روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 278 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 278

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 278

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 278

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫عصر دوشنبــه ‪ 24‬اذر ‪1399‬‬ ‫یادداشت‬ ‫برای در کنار هم‬ ‫بودن در خانه‬ ‫بمانیم‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫در ایــن شــرایط کرونایــی همانطــور کــه‬ ‫بارهــا بــه ان اشــاره داشــته ایــم و داریــم‬ ‫از حضــور در اماکــن پرجمعیــت اجتنــاب‬ ‫داشــته باشــیم ‪.‬‬ ‫وحدالمقــدور فقــط بــرای کارهــای‬ ‫ضــروری از منــزل خــارج شــویم‪.‬‬ ‫همانگونــه کــه همــه مــی دانیــم و در‬ ‫انتظــارش هســتیم شــب یلــدا شــبی اســت‬ ‫بــرای دورهمــی هــای مــا ایرانــی هــا‪.‬‬ ‫طبــق رســوم چندیــن هزارســاله مــا‬ ‫ایرانــی هــا از قدیــم االیــام تــا کنــون‬ ‫بــه یــادگار مانــده و ان ایــن اســت کــه‬ ‫در ایــن شــب کوچــک ترهــا بــا رفتــن‬ ‫پیــش بزرگترهــا ایــن شــب طوالنــی‬ ‫یــک دقیقــه ای را ســپری مــی کننــد ‪.‬‬ ‫امــا متاســفانه در ســالجاری شــرایط‬ ‫بــه گونــه ای اســت کــه دیگــر نمــی شــود‬ ‫ایــن شــب را در کنــار جمــع خانــواده و‬ ‫بزرگترهــا حضــور داشــت ‪.‬‬ ‫چــرا کــه بایــد بــه ســامتی شــان‬ ‫اهمیــت دهیــم و اعتقــاد بــه بودنشــان‬ ‫در کنارمــان داشــته باشــیم و دل مــان‬ ‫نمــی خواهــد لحظــه ای از کنارمان دور‬ ‫باشــند پــس بــه خاطــر ایــن امســال را‬ ‫همچــون ســال تحویــل بایــد از دور در‬ ‫کنارشــان و بــه یادشــان بــود ‪.‬‬ ‫بیائیــم شــب یلــدای امســال را بــه گونه‬ ‫برگــزار کنیــم کــه متفــاوت تــر از هرســال‬ ‫باشــد و بخاطر دوســت داشــتن یکدیگر‬ ‫همدیگــر را بیشــتر دوســت بداریــم ‪.‬‬ ‫چــرا کــه از قدیــم گفتــه انــد اب رفتــه به‬ ‫جــوی اب بــاز نمــی گردد‪.‬‬ ‫لــذا بیائیــم و بــرای رعایــت حــال کادر‬ ‫پزشــکی بــا در خانــه مانــدن بــه ایــن‬ ‫رزمنــدگان خــط مقــدم مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫احتــرام بگذاریــم‪.‬‬ ‫‪ 28‬ربیع الثانی ‪1442‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫‪ 8‬صفحه مکتوب ‪ 4 +‬صفحه الکترونیک‬ ‫شماره ‪ 2 78‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫تجاری سازی پکیج سرمایشی باقابلیت ذخیره سازی انرژی‬ ‫استانداردجهانی درتجهیزات‬ ‫اتش نشانان بجنورد‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تخصیص‪۱۴۱‬میلیاردریال اعتبار‬ ‫به طرح فاضالب گنبدکاووس‬ ‫‪4‬‬ ‫سارق حرفه ای «مینودشت»‬ ‫زمین گیر شد‬ ‫‪7‬‬ ‫چگونه از زندگی با وجود ویروس‬ ‫کرونا لذت ببریم‬ ‫بحران کم ابی در زمستان‬ ‫مردم روستای قلی اباد گرگان‬ ‫در وضعیت بهداشتی خوبی قرار ندارند‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گیسوان پریشان‬ ‫جزیره اشوراده‬ ‫بعداز‪۵‬سال نتیجه زحماتم‬ ‫‪5‬‬ ‫راگرفتم‬ ‫درخواست افزایش سهمیه سوخت توسط عشایر گلستان‬ ‫از مصــرف زیــاد ســوخت شــود‪.‬‬ ‫جمعیــت عشــایری گلســتان را چهــار هــزار و ‪۱۲۲‬‬ ‫خانــوار بــا بیــش از ‪ ۲۳‬هــزار نفــر ســکنه اســت کــه‬ ‫هــزار و ‪ ۸۸۸‬خانــوار ان عشــایر بومــی ترکمــن و ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۳۴‬خانــوار از عشــایر اســتان های خراســان‬ ‫رضــوی‪ ،‬شــمالی و ســمنان هســتند‪.‬‬ ‫امســال عشــایر کوچنــده بــا ‪ ۴۵۰‬هــزار راس دام کــوچ‬ ‫قشــاقی خــود را از ‪ ۱۵‬ابــان بــه مراتــع گلســتان اغــاز‬ ‫کردنــد و طبــق روال هــر ســاله تــا پایان فروردین ســال‬ ‫اینــده در ایــن اســتان حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫طــرح ســهمیه بندی ســوخت عشــایر کشــور در حالــی از‬ ‫پاییــز امســال اجرایــی شــد کــه پیــش از ایــن عشــایر کــوچ رو‬ ‫گلســتان نفــت ســفید مــورد نیــاز خــود را بــدون محدودیــت‬ ‫دریافــت کــرده و مشــکلی بــرای روشــنایی و گــرم کــردن‬ ‫ســیاه چادرهای خــود نداشــتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه عشــایر اختصــاص ‪ ۵۰‬لیتــر نفــت ســفید بــرای‬ ‫مصــرف یــک مــاه خانــوار جوابگــوی نیــاز انهــا نیســت و‬ ‫موجــب شــده بــرای تامیــن ســوخت مــورد نیــاز خــود بــا چنــد‬ ‫برابــر قیمــت راهــی روســتاهای اطــراف شــوند‪.‬‬ ‫یکی از عشــایر کوچنده خراســان شــمالی در این خصوص‬ ‫گفــت کــه طرح ســهمیه بندی ســوخت و اختصــاص فقط ‪۵۰‬‬ ‫لیتــر بــرای هــر خانــوار در مــاه جوابگــوی مصــارف روشــنایی‬ ‫و گرمایش نیســت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فرسودگی‪۴۵‬درصد‬ ‫ازتاکسی های بجنورد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫از افراد جویای کار دعوت می نماید‬ ‫شــعبانی ادامــه داد‪ :‬عشــایر مشــکالت زیــادی دارنــد کــه در‬ ‫حــال حاضــر ســوخت مهمتریــن ان اســت و تامیــن ان در‬ ‫گــرو خریــد و حمــل یــک بشــکه ‪ ۲۲۰‬لیتــری از روســتاهای‬ ‫همجــوار بــا چهــار میلیــون ریــال هزینــه اســت‪.‬‬ ‫قابل توجه خانمهای دارای شرایط سنی‬ ‫‪24‬الی ‪ 26‬سال‬ ‫وی ســهمیه مــورد نیــاز هــر خانــوار عشــایری را حداقل ‪۳۰۰‬‬ ‫تــا ‪ ۳۵۰‬لیتــر در مــاه دانســت و گفــت‪ :‬فقــط بــرای روشــن‬ ‫کــردن یــک چــراغ والــر در شــبانه روز حــدود ‪ ۱۵‬لیتــر و بــرای‬ ‫روشــنایی چــراغ فانــوس در اغل هــا و کنــار گله هــا حــدود‬ ‫یــک لیتــر در شــب نیــاز اســت‪.‬‬ ‫مدرک تحصیلی مورد نیاز‬ ‫کارشناسی و ارشد‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایر گلســتان را جویــا شــد کــه وی ضمــن‬ ‫تاییــد کمبــود ســهمیه ســوخت نفــت ســفید عشــایر کوچنــده‬ ‫این اســتان گفت‪ :‬قرار اســت به زودی گروه بازرســی از تهران‬ ‫بــرای بررســی موضــوع بــه مناطــق عشــایری اعــزام شــود‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره‬ ‫‪ 32149068-32320420-1‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫رضــا علیپــوری افــزود‪ :‬تجدیــد نظــر در اختصــاص ســهمیه‬ ‫‪ ۵۰‬لیتــر نفــت ســفید بــرای هــر خانــوار عشــایری بویــژه در‬ ‫اســتان هایی کــه عشــایر ان امــکان اســتفاده از چــوب یــا‬ ‫هیــزم را ندارنــد؛ ضروریســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا حیــدری کــه عضــو هیــات مدیره شــرکت تعاونی‬ ‫عشــایری «ملیــان» بــا ‪ ۱۴۰‬خانــوار اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬این میزان‬ ‫ســوخت تنهــا بــرای مصــرف حداکثــر ســه روز یــک چــراغ والــر‬ ‫کفایــت مــی کنــد و عشــایر مجبورنــد بقیه نیاز خــود را از بازار‬ ‫ازاد و روســتاییانی کــه نفــت ســفید اضافــه دارنــد بــا قیمــت‬ ‫هــر بشــکه ‪ ۲۲۰‬لیتــری ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال بخرنــد‬ ‫کــه هزینــه حمــل و نقــل نیــز بــر ان اضافــه می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬جامعه عشــایری گلســتان با افزون بر ‪۲۳‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت از دو تیــپ شــامل عشــایر کوچنــده کُــرد‬ ‫خراســان های شــمالی و رضــوی و عشــایر کوچنــده ترکمــن‬ ‫تشــکیل شــده اند کــه قلمــرو زیســتی انــان در مجمــوع ‪۳۵۰‬‬ ‫هــزار هکتــار از مراتــع ســه شهرســتان «گنبــدکاووس‪ ،‬مــراوه‬ ‫تپــه و کاللــه» در شــرق ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه قیمــت مصــوب هــر لیتــر نفــت ســفید‬ ‫‪ ۱۵۰‬تومــان اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بســیاری از عشــایر بــرای‬ ‫گرفتــن ســهمیه نفــت خــود از جایــگاه توزیــع مجبــور بــه طــی‬ ‫کــردن مســافت بیــن ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۳۰‬کیلومتــر هســتند‪.‬‬ ‫به گفته علیپوری‪ ۶۹ ،‬درصد از جمعیت عشایری کوچنده‬ ‫از خراســان شــمالی و رضــوی و عشــایر بومــی گلســتان در‬ ‫شهرســتان مــراوه تپــه‪ ۲۵ ،‬درصــد در گنبــدکاووس و ‪۶‬‬ ‫درصــد در کاللــه حضــور داشــته و قشــاق می کننــد‪.‬‬ ‫حیــدری ادامــه داد‪ :‬بســیاری از فرزنــدان عشــایر ازدواج‬ ‫کــرده امــا مســتقل شــدن ان هــا هنــوز در امــار عشــایری‬ ‫ثبــت نشــده و بــه همیــن دلیــل نمــی تواننــد ســهمیه نفت یا‬ ‫ارد جداگانــه بگیرنــد و مجبورنــد یــا از ســهمیه خانــواده پدری‬ ‫اســتفاده کــرده و یــا ایــن نیازهــا را از بــازار ازاد تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫از مجمــوع مراتعــی کــه در اختیــار عشــایر کوچنــده و بومــی‬ ‫گلســتان قــرار داده شــده ‪ ۱۲۰‬هــزار هکتــار ان در اختیــار‬ ‫هــزار و ‪ ۹۷۸‬خانــوار عشــایر کُــرد خراســان های شــمالی و‬ ‫رضــوی بــا جمعیــت ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۹۹۱‬نفــر اســت کــه همــه‬ ‫ســاله از ‪ ۱۵‬ابــان بــه مــدت پنــج مــاه در قالــب قشــاق بــه‬ ‫ایــن اســتان مهاجــرت می کننــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از عشــایر کوچنــده ســاکن گلســتان دربــاره‬ ‫ســهمیه امســال نفــت ســفید و مشــکالت خانوارهــای‬ ‫عشــایری در فصــل ســرما بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬افرادی‬ ‫کــه چنیــن ســهمیه ای را بــرای عشــایر تعییــن کردنــد‬ ‫شــناختی از جامعــه عشــایری نداشــته و نمــی داننــد‬ ‫خانه هــای عشــایر در فضــای بــاز بیابــان ماننــد خانـ ه دیگــر‬ ‫مــردم در روســتاها و شــهرها‪ ،‬در و پنجــره نــدارد کــه مانــع‬ ‫جامعــه عشــایری گلســتان اعــم از بومــی و کوچنــده در‬ ‫مجمــوع ‪ ۷۶۷‬هــزار راس دام بــرای پــرورش در اختیــار دارنــد‬ ‫و ســال گذشــته ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬تــن گوشــت قرمــز‪ ،‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۲۹‬تــن پشــم‪ ۱۴ ،‬هــزار و ‪ ۹۹‬تــن شــیر‪ ۲۱ ،‬هــزار و ‪۷۹۳‬‬ ‫مترمربــع قالــی‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۴۱۷‬مترمربــع پ ُشــتی‪ ۱۰ ،‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۳۷‬مترمربــع گلیــم و ‪ ۸۲۳‬مترمربــع جاجیــم را تولیــد و‬ ‫روانــه بــازار کردند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 1 ‫تنها چیزی که از‬ ‫ان غافل نباید‬ ‫باشیم‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬اذر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫اســتفاده از ماســک چقــدر مــی توانــد کمــک کننــده باشــد؟ همیــن ســوال را اگــر در جســتجوگر گــوگل وارد کنیــد‬ ‫بــا بــی شــمار اظهــار نظــر و نتیجــه تحقیقــات جامعــه پزشــکی رو بــه رو مــی شــوید‪ .‬امــا در خراســان شــمالی بــه‬ ‫گفتــه مســووالن دانشــگاه علــوم پزشــکی تنهــا ‪ ۳۸‬درصــد جمعیــت بــه اســتفاده از ماســک گــردن نهــاده انــد و‬ ‫گویــا مــردم بــه دالیــل گوناگــون نمــی خواهنــد و یــا نمــی تواننــد از ماســک اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اینکــه مــردم در اســتفاده از ماســک دچــار نوعــی رخــوت شــده انــد و حتــی بــا جریمــه و اجبــاری شــدن ماســک هــم کمــاکان فقــط‬ ‫‪ ۳۸‬درصــد ماســک مــی زننــد یــک چــرای بــزرگ دارد کــه ممکــن اســت قیمــت ماســک و نحــوه توزیــع ان یکــی از دالیــل ان باشــد‪.‬‬ ‫گزارش و تحلیل‬ ‫شماره ‪278‬‬ ‫درون شهری‬ ‫کتاب‬ ‫فرسودگی‪۴۵‬درصد‬ ‫ازتاکسی های بجنورد‬ ‫انتشار ‪ ۱۷‬عنوان کتاب‬ ‫درشیروان‬ ‫بحران کم ابی در زمستان‬ ‫مردم قلی اباد گرگان‬ ‫در وضعیت بهداشتی‬ ‫خوبی قرار ندارند‬ ‫رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شــیروان‬ ‫در ارتبــاط بــا ایــن خبــر گفــت‪ :‬رســالجاری تاکنــون‬ ‫توســط انتشــارات شــیالن بیــش از ‪ 17‬عنــوان‬ ‫کتــاب چــاپ وروانــه بــازار شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس ابراهیــم‬ ‫عباســپور بــا اشــاره بــه نــوع کتــب انتشــار یافتــه‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن کتــاب هــا در موضوعــات‬ ‫مذهبــی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬تغذیــه‪ ،‬کــودک‬ ‫و نوجــوان‪ ،‬هنــر‪ ،‬روانشناســی‪ ،‬تاریخــی‪،‬‬ ‫رمــان و فرهنگــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بیشــتر کتــب منتشــر شــده را در بخــش‬ ‫اموزشــی دانســت و افزود‪:‬شــمارگان ایــن‬ ‫کتابهــا بیــن ‪ 500‬تــا ‪ 3000‬جلــد مــی باشــد و‬ ‫در حــال حاضــر نیــز ‪ 13‬عنــوان کتــاب دیگــر در‬ ‫دســت چــاپ قــرار دارد‪.‬‬ ‫عباســپور بــا اشــاره بــه انتشــاراتی هــای فعــال در‬ ‫ایــن شهرســتان افــزود‪ :‬هــم اکنــون چهــار انتشــارات‬ ‫شــیالن‪ ،‬گنــج ســخن‪ ،‬اوای شــرق و جوانــه هــای‬ ‫خیــال در حــال فعالیــت هســتند کــه از ایــن تعــداد ‪۲‬‬ ‫انتشــارات فعالیــت بیشــتری نســبت بــه بقیــه دارنــد‪،‬‬ ‫یکــی فعــال و یکــی نیمــه فعــال اســت کــه عمــده‬ ‫مشــکالت انهــا گــران شــدن کاغــذ و کاهــش فــروش‬ ‫کتــاب اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شــیروان‬ ‫بــا اشــاره بــه حمایــت هــای صــورت گرفتــه بــه‬ ‫ناشــران گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ایــن اداره بــه منظــور‬ ‫حمایــت از ناشــران‪ ،‬عــاوه بــر پرداخــت تســهیالت‪،‬‬ ‫اقــدام بــه خریــد بخشــی از کتــب منتشــره بــر‬ ‫اســاس ارزش موضوعــات ان مــی کنــد‪.‬‬ ‫عباســپور بــا اشــاره بــه کتــاب هــای خریــداری شــده‬ ‫از ناشــران افــزود‪ :‬در ســال گذشــته بیــش از ‪۱۰۰‬‬ ‫ملیــون ریــال کتــاب از ناشــران شهرســتان توســط‬ ‫اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شــیروان خریــداری‬ ‫شــد کــه ایــن خریدهــا غالبــا در پایــان اســفندماه‬ ‫هــر ســال صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت شــیروان بــه عنــوان دومیــن‬ ‫شــهر پرجمعیت خراســان شــمالی در ‪ ۶۰‬کیلومتری‬ ‫شــرق بجنــورد قــرار دارد‪.‬کــه در مســیر مشــهد رضــا‬ ‫مــی باشــد کــه هــر ســاله مســافرین زیــادی از ایــن‬ ‫مســیر تــردد مــی کننــد‪.‬‬ ‫سالم هموطن عزیز‪،‬‬ ‫از توجه شما به پیامک قبلی خود‬ ‫بسیار متشکرم‪.‬‬ ‫برای جلوگیری از شیوع کرونا‪،‬‬ ‫اعمال جدید محدودیت ها از اول‬ ‫اذر ماه اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫این کار را برای مراقبت از شما‬ ‫انجام می دهیم و مجددا خواهش‬ ‫می کنم از ترددها و تجمع های‬ ‫غیرضروری پرهیز کنید‪.‬‬ ‫کرونا‪ ،‬تعارف ندارد‪.‬‬ ‫مواظب خود و خانواده محترمتان باشید‪.‬‬ ‫ارادتمند‪،‬‬ ‫نمکی‪ ،‬وزیر بهداشت‪.‬‬ ‫هنگامــه خانــدوزی خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪،‬‬ ‫قلــی ابــاد روســتای در ‪ ۴‬کیلومتــری روســتای نــوده‬ ‫ملــک جــاده قدیمــی واقــع شــده اســت از شــمال بــه‬ ‫روســتای چنــار قشــاق از جنــوب بــه روســتای قــرق‬ ‫از مشــرق بــه روســتای تیمــور ابــاد و از مغــرب بــه‬ ‫روســتای حســین ابــاد محــدود بــوده و در ‪ ۵۵‬دقیقــه‬ ‫و ‪ ۳۶‬درجــه عــرض جغرافیــای و ‪ ۳۹‬دقیقــه و ‪۵۴‬‬ ‫درجــه طــول جغرافیایــی مــی باشــد و از ســطح دریــا‬ ‫‪ ۷۰‬متــر باالتــر اســت ‪.‬‬ ‫اینهــا را گفتیــم تــا مســووالنی کــه خــود را خــادم‬ ‫مــردم مــی داننــد و امــروز بیــش از دو ســال اســت‬ ‫کــه از کــم ابــی در ایــن روســتا مــی گــذرد امــا هنــوز‬ ‫گذرشــان بــرای رفــع مشــکالت مــردم بــه ایــن روســتا‬ ‫نخــورده اســت‪.‬‬ ‫تقریبــا دو ســال از نخســتین گزارشــی کــه در مــورد‬ ‫مشــکالت کــم ابــی ایــن روســتا نوشــته شــد مــی‬ ‫گــذرد امــا هنــوز مســوولی خــود را پاســخگوی ایــن‬ ‫مــردم نمــی دانــد‪.‬‬ ‫در ایــن دو ســال بهانــه هــای مختلــف از جملــه‬ ‫خرابــی چــاه و دیگــر مســائل شــنیده ایــم امــا انچــه‬ ‫کــه مســلم اســت ایــن اســت کــه هنــوز اقــدام در‬ ‫خــور شــاءن مــردم ایــن روســتا صــورت نگرفتــه اســت‬ ‫و گرنــه نبایــد در ایــن فصــل از ســال شــاهد ابرســانی‬ ‫بــا تانکــر بــرای مردمــان ایــن منطقــه باشــیم‪.‬‬ ‫مــردم روســتا از وضعیــت خــراب خیابــان هــای گل‬ ‫الــود روســتا کــه بــرای تــردد بایــد بــا چکمــه در ان‬ ‫رفــت و امــد نمــود‪ ،‬نبــود اب مایــه حیاتــی کــه زندگــی‬ ‫بشــر بــه ان بســتگی دارد و رســیدگی نشــدن بــه‬ ‫مشــکالت مــردم گلــه فــراوان دارنــد‪.‬‬ ‫مردمــان انقالبــی و شــهید پــرور روســتای قلــی ابــاد‬ ‫کــه ســال هــای ســال نشــان داده انــد کــه همــواره‬ ‫بــرای همراهــی مســووالن پــا در رکاب بــوده و‬ ‫هســتند و امــروز مــردم همیــن روســتا کــه تعــداد‬ ‫ایــن گونــه روســتاها در ســطح شهرســتان و اســتان‬ ‫و کشــور کــم نبــوده انتظــار دارنــد کــه مســووالن‬ ‫مشــکالت انهــا را فراتــر از زمــان انتخابــات ببیننــد‬ ‫و تنهــا در اســتانه انتخابــات راهــی ایــن روســتا و‬ ‫روســتاهای دیگــر نشــوند‪.‬‬ ‫کاش کاروان خدمتــی کــه نماینــدگان مجلــس‬ ‫گــرگان بــا حضــور مســووالن بــرای رفــع مشــکالت‬ ‫مــردم بــه روســتاها مــی رفتنــد گذرشــان نیــز بــه ایــن‬ ‫منطقــه بخــورد! اقــای فرمانــدار‪ ،‬نماینــدگان محتــرم‬ ‫مجلــس!! مــردم قلــی ابــاد در ایــن شــرایط کرونایــی‬ ‫بــه دلیــل نبــود اب شــرب مناســب در وضعیــت‬ ‫مطلوبــی قــرار ندارنــد‪.‬‬ ‫حــاج قنبــر یکــی از اهالــی ایــن روســتا مــی گویــد‪:‬‬ ‫انقــدر کــه مشــکالت کــم ابــی در روســتا در ایــن‬ ‫چنــد ســال وجــود داشــته و در طــول ســال مــا یــا‬ ‫شــاهد قعطــی اب و یــا شــاهد ایــن هســتیم کــه‬ ‫اب گل الــوده از لولــه هــای شــیر بیــرون مــی ایــد‬ ‫اگــر مســووالن چنــد روز در ایــن روســتا زندگــی مــی‬ ‫کردنــد و از حــال و روز مــردم بــا خبــر مــی شــدند‬ ‫مشــکل ایــن مــردم حــل شــده بــود‪.‬‬ ‫خانــم عســگری مغــازه دار و ســاکن ایــن روســتا‬ ‫از نامناســب بــودن وضعیــت بهداشــتی مــردم در‬ ‫ایــن شــرایط مــی گویــد او ادامــه مــی دهــد‪ ،‬وقتــی‬ ‫شــیر اب را بــاز مــی کنیــم جــای اب گل تحویــل‬ ‫مــی گیریــم‪ ،‬روزهــا بایــد چشــم بــه راه باشــیم تــا‬ ‫تانکــر ابــی مســیرش کوچــه مــا باشــد و بتوانیــم اب‬ ‫بگیریــم امــا شــما خــود را جــای مــا بگذاریــد بــا یــک یــا‬ ‫دو دبــه اب مگــر مــی تــوان زندگــی کــرد ان هــم در‬ ‫شــرایط کنونــی ‪ ،‬بچــه هــای مــا همــه ســرما خــورده‬ ‫انــد و وضعیــت خیلــی نامناســبی داریــم‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از اهالــی ایــن روســتا وضــع بــد خیابــان‬ ‫هــای قلــی ابــاد را از دیگــر مشــکالت مــردم مــی دانــد‬ ‫و مــی گویــد عــده ای از مــردم عقــب نشــینی نکــرده‬ ‫انــد امــا گنــاه دیگــران چیســت کــه بایــد پاســوز شــویم‬ ‫در شــرایط کنونــی نمــی توانیــم در خیابــان هــا تــردد‬ ‫کنیــم و بــا کوچکتریــن ریــزش بــاران رفــت و امــد بــا‬ ‫مشــکل مواجــه شــده اســت کــه بایــد یــا از چکمــه یــا‬ ‫وســیله نقلیــه اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫بیــش از ده روز اســت کــه بــار دیگــر اب شــرب‬ ‫ایــن روســتا قطــع شــده و در ایــن میــان همچنــان‬ ‫کســی پاســخگوی مــردم نبــوده‪ ،‬در ایــن شــرایط کــه‬ ‫مســووالن در کنــار مــردم دســت بــه دســت هــم‬ ‫داده و بــه فکــر ایجــاد محدودیــت بــرای جلوگیــری‬ ‫و مقابلــه بــا شــیوع کرونــا هســتند کــم ابــی و نبــود‬ ‫بهداشــت در ایــن منطقــه خــود عاملــی بــرای شــیوع‬ ‫کرونــا در شهرســتان گــرگان خواهــد بــود بنابرایــن‬ ‫مــی طلبــد کــه قبــل از اینکــه خیلــی دیــر شــود بــه داد‬ ‫ایــن مــردم برســید‪.‬‬ ‫قــرار بــود در پایــان برنامــه پنجــم توســعه میــزان‬ ‫بهــره منــدی روســتاییان از اب شــرب از ‪ 75‬درصــد‬ ‫بــه ‪ 92‬درصــد افزایــش پیــدا کنــد در حالیکــه ایــن‬ ‫اتفــاق رخ نــداده اســت‪ .‬ایــن برنامــه ریــزی هــا در‬ ‫حالــی صــورت گرفتــه کــه حــدود ‪ 28‬درصــد جمعیــت‬ ‫کشــور در روســتاها ســکونت دارنــد امــا در گلســتان‬ ‫بیــش از ‪ 47‬درصــد جمعیــت را شــامل مــی شــوند‪.‬‬ ‫امــا امــروز کــه برنامــه ششــم توســعه رو بــه پایــان‬ ‫اســت‪ ،‬نــه تنهــا ایــن مســئله محقــق نشــده بلکــه‬ ‫شــاهد ایــن مســئله هســتیم بســیاری از روســتاها‬ ‫همچــون قلــی ابــاد کــه از اب شــرب و لولــه کشــی‬ ‫بهــره منــد بــوده انــد امــروز در ایــن روزهــای ســرد‬ ‫پاییــزی و زمســتانی بــا کمبــود و یــا بهتــر بگویــم نبــود‬ ‫اب مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل در ایــن گــزارش چنــد خطــی رو‬ ‫مــی تــوان در بــی مســئولیتی برخــی افــراد دانســت‬ ‫چــرا کــه هــر زمــان نیــاز بــه ایــن مــردم همیشــه در‬ ‫صحنــه دارنــد جلویشــان خــم و راســت مــی شــوند‬ ‫انــگار کــه ایــن مــردم اربابانشــان هســتند امــا بــه‬ ‫محــض گــذر از زمــان انتخابــات فرامــوش مــی کننــد‬ ‫چــه بودنــد و چــه هســتند‪.‬‬ ‫مردمــی کــه از همــان روزهــای ابتدایــی انقــاب‬ ‫پــا بــه پــای هــم در کوچــه پــس کوچــه هــای شــهر‬ ‫و روســتا بــا نیروهــای کارد شاهنشــاهی رودررو‬ ‫معــاون امــور بهره بــرداری شــرکت گاز خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬افــت دمــا موجــب افزایــش مصــرف‬ ‫گاز خانگــی در اســتان شــده اســت کــه ایــن شــرکت‬ ‫بــرای جلوگیــری از قطعــی گاز‪ ،‬اســتفاده از ان را در‬ ‫بیشــتر صنایــع بــزرگ محــدود کــرد‪.‬‬ ‫محدود شدن مصرف گاز‬ ‫صنایع خراسان شمالی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهنــدس حســن افتخــار‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در دو روز گذشــته ایــن شــرکت بــرای‬ ‫جلوگیــری از قطعــی گاز‪ ،‬اســتفاده از ان را در کارخانــه‬ ‫ســیمان بجنورد تا ‪ ۵۰‬درصد و نیروگاه ســیکل ترکیبی‬ ‫شــیروان تــا ‪ ۷۰‬درصــد محــدود کــرده بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اینــک مصــرف گاز نیــروگاه ســیکل‬ ‫ترکیبــی شــیروان بطــور موقــت قطــع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن مصــرف گاز کارخانــه‬ ‫ســیمان بــه میــزان ‪ ۸۵‬درصــد‪ ،‬پتروشــیمی‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫و مجتمــع الومینــای جاجــرم هــم ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫ایســتاده و زیــر شــکنجه هــای کــه قطعــا خیلــی هــا‬ ‫در مقابــل ان دوام نیــاورده و لبیــک شــهادت را‬ ‫گفتــه و بــه جمــع همرزمــان خــود ملحــق شــده انــد‪.‬‬ ‫مردمــی کــه بعــد از انقــاب بــه امیــد روزی کــه ســایه‬ ‫تمام مشــکالت از سرشــان برداشــته شــود به ناخواســته‬ ‫مجبــور بــه قبــول جنگــی ناخواســته شــدند جنگــی کــه‬ ‫هشــت ســال مملکــت را بــه خــود درگیــر کــرد و بهتریــن‬ ‫جوانــان ایــن مــرز و بــوم را از بیــن مــا گرفــت‪.‬‬ ‫جوانانــی همچــون شــهیدان باکــری‪ ،‬همــت‪ ،‬جهــان‬ ‫ارا‪ ،‬دوران‪ ،‬بابایی‪،‬باقــری‪ ،‬شــیرودی و کشــوری و‬ ‫خیلــی هــای دیگــر کــه بــا لبیــک بــه فرمــان مــوالی‬ ‫خــود و بــرای دفــاع از خــاک و اب ایــن ســرزمین‬ ‫اســلحه گرفتنــد تــا وجبــی از ایــن خــاک کــه برایــش‬ ‫خونهــا ریختــه شــد‪.‬‬ ‫بــه دســت دوشــمنان نیافتــد دشــمنانی کــه‬ ‫تــا کنــون از هیچگونــه اقدامــی بــرای برانــدازی‬ ‫ایــن کشــور روی گــردان نبودنــد و دســت بــه هــر‬ ‫کاری مــی زننــد تــا بتواننــد پایــه هــای ایــن انقــاب‬ ‫را کــه در حــال حاضــر درختــی جــوان شــده اســت‬ ‫بخشــکا نند ‪.‬‬ ‫و در ایــن بیــن افــرادی نیــز در داخــل بــوده انــد کــه‬ ‫اب در اســیاب دوشــمن ریختــه تــا بتواننــد ســهمی‬ ‫را بــرای خــود بردارنــد فــارغ از اینکــه ایــن کشــور‪،‬‬ ‫کشــور شــهیدان اســت شــهیدانی کــه از جــان‬ ‫وخــون مــال فرزنــد و خانــواده خــود گذشــته انــد کــه‬ ‫ســرزمین مــادری شــان دیگــر بــه دســت بیگانــگان‬ ‫بــرای غــارت منابــع اش نیفتــد تــا فرزندانشــان در‬ ‫ارامــش زندگــی کننــد‪.‬‬ ‫و حــال نبــوت مســئولین اســت کــه نماینــده و وکیــل‬ ‫همیــن مــردم هســتند تــا بــرای شــان رفــاه و اســایش‬ ‫را محیــا کننــد مردمــی کــه همیشــه و همــه جــا پــا بــه‬ ‫میــدان بــوده انــد ‪.‬‬ ‫مســئولین بایــد بداننــد کــه مــردم فقــط در زمــان‬ ‫انتخابــات نیســت کــه بایــد بدانبالشــان باشــند و‬ ‫بایــد همچــون مــوال علــی باشــند کــه اگــر دیدنــد‬ ‫مســتمندی نیازمنــد و شــب را گرســنه ســر بربالیــن‬ ‫میگــذارد تــا روفــع نیــاز او خوابــش نبــرد نــه اینکــه‬ ‫خودوریــش بنــز باشــد منــزل ش در بهتریــن نقطــه‬ ‫شــهر بــدور از اینکــه موکلینــش کجــا و چگونــه در‬ ‫حــال گــذران زندگــی هســتند‪.‬‬ ‫بنابرایــن در ایــن شــرایط کرونایــی کــه نیــاز اســت‬ ‫مــردم بهداشــت را رعایــت کننــد مــی طلبــد کــه‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب و مدیریــت‬ ‫بهداشــت اســتان دســت در دســت یکدیگــر داده و‬ ‫همــراه همیــن مــردم مشــکلی کــه قطعــا بــا کمتریــن‬ ‫هزینــه مــی شــود ان را بــر طــرف نمــود رفــع کننــد‪.‬‬ ‫همانگونــه کــه در ســتاد ملــی کرونــا بارهــا بــه ان‬ ‫بــرای جلوگیــری و مقابلــه بــا کرونــا تاکیــد مــی شــود‬ ‫شستشــوی مکــرر دســت هــا و اســتحمام اســت ایــن‬ ‫در حــال اســت کــه بســیاری از روســتاها در نزدیکــی‬ ‫مرکــز اســتان قــرار دارنــد امــا از کوچکتریــن امکانــات‬ ‫بهداشــتی برخــوردار نیســتند و ایــن مــی شــود کــه‬ ‫در فصــل ســرما بیمــاران بــه ســمت مراکــز درمانــی‬ ‫ســرازیر میشــود‪.‬‬ ‫وی مجمــوع برداشــت گاز در هــر ‪ ۲۴‬ســاعت از خــط‬ ‫گاز اســتان را هشــت میلیــون متــر مکعــب دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ورود جبهــه هــوای ســرد میــزان‬ ‫مصــرف گاز بــه یکبــاره افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بحــث گاز تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬اگــر ایــن وضعیــت‬ ‫خــوب مدیریــت نشــود بــه تولیــد ضربــه خواهــد زد بــه‬ ‫همیــن دلیــل از تمامــی شــهروندان در بحــث مصــرف‬ ‫گاز خانگــی و تجــاری مــی خواهیــم کــه مصــرف را‬ ‫در ایــن دوره مدیریــت کننــد تــا بــه اقتصــاد اســتان‬ ‫ضــرر وارد نشــود‪.‬‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــور بهره بــرداری شــرکت گاز خراســان‬ ‫شــمالی بــا بیــان اینکــه گاز قابــل ذخیــره ســازی‬ ‫نیســت افــزود‪ :‬اولویــت مصــرف گاز بــا بخــش خانگــی‬ ‫و تجــاری اســت در صــورت افزایــش مصــرف‪ ،‬گاز‬ ‫صنایــع محــدود خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی پوشــیدن لبــاس مناســب در منــزل‪ ،‬کــم کــردن‬ ‫درجــه بخــاری و وســایل گرمایشــی‪ ،‬رعایــت دمــای رفــاه‬ ‫بیــن ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۱‬درجــه ســانتی گراد و خامــوش کــردن‬ ‫ق هــای خالــی را از راه های بهینه‬ ‫وســایل گرمایشــی اتــا ‬ ‫ســازی مصــرف گاز در فصــل ســرما برشــمرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۳۲۶‬هــزار مشــترک در بخــش‬ ‫خانگــی وجــود دارد گفــت‪ :‬اگر این مشــترکان در شــبانه‬ ‫روز ‪ ۲‬متــر مکعــب گاز صرفــه جویــی کننــد گاز معــادل‬ ‫مصــرف ‪ ۲‬کارخانــه ســیمان محــدود نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــر مدیریــت و مصــرف بهینــه خانوارهــا در‬ ‫افتخــاری اظهــار داشــت‪ :‬اگــر جبهــه هــوای ســرد‬ ‫پایــدار باشــد احتمــال محدودیــت بیشــتر مصــرف گاز‬ ‫در صنایــع اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫تاکنــون بــه ‪ ۳۱۰‬واحــد صنعتــی و ‪ ۱۵‬شــهرک صنعتــی‬ ‫سرپرســت ســازمان حمــل بــار و مســافر‬ ‫شــهرداری بجنــورد در خصــوص ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۴۵‬درصــد از خودروهــای تاکســی‬ ‫زرد ایــن شــهر بــه لحــاظ مســتهلک بــودن نیــاز بــه‬ ‫نوســازی دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حمیدرضــا شــافعی‬ ‫در خصــوص میــزان عمــر تاکســی هــای موجــود‬ ‫در مرکــز اســتان اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون‬ ‫چیــزی حــدود ‪ ۷۰۰‬خــودرو تاکســی زرد بــرای‬ ‫جابجایــی و حمــل ونقــل مســافرین مرکــز اســتان‬ ‫فعــال هســتند کــه ‪ ۴۵‬درصــد انهــا بیــش از ‪۱۱‬‬ ‫ســال عمــر دارنــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص اقدامــات صــورت گرفتــه جهــت‬ ‫نوســازی نــاوگان تاکســیرانی شــهر افــزود‪ :‬حــدود‬ ‫‪ ۲۷۰‬دســتگاه خودرو ســمند و پژو ‪ ۴۰۵‬را در ســال‬ ‫هــای ‪۹۵‬و‪ ۹۶‬وارد نــاوگان تاکســی رانــی کــرده ایــم‪.‬‬ ‫وی در خصــوص بالتکلیفــی برخــی راننــدگان‬ ‫تاکســی نســبت بــه بدعهــدی خودروســازان گفــت‪:‬‬ ‫در برهـه ای از زمــان کــه بــا افزایــش قیمــت خــودرو‬ ‫در بــازار مواجــه شــده بــود ‪ ،‬خودروســازان بــا وجــود‬ ‫تفاهــم انجــام شــده‪ ،‬نســبت بــه تحویــل خــودرو‬ ‫خــودداری نمودنــد و متقاضیــان بالتکلیــف ماندنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه قیمــت خــودور در بــازار افــزود‪:‬‬ ‫علــی الرغــم اینکــه از ســال ‪ ۹۶‬تــا بدیــن لحظــه‬ ‫هیچگونــه طرحــی نســبت بــه پرداخــت تســهیالت‬ ‫نوســازی نــاوگان تاکســیرانی صــورت نگرفتــه‬ ‫اســت ایــن درحــال اســت کــه نوســازی نــاوگان‬ ‫تاکســی رانــی در برخــی مواقــع انجــام می شــود‬ ‫امــا متاســفانه مبلــغ ان مــی بایســت بــه صــورت‬ ‫نقــدی پرداخــت شــود کــه تامیــن ان نیــز از تــوان‬ ‫تاکســیرانان خــارج اســت‪.‬‬ ‫شــافعی در خصــوص میــزان پیگیــری هــای‬ ‫صــورت گرفتــه توســط ایــن ســازمان گفــت‪ :‬پیگیــر‬ ‫ان هســتیم تــا بــا همــکاری صنــدوق کارافرینــی‬ ‫مهــر امیــد‪ ،‬و ارائــه تســهیالت ارزان قیمــت بــرای‬ ‫نوســازی نــاوگان تاکســیرانی بجنــورد داده شــود‪.‬‬ ‫شــافعی در پایــان افــزود‪ :‬انتظــار داریــم تــا بــا‬ ‫پیگیری هــای صــورت گرفتــه در ایــن خصــوص‬ ‫بتوانیــم بــه نتیجــه برســیم‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت‪ ،‬مرکز اســتان خراســان شــمالی‬ ‫دارای ‪ ۲۲۰‬هــزار نفــر جمعیــت از ‪ ۸۰‬میلیــون‬ ‫جمیــت ســاکن در کشــور را در خــود دارد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب و کارپارس‬ ‫متاســفانه ایــن خبــر حاکــی از ان دارد کــه اگــر‬ ‫بــه زودی فکــری بــرای نوســازی و خــارج نمــودن‬ ‫خودروهــای فرســوده در شــهرهای بــزرگ و کوچــک‬ ‫کشــور صــورت نگیــرد بایــد منتظــر پدیــده ای‬ ‫همچــون پدیــده کالن شــهرها در ســایر شــهرهای‬ ‫کشــور بــود هــر چنــد ایــن امــر در کالن شــهرها‬ ‫بیشــتر محســوس بــوده و در صــورت عــدم توجــه به‬ ‫ایــن موضــوع الودگــی زیســت محیطــی کــه حامــل‬ ‫ســوغاتی همچــون ســرب ملحــق شــدن از نتیجــه‬ ‫ســوختن ناقــص ســوخت توســط موتــور اینگونــه‬ ‫خودروها در زمان فعالیت خود و ملعق شدنشــان‬ ‫در هــوا موجــب بــروزو تشــدید بیمــاری هــای ریــوی‬ ‫در سراســر کشــور شــد‪.‬‬ ‫حــال مــی طلبــد مســئولین کشــوری بــا در نظــر‬ ‫گرفتــن ســامتی شــهروندان فــارغ از هزینــه هــای‬ ‫گزافــی کــه بایــد بــرای درمــان و مــدوا بیمــاران در‬ ‫نظــر بگیرنــد بــه فکــر نوســازی و تغییــر وضعیــت‬ ‫خودروهــای فرســوده باشــند‪.‬‬ ‫خودروهــای کــه نــه تنهــا موجــب اســیب جــدی بــه‬ ‫ســامت جامعــه بلکــه طبیعت را نیز مــورد تهدید و‬ ‫خطــر جــدی قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫اســتان گازرســانی شــده اســت کــه در ایــن حــوزه‬ ‫رتبــه دوم کشــوری را در ســال گذشــته کســب کــرد‪.‬‬ ‫نیــروگاه بــرق ســیکل ترکیبــی شــیروان‪ ،‬پتروشــیمی‬ ‫بجنــورد‪ ،‬الومینــای ایــران‪ ،‬ریختــه گــری و لولــه گســتر‬ ‫اســفراین از جملــه صنایعــی هســتند کــه ســوخت‬ ‫انهــا از گاز طبیعــی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۱۰۰ :‬درصــد جمعیــت شــهری و ‪۹۹.۷‬‬ ‫درصــد جمعیــت روســتایی اســتان از گاز طبیعــی‬ ‫بهــره منــد هســتند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۳۲۶‬هــزار مشــترک در‬ ‫بخــش هــای صنعتــی‪ ،‬خانگــی و عمومــی اســت کــه‬ ‫حــدود ‪ ۷۳۷‬مشــترک ان در بخــش صنعتــی اســت‪.‬‬ ‫ســهم گاز طبیعــی در تامیــن ســبد انــرژی اســتان‬ ‫بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی در مــورد کاهــش اســتفاده از ماســک مــی گویــد‪ :‬در ابتــدای‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا بــا وجــود اینکــه اســتان در وضعیــت حــاد و بحرانــی نبــود‪ ،‬مــردم بســیار بیشــتر پروتــکل هــا‬ ‫و توصیــه هــا را رعایــت مــی کردنــد‪ ،‬امــا بررســی هــای مــا نشــان داده کــه ایــن روزهــا بــی توجهــی هــا بــه رعایــت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی کاهــش یافتــه و تنهــا ‪ ۳۸‬درصــد از مــردم اســتان از ماســک اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫کاهش ‪38‬‬ ‫درصدی مرگ‬ ‫گزارش و نقد‬ ‫کشاورزی‬ ‫تولید‪۸۰‬درصدپنبه‬ ‫در مانه وسملقان‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬اذر ‪1399‬‬ ‫تجاری سازی پکیج سرمایشی باقابلیت ذخیره سازی انرژی‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪278‬‬ ‫منابع طبیعی‬ ‫ضرورت در تهیه و تدوین‬ ‫نقشه پهنه بندی سیالب‬ ‫کشور‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی مانــه و ســملقان در خصــوص‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ ۸۰ :‬درصــد میــزان پنبــه‬ ‫تولیــدی اســتان کــه ســاالنه بیــش از ‪ ۱۹‬هــزار تــن وش‬ ‫پنبــه مــی باشــد در ایــن شهرســتان کشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن هــادی قهرمانیــان‬ ‫در ارتبــاط بــا میــزان کشــت ایــن محصــول اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در ســالجاری بیــش از پنــج هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار اراضــی‬ ‫ایــن شهرســتان بــه کشــت پنبــه تخصیــص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اغــاز برداشــت پنبــه از نیمــه دوم ابــان‬ ‫مــاه گفــت‪ :‬تــا بدیــن لحظــه از ســطح ‪۴‬هــزار هکتــار از‬ ‫مــزارع پنبــه ‪ ۱۵‬هــزار تــن محصــول برداشــت و تحویــل‬ ‫کارخانجــات پنبــه پاکنــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پیــش بینــی از فصــل برداشــت افــزود‪:‬‬ ‫پیــش بینــی مــی کنیــم بیش از ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬تن پنبه‬ ‫تــا پایــان فصــل برداشــت از پنبه زارهای این شهرســتان‬ ‫برداشــت شود‪.‬‬ ‫وی درارتبــاط بــا میــزان اشــتغال صــورت گرفتــه‬ ‫گفــت‪ :‬در ســالجاری ‪ ۲‬هــزار نفــر نیــروی انســانی در‬ ‫مراحــل کاشــت‪ ،‬داشــت و برداشــت محصــول پنبــه با‬ ‫یکدیگــر مشــارکت داشــتند‪.‬‬ ‫قهرمانیــان در ادامــه افــزود‪ :‬بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫از مــزارع زیــر کشــت پنبــه بــه اختصــاص بــه ارقــام‬ ‫زودرس‪ ،‬میــان رس و وارداتــی پــر محصــول داده شــده‬ ‫کــه در ایــن راســتا بــا حمایــت هــای جهادکشــاورزی و‬ ‫تــاش کارشناســان ایــن امــر موجــب افزایش بهــره وری‬ ‫در ابیــاری نیــز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت شهرســتان ‪۱۱۰‬هــزار نفــری مانــه و‬ ‫ســملقان از بیــن جمعیــت ‪ ۸۰‬میلیونــی ایــران ‪۸۵‬هــزار‬ ‫هکتــار اراضــی ســطح زیــر کشــت داری ‪ ۵۴‬نــوع‬ ‫محصــول باغــی و زراعــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب و کار پارس‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت بــه اطــاع برســانیم کــه زمانــی‬ ‫قطــب پنبــه کشــور‪ ،‬خاورمیانــه و دنیــا پنبه گلســتان بود‬ ‫کــه از دیــر بــاز در تمــام دنیــا ایــن محصــول حــرف اول را‬ ‫مــی زد کــه بــه نــااگاه بــا ســوء مدیریــت صــورت گرفتــه‬ ‫این امتیاز از این ســرزمین که مشــهور به طالی ســفید‬ ‫نیز می باشــد گرفته شــده اســت و حال بعد از گذشــت‬ ‫چندیــن ســال مســولین تــا حــدودی بــه فکــر احیــا ایــن‬ ‫محصــول اســتراتژیک افتــاده ان‪.‬‬ ‫محصولــی کــه شــاید اگــر بتوان کشــاورزان را به ســمت‬ ‫کشــت ان ســوق داد بشــود مشــاغلی را احیــا کــرد کــه‬ ‫مــدت هاســت از مــرگ انهــا مــی گــذرد‪.‬‬ ‫براســاس نظریــه کارشناســان یکــی از مهمتریــن فوایــد‬ ‫کشــت پنبه را ثبات و تثبیت خاک در منطقه گلســتان‬ ‫دانســته انــد پنبــه ای کــه اگــر احیــا شــود شــاید بتــوان‬ ‫بــا همــت مســئولین ابهــت از دســت رفتــه اســتان را‬ ‫بدســت اورد و دوبــاره نشــاط زندگــی و شــادابی را در‬ ‫چهــره کشــاورزان دیــد‪.‬‬ ‫پنبــه را مــی تــوان تنهــا محصولــی دانســت کــه در گذشــته‬ ‫در درون خــود ســایر محصــوالت کشــاورزی را مــی پرورانــد‬ ‫تــا نیازهــای اولیــه کشــاورز را تامیــن کنــد نیــازی کــه بــا‬ ‫محصــوالت تــک بعــدی غیــر قابــل محیــا شــدن اســت‪.‬‬ ‫لــذا امیدواریــم کــه مســئولین در جهــت احیــای ایــن‬ ‫محصــول پــر ســود کــه توانســته ‪ ۸۰‬درصــد از محصــول‬ ‫تولیــدی یــک شهرســتان باشــد در جهــت ایجــاد زیــر‬ ‫ســاختهای الزم در جهــت توســعه و گســترش اشــتغال‬ ‫افــراد بومــی ایــن منطقــه قــدم بــردارد تــا نــه تنهــا ایــن‬ ‫محصــول را کشــت مــی کننــد حتــی ســود فــراوری و بــه‬ ‫ثمــر رســاندن ان را نیــز نصیــب خــود همیــن مــردم کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر ابخیــزداری و حفاظــت خــاک ســازمان‬ ‫جنگل هــا‪ ،‬مراتــع و ابخیــزداری بــا اشــاره بــه ســیل خیز‬ ‫بــودن کشــور و تکــرار همــه ســاله ایــن حادثــه قهــری‬ ‫گفــت کــه عــاوه بــر نیــاز جــدی بــه امکانــات و‬ ‫تجهیــزات ســخت افزاری و مقابلـه ای‪ ،‬تهیــه و تدویــن‬ ‫نقشــه پهنه بنــدی ســیالب کشــور ضــروری اســت‪.‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری ‪ -‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫رییــس گــروه تحقیقــات و مجــری انرژی هــای‬ ‫تجدیدپذیــر شــرکت توزیــع بــرق خراســان شــمالی‬ ‫در خصــوص ایــن خبــر گفت‪:‬بــرای نخســتین بــار‬ ‫پکیــچ سرمایشــی و گرمایشــی تولیــد شــده ایــن‬ ‫شــرکت بــا رویکــرد کاهــش ‪ ۹۲‬درصــدی مصــرف‬ ‫انــرژی در فصــل تابســتان و ذخیــره ســازی نیــروی‬ ‫بــرق در کشــور بــه مرحلــه تجــاری ســازی رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بازار کســب کار انالین مهندس اســماعیل‬ ‫حســین پــور در ارتبــاط بــا ســاخت ایــن ســامانه اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن ســامانه بــا همــکاری شــرکت اریــا یــورد و‬ ‫تحــت نظــارت پــارک علــم و فنــاوری طراحــی و تــا بدیــن‬ ‫لحظــه ‪ ۷‬نمونــه از ان ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ ۲۵ :‬میلیــارد ریــال تســهیالت از‬ ‫بانــک کارافرینــی امیــد برای تجهیز کارگاه تولید پکیج و‬ ‫یــک ســوله مناســب کــه توســط پــارک علــم و فنــاوری در‬ ‫اختیــار ایــن واحــد کارافریــن قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا اســتاندارد ســازی ایــن دســتگاه‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ایــن پــروژه نیــاز بــه‬ ‫اســتاندارد ســازی جهانــی دارد کــه در تالشــیم تــا‬ ‫بتوانیــم بــه ان دســت یابیــم ‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬میــزان مصــرف انــرژی ســامانه هــای‬ ‫معمولــی ایــن نــوع دســتگاه هــا ‪ ۱۲‬الــی ‪ ۱۳‬امپــر می باشــد‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه پکیــج تولیــد شــده توســط ایــن‬ ‫واحــد در پیــک مصــرف کمتــر از دو امپــر بــرق اســتفاده مــی‬ ‫کنــد کــه تســت هــای انجــام شــده نشــان از کاهــس ‪۹۲‬‬ ‫درضــدی مصــرف بــرق را در زمــان پیک‪،‬اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مقــرون بــه صرفــه بــودن مصــرف‬ ‫انــرژی توســط ایــن دســتگاه گفــت‪ :‬در کنــار مدیریــت‬ ‫مصــرف انــرژی در اوج پیــک بــار‪ ،‬ایــن پکیــچ بــرق بســیار‬ ‫کمــی مصــرف دارد کــه موجــب کاهــش هزینــه هــای‬ ‫بــرق مصرفــی بــرای مصــرف کننــده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن پکیــچ طراحــی شــده‬ ‫دارای نمونــه داخلــی و خارجــی نبــوده ‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫ایــن ســامانه در ســازمان ثبــت اختراعــات کشــور‬ ‫بــه ثبــت رســیده و اقدامــات الزم نســبت بــه ثبــت‬ ‫جهانــی ان نیــز در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫حســین پــور در ادامــه بــا اشــاره بــه بخــش گرمایشــی ایــن‬ ‫دســتگاه اظهــار داشــت‪ :‬در کنارسیســتم سرمایشــی کــه‬ ‫دســتگاه فوق دارد دارای سیســتم گرمایشــی نیزمی باشــد‬ ‫کــه مــی تــوان در فصــل ســرما و اوج مصــرف گاز از ان‬ ‫بهــره بــرد کــه در ایــن امــر نیــز نقــش موثــری در کاهــش‬ ‫و مدیریــت مصــرف گاز در فصــل زمســتان را نیــز دارد‪.‬‬ ‫رییــس گــروه تحقیقــات و مجــری انــرژی هــای‬ ‫تجدیدپذیــر شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬هزینــه ســاخت ایــن پکیــج حــدود‬ ‫مدیرعامــل ســازمان اتش نشــانی بجنــورد‬ ‫در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬از معــدود مناطقــی‬ ‫در کشــور هســتیم کــه تجهیــزات انفــرادی‬ ‫اتش نشــانان دارای اســتاندارد جهانی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار مجیــد گریوانــی‬ ‫در خصــوص تجهیــزات انفــرادی اتــش نشــانان‬ ‫ایــن شــهر اظهــار داشــت‪ :‬تجهیــزات انفــرادی‬ ‫کــه اتــش نشــانان در بجنــورد دارنــد شــخصی‬ ‫بــوده کــه ایــن امــر در ســایر شهرســتان هــای‬ ‫اســتان و حتــی شــمار زیــادی از شــهرهای‬ ‫کشــور وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا مقاومــت پرســنل ایــن ســازمان‬ ‫نســبت بــه ویــروس کرونــا تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از‬ ‫دالیــل وجــود در ایــن قضیــه و ممانعــت از ابتــا و‬ ‫درگیــری کارکنــان اتــش نشــانی بجنــورد بــا ویــروس‬ ‫کرونــا‪ ،‬شــخصی شــدن لبــاس و تجهیــزات فــردی‬ ‫انــان مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره اعتبــار تخصیــص یافتــه بــرای‬ ‫‪۴۰‬درصــد از ســایر ســامانه هــای سرمایشــی و‬ ‫گرمایشــی کمتــر اســت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به هدر رفت ســاالنه میلیون ها دالر ارز‬ ‫بــرای وارد کــردن چنیــن ســامانه هــای به کشــور‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در کنــار تولیــد انبــوه و تجــاری ســازی ایــن نــوع پکیــج‬ ‫شــاهد ایجــاد اشــتغالزایی و ارز اوری خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مهمتریــن شــاخصه ایــن‬ ‫محصــول انطبــاق ان بــا شــاخصه هــای زیســت‬ ‫محیطــی دانســت و گفــت‪ :‬علــت ان کاهــش‬ ‫چشــمگیرتولید گاز منوکســید کربــن و اســیب بــه‬ ‫طبیعــت اســت کــه انــرا در زمــره دوســتدار محیــط‬ ‫زیســت قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫حســین پورنســبت بــه نــوع عملکــرد ایــن دســتگاه‬ ‫افــزود‪ :‬ســامانه فــوق بــه صــورت کامــا هوشــمند بــوده‬ ‫و در ســایزهای متفــاوت جهــت مصــارف خانگــی‪ ،‬اداری‬ ‫و اماکــن بــزرگ قابــل طراحــی و ســاخت اســت کــه مــی‬ ‫توانــد دارای چندیــن خروجــی باشــد و بــا نصــب یــک‬ ‫دســتگاه‪ ۱۰ ،‬نقطــه از محیــط همزمــان از ســرمایش ان‬ ‫بهــره و اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه نســبت اســتفاده روز افــزون از وســایل‬ ‫سرمایشــی گرمایشــی کــه جــز الینکــف زندگــی شــده‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬از انجایــی کــه اســتفاده از سیســتم هــای‬ ‫سرمایشــی در کشــور و جهان رو به افزایش اســت وزارت‬ ‫نیــرو نیــز بــا چشــم انــداز بلنــد مــدت اقــدام بــه سیاســت‬ ‫جایگزینــی سیســتم هــای کمــک مصــرف را بــه جــای‬ ‫سیســتم هــای پــر مصــرف در دســتور کار خــود دارد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه شــرکت توزیــع بــرق‬ ‫خراســان شــمالی بــا ‪ ۳۶۷‬هــزار مشــترک ‪۳۰۸‬‬ ‫هــزار مشــترک معــادل ‪ ۸۴‬درصــد مشــترکان‬ ‫بخــش خانگــی‪ ۴ ،‬درصــد ادارات و ســازمان هــای‬ ‫خدمــات رســان‪ ،‬یــک درصــد بخــش کشــاورزی‪،‬‬ ‫کمتــر از یــک درصــد صنعتــی و ‪ ۱۰‬درصــد ســایر‬ ‫مصــارف را تحــت پوشــش و ارائــه خدمــات دارد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب کار انالین‬ ‫همانگونــه کــه مقــام معظــم رهبــری بارهــا در‬ ‫بیاناتشــان اظهــار داشــته انــد بایــد امــورات را‬ ‫بــه جوانــان ســپرد و امیــد بــه بیگانــگان نداشــته‬ ‫باشــیم چــرا کــه ایــران دارای غنــی تریــن ســرمایه‬ ‫هــای دنیاســت کــه مــی توانــد بــدون نیــاز بــه هیــچ‬ ‫بیگانــه ای روی پــای خــودش بایســتد و از دســت‬ ‫رنــج نیــروی داخلــی خــود اســتفاده نمایــد‪.‬‬ ‫همانطــور در ایــن گــزراش ذکــر شــد ایــن دســتگاه‬ ‫مــی توانــد بــا کاهــش هزینــه ‪ ۴۰‬درصــدی قیمــت‬ ‫نســبت به ســایر دستگاهایی سرمایش گرمایشی‬ ‫خریــد تجهیــزات ایمنــی اتــش نشــانان گفــت‪:‬‬ ‫اخیــرا اعتبــار‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال بــرای خریــد‬ ‫‪ ۵۰‬عــدد کاله مــورد نیــاز اتــش نشــانان هزینــه‬ ‫گردیــده اســت کــه پیــش از ایــن نیــز ‪ ۶۰‬عــدد‬ ‫کاله در ایــن ســازمان موجــود بــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اتــش نشــانی بجنــورد در‬ ‫خصــوص تجهیــزات شــخصی پرســنل ســازمان‬ ‫اتــش نشــانی ایــن شــهر افــزود‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر کلیــه تجهیــزات حفاظــت فــردی اتــش‬ ‫نشــانان منجملــه کاله‪ ،‬دســتکش‪ ،‬لبــاس و‬ ‫کفــش شــخصی مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کمبودهــای اتش نشــانی‬ ‫بجنــورد گفــت‪ :‬در حــال حاضــر متاســفانه‬ ‫علــی الرغــم پیگیری هــای چندســاله نســبت‬ ‫بــه تامیــن خــودرو نردبــان اتش نشــانی‪،‬که بــه‬ ‫عنــوان نیــاز اساســی و مبــرم مدیریــت حــوادث‬ ‫اتش ســوزی و حــوادث غیــر مترقبــه در مرکــز‬ ‫اســتان مــی باشــد بــی ثمــر و بــدون نتیجــه‬ ‫مانــده اســت‪.‬‬ ‫کــه دارای تــوان مصرفــی بــرق باالیی هســتند برای‬ ‫مملکــت و مــردم ارز اوری داشــته باشــد و در کنــار‬ ‫ایــن موجــب افزایــش اشــتغال و راندمــان مطلــوب‬ ‫در ارائــه خدمــات باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن در بخشــی از مطالــب ارائــه شــده‬ ‫توســط رییــس گــروه تحقیقــات و مجــری انــرژی هــای‬ ‫تجدیدپذیــر شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان‬ ‫شــمالی ایــن سیســتم را مــی تــوان در زمــره دوســتدار‬ ‫طبعیــت دانســت موضوعــی کــه ســایر سیســتم هــای‬ ‫سرمایشــی و گرمایشــی کمتــر بــه ان توجــه دارنــد تــا‬ ‫جایــی کــه برخــی عالئــم نصــب شــده بــر روری دســتگاه‬ ‫هــا صرفــا یــک عالمــت اســت تــا چیــز دیگــری‪.‬‬ ‫جناب حســین پور در بخشــی از اظهارتشــان گفته اند‬ ‫کــه ایــن دســتگاه دارای هیــچ نمونــه داخلــی و خارجــی‬ ‫نبــوده کــه در صــورت ثبــت جهانــی شــدن مــی توانــد‬ ‫انقالبــی در تولیــد ایــن دســتگاه بــا توجــه بــه اســتفاده‬ ‫روزافــزون مــردم نســبت بــه سیســتم سرمایشــی ان‬ ‫ایجــاد نمــود و ایــن الزمه اش پیگیری و اقداماتی اســت‬ ‫کــه بعــد از ایــن بایــد مســئولین ذیربــط بــه جــای وارادت‬ ‫و صــرف میلیــون هــا دالر ارز داشــته باشــند چــرا کــه‬ ‫در کنــار ایــن نــوع ارز اوری مــی تــوان بــه کاهــش ‪۹۲‬‬ ‫درصــدی میــزان انــرژی مصرفــی کــه این ســامانه از خود‬ ‫دارد اشــاره داشــت کــه در نــوع خــود بســیار تحســین‬ ‫برانگیــز اســت‪.‬‬ ‫جوانان پویا و انقالبی خراســان شــمالی توانســته‬ ‫انــد بــا یــک پشــتکار جــدی دســت بــه کاری بزننــد‬ ‫کــه تــا کنــون نمونــه ان در دنیــا بــه ثبــت نرســیده‬ ‫اســت نمونــه ای کــه مــی توانــد بــرای مصــرف‬ ‫کننــده یــک امتیــاز و بــرای جامعــه یــک پوهــن در‬ ‫بحــث اشــتغال زایــی باشــد اشــتغال زایــی کــه بــا‬ ‫همــت و تــاش مســئولین میســر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پــس الزمــه اینــکار همانگونــه رهبــر انقــاب در ســخنان‬ ‫خــود بارهــا بــه ان اشــاره داشــتند و جوانــان دهــه ‪ ۵۰‬و‬ ‫‪ ۶۰‬بــا همــت شــان ثابــت کــردن کــه بــا در کنــار یکدیگــر‬ ‫بــودن مــی تــوان مقابــل هــر ابرقدرتــی ایســتاد کــه‬ ‫توانســتند نــه تنهــا در مقابــل صــدام کــه یک جنــگ نابرابر‬ ‫را علیــه کشــوری کــه تــازه بــه اســتقالل رســیده و هنــوز‬ ‫پایــه هــای نظامــش محکــم نشــده بــا کمــک و وسوســه‬ ‫شــیاطین بــزرگ اقــدام بــه حملــه ناجوانمردانــه کنــد کــه‬ ‫بــا ایســتادگی همــان جوانــان و نوجوانــان دهــه ‪ ۶۰‬مواجه‬ ‫شــد تــا جایــی کــه موجــب حیــرت همــگان گردیــد‪.‬‬ ‫حــال نیــز همــان دوران اســت بــا ایــن تفــاوت کــه دیگــر‬ ‫خبــری از ســاح و جنــگ فیزیکــی نبــوده و خبــر از جنــگ‬ ‫اقتصــادی اســت جنگــی کــه قطعــا اگــر همانند همــان دوره‬ ‫عمــل شــود پیــروز میدانــش ایــران و ایرانــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫گریوانــی در خصــوص خــودرو نردبــان دار‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه در حــال‬ ‫حاضــر اعتبــار ‪ ۳۶۰‬الــی ‪ ۴۰۰‬میلیــاردی تامیــن‬ ‫خــودرو نردبــان اتــش نشــانی الزم اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫در صورتــی اســت کــه موضــوع از ســال هــا‬ ‫قبــل در حــال پیگیــری اســت کــه در صــورت‬ ‫خریــد ان در گذشــته دیگــر بــه پرداخــت ایــن‬ ‫مبلــغ نیــاز نبــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اعتبــار الزم در‬ ‫خصــوص تامیــن ایــن نــوع خــودرو گفــت‪:‬‬ ‫متاســفانه تامیــن ایــن اعتبــار بــرای خریــد‬ ‫باالبــر بــا اعتبــارات اســتانی میســر نیســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان اتــش نشــانی بجنــورد‬ ‫افــزود‪ :‬انتظــار مــی رود کــه نماینــدگان خانــه‬ ‫ملــت در ایــن خصــوص تــا مرحلــه حصــول بــه‬ ‫نتیجــه اســتمرار داشــته باشــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه خراســان شــمالی جــزو‬ ‫پنــج اســتان معــدود کشــور اســتمی باشــد کــه‬ ‫فاقــد خــودرو نردبــان اتــش نشــانی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار هوشــنگ جــزی‬ ‫شــامگاه یکشــنبه در میزگــرد تخصصــی ســیل‬ ‫و سیاســت کــه بــه صــورت مجــازی بــه میزبانــی‬ ‫دانشــگاه منابــع طبیعــی و علــوم کشــاورزی گــرگان‬ ‫برگــزار شــد اظهــار داشــت‪ :‬داده هــا و اطالعــات‬ ‫اولیــه بــه عنــوان پهنــه ســیالب در ایــران وجــود‬ ‫نــدارد و کارهــای انجــام شــده در زمینــه ســخت‬ ‫افــزاری بــرای مهــار ســیل نیــز ناکافــی اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تغییــر کاربــری اراضــی‪ ،‬تغییــر‬ ‫نــوع پوشــش گیاهــی‪ ،‬حفاظــت نکــردن از‬ ‫رودخانه هــا و مســیل ها و همچنیــن نــوع‬ ‫خــاک و حفاظــت نکــردن ان‪ ،‬از عوامــل اصلــی‬ ‫بــروز ســیل در ایــران اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر ابخیــزداری و حفاظــت خــاک‬ ‫ســازمان جنگل هــا‪ ،‬مراتــع و ابخیــزداری‬ ‫افــزود‪ :‬در پدیــده ای ماننــد ســیل کــه هر ســاله‬ ‫در حــال وقــوع اســت‪ ۲ ،‬روش «پیشــگیری و‬ ‫کنتــرل» و «مدیریــت بحــران» وجــود دارد‬ ‫کــه در اجــرای هــر کــدام از ایــن شــیوه هــا بــا‬ ‫کمبودهــای جــدی مواجــه هســتیم‪.‬‬ ‫جــزی ادامــه داد‪ :‬در روش پیشــگیری و کنتــرل بــه‬ ‫علــت نداشــتن اطالعــات مناســب و نبــود ســبک‬ ‫مشــخص بــرای مهــار ســیالب همــواره بــا مشــکل‬ ‫مواجــه مــی شــویم کــه نتیجــه ان تحمیــل خســارت‬ ‫فــراوان بــه کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در بخــش مدیریــت‬ ‫بحــران هــم نیازمنــد رفــع اشــکاالت و برطــرف‬ ‫کــردن کمبودهــای ایــن بخــش بــرای رســیدن‬ ‫بــه ســطح اســتاندارد هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــرای جلوگیــری از تکــرار ســیل پیشــنهاد کــرد‬ ‫کــه ایجــاد پایگاهــی فعــال در حــوزه داده هــای‬ ‫ابخیــزداری و پایــش مســتمر پیامدهــای پدیــده ای‬ ‫چــون ســیل و اســتفاده از تجــارب دیگــر کشــورها‬ ‫مــور توجــه جــدی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫عضــو مرکــز تحقیقــات علــوم زمیــن المــان و‬ ‫اســتاد ایرانــی دانشــگاه الیینیتــز هانوفر المان‬ ‫هــم در ایــن وبینــار گفــت‪ :‬ســیل یــک پدیــده‬ ‫طبیعــی و بخشــی از چرخــه طبیعــت اســت‬ ‫امــا مشــکالت توســعه ای در مناطــق مختلــف‬ ‫ســبب می شــود کــه ایــن امــر بــه یــک حادثــه بــا‬ ‫خســارت هــای فــراوان تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫مهــدی معتــق اظهــار داشــت‪ :‬گســترش سیســتم‬ ‫هشــدار ســریع بــرای جامعــه‪ ،‬ترمیــم کاربری هــای‬ ‫اراضــی و بازنگــری در سیســتم زهکشــی و جمــع‬ ‫اوری اب هــای ســطحی فوری تریــن اقــدام‬ ‫عملیاتــی بــرای کاهــش اثــرات ســیالب اســت‪.‬‬ ‫استانداردجهانی درتجهیزات‬ ‫اتش نشانان بجنورد‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چه ساده‬ ‫زندگی را‬ ‫پنداشتند‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬اذر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫ایــن روزهــا کــه دیگــر تصــور جهانــی فــارغ از ویــروس کرونــا ممکــن نیســت جــای ان دارد کــه مــردم بیشــتر مراقــب خــود و‬ ‫دیگــران باشــند و اســتفاده از ماســک کمتریــن کاری اســت کــه هــر یــک از مــا مــی توانیــم انجــام دهیــم امــا گویــا اجبــاری کــردن‬ ‫ماســک هــم تاثیــری در اســتفاده از ان نگذاشــته اســت‪.‬‬ ‫نزدیــک بــه هشــت مــاه از شــیوع ویــروس کرونــا مــی گــذرد و کوویــد ‪ ۱۹‬روزانــه دههــا نفــر را بــه کام مــرگ کشــانده و هــزاران‬ ‫مبتــا بــه فهرســت گرفتــاران خــود اضافــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شماره ‪278‬‬ ‫تخصیص‪۱۴۱‬میلیاردریال‬ ‫اعتباربه طرح فاضالب‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫پرداخت بیش از‪۴‬هزارمیلیاردریال وام ازدواج‬ ‫معــاون جوانــان اداره کل ورزش و جوانــان خراســان شــمالی در ارتبــاط بــا جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در ســال جــاری بــه بیــش از هشــت هــزار زوج جــوان تســهیالت ارزان قیمــت معــادل چهــار هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال در غالــب وام ازدواج پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس مصیــب اکبــرزاده در خصــوص متقاضیــان ایــن تســهیالت اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بدیــن گونــه تــا کنــون بــه ‪ ۵۸.۹‬درصــد از متقاضیــان وام ازدواج پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۵۸۳‬نفــر زوج جــوان را متقاضــی دریافــت وام ازدواج دانســت و گفــت‪ :‬تــا بدیــن‬ ‫لحظــه افــراد منتظــر در صــف انتظــار دریافــت تســهیالت وام ازدواج پنــج هــزار و ‪ ۹۹۵‬نفرهســتند‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب منطقــه گنبــدکاووس‬ ‫در بــاره جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬از محــل اعتبــار‬ ‫ســالجاری بــا اختصــاص ‪ ۱۴۱‬میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫از محــل بودجــه طــرح جمــع اوری فاضــاب ایــن‬ ‫شــهر و انجــام اقداماتــی ماننــد ‪ ۹۱‬کیلومترالیروبی‬ ‫خــط انتقــال و شــبکه اصلــی فاضــاب‪ ،‬تکمیــل‬ ‫تصفیه خانــه‪ ،‬تکمیــل ایســتگاه پمپــاژ شــماره ‪ ۹‬و‬ ‫سیســتم برق رســانی در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس حســین‬ ‫ســعیدی راد در خصــوص میــزان اعتبــارات‬ ‫تخصیــص داده شــده بــه ایــن طرح اظهار داشــت‪:‬‬ ‫از محــل اعتبــارات تخصیــص گرفتــه جهــت اجــرای‬ ‫طــرح ملــی جمــع اوری فاضــاب ایــن شهرســتان‬ ‫‪ ۶۴ ،‬میلیــارد ریــال بــرای شستشــو و الیروبــی و‬ ‫در راســتای اجــرای بخشــی از خطــوط انتقــال و‬ ‫شــبکه اصلــی‪ ۳۸ ،‬میلیــارد ریــال بــرای تکمیــل‬ ‫تصفی ـ ه خانــه و ‪ ۳۹‬میلیــارد ریــال بــرای تکمیــل‬ ‫ایســتگاه پمپــاژ شــماره ‪ ۹‬و اجــرای سیســتم بــرق‬ ‫ان هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه نحــوه اجــرای ان‬ ‫افــزود‪ :‬هــم اکنــون عملیــات اجرایــی ایــن‬ ‫طــرح هــا توســط چهــار پیمانــکار در دســت‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫ســعیدی راد در ادامــه گفــت ‪ :‬در اجــرای‬ ‫عملیــات طــرح ملــی جمــع اوری فاضــاب‬ ‫گنبــدکاووس از ســال ‪ ۷۴‬شــروع شــده و‬ ‫تاکنــون هفــت کیلومتــر خــط انتقــال‪۸۴ ،‬‬ ‫کیلومتــر شــبکه اصلــی درون شــهری بــا مجموع‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی‪ ،‬احــداث ســازه ‪۱۴‬‬ ‫ایســتگاه پمپــاژ بــدون انجــام سیســتم مکانیکال‬ ‫و بــرق انهــا و احــداث تصفیــه خانــه بــا پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی ‪ ۹۰‬درصــد انجــام شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب منطقــه گنبــدکاووس‬ ‫در ادامــه افــزود ‪ :‬پیگیــری هــای الزم بــرای‬ ‫تخصیــص اعتبــار ‪ ۵۰۰‬میلیــاردی جهــت واگــذاری‬ ‫پنــج هــزار انشــعاب فاضــاب ایــن شــهر در حــال‬ ‫انجــام و رســیدگی اســت‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۷۴‬بــرای مصــارف زراعــی و صنعتــی‬ ‫و بــاز تولیــد ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬هــزار مترمکعــب در‬ ‫شــبانه روز طــرح ملــی جمــع اوری فاضــاب‬ ‫اغــاز شــده اســت ‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه طــرح فــوق بــا رویکــرد‬ ‫افــق ‪ ۱۴۰۰‬و پوشــش جمعیــت ‪ ۳۰۰‬هــزار نفــری‬ ‫پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت گنبــدکاووس با جمعیتــی دارای‬ ‫‪ ۱۶۰‬هــزار نفــر بخشــی از جمعیــت ‪ ۸۰‬میلیــون‬ ‫نفــری ایــران اســت کــه در شــمال شــرق اســتان‬ ‫گلســتان ودومیــن شــهر پرجمعیــت ایــن‬ ‫اســتان اســت‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب و کار پارس‬ ‫بنــا بــه اظهاراتــی کــه مدیــر امــور اب و فاضــاب‬ ‫منطقــه گنبــدکاووس در ایــن خبــر داشــته‬ ‫ایــن طــرح از ســال ‪ ۷۴‬اغــاز بــه کار نمــوده کــه‬ ‫متاســفانه ‪ ۲۵‬ســال از زمــان ان مــی گــذرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش بــازار کســب و کار پــارس بــه نقــل از روابــط عمومــی امــوزش و پــرورش گلســتان‪،‬‬ ‫احســان گوهــری راد اظهــار داشــت‪ :‬فرهنــگ مناطــق روســتایی و بــاور نداشــتن بــه تحصیــل دختــران و‬ ‫مشــکالت مالــی از جملــه دالیــل تــرک تحصیــل دانــش امــوزان اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬امســال برخــی خانواده هــا از تــرس شــیوع ویــروس کرونــا و مبتــا شــدن دانــش‬ ‫امــوزان بــه کوویــد ‪ ۱۹‬از حضــور فرزندانشــان در مــدارس اســتان گلســتان جلوگیــری کردنــد‪.‬‬ ‫اکبــرزاده بــا اشــاره بــه میانگین‪۷۰٫۲‬درصــدی دریافــت تســهیالت ازدواج در کشــور خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫ایــن میــزان در اســتان کمتــر از میــزان کشــوری اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا خاطرنشــان ســاخت‪ :‬بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کوویــد ‪ ۱۹‬و ضــرورت برگــزاری‬ ‫کالس هــای اموزشــی جوانــان‪ ،‬در ســالجاری کالس هــای اشــنایی بــا مهــارت هــای اخالقــی نامــزدی و‬ ‫تحکیــم خانــواده‪ ،‬اشــنایی بــا تفــاوت هــای زن و مــرد‪ ،‬اشــنایی بــا احــکام و روابــط زناشــویی و احــکام‬ ‫پیشــگیری از بــارداری و ســقط جنیــن بــه صــورت برخــط برگــزار شــد‪.‬‬ ‫گوهــری راد اظهــار کــرد‪ :‬در بیــن ‪ ۱۴‬شهرســتان اســتان گلســتان دانش امــوزان کردکــوی و رامیــان بــه‬ ‫ترتیــب بــا ‪ ۸۷‬و ‪ ۵۱‬درصــد بیشــترین و کمتریــن حضــور در ســامانه شــاد را دارنــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص امتحانــات پایــان تــرم دانش امــوزان در مقاطــع مختلــف گفــت‪ :‬هنــوز تصمیــم قطعــی گرفتــه نشــده‬ ‫امــا بــا توجــه بــه مصوبــه وزارت امــوزش و پــرورش امتحانــات نهایــی و پایــه نهــم حضــوری برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت اســتان خراســان شــمالی طبــق اخریــن سرشــماری کــه در ســال ‪ ۹۵‬صــورت‬ ‫گرفــت دارای‪ ۲۷۰‬هــزار جــوان ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۹‬ســال اســت کــه تقریبــا ً ‪ ۳۲‬درصــد جمعیــت اســتان را‬ ‫تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت پیــش از ایــن اســتاندار و رییــس شــورای امــوزش و پــرورش گلســتان بازمانــدگان از‬ ‫تحصیــل در ایــن اســتان را ‪ ۳۰‬هــزار نفــر اعــام کــرده بــود کــه در گــزارش امــروز روابــط عمومــی امــوزش‬ ‫پــرورش گلســتان اشــاره ای بــه ایــن تفــاوت امــاری نشــده اســت‪.‬‬ ‫ضرورت سرمایه گذاری برای جلوگیری ازفرسایش خاک گلستان‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان بــا اشــاره‬ ‫بــه اهمیــت حفــظ خــاک بــرای بهبــود وضعیــت کشــاورزی و‬ ‫معیشــت بهره بــرداران اســتان بــر ضــرورت ســرمایه گذاری‬ ‫بــرای جلوگیــری از فرســایش بیشــتر خــاک اســتان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس ابوطالــب قــزل ســفلو‬ ‫روز یکشــنبه در همایــش مجــازی گرامی داشــت روز جهانــی‬ ‫خــاک اظهــار داشــت‪ :‬نــوع خــاک‪ ،‬تغییــر اقلیــم و بــارش هــای‬ ‫رگباری در ســال های اخیر ‪ ،‬موجب فرســایش شــدید خاک‬ ‫در گلســتان شــده کــه نمونــه بــازر ان ایجــاد خنــدق و ورود‬ ‫رســوب بــه مخــازن ســدها اســت‪.‬‬ ‫وی بــر برپایــی نشســت هــای تخصصــی در خصــوص‬ ‫اگاهــی دادن بــه اهمیــت خــاک و حســاس شــدن نســبت‬ ‫بــه حفــظ و نگهــداری ان در اســتان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان نیــز در‬ ‫ایــن همایــش مجــازی گفــت‪ :‬مدیریــت حفــظ خــاک‬ ‫بــه دلیــل تاثیــر ان بــر کیفیــت و کمیــت تولیــدات‬ ‫بایــد بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫مختــار مهاجــر افــزود‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۲۸۰‬هــزار‬ ‫هکتــار از اراضــی گلســتان در معــرض ابرفــت و‬ ‫ســاختار شــکننده و تخریــب قــرار دارد کــه مدیریــت‬ ‫ایــن زمین هــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــر بازنگــری مطالعــات خــاک‬ ‫کشــاورزی گلســتان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اراضــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‬ ‫هــم نداشــتن ســند امایــش را یکــی از خالهــای مهــم در‬ ‫مســیر پایــداری و حفــظ خــاک اســتان دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫دسترســی بــه ایــن ســند از تغییــر کاربــری زمیــن هــای‬ ‫ترفند جدید کالهبرداران مراقب باشید‬ ‫مالــک محتــرم خــودروی ســمند بــه شــماره انتظامــی ‪ ۹۹‬ص‬ ‫‪ ۹۵۷‬ایــران ‪ ،۷۲‬در تاریــخ ‪ ۹۹/۰۹/۱۷‬حکــم توقیــف خــودروی‬ ‫شــما در خصــوص شــکایت خانــم م‪ .‬علیــه شــما در ســامانه‬ ‫ابالغیــه الکترونیکــی ثبــت گردیــد! بــرای اطــاع از موضــوع پرونــده‬ ‫توقیــف و مشــخصات شــاکی بــه ســایت ســامانه ابــاغ وارد شــوید!‬ ‫دوســتان خیلــی مراقــب باشــید! جدیــدا ایــن پیامــک بــرای افــراد‬ ‫مــی ایــد و وقتــی وارد مــی شــوید‪ ،‬مــی گویــد ‪ ۲۰۰۰‬تومــان‬ ‫پرداخــت کنیــد تــا اجــازه وارد شــدن داشــته باشــید!‬ ‫مــردم هــم یــا از روی تــرس یــا کنجــکاوی مشــخصات حســاب‬ ‫بانکــی خــود را وارد و پرداخــت مــی کننــد و بــه ایــن ترتیــب‬ ‫حسابشــان هــک و کل موجــودی انهــا خالــی مــی شــود! بــه همیــن‬ ‫ســادگی‪ ،‬لطفــا بــه دوســتان خــود ارســال نماییــد!‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیارد ناموت کمک‬ ‫معیشتی به مددجویان‬ ‫گلستانی پرداخت شد‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان در صحــن‬ ‫شــورای اســامی شــهر گــرگان از پرداخــت ‪ ۱۶۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان کمــک معیشــت بــه مددجویــان تحــت حمایــت‬ ‫ایــن نهــاد در ســال جــاری خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطالع‬ ‫رســانی کمیتــه امداد‪،‬عیســی بابایــی‪ ،‬مدیــرکل کمیتــه‬ ‫امــداد اســتان گلســتان گفــت‪:‬در ســال جــاری علیرغــم‬ ‫افزایــش ‪ ‬تعــداد مددجویــان و کاهــش اعتبــارات‬ ‫دولتــی ایــن نهاد‪،‬تــا کنــون ‪ ۱۶۰‬میلیــارد تومــان کمــک‬ ‫معیشــت بــه مددجویــان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد‬ ‫اســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بابایــی در دویســت و شــصت و یکمیــن‪  ‬جلســه‬ ‫رســمی و علنــی شــورای شــهر گــرگان بــا تاکیــد‬ ‫بــر ضــرورت برنامــه ریــزی و تعامــل دوجانبــه‬ ‫مرغــوب کشــاورزی اســتان جلوگیــری خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫حســن خســروی افــزود‪ ۵۰ :‬درصــد جمعیــت یــک میلیــون‬ ‫و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــری گلســتان در روســتاها زندگــی مــی کننــد‬ ‫کــه هــر ‪ ۱۰‬ســال یکبــار بــرای بازنگــری طــرح هــادی ایــن‬ ‫روســتاها‪ ،‬حــدود پنــج هــزار هکتــار زمیــن مرغــوب از چرخــه‬ ‫تولیــد خــارج می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬عــاوه بــر ان از ابتــدای امســال‬ ‫تاکنــون بیــش از ‪ ۲۰۰‬هکتــار از اراضــی کشــاورزی‬ ‫درجــه یــک اســتان تغییــر کاربــری پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــی توجهــی بــه حفــظ خــاک اســتان و تغییــر‬ ‫کاربــری اراضــی مرغــوب کشــاورزی‪ ،‬از جملــه مشــکالتی‬ ‫اســت کــه بایــد بــرای رفــع ان اقــدام موثــر از جملــه اصــاح‬ ‫قانــون تغییــر کاربــری و ممنوعیــت تغییــر کاربــری اراضــی‬ ‫درجــه یــک کشــاورزی صــورت گیرد‪/.‬ایرنــا‬ ‫فروش وواگذاری واکسن باهدف کالهبرداری‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا ضمــن تاکیــد بــر اینکــه ” هرگونــه تبلیــغ ‪،‬‬ ‫فــروش و تزریــق واکســن کرونــا در فضــای مجــازی ممنــوع اســت ” ‪ ،‬هشــدار‬ ‫داد ‪ :‬ایــن ترفنــد مجرمــان ســایبری بــرای کالهبــرداری از شــهروندان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار پــارس بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا ‪ :‬ســرهنگ ” رامیــن پاشــایی ” معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا گفــت‪:‬‬ ‫در پــی انتشــار اخبــار تولیــد واکســن کرونــا ‪ ،‬شــاهد انجــام تبلیغــات گســترده‬ ‫بــا مضمــون ” فــروش و واگــذاری ایــن دارو در فضــای مجــازی و بــه خصــوص‬ ‫شــبکه های اجتماعــی ” هســتیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬مجرمان سایبری با شگردهای مختلف نظیر اعطاء واکسن‬ ‫کرونــا در قبــال ثبــت نــام در تورهــای مســافرتی و یــا تبلیغــات فریبنــده‪ ،‬ثبت‬ ‫نام ازمایشــی انســانی تزریق واکســن کرونا در کشــورهای خارجی به همراه‬ ‫تور توریســتی و تفریحی‪ ،‬در صدد کالهبرداری از متقاضیان می¬باشــندکه‬ ‫در این راســتا تمامی تحرکات و جریان های مشــابه در کارگروه ویژه پلیس‬ ‫فتــا در حــال رصد اســت‪.‬‬ ‫بــرای کمــک‪  ‬بــه شــهروندان نیازمنــد عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی حاکــم بــر‬ ‫کشــور و همچنیــن شــیوع گســترده ویــروس‬ ‫کرونــا کــه اســتان گلســتان را نیــز تحــت تاثیــر‬ ‫خــود قــرار داده اســت‪ ،‬جمعیــت مددجویــی‬ ‫اســتان نســبت بــه ســال گذشــته تقریبــا‬ ‫دوبرابــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین امــار‬ ‫مددجویــان مــا شــامل خانوارهــای بــدون‬ ‫سرپرســت اســت‪،‬گفت‪ :‬بیــش از ‪۸۰‬‬ ‫هــزار خانــوار در سراســر اســتان تحــت‬ ‫لــذا الزم اســت کــه عــاوه بــر مســئولین مربــوط‬ ‫کــه طــی ایــن مــدت بــر کرســی ریاســت تکیــه‬ ‫زده و بعــد از ان بــه کرســی هــای باالتــر رفتــه‬ ‫پاســخگوی ایــن عقــب ماندگــی باشــند و علــت‬ ‫ان را شــفاف بیــان کننــد‪.‬‬ ‫لــذا از همیــن طریــق و از همیــن جــا از مســئولین‬ ‫مربــوط بــه ایــن امــر مــی خواهیــم خیلــی شــفاف‬ ‫و روشــن پاســخ ایــن تاخیــر بوجــود امــده را بــه‬ ‫مــردم بدهنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان بــا یــاداوری دالیــل مختلــف تــرک تحصیــل دانــش امــوزان اســتان کــه شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا ان را تشــدید کــرده اســت؛ گفــت‪ :‬اکنــون در گلســتان ‪ ۲۰‬هــزار دانش امــوز بازمانــده از تحصیــل داریــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان گفــت‪ ۷۶.۵۳ :‬درصــد از مجمــوع ‪ ۳۷۶‬هــزار دانش امــوز اســتان‬ ‫در ســامانه غیرحضــوری تحصیلــی شــاد نام نویســی کردنــد ولــی ‪ ۶۶‬درصــد انهــا انالیــن هســتند‪.‬‬ ‫الزم اســت مســئولین ذیربــط اســتانی نســبت‬ ‫بــه ایــن مــدت طوالنــی از اجــرای ایــن طــرح بــا‬ ‫مــردم رو راســت باشــند چــرا کــه گذشــت چنیــن‬ ‫زمانــی بــرای اجــرای چنیــن پــروژه ای قطعــا هزینــه‬ ‫هنگفتــی صــرف شــده کــه مــی بایســت شــهروندان‬ ‫گنبــد کاووس کــه مالکیــن واقعــی ایــن شــهر‬ ‫هســتند علــت و دالیــل ایــن تاخیــر را بداننــد‪.‬‬ ‫همانگونــه کــه شــهروندان در قبــال نگهــداری‬ ‫شــهر همچــون محــل ســکونت خــود مســئول انــد‬ ‫قطعــا مســئولین نیــز بایــد هماننــد شــهروندان و‬ ‫حتــی بیشــتر از انــان مراقــب محــل ســکونت خــود‬ ‫باشــند تــا شــاید از هــر گونــه بــی نظمــی کــه احتمال‬ ‫وقــوع ان در اینــده اســت پیشــگیری شــود‪.‬‬ ‫روندروبه جلوی ترک تحصیلی که عاملش کروناست‬ ‫حمایــت کمیتــه امــداد قــرار دارنــد کــه بیــش‬ ‫از ‪ ۱۵۳‬هــزار نفــر را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫بابایــی ادامــه داد‪:‬امســال تاکنــون ‪ ۱۸۱۵‬مــورد کمــک‬ ‫هزینــه جهیزیــه بــرای ازدواج اســان جوانــان بــا ســرانه‬ ‫‪ ۵‬تــا ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه ارائــه امــاری از پرداخــت کمــک‬ ‫هزینــه مســکن اشــاره کــرد و گفــت‪ ۲۳۶۲ :‬مــورد‬ ‫ودیعــه مســکن تــا مبلــغ ‪۲۰‬میلیــون تومــان و کمــک‬ ‫بالعــوض تــا ســقف یــک میلیــون در ســالجاری‬ ‫ت واریزوجه‬ ‫هرگونه درخواس ‬ ‫درشبکه شادرانادیده بگیرید‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ‪ :‬ســرهنگ رضــا ملوکــی در ایــن بــاره اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬نرم افــزار اموزشــی شــاد یــک پیام رســان بــوده و ایــن نــوع‬ ‫ســوء اســتفاده ممکــن اســت در بســتر هــر پیــام رســان دیگــری‬ ‫نیــز رخ دهــد؛ مخاطبــان بایــد هوشــیار بــوده و فریــب فرصــت‬ ‫طلبــان در فضــای مجــازی را نخورنــد؛ زیــرا هــر پیامــی کــه بــرای‬ ‫انهــا ارســال می شــود از ســوی امــوزش و پــرورش نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هشــدارهایی زیــادی در خصــوص کالهبرداری هــای‬ ‫مشــابه بــا ترفنــد واریــز وجــه توســط کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫تهیــه شــده و از کاربــران و خانواده هــا خواســته می شــود‪ ،‬بــه‬ ‫پیام هــای کــه در ان درخواســت پرداخــت حــق اشــتراک‪ ،‬هزینــه‬ ‫تاییــد اکانــت و … می شــود اعتنــا نکننــد‪.‬‬ ‫پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه عملکــرد حــوزه بهداشــت و درمــان‬ ‫گفــت‪۹۰ :‬هــزار مددجــو مــا دارای بیمــه تکمیلی‬ ‫‪۲۵۰،‬نفــر از مددجویــان مبتــا بــه بیمــاری‬ ‫خاص(پیوندکلیــه‪ -‬دیالیــز‪ -‬ام اس – هموفیلــی‬ ‫– تاالســمی) و ‪ ۲۶۰۰‬نفــر مبتــا بــه بیمــاری‬ ‫صعــب العــاج هســتند کــه از ایــن تعــداد ‪۳۵۰‬‬ ‫نفــر در منــزل نگهــداری مــی شــوند‪.‬‬ ‫بابایــی اظهــار داشــت‪ :‬ماهانــه ‪ ۱۵۰‬هزارتومــان‬ ‫بــه هــر بیمــار نیازمنــد نگهــداری در منــزل در‬ ‫کنــار دیگــر مســاعدتها بــه حسابشــان واریــز می‬ ‫شــود کــه تاکنــون مبلــغ ‪ ۴۲۰‬میلیــون تومــان‪ ‬‬ ‫در ایــن بخــش مســاعدت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از اهــدای ســبد غذایــی بصــورت‬ ‫ماهانــه بــه تعــداد ‪ ۲۰۰۰‬کــودک دارای مشــکل ســوء‬ ‫تغذیــه و ‪ ۱۰۰۰‬مادربــاردار و شــیرده دارای مشــکل‬ ‫ســوء تغذیــه کــه توســط مراکــز بهداشــتی شهرســتانها‬ ‫بــا اولویــت مناطــق محــروم و کــم برخــوردار بــه‬ ‫امــداد شهرســتانها معرفــی مــی شــوند‪ ،‬خبــرداد‪.‬‬ ‫بابایــی در ادامــه بیــان کــرد‪ ۱۷ :‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬دانــش‬ ‫امــوز‪ ۱۱۱۴،‬دانشــجو و طــاب علوم دینــی و ‪ ۲۸۴‬نخبه‬ ‫و اســتعداد برتــر تحصیلــی تحــت حمایــت از خدمــات‬ ‫فرهنگــی و تحصیلــی ایــن نهــاد بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه توزیــع ‪ ۵۲۰‬عــدد تبلــت در بیــن‬ ‫دانــش امــوزان فاقــد تبلــت در ادارات شهرســتانی‬ ‫و مناطــق محــروم گفــت‪:‬در حــال حاضــر در قالــب‬ ‫طــرح یــادگار مهر(خریــد تبلــت دانــش امــوزی) مبلــغ‬ ‫یــک میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون تومــان جمــع اوری‬ ‫شــده اســت کــه اقدامــات الزم بــرای خریــد تبلــت‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬در ‪ ۹‬ماهــه ســال جــاری ‪۲۲۰۸‬‬ ‫خدمــات عمرانــی در حــوزه مســکن بــا اعتبــار‬ ‫‪ ۱۵‬میلیــارد و ‪ ۲۶۰‬میلیــون تومــان بــه جامعــه‬ ‫هــدف ایــن نهــاد ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه جمــع اوری ‪ ۳۶‬میلیــارد تومــان‬ ‫کمــک هــای مردمــی در پویــش ایــران همــدل‬ ‫گفت‪:‬ایــن نهــاد ‪ ۶‬میلیــارد تومــان در حــوزه شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا بــه‪ ۶۷  ‬هــزار خانــوار پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬مشــارکت پیمانــکاران و کارکنــان شــورای شــهر‬ ‫و شــهرداری در طــرح اکــرام ایتــام ‪ ،‬هــم افزایــی در‬ ‫کمــک مومنانــه بــه جامعــه هــدف کمیتــه امــداد‪،‬در‬ ‫اختیــار قــرار دادن فضــای مخصــوص (دائمــی ) عرضه‬ ‫محصــوالت مشــاغل خانگــی بــه مددجویان‪،‬ایجــاد‬ ‫مرکــز نیکــوکاری در شــهرداری گرگان‪،‬هــم افزایــی در‬ ‫مــاده ‪ ۱۷‬بــرای کمــک بیشــتر بــه نیازمنــدان واســتفاده‬ ‫رایــگان دانــش امــوزان و دانشــجویان تحــت حمایــت‬ ‫از فضاهــای ورزشــی و خانــه هــای فرهنــگ‪  ‬از‬ ‫خواســته هــا و انتظــارات کمیتــه امــداد اســتان از‬ ‫مجموعــه شــهرداری و شــورای شــهر گــرگان اســت‪.‬‬ ‫اعضــای شــورای شــهر گــرگان در ایــن نشســت‬ ‫بــا اشــاره بــه ضــرورت حمایــت از مددجویــان و‬ ‫شــهروندان نیازمنــد برنظــام منــد شــدن کمــک هــا و‬ ‫همچنیــن ایجــاد کارگــروه مشــترک شــورای اســامی‬ ‫شــهر ‪ ،‬شــهرداری و کمیتــه امــداد تاکیــد کردنــد‪.‬‬ ‫اعضــای شــورای اســامی شــهر گــرگان همچنیــن‪ ،‬بــا‬ ‫در اختیــار قــراردادن فضــای کســب وکار بــه نیازمنــدان‬ ‫‪ ،‬بــرای مشــارکت در طــرح اکــرام ایتــام نیــز اعــام‬ ‫امادگــی کردنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪،‬در ادامــه ایــن نشســت ســعید‬ ‫رحیمی‪،‬عضــو حقوقــدان شــورای اســامی شــهر‬ ‫گــرگان‪ ،‬حمایــت معنــوی از ‪ ۱۰‬فرزنــد یتیــم گرگانــی را‬ ‫برعهــده گرفــت‪.‬‬ صفحه 4 ‫چــه بی خیــال قــدم می زننــد‪ ،‬صحبــت می کننــد و می خندنــد؛ انــگار در جهانــی مــوازی امــا بــدون ویــروس کرونــا‬ ‫زندگــی می کننــد‪ .‬گویــا اینجــا خراســان شــمالی نیســت‪ ،‬اســتانی کــه ســه مــاه ازگار اســت در وضعیــت قرمــز‬ ‫کرونایــی دســت و پــا می زنــد‪.‬‬ ‫چه بی خیال‬ ‫و خرامان‬ ‫خرامان‬ ‫نــه ماســکی بــر صــورت دارنــد و نــه دستکشــی در دســت‪ ،‬کودکانشــان نیــز بــدون هیــچ مالحظــه ای در البــای‬ ‫مــردم مــی رونــد و مــی اینــد و نفــس مــی کشــند‪ ،‬خــدا کنــد نفسهایشــان همچنــان برقــرار بمانــد و دور از بیمــاری‬ ‫و هــر خطــر دیگــری مانــا باشــند و ایــن ویــروس چشــم زخمــی بــه انهــا نرســاند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬اذر ‪1399‬‬ ‫بخش کشاورزی و محیط زیست گلستان نیاز‬ ‫به تحقیقات پژوهشی دارد‬ ‫بخــش کشــاورزی گلســتان بــا تولیــد ‪ ۵.۲‬میلیــون تــن انــواع محصــوالت زراعــی‪ ،‬باغــی و دامــی در ســال و نیــز حــوزه‬ ‫محیــط زیســت ایــن اســتان شــمالی بــا ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار عرصـ ه جنگلــی‪ ۸۶۲ ،‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ،‬چهــار تــاالب بیــن‬ ‫المللــی‪ ،‬دریــا و کوهســتان بــه گفتــه مســووالن ایــن ‪ ۲‬ســازمان‪ ،‬نیــاز مبــرم بــه تحقیقــات پژوهشــی دارد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬افزایــش تولید و بهــره وری در بخش زراعت‪ ،‬باغبانــی‪ ،‬دامپروری و‬ ‫اب و خاک اســتان مســتلزم اســتفاده از تحقیقات پژوهشــی کاربردی اســت زیرا بدون توجه به راهکارهای علمی‪،‬‬ ‫رونــق تولیــد و ارتقــای اقتصــاد و معیشــت بهره بــرداران ایــن بخــش محقق نخواهد شــد‪.‬‬ ‫مختــار مهاجــر افــزود‪ :‬هــزاران هکتــار اراضــی کــم بــازده و شــور مناطــق شــمالی گلســتان و گنبــدکاووس نیــاز بــه‬ ‫فعالیت هــای پژوهشــی‪ ،‬تحقیقــات گــره گشــا و ارائــه الگــوی مناســب کشــت دارد کــه دانشــگاهیان اســتان می تواننــد‬ ‫در ایــن بخــش ورود کننــد‪.‬‬ ‫دیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان نیــز درایــن همایــش بــا مهــم دانســتن تحقیــق و پژوهــش‬ ‫در توســعه جوامــع گفــت کــه حــوزه محیــط زیســت و منابــع طبیعــی اســتان موضوعــات متنوعــی بــرای‬ ‫تحقیــق دارد کــه بایــد مــورد توجــه دانشــگاهیان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫محمدرضــا کنعانــی افــزود‪ :‬ارائــه راهــکار علمــی بــرای اقتصــاد و معیشــت جوامــع محلــی حاشــیه‬ ‫عرصه هــای جنگلــی‪ ،‬تاالب هــا و دریــا بــه منظــور حفــظ پایــدار محیــط زیســت ضــروری اســت و‬ ‫نمی تــوان ایــن موضــوع و وابســتگی جوامــع بــه ایــن منابــع خــدادادی را نادیــده گرفــت‪/ .‬ایرنــا‬ ‫رییــس دانشــگاه پیــام نــور خراســان شــمالی در خصــوص جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬دانشــگاه پیــام نــور درســالجاری‬ ‫اقــدام بــه پذیــرش ‪ ۱۰۰‬درصــدی دانشــجویان ورودی و صرفــا بــر مبنــای ســوابق تحصیلــی دانشــجویان بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار نوراللــه فیضــی اظهــار داشــت‪ :‬در ســالجاری تعــداد دانشــجویان متقاضــی تحیــل در‬ ‫ایــن دانشــگاه هــزار و ‪ ۷۵۰‬دانشــجو بــوده کــه تــا کنــون هــزار ثبــت نــام بــه صــورت قطعــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬بــا افزایــش ‪ 15‬درصــدی میــزان جــذب دانشــجو در ایــن دانشــگاه در ســال تحصیلــی‬ ‫جــاری نســبت بــه مشــابه ســال قبــل روبــرو بودیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حــذف برخــی رشــته هــای تحصیلــی در ســال جــاری گفــت‪ :‬در ازای هــر ســه رشــته حــذف شــده‪،‬‬ ‫مجــوز راه انــدازی یــک رشــته جدیــد‪ ،‬بــا توجــه بــه نیــاز اســتان بــه دانشــگاه داده مــی شــود و بــر ایــن اســاس عمــده‬ ‫رشــته هایــی کــه در طــول ســه ســال گذشــته جــذب دانشــجو نداشــته انــد‪ ،‬حــذف شــده و رشــته هــای جدیــد جایگزین‬ ‫انهــا شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه پیــام نــور خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه تنهــا ‪2‬رشــته در مقطــع کارشناســی ارشــد در اســتان‬ ‫دایــر اســت کــه نمــی تواندپاســخگوی نیــاز داوطلبــان باشــد لــذا خواســتار افزایــش مقاطــع تکمیلــی در واحدهــای‬ ‫امــوزش عالــی هســتیم‪.‬‬ ‫فیضــی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬دانشــجویان واحدهــای دانشــگاهی پیــام نــور اســتان نســبت بــه ایجــاد رشــته در‬ ‫مقطــع کارشناســی ارشــد اســتقبال زیــادی دارنــد امــا تاکنــون بــا راه انــدازی رشــته هــای تحصیــات تکمیلــی موافقــت‬ ‫نشــده اســت‪/.‬‬ ‫محمــد امیــن شــعبانی ‪« -‬ســهراب پــل گردنــی»‬ ‫دروازه بــان ‪ ۲۲‬ســاله تیــم رایــکا بابــل بــرای‬ ‫نخســتین بــار در لیــگ دســته اول فوتبــال کشــور بــه‬ ‫میــدان رفــت‪.‬‬ ‫ایــن دروازه بــان گلســتانی کــه از چندســال قبــل بــه‬ ‫تیــم بابلــی پیوســته در مقابــل تیــم قشــقایی شــیراز‬ ‫درون دروازه تیمــش ایســتاد و عملکــرد درخشــانی‬ ‫از خــود برجــای گذاشــت و اولیــن «کلیــن شــیت»‬ ‫تیمــش را بــه ثبــت رســاند‪.‬‬ ‫پــل گردنــی در مــورد عملکــردش در ایــن مســابقه‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬خداراشــکر همــه اعضــای تیــم راضــی‬ ‫بودنــد و بازیکنــان بــه مــن گفتنــد نگــران دروازه‬ ‫نبودیــم و گل نخــوردن مــا باعــث شــد کــه در ادامــه‬ ‫بتوانیــم بــه گل دوم هــم برســیم‪.‬‬ ‫ســهراب پــل گردنــی دربــاره اولیــن تجربــه حضورش‬ ‫در لیــگ دســته اول فوتبــال بــه خبرنــگار مــا گفــت‪:‬‬ ‫حــس خیلــی خــوب و غیرقابــل وصفــی داشــتم‪،‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بازخوردهــا و واکنــش هایــی کــه‬ ‫در ایــن مــدت داشــته اظهــار داشــت‪ :‬تمــام مربیــان‪،‬‬ ‫همبازیــان‪ ،‬دوســتان و اشــنایان مــرا مــورد لطــف‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه برای‬ ‫ساخت مسکن ورزشکاران‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان بــا اعــام امادگــی ایــن نهــاد‬ ‫بــرای ســاخت مســکن جوانــان‪ ،‬ورزشــکاران و قهرمانــان اســتان در‬ ‫روســتاها و شــهرها گفــت‪ :‬بــه متقاضیــان واجــد شــرایط تســهیالت‬ ‫قرض الحســنه پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی اظهــار داشــت‪ :‬پرداخــت ‪ ۸۶۰‬میلیــون ریــال‬ ‫کمــک بالعــوض و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال تســهیالت قــرض الحســنه بــا‬ ‫بازپرداخــت ‪ ۱۵‬ســاله و کارمــزد ‪ ۵‬درصــد بــه خانواده هــای دارای‬ ‫حداقــل ‪ ۲‬عضــو معلــول و پرداخــت یــک میلیــارد ریــال کمــک‬ ‫بالعــوض و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال تســهیالت قــرض الحســنه بــه ایتــام‬ ‫بخشــی از خدمــات بنیــاد مســکن اســت کــه جامعــه هــدف ورزش‬ ‫و جوانــان نیــز می تواننــد از ایــن خدمــات اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اگهی ثبت شرکت ها‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت کاشــف ارمــه شــرق شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 2950‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 10860396073‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ‪ 1398/08/22‬تصمیمــات‬ ‫ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬مــاده‪ 33‬اساســنامه بــه شــرح زیــل تغییــر یافــت‪ :‬هــر یــک از مدیــران بایــد در مــدت‬ ‫مدیریــت خــود مالــک حداقــل ‪ 1‬ســهم از ســهام شــرکت بــوده و ورقــه ســهم مزبــور را بــه عنــوان وثیقــه و‬ ‫تضمیــن خســاراتی کــه ممکــن اســت از تصمیمــات مدیــران منفــردا ً یــا مشــترکا ً بــر شــرکت وارد شــود و بــه‬ ‫صنــدوق شــرکت بســپارد وثیقــه بــودن ورقــه ســهم مانــع اســتفاده مدیــر از حقــوق ناشــیه از ان از قبیــل حــق‬ ‫رای و دریافــت ســود نمــی باشــد ملــی مادامــی کــه مدیــر مفاصــا حســاب دوره تصــدی خــود را شــرکت دریافــت‬ ‫نکــرده ســهم مذکــور بــه عنــوان وثیقــه در صنــدوق شــرکت باقــی خواهــد مانــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)1058991‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت مجریــان شهرســاز اتــرک شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 4748‬و شناســه‬ ‫ملــی ‪ 14004045084‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 1399/08/30‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ‬ ‫شــد ‪ :‬اقــای موســی الرضــا حمیدیــان پــور بــه شــماره ‪ 0680633340‬بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و اقــای‬ ‫جــواد ســلمانی بــه شــماره ملــی ‪ 0946908435‬بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و اقــای علــی ایزانلــو‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0682170607‬بــه ســمت مدیــر عامــل و عضــو هیئــت مدیــره انتخــاب شــدند‪- .‬کلیــه اســناد‬ ‫و اوراق بهــادار و تعهــداور شــرکت از قبیــل چــک ‪ ،‬ســفته ‪ ،‬بــروات ‪ ،‬قراردادهــا و عقوداســامی و نامــه هــای‬ ‫عــادی و اداری بــا امضــاء علــی ایزانلــو( مدیــر عامــل و عضــو هیئــت مدیــره ) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر‬ ‫مــی باشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری بجنــورد (‪)1058990‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت مجریــان شهرســاز اتــرک شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 4748‬و‬ ‫شناســه ملــی ‪ 14004045084‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ‬ ‫‪ 1399/08/30‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد‪:‬‬ ‫اقــای موســی الرضــا حمیدیــان پــور بــه شــماره ‪ ، 0680633340‬اقــای علــی ایزانلــو بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ ، 0682170607‬اقــای جــواد ســلمانی بــه شــماره ملــی ‪ 0946908435‬بــرای مــدت دو ســال انتخــاب‬ ‫شــدند‪ - .‬اقــای محمــد فاتحــی ینگــه قلعــه بــه شــماره ملــی ‪ 0681956331‬بــه ســمت بــازرس اصلــی‬ ‫و اقــای بهــزاد حاتمــی بــه شــماره ملــی ‪ 0680304444‬بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت‬ ‫یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت‬ ‫شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)1058989‬‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیت‪-‬اقــای طهماســب عســکری‪ ،‬بــا ارائــه دویــرگ استشــهادیه گواهــی شــده ادعــا‬ ‫نمــوده کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن دارایــی‪ ،‬پــاک ‪ -8/1313‬اصلــی بــه مســاحت ‪428/46‬‬ ‫متــر مربــع واقــع در بخــش دو ثبــت بندرگــز شــماره دفتــر ‪ ۶۹‬صفحــه ‪ 58‬ذیــل ثبــت ‪ 7173‬ســند مالکیــت‬ ‫بــه شــماره چاپــی ‪ ۵۵۳۹۷۶‬صــادر گردیــده اســت کــه بعلــت ســرقت مفقــود شــده و نامبــرده تقاضــای‬ ‫صدورالمثنــی ســند مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده اســت‪ .‬از ایــن روباســتناد مــاده ‪ 120‬اصالحــی ائیــن نامــه‬ ‫قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا هرکســی نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری‬ ‫انجــام داده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی‪ ،‬اعتــراض‬ ‫کتبــی خودراضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضای‬ ‫مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬م الــف ‪- 99/153‬‬ ‫تاریــخ انتشار‪:‬روزدوشــنبه ‪99/9/24‬‬ ‫بهزاد دلدارمدیرواحدثبتی حوزه ثبت ملک بندرگز‬ ‫سرانه پائین مرسوالت‬ ‫پستی خراسان شمالی‬ ‫نسبت به میانگین‬ ‫کشوری‬ ‫مدیــرکل پســت خراســان شــمالی در خصــوص‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬میانگیــن مرســوالت پســتی‬ ‫اســتان بــه ازای هــر شــهروند یــک مرســوله‬ ‫اســت در حالیکــه ایــن میــزان در کشــور ‪۲‬‬ ‫مرســوله اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار علــی اکبــر خانــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بیشــتر خدمــات پســتی بــه‬ ‫صــورت متمرکــز در تهــران انجــام مــی شــود‬ ‫کــه ایــن امــر موجــب کاهــش ســرانه مرســوالت‬ ‫پســتی در اســتان هــا مــی شــود‪.‬‬ ‫چــون ‪ ۵‬ســال بــرای چنیــن روزی زحمــت کشــیده‬ ‫بــودم و فــارغ از نتیجــه و عملکــردی کــه داشــتم از‬ ‫اینکــه توانســتم درون دروازه قــرار بگیــرم بســیار‬ ‫خوشــحال بــودم‪.‬‬ ‫‪ ‬سرپرست شرکت گاز گلستان گفت‪ :‬با ورود سامانه هوای سرد‬ ‫بــه کشــور بخصــوص نیمه شــمالی و بــرودت ناگهانی هوا طی چند‬ ‫روز اخیــر باعــث افزایــش حجــم مصــرف گاز مشــترکین اســتان بــا‬ ‫جهش بیش از ‪ ۲‬میلیون متر مکعب در ‪ ۲۴‬ســاعت شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی طالبــی افزود‪:‬رکــورد مصــرف گاز طبیعــی در اســتان در فصــل‬ ‫پاییــز بــا مصــرف ‪ ۱۴‬میلیــون مترمکعــب شکســته شــد‪.‬‬ ‫‪ ‬وی گفــت‪ :‬بــرای برقــراری جریــان گاز واحدهــای خانگــی کــه در‬ ‫اولویــت مصــرف قــرار دارنــد‪ ،‬برخــی از واحدهــای صنعتــی ‪،‬کارخانه‬ ‫هــای ســیمان و نیــروگاه تقریبــا ً از مــدار مصــرف خــارج شــده تــا گاز‬ ‫منــازل مســکونی پایــدار بمانــد‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت گاز خاطرنشــان کــرد ‪:‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫اســتان گلســتان در انتهــای خطــوط انتقــال سراســری گاز قــرار دارد‬ ‫‪،‬مــردم شــریف اســتان بــا مدیریــت و صرفــه جویــی در مصــرف گاز‬ ‫ایــن شــرکت را در زمینــه اســتمرار جریــان گاز کمــک کننــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪278‬‬ ‫پذیرش دانشجو بدون ازمون‬ ‫بعداز‪۵‬سال نتیجه زحماتم راگرفتم‬ ‫رکورد مصرف گاز گلستان شکسته شد‬ ‫سال ششم‬ ‫خــود قــرار دادنــد و مهمتــر از همــه خانــواده ام‬ ‫هســتند کــه انــرژی مــن را چنــد برابــر کردنــد‪.‬‬ ‫ســنگربان گلســتانی رایــکا بابــل در پاســخ بــه ایــن‬ ‫ســوال کــه ایــا در بازی¬هــای اینــده هــم دروازه بــان‬ ‫شــماره یــک تیــم خواهــی بــود یــا خیــر اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫واقعــا مشــخص نیســت‪ ،‬تیــم مــا یــک دروازه بــان‬ ‫خــوب دیگــر هــم دارد و اینکــه کــدام از مــا درون‬ ‫دروازه باشــیم بــه تشــخیص کادرفنــی بســتگی دارد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت‪ ،‬در هفتــه چهــارم لیــگ دســته‬ ‫اول فوتبــال کشــور تیــم رایــکا بابــل بــا حضــور‬ ‫ســهراب پــل گردنــی موفــق شــد در شــیراز تیــم‬ ‫قشــقایی را بــا دوگل شکســت دهــد و اولیــن بــرد‬ ‫فصــل خــود را جشــن بگیــرد‪.‬‬ ‫پایگاه قایقرانی بندرترکمن‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫اســتاندار گلســتان در دیــدار بــا رییــس فدراســیون قایقرانــی بــا اشــاره بــه‬ ‫ظرفیــت ایــن اســتان در ورزش هــای ابــی خواســتار ایجــاد پایــگاه قایقرانــی‬ ‫در بندرترکمــن شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری گلســتان‪ ،‬هــادی حــق شــناس‬ ‫شــامگاه یکشــنبه در دیدار با علیرضا ســهرابیان اظهار داشــت‪ :‬گلســتان از‬ ‫جملــه مناطــق مســتعد در ورزش هــای ابــی بــه خصــوص قایقرانــی اســت‬ ‫کــه حمایــت فدراســیون از ورزشــکاران اســتان بــا ایجــاد زیرســاخت هــای‬ ‫اصلــی رونــق ایــن ورزش مــی توانــد موجــب رونــق بیشــتر ایــن ورزش و‬ ‫شناســایی اســتعدادهای جدیــد قایقرانــی منجــر شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬یکــی از اهــداف توســعه ای گلســتان بــرای رونق قایقرانی‪،‬‬ ‫حمایــت از حضــور تیمــی در لیــگ برتــر فصــل اینــده اســت که با تمــام توان‬ ‫از تیــم اســتان بــرای کســب عنــوان شایســته در جمــع برتریــن هــای کشــور‬ ‫حمایــت خواهیــم کرد‪.‬‬ ‫تحدید حدود و فقدان سند‬ ‫اگهی مزایده خط تلفن ثابت و همراه پرونده اجرایی کالسه ‪ 9900320‬اداره اجرای اسناد رسمی گرگان‬ ‫نظــر بــه اینکــه برحســب درخواســت بســتانکار پرونــده حــق امتیــاز و اشــتراک تلفــن ثابــت و همــراه بــه شــماره‬ ‫ثابــت ‪-32160017-32155002-32160159-32160187-32541721-32526533-32523315-32537226‬‬ ‫‪ 32526532-32534373-32160136‬و شــماره تلفــن همراه ‪09112753854-09113713409-09112774587‬‬ ‫و ودیعــه ان متعلــق بــه اقــای علــی اصغــر بابوپســرک لــی فرزنــد یحیــی مســتند بــه یــک فقــره چــک بــه شــماره‬ ‫‪ 97/12/4-814924‬صــادره از بانــک رفــاه کارگــران شــعبه شــهید بهشــتی گــرگان در قبــال قســمتی از طلــب اقــای‬ ‫حســن پائیــزی بــا وکالــت شــرکت اندیشــه مهــر علــوی گلســتان بازداشــت گردیــد و حســب ارزیابــی بــه کارشناســی‬ ‫رســمی دادگســتری ارجــاع نامبــرده طــی نظریــه ارزیابــی وارده شــماره ‪ 99/7/15-14730‬شــماره خــط ‪09113713409‬‬ ‫بــه مبلــغ ‪ 17/000/000‬ریــال بدهــی بــه روز ‪ 262/000‬ریــال ‪ 09112774587 -‬بــه مبلــغ ‪ 6/000/000‬ریــال‬ ‫بدهــی بــه روز ‪ 247/000‬ریــال ‪ 09112753854 -‬بــه مبلــغ ‪ 6/000/000‬ریــال بدهــی بــه روز ‪ 992/000‬ریــال و‬ ‫خــط ثابــت ‪ ( 32160017-32160136-32160159-32160187-32155002‬خطــوط ودیعــه) قیمــت واحــد ان‬ ‫‪750/000‬ریــال قیمــت کل ان ‪3/750/000‬ریــال و خــط هــای ‪-32534373-32523315-32537226‬‬ ‫‪ ( 32541721-32526533-32526532‬خطــوط حــق اتصــال) قیمــت واحــد ان ‪ 1/500/000‬ریــال و قیمــت کل ان‬ ‫‪9/000/000‬ریــال و بدهــی بــه روز خطــوط تلفــن ثابــت ‪ 2/775/000‬ریــال کــه مجمــوع ارزش خطــوط بــا کــم کــردن‬ ‫مبلــغ بدهــی در تاریــخ ‪ 99/7/14‬معــادل ‪ 37/474/000‬ریــال برابــر بــا ســه میلیــون و هفتصــد و چهــل و هفــت هــزار‬ ‫و چهارصــد تومــان ارزیابــی شــده و پــس از ابــاغ و قطعیــت ان از ســاعت ‪ 9‬صبــح الــی ‪ 12‬ظهــر روز دوشــنبه مــورخ‬ ‫‪ 99/10/8‬در محــل اجــرای اســناد رســمی گــرگان واقــع در کمربنــدی جنــب اداره راهنمایــی و رانندگــی اداره ثبــت‬ ‫اســناد گــرگان طبقــه دوم اداره اجــرای اســناد رســمی از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد و مزایــده از مبلــغ پایــه‬ ‫کارشناســی ‪ 37/474/000‬ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی از طــرف خریــدار نقــدا ً فروختــه خواهــد شــد‬ ‫و کلیــه هزینــه هــای قانونــی جهــت نقــل و انتقــال و غیــره بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و عــاوه بــر ان حقــوق دولتــی‬ ‫و حــق حــراج نیــز نقــدا ً وصــول خواهــد شــد‪ .‬اگهــی وفــق اییــن نامــه اجــرای اســناد رســمی فقــط در یــک نوبــت منتشــر‬ ‫خواهــد شــد و برابــر مــاده ‪ 136‬اصالحــی اییــن نامــه اجرایــی و تبصــره ان شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ‪10‬‬ ‫درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار و یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده‬ ‫اســت برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق‬ ‫ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتــی کــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده واریــز نکنــد مبلــغ مذکــور‬ ‫قابــل اســتردادنبوده و بــه حســاب خزانــه واریزخواهــد شــد در ایــن صــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و‬ ‫مزایــده تجدیدمیگــردد و فــروش مــال بــه نســیه در صورتــی جایــز اســت کــه متعهدلــه فــروش بــه نســیه را قبــول و‬ ‫مدیــون نیــز مــازاد را نقــدا ً دریافــت و یــا نســبت بــه مــازاد نســیه را قبــول نماینــد در هــر صــورت خــود مســئول وصــول‬ ‫خواهنــد بــود و حــق مزایــده نقــدا ً دریافــت مــی شــود ‪ .‬ایــن اگهــی پــس از تاییــد نهایــی فرایندمزایــده و ارســال اگهــی‬ ‫در ســایت اگهــی ســازمان ثبــت قــرار خواهــد گرفــت و بــه منزلــه انتشــار اگهــی در روزنامــه کثیراالنتشــار محلــی اســت‪.‬‬ ‫م الــف ‪ 5764‬تاریــخ انتشــار اگــی در ســایت اگهــی هــای ســازمان ثبــت ‪99/9/24‬‬ ‫کافی است نام‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫را در گوگل جستجو کنید انچه به دنبال اش می گردید خواهید یافت‬ ‫‪5‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خدماتــی از جملــه همچــون صــدور‬ ‫کارت ســوخت‪ ،‬گذرنامــه‪ ،‬خدمــات بانــک هــا‪،‬‬ ‫برخــی از اخطاریــه هــا در تهــران بــه صــورت‬ ‫متمرکــز انجــام مــی شــود‪ ،‬اســتانها تنهــا ایــن‬ ‫مرســوله هــا را توزیــع مــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل پســت خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا و ضــرورت در خانــه‬ ‫مانــدن ترافیــک کاری پســت اســتان در ســال‬ ‫جــاری را نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ‪۵۰‬‬ ‫درصــد افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫خانــی اظهــار داشــت‪ :‬در شــرایط عــادی خدمــات‬ ‫پســتی نقــش مهمــی را در کاهــش هزینه هــا‪،‬‬ ‫کاهــش ســوخت‪ ،‬کاهــش الودگــی هــوا و همچنیــن‬ ‫در بهــره وری ملــی دارد امــا بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا و گرفتــاری بخشــی از جامعــه‬ ‫و ضــرورت در خانــه مانــدن ایــن نقــش اهمیــت‬ ‫بیشــتری یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل پســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در‬ ‫هشــت مــاه امســال تعــداد ‪ ۹۹۴‬هــزار و ‪۳۳۸‬‬ ‫فقــره مرســوله در ســطح اســتان جــا بــه جــا‬ ‫شــده کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال‬ ‫‪ ۱۷‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫خانــی افــزود‪ :‬همچنیــن پســت اســتان در‬ ‫شــاخص ترافیــک بســته و امانــت صــادره بــا‬ ‫فراوانــی‪ ۹۳‬هــزار و ‪ ۷۳۰‬فقــره مرســوله نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۱۲۶‬درصــد‬ ‫افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫مدیــر کل پســت خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫دســتگاه های اجرایــی بایــد از خــود پســتچی گــری کــه‬ ‫جــزء رســالت پســت اســت خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خودپســتچی گــری هــر‬ ‫ســازمان بایــد حــذف شــود افــزود‪ :‬کشــورهای‬ ‫توســعه یافتــه خدمــات خــود را بــه پســت‬ ‫واگــذار کــرده انــد و ایــن مهــم بایــد در کشــور مــا‬ ‫هــم اتفــاق بیفتــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در اقتصــاد توســعه یافتــه‬ ‫دنیــا‪ ،‬حجــم مبــادالت پســتی بــه عنــوان معــرف‬ ‫میــزان تحــرک و فعالیــت یــک جامعــه و معیــاری‬ ‫بــرای بــراورد میــزان رشــد و توســعه ان اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت در شــمال شــرق کشــور واقــع اســت‪ ،‬اکنــون‬ ‫ســه شهرســتان بجنورد‪ ،‬اســفراین و مانه و ســملقان‬ ‫در شــرایط قرمــز کرونایــی اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۱۴‬دفتر پستی در استان فعال است‪/.‬ایرنا‬ ‫پرداخت اجاره مسکن ‪۵۹۵‬‬ ‫خانوار مددجوی شیروانی‬ ‫رییــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) شــیروان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه بحــران کرونــا و بــا هــدف حمایــت‬ ‫از مددجویــان‪ ،‬بنیــاد مســتضعفان امســال اجــاره‬ ‫مســکن ‪ ۵۹۵‬خانــوار مددجــوی زیــر پوشــش ایــن‬ ‫نهــاد را پرداخــت‪.‬‬ ‫مرتضــی صفــی پــور همچنیــن توســط ایــن‬ ‫بنیــاد بــه ‪ ۵۰۶‬نفــر از مددجویــان کمیتــه امــداد‬ ‫یــک میلیــون ریــال‪ ،‬و در مجمــوع ‪ ۵۰۶‬میلیــون‬ ‫ریــال کمــک نقــدی صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫صفــی پــور بــا اشــاره بــه کمــک هــای انجــام‬ ‫شــده بــه خانوارهــای مددجویــان شــیروانی در‬ ‫مــدت شــیوع کرونــا افــزود‪ :‬در ایــن مــدت بــه‬ ‫‪ ۴۹۰‬خانــوار محــروم‪ ،‬بــه هــر خانــوار معــادل‬ ‫ســه میلیــون ریــال ســبد کاال شــامل مــواد‬ ‫غذایــی اهــدا شــد کــه در مجمــوع یــک میلیــارد‬ ‫و ‪ ۴۷۰‬میلیــون ریــال درا یــن خصــوص هزینــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫در وضعیت‬ ‫بحرانی‬ ‫رکورد شکسته شد‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬اذر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫سالمت‬ ‫شماره ‪278‬‬ ‫سالمت‬ ‫ایاکودکان نیزنیازبه‬ ‫واکسن کرونادارند؟‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی اعــام کــرد‪ :‬ایــن اســتان بــا بســتری ‪ ۷۸‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬در شــبانه روز گذشــته‪ ،‬بیشــترین امــار بستری شــدگان در یــک روز از ابتــدای شــیوع ایــن ویــروس را ثبــت‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫وی بیشــترین مــوارد جدیــد ابتــای بــه ایــن بیمــاری را خانوادگــی دانســت و بــا گالیــه از رعایــت نکــردن پروتــکل‬ ‫هــای بهداشــتی‪ ،‬گفــت‪ :‬برگــزاری اییــن هــای عروســی‪ ،‬مهمانــی هــای خانوادگــی و عــدم رعایــت فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعــی از دالیــل افزایــش ابتــا بــه ایــن بیمــاری در اســتان اســت‪.‬‬ ‫‪ 10‬فوتی کرونایی‬ ‫در گلستان‬ ‫سالمت‪-‬‬ ‫بــا کشــف واکســن کرونــا ایــن ســوال بــه‬ ‫وجــود امــده اســت کــه ایــا واکســن کرونــا‬ ‫بــرای کــودکان حیاتــی اســت کــه در کنــار‬ ‫واکس ـن های ابلــه و ســرخک در دســتور کار پزشــکان‬ ‫قــرار می گیــرد یــا خیــر؟‬ ‫چگونه از زندگی با وجود ویروس کرونا لذت ببریم‬ ‫گزارش کرونا‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان در ایــن‬ ‫خصــوص گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‪ ،‬بــا رونــد افزایشــی‬ ‫و رو بــه جلــوی امــار ابتــا بــه کوویــد ‪۱۹‬در گلســتان‬ ‫مواجــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫ایاکودکان نیزنیازبه واکسن کرونادارند؟‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن دکتــر عبدالرضــا‬ ‫فاضــل شــهرهای قرمــز و الــوده اســتان را بــه‬ ‫ترتیــب شهرســتان هــای کردکــوی‪ ،‬مینودشــت‪،‬‬ ‫گالیکش‪،‬کردکوی‪،‬رامیــان‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬اق‬ ‫قــا وکاللــه خوانــد و گفــت‪ :‬ســایر شــهرهای در‬ ‫وضعیــت هشــدار یــا نارنجــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬متخصصــان اطفــال پیشــنهاد دادنــد کــه بــه‬ ‫کــودکان هــم واکســن کرونــا تزریــق شــود‪ .‬داد‬ ‫هــای اولیــه منتشــر شــده از تولیدکننــدگان واکســن‬ ‫شــرکت های مادرنــا و فایــزر در ایــن مــاه بســیار‬ ‫چشــمگیر بــوده و نشــان می دهــد هــر دو واکســن‬ ‫ممکــن اســت بیــش از ‪ ۹۰٪‬موثــر واقــع شــوند‪.‬‬ ‫ایــن نتایــج توســط شــش گــروه بــزرگ پزشــکی‬ ‫از جملــه کالــج زنــان و زایمــان و انجمــن پزشــکی‬ ‫امریــکا تاییــد شــده اســت‪ .‬دکتــر ایــوان مالدونــادو‪،‬‬ ‫رئیــس کمیتــه بیماری هــای عفونــی در یــک بیانیــه‬ ‫مطبوعاتــی گفــت‪« :‬مــا پیــش بینــی می کنیــم کــه‬ ‫واکسـن ها‪ ،‬نتایــج اثربخشــی را در بزرگســاالن ایجــاد‬ ‫کننــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل از شــرکت های داروســازی‬ ‫می خواهیــم کــه بــه ســرعت ازمایشــات خــود را‬ ‫گســترش دهنــد تــا ایــن واکســن شــامل نوجوانــان و‬ ‫کــودکان نیــز شــود‪».‬‬ ‫‪ .۲‬هنگامــی کــه کارشناســان بــا یافته هــای اولیــه‬ ‫فایــزر و مادرنــا اشــنا شــدند‪ ،‬پیــش بینــی کردنــد‬ ‫ایــن احتمــال وجــود دارد کــه واکســن های متعــدد‬ ‫کروناویــروس تــا بهــار اینــده بــه طــور گســترده ای‬ ‫در امریــکا تولیــد شــوند؛ امــا مطلــب ناراحــت کننــده‬ ‫ایــن اســت کــه تاکنــون کــودکان بــه طــور گســترده ای‬ ‫از تحقیقــات واکســن کنــار گذاشــته شــدند‪ .‬در‬ ‫اواخــر اکتبــر شــرکت فایــرز ایــن اطمینــان را داد کــه‬ ‫می توانیــم واکســن ایــن شــرکت را بــه نوجوانــان‬ ‫بــاالی ‪ ۱۲‬ســال تزریــق کنیــم‪ .‬همچنیــن شــرکت‬ ‫مادرنــا نشــان داد کــه قصــد دارد ازمایــش واکســن‬ ‫خــود را در کــودکان اغــاز کنــد و بــرای شــروع ایــن کار‬ ‫در انتظــار مجوزهــای اولیــه اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬همــه اینهــا یعنــی ممکــن اســت بــرای کــودکان‬ ‫تــا ســال ‪ ۲۰۲۱‬واکســنی تولیــد نشــود‪ .‬ایــن تحقیــق‬ ‫زمــان بــر اســت و اگــر ایــن کار بــه زودی اغــاز‬ ‫نشــود احتمــال دارد کودکانــی کــه بــه ســن مدرســه‬ ‫نرســیدند‪ ،‬در ســالهای اینــده هــم بــدون واکســینه‬ ‫شــدن (واکســن کرونــا) بــه مدرســه رونــد‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع بــرای انجمن هــای پزشــکی اطفــال‬ ‫نگــران کننــده اســت‪ .‬البتــه یــک چالــش قابــل توجــه‬ ‫ایــن اســت کــه والدیــن بایــد بچه هــای خــود را‬ ‫داوطلــب دریافــت درمــان ازمایشــی کننــد‪ .‬برخــی از‬ ‫والدینــی کــه فرزنــدان خــود را در مطالعــه فایــزر ثبــت‬ ‫نــام کردنــد می گوینــد در فضاهــای مجــازی مــورد‬ ‫قضــاوت شــدید قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬متخصصــان اطفــال بــه دالیــل زیــادی اســتناد‬ ‫می کننــد کــه چــرا ازمایــش واکسـن کرونــا در کــودکان‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬اول‪ ،‬بــه علــت سیســتم ایمنــی بــدن‬ ‫متفــاوت از بزرگســاالن‪ .‬دوم‪ ،‬بــه دالیلــی کــه هنــوز‬ ‫نمی دانیــم چــرا‪ ،‬پاســخ متفــاوت بــدن کــودکان بــه‬ ‫ویــروس کرونــا اســت‪.‬‬ ‫کــودکان در مواجــه بــا ویــروس کرونــا بــا خطــر نــادر‬ ‫امــا جــدی ســندرم التهابــی چنــد سیســتم در بــدن‬ ‫کــودکان‪ ،‬یــا ‪ MIS-C‬مواجــه هســتند کــه بــه نظــر‬ ‫می رســد هفته هــا پــس از قــرار گرفتــن در معــرض‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬بــه ان دچــار می شــوند‪ .‬ایــن مهــم‬ ‫اســت کــه واکســن مناســب کــودکان عــوارض‬ ‫مشــابهی بــا خــود بیمــاری کرونــا در بــدن انهــا نداشــته‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تاخیــر در واکسیناســیون کــودکان نیــز می توانــد‬ ‫مانــع تــاش جمعــی مــا بــرای ریشــه کــن کــردن کرونــا‬ ‫ویــروس باشــد‪ .‬همــان طــور کــه دکتــر پریــا ســونی‪،‬‬ ‫متخصــص بیماری هــای عفونــی کــودکان در مرکــز‬ ‫پزشــکی سدرز‪-‬ســینای لــس انجلــس در مــاه اکتبــر‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬اگــر بــه کــودکان واکســن کرونــا تزریــق نشــود‬ ‫انهــا می تواننــد ماننــد مخــزن عفونــت باقــی بماننــد‬ ‫کــه ایــن موضــوع تــاش مــا را در کاهــش همه گیــری‬ ‫ایــن بیمــاری بــه طــور قابــل توجهــی خنثــی می کنــد‪».‬‬ ‫کارشناســان می گوینــد کــه کــودکان بایــد در اســرع‬ ‫وقــت در کارازمایی هــا گنجانــده شــوند تــا اعتمــاد‬ ‫عمومــی بــه واکس ـن ها جلــب شــود‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه والدیــن از تزریــق ایــن واکســن بــه‬ ‫فرزنــدان خیال شــان راحــت باشــد‪ ،‬بایــد مطالعاتــی‬ ‫داشــته باشــیم کــه نشــان دهــد واکســن کرونــا در‬ ‫کــودکان نیــز بــی خطــر و موثــر اســت‪.‬‬ ‫منبع خبر ‪ :‬هاف پست‬ ‫ســرعت شــیوع ویــروس کرونــا به قــدری زیــاد اســت‬ ‫کــه می تــوان ان را بــه مبــارزه ای ماراتن گونــه تشــبیه‬ ‫کــرد‪ .‬خیلی هــا به دلیــل مشــکالت به وجودامــده‪،‬‬ ‫دچــار افســردگی و اضطــراب شــده اند و دیگــر مثــل‬ ‫ســابق شوروشــوق زندگــی ندارنــد؛ امــا بایــد کمــی‬ ‫بــه خــود کمــک کنیــم و بــا وجــود تمــام مشــکالت‪،‬‬ ‫از زندگــی لــذت ببریــم‪ .‬در ایــن مقالــه از چطــور‪،‬‬ ‫روش هایــی را پیشــنهاد می کنیــم کــه کمــک می کننــد‬ ‫بــا وجــود همه گیــری ویــروس کرونــا و پیامدهــای ان‪،‬‬ ‫از زندگــی لــذت ببریــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن انــدره بونیــور‪،‬‬ ‫روان شــناس بالینــی و نویســنده‪ ،‬می گویــد‪« :‬مــردم‬ ‫مجبــور نیســتند تــا زمــان پیداشــدن درمــان کرونــا‬ ‫همیشــه بــا محدودیت هــای شــدید زندگــی کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫بایــد بپذیریــم کــه مجبوریم با وضعیتــی جدید زندگی‬ ‫کنیــم کــه کار ســاده ای نیســت‪ ».‬بونیــور می گویــد‬ ‫بیشــتر مــا به دلیــل زندگــی بــا تهدیــد یکــی از بیمــاری‬ ‫هــای ویروســی کشــنده‪ ،‬اضطــراب و اســترس زیــادی‬ ‫را تحمــل می کنیــم‪« .‬بالتکلیفــی» ایــن وضعیــت را‬ ‫بدتــر می کنــد‪ ،‬چــون نمی توانیــم بــه خودمــان بگوییــم‬ ‫کــه پایانــی بــرای ایــن وضــع وجــود دارد‪.‬‬ ‫ســوزان ســویفت‪ ،‬روان شــناس بالینــی می گویــد‪:‬‬ ‫«بشــر عــادت بــه برنامــه ریــزی و پیش بینــی خطــرات‬ ‫دارد‪ .‬مــا می خواهیــم بــر انچــه اتفــاق می افتــد کنتــرل‬ ‫داشــته باشــیم و زمانــی کــه چنیــن اتفاقــی نمی افتــد‪،‬‬ ‫تحمــل شــرایط برایمــان بســیار دشــوار می شــود‪».‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬روش هایــی ارائــه می کنیــم کــه کمکتــان‬ ‫می کنــد یــاد بگیریــد در طوالنی مــدت‪ ،‬بــا وجــود‬ ‫همه گیــری ویــروس کرونــا‪ ،‬زندگــی شــادتر و‬ ‫ارام تــری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اکنون بر واقعیت تمرکز کنید‬ ‫دکتــر ســویفت معتقــد اســت اگــر از ایــن شــرایط‬ ‫چیــزی اموختــه باشــیم‪ ،‬ایــن اســت کــه همه چیــز‬ ‫می توانــد به طــور مــداوم تغییــر کنــد‪ .‬بــه نظــر‬ ‫می رســد ایــن همه گیــری هرگــز پایــان نمی یابــد‪،‬‬ ‫امــا تمرکــز روی جنبه هــای منفــی شــرایط فعلــی‬ ‫باعــث نمی شــود کــه حالتــان بهتــر شــود‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه دکتــر ســویفت‪ ،‬طبیعــی اســت کــه‬ ‫درمــورد شــرایط محتمــل پیــش رو فکــر و برنامه ریــزی‬ ‫کنیــم؛ امــا گاهــی ناامیــد می شــویم و حــس‬ ‫می کنیــم در وضعیــت بســیار دشــوار و بغرنجــی گیــر‬ ‫افتاده ایــم‪ .‬چنیــن حالتــی و فاجعه انــگاری شــرایط‬ ‫موجــود واکنــش و پاســخ بــدن شــما بــه اضطــراب و‬ ‫نگرانــی اســت‪ .‬مدیریــت روزمــرۀ «انچــه االن اتفــاق‬ ‫می افتــد» باعــث می شــود احســاس کنیــد کنتــرل‬ ‫بیشــتری بــر امــور داریــد‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد بــر اضطــراب زندگــی غلبــه کنیــد‪،‬‬ ‫در لحظــه زندگــی کنیــد‪ ،‬در ایــن دم زندگــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪.۲‬مراقب خود باشید‬ ‫ورزش‪ ،‬تغذیــه و خــواب خــوب و راحــت‬ ‫ســامت بــدن را تقویــت می کننــد کــه خیلــی‬ ‫هــم مهــم اســت؛ امــا بایــد مراقــب روح و‬ ‫روانمــان نیــز باشــیم و از اهمیــت ســامت‬ ‫روان غافــل نشــویم‪ .‬تمریــن کنیــم قضــاوت‬ ‫نکنیــم و همــه را جــوری کــه هســتند بپذیریــم‪،‬‬ ‫لبخنــد بزنیــم‪ ،‬بخندیــم‪ ،‬خــوش بگذرانیــم‪،‬‬ ‫مقایســه نکنیــم‪ ،‬خواســته هایمان را کــم‬ ‫کنیــم‪ ،‬دوبــاره بــا طبیعــت ارتبــاط برقــرار کنیــم‪،‬‬ ‫بــه موســیقی گــوش کنیــم‪ ،‬خوشــبختی را‬ ‫تجســم کنیــم‪ ،‬چیزهــای جدیــد یــاد بگیریــم‪،‬‬ ‫در کالس موردعالقه مــان ثبت نــام کنیــم‪،‬‬ ‫خــاق باشــیم و معانــی جدیــد کشــف کنیــم‪.‬‬ ‫همــه ایــن مــوارد بــه تغذیــه و پــرورش روح مــا‬ ‫کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬برنامه روزمره ثابت ایجاد کنید‬ ‫بونیــور معتقــد اســت داشــتن برنامــه روزمــره‬ ‫باعــث ارامــش روحــی مــا می شــود‪ ،‬چــون انــرژی‬ ‫ذهنــی را بــرای تمرکــز روی کارهــای دیگــر ازاد کنــد‪.‬‬ ‫شــاید بــه نظــر برســد همه چیــز از کنترلتــان خــارج‬ ‫اســت‪ ،‬امــا چنــد راه وجــود دارد کــه بتوانیــد دوبــاره‬ ‫بــه یــک برنامــه ریــزی روزانــه دســت یابیــد؛ مثــا‬ ‫تصمیــم بگیریــد هــر روز در چــه ســاعتی ناهــار‬ ‫بخوریــد و در تقویــم روی ایــن یــک مــورد قلــم‬ ‫بکشــید تــا مجبــور نشــوید دربــاره چنیــن مســئله‬ ‫کم اهمیتــی فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫به گفتــه بونیــور‪ ،‬کــودکان نیــز برنامه ریــزی و‬ ‫پیش بینــی امــور را دوســت دارنــد‪ .‬کاری کنیــد‬ ‫احســاس کننــد انچــه می داننــد‪ ،‬قــرار اســت امــروز‬ ‫اتفــاق بیفتــد‪ .‬ایــن برنامه ریــزی‪ ،‬کــه می توانــد‬ ‫به صــورت ســاعتی انجــام شــود‪ ،‬ممکن اســت نیازمند‬ ‫مرزگــذاری باشــد‪ .‬فرامــوش هــم نکنیــد کــه انتظــار‬ ‫زیــادی از بچه هــا نداشــته باشــید! می توانیــد از‬ ‫رنگ هــا بــرای ارتبــاط بــا کــودکان اســتفاده کنیــد و بــه‬ ‫انها بفهمانید که مشــغول کار هســتید؛ مثال فنجان‬ ‫قرمــز روی میــز کار نشــانه ایــن اســت کــه مامــان‬ ‫مشــغول کار اســت و نبایــد مزاحــم او شــد‪ .‬بیشــتر‬ ‫والدیــن هــر روز بــا چالش هایــی ماننــد «بچه هــا بایــد‬ ‫ســاکت باشــند‪ ،‬چــون مــن بایــد کار کنــم» روبــه رو‬ ‫هســتند‪ .‬پــس راهــی بــرای جذاب شــدن رابطه تــان بــا‬ ‫بچه هــا پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬درخواست کمک نشانه قدرت است‬ ‫بــاور رایــج ایــن اســت کــه بایــد به تنهایــی مشــکالت‬ ‫و چالش هــای زندگــی خــود را رفــع کنیــم و در غیــر‬ ‫ایــن صــورت‪ ،‬احســاس ضعــف می کنیــم؛ امــا‬ ‫درخواســت کمــک یکــی از ســخت ترین کارهاســت‬ ‫و بــه شــجاعت نیــاز دارد؛ پــس اگــر انجــام ان تــا‬ ‫ایــن حــد دشــوار اســت‪ ،‬توانایــی انجــام ان بایــد‬ ‫نشــانه قــدرت باشــد‪.‬‬ ‫در نــگاه اول‪ ،‬شــاید هــدف بزرگــی بــه نظــر‬ ‫برســد کــه رســیدن بــه ان دشــوار اســت؛ امــا‬ ‫واقعــا این طــور نیســت‪ .‬مــا باید هــدف بزرگ را‬ ‫بــه هدف هــای کوچک تــر تقســیم کنیــم‪ .‬بــرای‬ ‫رســیدن بــه هــدف بــزرگ‪ ،‬بایــد بــه اهــداف‬ ‫کوچک تــر برســیم و به خاطــر دســتیابی بــه‬ ‫انهــا بــه خودمــان جایــزه دهیــم‪ .‬بایــد به خاطــر‬ ‫ایــن موفقیــت احســاس خوشــبختی کنیــم و‬ ‫ســپس به ســراغ هــدف بعــدی برویــم‪ .‬در ایــن‬ ‫مســیر‪ ،‬اگــر بــا موانعــی مواجــه شــدیم‪ ،‬بــه‬ ‫یــاد داشــته باشــیم کــه همیشــه می توانیــم از‬ ‫دیگــران کمــک بگیریــم‪.‬‬ ‫‪ .۵‬شکرگزار باشید و بر جنبه های‬ ‫مثبت تمرکز کنید‬ ‫بــر داشــته های مثبــت خــود تمرکــز کنیــد‪ ،‬نــه بــر‬ ‫ان چیــزی کــه نداریــد یــا خــوب نیســت‪ .‬اینکــه‬ ‫زندگــی مــا را بــه ســمتی می بــرد کــه روی ان تمرکــز‬ ‫کرده ایــم‪ ،‬حقیقــت شــگفت انگیزی اســت‪ .‬می توانیــم‬ ‫دفترچـه ای برداریــم و همــۀ چیزهــای خــوب و مثبتــی‬ ‫را کــه در زندگــی داریــم در ان بنویســیم‪ .‬بــه خاطــر‬ ‫ایــن نعمت هــا شــکرگزار خداونــد باشــیم‪ .‬یــاد بگیریــم‬ ‫جنبه هــای مثبــت چالش هــای گذشــته خــود را‬ ‫بشناســیم و قــدردان ان باشــیم‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اشکالی ندارد اگر ناامید می شوید‬ ‫بیشــتر ِ رویدادهــا و مهمانی هایــی کــه منتظرشــان‬ ‫بودیــم‪ ،‬از ســفرهای خانوادگــی گرفتــه تــا جشــن‬ ‫عروســی یــا فارغ التحصیلــی‪ ،‬یــا لغــو شــده اند یــا‬ ‫به شــکل بســیار محــدود برگــزار می شــوند‪ .‬اشــکالی‬ ‫نــدارد اگــر ناراحــت و غمگیــن باشــید‪ .‬مــا از اتفاقــات‬ ‫خــوب و معنــادار در زندگی مان هیجان زده می شــویم‬ ‫و اینکــه مجبــور بــه تــرک انها شــویم واقعا وحشــتناک‬ ‫اســت‪ .‬بدانیــد کــه احساســات شــما درســت اســت و‬ ‫اشــکالی نــدارد اگــر احســاس ناامیــدی کرده ایــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن فکــر کنیــد کــه ان مراســم ها و رویدادهــا‬ ‫قــرار بــود چه چیــزی برایتــان بــه ارمغــان بیــاورد‪ .‬شــاید‬ ‫می خواســتید بــرای دورشــدن از کار و عوض شــدن‬ ‫حال وهوایتــان بــه ســفر برویــد یــا شــاید منتظــر‬ ‫زمانــی بــرای بــودن کنــار خانــواده و اقــوام بودیــد‪.‬‬ ‫راه هایــی بیابیــد کــه بتوانیــد خواســته ها و نیازهــای‬ ‫خــود را (به شــکل ایمــن) رفــع کنیــد‪ .‬البتــه شــاید‬ ‫جایگزین کــردن برخــی از این هــا ممکــن نباشــد و‬ ‫مجبــور شــوید انهــا را بــه بعــد از همه گیــری ویــروس‬ ‫کرونــا موکــول کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬به یاد داشته باشید که این نیز بگذرد‬ ‫تصــور کنیــد همه چیــز ســرانجام بــه پایــان خواهــد‬ ‫رســید و ایــن روزهــای ســخت جایــش را بــه روزهــای‬ ‫بهتــری خواهــد داد‪ .‬هیچ چیــز دائمــی نیســت و بــرای‬ ‫همیشــه ادامــه نــدارد‪ ،‬چــه روزهــای خــوب و چــه‬ ‫روزهــای بــد‪ .‬اگــر روزهــای بــدی را ســپری می کنیــم‪،‬‬ ‫بایــد بدانیــم کــه قــرار نیســت تــا ابــد ادامــه داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن مــا را امیــدوار نگــه م ـی دارد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬تحرک داشته باشید‬ ‫اضطــراب و اســترس بــر بــدن مــا تاثیــر می گــذارد‬ ‫و بســیاری از افــراد در چرخــۀ واکنــش بــه اســترس‬ ‫مزمــن قــرار دارنــد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬ممکــن اســت متوجــه‬ ‫شــوند دچــار فشــار عضالنــی بیــش از حــد هســتند یــا‬ ‫نمی تواننــد به صــورت عــادی نفــس عمیــق بکشــند یــا‬ ‫حتــی حالــت تهــوع دارنــد‪ .‬عــوارض جســمی اســترس‬ ‫حتمــا بایــد برطــرف شــود‪.‬‬ ‫‪ .9‬در لحظه زندگی کنید‬ ‫گذشــته ها گذشــته اســت و برای تغییر ان هیچ کاری‬ ‫نمی تــوان انجــام داد و اینــده هنــوز نرســیده اســت و‬ ‫هرگــز نمی توانیــم بــا اطمینــان بگوییــم چه چیــزی‬ ‫انتظارمــان را می کشــد؛ بنابرایــن بایــد لــذت همیــن‬ ‫لحظــه را دریابیــم‪ ،‬چــون یگانه چیزی اســت که در حال‬ ‫حاضــر داریــم‪ .‬از ناهــاری کــه بــا حــال خــوب می خوریــم‬ ‫لــذت ببریــم و فکــر گردشــی را کــه بعــدا می خواهیــم‬ ‫برویــم از ذهــن بیــرون کنیــم‪ .‬به جــای فکرکــردن بــه‬ ‫مشــاجره ای کــه هفتــه پیــش بــا همســایه داشــتیم‪ ،‬از‬ ‫دوش اب گــرم لــذت ببریــم‪ .‬وقتــی حوصلــه فرزندمــان‬ ‫ســر رفتــه‪ ،‬بــا او بــازی کنیــم و چک کــردن ایمیــل را بــه‬ ‫زمــان دیگــری موکــول کنیــم‪ .‬گل هــا را ببوییــم و بــه اواز‬ ‫پرنــدگان گــوش دهیــم‪ .‬زندگــی همیــن لحظــه اســت‪.‬‬ ‫هیچ کســی تضمیــن نکــرده کــه مــا فــردا را می بینیــم؛‬ ‫پــس از ایــن لحظه هــا لــذت ببریــد!‬ ‫‪.10‬بدانید که تنها نیستید‬ ‫زندگــی بــا احساســات کنونی مــان ممکــن اســت‬ ‫چالش برانگیــز باشــد؛ امــا دانســتن ایــن موضــوع کــه‬ ‫همــه مــا باهــم و کنــار هــم هســتیم‪ ،‬باعــث ارامــش‬ ‫خاطــر در انســان می شــود‪ .‬همــه مــا در ایــن شــرایط‬ ‫دشــوار باهــم هســتیم‪ .‬واکنش هــا و مشــکالت هــر‬ ‫کســی متفــاوت اســت‪ ،‬امــا همــه مــا تحت تاثیــر‬ ‫مشــکالت ناشــی از همه گیــری ویــروس کرونــا قــرار‬ ‫داریــم‪ .‬دانســتن اینکــه تنهــا نیســتید و ایــن فقــط‬ ‫مشــکل شــما نیســت‪ ،‬دلگرم کننــده اســت‪.‬‬ ‫و سخن اخر‬ ‫در هــر برهــه از زندگــی‪ ،‬انســان بــا مشــکالت‬ ‫زیــادی روبه روســت‪ .‬همه گیــری ویــروس کرونــا‬ ‫ایــن روزهــا درد مشــترک تمــام مــردم دنیاســت‪.‬‬ ‫بایــد ســعی کنیــم بــه ســامت از ایــن دوران‬ ‫گــذر کنیــم‪ .‬نبایــد منتظــر اتفاقــی خارق العــاده‬ ‫باشــیم کــه شــادی را برایمــان بــه ارمغــان بیــاورد‪.‬‬ ‫خوشــبختی و شــادی را در چیزهــای به ظاهــر‬ ‫کوچــک مثــل ســالم بودن خــود و عزیزانمــان‬ ‫بیابیــم‪ ،‬در لحظــه زندگــی کنیــم‪ ،‬هدف هــای‬ ‫کوچــک داشــته باشــیم و ســعی کنیــم امیــد را در‬ ‫دل هایمــان زنــده نگــه داریــم‪.‬‬ ‫شــما در ایــن روزهــای همه گیــری ویــروس کرونــا‬ ‫چه کارهایــی بــرای شــادبودن انجــام می دهیــد؟‬ ‫چه چیــزی باعــث می شــود بتوانیــد بــر اســترس‬ ‫ایــن روزهــا غلبــه کنیــد؟ لطفــا نظــرات خــود را بــا‬ ‫مــا در میــان بگذاریــد‪/.‬‬ ‫وی گفــت در حــال حاضــر افــراد بســتری در‬ ‫بیمارســتان هــا و مراکــز درمانــی اســتان ‪ ....‬نفرمــی‬ ‫باشــد‪ ،‬کــه از ایــن تعــداد‪ ،‬در بخــش مراقبــت هــای‬ ‫ویــژه ‪ ....‬بیمــار و ‪ ...‬بیمــار دیگــر نیــز بــه دســتگاه‬ ‫ونتیالتــور متصــل انــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه طــی ‪۲۴‬‬ ‫ســاعت گذشــته شــاهد فــوت و از دســت دادن ‪....‬‬ ‫شــهروند براثــر درگیــری بــا کرونــا در اســتان هســتیم‪.‬‬ ‫فاضــل ضمــن اشــاره بــه ســن مبتالیــان گفــت‪.... :‬‬ ‫درصــد زیــر ‪ 15‬ســال‪ .....‬درصــد ‪15‬تــا‪ 55‬ســال و ‪....‬‬ ‫درصــد بــاالی ‪ 55‬ســال دارنــد ‪.‬‬ ‫وی از مــردم خواســت تــا بــا رعایــت کامــل پروتکل‬ ‫هــای بهداشــتی‪ ،‬اســتفاده از ماســک‪ ،‬حفــظ‬ ‫فاصلــه اجتماعــی و ممانعــت از برگــزاری هــر نــوع‬ ‫مراســم هــای دســته جمعــی منجملــه عروســی‪،‬‬ ‫ضمــن حراســت از خــود و خانــواده شــان‪ ،‬از کادر‬ ‫بهداشــت و درمــان نیــز حمایــت کننــد‪.‬‬ ‫گلســتان از اواســط ابــان مــاه و بعــد از هفتــه وحدت‬ ‫بــا عــدم توجــه شــهروندان نســبت بــه رعایــت پروتکل‬ ‫هــای بهداشــتی و اقــدام بــه برگــزاری مراســمات و‬ ‫دورهمــی هــا موجبــات ورود بــه پیــک ســوم کرونــا‬ ‫علــی الرغــم مقاومــت ســه ماهــه بــا وجــود اینکــه کل‬ ‫کشــور درگیــر مقابلــه و مبــارزه بــا ایــن ویــروس بودنــد‬ ‫متاســفانه باالخــره درگیــر ایــن بیمــاری شــد‪.‬‬ ‫بــا عــرض پــوزش متاســفانه بدلیــل عــدم ارائــه‬ ‫امــار از ارائــه ان در ایــن شــماره معذوریــم‪.‬‬ ‫مرگ ‪ ۲۵۱‬هموطن توسط کرونا‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی‬ ‫از فــوت ‪ ۲۸۴‬و‪ ۷،‬هــزار و ‪ ۵۰۱‬بیمــار جدیــد بیمــار در‬ ‫شــبانه روز گذشــته خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس دکتــر ســیما‬ ‫ســادات الری بــا اعــام ایــن خبــر افــزود‪ :‬از روز گذشــته‬ ‫تابــه ‪ 24‬اذر ‪ ۱۳۹۹‬و بــر اســاس معیارهــای قطعــی‬ ‫تشــخیصی‪ ۱۷ ،‬هــزار و ‪ ۵۰۱‬بیمــار جدیــد مبتــا بــه‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬در کشــور شناســایی شــد کــه ‪ ۱۳۲۲‬نفــر از‬ ‫انهــا بســتری شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه مجمــوع بیمــاران کوویــد‪ ۱۹‬در‬ ‫کشــور به یک میلیون و ‪ ۱۱۵‬هزار و ‪۷۷۰‬رســید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاســفانه در طــول ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪ ۲۵۱ ،‬بیمــار‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬جــان خــود را از دســت دادنــد و مجمــوع جــان‬ ‫باختــگان ایــن بیمــاری بــه‪ ۵۲‬هــزار و ‪ ۴۴۷‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت در ادامــه بــا بیــان ایــن کــه‬ ‫خوشــبختانه تــا کنــون‪ ۸۲۳‬هــزار و ‪ ۲۳۱‬نفــر از بیمــاران‪،‬‬ ‫بهبــود یافتــه و یــا از بیمارســتانها ترخیــص شــده انــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ ۵۷۱۱ :‬نفــر از بیمــاران مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬در‬ ‫وضعیــت شــدید ایــن بیمــاری تحــت مراقبــت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬تــا کنــون‪ ۶‬میلیــون و ‪۴۳۷۵۰‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۵۹‬ازمایــش تشــخیص کوویــد‪ ۱۹‬در کشــور‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫الری در پایــان گفــت‪ ۱۲ :‬شهرســتان در وضعیــت قرمــز‪،‬‬ ‫‪ ۲۸۸‬شهرســتان نارنجــی و ‪ ۱۴۸‬شهرســتان در وضعیــت‬ ‫زرد قــرار دارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬شهرســتان هــای زریــن دشــت‬ ‫در اســتان فــارس‪ ،‬بافــت در اســتان کرمــان‪ ،‬گمیشــان در‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬اســتارا‪ ،‬بندرانزلــی‪ ،‬رودســر و تالــش در‬ ‫اســتان گیــان و امــل‪ ،‬بهشــهر‪ ،‬رامســر‪ ،‬گلــوگاه و نــکا در‬ ‫اســتان مازنــدران در وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید احتمال سرقت یا مفقود شدن تلفن همراه بیش از سایر ابزارهای الکترونیکی است؟ لذا‬ ‫هنگام ذخیره اطالعات شخصی خود در ان دقت بیشتری نمایید‪.‬‬ ‫«معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه» مشترک گرامی!‬ ‫ایا می دانید احتمال سرقت یا مفقود شدن تلفن همراه بیش از سایر ابزارهای الکترونیکی است؟ لذا‬ ‫هنگام ذخیره اطالعات شخصی خود در ان دقت بیشتری نمایید‪.‬‬ ‫«معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه»‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫مشترک‬ ‫گرامی!‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬اذر ‪1399‬‬ ‫هر تخلف رانندگی بستر یک سانحه است‪ ،‬پس خوب رانندگی کنیم ‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت چهاردهم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫حضرت امام خمینی (ره)‬ ‫و قانون حق کسب و پیشه‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫در برخــی از کتــب و ســایتها و ســخنرانیها امــده اســت کــه گویــا‬ ‫حضــرت امــام خمینــی (ره) بــا ســرقفلی مخالفــت داشــته انــد‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه انتســاب ایــن ســخن بــه شــدت نادرســت‬ ‫اســت‪ .‬علــت نادرســتی هــم خلــط مفاهیــم حــق ســرقفلی بــا حــق‬ ‫کســب و پیشــه اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه اغلــب افــراد عــادی و کســبه‪ ،‬بعضــا کارشناســان و‬ ‫قضــات محتــرم ؛ حــق کســب و پیشــه را متــرادف بــا نــام ســرقفلی‬ ‫بــه کار مــی بندنــد‪ .‬و تمیــز و تفکیکــی بیــن ایــن دو مقولــه نمیدهند ‪.‬‬ ‫همیــن کاربــرد غلــط و نابجــا ‪ ،‬ســبب انتســاب نــاروا بــه حضــرت امــام‬ ‫خمینــی نیــز شــده اســت‪ .‬درحالیکــه حضــرت امــام (ره) بــه اســتناد‬ ‫فتاوایــی کــه متعاقبــا بــه عــرض خواهــد رســید ‪ ،‬صریحــا از توافــق و‬ ‫تراضــی مالــک و مســتاجر بــر میزان ســرقفلی حمایت فرمــوده و مورد‬ ‫احتــرام قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫ماجــرا از ایــن قــرار اســت ‪ :‬از زمانیکــه قانونگــذار درســال ‪ 1339‬و‬ ‫بعدا در ســال ‪ 1356‬پرداخت حق کســب و پیشــه را از ســوی مالک‬ ‫بــه مســتاجر وضــع کــرد‪ ،‬بــه ایــن علــت کــه منشــاء ایجــاد ایــن حــق ‪،‬‬ ‫غیرشــرعی و خــاف قانــون مدنــی بــوده‪ ،‬اجــرای ان نیــز در عمــل ‪،‬‬ ‫همــواره مــورد مناقشــه مالــک و مســتاجر بــوده اســت‪.‬‬ ‫بطوریکــه مالــک در یــک دوره اجــاره‪ ،‬مــی بایســت براســاس ایــن‬ ‫ـتدالل قانونگــذار کــه محــل کســب‪ ،‬بــا ابــرو و نــام اوازه و قــدرت‬ ‫اسـ‬ ‫ِ‬ ‫تجــاری مســتاجر حاصــل شــده‪ ،‬بایــد مبلغی مثال صد هــزار تومان به‬ ‫هنــگام تخلیــه‪ ،‬تحــت عنــوان حــق کســب و پیشــه در وجــه مســتاجر‬ ‫پرداخــت کنــد‪ .‬درحالیکــه فــی المثــل مالــک فقــط ده هزارتومــان در‬ ‫طــول مــدت اجــاره ‪ ،‬اجــاره بهــاء از مســتاجر دریافــت کــرده بــود‪!!.‬‬ ‫لــذا منطــق خــاف شــرع قانونگــذار وقــت موجــب شــد کــه کســبه ؛‬ ‫قانون حق کســب و پیشــه را دور بزنن و راهی برای تعدیل و فرار از‬ ‫ان بیابنــد‪ .‬لــذا بــا تمســک بــه فتــوای امــام (ره ) مبنــی بــر حــرام بودن‬ ‫چنیــن پولــی ‪ ،‬حــق جدیــدی بــه نــام حــق ســرقفلی تراضــی نمــوده و‬ ‫بــه مناقشــه خاتمــه دادند‪.‬‬ ‫دقیقــا حضــرت امــام خمینــی (ره) پرداخــت وجــه اخیــر الذکــر (حــق‬ ‫کســب و پیشــه) را کــه صرفــا ناشــی از الــزام قانونگــذار وقــت بــوده ‪،‬‬ ‫خــاف شــرع مقــرر فرمــود و نــه حــق ســرقفلی را کــه از طریق تراضی‬ ‫مالــک و مســتاجر حاصــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ذیــا عیــن فتــوای حضــرت امــام (ره ) اورده میشــود تــا فرمایــش‬ ‫معظــم لــه کــه همــان حــق کســب و پیشــه بــوده نه تنهــا در ماهیت‪،‬‬ ‫بلکــه بــه تصریــح و تنجیــز اشــکار گــردد ‪ .‬نقــل از صفحــه ‪ 651‬جلــد‬ ‫دوم تحریرالوســیله حضــرت امــام خمینی (ره) ‪:‬‏‏»اجــاره نمودن اعیان‬ ‫ب ‪‎‬‏حــدوث‬ ‫اســتیجاری ـ دکان باشــند یــا خانــه یــا غیــر ان هــا ـ موج ـ ‏‪‎‬‬ ‫حقــی بــرای مســتاجر در ان هــا نمــی شــود ‪.‬‬ ‫بــه طــوری کــه موجــر بعــد از تمــام شــدن اجــاره ‏‪‎ ،‎‬‏حــق بیــرون کــردن‬ ‫او را نداشــته باشــد‪ .‬و همچنیــن طوالنــی بــودن مــدت بقــای او و‬ ‫تجارتــش د ‏‪‎‬ر ‪‎‬‏محــل کســب ؛ یــا ابــرو و قــدرت تجارتــی او کــه موجــب‬ ‫توجــه مــردم بــه محــل کســب او شــوند‪ ،‬ـ‬ ‫‏‪‎ ‎‬‏هیــچ کــدام از ایــن امــور ـ موجــب پیــدا شــدن حقــی بــرای مســتاجر‬ ‫بــر ان اعیــان نمــی شــود‪ .‬پــس اگ ـ ‏‪‎‬ر ‪‎‬‏مــدت اجــاره تمــام شــود بــر او‬ ‫س‬ ‫واجــب اســت کــه محــل را تخلیــه و بــه صاحبــش تحویــل دهــد‪ .‬پـ ‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬‏اگــر در مــکان مذکــور بــا عــدم رضایــت مالــک باقــی بمانــد غاصــب و‬ ‫معصیــت کار اســت و اگ ـ ‪‎‬‏ر ‪‎‬‏تلــف شــود ـ ولــو بــه افــت اســمانی باشــد ـ‬ ‫ضمان مکان بر او می باشد‪.‬‬ ‫همــان طــور کـ ‏‪‎‬ه ‪‎‬‏اجــرت المثــل ایــن مــکان مادامــی کــه زیردســت او‬ ‫اســت و تســلیم مالک نکرده‪ ،‬بر او می باشــد»‪ .‬و در مســاله ‪2846‬‬ ‫رســاله توضیــح المســائل نیــز چنیــن فرمــوده انــد‪« :‬کســانیکه خانــه‬ ‫یــا دکان یــا غیــر انهــا را از صاحبانــش اجــاره میکننــد ‪.‬‬ ‫مــدت اجــاره کــه بســر رســید حــرام اســت بــدون اذن صاحــب محــل‬ ‫در انجــا اقامــت کنــد‪ .‬و بایــد محــل را فــورا بــا عــدم رضایــت صاحبــش‬ ‫تخلیــه کنــد‪ .‬و اگــر نکنــد غاصــب و ضامــن مثــل مــال االجــاره ان‬ ‫هســتند‪ .‬و بــرای انهــا بــه هیچوجــه حقــی شــرعا نیســت‪.‬‬ ‫چــه مــدت اجــاره انهــا کوتــاه باشــد یــا طوالنــی و چــه بــودن انهــا در‬ ‫مــدت اجــاره موجــب زیــادت ارزش محــل شــده باشــد و یــا نــه و چــه‬ ‫بیــرون رفتــن از محــل موجــب نقــص در تجارتشــان باشــد یــا نــه »‬ ‫چنانکــه مالحظــه میشــود حضــرت امــام در تحریــر الوســیله مــی‬ ‫فرماینــد‪ :‬اجــاره بــرای مســتاجر‪ ،‬ایجــاد حقــی نمیکنــد‪( .‬درحالیکــه‬ ‫قانونگــذار وقــت مقــرر نمــود کــه ایجــاد حــق کســب و پیشــه میکنــد‪).‬‬ ‫کــه بعــد از انقضــای مــدت اجــاره‪ ،‬تخلیــه خــود را موکــول بــه مطالبــه‬ ‫ان حــق کنــد و اضافــه مــی فرماینــد ‪{ :‬طوالنــی شــدن مــدت اجــاره}‬ ‫و یــا {ابــرو و قــدرت تجــاری مســتاجر}‪ ،‬ســبب ایجــاد حقــی بــر او‬ ‫نمیشــود‪ .‬درحالیکــه قانونگــذار در قانــون ‪ 1339‬و ‪1356‬برخــاف‬ ‫قانــون مدنــی و قواعــد فقهــی و بــر خــاف فتــوای امــام ره مقــرر نمــود‬ ‫کــه {ابــرو و نــام و اوازه و قــدرت و توانایــی مســتاجر }‪ ،‬ایجــاد حقــی‬ ‫میکنــد بــه نــام حــق کســب و پیشــه !‪ ،‬و اصــل را بــر اســتمرار مــدت‬ ‫اجــاره قــرارداد ‪.‬‬ ‫درحالیکــه امــام فرمــود ‪«:‬اصــل» در رعایــت مــدت اجــاره اســت و‬ ‫نــه اســتمرار ان‪ .‬و تکلیــف نمــود کــه مســتاجر پــس از پایــان مــدت‬ ‫اجــاره‪ ،‬مکلــف بــه تخلیــه اســت‪ .‬و بــه همیــن ســبب قانونگــذار وقت‬ ‫تراضــی مالــک و مســتاجر را در تعییــن مــدت اجــاره نادیــده گرفت ‪،‬‬ ‫و انقضــاء مــدت اجــاره را بــی اثــر نمــود‪.‬‬ ‫مضافــا قانونگــذار برخــاف فتــوای امــام (ره) بــه ایــن ســبب کــه‬ ‫محــل کســب‪ ،‬ناشــی از ابــرو و قــدرت تجارتــی وفعالیــت کســبی‬ ‫مســتاجر اســت مالــک را مجبــور بــه پرداخــت وجهــی تحــت عنــوان‬ ‫حــق کســب و پیشــه بــه مســتاجر نمــود‪ .‬اگرچــه در ظاهــر ‪ ،‬فــرض‬ ‫قانونگــذار در بــدو امــر‪ ،‬عاقالنــه و عادالنــه مینمــود‪.‬‬ ‫لیکــن ایجــاد ایــن حــق ‪ ،‬عمــا مستمســکی بــرای طوالنــی شــدن‬ ‫اجــاره بیــش از مــدت اجــاره و عــدم امــکان تخلیــه مــورد اجــاره‬ ‫و برتــری مــن غیــر حــق مســتاجر بــر مالــک گردیــد‪ .‬مضافــا ایــن‬ ‫حــق‪ ،‬فقــط در مــدت کوتــاه و محــدودی پــس از وضــع قانــون‬ ‫موضوعیــت داشــته اســت‪ .‬در مــدت زمانــی کــه قــدرت تجــاری‬ ‫مســتاجر اعــم از ســرمایه کار و حرفــه و فــن بــه مراتــب بیــش از‬ ‫قــدرت مالــک بــوده اســت‪.‬‬ ‫امــا بــه مــرور زمــان بعلــت افــزون شــدن تعــداد افــراد صاحــب فــن‬ ‫و حرفــه و زیــاد شــدن و ارزان شــدن ابــزار کار و تولیــد و گــران شــدن‬ ‫ملــک تعــادل قــدرت بــر هــم خــورد‪ .‬دیگــر مســتاجر نبــود کــه عامــل‬ ‫اصلــی کســب و کار بــود‪.‬‬ ‫لــذا فتــوای امــام در راســتای تامیــن عدالــت و عــدم اجحــاف‬ ‫مســتاجری کــه صاحــب قــدرت برتــر بــوده ( قــدرت ناشــی از داشــتن‬ ‫فــن و حرفــه و ابــزار کار و ســرمایه معامالتــی ) بــر مالکــی کــه مقهــور‬ ‫قدرت برتر بوده ( ناشــی از ارزش ناچیز ملک ) اســتوار بوده اســت‪.‬‬ ‫فتــوای حضــرت امــام خمینــی ره عــاوه بــر بــار شــرعی‪ ،‬قائــم بر «بناء‬ ‫عقــاء» نیــز بــوده اســت‪.‬‬ ‫زیــرا از اینکــه مســتاجری بــدون پرداخــت مبلــغ اولیــه ای بیــش از‬ ‫مــدت اجــاره در محــل کســب باقــی باشــد و بــه هنــگام تخلیــه بــه این‬ ‫دلیــل کــه محــل کســب را ابــرو و قــدرت او ایجــاد کــرده اســت‪ ،‬بــه‬ ‫میــزان چنــد برابــر اجــاره پرداختــی تحــت عنــوان حــق کســب و پیشــه‬ ‫مطالبــه کنــد‪ ،‬اساســا بــا عقالنیــت انطباقــی نــدارد‪ .‬بــه تدریــج کــه‬ ‫قــدرت مســتاجر کمرنــگ و قــدرت مالــک فزونــی گرفــت‪ .‬حــق کســب‬ ‫و پیشــه ‪ ،‬حتــی بــه دلیــل خــود قانونگــذار وقــت هم مشــروعیت خود‬ ‫را از دســت داد‪.‬‬ ‫فتــوای امــام (ره) موجــب شــد ‪ .‬ایــن فــرض غلطــی کــه ایجــاد محــل‬ ‫کســب بــر ابــرو و قــدرت تجــاری مســتاجر اســتوار اســت بــه مقولــه‬ ‫جدیــد دیگــری تبدیــل گــردد و بطریــق شــرعی حــل و فصــل شــود‪.‬‬ ‫وجــه شــرعی ایــن بــود کــه مســتاجر بــه هنــگام اجــاره بــا مالــک بر ســر‬ ‫میــزان ایــن حــق فرضــی‪ ،‬توافــق و تراضــی نمــود ‪ .‬مبلــغ ایــن توافــق‬ ‫نیــز عرفــا بــه نــام «حــق ســرقفلی» نامیــده شــد‪.‬‬ ‫حضــرت امــام خمینــی ره هرگــز بــا ســرقفلی کــه توافــق و تراضــی‬ ‫متعاملیــن بــوده‪ ،‬مخالفــت نکــرده اســت‪ .‬بلکــه بــا الــزام قانونگــذار‬ ‫وقــت مخالفــت کــرده اســت‪ .‬الزامــی کــه مالــک مســتضعف وقــت را‬ ‫مجبــور بــه پرداخــت وجهــی در حق مســتاجر قدرتمنــد ان روز میکرد‬ ‫کــه بایــد چنــد برابــر اجــاره ای کــه دریافــت کــرده بــه هنــگام تخلیــه‬ ‫بــه او بپــردازد ‪.‬‬ ‫زیــرا کــه قانونگــذار محــل کســب را ناشــی از نــام و اوازه و ابــرو و‬ ‫قــدرت تجــاری مســتاجر مقــرر کــرده بــود‪.‬‬ ‫موافقــت حضــرت امــام خمینــی (ره) بــا توافــق و تراضــی مالــک‬ ‫و مســتاجر بــر ســر ِ ســرقفلی در مســاله ‪ 8‬جلــد دوم صفحــه ‪652‬‬ ‫تحریــر الوســیله منجــزا بــه شــرح ذیــل تصریــح شــده اســت ‪:‬‬ ‫«مالــک حــق دارد هــر مقــداری را کــه بخواهــد بــه عنوان ســرقفلی از‬ ‫شــخص بگیــر ‏د‪ .‎‬تــا محــل را بــه او اجاره دهد‪ ،‬همان طور که مســتاجر‬ ‫حــق دارد کــه در اثنــای مــدت اجــاره‪ ،‬ا ‪‎‬‏ز ‪‎‬‏شــخص ثالــث ســرقفلی بگیرد‬ ‫تــا ان جــا را بــه او اجــاره دهــد‪ ،‬در صورتــی کــه مســتاجر حــق اجــار ‏‪‎‬ه‬ ‫‪‎‬‏دادن را داشــته باشــد»‪ .‬ادامه در شــماره ‪279‬‏ وهوالمســتعان‬ ‫اسان تر شدن برخی بروزرسانی ها با اندروید ‪12‬‬ ‫ممکــن اســت بــا انتشــار اندرویــد ‪ 12‬یــک پیشــرفت بــزرگ دیگــر در‬ ‫سیســتم عامــل را مشــاهده کنیــد‪ .‬بــه تازگــی شــرکت گــوگل پــروژه‬ ‫‪ Mainline‬را بــرای اصــاح دسترســی های موجــود سیســتم عامــل‬ ‫اندرویــد طراحــی کــرده اســت کــه باعــث دسترســی و بهبــود انتشــار بــه‬ ‫روزرســانی های عرضــه شــده بــرای سیســتم عامــل اندرویــد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مالخر سارق دستیگر شد‬ ‫سال ششم‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری‬ ‫ســارق و اعتــراف وی بــه ‪ 22‬فقــره ســرقت در‬ ‫شهرســتان «مینودشــت» خبــر داد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا تــاش مســتمر و بــدون وقفــه موفــق شــدند یــک مالخــر را در‬ ‫ایــن رابطــه شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران بــا هماهنگــی قضائــی بــه محــل ضایعاتــی مــورد نظــر‬ ‫اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کاراگاهــان بــه محــض حضــور در محــل مشــاهده کردنــد کــه فــرد مــورد نظــر‬ ‫بــه طــور مخفیانــه در حــال بارگیــری امــوال ســرقتی در داخل یک دســتگاه نیســان اســت‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬خــودروی حامــل امــوال ســرقتی بالفاصلــه و بــه محــض اینکــه از محــل انبــار حرکت می کند‬ ‫متوقــف و بــرای بررســی بیشــتر بــه مقــر پلیــس اگاهــی منتقل می شــود‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» در گفــت و‬ ‫گــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع ســرقت‬ ‫هــای متعــدد کابــل بــرق و مخابــرات‬ ‫در «مینودشــت» بررســی موضــوع بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار پلیــس ان‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری ادامــه داد‪ :‬بعــد از انتقــال خــودرو بــه مقــر در بازرســی انجــام شــده مقــدار قابــل‬ ‫توجهــی کابــل فشــارقوی‪ ،‬کابــل چــاه عمیــق‪ ،‬مقــدار زیــادی ســیم و کابــل ســوخته شــده‪ ،‬تعــدادی‬ ‫باطــری‪ 3 ،‬کیســه شــیراالت ســاختمانی مســتعمل‪ ،‬باطــری موتورســیکلت‪ ،‬ســماور شکســته‪ ،‬درب‬ ‫الومینیومــی و ‪ ...‬کــه بیشــتر ایــن اقــام متعلــق بــه اداره بــرق و مخابــرات بودنــد کشــف شــد‪.‬‬ ‫باند سرقت ‪ 2‬میلیون لیتر سوخت از نیروگاه برق‬ ‫متالشی شد‬ ‫وی گفت‪:‬اقدامــات اطالعاتــی ومیدانــی‬ ‫پلیــس اغازشدوســرانجام مامــوران موفــق‬ ‫شــدند‪،‬طی گشــت زنــی درنقــاط جــرم‬ ‫خیــز‪ ،‬ســارق راحیــن ســرقت شناســایی‬ ‫ودر عملیاتــی ضربتــی دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانده انتظامی گلســتان از دســتگیری متهمان حرفه ای و اعتراف انان به ســرقت‬ ‫‪ 2‬میلیــون لیتــر گازوئیــل بــه ارزش بیــش از ‪ 160‬میلیــارد ریــال از یــک نیــروگاه برق خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال کســب خبــری مبنــی بــر ســرقت و قاچــاق عمــده ســوخت توســط‬ ‫یــک بانــد حرفــه ای در نیــروگاه بــرق «علــی ابــاد کتــول» رســیدگی بــه موضــوع بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار مامــوران پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان و پلیــس اگاهــی ان شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬متهــم در مقــر انتظامــی و پــس از‬ ‫مواجهــه بــا مســتندات موجــود‪ ،‬بــه ‪22‬‬ ‫فقــره ســرقت کابــل بــرق و مخابــرات در‬ ‫شهرســتان «مینودشــت» اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از یــک ســری اقدامــات میدانــی گســترده و اســتفاده از شــگردهای خــاص‬ ‫پلیســی‪ ،‬پــی بردنــد کــه تعــدادی از کارکنــان نیروگاه‪ ،‬رانندگان تریلی و خریداران ســوخت با تشــکیل‬ ‫بانــدی‪ ،‬گازوئیــل هــای ارســالی از شــرکت نفــت را کــه بــرای تولیــد بــرق بایــد اســتفاده مــی شــد‪ ،‬بــا‬ ‫ترفندهایــی از نیــروگاه خــارج و در محــل هــای از قبــل تعییــن شــده دپــو مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر در پایــان بــا اشــاره بــه معرفــی‬ ‫ســارق بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫شــهروندان در صورت مشــاهده افراد مشــکوک‪،‬‬ ‫مراتــب را در اســرع وقــت از طریــق ســامانه ‪110‬‬ ‫بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬ســپس متهمــان در‬ ‫فرصتــی مناســب ســوخت هــای ســرقتی‬ ‫را بــه برخــی از شــرکت هــای اســتان هــای‬ ‫همجــوار و حاشــیه تهــران‪ ،‬بــا قیمــت ازاد‬ ‫بــه فــروش رســانده و از ایــن طریــق پــول‬ ‫هنگفتــی بــه دســت اورده انــد‪.‬‬ ‫‪۷۰۰‬کیلومتر از جاده های‬ ‫استان در محورها و گردنه‬ ‫های کوهستانی قرار دارد‬ ‫ســرهنگ تاجــره افــزود‪ :‬ســرانجام بــا‬ ‫اشــراف اطالعاتــی پلیــس‪ ،‬متهمــان‬ ‫شناســایی شــدند کــه در اولیــن اقــدام یکــی‬ ‫از انــان حیــن خــروج از نیــروگاه دســتگیر‬ ‫و از خــودروی وی ‪ 29‬هــزار لیتــر گازوئیــل‬ ‫کشــف شــد‪.‬‬ ‫‪ ‬رئیــس پلیــس راه گلســتان گفــت‪ :‬در طــرح‬ ‫زمســتانه ترافیکــی پلیــس بــه مــدت ‪ ۹۱‬روز‪،‬از‪۲۰‬‬ ‫اذر تــا ‪ ۲۰‬اســفند در نظــر گرفتــه شــده اســت‬ ‫کــه جمعــا ً یــک هــزار نیــرو در ایــن طــرح بــه‬ ‫کارگیــری می شــود و بــرای خدمــت و امدادســانی‬ ‫از‪۴۰۰‬وســیله اســتفاده مــی شــود ‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مامــوران طــی تحقیقــات تکمیلــی و اقدامــات تخصصــی موفــق شــدند‪12 ،‬‬ ‫متهــم دیگــر ایــن پرونــده را طــی چنــد عملیــات غافلگیرانــه در شهرســتان هــای «کردکــوی»‪،‬‬ ‫«گــرگان» و «علــی ابادکتــول» دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫عبــدی افــزود ‪:‬طــرح زمســتانه یکــی از طــرح‬ ‫هــای حســاس و مهــم پلیــس راه اســت ودرایــن‬ ‫طــرح بــه رانندگانــی کــه در محــور کوهســتانی و‬ ‫برفگیــر تــردد می کننــد خدمــات ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه توقیــف ‪ 5‬دســتگاه کامیــون در ایــن‬ ‫عملیــات هــا‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬متهمــان در اعترافــات خــود اعــام کردنــد‪ ،‬ســوخت هــای ارســالی از‬ ‫شــرکت نفــت را قبــل از رســیدن بــه نیــروگاه در مکانــی تخلیــه و ســپس بــا همــان تانکــر خالــی‬ ‫راهــی نیــروگاه مــی شــدند و بــا هماهنگــی شــلنگ بنــد وانمــود مــی کردنــد کــه در حــال تخلیــه‬ ‫ســوخت هســتند‪.‬‬ ‫‪ ‬وی بیــان کــرد‪ :‬همــکاران مــا در ایــن طــرح‬ ‫تــاش می کننــد کــه بــه بهتریــن نحــو ایــن‬ ‫خدمــات انجــام شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره گفــت‪ :‬در برخــی مــوارد نیــز متهمــان تانکــر ســوخت را وارد نیروگاه کــرده و پس‬ ‫از یــک تخلیــه صــوری‪ ،‬گازوئیــل هــا را مجــددا بــه مکانــی دیگــر منتقــل و از انجــا بــه فــروش مــی‬ ‫رساندند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه گلســتان ادامــه داد ‪۷۰۰ :‬‬ ‫کیلومتــر از جــاده هــای اســتان در محورهــا و‬ ‫گردنــه هــای کوهســتانی قــرار دارد و ســه محــور‬ ‫مهــم گــرگان بــه شــاهرود از مســیر توسکســتان‬ ‫محــور ازادشــهر بــه شــاهرود و جنــگل گلســتان‬ ‫بــه بجنــورد و از مهم تریــن محورهــای مواصالتــی‬ ‫در اســتان بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهمــان تاکنــون بــه ســرقت ‪ 2‬میلیــون لیتــر گازوئیــل در بیــش از ‪ 60‬مرحلــه‬ ‫اعتــراف کــرده انــد‪ ،‬افــزود‪ :‬برابــر اعــام کارشناســان ارزش ایــن مقــدار ســوخت بیــش از ‪160‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا تاکیــد بــر مقابلــه بــی امــان پلیــس بــا قانــون شــکنان‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه اعضــای ایــن بانــد بیــش از ‪ 2‬ســال فعالیــت مجرمانــه در ایــن‬ ‫زمینــه داشــتند تحقیقــات بیشــتر از انــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫عامل انتشار تصاویر غیراخالقی‬ ‫با عنوان مدلینگ شناسایی شد‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان از دســتگیری گرداننــده‬ ‫صفحـه ای دریکــی از شــبکه های اجتماعــی خبــر داد کــه اقــدام‬ ‫بــه انتشــار تصاویــر غیراخالقــی و ترویــج بی بندوبــاری در فضای‬ ‫مجــازی می کــرد‪.‬‬ ‫خبــر انتشــار بــه روزرســانی‪ ،‬توســط یکــی از توســعه دهنــدگان اندرویــد‬ ‫در فضــای مجــازی منتشــر شــده اســت‪ .‬گــوگل در حــال تبدیــل ‪Android‬‬ ‫‪ Runtime‬بــه یــک مــاژول جدیــد تحــت عنــوان ‪ Mainline‬اســت کــه باعــث‬ ‫می شــود بروزرســانی های سیســتم عامــل اندرویــد بــه صــورت مســتقیم‬ ‫از طریــق فروشــگاه ‪ Google Play‬ارائــه شــود‪.‬‬ ‫ظاهــرا گــوگل قصــد دارد از طریــق پــروژه ‪ Mainline‬بروزرســانی های‬ ‫امنیتــی خــود را هــر زمــان کــه نیــاز بــود در فروشــگاه گــوگل پلــی عرضــه‬ ‫کنــد تــا نیــازی بــه ویرایــش متــداول کد هــای برنامــه نویســی و تبدیــل‬ ‫ان بــه اپلیکیشــن های بومــی شــرکت های ارائــه دهنــده نباشــد و افــراد‬ ‫بتواننــد بــدون معطلــی هفته هــا یــا ماه هــا بروزرســانی های گوشــی خــود‬ ‫را دانلــود و نصــب کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بررسـی ها و تحقیقــات صورت گرفتــه‪ ،‬گرداننده‬ ‫ایــن صفحــه کــه بیــش از چندهزاردنبــال کننــده و صدها پســت‬ ‫بــا محتــوای مبتــذل داشــت‪ ،‬مــورد شناســایی قــرار گرفــت و در‬ ‫یــک عملیــات موفــق پلیســی‪ ،‬متهم توســط کارشناســان پلیس‬ ‫فتا شهرســتان گنبد دستگیرشــد و در نهایت پس از مشــاهده‬ ‫ادلــه غیرقابل انــکار بــه اقــدام مجرمانــه خــود اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود‪ ،‬در صــورت عــدم رعایــت ایــن قانــون توســط ســازندگان‬ ‫گوشــی های هوشــمند‪ ،‬گــوگل امتیــاز دسترســی ان هــا بــه توســعه‬ ‫سیســتم عامــل خــود را خواهــد بســت‪.‬‬ ‫شمـاره ‪278‬‬ ‫سارق حرفه ای‬ ‫«مینودشت» زمین گیر شد‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی از دســتگیری یــک مالخــر امــوال مســروقه و کشــف‬ ‫‪ 60‬فقــره ســرقت در اســفراین خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســردارعلیرضا مظاهریبــا اعــام‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی ســرقت هــای متعــدد و مکــرر کابــل و تجهیــزات مخابراتــی‬ ‫از ســطح شهرســتان و همچنیــن نارضایتــی هایــی کــه در ایــن زمینــه وجــود داشــت‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫موضــوع در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی شهرســتان اســفراین قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ‬ ‫ابراهیــم پرســا‪ ،‬رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی رصــد و پایــش صــورت گرفتــه توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا اســتان‪ ،‬صفحـه ای دریکــی از شــبکه های‬ ‫اجتماعــی مشــاهده شــد کــه اقــدام بــه بارگذاری و انتشــار تصاویر‬ ‫مبتــذل و محتــوای غیــر اخالقــی تحــت عنــوان مدلینــگ می کــرد‪.‬‬ ‫ایــن تغییــرات مــی توانــد تاثیــرات ملموســی بــر روی دســتگاه ها و‬ ‫برنامه هایــی کــه اســتفاده مــی کنیــد داشــته باشــد‪ .‬ایــن تغییــر اعمــال‬ ‫شــده از ســوی گــوگل باعــث یکپارچــه ســازی کامــل سیســتم عامــل‬ ‫اندرویــد ‪ ۱۲‬خواهــد شــد و ســازندگان گوشــی های هوشــمند نخواهنــد‬ ‫توانســت بــه انتخــاب یــا ســلیقه خــود کد هــای مربــوط بــه مســائل امنیتــی‬ ‫و اصلــی ایــن سیســتم عامــل را تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهــم انگیــزه خــود از راه انــدازی صفحــه و‬ ‫انتشــار تصاویــر غیراخالقــی را جــذب دنبــال کننــده و کســب درامــد‬ ‫عنــوان کــرده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضایــی‬ ‫کلیــه محتــوای صفحــه مذکــور و پسـت های مربوطــه حــذف شــد و‬ ‫متهــم جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا تصریــح کــرد‪ :‬سوءاســتفاده از تصاویــر‬ ‫یــا اخــاذی و کاله بــرداری از کاربــران در پوشــش فعالیــت‬ ‫بــرای مدلینــگ‪ ،‬عــاوه بــر اغفــال کاربــران‪ ،‬جــرم بــوده و بــا‬ ‫هنجارشــکنان برابــر مــواد قانــون جرائــم رایانــه ای و قانــون‬ ‫مجــازات اســامی‪ ،‬قاطعانــه رفتــار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪274‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــه عقیــده ایــن اقتصــاددان ‪ 3‬گرایــش بدبینــی ‪ ،‬بی طرفــی و‬ ‫در اختیــار گرفتــن امــور در بــازار معاملــه وجــود دارد ‪ -‬روشــندل ‪-2.‬‬ ‫مرکــز اســتان مرکــزی ‪ -‬روز تولــد ‪ -‬بالکــن‪ -3.‬رفــوزه ‪ -‬صحنــه تئاتــر‬ ‫ اولیــن تولیــد کننــده مــواد و کاالی پتروشــیمی در منطقــه از لحاظ‬‫ارزش ‪ -‬ســبک‪ -4.‬ظــرف خمیرســازی ‪ -‬عــدد مــاه ‪ -‬تردیــد ‪ -‬گشــوده‬ ‫‪ -5‬مخفــف تشــنه ‪ -‬پشــیمان ‪ -‬توبــه از گنــاه‪ -6.‬قــدم ‪ -‬نــاس ‪-‬‬ ‫درخــت زبــان گنجشــک ‪ -‬کــوه اروپایــی‪ -7.‬لحظــه ای ‪ -‬خرگــوش ‪-‬‬ ‫نویســنده و منشــی‪ -8.‬وزیر مالی انگلســتان‪ -9.‬ویژگی های قومی‬ ‫ جمــع راکــب ‪ -‬عــدد مجهــول‪ -10.‬ان طــرف ‪ -‬ریشــه ‪ -‬مشــهور ‪-‬‬‫فراســت‬ ‫‪ -11‬مداومــت ‪ -‬ســبو ‪ -‬تکیــه دادن‪-12.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شــکم بنــد طبــی ‪ -‬انکــر االصــوات ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حــرف تعجــب ‪ -‬فــراز‪ -13.‬تیــم فوتبــال‬ ‫یونانــی ‪ -‬شــرکتی کــه طبــق مــاده ‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قانــون تجــارت بــرای امــور تجــاری‬ ‫‪3‬‬ ‫تشــکیل می شــود ‪ -‬اثــر چربــی ‪ -‬رود‬ ‫جنوبــی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -14‬ســمت چــپ ‪ -‬روشــنی بخــش ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اشــاره‪ -15.‬بــه جــا مانــده ‪ -‬ایــن عملیات‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بانــک‬ ‫‪6‬‬ ‫مرکــزی پایــه پولــی را با خریــد و فروش‬ ‫‪7‬‬ ‫اوراق بهــادار تغییــر دهــد‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازاد بــودن ‪ -‬از صادرکننــدگان‬ ‫قهــوه در نایروبــی‬ ‫‪ -2‬بــازی تختــه ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫ســرین ‪ -‬ســازمان فضایــی امریــکا‬ ‫‪ -3‬مخفــف کاه ‪ -‬حقــوق قانونــی‬ ‫و دریافتنــی دولــت از درامدهــای‬ ‫مــردم و ملــت بــه صــورت پــول یــا‬ ‫مــال ‪ -‬تخــت‪ -4.‬برابــر ‪ -‬اعتقــاد و‬ ‫قصــد درونــی ‪ -‬مغــز ‪ -‬مجــرای خــون‬ ‫‪ -5‬جمــع نامــوس ‪ -‬از اقــوام بــزرگ‬ ‫باســتانی ایــران‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -6‬پیشــوند ســال و روز ‪ -‬تیــره ‪ -‬نــان خــرد کــرده در ابگوشــت‬ ‫ نقــاب‬‫‪ -7‬دورویی ‪ -‬اسناد ‪ -‬واحد پول چین‬ ‫‪ -8‬پاسبان شهر ‪ -‬رجال ‪ -‬جاندار تک سلولی‬ ‫‪ -9‬نــژاد ایرانــی و هندواروپایــی ‪ -‬شــجاع ‪ -‬چیــن و چــروک‬ ‫پوســت‪ -10.‬اوا ‪ -‬میــوه تــازه بــه بــازار امــده ‪ -‬خــوراک گربــه ‪-‬‬ ‫ســنگفرش‪ -11.‬عالمــت ‪ -‬الیتناهــی‬ ‫‪ -12‬خدای ساختگی ‪ -‬دهان ‪ -‬شریعت ‪ -‬هم شغل‬ ‫‪ -13‬چراگاه ایالت ‪ -‬درخشان ‪ -‬تیر‬ ‫‪ -14‬گهواره ‪ -‬فوتبال دسته برتر ‪ -‬رها ‪ -‬درجه حرارت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017- 32320421 - 32320420-32149068 :‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫عکس هفته‬ ‫دوشنبــه ‪ 24‬اذر ‪1399‬‬ ‫‪ 28‬ربیع الثانی ‪1442‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪2 78‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫برای کسب اطالعات‬ ‫و اخبار مورد نیاز خود‬ ‫کافی است‬ ‫بدون شرح‬ ‫بازار کسب کار انالین‬ ‫محدودیت ها همچنان‬ ‫پابرجاست‬ ‫را در گوگل‬ ‫جستجو کنید‬ ‫ابزارهای کاربردی برای‬ ‫راحتی کاردرخانه‬ ‫گیسوان پریشان جزیره اشوراده‬ ‫عقــب نشــینی اب و پدیــد امــدن مناطــق باتالقــی‬ ‫ناشــی از کاهــش تبــادل ابــی خلیــج گــرگان بــا‬ ‫دریــای خــزر از طریــق داالن ابــی چپاقلــی موجــب‬ ‫توســعه نیزارهــا و رشــد روز افــزون گل هــای‬ ‫«لویــی» پیرامــون اشــوراده شــد تــا ســکوت تنهــا‬ ‫جزیــره ایرانــی خــزر بــا نمایــش رقــص ایــن گیــاه‬ ‫علفــی پایــا رنــگ و بــوی جدیــدی بگیــرد‪.‬‬ ‫اگــر تــا بــه حــال در خانــه کار نمی کردیــد امــا اکنــون‬ ‫بــه دالیــل مختلــف‪ ،‬بایــد از خانــه کار کنیــد‪ ،‬یــا‬ ‫به طــور کلــی فریلنســر هســتید و همیشــه در خانــه‬ ‫کار می کنیــد پــس بایــد ابــزار کار مناســبی داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬در ایــن مقالــه از «درجــه»‪ ۱۰ ،‬محصــول‬ ‫کاربــردی بــرای کار در خانــه معرفــی شــده اســت‪.‬‬ ‫کار کــردن در خانــه‪ ،‬مشــکالت خــاص خــودش را‬ ‫دارد امــا اگــر مجهــز بــه ابزارهــای مناســب باشــید‪،‬‬ ‫می توانیــد حتــی بیشــتر از محــل کارتــان در اداره‪،‬‬ ‫کارایــی داشــته باشــید‪ .‬همــه مــا بــرای کار از خانــه‬ ‫بــه یکســری ابــزار اولیــه ماننــد کامپیوتــر رومیــزی یــا‬ ‫لپ تــاپ و میــز و صندلــی نیــاز داریــم‪ .‬در ایــن مقالــه‬ ‫از محصوالتــی نــام برده ایــم کــه بــا انهــا می توانیــد‬ ‫راحت تــر کار کنیــد و فضــای کاری مناســبی در خانــه‬ ‫بــرای خــود داشــته باشــید‪.‬‬ ‫مشــاهدات ایــن روزهــای خبرنــگار ایرنــا حاکیســت‬ ‫کاهــش ســطح تــراز ابــی خلیــج گــرگان‪ ،‬مناطــق‬ ‫باتالقــی و کــم عمــق پیرامــون جزیــره اشــوراده‬ ‫را بیشــتر کــرده کــه نتیجــه ان افزایــش نیزارهــا‬ ‫در بخــش هــای شــمال ایــن پهنــه ابــی و جزیــره‬ ‫اشــوراده اســت‪.‬‬ ‫منظــره طلــوع خورشــید در پاییــز و رقــص نــور بــر‬ ‫موجهــای پهنــه ابــی خــزر در فرشــی از نیزارهــای‬ ‫قــد و نیــم قــد در حالــی کــه پرنــدگان بــر فــراز ان‬ ‫پــرواز می کننــد جلــوه خاصــی بــه ایــن منطقــه‬ ‫غربــی اســتان گلســتان بخشــیده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬میز متحرک لپ تاپ‬ ‫هرچنــد اشــوراده ایــن روزهــا غــرق در ســکوت‪،‬‬ ‫خالــی از ســکنه و تقریبــا متروکــه اســت امــا‬ ‫تنهایــی باعــث نشــده کــه ایــن جزیــره پویایــی و‬ ‫ظرفیــت خــود را بــه رخ نکشــیده و بــا جلــوه هــای‬ ‫بکــری ماننــد جزیــره اکاز و رشــد گل هــای لویــی‬ ‫عشــوه گــری نکنــد‪.‬‬ ‫لویــی یکــی از گیاهــان دارویــی اســت کــه از ویژگ ‬ ‫ی‬ ‫ضدعفونــی برخــوردار اســت و گفتــه مــی شــود‬ ‫مــوارد مصــرف دارویــی ایــن گیــاه در کتیبه هــای‬ ‫بــه دســت امــده از اهــرام ثالثــه مصــر نیــز اشــاره‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫جلوگیــری از خونریــزی‪ ،‬تقویــت ســامت پوســت‪،‬‬ ‫ضــد التهــاب‪ ،‬ضدعفونــی کننــده و ضــد ســرطان‬ ‫از جملــه خــواص درمانــی گیــاه لویــی و معالجــه‬ ‫و تســکین دردهــای پشــت و کمــر‪ ،‬التیــام دهنــده‬ ‫زخــم‪ ،‬درمــان درد قاعدگــی و تســکین و تقویــت‬ ‫اعصــاب دیگــر خــواص درمانــی گــرده نــر گل گیــاه‬ ‫لویــی اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن دانه هــای ایــن گیــاه را کرک هــای‬ ‫پنبــه ای شــبیه پنبــه پوشــانده اســت و باعــث‬ ‫می شــود کــه دانــه پــس از رهــا شــدن در زمســتان و‬ ‫حتــی تــا اوایــل فروردیــن بــه همــراه بــاد بــه اســانی‬ ‫در اطــراف پراکنــده شــود‪.‬‬ ‫مناطــق پیرامونــی جزیــره اشــوراده همچــون دیگــر‬ ‫نقــاط اســتان گلســتان ظرفیــت بــی بدیلــی از وجــود‬ ‫انــواع گیاهــان دارد کــه جــدا از جذابیــت هــای بصــری‬ ‫و گردشــگری تقریبــا تمــام انهــا کاربــرد دارویــی دارد‪.‬‬ ‫کارشناســان و متولیــان حــوزه گیاهــان دارویــی‬ ‫معتقدنــد کــه اگــر تنهــا ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬درصــد وســعت‬ ‫‪ ۸۶۲‬هــزار هکتــاری مراتــع گلســتان بــه زیــر کشــت‬ ‫ایــن نــوع گیاهــان بــرود‪ ،‬ایــن اســتان شــمالی بــه‬ ‫یکــی از قطب هــای مهــم تولیــد ایــن حــوزه بــا‬ ‫ارزش اقتصــادی بــاال تبدیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تنــوع اقلیــم گلســتان و شناســایی ‪ ۴۰۹‬گونــه گیاهــی‬ ‫در ایــن اســتان کــه ‪ ۹۸‬گونــه ان قابلیــت کشــت در‬ ‫مراتــع را دارد‪ ،‬فرصــت مغتنمــی بــرای ترویــج و توســعه‬ ‫کشــت ایــن گیاهــان بــا ارزش اســت کــه بایــد از ایــن‬ ‫ظرفیــت خــدادادی بــا برنامه ریــزی و مدیریــت علمــی‬ ‫بــه منظــور ایجــاد درامــد و اشــتغال بــرای جوامــع محلــی‬ ‫اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫بومــادران‪ ،‬پونــه‪ ،‬مامیــران‪ ،‬توســکا‪ ،‬بابونــه‪،‬‬ ‫درمنــه‪ ،‬شــقایق‪ ،‬شــیر پنیــر‪ ،‬ســنا‪ ،‬شــاه تــره‪،‬‬ ‫داغداغــان‪ ،‬کنگــر وحشــی‪ ،‬ولیــک‪ ،‬یونجــه زرد‪،‬‬ ‫ســرخدار‪ ،‬کاســنی‪ ،‬پیــر بهــار‪ ،‬شــیرین بیــان‪ ،‬زولــه‪،‬‬ ‫گل چاهــی‪ ،‬فرفیــون‪ ،‬راش‪ ،‬پاخــری‪ ،‬کاســنی‬ ‫بارهنــگ و ســیزاب از دیگــر گیاهــان دارویــی و‬ ‫خوراکــی اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫طــی دو دهــه اخیــر بــا توجــه بــه ظرفیت هــای‬ ‫اقتصــادی و جاذبه هــای زیســت محیطی جزیــره‬ ‫اشــوراده و موقعیــت جغرافیایــی و داشــتن‬ ‫پتانســیل بالقــوه در جــذب گردشــگران داخلــی و‬ ‫خارجــی‪ ،‬دولت هــای مختلــف برنامه هــای توســعه‬ ‫گردشــگری بــرای ایــن در نظــر داشــتند‪.‬‬ ‫اشــوراده بــه عنــوان تنهــا جزیــره ایرانــی دریــای‬ ‫خــزر دهــی در مرکــز شــبه جزیــره میان کالــه در‬ ‫شهرســتان بندرترکمــن اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن جزیــره در ســده های گذشــته در پــی عملکــرد‬ ‫و فعالیــت گروه هــای انســانی بــا حفــر کانــال از‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫از افراد جویای کار دعوت می نماید‬ ‫تــوده اصلــی خشــکی خــود (شــبه جزیــره میانکالــه)‬ ‫جــدا افتــاد‪.‬‬ ‫اشــوراده در ســال ‪ ۱۳۵۴‬جــزو نخســتین مناطــق‬ ‫زیس ـت کره جهــان معرفــی و ثبــت شــد‪.‬‬ ‫در همیــن حــال در کنوانســیون جهانــی رامســر در‬ ‫زمــره تاالب هــای مهــم دنیــا قــرار گرفــت و ســومین‬ ‫اهمیــت ایــن منطقــه عضویــت ان در پناهــگاه‬ ‫حیــات وحــش اســت کــه در تمامــی ایــام ســال‬ ‫میزبــان انــواع پرنــدگان اســت‪.‬‬ ‫‪۴۰‬درصــد خاویــار ایــران در نزدیکــی اشــوراده‬ ‫بــه دســت می ایــد و ســازمان شــیالت ایــران در‬ ‫ایــن جزیــره عــاوه بــر تاسیســات مختلــف مرکــز‬ ‫مطالعاتــی و تحقیقاتــی هــم دارد‪.‬‬ ‫اشــوراده بیــش از ‪ ۴‬دهــه در رویــای فراهــم کــردن‬ ‫امکانــات ســخت افزاری و زیرســاخت های اولیــه‬ ‫بــرای میزبانــی از گردشــگران و بــوم گردانــان اســت‬ ‫و تاکنــون وعده هــا بــرای بــه ســرانجام رســاندن‬ ‫مطلــوب ایــن جزیــره راه به جایــی نبــرده اســت‪.‬‬ ‫بــا امضــای قــرارداد بیــن اســتانداری گلســتان و‬ ‫ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت‪ ،‬تحقــق ارزوی‬ ‫دیرینــه مــردم اســتان بــرای بهــره منــدی از مزایــای‬ ‫اقتصــادی و معیشــتی ان بویــژه درامدهــای‬ ‫گردشــگری وارد فــاز جدیــدی شــد و بــا زدن کلنــگ‬ ‫عملیــات اجرایــی ایــن طــرح در ســال ‪ ۹۷‬تکاپــو و‬ ‫تقــا بــرای اجــرای مصوبــه دولــت اغــاز شــد‪.‬‬ ‫پــس از مراســم افتتاحیــه ایــن پــروژه کــش و‬ ‫قــوس میــان حامیــان محیــط زیســت و مدیــران‬ ‫اجرایــی گلســتان اغــاز شــد کــه در نخســتین گام و‬ ‫بــا پیگیــری تشــکل های محیــط زیســت‪ ،‬مســاحت‬ ‫طــرح گردشــگری در اشــوراده از ‪ ۳۸۰‬هکتــار بــه‬ ‫‪ ۳۸‬هکتــار کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫در طــرح جدیــد قــرار شــد‪ ،‬کل طــرح گردشــگری در‬ ‫‪ ۳۸‬هکتــار اجــرا شــود و فقــط ‪ ۲۲‬هکتــار ان بــه صــورت‬ ‫زون متمرکــز گردشــگری در مجــاورت بافــت مســکونی و‬ ‫متــروک فعلــی اشــوراده قــرار داشــته باشــد تــا اســیبی‬ ‫بــه ایــن زیســتگاه وارد نشــود‪.‬‬ ‫همزمــان بــا عملیــات اجرایــی توســط ســازمان‬ ‫همیــاری شــهرداریهای گلســتان‪ ،‬عالقه منــدان‬ ‫محیــط زیســت بــا طــرح شــکایت هــای متعــدد از‬ ‫مدیــران اســتان و محیــط زیســت کشــور‪ ،‬خواســتار‬ ‫توقــف اجــرای طــرح شــدند‪.‬‬ ‫بــا همــه کــش و قوس هــای پیــش امــده ایــن‬ ‫روزهــا اشــوراده در کنــار بهــره منــدی از رشــد‬ ‫گیاهــان متنــوع ؛ میزبــان انــواع پرنــدگان مهاجــر‬ ‫ابــزی و کنــار ابــزی هــم هســت امــا محدودیــت‬ ‫ناشــی از کرونــا نــه تنهــا فرصــت دیــدن ان را از‬ ‫گردشــگران گرفتــه اســت بلکــه بــه بومیــان و‬ ‫ســاکنان بندرترکمــن نیــز ضربــه اقتصــادی مهلکــی‬ ‫وارد کــرده اســت چراکــه از درامدهــای مرتبــط بــا‬ ‫ان محــروم شــده انــد‪.‬‬ ‫قابل توجه خانمهای دارای شرایط سنی‬ ‫‪24‬الی ‪ 26‬سال‬ ‫ادرس‪ :‬گرگان خیابان ولیعصر عدالت‪8‬‬ ‫مجتمع مسیبی طبقه ‪3‬واحد‪3‬‬ ‫مدرک تحصیلی مورد نیاز‬ ‫کارشناسی و ارشد‬ ‫مســلما بیشــتر وقــت کاریتــان را پشــت میــز و‬ ‫روب ـه روی کامپیوترتــان می گذارنیــد‪ .‬ایــن کار بعضــی‬ ‫مواقــع واقعــا خســته کننده می شــود‪ .‬بــا خریــد میــز‬ ‫متحــرک لپ تــاپ می توانیــد از میزکارتــان فاصلــه‬ ‫گرفتــه و در حالی کــه روی مبل تــان نشســته اید‪،‬‬ ‫کارهایتــان را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫حتــی بــا وجــود ایــن نــوع میــز می توانیــد کارهــای‬ ‫دیگرتــان را کــه بــه کامپیوتــر نیــاز نداریــد‪ ،‬ماننــد‬ ‫نوشــتن یادداشــت های روزمــر ه یــا مطالعــه کتــاب‬ ‫مــورد عالقه تــان‪ ،‬هــم انجــام دهیــد و نگــران وضعیــت‬ ‫بــد بدنی تــان نباشــید‪.‬‬ ‫معمــوال ایــن نــوع میزهــا را طــوری طراحــی می کننــد‬ ‫کــه می توانیــد تلفــن همــراه و وســایلی ماننــد‬ ‫دفترچه تــان را هــم روی ان به راحتــی نگهداریــد‪.‬‬ ‫انــواع متفاوتــی از ایــن نــوع میزهــا در بــازار بــا‬ ‫قیمت هــای حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار تومــان وجــود دارد‪.‬‬ ‫مشــاهده انــواع میــز متحــرک لپ تــاپ‬ ‫‪ .۲‬محافظ گوش‬ ‫اگــر در خانه تــان کودکانــی پرســروصدا داریــد و‬ ‫انهــا دایمــا در حــال شــیطنت و بازیگوشــی هســتند‪.‬‬ ‫یــا خانه تــان در منطقــه ای شــلوغ و پررفت وامــد‬ ‫واقــع شــده اســت‪ ،‬بــدون تردیــد بــه یکــی از ایــن‬ ‫محافظ هــای گــوش نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫محــدوده مجــاز شــدت صــدا بــرای گــوش انســان بیــن‬ ‫‪ ۰‬تــا ‪ ۸۵‬دس ـی بل اســت و بیشــتر ایــن محافظ هــای‬ ‫گــوش می تواننــد از ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۷‬دســی بل‪ ،‬نویــز را‬ ‫کاهــش دهنــد‪ .‬ایــن وســیله نه تنهــا می توانــد از‬ ‫شــنوایی تان مراقبــت کنــد ‪ ،‬بلکــه محیــط کار ارامــی‬ ‫هــم برایتــان فراهــم می کنــد و می توانیــد بــدون‬ ‫حواس پرتــی بــه کارتــان برســید‪.‬‬ ‫محافظ هــای گــوش بــا توجــه بــه کیفیــت ضــد نویــز‬ ‫بودن شــان در بــازار بــا قیمت هــای متنوعــی از حــدود‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار تومــان گرفتــه تــا ‪۹۰۰‬هــزار تومــان فروختــه‬ ‫می شــود‪.‬انواع محافــظ گــوش را ببینیــد‬ ‫‪ .۳‬کیبورد بلوتوثی تاشو‬ ‫اگــر فضــای کاریتــان بســیار کــم اســت و نمی توانیــد‬ ‫تمــام وســایل تان را به راحتــی روی میــز کار بگذاریــد‪،‬‬ ‫تهیــه کیبــورد بلوتوثــی تاشــو‪ ،‬بهتریــن راه حــل اســت‪.‬‬ ‫می توانیــد بــدون دردســر از ایــن کیبــورد اســتفاده‬ ‫کنیــد و هــر زمــان کــه ان را الزم نداشــتید‪ ،‬تــا کــرده‬ ‫و در جایــی غیــر از روی میــز قــرار دهیــد‪ .‬در واقــع‬ ‫بــا اســتفاده از ایــن نــوع کیبــورد می توانیــد از میــز‬ ‫غذاخوری تــان هــم به راحتــی بــرای کار کــردن‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن کیبــورد بــه دلیــل اینکــه بــه‬ ‫فنــاوری بلوتــوث مجهــز اســت‪ ،‬بی ســیم اســت و‬ ‫کارتــان را راحت تــر می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن محصــول در بــازار بــا قیمت هــای مختلــف‬ ‫از حــدود ‪ ۵۰۰‬هــزار تــا ‪ ۱‬میلیــون تومــان بــه‬ ‫فــروش می رســند‪.‬‬ صفحه 8 ‫شستشوی دست ها با اب و صابون و استفاده از محلولهای‬ ‫ضدعفونی کننده حاوی الکل‪،‬ویروس های روی‬ ‫دست ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫مرتب دست‬ ‫های خود را‬ ‫بشویید‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬اذر ‪1399‬‬ ‫اموزش‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره ‪278‬‬ ‫تمیزکردن بادستمال کاغذی ممنوع‬ ‫یشــتر اجســام را می تــوان بــا پارچــه و اســفنج‬ ‫تمیــز کــرد؛ امــا چــون دســتمال کاغــذی یکبــار‬ ‫مصــرف اســت و نیــازی بــه شســت و شــو نــدارد‬ ‫بــرای همیــن اغلــب از انهــا اســتفاده می کنیــم‪.‬‬ ‫تمیزکردن بادستمال کاغذی ممنوع‬ ‫امــروزه اســتفاده از دســتمال کاغــذی در‬ ‫اشــپزخانه ها بیشــتر از همــه جــا کاربــرد دارد‪.‬‬ ‫ســهولت در اســتفاده‪ ،‬یک بــار مصــرف بــودن‬ ‫و عــدم نیــاز بــه شســت و شــو از مــواردی اســت‬ ‫کــه موجــب شــده بیشــتر از پیــش‪ ،‬ایــن دســتمال ‬ ‫یک بــار مصــرف جــای خــود را در اشــپزخانه مــا‬ ‫تثبیــت کننــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از ایــن نــوع دســتمال ها نــه تنهــا بــه‬ ‫نفــع محیــط زیســت مــا نیســت و مــا را در طوالنــی‬ ‫مــدت بــه مشــکل می رســاند؛ بلکــه بــا بــه جــای‬ ‫گذاشــتن پــرز از خــود روی اجســام‪ ،‬بایــد پــس از‬ ‫تمیــزکاری بــا ایــن دســتمال ها از دســتمال های‬ ‫پارچــه ای بــرای رفــع پرزهــای بــه جــا مانــده‬ ‫اســتفاده کنیــم‪ .‬در ادامــه شــما را بــا مــواردی‬ ‫اشــنا می کنیــم کــه نبایــد بــرای تمیــز کــردن انهــا‬ ‫از دســتمال کاغــذی یک بــار مصــرف اســتفاده‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬فرش و قالی‬ ‫بــه طــور اتفاقــی نوشــابه روی فــرش می ریــزد‪،‬‬ ‫دســت نگه داریــد و بــرای تمیــز کــردن از‬ ‫دســتمال کاغــذی اســتفاده نکنیــد؛ زیــرا ایــن نــوع‬ ‫دســتمال ها در مواجــه بــا مایعــات‪ ،‬ساختارشــان‬ ‫از هــم وا مــی رود و تکــه تکــه روی فــرش باقــی‬ ‫می ماننــد‪ .‬بهتــر اســت بــه ســرعت از‬ ‫دســتمال های پارچ ـه ای اســتفاده کنیــد‬ ‫کــه ایــن مشــکل را بــه وجــود نیایــد و‬ ‫بــه راحتــی مایعــات را بــه ان جــذب‬ ‫شــوند‪ .‬مشــکل دیگــری کــه بــا اســتفاده‬ ‫از دســتمال کاغــذی بــر روی فــرش‬ ‫شــما بــه وجــود می ایــد‪ ،‬ایــن اســت کــه‬ ‫موجــب نفــوذ لکــه و مــواد ریختــه شــده‬ ‫بــه الیه هــای عمیق تــر می گــردد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬دست هایتان‪ ،‬در حین‬ ‫اشپزی‬ ‫بــا‬ ‫دســت ها‬ ‫کــردن‬ ‫خشــک‬ ‫دســتمال های کاغــذی‪ ،‬ان هــم در حیــن اشــپزی‬ ‫یکــی از عمده تریــن مــوارد اســتفاده مــا از ایــن‬ ‫نــوع دســتمال ها اســت‪ .‬مــا بایــد ســعی کنیــم‬ ‫کــه در برابــر ایــن عــادت‪ ،‬مقاومــت کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫عمــل‪ ،‬اولیــن ضــرری کــه می رســاند اقتصــادی‬ ‫اســت و اســتفاده ی بیــش از حــد از دســتمال های‬ ‫کاغــذی در حیــن اشــپزی در طوالنــی مــدت بــرای‬ ‫مــا هزینــه ی بســیاری دارد‪ .‬دومیــن ضــرر ایــن‬ ‫دســتمال ها بــه ســامتی مــا اســت؛ زیــرا اغلــب‬ ‫پزرهــای ریــزی را بــر پوســت مــا باقــی می گذارنــد‬ ‫کــه مــا انهــا را ناخواســته داخــل غــذای خــود‬ ‫می کنیــم‪ .‬بــرای جلوگیــری از مــورد دوم بایــد‬ ‫بعــد تمیــز کــردن دســت های خــود بــا دســتمال‬ ‫کاغــذی‪ ،‬فــوری دسـت ها را بــا اب بشــوییم‪ .‬بهتــر‬ ‫اســت بــه هنــگام اشــپزی از دســتمال هایی از‬ ‫جنــس پارچــه اســتفاده کنیــد نــه کاغــذی‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بشقاب شام‬ ‫اندازه گیری مستمرفشارخون‬ ‫دراینده بااپل واچ‬ ‫پــاک کــردن بشــقاب ها و فنجان هــای اشــپزخانه‬ ‫بــا دســتمال کاغــذی‪ ،‬بــرای گــرد گیــری و پــاک‬ ‫کــردن لکه هــای کوچــک‪ ،‬خیلــی دور از ذهــن‬ ‫نیســت‪ .‬ایــن امــر می توانــد هــر چیــزی جــز‬ ‫دوســت دار طبیعــت بــه نظــر ایــد‪ .‬ذرات کوچــک‬ ‫دســتمال کاغــذی کــه بــر ظــروف بــه جــای می مانــد‬ ‫بــه راحتــی وارد دســتگاه گــوارش مــا می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬صفحه نمایش الکترونیکی‬ ‫دســتمال کاغــذی را بــرای پاکســازی‬ ‫ال ســی دی های دســتگاه الکترونیکــی دور‬ ‫نگه داریــد؛ زیــرا الیــاف می توانــد بــه ایــن‬ ‫صفحــات اســیب های جــدی و دائمــی وارد کنــد‪.‬‬ ‫بــرای تمیــز کــردن ایــن مــوارد از دســتمال های‬ ‫میکروفایبــر اســتفاده کنیــد تــا بــر روی صفحــه ‬ ‫نمایشــگر از خــود ذراتــی باقــی نگذارنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫ممکــن اســت نــا خواســته بــا دیــدن ذرات پــرز روی‬ ‫صفحــه در هنــگام تمیــز کــردن بــا دســتمال های‬ ‫اشــنا معرفــی و روانـه ی بــازار کــرد‪ .‬کوپرتینویی هــا‬ ‫بــا حفــظ اِلمان هــای طراحــی گذشــته و اضافــه‬ ‫کــردن ویژگی هــای جدیــد‪ ،‬اپــل واچ را بــه یــک ابزار‬ ‫ســامتی محور کوچــک تبدیــل کرده انــد‪ .‬اپــل واچ‬ ‫‪ ۶‬بــرای اولیــن بــار در ایــن خانــواده‪ ،‬بــه حســگر‬ ‫جدیــدی بــرای ســنجش اکســیژن خــون مجهــز‬ ‫شــده اســت کــه می توانــد میــزان اکســیژن خــون را‬ ‫در ‪ ۱۰‬ثانیــه بررســی و اندازه گیــری کنــد‪ .‬حــال بــر‬ ‫اســاس اختــراع جدیــد‪ ،‬اپــل واچ می توانــد فشــار‬ ‫خــون را به طــور مــداوم در طــول روز اندازه گیــری‬ ‫کنــد کــه بــرای ســنجش کلــی ســامت قلــب مفیــد‬ ‫اســت‪ .‬ب ـه نظــر می رســد‬ ‫اپــل می خواهــد ویژگی هــای نظــارت بــر ســامتی‬ ‫اپــل واچ را گســترش دهــد؛ زیــرا باتوجه بــه‬ ‫اختــراع ثبت شــده‪ ،‬ایــن شــرکت اکنــون در حــال‬ ‫بررســی پتانســیل نظــارت مســتمر فشــار خــون‬ ‫اســت‪ .‬در حــال حاضــر اپــل واچ می توانــد فشــار‬ ‫خــون را بررســی کنــد؛ امــا ایــن کار ازطریــق‬ ‫برنامه هــای شــخص ثالــث و دســتگاه های‬ ‫خارجــی انجــام می شــود‪ .‬ایــن روش مشــکلی‬ ‫نــدارد؛ امــا ممکــن اســت کمــی ناخوشــایند باشــد؛‬ ‫زیــرا بــه ایــن معنــی اســت کــه بایــد یــک دســتگاه‬ ‫ه همــراه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫خارجــی بــ ‬ ‫گهــگاه اخبــاری جدیــد از تــاش اپــل بــرای ثبــت‬ ‫اختــراع ویژگــی و فناوری هــای جدیــد منتشــر‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن بــار اپــل بــا ثبــت دو اختــراع جدیــد‪،‬‬ ‫اطالعاتــی از ویژگــی ســنجش فشــار خــون اپــل‬ ‫واچ در اینــده دراختیــار مــا قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫اپــل چنــدی پیــش ششــمین نســل ســاع ‬ ‫ت‬ ‫هوشــمند فوق العــاده محبــوب خــود را بــا طراحــی‬ ‫در اختــراع ثبت شــده بــا عنــوان «کنتــرل فشــار‬ ‫خــون بــا اســتفاده از دســتگاه چندمنظــوره قابــل‬ ‫نصــب روی مــچ دســت» اپــل اســتفاده از ســاعت‬ ‫را فقــط به عنــوان قســمتی از فراینــد پیشــنهاد‬ ‫می کنــد‪ .‬در هــر یــک از ایــن اختراع هــای جدیــد‪،‬‬ ‫ســاعت فشــار خــون را بــا تعییــن زمــان الزم‬ ‫بــرای رســیدن نبــض از قلــب کاربــر اندازه گیــری‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫در اولیــن کاربــرد اختــراع امــده اســت کــه‬ ‫کاغــذی‪ ،‬بــه طــور ناخــوداگاه‪ ،‬فشــار بســیاری‬ ‫را بــه صفحــه وارد کنیــم کــه منجــر بــه اســیب‬ ‫کریســتال های داخــل ال ســی دی می گــردد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬گرد گیری‬ ‫اگــر هــدف شــما حرکــت گــرد و غبــار از یــک‬ ‫نقطــه بــه نقطــه دیگــر اســت‪ ،‬پیــش برویــد و از‬ ‫حولــه کاغــذی اســتفاده کنیــد! بــا ایــن حــال ‪ ،‬اگــر‬ ‫شــما می خواهیــد گــرد و غبــار بــه طــور کامــل‬ ‫از نقطــه ای برطــرف شــوند بایــد از دســتمال ها‬ ‫پارچــه ای نمــدار یــا اســفنج خیــس اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬بــا اســتفاده از دســتمال کاغــذی نــه تنهــا‬ ‫گــرد و غبــار از بیــن نمــی رود؛ بلکــه بیشــتر هــم‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫منبع خبر ‪ :‬ریدرز دایجست‬ ‫خروجــی از یــک حســگر و رســیدن نبــض‪ ،‬بــا‬ ‫اســتفاده از یــک دســتگاه نصب شــده روی دســت‬ ‫(اپــل واچ) پــردازش می شــود تــا تشــخیص دهــد‬ ‫چگونــه تپــش ناشــی از خــارج شــدن حجــم خــون‪،‬‬ ‫از بطــن چــپ بــه مــچ دســت می رســد و زمــان‬ ‫انتقــال نبــض (‪ )PTT‬بــرای انتقــال فشــار خــون‬ ‫از بطــن چــپ بــه مــچ دســت را محاســبه می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن بــه ان معنــی اســت کــه کاربــر از نــوع دیگــر‬ ‫الکتــرود‪ ،‬حســگر و اپــل واچ اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن قــرار نیســت تمامــی افــراد از ایــن‬ ‫ویژگــی بهره منــد شــوند و ایــن قابلیــت بایــد بــا‬ ‫توجــه بــه توصیه هــای پزشــکی اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫ایــن قابلیــت بــرای ســنجش فشــار خــون در منــزل‬ ‫و در مــواردی توصیــه می شــود کــه اطالعــات در‬ ‫مــورد اثربخشــی داروهــای کاهــش فشــار خــون‬ ‫مــد نظــر باشــد یــا قابلیت هــای اندازه گیــری فشــار‬ ‫خــون ســرپایی دقیــق نیســتند‪.‬‬ ‫کارایــی ایــن قابلیــت مفیــد درســت ماننــد‬ ‫دســتگاه اندازه گیــری ضربــان قلــب اســت؛ جایــی‬ ‫کــه تغییــرات شــدید فشــار خــون می توانــد نتایــج‬ ‫متفاوتــی در افــراد ایجــاد کنــد و بــا توانایــی کنتــرل‬ ‫مــداوم فشــار خــون‪ ،‬می توانــد بــه پزشــکان یــا‬ ‫اپراتورهــای اورژانــس کمــک کنــد تــا درک کننــد‬ ‫چــه اتفاقــی بــرای بیمــار افتــاده اســت‪ .‬البتــه هنــوز‬ ‫مشــخص نیســت ایــن ویژگــی چــه زمانــی در اپــل‬ ‫ل حاضــر اپــل‬ ‫واچ اســتفاده خواهــد شــد‪ .‬در حــا ‬ ‫واچ قابلیت هایــی همچــون پایــش نــوار قلــب‬ ‫(‪ )ECG‬و میــزان اکســیژن خــون ارائــه می دهــد؛‬ ‫همچنیــن شــایعاتی مبنــی بــر توســعه ی روش‬ ‫غیــر تهاجمــی بــرای ردیابــی گلوکــز منتشــر شــده‬ ‫اســت کــه همگــی می تواننــد اپــل واچ را بــه یــک‬ ‫ابــزار بســیار قدرتمنــد بــرای نظــارت بــر ســامت‬ ‫شــخصی تبدیــل کننــد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 24‬اذر ‪1399‬‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست‬ ‫نزنید‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن اســت بــه‬ ‫ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده مــی تواننــد‬ ‫ویــروس را بــه چشــم هــا ‪،‬بینــی و دهــان شــما منتقــل کننــد‪.‬از‬ ‫ایــن راه هــا ویــروس مــی توانــد وارد بــدن شــما شــده و شــما را‬ ‫بیمــار کنــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪278‬‬ ‫رایگان شدن امروز‬ ‫اپلیکیشن های پولی اندروید وایفون‬ ‫هــر روز تعــدادی از اپلیکیشــن های پولــی اندرویــد و‬ ‫ایفــون بــرای مــدت کوتاهــی رایــگان می شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه کــه به صــورت روزانــه به روزرســانی می شــود‪،‬‬ ‫ایــن اپلیکیشــن ها و بازی هــا را معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫همان طــور کــه می دانیــد‪ ،‬اپلیکیشـن ها بــه ســه شــکل‬ ‫توســط توســعه دهندگان منتشــر می شــوند‪ :‬رایــگان‪،‬‬ ‫پولــی و رایــگان بــا پرداخــت درون برنامــه ای‪ .‬حتمــا‬ ‫برایتــان پیــش امــده اســت کــه بــا دیــدن اپلیکیشــنی‬ ‫بــه وجــد بیاییــد و قصــد داشــته باشــید ان را نصــب‬ ‫ی بــودن ان شــوید‪.‬‬ ‫کنیــد؛ امــا ناگهــان متوجــه پولــ ‬ ‫همــه مــا ایــن تجربــه را داریــم‪ .‬در ایــن مواقــع معمــوال‬ ‫قیــد اســتفاده از ان را می زنیــم یــا بــه دنبــال نســخه‬ ‫کرک شــده ان می گردیــم‪.‬‬ ‫البتــه نســخه کرک شــده هــم داســتان های خــاص‬ ‫خــودش را دارد و حتــی می توانــد اســیب جــدی بــه‬ ‫گوشــی شــما وارد کند‪ .‬اما گاهی همین اپلیکیشـن های‬ ‫پولــی بــرای مــدت محــدودی رایــگان می شــوند و مــا‬ ‫می توانیــم بــا نصــب ان هــا و افــزودن بــه فهرســت‬ ‫اپ هــای خــود‪ ،‬در اینــده بــه ان هــا دسترســی داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬درواقــع توســعه دهندگان بــرای افزایــش‬ ‫تعــداد مخاطبــان خــود‪ ،‬هرازگاهــی اپلیکیشن هایشــان‬ ‫را به رایــگان عرضــه می کننــد؛ بنابرایــن توصیــه ی مــا‬ ‫ایــن اســت کــه حتمــا اپلیکیشـن های پولــی رایگان شــده‬ ‫را یــک بــار دانلــود کنیــد تــا بــه فهرســت اپ هــای شــما‬ ‫اضافــه شــوند‪ .‬بعــدا می توانیــد هــر زمانی کــه تمایــل‬ ‫داشــتید‪ ،‬از ان هــا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫اپلیکیشن – ‪Lecture Notes‬‬ ‫‪Classroom Notes Made‬‬ ‫‪Simple‬‬ ‫اپلیکیشــنی کــه بتــوان بــه وســیله ی ان بــا‬ ‫ســرعت بــاال نکته بــرداری کــرد‪ ،‬می توانــد بــه‬ ‫یکــی از محبوب تریــن ابزارهــای ساخته شــده‬ ‫بــرای دانشــجویان تبدیــل شــود‪Lecture Notes .‬‬ ‫دقیقــا بــه همیــن منظــور توســعه یافتــه اســت‬ ‫و می توانــد بــه شــما در نکته بــرداری ســریع‬ ‫کمــک کنــد‪ .‬ایــن اپلیکیشــن بــه کاربــر اجــازه‬ ‫می دهــد فایل هــای صوتــی جلســات را ضبــط و‬ ‫به صــورت دســتی نوت بــرداری کنــد‪Lecture .‬‬ ‫‪ Notes‬بــه گونـه ای طراحــی شــده اســت کــه بــرای‬ ‫دانش امــوزان و دانشــجویان بیشــترین اســتفاده‬ ‫را داشــته باشــد و عملکــرد مناســبی بــرای بــاال‬ ‫بــردن ســرعت ان هــا در نوت بــرداری نشــان دهــد؛‬ ‫این گونــه دیگــر نیــازی نیســت ایــن افــراد نگــران‬ ‫مطالــب تدریس شــده در کالس باشــند‪.‬‬ ‫از قابلیت هــای جــذاب ایــن اپلیکیشــن می تــوان‬ ‫بــه توانایــی اشــتراک گذاری نــوت بــا دیگــران اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬همچنیــن می توانیــد بــا اســتفاده از ان‪،‬‬ ‫نوت هــای خــود را به صــورت حرف ـه ای دســته بندی‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر جــزو ان دســته افــرادی باشــید کــه‬ ‫زمانــی زیــادی صــرف نوت بــرداری ســر جلســات‬ ‫می کننــد و بــه همیــن دلیــل نمی تواننــد درس‬ ‫اســتاد را متوجــه بشــوند‪ ،‬اســتفاده از ‪Lecture‬‬ ‫‪ Notes‬را بــه شــما توصیــه می کنیــم‪.‬‬ ‫بازی ‪The Hearts PRO‬‬ ‫ایــا بازی هایــی کــه بایــد اشــکال و رنگ هــای‬ ‫مشــابه را بــه یکدیگــر متصــل کنیــد دوســت‬ ‫داریــد؟ بازی هایــی کــه بایــد در ان ســریع فکــر‬ ‫کنیــد چطــور؟ اگــر جــواب شــما بــه ســواالت مثبــت‬ ‫اســت و عالقــه داریــد ذهــن خــود را تمریــن‬ ‫دهیــد‪ The Hearts PRO ،‬بــرای شــما ســاخته‬ ‫شــده اســت‪ .‬هــوش خــود و تمــام افــرادی کــه در‬ ‫سراســر دنیــا ‪ The Hearts PRO‬بــازی می کننــد‬ ‫بــا معماهــای ان بــه چالــش بکشــید‪.‬‬ ‫از قابلیت هــای ایــن بــازی می تــوان بــه‬ ‫شــش حالــت مختلــف ‪،‬‬ ‫چالش هــای زیــاد ذهنــی‪ ،‬‬ ‫طراحــی مینیمــال و عــدم‬ ‫نیــاز بــه اینترنــت بــرای اجــرا‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬کســانی کــه‬ ‫دچــار بیمــاری کوررنگــی‬ ‫هســتند اصــا نگــران‬ ‫نباشــند؛ زیــرا ایــن بــازی‬ ‫به گونــه ای طراحــی شــده‬ ‫اســت کــه همــه بتواننــد‬ ‫از ان لــذت ببرنــد‪ .‬بــا‬ ‫نصــب ‪The Hearts PRO‬‬ ‫می توانیــد بــرای مــدت ‬ ‫زیــادی ســرگرم باشــید و‬ ‫خــود را بــه چالــش بکشــید‪.‬‬ ‫بازی ‪Guardians‬‬ ‫‪of Kingdom: Idle‬‬ ‫‪Defense‬‬ ‫عنــوان ‪ Guardians of Kingdom‬یــک بــازی ‪ RPG‬و‬ ‫اســتراتژیک بســیار جــذاب اســت کــه می توانیــد در ان‬ ‫اقدامــات مختلفــی بــرای نجــات ســرزمین خــود انجــام‬ ‫دهیــد‪ .‬شــما بایــد بــرای نجــات پادشــاهی خــود‪ ،‬از‬ ‫ان در برابــر هیوالهــای غول پیکــر دفــاع کنیــد‪ .‬بــرای‬ ‫انجــام ایــن کار جــذاب همیــن حــاال ‪Guardians of‬‬ ‫‪ Kingdom: Idle Defense‬را دانلــود کنیــد و لــذت‬ ‫ببریــد‪ .‬بــرای دفــاع از ســرزمین خــود ارتشــی بســازید‬ ‫و بــرای ایجــاد قدرتمندتریــن دژ دفاعــی در برابــر امــواج‬ ‫دشــمن‪ ،‬ایتم هــای خــود را ارتقــا دهیــد و مــوارد جدیــد‬ ‫بســازید تــا توانایــی مقابلــه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫از قابلیت هــای جــذاب ایــن بــازی می تــوان‬ ‫بــه ایــن مســئله اشــاره کــرد کــه مجبــور نیســتید‬ ‫به صــورت دســتی بــا دشــمنان بجنگیــد؛ بنابرایــن‬ ‫وقــت بیشــتری بــرای لــذت بــردن از ســایر‬ ‫ویژگی هــای ان داریــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد‬ ‫ایتم هــای مــورد نیــاز خــود را هنگامــی کــه در‬ ‫حــال بــازی کــردن نیســتید بــه دســت اوریــد‪.‬‬ ‫سیســتم مهارت هــا و قهرمانــان متنــوع طراحــی‬ ‫شــده اند و می توانیــد تیمــی از قهرمانانــی بــا‬ ‫توانایی هــای مختلــف ایجــاد کنیــد تــا از ســرزمین‬ ‫شــما دفــاع کننــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه بــرای‬ ‫شکس ـت ناپذیر شــدن قهرمانــان خــود نیــاز داریــد‬ ‫مــواد و دســتورالعمل های خــاص و نــادر ان را‬ ‫کشــف کنیــد‪Guardians of Kingdom: Idle .‬‬ ‫‪ ،Defense War‬یــک بــازی ‪ RPG‬اســتراتژیک‬ ‫ســاده و اعتیــاداور اســت کــه می توانــد شــما را‬ ‫بســیار ســرگرم کنــد‪.‬‬ ‫بازی ‪3D – 2 Chase Survival‬‬ ‫‪surviving and running game‬‬ ‫تاکنــون بازی هــای هیجانی‪-‬مســابقه ای زیــادی‬ ‫ســاخته شــده اند کــه می تواننــد افــراد را بــرای‬ ‫مدتــی ســرگرم کننــد‪ .‬در ایــن میــان ‪Chase‬‬ ‫‪ Survival‬یــک بــازی مســابقه ای و هیجان انگیــز‬ ‫اســت کــه بایــد در ان پیــش از اینکــه توســط‬ ‫پلیــس دســتگیر شــوید‪ ،‬از رانندگــی بــا ســرعت باال‬ ‫و فــرار لــذت ببریــد‪ .‬از دســت پلیس هــا فــرار کنیــد‬ ‫و صدمــه بیشــتری بــه اتومبیل هــای مســابقه ای‬ ‫وارد کنیــد تــا امتیــاز بیشــتری بگیریــد‪.‬‬ ‫در ‪ 2 Chase Survival‬می توانیــد پــول جمــع‬ ‫کنیــد تــا خــودروی جدیــد بخریــد و بــا اســتفاده‬ ‫از ان ســریع تر مســابقه بدهیــد‪ .‬از قابلیت هــای‬ ‫ایــن بــازی می تــوان بــه حالــت افالیــن و طراحــی‬ ‫مینیمــال ان اشــاره کــرد‪ .‬می توانیــد در مســیر‬ ‫مســابقه قلــب جمــع کنیــد تــا جــان بیشــتری‬ ‫بــرای ادامــه داشــته باشــید‪ .‬ایــن بــازی به گون ـه ای‬ ‫طراحــی شــده اســت کــه در تبلــت به راحتــی قابــل‬ ‫اجــرا باشــد‪ .‬در ‪ 2 Chase Survival‬تــاش کنیــد‬ ‫مســابقه را برنــده شــوید و خودروهــای بیشــتری‬ ‫تخریــب کنیــد؛ زیــرا اگــر ایــن کارهــا را انجــام‬ ‫ندهیــد بــه زنــدان خواهیــد افتــاد‪.‬‬ ‫بازی ‪3D – Smart Push them all‬‬ ‫‪block puzzle game‬‬ ‫ایــن عنــوان یــک بــازی ســرگرم کننده‪ ،‬چالــش‬ ‫برانگیــز و مینیمالیســتی اســت کــه می توانــد‬ ‫معما هــای جذابــی ســر راه شــما قــرار دهــد‪.‬‬ ‫‪ 3D Push them all‬شــما را بــه دنیــای کودکــی و‬ ‫بازی هــای کالســیک ان زمــان بازمی گردانــد‪ .‬ایــن‬ ‫بــازی بــرای همــه ســنین جــذاب و لذت بخــش‬ ‫اســت‪ .‬هــدف بازیکــن در ‪3D Push them all‬‬ ‫ایــن اســت کــه بلوک هــای موجــود را بــه شــیوه ی‬ ‫گفته شــده جا به جــا کننــد‪ .‬در ایــن بــازی بایــد‬ ‫به طــور کامــل فکــر کــرد و همــه ی حــرکات را در‬ ‫نظــر گرفــت؛ بــه همیــن دلیــل توســعه دهندگان‬ ‫ان اعتقــاد دارنــد کــه ایــن عنــوان ذهــن شــما را بــه‬ ‫چالــش می کشــد‪.‬‬ ‫از قابلیت هــای ایــن بــازی می تــوان بــه طراحــی‬ ‫مینیمالیســت‪ ،‬جــذاب و اعتیــاداور بــودن‪،‬‬ ‫مراحــل بی نهایــت و پشــتیبانی از تبلــت اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬می توانیــد بــا نصــب ‪3D Push them all‬‬ ‫ســاعت های زیــادی ســرگرم باشــید‪.‬‬ ‫بازی ‪3D – Cop Agent Shot‬‬ ‫‪shooting and chasing game‬‬ ‫رایــگان شــدن امروزاپلیکیشــن هــای پولــی از‬ ‫تفنــگ خــود بــرای شــلیک دقیق تریــن گلولــه بــه‬ ‫ســمت دشــمنان اســتفاده کنیــد‪ .‬هرچــه دقیق تــر‬ ‫شــلیک کنیــد‪ ،‬ادم هــای بــد بیشــتری کشــته‬ ‫می شــوند‪ .‬امــا موانــع چالش برانگیــزی ســر‬ ‫راه شــما قــرار می گیرنــد کــه رســیدن بــه هــدف‬ ‫را ســخت تر می کننــد؛ بنابرایــن قبــا از اینکــه‬ ‫دســت خــود را روی ماشــه بگذاریــد‪ ،‬ســعی کنیــد‬ ‫بــه دقیق تریــن شــکل ممکــن هــدف بگیریــد‪.‬‬ ‫شــما بایــد ماننــد یــک اســنایپر فکــر کنیــد کــه هــر‬ ‫کــدام از گلوله هایــش بایــد بــه هــدف برخــورد‬ ‫کننــد و فرصــت خطــا وجــود نــدارد‪ .‬ایــا می توانیــد‬ ‫ادم هــای بــد را از ســر راه برداریــد؟‬ ‫از قابلیت هــای ایــن بــازی می تــوان بــه‬ ‫چالش هــای متعــدد‪ ،‬ســرگرم کننده بــودن‪،‬‬ ‫گرافیــک جالــب‪ ،‬کنتــرل اســان شــخصیت اصلــی‬ ‫و مــوارد دیگــر اشــاره کــرد‪ .‬موســیقی کــه در ایــن‬ ‫بــازی پخــش می شــود بســیار جالــب اســت و‬ ‫می توانــد بــه شــما ارامــش بیشــتری بــرای شــلیک‬ ‫بــه دشــمنان بدهــد‪.‬‬ ‫بازی ‪Up and Down: gems‬‬ ‫ایــا بازی هــای پــازل را دوســت داریــد؟ اگــر‬ ‫جوابتــان مثبــت اســت‪Up and Down: gems ،‬‬ ‫بــرای شــما ســاخته شــده اســت‪ .‬در ایــن بــازی‬ ‫بایــد بــرای بــه دســت اوردن گنجینه هــا از یــک‬ ‫دســتگاه مرمــوز در ســیاه چال متروکــه اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬بــرای حرکــت در امتــداد خطــوط دکمه هــای‬ ‫«بــاال» و «پاییــن» را فشــار دهیــد‪ .‬بــه یــاد داشــته‬ ‫باشــید کــه بــرای تکمیــل هــر مرحلــه‪ ،‬جم ـع اوری‬ ‫تمــام ســنگ های قیمتــی الزامــی اســت‪.‬‬ ‫قبــل از گرفتــن جواهــرات بــا رنگ هــای مختلــف‪،‬‬ ‫تمــام ســنگ های یک رنــگ را جمــع اوری کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫تنهــا راهــی اســت کــه می توانیــد امتیــازات الزم را‬ ‫کســب و مرحلــه را کامــل کنیــد‪ .‬بــرای اینکــه شکســت‬ ‫نخوریــد‪ ،‬حتمــا بــه قدم هــای بعــدی خــود فکــر کنیــد‬ ‫و حساب شــده عمــل کنیــد‪ .‬بــا نصــب ایــن عنــوان‬ ‫می توانیــد مدتــی ســرگرم باشــید؛ زیــرا ‪Up and‬‬ ‫‪ Down: gems‬یکــی از بهتریــن بازی هــا بــرای اوقــات‬ ‫فراغــت اســت‪.‬‬ ‫بازی ‪The Lost Fountain‬‬ ‫رازهــای عجیــب و جــذاب مخفی شــده در‬ ‫جزیــره ای گمشــده را پیــدا کنیــد؛ مکانــی کــه خانــه‬ ‫چشــمه افســانه ای جوانــی اســت‪ .‬گوشــه و کنــار‬ ‫ایــن مــکان خارق العــاده را بگردیــد و معما هــای‬ ‫ایــن جزیــره و تمــدن کهــن ان را حــل کنیــد‪.‬‬ ‫همــه این هــا و مــوارد بیشــتر در بــازی ‪The‬‬ ‫‪ Lost Fountain‬بــرای تلفــن همــراه دردســترس‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫از قابلیت هــای ایــن بــازی می تــوان بــه گرافیــک‬ ‫جــذاب و تصاویــر دارای رزولوشــن بــاال اشــاره کــرد‬ ‫کــه می توانــد هــر بیننــده ای را بــه خــود جــذب‬ ‫کنــد‪ The Lost Fountain .‬بــه دلیــل داشــتن‬ ‫معما هــای ســرگرم کننده‪ ،‬خالقانــه و هوشــمندانه‬ ‫می توانــد یــک بــازی اعتیــاداور تلقــی شــود کــه‬ ‫ســاعت ها شــما را ســرگرم می کنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫بــازی محیط هــای مختلفــی طراحــی شــده اند‬ ‫کــه می توانیــد بــا انتخــاب ان هــا‪ ،‬بــه مکان هــای‬ ‫مختلــف برویــد و ان هــا را کشــف کنیــد‪ .‬داســتان‬ ‫بــازی مذکــور بــه دلیــل خــاص بــودن و تعامــل بــا‬ ‫گیمر‪ ،‬دارای کشــش زیادی اســت‪ .‬در نهایت باید‬ ‫بــه ایــن مســئله اشــاره کــرد کــه توســعه دهندگان‬ ‫‪ The Lost Fountain‬پشــتیبانی از چندیــن زبــان‬ ‫مختلــف را بــرای بــازی خــود در نظــر گرفته انــد‪.‬‬ صفحه 10 ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم یــک متــر‬ ‫فاصلــه بگیرید‪.‬زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد قطــرک هــای‬ ‫ریــزی از دهــان و بینــی او بــه اطــراف پاشــیده میشــود کــه ممکــن اســت‬ ‫حــاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگــر فاصلــه شــما بــا ان فــرد خیلــی نزدیــک باشــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت شــما ایــن قطــرک هــای حــاوی ویــروس کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫فاصله‬ ‫(ایمن) را در‬ ‫اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬اذر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪278‬‬ ‫ماسک های مختلف چقدرعمرمفیددارند؟‬ ‫عمــر مفیــد اســتفاده از ماس ـک ها حداکثــر یــک روز‬ ‫کاری اســت و در صــورت کثیــف یــا خیــس شــدن‪،‬‬ ‫بایــد بالفاصلــه عــوض شــوند‪.‬‬ ‫ماسک های مختلف‬ ‫چقدرعمرمفیددارند؟‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار پــارس بــه نقــل از ایرنــا‬ ‫رضــا منتظــری متخصــص بیمــاری هــای عفونــی‬ ‫افــزود‪ :‬بیشــترین ضــرورت اســتفاده از ماســک‪ ،‬در‬ ‫مــکان هــای عمومــی بــه ویــژه مــکان هــای سربســته‬ ‫و گروهــی اســت‪ .‬اســتفاده از ماســک در کاهــش‬ ‫انتقــال کرونــا و قطــع زنجیــره انتقــال موثــر اســت و‬ ‫ماســک هــا بایــد یکبــار مصــرف باشــند‪.‬‬ ‫عمر مفید ماسک های جراحی پنج ساعت است‬ ‫وی در خصــوص عمــر مفیــد ماســک هــای جراحــی‬ ‫و زمــان موثــر بــرای اســتفاده از انهــا اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ماســک هــای جراحــی یــک بــار مصــرف هســتند‪ .‬عمــر‬ ‫مفیــد اســتفاده از ماســک های جراحــی حــدود پنــج‬ ‫ســاعت یــا حداکثــر یــک روز کاری اســت و بایــد روزانــه‬ ‫عــوض شــوند‪.‬‬ ‫ایــن متخصــص بیمــاری هــای عفونــی‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫ماســک هــای جراحــی نبایــد شســت و شــو داده شــده‬ ‫و بــرای بــار دوم اســتفاده شــوند‪ .‬بــا شســت و شــوی‬ ‫ماســک هــای جراحــی بــه دلیــل بازشــدن منافــذ الیاف‬ ‫موجــود در ماســک و همچنیــن تغییــر در ســاختار ان‪،‬‬ ‫قابلیــت تاثیرگــذاری ماســک از بیــن مــی رود‪.‬‬ ‫ماسک ان ‪ ۹۵‬روزانه تعویض شود‬ ‫منتظــری بــا بیــان اینکــه ماســک ان ‪ ۹۵‬از لحــاظ‬ ‫کاربــردی بهتــر از ماســک هــای جراحــی اســت‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬مــدت زمــان اســتفاده از ایــن ماســک بایــد یــک‬ ‫روز باشــد و قابــل اســتفاده مجــدد در روزهــای دیگــر‬ ‫نیســت‪ ،‬ایــن نــوع ماســک بــه دلیــل داشــتن فیلتــر‬ ‫احســاس خفتگــی بــه فــرد نمــی دهــد‪.‬‬ ‫این‪۶‬اشتباه رودر تمیزکردن‬ ‫تابه نچسب نکنید‬ ‫بــرای اولیــن بــار ایــن اشــتباهات را انجــام‬ ‫نمی دهیــم و اگــر بــی توجــه باشــیم‪ ،‬اخریــن‬ ‫بارمــان هــم نیســت کــه پــس از مدتــی بایــد‬ ‫تابه هــای نچســب جدیــدی بــرای اشــپزخانه‬ ‫بخریــم؛ زیــرا قبلی هــا از بیــن رفتنــد‪.‬‬ ‫این‪۶‬اشتباه رودر تمیزکردن تابه نچسب نکنید‬ ‫ماسک پارچه ای قابلیت چند بار استفاده را دارد‬ ‫ایــن پزشــک در خصــوص نحــوه اســتفاده از ماســک‬ ‫هــای پارچــه ای هــم گفــت‪ :‬برخــی از ماســک های‬ ‫پارچــه ای قابلیــت شستشــو و اســتفاده مجــدد را‬ ‫دارنــد‪ .‬ویــروس کرونــا در مقابــل مــواد شــوینده‬ ‫بســیار ضعیــف اســت و افــراد می تواننــد بــه دفعــات‬ ‫متعــدد از انهــا اســتفاده کننــد‪ .‬بــه ایــن صــورت کــه‬ ‫بعــد از هــر بــار مصــرف بــرای جلوگیــری از گســترش‬ ‫و پخــش ایــن ویــروس یــا ســایر میکــروب هــا ان را‬ ‫بــه خوبــی بــا مــواد شــوینده و اب گــرم بــا دمــای بــاال‬ ‫شســت و شــو دهنــد‪.‬‬ ‫منتظــری بــا بیــان اینکــه ماســک هــای پارچــه ای‬ ‫از جنــس نخــی یــا غیــره را مــی تــوان بــا اب داغ و‬ ‫مــواد شــوینده در ماشــین لباسشــویی شســت و‬ ‫شــو داد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن مــی تــوان ماســک‬ ‫پارچــه ای را بــا اســتفاده از اب گــرم و صابــون بــه‬ ‫مــدت حداقــل ‪ ۲۰‬ثانیــه بــه صــورت دســتی شســت‬ ‫و تــا زمــان اســتفاده در یــک جــای مناســب و تمیــز‬ ‫نگهــداری کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده از ماســک بــه‬ ‫تنهایــی در پیشــگیری از ابتــا بــه کرونــا موثــر نیســت‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬اقشــار مختلــف جامعــه بایــد از تمــاس‬ ‫نزدیــک بــا دیگــران خــودداری کــرده‪ ،‬بــه مکان هــای‬ ‫شــلوغ نرونــد و فقــط در مــوارد ضــروری‪ ،‬از منــزل‬ ‫خــارج شــده و بــه میــزان ‪ ۲‬متــر از دیگــران فاصلــه‬ ‫بگیرنــد‪ .‬مشــارکت مــردم در مهــار کرونــا بســیار‬ ‫تاثیرگــذار اســت و کشــور را زودتــر از حالــت بحــران‬ ‫ایــن بیمــاری خــارج مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه منتظــری‪ ،‬بایــد اســتفاده از ماســک بــه‬ ‫همــراه شستشــوی مکــرر و مناســب دســت انجــام‬ ‫شــود و در مــورد اســتفاده نامناســب از ماســک ماننــد‬ ‫دســت زدن بــه ان و عــدم شســتن دســت هــا قبــل‬ ‫و بعــد از اســتفاده از ماســک‪ ،‬خطــر انتقــال ویــروس‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده‪،‬‬ ‫میــزان انتقــال ویــروس کرونــا از طریــق قطــرات‬ ‫تنفســی یــا ذرات هــوا در هنــگام اســتفاده از ماســک‬ ‫هــای پزشــکی ‪ ۷۵‬درصــد کاهــش مــی یابــد و نتایــج‬ ‫مطالعــه دیگــر نشــان مــی دهــد کــه در صــورت‬ ‫اســتفاده صحیــح از ماســک هــای پزشــکی تــا ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــد امــکان انتشــار ویــروس از ناحیــه تنفســی‬ ‫افــراد کــم مــی شــود و اگــر در مــکان هــای عمومــی‬ ‫‪ ۸۰‬درصــد افــراد از ماســک اســتفاده کننــد‪ ،‬امــکان‬ ‫انتقــال ویــروس وجــود نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن تحقیقــات‪ ،‬اگــر فــرد ســالمی ماســک‬ ‫بزنــد و بــا فــرد ناقــل کــه ماســک نپوشــیده در تمــاس‬ ‫باشــد‪ ،‬احتمــال انتقــال ‪ ۷۰‬درصــد اســت‪ ،‬یــا اگــر فــرد‬ ‫ســالم ماســک نــزده یــا یــک فــرد ناقــل کــه ماســک‬ ‫پوشــیده در تمــاس باشــد امــکان انتقــال پنــج درصــد‬ ‫خواهــد بــود و در صورتــی کــه هــر دو ماســک بپوشــند‬ ‫امــکان انتقــال ویــروس ‪ ۱/۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫طــرح مدیریــت و کنتــرل اپیدمــی کرونــا بــه صــورت‬ ‫محلــه محــور بــا نــام طــرح ســردار حــاج قاســم‬ ‫ســلیمانی بــا همــکاری بســیج‪ ،‬هــال احمــر‪ ،‬ســازمان‬ ‫هــای مــردم نهــاد و خیریــن اجــرا مــی شــود و تشــدید‬ ‫نظــارت بــر اجــرای پروتــکل هــا‪ ،‬افزایــش تســت‬ ‫هــای تشــخیصی و بیماریابــی فعــال‪ ،‬قرنطینــه‬ ‫هوشــمند مبتالیــان‪ ،‬گســترش امــوزش و اطــاع‬ ‫رســانی‪ ،‬حفاظــت از گروه هــای اســیب پذیــر‪،‬‬ ‫اجــرای هوشــمند محدودیــت هــا و افزایــش خدمــات‬ ‫ســرپایی بــه منظــور کاهــش مــوارد بســتری از اهــداف‬ ‫ایــن برنامــه اســت‪.‬‬ ‫نمی دهــد؛ بلکــه بــه مــرور زمــان موجــب ســوختن و جــدا‬ ‫شــدن الیـه ی نچســب از ظــرف می شــود‪.‬‬ ‫‪ ۲٫‬تمیز کردن تابه ها در ماشین‬ ‫ظرفشویی‬ ‫هنگامــی کــه پخــت و پــز یــک وعــده غذایــی بــزرگ را‬ ‫انجــام می دهیــد‪ ،‬ممکــن اســت بخواهیــد بــرای تمیــز‬ ‫کــردن ظــروف از ماشــین ظرف شــویی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن بزرگ تریــن اشــتباهی اســت کــه می توانیــد دربــاره ی‬ ‫ص و مایــع‬ ‫ظــروف نچســب خــود انجــام دهیــد‪ .‬قــر ‬ ‫ماشــین ظرف شــویی بــرای ظــروف نچســب بیــش از حــد‬ ‫قــوی هســتند و در مــدت طوالنیــی که در تمــاس اب داغ‬ ‫ماشــین ظرف شــویی قــرار می گیرنــد همــواره در معــرض‬ ‫اســیب هســتند‪.‬‬ ‫تابــه ی نچســب بــرای هــر اشــپز خانــه نیــاز اســت‪.‬‬ ‫نــه تنهــا اســتفاده از انهــا اســان و راحــت اســت؛ بلکــه‬ ‫زمــان اشــپزی را کوتــاه و غــذا را بــا مــواد مغــذی بیشــتری‬ ‫طبــخ می دهــد‪ .‬مشــکلی کــه مــا بــا ایــن تابه هــای پیــدا‬ ‫می کنیــم از بیــن رفتــن الیــه نچسب شــان اســت کــه‬ ‫دیگــر ایــن محصــول مــورد رضایــت مــا نخواهنــد بــود و‬ ‫انهــا را عــوض می کنیــم‪ .‬از بیــن رفتــن الیه هــای نچســب‬ ‫تابه هــا موجــب ازادســازی اهــن فلئــور می گــردد‪ .‬ایــن‬ ‫اهــن موجــب الزایمــر و زمینــ ه ســاز ســرطان در بــدن‬ ‫اســت‪ .‬جنــس ایــن تابه هــا چــه از ســرامیک باشــد و چــه‬ ‫از تفلــون‪ ،‬مراقبت هایــی را نیــاز دارد کــه مــا بایــد بــرای‬ ‫صرفه جویــی در هزینــه هــم کــه شــده انهــا را بدانیــم و‬ ‫رعایــت کنیــم‪.‬‬ ‫بــرای شســت و شــوی تابه هــای نچســب ابتــدا‬ ‫اجــازه دهیــد خنــک شــوند و ســپس بــا اســفنج و مایــع‬ ‫ظرف شــویی انهــا را بشــویید‪ .‬اســتفاده از اســکاج های‬ ‫ســیمی بــرای شســتن ایــن جنــس تابه هــا اشــتباه محض‬ ‫اســت‪ .‬اگــر مــواد غذایــی روی ظــروف نچســب باقــی‬ ‫مانــده اســت‪ ،‬انهــا را پــر اب کنیــد و اجــازه دهیــد مدتــی‬ ‫بمانــد تــا بــه راحتــی جــدا شــوند و اســیبی بــه الیــه ی‬ ‫نچســب ان وارد نکنــد‪.‬‬ ‫‪ ۱٫‬قبل از استفاده برای غذا پختن‬ ‫‪ ۴٫‬تابه های نچسب را درون فر نگذارید‬ ‫بــرای ظــروف دیگــر در ابتــدا مــا انهــا را چــرب می کنیــم تا‬ ‫بــه اصطــاح‪ ،‬بــر روی حــرارت نســوزد‪ .‬همیــن کار را بــرای‬ ‫تابـه ی نچســب هــم انجــام دهیــد و اجــازه ندهیــد بــدون‬ ‫روغــن و اب روی شــعله بمانــد؛ زیــرا موجــب داغ شــدن‬ ‫بیــش از حــد تابــه می گــردد و نــه تنهــا طعم خوبــی به غذا‬ ‫افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن اعــام وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان‬ ‫و امــوزش پزشــکی‪ ،‬مجمــوع بیمــاران کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫در کشــور بــه یــک میلیــون و ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۸۳۵‬نفــر‬ ‫رســید‪ ،‬تاکنــون ‪ ۷۰۸‬هــزار و ‪ ۱۰۶‬نفــر از بیمــاران‪،‬‬ ‫بهبــود یافتــه یــا از بیمارســتان ها ترخیــص شــده اند‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۵۸۲۴‬نفــر از بیمــاران مبتــا بــه کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫در وضعیــت شــدید ایــن بیمــاری تحــت مراقبــت قــرار‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫‪ ۳٫‬تمیز کردن با اسفنج ساینده یا ابزار سخت‬ ‫اســتفاده از تابه هــای نچســب درون فــر کامــا بــی خطــر‬ ‫اســت امــا بدیــن معنا نیســت که ایــن کار را انجام دهید‪.‬‬ ‫جــف مالکاســیان از اشــپزی وایکینــگ توضیــح می دهــد‬ ‫کــه اکثــر ظروف اشــپزی نچســب محدودیــت حداکثر دما‬ ‫دارنــد و تنهــا در بــازه دمایــی خاصــی می توانیــد انهــا را در‬ ‫فــر قــرار دهیــد؛ امــا مشــکل اینجاســت کــه مــا اغلــب بــه‬ ‫ایــن موضــوع توجهــی نمی کنیــم و ایــن تابه هــا را در هــر‬ ‫دمایــی از فــر قــرار می دهیــم کــه موجــب از بیــن رفتــن‬ ‫خاصیــت الی ـه ی نچســب انهــا می شــود‪ .‬دمــای ‪ ۴۵۰‬تــا‬ ‫‪ ۵۰۰‬درجـه ی فــر بــرای بیشــتر تابه هــا امــن اســت‪.‬‬ ‫‪ ۵٫‬پخت و پز با استفاده از ابزار فلزی‬ ‫اســتفاده از قاشــق‪ ،‬مالقــه و کفگیــر فلــزی‬ ‫موجــب خــراش ســطح و اســیب دائمــی بــه‬ ‫الیــه ی نچســب ظــروف می شــود‪ .‬ســهام لیگیــا‬ ‫لوگــو‪ ،‬کارشــناس اشــپزی‪ ،‬می گویــد‪« :‬پوشــش‬ ‫نچســب روی تابــه کــه بــه تفلــون معــروف‬ ‫اســت‪ ،‬بــه انــدازه فلــز ســخت نیســت و در‬ ‫صــورت اســتفاده از انبــر فلــزی‪ ،‬چنــگال‪ ،‬قاشــق‪،‬‬ ‫کفگیــر و غیــره در فراینــد پخــت و پــز می توانــد‬ ‫بــه راحتــی اســیب ببینــد‪ ».‬بهتــر اســت از ابــزار‬ ‫ســیلیکونی یــا چوبــی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ ۶٫‬گذاشتن تابه ها روی هم‬ ‫استویســونی الم از توکســتون هــاوس توصیــه‬ ‫می کنــد‪« :‬هنــگام ســازماندهی کابینت هایتــان‬ ‫از قــرار دادن تابه هــا در یکدیگــر اجتنــاب کنیــد‬ ‫تــا پاییــن یــک تابــه بــا پوشــش غیــر اســتیک تابــه‬ ‫دیگــری در ارتبــاط نباشــد‪ ».‬قســمت بیرونــی‬ ‫فلــزی یــک تابــه می توانــد بــه پوشــش پلیمــر‬ ‫اســیب بزنــد و ان را خــراب کنــد‪ .‬ایــده بهتــر ایــن‬ ‫اســت کــه تابه هایتــان را در یــک قفســه بگذاریــد‬ ‫یــا از قــاب اویــزان کنیــد‪.‬‬ ‫منبع خبر ‪ :‬ریدرز دایجست‬ صفحه 11 ‫دوشنبه ‪ 24‬اذر ‪1399‬‬ ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫را رعایت‬ ‫کنید‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت کنیــد‪.‬‬ ‫بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان و بینــی بــا ارنــج‬ ‫خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در هنــگام عطســه و ســرفه‬ ‫اســت‪ .‬بعــد از ســرفه و عطســه بالفاصلــه دســتمال کاغــذی‬ ‫خــود را دور بیاندازیــد‬ ‫شمـاره ‪278‬‬ ‫بایدونبایدهای هنرکارت دغدغه ای برای هنرمندان‬ ‫در نظــر گرفتــن کمک هزینــه بیــکاری بــرای‬ ‫هنرمنــدان‪ ،‬اقدامــی مثبــت در توجــه بــه جایــگاه‬ ‫هنرمنــد در کشــور اســت کــه می توانــد بــا‬ ‫اطالع رســانی دقیــق‪ ،‬تکــرار در طــول ســال و‬ ‫ســهولت دسترســی تکمیــل شــود‪.‬‬ ‫بایدونبایدهای هنرکارت دغدغه ای برای‬ ‫هنرمندان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از‬ ‫ایرناپــاس‪ ،‬مرحلــه ســوم ثبت نــام هنــرکارت‪،‬‬ ‫اوایــل مهرمــاه امســال برگــزار شــد و اعضــای‬ ‫صنــدوق اعتبــاری هنــر بــرای دریافــت ایــن کارت‬ ‫ثبت نــام کردنــد‪ .‬پیــش از ان‪ ،‬هنرمنــدان دارای‬ ‫نشــان درجــه یــک هنــری و مشــموالن بیمــه‬ ‫تامیــن اجتماعــی براســاس اطالع رســانی های‬ ‫انجــام شــده‪ ،‬نســبت بــه ثبــت درخواســت صــدور‬ ‫هنــرکارت اقــدام کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫هنــر کارت پــروژه ارائــه خدمــات بانکــی بــه اعضــای‬ ‫صنــدوق اعتبــاری هنــر اســت کــه بــا همــکاری بانــک‬ ‫اینــده در کشــور انجــام می شــود‪.‬‬ ‫در ابان مــاه بــرای افــرادی کــه بــرای دریافــت‬ ‫هنــرکارت ثبت نــام کــرده بودنــد‪ ،‬پیامــی مبنــی‬ ‫بــر صــدور و پســت ایــن کارت و واریــز مبلــغ یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان ارســال شــد‪ ،‬امــا بعــد‬ ‫از چنــد روز کــه اعضــا نتوانســتند هنــرکارت خــود‬ ‫را دریافــت کننــد‪ .‬مصطفــی خادم الملــه مدیرعامــل‬ ‫هنــرکارت از امــکان برداشــت وجــه کمــک هزینــه‬ ‫بیــکاری دوران کرونــا از طریــق مراجعــه بــه شــعب‬ ‫بانــک اینــده خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬بیــش از ‪ ۶۲‬هــزار نفــر از اعضــا در‬ ‫ســامانه هنــرکارت ثبــت نــام کرده انــد کــه بــرای‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰‬هــزار نفــر از انهــا از ســوی بانــک‬ ‫حســاب بــاز شــده اســت‪ .‬بــرای حــدود ‪ ۴۰‬هــزار‬ ‫نفــر ایــن کمک هزینــه واریــز و بــرای بقیــه نیــز در‬ ‫روزهــای اینــده انجــام خواهدشــد‪.‬‬ ‫را می تــوان در کتــاب پیــدا کــرد‪ .‬بــا خوانــدن‬ ‫رمــان و داســتان‪ ،‬گلســتان ســعدی و کتاب هــای‬ ‫جامعه شناســی می تــوان دربــاره همه گیری هایــی‬ ‫کــه پیــش از ایــن اتفــاق افتــاده و شــیوه مواجهــه‬ ‫بــا ان‪ ،‬اطالعــات بــه دســت اورد‪ .‬البتــه بــه طــور‬ ‫کلــی مــردم بیــش از گذشــته بــه مطالعــه توجــه‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫بایــد وضعیــت بیمــه صنــدوق اعتبــاری هنــر‬ ‫مشــخص باشــد‪ .‬ابتــدای ســال حــق بیمــه ‪ ۱۲‬مــاه‬ ‫را پرداخــت کــردم امــا اعــام کردنــد کــه ســه مــاه ان‬ ‫بخشــیده شــده اســت‪ ،‬االن نمی دانــم از کجــا بایــد‬ ‫ایــن پــول را پــس بگیرم‪.‬بایــد نویســندگی شــغل‬ ‫رســمی باشــد‬ ‫رجبــی تاکیــد دارد کــه بایــد اتحادیـه و صنفــی بــرای‬ ‫رســیدگی بــه مشــکالت هنرمنــدان تشــکیل شــود‬ ‫و همچنیــن نویســندگی بــه عنــوان شــغلی رســمی‬ ‫شــناخته شــود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در ایــن صــورت فرم هــای بیمــه‬ ‫می توانــد تغییــر کننــد و بــرای مثــال بــرای‬ ‫نویســندگان وام بــا درصــد ســود پاییــن در نظــر‬ ‫بگیرنــد‪ .‬اقداماتــی ماننــد ارائــه کمــک بــه هنرمنــدان‬ ‫در شــرایط کنونــی بایــد چندبــار در ســال تکــرار شــود‬ ‫تــا بتوانــد تاثیــر بیشــتری داشته باشــد‪.‬‬ ‫ایــن نویســنده بــا بیــان اینکــه بســیاری از‬ ‫فعالیت هــا هنــوز هــم گنــگ هســتند‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد وضعیــت بیمــه صنــدوق اعتبــاری هنــر‬ ‫مشــخص باشــد‪ .‬ابتــدای ســال حــق بیمــه ‪ ۱۲‬مــاه را‬ ‫پرداخــت کــردم امــا اعــام کردنــد کــه ســه مــاه ان‬ ‫بخشــیده شــده اســت‪ ،‬االن نمی دانــم از کجــا بایــد‬ ‫ایــن پــول را پــس بگیــرم‪.‬‬ ‫بــرای هنرمندانــی کــه هفــت مــاه اســت درامــد‬ ‫ندارنــد‪ ،‬و همــه پس اندازشــان را خــرج کرده انــد‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی بهتــر و طرح هــای دیگــری در نظــر‬ ‫گرفتــه شــود‪ .‬اقدامــی بــرای مســکن هنرمنــدان‬ ‫ماننــد انچــه بــرای کارمنــدان دولــت می شــود‪،‬‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫اسیب جدی فعاالن حوزه نشر از‬ ‫همه گیری کرونا‬ ‫توانستم مبلغ در نظر گرفته شده را از‬ ‫بانک بگیرم‬ ‫هنرمنــدان تــا چــه انــدازه توانســتند از ایــن امــکان‬ ‫در نظــر گرفته شــده توســط صنــدوق اعتبــاری هنــر‬ ‫اســتفاده کننــد؟‬ ‫مهــدی رجبــی نویســنده بــه خبرنــگار ایرناپــاس‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن اقــدام وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫و صنــدوق اعتبــاری هنــر‪ ،‬ایــده خوبــی بــود امــا بایــد‬ ‫توجــه داشــت کــه فعالیــت در حــوزه نشــر در چنــد‬ ‫مــاه اخیــر اســیب های جــدی دیــده اســت و ایــن‬ ‫مبلــغ تــا چــه انــدازه می توانــد بــرای فعــاالن ایــن‬ ‫حــوزه راه گشــا باشــد؟‬ ‫برخــی از هنرمنــدان‪ ،‬مبلــغ در نظــر گرفته شــده‬ ‫توســط طــرح هنــرکارت را برداشــت نکرده انــد زیــرا‬ ‫احتمــال می دهنــد رونــد طوالنــی پیــش رو داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه حمیــد بابایــی از‬ ‫نویســندگان دربــاره شــیوه برداشــت ایــن کمــک‬ ‫هزینــه بــه خبرنــگار ایرناپــاس گفــت‪ :‬بــه شــعبه‬ ‫بانــک اینــده رفتــم‪ ،‬فــرم پرکــردم و شــماره شــبا از‬ ‫مــن گرفتنــد‪ .‬بعدازظهــر مبلــغ یــک میلیــون و ‪۴۵۰‬‬ ‫هــزار تومــان را بــرای مــن ریختنــد و گفتنــد کــه‬ ‫‪ ۵۰‬هــزار تومــان باقی مانــده را می توانــم از کارت‬ ‫برداشــت کنــم‪.‬‬ ‫هنــوز بــرای تهیــه و مطالعــه کتــاب در شــرایط‬ ‫بحــران‪ ،‬فرهنگ ســازی نشــده اســت ان هــم در‬ ‫حالــی کــه پاســخ بــه پرسـش ها را می تــوان در کتاب‬ ‫پیــدا کرد‪.‬نویســندگان‪ ،‬ناشــران و کتاب فروشــان‬ ‫از گروهــی هســتند کــه در همه گیــری بیمــاری‬ ‫کوویــد‪ ۱۹-‬بــا مشــکالت متعــددی مواجــه شــدند‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری‪ ،‬شــروع دوران‬ ‫قرنطینــه و محــدود شــدن رفت وامدهــا را زمــان‬ ‫مناســبی بــرای بــاال رفتــن ســرانه مطالعــه فــرض‬ ‫کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫رجبــی در این بــاره توضیــح داد‪ :‬پیــش از کرونــا‪،‬‬ ‫دسترســی اســان بــه کتاب هــای الکترونیــک و‬ ‫عوامــل دیگــر‪ ،‬موجــب کاهــش تیــراژ شــده و تیــراژ‬ ‫کتــاب بــه ‪ ۵۰۰‬نســخه رســیده بود و فقــط در یــک یــا‬ ‫دو دوره تجدیــد چــاپ می شــد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در شــرایط بحرانــی‪ ،‬اضطــراب و تورم‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬طبیعــی اســت کــه مــردم خریــد کتــاب را‬ ‫در اولویــت خــود قــرار ندهنــد‪ .‬بــا اینکــه بــه نظــرم‬ ‫اشــتباه اســت‪ ،‬امــا هنــوز بــرای تهیــه و مطالعــه‬ ‫کتــاب در شــرایط بحــران‪ ،‬فرهنگ ســازی نشــده ‬ ‫اســت ان هــم در حالــی کــه پاســخ بــه پرســش ها‬ ‫او بــا خوانــدن بیــت «روزی کــه بــرف ســرخ ببــارد‬ ‫زاســمان‪ /‬بخــت ســیاه اهــل هنــر ســبز می شــود» از‬ ‫صائــب تبریــزی‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ایــن بیــت بازگــو کننــده‬ ‫وضعیــت افــرادی اســت کــه در ایــران کار هنــری‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫بــه جــز یــک درصــدی کــه از ایــن راه درامــد خوبــی‬ ‫دارنــد‪ ،‬دیگــران نبایــد روی هیــچ کمــک دولتــی‬ ‫حســاب کننــد و بایــد دنبــال کاری جــز هنــر باشــند؛‬ ‫بــرای مثــال مــن در مدرســه درس می دهــم‪ .‬امــرار‬ ‫معاش نویســنده در جهان ســوم از راه هنر نیســت‬ ‫و نبایــد باشــد‪ .‬مبلــغ در نظــر گرفته شــده پاســخگوی‬ ‫نیازهــای ایــن روزهــا نیســت‪ ،‬امــا هنرمنــد می توانــد‬ ‫هزینــه چنــد مــاه حــق بیمــه خــود را پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫مدیریــت جدیــد صنــدوق اعتبــاری هنــر‪ ،‬کارهــای‬ ‫درســت و خوبــی انجــام داده و ایــن حرکــت قابــل‬ ‫احتــرام اســت‪.‬‬ ‫ضرورت توجه به هنرمندان مسن‬ ‫کم درامد‬ ‫بابایــی بــا تاکیــد بــر اهمیــت بیمــه تامیــن اجتماعــی‬ ‫و بیمــه تکمیلــی بــرای هنرمنــدان‪ ،‬خواســتار توجــه‬ ‫بیشــتر بــه هنرمنــدان مســن شــد کــه مســتمری‬ ‫کمــی دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬افــراد مســن نمی تواننــد کار کننــد و‬ ‫امــرار معــاش داشته باشــند‪ .‬تعــداد ایــن افــراد‬ ‫زیــاد نیســت و قابــل شناســایی هســتند؛ بایــد‬ ‫روی چشــممان از انهــا نگهــداری کنیــم‪ .‬بایــد از‬ ‫انهــا حمایــت معیشــتی بــدون منــت شــود و بــدون‬ ‫هیــچ چشم داشــتی بــه ایــن افــراد رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫پیــش از اینکــه بــزرگان فــوت کننــد بایــد حــال انهــا‬ ‫پرســیده شــود‪.‬‬ ‫انســان های بــا ابرویــی کــه ســن باالیــی دارنــد و‬ ‫شــرایط معیشــتی خوبــی ندارنــد؛ وظیفــه ماســت‬ ‫کــه بــه مشــکالت انهــا بپردازیــم‪ .‬ســاده ترین راه‬ ‫ایــن اســت کــه از افــراد ســن بــاال بــه عنــوان مشــاور‬ ‫اســتفاده کننــد تــا عــزت و احتــرام انهــا حفــظ شــود‬ ‫و راه درامــدی داشته باشــند‪.‬‬ ‫صندوق هنر این امکان را تکرار کند‬ ‫پونــه اوشــیدری نقــاش اســت و در طــرح مربــوط‬ ‫بــه هنــرکارت ثبت نــام نکــرده زیــرا دوســتانش‬ ‫کــه ثبت نــام کردنــد از دشــوار بــودن ایــن رونــد‬ ‫گفته انــد‪.‬‬ ‫او بــه خبرنــگار ایرناپــاس گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اقداماتــی کــه بــرای هنرمنــدان کشــورهایی ماننــد‬ ‫المــان و فرانســه انجــام شده اســت اگــر افــراد بیمــه و‬ ‫شــهروند رســمی کشــور باشــند و مشــخص باشــد کــه‬ ‫کار ثابــت ندارنــد‪ ،‬می تواننــد از دولــت درخواســت‬ ‫کمــک کننــد و بــه صــورت ماهیانــه مبلــغ ناچیــزی‬ ‫دریافــت کننــد‪ ،‬در حــدی کــه نیازهــای اساســی خــود‬ ‫را برطــرف کننــد نــه اینکــه اجاره خانــه پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن مســاله در ایــران غیرممکــن اســت‪.‬‬ ‫ایــن نقــاش بــا بیــان اینکــه برخــی از هنرمنــدان‬ ‫بعــد از همه گیــری کرونــا بــه بیمــاری کوویــد‪۱۹-‬‬ ‫مبتــا شــدند و تــوان پرداخــت اجاره خانــه یــا تامیــن‬ ‫نیازهــای اساســی را نداشــتند‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫یــک پویــش‪ ،‬اعضــای انجمــن نقاشــان بــه صــورت‬ ‫غیررســمی و شــخصی بــا فــروش کتــاب و اثــار‬ ‫هنــری‪ ،‬بــرای هنرمنــدان نیازمنــد یــا بیمــار کمــک‬ ‫جمــع اوری کردنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از کشــورها و نهادهــای غیردولتــی چنیــن‬ ‫اقداماتــی انجــام می دهنــد امــا در ایــران انجمــن‬ ‫نقاشــان یــا انجمــن مجسمه ســازان نهادهــای‬ ‫وابســته و قدرتمنــدی نیســتند و نمی تواننــد ایــن‬ ‫کار را تکــرار کننــد‪ .‬اگــر صنــدوق هنــر بتوانــد ایــن‬ ‫امــکان را بــرای هنرمنــدان چندبــار درســال تکــرار‬ ‫کنــد‪ ،‬مفیدتــر خواهدبــود‪.‬‬ ‫اوشــیدری بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬گالری هــا مــدت زمــان‬ ‫طوالنــی تعطیــل بوده انــد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در چنیــن‬ ‫شــرایطی‪ ،‬بــرای هنرمنــد انگیــزه ادامــه فعالیــت‬ ‫باقی نمی مانــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل ممکــن اســت‬ ‫برخــی هنرمنــدان دســت از ادامــه ایــن فعالیــت‬ ‫بکشــند و از راه هــای دیگــر‪ ،‬بــرای تامیــن معــاش‬ ‫اقــدام کننــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه در روزهــای‬ ‫عــادی هــم گالری هــا محــل تجمــع تعــداد زیــادی از‬ ‫مــردم نبــود و بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی این‬ ‫گــروه می تواننــد بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫دسترســی بــه امکانــات صنــدوق اعتبــاری هنــر‬ ‫را ساده ســازی کننــد تــا هنرمنــدان بتواننــد از ان‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬اگــر اطالع رســانی دقیــق دربــاره‬ ‫چگونگــی انجــام مراحــل ثبت نــام و دریافــت مبلــغ‬ ‫انجــام شــود‪ ،‬شــاید بســیاری از مشــکالت ســاده تر‬ ‫حــل شود‪.‬زیرســاخت های الزم بــرای کســب وکار‬ ‫مجــازی مهیــا شــود‬ ‫کرونــا و محدودیت هــای ناشــی از ان موجــب‬ ‫ســخت شــدن ادامــه بســیاری از فعالیت هــای‬ ‫هنــری شــده اســت‪.‬‬ ‫ارش محمــودی نویســنده نیــز بــه خبرنــگار‬ ‫ایرناپــاس گفــت‪ :‬دولــت در مقابــل شــهروندان‬ ‫مســئولیت هایی دارد کــه بایــد انجــام دهــد‪ .‬اینکــه‬ ‫چقــدر برنامه هــا قابلیــت اجرایــی داشته باشــد‬ ‫و نتیجــه دهــد‪ ،‬بــه مســائل مختلفــی بســتگی‬ ‫دارد‪ .‬طــرح هنــرکارت‪ ،‬ایــده خوبــی اســت؛ دولــت‬ ‫می خواهــد از هنرمنــدان حمایــت کنــد‪ .‬در طــول‬ ‫چنــد ســال گذشــته ســیل‪ ،‬زلزلــه و در نهایــت‬ ‫همه گیــری بیمــاری کوویــد‪ ۱۹-‬را داشــتیم‪ .‬بایــد‬ ‫دسترســی بــه ایــن امکانــات صنــدوق اعتبــاری هنــر‬ ‫را ساده ســازی کننــد تــا هنرمنــدان بتواننــد از ان‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬همــه جهــان درگیــر ایــن بیمــاری‬ ‫هســتند؛ انجــام اقدامــات درســت ضــروری اســت‬ ‫امــا هیــچ کشــوری نمی توانــد راهــکاری اساســی‬ ‫ارائــه دهــد‪ .‬در ایــران اگــر دولــت بــه ایجــاد‬ ‫زیرســخت های کســب و کار اینترنتــی و باالبــردن‬ ‫ســرعت اینترنــت اقــدام کنــد‪ ،‬می توانــد بــه‬ ‫پشت ســر گذاشــتن ایــن دوران ســخت کمــک کنــد‪،‬‬ ‫تــا در دورانــی کــه مــردم مجبــور بــه مانــدن در خانــه‬ ‫هســتند بتواننــد بــه امــرار معــاش بپردازنــد‪.‬‬ ‫اقدامــات انجــام شــده در طــرح هنــرکارت کــه‬ ‫از طــرف صنــدوق اعتبــاری هنــر اجــرا می شــود‪،‬‬ ‫می توانــد کمکــی هــر چنــد کوچــک در دوران ســخت‬ ‫همه گیــری بیمــاری باشــد‪ .‬گاهــی هنرمنــدان بــا‬ ‫توجــه بــه تجربه هایــی کــه در طرح هــای کمکــی‬ ‫گذشــته داشــتند‪ ،‬از شــروع و ارائه چنین درخواســتی‬ ‫صرف نظــر می کننــد‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه اگــر‬ ‫اطالع رســانی دقیــق دربــاره چگونگــی انجــام مراحــل‬ ‫ثبت نــام و دریافــت مبلــغ انجــام شــود‪ ،‬شــاید‬ ‫بســیاری از مشــکالت ســاده تر حــل شــود‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

شماره : 1022
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

شماره : 1021
تاریخ : 1403/04/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1020

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1020

شماره : 1020
تاریخ : 1403/04/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!