روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 275 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 275

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 275

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 275

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫عصر دوشنبــه ‪ 03‬اذر ‪1399‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عامل روندنزولی‬ ‫قیمت ها دربازار‬ ‫ارزچیست؟‬ ‫حمیدرضــا محمدیــاری فعــال رســانه‬ ‫از انجایــی کــه در ایــن روزهــا ارز‬ ‫رونــد رو بــه کاهــش قیمــت را در‬ ‫ایــن چنــد روز اخیــر تجربــه مــی کنــد‬ ‫امــا شــاهد اعمــال چــراغ ســبز دولــت‬ ‫بــرای افزایــش قیمــت برخــی کاالهــا‬ ‫در بــازار هســتیم کــه متاســفانه‬ ‫برخــاف رویــه نســبی بــازار بــا توجــه‬ ‫بــه رونــد روبــه عقــب دالر اســت‪.‬‬ ‫ایــن افزایــش قیمــت بــه شــیوه‬ ‫ایســت کــه عــدم کنتــرل بــازار‬ ‫توســط دولــت موجــب شــده کــه‬ ‫برخــی عوامــل دســت انــدر کار‬ ‫گرانــی در کمــال ارامــش اقــدام بــه‬ ‫افزایــش قیمــت هــا حتــی بــا چــراغ‬ ‫ســبز مســئولین کننــد ‪.‬‬ ‫ایــن افزایــش قیمــت هــا بــه‬ ‫شــیوه ایســت کــه حتــی بــر روی‬ ‫برخــی کاالهــای اساســی مــردم نیــز‬ ‫نمایــان شــده تــا جایــی کــه قیمــت‬ ‫لبنیــات در ایــن جنــد روز اخیــر بــه‬ ‫طــور بــی ســابقه ای بــا نوســانات‬ ‫مختلفتــی روبــرو بــوده اســت و‬ ‫از ســوی دیگــر تعرفــه الســتیک‬ ‫(تایــر) دولتــی بــا پیشــنهاد افزایــش‬ ‫‪۵۰‬درصــدی تولیــد کننــده هــا‬ ‫مواجــه شــده اســت تــا جایــی کــه‬ ‫قبــل از ایــن افزایــش ســایت هــای‬ ‫ثبــت درخواســت انهــا از دو هفتــه‬ ‫قبــل بــه روی ســفارش دهنــده در‬ ‫برخــی اســتانها بســته‪...‬‬ ‫‪ 7‬ربیع الثانی ‪1442‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 75‬‬ ‫‪ 8‬صفحه مکتوب ‪ 4 +‬صفحه الکترونیک‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫عامل روندنزولی قیمت هادربازار ارزچیست؟‬ ‫کاهش مالیم ارز ومقاومت‬ ‫درمقابل افزایش قیمتها‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫موفقیت سامانه دسترسی ازاد‬ ‫به اطالعات چقدربوده است؟‬ ‫‪4‬‬ ‫کارت های بانکی اجاره ای‬ ‫افتی در دست مجرمان‬ ‫‪7‬‬ ‫پرخاشگری درکودکی‪،‬‬ ‫خشونت دربزرگسالی‬ ‫ادامه صفحه ‪3‬‬ ‫پیمایش فرصت های نواوری‬ ‫وکارافرینی درشرایط کرونا‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫طالع بینی یا یک صنعت‬ ‫پولساز؟!!‬ ‫‪5‬‬ ‫ساعتی بادختران‬ ‫کتاب فروش‬ ‫حضوربسیج ازصدراسالم تاکنون درتمام عرصه های جهادی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس ســردار علــی ملــک‬ ‫شــاهکویی در نشســت خبری به مناســبت ‪ ۵‬اذر و مصادف‬ ‫بــا هفتــه بســیج‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬دشــمنان در جهــت نابــودی‬ ‫برانــدازی انقــاب اســامی کــه بر پایه خــون جوانان و رهبری‬ ‫امــام خمینــی (ره) شــکل گرفتــه شــب و روز نمــی شناســند و‬ ‫بــه دنبــال کــم ارزش نشــان دادن اقدامــات و اثــرات موثــر‬ ‫انقــاب و در راس همــه تخریبــات انهــا بــا اســتفاده از جنــگ‬ ‫نــرم در فضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی کــه بــر ایــن‬ ‫اســاس و پایــه شــکل گیــری انهــا شــکل گرفــت تــا بتواننــد‬ ‫نهادهــای موثــر و تاثیــر گــذار جامعــه را مــورد هــدف و زیــر‬ ‫رگبــار خبرهــای دروغ و ســاخته ذهــن خــود قــرار دهنــدو‬ ‫موجــب نارضایتــی مــردم از انقــاب و نظــام شــوند‪.‬‬ ‫ملــک شــاهکوهی بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ :‬مخالفــان ایــن‬ ‫انقــاب در تــاش انــد تــا مــردم کشــورمان بــا اقدامــات‬ ‫تجمعــات و اعتــراض بــه خیابان هــا بیاینــد کــه رســانه ها‬ ‫وظیفــه خطیــری در ایــن بخــش بعنــوان افســران جنــگ نــرم‬ ‫در مقابلــه بــا دسیســه هــای دشــمنان قســم خــورده دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا توجــه بــه شــکل گیــری بســیج از دوران صــدر اســام‬ ‫گفــت‪:‬در ان زمــان داوطلبینــی کــه قصــد رفتــن بــه میــدان‬ ‫نبــرد علیــه دشــمن را داشــتند همــه یــک بســیجی بودنــد و‬ ‫رهبــر کبیــر انقــاب نیــز پــس از ‪ ۱۴۰۰‬ســال همــان بســیج‬ ‫را دوبــاره زنــده گردانیــد و بافرمــان تاریخــی کــه در ســال ‪۵۸‬‬ ‫توســط معمــار کبیــر انقــاب مبنــی بر تاســیس بســیج صادر‬ ‫شــد و « دســتور تاریخــی چیــزی جــز فرمــان تشــکیل ‪۲۰‬‬ ‫میلیونــی بســیج نبــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا نقــش ســازنده بســیج در دفــاع مقــدس‬ ‫افــزود‪ :‬نیروهــای بســیجی کــه بــا فرمــان امــام خمینــی (ره)‬ ‫بعــد از شــکل گیــری و پیــروزی انقــاب اســامی شــکل‬ ‫گرفــت کــه بــا حضــور در میــدان نبــرد و مقابلــه بــا دشــمنانی‬ ‫کــه ‪۸‬ســال جنــگ نابرابــر را بــا تجهیــز علیــه انقــاب نوپــا و‬ ‫تــازه شــکل گرفتــه بــه راه انداخــت توانســتند ثابــت کننــد کــه‬ ‫اراده یــک بســیجی قــوی تــر از هــر ســاح و قــدرت نظامــی‬ ‫اســت تــا جایــی کــه ایــن اقتــدار بعــد از ‪ ۸‬ســال همچنــان‬ ‫در همــه عرصــه هــا بــا پوســت انــدازی قــوی تــر و قــوی تــر‬ ‫شــده تــا جایــی کــه در حــال حاضــر بعنــوان درختــی جــوان‬ ‫و تنومنــد مقابــل هــر نــوع تهدیــدی کــه از جانــب دشــمنان‬ ‫جهــت دســت انــدازی بــه ایــن نظــام دراز مــی شــود در نطفــه‬ ‫بــا هوشــیاری همیــن بســیجیان قطــع مــی شــود‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا از حضــور و نقــش افریــن بســیج در‬ ‫تهیــه اقــام بهداشــتی و مــورد نیــاز مــردم نیــز گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫نیــروی مردمــی توانســته در جهــت حفــظ ســامت مــردم بــا‬ ‫تهیــه و توزیــع گان و ماســک‪،‬ضدعفونی اماکــن عمومــی‪،‬‬ ‫مســاجدو مــدارس ‪ ،‬تهیــه و توزیــع بســته هــای بیــن افــراد‬ ‫نیازمنــد و… در جهــت خدمــت رســانی بــه عنــوان جهادگــران‬ ‫انقــاب اســامی قــدم بــه میــدان مبــارزه همچــون صــدر‬ ‫اســام نهادنــد‪.‬‬ ‫ســردار ملــک شــاهکویی افــزود‪ :‬همانطــور کــه تاریــخ ‪۴۱‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حمایت دولت ازاقشاراسیب‬ ‫پذیرجامعه خواسته ای به حق‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫موسسه مطبوعاتی بازار کسب و کار‬ ‫از افراد جویای کار دعوت می نماید‬ ‫قابل توجه خانمهای دارای شرایط سنی‬ ‫‪24‬الی ‪ 26‬سال‬ ‫مدرک تحصیلی مورد نیاز‬ ‫کارشناسی و ارشد‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره‬ ‫‪ 32149068-32320420-1‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫ســاله پیروز انقالب اســامی نشــان داده نیروهای بســیجی‬ ‫بــا ورود بــه ســازندگی و ادامــه راه صــدر اســام در راســتای‬ ‫ســاخت و مرمت مســکن محرمان قدم برداشــته و توانســته‬ ‫اکنــون بــا افتتاحیــه و ســاخت ‪ ۲۳‬مســکن محــروم مرمــت‬ ‫‪ ۲۰۴۵‬واحــد ســیل زده ورود پیــدا کــرده و قــدم در راســتای‬ ‫ســازندگی بگــذارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه نقــش مهــم بســیج در برخــورد‬ ‫و مواجــه بــا حــوادث و بالیــای طبیعــی گفــت‪ :‬در حوادثــی‬ ‫همچون توسکســتان که درگیر اتشــی ناخواســته به واســطه‬ ‫ســهل انــگاری عــده ای صــورت گرفــت کــه منجــر بــه نابــودی‬ ‫و از بیــن رفتــن بخــش هنگفتــی از عرصــه هــای طبیعــی شــد‬ ‫بــا ورود بالگردهــای هوافضــای ســپاه و گروهــای جهــادی و‬ ‫بســیجی توانســتیم بــر ایــن حریــق گســترده فائــق بیائیــم ‪.‬‬ ‫ملــک شــاهکوهی ادامــه بــا اشــاره بــه دو طــرح ‪ ۱۷‬ربیــع و‬ ‫ســردار ســلیمانی افــزود‪ :‬ایــن دو طــرح کــه بــا فرمــان رهبــر‬ ‫انقــاب یکــی در جهــت جلوگیــری نســبت بــه افزایــش بــی‬ ‫رویــه قیمــت هــای بــازار و تثبیــت وضعیــت قیمــت هــا کــه‬ ‫بــا حضــور و امــوزش تخصیصــی ‪ ۳۴۶‬بســیجی توســط‬ ‫اصنــاف اســتان در جهــت شناســایی مراکــز و امــکان احتــکار‬ ‫کاالهای اساســی بوده و در طرح شــهید ســلیمانی نیز برای‬ ‫جلوگیــری از انتقــال و شــیوع ویــروس کوویــد‪ ۱۹-‬کــه دســت‬ ‫ســاخته دشــمنان انقــاب بــرای بــه زانــو در اوردن جوانــان و‬ ‫ملــت ایــران بعــد ازشکســتی که نســبت بــه اقدامات نظامی‬ ‫و تحریــم هــای ظالمانــه داشــتند ایــن بــار اقــدام بــه حملــه‬ ‫بیولوژیکی و انتشــار ویروســی دســت ســاز که در ازمایشگاه‬ ‫هــای پنهــان ان را ســاخته انــد نمودنــد کــه الحمداللــه ایــن‬ ‫ویــروس گریبانگیــر خودشــان نیــز گردیــد تــا جایــی کــه‬ ‫بیشــترین امــار ابتــا و مــرگ و میــر در حــال حاضــر مرتبــط با‬ ‫کشــورهای خودشــان اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه طــرح شــهید ســلیمانی‬ ‫گفت‪:‬همانطــور کــه گفتــم ایــن طــرح در راســتای مقابلــه‬ ‫بــا شــیوع ویــروس کرونــا و در جهــت پیشــگیری از شــیوع‬ ‫و انتقــال ان بــه نــام ایــن ســردار بــزرگ اســام نــام گــذاری‬ ‫شــده و هــدف ان از ایــن طــرح مراقبــت در خانــه و محلــه در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بخشــی از ایــن طــرح در گلســتان اغــاز شــده و از‬ ‫شــنبه عملیــات اجرایــی ایــن طرح به طور رســمی کلید خواهد‬ ‫خــورد کــه مــی تــوان بــه طــور مثــال بــا اشــاره بــه مرکــز اســتان‬ ‫کــه ان را بــه ‪ ۴‬منطقــه تقســیم نمــوده کــه در هــر منطقــه یــک‬ ‫قــرارگاه عملیاتــی بــا همکاری مراکز بهداشــت‪ ،‬دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی و هــال احمــر فعالیــت خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا در ایــن ارتبــاط افــزود‪ :‬طــرح فــوق کــه‬ ‫بــا هــدف مدیریــت و کنتــرل ویــروس بــه شــیوه محلــه بــه‬ ‫محلــه و بــا هــدف خانــواده محــور بــا شــعار هــر خانــه یــک‬ ‫پایــگاه ســامت و بــا هــدف تمرکــز زدایــی اجــرا مــی شــود‬ ‫کــه اساســی تریــن وظیفــه ‪ ،‬وظیفــه شناســایی فــرد بیمــار و‬ ‫قرنطینــه ان اســت‪.‬‬ ‫ســردارملک شــاهکوهی در ادامــه بــا اشــاره بــه برنامــه های‬ ‫هفتــه بســیج گفــت‪ :‬در ایــن هفتــه بــا اجــرا ‪ ۱۵۰۰‬برنامــه‬ ‫کــه شــامل ‪ ۱۸۰‬عنــوان برنامــه و ‪ ۱۴۱‬برنامــه شــاخص در‬ ‫ســطح شهرســتانها مــی باشــدکه بــا رعایــت دقیــق پروتــکل‬ ‫هــای بهداشــتی برگــزار خواهــد شــد کــه برخــی از ایــن برنامــه‬ ‫نیــز بــر بســتر فضــای اینترنــت و شــبکه هــای مجــازی صورت‬ ‫خواهــد گرفــت‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تنها چیزی که از‬ ‫ان غافل نباید‬ ‫باشیم‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬اذر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫اســتفاده از ماســک چقــدر مــی توانــد کمــک کننــده باشــد؟ همیــن ســوال را اگــر در جســتجوگر گــوگل وارد کنیــد‬ ‫بــا بــی شــمار اظهــار نظــر و نتیجــه تحقیقــات جامعــه پزشــکی رو بــه رو مــی شــوید‪ .‬امــا در خراســان شــمالی بــه‬ ‫گفتــه مســووالن دانشــگاه علــوم پزشــکی تنهــا ‪ ۳۸‬درصــد جمعیــت بــه اســتفاده از ماســک گــردن نهــاده انــد و‬ ‫گویــا مــردم بــه دالیــل گوناگــون نمــی خواهنــد و یــا نمــی تواننــد از ماســک اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اینکــه مــردم در اســتفاده از ماســک دچــار نوعــی رخــوت شــده انــد و حتــی بــا جریمــه و اجبــاری شــدن ماســک هــم کمــاکان فقــط‬ ‫‪ ۳۸‬درصــد ماســک مــی زننــد یــک چــرای بــزرگ دارد کــه ممکــن اســت قیمــت ماســک و نحــوه توزیــع ان یکــی از دالیــل ان باشــد‪.‬‬ ‫گزارش و تحلیل‬ ‫شماره ‪275‬‬ ‫پرداخت تسهیالت‬ ‫ودیعه مسکن‬ ‫به‪۲۸۰‬هزارمتقاضی‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و‬ ‫شهرســازی بــا اعــام اینکــه شــرط پرداخــت وام‬ ‫ودیعــه مســکن‪ ،‬تکمیــل اطالعــات در ســامانه‬ ‫طــرح اقــدام ملــی مســکن بــوده اســت‪ ،‬از‬ ‫پرداخــت وام ودیعــه مســکن در شــرایط‬ ‫کرونایــی بــه ‪ ۲۸۰‬هــزار متقاضــی خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز شــنبه وزارت راه و شهرســازی‪،‬‬ ‫«محمــود محمــودزاده» درخصــوص رونــد‬ ‫پرداخــت تســهیالت وام ودیعــه مســکن بــه‬ ‫واجــدان شــرایط و ثبت نام کننــدگان ان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ثبت نــام وام ودیعــه مســکن در ماه هــای‬ ‫گذشــته بــه اتمــام رســید و تاکنــون بیــش از‬ ‫‪ ۲۸۰‬هــزار نفــر از افــرادی کــه ثبت نــام کردنــد‪،‬‬ ‫اطالعــات خــود را بارگــذاری کرده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬درخواســت کردیــم افــرادی کــه در‬ ‫ســامانه ‪ tem.mrud.ir‬ثبت نــام کردنــد‪ ،‬اگــر بــه‬ ‫دریافــت وام ودیعــه مســکن تمایــل دارنــد هرچــه‬ ‫ســریعتر مــدارک خــود را بارگــذاری کننــد تــا فراینــد‬ ‫معرفــی انــان بــه نظــام بانکــی فراهــم شــود‪.‬‬ ‫دولــت و ســتاد ملــی کرونــا بــه دلیــل مشــکالتی‬ ‫کــه بــرای برخــی از مســتاجران و فاقــدان مســکن در‬ ‫شــرایط کرونــا بــه دلیــل محدودیت هــا و خلــل در‬ ‫کســب درامدهــا پیــش امــد‪ ،‬ایــن امــکان را فراهــم‬ ‫کــرد تــا متقاضیــان مســتاجر در شــهرهای بــزرگ‪ ،‬‬ ‫میانــی و کوچــک بــا دریافــت مبالغــی نســبت بــه‬ ‫تامیــن مســکن موردنیــاز خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫رقــم ودیعــه مســکن بــرای مســتاجران تهــران‬ ‫‪ ۵۰‬میلیــون تومــان‪ ،‬بــرای ســایر کالن شــهرها‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــون تومــان و بــرای شــهرهای کوچــک ‪۱۵‬‬ ‫میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫متقاضیــان بایــد پــس از یــک ســال اصــل ودیعــه‬ ‫را بــه بانــک بازگرداننــد و در عیــن حــال ســود ایــن‬ ‫تســهیالت ‪ ۱۳‬درصــد تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫گروه هــای مشــمول دریافــت تســهیالت وام‬ ‫ودیعــه مســکن‪ ،‬کارگــران و حقوق بگیــران ثابــت بــا‬ ‫اولویــت ازدواج هــای جدیــد و خانواده هــای پنــج نفــر‬ ‫و بیشــتر‪ ،‬مشــموالن تحــت پوشــش کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی (ره) و ســازمان بهزیســتی کشــور و‬ ‫همچنیــن زنــان سرپرســت خانــوار هســتند‪.‬‬ ‫همچنیــن شــرایط الزم بــرای دریافــت تســهیالت‬ ‫شــامل داشــتن فــرم (ج) ســبز در ســامانه وزارت‬ ‫راه و شهرســازی‪ ،‬نداشــتن ســابقه مالکیــت از‬ ‫ســال ‪ ۸۴‬بــه بعــد‪ ،‬متاهــل یــا سرپرســت خانــوار‬ ‫بــودن‪ ،‬داشــتن ســابقه پنــج ســال ســکونت در شــهر‬ ‫مــورد تقاضــا‪ ،‬و اجاره نامــه رســمی یــا اجاره نامــه‬ ‫ثبــت شــده در ســامانه ثبــت معامــات امــاک و‬ ‫مســتغالت و کــد رهگیــری‪ ،‬اعــام شــد‪.‬‬ ‫سالم هموطن عزیز‪،‬‬ ‫از توجه شما به پیامک قبلی خود‬ ‫بسیار متشکرم‪ .‬برای جلوگیری‬ ‫از شیوع کرونا‪ ،‬اعمال جدید‬ ‫محدودیت ها از اول اذر ماه اجرا‬ ‫خواهد شد‪ .‬این کار را برای مراقبت‬ ‫از شما انجام می دهیم و مجددا‬ ‫خواهش می کنم از ترددها و‬ ‫تجمع های غیرضروری پرهیز کنید‪.‬‬ ‫کرونا‪ ،‬تعارف ندارد‪.‬‬ ‫مواظب خود و خانواده محترمتان باشید‪.‬‬ ‫ارادتمند‪،‬‬ ‫نمکی‪ ،‬وزیر بهداشت‪.‬‬ ‫تالش افزایش پوشش‬ ‫تحصیلی دانش اموزان‬ ‫است‬ ‫پیمایش فرصت های نواوری‬ ‫وکارافرینی درشرایط کرونا‬ ‫محمد رهبری ‪:‬دکتری کارافرینی سازمانی‬ ‫شــیوع و انتشــار ســریع کوویــد ‪ 19‬زندگــی ‪،‬‬ ‫جوامــع و اقتصادهــای جهــان را مختــل کــرده‬ ‫اســت وایــن همــه گیــری جهانــی باعــث‬ ‫انقبــاض بــازار شــده اســت ‪ ،‬امــا فرصــت هــای‬ ‫جدیــدی را نیــز بــه همــراه داشــته اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از مشــاغل ‪ ،‬از فروشــگاه هــای‬ ‫کوچــک تــا بــزرگ; ‪ ،‬بــه شــدت تحــت تاثیــر‬ ‫همــه گیــری قــرار گرفتــه انــد و برخــی دیگــر نیــز‬ ‫مجبــور بــه ورشکســتگی شــده انــد‪ .‬مشــتریان‬ ‫خریدهــای خــود را متوقــف یــا بــه تعویــق مــی‬ ‫اندازنــد یــا کمتــر از قبــل خریــد مــی کننــد‪ .‬در‬ ‫مــوارد دیگــر ‪ ،‬زنجیــره تامیــن بــه ســادگی هــر‬ ‫چــه تمامتردچــار مشــکل و جایگزینــی تامیــن‬ ‫کننــدگان بســیار دشــوار شــده اســت‪ .‬در‬ ‫شــرایط بــدون تقاضــا ‪ ،‬بــدون عرضــه – یــک‬ ‫چالــش بــزرگ بــرای مشــاغل در سراســر جهــان‬ ‫وجــود دارد بــه همیــن دلیــل اســت کــه بســیاری‬ ‫از کشــورهای جهــان ‪ ،‬از جملــه ایــاالت متحــده‬ ‫‪ ،‬چیــن و بســیاری از کشــورهای اروپایــی‬ ‫‪ ،‬مشــتاق بازگشــایی اقتصــاد ومرزهــای‬ ‫جغرافیایــی خــود هســتند و موتــور تجــارت را‬ ‫بــه تدریــج دوبــاره فعــال مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ‪ ،‬بایــد یــک جنبــه روشــن را‬ ‫ببینیــم‪ ،‬بــر اســاس نظریــه جیمــز ج‪ .‬مــارچ‬ ‫‪ ،‬نظریــه پــرداز ســازمان ‪ ،‬بحــران یکــی از‬ ‫انگیــزه هــای اساســی نــواوری اســت‪ .‬تحــت‬ ‫بحرانــی ماننــد ‪ ، 19-COVID‬بــرای بقــا وتثبیــت‬ ‫موفقیــت یــک شــرکت در گــرو مســئله بهبــود‬ ‫اثربخشــی و کارایــی ان نیســت‪ .‬بلکــه ‪ ،‬بقــا‬ ‫بــه توانایــی شــرکت در تعریــف اســتراتژی هــا و‬ ‫توســعه قابلیــت هــا بــرای اســتفاده از فرصــت‬ ‫هــای جدیــد بــرای نــواوری بســتگی دارد‪ .‬شــاید‬ ‫تنهــا راه فــرار یــا بــه حداقــل رســاندن تاثیــر‬ ‫منفــی ‪ 19-COVID‬بــر مشــاغل موجودخلــق ویــا‬ ‫پیگیــری نــواوری و کارافرینــی باشــد‪.‬‬ ‫رهبــران مشــاغل غالبــا ً بــا تعقیــب اقدامــات‬ ‫شــرکت هــای نواورانــه ســعی در اســتفاده از‬ ‫فرصــت هــای جدیــد بــازار ‪ ،‬همــراه بــا فــن اوری‬ ‫هــای قدیمــی یــا جدیدبــوده ویــا از انهــا الهــام می‬ ‫گیرنــد ‪ .‬بــا ایــن وجــود در هیــچ کجــا چارچوبــی‬ ‫جامعــی وجــود نــدارد کــه بتوانــد مدیــران کســب‬ ‫و کار را بــه ســمت اســتفاده از فرصــت هــای‬ ‫نــواوری و کارافرینــی ‪ ،‬توســعه قابلیــت هــای‬ ‫مربوطــه و اســتقرار تاکتیــک هــا بــرای اســتفاده از‬ ‫موقعیتــی ماننــد همــه گیــر ‪ 19-COVID‬راهنمایــی‬ ‫کنــد‪ .‬در نتیجــه ‪ ،‬انهــا اغلــب فقــط توســط‬ ‫فرصتهــای کوتــه بینانــه ویــا کــم اثــر و موقــت در‬ ‫حــال ظهــور هدایــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫نواوری و کارافرینی در زمان بحران‬ ‫بــرای درک تاثیــر ‪ 19-COVID‬بــر مشــاغل‬ ‫‪،‬دوجنبــه مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد‪ .‬اولیــن‬ ‫مــورد مربــوط بــه تاثیــر ‪ 19-COVID‬بــر زنجیــره‬ ‫ارزش مشــاغل اســت‪ .‬برای برخی از مشــاغل ‪،‬‬ ‫تاثیــر ان بــر زنجیــره ارزش پایین دســتی بســیار‬ ‫زیــاد اســت زیــرا مشــتریان خریــد را متوقــف‬ ‫کردنــد ‪ ،‬کمتــر خریــد کردنــد یــا بــه کانالهــای‬ ‫خریــد دیگــری روی اوردنــد مثالًتغییــر روش‬ ‫ازحالــت افالیــن بــه ســمت کامــا ً انالین‪.‬مثــال‬ ‫خوبــی اســت کــه ایــن روزهــا اکثــر مدیــران‬ ‫کســب وکار بدنبــال ان هســتند در برخــی‬ ‫مــوارد ‪ ،‬نیازهــای کامــا ً جدیــد مشــتریان تحــت‬ ‫‪ 19-COVID‬ظاهــر شــد‪ .‬بــرای ســایر مشــاغل ‪،‬‬ ‫زنجیــره تامیــن باالدســتی بــه دلیــل قفــل شــدن‬ ‫ویــا محــدود شــدن ‪ ،‬درگیــری هــای سیاســی‬ ‫‪،‬یــا بســته شــدن مرزهــا مختــل شــد‪ .‬یعنــی‬ ‫شــرایط بــدون عرضــه ‪ ،‬بــدون تولیــد ‪ ،‬بــدون‬ ‫کســب و کار ‪ .،‬همچنیــن ممکــن اســت کــه یــک‬ ‫صنعــت ماننــد صنعــت هواپیمایــی از هــر دو‬ ‫طــرف تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه باشــد‪.‬‬ ‫بعــد دوم مربــوط بــه مفهومــی اســت کــه در‬ ‫دهــه ‪ ۱۹۳۰‬توســط اقتصــاددان اتریشــی ‪،‬‬ ‫شــومپیتر توســعه یافــت‪ .‬مکانیســم هــای‬ ‫بنیــادی نــواوری و کارافرینــی شــومپیتر‬ ‫چارچوبــی قدرتمنــد بــرای تشــریح چگونگــی‬ ‫نــواوری شــرکت هــای نوپــا و تاســیس شــده بــه‬ ‫روشــی پویــا بــه اثبــات رســیده اســت ‪ .‬از یــک‬ ‫ســو ‪ ،‬افــراد باتجربــه و خــاق بــرای شــروع راه‬ ‫حــل هــای جدیــد توســط فنــاوری هــای جدیــد‬ ‫‪ ،‬کــه اغلــب بــازار موجــود را مختــل مــی کننــد‬ ‫‪ ،‬ریســک مــی کنند”ایــن تخریــب خــاق نامیــده‬ ‫مــی شــود‪ .‬از طــرف دیگــر ‪ ،‬شــرکت هــای پویــا‬ ‫بــه طــور مــداوم در فنــاوری هایــی ســرمایه‬ ‫گــذاری مــی کننــد کــه بتواننــد صنایــع خــود را‬ ‫تلفیــق کــرده و موانعــی بــرای ورود بــه بــازار‬ ‫جدیــد ایجــاد کننــد‪ .‬نــواوری هــای ایجــاد شــده‬ ‫توســط شــرکت هــای بــزرگ از ایــن طریــق ‪،‬‬ ‫نتیجــه انباشــت دانــش فنــاوری و بــازار اســت‪.‬‬ ‫کــه بــه ان انباشــت خــاق گفتــه مــی شــود‪، .‬‬ ‫امــا ایــن یکــی از ابزارهــای دســتیابی بــه رشــد‬ ‫بلنــد مــدت اســت‪ .‬بنابرایــن ‪ ،‬برخــی از شــرکت‬ ‫هــای بــزرگ بــه طــور سیســتماتیک از کارافرینــی‬ ‫شــرکتی بــرای جــدا شــدن از تجــارت اصلــی خــود‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪ .‬تخریــب خــاق و انباشــت‬ ‫خــاق دو مکانیــزم اساســی هســتند کــه بنــگاه‬ ‫هــا مــی تواننــد بــه نــواوری بپردازنــد‪.‬‬ ‫قابلیت های مجدد و تاکتیک های‬ ‫مربوطه‬ ‫داشــتن اســتراتژی هــای مشــخص بــرای‬ ‫شناســایی فرصــت هــای جدیــد بــازار بــرای‬ ‫نــواوری یــک چیــز اســت‪ .‬ایجــاد قابلیــت هــای‬ ‫صحیــح و بــه کارگیــری تاکتیــک هــای مربوطــه‬ ‫در کل یــک مــورد دیگــر اســت‪ .‬اگــر مشــاغل‬ ‫تصمیــم بگیــرد همزمــان چندیــن اســتراتژی‬ ‫را دنبــال کنــد ‪ ،‬حتــی ممکــن اســت دشــوارتر‬ ‫باشــد‪ .‬در حالــی کــه یــک اســتراتژی چنــد جبهــه‬ ‫ای غیرواقعــی نیســت ‪ ،‬شــرکت هــا بایــد اگاه‬ ‫باشــند کــه بــرای موفقیــت ‪ ،‬هــر اســتراتژی بــه‬ ‫مجموعــه توانایــی هــا و تاکتیــک هــای کامــا ً‬ ‫بــازار ارز در هفت ـه ای کــه کــه گذشــت در ادامــه‬ ‫رونــد کاهــش قیمتــی هفته هــای گذشــته‪ ،‬شــاهد‬ ‫تثبیــت قیمــت دالر در کانــال ‪ ۲۵‬هــزار تومــان و یــورو‬ ‫در کانــال ‪ ۳۰‬هــزار تومــان بــود‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب و کار پارس‬ ‫کاهش مالیم ارز ومقاومت‬ ‫درمقابل افزایش قیمتها‬ ‫در روزهــای اخیــر بــا توجــه بــه رونــد نزولــی و کاهــش‬ ‫قیمــت ارز از یــک طــرف و افزایــش بــی واســطه اقــام‬ ‫مصرفــی مــردم توســط واســطه هــا و مراکــز تولیــدی‬ ‫و عرضــه ای از ســوی دیگــر کــه گاهــا ً بــا بــی تفاوتــی یــا‬ ‫چــراغ ســبز مســئولین نســبت بــه ایــن افزایــش قیمت ها‬ ‫همــراه اســت تــا جایــی کــه صرفــا برخــورد بــا چنــد عامــل‬ ‫خوردپــا تمــام میشــود و دیگــر هیــچ و افزایــش قیمــت هــا‬ ‫بــا لبخنــد ملیحــی کــه از ســوی عوامــل افزایــش قیمــت‬ ‫صــورت گرفتــه بــه راه بــی پایــان خــود ادامــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫مــی تــوان بــه طــور مثــال کــه در ایــن چنــد روز اخیــر خبــر‬ ‫ان توســط رســانه هــای مختلــف در حــال انتشــار اســت‬ ‫بــه افزایــش ‪ ۵۰‬درصــدی قیمــت تایــر خــودرو و یــا لبنیــات‬ ‫اشــاره داشــت یــا اینکــه کمبــود روغــن خوراکــی در‬ ‫متفاوتــی نیــاز دارد‬ ‫خالقیــت مشــتری محــور کلیــد ایجــاد نــواوری‬ ‫هــای مناســب اســت‪ .‬کســب و کار بایــد‬ ‫خالقیــت را در ارائــه گزینــه هــای جدیــد و حــل‬ ‫مشــکالت جدیــد بــه وجــود اورد تــا از تغییــر‬ ‫نیازهــای مشــتری و رفتــار او ‪ ،‬خــواه اســتفاده‬ ‫از ان در تعــداد کمتــری یــا نیازهــای کامــا ً‬ ‫جدیــد اســتفاده کنــد‪ .‬از ایــن نظــر ‪ ،‬منطــق‬ ‫ســنتی “توســعه محصــول جدیــد” محکــوم بــه‬ ‫شکســت اســت‪ .‬مــردم بــه محصــوالت جدیــد‬ ‫بیشــتری احتیــاج ندارنــد‪ .‬انهــا بــرای حــل‬ ‫مشــکالت خــود بــه راه حلهــای جدیــدی نیــاز‬ ‫دارنــد ‪ ،‬کــه در ان معامــات بــه جــای مبادلــه‬ ‫محصــوالت ملمــوس بــرای مبادلــه فرصتهــای‬ ‫انجــام کار ایجــاد مــی شــود‪ .‬یــک تاکتیــک‬ ‫کارامــد ترکیــب مجــدد فنــاوری هــای موجــود‬ ‫بــرای حــل یــک مشــکل جدیــد اســت‪.‬‬ ‫بــرای کســب وکارهــای جدیــد ‪ ،‬چابکــی کلیــد‬ ‫اصلــی اســت‪ .‬بــرای ورود بــه بــازاری کــه بــرای‬ ‫ایــن گونــه کســب و کارهــا جدیــد اســت بــا‬ ‫ارائــه فــن اوری هــای نویــن ‪ ،‬بایــد بــه تکنیــک‬ ‫هــای کاربــرد جایگزیــن فنــی روی اورد النــه در‬ ‫خریدهــای عمومــی بــه دنبــال فرصــت هــای‬ ‫مناقصــه باشــند‪.‬‬ ‫بــرای تجدیــد ســازماندهی در کســب‬ ‫وکارهــا ‪ ،‬انعطــاف پذیــری قابلیــت اصلــی‬ ‫اســت‪ .‬کســب و کارهــا بایــد ســریعا ً نمونــه‬ ‫محصوالتــی مشــابه تامیــن کننــدگان داخلــی و‬ ‫جهانــی بســازند ویــا از طریــق انعطــاف پذیــری‬ ‫مــی تواننــد بــا بــه بهــره گیــری وبکارگیــری مــدل‬ ‫ســناریو نویســی دربرنامــه ریــزی بــه اســتقبال‬ ‫اینــده محتمــل پیــش رو برونــد‬ ‫روشــی کــه در پیــش بینــی تغییــرات صنعتــی‬ ‫و اجتماعــی در صنایــع نــو ظهــور ماننــد‪ ،‬انــرژی‬ ‫هــای تجدیدپذیــر و سیاســتگذاری هــای‬ ‫عمومــی بــه کار رفتــه اســت ‪ ،‬حاصــل شــود‪.‬‬ ‫مشــاغل کوچــک و متوســط​​مــی تواننــد بــرای‬ ‫کاهــش عــدم اطمینــان ‪ ،‬بــه ســرعت برنامــه‬ ‫ریــزی ســناریوی ســطح پــروژه را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫تاکتیــک دیگــر بــرای افزایــش انعطــاف پذیــری ‪،‬‬ ‫اتخــاذ و بــه روزرســانی فــن اوری هــای جدیــد‬ ‫بــرای عملیــات و ایجــاد قابلیــت هــای ســازگار‬ ‫کســب و کار مــی باشــد‪.‬‬ ‫غالبــا ً یــک کســب وکار بــه تنهایــی توانایــی بهــره‬ ‫گیــری و رویارویــی بــا بســیاری از فرصــت هــا‬ ‫رانــدارد‪ .‬وقتــی روی یــک اســتراتژی تمرکــز مــی‬ ‫کنیــد ‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد بــه پایــگاه دانــش یــا‬ ‫کانالهــای بــازار دیگــران وابســته خواهیــد بــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن کســب وکارهــا از طریــق اســتراتژی‬ ‫هــای نواورانــه و از طریــق شناســایی فرصــت‬ ‫هــای جدیــد بــا تکنیــک هــای و مکانیســمهای‬ ‫تخریــب خــاق و انباشــت خــاق مــی تواننــد‬ ‫در پاســخ بــه نیازهــای ناشــناخته و متغیــر و‬ ‫نوظهــور مشــتریان اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫فروشــگاه هــای عرضــه مــواد غذایــی کــه ایــن خــود نشــان‬ ‫از حرکــت مقاومتــی در مقابــل کاهــش نــرخ ارز اســت ‪.‬‬ ‫همانطــور کــه در چنــد مــاه اخیــر همــه ان را بــه نوعــی‬ ‫درک و لمــس نمودنــد بــا کوچتریــن حرکــت ایــن کاغــذ‬ ‫ســبز کشورتروریســتی تاثیــر چشــم گیــری بــر افزایــش‬ ‫قیمــت هــا بــه بهانــه ایــن افزایــش صــورت مــی گیــرد‬ ‫امــا در یــک نــگاه ســاده بــا کاهــش ان کــه بایــد شــاهد‬ ‫همــان ســرعت در افزایــش بــود در کاهــش قیمــت هــا‬ ‫نیــز بایــد تاثیــر خــود را نشــان دهد که متاســفانه برخی‬ ‫افــراد نمــی خواهنــد کاهــش را درک کننــد و بلعکــس‬ ‫ایــن رونــد نزولــی قیمــت ارز عمــل کرده کــه با همراهی‬ ‫مســئولین و دســتگاه هــای نظارتــی نیــز مواجــه گردیده‬ ‫تــا جایــی کــه برخــورد صرفــا بــا عــده ای کــم تــوان بیشــتر‬ ‫نبــوده و یــا اگــر هــم کــه بــوده بــه جریمــه ای ختــم شــده‬ ‫کــه تاثیــر ان جریمــه بــر بــازار و مصــرف کننــده چندیــن‬ ‫برابــر نمایــان گردیــده اســت‪.‬‬ ‫حــال مــردم انتظــار دارنــد در این شــرایط ســخت که دامن‬ ‫گیــر اکثــر کســب و کارهــای شــان شــده دولت و مســئولین‬ ‫نیــز هماننــد ان هــا در کنارشــان باشــند و بــا عوامــل گرانی‬ ‫به قدرت ایســتاده و مقابل هرگونه افزایشــی را بگیرند ‪.‬‬ ‫همانگونه مقام معظم رهبری در بسیاری از سخنان‬ ‫خــود مکــررا تاکیــد دارنــد تمــام ایــن گرانــی هــا را نمــی‬ ‫تــوان بــه گــردن تحریــم هــا انداخــت و بخــش هنگفتــی‬ ‫از ایــن تحریمهــا خــود تحریمــی اســت تــا تحریــم‪.‬‬ ‫چــه معنــی مــی دهــد کاالی ‪ ۱۰۰‬درصــد تولیــد داخــل‬ ‫گرفتــار تحریــم و ارز باشــد و تولیــد و عرضــه ایــن کاال‬ ‫ارتباطــی بــا نوســانات ارز نبایــد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫لــذا مــی طلبــد مســئولین بــه رای مــردم خــود احتــرام‬ ‫گذاشــته و همچــون فرماندهــان دفاع مقــدس به جای‬ ‫پشــت میــز نشســتن جلوتــر از خــط مقــدم حرکت کنند‬ ‫و مقابــل هــر گونــه تهدید دشــمن بایســتند‪.‬‬ ‫کاهش قیمت ارز با شیب مالیم‬ ‫در اولیــن روز هفتــه قیمــت فــروش دالر در‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه تــاش مجموعــه‬ ‫امــوزش و پــرورش اســتان جهــت رشــد پوشــش‬ ‫تحصیلــی اظهــار کــرد‪ ۹۸.۵ :‬درصــد دانــش‬ ‫امــوزان ‪ ۵‬تــا ‪ ۱۱‬ســال اســتان تحــت پوشــش‬ ‫تحصیلــی قــرار دارنــد و ایــن رقــم نســبت ســال‬ ‫گذشــته رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی اســتانداری‬ ‫گلســتان دکتــر هــادی حــق شــناس امــروز‬ ‫یکشــنبه ‪ ۲‬اذر در جلســه شــورای امــوزش و‬ ‫پــرورش ضمــن تبریــک هفتــه بســیج تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬اگرچــه در ســال قبــل ‪ ۶‬درصــد دانــش‬ ‫امــوزان بــه خدمــات ســخت افــزاری امــوزش‬ ‫مجــازی دسترســی نداشــتند امــا ایــن رقــم بــا‬ ‫پیگیــری هــای امــوزش و پــرورش کاهــش یافتــه‬ ‫و بــه یــک درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس طــرح ارتقــای پوشــش‬ ‫تحصیلــی ‪ ۳۱۴۸‬دانــش امــوز بازمانــده از‬ ‫تحصیــل بــوده انــد کــه بــا پیگیــری هــای انجــام‬ ‫شــده ‪ ۵۷۲‬دانــش امــوز دوبــاره بــه کالس هــای‬ ‫درس بازگشــته انــد و تــاش داریــم بــا همراهــی‬ ‫خانــواده هــا ‪ ,‬امــوزش و پــرورش‪ ,‬نهادهــای‬ ‫حمایتــی و خیریــن ایــن رقــم را بــه حداقــل‬ ‫برســانیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان یــاداور شــد‪ :‬بــرای امــوزش‬ ‫مجــازی دانــش امــوزان بــه وســایل کمــک‬ ‫اموزشــی نظیــر تبلــت نیــاز منــد هســتند امــا در‬ ‫حــال حاضــر ‪ ۲۳۸۱‬دانــش امــوز از ایــن امــکان‬ ‫برخــوردار نیســتند کــه تــاش داریــم بــا همــکاری‬ ‫خیریــن ایــن نیــاز را مرتفــع کنیــم‪.‬‬ ‫دکتــر حــق شــناس ادامــه داد‪ :‬کــم تحرکــی و‬ ‫چاقــی دانــش امــوزان موضوعــی اســت کــه بایــد‬ ‫بــا اســتفاده از امکانــات ورزشــی اداره کل ورزش‬ ‫و جوانــان و شــهرداری هــا رفــع شــود و اگرچــه‬ ‫‪ ۵۳‬درصــد کل مــردم کشــور دچــار کــم تحرکــی‬ ‫هســتند امــا در خصــوص دانــش امــوزان ایــن‬ ‫موضــوع اهمیــت بیشــتری پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫زندگی‪۱۳.۵‬درصدشهروندان شیروان‬ ‫دربافت فرسوده‬ ‫رییــس اداره راه و شهرســازی شــیروان گفــت‪:‬‬ ‫بیــش از ‪۱۶‬هــزار نفــر از مــردم ایــن شهرســتان‬ ‫کــه معــادل ‪ ۱۳.۵‬درصــد مــردم بــوده در بافــت‬ ‫فرســوده اقامــت دارنــد‪.‬‬ ‫محمــود رضــازاده اظهــار داشــت‪ :‬مســاحت شــهر‬ ‫شــیروان هــزار و ‪ ۲۱۳‬هکتــار بــا جمعیتــی در حــدود‬ ‫‪ ۸۳‬هــزار نفــر اســت کــه از کل مســاحت شــهر‪،‬‬ ‫‪ ۱۲۰‬هکتــار مشــتمل بــر ‪ ۹‬محلــه را مناطــق با بافت‬ ‫فرســوده دربرمــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۱۱ :‬هکتــار از بافــت تاریخــی شــهر‬ ‫موســوم بــه منطقــه «ارگ نــادری» نیــز در محدوده‬ ‫بافــت فرســوده قــرار دارد‪.‬‬ ‫رضــازاده افــزود‪ :‬همچنیــن ایــن شــهر ‪ ۱۹۰‬هکتــار‬ ‫مناطــق حاشــیه نشــین دارد کــه در قالــب چهــار‬ ‫محلــه‪ ۱۴ ،‬هــزار و ‪ ۷۷۶‬نفــر ســکنه‪ ،‬معــادل ‪۱۷‬‬ ‫درصــد جمعیــت شــهری را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫رییس اداره راه و شهرســازی شــیروان با اشــاره به‬ ‫اقدامات انجام شــده برای ســاماندهی این مناطق‬ ‫گفــت‪ :‬در ســال جــاری پنــج طــرح ســاماندهی‬ ‫روشــنایی‪ ،‬بهســازی معابــر شــهرک ولیعصــر‬ ‫(عــج)‪ ،‬بهســازی مســیل هــا و ســاماندهی و‬ ‫اصــاح شــبکه اب اشــامیدنی شــهر از محــل‬ ‫اعتبــارات طــرح بازافرینــی شــهری در دســت‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫صرافی هــای بانکــی ‪ ۱۰۰‬تومــان ارزان تــر از اخریــن‬ ‫نــرخ هفتــه پیــش از ان و بــه بهــای ‪ ۲۶‬هــزار و ‪۷۵۰‬‬ ‫تومــان ثبــت شــد‪ .‬در ایــن روز بهــای فــروش هــر یــورو‬ ‫نیــز ‪ ۳۱‬هــزار و ‪ ۶۷۰‬تومــان ثبــت شــد‪.‬‬ ‫بــا گــذر روزهــای هفتــه ایــن قیمت هــا با شــیبی مالیم‬ ‫رونــد کاهشــی خــود را حفــظ کردنــد و در اخریــن روز‬ ‫هفتــه در صرافی هــای بانکــی فــروش هــر دالر بــا بهــای‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار و ‪ ۶۲۰‬تومــان و هــر یــورو نیــز بــه قیمــت ‪۳۰‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۰۰‬تومــان انجــام شــد‪ .‬همچنیــن در تمامــی‬ ‫روزهــای ایــن هفتــه صرافی هــای بانکــی‪ ،‬ایــن دو ارز را‬ ‫بــا قیمتــی حــدودا ‪ ۱۰۰۰‬تومــان کمتــر از قیمــت فروش‪،‬‬ ‫از مشــتریان خریــداری می کردنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن در طــول ایــن هفتــه کــه بــه اذعــان‬ ‫شــاهدان عینــی‪ ،‬بــا اســتقبال کمتــر خریــداران ارز‬ ‫هــم مواجــه بــود‪ ،‬قیمــت دالر در صرافی هــای بانکــی‬ ‫یــک هــزار و ‪ ۱۳۰‬تومــان و قیمــت یــورو هــم یک هزار‬ ‫و ‪ ۳۷۰‬تومــان کاهــش داشــت‪.‬‬ صفحه 2 ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی در مــورد کاهــش اســتفاده از ماســک مــی گویــد‪ :‬در ابتــدای‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا بــا وجــود اینکــه اســتان در وضعیــت حــاد و بحرانــی نبــود‪ ،‬مــردم بســیار بیشــتر پروتــکل هــا‬ ‫و توصیــه هــا را رعایــت مــی کردنــد‪ ،‬امــا بررســی هــای مــا نشــان داده کــه ایــن روزهــا بــی توجهــی هــا بــه رعایــت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی کاهــش یافتــه و تنهــا ‪ ۳۸‬درصــد از مــردم اســتان از ماســک اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫کاهش ‪38‬‬ ‫درصدی مرگ‬ ‫گزارش و نقد‬ ‫خبر‬ ‫سکه ‪۳۵۰‬هزارناموت‬ ‫افسارگسیخت‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬اذر ‪1399‬‬ ‫عامل روندنزولی قیمت هادربازار ارزچیست؟‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬در بــازار طــا نیــز هــر گــرم‬ ‫طــای ‪ ۱۸‬عیــار بــه مبلــغ یــک میلیــون و ‪۱۵۱‬‬ ‫هــزار تومــان و هــر مثقــال طــا بــه بهــای چهــار‬ ‫میلیــون و ‪ ۹۸۷‬هــزار تومــان فروختــه شــد‪.‬‬ ‫انــس جهانــی طــا نیــز امــروز بــا افزایــش‬ ‫نســبت بــه روزپنجشــنبه گذشــته بــه قیمــت‬ ‫یکهــزار و ‪ ۸۷۱‬دالر معاملــه شــد‪.‬‬ ‫بررســی رونــد معامــات ارزی در روزهــای‬ ‫اخیــر نشــان می دهــد کــه کاهــش ریســک های‬ ‫بــرون زا‪ ،‬حضــور پرقــدرت بازارســاز و تقویــت‬ ‫عرضــه اســکناس در بــازار متشــکل ارزی در جهــت‬ ‫مدیریــت نوســان نــرخ ارز باعــث افــت قیمت هــا در‬ ‫بــازار ارز و همچنیــن بــازار طــا شــده اســت‪.‬‬ ‫اهدا ‪3‬هزار جلد کتاب به‬ ‫مناطق محروم مرزی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس معــاون فرهنگــی‬ ‫و رســانه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان‬ ‫شــمالی همزمــان بــا هفتــه کتــاب و کتــاب خوانــی‬ ‫گفــت‪ :‬ســه هــزار جلــد کتــاب بیــن مراکــز فرهنگــی و‬ ‫هنــری‪ ،‬کانون هــای مســاجد و مناطــق محــروم مــرزی‪،‬‬ ‫روســتایی و عشــایری ایــن اســتان توســط اداره کل‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اهــدا گردیــده اســت‪.‬‬ ‫رضــا رضایــی اظهــار داشــت‪ :‬مجموعــه کتــاب هــای‬ ‫اهــدا شــده درقالــب موضوعــات مختلــف منجملــه‬ ‫دفــاع مقــدس‪ ،‬کــودک و نوجــوان‪ ،‬کمــک اموزشــی‪،‬‬ ‫روان شناســی و ادبیــات بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی نســبت بــه ارزش کتــاب هــای اهــدا شــده‬ ‫گفــت‪:‬ارزش ریالــی ایــن نــوع کتــوب ‪ ۶‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــوده اســت کــه یــک میلیــارد ریــال کتــاب نیزاز‬ ‫ناشــران و مولفــان خریــداری گردیــده اســت‪.‬‬ ‫وی یــک میلیــارد و ‪ ۹۰۰‬میلیــون ریــال را ارزش‬ ‫کتــاب هــای اهــدا شــده درســال گذشــته عنــوان‬ ‫نمودوگفــت‪:‬در ایــن ســال ‪ ۶۰۰‬میلیــون ریــال کتــاب‬ ‫نیــز از ناشــران و مولفــان خریــداری شــده بــود‪.‬‬ ‫ســرانه مطالعــه درخراســان شــمالی بامیانگیــن‬ ‫کشــوری برابــر اســت‪ .‬امــار نشــر کتــاب در کشــور‬ ‫نشــان می دهــد کــه ســاالنه بــه ازای هــر ایرانــی‬ ‫تقریبــا ‪ ۲‬کتــاب چــاپ می شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی جایــگاه نخســت ســرانه فضــای‬ ‫کتابخوانــی را بــا جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری‪ ،‬بــه‬ ‫نســبت جمعیــت کشــوری دارد‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۱۳۷۲‬خورشــیدی مصادف با ‪ ۲۴‬ابان به عنوان‬ ‫روز کتــاب و کتاب خوانــی تعییــن شــد‪ .‬در ســال های‬ ‫گذشــته هفتــه پایانی ابــان ماه‪ ،‬هفته کتاب نام گــذاری‬ ‫شــده اســت‪ .‬نخســتین هفته کتاب جمهوری اســامی‬ ‫ایــران در روزهــای چهــارم تــا دهــم دی ســال ‪ ۱۳۷۲‬بــا‬ ‫پیــام مقــام معظــم رهبــری برگــزار شــد‪.‬‬ ‫هنگامــه خانــدوزی خبرنــگار بــازار کســب و کار‬ ‫پــارس ‪ ،‬بعــد از یکســال از اجــرای طــرح افزایــش‬ ‫قیمــت بنزیــن هنــوز هــم نیــاز اســت کــه دولــت از‬ ‫اقشــار کــم در امــد جامعــه حمایــت کنــد‪.‬‬ ‫بیــش از یکســال از افزایــش ســه برابــری قیمــت‬ ‫بنزیــن در کشــور مــی گــذرد‪ ،‬افزایشــی کــه موجــی‬ ‫از نارضایتــی هــای مــردم را در بــر داشــت‪ ،‬امــا‬ ‫دولــت بــه مــردم قــول داد کــه ایــن افزایــش قیمــت‬ ‫بــر دیگــر کاالهــا اثــری نخواهــد گذاشــت و در چنــد‬ ‫مــاه بــا افزایــش بیشــتر نظارتهــا کــم و بیــش ثبــت‬ ‫بــازار رقــم خــورد‪ ،‬امــا امــروز بعــد از گذشــت یکســال‬ ‫شــاهد ایــن هســتیم کــه بــازار افســار گســیخته‬ ‫شــده و در ایــن میــان هیــچ کــس تــوان کنتــرل ان‬ ‫را نــدارد‪ ،‬شــاید ایــن بــازار افســار گســیخته بخشــی‬ ‫بــه دلیــل تحریــم هــای ســنگین باشــد امــا مطمئنــا‬ ‫اخــذ سیاســت هــای نادرســتی اقتصــادی از جملــه‬ ‫چنــد برابــر کــردن قیمــت بنزیــن ان هــم یــک شــبه‬ ‫نیــز تاثیــر بســیاری مــی توانــد بــر ایــن ولوشــو بــازار‬ ‫داشــته باشــد کــه عملکــرد ان را امــروز بعــد از‬ ‫یکســال مــی تــوان مــورد ارزیابــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن وعــده ای بــود کــه حســن روحانــی ســال گذشــته‬ ‫شمـاره ‪275‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب و کار پارس‬ ‫عامل روندنزولی‬ ‫قیمت هادربازار‬ ‫ارزچیست؟‬ ‫حمیدرضــا محمدیــاری فعــال‬ ‫رســانه از انجایــی کــه در‬ ‫ایــن روزهــا ارز رونــد رو بــه‬ ‫کاهــش قیمــت را در ایــن‬ ‫چنــد روز اخیــر تجربــه مــی‬ ‫کنــد امــا شــاهد اعمــال چــراغ ســبز دولــت بــرای‬ ‫افزایــش قیمــت برخــی کاالهــا در بــازار هســتیم‬ ‫کــه متاســفانه برخــاف رویــه نســبی بــازار بــا‬ ‫توجــه بــه رونــد روبــه عقــب دالر اســت‪.‬‬ ‫ایــن افزایــش قیمــت بــه شــیوه ایســت کــه عــدم‬ ‫کنتــرل بــازار توســط دولــت موجــب شــده کــه‬ ‫برخــی عوامــل دســت انــدر کار گرانــی در کمــال‬ ‫ارامــش اقــدام بــه افزایــش قیمــت هــا حتــی بــا‬ ‫چــراغ ســبز مســئولین کننــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس ســکه تمــام‬ ‫بهــار ازادی طــرح جدیــد در اولیــن روز مــاه‬ ‫ســوم فصــل پائیــز بــا افزایــش‪ ۳۵۰‬هــزار تومانــی‬ ‫قیمــت نســبت بــه پنجشــنبه دو روز قبــل بــه‬ ‫ارزش‪۱۲‬میلیــون و‪۱۰۰‬هــزار تومــان معاملــه شــد‪.‬‬ ‫طــی دو هفتــه اخیــر قیمــت ســکه و طــا‬ ‫متاثــر از بــازار ارز رونــد کاهشــی داشــت و‬ ‫نوســان ارزی و ســیر نزولــی قیمــت ارز روی‬ ‫بــازار طــا نیــز تاثیــر گذاشــت‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫بــازار ارز در دو هفتــه گذشــته بــا رونــدی ارام در جهت‬ ‫کاهــش قیمت هــا حرکــت کرده اســت کــه یک تحلیلگر‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬دلیــل اهســته بــودن ایــن رونــد را عــدم‬ ‫تغییــر پایــدار در عوامــل موثــر بــر بــازار ارز می دانــد‪.‬‬ ‫بــازار ارز در ابان مــاه رونــد کلــی کاهشــی را از خــود‬ ‫نشــان داد‪ ،‬رونــدی کــه طــی ان قیمــت هــر دالر در‬ ‫بــازار ازاد‪ ،‬از بــاالی مــرز ‪ ۳۰‬هــزار تومــان بــه کانــال‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار تومــان رســید‪ .‬بــر همیــن اســاس در ده روز‬ ‫اخیــر و پــس از فروکــش کــردن هیجــان روانــی اعــام‬ ‫نتیجــه انتخابــات ریاســت جمهــوری امریــکا در میانــه‬ ‫ایــن مــاه‪ ،‬ایــن رونــد کاهشــی بــه صــورت پیوســته و‬ ‫بــا شــیبی بســیار مالیــم حرکــت کــرده اســت‪« .‬مهــدی‬ ‫نصرتــی» اقتصــاددان و مــدرس دانشــگاه در گفت وگــو‬ ‫بــا ایرنــا شــیب مالیــم کاهــش قیمت هــا را بــه روندهای‬ ‫کلــی حاکــم بــر اقتصــاد ایــران مرتبــط دانســت و تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬بــازار ارز هــم ماننــد هــر کاالی دیگــری وابســته بــه‬ ‫عرضــه و تقاضــا اســت و در چارچــوب روندهــای کلــی‬ ‫اقتصــاد کشــور تحــت تاثیــر عواملــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫تغییر در انتظارات تورمی عامل اصلی‬ ‫نزولی شدن روند بازار‬ ‫ایــن دکتــرای رشــته اقتصــاد دربــاره عوامــل موثــر‬ ‫بــر بــازار ارز خاطرنشــان کــرد‪ :‬می تــوان پنــج عامــل‬ ‫را بــر تحــوالت ایــن بــازار موثــر دانســت‪ ،‬کــه شــامل‬ ‫انتظــارات تورمــی موجــود در جامعه‪ ،‬اثــرات واقعی‬ ‫تحریم هــا‪ ،‬ویــروس کرونــا‪ ،‬تدابیــر سیاســتگذاران‬ ‫اقتصــادی و رقابت هــای سیاســی درون ســاختار‬ ‫حاکمیتــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کاهــش قیمــت ارز تحــت تاثیر نتیجه‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهــوری امریــکا‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬عامــل‬ ‫انتظــارات تورمــی خــود جنبه هــای مختلفــی دارد کــه از‬ ‫جملــه مهم تریــن ان هــا بحــث اتفاقــات بین المللــی و‬ ‫تحریم هــای اعمــال شــده علیــه کشــورمان و همچنیــن‬ ‫مهــار نشــدن تــورم داخلــی کشــور اســت‪ .‬از میــان ایــن‬ ‫دو جنبــه‪ ،‬پیــروزی بایــدن در انتخابــات امریــکا باعــث‬ ‫شــده اســت کــه حداقــل از دیــد عمــوم جامعــه انتظــار‬ ‫بدتــر شــدن شــرایط خارجــی ایران وجود نداشــته باشــد‬ ‫کــه ایــن امــر تاثیــر مثبتــی بــر کاهــش انتظــارات تورمــی‬ ‫گذاشــت‪ .‬امــا عامــل دوم کــه معطــوف بــه افزایــش‬ ‫نقدینگــی در کشــور اســت‪ ،‬همچنــان بــه قــوت خــود‬ ‫وجــود دارد‪ .‬مــردم مشــاهده می کننــد کــه درامدهــای‬ ‫دولــت کــم شــده و هزینه هایــش زیادتــر شــده اســت‪،‬‬ ‫بنابرایــن همچنــان عامــل انتظــار تورمــی هرچنــد‬ ‫ضعیف تــر از گذشــته‪ ،‬امــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫نصرتــی افــزود‪ :‬در حقیقــت از پنــج عامــل موثــر‬ ‫بــه مــردم داده بــود” افزایــش نــرخ بنزین به نفع مردم‬ ‫و اقشــار تحــت فشــار جامعــه بــوده و می توانــد در حل‬ ‫مشــکالت انــان مفیــد و موثــر باشــد”‪ ،‬حســن روحانــی‬ ‫رئیــس جمهــور روز جمعــه ‪ 24‬اّبــان مــاه ســال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫در دیــدار برخــی اعضــای دولــت و مســووالن کشــور بــه‬ ‫مناســبت میــاد پیامبــر گرامــی اســام(ص) و امــام‬ ‫جعفــر صــادق(ع)‪ ،‬بــا اشــاره بــه اقــدام اخیــر دولــت در‬ ‫افزایــش نــرخ بنزیــن کــه از شــب گذشــته اجــرا شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬دولــت مــدت هــا بــه دنبــال ان بــود تا از‬ ‫طریقــی بتوانــد از اقشــار ضعیــف کشــور کــه بواســطه‬ ‫شــرایط اقتصــادی در فشــار هســتند‪ ،‬حمایــت و بــه‬ ‫انهــا کمــک کنــد‪ ،‬امــا بــه دلیــل کمبــود منابــع درامــدی‬ ‫و بودجــه تــوان اجــرای ان وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫هــر چنــد در ان روزهــا برخــی از افــراد ســودجو و ضــد‬ ‫انقــاب از نارضایتــی مــردم اســتفاده کردنــد و اشــوب‬ ‫را در چنــد شــهر ایــران رقــم زدنــد اما این مســئله نباید‬ ‫ســبب شــود تــا پــی امدهــای اقدامــات دولــت مــورد‬ ‫بررســی قــرار نگیــرد‪ ،‬مــردم امــروز نیــز بعــد از گذشــت‬ ‫یــک ســال از ایــن مســئله هنــوز نیازمنــد ایــن هســتند‬ ‫کــه دولــت از انهــا حمایــت کنــد!!‬ ‫مســئوالن دولــت در ســال گذشــته بارهــا تاکیــد‬ ‫بــر بــازار ارز‪ ،‬تنهــا عامــل انتظــارات تورمــی بــوده کــه‬ ‫در دو هفتــه اخیــر تغییــر محســوس داشــته اســت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه می دانیــم اثــرات واقعــی تحریم هــا کــه‬ ‫منجــر بــه کاهــش شــدید درامدهــای کشــور شــده‬ ‫اســت‪ ،‬همچنــان وجــود دارد‪ .‬ویــروس کرونــا موجــب‬ ‫تشــدید رکــود اقتصــادی شــده و سیاســتگذاری های‬ ‫اقتصــادی هــم تغییــر نکــرده اســت‪ ،‬مخصوصــا برخــی‬ ‫ســوء تدبیرها ماننــد جلوگیــری از ورود کاال کــه بــرای‬ ‫مهــار تقاضــای ارز انجــام شــد‪ .‬ایــن اقــدام یــک تدبیــر‬ ‫ناموفــق بــود کــه بــه عنــوان راهــکاری موقتــی‪ ،‬ســعی‬ ‫در پــاک کــردن صــورت مســئله داشــت‪ .‬درحالــی کــه‬ ‫مشــکالت زیــادی بــرای صادرکننــدگان و واردکننــدگان‬ ‫ایجــاد کــرد و رونــد تجــارت در کشــور را مختــل کــرد‪.‬‬ ‫ایــن تحلیلگــر مســائل اقتصــادی بــا اشــاره عامــل‬ ‫دیگــر موثــر بــر ارز توضیــح داد‪ :‬در ایــن شــرایط‬ ‫متاســفانه رقابت هــای سیاســی داخلــی هــم‬ ‫باعــث شــده اســت کــه فعــا اتفاقاتــی کــه می شــد‬ ‫انتظــارش را داشــت‪ ،‬در بــازار ارز رخ ندهــد‪ .‬از یــک‬ ‫ســو بــا وجــود ایــن کــه تکلیــف انتخابــات امریــکا‬ ‫تقریبــا نهایــی شــده اســت‪ ،‬اما هنــوز در میــان مردم‬ ‫ایــران قــدری شــک و بالتکلیفــی وجــود دارد کــه ایــن‬ ‫مســاله را در طنزهــای میــان مــردم و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی هــم می تــوان مشــاهده کــرد‪ .‬از ســوی‬ ‫دیگــر دربــاره برنامــه مشــخص جــو بایــدن پــس از‬ ‫قــرار گرفتــن در مصــدر امــور هــم ابهامــات فراوانــی‬ ‫وجــود دارد‪ .‬حــال در ایــن شــرایط برخــی جریان هــای‬ ‫سیاســی کشــور‪ ،‬بــرای تضعیــف جریــان مقابــل‬ ‫و عــدم کامیابــی دولــت در مدیریــت بــازار ارز‪،‬‬ ‫ســیگنال های منفــی بــه جامعــه می دهنــد و اعــام‬ ‫می کننــد در هــر صــورت قــرار نیســت اتفــاق مثبتــی‬ ‫بــرای اقتصــاد کشــور رخ دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن شــرایط‪ ،‬ترامــپ هــم همچنــان‬ ‫مشــغول تشــدید شــیطنت های خــود اســت و بــا اعــام‬ ‫خبــر تحریم هــای جدیــد و شــایعات اقدامــات نظامــی‪،‬‬ ‫ســعی در ایجــاد ناپایــداری دارد‪ .‬البتــه امیــدوارم بــا‬ ‫رفتــن ترامــپ‪ ،‬اوضــاع از ایــن جهــت پایدارتــر شــود‪.‬‬ ‫معامالت فردایی بر روند کلی بازار‬ ‫تاثیرگذار نیستند‬ ‫نصرتــی در خصــوص برخــی دیدگاه هــا دربــاره‬ ‫تاثیــرات منفــی فعالیــت برخــی دالالن در قالــب‬ ‫معامــات فردایــی بــر بــازار ارز نیــز خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬معامــات فردایــی کــه نوعــی معامــات اتــی‬ ‫یــک روزه اســت‪ ،‬هرچنــد بــر نوســانی شــدن بــازار‬ ‫موثــر هســتند‪ ،‬امــا امــکان تاثیــر بــر صعــودی یــا‬ ‫کردنــد کــه ایــن تصمیــم بــرای رفــع کســری بودجــه‬ ‫دولــت نبــوده و صرفــا بــا هــدف توزیــع درامــد حاصــل‬ ‫از ان در بیــن اقشــار متوســط و کم درامــد و ارتقــای‬ ‫ســطح معیشــتی انهــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫امــا امــروز بعــد از یکســال از گذشــت اجــرای ایــن‬ ‫سیاســت شــاهد ایــن مســئله هســتیم کــه اقشــار کــم‬ ‫درامــد جامعــه امــروز در بدتریــن شــرایط اقتصــادی‬ ‫قــرار دارنــد و طــرح هــای حمایتــی و بســته هــای‬ ‫معیشــتی دولــت نیــز نتوانســته کمــک مناســبی بــرای‬ ‫ایــن خانــواده هــا باشــد‪.‬‬ ‫شــوک هــای تحمیــل شــده بــر بــازار نیــز در یــک ســال‬ ‫گذشــته از جملــه تحریــم هــا و شــیوع گســترده کرونــا‬ ‫نیــز در ایــن مســئله نقــش بســزایی داشــته اســت‪ ،‬اما‬ ‫وقتــی بــه دنبــال اجــرای سیاســت جدیــد در جامعــه‬ ‫هســتیم بایــد همــه شــرایط و جوانــب را در نظــر‬ ‫بگیریــم تــا در اجــرای ایــن سیاســت ها مــردم کمترین‬ ‫اســیب را ببیننــد‪.‬‬ ‫امــروز هیــچ کــس پاســخگوی افزایــش قیمــت هــا در‬ ‫بــازار نیســت و هــر روز اتحادیــه هــا و اصنــاف از گرانی‬ ‫کاالهــا مــی گوینــد‪ ،‬برخــی کاالهــای اساســی مــردم‬ ‫همچــون روغــن‪ ،‬پوشــک بچــه و بســیاری از کاالهــای‬ ‫نزولــی شــدن رونــد کلــی بــازار را ندارنــد‪ .‬ایــن‬ ‫معامــات در حقیقــت شــرط بســتن بــر روی‬ ‫قیمــت فــردای ارز اســت و طبیعتــا افــرادی کــه‬ ‫شــرط بندی می کننــد‪ ،‬اگــر رونــد را نزولــی ببیننــد‪،‬‬ ‫بــر قیمــت پایین تــر شــرط می بندنــد و اگــر‬ ‫صعــودی ببیننــد بــر قیمــت باالتــر‪ .‬بنابرایــن بعیــد‬ ‫می دانــم برخــورد بــا ایــن گــروه از فعــاالن بــازار‪،‬‬ ‫تاثیــر پایــداری بــر بــازار داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در دو طرف عرضه و تقاضا تغییر‬ ‫واقعی ایجاد نشده است‬ ‫وی در ادامــه بــه تحلیــل نیروهــای عرضــه و تقاضــا‬ ‫در بــازار ارز پرداخــت و گفــت‪ :‬در ســمت نیروهــای‬ ‫عرضــه‪ ،‬یکــی از عرضه کننــدگان عمــده‪ ،‬دولــت اســت‬ ‫کــه بــه دلیــل کاهــش شــدید فــروش نفــت و همینطــور‬ ‫ارزهــای بلوکــه شــده‪ ،‬بــرای عرضــه ارز در بــازار در تنگنــا‬ ‫قــرار دارد‪ .‬منبــع دوم؛ ارزهــای خانگــی در اختیار عموم‬ ‫مــردم اســت کــه بــا توجــه بــه انتظــارات تورمــی‪ ،‬فعــا‬ ‫تمایــل چندانــی بــرای عرضــه ان هــا وجــود نــدارد‪ .‬منبــع‬ ‫ســوم هــم ارزهــای در اختیــار صادرکننــدگان اســت کــه‬ ‫بــه علــت مختــل شــدن جریــان تجــارت‪ ،‬خصوصــا بــه‬ ‫دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا‪ ،‬ان هــا هــم در مضیقــه‬ ‫فراوانــی بــه ســر می برنــد و عمــا عرضــه ارز از ســوی‬ ‫ان هــا هــم بــا اختــاالت جــدی مواجــه اســت‪.‬‬ ‫نصرتــی در تحلیــل ســمت تقاضــا نیــز توضیــح داد‪:‬‬ ‫یکــی از انــواع تقاضــا در بــازار‪ ،‬تقاضــای معامالتــی‬ ‫اســت کــه بــه خاطر تدابیری مانند جلوگیــری از واردات‬ ‫کاالهــا کاهــش داشــته اســت کــه البتــه تدبیر صحیحی‬ ‫نیســت‪ .‬تقاضای هــای مســافرتی هــم بــه دلیل شــرایط‬ ‫کرونــا‪ ،‬بــه شــدت کاهــش داشــته اســت‪ .‬نــوع دیگــر‬ ‫تقاضــا‪ ،‬تقاضــای ســرمایه گذاری اســت‪ ،‬بــه ایــن عنــوان‬ ‫کــه بــه دلیــل وجــود تــورم در بــازار‪ ،‬مــردم بــه ارز بــه‬ ‫عنــوان یــک کاالی ســرمایه ای نــگاه کننــد کــه ایــن عامل‬ ‫در دو هفته اخیر با کاهش جدی مواجه شــده اســت‪.‬‬ ‫تقاضــای ســفته بازی ماننــد معامــات فردایــی و روزانــه‬ ‫در بــازار هــم بخشــی از تقاضــا را تشــکیل می دهــد کــه‬ ‫مشــابه گذشــته همچنــان در بــازار وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس مســائل اقتصــادی جمع بنــدی‬ ‫کــرد‪ :‬در نتیجــه دیــده می شــود در دو طــرف‬ ‫عرضــه و تقاضــا‪ ،‬تغییــر پایــدار و واقعــی ایجــاد‬ ‫نشــده اســت و تاثیــر انتخابــات امریــکا هــم بــه‬ ‫صــورت موقــت اثــر خــود را بــر بــازار گذاشــت و‬ ‫فعــا تمــام شــد‪ .‬بنابرایــن رونــد ارام و کنــد‬ ‫کاهــش قیمت هــا در ایــن شــرایط عرضــه‬ ‫و تقاضــا را می تــوان رونــدی طبیعــی بــرای‬ ‫شــرایط ایــن روزهــای بــازار توصیــف کرد‪/.‬ایرنــا‬ ‫دیگــر یــک شــبه در بــازار غیــب مــی شــوند و‬ ‫هیچکــس نمــی دانــد چــه شــده و کاالهــا در کجــا قــرار‬ ‫دارنــد؟!!‬ ‫بــا همــه ایــن مشــکالتی کــه در کشــور وجــود دارد‪،‬‬ ‫بــاز هــم وجــود ایــن بــازار افســار گســیخته را نمــی‬ ‫تــوان توجیــه کــرد و دولــت بایــد پاســخگوی مشــکالت‬ ‫معیشــتی مــردم باشــد‪.‬‬ ‫امروزمــا هماننــد ‪ ۸‬ســال دفــاع مقــدس در یــک‬ ‫جنــگ نابرابــر اقتصــادی قــرار گرفتــه ایــم‪ ،‬مــردم مــا‬ ‫بــرای حفــظ ارزش هــای خــود بهــای ســنگینی داده‬ ‫انــد و در طــی ایــن ســالها نشــان داده انــد کــه پــای‬ ‫بنــد انقــاب اســامی هســتند امــا حــاال زمــان ایــن‬ ‫رســیده کــه مدیــران اقتصــادی کشــور نیــز لبــاس رزم‬ ‫پوشــیده و بیــش از گذشــته پــای کار قــرار بگیرنــد و‬ ‫اجــازه ندهنــد اختالســگران‪ ،‬پــول شــویان‪ ،‬کســانی که‬ ‫از ایــن موقعیــت بــرای افزایــش ثــروت اســتفاده مــی‬ ‫کننــد در ایــن بــازار افســار گســیخته جــوالن دهنــد‪.‬‬ ‫شــاید زمــان ان رســیده باشــد کــه دولــت بــا اقتــدار‬ ‫بیشــتری شــرایط اقتصادی کشــور را در دســت گیرد‬ ‫و پاســخی مناســب بــرای مشــکالت اقتصــادی مــردم‬ ‫داشــته باشد‪.‬‬ ‫ایــن افزایــش قیمــت هــا بــه شــیوه ایســت کــه‬ ‫حتــی بــر روی برخــی کاالهــای اساســی مــردم‬ ‫نیــز نمایــان شــده تــا جایــی کــه قیمــت لبنیــات‬ ‫در ایــن جنــد روز اخیــر بــه طــور بــی ســابقه ای‬ ‫بــا نوســانات مختلفتــی روبــرو بــوده اســت و از‬ ‫ســوی دیگــر تعرفــه الســتیک (تایــر) دولتــی بــا‬ ‫پیشــنهاد افزایــش ‪۵۰‬درصــدی تولیــد کننــده هــا‬ ‫مواجــه شــده اســت تــا جایــی کــه قبــل از ایــن‬ ‫افزایــش ســایت هــای ثبــت درخواســت انهــا از‬ ‫دو هفتــه قبــل بــه روی ســفارش دهنــده در‬ ‫برخــی اســتانها بســته شــده بــود کــه بــه محــض‬ ‫اعمــال ‪ ۵۰‬درصــد ایــن ســایت هــا بــر روی‬ ‫شــهروندان جهــت انجــام ســفارش بــاز گردیــد ‪.‬‬ ‫جالــب اســت کــه قیمتهــای جدیــد بــا توجــه‬ ‫بــه اعمــال ‪ ۵۰‬درصــدی قیمــت بــا افزایــش ‪۷۰‬‬ ‫درصــدی روبــرو بــوده اســت تــا جایــی کــه مدیــران‬ ‫ایــن مراکــز بــدون توجــه بــه هــر گونــه مســئله ای‬ ‫در کنــار درخواســت ‪ ۵۰‬درصــدی کــه بــا موافقــت‬ ‫و چــراغ ســبز مســئولین همــراه بــوده بــدون‬ ‫هیچگونــه نظارتــی نیــز اقــدام بــه ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫اضافــه نمــوده انــد‪.‬‬ ‫حــال الزم اســت کــه مراکــز نظارتــی بــا ورود‬ ‫و پیگیــری هــای الزم پاســخگو ایــن چــراغ ســبز‬ ‫باشــند و اگــر چــراغ ســبزی بــرای ایــن افزایــش‬ ‫تــورم نشــان نــداده انــد ســریعا برخوردهــای الزم‬ ‫را جهــت مقابلــه و جلوگیــری نســبت بــه ایــن امــر‬ ‫اعمــال کننــد‪ .‬و بحــای مبــارزه و مقابلــه بــا هــر‬ ‫نــوع گرانفروشــی گرانــی کــه حاصــل اش از ایــن‬ ‫طریــق اســت مقابلــه کننــد‪.‬‬ ‫مردم خدمات بانکی را‬ ‫غیرحضوری انجام دهند‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پارس‪:‬اســتاندار‬ ‫گلســتان باتاکیدبــر انجــام فعالیــت هــای بانکــی‬ ‫مــردم بــه طــور غیرحضــوری و از طریــق اینترنــت‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مــی بایســت مــردم را تشــویق‬ ‫کــرد تــا اکثــر فعالیــت هــای روزانــه بانکــی خــودرا‬ ‫همانندواریــز و برداشــت وجــه‪ ،‬پرداخــت قبــوض‬ ‫و‪ ....‬را بــه شــیوه هــای جدیــد بانکــی و الکترونیکــی‬ ‫انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫دکتــر هــادی حــق شــناس در ایــن خصــوص در‬ ‫شــورای هماهنگــی بانکهــای اســتان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط موجــود و محدودیت هــای اعمال‬ ‫شــده و بــرای درمــان مانــدن ســامت و حفــظ جــان‬ ‫پرســنل بانــک هامــی بایســت بــه هــر طریــق ممکــن‪،‬‬ ‫مراجعــه حضــوری مــردم بــه بانــک هــا کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای ایــن امــر الزم اســت بانــک‬ ‫هاخدمــات الکترونیکــی خــود را افزایــش داده و ارائــه‬ ‫انهــا را بــه مــردم اطــاع رســانی کننــد تــا دسترســی ها‬ ‫اســان تــر شــود‪.‬‬ ‫حمایت دولت ازاقشاراسیب‬ ‫پذیرجامعه خواسته ای به حق‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چه ساده‬ ‫زندگی را‬ ‫پنداشتند‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬اذر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫ایــن روزهــا کــه دیگــر تصــور جهانــی فــارغ از ویــروس کرونــا ممکــن نیســت جــای ان دارد کــه مــردم بیشــتر مراقــب خــود و‬ ‫دیگــران باشــند و اســتفاده از ماســک کمتریــن کاری اســت کــه هــر یــک از مــا مــی توانیــم انجــام دهیــم امــا گویــا اجبــاری کــردن‬ ‫ماســک هــم تاثیــری در اســتفاده از ان نگذاشــته اســت‪.‬‬ ‫نزدیــک بــه هشــت مــاه از شــیوع ویــروس کرونــا مــی گــذرد و کوویــد ‪ ۱۹‬روزانــه دههــا نفــر را بــه کام مــرگ کشــانده و هــزاران‬ ‫مبتــا بــه فهرســت گرفتــاران خــود اضافــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شماره ‪275‬‬ ‫پلمپ‪۹‬واحدصنفی‬ ‫متخلف به محدودیت ها‬ ‫اقدام به انجام مطالعه در ‪ ۵‬زیرحوضه بزرگ ابخیزداری‬ ‫‪ ‬برگزاری مانور تاب اوری شبکه گاز در گلستان‬ ‫‪ ‬مانــوری بــه صــورت یکپارچــه و همزمــان بــا ســایر‬ ‫شــرکت های گاز اســتان تحــت عنــوان تــاب اوری شــبکه گاز‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫معاونــت فنــی و ابخیــزداری اســتان گلســتان گفــت بــا توجــه بــه ســیالب هــای ســال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬و لــزوم اجــرای طــرح‬ ‫هــای ابخیــزداری ‪۵‬اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان اقــدام بــه انجــام مطالعــه و بازنگــری بعضــی از‬ ‫مطالعــات اجــرا شــده قبلــی و اقــدام بــه انجــام مطالعــه در ‪۵‬‬ ‫زیرحوضــه بــزرگ اســتان نمــود‪.‬‬ ‫‪ ‬عبدالرحیــم لطفــی افــزود ‪:‬ایــن حــوزه هــا شــامل چهــل چــای‬ ‫و نرمــاب در شهرســتان مینودشــت‪ ،‬حــوزه کاال جــی بــزرگ‬ ‫در شهرســتان کاللــه‪ ،‬جوغــان و قلــی تپــه در شهرســتان‬ ‫گالیکش‪،‬حــوزه چوپــان جــر در شهرســتان مــراوه تپــه و همچنیــن‬ ‫حــوزه شــاهکوه پاییــن در شهرســتان گــرگان مــی باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر بازرســی‪ ،‬مدیریــت عملکــرد‬ ‫و امــور حقوقــی اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬در برخــورد قاطــع بــا ‪۹‬‬ ‫واحــد صنفــی متخلــف کــه بــه دســتورالعمل‬ ‫و محدودیت هــای جدیــد کرونایــی در‬ ‫شهرســتان های مختلــف اســتان بی توجــه‬ ‫بودنــد‪ ،‬پلمــب شــدند‪.‬‬ ‫مهــدی کرامتــی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن‬ ‫مــدت‪ ،‬یــک واحــد صنفــی هــم بــه علــت‬ ‫مقاومــت در برابــر اجــرای طــرح‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫پلمــب بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طــرح محدودیــت هــای جدیــد‬ ‫کرونایــی از اول اذر مــاه جــاری اغــاز شــده‬ ‫اســت و در ایــن زمینــه ‪ ۶۲‬گــروه بازرســی‬ ‫و نظــارت هــا بــر رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی را بــر عهــده دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در اجــرای ایــن طــرح‬ ‫نظــارت هــا و برخوردهــا تشــدید یافتــه اســت‬ ‫افــزود‪ :‬تاکنــون ســه هــزار و ‪ ۲۵۶‬بازرســی از‬ ‫اصنــاف و گــروه هــای شــغلی مختلــف انجــام و‬ ‫‪ ۵۴‬اخطــار کتبــی بــه اصنــاف داده شــده اســت‪.‬‬ ‫کرامتــی گفــت‪ :‬بــا اعمــال محدودیــت هــا از‬ ‫اول اذر مــاه‪ ،‬فعالیــت تمــام مشــاغل جــزو‬ ‫مشــاغل گــروه یــک‪ ،‬ممنــوع اســت و فعالیــت‬ ‫مشــاغل گــروه یــک هــم‪ ،‬صرفــا بــا رعایــت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی مجــاز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر بازرســی‪ ،‬مدیریــت عملکــرد‬ ‫و امــور حقوقــی اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی بــا اشــاره بــه تعطیلــی ‪ ۲‬هفتــه ای‬ ‫در محدودیــت هــای جدیــد افــزود‪ :‬نظــارت‬ ‫و بازرســی از فعالیــت بازاریــان و اصنــاف‬ ‫تشــدید شــده اســت و بــا متخلفــان برخــورد‬ ‫قانونــی مــی شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از اوایــل مردادمــاه در‬ ‫شــرایط قرمــز کرونایــی قــرار دارد و در هفتــه‬ ‫هــای اخیــر شــمار فوتــی هــای ناشــی از ابتــا‬ ‫بــه ویــروس کوییــد ‪ ۱۹‬افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫کاهش‪۳۵‬درصدی تردد‬ ‫معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری‬ ‫و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬از ابتــدای اذر مــاه همزمــان بــا اجــرای‬ ‫طــرح جامــع مدیریــت هوشــمند کرونــا تــردد‬ ‫خودروهــا در ایــن اســتان بــا کاهــش ‪۳۵‬‬ ‫درصــدی مواجــه شــده اســت‪.‬این نتیجــه‬ ‫حاصلــه عملکــردی اســت کــه دوربیــن هــای‬ ‫ســعید ســبحانی داشــت‪ :‬در همیــن زمــان‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۴۳۱‬وســیله نقلیــه نیــز از اســتان‬ ‫خــارج شــده کــه در مجمــوع میــزان ترددهــا‬ ‫نســبت بــه روزهــای قبــل از اجــرای طــرح ‪۳۵‬‬ ‫درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر اســاس گــزارش هــای اولیــه‬ ‫دریافتــی امــروز نیــز شــمار ترددهــا در اســتان‬ ‫کاهــش یافتــه اســت امــا امــار دقیــق ورود‬ ‫و خــروج خودروهــا بــه خراســان شــمالی‬ ‫ســاعت ‪ ۲۴‬شــب مشــخص خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در حدفاصــل ‪ ۲‬قطــب‬ ‫ســیاحتی و زیارتــی مشــهدالرضا (ع) و شــمال‬ ‫کشــور واقــع اســت و ســاالنه در حــدود ‪۲۰‬‬ ‫میلیــون مســافر از ایــن اســتان گــذر مــی کننــد‪.‬‬ ‫ماسک‪ ،‬تنها واکسن‬ ‫موجود‬ ‫قاســم نجاریــان گفــت‪ :‬در راســتای برنامه ریــزی و هماهنگــی در خصــوص برگــزاری ایــن مانــور جلســه ای بــا‬ ‫حضــور روســای واحدهــای مرتبــط در محــل واحــد دیســپچینگ شــرکت برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد در ســیالب ســال ‪ ۹۸‬بــا توجــه بــه‬ ‫شــدت بــاالی بــارش و همچنیــن میــزان ان لــزوم بازنگــری‬ ‫در مطالعــات در بعضــی از حــوزه هــای عملیــات اجرایــی ان انجــام شــده بــودو بیــش از ‪ ۱۰‬ســال اســت مطالعــه‬ ‫ان گذشــته بــود انجــام گردیــد تــا بــا اخریــن متــد هــا انجــام عملیــات ابخیــزداری در ایــن حــوزه هــا پیگیــری گــردد‪.‬‬ ‫ســر پرســت شــرکت گاز اســتان در ایــن جلســه اهمیــت رونــد خدمــات رســانی مطلــوب و مناســب بــه مــردم شــریف‬ ‫اســتان را مــورد توجــه و تاکیــد قــرار داد‪.‬‬ ‫همچنیــن در حــوزه شــاهکوه پاییــن و همچنیــن چوپــان جراقــدام بــه انجــام مطالعه ابخیــزداری برای اولین بــار گردید ‪.‬‬ ‫الزم بــه توضیــح اســت کــه وســعت حوزه هــای ابخیــز اســتان دو میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار هکتــار بــوده کــه ‪ ۱‬میلیــون و‬ ‫‪۶۰۰‬هــزار هکتــار ان نیــاز بــه عملیــات ابخیــزداری دارد و تاکنــون در یــک میلیــون و ‪ ۱۵۰‬هــزار هکتــار ان مطالعــات‬ ‫ابخیــزداری انجــام شــده اســت و در بیــش از‪ ۶۵۰‬هــزار هکتــار عملیــات ابخیــزداری بــه انجــام رســیده اســت‪.‬‬ ‫‪ ‬مهنــدس طالبــی افــزود‪ :‬در ایــن مانــور کــه بــا مشــارکت ادارات گازرســانی اســتان و واحــد هــای مختلــف بســیج‬ ‫ایــن شــرکت بارعایــت کامــل پروتــکل هــای بهداشــتی تشــکیل شــد تمامــی برنامــه هــای تدویــن شــده بــه طــور‬ ‫کامــل اجــرا گردیــد و در ایــن رابطــه کارکنــان شــرکت بــرای مقابلــه بــا ورود هرگونــه مشــکل احتمالــی در‬ ‫امادگــی کامــل بــه ســر می برنــد‪.‬‬ ‫کنترل ترددخودر وهادرگنبدبا‪۳۰‬دوربین ترافیکی‬ ‫فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس در ایــن ارتبــاط گفــت‪:‬‬ ‫بــا کمــک ‪ ۳۰‬دوربیــن کنتــرل ترافیــک بــا هــدف‬ ‫اجــرای کامــل تــردد خودروهــا درســطح شــهر را بــا‬ ‫هــدف اجــرای کامــل طــرح محدودیــت کرونایــی و‬ ‫اعمــال جریمــه خودروهــای متخلــف مــورد رصــد قــرار‬ ‫مــی گیرند‪.‬ایــن کنتــرل در راســتای اجــرای مصوبــات‬ ‫ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در صــورت مشــاهده ورود‬ ‫خودروهــای پــاک غیربومــی مــورد جریمــه قــرار مــی‬ ‫گیرنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار عبدالقدیــر کریمــی‬ ‫در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع افــزود‪ :‬بــا همراهــی مــردم‬ ‫در عمــل بــه مصوبــات ســتاد مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬گنبــد‬ ‫از وضعیــت قرمــز شــیوع کرونــا خــارج و وارد شــرایط‬ ‫نارنجــی شــد کــه امیدواریــم بــا ادامــه ایــن همراهــی‪،‬‬ ‫شــاهد مهــار کامــل ایــن بیمــاری باشــیم‪.‬‬ ‫کریمــی ادامــه داد‪ :‬پلیــس راهــور بــدون چشــم‬ ‫پوشــی و متناســب بــا دســتورالعمل ابالغــی همــه‬ ‫خودروهــای غیربومــی را بــا هــدف قطــع زنجیــره‬ ‫شــیوع کرونــا در بــدو ورود بــه گنبــدکاووس جریمــه‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫طبــق مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬جریمــه‬ ‫ورود و خــروج خودروهــا در شــهرهای بــا وضعیــت‬ ‫قرمــز ‪ ۱۰‬میلیــون ریــال و وضعیــت نارنجــی پنــج‬ ‫میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن اماراعالمــی از ســوی دانشــگاه‬ ‫علوم پزشــکی گلســتان‪ ،‬گرگان‪ ،‬اق قال‪ ،‬بندرترکمن‬ ‫و کاللــه در وضعیــت قرمــز‪ ،‬رامیــان در وضعیــت زرد‬ ‫رضایت از محدودیت ها‬ ‫یکــی از شــهروندان در ایــن بــاره ســخت گیریهــای اعمــال محدودیــت‬ ‫کرونااظهــار داشــت ‪ :‬ایــن محدودیــت هــا بایــد زودتــر اعمــال مــی شــد‪ ،‬بایــد‬ ‫ســخت گیــری هــا بیشــتر مــی شــد‪ ،‬اکنــون هــم از مــردم انتظــار مــی رود بــا‬ ‫محدودیــت هــا همراهــی کننــد‪.‬‬ ‫زمرضیــه زمانــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا پایــان محــرم و صفــر‪ ،‬شــاهد برگــزاری‬ ‫عروســی هــا در شــهرها و روســتاها بودیــم‪ ،‬کــه در اوایــل برخــورد جدی با این‬ ‫مراســمات نمــی شــد امــا در روزهــای اخیــر نظــارت هــا بیشــتر شــده اســت‪،‬‬ ‫انتظــار مــی رود ایــن رونــد ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی کارمنــدان در ایــن طــرح‪ ،‬بــه دورکاری و یــا‬ ‫مرخصــی مــی رونــد‪ ،‬گفــت‪ :‬از ایــن افــراد هــم انتظــار مــی رود ایــن روزهــا را‬ ‫فرصتــی بــرای دورهمــی هــا و یــا انجــام دیــد و بازدیدهــای قضــا شــده قــرار‬ ‫ندهنــد و از خانــه خــارج نشــوند‪ ،‬در ایــن روزهــا همــه بایــد در خانــه‬ ‫بمانیــم تــا ویــروس ریشــه کــن شــود‪.‬‬ ‫و بقیــه ‪ ۹‬شهرســتان اســتان در وضعیــت نارنجــی‬ ‫شــیوع کرونــا قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫از دیــروز شــنبه یکــم اذر بــرای مهــار کرونــا‬ ‫محدودیــت بیشــتری از جملــه ممنوعیــت تــردد‪،‬‬ ‫تعطیلــی مشــاغل غیــر ضــروری در شــهرهای قرمــز و‬ ‫نارنجــی و حضــور حداکثــر یــک ســوم کارکنــان ادارات‬ ‫در کشــور اعمــال شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۵۰۴‬مبتــا بــه کرونــا‬ ‫در بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی اســتان بســتری‬ ‫هســتند کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۷‬نفــر در ای ســی یو‬ ‫تحــت درمــان قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫کرکره مغازه ها پایین است‬ ‫یکــی از بازاریــان بجنــورد در ارتبــاط بــا محدودیت های اعمال شــده در بحث‬ ‫کروناگفــت ‪ :‬تعطیلــی بــازار و همراهــی کســبه حکایت از همراهی این قشــر‬ ‫بــا اجــرای طــرح و اهمیــت ســامت جامعــه در نگاه انــان دارد‪.‬‬ ‫محمــد رحمانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه اصنــاف و بازاریــان همــواره پــای کار بــوده‬ ‫و همراهــی خوبــی بــا محدودیــت های کرونایی داشــته اند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫کســبه‪ ،‬همــه مســتاجر هســتند و در ایــن شــرایط اقتصــادی نگــران کاهــش‬ ‫درامدهــای خــود هســتند بــا ایــن وجــود‪ ،‬کار را تعطیــل کــرده انــد تــا کرونــا‬ ‫کنتــرل و وضعیــت بهتــر شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تمــام مشــاغل گــروه یــک‪ ،‬کرکــره هــا را پاییــن کشــیده‬ ‫و کار را تعطیــل کــرده انــد‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه ایــن اصنــاف گریبانگیــر‬ ‫شــرایط بــد و ســخت اقتصــادی هســتند امــا بــرای حفــظ ســامتی خــود و‬ ‫مــردم‪ ،‬بــازار را تعطیــل کــرده انــد‪.‬‬ ‫هدف قطع زنجیره کرونا است‬ ‫فرمانــدار بجنــورد در بــاره محدودیــت هــای اخیراظهــار داشــت‪:‬‬ ‫محدودیــت هــای جدیــد کرونایــی‪ ،‬بــا هــدف قطــع زنجیــره کرونــا‬ ‫و بــه زنجیــر کشــیدن ایــن ویــروس اعمــال مــی شــود و انتظــار‬ ‫مــی رود مــردم بــا ایــن طــرح همراهــی کننــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا عــوض زاده افــزود‪ :‬بــا اعمــال ایــن محدودیــت هــا‪،‬‬ ‫فعالیــت تمــام مشــاغل جــز مشــاغل گــروه یــک‪ ،‬ممنــوع اســت و‬ ‫فعالیــت مشــاغل گــروه یــک هــم‪ ،‬صرفــا بــا رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی مجــاز اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تعطیلــی ‪ ۲‬هفتــه ای در محدودیــت هــای‬ ‫جدیــد افــزود‪ :‬نظــارت و بازرســی از فعالیــت بازاریــان و اصنــاف‬ ‫تشــدید شــده اســت و بــا متخلفــان برخــورد قانونــی مــی شــود‪.‬‬ ‫اگهی ثبت شرکت ها‬ ‫اطالعیه پذیرش عضو انجمن نمایندگان بیمه نوین استان گلستان‬ ‫بــه اســتناد مــاده ‪ 131‬قانــون کار و اییــن نامــه مصــوب هیــات وزیــران ‪ :‬انجمــن صنفــی بــا عنــوان فوق‬ ‫در شــرف تاســیس مــی باشــد‪.‬کلیه کارفرمایــان شــاغل در صنــف مزبــور در صــورت تمایــل به عضویت‬ ‫از زمــان انتشــار ایــن اطالعیــه ظــرف ‪ 7‬روز میتواننــد درخواســت کتبــی خــود را بــه نشــانی گــرگان ‪-‬چاله‬ ‫بــاغ پاییــن تــر از قــدس ‪ -2‬بیمــه نویــن یــا شــماره ‪ 01732354516‬ارســال یــا فاکــس نمایند‪.‬‬ ‫هیات موسس‪-1:‬ناصرسنگدوینی‪-2‬فرشادنوری‪-3‬مصطفی حسینی‬ ‫نماینده هیات موسس‪ :‬مصطفی حسینی‪ :‬تلفن ‪09113778867:‬‬ ‫تــردد شــمار در روز ابتدایــی ســومین مــاه از‬ ‫ســومین فصــل ســال بــا ثبــت ‪ ۱۰۴۶۰‬وســیله‬ ‫نقلیــه بــه ثبــت رســانده اســت‪.‬‬ ‫‪ ‬رئیــس پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت بحــران گاز گلســتان‬ ‫گفــت ‪:‬بــه منظــور امادگــی هرچــه بیشــتر شــرکت گاز جهت‬ ‫اســتمرار و پایــداری گاز بــه مشــترکین اســتان ‪،‬مانــوری بــه‬ ‫صــورت یکپارچــه و همزمــان بــا ســایر شــرکت های گاز‬ ‫اســتان تحــت عنــوان در تــاب اوری شــبکه گاز برگــزار شــد ‪.‬‬ ‫اگهــی فقــدان ســندمالکیت باعنایــت بــه اینکــه اقــای خســرو طاهــری فرزندعلــی اکبــر بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪9‬و شــماره ملی‪2031384759‬صــادره ازگنبــدکاووس باارائه‪2‬بــرگ استشــهادیه‬ ‫گواهــی شــده توســط دفترخانه‪42‬گــرگان بــه ایــن اداره مراجعــه ومدعــی می باشندســندمالکیت‬ ‫ســه دانــگ مشــاع ازشــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن ازپالک‪91‬فرعــی از‪-52‬اصلــی بخش‪3‬گــرگان‬ ‫باشــماره دفترالکترونیکی‪139820312001019245‬بنــام اقــای خســرو طاهــری ثبــت وبشــماره‬ ‫چاپی‪446364‬ســری الف‪98‬صادروتســلیم شــده‪،‬به علــت جابجایــی مفقودگردیــده اســت‪.‬‬ ‫لذابــه اســتناد مــاده ‪ _۱۲۰‬ائیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب دریــک نوبــت اگهــی‬ ‫میگرددتــا هرکــس نســبت بــه ملــک مورداگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یامدعــی وجــود‬ ‫ســندمالکیت نزدخودباشــدظرف مــدت ده روزازتاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خودراضمــن ارائــه‬ ‫مــدارک ومســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد‪ .‬درغیرایــن صــورت پــس ازانقضــای مــدت‬ ‫مذکوربرابرمقــررات نســبت بــه صدورســندمالکیت المثنی اقدام خواهدشــد‪.‬م الــف ‪5622‬علی‬ ‫برقــی‪ -‬رئیــس اداره ثبــت اســنادو امــاک گــرگان‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت مجتمــع کشــاورزی و دامپــروری و شــیالت خــداوردی صحــرا ســهامی‬ ‫خــاص بــه شــماره ثبــت ‪935‬وشناســه ملی‪14003567860‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع‬ ‫عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مورخ‪1399/07/25‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪:‬ارازمحمد کــر‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 4979361668‬و کلثــوم کربــه شــماره ملــی ‪ 4979817025‬و اقــول بــی بــی‬ ‫کــر بــه شــماره ملــی‪ 4979363113‬بــه ســمت اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت دو ســال‬ ‫انتخاب شــدند‪ .‬ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی ‪ 1398‬به تصویب رســید‪ .‬موسســه‬ ‫حسابرســی و خدمــات مدیریــت اصــول نگــر اریــا بــه ســمت بــازرس اصلــی و خانــم ملیحــه مقدر‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 4970070032‬بــه ســمت بــازرس علــی البــدل شــرکت بــه مــدت یــک ســال‬ ‫مالــی انتخــاب شــدند‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و‬ ‫موسســات غیرتجــاری اق قــا (‪)1050792‬‬ ‫اگهی تغییرات شــرکت مجتمع کشــاورزی ودامپروری وشــیالت خداوردی صحراســهامی خاص‬ ‫بــه شــماره ثبت‪935‬وشناســه ملی‪14003567860‬بــه استنادصورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق‬ ‫العــاده مــورخ ‪1399/07/25‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شد‪:‬ســرمایه شــرکت ازمبلــغ ‪10000000000‬ریال‬ ‫منقســم بــه ‪100‬ســهم بــا نام‪100000000‬ریالــی بــه مبلــغ ‪50000000000‬ریــال منقســم به‪100‬ســهم‬ ‫بانام‪500000000‬ریالــی ازمحــل مطالبــات حــال شــده ســهامداران افزایــش یافــت ومــاده مربوطــه‬ ‫دراساســنامه اصــاح گردیــد‪.‬اداره کل ثبــت اســناد وامــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا‬ ‫وموسســات غیرتجــاری اق قــا(‪)1050791‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت بانیــان تجــارت ایمــن ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 9543‬و شناســه‬ ‫ملی‪10700182861‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ‪1399/07/05‬تصمیمــات ذیل اتخاذ‬ ‫شــد ‪ - :‬پاشــا کاظمــی نــژاد کدملی‪0440692547‬بــه ســمت مدیرعامــل خــارج از اعضــا علــی لقایــی‬ ‫کــد ملــی ‪ 2121711392‬بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و اســیه لقائــی کــد ملــی ‪ 2122620609‬بــه‬ ‫ســمت نایــب رئیــس هئیــت مدیــره بــرای مــدت ‪2‬ســال انتخــاب شــدند ‪.‬کلیــه اســنادو اوراق بهــادار و‬ ‫تعهــداور شــرکت از قبیــل چــک ‪ ،‬ســفته و بــروات بــا امضــا رئیــس هیئــت مدیــره همراه با مهر شــرکت‬ ‫و قراردادهــا و عقوداســامی و مکاتبــات وســایر نامــه هــای عــادی و اداری شــرکت بــا امضــا رئیــس‬ ‫هیئــت مدیــره یــا مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر می باشــد‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و امالک‬ ‫اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)1050790‬‬ ‫موفقیت سامانه دسترسی ازاد‬ ‫به اطالعات چقدربوده است؟‬ ‫در ســال ‪ ،۱۳۹۷‬در نتیجه فعالیت های اموزشــی و ترویجی کمیســیون‬ ‫و دبیرخانــه ان‪ ،‬تعــداد درخواسـت ها رونــد افزایشــی یافــت و بــه ‪ ۶‬هــزار‬ ‫و ‪ ۲۴۴‬درخواســت رســید‪ .‬تعــداد موسسـه های فعــال در ســامانه نیــز در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۶‬حــدود ‪ ۳۳۸‬موسســه بــود کــه ایــن میــزان در ســال ‪ ۱۳۹۷‬به‬ ‫‪ ۵۷۰‬موسســه افزایــش یافت‪.‬‬ ‫دسترســی ازاد بــه اطالعــات می توانــد در هــر کشــوری و بــرای هــر‬ ‫شــهروندی اقدامــی مثبتــی و بــه نوعــی بیانگــر احتــرام بــه حقــوق‬ ‫شــهروندی باشــد‪ .‬امــا بــه نظــر می رســد اســتفاده از ایــن ســامانه و‬ ‫اســتقبال ســازمان ها بــرای انتشــار اطالعــات خــود بــه زمــان بیشــتر و‬ ‫فرهنگ ســازی مــداوم نیــاز دارد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن قانــون‪ ،‬هــر فــرد ایرانــی می توانــد بــه همــه اطالعــات‬ ‫طبقه بنــدی نشــده دسترســی داشــته باشــد‪ .‬ایــن ســامانه کــه گفتــه‬ ‫می شــود از خردادمــاه ‪ ۱۳۹۶‬رونمایــی و راه نــدازی شــده‪ ،‬زمینــه اجرایــی‬ ‫ان پــس از تصویــب در دولــت بــه کمیســیونی بــه ریاســت وزیــر فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی ســپرده و اجــرای قانــون انتشــار و دسترســی ازاد بــه‬ ‫اطالعــات از نیمــه ســـال ‪ ۱۳۹۶‬اغــاز شــد‪.‬‬ ‫‪ ۳۲‬هزار نفر عضو سامانه شده اند‬ ‫اما حســین انتظامی دبیر کمیســیون قانون انتشــار و دسترســی ازاد به‬ ‫اطالعــات‪ ،‬چنــدی پیــش در توئیتــی دربــاره ایــن ســامانه چنیــن نوشــت‪ :‬‬ ‫«نشــانی جدیــد ســامانه دسترســی بــه اطالعــات ‪ Iranfoia.ir‬اســت‪ .‬در‬ ‫‪ ۳‬ســال گذشــته ‪ ۳۲‬هــزار نفــر عضــو ســامانه شــد ه و از ‪ ۱۲۰۵‬دســتگاه‬ ‫عضــو‪ ۲۱ ،‬هــزار درخواســت اطالعــات داشــته اند‪ .‬در نظــام شــفافیت و‬ ‫پاســخگویی هنــوز خیلــی اشــکال داریــم امــا اغــاز خوبــی اســت… لطفــا‬ ‫عضــو شــوید و دیگــران را تشــویق بــه عضویــت کنیــد‪ .‬بازخواس ـت ها بــه‬ ‫گســترش فرهنــگ شــفافیت کمــک می کند‪ .‬بزرگــواری می کنید اشــکاالت‬ ‫ســامانه را گوشــزد فرماییــد»‪.‬‬ ‫امــا ایــن ســامانه در حــال حاضــر در چــه وضعــی قــرار گرفتــه و بــا توجــه‬ ‫بــه مشــکالتی کــه در ابتــدای کار بــر ســر راه ان قــرار داشــته اســت بــه چــه‬ ‫انــدازه توانســته بــه اهــداف خــود در ایــن مســیر دســت یابــد؟‬ ‫حق هر شهروند ایرانی در دسترسی به اطالعات موسسه های عمومی‬ ‫نیک پی درباره ســامانه انتشــار و دسترســی ازاد اطالعات و وظایف‬ ‫و اهدافــی کــه بــرای ان تبییــن شــده بــه ایرناپــاس گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫ســامانه بــه عنــوان مجــرای قانــون از ســال ‪ ۹۶‬راه اندازی شــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس قانــون‪ ،‬هــر شــهروند ایرانــی حــق دسترســی بــه اطالعــات‬ ‫موسســه های عمومــی را دارد‪.‬‬ ‫البتــه موسســه های عمومــی نیــز تعاریــف خــود را دارنــد‪ .‬یعنــی بــه‬ ‫موسسـه هایی گفتــه می شــود کــه از بودجــه عمومــی اســتفاده می کننــد‬ ‫یــا براســاس تعاریــف‪ ،‬بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد از بودجه شــان از طریــق بودجه‬ ‫عمومــی تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫ایــن قانــون از همــان ابتــدای راه‪ ،‬ســه ایین نامــه اجرایــی داشــت کــه در‬ ‫ردیــف اجرایــی ایــن قانــون تبییــن شــده بــود‪ .‬اســتقرار اجــرای ایــن قانــون‬ ‫در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســت و وزیــر ارشــاد هــم بــه عنــوان‬ ‫رئیــس ایــن کمیســیون در ان حضــور دارد‪ .‬امــا اعضــا‪ ،‬فراقــوه ای هســتند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن قانــون‪ ،‬یــک قانــون جدیــدی اســت کــه‬ ‫موضــوع دسترســی بــه اطالعــات را در کشــور دنبــال می کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬یعنــی‬ ‫تنهــا زیرمجموعــه حیاتــی حقــوق شــهروندی اســت کــه در حــال حاضــر تحــت‬ ‫ایــن قانــون دنبــال می شــود‪ .‬یکــی از وظایــف اصلــی کمیســیون بــرای انکــه‬ ‫قانــون درســت اجــرا شــود‪ ،‬تصویــب شــیوه نامه هایی بــرای تبییــن درســت‬ ‫تعاریــف خــود قانــون بــوده اســت‪ .‬بخــش زیــادی از مخاطبــان ایــن ســامانه‪،‬‬ ‫رســانه ها هســتند‪ .‬یعنــی رســانه ها بــه عنــوان یــک ابــزار قانونــی می تواننــد‬ ‫بیاینــد و از ان اســتفاده و مطالبــه کننــد‪.‬‬ ‫نیک پــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ایــا ایــن ســامانه توانســته بعــد از‬ ‫گذشــت چند ســال از تصویب ان به اهداف تقریبی خود در این مســیر‬ ‫دســت یابــد‪ ،‬گفــت‪ :‬تــاش مــا ایــن بــوده کــه در ایــن ســه چهــار ســال‪،‬‬ ‫همــه دســتگاه های مشــمول را زیرمجموعــه ایــن قانــون قــرار دهیــم کــه‬ ‫تــا حــد زیــادی موفــق شــدیم‪ .‬تاکنــون یــک هــزار و ‪ ۲۰۶‬دســتگاه را جــذب‬ ‫کرده ایــم‪ .‬یعنــی اقــدام اولمــان بــرای فعــال شــدن ایــن دســتگاه و رعایــت‬ ‫قانــون‪ ،‬بســیار خــوب بــوده اســت‪.‬‬ ‫معــاون ســامانه قانــون انتشــار و دسترســی ازاد بــه اطالعــات اعــام‬ ‫کــرد‪ :‬برخــی از دســتگاه ها هنــوز بــه ایــن ســامانه نپیوســته اند کــه‬ ‫البتــه مشــخص اســت کــدام دســتگاه ها هســتند‪ .‬ممکــن اســت‬ ‫خودشــان هــم کار شــفافیت و دسترســی بــه اطالعــات را انجــام دهنــد‪،‬‬ ‫امــا چــون ایــن قانــون مصــوب مجلــس اســت و ابزارهــای الزم را دارد‬ ‫و اختیــار را از انتشــاردهنده ها می گیــرد کــه هــر نــوع اطالعاتــی کــه‬ ‫دلشــان می خواهــد را بگذارنــد یــا بردارنــد‪ ،‬بنابرایــن در مجــرای ایــن‬ ‫قانــون رفتــار کــردن‪ ،‬بســیار مهــم اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫چــه بی خیــال قــدم می زننــد‪ ،‬صحبــت می کننــد و می خندنــد؛ انــگار در جهانــی مــوازی امــا بــدون ویــروس کرونــا‬ ‫زندگــی می کننــد‪ .‬گویــا اینجــا خراســان شــمالی نیســت‪ ،‬اســتانی کــه ســه مــاه ازگار اســت در وضعیــت قرمــز‬ ‫کرونایــی دســت و پــا می زنــد‪.‬‬ ‫نــه ماســکی بــر صــورت دارنــد و نــه دستکشــی در دســت‪ ،‬کودکانشــان نیــز بــدون هیــچ مالحظــه ای در البــای‬ ‫مــردم مــی رونــد و مــی اینــد و نفــس مــی کشــند‪ ،‬خــدا کنــد نفسهایشــان همچنــان برقــرار بمانــد و دور از بیمــاری‬ ‫و هــر خطــر دیگــری مانــا باشــند و ایــن ویــروس چشــم زخمــی بــه انهــا نرســاند‪.‬‬ ‫چه بی خیال‬ ‫و خرامان‬ ‫خرامان‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬اذر ‪1399‬‬ ‫اغاز عملیات ابرسانی به شهرک گلیان شیروان‬ ‫فرمانــدار شــیروان در ایــن خصــوص اظهــار داشــت ‪ :‬انتقــال و توزیــع اب اشــامیدنی شــهرک گلیــان واقــع در بخــش‬ ‫مرکــزی شهرســتان بــا اغــاز ایــن عملیــات اجرایــی شــد ‪.‬‬ ‫امیــن رضــا مراتــی در ایــن بــاره گفــت ‪ :‬اعتبــار الزم بــرای اجــرای ایــن عملیــات انتقــال اب در قالــب دیــون و یــا از‬ ‫محــل منابــع مالــی محــدود داخلــی شــرکت اب و فاضــاب تامیــن مــی شــود کــه بــا تامیــن ایــن اعتبــار اجــرای خــط‬ ‫انتقــال و لولــه گــذاری طــرح مزبــور بــه طــول هــزار و ‪ ۷۰۰‬متــر از محــل چــاه بــه ســمت مخــزن ذخیــره ‪ ۵۰۰‬مترمکعبــی‬ ‫صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬محــل حفــر چــاه ابرســانی قبــا گمانــه زنــی شــده بــود کــه در مرحلــه دوم در شــمال شــهرک گلیــان حفــر‬ ‫و تجهیــز مــی شــود کــه تــاش خواهیــم کــرد تــا تابســتان ســال اینــده کل عملیــات ابرســانی به اتمــام رســیده و اهالی‬ ‫شــهرک از اب شــرب بهداشــتی برخوردار شــوند‪.‬‬ ‫فرمانــدار شــیروان در ادامــه بــا بیــان اینکــه قبــا ‪ ۶‬میلیــارد ریــال بــرای اجــرای ایــن طــرح هزینــه شــده بــود امــا بــه‬ ‫دلیــل کمبــود اعتبــار پــروژه نیمــه تمــام مانــده بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬مجمــوع اعتبــار مــورد نیاز بــرای این طــرح ‪ ۳۰‬میلیــارد ریال‬ ‫بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫مراتــی گفــت‪ :‬در شــهرک گلیــان واقــع در بخــش مرکــزی ایــن شهرســتان‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۰۰‬نفــر ســکونت دارنــد کــه بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه شــهرک رو بــه گســترش اســت قابلیــت اســکان ‪ ۲۰۰‬نفــر دیگــر را نیــز دارد و در حــال حاضــر اب مــورد‬ ‫نیــاز انــان بــا تانکــر تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫خسارت ‪ ۲۶۰‬میلیارد ریالی کرونا به مددجویان‬ ‫سال ششم‬ ‫‪5‬‬ ‫شمـاره ‪275‬‬ ‫ازمهمترین نیازدانش اموزان‬ ‫روستایی غافل نشویم‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) خراســان شــمالی در ایــن بــاره گفــت ‪:‬هــزار و ‪ ۴۵۰‬طــرح‬ ‫اشــتغال توســط کمیتــه امــداد در ســال جــاری بــا ‪ ۶۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت قرض الحســنه‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬از ابتــدای امســال ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۲۰‬مددجــوی ایــن اســتان ‪ ۱۷۷‬میلیــارد و ‪ ۷۵۰‬میلیــون ریــال‬ ‫تســهیالت در بخــش هــای مختلــف دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد در ایــن بــاره اظهــار داشــت ‪ ۳۴ :‬درصــد اعتبــارات اشــتغال ایــن نهــاد در ســال جــاری‬ ‫جــذب شــده کــه در مجمــوع هــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار اشــتغال بــه کمیتــه امــداد خراســان‬ ‫شــمالی تخصیــص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــتر تســهیالت اشــتغالزایی بــه روســتاییان اســتان پرداخــت شــده اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون از ‪ ۳۰۳‬میلیــارد ریــال تســهیالت اشــتغالزایی‪۱۸۲ ،‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۱۶۰‬میلیــون ریــال ان بــرای طــرح هــای اشــتغالزایی روســتایی هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫الهــی راد افــزود‪ :‬ایــن خســارات بیشــتر در حــوزه دامپــروری‪ ،‬خدماتــی و صنفــی بــوده اســت کــه‬ ‫تــاش بــر ان اســت تــا بــا وام هــای کارگشــایی و بــا کمــک افــراد نیکــوکار‪ ،‬بســتری فراهــم شــود کــه‬ ‫بخشــی از خســارت هــای وارد امــده بــه ایــن افــراد جبــران شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در کل ویــروس کوویــد‪ 19‬و محدودیت هــای اعمــال شــده در اســتان‪ ،‬بــه ‪ ۹۴۴‬طــرح‬ ‫اشــتغال زایی و کارافرینــی مددجویــان ایــن نهــاد ‪ ۲۶۰‬میلیــارد ریــال خســارت زده اســت‪.‬‬ ‫دسترســی بــه کتــاب و کتاب­خوانــی یکــی از عوامــل‬ ‫موثر و اساســی در رشــد فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬شــناختی‬ ‫و شــخصیتی کــودکان اســت‪ .‬به ویــژه اگــر ســخن از‬ ‫عدالــت اموزشــی باشــد دسترســی بــه کتاب ­هــای بــا‬ ‫کیفیــت حــق همــه کــودکان ایــن ســرزمین اســت و ایــن‬ ‫مســاله بایــد در روســتاها یــا مناطــق محــروم از کتــاب­‬ ‫ هــای بــا کیفیــت‪ ،‬بــه یــک الــزام تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫اســماعیل اذری نــژاد از فعــاالن ایــن حــوزه و از مروجــان‬ ‫کتابخوانــی در مناطــق روســتایی و کم برخــوردار اســتان‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد اســت‪.‬‬ ‫چرا با طرح کوپن الکترونیکی مجلس مخالفت شد؟‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار پــارس بــا وجــود اینکــه دولــت‬ ‫در تــاش اســت اســیب های معیشــتی کرونــا بــه خانوارهــا را‬ ‫بــه حداقــل برســاند‪ ،‬انتقادهایــی بــه ویــژه از طــرف مجلــس‬ ‫نســبت بــه ایــن طــرح وارد شــده اســت‪ .‬در واقــع پیــش از‬ ‫تصویــب طــرح کنونــی در ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا و‬ ‫هیــات دولــت‪ ،‬نماینــدگان مجلــس بــه دنبــال اجرایــی کــردن‬ ‫طــرح مصــوب خــود بودنــد‪.‬‬ ‫طــرح کمــک معیشــتی مجلــس‪ ،‬دولــت را مکلــف می کــرد‬ ‫بــه ‪ ۶۰‬میلیــون نفــر در نیمــه دوم ســال جــاری‪ ،‬ماهانــه‬ ‫اعتبــار خریــد کاال پرداخــت کنــد‪ .‬در ایــن طــرح کــه بــا نــام‬ ‫کوپــن الکترونیکــی شــناخته شــد‪ ،‬جمعیــت ‪ ۶۰‬میلیونــی‬ ‫تحــت پوشــش بــه ‪ ۲‬گروه تقســیم شــدند‪ ،‬افــرادی کــه دارای‬ ‫حداقــل درامــد و دســتمزد هســتند و افــرادی کــه درامــد انهــا‬ ‫کمتــر از حداقــل دســتمزد اســت‪.‬‬ ‫محدویت ها متناسب با رنگ کرونا‬ ‫مدیــرکل دفتــر بازرســی‪ ،‬مدیریــت عملکــرد و امــور حقوقــی‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی در خصــوص شــرایط اخیــر گفــت‪:‬‬ ‫در قالــب طــرح جامــع مدیریــت هوشــمند قــرار اســت وضعیــت و‬ ‫روند شــیوع کرونا در شــهرها بررســی شــود‪ ،‬در شــهرهای مختلف‬ ‫بــر اســاس رنــگ کرونایــی کــه دارنــد‪ ،‬فعالیــت هــای بخــش هــای‬ ‫مختلــف محــدود و بــرای ان برنامــه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫مهــدی کرامتــی در ایــن بــاره اظهــار داشــت‪ :‬شــهرهای قرمــز در‬ ‫بخــش بازرگانــی و بــازار تنهــا مشــاغل گــروه یــک مجــاز بــه فعالیــت‬ ‫هســتند و دیگــر گــروه هــا تعطیــل شــده انــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در اســتان‪ ،‬مــدارس شــهری و روســتایی در‬ ‫تمــام شهرســتان هــا تعطیــل اســت و امــوزش بــه صــورت مجــازی‬ ‫پیگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫ساعتی بادختران‬ ‫کتاب فروش‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس بــار ســنگین‬ ‫کولــه‪ ،‬طــراوت چهــره اش را از پــا انداختــه امــا‬ ‫لبخنــد از چهــره اش نمــی افتــد‪ ،‬منتظــر می مانــد‬ ‫تــا صحبت هــای تلفنــی ام تمــام شــود تــا شــاید‬ ‫بــاز مشــتری کتاب هایــش شــوم؛ حکایــت دختــران‬ ‫کولبــر کتــاب خراســان شــمالی اســت کــه هــر روز‬ ‫بــرای فــروش کتــاب در تــاش هســتند‪.‬‬ ‫ســرم را کــه خلــوت مــی بینــد‪ ،‬جلوتــر مــی ایــد‪،‬‬ ‫کولــه شــکم داده اش را روی میــزم مــی گــذارد‪،‬‬ ‫کتــاب هــا را یکــی یکــی روزی میــز مــی چینــد‪.‬‬ ‫جــز کولــه‪ ،‬کیــف کهنــه ای بــر دوشــش دارد‬ ‫کــه تعــدادی کتــاب از زیــپ پــاره شــده و بــازش‬ ‫بیــرون زده اســت‪.‬‬ ‫صحبــت هایــش‪ ،‬گــرم و صمیمــی اســت‪،‬‬ ‫خــودش را یــار مهربــان معرفــی مــی کنــد‪،‬‬ ‫مشــتاقانه تــاش دارد تــا کتابخوانــت کنــد‪ ،‬یکــی‬ ‫یکــی کتــاب هــا را معرفــی مــی کنــد‪ ،‬در معرفــی‬ ‫کتــاب هــا یــک پــا اســتاد شــده اســت‪.‬‬ ‫تخصصــی هــم در شــناخت ســلیقه مشــتریان‬ ‫دارد‪ ،‬مــی گویــد در ایــن ســال هــا ذائقــه‬ ‫مشــتریان دســتش امــده اســت‪.‬‬ ‫وقتــی مــی گویــم هفتــه کتــاب و حضــورش را بــه‬ ‫فــال نیــک مــی گیــرم‪ ،‬درد دلــش بــاز مــی شــود‪،‬‬ ‫گویــی نمــک بــر زخمــش پاشــیده باشــی‪.‬‬ ‫مــی گویــد حــرف هایــش مختــص خــودش نیســت‪،‬‬ ‫هیــچ کــدام از کتــاب فروشــان ســیار‪ ،‬از وضعیــت‬ ‫راضــی نیســتند‪ ،‬مــی گویــد بــا ایــن مناســبت هــا‬ ‫صنمــی نداریــم‪ ،‬یعنــی فرصــت ایــن را نداریــم تــا از‬ ‫ایــن دلخوشــی هــا داشــته باشــیم‪ .‬از همــراه بــودن‬ ‫بــر کتــاب‪ ،‬کولبــری اش برایمــان مانــده اســت‪.‬‬ ‫خانواده هــای تحــت پوشــش کمیتــه امــداد‪ ،‬بهزیســتی و‬ ‫همچنیــن رزمنــدگان نیازمنــد در گــروه دوم قــرار گرفتنــد‪ .‬امــا‬ ‫بــه دلیــل ایجــاد بــار مالــی بــرای دولــت در مرحلــه اول توســط‬ ‫شــورای نگهبــان رد شــد و پــس از اصــاح توســط مجلــس در‬ ‫اواخــر ابــان تاییــد شــد‪.‬‬ ‫ســه میلیــون از ایــن افــراد‪ ،‬فاقــد درامــد ثابــت بودنــد و‬ ‫بــا توجــه بــه بعــد خانــوار‪ ،‬ماهانــه مبالغــی بیــن ‪ ۲۰۰‬هــزار‬ ‫تومــان بــرای خانورهــای یــک نفــره و ‪ ۶۰۰‬هــزار تومــان بــرای‬ ‫خانوارهــای پنــج نفــره و بیشــتر بــه انهــا پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫چهــار میلیــون نفــر نیــز وام قرض الحســنه ‪ ۱.۵‬تــا ‪ ۲‬میلیون‬ ‫تومانــی دریافــت کردنــد کــه بخــش عمــده انهــا شــاغالن‬ ‫اســیب دیده از همه گیــری کرونــا‪ ،‬اصنــاف و کارگــران بودنــد‪.‬‬ ‫وام یــک میلیــون تومانــی بــه حــدود ‪ ۱۰‬میلیــون خانــوار‬ ‫پرداخــت می شــود کــه سرپرســت انهــا‪ ،‬فاقــد درامــد ثابــت‬ ‫لغو پروازتهران‪-‬بجنوردبه‬ ‫خاطرنبودمسافر‬ ‫شناسایی و کشف ‪70‬تن گندم احتکاری‬ ‫مدیــر فــرودگاه شــهدای بجنــورد گفــت‪ :‬شــرکت هواپیمایــی ماهــان‪ ،‬بــه علــت‬ ‫انچــه کــه محدودیت هــای کرونایــی‪ ،‬کاهــش ســفر و نبود مســافر‪ ،‬عنوان شــده‬ ‫برنامــه پــروازی روز دوشــنبه خــود در مســیر تهــران ‪ -‬بجنــورد را‪ ،‬لغــو کــرد‪.‬‬ ‫محمدابراهیــم قدمگاهــی در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت‪ ۱۲ :‬هــزار‬ ‫و ‪ ۲۷۲‬مســافر‪ ،‬در ایــن بــازه زمانــی از طریــق پروازهــای فــرودگاه‬ ‫بجنــورد جابه جــا شــدند کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۲۳‬درصــد کاهــش نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا باعــث کاهــش پروازهــای خطــوط هوایــی‬ ‫بــه مقصــد ایــن فــرودگاه بجنــورد شــد به گونـه ای کــه در مــاه هــای‬ ‫اول شــیوع ایــن بیمــاری در هفتــه تنهــا یــک و بعضــا ‪ ۲‬پــرواز در‬ ‫مســیر تهــران ‪ -‬بجنــورد انجــام مــی شــد‪.‬‬ ‫در شــهر خــودش‪ ،‬هــم تجربــه ای از کتــاب فروشــی‬ ‫داشــته اســت امــا راهــش بــه دانشــگاه در شــهر‬ ‫بجنــورد کــه بــاز شــد‪ ،‬مجبــور شــد تــا کتــاب فروشــی‬ ‫ســیار را پیشــه کنــد تــا مخارجــش تامیــن شــود‪.‬‬ ‫ترکش های کرونا برای کولبران کتاب‬ ‫یکــی از کولبــران کتــاب هــم در ایــن بــاره مــی‬ ‫گویــد‪ :‬حــدود هشــت ســالی اســت کــه بــه کولبــری‬ ‫کتــاب مشــغول هســتم‪ ،‬مشــکل اصلــی ام‪،‬‬ ‫حقــوق پاییــن و زحمــت زیــاد ایــن کار اســت‪.‬‬ ‫وی کــه خواشــت نامــش ذکــر نشــود اظهــار‬ ‫مــی دارد‪ :‬درامــد ایــن شــیوه کتــاب فروشــی‪،‬‬ ‫بعضــا خــوب اســت‪ ،‬برخــی مــاه هــا تــا ‪۳۰‬‬ ‫میلیــون ریــال درامــد داشــته ام‪ ،‬امــا اکنــون‬ ‫درامدهــا بــه شــدت کاهــش یافتــه‪ ،‬بویــژه بــا‬ ‫شــیوع کرونــا فــروش بســیار کــم شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کتــاب فــروش ســیار کــه از گزنــد کرونــا در‬ ‫امــان نمانــده مــی گویــد‪ ،‬بــا شــیوعه کرونــا‪ ،‬بــازار‬ ‫مــا هــم کســاد شــد و خیلــی از خانــم هــا‪ ،‬دیگــر‬ ‫کتــاب فروشــی را ادامــه ندادنــد‪ ،‬برخــی کــه مثــل مــا‬ ‫پوســت کلفــت بودنــد‪ ،‬مانــده انــد‪ ،‬البتــه هرچقــدر‬ ‫نیازمندتــر باشــی‪ ،‬سرســخت تــر مــی شــوی‪.‬‬ ‫مریــم‪ ،‬یکــی از بانوانــی اســت تجربــه کولبــری‬ ‫داشــته اســت و اکنــون مســوول تحویــل کتــاب‬ ‫هــا بــه دختــران کتــاب فــروش شــده اســت‪.‬‬ ‫مــی گویــد چهــار پنــج نفــری بــا مرکز مــا‪ ،‬همکاری‬ ‫دارنــد و بــه صــورت ســیار کتــاب مــی فروشــند‪،‬‬ ‫البتــه پیــش از کرونــا تعدادشــان بیشــتر بــود‪،‬‬ ‫امــا بــا کرونــا کــه فــروش کــم شــده دیگــر کتــاب‬ ‫فروشــی هــم برایشــان ســود نداشــت‪ ،‬بــه همیــن‬ ‫خاطــر خیلــی هــا دیگــر ادامــه ندادنــد‪.‬‬ ‫وی اظهار می دارد‪ :‬این کتاب فروشــان ســیار‬ ‫کــه همگــی خانــم هســتند‪ ،‬هــر روز صبــح بــه‬ ‫مرکــز مراجعــه مــی کننــد و کتــاب هــا را تحویــل‬ ‫مــی گیرنــد تــا بــا مراجعــه بــه ادارات‪ ،‬شــرکت‬ ‫هــا و یــا در خیابــان‪ ،‬بــه فــروش برســانند‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬بــا توجــه بــه انچــه عبدالناصــر همتــی رئیــس کل‬ ‫بانــک مرکــزی در صفحــه اینســتاگرام خــود منتشــر کــرده‪،‬‬ ‫پرداخــت ایــن وام قرض الحســنه از محــل اعتبــارات ‪۷۵‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومانــی خواهــد بــود کــه اختصاصــی نظــام‬ ‫بانکــی بــرای مقابلــه بــا اثــار کروناســت‪ .‬اقســاط ایــن وام‬ ‫قرضالحســنه کرونایــی ماهانــه ‪ ۳۵‬هــزار تومــان اســت کــه‬ ‫در ‪ ۳۱‬قســط از یارانــه کســر می شــود‪.‬‬ ‫یارانــه ‪ ۱۰۰‬هــزار تومانــی نیــز در چهــار مــاه پایانــی ســال‪ ،‬بــه‬ ‫جعمیــت ‪ ۳۰‬میلیونــی پرداخــت می شــود‪ .‬بــر ایــن اســاس‪،‬‬ ‫بــرای خانــوار یــک نفــره کــه ‪ ۴۵‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان یارانــه‬ ‫نقــدی‪ ۵۵ ،‬هــزار تومــان کمــک معیشــتی و ‪ ۱۰۰‬هــزار تومان‬ ‫کمــک بالعــوض کرونــا دریافــت می کنــد در مجمــوع تــا‬ ‫پایــان ســال جــاری هــر مــاه حــدود ‪ ۲۰۰‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان‬ ‫پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان گلســتان خبــر از کشــف ‪ ۷۰‬تــن‬ ‫گنــدم احتــکار شــده در کاللــه داد و گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس امنیــت‬ ‫عمومــی کاللــه بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی موفــق بــه شناســایی‬ ‫محــل دپــوی گنــدم احتــکاری در ایــن شهرســتان شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســعید دادگــر در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪:‬در‬ ‫بازرســی از مــکان دپــوی گندم هــا مقــدار ‪ ۷۰‬تــن از ایــن‬ ‫محصــول کشــف شــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان افــزود‪ :‬در ایــن رابطــه یــک نفــر دســتگیر و بــا‬ ‫تشــکیل پرونــده تحویــل مرجــع قضایــی شــد‪.‬‬ ‫دادگــر از شــهروندان خواســت تــا درصــورت مشــاهده هرگونــه‬ ‫مــوارد مشــکوک در ایــن خصــوص مراتــب را بــه ‪ 110‬اطــاع رســانی‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫سبزشدن خراسان شمالی تاپایان سال‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز خراســان شــمالی گفت‪ :‬تا پایان ســال طی عملیات گازرســانی و اتصال ســه روســتا به شــبکه‬ ‫گاز طبیعــی بــه اســتان ســبز تبدیــل خواهیــم شــد‪ .‬بــا اتمــام پــروژه گاز رســانی بــه ایــن ص روســتا ‪۹۹٫۷‬درصــد بخــش‬ ‫روســتایی اســتان از ضریــب نفــوذ گاز طبیعــی برخــوردار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫حســن رضا میربلوکی اظهار داشــت‪ :‬با ســاخت ‪ ۵۰۰‬متر جاده بین مزارع توســط ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان و‬ ‫عملیــات لولــه و شــبکه گــذاری ســه روســتای اخلــی‪ ،‬دنــگل و نجــف ابــاد در شهرســتان بجنــورد پایــان یافتــه اســت و حتی‬ ‫علمــک هــای گاز نیــز در منــازل نصــب شــده اســت‪ .‬تزریــق گاز انجــام مــی شــود کــه بــا پایــان پــروژه براســاس سرشــماری‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۵‬تعــداد ‪ ۱۹۵‬خانــوار دیگــر نیــز‪ ،‬از نعمــت گاز بهــره منــد خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی میانگیــن ضریــب نفــوذ گاز در بخــش روســتایی در کشــور را ‪ ۷۵‬تــا ‪ ۸۰‬درصــد دانســت و گفــت‪ :‬خراســان شــمالی‬ ‫در ایــن شــاخص از میانگیــن کشــور باالتــر اســت و بــا تــاش هــای انجــام شــده تــا پایــان امســال بــه ‪ ۱۰۰‬درصــد خواهیــد‬ ‫رســید کــه از ایــن نظــر در کشــور رتبــه دوم را خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بهــره منــدی ایــن روســتا تمــام روســتاهای دارای شــرایط گاز دار شــدن از ایــن نعمــت برخــوردار شــده انــد و‬ ‫خراســان شــمالی بعــد از اســتان همــدان بــه عنــوان دومیــن اســتان ســبز در کشــور معرفی خواهد شــد‪.‬‬ ‫میربلوکــی گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۷۳۹‬روســتای واجــد شــرایط اســتان بــا جمعیــت بیــش از ‪ ۳۶۴‬هــزار و ‪ ۸۱۰‬نفــر از نعمــت‬ ‫گاز طبیعــی برخوردارنــد کــه بــا تــاش هــای صــورت گرفتــه عــاوه بــر ایجــاد رفــاه و اســایش‪ ،‬بــه میــزان قابــل توجهــی از‬ ‫تخریــب محیــط زیســت جلوگیــری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اســتان خراســان شــمالی دارای ‪ ۳۰۱‬کیلومتــر مــرز مشــترک بــا کشــور ترکمنســتان اســت کــه تمــام‬ ‫روســتاهای واجــد شــرایط نــوار مــرزی از نعمــت نعمــت گاز بهــره منــد هســتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز خراســان شــمالی گفت‪ :‬پس از اتصال به شــبکه گاز اســتان به ســه روســتای باقی مانده دیگر‬ ‫روســتایی با شــرایط گاز دار شــدن در اســتان نداریم‪.‬‬ ‫میربلوکــی اظهــار داشــت‪ :‬در مجمــوع حــدود ‪ ۵۰‬روســتای ایــن اســتان کــه شــامل روســتاهای بــا جمعیــت انــدک‪ ،‬محلــه‬ ‫هــای عشــایری و روســتاهای فصلــی و حتــی متروکــه خالــی از ســکنه از نعمــت گاز شــهری بــی بهــره هســتند که متوســط‬ ‫جمعیــت در ایــن مناطــق حــدود ‪ ۵.۵‬نفــر اســت‪ ،‬گاز رســانی بــه ایــن مناطــق هیــچ صرفــه اقتصــادی نــدارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خانوارهایــی کــه در روســتاهای بــا جمعیــت انــدک و یــا فصلــی ســکونت دارنــد از ســوخت مایــع‬ ‫برخــوردار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی از برخــورداری ‪ ۱۰۰‬درصــدی جمعیــت شــهری و ‪ ۹۹.۷‬درصــدی روســتایی اســتان از گاز طبیعــی خبــر داد و اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬خراســان شــمالی دارای ‪ ۳۲۶‬هــزار مشــترک در بخــش هــای صنعتــی‪ ،‬خانگــی و عمومــی اســت کــه حــدود ‪۷۳۷‬‬ ‫مشــترک ان در بخــش صنعتــی و عمــده‪ ،‬از انشــعاب گاز بــرای تولیــد و اشــتغال بهــره مندنــد‪.‬‬ ‫در تابســتان مشــترکان خانگــی اســتان تــا ‪ ۳۰۰‬هــزار متــر مکعــب گاز مصــرف مــی کننــد کــه ایــن میــزان در مــاه هــای‬ ‫کمــی ســرد یــک میلیــون متــر مکعــب اســت امــا زمانــی کــه بســیار ســرد اســت تــا پنــج میلیــون متــر مکعــب نیــز مــی رســد‪.‬‬ ‫خراسان شمالی ‪ ۸۶۳‬هزار نفر جمعیت دارد که ‪ ۴۴‬درصد ان در روستاها سکونت دارند‪.‬‬ ‫وی در بــاب ضــرورت تاســیس و ایجــاد کتابخانه ­هــای‬ ‫روســتایی بــه بحــث عدالــت اموزشــی اشــاره کــرد و گفت‪:‬‬ ‫بایــد عدالــت و برابــری اموزشــی بــرای نقــاط روســتایی‬ ‫و کم برخــوردار هماننــد مناطــق شــهری فراهــم شــود تــا‬ ‫کــودکان روســتایی از ایــن طریــق بتواننــد رشــد کــرده و‬ ‫براگاهــی خــود بیفزاینــد‪.‬‬ ‫کودک از کتاب چه می اموزد؟‬ ‫از نظــر اذری نــژاد‪ ،‬کتــاب خــوب ویژگی­ هــای بســیاری‬ ‫بایــد داشــته باشــد امــا مهم­تــر از همــه اینکــه باعــث‬ ‫رشــد فکــری کــودک شــود و کــودک از طریــق ان مهــارت‬ ‫گفت وگــو و حــل مســاله را یــاد بگیــرد‪.‬‬ ‫وی دربــاره راهکارهــای غلبــه بــر چالش­ هــای فضــای‬ ‫مجــازی و گوشــی هوشــمند بــه عنــوان رقیــب در مقابل‬ ‫کتابخوانــی و کتابخانه هــای روســتایی از تجربــه خود در‬ ‫ایــن رابطــه گفــت‪ :‬بــرای پخــش کتــاب و انجــام فعالیــت‬ ‫ترویــج کتابخوانــی بــه روســتایی رفتــه بــودم کــه بــه‬ ‫لحــاظ امکانــات مالــی در ســطح خوبــی قــرار داشــت و‬ ‫همــه کــودکان از گوشــی هوشــمند بــرای انتقال مطلب‬ ‫اســتفاده می­ کردنــد‪ .‬در ایــن بیــن کودکــی بــا وجــود‬ ‫صحبت ­هــا و تالش­ هــای فــراوان بــه کتاب ­هایــی کــه در‬ ‫اختیــارش قــرار داده بــودم جــذب نشــد‪.‬‬ ‫تــاش کــردم کنــار او بنشــینم و بــا او در رابطــه بــا‬ ‫محتواهایــی کــه در فضــای مجــازی و بازی ­هــا دنبــال‬ ‫می ­کنــد‪ ،‬صحبــت کنــم‪ .‬بعــد از ان کتابــی را انتخــاب‬ ‫کــردم کــه بــه لحــاظ محتوایــی همــان محتوایــی باشــد‬ ‫کــه کــودک در فضــای مجــازی دنبــال می ­کــرد و بــه ایــن‬ ‫طریــق‪ ،‬بــاب گفت وگــو و نزدیکــی بــا او بــاز شــد‪.‬‬ ‫با روش­ های خالقانه می ­توان همه افراد‬ ‫را کتابخوان کرد‬ ‫نهضــت قریشــی­ نژاد از مروجــان کتابخوانــی در‬ ‫اصفهــان و یکــی از موسســان انجمــن دوســتداران‬ ‫ادبیــات کــودک و نوجــوان اصفهــان اســت‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه پرسشــی در مــورد ضــرورت تاســیس‬ ‫و ایجــاد کتابخانه­ هــای روســتایی گفــت‪ :‬دسترســی بــه‬ ‫کتاب ­هــای بــا کیفیــت‪ ،‬حــق همــه کــودکان ایــن ســرزمین‬ ‫اســت‪ .‬وقتــی از عدالــت اموزشــی و شــرایط عادالنــه‬ ‫صحبــت می­ شــود‪ ،‬دسترســی کــودکان در روســتاها یــا‬ ‫مناطــق محــروم بــه کتاب ­هــای بــا کیفیــت یــک الــزام‬ ‫اســت و تامیــن رشــد شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی بــرای‬ ‫کــودکان در همــه جــا در برنامــه کار بایــد باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬نمی ­شــود فقــط بــه تهــران و شــهرهای‬ ‫بــزرگ توجــه داشــت و از شــکاف فرهنگــی بیــن مناطــق‬ ‫جلوگیــری کــرد‪ .‬یکــی از عوامــل موثر و اساســی در رشــد‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬شــناختی و شــخصیتی کــودکان‪،‬‬ ‫دسترســی بــه کتــاب و کتابخوانــی اســت‪ .‬تجربــه نشــان‬ ‫داده کــودکان روســتایی بســار مشــتاق بــه کتــاب و بــا‬ ‫اســتعداد هســتند‪ .‬تاســیس کتابخانه­ های روستایی به‬ ‫ایــن مهــم کمــک می ­کنــد‪.‬‬ ‫قریشــی نژاد بــه نقــش کلیــدی افــراد محلــی در‬ ‫موفقیــت کتابخانه ­هــای روســتایی اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫بــا افــراد اشــنای محلــی‪ ،‬فعالیت­ هــا و طرح هــا بــا‬ ‫مشــکالت کمتــری اجــرا می ­شــوند‪.‬‬ ‫وی ویژگــی مهــم یــک مــروج را اشــنایی او بــا فرهنــگ‪،‬‬ ‫اداب و رســوم (بســتر فرهنگــی اجتماعــی) منطقــه‬ ‫می ­دانــد‪ .‬از نظــر او‪ ،‬مــروج خــوب‪ ،‬برنامــه و طــرح را‬ ‫بومی ســازی می ­کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا توجــه بــه تجــارب خــود در زمینــه ترویــج کتــاب‬ ‫و تاثیــر ایــن فعالیت­ هــا در افــراد خانــواده‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا‬ ‫روش ­هــای خالقانــه می ­تــوان همــه افــراد را کتابخــوان‬ ‫کــرد‪ .‬فقــط الزم اســت نیــاز هــر کــدام را تشــخیص دهیم‬ ‫و کتــاب مناســب را بــه ان­هــا معرفــی کنیــم‪ .‬به این ترتیب‬ ‫روابــط خانــواده صمیمی ­تــر و نزدیک تــر می ­شــود‪.‬‬ ‫روستاها مکانی مناسب برای ترویج و‬ ‫گسترش کتابخوانی‬ ‫مهــدی نــوروز اســتادیار زبــان و ادبیــات فارســی‪ ،‬رئیس‬ ‫انجمن نویسندگان و پژوهشگران ابر شهر در نیشابور‬ ‫و از فعــاالن و مروجــان حــوزه کتــاب و کتابخوانی بر این‬ ‫بــاور اســت کــه روســتاها مکانــی مناســب بــرای ترویــج و‬ ‫گســترش کتابخوانی هســتند زیرا تشــنه فراگیری بوده‬ ‫و بــه ســرعت تاثیــر پذیرند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬کار فرهنگــی بایــد فرامنطقـه ای باشــد‬ ‫و در کار فرهنگــی نبایــد فعالیــت سیاســی انجــام داد‪.‬‬ ‫از طرفــی فعالیت هــای فرهنگــی بــرای کــودکان نبایــد‬ ‫خیال پردازانــه و رویاگونــه بــوده بلکــه بایــد بــا واقعیــت‬ ‫مطابقــت داشــته باشــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫در وضعیت‬ ‫بحرانی‬ ‫رکورد شکسته شد‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬اذر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی اعــام کــرد‪ :‬ایــن اســتان بــا بســتری ‪ ۷۸‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬در شــبانه روز گذشــته‪ ،‬بیشــترین امــار بستری شــدگان در یــک روز از ابتــدای شــیوع ایــن ویــروس را ثبــت‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫وی بیشــترین مــوارد جدیــد ابتــای بــه ایــن بیمــاری را خانوادگــی دانســت و بــا گالیــه از رعایــت نکــردن پروتــکل‬ ‫هــای بهداشــتی‪ ،‬گفــت‪ :‬برگــزاری اییــن هــای عروســی‪ ،‬مهمانــی هــای خانوادگــی و عــدم رعایــت فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعــی از دالیــل افزایــش ابتــا بــه ایــن بیمــاری در اســتان اســت‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫شماره ‪275‬‬ ‫سالمت‬ ‫محافظت فردی قوی‬ ‫ترازتقویت سیستم ایمنی‬ ‫پزشــک فــوق تخصــص الــرژی و‬ ‫ایمونولــوژی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی اعــام کــرد‪ :‬تقویــت‬ ‫سیســتم ایمنــی جــای محافظــت فــردی و رعایــت‬ ‫پرخاشگری درکودکی‪،‬خشونت دربزرگسالی‬ ‫وی خواب ارام شــبانه را در تقویت سیســتم ایمنی‬ ‫موثــر دانســت و اظهــار داشــت‪ :‬فعالیــت فیزیکــی‬ ‫مناســب کــه شــدت زیــاد و کمــی نداشــته باشــد نیــز‬ ‫در تقویت سیســتم ایمنی موثر اســت و بهتر اســت‬ ‫هــر فــرد بــه منظــور تقویــت سیســتم ایمنــی‪ ،‬ورزش‬ ‫و تمرینــات بدنــی و فعالیــت فیزیکــی منظــم را در‬ ‫برنامــه روزانــه خــود بگنجانــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ترکیبــات حــاوی ویتامیــن «ث»‬ ‫نظیــر مرکبــات مــی توانــد بــا افزایــش گلبــول هــای‬ ‫ســفید در بــدن‪ ،‬علیــه عفونــت هــای ویروســی از‬ ‫جملــه کرونــا و تقویــت سیســتم ایمنــی موثــر باشــد‪.‬‬ ‫دکتــر وثوقــی مطلــق بــا بیــان اینکــه‪ ،‬ترکیبــات‬ ‫حــاوی ویتامیــن «دی» نظیــر شــیر‪ ،‬لبنیــات‪،‬‬ ‫غذاهــای دریایــی و ماهــی نیــز باعــث تقویــت‬ ‫سیســتم ایمنــی مــی شــود‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬ترکیبــات‬ ‫حــاوی منیزیــم کــه در اســفناج و غذاهــای دریایــی‬ ‫یافــت مــی شــود و نیــز ترکیبــات حــاوی انتــی‬ ‫اکســیدان ماننــد چــای ســبز نیــز تقویــت کننــده‬ ‫هــای سیســتم ایمنــی بــدن محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از ابتــدای مردادمــاه‬ ‫در وضعیــت قرمــز کرونایــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫افزایش ذخیره خون‬ ‫به‪۷‬روز‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫افزایــش اســتقبال شــهروندان از اهــدای خــون‬ ‫در روزهــای اخیــر خبــر داد و گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر از حالــت بحــران بــا افزایــش ذخیــره‬ ‫فراورده هــای خونــی گلســتان بــه هفــت‬ ‫روزخــارج شــدیم‪.‬‬ ‫دکترســیدصادق بنی عقیــل در ارتبــاط بــا ایــن‬ ‫خبراظهــار داشــت‪ :‬طــی هفتــه گذشــته شــاهد‬ ‫کاهــش ذخایــر خونــی گلســتان بــه چهــار روز‬ ‫رســیده بــود کــه در شــرایط خطــر قــرار داشــت‬ ‫کــه بــا اســتقبال شــهروندان‪ ،‬ذخیــره خونــی‬ ‫اســتان بــه حالــت عــادی برگشــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬خــون دریافتــی از مــردم‬ ‫گلســتان پــس از فــراوری بــه ‪ ۲۴‬مرکــز درمانــی‬ ‫و بیمارســتانی اســتان ارســال شــده و مــورد‬ ‫اســتفاده بیمــاران نیازمنــد از جملــه ســرطانی‪،‬‬ ‫تاالســمی‪ ،‬هموفیلــی‪ ،‬دیالیــزی‪ ،‬مصدومــان‬ ‫تصادف هــا‪ ،‬زنــان بــاردار و افــراد تحــت اعمــال‬ ‫جراحــی قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در مــاه ابــان چهــار هــزار و ‪۵۷۷‬‬ ‫نفــر از مــردم گلســتان خــون خــود را اهــدا کردنــد‬ ‫کــه از ایــن تعــداد ‪ ۳۸۱‬نفــر زن بودنــد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا ‪ ۱۴‬شهرســتان و بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫کیلومتــر مربــع وســعت ‪ ۳‬پایــگاه ثابــت خونگیــری‬ ‫در گــرگان‪ ،‬گنبــد و علی ابادکتــول دارد و تنهــا‬ ‫اســتان بــدون پایــگاه ســیار کشــور اســت‪.‬‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۱۳۳‬هــزار واحــد خــون و‬ ‫فــراورده هــای خونــی در اســتان گلســتان تولیــد‬ ‫شــده بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان همچنیــن‬ ‫گفــت‪ :‬از ابــان مــاه ‪ ۳۰۰‬بیمــار بهبودیافتــه‬ ‫کرونــا پالســمای خــود را اهــدا کردنــد‪.‬‬ ‫زنــان و مــردان از ‪ ۱۸‬ســال تــا ســن ‪ ۶۰‬ســالگی‬ ‫و در صــورت اهداکننــده مســتمر بــودن تــا ســن‬ ‫‪ ۶۵‬ســالگی می تواننــد خــون اهــدا کننــد‪.‬‬ ‫اســتان مــرزی گلســتان حــدود ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــر‬ ‫جمعیــت متشــکل از اقــوام‪ ،‬مذاهــب و نژادهــای‬ ‫مختلف دارد‪.‬‬ ‫گذر از مرز‪۵۰۰‬ثبت شد‬ ‫«معصومه رضائی پور» کارشناس ارشد روان شناسی بالینی‪:‬‬ ‫کــه کــودک یــا نوجــوان در ارامــش اســت و‬ ‫حــال و حوصلــه شــنیدن حــرف هــای والدیــن‬ ‫یــا معلــم و روانشــناس یــا مشــاور را دارد‪.‬‬ ‫تنبیــه متقابــل و داشــتن گارد هــم جهــت بــا‬ ‫پرخاشــگر تنهــا بــه مثابــه بــاد زدن اتــش کینــه‬ ‫و خشــم اســت‪ .‬وقتــی کــه کــودک ارام شــد‬ ‫می تــوان در مــورد رفتــارش بــا او صحبــت کــرد‬ ‫و بــدون عصبانیــت‪ ،‬داد و فریــاد‪ ،‬تحقیــر و‬ ‫تمســخر نســبت بــه رفتــارش تذکــر داد و‬ ‫شــیوه هــای مناســب کنتــرل خشــم و بــروز‬ ‫رفتــار مناســب را بــا او مــرور کــرد‪.‬‬ ‫فاصلــه اجتماعــی را نمی گیــرد‪ ،‬امــا خودمراقبتــی و‬ ‫دوری از اســترس و اضطــراب‪ ،‬جــزو اصــول تقویت‬ ‫سیســتمایمنــیاســتکــهبایــدجــدیتلقــیشــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از پایگاه‬ ‫خبــری دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫دکتــر احمــد وثوقــی مطلــق روز شــنبه بــا اشــاره بــه‬ ‫اهمیــت تنظیم ســاعات خواب و بیــداری افراد‪ ،‬تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد افــراد از بیــدار مانــدن هــای طوالنــی شــبانه‬ ‫بــه شــدت خــودداری کــرده و ســاعات مشــخصی را‬ ‫بــرای خــواب و بیــداری خــود در نظــر بگیرنــد‪.‬‬ ‫گزارش کرونا‬ ‫چه تفاوتی بین پرخاشگری و خشونت‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫بســیاری از والدیــن دوســت دارنــد فرزنــدان‬ ‫شــان بــه ویــژه در شــرایط کنونــی کــه کرونــا‬ ‫همــه را خانــه نشــین کــرده اســت و فرزنــدان‬ ‫هــم مدرســه را بــه صــورت انالیــن در خانــه‬ ‫تجربــه مــی کننــد ارام و ســاکت بنشــینند و‬ ‫بــه قــول خودشــان یــک پارچــه اقــا یــا خانــم‬ ‫باشــند و همــه تکالیــف را خودشــان بــه‬ ‫تنهایــی انجــام دهنــد و دیگــر دغدغــه جدیــدی‬ ‫را برایشــان ایجــاد نکننــد‪.‬‬ ‫در شــرایط کرونایــی امــروز کــه همــه خانــه‬ ‫نشــین شــده انــد صبــر و حوصلــه والدیــن در‬ ‫مقابلــه بــا رفتارهــای کــودکان بــه مراتــب کمتــر‬ ‫شــده اســت‪.‬در حقیقــت خانــواده هــا دوســت‬ ‫دارنــد همانطــور کــه بچــه هــا درس شــان را‬ ‫بــا تبلــت و گوشــی مــی خواننــد‪ ،‬ارام تــر و‬ ‫ســاکت از قبــل بــازی کننــد و دردســر جدیــدی‬ ‫بــرای خانــواده ایجــاد نکننــد‪.‬‬ ‫درگیــری بســیار شــدید والدیــن و کــودکان و‬ ‫نوجوانــان مدرســه ای یکــی از بســیار مســائلی‬ ‫اســت کــه صــدای فریــاد خانــواده هــا را در‬ ‫اورده اســت و والدیــن بــه هــر نحــوی کــه شــده‬ ‫مــی خواهنــد جلــوی کــودکان و نوجوانــان خــود‬ ‫بایســتند و انهــا را بــه انجــام انچــه کــه انهــا‬ ‫مــی خواهنــد وادارنــد‪.‬‬ ‫جالــب اســت کــه هنگامــی کــه پــای درد و دل‬ ‫والدیــن مــی نشــینیم انچــه مــی گوینــد ایــن‬ ‫اســت کــه انهــا فقــط فرزنــدان را مقصــر مــی‬ ‫داننــد و خواهــان تغییــر فرزنــدان هســتند‪.‬‬ ‫غافــل از اینکــه کــودکان در ســنین مختلــف‬ ‫رفتارهــای مختلفــی از خودشــان بــروز مــی‬ ‫دهنــد و اگــر بــه بهانه های مختلف به اصطالح‬ ‫معاشــرتی و اجتماعــی‪ ،‬مانــع رفتارهــای طبیعی‬ ‫کــودکان و نوجوانــان شــویم‪ ،‬خســارات جبــران‬ ‫ناپذیــری بــه شــکل گیــری شــخصیت اجتماعــی‬ ‫انهــا وارد مــی کنیــم‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر برخــی دیگــر از خانــواده هــا‬ ‫از ان طــرف بــام افتــاده انــد و بــا رهــا ســازی‬ ‫کــودکان و عــدم مراقبــت بــر رفتارهــای‪ ،‬زمینــه‬ ‫پرخاشــگری و رفتــاری هــای غیــر منطقــی را در‬ ‫فرزنــدان شــان فراهــم مــی ســازند‪.‬‬ ‫در واقــع نبــود نظــارت و وادادگــی در امــوزش‬ ‫ابتدایــی تریــن اصــول برخــورد بــا همســاالن و‬ ‫تعامــل بــا اطرافیــان باعــث بــروز رفتــار هــای خشــن‬ ‫و زننــده در برخــی کــودکان مــی شــود‪ ،‬کــه اصــاح‬ ‫ایــن مــدار بــا ســختی هایــی همــراه اســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد برخــی رفتارهــای پرخاشــگرانه‬ ‫کــودکان اقتضــای ســن انهاســت ولــی افزایــش‬ ‫بــی رویــه ایــن دســت رفتارهــا و امــوزش‬ ‫نــدادن خودکنترلــی بــه انهــا باعــث نهادینــه‬ ‫شــدن ایــن رفتــار هــا در کــودکان و ادامــه ان‬ ‫در ســنین دیگــر خواهــد شــد‪ .‬شــما هــم حتمــا ً‬ ‫تــا بــه حــال کودکانــی را دیــده ایــد کــه مــدام‬ ‫داد مــی زننــد‪ ،‬فحــش مــی دهنــد و اشــیاء دم‬ ‫دســت خــود را بــه هــر طــرف مــی اندازنــد یــا‬ ‫بــه ســر و صــورت مــادر خــود مشــت مــی زننــد‬ ‫یــا نوجوانانــی کــه در خانــه‪ ،‬مدرســه و محــل‬ ‫زندگــی خــود مــدام دعــوا و زد و خــورد راه مــی‬ ‫اندازنــد و دردســر مــی افریننــد‪.‬‬ ‫در مطالعــات صــورت گرفتــه راجــع بــه‬ ‫رفتارهــای ناهنجــار‪ ،‬پرخاشــگری رفتــاری‬ ‫اســت کــه بــرای اســیب رســاندن بــه شــخصی‬ ‫دیگــر طرح ریــزی یــا اجــرا می شــود‪ .‬برخــی از‬ ‫پژوهشــگران پرخاشــگری را در معنــی وســیع‬ ‫کلمــه امــا الزامــا ً اســیب بدنــی نمی داننــد‬ ‫و مــواردی چــون فحاشــی‪ ،‬شــایعه پراکنــی‪،‬‬ ‫تهمــت زدن و دیگــر اشــکال هتک ابــرو را نیــز‬ ‫پرخاشــگری می داننــد‪ .‬بــه منظــور اشــنایی‬ ‫بیشــتر بــا ایــن مقولــه گفتگــوی کوتاهــی بــا‬ ‫«معصومــه رضائــی پــور» کارشــناس ارشــد‬ ‫روان شناســی بالینــی و مربــی مهارتهــای‬ ‫زندگــی انجــام داده ایــم کــه حــاوی نــکات‬ ‫اموزشــی متعــددی اســت‪.‬‬ ‫اساسا ً پرخاشگری در کودکان چیست‬ ‫شامل چه رفتارهایی می شود؟‬ ‫خشــم احساســی طبیعــی اســت کــه بــه صورت‬ ‫بدنــی و هیجانــی‪ ،‬ابــراز مــی شــود و واکنــش‬ ‫طبیعــی ارگانیســم نســبت بــه شــرایطی اســت‬ ‫کــه فــرد دچــار ناکامــی مــی گــردد‪ ،‬وقتــی عامــل‬ ‫درونــی یــا بیرونــی مانــع رســیدن مــا بــه هــدف‬ ‫شــود احســاس خشــم مــی کنیــم‪.‬‬ ‫تعاریــف متعــددی بــرای پرخاشــگری از ســوی‬ ‫دانشــمندان ارائــه شــده اســت امــا در مجمــوع‬ ‫رفتــار ناســازگارانه بــرای نشــان دادن احســاس‬ ‫خشــم از ســوی فــرد پرخاشــگری نامیــده مــی‬ ‫شــود‪ .‬دالیــل متعــددی در بــروز پرخاشــگری‬ ‫متصــور اســت کــه در ایــن مــی تــوان بــه جلــب‬ ‫توجــه‪ ،‬انتقــام‪ ،‬رســیدن بــه یــک وســیله یــا‬ ‫اســباب بــازی‪ ،‬محرومیــت و نداشــتن ازدی‬ ‫بــرای انجــام برخــی امــور‪ ،‬احســاس بــی‬ ‫کفایتــی و نداشــتن توانایــی انجــام برخــی‬ ‫فعالیــت هــا و … اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ولــی پرخاشــگری رفتــاری اســت کــه‬ ‫گاهــی بــر اثــر احســاس خشــم در افــراد بــا‬ ‫اهــداف مختلــف دیــده مــی شــود‪ .‬در واقــع‬ ‫پرخاشــگری نوعــی واکنــش رفتــاری اســت کــه‬ ‫در افــراد ِ خشــمگینی کــه ترســو و ضعیــف بوده‬ ‫و احســاس ناامنــی مــی کننــد دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫ان هــا هنــگام مواجهــه بــا ناکامــی‪ ،‬خویشــتن‬ ‫را در خطــر تهدیــد یــا در معــرض اســیب مــی‬ ‫یابنــد‪ .‬بــه دیگــر بیــان خشــم یکــی از واکنــش‬ ‫هــای طبیعــی بــدن در قبــال بــروز برخــی‬ ‫رفتارهــا و مشــاهده صحنــه هــا رخ مــی دهــد‬ ‫امــا پرخاشــگری رفتــاری منبعــث از خشــم‬ ‫اســت کــه انســان بایــد در جهــت کنتــرل ان یــا‬ ‫کاهــش ان بکوشــد‪.‬‬ ‫دالیل بروز پرخاشگری چیست؟‬ ‫سخن اخر‬ ‫دالیــل بــروز پرخاشــگری در کــودکان بــا‬ ‫توجــه بــه ســاختار اموزشــی و نگــرش خانــواده‬ ‫متفــاوت اســت‪ .‬الگــو پذیــری کــودکان از‬ ‫والدیــن‪ ،‬وجــود تضادهــای درونــی‪ ،‬تــرس و‬ ‫اضطــراب‪ ،‬تمســخر از ســوی گــروه همســاالن‪،‬‬ ‫نداشــتن قــدرت تدافعــی در برابــر والدیــن‪،‬‬ ‫گــروه همســاالن و اطرافیــان‪ ،‬اذیــت و ازار‬ ‫از ســوی همســاالن یــا بزرگتــر ها‪،‬فشــارهای‬ ‫روانــی‪ ،‬از دســت دادن والدیــن‪ ،‬درگیری هــای‬ ‫والدیــن‪ ،‬فیلــم هــا‪ ،‬ماهــواره‪ ،‬اینترنــت‪ ،‬بــازی‬ ‫هــای خشــن رایانــه ای و در حــال حاضــر‬ ‫مشــکالت معیشــتی اقتصــادی کــه بــه طــور‬ ‫گســترده خانــواده هــا را درگیــر خــود کــرده‬ ‫اســت و البتــه قرنطینــه و زمــان بســیار زیــاد‬ ‫در خانــه مانــدن … بخشــی از دالیــل بــروز‬ ‫خشــونت در کــودکان و نوجوانــان و والدیــن‬ ‫انهــا محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫تعامــل بــا کــودکان و نوجوانــان بــه ویــژه در‬ ‫ایــن ایــام کرونایــی کــه کــودکان در اپارتمــان‬ ‫هــا بیشــتر بــا خانــواده هــا هســتند و کمتــر‬ ‫امــکان تخلیــه انــرژی در محیــط هــای بــاز‬ ‫را ندارنــد‪ ،‬بســیار دشــوار اســت و ممکــن‬ ‫اســت حتــی بــروز پرخاشــگری در ایــن ایــام‬ ‫بیشــتر دیــده شــود‪ .‬در چنیــن شــرایطی در‬ ‫گام نخســت خانــواده بایــد دالیــل موقعیــت‬ ‫هــای بــروز چنیــن رفتــاری را شناســایی کنــد و‬ ‫ســپس در جهــت مقابلــه بــا ان هدفگــذاری و‬ ‫تصمیــم گیــری کنــد‪.‬‬ ‫پرخاشگری چه اشکالی دارد؟‬ ‫پرخاشــگری و خشــونت دارای اشــکال‬ ‫گوناگونــی اســت کــه در ســنین مختلــف در‬ ‫رفتــار کــودکان دیــده مــی شــود‪ .‬پرخاشــگری‬ ‫کالمــی‪ ،‬پرخاشــگری فیزیکــی‪ ،‬پرخاشــگری‬ ‫رفتــاری ‪ ،‬پرخاشــگری خامــوش و … مــدل‬ ‫هــای گوناگونــی از پرخاشــگری هســتند‪.‬‬ ‫برخــی کــودکان بــا توجــه بــه شــرایط اجتماعــی‬ ‫خانــواده بیشــتر از الفــاظ ناشایســت اســتفاده‬ ‫مــی کننــد؛ عــده ای بــا خشــونت فیزیکــی‬ ‫خشــم فروخــورده خــود را نمایــان مــی ســازند؛‬ ‫برخــی کــودکان بــا حملــه بــه وســایل هــم‬ ‫ســاالن خــود و حتــی شکســتن اســباب بــازی‬ ‫یــا پــاره کــردن دفتــر و کتــاب همکالســی هــای‬ ‫خــود ابــراز نفــرت و خشــم مــی کننــد؛ مــدل‬ ‫هــای دیگــری هــم وجــود دارد کــه یکــی از‬ ‫خطرنــاک تریــن انهــا خشــونت خامــوش یــا‬ ‫حــرص خــوردن بیــش از حــد اســت کــه ممکــن‬ ‫اســت بــه صــورت ناگهانــی و انفجــاری منجــر‬ ‫بــه یــک حرکــت خطرنــاک و دور از تصــور نظیــر‬ ‫حملــه فیزیکــی یــا حتــی اســتفاده از ابــزاری‬ ‫کــه خطــرات جســمی بــرای فــرد در پــی دارد‪.. .‬‬ ‫در مجمــوع مــی تــوان گفــت اشــکال مختلــف‬ ‫پرخاشــگری و خشــونت در کــودکان متاثــر‬ ‫از نــوع نــگاه و نگــرش خانــواده بــه مقولــه‬ ‫تربیــت‪ ،‬تصمیمــات خانــواده و معلمــان و‬ ‫مربیــان مهــد کــودک‪ ،‬فضایــی کــه کــودک در‬ ‫ان رشــد مــی کنــد و ســایر عوامــل محیطــی و‬ ‫حتــی ژنتیکــی اســت‪.‬‬ ‫بهترین زمان برای مقابله با کودک‬ ‫پرخاشگر چه زمانی است؟‬ ‫قطعــا ً در زمــان بــروز پرخاشــگری‪،‬‬ ‫راهکارهایــی بــرای کنتــرل و امــوزش وجــود‬ ‫دارد کــه قطعــا بایــد قبــل از بــروز پرخاشــگری‬ ‫امــوزش دیــده شــده باشــد تــا والدیــن و‬ ‫فرزنــدان بتواننــد در زمــان از انهــا اســتفاده‬ ‫بهینــه داشــت‪ .‬بهتریــن زمــان وقتــی اســت‬ ‫گاهــی والدیــن تصــور مــی کننــد کــه عصبانــی‬ ‫شــدن در مقابــل فرزنــدان کار درســتی نیســت‬ ‫امــا همیشــه هــم ایــن طــور نیســت گاه بچــه‬ ‫هــا الزم اســت کــه عصبانیــت والدیــن را‬ ‫ببیننــد و گاهــی حتــی بلنــد صحبــت کــردن‪ ،‬ان‬ ‫هــا را متوجــه اشــتباه خــود کنــد امــا عصبانیــت‬ ‫صحیــح بــا پرخاشــگری همــراه بــا توهیــن‪،‬‬ ‫تهدیــد‪ ،‬تحقیــر و ســرزنش متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫خانــواده هــا بایــد بیاموزنــد کمــک گرفتــن از‬ ‫روانشــناس‪ ،‬امــوزش و یادگیــری مهــارت‬ ‫هــای زندگــی و کنتــرل خشــم‪ ،‬اهــدای جایــزه‬ ‫در قبــال رفتارهــای پســندیده‪ ،‬افزایــش حــس‬ ‫مســئولیت پذیــری را در اولویــت هــای خــود‬ ‫قــرار دهنــد چــرا کــه ایــن رفتــار هــای منطقــی‬ ‫مــی توانــد در کاهــش پرخاشــگری کــودکان‬ ‫موثــر باشــند‪.‬‬ ‫در مجمــوع بایــد اذعــان کــرد حــل مشــکل‬ ‫پرخاشــگری در کــودکان و نوجوانــان کاری‬ ‫پیچیــده اســت و بــه صبــر و حوصلــه ی زیــاد‬ ‫نیــاز دارد‪ .‬ولــی بــا کمــک گرفتــن از اهــل فــن‬ ‫می توانیــد بــه نحــو بهتــری بــه هدایــت عاطفــی‬ ‫و تغییــر رفتــار مــورد نیــاز فرزندتــان بپردازیــد‬ ‫تــا رفتــار ناشایســت خــود را پشــت ســر بگــذارد‬ ‫و بــا پــا بــه ســن گذاشــتن رفتــار هــای معقــول‬ ‫تــر و ســنجیده تــری از خــود نشــان دهــد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان در ایــن‬ ‫خصــوص گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‪ ،‬بــا رونــد افزایشــی‬ ‫و رو بــه جلــوی امــار ابتــا بــه کوویــد ‪۱۹‬در گلســتان‬ ‫مواجــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن دکتــر عبدالرضــا‬ ‫فاضــل شــهرهای قرمــز و الــوده اســتان را بــه ترتیــب‬ ‫شهرســتان هــای گــرگان‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬اق قــا وکاللــه‬ ‫خوانــد و گفــت‪ :‬شهرســتان رامیــان نیــز در وضعیــت‬ ‫زرد و ســایر شــهرهای در وضعیــت هشــدار یــا‬ ‫نارنجــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت در حــال حاضــر افــراد بســتری در‬ ‫بیمارســتان هــا و مراکــز درمانــی اســتان ‪ ۵۰۴‬نفرمــی‬ ‫باشــد‪ ،‬کــه از ایــن تعــداد‪ ،‬در بخــش مراقبــت هــای‬ ‫ویــژه ‪۱۰۷‬بیمــار و ‪ ۵۴‬بیمــار دیگــر نیــز بــه دســتگاه‬ ‫ونتیالتــور متصــل انــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه طــی ‪۲۴‬‬ ‫ســاعت گذشــته شــاهد فــوت و از دســت دادن ‪۱۱‬‬ ‫شــهروند براثــر درگیــری بــا کرونــا در اســتان هســتیم‪.‬‬ ‫وی از مــردم خواســت تــا بــا رعایــت کامــل‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی‪ ،‬اســتفاده از ماســک‪،‬‬ ‫حفــظ فاصلــه اجتماعــی و ممانعــت از برگــزاری‬ ‫هــر نــوع مراســم هــای دســته جمعــی منجملــه‬ ‫عروســی‪ ،‬ضمــن حراســت از خــود و خانــواده‬ ‫شــان‪ ،‬از کادر بهداشــت و درمــان نیــز حمایــت‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫گلســتان از اواســط ابــان مــاه و بعــد از هفتــه‬ ‫وحــدت بــا عــدم توجــه شــهروندان نســبت بــه‬ ‫رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و اقــدام بــه‬ ‫برگــزاری مراســمات و دورهمــی هــا موجبــات‬ ‫ورود بــه پیــک ســوم کرونــا علــی الرغــم‬ ‫مقاومــت ســه ماهــه بــا وجــود اینکــه کل کشــور‬ ‫درگیــر مقابلــه و مبــارزه بــا ایــن ویــروس بودنــد‬ ‫متاســفانه باالخــره درگیــر ایــن بیمــاری شــد‪.‬‬ ‫گلستان نارنجی‬ ‫خراسان شمالی قرمز‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی ار فــوت ‪ ۴۵۳‬و ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۴۶۰‬بیمــار‬ ‫جدیــد بیمــار در شــبانه روز گذشــته خبــر داد‪.‬‬ ‫دکتــر ســیما ســادات الری بــا اعــام ایــن خبــر‬ ‫افــزود‪ :‬از روز گذشــته تابــه امــروز ‪ ۳‬اذر ‪۱۳۹۹‬‬ ‫و بــر اســاس معیارهــای قطعــی تشــخیصی‪۱۲ ،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۶۰‬بیمــار جدیــد مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬در‬ ‫کشــور شناســایی شــد کــه دو هــزار و ‪ ۷۴۴‬نفــر‬ ‫از انهــا بســتری شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه مجمــوع بیمــاران‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬در کشــور بــه ‪ ۸۶۶‬هــزار و ‪ ۸۲۱‬نفــر‬ ‫رســید‪ ،‬گفــت‪ :‬متاســفانه در طــول ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫گذشــته‪ ۴۵۳ ،‬بیمــار کوویــد‪ ۱۹‬جــان خــود را از‬ ‫دســت دادنــد و مجمــوع جــان باختــگان ایــن‬ ‫بیمــاری بــه ‪ ۴۵‬هــزار و ‪ ۲۵۵‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت در ادامــه بــا بیــان‬ ‫ایــن کــه خوشــبختانه تــا کنــون ‪ ۶۱۰‬هــزار‬ ‫و ‪ ۴۰۶‬نفــر از بیمــاران‪ ،‬بهبــود یافتــه و یــا از‬ ‫بیمارســتانها ترخیــص شــده انــد‪ ،‬افــزود‪۵۸۱۲ :‬‬ ‫نفــر از بیمــاران مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬در وضعیــت‬ ‫شــدید ایــن بیمــاری تحــت مراقبــت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬تــا کنــون پنــج میلیــون و‬ ‫‪ ۸۲۸‬هــزار و ‪ ۳۰۷‬ازمایــش تشــخیص کووید‪۱۹‬‬ ‫در کشــور انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی پــرورش مــرغ گوشــتی اال گل اق قــا بــه شــماره ثبــت ‪ 421‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 10700043585‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ‪ 1399/07/27‬کــه طــی نامــه‬ ‫شــماره‪/855/2708/855‬ص مــورخ ‪ 1399/8/1‬اداره تعــاون کارورفــاه اجتماعــی شهرســتان اق قــا بــه ایــن اداره واصــل‬ ‫گردیــده اســت تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬صورتهــای مالــی ســنوات ســال ‪ 98-97-96‬قرائــت و مــورد تصویــب قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬امنــه بیاضــی باکدملــی ‪ 2121895371‬و توحیــد بادپیمــا باکدملــی ‪ 2110648351‬و علــی اصغــر بادپیمــا باکدملــی‬ ‫‪ 2120349894‬بــه عنــوان اعضــاء اصلــی هیــات مدیــره و تینــا بادپیمــا باکدملــی ‪ 2110960124‬و محمــد بادپیمــا باکدملــی‬ ‫‪ 2120343888‬بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره بــه مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد‪ .‬علــی بادپیمــا حســین‬ ‫علــی‪ 2121798821 9/3/36 2053‬بــه عنــوان بــازرس اصلــی و طــاووس بادپیمــا حســین علــی ‪28/02/32 18989‬‬ ‫‪ 2120189651‬بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اق قــا (‪)1050783‬‬ ‫کافی است نام‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫را در گوگل جستجو کنید انچه به دنبال اش می گردید‬ ‫خواهید یافت‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید احتمال سرقت یا مفقود شدن تلفن همراه بیش از سایر ابزارهای الکترونیکی است؟ لذا‬ ‫هنگام ذخیره اطالعات شخصی خود در ان دقت بیشتری نمایید‪.‬‬ ‫«معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه» مشترک گرامی!‬ ‫ایا می دانید احتمال سرقت یا مفقود شدن تلفن همراه بیش از سایر ابزارهای الکترونیکی است؟ لذا‬ ‫هنگام ذخیره اطالعات شخصی خود در ان دقت بیشتری نمایید‪.‬‬ ‫«معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه»‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫مشترک‬ ‫گرامی!‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬اذر ‪1399‬‬ ‫هر تخلف رانندگی بستر یک سانحه است‪ ،‬پس خوب رانندگی کنیم ‪ /‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت سیزدهم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫ارزیابی حق کسب و پیشه مستاجر در دو حالت دارای‬ ‫تخلف قراردادی و فاقد تخلف‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫حق کســب و پیشــه ‪ ،‬حقی اســت ک منشــاء ان‪ ،‬فعالیت کســبی‬ ‫مســتاجر و ســبب ایجــاد ان ‪ ،‬حکــم قانونگــذار اســت‪ ،‬لــذا مــراد‬ ‫قانونگــذار کــه متصــف بــه اوصــاف حکمــت و دانایی اســت‪ ،‬نمیتواند‬ ‫صــرف فعالیــت کســبی ایجــاد حــق بــرای مســتاجر باشــد‪.‬‬ ‫بلکه منصرف اســت به نتیجه فعالیت کســبی مســتاجر‪ ،‬فعالیت‬ ‫کســبی بایــد ســبب افزایــش ســرقفلی ملــک ‪ ،‬بعبارتــی موجــد ارزش‬ ‫و قیمــت تجــاری ملــک شــده باشــد‪ .‬و اورده ای بــرای مالــک داشــته‬ ‫باشــد تــا او را مدیــون بــه حــق مســتاجر نمــوده باشــد‪.‬‬ ‫مثــا ارزش ملــک از ‪ a‬ریــال بــه ‪ 2a‬ریــال افزایــش یافتــه باشــد‪ .‬در‬ ‫ـبب ضــم ذمــه مالــک بــه‬ ‫اینصــورت مبلــغ ‪ a‬ریــال افــزوده شــده ‪ ،‬سـ ِ‬ ‫مســتاجر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در اینصــورت بــا لحــاظ رابطــه عرفــی کــه منافــع حاصــل از نتیجــه‬ ‫ک ملــک از مالــک و کار از بهــره بــردار و یــا زمیــن از زارع و‬ ‫اشــترا ِ‬ ‫زراعت از کشاورز و‪ ...‬را بالمناصفه تقسیم میکند‪ ،‬مالک در مثال‬ ‫مذکوربــه انــدازه ‪ 2/a‬ریــال بــه مســتاجر مدیــون خواهــد شــد کــه‬ ‫بایــد در زمــان تخلیــه بــه او بپــردازد‪.‬‬ ‫بنابراین حق کســب و پیشــه برابر اســت با تفاوت ســرقفلی ملک‬ ‫قبل از شــروع فعالیت کســبی مســتاجر با ســرقفلی حاصل بعد از‬ ‫فعالیت کســبی مســتاجر بدون لحاظ تورم قیمتها‪.‬‬ ‫زیــرا تــورم هزینــه هــا عمــا ســود ســرمایه مالــک اســت و ارتباطــی‬ ‫بــه مســتاجر نــدارد‪ .‬لیکــن اگــر قبــل از فعالیــت کســبی بعلــت‬ ‫کاربــری مســکونی و یــا هــر دلیــل دیگــر‪ ،‬اساســا ملــک از حــق‬ ‫ســرقفلی تجــاری برخــوردار نبــوده باشــد‪ ،‬بــه ایــن معنــا اســت کــه‬ ‫ســرقفلی قبــل از فعالیــت کســبی صفــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫پــس اگــر پــس از فعالیــت کســبی ســرقفلی برابــر ‪ k‬ریــال شــده‬ ‫باشــد‪ .‬تفــاوت ســرقفلی ثانونــی بــا اولیــه برابر خواهد شــد بــا ‪k=0-k :‬‬ ‫ریــال و چــون همچنــان کــه قبــا اســتدالل کردیــم‪ ،‬حــق کســب و‬ ‫پیشــه برابــر اســت بــا نصــف میــزان افــزوده شــده بــر ســرقفلی؛‬ ‫بنابرایــن حــق کســب و پیشــه مســتاجر در مثــال فــوق برابــر خواهد‬ ‫شــد بــا ‪ .2/k :‬بــا ایــن وصــف دامنــه نوســان ایــن حــق میتوانــد از‬ ‫صفــر ریــال تــا صدهــا میلیــون تومــان باشــد‪ .‬صفــر در حالتــی اســت‬ ‫ک مالــک قبــل از اجــاره دادن ســرقفلی تجــاری مثــا ‪ s‬ریال‬ ‫کــه ملـ ِ‬ ‫داشــته است‪.‬‬ ‫امــا مســتاجر بعلــت عــدم فعالیــت مناســب و تخلفــات صنفــی از‬ ‫قبیــل گــران فروشــی و یــا عــدم رعایــت بهداشــت و امثالهــم نــه تنها‬ ‫موجــب افزایــش ســرقفلی نشــده باشــد بلکــه ملــک را بــد نــام و کــم‬ ‫ارزش نیــز کــرده باشــد‪.‬‬ ‫مهمتر از ان‪ ،‬در تاسیس محل کسب و یا در تغییرکاربری ملک‬ ‫از مســکونی به تجاری نیز نقشــی نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن صــرف برخــورداری قانونــی از حــق کســب و پیشــه‪،‬‬ ‫مســتاجر مســتحق وصــول مبلغــی تحــت ایــن عنــوان نمیگــردد‪ .‬و‬ ‫بایــد بــه نتیجــه فعالیــت کــه مــراد قانونگــذار بــوده توجــه نمــود‪.‬‬ ‫زیــرا موضوعیــت ایــن حــق ناشــی از افزایــش انتفافــع ملــک‬ ‫و یــا افزایــش ارزش تجــاری ملــک و بعبارتــی افزایــش ســرقفلی‬ ‫ملــک اســت‪.‬‬ ‫در فرضــی دیگــر‪ ،‬چنانچــه مســتاجر بــا اذن و رضــای مالــک امــا بــا‬ ‫هزینــه و فعالیــت کســبی خــود‪ ،‬ملــک مســکونی مثــا اپارتمــان او را‬ ‫بــه محــل تجــاری یــا اداری تبدیــل کــرده باشــد و جرائــم رای ماده صد‬ ‫را نیــز راســا پرداخــت نمــوده و ســبب افزایــش قیمــت اپارتمــان مثال‬ ‫پایان خوش یک گروگانگیری‬ ‫نافرجام‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «اســفراین» از دســتگیری پــدر عصبانــی‬ ‫کــه ‪ 3‬فرزنــدش را در منــزل بــه گــروگان گرفتــه بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار پــارس بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس؛‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی مراجعــه‪ ،‬زنــی بــه دفتــر امــام جمعــه شهرســتان و بیــان اینکــه‬ ‫همســرش ‪ 3‬فرزنــد وی را در منــزل بــه گــروگان گرفتــه اســت‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــه پلیــس شهرســتان اعــام و مامــوران انتظامــی ظــرف مــدت‬ ‫کوتاهــی بــه محــل مــورد نظــر اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا حضــور مامــوران در محــل مشــخص شــد‪ ،‬پــدر خانــواده‬ ‫از ‪ 500‬میلیــون تومــان بــه ‪ 800‬میلیــون تومــان شــده باشــد‪ .‬واضــح‬ ‫اســت کــه مبلــغ ‪ 300‬میلیــون تومــان افــزوده شــده ‪ ،‬نتیجــه جمــع‬ ‫فعالیــت کســبی مســتاجر و ملــک مالــک اســت ‪ .‬لــذا منافــع حاصلــه‬ ‫بالمناصفه تقســیم میشــود ‪.‬‬ ‫بنابرایــن در ایــن مثــال ‪ ،‬مســتاجر مســتحق ان اســت کــه در زمــان‬ ‫تخلیــه ‪ 150‬میلیــون تومــان بابــت حــق کســب و پیشــه و مبلغــی هم‬ ‫بابــت هزینــه پرداختــی بــه شــهرداری را از مالــک دریافــت کنــد‪ .‬از‬ ‫مقایســه دو حالــت ذیــل چنیــن اســتنتاج میشــود‪.‬‬ ‫‪ -1‬ارزیابــی روز ســرقفلی در فرضــی کــه ملــک در اجــاره مســتاجر‬ ‫قــرار نمیگرفــت و بالاســتفاده باقــی مــی مانــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ارزیابــی روز ســرقفلی در فرضــی کــه ملــک در اجــاره مســتاجر‬ ‫قــرار گرفتــه و فعالیــت تجــاری در ان جریــان داشــته اســت‪ .‬از‬ ‫مقایســه دو وضعیــت مذکــور ‪ ،‬اختالفــی حاصــل میشــود ‪ .‬نیمــی از‬ ‫ایــن اختــاف بــدون لحــاظ اثــر تــورم قیمتهــا‪ ،‬حــق کســب و پیشــه‬ ‫مســتاجر محســوب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در حالت اول اگرچه مغازه غیرفعال و بالاســتفاده فرض شــده ‪،‬‬ ‫لیکــن مغــازه بــه جهت داشــتن پتانســیل و پروانه تجاری از ســرقفلی‬ ‫بالقوه ای برخوردار اســت‪.‬‬ ‫در اینحالــت ســرقفلی ملــک مشــابه ای را ارزیابــی میکنیــم کــه کــه‬ ‫بالاســتفاده و راکد مانده اســت‪ .‬فرضا نتیجه این ارزیابی میشــود‬ ‫یکصد و بیســت میلیــون تومان‪.‬‬ ‫امــا در حالــت دوم‪ ،‬ســرقفلی ملــک اعــم از مغــازه یــا اپارتمــان‬ ‫تغییــر کاربــری داده شــده کــه مســتاجر در ان فعالیــت کســبی‬ ‫داشــته ارزیابــی میکنیــم‪ .‬عــددی مثــا ‪ 250‬میلیــون تومــان بدســت‬ ‫مــی ایــد‪ ،‬در اینصــورت میــزان افــزوده شــده بــر ســرقفلی ‪-120=130‬‬ ‫‪ 250‬میلیــون تومــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫لــذا حــق کســب و پیشــه مســتاجر برابــر خواهــد شــد بــا ‪130/2=65‬‬ ‫میلیــون تومــان ‪ .‬مالحظــه میگــردد کــه حــق کســب و پیشــه‬ ‫مســتاجر‪ ،‬نیمــی از ارزشــی اســت کــه بــه ســرقفلی ( ارزش تجــاری‬ ‫ملــک) ملــک افــزوده شــده اســت‪ .‬و ایــن نیــم نبایــد ایــن شــبهه را‬ ‫ایجــاد کنــد کــه گویــا حــق کســب و پیشــه در مثــال فــوق ‪ 130‬میلیون‬ ‫تومــان بــوده کــه‪ 65‬میلیــون تومــان بــه مســتاجر رســیده اســت‪.‬‬ ‫زیــرا انچــه کــه بــه مســتاجر مــی رســد عنــوان و مصــداق حــق کســب‬ ‫و پیشــه دارد‪.‬‬ ‫ـع اورده‬ ‫زیــرا ارزش افــزوده شــده بــر قیمــت عیــن یــا منافــع ؛ از جمـ ِ‬ ‫هــای دو طــرف حاصــل شــده اســت‪ ،‬اورده مالــک؛ ملــک او بــوده و‬ ‫اورده مســتاجر کار او بــوده اســت‪.‬‬ ‫انچــه کــه قانونگــذار در وضــع تبصــره یــک مــاده ‪ 19‬قانــون مالــک‬ ‫و مســتاجر مصــوب ســال ‪ 1356‬مقــرر میــدارد‪ ،‬در مقــام مجــازات‬ ‫مســتاجر متخلــف اســت کــه بــدون اذن مالــک‪ ،‬ملــک را بــه غیــر‬ ‫منتقــل کــرده اســت‪ .‬لــذا او را مســتحق نیمــی از حــق کســب و پیشــه‬ ‫متعلقــه تلقــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن نبایــد ایــن دو نیــم را بــا یکدیگر خلط نماییم‪ .‬نیم از منظر‬ ‫قانونگذار ‪ ،‬منصرف اســت به نیمی از حق کســب و پیشــه اما نیم‬ ‫مترتب بر عرض بنده ‪ ،‬مبنای محاســبه حق کســب و پیشــه اســت‬ ‫که برگرفته از مالک وحدت عقود الزم شــرکت و مزارعه اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن در مثــال فــوق اگــر مســتاجر تخلفــی داشــته باشــد بایــد‬ ‫بــه جــای ‪ 65‬میلیــون تومــان ‪ 32/5‬میلیــون تومــان دریافــت دارد‪.‬‬ ‫وهوالمســتعان‬ ‫‪ 2‬پســر ‪ 5‬و ‪ 14‬ســاله و یــک دختــر ‪ 4‬ســاله اش را در منــزل حبــس و‬ ‫تهدیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان»اســفراین» با اشــاره به اینکه ماموران‬ ‫اقدامــات خــود را بــرای رهایــی گــروگان هــا شــروع کردنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ماموران انتظامی و مشــاوران و مددکاران اجتماعی از حدود ســاعت ‪12‬‬ ‫ظهــر بــا ســعه صــدر و بــا توجــه بــه وضعیــت روحــی و روانــی گروگانگیــر‪،‬‬ ‫تــاش کردنــد تــا بــا مذاکــره گــروگان هــا را ازاد کننــد‪.‬‬ ‫یگانــه پــور بیــان داشــت‪ :‬ســرانجام و بــا توجــه بــه اینکــه پدر خشــمگین‬ ‫بــا مذاکــره حاضــر بــه ازاد کــردن فرزنــدان نشــد‪ ،‬مامــوران پــس از‬ ‫هماهنگــی قضائــی بــا همکاری عوامــل امدادی و با هوشــیاری و درایت‬ ‫کامــل در یــک عملیــات غافلگیرانــه وارد منــزل شــده و گروگانگیــر را در‬ ‫حالــی کــه بــا اســتفاده از یــک قبضــه ســاتور قصــد حملــه بــه پلیــس و‬ ‫عوامــل امــدادی حاضــر در صحنــه را داشــت‪ ،‬دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫کارت های بانکی اجاره ای افتی‬ ‫در دست مجرمان‬ ‫شمـاره ‪275‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪ 51‬فقره اعتراف‬ ‫سرقت‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از انهــدام بانــد ســارقان‬ ‫حرفــه ای و کشــف ‪ 51‬فقــره ســرقت در شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس خبــر داد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی ازدســتگیری دو نفــر در خصــوص‬ ‫اجــاره کارت هــای بانکــی بــرای پوشــش فعالیت هــای مجرمانــه قمــار و شــرط‬ ‫بنــدی خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب‬ ‫و کار پــارس بــه نقــل از‬ ‫پایــگاه خبــری پلیــس‬ ‫«ســعید‬ ‫ســرهنگ‬ ‫دادگــر» اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫پــی وقــوع چندیــن فقــره‬ ‫ســرقت کابــل بــرق‪ ،‬تجهیــزات اداره هــای راه و اب‬ ‫و فاضــاب در گنبــدکاووس‪ ،‬دســتگیری ســارق یــا‬ ‫ســارقان احتمالــی در دســتور کار تیمــی ویــژه از‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بازارکســب کار انالیــن بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس‬ ‫فتا‪:‬ســرگرد یوســف شــاکری‪ ،‬رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی در‬ ‫تشــریح جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬برابــر رصــد صــورت گرفتــه توســط کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا شهرســتان‪ ،‬فــرد یــا افــرادی در وب ســایت مشــخص اقــدام بــه راه‬ ‫انــدازی بســتری جهــت قمــار انالیــن کــرده بودنــد کــه بررســی موضــوع در دســتور‬ ‫کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرگرد شــاکری اظهــار داشــت‪ :‬گرداننــدگان ســایت های قمــار و شــرط‬ ‫بنــدی بــا جلــب رضایــت افــراد از طریــق پرداخــت وجوهــی ناچیــز کارت بانکــی‬ ‫انهــا را در اختیــار گرفتــه و بــا اســتفاده از مــدارک انــان اقــدام بــه معامــات‬ ‫نامشــروع و غیرقانونــی مثــل قمــار و شــرط بنــدی بلکــه مــوارد مجرمانــه دیگــری‬ ‫مثــل پولشــویی‪ ،‬کالهبرداری هــای مالــی‪ ،‬فــرار مالیاتــی و… را بــه اســم افتتــاح‬ ‫کننــدگان حســاب انجــام می دهنــد کــه در ایــن راســتا دو نفــر دســتگیر و جهــت‬ ‫ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه گرداننــدگان ســایت های قمــار و شــرط بنــدی بــا اطــاع از ایــن‬ ‫موضــوع کــه اعمــال انهــا مجرمانــه اســت بــرای فــرار از دســت قانــون از حســاب ها‬ ‫و کارت هــای بانکــی اجــاره ای اســتفاده می کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن افــراد بــا تبلیــغ در‬ ‫کانال هــا و گروه هــای شــبکه های اجتماعــی و یــا مراجعــه بــه دیگــران و تقاضــا‬ ‫اجــاره کارت بانکــی انهــا‪ ،‬نــه تنهــا تــاش می کننــد از دســت قانــون بگریزنــد بلکــه‬ ‫اعمــال مجرمانــه خــود را بــه دیگــران محــول می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اقدامــات فنــی و تخصصــی‬ ‫پلیــس در ایــن راســتا اغــاز شــد و مامــوران‬ ‫بــا اشــراف اطالعاتــی و بررســی شــیوه و‬ ‫شــگرد ســرقت هــا موفــق شــدند بــه ســرنخ‬ ‫هایــی از ‪ 3‬ســارق ســابقه دار برســند‪.‬‬ ‫ســرهنگ دادگــر تصریــح کــرد‪ :‬مامــوران حیــن‬ ‫گشــت زنــی در نقــاط جــرم خیــز موفــق شــدند‬ ‫ســارقان را حیــن ســرقت کابــل بــرق شناســایی و‬ ‫در اقدامــی ضربتــی هــر ‪ 3‬نفــر را دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان گلســتان‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬متهمــان در تحقیقــات اولیــه و پــس از‬ ‫مواجهــه بــا مســتندات موجــود‪ ،‬بــه ‪ 51‬فقــره‬ ‫ســرقت کابــل بــرق و تجهیــزات اداره هــای راه و‬ ‫اب در گنبــدکاووس اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫تهدیدی که باورودپلیس فتاخنثی شد‬ ‫ســرهنگ دادگــر بــا بیــان اینکــه برابــر اعــام‬ ‫کارشناســان ارزش امــوال مســروقه بیــش از ‪3‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬ســارقان‬ ‫پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان از دســتگیری متهمــی خبــر داد کــه پــس از بــه‬ ‫دســت اوردن اطالعــات شــخصی و خصوصــی شــهروند گلســتانی اقــدام بــه تهدیــد وی‬ ‫می کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار‬ ‫انالیــن بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی پلیــس فتــا‬ ‫ســرهنگ ابراهیــم پرســا‪ ،‬رئیــس‬ ‫پلیــس فتــا اســتان گلســتان در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در‬ ‫پــی وصــول یــک فقــره پرونــده‬ ‫از دادســرای عمومــی و انقــاب‬ ‫شهرســتان گــرگان بــا موضــوع‬ ‫مزاحمــت اینترنتــی و تهدیــد و‬ ‫اخــاذی از شــهروند گلســتانی‪،‬‬ ‫موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫اعتراف به ‪ 20‬فقره‬ ‫سرقت کابل برق‬ ‫جانشــین فرمانده انتظامی اســتان از دســتگیری‬ ‫ســارق ســابقه دار و کشــف ‪ 20‬فقــره ســرقت‬ ‫ی بــرق در «گنبــدکاووس» خبــر داد‪.‬‬ ‫کابــل هــا ‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس بــه نقــل از‬ ‫پایــگاه خبــری پلیــس ســرهنگ «فــرزاد تاجــره»در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن‬ ‫فقــره ســرقت کابل هــای بــرق در «گنبــدکاووس»‬ ‫و بــروز مشــکل بــرای شــهروندان‪ ،‬دســتگیری‬ ‫ســارق یا ســارقان احتمالی در دســتور کار ماموران‬ ‫انتظامــی و پلیــس اگاهــی شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول یــاداور شــد‪ :‬بــا تحقیقــات و بررســی های صــورت گرفتــه‪ ،‬متهــم‬ ‫مــورد شناســایی قــرار گرفــت و طــی عملیاتــی پلیســی در شــهر گــرگان دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی در ابتــدا منکــر تهدیــد و مزاحمــت بــرای شــاکی پرونــده شــد کــه نهایتــا ً بــا مشــاهده‬ ‫ادلــه غیرقابل انــکار‪ ،‬لــب بــه اعتــراف گشــود و انگیــزه خــود از انجــام ایــن عمــل مجرمانــه‬ ‫را انتقام جویــی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬ســرانجام پــس ازچندیــن روز کار‬ ‫ی صحنــه هــای ســرقت و بــا بهــره‬ ‫پلیســی وبررسـ ‬ ‫گیــری از بانــک اطالعاتــی ســارقان‪ ،‬مامــوران‬ ‫پلیس اگاهی«گنبدکاووس»موفق به شناســایی‬ ‫و دســتگیری ســارقی ســابقه دار شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا تصریــح کــرد‪ :‬بــا بررس ـی های تکمیلــی مشــخص شــد اختالفــات‬ ‫خانوادگــی و خصومت هــای شــخصی بیــن شــاکی و متشــاکی باعــث شــده تــا‬ ‫متهــم در فرصتــی مناســب بــا دسترســی غیرمجــاز بــه گوشــی شــاکی‪ ،‬اطالعــات‬ ‫خصوصــی وی را دریافــت کنــد و ضمــن ایجــاد مزاحمــت‪ ،‬قصــد انتقام جویــی و‬ ‫اخــاذی از وی را داشــته اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره گفــت‪ :‬بــا انتقــال متهــم دســتگیر‬ ‫شــده بــه مقــر پلیــس اگاهــی و تحقیقــات فنــی‬ ‫صــورت گرفتــه و همچنیــن قــرار گرفتــن در برابــر‬ ‫مــدارک و مســتندات پلیــس‪ ،‬متهــم چــاره ای جــز‬ ‫اعتــراف نداشــته و بــه ‪ 20‬فقــره ســرقت کابــل هــای‬ ‫بــرق اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪ :‬خوشــبختانه قبــل از هتــک حیثیــت و بــه خطــر‬ ‫افتــادن ابــروی ایــن شــهروند‪ ،‬اخــاذی ‪ ۱۲۰‬میلیــون تومانــی از وی نیــز بــا اقــدام‬ ‫به موقــع پلیــس فتــا اســتان نــاکام مانــد و ایــن مجــرم ســایبری جهــت تعـــیین‬ ‫تکلـــیف قضایــی روانـــه دادســـرا شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بازســازی صحنــه هــای ســرقت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬متهــم دارای ســابقه کیفــری اســت‬ ‫و تاکنــون چندیــن مرتبــه بــه جــرم ســرقت روانــه‬ ‫زنــدان شــده کــه مجــددا نیــز بــا تشــکیل پرونــده‬ ‫روانــه زنــدان شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان بــه کاربــران توصیــه کــرد‪ :‬اطالعــات شــخصی‬ ‫و محرمانــه خــود را در فضــای مجــازی بــه اشــتراک نگذارنــد و بــه شــبکه های‬ ‫اجتماعــی و هویت هــا در ایــن فضــا اعتمــاد نکننــد تــا اطالعاتشــان مــورد‬ ‫سوءاســتفاده ســودجویان و مزاحمیــن اینترنتــی قــرار نگیــرد‪.‬‬ ‫اگهی ثبت شرکت ها‬ ‫اگهــی تغییــرات موسســه غیــر تجــاری خیریــه وحــدت گمیشــان بــه شــماره ثبــت ‪ 8‬و شناســه ملــی ‪10861798914‬بــه استنادصورتجلســه هیئــت امنــا مورخ‪1399/08/08‬کــه طــی نامــه‬ ‫شــماره‪ 933/105/99/567‬مــورخ‪ 1399/8/11‬اداره بهزیســتی شهرســتان گمیشــان بــه ایــن اداره واصــل گردیــده اســت تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬بهــرام گلــدی نبــوی نــژاد بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 6289692992‬و عبدالغفــور خزینــی بــه شــماره ملــی ‪ 6289666959‬و یعقــوب شــیروانی بــه شــماره ملــی ‪6289718207‬و حاجــی عــراز کلتــه بــه شــماره ملــی ‪6289221541‬و محمــد صفــا‬ ‫قرنجیکــی بــه شــماره ملــی ‪ 6289715682‬بــه ســمت اعضــاء اصلــی هیئــت مدیــره بــرای مــدت ‪ 3‬ســال انتخــاب گردیدند‪.‬ظاهــر قولــی بــه شــماره ملــی ‪ 6289251627‬و فرهــاد خزیــن بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 6289222546‬بــه ســمت اعضــای علــی البــدل هیئــت مدیــره بــرای مــدت ‪ 3‬ســال انتخــاب گردیدند‪.‬اقــای محمــد قربــان اســدی بــه شــماره ملــی ‪ 6289232479‬بــه ســمت بــازرس اصلــی‬ ‫ اقــای بهمــن کلتــه بــه شــماره ملــی ‪ 6289758136‬بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال انتخــاب گردیدنــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت‬‫هــا و موسســات غیرتجــاری بنــدر ترکمــن (‪)1050789‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت خیریــه وحــدت گمیشــان موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت ‪ 8‬و شناســه ملــی ‪ 10861798914‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت امنــا مــورخ ‪ 1399/08/08‬کــه طــی‬ ‫نامــه شــماره‪ 933/105/99/567‬مــورخ‪ 1399/8/11‬اداره بهزیســتی شهزســتان گمیشــان بــه ایــن اداره واصــل گردیــده اســت تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد بــه موضــوع موسســه ا‪ :‬ارائــه خدمــات‬ ‫تخصصی به دختران و زنان در معرض اســیب و اســیب دیده اجتماعی‪ ،‬زنان تحت خشــونت خانگی ‪-‬ارتقای ســامت جســمی و روانی و توانمندســازی کودکان کار و خیابانی و خانواده انها‪،‬‬ ‫پیشــگیری و کاهــش خطــرات ناشــی از کار خیابانــی بــر کــودک‪ ،‬خانــواده و جامعــه الحــاق گردیــد‪.‬در نتیجــه مــاده مربوطــه اساســنامه موسســه بشــرح فــوق اصــاح می گــردد‪ .‬و در کلیه مــوارد پس‬ ‫از اخــذ مجــوز از مراجــع ذیصــاح ‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بنــدر ترکمــن (‪)1050788‬‬ ‫اگهــی تغییــرات موسســه غیــر تجــاری خیریــه وحــدت گمیشــان بــه شــماره ثبــت ‪ 8‬و شناســه ملــی ‪ 10861798914‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‪ 1399/08/08‬کــه طــی نامــه‬ ‫شــماره‪ 933/105/99/567‬مــورخ ‪ 1399/8/11‬اداره بهزیســتی شهزســتان گمیشــان بــه ایــن اداره واصــل گردیــده اســت تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬بهــرام گلــدی نبــوی نــژاد بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 6289692992‬بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره وحاجــی عــراز کلتــه بــه شــماره ملــی ‪ 6289221541‬بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و عبدالغفــور خزینی به شــماره ملــی ‪6289666959‬‬ ‫بــه ســمت خرانــه دار و عضــو هیئــت مدیــره ‪ -4‬اقــای یعقــوب شــیروانی بــه شــماره ملــی ‪ 6289718207‬بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و محمــد صفــا قرنجیکــی بــه شــماره ملــی ‪6289715682‬‬ ‫بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و منشــی هیئــت مدیــره و فرهــاد خزیــن بــه شــماره ملــی ‪ 6289222546‬بــه ســمت عضــو علی البــدل هیئت مدیــره و ظاهر قولی به شــماره ملــی ‪6289251627‬‬ ‫بــه ســمت عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره و یوســف دیــه جــی بــه شــماره ملــی ‪ 6289715992‬را بــه ســمت مدیرعامــل (خــارج از اعضــاء هیئــت مدیــره) بــرای مــدت ‪ 3‬ســال انتخــاب نمودنــد‪.‬‬ ‫کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــداور موسســه از قبیــل چــک ‪ ،‬ســفته ‪ ،‬بــروات ‪ ،‬قراردادهــا و عقوداســامی بــا امضــای مشــترک مدیرعامــل و نایــب رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر موسســه‬ ‫و در غیــاب نائــب رئیــس هیئــت مدیــره بــا امضــاء مشــترک مدیرعامــل و اقــای محمــد صفــا قرنجیکــی (عضــو هیئــت مدیــره) همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر مــی باشــد و ســایر اوراق عــادی و اداری‬ ‫بــا امضــاء منفــرد مدیرعامــل همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر مــی باشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بنــدر ترکمــن (‪)1050787‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت مهندســی چترسبزشهربامســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ‪ 7069‬و شناســه ملــی ‪ 10700154990‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده‬ ‫مورخ‪1399/08/01‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪- :‬مــوارد ذیــل بــه موضــوع شــرکت الحــاق گردیــد‪-« :‬تولیــد‪ ،‬بســته بنــدی‪ ،‬توزیع‪،‬خریــد‪ ،‬فــروش‪ ،‬واردات و صــادرات کلیــه ی کاالهای مجــاز بازرگانی‬ ‫علــی الخصــوص کاغذوخمیرکاغذوکارتــن و کلیــه ی فــراورده هــا و محصــوالت مرتبــط بــا کاغــذ و مقــوا ‪-‬شــرکت در نمایشــگاه هــای داخلی و بین المللی ‪-‬اخذ تســهیالت و ضمانت نامه های بانکی‬ ‫ازبانــک هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری» در کلیــه مــوارد در صــورت لــزوم پــس از کســب مجــوز از مراجــع ذیصــاح ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشــد‬ ‫در نتیجــه مــاده مربوطــه اساســنامه شــرکت بشــرح فــوق اصــاح مــی گــردد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)1050786‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت کارگــران صنایــع غذایــی عالیــا گلســتان کردکــوی شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 124‬و شناســه ملــی ‪ 10700013904‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی‬ ‫عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ‪ 1399/07/25‬وباســتناد نامــه شــماره ‪1148‬مــورخ ‪ 1399/8/17‬اداره تعــاون کارورفــاه اجتماعــی شهرســتان کردکــوی تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪- :‬تــراز‬ ‫نامــه و صورتهــای مالــی ســال ‪98‬شــرکت مــورد تصویــب قــرار گرفــت‪ .‬ســرمایه شــرکت تعاونی از مبلــغ ‪2/060/400/000‬ریال منقســم به ‪10302‬ســهم ‪ 200 /000‬ریالــی به مبلغ ‪/000‬‬ ‫‪2 /239 /400‬ریــال منقســم بــه ‪11197‬ســهم ‪200/000‬ریالــی افزایــش یافــت ومــاده مربوطــه اصــاح گردیــد ‪-‬تعــداد اعضــاءاز ‪ 71‬نفــر بــه ‪ 66‬نفــر کاهــش یافــت ‪- .‬مهــرداد منوچهــری‬ ‫کدملــی‪ 2249169152‬بــه ســمت بــازرس اصلــی و قربانعلــی رائیجــی کدملــی ‪ 2180908806‬بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی تــا تاریــخ ‪ 99 /12/ 29‬انتخــاب‬ ‫گردیدنــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کردکــوی (‪)1050785‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی پــرورش مــرغ گوشــتی اال گل اق قــا بــه شــماره ثبــت ‪ 421‬و شناســه ملــی ‪ 10700043585‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ‪1399/07/27‬کــه طــی‬ ‫نامــه شــماره‪/99/2708/855‬ص مــورخ‪1399/8/1‬اداره تعــاون کارورفــاه اجتماعــی شهرســتان اق قــا بــه ایــن اداره واصــل گردیــده اســت تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪:‬امنه بیاضــی باکدملــی‬ ‫‪2121895371‬بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره و توحیــد بادپیمــا باکدملــی ‪2110648351‬بــه ســمت نائــب رئیــس هیــات مدیره و علی اصغر بادپیما باکدملــی ‪2120349894‬منشــی هیات مدیره‬ ‫و مدیرعامــل شــرکت تعاونــی و تینــا بادپیمــا باکدملــی ‪ 2110960124‬و محمــد بادپیمــا باکدملــی ‪ 2120343888‬بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیات مدیره به مدت ســه ســال انتخاب گردیدند‪.‬‬ ‫کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد اور بانکــی از قبیــل چک‪-‬ســفته و بــرات و اوراق بهــادر بــا امضــای ثابــت علــی اصغــر بادپیمــا ‪.‬مدیرعامــل و خانــم امنــه بیاضی‪.‬رئیــس هیــات مدیــره در‬‫غیــاب وی بــا امضــاء اقــای توحیــد بادپیما‪.‬نائــب رئیــس و مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و اســناد و نامــه هــای عــادی بــا امضــای علــی اصغــر بادپیمــا مدیرعامــل و مهــر شــرکت معتبــر‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اق قــا (‪)1050784‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪272‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــه عقیــده ایــن اقتصــاددان ‪ 3‬گرایــش بدبینــی ‪ ،‬بی طرفــی و‬ ‫در اختیــار گرفتــن امــور در بــازار معاملــه وجــود دارد ‪ -‬روشــندل ‪-2.‬‬ ‫مرکــز اســتان مرکــزی ‪ -‬روز تولــد ‪ -‬بالکــن‪ -3.‬رفــوزه ‪ -‬صحنــه تئاتــر‬ ‫ اولیــن تولیــد کننــده مــواد و کاالی پتروشــیمی در منطقــه از لحاظ‬‫ارزش ‪ -‬ســبک‪ -4.‬ظــرف خمیرســازی ‪ -‬عــدد مــاه ‪ -‬تردیــد ‪ -‬گشــوده‬ ‫‪ -5‬مخفــف تشــنه ‪ -‬پشــیمان ‪ -‬توبــه از گنــاه‪ -6.‬قــدم ‪ -‬نــاس ‪-‬‬ ‫درخــت زبــان گنجشــک ‪ -‬کــوه اروپایــی‪ -7.‬لحظــه ای ‪ -‬خرگــوش ‪-‬‬ ‫نویســنده و منشــی‪ -8.‬وزیر مالی انگلســتان‪ -9.‬ویژگی های قومی‬ ‫ جمــع راکــب ‪ -‬عــدد مجهــول‪ -10.‬ان طــرف ‪ -‬ریشــه ‪ -‬مشــهور ‪-‬‬‫فراســت‬ ‫‪ -11‬مداومــت ‪ -‬ســبو ‪ -‬تکیــه دادن‪-12.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شــکم بنــد طبــی ‪ -‬انکــر االصــوات ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حــرف تعجــب ‪ -‬فــراز‪ -13.‬تیــم فوتبــال‬ ‫یونانــی ‪ -‬شــرکتی کــه طبــق مــاده ‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قانــون تجــارت بــرای امــور تجــاری‬ ‫‪3‬‬ ‫تشــکیل می شــود ‪ -‬اثــر چربــی ‪ -‬رود‬ ‫جنوبــی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -14‬ســمت چــپ ‪ -‬روشــنی بخــش ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اشــاره‪ -15.‬بــه جــا مانــده ‪ -‬ایــن عملیات‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بانــک‬ ‫‪6‬‬ ‫مرکــزی پایــه پولــی را با خریــد و فروش‬ ‫‪7‬‬ ‫اوراق بهــادار تغییــر دهــد‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازاد بــودن ‪ -‬از صادرکننــدگان‬ ‫قهــوه در نایروبــی‬ ‫‪ -2‬بــازی تختــه ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫ســرین ‪ -‬ســازمان فضایــی امریــکا‬ ‫‪ -3‬مخفــف کاه ‪ -‬حقــوق قانونــی‬ ‫و دریافتنــی دولــت از درامدهــای‬ ‫مــردم و ملــت بــه صــورت پــول یــا‬ ‫مــال ‪ -‬تخــت‪ -4.‬برابــر ‪ -‬اعتقــاد و‬ ‫قصــد درونــی ‪ -‬مغــز ‪ -‬مجــرای خــون‬ ‫‪ -5‬جمــع نامــوس ‪ -‬از اقــوام بــزرگ‬ ‫باســتانی ایــران‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -6‬پیشــوند ســال و روز ‪ -‬تیــره ‪ -‬نــان خــرد کــرده در ابگوشــت‬ ‫ نقــاب‬‫‪ -7‬دورویی ‪ -‬اسناد ‪ -‬واحد پول چین‬ ‫‪ -8‬پاسبان شهر ‪ -‬رجال ‪ -‬جاندار تک سلولی‬ ‫‪ -9‬نــژاد ایرانــی و هندواروپایــی ‪ -‬شــجاع ‪ -‬چیــن و چــروک‬ ‫پوســت‪ -10.‬اوا ‪ -‬میــوه تــازه بــه بــازار امــده ‪ -‬خــوراک گربــه ‪-‬‬ ‫ســنگفرش‪ -11.‬عالمــت ‪ -‬الیتناهــی‬ ‫‪ -12‬خدای ساختگی ‪ -‬دهان ‪ -‬شریعت ‪ -‬هم شغل‬ ‫‪ -13‬چراگاه ایالت ‪ -‬درخشان ‪ -‬تیر‬ ‫‪ -14‬گهواره ‪ -‬فوتبال دسته برتر ‪ -‬رها ‪ -‬درجه حرارت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017- 32320421 - 32320420-32149068 :‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫عکس هفته‬ ‫دوشنبــه ‪ 03‬اذر ‪1399‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫‪ 7‬ربیع الثانی ‪1442‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 23‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 75‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫برای کسب اطالعات‬ ‫و اخبار مورد نیاز خود‬ ‫کافی است‬ ‫بدون شرح‬ ‫بازار کسب کار انالین‬ ‫‪.......................‬؟‬ ‫را در گوگل‬ ‫جستجو کنید‬ ‫طالع بینی یا یک صنعت پولساز؟!!‬ ‫ســهیال عالالدیــن ‪ -‬بــازار کســب و کار پــارس طالــع بینــی بــرای‬ ‫بســیاری از افــراد جذابیــت زیــادی دارد‪ .‬پیــش بینــی اینــده‪ ،‬بازگــو کردن‬ ‫صفــات شــخصیتی افــراد بــر اســاس عواملــی ماننــد مــاه و ســال تولــد‬ ‫از جملــه دالیلــی اســت کــه باعــث می شــود مــردم بــه ســمت طالــع‬ ‫بینــی برونــد‪ .‬خیلــی از ایــن افــراد تنهــا بــه چشــم ســرگرمی بــه ایــن‬ ‫قضیــه نــگاه می کننــد‪ .‬در حالــی کــه برخــی دیگــر ان را حقیقتــی مســلم‬ ‫می داننــد و ســخت بــه ان معتقدنــد‪.‬‬ ‫و فکــر مــی کننــد کــه دعانویــس هــا و فــال بیــن هــا مــی تواننــد‬ ‫گــره از کارهــا بازکننــد و در مــورد همــه ی مشــکالت علــم و‬ ‫اگاهــی دارنــد همیــن اعتقــادات کاذب باعــث کالهبــرداری هــا‬ ‫بیــش از حــد تصــور مــن و شــما شــده و خیلــی از زندگــی هــا‬ ‫دچــار بــی ثباتــی و تزلــزل شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه عقیــده فالســفه و مجتهدین‪،‬علــم لدنــی را تنهــا خداونــد و‬ ‫مقــداری از ان را پیامبــران الهــی دارنــد امــا علــم فقــه را مــردم‬ ‫معمولــی نیــز بــا تحقیــق و تفحــص در ایــات قرانــی مــی تواننــد‬ ‫بــه برخــی مــوارد دســت پیــدا کننــد‪ ،‬ولــی عــده ای از ایــن طریــق‪،‬‬ ‫بــا االت شــیطانی قصــد ضربــه زدن بــه مــردم را دارنــد کــه از‬ ‫ایــن عمــل بــه عنــوان خباثــت یــاد شــده اســت و مــی تواننــد پایــه‬ ‫اعتقــادی مــردم را نیــز سســت کننــد‪ .‬جادوگــری یــا همــان رمالــی‬ ‫از قــرن هــای دیریــن نیــز همــراه مــردم بــوده امــا کمتــر کســی‬ ‫فکــر مــی کــرد امــروزه بــه یــک صنعــت پولســاز تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫بــدون اینکــه بــه همســرم خبــر بدهــم یکــی از دســتبند دســتم‬ ‫فروختــم دو دســتی تقدیــم اقــای ‪ ....‬کــردم و چنــد تــا کاغــذ بــه‬ ‫مــن داد کــه ‪ ....‬چنــد مــاه گذشــت و از کار خبــری نشــد دوبــاره‬ ‫رجــوع کــردم بــا کمــال پــر رویــی گفــت‪ :‬مــن بــه شــما گفتــم بــا‬ ‫یکبــار جــواب نمیــده و‪.....‬چنــد دفعــه همینجــور تکــرار شــد و در‬ ‫نهایــت یکــروز همســرم متوجــه رفــت و امــد هــای مشــکوک مــن‬ ‫شــد و از همــه مهمتــر ســراغ دســتبندهایی کــه دیگــر دســتم‬ ‫نبــود و همینطــور گوشــواره و موبایلــم ‪ .‬همســرم از دســتم خیلــی‬ ‫عصبانــی شــد بــه هــر دری زدم دیگــه کار از کار گذشــته بــود‬ ‫امیــد شــخصی کــه مغــازه لبــاس فروشــی در افتــاب بیســتم‬ ‫دارد تمــام پــس انــداز حاصــل از کار خــود را در جیــب فالگیــری‬ ‫کــرده کــه بــه امیــد رســیدن بــه معشــوق منجــر بــه در خطــر‬ ‫افتــادن موقعیــت کاری و زندگــی اش نیــز شــده وی اینگونــه‬ ‫بیــان مــی کنــد‪:‬‬ ‫‪2‬ســال بــا مخالفــت هــای خواهــر بزرگــم بــرای ازدواج بــا فــرد‬ ‫مــورد عالقــه خــود مواجــه بــودم‪ ،‬یکــی از دوســتان فــردی را بــه‬ ‫مــن معرفــی کــرد و بــه ان مراجعــه کردم‪،‬انــواع مخلــوط هــای‬ ‫عجیــب و غریــب و ســوزاندنی و دفــع کردنــی را بــه مــن مــی داد‬ ‫تــا بــه همــراه خواهــر بزرگــم اســتفاده کنــم‪ ،‬مــن نیــز بــی ســر و‬ ‫صــدا کارهــا را انجــام مــی دادم کــه بعــد از گذشــت یــک هفتــه‬ ‫خواهــرم بــه علــت بیمــاری روده ای و مســمومیت ناشــی از ان‬ ‫بســتری شــد‪ ،‬مــن نیــز نارســایی کلیــه پیــدا کــردم مــی خواســتم‬ ‫گــره ای از مشــکالتم بــاز شــود امــا بــر مشــکالتم افزودنــد‪.‬‬ ‫کســانی کــه فــال میگیــرن و بعضــا همــه چیــزرو میگــن و شــما‬ ‫تعجــب میکنیــن مــوکل دارن‪،‬یعنــی بــا یــک یــا چنــد اجنــه در‬ ‫ارتباطــن کــه اونهــا ایــن اطالعــات رو بهشــون میــدن امــاااا اجنــه بــه‬ ‫هیــچ عنــوان از اینــده نمیتونــن خبــر بیارن‪،‬اونهــا هــم موجــودات‬ ‫ثابــت شــده ای هســتن کــه زندگیــه خودشــون رو دارن و خــب‬ ‫نیروهایــی هــم دارن ولــی از اینــده نمیتونــن خبــر بیــارن یعنــی قبال‬ ‫میتونســتن ولــی االن نــه قبــا اجنــه تــا اســمان هفتــم میرفتــن و‬ ‫اخبــار رو میــاوردن بعــد از حضــرت مســیح تــا اســمان چهــارم اجــازه‬ ‫داشــتن بــرن ولــی بعــد از بعثــت حضــرت محمــد ورودشــون بــه‬ ‫اســمان هــا ممنــوع شــد و ایــه اش هــم هســت کــه دیگــه نمیتونــن‬ ‫ورود کنن‪،‬حــاال بعضــی اخبــارو چجــوری میــدن؟؟؟‬ ‫بــا ترفنــد اینکــه مشــتری هســتیم بــه اتفــاق دوســتم خانــه چنــد‬ ‫فالگیــر و رمــال ســرزدیم تــا از نزدیــک شــاهد فــال گرفتــن ان هــا‬ ‫بــرای مردمــی باشــم کــه گرفتــار دم ودســتگاههای انهــا شــدند و‬ ‫سرنوشــت ‪,‬اینــده ای روشــن‪ ,‬پــول و ثــروت ‪,‬عشــق و فرزنــد ‪.....‬‬ ‫را انهــا طلــب مــی کردنــد و دچــار غفلــت و فراموشــی شــده بودنــد‬ ‫از عظمــت و بزرگــی خداونــد ‪ .‬وبــه جــای طلــب حاجــت از قبلــه ی‬ ‫حاجــات بــه ســمت کســانی رفتــه بودنــد کــه خــود و زندگــی شــان‬ ‫سرشــار از مشــکالت اســت ‪.‬از بــوی ادار و بــوی بعضــی از ســوختنی‬ ‫هــا مثــل گذشــته خبــری نبــود بــا پیشــرفت تکنولــوژی خــود را بــروز‬ ‫کــرده بودنــد تــا بدیــن شــیوه مشــتریان زیــادی را بــه ســمت خــود‬ ‫جــذب کننــد نگهبــان و دســتیار ‪ ......‬مدرنیتــه مدرنیتــه ‪.‬‬ ‫اون هــا راحــت میتونــن ســراغ هــر فــردی بــرن و از کارهــاش‬ ‫مطلــع بشــن چــون جســم نیســتن‪.‬مثال شــما میــری پیــش فالگیــر‬ ‫میگــی زندگیــم بهــم ریختــه بــا شــوهرم اختــاف دارم مــوکل‬ ‫اون ســراغ شــوهرت میــره و میبینــه مثــا فــان مشــکلو داره‬ ‫و علــت اختــاف اینــه و میــاد بــه فالگیــر میگــه و اونــم بــه تــو‬ ‫میگــه مثــا بهــت میگــه جــدا میشــی از کجــا میفهمه؟اجنــه‬ ‫قــدرت هاشــون زیــاده مثــا میتونــن یجورایــی ذهــن خوانــی‬ ‫کنــن و اینکــه از گذشــته هــر اخبــاری رو میتونــن بــدن حتــی‬ ‫اگــه هــزار ســال گذشــته باشــه‪،‬حاال طــرف میگــه طــاق میگیــری‬ ‫چــون تــوی ذهــن و تصمیــم همســرت جداییــه و اونــا متوجــه‬ ‫ایــن قضیــه میشــن و بــه فالگیــر میگــن اونــم بــه شــما میگــه حــاال‬ ‫یــا همســرتون ایــن کارو انجــام میــده یــا فقــط تصمیــم داشــته‬ ‫و عملــی نمیکنــه اینجــوری میشــه کــه بعضــی حرفــا درســت و‬ ‫بعضــی اشــتباه میشــه‬ ‫یکــی از ان هــا مــی گفــت‪ :‬بخــت تــو مــادام العمــری بســته‬ ‫شــده‪ ,‬اگــر اجــازه بدهیــد همیــن االن بــاز مــی کنــم بــه مــن‬ ‫طشــت بزرگــی داد تــا از داخــل حیــاط پــراز اب کنــم‪ .‬طشــت‬ ‫پــراز اب را جلــوی روی مــن قــرار داد وداخــل ان مقــداری نمــک‬ ‫ریخــت ‪ .‬پارچــه ی ســفیدی روی ان‪.......‬ورد هایــی رو زیــر لــب‬ ‫زمزمــه کــرد و باخنجــر بــه طشــت زد و بــا نــگاه کــردن بــه ســمت‬ ‫دیــوار روبــه رو بــه مــوکل هــای خــود دســتور میــداد کــه بریــن‬ ‫از فالنجــا فــان کاغــذ دفنــی و پیــدا کنیــد تقریبــا یــک ربــع ایــن‬ ‫حالــت طــول کشــید بعــد از حــال رفــت و دوبــاره بهــوش امــد و‬ ‫رفــت طشــت اب و بیــرو ن خالــی کــرد و بــه مــن گفــت دیگــه‬ ‫طلســمت بــاز شــده ‪.‬ایــن از ایــن رمــال‪.‬‬ ‫و در اخــر ارتبــاط بــا اجنــه خــوب نیســت و ســرانجام خوبــی ندارد‬ ‫و اگــر زیــاد ســراغ ایــن افــراد بریــن ممکنــه اجنــه دیگــه ولتــون‬ ‫نکنــن و اذیتتــون کنــن چــون بایــد بــرای اینکــه اطالعــات کســب‬ ‫کنــن وارد زندگیتــون بشــن پــس اصــا ســراغ ایــن چیــزا نرییییــن‬ ‫خبرهــای حاصلــه از میــزان شــکایت هــا و دســتگیری رمــال هــا‬ ‫و بــه همــان میــزان ســو اســتفاده از شــهروندان بســیار زیــاد‬ ‫اســت بــه طــوری کــه مــردم در گفتــه هــای خــود دل بــه تخیــات‬ ‫بســتند تــا اســب ســفید خوشــبختی را بــا دود کــردن چهــار عــود‬ ‫بــه دســت بیاورنــد‪ ،‬مردانــی کــه ســرخورده مــی شــوند و دخترانــی‬ ‫کــه در ایــن راه عفــت خــود را از دســت مــی دهنــد‪.‬‬ ‫رقیــه یکــی از شــهروندانی ســت کــه زندگــی خــود را بــه خاطــر‬ ‫حــرف یــک فالگیــر از دســت داده و بــه خاطــر ایــن ندانمــکاری‬ ‫‪5‬ســال اســت کــه از ‪ 2‬فرزنــدش دور افتــاده و از فــراق خانــواده‬ ‫دچــار افســردگی شــدید شــده اســت وی مــی گویــد‪ :‬تقریبــا ‪6‬‬ ‫ســال پیــش بــه خاطــر رفــع بیــکاری شــوهرم بــا دختــر دایــی ام‬ ‫نــزد یکــی از دعانویــس هــای بــه قولــی مطــرح شــهر رفتیــم در‬ ‫مرحلــه ی اول از مــا بــرای رفــع ایــن مشــکل در خواســت پوســت‬ ‫اهــو‪ .‬مــرغ ‪,‬چندمتــر پارچــه و نــخ هــای رنگــی و‪.....‬مبلــغ نقــدی‬ ‫‪3000000‬میلیــون تومــان کــرد ‪.‬‬ ‫مــن هــم از انجایــی کــه تعریــف ایــن اقــا رو زیــاد شــنیده بــودم‬ ‫یــک جــای دیگــر هــم کــه معــروف بــه ز کــف بیــن بــود ســر زدیــم‬ ‫‪,‬کــف دســتم را نگاهــی کــرد و بعــد از زدن چنــد ضربــه‪ ،‬انــواع و‬ ‫اقســام نــام هــا را یکــی پــس از دیگــری تلفــظ مــی کــرد و بعــدش‬ ‫هــم چیزایــی از اینــده گفــت و توصیــه مــی کــرد حــرف هایــی‬ ‫کــه بــه مــن گفتــه را بــه دوســتانم کــه همــراه مــن امــده بودنــد‬ ‫نگویــم‪ ،‬تــا گفتــه هــای وی زودتــر اتفــاق بیفتــد‪.‬‬ ‫ودر بــاال شــهر هــم خ ت کــه ایــن هــم بــه قــدری ســرش‬ ‫شــلوغ بــود کــه مجبــور بــه ســرپا ایســتادن بــرای چنــد ســاعت‬ ‫شــدیم‪ ،‬و مــردم از نواحــی مختلــف اســتان بــه دیــدار بــا او مــی‬ ‫امدنــد کــه جالبتریــن ادعــای او نجــات دادن یــک کارخانــه دار‬ ‫از ورشکســتگی ونجــات پســر ‪14‬ســاله از دســت اهــن رباهــا‬ ‫بــود کــه حتــی مــی گفــت‪ :‬خانــه ای کــه دران زندگــی مــی کــرد‬ ‫پــدر پســر بــرای تشــکر و قدردانــی بــه او پیشــکش کــرده اســت‬ ‫و دعاهایــی بــا قیمتهــای ســر ســام اور بــه فــروش مــی رســاند‪.‬‬ ‫ســوال اینجاســت کــه ان دعــا هــای از قبــل بســته بنــدی شــده‬ ‫چــرا بــرای همــه بــه یــک شــکل تجویــز مــی شــود و مــردم هیــچ‬ ‫گاه ایــن موضــوع بــرای ان هــا ســوال نشــده بــود؟‬ ‫حالــت نــگاه کــردن هرکــدام از ان هــا بــرای مــن جالــب بــود‪،‬‬ ‫ان هــا نــگاه هــای متفاوتــی نســبت بــه هــم و نســبت بــه مــردم‬ ‫دارنــد‪ ،‬منتظــر یــک ســوتی از جانــب مراجعــه کننــده مــی ماننــد‬ ‫تــا همــان را ســوژه فــال خــود کننــد‪.‬‬ ‫ن خ ‪ 32‬ســاله اگرگانــی کــه بــه قصــد بهبــود و پایــان دادن‬ ‫بــه ســختگیری هــای‬ ‫شــوهرش نــزد یکــی از‬ ‫شــیادانی کــه بــه دعــا‬ ‫نویــس معــروف اســت‬ ‫مــی رود‪ ،‬بلکــه گــره از‬ ‫مشــکل شــوهر خــود‬ ‫بــاز کنــد امــا هیچوقــت‬ ‫نمــی دانســت کــه گــره‬ ‫بزرگتــری بــر ریســمان‬ ‫بلنــد زندگــی خــود مــی‬ ‫زنــد‪ ،‬شــرح ماوقــع‬ ‫حادثــه از زبــان او چنیــن‬ ‫اســت‪ :‬فقــط بــرای اینکــه‬ ‫بــه دیــدن ان دعــا نویــس بــروم تــا مشــکل شــوهرم را بازگــو کنــم‪،‬‬ ‫‪ 300‬هــزار تومــان او دادم‪ ،‬بیــرون منتظــر رســیدن نوبتــم بــودم کــه‬ ‫احســاس ســرگیجه کــردم‪ ،‬زغالــی را داخــل یــک زالــدان انداختــه‬ ‫بــود و عــود روی ان ریختــه بــود تــا بــه گفتــه ی خــودش انرژهــای‬ ‫کاذب و منفــی را دور کنــد از درون اتــاق صداهــای عجیبــی بــه‬ ‫گــوش مــی رســید امــا انــگار بــرای زنــان مراجعــه کننــده عــادی بــود‬ ‫و هیچگونــه واکنشــی نشــان نمــی دادنــد‪.‬‬ ‫او در ادامــه مــی گویــد‪ :‬نوبتــم رســید و وارد اتــاق شــدم‪ ،‬بــه‬ ‫محــض اینکــه مــرا دیــد بــدون هیــچ ســوالی گفــت ‪ :‬دعــا همــراه‬ ‫خــودت داری بدجــوری ســنگین شــدم بــا تعجــب گفتــم نــه بعــد‬ ‫ادامــه داد پــس ســنگینی دعــای یکــی روی تــو افتــاده اســت‬ ‫مشــکلم را کــه بازگــو کــردم‪ ،‬چنــد تــا از خصوصیــات شــوهرم را‬ ‫بــرای مــن عنــوان کــرد کــه باعــث شــد بــه ان اعتمــاد کنــم‪ ،‬دود‬ ‫داخــل ظــرف مخصوصــش را ســمت مــن گرفــت و در صورتــم‬ ‫فــوت کــرد‪ ،‬ســردرد و ســرگیجه گرفتــه بــودم از مــن خواســت برای‬ ‫رهایــی از مشــکلم بــه مــدت چهــل روز از شــوهرم جــدا زندگــی‬ ‫کنــم امــا در عــوض از مــن ادرس گرفــت تــا طــی ایــن چهــل روز‬ ‫بــه بهانــه هایــی بــا شــوهرم ارتبــاط برقــرار کنــد و بلکــه مشــکل‬ ‫مــن بــا شــوهرم را برطــرف ســازد و رفتارهــای او بــه قــدری‬ ‫دوســتانه بــود کــه انــگار مــرا سالهاســت مــی شناســد‪.‬‬ ‫ایــن خ اینگونــه ادامــه مــی دهــد‪ :‬کــه از مــن در خواســت کــرد تــا‬ ‫دراز بکشــم و دعاهایــی در گوشــم بخوانــد مــن هــم همیــن کا رو‬ ‫کــردم و در اخــر بــه مــن گفــت طــی ایــن چهــل روز اصــا بــا شــوهرم‬ ‫هیــچ ارتباطــی نداشــته باشــم و ســر ســاعت خاصــی کــه خــودش‬ ‫بــه مــن گفــت از خانــه خــارج بشــوم و تــا دو ســاعت بــر نگــردم مــن‬ ‫ســاده لــوح هــم تمــام خواســته هایــش را موبــه مــو انجــام دادم‬ ‫تــا اینکــه یکــروز زن همســایه بــه مــن گفــت‪ :‬شــوهرت زن دومــی‬ ‫گرفتــه مــن بــاور نکــردم امــا وقتــی بــه چشــم خــودم دیــدم دیگــه‬ ‫کار از کار گذشــته بــود و خ دعانویــس شــده بــود همــدم تنهایــی‬ ‫هــا ی شــوهرم و‪....‬حــال ‪8‬مــاه اســت کــه از ایــن ماجــرا مــی گــذرد‬ ‫و مــن از ان شــوک خــارج نشــده ام‪ ،‬و ن شــکایتهای مــن از رمــال‬ ‫بــی صفــت پــس از پیگیــری هــای مــداوم بــه جایــی نرســید‬ ‫ایــن هــا داســتان هــای واقعــی هســتند کــه در هــر محفلــی از‬ ‫محافــل در اســتان و شــهرهای مختلــف بــه راحتــی مــی توانیــد‬ ‫بشــنوید در طــول تاریــخ افــراد ســودجویی وجــود دارنــد کــه بــه‬ ‫دنبــال ضربــه زدن بــه مــردم هســتند‪.‬‬ ‫برخــی از افــراد ســودجو افعالــی را انجــام مــی دهنــد کــه قابــل‬ ‫پذیــرش نیســت‪ ،‬ماننــد نوشــتن دعــا بــر بــدن یــک زن کــه از نظــر‬ ‫شــرعی صحیــح نیســت و معلــوم اســت کــه شــیادی اســت‪ .‬تملــک‬ ‫اجنــه بــرای پیــش بــرد اهــداف رمالــی هیچگونــه اعتبــاری نــدارد ‪.‬‬ ‫بــه افــرادی کــه ایــن ادعــا را دارنــد نمــی تــوان اعتمــاد کــرد‪.‬‬ ‫ســودجویی رمــال هــا از مــردم دســته بنــدی هــای مختلفــی دارد‬ ‫ســودجویی مالــی‪ ،‬اســیب جانــی و حتــی ســو ء اســتفاده جنســی‪.‬‬ ‫نمــی تــوان منکــر هــوش بــاالی ایــن افــراد در گــول زدن مــردم ان‬ ‫هــم بــه شــیوه ایــن چنینــی شــد‪ ،‬امــا بــی شــک مردمــی کــه چندیــن‬ ‫بــار تجربــه مراجعــه بــه ایــن افــراد را دارنــد بایــد بــا ترفندهــای زیرکانه‬ ‫ان هــا اشــنایی پیــدا کــرده باشــند‪ .‬شــاید کمتــر افــرادی را بتــوان پیــدا‬ ‫کــرد کــه از پــس نقــش بــازی کــردن و ادای عالمــان غیــب را دراوردن‬ ‫بربیاینــد‪ .‬ریشــه کــن کــردن ایــن معضــل تنهــا توســط بیخیــال شــدن‬ ‫مــردم از مراجعــه بــه رمــال هــا اســت کــه ایــن بیخیالــی مــی توانــد بــه‬ ‫حفــظ کرامــت اجتماعــی اســتان خــود منجــر شــود‪.‬‬ ‫در ادامه مطلب شما را با ‪ ۱۰‬روش اشنا می کنیم که‬ ‫هم در دام این گونه افراد نیفتید‬ ‫ه اول بــرای فال گیــری و طالع بینــی داشــتن «اعتمــاد‬ ‫‪ .۱‬نکتــ ‬ ‫به نفــس» بــاال اســت‪ .‬افــرادی کــه بتواننــد در مــواردی بــا اعتمــاد‬ ‫به نفــس بــاال صحبــت کننــد‪ ،‬حتــی اگــر پشــتوانه علمی‪-‬نظــری‬ ‫قابل توجهــی در پــس ادعاهایشــان نباشــد‪ ،‬لحــن کالم ادعــای‬ ‫ان هــا را موجــه جلــوه می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اســتفاده از پژوهش هــا‪ ،‬امــار‪ ،‬ارقــام‪ ،‬پرسشــنامه ها و‬ ‫نظرســنجی های اکادمیــک و موجــود در بانک هــای اطالعاتــی‬ ‫و مجــات‪ .‬به وســیله چنیــن اطالعاتــی به راحتــی می تــوان‬ ‫تــا حــدودی وضعیــت اقتصادی‪-‬اجتماعــی طبقــات مختلــف‬ ‫اجتماعــی را حــدس زد و از ایــن اطالعــات بــرای تاثیــر بــر گیرنــده ‬ ‫فــال اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬طالع بین هــای حرفــه ای معمــوال روان شناســان خوبــی‬ ‫هســتند‪ .‬ان هــا بــا ادعاهــای کوچــک و کلــی زمــان می خرنــد و در‬ ‫حیــن مکالمـه ‪ ،‬مشــخصه های خاصــی را در بیــن حرف هایتــان و‬ ‫از روی شــخصیت و رفتارتــان حــدس می زننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اســتفاده از گــوی کریســتالی‪ ،‬کارت هــای طالع بینــی و حتــی‬ ‫گرفتــن دســت ها در کف خوانــی‪ ،‬فرصــت کافــی بــرای فکــر‬ ‫و تحلیــل شــخصیت فــرد مقابــل را بــه فال گیرنــده می دهــد‪.‬‬ ‫به طــور مثــال‪ ،‬ســرد شــدن دســت ها را شــاید بتــوان نشــانی‬ ‫از عــدم اســایش فــرد نســبت بــه ادعــای قبلــی فال گیرنــده‬ ‫دانســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬امــاده داشــتن جمــات و مــوارد کلــی کــه بــا هــر شــخصیت‬ ‫و بــا هــر پیشــینه ای منطبــق باشــد و باعــث دلگرمــی و اعتمــاد‬ ‫بــه فال گیرنــده شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬نــگاه تیزبینانــه؛ بســیاری از صفــات اشــخاص مختلــف را‬ ‫می تــوان بر اســاس نــوع پوشــش‪ ،‬چهــره‪ ،‬ارایــش‪ ،‬لــوازم زینتــی‬ ‫و مــوارد ایــن چنینــی دیگــر به دســت اورد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬اســتفاده از تکنیــک پهن کــردن دام و ارائــه ادعاهــا به شــکل‬ ‫یــک ســوال‪ .‬بســیاری از فال گیــران بــا طــرح ســوال های جزئــی‬ ‫ســعی بــر حــدس و گمانه زنــی مــوارد کلی تــر دارنــد و بــدون شــک‬ ‫ایــن مــوارد خالــی از اشــتباه نیســت‪ .‬اگــر شــما تــا به حــال تجربـه ‬ ‫فــال را داشــته اید‪ ،‬به طــور حتــم متوجــه شــده اید کــه در بیــن‬ ‫ادعاهــای موجــود معمــوال چنــد مــوردی هــم ادعاهــای اشــتباه‬ ‫نیــز وجــود دارد‪ .‬امــا بر حســب اصــل روان شــناختی «ســوگیری‬ ‫تائیــدی »‪ ،‬مــا بیشــتر بــه مــواردی کــه در تا ئیــد شــخصیت و‬ ‫کاراکترمــان هســتند‪ ،‬تکیــه می کنیــم تــا مــوارد اشــتباه و منفــی‪.‬‬ ‫ه فال گیری‪،‬‬ ‫‪ .۸‬دراماتیــک کــردن فــال؛ بدون شــک در یــک جلسـ ‬ ‫فال گیــری کــه حرفــه ای باشــد‪ ،‬مــواردی را از شــخصیت شــما‬ ‫حــدس می زنــد‪ .‬چنیــن افــرادی برداشــت خــود را یک مرتبــه‬ ‫بــرای شــما تشــریح نکــرده و ســعی می کننــد کــه در کل رونــد‬ ‫فال گیــری ایــن مــوارد را به تدریــج بــه شــما بگوینــد تــا اعتمادتــان‬ ‫را در تمامــی مــدت یــک مصاحبــه در ســطح باالیــی نگــه دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬اســتفاده از دو پهلو گویــی؛ یعنــی بســیاری از جمــات و‬ ‫ادعاهــا را می تــوان به شــکلی ارائــه داد تــا شــنونده بتوانــد از ان‬ ‫مــورد چنــد معنــی مختلــف را برداشــت کنــد‪ .‬ایــن تکنیــک یکــی از‬ ‫ن دســته ‬ ‫پرکاربردتریــن روش هــا در فال گیــری‪ ،‬طالع بینــی و ای ـ ‬ ‫از کالشــی ها اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬قانــون اخــر و قانــون طالیــی ایــن اســت کــه بــه افــراد همــان‬ ‫چیــزی را بایــد گفــت کــه می خواهنــد بشــنوند‪ .‬ان هــا بــرای نکوهــش‬ ‫و تحقیــر شــدن نیامده انــد و بیشــتر مواقــع جمــات حمایتــی و‬ ‫دلگرم کننــده بــه مــذاق چنیــن افــراد ســاده لوحی خــوش می ایــد!‬ صفحه 8 ‫شستشوی دست ها با اب و صابون و استفاده از محلولهای‬ ‫ضدعفونی کننده حاوی الکل‪،‬ویروس های روی‬ ‫دست ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫مرتب دست‬ ‫های خود را‬ ‫بشویید‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬اذر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره ‪275‬‬ ‫بازگشت ارامش به شهرکرونازده‬ ‫شــهر کرونــازده بــا محدودیت هــای جدیــدی کــه‬ ‫اعمــال ان در هفتــه جــاری اغــاز شــد گویــا ارام‬ ‫گرفتــه اســت و ایــن روزهــا تــردد در خیابان هــا‬ ‫بســیار کــم شــده اســت‪ .‬تــردد بــه خــارج از شــهر‬ ‫هــم منحصــر بــه افــرادی شــده اســت کــه رفتــن‬ ‫بــه محــل کارشــان اقتضــا می کنــد از شــهر خــارج‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫بــاران پاییــزی از صبــح نخســتین روز محدودیــت‬ ‫هــای جدیــد در بجنــورد باریــدن گرفــت تــا اخریــن‬ ‫بــرگ هــای خشــکیده بــر شاخســار درختــان نیــز‬ ‫فــرو ریزنــد و در خیابــان هایــی کــه تــا دیــروز پــر‬ ‫از رهگــذر بــود ایــن روزهــا از مــردم خبــری نیســت‬ ‫و کوچــه و بــازار پــر شــده اســت از ســکوت و‬ ‫خاموشــی‪.‬‬ ‫گذاشــتن محدودیــت هــای جدیــد کرونایــی مــردم‬ ‫را از ترددهــای بیهــوده بازداشــت و گرنــه اژیرهــای‬ ‫بــاال گرفتــن خطــر شــیوع کرونــا‪ ،‬بعــد از ‪ ۹‬مــاه کــه‬ ‫از پیدایــش ان می گــذرد تنهــا از یــک گــوش عــده‬ ‫ای امــده و از گــوش دیگــر بیــرون مــی رفــت‪.‬‬ ‫ســه شــبانه روز اســت کــه بجنــورد‪ ،‬مرکــز کرونــازاده‪،‬‬ ‫شــلوغ و پرهیاهــوی خراســان شــمالی روی ارامشــی‬ ‫کــم ســابقه را دیــده اســت و خــدا کنــد محدودیــت هــای‬ ‫جدیــد و کاهــش رفــت و امدهــا بعــد از ‪ ۲‬هفتــه‪ ،‬بــه‬ ‫نتایجــی کــه مــورد انتظــار اســت‪ ،‬یعنــی کمرنــگ شــدن‬ ‫قرمــزی شــیوع و کاهــش امــار مبتالیــان و مــرگ و‬ ‫میرهــا بینجامــد‪.‬‬ ‫در هفتــه ای کــه گذشــت صعــود امــار افــرادی‬ ‫کــه بــه بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬مبتــا شــده انــد در‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬کــه جمعیــت ان بــر اســاس‬ ‫اخریــن سرشــماری‪ ۸۶۳ ،‬هــزار نفــر بــوده اســت‪،‬‬ ‫اوج گرفــت و ایــن روزهــا گفتــه مــی شــود مــردم در‬ ‫صــف بســتری هســتند‪.‬‬ ‫اگــر چــه هنــوز نیــاز بــه اســتفاده از تخــت هــای‬ ‫دیگــر بیمارســتان هــا بــرای بیمــاران کرونایــی‬ ‫نیســت امــا تخــت هــای کرونایــی در شــهر هــای‬ ‫قرمــز اســتان پــر شــده اســت و ممکــن اســت تــا‬ ‫چنــد روز دیگــر نیــاز بــه اقدامــات دیگــری باشــد‬ ‫سفید‪ ،‬نارنجی و قرمز خراسان شمالی‬ ‫خراســان شــمالی از معــدود اســتان هایــی بــود کــه تــا‬ ‫مــدت هــا وضعیــت بیمــاری کرونــا در ان ســفید بــود‪.‬‬ ‫ایــن وضعیــت موجــب شــد تــا مــردم اســتان در‬ ‫رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی جدیــت الزم را‬ ‫بــه خــرج ندهنــد و همیــن امــر موجــب نارنجــی‬ ‫شــدن ان شــد و ســپس بعــد از یــک مــاه کــه‬ ‫اســتان در مــرز هشــدار قرمــز بــود‪ ،‬باالخــره از‬ ‫مردادمــاه بــه اســتان هایــی پیوســت کــه رنــگ‬ ‫قرمــز کرونایــی داشــتند‪.‬‬ ‫بــر اســاس گفتــه هــای رییــس دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی اگــر چــه هنــوز نیــاز‬ ‫بــه اســتفاده از تخــت هــای دیگــر بیمارســتان هــا‬ ‫بــرای بیمــاران کرونایــی نیســت امــا تخــت هــای‬ ‫کرونایــی در شــهرهای قرمــز اســتان پــر شــده‬ ‫اســت و ممکــن اســت تــا چنــد روز دیگــر نیــاز بــه‬ ‫اقدامــات دیگــری باشــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســیداحمد هاشــمی بــا بیان اینکــه همزمان‬ ‫بــا افــزوده شــدن بــه شــمار بیمــاران‪ ،‬عــده ای‬ ‫با شما در پایگاه خبری‬ ‫نیــز ترخیــص مــی شــوند‪ ،‬مــی افزایــد‪:‬‬ ‫تــا کنــون بــا اقداماتــی کــه انجــام شــده‬ ‫اســت نیــازی بــه اســتفاده از تخــت هــای‬ ‫دیگــر نیســت‪ ،‬بــا ایــن وجــود راهکارهایــی‬ ‫نیــز بــرای ایــن وضعیــت اندیشــیده شــده‬ ‫اســت و ممکــن نیســت بیمــاری در‬ ‫انتظــار تخــت و بســتری بمانــد‪.‬‬ ‫وی خواهــان رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی شــده و مــی گویــد‪ :‬کرونــا‬ ‫بــا هیــچ فــردی شــوخی نــدارد و اگــر‬ ‫دورهمــی هــای خانوادگــی و تجمعــات‬ ‫کــم نشــود هزینــه تبعــات انــرا همــه‬ ‫احــاد جامعــه بایــد پرداخــت کننــد و‬ ‫رعایــت پروتــکل هــا حداقــل کاری اســت کــه از‬ ‫دســت هــر فــرد برمــی ایــد و ســهم هــر فــرد در‬ ‫مهــار ایــن بیمــاری رعایــت پروتــکل هــا و فاصلــه‬ ‫گــذاری اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫شهر ارام‬ ‫انچــه در ایــن روزهــا بســیار مشــهود اســت تاثیــر‬ ‫هشــدارها و محدودیــت هاســت‪.‬‬ ‫از روز شــنبه تــردد در ســطح شــهر بســیار کمتــر‬ ‫از قبــل شــده اســت و بــا نگاهــی بــه مراکــز شــلوغ‬ ‫بجنــورد ماننــد میــدان هــای شــهید و کارگــر و‬ ‫چهــارراه شــریعتی (مخابــرات) مــی تــوان ایــن‬ ‫کاهــش تــردد را بــه وضــوح مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫پیــاده روهایــی کــه تــا روز پنجشــنبه‪ ،‬یعنــی ‪ ۲‬روز قبــل‬ ‫از اجــرای محدودیتهــای جدیــد از ازدحــام مــردم جــای‬ ‫ســوزن انداختــن نداشــت‪ ،‬اکنــون ارام و بــی و ســرو‬ ‫صــدا شــده اســت و عــاوه بــر کاهــش تعــداد عابــران‬ ‫پیــاده‪ ،‬کمتــر شــاهد عبــور خودروهــا اســت‪.‬‬ ‫در نخســتین روزهــای اجــرای طــرح تعــداد اندکــی‬ ‫از مغــاره هایــی کــه بایــد تعطیــل مــی شــدند بــه‬ ‫بهانــه هایــی ماننــد تعمیــرات و تغییــر دکــور بــاز‬ ‫بودنــد امــا اکنــون انهــا نیــز بــا طــرح همراهــی‬ ‫کــرده و بســته شــده انــد و گویــا نظــارت هــا و‬ ‫بازرســی هــا اثــر خــود را گذاشــته اســت و افــرادی‬ ‫کــه پروتــکل هــا و شــیوه نامــه هــا را رعایــت نمــی‬ ‫کردنــد دریافتــه انــد کــه ایــن تــو بمیــری از ان تــو‬ ‫بمیــری هــای قبلــی نیســت و ایــن بــار بــه هیــچ‬ ‫شــکلی نمــی تواننــد از زیــر بــار اجــرای مقــررات‬ ‫شــانه خالــی کننــد‪.‬‬ ‫در مراکــزی ماننــد درمانــگاه هــا و مطــب هــای‬ ‫خصوصــی‪ ،‬پروتــکل هــا بــا دقــت بیشــتری از‬ ‫گذشــته رعایــت مــی شــود‪ .‬گویــا اخطارهایــی کــه‬ ‫هفتــه گذشــته بــه برخــی از درمانگاههــا‪ ،‬مطــب‬ ‫هــای خصوصــی و داروخانــه هــای بــی مبــاالت‬ ‫داده شــده‪ ،‬کارســاز بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی در هفتــه ای کــه‬ ‫گذشــت پزشــکان و مدیــران ‪ ۲۷‬مطــب‪ ،‬درمانــگاه‪،‬‬ ‫کلینیــک‪ ،‬ازمایشــگاه و داروخانــه بــه علــت‬ ‫رعایــت نکــردن پروتــکل هــای دقیــق بهداشــتی‪،‬‬ ‫اخطاریــه دریافــت کردنــد و بازرســان بهداشــت‬ ‫محیــط و حرفــه ای اســتان بــه طــور مســتمر از‬ ‫اماکــن‪ ،‬مراکــز و محیــط هــای اداری و خدماتــی‪،‬‬ ‫روزانــه از مطــب هــا‪ ،‬درمانــگاه هــا‪ ،‬کلینیــک هــا‪،‬‬ ‫ازمایشــگاه هــا و داروخانــه هــای ســطح اســتان‬ ‫بازدیــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫دکتــر افشــین دلشــاد تاکیــد مــی کنــد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه فراینــد بازدیدهــا بــه طــور مــداوم ادامــه‬ ‫دارد‪ ،‬اگــر کســانی کــه اخطــار دریافــت کــرده انــد‬ ‫در پایــان مهلــت مقــرر همچنــان پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی را رعایــت نکننــد بــه مراجــع قانونــی‬ ‫معرفــی خواهنــد شــد و از مــردم نیــز انتظــار داریــم‬ ‫در صــورت مشــاهده تخلفاتــی در ایــن مراکــز‪،‬‬ ‫مــورد را بــه ســامانه ‪ ۱۹۰‬اطــاع رســانی کننــد‪.‬‬ ‫بازار در خواب کرونایی‬ ‫بــازار نیــز‪ ،‬بــا وجــود مشــکالت اقتصــادی کــه‬ ‫کســبه ایــن روزهــا بــا ان دســت بــه گریباننــد‪،‬‬ ‫بــا رعایــت کامــل محدودیــت هــا تقریبــا تعطیــل‬ ‫اســت و در نگاهــی دقیــق مــی تــوان دیــد کــه تمــام‬ ‫فروشــگاه هــا و مراکــزی کــه بایــد بســته باشــد‪،‬‬ ‫کرکــره خــود را پاییــن کشــیده انــد‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف خراســان شــمالی در‬ ‫مــورد اجــرای ایــن طــرح مــی گویــد‪ :‬تقریبــا تمــام‬ ‫فروشــگاههایی کــه شــامل محدودیــت قبلــی‬ ‫و بســته شــدن در ســاعت ‪ ۱۸‬بودنــد‪ ،‬مشــمول‬ ‫تعطیلــی کاملنــد و ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫صنــوف در بدتریــن شــرایط اقتصــادی بــه توصیــه‬ ‫هــای ســتاد کرونــا عمــل کــرده و مــی کننــد و‬ ‫تنهــا تعــداد انگشــت شــماری هســتند کــه ایــن‬ ‫دســتورالعمل هــا را نادیــده گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫مهــدی امیــدوار مــی افزایــد‪ ۱۵ :‬هــزار واحــد‬ ‫صنفــی در شهرســتان بجنــورد فعالنــد امــا همــه‬ ‫بــه طــور کامــل پروتــکل هــا و محدودیــت هــا را‬ ‫رعایــت کــرده انــد و شــمار تخلفــات و اخطارهــا‬ ‫در ایــن مــدت بــه کمتریــن تعــداد رســیده اســت‪.‬‬ ‫قرمز ایا رنگ می بازد؟‬ ‫اگرچــه فرمانــدار شهرســتان بجنــورد امیــدوار اســت کــه‬ ‫پــس از ‪ ۲‬هفتــه شــرایط بهتــر و زنجیــره کرونــا قطــع‬ ‫شــود امــا او تاکیــد مــی کنــد کــه قطــع ایــن زنجیــره‬ ‫نامبــارک در گــرو همــکاری همــه مــردم اســت‪.‬‬ ‫غالمرضــا عــوض زاده مــی افزایــد‪ :‬چهــار گــروه‬ ‫متشــکل از نیــروی هــای پلیــس راه‪ ،‬پلیــس راهنمایــی‬ ‫و رانندگــی بــا اســتقرار در محورهــای مختلــف‪ ،‬ورود و‬ ‫خــروج خودروهــا بــه مرکــز اســتان خراســان شــمالی را‬ ‫در قالــب طــرح محدودیــت هــای جدیــد کرونــا کنتــرل‬ ‫مــی کننــد و از دیگــر ســو بــا اعمــال ایــن محدودیــت هــا‪،‬‬ ‫فعالیــت تمــام مشــاغل جــز مشــاغل گــروه یــک‪ ،‬ممنــوع‬ ‫اســت و فعالیــت مشــاغل گــروه یــک هــم‪ ،‬صرفــا بــا‬ ‫رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی مجــاز اســت‪.‬‬ ‫بازار کسب کار انالین‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در طــول مــدت اعمــال‬ ‫محدودیــت هــای مختلــف‪ ،‬بازایــان بــا اجــرای طرح‬ ‫هــا همــکاری مطلوبــی داشــته انــد‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫مــی کنــد‪ :‬بــا ایــن وجــود نظــارت و بازرســی از‬ ‫فعالیــت بازاریــان و اصنــاف تشــدید شــده اســت و‬ ‫گــروه هایــی بــه صــورت مســتمر در نوبــت صبــح و‬ ‫عصــر بــر فعالیــت بــازار نظــارت دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه پیــش از ایــن‪ ،‬شــاهد همراهــی‬ ‫خــوب و مناســب بازاریــان بــا محدودیــت هــای کرونایــی‬ ‫بــوده ایــم‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬البتــه برخــی از اصنــاف هــم کــه‬ ‫بــه رعایــت دســتورالعمل هــا بــی توجــه بــوده انــد‪ ،‬تذکــر‬ ‫دریافــت کــرده انــد امــا در مجمــوع همراهــی هــا بســیار‬ ‫خــوب بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی عروســی‪ ،‬دورهمــی و تجمــع هــا را از عوامــل‬ ‫مهــم شــیوع کرونــا مــی دانــد و اظهــار مــی دارد‪:‬‬ ‫برخــورد بــا عوامــل برگــزاری مراســم عروســی در‬ ‫چنــد روز اخیــر تشــدید شــده اســت و انتظــار مــی‬ ‫رود عروســی هایــی کــه در بــاغ هــا و روســتاها‬ ‫برپــا مــی شــود نیــز بــا همراهــی دهیــاران و‬ ‫اعضــای شــورای اســامی روســتاها برگــزار نشــود‬ ‫و ایــن افــراد بایــد هرگونــه تخلــف و بــی توجهــی‬ ‫بــه دســتورالعمل هــا بــه ویــژه برگــزاری عروســی‬ ‫هــا را گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫عــوض زاده خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬وضعیــت‬ ‫شــهرها هــر هفتــه رصــد مــی شــود کــه اگــر‬ ‫تغییــری در وضعیــت شــیوع کرونــا شــکل بگیــرد‪،‬‬ ‫اطــاع رســانی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار واحــد صنفــی در بجنــورد فعالنــد امــا همــه بــه‬ ‫طــور کامــل دســتورات و محدودیــت هــا را رعایــت کــرده‬ ‫انــد و اخطــار و تخلــف بــه کمتریــن تعــداد درایــن مــدت‬ ‫رســیده استدســته بنــدی مشــاغل‬ ‫بــه گفتــه معــاون توســعه مدیریــت و منابــع‬ ‫انســانی اســتاندار خراســان شــمالی در طــرح‬ ‫جامــع مدیریــت هوشــمند‪ ،‬فعالیــت مشــاغل‬ ‫تاثیرگــذار در پنــج طیــف دســته بنــدی و بــرای هــر‬ ‫کــدام محدودیــت هایــی اعمــال شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی بیــگ زاده مــی افزایــد‪ :‬اکنــون وضعیــت‬ ‫شهرســتان هــای بجنــورد‪ ،‬اســفراین و فــاروج‬ ‫قرمــز و پنــج شهرســتان دیگــر اســتان نارنجــی‬ ‫اســت و بــر همیــن اســاس در شــهرهای قرمــز‪،‬‬ ‫دوایــری همچــون دســتگاه هــای خدمــات رســان‪،‬‬ ‫هــال احمــر‪ ،‬اتــش نشــانی و ســایر ادارات کــه‬ ‫خدماتشــان ضــروری اســت‪ ،‬بــا یــک دوم نیــروی‬ ‫انســانی و ســایر دســتگاه هــا و ادارات بــا یــک‬ ‫ســوم نیــروی انســانی فعالیــت دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫هستیم فقط کافی است نام ان را در گوگل جستجو کنید‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 3‬اذر ‪1399‬‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست‬ ‫نزنید‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن اســت بــه‬ ‫ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده مــی تواننــد‬ ‫ویــروس را بــه چشــم هــا ‪،‬بینــی و دهــان شــما منتقــل کننــد‪.‬از‬ ‫ایــن راه هــا ویــروس مــی توانــد وارد بــدن شــما شــده و شــما را‬ ‫بیمــار کنــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪275‬‬ ‫پیشتازتحقق باتکیه‬ ‫برظرفیت های استانی‬ ‫این مدل ارزیابی تاکنون بارها مورد‬ ‫تجدید نظر قرار گرفته است‪ ،‬ایا نسخه‬ ‫فعلی متناسب با رویکرد و ماموریت های‬ ‫جدید شرکت ملی پست است؟‬ ‫بــه نظــر می رســد باوجــود تغییــرات زیــاد کــه در‬ ‫سالهای گذشــته انجــام شــده‪ ،‬ایــن مــدل همچنــان‬ ‫نیــاز بــه اصــاح و بــه روز رســانی در برخــی‬ ‫شــاخص ها بــه منظــور شناســایی گلوگاه هــای‬ ‫موجــود در شــرکت اســت‪ .‬بــرای گرفتــن نتایــج‬ ‫دقیق تــر از شــاخص ها‪ ،‬به خصــوص در حــوزه‬ ‫کیفیــت از نــگاه مشــتری و خدمات دهی متناســب‬ ‫بــا تعهــدات شــرکت‪ ،‬بایــد بازنگــری انجــام شــود‪.‬‬ ‫این مدل ارزیابی تا چه حد شرایط هر‬ ‫استان را لحاظ کرده است؟‬ ‫پســت اســتان گلســتان در ارزیابــی عملکــرد‬ ‫شــش ماهــه ســال ‪ ۹۹‬موفــق بــه کســب رتبــه‬ ‫نخســت شــد‪ ،‬بــه ایــن بهانــه گفت و گویــی بــا‬ ‫مهــرداد جاللــی مدیــرکل پســت اســتان انجــام‬ ‫داشــته تــا دالیــل کســب ایــن موفقیــت و‬ ‫برنامه هــای اتــی در راســتای تــداوم وضعیــت‬ ‫موجــود را جویــا شــویم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از‬ ‫روابــط عمومــی اداره کل پســت اســتان گلســان‪،‬‬ ‫در متــن ایــن گفت وگــو چنیــن امــده اســت ‪:‬‬ ‫اســتان گلســتان در شــش ماهــه ســال ‪۹۹‬‬ ‫موفــق بــه کســب رتبــه نخســت ارزیابــی عملکــرد‬ ‫بــر اســاس کارت امتیــازی متــوازن ‪ BSC‬شــد‪ ،‬از‬ ‫دالیــل کســب ایــن موفقیــت بگوییــد؟‬ ‫از دالیــل اصلــی کســب ایــن موفقیــت مــی‬ ‫تــوان بــه خواســت و اراده همــه همــکاران اشــاره‬ ‫مهمترین مزایا و معایب این مدل ارزیابی‬ ‫چیست؟‬ ‫در کنــار ایــن عوامــل‪ ،‬بهره گیــری از تجربیــات ســایر‬ ‫اســتان ها و مدیــران ارشــد شــرکت ملــی پســت‬ ‫راهگشــای بهتــری بــرای ارایــه خدمــات اســت‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا براســاس برنامــه ریــزی انجــام‬ ‫شــده در اســتان‪ ،‬تغییــر ســرویس هــا‪ ،‬افزایــش‬ ‫تعــداد فروشــگاه ها و اســتفاده از ظرفیــت کســب‬ ‫و کار تجــارت الکترونیــک در فضــای مجــازی‪،‬‬ ‫بهــره گیــری از خدمــات نیابتــی ســازمان ها و عقــد‬ ‫قراردادهــای جدیــد‪ ،‬ایجــاد و راه انــدازی پســت‬ ‫ســیار بــا کمــک بخــش خصوصــی و افزایــش‬ ‫ســهم بــازار و ارتقــا ســطح کیفیــت ســرویس ها‬ ‫و فرایندهــا‪ ،‬باعــث شــد تــا موفــق بــه کســب ایــن‬ ‫رتبــه شــویم ‪.‬‬ ‫از معایــب ایــن مــدل نیــز مــی تــوان بــه بــروز‬ ‫نبــودن ان اشــاره کــرد‪ .‬رقابــت در همه ســازمان ها‬ ‫یــک چالــش اساســی اســت و همــه مدیــران در‬ ‫تــاش هســتند کــه رویکــردی مناســب و بــه روز‬ ‫را بــرای بــه دســت اوردن مزیت هــای رقابتــی در‬ ‫پیــش بگیرنــد تــا بــه وســیله ان بتــوان در گردونــه‬ ‫کســب و کار موفــق عمــل کننــد‪ .‬در حالیکــه‬ ‫کارت امتیــازی متــوازن یــک بســتر مناســب بــرای‬ ‫شــناخت قوانیــن و روابــط علــت و معلــول فراهــم‬ ‫می ‍ کنــد؛ امــا چرایــی ایــن علــت و معلــول توســط‬ ‫وی افــزود‪ :‬خیــران بــرای ازادی ایــن زن زندانــی ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫کمــک کردنــد و خانــواده ایــن زن نیــز ‪ ۲۵‬میلیــون ریــال دیگــر از مبلــغ‬ ‫بدهــی را فراهــم کردنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬یــک بانــوی دیگــر نیــز بــا بدهــی یــک میلیــارد ریالــی‬ ‫محکــوم بــه تحمــل حبــس شــده بــود امــا توانایــی پرداخــت بدهــی‬ ‫خــود را داشــت و حتــی از پذیرفتــن مســاعدت ســتاد دیــه نیــز ســر‬ ‫بــاز زد‪.‬‬ ‫اســتاجی‪ ،‬علــت بــه زنــدان افتــادن ایــن فــرد را یــک اختــاف دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬ایــن زندانــی نیــز هــم اینــک از زنــدان مرخصــی گرفتــه اســت‬ ‫تــا پیگیــر رفــع مشــکالت و پرداخــت بدهــی خــود باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون هیــچ زندانــی زیــر ‪ ۱۸‬ســاله ای در کانــون اصــاح و‬ ‫تربیــت اســتان در بجنــورد وجــود نــدارد و ایــن ســتاد بــا کمــک خیــران‬ ‫و بــه خصــوص زنــان خیــر تــاش مــی کنــد تــا هیــچ زن و زندانــی زیــر‬ ‫‪ ۱۸‬ســاله ای بــه دلیــل ارتــکاب جرایــم غیرعمــد در حبــس نمانــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســتاد دیــه خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال ‪ ۱۶۷‬زندانــی‬ ‫جرایــم غیرعمــد بــا ‪ ۲۲۵‬میلیــارد ریــال بدهــی از زنــدان هــای ایــن‬ ‫پســت اســتان گلســتان بــرای افزایــش بهــره وری‬ ‫و اســتفاده صحیــح از پتانســیل های موجــود‪،‬‬ ‫پیگیــری مســتمر موضوعــات توســط مســئولین بــه‬ ‫صــورت همــه جانبــه عمــل می کنــد‪ .‬بــه شــکلی کــه‬ ‫ضمــن نگهــداری سیســتم‪ ،‬افزایــش ســهم ترافیــک‬ ‫و در امــد‪ ،‬افزایــش ســطح دسترســی مــردم و‬ ‫متقاضیــان خدمــات پســتی امکانپذیــر باشــد‪.‬‬ ‫بنحــوی کــه بتــوان ضایعــات در کار را بــه حداقــل‬ ‫رســاند و خدمــات بهتــری ارائــه داد‪.‬‬ ‫مســلم اســت کــه ایــن مــدل ارزیابــی می بایســت‬ ‫نتایــج ضعــف اســتان ها را مشــخص و ریشـه یابی‬ ‫کنــد امــا در بیشــتر موضوعــات بررســی نواقــص‬ ‫بــرای رفــع ان دیــده نمــی شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫نقــاط قــوت یــک اســتان بــه ســایر اســتان ها‬ ‫به عنــوان یــک مــدل موفقیــت ارجــاع نمی شــود‪.‬‬ ‫در حالیکــه الزم اســت بــه عنــوان یــک شــبکه‬ ‫کشــوری کــه بخش هــای مختلــف ان از یکدیگــر‬ ‫تاثیــر می پذیرنــد‪ ،‬همســان ســازی شــود‪.‬‬ ‫از مهمتریــن مزایــای ایــن مــدل‪ ،‬تعییــن یــک‬ ‫مولفــه بــرای شــرکت و هــر اداره کل در اســتان‬ ‫اســت تــا مدیــران بتواننــد نقــاط ضعــف خــود را‬ ‫شــناخته و رفــع نماینــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســتاد دیــه خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا ازادی اخریــن‬ ‫زندانــی زن کــه بــه علــت ارتــکاب جــرم غیرعمــد محبــوس بــود‪،‬‬ ‫زندان هــای ایــن اســتان از زنــان زندانــی جرایــم غیرعمــد خالــی شــد‪.‬‬ ‫رضــا اســتاجی اظهــار داشــت‪ :‬امســال پنــج تــن از زنــان مجــرم‬ ‫غیرعمــد در اســتان از بنــد رهایــی یافتنــد کــه اخریــن انــان‪ ،‬کــه بــه‬ ‫تازگــی ازاد شــد‪ ،‬بانویــی بــا بدهــی ‪ ۱۲۵‬میلیــون ریالــی بــود کــه بــا‬ ‫کمــک و حمایــت خیــران رهایــی یافــت‪.‬‬ ‫چه برنامه هایی برای تداوم جایگاه‬ ‫نخست پست استان برای نیمه دوم سال‬ ‫دارید؟‬ ‫ایجــاد کارگــروه تجــارت الکترونیــک و تشــکیل‬ ‫جلســات مســتمر به منظــور فراگیــر کــردن بازاریابــی‬ ‫دیجیتــال‪ ،‬شناســایی افــراد تولیدکننــده ســنتی‬ ‫به خصــوص در روســتاها‪ ،‬امــوزش و توانمندســازی‬ ‫افــراد مســتعد بــرای فــروش تولیــدات‬ ‫صنایع دســتی و ســایر تولیــدات در شهرســتان های‬ ‫اســتان و بهره گیــری از پشــتیبانی مدیــران ارشــد‬ ‫اســتانی به منظــور توســعه ایــن خدمــات‪ ،‬از اعــم‬ ‫فعالیت هــای پســت اســتان اســت‪.‬‬ ‫کــرد کــه منجــر بــه کســب تحقــق در امــد ‪۱۴۴‬‬ ‫درصــدی شــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬اســتفاده حداکثــری‬ ‫از تجهیــزات‪ ،‬امکانــات و تــاش مجموعــه بــرای‬ ‫رســیدن بــه اکثــر شــاخص های مهــم در کســب‬ ‫رتبــه اول موثــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫ازادی اخرین زندانی زن‬ ‫متولیــان بررســی نمی شــود‪ .‬شــاید بهتــر باشــد بــه‬ ‫کارت امتیــازی متــوازن بــه عنــوان یــک سیســتم‬ ‫یادگیــری‪ ،‬اطــاع رســانی و ارتباطــات اجــزا و‬ ‫سیســتم کنتــرل نــگاه شــود‪.‬‬ ‫در حال حاضر مهمترین نقاط قوت‬‫شبکه پستی چه مواردی است؟‬ ‫اســتفاده حداکثــری از امکانــات حمــل و نقــل خطوط‬ ‫ریلــی و هوایــی و تقویــت نــاوگان زمینــی بــرای‬ ‫ســرعت بخشــیدن در رســاندن مرســوالت بــه دســت‬ ‫مشــتری و چابک تــر کــردن شــبکه توزیــع‪ ،‬به عنــوان‬ ‫نقطــه قــوت شــرکت ملــی پســت‪ ،‬بــه خصــوص در‬ ‫دوران همه گیــری کرونــا در کشــور اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر مزایــای شــبکه پســتی در شــرایط رقابتــی‬ ‫موجــود‪ ،‬نرخ هــای پاییــن ان اســت کــه در کنــار‬ ‫ســایر مولفــه هــا از جملــه‪ ،‬ســرعت‪ ،‬دقــت و‬ ‫امانــت داری فرصتــی مناســب بــرای تحقــق‬ ‫اهــداف تعییــن شــده فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫اســتان ازاد شــدند‪ ،‬بــا تــاش مــددکاران‬ ‫و ایــن ســتاد ‪ ۱۳۰‬میلیــارد ریــال نیــز از‬ ‫شــاکیان تخفیــف گرفتــه شــد کــه رقــم‬ ‫بســیار خوبــی اســت‪.‬‬ ‫اســتاجی افــزود‪ :‬هــم اینــک ‪ ۷۳‬زندانــی‬ ‫جرایــم غیرعمــد مجموعــا بــا ‪ ۷۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بدهــی در زنــدان هــای اســتان‬ ‫تحمــل حبــس مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬جرایــم غیرعمــد‬ ‫شــامل ناتوانــی در پرداخــت مهریــه‪،‬‬ ‫نفقــه‪ ،‬محکومیــت هایــی غیــر از‬ ‫کالهبــرداری‪ ،‬تصادفــات جــاده ای و‬ ‫حــوادث کارگاهــی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تــاش مجموعــه زنــدان هــا‪،‬‬ ‫کاهــش هدفمنــد جمعیــت کیفــری در‬ ‫زندانهــا اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســتاد دیــه خراســان شــمالی‬ ‫بــه شــیوع ویــروس کرونــا و محدودیــت‬ ‫هــای تــردد و برگــزاری مراســم هــای‬ ‫عــزاداری و ســایر مــوارد نیــز اشــاره کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬از هــم اســتانی هــا مــی خواهیــم‬ ‫کــه در صــورت تمایــل بخشــی از هزینــه‬ ‫هــای صرفــه جویــی شــده ناشــی از‬ ‫برگــزار نشــدن مراســم هــای خــود از جملــه عــزاداری را بــه ســتاد دیــه‬ ‫پرداخــت کننــد تــا منجــر بــه ازادی زندانیــان جرایــم غیرعمــد شــود‪.‬‬ ‫هــم اینــک حــدود هــزار و ‪ ۴۰۰‬مددجــو در زنــدان هــای خراســان شــمالی‬ ‫تحمــل حبــس مــی کننــد کــه ‪ ۲‬درصــد انــان را زنــان تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫شــماره حســاب ‪ ۸۸۸۸۸‬نــزد بانــک تجــارت و شــماره‬ ‫حســاب ‪ ۰۱۰۵۵۷۰۷۶۲۰۰۰‬نــزد بانــک ملــی و شــماره کارت‬ ‫‪ ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۴۲۶۱۸۵‬بــه نــام ســتاد دیــه خراســان شــمالی امــاده‬ ‫دریافــت کمــک هــای خیــران و نیکــوکاران بــه منظــور ازادســازی‬ ‫زندانیــان جرایــم غیرعمــد اســت‪.‬‬ ‫در هــر یــک از شهرســتان های بجنــورد‪ ،‬شــیروان و اســفراین یــک‬ ‫زنــدان وجــود دارد و یــک کانــون اصــاح و تربیــت و یــک بازداشــتگاه‬ ‫نیــز در بجنــورد دایــر اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 10 ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم یــک متــر‬ ‫فاصلــه بگیرید‪.‬زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد قطــرک هــای‬ ‫ریــزی از دهــان و بینــی او بــه اطــراف پاشــیده میشــود کــه ممکــن اســت‬ ‫حــاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگــر فاصلــه شــما بــا ان فــرد خیلــی نزدیــک باشــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت شــما ایــن قطــرک هــای حــاوی ویــروس کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫فاصله‬ ‫(ایمن) را در‬ ‫اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬اذر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪275‬‬ ‫عصرکروناو دو روی سکه ازدواج‬ ‫برخــی در ایــن مــدت دســتکم ‪ ۹‬ماهــه‪ ،‬یعنــی‬ ‫از اغــاز ســال ‪ ،۱۳۹۹‬بــر ایــن بــاور بودنــد کــه‬ ‫کرونــا راهــی در جمع هــای کوچــک و خودمانــی‬ ‫ی حتــی می پنداشــتند ایــن بیمــاری‬ ‫نــدارد‪ ،‬بعض ـ ‬ ‫را بــا عروســی پیونــدی نیســت و جش ـن هایی بــا‬ ‫جمعیت هــای بســیار بــر پــا کردنــد کــه حاصلــش‬ ‫جــز مــرگ و میــر و عــزا نشــد‪.‬‬ ‫ازدواج از دیرین تریــن رسـم های انســان اســت‪،‬‬ ‫جشــنی اســت بــه شــکرانه اغــاز یــک زندگــی‪،‬‬ ‫نشــانه بالندگــی فرزنــدان و بــه ثمــر نشســتن‬ ‫تــاش پــدران و مــادران‪ ،‬ایینــی اســت بــرای‬ ‫گرامیداشــت جایــگاه خانــواده و تــداوم زندگــی‬ ‫بشــر؛ بــرای همیــن هــم در تمــام ایین هــا و‬ ‫دین هــا و مســلک ها جشــنی مشــترک به شــمار‬ ‫مــی رود‪.‬‬ ‫شــاید در روزگار مــدرن بــا ان کــه تکنولــوژی‬ ‫و علــم در تمــام شــاخه ها قامــت بــر افراشــته‪،‬‬ ‫هیچ کــس گمــان نمی کــرد روزی تنفــس در‬ ‫هوایــی مشــترک مرگ افریــن باشــد و ارزش هــا‬ ‫و هنجارهــای جامعــه دگرگــون شــود‪.‬‬ ‫تغییراتــی کــه ســبک زندگــی کرونایــی بــرای مــا‬ ‫بــه وجــود اورد‪ ،‬چنــان عظیــم و واژگونــه اســت‬ ‫کــه تــا همــه جامعــه ان را بپذیــرد و درک کنــد‬ ‫زمــان می بــرد‪.‬‬ ‫قطعــا بســیار خانواده هــا هســتند کــه از وقتــی‬ ‫فرزندشــان بــه دنیــا امــده رویــای شــیرین ازدواج‬ ‫او را در ذهنشــان برنامه ریــزی کرده انــد‪ ،‬پدرهــای‬ ‫بســیاری بــه پسرهایشــان وعــده داده انــد کــه‬ ‫اگــر رخــت دامــادی بپوشــند برایشــان جشــن ها‬ ‫می گیرنــد‪ ،‬شــاید بــه گمــان خودشــان جشــنی کــه‬ ‫هفــت روز و هفــت شــب ادامــه داشــته باشــد یــا‬ ‫مادرهــا بــه دخترانشــان گفته انــد کــه از هیــچ چیــز‬ ‫برایشــان دریــغ نمی کننــد و کــم نمی گذارنــد‪.‬‬ ‫و خانوادگــی بــه هــر مناســبتی‪ ،‬نتیجــه خوبــی‬ ‫نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫سه شــنبه چهــارم اذر ‪ ۹۹‬فرمانــده پلیــس‬ ‫شهرســتان اعــام کــرد در پــی اطــاع مرکــز ‪۱۱۰‬‬ ‫از برگــزاری مراســم عروســی در ایــن شهرســتان‪،‬‬ ‫مامــوران‪ ،‬پــدر دامــاد و عــروس را بازداشــت‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫ان هــا مهمانــی ‪ ۶۰۰‬نفــره ای برگــزار کــرده بودنــد‬ ‫کــه تصــورش هــم بــا توجــه بــه شــدت شــیوع‬ ‫بیمــاری ترســناک اســت‪.‬‬ ‫زندگــی را اغــاز می کننــد؛ البتــه راه هــای دیگــری‬ ‫هــم هســت کــه از احتمــال ابتــا بــه کرونــا می کاهــد‬ ‫و تــا ایــن حــد هــم مجــازی نیســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســازمان ثبــت احــوال کشــور در‬ ‫ابانمــاه ســال جــاری امــاری جالــب از میزیــان‬ ‫ثبــت عقــد ازدواج در سراســر کشــور ارائــه کــرد‪:‬‬ ‫از ابتــدای فروردیــن تــا مــرداد ســال جــاری ‪۲۶۸‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۴۷‬مــورد ازدواج ثبــت شــده اســت کــه‬ ‫نشــان می دهــد جوانانــی در همیــن وضعیــت‬ ‫کرونایــی زندگــی مشترکشــان را اغــاز کرده انــد؛‬ ‫امــا چگونــه؟‬ ‫یــا در رویــدادی مشــابه در ابــان ‪ ۹۹‬در یکــی‬ ‫از روســتاها مراســم عروســی بــا حضــور جــواد‬ ‫یســاری خواننــده مشــهور و هــزار نفــر از اهالــی‬ ‫روســتا بــه دســتگیری خواننــده و مســوول‬ ‫برگــزاری مراســم انجامیــد‪.‬‬ ‫بــرای بســیاری کرونــا باعــث شــده کــه برگــزاری‬ ‫ســاده مراســم ازدواج‪ ،‬بــدون تشــریفات‪،‬‬ ‫مخــارج بســیار و تجمــات باشــد و ایــن رویکــرد‬ ‫چالش هــای پیــش روی زندگــی مشــترک را‬ ‫کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫بــاز در رویــدادی دیگــر‪ ،‬بیســت و ســوم ابــان ‪۹۹‬‬ ‫دو تــاالر عروســی متخلــف در حاشــیه شــهر بــه‬ ‫دلیــل برگــزاری مراســم عروســی تعطیــل شــدند‪،‬‬ ‫گــروه ارکســتر دســتگیر شــد و دو دامــاد بــه جــای‬ ‫خانــه بخــت راهــی زنــدان شــدند‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و امــور جوانــان اداره کل‬ ‫ورزش و جوانــان اســتان فــارس در گفت وگــو‬ ‫بــا ایرنــا عنــوان کــرد‪ :‬پیشــنهاد مــا بــه جوانــان‬ ‫ایــن اســت کــه بــه هیــچ وجــه ازدواج خــود را بــه‬ ‫تعویــق نیندازنــد؛ امــا در مراســمی کوچــک بــا‬ ‫حضــور پــدر و مــادر عــروس و دامــاد‪.‬‬ ‫اگــر فــرض را بــر ایــن بگذاریــم کــه در ایــن‬ ‫مراســم ها و بســیار جشــن های مشــابه ان هــا‪،‬‬ ‫هیچکــس بــه کرونــا مبتــا نشــده کــه فرضــی‬ ‫اســت محــال‪ ،‬پرســش ایــن اســت کــه ایــا‬ ‫ارزش دارد شــیرینی اغــاز یــک زندگــی بــا تلخــی‬ ‫ی دامــاد و پــدر و ســرگردانی مهمان هــا‬ ‫دســتگیر ‬ ‫و بــه هــدر رفتــن مخــارج و هزینه هــای سرســام‬ ‫اور ایــن روزهــا بــه تلخــی بگرایــد؟‬ ‫لیــا نورافشــان بهتریــن مــکان را بــرای بســتن‬ ‫عقــد ازدواج حــرم مطهــر شــاهچراغ (ع) دانســت‬ ‫و افــزود‪ :‬بــه همــه جوانانــی کــه در شــرف ازدواج‬ ‫هســتند توصیــه می کنیــم درنهایــت ســادگی در‬ ‫فضــای معنــوی حــرم عقــد کننــد و بــا از بیــن‬ ‫رفتــن کرونــا جشــن ازدواجشــان را برگــزار کننــد‪.‬‬ ‫ســقف مشــترک ســخت نکننــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور جوانــان اداره کل ورزش و‬ ‫جوانــان اســتان بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر‬ ‫مســبب بخــش عمــده ای مشــکالت موجــود کــه‬ ‫منجــر بــه برگــزاری جشــن های خطرنــاک یــا بــه‬ ‫تعویــق افتــادن و برهــم خــوردن ازدواج می شــود‪،‬‬ ‫خانواده هــا هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬انــان بایــد در نظــر‬ ‫داشــته باشــند کــه هیــچ وقــت بــرای جشــن‬ ‫گرفتــن دیــر نیســت؛ امــا هیــچ ضمانتــی بــرای‬ ‫حفــظ ســامت عزیزانشــان در موقعیــت کنونــی‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫مســوول مرکــز تخصصــی‪ ،‬اموزشــی و مشــاوره‬ ‫پیــش از ازدواج و انتخــاب همســر هاتــف‪ ،‬اولیــن‬ ‫مرکــز دانشــگاهی انتخــاب همســر زیــر نظــر‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز نیــز در گفت وگــو‬ ‫بــا ایرنــا در ایــن ارتبــاط مشــابه بــر ایــن نکتــه‬ ‫تاکیــد کــرد کــه امــار ارائــه مشــاوره ازدواج در‬ ‫ایــن مرکــز افزایــش یافتــه و تاکنــون‪ ۸۰۰‬جلســه‬ ‫مشــاوره پیــش از ازدواج در ایــن مرکــز انجــام‬ ‫شــده؛ همچنیــن ‪ ۵۰‬کارگاه اموزشــی به صــورت‬ ‫مجــازی در ایــن مــدت در ایــن زمینــه برگــزار شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫حســین شــکوری عنــوان کــرد‪ :‬بــا وجــود شــیوع‬ ‫کرونــا‪ ،‬امســال امارهــا افزایــش پیــدا کــرده و‬ ‫مرکــز درمقایســه بــا ســال گذشــته فعال تــر شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وقت اصالح فرهنگ رسیده است‬ ‫امــا‪ ،‬حــاال شــرایط فــرق کــرده‪ ،‬حتــی دورهــم‬ ‫نشســتن اعضــای یــک خانــواده بــر ســر ســفره ای‬ ‫مشــترک‪ ،‬بــرای ان هــا کــه ســر کار می رونــد و‬ ‫ناچارنــد بــا دیگــران در تمــاس باشــند‪ ،‬دلهــره اور‬ ‫شــده اســت‪ .‬بیهــوده نیســت؛ ویروســی بــه جــان‬ ‫انســان ها افتــاده کــه حــاال کــه قریــب بــه یــک‬ ‫ســال از پیدایشــش می گــذرد‪ ،‬تمــام جهــان را‬ ‫الــوده اســت و هــر روز گــرد مــرگ می پاشــد‪.‬‬ ‫دولت هــا چــه دارا چــه فقیــر‪ ،‬در هــر گوشــه‬ ‫جهــان بزرگتریــن دغدغــه و مشکلشــان حــل‬ ‫موضــوع کروناســت‪ ،‬تمــام پزشــکان دنیــا چــه‬ ‫ان هــا کــه تخصششــان مرتبــط بــا ایــن بیمــاری‬ ‫اســت و چــه ان هــا کــه نــه‪ ،‬درگیــر اســیبی اند کــه‬ ‫راه چــاره اش فعــا فقــط حفــظ فاصلــه اجتماعــی‬ ‫و دوری اســت‪ ،‬چیــزی کــه هرگــز حتــی پیــش‬ ‫از ایــن فکــرش را نمی کردیــم و شــاید فقــط در‬ ‫فیلم هــای تخیلــی دیــده بودیــم‪.‬‬ ‫ازدواج و ایین هــای شــیرینش هــم ایــن روزهــا بــا‬ ‫چنیــن وضعیتــی‪ ،‬حتــی اگــر بــه تلخــی مــرگ و میــر‬ ‫نگرایــد‪ ،‬پــر از تــرس و عــذاب و فشــار روانــی اســت‪.‬‬ ‫از ســویی تــا بــوده‪ ،‬رســم بــر پایکوبــی و جشــن و‬ ‫دور هــم امــدن اقــوام و اشــنایان بــوده‪ ،‬از ســوی‬ ‫دیگــر نمی تــوان شــیوع ویــروس مرگبــار را در‬ ‫مراســم ها و دورهمی هــا بــا وضعیــت فعلــی را‬ ‫تحــت هیــچ شــرایطی مدیریــت کــرد‪.‬‬ ‫تداوم ازدواج های مرگ افرین باوجود‬ ‫هشدارها‬ ‫ایــرج حریرچــی‪ ،‬معــاون وزارت بهداشــت‬ ‫نیــز ایــن نکتــه را تاییــد کــرده اســت کــه ‪ ۳۰‬تــا‬ ‫‪۵۰‬درصــد ابتــا بــه ویــروس کرونــا در دورهمی هــا‬ ‫رخ داده اســت و هــر نــوع گردهمایــی دوســتانه‬ ‫ازدواج تعطیل نیست؛ رویکردها باید‬ ‫عوض شود‬ ‫البتــه هیچکــس ازدواج کــردن را حتــی در ســال‬ ‫کرونایــی منــع نمی کنــد؛ برعکــس ســکه ازدواج‬ ‫در دوران شــیوع روی دیگــری هــم دارد‪.‬‬ ‫تــا بــه امــروز در دنیــا شــاهد برگــزاری مراســم مجــازی‬ ‫بوده ایــم‪ ،‬خبرهایــی جــذاب کــه شــاید در دل ســیاه‬ ‫وضعیــت کنونــی‪ ،‬روزن ـه ای رو بــه امیــد می گشــاید و‬ ‫حــاوی ایــن پیــام اســت کــه زندگــی جریــان دارد‪.‬‬ ‫عــروس و دامــادی کــه رخــت ازدواج بــر‬ ‫تــن کرده انــد از دریچــه دوربیــن رایانه شــان‬ ‫دوستانشــان را می بیننــد کــه برایشــان پایکوبــی‬ ‫می کننــد‪ ،‬عکــس می گیرنــد‪ ،‬شــادی می کننــد و‬ ‫او بــا بیــان اینکــه بــه تعویــق افتــادن ازدواج‬ ‫اســیب های بســیاری بــه ویــژه بــرای زوج هــای‬ ‫عقــد کــرده دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا صرفه جویــی و در‬ ‫نظــر داشــتن مســائل اقتصــادی‪ ،‬اولویت بنــدی‬ ‫هزینه هــا و در نظــر گرفتــن اهمیــت تشــکیل‬ ‫زندگــی مشــترک‪ ،‬برگــزاری مراســمی کــه منجــر‬ ‫بــه تجمــع شــود‪ ،‬هــم خطرنــاک اســت و هــم خــود‬ ‫می توانــد بــه عاملــی بــرای بــر هــم خــوردن زندگــی‬ ‫مشــترک تبدیــل شــود و تلخکامــی بــه بــار اورد‪.‬‬ ‫والدین سختگیری ها را رها کنند‬ ‫او بــه خانواده هــا نیــز توصیــه کــرد کــه در‬ ‫وضعیــت کنونــی‪ ،‬صــاح فرزندانشــان را بــه‬ ‫ارزوهایــی کــه بــرای جشــن ازدواج ان هــا‬ ‫داشــته اند‪ ،‬ترجیــح دهنــد و بــا ســختگیری بســیار‬ ‫و محــدود کــردن ان هــا مســیر را بــرای رفتــن زیــر‬ ‫او بــه مــردم توصیــه کــرد بــه بهانــه کرونــا‬ ‫ازدواج را بــه تعویــق نیندازنــد؛ چراکــه بــا توجــه‬ ‫بــه محدودیت هــا‪ ،‬بهتریــن فرصــت اســت کــه‬ ‫فرهنگ هــای غلــط‪ ،‬اداب و رســوم نادرســت و‬ ‫تجمل گرایــی را در ازدواج تصحیــح کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه شــکوری اکنــون زمــان فرهنگ ســازی‬ ‫جدیــد بــا رویکــرد اســامی و منطقــی و ســاده‬ ‫برگــزار کــردن مراســم های ازدواج اســت‪.‬‬ ‫برایــن اســاس‪ ،‬گرچــه ســایه مــرگ بــا وجــود‬ ‫کرونــا بــر ســر شــادی های کوچــک زندگــی افتــاده‬ ‫اســت‪ ،‬حیــات در جریــان اســت و ازدواج و‬ ‫تشــکیل خانــواده نیــز می توانــد حتــی در وضعیــت‬ ‫کنونــی اســان و بی دغدغــه و زیبــا باشــد‪/.‬ایرنا‬ صفحه 11 ‫دوشنبه ‪ 3‬اذر ‪1399‬‬ ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫را رعایت‬ ‫کنید‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت کنیــد‪.‬‬ ‫بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان و بینــی بــا ارنــج‬ ‫خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در هنــگام عطســه و ســرفه‬ ‫اســت‪ .‬بعــد از ســرفه و عطســه بالفاصلــه دســتمال کاغــذی‬ ‫خــود را دور بیاندازیــد‬ ‫شمـاره ‪275‬‬ ‫تالش افزایش‬ ‫پوششتحصیلی‬ ‫دانش اموزان است‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه تــاش مجموعــه‬ ‫امــوزش و پــرورش اســتان جهــت رشــد پوشــش‬ ‫تحصیلــی اظهــار کــرد‪ ۹۸.۵ :‬درصــد دانــش امــوزان‬ ‫‪ ۵‬تــا ‪ ۱۱‬ســال اســتان تحــت پوشــش تحصیلــی‬ ‫قــرار دارنــد و ایــن رقــم نســبت ســال گذشــته رشــد‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی اســتانداری‬ ‫گلســتان دکتــر هــادی حــق شــناس امــروز یکشــنبه‬ ‫‪ ۲‬اذر در جلســه شــورای امــوزش و پــرورش ضمــن‬ ‫تبریــک هفتــه بســیج تصریــح کــرد‪ :‬اگرچــه در ســال‬ ‫قبــل ‪ ۶‬درصــد دانــش امــوزان بــه خدمــات ســخت‬ ‫افــزاری امــوزش مجــازی دسترســی نداشــتند امــا‬ ‫ایــن رقــم بــا پیگیــری هــای امــوزش و پــرورش‬ ‫کاهــش یافتــه و بــه یــک درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس طــرح ارتقــای پوشــش‬ ‫تحصیلــی ‪ ۳۱۴۸‬دانــش امــوز بازمانــده از تحصیــل‬ ‫بــوده انــد کــه بــا پیگیــری هــای انجــام شــده ‪۵۷۲‬‬ ‫دانــش امــوز دوبــاره بــه کالس هــای درس بازگشــته‬ ‫انــد و تــاش داریــم بــا همراهــی خانــواده هــا ‪,‬‬ ‫امــوزش و پــرورش‪ ,‬نهادهــای حمایتــی و خیریــن‬ ‫ایــن رقــم را بــه حداقــل برســانیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان یــاداور شــد‪ :‬بــرای امــوزش‬ ‫مجــازی دانــش امــوزان بــه وســایل کمــک اموزشــی‬ ‫نظیــر تبلــت نیــاز منــد هســتند امــا در حــال حاضــر‬ ‫‪ ۲۳۸۱‬دانــش امــوز از ایــن امــکان برخــوردار‬ ‫نیســتند کــه تــاش داریــم بــا همــکاری خیریــن ایــن‬ ‫نیــاز را مرتفــع کنیــم‪.‬‬ ‫دکتــر حــق شــناس ادامــه داد‪ :‬کــم تحرکــی و‬ ‫چاقــی دانــش امــوزان موضوعــی اســت کــه بایــد بــا‬ ‫اســتفاده از امکانــات ورزشــی اداره کل ورزش و‬ ‫جوانــان و شــهرداری هــا رفــع شــود و اگرچــه ‪۵۳‬‬ ‫کمیتــه انضباطــی تاکســی هــای عمومــی درون شــهری بــرای ســه‬ ‫راننــده متخلــف بــرای بــار نخســت تذکــر کتبــی صــادر و ‪ ۲‬راننــده‬ ‫دیگــر را نیــز بــه پرداخــت جریمــه نقــدی و صــرف هزینــه ان بــرای‬ ‫خریــد و توزیــع اقــام بهداشــتی در میــان راننــدگان حمــل و نقــل‬ ‫عمومــی درون شــهری اســفراین ملــزم کردنــد‪.‬‬ ‫محکومیت به تامین اقالم‬ ‫بهداشتی‬ ‫شــهردار اســفراین از تامیــن اقــام بهداشــتی بــرای حمــل‬ ‫و نقــل عمومــی شــهری توســط ‪ ۲‬راننــده متخلــف را کمیتــه‬ ‫انضباطــی تاکســی های درون شــهری اســفراین صــادر‬ ‫کــرده خبــر داد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر در اســفراین حــدود‪ ۷۰۰‬دســتگاه تاکســی درون‬ ‫شــهری فعالیــت دارنــد کــه ‪ ۲۴۵‬تاکســی در بخــش حمــل و نقــل‬ ‫عمومــی و مابقــی بــه عنــوان تاکســی تلفنــی در حــال فعالیــت‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار پــارس محســن لعــل قــادری‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬احــکام راننــدگان متخلــف بــا موضــوع عــدم‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و نــرخ کرایــه مصــوب ایــام‬ ‫کرونــا در نشســت کمیتــه انضباطــی تاکســی هــای عمومــی‬ ‫درون شــهری بــا بررســی پرونــده پنــج تخلــف صــادر شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اســفراین مرکــز شهرســتان ‪ ۱۲۰‬هــزار نفــری‪ ،‬بــه عنــوان ســومین‬ ‫شــهر پرجمعیــت خراســان شــمالی در ‪ ۶۰‬کیلومتــری جنــوب شــرقی‬ ‫بجنــورد قــرارد دارد و از بیــش از یــک مــاه گذشــته در وضعیــت‬ ‫بحرانــی کرونــا قــرار دارد و از اول اذرمــاه بــر اســاس مصوبــه مقابلــه‬ ‫بــا کرونــا اکنــون رده هــای شــغلی ‪ ۳ ،۲‬و ‪ ۴‬دران تعطیــل و ورود‬ ‫افــراد غیــر بومــی و خــروج افــراد بومــی بــه ســایر نقــاط بــه مــدت دو‬ ‫هفتــه ممنــوع شــده اســت‪.‬‬ ‫لعــل قــادری بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع افــزود‪ :‬اعضــای‬ ‫تحت پوشش بیمه‬ ‫اجتماعی‪۴۲۰۰‬مددجو‬ ‫بــا همــکاری و تعامــل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان و صنــدوق‬ ‫بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتائیان و عشــایر‪ ۴۲۰۰ ،‬مددجــوی‬ ‫گلســتانی از خدمــات ایــن صنــدوق برخــوردار می شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی کمیتــه امداد‪،‬عیســی‬ ‫بابایی‪،‬مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان گفــت‪ :‬مددجویــان‬ ‫روســتایی و عشــایر در بــازه ســنی ‪ ۱۸‬تــا کمتــر از‪ ۵۰‬ســال بــا اولویــت‬ ‫زنــان سرپرســت خانــوار دارای طــرح اشــتغال‪ ،‬از خدمــات صنــدوق‬ ‫بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتائیان و عشــایر شــامل بیمــه‬ ‫ازکارافتادگــی‪ ،‬بازنشســتگی و فــوت بهــره منــد می شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهــداف مشــترک کمیتــه امــداد و صنــدوق بیمــه‬ ‫کتابخانه های‬ ‫عمومی‪ ۴۷۰۰۰‬نفرعضو‬ ‫دارد‬ ‫مدیــرکل کتابخانــه هــای عمومــی گلســتان بــا‬ ‫تاکیــد بــر ضــرورت اجــرای فعالیت هــای تشــویقی‬ ‫بــرای رونــق کتابخوانــی گفــت کــه از مجمــوع‬ ‫جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــری اســتان‬ ‫فقــط ‪ ۲.۵‬درصــد شــامل ‪ ۴۷‬هــزار نفــر عضــو‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی هســتند‪.‬‬ ‫اخونــد عبدالحــی میرزاعلــی اظهــار داشــت‪ :‬امــار‬ ‫پاییــن کتابخوانــی و اســتقبال کــم مــردم گلســتان‬ ‫از حضــور در کتابخانه هــا دالیــل مختلفــی از‬ ‫جملــه تنــوع نداشــتن کتاب هــا و بــه روز نبــودن‬ ‫منابــع کتابخانه هــای اســتان دارد‪.‬‬ ‫درصــد کل مــردم کشــور دچــار کــم تحرکــی هســتند‬ ‫امــا در خصــوص دانــش امــوزان ایــن موضــوع‬ ‫اهمیــت بیشــتری پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫روســتائیان بــرای ارائــه خدمــات به‬ ‫اقشــار محــروم جامعه‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر ‪ ۱۸۰۰‬نفــر از خدمــات‬ ‫ایــن صنــدوق بهــره می برنــد کــه‬ ‫بــا تعامــل صــورت گرفتــه ‪۴۲۰۰ ،‬‬ ‫مددجــوی گلســتانی نیــز بــه‬ ‫اعضــای صنــدوق بیمــه روســتائیان‬ ‫اضافــه می شــوند‪.‬‬ ‫بابایــی بــا تبریــک فــرا رســیدن هفتــه بســیج‪ ،‬روســتائیان‬ ‫و عشــایر را ســرمایه های انقــاب دانســت و تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫خدمت رســانی بــه ایــن افــراد کــه همــواره در صــف اول دفــاع‬ ‫از ارمان هــای نظــام قــرار دارنــد‪ ،‬موجــب افتخــار بــرای هــر دو‬ ‫نهــاد صنــدوق بیمــه روســتائیان و کمیتــه امــداد اســت‪.‬‬ ‫الزم بذکراست‪،‬عیســی بابایــی‪ ،‬مدیــرکل کمیتــه امــداد‬ ‫اســتان گلســتان بــا دانیــال پوالدونــد‪ ،‬مدیرصنــدوق بیمــه‬ ‫اجتماعــی کشاورزان‪،‬روســتائیان وعشــایر گلســتان در ایــن دیــدار بــا‬ ‫هــدف اســتفاده از ظرفیــت هــای فــی مابیــن بــرای کمــک بــه اقشــار‬ ‫وی بــا اشــاره بــه رونــد کاهشــی ســرانه مطالعــه‬ ‫در گلســتان افــزود‪ :‬نــرخ مطالعــه مــردم اســتان‬ ‫کمتــر از یــک ســاعت در شــبانه روز اســت کــه‬ ‫ایجــاد زیرســاخت های مناســب فرهنگــی و‬ ‫دسترســی اســان بــه کتــاب موجــب افزایــش امــار‬ ‫مطالعــه در اســتان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫میرزاعلــی بــا اشــاره بــه نگهــداری از ‪ ۷۰۰‬هــزار‬ ‫نســخه کتــاب در کتابخانــه هــای گلســتان افــزود‬ ‫‪ :‬امســال بیــش از ‪ ۶‬هــزار جلــد کتــاب جدیــد بــه‬ ‫منابــع محتوایــی کتابخانه هــای عمومــی اســتان‬ ‫افــزوده شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نبــود کتابخانــه عمومــی ســیار‬ ‫در گلســتان افــزود‪ :‬راه انــدازی کتابخانــه هــای‬ ‫ســیار مــی توانــد فرهنــگ مطالعــه را در روســتاها‬ ‫نیازمنــد ومحــروم روســتائی وعشــایر بویــژه درزمینــه ایجــاد اشــتغال‬ ‫پایــدار و برخــورداری از مزایــا و تعهــدات بلندمــدت بیمه هــای‬ ‫اجتماعــی بــرای مددجویــان تحــت حمایــت تعامــل و گفتگــو کــرد‪.‬‬ ‫و مناطــق حاشــیه شــهرها کــه دسترســی بــه‬ ‫کتابخانــه دشــوار اســت تســهیل کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کمبــود فضــای کتابخانــه ای در‬ ‫گلســتان ادامــه داد‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۳۴‬کتابخانــه‬ ‫عمومــی شــهری‪ ۳۱ ،‬کتابخانــه عمومــی روســتایی‬ ‫و ‪ ۱۲‬کتابخانــه مشــارکتی در اســتان فعــال‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی گلســتان‬ ‫افــزود ‪ ۳ :‬شــهر ســنگدوین‪ ،‬دوزیــن و قــرق‬ ‫کتابخانــه عمومــی ندارنــد کــه پیگیــری بــرای راه‬ ‫انــدازی کتابخانــه در ایــن مناطــق جــزو اولویــت‬ ‫هــای نهــاد کتابخانه هــای اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت کــه از مجمــوع ‪ ۳۱‬کتابخانــه‬ ‫روســتایی گلســتان ‪ ۳۰‬مــورد وقفی اســت‪.‬‬ ‫گلســتان مطابــق سرشــماری نفــوس و مســکن‬ ‫ســال ‪ ،۹۵‬یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت متشــکل از اقــوام و مذاهــب مختلــف‬ ‫در ‪ ۳۴‬نقطــه شــهری و هــزار و ‪ ۷۵‬روســتا دارد‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

شماره : 1022
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

شماره : 1021
تاریخ : 1403/04/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1020

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1020

شماره : 1020
تاریخ : 1403/04/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!