روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 277 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 277

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 277

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 277

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫عصر دوشنبــه ‪ 17‬اذر ‪1399‬‬ ‫یادداشت‬ ‫واکسن کرونا با‬ ‫نام کوثر ساخت‬ ‫ایران‬ ‫دشــمن در ایــن روزهــای کرونــای کــه‬ ‫شــاهد پیشــرفت و برتــری ایــران نســبت‬ ‫بــه کشــف و شناســایی واکســن کرونــا‬ ‫توســط متخصصــان و دانشــمندان‬ ‫ایرانــی اســت احســاس و ضعــف از‬ ‫خــود نشــان داده و در یــک حرکــت‬ ‫نابخرادنــه اقــدام بــه تــرور دانشــمندی‬ ‫نمودنــد کــه مراحــل پایانــی واکســن‬ ‫کرونــا را ازمایــش مــی کــرد‪.‬‬ ‫واکســنی کــه قطعــا اگــر ایــران ان را‬ ‫بســازد دیگــر نیــاز بــه خریــد واکســن‬ ‫هــا تقلبــی کــه بیشــتر بــرای ازمایــش‬ ‫روی انســان هــای اســیایی مخصوصــا‬ ‫مســلمانان توســط کشــورهای بــه ظاهر‬ ‫تمــدن یافتــه و پیشــرفته نبــود ‪.‬‬ ‫هــر چنــد دشــمن نمــی دانــد و یــا‬ ‫نخواســته پیــام تاریخــی امــام خمینــی را‬ ‫درک کنــد کــه هرچــه بکشــید قــوی تــر‬ ‫خواهیــم شــد و اینکــه مطمئــن باشــد به‬ ‫جــای نفــر چندیــن نفــر ســبز خواهنــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫و حــال منتظریــم کــه در روزهــای اینده‬ ‫بــا اعــام ســاخت واکســن ایرانــی بــه‬ ‫دســت دانشــمندان ایرانــی هســتیم‪.‬‬ ‫واکســنی کــه در بخشــی از صحبــت‬ ‫هــای شــهید فخــری زاده بــا نــام مبــارک‬ ‫کوثــر کــه یکــی از القــاب فاطمــه‬ ‫زهــرا(س) بــه دســت غیــور مــردان‬ ‫ایرانــی ســاخته شــد و در اختیــار مــردم‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن دانشــمند ایرانــی همچنیــن قبــل‬ ‫از شــهادتش از مراحــل پایانــی واکســن‬ ‫کرونــا ســخن گفتــه بــود و منتظرگرفتــن‬ ‫تائیدیــه هــای پایانی بودند که دشــمنان‬ ‫کــور دل ایــن انقــاب نتوانســتند ایــن‬ ‫موفقیــت را درک کننــد و دســت بــه‬ ‫یــک اقــدام احمقانــه د یگــر زدنــد شــاید‬ ‫بــه خیالشــان مانــع از رونمایــی ایــن‬ ‫پیشــرفت باشــند‪.‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪1442‬‬ ‫‪ 07‬دسامبر ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫‪ 8‬صفحه مکتوب ‪ 4 +‬صفحه الکترونیک‬ ‫شماره ‪ 2 77‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫این قصه سردراز دارداگر…‬ ‫ابعاد اسیب زنندگی کرونا گسترده‬ ‫تر از هشت سال جنگ تحمیلی‬ ‫‪3‬‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫بیش از‪۴۹‬هزار معلول‬ ‫در گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫پایان زندگی عاقبت‬ ‫کابل دزدشیروانی‬ ‫‪7‬‬ ‫مرغ معضل است یاضایعات مرغ؟‬ ‫بخوریم یا نخوریم؟‬ ‫‪3‬‬ ‫قطع‬ ‫اب‪،‬برق‪،‬گازدراین‬ ‫شرایط معنی ندارد‬ ‫‪8‬‬ ‫اهدا ‪ ۳۴۷‬جلد کتاب‬ ‫به مراکز فرهنگی‬ ‫ت ناشی ازمسمومیت الکلی‬ ‫فو ‬ ‫‪5‬‬ ‫دراق قال به‪۳‬نفرافزایش یافت‬ ‫قاچاق چوب ‪ ،‬افت جنگل های گلستان‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار پــارس موضوعــی کــه‬ ‫ســالها توســط منابــع طبیعــی و محیــط زیســت بــر ســر ان‬ ‫جــدال اســت قاچــاق چــوب و قطــع بــی رویــه درختــان‬ ‫توســط افــراد ســود جوســت تــا جایــی که این موضــوع بعد از‬ ‫انقــاب مــورد توجــه مســئولین در تمــام دوره ها قــرار گرفت‬ ‫امــا ایــن پرونــده همچنــان بــا دســتگیری و شناســایی افــراد‬ ‫مختلــف کــه اقــدام بــه قطــع و نابــودی جنــگل کــرده انــد بــاز‬ ‫بــوده و اخبــار ان از طریــق رســانه هــا در حــال بازنشــر اســت‬ ‫موضوعــی کــه اگــر فکــری بــرای ان صــورت نگیــرد و ایــن غــده‬ ‫ســرطانی ســریعتر از ســر جنگل ها برداشــته نشــود موجب‬ ‫افتــی مــی شــود کــه درمــان ان نیــاز بــه هزینــه های ســنگین‬ ‫در زمــان و نیــروی انســانی و اعتبــار خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫و مــی طلبــد کــه دولــت و مســئولین در جهــت برخــورد‬ ‫شــدید و مقابلــه بــا ایــن نــوع افــراد تصمیــم قاطــع و ســریع‬ ‫رو بگیرنــد و در ایــن مجلــس نیــز بایــد بــا ارائــه طــرح و قانــون‬ ‫جدیــد در جهــت جلوگیــری و مقابلــه بــا عوامــل جنــگل‬ ‫خــواری بــه جــد ورود پیــدا کنــد ‪.‬‬ ‫قطعــا تنهــا عاملــی کــه باعــث مــی شــود عوامــل محلــی‬ ‫فریــب قاچاقچیــان رو خــورده و اقــدام بــه زیــر بــار رفتــن بــه‬ ‫خواســته انهــا کننــد مشــکل اقتصــادی انهاســت کــه در ایــن‬ ‫شــرایط که می توان ان را به ســختترین شــرایط چند دهه‬ ‫اخیــر در نظــر گرفــت دانســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد شــرایط اقتصــادی بعــد از انقــاب در برخــی از‬ ‫مناطــق کشــور زیــاد مطلــوب نگردیــد و برخــی مــردم محلــی‬ ‫برای تامین امرار معاش و از راه ســاده فریب واســطه ها و‬ ‫دالالن چــوب را ناخواســته خــورده و اقــدام بــه قطــع درختــان‬ ‫جنــگل و نابــودی ان دســت مــی زننــد‪.‬‬ ‫امــا اگــر مئولســن بــا در نظــر گرفتــن و برطــرف کــردن‬ ‫نیازهــای اهالــی ایــن مناطــق مدیریــت و حراســت از منابــع‬ ‫طبیعــی را بــه خــود مــردم دهنــد مــی تــوان نتیجــه بهتــر و‬ ‫مطلوبتــری را برداشــت کــرد‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس بــه بخشــی از گزارشــی کــه توســط‬ ‫خبرگــزاری ایرنــا کــه بــه تازگــی در ارتبــاط بــا قاچــاق چــوب‬ ‫شــده در ادامــه خواهیــم داشــت‪:‬‬ ‫قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب توســط افراد ســودجو‬ ‫بــدون توجــه بــه اهمیــت و کارکــرد ایــن عرصه های خــدادادی‬ ‫و حفــظ و نگهــداری ان بــرای نســل اینــده‪ ،‬همچــون خــوره‬ ‫و افــت بــه جــان جنگل هــای گلســتان افتــاده کــه خــروج‬ ‫از ایــن شــرایط نیازمنــد فرهنــگ ســازی و همــت جمعــی‬ ‫دســتگاه های متولــی و نظارتــی اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت‪،‬‬ ‫دارای ‪ ۴۵۲‬هــزار و ‪ ۱۸۵‬هکتــار عرصــه جنگلــی اســت کــه از‬ ‫نوکنده در غرب اســتان شــروع و تا گلیداغ در شــرق اســتان‬ ‫ادامــه دارد کــه برخــی مــردم بومــی و افــراد ســودجو بــه‬ ‫خصــوص در اواخــر پاییــز و زمســتان بــه دلیــل بیشترشــدن‬ ‫بیــکاری فصــل ناشــی از کاهــش فعالیــت در مــزارع و باغات‬ ‫باحضــور در ایــن عرصه هــا اقــدام بــه قطــع غیرمجــاز درختــان‬ ‫و قاچــاق چــوب می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬بیــکاری و فقــر‪ ،‬نبــود منابــع کافــی‪،‬‬ ‫قوانیــن ســخت واردات و قیمــت بــاالی چــوب و نیــز وجــود‬ ‫جاده هــای فرعــی در دل جنگل هــا زمینــه را بــرای قاچــاق چوب‬ ‫فراهــم کــرده و بســیاری از ســاکنان روســتاهای محصــور در‬ ‫دل جنگل هــای گلســتان بــه بهانــه دسترســی نداشــتن بــه‬ ‫زمین هــای زراعــی و تامیــن معــاش خــود اقــدام بــه تخریــب‬ ‫منابــع طبیعــی و قطــع درختــان جنگلــی می کننــد‪.‬‬ ‫کارشناســان منابــع طبیعــی معتقدنــد کــه نابــودی منابــع‬ ‫طبیعــی به عنــوان ســرمایه ملــی‪ ،‬افزایــش الودگــی هــوا‪،‬‬ ‫وقــوع ســیل‪ ،‬رانــش زمیــن و پدیــده گــرد و غبــار‪ ،‬صدمــه بــه‬ ‫اقتصــاد ملــی و اشــتغال مولــد و از بیــن رفتــن گونه هــای‬ ‫بومی و ارزشــمند گیاهی و جانوری و کاهش تنوع زیســتی‬ ‫از مهمتریــن اســیب های قاچــاق چــوب بــر پیکــره طبیعــت‬ ‫اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫تعطیلی طرح های جنگلداری عامل اصلی‬ ‫افزایش قاچاق چوب‬ ‫بــه گفتــه رئیــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گالیکــش‪ ،‬نیــاز ســاالنه کشــور ‪ ۱۳‬میلیــون متــر مکعــب‬ ‫چــوب اســت کــه تــا قبــل از تعطیلــی طرح هــای جنگلــداری‬ ‫و اجــرای طــرح تنفــس جنــگل‪ ،‬تامیــن حــدود ‪ ۹‬میلیــون ان‬ ‫از جنگل هــای ســه اســتان شــمالی و چهــار میلیــون ان از‬ ‫محــل واردات بــود‪.‬‬ ‫صفــر ســیجانی افــزود‪ :‬در چنــد ســال اخیــر بــا اجــرای طــرح‬ ‫تنفــس جنــگل‪ ،‬نیــاز چوبــی کشــور از طریــق واردات و ســایر‬ ‫اســتان ها تامیــن می شــود کــه بــا توجــه بــه بــاال رفتــن هزینه‬ ‫واردات و افزایــش قیمــت چــوب‪ ،‬شــاهد عالقــه بیشــتر‬ ‫افــراد بومــی ســاکن در مناطــق جنگلــی گلســتان بــه ســمت‬ ‫تخریــب ایــن عرصه هــا و قطــع درختــان هســتیم‪.‬‬ ‫وی افزایــش تقاضــای چــوب در بــازار بــه دلیل کمبود ان به‬ ‫عنــوان مــاده اولیــه فعالیــت کارگاه هــا و کارخانجــات مرتبــط‪،‬‬ ‫اهمیــت نــدادن بــه زراعــت چــوب‪ ،‬کمبــود نیــرو و امکانــات‬ ‫بــرای حفاظــت از جنگل هــا بویــژه بعــد از تعطیلــی طرح های‬ ‫جنگلــداری‪ ،‬متناســب نبــودن مجازات قضائــی قاچاق چوب‬ ‫بــه نســبت قیمــت ان در بــازار‪ ،‬بیــکاری و پایین بــودن درامد‬ ‫اهالی روســتاهای حاشــیه و داخل جنگل و برخورد ضعیف‬ ‫دســتگاه قضائــی و نظــارت بــر خریــداران چــوب قاچــاق را از‬ ‫مهمتریــن دالیــل قاچــاق چــوب در گلســتان عنــوان کرد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گالکیــش گفــت‪:‬‬ ‫اجــرای طــرح زراعــت چــوب‪ ،‬تامیــن نیــروی کافــی و امکانــات‬ ‫الزم بــرای حفاظــت از جنگل هــا‪ ،‬مســدود کــردن راه هــای‬ ‫ارتباطــی فرعــی مــورد اســتفاده ســودجویان در داخــل‬ ‫جنگل هــا و ایجــاد اشــتغال بــرای ســاکنان روســتاهای‬ ‫همجــوار بــا جنگل هــا‪ ،‬نقش کلیــدی در جلوگیــری از قاچاق‬ ‫چــوب دارد‪.‬‬ ‫ســیجانی ادامــه داد‪ :‬اگــر روســتاییان ســاکن در داخــل و‬ ‫حاشــیه جنگل هــا شــغل و درامــد کافــی داشــته باشــند بــه طور‬ ‫قطــع پیشــگام حفاظــت از عرصه هــای جنگلــی خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫وی فرهنگ ســازی توســعه زراعت چوب‪ ،‬تصویب قوانین‬ ‫بازدارنــده‪ ،‬تعییــن مجــازات ســنگین بــرای قاچاقچیــان و‬ ‫نصــب دوربیــن در مســیرهای جنگلــی کــه احتمــال قاچــاق‬ ‫بیشــتر اســت را از راهکارهــای موثــر در کمــک بــه حفــظ‬ ‫منابــع طبیعــی و جلوگیــری از قطــع درختــان برشــمرد‪.‬‬ ‫ســیجانی گفــت‪ :‬امســال ‪ ۴۹‬فقــره قاچــاق چــوب بــه ارزش‬ ‫‪ ۷۶۵‬میلیون ریال در گالیکش کشــف شــد که در مقایســه‬ ‫بــا ‪ ۳۵‬فقــره کشــفیات ســال گذشــته افزایــش ‪ ۱۳۵‬درصدی‬ ‫را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫همچنیــن رئیــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گنبــدکاووس اظهــار داشــت‪ :‬بیشــتر چوب هــای قاچــاق از‬ ‫شهرســتان های اطــراف بــرای فــروش بــه کارخانــه نئوپــان‪،‬‬ ‫کارگاه هــای چــوب بــری و کوره هــای زغــال بــه این شهرســتان‬ ‫منتقــل می شــود‪.‬‬ ‫فرشــید رحمانــی‪ ،‬اقــدام راهبــردی بــرای مقابلــه بــا قاچــاق‬ ‫چــوب را مشــروط بــه مشــارکت همگانــی در حفاظــت از‬ ‫طبیعــت‪ ،‬تقویــت فرهنــگ و افزایــش علــم منابــع طبیعــی‬ ‫جامعــه دانســت و افــزود‪ :‬تمــام اقشــار جامعــه بایــد نســبت‬ ‫بــه تخریــب و تجــاوز بــه عرصه های طبیعی حســاس باشــند‬ ‫و در صورت مشــاهده تجاوز و تخریب‪ ،‬مراتب را به ادارات‬ ‫منابــع طبیعــی تابعــه و یــا از طریــق تمــاس بــا شــماره ‪۱۵۰۴‬‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫وی از امادگــی اداره منابــع طبیعــی گنبــدکاووس بــرای‬ ‫صــدور کارت همیــار طبیعــت بــرای افــراد عالقمنــد خبــرداد‬ ‫و اظهــار داشــت‪ :‬ایــن شهرســتان ‪ ۴۰۰‬عضــو همیــار طبیعت‬ ‫دارد کــه در زمینــه حفاظــت از منابــع و عرصه هــای طبیعــی‬ ‫بــا ایــن مجموعــه همــکاری می کننــد‪.‬‬ ‫زراعت چوب راهکاری مناسب برای‬ ‫حفاظت از عرصه های جنگلی‬ ‫طــرح ملــی زراعــت چــوب کــه پــس از تصویــب قانــون‬ ‫تنفــس جنــگل از اواخــر ســال ‪ ۹۵‬بــه اجــرا گذاشــته شــد تــا‬ ‫پایــان برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه کشــور و در صــورت‬ ‫نیــاز تمدیــد در برنامــه هفتــم توســعه ادامــه خواهــد داشــت‬ ‫و بیشــتر در اراضــی شــیبدار و کــم بــازده مناطــق شــمالی و‬ ‫شــرقی گلســتان اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫افزایش‪۵۰‬درصدی ترافیک‬ ‫کاری پست باوجودکرونا‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫از افراد جویای کار دعوت می نماید‬ ‫قابل توجه خانمهای دارای شرایط سنی‬ ‫‪24‬الی ‪ 26‬سال‬ ‫مدرک تحصیلی مورد نیاز‬ ‫کارشناسی و ارشد‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره‬ ‫‪ 32149068-32320420-1‬تماس بگیرید‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تنها چیزی که از‬ ‫ان غافل نباید‬ ‫باشیم‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬اذر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫اســتفاده از ماســک چقــدر مــی توانــد کمــک کننــده باشــد؟ همیــن ســوال را اگــر در جســتجوگر گــوگل وارد کنیــد‬ ‫بــا بــی شــمار اظهــار نظــر و نتیجــه تحقیقــات جامعــه پزشــکی رو بــه رو مــی شــوید‪ .‬امــا در خراســان شــمالی بــه‬ ‫گفتــه مســووالن دانشــگاه علــوم پزشــکی تنهــا ‪ ۳۸‬درصــد جمعیــت بــه اســتفاده از ماســک گــردن نهــاده انــد و‬ ‫گویــا مــردم بــه دالیــل گوناگــون نمــی خواهنــد و یــا نمــی تواننــد از ماســک اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اینکــه مــردم در اســتفاده از ماســک دچــار نوعــی رخــوت شــده انــد و حتــی بــا جریمــه و اجبــاری شــدن ماســک هــم کمــاکان فقــط‬ ‫‪ ۳۸‬درصــد ماســک مــی زننــد یــک چــرای بــزرگ دارد کــه ممکــن اســت قیمــت ماســک و نحــوه توزیــع ان یکــی از دالیــل ان باشــد‪.‬‬ ‫گزارش و تحلیل‬ ‫شماره ‪277‬‬ ‫پلمب ‪ ۶۱‬واحد صنفی‬ ‫متخلف‬ ‫نگاهی به خسارتهای‬ ‫کروناوبرهم زدن وضعیت‬ ‫بازار‬ ‫هنگامــه خانــدوزی خبرنــگار بــازار کســب کار ‪،‬‬ ‫تقریبــا یکســال اســت کــه کرونا مهمــان ناخوانده‬ ‫جهان شــده و در این یکســال خســارتهای جبران‬ ‫ناپذیــر جانــی و مالــی بــر دنیــا تحمیــل کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬در ایــن میــان کشــور مــا ایــران نیــز از ایــن‬ ‫مســئله در امــان نبــوده اســت و در ایــن روزهــا‬ ‫کــه روزهــای ســرد زمســتانی را در پیــش رو داریــم‬ ‫هــر روز شــاهد پیشــروی ایــن بیمــاری در کشــور‬ ‫هســتیم از ایــن رو ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا‬ ‫محدودیــت هــای کرونایــی را اعمــال کــرد کــه بــه‬ ‫موجــب ان بــه جــز مــوارد ضــروری بســیاری از‬ ‫کســب و کارهــا بــه حالــت تعلیــق در امدنــد‪.‬‬ ‫کرونا را جدی بگیریم‬ ‫در ایــن روزهــا کــه بــه دلیــل شــرایط کرونایــی‬ ‫هــر روز محدودیــت هــای جدیــدی اعمــال مــی‬ ‫شــود بازاریــان از وضــع موجــود بســیار ناراضــی‬ ‫هســتند و خســارت زیــادی بــه کســب و کار‬ ‫انهــا وارد شــده اســت‪ ،‬چــک هــای برگشــتی ‪،‬‬ ‫حســاب هــای مســدود و اینــده کاری شکســت‬ ‫خــورده ســبب شــده تــا انهــا کســانی باشــند کــه‬ ‫بیشــترین لطمه را از وضع موجود ببینند(عالوه‬ ‫بــر کســانی کــه خســارت جانــی دیــده انــد)‬ ‫این در حالی اســت که در گوشــه گوشــه شهر‬ ‫و حتــی جــاده هــای خروجــی و ورودی اطــراف‬ ‫شــهر شــاهد ان هســتیم کــه دستفروشــان‬ ‫بــه کار خــود ادامــه مــی دهنــد در حالــی کــه‬ ‫باعــث تجمــع مــی شــوند هیــچ گونــه فاصلــه‬ ‫اجتماعــی نیــز رعایــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر بــه دلیــل عــدم کنتــرل قیمــت هــاو‬ ‫تنــش هــای کــه در بــازار بــه وجــود مــی اید مــردم برای‬ ‫تامیــن مایحتــاج روزانــه بــه فروشــگاه هــا هجــوم مــی‬ ‫اورنــد و همیــن امــر نیــز ســبب مــی شــود کــه شــاهد‬ ‫تجمــع و شــلوغی فروشــگاه هــای زنجیــره ای باشــیم و‬ ‫در بیــن ایــن همهمــه هــا رعایــت فاصلــه اجتماعــی و‬ ‫پروتــکل هــای کرونایــی فرامــوش مــی شــود‬ ‫هــر چنــد کــه بــا اعمــال ایــن محدودیــت هــا شــرایط‬ ‫کنتــرل کرونــا بســیار بهتــر از قبــل شــده امــا بایــد‬ ‫تمهیــدات بیشــتری و بهتــری در نظــر گرفــت تــا امروز‬ ‫بعــد از گذشــت یکســال بتوانیــم از شــیوع بیمــاری‬ ‫عــاج ناپذیــر جلوگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫سالم هموطن عزیز‪،‬‬ ‫از توجه شما به پیامک قبلی خود‬ ‫بسیار متشکرم‪.‬‬ ‫برای جلوگیری از شیوع کرونا‪،‬‬ ‫اعمال جدید محدودیت ها از اول‬ ‫اذر ماه اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫این کار را برای مراقبت از شما‬ ‫انجام می دهیم و مجددا خواهش‬ ‫می کنم از ترددها و تجمع های‬ ‫غیرضروری پرهیز کنید‪.‬‬ ‫کرونا‪ ،‬تعارف ندارد‪.‬‬ ‫مواظب خود و خانواده محترمتان باشید‪.‬‬ ‫ارادتمند‪،‬‬ ‫نمکی‪ ،‬وزیر بهداشت‪.‬‬ ‫هنگامــه خانــدوزی ‪-‬بــه گــزارش بــازار کســب‬ ‫و کار و بــه نقــل از روابــط عمومــی فرمانــداری‬ ‫گــرگان محمــد حمیــدی اظهارکــرد‪ :‬طــی ‪ ۱۲‬روز‬ ‫گذشــته و بــا اغــاز اجــرای طــرح تعطیلــی مشــاغل‬ ‫گــرو دو‪ ،‬ســه و چهــار‪ ۶١ ،‬واحــد صنفــی متخلــف‬ ‫بــه علــت عــدم رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫و پذیــرش مشــتری در واحــد صنفــی خــود پلمــب‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫قطع‬ ‫اب‪،‬برق‪،‬گازدراین‬ ‫شرایط معنی ندارد‬ ‫در شــرایطی کــه کرونــا موجــب کســادی و‬ ‫تعطیلــی بســیاری از کســب و کارهــا بــر اســاس‬ ‫دســتورالعمل های ســتادمقابله بــا کرونــا شــده و‬ ‫کســبه هــا را خانــه نشــین کــرده اســت برخــی ســازمانها‬ ‫همچــون شــرکت اب و فاضــاب‪،‬گاز‪ ،‬بــرق اقــدام بــه‬ ‫اعــزام نیروهــای شــرکتی خــود جهــت قطــع انشــعاب‬ ‫مشــترکین بدهــکار نمــوده کــه گاها ًبــا همراهی نیروی‬ ‫انتظامــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه اکثــر کســبه هــا بــرای‬ ‫جلوگیــری و پیشــگیری از شــیوع و انتقــال ویــروس‬ ‫کرونــا طبــق ضوابــط ســتاد مقابلــه بــا کرونــا اقــدام بــه‬ ‫پاییــن کشــیدن کرکــره محل کســب خــود بــرای در امان‬ ‫مانــدن ســامت مــردم و خانواده شــان نمــوده انــد‪.‬‬ ‫امــا از ان ســو برخــی شــرکت هــا و مراکــز خدماتــی‬ ‫کــه بــا ســامت و زندگــی مــردم بــه طــور پیوســته‬ ‫ســرکار داشــته بــه جــای اینکــه مرحــم بــر زخــم‬ ‫باشــند نمــک بــر ان هســتند و انتظــار مــی رود کــه‬ ‫مدیــران ایــن نــوع شــرکت هــا نیــز هماننــد کســبه‬ ‫هــای شــهر نــه تنهــا بــه فکــر ســامت مــردم بلکــه‬ ‫بــه فکــر ســامت پرســنل خــود مخصوصــا نیروهــای‬ ‫خدماتی‪،‬شــرکتی‪،‬قراردادی باشــند‪.‬‬ ‫در کنــار ایــن نــوع شــرکت های کــه بــه ظاهــر‬ ‫خصوصــی بــوده ولــی در عمــل دولتــی هســتند‬ ‫برخــی شــرکت های خدمــات رســان بانکــی بــا‬ ‫تمــام ظرفیــت در حــال فعالیــت بــه اصنافــی‬ ‫هســتند کــه یــا بایــد تعطیــل باشــند و یــا بایــد‬ ‫بــرای حفــظ ســامتی مــردم فاصلــه اجتماعــی‬ ‫و پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت کننــد‬ ‫فــارغ از هرگونــه دســتورالعمل کرونایــی اقــدام‬ ‫بــه اعــزام نیــرو بــرای کنتــرل میــزان فعالیــت‬ ‫دســتگاه هــای پــوز در اختیــار داده شــده بــه‬ ‫اصنافــی کــه تعطیــل یــا نیمــه تعطیــل بــوده‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫سوالی که مردم از مسئولین دارند‬ ‫کرونا برای همه است یا عدهای‬ ‫خاص؟‬ ‫لــذا می طلبــد مســولین ســتاد مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫برخــوردی جــدی در شــرایطی کــه گلســتان در حــال‬ ‫ورود بــه شــرایط حــاد و خطرنــاک اســت کــه ســایر‬ ‫اســتانهای کشــور از ســه مــاه قبــل بــا ایــن ویــروس‬ ‫درگیــر هســتند بــا مدیــران چنیــن دســتگاه های‬ ‫خدماتــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫شــرکت های خدماتــی همچــون شــرکت توزیــع‬ ‫بــرق‪،‬اب‪،‬گاز و ســازمان های بیمه گــر از جملــه مراکــزی‬ ‫هســتند کــه بایــد در این شــرایط بحرانی همپــای مردم‬ ‫و در کنــار انهــا باشــند تــا در مقابل شــان‪.‬‬ ‫در جــای دیگــر کــه گــزارش ان بــه ایــن رســانه‬ ‫از ســوی شــهروندان رســیده نــوع خدمــات‬ ‫دهــی بانک هــا اســت هرچنــد انجــام دورکاری‬ ‫و کاهــش پرســنل و انجــام امــورات اداری بــا‬ ‫حداقــل ظرفیــت از ســوی ســتاد مقابلــه بــا‬ ‫کرونــا تعریــف و بــه تمــام دســتگاه ها و مراکــز‬ ‫خدماتــی ابــاغ شــده امــا اینکــه برخــی بانــک هــا‬ ‫بــا کارکــرد یــک روز در میــان و ان هــم بــا حضــور‬ ‫حداقــل نیــرو در قبــال ایــن همــه مشــغله مــردم‬ ‫کــه قطعــا ً یکــی چــک دارد و دیگــری اقســاط‬ ‫معــوق بانکــی امــری اســت کــه میبایســت بــه‬ ‫ان توجــه و نــگاه ویــژه ای شــود‪.‬‬ ‫برای ثبت نام فقط به یک کافی نت‬ ‫واقع در خیابان چوب بری گرگان‬ ‫مراجعه کنید‬ ‫شــهروندی دیگــر نیــز از نحــوه ثبــت نــام و ارجــاع هــای‬ ‫معنــی دار برخــی پرســنل شــرکت پخش فــراورده های‬ ‫نفتــی مــی گویــد‪ :‬محــل کســب مــن فاقــد گاز طبیعــی‬ ‫مــی باشــد کــه میبایســت بــرای گــرم نمــودن از نفــت‬ ‫ســفید اســتفاده کنــم امــا متاســفانه قــادر بــه گفتــن‬ ‫نــوع برخــورد برخــی عزیــزان شــرکت نفت که ظاهــرا در‬ ‫ایــن دنیــا زندگــی نمــی کننــد بــا شــهروندان نیســتم کــه‬ ‫همــه را بــرای انجــام ثبــت نــام بــه کافی نتی کــه در این‬ ‫شــرایط خــود شــخص مغــازه دار بــه ســختی جــا مــی‬ ‫شــد راهنمایــی مــی کــردن و وقتــی بــه انجــا رفتــم عــده‬ ‫ای زیــادی از هموطنــان را بــا ســنین مختلــف جهــت‬ ‫ثبــت درخواســت دیــدم و بالفاصلــه بــه واحــد روابــط‬ ‫عمومــی شــرکت مذکــور مراجعــه نمــوده کــه در ایــن‬ ‫بیــن بــا مدیــر عامــل شــرکت برخــورد داشــته و قضایــا را‬ ‫بــرای وی گفتــم کــه وی بــا احضــار بــی اطالعــی از ایــن‬ ‫موضــوع بــرای دلجویــی از بنــده دســتور دادنــد کــه کارم‬ ‫را در اداره انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن جــای ســوال اســت که چگونــه مدیرعاملی‬ ‫از عملکــرد پرســنل خــود اطــاع نــدارد و ایــا‬ ‫بایــد شــاکی باشــد کــه رســیدگی شــود مگــر‬ ‫پرســنل حقــوق نمــی گیرنــد کــه بــه امثــال مــن‬ ‫اربــاب رجــوع خدمــات دهنــد اگــر نســبت بــه‬ ‫حقــوق دریافتــی خــود ناراضــی هســتند اجــازه‬ ‫دهنــد افــرادی کــه نیازمنــد و دلســوز هســتند‬ ‫پشــت میــز خدمــت بنشــیند‪.‬‬ ‫حــال پــس از گذشــت ‪ ۱۲‬روز از اعمــال‬ ‫محدودیــت هــا امــروز کــه گلســتان بــا ‪۱۳‬‬ ‫فوتــی ‪ ۵۷۴‬بســتری مــی باشــد نیــز بــا‬ ‫تصمیــم ســتاد مقابلــه بــا کرونــا یــک هفتــه‬ ‫دیگــر بــر محدودیــت هــای شــهرهای قرمــز‬ ‫گلســتان افــزوده شــد کســبه هــای کــه دیگــر‬ ‫تــوان تحمــل فشــار اقتصــادی را نســبت بــه‬ ‫بدهــکاری هایشــان کــه مــدام تحــت فشــار‬ ‫از ســوی طلبکارهــای کــه قاعدتــا برخــی انهــا‬ ‫بانکهــا مــی باشــند نبــوده و از ســوی دیگــر بــرای‬ ‫ســیر کــردن شــکم زن بچــه شــان بــا تــرس یــا‬ ‫غیــر ان بــا شــگردهای مختلــف اقــدام بــه بــاز‬ ‫نمــودن کرکــره محــل کســب خــود مــی کننــد تــا‬ ‫بتواننــد زیــر فشــاری کــه از هــر ســو بــر انهــا‬ ‫بــر انهــا وارد مــی شــود دوام بیاورنــد و قطعــا ً‬ ‫شــهروندان و کســبه مــا دارای قــدرت درک‬ ‫نســبت بــه وضعیــت موجــود هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن طــی ایــن مــدت تعطیلــی اصنــاف‬ ‫شــاهد افزایــش ســرقتها نیــز بــوده ایــم کــه در‬ ‫نــوع خــود شــاید مــی تــوان گفــت بــی ســابقه‬ ‫اســت هــر چنــد گــزارش ان هنــوز توســط‬ ‫جشــن گلریــزان بــرای ازادی قدیمی تریــن‬ ‫زندانــی معســر خراســان شــمالی‪ ،‬کــه ‪ ۲۳‬ســال‬ ‫تحمــل حبــس کــرده اســت‪ ،‬روز دوشــنبه با مشــارکت‬ ‫نیکــوکاران خراســان شــمالی در بجنــورد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫گلریزان ازادی قدیمی ترین‬ ‫زندانی خراسان شمالی برپا‬ ‫شد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از ایرنــا‬ ‫مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی‬ ‫خراســان شــمالی در ایــن اییــن گفــت‪ :‬برخــی از‬ ‫زندانیــان بــه دلیــل یــک حادثــه و یــک اشــتباه‪،‬‬ ‫محکــوم بــه چندیــن ســال حبــس مــی شــوند کــه ایــن‬ ‫مددجویــان پــس از ســالها تحمــل حبــس پشــیمان و‬ ‫بــه نوعــی متنبــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم گرجــی افــزود‪ :‬خانــواده هــای زندانیــان‬ ‫دچــار اســیب هــای اجتماعــی مــی شــوند و هــم اینــک‬ ‫تــاش مــی کنیــم تــا بــا کمــک خیــران ایــن مددجویــان‬ ‫را بــه اغــوش خانــواده بازگردانیــم‪.‬‬ ‫وی بــر لــزوم اقدامــات تربیتــی و اصالحــی در زنــدان‬ ‫هــا اشــاره کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن خصــوص‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ‪ ١٢‬روز گذشــته بیــش از ‪٢٧‬‬ ‫هــزار و ‪ ٨۵٠‬بازرســی از واحدهــای صنفــی در‬ ‫ســطح شهرســتان گــرگان صــورت گرفتــه کــه در‬ ‫ایــن بازرســی بــه هــزار و ‪ ٨١٢‬واحــد صنفــی بــه‬ ‫دلیــل رعایــت نکــردن پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫تذکــر داده شــده و همچنیــن ‪ ۶١‬مــورد هــم پلمــب‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری ‪ -‬بازار کسب و کار‬ ‫مراجــع انتظامــی و قضایــی منتشــر نگردیــده‬ ‫و نمــی تــوان امــار خاصــی را نســبت بــه ایــن‬ ‫موضــوع منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫پارک جنگلی النگدره محلی برای عشق‬ ‫بازی کرونا‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت بــر اســاس گزارشــات‬ ‫میدانــی کــه توســط برخــی شــهروندان از پــارک‬ ‫جنگلــی النگــدره گــرگان نشــان از ســومدیریت‬ ‫و حضــور دختــران و پســرانی اســت کــه جهــت‬ ‫تفریــح و ســرگرمی بــه انجــا ورود پیــدا مــی‬ ‫کننــد فــارق از هرگونــه مداخلــه و ممانعــت از‬ ‫ســوی مراکــز نظارتــی گویــا ســاعت ‪ ۱۶‬النگــدره‬ ‫گــرگان میعادگاهــی بــرای رســیدن عشــق‬ ‫هــای پوشــالی کــه اینــده ای جــز خاطــرات بــد‬ ‫نخواهــد داشــت مــی باشــد‪.‬‬ ‫شــهروندان ســاکن در ایــن محــدوده مــی‬ ‫گوینــد ســاعت ‪ ۴‬عصــر کــه میشــود خیابــان‬ ‫شــده پارکینگــی بــرای پــارک خودروهــای‬ ‫اینگونــه افــراد اســت کــه اگــر بــاز بــودن درب‬ ‫مغــازه جوانــی کــه بــه تازگــی تشــکیل زندگــی‬ ‫داده و بــرای یــک لقمــه نــان بدنبــال روزی‬ ‫اســت بــرای حفــظ ســامتی جامعــه بایــد بســته‬ ‫باشــد حضــور دختــران و پســران در ایــن پــارک‬ ‫جنگلــی چــه معنــی مــی دهــد ‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه شــهروندان ســاکن‬ ‫در ایــن خیابــان منتهــی بــه پــارک جنگلــی مــی‬ ‫گوینــد کــه هیچگونــه نظارتــی در ورود یــا خــروج‬ ‫خودروهــا بــه ایــن بخــش تفریحــی گــرگان‬ ‫وجــود نــدارد از ســوی دیگــر شــاهد ارائــه امــار‬ ‫افزایــش بســتری هــا و مــرگ و میــر هســتیم ‪.‬‬ ‫افزایش قیمت کاالهای اساسی به چه‬ ‫قیمتی‬ ‫از ســوی دیگــر افزایــش قیمــت کاالهــای‬ ‫اساســی بــه بهانــه گرانــی بــا چــراغ ســبز‬ ‫مســئولینی کــه قــول عــدم افزایــش و یــا کمبــود‬ ‫ان را داده بودنــد در شــرایط موجــود شــبه‬ ‫برانگیــز بــوده و نیــاز بــه تامــل و تفکــر دارد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت یکــی از راههــای کــه مــی تــوان‬ ‫بــه مــردم و بویــژه اصنــاف توســط دولــت خدمــات داد‬ ‫حــذف مالیــات کســبه بــرای مــدت مذکــور و نادیــده‬ ‫گرفته شــدن اقســاط وامهای ســت که می بایســت در‬ ‫ایــن مــاه هــا پرداخــت شــود هماننــد مــاه هــای ابتدایــی‬ ‫ســال لحــاظ گــردد و عــدم ترتیــب اثــر دادن بــه چــک‬ ‫هــای کــه ســر رسیدشــان در ایــن روزهــا اســت‪.‬‬ ‫اینکــه اصنــاف تعطیــل شــوند امــا فکــری بــه حــال‬ ‫روزشــان نشــود و اگــر هــم توجــه ای هســت بــا شــرایط‬ ‫ســخت و غیــر قابــل توجیــه اقتصــادی اســت کــه ان‬ ‫هــم دارای شــرایط و ضوابــط خاصــی اســت‪.‬‬ ‫اینجاســت کــه بایــد مســولین نیــز هماننــد اصنــاف و‬ ‫مــردم در کنــار مــردم باشــند تــا در مقابــل شــان‪.‬‬ ‫ایــن اداره برنامــه هــای متنوعــی را اجــرا کــرده کــه‬ ‫بســیار هــم موثــر بــوده اســت و میــزان بازگشــت بــه‬ ‫زنــدان مددجویــان امــوزش دیــده در برنامه هــای‬ ‫اصــاح و تربیــت بــه ‪ ۲‬تــا ســه درصــد رســیده کــه ایــن‬ ‫نــرخ در بقیــه زندانیــان ‪ ۱۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫گرجــی در بخــش دیگــری از ســخنانش در خصــوص‬ ‫قدیمی تریــن زندانــی اســتان بــا ‪ ۲۳‬ســال تحمــل‬ ‫حبــس‪ ،‬گفــت‪ :‬در راســتای اجــرای سیاســت های‬ ‫کلــی قضایــی و کاهــش جمعیــت کیفــری و بــا هــدف‬ ‫پیگیــری طــرح پایــش و غربالگــری در زندان هــا بــا‬ ‫حضــور در زنــدان بجنــورد‪ ،‬بــا قدیمــی تریــن زندانــی‬ ‫اســتان دیــدار و گفــت و گــو داشــته ایم کــه هــم اینــک‬ ‫بــرای ازادی وی تــاش می کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن فــرد قبــل از زندانی شــدن بــرای کار به‬ ‫تهــران ســفر کــرده بــود کــه در محــل کار بــه دالیلــی بــا‬ ‫یکــی از همکارانــش درگیــر شــده و ایــن حادثــه بــه قتــل‬ ‫وی شــده بــود‪ ،‬ایــن مددجــو قاچاقچــی مــواد مخــدر و یا‬ ‫ســارق نیســت بلکــه در ســن جوانــی از شــهر خــود بــرای‬ ‫کار مهاجــرت کــرده‪ ،‬امــا متاســفانه درگیــر یــک حادثــه و‬ ‫قتل ناخواســته شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی‬ ‫خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه ایــن مددجــوی‬ ‫زندانــی متاهــل و دارای یــک فرزنــد اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫مددجــوی زندانــی هــم اینــک در زنــدان بجنــورد ســرگرم‬ ‫فعالیــت در زمینــه تولیــد صنایــع دســتی اســت و در‬ ‫کارهــای فرهنگــی نیــز مشــارکت موثــری دارد‪.‬‬ ‫گرجــی گفــت‪ :‬ایــن گلریــزان بــرای قدیمــی تریــن فــرد‬ ‫زندانــی در اســتان و همچنیــن ازادی تعــدادی زن‬ ‫زندانــی گرفتــه شــده اســت کــه بــرای ازادی انــان بــه ‪۲‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۶۷۰‬میلیــون ریــال مشــارکت نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای ازادی قدیمــی تریــن زندانــی بجنورد یک‬ ‫میلیــارد و ‪ ۳۵۰‬میلیــون نیــاز اســت و مابقــی این مبلغ نیز‬ ‫حمیــدی بــا بیــان اینکــه رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی بــرای واحدهــای صنفــی الزامــی‬ ‫اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا اصنــاف گــرگان ملــزم بــه رعایــت پروتــکل‬ ‫بهداشــتی هســتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬شــهروندان هرگونه تخلف و‬ ‫یــا عــدم رعایــت نکــردن پروتــکل بهداشــتی از ســوی‬ ‫اصنــاف می تواننــد بــا شــمار ه ‪ ١٩٠‬تمــاس حاصــل‬ ‫کننــد و ایــن شــبکه ظــرف مــدت ‪ ۴٨‬ســاعت بــا‬ ‫متخلفــان برخــورد قانونــی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫محدودیت های هوشمند‬ ‫بر میزان فوتی های‬ ‫کرونایی تاثیر گذار بود‬ ‫حــق شــناس گفــت‪ :‬براســاس مصوبــه ســتاد‬ ‫کرونــا محدودیــت هــای هوشــمند مقابلــه بــا‬ ‫کرونــا بــه مــدت یــک هفتــه دیگــر در اســتان‬ ‫گلســتان تمدیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار و بــه نقــل از‬ ‫خبرگــزاری شبســتان‪« ،‬هــادی حــق شــناس»‬ ‫(جمعــه ‪ ۱۴‬اذر) اظهــار کــرد‪ :‬همانطــور کــه ســتاد‬ ‫ملــی کرونــا اعــام کــرده بــرای اینکــه از نتیجــه‬ ‫محدودیــت هــای هوشــمند اطمینــان حاصــل‬ ‫شــود مجبــور هســتیم محدودیــت هــای هوشــمند‬ ‫مقابلــه و پیشــگیری از کرونــا را بــه مــدت یــک‬ ‫هفتــه دیگــر اجــرا کنیــم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بابیــان اینکــه ایــن‬ ‫محدودیــت هــا در شــهرهای قرمــز و نارنجــی‬ ‫اســتان اعمــال مــی شــود‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬همچــون‬ ‫دو هفتــه گذشــته ورود و خــروج خودروهــا بــه‬ ‫شــهرهای قرمــز و نارنجــی اســتان ممنــوع اســت و‬ ‫متخلفــان اعمــال قانــون خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫حــق شــناس یــاداور شــد‪ :‬از مــردم شــریف‬ ‫اســتان بــرای صبــوری و رعایــت ایــن پروتــکل‬ ‫هــای بهداشــتی و از عواملــی کــه ناظــر بــر اجــرا‬ ‫بودنــد تشــکر مــی کنــم‪ ،‬در اســتان همــه مــردم‬ ‫بــه ویــژه کســبه پروتــکل هــا را رعایــت کردنــد و‬ ‫ارزیابــی همــه دســتگاه هــای اجرایــی ایــن بــود‬ ‫کــه بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد پروتــکل هایــی کــه در‬ ‫محدودیــت هــای هوشــمند در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫بــود در اســتان رعایــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬همــان تعــداد اندکــی کــه ایــن‬ ‫پروتــکل هــا را رعایــت نکردنــد شــرایط اســتان‬ ‫را در وضعیــت شــکننده قــرار داده اســت و‬ ‫نمــی توانیــم بیــان کنیــم اســتان از شــرایط‬ ‫قرمــز خــارج شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ابــراز داشــت‪ :‬بــا رعایــت‬ ‫پروتــکل هــا در دو هفتــه گذشــته تعــداد‬ ‫عزیزانــی کــه از دســت دادیــم کاهــش یافتــه‬ ‫اســت و امارهــای ســه روز گذشــته نســبت‬ ‫بــه ســه روز ابتــدای طــرح نشــان مــی دهــد‬ ‫کــه ‪ ۴۰‬درصــد میــزان فوتــی هــای کرونایــی‬ ‫در اســتان کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــرای ازادی زنــان زندانــی هزینه خواهد شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار بجنــورد نیــز در ایــن اییــن بــر ازادی زنــان‬ ‫از زنــدان هــا تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬حضــور زنــان در‬ ‫زنــدان بــه عنــوان بانــوان خانــواده‪ ،‬می توانــد وقــوع‬ ‫اســیب هــای اجتماعــی را افزایــش داده و تــاش‬ ‫همــه مــا بــر ایــن اســت کــه بــا ازادی زندانیــان زن‪،‬‬ ‫اســیب ها را کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫غالمرضــا عــوض زاده افــزود‪ :‬بعضــا ً کــودکان زیــر‬ ‫‪ ۲‬ســال نیــز بــه همــراه زنــان زندانــی در زنــدان هــا‬ ‫بــه ســر می برنــد کــه ایــن وضعیــت بســیار ناراحــت‬ ‫کننــده و غیرقابــل پذیــرش اســت‪.‬‬ ‫ایــن اییــن بــا همــکاری و مشــارکت انجمــن حمایــت از‬ ‫ازادی زندانیــان‪ ،‬فرمانــداری بجنــورد و اداره کل زنــدان‬ ‫هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در ســالن شــهید‬ ‫ماژانــی فرمانــداری بجنــورد برگــزار شــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی در مــورد کاهــش اســتفاده از ماســک مــی گویــد‪ :‬در ابتــدای‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا بــا وجــود اینکــه اســتان در وضعیــت حــاد و بحرانــی نبــود‪ ،‬مــردم بســیار بیشــتر پروتــکل هــا‬ ‫و توصیــه هــا را رعایــت مــی کردنــد‪ ،‬امــا بررســی هــای مــا نشــان داده کــه ایــن روزهــا بــی توجهــی هــا بــه رعایــت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی کاهــش یافتــه و تنهــا ‪ ۳۸‬درصــد از مــردم اســتان از ماســک اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫کاهش ‪38‬‬ ‫درصدی مرگ‬ ‫گزارش و نقد‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬اذر ‪1399‬‬ ‫بخوریم یا نخوریم؟‬ ‫هنگامــه خانــدوزی‪ -‬مســئول ســازمان بســیج‬ ‫جامعــه پزشــکی ســپاه نینــوا گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫ابعــاد اســیب زنندگــی کرونــا گســترده تــر از‬ ‫هشــت ســال جنــگ تحمیلــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تاکنــون هــزار و ‪ ۵۲۸‬تیــم در ســه‬ ‫عرصــه مراقبتــی‪ ،‬نظارتــی و حمایتــی در ایــن‬ ‫طــرح ســاماندهی شــده اند‪.‬‬ ‫مســئول ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی ســپاه‬ ‫نینــوا گلســتان اضافــه کــرد‪ :‬افــراد مســن و دارای‬ ‫بیمــاری زمینـه ای‪ ،‬افــراد مشــکوک و کســانی کــه‬ ‫نتیجــه تســت انهــا مثبــت شــده‪ ،‬تحــت رصــد‬ ‫و شناســایی تیم هــای نظارتــی طــرح شــهید‬ ‫ســلیمانی قــرار خواهنــد گرفــت تــا زنجیــره‬ ‫انتقــال ویــروس منقطــع شــود‪.‬‬ ‫همــه مســئوالن ایــن روزهــا در تــاش هســتند‬ ‫تــا بتواننــد امــار مــرگ و میــر ناشــی از کرونــا را‬ ‫کمتــر کننــد و شــرایط بهتــری را‬ ‫اگــر محدودیتهــای کرونایــی همچنــان ادامــه‬ ‫داشــته باشــد و در کنــار ان تعــدادی انــدک ایــن‬ ‫مســئله را ســهل انــگاری بگیرنــد مطمئننــا نمــی‬ ‫توانیــم شــاهد کنتــرل بیمــاری کرونــا باشــیم‬ ‫پــس بــرای اینکــه بعنــوان انســان هــای کــه همــه‬ ‫داخــل یــک کشــتی نشســته ایــم و بــرای نجــات‬ ‫جــان خــود و عزیزانمــان نیــاز اســت کــه بــه‬ ‫دســتورالعمل هــا احتــرام بگذاریــم و مصوبــات‬ ‫ســتاد کرونــا را رعایــت کنیــم تــا هــم بــه ســامت‬ ‫خــود کمــک کــرده باشــیم و هــم شــرایط جامعــه‬ ‫بــه حالــت عــادی بگــردد تــا کســب و کارهــا بــه‬ ‫فنــا نرونــد‪.‬‬ ‫بازار کسب کار‬ ‫را در گوگل جستجو کنید‬ ‫مدیــرکل پســت خراســان شــمالی در‬ ‫ارتبــاط بــا ســامانه جدیــد دریافــت کدپســتی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون بــا راه انــدازی‬ ‫ســامانه جدیــد درگاه خدمــات الکترونیکــی‬ ‫جی نــف بــه ادرس ‪ gnaf.post.ir‬شــهروندان ‪،‬‬ ‫ســازمان ها و نهادهــای دولتــی و بنگاه هــای‬ ‫اقتصــادی می تواننــد بــا مراجعــه بــه ایــن‬ ‫ســامانه‪ ،‬خدمــات کدپســتی را بــدون مراجعــه‬ ‫حضــوری بــه واحدهــای پســتی دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی اکبــر خانــی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬خریدهــای مــردم بــا شــیوع ویــروس کرونــا‪،‬‬ ‫و تعطیلــی برخــی از اصنــاف و مراکــز ارائــه خدمــات‬ ‫و کاهــش ترددهــا موجــب شــده پســت اســتان حجــم‬ ‫بســیار باالیــی از جــا بــه جــای هــا را برعهــده گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پســت اســتان عــاوه بــر توزیع مرســوالت‬ ‫اینترنتــی بــا ارائــه خدمــات نیابتــی توانســت حجــم‬ ‫وســیعی از تــردد هــای غیــر ضــرور را کاهــش دهــد و‬ ‫از خــروج شــهروندان از منــزل جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل پســت خراســان شــمالی در ارتبــاط‬ ‫بــا ســامانه جدیــد دریافــت کدپســتی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬هــم اکنــون بــا راه انــدازی ســامانه‬ ‫خراسان شمالی در شاخص‬ ‫گازرسانی از میانگین کشور‬ ‫باالتر است‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن اســتان در شــاخص بهره منــدی‬ ‫گاز شــهری و روســتایی هــم اکنــون از میانگین‬ ‫کشــور باالتــر اســت و بــه همیــن دلیــل اواخــر‬ ‫امســال جشــن پایــان گازرســانی را خواهیــم‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫اســماعیل مقصودلــو صبــح پنــج شــنبه‬ ‫در مراســم افتتاحیــه متمرکــز طــرح شــهید‬ ‫ســلیمانی اظهارکــرد‪ :‬ابعــاد اســیب زنندگــی ایــن‬ ‫ویــروس نحــس طــی ‪ ۱۰‬مــاه گذشــته حتــی از‬ ‫جنــگ تحمیلــی هشــت ســاله هــم گســترده تر‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫مقصودلــو بیــان کــرد‪ :‬تقویــت و تشــدید نظــارت‬ ‫بــر اجــرای پروتکل هــای بهداشــتی و فاصلــه‬ ‫گذاری هــای اجتماعــی از جملــه اهدافــی اســت‬ ‫کــه بایــد در قالــب طــرح درســت اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫شمـاره ‪277‬‬ ‫مرغ معضل است یاضایعات مرغ؟‬ ‫ابعاد اسیب زنندگی‬ ‫کرونا گسترده تر از هشت‬ ‫سال جنگ تحمیلی‬ ‫وی افــزود‪ :‬چکیــده طــرح شــهید ســلیمانی بــر‬ ‫مبنــای ایــن اســت کــه نگذاریــم ویــروس مــا را‬ ‫مدیریــت کنــد و اقداماتــی را بــه کار بگیریــم تــا‬ ‫بحــران توســط مــا مدیریــت شــود‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫سهیال عالالدین ‪ -‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫گــزارش هــای زیــادی در مــورد خطــرات مصــرف‬ ‫گوشت‪,‬اب‪,‬پاستیل‪,‬نمک‪,‬شیر‪,‬برنج‪,‬شــکر‪,‬می‬ ‫ان وعــده‪ ,‬چربــی حیوانی‪,‬قهوه‪,‬چــای وهــزاران‬ ‫موادغذایــی دیگــر وجــود دارد کــه یــا بایــد از‬ ‫مصــرف ان اجتنــاب بورزیــم یــا بــی خیــال؛ همــه‬ ‫چــی مصــرف کنیــم و یــک لیــوان اب هــم روی ان‪.‬‬ ‫مرغ معضل است یاضایعات مرغ؟‬ ‫بخوریم یا نخوریم؟‬ ‫خیلــی از تغذیــه هــا را بــه دالیلــی از جملــه ناســالم‬ ‫بــودن بــه بــدی شــهرت داده انــد و لــذت مصــرف ان را‬ ‫از مــا گرفتــه انــد ‪ .‬باورهــای کــه البته بــا واقعیت چندان‬ ‫همســان نیســت چــرا کــه خیلــی از مــواد مغــزی کــه‬ ‫مــوارد منــع مصــرف ان بنــا بــه هــر دلیلــی صــادر شــده‬ ‫اســت از سیســتم ایمنــی ســالم پشــتیبانی مــی کننــد‬ ‫و حکــم التیــام زخــم و کمــک بــه ان را دارد و سرشــار‬ ‫از پروتئیــن و مــواد معدنــی هســتند و مــی تواننــد یــک‬ ‫مکمــل ســالم باشــد و بــه میــزان قابــل توجهــی ‪,‬گزینــه‬ ‫ی خوبــی بــرای درمــان بســیاری از بیمــاری هــا بــرای‬ ‫نتایــج بهتــر هســتند‪.‬‬ ‫تناقــض و دوگانگــی هــای مصرفــی کــه بوجــود امــده‬ ‫اســت درســت اســت کــه تحقیقــات ثابــت کــرده انــد کــه‬ ‫حــل معمــا ‪,‬فــوق العــاده بــرای مغــز مفیــد اســت ‪,‬ذهــن ر‬ ‫ا تیزتــر مــی کنــد‪ ,‬حافظــه را بهبــود مــی بخشــد وبــه ما می‬ ‫امــوزد کــه بــه جزییــات کوچــک توجــه کنیــم‪ ,‬ســرگرم مــی‬ ‫کنــد و ذهــن را بــه چالــش مــی کشــد امــا در حــد همــان‬ ‫چالــش ذهــن و سیســتم ایمنــی مــا را باقــی مــی گــذارد ‪.‬‬ ‫درســت مثــل اینکــه بپرســم اول مــرغ بــوده یــا تخــم‬ ‫مــرغ ؟ بعــد هنــوز بــه جــواب قطعــی در ایــن خصــوص‬ ‫نرســیده ایــم پرســش هــای بعــدی را هــم بــا چالــش‬ ‫ســنگین تــر بــه همــراه مشــکالت ان مطــرح کنیــم ‪.‬‬ ‫شــاید در حــال حاضــر ایــن ســوال در ذهــن شــما‬ ‫پیــش امــده باشــد کــه ایــن نویســنده یــا خبرنــگار‬ ‫محتــرم اصــل ماجــرای ذهنــی اش چــه مــی توتانــد‬ ‫باشــد کــه اینگونــه گلچیــن گلچیــن نطــق مــی کنــد ‪.‬‬ ‫راســتش چنــد روز پیــش بــه همــراه دو تــن از‬ ‫دوســتان ‪ ,‬دم دمــای غــروب بــرای خریــد مــرغ وارد‬ ‫بازار معروفی شــدیم خیلی جالب بود چند ســاعت‬ ‫جلوتــر از ان دم دمــای غــروب اعــام کــرده بودنــد‬ ‫کــه مــرغ شــده کیلویــی ‪۳۵۰۰۰‬هزار تومــان ‪ ,‬وای از‬ ‫ان صفــی کــه ایجــاد شــده بــود و مرغــی کــه اهنــگ‬ ‫جدایــی ســاز کــرد وناگهــان از ســفره پــرواز و زندگــی‬ ‫را از نبــود خــود بــرای مــا جهنــم کرد و اســباب ســکته‬ ‫هــا را فراهــم …‪ ..‬هرچــی در مــورد ان بگویــم زیــاده‬ ‫روی مــی شــود وبدتــر از ان صفــی بــود کــه بــرای‬ ‫ضایعــات ایــن مــرغ ایجــاد شــده بــود ‪.‬‬ ‫جدیــد درگاه خدمــات الکترونیکــی جی نــف بــه‬ ‫ادرس ‪ gnaf.post.ir‬شــهروندان ‪ ،‬ســازمان ها‬ ‫و نهادهــای دولتــی و بنگاه هــای اقتصــادی‬ ‫می تواننــد بــا مراجعــه بــه ایــن ســامانه‪،‬‬ ‫خدمــات کدپســتی را بــدون مراجعــه حضــوری‬ ‫بــه واحدهــای پســتی دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫خانــی در ادامــه افــزود‪ :‬تمــام ظرفیــت هــا در راســتای‬ ‫خدمــت رســانی در زمــان شــیوع ویــروس کرونــا به کار‬ ‫گرفتــه شــده و کارکنــان پســت بــا تــاش مضاعــف بــه‬ ‫خدمــت رســانی ادامــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫مطابــق دســتورالعمل هــای اعالمــی اجــرا مــی شــود و‬ ‫مجموعــه پســت اســتان تمــام تالش خــود را در راســتای‬ ‫ســامت شــهروندان و کارکنــان بــه کار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ویــدر ارتبــاط بــه نقــش مهــم پســت در ارائــه‬ ‫خدمــات افــزود‪ :‬در شــرایط عــادی خدمــات‬ ‫پســتی نقــش مهمــی را در کاهــش هزینه هــا‪،‬‬ ‫کاهــش ســوخت ‪ ،‬کاهــش الودگــی هــوا و‬ ‫همچنیــن در بهــره وری ملــی دارد امــا بــا توجــه‬ ‫بــه شــرایط شــیوع ویــروس کرونــا و گرفتــاری‬ ‫بنــده خدایــی کــه در دو ســه قدمــی مــن ایســتاده بــود‬ ‫تقاضــای ســه کیلــو ضایعــات مــرغ بــرای دوتــا ســگ خــود‬ ‫کرد که با نداریم اقای فروشــنده روبه رو شــد و همین‬ ‫امــر نداریــم ایــن جــوان ســی و هفــت هشــت ســاله را‬ ‫خشــمگین کــرده بــود کــه‪ :‬اقــا ایــن چــه وضعشــه‪ ,‬هــر‬ ‫چــی ســنگه پــای لنگــه‪ ,‬بــه دل بخــواه خودتــان ضایعــات‬ ‫مــی فروشــین و…پــدر مــردم ودر اورین‪ .‬مســئول بیشــتر‬ ‫بیماریهــای موجــود امثــال شــماها هســتین ‪ ,‬مــن مــی‬ ‫دونــم ایــن ضایعــات رو بــه کــی و کجــا مــی فروشــین‬ ‫و‪..‬و‪..‬و…ایــن شــد کــه نظــر مــا از خریــد مــرغ برگشــت و‬ ‫رفتیــم ســراغ گــزارش ضایعــات مــرغ‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه نــکات بهداشــتی و ســامتی کــه‬ ‫در حــوزه ســامت وجــود دارد مصــرف مــرغ بــا‬ ‫ضایعــات ان مضــر اســت یــا مفیــد ؟ در کل مصــرف‬ ‫بکنیــم یــا نکنیــم…‪.‬‬ ‫برخــی خانــواده هــا پوســت مــرغ را از قســمت هــای‬ ‫دیگــر ان مضرتــر مــی داننــد و بــر ان باورنــد کــه چربــی‬ ‫زیــر پوســت مــرغ حــاوی هومرمــون اســت و عامــل‬ ‫اصلــی رویــش موهــای زائــد ‪ ,‬جــوش‪ ,‬کیســت تخمــدان‬ ‫در بــدن خانــم هــا و ود اقایــان باعــث نارســایی در‬ ‫هورمــون جنســی و در کــودکان موجــب افزایــش وزن‬ ‫مــی شــود هرچنــد از نظــر علمــی هم ثابت شــده اســت‬ ‫داروهــای انتــی بیوتیکــی ‪ ,‬فلــزات ‪,‬ســموم و افت هایی‬ ‫کــه همــراه دانــه هــای جــو و ذرت بــه جیــره ی غذایــی‬ ‫مــرغ افــزوده مــی شــود در بافــت هــای نــرم و پرچــرب‬ ‫همچــون پوســت‪,‬جگر‪ ,‬سنگدان…‪.‬رســوب و مصــرف‬ ‫ان باعــث تضعیــف سیســتم ایمنــی بــدن افزایــش‬ ‫کلســترول بــر خــون هــم مــی شــود ‪.‬‬ ‫مصــرف غیــر مجــاز و بــدون نســخه انــواع انتــی‬ ‫بیوتیــک هــا و دارو هــای شــیمیایی بــرای مهــار بیمــاری‬ ‫هــای عفونــی و کنتــرل بیمــاری هــای انگلــی و ویــروس‬ ‫باعــث عــوارض مختلــف دیگــری همچون ســرطان زایی‬ ‫‪ ,‬جهش زدایی ‪,‬مســمومیت وایجاد الرژی می شــودکه‬ ‫مهمتریــن عارضــه یــان مقاومــت دارویــی بــه انواعــی از‬ ‫انتــی بیوتیــک هــا ســت کــه موجــب کــم یابی اثر شــدن‬ ‫ان در بــدن مصــرف کننــده مــی شــود‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــم بــا وجــود ایــن همــه مضــرات‬ ‫و افزودنــی هــای غیــر مجــاز کــه بیشــتر کبابــی هــا و‬ ‫رســتوران هــا و تولیــد کننــدگان سوســیس و کالبــاس‬ ‫از ان اســتفاده مــی کننــد واغلــب هــم بــه صــورت‬ ‫خمیــر مــرغ و بــرای جلوگیری از فاســد شــدن ‪ ,‬ترکیبات‬ ‫انتــی بیوتیکــی و کلــر مــی زننــد و بــرای پــف کــردن ان‬ ‫از جــوش شــیرین اســتفاده مــی کننــد و در بررســی‬ ‫هایــی هــم مشــخص شــده برخــی از سوســیس و‬ ‫کالبــاس هــای موجــود در بــازار از بافــت هــای غیــر‬ ‫مجــاز مثــل تــاج خــروس و پوســت مــرغ تهیــه شــده‬ ‫بخشــی از جامعــه و ضــرورت در خانــه مانــدن‬ ‫ایــن نقــش اهمیــت بیشــتری یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل پســت خراســان شــمالی در ارتبــاط بــا‬ ‫تعــداد مراســات پســتی طــی ‪ ۸‬مــاه گذشــته گفــت‪:‬‬ ‫در هشــت مــاه امســال تعــداد ‪ ۹۹۴‬هــزار و ‪۳۳۸‬‬ ‫فقــره مرســوله در ســطح اســتان جــا بــه جــا شــده‬ ‫کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال ‪ ۱۷‬درصــد‬ ‫رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫خانــی افــزود‪ :‬همچنیــن پســت اســتان در شــاخص‬ ‫ترافیــک بســته و امانــت صــادره بــا فراوانــی‪۹۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۳۰‬فقــره مرســوله نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال گذشــته ‪ ۱۲۶‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫انجام خدمات قبول و توزیع از طریق‬ ‫‪ ۷۶‬واحد پستی‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ســطح شــهر و روســتا توســط ‪۷۶‬‬ ‫واحــد پســتی خدمــات قبــول و توزیــع مرســوالت بــه‬ ‫صــورت روزانــه انجــام می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل پســت اســتان خراســان شــمالی بــه‬ ‫انــد‪ .‬بــا همــه ی اینهــا بازهــم ســر دوراهــی قــرار داریــم‬ ‫کــه ایــا مضرنــد یــا مفیــد؟‪.‬‬ ‫بــا اینکــه چندیــن بــار از ســمت ســازمان غــذا و‬ ‫دارو خبــر ممنوعیــت اســتفاده از خمیــر مــرغ در‬ ‫سوســیس و کالبــاس اعــام و از چرخــه ی تولیــد‬ ‫حــذف و مرغــوب نبــودن ان مشــخص شــد امــا از‬ ‫زبــان بعضــی از فروشــندگان مــرغ و مشــتریان‬ ‫ان شــنیده مــی شــود بــه بهانــه ی خریــد ضایعــات‬ ‫مــرغ بــرای ســگ و گربــه بــه قیمــت …‪ .‬بــه برخــی‬ ‫از تولیدکننــدگان سوســیس و کالبــاس ‪,‬کبابــی هــا‬ ‫ضایعــات مــر غ ارائــه مــی دهنــد و چنــدان کنترلــی‬ ‫هــم بــر ایــن قضایــا نمــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن درســت اســت کــه پوســت مــرغ دارای مقــداری‬ ‫چربــی اســت و بــه گفتــه ی دانشــکده ســامت‬ ‫عمومــی هــاوارد ‪,‬بســیاری اوقــات چربــی موجــود در‬ ‫غذاهــای حیوانــی چربــی اشــباع شــده اســت کــه در‬ ‫صــورت زیــاده روی ‪ ,‬کلســترول و خطــر بیمــاری هــای‬ ‫قلبــی را افزایــش مــی دهــد امــا اکثــر چربــی موجــود‬ ‫در پوســت مــرغ چربــی هــای غیــر اشــباع مفیــد بــرای‬ ‫قلــب اســت امــا حقیقتــا بایــد گفــت کــه در کشــور مــا‬ ‫پــر مصــرف تریــن موادغذایــی مــرغ اســت و بیشــتر‬ ‫مــردم بــه غیــراز قســمت هــای اصلــی مــرغ از انواعــد‬ ‫بخــش هــای ان ماننــد بــال و گــردن ‪ ,‬دل وجگــر‪,‬‬ ‫ســنگدان‪ ,‬پوســت ‪,‬دنبالچــه و پــای مــرغ را مصــرف‬ ‫مــی کننــد کــه بــه قولــی بــرای ســامتی مضــر اســت‪.‬‬ ‫پوســت مــرغ‪ ,‬دنبالچه‪,‬ســنگدان …‪.‬بــه خاطــر کالــری بــاال‪,‬‬ ‫انتــی بیوتیــک هــای مصرفــی‪ ,‬فلــزات ســنگین ‪,‬ســموم و‬ ‫افــت کــش هــا و داشــتن چربــی بــاال بــرای همــه ی رده‬ ‫ی ســنی مضــر اســت و مصــرف ان ســبب بــروز عوارضــی‬ ‫ماننــد بیماریهــای قلبــی و عروقــی‪ ,‬افزایــش چربــی خون و‬ ‫کلســترول بــاال‪ ,‬رشــد کیســت در رحــم ‪ ,‬اکنــه هــای شــدید‬ ‫پوســتی ‪ ,‬چاقــی و اضافــه وزن مــی شــودو منــع مصــرف‬ ‫چنیــن فــراورده هایــی اعــام مــی شــود ‪.‬‬ ‫حــال بــا توجــه بــه توضیحــات ارائــه شــده بــه نظــر‬ ‫شــما مــرغ معضــل اســت یــا ضایعــات مــرغ‪ .‬اول‬ ‫مــرغ بــوده یــا تخــم مــرغ ؟‬ ‫ای فدای ژامبون رنگین تو‬ ‫سوپ های داغ و ان ته چین تو‬ ‫از فراقت قلب بشقابم شکست‬ ‫قاشق و چنگال من در غم نشست‬ ‫زندگی بی تو جهنم می شود‬ ‫سکته ‪,‬اسبابش فراهم می شود‬ ‫ای فدای قد قدایت …‪.‬‬ ‫این دل و جانم فدایت …‪..‬‬ ‫دستمان از گوشت دور است ای نگار‬ ‫پس تو دیگر اشکمان را در نیار……‬ ‫حســن رضــا میربلوکــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ضریــب نفــوذ گاز در ایــن اســتان در بخــش‬ ‫شــهری ‪ ۱۰۰‬درصــد و در بخــش روســتایی‬ ‫‪ ۹۹.۷‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن شــاخص در کشــور در بخــش‬ ‫خانوارهای شــهری ‪ ۹۵‬درصد و روســتایی ‪۸۳‬‬ ‫درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا گاز رســانی بــه ســه روســتای‬ ‫باقــی مانــده در ایــن اســتان ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫خانوارهــای روســتایی واجــد شــرایط از نعمــت‬ ‫گاز بهــره منــد می شــوند و تــا پایــان ســال‬ ‫جشــن گازرســانی در اســتان برگــزار خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫میربلوکــی اظهــار داشــت‪ ۸۱ :‬درصــد گاز‬ ‫مصرفــی اســتان در ‪ ۶‬مــاه امســال در بخــش‬ ‫صنعــت اســتفاده شــده اســت کــه نشــان‬ ‫دهنــده حمایــت شــرکت گاز از تولیــد و‬ ‫اشــتغال اســت و همچنیــن در بخش هــای‬ ‫خانگــی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل‬ ‫میــزان ‪ ۱۳‬درصــد مصــرف گاز افزایــش یافتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اولویــت مصــرف گاز بــرای‬ ‫شــرکت ملــی گاز ایــران در بخــش خانگــی و‬ ‫گرمایشــی اســت و ســایر مصــارف در اولویــت‬ ‫بعــدی قــرار می گیرنــد؛ ولــی ایــن بــدان معنــا‬ ‫نیســت کــه ســایر مصــارف مــورد توجــه شــرکت‬ ‫گاز نیســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر اســاس امارهــای موجــود‬ ‫خانوارهــای ایرانــی حــدود ســه برابــر میانگیــن‬ ‫جهانــی مصــرف گاز‪ ،‬اب و بــرق دارنــد کــه‬ ‫از تمامــی مشــترکان گاز انتظــار مــی رود بــا‬ ‫مصــرف ایمــن و بهینــه گاز طبیعــی ضمــن‬ ‫حفــظ محیــط زیســت و کاهــش هزینه هــای‬ ‫خانــوار‪ ،‬امــکان اســتفاده از ایــن نعمــت‬ ‫خــدادادی را بــرای دیگــران فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬صرفه جویــی کــم‬ ‫مصــرف کــردن نیســت‪ ،‬درســت مصــرف کــردن‬ ‫اســت بنابرایــن بایــد بــا صرفــه جویــی امــکان‬ ‫توســعه گازرســانی در ایــن اســتان سرســبز را‬ ‫فراهــم ســاخته و انــرژی مــورد نیــاز نسـل های‬ ‫اینــده را هــدر ندهیــم‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت دارد کــه ‪ ۴۴‬درصــد انــان در نواحــی‬ ‫روســتایی ســکونت دارنــد‬ ‫رشــد مرســوالت خریــد اینترنتــی اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن مــدت حــدود ‪ ۴۷‬درصــد‬ ‫رشــد در مرســوالت اینترنتــی وارده بــه اســتان‬ ‫و ‪ ۹۱۲‬درصــد در مرســوالت اینترنتــی صــادره از‬ ‫اســتان رشــد ترافیکــی داشــته ایــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اداره کل پســت اســتان خراســان‬ ‫شــمالی بــا جــا بــه جایــی مرســوالت بیشــترین‬ ‫خدمــت رســانی را در دوران شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه از ظرفیــت اداره پســت بــرای‬ ‫ارایــه خدمــات بــه احــاد جامعــه بــا وجــود شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا بایــد اســتفاده شــود گفــت‪ :‬خدمــات‬ ‫پســتی قطــع زنجیــره کرونــا را هموارتــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫خانــی بــا بیــان اینکــه مراجعــه کننــدگان بــه‬ ‫باجه هــای پســتی حتمــا بایــد از ماســک اســتفاده‬ ‫کننــد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬کارکنــان باجه هــا نیــز تمــام‬ ‫پروتکل هــا را رعایــت کــرده و تــاش دارنــد بــرای‬ ‫جلوگیــری از ازدحــام ‪ ،‬کار ارســال مرســوالت را بــا‬ ‫ســرعت بیشــتری انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫افزایش‪۵۰‬درصدی ترافیک‬ ‫کاری پست باوجودکرونا‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چه ساده‬ ‫زندگی را‬ ‫پنداشتند‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬اذر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫ایــن روزهــا کــه دیگــر تصــور جهانــی فــارغ از ویــروس کرونــا ممکــن نیســت جــای ان دارد کــه مــردم بیشــتر مراقــب خــود و‬ ‫دیگــران باشــند و اســتفاده از ماســک کمتریــن کاری اســت کــه هــر یــک از مــا مــی توانیــم انجــام دهیــم امــا گویــا اجبــاری کــردن‬ ‫ماســک هــم تاثیــری در اســتفاده از ان نگذاشــته اســت‪.‬‬ ‫نزدیــک بــه هشــت مــاه از شــیوع ویــروس کرونــا مــی گــذرد و کوویــد ‪ ۱۹‬روزانــه دههــا نفــر را بــه کام مــرگ کشــانده و هــزاران‬ ‫مبتــا بــه فهرســت گرفتــاران خــود اضافــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شماره ‪277‬‬ ‫بیش از‪۴۹‬هزار معلول‬ ‫در گلستان‬ ‫ازمون کمی بیش از‪۱۶۰‬نازل ‪CNG‬دراستان گلستان‬ ‫رئیــس اداره اوزان و مقیــاس هــای اســتاندارد گلســتان از ازمــون کمــی بیــش از ‪ ۱۶۰‬نــازل ‪ CNG‬در اســتان‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫محمد جابرصفایی گفت‪ :‬یکی از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران ازمون کمی نازل ‪CNG‬است ‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪:‬ایــن نــازل هــا بــا هــدف کنتــرل کمیــت مــورد ازمــون قــرار مــی گیرنــد تــا اختالفــی میــان مقــدار‬ ‫ســوخت تحویــل داده شــده بــه مشــتری و مقــدار نشــان داده شــده توســط دیسپنســر وجــود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫صفایــی گفــت‪ :‬مقــدار خطــای مجــاز در ایــن ازمــون بــر اســاس اســتاندارد ملــی‪ ،‬بیــن ‪ ۱ /۵‬تــا ‪ ۲‬درصــد و بســته‬ ‫بــه طــول شــیلنگ گاز مــی باشــد ‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان گفــت ‪:‬در اســتان‬ ‫گلســتان بیــش از ‪ ۴۹‬هــزار معلــول وجــود‬ ‫دارد و بیشــترین میــزان معلولیــت مربــوط بــه‬ ‫شهرســتان اق قــا و بندرترکمــن میباشــد‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬بخشــی از ایــن معلولیت هــا‬ ‫حرکتــی و جســمی مربــوط بــه تصادفــات اســت‬ ‫و انتقــال مجــروح در تصادفــات بــه بیمارســتان‬ ‫اســت و بــرای اینکــه ایــن انتقــال مجروحــان‬ ‫‪،‬امــن باشــد در ایــن بخــش نشســتهای بــا‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان برگــزار کردیــم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد ‪:‬هنــوز دلیــل اصلــی بــاال‬ ‫بــودن میــزان معلولیــت در شــهرهای اق قــا‬ ‫و بندرترکمــن مشــخص نشــده اســت و‬ ‫بیشــترین معلولیــت مربــوط بــه معلولیــن‬ ‫جســمی و حرکتــی اســت کــه بالــغ بــر ‪ ۱۹‬هــزار‬ ‫نفــر دچــار ایــن مشــکل هســتند ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪:‬بــا توجــه بــه افزایــش قیمت هــا‬ ‫کمــک هــای حمایتــی مــا بخــش کوچکــی از‬ ‫هزینه هــای معلولیــن را جبــران می کنــد و‬ ‫بهزیســتی بــه صــورت مســتمر و غیرمســتمر‬ ‫بــه معلــوالن کمــک هایــی را انجــام مــی دهــد‪.‬‬ ‫ســید مهــدی حســینی افــزود ‪:‬هزینــه هــای‬ ‫خریــد ویلچــر معمولــی و برقــی ‪،‬حمایــت‬ ‫بــرای کشــت حلــزون ‪،‬ســمعک ‪،‬پــای‬ ‫مصنوعــی ‪،‬عصــا و غیــره حمایــت هایــی‬ ‫اســت کــه بهزیســتی در حــوزه توانبخشــی بــه‬ ‫معلــوالن انجــام میدهــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان گفــت‪ ۳۶۹ :‬نفــر‬ ‫از معلــوالن در ســطح دانشــگاه هــای اســتان در‬ ‫حــال تحصیــل هســتند کــه هزینــه تحصیلــی بــه‬ ‫ایــن معلــوالن ازبهزیســتی پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫اجرا‪۲۵‬درصدازگستره‬ ‫ابخیزداری خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬عملیــات ابخیــزداری در ‪ ۸۱‬حوضــه‬ ‫ابخیز اســتان‪ ،‬که حدود ‪ ۲۵‬درصد از گســتره اســتان‬ ‫را دربرمی گیــرد‪ ،‬اجــرا شــده و یــا در حــال اجراســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از ایرنــا‬ ‫حســن وحیــد بــه مناســب روز جهانــی خــاک اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬یکــی از اقدامــات مهــم در راســتای حفــظ‬ ‫خــاک‪ ،‬ابخیــزداری اســت و بــر ایــن اســاس بــرای‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۳۳‬هــزار هکتــار از مســاحت‬ ‫اســتان مطالعــات ابخیــزداری انجــام و بخــش هــای‬ ‫مختلــف ماننــد خــاک‪ ،‬رســوب‪ ،‬ســیل‪ ،‬مباحــث‬ ‫اقتصــادی و اجتماعــی ان دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۱۱۴‬حوضــه ابخیــز در خراســان‬ ‫شــمالی وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن حوضــه هــا‬ ‫‪۳۵‬درصــد از مســاحت اســتان را در برمیگیــرد‪.‬‬ ‫وحیــد افــزود‪ :‬از مجمــوع ایــن حــوزه هــا تــا کنــون‬ ‫عملیــات ابخیــزداری در ‪ ۸۱‬حــوزه و در گســتره ای‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۷۰۰‬هــزار هکتــار اجــرا شــده و در‬ ‫‪ ۳۲‬حوضــه ابخیــز کــه مســاحت ان ‪ ۳۱۲‬هــزار‬ ‫هکتــار اســت اجرایــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســال جــاری ‪ ۱۶۴‬نــازل از‪۴۰‬جایــگاه مــورد ازمــون قــرار گرفتنــد که‪۱۴‬نــازل مــردود‬ ‫‪۱۵۰،‬نــازل قبــول شــدند ‪.‬‬ ‫صفایــی گفــت‪ :‬از نازل هــای مربــوط نیــز ‪ ۷‬نــازل بــه زیــان مشــتری و ‪ ۷‬نــازل دیگــر بــه زیــان جایــگاه دار بــود و‬ ‫مشــخصات نــازل هــای مــردود بــه شــرکت پخــش فــراورده هــای نفتــی منطقــه گلســتان اعــام شــده تــا پــس از‬ ‫رفــع نقــص ‪،‬مجــددا ً مــورد ازمــون قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫محمــد جابــر صفایــی در پایــان گفــت ‪:‬شــهروندان گلســتانی در صــورت مشــاهده مشــکلی در صحــت عملکــرد‬ ‫نــازل هــای عرضــه ســوخت مایــع مــی تواننــد موضــوع را از طریــق تلفــن ‪ ۱۵۱۷‬و ســامانه پیــا مکــی ‪۳۰۰۰۱۵۱۷‬بــه‬ ‫اداره کل اســتاندارد اطــاع دهنــد تــا موضــوع از طریــق کارشناســان بررســی و پیگیــری شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اقدامــات ایــن اداره کل در‬ ‫زمینــه ابخیــزداری موجــب شــده تــا ‪ ۲۹۰‬میلیــون‬ ‫متــر مکعــب اب در ابخــوان هــا ذخیــره شــود کــه‬ ‫رقــم خوبــی بــرای تعــادل بخشــی اب اســت و‬ ‫همچنیــن بــا اجــرای ایــن اقدامــات ‪ ۵۵‬هــزار تــن‬ ‫علوفــه نیــز در اســتان تولیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫وحیــد بــا بیــان اینکــه تــا ســال ‪ ۹۷‬ســطح مطالعــات‬ ‫ابخیــزداری تنهــا در ‪ ۱۷‬درصــد گســتره اســتان اجــرا‬ ‫شــده بــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬از ســال ‪ ۹۷‬تــا کنــون‬ ‫ســطح ایــن مطالعــات ‪ ۲‬برابــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا ســال ‪ ۹۷‬عملیــات ابخیــزداری‬ ‫در هشــت درصــد مســاحت اســتان اجــرا‬ ‫شــده بــود در حالــی کــه از ســال ‪ ۹۷‬تــا کنــون‬ ‫اجــرای عملیــات مــا نیــز بــه بیــش از ســه برابــر‬ ‫افزایــش یافتــه و بــه ‪ ۲۵‬درصــد رســیده کــه‬ ‫انقالبــی در عرصــه ابخیــزداری اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه حفــظ خــاک بــا عملیــات مختلفــی‬ ‫ممکــن مــی شــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تــا ســال ‪ ۹۸‬هشــت‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار جنگل کاری در اســتان انجام شــده‬ ‫بــود و امســال نیــز ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬هکتــار جنــگل کاری‬ ‫توســط بخــش خصوصــی و دولتــی در اســتان انجــام‬ ‫مــی شــود امــا جنــگل کاری فقــط یکــی از اقداماتــی‬ ‫اســت کــه بــرای حفــظ خــاک انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬ســال از اخریــن مــدال کشــتی گلســتان در رویدادهــای مهــم و معتبــر بــرون مــرزی می گــذرد و بــاال رفتــن حســن‬ ‫طهماســبی از ســکوی قهرمانــی بیســتمین دوره رقابت هــای قهرمانــی اســیا در بیشــکک قزاقســتان‪ ،‬اخریــن تصویــر‬ ‫غرورافریــن درج شــده در ذهــن عالقه منــدان ورزش ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫خ‪‎‬ســاز ورزش گلســتان‪ ،‬نامــداران کشــتی بــه دلیــل کســب عناویــن ارزشــمند همــراه بــا‬ ‫در میــان ســتاره های تاری ‬ ‫رکوردهــای دســت نیافتنــی از جایــگاه و اعتبــار ویــژه ای برخوردارنــد‪.‬‬ ‫رضا ســوخته ســرایی‪ ،‬اویس مالح ‪ ،‬عیســی مومنی‪ ،‬رمضان خدر‪ ،‬جلیل جهانشــانهی و حســن طهماســبی ویترینی‬ ‫از مــدال هــای رنگارنــگ رویدادهــای مهــم جهانــی و اســیایی را بــرای کشــتی گلســتان کســب کــرده و در ورزش ایــن‬ ‫اســتان بــه جاودانگــی رســیدند‪.‬‬ ‫پیشــقراول ایــن مــدال اوران رضــا ســوخته ســرایی‪ ،‬ســنگین وزن بــه یادماندنــی کشــتی ازاد و فرهنگــی ایران قــرار دارد‬ ‫کــه برخــی از رکوردهــای او همچنــان دســت نخــورده باقــی مانــده و شــاید شکســتن ان هــم بعید باشــد‪.‬‬ ‫پس از سوخته سرایی‪ ،‬محمود نامجود با ‪ ۲‬بار پرچمداری در رده دوم دارندگان این افتخار قرار دارد‪.‬‬ ‫پرچمدار دیگر مدال اوری کشــتی گلســتان اویس مالح اســت؛ کشــتی گیر اهل شــهر نوکنده شهرســتان بندرگز که‬ ‫در ســبک وزن مســابقه مــی داد عــاوه بــر برنــز قهرمانــی جهــان‪ ،‬ســه بــار بــه مــدال نقــره قهرمانــی اســیا رســید و یــک‬ ‫مــدال طــا و یــک برنــز بــازی هــای اســیایی پکــن و هیروشــیما را نیــز بــه گــردن اویخــت‪.‬‬ ‫مالح همچنین در المپیک ‪ ۱۹۹۲‬بارسلون هم حضور داشت که در این رقابت ها به مقام نهم رسید‪.‬‬ ‫رمضــان خــدر دیگــر مــدال اور کشــتی گلســتان اســت کــه بــه دلیــل اعــزام نشــدن چنــد بــاره بــه‬ ‫مســابقات قهرمانــی جهــان بــه خصــوص صوفیــه (خــرداد ‪ )۱۳۵۱‬در اوج امادگــی و بــه بهانــه نداشــتن‬ ‫تجربــه‪ ،‬از او بــه عنــوان نمــاد مظلومیــت در کشــتی ایــران نــام بــرده مــی شــود‪.‬‬ ‫عدم دسترسی‪۳۴‬درصددانش اموزان استثنایی به شبکه شاد‬ ‫رییــس اداره امــوزش و پــرورش اســتثنایی گلســتان گفــت‬ ‫کــه ‪ ۶۴۱‬نفــر از مجمــوع هــزار و ‪ ۸۸۵‬دانــش امــوز بــا‬ ‫نیازهــای ویــژه ایــن اســتان شــامل ‪ ۳۴‬درصــد بــه شــبکه شــاد‬ ‫دسترســی ندارنــد‪.‬‬ ‫توصیــه نامــه هــا تاکنــون مــوردی از ابتــا بــه کرونــا در ایــن‬ ‫دانش امــوزان مشــاهده نشــد‪.‬‬ ‫خانعلــی همچنیــن بــه مشــکالت تحصیلــی دانــش امــوزان‬ ‫اســتثنایی گلســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬امســال ‪ ۴۰‬دانــش‬ ‫امــوز بــه دلیــل بدسرپرســت بــودن‪ ،‬ممانعــت خانــواده از‬ ‫تحصیــل‪ ،‬بیمــاری‪ ،‬ازدواج‪ ،‬اشــتغال بــه عنــوان کــودک کار و‬ ‫نگرانــی خانواده هــا از ابتــا بــه کرونــا تــرک تحصیــل کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار عبــاس خانعلــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬دلیــل اصلی دسترســی نداشــتن این دانــش اموزان‬ ‫بــه شــبکه شــاد‪ ،‬ناتوانــی در خریــد موبایــل و تبلــت اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬معلمــان مــدارس اســتثنایی گلســتان بــرای‬ ‫حــل ایــن مشــکل‪ ،‬بســته هــای اموزشــی را تهیــه و بــه منــازل‬ ‫ایــن دانــش امــوزان ارســال مــی کننــد‪.‬‬ ‫امســال هــزار و ‪ ۸۸۵‬دانــش امــوز اســتثنایی گلســتان در‬ ‫‪ ۵۲‬مرکــز و مدرســه زیــر نظــر ‪ ۵۷۱‬معلــم در حــال تحصیــل‬ ‫هســتند کــه از ایــن تعــداد هــزار و ‪ ۱۷۸‬پســر هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال تحصیلــی جــاری و بــرای جلوگیــری از‬ ‫شــیوع کرونــا میــان دانــش امــوزان با نیــاز ویــژه‪ ،‬طرح حضور‬ ‫زوج و فــرد در مــدارس اجــرا مــی شــود کــه در نتیجــه رعایــت‬ ‫خانعلــی در ادامــه بــه ضــرورت انجام مشــاوره مــداوم به دانش‬ ‫امــوزان اســتثنایی تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬در راســتای ایــن هــدف‬ ‫ســاختمان مرکز مشــاوره‪ ،‬راهنمایی و توانبخشــی دانش اموزان‬ ‫مدیرکل انتقال خون گلستان‪:‬‬ ‫مراجعه روزانه ‪ ۱۵۰‬نفر برای تامین بانک‬ ‫خونی گلستان کافی نیست‬ ‫مدیــرکل ســازمان انتقــال خــون گلســتان گفــت‪ :‬اهــدای خــون روزانــه ‪۱۵۰‬‬ ‫نفــر در اســتان بــرای تامیــن بانــک فراورده هــا و رفــع نیــاز خونــی بیمــاران‬ ‫کافــی نیســت‪.‬‬ ‫ســیدصادق بنی عقیــل اظهــار داشــت‪ :‬تامیــن بانــک فراورده هــای خونــی‬ ‫گلســتان نیازمنــد دریافــت خــون روزانــه ‪ ۲۰۰‬نفــر اســت امــا شــیوع کرونــا و‬ ‫ســرمای هــوا از تعــداد مراجعــه بــه مراکــز خون گیــری کاســته اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا ‪ ۱۴‬شهرســتان و بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت ‪۳‬‬ ‫پایــگاه ثابــت خونگیــری در گــرگان‪ ،‬گنبــد و علی ابادکتــول دارد و تنهــا اســتان‬ ‫بــدون پایــگاه ســیار کشــور اســت‪.‬‬ ‫بنــی عقیــل همچنیــن گفــت کــه پارســال ‪ ۱۳۳‬هــزار واحــد خــون و فــراورده‬ ‫هــای خونــی در اســتان گلســتان تولیــد شــده بــود‪.‬‬ ‫بــا نیازهــای ویــژه گلســتان بــه زودی افتتــاح مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــوزش و پــرورش اســتثنایی گلســتان بــه‬ ‫ســرانه اموزشــی دانــش امــوزان اســتثنایی اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬خدمــات حمایتی دولــت برای این دانــش اموزان‬ ‫در ســال تحصیلــی گذشــته ‪ ۶۰۰‬میلیــون ریــال بــوده کــه‬ ‫امســال ایــن رقــم بــه یــک میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫وی بــر ضــرورت اســتفاده از مشــارکت خیــران بــرای مشــکل‬ ‫کمبــود اموزشــی و درمانــی دانــش امــوزان اســتثنایی تاکیــد‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬خیــران پارســال ‪ ۹‬میلیــارد و‪ ۲۴۰‬میلیــون‬ ‫ریــال بــرای کمــک بــه ایــن دانــش امــوزان اهــدا کردنــد کــه‬ ‫امیدواریــم ایــن کمــک هــا امســال به دلیــل افزایش نیــاز این‬ ‫دانــش امــوزان بــه خصــوص بــرای تحصیــل در بســتر فضــای‬ ‫مجــازی بیشــتر شــود‪ /.‬ایرنــا‬ ‫‪ ۲‬مرکز اموزشی و گردشگری در کالله‬ ‫اماده بهره برداری است‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی کاللــه‬ ‫در شــرق اســتان گلســتان گفــت‪ :‬مرکــز تخصصــی نمدمالــی و مجتمــع‬ ‫گردشــگری کشــاورزی ایــن شهرســتان بــا ‪ ۱۶‬میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری‬ ‫امــاده بهره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫محمدعلــی ســرگزی اظهــار داشــت‪ :‬مرکــز تخصصــی نمدمالــی در راســتای‬ ‫احیــای رشــته های صنایــع دســتی بــا رویکــرد تنــوع در تولیــد متناســب بــا‬ ‫ذائقــه مشــتری و جامعــه بــا همــکاری ‪ ۶۰‬نفــر از هنرمنــدان ایــن رشــته و‬ ‫ســرمایه گذاری یــک میلیــارد ریالــی بخــش خصوصــی در روســتای گرکــز کالله‬ ‫امــاده افتتــاح اســت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نخســتین مجتمع گردشــگری کشــاورزی کالله نیز با قابلیت معرفی‬ ‫صنایــع دســتی‪ ،‬ایجــاد بــاغ پرنــدگان‪ ،‬تولیــد انــواع مرکبــات و درختــان میــوه‪ ،‬االچیق و‬ ‫اســتخرپرورش ماهی در زمینی به مســاحت ســه هکتار و ســرمایه گذاری ‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫ریالــی بخــش خصوصــی در مرحلــه صــدور پروانــه بهره بــرداری و افتتاح قــرار دارد‪.‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال برای اب‬ ‫شرب گنبدکاووس هزینه شد‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب منطقــه گنبــدکاووس گفــت کــه از ســال ‪۹۲‬‬ ‫تــا نیمــه نخســت امســال حــدود هــزار و ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال بــرای تامیــن‬ ‫و پایــداری اب شــرب مناطــق روســتایی و شــهری ایــن شهرســتان مــرزی‬ ‫هزینــه شــد‪.‬‬ ‫حســین ســعیدی راد روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫از مجمــوع ایــن مبلــغ‪ ۸۵ ،‬درصــد در مناطــق روســتایی و ‪ ۱۵‬درصــد نیــز در مناطــق‬ ‫شــهری ایــن شهرســتان هزینــه شــده و در نتیجــه ان هــم اکنــون ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫جمعیــت ‪ ۱۶۰‬هــزار نفــری شــهر گنبــدکاووس و ‪ ۶۰‬درصــد جمعیــت ‪ ۲۰۰‬هــزار‬ ‫نفــری مناطــق روســتایی ایــن شهرســتان از اب شــرب پایــدار بهره منــد هســتند‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه درصــد بهره منــدی مــردم روســتاهای گنبــدکاووس از اب‬ ‫شــرب پایــدار در ســال ‪ ۹۲‬حــدود ‪ ۵۱‬درصــد در ‪ ۱۳۸‬روســتا بــود گفــت کــه ایــن‬ ‫رقــم در حــال حاضــر بــه حــدود ‪ ۶۰‬درصــد در ‪ ۱۵۴‬روســتا افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ ۹‬میلیون مترمکعب اب شرب مصرف دام است‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی افــزود‪ :‬بــر اســاس براوردهــای انجــام شــده‪ ،‬ســاالنه ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۳۵‬میلیــون مترمکعــب اب بــرای مصــرف اشــامیدن روســتاییان اســتان تولیــد می شــود کــه از میــزان‬ ‫‪ ۹‬میلیــون مترمکعــب بــه مصــرف دام می رســد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی نخســتین شــرکتی اســت کــه درخواســت کــرده کار ســاماندهی تامیــن اب دام روســتاییان را بــر عهــده بگیــرد‪ ،‬پیشــنهاد مــا‪ ،‬واگــذاری تمــام امــور مربــوط‬ ‫بــه تامیــن اب دام و ســاماندهی ان بــه ایــن شــرکت اســت و ایــن امــر در ســند ســازگاری بــا کــم ابــی هــم دیــده شــد امــا مــورد پذیــرش واقــع نشــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬عملیــات ابخیــزداری در‬ ‫‪ ۳۱۷‬هــزار از مســاحت خراســان شــمالی نیــز بــه‬ ‫پایــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫ذخیره ‪ ۲۹۰‬میلیون متر مکعب اب‬ ‫درانتظار اوج گیری دوباره‬ ‫اگهی مزایده کتبی فروش زمین (مرحله پنجم)‬ ‫شــهرداری بندرگــز بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪752‬مــورخ ‪ 98/7/14‬و ‪ 99/06/23-197‬شــورای اســامی شــهر بندرگــز و تائیدیــه شــماره ‪ 99/62/30364‬مورخــه ‪ 99/07/10‬کمیتــه انطبــاق فرمانــداری در نظــر دارد نســبت بــه فــروش ‪4‬‬ ‫قطعــه زمیــن بــا کاربــری تجــاری در انتهــای خیابــان شــهید جلیلــی اقــدام نماید‪،‬کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت اســنادتا ارائــه پیشــنهادقیمت وبازگشــایی پــاکات از طریــق ســامانه ســتادانجام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مهلت شرکت در مزایده از روز دو شنبه مورخه ‪ 99/09/03‬تاساعت ‪ 12‬روز چهارشنبه ‪ 99/09/26‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به ادرس ‪www.setadiran.ir:‬‬ ‫شرایط مزایده ‪:‬‬ ‫‪ -1‬مبلــغ ســپرده شــرکت در مزایــده ‪ 5‬درصــد قیمــت پایــه کارشناســی بــوده کــه بایــد بــه صــورت واریــز نقــدی بــه حســاب ســپرده شــهرداری باشــد‪ .‬شــماره حســاب شــهرداری بندرگــز ‪ 69507589/49‬بانــک ملــت شــعبه بندرگزواصــل فیــش‬ ‫واریــزی را تــا قبــل از پایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه ‪ 99/09/25‬بــه واحــد امــور مالــی شــهرداری تحویــل نماینــد‪ .‬شــرکت کننــدگان در مزایــده مکلــف هســتند کلیــه اســناد ومــدارک موردنیــاز بهمــراه پیشــنهاد قیمــت خــود را تــا ســاعت ‪12‬‬ ‫روز چهارشــنبه ‪ 99/09/26‬در ســایت ســامانه ســتاد بارگــذاری نماینــد ‪.‬درغیــر اینصــورت شــهرداری تعهــدی درخصــوص قیمــت پیشــنهادی نــدارد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیه امالک با وضع موجود به فروش میرسد‪ .‬بازگشایی پاکت ها در ساعت ‪ 10/00‬روز پنج شنبه مورخه ‪ 1399/09/27‬میباشد ‪.‬‬ ‫شرایط پرداخت به صورت یک جا و نقدی و حداکثر ‪ / 3‬سه روز پس از انتخاب برنده خواه د بود‪.‬‬ ‫‪ -3‬بــه پیشــنهاد هــای فاقــد ســپرده معتبــر یــا کمتــر از مبلــغ و یــا نظیــر ان و همچنیــن بــه پیشــنهادهای فاقــد مهــر و امضــا مجــاز ( در اشــخاص حقوقــی) مشــروط ‪ ،‬مخــدوش و پشــنهاد هایــی کــه پــس از مهلــت مقــرر واصــل مــی شــود‪ ،‬ترتیــب‬ ‫اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬کپی اسناد و کروکی امالک و نمونه فرم شرکت در مزیاده و شرایط عمومی مزایده در سایت شهرداری بندرگز قسمت مزایده موجود می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬قیمت پایه کارشناسی به شرخ ذیل می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬شــهرداری در رد یــا قبــول یــک یــا کلیــه‬ ‫پیشــنهادات مختــار اســت ‪.‬‬ ‫متراژ‬ ‫شماره قطعه‬ ‫نوع ملک‬ ‫توضیحات‬ ‫‪%5‬‬ ‫قیمت پایه‬ ‫ادرس‬ ‫‪ -7‬کلیــه هزینــه هــای اگهی‪،‬کارشناســی‬ ‫مترمربع‬ ‫وغیــره کــه در اثــر مزایــده حــادث گــردد بــه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬متری‬ ‫‪82/220/000‬‬ ‫‪1/644/400/000‬‬ ‫امالک فاقد سند می باشند‬ ‫‪82/42‬‬ ‫‪33‬‬ ‫تجاری‬ ‫عهــده برنــده مزایــده خواهدبــود‪.‬‬ ‫‪ -8‬بــه پیشــنهاداتی کــه فاقــد ســپرده ویــا بعــد از‬ ‫‪259/29‬‬ ‫شهیدجلیلی‬ ‫‪324/112/500‬‬ ‫‪6/482/250/000‬‬ ‫‪34،35،36‬‬ ‫امالک فاقد سند می باشند‬ ‫تجاری‬ ‫مهلــت مقــرر واصــل گردد‪،‬ترتیب اثــر داده نخواهد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫‪ -9‬برنــده مزایــده موظــف اســت ظــرف مــدت ‪ 48‬ســاعت پــس از اعــام کتبــی شــهرداری نســبت بــه واریــزی قیمــت کل زمیــن بــه بشــماره شــبای ‪ IR 120600621501107672716001‬نــزد بانــک مهــر ایرانیــان و‬ ‫اصــل فیــش تحویــل امــور مالــی اقــدام نمایــد ‪ ،‬در غیــر اینصــورت ســپرده بــه ترتیــب تــا نفــر ســوم بــه نفــع شــهرداری ضبــط مــی گــردد ‪.‬‬ ‫‪ -10‬بهای اماده سازی قطعات به عهده متقاضیان خواهد بود‪ -11.‬زمین های مورد نظر فاقد سند ثبتی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -12‬در صورت انصراف نفر اول ‪ ،‬اختالف مبلغ پیشنهادی نفر دوم یا سوم بیش از مبلغ ‪ 5‬درصد سپرده شرکت در مزایده باشد ‪ ،‬مزایده باطل اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -13‬در صورت سوال در مورد امالک با شماره ‪017-34367375‬واحد امور مالی شهرداری بندرگز تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری بندرگز‪ -‬محمدرضا کردی‬ ‫شناسه اگهی ‪ 1053501 :‬‬ صفحه 4 ‫چــه بی خیــال قــدم می زننــد‪ ،‬صحبــت می کننــد و می خندنــد؛ انــگار در جهانــی مــوازی امــا بــدون ویــروس کرونــا‬ ‫زندگــی می کننــد‪ .‬گویــا اینجــا خراســان شــمالی نیســت‪ ،‬اســتانی کــه ســه مــاه ازگار اســت در وضعیــت قرمــز‬ ‫کرونایــی دســت و پــا می زنــد‪.‬‬ ‫نــه ماســکی بــر صــورت دارنــد و نــه دستکشــی در دســت‪ ،‬کودکانشــان نیــز بــدون هیــچ مالحظــه ای در البــای‬ ‫مــردم مــی رونــد و مــی اینــد و نفــس مــی کشــند‪ ،‬خــدا کنــد نفسهایشــان همچنــان برقــرار بمانــد و دور از بیمــاری‬ ‫و هــر خطــر دیگــری مانــا باشــند و ایــن ویــروس چشــم زخمــی بــه انهــا نرســاند‪.‬‬ ‫چه بی خیال‬ ‫و خرامان‬ ‫خرامان‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬اذر ‪1399‬‬ ‫پرداخت‪۴‬هزارو‪۶۰۰‬میلیاردریالتسهیالتمکانیزاسیونکشاورزی‬ ‫اجرایی شدن طرح دوچرخه وسفیرکتاب‬ ‫معــاون فرهنگــی و امــور رســانه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫نخســتین بــار طــرح «دوچرخــه کتــاب» و«ســفیرکتاب» در اســتان اجرایــی شــد کــه مــورد اســتقبال‬ ‫عالقه منــدان بــه کتــاب قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور فناوری هــای مکانیــزه ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان در ایــن خصــوص گفــت ‪ :‬از ســال ‪۹۲‬‬ ‫تابدیــن لحظــه حــدود بــرای نوســازی و توســعه مکانیزاســیون بخــش زراعــت و باغبانــی‪ ،‬دام و طیــور و ابزی پــروری‬ ‫چهــار هــزار و ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت بــه ایــن اســتان شــمالی پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار رضــا رضایــی اظهــار داشــت‪ :‬عملیــات اجرایــی ایــن طــرح بــا مدیریــت کوچــه کتــاب‬ ‫بجنورد و مشــارکت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان خراســان شــمالی اغاز شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در طــرح «دوچرخــه کتــاب» از روش ســفر فعــال (دوچرخه­ ســواری) بــرای ســفیران‬ ‫اســتفاد ه شــده اســت تــا فرهنــگ کتــاب و کتــاب خوانــی ترویــج و هــم ب ـه نوعــی جایــگاه و فرهنــگ‬ ‫دوچرخه ســواری در جامعــه نهادینــه شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مریــم برزنونــی اظهــار داشــت‪ :‬تســهیالت فــوق جهــت خریــد هفــت هــزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫دســتگاه تراکتــور‪ ۵۰۰ ،‬دســتگاه کمبایــن و برخــی ادوات کشــاورزی امــی باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن طــرح ‪ ۱۰۰‬جلــد کتــاب بــا موضوعــات کــودک و نوجــوان‪ ،‬ادبیــات‪،‬‬ ‫روانشناســی‪ ،‬کمــک درســی و اموزشــی در ســطح شــهربجنورد بیــن مــردم اهــدا شــد گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫کتــاب هــا بــه ارزش ریالــی ‪ ۲۶۰‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــا افــزوده شــدن ایــن تعــداد تراکتــور و کمبایــن‪ ،‬حــدود ‪ ۴۰‬هــزار دســتگاه ماشــین االت‬ ‫مکانیــزه بــه بخــش کشــاورزی گلســتان اضافــه شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا قبــل از ســال ‪ ۹۲‬پرداخــت تســهیالت نوســازی ماشــین االت بخــش کشــاورزی انــدک بــود‬ ‫ادامــه داد‪ :‬میانگیــن عمــر ‪ ۴۰‬درصــد تراکتــور و کمبایــن مــورد اســتفاده کشــاورزان گلســتان کمتــر از ‪ ۱۳‬ســال اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بــه دلیــل اســتقبال از ایــن طــرح و همچنیــن خالقانــه بــودن ان در فصــول‬ ‫مختلــف ازان اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫برزنونــی در ادامــه بــا اشــاره بــه توســعه بخــش مکانیزاســیون گفــت‪ :‬بــا توســعه مکانیزاســیون بخــش کشــاورزی‪،‬‬ ‫عملیــات کاشــت و برداشــت بســیاری از محصــوالت زراعــی و باغــی و حتــی ســبزیجات اســتان بــه صــورت مکانیــزه‬ ‫انجــام می شــود کــه تاثیــر بســزایی در مدیریــت زمــان کشــت و برداشــت محصــول‪ ،‬کاهــش هزینه هــای تولیــد‪،‬‬ ‫جلوگیــری از ریــزش و ضایعــات محصــول و تحقــق کشــاورزی حفاظتــی دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری‪ ،‬جایــگاه نخســت ســرانه فضــای کتابخوانــی را بــه‬ ‫نســبت جمعیــت خــود در کشــور دارد‪.‬‬ ‫کشــاورزی حفاظتــی شــامل کشــت بــی خــاک ورزی و کــم خــاک ورزی اســت کــه از فوایــد ان مــی تــوان بــه جلوگیــری‬ ‫از فرســایش خــاک‪ ،‬کاهــش هزینــه هــای تولیــد و حفــظ مــواد الــی خــاک اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ســرانه مطالعــه در ایــن اســتان بــا میانگیــن کشــوری برابــر اســت‪ .‬امــار نشــر کتــاب در کشــور نشــان‬ ‫می دهــد کــه ســاالنه بــه ازای هــر ایرانــی تقریبــا ً ‪ ۲‬کتــاب چــاپ می شــود‪.‬‬ ‫ت ناشی ازمسمومیت الکلی دراق قال به‪۳‬نفرافزایش یافت‬ ‫فو ‬ ‫رییــس بیمارســتان ال جلیــل اق قــا بــا تاکیــد بــر‬ ‫تاثیــر مخــرب مصــرف خوراکــی الــکل صنعتــی گفــت‬ ‫کــه تعــداد فوتی هــای ناشــی از مصــرف روز گذشــته‬ ‫الــکل تقلبــی در ایــن شهرســتان بــه ســه نفــر رســید‪.‬‬ ‫کــه در اثــر مصــرف الــکل تقلبــی بــه بیمارســتان‬ ‫ال جلیــل اق قــا مراجعــه کردنــد در بخــش‬ ‫مراقبت هــای ویــژه بســتری هســتند کــه حــال ‪ ۲‬نفــر‬ ‫انــان وخیــم اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‪،‬‬ ‫محمدرضــا زارع اظهــار داشــت‪ :‬دیــروز چنــد نفــر بــه‬ ‫دلیــل مســموم شــدن ناشــی از مصــرف الــکل تقلبــی‬ ‫بــه ایــن بیمارســتان مراجعــه کردنــد کــه ‪ ۲‬نفــر در‬ ‫ســاعات اولیــه بــه دلیــل وخامــت اوضــاع جــان خــود‬ ‫را از دســت دادنــد و نفــر ســوم هــم چنــد ســاعت‬ ‫بعــد فــوت کــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر چهــار نفــر دیگــر‬ ‫زارع یــاداور شــد‪ ۲ :‬نفــر از ایــن افــراد بــه دلیــل‬ ‫وخیــم بــودن شــرایط جســمانی بــه بیمارســتان ‬ ‫شــهید صیادشــیرازی گــرگان منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫کمبود بودجه و امکانات مشکل‬ ‫پژوهش سراهای دانش اموزی گلستان است‬ ‫معــاون امــوزش و پــرورش گلســتان گفــت کــه کمبــود اعتبــار‪ ،‬فقــدان نیــروی‬ ‫متخصص و تجهیزات تخصصی و وضعیت نامناســب ســاختمان مراکز پژوهش‬ ‫از مهمتریــن مشــکالت ‪ ۱۴‬پژوهش ســرای دانش امــوزی ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫ابراهیــم حاجیلــری اظهــار داشــت کــه ایــن اســتان پژوهــش ســرای مناســب‬ ‫بــرای انجــام تحقیقــات دانــش امــوزان نــدارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬توســعه پژوهــش بــه فراهــم بــودن امکانــات فیزیکــی‪ ،‬نــرم‬ ‫افــزاری و نیــروی انســانی متخصــص نیــاز دارد کــه فضــای نامناســب و نبــود‬ ‫اعتبــار کافــی‪ ،‬مانــع جــدی توســعه پژوهــش ســرای دانــش امــوزی گلســتان‬ ‫بــه شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال های اخیــر بودجــه پژوهــش ســراهای دانــش امــوزی‬ ‫گلســتان بــه انــدازه ای کاهــش پیــدا کــرده کــه ایــن مراکــز تــوان پرداخــت‬ ‫هزینــه اینترنــت ســاالنه خــود را هــم ندارنــد‪.‬‬ ‫افزایــش فــوت ناشــی از مســمومیت الکلــی در‬ ‫اق قــا بــه ســه نفــر رســید‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان از دیگــر افــرادی‬ ‫کــه در اثــر اســتفاده از الــکل تقلبــی دارای عالیــم‬ ‫مشکل اب ‪ ۳۳‬روستای خراسان‬ ‫شمالی حل شد‬ ‫رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال مشــکل تنــش اب در ‪۳۳‬‬ ‫روســتای اســتان حــل شــده اســت و ســاکنان ایــن مناطــق از منابــع‬ ‫پایــدار بهره منــد شــدند‪.‬‬ ‫غالمحســین ســاقی اظهــار داشــت‪ :‬امســال و بــا یکپارچــه ســازی‬ ‫شــرکت هــای اب و فاضــاب شــهری و روســتایی‪ ،‬حــل مشــکالت‬ ‫تامیــن اب روســتاها مــورد توجــه قــرار گرفــت‪ ،‬در ابتــدا بیــش از‬ ‫‪ ۳۰۰‬روســتا بــا تنــش ابــی روبــه رو بــود امــا اکنــون بــا اقدامــات‬ ‫انجــام شــده‪ ۳۳ ،‬روســتا از منابــع اب پایــدار بهــره منــد شــدند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی افــزود‪ :‬بیشــتر ایــن‬ ‫روســتاها‪ ،‬مناطــق پرجمعیــت هســتند کــه در مجمــوع ‪ ۱۴۰‬لیتــر بــر ثانیــه‬ ‫اب اشــامیدنی بــا کیفیــت بــاال‪ ،‬بــرای انــان تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫اگهی ثبت شرکت ها‬ ‫تاســیس شــرکت ســهامی خــاص عمــارت ســیاه هیــرکان درتاریــخ ‪ 1399/09/11‬بــه شــماره ثبــت ‪ 13888‬بــه شناســه‬ ‫ملــی ‪ 14009617721‬ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه ان بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم‬ ‫اگهــی میگــردد‪ .‬موضــوع فعالیــت ‪ :‬عملیــات ســاخت در امــور عمرانــی از قبیــل احــداث ســاختمان و راه و یــا شــبکه‬ ‫هــای اب رســانی طراحــی‪ ,‬محاســبه‪ ,‬ســاخت‪ ,‬نظــارت و اجــراء کلیــه پــروژه هــای عمرانــی و شــهر ســازی معمــاری‬ ‫و انبــوه ســازی اعــم از فلــزی و بتونــی ابنیــه ســبک و ســنگین‪ .‬طراحــی‪ ,‬محاســبه‪ ,‬ســاخت‪ ,‬نظــارت و اجــراء کلیــه‬ ‫پــروژه هــای عمرانــی و شــهر ســازی معمــاری اعــم از اماکــن ورزشــی‪ ,‬ایســتگاه هــای راه اهــن‪ ،‬بنــادر‪ ,‬فــرودگاه هــا‪،‬‬ ‫بــرج مراقبــت‪ ,‬ترمینــال هــا‪ ,‬المــان هــای شــهری‪ ,‬پــل هــای عابــر پیــاده برقــی و غیــر برقــی‪ ,‬زیرگــذر و رو گــذر هــا‪,‬‬ ‫ایســتگاه هــای شــهری‪ ,‬پارکهــا و فضــای ســبز‪ ,‬مبلمــان شــهری‪ ,‬نهــر ســازی‪ ,‬ابنمــا موزیــکال و غیــر موزیــکال‪ .‬طراحــی‪,‬‬ ‫محاســبه‪ ,‬ســاخت‪ ,‬نظــارت و اجــراء کلیــه پــروژه هــای عمرانــی و شــهر ســازی معمــاری مســکونی‪ ,‬اداری‪ ,‬تجــاری‪,‬‬ ‫دولتــی‪ ,‬کارخانجــات صنعتــی‪ ,‬نیــروگاه هــا و اماکــن ورزشــی اعــم از دکوراســیون داخلــی‪ ,‬نمــا ســاختمان‪,‬محوطه‬ ‫ســازی ( شــامل ابنمــا‪ ,‬اســتخر‪ ,‬بــاغ بــام‪ ,‬االچیــق )‪ ,‬تاسیســات حرارتــی و برودتــی‪ ,‬تاسیســات برقــی‪ ,‬سیســتم هــای‬ ‫نــور پــردازی‪ ,‬تاسیســات اب و فاظــاب‪ ,‬تاسیســات گازرســانی‪ ,‬تاسیســات اطفــاع حریــق‪ ,‬تاسیســات امنیتــی‪ .‬طراحــی‪,‬‬ ‫محاســبه‪ ,‬ســاخت‪ ,‬نظــارت و اجــراء کلیــه امورمرتبــط بــا غرفــه ارایــی و برپایــی غرفــه و شــرکت در کلیــه نمایشــگاه هــا‬ ‫تخصصــی و غیــر تخصصــی اعــم از داخلــی و خارجــی و بیــن المللــی و بومــی‪ .‬طراحــی‪ ,‬محاســبه‪ ,‬ســاخت‪ ,‬نظــارت‬ ‫و اجــراء کلیــه امــور بازســازی و ابنیــه و بافتهــای فرســوده شــهری و مشــارکت و ســرمایه گــذاری در اجــرا کلیــه امــور‬ ‫پیمانــکاری و مدیریــت پیمــان حــوزه عمرانــی و شــهر ســازی معمــاری‪ .‬واردات و صــادرات و خریــد و فــروش و‬ ‫تامیــن کلیــه مصالــح ســاختمانی‪ ,‬تجهیــزات ســاختمانی‪ ,‬تاسیســات ســاختمانی و ماشــین االت ســاختمانی‪.‬واردات‬ ‫و صــادرات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی‪ .‬شــرکت در کلیــه مناقصــات پیمانهــا و مزایــدات دولتــی و خصوصــی‬ ‫اعــم از داخلــی و خارجــی‪ .‬ایجــاد شــعب و دفاتــر نمایندگــی در زمینــه موضــوع فعالیــت شــرکت در داخــل و خــارج‬ ‫از کشــور و اخــذ و اعطــای نمایندگــی شــرکت هــای مرتبــط معتبــر داخلــی و خارجــی‪ .‬انعقــاد قراردادهــای همــکاری‬ ‫بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و انعقــاد قراردادهــای مشــارکت بــا شــرکت‪‎‬های داخلــی و خارجــی در زمینــه‬ ‫موضــوع فعالیــت شــرکت‪ .‬اخــذ وام و تســهیالت ریالــی و ارزی از کلیــه بانکهــای دولتــی و خصوصــی و موسســات‬ ‫مالــی و اعتبــاری داخلــی و خارجــی‪ .‬گشــایش اعتبــار و ‪ LC‬بــرای شــرکت نــزد بانکهــا‪ .‬فعالیــت نظــام مهندســی و‬ ‫طراحــی پــروژه هــای و ســد ســازی و امثــال ان درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت‬ ‫فعالیــت ‪ :‬از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی ‪ :‬اســتان گلســتان ‪ ،‬شهرســتان گــرگان ‪ ،‬بخــش مرکــزی ‪،‬‬ ‫شــهر گــرگان‪ ،‬محلــه شــالیکوبی غربی(پنجــم اذر) ‪ ،‬خیابــان تختــی ‪ ،‬خیابــان کشــاورز ‪ ،‬پــاک ‪ ، 0‬ســاختمان امیــد ‪،‬‬ ‫طبقــه اول ‪ ،‬واحــد ‪ 1‬کدپســتی ‪ 4917765441‬ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ ‪ 10,000,000‬ریــال‬ ‫نقــدی منقســم بــه ‪ 10000‬ســهم ‪ 1000‬ریالــی تعــداد ‪ 10000‬ســهم ان بــا نــام عــادی مبلــغ ‪ 3500000‬ریــال توســط‬ ‫موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره ‪99/9441/1044‬مــورخ ‪ 1399/08/25‬نــزد بانــک ســامان شــعبه گــرگان بــا‬ ‫کــد ‪ 9441‬پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا هیئــت مدیــره خانــم مهدیــه‬ ‫دنیکــو بــه شــماره ملــی ‪ 2110215151‬و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪ 2‬ســال و بــه ســمت منشــی‬ ‫هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪ 2‬ســال اقــای علــی اصغــر دنیکــو بــه شــماره ملــی ‪ 2121754431‬و بــه ســمت عضــو اصلــی‬ ‫هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪ 2‬ســال و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪ 2‬ســال خانــم ســودابه کردکتولــی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2269842944‬و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪ 2‬ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه‬ ‫مــدت ‪ 2‬ســال و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪ 2‬ســال دارنــدگان حــق امضــا ‪ :‬کلیــه اوراق و اســناد‬ ‫بهــادار و تعهــد اور شــرکت از قبیــل چــک ‪ ،‬ســفته ‪ ،‬بــروات ‪ ،‬قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای‬ ‫عــادی و اداری باامضــاء علــی اصغــر دنیکــو همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد‪ .‬اختیــارات مدیــر عامــل ‪ :‬طبــق‬ ‫اساســنامه بازرســان اقــای علــی قدســی بــه شــماره ملــی ‪ 0941126099‬بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت ‪1‬‬ ‫ســال اقــای دانیــال کبیــر بــه شــماره ملــی ‪ 2121677089‬بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت ‪ 1‬ســال روزنامــه کثیــر‬ ‫االنتشــار بــازار کســب و کار پــارس جهــت درج اگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد‪ .‬ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه‬ ‫منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت‬ ‫هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)1055639‬‬ ‫مســمومیت هســتند خواســت هــر چــه ســریعتر بــه‬ ‫مراکــز درمانــی مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار اق قــا گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت‬ ‫و اهمیــت موضــوع‪ ،‬پرونــده ویــژه ای در ایــن زمینــه‬ ‫تشــکیل و بــرای تحقیــق و بررســی بیشــتر در‬ ‫خصــوص زوایــای مختلــف از جملــه علــل و عوامــل‬ ‫اصلــی حادثــه در اختیــار پلیــس امنیــت عمومــی و‬ ‫انتظامــی شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫امیرشــیر تومــاج اظهــار داشــت‪ :‬بــرای تســریع در‬ ‫شناســایی و دســتگیری عامــان ایــن حادثــه‪ ،‬از‬ ‫ســوی دســتگاه انتظامــی تیــم ویــژه ای تشــکیل شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫پرواز بجنورد به فرودگاه مهراباد بازگشت‬ ‫پــرواز شــرکت هواپیمایــی ماهــان در مســیر تهــران ‪ -‬بجنــورد روز‬ ‫دوشــنبه بــه علــت وجــود مــه و شــرایط نامناســب اب و هوایــی در‬ ‫بجنــورد‪ ،‬از اســمان مرکــز اســتان خراســان شــمالی بــه تهــران بازگشــت‪.‬‬ ‫مدیــر فــرودگاه شــهدای اظهــار داشــت‪ :‬پــرواز امــروز بجنــورد بــه‬ ‫علــت کاهــش دیــد خلبــان نتوانســت در فــرودگاه بجنــورد فــرود‬ ‫بیــاد و بــه همیــن علــت از اســمان بجنــورد بــه تهــران بازگشــت‪.‬‬ ‫محمدابراهیــم قدمگاهــی افــزود‪ :‬در هفتــه گذشــته و جــاری‬ ‫چنــد پــرواز در مســیر تهــران ‪ -‬بجنــورد بــه علــت وجــود مــه و‬ ‫شــرایط نامناســب اب و هوایــی در بجنــورد‪ ،‬از اســمان مرکــز‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــه تهــران بازگشــت‪.‬‬ ‫ماهان و شــرکت های اســمان و ایران ایر در اســفند ‪ ۹۸‬و امســال به‬ ‫دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا و کاهــش اســتقبال از ســفر‪ ،‬شــمار زیــادی‬ ‫از برنامــه هــای پــروازی خــود را لغــو کــرده بودنــد امــا در فصــول پاییــز‬ ‫و زمســتان نیــز بخــش زیــادی از برنامــه هــای پــروازی ایــن فــرودگاه بــه‬ ‫علــت شــرایط نامناســب اب و هوایــی لغــو مــی شــود‪.‬‬ ‫تحدید حدود و فقدان سند‬ ‫تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 300‬مترمربــع دارای پــاک ثبتــی شــماره ‪259‬‬ ‫فرعــی از ‪-5‬اصلــی واقــع در اراضــی محمدالــق بخــش ســیزده ثبــت اق قــا ملکــی اقــای طاهــر کرکــز فرزنــد عرازقلــی باســتناد‬ ‫تبصــره مــاده ‪ 13‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه اجرائــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی در ســاعت ‪ 12:30‬ظهــر روز یکشــنبه مــورخ ‪ 1399/10/14‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در اراضــی محمــد الــق‪-‬‬ ‫محلــه محمدالــق ‪ -‬نرســیده بــه دانشــگاه پیــام نــور ‪ -‬خیابــان محمــد الــق ‪ 15‬بــه عمــل خواهد امــد‪ .‬از این رو چنانچــه مجاوری‬ ‫نســبت بــه تحدیــد حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت میتوانــد از تاریخ صــورت مجلس تحدید حــدود تا‬ ‫( ‪ ) 30‬ســی روز اعتراض خود را کتبا ً با ذکر شــماره پالک ثبتی به اداره ثبت اســناد و امالک اق قال تســلیم نموده و عالوه‬ ‫بــر ان ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتی دادخواســت بــه مرجع ذیصالح قضایــی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مراجعــه و گواهی عــدم تقدیم دادخواســت را‬ ‫دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد ‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت‬ ‫بــه صــدور ســندمالکیت خواهــد نمــود‪ .‬م الــف ‪ * 5708‬کفیــل اداره ثبــت اســنادوامالک اق قــا‪ -‬از طــرف مهنــاز جهانفــر‬ ‫اگهــی فقــدان ســندمالکیت‪ -‬باعنایــت باینکــه اقــای پیمــان الــه ناهیــدی باکدملــی‪ 2120738629‬و خانــم هــا مرواریــد‬ ‫ناهیــدی باکدملــی ‪ 2121505547‬و اتوســا ناهیــدی بــا کدملــی ‪ 2121471103‬و ســعیده ناهیــدی بــا کدملــی ‪2122534311‬‬ ‫وارث مرحــوم محمدمهــدی ناهیــدی فرزنــد ابوالقاســم بشــماره شناســنامه ‪781‬و کدملــی ‪4578885259‬صــادره از دامغان‬ ‫بــا ارئــه انحصــار وراثــت شــماره ‪ 1392/06/02 - 920218‬شــعبه هشــتم شــورای حــل اختــاف گــرگان و ‪2‬بــرگ استشــهادیه‬ ‫گواهــی شــده توســط دفتــر خانــه ‪ 68‬گــرگان بــه ایــن اداره مراجعــه و مدعــی مــی باشــند ســند مالکیــت شــش دانــگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪ 154‬مترمربــع از پــاک ‪ 1856‬فرعــی از ‪-118/123‬اصلــی بخــش ‪ 2‬گــرگان ذیــل‬ ‫ثبــت ‪ 5068‬در دفتــر ‪ 31‬صفحــه ‪ 106‬بنــام اقــای محمدمهــدی ناهیــدی بشــماره چاپــی ‪ 552894‬صــادر و تســلیم شــده‪ ،‬بــه‬ ‫علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت‪ ،‬لــذا باســتناد مــاده ‪ 120‬ائیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبت اگهی‬ ‫میگــردد تــا هرکــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود باشــند‬ ‫ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد‪ .‬در‬ ‫غیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬م‬ ‫الــف‪ 5683‬تاریــخ انتشــار اگهــی ‪1399/09/17‬‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت‪ -‬خانــم میتــرا مازندرانــی فرزنــد ســعداله بــه شــماره شناســنامه ‪ 3943‬بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0055277780‬صــادره از تهــران بــا ارائــه ‪ 2‬بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده مصــدق شــده توســط دفترخانــه ‪ 76‬گــرگان بــه‬ ‫ایــن اداره مراجعــه و مدعــی مــی باشــند‪ .‬ششــدانگ عرصــه و اعیــان اپارتمــان بمســاحت ‪ 81.29‬مترمربــع بــه پــاک ‪11985‬‬ ‫فرعــی از ‪ -268‬اصلــی بخــش ‪ 3‬بنــام خانــم میتــرا مازندرانــی ذیــل ثبــت‪ -‬صفحه‪-‬دفترجلد‪-‬ثبت ســندمالکیت بشــماره چاپی‬ ‫‪654264‬ب‪(93‬تکبرگــی) صــادر و تســلیم شــده‪ ،‬ســپس بموجــب ســند رهنــی شــماره ‪ 19/02/1392-5830‬در رهــن بانــک‬ ‫مســکن قــرار گرفتــه و در بازداشــت نمیباشــد و بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت‪ .‬لذا باســتناد تبصره یک مــاده ‪-120‬‬ ‫اصالحــی ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه‬ ‫دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریخ اگهی اعتراض کتبــی خود را‬ ‫ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابر مقررات‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد‪ .‬م الف ‪5660‬رونوشــت ســتاد اجرائی فرمــان حضرت امــام(ره)‬ ‫جهــت اطــاع ‪ -‬تاریــخ انتشــار اگهــی ‪1399/09/17 -‬‬ ‫کافی است نام‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫را در گوگل جستجو کنید انچه به دنبال اش می گردید خواهید یافت‬ ‫سال ششم‬ ‫‪5‬‬ ‫شمـاره ‪277‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫در وضعیت‬ ‫بحرانی‬ ‫رکورد شکسته شد‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬اذر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫سالمت‬ ‫شماره ‪277‬‬ ‫سالمت‬ ‫ایاکودکان نیزنیازبه‬ ‫واکسن کرونادارند؟‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی اعــام کــرد‪ :‬ایــن اســتان بــا بســتری ‪ ۷۸‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬در شــبانه روز گذشــته‪ ،‬بیشــترین امــار بستری شــدگان در یــک روز از ابتــدای شــیوع ایــن ویــروس را ثبــت‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫وی بیشــترین مــوارد جدیــد ابتــای بــه ایــن بیمــاری را خانوادگــی دانســت و بــا گالیــه از رعایــت نکــردن پروتــکل‬ ‫هــای بهداشــتی‪ ،‬گفــت‪ :‬برگــزاری اییــن هــای عروســی‪ ،‬مهمانــی هــای خانوادگــی و عــدم رعایــت فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعــی از دالیــل افزایــش ابتــا بــه ایــن بیمــاری در اســتان اســت‪.‬‬ ‫‪ 10‬فوتی کرونایی‬ ‫در گلستان‬ ‫سالمت‪-‬‬ ‫بــا کشــف واکســن کرونــا ایــن ســوال بــه‬ ‫وجــود امــده اســت کــه ایــا واکســن کرونــا‬ ‫بــرای کــودکان حیاتــی اســت کــه در کنــار‬ ‫واکس ـن های ابلــه و ســرخک در دســتور کار پزشــکان‬ ‫قــرار می گیــرد یــا خیــر؟‬ ‫این‪۶‬درمان ویژه کنترل فشارخون باالست‬ ‫گزارش کرونا‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان در ایــن‬ ‫خصــوص گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‪ ،‬بــا رونــد افزایشــی‬ ‫و رو بــه جلــوی امــار ابتــا بــه کوویــد ‪۱۹‬در گلســتان‬ ‫مواجــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫ایاکودکان نیزنیازبه واکسن کرونادارند؟‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن دکتــر عبدالرضــا‬ ‫فاضــل شــهرهای قرمــز و الــوده اســتان را بــه ترتیــب‬ ‫شهرســتان هــای گــرگان‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬اق قــا وکاللــه‬ ‫خوانــد و گفــت‪ :‬شهرســتان رامیــان نیــز در وضعیــت‬ ‫زرد و ســایر شــهرهای در وضعیــت هشــدار یــا‬ ‫نارنجــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬متخصصــان اطفــال پیشــنهاد دادنــد کــه بــه‬ ‫کــودکان هــم واکســن کرونــا تزریــق شــود‪ .‬داد‬ ‫هــای اولیــه منتشــر شــده از تولیدکننــدگان واکســن‬ ‫شــرکت های مادرنــا و فایــزر در ایــن مــاه بســیار‬ ‫چشــمگیر بــوده و نشــان می دهــد هــر دو واکســن‬ ‫ممکــن اســت بیــش از ‪ ۹۰٪‬موثــر واقــع شــوند‪.‬‬ ‫ایــن نتایــج توســط شــش گــروه بــزرگ پزشــکی‬ ‫از جملــه کالــج زنــان و زایمــان و انجمــن پزشــکی‬ ‫امریــکا تاییــد شــده اســت‪ .‬دکتــر ایــوان مالدونــادو‪،‬‬ ‫رئیــس کمیتــه بیماری هــای عفونــی در یــک بیانیــه‬ ‫مطبوعاتــی گفــت‪« :‬مــا پیــش بینــی می کنیــم کــه‬ ‫واکسـن ها‪ ،‬نتایــج اثربخشــی را در بزرگســاالن ایجــاد‬ ‫کننــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل از شــرکت های داروســازی‬ ‫می خواهیــم کــه بــه ســرعت ازمایشــات خــود را‬ ‫گســترش دهنــد تــا ایــن واکســن شــامل نوجوانــان و‬ ‫کــودکان نیــز شــود‪».‬‬ ‫‪ .۲‬هنگامــی کــه کارشناســان بــا یافته هــای اولیــه‬ ‫فایــزر و مادرنــا اشــنا شــدند‪ ،‬پیــش بینــی کردنــد‬ ‫ایــن احتمــال وجــود دارد کــه واکســن های متعــدد‬ ‫کروناویــروس تــا بهــار اینــده بــه طــور گســترده ای‬ ‫در امریــکا تولیــد شــوند؛ امــا مطلــب ناراحــت کننــده‬ ‫ایــن اســت کــه تاکنــون کــودکان بــه طــور گســترده ای‬ ‫از تحقیقــات واکســن کنــار گذاشــته شــدند‪ .‬در‬ ‫اواخــر اکتبــر شــرکت فایــرز ایــن اطمینــان را داد کــه‬ ‫می توانیــم واکســن ایــن شــرکت را بــه نوجوانــان‬ ‫بــاالی ‪ ۱۲‬ســال تزریــق کنیــم‪ .‬همچنیــن شــرکت‬ ‫مادرنــا نشــان داد کــه قصــد دارد ازمایــش واکســن‬ ‫خــود را در کــودکان اغــاز کنــد و بــرای شــروع ایــن کار‬ ‫در انتظــار مجوزهــای اولیــه اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬همــه اینهــا یعنــی ممکــن اســت بــرای کــودکان‬ ‫تــا ســال ‪ ۲۰۲۱‬واکســنی تولیــد نشــود‪ .‬ایــن تحقیــق‬ ‫زمــان بــر اســت و اگــر ایــن کار بــه زودی اغــاز‬ ‫نشــود احتمــال دارد کودکانــی کــه بــه ســن مدرســه‬ ‫نرســیدند‪ ،‬در ســالهای اینــده هــم بــدون واکســینه‬ ‫شــدن (واکســن کرونــا) بــه مدرســه رونــد‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع بــرای انجمن هــای پزشــکی اطفــال‬ ‫نگــران کننــده اســت‪ .‬البتــه یــک چالــش قابــل توجــه‬ ‫ایــن اســت کــه والدیــن بایــد بچه هــای خــود را‬ ‫داوطلــب دریافــت درمــان ازمایشــی کننــد‪ .‬برخــی از‬ ‫والدینــی کــه فرزنــدان خــود را در مطالعــه فایــزر ثبــت‬ ‫نــام کردنــد می گوینــد در فضاهــای مجــازی مــورد‬ ‫قضــاوت شــدید قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬متخصصــان اطفــال بــه دالیــل زیــادی اســتناد‬ ‫می کننــد کــه چــرا ازمایــش واکسـن کرونــا در کــودکان‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬اول‪ ،‬بــه علــت سیســتم ایمنــی بــدن‬ ‫متفــاوت از بزرگســاالن‪ .‬دوم‪ ،‬بــه دالیلــی کــه هنــوز‬ ‫نمی دانیــم چــرا‪ ،‬پاســخ متفــاوت بــدن کــودکان بــه‬ ‫ویــروس کرونــا اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت در حــال حاضــر افــراد بســتری در‬ ‫بیمارســتان هــا و مراکــز درمانــی اســتان ‪ 560‬نفرمــی‬ ‫باشــد‪ ،‬کــه از ایــن تعــداد‪ ،‬در بخــش مراقبــت هــای‬ ‫ویــژه ‪ 115‬بیمــار و ‪ 53‬بیمــار دیگــر نیــز بــه دســتگاه‬ ‫ونتیالتــور متصــل انــد‪.‬‬ ‫این‪۶‬درمــان ویــژه کنتــرل فشــارخون‬ ‫باالستفشــار خــون نیرویــی اســت کــه در ان‬ ‫خــون از قلــب بــه عــروق پمــپ مــی شــود‪.‬‬ ‫میــزان فشــار خــون طبیعــی کمتــر از ‪۸۰/۱۲۰‬‬ ‫میلــی متــر جیــوه اســت‪ .‬زمانــی کــه خــون‬ ‫بــا فشــاری بیــش از ایــن مقــدار‪ ،‬در رگ هــا‬ ‫جریــان پیــدا کنــد‪ ،‬بــه انهــا اســیب می رســاند‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫کشــور بــه تازگــی از خطــر شــدید فشــار خــون‬ ‫در میــان ایرانیــان صحبــت کــرده اســت‪ .‬بــه‬ ‫گفتــه دکتــر ســعید نمکــی‪ ،‬در هــر دو دقیقــه‪،‬‬ ‫یــک نفــر بــه خاطــر فشــار خــون بــاال جــان خــود‬ ‫را از دســت می دهــد‪ .‬چگونــه می شــود در‬ ‫مقابــل ایــن قاتــل خامــوش ایســتاد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تمرین کنید‬ ‫روزانــه ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۶۰‬دقیقــه ورزش و تمریــن‪،‬‬ ‫بخــش مهمــی از یــک زندگــی ســالم اســت‪.‬‬ ‫ورزش روزانــه عــاوه بــر اینکــه بــه کاهــش‬ ‫فشــار خــون کمــک می کنــد‪ ،‬بــه روحیــه‪ ،‬قــدرت‬ ‫بدنــی و تعــادل شــما نیــز یــاری می رســاند و‬ ‫همچنیــن خطــر ابتــا بــه دیابــت و ســایر انــواع‬ ‫بیماری هــای قلبــی را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫اگــر مــدت زیــادی اســت کــه ورزش را کنــار‬ ‫گذاشــته اید‪ ،‬تمرین هــا را بــه ارامــی شــروع‬ ‫کنیــد و بــه تدریــج ســرعت و دفعــات انهــا را‬ ‫افزایــش دهیــد‪ .‬درســت اســت‪ ،‬ایــن روزهــا‬ ‫نمی توانیــم از باشــگاه های ورزشــی اســتفاده‬ ‫کنیــم ولــی هنــوز فرصــت بــرای تمریــن در‬ ‫خانــه و پیــاده روی و دوندگــی در پارک هــا‬ ‫اســت‪ .‬مهــم ایــن اســت کــه حرکــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬رژیم مناسب فشار خون را دنبال کنید‬ ‫بــرای اینکــه والدیــن از تزریــق ایــن واکســن بــه‬ ‫فرزنــدان خیال شــان راحــت باشــد‪ ،‬بایــد مطالعاتــی‬ ‫داشــته باشــیم کــه نشــان دهــد واکســن کرونــا در‬ ‫کــودکان نیــز بــی خطــر و موثــر اســت‪.‬‬ ‫منبع خبر ‪ :‬هاف پست‬ ‫– خــوردن لبنیــات کــم چــرب‪ ،‬گوشــت بــدون‬ ‫چربــی‪ ،‬ماهــی و اجیــل‬ ‫‪ .5‬نمکدان را کنار بگذارید‬ ‫– کنــار گذاشــتن چربی هــای اشــباع‪ ،‬ماننــد‬ ‫غذاهــای فــراوری شــده‪ ،‬لبنیــات پرچــرب و‬ ‫گوشــت های چــرب‬ ‫شــاید بــرای کنتــرل فشــار خــون هیــچ چیــز‬ ‫حیاتی تــر از بــه حداقــل رســاندن میــزان‬ ‫مصــرف ســدیم نیســت‪ .‬متخصصــان توصیــه‬ ‫می کننــد کــه میــزان ســدیم مصرفــی خــود‬ ‫را بیــن ‪ ۱۵۰۰‬تــا ‪ ۲۳۰۰‬میلــی گــرم در روز‬ ‫محــدود کنیــد‪ .‬ایــن مقــدار نزدیــک بــه یــک‬ ‫قاشــق چای خــوری نمــک اســت‪ .‬بهتــر اســت‬ ‫بــرای کاهــش ســدیم در رژیــم غذایــی خــود‪،‬‬ ‫نمکــدان را از میــز غــذای خــود حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫از گیاهــان و ادویه هــا بــرای افــزودن عطــر و‬ ‫طعــم اســتفاده کنیــد‪ .‬غذاهــای فــراوری شــده‬ ‫مملــو از ســدیم هســتند‪ ،‬انهــا را بــه حداقــل‬ ‫برســانید‪ .‬هنــگام خریــد‪ ،‬برچســب های روی‬ ‫مــواد غذایــی را بخوانیــد و در صــورت امــکان‬ ‫گزینه هــای کــم ســدیم را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫– خوردن میوه‪ ،‬سبزیجات و غالت کامل‬ ‫– کاهش دسرها و نوشیدنی های قنددار‬ ‫‪ .3‬وزن اضافی خود را کم کنید‬ ‫وزن بــاال و فشــار خــون دســت بــه دســت هــم‬ ‫می دهنــد‪ .‬چربــی اضافــی دور کمــر‪ ،‬بســیار‬ ‫دردسرســاز اســت‪ .‬چربــی ایــن ناحیــه‪ ،‬اعضــای‬ ‫مختلــف شــکم را احاطــه می کنــد و مشــکالت‬ ‫جســمی بســیاری از جملــه فشــار خــون بــاال را‬ ‫بــا خــود م ـی اورد‪ .‬گفتــه می شــود کــه بــه طــور‬ ‫کلــی‪ ،‬مــردان بایــد انــدازه دور کمــر خــود را‬ ‫بــه کمتــر از ‪ ۱۰۰‬ســانتی متــر اینــچ و زنــان بــه‬ ‫کمتــر از ‪ ۸۸‬ســانتی متــر برســانند‪.‬‬ ‫‪ .4‬کمتر استرس داشته باشید‬ ‫در دنیــای پــر ســرعت امــروز کــه پــر از‬ ‫خواســته های روزافــزون اســت‪ ،‬کاهــش‬ ‫ســرعت و داشــتن ارامش کاری دشــوار اســت‪.‬‬ ‫مهــم اســت کــه از مســئولیت های روزمــره‬ ‫خــود فاصلــه بگیریــد تــا بتوانیــد اســترس خــود‬ ‫را کاهــش دهیــد‪ .‬اســترس می توانــد در لحظه‬ ‫فشــار خــون شــما را افزایــش و مقــدار زیــاد ان‬ ‫می توانــد شــما را در معــرض خطــر پرفشــاری‬ ‫‪ .۶‬اعتیاد به نیکوتین را برطرف کنید‬ ‫هــر ســیگاری کــه می کشــید‪ ،‬بــه طــور موقــت‬ ‫تــا چنــد دقیقــه فشــار خــون شــما را افزایــش‬ ‫می دهــد‪ .‬اگــر ســیگاری باشــید‪ ،‬فشــار خــون‬ ‫شــما می توانــد بــرای مــدت طوالنــی افزایــش‬ ‫یابــد‪ .‬تحقیقــات می گویــد‪ ،‬افــرادی کــه فشــار‬ ‫خــون بــاال دارنــد و ســیگار می کشــند بیشــتر در‬ ‫معــرض خطــر حملــه قلبــی و ســکته هســتند‪.‬‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه در معــرض دود ســیگار‬ ‫بــودن نیــز شــما را بــا خطــر افزایــش فشــار‬ ‫خــون و بیماری هــای قلبــی مواجــه می کنــد‪.‬‬ ‫استرس چقدرمی توانددردوران بارداری‬ ‫موجب اوتیسم شود؟‬ ‫کــودکان در مواجــه بــا ویــروس کرونــا بــا خطــر نــادر‬ ‫امــا جــدی ســندرم التهابــی چنــد سیســتم در بــدن‬ ‫کــودکان‪ ،‬یــا ‪ MIS-C‬مواجــه هســتند کــه بــه نظــر‬ ‫می رســد هفته هــا پــس از قــرار گرفتــن در معــرض‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬بــه ان دچــار می شــوند‪ .‬ایــن مهــم‬ ‫اســت کــه واکســن مناســب کــودکان عــوارض‬ ‫مشــابهی بــا خــود بیمــاری کرونــا در بــدن انهــا نداشــته‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تاخیــر در واکسیناســیون کــودکان نیــز می توانــد‬ ‫مانــع تــاش جمعــی مــا بــرای ریشــه کــن کــردن کرونــا‬ ‫ویــروس باشــد‪ .‬همــان طــور کــه دکتــر پریــا ســونی‪،‬‬ ‫متخصــص بیماری هــای عفونــی کــودکان در مرکــز‬ ‫پزشــکی سدرز‪-‬ســینای لــس انجلــس در مــاه اکتبــر‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬اگــر بــه کــودکان واکســن کرونــا تزریــق نشــود‬ ‫انهــا می تواننــد ماننــد مخــزن عفونــت باقــی بماننــد‬ ‫کــه ایــن موضــوع تــاش مــا را در کاهــش همه گیــری‬ ‫ایــن بیمــاری بــه طــور قابــل توجهــی خنثــی می کنــد‪».‬‬ ‫کارشناســان می گوینــد کــه کــودکان بایــد در اســرع‬ ‫وقــت در کارازمایی هــا گنجانــده شــوند تــا اعتمــاد‬ ‫عمومــی بــه واکس ـن ها جلــب شــود‪.‬‬ ‫پیــروی از رژیم هــای غذایــی بــرای جلوگیــری از‬ ‫فشــار خــون بــاال (‪ )DASH‬می توانــد فشــار خــون را‬ ‫کاهــش دهــد‪ .‬رژیــم غذایــی ‪ DASH‬شــامل‪:‬‬ ‫خــون قــرار دهــد‪ .‬بــرای کنتــرل اســترس‬ ‫می توانیــد چنــد راه ســاده را امتحــان کنیــد‪،‬‬ ‫چنــد نفــس عمیــق بکشــید‪ ،‬تمرکــز خــود را بــه‬ ‫نــکات خــوب زندگــی جلــب کنیــد‪ ،‬مدیتیشــن‬ ‫انجــام دهیــد یــا یــوگا تمریــن کنیــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد تقریبــا هــر روز محققــان‬ ‫انگشــت علــت بیماری هــا را روی مــوارد‬ ‫تــازه ای می گذارنــد‪.‬‬ ‫حــاال نوبــت بــه ایــن رســیده اســت کــه‬ ‫اســترس دوران بــارداری را بررســی کننــد‬ ‫کــه ایــا علــت اوتیســم برخــی از کــودکان‪،‬‬ ‫اســترس دوران بــارداری مادرشــان اســت‬ ‫یــا خیــر؟ ایــن موضــوع در واقــع بــه عنــوان‬ ‫یــک علــت احتمالــی اختــال طیــف اوتیســم‬ ‫(‪ )ASD‬بــه اســترس دوران بــارداری زنــان‬ ‫اشــاره می کننــد‪ .‬در ادامــه ایــن گــزارش شــما‬ ‫را همراهــی می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مــا در حــال حاضــر‬ ‫می دانیــم اســترس زنــان بــاردار‬ ‫بــه مشــکالت ناخوشــایندی‬ ‫ماننــد زایمــان زودرس و وزن‬ ‫کــم جنیــن منجــر می شــود‪.‬‬ ‫«تصــور می شــد اوتیســم تــا حــد زیــادی یــک‬ ‫اختــال ژنتیکــی اســت‪ ،‬امــا تحقیقــات پیشــین‬ ‫نشــان داده اســت کــه تاثیــرات زیســت‬ ‫محیطــی ماننــد اســترس می توانــد نقــش‬ ‫مهمــی در توســعه ایــن وضعیــت داشــته‬ ‫باشــد‪».‬‬ ‫ایــن مشــکالت تنهــا در‬ ‫کودکــی خالصــه نشــده و در‬ ‫بزرگ ســالی ممکــن اســت بــه‬ ‫صــورت اختــال در ســامت‬ ‫روانــی کــودکان و نوجوانــان‪،‬‬ ‫خــود را نشــان دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بــرای جمــع اوری اطالعــات‪ ،‬محققــان از‬ ‫مــادران کــودکان مبتــا بــه اوتیســم در مــورد‬ ‫اســترس های احتمالــی کــه ممکــن اســت در‬ ‫دوران بــارداری تجربــه کــرده باشــند‪ ،‬ماننــد‬ ‫از دســت دادن شــغل یــا طــاق پرســیدند‪.‬‬ ‫ســپس خــون مــادران بــرای تنــوع یــک ژن‬ ‫حســاس بــه اســترس کــه ســروتونین را تنظیــم‬ ‫می کنــد‪ ،‬ازمایــش شــد‪.‬‬ ‫یــک مطالعــه در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬در مجلــه پزشــکی‬ ‫نیوانگلنــد بــه مــا می گویــد کــه اســترس در‬ ‫زنــان بــاردار می توانــد منجــر بــه اوتیســم‬ ‫در جنیــن شود‪.‬پزشــکی بــه نــام دیویــد‬ ‫بورســدورف‪ ،‬می گویــد‪« :‬برخــی از مــادران کــه‬ ‫ســطوح قابــل توجهــی از اســترس را تجربــه‬ ‫می کننــد‪ ،‬در فرزندشــان اوتیســم بــه وجــود‬ ‫نمی ا یــد ؛‬ ‫امــا در برخــی دیگــر از مــادران‪ ،‬اســترس های‬ ‫دوران بــارداری مبــدل بــه اوتیســم در کــودکان‬ ‫می گــردد‪ ».‬دیویــد بورســدورف‪ ،‬توضیــح داد‪:‬‬ ‫هنگامــی کــه تنوعــی از ژن وجــود دارد‪،‬‬ ‫مقــدار ســروتونین تغییــر می کنــد و باعــث‬ ‫افزایــش واکنــش بــه اســترس می شــود‪.‬‬ ‫مــادران کــودکان اوتیســم اغلــب از اســترس‬ ‫پایــان دوم و اغــاز ســه ماهــه ســوم دوران‬ ‫بــارداری گــزارش دادنــد‪ .‬بورســدورف می گویــد‪:‬‬ ‫«بــرای درک مکانیســم هــای چگونگــی کار ایــن‬ ‫تعامــل ژن و اســترس بــه تحقیقــات بیشــتری‬ ‫نیــاز اســت‪ .‬امــا امیــدوارم کــه ایــن مطالعــات‬ ‫روزی بــه جلوگیــری از برخــی مــوارد اوتیســم‬ ‫کمــک می کنــد‪».‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه‬ ‫طــی ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته شــاهد فــوت و از‬ ‫دســت دادن ‪ 10‬شــهروند براثــر درگیــری بــا‬ ‫کرونــا در اســتان هســتیم‪.‬‬ ‫فاضــل ضمــن اشــاره بــه ســن مبتالیــان گفــت‪:‬‬ ‫‪6.7‬درصــد زیــر ‪ 15‬ســال ‪ 40.5‬درصــد ‪15‬تــا‪ 55‬ســال‬ ‫و ‪ 52.8‬درصــد بــاالی ‪ 55‬ســال دارنــد ‪.‬‬ ‫وی از مــردم خواســت تــا بــا رعایــت کامــل پروتکل‬ ‫هــای بهداشــتی‪ ،‬اســتفاده از ماســک‪ ،‬حفــظ‬ ‫فاصلــه اجتماعــی و ممانعــت از برگــزاری هــر نــوع‬ ‫مراســم هــای دســته جمعــی منجملــه عروســی‪،‬‬ ‫ضمــن حراســت از خــود و خانــواده شــان‪ ،‬از کادر‬ ‫بهداشــت و درمــان نیــز حمایــت کننــد‪.‬‬ ‫گلســتان از اواســط ابــان مــاه و بعــد از هفتــه‬ ‫وحــدت بــا عــدم توجــه شــهروندان نســبت بــه‬ ‫رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و اقــدام بــه‬ ‫برگــزاری مراســمات و دورهمــی هــا موجبــات‬ ‫ورود بــه پیــک ســوم کرونــا علــی الرغــم‬ ‫مقاومــت ســه ماهــه بــا وجــود اینکــه کل کشــور‬ ‫درگیــر مقابلــه و مبــارزه بــا ایــن ویــروس بودنــد‬ ‫متاســفانه باالخــره درگیــر ایــن بیمــاری شــد‪.‬‬ ‫مرگ ‪ 284‬هموطن توسط‬ ‫کرونا‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی‬ ‫از فــوت ‪ ۲۸۴‬و‪ ۱۰ ،‬هــزار و ‪ ۸۲۷‬بیمــار جدیــد بیمــار در‬ ‫شــبانه روز گذشــته خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس دکتــر ســیما‬ ‫ســادات الری بــا اعــام ایــن خبــر افــزود‪ :‬از روز گذشــته‬ ‫تابــه ‪ 17‬اذر ‪ ۱۳۹۹‬و بــر اســاس معیارهــای قطعــی‬ ‫تشــخیصی‪ ۱۰ ،‬هــزار و ‪ ۸۲۷‬بیمــار جدیــد مبتــا بــه‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬در کشــور شناســایی شــد کــه یــک هــزار و ‪۶۹۱‬‬ ‫نفــر از انهــا بســتری شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه مجمــوع بیمــاران کوویــد‪ ۱۹‬در‬ ‫کشــور بــه یــک میلیــون و ‪ ۵۱‬هــزار و ‪۳۷۴‬رســید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاســفانه در طــول ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪ ۳۷۱ ،‬بیمــار‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬جــان خــود را از دســت دادنــد و مجمــوع جــان‬ ‫باختــگان ایــن بیمــاری بــه ‪ ۵۰‬هــزار و ‪ ۵۹۴‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت در ادامــه بــا بیــان ایــن کــه‬ ‫خوشــبختانه تــا کنــون‪ ۷۴۲‬هــزار و ‪ ۹۵۵‬نفــر از بیمــاران‪،‬‬ ‫بهبــود یافتــه و یــا از بیمارســتانها ترخیــص شــده انــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ ۵۷۹۶ :‬نفــر از بیمــاران مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬در‬ ‫وضعیــت شــدید ایــن بیمــاری تحــت مراقبــت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬تــا کنــون‪ ۶‬میلیــون و ‪۴۳۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۲۸‬ازمایش تشــخیص کووید‪ ۱۹‬در کشــور‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫الری در پایــان گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۶۴‬شهرســتان در‬ ‫وضعیت قرمز‪ ۲۷۸ ،‬شهرســتان نارنجی و ‪ ۱۰۶‬شهرســتان‬ ‫در وضعیــت زرد قــرار دارنــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید احتمال سرقت یا مفقود شدن تلفن همراه بیش از سایر ابزارهای الکترونیکی است؟ لذا‬ ‫هنگام ذخیره اطالعات شخصی خود در ان دقت بیشتری نمایید‪.‬‬ ‫«معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه» مشترک گرامی!‬ ‫ایا می دانید احتمال سرقت یا مفقود شدن تلفن همراه بیش از سایر ابزارهای الکترونیکی است؟ لذا‬ ‫هنگام ذخیره اطالعات شخصی خود در ان دقت بیشتری نمایید‪.‬‬ ‫«معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه»‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫مشترک‬ ‫گرامی!‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬اذر ‪1399‬‬ ‫هر تخلف رانندگی بستر یک سانحه است‪ ،‬پس خوب رانندگی کنیم ‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت چهاردهم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫پایان زندگی عاقبت کابل دزدشیروانی‬ ‫حضرت امام خمینی (ره)‬ ‫و قانون حق کسب و پیشه‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫در برخــی از کتــب و ســایتها و ســخنرانیها امــده اســت کــه گویــا‬ ‫حضــرت امــام خمینــی (ره) بــا ســرقفلی مخالفــت داشــته انــد‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه انتســاب ایــن ســخن بــه شــدت نادرســت‬ ‫اســت‪ .‬علــت نادرســتی هــم خلــط مفاهیــم حــق ســرقفلی بــا حــق‬ ‫کســب و پیشــه اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه اغلــب افــراد عــادی و کســبه‪ ،‬بعضــا کارشناســان و‬ ‫قضــات محتــرم ؛ حــق کســب و پیشــه را متــرادف بــا نــام ســرقفلی‬ ‫بــه کار مــی بندنــد‪ .‬و تمیــز و تفکیکــی بیــن ایــن دو مقولــه نمیدهند ‪.‬‬ ‫همیــن کاربــرد غلــط و نابجــا ‪ ،‬ســبب انتســاب نــاروا بــه حضــرت امــام‬ ‫خمینــی نیــز شــده اســت‪ .‬درحالیکــه حضــرت امــام (ره) بــه اســتناد‬ ‫فتاوایــی کــه متعاقبــا بــه عــرض خواهــد رســید ‪ ،‬صریحــا از توافــق و‬ ‫تراضــی مالــک و مســتاجر بــر میزان ســرقفلی حمایت فرمــوده و مورد‬ ‫احتــرام قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫ماجــرا از ایــن قــرار اســت ‪ :‬از زمانیکــه قانونگــذار درســال ‪ 1339‬و‬ ‫بعدا در ســال ‪ 1356‬پرداخت حق کســب و پیشــه را از ســوی مالک‬ ‫بــه مســتاجر وضــع کــرد‪ ،‬بــه ایــن علــت کــه منشــاء ایجــاد ایــن حــق ‪،‬‬ ‫غیرشــرعی و خــاف قانــون مدنــی بــوده‪ ،‬اجــرای ان نیــز در عمــل ‪،‬‬ ‫همــواره مــورد مناقشــه مالــک و مســتاجر بــوده اســت‪.‬‬ ‫بطوریکــه مالــک در یــک دوره اجــاره‪ ،‬مــی بایســت براســاس ایــن‬ ‫ـتدالل قانونگــذار کــه محــل کســب‪ ،‬بــا ابــرو و نــام اوازه و قــدرت‬ ‫اسـ‬ ‫ِ‬ ‫تجــاری مســتاجر حاصــل شــده‪ ،‬بایــد مبلغی مثال صد هــزار تومان به‬ ‫هنــگام تخلیــه‪ ،‬تحــت عنــوان حــق کســب و پیشــه در وجــه مســتاجر‬ ‫پرداخــت کنــد‪ .‬درحالیکــه فــی المثــل مالــک فقــط ده هزارتومــان در‬ ‫طــول مــدت اجــاره ‪ ،‬اجــاره بهــاء از مســتاجر دریافــت کــرده بــود‪!!.‬‬ ‫لــذا منطــق خــاف شــرع قانونگــذار وقــت موجــب شــد کــه کســبه ؛‬ ‫قانون حق کســب و پیشــه را دور بزنن و راهی برای تعدیل و فرار از‬ ‫ان بیابنــد‪ .‬لــذا بــا تمســک بــه فتــوای امــام (ره ) مبنــی بــر حــرام بودن‬ ‫چنیــن پولــی ‪ ،‬حــق جدیــدی بــه نــام حــق ســرقفلی تراضــی نمــوده و‬ ‫بــه مناقشــه خاتمــه دادند‪.‬‬ ‫دقیقــا حضــرت امــام خمینــی (ره) پرداخــت وجــه اخیــر الذکــر (حــق‬ ‫کســب و پیشــه) را کــه صرفــا ناشــی از الــزام قانونگــذار وقــت بــوده ‪،‬‬ ‫خــاف شــرع مقــرر فرمــود و نــه حــق ســرقفلی را کــه از طریق تراضی‬ ‫مالــک و مســتاجر حاصــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ذیــا عیــن فتــوای حضــرت امــام (ره ) اورده میشــود تــا فرمایــش‬ ‫معظــم لــه کــه همــان حــق کســب و پیشــه بــوده نه تنهــا در ماهیت‪،‬‬ ‫بلکــه بــه تصریــح و تنجیــز اشــکار گــردد ‪ .‬نقــل از صفحــه ‪ 651‬جلــد‬ ‫دوم تحریرالوســیله حضــرت امــام خمینی (ره) ‪:‬‏‏»اجــاره نمودن اعیان‬ ‫ب ‪‎‬‏حــدوث‬ ‫اســتیجاری ـ دکان باشــند یــا خانــه یــا غیــر ان هــا ـ موج ـ ‏‪‎‬‬ ‫حقــی بــرای مســتاجر در ان هــا نمــی شــود ‪.‬‬ ‫بــه طــوری کــه موجــر بعــد از تمــام شــدن اجــاره ‏‪‎ ،‎‬‏حــق بیــرون کــردن‬ ‫او را نداشــته باشــد‪ .‬و همچنیــن طوالنــی بــودن مــدت بقــای او و‬ ‫تجارتــش د ‏‪‎‬ر ‪‎‬‏محــل کســب ؛ یــا ابــرو و قــدرت تجارتــی او کــه موجــب‬ ‫توجــه مــردم بــه محــل کســب او شــوند‪ ،‬ـ‬ ‫‏‪‎ ‎‬‏هیــچ کــدام از ایــن امــور ـ موجــب پیــدا شــدن حقــی بــرای مســتاجر‬ ‫بــر ان اعیــان نمــی شــود‪ .‬پــس اگ ـ ‏‪‎‬ر ‪‎‬‏مــدت اجــاره تمــام شــود بــر او‬ ‫س‬ ‫واجــب اســت کــه محــل را تخلیــه و بــه صاحبــش تحویــل دهــد‪ .‬پـ ‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬‏اگــر در مــکان مذکــور بــا عــدم رضایــت مالــک باقــی بمانــد غاصــب و‬ ‫معصیــت کار اســت و اگ ـ ‪‎‬‏ر ‪‎‬‏تلــف شــود ـ ولــو بــه افــت اســمانی باشــد ـ‬ ‫ضمان مکان بر او می باشد‪.‬‬ ‫همــان طــور کـ ‏‪‎‬ه ‪‎‬‏اجــرت المثــل ایــن مــکان مادامــی کــه زیردســت او‬ ‫اســت و تســلیم مالک نکرده‪ ،‬بر او می باشــد»‪ .‬و در مســاله ‪2846‬‬ ‫رســاله توضیــح المســائل نیــز چنیــن فرمــوده انــد‪« :‬کســانیکه خانــه‬ ‫یــا دکان یــا غیــر انهــا را از صاحبانــش اجــاره میکننــد ‪.‬‬ ‫مــدت اجــاره کــه بســر رســید حــرام اســت بــدون اذن صاحــب محــل‬ ‫در انجــا اقامــت کنــد‪ .‬و بایــد محــل را فــورا بــا عــدم رضایــت صاحبــش‬ ‫تخلیــه کنــد‪ .‬و اگــر نکنــد غاصــب و ضامــن مثــل مــال االجــاره ان‬ ‫هســتند‪ .‬و بــرای انهــا بــه هیچوجــه حقــی شــرعا نیســت‪.‬‬ ‫چــه مــدت اجــاره انهــا کوتــاه باشــد یــا طوالنــی و چــه بــودن انهــا در‬ ‫مــدت اجــاره موجــب زیــادت ارزش محــل شــده باشــد و یــا نــه و چــه‬ ‫بیــرون رفتــن از محــل موجــب نقــص در تجارتشــان باشــد یــا نــه »‬ ‫چنانکــه مالحظــه میشــود حضــرت امــام در تحریــر الوســیله مــی‬ ‫فرماینــد‪ :‬اجــاره بــرای مســتاجر‪ ،‬ایجــاد حقــی نمیکنــد‪( .‬درحالیکــه‬ ‫قانونگــذار وقــت مقــرر نمــود کــه ایجــاد حــق کســب و پیشــه میکنــد‪).‬‬ ‫کــه بعــد از انقضــای مــدت اجــاره‪ ،‬تخلیــه خــود را موکــول بــه مطالبــه‬ ‫ان حــق کنــد و اضافــه مــی فرماینــد ‪{ :‬طوالنــی شــدن مــدت اجــاره}‬ ‫و یــا {ابــرو و قــدرت تجــاری مســتاجر}‪ ،‬ســبب ایجــاد حقــی بــر او‬ ‫نمیشــود‪ .‬درحالیکــه قانونگــذار در قانــون ‪ 1339‬و ‪1356‬برخــاف‬ ‫قانــون مدنــی و قواعــد فقهــی و بــر خــاف فتــوای امــام ره مقــرر نمــود‬ ‫کــه {ابــرو و نــام و اوازه و قــدرت و توانایــی مســتاجر }‪ ،‬ایجــاد حقــی‬ ‫میکنــد بــه نــام حــق کســب و پیشــه !‪ ،‬و اصــل را بــر اســتمرار مــدت‬ ‫اجــاره قــرارداد ‪.‬‬ ‫درحالیکــه امــام فرمــود ‪«:‬اصــل» در رعایــت مــدت اجــاره اســت و‬ ‫نــه اســتمرار ان‪ .‬و تکلیــف نمــود کــه مســتاجر پــس از پایــان مــدت‬ ‫اجــاره‪ ،‬مکلــف بــه تخلیــه اســت‪ .‬و بــه همیــن ســبب قانونگــذار وقت‬ ‫تراضــی مالــک و مســتاجر را در تعییــن مــدت اجــاره نادیــده گرفت ‪،‬‬ ‫و انقضــاء مــدت اجــاره را بــی اثــر نمــود‪.‬‬ ‫مضافــا قانونگــذار برخــاف فتــوای امــام (ره) بــه ایــن ســبب کــه‬ ‫محــل کســب‪ ،‬ناشــی از ابــرو و قــدرت تجارتــی وفعالیــت کســبی‬ ‫مســتاجر اســت مالــک را مجبــور بــه پرداخــت وجهــی تحــت عنــوان‬ ‫حــق کســب و پیشــه بــه مســتاجر نمــود‪ .‬اگرچــه در ظاهــر ‪ ،‬فــرض‬ ‫قانونگــذار در بــدو امــر‪ ،‬عاقالنــه و عادالنــه مینمــود‪.‬‬ ‫لیکــن ایجــاد ایــن حــق ‪ ،‬عمــا مستمســکی بــرای طوالنــی شــدن‬ ‫اجــاره بیــش از مــدت اجــاره و عــدم امــکان تخلیــه مــورد اجــاره‬ ‫و برتــری مــن غیــر حــق مســتاجر بــر مالــک گردیــد‪ .‬مضافــا ایــن‬ ‫حــق‪ ،‬فقــط در مــدت کوتــاه و محــدودی پــس از وضــع قانــون‬ ‫موضوعیــت داشــته اســت‪ .‬در مــدت زمانــی کــه قــدرت تجــاری‬ ‫مســتاجر اعــم از ســرمایه کار و حرفــه و فــن بــه مراتــب بیــش از‬ ‫قــدرت مالــک بــوده اســت‪.‬‬ ‫امــا بــه مــرور زمــان بعلــت افــزون شــدن تعــداد افــراد صاحــب فــن‬ ‫و حرفــه و زیــاد شــدن و ارزان شــدن ابــزار کار و تولیــد و گــران شــدن‬ ‫ملــک تعــادل قــدرت بــر هــم خــورد‪ .‬دیگــر مســتاجر نبــود کــه عامــل‬ ‫اصلــی کســب و کار بــود‪.‬‬ ‫لــذا فتــوای امــام در راســتای تامیــن عدالــت و عــدم اجحــاف‬ ‫مســتاجری کــه صاحــب قــدرت برتــر بــوده ( قــدرت ناشــی از داشــتن‬ ‫فــن و حرفــه و ابــزار کار و ســرمایه معامالتــی ) بــر مالکــی کــه مقهــور‬ ‫قدرت برتر بوده ( ناشــی از ارزش ناچیز ملک ) اســتوار بوده اســت‪.‬‬ ‫فتــوای حضــرت امــام خمینــی ره عــاوه بــر بــار شــرعی‪ ،‬قائــم بر «بناء‬ ‫عقــاء» نیــز بــوده اســت‪.‬‬ ‫زیــرا از اینکــه مســتاجری بــدون پرداخــت مبلــغ اولیــه ای بیــش از‬ ‫مــدت اجــاره در محــل کســب باقــی باشــد و بــه هنــگام تخلیــه بــه این‬ ‫دلیــل کــه محــل کســب را ابــرو و قــدرت او ایجــاد کــرده اســت‪ ،‬بــه‬ ‫میــزان چنــد برابــر اجــاره پرداختــی تحــت عنــوان حــق کســب و پیشــه‬ ‫مطالبــه کنــد‪ ،‬اساســا بــا عقالنیــت انطباقــی نــدارد‪ .‬بــه تدریــج کــه‬ ‫قــدرت مســتاجر کمرنــگ و قــدرت مالــک فزونــی گرفــت‪ .‬حــق کســب‬ ‫و پیشــه ‪ ،‬حتــی بــه دلیــل خــود قانونگــذار وقــت هم مشــروعیت خود‬ ‫را از دســت داد‪.‬‬ ‫فتــوای امــام (ره) موجــب شــد ‪ .‬ایــن فــرض غلطــی کــه ایجــاد محــل‬ ‫کســب بــر ابــرو و قــدرت تجــاری مســتاجر اســتوار اســت بــه مقولــه‬ ‫جدیــد دیگــری تبدیــل گــردد و بطریــق شــرعی حــل و فصــل شــود‪.‬‬ ‫وجــه شــرعی ایــن بــود کــه مســتاجر بــه هنــگام اجــاره بــا مالــک بر ســر‬ ‫میــزان ایــن حــق فرضــی‪ ،‬توافــق و تراضــی نمــود ‪ .‬مبلــغ ایــن توافــق‬ ‫نیــز عرفــا بــه نــام «حــق ســرقفلی» نامیــده شــد‪.‬‬ ‫حضــرت امــام خمینــی ره هرگــز بــا ســرقفلی کــه توافــق و تراضــی‬ ‫متعاملیــن بــوده‪ ،‬مخالفــت نکــرده اســت‪ .‬بلکــه بــا الــزام قانونگــذار‬ ‫وقــت مخالفــت کــرده اســت‪ .‬الزامــی کــه مالــک مســتضعف وقــت را‬ ‫مجبــور بــه پرداخــت وجهــی در حق مســتاجر قدرتمنــد ان روز میکرد‬ ‫کــه بایــد چنــد برابــر اجــاره ای کــه دریافــت کــرده بــه هنــگام تخلیــه‬ ‫بــه او بپــردازد ‪.‬‬ ‫زیــرا کــه قانونگــذار محــل کســب را ناشــی از نــام و اوازه و ابــرو و‬ ‫قــدرت تجــاری مســتاجر مقــرر کــرده بــود‪.‬‬ ‫موافقــت حضــرت امــام خمینــی (ره) بــا توافــق و تراضــی مالــک‬ ‫و مســتاجر بــر ســر ِ ســرقفلی در مســاله ‪ 8‬جلــد دوم صفحــه ‪652‬‬ ‫تحریــر الوســیله منجــزا بــه شــرح ذیــل تصریــح شــده اســت ‪:‬‬ ‫«مالــک حــق دارد هــر مقــداری را کــه بخواهــد بــه عنوان ســرقفلی از‬ ‫شــخص بگیــر ‏د‪ .‎‬تــا محــل را بــه او اجاره دهد‪ ،‬همان طور که مســتاجر‬ ‫حــق دارد کــه در اثنــای مــدت اجــاره‪ ،‬ا ‪‎‬‏ز ‪‎‬‏شــخص ثالــث ســرقفلی بگیرد‬ ‫تــا ان جــا را بــه او اجــاره دهــد‪ ،‬در صورتــی کــه مســتاجر حــق اجــار ‏‪‎‬ه‬ ‫‪‎‬‏دادن را داشــته باشــد»‪ .‬ادامه در شــماره ‪278‬‏ وهوالمســتعان‬ ‫اسان تر شدن برخی بروزرسانی ها با اندروید ‪12‬‬ ‫ممکــن اســت بــا انتشــار اندرویــد ‪ 12‬یــک پیشــرفت بــزرگ دیگــر در‬ ‫سیســتم عامــل را مشــاهده کنیــد‪ .‬بــه تازگــی شــرکت گــوگل پــروژه‬ ‫‪ Mainline‬را بــرای اصــاح دسترســی های موجــود سیســتم عامــل‬ ‫اندرویــد طراحــی کــرده اســت کــه باعــث دسترســی و بهبــود انتشــار بــه‬ ‫روزرســانی های عرضــه شــده بــرای سیســتم عامــل اندرویــد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن‬ ‫عبدالرضــا هدایتــی نیــا اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی دریافــت گزارشــی مبنــی بــر بــرق‬ ‫گرفتگــی در انتهــای خیابــان فلســطین‬ ‫شــیروان‪ ،‬مامــوران کشــیک اداره بــرق‪،‬‬ ‫نیــروی انتظامــی‪ ،‬اتــش نشــانی و نیروهــای اورژانــس بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تحقیقــات اولیــه و اظهــارات اهالــی مشــخص کــرد ســه نفــر بــا همدســتی‬ ‫یکدیگــر بــا انداختــن تکــه هــای کابــل بــر روی کابــل هــای فشــار قــوی‪ ،‬ایجــاد اتصــال کــرده‬ ‫و بــا قطــع ‪ ۲‬کابــل فــاز و نیــز جریــان بــرق منطقــه‪ ،‬از قطــع بــرق اطمینــان حاصــل کــرده‬ ‫و ســپس یکــی از انــان اقــدام بــه بــاال رفتــن از دکل اقــدام بــه قطــع کابــل کــرده اســت‬ ‫کــه ایــن کار‪ ،‬بــه دلیــل بــرق دار بــودن یکــی از کابــل هــای فــاز‪ ،‬منجــر بــه بــرق گرفتگــی‬ ‫وی شــده اســت‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری‬ ‫ســارق حرفــه ای ســیم و کابــل بــرق بــا ‪34‬‬ ‫فقــره ســرقت در «اق قــا» خبــر داد‪.‬‬ ‫هدایتــی نیــا بــا بیــان اینکــه ‪ ۲‬همدســت دیگــر فــرد فــوت شــده از محــل متــواری شــده و‬ ‫تحــت تعقیــب هســتند‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ســرقت ســیم و کابــل بــرق عــاوه بــر اینکــه جــرم‬ ‫محســوب مــی شــود‪ ،‬کاری بســیار خطرنــاک اســت و افــرادی کــه دســت بــه ایــن کار مــی‬ ‫زننــد بــه بهــای بســیار ناچیــزی بــا جــان خــود بــازی مــی کنند‪/.‬ایرنــا‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســردار‬ ‫«ســعید دادگــر» در گفــت و گــو با خبرنگار‬ ‫پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چندیــن فقــره ســرقت ســیم و کابــل بــرق‬ ‫در «اق قــا» و ایجــاد نارضایتــی بــرای‬ ‫شــهروندان موضــوع بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی ان‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫دست رد به رشوه ‪ 150‬میلیونی در گلستان‬ ‫وی گفــت‪ :‬مامــوران بــا تــاش شــبانه‬ ‫روزی و انجــام اقدامــات اطالعاتــی و بــا‬ ‫اســتفاده از دوربیــن هــای مداربســته و‬ ‫همچنیــن تحــت نظــر قــرار دادن ســارقان‬ ‫ســابقه دار‪ ،‬موفــق شــدند ســارق حرفــه‬ ‫ای را در ایــن زمینــه شناســایی و در یــک‬ ‫عملیــات پلیســی وی را در مخفیگاهــش‬ ‫دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از صحــت عمــل و رد رشــوه ‪150‬میلیــون‬ ‫ریالــی توســط مامــور وظیفــه شــناس در شهرســتان بندرترکمــن خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» در گفــت و گــو بــا‬ ‫خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬بــه دنبــال کســب خبــری مبنــی بــر‬ ‫فعالیــت غیرمجــاز فــردی در زمینــه خریــد و فــروش پرنــدگان کمیــاب و شــکاری در‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار پلیــس شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی‬ ‫بررســی هــای میدانــی‬ ‫و تخصصــی مامــوران‬ ‫مشــخص شــد‪ ،‬متهــم‬ ‫کــه ســاکن یکــی از‬ ‫اســتان هــای جنوبــی‬ ‫کشــور اســت از‬ ‫دالالن معــروف بــوده‬ ‫کــه پرنــدگان کمیــاب‬ ‫را در اســتان هــای‬ ‫شــمالی خریــداری‬ ‫کــرده و بــا قیمتــی بــاال‬ ‫در کشــورهای حاشــیه‬ ‫خلیــج فــارس بــه‬ ‫فــروش مــی رســاند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫متهــم پــس از رو بــه رو شــدن بــا ادلــه‬ ‫محکــم پلیــس چــاره ای جــز بیــان حقیقــت‬ ‫نداشــت و بــه ‪ 34‬فقــره ســرقت ســیم و‬ ‫کابــل بــرق در ســطح شهرســتان «اق‬ ‫قــا» اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهــم پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای ســیر مراحــل قانونــی‬ ‫تحویــل مراجــع قضائــی شــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫شــهروندان بــرای پیشــگیری از ســرقت‬ ‫بــه توصیــه و هشــدارهای پلیســی توجــه‬ ‫داشــته و در صــورت مشــاهده هرگونــه‬ ‫تــردد افــراد مشــکوک و ناشــناس مراتــب‬ ‫را ســریعا ً بــا شــماره تلفــن ‪ 110‬بــه مرکــز‬ ‫فوریــت هــای پلیســی اعــام کننــد‪#.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده‬ ‫انتظامــی گلســتان‬ ‫افــزود‪ :‬پــس از‬ ‫هماهنگــی بــا مرجــع‬ ‫قضائــی و در عملیاتــی غافلگیرانــه‪ ،‬متهــم در مخفیگاهــش دســتگیر شــد کــه بــرای‬ ‫فــرار از مجــازات قانونــی‪ ،‬بــه مامــور مســتقر در محــل پیشــنهاد رشــوه ‪ 150‬میلیــون‬ ‫ریالــی مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬مامــور وظیفــه شــناس شهرســتان بندرترکمــن‪ ،‬ضمــن امتنــاع‬ ‫از قبــول رشــوه‪ ،‬مراتــب را صورتجلســه کــرده و متهــم نیــز بــا تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره در پایــان بــا اشــاره بــه تقدیــر از ایــن مامــور پلیــس بــه خاطــر‬ ‫صداقــت در انجــام امــور محولــه‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬روحیــه قناعــت‪ ،‬اخــاص و‬ ‫مناعــت طبــع از ویژگــی هــای کارکنــان پلیــس در نظــام مقــدس جمهــوری اســامی‬ ‫بــوده و نیــروی انتظامــی بــا هنجارشــکنان جامعــه قاطعانــه و برابــر قانــون برخــورد‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫عامل انتشار تصاویر غیراخالقی‬ ‫با عنوان مدلینگ شناسایی شد‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان از دســتگیری گرداننــده‬ ‫صفحـه ای دریکــی از شــبکه های اجتماعــی خبــر داد کــه اقــدام‬ ‫بــه انتشــار تصاویــر غیراخالقــی و ترویــج بی بندوبــاری در فضای‬ ‫مجــازی می کــرد‪.‬‬ ‫خبــر انتشــار بــه روزرســانی‪ ،‬توســط یکــی از توســعه دهنــدگان اندرویــد‬ ‫در فضــای مجــازی منتشــر شــده اســت‪ .‬گــوگل در حــال تبدیــل ‪Android‬‬ ‫‪ Runtime‬بــه یــک مــاژول جدیــد تحــت عنــوان ‪ Mainline‬اســت کــه باعــث‬ ‫می شــود بروزرســانی های سیســتم عامــل اندرویــد بــه صــورت مســتقیم‬ ‫از طریــق فروشــگاه ‪ Google Play‬ارائــه شــود‪.‬‬ ‫ظاهــرا گــوگل قصــد دارد از طریــق پــروژه ‪ Mainline‬بروزرســانی های‬ ‫امنیتــی خــود را هــر زمــان کــه نیــاز بــود در فروشــگاه گــوگل پلــی عرضــه‬ ‫کنــد تــا نیــازی بــه ویرایــش متــداول کد هــای برنامــه نویســی و تبدیــل‬ ‫ان بــه اپلیکیشــن های بومــی شــرکت های ارائــه دهنــده نباشــد و افــراد‬ ‫بتواننــد بــدون معطلــی هفته هــا یــا ماه هــا بروزرســانی های گوشــی خــود‬ ‫را دانلــود و نصــب کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بررسـی ها و تحقیقــات صورت گرفتــه‪ ،‬گرداننده‬ ‫ایــن صفحــه کــه بیــش از چندهزاردنبــال کننــده و صدها پســت‬ ‫بــا محتــوای مبتــذل داشــت‪ ،‬مــورد شناســایی قــرار گرفــت و در‬ ‫یــک عملیــات موفــق پلیســی‪ ،‬متهم توســط کارشناســان پلیس‬ ‫فتا شهرســتان گنبد دستگیرشــد و در نهایت پس از مشــاهده‬ ‫ادلــه غیرقابل انــکار بــه اقــدام مجرمانــه خــود اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود‪ ،‬در صــورت عــدم رعایــت ایــن قانــون توســط ســازندگان‬ ‫گوشــی های هوشــمند‪ ،‬گــوگل امتیــاز دسترســی ان هــا بــه توســعه‬ ‫سیســتم عامــل خــود را خواهــد بســت‪.‬‬ ‫شمـاره ‪277‬‬ ‫کشف ‪ 34‬فقره‬ ‫سرقت کابل برق‬ ‫در «اق قال»‬ ‫دادســتان شــیروان اعــام کــرد‪ :‬یــک ســارق‬ ‫هنــگام ســرقت کابــل بــرق فشــار قــوی در‬ ‫ایــن شهرســتان‪ ،‬دچــار بــرق گرفتگــی شــده‬ ‫و جــان باخــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ‬ ‫ابراهیــم پرســا‪ ،‬رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی رصــد و پایــش صــورت گرفتــه توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا اســتان‪ ،‬صفحـه ای دریکــی از شــبکه های‬ ‫اجتماعــی مشــاهده شــد کــه اقــدام بــه بارگذاری و انتشــار تصاویر‬ ‫مبتــذل و محتــوای غیــر اخالقــی تحــت عنــوان مدلینــگ می کــرد‪.‬‬ ‫ایــن تغییــرات مــی توانــد تاثیــرات ملموســی بــر روی دســتگاه ها و‬ ‫برنامه هایــی کــه اســتفاده مــی کنیــد داشــته باشــد‪ .‬ایــن تغییــر اعمــال‬ ‫شــده از ســوی گــوگل باعــث یکپارچــه ســازی کامــل سیســتم عامــل‬ ‫اندرویــد ‪ ۱۲‬خواهــد شــد و ســازندگان گوشــی های هوشــمند نخواهنــد‬ ‫توانســت بــه انتخــاب یــا ســلیقه خــود کد هــای مربــوط بــه مســائل امنیتــی‬ ‫و اصلــی ایــن سیســتم عامــل را تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهــم انگیــزه خــود از راه انــدازی صفحــه و‬ ‫انتشــار تصاویــر غیراخالقــی را جــذب دنبــال کننــده و کســب درامــد‬ ‫عنــوان کــرده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضایــی‬ ‫کلیــه محتــوای صفحــه مذکــور و پسـت های مربوطــه حــذف شــد و‬ ‫متهــم جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا تصریــح کــرد‪ :‬سوءاســتفاده از تصاویــر‬ ‫یــا اخــاذی و کاله بــرداری از کاربــران در پوشــش فعالیــت‬ ‫بــرای مدلینــگ‪ ،‬عــاوه بــر اغفــال کاربــران‪ ،‬جــرم بــوده و بــا‬ ‫هنجارشــکنان برابــر مــواد قانــون جرائــم رایانــه ای و قانــون‬ ‫مجــازات اســامی‪ ،‬قاطعانــه رفتــار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪274‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــه عقیــده ایــن اقتصــاددان ‪ 3‬گرایــش بدبینــی ‪ ،‬بی طرفــی و‬ ‫در اختیــار گرفتــن امــور در بــازار معاملــه وجــود دارد ‪ -‬روشــندل ‪-2.‬‬ ‫مرکــز اســتان مرکــزی ‪ -‬روز تولــد ‪ -‬بالکــن‪ -3.‬رفــوزه ‪ -‬صحنــه تئاتــر‬ ‫ اولیــن تولیــد کننــده مــواد و کاالی پتروشــیمی در منطقــه از لحاظ‬‫ارزش ‪ -‬ســبک‪ -4.‬ظــرف خمیرســازی ‪ -‬عــدد مــاه ‪ -‬تردیــد ‪ -‬گشــوده‬ ‫‪ -5‬مخفــف تشــنه ‪ -‬پشــیمان ‪ -‬توبــه از گنــاه‪ -6.‬قــدم ‪ -‬نــاس ‪-‬‬ ‫درخــت زبــان گنجشــک ‪ -‬کــوه اروپایــی‪ -7.‬لحظــه ای ‪ -‬خرگــوش ‪-‬‬ ‫نویســنده و منشــی‪ -8.‬وزیر مالی انگلســتان‪ -9.‬ویژگی های قومی‬ ‫ جمــع راکــب ‪ -‬عــدد مجهــول‪ -10.‬ان طــرف ‪ -‬ریشــه ‪ -‬مشــهور ‪-‬‬‫فراســت‬ ‫‪ -11‬مداومــت ‪ -‬ســبو ‪ -‬تکیــه دادن‪-12.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شــکم بنــد طبــی ‪ -‬انکــر االصــوات ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حــرف تعجــب ‪ -‬فــراز‪ -13.‬تیــم فوتبــال‬ ‫یونانــی ‪ -‬شــرکتی کــه طبــق مــاده ‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قانــون تجــارت بــرای امــور تجــاری‬ ‫‪3‬‬ ‫تشــکیل می شــود ‪ -‬اثــر چربــی ‪ -‬رود‬ ‫جنوبــی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -14‬ســمت چــپ ‪ -‬روشــنی بخــش ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اشــاره‪ -15.‬بــه جــا مانــده ‪ -‬ایــن عملیات‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بانــک‬ ‫‪6‬‬ ‫مرکــزی پایــه پولــی را با خریــد و فروش‬ ‫‪7‬‬ ‫اوراق بهــادار تغییــر دهــد‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازاد بــودن ‪ -‬از صادرکننــدگان‬ ‫قهــوه در نایروبــی‬ ‫‪ -2‬بــازی تختــه ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫ســرین ‪ -‬ســازمان فضایــی امریــکا‬ ‫‪ -3‬مخفــف کاه ‪ -‬حقــوق قانونــی‬ ‫و دریافتنــی دولــت از درامدهــای‬ ‫مــردم و ملــت بــه صــورت پــول یــا‬ ‫مــال ‪ -‬تخــت‪ -4.‬برابــر ‪ -‬اعتقــاد و‬ ‫قصــد درونــی ‪ -‬مغــز ‪ -‬مجــرای خــون‬ ‫‪ -5‬جمــع نامــوس ‪ -‬از اقــوام بــزرگ‬ ‫باســتانی ایــران‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -6‬پیشــوند ســال و روز ‪ -‬تیــره ‪ -‬نــان خــرد کــرده در ابگوشــت‬ ‫ نقــاب‬‫‪ -7‬دورویی ‪ -‬اسناد ‪ -‬واحد پول چین‬ ‫‪ -8‬پاسبان شهر ‪ -‬رجال ‪ -‬جاندار تک سلولی‬ ‫‪ -9‬نــژاد ایرانــی و هندواروپایــی ‪ -‬شــجاع ‪ -‬چیــن و چــروک‬ ‫پوســت‪ -10.‬اوا ‪ -‬میــوه تــازه بــه بــازار امــده ‪ -‬خــوراک گربــه ‪-‬‬ ‫ســنگفرش‪ -11.‬عالمــت ‪ -‬الیتناهــی‬ ‫‪ -12‬خدای ساختگی ‪ -‬دهان ‪ -‬شریعت ‪ -‬هم شغل‬ ‫‪ -13‬چراگاه ایالت ‪ -‬درخشان ‪ -‬تیر‬ ‫‪ -14‬گهواره ‪ -‬فوتبال دسته برتر ‪ -‬رها ‪ -‬درجه حرارت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017- 32320421 - 32320420-32149068 :‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبــه ‪ 17‬اذر ‪1399‬‬ ‫عکس هفته‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪1442‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 07‬دسامبر ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 77‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫برای کسب اطالعات‬ ‫و اخبار مورد نیاز خود‬ ‫کافی است‬ ‫بدون شرح‬ ‫بازار کسب کار انالین‬ ‫‪.......................‬؟‬ ‫را در گوگل‬ ‫جستجو کنید‬ ‫تخصیص‪ ۶‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبار برای ساخت موزه‬ ‫مانه و سملقان‬ ‫این قصه سردراز دارداگر…‬ ‫کرونــا‪ ،‬ویروســی ســاحی اســت دســت ســاخت‬ ‫بشــر کــه ماموریتــش نابودیســت و بــرای بــه زانــو‬ ‫در اوردن کشــورهای کــه در مقابــل یــاوه گویــان‬ ‫مــی ایســتند طراحــی شــده‪ ،‬حــال بعــد از گذشــت‬ ‫یکســال از تولــد ایــن ســاح دانشــمندان و نخبــگان‬ ‫ایرانــی موفــق بــه دریافــت نتیجــه شــدند و در‬ ‫اینــده نزدیــک شــاهد پایــان عمــر ایــن ســاح بــه‬ ‫واســطه دســتان همیــن نخبــگان خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫در ایــن شــرایط ســخت کرونایــی کــه بــرای زنــده‬ ‫مانــدن هموطنــان همــه دســت در دســت هــم دادن‬ ‫تــا در کنــار یکدیگــر و بــا همیــاری هــم در مقابــل این‬ ‫ویــروس بیولوژیــک کــه بــر خــاف ســایر ویروس هــا‬ ‫کــه گاهــا ً بــه طــور طبیعــی و یــا از طریــق درمــان‬ ‫ســایر ویروس هــا موجــب تولــد ویــروس جدیــد‬ ‫می شــود نیســت‪ ،‬متولــد نشــده بلکــه ویروســی‬ ‫اســت دســت ســاز کــه دســت ســاخت بشــر و بــرای‬ ‫نابــودی ملت هــا بعنــوان یــک ســاح تولیــد شــده‬ ‫ســاحی کــه در مرحلــه نخســت ماموریتــش نابــودی‬ ‫کشــورهای همچــون ایــران‪ ،‬لبنــان‪ ،‬ســوریه‪ ،‬روســیه‬ ‫‪ ،‬چیــن و عــراق بــود کــه درطــی ســالهای اخیــر‬ ‫موفــق بــه ایســتادن در مقابــل قلــدور نمایی هــای‬ ‫کشــورهای ابرقــدرت کــه ســردمدار انهــا رژیــم‬ ‫صهیونیســتی اســت بــوده امــا بــه نــاگاه تمــام ایــن‬ ‫برنامه ریــزی هــا بلعکــس شــده و ایــن ویــروس‬ ‫طراحــی شــده بــرای ایجــاد ناامنــی در کشــورهای‬ ‫مســلمان کــه خوشــبختانه دامــن کســانی شــد کــه‬ ‫موجــب تولــد ان شــدند‪،‬تا جایــی کــه بــر اســاس‬ ‫اخریــن امــار منتشــره بیشــترین قربانیانــی کــه تــا‬ ‫کنــون ایــن ویــروس در زمــره ماموریــت خــود بــه‬ ‫ثبــت رســانده متعلــق بــه کشــوری اســت کــه خــود‬ ‫را اربــاب مــی دانــد و حامــی رژیــم غیرقانونــی‬ ‫صهیونیســتی اســت وعامــل تولیــد همیــن ویــروس‬ ‫دســت ســاز اســت‪.‬‬ ‫امــا همیــن کشــور بــه تازگــی متوجــه شــد کــه‬ ‫ایــران توانســته ‪ ۵‬بــر یــک از ایــن کشــور در مقابلــه‬ ‫بــا ســاحی کــه بــرای نابــودی اش طراحــی کــرده‬ ‫بــود جلــو بیفتــد و بــرای همیــن امتیــاز توســط رژیــم‬ ‫غاصــب صهیونیســتی اقــدام بــه حــذف دانشــمندی‬ ‫مــی کنــد کــه کار را بــه اخــر رســانده فــارغ از اینکــه‬ ‫ایــن کار بــه اتمــام رســیده و دیگــر ایــن اقــدام‬ ‫جــز ســریعتر کــردن شمارشــگرثانیه شــمار بــرای‬ ‫نابــودی ایــن رژیــم دروغیــن چیــز دیگــری را بــه‬ ‫ارمغــان نیــاورد‪.‬‬ ‫افتخارم این است که ایرانی هستم‬ ‫حــال بــا وجــود ایــن خبــر خــوش وزیــر بهداشــت‬ ‫را همانگونــه کــه بــه ان اشــاره شــد ‪ ۵‬بــر یــک در‬ ‫تولیــد واکســن کرونــا ســاخت ایــران از کشــوری کــه‬ ‫خــود را متمــدن و اربــاب کشــورها می دانســت جلــو‬ ‫افتادیــم و ایــن یعنــی ‪ ۵‬قــدم جلوتــر در مقابلــه بــا‬ ‫ســاحی کــه بــرای نابــودی بشــریت ســاخته شــده‬ ‫بــود توســط جوانــان و نخبــگان ایرانــی برداشــته‬ ‫شــد و ایــن بــدان معنــی اســت کــه امریــکا دیگــر‬ ‫نمی توانــد ابرقــدرت باشــد و ســایر کشــورها جلــوی‬ ‫ایــن شــیطان بــزرگ زانــو بزننــد‪.‬را بــه جشــن و‬ ‫پایکوبــی می نشــینیم‪.‬‬ ‫حــال دیگــر همــت مســولین را می طلبــد کــه در‬ ‫کنــار داشــته ها و بــا اتــکا بــه نیــروی داخــل در‬ ‫مقابــل تمــام یاوه گوی هــا و عربدهــای توخالــی‬ ‫بــا اتــکا دشــمنان به دســتان توانمنــد نخبــگان و‬ ‫دانــش اموختــگان مکتــب عشــق بایســتند‪.‬‬ ‫همانگونــه کــه بنیانگــذار انقــاب بارهــا در‬ ‫بیاناتشــان فرمودنــد بکشــید مــا را کــه بــا کشــتن‬ ‫هــر نفــر مــا موجــب تولــد و رویــش چندیــن نفــر‬ ‫دیگــر خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫بگذریــم در کنــار ایــن رشــادت ها کــه توســط‬ ‫نخبــگان و دانشــمندان ایرانــی موجــب ســرافرازی‬ ‫پرچــم ســه رنــگ جمهــوری اســامی در ایــن کــره‬ ‫خاکــی و رخ نمایــی قــدرت دانــش و نبــوغ جوانانــی‬ ‫معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫امســال ‪ ۶‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای ســاخت مــوزه‬ ‫مانــه و ســملقان هزینــه شــده کــه پنــج میلیــارد و ‪۳۴۰‬‬ ‫میلیــون ریــال ان در ســال جــاری اختصــاص یافتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫به گــزارش بــازار کســب وکار پــارس بــه نقــل از‬ ‫روابط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی‪ ،‬علــی مســتوفیان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫برنامــه ســاخت مــوزه مانــه و ســملقان در ســال ‪ ۹۰‬بــا‬ ‫تحویــل زمیــن اغــاز شــد‪ ،‬امــا تاکنــون پیشــرفت فیزیکی‬ ‫ان کمتــر از ‪ ۱۰‬درصــد بــود کــه بــا برنامه ریزی هــای‬ ‫انجام شــده عملیــات اجرایــی ان مجــددا از ســال ‪۹۸‬‬ ‫اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اختصاص پنج میلیارد و ‪ ۳۴۰‬میلیون‬ ‫ریال اعتبار در ســال جاری برای موزه مانه و ســملقان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ســاخت ایــن مــوزه در محــل پــارک رضــوان شــهر‬ ‫اشــخانه در زمینــی بــه متــراژ هــزار مترمربــع و بــا ‪۷۰۰‬‬ ‫مترمربــع زیربنــا در حــال ســاخت اســت‪.‬‬ ‫کــه موجــب ایجــاد غــرور در بیــن همــه ملــت ایــران‬ ‫شــد تــا بــار دیگــر همچــون ‪ ۸‬ســال دفــاع مقــدس‬ ‫و ‪ ۴۰‬ســال تحریــم بــه همــه بفهمانیــم ایــران‬ ‫کشــوری نیســت کــه بــا تحریــم و تهدیــد در مقابــل‬ ‫هــر گونــه افاضه گویــی قــد خــم کنــد تــا شــاهد‬ ‫بــه تــاراج رفتــن خــاک کشــورش توســط دشــمنان‬ ‫شــود کــه اگــر اینگونــه بــود دولــت پهلــوی و قاجــار‬ ‫ایــن کار را بخوبــی انجــام مــی دادنــد و نیــازی بــه‬ ‫انقــاب کــردن نداشــتیم‪.‬‬ ‫به احترام تیم پزشکی و کسبه در کنار‬ ‫هم باشیم تا در مقابل هم‬ ‫حــال دیگــر در کنــار همــه ایــن رشــادت ها نوبــت‬ ‫مــا ملــت ایــران اســت تــا بــه ثمــر رســیدن ایــن جهــاد‬ ‫دانــش کــه ثمــره اش را بــه زودی برداشــت خواهیــم‬ ‫کــرد مقابــل ایــن یــاوه گویی هــا هماننــد ایــن چهــل‬ ‫ســال و در کنار نخبگان بایســتیم و با همراهی کردن‬ ‫تیــم پزشــکی در جهــت کنتــرل و کاهــش شــیوع ایــن‬ ‫ویــروس قــدم برداریــم و بــا تبعیــت از محدودیت هــا‬ ‫بــا هــدف حفــظ ســامتی خــود و خانــواده همانطــور‬ ‫کــه کســبه اقــدام بــه تعطیــل کــردن کســب خــود فــارغ‬ ‫از ضررهــای کــه متحمــل میشــوند ســامتی مــن و‬ ‫شــما را ضامــن حفــظ ان دانســته و بــا پاییــن اوردن‬ ‫کرکره هــای محــل کســب بــه دانشــمندان و تیم هــای‬ ‫پزشــکی یــاری مــی رســانند‪.‬‬ ‫و اینجاســت کــه مــا نیــز نبایــد در کنــار ایــن‬ ‫از خــود گذشــتگی و نثــار بــا غفلتــی کــه دشــمن‬ ‫در وجودمــان ایجــاد میکنــد اقــدام بــه برگــزاری‬ ‫مراســمات دورهمــی و رفتــن بــه مراکــز تفریحــی و‬ ‫گردشــگری کنیــم‪.‬‬ ‫دولت نیز همپای مردم باشد‬ ‫و از ســوی دیگــر دولــت و مســولین نیــز بایــد‬ ‫همپــای ایــن همــه شــهامت و از خودگذشــتگی‬ ‫مــردم قــدم بــردارد و در مقابــل عوامــل گرانــی و نــه‬ ‫گرانفروشــی بایســتد و اجــازه ندهــد ســودجویان‬ ‫در ایــن شــرایط بداقتصــادی کــه همــه جامعــه‬ ‫گرفتــار ان شــده انــد بــه ســادگی جــوالن دهنــد‬ ‫و بــرای اینکــه برخی هــا ره صدســاله را یــک شــبه‬ ‫طــی کننــد چــراغ ســبز نشــان ندهنــد و قــدردان‬ ‫ایــن مــردم کــه بــه گفتــه خودشــان ولــی نعمتــان‬ ‫شــان هســتند باشــند‪.‬‬ ‫دولــت نیــز بایــد همپــای مــردم باشــد نــه اینکــه در‬ ‫ایــن شــرایط اقــدام بــه اعمــال فشــار از طریــق قطــع‬ ‫مصــارف انــرژی همچــون اب‪ ،‬بــرق و گاز مردمــی‬ ‫کــه در ایــن چنــد صبــاح و زیــر ایــن همــه فشــار‬ ‫گرانــی نتوانســته اقــدام بــه پرداخــت بــه موقــع‬ ‫قبــوض خــود کنند‪،‬کنــد‪.‬‬ ‫بانکها با مردم مدارا کنند‬ ‫و یــا بانک هــا بــا اجــرا گذاشــتن چــک ضامــن و‬ ‫مســدود کــردن حســابها و اقــدام بــه توقیــف امــوال‬ ‫وام گیرنــده و ضامــن در ایــن شــرایط کننــد و یــا‬ ‫اینکــه ســازمانی بــرای ثبــت نــام بــا اطــاع رســانی‬ ‫ضعیــف خــود اقــدام بــه تجمــع شــهروندان بــه‬ ‫دفاتــری کــه خــود عامــل توزیــع و انتشــار ویــروس‬ ‫هســتند کنــد‪.‬‬ ‫باز بودن مراکز تفریحی گردشگری معنی‬ ‫نمی دهد‬ ‫و از ســوی بــا بــاز گذاشــتن مراکــز تفریحــی و حضور‬ ‫برخــی از همیــن مســولین کــه متاســفانه ســرلوحه‬ ‫جامعــه هســتند در همیــن اماکــن و گرفتــن فیلــم و‬ ‫تصویــر و انعــکاس ان در شــبکه هــای اجتماعی کــه‬ ‫قــرار بــر مســدود کــردن ان تــا پایــان محدودیت هــا‬ ‫بــود خــود موجــب برهــم زدن تمــام ایــن همــه تــاش‬ ‫و زحمتــی اســت کــه تیــم پزشــکی و کســبه ای کــه‬ ‫بــرای ســامتی جامعــه مــی کشــند مــی شــود‪.‬‬ ‫نمــی دانــم کــه درســت فهمیــدم یــا اشــتباه میکنــم‬ ‫قــرار بــود کــه ورودی شــهرهای قرمــز اعمــال‬ ‫محدودیت هــا توســط تیم هــای حفاظتــی مــورد‬ ‫کنتــرل قــرار گیــرد کــه متاســفانه خبــری از ایــن‬ ‫کنترل هــا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫کارمند عزیز شما خونه رفتید که در‬ ‫سالمت باشید‬ ‫اقــای مســئول و کارمنــدی کــه تعطیلــی و حضــور‬ ‫‪۵۰‬درصــدی شــما در محیــط کار صرفــا بــه ایــن‬ ‫خاطــر اســت کــه شــما بزرگــوار بــه همــراه خانــواده‬ ‫خــود در خانــه بمانیــد تــا در مقابلــه بــا ایــن ویروس‬ ‫دچــار مشــکل نشــوید نــه اینکــه ایــن حضــور را در‬ ‫دورهمی هــا و مراکــز تفریحــی کامــل کنیــد‪.‬‬ ‫عــدم حضــور شــما در محــل کار بــه منزلــه ایــن‬ ‫نبــوده کــه از کار خــود غافــل باشــید و اربــاب رجــوع‬ ‫نتوانــد بــه کار خــود برســد بلکــه بدیــن منظــور اســت‬ ‫کــه شــما همــان کاری کــه قــرار اســت در محیــط کار‬ ‫انجــام دهیــد را در محیــط منــزل انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫معلم عزیز شغل شما اموزش است نه‬ ‫مسافرکشی‬ ‫و یــا ان معلمــی کــه در نبــود مدرســه بــا خــودرو‬ ‫خــود در خیابــان هــای شــهر کار تاکســی را انجــام‬ ‫مــی دهــد بجــای اینکــه بــه دنبــال راهــکاری بــرای‬ ‫ارائــه امــوزش بــه فرزنــدان خــود باشــد‪.‬‬ ‫و یــا اینکــه در هــر ســاعتی از شــبانه روز کــه‬ ‫حوصلــه اش ســر رود می خواهــد ان را بــا گرفتــن‬ ‫ازمــون از دانش امــوزان خــود پــر کنــد و فــارغ از‬ ‫اینکــه همــه دانش امــوزان مجهــز بــه گوشــی‬ ‫هوشــمند مناســب و ســازگار بــا اپلیکیشــن های‬ ‫ارتباطــی مخصوصــا شــاد نیســتند و تاســف برانگیــز‬ ‫بودنــش بــا حرکتهــای کودکانــه بــه جــای اینکــه‬ ‫ســرلوحه دانــش امــوز خــود باشــند پشــت نقــاب‬ ‫ایــن فضــا مقابــل انهــا مــی ایســتد‪.‬‬ ‫فعالیت دکه های مطبوعاتی ممنوع شود‬ ‫ایــا فعالیــت دکــه هــای بــه ظاهــر روزنامــه فــروش‬ ‫در ایــن شــرایط معنــی مــی دهــد در شــرایطی‬ ‫کــه عمــده فعالیــت ایــن مراکــز زمــره گــروه هــای‬ ‫پرخطــر محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫و در مــوردی دیگــر کــه مــی تــوان بــه ان اشــاره‬ ‫داشــت فعالیــت دکه هــای بــه ظاهــر روزنامــه‬ ‫فروشــی اســت کــه اســما ً از ایــن نــام اســتفاده‬ ‫مــی کننــد امــا در عمــل فعالیت شــان غیــر از‬ ‫مسئولیتشــان اســت و در اینجــا همیــن عزیــزان‬ ‫بــدون اینکــه خــود بخواهنــد عاملــی در توزیــع و‬ ‫انتشــار ویــروس هســتند کــه متاســفانه مســولین‬ ‫امــر بــه جــای ممانعــت از فعالیــت ایــن مراکــز کــه‬ ‫قاعدتــا ‪۵‬درصــد فضــای انهــا مطبوعــات نبــوده‬ ‫اجــازه فعالیــت بــه انهــا را مــی دهنــد‪.‬‬ ‫و ایــن قصــه ســر دراز دارد کــه اگــر بــه همیــن‬ ‫روال ادامــه پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫شهرســتان مانــه و ســملقان بــه مرکزیــت شــهر‬ ‫اشــخانه در شــمال غربــی اســتان خراســان شــمالی‬ ‫واقع شــده و از شــمال و شــرق به شهرســتان بجنورد‪،‬‬ ‫از جنــوب بــه شهرســتان جاجــرم‪ ،‬از غــرب بــه اســتان‬ ‫گلســتان محــدود می شــود‪.‬‬ ‫تپــه قلعــه خــان‪ ،‬اتشــکده اســپاخو‪ ،‬ارامــگاه امامــزاده‬ ‫دالور‪ ،‬ارامــگاه امامــزاده قاســم بازارقارنــاس و روســتای‬ ‫درکــش از جملــه جاذبه هــای تاریخــی و گردشــگری‬ ‫شهرســتان مانــه و ســملقان اســت‪.‬‬ ‫اهدا ‪ ۳۴۷‬جلد کتاب‬ ‫به مراکز فرهنگی‬ ‫رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شــیروان‬ ‫در ایــن خصــوص گفــت‪:‬از ابتــدای ســالجاری تــا‬ ‫کنــون بیــش از ‪ ۳۴۷‬جلــد کتــاب بــه ارزش ‪۱۰۴‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۹۳‬هــزار ریــال بــه صــورت رایــگان‬ ‫بــه مراکــز فرهنگــی و کتابخانــه ای شهرســتان‬ ‫اهــدا گردیــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس ابراهیــم‬ ‫عباســپور‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬کتــاب هــای مزبــور‬ ‫کــه بــا موضوعــات خانوادگــی‪ ،‬ادبــی‪ ،‬رمــان‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬دینــی و مذهبــی‪ ،‬دفــاع مقــدس‪،‬‬ ‫ایثــار و شــهادت و کمــک اموزشــی در مناســبت‬ ‫هــای مختلــف بــه کانــون هــای فرهنگــی هنــری‬ ‫مســاجد‪ ،‬مــدارس‪ ،‬کتابخانــه هــا و اربــاب رجــوع‬ ‫ایــن اداره اهــدا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اســتقبال اربــاب رجــوع هنــگام‬ ‫دریافــت کتــاب هــای اهدایــی‪ ،‬افــزود‪ :‬از مهــم تریــن‬ ‫اهــداف اجــرای ایــن طــرح توســعه و ترویــج فرهنــگ‬ ‫کتــاب و کتابخوانــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر شــیروان بــا ســرانه ‪ ۱۳‬هــزارم‬ ‫مترمربــع فضــای کتابخان ـه ای بــه ازای هــر نفــر‪ ،‬رتبــه‬ ‫هفتــم را در بیــن هشــت شهرســتان اســتان دارد‪.‬‬ ‫نــا گفتــه نمانــد شهرســتان شــیروان بــه ازای هــر ‪۱۰۰‬‬ ‫نفــر جمعیــت‪ ،‬پنــج عضــو کتابخانــه ای دارد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ایــن شهرســتان بــه عنــوان دومیــن‬ ‫شــهر پرجمعیــت خراســان شــمالی کــه در فاصلــه ‪۶۰‬‬ ‫کیلومتــری شــرق بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ صفحه 8 ‫شستشوی دست ها با اب و صابون و استفاده از محلولهای‬ ‫ضدعفونی کننده حاوی الکل‪،‬ویروس های روی‬ ‫دست ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫مرتب دست‬ ‫های خود را‬ ‫بشویید‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬اذر ‪1399‬‬ ‫اموزش‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره ‪277‬‬ ‫تمیزکردن بادستمال کاغذی ممنوع‬ ‫یشــتر اجســام را می تــوان بــا پارچــه و اســفنج‬ ‫تمیــز کــرد؛ امــا چــون دســتمال کاغــذی یکبــار‬ ‫مصــرف اســت و نیــازی بــه شســت و شــو نــدارد‬ ‫بــرای همیــن اغلــب از انهــا اســتفاده می کنیــم‪.‬‬ ‫تمیزکردن بادستمال کاغذی ممنوع‬ ‫امــروزه اســتفاده از دســتمال کاغــذی در‬ ‫اشــپزخانه ها بیشــتر از همــه جــا کاربــرد دارد‪.‬‬ ‫ســهولت در اســتفاده‪ ،‬یک بــار مصــرف بــودن‬ ‫و عــدم نیــاز بــه شســت و شــو از مــواردی اســت‬ ‫کــه موجــب شــده بیشــتر از پیــش‪ ،‬ایــن دســتمال ‬ ‫یک بــار مصــرف جــای خــود را در اشــپزخانه مــا‬ ‫تثبیــت کننــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از ایــن نــوع دســتمال ها نــه تنهــا بــه‬ ‫نفــع محیــط زیســت مــا نیســت و مــا را در طوالنــی‬ ‫مــدت بــه مشــکل می رســاند؛ بلکــه بــا بــه جــای‬ ‫گذاشــتن پــرز از خــود روی اجســام‪ ،‬بایــد پــس از‬ ‫تمیــزکاری بــا ایــن دســتمال ها از دســتمال های‬ ‫پارچــه ای بــرای رفــع پرزهــای بــه جــا مانــده‬ ‫اســتفاده کنیــم‪ .‬در ادامــه شــما را بــا مــواردی‬ ‫اشــنا می کنیــم کــه نبایــد بــرای تمیــز کــردن انهــا‬ ‫از دســتمال کاغــذی یک بــار مصــرف اســتفاده‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬فرش و قالی‬ ‫بــه طــور اتفاقــی نوشــابه روی فــرش می ریــزد‪،‬‬ ‫دســت نگه داریــد و بــرای تمیــز کــردن از‬ ‫دســتمال کاغــذی اســتفاده نکنیــد؛ زیــرا ایــن نــوع‬ ‫دســتمال ها در مواجــه بــا مایعــات‪ ،‬ساختارشــان‬ ‫از هــم وا مــی رود و تکــه تکــه روی فــرش باقــی‬ ‫می ماننــد‪ .‬بهتــر اســت بــه ســرعت از‬ ‫دســتمال های پارچ ـه ای اســتفاده کنیــد‬ ‫کــه ایــن مشــکل را بــه وجــود نیایــد و‬ ‫بــه راحتــی مایعــات را بــه ان جــذب‬ ‫شــوند‪ .‬مشــکل دیگــری کــه بــا اســتفاده‬ ‫از دســتمال کاغــذی بــر روی فــرش‬ ‫شــما بــه وجــود می ایــد‪ ،‬ایــن اســت کــه‬ ‫موجــب نفــوذ لکــه و مــواد ریختــه شــده‬ ‫بــه الیه هــای عمیق تــر می گــردد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬دست هایتان‪ ،‬در حین‬ ‫اشپزی‬ ‫بــا‬ ‫دســت ها‬ ‫کــردن‬ ‫خشــک‬ ‫دســتمال های کاغــذی‪ ،‬ان هــم در حیــن اشــپزی‬ ‫یکــی از عمده تریــن مــوارد اســتفاده مــا از ایــن‬ ‫نــوع دســتمال ها اســت‪ .‬مــا بایــد ســعی کنیــم‬ ‫کــه در برابــر ایــن عــادت‪ ،‬مقاومــت کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫عمــل‪ ،‬اولیــن ضــرری کــه می رســاند اقتصــادی‬ ‫اســت و اســتفاده ی بیــش از حــد از دســتمال های‬ ‫کاغــذی در حیــن اشــپزی در طوالنــی مــدت بــرای‬ ‫مــا هزینــه ی بســیاری دارد‪ .‬دومیــن ضــرر ایــن‬ ‫دســتمال ها بــه ســامتی مــا اســت؛ زیــرا اغلــب‬ ‫پزرهــای ریــزی را بــر پوســت مــا باقــی می گذارنــد‬ ‫کــه مــا انهــا را ناخواســته داخــل غــذای خــود‬ ‫می کنیــم‪ .‬بــرای جلوگیــری از مــورد دوم بایــد‬ ‫بعــد تمیــز کــردن دســت های خــود بــا دســتمال‬ ‫کاغــذی‪ ،‬فــوری دسـت ها را بــا اب بشــوییم‪ .‬بهتــر‬ ‫اســت بــه هنــگام اشــپزی از دســتمال هایی از‬ ‫جنــس پارچــه اســتفاده کنیــد نــه کاغــذی‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بشقاب شام‬ ‫اندازه گیری مستمرفشارخون‬ ‫دراینده بااپل واچ‬ ‫پــاک کــردن بشــقاب ها و فنجان هــای اشــپزخانه‬ ‫بــا دســتمال کاغــذی‪ ،‬بــرای گــرد گیــری و پــاک‬ ‫کــردن لکه هــای کوچــک‪ ،‬خیلــی دور از ذهــن‬ ‫نیســت‪ .‬ایــن امــر می توانــد هــر چیــزی جــز‬ ‫دوســت دار طبیعــت بــه نظــر ایــد‪ .‬ذرات کوچــک‬ ‫دســتمال کاغــذی کــه بــر ظــروف بــه جــای می مانــد‬ ‫بــه راحتــی وارد دســتگاه گــوارش مــا می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬صفحه نمایش الکترونیکی‬ ‫دســتمال کاغــذی را بــرای پاکســازی‬ ‫ال ســی دی های دســتگاه الکترونیکــی دور‬ ‫نگه داریــد؛ زیــرا الیــاف می توانــد بــه ایــن‬ ‫صفحــات اســیب های جــدی و دائمــی وارد کنــد‪.‬‬ ‫بــرای تمیــز کــردن ایــن مــوارد از دســتمال های‬ ‫میکروفایبــر اســتفاده کنیــد تــا بــر روی صفحــه ‬ ‫نمایشــگر از خــود ذراتــی باقــی نگذارنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫ممکــن اســت نــا خواســته بــا دیــدن ذرات پــرز روی‬ ‫صفحــه در هنــگام تمیــز کــردن بــا دســتمال های‬ ‫اشــنا معرفــی و روانـه ی بــازار کــرد‪ .‬کوپرتینویی هــا‬ ‫بــا حفــظ اِلمان هــای طراحــی گذشــته و اضافــه‬ ‫کــردن ویژگی هــای جدیــد‪ ،‬اپــل واچ را بــه یــک ابزار‬ ‫ســامتی محور کوچــک تبدیــل کرده انــد‪ .‬اپــل واچ‬ ‫‪ ۶‬بــرای اولیــن بــار در ایــن خانــواده‪ ،‬بــه حســگر‬ ‫جدیــدی بــرای ســنجش اکســیژن خــون مجهــز‬ ‫شــده اســت کــه می توانــد میــزان اکســیژن خــون را‬ ‫در ‪ ۱۰‬ثانیــه بررســی و اندازه گیــری کنــد‪ .‬حــال بــر‬ ‫اســاس اختــراع جدیــد‪ ،‬اپــل واچ می توانــد فشــار‬ ‫خــون را به طــور مــداوم در طــول روز اندازه گیــری‬ ‫کنــد کــه بــرای ســنجش کلــی ســامت قلــب مفیــد‬ ‫اســت‪ .‬ب ـه نظــر می رســد‬ ‫اپــل می خواهــد ویژگی هــای نظــارت بــر ســامتی‬ ‫اپــل واچ را گســترش دهــد؛ زیــرا باتوجه بــه‬ ‫اختــراع ثبت شــده‪ ،‬ایــن شــرکت اکنــون در حــال‬ ‫بررســی پتانســیل نظــارت مســتمر فشــار خــون‬ ‫اســت‪ .‬در حــال حاضــر اپــل واچ می توانــد فشــار‬ ‫خــون را بررســی کنــد؛ امــا ایــن کار ازطریــق‬ ‫برنامه هــای شــخص ثالــث و دســتگاه های‬ ‫خارجــی انجــام می شــود‪ .‬ایــن روش مشــکلی‬ ‫نــدارد؛ امــا ممکــن اســت کمــی ناخوشــایند باشــد؛‬ ‫زیــرا بــه ایــن معنــی اســت کــه بایــد یــک دســتگاه‬ ‫ه همــراه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫خارجــی بــ ‬ ‫گهــگاه اخبــاری جدیــد از تــاش اپــل بــرای ثبــت‬ ‫اختــراع ویژگــی و فناوری هــای جدیــد منتشــر‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن بــار اپــل بــا ثبــت دو اختــراع جدیــد‪،‬‬ ‫اطالعاتــی از ویژگــی ســنجش فشــار خــون اپــل‬ ‫واچ در اینــده دراختیــار مــا قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫اپــل چنــدی پیــش ششــمین نســل ســاع ‬ ‫ت‬ ‫هوشــمند فوق العــاده محبــوب خــود را بــا طراحــی‬ ‫در اختــراع ثبت شــده بــا عنــوان «کنتــرل فشــار‬ ‫خــون بــا اســتفاده از دســتگاه چندمنظــوره قابــل‬ ‫نصــب روی مــچ دســت» اپــل اســتفاده از ســاعت‬ ‫را فقــط به عنــوان قســمتی از فراینــد پیشــنهاد‬ ‫می کنــد‪ .‬در هــر یــک از ایــن اختراع هــای جدیــد‪،‬‬ ‫ســاعت فشــار خــون را بــا تعییــن زمــان الزم‬ ‫بــرای رســیدن نبــض از قلــب کاربــر اندازه گیــری‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫در اولیــن کاربــرد اختــراع امــده اســت کــه‬ ‫کاغــذی‪ ،‬بــه طــور ناخــوداگاه‪ ،‬فشــار بســیاری‬ ‫را بــه صفحــه وارد کنیــم کــه منجــر بــه اســیب‬ ‫کریســتال های داخــل ال ســی دی می گــردد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬گرد گیری‬ ‫اگــر هــدف شــما حرکــت گــرد و غبــار از یــک‬ ‫نقطــه بــه نقطــه دیگــر اســت‪ ،‬پیــش برویــد و از‬ ‫حولــه کاغــذی اســتفاده کنیــد! بــا ایــن حــال ‪ ،‬اگــر‬ ‫شــما می خواهیــد گــرد و غبــار بــه طــور کامــل‬ ‫از نقطــه ای برطــرف شــوند بایــد از دســتمال ها‬ ‫پارچــه ای نمــدار یــا اســفنج خیــس اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬بــا اســتفاده از دســتمال کاغــذی نــه تنهــا‬ ‫گــرد و غبــار از بیــن نمــی رود؛ بلکــه بیشــتر هــم‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫منبع خبر ‪ :‬ریدرز دایجست‬ ‫خروجــی از یــک حســگر و رســیدن نبــض‪ ،‬بــا‬ ‫اســتفاده از یــک دســتگاه نصب شــده روی دســت‬ ‫(اپــل واچ) پــردازش می شــود تــا تشــخیص دهــد‬ ‫چگونــه تپــش ناشــی از خــارج شــدن حجــم خــون‪،‬‬ ‫از بطــن چــپ بــه مــچ دســت می رســد و زمــان‬ ‫انتقــال نبــض (‪ )PTT‬بــرای انتقــال فشــار خــون‬ ‫از بطــن چــپ بــه مــچ دســت را محاســبه می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن بــه ان معنــی اســت کــه کاربــر از نــوع دیگــر‬ ‫الکتــرود‪ ،‬حســگر و اپــل واچ اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن قــرار نیســت تمامــی افــراد از ایــن‬ ‫ویژگــی بهره منــد شــوند و ایــن قابلیــت بایــد بــا‬ ‫توجــه بــه توصیه هــای پزشــکی اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫ایــن قابلیــت بــرای ســنجش فشــار خــون در منــزل‬ ‫و در مــواردی توصیــه می شــود کــه اطالعــات در‬ ‫مــورد اثربخشــی داروهــای کاهــش فشــار خــون‬ ‫مــد نظــر باشــد یــا قابلیت هــای اندازه گیــری فشــار‬ ‫خــون ســرپایی دقیــق نیســتند‪.‬‬ ‫کارایــی ایــن قابلیــت مفیــد درســت ماننــد‬ ‫دســتگاه اندازه گیــری ضربــان قلــب اســت؛ جایــی‬ ‫کــه تغییــرات شــدید فشــار خــون می توانــد نتایــج‬ ‫متفاوتــی در افــراد ایجــاد کنــد و بــا توانایــی کنتــرل‬ ‫مــداوم فشــار خــون‪ ،‬می توانــد بــه پزشــکان یــا‬ ‫اپراتورهــای اورژانــس کمــک کنــد تــا درک کننــد‬ ‫چــه اتفاقــی بــرای بیمــار افتــاده اســت‪ .‬البتــه هنــوز‬ ‫مشــخص نیســت ایــن ویژگــی چــه زمانــی در اپــل‬ ‫ل حاضــر اپــل‬ ‫واچ اســتفاده خواهــد شــد‪ .‬در حــا ‬ ‫واچ قابلیت هایــی همچــون پایــش نــوار قلــب‬ ‫(‪ )ECG‬و میــزان اکســیژن خــون ارائــه می دهــد؛‬ ‫همچنیــن شــایعاتی مبنــی بــر توســعه ی روش‬ ‫غیــر تهاجمــی بــرای ردیابــی گلوکــز منتشــر شــده‬ ‫اســت کــه همگــی می تواننــد اپــل واچ را بــه یــک‬ ‫ابــزار بســیار قدرتمنــد بــرای نظــارت بــر ســامت‬ ‫شــخصی تبدیــل کننــد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 17‬اذر ‪1399‬‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست‬ ‫نزنید‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن اســت بــه‬ ‫ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده مــی تواننــد‬ ‫ویــروس را بــه چشــم هــا ‪،‬بینــی و دهــان شــما منتقــل کننــد‪.‬از‬ ‫ایــن راه هــا ویــروس مــی توانــد وارد بــدن شــما شــده و شــما را‬ ‫بیمــار کنــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪277‬‬ ‫رایگان شدن امروز‬ ‫اپلیکیشن های پولی اندروید وایفون‬ ‫هــر روز تعــدادی از اپلیکیشــن های پولــی اندرویــد و‬ ‫ایفــون بــرای مــدت کوتاهــی رایــگان می شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه کــه به صــورت روزانــه به روزرســانی می شــود‪،‬‬ ‫ایــن اپلیکیشــن ها و بازی هــا را معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫همان طــور کــه می دانیــد‪ ،‬اپلیکیشـن ها بــه ســه شــکل‬ ‫توســط توســعه دهندگان منتشــر می شــوند‪ :‬رایــگان‪،‬‬ ‫پولــی و رایــگان بــا پرداخــت درون برنامــه ای‪ .‬حتمــا‬ ‫برایتــان پیــش امــده اســت کــه بــا دیــدن اپلیکیشــنی‬ ‫بــه وجــد بیاییــد و قصــد داشــته باشــید ان را نصــب‬ ‫ی بــودن ان شــوید‪.‬‬ ‫کنیــد؛ امــا ناگهــان متوجــه پولــ ‬ ‫همــه مــا ایــن تجربــه را داریــم‪ .‬در ایــن مواقــع معمــوال‬ ‫قیــد اســتفاده از ان را می زنیــم یــا بــه دنبــال نســخه‬ ‫کرک شــده ان می گردیــم‪.‬‬ ‫البتــه نســخه کرک شــده هــم داســتان های خــاص‬ ‫خــودش را دارد و حتــی می توانــد اســیب جــدی بــه‬ ‫گوشــی شــما وارد کند‪ .‬اما گاهی همین اپلیکیشـن های‬ ‫پولــی بــرای مــدت محــدودی رایــگان می شــوند و مــا‬ ‫می توانیــم بــا نصــب ان هــا و افــزودن بــه فهرســت‬ ‫اپ هــای خــود‪ ،‬در اینــده بــه ان هــا دسترســی داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬درواقــع توســعه دهندگان بــرای افزایــش‬ ‫تعــداد مخاطبــان خــود‪ ،‬هرازگاهــی اپلیکیشن هایشــان‬ ‫را به رایــگان عرضــه می کننــد؛ بنابرایــن توصیــه ی مــا‬ ‫ایــن اســت کــه حتمــا اپلیکیشـن های پولــی رایگان شــده‬ ‫را یــک بــار دانلــود کنیــد تــا بــه فهرســت اپ هــای شــما‬ ‫اضافــه شــوند‪ .‬بعــدا می توانیــد هــر زمانی کــه تمایــل‬ ‫داشــتید‪ ،‬از ان هــا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫اپلیکیشن – ‪Lecture Notes‬‬ ‫‪Classroom Notes Made‬‬ ‫‪Simple‬‬ ‫اپلیکیشــنی کــه بتــوان بــه وســیله ی ان بــا‬ ‫ســرعت بــاال نکته بــرداری کــرد‪ ،‬می توانــد بــه‬ ‫یکــی از محبوب تریــن ابزارهــای ساخته شــده‬ ‫بــرای دانشــجویان تبدیــل شــود‪Lecture Notes .‬‬ ‫دقیقــا بــه همیــن منظــور توســعه یافتــه اســت‬ ‫و می توانــد بــه شــما در نکته بــرداری ســریع‬ ‫کمــک کنــد‪ .‬ایــن اپلیکیشــن بــه کاربــر اجــازه‬ ‫می دهــد فایل هــای صوتــی جلســات را ضبــط و‬ ‫به صــورت دســتی نوت بــرداری کنــد‪Lecture .‬‬ ‫‪ Notes‬بــه گونـه ای طراحــی شــده اســت کــه بــرای‬ ‫دانش امــوزان و دانشــجویان بیشــترین اســتفاده‬ ‫را داشــته باشــد و عملکــرد مناســبی بــرای بــاال‬ ‫بــردن ســرعت ان هــا در نوت بــرداری نشــان دهــد؛‬ ‫این گونــه دیگــر نیــازی نیســت ایــن افــراد نگــران‬ ‫مطالــب تدریس شــده در کالس باشــند‪.‬‬ ‫از قابلیت هــای جــذاب ایــن اپلیکیشــن می تــوان‬ ‫بــه توانایــی اشــتراک گذاری نــوت بــا دیگــران اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬همچنیــن می توانیــد بــا اســتفاده از ان‪،‬‬ ‫نوت هــای خــود را به صــورت حرف ـه ای دســته بندی‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر جــزو ان دســته افــرادی باشــید کــه‬ ‫زمانــی زیــادی صــرف نوت بــرداری ســر جلســات‬ ‫می کننــد و بــه همیــن دلیــل نمی تواننــد درس‬ ‫اســتاد را متوجــه بشــوند‪ ،‬اســتفاده از ‪Lecture‬‬ ‫‪ Notes‬را بــه شــما توصیــه می کنیــم‪.‬‬ ‫بازی ‪The Hearts PRO‬‬ ‫ایــا بازی هایــی کــه بایــد اشــکال و رنگ هــای‬ ‫مشــابه را بــه یکدیگــر متصــل کنیــد دوســت‬ ‫داریــد؟ بازی هایــی کــه بایــد در ان ســریع فکــر‬ ‫کنیــد چطــور؟ اگــر جــواب شــما بــه ســواالت مثبــت‬ ‫اســت و عالقــه داریــد ذهــن خــود را تمریــن‬ ‫دهیــد‪ The Hearts PRO ،‬بــرای شــما ســاخته‬ ‫شــده اســت‪ .‬هــوش خــود و تمــام افــرادی کــه در‬ ‫سراســر دنیــا ‪ The Hearts PRO‬بــازی می کننــد‬ ‫بــا معماهــای ان بــه چالــش بکشــید‪.‬‬ ‫از قابلیت هــای ایــن بــازی می تــوان بــه‬ ‫شــش حالــت مختلــف ‪،‬‬ ‫چالش هــای زیــاد ذهنــی‪ ،‬‬ ‫طراحــی مینیمــال و عــدم‬ ‫نیــاز بــه اینترنــت بــرای اجــرا‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬کســانی کــه‬ ‫دچــار بیمــاری کوررنگــی‬ ‫هســتند اصــا نگــران‬ ‫نباشــند؛ زیــرا ایــن بــازی‬ ‫به گونــه ای طراحــی شــده‬ ‫اســت کــه همــه بتواننــد‬ ‫از ان لــذت ببرنــد‪ .‬بــا‬ ‫نصــب ‪The Hearts PRO‬‬ ‫می توانیــد بــرای مــدت ‬ ‫زیــادی ســرگرم باشــید و‬ ‫خــود را بــه چالــش بکشــید‪.‬‬ ‫بازی ‪Guardians‬‬ ‫‪of Kingdom: Idle‬‬ ‫‪Defense‬‬ ‫عنــوان ‪ Guardians of Kingdom‬یــک بــازی ‪ RPG‬و‬ ‫اســتراتژیک بســیار جــذاب اســت کــه می توانیــد در ان‬ ‫اقدامــات مختلفــی بــرای نجــات ســرزمین خــود انجــام‬ ‫دهیــد‪ .‬شــما بایــد بــرای نجــات پادشــاهی خــود‪ ،‬از‬ ‫ان در برابــر هیوالهــای غول پیکــر دفــاع کنیــد‪ .‬بــرای‬ ‫انجــام ایــن کار جــذاب همیــن حــاال ‪Guardians of‬‬ ‫‪ Kingdom: Idle Defense‬را دانلــود کنیــد و لــذت‬ ‫ببریــد‪ .‬بــرای دفــاع از ســرزمین خــود ارتشــی بســازید‬ ‫و بــرای ایجــاد قدرتمندتریــن دژ دفاعــی در برابــر امــواج‬ ‫دشــمن‪ ،‬ایتم هــای خــود را ارتقــا دهیــد و مــوارد جدیــد‬ ‫بســازید تــا توانایــی مقابلــه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫از قابلیت هــای جــذاب ایــن بــازی می تــوان‬ ‫بــه ایــن مســئله اشــاره کــرد کــه مجبــور نیســتید‬ ‫به صــورت دســتی بــا دشــمنان بجنگیــد؛ بنابرایــن‬ ‫وقــت بیشــتری بــرای لــذت بــردن از ســایر‬ ‫ویژگی هــای ان داریــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد‬ ‫ایتم هــای مــورد نیــاز خــود را هنگامــی کــه در‬ ‫حــال بــازی کــردن نیســتید بــه دســت اوریــد‪.‬‬ ‫سیســتم مهارت هــا و قهرمانــان متنــوع طراحــی‬ ‫شــده اند و می توانیــد تیمــی از قهرمانانــی بــا‬ ‫توانایی هــای مختلــف ایجــاد کنیــد تــا از ســرزمین‬ ‫شــما دفــاع کننــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه بــرای‬ ‫شکس ـت ناپذیر شــدن قهرمانــان خــود نیــاز داریــد‬ ‫مــواد و دســتورالعمل های خــاص و نــادر ان را‬ ‫کشــف کنیــد‪Guardians of Kingdom: Idle .‬‬ ‫‪ ،Defense War‬یــک بــازی ‪ RPG‬اســتراتژیک‬ ‫ســاده و اعتیــاداور اســت کــه می توانــد شــما را‬ ‫بســیار ســرگرم کنــد‪.‬‬ ‫بازی ‪3D – 2 Chase Survival‬‬ ‫‪surviving and running game‬‬ ‫تاکنــون بازی هــای هیجانی‪-‬مســابقه ای زیــادی‬ ‫ســاخته شــده اند کــه می تواننــد افــراد را بــرای‬ ‫مدتــی ســرگرم کننــد‪ .‬در ایــن میــان ‪Chase‬‬ ‫‪ Survival‬یــک بــازی مســابقه ای و هیجان انگیــز‬ ‫اســت کــه بایــد در ان پیــش از اینکــه توســط‬ ‫پلیــس دســتگیر شــوید‪ ،‬از رانندگــی بــا ســرعت باال‬ ‫و فــرار لــذت ببریــد‪ .‬از دســت پلیس هــا فــرار کنیــد‬ ‫و صدمــه بیشــتری بــه اتومبیل هــای مســابقه ای‬ ‫وارد کنیــد تــا امتیــاز بیشــتری بگیریــد‪.‬‬ ‫در ‪ 2 Chase Survival‬می توانیــد پــول جمــع‬ ‫کنیــد تــا خــودروی جدیــد بخریــد و بــا اســتفاده‬ ‫از ان ســریع تر مســابقه بدهیــد‪ .‬از قابلیت هــای‬ ‫ایــن بــازی می تــوان بــه حالــت افالیــن و طراحــی‬ ‫مینیمــال ان اشــاره کــرد‪ .‬می توانیــد در مســیر‬ ‫مســابقه قلــب جمــع کنیــد تــا جــان بیشــتری‬ ‫بــرای ادامــه داشــته باشــید‪ .‬ایــن بــازی به گون ـه ای‬ ‫طراحــی شــده اســت کــه در تبلــت به راحتــی قابــل‬ ‫اجــرا باشــد‪ .‬در ‪ 2 Chase Survival‬تــاش کنیــد‬ ‫مســابقه را برنــده شــوید و خودروهــای بیشــتری‬ ‫تخریــب کنیــد؛ زیــرا اگــر ایــن کارهــا را انجــام‬ ‫ندهیــد بــه زنــدان خواهیــد افتــاد‪.‬‬ ‫بازی ‪3D – Smart Push them all‬‬ ‫‪block puzzle game‬‬ ‫ایــن عنــوان یــک بــازی ســرگرم کننده‪ ،‬چالــش‬ ‫برانگیــز و مینیمالیســتی اســت کــه می توانــد‬ ‫معما هــای جذابــی ســر راه شــما قــرار دهــد‪.‬‬ ‫‪ 3D Push them all‬شــما را بــه دنیــای کودکــی و‬ ‫بازی هــای کالســیک ان زمــان بازمی گردانــد‪ .‬ایــن‬ ‫بــازی بــرای همــه ســنین جــذاب و لذت بخــش‬ ‫اســت‪ .‬هــدف بازیکــن در ‪3D Push them all‬‬ ‫ایــن اســت کــه بلوک هــای موجــود را بــه شــیوه ی‬ ‫گفته شــده جا به جــا کننــد‪ .‬در ایــن بــازی بایــد‬ ‫به طــور کامــل فکــر کــرد و همــه ی حــرکات را در‬ ‫نظــر گرفــت؛ بــه همیــن دلیــل توســعه دهندگان‬ ‫ان اعتقــاد دارنــد کــه ایــن عنــوان ذهــن شــما را بــه‬ ‫چالــش می کشــد‪.‬‬ ‫از قابلیت هــای ایــن بــازی می تــوان بــه طراحــی‬ ‫مینیمالیســت‪ ،‬جــذاب و اعتیــاداور بــودن‪،‬‬ ‫مراحــل بی نهایــت و پشــتیبانی از تبلــت اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬می توانیــد بــا نصــب ‪3D Push them all‬‬ ‫ســاعت های زیــادی ســرگرم باشــید‪.‬‬ ‫بازی ‪3D – Cop Agent Shot‬‬ ‫‪shooting and chasing game‬‬ ‫رایــگان شــدن امروزاپلیکیشــن هــای پولــی از‬ ‫تفنــگ خــود بــرای شــلیک دقیق تریــن گلولــه بــه‬ ‫ســمت دشــمنان اســتفاده کنیــد‪ .‬هرچــه دقیق تــر‬ ‫شــلیک کنیــد‪ ،‬ادم هــای بــد بیشــتری کشــته‬ ‫می شــوند‪ .‬امــا موانــع چالش برانگیــزی ســر‬ ‫راه شــما قــرار می گیرنــد کــه رســیدن بــه هــدف‬ ‫را ســخت تر می کننــد؛ بنابرایــن قبــا از اینکــه‬ ‫دســت خــود را روی ماشــه بگذاریــد‪ ،‬ســعی کنیــد‬ ‫بــه دقیق تریــن شــکل ممکــن هــدف بگیریــد‪.‬‬ ‫شــما بایــد ماننــد یــک اســنایپر فکــر کنیــد کــه هــر‬ ‫کــدام از گلوله هایــش بایــد بــه هــدف برخــورد‬ ‫کننــد و فرصــت خطــا وجــود نــدارد‪ .‬ایــا می توانیــد‬ ‫ادم هــای بــد را از ســر راه برداریــد؟‬ ‫از قابلیت هــای ایــن بــازی می تــوان بــه‬ ‫چالش هــای متعــدد‪ ،‬ســرگرم کننده بــودن‪،‬‬ ‫گرافیــک جالــب‪ ،‬کنتــرل اســان شــخصیت اصلــی‬ ‫و مــوارد دیگــر اشــاره کــرد‪ .‬موســیقی کــه در ایــن‬ ‫بــازی پخــش می شــود بســیار جالــب اســت و‬ ‫می توانــد بــه شــما ارامــش بیشــتری بــرای شــلیک‬ ‫بــه دشــمنان بدهــد‪.‬‬ ‫بازی ‪Up and Down: gems‬‬ ‫ایــا بازی هــای پــازل را دوســت داریــد؟ اگــر‬ ‫جوابتــان مثبــت اســت‪Up and Down: gems ،‬‬ ‫بــرای شــما ســاخته شــده اســت‪ .‬در ایــن بــازی‬ ‫بایــد بــرای بــه دســت اوردن گنجینه هــا از یــک‬ ‫دســتگاه مرمــوز در ســیاه چال متروکــه اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬بــرای حرکــت در امتــداد خطــوط دکمه هــای‬ ‫«بــاال» و «پاییــن» را فشــار دهیــد‪ .‬بــه یــاد داشــته‬ ‫باشــید کــه بــرای تکمیــل هــر مرحلــه‪ ،‬جم ـع اوری‬ ‫تمــام ســنگ های قیمتــی الزامــی اســت‪.‬‬ ‫قبــل از گرفتــن جواهــرات بــا رنگ هــای مختلــف‪،‬‬ ‫تمــام ســنگ های یک رنــگ را جمــع اوری کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫تنهــا راهــی اســت کــه می توانیــد امتیــازات الزم را‬ ‫کســب و مرحلــه را کامــل کنیــد‪ .‬بــرای اینکــه شکســت‬ ‫نخوریــد‪ ،‬حتمــا بــه قدم هــای بعــدی خــود فکــر کنیــد‬ ‫و حساب شــده عمــل کنیــد‪ .‬بــا نصــب ایــن عنــوان‬ ‫می توانیــد مدتــی ســرگرم باشــید؛ زیــرا ‪Up and‬‬ ‫‪ Down: gems‬یکــی از بهتریــن بازی هــا بــرای اوقــات‬ ‫فراغــت اســت‪.‬‬ ‫بازی ‪The Lost Fountain‬‬ ‫رازهــای عجیــب و جــذاب مخفی شــده در‬ ‫جزیــره ای گمشــده را پیــدا کنیــد؛ مکانــی کــه خانــه‬ ‫چشــمه افســانه ای جوانــی اســت‪ .‬گوشــه و کنــار‬ ‫ایــن مــکان خارق العــاده را بگردیــد و معما هــای‬ ‫ایــن جزیــره و تمــدن کهــن ان را حــل کنیــد‪.‬‬ ‫همــه این هــا و مــوارد بیشــتر در بــازی ‪The‬‬ ‫‪ Lost Fountain‬بــرای تلفــن همــراه دردســترس‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫از قابلیت هــای ایــن بــازی می تــوان بــه گرافیــک‬ ‫جــذاب و تصاویــر دارای رزولوشــن بــاال اشــاره کــرد‬ ‫کــه می توانــد هــر بیننــده ای را بــه خــود جــذب‬ ‫کنــد‪ The Lost Fountain .‬بــه دلیــل داشــتن‬ ‫معما هــای ســرگرم کننده‪ ،‬خالقانــه و هوشــمندانه‬ ‫می توانــد یــک بــازی اعتیــاداور تلقــی شــود کــه‬ ‫ســاعت ها شــما را ســرگرم می کنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫بــازی محیط هــای مختلفــی طراحــی شــده اند‬ ‫کــه می توانیــد بــا انتخــاب ان هــا‪ ،‬بــه مکان هــای‬ ‫مختلــف برویــد و ان هــا را کشــف کنیــد‪ .‬داســتان‬ ‫بــازی مذکــور بــه دلیــل خــاص بــودن و تعامــل بــا‬ ‫گیمر‪ ،‬دارای کشــش زیادی اســت‪ .‬در نهایت باید‬ ‫بــه ایــن مســئله اشــاره کــرد کــه توســعه دهندگان‬ ‫‪ The Lost Fountain‬پشــتیبانی از چندیــن زبــان‬ ‫مختلــف را بــرای بــازی خــود در نظــر گرفته انــد‪.‬‬ صفحه 10 ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم یــک متــر‬ ‫فاصلــه بگیرید‪.‬زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد قطــرک هــای‬ ‫ریــزی از دهــان و بینــی او بــه اطــراف پاشــیده میشــود کــه ممکــن اســت‬ ‫حــاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگــر فاصلــه شــما بــا ان فــرد خیلــی نزدیــک باشــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت شــما ایــن قطــرک هــای حــاوی ویــروس کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫فاصله‬ ‫(ایمن) را در‬ ‫اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬اذر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪277‬‬ ‫ماسک های مختلف چقدرعمرمفیددارند؟‬ ‫عمــر مفیــد اســتفاده از ماس ـک ها حداکثــر یــک روز‬ ‫کاری اســت و در صــورت کثیــف یــا خیــس شــدن‪،‬‬ ‫بایــد بالفاصلــه عــوض شــوند‪.‬‬ ‫ماسک های مختلف‬ ‫چقدرعمرمفیددارند؟‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار پــارس بــه نقــل از ایرنــا‬ ‫رضــا منتظــری متخصــص بیمــاری هــای عفونــی‬ ‫افــزود‪ :‬بیشــترین ضــرورت اســتفاده از ماســک‪ ،‬در‬ ‫مــکان هــای عمومــی بــه ویــژه مــکان هــای سربســته‬ ‫و گروهــی اســت‪ .‬اســتفاده از ماســک در کاهــش‬ ‫انتقــال کرونــا و قطــع زنجیــره انتقــال موثــر اســت و‬ ‫ماســک هــا بایــد یکبــار مصــرف باشــند‪.‬‬ ‫عمر مفید ماسک های جراحی پنج ساعت است‬ ‫وی در خصــوص عمــر مفیــد ماســک هــای جراحــی‬ ‫و زمــان موثــر بــرای اســتفاده از انهــا اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ماســک هــای جراحــی یــک بــار مصــرف هســتند‪ .‬عمــر‬ ‫مفیــد اســتفاده از ماســک های جراحــی حــدود پنــج‬ ‫ســاعت یــا حداکثــر یــک روز کاری اســت و بایــد روزانــه‬ ‫عــوض شــوند‪.‬‬ ‫ایــن متخصــص بیمــاری هــای عفونــی‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫ماســک هــای جراحــی نبایــد شســت و شــو داده شــده‬ ‫و بــرای بــار دوم اســتفاده شــوند‪ .‬بــا شســت و شــوی‬ ‫ماســک هــای جراحــی بــه دلیــل بازشــدن منافــذ الیاف‬ ‫موجــود در ماســک و همچنیــن تغییــر در ســاختار ان‪،‬‬ ‫قابلیــت تاثیرگــذاری ماســک از بیــن مــی رود‪.‬‬ ‫ماسک ان ‪ ۹۵‬روزانه تعویض شود‬ ‫منتظــری بــا بیــان اینکــه ماســک ان ‪ ۹۵‬از لحــاظ‬ ‫کاربــردی بهتــر از ماســک هــای جراحــی اســت‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬مــدت زمــان اســتفاده از ایــن ماســک بایــد یــک‬ ‫روز باشــد و قابــل اســتفاده مجــدد در روزهــای دیگــر‬ ‫نیســت‪ ،‬ایــن نــوع ماســک بــه دلیــل داشــتن فیلتــر‬ ‫احســاس خفتگــی بــه فــرد نمــی دهــد‪.‬‬ ‫این‪۶‬اشتباه رودر تمیزکردن‬ ‫تابه نچسب نکنید‬ ‫بــرای اولیــن بــار ایــن اشــتباهات را انجــام‬ ‫نمی دهیــم و اگــر بــی توجــه باشــیم‪ ،‬اخریــن‬ ‫بارمــان هــم نیســت کــه پــس از مدتــی بایــد‬ ‫تابه هــای نچســب جدیــدی بــرای اشــپزخانه‬ ‫بخریــم؛ زیــرا قبلی هــا از بیــن رفتنــد‪.‬‬ ‫این‪۶‬اشتباه رودر تمیزکردن تابه نچسب نکنید‬ ‫ماسک پارچه ای قابلیت چند بار استفاده را دارد‬ ‫ایــن پزشــک در خصــوص نحــوه اســتفاده از ماســک‬ ‫هــای پارچــه ای هــم گفــت‪ :‬برخــی از ماســک های‬ ‫پارچــه ای قابلیــت شستشــو و اســتفاده مجــدد را‬ ‫دارنــد‪ .‬ویــروس کرونــا در مقابــل مــواد شــوینده‬ ‫بســیار ضعیــف اســت و افــراد می تواننــد بــه دفعــات‬ ‫متعــدد از انهــا اســتفاده کننــد‪ .‬بــه ایــن صــورت کــه‬ ‫بعــد از هــر بــار مصــرف بــرای جلوگیــری از گســترش‬ ‫و پخــش ایــن ویــروس یــا ســایر میکــروب هــا ان را‬ ‫بــه خوبــی بــا مــواد شــوینده و اب گــرم بــا دمــای بــاال‬ ‫شســت و شــو دهنــد‪.‬‬ ‫منتظــری بــا بیــان اینکــه ماســک هــای پارچــه ای‬ ‫از جنــس نخــی یــا غیــره را مــی تــوان بــا اب داغ و‬ ‫مــواد شــوینده در ماشــین لباسشــویی شســت و‬ ‫شــو داد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن مــی تــوان ماســک‬ ‫پارچــه ای را بــا اســتفاده از اب گــرم و صابــون بــه‬ ‫مــدت حداقــل ‪ ۲۰‬ثانیــه بــه صــورت دســتی شســت‬ ‫و تــا زمــان اســتفاده در یــک جــای مناســب و تمیــز‬ ‫نگهــداری کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده از ماســک بــه‬ ‫تنهایــی در پیشــگیری از ابتــا بــه کرونــا موثــر نیســت‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬اقشــار مختلــف جامعــه بایــد از تمــاس‬ ‫نزدیــک بــا دیگــران خــودداری کــرده‪ ،‬بــه مکان هــای‬ ‫شــلوغ نرونــد و فقــط در مــوارد ضــروری‪ ،‬از منــزل‬ ‫خــارج شــده و بــه میــزان ‪ ۲‬متــر از دیگــران فاصلــه‬ ‫بگیرنــد‪ .‬مشــارکت مــردم در مهــار کرونــا بســیار‬ ‫تاثیرگــذار اســت و کشــور را زودتــر از حالــت بحــران‬ ‫ایــن بیمــاری خــارج مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه منتظــری‪ ،‬بایــد اســتفاده از ماســک بــه‬ ‫همــراه شستشــوی مکــرر و مناســب دســت انجــام‬ ‫شــود و در مــورد اســتفاده نامناســب از ماســک ماننــد‬ ‫دســت زدن بــه ان و عــدم شســتن دســت هــا قبــل‬ ‫و بعــد از اســتفاده از ماســک‪ ،‬خطــر انتقــال ویــروس‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده‪،‬‬ ‫میــزان انتقــال ویــروس کرونــا از طریــق قطــرات‬ ‫تنفســی یــا ذرات هــوا در هنــگام اســتفاده از ماســک‬ ‫هــای پزشــکی ‪ ۷۵‬درصــد کاهــش مــی یابــد و نتایــج‬ ‫مطالعــه دیگــر نشــان مــی دهــد کــه در صــورت‬ ‫اســتفاده صحیــح از ماســک هــای پزشــکی تــا ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــد امــکان انتشــار ویــروس از ناحیــه تنفســی‬ ‫افــراد کــم مــی شــود و اگــر در مــکان هــای عمومــی‬ ‫‪ ۸۰‬درصــد افــراد از ماســک اســتفاده کننــد‪ ،‬امــکان‬ ‫انتقــال ویــروس وجــود نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن تحقیقــات‪ ،‬اگــر فــرد ســالمی ماســک‬ ‫بزنــد و بــا فــرد ناقــل کــه ماســک نپوشــیده در تمــاس‬ ‫باشــد‪ ،‬احتمــال انتقــال ‪ ۷۰‬درصــد اســت‪ ،‬یــا اگــر فــرد‬ ‫ســالم ماســک نــزده یــا یــک فــرد ناقــل کــه ماســک‬ ‫پوشــیده در تمــاس باشــد امــکان انتقــال پنــج درصــد‬ ‫خواهــد بــود و در صورتــی کــه هــر دو ماســک بپوشــند‬ ‫امــکان انتقــال ویــروس ‪ ۱/۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫طــرح مدیریــت و کنتــرل اپیدمــی کرونــا بــه صــورت‬ ‫محلــه محــور بــا نــام طــرح ســردار حــاج قاســم‬ ‫ســلیمانی بــا همــکاری بســیج‪ ،‬هــال احمــر‪ ،‬ســازمان‬ ‫هــای مــردم نهــاد و خیریــن اجــرا مــی شــود و تشــدید‬ ‫نظــارت بــر اجــرای پروتــکل هــا‪ ،‬افزایــش تســت‬ ‫هــای تشــخیصی و بیماریابــی فعــال‪ ،‬قرنطینــه‬ ‫هوشــمند مبتالیــان‪ ،‬گســترش امــوزش و اطــاع‬ ‫رســانی‪ ،‬حفاظــت از گروه هــای اســیب پذیــر‪،‬‬ ‫اجــرای هوشــمند محدودیــت هــا و افزایــش خدمــات‬ ‫ســرپایی بــه منظــور کاهــش مــوارد بســتری از اهــداف‬ ‫ایــن برنامــه اســت‪.‬‬ ‫نمی دهــد؛ بلکــه بــه مــرور زمــان موجــب ســوختن و جــدا‬ ‫شــدن الیـه ی نچســب از ظــرف می شــود‪.‬‬ ‫‪ ۲٫‬تمیز کردن تابه ها در ماشین‬ ‫ظرفشویی‬ ‫هنگامــی کــه پخــت و پــز یــک وعــده غذایــی بــزرگ را‬ ‫انجــام می دهیــد‪ ،‬ممکــن اســت بخواهیــد بــرای تمیــز‬ ‫کــردن ظــروف از ماشــین ظرف شــویی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن بزرگ تریــن اشــتباهی اســت کــه می توانیــد دربــاره ی‬ ‫ص و مایــع‬ ‫ظــروف نچســب خــود انجــام دهیــد‪ .‬قــر ‬ ‫ماشــین ظرف شــویی بــرای ظــروف نچســب بیــش از حــد‬ ‫قــوی هســتند و در مــدت طوالنیــی که در تمــاس اب داغ‬ ‫ماشــین ظرف شــویی قــرار می گیرنــد همــواره در معــرض‬ ‫اســیب هســتند‪.‬‬ ‫تابــه ی نچســب بــرای هــر اشــپز خانــه نیــاز اســت‪.‬‬ ‫نــه تنهــا اســتفاده از انهــا اســان و راحــت اســت؛ بلکــه‬ ‫زمــان اشــپزی را کوتــاه و غــذا را بــا مــواد مغــذی بیشــتری‬ ‫طبــخ می دهــد‪ .‬مشــکلی کــه مــا بــا ایــن تابه هــای پیــدا‬ ‫می کنیــم از بیــن رفتــن الیــه نچسب شــان اســت کــه‬ ‫دیگــر ایــن محصــول مــورد رضایــت مــا نخواهنــد بــود و‬ ‫انهــا را عــوض می کنیــم‪ .‬از بیــن رفتــن الیه هــای نچســب‬ ‫تابه هــا موجــب ازادســازی اهــن فلئــور می گــردد‪ .‬ایــن‬ ‫اهــن موجــب الزایمــر و زمینــ ه ســاز ســرطان در بــدن‬ ‫اســت‪ .‬جنــس ایــن تابه هــا چــه از ســرامیک باشــد و چــه‬ ‫از تفلــون‪ ،‬مراقبت هایــی را نیــاز دارد کــه مــا بایــد بــرای‬ ‫صرفه جویــی در هزینــه هــم کــه شــده انهــا را بدانیــم و‬ ‫رعایــت کنیــم‪.‬‬ ‫بــرای شســت و شــوی تابه هــای نچســب ابتــدا‬ ‫اجــازه دهیــد خنــک شــوند و ســپس بــا اســفنج و مایــع‬ ‫ظرف شــویی انهــا را بشــویید‪ .‬اســتفاده از اســکاج های‬ ‫ســیمی بــرای شســتن ایــن جنــس تابه هــا اشــتباه محض‬ ‫اســت‪ .‬اگــر مــواد غذایــی روی ظــروف نچســب باقــی‬ ‫مانــده اســت‪ ،‬انهــا را پــر اب کنیــد و اجــازه دهیــد مدتــی‬ ‫بمانــد تــا بــه راحتــی جــدا شــوند و اســیبی بــه الیــه ی‬ ‫نچســب ان وارد نکنــد‪.‬‬ ‫‪ ۱٫‬قبل از استفاده برای غذا پختن‬ ‫‪ ۴٫‬تابه های نچسب را درون فر نگذارید‬ ‫بــرای ظــروف دیگــر در ابتــدا مــا انهــا را چــرب می کنیــم تا‬ ‫بــه اصطــاح‪ ،‬بــر روی حــرارت نســوزد‪ .‬همیــن کار را بــرای‬ ‫تابـه ی نچســب هــم انجــام دهیــد و اجــازه ندهیــد بــدون‬ ‫روغــن و اب روی شــعله بمانــد؛ زیــرا موجــب داغ شــدن‬ ‫بیــش از حــد تابــه می گــردد و نــه تنهــا طعم خوبــی به غذا‬ ‫افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن اعــام وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان‬ ‫و امــوزش پزشــکی‪ ،‬مجمــوع بیمــاران کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫در کشــور بــه یــک میلیــون و ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۸۳۵‬نفــر‬ ‫رســید‪ ،‬تاکنــون ‪ ۷۰۸‬هــزار و ‪ ۱۰۶‬نفــر از بیمــاران‪،‬‬ ‫بهبــود یافتــه یــا از بیمارســتان ها ترخیــص شــده اند‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۵۸۲۴‬نفــر از بیمــاران مبتــا بــه کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫در وضعیــت شــدید ایــن بیمــاری تحــت مراقبــت قــرار‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫‪ ۳٫‬تمیز کردن با اسفنج ساینده یا ابزار سخت‬ ‫اســتفاده از تابه هــای نچســب درون فــر کامــا بــی خطــر‬ ‫اســت امــا بدیــن معنا نیســت که ایــن کار را انجام دهید‪.‬‬ ‫جــف مالکاســیان از اشــپزی وایکینــگ توضیــح می دهــد‬ ‫کــه اکثــر ظروف اشــپزی نچســب محدودیــت حداکثر دما‬ ‫دارنــد و تنهــا در بــازه دمایــی خاصــی می توانیــد انهــا را در‬ ‫فــر قــرار دهیــد؛ امــا مشــکل اینجاســت کــه مــا اغلــب بــه‬ ‫ایــن موضــوع توجهــی نمی کنیــم و ایــن تابه هــا را در هــر‬ ‫دمایــی از فــر قــرار می دهیــم کــه موجــب از بیــن رفتــن‬ ‫خاصیــت الی ـه ی نچســب انهــا می شــود‪ .‬دمــای ‪ ۴۵۰‬تــا‬ ‫‪ ۵۰۰‬درجـه ی فــر بــرای بیشــتر تابه هــا امــن اســت‪.‬‬ ‫‪ ۵٫‬پخت و پز با استفاده از ابزار فلزی‬ ‫اســتفاده از قاشــق‪ ،‬مالقــه و کفگیــر فلــزی‬ ‫موجــب خــراش ســطح و اســیب دائمــی بــه‬ ‫الیــه ی نچســب ظــروف می شــود‪ .‬ســهام لیگیــا‬ ‫لوگــو‪ ،‬کارشــناس اشــپزی‪ ،‬می گویــد‪« :‬پوشــش‬ ‫نچســب روی تابــه کــه بــه تفلــون معــروف‬ ‫اســت‪ ،‬بــه انــدازه فلــز ســخت نیســت و در‬ ‫صــورت اســتفاده از انبــر فلــزی‪ ،‬چنــگال‪ ،‬قاشــق‪،‬‬ ‫کفگیــر و غیــره در فراینــد پخــت و پــز می توانــد‬ ‫بــه راحتــی اســیب ببینــد‪ ».‬بهتــر اســت از ابــزار‬ ‫ســیلیکونی یــا چوبــی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ ۶٫‬گذاشتن تابه ها روی هم‬ ‫استویســونی الم از توکســتون هــاوس توصیــه‬ ‫می کنــد‪« :‬هنــگام ســازماندهی کابینت هایتــان‬ ‫از قــرار دادن تابه هــا در یکدیگــر اجتنــاب کنیــد‬ ‫تــا پاییــن یــک تابــه بــا پوشــش غیــر اســتیک تابــه‬ ‫دیگــری در ارتبــاط نباشــد‪ ».‬قســمت بیرونــی‬ ‫فلــزی یــک تابــه می توانــد بــه پوشــش پلیمــر‬ ‫اســیب بزنــد و ان را خــراب کنــد‪ .‬ایــده بهتــر ایــن‬ ‫اســت کــه تابه هایتــان را در یــک قفســه بگذاریــد‬ ‫یــا از قــاب اویــزان کنیــد‪.‬‬ ‫منبع خبر ‪ :‬ریدرز دایجست‬ صفحه 11 ‫دوشنبه ‪ 17‬اذر ‪1399‬‬ ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫را رعایت‬ ‫کنید‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت کنیــد‪.‬‬ ‫بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان و بینــی بــا ارنــج‬ ‫خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در هنــگام عطســه و ســرفه‬ ‫اســت‪ .‬بعــد از ســرفه و عطســه بالفاصلــه دســتمال کاغــذی‬ ‫خــود را دور بیاندازیــد‬ ‫شمـاره ‪277‬‬ ‫بایدونبایدهای هنرکارت دغدغه ای برای هنرمندان‬ ‫در نظــر گرفتــن کمک هزینــه بیــکاری بــرای‬ ‫هنرمنــدان‪ ،‬اقدامــی مثبــت در توجــه بــه جایــگاه‬ ‫هنرمنــد در کشــور اســت کــه می توانــد بــا‬ ‫اطالع رســانی دقیــق‪ ،‬تکــرار در طــول ســال و‬ ‫ســهولت دسترســی تکمیــل شــود‪.‬‬ ‫بایدونبایدهای هنرکارت دغدغه ای برای‬ ‫هنرمندان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از‬ ‫ایرناپــاس‪ ،‬مرحلــه ســوم ثبت نــام هنــرکارت‪،‬‬ ‫اوایــل مهرمــاه امســال برگــزار شــد و اعضــای‬ ‫صنــدوق اعتبــاری هنــر بــرای دریافــت ایــن کارت‬ ‫ثبت نــام کردنــد‪ .‬پیــش از ان‪ ،‬هنرمنــدان دارای‬ ‫نشــان درجــه یــک هنــری و مشــموالن بیمــه‬ ‫تامیــن اجتماعــی براســاس اطالع رســانی های‬ ‫انجــام شــده‪ ،‬نســبت بــه ثبــت درخواســت صــدور‬ ‫هنــرکارت اقــدام کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫هنــر کارت پــروژه ارائــه خدمــات بانکــی بــه اعضــای‬ ‫صنــدوق اعتبــاری هنــر اســت کــه بــا همــکاری بانــک‬ ‫اینــده در کشــور انجــام می شــود‪.‬‬ ‫در ابان مــاه بــرای افــرادی کــه بــرای دریافــت‬ ‫هنــرکارت ثبت نــام کــرده بودنــد‪ ،‬پیامــی مبنــی‬ ‫بــر صــدور و پســت ایــن کارت و واریــز مبلــغ یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان ارســال شــد‪ ،‬امــا بعــد‬ ‫از چنــد روز کــه اعضــا نتوانســتند هنــرکارت خــود‬ ‫را دریافــت کننــد‪ .‬مصطفــی خادم الملــه مدیرعامــل‬ ‫هنــرکارت از امــکان برداشــت وجــه کمــک هزینــه‬ ‫بیــکاری دوران کرونــا از طریــق مراجعــه بــه شــعب‬ ‫بانــک اینــده خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬بیــش از ‪ ۶۲‬هــزار نفــر از اعضــا در‬ ‫ســامانه هنــرکارت ثبــت نــام کرده انــد کــه بــرای‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰‬هــزار نفــر از انهــا از ســوی بانــک‬ ‫حســاب بــاز شــده اســت‪ .‬بــرای حــدود ‪ ۴۰‬هــزار‬ ‫نفــر ایــن کمک هزینــه واریــز و بــرای بقیــه نیــز در‬ ‫روزهــای اینــده انجــام خواهدشــد‪.‬‬ ‫را می تــوان در کتــاب پیــدا کــرد‪ .‬بــا خوانــدن‬ ‫رمــان و داســتان‪ ،‬گلســتان ســعدی و کتاب هــای‬ ‫جامعه شناســی می تــوان دربــاره همه گیری هایــی‬ ‫کــه پیــش از ایــن اتفــاق افتــاده و شــیوه مواجهــه‬ ‫بــا ان‪ ،‬اطالعــات بــه دســت اورد‪ .‬البتــه بــه طــور‬ ‫کلــی مــردم بیــش از گذشــته بــه مطالعــه توجــه‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫بایــد وضعیــت بیمــه صنــدوق اعتبــاری هنــر‬ ‫مشــخص باشــد‪ .‬ابتــدای ســال حــق بیمــه ‪ ۱۲‬مــاه‬ ‫را پرداخــت کــردم امــا اعــام کردنــد کــه ســه مــاه ان‬ ‫بخشــیده شــده اســت‪ ،‬االن نمی دانــم از کجــا بایــد‬ ‫ایــن پــول را پــس بگیرم‪.‬بایــد نویســندگی شــغل‬ ‫رســمی باشــد‬ ‫رجبــی تاکیــد دارد کــه بایــد اتحادیـه و صنفــی بــرای‬ ‫رســیدگی بــه مشــکالت هنرمنــدان تشــکیل شــود‬ ‫و همچنیــن نویســندگی بــه عنــوان شــغلی رســمی‬ ‫شــناخته شــود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در ایــن صــورت فرم هــای بیمــه‬ ‫می توانــد تغییــر کننــد و بــرای مثــال بــرای‬ ‫نویســندگان وام بــا درصــد ســود پاییــن در نظــر‬ ‫بگیرنــد‪ .‬اقداماتــی ماننــد ارائــه کمــک بــه هنرمنــدان‬ ‫در شــرایط کنونــی بایــد چندبــار در ســال تکــرار شــود‬ ‫تــا بتوانــد تاثیــر بیشــتری داشته باشــد‪.‬‬ ‫ایــن نویســنده بــا بیــان اینکــه بســیاری از‬ ‫فعالیت هــا هنــوز هــم گنــگ هســتند‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد وضعیــت بیمــه صنــدوق اعتبــاری هنــر‬ ‫مشــخص باشــد‪ .‬ابتــدای ســال حــق بیمــه ‪ ۱۲‬مــاه را‬ ‫پرداخــت کــردم امــا اعــام کردنــد کــه ســه مــاه ان‬ ‫بخشــیده شــده اســت‪ ،‬االن نمی دانــم از کجــا بایــد‬ ‫ایــن پــول را پــس بگیــرم‪.‬‬ ‫بــرای هنرمندانــی کــه هفــت مــاه اســت درامــد‬ ‫ندارنــد‪ ،‬و همــه پس اندازشــان را خــرج کرده انــد‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی بهتــر و طرح هــای دیگــری در نظــر‬ ‫گرفتــه شــود‪ .‬اقدامــی بــرای مســکن هنرمنــدان‬ ‫ماننــد انچــه بــرای کارمنــدان دولــت می شــود‪،‬‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫اسیب جدی فعاالن حوزه نشر از‬ ‫همه گیری کرونا‬ ‫توانستم مبلغ در نظر گرفته شده را از‬ ‫بانک بگیرم‬ ‫هنرمنــدان تــا چــه انــدازه توانســتند از ایــن امــکان‬ ‫در نظــر گرفته شــده توســط صنــدوق اعتبــاری هنــر‬ ‫اســتفاده کننــد؟‬ ‫مهــدی رجبــی نویســنده بــه خبرنــگار ایرناپــاس‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن اقــدام وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫و صنــدوق اعتبــاری هنــر‪ ،‬ایــده خوبــی بــود امــا بایــد‬ ‫توجــه داشــت کــه فعالیــت در حــوزه نشــر در چنــد‬ ‫مــاه اخیــر اســیب های جــدی دیــده اســت و ایــن‬ ‫مبلــغ تــا چــه انــدازه می توانــد بــرای فعــاالن ایــن‬ ‫حــوزه راه گشــا باشــد؟‬ ‫برخــی از هنرمنــدان‪ ،‬مبلــغ در نظــر گرفته شــده‬ ‫توســط طــرح هنــرکارت را برداشــت نکرده انــد زیــرا‬ ‫احتمــال می دهنــد رونــد طوالنــی پیــش رو داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه حمیــد بابایــی از‬ ‫نویســندگان دربــاره شــیوه برداشــت ایــن کمــک‬ ‫هزینــه بــه خبرنــگار ایرناپــاس گفــت‪ :‬بــه شــعبه‬ ‫بانــک اینــده رفتــم‪ ،‬فــرم پرکــردم و شــماره شــبا از‬ ‫مــن گرفتنــد‪ .‬بعدازظهــر مبلــغ یــک میلیــون و ‪۴۵۰‬‬ ‫هــزار تومــان را بــرای مــن ریختنــد و گفتنــد کــه‬ ‫‪ ۵۰‬هــزار تومــان باقی مانــده را می توانــم از کارت‬ ‫برداشــت کنــم‪.‬‬ ‫هنــوز بــرای تهیــه و مطالعــه کتــاب در شــرایط‬ ‫بحــران‪ ،‬فرهنگ ســازی نشــده اســت ان هــم در‬ ‫حالــی کــه پاســخ بــه پرسـش ها را می تــوان در کتاب‬ ‫پیــدا کرد‪.‬نویســندگان‪ ،‬ناشــران و کتاب فروشــان‬ ‫از گروهــی هســتند کــه در همه گیــری بیمــاری‬ ‫کوویــد‪ ۱۹-‬بــا مشــکالت متعــددی مواجــه شــدند‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری‪ ،‬شــروع دوران‬ ‫قرنطینــه و محــدود شــدن رفت وامدهــا را زمــان‬ ‫مناســبی بــرای بــاال رفتــن ســرانه مطالعــه فــرض‬ ‫کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫رجبــی در این بــاره توضیــح داد‪ :‬پیــش از کرونــا‪،‬‬ ‫دسترســی اســان بــه کتاب هــای الکترونیــک و‬ ‫عوامــل دیگــر‪ ،‬موجــب کاهــش تیــراژ شــده و تیــراژ‬ ‫کتــاب بــه ‪ ۵۰۰‬نســخه رســیده بود و فقــط در یــک یــا‬ ‫دو دوره تجدیــد چــاپ می شــد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در شــرایط بحرانــی‪ ،‬اضطــراب و تورم‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬طبیعــی اســت کــه مــردم خریــد کتــاب را‬ ‫در اولویــت خــود قــرار ندهنــد‪ .‬بــا اینکــه بــه نظــرم‬ ‫اشــتباه اســت‪ ،‬امــا هنــوز بــرای تهیــه و مطالعــه‬ ‫کتــاب در شــرایط بحــران‪ ،‬فرهنگ ســازی نشــده ‬ ‫اســت ان هــم در حالــی کــه پاســخ بــه پرســش ها‬ ‫او بــا خوانــدن بیــت «روزی کــه بــرف ســرخ ببــارد‬ ‫زاســمان‪ /‬بخــت ســیاه اهــل هنــر ســبز می شــود» از‬ ‫صائــب تبریــزی‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ایــن بیــت بازگــو کننــده‬ ‫وضعیــت افــرادی اســت کــه در ایــران کار هنــری‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫بــه جــز یــک درصــدی کــه از ایــن راه درامــد خوبــی‬ ‫دارنــد‪ ،‬دیگــران نبایــد روی هیــچ کمــک دولتــی‬ ‫حســاب کننــد و بایــد دنبــال کاری جــز هنــر باشــند؛‬ ‫بــرای مثــال مــن در مدرســه درس می دهــم‪ .‬امــرار‬ ‫معاش نویســنده در جهان ســوم از راه هنر نیســت‬ ‫و نبایــد باشــد‪ .‬مبلــغ در نظــر گرفته شــده پاســخگوی‬ ‫نیازهــای ایــن روزهــا نیســت‪ ،‬امــا هنرمنــد می توانــد‬ ‫هزینــه چنــد مــاه حــق بیمــه خــود را پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫مدیریــت جدیــد صنــدوق اعتبــاری هنــر‪ ،‬کارهــای‬ ‫درســت و خوبــی انجــام داده و ایــن حرکــت قابــل‬ ‫احتــرام اســت‪.‬‬ ‫ضرورت توجه به هنرمندان مسن‬ ‫کم درامد‬ ‫بابایــی بــا تاکیــد بــر اهمیــت بیمــه تامیــن اجتماعــی‬ ‫و بیمــه تکمیلــی بــرای هنرمنــدان‪ ،‬خواســتار توجــه‬ ‫بیشــتر بــه هنرمنــدان مســن شــد کــه مســتمری‬ ‫کمــی دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬افــراد مســن نمی تواننــد کار کننــد و‬ ‫امــرار معــاش داشته باشــند‪ .‬تعــداد ایــن افــراد‬ ‫زیــاد نیســت و قابــل شناســایی هســتند؛ بایــد‬ ‫روی چشــممان از انهــا نگهــداری کنیــم‪ .‬بایــد از‬ ‫انهــا حمایــت معیشــتی بــدون منــت شــود و بــدون‬ ‫هیــچ چشم داشــتی بــه ایــن افــراد رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫پیــش از اینکــه بــزرگان فــوت کننــد بایــد حــال انهــا‬ ‫پرســیده شــود‪.‬‬ ‫انســان های بــا ابرویــی کــه ســن باالیــی دارنــد و‬ ‫شــرایط معیشــتی خوبــی ندارنــد؛ وظیفــه ماســت‬ ‫کــه بــه مشــکالت انهــا بپردازیــم‪ .‬ســاده ترین راه‬ ‫ایــن اســت کــه از افــراد ســن بــاال بــه عنــوان مشــاور‬ ‫اســتفاده کننــد تــا عــزت و احتــرام انهــا حفــظ شــود‬ ‫و راه درامــدی داشته باشــند‪.‬‬ ‫صندوق هنر این امکان را تکرار کند‬ ‫پونــه اوشــیدری نقــاش اســت و در طــرح مربــوط‬ ‫بــه هنــرکارت ثبت نــام نکــرده زیــرا دوســتانش‬ ‫کــه ثبت نــام کردنــد از دشــوار بــودن ایــن رونــد‬ ‫گفته انــد‪.‬‬ ‫او بــه خبرنــگار ایرناپــاس گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اقداماتــی کــه بــرای هنرمنــدان کشــورهایی ماننــد‬ ‫المــان و فرانســه انجــام شده اســت اگــر افــراد بیمــه و‬ ‫شــهروند رســمی کشــور باشــند و مشــخص باشــد کــه‬ ‫کار ثابــت ندارنــد‪ ،‬می تواننــد از دولــت درخواســت‬ ‫کمــک کننــد و بــه صــورت ماهیانــه مبلــغ ناچیــزی‬ ‫دریافــت کننــد‪ ،‬در حــدی کــه نیازهــای اساســی خــود‬ ‫را برطــرف کننــد نــه اینکــه اجاره خانــه پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫امــا ایــن مســاله در ایــران غیرممکــن اســت‪.‬‬ ‫ایــن نقــاش بــا بیــان اینکــه برخــی از هنرمنــدان‬ ‫بعــد از همه گیــری کرونــا بــه بیمــاری کوویــد‪۱۹-‬‬ ‫مبتــا شــدند و تــوان پرداخــت اجاره خانــه یــا تامیــن‬ ‫نیازهــای اساســی را نداشــتند‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫یــک پویــش‪ ،‬اعضــای انجمــن نقاشــان بــه صــورت‬ ‫غیررســمی و شــخصی بــا فــروش کتــاب و اثــار‬ ‫هنــری‪ ،‬بــرای هنرمنــدان نیازمنــد یــا بیمــار کمــک‬ ‫جمــع اوری کردنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از کشــورها و نهادهــای غیردولتــی چنیــن‬ ‫اقداماتــی انجــام می دهنــد امــا در ایــران انجمــن‬ ‫نقاشــان یــا انجمــن مجسمه ســازان نهادهــای‬ ‫وابســته و قدرتمنــدی نیســتند و نمی تواننــد ایــن‬ ‫کار را تکــرار کننــد‪ .‬اگــر صنــدوق هنــر بتوانــد ایــن‬ ‫امــکان را بــرای هنرمنــدان چندبــار درســال تکــرار‬ ‫کنــد‪ ،‬مفیدتــر خواهدبــود‪.‬‬ ‫اوشــیدری بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬گالری هــا مــدت زمــان‬ ‫طوالنــی تعطیــل بوده انــد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در چنیــن‬ ‫شــرایطی‪ ،‬بــرای هنرمنــد انگیــزه ادامــه فعالیــت‬ ‫باقی نمی مانــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل ممکــن اســت‬ ‫برخــی هنرمنــدان دســت از ادامــه ایــن فعالیــت‬ ‫بکشــند و از راه هــای دیگــر‪ ،‬بــرای تامیــن معــاش‬ ‫اقــدام کننــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه در روزهــای‬ ‫عــادی هــم گالری هــا محــل تجمــع تعــداد زیــادی از‬ ‫مــردم نبــود و بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی این‬ ‫گــروه می تواننــد بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫دسترســی بــه امکانــات صنــدوق اعتبــاری هنــر‬ ‫را ساده ســازی کننــد تــا هنرمنــدان بتواننــد از ان‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬اگــر اطالع رســانی دقیــق دربــاره‬ ‫چگونگــی انجــام مراحــل ثبت نــام و دریافــت مبلــغ‬ ‫انجــام شــود‪ ،‬شــاید بســیاری از مشــکالت ســاده تر‬ ‫حــل شود‪.‬زیرســاخت های الزم بــرای کســب وکار‬ ‫مجــازی مهیــا شــود‬ ‫کرونــا و محدودیت هــای ناشــی از ان موجــب‬ ‫ســخت شــدن ادامــه بســیاری از فعالیت هــای‬ ‫هنــری شــده اســت‪.‬‬ ‫ارش محمــودی نویســنده نیــز بــه خبرنــگار‬ ‫ایرناپــاس گفــت‪ :‬دولــت در مقابــل شــهروندان‬ ‫مســئولیت هایی دارد کــه بایــد انجــام دهــد‪ .‬اینکــه‬ ‫چقــدر برنامه هــا قابلیــت اجرایــی داشته باشــد‬ ‫و نتیجــه دهــد‪ ،‬بــه مســائل مختلفــی بســتگی‬ ‫دارد‪ .‬طــرح هنــرکارت‪ ،‬ایــده خوبــی اســت؛ دولــت‬ ‫می خواهــد از هنرمنــدان حمایــت کنــد‪ .‬در طــول‬ ‫چنــد ســال گذشــته ســیل‪ ،‬زلزلــه و در نهایــت‬ ‫همه گیــری بیمــاری کوویــد‪ ۱۹-‬را داشــتیم‪ .‬بایــد‬ ‫دسترســی بــه ایــن امکانــات صنــدوق اعتبــاری هنــر‬ ‫را ساده ســازی کننــد تــا هنرمنــدان بتواننــد از ان‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬همــه جهــان درگیــر ایــن بیمــاری‬ ‫هســتند؛ انجــام اقدامــات درســت ضــروری اســت‬ ‫امــا هیــچ کشــوری نمی توانــد راهــکاری اساســی‬ ‫ارائــه دهــد‪ .‬در ایــران اگــر دولــت بــه ایجــاد‬ ‫زیرســخت های کســب و کار اینترنتــی و باالبــردن‬ ‫ســرعت اینترنــت اقــدام کنــد‪ ،‬می توانــد بــه‬ ‫پشت ســر گذاشــتن ایــن دوران ســخت کمــک کنــد‪،‬‬ ‫تــا در دورانــی کــه مــردم مجبــور بــه مانــدن در خانــه‬ ‫هســتند بتواننــد بــه امــرار معــاش بپردازنــد‪.‬‬ ‫اقدامــات انجــام شــده در طــرح هنــرکارت کــه‬ ‫از طــرف صنــدوق اعتبــاری هنــر اجــرا می شــود‪،‬‬ ‫می توانــد کمکــی هــر چنــد کوچــک در دوران ســخت‬ ‫همه گیــری بیمــاری باشــد‪ .‬گاهــی هنرمنــدان بــا‬ ‫توجــه بــه تجربه هایــی کــه در طرح هــای کمکــی‬ ‫گذشــته داشــتند‪ ،‬از شــروع و ارائه چنین درخواســتی‬ ‫صرف نظــر می کننــد‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه اگــر‬ ‫اطالع رســانی دقیــق دربــاره چگونگــی انجــام مراحــل‬ ‫ثبت نــام و دریافــت مبلــغ انجــام شــود‪ ،‬شــاید‬ ‫بســیاری از مشــکالت ســاده تر حــل شــود‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

شماره : 1022
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

شماره : 1021
تاریخ : 1403/04/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1020

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1020

شماره : 1020
تاریخ : 1403/04/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!