان هــا‬ ‫عوارض جانبی رابطه جنســی را در هنگام پاســخگویی‬ ‫ن یافتــه یــا پرسشــنامه گــزارش‬ ‫بــه مصاحبــه ســازما ‬ ‫می دهنــد‪ .‬اغلــب پزشــکان نیــز از میــزان اختــال‬ ‫عملکــرد جنســی و تاثیــر منفــی ان بــر زندگــی بیمــاران‬ ‫ســوال نمی کننــد و ان را دســت کــم می گیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن اختــال تــا حــدودی امــا نــه بــه طــور کامــل بــه‬ ‫صــورت ژنتیکــی انتقــال می یابــد‪ .‬امــار کلــی پذیرفتــه‬ ‫شــده ایــن اســت کــه اگــر یــک والــد یــا خواهــر یــا بــرادر‬ ‫مبتــا بــه اســکیزوفرنی داشــته باشــید‪ ،‬خطــر ابتــا بــه‬ ‫اســکیزوفرنی ‪ ٪۱۰‬افزایــش می یابــد‪ .‬اگــر هــر دو والــد‬ ‫مبتــا بــه اســکیزوفرنی باشــند‪ ،‬میــزان بیمــاری کــه در‬ ‫کــودکان انهــا دیــده می شــود بســیار باالتــر از افــراد‬ ‫عــادی اســت‪ .‬اگــر یکــی از والدین عالئم اســکیزوفرنی‬ ‫را داشــته باشــد‪ ،‬ممکــن اســت بعضــی یــا همــه‬ ‫ژن هــای دخیــل در اختــال را بــه فرزندانــش منتقــل‬ ‫کنــد و احتمــال بیمــاری روانــی را افزایــش دهــد‪ .‬ایــن‬ ‫مــورد در زمــان تصمیم گیــری بــرای ازدواج بــا بیمــاران‬ ‫اســکیزوفرنی بایــد در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی از فــوت ‪ ۱۹۱‬و‪ ۷،‬هــزار و ‪ ۵۰۱‬بیمــار‬ ‫جدیــد بیمــار در شــبانه روز گذشــته خبــر داد‪.‬‬ ‫وداع ‪ ۱۹۱‬بیمار کرونای بادنیا‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن دکتــر ســیما‬ ‫ســادات الری بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ ۶۱۵۱ :‬بیمــار‬ ‫جدیــد مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬در کشــور شناســایی شــد‬ ‫کــه ‪ ۹۹۱‬نفــر از انهــا بســتری شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه مجمــوع بیمــاران کوویــد‪۱۹‬‬ ‫در کشــور بــه یــک میلیــون و ‪ ۱۶۴‬هــزار و ‪۵۳۵‬‬ ‫نفــر رســید‪ ،‬گفــت‪ :‬متاســفانه در طــول ‪ 24‬ســاعت‬ ‫گذشــته‪ ۱۹۱ ،‬بیمــار کوویــد‪ ۱۹‬جــان خــود را از دســت‬ ‫دادنــد و مجمــوع جــان باختــگان ایــن بیمــاری بــه‪۵۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۱۶‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت در ادامــه بــا بیــان ایــن کــه‬ ‫خوشــبختانه تــا کنــون‪ ۸۹۴‬هــزار و ‪ ۳۶۶‬نفــر از بیمــاران‪،‬‬ ‫بهبــود یافتــه و یــا از بیمارســتانها ترخیــص شــده انــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ ۵۵۱۹ :‬نفــر از بیمــاران مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬در‬ ‫وضعیــت شــدید ایــن بیمــاری تحــت مراقبــت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬تــا کنــون ‪ ۷‬میلیــون و ‪ ۹۷‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۵۶‬ازمایــش تشــخیص کوویــد‪ ۱۹‬در کشــور انجــام‬ ‫شــده است‪.‬‬ ‫الری در پایــان گفــت‪:‬در حــال حاضــر و بــر‬ ‫اســاس اخریــن تحلیــل هــا‪ ۲۰۵،‬شهرســتان‬ ‫در وضعیــت نارنجــی و ‪ ۲۴۳‬شهرســتان در‬ ‫وضعیــت زرد قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫مشکالت پرستاران‬ ‫گلستان حل می شود‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‬ ‫کــه حــل مشــکالت پرســتاران اســتان در دســت‬ ‫انجــام اســت و شــرایط اســتخدام‪ ،‬حقــوق و‬ ‫مزایــای انهــا بهتــر می شــود‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل بــا تبریــک والدت حضــرت‬ ‫زینــب و روز پرســتار در پاســخ بــه پرســش‬ ‫خبرنــگار ایرنــا راجــع مشــکالت صنفــی پرســتاران‬ ‫گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬موضــوع اخــذ تعهــد‬ ‫محضــری از پرســتاران قــراردادی ‪ ۸۹‬روزه‬ ‫حــذف شــده اســت ضمــن اینکــه تعــدادی از‬ ‫انهــا تبدیــل وضعیــت پیــدا کــرده و در قالــب‬ ‫طــرح جدیــد مشــغول ارائــه خدمــت هســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬در طــرح جدیــد حقــوق‬ ‫ایــن دســته از پرســتاران بــه ‪ ۶۰‬میلیــون ریــال‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت پیــش از این پرســتاران قراردادی‬ ‫‪ ۸۹‬روزه مکلــف بــه دادن تعهــد محضــری مبنــی‬ ‫بــر انتظــار نداشــتن اســتخدام رســمی بودند‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫مطالبــات ‪ ۶‬ماهــه نخســت امســال پرســتاران‬ ‫گلســتان پرداخــت شــد و تســویه بخشــی از معوقــات‬ ‫باقــی مانــده اخیــر هــم در دســت انجــام اســت‪.‬‬ ‫دکتــر فاضــل در خصــوص تبدیــل وضعیــت‬ ‫پرســتاران گلســتان و بــا یــاداوری اینکــه ســازمان‬ ‫برنامــه بودجــه هنــوز ســهمیه جدیــد اســتخدام کادر‬ ‫بهداشــت و درمــان اســتان را اعــام نکــرده اســت؛‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در ازمــون اســتخدامی اینــده جــذب‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفــر نیــروی دانشــگاه علــوم پزشــکی گــرگان‬ ‫دیــده شــده اســت کــه بیشــتر انهــا در حــوزه پرســتاری‬ ‫و کادر درمانــی بیمارســتان ها خواهــد بــود‪.‬‬ ‫کافی است نام‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫را در گوگل جستجو کنید‬ ‫انچه به دنبال اش می‬ ‫گردید خواهید یافت‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید احتمال سرقت یا مفقود شدن تلفن همراه بیش از سایر ابزارهای الکترونیکی است؟ لذا‬ ‫هنگام ذخیره اطالعات شخصی خود در ان دقت بیشتری نمایید‪.‬‬ ‫«معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه» مشترک گرامی!‬ ‫ایا می دانید احتمال سرقت یا مفقود شدن تلفن همراه بیش از سایر ابزارهای الکترونیکی است؟ لذا‬ ‫هنگام ذخیره اطالعات شخصی خود در ان دقت بیشتری نمایید‪.‬‬ ‫«معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه»‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫مشترک‬ ‫گرامی!‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬دی ‪1399‬‬ ‫هر تخلف رانندگی بستر یک سانحه است‪ ،‬پس خوب رانندگی کنیم ‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫کالهبرداران میلیاردی‬ ‫در خراسان شمالی دستگیر شدند‬ ‫قسمت چهاردهم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫حضرت امام خمینی (ره)‬ ‫و قانون حق کسب و پیشه‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ادامــه از شــماره ‪« 278‬مالــک حــق دارد هــر مقــداری را کــه بخواهــد‬ ‫بــه عنــوان ســرقفلی از شــخص بگیــر ‏د‪ .‎‬تــا محــل را بــه او اجــاره دهــد‪،‬‬ ‫همــان طــور کــه مســتاجر حــق دارد کــه در اثنــای مــدت اجــاره‪ ،‬ا ‏‪‎‬ز‬ ‫‪‎‬‏شــخص ثالــث ســرقفلی بگیــرد تــا ان جــا را بــه او اجــاره دهــد‪ ،‬در‬ ‫صورتــی کــه مســتاجر حــق اجــار ‏‪‎‬ه ‪‎‬‏دادن را داشــته باشــد»‏‪.‬‬ ‫بنابرایــن مالحظــه میگــردد حضــرت امــام ره بــا توافــق و تراضــی‬ ‫طرفیــن برحــق ســرقفلی نــه تنهــا مخالفتــی نداشــته ‪ ،‬بلکــه در ایجــاد‬ ‫ان تاکیــد موکــد فرمــوده انــد‪ .‬زائــد بــر ان ‪ ،‬در زمــان صــدور فتــوا و‬ ‫زمــان نشــر توضیــح المســائل و تحریــر الوســیله‪ ،‬اساســا ســرقفلی‬ ‫مــورد شناســایی قانونگــذار نبــوده اســت‪ ،‬بلکه قانونگــذار وقت‪ ،‬صرفا‬ ‫حــق کســب و پیشــه را تبییــن و الــزام اور نمــوده بــود و ســرقفلی‬ ‫لفظــی بــود کــه عرفــا بیــن مــردم و بــرای خنثــی کــردن حــق کســب و‬ ‫پیشــه رایج شــده بود تا تنازع ناشــی از الزام به پرداخت نامشــروع‬ ‫حــق کســب و پیشــه متوقــف گــردد‪ .‬بنابرایــن حضــرت امــام ره در‬ ‫ـون موجــد حــق کســب و پیشــه کــه خــاف قانــون مدنــی‬ ‫مقابــل قانـ ِ‬ ‫نیــز بــوده ‪ ،‬مخالفــت کــرده اســت ‪.‬‬ ‫بنابرایــن عمــا در جهــت اســتقرار عدالــت و عــدم امــکان ســوء‬ ‫اســتفاده مســتاجران قدرتمن ـد ِ ان روزگار از مالکیــن بــوده اســت‪( .‬‬ ‫ت مســتاجر ؛ نخســت ناشــی از برخــورداری او از حرفــه و فــن‬ ‫قــدر ِ‬ ‫بــوده کــه در ســنه ‪ 30‬تــا ‪ 40‬انگشــت شــمار بــوده اســت‪ .‬دوم اینکــه‬ ‫ک‬ ‫سرمایه تجارتی و ابزار کار او به تنهایی خیلی بیش از قیمت ِمل ِ‬ ‫مالــک بــوده اســت‪ ).‬همچنیــن فتــوای حضــرت امــام ره بــه منظــور‬ ‫عــدم ســوء اســتفاده مســتاجرین از مالکیــن در تخلیــه بــه موقــع و‬ ‫بــه هنــگام بــوده اســت‪ .‬در مانحنــه فیــه ‪ ،‬تاســیس حــق ســرقفلی در‬ ‫قانــون موجــر و مســتاجر مصــوب ســال ‪ 1376‬و جایگزینــی ان بــا‬ ‫حــق کســب و پیشــه ســابق ؛ بــه منزلــه عملــی شــدن فتــوای امــام‬ ‫ـودن حــق کســب و پیشــه و مشــروع‬ ‫خمینــی ره و خــاف شــرع بـ ِ‬ ‫بــودن حــق ســرقفلی بــوده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن کارشناســان محتــرم کــه ملــزم بــه محاســبه حــق کســب‬ ‫و پیشــه قراردادهــای مشــمول قانــون ســال ‪ 1356‬شــده انــد ‪،‬‬ ‫بایــد توجــه فرماینــد کــه ایــن حــق ‪ ،‬عمــا صفــر ریــال اســت‪ .‬مگــر‬ ‫درخصوص واحدهای کســبی خاص و محدود که مســتاجر با ابتکار‬ ‫خــود اجــرت المثــل واحــد کســبی را به چنــد برابر نرخ متعارف تبدیل‬ ‫کــرده باشــد‪ .‬بعبارتــی اگــر فعالیــت این مســتاجر مبتکــر و خالق نبود‬ ‫‪ ،‬اجــاره بهــاء مغــازه هماننــد ســایر مغــازه هــای مشــابه بــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن کارشناســان محتــرم نبایــد به مجــرد ارجاع قرار کارشناســی‬ ‫بــرای ارزیابــی حــق کســب و پیشــه تصــور انــرا داشــته باشــند کــه گویــا‬ ‫حقــی در حــدود ســرقفلی متصور اســت!!‪.‬‬ ‫بلکــه بایــد بــه دنبــال حقــی باشــند کــه صرفــا و صرفــا از ناحیــه‬ ‫قدرت تجارتی و نام و اوازه و ابروی مســتاجر حاصل شــده باشــد‪ .‬و‬ ‫در اینصــورت ایــن حــق برابــر اســت بــا تفــاوت اجــاره بهــاء متعــارف بــا‬ ‫اجــاره بهایــی کــه واحــد کســبی مــورد نظــر بطــور اســتثناء و بــه ســبب‬ ‫برخــورداری از اقبــال عمومــی پدید اورده اســت‪ .‬متوســط این اختالف‬ ‫در مــدت ســالهای اجــاره ‪ ،‬ضربــدر مــدت اجــاره را میتــوان حــق کســب‬ ‫و پیشــه ایــن واحــد کســبی خــاص تلقــی نمــود‪ .‬مثــا مســتاجری کــه‬ ‫بــه قــدرت تجارتــی و اخالقــی خــود توانســته اجــاره بهــاء روز را بــه دو‬ ‫میلیــون تومــان در ســال برســاند ‪.‬‬ ‫ولــی ســایر مغــازه هایــی کــه از حیــث فیریکــی و محــل وقــوع بــا ان‬ ‫مشــابه هســتند اجــاره روز انهــا پانصــد هــزار تومــان در ســال اســت ‪.‬‬ ‫ایــن مســتاجر مبتکــر و خوشــنام در زمــان تخلیــه ‪ ،‬بــه اســتناد قانــون‬ ‫‪ 1356‬مســتحق دریافــت یــک میلیــون و پانصــد هــزار تومــان بــرای‬ ‫هرســال مــی باشــد‪ .‬اگــر ‪ 5‬ســال مــدت اجــاره او بــوده باشــد مالــک‬ ‫بایــد طبــق قانــون ســال ‪ 1356‬هفــت و نیــم میلیــون تومــان تحــت‬ ‫عنــوان حــق کســب و پیشــه بــه او پرداخــت کنــد‪ .‬اگرچــه ایــن مبلــغ‬ ‫خــاف شــرع و خــاف قانــون مدنــی نیــز هســت‪.‬‬ ‫نتیجــه کلــی ایــن اســت کــه کارشناســان محتــرم اوال بــه خــاف‬ ‫شــرع و خــاف فقــه و خــاف قانــون مدنــی بــودن حق کســب و پیشــه‬ ‫مصــوب ســالهای ‪ 1339‬و ‪ 1356‬اگاه باشــند‪ .‬ثانیــا بداننــد انچــه کــه‬ ‫در ســنه ‪ 30‬تــا ‪ 40‬ســبب وضــع ایــن قانــون شــد ‪ ،‬دیگــر موضوعیــت‬ ‫نــدارد‪ .‬منشــاء وضــع حــق کســب و پیشــه قدرتــی بــود کــه در یــد‬ ‫مســتاجر بــوده اســت‪.‬‬ ‫منبــع ایــن قــدرت‪ ،‬حرفــه و فــن و ســرمایه کار و ابــزار او بــود‪.‬‬ ‫درحقیقــت او بــود کــه بــه جــای شــهرداری امــروز ‪ ،‬مکانــی را به تجاری‬ ‫رئیس پلیس فتا استان گلستان‪:‬‬ ‫هتک حیثیت در‬ ‫سایه سهل انگاری‬ ‫کاربران منجر می شود‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه گســترش جرائــم هتــک حیثیــت و‬ ‫مزاحمت هــای اینترنتــی از کاربــران خواســت‬ ‫اطالعــات شــخصی و خصوصــی خــود را در‬ ‫فضــای مجــازی بــه خصــوص شــبکه های‬ ‫اجتماعــی منتشــر نکننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ ابراهیــم‬ ‫پرســا رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا پیشــرفت روزافــزون تکنولــوژی و‬ ‫گســترش اســتفاده از ابزارهــای اینترنتــی‪،‬‬ ‫به تدریــج فضــای مجــازی و اینترنتــی جــای‬ ‫تبدیــل میکــرد‪ .‬بنابرایــن امــروزه حق کســب و پیشــه ‪ %95‬واحدهای‬ ‫ـون ســال ‪1356‬صفــر اســت و نبایــد کارشناســان‬ ‫کســبی ِمشــمول قانـ ِ‬ ‫حقــی را کــه قانونگــذار در ســال ‪ 1376‬نســخ و منــوط بــه پرداخــت‬ ‫اولیــه حــق ســرقفلی نمــود و امــام خمینــی ره نیــز حکــم بــه خــاف‬ ‫شــرع بــودن ان داده ‪ ،‬صــرف مشــمول قانــون ســال ‪ 1356‬بــودن‬ ‫‪ ،‬تصــور وجــود حقــی را در حــد و حــدود ســرقفلی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫زیــرا حــق کســب و پیشــه ناشــی از فــرض قانونگــذار ســالهای ‪1339‬‬ ‫و ‪ 1356‬بــر ایــن بــوده کــه محــل کســب ‪ ،‬بــا قــدرت تجارتــی و نــام و‬ ‫اوازه و ابــروی مســتاجر ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫لیکــن از ســال ‪ 1355‬کــه قانــون تاســیس شــهرداریها وضــع گردیــد ‪.‬‬ ‫دیگــر ایــن دولــت بــود و نــه مســتاجرین قدرتمنــد کــه محــل کســب‬ ‫ایجــاد میکردنــد‪ .‬از ایــن پــس شــهرداری و اتــاق اصنــاف بــود کــه بــا‬ ‫اخــذ عــوارض و مطابــق تشــریفات و ضوابــط قانونــی‪ ،‬محلــی را بــه‬ ‫محــل کســب تبدیــل میکردنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن مســتاجری کــه بعــد از ســال ‪ 1355‬بــا افــول قــدرت فــن‬ ‫و حرفــه ســابق خــود و افزایــش قیمــت ملــک مالــک و پدیــد امــدن‬ ‫شــهرداری دیگرنقشــی در تبدیــل محــل بــه محــل کســب نداشــته‬ ‫اســت ‪ ،‬عمال حق کســب و پیشــه مســتند به قانون ‪ 1339‬و ‪1356‬‬ ‫فــارغ از خــاف شــرع بــودن و مغایــر قانــون مدنــی بــودن از ســال‬ ‫‪ 1356‬بــه بعــد موضوعیــت خــود را از دســت داد‪ .‬بنابرایــن دیگــر‬ ‫توجیــه قانونگــذار ســال ‪ 39‬و ‪ 56‬وجــود خارجــی نــدارد کــه مســتاجر‬ ‫بــدون انکــه مبلغــی بابــت ســرقفلی در وجــه مالــک پرداخــت کــرده‬ ‫باشــد ‪ ،‬به هنگام تخلیه از او مطالبه کند‪ .‬نتیجه اینکه کارشناســان‬ ‫بایــد بــرای مســتاجرین ســال ‪ 1355‬تــا ‪ 1376‬حــق کســب و پیشــه‬ ‫را در حــدود صفــر بــراورد نماینــد‪ .‬مگــر بــرای مســتاجرین خــاص کــه‬ ‫درامــد محــل کســب را بــه چنــد برابــر وضعیــت عــادی و متعــارف‬ ‫افزایــش داده انــد و در محــل و منطقــه و شــهر نــام اوازه ای بــه راه‬ ‫انداختــه انــد‪ .‬انصــاف حکــم میکنــد بــرای چنیــن مســتاجری کــه اجاره‬ ‫یــک میلیونــی مغــازه مالــک را مثــا بــه ده میلیون افزایش داده اســت‬ ‫‪ ،‬بــه هنــگام تخلیــه ؛ از ایــن ارزش افــزوده ‪ ،‬نصیبــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــدوا مســاله یــک از بــاب ســرقفلی کتــاب تحریــر الوســیله امــام‬ ‫خمینــی ره را کــه از عربــی بــه فارســی ترجمــه شــده اســت بــه شــرح‬ ‫ذیــل درج مینمایــم ‪« :‬اجــاره کــردن عیــن مســتاجره دکان باشــد یــا‬ ‫خانــه یــا غیــر ان حقــی بــرای مســتاجر در انهــا ایجــاد نمیشــود طــوری‬ ‫کــه حــق اخــراج کــردن او را بعــد از انقضــاء مــدت اجــاره نداشــته باشــد‬ ‫طوریکــه مــدت بقــاء و تجــارت مســتاجر در محــل کســب طوالنــی‬ ‫شــود‪ .‬یــا اینکــه وجاهــت و قــدرت و نفــوذ تجــاری او ســبب جلــب‬ ‫توجه مردم به محل کســب او شــوند‪ .‬از انها برای مســتاجر نســبت‬ ‫بــه اعیــان حقــی ایجــاد نمیشــود پــس اگــر مــدت اجــاره تمــام شــود‬ ‫بــر مســتاجر واجــب اســت کــه محــل را تخلیــه کــرده و بــه صاحبــش‬ ‫تســلیم کنــد و اگــر بــدون رضایــت مالــک در محــل مذکــور بمانــد‬ ‫غاصــب گناهــکار محســوب میشــود وی ضامــن عیــن مســتاجره‬ ‫اســت و حتــی اگــر بئســیله افــات اســمانی تلــف شــود ‪.‬همچنانکــه تــا‬ ‫زمانیکــه عیــن مســتاجره را بــه مالــک ان تحویــل نــداده اجــرت المثــل‬ ‫ان بــر عهــده مســتاجر اســت‪ ».‬انچــه کــه فوقــا تصریــح شــد دقیقــا‬ ‫موضــوع حــق کســب و پیشــه ای اســت کــه ابتــدا در قانــون ســال‬ ‫‪ 1339‬و ســپس در قانــون ســال ‪ 1356‬تصویــب گردیــد‪.‬‬ ‫ف شــرع بــودن حــق‬ ‫مالحظــه میشــود کــه حضــرت امــام ‪ ،‬خــا ِ‬ ‫کســب و پیشــه را تاکیــد فرمــوده انــد‪ .‬فــرض قانونگــذار در ان زمان‪،‬‬ ‫ایــن بــوده اســت کــه چــون محــل اســتیجاری بــا قــدرت و توانایــی و‬ ‫نــام و اوازه و شــهرت مســتاجر ‪ ،‬بــه محــل کســب تبدیــل میشــود‬ ‫‪ .‬بنابرایــن اصــل ‪ ،‬بــر اســتمرار اجــاره اســت و نــه مــدت انقضــای‬ ‫اجــاره و همچنیــن مســتاجر بــه هنــگام تخلیــه مســتحق حقــی اســت‬ ‫ـل بــر‬ ‫بــر مالــک بــه نــام حــق کســب و پیشــه‪ .‬صرفنظــر از اینکــه اصـ ِ‬ ‫اســتمرار ‪ ،‬خــاف قاعــده فقهــی و خــاف شــرع و خــاف عقالنیــت‬ ‫اســت ‪ ،‬خــاف مــواد ‪ 468‬و ‪ 494‬قانــون مدنــی نیــز اســت‪ .‬ایــن‬ ‫منطــق قانونگــذار وقــت ‪ ،‬بــرای زمــان قبل از وضع قانون شــهرداریها‬ ‫و قبــل از ایجــاد ضوابــط و مقــررات بــرای تبدیــل مســکونی بــه تجــاری‬ ‫تــا حــدودی در تئــوری بــا عقــل ســازگار بــوده اســت‪.‬‬ ‫در توجیــه منطــق قانونگــذار ســال ‪ ، 1339‬عــرض میشــود کــه در‬ ‫ســنه ‪ 30‬تــا ‪ 40‬معــدود کســانی بودنــد کــه از حرفــه و فــن و ســرمایه‬ ‫و ابــزار کار بــرای اهنگــری ‪ ،‬مســگری‪ ،‬بقالــی ‪ ،‬نانوایــی ‪ ،‬کفاشــی و‪...‬‬ ‫برخــوردار باشــند‪ .‬ادامــه در شــماره ‪ 280‬وهوالمســتعان‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری‬ ‫ســارق و اعتــراف وی بــه ‪ 20‬فقــره ســرقت‬ ‫دوچرخــه در شهرســتان گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» بیــان داشــت‪:‬‬ ‫در پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت دوچرخــه‬ ‫در گــرگان‪ ،‬دســتگیری ســارق بــه صــورت‬ ‫ویــژه در دســتور کار مامــوران انتظامــی ان‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا انجــام بررســی هــای‬ ‫تخصصــی و اقدامــات اطالعاتــی‪ ،‬موفق شــدند‬ ‫ســارق را شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا‬ ‫مرجــع قضائــی‪ ،‬در اقدامــی غافلگیرانــه وی را در مخفیگاهــش دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه کشــف‪ 10‬دســتگاه دوچرخــه‬ ‫مســروقه از مخفیــگاه متهــم‪ ،‬گفــت‪ :‬ســارق در مقــر انتظامــی بــه ‪ 20‬فقــره ســرقت‬ ‫دوچرخــه در شهرســتان گــرگان اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر در پایــان بــا بیــان اینکــه ســارق پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت در صــورت مشــاهده هرگونــه‬ ‫فعالیــت مشــکوک‪ ،‬مراتــب را در اســرع وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬اعــام تــا‬ ‫نســبت بــه دســتگیری مجرمــان و متخلفــان اقــدام شــود‪.‬‬ ‫انهدام باند سارقان‬ ‫حرفه ای در گلستان‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از‬ ‫دســتگیری متهمــان حرفــه ای و اعتــراف‬ ‫انــان بــه ‪ 63‬فقــره ســرقت کابــل بــرق و‬ ‫مخابــرات در شهرســتان هــای «گــرگان و‬ ‫کردکــوی» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «فــرزاد تاجــره»‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع چندیــن فقــره‬ ‫ســرقت کابــل هــای بــرق و مخابــرات‬ ‫در «گــرگان» رســیدگی بــه موضــوع بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران‬ ‫کالنتــری ‪ 13‬شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بررســی هــای اولیــه پلیــس در ایــن‬ ‫راســتا اغــاز شــد و پــس از یــک ســری اقدامــات‬ ‫فنــی و میدانــی‪ ،‬مشــخص شــد ســارقان بــا‬ ‫اســتفاده از یک دســتگاه پژو ســبز رنگ در نقاط‬ ‫خلــوت شــهر اقــدام بــه ســرقت و تخریــب کابــل‬ ‫هــای بــرق و مخابــرات مــی کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫بــا اشــراف اطالعاتــی مامــوران و تحقیقــات‬ ‫تکمیلــی‪ ،‬محــل اختفــای متهمــان در یکــی‬ ‫از روســتاهای اطــراف گــرگان کــه بــه صــورت‬ ‫اســتیجاری طــی چنــد روز اخیــر در اختیــار انــان‬ ‫قــرار گرفتــه و محــل دپــوی امــوال مســروقه‬ ‫بــود‪ ،‬شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مرجــع‬ ‫قضائــی طــی عملیاتــی غافلگیرانــه هــر ‪3‬‬ ‫ســارق در مخفیگاهشــان دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫اعتراف به ‪ 21‬فقره سرقت در «ازادشهر»‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق حرفــه ای و اعتــراف وی‬ ‫بــه ‪ 21‬فقــره ســرقت کابــل بــرق و مخابــرات در شهرســتان ازادشــهر خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع چندیــن فقــره ســرقت‬ ‫کابــل بــرق و مخابــرات در ازادشــهر‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی ان شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اقدامــات تخصصــی و بررســی هــای میدانــی پلیــس اغــاز شــد و‬ ‫ســرانجام مامــوران موفــق شــدند بــا اشــراف اطالعاتــی‪ ،‬مخفیــگاه ســارق را شناســایی و‬ ‫پــس از هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی‪ ،‬وی را در عملیاتــی ضربتــی دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهــم در‬ ‫تحقیقــات مقدماتــی و پــس از مواجهــه بــا مســتندات پلیــس بــه ‪ 21‬فقــره ســرقت‬ ‫کابــل بــرق و مخابــرات در ازادشــهر اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک مالخــر در ایــن عملیــات و معرفــی‬ ‫هــر دو متهــم بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬گفــت‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد در صــورت‬ ‫مواجهــه بــا افــراد مشــکوک‪ ،‬مراتــب را در اســرع وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع داده و در تامیــن امنیــت پایــدار جامعــه ســهیم باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه گســترش جرائــم هتــک‬ ‫حیثیــت و مزاحمت هــای اینترنتــی‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از اســیب های فضــای‬ ‫مجــازی کــه اغلــب غیرقابل جبــران‬ ‫می باشــد جرائــم حــوزه هتــک حیثیــت و‬ ‫نشــر اکاذیــب می باشــد کــه بــا رفتــار و‬ ‫عملکــرد کاربــران ارتبــاط مســتقیم دارد و‬ ‫اغلــب مواقــع بازخــورد رفتــار و اقدامــات‬ ‫ان هــا می باشــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کاربــران می بایســت‬ ‫بـــه فضـــای مجــازی و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬بیــش از حــد اعتمــاد نکننــد و‬ ‫بــا مصادیــق مجرمانــه در قانــون جرائــم‬ ‫رایانـه ای اشــنا شــوند و بــرای فعالیــت در‬ ‫ایــن فضــا‪ ،‬متعـــهد بــه اصــول اخالقــی و‬ ‫عــرف جامعــه باشــند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬هــر مطلــب و محتوایــی کــه‬ ‫ممکــن اســت اثــار و تبعاتــی را بــرای‬ ‫ســایرین بــه دنبــال داشــته باشــد‬ ‫به راحتــی منتـــش ر نکنیــد و از قبــل در‬ ‫ایــن خصــوص تامل کنیــد و تحــت هیــچ‬ ‫شــرایطی تصاویــر شــخصی‪ ،‬خانوادگــی‬ ‫و محیــط کار خــود را در ایــن فضـــا‬ ‫بارگــذاری نکنیــد تــا زمیـــنه بـــروز جـــرائم‬ ‫و هتــک حیثیــت بــرای فرصت طلبــان‬ ‫و مزاحمیــن اینترنتــی فراهــم نشــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــر کــس بــه وســیله‬ ‫ســامانه های رایانــه ای یــا مخابراتــی‪،‬‬ ‫فیلــم یــا صــوت یــا تصویــر دیگــری را‬ ‫تغییــر دهــد و یــا تحریــف کنــد و ان‬ ‫را منتشــر کنــد‪ ،‬بــه نحــوی کــه عرفــا ً‬ ‫موجــب هتــک حیثیــت او شــود‪ ،‬بــه‬ ‫حبــس یــا جــزای نقــدی و یــا هــر دو‬ ‫ســرهنگ پرســا تصریــح کــرد‪ :‬قانــون‬ ‫می بایســت ســرلوحه رفتــار و اقدامــات‬ ‫کاربــران در فضــای مجــازی باشــد و شــهروندان‬ ‫می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬ضمــن اطــاع‬ ‫از قوانیــن ایــن حــوزه‪ ،‬از بروزتریــن اخبــار حــوزه‬ ‫فضــای مجــازی مطلــع شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اثـــار و تبعـــات روحــی و‬ ‫روانــی و اجتماعــی هتــک حیثیــت در‬ ‫فضای مجـــازی‪ ،‬بســـیار بیشـــتر از فضای‬ ‫حقیـقـــی جـــامعه هســت و تــا مـــدت ها ‬ ‫این اثـر در فضـای دیجیتال بـاقـی خواهد‬ ‫مانــد و زندگــی یــک فـــرد یــا خـانـــواده‬ ‫و یــا موقعیــت شــغلی ایــن دســت از‬ ‫کاربــران را تحــت تاثیرقــرار خواهــد داد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری‬ ‫ســارق و اعتــراف وی بــه ‪ 28‬فقــره انــواع‬ ‫ســرقت در شهرســتان گنبــدکاووس خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» بیــان داشــت‪:‬‬ ‫در پــی وقــوع چنــد فقــره انــواع ســرقت‬ ‫در گنبــدکاووس‪ ،‬دســتگیری ســارق بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار پلیــس ان‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا انجــام بررســی‬ ‫هــای تخصصــی و میدانــی‪ ،‬موفــق شــدند‬ ‫ســارق را شناســایی و پــس از هماهنگــی‬ ‫بــا مرجــع قضائــی‪ ،‬در اقدامــی غافلگیرانــه‬ ‫وی را در مخفیگاهــش دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه اعتیــاد شــدید ســارق‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫متهــم در مقــر انتظامــی بــه ‪ 28‬فقــره‬ ‫انــواع ســرقت در شهرســتان گنبــدکاووس‬ ‫اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر در پایــان بــا بیــان اینکــه‬ ‫ســارق پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫امنیــت جامعــه خــط قرمــز پلیــس بــوده و‬ ‫نیــروی انتظامــی برابــر قانــون بــا مجرمــان‬ ‫برخــورد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اعتراف به ‪ 20‬فقره سرقت دوچرخه در گرگان‬ ‫خــود را در زندگــی مــردم بازکــرده و ایــن روزهــا‬ ‫بخــش عمــده ای از رفتارهــای روزمــره افــراد در‬ ‫فضــای مجــازی رخ می دهــد‪ ،‬رفتارهایــی کــه‬ ‫گاهــا منجــر بــه اســیب ها و ضررهــای غیرقابــل‬ ‫جبرانــی می شــوند‪.‬‬ ‫شمـاره ‪279‬‬ ‫سارق حرفه ای‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫به دام افتاد‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪4‬‬ ‫کالهبــردار حرفــه ای بــا ‪ 10‬میلیــارد و ‪650‬‬ ‫میلیــون ریــال کالهبــرداری در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار»علیرضا مظاهــری» بــا اعــام‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی شــکایت ‪6‬‬ ‫شــهروند مبنــی بــر اینکــه افــرادی بــا شــیوه‬ ‫هایــی از جملــه فــروش ملــک‪ ،‬خــودرو‪،‬‬ ‫جعــل امضــا‪ ،‬جعــل چــک و ‪ ...‬از انــان‬ ‫کالهبــرداری کــرده انــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع‬ ‫بــا جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس‬ ‫اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی و‬ ‫همچنیــن بررســی اظهــارات شــاکیان پرونــده موفــق شــدند‪ ،‬محــل اختفــای ایــن‬ ‫افــراد را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن رابطــه بــا تــاش مســتمر کاراگاهــان در‬ ‫یــک عملیــات غافلگیرانــه ‪ 4‬نفــر کالهبــردار حرفــه ای دســتگیر و بــه مقــر پلیــس‬ ‫اگاهــی اســتان منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬متهمــان بــا تبلیغــات‬ ‫در ســایت هــا و کانــال هــای جعلــی طعمــه هــای خــود را شناســایی و بــا جلــب‬ ‫اعتمــاد از انــان اقــدام بــه کالهبــرداری مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی بــا بیــان اینکــه متهمــان در تحقیقــات انجــام شــده بــه‬ ‫‪ 6‬فقــره کالهبــرداری بــه ارزش ‪ 10‬میلیــارد و ‪ 650‬میلیــون ریــال اعتــراف کردنــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در نهایــت ایــن افــراد بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫مجــازات محکــوم می شــود و پلیــس‬ ‫فتــا هــم بــر اســاس وظایــف ابالغــی‬ ‫خــود‪ ،‬در صــورت مشــاهده مصادیــق‬ ‫مجـــرمانه‪ ،‬بــا افــراد هنجارشــکن‪،‬‬ ‫برابــر قانــون رفتــار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪7‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪27‬‬ ‫‪ -6‬پیشــوند ســال و روز ‪ -‬تیــره ‪ -‬نــان خــرد کــرده در ابگوشــت‬ ‫ نقــاب‬‫‪ -7‬دورویی ‪ -‬اسناد ‪ -‬واحد پول چین‬ ‫‪ -8‬پاسبان شهر ‪ -‬رجال ‪ -‬جاندار تک سلولی‬ ‫‪ -9‬نــژاد ایرانــی و هندواروپایــی ‪ -‬شــجاع ‪ -‬چیــن و چــروک‬ ‫پوســت‪ -10.‬اوا ‪ -‬میــوه تــازه بــه بــازار امــده ‪ -‬خــوراک گربــه ‪-‬‬ ‫ســنگفرش‪ -11.‬عالمــت ‪ -‬الیتناهــی‬ ‫‪ -12‬خدای ساختگی ‪ -‬دهان ‪ -‬شریعت ‪ -‬هم شغل‬ ‫‪ -13‬چراگاه ایالت ‪ -‬درخشان ‪ -‬تیر‬ ‫‪ -14‬گهواره ‪ -‬فوتبال دسته برتر ‪ -‬رها ‪ -‬درجه حرارت‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــه عقیــده ایــن اقتصــاددان ‪ 3‬گرایــش بدبینــی ‪ ،‬بی طرفــی و‬ ‫در اختیــار گرفتــن امــور در بــازار معاملــه وجــود دارد ‪ -‬روشــندل ‪-2.‬‬ ‫مرکــز اســتان مرکــزی ‪ -‬روز تولــد ‪ -‬بالکــن‪ -3.‬رفــوزه ‪ -‬صحنــه تئاتــر‬ ‫ اولیــن تولیــد کننــده مــواد و کاالی پتروشــیمی در منطقــه از لحاظ‬‫ارزش ‪ -‬ســبک‪ -4.‬ظــرف خمیرســازی ‪ -‬عــدد مــاه ‪ -‬تردیــد ‪ -‬گشــوده‬ ‫‪ -5‬مخفــف تشــنه ‪ -‬پشــیمان ‪ -‬توبــه از گنــاه‪ -6.‬قــدم ‪ -‬نــاس ‪-‬‬ ‫درخــت زبــان گنجشــک ‪ -‬کــوه اروپایــی‪ -7.‬لحظــه ای ‪ -‬خرگــوش ‪-‬‬ ‫نویســنده و منشــی‪ -8.‬وزیر مالی انگلســتان‪ -9.‬ویژگی های قومی‬ ‫ جمــع راکــب ‪ -‬عــدد مجهــول‪ -10.‬ان طــرف ‪ -‬ریشــه ‪ -‬مشــهور ‪-‬‬‫فراســت‬ ‫‪ -11‬مداومــت ‪ -‬ســبو ‪ -‬تکیــه دادن‪-12.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شــکم بنــد طبــی ‪ -‬انکــر االصــوات ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حــرف تعجــب ‪ -‬فــراز‪ -13.‬تیــم فوتبــال‬ ‫یونانــی ‪ -‬شــرکتی کــه طبــق مــاده ‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قانــون تجــارت بــرای امــور تجــاری‬ ‫‪3‬‬ ‫تشــکیل می شــود ‪ -‬اثــر چربــی ‪ -‬رود‬ ‫جنوبــی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -14‬ســمت چــپ ‪ -‬روشــنی بخــش ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اشــاره‪ -15.‬بــه جــا مانــده ‪ -‬ایــن عملیات‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بانــک‬ ‫‪6‬‬ ‫مرکــزی پایــه پولــی را با خریــد و فروش‬ ‫‪7‬‬ ‫اوراق بهــادار تغییــر دهــد‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازاد بــودن ‪ -‬از صادرکننــدگان‬ ‫قهــوه در نایروبــی‬ ‫‪ -2‬بــازی تختــه ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫ســرین ‪ -‬ســازمان فضایــی امریــکا‬ ‫‪ -3‬مخفــف کاه ‪ -‬حقــوق قانونــی‬ ‫و دریافتنــی دولــت از درامدهــای‬ ‫مــردم و ملــت بــه صــورت پــول یــا‬ ‫مــال ‪ -‬تخــت‪ -4.‬برابــر ‪ -‬اعتقــاد و‬ ‫قصــد درونــی ‪ -‬مغــز ‪ -‬مجــرای خــون‬ ‫‪ -5‬جمــع نامــوس ‪ -‬از اقــوام بــزرگ‬ ‫باســتانی ایــران‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017- 32320421 - 32320420-32149068 :‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شاملی‬ ‫دوشنبــه ‪ 01‬دی ‪1399‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪ 6‬جمادی االول ‪1442‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪2 79‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫عکسهفته‬ ‫اموزش‬ ‫چگونه یک رمز عبور قوی‬ ‫ایجاد کنیم؟‬ ‫بدون شرح‬ ‫همــه مــا اطالعــات حســاس زیــادی را در حســاب های‬ ‫انالیــن خــود ذخیــره کرده ایــم کــه می خواهیــم ایمنــی ان هــا‬ ‫را حفــظ کنیــم‪ ،‬شــامل اطالعــات بانکــی‪ ،‬پیام های خصوصی‬ ‫یــا اطالعاتــی دربــاره زندگــی شــخصی مــان‪ .‬امــا متاســفانه ‪،‬‬ ‫مجرمــان ســایبری به طــور فزاینــده ای از روش هــای پیچیــده‬ ‫هــک کــردن حســاب ها اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بــرای محافظــت از داده هــای انالیــن و ایمن ســازی‬ ‫حســاب های خــود چــه کاری می توانیــد انجــام دهیــد؟‬ ‫خــوب‪ ،‬ایجــاد یــک رمــز عبــور واقعــا ً قــوی مــی بایســت‬ ‫مدنظــر قــرار گیــرد‪ .‬انتخــاب رمــز عبــوری کــه شــخص‬ ‫دیگــری قــادر بــه حــدس زدن ان نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫روش هــای زیــادی بــرای ایجــاد رمزهــای عبــور قــوی‬ ‫وجــود دارد کــه فرامــوش نخواهیــد کــرد‪ .‬در اینجــا‪ ،‬شــما‬ ‫درزمینــه انتخــاب و تنظیــم‬ ‫را بــا نــکات و ترفندهایــی‬ ‫ٔ‬ ‫گذرواژه هــای ایمــن بــرای حســاب های انالیــن اشــنا‬ ‫خواهیــم کــرد‪ .‬و مــا برخــی از روش هــای پیشــنهادی‬ ‫خــود را بــرای ایمــن نگه داشــتن گذرواژه هــای شــما و‬ ‫روش هایــی بــرای اطمینــان از اینکــه دیگــر الزم نیســت‬ ‫لینــک «رمــز فراموش شــده» را فشــار دهیــد‪ ،‬بــه اشــتراک‬ ‫خواهیــم گذاشــت‪.‬‬ ‫‪.......................‬؟‬ ‫رمز طوالنی یک رمز عبور قوی است‬ ‫ایین شب چله در اقوام خراسان شمالی‬ ‫یلــدا ایینــی بــه جــا مانــده از تاریــخ کهــن ایــران‬ ‫اســت کــه در همــه جــای کشــور عمومیــت دارد‬ ‫امــا ایــن اییــن در بیــن اقــوام خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫گنجینــه فرهنگ هــا‪ ،‬برگرفتــه از نــوع زندگــی انــان‬ ‫و متاثــر از برخــی خــرده فرهنگ هــای ســاکنان‬ ‫ایــن خطــه اســت‪.‬‬ ‫اولیــن شــب زمســتان وقتــی ننــه ســرما در خانــه‬ ‫هــا را مــی زد تــا نویــد امــدن بــرف حیاتبخــش را‬ ‫بدهــد و از تولــد دوبــاره خورشــید ســخن بگویــد‪،‬‬ ‫ان زمــان کــه مــردم در تــدارک هیــزم بودنــد تــا‬ ‫کرســی هــا را رو بــه راه کننــد و در اجــاق هــا اتــش‬ ‫بیفروزنــد‪ ،‬همــه در خانــه بــزرگان خانــواده گــرد‬ ‫مــی امدنــد تــا غلبــه نــور بــر تاریکــی را جشــن‬ ‫بگیرنــد و تاریکــی شــب هــای بلنــد پاییــز را بــا‬ ‫نخســتین انــوار روز پشــت ســر گــذارده و بــه ســوی‬ ‫بهــار برونــد‪.‬‬ ‫جشــن شــب چلــه یــا یلــدا کــه ایینــی بــه جــا‬ ‫مانــده از هــزاران ســال قبــل اســت در خانــه‬ ‫بــزرگان خانــواده هــا جشــن گرفتــه مــی شــد و در‬ ‫شــمال خراســان اگــر در اخریــن روزهــای پاییــز‬ ‫زیبــا بــه خانــه هــای بــزرگان ســر مــی زدی مــی‬ ‫دیــدی کــه هــر یــک از افــراد خانــواده در تــدارک‬ ‫جشــن چلــه اســت‪.‬‬ ‫میــوه هایــی کــه از تابســتان اونــگ و بــه نــخ‬ ‫کشــیده شــده بــود تــا بــرای ایــن شــب حفــظ شــود‬ ‫از تاریکــی پســتوی انبارهــا و مطبــخ هــا خــارج و‬ ‫گوشــت گوســفندان پــرواری قورمــه مــی شــد تــا‬ ‫در ایــن شــب اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫تخــم هندوانــه و خربــزه کــه از تابســتان جمع شــده‬ ‫بــود همــراه بــا مغــز دانــه هــای بــادام و زردالــو بــو‬ ‫داده مــی شــد‪ ،‬گــردو و کشــمش امــاده و نخودچــی‬ ‫در کنــار ان هــا میــوه هــای خشــک شــده زردالــو‪،‬‬ ‫هلــو‪ ،‬الــو و لوشــی خشــک شــده در ســینی هــای‬ ‫بــزرگ مســی چیــده مــی شــد تــا اخریــن روز پاییــز‬ ‫برســد و شــب چلــه جشــن گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫خالصــه ایــن کــه اقــوام ســاکن در شــمال‬ ‫خراســان انــروز و خراســان شــمالی امــروزی‪ ،‬هــر‬ ‫چــه در تابســتان کشــته بودنــد بــر ســر خوان شــب‬ ‫چلــه مــی گذاشــتند تــا ایــن شــب هــای بلنــد را بــا‬ ‫انــوار نخســتین روز زمســتان پیونــد دهنــد‪.‬‬ ‫کُلش دیشده قش دیشده‬ ‫یــک پژوهشــگر فرهنــگ عامــه در مــورد اییــن‬ ‫هــای یلدایــی خراســان شــمالی مــی گویــد‪ :‬بــا‬ ‫پایــان یافتــن کار دِرو در مــزارع‪ ،‬ایــن مَثـَـل ترکــی‬ ‫کــه اشــاره ای بــه اغــاز ســرما اســت‪ ،‬دوبــاره بــر‬ ‫ســر زبان هــا می افتــاد کــه «کُلَــش دیشـدِه‪ ،‬قِــش‬ ‫دیشــدِه» یعنــی تــا کلــش افتــاد‪ ،‬زمســتان افتــاد‪.‬‬ ‫«کلــش همــان قســمت خشــن و درشــت ســاقه‬ ‫و برگهــای گنــدم و جــو و امثــال ان اســت کــه پــس‬ ‫از درو در زمیــن مــی مانــد»‪.‬‬ ‫احســان حصــاری مقــدم مــی افزایــد‪ :‬کاربــرد‬ ‫ضرب المثــل کُلَــش دیشــدِه‪ ،‬قِــش دیشــدِه‪،‬‬ ‫هشــداری بــود بــرای عاقبــت اندیشــی کــه «قَــرَه‬ ‫قِــش» یــا همــان زمســتان ســرد و ســیاه در راه اســت‪،‬‬ ‫زیــرا تهیـه اذوقــه و ســوخت بــرای فصــل زمســتان‪ ،‬از‬ ‫جملــه دغدغه هــای خانــواده هــا و پــدران بــود‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬بــا وزش نخســتین بادهــای‬ ‫پاییــزی کاروان هیــزم فروشــان از جنگل هــای‬ ‫ســالوک و روســتای چاربیــد‪ ،‬بــه ســمت شــهر‬ ‫ســرازیر می شــد تــا هیمــه اجــاق هــای خانــواده‬ ‫هــا را تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬ان روزهــا کــم بودنــد بجنــوردی‬ ‫هایــی کــه خانــه هایشــان از خوشــه های انگــور‬ ‫گذرواژه قوی واضح نیست‬ ‫کاله داری و الموت(گالبــی) کــه از تیرهــای چوبــی‬ ‫ســقف خانه هــا اونــگ شــده و یــا چغنــدری کــه در‬ ‫دل خــاک پنهــان مــی کردنــد‪ ،‬بــی نصیــب باشــد‬ ‫تــا بــه میمنــت شــب چلــه بــرای خــوردن امــاده‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫گــذرواژه خــوب بایــد چیــزی باشــد کــه حــدس زدن‬ ‫یــا شکســتن ان بــرای شــخص دیگــری واقعــا ً دشــوار‬ ‫باشــد ‪ ،‬بنابرایــن بــه دنبــال هیچ چیــز واقعــا ً عمومــی‬ ‫ماننــد «گــذرواژه» یــا «‪ »12345‬نباشــید‪ .‬دو گزینــه‬ ‫اخیــر همچنــان از محبوب ترین هــا در جهــان هســتند و‬ ‫همچنیــن از کمتریــن کاربردهــا هســتند!‬ ‫گذرواژه هــای خــوب نمی تواننــد شــامل مســیرهای‬ ‫به یادماندنــی صفحه کلیــد باشــند‬ ‫از مســیرهای صفحه کلیــد متوالــی ماننــد «‪»qwerty‬‬ ‫اســتفاده نکنیــد و اگــر هیــچ تالشــی بــرای گــذرواژه‬ ‫خــوب نکردیــد‪ ،‬به احتمال زیــاد هکرهــا بــرای شکســتن‬ ‫ان بــه تــاش زیــادی احتیــاج ندارنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬چلــه کــه فــرا مــی‬ ‫رســید میــوه هــا بــر ســینی هــای مســی چیــده‬ ‫مــی شــد و کــدو و زردک و چغنــدر هــم در دیــگ‬ ‫مســی‪ ،‬روی اجــاق و یــا اتــش تنــور پختــه مــی‬ ‫شــد و همــه در زیــر کرســی می نشســتند تــا از‬ ‫بلندتریــن شــب ســال عبــور کننــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬روی کرســی پــر مــی شــد از میــوه‬ ‫هایــی ماننــد ســیب و گالبــی و انــار‪ ،‬کشــمش و‬ ‫دانــه زردالــو و انــواع قیســی و هــر ان چــه کــه در‬ ‫تــوان خانــواده هــا بــود‪.‬‬ ‫حصــاری مقــدم از نخــود‪ ،‬کشــمش‪،‬‬ ‫توت خشــک‪ ،‬تخمــه کــدو‪ ،‬برگــه زردالــو‪ ،‬مغــز‬ ‫گــردو‪ ،‬ســنجد‪ ،‬گنــدم بــوداده (قورقَــه) مغــز ِ دانــه‬ ‫زردالــو (دَنَــه ُ‬ ‫شــور) حلواکنجــدی محلــی و حلــوا‬ ‫باشــیره انگــور یــاد مــی کنــد کــه بــرای ایــن شــب‬ ‫امــاده مــی شــد و مــی افزایــد‪ :‬ایــن خوراکــی‬ ‫هــا داخــل مجمعــه ای مســی بــه روی کرســی‬ ‫می امــد و خــوردن غذاهایــی هم چــون‪ ،‬قووِرمَــه‪،‬‬ ‫ماشلِه شــولَه‪ ،‬مَســتووَه و قاب لِــه یــا قابْلــی از‬ ‫مرســوم ترین غذاهــای ان زمــان بــود و البتــه‬ ‫ایــن غذاهــا بــا صــدای بزرگانــی کــه در زیــر نــور‬ ‫چــراغ موشــی‪ ،‬فانــوس و یــا لَمپــای روی کرســی‪،‬‬ ‫شــاهنامه و قصــه حســین کُرد شبســتری و یــا‬ ‫امیرارســان نامــدار را می خواندنــد‪ ،‬خوشــمزه تــر‬ ‫هــم مــی شــد‪.‬‬ ‫وی بــه یکــی از برجســته تریــن اییــن هــای شــب‬ ‫چلــه اشــاره کــرده و مــی گویــد‪ :‬بــردن هدیــه بــرای‬ ‫نوعروســان از برجســته تریــن اییــن هــای شــب‬ ‫«چلِّــه لـِـق» یــا همــان چلـه ای‬ ‫چلــه بــود کــه بــه ان ِ‬ ‫مــی گفتنــد کــه شــامل هدایایــی ماننــد پوشــاک و‬ ‫مــواد غذایــی متنــوع بــود کــه بــا نواختــن دایــره و‬ ‫رقــص و اواز همــراه بــود‪.‬‬ ‫چله بزرگ‬ ‫در نــگاه قدیمــی ترهــا زمســتان بــه دو چلــه بــزرگ‬ ‫و کوچــک تقســیم می شــد‪ ،‬چلــه بــزرگ از اول دی‬ ‫مــاه تــا دهــم بهمــن مــاه طــول مــی کشــید و دهــم‬ ‫بهمــن بــه بعــد نیــز چلــه کوچــک شــمرده مــی شــد‪.‬‬ ‫بــه بــاور یکــی از ســالمندان بجنــوردی‪ ،‬در شــب چلــه‪،‬‬ ‫حتمــا بــرف مــی باریــد امــا نــه اکنــون بلکــه در دهــه‬ ‫هــای قبــل و محــال بــود روزهــای انتهــای پاییــز بــه ویــژه‬ ‫اخریــن شــب هــای پاییــزی بــا بــرف همــراه نباشــد‪.‬‬ ‫محمــد ســلیمانیان مــی افزایــد‪ :‬در روزهــای اخــر‬ ‫پاییــز تنقالتــی کــه خانــواده هــا تهیــه کــرده بودنــد‬ ‫ماننــد انــواع میــوه هــای خشــک‪ ،‬و انچــه اونــگ‬ ‫کــرده بودنــد و همچنیــن تنقالتــی ماننــد مخلــوط‬ ‫مغــز گــردو‪ ،‬بــادام‪ ،‬کنجــد مخلــوط در شــیره انگــور‬ ‫کــه بــه ان ترخــان هــم مــی گفتنــد‪ ،‬از پســتوها‬ ‫درامــده و ســفره یلــدا را رنگیــن مــی کــرد‪.‬‬ ‫شعر و شاهنامه‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬در مناطــق تــات نشــین و جلگــه‬ ‫سنخواســت‪ ،‬مــردم در ایــام چلــه کوچــک و بــزرگ بــه‬ ‫جمــع اوری بوتــه هــای بیابانــی و هیــزم مــی پرداختنــد‬ ‫و اتــش مــی افروختنــد و مردمــان ایــن خطــه همچنین‬ ‫چوب هایــی را کــه بــا نــخ و پارچــه مزیــن شــده بــود‪،‬‬ ‫بــه نفــت اغشــته کــرده و بــه نشــانه شــادی‪ ،‬نشــاط و‬ ‫ســرور بــه اســمان پرتــاب می کردنــد‪.‬‬ ‫وی از خوانــدن ترانــه هــای دنبالــه دار بومــی‪ ،‬بــا‬ ‫وقتــی صحبــت از امنیــت رمــز عبــور می شــود‪ ،‬طــول‬ ‫واقعــا ً مهــم اســت‪ .‬توصیــه می کنیــم رمــز عبــوری را‬ ‫انتخــاب کنیــد کــه حداقــل ‪ 12‬کاراکتــر داشــته باشــد‪،‬‬ ‫حتــی اگــر می توانیــد طوالنی تــر باشــد‪.‬‬ ‫هــر نمــاد اضافــی در یــک رمــز عبــور به طــور تصاعــدی‬ ‫تعــداد ترکیبــات ممکــن را افزایــش می دهد‪ .‬بــا این فرض‬ ‫کــه از عبــارات رایــج اســتفاده نمی کنیــد‪ ،‬رمزهــای عبــور بــا‬ ‫طــول مشــخص اساســا ً غیرقابل کنتــرل می شــوند‪.‬‬ ‫رمز عبور قوی‪ ،‬اطالعات شخصی نیست‬ ‫مضامیــن عاشــقانه یــا امیــد و صمیمیــت نیــز یــاد‬ ‫مــی کنــد و مــی گویــد‪ :‬نقالــی خوانــی در کنــار‬ ‫بهــره منــدی از هنرمنــدی نوازنــدگان و بخشــی هــا‬ ‫بیشــتر در میــان کردهــا مرســوم بــود‪.‬‬ ‫اهالــی هــر روســتا بــه تناســب محصوالتــی کــه‬ ‫داشــتند و انچــه کاشــته بودنــد تنقــات مخصوص‬ ‫ایــن شــب را ذخیــره مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬تــات هــا عقیــده داشــتند کــه‬ ‫بایــد در ایــن شــب‪ ،‬چــراغ خانه هــای خــود را تــا‬ ‫صبــح روشــن نگــه دارنــد و بــا جمــع شــدن دور‬ ‫کرســی در منــازل بــزرگان قــوم‪ ،‬شــب را بــه صبــح‬ ‫پیونــد بزدنــد‪.‬‬ ‫ترکمن ها و تهیه واخ ارماخ‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬ترکمن هــا نیــز در کنــار ســایر‬ ‫مراســم‪ ،‬انــواع و اقســام خربــزه و دانــه ان را بــرای‬ ‫ایــن شــب تهیــه می کردنــد کــه یکــی از انهــا «واخ‬ ‫ارمــان» نــام داشــت و در کنــار ان از کــدوی تکلــه‬ ‫قــوز کــه در دورتریــن روســتای اســتان خراســان‬ ‫شــمالی بــا همیــن نــام و در نقطــه صفــر مــرزی‬ ‫برداشــت می شــد‪ ،‬بهــره می بردنــد‪ .‬ایــن کــدو‬ ‫نــزد ترکمنــان معــروف تریــن نــوع کــدو در اســتان‬ ‫هــای خراســان شــمالی و گلســتان اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس میــراث معنــوی اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری خراســان‬ ‫شــمالی در مــورد مراســم شــب چلــه ایــن اســتان‬ ‫مــی گویــد‪ :‬ایــن گونــه نیســت کــه مراســم و اییــن‬ ‫هــای شــب چلــه در هــر نقطــه کشــور بــا نقطــه‬ ‫دیگــر متفــاوت باشــد و تقریبــا در تمــام نقــاط بــه‬ ‫ویــژه در خراســان قدیــم اییــن هــای مشــترکی را‬ ‫در بیــن اقــوام مــی توانســتی ببینــی‪.‬‬ ‫علــی حســن پنــاه مــی افزایــد‪ :‬اگرچــه پرونــده‬ ‫یلــدا ثبــت ملــی شــده اســت امــا ایــن اییــن ایرانــی‬ ‫در ‪ ۸‬کشــور جهــان مشــترک اســت‪.‬‬ ‫شب چلگی عروسان‬ ‫وی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬یلــدا ایینــی ایرانــی‬ ‫اســت و ایــن فرهنــگ بــا خــرده فرهنــگ هایــی از‬ ‫گوشــه و کنــار امیختــه شــده امــا برجســته تریــن‬ ‫اییــن ایــن شــب در بیــن اقــوام خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫بــردن شــب چلگــی بــرای عــروس اســت کــه کرمانــج‬ ‫هــا و تــرک هــا ان را بــا قــوت برگــزار مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی یکــی از غذاهــای ویــژه اقــوام تــرک خراســان‬ ‫در ایــن شــب را پخــت قابلــی دانســته و مــی‬ ‫افزایــد‪ :‬کرمانــج هــا و ترکمــن هــای ایــن اســتان‬ ‫غذایــی بــه نــام قورمــه مــی خورنــد کــه روش پخــت‬ ‫ان ویــژه و خــاص اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه در شــب یلــدا بایــد از خوردنــی‬ ‫هایــی کــه بــه لحــظ هویتــی مربــوط بــه منطقــه خــود‬ ‫ماســت اســتفاده شــود مــی گویــد‪ :‬گــردو‪ ،‬نخــود‬ ‫کشــمش‪ ،‬ترخــان‪ ،‬شــیره انگــور و گنــدم بــوداده و‬ ‫ســیب و گالبــی‪ ،‬چغنــدر‪ ،‬لبــو و شــلغم از خوردنــی‬ ‫هــای مرســوم اســت امــا ایــن روزهــا برخــی خوردنــی‬ ‫هــا وارد ســفره هــای مــردم شــده کــه بــا هویــت‬ ‫اییــن هــای یلدایــی منافــات دارد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬کرســی یکــی از وســایل‬ ‫گرمایشــی قدیــم بــود کــه اکنــون نیــز بعضــا در‬ ‫چیدمــان ســفره شــب یلــدا از ان اســتفاده مــی‬ ‫شــود امــا بــا ســماوری کــه بــه ان اضافــه شــده‬ ‫در حالــی کــه در ســنوات گذشــته هیچــگاه بــرروی‬ ‫کرســی ســماور نمــی گذاشــتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در حافظــه تاریخــی منطقــه‬ ‫هندوانــه در ســفره شــب چلــه نیســت‪ ،‬مــی‬ ‫افزایــد‪ :‬افــزودن و یــا کاســتن از برخــی ملزومــات‬ ‫و مفاهیــم در اییــن هــای مختلــف‪ ،‬بــر ان اییــن‬ ‫اثــر منفــی دارد و بایــد شــکل هــر ایینــی جــدای از‬ ‫ســلیقه منــدی هایــی کــه بــه اصــل ان ضربــه وارد‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬حفــظ شــود‪.‬‬ ‫وی بــا نــام بــردن از شــاخص تریــن مراســم ایــن‬ ‫شــب در خراســان شــمالی و در میــان اقــوام‬ ‫ســاکن ان ادامــه مــی دهــد‪ :‬بــردن هدیــه بــرای‬ ‫نوعروســان بــه همــان شــکل قدیــم بایــد تقویــت‬ ‫شــود زیــرا در پشــت ان فلســفه ای وجــود داشــت‬ ‫مبنــی برایــن کــه پــس از مراســم نامــزدی خانــوده‬ ‫دامــاد عــروس را از خــود مــی دانســتند و بــرای‬ ‫اینکــه ایــن نشــان دهنــد عــروس اکنــون دیگــر‬ ‫عضــوی از خانــواده ان هاســت پوشــاک و مــواد‬ ‫غذایــی را در ســینی هــای مســی قــرار داده و بــا‬ ‫ســاز و اواز بــه در خانــه عــروس مــی بردنــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬انچــه امــروز از افزودنــی هــای‬ ‫بعضــا مربــوط و نامربــوط بــه ایــن اییــن افــزوده‬ ‫شــده‪ ،‬نشــان دهنــده چشــم و هــم چشــمی در‬ ‫بیــن مــردم اســت نــه احیــا و زنــده نگــه داشــتن‬ ‫رســوم ایــن شــب کــه گاه اصــل و ماهیــت ایــن‬ ‫رســم را زیــر ســوال مــی بــرد‪.‬‬ ‫خراسان شمالی ‪ ۸۶۳‬هزار نفر جمعیت دارد‪.‬‬ ‫در ایــن اســتان اقــوام کــرد‪ ،‬تــرک‪ ،‬تــات و ترکمــن‬ ‫در کنــار هــم زندگــی مــی کنند‪/.‬ایرنــا‬ ‫ایــن واقعــا ًمهــم اســت کــه از هیچ چیــز شــخصی ماننــد‬ ‫نــام مســتعار ‪ ،‬تاریــخ تولــد یــا نــام حیــوان خانگــی خــود‬ ‫بــرای رمــز اســتفاده نکنیــد‪ .‬ایــن اطالعاتــی اســت کــه‬ ‫به راحتــی بــا مشــاهده رســانه های اجتماعــی شــما‪،‬‬ ‫یافتــن پروفایــل کار انالیــن یــا حتی فقط با گــوش دادن‬ ‫بــه مکالمـه ای کــه بــا شــخص دیگــری برقــرار می کنیــد‪،‬‬ ‫می توانــد رمــز شــما را فــاش کنــد‪.‬‬ ‫رمز خوب باید منحصربه فرد باشد‬ ‫پــس از ایجــاد گــذرواژه قــوی‪ ،‬ممکــن اســت وسوســه‬ ‫شــوید کــه از ان گــذرواژه بــرای همــه حســاب های انالیــن‬ ‫خــود اســتفاده کنیــد‪ .‬امــا اگــر ایــن کار را انجــام دهیــد‪ ،‬در‬ ‫برابــر حمــات متعــدد اســیب پذیرترمی شــود‪.‬‬ ‫و اگــر یــک هکــر موفــق به کشــف رمز ورود شــما شــود‪،‬‬ ‫پ ـس ازان قــادر خواهــد بــود بــه هــر حســابی کــه از ان‬ ‫رمــز عبــور اســتفاده می کنیــد وارد شــود‪ ،‬کــه ممکــن‬ ‫اســت شــامل ایمیل هــای شــما‪ ،‬رســانه های اجتماعــی‬ ‫و حســاب های کار شــما باشــد‪.‬‬ ‫بســیاری از افــراد از رمــز عبــور مشــابه بــرای همــه موارد‬ ‫اســتفاده می کننــد زیرابــه خاطــر ســپردن ان اســان تر‬ ‫اســت‪ .‬امــا نگــران نباشــید زیــرا مــا نــکات و نــکات زیــادی‬ ‫در اختیــار شــما قــرار داده ایــم کــه بــه شــما کمک می کند‬ ‫چندیــن رمــز عبــور را کمــی پایین تــر مدیریــت کنیــد‪.‬‬ ‫از رمزهای عبور گذشته خودداری کنید‬ ‫همچنین بســیار مهم اســت که اطمینان حاصل کنید‬ ‫کــه گذرواژه هــای ســابق خــود را دوبــاره بــه کار نمی گیریــد‪،‬‬ ‫به خصــوص اگــر ان هــا قبــا ًهــک شــده باشــند‪ .‬ایــن ممکن‬ ‫اســت بدیهــی بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا پــس از اســتفاده از رمــز‬ ‫عبــور‪ ،‬نبایــد از ان اســتفاده مجــدد کنیــد‪ ،‬بهتــر اســت یــک‬ ‫مــورد جدیــد ارائــه دهیــد‪ .‬به خصــوص اگــر درگذشــته بــا‬ ‫هــک کــردن رمــز عبــور مشــکلی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫نمادهایی که می توانید در رمزهای عبور‬ ‫استفاده کنید‬ ‫اگرچــه اســتفاده از نویســه های خــاص در رمزهــای‬ ‫عبــور خــود واقعــا ًروش خوبــی بــرای ایمن ســازی بیشــتر‬ ‫ان هاســت‪ ،‬امــا همــه حســاب های انالیــن بــه شــما‬ ‫امــکان اســتفاده از هــر نمــادی را کــه دوســت داریــد‪،‬‬ ‫نمی دهنــد‪ .‬امــا بیشــتر بــه شــما امــکان می دهــد از‬ ‫مــوارد زیــر اســتفاده کنیــد‪:‬‬ ‫نمونه هایی از رمزهای عبور خوب‬ ‫بنابرایــن بــرای یــاداوری ‪ ،‬یــک گــذرواژه بایــد حداقــل‬ ‫‪ 12‬کاراکتــر داشــته باشــد (در حالــت ایــده ال ‪ ،‬حتــی‬ ‫‪ 15‬حــرف) و بایــد از یــک مجموعــه به ظاهــر تصادفــی‬ ‫از حــروف بــزرگ و کوچــک‪ ،‬اعــداد و نویسـه های خــاص‬ ‫ماننــد عالئــم نگارشــی تشکیل شــده باشــد‪.‬‬ ‫نکاتی برای ایجاد رمز عبور خوب‬ ‫خوشــبختانه مــوارد زیــادی وجــود دارد کــه می توانیــد‬ ‫بــرای ایجــاد رمزهــای عبــور منحصربه فــرد و قــوی بــرای‬ ‫هــر یــک از حســاب های انالیــن خــود انجــام دهیــد‪ .‬در‬ ‫اینجــا نــکات مهــم مــا در مــورد نحــوه راه انــدازی یــک رمــز‬ ‫عبــور خــوب اورده شــده اســت‪:‬‬ ‫به جای رمز عبور ‪ ،‬عبارت عبور را انتخاب کنید‬ ‫عبــارات رمــز عبــور بســیار امن تــر از رمزهــای عبــور‬ ‫هســتند زیــرا معمــوال ًطوالنی تــر هســتند و حــدس زدن‬ ‫ان هــا را مجبــور به ســختی می کنــد‪ .‬بنابرایــن به جــای‬ ‫انتخــاب کلمــه‪ ،‬عبارتــی را انتخــاب کنیــد و اولیــن‬ ‫حــروف‪ ،‬اعــداد و عالئــم نگارشــی را از ان عبــارت بگیرید‬ ‫تــا ترکیبــی از صفحــات به ظاهــر تصادفــی ایجــاد شــود‪.‬‬ صفحه 8 ‫مرتب دست‬ ‫های خود را‬ ‫بشویید‬ ‫شستشوی دست ها با اب و صابون و استفاده از محلولهای‬ ‫ضدعفونی کننده حاوی الکل‪،‬ویروس های روی‬ ‫دست ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره ‪279‬‬ ‫ترفندهای که ازان ها برای مدیریت اینستاگرام بی خبرهستید‬ ‫تغییر محتوای صفحه اکسپلور‬ ‫اینســتاگرام یکــی از محبوب تریــن شــبکه های‬ ‫اجتماعــی در سراســر جهــان اســت کــه کاربــران‬ ‫بســیاری در ایــران دارد‪ .‬اگرچــه بــه نظــر می رســد‬ ‫ایــن شــبکه اجتماعــی امکانــات خیلــی ویــژه ای‬ ‫بــرای کاربرانــش تــدارک ندیــده امــا واقعیــت‬ ‫متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫شــبکه های اجتماعــی اعتبــار و اهمیــت بســیار‬ ‫ویــژه ای در زندگــی روزمــره مــردم پیــدا کرده انــد و ایــن‬ ‫اهمیــت بــه مــرور زمــان بیشــتر از قبــل شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از محبوب تریــن بســترهای اجتماعــی در فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬اینســتاگرام لقــب می گیــرد کــه همیــن حــاال‬ ‫میلیاردهــا کاربــر در ســطح جهــان دارد‪.‬‬ ‫ایــن شــبکه اجتماعــی در ایــران هــم محبــوب‬ ‫اســت و بســیاری از کاربــران ایرانــی عضــو‬ ‫اینســتاگرام حتــی بیشــتر از یــک یــا دو حســاب‬ ‫کاربــری در بســتر ان ایجــاد کرده انــد‪.‬‬ ‫در نــگاه نخســت بــه نظــر می رســد اینســتاگرام‬ ‫قابلیت هــای ویــژه ای نــدارد امــا این گونــه نیســت‪.‬‬ ‫ایــن شــبکه اجتماعــی کــه رقبــای گردن کلفتــی‬ ‫ماننــد تیــک تــاک را در برابــر خــود می بینــد‪،‬‬ ‫مجموعــه خاصــی از قابلیت هــای نســبتا پنهــان‬ ‫را تــدارک دیــده کــه دانســتن ان هــا بــه هــر‬ ‫کاربــری کمــک می کنــد تــا تجربــه متفاوت تــری از‬ ‫اینســتاگرام داشــته باشــد‪ .‬در ادامــه بــا تعــدادی‬ ‫از ترفندهــای جالــب اینســتاگرام کــه از ان هــا‬ ‫بی خبــر هســتید‪ ،‬اشــنا می شــوید‪.‬‬ ‫استفاده از فونت های گوناگون در‬ ‫بخش بیوگرافی اینستاگرام‬ ‫احتمــاال شــما هــم در اینســتاگردی هایتان متوجه‬ ‫شــده اید کــه گروهــی از کاربــران از فونت هــای‬ ‫خــاص و متفاوتــی در بخــش بیوگرافــی حســاب‬ ‫کاربــری خــود اســتفاده کرده انــد‪ .‬در ابتــدا بــه‬ ‫نظــر می رســد خیلــی ویــژه اســت امــا اصــا‬ ‫اینطــور نیســت‪ .‬بــرای اینکــه از یــک فونــت خــاص‬ ‫در بخــش بیوگرافــی حســاب اینســتاگرام خــود‬ ‫اســتفاده کنیــد تنهــا الزم اســت کــه وارد ایــن‬ ‫ســایت شــود‪ .‬حــاال می توانیــد متنــی کــه بــرای‬ ‫بیوگرافــی پروفایــل امــاده کرده ایــد را بنویســید‪.‬‬ ‫ســپس فونــت مــورد نیــاز خــود را انتخــاب کــرده و‬ ‫بــا انتخــاب همــه کلمــات از ان رونوشــت بگیریــد‪.‬‬ ‫ســپس متــن را درون تنظیمــات ویرایــش بخــش‬ ‫بیوگرافــی حســاب اینســتاگرام خــود وارد کنیــد و‬ ‫دکمــه دخیــره را لمــس کنیــد‪.‬‬ ‫ایمن سازی فضای مجازی‬ ‫با‪۵‬راهکاربرای تجربه فرزندان‬ ‫امــروزه کــودکان کمتــری را مشــاهده مــی کنیــد کــه در کوچــه خیابــان هــای‬ ‫محــل زندگــی خودشــان بــه انجــام بــازی هــای گروهــی و ســرگرمی هــای ســالم‬ ‫مشــغول باشــند‪ .‬کــودکان امــروز‪ ،‬بازهــم در کوچــه و خیابــان هــای نزدیــک خانــه‬ ‫یشــان هســتند اما دیگر توپ‪ ،‬ســنگ‪ ،‬دروازه‪ ،‬عروســک و… در میان نیســت زیرا‬ ‫گوشــی هــا و تبلــت هــا دنیــای کــودکان را محــدود کــرده و باعــث کمرنــگ شــده‬ ‫روابــط عاطفــی کــودکان مــی شــود‪ .‬البتــه ریشــه در خانــواده هــر کــودک دارد زیــرا‬ ‫والدیــن بــه علــت نداشــتن حوصلــه بچــه داری‪ ،‬شــاغل بــودن‪ ،‬مهمانــی رفتــن و…‬ ‫فرزنــدان خــود را بــا فضــای مجــازی و بــازی هــای رایانــه ای اشــنا کــرده و ان هــا را‬ ‫گوشــه گیــر و از اغــوش خانــواده دور مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از پایــگاه خبــری صبــای ســامت‬ ‫اگــر افــراد خانــواده شــما در زمــان همــه گیــری بیمــاری کرونــا مجبــور به مانــدن در‬ ‫خانــه هســتند‪ ،‬احتمــال دارد کــه فرزندانتــان زمــان بیشــتری را در فضــای مجــازی‬ ‫بگذراننــد‪ .‬مــدارس‪ ،‬تمــاس بــا دوســتان و پدربــزرگ و مادربزرگ هــا‪ ،‬حتــی‬ ‫کالس هــای موســیقی و خیلــی چیزهــای دیگــر انالیــن شــده اند‪.‬‬ ‫ارتباطــات مجــازی بــه کــودکان و نوجوانــان کمــک می کنــد تــا اثــرات ســوء ایــن‬ ‫وضعیــت (موقتــی) کم تــر شــود و انهــا را تشــویق می کنــد تــا بــه زندگــی روزانــه‬ ‫خــود ادامــه دهنــد‪ .‬ولــی از طــرف دیگــر چالش هــای جدیــدی بــرای والدیــن ایجــاد‬ ‫می کنــد‪ .‬چطــور می توانیــد از فضــای اینترنــت بیشــترین اســتفاده کــرده در‬ ‫حالیکــه کم تریــن اســیب متوجــه کــودکان گــردد؟ حتــی در شــرایط عــادی هــم‬ ‫حفــظ چنیــن تعادلــی کار ســاده ای نیســت‪ ،‬حــاال کــه بحــث بحــران ســامتی مثل‬ ‫بیمــاری کرونــا هــم مطــرح اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬درباره فضای مجازی با فرزندان خود شفاف صحبت کنید‪.‬‬ ‫بــا فرزنــدان خــود صادقانــه راجــع بــه کســانی کــه بــا انهــا در ارتبــاط هســتند و‬ ‫صفحــه اکســپلور در اینســتاگرام تــاش می کنــد‬ ‫بــا توجــه بــه ســلیقه ای کــه از کاربــر دارد‪ ،‬محتــوای‬ ‫مــورد نیــاز او را تامیــن کنــد‪ .‬امــا ایــن صفحــه‬ ‫معمــوال شــناخت درســتی از ســایق کاربــران‬ ‫پیــدا نمی کنــد و معمــوال بــا نمایــش محتوایــی کــه‬ ‫توســط دنبال کننــدگان یــک کاربــر پسندیده شــده‪،‬‬ ‫دریایــی از محتــوای بی فایــده را در برابــر کاربــران‬ ‫قــرار می دهــد‪ .‬بــرای ان کــه محتــوای صفحــه‬ ‫اکســپلور خــود را تغییــر دهیــد‪ ،‬ترفنــد جالبــی‬ ‫وجــود دارد کــه می توانیــد از ان یــاری بگیریــد‪.‬‬ ‫ابتــدا وارد صفحــه اکســپلور شــده و ســپس یکــی‬ ‫از پســت هایی کــه چنــدان مــورد پســندتان نیســت‬ ‫را گشــوده و گزینــه تنظیمــات در ســمت راســت‬ ‫پســت را لمــس کنیــد‪ .‬حــاال بــا انتخــاب گزینــه‬ ‫‪ Not Interested‬می توانیــد بــه اینســتاگرام ثابــت‬ ‫کنیــد کــه عالق ـه ای بــه ان نــوع از پس ـت ها نداریــد‪.‬‬ ‫بــا انجــام ایــن تنظیــم روی بیشــتر تصاویــری کــه‬ ‫در صفحــه اکســپلور بــه ان هــا عالقــه ای نداریــد‪،‬‬ ‫می توانیــد ایــن صفحــه متفــاوت اینســتاگرام را بــا‬ ‫توجــه بــه ســایق خــود دگرگــون کنیــد‪.‬‬ ‫نوشتن متن رنگارنگ‬ ‫در استوری اینستاگرام‬ ‫بــرای اینــکار ابتــدا بایــد نوشــته ای در بخــش‬ ‫اســتوری اینســتاگرام اماده و ســپس همه حروف‬ ‫ان را انتخــاب کنیــد‪ .‬حــاال بایــد وارد تنظیمــات‬ ‫انتخــاب رنــگ شــده و ابتــدا انگشــت شــصت چــپ‬ ‫خــود را روی متــن قــرار دهیــد و در ادامــه انگشــت‬ ‫شــصت راســت خــود را روی بخــش تنظیمــات‬ ‫رنــگ امــاده کنیــد‪ .‬پــس از ان کــه رنــگ اغازیــن‬ ‫را از ســمت راســت تصویــر انتخــاب کردیــد‪ ،‬هــر‬ ‫دو انگشــت خــود را از دو طــرف به صــورت کامــا‬ ‫همزمــان بــه ســمت مخالــف هدایــت کنیــد‪ .‬حــاال‬ ‫متــن شــما رنگارنــگ شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیریت بخش کامنت ها‬ ‫دیدگاه هــا و نظراتــی کــه افــراد زیــر پســت های‬ ‫اینســتاگرام وارد می کننــد در بســیاری از مــوارد‬ ‫باعــث ایجــاد ســوتفاهم های تاریخــی می شــود‪.‬‬ ‫بــرای ان کــه چنیــن مشــکلی نداشــته باشــید‪،‬‬ ‫می توانیــد بخــش کامنت هــا را مدیریــت کنیــد‪.‬‬ ‫چگونگــی ارتباط شــان صحبــت کنیــد‪ .‬اطمینــان حاصل کنیــد که اهمیــت و ارزش‬ ‫تعامــات دوســتانه و حمایتگرانــه را می فهمنــد و این کــه رفتارهــای تبعیض امیــز‬ ‫و نامناســب هرگــز قابــل قبــول نیســتند‪ .‬انهــا را تشــویق کنیــد کــه اگــر هــر یــک‬ ‫از ایــن رفتارهــا را تجربــه کرده انــد فــورا ً موضــوع را بــا شــما یــا شــخص بالــغ و‬ ‫معتمــدی درمیــان بگذارنــد‪ .‬نســبت بــه حــاالت فرزندتــان هنــگام کار بــا اینترنــت‬ ‫هشــیار باشــید کــه مثــا ً ایــا غمگیــن یــا پنهــان کار بــه نظــر می رســد‪ ،‬یــا اذیــت و‬ ‫ازار اینترنتــی را تجربــه می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬از تکنولوژی برای حفاظت از فرزندان خود استفاده کنید‪.‬‬ ‫مطمئــن شــوید کــه لــوازم الکترونیکــی فرزندتــان بــه اخریــن نســخه نرم افــزار و‬ ‫انتی ویــروس مجهــز باشــد و تنظیمــات حریــم خصوصــی روشــن باشــد‪ .‬دوربیــن‬ ‫(وب کــم) را درصــورت عــدم اســتفاده بپوشــانید‪ .‬بــرای بچه هــای کوچک تــر‪ ،‬از‬ ‫ابزارهایــی نظیــر برنامه هــای “کنتــرل والدیــن بــر اینترنــت” و “جســتجوی امــن”‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ ،‬تــا تجربیــات انالیــن ایمنــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫درمــورد منابــع اموزشــی رایــگان انالیــن محتــاط باشــید‪ .‬فرزنــد شــما هرگــز نباید‬ ‫عکــس یــا اســم کامــل خــود را بــرای دسترســی بــه ایــن منابــع اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫بــه خاطــر بســپارید کــه تنظیمــات حریــم خصوصــی را کنتــرل کنیــد تــا دریافــت‬ ‫اطالعــات را به حداقــل برســانید‪ .‬بــه فرزنــد خــود یــاد دهید که اطالعات شــخصی‬ ‫خــود را به خصــوص در اختیــار غریبه هــا قــرار ندهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬با فرزتان در فضای مجازی زمان بگذرانید‬ ‫فرصتهایــی بــرای فرزندتــان ایجــاد کنیــد تــا ارتباطــات انالیــن مثبــت و ایمــن بــا‬ ‫دوســتان‪ ،‬خانــواده و شــما داشــته باشــند‪ .‬در حــال حاضــر‪ ،‬ارتبــاط بــا دیگــران‬ ‫مهم تــر از همیشــه اســت و می توانــد فرصتــی عالــی بــرای شــما باشــد تــا در‬ ‫“ارتباطــات مجــازی” الگویــی مناســب از لحــاظ مهربانــی و همــدردی بــرای‬ ‫فرزندتــان باشــید‪.‬‬ ‫بــه کــودکان خــود امــوزش دهیــد چطــور مــی تواننــد از اطالعــات نادرســت و‬ ‫محتواهــای نامتناســب بــا ســن انهــا کــه مــی توانــد موجــب نگرانــی بیشــتر انهــا‬ ‫در مــورد ویــروس کرونــا گــردد‪ ،‬اجتنــاب کننــد‪ .‬منابــع دیجیتالــی معتبــر زیــادی‬ ‫ابتــدا وارد بخــش کامنــت یکــی از پســت های‬ ‫صفحــه خــود شــوید و ســپس بخــش تنظیمــات‬ ‫را در بخــش بــاالی صفحــه ســمت راســت لمــس‬ ‫کنیــد‪ .‬در ایــن مرحلــه دو گزینــه وجــود دارد‪ .‬یکــی‬ ‫از ان هــا گزینــه ‪ Turn of Commenting‬اســت‬ ‫کــه عمــا اجــازه ثبــت نظــر توســط کاربــران را‬ ‫نمی دهــد و همــه دیدگاه هــا را محــدود می کنــد‪.‬‬ ‫گزینــه دوم ‪ Choose Words to Hide‬اســت‬ ‫کــه اجــازه می دهــد تعــدادی از کلمــات را محــدود‬ ‫کــرده تــا کاربــری از ان هــا در کامنــت خــود‬ ‫اســتفاده نکنــد‪ .‬در ایــن بخــش همچنیــن قابلیتــی‬ ‫وجــود دارد کــه می توانیــد محدودیــت درج‬ ‫دیــدگاه را بــرای کاربــران مشــخصی وضــع کنیــد‪.‬‬ ‫مدت زمان استفاده تان از اینستاگرام‬ ‫را کشف کنید‬ ‫اینســتاگرام شــبکه اجتماعــی بســیار محبوبــی‬ ‫اســت و بــه همیــن دلیــل بســیاری از کاربــران‬ ‫بخــش عظیمــی از وقــت خــود را در ان ســپری‬ ‫می کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال اگــر احســاس می کنیــد بــا‬ ‫حضــور بیــش از حــد در اینســتاگرام وقــت خــود را‬ ‫هــدر می دهیــد‪ ،‬می توانیــد ان را مدیریــت کنیــد‪.‬‬ ‫ابتــدا بایــد بفهمیــد کــه چــه مقــدار از روز را بــه‬ ‫اینســتاگرام اختصــاص می دهیــد‪ .‬بــرای اینــکار‬ ‫ابتــدا وارد صفحــه اصلــی پروفایــل خــود شــده‬ ‫و ســپس نمایــه تنظیمــات بــاال ســمت راســت را‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ .‬از ایــن بخــش می توانیــد گزینــه‬ ‫‪ Your Activity‬را لمــس کــرده و بــه دریایــی از‬ ‫اطالعــات مــورد نیــاز وارد شــوید‪ .‬در ایــن صفحــه‬ ‫میــزان اســتفاده روزانــه شــما از حســاب کاربــری‬ ‫اینســتاگرامتان ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫می توانیــد میــزان حضورتــان در اینســتاگرام را بــه‬ ‫نســبت روزهــای مختلــف هفتــه بررســی کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫می خواهیــد اعتیــاد بــه اینســتاگرام را کاهــش دهیــد‪،‬‬ ‫از گزینــه ‪ Set Reminder‬یــاری بگیریــد‪ .‬در ایــن بخــش‬ ‫می توانیــد میــزان حداکثــری اســتفاده از اینســتاگرام‬ ‫را مشــخص کنیــد‪ .‬بــرای مثــال اگــر می خواهیــد‬ ‫روزانــه تنهــا ‪ ۱۰‬دقیقــه از اینســتاگرام اســتفاده کنیــد‪،‬‬ ‫تنظیمــات را روی ‪ ۱۰‬دقیقــه ذخیــره کنیــد‪ .‬اگــر میانگیــن‬ ‫فعالیــت روزانــه شــما در اینســتاگرام از ‪ ۱۰‬دقیقــه عبــور‬ ‫کــرد‪ ،‬ایــن شــبکه اجتماعــی بــه شــما هشــدار می دهــد‬ ‫کــه وقــت خــود را بیشــتر از ایــن هــدر ندهیــد!‬ ‫از ســازمان هایــی ماننــد یونیســف و ســازمان جهانــی بهداشــت در دســترس‬ ‫مــی باشــد کــه شــما و فرزنــدان تــان را قــادر مــی ســازد بــا هــم در مــورد ویــروس‬ ‫اطالعــات بیشــتری کســب کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای فرزنــد خــود زمــان بگذاریــد و برنامه هــا‪ ،‬اپلیکیش ـن ها‪ ،‬بازی هــا و ســایر‬ ‫ســرگرمی های مناســب ســنش را پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬عادت های انالین سالم را تشویق کنید‬ ‫رفتارهــای خــوب را در فضــای مجــازی و در تماس هــای تصویــری تشــویق کنیــد‪.‬‬ ‫فرزندتــان را تشــویق کنیــد تــا بــا همکالســی هایش مهربــان باشــد و بــه انهــا‬ ‫احتــرام بگــذارد‪ .‬مراقــب پوشــش فرزندان تــان درجلــوی دوربیــن باشــید و اجــازه‬ ‫ندهیــد از داخــل اتــاق خــواب تمــاس تصویــری بگیرنــد‪.‬‬ ‫وقتــی کــودکان زمــان بیشــتری را در فضــای مجــازی می گذارننــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫درمعــرض تبلیغــات بیشــتری قــرار بگیرنــد کــه غذاهــای ناســالم‪ ،‬کلیش ـه های‬ ‫جنســیتی یــا موضوعــات نامتناســب بــا سن شــان را ترویــج می کننــد‪ .‬بــه‬ ‫فرزندتــان کمــک کنیــد تــا تبلیغــات انالیــن را تشــخیص دهــد و از ایــن فرصــت‬ ‫اســتفاده کنیــد تــا بــا هــم برخــی پیامهــای منفــی را شناســایی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بگذارید اوقات خوشی داشته باشند و ابراز وجود کنند‬ ‫گذرانــدن زمــان در خانــه می توانــد فرصــت خوبــی بــرای فرزنــدان شــما باشــد تــا‬ ‫از فضــای مجــازی بــرای انعــکاس نظــرات خــود و حمایــت از کســانی کــه در ایــن‬ ‫بحــران بــه کمــک نیــاز دارنــد‪ ،‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫فرزنــدان خــود را تشــویق کنیــد تــا بــا بهره گیــری از ابزارهــای دیجیتــال فعالیــت‬ ‫جســمانی داشــته باشــند‪ ،‬بــه عنــوان مثــال تشــویق بــه اســتفاده از ویدیوهــای‬ ‫ورزشــی انالیــن بــرای بچه هــای کوچــک و بازی هــای ویدیویــی کــه تحــرک انهــا‬ ‫را زیادتــر می کنــد‪.‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید کــه بیــن ســرگرمی های انالیــن و فعالیت هــای غیرانالیــن‬ ‫تعــادل برقــرار کنیــد‪ ،‬بــه عنــوان مثــال اگــر امــکان دارد بیــرون و در فضــای ازاد‬ ‫هــم وقــت بگذرانیــد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 01‬دی ‪1399‬‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست‬ ‫نزنید‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن اســت بــه‬ ‫ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده مــی تواننــد‬ ‫ویــروس را بــه چشــم هــا ‪،‬بینــی و دهــان شــما منتقــل کننــد‪.‬از‬ ‫ایــن راه هــا ویــروس مــی توانــد وارد بــدن شــما شــده و شــما را‬ ‫بیمــار کنــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪279‬‬ ‫چگونه سر کودکان داد نزنیم؟‬ ‫یــک اشــتباه کوچــک کــودک‪ ،‬کبریتــی اســت بــر فیتیلــه تنش هــای‬ ‫روزانــه والدیــن کــه موجــب داد زدن می شــود؛ امــا ایــن موضــوع‬ ‫همیــن جــا تمــام نمی شــود‪.‬‬ ‫یکــی از محصــوالت جانبــی کــه کرونــا بــا خــود بــه زندگــی مــا اورده‪،‬‬ ‫پــدر و مادرهــای عصبانــی اســت‪ .‬پــدر و مادرهایــی کــه تنش هــای و‬ ‫مشــکالت روزانــه خــود را تــاب می اورنــد و همــه را یکجــا بــا داد زدن‬ ‫ســر کــودک خــود تخلیــه می کننــد‪ .‬در ایــن بیــن کــودکان هــر روزه‬ ‫بــا تــرس و تحقیرهــای والدیــن خــود روزهــای کودکــی خــود را پشــت‬ ‫ســر می گذارنــد‪ .‬در ادامــه «ایرنــا زندگــی» بــا مــواردی کــه موجــب‬ ‫ایــن داد زدن هــا می شــود‪ ،‬عوارضــی کــه بــر کــودکان و بزرگ ســالی‬ ‫انهــا دارد و روش هــای مقابلــه بــا ایــن رفتــار ناهنجــار‪ ،‬شــما را‬ ‫همراهــی می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬چرا عصبانی هستیم؟‬ ‫ممکــن اســت مشــکالت اقتصادیــی کــه ناخواســته بــا ورود کرونــا‬ ‫در جامعــه بــه وجــود امدنــد علــت اصلــی عصبانیــت مــا باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫مشــکل می توانــد بــر روابــط خانوادگــی و زناشــویی اثــر بگــذارد و‬ ‫مــا را بــی حوصلــه و مضطــرب کنــد‪ .‬ایــن خلــق تنــگ بــه کنش هــا‬ ‫بــه ســرعت و بــا خشــم پاســخ می دهــد‪ .‬اگــر ایــن کنشــگر رییــس‬ ‫باشــد مجبوریــم خــود را مالیم تــر نشــان دهیــم ولــی ایــن اجبــار را‬ ‫در مقابــل کــودکان خــود نمی بینیــم‪ .‬عصبانیــت «پنهــان» می توانــد‬ ‫شــامل مشــکالت اقتصــادی‪ ،‬اختــاف طبقــات اجتماعــی‪ ،‬تبعیــض‬ ‫جنســیت‪ ،‬مشــکالت خانوادگــی‪ ،‬مشــکالت زناشــویی و گره هــای‬ ‫روانــی باشــد‪ .‬علــت عصبانیــت «پیــدا» ممکــن اســت دعــوای لفظی‪،‬‬ ‫کثیــف شــدن لباس هایمــان‪ ،‬گــم کــردن کلیدهــای خانــه و از ایــن‬ ‫قبیــل مــوارد باشــد‪ .‬بررس ـی ها نشــان می دهــد کــه عصبانیت هــای‬ ‫پنهــان اغلــب پایدارتــر هســتند ولــی عصبانیت هــای پیــدا تکانـه ای و‬ ‫شــدیدتر عمــل می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬داد زدن های ما برای کودکان چطور معنا می شود؟‬ ‫زندگــی خــود حــس کننــد‪ .‬بنابرایــن انهــا متوجــه نیســتند وقتــی شــما‬ ‫عصبانــی هســتید از ســر و کول تــان بــاال نرونــد و بــرای درخواســت‬ ‫یــک بســتی جلــوی خودشــان را بگیرنــد‪ .‬شــیرینی ایــام کودکــی بــه‬ ‫همیــن روزهــای بــی خبــری خالصــه می شــود‪ .‬روزهایــی کــه مــا هیــچ‬ ‫چیــزی را بلــد نیســتیم‪ .‬اشــتباهات در زندگــی کــودکان معنایــی نــدارد‬ ‫و اگــر کاری را اشــتباه انجــام می دهنــد بدانیــد کــه تصــوری از بــد‬ ‫یــا غلــط بــودن ان ندارنــد‪ .‬پــس بایــد بــه انهــا درســت و غلــط بــودن‬ ‫را یــاد داد‪ .‬نحــوه یــاد دادن ایــن رفتارهــا همــان تربیتــی اســت کــه‬ ‫برخــی والدیــن ان را بــه خوبــی و برخــی بــه بدتریــن شــکل ممکــن‬ ‫بــه جــای می اورنــد‪.‬‬ ‫ب) کــودکان خشــم و عصبانیــت شــما را بــرای خــود اینگونــه معنــا‬ ‫می کننــد کــه ناخواســتنی هســتند‪ ،‬الیــق محبــت نیســتند و گاهــی‬ ‫دچــار تنفرهــای لحظـه ای از خــود و شــما می شــوند‪ .‬مشــکالت همیــن‬ ‫جــا تمــام نمی شــود و در برخــی از کــودکان بــه صــورت شــب ادراری‪،‬‬ ‫لکنــت زبــان‪ ،‬خجالــت بیــش از حــد و دیگــر مــوارد مشــابه‪ ،‬خــود را‬ ‫نشــان می دهــد‪ .‬اثــرات عصبانیت هــای والدیــن در بزرگســالی ایــن‬ ‫کــودکان منجــر بــه خــود سانســوری‪ ،‬تــرس از حضــور در اجتمــاع‪،‬‬ ‫عــدم موفقیت هــای اجتماعــی‪ ،‬ســرکوب شــدن خالقیت هــا و‬ ‫عصبانیــت پنهــان می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬چگونه سعی در درمان خود کنیم؟‬ ‫بــرای اینکــه ســر کــودکان معصــوم‪ ،‬عصبانیــت خــود را خالــی نکنیــم؛‬ ‫نیــاز اســت کــه امــوزش ببینیــم و تمریــن کنید‪ .‬رفتارهای شــما عواقب‬ ‫دارد در همیــن لحظــه تمــام نمی شــود و در زندگــی کودکان تــان بــارز‬ ‫می شــود‪ .‬فکــر کنیــد ایــن دوران خانه نشــینی و اموزش هــا مجــازی‪،‬‬ ‫فرصـت طالیــی بــرای دیــدن لحظــه بــه لحظــه رشــد فرزندتــان اســت‪.‬‬ ‫از ایــن فرصــت بــه بهتریــن شــکل ممکــن اســتفاده کنیــد‪ .‬ورزش هــای‬ ‫هــوازی و یــوگا‪ ،‬نوشــیدن دمنوش هــای ارامبخــش و کمــی تعلــل‬ ‫در واکنش هــا می توانــد در کنتــرل رفتارهایمــان مــا را یــاری کننــد‪.‬‬ ‫الــف) کــودکان درک کاملــی از موضوعــات و مشــغله های روزانــه مــا‬ ‫ندارنــد و مجبــور هــم نیســتند کــه ایــن موضوعــات را بــه ایــن زودی در‬ ‫درد مقطعی قفسه سینه‬ ‫به چه معنا است؟‬ ‫درد مقطعــی قفســه ســینه کــه می ایــد و م ـی رود مســئله ای اســت‬ ‫کــه نبایــد بــه ان بــی توجــه باشــیم؛ زیــرا ممکــن اســت بــه مشــکال‬ ‫قلبــی ربــط داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬دردی که در ناحیه ی قفسه سینه می اید‬ ‫و می رود توجه کنید‬ ‫مــا اغلــب از درد قفســه ســینه بــه عنــوان نشــانه ای از حملــه قلبــی‬ ‫یــاد می کنیــم‪ .‬بــا ایــن حــال درد قفســه ســینه بــه طــور خــودکار بــه‬ ‫ایــن معنــی نیســت کــه مشــکل قلبــی داریــم‪ .‬ســوزش ســر معــده و بــه‬ ‫طور کلی درد در ناحیه ی قفســه ســینه به علت ورزش و دیگر موارد‬ ‫مشــابه ممکــن اســت بــا حملــه قلبــی اشــتباه گرفتــه شــود‪ .‬مــگان‬ ‫کامــات‪ ،‬متخصــص قلــب و اســتادیار بالینــی پزشــکی در دانشــکده‬ ‫پزشــکی دیویــد گفــن‪ ،‬می گویــد‪« :‬درد قفســه ســینه از هــر نــوع را‬ ‫نبایــد نادیــده گرفــت‪ .‬شــما همیشــه بایــد بــه دنبــال مراقبت هــای‬ ‫پزشــکی در هنــگام درد ممتــد و مقطعــی در ناحی ـه ی قفســه ســینه‬ ‫باشــید‪ ».‬دانیــل کانتالــون‪ ،‬متخصــص قلــب و بخــش کاردانــی رئیــس‬ ‫الکتروفیزیولــوژی قلــب در کلینیــک کلیولنــد‪ ،‬می گویــد‪« :‬احتیــاط‬ ‫و احســاس خطــر کــردن در ایــن دســته موقعیت هــا بهتــر از بــی ‬ ‫اهمیتــی اســت‪ .‬وضعیــت خــود را یــک وضعیــت خطرنــاک و عالئــم را‬ ‫تهدیــدی بــرای جــان خــود بدانیــد کــه ممکــن اســت بــه عنــوان مثــال‪،‬‬ ‫ســندرم کرونــری حــاد‪ ،‬امبولیســم ریــوی یــا ســکته مغــزی مشــکوک‬ ‫پیــش بیایــد‪».‬‬ ‫‪ .۲‬انواع درد قفسه سینه‬ ‫درد قفســه ســینه شــامل ســنگینی ســینه‪ ،‬تیــر کشــیدن و ســوزش‬ ‫در منطقــه قفســه ســینه می شــود‪ .‬نــوع درد نــوع علــت را مشــخص‬ ‫نمی کنــد ولــی موضــوع حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه نبایــد بــی‬ ‫اهمیــت بــه شــرایط کنونــی خــود باشــید‪ .‬دکتــر کانتالــون می گویــد‪:‬‬ ‫«در واقــع گاهــی درد قفســه ســینه بســیار شــدید می شــود ماننــد‬ ‫اسپاســم (گرفتگــی عضــات) مــری یــا اســیب عضالنــی اســکلتی کــه‬ ‫می توانــد بســیار شــدید باشــد در حالــی کــه درد قفســه ســینه مربــوط‬ ‫بــه قلــب‪ ،‬می توانــد بســیار ظریــف باشــد‪».‬‬ ‫‪ .۳‬درد قفسه سینه در زنان‬ ‫درد قفســه ســینه از ســوزش ســر معــده یــا ســرفه بیــش از حــد‪،‬‬ ‫در زنــان و مــردان مشــابه اســت‪ .‬امــا بــا حملــه قلبــی‪ ،‬زنــان ممکــن‬ ‫اســت برخــی عالئــم غافلگیرکننــده را تجربــه کننــد‪ .‬تجربــه زنــان بــا‬ ‫عالئمــی کــه مــردان تجربــه می کننــد متفــاوت اســت‪ .‬دکتــر کانتالــون‬ ‫می گویــد‪« :‬زنــان در هنــگام حملــه قلبــی کمتــر دچــار درد قفســه‬ ‫ســینه می شــوند‪ .‬عالئــم می توانــد بــرای بیمــاران زن ظریف تــر عمــل‬ ‫کنــد‪ .‬درد در هنــگام ســکته در زنــان می توانــد ماننــد فشــار ضعیــف‬ ‫یــا فقــط مشــکلی در تنفــس باشــد‪ .‬بــه همیــن علــت بیشــتر در‬ ‫معــرض خطــر ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی و عروقــی هســتند‪ ».‬زنــان‬ ‫بایــد همیشــه بایــد بــه غرایــز خــود اعتمــاد کننــد و زمانــی کــه احســاس‬ ‫درســتی نــدارد بــه پزشــک خــود مراجعــه کننــد تــا معاینــه شــوند‪ .‬زنــان‬ ‫تــا حــدودی بیشــتر از مــردان احتمــال دارد کــه دچــار کوتاهــی نفــس‪،‬‬ ‫تهــوع و درد پشــت کمــر یــا فــک (بــه عنــوان عالئــم حملــه قلبــی)‬ ‫شــوند‪ .‬بــه گــزارش انجمــن قلــب امریــکا‪ ،‬ایــن هــا نشــانه های حملــه‬ ‫قلبــی هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬درد قفسه سینه مربوط به قلب نیست‬ ‫دالیــل متعــددی وجــود دارد کــه ممکــن اســت احســاس درد قفســه‬ ‫ســینه را بــه وجــود اورد و بــه قلــب ربطــی نداشــته باشــد‪ .‬عضــات‪،‬‬ ‫بافت هــای همبنــد‪ ،‬اســتخوان ها‪ ،‬پوســت‪ ،‬ریه هــا‪ ،‬مــری‪ ،‬معــده و‬ ‫رگ هــای عصبــی زیــادی در منطقــه قفســه ســینه دارنــد‪ .‬درد قفســه‬ ‫ســینه کــه مربــوط بــه قلــب نیســت بــه عنــوان درد ارجاعــی شــناخته‬ ‫می شــود؛ یعنــی شــما درد را در یــک مــکان احســاس می کنیــد‪ ،‬امــا‬ ‫منبــع درد در منطقــه دیگــری اســت‪ .‬مثــا ســوزش ســر دل را در نظــر‬ ‫بگیریــد‪ .‬اغلــب در منطقــه قفســه ســینه احســاس می شــود‪ .‬دکتــر‬ ‫کانتلــون می گویــد‪« :‬منصفانــه اســت کــه بگوییــم علــل غیــر قلبــی در‬ ‫درد قفســه ســینه بســیار شــایع تر از علــل قلبــی اســت؛ امــا مشــکل‬ ‫ایــن اســت کــه چنیــن عالئمــی هــم نیــاز بــه یــک ارزیابــی کیفــی و‬ ‫زمینــه ای دارنــد تــا بررســی شــوند تــا بفهمیــم محتمــل تریــن علــت‬ ‫چیســت‪ ».‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬فــرض نکنیــد کــه درد قفســه ســینه‬ ‫جــدی نیســت فقــط بــه ایــن دلیــل کــه ممکــن اســت قلــب را درگیــر‬ ‫نکنــد‪ .‬چــه مربــوط بــه قلــب باشــد و چــه نباشــد بایــد در اســرع وقــت‬ ‫بــرای تشــخیص و درمــان بــه پزشــک خــود مراجعــه کنیــم‪.‬‬ ‫شــما ممکــن اســت درد قفســه ســینه کــه می ایــد و مـی رود را پــس از‬ ‫بلنــد کــردن وزنــه یــا اســیب بــه منطقــه قفســه ســینه‪ ،‬احســاس کنید‪.‬‬ ‫درمــان بــه طــور معمــول شــامل اســتراحت‪ ،‬ســرما یــا گرمــا‪ ،‬مســکن یــا‬ ‫قرص هــای ضــد التهــاب می شــود‪.‬‬ صفحه 10 ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم یــک متــر‬ ‫فاصلــه بگیرید‪.‬زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد قطــرک هــای‬ ‫ریــزی از دهــان و بینــی او بــه اطــراف پاشــیده میشــود کــه ممکــن اســت‬ ‫حــاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگــر فاصلــه شــما بــا ان فــرد خیلــی نزدیــک باشــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت شــما ایــن قطــرک هــای حــاوی ویــروس کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫فاصله‬ ‫(ایمن) را در‬ ‫اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 01‬دی ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪279‬‬ ‫با ‪ ۱۰‬عادت سالم شبانه‪ ،‬راحت تر الغر شوید‬ ‫ایــن نکتــه ثابــت شــده کــه پیــروی از برخــی‬ ‫عــادات ناســالم در هنــگام شــب‪ ،‬مــی توانــد یکــی‬ ‫از دالیــل اصلــی افزایــش وزن باشــد‪.‬‬ ‫م خوابــی اســت زیــرا بــر متابولیســم‬ ‫اضافــه وزن کــ ‬ ‫بــدن تاثیــر مــی گــذارد و رونــد طبیعــی ان را کاهــش‬ ‫ی دهــد‪ .‬اگــر بــه انــدازه کافــی نخوابیــد‪ ،‬احســاس‬ ‫مــ ‬ ‫گرســنگی افزایــش مـی یابــد و کورتیــزول بیــش از حــد‬ ‫معمــول تولیــد مــی شــود‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬خســتگی ناشــی‬ ‫از اســتراحت ناکافــی نیــز مانــع از تحــرک و ورزش مـی ‬ ‫شــود‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬ســعی کنیــد حتمــا شــب هــا ‪ ۷‬تــا ‪۸‬‬ ‫ســاعت بخوابیــد‪.‬‬ ‫اجتنــاب از کافئیــن‪ :‬نوشــیدنی هــای حــاوی کافئیــن‬ ‫کیفیــت خــواب را مختــل مــی کننــد و کالــری باالیــی‬ ‫نیــز دارنــد‪ .‬همچنیــن نظــم بیولوژیــک را بــه هــم مــی‬ ‫ زننــد و باعــث اضافــه وزن م ـی شــوند‪ .‬نوشــیدن یــک‬ ‫لیــوان شــیر گــرم یــا اب مطمئنــا احســاس بهتــری بــه‬ ‫شــما خواهــد داد‪.‬‬ ‫خامــوش کــردن تلفــن همــراه‪ :‬مطالعــات‬ ‫نشــان داده کــه نــور منتشــر شــده از موبایــل‪،‬‬ ‫لــپ تــاپ یــا تلویزیــون‪ ،‬ســطح مالتونیــن را‬ ‫در مغــز بــه مقــدار بســیار زیــادی کاهــش مــی‬ ‫دهــد‪ .‬مالتونیــن هورمــون تنظیــم کننــده خــواب‬ ‫و بیــداری در بــدن اســت و زمانــی کــه ســطح ان‬ ‫کاهــش مــی یابــد‪ ،‬عــوارض بــی خوابــی کــه یکــی‬ ‫از انهــا چاقــی اســت بــروز مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬درپیــش گرفتــن ‪ ۱۰‬عــادت ســالم‬ ‫در ســاعات شــب‪ ،‬مــی توانــد اثــر معکــوس‬ ‫داشــته و بــرای رســیدن بــه اهــداف تناســب انــدام‬ ‫بــه شــما کمــک کنــد‪:‬‬ ‫مصــرف کربوهیــدرات هــای پیچیــده‪ :‬مصــرف‬ ‫کربوهیــدرات هــای پیچیــده در وعــده شــبانه ماننــد‬ ‫ماکارونــی یــا نــان کامــل‪ ،‬بــه شــما بــرای احســاس‬ ‫ســیری طوالنــی مــدت و عــدم تمایــل بــه دریافــت‬ ‫کالــری اضافــه کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اجتنــاب از خوابیــدن بالفاصلــه بعــد از شــام‪:‬‬ ‫اگــر پــس از شــام خــوردن فــورا بــه رختخــواب برویــد‪،‬‬ ‫مطمئنــا چــاق خواهیــد شــد‪ .‬ایــن عــادت موجــب تجمــع‬ ‫ی شــود و ســوء هاضمــه ایجــاد‬ ‫چربــی در بــدن مــ ‬ ‫می کنــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬بهتــر اســت شــام یــک و نیــم تــا ‪۲‬‬ ‫ســاعت پیــش از خــواب میــل شــود‪.‬‬ ‫خــواب کافــی‪ :‬یکــی از مهــم تریــن علــت هــای‬ ‫زود خوابیــدن‪ :‬محققــان دانشــگاه بریگهــام‬ ‫یانــگ نشــان داده انــد زنانــی کــه برنامــه غذایــی‬ ‫صحیــح را دنبــال مــی کننــد و در یــک ســاعت‬ ‫مشــخص بــه خــواب مــی رونــد و از خــواب بیــدار‬ ‫مــی شــوند (حتــی در تعطیــات اخــر هفتــه)‪ ،‬مــی‬ ‫تواننــد وزن بیشــتری را از دســت بدهنــد‪.‬‬ ‫نوشــیدن چــای بابونــه‪ :‬چــای بابونــه حــاوی مــواد‬ ‫شــیمیایی گیاهــی اســت کــه بــه بهبــود خــواب کمــک‬ ‫مــی کنــد‪ .‬همچنیــن مطالعــات نشــان داده کــه چــای‬ ‫بابونــه بــه عنــوان یــک عامــل ضــد التهابــی در بــدن‬ ‫عمــل مــی کنــد و اختــاالت گوارشــی و ناراحتــی معــده‬ ‫چرا گاهی مزه فلز در دهان حس می کنیم؟‬ ‫مــزه فلــز در دهــان مــی توانــد‬ ‫ناخوشــایند و مــداوم باشــد‪ .‬شــما‬ ‫بــا احســاس ایــن مــزه معمــوال نبایــد‬ ‫نگــران باشــید‪ .‬امــا در صورتــی کــه ایــن‬ ‫مشــکل ادامــه دار بــود‪ ،‬شــاید نیــاز بــه‬ ‫برخــی بررســی هــای پزشــکی داشــته‬ ‫باشــید‪.‬‬ ‫مــزه فلــز پایــدار ممکــن اســت‬ ‫مــزه مــواد غذایــی را تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار دهــد و پــس از مصــرف‬ ‫غذاهــای مــورد عالقــه نیــز یــک‬ ‫مــزه تلــخ در دهــان ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫ایــن شــرایط مــی توانــد کاهــش‬ ‫اشــتها و همچنین افســردگی را در‬ ‫پــی داشــته باشــد‪:‬‬ ‫شــما داروهــای خاصــی مصــرف‬ ‫مــی کنیــد‪ :‬انتــی بیوتیــک هایــی‬ ‫از جملــه تتراســایکلین و اموکســی‬ ‫ســیلین‪ ،‬لیتیــوم (بــرای درمــان اختــاالت روان پزشــکی)‪ ،‬برخــی داروهــای قلــب و الوپروینــول بــرای درمــان‬ ‫پوکــی اســتخوان و ســنگ کلیــه‪ ،‬معمــوال باعــث طعــم فلــزی در دهــان مــی شــوند‪ .‬ایــن داروهــا حــاوی فلزاتــی‬ ‫هســتند کــه از طریــق ترکیــب بــا بــزاق مــی تــوان مــزه انهــا را حــس کــرد‪.‬‬ ‫شــما داروهــای ضــد بــارداری یــا برخــی ویتامیــن هــا را مصــرف مــی کنیــد‪ :‬مولتــی ویتامیــن هــا حــاوی مقادیــر‬ ‫زیــادی از فلــزات هســتند کــه منجــر بــه حــس کــردن طعــم فلــز در دهــان مــی شــوند‪ .‬بــه غیــر از ایــن دســته از‬ ‫مکمــل هــای غذایــی‪ ،‬داروهــای ســرماخوردگی‪ ،‬و ویتامیــن هایــی کــه پیــش از تولــد نــوزاد مصــرف مــی شــوند‪،‬‬ ‫بــا مقادیــر زیــادی مــس‪ ،‬روی‪ ،‬کــروم‪ ،‬کلســیم یــا اهــن اغشــته هســتند‪.‬‬ ‫بهداشــت دهــان و دنــدان شــما کــم اســت‪ :‬بــا رعایــت نکــردن بهداشــت دهــان و دنــدان‪ ،‬در طــول زمــان‬ ‫شــما در معــرض خطــر عفونــت هایــی ماننــد پریودونتیــت قــرار مــی گیریــد‪ .‬بــا وجــود عفونــت‪ ،‬جریــان خــون‬ ‫بــه زبــان کاهــش مــی یابــد و خروجــی بــزاق کــم شــود‪ .‬ایــن رونــد باعــث اختــال در طعــم و حــس مــزه فلــز‬ ‫در دهــان مــی شــود‪.‬‬ ‫شــما یــک عفونــت سینوســی داریــد‪ :‬بــه نظــر مــی رســد گلــودرد و ســردرد و در نتیجــه عفونت های سینوســی‪،‬‬ ‫منجــر بــه حــس کــردن طعــم فلــز در دهان شــوند‪.‬‬ ‫شــما دچــار اســیب شــده ایــد‪ :‬ضربــه بــه ســر مــی توانــد منجــر بــه اســیب مســتقیم بــه اعصــاب شــود‪ .‬هــر‬ ‫گونــه تغییــر در ایــن اعصــاب مــی توانــد تغییــرات دائمــی در درک مــا ایجــاد کنــد‪ .‬بیمــاری هــای عصبــی ماننــد‬ ‫مالتیپــل اســکلروز‪ ،‬و فلــج بــل نیــز مــی تواننــد از طریــق سیســتم هــای عصبــی مرکــزی بــدن‪ ،‬شــما را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫شــما تحــت درمــان ســرطان هســتید‪ :‬پرتودرمانــی و شــیمی درمانــی مــی تواننــد هــر دو حــس چشــایی را‬ ‫تغییــر دهنــد‪ .‬ایــن اتفــاق زمانــی مــی افتــد کــه درمــان ســرطان بــه جریــان خــون وارد شــود و بــه بــزاق برســد‪.‬‬ ‫شــما ســیگاری هســتید‪ :‬تمــام مــواد شــیمیایی موجــود در ســیگار مــی تواننــد باعــث اختــال در طعــم شــوند‬ ‫و یــا ان را بــه کلــی نابــود کننــد‪.‬‬ ‫را کاهــش مــی دهــد ضمــن بــه کاهــش موثــر وزن‬ ‫کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫مصــرف پروتئیــن‪ :‬تحقیقــات جدیــد نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه خــوردن یــک اســنک کوچــک مــی‬ ‫ توانــد بــه کاهــش وزن کمــک کنــد‪ .‬محققــان‬ ‫دریافتــه انــد افــرادی کــه ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۶۰‬دقیقــه قبــل‬ ‫از خــواب‪ ٬‬یــک اســنک حــاوی ‪ ۱۵۰‬کالــری مــی‬ ‫ خورنــد‪ ٬‬متابولیسمشــان ســریع تــر شــده و فشــار‬ ‫خونشــان کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫انجــام یــوگا‪ :‬تحقیقــات ثابــت کــرده کــه تمریــن‬ ‫یــوگا یکــی از بهتریــن فــرم هــای ورزشــی بــرای‬ ‫ذهــن و روان شماســت‪ .‬طبــق مطالعــات‪ ،‬زنــان‬ ‫دارای اضافــه وزن کــه پیــش از خــواب‪ ،‬یــوگا را‬ ‫وارد برنامــه شــبانه خــود مــی کننــد‪ ،‬بــه طــرز‬ ‫چشــمگیری شــاهد کاهــش وزن خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫تنظیــم دمــای اتــاق‪ :‬تنظیــم درجــه حــرارت‬ ‫اتــاق خــواب‪ ،‬یکــی از ســاده تریــن راه هــا بــرای‬ ‫کوچــک کــردن ســایز دور کمــر اســت‪ .‬تحقیقــات‬ ‫نشــان داده کــه ســرمای خفیــف اتــاق منجــر بــه‬ ‫کاهــش وزن مــی شــود‬ ‫‪ ۳۰‬دقیقه پیاده روی روزانه چه کمکی‬ ‫به سالمتی شما می کند؟‬ ‫بــرای یــک پیــاده روی ‪ ۳۰‬دقیقــه ای در طــول روز‪ ،‬مــی‬ ‫تــوان همــان ضــرب المثــل معــروف در مــورد ســیب را بــه‬ ‫کار بــرد‪ :‬ایــن کار شــما را از پزشــک دور نگــه مــی دارد‪.‬‬ ‫ایــن میــزان پیــاده روی نــه تنهــا باعــث کاهــش وزن و کاهــش‬ ‫فشــار خــون مــی شــود‪ ،‬بلکــه خطــر ابتــا بــه بســیاری از بیمــاری‬ ‫هــای مزمــن از جملــه بیماریهــای قلبــی عروقــی و ســکته مغــزی‬ ‫را از شــما دور مــی کنــد‪ .‬پیــاده روی منظــم یکــی از ســاده تریــن‬ ‫کارهایــی اســت کــه مــی توانیــد بــرای ارتقــای ســامت خــود انجــام‬ ‫دهیــد‪.‬‬ ‫احســاس شــادی‪ :‬ورزش هایــی ماننــد پیــاده روی باعــث‬ ‫افزایــش هورمــون هــای مرتبــط بــا احســاس خــوب ماننــد‬ ‫ســروتونین و دوپامیــن در بــدن مــی شــود کــه مــی توانــد خلــق و خــو را افزایــش دهــد‪ .‬یکــی از مزایــای بزرگتــر‬ ‫پیــاده روی ایــن اســت کــه انجــام ایــن ورزش در طبیعــت بســیار بیشــتر از پیــاده روی در فضــای بســته یــا‬ ‫ســالن هــای ورزشــی احســاس نشــاط مــی دهــد‪.‬‬ ‫مقاومــت در برابــر میکــروب هــا‪ :‬ورزش هــای متعــادل ماننــد پیــاده روی منجــر بــه بهبــود پاســخ ایمنــی بــدن‬ ‫مــی شــود‪ .‬مطالعــات نشــان داده افــرادی کــه حداقــل ‪ ۴‬روز در هفتــه و بــه مــدت نیــم ســاعت پیــاده روی‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬کمتــر دچــار بیمــاری هــای عفونــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫ســوزاندن چربــی‪ :‬قــدم زدن بیشــتر بــا افزایــش میــزان متابولیســم بــدن‪ ،‬چربــی بیشــتری را مــی ســوزاند و‬ ‫تحقیقــات نشــان مــی دهــد پیــاده روی بــرای از بیــن بــردن چربــی شــکمی بســیار موثــر اســت‪ .‬در واقــع تنهــا‬ ‫راه موثــر بــرای از بیــن بــردن چربــی دور شــکم‪ ،‬پیــاده روی اســت‪.‬‬ ‫افزایــش ســوخت و ســاز بــدن‪ :‬پیــاده روی بــا شــدت متوســط و بــرای یــک مــدت زمــان طوالنــی مــی توانــد‬ ‫ســوخت و ســاز بــدن شــما را تنظیــم کنــد و در کنتــرل وزن تاثیــر مثبــت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫افزایــش قــدرت پاهــا‪ :‬پیــاده روی بــرای اســتخوان هــا مفیــد اســت‪ .‬تحقیقــات نشــان مــی دهــد زنانــی کــه‬ ‫یائســگی را پشــت ســر گذاشــته انــد و تقریبــا یــک و نیــم کیلومتــر در روز پیــاده روی دارنــد‪ ،‬چگالــی اســتخوان‬ ‫هــای کل بدنشــان نســبت بــه زنانــی کــه مســافت هــای کمتــری را مــی پیماینــد باالتــر اســت‪ .‬همچنیــن پیــاده‬ ‫روی بــرای کاهــش ســرعت از دســت دادن اســتخوان هــای پــا نیــز بســیار موثــر اســت‪.‬‬ ‫بهبــود فراینــد هضــم‪ :‬پیــاده روی بخصــوص بعــد از غــذا‪ ،‬بــرای هضــم زودهنــگام ان مفیــد اســت‪ .‬بعــاوه‬ ‫راه رفتــن بعــد از غــذا‪ ،‬خطــر بیمــاری هــای قلبــی عروقــی و دیابــت را نیــز کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫کاهــش عالئــم افســردگی‪ :‬پیــاده روی عالئــم افســردگی را تســکین مــی دهــد‪ ۳۰ .‬دقیقــه پیــاده روی‪ ۳ ،‬تــا‬ ‫‪ ۵‬بــار در هــر هفتــه بــه مــدت ‪ ۱۲‬هفتــه‪ ،‬عالئــم افســردگی را حــدود ‪ ۴۷‬درصــد کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫جــذب بهتــر ویتامیــن دی‪ :‬پیــاده روی در طبیعــت و در روزهــای افتابــی میــزان ســنتز ویتامیــن دی از طریــق‬ ‫نــور خورشــید را افزایــش مــی دهــد و ایــن رونــد بــرای ســامت اســتخوان هــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫خــواب بهتــر شــبانه‪ :‬اگــر مشــکل در خــواب شــبانه داریــد‪ ،‬ایــن را بدانیــد کــه قــدم زدن قبــل از خــواب بــه شــما در تجربــه‬ ‫خــواب خــوب شــبانه کمــک مــی کنــد و انهــم بــا افزایــش اثــر مالتونیــن‪ ،‬یعنــی هورمــون خــواب طبیعــی‪.‬‬ ‫بهبــود عملکــرد قلــب‪ :‬پیــاده روی چــون نوعــی ورزش هــوازی بــه شــمار مــی رود‪ ،‬منجــر بــه افزایــش ضربــان‬ ‫قلــب و بهبــود گــردش خــون مــی شــود‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه ‪ 01‬دی ‪1399‬‬ ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫را رعایت‬ ‫کنید‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت کنیــد‪.‬‬ ‫بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان و بینــی بــا ارنــج‬ ‫خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در هنــگام عطســه و ســرفه‬ ‫اســت‪ .‬بعــد از ســرفه و عطســه بالفاصلــه دســتمال کاغــذی‬ ‫خــود را دور بیاندازیــد‬ ‫شمـاره ‪275‬‬ ‫در طول روز دچار کمبود انرژی‬ ‫می شوید؟ این مطلب را بخوانید‬ ‫اگرچــه اســترس‪ ،‬مصــرف برخــی داروهــا‪،‬‬ ‫اختــاالت خــواب یــا برخــی بیماری هــا باعــث‬ ‫مــی شــوند شــما در طــول روز احســاس خســتگی‬ ‫مــداوم داشــته باشــید‪ ،‬امــا در بیشــتر مــوارد ایــن‬ ‫ه نامناســب و عــادات‬ ‫خســتگی مربــوط بــه تغذیــ ‬ ‫غلــط غذایــی اســت‪.‬‬ ‫خوشــبختانه اســتفاده از مــواد غذایــی طبیعــی‬ ‫انــرژی زا ایــن رونــد را مــی توانــد معکــوس کنــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال اگــر تصــور مـی کنیــد کــه ایــن احســاس‬ ‫خســتگی دائمــی‪ ،‬مزمــن و بیــش از حــد اســت بــه‬ ‫پزشــک مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫مخلــوط اب و لیمــو‪ :‬ایــن نوشــیدنی بــرای ســلول‬ ‫ هــا بــه منظــور تولیــد انــرژی الزم اســت‪ .‬در واقــع‬ ‫نوشــیدن اب یکــی از بهتریــن راه هــا برای داشــتن‬ ‫روزی پرانــرژی اســت‪ .‬نتایــج یــک تحقیــق در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬نشــان مــی دهــد زنانــی کــه دچــار اندکــی‬ ‫کــم ابــی بــوده انــد بیشــتر از ســایرین احســاس‬ ‫خســتگی مفــرط مــی کــرده انــد‪.‬‬ ‫ویتامیــن ســی‪ :‬پژوهـش هــای جدیــد نشــان داده‬ ‫اســت کــه کمبــود ویتامیــن ســی باعــث خســتگی‬ ‫مــی شــود‪ .‬ایــن ویتامیــن بــرای ســامت غــدد‬ ‫فــوق کلیــوی الزم اســت‪ .‬ایــن غــدد از احســاس‬ ‫خســتگی ناشــی از اســترس پیشــگیری مـی کننــد‪.‬‬ ‫ت هــا‬ ‫ویتامیــن ســی همچنیــن از ابتــا بــه عفون ـ ‬ ‫پیشــگیری کــرده و باعــث جــذب بهتــر اهــن م ـی ‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫خشــکبار‪ :‬بــادام‪ ،‬فنــدق و بــادام زمینــی سرشــار‬ ‫از منیزیــم هســتند‪ ،‬عنصــری کــه نقــش کلیــدی‬ ‫در تبدیــل قنــد بــه انــرژی دارد‪ .‬همچنیــن انهــا‬ ‫سرشــار از فیبــر هســتند‪ .‬فیبــر قندخــون را‬ ‫متعــادل نــگاه م ـی دارد و باعــث مــی شــود دیرتــر‬ ‫احســاس گرســنگی کنیــد‪.‬‬ ‫شــکالت تلــخ‪ :‬خــوردن شــکالت تلــخ پــس از‬ ‫ناهــار مــی توانــد جایگزیــن یک دســر خوب باشــد‪.‬‬ ‫شــکالت حــاوی مــاده ای بــه نــام تئوبرومیــن اســت‬ ‫کــه نقشــی مشــابه کافئیــن در قهــوه داشــته و بــه‬ ‫بهبــود وضعیــت انــرژی در شــما کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫نــان ســبوس دار‪ :‬کربوهیــدرات ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫انــرژی مــورد نیــاز بــدن شــما را تامیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫غــات ســبوس دار حــاوی کربوهیــدرات هــای‬ ‫پیچیــده و سرشــار از ویتامیــن و مــواد معدنــی‬ ‫هســتند‪ .‬خــوردن غــات ســبوس دار از افزایــش‬ ‫ناگهانــی قنــد خــون در شــما جلوگیــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫هــل ســبز‪ :‬مصــرف هــل موجــب افزایــش انــرژی‬ ‫ی بخشــد‪.‬‬ ‫شــما شــده و گــردش خــون را بهبــود مـ ‬ ‫مارچوبــه‪ :‬ایــن ســبزی خوشــرنگ حــاوی ویتامیــن‬ ‫ب اســت و مقادیــر زیــادی فیبــر اســت کــه منجــر‬ ‫بــه متعــادل نــگاه داشــتن قندخــون مــی شــود‪.‬‬ ‫ویتامیــن ب کربوهیــدرات هــای دریافتــی بــدن را‬ ‫تبدیــل بــه انــرژی مــی کنــد‪.‬‬ ‫چگونه با همسر خود صمیمی تر شویم؟‬ ‫حفــظ گرمــی و صمیمیــت بیــن زن و شــوهر نیــاز‬ ‫بــه تالش هــای دو جانبــه ی طرفیــن دارد و اگــر‬ ‫زوجــی بــه ایــن مــورد بــی اهمیــت باشــد نتیجـه ای‬ ‫جــز عــادی شــدن ازدواج نمی بیننــد‪.‬‬ ‫در برخــی از زمان هــا زوج هــا نیــاز بــه کمــی‬ ‫فاصلــه از یکدیگــر دارنــد کــه ایــن اتفاقــی طبیعــی‬ ‫اســت؛ ولــی حفــظ ایــن فاصلــه در طوالنــی مــدت‬ ‫منجــر بــه ســردی بیــن زوج هــا می شــود کــه بــه‬ ‫هیــچ وجــه طبیعــی و عــادی نیســت‪« .‬ایرنــا‬ ‫زندگــی» بــا مــواردی کــه می توانــد بــه گرم تــر و‬ ‫صمیمی تــر شــدن رابطــه ی شــما کمــک کنــد‪،‬‬ ‫می پــردازد‪ .‬زندگــی مشــترک را فرصتــی بــرای بــا‬ ‫هــم بــودن بدانیــد و اجــازه ندهیــد حتــی یــک روز‬ ‫دیگــر هــم بــه حــال بــد بگــذرد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬صبح ها زودتر بیدار شوید‬ ‫قبــل از ســرکار رفتــن همســرتان بیــدار شــوید‬ ‫و صبحانــه را بــا هــم میــل کنیــد‪ .‬قبــل از جــدا‬ ‫شــدن از یکدیگــر تــا زمــان شــام‪ ،‬باهــم وقــت‬ ‫بگذرانیــد‪ .‬برنام ـه ی روزانه تــان را بــا هــم بررســی‬ ‫کنیــد‪ ،‬بــرای شــام اتفــاق نــظر پیــدا کنیــد و بــرای‬ ‫مــواردی کــه بــه نظــر پیــش و پــا افتــاده می ایــد وقــت‬ ‫بگذاریــد؛ زیــرا ایــن صحبت هــا زمینـه ای بــرای گفــت و‬ ‫گوهــای عمیق تــر اســت‪ .‬صبح هــا را از دســت ندهیــد‬ ‫و بــرای شــروع یــک روز خــوب بــا همســرتان تــاش‬ ‫کنیــد‪ .‬گفتنــی اســت کــه ایــن تالش هــا می بایســت‬ ‫دو طرفــه باشــد ولــی دلیــل کســی در ایــن مــورد‬ ‫کوتاهــی می کنــد را بــر بی توجهــی نگذاریــد‪ .‬شــاید‬ ‫او شــخصیتی درون ریــز دارد بــه انــدازه شــما از‬ ‫ســردی رابطــه اذیــت می شــود ولــی توانایــی حــل‬ ‫موضــوع را در خــود نمی بینــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بدرقه و پیشوازی‬ ‫الــف) بدرقــه‪ :‬وقتــی همســرتان بــه ســر کار‬ ‫مــی رود بــه بدرقــه کــردن او برویــد‪ .‬توجــه کنیــد‬ ‫کــه همــه ی اعمالــی کــه انجــام می دهیــم ابــراز‬ ‫محبــت و احتــرام بــه شــخص مقابــل اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن نبایــد ســر همســرتان منــت بگذاریــد و‬ ‫انتظــار پاســخ در همــان لحظـه را داشــته باشــید‪.‬‬ ‫مطمئــن باشــید رفتارهــای محبت امیــز شــما در‬ ‫یــاد همســرتان می مانــد و بــرای بهتریــن پاســخ‬ ‫تــاش می کنــد‪.‬‬ ‫ب) پیشــوازی‪ :‬می توانیــد تمــام اســترس و‬ ‫هیاهــوی روزانــه همســرتان را در چنــد دقیقــه از‬ ‫یــادش ببریــد و بــا حالــی خــوش ادامــه شــب خــود‬ ‫را بگذرانیــد‪ .‬ایــن کار را بهتــر اســت بــا پیشــوازی‬ ‫در بــدو ورود همســرتان بــه خانــه انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫پیشــوازی می توانــد یــک ســام و خســته نباشــید‬ ‫گــرم‪ ،‬همــراه بــا جمــات محبت امیــز باشــد یــا‬ ‫یــک فنجــان چــای ‪ ۲‬نفــره‪.‬‬ ‫‪ .۳‬برای یکدیگر یادداشت بگذارید‬ ‫همــه ی حرف هایتــان را حضــوری یــا تلفنــی بــه‬ ‫یکدیگــر نگوییــد‪ .‬مــزه تمــام لحظــات شــیرین را‬ ‫در زندگــی مشــترک بــا همســرتان تجربــه کنیــد‪.‬‬ ‫گاهــی نیــاز اســت صحبت هایتــان را در کاغــذ‬ ‫یادداشــت کوچکــی بنویســید و روی میــز ارایــش‬ ‫یــا میــز تلویزیــون بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ساعت های دو نفره را از دست ندهید‬ ‫اگــر فرزنــد داریــد نبایــد از ســاعت های دو‬ ‫نفرتــان چشــم پوشــی کنیــد‪ .‬بهتــر اســت ســاع ‬ ‫ت‬ ‫خــواب فرزنــدان را طــوری تنظیــم کنیــد کــه بعــد‬ ‫از خــواب انهــا بتوانیــد ســاعاتی را بــا همســرتان‬ ‫خلــوت کنیــد‪ .‬توجــه کنیــد کــه در حضــور فرزنــدان‬ ‫می توانیــد بــا همســرتان مهربــان باشــید ولــی‬ ‫زیــاده روی نکنیــد؛ زیــرا موجــب بلــوغ زودرس در‬ ‫فرزنــدان می گــردد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬موفقیت های کوچک را هم جشن بگیرید‬ ‫جشــن گرفتــن بــه معنــای دعــوت دوســتان‬ ‫و فامیل هــا نیســت‪ .‬جشــن ها را می توانیــد‬ ‫دو نفــره یــا بــا فرزندانتــان بــر پــا کنیــد‪ .‬شــاید‬ ‫بخواهیــد شــام مــورد عالقــه را درســت کنیــد یــا‬ ‫فیلــم دلخواهتــان را تماشــا کنیــد تــا شــبی بــه یــاد‬ ‫ماندنــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ق یکدیگر اهمیت دهید‬ ‫‪ .۶‬به عالیق و سالی ‬ ‫خیلــی واضــح و روشــن بــه عالیــق و ســایق‬ ‫همســرتان اهمیــت دهیــد‪ .‬بگذاریــد او متوجــه‬ ‫توجــه شــما بــه ریزتریــن جزییــات شــود و بدانــد‬ ‫کــه همــه چیــز را دربــاره او بــه یــاد داریــد‪ .‬بــرای‬ ‫صحبــت کــردن و نــگاه کــردن بــه یکدیگــر ماننــد‬ ‫اویــل دوران اشــنایی ذوق داشــته باشــید و‬ ‫احساســات خــود را ســرکوب نکنیــد‪.‬‬ ‫برای محافظت از هم نوعان خود ماسک میزنم‬ صفحه 12

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

شماره : 1022
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

شماره : 1021
تاریخ : 1403/04/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!