روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 276 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 276

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 276

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 276

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫عصر دوشنبــه ‪ 10‬اذر ‪1399‬‬ ‫یادداشت‬ ‫واکسن کرونا با‬ ‫نام کوثر ساخت‬ ‫ایران‬ ‫دشــمن در ایــن روزهــای کرونــای کــه‬ ‫شــاهد پیشــرفت و برتــری ایــران نســبت‬ ‫بــه کشــف و شناســایی واکســن کرونــا‬ ‫توســط متخصصــان و دانشــمندان‬ ‫ایرانــی اســت احســاس و ضعــف از‬ ‫خــود نشــان داده و در یــک حرکــت‬ ‫نابخرادنــه اقــدام بــه تــرور دانشــمندی‬ ‫نمودنــد کــه مراحــل پایانــی واکســن‬ ‫کرونــا را ازمایــش مــی کــرد‪.‬‬ ‫واکســنی کــه قطعــا اگــر ایــران ان را‬ ‫بســازد دیگــر نیــاز بــه خریــد واکســن‬ ‫هــا تقلبــی کــه بیشــتر بــرای ازمایــش‬ ‫روی انســان هــای اســیایی مخصوصــا‬ ‫مســلمانان توســط کشــورهای بــه ظاهر‬ ‫تمــدن یافتــه و پیشــرفته نبــود ‪.‬‬ ‫هــر چنــد دشــمن نمــی دانــد و یــا‬ ‫نخواســته پیــام تاریخــی امــام خمینــی را‬ ‫درک کنــد کــه هرچــه بکشــید قــوی تــر‬ ‫خواهیــم شــد و اینکــه مطمئــن باشــد به‬ ‫جــای نفــر چندیــن نفــر ســبز خواهنــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫و حــال منتظریــم کــه در روزهــای اینده‬ ‫بــا اعــام ســاخت واکســن ایرانــی بــه‬ ‫دســت دانشــمندان ایرانــی هســتیم‪.‬‬ ‫واکســنی کــه در بخشــی از صحبــت‬ ‫هــای شــهید فخــری زاده بــا نــام مبــارک‬ ‫کوثــر کــه یکــی از القــاب فاطمــه‬ ‫زهــرا(س) بــه دســت غیــور مــردان‬ ‫ایرانــی ســاخته شــد و در اختیــار مــردم‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن دانشــمند ایرانــی همچنیــن قبــل‬ ‫از شــهادتش از مراحــل پایانــی واکســن‬ ‫کرونــا ســخن گفتــه بــود و منتظرگرفتــن‬ ‫تائیدیــه هــای پایانی بودند که دشــمنان‬ ‫کــور دل ایــن انقــاب نتوانســتند ایــن‬ ‫موفقیــت را درک کننــد و دســت بــه‬ ‫یــک اقــدام احمقانــه د یگــر زدنــد شــاید‬ ‫بــه خیالشــان مانــع از رونمایــی ایــن‬ ‫پیشــرفت باشــند‪.‬‬ ‫‪ 17‬ربیع الثانی ‪1442‬‬ ‫‪ 30‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪2 76‬‬ ‫‪ 8‬صفحه مکتوب ‪ 4 +‬صفحه الکترونیک‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫زمستان پیش رو است‪ ،‬در نظارت ها غافل نشوید‬ ‫انتظارقدیمی ترین زندانی‬ ‫برای ازادی‬ ‫‪2‬‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫بلقیس‪3‬کوهنورد گلستانی‬ ‫را ربود‬ ‫‪4‬‬ ‫اسان تر شدن برخی بروزرسانی‬ ‫ها با اندروید ‪12‬‬ ‫‪7‬‬ ‫معاون بهداشت درمان دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی گلستان‬ ‫‪HIV‬هنوز تمام نشده‬ ‫‪6‬‬ ‫تعطیالت کرونایی‬ ‫و یک بام و دو هوای‬ ‫اجیل فروشان فاروج‬ ‫ترفندی برای یافتن گوشی های‬ ‫‪8‬‬ ‫گمشده و یا سرقتی از برندسامسونگ‬ ‫شیوع کرونا باوجود جوالن‬ ‫‪5‬‬ ‫متکدیان‬ ‫کمبود تجهیزات اتش نشانی نبودی که نباید ساده از ان گذشت‬ ‫مدیرعامــل ســازمان اتش نشــانی بجنــورد خبــر از انفجــار‬ ‫شــدید در شــهرک شــاهد داد و گفــت‪ :‬در پــی وقــوع یــک‬ ‫فقــره انفجــار در شــهرک شــاهد ‪ 14‬واحــد مســکونی ایــن‬ ‫شــهرک متحمــل خســارت بیــن ‪ 10‬تــا ‪ 100‬شــدند‪.‬‬ ‫وی نســبت بــه تلفــات جانــی در ایــن حادثــه گفــت‪ :‬انفجــار‬ ‫فــوق موجــب صدمــه دیــدن ‪ 2‬نفــر از اهالــی مجتمــع شــده‬ ‫بالفاصلــه بــه بیمارســتان اعــزام شــوند‪ ،‬کــه در ایــن بیــن چنــد‬ ‫نفــر دیگــر نیــز دچــار اســیب دیدگی هــای جزئــی شــده بودنــد‬ ‫کــه خــود بــه درمانــگاه مراجعــه کردنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اتــش نشــانی بجنــورد بــا اشــاره بــه اینکــه عــاوه‬ ‫بــر خســارت بــه واحدهــای مســکونی بــه چنــد خــودرو پــارک‬ ‫شــده در حوالــی ایــن مــکان گفــت ‪ :‬بــه ‪ ۲‬دســتگاه خــودرو نیــز‬ ‫در ایــن ســانحه خســارت دیدنــد‪.‬‬ ‫طبق گزارشــی که در گذشــته و از همین طریق منتشــر شــد‬ ‫متاســفانه‪ ،‬خراســان شــمالی جــزو پنــج اســتان کشــور بــوده‬ ‫کــه از داشــتن خــودروی دارای نردبــان بلنــد جهــت اطفــای‬ ‫چنیــن حوادثــی محــروم اســت و ایــن امــر موجــب شــده تــا‬ ‫امدادرســانی در حــوادث اتــش ســوزی در اســمان خــراش هــا‬ ‫بــا مشــکل روبــه رو شــود‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل‬ ‫بازار کسب و کار پارس‬ ‫همانطــور در ایــن خبــر مشــخص اســت حادثه تلــخ و انهم‬ ‫صرفــا بــا یــک بــی احتیاطــی کــه قطعــا منجــر بــه مــرگ فــرد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫از افراد جویای کار دعوت می نماید‬ ‫مدرک تحصیلی مورد نیاز‬ ‫کارشناسی و ارشد‬ ‫وی بــا اشــاره بــه عامــل حادثــه کــه یــک واحــد خالی از ســکنه‬ ‫بــود گفــت‪ :‬ایــن حادثــه کــه اغــاز ان در یــک واحــد مســکونی‬ ‫خالــی از ســکنه در طبقــه ســوم یکــی از ســاختمان ها رخ‬ ‫داد‪ ،‬و علــت ان بــی توجهــی فــرد مراجعــه کننــده بــه داخــل‬ ‫ســاختمان و بــا وجــود استشــمام بــوی شــدید گاز اقــدام بــه‬ ‫زدن کلیــد بــرق جهــت روشــنایی بودکــه زدن کلیــد بــرق همانا‬ ‫و انفجــاری کــه نبایــد رخ مــی داد همانــا‪.‬‬ ‫ت هــای بوجــود امــده ناشــی از‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه خســار ‬ ‫مــوج انفجاربوجــود امــده بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در این ســانحه‬ ‫صرفــا ًیــک واحــد دچــار حریــق شــده اســت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تولید‪۱۰۰‬درصدی علوفه‬ ‫دراستان‬ ‫قابل توجه خانمهای دارای شرایط سنی‬ ‫‪24‬الی ‪ 26‬سال‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس مجیــد گریوانــی در ایــن‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬شــدت انفجــار کــه بــه لحــاظ نشــتی‬ ‫گاز صــورت گرفتــه بــه قــدری بــود کــه منجــر بــه تخریــب ‪100‬‬ ‫درصــدی ‪ 2‬واحــد مســکونی و اتــش ســوزی در یــک واحــد‬ ‫دیگــر در همجــوار منــزل عامــل حادثــه گردیــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در ایــن حادثه‪،‬بــه غیــر از ‪ ۲‬واحــد کــه‬ ‫‪ 100‬درصــد تخریــب گردیــده ‪ ،‬دو الــی ســه واحــد دیگــر نیــز‬ ‫میــزان ‪ ۵۰‬درصــد خســارت دیــده و مابقــی واحدهای همجوار‬ ‫نیــز دچــار اســیب دیدگــی جزئــی شــده اند‪.‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره‬ ‫‪ 32149068-32320420-1‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫عامــل حادثــه گردیــده کــه در ایــن خبــر مدیرعامــل ســازمان‬ ‫اتــش نشــانی بجنــورد بــه ان اشــاره ای نکــرد‪.‬‬ ‫امــا نکتــه ای کــه در اینجــا جــای تامــل دارد ایــن اســت کــه‬ ‫نبــود امکانــات و تجهیــزات بــروز امــداد رســانی تــا چــه حــد‬ ‫باعــث ایجــاد دلهــره و نگرانــی در بیــن مــردم مــی شــود هــر‬ ‫چنــد ایــن نگرانــی قطعــا ً بــرای مامــوران زحمــت کــش اتــش‬ ‫نشــانی کــه ایثارشــان را در کمتــر جــای اســت ندیــد باشــیم‬ ‫فقــط کافــی اســت کمــی بــه عقــب و چنــد ســال پیــش و‬ ‫زمــان وقــوع حادثــه در پالســکو تهــران بازگردیــم اســتانی‬ ‫کــه بعنــوان پایتخــت کشــور بــا وجــود تمــام رشــادتها و ایثــار‬ ‫ماموریــن اتــش نشــانی نتوانســتند جلــوی ان حریــق را‬ ‫بگیرنــد و منجــر بــه شــهادت رســیدن تالشــگرانی شــد کــه‬ ‫تــا اخریــن لحظــه بــه فکــر نجــات ســاکنین ان بــرج بودنــد‪.‬‬ ‫نتیجــه اینکــه پایتخــت کشــور بــا تمــام امکانــات موجــود و‬ ‫در اختیــار نتوانســت جلــوی ان حریــق را بگیــرد و اگــر روزی‬ ‫شــاهد چنیــن حادثــه ای در مرکــز و یــا هــر نقطــه از اســتان‬ ‫باشــیم ایــا اتــش نشــانی خواهــد توانســت بــا ایــن امکانــات‬ ‫نــه چنــدان مطلــوب جلــودار حادثــه ای ناگــوار باشــد‪.‬‬ ‫و قطعــا ً نیــاز اســت کــه اســتان بــا در اختیــار داشــتن‬ ‫تجهیــزات بــروز اتــش نشــانی کــه الزمــه حراســت و حفاظت‬ ‫هــر اســتان در قبــال حــوادث غیــر مترقبــه کــه بــا جــان و‬ ‫انتیــت شــهروندان در ارتبــاط اســت مانــع از وقــوع حــوادث‬ ‫دلخراشــی همچــون پالســکو شــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد بــی احتیاطــی یــک نفــر منجــر شــد تــا چندیــن‬ ‫خانــواده در ایــن شــرایط بحرانــی و ناهماهنــگ روزگار بــی‬ ‫خانمــان شــوند و در ایــن شــرایط ســخت بــا از دســت دادن‬ ‫خانــه و زندگــی خــود اوراه گردنــد کــه در ایــن خصــوص الزم‬ ‫اســت تــا ســتاد مدیریــت بحــران ورود پیــدا کــرده و بــا تهیــه‬ ‫مکانــی مناســب بــرای اســکان خانــواده هــای کــه در ایــن‬ ‫انفجــار خانــه و کاشــانه شــان از بیــن رفتــه فکــری کنــد ‪.‬‬ ‫فقــط انتظــار مــی رود کــه واحدهــای خســارت دیــده اقــدام‬ ‫بــه تهیــه بیمــه نامــه مناســب بــرای ایــن امــر نمــوده باشــند تا‬ ‫در ایــن شــرایط بــد اقتصــادی بتواننــد از عهــده جبــران ایــن‬ ‫خســارت نامیمــون براینــد هــر چنــد قطعــا در ایــن شــرایط‬ ‫کمتــر کســی بــه فکــر خریــد یــک بیمــه نامه فــارغ از هــر گونه‬ ‫اینــده نگــری کــه قطعــا ً انــرا تیکــه کاغــذی بیــش نمــی دانــد‬ ‫کــرده باشــند‪.‬‬ ‫لــذا مــی طلبــد اســتاندار اســتان و شــهردار بجنــورد و‬ ‫کلیــه مســئولین ذیربــط بــا ورود بــه ایــن موضــوع اقدامــات‬ ‫پیشــگیرانه را قبــل از وقــوع هــر گونــه حادثــه دلخراشــی کــه‬ ‫قطعــا ً جبرانــش غیــر ممکــن خواهــد بــود انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫و اینجاســت کــه وظیفــه مســئولین کشــوری و اســتانی‬ ‫مــی طلبــد کــه بــا ورود و امــوزش و تعلیــم مــردم نســبت‬ ‫بــه خریــد بیمــه نامــه بــرای شــرایط بحرانــی تشــویق نمایــد‪.‬‬ ‫چــرا کــه از گذشــته تــا بــه امــروز گفتــه انــد پیشــگیری بهتــر‬ ‫از درمــان اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت شــهر بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی‬ ‫‪ ۲۱۰‬هــزار نفــر جمعیــت دارد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تنها چیزی که از‬ ‫ان غافل نباید‬ ‫باشیم‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬اذر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫اســتفاده از ماســک چقــدر مــی توانــد کمــک کننــده باشــد؟ همیــن ســوال را اگــر در جســتجوگر گــوگل وارد کنیــد‬ ‫بــا بــی شــمار اظهــار نظــر و نتیجــه تحقیقــات جامعــه پزشــکی رو بــه رو مــی شــوید‪ .‬امــا در خراســان شــمالی بــه‬ ‫گفتــه مســووالن دانشــگاه علــوم پزشــکی تنهــا ‪ ۳۸‬درصــد جمعیــت بــه اســتفاده از ماســک گــردن نهــاده انــد و‬ ‫گویــا مــردم بــه دالیــل گوناگــون نمــی خواهنــد و یــا نمــی تواننــد از ماســک اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اینکــه مــردم در اســتفاده از ماســک دچــار نوعــی رخــوت شــده انــد و حتــی بــا جریمــه و اجبــاری شــدن ماســک هــم کمــاکان فقــط‬ ‫‪ ۳۸‬درصــد ماســک مــی زننــد یــک چــرای بــزرگ دارد کــه ممکــن اســت قیمــت ماســک و نحــوه توزیــع ان یکــی از دالیــل ان باشــد‪.‬‬ ‫گزارش و تحلیل‬ ‫شماره ‪276‬‬ ‫اسان شدن زندگی مردم‬ ‫برپایه قوانین مجلس‬ ‫تعطیالت کرونایی‬ ‫و یک بام و دو هوای‬ ‫اجیل فروشان فاروج‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در پیامــی نوشــت‪:‬‬ ‫عصــاره افــکار نماینــدگان مــردم منجــر بــه‬ ‫تصویــب قوانیــن و مقرراتــی می شــود کــه‬ ‫زندگــی را بــرای مــردم تســهیل کــرده و می توانــد‬ ‫توســعه همه جانبــه کشــور را رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از‬ ‫روابــط عمومــی و امــور بیــن الملل اســتانداری‪،‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی روز دوشــنبه در پیامــی‬ ‫کــه بــه مناســبت دهــم اذرمــاه‪ ،‬ســالروز‬ ‫شــهادت ایت اللــه سیدحســن مــدرس و روز‬ ‫مجلــس‪ ،‬صــادر کــرد‪ ،‬از مجلــس بــه عنــوان‬ ‫نمــاد ازادیخواهــی و اســتقالل طلبــی یــاد کــرد‬ ‫و افــزود‪ :‬مجلــس بیانگــر مــردم ســاالری و‬ ‫تاثیــر رای و نظــر مــردم بــرای راهبــرد سیاســت‬ ‫هــا و برنامــه هــای هــر کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بــدون شــک رشــادت ها و‬ ‫جســارت وصــف ناشــدنی شــهید مــدرس در‬ ‫بیــان واقعیــت هــای روز جامعــه بــا دلســوزی‬ ‫و نطــق هــای نافــذش کــه چهــره جدیــدی از‬ ‫روحانیــت را بــه جامعــه معرفــی کــرد‪ ،‬بایــد‬ ‫نســل بــه نســل بــه تمــام ادوار تاریــخ منتقــل‬ ‫و نقــش بی بدیــل مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫حــل مشــکالت مــردم و تصویــب قوانینــی از‬ ‫جنــس خدمــت رســانی در جامعــه بــه خوبــی‬ ‫تبییــن شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا تبریــک دهــم‬ ‫اذرمــاه بــه وکالی مجلــس‪ ،‬بــه خصــوص‬ ‫نماینــدگان ایــن اســتان در خانــه ملــت‪ ،‬ابــراز‬ ‫امیــدواری کــرد کــه نمیانــدگان بــا پیــروی از‬ ‫منویــات مقــام مظــم رهبــری و سیاســت هــای‬ ‫توســعه ای دولــت تدبیــر و امیــد‪ ،‬در ســایه‬ ‫همدلــی و هم افزایــی قــدم در راه توســعه و‬ ‫تعالــی ایــن اســتان بردارنــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی دارای چهــار کرســی‬ ‫مســتقل نمایندگــی در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی اســت و یــک کرســی نیــز بیــن‬ ‫شهرســتان فاروج در این اســتان و شهرســتان‬ ‫قوچــان در خراســان رضــوی‪ ،‬مشــترک اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سالم هموطن عزیز‪،‬‬ ‫از توجه شما به پیامک قبلی خود‬ ‫بسیار متشکرم‪.‬‬ ‫برای جلوگیری از شیوع کرونا‪،‬‬ ‫اعمال جدید محدودیت ها از اول‬ ‫اذر ماه اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫این کار را برای مراقبت از شما‬ ‫انجام می دهیم و مجددا خواهش‬ ‫می کنم از ترددها و تجمع های‬ ‫غیرضروری پرهیز کنید‪.‬‬ ‫کرونا‪ ،‬تعارف ندارد‪.‬‬ ‫مواظب خود و خانواده محترمتان باشید‪.‬‬ ‫ارادتمند‪،‬‬ ‫نمکی‪ ،‬وزیر بهداشت‪.‬‬ ‫برخــورد دوگانــه بــا کســبه هــای اســتان موجــب‬ ‫دلخــوری برخــی از انهــا نســب بــه ایــن بــی عدالتــی‬ ‫شــده تــا جــای کــه کســبه شــهر اجیلــی بــا انتقــاد‬ ‫از مســئولین در شــرایطی کــه کل اســتان در وضــع‬ ‫بحرانــی بــه ســر مــی بــرد و الزمــه ان رعایــت همــه را‬ ‫جهــت مقابلــه بــا کرونــا مــی طلبــد در صورتــی کــه ایــن‬ ‫امــر بــا وجودعــدم تعــادل و تــوازون و وجــود برخــوردی‬ ‫دوگانــه بــا ســایر هــم صنفیــان در اســتان مــی باشــد‪.‬‬ ‫برخــی بــر ایــن باورنــد کــه اگر اجیل فروشــان در شــهر‬ ‫اجیلــی تعطیــل نمــی شــدند ایــن عدم تعطیلــی گویای‬ ‫فعالیــت کل بــازار بــود چــرا کــه اکثــر کســبه ایــن شــهر‬ ‫صرفــا اجیــل فروش هســتند‪.‬‬ ‫اجیــل فروشــان فــاروج‪ ،‬هماننــد ســایر اصنــاف در‬ ‫ساســر کشــور در راســتای همراهــی بــا اغــاز طــرح‬ ‫محدودیــت هــای کرونایــی‪ ،‬اقــدام بــه بســتن درب‬ ‫مغــازه هــای خــود نمودنــد‪ ،‬امــا ظاهــرا براســاس‬ ‫شــواهد موجــود فعالیــت ایــن صنــف در ســایر‬ ‫شــهرهای اســتان همچــون بجنــورد‪ ،‬کــه ماننــد فــاروج‬ ‫در شــرایط قرمــز کرونایــی مــی باشــد متوقــف نگردیــده‬ ‫اســت و ایــن موضــوع انتقــاد شــدید بازاریــان فاروجــی‬ ‫را در بــر داشــته اســت‪.‬‬ ‫کســبه شــهر اجیلــی مــی گوینــد در راســتای تمکیــن و‬ ‫اجــرای طــرح محدودیــت کرونایــی موجب ایجاد کســاد‬ ‫در کســب و کارشــان شــده کــه در طــی یــک هفتــه‬ ‫اخیــر متحمــل شــده انــد گالیــه منــدی انهــا نیــز وجــود‬ ‫برخــوردی دوگانــه نســبت بــه ایــن موضــوع اســت‪.‬‬ ‫یکــی ازکســبه شــهر اجیلــی در ایــن خصــوص گفــت‪:‬‬ ‫کســبه اجیــل فــروش در بجنــورد و ســایر شــهرهای‬ ‫اســتان فعــال اســت امــا در ایــن شــهر کــه هماننــد‬ ‫بجنــورد کــه در شــرایط قرمــز یکســان هســتند تعطیــل‬ ‫اســت معلــوم نیســت کــه چــرا بایــد اینگونــه باشــد اگــر‬ ‫فــاروج قرمــز اســت بجنــورد هــم هســت‪.‬‬ ‫رضــا زارعــی در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬مــا‬ ‫نفهمیدیــم کــه صنــف اجیــل فروشــان در کــدام ردیــف‬ ‫مشــاغل گــروه یــک قــراردارد یــا گــروه ‪ ۲‬و چــرا در یــک‬ ‫نقطــه ایــن صنــف فعالیــت مــی کنــد و نقطــه دیگــر‬ ‫اســتان بایــد تعطیــل باشــد‪.‬‬ ‫کاســبی دیگــر بــا شــاره بــه بررســی و نظــارت بــه مــواد‬ ‫غذایــی داخــل مغــازه گفــت‪ :‬در مدتــی کــه بــه خاطــر‬ ‫شــرایط کرونــا و اجــرای محدودیــت هــا موجــب تعطیلــی‬ ‫اصنــاف شــده حتــی جــرات ســر زدن بــه مغــازه هــای‬ ‫خــود را پیــدا نکردیــم در هــر حــال مــواد غذایــی نیــاز بــه‬ ‫کنتــرل و نظــارت دارد تــا دچــار فســاد و خرابــی نشــود‪.‬‬ ‫علــی مهدیــان در ادامــه بــا اشــاره افزایــش مــوارد‬ ‫ســرقت نیــز افــزود‪ :‬طــی مدتــی کــه بازارهــای شــهر بــا‬ ‫تعطیلــی روبــرو شــدند بعضــا منجربه افزایــش ارتکاب‬ ‫ســرقت شــده و در همیــن چنــد روز اخیــر شــاهد جــارو‬ ‫کــردن اجنــاس داخــل یکــی از اجیــل فروشــان شــهر به‬ ‫ارزش ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال بودیــم‪.‬‬ ‫این تعطیلی با دستور فرمانداری‬ ‫صورت گرفته است‬ ‫رییس اتاق اصناف فاروج و رییس اتحادیه اجیل‬ ‫فروشان شهراجیلی در ارتباط با این گالیه بوجود‬ ‫امده از سوی کسبه شهر گفت‪ :‬کسبه فاروج نیز‬ ‫همانند کسبه های دیگر در سایر نقاط کشور در‬ ‫جهت همراهی و همیاری با ستاد مقابله با کرونا‬ ‫اقدام به تعطیلی مغازه های خود کرده اند‪.‬‬ ‫محمــود حســین پــور درایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــه مــا ابــاغ شــده ‪ ،‬صنــف اجیــل فروشــان در ردیــف‬ ‫مشــاغل گــروه ‪ ۲‬قــرار دارد و مــی بایســت تعطیــل‬ ‫باشــند‪ ،‬و اینکــه همیــن صنــف در مرکــز اســتان کــه‬ ‫هماننــد فــاروج در وضعیــت قرمــز کرونایی فعــال بوده‬ ‫بــر چــه اساســی اســت غیــر قابــل درک اســت‪.‬‬ ‫باز و بسته بودن‪ ،‬تفاوتی ندارد‬ ‫وی در ارتبــاط بــا وضعیــت کنونــی گفت‪:‬اینکــه در این‬ ‫شــرایط اجیــل فروشــان شــهر اجیلــی فعــال باشــند یــا‬ ‫نــه تفاوتــی بــر وضــع درامــدی شــان نــدارد‪.‬‬ ‫وی در شــرح ایــن موضــوع اظهــار داشــت‪:‬صرفا ًمــی توان‬ ‫تنهــا مشــتریان ایــن واحدهــا را مســافران عبوری دانســت‬ ‫و رونــق بــازار شــهر اجیلــی را مــی تــوان تنهــا در دســت‬ ‫مســافران عبــوری دانســت و زمانــی کــه مســافری نباشــد‬ ‫بــاز بــودن و بســته بــودن مغــازه هــا‪ ،‬فرقــی نــدارد‪.‬‬ ‫حســین پــور در ادامــه بــا اشــاره بــه فعالیــت ‪۷۷‬‬ ‫اجیــل فروشــی افــزود‪ :‬در شــرایطی کــه جــاده هــای‬ ‫مواصالتــی اســتان بــه لحــاظ محدودیت هــای کرونایی‬ ‫بســته اســت پــس بخاطــر ایــن بســته بــودن مســافری‬ ‫نیــز وجــود نــدارد بنابرایــن باز و بســته بــودن مغازها به‬ ‫خــودی خــود معنــی نــدارد‪.‬‬ ‫وی در ارتباط با دوگانگی ایجاد شــده بین این صنف‬ ‫گفــت‪ :‬وقتــی مســافر کــه عنــوان مشــتری نیســت بــاز و‬ ‫بســته بــودن مغــازه هــا برایشــان فرقــی نــدارد چــرا کــه‬ ‫عمــا در اصــل کــه همــان مســافر اســت وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫حســین پــور بــا اشــاره بــر تــداوم مراقبــت هــا نســبت‬ ‫بــه اجیــل و مغزهــا تاکیــد داشــت کــه کســبه بایــد مــدام‬ ‫بــرای کنتــرل و بررســی وضــع اجیــل و خشــکبار خــود‬ ‫نظــارت داشــته باشــد کــه احیانــا ًمنجر به خرابــی و ازبین‬ ‫رفتــن نشــود ودر ایــن شــرایط اگــر درخواســتی هــم وجود‬ ‫داشــته باشــد صرفــا بــا ایــن رویکــرد مــی باشــد‪.‬‬ ‫هرگونه فعالیت اجیل فروشان فاروج‬ ‫ممنوع می باشد‬ ‫فرمانــدار فــاروج نیــز در ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬طبق طرح‬ ‫جامــع مدیریــت هوشــمند محدودیــت هــای کرونایــی‪،‬‬ ‫اجیــل فروشــان نیــز در شــمار صنــوف ممنوعــه بــوده‬ ‫و اگــر واحــدی اقــدام بــه فعالیــت کنــد قطعــا مرتکــب‬ ‫تخلــف شــده اســت‪.‬‬ ‫ابوالحســن نجفــی بــا اشــاره بــه فعالیــت اجیــل‬ ‫فروشــان در ســایر شــهرهای اســتان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫قطعــا در صــورت اینکــه اگــر صنــوف اجیــل فروشــی در‬ ‫چنیــن شــرایط حســاس کــه مرتبــط بــا ســامت و جــان‬ ‫شــهروندان ســرکار دارد فعالیــت داشــته باشــد تخلــف‬ ‫نمــوده و قطعــا ًبــا ان واحــد بــه عنــوان متخلــف برخورد‬ ‫جــدی صــورت خواهــد پذیرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــدار بجنــورد هــم دراشــاره بــه ایــن موضــوع‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن مشــاغل در ابتــدا در شــمار مشــاغل گــروه‬ ‫‪ ۲‬محســوب مــی شــده امــا طــی اخریــن بخشــنامه‬ ‫صــادر شــده از ایــن گــروه خــارج کشــته انــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا عــوض زاده خصــوص مفــاد موجــود در ایــن‬ ‫بخشــنامه اظهــار داشــت‪ :‬در اخریــن بخشــنامه صــادر‬ ‫شــده اســمی از اجیــل فروشــان نبــوده امــا بــه لحــاظ‬ ‫مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی‬ ‫خراســان شــمالی در ارتبــاط بــا ایــن خبــر گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫قدیمی تریــن زندانیــان اســتان بــا تحمــل ‪ ۲۳‬ســال حبس‬ ‫در انتظــار ورود و کمــک خیریــن بــرای ازادی اســت‪.‬‬ ‫انتظارقدیمی ترین زندانی‬ ‫برای ازادی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار عبدالرحیــم گرجــی‬ ‫ازادی ایــن زندانــی اظهــار داشــت‪ :‬در جهــت انجــام‬ ‫سیاسـت های کلــی قضائــی و کاهــش تعــداد جمعیــت‬ ‫کیفــری و بــا هــدف پیگیری طــرح پایش و غربالگری در‬ ‫زندان هــا بــا حضــور در زنــدان بجنــورد بــا قدیمــی تریــن‬ ‫زندانــی اســتان دیــدار و گفــت و گــو داشــته ایم کــه بــرای‬ ‫ازادی ان هــم اینــک تــاش می کنیــم‪.‬‬ ‫وی از حضــور ‪ ۲۳‬ســاله ایــن زندانــی کــه بــه جــرم‬ ‫قتــل از ســال ‪ ۷۶‬تــا کنــون در حبــس اســت افــزود‪:‬‬ ‫مددجــو «ح‪ .‬ج» کــه بــه جــرم قتــل بــه مــدت ‪ ۲۳‬ســال‬ ‫از ســال ‪ ۷۶‬تاکنــون در زندان هــای تهــران‪ ،‬دماونــد و‬ ‫بجنــورد تحمــل حبــس می کنــد درخواســت کمک از‬ ‫اینکــه در ایــن بخشــنامه وجــود گزینــه ای بــا نــام مراکــز‬ ‫عرضــه موادغذایــی دیــده مــی شــود کــه بــا اســتناد بــه‬ ‫ان اجیــل فروشــان مــی تواننــد فعالیــت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در شهرهای قرمز فعالیت اجیل‬ ‫فروشان ممنوع است‬ ‫مدیرکل دفتر بازرسی‪ ،‬مدیریت عملکرد و امور حقوقی‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی نیز در اشــاره و تاکید بر این‬ ‫موضــوع گفــت‪ :‬در نامــه کتبــی بــه فرمانــداران اعالم شــده‬ ‫اســت کــه فعالیــت اجیــل فروشــان ممنــوع اســت و با این‬ ‫تخلــف برخورد خواهد شــد‪.‬‬ ‫مهــدی کرامتــی اظهــار داشــت‪ :‬در طبقــه بنــدی‬ ‫صــورت گرفتــه مشــاغل و طــرح جامــع مدیریــت‬ ‫هوشــمند کرونایــی‪ ،‬فــروش اجیــل جــزء مشــاغل‬ ‫ضــروری نبــوده و بــر ایــن اســاس در شــهرهای قرمــز‬ ‫مشــمول ممنوعیــت اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه اســتان خراســان شــمالی از‬ ‫اوایــل مردادمــاه ســال جــاری وارد وضعیــت قرمــز‬ ‫کرونایــی شــده اســت و تــا کنــون تغییــری در شــرایط‬ ‫ان احســاس نشــده اســت‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب کار انالین‪:‬‬ ‫بالخــره تکلیــف چیســت ایــا مشــاغلی همچــون‬ ‫اجیــل فروشــی در ایــن شــرایط جــز مشــاغل ممنوعــه‬ ‫در فعالیــت مــی باشــد اینکــه فرمانــدار در مطالــب‬ ‫خــود اظهــار بــر نبــود نــام صنــوف اجیــل فروشــی در‬ ‫بخشــنامه ای مــی کنــد و انــرا مجــاز بــر فعالیــت مــی‬ ‫دانــد و یــا اینکــه نامــه مدیــر کل دفتر بازرســی مدیریت‬ ‫عملکــرد امــور حقوقــی اســتانداری مهــری بــر ابطــال‬ ‫بخشــنامه خوانــده شــده فرمانــدار دانســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد ایــن دوگانگــی بوجــود امــده بــا وجــود عــدم‬ ‫مشــتری در برخــی اجیــل فروشــان مخصوصــا ً شــهر‬ ‫اجیلــی کــه بــه واســطه وجــود مســافر زنده اســت موجب‬ ‫ایجــاد دلخــوری بــا وجــود نبــود مشــتری شــده اســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد بنــا بــه اظهــارت رئیــس ایــن صنــف اقتصــاد‬ ‫اجیــل فروشــان بــر پایــه وجــود مســافر مــی باشــد کــه‬ ‫متاســفانه بــا وجــود اعمــال محدودیــت هــای تــرددی‬ ‫مســافری بــرای خریــد از انهــا وجــود نــدارد کــه نیــاز بــه باز‬ ‫بــودن انهــا داشــته باشــد امــا بــا وجــود تمــام ایــن مــوارد‬ ‫تفکــری کــه برخــی هــا بــه واســطه فعالیت ایــن صنف در‬ ‫نقطــه ای دیگــر مخصوصــا مرکز اســتان موجــب دلخوری‬ ‫و ایجــاد نارضایتــی از ایــن دوگانگــی شــده اســت‪.‬‬ ‫حــال مــی طلبــد هــر چنــد مســافری وجــود نــدارد‬ ‫تــا ایــن صنــف در امــدی داشــته باشــد امــا بــه جهــت‬ ‫احتــرام اگــر ایــن محدودیــت‪ ،‬محدودیــت همــه اســت‬ ‫بــرای همــه باشــد نــه بــرای عــده ای خــاص‪.‬‬ ‫نــا گفتــه نمانــد کســبه شــهر اجیلــی کــه تنهــا منبــع‬ ‫درامــدی شــان از راه فــروش اجیــل بــه مســافران‬ ‫عبــوری بــوده کــه بــا توجــه بــه محدودیــت اعمــال شــده‬ ‫و عــدم حضــور مســافر موجــب شــده تــا بــه اقتصــاد‬ ‫ایــن قشــر ضربــه وارد شــود کــه مــی طلبــد مســئولین‬ ‫اندیشــه ای بــرای مرهــم گذاشــتن بــر درد ایــن افــراد‬ ‫داشــته باشــند کــه یکــی از راه هــای کــه مــی شــود درا‬ ‫ایــن امــر بــرای حمایــت از ایــن افــراد در نظــر گرفــت‬ ‫معافیــت مالیاتــی و بخشــیدن هزینــه هــای قبــوض‬ ‫اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز در ایــن مــدت مــی توانــد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مســووالن قضائــی و زندان هــا کــرده تــا بــا کمــک خیــران‬ ‫و مســاعدت قضائــی و اخــذ رضایــت از اولیــای دم بــه‬ ‫اغــوش گــرم خانــواده برگــردد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن فــرد زندانــی هــم اینــک در زنــدان‬ ‫بجنورد مشــغول فعالیت در رشــته صنایع دســتی اســت‬ ‫و بســیار در کارهــای فرهنگــی مشــارکت می کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه علــت قتــل انجــام شــده توســط نامبرده‬ ‫افــزود‪ :‬فــرد مذکــور کــه ســاکن اســفراین اســت قبــل‬ ‫از حبــس بــرای کار بــه تهــران مهاجــرت کــرده بــود کــه‬ ‫در محــل کار بــا یکــی از همکارانــش بــه دالیلــی درگیــر‬ ‫می شــود کــه وی در ایــن حادثــه بــه قتــل می رســد‪.‬‬ ‫مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن مددجــوی زندانــی متاهــل‬ ‫و یــک فرزنــد دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی‬ ‫خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه زندانیانی کــه از اصالح‬ ‫رفتــار و ندامــت انــان از جــرم‪ ،‬اطمینــان حاصــل شــده و‬ ‫لیاقــت و شایســتگی حضــور مجــدد در جامعــه را دارنــد‬ ‫بــا اســتفاده از ارفاقــات قضائــی زمینــه بازگشــت انهــا‬ ‫بــه اجتمــاع و کانــون خانــواده میســر می شــود اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬افــرادی کــه شایســته رافــت اســامی و قضائــی‬ ‫هســتند‪ ،‬بــا مراقبت هــای الزم بــه جامعــه و کانــون‬ ‫خانــواده بــاز گردانــده می شــوند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اولیــای دم درخواســت قصــاص‬ ‫نداشــته اند امــا مبلــغ زیــادی بــرای رضایــت بیــان‬ ‫کــرده بودنــد کــه ایــن مددجــو نیــز تــوان پرداخــت ان را‬ ‫نداشــت امــا در ایــن اواخــر انــان بــا پرداخــت دیــه یــک‬ ‫میلیــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیــون ریالــی راضــی شــده اند‪.‬‬ ‫گرجــی همچنیــن در تشــریح اهــداف طــرح پایــش و‬ ‫غربالگــری قضائــی در زندان هــا گفــت‪ :‬اجــرای هدفمنــد‬ ‫اولویــت کاهــش جمعیــت کیفــری در زندان هــا بر مبنای‬ ‫دســتورالعمل جامــع امنیــت قضائــی در کشــور‪ ،‬بهــره‬ ‫گیــری از تاسیســات حقوقــی و ظرفیت هــای قانونــی در‬ ‫افزوده شدن یک بخش‬ ‫‪ICU‬به بیمارستان‬ ‫شیروان‬ ‫فرمانــدار شــیروان گفــت‪ ۹ :‬تخت به بیمارســتان‬ ‫تخصصــی ایــت اللــه هاشــمی رفســنجانی و یــک‬ ‫بخــش ای ســی یــوی جدیــد بــرای ارتقــای تــوان‬ ‫درمانــی شــیروان افــزوده شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار امیــن رضــا مراتــی‪،‬‬ ‫یکشــنبه در نشســتی بــا خبرنــگاران شــیروان‪ ،‬کــه با‬ ‫محوریــت مبــارزه بــا شــیوع ویــروس کرونــا برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬یــک ســالن بحــران نیــز تجهیــز‬ ‫و امــاده ســازی شــده کــه در صــورت افزایــش شــمار‬ ‫بیمــاران‪ ،‬ارائــه برخــی خدمــات درمانــی در ان بــه‬ ‫صــورت بســتری موقــت قابــل ارائــه باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وضعیــت نارنجــی کرونایــی‬ ‫ایــن شهرســتان و نیــز کمبــود نیــروی انســانی در‬ ‫بخــش درمــان در ان‪ ،‬گفــت‪ :‬اینــک تعــداد نمونه‬ ‫گیــری هــای کرونایــی ســرپایی در شــیروان‬ ‫نســبت بــه مهرمــاه ‪ ۲‬برابــر شــده اســت‪.‬‬ ‫نگرانی از شیوع کرونا در روستاها‬ ‫مراتــی بــا بیــان اینکــه ‪ ۸۰‬درصــد ابتــای کرونــا‬ ‫در ایــن شهرســتان مربــوط بــه شــهرها و ‪۲۰‬‬ ‫درصــد متعلــق بــه روســتاها اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫نگــران شــیوع بیمــاری در مناطــق روســتایی‬ ‫هســتیم زیــرا اکنــون بــا وجــود داشــتن ‪۲۰‬‬ ‫درصــد مبتالیــان‪ ۳۰ ،‬درصــد فوتــی هــای‬ ‫شهرســتان در روســتاها اتفــاق مــی افتــد‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در شــیروان بــا اشــاره‬ ‫بــه افزایــش مــوارد فوتــی هــای روســتایی بــه‬ ‫دلیــل مراجعــه دیرهنــگام بــرای تســت کرونــا‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اکنــون میانگیــن ســن فوت شــدگان در‬ ‫ایــن شهرســتان کاهــش یافتــه و بــه ‪ ۶۳‬ســال‬ ‫رســیده و حتــی شــماری از دانــش امــوزان هــم‬ ‫بــه کرونــا مبتــا شــده انــد‪.‬‬ ‫وی از تشــکیل ســتاد کنتــرل بیمــاری در حــوزه‬ ‫روســتایی شهرســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫ســتاد متشــکل از بهــورزان‪ ،‬اعضــای شــوراهای‬ ‫اســامی و دهیــاران‪ ،‬اوضــاع را زیــر نظــر گرفتــه‬ ‫و بــا برگــزار کننــدگان مجالــس خانگــی و افــراد‬ ‫بــی توجــه بــه پروتــکل هــای بهداشــتی برخــورد‬ ‫قاطــع خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫همراهی کسبه مطلوب است‬ ‫فرمانــدار شــیروان بــا قدردانــی از کســبه ایــن‬ ‫شهرســتان بــه دلیــل همراهــی در کنتــرل و مبــارزه‬ ‫بــا شــیوع کرونــا‪ ،‬گفــت‪ :‬کســبه بــه خوبی مــی دانند‬ ‫کــه در صــورت قرمــز شــدن وضعیــت کرونایــی و‬ ‫تعطیلــی واحدهــای صنفــی‪ ،‬زیــان اقتصــادی ان‬ ‫بیشــتر از هــر کســی متوجــه انــان مــی شــود و بــر‬ ‫ایــن اســاس بایــد بــرای ســامت مــردم و جلوگیــری‬ ‫از خســارات اقتصــادی بایــد پیشــگام باشــند‪.‬‬ ‫مراتــی‪ ،‬ضریــب اســتفاده مــردم این شهرســتان‬ ‫از ماســک را ‪ ۹۵‬درصــد عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫‪ ۲‬روز گذشــته ‪ ۳۰‬گــزارش مردمــی از تخلفــات‬ ‫صــورت گرفتــه دریافــت شــده اســت و اکنــون پنــج‬ ‫گــروه نظارتــی در ســطح شــهر در حــال فعالیــت‬ ‫هســتند و یــک گشــت ســیار نیــز بــا اختیــارات‬ ‫کامــل انجــام وظیفــه مــی کننــد و ســامانه پیامکــی‬ ‫‪ ۵۰۰۰۴۱۵۰۰۰۲‬هــم امــاده دریافــت گــزارش‬ ‫تخلفــات از ســوی شــهروندان اســت‪.‬‬ ‫گیم نت ها تعطیل شد‬ ‫مراتــی از تعطیــل شــدن گیــم نــت هــا در ایــن‬ ‫شهرســتان از امــروز خبــر داد و گفــت‪ :‬در چنــد‬ ‫روز اخیــر ‪ ۵۰‬مــورد بازدیــد از ادارات‪ ۴۶ ،‬مــورد‬ ‫بازدیــد از بانــک هــا صــورت گرفتــه و بیــش از ‪۷‬‬ ‫هــزار تذکــر بــه خودروهــای متخلــف از پروتــکل‬ ‫هــا و محدودیــت هــا داده شــده و تعــدادی از‬ ‫انــان برگشــت بــه مبــدا شــده و شــماری بــا اعمــال‬ ‫قانــون جریمــه شــده انــد‪.‬‬ ‫اعمــال مجازات هــای جایگزیــن حبــس‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫ظرفیت هــای اجتماعــی و مدنــی مرتبــط بــا جرایــم پایــه‬ ‫بــه ویــژه در حــوزه محکومیت هــای مالــی جزئــی و دعاوی‬ ‫خانــواده و حــل مشــکالت قضائــی زندانیــان از مهم ترین‬ ‫اهــداف ایــن طــرح اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن طــرح موجبــات تقلیــل در میــزان‬ ‫محکومیــت و ازادی زندانیــان بیمــار و ناتــوان در تحمــل‬ ‫حبــس‪ ،‬جرایــم غیرعمــدی و یــا افــرادی کــه در موعــد‬ ‫قانونــی در مــورد پرونــده انــان تصمیــم گیــری نشــده‪،‬‬ ‫دعــاوی خانوادگــی و زندانیانــی کــه رضایــت شــاکی انان‬ ‫اخــذ شــده را بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫امســال ‪ ۱۶۷‬زندانــی جرایــم غیرعمــد بــا ‪ ۲۲۵‬میلیــارد‬ ‫ریــال بدهــی از زندان هــای ایــن اســتان ازاد شــدند امــا‬ ‫هــم اینــک ‪ ۷۳‬زندانــی جرایــم غیرعمــد مجموعــا ً بــا ‪۷۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بدهــی در زندان هــای اســتان تحمــل‬ ‫حبــس می کننــد کــه تــاش می کنیــم بــه کانــون گــرم‬ ‫خانــواده بازگردانــده شــوند‪.‬‬ صفحه 2 ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی در مــورد کاهــش اســتفاده از ماســک مــی گویــد‪ :‬در ابتــدای‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا بــا وجــود اینکــه اســتان در وضعیــت حــاد و بحرانــی نبــود‪ ،‬مــردم بســیار بیشــتر پروتــکل هــا‬ ‫و توصیــه هــا را رعایــت مــی کردنــد‪ ،‬امــا بررســی هــای مــا نشــان داده کــه ایــن روزهــا بــی توجهــی هــا بــه رعایــت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی کاهــش یافتــه و تنهــا ‪ ۳۸‬درصــد از مــردم اســتان از ماســک اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫کاهش ‪38‬‬ ‫درصدی مرگ‬ ‫گزارش و نقد‬ ‫مخترع‬ ‫ساخت دستگاه‬ ‫ضدعفونی کننده سطوح‬ ‫الوده به کرونا‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬اذر ‪1399‬‬ ‫تولید‪۱۰۰‬درصدیعلوفهدراستان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار عــارف کریمــی‬ ‫در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬دســتگاه فــوق‬ ‫بــا هــدف ضدعفونــی کــردن ســطوح بــا اســتفاده‬ ‫ازتکنولــوژی اشــعه یــو وی و یــا همــان فرابنفــش‬ ‫طراحــی و ســاخته شــده اســت کــه وظیفــه و‬ ‫ماموریت ان ضدعفونی کردن ســطوح اجســام از‬ ‫الودگــی بــه ویــروس کرونــا مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بــا ایــن اشــعه‪ ،‬کشــتن یــا‬ ‫غیــر فعــال کــردن میکــرو ارگانیســم هایــی ماننــد‬ ‫ویــروس کرونــا انجــام مــی شــود و ایــن دســتگاه‬ ‫در پزشــکی‪ ،‬صنایــع داروســازی و در واکنــش هــای‬ ‫فتوشــیمیایی‪ ،‬ضدعفونــی اب و مــواد خوراکــی و‬ ‫تجهیــزات پزشــکی بــه راحتــی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســاخت ایــن دســتگاه‬ ‫بــا الهــام گرفتــن از عملکــرد المــپ هــای یــو وی‬ ‫مــورد اســتفاده در اتــاق هــای عمــل ســاخته شــده‬ ‫اســت‪،‬اعالم کــرد‪ :‬در واقــع ایــن دســتگاه طراحــی‬ ‫و ســاخته شــده تــا ســطوح و بســته هــای کوچــک‬ ‫را بــا کمتریــن هزینــه ضدعفونــی نمایــد ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه المــپ هــای موجــود در اتــاق‬ ‫عمــل درفضــای بزرگــی چــون اتــاق عمــل مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫کریمــی سرپرســت ایــن گــروه چهارنفــره افــزود‪:‬‬ ‫ایــن دســتگاه در مرکــز خراســان شــمالی طراحــی‬ ‫و ســاخته شــده اســت کــه بــا همــکاری و همراهــی‬ ‫دکتــر احســان تهامــی مدیــر گــروه مهندســی‬ ‫پزشــکی دانشــگاه ازاد اســامی‪ ،‬در این راه بســیار‬ ‫تاثیرگــذار و ســازنده بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــرای ایــن دســتگاه از ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت خراســان شــمالی مجوز‬ ‫ســاخت دریافــت شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســاخت‬ ‫انبــوه ایــن دســتگاه صرفــه جویــی ارزی در پــی‬ ‫دارد‪ ،‬زیــرا قیمــت نمونــه خارجــی مشــابه ایــن‬ ‫دســتگاه تــا ‪ ۷۰۰‬دالر مــی رســد و حــال انکــه مــا‬ ‫مــی توانیــم انــرا بــا یکســوم ایــن رقم‪ ،‬ســاخته و در‬ ‫اختیــار متقاضیــان قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫ایــن مبتکــر بجنــوردی افزود‪ :‬ســاخت این دســتگاه حاصل‬ ‫کار تیمــی ‪ ۲۰‬شــبانه روزی بــا تــاش بــی وقفــه بــوده کــه به‬ ‫تایید دســتگاه های متولی نیز رســیده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از اوایــل مردادمــاه در شــرایط‬ ‫قرمــز کرونایــی قــرار گرفتــه و در هفتــه هــای اخیــر‬ ‫شــمار فوتــی هــای ناشــی از ابتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در‬ ‫ان افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی در ارتبــاط بــا قیمــت تمــام‬ ‫شــده مــرغ و محصــوالت پروتیئنــی گفــت‪ :‬مــردم‬ ‫نگــران محصــوالت پروتیینــی نباشــندچرا کــه‬ ‫از امــروز بــا اغــاز توزیــع و عرضــه مــرغ در تمــام‬ ‫فروشــگاه هــای کشــور بــا قیمــت مصــوب ‪۱۸۵۰۰‬‬ ‫تومــان شــروع شــده اســت‪.‬‬ ‫شمـاره ‪276‬‬ ‫اقساط مسکن مهرصرف‬ ‫طرح اقدام ملی شود‬ ‫نایــب رییــس مجلــس شــورای اســامی گفــت‪۳۰۰ :‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال اقســاط مســکن مهــر بازگشــته‬ ‫اســت کــه بایــد ایــن پــول بــه پروژه هــای ســاخت طــرح‬ ‫اقــدام ملــی تولیــد مســکن برگــردد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از ایرنــا‬ ‫علــی نیکــزاد در حاشــیه اییــن اغــاز ســاخت ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫واحــد مســکونی در خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫پولــی کــه بــرای ســاخت مســکن شــهری داده مــی‬ ‫شــود‪ ،‬در واقــع از منابــع بازگشــت اقســاط مســکن‬ ‫مهــر اســت‪ ،‬امــا در طــرح اقــدام ملــی تولیــد مســکن‪،‬‬ ‫ایــن تســهیالت بــا نــرخ ‪ ۱۸‬درصــد پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫جــوان نخبــه و مبتکــر بجنــوردی موفــق بــه ســاخت‬ ‫دســتگاه ضدعفونی کننــده ســطح از ویــروس کووید‬ ‫‪ ،۱۹‬بــا برخــورداری از تکنولــوژی اشــعه فرابنفــش‬‫شــد وی مدتــی قبلتــر نیــز موفــق بــه ســاخت گیــت‬ ‫ضدعفونی کننــده هوشــمند شــده بــود‪.‬‬ ‫ایــن عضــو انجمــن نخبــگان و پژوهشــگران جوان‬ ‫کشــور در ارتبــاط بــا نحــوه عملکــرد ایــن دســتگاه‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن دســتگاه از طیفــی از نــور یــو وی‬ ‫کــه بیــن ‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬نانومتــر اســت بــرای جــرم‬ ‫کشــی ســطوح اســتفاده مــی شــود و در عیــن حــال‬ ‫کــه ســطوح ضدعفونــی مــی شــود‪ ،‬مــواد داخلــی‬ ‫بســته بنــدی هــای مختلــف از اســیب اشــعه یــو‬ ‫وی مصــون مــی مانــد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫نایــب رییــس مجلــس افــزود‪ :‬انتظــار مــی رود ایــن‬ ‫تســهیالت بــا نــرخ کمتــری پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اقــدام بــرای ســاخت ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫واحــد مســکونی‪ ،‬نشــان از همــت بلنــد اســتاندار‬ ‫خراســان شــمالی دارد و امیــد مــی رود مشــکل کمبــود‬ ‫مســکن در ایــن اســتان طــی ‪ ۲‬ســال اینــده حــل شــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور دام ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی در خصــوص ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدنیازعلوفــه اســتان بــدون در نظــر گرفتن‬ ‫کنجالــه ســویا و ذرت دانــه ای تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس عبداللــه‬ ‫یوســفی اظهــار داشــت‪ ۱۰ :‬تــا ‪ ۱۵‬درصــد از تولیــد ‪۸۰‬‬ ‫تــا ‪ ۱۰۰‬هــزار تــن جــو بعنــوان بــذر در اســتان نگهــداری‬ ‫مــی شــود و بابقــی ان در بــازار توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وجــود مراتــع مســتعد در اســتان‬ ‫افــزود‪ :‬همچنیــن در ایــن اســتان مراتــع خوبــی‬ ‫داریــم کــه دامــداران بــرای تعلیــف دام اســتفاده‬ ‫مــی کننــد و همچنیــن انــواع علوفــه دامــی از‬ ‫جملــه ذرت علوفــه ای‪ ،‬ذرت دانــه ای‪ ،‬یونجــه‪،‬‬ ‫کاه در اســتان تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در اشــاره بــه فصــل برداشــت اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫کشــاورزان جــو تولیــدی خــود را در فصــل برداشــت بــا‬ ‫قیمــت ‪ ۲۰‬هــزار ریــال در هــر کیلوگــرم فروختنــد امــا در‬ ‫ایــن روزهــا بــه ‪ ۶۰‬هــزار ریــال رســیده اســت‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫کشــاورزانی کــه دام هــم نگــه داری مــی کنند هم اکنون‬ ‫بایــد ایــن محصــول را بــا قیمــت بــاال خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ضمــن اشــاره بــه اینکــه دام هــای‬ ‫صرفــا بــه کنســانتره و جــو نیــاز ندارنــد گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫اینــکار دامــداران مــی توانندعــاوه بــر اســتفاده از‬ ‫کنســانتره و جــو از ســایر علوفــه هــای دامــی نیــز‬ ‫بــرای پرواربنــدی دام هــا اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫یوســفی در ارتبــاط بــا میــزان کشــتزارهای موجود در‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬در اســتان خراســان شــمالی ســاالنه‬ ‫‪ ۷۰۰‬هکتــار از کشــتزار هــای اســتان زیــر کشــت ذرت‬ ‫علوفــه ای مــی رود کــه بــه طــور میانگیــن ‪ ۳۵‬هــزار‬ ‫تــن محصــول برداشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه کاشــت ســایر علوفــه هــا‬ ‫افــزود‪ :‬همچنیــن ســاالنه ‪ ۱۲‬هــزار هکتــار نیــز زیــر‬ ‫کشــت یونجــه مــی رود کــه حــدود ‪ ۶۰‬هــزار تــن نیــز‬ ‫ایــن خــوراک دام در اســتان تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫یوســفی در ارتبــاط بــا کاه اســتحصال شــده از کشــت‬ ‫هــای اســتان اظهــار داشــت‪ :‬کاه اســتحصالی از گنــدم‬ ‫و جــو نیــز از ســطح زیــر کشــت غــات اســتان حــدود‬ ‫‪ ۳۵۰‬هــزار هکتــار‪ ۳۲۰ ،‬هــزار تــن اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن محصــوالت شــبدر‪ ،‬ذرت دانــه‬ ‫ای و ســایر محصــوالت علوفــه ای نیــز در اســتان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب‬ ‫کاظــم‬ ‫انالیــن‬ ‫کار‬ ‫خــاوازی پــس از حضــور‬ ‫در نشســت کمیســیون‬ ‫مجلــس‬ ‫کشــاورزی‬ ‫شــورای اســامی باحضــور‬ ‫در بیــن خبرنــگاران‬ ‫افــزود‪ :‬مــردم نگــران‬ ‫هیــچ چیــزی نباشــند چــرا‬ ‫انچــه کــه بــر قیمــت مــرغ‪،‬‬ ‫تخــم مــرغ و محصــوالت‬ ‫پروتیینــی در کمیســیون‬ ‫مجلــس‬ ‫کشــاورزی‬ ‫شــورای اســامی مــورد‬ ‫بررســی قــرار گرفــت همــه‬ ‫دســتگاه ها ذیربــط مکلــف شــدند تــا بــا همــکاری‬ ‫بــا همــکاران در وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫و جهــاد کشــاورزی‪ ،‬بانــک مرکــزی‪ ،‬گمــرک و‬ ‫ســازمان بنــادر همــه دســت بــه دســت هــم بدهنــد‬ ‫تــا قیمــت محصــوالت پروتیینــی را کنتــرل کننــد‪.‬‬ ‫تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫یوســفی اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر علوفــه دامــی‬ ‫کــه بــرای خــوراک دام در اراضــی اســتان کشــت مــی‬ ‫شــود بــرای خــوراک دام از باقــی مانــده و ضایعــات‬ ‫محصــوالت کشــاورزی نیــز اســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی در بخــش دیگــری از ســخنانش اســتفاده‬ ‫چغندرقنــد در اســتان را بــه عنــوان خــوراک دام رد‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬از ضایعــات محصــوالت چغنــدر قنــد‬ ‫و بــرگ هــای ان بــه مصــرف دام مــی رســد‪.‬‬ ‫مدیر امور دام ســازمان جهادکشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی نیــز گفــت‪ :‬نیمــه نخســت امســال ‪۴۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۹۹‬تــن خــوراک دام بــه صــورت یارانـه ای‬ ‫بیــن دامــداران ایــن اســتان توزیــع شــد‪.‬‬ ‫مهــدی شــکاری اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن بــازه‬ ‫زمانــی‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۲۳۹‬تــن ذرت‪ ۲ ،‬هــزار و ‪۹۵۰‬‬ ‫تــن کنجالــه ســویا و ‪ ۲۸‬هــزار و ‪ ۵۱۰‬تــن جــو در‬ ‫میــان دامــداران اســتان توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نیــاز بــه خــوراک دام در اســتان‬ ‫در ایــن مــدت‪ ۷۰ ،‬هــزار تــن بــوده اســت گفــت‪:‬‬ ‫دامــداران اســتان در ســال جــاری‪ ،‬تنهــا ‪ ۲۴‬درصــد‬ ‫از خــوراک دام مــورد نیــاز را از محــل خــوارک و‬ ‫نهــاده هــای یارانــه دار دریافــت کــرده انــد و‬ ‫مابقــی نیــاز از بــازار ازاد تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫شــکاری در ارتبــاط بــا وجــود نهــاده مــورد نیــاز‬ ‫دامــدارن افــزود‪ :‬ســه قلــم نهــاده مــورد نیــاز دامداران‬ ‫شــامل کنجالــه ســویا‪ ،‬ذرت و جــو بــه صــورت یارانــه‬ ‫دار تامیــن مــی شــود کــه در ســال جــاری ‪ ۵۶‬درصــد‬ ‫از نیــاز دامــداران بــه ایــن نهــاده هــا بــا کمــک هــای‬ ‫دولــت تامیــن شــده و در اختیــار قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫شــکاری خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون ‪ ۹‬کارخانــه‬ ‫تولیــد خــوراک دام در اســتان وجــود دارد کــه‬ ‫بعضــا بــا ظرفیــت کامــل نیــز فعالیــت ندارنــد‪.‬‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫راس دام ســبک شــامل گوســفند و بــز‪ ۷۹ ،‬هــزار‬ ‫راس دام ســنگین از جمله گاو و گوســاله‪ ۲ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬نفــر شــتر و هــزار راس اســب وجــود دارد‬ ‫کــه ســاالنه ‪ ۲۲۱‬هــزار و ‪ ۱۱۸‬تــن انــواع محصــول از‬ ‫جملــه گوشــت قرمــز‪ ،‬گوشــت مــرغ‪ ،‬شــیر‪ ،‬عســل‬ ‫و تخــم مــرغ تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫خــاوازی در ایــن راســتا تاکیــد کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫راســتا دســتوری کــه رییــس جمهــوری بــه جهــاد‬ ‫کشــاورزی دادنــد از روز دوشــنبه وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی بــا وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫بــه بــازار ورود کردنــد و مــرغ گــرم و منجمــد بــا‬ ‫کیفیــت را وارد بــازار کردنــد و بــازار را از دســت‬ ‫دالالن و عمــده فروشــی دراوردنــد و قیمــت را کــه‬ ‫در بــازار بهمــن ‪ ۳۵‬هــزار تومــان بــود امــروز و روز‬ ‫پنجشــنبه بــه ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان رســاندیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همــکارن در وزارت صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت نظــارت خودشــان را بــه خــرده‬ ‫فروشــان اغــاز کردنــد امیدواریــم کــه بــازار را‬ ‫تثبیــت کنیــم و وضعیــت کمبــود نهاده هــا را بــه‬ ‫شــدت پیگیــری می کنیــم کــه تمــام واحدهــای‬ ‫تولیــدی مــا ایــن را در اختیــار داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاوری اظهــار داشــت‪ :‬نکتــه‬ ‫دیگــر ایــن کــه خــرده فروشــی در میــدان بهمــن‬ ‫برداشــته شــد و بــه تمــام میادیــن میــوه و تــره‬ ‫بــار ارســال شــد و اکنــون اســتارتاپ های بزرگــی‬ ‫اســتان خراســان شــمالی دارای ‪ ۲‬میلیــون و‬ ‫‪ ۸۳۲‬هــزار و ‪ ۵۲۹‬هکتــار مســاحت اســت کــه‬ ‫حــدود ‪ ۷۳‬درصــد ان را بــا گســتره ‪ ۲‬میلیــون و‬ ‫‪ ۳۳۰‬هــزار و ‪ ۳۶‬هکتــار‪ ،‬منابــع طبیعــی تجدیــد‬ ‫شــونده شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫نیکــزاد بــا اشــاره بــه اختصــاص زمیــن بــرای ســاخت‬ ‫مســکن در گلســتان شــهر بجنــورد تاکیــد کــرد‪ :‬ارزش‬ ‫افــزوده ناشــی از ســاخت مســکن مهــر‪ ،‬متعلــق بــه‬ ‫مســکن مهــر اســت و بایــد برای عمــران همان مناطق‬ ‫هزینــه شــود‪.‬‬ ‫از مجمــوع عرصــه هــای منابــع طبیعــی تجدیــد‬ ‫شــونده اســتان ‪ ۴۳‬هــزار و ‪ ۴۵۵‬هکتــار شــامل‬ ‫‪ ۲۱‬درصــد عرصــه جنگلــی و بیشــه زار‪ ،‬یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۱۴‬هــزار و ‪ ۸۵۰‬هکتــار شــامل ‪۷۰‬‬ ‫درصــد اراضــی مرتعــی و ســطحی معــادل ‪۱۸۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۳۶‬هکتــار بــا ‪ ۹‬درصــد‪ ،‬فاقــد پوشــش‬ ‫گیاهــی یــا اراضــی کویــری اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در قالــب اقــدام بــرای ســاخت‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار واحــد مســکن‪ ۱۰ ،‬هکتــار زمیــن بــه ســاخت‬ ‫مســکن اختصــاص یافتــه اســت و تــاش داریــم تــا‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال هــم بــرای کمــک بــه ایــن طــرح در‬ ‫اختیــار مجریــان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا داشــتن ‪ ۲‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هــزار واحــد دامــی یکــی از قطــب هــای‬ ‫دامپــروری کشــور محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار‬ ‫کسب و کار پارس‬ ‫از انجایــی کــه از متــن ایــن خبــر پیداســت ظاهــرا‬ ‫دامــداران نبایــد مشــکلی در جهــت تامیــن نهادهــای‬ ‫دامــی وجــود داشــته باشــد ‪.‬‬ ‫و اینکــه دامــداران در هــر دوره از ایــن زمــان اقــدام‬ ‫بــه اعتــراض و نارضایتــی دارنــد امــری غیــر پســندیده‬ ‫ظواهــر نشــان از طمــع براســاس عبــور ره صدســاله بــه‬ ‫یــک شــبه اســت ‪.‬‬ ‫حــال یــک ســوال مطــرح اســت کــه ایــن میــزان نهــاده‬ ‫چگونــه و بــه چــه طریقــی بــه دســت مصــرف کننــده‬ ‫کــه همانــا همیــن دامــداران و روســتایی هــای اســتان‬ ‫اســت مــی رســد‪.‬‬ ‫و اینکــه ایــن نظارتــی بــر نحــوه و عملکــرد توزیــع نهــاده‬ ‫هــا وجــود دارد یــا خیــر؟‬ ‫البتــه اینهــا ســواالتی اســت کــه اکثــر مــردم جامعــه و‬ ‫تولیدکننــدگان هــر روز از خــود و اطرافیانشــان دارنــد‪.‬‬ ‫امــا متاســفانه ظاهــرا بــه غیــر از عده ای خاص بیشــتر‬ ‫نمــی تواننــد نســبت بــه دریافــت نهــاده و یا هر خدمتی‬ ‫بهره مند شــوند‪.‬‬ ‫اینجاســت کــه مســئولین امــر بایــد بــه ایــن موضــوع‬ ‫بــه جــای شــعار و صرفــا چنــد بازدیــد از قبــل هماهنــگ‬ ‫شــده اقدامــات الزم و جــدی را انجــام دهنــد ‪.‬‬ ‫و مســئولین اینجاســت کــه بایــد بیشــتر از هــر‬ ‫زمانــی همچــون ‪ 8‬ســال دفــاع مقــدس در خــط‬ ‫مقــدم باشــند تــا پشــت خــط مقــدم و پشــت میــز‬ ‫خــود در اتــاق هــای بــا درب هــای بســته‪.‬‬ ‫نیکــزاد اظهــار داشــت‪ :‬ارزش افــزوده مســکن مهــر‪،‬‬ ‫متعلــق بــه مســکن مهــر اســت و ایــن پــول نبایــد در‬ ‫جیــب ســازمان ملــی مســکن و زمیــن باشــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی هــم در ایــن اییــن‪،‬‬ ‫ســاخت ‪ ۲۰‬هــزار واحــد مســکونی را گامــی‬ ‫بــرای خانــه دار کــردن مــردم در نقــاط شــهری و‬ ‫روســتایی اســتان عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی اظهــار داشــت‪ :‬خوشــبختانه‬ ‫هــم افزایــی خوبــی در اســتان وجــود دارد و ایــن امــر‬ ‫مــی توانــد در پیشــبرد کارهــا کمــک کنــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی هــم در ایــن اییــن گفــت‪ :‬بــا تاکیــد اســتاندار‬ ‫بــرای حــل مشــکل مســکن در اســتان‪ ،‬کمبودهــا در‬ ‫ایــن زمینــه در شــهرها و روســتاها شناســایی شــد‬ ‫کــه در بــراورد اولیــه نیــاز اســتان بــه مســکن ‪ ۱۸‬هــزار‬ ‫واحد عنوان شــد و ســاخت ‪ ۲۰‬هزار واحد در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫غالمرضــا هوایــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا ســاخته شــدن‬ ‫ایــن میــزان مســکن‪ ،‬مشــکل خانــه دار شــدن مــردم‬ ‫حــل مــی شــود و بــا تحقــق ان خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫نخســتین اســتانی خواهــد بــود کــه معضــل مســکن‬ ‫شــهروندان خــود را حــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن زمینــه ســهم‬ ‫شهرســتان هــا مشــخص شــده اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫زمیــن هــای بنیــاد مســتضعفان در تمام شــهرها‬ ‫در اختیــار اســت تــا بــرای ســاخت مســکن مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار گیــرد و بــر ایــن اســاس بــرای‬ ‫تامیــن زمیــن مشــکلی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫معــاون عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســاخت ‪ ۱۰‬هــزار واحــد‬ ‫مســکونی بــا مدیریــت راه و شهرســازی و‬ ‫ســاخت ‪ ۱۰‬هــزار واحــد هــم بــا مدیریــت بنیــاد‬ ‫مســکن اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫وارد شــدند کــه مــرغ را در اختیــار مــردم در‬ ‫خانــه هایشــان قــرار بدهنــد از امــروز مــرغ گــرم و‬ ‫منجمــد در کلیــه فروشــگاه های زنجیــره ای‪ ،‬رفــاه‪،‬‬ ‫اتــکا‪ ،‬ســپه و شــهروند و ســایر زنحیره هــای بــزرگ‬ ‫موجــود اســت‪.‬‬ ‫حســین طلوعیــان در حاشــیه بیســت وچهارمیــن‬ ‫جلســه کارگــروه تنظیــم بــازار اســتان گلســتان کــه بــا‬ ‫حضــور اســتاندار گلســتان در محــل ســالن جلســات‬ ‫شــهید باهنــر اســتانداری گلســتان برگــزار گردیــد‬ ‫گفت‪ :‬کمبود مرغ در ســطح کشــور بدلیل مشــکالتی‬ ‫بــود کــه در تامیــن نهــاده هــای طیــور و بــه تبــع ان‬ ‫کاهــش جوجــه ریــزی توســط مرغــداری هــا بوجــود‬ ‫امــده کــه خوشــبختانه بــا تمهیــدات صــورت گرفتــه‬ ‫توســط دولــت مشــکالت مذکــور تــا حــدود ی مرتفــع‬ ‫گردیــده اســت و مرغــداری هــا جوجــه روزی مناســبی‬ ‫را انجــام داده اندکــه امیدواریــم بــا جــود اقدامــات‬ ‫صــورت گرفتــه طــی ده روز اینــده شــاهد افزایــش‬ ‫عرضــه مــرغ در گلســتان و بــه تبــع متعــادل شــدن‬ ‫قیمــت هــا باشــیم ‪.‬‬ ‫مرغ‪۱۸۵۰۰‬تومانی درتمام‬ ‫فروشگاه ها موجوداست‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چه ساده‬ ‫زندگی را‬ ‫پنداشتند‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬اذر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫ایــن روزهــا کــه دیگــر تصــور جهانــی فــارغ از ویــروس کرونــا ممکــن نیســت جــای ان دارد کــه مــردم بیشــتر مراقــب خــود و‬ ‫دیگــران باشــند و اســتفاده از ماســک کمتریــن کاری اســت کــه هــر یــک از مــا مــی توانیــم انجــام دهیــم امــا گویــا اجبــاری کــردن‬ ‫ماســک هــم تاثیــری در اســتفاده از ان نگذاشــته اســت‪.‬‬ ‫نزدیــک بــه هشــت مــاه از شــیوع ویــروس کرونــا مــی گــذرد و کوویــد ‪ ۱۹‬روزانــه دههــا نفــر را بــه کام مــرگ کشــانده و هــزاران‬ ‫مبتــا بــه فهرســت گرفتــاران خــود اضافــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شماره ‪276‬‬ ‫اغازاحیای‪۱۱‬رشته صنایع‬ ‫دستی درگنبدکاووس‬ ‫بلقیس‪3‬کوهنورد گلستانی را ربود‬ ‫رییــس هالل احمــر تــکاب گفــت‪ :‬ســه کوهنــورد اهــل گنبــدکاووس اســتان گلســتان کــه روز پنج شــنبه در هــوای‬ ‫برفــی بــرای صعــود بــه کــوه سـه هزار و ‪ ۳۵۰‬متــری بلقیــس بــه ایــن شهرســتان ســفر کــرده بودنــد‪ ،‬در ارتفاعــات ایــن‬ ‫کــوه مفقــود شــدند‪.‬‬ ‫جعفــر ســعیدی افــزود‪ :‬ایــن کوهنــوردان عصــر پنج شــنبه بــا وجــود هــوای برفــی و کوالکــی بــه ارتفاعــات کوه بلقیس‬ ‫صعــود کردنــد امــا از روز جمعــه ارتبــاط انهــا قطــع شــده و هیــچ خبــری از وضعیــت انها در دســترس نیســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی گنبــدکاووس خبــر از تــاش در‬ ‫جهــت جلوگیــری از نابــودی و خــاک ســپاری ‪۱۱‬‬ ‫رشــته صنایــع دســتی در ایــن شهرســتان مــرزی‬ ‫داد و گفــت‪ :‬در حــال حاضــر احیــای برخــی‬ ‫رشــته ها منجملــه پوســتین دوزی‪ ،‬نواربافــی‬ ‫االچیــق‪ ،‬دیه بــورگ و تلپــک اغارشــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مریــم اق‬ ‫اتابــای در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬زنــده‬ ‫داشــتن ایــن رشــته هــا کــه در فــاز مطالعاتــی‬ ‫و بــا همیــاری شــورا و هیــاران در ســه گــروه‬ ‫نســاجی‪ ،‬بافته هــای داری پوشــاک ســنتی‬ ‫شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬تــا کنــون بــا وجــود ‪۴۲‬‬ ‫رشــته صنایــع دســتی بومــی در گنبــدکاووس ‪۱۱‬‬ ‫اثــر هنــری ان شــامل “نواربافــی ترکمــن‪ ،‬نــوار‬ ‫بیــل یــوپ و نواربافــی االچیــق‪ ،‬پاپوش هــای‬ ‫ســنتی‪ ،‬جــاروق دوزی‪ ،‬دوالق بافــی‪ ،‬کاله مالی‬ ‫(دیــه بــورگ)‪ ،‬کاله از پوســت گوســفند (تلپک)‪،‬‬ ‫پوســتین دوزی (اوچمــک)‪ ،‬زیــن ســازی و پــاالن ‬ ‫دوزی” نیازمنــد بــه احیــا مجــدد هســتند‪.‬‬ ‫اق اتابــای در ادامــه بــا اشــاره شناســایی‬ ‫پیشکســوتان ایــن عرصــه افــزود‪ :‬در جهــت‬ ‫احیــای ایــن رشــته ها‪ ،‬هنرمنــدان پیشکســوت‬ ‫شناســایی و بــا برپایــی کارگاه تخصصــی‪،‬‬ ‫اموزش هــای الزم بــه عالقمنــدان بــا رویکــرد‬ ‫تنــوع در تولیــد متناســب بــا ذائقــه مشــتری و‬ ‫جامعــه داده می شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خبــر از راه انــدازی کارگاه‬ ‫تخصصــی نواربافــی االچیــق بــا همــکاری یــک‬ ‫هنرمنــد پیشکســوت در روســتای قره ماخــر‬ ‫گنبــدکاووس داد و اضافــه کــرد‪ :‬بــه زودی‬ ‫بــا شناســایی دیگــر هنرمنــدان‪ ،‬کارگاه‬ ‫تخصصــی رشــته پوســتین دوزی در روســتای‬ ‫دوزالــوم و رشــته های دیه بــورگ و تلپــک در‬ ‫روســتای کرنــد نیــز راه انــدازی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع‬ ‫دســتی و گردشــگری گنبــدکاووس ادامــه داد‪:‬‬ ‫پــس از یادگیــری مهــارت و تولیــد محصــول‪،‬‬ ‫هنرمنــدان می تواننــد بــه صــورت رایــگان از‬ ‫فضــای مجــازی ایجــاد شــده توســط وزارت‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬بــرای تبلیــغ و فــروش اثــار‬ ‫خــود اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی هــم اکنــون ‪ ۵۹‬کارگا ه صنایــع‬ ‫دســتی بــا ســه هــزار و ‪ ۸۳۶‬هنرمنــد دارای‬ ‫مجــوز فعالیــت در گنبــدکاووس فعــال اســت‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس بــا ‪ ۳۵۰‬هــزار نفــر جمعیــت و‬ ‫تنــوع اقــوام و فرهنگ هــا در شــرق اســتان‬ ‫گلســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫اغازسرشماری پاییزه‬ ‫حیات وحش پارک ملی‬ ‫رییــس اداره حیــات وحــش اداره کل محیــط‬ ‫زیســت گلســتان در ایــن ارتبــاط بــا ایــن خبــر‬ ‫گفــت ‪ :‬ایــن سرشــماری کــه همــه ســاله بــا‬ ‫محوریــت حراســت از گونــه هــای قوچ‪،‬اهــو‪،‬‬ ‫میــش‪ ،‬کل و بــز کــه در ذخیــرگاه زیســت کــره‬ ‫در حــال زندگــی هســتند اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار محمود شــکیبا‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬طبــق اخریــن سرشــماری‬ ‫صــورت گرفتــه در حیــات وحــش پــارک ملــی‬ ‫گلســتان بیــش از پنــج هــزار راس انــواع قوچ‪،‬‬ ‫میــش‪ ،‬کل و بــز حاضــر در ایــن اکوسیســتم‬ ‫بــراورد شــده کــه ایــن گونه هــا هــر ســال در‬ ‫‪ ۲‬نوبــت بهــار و پاییــز بــا هــدف بررســی رونــد‬ ‫جمعیتــی ایــن گونــه هــا بصــورت میدانــی بــا‬ ‫اســتفاده از دوربیــن چشــمی و تلکســوپ‬ ‫شــمارش مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نــوع سرشــماری افــزود ‪ :‬گــروه هــای‬ ‫سرشــماری متشــکل از مجموعــه مدیریــت و کارکنــان‬ ‫یــگان حفاظــت محیــط زیســت پــارک ملــی گلســتان و‬ ‫ســایر شــهرهای اســتان در مــدت ســه روز اقــدام بــه‬ ‫سرشــماری حیــات وحــش ایــن پــارک خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫مهــدی تیمــوری رییــس پــارک ملــی گلســتان نیــز‬ ‫پیش تــر گفتــه بود‪:‬بــه لحــاظ وجــود منابــع ابــی‬ ‫مناســب در پــارک ملــی گلســتان وافزایــش بــارش‬ ‫هــای پاییــز و زمســتان ســال گذشــته و همچنیــن‬ ‫کاهــش تــردد و حضــور در عرصــه هــای جنگلــی‬ ‫بــه دلیــل شــیوع کرونــا پیــش بینــی شــده اســت‬ ‫در ســالجاری بــا افزایــش جمعیــت گونه هــای‬ ‫جانــواری علف خــوار ماننــد قــوچ و میــش‪ ،‬کل‪ ،‬بــز‬ ‫و اهــو روبــرو باشــیم ‪.‬‬ ‫اشتغال ‪ ۱۷۴‬معلول گنبدی‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬پنــج گــروه امــداد و نجــات کوهســتان شــامل گروه هــای هــال احمــر و هیئــت کوهنــوردی تــکاب و‬ ‫گروهــای امــدادی از شــهرهای شــاهین دژ و زنجــان بالفاصلــه پــس از اطــاع از مفقــود شــدن ایــن کوهنوردهــا وارد‬ ‫عمــل شــده و از روز جمعــه عملیــات جســتجو بــرای یافتــن انهــا را اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫رییــس هــال احمــر تــکاب اظهــار داشــت‪ :‬تیم هــای امــداد و نجــات کوهســتان بــرای یافتــن ایــن کوهنورهــا از چنــد‬ ‫مســیر مختلــف بــه ارتفاعــات کــوه بلقیــس صعــود کردنــد امــا تالش هــای انهــا تاکنــون نتیجــه ای نداشــته و عملیــات‬ ‫جســتجو همچنــان ادامـ ه دارد‪.‬‬ ‫بارش برف و کوالک شدید از عصر روز پنج شنبه گذشته تکاب را فراگرفت و تا صبح جمعه ادامه داشت‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره بهزیســتی گنبــدکاووس درشــرق اســتان گلســتان در ارتبــاط بــا ایــن خبــر گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال ‪ ۹۸‬تا‬ ‫کنون با پرداخت ‪ ۶‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون ریال تســهیالت اشــتغالزایی قرض الحســنه در زمینه اشــتغال ‪ ۱۷۴‬معلول‬ ‫در این شهرســتان مرزی پرداخت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار پــارس مســلم نــوروزی نســبت بــه تســهیالت ارائــه شــده اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع‬ ‫تســهیالت اشــتغال پرداختــی بــه معلــوالن گنبــدکاووس ســه میلیــارد و ‪ ۹۰۰‬میلیــون ریــال درســال گذشــته و بقیــه نیــز‬ ‫درســال جــاری پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬اکثــر تســهیالت اشــتغالزایی ارائــه شــده بــه معلولیــن گنبــدی در زمینــه “دامــداری‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬کســب و‬ ‫کار خانگــی و واحدهــای خدماتــی” بــوده اســت‪.‬‬ ‫نــوروزی بــا تاکیــد بــر اهمیــت مناســب ســازی محیــط زندگــی معلــوالن‪ ،‬افــزود‪ :‬بــه همیــن منظــور از ســال گذشــته‬ ‫تاکنــون بــا پرداخــت مبلــغ ‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۶۲‬میلیــون ریــال کمــک هزینــه مناســب ســازی بــه ‪ ۱۱۰‬معلــول زیرپوشــش‬ ‫بهزیســتی گنبــدکاووس انجــام شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت بهزیســتی گنبــدکاووس‪ ،‬در ادامــه یــاداور شــد‪ :‬درمــدت ذکرشــده مبلــغ ‪ ۶‬میلیــارد و ‪ ۲۴۷‬میلیــون ریــال‬ ‫کمــک هزینــه بالعــوض بــرای ســاخت مســکن بــه ‪ ۱۳۸‬معلــول ایــن شهرســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫بنابــر اعــام اداره هواشناســی میــزان بــارش بــرف در تــکاب ‪ ۳۰‬ســانتی متــر گــزارش شــده اســت کــه ایــن میــزان در‬ ‫ارتفاعــات از جملــه گردنــه “ماییــن بــاغ” بیــش از ‪ ۴۰‬ســانتی متر بــود‪.‬‬ ‫وی از پرداخــت یــک میلیــارد و ‪ ۷۶۰‬میلیــون ریــال کمــک هزینــه بالعــوض بــرای ســاخت دســت و پــای مصنوعــی ‪۲۲۶‬‬ ‫معلــول‪ ،‬پرداخــت ‪ ۷۱۰‬میلیــون ریــال حــق پرســتاری بــه ‪ ۱۲۸‬معلــول قطــع نخایــی و معافیــت ‪ ۵۰‬دانشــجو زیرپوشــش از‬ ‫پرداخــت شــهریه دانشــگاه ازاد را از دیگــر خدمــات بهزیســتی گنبــدکاووس بــه مددجویــان خــود از ســال ‪ ۹۸‬تــا االن برشــمرد‪.‬‬ ‫کــوه بلقیــس بــا ســه هــزار و ‪ ۳۵۰‬متــر ارتفــاع در ‪ ۵۰‬کیلومتــری تکاب در محدوده بخش تخت ســلیمان واقع شــده‬ ‫و از قله هــای مرتفــع منطقــه بــه شــمار می رود‪/.‬ایرنــا‬ ‫نــوروزی‪ ،‬معلــوالن تحــت حمایــت بهزیســتی گنبــدکاووس را هشــت هــزار و ‪ ۸۵۰‬نفــر اعــام کــرد و گفــت‪ :‬از ایــن‬ ‫تعــداد پنــج هــزار و ‪ ۷۳۸‬نفــر مســتمری ماهانــه دریافــت می کننــد و بقیــه نیــز در نوبــت دریافــت مســتمری هســتند‪.‬‬ ‫افزایش توزیع‪۷‬برابری بذر اصالح شده غالت بین کشاورزان‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان در ایــن خصــوص‬ ‫گفت‪:‬ســالجاری نســبت بــه ســال گذشــته بــا افزایــش ‪7‬‬ ‫برابــری توزیــع بــذر اصــاح شــده غــات در ایــن شهرســتان‬ ‫خراســان شــمالی بیــن کشــاورزان منطقــه را داشــتیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار پــارس مهــران حیاتــی‬ ‫نســبت بــه توزیــع بذربیــن کشــاورزان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫هرســاله هــزار و ‪ ۲۰۰‬تــن بــذر بیــن کشــاورزان منطقــه‬ ‫توزیــع مــی گــردد کــه ایــن میــزان نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته بــه لحــاظ بــارش هــای مطلــوب پاییــزی و بــذور‬ ‫خودمصرفــی صرفــا ً ‪ ۴۰۰‬تــن بــذر توزیــع شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســالجاری ســه هــزار تــن بــذر اصالح‬ ‫شــده در بیــن کشــاورزان شــیروان توزیــع گردیــده افــزود‪ :‬در‬ ‫ایــن ســال ‪ ۲۰۰‬کیلوگــرم جهــت هــر هکتــار از اراضــی زراعــی‬ ‫ابــی گنــدم‪ ،‬و ‪ ۱۰۰‬کیلوگــرم بــرای اراضــی دیــم‪ ،‬بــذر اصــاح‬ ‫شــده و یارانــه دار توســط ســه شــرکت بیــن کشــاورزان‬ ‫مــزارع توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫حیاتــی بــا اشــاره بــه وجــود بادهــای گــرم فصــل بهــار‬ ‫افــزود‪ :‬امســال در فصــل اردیبهشــت و خردادمــاه شــاهد‬ ‫بادهــای گرمــی بودیــم کــه باعــث ضعیــف تــر شــدن دانــه‬ ‫هــای گنــدم شــد و همیــن امرباعــث مراجعــه بیشــتر‬ ‫کشــاورزان بــرای دریافــت توزیــع بــذر اصــاح شــده گنــدم‬ ‫و جــو در ســال جــاری شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان بــا وجــود ریســک‬ ‫کشــت محصــوالت پائیــزه ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه ماهیــت‬ ‫کشــت محصــوالت پاییــزه کــه ریســک باالیــی دارد بهتــر‬ ‫اســت کشــاورزان کشــت محصــوالت پاییــزه را تحــت نظــر‬ ‫کارشناســان و مروجــان انجــام داده و پراکنــش بارندگی هــا‬ ‫و کــود دهــی بــه موقــع را مــد نظــر قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫براســاس اظهــارات وی پیــش بینــی مــی شــود در‬ ‫ســالجاری ‪ ۲۵‬هــزار هکتــار کشــت دیــم و ‪ ۱۵‬هــزار هکتــار‬ ‫کشــت ابــی محصــوالت مختلــف در ایــن شهرســتان‬ ‫صــورت گیــرد کــه هنــوز کشــت پاییــزه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫براســاس امــار و گزارشــات موجــود ســازمان هواشناســی‬ ‫میانگین بارندگی ســالیانه خراســان شــمالی ‪ ۲۴۰‬میلی متر‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت شــیروان ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــری واقــع در‬ ‫‪ ۶۰‬کیلومتــری شــرق مرکــز اســتان واقــع شــده اســت کــه‬ ‫ایــن منطقــه افــزون بــر ‪ ۱۰۵‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی‬ ‫و باغــی دارد‪.‬‬ ‫دستگیری شکارچیان کل وحشی‬ ‫پرداخت تسهیالت رونق تولید‬ ‫به صنایع گلستان‬ ‫اســتاندار گلســتان از پرداخــت بیــش از پنــج هــزار تســهیالت از ابتــدای‬ ‫ســالجاری بــرای خــروج صنایــع از رکــود و ممانعــت از تعطیلــی کارخانــه هــای‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬گلســتان رتبــه دوم پرداخــت تســهیالت رونــق تولیــد کشــور را‬ ‫در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس در کارگــروه تســهیل و رفــع موانع تولید گلســتان گفت‪:‬‬ ‫در شــرایط تحریــم اقتصــادی و تنگناهــای مالــی و شــیوع ویــروس کرونــا‪،‬‬ ‫تامیــن ســرمایه ثابــت و در گــردش بــرای واحدهــای تولیــدی موضــوع مهــم‬ ‫و دشــواری بــوده کــه همراهــی بانــک هــا در تامیــن ایــن نیــاز ضــروری قابــل‬ ‫تقدیــر اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد کــه دســتگاه هایــی همچــون ســازمان مالیاتــی‪ ,‬بیمــه تامیــن‬ ‫اجتماعــی و بانــک هــا بایــد بــا حل مســایل واحدهای تولیدی امکان اســتمرار‬ ‫تولیــد و افزایــش اشــتغال را فراهــم اورنــد‪.‬‬ ‫رییــس منطقــه حفاظت شــده جهان نمــا خبــر از دســتگیری‬ ‫شــکارچیان یــک راس ک َل وحشــی در ارتفاعــات جنگلــی گــرگان‬ ‫داد و گفــت‪ :‬کــه متهمــان بــا تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضایــی‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫نــوروز تربتــی نــژاد در ایــن ارتبــاط اظهار داشــت‪:‬به لحاظ گســترده‬ ‫و وســیع بــودن زیســتگاه ایــن گونــه جانــوری درشهرســتان گــرگان‬ ‫محیــط بانــان بــه طــور مــداوم و شــبانه روز مناطــق را تحــت پایــش‬ ‫و رصــد قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی جریمــه هــر نــوع شــکار غیــر مجــاز ‪250‬میلیــون ریــال دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬شــکارچیان خاطــی در صــورت دســتگیری مــی بایســت‬ ‫ایــن مبلــغ را بــه عنــوان ضــرر و زیــان بــه حســاب ســازمان محیــط‬ ‫زیســت پرداخــت کننــد و میــزان و نــوع جرایــم درنظــر گرفتــه شــده‬ ‫از جنبــه عمومــی جــرم نیــز وابســته بــه نظــر قاضــی پرونــده اســت‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت مسکن‬ ‫به‪۵۲‬نفرازایثارگران‬ ‫معــاون تعــاون و امــور اجتماعــی اداره کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران‬ ‫خراســان شــمالی در ارتبــاط بــا ایــن خبــر گفــت‪ :‬بیشــترین تســهیالت‬ ‫ارائــه شــده مســکن بــه ‪ ۵۲‬نفــر از ایثارگــران اســتان و شهرســتان بجنــورد‬ ‫پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار پــارس علــی روزفــراخ در خصــوص میــزان‬ ‫تســهیالت مســکن اظهــار داشــت‪ :‬تســهیالت فــوق بــه هــر متقاضــی در‬ ‫ســالجاری یــک میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال بــوده کــه در شهرســتان هــا‬ ‫یــک میلیــارد ریــال و در روســتاهای اســتان نیــز ‪ ۶۰۰‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص میــزان تســهیالت هــر متقاضــی گفــت‪ :‬ایــن میــزان‬ ‫تســهیالت در ســال گذشــته بــرای هــر متقاضــی یــک میلیــارد ریــال‪،‬‬ ‫شهرســتان هــا ‪ ۸۵۰‬میلیــون ریــال و در روســتا هــا ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال بــود‪.‬‬ ‫اطالع رسانی ثبت نام امریه سربازی اعزام اول اسفند ‪99‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪ ،‬مهنــدس مهــدی حکیمــی اظهــار کــرد‪ :‬وزارت نیــرو بــه منظــور تحقــق و عملیاتــی نمــودن برنامــه هــای وزیــر نیــرو و در‬ ‫راســتای اجرایــی نمــودن برنامــه توســعه اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی کشــور جهــت اســتفاده بهینــه از متخصصــان در زمــان صلــح و ســوق امکانــات علمــی کشــور بــه ســوی ســازندگی و بالندگــی‪ ،‬برقــراری ارتبــاط‬ ‫بــا صنعــت و بمنظــور ایجــاد فرصــت برابــر و همچنیــن شــفافیت بخشــیدن بــه فراینــد جــذب و پذیــرش مشــمولین وظیفــه در صنعــت اب و بــرق‪ ،‬افزایــش ســطح بهــره وری و اثربخشــی کارکنــان وظیفــه مامــور‪ ،‬اقــدام‬ ‫بــه راه انــدازی ســامانه امریــه ســربازی بــه ادرس ‪ amriyeh.moe.gov.ir‬نمــوده اســت‪ .‬وی تصریــح کــرد‪ :‬افــراد واجــد شــرایط مــی تواننــد تــا تاریــخ ‪ 30/9/99‬نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت فــوق اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫اگهی مزایده کتبی فروش زمین (مرحله پنجم)‬ ‫شــهرداری بندرگــز بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪752‬مــورخ ‪ 98/7/14‬و ‪ 99/06/23-197‬شــورای اســامی شــهر بندرگــز و تائیدیــه شــماره ‪ 99/62/30364‬مورخــه ‪ 99/07/10‬کمیتــه انطبــاق فرمانــداری در نظــر دارد نســبت بــه فــروش ‪4‬‬ ‫قطعــه زمیــن بــا کاربــری تجــاری در انتهــای خیابــان شــهید جلیلــی اقــدام نماید‪،‬کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت اســنادتا ارائــه پیشــنهادقیمت وبازگشــایی پــاکات از طریــق ســامانه ســتادانجام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مهلت شرکت در مزایده از روز دو شنبه مورخه ‪ 99/09/03‬تاساعت ‪ 12‬روز چهارشنبه ‪ 99/09/26‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به ادرس ‪www.setadiran.ir:‬‬ ‫شرایط مزایده ‪:‬‬ ‫‪ -1‬مبلــغ ســپرده شــرکت در مزایــده ‪ 5‬درصــد قیمــت پایــه کارشناســی بــوده کــه بایــد بــه صــورت واریــز نقــدی بــه حســاب ســپرده شــهرداری باشــد‪ .‬شــماره حســاب شــهرداری بندرگــز ‪ 69507589/49‬بانــک ملــت شــعبه بندرگزواصــل فیــش‬ ‫واریــزی را تــا قبــل از پایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه ‪ 99/09/25‬بــه واحــد امــور مالــی شــهرداری تحویــل نماینــد‪ .‬شــرکت کننــدگان در مزایــده مکلــف هســتند کلیــه اســناد ومــدارک موردنیــاز بهمــراه پیشــنهاد قیمــت خــود را تــا ســاعت ‪12‬‬ ‫روز چهارشــنبه ‪ 99/09/26‬در ســایت ســامانه ســتاد بارگــذاری نماینــد ‪.‬درغیــر اینصــورت شــهرداری تعهــدی درخصــوص قیمــت پیشــنهادی نــدارد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیه امالک با وضع موجود به فروش میرسد‪ .‬بازگشایی پاکت ها در ساعت ‪ 10/00‬روز پنج شنبه مورخه ‪ 1399/09/27‬میباشد ‪.‬‬ ‫شرایط پرداخت به صورت یک جا و نقدی و حداکثر ‪ / 3‬سه روز پس از انتخاب برنده خواه د بود‪.‬‬ ‫‪ -3‬بــه پیشــنهاد هــای فاقــد ســپرده معتبــر یــا کمتــر از مبلــغ و یــا نظیــر ان و همچنیــن بــه پیشــنهادهای فاقــد مهــر و امضــا مجــاز ( در اشــخاص حقوقــی) مشــروط ‪ ،‬مخــدوش و پشــنهاد هایــی کــه پــس از مهلــت مقــرر واصــل مــی شــود‪ ،‬ترتیــب‬ ‫اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬کپی اسناد و کروکی امالک و نمونه فرم شرکت در مزیاده و شرایط عمومی مزایده در سایت شهرداری بندرگز قسمت مزایده موجود می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬قیمت پایه کارشناسی به شرخ ذیل می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬شــهرداری در رد یــا قبــول یــک یــا کلیــه‬ ‫پیشــنهادات مختــار اســت ‪.‬‬ ‫متراژ‬ ‫شماره قطعه‬ ‫نوع ملک‬ ‫توضیحات‬ ‫‪%5‬‬ ‫قیمت پایه‬ ‫ادرس‬ ‫‪ -7‬کلیــه هزینــه هــای اگهی‪،‬کارشناســی‬ ‫مترمربع‬ ‫وغیــره کــه در اثــر مزایــده حــادث گــردد بــه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬متری‬ ‫‪82/220/000‬‬ ‫‪1/644/400/000‬‬ ‫امالک فاقد سند می باشند‬ ‫‪82/42‬‬ ‫‪33‬‬ ‫تجاری‬ ‫عهــده برنــده مزایــده خواهدبــود‪.‬‬ ‫‪ -8‬بــه پیشــنهاداتی کــه فاقــد ســپرده ویــا بعــد از‬ ‫‪259/29‬‬ ‫شهیدجلیلی‬ ‫‪324/112/500‬‬ ‫‪6/482/250/000‬‬ ‫‪34،35،36‬‬ ‫امالک فاقد سند می باشند‬ ‫تجاری‬ ‫مهلــت مقــرر واصــل گردد‪،‬ترتیب اثــر داده نخواهد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫‪ -9‬برنــده مزایــده موظــف اســت ظــرف مــدت ‪ 48‬ســاعت پــس از اعــام کتبــی شــهرداری نســبت بــه واریــزی قیمــت کل زمیــن بــه بشــماره شــبای ‪ IR 120600621501107672716001‬نــزد بانــک مهــر ایرانیــان و‬ ‫اصــل فیــش تحویــل امــور مالــی اقــدام نمایــد ‪ ،‬در غیــر اینصــورت ســپرده بــه ترتیــب تــا نفــر ســوم بــه نفــع شــهرداری ضبــط مــی گــردد ‪.‬‬ ‫‪ -10‬بهای اماده سازی قطعات به عهده متقاضیان خواهد بود‪ -11.‬زمین های مورد نظر فاقد سند ثبتی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -12‬در صورت انصراف نفر اول ‪ ،‬اختالف مبلغ پیشنهادی نفر دوم یا سوم بیش از مبلغ ‪ 5‬درصد سپرده شرکت در مزایده باشد ‪ ،‬مزایده باطل اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -13‬در صورت سوال در مورد امالک با شماره ‪017-34367375‬واحد امور مالی شهرداری بندرگز تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری بندرگز‪ -‬محمدرضا کردی‬ ‫شناسه اگهی ‪1053501 :‬‬ صفحه 4 ‫چــه بی خیــال قــدم می زننــد‪ ،‬صحبــت می کننــد و می خندنــد؛ انــگار در جهانــی مــوازی امــا بــدون ویــروس کرونــا‬ ‫زندگــی می کننــد‪ .‬گویــا اینجــا خراســان شــمالی نیســت‪ ،‬اســتانی کــه ســه مــاه ازگار اســت در وضعیــت قرمــز‬ ‫کرونایــی دســت و پــا می زنــد‪.‬‬ ‫نــه ماســکی بــر صــورت دارنــد و نــه دستکشــی در دســت‪ ،‬کودکانشــان نیــز بــدون هیــچ مالحظــه ای در البــای‬ ‫مــردم مــی رونــد و مــی اینــد و نفــس مــی کشــند‪ ،‬خــدا کنــد نفسهایشــان همچنــان برقــرار بمانــد و دور از بیمــاری‬ ‫و هــر خطــر دیگــری مانــا باشــند و ایــن ویــروس چشــم زخمــی بــه انهــا نرســاند‪.‬‬ ‫چه بی خیال‬ ‫و خرامان‬ ‫خرامان‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬اذر ‪1399‬‬ ‫حمایت از‪۲‬هزار کودک دچارسوتغذیه‬ ‫بسیج یک مکتب فکری است‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) گلســتان گفــت‪ :‬کــه ایــن نهــاد بــا ارائــه ســبد غذایــی ماهانــه بــه ‪ ۲‬هــزار کــودک‬ ‫زیــر پنــج ســال کــه دارای اختــال رشــد و ســوء تغذیــه مــی باشــند بــه صــورت ماهانــه تحــت پوشــش خــود قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن عیســی بابایــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬ایــن ســبد غذایــی در قالــب‬ ‫ارائــه کارت خریــد در اختیــار خانــواده هــا قــرار مــی گیــرد تــا انهــا بتواننــد اقــام مــورد نیــاز خــود از جملــه مــواد لبنــی و‬ ‫پروتئینــی را از فروشــگاه های منتخــب خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫مدیریــت شــرکت مخابــرات اســتان گلســتان در جلســه گرامیداشــت هفتــه بســیج گفــت‪ :‬بســیج صرفــا ًیک ســاختار‬ ‫و تشــکیالت نیســت بلکــه یــک مکتــب فکــری اســت‪.‬‬ ‫این جلســه که باحضور ســردار غالمرضا گوکالنی فرمانده پشــتیبانی لشــکر ‪ ۲۵‬کربال در دوران مقدس‪ ،‬مهندس‬ ‫شــهمرادی و خانــواده شــهید نبــوی از شــهدای حماســه ‪ ۵‬اذر گــرگان تشــکیل شــد و بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس‬ ‫همــکاران در شهرســتان ها بــا ایــن جلســه ارتبــاط داشــتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وجــود ســوء تغذیــه در کــودکان بیــان کــرد‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۱۴‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای‬ ‫کاهــش ســوء تغذیــه کــودکان زیــر پنــج ســال گلســتان هزینــه شــد‪.‬‬ ‫مهنــدس شــهمرادی گفــت‪ :‬از شــاخصه هــای مختلــف بســیج مــی تــوان ایمــان ‪،‬اخــاص ‪،‬جوانمــردی و غیــرت‪،‬‬ ‫ظلــم ســتیزی و نــوع دوســتی را نــام بــرد و چیــزی کــه در حــال حاضــر در جامعــه بــه ان نیــاز اســت ابتــکار و خالقیــت‬ ‫‪،‬مدیریت و تدبیر شایســته اســت که باید بســیجیان نخبه و توانمند ازان در جهت پیشــرفت کشــور اســتفاده نمایند‬ ‫و ظرفیت هــای بالقــوه خــود را بالفعــل تبدیــل کننــد تــا نتایــج حاصــل را نســل هــای اینــده مشــاهده کننــد‪.‬‬ ‫وی افزود ‪:‬هر کسی که در راستای مکتب بسیجی فکر کند و عمل نماید بسیجی است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن کــودکان پــس از پایــان یــک دوره ‪ ۶‬ماهــه مــورد پایــش قــرار می گیرنــد و در صــورت بهبــود شــرایط‬ ‫تغذیــه‪ ،‬جــای خــود را بــه کــودکان جدیــدی جایگزیــن خواهنــد داد‪.‬‬ ‫بابایــی طــرح حمایتــی مشــارکتی در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬کمک به رفع ســوءتغذیه کودکان‪ ،‬یک طرح مشــارکتی حمایتی‬ ‫بیــن وزارت بهداشــت و کمیتــه امــداد اســت کــه بــا هــدف کمــک بــه رفــع ســو تغذیه کــودکان نیازمند اجرا می شــود‪.‬‬ ‫بــر پایــه امــار ســازمان بهداشــت جهانــی‪ ،‬ســوءتغذیه بزرگتریــن عامــل مــرگ و میــر کــودکان بــه شــمار مــی رود کــه‬ ‫کمبــود و کیفیــت نامناســب مــواد غذایــی از مهم تریــن دالیــل ان اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد گلســتان همچنیــن کمــک بــه رفــع ســوءتغذیه زنــان بــاردار و شــیرده را از دیگــر خدمــات ایــن‬ ‫نهــاد اعــام کــرد و افــزود‪ :‬کمیتــه امــداد بــا همــکاری بنیــاد علــوی در ‪ ۶‬مــاه نخســت امســال ‪ ۴‬میلیــارد و ‪ ۲۵۰‬میلیــون‬ ‫ریــال اعتبــار بــرای تهیــه و دریافــت ســبد غذایــی بــه ‪ ۶۳۱‬نفــر از مــادران بــاردار و شــیرده اســتان اختصــاص داد‪.‬‬ ‫کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) گلســتان ‪ ۱۴۵‬هــزار نفــر از مجمــوع جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــری‬ ‫گلســتان را زیــر پوشــش خدمــات خــود دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بســیج هــم اکنــون گســترش پیــدا کــرده در تمــام حوزه هــاو بدنــه جامعــه ورود پیدا کرده اســت‬ ‫کــه از ان مــی تــوان بــه عنــوان نقطــه قــوت در مقابلــه بــا بحــران هــا نــام بــرد ‪.‬‬ ‫شــهمرادی گفــت‪ :‬بــه گفتــه مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالی)یکــی از رویکردهــای مقابلــه در چنیــن وضعــی‬ ‫کم کــردن اثــر تحریــم هــا و پــای کار بــودن تمــام مــردم علــی الخصــوص بســیجیان کــه در تمــام بحــران هــا حضــور‬ ‫پررنــگ داشــتند را مــی طلبــد و ایــن اســت کــه بایــد بدانیــم کاربــرد تفکــرات بســیجی مختــص زمــان جنــگ نبــوده و در‬ ‫شــرایط فعلی حضور بســیجیان ضرورت بیشــتری دارد مهندس شــهمرادی با گرامیداشــت حماســه قیام مردم در ‪۵‬‬ ‫اذر ‪ ۱۳۵۷‬از خانــواده شــهید نبــوی دلجویــی کــرد وادامــه راه ایشــان و دیگــر شــهدا را وظیفــه همــگان دانســت و گفــت‬ ‫در هــر مقــام و منصبــی کــه هســتیم بایــد در راه پیشــرفت و اعتــای کشــورمان تــاش نماییــم‪.‬‬ ‫افزایش‪ ۲‬برابری سرمایه صندوق حمایت از بخش کشاورزی‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان در ایــن ارتبــاط‬ ‫خبــر از افزایــش ‪2‬برابــری ســرمایه صنــدوق توســعه‬ ‫بخــش کشــاورزی نســبت بــه ســال گذشــته داد و‬ ‫گفــت ‪:‬اعتبــار موجــود صنــدوق درســال گذشــته ‪46‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــود کــه در ســالجاری ایــن رغــم بــه ‪82‬‬ ‫میلیــارد ریــال افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس مهــران حیاتــی‬ ‫نســبت بــه ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬با افزایــش فــوق‬ ‫کمــک ســهم دولــت‪ ،‬تقاضــای مــردم و ســود صنــدوق‬ ‫از جملــه علــل افزایــش صــورت گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش اصلــی ســرمایه‬ ‫صنــدوق حمایــت از توســعه بخــش کشــاورزی‬ ‫کاهش‪۳۸‬درصدی تردددرجاده های استان‬ ‫معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫خراســان شــمالی در ایــن خصــوص ایــن خبــر گفــت‪۳۸ :‬درصــد ترددهــای‬ ‫عبــوری موجــود در اســتان بــا اجــرای طــرح جامــع مدیریــت هوشــمند‬ ‫محدودیت هــای کرونایــی نســبت بــه هفتــه های پیشــین با روند کاهشــی‬ ‫روبــرو بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســعید ســبحانی در خصــوص میــزان و تعــداد‬ ‫خودروعبــوری از اســتان اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ ۶‬روز ابتدایــی اجــرای محدودیــت‬ ‫هــای کرونایــی ‪ ۴۹ ،‬هــزار و ‪ ۶۶۵‬دســتگاه خــودرو وارد اســتان شــده انــد‪.‬‬ ‫وی براســاس امــار بدســت امــاده از دســتگاه هــای تــردد شــمار مســتقر در‬ ‫جــاده هــای اســتان افــزود‪ :‬بــر اســاس امــار بــه دســت امــده از ‪ ۴۷‬دســتگاه‬ ‫ترددشــمار نصــب شــده در ســطح جــاده هــای اســتان در ایــن مــدت ‪ ۴۹‬هــزار‬ ‫‪ ۵۲۴‬دســتگاه خــودرو نیــز از اســتان خــارج شــده اســت در ایــن مــدت بــا‬ ‫کاهــش میــزان تــردد در محورهــای اســتان رونــد روبــرو بــوده ایــم‪.‬‬ ‫حیاتــی بــا اشــاره بــه افزایــش بهــره وری ســرمایه و منابــع‬ ‫مالــی ســهامداران‪ ،‬کمــک بــه تولیــد کننــدگان در مواقــع‬ ‫بحــران در قالــب اعتبــارات دولتــی‪ ،‬ارتقــای بهــره وری‬ ‫عوامــل تولیــد در بخــش کشــاورزی‪ ،‬اعطــای تســهیالت‬ ‫بــه موقــع و در اختیــار قــرار دادن ان بــه تولیــد کننــدگان‬ ‫و متقاضیــان ســرمایه گــذاری در بخــش کشــاورزی را از‬ ‫جملــه اهــداف تشــکیل ایــن صنــدوق عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی دومیــن شــهر بــرزگ خراســان‬ ‫شــمالی در ادامــه گفــت‪ :‬ایــن صنــدوق از ابتــدای تاســیس‬ ‫بیش از‪۷‬هزارمیلیاردریالی‬ ‫سرمایه گذاری درشهرک های صنعتی‬ ‫صنــدوق حمایــت از توســعه بخــش کشــاورزی‬ ‫شــیروان ابــان مــاه ‪ ۹۳‬بــا ســرمایه اولیــه ‪ ۱۷‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۱۷۰‬میلیــون ریــال تشــکیل شــد کــه هــم اکنــون‬ ‫تعــداد کل ســهامداران صنــدوق اعــم از حقیقــی و‬ ‫حقوقــی ‪ ۹۷۵‬نفــر هســتند‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت ایــن شهرســتان بــا جمعیــت ‪ ۱۵۷‬هــزار‬ ‫نفــری بعنــوان دومیــن شــهر پــر جمعیــت اســتان شــناخته‬ ‫شــده کــه دارای ‪ ۱۰۵‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی و باغــی و‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار بهــره بــردار کشــاورزی مــی باشــد‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت با کشاورز کارت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی گلســتان گفــت کــه طــی هشــت‬ ‫مــاه نخســت امســال هفــت هــزار و ‪ ۵۷۵‬میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری‬ ‫بــرای اجــرای ‪ ۵۷‬طــرح در شــهرک ها‪ ،‬نواحــی صنعتــی و منطقــه ویــژه‬ ‫اقتصــادی اتــرک اســتان جــذب و هزینــه شــد کــه افــزون بــر هفــت برابــر‬ ‫بیشــتر از مــدت مشــابه ســال قبــل اســت‪.‬‬ ‫حجــت اللــه خلیــل زاده اظهــار داشــت‪ :‬در مــدت مشــابه ســال‬ ‫قبــل ‪ ۹۸۳‬میلیــارد ریــال بــرای اجــرای ‪ ۲۲‬طــرح در شــهرک ها و‬ ‫نواحــی صنعتــی اســتان جــذب ســرمایه گذار شــده بــود‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری توجــه زیرســاختی دولــت بــه جهــش تولیــد از‬ ‫جملــه در گلســتان پیــش بینــی کــرد بــا تکمیــل و بهــره بــرداری از‬ ‫ایــن طرح هــای در دســت ســاخت‪ ،‬هــزار و ‪ ۳۷۹‬فرصــت شــغلی‬ ‫جدیــد در اســتان گلســتان ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان از پرداخــت هــزار و ‪ ۱۸۰‬میلیــارد ریالــی تســهیالت بــه تولید‬ ‫کننــدگان داد و در ایــن ارتبــاط گفــت ‪ :‬ایــن تســهیالت در قالــب‬ ‫«کشــاورز کارت» بــا کارمــزد ‪ ۱۲‬درصــد و بازپرداخــت یک ســاله بــه‬ ‫تولیدکننــدگان محصــوالت اســتراتژیک اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫امنــه جمشــیدی رودباری جهــت دریافــت ایــن نــوع تســهیالت‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬کشــاورزان گلســتان بــرای اســتفاده از ایــن طــرح‬ ‫بایــد در ســامانه پهنه بنــدی جهــاد کشــاورزی ثبــت نــام کــرده و‬ ‫اطالعــات خــود را ب ـه روز کننــد‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا محصــوالت اســتراتژیک گفــت کــه ایــن‬ ‫کارت بــرای خریــد نهاده هــای کشــاورزی شــامل کــود‪ ،‬ســم و‬ ‫محصــوالت اســتراتژیک گنــدم‪ ،‬جــو و کلــزا اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫جمشــیدی گفــت‪ :‬در ایــن طــرح ســقف مبلــغ تعیین شــده بــرای‬ ‫هــر متقاضــی تــا ‪ ۱۰‬هکتــار‪ ،‬مبلــغ ‪ ٢٠٠‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫اغازبوته کاری مراتع گلستان‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن وتجارت گلستان‪:‬‬ ‫مشکل کمبود مرغ و روغن‬ ‫در استان حل می شود‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان‬ ‫گلســتان درحاشــیه کارگــروه ســتادتنظیم بــازار‬ ‫اســتان درایــن خصــوص گفت‪:‬بــا بهبــود رونــد‬ ‫جوجــه ریــزی وتوزیــع نهــاده هــا ورفــع مشــکالت‬ ‫مربــوط بــه واردات روغــن خوراکــی مشــکل کمبــود‬ ‫مــرغ و روغــن در اســتان حــل مــی شــود‪.‬‬ ‫ترکیبــی از بخــش خصوصــی و دولــت اســت افــزود‪:‬‬ ‫در مجمــوع میــزان ســرمایه ‪ ۵۱‬درصــد از تشــکل ها‬ ‫و ‪ ۴۹‬درصــد نیــز ســهام دولــت مــی توانــد باشــد‪.‬‬ ‫ایــن صنــدوق تاکنــون‪ ۲۵۰ ،‬میلیــارد ریــال تســهیالت به ســه‬ ‫هــزار و ‪ ۴۰۰‬نفــر بــا کارمــزد چهــار درصــد و بازپرداخــت ‪۱۱‬‬ ‫مــاه در زمینــه هــای کشــاورزی‪،‬دامپروری‪ ،‬صنایــع تبدیلــی‪،‬‬ ‫باغبانــی‪ ،‬زراعــت‪ ،‬طیــور و شــیالت پرداخــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره مرتــع و بیابــان اداره کل منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان در خصــوص ایــن‬ ‫خبــر گفــت ‪ ۲۵۰۰:‬هکتــار از مراتــع گلســتان‬ ‫کــه در معــرض بیابــان شــدن بــودن بــا اجــرای‬ ‫عملیــات بوتــه کاری کــه بــا امــاده ســازی محــل‬ ‫کاشــت و غــرس نهــال اغــاز شــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان در خصــوص توزیــع کاالهــای‬ ‫دپــو شــده در گمــرگ افــزود ‪ :‬عــاوه بــر ایــن بــا‬ ‫تصمیــم دولــت ‪ 90‬درصــد کاالهــای دپــو شــده‬ ‫در گمــرکات بــدون تخصیــص ارز از طــرف بانــک‬ ‫مرکــزی مــی تواننــد ترخیــص شــوند کــه در‬ ‫صــورت محقــق شــدن ایــن مشــکل بــا ترخیــص‬ ‫روغــن خــام موجــود در انبــار گمــرکات و بــا‬ ‫تخصیــص ان بــه واحدهــای تصفیــه شــاهد‬ ‫افزایــش میــزان تولیــد روغــن خوراکــی در‬ ‫کشــور خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس بــه نقــل از‬ ‫روابــط عمومــی ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬حســین طلوعیان در حاشــیه بیست‬ ‫وچهارمیــن جلســه کارگــروه تنظیــم بــازار اســتان‬ ‫گلســتان کــه بــا حضــور اســتاندار گلســتان در محــل‬ ‫ســالن جلســات شــهید باهنــر اســتانداری گلســتان‬ ‫برگــزار گردیــد گفــت‪ :‬کمبــود مــرغ در ســطح کشــور‬ ‫بدلیــل مشــکالتی بــود کــه در تامیــن نهــاده هــای طیــور‬ ‫و بــه تبــع ان کاهــش جوجــه ریــزی توســط مرغــداری‬ ‫هــا بوجــود امــده کــه خوشــبختانه بــا تمهیــدات صــورت‬ ‫گرفتــه توســط دولــت مشــکالت مذکــور تــا حــدود ی‬ ‫مرتفــع گردیــده اســت و مرغــداری هــا جوجــه روزی‬ ‫مناســبی را انجــام داده اندکــه امیدواریــم بــا جــود‬ ‫اقدامــات صــورت گرفتــه طــی ده روز اینــده شــاهد‬ ‫افزایــش عرضــه مــرغ در گلســتان و بــه تبــع متعــادل‬ ‫شــدن قیمــت هــا باشــیم ‪.‬‬ ‫طلوعیــان بــا اشــاره بــه تخلــف برخــی واحدهــای‬ ‫صنفــی گفــت‪ :‬طبــق گزارشــات رســیده توســط برخــی‬ ‫شــهروندان بــه مرکــز ‪124‬نســبت بــه تخلــف برخــی‬ ‫مراکــز عرضــه روغــن خوراکــی متاســفانه مالکیــن‬ ‫ایــن صنــوف باســوء اســتفاده از شــرایط موجــود‬ ‫مصــرف کننــده را اجبــار بــه خریــد کاالی دیگــر در‬ ‫کنــار روغــن خوراکــی مــی کننــد کــه ایــن کار تخلــف‬ ‫اســت و یقینــا بــا چنیــن افــرادی برخــورد جــدی‬ ‫صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه رفــع کمبــود روغــن خوراکــی‬ ‫گفــت‪ :‬بــا اعتبــارات مطلوبــی کــه ســتاد تنظیــم‬ ‫بــازار کشــور بــرای بخشــهای مختلــف صنــوف‬ ‫‪،‬صنعــت وبخــش مردمــی تخصیــص داده تــا‬ ‫حــدود زیــادی مشــکل کمبــود روغــن در بــازار‬ ‫اســتان رفــع گردیــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫وی در پایــان بــا درخواســت از مــردم اســتان‬ ‫خواســت تخلفــات صنفــی اعــم از کــم فروشــی‪،‬‬ ‫گران فروشــی احتکار و ‪ ...‬را از طریق ســامانه‬ ‫‪ 124‬و یــا مراجعــه حضــوری بــه حــوزه نظــارت و‬ ‫بازرســی ســازمان صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫در مرکــز اســتان و ادارات صنعــت ‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت در شهرســتانها اعــام نماینــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کارتاج قلــی‬ ‫فرهنگ دوســت نســبت بــه غــرس یــک میلیــون‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار اصلــه نهــال اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫ســالجاری اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان بــا غــرس بیــش از یــک میلیــون اصلــه‬ ‫نهــال منجملــه ســه گونــه اتریپلکــس‪ ،‬قــره داغ‬ ‫و دانــه برنجــی کــه در نهالســتان های منابــع‬ ‫طبیعــی گنبــدکاووس‪ ،‬اق قــا و مــراوه تپه تولید‬ ‫و امــاده مــی شــودند اســتفاده کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی نســبت بــه نحــوه انجــام بوتــه کاری افــزود‪ :‬بوتــه کاری ‪ ۹۵۰‬هکتــار از مراتــع اســتان بــا مشــارکت مجریــان طرح های‬ ‫مرتـع داری‪ ۴۰ ،‬شــرکت تعاونــی و یــک اتحادیــه مرتـع داران گلســتان انجام می شــود‪.‬‬ ‫وی از جملــه مزایایــی ایــن کار را پیشــگیری و مقابلــه بــا پدیــده ریزگردهــا‪ ،‬حفاظــت از منابــع خــاک و رطوبــت موجــود در‬ ‫ان و تولیــد علوفــه حیوانــات واقــع در مراتــع و ایجــاد اشــتغال از جملــه مزایــای غــرس نهــال در مناطــق بیابانــی نواحــی‬ ‫شــمالی گلســتان دانســت و گفــت‪ :‬اعتبــار صــورت گرفتــه بــرای اجــرای طرح هــای اصــاح و احیــای مراتــع اســتان در‬ ‫ســالجاری ‪ ۴۵‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تحــت تاثیــر بــودن مراتــع گلســتان نســبت بــه پدیــده شــوم بیابانــی شــدن گفــت ‪ :‬متاســفانه ‪ ۳۱۵‬هــزار‬ ‫هکتــار از مراتــع گلســتان تحــت تاثیــر پدیــده بیابــان زایی اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس گزارشــات اخیــر عبدالرحیــم لطفــی معــاون فنــی و ابخیــزداری اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری گلســتان‪،‬‬ ‫در ســالجاری ‪ ۱۴‬طــرح اصــاح و احیــای مراتــع در اســتان گلســتان اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت گلســتان دارای ‪ ۸۶۲‬هــزار و ‪ ۸۲۵‬هکتــار مرتــع مــی باشــد کــه ‪ ۳۰۱‬هــزار هکتــار ان درجــه یــک بــا‬ ‫ن مرتــع درجــه ســه بــا‬ ‫پوشــش گیاهــی غنــی‪ ۱۶۱ ،‬هــزار و ‪ ۸۲۵‬هکتــار درجــه ‪ ۲‬بــا پوشــش گیاهــی متوســط و بقیــه ا ‬ ‫پوشــش گیاهــی ضعیــف اســت کــه بیشــتر ایــن عرصه هــا در نــوار شــمالی و شــرق اســتان واقــع بــوده و مــورد اســتفاده‬ ‫عشــایر و دامپــروران بومــی و کوچنــده خراســان شــمالی قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪276‬‬ ‫شیوع کرونا باوجود‬ ‫جوالن متکدیان‬ ‫افزایش شــمار باالی متکدیان و دوره گردها در ســطح‬ ‫معابــر و چهارراه هــای شــهردر شــرایطی کــه شــهر بــه‬ ‫حالــت نارنجــی و هشــدار قــراردارد و از ســوی دیگــر هــر‬ ‫روز شــاهد شــمار بــاالی از مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری‬ ‫هســتیم ایــن نیــز خــود در ایــن شــرایط تبدیــل بــه یــک‬ ‫معضــل و عاملــی بــرای تهدیــد ســامت ســاکنان شــهر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫هــر روز کــه از خــواب پــا شــده و بــرای رســیدن بــه‬ ‫محــل کار و یــا انجــام خریــد در معابــر شــهر حرکــت‬ ‫مــی کنیــم شــاهد حضــور دورگردهــا و متکدیانــی زن‬ ‫و مــرد از کــودک تــا ســالخورده در معابــر شــهری بویــژه‬ ‫ســر چهارراه هایــی کــه چــراغ راهنمایــی و رانندگــی دارد‬ ‫در حــال تــردد و امرامعــاش هســتند تــا جایــی کــه ایــن‬ ‫امــر موجــب ایجــاد نگرانــی بیــن شــهروندان و احتمــال‬ ‫انتقــال و شــیوع بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬از طریــق ایــن نــوع‬ ‫افــراد شــده اســت‪.‬‬ ‫متکدیانــی کــه غالبــا بــا لباس هــای منــدرس و کثیــف‬ ‫هنــگام توقــف خودروهــا پشــت چــراغ قرمــز بــا زدن‬ ‫بــر شیشــه اتومبیــل و یــا نزدیــک شــدن بــه عابــران و‬ ‫تحریــک احساســات ‪ ،‬از انــان بــه بهانه هــای مختلــف‬ ‫ماننــد “خــرج خــرد و خــوراک‪ ،‬کرایــه رفــت و امــد و یــا‬ ‫درمــان فرزنــد” وجهــی مطالبــه می کننــد‪.‬‬ ‫کاســبی کــه بــا ســو اســتفاده از روان احساســی مــردم‬ ‫شــکل گرفتــه و هــر روز نیــز در ایــن شــرایط ســخت بــر‬ ‫تعدادشــان افــزوده می شــود‪.‬‬ ‫بــی توجهــی مدیــران شــهری نســبت بــه موضــوع در‬ ‫حالــی اســت کــه بــرای کنتــرل شــیوع ایــن ویــروس‬ ‫هــر روز دســتورالعمل هــای جدیــدی صــادر مــی شــود‬ ‫تــا مانــع از انتقــال وســیع ان شــد ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه اخریــن وضعیــت بــه طــور مثال اســتان گلســتان که‬ ‫هنــوز برخــاف کشــور بــه طــور جــدی وارد فــاز ســوم‬ ‫کرونــا نشــده کــه در روزهــای اخیــر بــا اعــام شــرایط‬ ‫جدیــد کرونــا شــاهد ‪ 10‬درصــدی امــار مــرگ میــر در‬ ‫کشــور هســتیم ‪.‬‬ ‫شــهرداریکی از شــهرها در ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬بــر‬ ‫اســاس اعــام ســتاد شهرســتانی مبــارزه بــا کوویــد‪،19-‬‬ ‫جمــع اوری و نگهــداری تجمعــی متکدیــان در شــرایط‬ ‫فعلــی شــیوع کرونــا‪ ،‬در مرکــز خدمــات اجتماعی امکان‬ ‫پذیــر نمــی باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبــق اخریــن نشســت ســاماندهی‬ ‫متکدیــان در فرمانــداری‪ ،‬مســوولیت جمــع اوری و‬ ‫انتقــال متکدیــان بــه مرکــز خدمــات اجتماعــی بــا‬ ‫شــهرداری اســت و دانشــگاه علــوم پزشــکی در تامیــن‬ ‫غــذا‪ ،‬بهزیســتی و کمیتــه امــداد هــم در تامیــن ســایر‬ ‫ملزومــات مشــارکت دارنــد‪.‬‬ ‫معاون خدمات شــهری شــهرداری گنبدکاووس نیز در‬ ‫ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬بــه جهــت شــیوع کرونــا و‬ ‫احتمال انتقال بیماری توســط متکدیان فعال ًدســتوری‬ ‫در جمــع اوری و انتقــال ایــن نــوع افــراد بــه مراکــز‬ ‫نگهــداری در دســت نداریــم چــرا کــه بــرای جلوگیــری از‬ ‫انتقــال بیمــاری کوویــد ‪ ،۱۹‬ایــن افــراد قبــل از اســکان در‬ ‫اردوگاه بایــد ‪ ۱۴‬روز قرنطینــه شــوند‪.‬‬ ‫هوشــنگ ابراهیــم بیگــی علــت را در پیــش بینــی‬ ‫نشــدن مکانــی جهــت انجــام قرنطینــه ‪ ۱۴‬روزه ایــن نــوع‬ ‫افــراد در مرکــز خدمــات اجتماعــی ذکــر کــرد و افــزود‪ :‬بــا‬ ‫عــزم جــدی و تصمیم گیــری مدیــران مربوطــه در تامیــن‬ ‫غــذا و نحــوه قرنطینــه‪ ،‬مشــکلی بــرای جمــع اوری و‬ ‫تحویــل متکدیــان بــه ایــن مرکــز وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫در همین راســتا‪ ،‬معاون سیاســی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی‬ ‫فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس نیــز با اشــاره بــه تهدیدامیز‬ ‫بــودن حضــور کارتــن خواب هــا و دورگردهــا بــر ســامت‬ ‫عمومــی و نازیبــا ســاختن منظــر شــهری گفــت‪ :‬بعــد از‬ ‫اتمــام مــوج دوم ویــروس کرونــا‪ ،‬فرمانــداری بــا تاکیــد‬ ‫بــر فعالیــت مجــدد مرکــز نگهــداری متکدیــان بــا نظــارت‬ ‫مســووالن بهداشــتی و کوتــاه مــدت بــودن حضــور و‬ ‫ســاماندهی انــان توســط ســازمان های حمایتــی و یــا‬ ‫اعــزام بــه شــهرهای خودشــان در کمتریــن زمــان کــرد‪.‬‬ ‫فرزانــه جعفــری در ایــن خصــوص افــزود‪ :‬شــهرداری‬ ‫بحــث هزینه هــای نگهــداری‪ ،‬تغذیــه و گرمایــش‬ ‫متکدیــان را بــرای راه انــدازی ایــن مرکــز مطــرح کــرد کــه‬ ‫انتظــار داریــم بــا همــکاری ســایر دســتگاه های مرتبــط از‬ ‫جملــه مرکــز بهداشــت بــرای ایجــاد فضــای قرنطینـه ای‪،‬‬ ‫هرچــه ســریعتر زمینــه الزم جهــت جمــع اوری و‬ ‫ســاماندهی ایــن گونــه افــراد را فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬عامــل اصلــی در افزایــش تعــداد ایــن نــوع افــراد‬ ‫کمــک هــای دلســوزانه مــردم کــه از روی احساســات و‬ ‫عواطــف بــوده خوانــد و تــا زمانــی کــه ایــن نــوع همراهــی‬ ‫توســط مــردم وجــود داشــته باشــد بایــد شــاهد افزایــش‬ ‫روزافــزون ایــن نــوع افــراد بــه لحــاظ درامــد خوبــی کــه‬ ‫داردبــه صــورت شــیفتی در چهــار راه هــای اصلی و فرعی‬ ‫ســطح شــهر جــوالن مــی دهنــد باشــیم کمــک نکننــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن تنهــا راه مقابلــه بــا این مشــکل عدم همراهی‬ ‫انــان توســط مــردم اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫در وضعیت‬ ‫بحرانی‬ ‫رکورد شکسته شد‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬اذر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی اعــام کــرد‪ :‬ایــن اســتان بــا بســتری ‪ ۷۸‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬در شــبانه روز گذشــته‪ ،‬بیشــترین امــار بستری شــدگان در یــک روز از ابتــدای شــیوع ایــن ویــروس را ثبــت‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫وی بیشــترین مــوارد جدیــد ابتــای بــه ایــن بیمــاری را خانوادگــی دانســت و بــا گالیــه از رعایــت نکــردن پروتــکل‬ ‫هــای بهداشــتی‪ ،‬گفــت‪ :‬برگــزاری اییــن هــای عروســی‪ ،‬مهمانــی هــای خانوادگــی و عــدم رعایــت فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعــی از دالیــل افزایــش ابتــا بــه ایــن بیمــاری در اســتان اســت‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫شماره ‪276‬‬ ‫سالمت‬ ‫نوزاد عجول الکچری‬ ‫‪ 99/9/9‬شد‬ ‫رئیــس اورژانــس ‪ ۱۱۵‬گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫مــادر بــاردار گمیشــانی‪ ،‬نــوزاد پســر خــود‬ ‫را در امبوالنــس بــه دنیــا اورد‪.‬‬ ‫زمستان پیش رو است‪ ،‬در نظارت ها غافل نشوید‬ ‫‪ 52.7‬بیماران باالی ‪ 55‬سال‬ ‫سن دارند‬ ‫دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان در ایــن‬ ‫خصــوص گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‪ ،‬بــا رونــد افزایشــی‬ ‫و رو بــه جلــوی امــار ابتــا بــه کوویــد ‪۱۹‬در گلســتان‬ ‫مواجــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫دکتــر محمــد جــواد مقســمی بــا اعــام مطلــب‬ ‫فــوق گفت‪:‬پرســنل پایــگاه فوریت هــای پزشــکی‬ ‫گمیشــان‪ ،‬ســاعت ‪ ۶:۱۱‬صبــح روز (‪ ۹‬اذرمــاه)‬ ‫بــرای امدادرســانی بــه مــادر بــاردار‪ ۲۸‬ســاله‪،‬‬ ‫اهــل بخــش گمیــش تپــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن دکتــر عبدالرضــا‬ ‫فاضــل شــهرهای قرمــز و الــوده اســتان را بــه ترتیــب‬ ‫شهرســتان هــای گــرگان‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬اق قــا وکاللــه‬ ‫خوانــد و گفــت‪ :‬شهرســتان رامیــان نیــز در وضعیــت‬ ‫زرد و ســایر شــهرهای در وضعیــت هشــدار یــا‬ ‫نارنجــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫پــس از انجــام اقدامــات درمانــی پیش بیمارســتانی‬ ‫بــه ایــن مــادر بــاردار در مســیر انتقــال بــه مرکــز‬ ‫درمانــی بــه علــت درد و فــرا رســیدن زمــان زایمــان‪،‬‬ ‫نــوزاد خــود را در امبوالنــس اورژانــس بــه دنیــا اورد‪.‬‬ ‫وی گفــت در حــال حاضــر افــراد بســتری در‬ ‫بیمارســتان هــا و مراکــز درمانــی اســتان ‪ 574‬نفرمــی‬ ‫باشــد‪ ،‬کــه از ایــن تعــداد‪ ،‬در بخــش مراقبــت هــای‬ ‫ویــژه ‪ 109‬بیمــار و ‪ 58‬بیمــار دیگــر نیــز بــه دســتگاه‬ ‫ونتیالتــور متصــل انــد‪.‬‬ ‫نــوزاد و مــادرش در ســامت کامــل به بیمارســتان‬ ‫امــام خمینــی(ره) بندرترکمن منتقل شــدند‪.‬‬ ‫علیرغــم اینکــه تعــداد زیــادی از والدیــن عالقمنــد‬ ‫بودنــد کــه نوزادشــان در تاریــخ ‪ ۹۹/۹/۹‬متولــد‬ ‫شــود‪ ،‬امــا ایــن نــوزاد عجــول بــرای ایــن تاریــخ‬ ‫لحظــه شــماری مــی کــرد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ :‬یونــس قازلــی و رســول ایرانپــور‬ ‫‪ ۲‬تکنســین حاضــر در امبوالنــس ‪ ۱۱۵‬بودنــد کــه‬ ‫بــه ایــن مــادر و نــوزادش کمــک کردند‪/.‬وبــدا‬ ‫‪HIV‬هنوز تمام نشده‬ ‫معــاون بهداشــتی درمــان دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬از ســال ‪ ۱۹۸۸‬اول‬ ‫دســامبر (برابــر ‪ ۱۰‬اذر) روز جهانــی ایــدز‬ ‫نامگــذاری شــده اســت و هــر ســاله بــرای ایــن‬ ‫روز‪ ،‬شــعار خاصــی نیــز در نظــر گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫هــدف عمــده از ایــن کار ایــن اســت کــه بــه‬ ‫عمــوم مــردم یــاداوری شــود کــه ‪ HIV‬از بیــن‬ ‫نرفته اســت و هنــوز کارهــای زیــادی اســت کــه‬ ‫بایــد انجــام شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ناهیــد جعفــری‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬اچ ای وی در واقــع یــک بیمــاری‬ ‫عفونــی کــه عامــل مولــد ان ویروســی اســت‬ ‫کــه فقــط در خــون و ترشــحات بــدن فــرد مبتــا‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفت‪:‬اگــر فــرد دارو دریافــت کنــد‬ ‫تعــداد ویــروس در خــون فــرد انقــدر کــم مــی‬ ‫شــود کــه دیگــر قابــل انتقــال بــه دیگــران نیســت‬ ‫و ســامت خــود بیمــار هــم تضمیــن مــی شــود و‬ ‫اگــر فــرد بــه صــورت منظــم دارو مصــرف کنــد ‪،‬‬ ‫طــول عمــر نرمــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫جعفــری افــزود‪?:‬در حــال حاضــر‪ ۳۸ ،‬میلیــون‬ ‫نفــر در جهــان بــا اچ ای وی زندگــی مــی کننــد‬ ‫وی راههای انتقال اچ ای وی را شامل‬ ‫‪ -1‬خــون و فراوردهــای خونــی ‪ :‬ســرنگ مشــترک‬ ‫هنــگام تزریق–اســتفاده از وســایل غیــر اســتریل در‬ ‫خالکوبی–حجامت–ســوراخ کــردن گوش‪-‬واســتفاده‬ ‫مشــترک از وســایل اصــاح تیــز و برنــده و‪...‬‬ ‫‪ -2‬تماسهای جنسی‬ ‫‪ -3‬مــادر بــه کودک(زمــان بــارداری‪ ،‬زایمــان‪،‬‬ ‫شــیر دهــی) خوانــد‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه گفــت ‪:‬مراکــز مشــاوره‬ ‫بیماریهــای رفتــاری در کلیــه شهرســتانهای اســتان‬ ‫زیــر نظــر مراکــز بهداشــت وجــود دارنــد کــه قابلیــت‬ ‫انجــام خدمــات اموزشــی‪ ،‬مشــاوره‪ ،‬انجــام ازمایــش‬ ‫داوطلبانــه ‪ ،‬پیشــگیری‪ ،‬مراقبــت و درمــان مبتالیــان‬ ‫بــه ایــدز و خانــواده هــای انهــا و امــوزش ‪ ،‬مشــاوره‬ ‫و ازمایــش داوطلبانــه بــرای گروههــای در معــرض‬ ‫خطــر بصــورت رایــگان و محرمانــه را دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بهتریــن راه بــرای افــرادی کــه رفتــار‬ ‫پــر خطــر دارنــد ‪،‬ایــن اســت کــه تحــت مشــاوره‬ ‫توســط افــراد متخصــص ایــن کار قــرار گیرنــد و‬ ‫در صورتــی کــه الزم باشــد تحــت ازمایــش نیــز‬ ‫قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫گزارش کرونا‬ ‫وزیــر بهداشــت بــا تاکیــد بــر لــزوم توســعه‬ ‫مراکــز ســرپایی در کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر توســعه‬ ‫خدمــات ســرپایی را نداشــته باشــیم‪ ،‬حتمــا بــار‬ ‫ان در بیمارســتان هــا دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار دکتــر ســعید‬ ‫نمکــی‪ ،‬در ششــمین اجــاس مجــازی روســای‬ ‫دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی سراســر کشــور‪،‬‬ ‫ضمــن عــرض تســلیت بــه مناســبت شــهادت‬ ‫دکتــر فخــری زاده و قدردانــی از زحمــات شــبانه‬ ‫روزی مجموعــه دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی‬ ‫کشــور در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا و کاهــش‬ ‫ابتــا و مــرگ و میــر ناشــی از ان در روزهــای‬ ‫اخیــر‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا همــت و پشــتکار شــما‪،‬‬ ‫توانســتیم بازهــم منحنــی ابتــا و مــرگ کرونــا را‬ ‫بــه ســمت پاییــن فــرود اوریــم‪ .‬بارهــا گفتــه ام‬ ‫کــه هــر میلــی متــری از ایــن منحنــی هــا کــه بــه‬ ‫ســمت پاییــن خــم مــی شــوند‪ ،‬پشــت عزیــزان‬ ‫بردبــار مــا در مراکــز بهداشــتی درمانــی بــه‬ ‫شــدت خمیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خطــاب بــه روســای دانشــگاه هــای علــوم‬ ‫پزشــکی‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬مــن شــاهد تــاش شــبانه‬ ‫ روزی شــما عزیــزان در ایــام بــودم‪ ،‬طوفــان‬ ‫ســهمگینی بــود و خوشــبختانه بــا اطالعاتــی کــه‬ ‫از شــما مــی گیــرم‪ ،‬خوشــبختانه در اکثــر اســتان ‬ ‫هــا داریــم بــه تعــادل جدیــد برمــی گردیــم‪.‬‬ ‫دیــروز هــم از مــردم خواســتم ایــن کاهــش‬ ‫مــرگ و میرهــا را بــه حســاب بهتــر شــدن اوضــاع‬ ‫و عــادی انــگاری نگذارنــد و بــه تلــه قدیمــی کــه‬ ‫تصــور کننــد شــرایط بهتــر شــده و بایــد عــادی‬ ‫انــگاری صــورت گیــرد‪ ،‬نیفتنــد و مــا را از اجــرای‬ ‫دقیــق پروتــکل هــا دور نکننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر توانســتیم تعــداد مــرگ و میــر‬ ‫و مــوارد بســتری را کاهــش دهیــم‪ ،‬فقــط در‬ ‫ســایه رعایــت دقیــق پروتــکل هــا و زحمــات کادر‬ ‫بهداشــت و درمــان کشــور بــود‪.‬‬ ‫دکتــر نمکــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬خوشــبختانه‬ ‫علیرغــم پیــش بینــی هــای ســازمان هــا و‬ ‫موسســات علمــی جهانــی کــه در ایــن مــاه و‬ ‫مــاه اینــده مــرگ هــای بــاالی ‪ ۸۰۰‬تــا ‪۱۰۰۰‬‬ ‫نفــر را بــرای مــا پیــش بینــی کــرده بودنــد و‬ ‫ایــن پیـش بینــی در مــورد امریــکا و کشــورهای‬ ‫اروپایــی درســت از اب درامــد‪ ،‬امــا ایــن پیــش‬ ‫ بینــی هــا بــه دلیــل مداخــات بــه موقــع در‬ ‫کشــور مــا در حــال عکــس شــدن اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــا اثــرات اعمــال محدودی ـ ‬ ‫ت‬ ‫هــا و طــرح جدیــد کــه مزیــن بــه نــام شــهید‬ ‫حــاج قاســم ســلیمانی اســت را در هفتـه هــای‬ ‫اتــی خواهیــم دیــد‪ .‬ایــن کاهــش هــا اثراتــی‬ ‫اســت کــه از قبــل همــکاران مــا در دانشــگاه ‬ ‫هــا و بیمارســتان هــا اجــرا کردنــد و همچنیــن‬ ‫اثــرات ســایر محدودیــت هایــی اســت کــه در‬ ‫اســتان هــای کشــور اعمــال شــد‪.‬‬ ‫ه محــور شــهید‬ ‫وی بــا اشــاره بــه طــرح محلــ ‬ ‫حــاج قاســم ســلیمانی‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬ایــن طــرح‬ ‫بــا همــکاری هــال احمــر‪ ،‬بســیج و ســازمان ‬ ‫هــای مــردم نهــاد‪ ،‬بــا توصیــه مقــام معظــم‬ ‫رهبــری اغــاز شــد‪ .‬البتــه یــن طــرح گرچــه قبــا‬ ‫ابــاغ شــده‪ ،‬درعیــن بــه محورهایــی اشــاره می‬ ‫کنــم‪ .‬یکــی از ایــن محورهــای بســیار مهــم‪،‬‬ ‫محــور امــوزش اســت‪ .‬مــا اگــر نتوانیــم اموزش‬ ‫همگانــی را در راســتای رعایــت پروتــکل هــا و‬ ‫انچــه کــه مــا بــه عنــوان اصلــی تریــن مــوارد‬ ‫تاثیــر گــذار در مهــار بیمــاری از ان اســم مــی‬ ‫ بریــم‪ ،‬بــه خوبــی اجــرا کنیــم‪ ،‬موفــق نخواهیــم‬ ‫بــود‪ .‬درخواســت بنــده ایــن اســت تــا بــا تکیــه‬ ‫بــر طــرح هــر خانــه یــک پایــگاه ســامت و‬ ‫تکمیــل تعــداد ســفیران ســامت در ایــن‬ ‫طــرح‪ ،‬امــوزش هــا را بــا شــیوه هــای مختلــف‬ ‫بــه خانــواده هــا منتقــل کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حیطــه امــوزش ســازمان صــدا و‬ ‫ســیما در ایــن مــدت بــه خوبــی در کنــار مــا بــود‬ ‫و از روســای دانشــگاه هــا هــم مــی خواهــم از‬ ‫ظرفیــت صــدا و ســیمای اســتانی اســتفاده کننــد‬ ‫و کمیتــه مخصوصــی بــرای امــوزش تعییــن کننــد‬ ‫تــا بتوانیــم ســقف اگاهــی مــردم را نســبت بــه‬ ‫ابعــاد مختلــف بیمــاری افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫تاکید بر لزوم نظارت مستمر بر اجرای‬ ‫ل های ضدکرونا‬ ‫پروتک ‬ ‫وزیــر بهداشــت بــا تاکیــد بــر لــزوم نظــارت‬ ‫مســتمر بــر اجــرای پروتــکل هــای ضدکرونــا‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن مرحلــه بــا هیچکــس‬ ‫مماشــات نکنیــد‪ .‬مــا یــک پیــک زمســتانه ای‬ ‫را ماننــد تمــام جهــان پیــش روی خــود داریــم‪.‬‬ ‫ن هــای جنوبــی االن هــوا معتــدل تــر‬ ‫در اســتا ‬ ‫اســت ولــی بــا پیــش روی بــه ســمت ســرما‬ ‫مــردم بــه داخــل خانــه هــا رفتــه و درب هــا و‬ ‫پنجــره هــا را مــی بندنــد و شــیوع بیمــاری بــاال‬ ‫مــی رود‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬بــر اســاس اعــام رنــگ هــر‬ ‫منطقــه شــامل قرمــز‪ ،‬زرد و نارنجــی منطبــق بــر‬ ‫دســتورالعمل هــا‪ ،‬پروتــکل هــا را بیشــتر رعایــت‬ ‫کننــد و نظــارت را افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت ادامــه داد‪ :‬از ســازمان هــال‬ ‫ احمــر خواســتیم کنــار دانشــگا ه هــای علــوم‬ ‫پزشــکی باشــند تــا بــه اتفــاق بــر اجــرای پروتــکل ‬ ‫هــا نظــارت کنیــد و فیدبــک ان را بــه اســتانداران‬ ‫و فرمانــداران ارائــه دهیــد‪.‬‬ ‫لزوم توسعه مراکز سرپایی‬ ‫دکتــر نمکــی ادامــه داد‪ :‬توســعه مراکــز‬ ‫ســرپایی از تقاضاهایــی اســت کــه از شــما‬ ‫عزیــزان دارم‪ ،‬بایــد بــه مراکــز ‪ ۱۶‬و ‪ ۲۴‬ســاعته‬ ‫پرداختــه شــود؛ بــه خصــوص در حاشــیه‬ ‫شــهرها؛ ایــن طــرح بایــد در حاشــیه شــهرها‬ ‫کــه فضاهــای کوچکــی بــرای زندگــی دارنــد و‬ ‫در ایــن فضاهــای کوچــک افــراد زیــادی کنــار‬ ‫هــم هســتند و ایــن افــراد در زیــر پوســت‬ ‫شــهر در تــردد هســتند‪ ،‬بیشــتر جــدی گرفتــه‬ ‫شــود‪ .‬در ایــن مناطــق از تمــام ظرفیــت هــا‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ ،‬امــا از حاشــیه شــهرها بــرای‬ ‫ارائــه خدمــات ســرپایی غافــل نشــوید‪ .‬اگــر‬ ‫توســعه خدمــات ســرپایی را نداشــته باشــیم‪،‬‬ ‫حتمــا بــار ان بــا تاخیــر و مشــکالت بیشــتر در‬ ‫ی شــود‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬بــر‬ ‫بیمارســتان هــا دیــده مـ ‬ ‫اســاس ظرفیــت مناســب بــرای جمعیــت بیــن‬ ‫‪ ۵۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر‪ ،‬حتمــا بایــد بــه فکــر‬ ‫مراکــز ســرپایی باشــیم‪.‬‬ ‫مراکز کووید‪ ۱۹‬و غیر کووید باید جدا باشد‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬برخــی دوســتان مراکــز جامــع‬ ‫ســامت یــا پایــگاه هــای ســامت را دو منظوره‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬یعنــی راهــی بــرای ورود‬ ‫مبتالیــان کرونــا و راهــی بــرای ورود بیمــاران‬ ‫عــادی در نظــر مــی گیرنــد کــه ایــن راه از نظــر‬ ‫بنــده عالمانـه نیســت‪ .‬مســلما بیمــار کوویــد و‬ ‫غیــر کوویــد حتــی بــا راه ورود جداگانــه باالخــره‬ ‫ی کننــد‪ .‬پــس مراکــز‬ ‫جایــی باهــم برخــورد مــ ‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬و غیــر کوویــد بایــد جــدا باشــد‪.‬‬ ‫دکتــر نمکــی در ادامــه ایــن اجــاس مجــازی‪،‬‬ ‫ت هــای تشــخیصی کرونــا‪،‬‬ ‫درخصــوص تســ ‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬خوشــبختانه تس ـت هــای ســریع‬ ‫بــرای دانشــگا ه هــای علــوم پزشــکی ارســال‬ ‫مــی شــود‪ ،‬امــا برخــی دانشــگاه ها بــه اشــتباه‬ ‫فکــر مــی کننــد بــا داشــتن تســت هــای ســریع‬ ‫بایــد تســت ‪ PCR‬را کنــار بگذارنــد‪ .‬مــا وقتــی‬ ‫از ظرفیــت ‪ 100‬هــزار تســت در روز صحبــت‬ ‫مــی کنیــم‪ ،‬بــرای تســت های ســریع و ‪PCR‬‬ ‫همزمــان را در نظــر مــی گیریــم ؛ بایــد ‪40‬‬ ‫هــزار تســت ‪ PCR‬روزانــه انجــام شــود و بیــن‬ ‫‪۶۰‬هــزار تــا ‪ ۸۰‬هــزار مــورد هــم تســت ســریع‬ ‫انجــام دهیــم‪ .‬در بیمارســتان مطلقــا کســی‬ ‫حــق نــدارد از تســت ســریع اســتفاده کنــد و‬ ‫بایــد حتمــا از تســت ‪ PCR‬اســتفاده شــود و در‬ ‫پایــگا ه هــای ســامت و مراکــز ســرپایی بایــد‬ ‫از تســت ســریع اســتفاده شــود و تکلیــف فــرد‬ ‫ظــرف ‪ 20‬دقیقــه مشــخص شــود تــا تمــاس ‬ ‫هــای نزدیــک بیمــار را شناســایی کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت قرنطینــه بیمــاران‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در حــوزه قرنطینــه دســتگاه ‬ ‫هــای مختلفــی ماننــد عزیــران گردشــگری و‬ ‫میــراث فرهنگــی همــکاری داشــتند و مراکــزی‬ ‫شناســایی شــدند‪ ،‬امــا خواهــش مــا از روســای‬ ‫دانشــگاهی ایــن اســت کــه تخمیــن بزننــد و‬ ‫اعــام کننــد چنــد درصــد بیمــاران امــکان‬ ‫قرنطینــه خانگــی دارنــد و چنــد درصــد ایــن‬ ‫امــکان را ندارنــد‪ ،‬مــا نبایــد بــه کارگــر فصلــی‬ ‫و فــردی کــه در فضــای بســیار کوچــک بــا‬ ‫حمعیــت بــاال زندگــی مــی کنــد‪ ،‬اصــرار بــه‬ ‫قرنطینــه خانگــی کنیــم‪ .‬لــذا‪ ،‬فضــای قرنطینــه‬ ‫بــا اســتفاده از ظرفیــت هتــل هــا‪ ،‬ورزشــگاه‬ ‫هــا و مهمانســراهای دولتــی و ســایر مراکــز‪،‬‬ ‫ی شــود تــا مــوارد مــورد نظــر مــردم‬ ‫تامیــن م ـ ‬ ‫هــم فراهــم شــود‪ .‬البتــه دانشــگاه هــا بایــد‬ ‫ســریع تــر اعــام کننــد کــه بــرای هــر کــدام‬ ‫از اســتان هــا چنــد تخــت بــرای مراقبــت نیــاز‬ ‫دارنــد تــا بــه نســبت تعــداد تخــت هــا‪ ،‬تیــم‬ ‫پزشــکی و پرســتاری بــرای مراقبــت از بیمــاران‬ ‫در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت درخصــوص داروهــای مــورد‬ ‫نیــاز بــرای درمــان بیمــاران کوویــد ‪ ،19‬نیــز‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬قــرار شــد داروهایــی کــه بــرای‬ ‫درمــان ســرپایی نیــاز اســت را حتمــا تامیــن‬ ‫کنیــم‪ .‬هــر اســتان بایــد یــک متولــی بــرای‬ ‫پشــتیبانی دارو‪ ،‬تجهیــزات پزشــکی و قرنطینــه‪،‬‬ ‫در نظــر گیــرد و ان را بــه دکتــر کولیونــد و دکتــر‬ ‫شــانه ســاز انتقــال دهنــد‪ .‬لــوازم حفاظــت فــردی‬ ‫بایــد بــه شــکل مناســب فراهــم شــود تــا الودگــی‬ ‫جدیــد نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫دکتــر نمکــی در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬تردیــد‬ ‫نــدارم در پایــان ایــن طــرح دســتاورد بســیار‬ ‫خوبــی خواهیــم داشــت‪ ،‬مــا ایســتادیم تــا‬ ‫بازهــم بــه مــرگ هــای دو رقمــی و تــک رقمــی‬ ‫کرونــا بازگردیــم و بــا همــت شــما و حمایــت‬ ‫مقامــات ارشــد نظــام‪ ،‬ایــن هــدف بــزرگ‬ ‫محقــق مــی شــود‪/.‬وبدا‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه‬ ‫طــی ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته شــاهد فــوت و از‬ ‫دســت دادن ‪13‬شــهروند براثــر درگیــری بــا‬ ‫کرونــا در اســتان هســتیم‪.‬‬ ‫فاضــل ضمــن اشــاره بــه ســن مبتالیــان گفــت‪:‬‬ ‫‪6.6‬درصــد زیــر ‪ 15‬ســال ‪40.7‬درصــد ‪15‬تــا‪ 55‬ســال‬ ‫و ‪ 52.7‬درصــد بــاالی ‪ 55‬ســال دارنــد ‪.‬‬ ‫وی از مــردم خواســت تــا بــا رعایــت کامــل پروتکل‬ ‫هــای بهداشــتی‪ ،‬اســتفاده از ماســک‪ ،‬حفــظ‬ ‫فاصلــه اجتماعــی و ممانعــت از برگــزاری هــر نــوع‬ ‫مراســم هــای دســته جمعــی منجملــه عروســی‪،‬‬ ‫ضمــن حراســت از خــود و خانــواده شــان‪ ،‬از کادر‬ ‫بهداشــت و درمــان نیــز حمایــت کننــد‪.‬‬ ‫گلســتان از اواســط ابــان مــاه و بعــد از هفتــه‬ ‫وحــدت بــا عــدم توجــه شــهروندان نســبت بــه‬ ‫رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و اقــدام بــه‬ ‫برگــزاری مراســمات و دورهمــی هــا موجبــات‬ ‫ورود بــه پیــک ســوم کرونــا علــی الرغــم‬ ‫مقاومــت ســه ماهــه بــا وجــود اینکــه کل کشــور‬ ‫درگیــر مقابلــه و مبــارزه بــا ایــن ویــروس بودنــد‬ ‫متاســفانه باالخــره درگیــر ایــن بیمــاری شــد‪.‬‬ ‫گلستان در شرایط بحرانی‬ ‫خراسان شمالی قرمز‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی‬ ‫ار فــوت ‪ ۳۷۱‬و ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۳۲۱‬بیمــار جدیــد بیمــار در‬ ‫شــبانه روز گذشــته خبــر داد‪.‬‬ ‫دکتــر ســیما ســادات الری بــا اعــام ایــن خبــر افــزود‪:‬‬ ‫از روز گذشــته تابــه امــروز ‪ 10‬اذر ‪ ۱۳۹۹‬و بــر اســاس‬ ‫معیارهــای قطعــی تشــخیصی‪ ۱۳ ،‬هــزار و ‪ ۳۲۱‬بیمــار‬ ‫جدیــد مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬در کشــور شناســایی شــد کــه‬ ‫دو هــزار و ‪ ۲۷۷‬نفــر از انهــا بســتری شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه مجمــوع بیمــاران کوویــد‪ ۱۹‬در‬ ‫کشــور به ‪ ۹۶۲‬هزار و ‪ ۷۰‬نفر رســید‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه‬ ‫در طول ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪ ۳۷۱ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان‬ ‫خــود را از دســت دادنــد و مجمــوع جــان باختــگان ایــن‬ ‫بیمــاری بــه ‪ ۴۸‬هــزار و ‪ ۲۴۶‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت در ادامــه بــا بیــان ایــن کــه‬ ‫خوشــبختانه تــا کنــون ‪ ۶۶۸‬هــزار و ‪ ۱۵۱‬نفــر از بیمــاران‪،‬‬ ‫بهبــود یافتــه و یــا از بیمارســتانها ترخیــص شــده انــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ ۵۸۵۲ :‬نفــر از بیمــاران مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬در‬ ‫وضعیــت شــدید ایــن بیمــاری تحــت مراقبــت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬تــا کنــون‪ ۶‬میلیــون و ‪۱۲۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۴۸‬ازمایش تشــخیص کووید‪ ۱۹‬در کشــور‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکــه اســتانهای‬ ‫تهــران‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬قــم‪ ،‬اذربایجــان شــرقی‪ ،‬خراســان‬ ‫جنوبــی‪ ،‬ســمنان‪ ،‬قزویــن‪ ،‬لرســتان‪ ،‬اردبیــل‪ ،‬خوزســتان‪،‬‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬گیالن‪ ،‬بوشهر‪ ،‬زنجان‪،‬‬ ‫ایــام‪ ،‬خراســان رضــوی‪ ،‬مازندران‪ ،‬چهارمحــال و بختیاری‪،‬‬ ‫البــرز‪ ،‬اذربایجــان غربــی‪ ،‬مرکــزی‪ ،‬کرمــان‪ ،‬خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬همــدان‪ ،‬یــزد و کردســتان در وضعیــت قرمــز قــرار‬ ‫دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اســتانهای هرمزگان‪ ،‬فارس‪ ،‬گلســتان‬ ‫و سیســتان و بلوچســتان نیــز در وضعیــت نارنجــی و زرد‬ ‫قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫کافی است نام‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫را در گوگل جستجو کنید انچه به دنبال اش می گردید‬ ‫خواهید یافت‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید احتمال سرقت یا مفقود شدن تلفن همراه بیش از سایر ابزارهای الکترونیکی است؟ لذا‬ ‫هنگام ذخیره اطالعات شخصی خود در ان دقت بیشتری نمایید‪.‬‬ ‫«معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه» مشترک گرامی!‬ ‫ایا می دانید احتمال سرقت یا مفقود شدن تلفن همراه بیش از سایر ابزارهای الکترونیکی است؟ لذا‬ ‫هنگام ذخیره اطالعات شخصی خود در ان دقت بیشتری نمایید‪.‬‬ ‫«معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه»‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫مشترک‬ ‫گرامی!‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬اذر ‪1399‬‬ ‫هر تخلف رانندگی بستر یک سانحه است‪ ،‬پس خوب رانندگی کنیم ‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت چهاردهم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫در برخــی از کتــب و ســایتها و ســخنرانیها امــده اســت کــه گویــا‬ ‫حضــرت امــام خمینــی (ره) بــا ســرقفلی مخالفــت داشــته انــد‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه انتســاب ایــن ســخن بــه شــدت نادرســت‬ ‫اســت‪ .‬علــت نادرســتی هــم خلــط مفاهیــم حــق ســرقفلی بــا حــق‬ ‫کســب و پیشــه اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه اغلــب افــراد عــادی و کســبه‪ ،‬بعضــا کارشناســان و‬ ‫قضــات محتــرم ؛ حــق کســب و پیشــه را متــرادف بــا نــام ســرقفلی‬ ‫بــه کار مــی بندنــد‪ .‬و تمیــز و تفکیکــی بیــن ایــن دو مقولــه نمیدهند ‪.‬‬ ‫همیــن کاربــرد غلــط و نابجــا ‪ ،‬ســبب انتســاب نــاروا بــه حضــرت امــام‬ ‫خمینــی نیــز شــده اســت‪ .‬درحالیکــه حضــرت امــام (ره) بــه اســتناد‬ ‫فتاوایــی کــه متعاقبــا بــه عــرض خواهــد رســید ‪ ،‬صریحــا از توافــق و‬ ‫تراضــی مالــک و مســتاجر بــر میزان ســرقفلی حمایت فرمــوده و مورد‬ ‫احتــرام قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫ماجــرا از ایــن قــرار اســت ‪ :‬از زمانیکــه قانونگــذار درســال ‪ 1339‬و‬ ‫بعدا در ســال ‪ 1356‬پرداخت حق کســب و پیشــه را از ســوی مالک‬ ‫بــه مســتاجر وضــع کــرد‪ ،‬بــه ایــن علــت کــه منشــاء ایجــاد ایــن حــق ‪،‬‬ ‫غیرشــرعی و خــاف قانــون مدنــی بــوده‪ ،‬اجــرای ان نیــز در عمــل ‪،‬‬ ‫همــواره مــورد مناقشــه مالــک و مســتاجر بــوده اســت‪.‬‬ ‫بطوریکــه مالــک در یــک دوره اجــاره‪ ،‬مــی بایســت براســاس ایــن‬ ‫ـتدالل قانونگــذار کــه محــل کســب‪ ،‬بــا ابــرو و نــام اوازه و قــدرت‬ ‫اسـ‬ ‫ِ‬ ‫تجــاری مســتاجر حاصــل شــده‪ ،‬بایــد مبلغی مثال صد هــزار تومان به‬ ‫هنــگام تخلیــه‪ ،‬تحــت عنــوان حــق کســب و پیشــه در وجــه مســتاجر‬ ‫پرداخــت کنــد‪ .‬درحالیکــه فــی المثــل مالــک فقــط ده هزارتومــان در‬ ‫طــول مــدت اجــاره ‪ ،‬اجــاره بهــاء از مســتاجر دریافــت کــرده بــود‪!!.‬‬ ‫لــذا منطــق خــاف شــرع قانونگــذار وقــت موجــب شــد کــه کســبه ؛‬ ‫قانون حق کســب و پیشــه را دور بزنن و راهی برای تعدیل و فرار از‬ ‫ان بیابنــد‪ .‬لــذا بــا تمســک بــه فتــوای امــام (ره ) مبنــی بــر حــرام بودن‬ ‫چنیــن پولــی ‪ ،‬حــق جدیــدی بــه نــام حــق ســرقفلی تراضــی نمــوده و‬ ‫بــه مناقشــه خاتمــه دادند‪.‬‬ ‫دقیقــا حضــرت امــام خمینــی (ره) پرداخــت وجــه اخیــر الذکــر (حــق‬ ‫کســب و پیشــه) را کــه صرفــا ناشــی از الــزام قانونگــذار وقــت بــوده ‪،‬‬ ‫خــاف شــرع مقــرر فرمــود و نــه حــق ســرقفلی را کــه از طریق تراضی‬ ‫مالــک و مســتاجر حاصــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ذیــا عیــن فتــوای حضــرت امــام (ره ) اورده میشــود تــا فرمایــش‬ ‫معظــم لــه کــه همــان حــق کســب و پیشــه بــوده نه تنهــا در ماهیت‪،‬‬ ‫بلکــه بــه تصریــح و تنجیــز اشــکار گــردد ‪ .‬نقــل از صفحــه ‪ 651‬جلــد‬ ‫دوم تحریرالوســیله حضــرت امــام خمینی (ره) ‪:‬‏‏»اجــاره نمودن اعیان‬ ‫ب ‪‎‬‏حــدوث‬ ‫اســتیجاری ـ دکان باشــند یــا خانــه یــا غیــر ان هــا ـ موج ـ ‏‪‎‬‬ ‫حقــی بــرای مســتاجر در ان هــا نمــی شــود ‪.‬‬ ‫بــه طــوری کــه موجــر بعــد از تمــام شــدن اجــاره ‏‪‎ ،‎‬‏حــق بیــرون کــردن‬ ‫او را نداشــته باشــد‪ .‬و همچنیــن طوالنــی بــودن مــدت بقــای او و‬ ‫تجارتــش د ‏‪‎‬ر ‪‎‬‏محــل کســب ؛ یــا ابــرو و قــدرت تجارتــی او کــه موجــب‬ ‫توجــه مــردم بــه محــل کســب او شــوند‪ ،‬ـ‬ ‫‏‪‎ ‎‬‏هیــچ کــدام از ایــن امــور ـ موجــب پیــدا شــدن حقــی بــرای مســتاجر‬ ‫بــر ان اعیــان نمــی شــود‪ .‬پــس اگ ـ ‏‪‎‬ر ‪‎‬‏مــدت اجــاره تمــام شــود بــر او‬ ‫س‬ ‫واجــب اســت کــه محــل را تخلیــه و بــه صاحبــش تحویــل دهــد‪ .‬پـ ‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬‏اگــر در مــکان مذکــور بــا عــدم رضایــت مالــک باقــی بمانــد غاصــب و‬ ‫معصیــت کار اســت و اگ ـ ‪‎‬‏ر ‪‎‬‏تلــف شــود ـ ولــو بــه افــت اســمانی باشــد ـ‬ ‫ضمان مکان بر او می باشد‪.‬‬ ‫همــان طــور کـ ‏‪‎‬ه ‪‎‬‏اجــرت المثــل ایــن مــکان مادامــی کــه زیردســت او‬ ‫اســت و تســلیم مالک نکرده‪ ،‬بر او می باشــد»‪ .‬و در مســاله ‪2846‬‬ ‫رســاله توضیــح المســائل نیــز چنیــن فرمــوده انــد‪« :‬کســانیکه خانــه‬ ‫یــا دکان یــا غیــر انهــا را از صاحبانــش اجــاره میکننــد ‪.‬‬ ‫مــدت اجــاره کــه بســر رســید حــرام اســت بــدون اذن صاحــب محــل‬ ‫در انجــا اقامــت کنــد‪ .‬و بایــد محــل را فــورا بــا عــدم رضایــت صاحبــش‬ ‫تخلیــه کنــد‪ .‬و اگــر نکنــد غاصــب و ضامــن مثــل مــال االجــاره ان‬ ‫هســتند‪ .‬و بــرای انهــا بــه هیچوجــه حقــی شــرعا نیســت‪.‬‬ ‫چــه مــدت اجــاره انهــا کوتــاه باشــد یــا طوالنــی و چــه بــودن انهــا در‬ ‫مــدت اجــاره موجــب زیــادت ارزش محــل شــده باشــد و یــا نــه و چــه‬ ‫بیــرون رفتــن از محــل موجــب نقــص در تجارتشــان باشــد یــا نــه »‬ ‫چنانکــه مالحظــه میشــود حضــرت امــام در تحریــر الوســیله مــی‬ ‫فرماینــد‪ :‬اجــاره بــرای مســتاجر‪ ،‬ایجــاد حقــی نمیکنــد‪( .‬درحالیکــه‬ ‫قانونگــذار وقــت مقــرر نمــود کــه ایجــاد حــق کســب و پیشــه میکنــد‪).‬‬ ‫کــه بعــد از انقضــای مــدت اجــاره‪ ،‬تخلیــه خــود را موکــول بــه مطالبــه‬ ‫ان حــق کنــد و اضافــه مــی فرماینــد ‪{ :‬طوالنــی شــدن مــدت اجــاره}‬ ‫و یــا {ابــرو و قــدرت تجــاری مســتاجر}‪ ،‬ســبب ایجــاد حقــی بــر او‬ ‫نمیشــود‪ .‬درحالیکــه قانونگــذار در قانــون ‪ 1339‬و ‪1356‬برخــاف‬ ‫قانــون مدنــی و قواعــد فقهــی و بــر خــاف فتــوای امــام ره مقــرر نمــود‬ ‫کــه {ابــرو و نــام و اوازه و قــدرت و توانایــی مســتاجر }‪ ،‬ایجــاد حقــی‬ ‫میکنــد بــه نــام حــق کســب و پیشــه !‪ ،‬و اصــل را بــر اســتمرار مــدت‬ ‫اجــاره قــرارداد ‪.‬‬ ‫درحالیکــه امــام فرمــود ‪«:‬اصــل» در رعایــت مــدت اجــاره اســت و‬ ‫نــه اســتمرار ان‪ .‬و تکلیــف نمــود کــه مســتاجر پــس از پایــان مــدت‬ ‫اجــاره‪ ،‬مکلــف بــه تخلیــه اســت‪ .‬و بــه همیــن ســبب قانونگــذار وقت‬ ‫تراضــی مالــک و مســتاجر را در تعییــن مــدت اجــاره نادیــده گرفت ‪،‬‬ ‫و انقضــاء مــدت اجــاره را بــی اثــر نمــود‪.‬‬ ‫مضافــا قانونگــذار برخــاف فتــوای امــام (ره) بــه ایــن ســبب کــه‬ ‫محــل کســب‪ ،‬ناشــی از ابــرو و قــدرت تجارتــی وفعالیــت کســبی‬ ‫مســتاجر اســت مالــک را مجبــور بــه پرداخــت وجهــی تحــت عنــوان‬ ‫حــق کســب و پیشــه بــه مســتاجر نمــود‪ .‬اگرچــه در ظاهــر ‪ ،‬فــرض‬ ‫قانونگــذار در بــدو امــر‪ ،‬عاقالنــه و عادالنــه مینمــود‪.‬‬ ‫لیکــن ایجــاد ایــن حــق ‪ ،‬عمــا مستمســکی بــرای طوالنــی شــدن‬ ‫اجــاره بیــش از مــدت اجــاره و عــدم امــکان تخلیــه مــورد اجــاره‬ ‫و برتــری مــن غیــر حــق مســتاجر بــر مالــک گردیــد‪ .‬مضافــا ایــن‬ ‫حــق‪ ،‬فقــط در مــدت کوتــاه و محــدودی پــس از وضــع قانــون‬ ‫موضوعیــت داشــته اســت‪ .‬در مــدت زمانــی کــه قــدرت تجــاری‬ ‫مســتاجر اعــم از ســرمایه کار و حرفــه و فــن بــه مراتــب بیــش از‬ ‫قــدرت مالــک بــوده اســت‪.‬‬ ‫امــا بــه مــرور زمــان بعلــت افــزون شــدن تعــداد افــراد صاحــب فــن‬ ‫و حرفــه و زیــاد شــدن و ارزان شــدن ابــزار کار و تولیــد و گــران شــدن‬ ‫ملــک تعــادل قــدرت بــر هــم خــورد‪ .‬دیگــر مســتاجر نبــود کــه عامــل‬ ‫اصلــی کســب و کار بــود‪.‬‬ ‫لــذا فتــوای امــام در راســتای تامیــن عدالــت و عــدم اجحــاف‬ ‫مســتاجری کــه صاحــب قــدرت برتــر بــوده ( قــدرت ناشــی از داشــتن‬ ‫فــن و حرفــه و ابــزار کار و ســرمایه معامالتــی ) بــر مالکــی کــه مقهــور‬ ‫قدرت برتر بوده ( ناشــی از ارزش ناچیز ملک ) اســتوار بوده اســت‪.‬‬ ‫فتــوای حضــرت امــام خمینــی ره عــاوه بــر بــار شــرعی‪ ،‬قائــم بر «بناء‬ ‫عقــاء» نیــز بــوده اســت‪.‬‬ ‫زیــرا از اینکــه مســتاجری بــدون پرداخــت مبلــغ اولیــه ای بیــش از‬ ‫مــدت اجــاره در محــل کســب باقــی باشــد و بــه هنــگام تخلیــه بــه این‬ ‫دلیــل کــه محــل کســب را ابــرو و قــدرت او ایجــاد کــرده اســت‪ ،‬بــه‬ ‫میــزان چنــد برابــر اجــاره پرداختــی تحــت عنــوان حــق کســب و پیشــه‬ ‫مطالبــه کنــد‪ ،‬اساســا بــا عقالنیــت انطباقــی نــدارد‪ .‬بــه تدریــج کــه‬ ‫قــدرت مســتاجر کمرنــگ و قــدرت مالــک فزونــی گرفــت‪ .‬حــق کســب‬ ‫و پیشــه ‪ ،‬حتــی بــه دلیــل خــود قانونگــذار وقــت هم مشــروعیت خود‬ ‫را از دســت داد‪.‬‬ ‫فتــوای امــام (ره) موجــب شــد ‪ .‬ایــن فــرض غلطــی کــه ایجــاد محــل‬ ‫کســب بــر ابــرو و قــدرت تجــاری مســتاجر اســتوار اســت بــه مقولــه‬ ‫جدیــد دیگــری تبدیــل گــردد و بطریــق شــرعی حــل و فصــل شــود‪.‬‬ ‫وجــه شــرعی ایــن بــود کــه مســتاجر بــه هنــگام اجــاره بــا مالــک بر ســر‬ ‫میــزان ایــن حــق فرضــی‪ ،‬توافــق و تراضــی نمــود ‪ .‬مبلــغ ایــن توافــق‬ ‫نیــز عرفــا بــه نــام «حــق ســرقفلی» نامیــده شــد‪.‬‬ ‫حضــرت امــام خمینــی ره هرگــز بــا ســرقفلی کــه توافــق و تراضــی‬ ‫متعاملیــن بــوده‪ ،‬مخالفــت نکــرده اســت‪ .‬بلکــه بــا الــزام قانونگــذار‬ ‫وقــت مخالفــت کــرده اســت‪ .‬الزامــی کــه مالــک مســتضعف وقــت را‬ ‫مجبــور بــه پرداخــت وجهــی در حق مســتاجر قدرتمنــد ان روز میکرد‬ ‫کــه بایــد چنــد برابــر اجــاره ای کــه دریافــت کــرده بــه هنــگام تخلیــه‬ ‫بــه او بپــردازد ‪.‬‬ ‫زیــرا کــه قانونگــذار محــل کســب را ناشــی از نــام و اوازه و ابــرو و‬ ‫قــدرت تجــاری مســتاجر مقــرر کــرده بــود‪.‬‬ ‫موافقــت حضــرت امــام خمینــی (ره) بــا توافــق و تراضــی مالــک‬ ‫و مســتاجر بــر ســر ِ ســرقفلی در مســاله ‪ 8‬جلــد دوم صفحــه ‪652‬‬ ‫تحریــر الوســیله منجــزا بــه شــرح ذیــل تصریــح شــده اســت ‪:‬‬ ‫«مالــک حــق دارد هــر مقــداری را کــه بخواهــد بــه عنوان ســرقفلی از‬ ‫شــخص بگیــر ‏د‪ .‎‬تــا محــل را بــه او اجاره دهد‪ ،‬همان طور که مســتاجر‬ ‫حــق دارد کــه در اثنــای مــدت اجــاره‪ ،‬ا ‪‎‬‏ز ‪‎‬‏شــخص ثالــث ســرقفلی بگیرد‬ ‫تــا ان جــا را بــه او اجــاره دهــد‪ ،‬در صورتــی کــه مســتاجر حــق اجــار ‏‪‎‬ه‬ ‫‪‎‬‏دادن را داشــته باشــد»‪ .‬ادامه در شــماره ‪277‬‏ وهوالمســتعان‬ ‫اسان تر شدن برخی بروزرسانی ها با اندروید ‪12‬‬ ‫ممکــن اســت بــا انتشــار اندرویــد ‪ 12‬یــک پیشــرفت بــزرگ دیگــر در‬ ‫سیســتم عامــل را مشــاهده کنیــد‪ .‬بــه تازگــی شــرکت گــوگل پــروژه‬ ‫‪ Mainline‬را بــرای اصــاح دسترســی های موجــود سیســتم عامــل‬ ‫اندرویــد طراحــی کــرده اســت کــه باعــث دسترســی و بهبــود انتشــار بــه‬ ‫روزرســانی های عرضــه شــده بــرای سیســتم عامــل اندرویــد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان خبــر از‬ ‫کشــف و شناســایی ‪ 122‬کیلــو تریــاک در‬ ‫شهرســتان «گنبــدکاووس» داد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی خبــر از‬ ‫کشــف و شناســایی انبــار هــای احتــکار روغــن‬ ‫موتــور بــه ارزش ‪ 15‬میلیــارد ریــال در عملیــات‬ ‫ضربتــی پلیــس داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی و در بازرســی از مخفیــگاه متهمــان‪122 ،‬‬ ‫کیلــو تریــاک کــه بطــرز ماهرانــه ای جاســاز شــده بــود‪ ،‬کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن عملیــات ‪ 5‬متهــم دســتگیر و پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل داده شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس بــه‬ ‫نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســردار«علیرضا‬ ‫مظاهری»بااعــام جزئیــات ایــن خبــر بیــان‬ ‫داشــت‪:‬در پــی انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی‬ ‫پلیــس اگاهــی اســتان و اطــاع از وجــود ‪2‬‬ ‫انبــار نگهــداری غیــر مجــاز روغــن موتــور دریکــی‬ ‫از محلــه هــای حاشــیه ای شهرســتان بجنــورد‪،‬‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬مقابلــه بــا قاچاقچیــان مــواد مخــدر‪ ،‬مطالبــه احــاد‬ ‫مــردم بــوده لــذا نیــروی انتظامــی در ایــن راســتا بــا تمــام تــوان تــاش کــرده و اجــازه جــوالن‬ ‫دادن بــه ســوداگران مــرگ نخواهــد داد‪.‬‬ ‫اعمال‪۱۸۳‬فقره جریمه ترددشبانه‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا‬ ‫همــکاری کارشناســان ســازمان صمــت بــه‬ ‫محــل ایــن انبارهــا اعــزام شــدند ‪،‬افــزود‪ :‬بــا‬ ‫هماهنگــی مقــام قضائــی‪ ،‬کاراگاهــان در‬ ‫بازرســی از هــر ‪ 2‬انبــار تعــداد زیــادی روغــن‬ ‫موتــور و گیربکــس بــا برندهــای مختلــف کــه‬ ‫بــه صــورت غیــر مجــاز و بــدون ثبــت در ســامانه‬ ‫جامــع انبارهــا بودکشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار بجنــورد ارتبــاط بــا اعمــال جریمــه هــای صــورت گرفتــه در طــول مــدت‬ ‫اعمــال محدودیــت هــای صــورت گرفتــه کرونــا گفــت‪ :‬بــه علــت ترددهــای شــبانه‬ ‫ای کــه گاهــا ً بــا بــی توجهــی برخــی شــهروندان نســبت بــه رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی صــورت گرفتــه تــا کنــون ‪ ۱۸۳‬نفــر از راننــدگان متخلــف بــه نادیــده‬ ‫گرفتــن محدودیــت هــا متحمــل دریافــت جریمــه شــده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار‬ ‫غالمرضــا عــوض زاده در ارتابط‬ ‫بــا نــوع برخــورد صــورت گرفتــه‬ ‫بــا متخلفــان رانندگــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬برخــورد بــا متخلفــان‬ ‫کــه نســبت بــه محدودیــت‬ ‫هــای کرونایــی‪ ،‬بــی توجــه‬ ‫هســتند شــدت گرفتــه اســت‬ ‫و بــه صــورت جــدی بــا انــان‬ ‫برخــورد مــی شــود‪.‬‬ ‫مظاهــری بــا بیــان اینکــه کارشناســان ســازمان‬ ‫صمــت ارزش ایــن مقــدار روغــن موتــور و‬ ‫گیربکــس احتــکار شــده را ‪ 15‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــراورد کردنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن رابطــه ‪2‬‬ ‫نفــر دســتگیر کــه بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه ســازمان تعزیــرات‬ ‫حکومتــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان شــمالی‬ ‫بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا افــرادی کــه بــه قصــد‬ ‫ســودجویی اقــدام بــه احتــکار کاالهــای‬ ‫اساســی و مــورد نیــاز مــردم مــی کننــد‪ ،‬قطعــا‬ ‫بــا قــدرت برخــورد خواهــد شــد و از شــهروندان‬ ‫عزیــز نیــز انتظــار مــی رود در صــورت اطــاع از‬ ‫اینگونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب را از طریــق‬ ‫پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص اجــرای‬ ‫اعمــال محدودیــت هــای رفــت و امــد افــزود‪ :‬در طــرح جامــع مدیریــت هوشــمند‬ ‫محدودیــت هــای کرونایــی‪ ،‬خودروهــا در صــورت تــردد شــبانه در ســطح شــهر ‪۲‬‬ ‫میلیــون ریــال جریمــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫فرمانــدار بجنــورد در خصــوص تــردد خودروهــا از ســاعت ‪ ۲۱‬شــب بــه بعــد‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در محدودیــت هــای کرونایــی‪ ،‬تــردد شــبانه در شــهرهای قرمــز‬ ‫از ســاعت ‪ ۲۱‬تــا ‪ ۴‬صبــح ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫گردنه های خراسان‬ ‫شمالی لغزنده هستند‬ ‫وی در ارتبــاط بــا جریمــه خودروهــای غیــر بومــی عبــوری گفــت‪ :‬در طــول شــبانه‬ ‫روز گذشــته بــا عبــور‪ ۹۲‬دســتگاه خــودرو غیربومــی کــه قصــد ورود بــه بجنــورد را‬ ‫داشــتند‪ ،‬بازگردانــده شــده و راننــدگان ‪ ۱۰‬دســتگاه خــودرو نیزمشــمول دریافــت‬ ‫جریمــه ‪ ۱۰‬میلیــون ریالــی شــدند‪.‬‬ ‫عــوض زاده گفــت‪ :‬در طــرح جدیــد‪ ،‬نظــارت و بازرســی از بــازار هــم تشــدید شــده‬ ‫اســت و البتــه شــاهد همراهــی خــوب کســبه و بازاریــان بــوده ایــم‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه اســتان گفــت‪ :‬گردنــه‬ ‫هــای «اســدلی‪ ،‬امیــن اللــه» و همچنیــن‬ ‫محورهــای «شــیروان و راز و جــرگالن» بــه‬ ‫علــت بارندگــی لغزنــده هســتند‪.‬‬ ‫فرمانــدار بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬روز پنجشــنبه ‪ ۴۱۰‬مــورد تذکــر لســانی بــه اصنــاف و‬ ‫بازاریــان مرکــز اســتان کــه بــه دســتورالعمل هــا بــی توجــه بودنــد‪ ،‬داده شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا حســین زاده» اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه بارندگــی هــای اخیــر‬ ‫و همچنیــن بــرودت هــوا‪ ،‬اکثــر محورهــای‬ ‫اســتان لغزنــده بــوده و الزم اســت تــا‬ ‫راننــدگان عزیــز قوانیــن و مقــررات‬ ‫راهنمایــی و رانندگــی را رعایــت کننــد‪/.‬‬ ‫پلیــس‬ ‫طــرح جامــع مدیریــت هوشــمند محدودیــت هــای کرونایــی از شــنبه هفتــه جــاری‬ ‫اغــاز شــده و بــه مــدت ‪ ۲‬هفتــه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از اوایــل مردادمــاه امســال در شــرایط قرمــز کرونایــی اســت‬ ‫و در هفتــه هــای اخیــر شــمار متوفیــان ناشــی از کرونــا افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫عامل انتشار تصاویر غیراخالقی‬ ‫با عنوان مدلینگ شناسایی شد‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان از دســتگیری گرداننــده‬ ‫صفحـه ای دریکــی از شــبکه های اجتماعــی خبــر داد کــه اقــدام‬ ‫بــه انتشــار تصاویــر غیراخالقــی و ترویــج بی بندوبــاری در فضای‬ ‫مجــازی می کــرد‪.‬‬ ‫خبــر انتشــار بــه روزرســانی‪ ،‬توســط یکــی از توســعه دهنــدگان اندرویــد‬ ‫در فضــای مجــازی منتشــر شــده اســت‪ .‬گــوگل در حــال تبدیــل ‪Android‬‬ ‫‪ Runtime‬بــه یــک مــاژول جدیــد تحــت عنــوان ‪ Mainline‬اســت کــه باعــث‬ ‫می شــود بروزرســانی های سیســتم عامــل اندرویــد بــه صــورت مســتقیم‬ ‫از طریــق فروشــگاه ‪ Google Play‬ارائــه شــود‪.‬‬ ‫ظاهــرا گــوگل قصــد دارد از طریــق پــروژه ‪ Mainline‬بروزرســانی های‬ ‫امنیتــی خــود را هــر زمــان کــه نیــاز بــود در فروشــگاه گــوگل پلــی عرضــه‬ ‫کنــد تــا نیــازی بــه ویرایــش متــداول کد هــای برنامــه نویســی و تبدیــل‬ ‫ان بــه اپلیکیشــن های بومــی شــرکت های ارائــه دهنــده نباشــد و افــراد‬ ‫بتواننــد بــدون معطلــی هفته هــا یــا ماه هــا بروزرســانی های گوشــی خــود‬ ‫را دانلــود و نصــب کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بررسـی ها و تحقیقــات صورت گرفتــه‪ ،‬گرداننده‬ ‫ایــن صفحــه کــه بیــش از چندهزاردنبــال کننــده و صدها پســت‬ ‫بــا محتــوای مبتــذل داشــت‪ ،‬مــورد شناســایی قــرار گرفــت و در‬ ‫یــک عملیــات موفــق پلیســی‪ ،‬متهم توســط کارشناســان پلیس‬ ‫فتا شهرســتان گنبد دستگیرشــد و در نهایت پس از مشــاهده‬ ‫ادلــه غیرقابل انــکار بــه اقــدام مجرمانــه خــود اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود‪ ،‬در صــورت عــدم رعایــت ایــن قانــون توســط ســازندگان‬ ‫گوشــی های هوشــمند‪ ،‬گــوگل امتیــاز دسترســی ان هــا بــه توســعه‬ ‫سیســتم عامــل خــود را خواهــد بســت‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‬ ‫بــه نقــل از خبرگــزاری پلیــس ســردار‬ ‫«ســعید دادگــر» اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران‬ ‫پلیــس مبــارزه بــا موادمخــدر گنبــدکاووس‬ ‫بــا همــکاری مامــوران اداره اطالعــات‬ ‫شهرســتان‪ ،‬موفــق بــه شناســایی اعضــای بانــد قاچــاق مــواد افیونــی شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ‬ ‫ابراهیــم پرســا‪ ،‬رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی رصــد و پایــش صــورت گرفتــه توســط‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا اســتان‪ ،‬صفحـه ای دریکــی از شــبکه های‬ ‫اجتماعــی مشــاهده شــد کــه اقــدام بــه بارگذاری و انتشــار تصاویر‬ ‫مبتــذل و محتــوای غیــر اخالقــی تحــت عنــوان مدلینــگ می کــرد‪.‬‬ ‫ایــن تغییــرات مــی توانــد تاثیــرات ملموســی بــر روی دســتگاه ها و‬ ‫برنامه هایــی کــه اســتفاده مــی کنیــد داشــته باشــد‪ .‬ایــن تغییــر اعمــال‬ ‫شــده از ســوی گــوگل باعــث یکپارچــه ســازی کامــل سیســتم عامــل‬ ‫اندرویــد ‪ ۱۲‬خواهــد شــد و ســازندگان گوشــی های هوشــمند نخواهنــد‬ ‫توانســت بــه انتخــاب یــا ســلیقه خــود کد هــای مربــوط بــه مســائل امنیتــی‬ ‫و اصلــی ایــن سیســتم عامــل را تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪276‬‬ ‫احتکار روغن موتور‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫کشف ‪ 122‬کیلو تریاک در گنبدکاووس‬ ‫حضرت امام خمینی (ره)‬ ‫و قانون حق کسب و پیشه‬ ‫‪7‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهــم انگیــزه خــود از راه انــدازی صفحــه و‬ ‫انتشــار تصاویــر غیراخالقــی را جــذب دنبــال کننــده و کســب درامــد‬ ‫عنــوان کــرده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضایــی‬ ‫کلیــه محتــوای صفحــه مذکــور و پسـت های مربوطــه حــذف شــد و‬ ‫متهــم جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا تصریــح کــرد‪ :‬سوءاســتفاده از تصاویــر‬ ‫یــا اخــاذی و کاله بــرداری از کاربــران در پوشــش فعالیــت‬ ‫بــرای مدلینــگ‪ ،‬عــاوه بــر اغفــال کاربــران‪ ،‬جــرم بــوده و بــا‬ ‫هنجارشــکنان برابــر مــواد قانــون جرائــم رایانــه ای و قانــون‬ ‫مجــازات اســامی‪ ،‬قاطعانــه رفتــار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪272‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــه عقیــده ایــن اقتصــاددان ‪ 3‬گرایــش بدبینــی ‪ ،‬بی طرفــی و‬ ‫در اختیــار گرفتــن امــور در بــازار معاملــه وجــود دارد ‪ -‬روشــندل ‪-2.‬‬ ‫مرکــز اســتان مرکــزی ‪ -‬روز تولــد ‪ -‬بالکــن‪ -3.‬رفــوزه ‪ -‬صحنــه تئاتــر‬ ‫ اولیــن تولیــد کننــده مــواد و کاالی پتروشــیمی در منطقــه از لحاظ‬‫ارزش ‪ -‬ســبک‪ -4.‬ظــرف خمیرســازی ‪ -‬عــدد مــاه ‪ -‬تردیــد ‪ -‬گشــوده‬ ‫‪ -5‬مخفــف تشــنه ‪ -‬پشــیمان ‪ -‬توبــه از گنــاه‪ -6.‬قــدم ‪ -‬نــاس ‪-‬‬ ‫درخــت زبــان گنجشــک ‪ -‬کــوه اروپایــی‪ -7.‬لحظــه ای ‪ -‬خرگــوش ‪-‬‬ ‫نویســنده و منشــی‪ -8.‬وزیر مالی انگلســتان‪ -9.‬ویژگی های قومی‬ ‫ جمــع راکــب ‪ -‬عــدد مجهــول‪ -10.‬ان طــرف ‪ -‬ریشــه ‪ -‬مشــهور ‪-‬‬‫فراســت‬ ‫‪ -11‬مداومــت ‪ -‬ســبو ‪ -‬تکیــه دادن‪-12.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شــکم بنــد طبــی ‪ -‬انکــر االصــوات ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حــرف تعجــب ‪ -‬فــراز‪ -13.‬تیــم فوتبــال‬ ‫یونانــی ‪ -‬شــرکتی کــه طبــق مــاده ‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قانــون تجــارت بــرای امــور تجــاری‬ ‫‪3‬‬ ‫تشــکیل می شــود ‪ -‬اثــر چربــی ‪ -‬رود‬ ‫جنوبــی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -14‬ســمت چــپ ‪ -‬روشــنی بخــش ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اشــاره‪ -15.‬بــه جــا مانــده ‪ -‬ایــن عملیات‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بانــک‬ ‫‪6‬‬ ‫مرکــزی پایــه پولــی را با خریــد و فروش‬ ‫‪7‬‬ ‫اوراق بهــادار تغییــر دهــد‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازاد بــودن ‪ -‬از صادرکننــدگان‬ ‫قهــوه در نایروبــی‬ ‫‪ -2‬بــازی تختــه ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫ســرین ‪ -‬ســازمان فضایــی امریــکا‬ ‫‪ -3‬مخفــف کاه ‪ -‬حقــوق قانونــی‬ ‫و دریافتنــی دولــت از درامدهــای‬ ‫مــردم و ملــت بــه صــورت پــول یــا‬ ‫مــال ‪ -‬تخــت‪ -4.‬برابــر ‪ -‬اعتقــاد و‬ ‫قصــد درونــی ‪ -‬مغــز ‪ -‬مجــرای خــون‬ ‫‪ -5‬جمــع نامــوس ‪ -‬از اقــوام بــزرگ‬ ‫باســتانی ایــران‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -6‬پیشــوند ســال و روز ‪ -‬تیــره ‪ -‬نــان خــرد کــرده در ابگوشــت‬ ‫ نقــاب‬‫‪ -7‬دورویی ‪ -‬اسناد ‪ -‬واحد پول چین‬ ‫‪ -8‬پاسبان شهر ‪ -‬رجال ‪ -‬جاندار تک سلولی‬ ‫‪ -9‬نــژاد ایرانــی و هندواروپایــی ‪ -‬شــجاع ‪ -‬چیــن و چــروک‬ ‫پوســت‪ -10.‬اوا ‪ -‬میــوه تــازه بــه بــازار امــده ‪ -‬خــوراک گربــه ‪-‬‬ ‫ســنگفرش‪ -11.‬عالمــت ‪ -‬الیتناهــی‬ ‫‪ -12‬خدای ساختگی ‪ -‬دهان ‪ -‬شریعت ‪ -‬هم شغل‬ ‫‪ -13‬چراگاه ایالت ‪ -‬درخشان ‪ -‬تیر‬ ‫‪ -14‬گهواره ‪ -‬فوتبال دسته برتر ‪ -‬رها ‪ -‬درجه حرارت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017- 32320421 - 32320420-32149068 :‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبــه ‪ 10‬اذر ‪1399‬‬ ‫عکس هفته‬ ‫‪ 17‬ربیع الثانی ‪1442‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 30‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪2 76‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫برای کسب اطالعات‬ ‫و اخبار مورد نیاز خود‬ ‫کافی است‬ ‫بدون شرح‬ ‫بازار کسب کار انالین‬ ‫‪.......................‬؟‬ ‫را در گوگل‬ ‫جستجو کنید‬ ‫افزایش استقبال پرورش مرغ مادربانژاد ایرانی‬ ‫مدیــر امــور طیــور‪ ،‬زنبــور عســل و کــرم ابریشــم‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۳‬تــن از مرغــداران اســتان بــرای ایجــاد واحــد‬ ‫پــرورش مــرغ مــادر ایرانــی ســامت‪ ،‬بــه ظرفیــت‬ ‫‪ ۸۰‬هــزار قطعــه در ســال درخواســت داده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علیرضــا صــادق‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس ابــاغ وزارتخانــه جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬مجــوز راه انــدازی واحــد مــرغ مــادر‬ ‫ســامت بــه متقاضیانــی اعطــا مــی شــود کــه در‬ ‫حــوزه مرغــداری فعالیــت داشــته و از امکانــات و‬ ‫زیرســاخت هــای پــرورش مــرغ مــادر برخــوردار‬ ‫باشــند تــا رونــد اجــرای طــرح هــا طوالنــی نشــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تمــام دســتگاه های مربــوط و‬ ‫بانک هــا‪ ،‬موظفنــد واحدهــای تولیــد مــرغ ایرانــی‬ ‫را حمایــت کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬نخســتین واحــد پــرورش‬ ‫مــرغ اجــداد نــژاد ایرانــی مــادر در خراســان شــمالی‬ ‫امســال بــا ظرفیــت تولیــد ‪ ۲۹‬هــزار قطعــه فعالیــت‬ ‫خــود را اغــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫صــادق اظهــار داشــت‪ :‬ایــن واحــد توســط تعاونــی‬ ‫مصــرف اتــکا در شــهر «پیش قلعــه» در شهرســتان‬ ‫مانــه و ســملقان راه انــدازی شــده و تمامــی‬ ‫حمایــت هــای الزم از جملــه تامیــن نهــاده هــای‬ ‫مرغــی مــورد نیــاز نیــز از ان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن مجموعــه (فــارم) بــا ظرفیــت ‪۸۵۰‬‬ ‫هــزار قطعــه پــرورش مــرغ گوشــتی ایجــاد شــده‬ ‫بــود کــه بــا توجــه بــه نیــاز کشــور‪ ،‬بــا درخواســت‬ ‫متصدیــان ان بــرای پــرورش مــرغ اجــداد در ان‪،‬‬ ‫بــه دلیــل داشــتن امکانــات مناســب‪ ،‬موافقــت‬ ‫شــد و از اواخــر خردادمــاه امســال پــرورش مــرغ‬ ‫اجــدادی را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫ترفندی برای یافتن‬ ‫گوشی های گمشده و یا‬ ‫سرقتی از برندسامسونگ‬ ‫راهــکاری بــرای پیــدا کــردن گوشــی هــای‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا پــرورش مــرغ ایرانــی نــژاد‬ ‫ســامت‪ ،‬وابســتگی بــه نژادهــای مــرغ گوشــتی‬ ‫خارجــی کاهــش مــی یابــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در ســال هــای‬ ‫گذشــته برخــی تحریــم هــای خارجــی در ایــن‬ ‫خصــوص‪ ،‬منجــر بــه ایجــاد مشــکالتی در زمینــه‬ ‫تامیــن گوشــت ســفید در کشــور شــده بــود‪.‬‬ ‫صــادق بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای مــرغ اجــداد و‬ ‫مــادر ایرانــی افــزود‪ :‬از یــک مــرغ الیــن ‪ ۴۵‬قطعــه‬ ‫مــرغ اجــداد تولیــد مــی شــود و از هــر قطعــه مــرغ‬ ‫اجــداد نیــز ‪ ۵۰‬قطعــه مــرغ مــادر حاصــل مــی شــود‬ ‫کــه از هــر مــرغ مــادر ‪ ۱۳۵‬قطعــه مــرغ گوشــتی در‬ ‫ســال اســتحصال مــی شــود‪.‬‬ ‫صــادق اظهــار داشــت‪ :‬بــه ازای پــرورش هــر‬ ‫قطعــه مــرغ اجــداد ایرانــی ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫ریــال نیــز تســهیالت در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫در دســتگاه خــود راه انــدازی کنید‪.‬ســپس بــه‬ ‫‪ Google‬اجــازه دهیــد اطالعــات مــکان را جمــع‬ ‫اوری کنــد و بــا شــرایط و ضوابــط اســتفاده از‬ ‫شــبکه هــای بــی ســیم موافقــت کنیــد‪.‬‬ ‫بــه تازگــی‪ ،‬بروزرســانی جدیــدی بــرای ایــن‬ ‫اپلیکیشــن عرضــه شــده کــه امــکان پیــدا کــردن‬ ‫صدقــی افــزود‪ :‬بــر اســاس برنامــه ریــزی هــا ایــن کتــاب‬ ‫شــب یلــدا بــه دســت مــردم خواهــد رســید‪.‬‬ ‫مدیــر امــور طیــور‪ ،‬زنبــور عســل و کــرم ابریشــم‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی بــا‬ ‫اشــاره بــه برنامــه وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای‬ ‫رســاندن کشــور بــه خودکفایــی در تولیــد مــرغ‬ ‫مــادر گوشــتی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬برنامــه ریــزی شــده‬ ‫اســت تــا پــرورش مــرغ مــادر گوشــتی نــژاد ایرانــی‬ ‫در خراســان شــمالی نیــز افزایــش یابــد تــا اســتان‬ ‫از لحــاظ گوشــت مــرغ تامیــن شــود‪.‬‬ ‫«الیــن» بــه یــک جمعیــت خالــص از حیوانــات خــاص‪،‬‬ ‫اعــم از دام و طیــور اطــاق مــی شــود کــه متعلــق بــه یــک‬ ‫نــژاد مشــخص بــا ویژگــی هــای ژنتیکــی کامــا ً مشــخص‬ ‫بــوده و صرفــا ً بــا حیوانــات خالــص و همنــژاد خــود‬ ‫امیــزش کــرده و قــادر بــه تولیــد حیواناتــی مشــابه خــود‬ ‫هســتند‪ .‬هــر یــک از حیوانــات گلــه هــای الیــن‪ ،‬دارای‬ ‫هویــت و شناســنامه کامــا ً شــناخته شــده بــوده و کلیــه‬ ‫اطالعــات مربــوط بــه روابــط خویشــاوندی انهــا بــا دیگــر‬ ‫را فعــال کنــد‪ ،‬دســتگاه وی می توانــد فراینــد‬ ‫اســکن بــرای شناســایی ســایر دســتگاه های‬ ‫گلکســی را نیــز انجــام دهــد و بــه دیگــران کمــک‬ ‫کنــد تــا گوشــی های گمشــده خــود را پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫حــال وارد بخــش تنظیمــات گوشــی خــود شــوید‬ ‫بــه بخــش ‪ security‬برویــد و گزینــه ‪Find My‬‬ ‫‪ Mobile‬را فعــال کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامــه بــا ســایر ویژگــی هــای‬ ‫‪find‬‬ ‫‪my‬‬ ‫‪mobile‬‬ ‫ســرویس‬ ‫سامســونگ (یافتــن تلفــن مــن) اشــنا‬ ‫شــو ید ‪:‬‬ ‫پیدا کردن مکان دستگاه‬ ‫گمشــده و یــا ســرقت شــده از برنــد سامســونگ‬ ‫ابتــدا بــه ســرویس “‪”Find My Mobile‬‬ ‫دسترســی پیــدا کنیــد‪ ،‬دســتگاه را پیــدا و قفــل‬ ‫کنیــد و دادههــا را پشــتیبان گیــری کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای اســتفاده از ســرویس «‪Find My‬‬ ‫‪،»Mobile‬ابتــدا بایــد حســاب ‪ Samsung‬را‬ ‫مهــرداد صدقــی روز دوشــنبه در خصــوص کتــاب‬ ‫هــای جدیــد خــود اظهــار داشــت‪« :‬دژاوو‪ ،‬ســال ســیل‬ ‫و دومیــن نشــان مــردی» ســه اثــری هســتند کــه کتــاب‬ ‫دوســتان در شــب یلدا و نوروز ‪ ۱۴۰۰‬شــاهد انتشــار ان‬ ‫خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫وی در مــورد رمــان دژاوو نیــز گفــت‪ :‬ایــن رمــان‬ ‫نخســتین رمــان جــدی مــن اســت و در واقــع محکــی‬ ‫بــرای نوشــتن مــن در ســبکی جــز طنــز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بعــد از فعــال ســازی قابلیلــت “یافتــن‬ ‫تلفــن مــن” در گوشــی سامســونگ خــود‪،‬‬ ‫از ایــن پــس از طریــق اکانــت سامســونگ‬ ‫خــود در ادرس ‪https:‎//findmymobile.‬‬ ‫‪ samsung.com/‎‬مــی توانیــد گوشــی‬ ‫سامســونگ خــود را از راه دور ردیابــی‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن ویژگــی بــه شــما کمــک مــی کنــد‬ ‫محــل فعلــی دســتگاه گــم شــده یــا ســرقتی‬ ‫خــود را ردیابــی کنیــد‪.‬‬ ‫گوشــی های گلکســی را کــه حتــی بــه وای فــای‬ ‫یــا شــبکه اینترنــت ســیمکارت متصــل نیســتند‪،‬‬ ‫فراهــم می کنــد‪ .‬ایــن قابلیــت کــه تحــت عنــوان‬ ‫‪ Offline Finding‬شــناخته می شــود‪ ،‬بــا کمــک‬ ‫دیگــر دســتگاه های گلکســی کــه در نزدیکــی گوشــی‬ ‫مفقودشــده قــرار دارد‪ ،‬ان را پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫در واقــع‪ ،‬اگــر کاربــر قابلیــت ‪Offline Finding‬‬ ‫ت هلــدار‪،‬‬ ‫نویســنده بجنــوردی ســه گانه طنــز ابنبــا ‬ ‫پســته ای و دارچینــی‪ ،‬در نــوروز بــا ‪ ۳‬اثــر جدیــد مهمــان‬ ‫خانه هــای مــردم می شــود‪.‬‬ ‫ایــن نویســنده بجنــوردی کــه خالــق کتــاب هایــی بــا‬ ‫درونمایــه طنــز اســت در مــورد ســبک کتــاب هــای‬ ‫جدیــدش گفــت‪ ۲ :‬کتــاب دژاوو و ســال ســیل در ســبک‬ ‫طنــز نیســت امــا دومیــن نشــان مــردی در ایــن ســبک‬ ‫نوشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫صــادق اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه تاکیــدات رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب و همچنیــن ابــاغ وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬پــرورش مــرغ ســامت در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفــت و تولیــد ایــن مــرغ کــه بــرای مدتــی در کشــور‬ ‫مســکوت مانــده بــود‪ ،‬احیــا و از ســرگرفته شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور طیــور‪ ،‬زنبــور عســل و کــرم ابریشــم‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫بــرای پــرورش مــرغ اجــدادی تمامــی تمهیــدات الزم‬ ‫از جملــه تامیــن نهــاده هــای مــورد نیــاز بــا نــرخ‬ ‫مصــوب‪ ،‬اولویــت تهیــه و تامیــن دارو و واکســن بــا‬ ‫نــرخ مصــوب‪ ،‬اولویــت تامیــن تســهیالت‪ ،‬حــذف‬ ‫عــوارض صادراتــی‪ ،‬بخشــودگی ‪ ۵۰‬درصــدی بیمــه‬ ‫تکمیلــی و اجبــاری ســهم بیمــه گــذار‪ ،‬اولویــت‬ ‫خریــد گوشــت مــرغ و ســایر مــوارد اندیشــیده شــده‬ ‫اســت و همــه دســتگاه هــا‪ ،‬ســازمان هــا و بانــک هــا‬ ‫موظــف بــه کمــک بــه اجــرای ان شــده انــد‪.‬‬ ‫سه گانه طنز مهمان‬ ‫خانه ها می شود‬ ‫شــما می توانیــد مــکان تقریبــی و‬ ‫مســیر دسترســی بــه دســتگاه گــم شــده‬ ‫را پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر گزینــه “ارســال اخریــن مــکان”‬ ‫را در تنظیمــات فعــال کــرده باشــید‪ ،‬ایــن کار‬ ‫اخریــن مــکان شــناخته شــده دســتگاه را قبــل از‬ ‫تغییــر وضعیــت بــه ســرور ارســال مــی کنــد تــا به‬ ‫ردیابــی مــکان کمــک کنــد‪.‬‬ ‫* ممکــن اســت دردســترس بــودن بــا توجــه‬ ‫دســتگاه و‪/‬یــا سیســتم عامــل متغیــر باشــد‪.‬‬ ‫اعضــای فامیــل بــه ثبــت رســیده و قابــل پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫میــزان گوشــت مــرغ مصرفــی خراســان شــمالی‬ ‫ســاالنه ‪ ۲۶‬هــزار و ‪ ۱۸۰‬تــن اســت کــه ‪ ۱۸‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۵۰‬تــن ان در اســتان تولیــد شــده و هفــت هــزار‬ ‫و ‪ ۴۳۰‬تــن ان از دیگــر اســتان ها تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫تعــداد کل واحدهــای مــرغ گوشــتی در ایــن‬ ‫اســتان ‪ ۱۰۱‬واحــد و تعــداد مرغــداری هــای‬ ‫تخمگــذار اســتان نیــز چهــار واحــد اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن چهــار واحــد پــرورش بوقلمــون گوشــتی بــا‬ ‫ظرفیــت هشــت هــزار و ‪ ۵۰۰‬قطعــه در دوره‪ ،‬چهــار‬ ‫واحــد پــرورش شــترمرغ بــا ظرفیــت ‪ ۴۲۲‬قطعــه مولــد‬ ‫و هــزار و ‪ ۷۰۰‬قطعــه پــرواری در ســال و یــک واحــد‬ ‫پــرورش کبــک صنعتــی بــا ظرفیــت پنــج هــزار و ‪۶۷۰‬‬ ‫قطعــه در دوره فعالیــت دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫قفل کردن صفحه من‬ ‫مــی توانیــد صفحــه‪ ،‬دکمــه روشــن‪/‬خاموش و‬ ‫‪ Samsung Pay‬را در دســتگاه گــم شــده قفــل کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مــی توانیــد پیامــی تنظیــم کنیــد کــه بــر‬ ‫روی صفحــه دســتگاه قفــل شــده شــما نمایــش داده‬ ‫شــود و شــماره ای تنظیــم کنیــد کــه حتــی زمانــی کــه‬ ‫دســتگاه قفــل اســت شــماره گیــری شــود‪.‬‬ ‫به صدا دراوردن اهنگ زنگ دستگاه من‬ ‫اگــر دســتگاهتان در اطــراف باشــد‪ ،‬اهنــگ‬ ‫زنــگ ان بــه مــدت یــک دقیقــه بــا بلندتریــن‬ ‫ســطح بــه صــدا در مــی ایــد تــا بــه شــما در پیــدا‬ ‫کــردن دســتگاه کمــک کنــد‪.‬‬ ‫پشتیبان گیری از داده‬ ‫مــی توانیــد داده را از دســتگاهتان در ســرور‬ ‫‪ Samsung Cloud‬پشــتیبان گیــری کنیــد‪.‬‬ ‫* اگــر دســتگاهتان بــه شــبکه ‪ Wi-Fi‬متصــل‬ ‫نباشــد بــه شــبکه دســتگاه همــراه متصــل مــی‬ ‫شــود و ممکــن اســت بســته بــه طــرح پرداخــت‬ ‫شــما منجــر بــه هزینــه اضافــی شــود‪.‬‬ ‫پاک کردن اطالعات گوشی‬ ‫ایــن ویژگــی همــه داده هــای ذخیــره شــده‬ ‫در حافظــه داخلــی‪ ،‬حافظــه خارجــی‪ ،‬و ســیم‬ ‫کارت را پــاک مــی کنــد‪ .‬همچنیــن همــه داده‬ ‫هــای ذخیــره شــده بــر روی دســتگاه را حــذف‬ ‫کــرده و دســتگاه را بــه تنظیمــات کارخانــه ای‬ ‫ان بازنشــانی مــی کنــد‪ .‬بعــد از پــاک کــردن و‬ ‫بازنشــانی دســتگاه خــود‪ ،‬امــکان اســتفاده از‬ ‫ویژگــی “یافتــن تلفــن مــن” وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی در مــورد کتــاب دومیــن نشــان مــردی نیــز گفــت‪:‬‬ ‫ایــن اثــر بــا ایــن هــدف نوشــته شــده کــه در ایــن شــرایط‬ ‫کــه ســختی هــا همه را زیر فشــار قــرار داده اســت‪ ،‬حال‬ ‫مــردم را اندکــی خــوب کنــد‪.‬‬ ‫تجدید چاپ ابنبات ها‬ ‫ایــن نویســنده طنــاز بجنــوردی بــا اشــاره بــه تجدیــد‬ ‫چــاپ هــای مکــرر ابنبــات هایــش اظهــار داشــت‪ :‬چــاپ‬ ‫ســیزدهم کتــاب ابنبــات پســته ای بــه فاصلــه یــک مــاه‬ ‫بعــد از چــاپ دوازدهــم ان در مهرماه امســال چاپ شــد‬ ‫و ایــن کتــاب دومیــن جلــد از مجموعــه ‪ ۳‬جلــدی ابنبات‬ ‫هاســت و البتــه ابنبــات هلــدار نیــز بــه چــاپ نوزدهــم‬ ‫رســیده و تــا کنــون نزدیــک بــه ‪ ۶۰‬هــزار جلــد از ایــن‬ ‫کتــاب منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫صدقــی در مــورد نوشــتن جلدهــای بعــدی ایــن‬ ‫ســه گانــه شــیرین نیــز گفــت‪ :‬در تــدارک نوشــتن‬ ‫جلــد دیگــری از ایــن ابنبــات هــا هســتم امــا ترجیــح‬ ‫مــی دهــم کــه بیــن جلدهــای مختلــف کتــاب فاصلــه‬ ‫زمانــی وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫کتــاب ابنبــات هلــدار در مــورد زندگــی مردم کشــورمان‬ ‫در ســال های ســخت دهه ‪ ۶۰‬اســت که به دلیل شرایط‬ ‫ناشــی از جنــگ‪ ،‬تبدیــل بــه دورانــی منحصربه فــرد در‬ ‫تاریــخ مــا شــده اســت و داســتان ابنبــات هلــدار نیــز در‬ ‫ایــن فضــا و در قالــب طنــز بیان شــده و یــاداور روزهــای‬ ‫ســخت جنــگ تحمیلی اســت‪.‬‬ ‫داســتان از زبــان پســری روایــت مــی شــود کــه بــرادر‬ ‫بزرگ تــرش عــازم جبهــه اســت و فضــای جــذاب داســتان‬ ‫در کنــار لحــن صمیمــی و ســاده راوی کــه در بســیاری از‬ ‫مــوارد باهمــان گویــش محلــی بجنــوردی همــراه شــده‪،‬‬ ‫کتــاب را خواندنــی تــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫کتــاب «اب نبــات هــل دار» توســط انتشــارات ســوره‬ ‫مهــر منتشــر شــده و از جملــه کتاب هایــی اســت کــه‬ ‫در ســری دوم مســابقه کتاب خوانــی «بخــون و ببــر»‬ ‫برنامــه خندوانــه معرفــی شــد‪.‬‬ ‫مجموعــه تلویزیونــی «پــدر پســری» کــه در مــاه‬ ‫رمضــان امســال از ســیمای جمهــوری اســامی پخــش‬ ‫شــد‪ ،‬اقتباســی از کتــاب «اخریــن نشــان مــردی» ایــن‬ ‫نویســنده جــوان بجنــوردی بــود‪.‬‬ ‫مهــرداد صدقــی تــا کنــون بیــش از ‪ ۱۰‬کتــاب نوشــته‬ ‫اســت و «نقطــه تــه خــط» اولیــن اثــر منتشــر شــده ایــن‬ ‫نویســنده اســت‪.‬‬ ‫وی کــه متولــد ســال ‪ ۱۳۵۶‬اســت بــا کتــاب ابنبــات‬ ‫هلــدار‪ ،‬کــه بــا گویــش بجنــوردی نوشــته شــده بــود‪ ،‬بــه‬ ‫شــهرت رســید و نوشــتن بــه ایــن گویــش را در کتــاب‬ ‫«غریــزه وصلــی» نیــز پــی گرفــت کــه ایــن اثــر در نــوروز‬ ‫امســال بــه شــکل الکترونیکــی و هــر روز یــک قســمت‬ ‫منتشــر شــد‪ ،‬امــا چــاپ کاغــذی نداشــت‪.‬‬ ‫از دیگــر اثــار او مــی تــوان بــه اخریــن نشــان مــردی‪،‬‬ ‫مغزنوشــته های یــک جنیــن‪ ،‬تعلیمــات غیراجتماعــی‪،‬‬ ‫رقــص بــا گربه هــا و میــرزا روبــات اشــاره کرد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 8 ‫شستشوی دست ها با اب و صابون و استفاده از محلولهای‬ ‫ضدعفونی کننده حاوی الکل‪،‬ویروس های روی‬ ‫دست ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫مرتب دست‬ ‫های خود را‬ ‫بشویید‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬اذر ‪1399‬‬ ‫اموزش‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره ‪276‬‬ ‫گربه ها چرامیومی کنند؟‬ ‫حققــان می گوینــد میــو کــردن گربه هــا یــک نــوع‬ ‫روش برقــراری ارتبــاط اســت و هــر نــوع صدایــی‬ ‫کــه تولیــد می کننــد‪ ،‬معنــی خاصــی می دهــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت هــر روز گربـه ی شــما وارد دفترتــان‬ ‫شــود‪ ،‬بــا عصبانیــت بــه شــما نــگاه کنــد و یــک‬ ‫«میــووووی» ناامیدانــه بــر زبــان اورد؛ امــکان دارد‬ ‫شــما بــه گربــه بی محلــی کنیــد؛ امــا درخواســت‬ ‫ان روشــن اســت؛ گربــه می گویــد‪» :‬شــما هنــوز‬ ‫بــه مــن غــذا نداده ایــد!»‬ ‫گربه هــای خانگــی در شــیوه ی اســتفاده از‬ ‫صــدای خــود بــرای برقــراری ارتبــاط بــا انســان ها‬ ‫بی نظیــر هســتند؛ ولــی ان هــا به نــدرت بــرای‬ ‫یکدیگــر میــو می کننــد‪ .‬ســوال اینجــا اســت کــه‬ ‫چــه چیــزی باعــث می شــود گربــه ارتبــاط بیشــتری‬ ‫بــا انســان و صاحبــش برقــرار کنــد؟‬ ‫درخــت‪ ،‬بــا ســایر گربه هــا در ارتبــاط‬ ‫بودنــد؛ بــه ایــن ترتیــب گربه هــا بــرای‬ ‫ارســال پیــام خــود مجبــور بــه رو بــه رو‬ ‫شــدن بــا ســایر گربه ســانان نبودنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ی جــان رایــت‪ ،‬روانشــناس‬ ‫دانشــگاه مرســر جورجیــا کــه در مــورد‬ ‫رفتــار حیوانــات مطالعــه می کنــد‪ ،‬هنــوز‬ ‫هــم تــا حــد زیــادی نحــوه ی ارتبــاط‬ ‫گربه هــا بــا یکدیگــر این گونــه اســت‪ .‬او‬ ‫بــه مجل ـه ی الیوســاینس می گویــد چــرا‬ ‫بایــد از صــدا اســتفاده کــرد‪ ،‬درحالی کــه‬ ‫اســتفاده از ســایر حــواس بســیار‬ ‫کارامدتــر اســت؟‬ ‫امــا انســان ها تقریبــا بــه انــدازه ی گربه ســانان‬ ‫حــس بویایــی خوبــی نــدارد‪ .‬بنابرایــن گربه هــا‬ ‫بــه روشــی بــا انســان ها ارتبــاط برقــرار می کننــد‬ ‫کــه بتواننــد منظــور خــود را برســانند‪ :‬بــا میــو‬ ‫کــردن! رایــت می گویــد‪« :‬ان هــا ارتبــاط صوتــی‬ ‫را دســت کاری می کننــد و بــه ابــزار تبدیــل شــده‬ ‫اســت‪».‬‬ ‫بــر اســاس مقالـه ای کــه در الیــو ســاینس منتشــر‬ ‫شــده اســت‪ ،‬کارشناســان عقیــده دارنــد پاســخ‬ ‫ایــن ســوال بــه اهلی ســازی گربه هــا ارتبــاط‬ ‫دارد‪ .‬جــان بردشــاو و شــارلوت کامرون‪-‬بومونــت‬ ‫در کتــاب «گربــه خانگــی‪ ،‬زیست شناســی رفتــار‬ ‫ان هــا» انتشــارات دانشــگاه کمبریــج ‪،۲۰۰۰‬‬ ‫می نویســند ‪ ۱۰‬هــزار ســال قبــل از اینکــه گربه هــا‬ ‫بــا انســان ها زندگــی کننــد و اهلــی شــوند‪ ،‬تنهــا‬ ‫بودنــد و ازانجاکــه اجــداد گربه هــا به نــدرت بــا‬ ‫دیگــر اعضــا و گونه هــای خــود ارتبــاط داشــتند‪،‬‬ ‫نیــازی بــه اســتفاده از صــدای خــود بــرای برقــراری‬ ‫ارتبــاط نداشــتند‪.‬‬ ‫بســیاری از گربــه هــا حتــی بــرای بیــان نیازهــا‬ ‫و احساســات مختلــف و پاســخ های متفــاوت‪،‬‬ ‫رپرتــوار یــا فهرســتی از میــو ایجــاد می کننــد‪.‬‬ ‫به عنــوان مثــال‪ ،‬ممکــن اســت گربه هــا در ســام‬ ‫و احوالپرســی ســهل انگاری کننــد؛ امــا هنــگام‬ ‫درخواســت دوســتانه بــرای بیــرون رفتــن یــا غــذا‬ ‫خواســتن بــا صــدای بلنــد میــو کننــد‪.‬‬ ‫در عــوض گربه هــای وحشــی ازطریــق حــس‬ ‫بویایــی یــا مالیــدن خــود بــه اشــیائی ماننــد‬ ‫میــو کــردن بــرای انســان تــا حــدی یــک رفتــار‬ ‫اموزشــی اســت؛ چــرا کــه همـه ی بچه گربه هــا اگــر‬ ‫اندازه گیری مستمرفشارخون‬ ‫دراینده بااپل واچ‬ ‫بخواهنــد هنــگام اســیب دیدگی‪ ،‬ســرماخوردگی‬ ‫یــا اتفاقــی دیگــر توجــه مادرشــان را جلــب کننــد‪،‬‬ ‫روی مــادر خــود می نشــینند و خــود را بــه او‬ ‫می چســپانند‪ .‬گربه هــای خانگــی ایــن رفتــار را‬ ‫در بزرگســالی نشــان می دهنــد؛ امــا گربه هــای‬ ‫وحشــی (گربه هــای اهلــی بــدون صاحــب) در‬ ‫ســن بیشــتری ایــن کار را انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫مطالعــه ی کــه در ژورنــال ‪Behavioral‬‬ ‫‪ Processes‬منتشــر شــد‪ ،‬نشــان می دهــد‬ ‫گربه هــای وحشــی نســبت بــه گربه هــای اهلــی‬ ‫دارای صاحــب‪ ،‬بســیار غرغروتــر هســتند و‬ ‫صدایشــان خــش دارد‪ .‬وقتــی گربه هــای وحشــی‬ ‫میــو می کننــد‪ ،‬تفاوتــی نمی کنــد در مقابــل چــه‬ ‫کســی یــا چیــزی باشــد؛ انســان‪ ،‬عروســک یــا‬ ‫ســگ ‪.‬‬ ‫گربه هــای خانگــی خیلــی بیشــتر و تنهــا بــرای‬ ‫انســان میــو می کننــد و ایــن نشــان می دهــد کــه‬ ‫اشــنا معرفــی و روانـه ی بــازار کــرد‪ .‬کوپرتینویی هــا‬ ‫بــا حفــظ اِلمان هــای طراحــی گذشــته و اضافــه‬ ‫کــردن ویژگی هــای جدیــد‪ ،‬اپــل واچ را بــه یــک ابزار‬ ‫ســامتی محور کوچــک تبدیــل کرده انــد‪ .‬اپــل واچ‬ ‫‪ ۶‬بــرای اولیــن بــار در ایــن خانــواده‪ ،‬بــه حســگر‬ ‫جدیــدی بــرای ســنجش اکســیژن خــون مجهــز‬ ‫شــده اســت کــه می توانــد میــزان اکســیژن خــون را‬ ‫در ‪ ۱۰‬ثانیــه بررســی و اندازه گیــری کنــد‪ .‬حــال بــر‬ ‫اســاس اختــراع جدیــد‪ ،‬اپــل واچ می توانــد فشــار‬ ‫خــون را به طــور مــداوم در طــول روز اندازه گیــری‬ ‫کنــد کــه بــرای ســنجش کلــی ســامت قلــب مفیــد‬ ‫اســت‪ .‬ب ـه نظــر می رســد‬ ‫اپــل می خواهــد ویژگی هــای نظــارت بــر ســامتی‬ ‫اپــل واچ را گســترش دهــد؛ زیــرا باتوجه بــه‬ ‫اختــراع ثبت شــده‪ ،‬ایــن شــرکت اکنــون در حــال‬ ‫بررســی پتانســیل نظــارت مســتمر فشــار خــون‬ ‫اســت‪ .‬در حــال حاضــر اپــل واچ می توانــد فشــار‬ ‫خــون را بررســی کنــد؛ امــا ایــن کار ازطریــق‬ ‫برنامه هــای شــخص ثالــث و دســتگاه های‬ ‫خارجــی انجــام می شــود‪ .‬ایــن روش مشــکلی‬ ‫نــدارد؛ امــا ممکــن اســت کمــی ناخوشــایند باشــد؛‬ ‫زیــرا بــه ایــن معنــی اســت کــه بایــد یــک دســتگاه‬ ‫ه همــراه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫خارجــی بــ ‬ ‫گهــگاه اخبــاری جدیــد از تــاش اپــل بــرای ثبــت‬ ‫اختــراع ویژگــی و فناوری هــای جدیــد منتشــر‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن بــار اپــل بــا ثبــت دو اختــراع جدیــد‪،‬‬ ‫اطالعاتــی از ویژگــی ســنجش فشــار خــون اپــل‬ ‫واچ در اینــده دراختیــار مــا قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫اپــل چنــدی پیــش ششــمین نســل ســاع ‬ ‫ت‬ ‫هوشــمند فوق العــاده محبــوب خــود را بــا طراحــی‬ ‫در اختــراع ثبت شــده بــا عنــوان «کنتــرل فشــار‬ ‫خــون بــا اســتفاده از دســتگاه چندمنظــوره قابــل‬ ‫نصــب روی مــچ دســت» اپــل اســتفاده از ســاعت‬ ‫را فقــط به عنــوان قســمتی از فراینــد پیشــنهاد‬ ‫می کنــد‪ .‬در هــر یــک از ایــن اختراع هــای جدیــد‪،‬‬ ‫ســاعت فشــار خــون را بــا تعییــن زمــان الزم‬ ‫بــرای رســیدن نبــض از قلــب کاربــر اندازه گیــری‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫در اولیــن کاربــرد اختــراع امــده اســت کــه‬ ‫ان هــا میــو کــردن را به عنــوان یــک زبــان خــاص‬ ‫بــرای صاحبانشــان توســعه می دهنــد‪ .‬بــه عبــارت‬ ‫دیگــر‪ ،‬گرب ـه ی شــما بــه شــما میــو می کنــد؛ زیــرا‬ ‫متوجــه شــده اســت کــه انجــام ایــن کار توجــه‬ ‫شــما را جلــب می کنــد‪ .‬به خصــوص در اوایــل‬ ‫شــروع ارتبــاط‪.‬‬ ‫رایــت می گویــد اگــر کنجــکاو باشــید کــه گرب ـه ی‬ ‫شــما چــه حرفــی بــرای گفتــن دارد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت بــرای ارتبــاط ترغیــب شــود‪ .‬اگــر انســان ها‬ ‫بــا کلمــات و توجــه بــه جیرجیــر و میــو کــردن‬ ‫گربه هایشــان واکنــش نشــان دهنــد‪ ،‬می تواننــد‬ ‫گفــت و شــنود ایجــاد کننــد؛ تقریبــا ْ ماننــد یــک‬ ‫مکالمــه‪.‬‬ ‫رایــت می گویــد‪« :‬اگــر پاســخ ها بــه انــدازه ی‬ ‫کافــی مثبــت باشــد و بــا پیش بینــی کاری کنیــد بــه‬ ‫صــدای شــما گــوش دهــد‪ ،‬گربــه می توانــد بکوشــد‬ ‫تــا بــا شــما ارتبــاط برقــرار کنــد‪».‬‬ ‫خروجــی از یــک حســگر و رســیدن نبــض‪ ،‬بــا‬ ‫اســتفاده از یــک دســتگاه نصب شــده روی دســت‬ ‫(اپــل واچ) پــردازش می شــود تــا تشــخیص دهــد‬ ‫چگونــه تپــش ناشــی از خــارج شــدن حجــم خــون‪،‬‬ ‫از بطــن چــپ بــه مــچ دســت می رســد و زمــان‬ ‫انتقــال نبــض (‪ )PTT‬بــرای انتقــال فشــار خــون‬ ‫از بطــن چــپ بــه مــچ دســت را محاســبه می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن بــه ان معنــی اســت کــه کاربــر از نــوع دیگــر‬ ‫الکتــرود‪ ،‬حســگر و اپــل واچ اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن قــرار نیســت تمامــی افــراد از ایــن‬ ‫ویژگــی بهره منــد شــوند و ایــن قابلیــت بایــد بــا‬ ‫توجــه بــه توصیه هــای پزشــکی اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫ایــن قابلیــت بــرای ســنجش فشــار خــون در منــزل‬ ‫و در مــواردی توصیــه می شــود کــه اطالعــات در‬ ‫مــورد اثربخشــی داروهــای کاهــش فشــار خــون‬ ‫مــد نظــر باشــد یــا قابلیت هــای اندازه گیــری فشــار‬ ‫خــون ســرپایی دقیــق نیســتند‪.‬‬ ‫کارایــی ایــن قابلیــت مفیــد درســت ماننــد‬ ‫دســتگاه اندازه گیــری ضربــان قلــب اســت؛ جایــی‬ ‫کــه تغییــرات شــدید فشــار خــون می توانــد نتایــج‬ ‫متفاوتــی در افــراد ایجــاد کنــد و بــا توانایــی کنتــرل‬ ‫مــداوم فشــار خــون‪ ،‬می توانــد بــه پزشــکان یــا‬ ‫اپراتورهــای اورژانــس کمــک کنــد تــا درک کننــد‬ ‫چــه اتفاقــی بــرای بیمــار افتــاده اســت‪ .‬البتــه هنــوز‬ ‫مشــخص نیســت ایــن ویژگــی چــه زمانــی در اپــل‬ ‫ل حاضــر اپــل‬ ‫واچ اســتفاده خواهــد شــد‪ .‬در حــا ‬ ‫واچ قابلیت هایــی همچــون پایــش نــوار قلــب‬ ‫(‪ )ECG‬و میــزان اکســیژن خــون ارائــه می دهــد؛‬ ‫همچنیــن شــایعاتی مبنــی بــر توســعه ی روش‬ ‫غیــر تهاجمــی بــرای ردیابــی گلوکــز منتشــر شــده‬ ‫اســت کــه همگــی می تواننــد اپــل واچ را بــه یــک‬ ‫ابــزار بســیار قدرتمنــد بــرای نظــارت بــر ســامت‬ ‫شــخصی تبدیــل کننــد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 10‬اذر ‪1399‬‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست‬ ‫نزنید‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن اســت بــه‬ ‫ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده مــی تواننــد‬ ‫ویــروس را بــه چشــم هــا ‪،‬بینــی و دهــان شــما منتقــل کننــد‪.‬از‬ ‫ایــن راه هــا ویــروس مــی توانــد وارد بــدن شــما شــده و شــما را‬ ‫بیمــار کنــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪276‬‬ ‫رایگان شدن امروز‬ ‫اپلیکیشن های پولی اندروید وایفون‬ ‫هــر روز تعــدادی از اپلیکیشــن های پولــی اندرویــد و‬ ‫ایفــون بــرای مــدت کوتاهــی رایــگان می شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه کــه به صــورت روزانــه به روزرســانی می شــود‪،‬‬ ‫ایــن اپلیکیشــن ها و بازی هــا را معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫همان طــور کــه می دانیــد‪ ،‬اپلیکیشـن ها بــه ســه شــکل‬ ‫توســط توســعه دهندگان منتشــر می شــوند‪ :‬رایــگان‪،‬‬ ‫پولــی و رایــگان بــا پرداخــت درون برنامــه ای‪ .‬حتمــا‬ ‫برایتــان پیــش امــده اســت کــه بــا دیــدن اپلیکیشــنی‬ ‫بــه وجــد بیاییــد و قصــد داشــته باشــید ان را نصــب‬ ‫ی بــودن ان شــوید‪.‬‬ ‫کنیــد؛ امــا ناگهــان متوجــه پولــ ‬ ‫همــه مــا ایــن تجربــه را داریــم‪ .‬در ایــن مواقــع معمــوال‬ ‫قیــد اســتفاده از ان را می زنیــم یــا بــه دنبــال نســخه‬ ‫کرک شــده ان می گردیــم‪.‬‬ ‫البتــه نســخه کرک شــده هــم داســتان های خــاص‬ ‫خــودش را دارد و حتــی می توانــد اســیب جــدی بــه‬ ‫گوشــی شــما وارد کند‪ .‬اما گاهی همین اپلیکیشـن های‬ ‫پولــی بــرای مــدت محــدودی رایــگان می شــوند و مــا‬ ‫می توانیــم بــا نصــب ان هــا و افــزودن بــه فهرســت‬ ‫اپ هــای خــود‪ ،‬در اینــده بــه ان هــا دسترســی داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬درواقــع توســعه دهندگان بــرای افزایــش‬ ‫تعــداد مخاطبــان خــود‪ ،‬هرازگاهــی اپلیکیشن هایشــان‬ ‫را به رایــگان عرضــه می کننــد؛ بنابرایــن توصیــه ی مــا‬ ‫ایــن اســت کــه حتمــا اپلیکیشـن های پولــی رایگان شــده‬ ‫را یــک بــار دانلــود کنیــد تــا بــه فهرســت اپ هــای شــما‬ ‫اضافــه شــوند‪ .‬بعــدا می توانیــد هــر زمانی کــه تمایــل‬ ‫داشــتید‪ ،‬از ان هــا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫اپلیکیشن – ‪Lecture Notes‬‬ ‫‪Classroom Notes Made‬‬ ‫‪Simple‬‬ ‫اپلیکیشــنی کــه بتــوان بــه وســیله ی ان بــا‬ ‫ســرعت بــاال نکته بــرداری کــرد‪ ،‬می توانــد بــه‬ ‫یکــی از محبوب تریــن ابزارهــای ساخته شــده‬ ‫بــرای دانشــجویان تبدیــل شــود‪Lecture Notes .‬‬ ‫دقیقــا بــه همیــن منظــور توســعه یافتــه اســت‬ ‫و می توانــد بــه شــما در نکته بــرداری ســریع‬ ‫کمــک کنــد‪ .‬ایــن اپلیکیشــن بــه کاربــر اجــازه‬ ‫می دهــد فایل هــای صوتــی جلســات را ضبــط و‬ ‫به صــورت دســتی نوت بــرداری کنــد‪Lecture .‬‬ ‫‪ Notes‬بــه گونـه ای طراحــی شــده اســت کــه بــرای‬ ‫دانش امــوزان و دانشــجویان بیشــترین اســتفاده‬ ‫را داشــته باشــد و عملکــرد مناســبی بــرای بــاال‬ ‫بــردن ســرعت ان هــا در نوت بــرداری نشــان دهــد؛‬ ‫این گونــه دیگــر نیــازی نیســت ایــن افــراد نگــران‬ ‫مطالــب تدریس شــده در کالس باشــند‪.‬‬ ‫از قابلیت هــای جــذاب ایــن اپلیکیشــن می تــوان‬ ‫بــه توانایــی اشــتراک گذاری نــوت بــا دیگــران اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬همچنیــن می توانیــد بــا اســتفاده از ان‪،‬‬ ‫نوت هــای خــود را به صــورت حرف ـه ای دســته بندی‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر جــزو ان دســته افــرادی باشــید کــه‬ ‫زمانــی زیــادی صــرف نوت بــرداری ســر جلســات‬ ‫می کننــد و بــه همیــن دلیــل نمی تواننــد درس‬ ‫اســتاد را متوجــه بشــوند‪ ،‬اســتفاده از ‪Lecture‬‬ ‫‪ Notes‬را بــه شــما توصیــه می کنیــم‪.‬‬ ‫بازی ‪The Hearts PRO‬‬ ‫ایــا بازی هایــی کــه بایــد اشــکال و رنگ هــای‬ ‫مشــابه را بــه یکدیگــر متصــل کنیــد دوســت‬ ‫داریــد؟ بازی هایــی کــه بایــد در ان ســریع فکــر‬ ‫کنیــد چطــور؟ اگــر جــواب شــما بــه ســواالت مثبــت‬ ‫اســت و عالقــه داریــد ذهــن خــود را تمریــن‬ ‫دهیــد‪ The Hearts PRO ،‬بــرای شــما ســاخته‬ ‫شــده اســت‪ .‬هــوش خــود و تمــام افــرادی کــه در‬ ‫سراســر دنیــا ‪ The Hearts PRO‬بــازی می کننــد‬ ‫بــا معماهــای ان بــه چالــش بکشــید‪.‬‬ ‫از قابلیت هــای ایــن بــازی می تــوان بــه‬ ‫شــش حالــت مختلــف ‪،‬‬ ‫چالش هــای زیــاد ذهنــی‪ ،‬‬ ‫طراحــی مینیمــال و عــدم‬ ‫نیــاز بــه اینترنــت بــرای اجــرا‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬کســانی کــه‬ ‫دچــار بیمــاری کوررنگــی‬ ‫هســتند اصــا نگــران‬ ‫نباشــند؛ زیــرا ایــن بــازی‬ ‫به گونــه ای طراحــی شــده‬ ‫اســت کــه همــه بتواننــد‬ ‫از ان لــذت ببرنــد‪ .‬بــا‬ ‫نصــب ‪The Hearts PRO‬‬ ‫می توانیــد بــرای مــدت ‬ ‫زیــادی ســرگرم باشــید و‬ ‫خــود را بــه چالــش بکشــید‪.‬‬ ‫بازی ‪Guardians‬‬ ‫‪of Kingdom: Idle‬‬ ‫‪Defense‬‬ ‫عنــوان ‪ Guardians of Kingdom‬یــک بــازی ‪ RPG‬و‬ ‫اســتراتژیک بســیار جــذاب اســت کــه می توانیــد در ان‬ ‫اقدامــات مختلفــی بــرای نجــات ســرزمین خــود انجــام‬ ‫دهیــد‪ .‬شــما بایــد بــرای نجــات پادشــاهی خــود‪ ،‬از‬ ‫ان در برابــر هیوالهــای غول پیکــر دفــاع کنیــد‪ .‬بــرای‬ ‫انجــام ایــن کار جــذاب همیــن حــاال ‪Guardians of‬‬ ‫‪ Kingdom: Idle Defense‬را دانلــود کنیــد و لــذت‬ ‫ببریــد‪ .‬بــرای دفــاع از ســرزمین خــود ارتشــی بســازید‬ ‫و بــرای ایجــاد قدرتمندتریــن دژ دفاعــی در برابــر امــواج‬ ‫دشــمن‪ ،‬ایتم هــای خــود را ارتقــا دهیــد و مــوارد جدیــد‬ ‫بســازید تــا توانایــی مقابلــه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫از قابلیت هــای جــذاب ایــن بــازی می تــوان‬ ‫بــه ایــن مســئله اشــاره کــرد کــه مجبــور نیســتید‬ ‫به صــورت دســتی بــا دشــمنان بجنگیــد؛ بنابرایــن‬ ‫وقــت بیشــتری بــرای لــذت بــردن از ســایر‬ ‫ویژگی هــای ان داریــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد‬ ‫ایتم هــای مــورد نیــاز خــود را هنگامــی کــه در‬ ‫حــال بــازی کــردن نیســتید بــه دســت اوریــد‪.‬‬ ‫سیســتم مهارت هــا و قهرمانــان متنــوع طراحــی‬ ‫شــده اند و می توانیــد تیمــی از قهرمانانــی بــا‬ ‫توانایی هــای مختلــف ایجــاد کنیــد تــا از ســرزمین‬ ‫شــما دفــاع کننــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه بــرای‬ ‫شکس ـت ناپذیر شــدن قهرمانــان خــود نیــاز داریــد‬ ‫مــواد و دســتورالعمل های خــاص و نــادر ان را‬ ‫کشــف کنیــد‪Guardians of Kingdom: Idle .‬‬ ‫‪ ،Defense War‬یــک بــازی ‪ RPG‬اســتراتژیک‬ ‫ســاده و اعتیــاداور اســت کــه می توانــد شــما را‬ ‫بســیار ســرگرم کنــد‪.‬‬ ‫بازی ‪3D – 2 Chase Survival‬‬ ‫‪surviving and running game‬‬ ‫تاکنــون بازی هــای هیجانی‪-‬مســابقه ای زیــادی‬ ‫ســاخته شــده اند کــه می تواننــد افــراد را بــرای‬ ‫مدتــی ســرگرم کننــد‪ .‬در ایــن میــان ‪Chase‬‬ ‫‪ Survival‬یــک بــازی مســابقه ای و هیجان انگیــز‬ ‫اســت کــه بایــد در ان پیــش از اینکــه توســط‬ ‫پلیــس دســتگیر شــوید‪ ،‬از رانندگــی بــا ســرعت باال‬ ‫و فــرار لــذت ببریــد‪ .‬از دســت پلیس هــا فــرار کنیــد‬ ‫و صدمــه بیشــتری بــه اتومبیل هــای مســابقه ای‬ ‫وارد کنیــد تــا امتیــاز بیشــتری بگیریــد‪.‬‬ ‫در ‪ 2 Chase Survival‬می توانیــد پــول جمــع‬ ‫کنیــد تــا خــودروی جدیــد بخریــد و بــا اســتفاده‬ ‫از ان ســریع تر مســابقه بدهیــد‪ .‬از قابلیت هــای‬ ‫ایــن بــازی می تــوان بــه حالــت افالیــن و طراحــی‬ ‫مینیمــال ان اشــاره کــرد‪ .‬می توانیــد در مســیر‬ ‫مســابقه قلــب جمــع کنیــد تــا جــان بیشــتری‬ ‫بــرای ادامــه داشــته باشــید‪ .‬ایــن بــازی به گون ـه ای‬ ‫طراحــی شــده اســت کــه در تبلــت به راحتــی قابــل‬ ‫اجــرا باشــد‪ .‬در ‪ 2 Chase Survival‬تــاش کنیــد‬ ‫مســابقه را برنــده شــوید و خودروهــای بیشــتری‬ ‫تخریــب کنیــد؛ زیــرا اگــر ایــن کارهــا را انجــام‬ ‫ندهیــد بــه زنــدان خواهیــد افتــاد‪.‬‬ ‫بازی ‪3D – Smart Push them all‬‬ ‫‪block puzzle game‬‬ ‫ایــن عنــوان یــک بــازی ســرگرم کننده‪ ،‬چالــش‬ ‫برانگیــز و مینیمالیســتی اســت کــه می توانــد‬ ‫معما هــای جذابــی ســر راه شــما قــرار دهــد‪.‬‬ ‫‪ 3D Push them all‬شــما را بــه دنیــای کودکــی و‬ ‫بازی هــای کالســیک ان زمــان بازمی گردانــد‪ .‬ایــن‬ ‫بــازی بــرای همــه ســنین جــذاب و لذت بخــش‬ ‫اســت‪ .‬هــدف بازیکــن در ‪3D Push them all‬‬ ‫ایــن اســت کــه بلوک هــای موجــود را بــه شــیوه ی‬ ‫گفته شــده جا به جــا کننــد‪ .‬در ایــن بــازی بایــد‬ ‫به طــور کامــل فکــر کــرد و همــه ی حــرکات را در‬ ‫نظــر گرفــت؛ بــه همیــن دلیــل توســعه دهندگان‬ ‫ان اعتقــاد دارنــد کــه ایــن عنــوان ذهــن شــما را بــه‬ ‫چالــش می کشــد‪.‬‬ ‫از قابلیت هــای ایــن بــازی می تــوان بــه طراحــی‬ ‫مینیمالیســت‪ ،‬جــذاب و اعتیــاداور بــودن‪،‬‬ ‫مراحــل بی نهایــت و پشــتیبانی از تبلــت اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬می توانیــد بــا نصــب ‪3D Push them all‬‬ ‫ســاعت های زیــادی ســرگرم باشــید‪.‬‬ ‫بازی ‪3D – Cop Agent Shot‬‬ ‫‪shooting and chasing game‬‬ ‫رایــگان شــدن امروزاپلیکیشــن هــای پولــی از‬ ‫تفنــگ خــود بــرای شــلیک دقیق تریــن گلولــه بــه‬ ‫ســمت دشــمنان اســتفاده کنیــد‪ .‬هرچــه دقیق تــر‬ ‫شــلیک کنیــد‪ ،‬ادم هــای بــد بیشــتری کشــته‬ ‫می شــوند‪ .‬امــا موانــع چالش برانگیــزی ســر‬ ‫راه شــما قــرار می گیرنــد کــه رســیدن بــه هــدف‬ ‫را ســخت تر می کننــد؛ بنابرایــن قبــا از اینکــه‬ ‫دســت خــود را روی ماشــه بگذاریــد‪ ،‬ســعی کنیــد‬ ‫بــه دقیق تریــن شــکل ممکــن هــدف بگیریــد‪.‬‬ ‫شــما بایــد ماننــد یــک اســنایپر فکــر کنیــد کــه هــر‬ ‫کــدام از گلوله هایــش بایــد بــه هــدف برخــورد‬ ‫کننــد و فرصــت خطــا وجــود نــدارد‪ .‬ایــا می توانیــد‬ ‫ادم هــای بــد را از ســر راه برداریــد؟‬ ‫از قابلیت هــای ایــن بــازی می تــوان بــه‬ ‫چالش هــای متعــدد‪ ،‬ســرگرم کننده بــودن‪،‬‬ ‫گرافیــک جالــب‪ ،‬کنتــرل اســان شــخصیت اصلــی‬ ‫و مــوارد دیگــر اشــاره کــرد‪ .‬موســیقی کــه در ایــن‬ ‫بــازی پخــش می شــود بســیار جالــب اســت و‬ ‫می توانــد بــه شــما ارامــش بیشــتری بــرای شــلیک‬ ‫بــه دشــمنان بدهــد‪.‬‬ ‫بازی ‪Up and Down: gems‬‬ ‫ایــا بازی هــای پــازل را دوســت داریــد؟ اگــر‬ ‫جوابتــان مثبــت اســت‪Up and Down: gems ،‬‬ ‫بــرای شــما ســاخته شــده اســت‪ .‬در ایــن بــازی‬ ‫بایــد بــرای بــه دســت اوردن گنجینه هــا از یــک‬ ‫دســتگاه مرمــوز در ســیاه چال متروکــه اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬بــرای حرکــت در امتــداد خطــوط دکمه هــای‬ ‫«بــاال» و «پاییــن» را فشــار دهیــد‪ .‬بــه یــاد داشــته‬ ‫باشــید کــه بــرای تکمیــل هــر مرحلــه‪ ،‬جم ـع اوری‬ ‫تمــام ســنگ های قیمتــی الزامــی اســت‪.‬‬ ‫قبــل از گرفتــن جواهــرات بــا رنگ هــای مختلــف‪،‬‬ ‫تمــام ســنگ های یک رنــگ را جمــع اوری کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫تنهــا راهــی اســت کــه می توانیــد امتیــازات الزم را‬ ‫کســب و مرحلــه را کامــل کنیــد‪ .‬بــرای اینکــه شکســت‬ ‫نخوریــد‪ ،‬حتمــا بــه قدم هــای بعــدی خــود فکــر کنیــد‬ ‫و حساب شــده عمــل کنیــد‪ .‬بــا نصــب ایــن عنــوان‬ ‫می توانیــد مدتــی ســرگرم باشــید؛ زیــرا ‪Up and‬‬ ‫‪ Down: gems‬یکــی از بهتریــن بازی هــا بــرای اوقــات‬ ‫فراغــت اســت‪.‬‬ ‫بازی ‪The Lost Fountain‬‬ ‫رازهــای عجیــب و جــذاب مخفی شــده در‬ ‫جزیــره ای گمشــده را پیــدا کنیــد؛ مکانــی کــه خانــه‬ ‫چشــمه افســانه ای جوانــی اســت‪ .‬گوشــه و کنــار‬ ‫ایــن مــکان خارق العــاده را بگردیــد و معما هــای‬ ‫ایــن جزیــره و تمــدن کهــن ان را حــل کنیــد‪.‬‬ ‫همــه این هــا و مــوارد بیشــتر در بــازی ‪The‬‬ ‫‪ Lost Fountain‬بــرای تلفــن همــراه دردســترس‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫از قابلیت هــای ایــن بــازی می تــوان بــه گرافیــک‬ ‫جــذاب و تصاویــر دارای رزولوشــن بــاال اشــاره کــرد‬ ‫کــه می توانــد هــر بیننــده ای را بــه خــود جــذب‬ ‫کنــد‪ The Lost Fountain .‬بــه دلیــل داشــتن‬ ‫معما هــای ســرگرم کننده‪ ،‬خالقانــه و هوشــمندانه‬ ‫می توانــد یــک بــازی اعتیــاداور تلقــی شــود کــه‬ ‫ســاعت ها شــما را ســرگرم می کنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫بــازی محیط هــای مختلفــی طراحــی شــده اند‬ ‫کــه می توانیــد بــا انتخــاب ان هــا‪ ،‬بــه مکان هــای‬ ‫مختلــف برویــد و ان هــا را کشــف کنیــد‪ .‬داســتان‬ ‫بــازی مذکــور بــه دلیــل خــاص بــودن و تعامــل بــا‬ ‫گیمر‪ ،‬دارای کشــش زیادی اســت‪ .‬در نهایت باید‬ ‫بــه ایــن مســئله اشــاره کــرد کــه توســعه دهندگان‬ ‫‪ The Lost Fountain‬پشــتیبانی از چندیــن زبــان‬ ‫مختلــف را بــرای بــازی خــود در نظــر گرفته انــد‪.‬‬ صفحه 10 ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم یــک متــر‬ ‫فاصلــه بگیرید‪.‬زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد قطــرک هــای‬ ‫ریــزی از دهــان و بینــی او بــه اطــراف پاشــیده میشــود کــه ممکــن اســت‬ ‫حــاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگــر فاصلــه شــما بــا ان فــرد خیلــی نزدیــک باشــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت شــما ایــن قطــرک هــای حــاوی ویــروس کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫فاصله‬ ‫(ایمن) را در‬ ‫اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬اذر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪276‬‬ ‫اینترنت فورجی درتپه های روستاهای رازوجرگالن‬ ‫ایــن روزهــا گوشــی خواهــرش کالس و مدرسـه اش‬ ‫شــده اســت‪ ،‬امــا ارتبــاط بــا ایــن کالس درس‪ ،‬تنهــا‬ ‫در ارتفاعــات و روی تپه هــای همجــوار روســتاهای‬ ‫راز جــرگالن خراســان شــمالی برقــرار می شــود بــه‬ ‫همیــن علــت‪ ،‬بچه هــا اســمش را گذاشــته اند «تپــه‬ ‫هــای فورجــی»‪.‬‬ ‫صبــح کــه افتــاب جوانــه مــی زنــد و کمــی گــرم تــر‬ ‫مــی شــود‪ ،‬زیرانــداز‪ ،‬کمــی خوراکــی و اب برمــی‬ ‫دارد تــا بــا چنــد نفــر از هــم کالســی هایــش بــه‬ ‫بــاالی تپــه فورجــی برونــد‪.‬‬ ‫در ارتفاعــات تپــه فورجــی در اطــراف روســتا و‬ ‫برخــی از بــاغ هــا کــه اینترنــت خــوب جــواب مــی‬ ‫دهــد بــه همیــن خاطــر ایــن روزهــا محــل درس‬ ‫خوانــدن بچــه هــا شــده اســت‪ .‬کالســی در طبیعــت‬ ‫و راهــی کــه روزانــه چنــد بــار مــی رونــد و مــی اینــد‬ ‫تــا بــه« شــاد» دســت یابنــد‪.‬‬ ‫اینترنــت در ایــن روســتا ضعیــف اســت امــا اراده‬ ‫دانــش امــوزان بــرای درس خوانــد قــوی اســت‪،‬‬ ‫عالقــه بــه درس و کتــاب انــان را بــه زیــر نــور افتــاب‬ ‫در تپــه هــا و یــا زیــر ســایه درختــان پاییــززده در بــاغ‬ ‫هــا کشــانده اســت‪.‬‬ ‫اینترنــت در ایــن روســتا ضعیــف اســت امــا اراده‬ ‫دانــش امــوزان بــرای درس خوانــد قــوی اســت‪،‬‬ ‫عالقــه بــه درس و کتــاب انــان را بــه زیــر نــور افتــاب‬ ‫در تپــه هــا و یــا زیــر ســایه درختــان پاییــز زده در‬ ‫بــاغ هــا کشــانده اســت‬ ‫مــی گوینــد مدرســه چنــد وقتــی هســت کــه تعطیل‬ ‫اســت‪ ،‬معلــم کرونــا گرفتــه و بــرای اینکــه دانــش‬ ‫امــوزان کرونــا نگیرنــد‪ ،‬کالس درس تطعیــل شــده‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن روزهــا امــوزش بایــد از برنامــه شــاد‬ ‫پیگیــری شــود امــا اینترنــت جــواب نمــی دهــد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا کــه امــوزش در کالس هــای درس‬ ‫بــه فضــای مجــازی و گوشــی هــا کشــانده شــده‪،‬‬ ‫مشــکل دانــش امــوزان و دانشــجویان روســتایی‬ ‫در خراســان شــمالی‪ ،‬نداشــتن اینترنــت و ضعیــف‬ ‫بــودن ان اســت‪.‬‬ ‫مــردم مــی گوینــد اینترنــت در روســتا خــوب جــواب‬ ‫نمــی دهــد بــه همیــن علــت بچــه ها کتاب و گوشــی‬ ‫هــا را برمــی دانــد و بــه بــاالی کــوه و یــا بــاغ هایــی‬ ‫کــه در باالدســت قــرار دارنــد مــی رونــد‪ ،‬برخــی هــم‬ ‫راهــی پشــت بــام خانــه شــان مــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن تپــه هــا و بــاغ هــا پیــش از ایــن‪ ،‬اســم داشــته‬ ‫و یــا نداشــته نمــی دانــم‪ ،‬امــا ایــن روزهــا اهالــی از‬ ‫ایــن مــکان هــا‪ ،‬بــه تپــه فورجــی و بــاغ فورجــی یــاد‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫کالس شبانه انالین در تپه های فورجی‬ ‫دهیــار روســتای چالتلپــک در شهرســتان مــرزی راز‬ ‫و جــرگالن کــه دانشــجو اســت در ایــن بــاره گفــت‪:‬‬ ‫مشــکل اینترنــت‪ ،‬دانــش امــوزان و دانشــجویان در‬ ‫ایــن روســتا را گریبــان گیــر کــرده اســت‪ ،‬دانشــجویان‬ ‫بــه خوبــی نمــی تواننــد در کالس هــای مجــازی حضــور‬ ‫پیــدا کننــد‪ ،‬ایــن مشــکل را بــه عنــوان دانشــجو دائــم‬ ‫لمــس کــرده ام‪.‬‬ ‫طاهــره محمــدی اظهــار داشــت‪ :‬بــاالی کــوه اینترنــت‬ ‫خــوب اســت و بــرای شــرکت در کالس هــای مجــازی‪،‬‬ ‫بــه انجــا مــی روم‪ ،‬بعضــا کــه کالس هــا بــه شــب‬ ‫مــی خــورد‪ ،‬بــا همســرم بــاالی کــوه مــی روم‪ ،‬ایــن‬ ‫تجربــه هــا هــر چنــد ســخت امــا بعضــا شــیرین اســت‬ ‫امــا ســرمای هــوا کــه غالــب شــود‪ ،‬نمــی دانــم بایــد‬ ‫چــه کار کنیــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن روزهــا‪ ،‬هــوا خــوب و‬ ‫خــوش اســت‪ ،‬هنــوز ســرما چیــره نشــده‪ ،‬امــا بــه‬ ‫هــر حــال ســرما مــی ایــد‪ ،‬ان وقــت امــدن بــه کــوه‬ ‫و یــا رفتــن بــه پشــت بــام و درس خوانــدن امــری‬ ‫محــال مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا‪ ،‬هــوا خــوب و خــوش اســت‪ ،‬هنــوز‬ ‫ســرما چیــره نشــده‪ ،‬امــا بــه هــر حــال ســرما مــی ایــد‪،‬‬ ‫ان وقــت امــدن بــه کــوه و یــا رفتــن بــه پشــت بــام و‬ ‫درس خوانــدن امــری محــال مــی شــود‬ ‫دهیــار روســتای چالتلپــک افــزود‪ :‬در برخــی از‬ ‫نقــاط روســتا کــه نزدیــک روســتای دویــدوخ اســت‪،‬‬ ‫انتــن دهــی کمــی بهتــر اســت امــا در مجمــوع‬ ‫روســتای چالتلپــک‪ ،‬اینترنــت نــدارد و مــردم دچــار‬ ‫زحمــت هســتند‪.‬‬ ‫سخت کوشی دانش اموزان در روزهای‬ ‫کرونایی‬ ‫یکــی از اهالــی روســتای گرکــز در شهرســتان مرزی‬ ‫راز و جــرگالن هــم در ایــن بــاره گفــت‪ :‬اینترنــت در‬ ‫روســتای مــا خیلــی ضعیــف اســت‪ ،‬اصــا جــواب‬ ‫نمــی دهــد‪ ،‬بچــه هــا مجبــور هســتند بــرای دســت‬ ‫یابــی بــه اینترنــت بــه تپــه هــای اطــراف برونــد‪ ،‬در‬ ‫نقــاط مرتفــع اینترنــت فورجــی اســت و بهتــر مــی‬ ‫تواننــد در کالس هــای مجــازی شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫مریــم رحیمــی اظهــار داشــت‪ :‬جــای شــکرش باقــی‬ ‫اســت کــه ایــن روزهــا هــوا گــرم اســت و بچــه هــا‬ ‫زیــاد اذیــت نمــی شــوند‪ ،‬هنــوز هــوا خــوب اســت‬ ‫امــا نمــی دانــم بــا ســرد شــدن هــوا‪ ،‬بچــه هــا مــی‬ ‫خواهنــد چــه کار کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خواهــرم هر روز‪،‬‬ ‫بــا چنــد نفــر از دوســتانش‬ ‫بــه بــاالی تپــه مــی رود‪ ،‬بــا‬ ‫خودشــان خوراکــی و زیرانــداز‬ ‫برمــی دارنــد و انجــا بــا مــدد‬ ‫اینترنــت درس مــی خواننــد‪.‬‬ ‫بیش از هزار و ‪ ۴۴۰‬مدرسه زیر پوشش‬ ‫اینترنت رایگان‬ ‫رییــس اداره فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اداره‬ ‫کل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا اجــرای طــرح اتصــال‪ ،‬بیــش از هــزار و‬ ‫‪ ۴۴۰‬مدرســه زیــر پوشــش اینترنــت رایــگان قــرار‬ ‫گرفتــه انــد و اکنــون مشــکل اینترنــت در مــدارس‬ ‫اســتان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بــا اجــرای طــرح اتصــال‪ ،‬بیــش از هــزار و ‪۴۴۰‬‬ ‫مدرســه زیــر پوشــش اینترنــت رایــگان قــرار گرفتــه‬ ‫انــد و اکنــون مشــکل اینترنــت در مــدارس اســتان‬ ‫وجــود نــدارد‬ ‫فرامــرز صدقــی اظهــار داشــت‪ :‬اینترنــت مدرســه‬ ‫بــرای دانــش امــوزان‪ ،‬حتــی در صورتــی کــه مدیــر و‬ ‫یــا معــاون مدرســه حضــور ندارنــد‪ ،‬قابــل اســتفاده‬ ‫اســت‪ ،‬بــا همــکاری شــورای اســامی و یــا دهیــاری‬ ‫روســتا‪ ،‬دانــش امــوزان مــی تواننــد از ایــن امــکان‬ ‫بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر مدیــر مدرســه ای در روســتا در‬ ‫دســتیابی بــه اینترنــت مشــکل دارد و یــا مدرســه ای‬ ‫از خدمــات طــرح اتصــال بازمانــده‪ ،‬گــزارش را بــه مــا‬ ‫منعکــس کنــد تــا بــرای رفــع ان اقــدام کنیــم‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن در بســیاری از‬ ‫شــاخص هــا‪ ،‬دچــار عقــب ماندگــی اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان راز و جــرگالن در ایــن بــاره‬ ‫گفتــه بــود کــه در اینترنــت پرســرعت ضعیــف‬ ‫مدیرامــوزش و پــرورش رازوجــرگالن از رشــد ‪۲۰۰‬‬ ‫درصــدی اتصــال مــدارس ایــن شهرســتان بــه شــبکه‬ ‫ملــی اطالعــات خبــر داد و گفــت‪ :‬اکنــون در ‪۱۲۶‬‬ ‫واحــد اموزشــی امــکان اســتفاده از اینترنــت رایــگان‬ ‫فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫عبــاس رضایــی اظهــار داشــت‪ :‬پیــش از ایــن تنهــا‬ ‫‪ ۴۰‬مدرســه رازوجــرگالن بــه شــبکه ملــی اطالعــات‬ ‫متصــل بودنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهــدای مــودم هــای ایرانســل‬ ‫بــه برخــی از مــدارس افــزود‪ :‬عــاوه بــر اینترنــت‬ ‫رایــگان‪ ،‬تمــام تجهزیــرات دسترســی بــه اینترنــت‬ ‫بــه صــورت رایــگان توســط اداره کل ارتباطــات و‬ ‫فنــاوری اطالعــات اســتان در اختیــار مــدارس فاقــد‬ ‫مــودم قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رضایــی بــا بیــان اینکــه اتصــال باقــی مــدارس‬ ‫بــه اینترنــت در دســتور کار اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫هــم اکنــون تنهــا ‪ ۵۰‬مدرســه در شهرســتان فاقــد‬ ‫اینترنــت اســت کــه بــر اســاس برنامــه ششــم‬ ‫توســعه‪ ،‬بــا همــکاری امــوزش و پــرورش و وزارت‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‪ ،‬بســترهای الزم‬ ‫بــرای اتصــال تمــام مــدارس روســتایی بــه شــبکه‬ ‫ملــی اطالعــات فراهــم خواهــم شــد‪.‬‬ ‫مدیرامــوزش و پــرورش رازوجــرگالن افــزود‪ :‬علــت‬ ‫تجهیــز نشــدن ایــن مــدارس بــه اینترنــت نبــود‬ ‫زیرســاخت هــای الزم ارتباطــی در ان مناطــق اســت‬ ‫کــه بــزودی ایــن مــدارس نیــز از طریــق انتــن هــای‬ ‫” هــای وب” و فیبــر نــورری از شــبکه ملــی اطالعــات‬ ‫برخــوردار خواهنــد شــد تــا دانش امــوزان بــه طــور کامــل‬ ‫از ظرفیت هــای امــوزش مجــازی بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫ایــن فعــال فرهنگــی در‬ ‫روســتای گرکــز اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بچــه هــا روزی چنــد بــار تــا تپــه‬ ‫مــی رونــد و مــی اینــد‪.‬‬ ‫دهیــار روســتای گرکــز هــم‬ ‫در ایــن بــاره گفــت‪ :‬تعطیلــی‬ ‫مدرســه ســبب شــده تــا‬ ‫دانــش امــوزان از امــوزش‬ ‫حضــوری محــروم شــوند‪،‬‬ ‫مدرســه بــه علــت ابتــای‬ ‫معلمــان بــه کرونــا‪ ،‬تعطیــل‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫محســن زاهــدی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بچــه هــا امــوزش را‬ ‫از طریــق برنامــه شــاد دنبــال‬ ‫مــی کننــد امــا اینجــا اینترنــت‬ ‫نــدارد‪ ،‬البتــه اینترنــت در‬ ‫بخشــی از روســتا کــه نزدیــک‬ ‫یکــه ســعود اســت‪ ،‬بــا خــط‬ ‫ایرانســل جــواب مــی دهــد امــا بخشــی دیگــر‪ ،‬اصــا‬ ‫اینترنــت نــدارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بچــه هــا بــر روی پشــت بــام خانــه و یــا‬ ‫بــاالی تپــه هــا بــا شــاد ارتبــاط مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫دهیــار روســتای گرکــز بــا بیــان اینکــه مشــکل‬ ‫اینترنــت در روســتاهای شهرســتان مــرزی راز و‬ ‫جــرگالن زیــاد اســت افــزود‪ :‬در روســتای اســمی‬ ‫دوالن‪ ،‬نــه اینترنــت جــواب مــی دهــد و نــه‬ ‫دسترســی بــه برنامــه هــای تلویزیــون میســر اســت‪،‬‬ ‫در ان روســتا زیرســاخت مخابراتــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫هســتیم و فقــط ‪ ۱۰‬روســتای بــزرگ شهرســتان‬ ‫اینترنــت پرســرعت دارنــد‪.‬‬ ‫اســماعیل حســین پــور اظهــار داشــت‪ :‬تنهــا هفــت درصــد‬ ‫جمعیــت روســتایی تحــت پوشــش اینترنــت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫ســیدعلی مرتضــوی‪ ،‬مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫اطالعــات خراســان شــمالی هــم گفــت‪ :‬در هشــت مــاه‬ ‫گذشــته ‪ ۱۲‬ســایت ایرانســل در شهرســتان راز و جرگالن‬ ‫بــه بهــره بــرداری رســیده اســت و ‪ ۱۰۰‬درصــد روســتاهای‬ ‫بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار بــه ایــن شــبکه متصــل شــده انــد‪.‬‬ ‫دسترسی مدارس رازوجرگالن به‬ ‫اینترنت ‪ ۲۰۰‬درصد رشد کرد‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار دانــش امــوز در ‪ ۱۸۲‬مدرســه شهرســتان‬ ‫راز و جــرگالن تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۳۰۱‬کیلومتــر مــرز مشــترک‬ ‫بــا کشــور ترکمنســتان اســت کــه بیشــتر ایــن‬ ‫مســاحت در شهرســتان راز و جــرگالن واقــع اســت‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان ســه بخــش و ‪ ۶‬دهســتان دارد و‬ ‫‪ ۹۵‬درصــد جمعیــت ایــن منطقــه روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫راز‪ ،‬مرکــز شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن در‬ ‫‪ ۱۲۰‬کیلومتــری مرکــز خراســان شــمالی قــرار دارد‬ ‫و بیشــترین تمرکــز جمعیتــی قــوم ترکمــن ایــن‬ ‫اســتان در راز و جــرگالن اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 11 ‫دوشنبه ‪ 10‬اذر ‪1399‬‬ ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫را رعایت‬ ‫کنید‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت کنیــد‪.‬‬ ‫بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان و بینــی بــا ارنــج‬ ‫خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در هنــگام عطســه و ســرفه‬ ‫اســت‪ .‬بعــد از ســرفه و عطســه بالفاصلــه دســتمال کاغــذی‬ ‫خــود را دور بیاندازیــد‬ ‫شمـاره ‪276‬‬ ‫انتی ویروس ویندوز‪۱۰‬راچگونه غیرفعال کنیم‬ ‫ایــن ویژگــی کــه به صــورت پیش فــرض در وینــدوز‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬بــرای بیشــتر کاربــران مناســب اســت‬ ‫و نیازهــای ان هــا را برطــرف می کنــد؛ ولــی در‬ ‫شــرایط خــاص ممکــن اســت الزم باشــد ایــن ویژگــی‬ ‫را غیرفعــال کنیــد‪ .‬به طــور مثــال شــاید بخواهیــد‬ ‫دســتگاه خــود را بــه شــبکه متصــل کنیــد‪ ،‬امــا بــه‬ ‫شــما اجــازه داده نمی شــود‪ .‬یــا هنــگام انجــام کاری‬ ‫بخصــوص‪ ،‬ایــن ویژگــی وینــدوز‪ ،‬کارتــان را مختــل‬ ‫کند‪.‬نمی تــوان انتی ویــروس پیش فــرض وینــدوز را‬ ‫کامــا حــذف کنیــد‬ ‫بــرای رفــع ایــن مشــکالت و گاه مشــکالت دیگــر‬ ‫الزم اســت برنامــه ی ‪ Windows Defender‬را‬ ‫غیرفعــال کنیم‪ .‬مایکروســافت برنامه ی ‪Windows‬‬ ‫‪ Defender‬را کامــا درون وینــدوز تعبیــه کــرده و‬ ‫هماهنــگ بــا ان ســاخته اســت؛ طوری کــه وینــدوز‬ ‫و وینــدوز دیفنــدر کامــا وابســته بــه یکدیگــر‬ ‫هســتند‪ .‬پــس متاســفانه گزینـه ای بــرای حــذف ان‬ ‫نداریــم‪ .‬بااین حــال بــا کمــی گشــتن در تنظیمــات و‬ ‫ازطریــق ‪ Group Policy‬و ‪ Registry‬یــا تنظیمــات‬ ‫‪ Windows Security‬ایــن ویژگــی را می تــوان تــا‬ ‫حــدودی متوقــف کــرد‪.‬‬ ‫غیرفعــال کــردن به صــورت موقتــدر ایــن امــوزش‬ ‫وینــدوز ‪ ۱۰‬قصــد داریــم شــما را بــرای متوقــف کردن‬ ‫دائــم و موقــت برنامــه ‪Windows Defender‬‬ ‫‪ Antivirus‬راهنمایــی کنیــم‪.‬‬ ‫اگــر قــرار اســت فقــط یکبــار وظیفــه ی خاصــی را‬ ‫بــا کامپیوتــر خــود انجــام دهیــد و انتــی ویــروس‬ ‫وینــدوز مانــع ان اســت‪ ،‬الزم نیســت ‪Windows‬‬ ‫‪ Defender‬دائــم غیرفعــال شــود و می توانیــد‬ ‫به طــور موقــت اینــکار را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫بــرای غیرفعــال کــردن موقــت ایــن خصوصیــت‬ ‫امنیتــی وینــدوز روی دســتگاهتان می توانیــد از ایــن‬ ‫راه اقــدام کنیــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬منوی استارت را باز کنید‪.‬‬ ‫‪ Windows Security .۲‬را در ایــن منــو‬ ‫جســت وجو کنیــد و گزینــه اول ان را کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬روی تــب ‪ Virus & threat protection‬کلیــد‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬در پایین قسمت ‪Virus & threat protection‬‬ ‫‪ settings‬گزینــه ی ‪ Manage setting‬را کلیــد‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بــا کلیــد کــردن روی دکمــه ی ‪Real-time‬‬ ‫‪ protection‬و تغییــر ان بــه ‪ Off‬انتی ویــروس‬ ‫وینــدوز غیرفعــال می شــود‪.‬‬ ‫بعــد از کامــل کــردن ایــن مراحــل ویژگــی ‪Real-‬‬ ‫‪ time protection‬انتی ویــروس غیرفعــال‬ ‫می شــود و شــما می توانیــد برنامــه ی مــورد‬ ‫نظرتــان را نصــب کنیــد یــا کاری کــه قبــا بــه شــما‬ ‫اجــازه داده نمی شــد را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد دوبــاره ‪Real-time protection‬‬ ‫فعــال شــود‪ ،‬می توانیــد مراحــل قبــل را انجــام‬ ‫دهیــد و فقــط در مرحلــه ی پنجــم به جــای‬ ‫خامــوش کــردن کلیــد ‪Real-time Protection‬‬ ‫ان را روشــن (‪ )On‬کنیــد؛ یــا می توانیــد بــا‬ ‫راه انــدازی مجــدد وینــدوز ایــن ویژگــی را دوبــاره‬ ‫فعــال کنیــد‪.‬‬ ‫بااین حــال راهــکار بــاال بــرای غیرفعــال کــردن‬ ‫دائــم نیســت و فقــط هنگامــی کــه می خواهیــد‬ ‫یــک وظیفــه ی خــاص را توســط وینــدوز انجــام‬ ‫دهیــد‪ ،‬مناســب اســت‪.‬‬ ‫غیرفعال کردن دائم ‪Windows‬‬ ‫‪ Defender Antivirus‬به کمک‬ ‫‪Group Policy‬‬ ‫در ویرایش هــای ‪ Pro‬و ‪ Enterprise‬وینــدوز‬ ‫‪ ۱۰‬شــما می توانیــد بــه کمــک ویرایشــگر ‪Local‬‬ ‫‪ Group Policy‬بــه شــکل دائــم برنامــه ی‬ ‫‪ Windows Defender Antivirus‬را غیرفعــال‬ ‫کنیــد‪ .‬بــرای اینــکار الزم اســت مراحــل زیــر را‬ ‫انجــام دهیــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬منوی استارت را باز کنید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬عبــارت ‪ gpedit.msc‬را جســت وجو کنیــد و‬ ‫اولیــن گزینــه در بــاالی صفحــه‪ ،‬کــه ویرایشــگر‬ ‫‪ Local Group Policy‬اســت را بــاز کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬در ویرایشگر ‪ Local Group Policy‬به مسیر‬ ‫‪Computer Configuration > Administrative‬‬ ‫> ‪Templates > Windows Components‬‬ ‫‪ Windows Defender Antivirus‬برویــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬روی فایــل ‪Turn Off Windows Defender‬‬ ‫‪ Antivirus‬دابل کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬در پنجــره ی بــاز شــده گزینــه ی ‪ Enabled‬را‬ ‫کلیــد کنیــد تــا ‪ Windows Defender‬غیرفعــال‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ســپس روی کلیــد ‪ Apply‬کلیــد کنیــد تــا‬ ‫تغییــرات اعمــال شــود و بعــد می توانیــد دکمــه‬ ‫‪ OK‬را بزنیــد‪.‬‬ ‫ولــی در مرحلــه ی ‪ ۵‬کــه گزینــه ی ‪Enabled‬‬ ‫را انتخــاب کردیــد ایــن بــار بایــد گزینــه ‪Not‬‬ ‫‪ Configured‬را انتخــاب کنیــد و پــس از اعمــال‬ ‫تغییــرات دســتگاهتان را دوبــاره راه انــدازی کنیــد‪.‬‬ ‫نحــوه غیرفعــال کــردن ‪Windows Defender‬‬ ‫‪ Antivirus‬ازطریــق رجیســتری‬ ‫در حالتــی کــه بــه ویرایشــگر ‪Local Group‬‬ ‫‪ Policy‬دسترســی نداشــتید یــا وینــدوز ‪۱۰‬‬ ‫نســخه ‪ Home‬را روی دســتگاهتان نصــب‬ ‫کرده ایــد‪ ،‬بــاز هــم می توانیــد ازطریــق ویرایــش‬ ‫بعضــی گزینه هــا در ‪ Registry‬وینــدوز برنامــه‬ ‫انتی ویــروس ‪ Windows Defender‬را به صــورت‬ ‫کامــل غیرفعــال کنیــد‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬دســتکاری رجیســتری وینــدوز خطرنــاک‬ ‫اســت و در صــورت اشــتباه در کار ممکــن اســت‬ ‫صدمــات جبران ناپذیــری بــه سیســتم عامل‬ ‫شــما وارد شــود‪ .‬توصیــه می شــود قبــل از انجــام‬ ‫کار موردنظــر یــک نســخه پشــتیبانی کامــل از‬ ‫کامپیوتــر خــود بگیریــد‪.‬‬ ‫بــرای غیرفعــال کــردن ‪Windows Defender‬‬ ‫‪ Antivirus‬به طــور کامــل بایــد بخش هایــی‬ ‫از رجیســتری وینــدوز را بــه صورتــی کــه در زیــر‬ ‫تشــریح شــده اســت ویرایــش کنیــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬منوی استارت را باز کنید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬روی فایــل جدیــدی کــه ســاخته اید دابــل‬ ‫کلیــک کنیــد و مقــداری کــه در ‪ Value Data‬قــرار‬ ‫دارد را از صفــر بــه یــک تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬روی دکمه ‪ OK‬کلید کنید‪.‬‬ ‫‪ .۸‬ویندوز را دوباره راه اندازی کنید‪.‬‬ ‫ماننــد قبــل بــا انجــام ایــن مراحــل برنامــه ی‬ ‫انتی ویــروس ‪ Windows Defender‬غیرفعــال‬ ‫می شــود و از سیســتم شــما دیگــر محافظــت‬ ‫نمی کنــد ‪.‬‬ ‫اگــر خواســتید دوبــاره انتی ویــروس وینــدوز‬ ‫فعــال شــود‪ ،‬مراحــل قبــل را دنبــال کنیــد؛ فقــط‬ ‫در مرحلــه ی ‪ ۶‬روی فایلــی کــه ســاختیم به نــام‬ ‫‪ DisableAntiSpyware‬راســت کلیــک کــرده و‬ ‫گزینــه ی ‪ Delete‬را انتخــاب بزنیــد‪ .‬ســپس بعــد‬ ‫از راه انــدازی مجــدد سیســتم عامل برنامــه ی‬ ‫انتی ویــروس وینــدوز دوبــاره فعــال می شــود‪.‬‬ ‫توصیه‬ ‫بــا اینکــه روش هــای متعــددی بــرای غیرفعــال‬ ‫کــردن ‪ Windows Defender‬وجــود دارد؛‬ ‫توصی ـه ی مــا بــه شــما ایــن اســت کــه حتمــا روی‬ ‫سیســتم خــود یــک نرم افــزار انتی ویــروس داشــته‬ ‫باشــید‪.‬‬ ‫‪ Regedit .۲‬را در منــو اســتارت جســت وجو‬ ‫کنیــد و گزینــه ‪ Registry Editor‬را بــاز کنیــد‪.‬‬ ‫بعــد از اتمــام مراحــل بــاال و راه انــدازی دوبــاره‪،‬‬ ‫انتی ویــروس پیش فــرض وینــدوز ‪ ۱۰‬به صــورت‬ ‫دائــم روی دســتگاهتان غیرفعــال شــده اســت‪.‬‬ ‫احتمــاال بعــد از انجــام ایــن عمــل همچنــان ایکــون‬ ‫ســپر در نــوار وظایــف شــما وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بایــد بدانیــد ایــن ایکــون برنامــه ی ‪Windows‬‬ ‫‪ Security‬اســت؛ نــه خــود انتی ویــروس وینــدوز‪.‬‬ ‫پــس اگــر مراحــل بــاال را کامــل انجام داده باشــید‪،‬‬ ‫می توانیــد مطمئــن باشــید انتی ویــروس وینــدوز‬ ‫شــما غیرفعــال شــده اســت‪.‬‬ ‫بااین حــال ممکــن اســت در شــرایطی قــرار‬ ‫بگیریــد کــه غیرفعــال کــردن ایــن ویژگــی تنهــا‬ ‫گزینــه باشــد‪ .‬اگــر از نرم افــزار انتی ویــروس‬ ‫دیگــری اســتفاده می کنیــد‪ ،‬الزم نیســت‬ ‫‪ Windows Defender‬را غیرفعــال کنیــد و در‬ ‫هنــگام نصــب انتی ویــروس جدیــد ایــن کار‬ ‫به صــورت خــودکار بــرای شــما انجــام می شــود‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬می توانیــد بــا کپــی و چســباندن ‪Copy/‬‬ ‫‪ Paste‬مســیر بــاال در نــوار ادرس ‪Registry‬‬ ‫ســریع تر بــه مســیر مدنظــر دسترســی پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬روی پوشــه ‪ Windows Defender‬کلیــد‬ ‫راســت کنیــد و ‪ New‬را انتخــاب کنیــد ســپس‬ ‫‪ bit) Value-32( DWORD‬ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه هــر دلیلــی ‪Windows Defender‬‬ ‫می توانیــد‬ ‫نمی پســندید‪،‬‬ ‫را‬ ‫‪Antivirus‬‬ ‫گزینه هــای دیگــر ماننــد ‪Bitdefender،‬‬ ‫‪ Kaspersky‬یــا ‪ Norton‬و خیلــی گزینه هــای‬ ‫دیگــر را در نظــر بگیــرد‪.‬‬ ‫بااین حــال می توانیــد در صــورت تمایــل دوبــاره‬ ‫برنامــه ی ‪ Windows Defender‬را فعــال کنیــد؛‬ ‫تنهــا کافی اســت مراحــل قبــل را انجــام دهیــد‪،‬‬ ‫‪ .۵‬نام فایل را ‪ DisableAntiSpyware‬قرار دهید و‬ ‫کلید ‪ Enter‬را فشار دهید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬بــا ریســتارت کــردن دســتگاه وینــدوز را دوبــاره‬ ‫راه انــدازی کنید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بــه مســیر \‪HKEY_LOCAL_MACHINE‬‬ ‫\‪SOFTWARE\Policies\Microsoft‬‬ ‫‪ Windows Defender‬در ویرایشــگر رجیســتری‬ ‫برویــد‪.‬‬ ‫نظــر شــما دربــاره ی انتی ویــروس پیش فــرض‬ ‫وینــدوز چیســت؟ شــما از چــه انتی ویروســی‬ ‫اســتفاده می کنیــد؟‬ صفحه 12

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

شماره : 1022
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

شماره : 1021
تاریخ : 1403/04/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!