روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 274 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 274

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 274

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 274

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫عصر دوشنبــه ‪ 26‬ابان ‪1399‬‬ ‫یادداشت‬ ‫همچون سربازان‬ ‫گمنام ایستاده ایم‬ ‫حمیدرضــا محمدیــاری‬ ‫مدیــر مســئول هفتــه‬ ‫نامــه بــازار کســب و کار‬ ‫پــارس ‪ :‬کرونــا موضوعی‬ ‫کــه چنــد صبــای اســت‬ ‫همــه اقشــار جامعــه در‬ ‫تمــام دنیــا درگیــر خــود کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن ویــروس دســت ســاز بشــر‬ ‫کــه توانســته در ایــن مــدت عمــر‬ ‫خــود بســیاری از مشــاغل و کســب‬ ‫و کارهــا را بــه نابــودی بکشــاند تــا‬ ‫جایــی کــه وجــودش بــرای همــه‬ ‫شــده ضــرر و اگــر بــرای ان زودتــر‬ ‫از ایــن فکــری اندیشــیده نشــود‬ ‫قطعــا دچــار یــک اپیدمــی ســنگینی‬ ‫خواهیــم شــد ‪.‬‬ ‫اپیدمــی کــه بــرای مهــارش اگــر‬ ‫بخواهیــم هزینــه کنیــم چیــزی جــز‬ ‫جــان مــان نخواهــد بــود در صورتــی‬ ‫کــه مــی تــوان بــا کمتریــن هزینــه‬ ‫مقابــل ان ایســتاد و ایســتادگی کــرد‪.‬‬ ‫‪ 30‬ربیع االول ‪1442‬‬ ‫‪ 16‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 74‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫مشکالت کشور نیازمند مدیرکارامداست‬ ‫وعده ساخت مسکن کارگران‬ ‫‪2‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫کرونا‪،‬جمعیت روستایی رابه‬ ‫شهرکشانده‬ ‫‪4‬‬ ‫فریب تبلیغات فروش وام‬ ‫بانکی را نخورید‬ ‫‪7‬‬ ‫روغن خوراکی‬ ‫به اندازه است‬ ‫الزمــه ایســتادگی و مقاومــت در‬ ‫مقابــل ایــن ویــروس طبــق نظــر‬ ‫کارشناســان و متخصصــان جنــگ‬ ‫بیولوژیــک چیــزی نیســت جــز‬ ‫رعایــت و در نظــر گرفتــن چنــد نکتــه‬ ‫کوچــک شــاید اگــر بگویــم افــرادی‬ ‫بــودن کــه بــرای حفــظ امنیــت و‬ ‫نامــوس‪...‬‬ ‫دولت برای مقابله‬ ‫باکرونادرکنارمردم باشد‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ادامه صفحه ‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫روزهای خوبی که‬ ‫دوستشان دارید‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چاپ ‪ ۶۵۳‬عنوان کتاب‬ ‫در گلستان‬ ‫خلیج گرگان در تب بی ابی می سوزد‬ ‫‪ 3‬الویت پرداخت مطالبه کارگران‬ ‫باشد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫از افراد جویای کار دعوت می نماید‬ ‫اخریــن ارزیابــی ســازمان نقشــه برداری کشــور نشــان‬ ‫می دهــد افــزون بــر صــد کیلومتــر مربــع از پهنــه ابــی خلیــج‬ ‫گــرگان خش ـک شــده کــه تعلــل در یافتــن راه چــاره ماننــد‬ ‫بازگشــایی داالن تبــادل اب بــا دریــای خــزر ســرعت نابــودی‬ ‫ایــن ذخیــرگاه ارزشــمند را بیشــتر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫قابل توجه خانمهای دارای شرایط سنی‬ ‫‪24‬الی ‪ 26‬سال‬ ‫بــرای مشــخص شــدن پســروی و خشــک شــدن خلیــج‬ ‫گــرگان نیــاز بــه ابــزار علمــی و قیاس ســنج ویــژه نیســت و‬ ‫ســفر بــه ســواحل خلیــج گــرگان در ‪ ۲‬بــازه زمانــی کوتــاه‪،‬‬ ‫پ ـس روی محســوس و پرشــتاب بزرگ تریــن خلیــج دریــای‬ ‫خــزر را ثابــت خواهــد داد‪.‬‬ ‫مدرک تحصیلی مورد نیاز‬ ‫کارشناسی و ارشد‬ ‫کارشناســان تغییــر اقلیــم و گرمایــش جهانــی‪ ،‬برداشــت‬ ‫بی رویــه از ســفره های ابــی اطــراف خلیــج‪ ،‬کاهــش‬ ‫بارندگــی و افزایــش تبخیــر را بــه عنــوان مهمتریــن دالیــل‬ ‫خشــک شــدن خلیــج گــرگان مطــرح مــی کننــد‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره‬ ‫‪ 32149068-32320420-1‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫طبــق جدیدتریــن نظریــه مبتنــی بــر داده علمــی کــه از‬ ‫ســوی ســازمان نقشــه بــردای کشــور ارئــه شــده ســرعت‬ ‫خشــک شــدن خلیــج گــرگان بســیار نگــران کننــده اســت ‪.‬‬ ‫کارشــناس ســازمان نقشــه بــرداری کشــور از خشــک‬ ‫شــدن ‪ ۲۷‬درصــد از مســاحت خلیــج گــرگان در ســال های‬ ‫اخیــر خبــر داد و گفــت ‪ :‬خلیــج گــرگان حــدود ‪ ۴۰۰‬کیلومتــر‬ ‫مربــع وســعت داشــته کــه بیــش از ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر مربــع ان‬ ‫خشــک شــده اســت‪.‬‬ ‫فائــزه ســامی در جریــان بازدیــد از ایســتگاه ترازســنج‬ ‫بندرترکمــن افــزود ‪ :‬بــه ازای یــک ســانتی متــر کاهــش‬ ‫ســطح تــراز اب دریــای خــزر حــدود یــک کیلومتــر مربــع‬ ‫از وســعت خلیــج گــرگان کاهــش یافتــه و بــا افزایــش رو‬ ‫بــه رشــد گرمایــش زمیــن و تغییــرات اقلیمــی و در نتیجــه‬ ‫کاهــش ســطح تــراز اب دریــا لــزوم پایــش مســتمر ســطح‬ ‫دریــای خــزر و خلیــج گــرگان بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫‏خشــک شــود زیــرا میــزان تبخیــر ‪ ۲‬برابــر بیشــتر از میــزان‬ ‫بــارش اســت و ابدهــی رودخانــه هــای ورودی بــه خلیــج‬ ‫گــرگان حتــی در‏شــرایط طبیعــی ان قــدر نیســت کــه بتوانــد‬ ‫کمبــود اب ان را جبــران کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن شــرایط تســهیل تبــادل اب خلیــج‬ ‫گــرگان از مســیرهای طبیعــی ‏بــرای جلوگیــری از خشــک‬ ‫شــدن ایــن پهنــه ابــی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫معــاون رییــس جمهــور و رییــس ســازمان محیــط زیســت‬ ‫هــم اوایــل ابــان امســال مدیریــت و احیــای تــاالب‬ ‫میانکالــه و خلیــج گــرگان را یکــی از اولویــت هــای ســتاد‬ ‫ملــی هماهنگــی و مدیریــت تــاالب هــا اعــام کــرده و نــگاه‬ ‫علمــی و کامــا تخصصــی بــه اســتمرار اتصــال اب دریــای‬ ‫خــزر بــه خلیــج گــرگان را مــورد تاکیــد قــرار داده بــود‪.‬‬ ‫معــاون پژوهــش و فنــاوری پژوهشــگاه و مســوول تیــم‬ ‫نمونــه‏بــرداری تحقیقاتــی میدانــی در خلیــج گــرگان هــم‬ ‫در خصــوص اخریــن وضعیــت ایــن خلیــج گفــت‪ :‬کــم‬ ‫توجهــی بــه کاهــش عمــق و مســاحت خلیــج گــرگان کــه در‬ ‫اثــر عواملــی چــون کــم شــدن تــراز اب دریــای خــزر‪ ،‬بســته‬ ‫شــدن راه هــای ارتباطــی ماننــد کانــال خزینــی‪ ،‬نــرخ بــاالی‬ ‫رســوب گــذاری در‏خلیــج گــرگان و میــزان بــاالی ورود مــواد‬ ‫مغــذی بــه عنــوان عامــل رشــد و تراکــم بســیار زیــاد علــف‬ ‫هــای دریایــی رخ مــی دهــد ایــن خلیــج را بــه یــک تــاالب‬ ‫مرطــوب داخلــی تبدیــل خواهــد کــرد‪.‬‏‬ ‫عیســی کالنتــری همچنیــن اســتفاده از فنــاوری هــای‬ ‫نویــن و بــه خصــوص دانــش ســنجش از دور در تعییــن‬ ‫دقیــق حجــم اب مخــزن تاالب هــای کشــور بــه منظــور‬ ‫تعییــن حقابــه و بررســی اثــرات اکولوژیکــی ناشــی از‬ ‫نوســانات اب را بســیار ارزشــمند دانســت و بــر تولیــد داده‬ ‫هــا در مــاه هــای مختلــف ســال و مقایســه انهــا در ســال‬ ‫هــای مختلــف تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫حمیــد علیــزاده الهیجانــی افــزود‪ :‬بســته شــدن دهانــه‬ ‫خلیــج گــرگان باعــث مــی شــود ایــن پهنــه ابــی بــه ســرعت‬ ‫خلیج گرگان که در ســده های پیشــین و در دوره ســیطره‬ ‫قاجارهــا بــر ایــران بــا برخــورداری از اب فــراوان زمینــه‬ ‫ایجــاد بنــدرگاه هایــی چــون گــز و ترکمــن را فراهــم کــرده‬ ‫و از جملــه مســیرهای ارتباطــی ایــران بــا اروپــا از طریــق‬ ‫شــوروی بــه حســاب مــی امــد‪ ،‬چنــد ســالی اســت گرفتــار‬ ‫چالــش هایــی از جملــه خشکســالی شــده کــه حــل ایــن‬ ‫مشــکل موجــب احیــای ایــن پهنــه ابــی و توســعه اقتصــادی‬ ‫و گردشــگری و زیســت محیطــی منطقــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ثبــت خلیــج گــرگان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه همــراه تــاالب‬ ‫میانکالــه و لپــو زاغمــرز در اســتان مازنــدران بــه عنــوان‬ ‫نخســتین مجموعــه تــاالب بین المللــی جهــان در فهرســت‬ ‫تاالب هــای کنوانســیون رامســر ثابــت کــرد ایــن خلیــج‬ ‫و نواحــی اطــراف ان یــک مجموعــه ارزشــمند زیســت‬ ‫ محیطــی اســت کــه عــاوه بــر حفــظ چرخــه زیســت دریــای‬ ‫خــزر در معیشــت جوامــع محلــی اثرگــذاری مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان از لحــاظ اقتصــادی و اکولوژیکــی دارای‬ ‫اهمیــت بــوده و در تکثیــر ابزیــان‪ ،‬ماهیــان اســتخوانی‬ ‫و غضروفــی و جــذب پرنــدگان مهاجــر زمســتانی نقــش‬ ‫مهمــی دارد‪.‬‬ ‫ایــن پهنــه ابــی از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی‬ ‫در جنــوب شــرقی دریــای خــزر و حــوزه شهرســتان‬ ‫هــای بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬نوکنــده و بهشــهر از‬ ‫‪ ۶۰‬کیلومتــر طــول و حداکثــر ‪ ۱۲‬کیلومتــر عــرض‬ ‫برخــوردار بــوده و دارای امتــداد شــرقی ‪ -‬غربــی‬ ‫اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تنها چیزی که از‬ ‫ان غافل نباید‬ ‫باشیم‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬ابان ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫اســتفاده از ماســک چقــدر مــی توانــد کمــک کننــده باشــد؟ همیــن ســوال را اگــر در جســتجوگر گــوگل وارد کنیــد‬ ‫بــا بــی شــمار اظهــار نظــر و نتیجــه تحقیقــات جامعــه پزشــکی رو بــه رو مــی شــوید‪ .‬امــا در خراســان شــمالی بــه‬ ‫گفتــه مســووالن دانشــگاه علــوم پزشــکی تنهــا ‪ ۳۸‬درصــد جمعیــت بــه اســتفاده از ماســک گــردن نهــاده انــد و‬ ‫گویــا مــردم بــه دالیــل گوناگــون نمــی خواهنــد و یــا نمــی تواننــد از ماســک اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اینکــه مــردم در اســتفاده از ماســک دچــار نوعــی رخــوت شــده انــد و حتــی بــا جریمــه و اجبــاری شــدن ماســک‬ ‫هــم کمــاکان فقــط ‪ ۳۸‬درصــد ماســک مــی زننــد یــک چــرای بــزرگ دارد کــه ممکــن اســت قیمــت ماســک و نحــوه‬ ‫گزارش و تحلیل‬ ‫شماره ‪274‬‬ ‫استاندار گلستان‬ ‫روغن خوراکی‬ ‫به اندازه است‬ ‫الودگی رودخانه با تخلیه‬ ‫نخاله های ساختمانی‬ ‫حمایت از بخش‬ ‫خصوصی مبنای تحرک‬ ‫در توسعه و پیشرفت‬ ‫است‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه وضعیــت‬ ‫اعتبــارات دولتــی اظهــار کــرد‪ :‬دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی بایــد بــه ســراغ ســرمایه گــذاران‬ ‫برونــد چــرا کــه مبنــای تحــرک در توســعه و‬ ‫پیشــرفت پــروژه هــای اســتان‪ ،‬حمایــت از‬ ‫بخــش خصوصــی در قالــب تســهیالت صنــدوق‬ ‫توســعه ملــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس بــه نقــل از‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی اســتانداری گلســتان دکتــر‬ ‫هــادی حــق شــناس امــروز دوشــنبه ‪ 26‬ابــان در‬ ‫پنجمیــن جلســه شــورای برنامــه ریــزی و توســعه‬ ‫اســتان تصریــح کــرد‪ :‬مجمــوع اعتبــارات جــاری‬ ‫و تملــک دارایــی اســتان در ســالجاری ‪973‬‬ ‫میلیــارد تومــان اســت کــه قریــب بــه ‪ 50‬درصــد‬ ‫نســبت بــه بودجــه ‪ 644‬میلیــارد تومانــی ســال‬ ‫قبــل رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن اعتبــار مــی توانــد در قالــب‬ ‫یــک یــا دو طــرح در زمینــه هــای گردشــگری ‪،‬‬ ‫اب و ســدها‪ ،‬نیــروگاه‪ ،‬گلخانــه و ‪ ...‬بــه پــروژه‬ ‫هــای اســتان تخصیــص یابــد و زمینــه تســریع‬ ‫در رشــد و پیشــرفت اســتان را فراهــم اورد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬طــی ‪ 20‬ســال‬ ‫گذشــته میــزان بهــره منــدی اســتان از ظرفیــت‬ ‫صنــدوق توســعه ملــی کــم بــوده کــه بایــد بــا‬ ‫تــاش دســتگاه هــای اجرایــی افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫دکتــر حــق شــناس یــاداور شــد‪ :‬دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی بایــد ســهم خــود را از منابــع ملــی‬ ‫افزایــش دهنــد و تنهــا بــه بودجــه های اســتانی‬ ‫بســنده نکننــد چــرا کــه بــا ایــن اعتبــارات رشــد و‬ ‫توســعه صــورت نخواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تــاش داریــم علــی رغــم‬ ‫مشــکالت مالــی در ســالجاری پرداخــت حقــوق‬ ‫کارکنــان دولــت بطــور کامــل انجــام شــود و از‬ ‫ظرفیــت دیگــر اعتبــارات نیــز میــزان پرداختــی‬ ‫هــا را تــا انتهــای ســال افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در ایــن جلســه مهنــدس‬ ‫عابــدی رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه‬ ‫ریــزی اســتان گزارشــی از اعتبــارات اســتان در‬ ‫ســال جــاری و وضعیــت پیشــنهادی بودجــه در‬ ‫ســال ‪ 1400‬ارائــه کــرد و پیرامــون ان بحــث و‬ ‫تبــادل نظــر صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫سالم هموطن عزیز‪،‬‬ ‫از توجه شما به پیامک قبلی خود‬ ‫بسیار متشکرم‪ .‬برای جلوگیری‬ ‫از شیوع کرونا‪ ،‬اعمال جدید‬ ‫محدودیت ها از اول اذر ماه اجرا‬ ‫خواهد شد‪ .‬این کار را برای مراقبت‬ ‫از شما انجام می دهیم و مجددا‬ ‫خواهش می کنم از ترددها و‬ ‫تجمع های غیرضروری پرهیز کنید‪.‬‬ ‫کرونا‪ ،‬تعارف ندارد‪.‬‬ ‫مواظب خود و خانواده محترمتان باشید‪.‬‬ ‫ارادتمند‪،‬‬ ‫نمکی‪ ،‬وزیر بهداشت‪.‬‬ ‫وعده ساخت‬ ‫مسکن کارگران‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫مشــکلی در تولیــد وعرضــه روغــن خوراکــی‬ ‫در بــازار و فروشــگاه هــای مــواد غــذای بــرای‬ ‫مصــارف خانگــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫اســتاندار در بازدیــد از کارخانــه تولیــد روغــن‬ ‫شــرکت عالیــا کردکــوی گفــت ‪ :‬روغــن خوراکــی‬ ‫بــه انــدازه مــورد نیــاز در اســتان تولیــد و در‬ ‫اختیــار فروشــگاه هــای توزیــع مــواد غذایــی‬ ‫قــرار گرفتــه کــه کمبــود ان بــا تامیــن مــواد‬ ‫اولیــه کارخانــه هــای تولیــد روغــن خوراکــی رفــع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن هــادی‬ ‫حــق شــناس در ایــن ارتبــاط افــزود ‪ :‬تــا کنــون‬ ‫هیچگونــه وقفــه ای در تولیــد روغــن خوراکــی‬ ‫بــرای مصــرف خانوارهــا ایجــاد نشــده اســت و‬ ‫تــاش داریــم تــا بــا تامیــن مــواد اولیــه مــورد‬ ‫نیــاز کارخانــه هــای تولیــد روغــن کمبــود را‬ ‫تامیــن کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــر کل صمــت گلســتان نیــز بــه تولیــد و توزیــع‬ ‫مــورد نیــاز ایــن مــاده خوارکــی کــرد و اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬در بخــش تامیــن روغــن خوارکــی بــا توجــه‬ ‫بــه ســهمیه خوبــی کــه بــه اســتان در ایــن خصــوص‬ ‫اختصــاص داده شــده مشــکلی نداریــم و اکثــر‬ ‫فروشــگاه هــای مــواد غذایــی ایــن مــاده خوراکــی‬ ‫یافــت مــی شــود‪.‬‬ ‫حســین طلوعیــان در ادامــه نســبت بــه برخــورد‬ ‫بــا نتخلفــان تاکیــد کــرد‪ :‬نظــارت ناظــران بازرســی‬ ‫ســازمان صمــت بــر بــازار همچنــان ادامــه داشــته‬ ‫و در صــورت برخــورد بــا هرگونــه تخــدی در امــر‬ ‫توزیــع و عرضــه کاالی هــای اساســی بــا متخلفان‬ ‫و گرانفروشــان برخــورد جــدی صــورت خواهــد‬ ‫پذیرفــت‪.‬‬ ‫در پایــان توکلــی مدیــر شــرکت صنایــع غذایــی‬ ‫عالیــا گلســتان گفــت‪ :‬در حــال حاضــر بــه علــت‬ ‫کمبــود مــواد اولیــه تولیــد روازنــه ای کــه مــی‬ ‫بایســت ‪ ۵۰۰‬تــن در روز براســاس ظرفیــت‬ ‫کارخانــه باشــد متاســفانه بــه لحــاظ کمبــود‬ ‫مــواد خــام تولیــد مجبــور بــه تولیــد روز بــا‬ ‫حداکثــر ظرفیــت ‪ ۱۰۰‬تــن هســتیم بــه عبارتــی‬ ‫یــک پنجــم ظرفیــت کارخانــه تولیــد داریــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــا وجــود تمــام کمــی‬ ‫و کاســتی هــا وفشــارهای اقتصــادی وارده تــا‬ ‫بدیــن لحظــه از اهــرم تعدیــل نیــرو اســتفاده‬ ‫نکــرده ایــم و هــر ‪ ۳۱۰‬کارگــر مشــغول در ایــن‬ ‫واحــد تولیــدی را حفــظ نمودیــم‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب و کار پارس‪:‬‬ ‫روغــن هــای تولیــدی و وارد شــده بــه اســتان‬ ‫کجاینــد اگــر نظارتــی هســت پــس کجاســت‬ ‫چــرا قفســه هــای فروشــگاه هــای مــواد غذایــی‬ ‫خالــی از ایــن مــاده غذایــی اســت و چــرا کمبــود‬ ‫ان در جامعــه محســوس گردیــده اســت؟‬ ‫و چــرا هــای دیگــر کــه مــردم بــه دنبــال‬ ‫دریافــت پاســخ ان هســتند ؟‬ ‫ظاهــرا ً روغــن هــای خــوراک هســت امــا در‬ ‫انبــار دالالن و ســودجویان دپــو شــده تــا در‬ ‫فرصــت مناســب و بــا قیمــت گــزاف بــه جــرم‬ ‫گرانــی و نــه گرانفروشــی در بــازار و بدســت‬ ‫مصــرف کننــده بــه طــرق هــای مختلــف کــه‬ ‫مــی توانــد بــا مخــدوش کــردن و یــا حتــی خیلــی‬ ‫جســورانه بــا همــان قیمــت مصــوب امــا بــا‬ ‫نرخــی تعییــن شــده از ســوی ان بــه مصــرف‬ ‫کننــده عرضــه شــود ‪.‬‬ ‫متاســفانه در ایــن چنــد صبــاح جــای ســازمان‬ ‫حمایــت از حقــوق مصــرف کننــده بســیار خالــی‬ ‫احســاس مــی شــود و بیشــتر بــه دنبــال حمایت‬ ‫از منافــع ســودجویان قــدم بــر مــی دارد‪.‬‬ ‫مــردم بــه دنبــال اقــدام و برخــورد فــوری بــا خاطیــان‬ ‫و متخلفــان واقعــی در امــر گرانــی هســتند تــا عــده‬ ‫ای ســودجوی خردپــا کــه انهــم بــا ســادلوحی اقــدام‬ ‫بــه افزایــش ناچیــز قیمــت بــرروی کاالی در اهتیــار‬ ‫بــرای اینکــه بتواندهمــان کاال را جایگزیــن ان کنــد‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫مــردم بــه دنبــال ایــن هســتند تــا اگــر اعــام‬ ‫مــی شــود انبــار احتــکاری کشــف شــد بــه‬ ‫تناســب اقــام کشــف شــده بــا قیمتــی کمتــر‬ ‫از قیمــت مصــوب بــه دســت شــان برســد نــه‬ ‫اینکــه در بــازار بعــد از پرداخــت جریمــه هــای‬ ‫چندرغــازی توســط مالــک در حــق دولــت ان‬ ‫را بــا چنــد برابــر قیمتــی کــه قــرار بــود قبــل از‬ ‫توقیــف بــه بــازار عرضــه شــود تهیــه نماینــد‪.‬‬ ‫اقــای اســتاندار کــه در خبــری گفتیــد نــان‬ ‫تــا پایــان ســال گــران نمــی شــود امــا نــان از‬ ‫ابتــدای ســال و بــا کــم کــردن وزن خمیــر توســط‬ ‫نانــوای محتــرم بــرای تامیــن هزینــه هایــش‬ ‫گــران شــده کافیســت بــرای پــی بــردن بــه ایــن‬ ‫موضــوع بــه چنــد نانوایــی مختلــف ازاد پــز یــا‬ ‫دولتــی مراجعــه کنیــد ان وقــت بــا در کنــار هــم‬ ‫گذاشــتن نــان تولیــدی ان هــا پــی خواهیــد بــرد‬ ‫کــه نــان ایــن رزق روزی مــردم از ابتــدای ســال‬ ‫افزایــش قیمــت داشــته اســت‪.‬‬ ‫و مدیــر کل صنعــت معــدن تجــارت اســتان‬ ‫گلســتان بــه دنبــال ایــن باشــید کــه بــا گرانــی‬ ‫برخــورد کنیــد تــا بــا چنــد عامــل گرانفروشــی‬ ‫کــه ان بــر اســاس اقتضــا زمــان و تامیــن‬ ‫جایگزینــی همــان کاال بــرای عرضــه مجــدد و‬ ‫گــذران زندگــی اقــدام بــه افزایــش قیمــت بــر‬ ‫روی کاالی مذکــور مــی کنــد‪.‬‬ ‫بخنــد و اینکــه شــما نیــز بایــد خــود همچــون‬ ‫مــوالی متقیــان حضــرت علــی (ع) بایــد جــای‬ ‫انهــای بگذاریــد کــه شــب بــرای اینکــه شــرمنده‬ ‫چشــمان بچــه هایشــان نشــوند دیــر وقــت بــه‬ ‫خانــه مــی رونــد تــا نــگاه حســرت فرزندشــان را‬ ‫نبینــد و یــا مــادری کــه قابلمــه اب را بــر روی‬ ‫گاز گذاشــته و مــدام بــر روی ان اب مــی ریــزد‬ ‫تــا بخــار شــود و وعــده یــک ســاعت دیگــه امــاده‬ ‫شــدن غــذا را بــه فرزنــدان مــی دهــد ارای خــود‬ ‫را جــای ان کســی بگذاریــد کــه در فروشــگاه‬ ‫پروتئینــی اشــغال گوشــتی را خریــداری مــی‬ ‫کنــد کــه حتــی برخــی بهــا انــرا جلــوی ســگ‬ ‫خانگــی شــان نمــی اندازنــد‪.‬‬ ‫اری اقــای مســئول مــردم شــما را انتخــاب‬ ‫کــرده انــد تــا بــا عوامــل گرانــی برخــورد کنیــد‬ ‫تــا عوامــل گرانفروشــی چــرا کــه اگــر گرانــی‬ ‫را مهــار و بــا ان برخــورد قاطــع صــورت پذیــرد‬ ‫قطعــا کســی بخــودش اجــازه نخواهــد داد‬ ‫گرانفروشــی کنــد‪.‬‬ ‫اقــای مســئول اخیــرا ً عــده ای ره صــد ســاله را‬ ‫ثانیــه ای طــی مــی کننــد و دیگــر از یــک شــبه همــه‬ ‫گذشــته اســت کــه در گذشــته ضــرب المثــل بــزرگان‬ ‫بــود امــروز دیگــر ضــرب المثــل نیســت و واقعیــت‬ ‫جامعــه اســت‪.‬‬ ‫پــس بیایــم وجدانمــان را بیــدار کنیــم و بــا ایــن‬ ‫عامــل گرانــی کــه بــای جــان هموطنــان شــده‬ ‫و بــه فرمایــش مقــام معظــم رهبــری هیــچ‬ ‫ارتباطــی بــا تحریــم نداشــته و تمامــا مربــوط‬ ‫بــه خودتحریمــی داخلــی اســت مقابلــه کنیــم‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات تــوی ایــن شــرایط بــا بخشــودگی‬ ‫حتــی مالیــات بــرای اصنافــی کــه در ایــن‬ ‫شــرایط ســخت متحمــل زیــان شــدند هماننــد‬ ‫قنــدی اســت کــه لــذت اش انچنــان دلنشــین‬ ‫بــوده کــه مــزه اش انــگار همــان نــان لــواش‬ ‫خشــکی اســت کــه رزمنــدگان بعــد از عملیاتــی‬ ‫کــه مدتهــا گرســنگی را تحمــل کــرده انــد‬ ‫همچــون نــان و کبابــی اســت کــه ســالها پیــش‬ ‫امتحانــش کــرده انــد ‪.‬‬ ‫و یــا حتــی اجــاره عقــب افتــاده چنــد مــاه از‬ ‫مشــاغل متضــرر را پرداخــت کنــی‪.‬‬ ‫بلــه بیایــم گلســتان را پایلــوت برخــورد بــا‬ ‫عوامــل گرانــی کنیــم‪ .‬کــه اگــر ایــن اتفــاق‬ ‫صــورت پذیــرد قطعــا تاثیــر فراوانــی در جهــت‬ ‫کنتــرل بــازار خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫اقایــان مســئول بدانیــد کــه مــردم شــما را‬ ‫نماینــده خــود بــرای مقابلــه بــا چنیــن روزهــای‬ ‫قــرار دادنــد نــه بــرای روزهــای خوشــی و بگــو‬ ‫هنگامــه خانــدوزی خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫و کار پــارس‪ ،‬ایــن روزهــا کــه کشــور در‬ ‫شــرایط ســخت اقتصــادی قــرار دارد‪ ،‬بــاز هــم‬ ‫مثــل همیشــه بیشــترین فشــار اقتصــادی بــر‬ ‫روی قشــر کارگــر جامعــه اســت‪ ،‬قشــری کــه‬ ‫متناســب بــا زحمتــی کــه مــی کشــد حقــوق‬ ‫دریافــت نمــی کنــد‪ ،‬قشــری کــه در قانــون‬ ‫نظــام برابــر حقــوق کشــور جایــی نــدارد و میــان‬ ‫حداقــل حقــوق کارگــری تــا حداقــل حقــوق‬ ‫کارمنــدی فاصلــه بســیار اســت و بــا داشــتن‬ ‫حقــوق حداقلــی بایــد در ایــن شــرایط ســخت‬ ‫اقتصــادی و گرانــی هــای افســار گســیخته‬ ‫زندگــی خــود را بــه پیــش ببــرد‪.‬‬ ‫ایــا مدیــران بــا حقــوق نجومــی از خــود مــی‬ ‫پرســند کــه در ایــن روزهــای کــه گرانــی افســار‬ ‫گســیخته یــک کارگــر بــا حقــوق یــک میلیــون‬ ‫و‪ ۸۰۰‬تــا دومیلیــون تومــان چگونــه زندگــی خــود‬ ‫را مــی گذرانــد ؟‬ ‫معــاون فرهنگــی – اجتماعــی وزیــر تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی خبــر از ســاخت ‪۲۰۰‬‬ ‫هــزار خانــه بــرای کارگــران در ســطح کشــور‬ ‫خبــر داده اســت‪ ،‬امــا واقعــا یــک کارگــر بــا ایــن‬ ‫حقــوق انــدک مــی توانــد رویایــی خانــه دار‬ ‫شــدن را در ســر داشــته باشــد؟!!‬ ‫بــه گــزارش چهارشــنبه اداره کل کار‪ ،‬تعاون و‬ ‫رفــاه اجتماعــی گلســتان؛ ابراهیــم صادقی فــر‬ ‫در ســفر بــه شهرســتان اق قــا اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫همچنیــن بسترســازی بــرای احــداث ســه هــزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬خانــه ویــژه کارگــران ایــن اســتان نیــز در‬ ‫دســت انجــام اســت‪.‬‬ ‫گلستان را پایلوت‬ ‫برخورد با عوامل‬ ‫گرانی کنیم نه‬ ‫گرانفروشی‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــرای مســکن کارگــری در‬ ‫ســطح کشــور ‪ ۳۶۰‬هــزار متقاضــی داریــم و در‬ ‫تــاش هســتیم تــا پوشــش حداکثــری در ایــن‬ ‫زمینــه داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش اشــاره ای بــه ســایر جزییــات‬ ‫اعــم از تســهیالت احتمالــی و میــزان ســود ان‪،‬‬ ‫نحــوه بازپرداخــت و دیگــر مــوارد نشــده اســت‬ ‫امــا مــا نیــز امیدواریــم کــه کارگــران در میــان ایــن‬ ‫همــه وعــده هــا بتواننــد بــه نــان و نوایــی برســند‬ ‫و بــه حــق خــود بــه عنــوان عضــو فعــال جامعــه‬ ‫کــه نقــش موثــری نیــز در مســیر توســعه دارنــد‬ ‫دســت یابنــد‪.‬‬ ‫اداره کل کار‪ ،‬تعــاون و رفــاه اجتماعــی‬ ‫گلســتان بــرای پوشــش ســفر معــاون‬ ‫وزارتخانــه متبــوع دعوتــی از خبرنــگاران بــه‬ ‫سرپرســت امــور منابــع اب گنبــدکاووس‬ ‫بــا گالیــه از تخلیــه زبالــه و نخالــه ‬ ‫ســاختمانی در بســتر و حریــم ‪ ۲‬رودخانــه‬ ‫واقــع در قســمت شــمال و جنــوب ایــن‬ ‫شــهر گفــت‪ :‬کــم توجهــی بــه ایــن مســاله‬ ‫عــاوه بــر الودگــی منابــع ابــی و محیــط‬ ‫زیســت‪ ،‬خســارت ســیالب های فصلــی‬ ‫بــه بخش هــای مختلــف را نیــز افزایــش‬ ‫می د هــد ‪.‬‬ ‫حســین ثابتــی روز دوشــنبه در جلســه‬ ‫کارگــروه مدیریــت پســماند گنبــدکاووس‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مهمتریــن خســارت‬ ‫تخلیــه زبالــه و نخالــه در بســتر و حریــم‬ ‫رودخانه هــا‪ ،‬الودگــی میکروبــی منابــع ابــی‬ ‫بــه ســبب ورود شــیرابه زبالــه اســت کــه‬ ‫برخــی کشــاورزان از اب همیــن رودخانه هــا‬ ‫بــرای ابیــاری محصــوالت زراعــی و باغــی‬ ‫خــود اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫وی خســارت بــه واحدهــای مســکونی‬ ‫و زیرســاخت های شــهری هنــگام وقــوع‬ ‫ســیالب های احتمالــی را از دیگــر پیامدهــای‬ ‫تخلیــه زبالــه و نخاله هــای ســاختمانی‬ ‫در بســتر و حریــم رودخانه هــا دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬نمونــه ایــن خســارت ها در ســیل‬ ‫روزهــای اغازیــن ســال گذشــته در برخــی‬ ‫نقــاط شــهری گنبــدکاووس مشــاهده شــد‪.‬‬ ‫ثابتــی اضافــه کــرد‪ :‬تخلیــه زبالــه و نخال ـ ‬ ‫ه‬ ‫ســاختمانی در بســتر و حریــم رودخانه هــا‬ ‫همچنیــن ســبب شــده تــا ســاخت و‬ ‫ســازهای غیرمجــاز در حریــم رودخانه هــای‬ ‫گنبــدکاووس شــکل گیــرد کــه بایــد از ان‬ ‫جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫جلوگیــری از تخلیــه زبالــه و فضــوالت‬ ‫دامــی در حاشــیه جــاده موســوم بــه نفــت‪،‬‬ ‫برخــورد بــا دامداری هــای غیرمجــاز اطــراف‬ ‫میــدان فــروش دام‪ ،‬جمــع اوری مســتمر‬ ‫زبالــه ســایت مســکن پیرحاجــی‪ ،‬تعییــن‬ ‫تکلیــف ســایت ‪ ۱۶۰‬هکتــاری قدیــم تخلیــه‬ ‫زبالــه شــهرداری و در صــورت امــکان تبدیــل‬ ‫ان بــه فضــای ســبز‪ ،‬نوســازی مخــازن‬ ‫تخلیــه زباله هــای شــهری و اجــرای طــرح‬ ‫تفکیــک زبالــه در شــهر گنبــدکاووس توســط‬ ‫شــهرداری‪ ،‬پیــش بینــی مــکان جدیــد بــرای‬ ‫میــدان فــروش دام و ضــرورت انتقــال کامل‬ ‫زباله هــای مناطــق شــهری و روســتایی‬ ‫بــه ســایت بازیافــت زبالــه در ازادشــهر از‬ ‫مهمتریــن مباحــث و مصوبــات کارگــروه‬ ‫مدیریــت پســماند گنبــدکاووس بــود‪.‬‬ ‫پیگیــری راه انــدازی ســایت پســماندهای‬ ‫ویــژه صنعتــی در ســه راهــی داشــلی بــرون‪،‬‬ ‫جلوگیــری از تخلیــه زبالــه روســتاهای‬ ‫«تنگلــی‪ ،‬اوخــی تپــه‪ ،‬بــی بــی شــیروان‬ ‫و ارمــی ابــاد» درحومــه ایــن روســتاها و‬ ‫جلوگیــری از دفــن زبالــه شــهر اینچــه بــرون‬ ‫در نزدیکــی تــاالب بیــن المللــی «المــاگل»‬ ‫از دیگــر مصوبــات کارگــروه مدیریــت‬ ‫پســماند گنبــدکاووس بــود‪.‬‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس ‪ ۳۵۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫عمــل نیــاورد‪ ،‬شــاید شــرایط کرونایــی‬ ‫دلیــل ایــن امــر اســت امــا هــر چــه هســت‬ ‫رســیدگی بــه وضعیــت قشــر کارگــر جامعــه در‬ ‫ایــن شــرایط اقتصــادی و حمایــت هــای دولتــی‬ ‫بــرای کمــک بــه بهبــود وضعیــت ایــن قشــر بایــد‬ ‫در برنامــه هــای دولــت قــرار بگیــرد تــا کمــی از‬ ‫دغدغــه هــای جامعــه کارگــری کاســته شــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی در مــورد کاهــش اســتفاده از ماســک مــی گویــد‪ :‬در ابتــدای‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا بــا وجــود اینکــه اســتان در وضعیــت حــاد و بحرانــی نبــود‪ ،‬مــردم بســیار بیشــتر پروتــکل هــا‬ ‫و توصیــه هــا را رعایــت مــی کردنــد‪ ،‬امــا بررســی هــای مــا نشــان داده کــه ایــن روزهــا بــی توجهــی هــا بــه رعایــت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی کاهــش یافتــه و تنهــا ‪ ۳۸‬درصــد از مــردم اســتان از ماســک اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫کاهش ‪38‬‬ ‫درصدی مرگ‬ ‫گزارش و نقد‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬ابان ‪1399‬‬ ‫خبر‬ ‫مشکالت کشور نیازمند مدیرکارامداست‬ ‫معاون عمرانی استاندار‪:‬‬ ‫بررسی طرح احداث‬ ‫دومین فرودگاه استان‬ ‫کیفیت سازی اب‬ ‫‪ 22‬روستا‬ ‫مدیــر مرکــز پایــش و نظــارت بــر کیفیــت اب‬ ‫و فاضــاب شــرکت ابفــا گلســتان گفــت‪ :‬بــا‬ ‫تغییــر سیســتم گندزدایــی اب شــرب درمحــل‬ ‫تاسیســات چــاه شــماره ســه مجتمــع نــوار‬ ‫مــرزی گنبــدکاووس از پرکلریــن بــه محلــول‬ ‫اب ژاول‪ ،‬کیفیــت اب شــرب ‪ ۲۲‬روســتا‬ ‫مــرزی ایــن شهرســتان ارتقــا یافــت‪.‬‬ ‫فاطمــه ســادات حجــازی نــژاد افــزود‪ :‬از‬ ‫بیــن رفتــن ناخالصــی پســماندهای زیســت‬ ‫محیطــی‪ ،‬کاهــش هزینه هــای تعمیــر و‬ ‫نگهــداری و خریــد مــواد گنــدزدا از جملــه‬ ‫مزایــای تغییــر سیســتم گندزدایــی اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در الویــت‬ ‫قــرار دادن حقــوق و معوقــات عقــب افتــاده کارگــران‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط ســخت اقتصــادی که همــه درگیر‬ ‫ان هســتیم توســط کلیــه بخــش هــای اقتصــادی‬ ‫خدماتــی و اداری باشــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس محمدعلــی‬ ‫شــجاعی در نشســت شــورای برنامــه ریــزی و توســعه‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬جهت تســریع در پرداخــت مطالبــات‬ ‫و حقــوق کارگــران حــوزه دولــت بایــد بــه پیمانــکاران‬ ‫اعتبــارات الزم پرداخــت شــود و همچنیــن بــا در نظــر‬ ‫گرفتــن تســهیالت بــرای بخش خصوصــی کمک کنیم‬ ‫تــا حقــوق کارگــران ایــن قشــر نیزبالتکلیــف نمانــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پــروژه هــای ناتمــام افــزود‪ :‬پــروژه‬ ‫هــای بــا اعتبــاری پائیــن کــه تــا بدیــن لحظــه ‪ 5‬درصــد‬ ‫تــا اتمــام ان باقــی نمانــده را تــا دهــه فجــر ســالجاری‬ ‫تکمیــل شــوند تــا مــردم بتواننــد بــا بهــره منــدی از‬ ‫مزایایــی ان خرســند شــوند ‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در ادامــه گفــت‪ :‬بــا احصا‬ ‫پــروژه هــای ناتمــام و پیگیــری ان توســط مدیــران‬ ‫همچون سربازان گمنام‬ ‫ایستاده ایم‬ ‫اپیدمــی کــه بــرای مهــارش اگــر بخواهیــم هزینــه‬ ‫کنیــم چیــزی جــز جــان مــان نخواهــد بــود در‬ ‫صورتــی کــه مــی تــوان بــا کمتریــن هزینــه مقابــل‬ ‫ان ایســتاد و ایســتادگی کــرد ‪.‬‬ ‫هنگامــه خانــدوزی خبرنــگار بــازار کســب و‬ ‫کار انالیــن‪ ،‬خداشــکر کاظمــی تولیــد کننــده‬ ‫ای کــه بــه دلیــل اشــتباه کارخانــه ‪ ۹۰‬هــزار‬ ‫متــری ان تبدیــل بــه متروکــه مــی شــود امــا‬ ‫او بــا ایــن همــه مشــکالتی کــه برایــش پیــش‬ ‫امــده معتقــد اســت ” گــره اقتصــادی کشــور بــا‬ ‫دســتان خودمــان بــاز شــدنی اســت “‬ ‫ایــن تولیــد کننــده کارخانــه قالــب بتــن کــه در‬ ‫ســال ‪ ۶۷‬در شهرســتان کاشــان فعالیــت خــود‬ ‫را شــروع کــرده اســت در ســال ‪ ۹۳‬بــا دو هــزار‬ ‫نفــر اشــتغال و ‪ ۳۰‬ســال فعالیــت بــه دلیــل‬ ‫عــدم پرداخــت مالیاتــی کــه اشــتباه نوشــته‬ ‫شــده بــود بــه تعطیلــی کشــیده مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن تولیــد کننــده مــی گویــد‪ ۴۰ :‬میلیــارد‬ ‫تومــان مالیــات اشــتباهی در ســال ‪ ۹۳‬نوشــته‬ ‫انــد ‪ ،‬ســه ســال دوندگــی متوجــه شــدند کــه‬ ‫مالیــات اشــتباهی نوشــته شــده و بــرای پیــش‬ ‫فاکتــوری کــه فــروش نشــود مالیــات تعلــق‬ ‫نمــی گیــرد‪ ،‬و کارخانــه بــا دو هــزار نفــر نیــرو بــه‬ ‫تعطیلــی کشــید و بانــک ملــی کاشــان نیــز ‪60‬‬ ‫هــزار متــر نیــز بــه نامــش زده اســت‪.‬‬ ‫ارتقــای کیفیــت اب شــرب ‪ ۲۲‬روســتای‬ ‫نــوار مــرزی گنبــدکاووس‪ ،‬دســتگیری عامــل‬ ‫تیرانــدازی در علی ابــاد کتــول‪ ،‬پلمــب ‪۲‬‬ ‫ارایشــگاه متخلــف در رامیــان‪ ،‬دســتگیری‬ ‫عامــل قطــع تلفــن هــزار مشــترک در ازادشــهر‬ ‫و کمبــود کپســول اکســیژن در بانــک امانــات‬ ‫هــال احمــر گنبــدکاووس از جملــه اخبــار روز‬ ‫دوشــنبه اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ایــن ویــروس دســت ســاز بشــر کــه توانســته‬ ‫در ایــن مــدت عمــر خــود بســیاری از مشــاغل و‬ ‫کســب و کارهــا را بــه نابــودی بکشــاند تــا جایــی‬ ‫کــه وجــودش بــرای همــه شــده ضــرر و اگــر بــرای‬ ‫ان زودتــر از ایــن فکــری اندیشــیده نشــود قطعــا‬ ‫دچــار یــک اپیدمــی ســنگینی خواهیــم شــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن‬ ‫الملــل اســتانداری خراســان شــمالی‪ ،‬هوایــی‬ ‫در ایــن دیــدار افــزود‪ :‬دومیــن فــرودگاه اســتان‬ ‫بایــد بــه راه هــای اصلــی بــا در نظــر گرفتــن‬ ‫اصــول فنــی و انتخــاب زمیــن در یــک مســیر پــر‬ ‫تــردد نزدیــک باشــد‪.‬‬ ‫وی ســه زیرســاخت فــرودگاه بــا پروازهــای‬ ‫منظــم‪ ،‬راه اهــن و بزرگــراه را نبــض حیاتــی‬ ‫اســتان بــرای توســعه نامیــد و افــزود‪ :‬بــا‬ ‫فراهــم کــردن ایــن ســه زیرســاخت‪ ،‬صنعــت و‬ ‫اقتصــاد اســتان شــکوفا مــی شــود‪.‬‬ ‫شمـاره ‪274‬‬ ‫حمیدرضــا محمدیــاری مدیــر‬ ‫مســئول هفتــه نامــه بــازار‬ ‫کســب و کار پــارس ‪ :‬کرونــا‬ ‫موضوعــی کــه چنــد صبــای‬ ‫اســت همــه اقشــار جامعــه در‬ ‫تمــام دنیــا درگیــر خــود کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در دیــدار مدیــر فــرودگاه بجنــورد بــا معــاون‬ ‫هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬غالمرضــا هوایــی گفــت‪ :‬بــا جانمایــی‬ ‫زمینــی مناســب‪ ،‬طــرح راه انــدازی فــرودگاه‬ ‫دوم در اســتان بررســی شــود‪.‬‬ ‫هوایــی برقــراری پروازهــای منظــم فــرودگاه‬ ‫بجنــورد را از نیازهــای اساســی اســتان ذکــر‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬پیگیــری هــا بــرای فعالیــت‬ ‫شــرکت هواپیمایــی اتــرک صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫خداشــکر ادامــه مــی دهــد‪ ،‬مــن اگــر بــه دنبــال‬ ‫ثــروت بــودم کارخانــه تاســیس نمــی کــردم بــا خریــد‬ ‫زمیــن در بهتریــن جــا مــی توانســتم بهتریــن ثــروت را‬ ‫بــرای خــود رقــم بزنــم‪.‬‬ ‫·‬ ‫برای هر میز خدمت ‪ ۷۳‬شهید‬ ‫داده ایم‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مشــکالت اقتصــادی کشــور‬ ‫را بایــد در داخــل خودمــان جســتجو کنیــم ادامــه‬ ‫داد‪ :‬اگــر از ‪ ۸‬ســال دفــاع مقــدس پیــروز شــدیم‬ ‫فرمانــده هــا در صــف اول جنــگ بــوده انــد االن‬ ‫مســئوالن تنهــا پشــت میــز نشســته انــد و امضــا‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫مــا بــرای هــر میــز ‪ ۷۳‬شــهید داده ایــم از خــون‬ ‫شــهداء خجالــت بکشــید و در برابــر مســئولیتی کــه‬ ‫بــه دســت گرفتــه ایــد بایــد پاســخگو باشــید‪.‬‬ ‫خداشــکر کاظمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه گــره‬ ‫اقتصــادی راه حــل دارد‪،‬یــاداور شــد‪ :‬مــا نیــاز‬ ‫بــه امریــکا نداریــم در کشــور همــه چیــز بــرای‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی اســتان پیگیــری و در صــورت‬ ‫نیــاز نســبت بــه جــذب منابــع ملــی اقدامــات الزم‬ ‫صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ناکافــی بــودن اعتبــارات موجــود‬ ‫اســتانی بــرای اجــرای کارهــا گفــت‪ :‬همــواره برایــن‬ ‫موضــوع کــه مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی بایــد بــا‬ ‫حضــور در وزارتخانــه هــای متبــوع خــود نســبت بــه‬ ‫جــذب اعتبــارات اقــدام کننــد تاکیــد داشــته چــرا کــه‬ ‫اعتبــارات انــدک اســتانی پاســخگوی نیازهــای اســتان‬ ‫نیســت ‪ .‬لــذا روســای ادارات کل مــی بایســت در‬ ‫جلســه بعــدی شــواری برنامــه ریــزی نســبت بــه‬ ‫پیگیــری خــود بابــت جــذب اعتبــارات ملــی گــزارش‬ ‫عملکــرد ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫شــجاعی بــه عقــد تفاهــم نامــه هایــی کــه در ســطح‬ ‫ملــی انجــام شــده اســت اشــاره داشــت و گفــت‪:‬‬ ‫شــرمنده ام کــه بگویــم در ایــن ارتبــاط برخــی مدیــران‬ ‫کــم کاری داشــته انــد و نتوانســته انــد اقدامــات خوبــی‬ ‫را انجــام دهنــد چــرا کــه بــا حــوزه هــای معــادن و‬ ‫وزارت نیــرو و ســایر زمینــه در ســطح ملــی تفاهــم‬ ‫توســعه اقتصــادی وجــود دارد و مشــکالت‬ ‫اقتصــادی کشــور تنهــا نیــاز بــه مدیــر خــوب و‬ ‫بــا شــرف دارد‪.‬‬ ‫وی کــه عنــوان صــادر کننــده نمونــه را در‬ ‫کارنامــه خــود دارد و ســال هــای ســال بــه‬ ‫عنــوان تولیــد کننــده نمونــه انتخــاب شــده مــی‬ ‫گویــد در ایــن ســال هــا یــک دالر نیــز ارز دولتــی‬ ‫اســتفاده نگرفتــه ام ولــی بــا ایــن وجــود ارز وارد‬ ‫ایــن کشــور کــرده ام ‪.‬‬ ‫ایــن تولیــد کننــد بــا بیــان اینکــه بــا همــه‬ ‫مشــکالت و بــا ارز ازاد ماشــین االت وارد‬ ‫کار کــردم ‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬کشــور بــرای‬ ‫ماســت ایــن همــه دشــمن داریــم و ایــن‬ ‫همــه نامــرد داریــم‪ ،‬نبایــد اجــازه بدهیــم کــه‬ ‫انهــا بــرای مــا تصمیــم بگیرنــد‪ ،‬چــه ترامــپ‬ ‫چــه بایدیــن بــرای مــا فرقــی نــدارد ‪ ،‬مگــر‬ ‫زمــان اوبامــا داعــش درســت نکــرد و بــرای‬ ‫کشــتن مــا کمــر نبســته انــد؟!!‬ ‫·‬ ‫مرگ بر امریکا می گویم اپل‬ ‫وارد کشور می شود‬ ‫در کشــور مــا متاســفانه بــه چیبــس و‬ ‫بیســکویت و شــکالت ارز دولتــی تعلــق مــی‬ ‫گیــرد ولــی بــه مباحــث مهــم اقتصــادی خیــر؟‬ ‫واقعــا اینهــا چــه کســانی هســتند‪ ،‬بنــده بــه ایــن‬ ‫قضیــه اعتــراض کــرده ام مــا اگــر در دنیــا بــرای‬ ‫تولیــد شــکالت درجــه یــک نباشــیم درجــه دو‬ ‫هســتیم ایــن تنقــات خارجــی را چــه کســانی‬ ‫مصــرف مــی کننــد؟!! چــه فایــده ای بــرای‬ ‫اقتصــاد کشــور دارد؟! جیــب چــه کســانی را پــر‬ ‫مــی کنــد؟‬ ‫مــرگ بــر امریــکا مــی گویــم شــکالت خارجــی‬ ‫وارد مــی کنیــم‪ ،‬مــرگ بــر امریــکا مــی گویــم‬ ‫موبایــل اپــل وارد مــی کنیــم‪ ،‬نوشــیدنی پپســی‬ ‫وارد کشــور مــی شــود‪ ،‬اینهــا واقعــا چــه کســانی‬ ‫هســتند؟!!‬ ‫ســاالنه ‪ 42‬میلیــون تــن تولیــد فــوالد کشــور‬ ‫اســت حــدود ‪ ۴۸۰‬هــزار میلیــارد تومــان رانــت‬ ‫خــواره از ایــن تولیــد فــوالد بهــره بردنــد‪ ،‬چــرا‬ ‫بــه ایــن موضوعــات رســیدگی نمــی شــود‪ ،‬تــورم‬ ‫نامــه هــای عالــی منعقــد شــده بــود و پیگــری مدیــران‬ ‫را مــی طلبیــد تــا ایــن تفاهــم نامــه هــا روی کاغــذ‬ ‫نمانــد امــا عــده از مدیــران صرفــا ً از مدیریــت پشــت‬ ‫میــز نشســتن را مــی داننــد و نــه پیگیــری بــرای جــذب‬ ‫اعتبــارات و انجــام مطالبــات مردمــی‪.‬‬ ‫وی ایــن نــوع تفاهــم نامــه هــا را هماننــد چــک‬ ‫ســفیدی خوانــد کــه وزارتخانــه هــا را بدهــکار کــرده‬ ‫و الزمــه وصــول و نقــد کــردن ایــن چــک هــا بایــد بــا‬ ‫پیگیــری مســتمر توســط مدیــران دســتگاها هــای‬ ‫اجرایــی اســتان صــورت گیــرد ‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی با اشــاره به ســهم اســتان‬ ‫از بودجــه ‪ 1400‬و همچنیــن اعتبــارات هزینــه هــای‬ ‫تملــک دارایــی و ســرمایه ای در ایــن بودجــه گفــت‪:‬‬ ‫الویــت توزیــع ایــن اعتبــارات در مرحلــه اول تامیــن و‬ ‫ســاخت امکانــات زیــر ســاختی بــرای مناطــق محــروم‬ ‫بــوده چــرا کــه رویکــرد مابایــد رویکــردی عادالنــه در‬ ‫توزیــع اعتبــارات باشــد‪.‬‬ ‫شــجاعی بــا بیــان اینکــه بایــد بیــن همــه بخــش هــا‬ ‫تــوازن بــه یــک انــدازه باشــد افزود‪:‬ایــن اعتبــارات نباید‬ ‫شــاخ و دم نــدارد اینهــا همــه خــود ســبب تــورم‬ ‫و افزایــش قیمــت مســکن اســت‪.‬‬ ‫ناراحتــم بــه خاطــر مــردم ‪ ،‬کارگرهــا و کشــورم‬ ‫اگــر یــک میــز گــرد اقتصــادی بــا چنــد نفــر بــازاری‬ ‫بــا تجربــه گذاشــته شــود نــه بــا ان تحصیــل‬ ‫کــرده هــا در امریــکا و انگلیــس‪ ،‬بازاریــان‬ ‫بهتریــن راه حــل را بــرای خــروج از تحریــم بــه‬ ‫مــا خواهنــد داد‪.‬‬ ‫خــدا شــکر کاظمــی بســیار ناراحــت اســت و‬ ‫پرتنــش حــرف مــی زنــد‪ ،‬چــرا کــه او وطــن خــود‬ ‫را دوســت دارد و از اتفاقاتــی کــه در کشــور رخ‬ ‫مــی دهــد دلگیــر مــی شــود امــا ناامیــد نشــده‬ ‫و همچنــان نیــز ایســتاده اســت مــا نیــز بایــد‬ ‫باایســتم و از کشــورمان‪ ،‬شــرفمان و خــون‬ ‫جوانانمــان دفــاع کنیــم و اجــازه ندهیــم عــده ای‬ ‫رانــت خــوار و فریــب خــورده امریــکا و انگلیــس‬ ‫بتواننــد ثــروت کشــور را بــه تــاراج ببرنــد‪.‬‬ ‫بــه فرمایــش امــام خمینــی “مــا از شــر رضــا‬ ‫خــان و محمــد رضــا شــاه خــاص شــده ایــم امــا‬ ‫از شــر تحصیــل کــرده هــای انگلیــس و امریــکا‬ ‫خــاص نخواهیــم شــد”‬ ‫نکته قابل توجه بازار کسب و کار پارس‬ ‫بــه دنبــال مدیــری هســتیم کــه پــا بــه کار و‬ ‫انقالبــی باشــند تــا بتوانــد همچــون فرماندهــان‬ ‫‪8‬ســال دفــاع مقــدس جلــودار میــدان نبــرد بــا‬ ‫دشــمن در ایــن شــرایط بحرانــی باشــد تــا بتوانــد‬ ‫ســربازان را پیــروز از میــدان خــارج کنــد ‪.‬‬ ‫اگــر مدیــری الیــق بــا مشــخصات خداشــکر کاظمــی‬ ‫ســراغ داریدکــه البتــه تعدادشــان کــم هــم نیســت از‬ ‫او بخواهیــد کــه پــا بــه میــدان بگــذارد‪.‬‬ ‫ایــن ســرزمین بــرای هــر میــز ایــن مدیــران ‪73‬‬ ‫شــهید داده اســت تــا ایــن مملکــت بــه دســت‬ ‫نااهــان نیفتــد و الزمــه اش در کنــار فرماندهــان‬ ‫شــجاع مدیــران الیــق مــی طلبــد کــه همچــون یــک‬ ‫فرمانــده نتــرس و غیــور باشــد‪.‬‬ ‫پــس معرفــی کنیــد‪ .‬معرفــی کنیــد تــا از ایــن شــرایط‬ ‫بــه ســامت عبــور کنیــم تــا ایــن کشــتی درگیــر امــواج‬ ‫طوفــان را بــه ســامت بــه ســاحل برســاند‪.‬‬ ‫الزمــه ایســتادگی و مقاومــت در مقابــل ایــن‬ ‫ویــروس طبــق نظــر کارشناســان و متخصصــان‬ ‫جنــگ بیولوژیــک چیــزی نیســت جــز رعایــت و در‬ ‫نظــر گرفتــن چنــد نکتــه کوچــک شــاید اگــر بگویــم‬ ‫افــرادی بــودن کــه بــرای حفــظ امنیــت و نامــوس‬ ‫ایــن مــرز و بــوم ســالها در ســیاهچال هــای بعــث‬ ‫و تحــت ســخت تریــن شــرایط بــه خودســختی‬ ‫و رنــج داده تــا گزنــدی بــه میهــن و نامــوس‬ ‫وارد نشــود کســی جــز افــرادی کــه ‪ 8‬ســال در‬ ‫اســارت زندانهــای مخــوف عــراق کــه کمتــر از‬ ‫زندانهــای ســاواک در دوران انقــاب نبــوده و‬ ‫شــاید شــدیدترین شــکنجه هــا را تحمــل کردنــد‬ ‫تــا ایــن انقــاب نهــال اش رشــد کــرده و اکنــون‬ ‫ایــن نهــال تبدیــل بــه درخــت جــوان و تنومنــدی‬ ‫شــده کســی بــاور نخواهــد کــرد کــه دشــمنان‬ ‫بــرای شکســت ان بجــای روردروی نظامــی رو بــه‬ ‫اســتفاده از ســاح بیولوژیــک اورده انــد ‪.‬‬ ‫هــر چنــد اســتفاده از ایــن ســاح کــه بیشــتر‬ ‫بــرای نابــودی و بــه زانــو دراوردن ایــن خــاک‬ ‫بــوده امــا خوشــبختانه دامــن گیــر خودشــان نیــز‬ ‫گردیــد تــا جایــی کــه میــزان ابتــا و در گیــری ایــن‬ ‫ویــروس در کشورهایشــان بــه مراتــب ســنگین‬ ‫تــر و خطرناکتــر از ایــران گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫حــال در ایــن بیــن رســانه هــای کــه پرچــم دار‬ ‫قــدرت نمایــی و اقتــدار هــر کشــور قبــل از هــر‬ ‫تهاجــم دشــمن هســتند بــا تمــام تــوان و قــدرت‬ ‫اقــدام بــه مقابلــه بــه مثــل در برابــر حجــم وســیع‬ ‫از اطالعــات کــذب و ســاختگی کــه جهــت بــر هــم‬ ‫زدن نظــم و امنیــت ایــن ملــت از ســوی رســانه‬ ‫نهــای دشــمن و از طریــق شــبکه هــای نوظهــور‬ ‫اجتماعــی منتشــر میشــود توانســته انــد تــا‬ ‫بدیــن لحظــه بــا نثــار خــون بهتریــن عزیزانشــان‬ ‫همچــون ســردار ســلیمانی از ان در مقابــل ایــن‬ ‫پســت صفتــان روزگار پاســدرای کننــد ‪.‬‬ ‫امــا برخــی کوتــه نظــران داخلــی کــه هنــوز‬ ‫چشــم و دل بــه قــدرت بیگانــه دارنــد و فــارق از‬ ‫پیامهــای مکــرر رهبرشــان مــدام دم از ارتبــاط بــا‬ ‫امریــکا میزننــد امریکایــی کــه همــه در ایــن روز‬ ‫هــا شــاهد جریانــات بهــم ریختــه اشــد هســتیم‬ ‫تــا جایــی کــه اگــر ایــن اتفــاق در کشــور مــا رخ‬ ‫مــی داد قطعــا دشــمن بــه خــود اجــازه دخالــت‬ ‫در امــور مملکــت مــا را مــی داد مــی شــد کاســه‬ ‫داغ تــر از اش ‪.‬‬ ‫عزیــزان بیائیــم بــا کمــی تفکــر و تامــل و بینــش‬ ‫بــاز مســائل دور برمــون رو رصــد کنیــم و ببینــم‬ ‫شــرایط بــه چــه گونــه اســت و عزیــزی کــه در ایــن‬ ‫شــرایط اقــدام بــه نقــد رســانه هــای اســتانی خــود‬ ‫میکنــد مراقــب قلمــش در شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫کــه بــرای ایــن مرزوبــوم بســیار ســهمگین اســت‬ ‫باشــد چــرا کــه در ایــن شــرایط ســهمگین بــه‬ ‫ایــن فکــر کنــد کاری کــه رســانه هــا حتــی اگــر‬ ‫هــم کــم ناچیــز اســت امــا بــا همیــن امکانــات‬ ‫خــود جلــوی ســتبر دشــمن ایســتاده انــد کمتــر‬ ‫از ســرباز گمنامــی نیســت کــه بــا نثــار خــون خــود‬ ‫مقابــل ترکــش هــای دشــمن ایســتاده اســت ‪.‬‬ ‫نســبت بــه اعتبــارات ســال گذشــته کــه بــرای‬ ‫بخشــهای توســعه نیافتــه اختصــاص داده مــی شــود‬ ‫کمتــر باشــد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب و کار پارس ‪:‬‬ ‫در نشســت شــورای اداری کــه در فصــل دوم ســال‬ ‫برگــزار گردیــده بــود اســتاندار خراســان شــمالی از‬ ‫تنبیــه مدیرانــی کــه در جــذب اعتبــارات ملی کــم کاری‬ ‫کننــد خبــر داد و گفتــه بــود ســهم ایــن دســتگاه هــا‬ ‫بــه مدیرانــی کــه پیگیــر جــذب اعتبــارات ملی هســتند‬ ‫بــه عنــوان تشــویق داده مــی شــود حــال بــا گذشــت‬ ‫چندیــن مــاه انتظــار مــی رود جنــاب شــجاعی نســبت‬ ‫بــه معرفــی و حــذف مدیــران کــم کار کــه صرفــا پشــت‬ ‫میــز نشســتن را بلدنــد کــرده و اســامی انهــا را بــه‬ ‫مــردم اعــام نماینــد ‪.‬‬ ‫چــرا کــه اســتان بــرای پیشــرفت و خدمــت بــه مــردم‬ ‫نیــاز بــه مدیــران فعــال کوشــا و کارامــد دارد تــا‬ ‫مدیرانــی کــه پشــت درهــای بســته اتاقشــان خــود را‬ ‫حبــس نمودنــد و بــرای ابــادی و توســعه اســتان قــدم‬ ‫بــر نمــی دارنــد‪.‬‬ ‫الویت پرداخت مطالبه کارگران باشد‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چه ساده‬ ‫زندگی را‬ ‫پنداشتند‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬ابان ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫ایــن روزهــا کــه دیگــر تصــور جهانــی فــارغ از ویــروس کرونــا ممکــن نیســت جــای ان دارد کــه مــردم بیشــتر مراقــب خــود و‬ ‫دیگــران باشــند و اســتفاده از ماســک کمتریــن کاری اســت کــه هــر یــک از مــا مــی توانیــم انجــام دهیــم امــا گویــا اجبــاری کــردن‬ ‫ماســک هــم تاثیــری در اســتفاده از ان نگذاشــته اســت‪.‬‬ ‫نزدیــک بــه هشــت مــاه از شــیوع ویــروس کرونــا مــی گــذرد و کوویــد ‪ ۱۹‬روزانــه دههــا نفــر را بــه کام مــرگ کشــانده و هــزاران‬ ‫مبتــا بــه فهرســت گرفتــاران خــود اضافــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شماره ‪274‬‬ ‫هم نوایی پاییزی‬ ‫پلیکان ها دراشوراده‬ ‫افزایش استقبال گندم کاران گلستان ازبذر دولتی‬ ‫کرونا‪،‬جمعیت روستایی رابه شهرکشانده‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬اختــاف قیمــت گنــدم در بــازار بــا نــرخ‬ ‫دولتــی‪ ،‬موجــب افزایــش اســتقبال کشــاورزان ایــن اســتان از بــذر دولتــی بــرای کشــت پاییــزه شــد‪.‬‬ ‫عضــو شــورای شــهر گــرگان گفــت‪ :‬مشــکالت اقتصــادی پــس از شــیوع کرونــا ماننــد تعطیلــی واحدهای‬ ‫تولیــدی و افزایــش تعــداد بیــکاران موجــب رشــد مهاجــرت بــه گــرگان در ماه هــای اخیــر و بیشترشــدن‬ ‫تعــداد دست فروشــان ایــن شــهر شــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا عباســی اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون قیمــت هــر کیلوگــرم گنــدم در بــازار بیــن ‪ ۴۷‬تــا ‪ ۵۰‬هــزار ریــال اســت‬ ‫در حالــی کــه گنــدم بــذر دولتــی بــا نــرخ ‪ ۳۷‬هــزار ریــال در اختیــار کشــاورزان قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫حســین ربیعــی شــامگاه شــنبه در دویســت و پنجــاه و هفتمیــن جلســه رســمی و علنــی شــورای شــهر‬ ‫ی پیاپــی ســال هــای اخیــر از‬ ‫گــرگان بــدون ذکــر امــار اظهــار داشــت‪ :‬در کنــار شــیوع کرونــا‪ ،‬خشکســال ‬ ‫دیگــر دالیــل افزایــش انگیــزه مهاجــرت از روســتاهای منطقــه بــه گــرگان اســت‪.‬‬ ‫بررســی نشــان مــی دهــد افزایــش قیمــت گنــدم در بــازار‪ ،‬دســت بیشــتر کشــاورزان ایــن خطــه را از بــذر خالــی‬ ‫کــرده و موجــب گرایــش ان هــا بــه تهیــه ایــن نهــاده مــورد نیــاز از مراکــز دولتــی شــده اســت‪.‬‬ ‫در ســال هــای قبــل کشــاورزان گلســتان در پایــان فصــل برداشــت‪ ،‬بخشــی از گنــدم را بــه عنــوان بــذر کشــت‬ ‫ســال بعــد انبــار مــی کردنــد امــا افزایــش قیمــت ایــن محصــول در بــازار موجــب ایجــاد انگیــزه فــروش همــه گنــدم‬ ‫هــا و چشم پوشــی از ذخیــره ان بــه عنــوان بــذر ســال بعــد شــد‪.‬‬ ‫فــرود حــدود ‪ ۴۰۰‬قطعــه پلیــکان در پهنــه ابی‬ ‫پیرامونــی جزیــره اشــوراده و طنیــن صــدای‬ ‫انهــا در محــدوده خلیــج گــرگان جلــوه دیگــری‬ ‫از زیبایــی پاییــزی تنهــا جزیــره ایرانــی دریــای‬ ‫خــزر بــرای عالقه منــدان بــه طبیعــت اســت‪.‬‬ ‫مشــاهدات روز یکشــنبه در اشــوراده عــاوه‬ ‫بــر اغــاز فــرود پلیــکان هــا‪ ،‬بیانگــر حضــور ده‬ ‫هــا هــزار پرنــده ابــزی و کنــار ابــزی پیرامــون‬ ‫ایــن جزیــره اســت‪.‬‬ ‫تماشــای پرنــدگان ابــزی و کنــار ابــزی نظیــر‬ ‫پلیــکان‪ ،‬فالمینگــو‪ ،‬قــو‪ ،‬غــاز‪ ،‬پرســتوی دریایــی‬ ‫و حواصیــل‪ ،‬خــروس کولــی‪ ،‬زنبورخوارهــا‪،‬‬ ‫ســارگپه‪ ،‬ســنقرها‪ ،‬شــاهین‪ ،‬دلیجــه‪ ،‬عقــاب‬ ‫دریایی دم ســفید و شــاهی در کنار پیاده روی‬ ‫حاشــیه تــاالب‪ ،‬قایــق ســواری‪ ،‬ماهی گیــری‬ ‫و مشــاهده اجتماعــات گیاهــان مردابــی‬ ‫بخشــی از جاذبــه هــای ایــن روزهــای ســواحل‬ ‫بندرترکمــن و جزیــره اشــوراده اســت‪.‬‬ ‫منظــره طلــوع خورشــید در پاییــز و رقــص نــور‬ ‫بــر مــوج هــای پهنــه ابــی گلســتان در حالــی کــه‬ ‫پرنــدگان بــر فــراز ان پــرواز می کننــد جلــوه ای‬ ‫خــاص را می افرینــد و تالطــم اواز پرنــدگان از‬ ‫گونــه هــای مختلــف و درهــم امیختــن صــدای‬ ‫ان هــا تداعــی کننــده ســمفونی پاییــزی در‬ ‫ســواحل خــزر اســت‪.‬‬ ‫هــر یــک از جاذبــه هــای طبیعــی اشــوراده بــه‬ ‫تنهایــی یــا در کنــار هــم و بــا ســرمایه گــذاری‬ ‫انــدک بــرای فراهــم شــدن زیرســاخت هــای‬ ‫مــورد نیــاز مــی توانــد درامــد ســاالنه قابــل‬ ‫توجهــی را بــرای منطقــه بــه خصــوص جوامــع‬ ‫محلــی بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مطابــق تقویــم زراعــی‪ ،‬هــر ســاله کشــت گنــدم در اراضــی دیــم گلســتان از اواســط ابــان و در زمیــن هــای ابــی‬ ‫از نیمــه هــای اذر بــه مــدت حــدود یــک مــاه انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫گلستان به پیشواز برف و باران پائیزی‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان گفــت کــه بــا اغــاز‬ ‫فعالیــت ســامانه ســرد و بارشــی‪ ،‬ایــن اســتان از‬ ‫ســه شــنبه تــا اخــر هفتــه شــاهد کاهــش هشــت‬ ‫درجــه ای دمــا و در انتظــار بــارش بــرف و بــاران‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــارش در نواحــی کوهپایــه و‬ ‫کوهســتانی بــه صــورت بــاران و در نواحــی مرتفــع‬ ‫و سردســیر بــرف اســت و عــاوه بــر ان‪ ،‬پدیــده مــه‬ ‫غلیــظ و وزش شــدید بــاد‪ ،‬از جملــه نتایــج فعالیــت‬ ‫ایــن ســامانه ســرد و بارشــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫داداشــی پیــش بینــی کــرد‪ :‬دریــا از اواخــر وقــت‬ ‫ســه شــنبه تــا صبــح روز پنجشــنبه مــواج و متالطــم‬ ‫بــوده و الزم اســت کاربــران شــناورهای صیــادی‬ ‫و تفریحــی در ایــن مــدت از فعالیــت در خــزر‬ ‫خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی شــامگاه یکشــنبه اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اوج فعالیــت ایــن ســامانه در روز‬ ‫چهارشــنبه اســت کــه در نتیجــه ان‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫کاهــش حــدود ‪ ۶‬تــا هشــت درجــه دمــا‪ ،‬بــرف‬ ‫در مناطــق کوهســتانی اســتان گلســتان خواهــد‬ ‫باریــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫مــدت دیــد افقــی در مناطــق کوهســتانی کاهــش‬ ‫یافتــه و لغزندگــی جــاده هــا و اختــال در تــردد دور‬ ‫از انتظــار نیســت کــه توصیــه می شــود راننــدگان‬ ‫هنــگام رفــت و امــد در جــاده هــای کوهســتانی‬ ‫اســتان تجهیــزات الزم را بــه همــراه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اســمان اســتان گلســتان فــردا دوشــنبه‬ ‫جــو پایــداری خواهــد داشــت امــا از شــامگاه تحــت‬ ‫تاثیــر ایــن ســامانه قــرار مــی گیرد‪/.‬ایرنــا‬ ‫ابگیری سدهای گلستان در سال بارشی جدید‬ ‫علــی بیانــی اظهــار داشــت‪ :‬ویژگــی پهنــه‬ ‫ابــی ســواحل بندرترکمــن بــه نحــوی اســت کــه‬ ‫همــه ســاله امــکان حضــور گونــه هــای مختلــف‬ ‫پرنــدگان در ایــن منطقــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪ ،‬طــرح پایــش‬ ‫و بازبینــی تاسیســات ســدهای گلســتان در ابتــدای فصــل پاییــز کــه عمدتــا‬ ‫بــارش نــزوالت جــوی نســبت بــه فصــل هــای زمســتان و بهــار کمتــر اســت‪،‬‬ ‫توســط شــرکت اب منطق ـه ای اســتان برنامــه ریــزی و عملیاتــی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی از اهالــی روســتاهای همجــوار تاالب هــای‬ ‫بندرترکمــن خواســت در صــورت مشــاهده‬ ‫افــراد ســودجو و فرصت طلــب بــرای شــکار‬ ‫گونه هــای بــا ارزش جانــوری‪ ،‬مراتــب را بــه‬ ‫اداره محیــط زیســت و محیط بانــان ایــن اداره‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون ابگیــری ســدهای بوســتان و گلســتان بعــد از‬ ‫بازبینــی تاسیســات بــه طــور ازمایشــی اغــاز شــده اســت ولــی بهــره‬ ‫بــرداری رســمی انهــا اواخــر ابــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اشــوراده در ســال ‪ ۱۳۵۴‬جــز نخســتین‬ ‫مناطــق زیســت کــره جهــان معرفــی و ثبــت‬ ‫شــد‪ ،‬در همیــن حــال در کنوانســیون جهانــی‬ ‫رامســر در زمــره تــاالب هــای مهــم دنیــا‬ ‫قــرار گرفــت و ســومین اهمیــت ایــن منطقــه‬ ‫عضویــت ان در پناهــگاه حیــات وحــش اســت‬ ‫کــه در تمامــی ایــام ســال میزبــان انــواع‬ ‫پرنــدگان اســت و از ســوی دیگــر ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫خاویــار ایــران در نزدیکــی ایــن جزیــره بــه‬ ‫دســت مــی ایــد‪.‬‬ ‫ایــن جزیــره در گذشــته بــا امکاناتــی‬ ‫همچــون پاســگاه ژاندارمــری‪ ،‬شــرکت تعاونــی‬ ‫روســتایی‪ ،‬مدرســه راهنمایــی‪ ،‬مغــازه‪ ،‬مســجد‬ ‫و حســینیه بیــش از هــزار نفــر ســکنه داشــت‬ ‫کــه بــه مشــاغل دامــداری‪ ،‬کارگــری‪ ،‬پیشــه ‬ ‫وری و ماهیگیــری مشــغول بودنــد‪ ،‬امــا در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۷۲‬بــه علــت بــاال امــدن ســطح اب‬ ‫دریــای خــزر و وقــوع ســیالب ناشــی از طغیــان‬ ‫رود ولــگا مــردم جزیــره را تــرک کردند‪/.‬ایرنــا‬ ‫ماسک‪ ،‬تنها واکسن‬ ‫موجود‬ ‫شــهردار گــرگان هــم در ایــن جلســه بــا تاکیــد بــر ضــرورت ســاماندهی دســت فروشــان در ایــن شــهر‬ ‫گفــت ‪ :‬بــا هــدف کمــک بــه معیشــت دست فروشــان‪ ،‬بازارچــه هایــی در خیابــان امــام خمینــی(ره)‬ ‫پیــش بینــی شــده کــه امیدواریــم بــه دلیــل موقعیــت مکانــی مناســب ایــن بــازار مــورد اســتقبال‬ ‫شــهروندان و فروشــندگان قــرار بگیرد‪/.‬ایرنــا‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬هــر ســاله بــذر مــورد نیــاز‬ ‫زراعــت گنــدم اســتان از ســه روش ‪ ۵۰‬درصــد دولتــی‪ ۳۵ ،‬درصــد خودمصرفــی کشــاورز و بقیــه‬ ‫توســط کارخانــه هــای ارد منطقــه تامیــن مــی شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫مدیــر دفتــر بهــره بــرداری و نگهــداری تاسیســات ابــی شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫گلســتان گفت ‪ :‬پایش و بازبینی تاسیســات ســدها از برنامه های مهم شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای گلســتان بــوده کــه اجــرای ان هــر ســاله در ابتــدای ســال ابــی‬ ‫جدیــد بــا اهــداف افزایــش عمــر مفیــد تجهیــزات و کاهــش حــوادث‪ ،‬اتفاقــات و‬ ‫خرابی هــای ناخواســته در زمــان ابگیــری ســدهای اســتان انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن جزیــره در ســده هــای گذشــته در پــی‬ ‫عملکــرد و فعالیــت گــروه هــای انســانی بــا‬ ‫حفــر کانــال‪ ،‬از تــوده اصلــی خشــکی خــود‬ ‫(شــبه جزیــره میانکالــه) جــدا افتــاده اســت‪.‬‬ ‫ربیعــی بــا اشــاره بــه ســد معبــر در نقــاط مختلــف شــهر بویــژه مناطــق مرکــزی گــرگان توســط‬ ‫دست فروشــان و مشــکالت ایجــاد شــده بــرای تــردد مــردم بویــژه ســالمندان و معلــوالن تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫طــرح ازادســازی حریــم پیاده روهــا و رفــع ســد معبــر بــا جدیــت در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫مســووالن ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان پیش بینــی مــی کننــد کــه امســال حــدود ‪ ۳۵۰‬هــزار هکتــار از‬ ‫زمیــن هــای ایــن اســتان بــه کشــت گنــدم ابــی و دیــم اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫در ایــن بــاره رییــس اداره حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت بندرترکمــن بــه ایرنــا گفــت‪ :‬پایــش‬ ‫میدانــی محیــط بانــان نشــان مــی دهــد کــه‬ ‫کلونــی چندصــد تایــی از انــواع پرنــدگان مهاجر‬ ‫زمســتان گــذران در ســواحل شهرســتان فــرود‬ ‫امدنــد تــا فصــل ســرما را مهمــان طبیعــت غنــی‬ ‫اســتان گلســتان باشــند‪.‬‬ ‫اشــوراده در حــوزه بندرترکمــن از توابــع‬ ‫اســتان گلســتان تنهــا جزیــره ایرانــی دریــای‬ ‫خــزر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای اســان شــدن رونــد فعالیــت ایــن افــراد و دست فروشــی بــدون بــروز مشــکل بــرای‬ ‫دیگــر اصنــاف‪ ،‬شــهرداری بایــد راهــکار دقیقــی اندیشــیده و بــا اختصــاص مــکان ثابــت باعنــوان‬ ‫بازارچــه‪ ،‬رونــد فعالیــت ایــن فروشــندگان را اســان تر کننــد‪.‬‬ ‫تجهیز دانش اموزان نیازمند به تبلت‬ ‫اشتغال ‪70‬درصدی مددجویان‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۴۰‬دســتگاه تبلــت و گوشــی هوشــمند بــا کمــک نیکــوکاران‪ ،‬بــرای‬ ‫برخــورداری دانش امــوزان نیازمنــد اســتان از امــوزش مجــازی‪ ،‬در‬ ‫اختیــار انــان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬هــم اینــک ‪ ۹‬طــرح جامــع اشــتغال بــرای زندانیــان‬ ‫اســتان در حــال اجــرا اســت کــه بــا عملیاتــی شــدن انهــا اشــتغال‬ ‫مددجویــان بــه ‪ ۷۰‬درصــد می رســد‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد بــا اشــاره بــه رونــد تامیــن ‪ ۲‬هــزار تبلــت مــورد نیــاز دانــش‬ ‫امــوزان اســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬تبلــت هــای اهدایــی بــه ارزش یــک میلیــارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال بــا کمــک نیکــوکاران و منابــع اعتبــاری ایــن نهــاد تهیــه شــده اســت‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم گرجــی اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون‪ ۵۰ ،‬درصــد‬ ‫زندانیــان ایــن اســتان دارای اشــتغال مولــد هســتند و بــه همیــن‬ ‫دلیــل ماهانــه بــرای خانواده هــای خــود حقــوق می فرســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کمیتــه امــداد اســتان همچنــان کمک هــای مــردم را‬ ‫در زمینــه تامیــن تبلــت جمــع اوری می کنــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن زمینــه‬ ‫تاکنــون ســه میلیــارد ریــال بــه صــورت نقــدی جمــع اوری شــده و ایــن مبلــغ‬ ‫بــه مرکــز ارســال شــده اســت تــا دیگــر دانــش امــوزان نیازمنــد اســتان نیــز از‬ ‫تبلــت رایــگان بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح هــا بیشــتر شــامل طــرح هــای‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬دامپــروری و صنایــع دســتی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬زنــدان‬ ‫هــای اســتان زمیــن هایــی در اختیــار دارد کــه در ســال هــای‬ ‫گذشــته راکــد مانــده بــود؛ ایــن زمیــن هــا بــه منظــور اشــتغال‬ ‫زندانیــان و رونــق تولیــد هــم اکنــون احیــا مــی شــوند‪.‬‬ ‫اگهی ثبت شرکت ها‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت مســکن کارکنــان پســت اســتان خراســان شــمالی شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 2662‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 10860328020‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت تصفیــه ‪ /‬مدیــر تصفیــه مــورخ ‪ 1399/06/19‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬علــی‬ ‫اکبرخانــی بــه کدملــی ‪ 0759286868‬بــه ســمت رئیــس هیــات تصفیــه و حســین رادی بــه کدملــی ‪ 5919847395‬بــه ســمت‬ ‫نائــب رئیــس هیــات تصفیــه و بیــژن کچرانلوئــی بــه کدملــی ‪ 0682068950‬بــه ســمت عضــو هیــات تصفیــه انتخــاب شــدند‪ - .‬علــی‬ ‫اکبرخانــی باکدملــی ‪ 0759286868‬بــه ســمت مدیــر تصفیــه شــرکت انتخــاب شــدند‪ - .‬کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد اور‬ ‫بانکــی از قبیــل چــک ‪ ،‬ســفته ‪ ،‬بــرات و اوراق بهــادار بــا امضــای یــک یــا دو نفــر از اعضــای هیــات مدیــره ‪ ،‬حســین رادی (نائــب رئیــس‬ ‫هیــات تصفیــه) بــه اتفــاق علــی اکبرخانی(رئیــس هیــات تصفیــه و مدیرتصفیــه) و مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و اوراق عــادی و‬ ‫نامه‏هــا بــا امضــای علــی اکبرخانــی (رئیــس هیــات تصفیــه و مدیرتصفیــه) و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود ‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و‬ ‫امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)1043029‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت کشــاورزی زنبــورداران شــهد االداغ شهرســتان مانــه وســملقان شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 437‬و‬ ‫شناســه ملــی ‪ 10860314571‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 1399/05/25‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪- :‬اقــای‬ ‫علــی اصغــر شــاکریان بــه شــماره ملــی ‪ 0680360271‬بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره‪ ،‬اقــای محمدعلــی حصــاری بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0681300833‬بــه ســمت نائــب رئیــس هیــات مدیــره و اقــای عبــاس الهــی بــه شــماره ملــی ‪ 5249414540‬بــه ســمت منشــی هیــات‬ ‫مدیــره بــرای مــدت ســه ســال مالــی انتخــاب شــدند‪ - .‬اقــای ابراهیــم حیدریــان بــه کدملــی ‪ 5240145342‬بــه ســمت مدیرعامــل خــارج‬ ‫از اعضــای هیئــت مدیــره شــرکت بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب گردیــد‪- .‬کلیــه چکهــا ‪ ،‬قراردادهــا و اســناد و اوراقــی کــه ایجــاد تعهــد‬ ‫بــرای شــرکت نمایــد و یــا قســمتی از حــق شــرکت را منتفــی ســازد‪ ،‬بــه اســتثنای مــواردی کــه هیئــت مدیــره بــه منظــور اداره امــور جــاری‬ ‫شــرکت ترتیــب خاصــی داده باشــد پــس از تصویــب هیئــت مدیــره بــا امضــای علــی اصغــر شــاکریان رئیــس هیئــت مدیــره و ابراهیــم‬ ‫حیدریــان مدیرعامــل و مهــر شــرکت معتبرخواهــد بــود‪.‬اوراق عــادی شــرکت فقــط با امضاء ابراهیــم حیدریان مدیرعامل صــادر خواهد‬ ‫شــد مگــر مراســات هیئــت مدیــره بــا امضــاء علــی اصغــر شــاکریان رئیــس هیئــت مدیــره مدیــره و مهــر شــرکت صــورت خواهــد گرفت‪.‬‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری مانــه و ســملقان (‪)1043028‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت کشــاورزی زنبــورداران شــهد االداغ شهرســتان مانــه وســملقان شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 437‬و‬ ‫شناســه ملــی ‪ 10860314571‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ ‪ 1399/05/25‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪:‬‬ ‫علــی اصغــر شــاکریان بــه شــماره ملــی ‪ ، 0680360271‬محمدعلــی حصــاری بــه شــماره ملــی ‪ ، 0681300833‬عبــاس الهــی بــه‬‫شــماره ملــی ‪ ، 5249414540‬محمــد حیــدری بــه شــماره ملــی ‪ 5249333605‬و رســول کمالــی بــه شــماره ملــی ‪5249185835‬‬ ‫بــه عنــوان اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد ‪ .‬مجتبــی اکرامــی بــه شــماره ملــی ‪ 5249749811‬و‬ ‫قربانعلــی صحــت پــور بــه شــماره ملــی ‪ 5249183042‬بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل شــرکت بــه مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد‬ ‫‪ - .‬شــکراله علیــزاده بــه شــمراه ملــی ‪ 5249182844‬مهــدی براتــی بــه شــماره ملــی ‪ 5248990297‬بــه مــدت یکســال بــه عنــوان‬ ‫بــازرس شــرکت انتخــاب گردیدنــد ‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری مانــه و ســملقان (‪)1043027‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت مســکن کارکنــان پســت اســتان خراســان شــمالی شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 2662‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 10860328020‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ‪ 1399/06/19‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬پــس‬ ‫از قرائــت گــزارش هیــات مدیــره و ضمــن تشــریح وضعیــت شــرکت تعاونــی و دالیــل انحــال تعاونــی توســط نماینــده هیــات مدیــره‬ ‫درخصــوص انحــال شــرکت تعاونــی رای گیــری کتبــی بــه عمــل امــد و موضــوع انحــال بــه تصویــب رســید‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)1043026‬‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت نظــر بــه اینکــه خانــم تبســم چمنــی فرزنــد عبدالکریــم بــه شــماره شناســنامه _ بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ ۲۱۱۱۵۱۰۲۸۹‬صــادره از گــرگان بــا ارائــه ‪ ۲‬بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده مصــدق شــده توســط دفترخانــه ‪ ۴۲‬گــرگان بــه ایــن اداره‬ ‫مراجعــه و مدعــی مــی باشــند ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک دســتگاه اپارتمــان بمســاحت ‪ ۶۸.۰۸‬مترمربــع بــه پــاک ‪۱۲۶۰۰‬فرعــی‬ ‫از ‪-۲۶۸‬اصلــی بخــش ‪ ۳‬بنــام عبدالواحــد چمنــی ذیــل ثبــت ‪ ۶۸۳۵۸‬صفحــه ‪ ۷۲‬دفتــر جلــد ‪ ۴۹‬ثبــت‪ ،‬ســند مالکیــت بشــماره چاپــی‬ ‫‪ ۱۰۰۷۰۶‬ه ‪( ۹۱‬تکبرگــی) صــادر و تســلیم شــده‪ ،‬ســپس بموجــب ســند قطعــی شــماره ‪ ۱۰۴۷۶‬مــورخ ‪ ۲۷/۱۲/۹۴‬بــه خانــم تبســم‬ ‫چمنی انتقال شــد که بموجب اســناد رهنی شــماره ‪ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ _۹۷۱۰‬و ‪ ۲۷/۱۲/۹۴ _۱۰۴۷۷‬در رهن بانک مســکن قرار گرفته‬ ‫و بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت و در بازداشــت نمــی باشــد‪ .‬لــذا بــه اســتناد تبصــره یــک مــاده ‪ _۱۲۰‬اصالحــی ائیــن نامــه‬ ‫قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا هرکــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعــی‬ ‫وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم نمایــد‪ .‬درغیــر ایــن صــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی‬ ‫اقــدام خواهــد شــد‪.‬م الــف ‪ 5588‬علــی برقــی ‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان‬ ‫دانش اموزان به مدرسه‬ ‫بروند یا نروند؟‬ ‫در میــان ایــن شــرایط کرونایــی دغدغــه تحصیل دانش‬ ‫امــوزان بــرای خانــواده هــا یــک مســئله جــدی اســت و‬ ‫خانــواده هــا را بــر ســر دو راهــی قرار داده که کار درســت‬ ‫کــدام اســت ایــا بــا شــرایط کرونایــی فرزنــدان خــود را بــه‬ ‫مدرســه بفرســتند یــا خیر؟‬ ‫بــا شــیوع ایــن ویــروس و بــرای مقابلــه و قطــع زنجیــره‬ ‫کرونــا از انجایــی کــه تعــداد قابــل توجهــی دانــش امــوز و‬ ‫دانشــجو مشــغول به تحصیل بودند تصمیم بر ان شــد‬ ‫تــا اموزش‪‎‬هــا بــه صــورت مجــازی و غیرحضــوری انجــام‬ ‫شــود‪ ،‬البتــه در ســال تحصیلــی جدیــد سیاســت اصلــی‬ ‫بــر امــوزش حضــوری بــا رعایــت پروتکل‪‎‬هــای بهداشــتی‬ ‫و فاصلــه اجتماعــی قــرار گرفــت امــا ایــن روزهــا اکثــر‬ ‫خانواده‪‎‬هایــی کــه فرزنــدان خــود را بــرای تحصیــل بــه‬ ‫مدرســه می‪‎‬فرســتند ایــن دغدغــه خاطــر را دارنــد کــه در‬ ‫شــرایط کرونایــی دســتورالعمل‪‎‬های بهداشــتی بــه طــور‬ ‫کامــل در مــدارس انجــام می‪‎‬شــود یــا خیــر؟‬ ‫شهرهای قرمز کالس های‬ ‫درس حضوری نباشد‬ ‫در همیــن رابطــه معــاون فنــی مرکز بهداشــت گلســتان‬ ‫در خصــوص شــیوه نامه‪‎‬هایی کــه بایــد در مــدارس‬ ‫اجــرا شــود اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از مراکــز حســاس در‬ ‫شــرایط کرونــا مــدارس هســتند قبــل از شــروع مــدارس‬ ‫پروتکل‪‎‬هــا اعــام و ابــاغ شــد در همیــن راســتا تراکــم‬ ‫دانــش امــوزان در مــدارس بســیار کــم و در حــد مقــدور‬ ‫کالس‪‎‬هــا بــه صــورت غیرحضــوری برگــزار می‪‎‬شــود بــا‬ ‫ایــن وجــود توصیــه اکیــد مــا ایــن اســت در شــهرهای‬ ‫قرمــز کالس‪‎‬هــای درس اصــلا حضــوری نباشــد چــرا کــه‬ ‫بــار ویــروس در ان مناطــق بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫مهــدی صداقــت تصریــح کــرد‪ :‬شــاید دانــش امــوزان‬ ‫ظاهــرا عالئــم بیمــاری نداشــته باشــند امــا ناقلیــن‬ ‫خوبــی هســتند چــرا کــه شــانس بی عالمــت بــودن در‬ ‫ســنین پاییــن بیشــتر اســت از ایــن رو دانــش امــوزان‬ ‫بــه خصــوص جوانــان گمــان نکننــد در معــرض خطــر‬ ‫نیســتند‪ ،‬ممکــن اســت دارای بیمــاری زمین ـه‪‎‬ای باشــند‬ ‫امــا اگاه نباشــند متاســفانه یکــی از اســیب‪‎‬هایی کــه‬ ‫وجــود دارد ایــن اســت دانــش امــوزان فکــر می کننــد‬ ‫کمتــر بــه کرونــا مبتــا می‪‎‬شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اســتفاده مســتمر از ماســک گفــت‪ :‬اگــر‬ ‫در مدرسـه‪‎‬ای تعــداد اســتفاده کنندگان از ماســک کمتــر‬ ‫باشــد جــزو امارهــای منفــی در ســطح کشــور محســوب‬ ‫می‪‎‬شــوند یکســری بازدیدهــا از مــدارس بــه همــراه‬ ‫مســووالن امــوزش و پــرورش انجــام می‪‎‬شــود و بایــد‬ ‫روزانــه تعــداد بازدیــد از مــدارس را بــه تهــران اعــام کنیم‬ ‫از دیــدگاه مــا وضعیــت مــدارس گلســتان نســبت بــه‬ ‫جاهــای دیگــر خیلــی بهتــر اســت‪.‬‬ ‫تعطیلی کامل مدرسه در صورت مثبت بودن‬ ‫تست کرونا در یک دانش اموز یا معلم‬ ‫معــاون فنــی مرکــز بهداشــت گلســتان اســتفاده از‬ ‫ماســک‪ ،‬همــراه داشــتن مــواد ضدعفونــی کننــده و‬ ‫تهویه کالس‪‎‬ها را از جمله اقدامات الزم و ضروری‬ ‫بــرای دانش امــوزان عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬دانــش‬ ‫امــوزان در مناطــق قرمــز بهتــر اســت از رفتــن بــه‬ ‫مدرســه خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫صداقــت بــا بیــان اینکــه از زمان بازگشــایی مدارس‬ ‫تــا کنــون از تمــام مــدارس ســطح اســتان بازدیــد‬ ‫انجــام شــده اســت افــزود‪:‬از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۵۰‬مدرســه‬ ‫در ســطح اســتان بــه ‪ ۶۳‬مــورد اخطــار داده شــده‬ ‫اســت و اگــر یــک مــورد کرونــا مثبــت در مــدارس‬ ‫مشــاهده شــود مدرســه تعطیــل خواهــد شــد هــم‬ ‫چنیــن اگــر معلــم یــا یکــی از دانــش امــوزان بــه‬ ‫ســرماخوردگی یــا انفلونــزا مبتــا یــا عالئــم ایــن‬ ‫بیمــاری را داشــتند کالس درس بــه مــدت دو هفتــه‬ ‫تعطیــل خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫چــه بی خیــال قــدم می زننــد‪ ،‬صحبــت می کننــد و می خندنــد؛ انــگار در جهانــی مــوازی امــا بــدون ویــروس کرونــا‬ ‫زندگــی می کننــد‪ .‬گویــا اینجــا خراســان شــمالی نیســت‪ ،‬اســتانی کــه ســه مــاه ازگار اســت در وضعیــت قرمــز‬ ‫کرونایــی دســت و پــا می زنــد‪.‬‬ ‫نــه ماســکی بــر صــورت دارنــد و نــه دستکشــی در دســت‪ ،‬کودکانشــان نیــز بــدون هیــچ مالحظــه ای در البــای‬ ‫مــردم مــی رونــد و مــی اینــد و نفــس مــی کشــند‪ ،‬خــدا کنــد نفسهایشــان همچنــان برقــرار بمانــد و دور از بیمــاری‬ ‫و هــر خطــر دیگــری مانــا باشــند و ایــن ویــروس چشــم زخمــی بــه انهــا نرســاند‪.‬‬ ‫چه بی خیال‬ ‫و خرامان‬ ‫خرامان‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬ابان ‪1399‬‬ ‫افزایش ‪50‬درصدی یارانه خرید کتاب‬ ‫معــاون فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬یارانــه خریــد کتــاب‬ ‫اختصــاص یافتــه بــه پنــج کتابخانــه ایــن اســتان در طــرح ملــی پاییــزه خریــد کتــاب نســبت بــه طــرح خریــد تابســتان‬ ‫امســال ‪ ۵۰‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫رضــا رضایــی اظهــار داشــت‪ :‬امســال ‪ ۲۰۶‬میلیــون ریــال یارانــه خریــد کتــاب در ایــن طرح به اســتان خراســان شــمالی‬ ‫اختصاص یافته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــرح پاییــزه کتــاب ‪ ۹۹‬همزمــان بــا بیســت و هشــتمین دوره هفتــه کتــاب جمهــوری اســامی ایــران از‬ ‫بیســت و چهــارم تــا سـی ام ابــان امســال بــا شــعار «دانایــی؛ مانایــی» در حــال برگــزاری اســت و بــر اســاس ان امــکان‬ ‫خریــد کتــاب تــا ســقف ‪ ۲‬میلیــون ریــال بــا یارانــه ‪ ۲۰‬درصــدی از کتابفروشـی ها وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه میــزان یارانــه تخصیــص یافتــه بــه ایــن اســتان بــرای طــرح پاییــزه کتــاب را ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬میلیــون‬ ‫ریــال اعــام کــرد و افــزود‪ :‬کتابفروشــی هایــی کــه میــزان فــروش انهــا بیشــتر باشــد بــر یارانــه تخصیــص یافته افــزوده‬ ‫خواهــد شــد کــه در ایــن رابطــه کتابفروشــی شــهر کتــاب بجنــورد در طــرح تابســتانه کتــاب جــزو کتابفروشــی هایــی‬ ‫بــوده اســت کــه ‪ ۲‬بــار از یارانــه تخصیــص یافتــه‪ ،‬اســتفاده کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ویژگیهــای ایــن طــرح ادامــه داد‪ :‬بــه علــت شــیوع ویــروس کرونــا و تاکیــدی کــه بــر حفــظ ســامت‬ ‫مــردم شــده اســت‪ ،‬طــرح پاییــزه امســال بــه صــورت ویــژه در حــال برگــزاری اســت کــه بــا حمایــت بیشــتر از ناشــران و‬ ‫کتابفروش ـی ها همــراه اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫جزو سه استان برتر در حوزه گازرسانی هستیم‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن اســتان بــا رســیدن بــه‬ ‫عملکــرد ‪ ۹۹.۷‬درصــدی در حــوزه گازرســانی‪ ،‬جــزو ســه اســتان برتــر کشــور در ایــن شــاخص اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس بــه نقــل از روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل اســتانداری‪،‬‬ ‫غالمرضــا هوایــی روز یکشــنبه در دیــدار بــا مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی‪ ،‬از عملکــرد ایــن‬ ‫مجموعــه در خدمــات رســانی بــه دورتریــن نقــاط و روســتاهای اســتان قدردانــی کــرد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫خدمــات نظــام در تمــام حــوزه هــا‪ ،‬از جملــه بخــش گازرســانی بایــد بــه صــورت مناســب بــه مــردم‬ ‫اطــاع رســانی شــود‪.‬‬ ‫احمــد گلچیــن روز یکشــنبه بــدون اعــام شــمارگان‬ ‫کتــاب هــای منتشرشــده گفــت کــه موضــوع اغلــب‬ ‫ایــن کتــاب هــا تاریخــی‪ ،‬ادبیــات‪ ،‬کــودک و نوجــوان‪،‬‬ ‫ایثــار و شــهادت‪ ،‬روان شناســی‪ ،‬مردم شناســی و‬ ‫علــوم اجتماعــی بــود‪.‬‬ ‫هوایــی بــا اشــاره بــه دسترســی مــردم شــهر مــرزی «یکــه ســعود» در دورتریــن نقطــه اســتان بــه‬ ‫شــبکه گاز‪ ،‬افــزود‪ :‬شــرکت گاز اســتان بــا مستندســازی و تبلیغــات مانــدگار در مناطــق محــروم و‬ ‫دوردســت اســتان‪ ،‬بایــد بــا انعــکاس خدمــات نظــام بــه مــردم‪ ،‬ســبب ایجــاد نشــاط و امیــد شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان شــمالی نیــز در ایــن دیــدار بــا ارائــه گزارشــی از عملکــرد مجموعــه‬ ‫خــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع ‪ ۷۲۰‬روســتای اســتان‪ ۷۰۵ ،‬روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــواری از لولــه‬ ‫کشــی گاز برخــوردار شــده انــد‪.‬‬ ‫به گفته وی استان گلستان ‪ ۵۷‬ناشر فعال دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای کمــک بــه ناشــران گلســتان‬ ‫امســال یــک میلیــارد و ‪ ۱۷۰‬میلیــون ریــال از کتــب‬ ‫منتشــر شــده خریــداری و در اختیــار کتابخانــه هــای‬ ‫عمومــی شــهر و روســتاهای اســتان قــرار خواهــد‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫اســامی گلســتان همچنیــن از اجــرای طــرح فصلــی‬ ‫فــروش کتــاب در اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫طــرح بــه مناســبت هفتــه کتــاب و کتابخوانــی (‪۳۰‬‬ ‫تــا ‪ ۲۴‬ابــان) بــا مشــارکت ‪ ۱۴‬فروشــگاه کتــاب‬ ‫شــهرهای گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس و کردکــوی در‬ ‫دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اعتبــار خریــد کتــاب از ناشــران‬ ‫گلســتان در ســال قبــل یــک میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال بــرای ‪ ۱۲۰‬عنــوان کتــاب بــود‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫گلســتان مطابــق سرشــماری نفــوس و مســکن‬ ‫ســال ‪ ،۹۵‬یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫متشــکل از اقــوام و مذاهــب مختلــف در ‪ ۳۳‬نقطــه‬ ‫شــهری و هــزار و ‪ ۷۵‬روســتا دارد‪.‬‬ ‫‪45‬میلیاردریال اعتبار ساخت پل های روستایی‬ ‫مردم نذر خون را فراموش نکنید‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان گفــت‪ :‬ذخیــره فراورده هــای خونــی ایــن‬ ‫اســتان بــا کاهــش اســتقبال مــردم ناشــی از سردشــدن هــوا و شــیوع‬ ‫بیمــاری کرونــا از هفــت روز بــه چهــار روز کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫دکترســیدصادق بنی عقیــل اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود کاهــش‬ ‫اهــدای خــون ناشــی از ســرمای هــوا و شــیوع کرونــا‪ ،‬نیــاز بــه‬ ‫خــون و فراورده هــای ان بــرای بیمــاران مختلــف ماننــد ســرطانی‪،‬‬ ‫تاالســمی‪ ،‬هموفیلــی‪ ،‬دیالیــزی‪ ،‬مصدومــان تصادف هــا‪ ،‬زنــان‬ ‫بــاردار و افــراد تحــت اعمــال جراحــی بــه قــوت خــود باقــی اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا کاهــش امــار مراجعــه کننــدگان بــرای اهــدای‬ ‫خــون‪ ،‬ذخیــره فراورده هــای خونــی گلســتان از هفــت روز بــه‬ ‫چهــار روز کاهــش یافتــه و گــروه هــای خونــی ‪ B ، A‬و ‪ O‬مثبــت‬ ‫بیــش از بقیــه گــروه هــا بــه خــون احتیــاج دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۴۵‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای ســاخت پــل در محورهــای روســتایی اســتان‬ ‫ابــاغ شــده اســت کــه ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال ان تخصیــص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫جعفــر شــهامت داشــت‪ :‬یکــی از مشــکالت روســتاییان‪ ،‬نبــود پــل در‬ ‫محورهــای روســتایی اســت‪ ،‬ایــن امــر ســبب شــده تــا بــا هــر بارندگــی و‬ ‫ســیالب‪ ،‬جــاده هــا گرفتــار ســیل شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اعتبــار مــورد نیــاز بــرای ســاخت ایــن پــل هــا‪۳۰۰ ،‬‬ ‫ل در محورهای روســتایی‬ ‫میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت افــزود‪ :‬ســاخت پـ ‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۷۰‬درصــد از برنامــه عقــب اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی گفت‪ :‬ســاخت‬ ‫پــل در محورهــای اولویـت دار روســتایی اســتان کــه قــرار بــود تــا پایــان امســال‬ ‫بــه ســرانجام برســد‪ ۷۰ ،‬درصــد از برنامــه عقــب مانده اســت‪.‬‬ ‫هفته کتاب و کتابخوانی دراب منطقه ای گلستان‬ ‫بــه مناســبت هفتــه کتــاب‪ ،‬کتابخوانــی و کتابــدار نمایشــگاه کتابــی بــه‬ ‫مناســبت ایــن هفتــه بــا اســتقبال مدیــران و همــکاران در محــل شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪ ،‬مدیــر‬ ‫روابــط عمومــی ایــن شــرکت بــا اعــام ایــن خبــر افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫نمایشــگاه ‪ 2‬روزه انــواع کتــاب هــای مذهبــی‪ ،‬تاریخــی‪ ،‬رمــان‪ ،‬کــودک‪،‬‬ ‫روانشناســی ‪ ،‬ادبیــات وادبیــات دفــاع مقــدس عرضــه شــد‪.‬‬ ‫معصومــه لوالیــی افــزود‪ :‬نظــر بــه اســتقبال همــکاران و‬ ‫فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر اینکــه کتابخوانــی نــه‬ ‫تنهــا یــک وظیفــه ملــی بلکــه یــک واجــب دینــی اســت‪ ،‬شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای گلســتان تصمیــم بــه برگــزاری ایــن نمایشــگاه‬ ‫گرفــت و هــدف از برگــزاری ایــن نمایشــگاه فرهنــگ ســازی در‬ ‫زمینــه کتابخوانــی‪ ،‬دوســتی بــا کتــاب و قــرار دادن کتــاب در ســبد‬ ‫خریــد همــکاران مــی باشــد‪.‬‬ ‫اگهی ثبت شرکت ها‬ ‫بازداشت تازه‬ ‫داماددرشب عروسی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‬ ‫تــازه دامــادی کــه خاطــر زیــر پــا گذاشــتن‬ ‫مصوبــات ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در‬ ‫گمیشــان اقــدام بــه راه انداختــن عروســی‬ ‫خــود بــدون در نظــر گرفتــن پروتــکل‬ ‫هــای بهداشــتی کــرده بــود قبــل از اتمــام ایــن پایکوبــی و دورهمــی بــا دســتور جانشــین دادســتان ایــن‬ ‫شهرســتان بازداشــت و روانــه بازداشــتگاه شــد‪.‬‬ ‫جانشــین دادســتان گمیشــان بــا تاییــد ایــن خبــر افــزود‪ :‬مراســم مذکــور کــه شــامگاه روز شــنبه ‪24‬ابــان‬ ‫‪ 99‬کــه بــا حضــور بیــش از ‪ ۴۰۰‬نفــر در روســتای بصیرابــاد در حــال جشــن گرفتــن بودنــد کــه بــا جلــب‬ ‫دامــاد بــه ایــن جشــن پایــان داده شــد‪.‬‬ ‫حســین کریــم پــور در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای حفــظ و ســامتی مــردم بــه هیــچ وجــه بــا‬ ‫کســی تعارفــی نداشــته و اگــر احســاس کنیــم کــه ســامت شــهروندان در هــر مراســمی مــورد تهدیــد قــرار‬ ‫بگیــرد قطعــا ً طبــق قانــون بــا افــراد مذکــور برخــورد قانونــی الزم صــورت خواهــد پذیرفــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــه غیــر از ایــن عروســی کــه متاســفانه بــا بازداشــت دامــاد بــه ادامــه مراســم خاتمــه‬ ‫داده شــد مراســمات جشــن دیگــری نیــز برگــزار گردیــده بــود کــه پــس از تذکــرات الزم صاحبــان مراســم‬ ‫از ادامــه جشــن خــودداری و ان را تعطیــل نمودنــد‪.‬‬ ‫کریــم پــور ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه برگــزاری چنیــن مراســماتی موجــب تهدیــد ســامت شــهروندان‬ ‫و ابتــای مــردم بــه کرونــا را افزایــش مــی دهــد در صــورت مشــاهده و یــا گــزارش چنیــن مراســماتی قطعــا‬ ‫چشــمان خــود را بــه روی اینگونــه مســائل نخواهیــم بســت‪.‬‬ ‫جانشــین دادســتان شهرســتان گمیشــان بــا اشــاره بــه مصوبــات ســتاد مقابلــه بــا کروناگفــت ‪:‬در روزهــای‬ ‫اخیــر چندیــن دســتگاه امبوالنــس وخودروهــای اتــش نشــانی‪ ،‬و همچنیــن دیگــر خــودرو هــای دارای‬ ‫سیســتم بلندگــو مــردم را دعــوت بــه مانــدن در خانــه و رعایــت شــیوه نامــه هــا و دســتورالعمل هــای‬ ‫بهداشــتی و راهکارهــای جلوگیــری از شــیوع و انتشــار کوویــد‪ 19-‬توصیــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫اخیــرا ً شهرســتان گمیشــان کــه از معــدود نقــاط کشــور و تنهــا منطقــه ســفید اســتان گلســتان بــه لحــاظ‬ ‫الودگــی کرونــا بــوده اســت کــه متاســفانه در وضعیــت قرمــز و پرخطــر ابتــای بــه ایــن ویــروس قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫شمـاره ‪274‬‬ ‫معاون فرهنگی و رسانه ای‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫طرح پائیزه کتاب‬ ‫برپایه گسترش‬ ‫فرهنگ کتابخوانی‬ ‫وی بــا انتقــاد از تعلــل رســانه هــا در انعــکاس خدمــات نظــام بــه مــردم‪ ،‬افــزود‪ :‬هیــچ جــای دنیــا‬ ‫چنیــن خدماتــی در حــوزه گازرســانی ارائــه نشــده اســت و انتظــار مــی رود رســانه هــا در کنــار بیــان‬ ‫کاســتی هــا و مشــکالت‪ ،‬بــه تبییــن خدمــات قابــل توجهــی کــه انجــام شــده اســت نیــز بپردازنــد‪.‬‬ ‫چاپ ‪ ۶۵۳‬عنوان کتاب در گلستان‬ ‫معــاون فرهنگــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی گلســتان گفــت کــه نویســندگان و ناشــران‬ ‫ایــن اســتان امســال ‪ ۶۵۳‬عنــوان کتــاب در‬ ‫موضوعــات گوناگــون چــاپ و بــه بــازار نشــر عرضــه‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪5‬‬ ‫اگهــی تحدیدحدودششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنایــی احداثــی بــه مســاحت ‪ ۳۴۱/23‬مترمربــع دارای پــاک ثبتــی شــماره‪۴۹۴‬فرعی‬ ‫از اصلــی واقــع دراراضــی کســلخه بخــش هفــت ثبــت اق قالملکــی اقایــان اســماعیل فرخنــده ونورمحمدفرخنــده فرزنــدان وکیل(هریــک‬ ‫بــه میــزان ســه دانــگ مشــاع از ششدانگ)باســتنادتبصره ماده‪۱۳‬قانــون وماده‪۱۳‬اییــن نامــه اجرائــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی درســاعت ‪۱۲.۳۰‬ظهرروزشــنبه مــورخ ‪۱۳۹۹/۹/22‬درمحــل وقــوع ملــک واقــع دراراضــی‬ ‫کســلخه محلــه دلیجه‪-‬خیابــان کمربندی‪-‬جنــب قــوچ تپــه ‪ -‬شــمال شــهرک شــیرمحمدلی بــه عمــل خواهدامدازایــن روچنانچــه مجــاوری‬ ‫نســبت بــه تحدیدحدودیاحقــوق ارتفاعــی حقــی بــرای خودقائــل اســت میتواندازتاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیدحدودتــا(‪)۳۰‬‬ ‫ســی ام اعتــراض خودراکتبٱباذکرشــماره پــاک ثبتــی بــه اداره ثبــت اســنادوامالک اق قــا تســلیم نمــوده عــاوه بــر ان ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نماید‪.‬درغیرایــن صــورت متقاضــی‬ ‫ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی میتواندبــه دادگاه مراجعــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت رادریافــت وبــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪.‬م الــف ‪5589‬‬ ‫مهــدی شــاه مهــری‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت صیــادی شــایان ایدیــن تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 133‬و شناســه ملــی ‪ 10700014870‬بــه اســتناد صورتجلســه‬ ‫هیئــت مدیــره مــورخ‪ 1399/06/05‬کــه طــی نامــه شــماره ‪ 1399/07/05-99/2705/468‬اداره تعــاون بندرترکمــن بــه ایــن اداره واصــل‬ ‫گردیــده اســت ‪ ،‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬یونــس فردجــو باکدملــی ‪ 6289634291 :‬بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره و طــواق محمــد‬ ‫معتمــدی باکدملــی ‪6289250019 :‬بــه ســمت نائــب رئیــس هیــات مدیــره و خطیــب کمــی باکدملــی ‪ 6289512927 :‬منشــی هیــات‬ ‫مدیــره و الیــاس یلقــی بشــماره ملــی ‪ 6289554492‬امــان محمــد کــم بشــماره ملــی ‪ 6289635530‬بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل‬ ‫هیــات مدیــره و نورمحمــد اکــرم کدملــی‪ 6289633821‬بســمت مدیرعامــل شــرکت تعاونیبــه مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند ‪.‬کلیــه‬ ‫قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد اور بانکــی از قبیــل چک‪-‬ســفته و بــرات و اوراق بهــادر بــا امضــای ثابــت اقــای نورمحمــد اکرم مدیرعامل‬ ‫و اقــای یونــس فردجــو رئیــس هیــات مدیــره در غیــاب وی بــا امضاءاقــای طــواق محمــد معتمــدی نائــب رئیــس و مهــر شــرکت دارای اعتبــار‬ ‫اســت و اســناد و نامــه هــای عــادی بــا امضــای نورمحمــد اکــرم مدیرعامــل و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و امالک‬ ‫اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بنــدر ترکمــن (‪)1046306‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت بهســاز فــوم گــرگان تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 926‬و شناســه ملــی ‪ 14003040371‬بــه اســتناد صورتجلســه‬ ‫مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مورخ‪1399/04/11‬کــه طــی نامــه شــماره ‪ -0424/1399-600‬اداره تعــاون ‪ ،‬کار ورفــاه اجتماعــی شهرســتان‬ ‫کردکــوی بــه ایــن اداره واصــل گردیــده اســت ‪ ،‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬تــراز نامــه و حســاب ســود وزیــان ســال مالــی ‪98‬بــه تصویــب‬ ‫رســید ‪ - .‬ســرمایه شــرکت از مبلــغ ‪ 577 /500 /000‬ریــال منقســم بــه ‪1155‬ســهم ‪ 500 /000‬ریالــی بــه مبلــغ ‪ 2/ 677/ 500/ 000‬ریــال‬ ‫منقســم بــه ‪ 5355‬ســهم ‪ 500000‬ریالــی ازطریــق اورده نقــدی اعضــاء طــی نامــه شــماره ‪ 3111 /157‬مــورخ ‪ 99 /4/ 21‬بانــک توســعه‬ ‫وتعــاون بــه حســاب شــرکت واریــز گردیــده ‪،‬افزایــش یافــت ‪ - .‬شــهریار حاجیلــری بشــماره ملــی ‪ 2121874615‬بــه ســمت بــازرس اصلــی‬ ‫و مرتضــی کالســنگیانی بشــماره ملــی ‪ 2122905034‬بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی تــا تاریــخ ‪99 /12/ 29‬‬ ‫انتخــاب گردیدنــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کردکــوی (‪)1046305‬‬ ‫ی اگهــی تغییــرات شــرکت مهندســی صنایــع غذائــی بــه فراینــد گلســتان با مســئولیت محــدود به شــماره ثبت ‪ 1049‬و شناســه‬ ‫متن اگه ‬ ‫ملــی ‪ 10700091493‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ‪ 1399/07/10‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬محمــد نظــری بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2269630931‬و مهیــن بابکــی بــه شــماره ملــی ‪ 2030129755‬و ایمــان نظــری بــه شــماره ملی ‪ 2 2020561719‬به ســمت‬ ‫اعضــاء هیئــت مدیــره بــه مــدت شــش ســال انتخــاب گردیدنــد‪ .‬ترازنامــه و صــورت هــای مالی ســال ‪ 1398‬مورد تصویــب قرار گرفــت‪ .‬اداره‬ ‫کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اق قــا (‪)1046304‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت کامیونــداران خــود راننــده بندرگــز تعاونــی به شــماره ثبت ‪ 126‬و شناســه ملــی ‪ 10861836950‬به‬ ‫اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ‪ 1399/06/20‬کــه طــی نامــه شــماره ‪-99/2707/636‬‬ ‫‪ 1399/07/18‬اداره تعــاون بندرگــز بــه ایــن اداره واصــل گردیــده اســت ‪ ،‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬تــراز نامــه وحســاب‬ ‫ســود وزیــان ســال مالــی ‪ 98‬قرائــت و مــورد تصویــب مجمــع قــرار گرفــت‪ - .‬حبیــب الــه متکــی بشــماره ملــی ‪2248954875‬‬ ‫علیرضــا دواچــی عمومــی بشــماره ملــی ‪ 2249596271‬عبدالحســین ترکمــان غالمــی بشــماره ملــی ‪ 2249621802‬بــه‬ ‫ســمت اعضــای اصلــی هیــات مدیــره و محمدرضــا ترکمــان غالمی بشــماره ملــی‪ 2249631611‬هادی کردجزی بشــماره ملی‬ ‫‪ 2249613990‬ســیکل به ســمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ســه ســال انتخاب شــدند‪ - .‬موســی بهرامی‬ ‫بشــماره ملــی ‪ 2249666342‬بــه عنــوان بــازرس اصلــی و محســن معقولی بشــماره ملــی ‪ 2249838119‬به عنــوان بازرس‬ ‫علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدند ‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان گلســتان مرجع ثبت شــرکت‬ ‫هــا و موسســات غیرتجــاری بنــدر گــز (‪)1046302‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫طــرح پاییــزه کتــاب امســال‪ ،‬بــا مشــارکت ‪۴‬‬ ‫کتابفروشــی در ایــن اســتان‪ ،‬از ‪ ۲۴‬ابــان اغــاز‬ ‫می شــد و تــا پایــان همیــن مــاه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری کتــاب ایــران‬ ‫(ایبنــا)‪ ،‬رضــا رضایــی گفــت‪ :‬طــرح پاییــزه کتــاب‬ ‫از ‪ ۲۴‬ابان مــاه در اســتان اغــاز می شــود کــه‬ ‫در قالــب ان کتابفروشــی های عضــو طــرح‪،‬‬ ‫کتاب هــای عمومــی و کتاب هــای کــودک و‬ ‫نوجــوان را نســبت بــه دوره قبــل بــا ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫افزایــش از یــک میلیــون و پانصــد هــزار ریــال بــه‬ ‫‪ ۲‬میلیــون ریــال بــه خریــداران عرضــه می کننــد‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی ورســانه ای اداره کل فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫عالقمنــدان می تواننــد در مــدت اجــرای ایــن طــرح‬ ‫بــا خریــد کتاب هــای مــورد نیــاز خــود از تخفیــف‬ ‫‪ ۲۰‬درصــدی یارانــه تخصیصــی کــه توســط‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه حســاب‬ ‫کتابفروشــان واریــز می شــود‪،‬بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫رضایــی کتابفروشــی های‪ ،‬اندیشــه ســبز‪،‬‬ ‫حاتمــی‪ ،‬پاتــوق کتــاب در شهرســتان بجنــورد‬ ‫و کتابســرای عضــدی در شهرســتان مانــه و‬ ‫ســملقان را از کتابفروش ـی های عضــو در طــرح‬ ‫پاییــزه کتــاب ســال ‪ ۹۹‬دانســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬امیــد مـی رود بــا اجــرای طــرح‬ ‫پاییــزه کتــاب بــا پرداخــت یارانــه از ســوی وزارت‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬عــاوه بــر حمایــت از‬ ‫صنعــت نشــر و کتابفروشـی های اســتان کــه در‬ ‫دوران شــیوع کرونــا دچــار رکــود در کســب و کار‬ ‫شــده انــد‪ ،‬شــاهد گســترش فرهنــگ کتابخوانــی‬ ‫در بیــن خانواده هــا باشــیم‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و رســانه ای اداره کل‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در پاییــزه کتــاب ‪ ،۹۹‬بــه منظــور‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در شــرایط‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا و رعایــت فاصله گــذاری‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬خریدهــای غیرحضــوری نیــز بــا‬ ‫ثبــت اطالعــات مربوطــه در پنلــی از ســوی‬ ‫کتابفروشــی ها پوشــش داده می شــود‪.‬‬ ‫رضایــی افــزود‪ :‬زمــان اجــرای طــرح پاییــزه کتــاب‬ ‫‪ ۹۹‬در اســتان از ‪ ۲۴‬تــا ‪ ۳۰‬ابــان همزمــان بــا‬ ‫هفتــه کتــاب خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شکارچیان متخلف‬ ‫دستگیر شدند‬ ‫بــه گــزارش مســوول روابــط عمومــی پــارک ملــی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا تــاش مامــوران یــگان اجرایــی و محیــط بانــی‬ ‫منطقــه “ســولگرد” ایــن پــارک ملــی‪ ،‬چهــار شــکارچی‬ ‫متخلــف کــه اقــدام بــه شــکار قــوچ وحشــی می کردنــد‪،‬‬ ‫شناســایی و دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫یحیــی مرادیاظهــار داشــت‪ :‬مامــوران یــگان اجرایــی‬ ‫واحــد محیــط بانــی منطقه ســولگرد پارک ملی گلســتان‬ ‫شــب گذشــته پــس از شــنیدن صــدای تیرانــدازی‪ ،‬بــا‬ ‫انجــام گشــت زنی پیگیــر شناســایی محــل اســتقرار‬ ‫شــکارچیان شــدند‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه محیــط بانــان بعــد از چنــد ســاعت‬ ‫جســتجو در نهایــت موفــق بــه شناســایی و دســتگیری‬ ‫چهــار شــکارچی متخلــف شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬از ایــن‬ ‫شــکارچیان ‪ ۲‬دســتگاه موتورســیکلت‪ ،‬یــک قبضــه‬ ‫ســاح جنگــی و ‪ ۲‬قبضــه ســاح ســاچمه زنی بــه همــراه‬ ‫الشــه ‪ ۲‬راس قــوچ وحشــی کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫مســوول روابــط عمومــی پــارک ملــی گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬شــکارچیان متخلــف کــه همگــی بومــی منطقــه‬ ‫و ســابقه دار هســتند‪ ،‬بــا تشــکیل پرونــده بــه مرجــع‬ ‫قضایی شــهر اشــخانه واقع در اســتان خراســان شمالی‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫منطقــه ســولگرد کــه ایــن تخلــف در ان اتفــاق افتــاده‪،‬‬ ‫طبــق تقســیمات جغرافیایــی متعلــق بــه اســتان خراســان‬ ‫شــمالی اســت‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بــه عنــوان یکــی از ذخیره گاه هــای‬ ‫زیســت کــره ثبــت شــده در میــراث جهانــی ‪ ۱۳۵۰‬گونــه‬ ‫گیاهــی و ‪ ۳۰۲‬گونــه جانــوری از جملــه نیمــی از گونه هــای‬ ‫پســتانداران ایــران را در حــدود ‪ ۹۰۰‬کیلومتــر مربــع گســتره‬ ‫جــای داده اســت‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان از بهتریــن زیســتگاه های‬ ‫پســتانداران بزرگــی چــون پلنــگ‪ ،‬خرس قهــوه ای‪ ،‬گرگ‪،‬‬ ‫وشــق‪ ،‬مــرال‪ ،‬شــوکا‪ ،‬گوســفند وحشــی و بــز وحشــی‪،‬‬ ‫اهــوی ایرانــی و گــراز بــوده و بــه ویــژه بــه خاطــر جمعیت‬ ‫فــراوان قــوچ و میــش اوریــال معــروف اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫در وضعیت‬ ‫بحرانی‬ ‫رکورد شکسته شد‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬ابان ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی اعــام کــرد‪ :‬ایــن اســتان بــا بســتری ‪ ۷۸‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬در شــبانه روز گذشــته‪ ،‬بیشــترین امــار بستری شــدگان در یــک روز از ابتــدای شــیوع ایــن ویــروس را ثبــت‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫وی بیشــترین مــوارد جدیــد ابتــای بــه ایــن بیمــاری را خانوادگــی دانســت و بــا گالیــه از رعایــت نکــردن پروتــکل‬ ‫هــای بهداشــتی‪ ،‬گفــت‪ :‬برگــزاری اییــن هــای عروســی‪ ،‬مهمانــی هــای خانوادگــی و عــدم رعایــت فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعــی از دالیــل افزایــش ابتــا بــه ایــن بیمــاری در اســتان اســت‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫شماره ‪274‬‬ ‫گزارش کرونا‬ ‫سالمت‬ ‫گلستان بحرانی‬ ‫است‬ ‫سالمت‪-‬‬ ‫بــه گــزارش ســتاد کرونــای گلســتان طــی‬ ‫یــک هفتــه گذشــته بیــش از ‪25082‬‬ ‫بیمــار بــه صــورت ســرپایی و بســتری‬ ‫در مراکــز درمانــی اســتان تحــت در مــان قــرار‬ ‫گرفتنــد کــه جــواب ازمایــش از بیــن ایــن تعــداد‬ ‫‪ 9954‬نفــر مثبــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫دولت برای مقابله باکرونادرکنارمردم باشد‬ ‫دکتــر فاضــل افزود‪:‬شــهروندان بایــد نســبت‬ ‫بــه رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی را جــدی‬ ‫بگیرنــد تــا بیشــتر از ایــن شــاهد وضعیــت‬ ‫بحرانــی در اســتان نباشــیم‪.‬‬ ‫بــر اســاس همیــن گــزارش و جلســه ای ســتاد‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا کــه در اداره کل فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی اســتان گلســتان کــه یکشــنبه‬ ‫هــای هــر هفتــه بــا حضــور اصحــاب رســانه و‬ ‫برخــی مدیــران دســتگاههای مرتبــط بــا کرونــا‬ ‫برگــزار گردیــد اصحــاب رســانه از دو وجهــی‬ ‫بــودن برخــی تصمیمــات گلــه منــد بودنــد کــه‬ ‫متاســفانه پاســخی درســتی نســبت بــه ایــن‬ ‫موضــوع در ایــن جلســه حاصــل نگردیــد‪.‬‬ ‫یکــی از ســواالت اصحــاب رســانه کــه نمایندگــی‬ ‫از شــهروندان در جلســه مطــرح شــد ایــن بــود‬ ‫کــه اگــر شــرایط بحرانــی اســت و مــی بایســت‬ ‫بــرای کنتــرل شــیوع تمامــی مراکــز صنفــی و‬ ‫خدماتــی مســتقر در شــهر کــه بــه نوعــی ضرورت‬ ‫دایــر بــودن نــدارد بســته شــود چــرا بایــد در ایــن‬ ‫شــرایط نمایشــگاه صنعــت ســاختمان اقــدام بــه‬ ‫برپایــی کنــد و اگــر شــرایط بحرانــی اســت بایــد‬ ‫بــرای کنتــرل ان همــه در کنــار هــم باشــیم‪.‬‬ ‫ســوال دیگــر ایــن بــود کــه هزینــه درمــان هــر بیمــار‬ ‫کرونایــی کــه در بیمارســتان مــورد بســتری قــرار مــی‬ ‫گیــرد چقــدر اســت کــه در پاســخ بــه ســوال دکتــر‬ ‫کبیــر گفــت ‪ :‬هزینــه بســتری و درمــان هــر بیمــار‬ ‫کرونایــی براســاس نــوع و قــدرت بیمــاری بیــن ‪ 5‬تــا‬ ‫‪ 10‬میلیــون تومــان مــی باشــد ‪.‬‬ ‫بــا یــک نتیجــه گیــری خیلــی ســاده مــی تــوان‬ ‫فهمیــد کــه اگــر دولــت و مــردم در کنــار هــم‬ ‫باشــند طــول عمــر ایــن بیمــاری قطعــا کوتــاه‬ ‫تــر از انچــه خواهــد بــود کــه هــر کــس فکــرش‬ ‫را کنــد و الزمــه اش ایــن اســت کــه همچــون‬ ‫‪ 8‬ســال دفــاع مقــدس مســئولین حاضــر کــه‬ ‫فرماندهــان جنــگ ان زماننــد خــود جلودار لشــگر‬ ‫باشــند کــه اگــر اینچنیــن باشــد قطعــا عمــر کرونــا‬ ‫کوتــاه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫و یــک پیشــنهاد ســاده هزینــه درمــان را فقــط یــک‬ ‫مــاه صــرف قرنطینــه کامــل مــردم بــا تهیــه مایحتــاج‬ ‫زندگــی بــه همــراه فراهــم نمــوده برنامــه هــای مفرح‬ ‫تلویزیونــی کنیــم خواهیــم دیــد کــه بــا یــک چهــارم‬ ‫هزینــه درمــان شــر ایــن ویــروس کــم مــی شــود‪.‬‬ ‫جهت مشاهده بروز اخبار‬ ‫بازار کسب کار‬ ‫بر بستر اینترنت انرا در‬ ‫موتور جستجوگر گوگل‬ ‫جستجو کنید‪.‬‬ ‫اینجا قتگاه کروناست‬ ‫عرضــه کاال اقــدام بــه حــذف و نابــودی ایــن‬ ‫ویــروس در کمتــر از یــک مــاه شــد و ایــن الزمــه‬ ‫اش تشــکیل ســتاد ارســال کاالهــای اساســی‬ ‫حتــی نــان بــه درب منــازل توســط افــراد امــوزش‬ ‫دیــده صــورت پذیــرد ‪.‬‬ ‫دکتــر عبدالرضــا فاضــل خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫براســاس امــار تــا روز گذشــته‪ ،‬شهرســتان هــای‬ ‫گنبــد وگالیکــش در وضعیــت هشــدار و مابقــی‬ ‫شهرســتان هــا در وضعیــت قرمــز هســتند‪،‬‬ ‫همچنیــن شهرســتان هــای مــراوه تپــه‪ ،‬کاللــه و‬ ‫گمیشــان بــا رونــد صعــودی مبتالیــان بــه کرونــا‬ ‫مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود طــی ‪ 24‬ســاعت گذشــته ‪207‬‬ ‫مراجعــه ســرپایی و مشــکوک بــه کرونــا بــه‬ ‫مراکــز درمانــی اســتان داشــته ایــم‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد؛‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان در ایــن‬ ‫ســتاد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر‪ ،‬بارونــد‬ ‫افزایشــی ابتــا و بســتری کرونــا در اســتان‬ ‫گلســتان مواجــه هســتیم کــه اســتان را در‬ ‫وضعیــت قرمــز‪ ،‬قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان در‬ ‫پایــان اشــاره کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ 481‬بیمــار‬ ‫مبتــا بــه کرونــا در بیمارســتان هــای اســتان‬ ‫بســتری هســتند کــه از ایــن تعــداد ‪ 107‬بیمــار‬ ‫در بخــش مراقبــت هــای ویــژه و ‪ 47‬بیمــار بــه‬ ‫دســتگاه ونتیالتــور متصــل هســتند و در ایــن‬ ‫بیــن متاســفانه ‪ 11‬نفــر از هموطنــان مــان را از‬ ‫دســت داده ایــم‪.‬‬ ‫گزارش کرونا‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تنهــا دو‬ ‫شهرســتان اســتان در شــرایط نارنجــی بــوده و‬ ‫شــش شهرســتان دیگــر اســتان در حالــت قرمــز‬ ‫کرونایــی قــرار دارند‪.‬کــه بــا محدودیــت هــای جدید‬ ‫تــاش داریــم بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫و عــدم تعطیلــی مشــاغل و معیشــت شــهروندان‬ ‫ورود مــردم بــه بخــش درمــان را کمتــر کنیــم‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای‬ ‫کســب موفقیــت در مقابــل ایــن ویــروس‬ ‫همــکاری مــردم را از یــک طــرف مــی طلبــد و‬ ‫تــاش بــر ایــن داریــم تــا در ســتاد مقابلــه بــا‬ ‫کرونــا حضــور مــردم بــه مراکــز درمــان کمتــر‬ ‫شــود و از ســوی دیگــر موفقیــت در ایــن راه‬ ‫رعایــت کــردن شــهروندان اســت کــه در ایــن‬ ‫امــر مــردم و کســبه همــکاری خوبــی را بــا‬ ‫مدیریــت ســتاد مقابلــه بــا کرونــا داشــته انــد‪.‬‬ ‫بیماران کرونایی روی تخت بیمارستان‬ ‫بیمه می شوند‬ ‫وی ضمــن تاکیــد بــر بیمــه بیمــاران گفــت‪:‬‬ ‫هــر بیمــاری کــه نیــاز بــه بســتری شــدن داشــته‬ ‫باشــد در همــان جــا و روی تخــت بیمارســتان‬ ‫تحــت پوشــش بیمــه قــرار خواهــد گرفــت‬ ‫و هــدف از ایــن کار کاهــش فشــار و هزینــه‬ ‫هــای سرســام اوری اســت کــه بــر دوش مــردم‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــجاعی در ایــن ارتبــاط افزود‪:‬کلیــه داروهــای‬ ‫مصرفــی بیمــاران کــه در طــی درمــان مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار مــی دهنــد براســاس مصوبــات‬ ‫جدیــد کــه بــرای رفــع معضــات و مشــکالت ســد‬ ‫راه بیمــاران کرونایــی مــی باشــد تحــت پوشــش‬ ‫بیمــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی ضمــن اشــاره‬ ‫بــه بیمــاران ترخیــص شــده نیــز گفــت‪ :‬تمــام‬ ‫افــرادی کــه از بیمارســتان مرخــص شــده انــد تــا‬ ‫ادامــه رونــد مراقبــت را در منــزل بگذراننــد نیــز‬ ‫تحــت پوشــش و حمایــت بیمــه قــرار خواهنــد‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا شــاره بــه عــدم بیمــه عــده‬ ‫زیــادی از شــهروندان تــا کنــون افــزود‪:‬‬ ‫مصوبــات جدیــد موجــب شــد تــا عــده بســیاری‬ ‫کــه در گذشــته تحــت پوشــش بیمــه قــرار‬ ‫نداشــتند مــورد حمایــت بیمــه قــرار گیرنــد و‬ ‫مشــکل شــان در ایــن ارتبــاط مرتفــع شــود‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا شــرایط موجــود شــیوع‬ ‫کرونــا در اســفراین گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫بــا مدیریــت انجــام شــده توانســتیم ایــن‬ ‫شهرســتان را کــه یکــی از وخیــم تریــن شــهرها‬ ‫بــه لحــاظ شــیوع کرونــا بــود بــا پیگیــری هــای‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی و کمــک مدیریــت‬ ‫اســتان کنتــرل نمــوده و در ایــن حــال حاضــر‬ ‫دارای وضعیــت مطلــوب تــری قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در وضعیــت کنونــی یکــی از‬ ‫معضالتــی کــه در اســفراین داریــم تــردد‬ ‫اهالــی ان بــا شــهرهای همجــوار در اســتان‬ ‫خراســان رضــوی‪ ،‬ســمنان و گلســتان اســت‬ ‫کــه ممکــن اســت بــه اعمــال محدودیــت هایــی‬ ‫بیشــتری در تــردد انــان بینجامــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه تــردد شــهروندان بیــن‬ ‫اســتان هــای همجــوار گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫مــردم برخــی شــهرهای اســتان بــه طــور معمــول بــا‬ ‫اســتانهای همجــوار در رفــت و امدنــد نمــی شــود‬ ‫کنترلــی بــر ایــن رفــت و امــد هــا کــه خــود عامــل‬ ‫انتقــال و شــیوع ویــروس مــی باشــد داشــت‪.‬‬ ‫ابتدای اذر ماه همراه با محدودیت های جدید‬ ‫شــجاعی در ادامــه بــا اشــاره بــه نخســتین‬ ‫مــورد ابتــا بــه کوویــد‪ ۱۹-‬در یازدهــم اســفند‬ ‫ســال گذشــته گفــت‪ :‬در مــاه هــای نخســت‬ ‫شــیوع و الودگــی شــهرهای مختلــف کشــور‬ ‫و دنیــا از ایــن بیمــاری شــناخت کافــی وجــود‬ ‫نداشــت و همــه بــر ایــن بــاور بودنــد کــه پــس‬ ‫از گذشــت چنــد مــاه و رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی شــر ان از جوامــع بشــری کــم‬ ‫خواهــد شــد کــه متاســفانه اینگونــه نشــد و‬ ‫بــا حــذف برخــی محدودیــت هــا بــا توجــه بــه‬ ‫مســائل اقتصــادی علیرغــم تاکیــد مســتمر بــر‬ ‫رعایــت پروتــکل های بهداشــتی شــاهد شــیوع‬ ‫و قــدرت نمایــی و گســترش وســعت ایــن‬ ‫ویــروس شــدیم ‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا اختیــار ســتاد مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫در هــر اســتان افــزود‪ :‬بــر اســاس تصمیمــات‬ ‫صــورت گرفتــه توانســتیم طــی چنــد مــاه اخیــر بــا‬ ‫مدیریــت کــردن وضعیــت اســتان را نســبت بــه‬ ‫شــیوع ایــن بیمــاری کنتــرل کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام عالــی دولــت در اســتان در‬ ‫ادامــه بــا اشــاره بــه بیانــات اخیــر مقــام‬ ‫معظــم رهبــری در ارتبــاط بــا ضــرورت کنتــرل‬ ‫و مدیریــت ایــن بیمــاری‪ ،‬افــزود‪ :‬پــس از‬ ‫فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری بــه ایــن‬ ‫جمــع بنــدی رســیدیم کــه بایــد دوباره بــا اعمال‬ ‫محدودیــت هــای بیشــتر در جهــت کنتــرل و‬ ‫قطــع جریــان شــیوع ایــن ویــروس منحــوس‬ ‫قــدم برداریــم کــه ایــن تصمیــم گرفتــه شــد‬ ‫و در جلســه ویدیوکنفرانســی کــه در همیــن‬ ‫ارتبــاط بــا ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا انجــام‬ ‫گرفــت مقــرر گردیــد مجــددا محدودیــت هــای‬ ‫جدیــدی از ابتــدای اذرمــاه وضــع شــود‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی اســتاندار خراســان شــمالی‬ ‫در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬قطعــا خراســان شــمالی‬ ‫نیــز نخواهــد توانســت از ایــن بحــث مســتثنی شــود‬ ‫و محدودیــت هــای جدیــد شــامل اســتان مــا نیــز‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه خراســان شــمالی از‬ ‫ابتــدای مردادمــاه ‪ ۱۳۹۹‬در وضعیــت قرمــز‬ ‫کرونایــی قــرار گرفتــه اســت کــه بــرای رونــد قطــع‬ ‫شــیوع ان نیازمنــد مشــارکت همگانــی اســت‬ ‫کــه میبایســت همــه بــا هــم و در کنــار یکدیگــر‬ ‫بــا یــک بســیج همگانــی بــه مقابلــه و جنــگ بــا‬ ‫ایــن ویــروس دســت ســاخت بشــر کــه توســط‬ ‫ابرقدرتهــای دنیــا جهــت بــه زانــو در اوردن‬ ‫کشــورهای کــه مقابــل شــان ایســتاده انــد بــوده‬ ‫اســت مــی باشــد کــه خــدا رو شــکر خودشــان نیز‬ ‫گرفتــار بــا ایــن ویــروس شــدند‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب کار انالین‪:‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن‪ :‬الزم اســت‬ ‫در کنــار مــردم مســئولین نیــز بــا در نظــر گرفتــن‬ ‫مشــکالت معیشــتی شــهروندان اقدامــات‬ ‫مقتضــی را انجــام دهنــد تــا اینکــه بــا ارائــه‬ ‫طــرح هــای مختلــف کــه خــود عامــل شــیوع و‬ ‫انتقــال بیشــتر ویــروس بــا هجــوم و ورود مــردم‬ ‫جهــت دریافــت ایــن نــوع خدمــات ارائــه شــده‬ ‫از ســوی دولــت بــه شــهروندان اســت شــویم‬ ‫‪ .‬کافــی اســت کــه دولــت بــا تامیــن کاالهــای‬ ‫اساســی و در اختیــار قــرار دادن ان درب منــزل‬ ‫بــه شــهروندان نســبت بــه رفــع و شکســت ایــن‬ ‫بیمــاری اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال دولــت مــی توانــد بــا ارائــه‬ ‫تســهیالت الزم و بدون بازگشــت اقدام به تهیه‬ ‫اقــام مصرفــی شــهروندان به مدت یکمــاه درب‬ ‫منــزل و پرداخــت هزینــه هــای انهــا در جهــت‬ ‫ریشــه کــن نمــودن ایــن بیمــاری کمــک کنــد ‪.‬‬ ‫و از ســوی شــبکه هــای ســیما نیــز بایــد دســت بــکار‬ ‫شــده و بــا پخــش برنامــه هــای جــذاب و متنــوع‬ ‫نســبت بــه ســرگرم نمــودن مــردم در طــی مــدت‬ ‫قرنطینــه اقــدام نمایــد ‪.‬‬ ‫و همچنیــن بــا تعطیــل کــردن سراســری همــه‬ ‫دســتگاه هــا و مراکــز حتــی مراکــز فــروش و‬ ‫حــال اگــر دولــت فقــط و فقــط بــا صــرف هزینــه‬ ‫صرفــا یــک مــاه خــرج و مخــارج شــهروندان و تحویــل‬ ‫هــر نــوع کاالی اساســی مــورد نیــاز درب منــزل بــه‬ ‫جــای خــروج اقــدام کنــد قطــع بــه یقیــن هزینــه های‬ ‫اعمــال شــده بــر دوش اش کمتــر از هزینــه هــای‬ ‫درمــان خواهــد بــود و ایــن همانطــور کــه جنــاب‬ ‫اســتاندار در ابتــدای اظهاراتشــان داشــتند تنهــا‬ ‫بــه رعایــت شــهروندان منتهــی نمــی شــود و الزمــه‬ ‫اش همــکاری دو طــرف اســت چــرا کــه شــهروندان‬ ‫امادگــی قرنطینــه شــدن را در صــورت مهیــا شــدن‬ ‫نیازهــای اولیــه شــان دارنــد و اینکــه صــدا و ســیما‬ ‫بایــد بــه جــد نســبت به امــاده ســازی و پخش برنامه‬ ‫هــای متنــوع تلویزیونــی در کنــار مایحتــاج مــورد نیــاز‬ ‫مــردم اقدامــات الزم را انجــام دهــد در ایــن صــورت‬ ‫اســت کــه قطعــا از نگرانــی هــای معــاون وزیــر‬ ‫کاســته خواهــد شــد و بــا کمــی ســختی مــی تــوان‬ ‫روند ســفید و یا حتی ســبز شــدن وضعیت شــهرها‬ ‫را در پیــش گرفــت و ایــن تنهــا الزمــه اش رعایــت‬ ‫‪ ،‬امــوزش و مهیــا ســاختن زیــر ســاخت هــای الزم‬ ‫جهــت تحمــل شــرایط یــک مــاه قرنطینــه را دارد‪.‬‬ ‫یادمــان نــرود افــرادی بــودن کــه ‪ ۱۲‬ســال بــا پذیرش‬ ‫ســخت تریــن شــرایط قرنطینــه برای حفــظ و بقا این‬ ‫ملــت در تاریکتریــن زندانهــای بعــث عــراق و فقــط‬ ‫همــدم شــدن بــا یــک سوســک را بــرای در امــان‬ ‫مانــدن مــردم مملکتــش از دســت دشــمنان روزهــا‬ ‫و شــب هــای بســیاری را تحمــل کردنــد تــا گزنــدی بــه‬ ‫میهــن شــان وارد نشــود ‪.‬‬ ‫و حــال قطعــا مــردم ایــن مملکــت رشــادت هــای‬ ‫انهــا را فرامــوش نکــرده و حاضرنــد تــا بــا کمــی ایثــار‬ ‫و شــهامت بــرای حفــظ ســامت خــود و خانــواده‬ ‫شــان یــک مــاه را در قرنطینــه و بازداشــت خانگــی و‬ ‫نــه زنــدان هــای بعــث در صــورت مهیــا بــودن شــرایط‬ ‫زندگــی تحمــل کننــد و ایــن الزمــه اش همدلــی‬ ‫و تدبیــر اســت کــه دولــت بایــد در کنــار ایــن ایثــار‬ ‫مردمــی از خــود بــه نمایــش بگــذارد قطعــا خواهیــم‬ ‫توانســت همچــون روزهــای ابتدایــی شــیوع ایــن‬ ‫ویــروس ان را شکســت داده و از بیــن ببریــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه بزرگــی کــه تمــام ســرمایه و زندگــی اش‬ ‫را برای ســربلندی ایران در این شــرایط ســخت که‬ ‫مــی توانســت بــا ان بخــش هنگفتــی از بهتریــن‬ ‫زمیــن هــای مرفــع تهــران را خریــداری کــرده و بــا‬ ‫ان ره صــد شــبه همچــون ســایرین را ثانیــه ای‬ ‫طــی کنــد امــا ایــن کار را نکــرده و ســرمایه اش را‬ ‫بــرای مقابلــه بــا جنــگ اقتصــادی و رفــع معضــل‬ ‫اشــتغال بــه کار گرفتــه کــه حتــی چندیــن ســال‬ ‫بــا تعطیــل شــدن کارخانــه اش صرفــا ً بخاطــر یــک‬ ‫اشــتباه کوچــک مالیاتــی مواجــه شــد امــا خــم بــه‬ ‫ابرو نیاورد و دســت از کار نکشــید و تنها دســتاورد‬ ‫ایــن اشــتباه بیــکاری و خانــه نشــینی بســیاری از‬ ‫جوانــان ایــن مرزوبــوم بــود گفــت‪ :‬جنــگ را بــه ایــن‬ ‫خاطــر پیــروز شــدیم کــه فرماندهــان جلوتــر از خــط‬ ‫مقــدم بودنــد و ســربازان پشــت ســر انهــا و در خــط‬ ‫مقــدم امــاده نبــرد بــا دشــمن بودنــد و االن هــم‬ ‫بایــد همانگونــه باشــد‪.‬‬ ‫اگــر کــه مــی خواهیــم جنــگ اقتصــادی و یــا‬ ‫جنــگ مقابلــه بــا ایــن بیمــاری را پیــروز شــویم‬ ‫مســئولین که همان فرماندهان جنگ هســتند‬ ‫مــی بایســت بجــای نشســتن پشــت میزهــای‬ ‫الکچــری و درب هــای بســته ‪ ،‬خــود وارد میــدان‬ ‫نبرد شــده و بجای شــعارهای زیبا و دلنشــین در‬ ‫کنــار مــردم و پابــه پــای انهــا بــا هــر نــوع تهدیــدی‬ ‫مقابلــه کننــد حــال مــی خواهــد ایــن مقابلــه یــا‬ ‫نبــرد علیــه تحریــم باشــد یــا ویــروس کرونــا در‬ ‫ایــن صــورت اســت کــه خواهیــم توانســت بــر هر‬ ‫نــوع تهدیــدی پیــروز شــویم ‪.‬‬ ‫ایــن نیســت کــه در هــر شــرایط ســخت صرفــا‬ ‫بخواهیــم کــه مــردم بیاینــد و همــکاری داشــته‬ ‫باشــند چــرا کــه تحریــم هســتیم و الزمــه ان‬ ‫حضــور دو طــرف مســئولین و مــردم هــر دو بــه‬ ‫یــک انــدازه اســت و اینگونــه اســت کــه خواهیــم‬ ‫توانســت همچــون هشــت ســال نبــرد بــا تمــام‬ ‫ابرقدرتهــای دنیــا بــر ایــن ویــروس جهانــی و حتــی‬ ‫تحریــم هــای ناجوانمردانــه امریــکا کــه بخــش‬ ‫هنگفتــی از ان بــه فرمایــش مقــام معظم رهبری‬ ‫خودتحریمــی اســت تــا تحریــم پیــروز شــویم ‪.‬‬ ‫در صــورت رعایــت و تامیــن کاالهــای اساســی و‬ ‫مــورد نیــاز شــهروندان در کنــار برنامهــی ســرگرم‬ ‫کننــده و متنــوع تلویزیونــی و همچنیــن اینترنت‬ ‫رایــگان و پــر ســرعت بــرای فقــط یکماه مــی توان‬ ‫بــه کل شــاهد ریشــه کــن شــدن ایــن ویــروس با‬ ‫کمترین هزینه ها شــد و دیگر شــاهد از دســت‬ ‫دادن عزیــزان خــود بــا ابتــا بــه ایــن بیمــاری‬ ‫نشــد‪ .‬و الزمــه اش همــکاری دولــت در جهــت‬ ‫تامیــن مایحتــاج اساســی مــردم و مــردم نیــز‬ ‫مانــدن در قرنطینــه خانگــی بــه مــدت یــک مــاه‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی‬ ‫خبــر از فــوت ‪ ۴۸۶‬بیمــار در شــبانه روز گذشــته توســط‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬در کشــور داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس دکتــر ســیما‬ ‫ســادات الری بــا اعــام ایــن خبــر افــزود‪ :‬از یکشــنبه روز‬ ‫گذشــته تــا امــروز ‪ 26‬ابــان ‪ ۱۳۹۹‬شناســایی نزدیــک‬ ‫بــه ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۵۳‬بیمــار جدیــد بــر اســاس معیارهــای‬ ‫قطعــی تشــخیصی‪ ،‬مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬در کشــور‬ ‫شناســایی کــه منجــر بــه بســتری شــدن ســه هــزار و‬ ‫‪ ۱۳۳‬نفــر از انهــا از انهــا در بیمارســتان شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه امــار بیمــاران کوویــد‪ ،۱۹‬گفــت‪:‬‬ ‫متاســفانه تــا کنــون بــه‪ ۷۷۵‬هــزار و ‪۱۲۱‬نفر رســید‪ .‬نفر‬ ‫در کشــور به ثبت رســیده که طی ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪،‬‬ ‫‪ ۴۸۶‬بیمــار کوویــد‪ ۱۹‬جــان خــود را از دســت دادنــد و‬ ‫مجمــوع جــان باختــگان ایــن بیمــاری بــه‪ ۴۱‬هــزار و ‪۹۷۹‬‬ ‫نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫الری بــا بیــان ایــن کــه خوشــبختانه تــا کنــون از ‪۵۶۴‬‬ ‫هــزار و ‪۶۹۹‬نفــر از ‪ ۷۷۵‬هــزار و ‪ ۱۲۱‬نفــر از انهــا‪ ،‬بهبــود‬ ‫یافتــه و یــا از بیمارســتانها ترخیــص شــده انــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر وضــع ‪ ۵۶۷۷‬نفــر از بیمــاران مبتــا بــه‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬مطلــوب نبــوده و در شــرایط بحرانــی هســتند‬ ‫و تحــت مراقبــت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تســت اولیــه کرونــا نیــز گفــت‪ :‬تــا‬ ‫بدیــن لحظــه پنج میلیون و ‪ ۵۴۵‬هــزار و ‪ ۴۴۴‬ازمایش‬ ‫تشــخیص کوویــد‪ ۱۹‬در کشــور انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه ایــن کــه‬ ‫اســتانهای تهــران‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬قــم‪ ،‬اذربایجــان شــرقی‪،‬‬ ‫خراســان جنوبــی‪ ،‬ســمنان‪ ،‬قزویــن‪ ،‬لرســتان‪ ،‬اردبیــل‪،‬‬ ‫خوزســتان‪ ،‬کرمانشــاه‪ ،‬کهگیلویــه و بویراحمــد‪ ،‬گیــان‪،‬‬ ‫بوشــهر‪ ،‬زنجــان‪ ،‬ایــام‪ ،‬خراســان رضــوی‪ ،‬مازنــدران‪،‬‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری‪ ،‬البــرز‪ ،‬اذربایجــان غربــی‪،‬‬ ‫مرکــزی‪ ،‬کرمــان‪ ،‬خراســان شــمالی‪ ،‬همــدان‪ ،‬یــزد‬ ‫و کردســتان در وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫اســتانهای هرمــزگان‪ ،‬فــارس‪ ،‬گلســتان و سیســتان و‬ ‫بلوچســتان نیــز در وضعیــت نارنجــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫ضرورت افزایش اعتبارات‬ ‫و تجهیزات حوزه درمان‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در دیــدار بــا معــاون‬ ‫درمــان وزیــر بهداشــت بــر ضــرورت افزایــش اعتبــارات‪،‬‬ ‫تجهیــزات و امکانــات حــوزه درمــان همپــای ســایر‬ ‫اســتانها تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫خبــری وبــدا‪ ،‬محمــد علــی شــجاعی در دیــدار بــا دکتــر‬ ‫قاســم جــان بابایــی افــزود‪ :‬در حــوزه پیشــگیری و مبارزه‬ ‫بــا ویــروس کرونــا شــاهد همراهــی و همــکاری خــوب‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان بودیــم‪.‬‬ ‫وی تخصیــص امکانــات‪ ،‬تجهیــزات و اعتبــارات در‬ ‫حــوزه درمــان را بعنــوان یــک مطالبــه اصلــی از وزارت‬ ‫بهداشــت مطــرح و تصریــح کــرد‪ :‬امیدواریــم در‬ ‫تخصیــص امکانــات خراســان شــمالی پاییــن تر از ســایر‬ ‫اســتانها قــرار نگیــرد و بــه یــک چشــم دیــده شــود‪.‬‬ ‫شــجاعی بــه اقدامــات شــاخص در حــوزه مبــارزه بــا‬ ‫بیمــاری کرونــا در ســطح اســتان اشــاره و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫یکــی از مهــم تریــن ایــن اقدامــات‪ ،‬راه انــدازی ‪ ۱۲‬واحــد‬ ‫تولیــد اقــام بهداشــتی و فــروش ماســک تولیــد اســتان‬ ‫بــه قیمــت ‪ ۹۰۰‬تومــان اســت در حالیکه قیمت مصوب‬ ‫وزرات صمــت ‪ ۱۳۵۰‬تومــان بــود‪.‬‬ ‫معــاون درمــان وزیــر بهداشــت نیــز در ایــن دیــدار‬ ‫بــا اعــام رضایــت از عملکــرد مطلــوب کادر درمــان‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان گفــت‪ :‬در بازدیــد‬ ‫از بیمارســتان شهرســتان اســفراین و امــام حســن‬ ‫بجنــورد بــا کادری بســیار متخصــص و متعهــد و‬ ‫مجــرب روبــه رو شــدیم کــه بایــد قــدردان چنیــن‬ ‫تیمــی در اســتان باشــیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید احتمال سرقت یا مفقود شدن تلفن همراه بیش از سایر ابزارهای الکترونیکی است؟ لذا‬ ‫هنگام ذخیره اطالعات شخصی خود در ان دقت بیشتری نمایید‪.‬‬ ‫«معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه» مشترک گرامی!‬ ‫ایا می دانید احتمال سرقت یا مفقود شدن تلفن همراه بیش از سایر ابزارهای الکترونیکی است؟ لذا‬ ‫هنگام ذخیره اطالعات شخصی خود در ان دقت بیشتری نمایید‪.‬‬ ‫«معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه»‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫مشترک‬ ‫گرامی!‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬ابان ‪1399‬‬ ‫هر تخلف رانندگی بستر یک سانحه است‪ ،‬پس خوب رانندگی کنیم ‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫هویت های غیرواقعی مانع اعتماد به‬ ‫دوستان اینترنتی است‬ ‫قسمت دوازدهم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫سیر تاریخی حق کسب و پیشه و مواردی که باید‬ ‫کارشناسان در ارزیابی ان در نظر بگیرند‪:‬‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ســیر تاریخی حق کســب و پیشــه و مواردی که باید کارشناســان در‬ ‫ارزیابی ان در نظر بگیرند‪ :‬درســالهای ‪ 30‬تا ‪ 50‬اساســا مســتاجر‬ ‫ملــک مســکونی را از مالــک تحویــل میگرفتــه و بــه قــدرت تجــاری و‬ ‫نــام اوازه خــود کــه همانــا برخــورداری از حرفــه و فــن و ســرمایه و‬ ‫ابــزار کار بــوده ‪ ،‬ملــک را بــه محــل کســب ‪ ،‬تبدیــل میکــرد‪ .‬زیــرا هنــوز‬ ‫تغییــر کابــری از مداخلــه دولتــی و شــهرداری برخــوردار نبــوده اســت‪.‬‬ ‫قانــون حاکــم شــهرداری مصــوب ســال ‪ 1334‬نیــز در اینخصــوص‬ ‫نصــی نداشــته اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن مالــک‪ ،‬ملــک کــم ارزش و کــم قیمــت خــود را تحویــل‬ ‫مســتاجر میــداده و ملکــی تحویلــی میگرفــت کــه به دلیــل تبدیل ان‬ ‫بــه محــل کســب و تحصیــل درامــد و مراجعــات مردمــی و مشــهور‬ ‫شــدن ‪ ،‬فــوق العــاده ارزشــمند میگردیــد ‪ ،‬محــل طویلــه و اصطبــل‬ ‫متروکــه ای کــه بســیار کــم ارزش بــوده میتوانســت بــه مغــازه مثــا‬ ‫مســگری با اهنگری تبدیل شــود که در انروزگاران بســیار ارزشــمند‬ ‫بــود‪ .‬لــذا هــدف قانــون گــذار ِ وقــت‪ ،‬ایــن بــوده کــه مســتاجر را در این‬ ‫ت قیمــت ‪ ،‬ســهیم کنــد‪.‬‬ ‫تفــاو ِ‬ ‫لیکــن ابهــام فــراوان در چگونگــی تعییــن ســهم ‪ ،‬عمــا بــه بــاج‬ ‫خواهــی مســتاجر از مالــک تبدیــل گردیــد‪ .‬و بــه مــرور زمــان نیــز‬ ‫بــه دلیــل کثــرت صاحبــان فــن و حــرف و کاســبان کــه دارای قــدرت‬ ‫تبدیــل بــه تجــاری بودنــد و علــی الخصــوص وضــع قانــون شــهرداری‬ ‫مصوب ‪ 1345/11/27‬و اصالحیه ها و الحاقیه های ‪1352/03/07‬‬ ‫‪، 1356/06/08 ، 1355/04/15 ،1354/07/29 ، 1352/05/17 ،‬‬ ‫‪ ،1373/07/10 ،1372/12/01‬موجــب گردیــد کــه موضوعیــت حــق‬ ‫مســتاجر بــر مالــک ســاقط و فرضیــات قانونگــذار ســال ‪ 1339‬در‬ ‫تدویــن حــق کســب و پیشــه در هــم شــکند‪.‬‬ ‫امــروزه ‪ ،‬مســتاجر هیــچ نقشــی در تاســیس محــل کســب نــدارد و‬ ‫فــن و حرفــه و ســرمایه و ابــزار کار او منحصــر بــه فــرد نیســت ‪.‬‬ ‫بلکــه مالــک بــا اســتفاده از ضوابــط قانونــی حاکــم‪ ،‬محــل کســب را‬ ‫دایــر میکنــد و پــس از اعــان عمومــی بــرای اجــاره ‪ ،‬بــا صدها کاســب‬ ‫اهــل فــن و حرفــه مواجــه میشــود و صــرف اوصافــی کــه مختــص‬ ‫ملــک اســت و نــه اوصافــی کــه مختــص شــخصیت مســتاجر اســت ‪،‬‬ ‫اجــاره بهــاء تعییــن میگــردد‪.‬‬ ‫خــود متقاضیــان اجــاره بهــاء ملــک را اعــام و تعییــن میکننــد و‬ ‫مالــکان بــر همیــن مبنــا ملــک را بــه اجــاره میدهــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن در وضعیــت کنونــی ‪ ،‬مســتاجر از امتیــاز خاصــی برخــوردار‬ ‫نیســت که مســتحق اخذ مبلغی بعنوان حق کســب و پیشــه باشــد‪.‬‬ ‫به همین ســبب در قانون‪ ، 1376/07/10‬رســما حق کســب و پیشــه‬ ‫از بیــن رفــت و جــای انــرا ســرقفلی گرفــت‪.‬‬ ‫بعبارتــی پــس از ان مســتاجری میتوانــد بگویــد کــه بــر مالــک حــق‬ ‫ـل‬ ‫دارد کــه ثابــت کنــد در بــدو اجــاره ‪ ،‬بــا پرداخــت مبلغــی‪ ،‬منافــع محـ ِ‬ ‫کســب را تملیــک کــرده اســت‪ .‬اگرچــه از تاریــخ ‪ 1376/07/10‬حــق‬ ‫کســب و پیشــه زایــل گردیــد ‪.‬‬ ‫لیکــن ایــن تاریــخ ‪ ،‬صرفــا جنبــه شــکلی و قانونــی ان اســت‪ .‬و بــه‬ ‫معنــای ان نیســت کــه مثــا یــک روز و یــا یکســال قبــل از تصویــب ‪،‬‬ ‫موضوعیــت و مبانــی اســتقرار حــق کســب و پیشــه از بیــن نرفتــه و‬ ‫ماهیتــا زایــل نشــده اســت‪.‬‬ ‫امــا مســاله در ایــن اســت کــه محاکــم قضایــی بــه موجــب همیــن‬ ‫قانــون ‪ ،‬مکلفنــد کــه بــرای قراردادهــای اجــاره قبــل از ایــن تاریــخ ‪،‬‬ ‫حکــم ارزیابــی حــق کســب و پیشــه را صــادر فرماینــد‪ .‬امــا صــدور ایــن‬ ‫حکــم بــه مفهــوم ایــن نیســت کــه کارشناســان مکلفنــد به هــر ترتیب‬ ‫و بــا چشــمان بســته بــر واقعیــات ‪ ،‬مبلــغ کالنــی در حــد ســرقفلی را‬ ‫ارزیابــی کننــد‪.‬‬ ‫اگــر کارشــناس در حیــن ارزیابــی بــا ایــن حقیقــت مواجــه شــود کــه‬ ‫مســتاجر ‪ ،‬محــل کســب را دایــر نکــرده بلکــه خــود مالــک بــه هزینــه‬ ‫خــود و بــا اخــذ پروانــه از شــهرداری محــل کســب را دایــر کــرده اســت‬ ‫و همچنیــن مالحظــه کنــد کــه مســتاجر مبلغــی هــم تحــت عنــوان‬ ‫ـع ملــک‪ ،‬پرداخــت نکــرده اســت و‬ ‫ســرقفلی بــرای مالکیــت بــر منافـ ِ‬ ‫حتــی کســب و کار او بــه گونــه ای نبــوده کــه ســبب افزایــش ارزش‬ ‫کســبی (ســرقفلی) شــده باشــد و مالحظــه کنــد کــه اگــر مالــک ‪ ،‬محل‬ ‫کســب را بــه اجــاره هــم نــداده بــود‪ ،‬امــروز از همــان ارزش ســرقفلی‬ ‫برخــوردار بــوده کــه هــم اکنــون برخــوردار اســت‪ .‬بنابرایــن دیگــر چــه‬ ‫دلیلــی باقــی میمانــد کــه مســتاجر حــق ویــژه بــر مالــک داشــته باشــد‪.‬‬ ‫یقینــا در ایــن حالــت کارشــناس مــی بایســتی حــق کســب و پیشــه را‬ ‫صفــر ارزیابــی نمــوده و بــه دادگاه اعــام کنــد‪.‬‬ ‫امــا اگــر ضمــن بررســی متوجــه شــود کــه مســتاجر بــه دلیــل‬ ‫خوشــنامی و فعالتیــت خــاص و مبتکرانــه و ایجــاد برنــد محبــوب و‬ ‫امثالهــم موجــب شــده کــه ارزش ســرقفلی ملک واقعــا افزایش یافته‬ ‫اســت بــه ایــن معنــا کــه اگــر ملــک‪ ،‬خالــی مانــده بــود ‪ ،‬بــدون در نظــر‬ ‫گرفتــن تــورم ســرقفلی امــروز او کمتــر از وضعیــت کنونــی میشــد‪.‬‬ ‫بنابراین در چنین وضعیتی کارشناس میتواند مبلغی را که افزون‬ ‫بر ســرقفلی شــده ‪ ،‬بالمناصفه بین مالک و مســتاجر تقســیم کند‪.‬‬ ‫فــی المثــل اگــر ملــک خالــی مانــده بــود ‪ ،‬ســرقفلی امروز ان دویســت‬ ‫میلیــون تومــان بــوده اســت‪ ،‬امــا بــه برکــت فعالیــت کســبی مســتاجر‬ ‫ســرقفلی امروز ان ‪ 300‬میلیون تومان می باشــد ‪.‬‬ ‫بنابرایــن در چنیــن حالتــی حــق کســب و پیشــه مســتتاجر پنجــاه‬ ‫میلیــون تومــان ارزیابــی خواهــد شــد‪ .‬لــذا مالــک ضمــن درخواســت‬ ‫تخلیــه بایــد مبلــغ ‪ 50‬میلیــون تومــان فــرض مذکــور را بــه مســتاجر‬ ‫پرداخــت کنــد‪ .‬وهوالمســتعان‬ ‫فریب تبلیغات فروش وام بانکی‬ ‫را نخورید‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان ضمــن اشــاره بــه شــگرد‬ ‫مجرمانــه اگهــی فــروش وام‪ ،‬بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬فریــب‬ ‫تبلیغــات اغواکننــده در فضــای مجــازی بــه خصــوص کانال هــا و‬ ‫گروه هــای شــبکه های اجتماعــی را نخورنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ ابراهیــم پرســا‪ ،‬رئیــس‬ ‫پلیــس فتــا اســتان گلســتان در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫افــراد ســودجو از طریــق ســایت های واســطه یــا در کانال هــا و‬ ‫گروه هــای شــبکه های اجتماعــی بــا تبلیغــات فریبنــده و بــا وعــده‬ ‫تســهیالت بانکــی بــا ســود و نــرخ بهــره کــم و اعطــای وام فــوری‬ ‫بــدون ضامــن‪ ،‬شــهروندان را اغفــال کــرده و بــا سوءاســتفاده از‬ ‫نیــاز مــردم و جلــب اعتمــاد ان هــا نقشــه خــود را عملــی و از انــان‬ ‫کالهبــرداری می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متقاضیــان تســهیالت مالــی پــس از مواجهــه‬ ‫بــا این گونــه تبلیغــات در ســایت ها و شــبکه های اجتماعــی‬ ‫متاســفانه اقــدام بــه تکمیــل فــرم ارســال مــدارک و پرداخــت‬ ‫مبالغــی پــول بــه افــراد ســودجو می کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســودجویان پــس از دریافــت مــدارک هویتــی‬ ‫و بانکــی و دریافــت هزینــه پرداخــت تســهیالت‪ ،‬دیگــر پاســخگوی‬ ‫تمــاس شــهروندان نیســتند‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا بــا اشــاره بــه اینکــه افــراد کالهبــردار بــا در اختیــار‬ ‫داشــتن مــدارک کاربــران‪ ،‬تحــت نــام و عنــوان انهــا از افــراد دیگــر‬ ‫کالهبــرداری می کننــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت ‪ :‬از قــرار دادن‬ ‫اطالعــات مالــی و هویتــی خــود بــه افــراد ناشــناس پرهیــز کننــد‬ ‫و بــرای دریافــت وام و تســهیالت بــه بانک هــا و موسســات مالــی‬ ‫معتبــر مراجعــه کننــد ‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان از شــهروندان خواســت‪:‬‬ ‫ضمــن جــدی گرفتــن هشــدارهای ســایبری پلیــس‪ ،‬در صــورت‬ ‫مواجهــه بــا مــوارد مشــکوک ان را از طریــق ســایت پلیــس فتــا‬ ‫‪ Cyberpolice.ir‬بخــش گزارش هــای مردمــی گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫راهکارهای کلیدی مقابله با فیشینگ ساده است‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه شــگرد مجرمانــه جعــل‬ ‫درگاه پرداخــت بانکــی‪ ،‬از شــهروندان خواســت بــه هنــگام خریــد اینترنتــی‪ ،‬بــه‬ ‫شــاخصه های درگاه پرداخــت امــن بانکــی توجــه کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا‪ :‬ســرهنگ ابراهیــم پرســا رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫کالهبــرداران ســایبری بــا ترفندهــای مختلفــی افــراد را بــه ســمت صفحــات‬ ‫جعلــی بانکــی می کشــانند و از انهــا کاله بــرداری می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بیشــتر مــوارد ســودجویان از طریــق لینــک جعلــی درگاه پرداخــت‪،‬‬ ‫درخواســت واریــز مبلغــی کــم و ناچیــز کــرده امــا در نهایــت بــا همیــن ترفنــد‬ ‫اطالعــات بانکــی شــهروندان را ســرقت کــرده و حســاب انــان را خالــی می کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سودجویان سایبری در روش دیگری در شبکه های اجتماعی‬ ‫بــا ارســال لینکــی بــا عناویــن فریبنــده و تحریــک امیز‪ ،‬کاربــران نااگاه را بــه دام‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫یکــی از اســیب هایی کــه همــواره در فضــای‬ ‫مجــازی در کمیــن افــراد اســت‪ ،‬نقــض حریــم‬ ‫خصوصــی ان هاســت کــه گاهــی منجــر بــه‬ ‫بی اخالقــی در فضــای ســایبر و بــه خطــر‬ ‫افتــادن ابــروی اشــخاص می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ‬ ‫ابراهیــم پرســا‪ ،‬رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬فضــای اینترنــت‬ ‫یکــی از محیط هایــی اســت کــه ارتباطــات و تعامــات انســانی را تســهیل کــرده و بــا شــکل گیری‬ ‫ســازوکارهای ارتباطــی جوان پســند‪ ،‬منجــر بــه دوســتی های اینترنتــی شــده اســت امــا بایــد توجه‬ ‫داشــت کــه ایــن محیــط بــه علــت ویژگی هــای خــاص و منحصربه فــردی کــه دارد مشــکالت و‬ ‫اســیب هایی را بــرای کاربــران‪ ،‬خصوصــا ً کــودکان و نوجوانــان بــه همــراه اورده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس بــه نقــل‬ ‫از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ‬ ‫ابراهیــم پرســا‪ ،‬رئیــس پلیــس فتــا اســتان‬ ‫گلســتان در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫پرونده هــای زیــادی بــه پلیــس فتــا واصــل‬ ‫می شــود کــه بــه شــیوه های مختلفــی ابــرو و‬ ‫حیثیــت یــک فــرد یــا خانــواده در معــرض خطــر‬ ‫قرارگرفتــه و یــا حریــم خصوصــی یــک شــهروند‬ ‫نقــض می شــود‪.‬‬ ‫ش یافتــه اســت امــا در‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــروزه ارتباطــات مجــازی و شــبکه های اجتماعــی گســتر ‬ ‫مقابــل ان‪ ،‬دایــره روابــط اجتماعــی و کالمــی افــراد در دنیــای واقعــی‪ ،‬محدودتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫برخــی از نوجوانــان بــرای یافتــن یــک همــراه بــه تلفــن همراهشــان پنــاه برده انــد و در میــان‬ ‫میلیون هــا کاربــر شــبکه های اجتماعــی بــه دنبــال دوســت می گردنــد تــا شــاید انچــه را در زندگــی‬ ‫حقیقــی از رســیدن بــه ان محــروم بوده انــد بــا جســتجو در دنیــای مجــازی بــه دســت اورنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ممکــن اســت برخــی بــا هویــت حقیقــی و بــا نیــت یافتــن دوســت واقعــی‪ ،‬وارد‬ ‫فضــای مجــازی شــوند غافــل از اینکــه افــراد ســودجو و فرصت طلبــی نیــز حضــور دارنــد کــه بــا‬ ‫جعــل هویــت یــا سوءاســتفاده از اعتمــاد دیگــران زمینه ســاز تهدیــد‪ ،‬مزاحمت و هتک حیثیت‬ ‫ســایرین شــوند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه یکــی‬ ‫از تهدیــدات فضــای مجــازی و بــه خصــوص‬ ‫شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬انتقام جویــی از‬ ‫طریــق هتــک حیثیــت و نشــر اکاذیــب اســت‪،‬‬ ‫شــهروندان باید نســبت به حفاظت از اطالعات‬ ‫شــخصی‪ ،‬تصاویــر‪ ،‬رمــز و اطالعــات کاربری خود‬ ‫دقــت کننــد و ایــن نکتــه را بــه یــاد داشــته باشــند‬ ‫کــه در فضــای مجــازی اکثــر اســیب ها بــه دلیــل‬ ‫اعتمــاد بی جــا اتفــاق می افتــد‪ .‬به عنوان مثــال؛‬ ‫گوشــی تلفــن همــراه خانمــی ســرقت یــا مفقــود‬ ‫می شــود‪ ،‬مزاحــم یــا ســودجویی بــا ســرقت‬ ‫گوشــی شــهروندان‪ ،‬قربانیــان را تهدیــد می کننــد‬ ‫کــه اطالعاتشــان را در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫منتشــر کــرده و بــا ارســال پیام هــای توهین امیز‪،‬‬ ‫از شــهروندان اخــاذی می کننــد‪.‬‬ ‫موتورسیکلت قاتل‬ ‫نوجوانان وجوانان‬ ‫بــه گــزارش نرگــس حســین زاده خبرنــگار بــازار‬ ‫کســب و کار پــارس رئیــس پلیــس راهنمایــی و‬ ‫رانندگــی اســتان گلســتان در جمــع خبرنــگاران‬ ‫بــا اشــاره بــه طــرح ترخیــص موتورســیکلت هــای‬ ‫توقیفــی در پارکینگهــای اســتان گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر بیــش از ‪۱۷‬هــزار دســتگاه از ایــن وســیله‬ ‫نقلیــه در پارکینــگ هــا توقیــف شــده اســت ‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا گفــت‪ :‬برابــر قانــون جرائــم‬ ‫رایانـه ای‪ ،‬هــر فــردی کــه به وســیله ســامانه های‬ ‫مخابراتــی و رایانـه ای‪ ،‬صــوت‪ ،‬تصویــر یــا فیلــم و‬ ‫اســرار دیگران را بدون رضایت انان منتشــر کند‬ ‫یــا در دســترس دیگــران قــرار دهــد و به نوعــی‬ ‫موجبــات هتــک حیثیــت افــراد را فراهــم کنــد‪ ،‬به‬ ‫حبــس و جــزای نقــدی محکــوم می شــود‪.‬‏‬ ‫بســطامی گفــت مالــکان ایــن موتورســیکلت‬ ‫هــا میتواننــد بــا مراجعــه بــه پلیــس ‪ ۱۰+‬و ارائــه‬ ‫مــدارک نســبت بــه رفــع توقیــف و ازادســازی موتورهــای خــود اقــدام کننــد و ایــن طــرح‬ ‫تــا هفدهــم دیمــاه بــا بخشــودگی جریمــه پارکینــگ‪ ،‬اعمــال نشــدن جریمــه گواهینامــه‬ ‫‪،‬بیمه نامــه و پــاک و موتورســیکلت ادامــه خواهــد داشــت و هزینــه پارکینــگ در گــرگان و‬ ‫گنبــد کاووس روزانــه ‪۴۸۰۰‬ریــال و در ســایر شــهرهای اســتان ‪ ۳۰۰۰‬ریــال مــی باشــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کاربــران بــه هنــگام اســتفاده از‬ ‫شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬از درج هرگونــه مطلبــی‬ ‫علیــه ســازمان ها یا اشــخاص حقیقــی و حقوقی‬ ‫در فضــای مجــازی خــودداری کنــد و در صــورت‬ ‫مشــاهده این گونــه مطالــب‪ ،‬از کپی بــرداری‬ ‫و نشــر ان در ســایر گروه هــا و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد تصــادف موتورســیکلت در ردیــف نخســت حــوادث درون شــهری‬ ‫اســت کــه از ابتــدای ســالجاری تــا پایــان مهرمــاه ‪ ۲۴‬موتــور ســوار ‪ ۱۷،‬عابــر پیــاده‬ ‫‪ ۴،‬راکــب دوچرخــه و ‪ ۲‬راننــده و سرنشــین خــودرودر حــوادث جــاده ای اســتان جــان‬ ‫خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ ۵۱‬درصــد جــان باختــگان حــوادث ترافیکــی درون شــهری را‬ ‫موتورســیکلت ســواران تشــکیل مــی دهنــد تــا جایــی کــه ایــن وســیله نقلیــه قاتــل‬ ‫نوجوانــان و جوانــان گلســتانی در رانندگــی تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا گفــت‪ :‬تلفن هــای هوشــمند‬ ‫بــازه وســیعی از داده هــای شــخصی را (شــامل‬ ‫فهرســت مخاطبیــن‪ ،‬تصاویــر‪ ،‬تاریخچــه‬ ‫مرورگــر‪ ،‬یک ســری اطالعــات شناســایی خــاص‬ ‫و داده هــای مکانــی ذخیره شــده)که طــرف ســوم‬ ‫می توانــد بــه ان هــا دسترســی داشــته باشــد‪،‬‬ ‫در خــود ذخیــره می کننــد‪ .‬ازایــن رو تلفــن خــود‬ ‫را بــا اســتفاده از کلمــه عبورقــوی و طوالنــی‪،‬‬ ‫نرم افزارهــای امنیتــی و دیگــر ویژگی هــای حریــم‬ ‫خصوصــی امــن کنیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبــاس مهاجــر بســطامی گفــت‪ :‬در ‪ ۷‬ماهــه نخســت ســال گذشــته‬ ‫‪ ۴۴‬تصــادف درون شــهری منجــر بــه فــوت اتفــاق افتــاده اســت کــه امســال بــا ‪۴۳‬‬ ‫درصــد کاهــش روبــرو یافتــه اســت وی شــیوع کرونــا و ممنوعیــت تــردد مســافرت‬ ‫هــا از عوامــل موثــر و اصلــی کاهــش تصــادف درون شــهری دانســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور گلســتان گفــت‪ :‬از هفتــم مهرمــاه خدمــات در مرکــز تعویــض‬ ‫پــاک شهرســتان گــرگان صرفــا ً بــا اخــذ نوبــت بــه صــورت اینترنتــی از طــرف متقاضــی‬ ‫انجــام خواهــد مــی گیــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ بســطامی افــزود‪ :‬مشــکالت زیــادی در بخــش تعویــض پــاک داشــتیم‬ ‫از جملــه تجمــع و صــف هــای طوالنــی کــه بــا نوبــت دهــی اینترنتــی از ‪ ۷‬ابــان ایــن‬ ‫مشــکل برطــرف شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫درخصــوص محتوایــی کــه قصــد ارســال ان را‬ ‫داریــد‪ ،‬بــه ایــن فکــر کنیــد کــه می خواهیــد افــراد‬ ‫مختلــف در اینــده چــه اطالعاتــی را دربــاره شــما‬ ‫بداننــد و بدانیــد کــه شــماره های تلفــن‪ ،‬نشــانی‬ ‫منــزل‪ ،‬تاریــخ تولــد‪ ،‬برنامه هــای ســفر‪ ،‬ادرس‬ ‫پســت الکترونیــک‪ ،‬برنامه هــای کالســی‪ ،‬کُــد‬ ‫ملــی‪ ،‬کلمــات عبــور‪ ،‬اطالعــات مالــی‪ ،‬خانوادگی‬ ‫و شــماره کارت بانکــی نبایــد در پروفایــل شــما‬ ‫وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی پیشــگیری از اتــاف وقت‪،‬تســهیل در کار شــهروندان‪ ،‬نظــم بخشــی ارتقــاء ســطح‬ ‫کارشناســی همــکاران در تعویــض پــاک را از فوایــد اجــرای ایــن طــرح دانســت‪.‬‬ ‫مهاجــر گفــت‪ :‬پــاک گــذاری بــرای خودروهــای ســنگین و خودروهــای وارداتــی در‬ ‫مرحلــه نخســت همچنــان در مرکــز اســتان انجــام مــی شــود ‪.‬‬ ‫وی در بحــث پــاک گــذاری تراکتورهــا نیــز افــزود‪ :‬از همــه کشــاورزان درخواســت داریــم‬ ‫بــرای پالک گــذاری تراکتــور بــه نزدیــک تریــن مرکــز جهــاد کشــاورزی مراجعــه کننــد و‬ ‫بــدون هیــچ هزینــه ای از ســوی کارشناســان بازدیدهــای الزم انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫اگهی ثبت شرکت ها‬ ‫تاســیس شــرکت تعاونــی مزرعــه کشــت و تکثیــر ابزیــان تاکــر گنبــدکاووس درتاریــخ‪ 1399/08/17‬بــه شــماره ثبــت ‪ 7468‬بــه شناســه ملــی ‪ 14009560911‬ثبــت‬ ‫و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه ان بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم اگهــی میگــردد‪ .‬موضــوع فعالیــت ‪:‬پــرورش ابزیــان گرمابــی و ســردابی(پس از‬ ‫اخــذ مجــوز از مراجــع ذیصــاح) بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 99/2702/849‬مــورخ ‪ 1399/05/22‬اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی گنبــد کاووس بــه اســتناد مجــوز‬ ‫شــماره ‪99/583‬مــورخ ‪ 1399/07/12‬وزارت جهــاد کشــاورزی ‪-‬اداره شــیالت گنبــد کاووس بــه موجــب مجــوز از اداره کل وزارت جهــاد کشــاورزی برابــر بــا شــماره‬ ‫مجــوز ‪ 99/583‬در تاریــخ‪ 1399/07/12‬اســتان مربوطــه ایــن اگهــی بــه ثبــت رســید‪.‬به موجــب مجــوز از اداره کل وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی برابــر بــا شــماره‬ ‫مجــوز‪ 99/2702/849‬در تاریــخ ‪ 1399/05/22‬در اســتان مربوطــه ایــن اگهــی بــه ثبــت رســید‪ .‬مــدت فعالیــت ‪ :‬از تاریــخ ثبــت بــه مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬اســتان‬ ‫گلســتان ‪ ،‬شهرســتان گنبدکاووس ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شــهر گنبد کاووس‪ ،‬محله شــهرک بهارســتان ‪ ،‬خیابان شــمعدانی[نیلوفر‪ ، ]4‬خیابان نیلوفر ‪ ،‬پالک ‪ ، 20-‬طبقه‬ ‫همکــف کدپســتی ‪ 4971418115‬ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ ‪ 28,000,000‬ریــال نقــدی اولیــن مدیــران اقــای ابوالفضــل تاکــر بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2020034603‬و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪ 3‬ســال و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪ 3‬ســال خانــم فاطمــه تاکــر بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2020460157‬و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪ 3‬ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت ‪ 3‬ســال و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت‬ ‫‪ 3‬ســال اقــای داود برزیــده بــه شــماره ملــی ‪ 2032331675‬و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪ 3‬ســال و بــه ســمت منشــی هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪3‬‬ ‫ســال اقــای محمدعلــی لکــزی توانــا بــه شــماره ملــی ‪ 3673987445‬و بــه ســمت عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪ 3‬ســال خانــم فاطمــه اللــه دو بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 4888683980‬و بــه ســمت عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪ 3‬ســال دارنــدگان حــق امضــا ‪ :‬کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد اور بانکــی از‬ ‫قبیــل چــک ‪ ،‬ســفته ‪ ،‬بــرات و اوراق بهــادار بــا امضــاء ثابــت خانــم فاطمــه تاکــر مدیــر عامــل و اقــای ابوالفضــل تاکــر نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و مهــر شــرکت دارای‬ ‫اعتبــار اســت ‪ .‬و در غیــاب اقــای ابوالفضــل تاکــر ‪ ،‬اقــای داود برزیــده منشــی هیئــت مدیــره حــق امضــاء خواهــد داشــت‪.‬و اوراق عــادی و نامــه هــا بــا امضــای خانــم‬ ‫فاطمــه تاکــر مدیرعامــل و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود‪ .‬اختیــارات مدیــر عامــل ‪ :‬طبــق اساســنامه بازرســان اقای فرهاد لکــزی توانا به شــماره ملــی ‪2020652129‬‬ ‫بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت ‪ 1‬ســال خانــم فاطمــه لکــزی توانــا بــه شــماره ملــی ‪ 2020917777‬بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت ‪ 1‬ســال بموجــب مجــوز‬ ‫شــماره‪ 99/583‬مــورخ‪ 1399/07/12‬وزارت جهــاد کشــاورزی تاســیس گردیــد‪ .‬بموجــب مجــوز شــماره‪ 99/2702/849‬مــورخ‪ 1399/05/22‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی تاســیس گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گنبــد کاووس (‪)1046303‬‬ ‫شمـاره ‪274‬‬ ‫مراقب حریم‬ ‫خصوصی خود و‬ ‫دیگران باشید‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه هویت هــا در فضــای مجــازی‬ ‫می توانــد غیرواقعــی باشــد از کاربــران خواســت مراقــب باشــند تــا در دام ســودجویان و‬ ‫مزاحمــان اینترنتــی گرفتــار نشــوند‪.‬‬ ‫خــود می اندازنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا بیــان داشــت‪ :‬اگرچــه کالهبــرداران از روش هــای زیرکان ـه ای‬ ‫بــرای فریــب افــراد اســتفاده می کننــد امــا در صورتــی کــه کاربــران نــکات‬ ‫ســاده ای را مدنظــر قــرار دهنــد گرفتــار صفحــات جعلــی نخواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای پیشــگیری از افتادن در دام فیشــرها بهتر اســت از ســایت های‬ ‫معتبــر و دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیــک خریــد کنیــد و بــه ادرس درگاه بانکــی‬ ‫توجــه کنیــد کــه حتمــا ً بــه ‪ shaparak.ir‬ختــم شــود و دارای گواهــی ‪ ssl‬باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه صــورت مرتــب تاریخچــه مرورگــر خــود را حــذف و پســوردها را‬ ‫ذخیــره نکنیــد و از رمزهــای یک بارمصــرف یــا همــان پویــا اســتفاده کنیــد و بــه‬ ‫ی شــده در شــبکه های اجتماعــی و فایل هــای ضمیمـ ه شــده‬ ‫لینک هــای معرفـ ‬ ‫در ایمیل هــای مشــکوک توجهــی نکنیــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا گلســتان از شــهروندان خواســت ‪:‬در صــورت مواجهــه بــا مــوارد‬ ‫مشــکوک ان را از طریــق تلفن‪01721822972‬بخــش گزارشــات مردمــی گــزارش‬ ‫کــرده و هشــدارهای پلیــس فتــا را جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪7‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪272‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــه عقیــده ایــن اقتصــاددان ‪ 3‬گرایــش بدبینــی ‪ ،‬بی طرفــی و‬ ‫در اختیــار گرفتــن امــور در بــازار معاملــه وجــود دارد ‪ -‬روشــندل ‪-2.‬‬ ‫مرکــز اســتان مرکــزی ‪ -‬روز تولــد ‪ -‬بالکــن‪ -3.‬رفــوزه ‪ -‬صحنــه تئاتــر‬ ‫ اولیــن تولیــد کننــده مــواد و کاالی پتروشــیمی در منطقــه از لحاظ‬‫ارزش ‪ -‬ســبک‪ -4.‬ظــرف خمیرســازی ‪ -‬عــدد مــاه ‪ -‬تردیــد ‪ -‬گشــوده‬ ‫‪ -5‬مخفــف تشــنه ‪ -‬پشــیمان ‪ -‬توبــه از گنــاه‪ -6.‬قــدم ‪ -‬نــاس ‪-‬‬ ‫درخــت زبــان گنجشــک ‪ -‬کــوه اروپایــی‪ -7.‬لحظــه ای ‪ -‬خرگــوش ‪-‬‬ ‫نویســنده و منشــی‪ -8.‬وزیر مالی انگلســتان‪ -9.‬ویژگی های قومی‬ ‫ جمــع راکــب ‪ -‬عــدد مجهــول‪ -10.‬ان طــرف ‪ -‬ریشــه ‪ -‬مشــهور ‪-‬‬‫فراســت‬ ‫‪ -11‬مداومــت ‪ -‬ســبو ‪ -‬تکیــه دادن‪-12.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شــکم بنــد طبــی ‪ -‬انکــر االصــوات ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حــرف تعجــب ‪ -‬فــراز‪ -13.‬تیــم فوتبــال‬ ‫یونانــی ‪ -‬شــرکتی کــه طبــق مــاده ‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قانــون تجــارت بــرای امــور تجــاری‬ ‫‪3‬‬ ‫تشــکیل می شــود ‪ -‬اثــر چربــی ‪ -‬رود‬ ‫جنوبــی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -14‬ســمت چــپ ‪ -‬روشــنی بخــش ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اشــاره‪ -15.‬بــه جــا مانــده ‪ -‬ایــن عملیات‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بانــک‬ ‫‪6‬‬ ‫مرکــزی پایــه پولــی را با خریــد و فروش‬ ‫‪7‬‬ ‫اوراق بهــادار تغییــر دهــد‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازاد بــودن ‪ -‬از صادرکننــدگان‬ ‫قهــوه در نایروبــی‬ ‫‪ -2‬بــازی تختــه ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫ســرین ‪ -‬ســازمان فضایــی امریــکا‬ ‫‪ -3‬مخفــف کاه ‪ -‬حقــوق قانونــی‬ ‫و دریافتنــی دولــت از درامدهــای‬ ‫مــردم و ملــت بــه صــورت پــول یــا‬ ‫مــال ‪ -‬تخــت‪ -4.‬برابــر ‪ -‬اعتقــاد و‬ ‫قصــد درونــی ‪ -‬مغــز ‪ -‬مجــرای خــون‬ ‫‪ -5‬جمــع نامــوس ‪ -‬از اقــوام بــزرگ‬ ‫باســتانی ایــران‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -6‬پیشــوند ســال و روز ‪ -‬تیــره ‪ -‬نــان خــرد کــرده در ابگوشــت‬ ‫ نقــاب‬‫‪ -7‬دورویی ‪ -‬اسناد ‪ -‬واحد پول چین‬ ‫‪ -8‬پاسبان شهر ‪ -‬رجال ‪ -‬جاندار تک سلولی‬ ‫‪ -9‬نــژاد ایرانــی و هندواروپایــی ‪ -‬شــجاع ‪ -‬چیــن و چــروک‬ ‫پوســت‪ -10.‬اوا ‪ -‬میــوه تــازه بــه بــازار امــده ‪ -‬خــوراک گربــه ‪-‬‬ ‫ســنگفرش‪ -11.‬عالمــت ‪ -‬الیتناهــی‬ ‫‪ -12‬خدای ساختگی ‪ -‬دهان ‪ -‬شریعت ‪ -‬هم شغل‬ ‫‪ -13‬چراگاه ایالت ‪ -‬درخشان ‪ -‬تیر‬ ‫‪ -14‬گهواره ‪ -‬فوتبال دسته برتر ‪ -‬رها ‪ -‬درجه حرارت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017- 32320421 - 32320420-32149068 :‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبــه ‪ 26‬ابان ‪1399‬‬ ‫عکس هفته‬ ‫‪ 30‬ربیع االول ‪1442‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 74‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫میراث فرهنگی‬ ‫ابالغ ضوابط حفاظتی‬ ‫‪15‬خانه تاریخی‬ ‫بدون شرح‬ ‫‪.......................‬؟‬ ‫وزیــر میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫در نامــه ای بــه اســتاندار گلســتان‪ ،‬نقشــه محــدوده‪،‬‬ ‫عرصــه‪ ،‬حریــم و ضوابــط حفاظتــی و معمــاری ‪ ۱۵‬اثر‬ ‫فرهنگی تاریخــی در ایــن اســتان را ابــاغ کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش گــروه فرهنگــی ایرنــا از میــراث اریــا‪،‬‬ ‫علی اصغــر مونســان در نامــه ای بــه هــادی‬ ‫حق شــناس اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه اجــرای‬ ‫بنــد ‪ ۱۲‬از مــاده ‪ ۳‬قانــون اساســنامه ســازمان‬ ‫میراث فرهنگــی کشــور مصــوب ‪ ۱۳۶۷‬و مــواد‬ ‫مربوطــه از «قانــون راجع بــه حفــظ اثــار ملــی مصوب‬ ‫سال ‪ ۱۳۰۹‬و نظام نامه اجرایی ان‪ ،‬نقشه محدوده‬ ‫عرصــه‪ ،‬حریــم و ضوابــط حفاظتی و معمــاری مربوط‬ ‫بــه اثــار ملــی فرهنگی تاریخــی واقــع در شهرســتان‬ ‫«گمیشــان»‪ ،‬شــهر «گمیش تپه» را که در فهرســت‬ ‫اثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت‪ ،‬ابــاغ کــرد‪.‬‬ ‫روزهای خوبی که دوستشان دارید‪...‬‬ ‫ســهیال عالالدیــن ‪ -‬بــازار کســب و کار پــارس خودتــان‬ ‫را در موقعیتــی تصــور کنیــد کــه همــه چیــز بــرای اجرایــی‬ ‫شــدن تمــام برنامــه ریزیهــای بلنــد و میــان و کوتــاه مــدت‬ ‫زندگــی برایتــان بوجــود امــده و قفــل همــه چیــز بــاز شــده‬ ‫اســت و ســوار بــر کشــتی شــدید کــه کشــتی بــان بــه همــه‬ ‫پــول‪ ،‬عشــق‪ ،‬ثــروت‪ ،‬زیبایــی‪ ،‬شــفا و تندرســتی و هــر‬ ‫انچــه کــه ارزوی شماســت تقدیــم مــی کنــد و موجهــای‬ ‫نــوازش و ارامــش از هــر ســو از شــما اســتقبال مــی کننــد‬ ‫و نقشــه هــای امیــد و حیــات بــه شــما هدیــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫حجــم غیــر قابــل توصیفــی از حقیقــت هــای شــیرینی‬ ‫کــه مدتهــا در انتظــارش هســتند سراشــیبیهای ســقوط‬ ‫از زندگــی و کشــور شــما رخــت بربســته و اصالحــات‬ ‫ســاختاری در رویدادهــا و اتفــاق هــای کارامــد و کلیــدی‬ ‫بــرای مقابلــه بــا نارضایتیهــا و نامنــی هــای عمومــی بوجود‬ ‫امــده اســت‪ .‬عوامــل تاثیرگــذاری در ســطح عینــی و کالن‪،‬‬ ‫تهدیدهــا و ناامنــی ها‪ ،‬اختالفات‪،‬نابرابریهای اجتماعی و‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬رانــت خــواری‪ ،‬تبعیضــات حاکــم بــر جامعــه و‬ ‫‪ ....‬را از بیــن بــرده اســت‪.‬‬ ‫کــه بــدون دلیــل میخندیــدم و بــا کوچکتریــن اتفــاق شــاد‬ ‫میشــدم‪.‬ان روزهــا دنیــا در چشــمان مــن بســیار بزرگتــر از‬ ‫ان چیــزی بــود کــه تصــورش را مــی کــردم‪.‬‬ ‫روز خوبــی کــه دوســت دارم تکــرار شــود روزهــای بــی‬ ‫نظیــر جوانــی ام اســت ســالمند مهربــان انــگار کــه بــه ان‬ ‫دوره برگشــته باشــد مشــغول فکــر کــردن بــه روزهــای‬ ‫گذشــته اش میشــود‪.‬‬ ‫ســرباز وظیفــه کشــورم روزخوبــی کــه دلــش میخواهــد‬ ‫تکــرار شــود زنــده شــدن دوبــاره پــدر و مــادرش اســت کــه‬ ‫بــه فاصلــه ی یکســال هــر دو را از دســت داده اســت‪.‬‬ ‫روز خوبــی را کــه دوســت دارم تکــرار شــود روزی اســت‬ ‫کــه بــر خــاف تصــور همــه ی فامیــل کــه مــن در هیــچ‬ ‫دانشــگاهی قبول نمیشــوم شــاخ فامیل و خانواده شــدم‬ ‫در دانشــگاه دولتــی مائــده قبــول شــدم و دهــان همــه از‬ ‫تعجــب بازمانــد چــرا کــه همــان زمــان قبولــی مــن؛ بــاز هم‬ ‫تکــرار مــی کردنــد کــه کــد قبولــی شــما ‪,‬اشــتباه انتخــاب‬ ‫شــده اســت‪ .‬شــور و حــال زیبایــی داشــتم کــه همــه در‬ ‫حــال تکاپــو و فضولــی کــه وافعا من دانشــگاه قبول شــدم‬ ‫یــا نــه و مــن در حســرت اغــوش پــدر کــه چنــد ســالی بــود‬ ‫از دســت داده بــودم‪ .‬براســتی کــه ایــن اتفــاق بــرای مــن‬ ‫بســیار مهــم و دلنشــین اســت‪.‬‬ ‫حــال بــا وجــود این همــه خوشــبختی و رویدادهای خوب‬ ‫کــه دوســت دارم بارهــا و بارهــا تکــرار شــوند و هیــچ گاه به‬ ‫پایــان نرســند تــا مــزه ی شــیرین و قشــنگ انهــا همیشــه‬ ‫یــر زبــان مــا باشــد و بــا تکــرار انهــا لبخنــد اشــنایی بــر لــب‬ ‫هایمــان تداعــی شــود‪ .‬بــا وجــود همــه ی اینهــا روز خوبــی‬ ‫را کــه دوســت داریــد دوبــاره تکــرار شــود چــه روزیســت؟‬ ‫یکــی از بازیگــرای شــهرم روز خوبــی را کــه دوســت دارد‬ ‫دوبــاره برایــش تکــرار شــود را روزی مــی دانــد کــه بــرادر‬ ‫اســیرش از زنــدان عــراق بعــد ســالها فــراق و جدایــی بــه‬ ‫اغــوش خانــواده بازگشــته بــود ‪.‬‬ ‫روزخوبــی را کــه دوســت دارم تکــرار شــود تولــد دختــرم‬ ‫ملیکاســت کــه در اوج نــا امیــدی و بدبختــی خــدا در‬ ‫گشــایش را بــا تولــد دختــرم بــه روی مــن بــاز کــرد و بــا اه و‬ ‫اشــکهای مکــرر ادامــه مــی دهــد کــه کاش روزهــای خوش‬ ‫همیشــگی باشــند‪.‬‬ ‫بعضــی از لحظــات را مــی تــوان بــا چیزهایی زیبا پر کنیم‬ ‫و خــاص جلــوه دهیــم اگــر چــه صحنــه هــای خاکســتری و‬ ‫غمگیــن زیــادی دارد‪ .‬گاهــی اوقــات باید از تمام دلتنگیها‪،‬‬ ‫از اشــک هــا و شــکایت هــا بگذریــم و اعترافهــای روزهــای‬ ‫خــوب را بکنیــم روزهایــی کــه بــه مــا حســرت میشــوند و‬ ‫دلتگشــان مــی شــویم‪ .‬مــن بــه عنــوان یــک دکتــر دلتنــگ‬ ‫روزی هســتم کــه‬ ‫خیلــی هــا هــم در مواجهــه بــا ایــن ســوال کــه دوســت‬ ‫دارنــد کــدام روز خــوب زندگیشــان تکــرار شــود بــه یــاد‬ ‫لحظاتــی مــی افتنــد کــه اشــتباه یــا غلــط بــوده و از تک تک‬ ‫لحظــات زندگــی بــه خوبــی لــذت نبــرده انــد‪ .‬امــا ناگفتــه‬ ‫نمانــد زمــان بــرای انتخــاب خیلی اهمیت داردو اگــر دوباره‬ ‫بــه همــه ی ماهــا فرصت تکرار داده شــود همان راه قبلی‬ ‫را در پیــش مــی گیریــم حتــی اگــر یــک روز باشــد‪.‬‬ ‫بهتریــن روزهایــی خوبــی که دوســت دارم تکرار شــوند از‬ ‫زبــان یــک معلــم روزهــای پرشــور کودکــی اســت؛ روزهایی‬ ‫و بازهــم تکــرار یــک روز خــوب از زبان یک روانشــناس‪...‬؟‬ ‫هیــچ نــوع حــال و هــوای بــدی را تحمــل نکــن و در انتخــاب‬ ‫در گفتگو با «مهسا جعفرپور»‬ ‫کارشناس ارشد روان شناسی بالینی‬ ‫مطرح شد‪:‬‬ ‫بــه منظــور اشــنایی بیشــتر بــا اثــرات معجــزه اســای‬ ‫خنــده و خنــده درمانــی در ســامت جســم و روان‪،‬‬ ‫گفتگــوی کوتاهــی بــا «مهســا جعفرپــور» کارشــناس‬ ‫ارشــد روان شناســی بالینی انجام داده ایم‪ .‬ایشــان که‬ ‫دارای چهــار مــدرک تخصصــی روانشناســی از المــان و‬ ‫مــدرک خنــده درمانی از دانشــگاه هندوســتان هســتند‪،‬‬ ‫دو کتــاب بــه نــام هــای «ادب» و «خــودت رابشــناس»‬ ‫نیــز در حــوزه روانشناســی بــه رشــته تحریــر دراورده انــد‬ ‫و عــاوه بــر ایــن مــدرس کارگاه هــای مهارتهــای زندگــی‪،‬‬ ‫درمــان افســردگی‪ ،‬درمانگــر کــودک بــا بیــش از ده ســال‬ ‫ســابقه مــی باشــند‪.‬‬ ‫تحقیر افسردگی و ناکامی‬ ‫با حکمرانی خنده!‬ ‫وحیــد حــاج ســعیدی ‪ -‬در بیــن نعمــت هــای بیشــماری‬ ‫کــه خداونــد بــه نــوع بشــر عطــا نمــوده اســت‪ ،‬احســاس‬ ‫شــادی و نشــاط از جملــه گرانبهــا تریــن موهبــت هایــی‬ ‫هســتند کــه هیــچ کــس را یــارای قیمــت گذشــتن بــر‬ ‫انهــا نیســت! قــدرت ماورایــی انســان شــاد و بــا نشــاط‬ ‫در بــه زانــو دراوردن بســیاری از مشــکالت روحــی و‬ ‫روانــی و حتــی جســمانی بــر هیچکس پوشــیده نیســت‪.‬‬ ‫فلــذا توجــه بــه جــادوی خندیــدن و بــه تبــع ان معجــزه‬ ‫احســاس نشــاط و شــادی به ویژه در روزگار خاکســتری‬ ‫و غبــار الــود جامعــه صنعتــی امــروز بیــش از هــر زمــان‬ ‫دیگــری مــورد نیــاز بشــر خســته و افســرده اســت‪ .‬بــی‬ ‫تردیــد خنــده یــک راهــکار مطمئــن و ارزان جهــت دفــع‬ ‫ســموم فکــری و مســمومیت هــای ناشــی از القــاء‬ ‫تفکــرات منفــی ذهــن انســان در زندگــی پرتنــش عصــر‬ ‫حاضــر اســت‪ .‬دانشــمندان بــر ایــن باورنــد یــک دقیقــه‬ ‫خنــده گاهــی مــی توانــد تا ‪ 45‬دقیقه باعــث ارامش فرد‬ ‫ی موقعیــت هــای پیــش رو بکاهد‪.‬‬ ‫ شــود و از فشــار روانـ ‬ ‫در واقــع بــا خنــده مــی تــوان بــه جنــگ نامالیمــات‪،‬‬ ‫افســردگی هــا و ناکامــی هــای روزگار پرتنــش امــروز‬ ‫رفــت و بــا حکمــران ســاختن خنــده بــر ســامت روان‪،‬‬ ‫ســامت ایــن حــوزه ســرزمینی را تضمیــن کــرد‪.‬‬ ‫در نامــه وزیــر میــراث فرهنگــی خطــاب به اســتاندار‬ ‫گلســتان بــا ذکــر اســامی ‪ ۱۵‬اثــر ملــی ثبــت شــده‪،‬‬ ‫امــده اســت‪ :‬محــدوده حریــم اثــار مذکــور تحــت‬ ‫حفاظــت و نظــارت ایــن وزارتخانــه اســت و هرگونــه‬ ‫دخــل و تصــرف در محــدوده حریــم و تخلــف از‬ ‫ضوابــط حفاظتــی مقــرر‪ ،‬برابــر مــواد ‪ ۵۵۸‬لغایــت‬ ‫‪ ۵۶۹‬از کتــاب پنجــم قانــون مجــازات اســامی‬ ‫«تعزیــرات و مجازات هــای بازدارنــده» جــرم‬ ‫محســوب می شــود و مرتکــب مشــمول مجازات های‬ ‫قانونــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاثیر خنده را بر سالمت روان چگونه‬ ‫ارزیابی می کنید؟‬ ‫خنــده ماحصــل بــه وجــود امــدن یــک شــرایط خــاص‬ ‫مثبــت و عــاری از القائــات منفــی در افــراد اســت‪ .‬عــده‬ ‫ای از خنــده بــه عنــوان طوفــان فراینــد لــذت در مغــز‬ ‫یــاد مــی کننــد کــه مــی توانــد بســیاری از ناکامــی هــا‪،‬‬ ‫افســردگی هــا‪ ،‬غــم هــا و مصیبــت هــا را از جــا بکنــد‬ ‫و نابــود ســازد‪ .‬در واقــع افــراد شــاد همــواره احســاس‬ ‫بهتــری از زندگــی دارنــد و ایــن احســاس بهتــر یعنــی‬ ‫رقــم زدن اتفــاق هــای عالــی بــرای خــود و اطرافیــان‪.‬‬ ‫در حقیقــت بــرون گراهــا و افــرادی کــه مهــارت هــای‬ ‫اجتماعــی مطلوبــی دارنــد معمــوال افــرادی شــاد هســتند‬ ‫و بیشــتر از ســایرین از خنــده بهــره مــی برنــد‪ .‬تحقیقات‬ ‫نشــان داده کــه خنــده مخصــوص جوانــان نیســت و‬ ‫حتــی در افــراد ســالمند شــور و شــعف ایجــاد مــی کنــد‬ ‫و ســطح اضطــراب و افســردگی انــان را کاهــش مــی‬ ‫دهــد‪ .‬بــر اســاس تحقیقــات جدیــد دانشــمندان اساســا ً‬ ‫افــکارت قــدرت را ببیــن‪ ،‬ایــده هایــت را داشــته بــاش و‬ ‫جســارت اجرایــی کــردن ان را بــه خــود بده‪.‬خوشــبختی یــک‬ ‫انتخــاب اســت ‪ ،‬زندگــی راحتــی نگــه داشــتن همــه نیســت‪.‬‬ ‫در هــر چیــزی عشــق را حــس کــن و تکــرار همه ی اینها می‬ ‫شــود روزهــای خوبــی کــه هســتند و نیــاز بــه تکــرار ندارنــد ‪.‬‬ ‫همینطــور کودکــی کــه بــه خاطــر طــاق از پــدر و مــادرش‬ ‫جــدا افتــاده و دلــش میخواهــد روزی را کــه بــا پــدر و مادرش‬ ‫بــه پــارک و شــهربازی میرفــت برایــش تداعــی و تکــرار شــود‪.‬‬ ‫و پــدری کــه بــا پــول کاگــری خــود توانســته بــود‬ ‫ســرمایه ای و ملکــی را فراهــم کنــد و همــه را ســر‬ ‫ندانــم کاری اعتیــاد از دســت داده بــود ‪ .‬بعــد از‬ ‫افســوس فــراوان مــی گویــد‪ :‬ای کاش ان روز تاجــر‬ ‫بــودن مــن دوبــاره تکــرار شــود ‪.‬‬ ‫و یــک روز خوبــی کــه اگــر قــرار بــود تکــرار شــود از زبــان‬ ‫کــودک کار ‪ ,‬روزی بــود بــرای درمــان بیمــاری ام عمــو باقــر‬ ‫‪( ,‬عمویــی کــه واقعــی نبــود امــا کاش واقعــی بــود )پــول‬ ‫عمــل قلبــم را پرداخــت کــرد و بــه مــن زندگــی دوبــاره‬ ‫بخشــید دوســت دارم دوبــاره عمــو باقــر و ببینــم‪....‬‬ ‫یکــی از سیاســتمداران کشــور عزیــزم کــه ســالیان ســال‬ ‫اســت در پســت ریاســت در یکی از ارگانهای دولتی ایفای‬ ‫نقــش مــی کنــد یکــی از روزهــای خــوب زندگــی اش را کــه‬ ‫دوســت دارد دوبــاره برایــش تکــرار شــود را روزی مــی‬ ‫دانــد کــه بــرای اولیــن بــار پســت دولتــی گرفتــه اســت و‬ ‫در ان دوران بــی ریــا و بــدون تــرس از چیــزی یــا حــس‬ ‫و حرکتــی بــه نصیحــت مــادر خدابیامــرزش عمــل کــرده‬ ‫شــوخی ســالم کــه منجــر بــه یــک شــادی انــی و حتــی‬ ‫دنبالــه دار مــی شــود‪ ،‬یــک پدیــده اجتماعــی اســت کــه‬ ‫بــه دلیــل هیجانــات مثبــت و ایجاد پیوســتگی اجتماعی‬ ‫‪ ،‬عــاوه بــر ایجــاد نشــاط و ســرزندگی‪ ،‬باعــث تخلیــه‬ ‫هیجــان هــای منفــی مــی شــود‪ .‬بــه همیــن دلیل اســت‬ ‫کــه همیشــه بعــد از خنــده‪ ،‬احســاس ارامــش و تمرکــز‬ ‫ذهنــی مــی کنیــم‪.‬‬ ‫ایا خنده در تعادل روانی افراد موثر‬ ‫است؟‬ ‫اساســا ً خنــده ماحصــل تعــادل روانــی اســت و اگــر‬ ‫فــرد دارای تعــادل روانــی مثبــت و ســنجیده نباشــد‪،‬‬ ‫خنــده اش دارای اعتبــار نیســت و ممکــن اســت از ســر‬ ‫نادانــی‪ ،‬تمســخر یــا حتــی انــدوده زیــاد باشــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫خنــده واقعــی در اثــر کنــش هــای طبیعــی بــدن رخ‬ ‫مــی دهــد کــه در روان شناســی دارای جایــگاه ویــژه و‬ ‫ن هــای‬ ‫قابــل اعتنایــی اســت و موجــب کاهــش هورمــو ‬ ‫اســترس زا(کورتیــزول‪ ،‬ادرنالیــن‪ ،‬دوپامیــن و هورمــون‬ ‫رشــد) و افزایــش هورمون هایــی ماننــد اندورفین (ایجاد‬ ‫ارامــش و تعــادل روانــی) مــی شــود‪.‬‬ ‫گاهــی واقعــا مــا بــرای مســائلی ناراحــت میشــویم‬ ‫کــه اگــر بتوانیــم خودمــان را قانــع کنیــم کــه واقعــا ایــن‬ ‫مســاله یــک مــاه بعــد بــرای مــن مضحــک خواهــد بــود‬ ‫همــان لحظــه بــه تضــاد پیــش امــده مــی خندیــم و‬ ‫لحظــات مــان را غنیمــت مــی شــمریم و ایــن راهــکار‬ ‫عملــی اســت کــه خــودم بــار هــا تجربــه کــردم‪.‬‬ ‫جایگاه خنده درمانی در سالمت روان‬ ‫را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫بــود و مســئولیت قــدرت را پذیرفتــه بــود وپاســخگویی بــه‬ ‫مــردم را جــدی ومقــدس مــی دانســت و فکــرش همیشــه‬ ‫بــه ســمت نفــع مــردم و عمرانــی کشــور بــود ‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن بعضیهــا هــم مــی گویــد ای کاش یک کنترل‬ ‫جادویــی بــود ‪ .‬کنتــرل جادویــی کــه بتــوان بــا ان لحظــه‬ ‫هــای بــدو اشــتباهات گذشــته را پــاک کــرد و بــا دکمه های‬ ‫عقــب و جلــو و توقــف ‪,‬زندگــی را بــا ان کنتــرل کــرد‪.‬‬ ‫خالصــه و در چنــد جملــه کتــاب زندگــی را تندتنــد ورق‬ ‫نزنیــم قبــل از هــر عمــل کردنــی گوش بدهیم‪ ،‬قبــل از هر‬ ‫واکنــش نشــان دادنــی فکــر کنیــم و قبــل از خــرج کــردن‬ ‫بدســت بیاوریــم‪ ..‬قبــل از شــما یــک صبــر‪ ،‬قبــل از دعــا‬ ‫کــردن بخشــش و قبــل از دســت کشــیدن تــاش کنیــم‪،‬‬ ‫هــر روز را زندگــی کنیــم‪ ،‬خوشــبختی روزها و لحظه هایی‬ ‫اســت کــه احســاس مــی کنیــم خــدا کنارمان نشســته و به‬ ‫احتــرام خــدا‪ ،‬از هــر گنــاه و اشــتباهی فاصلــه مــی گیریــم‪.‬‬ ‫ـوب در راه مانده‪،‬بــه تمــام روزهــای‬ ‫بــه تمــا ِم اتفاقــات خـ ِ‬ ‫شــیرین نیامــده ‪ ,‬بــه لبخنــدی کــه یــک روز بــر دلمــان‬ ‫مــی نشــیند ‪,‬بــه اجابــت دعاهایمــان‪ ,‬بــه بــراورده شــدن‬ ‫ارزوهایمــان ‪ ,‬بــه محــو دن غــم هــای دیرینــه مــان ‪.....‬‬ ‫مــن دلــم روشــن اســت ‪....‬روزی از راه مــی رســد و مــا‬ ‫بــرای یــک روز هــم کــه شــده ‪ ,‬ان چنــان کــه بایــد زندگــی‬ ‫مــی کنیــم ‪....‬مــن دلــم روشــن اســت ‪.‬مــا انســانها مثــل‬ ‫مــداد رنگــی هســتیم‪ ،‬شــاید رنــگ مــورد عالقــۀ یــک دیگــر‬ ‫نباشــیم‪ ،‬اما روزی برای کامل کردن نقاشــیهایمان دنبال‬ ‫هــم خواهیــم گشــت‪ ،‬بشــرطی کــه هــم دیگــر را تــا حــد‬ ‫نابــودی نتراشــیم‪....‬‬ ‫ســرعت و مســیر پیشــرفت علــم بــه ویــژه در بحــث‬ ‫ســامت روان بســیار پیچیــده و قابــل تامــل اســت و‬ ‫دانشــمندان بــه یافتــه هــای جدیــدی از قــدرت روان‬ ‫ادمــی دســت یافتــه انــد‪ .‬یکــی از ایــن معجــزات قــدرت‬ ‫خنــده در درمــان بســیاری از امــراض روحــی و روانــی و‬ ‫حتــی جســمی اســت‪.‬‬ ‫محققــان بــر ایــن باورنــد بیــش از ‪ 80‬درصــد بیمــاری‬ ‫ی هــای روان تنــی‬ ‫ هــای متــداول در زندگــی‪ ،‬بیمــار ‬ ‫ی های جســمی که منشــا عصبی‬ ‫هســتند‪ ،‬یعنی بیمار ‬ ‫و فکــری دارنــد‪ ،‬امــا متاســفانه بیشــتر مــردم ایــن نــوع‬ ‫ی هــا را بــا بیمــاری هــای جســمی محــض اشــتباه‬ ‫بیمــار ‬ ‫ی گیرنــد و فقــط از دارو درمانــی اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫مـ ‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه خندیــدن و داشــتن یــک روحیــه‬ ‫شــاد‪ ،‬در درمــان ایــن نــوع بیمــاری هــا (حداقل به میزان‬ ‫‪ 30‬درصــد) تاثیرگــذار اســت‪ .‬بــه عــاوه خنــده دشــمن‬ ‫اســترس و نگرانــی اســت‪ .‬چــرا کــه ترشــح هورمون های‬ ‫اســترس زا نظیــر ادرنالیــن و کورتیــزول بــه هنــگام خنده‬ ‫شــدید‪ ،‬بــه مقــدار زیــادی کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬پروتئیــن واکنــش پذیــر نیــز کاهــش و‬ ‫کلســترول (خــوب ‪ )HDL‬افزایــش مــی یابــد و ایــن دو‬ ‫عامــل باعــث کاهــش التهابــات مــی شــوند و در نتیجــه‬ ‫بیمــاران دیابتــی کمتــر در معــرض بیمــاری هــای قلبــی‬ ‫قــرار مــی گیرنــد‪ .‬در مجمــوع بایــد اذعــات داشــت‬ ‫خــواص خنــده در درمــان بســیاری از امراض تائید شــده‬ ‫اســت کــه ذکــر همــه انهــا در ایــن مقالــه از حوصلــه‬ ‫خواننــدگان خــارج اســت‪ .‬بهتــر کار کــردن ارگان هــای‬ ‫بــدن‪ ،‬کاهــش اسپاســم و درد‪ ،‬تقویــت سیســتم ایمنی‬ ‫بــدن‪ ،‬کاهــش فشــار خــون‪ ،‬کاهــش اســترس و تنــش‪،‬‬ ‫افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و ‪ ...‬بخشــی از اثــراث خنــده‬ ‫بــر درمــان ناراحتــی هــای جســمی و روانــی مــی باشــند‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬اثــر ثبــت ملــی کــه در نامــه وزیر میراث فرهنگی‬ ‫به اســتاندار گلســتان امده ‪ ،‬به شــرح زیر اســت‪:‬‬ ‫خانــه کتوگــی بــه شــماره ‪ ۱۵۰۴۲‬مــورخ ‪ ۲۴‬اســفند‬ ‫‪۱۳۸۴‬‬ ‫خانــه دولــو بــه شــماره ‪ ۱۵۰۴۳‬مــورخ ‪ ۲۴‬اســفند‬ ‫‪۱۳۸۴‬‬ ‫خانــه شــیرمحمدی بــه شــماره ‪ ۱۵۰۴۶‬مــورخ ‪۲۴‬‬ ‫اســفند ‪۱۳۸۴‬‬ ‫خانــه عابــدی کــر بــه شــماره ‪ ۱۵۰۴۷‬مــورخ ‪۲۴‬‬ ‫اســفند ‪۱۳۸۴‬‬ ‫خانــه جعفــر خوزینــی به شــماره ‪ ۱۵۰۴۹‬مــورخ ‪۲۴‬‬ ‫اسفند ‪۱۳۸۴‬‬ ‫خانــه مصطفایــی (شــهرداری) بــه شــماره ‪۲۳۰۰۹‬‬ ‫مــورخ ‪ ۷‬خــرداد ‪۱۳۸۷‬‬ ‫خانــه ســید محمــدی بــه شــماره ‪ ۲۴۴۶۷‬مــورخ ‪۱۶‬‬ ‫دی ‪۱۳۸۷‬‬ ‫خانــه مهمیانــی بــه شــماره ‪ ۲۴۴۶۸‬مــورخ ‪ ۱۶‬دی‬ ‫‪۱۳۸۷‬‬ ‫خانــه طالبــی بــه شــماره ‪ ۲۴۴۶۹‬مــورخ ‪ ۱۶‬دی‬ ‫‪۱۳۸۷‬‬ ‫خانــه ضیائــی و ســعدی نــژاد بــه شــماره ‪۲۴۴۷۰‬‬ ‫مــورخ ‪ ۱۶‬دی ‪۱۳۸۷‬‬ ‫خانــه خالــد اتاجانــی بــه شــماره ‪ ۲۴۴۷۱‬مــورخ ‪۱۶‬‬ ‫دی ‪۱۳۸۷‬خانــه گوکالئــی بــه شــماره ‪۲۴۴۷۲‬مــورخ‬ ‫‪ ۱۶‬دی ‪۱۳۸۷‬‬ ‫خانــه حاجــی محمــد خوزینــی بــه شــماره ‪۲۴۴۷۳‬‬ ‫مــورخ ‪ ۱۶‬دی ‪۱۳۸۷‬‬ ‫خانــه عــراز محمــد خوزینــی بــه شــماره ‪۲۴۴۷۴‬‬ ‫مــورخ ‪ ۱۶‬دی ‪۱۳۸۷‬‬ ‫خانــه روشــنی بــه شــماره ‪ ۳۱۰۰۹‬مــورخ ‪ ۱۶‬دی‬ ‫‪۱۳۹۱‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫اثــرات معجــزه اســای خنــده بــی شــمارند‪ .‬ارامــش‬ ‫پــس از خنــده باعــث تمرکــز بیشــتر مــی شــود‪ .‬بــه ایــن‬ ‫ترتیــب خنــده مــی توانــد تعــادل روانــی در انســان ایجــاد‬ ‫کنــد‪ .‬افــرادی کــه همیشــه خنــده بــر لــب دارنــد‪ ،‬تحمــل‬ ‫بیشــتری در برابــر نامالیمــات و ســختی هــای زندگــی از‬ ‫خــود نشــان مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بــا تمریــن خنــده در طــول روز و بــا فواصــل زمانــی‪،‬‬ ‫اکســیژن بیشــتری بــه مغــز مــی رســد و تمرکــز فکــری‬ ‫بیشــتری خواهیــد داشــت‪ .‬وقتــی ذهــن تــان ارامــش‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬راحــت تــر و اســان تــر تصمیــم گیــری می‬ ‫کنیــد و بهتــر از پــس مســائل بــر مــی اییــد‪.‬‬ ‫داشــتن چهــره ی شــاد و خنــدان باعــث ارتبــاط بــا‬ ‫دیگــران مــی شــود و فقــط یــک لبخنــد مهربــان کافــی‬ ‫اســت کــه ایــن حــس را بــه دیگــران منتقــل کنیــم‪ .‬اگــر‬ ‫در زندگــی بیشــتر بخندیــد‪ ،‬بــه اطرافیــان تــان کمک می‬ ‫کنیــد تــا انهــا نیــز بیشــتر بخندنــد و ایــن حــس خــوب‬ ‫را بهتــر درک کننــد‪ .‬خبــر خــوب اینکــه خنــده «مســری»‬ ‫اســت و بــا بهبــودی روحیــه اطرافیــان‪ ،‬مــوج مثبتــی‬ ‫کــه از ســوی انهــا دریافــت مــی کنیــم‪ ،‬باعــث نشــاط‬ ‫دوســویه شــده و از حــال خوشــی کــه نصیــب مــا مــی‬ ‫شــود‪ ،‬لــذت دوچنــدان خواهیــم بــرد‪ .‬طــول مــوج خنــده‬ ‫و سپاســگزاری باالتریــن ارتعــاش موجــود در کائنــات‬ ‫اســت‪ .‬قــدر لحظاتــی را کــه بــا خنــده ســپری مــی کنیــم‪،‬‬ ‫بیشــتر بدانیــم‪...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1028

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1028

شماره : 1028
تاریخ : 1403/04/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

شماره : 1027
تاریخ : 1403/04/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!