روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 273 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 273

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 273

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 273

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫گرامیباد‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫عصر دوشنبــه ‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫ایا فاجعه زیست محیطی‬ ‫دوباره تکرار میشود؟‬ ‫شــبه جزیــره میانکالــه‪ ،‬شــبه‬ ‫جنــوب‬ ‫جزیــره ای در منتهی الیــه ِ‬ ‫ِ‬ ‫شــرقی ِ دریــای مازنــدران‪ ،‬در دوازده‬ ‫شــمال شــهر ِ بهشــهر‬ ‫کیلومتــری ِ‬ ‫ِ‬ ‫مســاحت ان بیش از شصت وهشــت‬ ‫ـن ‪ ۱۵‬تــا‬ ‫ـاع ان بیـ ِ‬ ‫هــزار هکتــار و ارتفـ ِ‬ ‫ســطح دریــای ازاد‪.‬‬ ‫‪۲۸‬متــر کمتــر از‬ ‫ِ‬ ‫میانکالــه از ســال ‪ ۱۳۴۸‬بــه عنــوان‬ ‫«منطقــه حفاظت شــده» تعییــن‬ ‫شــد و هم اکنــون بــا عناویــن پناهــگاه‬ ‫حیــات وحــش‪ ،‬تــاالب بین المللــی و‬ ‫ذخیــره گاه طبیعــی زیس ـت کره تحــت‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت قــرار دارد‪.‬‬ ‫از دالیــل اهمیــت میانکالــه ایــن‬ ‫اســت کــه در تمــام ســواحل جنوبــی‬ ‫دریــای خــزر هیــچ منطق ـه ای جــز ان‬ ‫وجــود نــدارد کــه محیــط طبیعــی ان‬ ‫در وضعیتــی نســبتا ً دســت نخــورده‬ ‫باقی مانــده باشــد‪.‬‬ ‫همیشــه ســامتی ایــن منطقــه‬ ‫اهمیــت بســیاری در حفــظ ســامتی‬ ‫کل دریــای خــزر دارد‪ .‬ســامتی نســبی‬ ‫میانکالــه موجــب شــده تــا تاالب هــا‬ ‫و ســواحل ایــن منطقــه عــاوه بــر‬ ‫پرنــدگان مهاجــر‪ ،‬محــل تخم گــذاری و‬ ‫زیســتگاه اصلــی بســیاری از ماهیــان‬ ‫دریــای خــزر نیــز باشــد‪ ،‬بــه ویــژه کپــور‬ ‫و کفــال و ماهیــان خاویــاری‪ .‬گفتــه‬ ‫می شــود نزدیــک بــه نیمــی از خاویــار‬ ‫ایــران از اب هــای ایــن منطقــه صیــد‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول ‪1442‬‬ ‫‪ 9‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫‪ 8‬صفحه مکتوب ‪ 4 +‬صفحه الکترونیک‬ ‫شماره ‪ 2 73‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫دل نگرانی های معاون وزیر‬ ‫ریزش‪۵۰۰‬تا‪۲‬میلیاردتومانی‬ ‫قیمت خودرو‬ ‫‪2‬‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫نامه ای که در فضای مجازی‬ ‫سروصدا کرد‬ ‫‪4‬‬ ‫منشاء حق کسب و پیشه‬ ‫و ماخذ حق سرقفلی‬ ‫‪7‬‬ ‫نقش سیمای شهری‬ ‫درنشاط بصری واجتماعی‬ ‫شــبه جزیــره و پناهــگاه حیــات‬ ‫وحــش میانکالــه مامــن طیــف‬ ‫‪ ......‬ادامه صفحه ‪8‬‬ ‫دوئل اقتصادی‬ ‫درفضای کرونا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تنهاواکسن کرونا ماسک است‬ ‫‪5‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫واریزوام‪۲۳‬میلیاردی‬ ‫بحساب هنرمندان‬ ‫‪3‬‬ ‫دالر روی ریل سراشیبی‬ ‫مسکن روی کانال سراشیبی‬ ‫راه و شهرســازی‪ ،‬بــا اشــاره تاثیــر چشــمگیر کاهــش قیمــت ارز‬ ‫بــر بــازار مســکن گفــت‪ :‬در شــرایط کنونــی و بــا ریــزش نــرخ طــا‬ ‫و ارز بــه طــور قطــع بــر قیمــت کاال از جملــه مســکن تاثیــر گــذار‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫و در ادامــه افــزود‪ :‬هــر چنــد افزایــش قیمــت هــا در بــازار بــا‬ ‫همراهــی رشــد ارز و طــا بــوده امــا ایــن همراهــی در زمــان‬ ‫کاهــش بــا مقاومــت روبــرو بــوده و قطعــا بازگشــت قیمــت هــا بــه‬ ‫عقــب کار ســاده ای نیســت‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه رونــد نزولــی قیمــت ارز‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تــداوم نزولــی نــرخ ارز موجــب کاهــش‬ ‫قیمــت مســکن خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس «محمــد اســامی» وزیــر‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی در ادامــه بــا اشــاره بــه سرســختی و‬ ‫مقاومــت بــازار تصریــح کــرد‪ :‬در حــال حاضــر شــاهد حرکــت رو بــه‬ ‫پائیــن قیمــت ارز در بــازار بــوده امــا متاســفانه بــازار در بازگشــت‬ ‫بــه عقــب در جهــت ارز از خــود سرســختی نشــان داده کــه بــرای‬ ‫مرتفــع نمــودن ایــن مشــکل نیازمنــد مداخلــه جــدی اســت‪.‬‬ ‫اســامی حرکــت بــه ســمت عقــب قیمــت مســکن را از‬ ‫انتظــار بجــا شــهروندان دانســت و تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن تــداوم‬ ‫کاهشــی قیمــت ارز بایــد در قیمــت مســکن نیــز هماننــد‬ ‫افزایــش ان موثــر واقــع شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن نــرخ دالر ایــن بــرگ ســبز‬ ‫امریکایــی کــه همــگان دل بــه ان بجــای داشــته هایشــان بســته‬ ‫انــد رونــد نزولــی داشــته و از کانــال ‪ 31‬هــزاری کــه در چنــد‬ ‫مــاه اخیــر خــود را بــه ان رســانده بــه کانــال ‪ 22‬هــزار تومــان‬ ‫عقــب نشــینی نمــوده و بــه نظــر کارشناســان هرچنــد ایــن کاغــذ‬ ‫امریکایــی دارای نوســانات مختلــف بــوده و امــکان دارد بــا‬ ‫مقاومــت مجــددا رونــد صعــودی بــه خــود بگیــرد امــا چشــم انــداز‬ ‫مســیر حرکتــی ان نزولــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫متوســط قیمــت مســکن در پایتخــت بــرای مهــر مــاه‬ ‫ســال جــاری طبــق گــزارش اعالمــی از ســوی بانــک‬ ‫مرکــزی‪ ،‬هــر متــر مربــع ‪ ۲۶‬میلیــون و ‪ ۷۲۰‬هــزار تومــان‬ ‫محاســبه شــده اســت‪.‬که ایــن شــاخص در مقایســه‬ ‫نســبت بــه مــاه گذشــته از رشــد ‪ ۱۰‬درصــدی و نســبت‬ ‫بــه مــاه مشــابه ســال گذشــته بــا رشــد ‪ ۱۱۰.۱‬درصــدی‬ ‫مواجــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫میــزان معامــات صــورت گرفتــه مســکن نیــز در مهــر مــاه‬ ‫ســالجاری ‪ ۸۶۵۶‬فقــره بــوده اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫مــاه گذشــته ‪ ۸۴۶۳‬فقــره بــوده از رشــد ‪ ۲.۳‬درصــدی و نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته کــه ‪ ۳۴۰۱‬فقــره معاملــه بــه ثبــت‬ ‫رســیده کــه بــا افزایــش ‪ ۱۵۴.۵‬درصــدی روبــرو شــده اســت‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش فــوق باالتریــن امــار از واحدهــای مــورد معاملــه‬ ‫قــرار گرفتــه در تهــران بــه تفکیــک عمــر بنــا بــه واحدهــای تــا ‪۵‬‬ ‫ســال ســاخت بــا ســهم ‪ ۳۷‬درصــد از کل معامــات مســکن مهــر‬ ‫مــاه اختصــاص داشــت‪ .‬واحدهــای ‪ ۱۶‬تــا ‪ ۲۰‬ســال ســاخت بــا ‪۱۹‬‬ ‫درصــد کل معامــات در رتبــه بعــدی قــرار داشــتند‪.‬‬ ‫و براســاس همیــن گــزارش محمدعلــی گرزیــن دبیــر اتحادیــه‬ ‫مشــاورین امــاک گــرگان گفــت‪ :‬قیمــت مســکن بــه ازای هــر متــر‬ ‫مربــع بــه طــور متوســط در ایــن شــهر بیــن ‪5‬تــا‪ 7‬میلیــون تومــان‬ ‫طــی مــاه هــای گذشــته مــورد معاملــه قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد در صــورت ثبــات و رونــد کاهشــی قیمــت ارز‬ ‫قطعــا بایــد منتظــر افــت و کاهــش مســکن نیــز بــود و الزمــه ایــن‬ ‫کار ورود و مداخلــه جــدی دولــت اســت‪.‬‬ ‫وب گردی‬ ‫رقص باد و برگ در دام اتش‬ ‫دود تمامــی فضــای بــاغ و اطــراف ان را فــرا گرفتــه‪ ،‬برگ هایــی کــه هــوای تــازه را بــرای نفــس‬ ‫کشــیدن بــه ارمغــان اورده انــد ایــن روزهــا در گوشــه و کنــار باغ هــای خراســان شــمالی دود و‬ ‫خاکســتر می شــوند و نفــس را بــه شــماره می اندازنــد‪.‬‬ ‫دســت جادوگــر پاییــز‪ ،‬درختــان و بــاغ هــای خراســان شــمالی بــه هــزاران رنــگ دراوده و ایــن‬ ‫روزهــا‪ ،‬عرصــه حضــور عالقه منــدان بــه طبیعــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا‪ ،‬بــرگ هــای زرد‪ ،‬نارنجــی و قرمــز درختــان را دســتمایه عکاســی و ســلفی هــای‬ ‫خــود کــرده انــد و خــش خــش بــرگ هــای خشــکیده در زیــر قدمهایشــان را بارهــا و بارهــا در‬ ‫صفحــه خــود اســتوری گذاشــته انــد‪ ،‬امــا در ایــن هیاهــوی رخ نمایــی خــزان‪ ،‬بــرگ هــای بــاغ‬ ‫هــا دود شــده و خاکســتر مــی شــود‪.‬‬ ‫بــرگ هایــی کــه در اوایــل بهــار رخــت ســبز بــر تــن درختــان کــرده و روزگاری را مایه هــوای تازه‬ ‫شــده بــود‪ ،‬اکنــون بــا فصــل بــرگ ریــزان‪ ،‬رنــگ بــه رنگ می شــوند‪.‬‬ ‫تــن نحیــف و زرد بــرگ بــا وسوســه هــم رقــص شــدن بــا بــاد از درخــت جــدا مــی شــود‪ ،‬امــا‬ ‫معرکــه گیــری بــاد کــه مــی خوابــد‪ ،‬بــر زمیــن مــی افتــد و بــر ســر هــر شــاخه بــی ریشــه مــی‬ ‫اویــزد تــا شــاید حیاتــش ادامــه داشــته باشــد امــا داســتان هــر ســاله بــاغ هــا در فصــل خــزان‬ ‫همیــن اســت کــه وقتــی بــرگ هــا از درخــت جــدا مــی شــوند‪ ،‬عمدتــا طعمــه اتــش مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــرگ هــای نارنجــی‪ ،‬زرد‪ ،‬قرمــز و قهــوه ای بــا هوهــوی بــاد بــه وجــد و رقــص مــی اینــد و بــر‬ ‫زمیــن مــی افتنــد ان وقــت اســت کــه چــادر نارنجــی اتــش بــر سرشــان کشــیده مــی شــود‬ ‫بــرگ هــای نارنجــی‪ ،‬زرد‪ ،‬قرمــز و قهــوه ای بــا هوهــوی بــاد بــه وجــد و رقــص مــی اینــد و بــر‬ ‫زمیــن مــی افتنــد ان وقــت اســت کــه چــادر نارنجــی اتــش بــر سرشــان کشــیده مــی شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫لغو پرواز ماهان در بجنورد‬ ‫ساخت‪ ۵۲‬واحد مسکونی برای محرومین مرزنشین‬ ‫مدیــر فــرودگاه شــهدای بجنــورد گفــت‪ :‬شــرکت هواپیمایــی ماهــان ‪ ۲‬برنامــه پــروازی خــود‬ ‫در ایــن فــرودگاه را بــه دلیــل برنامــه ‪ ۶‬ماهــه زمســتانی و کاهــش مســافر لغــو کــرده اســت‪.‬‬ ‫بخشــدار قوشــخانه شــیروان گفــت‪ ۵۲ :‬بــاب واحــد مســکونی بــرای ســاکنان محــروم‬ ‫ایــن بخــش مــرزی در شمال شــرق خراســان شــمالی ســاخته شــد‪.‬‬ ‫محمدابراهیــم قدمگاهــی روز دوشــنبه اظهــار داشــت‪ :‬شــرکت ماهــان در روزهــای شــنبه‪،‬‬ ‫دوشــنبه‪ ،‬پنجشــنبه و جمعــه در ایــن فــرودگاه پــرواز داشــت امــا بــا لغــو ‪ ۲‬پــرواز در برنامــه‬ ‫پروازهــای نیمســال دوم‪ ،‬هم اینــک ایــن پروازهــا تنهــا بــه روزهای دوشــنبه و جمعه محدود‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــد شــعبانپور روز دوشــنبه اظهــار داشــت‪ :‬ســاخت ایــن واحدهــای مســکونی از‬ ‫اواخــر پارســال اغــاز شــده بــود کــه در نیمــه دوم امســال بــه اتمــام رســید و بیشــترین‬ ‫ایــن واحدهــا در روســتاهای ربــاط‪ ،‬زیــدر و ســنجد بخــش قوشــخانه بــه بهــره بــرداری‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فــرودگاه مرکــز اســتان خراســان شــمالی در هفتــه میزبــان ‪ ۱۰‬برنامــه پــروازی‬ ‫شــرکت هــای هواپیمایــی ایــران ایــر‪ ،‬ماهــان و اســمان بــود کــه در تمامــی روزهــای هفتــه به‬ ‫جــز دوشــنبه‪ ،‬چهارشــنبه و جمعــه‪ ،‬در هــر روز ‪ ۲‬پــرواز انجــام مــی شــد امــا بــا لغــو ‪ ۲‬برنامــه‬ ‫پــروازی ماهــان‪ ،‬ایــن پروازهــا بــه هشــت مــورد رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تعــدادی از واحدهــای مســکونی ســاخته شــده بــرای مددجویــان نیازمنــد زیر‬ ‫پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) و شــماری بــه عنــوان واحدهــای جایگزیــن‪،‬‬ ‫منــازل اســیب دیــده از ســیل ‪ ۲‬ســال گذشــته ســاخته شــده کــه ‪ ۵۲‬خانــوار نیازمنــد ایــن‬ ‫مناطــق مشــتمل بــر ‪ ۱۹۶‬نفــر از مزایــای مســکن مناســب برخــوردار شــده انــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هم اینک شــرکت هواپیمایی ایران ایر در روزهای شــنبه‪ ،‬یکشــنبه‪ ،‬ســه شــنبه‬ ‫و چهارشــنبه و شــرکت اســمان نیز در روزهای یکشــنبه و پنجشنبه پرواز دارد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬ســه شــرکت هواپیمایی در ‪ ۶‬ماه نخســت امســال ‪ ۱۹۲‬پرواز از فرودگاه‬ ‫تهــران بــه مقصــد بجنــورد انجــام دادنــد کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته‬ ‫علیرغــم شــیوع ویــروس کرونــا ‪ ۲‬پــرواز هــم بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر فــرودگاه شــهدای بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬پارســال در همیــن مــدت ‪ ۱۹۰‬پــرواز در‬ ‫فــرودگاه بجنــورد انجــام شــده بــود‪.‬‬ ‫قدمگاهــی افــزود‪ ۱۲ :‬هــزار و ‪ ۲۷۲‬مســافر‪ ،‬در ایــن بــازه زمانــی از طریق پروازهای فرودگاه‬ ‫بجنــورد جابه جــا شــدند کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۲۳‬درصــد‬ ‫کاهــش نشــان می دهد‪/.‬ایرنا‬ ‫شــعبانپور افــزود‪ :‬از مجمــوع مســکن ســاخته شــده‪ ۲۲ ،‬بــاب از محــل اعتبــارات ســفر‬ ‫رییــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) و ‪ ۳۰‬بــاب از محــل اعتبــارات ســتاد بحــران‬ ‫احــداث شــده کــه بــه ازای هــر واحــد مســکونی ‪ ۶۰‬متــری‪ ۵۰۰ ،‬میلیــون ریــال کمــک‬ ‫بالعــوض تعلــق گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بخشــدار قوشــخانه شــیروان گفــت‪ :‬بــه تازگــی عملیــات ســاخت پنــج بــاب منــزل‬ ‫مســکونی در دیگــر روســتاهای ایــن بخــش اغــاز شــده کــه تــا پایــان امســال بــه بهــره‬ ‫بــرداری مــی رســد‪.‬‬ ‫بخــش قوشــخانه شــیروان‪ ،‬کــه از شــمال دارای مــرز مشــترک بــا کشــور ترکمنســتان‬ ‫اســت‪ ۳۰ ،‬پارچــه روســتا دارد کــه ‪ ۲۸‬روســتای ان دارای شــورا‪ ۲۷ ،‬روســتا دارای‬ ‫دهیــاری و ‪ ۲‬روســتا نیــز زیــر ‪ ۲۰‬خانــوار جمعیــت دارند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تنها چیزی که از‬ ‫ان غافل نباید‬ ‫باشیم‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫اســتفاده از ماســک چقــدر مــی توانــد کمــک کننــده باشــد؟ همیــن ســوال را اگــر در جســتجوگر گــوگل‬ ‫وارد کنیــد بــا بــی شــمار اظهــار نظــر و نتیجــه تحقیقــات جامعــه پزشــکی رو بــه رو مــی شــوید‪ .‬امــا در‬ ‫خراســان شــمالی بــه گفتــه مســووالن دانشــگاه علــوم پزشــکی تنهــا ‪ ۳۸‬درصــد جمعیــت بــه اســتفاده از‬ ‫ماســک گــردن نهــاده انــد و گویــا مــردم بــه دالیــل گوناگــون نمــی خواهنــد و یــا نمــی تواننــد از ماســک‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شماره ‪273‬‬ ‫شهرداری مانع اجراطرح‬ ‫مسکن ملی‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫اجرائیــات شــهرداری بجنــورد مانــع ادامــه اجــرای طــرح‬ ‫اقدام ملی تولید مســکن در شــهرک فرهنگیان مرکز‬ ‫اســتان خراســان شــمالی شــد‪.‬‬ ‫ســیدعبدالمجید نژادصفــوی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫شــهرداری از چنــد روز پیــش‪ ،‬مانــع ادامــه اجــرای‬ ‫طــرح اقــدام ملــی تولیــد مســکن در شــهر بجنــورد‬ ‫شــده اســت و پرونــده ان را بــه کمیســیون مــاده ‪۱۰۰‬‬ ‫کشــانده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه در تمــام کشــور‬ ‫از ایــن طــرح ملــی حمایــت مــی شــود تــا اجــرای ان‬ ‫ســرعت گیــرد‪ ،‬امــا در شــهر بجنــورد‪ ،‬جلــو ایــن طــرح‬ ‫در مرحلــه خاکبــرداری گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کمیســیون مــاده ‪ ۱۰۰‬مربــوط بــه‬ ‫مشــکالت و تخلفــات در ســاخت و ســازها اســت‬ ‫افــزود‪ :‬اجــرای ایــن طــرح هنــوز در مرحلــه خاکبــرداری‬ ‫اســت و عمــا ســاخت و ســازی انجــام نشــده اســت‪،‬‬ ‫امــا نمــی دانــم بــر چــه اســاس شــهرداری ایــن طــرح را‬ ‫بــه کمیســیون مــاده ‪ ۱۰۰‬ارجــاع داده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬وقتــی زمیــن اجــرای طرح‪ ،‬دولتی اســت و‬ ‫هیــچ ســاخت و ســازی در ان انجــام نشــده‪ ،‬چــرا بایــد‬ ‫بــه کمیســیون مــاده ‪ ۱۰۰‬ارجاع شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬شــهرداری بــا بیــان اینکــه چــون هنــوز پروانــه‬ ‫صــادر نشــده‪ ،‬چــرا خاکبرداری اغاز شــده‪ ،‬جلــو اجرای‬ ‫طــرح را گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫شــهردار بجنــورد هــم در ایــن بــاره گفــت‪:‬‬ ‫اجراییــات شــهرداری بــه خاطــر نداشــتن پروانــه‪،‬‬ ‫جلــو کار را گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫هــادی زارعــی اظهــار داشــت‪ :‬اجــرای ایــن طــرح‪،‬‬ ‫پروانــه نــدارد‪ ،‬همچنیــن مجــوز بــرای ســاخت و ســاز‬ ‫در ایــن زمیــن دریافــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زمیــن محــل اجــرای طــرح اقــدام ملــی‬ ‫مســکن در خــارج از محــدوده شــهری قــرار دارد‪ ،‬از‬ ‫ایــن رو بایــد مجــوز الزم از کمیســیون امــور زیربنایــی‬ ‫گرفتــه و ســپس پروانــه اخــذ شــود امــا هیــچ کــدام از‬ ‫ایــن اقدامــات انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫شــهردار بجنــورد بــا بیــان اینکــه قــرار بــر ایــن‬ ‫نبــوده اســت کــه ایــن پرونــده بــه کمیســون‬ ‫مــاده ‪ ۱۰۰‬بــرود‪ ،‬گفــت‪ :‬هــر ســاخت و ســازی‬ ‫بایــد بــا دریافــت پروانــه انجــام شــود‪.‬‬ ‫برنامــه خراســان شــمالی در طــرح اقــدام ملــی‬ ‫تولیــد مســکن ســاخت ســه هــزار و ‪ ۶۸۴‬واحــد‬ ‫اســت کــه در ایــن طــرح بیــش از هشــت هــزار‬ ‫نفــر ثبــت نــام کــرده و بیــش از ‪ ۲‬هــزار نفــر حائــز‬ ‫شــرایط شــناخته شــده انــد‪.‬‬ ‫در بررســی های صورت گرفته‪ ،‬خراســان شــمالی در‬ ‫تامیــن زمیــن بــرای اجــرای پــروژه اقــدام ملــی مســکن‬ ‫و همچنیــن تعییــن تکلیــف متقاضیــان حائــز شــرایط‬ ‫طــرح مذکــور رتبــه برتــر را کســب کــرده اســت‪.‬‬ ‫طــرح اقــدام ملــی مســکن در بجنــورد در شــهرک‬ ‫فرهنگیــان کلنــگ زنــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن پــروژه ‪ ۲۵۶‬واحــد اســت و بــر اســاس‬ ‫زمــان بنــدی تعریــف شــده بایــد ‪ ۲‬ســاله‬ ‫تکمیــل و بــه متقاضیــان تحویــل شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫بزرگترین واحدتولیدی‬ ‫ماسک‬ ‫دوئل اقتصادی درفضای‬ ‫کرونا‬ ‫ســومین و بزرگتریــن واحــد تولیــد کننــده‬ ‫ماســک بهداشــتی ســه الیــه در اســتان‬ ‫گلســتان بــا ظرفیــت تولیــد روزانــه ‪۳۵۰‬‬ ‫هــزار عــدد ماســک‪ ،‬بــا ســرمایه گذاری افــزون‬ ‫بــر ‪ ۷۰‬میلیــارد ریالــی بخــش خصوصــی و‬ ‫ایجــاد اشــتغال ‪ ۳۰‬نفــر در گنبــدکاووس‬ ‫اغــاز بــه کار کــرد‪.‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫همزمــان بــا شــیوع و انتشــار ویــروس‬ ‫کوویــد‪ ۱۹-‬در دنیــا و قرنطینــه هــای‬ ‫سراســری کــه جهــت جلوگیــری و ممانعــت‬ ‫از انتشــار ایــن ویــروس اعمــال شــد موجــب‬ ‫تعطیلــی مشــاغل فراوانــی گردیــد کــه در پــی‬ ‫ان باعــث بیــکار شــدن مشــاغل خدماتــی‬ ‫بســیاری گردیــد کــه در صــدر ایــن مشــاغل‬ ‫هتــل هــا بودنــد کــه بــا از دســت دادن‬ ‫مشــتریان زیــان هنگفتــی متحمــل شــدند‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش ســازمان بین المللــی کار‪،‬ایــن‬ ‫ویــروس مرگبارتریــن بحــران از زمــان جنــگ‬ ‫جهانــی دوم بــوده تــا بدیــن لحظــه موجــب‬ ‫ایجــاد خســارت مالــی فراوانــی شــده و مــی‬ ‫توانــد باعــث از بیــن رفتــن بیــش از ‪۲۴۵‬‬ ‫میلیــون شــغل در سرتاســر کــره خاکــی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن مشــاغلی کــه اســیب فراوانــی‬ ‫متحمــل شــدند مرتبــط بــا بخــش هــای هتــل‬ ‫داری و بخــش تولیــد اســت کــه در برابــر ایــن‬ ‫ویــروس نتوانســته مقاومــت کننــد و موجــب‬ ‫خســارت مالــی فراونــی شــده انــد‪.‬‬ ‫کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه بــا نبــود‬ ‫مســافر و بــه حالــت تعلیــق در امــدن اکثــر‬ ‫فعالیــت هــای اجتماعــی مشــاغل خدماتــی‬ ‫همچــون میهمــان داری‪،‬صنایــع غذایــی‪،‬‬ ‫ســرویس های تولیــدی و بنگاه هــای خریــد‬ ‫و فــروش امــاک کــه مجموعــا ً ‪۳۸‬درصــد‬ ‫اشــتغال جهــان را بــه خــود اختصــاص‬ ‫داده اســت کــه بــا اخــراج و بیــکاری یــک‬ ‫میلیاردو‪۲۵‬میلیــون نیــروی کار در سراســر‬ ‫جهــان روبــرو شــده اســت کــه در نــوع خــود‬ ‫بیشــترین اســیب را دیــده انــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــاره هــای منتشــر شــده از ســوی‬ ‫ســازمان جهانــی کار بیشــترین افــرادی کــه‬ ‫شــغل خــود را از دســت داده و خانــه نشــین‬ ‫شــده انــد مرتبــط بــا امریــکا و اروپاســت‪.‬‬ ‫جالــب اســت کــه بدانیــد زمانــی کــه‬ ‫بســیاری از مشــاغل در حــال مغابلــه بــا‬ ‫ایــن بیمــاری جهــت حفــظ بقــا خــود هســتند‬ ‫بســیاری از مشــاغل توانســته از این اب گل‬ ‫الــودی کــه ایجــاد شــده صیــد هــای بزرگــی‬ ‫داشــته باشــند کــه در ایــن بیــن مــی تــوان بــه‬ ‫مدیــران فروشــگاه هــای اینترنتــی و برخــی‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی کــه بــر بســتر اینترنــت‬ ‫فعالیــت مــی کننــد اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن نابســامانی کــه کرونــا در جهــان ایجاد‬ ‫نمــوده مــی تــوان بــه ســود ‪۳۸‬میلیــارددالری‬ ‫کــه طــی ‪۳‬مــاه گذشــته بــه جیــب شــرکت‬ ‫هــای گوگل‪،‬اپل‪،‬امــازون‪ ،‬فیــس بــوک اشــاره‬ ‫داشــت کــه در ایــن بیــن فروشــگاه امــازون در‬ ‫باالتریــن جایــگاه قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر بــا نزدیــک شــدن بــا پایان ســال‬ ‫میــادی و شــروع ســال میــادی جدیــد در‬ ‫شــهرهای مختلــف جهــان کاربــران بــه لحــاظ‬ ‫تــرس از ابتــا بــه ‪ corona‬در تــاش انــد تــا‬ ‫نیازهــای خــود را بجــای مراجعــه حضــوری بــه‬ ‫فروشــگاه بــه صــورت انالیــن انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫بنــا بــه گزارشــی کــه از ســوی دویچــه ولــه‪،‬‬ ‫منتشــر گردیــده اســت ســودی کــه فروشــگاه‬ ‫اینترنتــی امــازون توانســته در ســه مــاه‬ ‫گذشــته نســبت بــه مــدت مشــابه داشــته‬ ‫باشــد معــادل ‪ ۳۷‬درصــد افزایــش بــه رقــم‬ ‫‪۶‬میلیــاردو‪ ۳۰۰‬میلیــون دالر بــوده اســت‪.‬‬ ‫در شــرایطی کــه در ایــن شــرایط موجــب‬ ‫شــده تــا اکثــر شــرکت هــای کوچــک و‬ ‫متوســط بــا تعطیلــی و تعدیــل نیــرو مواجهــه‬ ‫شــوند شــرکت هــای چــون فیــس بــوک‬ ‫توانســت در ایــن شــرایط بــا بهــره گیــری‬ ‫از اگهــی هــای بازرگانــی ســود فروانــی بــه‬ ‫ســبب خانــه نشــین شــدن کارگــران بیــکار‬ ‫شــده در کثــر نقــاط دنیــا بــه جیــب بزنــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ایــن بیمــاری موجــب خانــه‬ ‫نشــینی اکثــر مــردم دنیــا گردیــده و موجــب‬ ‫افزایــش اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫کــه بــر بســتر اینترنــت توســط همــگان‬ ‫گردیــده بــه نحــوی کــه شــمار کاربــران‬ ‫فیســبوک در طــی ‪۳‬مــاه بــا افزایــش‬ ‫‪۳۰‬میلیــون نفــری مواجهــه شــد و بــه حــدود‬ ‫یــک میلیــارد ‪ ۸۲۰‬میلیــون کاربــر رســید‪.‬‬ ‫بنــا برگــزارش فــوق ســخنگوی دولــت در‬ ‫اخریــن امــار خــود کــه از طریــق یکــی از‬ ‫کانالهــای خبــری صــدا و ســیما منتشــر شــده‬ ‫اظهــار داشــته اســت کــه شــیوع ایــن ویــروس‬ ‫توانســه موجــب اخــراج یــک میلیــون و ‪۶۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر شــود کــه از ایــن تعــداد نزدیــک بــه‬ ‫یــک میلیــون نفــر متقاضــی دریافــت بیمــه‬ ‫بیــکاری بودنــد در صورتــی کــه ‪ ۲۴۰‬هــزار نفــر‬ ‫نیــز پیــش از ایــن در حــال دریافــت مقــرری‬ ‫بیمــه بیــکاری بودنــد کــه در مجمــوع تعــداد‬ ‫افــرادی کــه شــغل خــود را از دســت داده و در‬ ‫لیســت دریافــت بیمــه بیــکاری قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل‬ ‫بازار کسب و کار پارس‪:‬‬ ‫در ایــن بیــن مــی تــوان بــا اشــاره بــه ســود‬ ‫فراوانــی کــه از جانــب شــیوع ایــن نــوع‬ ‫بیمــاری در پــی افزایــش دورکاری کارمنــدان‬ ‫و رونــد ادامــه تحصیلــی از راه دور موجــب‬ ‫افزایــش فــروش فروشــگاه هــای کامپیوتــری‬ ‫و تجهیــزات الکترونیکــی همانطــور کــه قبــا ً‬ ‫بــه ان اشــاره شــد بر بســتر اینترنــت فعالیت‬ ‫مــی کننــد شــد کــه در ایــن بیــن اپــل نیــز از‬ ‫ســایر رقبــای خــود عقــب نمانــده و توانســت‬ ‫فــروش نســبتا ً مطلوبــی را بــه خــود بــا جــذب‬ ‫مشــتریان زیــادی اختصــاص دهــد‪.‬‬ ‫نکتــه جالبــی کــه مــی تــوان در ایــن گــزارش بــه‬ ‫ان دســت یافــت ایــن اســت کــه برخــی از شــرکت‬ ‫هــای بــزرگ دنیــا توانســته بــا در اختیــار داشــتن‬ ‫مدیــران توانمنــد خــود را بــا ایــن ویــروس وفــق‬ ‫داده و عــاوه بــر ایــن کــه مانــع از تعدیــل نیــرو‬ ‫و بیــکاری پرســنل خــود شــوند باعــث جــذب و‬ ‫افزایــش نیــرو و ایجــاد شــغل نیــز شــده انــد تــا‬ ‫جایــی کــه بســیاری از ایــن مشــاغل کــه در دنیــا‬ ‫نیــز مطــرح هســتند توانســتند بــا یــک مدیریــت‬ ‫کارامــد موجــب دریافــت ســود هنگفتــی‬ ‫مشــتریان خــود شــوند‪.‬‬ ‫یوتیــوب نیــز در ایــن شــرایط و در دورانــی‬ ‫کــه کرونــا قــدرت را در دســت گرفتــه‬ ‫توانســت بــا پخــش برنامــه هــای اموزشــی‬ ‫ســبب افزایــش درامــد قابــل توجهــی طــی‬ ‫‪۳‬مــاه گذشــته توانســت درامــد حاصلــه خــود‬ ‫را بــه ‪۵‬میلیــارددالر افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد در ایــران نیــز همچــون شــرکتهای‬ ‫فــوق مراکــزی بودنــد کــه توانســتند خــود را‬ ‫بــا شــرایط موجــود وفــق داده و در جهــت‬ ‫ســود اوری قــدم بردارنــد بایــد دیــد کــه ایــن‬ ‫میــزان ســود اوری در چــه حــد توانســته‬ ‫از معضلــی بــه نــام بیــکاری بکاهــد و بــر‬ ‫اشــتغال بیافزایــد ‪ .‬و در ایــن بیــن چــه میزان‬ ‫نیــز توانســته انــد رضایــت مشــتریان خــود را‬ ‫کســب و موجــب افزایــش انهــا شــوند‪.‬‬ ‫کشــور مــا نیــز همچــون ســایر دنیــا در پــی‬ ‫شــیوع ایــن ویــروس بــا تبعــات بســیاری‬ ‫بررســی بــازار خودروهــای خارجــی در پایتخــت‬ ‫حاکــی اســت ریــزش قیمت هــا کــه از چنــد هفتــه‬ ‫پیــش اغــاز شــده بــود‪ ،‬ایــن روزهــا بــا شــیب تنــدی‬ ‫ناشــی از افــت قیمــت ارز در سراشــیبی قــرار گرفتــه‬ ‫و کاهــش ‪ ۵۰۰‬میلیــون تــا دو میلیــارد تومانــی در‬ ‫قیمت هــا دیــده می شــود‪.‬‬ ‫ریزش‪۵۰۰‬تا‪۲‬میلیاردتومانی‬ ‫قیمت خودرو‬ ‫گریبــان گیــر شــد‪ .‬بحــران کرونــا موجــب‬ ‫شــد تــا بخــش هــای هنگفتــی از کشــور بــا‬ ‫مشــکالت فراوانــی همــراه شــود تــا جایــی کــه‬ ‫در ایــن بیــن موجــب زیــان کســب و کارهــای‬ ‫بســیاری شــد کــه بــر اســاس گــزارش مرکــز‬ ‫امــار ایــران ایــن ویــروس تــا کنــون موجــب‬ ‫توقــف ‪ ۳۸‬درصــد از مشــاغل از ابتــدای‬ ‫ورودش در اســفند‪۹۸‬و فروردیــن ‪ ۹۹‬شــده‬ ‫اســت کــه ایــن همیــن گــزارش نشــان دهنده‬ ‫ایــن اســت در اردیبهشــت ‪ ۹۹‬بــه ‪ ۲۱‬درصــد‬ ‫کاهــش پیــدا نمــود‪ .‬تــا جایــی کــه در انتهــای‬ ‫ســال‪ ۹۸‬و مــاه ابتدایــی ســال ‪ ۹۹‬صرفــا ً‬ ‫‪ ۲۲‬درصــد از کســب و کارهــا توانســتند بــا‬ ‫تمــام ظرفیــت بــه فعالیــت خــود ادامــه داده‬ ‫تــا جایــی رقــم ‪ ۲۲‬درصــد در اردیبهشــت‬ ‫ســالجاری بــه ‪ ۳۴‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫کــه در ماه هــای اخیــر بــا نــرخ هــای حبــاب گونــه و‬ ‫غیرواقعــی بــاال رفتــه بــود‪ ،‬ایــن روزهــا بــا کاهشــی‬ ‫شــدن رونــد نــرخ ارز‪ ،‬ریــزش هــای شــدیدتری را‬ ‫تجربــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫امــروز و تــا لحظــه تنظیــم ایــن خبــر قیمــت‬ ‫دالر کاهــش حــدود دو هــزار تومانــی نســبت‬ ‫به اخرین روز کاری هفته گذشــته (پنجشــنبه‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬ابــان مــاه) ثبــت کــرده کــه عامــل اصلــی در‬ ‫ریــزش قیمــت هاســت‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد انــان‪ ،‬از حــدود ‪ ۱۰‬روز پیــش نیــز همــه‬ ‫فعــاالن بــازار و مــردم اخبــار سیاســت خارجــی را‬ ‫بــه شــدت تعقیــب مــی کننــد و از ان زمــان تاکنــون‬ ‫افــت پنــج درصــدی در قیمــت خودروهــای مونتــاژی و‬ ‫کاهــش ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬درصــدی قیمــت خودروهــای خارجی‬ ‫را شــاهدیم کــه بــرای خودروهــای گرانتــر‪ ،‬این کاهش‬ ‫تــا ‪ ۲۰‬درصــد هــم رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشناســان معتقدنــد‪ :‬قیمــت ایــن خودروها‬ ‫“کــوروش طواحــن” یــک فعــال بــازار خودروهــای‬ ‫خارجــی در ایــن زمینــه بــه ایرنــا گفــت‪ :‬پــژو ‪۲۰۰۸‬‬ ‫مونتــاژی ایــران خــودرو کــه در هفتــه هــای گذشــته تــا‬ ‫‪ ۱.۳‬میلیــارد تومــان هــم در فضــای مجــازی و اگهــی‬ ‫هــای فروشــندگان در ســایت هــای خودرویــی قیمــت‬ ‫خــورده بــود‪ ،‬اکنــون کمتر از یک میلیــارد و ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫کارشناســان مــی گوینــد‪ :‬در مــاه هــای گذشــته‬ ‫قیمــت خودروهــای خارجــی همــواره جلوتــر از‬ ‫افزایــش قیمــت ارز حرکــت کــرده بــود و هرگونــه‬ ‫افزایــش نــرخ دالر‪ ،‬تاثیــری بــه مراتــب بیشــتر روی‬ ‫قیمــت ایــن خودروهــا مــی گذاشــت‪.‬‬ ‫تومــان قیمــت دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فولکــس واگــن تیگــوان مشــکی رنــگ‬ ‫صفــر کیلومتــر نیــز کــه تــا ‪ ۳.۷‬میلیــارد تومــان‬ ‫قیمت گــذاری شــده بــود‪ ،‬اکنــون بــا افــت ‪ ۵۰۰‬میلیــون‬ ‫تومانــی بــه کمتــر از ‪ ۳.۲‬میلیارد تومان رســیده اســت‬ ‫و در مــواردی فروشــندگانی کــه نیــاز بــه پــول داشــتند‪،‬‬ ‫حاضــر بــه فــروش همیــن خــودرو بــا قیمــت پاییــن‬ ‫تــری نیــز بودنــد‪.‬‬ ‫نمایشــگاه دار دیگــری در منطقــه عبــاس اباد تهران‪،‬‬ ‫از کاهــش دو میلیــارد تومانــی بــی‪ .‬ام‪ .‬و ‪ ۷۳۰‬از ‪۱۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــه زیــر هشــت میلیــارد تومــان در ‪۲۰‬‬ ‫روز گذشــته خبــر داد‪.‬‬ ‫فعــاالن بــازار معتقدنــد‪ :‬ریــزش شــدید قیمــت‬ ‫هــا ناشــی از کاهــش ارزش دالر ســبب شــده‬ ‫تــا برخــاف هفتــه هــای گذشــته کــه خریــدار‬ ‫و فروشــنده ای وجــود نداشــت‪ ،‬اکنــون‬ ‫فروشــندگان بــه صف شــوند‪ ،‬هرچند خریــداران‬ ‫در مراســم افتتــاح ایــن واحــد تولیــدی‬ ‫کــه عصــر یکشــنبه برگــزار شــد‪ ،‬اســتاندار‬ ‫گلســتان بــا قدردانــی از بخــش خصوصــی برای‬ ‫راه انــدازی واحدهــای تولیــد ماســک و مــواد‬ ‫ضدعفونــی کننــده در ایــن اســتان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫از اســفند پارســال و همزمــان بــا همه گیــری‬ ‫شــیوع کرونــا تاکنــون‪ ،‬عــاوه بــر چنــد واحــد‬ ‫تولیــد مــواد ضدعفونــی کننــده‪ ،‬ســه واحــد‬ ‫تولیــد ماســک بهداشــتی نیــز در گلســتان‬ ‫راه انــدازی شــده اســت‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس افــزود‪ :‬واحــد تولیــد‬ ‫ماســک ســه الیــه بهداشــتی گنبــدکاووس کــه‬ ‫امــروز افتتــاح شــد‪ ،‬بــه لحــاظ کیفیــت و حجــم‬ ‫تولیــد‪ ،‬بــه ســبب اســتفاده از دســتگاه های‬ ‫تمــام اتوماتیــک بهتریــن واحــد در اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬میــزان تولیــد ‪ ۳۵۰‬هــزار عددی‬ ‫ایــن واحــد تولیــدی در روز و همچنیــن تولیــدات‬ ‫ماســک دو واحــد دیگــر گلســتان بــه راحتــی نیــاز‬ ‫مــردم اســتان و نیــز مراکــز درمانــی ان را بــه‬ ‫ماســک ســه الیــه بهداشــتی تامیــن می کننــد‪.‬‬ ‫حــق شــناس همچنیــن بــا اشــاره بــه مطــرح‬ ‫شــدن بحــث کمبــود مــواد اولیــه بــرای‬ ‫واحدهــای تولیــد ماســک گلســتان‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن مشــکل پیگیــری شــده و مــواد اولیــه‬ ‫بــا کیفیــت در اختیــار ایــن واحدهــای تولیــدی‬ ‫قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت گلســتان نیــز در حاشــیه ایــن مراســم‬ ‫گفــت‪ :‬بــا راه انــدازی ایــن واحــد تولیــدی‪،‬‬ ‫ظرفیــت اســمی تولیــد ماســک ســه الیــه‬ ‫بهداشــتی در ایــن اســتان بــه روزانــه حــدود‬ ‫‪ ۸۰۰‬هــزار عــدد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫حســین طلوعیــان افــزود‪ :‬واحــد تولیــد‬ ‫ماســک در گنبــدکاووس کامــا صنعتــی و‬ ‫اتوماتیــک اســت کــه بــا میــزان تولیــد روزانــه‬ ‫ایــن واحــد عــاوه بــر تامیــن نیــاز گلســتان بــه‬ ‫ماســک بهداشــتی‪ ،‬بخشــی از تولیــد ان نیــز‬ ‫قابــل ارســال بــه دیگــر اســتان های کشــور بــا‬ ‫قیمــت مصــوب اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ســرمایه گذاری انجــام شــده‬ ‫در ایــن واحــد تولیــدی کــه بزرگتریــن واحــد‬ ‫تولیــد ماســک ســه الیــه بهداشــتی در اســتان‬ ‫گلســتان می باشــد‪ ،‬بالــغ بــر ‪ ۷۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــا اشــتغالزایی حــدود ‪ ۳۰‬نفــر اســت‬ ‫کــه بیشــتر افــراد جــذب شــده درایــن واحــد از‬ ‫مددجویــان بهزیســتی هســتند‪.‬‬ ‫طلوعیــان همچنیــن از تــاش بــرای رفــع‬ ‫کمبــود مــواد اولیــه تولیــد ماســک ایــن واحــد‬ ‫تولیــدی خبــر داد و گفــت‪ :‬علــت ایــن کمبــود‬ ‫افزایــش تعــداد واحدهــای تولیــد ماســک در‬ ‫گلســتان اســت کــه بایــد ســهمیه جدیــد بــرای‬ ‫ان تعریــف شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫نیــز بــه امیــد کاهــش هرچــه بیشــتر قیمــت‬ ‫هــا از خریــد دســت کشــیده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬دولــت در ســال ‪ ۹۶‬و پیــش‬ ‫از شــروع دور تــازه تحریم هــا‪ ،‬بــا جلوگیــری‬ ‫از واردات خــودرو بــه پیشــواز کنتــرل واردات و‬ ‫مصــرف ارز رفت‪/.‬ایرنــا‬ ‫نکته قابل تامل‬ ‫بازار کسب و کار پارس‪:‬‬ ‫قیمتــی کــه شــاید باعــث شــود برخــی هــا بــه خــود‬ ‫بیاینــد و دســت از ایــن بــازی هــای بچــه گانــه بــرای‬ ‫بــاال بــردن قیمــت اســباب بــزی کــه ارزشــی نــدارد‬ ‫دســت بردارنــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی در مــورد کاهــش اســتفاده از ماســک مــی گویــد‪ :‬در‬ ‫ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا بــا وجــود اینکــه اســتان در وضعیــت حــاد و بحرانــی نبــود‪ ،‬مــردم بســیار‬ ‫بیشــتر پروتــکل هــا و توصیــه هــا را رعایــت مــی کردنــد‪ ،‬امــا بررســی هــای مــا نشــان داده کــه ایــن روزهــا‬ ‫بــی توجهــی هــا بــه رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی کاهــش یافتــه و تنهــا ‪ ۳۸‬درصــد از مــردم اســتان از‬ ‫ماســک اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫کاهش ‪38‬‬ ‫درصدی مرگ‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫خبر‬ ‫توسعه روستا با ورزش‬ ‫افزایش هزینه های‬ ‫کوچ خانوارهای عشایر‬ ‫قشالقی شیروان‬ ‫چیــن گام مهمــی بــرای ســاماندهی ورزش ایــن‬ ‫مناطــق برداشــت‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور عشــایری شــیروان گفــت‪:‬‬ ‫هزینه هــای کــوچ قشــاقی عشــایر ایــن شهرســتان‬ ‫خراســان شــمالی افزایــش یافتــه و علــت ان هــم‬ ‫بــاال رفتــن کرایــه حمــل و نقــل اســت‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره در ‪ ۲‬بخــش زنــان و مــردان‬ ‫بــا حضــور ورزشــکاران روســتایی اســتان های‬ ‫مختلــف در پنــج مرحلــه برگــزار و مرحلــه‬ ‫نهایــی و کشــوری ان نیــز در دهــه فجــر ســال‬ ‫‪۱۳۹۸‬برگــزار شــد‪.‬‬ ‫علــی ابراهیمــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫تخریــب و تصــرف ایــل راه هــا و بعضــا واگــذاری‬ ‫ان هــا بــه کشــاورزان‪ ،‬ایــن قشــر مجبــور بــه کــوچ‬ ‫ماشــینی هســتند‪.‬‬ ‫بنــا بــه گفتــه «رضــا حجتــی» مدیــرکل دفتــر‬ ‫توســعه ورزش روســتایی ایــده برگــزاری ایــن‬ ‫تورنمنــت بــزرگ توســط «مســعود ســلطانی فر»‬ ‫وزیــر ورزش و جوانــان ارائــه و بــا پشــتیبانی‬ ‫مالی و اداری شــخص وزیر به ســرانجام رســید‪.‬‬ ‫جــام خوشــه چین بــرای نخســتین بــار در پنــج‬ ‫رشــته فوتبــال‪ ،‬والیبــال و طناب کشــی (تیمــی)‪،‬‬ ‫دوومیدانــی‪ ،‬چــوب کشــی و هفت ســنگ‬ ‫مهارتــی (انفــرادی) در بخــش زنــان و مــردان‬ ‫در‪ ۳۱‬اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬فاصلــه ییــاق تــا قشــاق ‪۳۵۰‬‬ ‫کیلومتــر اســت کــه بــرای جابجایــی ان‪ ،‬هزینــه‬ ‫حمــل بــار ‪ ۳۵‬تــا ‪ ۴۰‬میلیــون ریــال اســت کــه بایــد‬ ‫توســط عشــایر پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫ابراهیمــی بــا اشــاره بــه شــروع زمــان کــوچ عشــایر‬ ‫هرســاله از مناطــق ییالقــی بــه قشــاقی از ‪۱۵‬‬ ‫ابــان مــاه تــا ‪ ۱۵‬اذرمــاه افــزود‪ :‬عشــایر کوچــرو ایــن‬ ‫شهرســتان بــا هــزار و ‪ ۲۰۰‬خانــوار مشــتمل بــر پنــج‬ ‫هــزار و ‪ ۴۰۰‬نفــر جمعیــت کــه ‪ ۱۸۰‬هــزار راس دام‬ ‫ســبک در اختیار دارند در قشــاق های داخل اســتان‬ ‫و مــراوه تپــه اســتان گلســتان مســتقر مــی شــوند‪.‬‬ ‫رییــس اداره امورعشــایری شــیروان مــدت توقــف‬ ‫و مانــدگاری ایــن قشــر در قشــاق را ‪ ۳۰‬اســفندماه‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬ســازمان امــور عشــایری کشــور‬ ‫در نظــر دارد بــرای کمــک بــه جابجایــی عشــایر بیــن‬ ‫ییــاق و قشــاق و کــوچ ماشــینی یارانــه حمــل در‬ ‫نظــر بگیــرد کــه هنــوز چیــزی اعــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬خانــوار‬ ‫عشــایری بــا جمعیتــی حــدود ‪ ۱۵‬هــزار نفــر دارد کــه‬ ‫در قالــب ‪ ۹‬طایفــه ‪ ۳۵۰‬هــزار راس دام ســبک در‬ ‫اختیــار دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫حل تنش ابی ‪ ۳۲‬روستا‬ ‫رییــس هیــات مدیــره و مدیــر عامــل شــرکت اب و‬ ‫فاضــاب خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ابرســانی پایــدار‬ ‫بــه روســتاهای اســتان در حــال انجــام اســت و تــا‬ ‫دهــه فجــر امســال‪ ،‬تنــش ابــی بــرای ســاکنان ‪۳۲‬‬ ‫روســتا حــل می شــود‪.‬‬ ‫غالمحســین ســاقی اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس‬ ‫ســند ابرســانی پایــدار بــه روســتاهای اســتان‬ ‫ســاکنان در ‪ ۳۰۰‬روســتای اســتان در تابســتان‬ ‫امســال بــا تنــش ابــی روبــه رو بودنــد و تامیــن اب‬ ‫در ‪ ۳۱۴‬روســتا هــم در مــرز تنــش ابــی بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تابســتان ســال جــاری بــا وجــود‬ ‫محدودیــت هــای مالــی‪ ،‬مشــکل تنــش ابــی در‬ ‫‪ ۱۸‬روســتای اســتان حــل شــد و ایــن پــروژه هــای‬ ‫ابرســانی در قالــب پویــش هــر هفتــه الــف_ب_‬ ‫ایــران توســط وزیــر نیــرو افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان‬ ‫شــمالی در خصــوص مشــکالت پیــش روی بــرای‬ ‫تامیــن اب گفــت‪ :‬پــس از یکپارچــه ســازی وظایــف‬ ‫و مســوولیت هــای شــرکت هــای اب و فاضــاب‬ ‫شــهری و روســتایی‪ ،‬ســند ابرســانی پایــدار بــه‬ ‫روســتاها تدویــن شــد‪.‬‬ ‫ســاقی افــزود‪ :‬بــرای رفــع مشــکالت تنــش اب در‬ ‫روســتاها ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز‬ ‫اســت کــه در صــورت تامیــن اعتبــار‪ ،‬ایــن شــرکت‬ ‫امادگــی دارد بــرای حــل مشــکالت در پنــج ســال‬ ‫اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫رییــس هیــات مدیــره و مدیــر عامــل شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا اجــرای‬ ‫ایــن برنامــه‪ ،‬دغدغــه هــای تامیــن اب روســتاییان‬ ‫اســتان تــا افــق ‪ ١۴٣٠‬حــل مــی شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫قــرار دادن ورزش بــه عنــوان محــور توســعه‬ ‫روســتایی تدبیــری بــود کــه ایــن چشــم انداز را‬ ‫گســترش داد و می شــود در اینــده نخبــگان‬ ‫ورزشــی زیــادی بــه کشــور معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از‬ ‫ایرنــا‪ ،‬نــام روســتا و زندگــی در ان بــا مشــاغل‬ ‫ســنتی ماننــد کشــاورزی و دامــداری گــره خــورده‬ ‫اســت‪ ،‬مشــاغلی کــه از ســاکنان ایــن مناطــق‪،‬‬ ‫مردمــان ســخت کوشــی ســاخته اســت کــه در‬ ‫طــول ســال بیشــتر یکنواختــی در زندگــی را‬ ‫تجربــه خواهنــد کــرد‪ .‬ایــن شــیوه از زندگــی‬ ‫موجــب شــده تــا مفهــوم توســعه در روســتا‬ ‫بــا مــدرن کــردن کشــاورزی و دامــداری همــراه‬ ‫باشــد امــا ایــن بــه معنــای توســعه همه جانبــه‬ ‫نیســت بلکــه نــواوری در یــک یــا چنــد بخــش‬ ‫محســوب می شــود و بخش هــای دیگــر همــواره‬ ‫در حالــت ســنتی خــود باقــی خواهنــد مانــد‪.‬‬ ‫بنــا بــه تعریــف بانــک جهانــی؛ توســعه‬ ‫روســتایی‪ ،‬راهبــردی اســت کــه بــرای بهبــود‬ ‫زندگــی اقتصــادی و اجتماعــی روســتاییان‬ ‫تدویــن شــده اســت‪ .‬در ایــن شــیوه از توســعه‬ ‫هــم مســائل اقتصــادی و هــم مســائل اجتماعی‬ ‫مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت‪ .‬اگــر ورزش بــه‬ ‫عنــوان یــک فعالیــت اجتماعــی و راهــکاری بــرای‬ ‫گذرانــدن اوقــات فراغــت در روســتا تعریــف‬ ‫شــود بایــد گفــت توســعه ایــن مقولــه می توانــد‬ ‫در بخــش اجتماعــی مــورد تاکیــد بانــک جهانــی‬ ‫قــرار گیــرد‪ .‬در ایــن شــیوه از توســعه ورزش بــه‬ ‫عنــوان یــک کنــش اجتماعــی بایــد بــه گون ـه ای‬ ‫مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه همــه اســتعدادهای‬ ‫ورزشــی بالقــوه موجــود در روســتا را بالفعــل‬ ‫تبدیــل نمایــد‪.‬‬ ‫اهمیــت توســعه روســتایی بــا محــور فعالیــت‬ ‫هــای ورزشــی موجــب شــد تــا دولــت طــی‬ ‫هفــت ســال گذشــته گام هــای موثــری در‬ ‫زمینــه توســعه روســتایی بــردارد؛ گام هایــی کــه‬ ‫می توانــد ســراغازی بــر توســعه همه جانبــه‬ ‫ایــن مناطــق باشــد‪ .‬ایــن توســعه در حالــی بــود‬ ‫کــه دولت هــای پیشــین بــا پرداخــت تســهیالت‬ ‫زود بــازده ســعی بــر ان داشــت تــا بــا درگیــر‬ ‫کــردن ایــن جامعــه بــه اشــتغال در بخــش هــای‬ ‫تعهد ‪ ۳۲۴‬میلیارد ریالی‬ ‫خیران مدرسه ساز‬ ‫ســنتی‪ ،‬زمینــه را بــرای پیشــگیری از مهاجــرت‬ ‫روســتاییان بــه کالن شــهرها فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن دســتورالعمل های‬ ‫دولــت بــرای توســعه ورزشــی روســتایی‬ ‫افتتــاح خانــه ورزشــی روســتایی بــود کــه‬ ‫اکنــون شــمار انهــا از پنــج هــزار عبــور کــرده‬ ‫اســت‪ .‬گشــایش ایــن مراکــز ورزشــی در‬ ‫محیــط روســتایی هــر چنــد در گذشــته مــورد‬ ‫توجــه قــرار گرفتــه بــود‪ ،‬امــا تســریع در ان‬ ‫در دولــت تدبیــر امیــد بــه خدمتــی در جهــت‬ ‫توســعه ورزش و ایجــاد عدالــت اجتماعــی در‬ ‫محیــط روســتایی تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح ســاختمان یــا مرکــزی از‬ ‫ســوی دولــت در محیــط روســتایی بــرای‬ ‫خانــه ورزش ســاخته نمی شــود بلکــه‬ ‫فدراســیون ورزش روســتایی و بازی بومــی‬ ‫محلــی بــا بهــره گیــری از اماکــن غیــر فعــال‬ ‫و بــدون اســتفاده و پــس از مرمــت نســبی‪،‬‬ ‫ایــن اماکــن بــه شــورای اســامی روســتاها و‬ ‫دهیاری هــا تحویــل می شــوند تــا براســاس‬ ‫مســئولیت خــود‪ ،‬اداره خانــه هــای ورزش‬ ‫را بــه عهــده بگیرنــد و خدمــات ورزشــی الزم‬ ‫را‪ ،‬بــرای جوانــان و نوجوانــان روســتا مهیــا‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫در شــش ماهــه نخســت ســال ‪ ۱۳۹۹‬بیــش از‬ ‫‪ ۶۰۰‬خانــه ورزش روســتایی در سراســر کشــور‬ ‫افتتــاح شــد و بــا افتتــاح ‪ ۴۵۰‬خانــه ورزش‬ ‫روســتایی در هفتــه تربیــت بدنــی شــمار ایــن‬ ‫خانــه هــا در هشــت مــاه اول ســال از مــرز هــزار‬ ‫عبــور کرد‪.‬بنــا بــه گفتــه «عبدالحمیــد احمــدی»‬ ‫تــا پایــان دولــت دوازدهــم‪ ،‬هفــت هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫خانــه ورزش روســتایی افتتــاح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معاونــت فرهنگــی و توســعه ورزش همگانــی‬ ‫وزارت ورزش و جوانــان ایــن مهــم را در‬ ‫مجمــع ســاالنه فدراســیون ورزش روســتایی و‬ ‫بازی هــای بومــی و محلــی اعــام کرد‪.‬توســعه‬ ‫ورزش بــا ایجــاد خانــه ورزش روســتایی تنهــا‬ ‫اقــدام دولــت بــرای ایجــاد بســتر مناســب‬ ‫ورزشــی در روســتا نبــود‪ ،‬بلکــه وزارت ورزش‬ ‫و جوانــان بــا برگــزاری المپیــاد جــام خوشــه‬ ‫دیگــر اقــدام مهــم دولــت تدبیــر و امیــد‪ ،‬بحــث‬ ‫امــوزش رشــته های تخصصــی در مناطــق‬ ‫روســتایی بــود‪ .‬در نــگاه نخســت افتتــاح چنــد‬ ‫هــزار خانــه ورزش روســتایی بــدون توجــه بــه‬ ‫مســاله امــوزش و اســتعدادیابی نمی توانســت‬ ‫کارایــی مفیــد را بــرای جوانــان ایــن مناطــق‬ ‫داشــته باشــد امــا وزارت ورزش و جوانــان در‬ ‫تازه تریــن اقــدام خــود‪ ،‬بــا تشــکیل کمیتــه‬ ‫ورزش روســتایی در فدراســیون های تخصصــی‬ ‫موافقــت کــرد‪.‬‬ ‫«عباســعلی اکبــری» سرپرســت فدراســیون‬ ‫بومــی محلــی در ایــن زمینــه گفت‪ :‬بخشــی از‬ ‫ورزش روســتایی بــه بازی هــای بومــی و محلــی‬ ‫بــر می گــردد و بخــش دیگــر ان ورزش هــای‬ ‫نوینــی اســت کــه روز بــه روز تعــداد انــان در‬ ‫دنیــا بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــرای ترویــج ایــن رشــته های مــدرن بایــد‬ ‫اقدامــات تخصصــی صــورت گیــرد و ایــن‬ ‫اقدامــات توســط کارشناســان فدراســیون‬ ‫تخصصــی بایــد انجــام شــود‪ .‬با گســترش ورزش‬ ‫در روســتایی ‪ ۲‬هــدف مهــم توســط وزارتخانــه و‬ ‫زیــر مجموعه هــای ان دنبــال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هــدف اول وزارت ورزش و‬ ‫جوانــان ایــن اســت کــه فقــر حرکتــی و برخــی‬ ‫از اســیب های ان در روســتا زدوده شــود و در‬ ‫ادامــه بــا شناســایی اســتعدادها راه را بــرای‬ ‫معرفــی نخبــگان ورزشــی روســتا بــه ورزش‬ ‫ملــی فراهــم کنیــم‪ .‬در صــورت تحقــق ایــن‬ ‫مهــم عدالــت ورزشــی در مناطــق روســتایی نیــز‬ ‫برقــرار می شــود‪.‬‬ ‫بــا موافقــت «مســعود ســلطانی فر» وزیــر‬ ‫ورزش و جوانــان‪ ،‬فدراســیون های تخصصــی‬ ‫موظف شــدند گزارش خود را در زمینه توســعه‬ ‫ورزش در روســتا در اختیــار وزارتخانــه قــرار‬ ‫دهنــد‪ .‬بــه نظــر می رســد کــه نــگاه دولــت تدبیــر‬ ‫و امیــد بــه فعالیت هــای روســتایی تنهــا بــر روی‬ ‫مشــاغل ســنتی نیســت بلکــه تزریــق هیجــان‬ ‫و پــرورش نخبــه از طریــق ورزش بــه راهبــری‬ ‫امیدبخــش بــرای ایــن منطقــه تبدیــل شــده‬ ‫اســت کــه بــه زودی ســطح پوشــش ان تمــام‬ ‫مناطــق روســتایی را در برخواهــد گرفت‪/.‬ایرنــا‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪273‬‬ ‫تحویل ‪ ۱۸‬هزار تن‬ ‫چغندر به کارخانه قند‬ ‫شیروان‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬از زمــان‬ ‫تحویــل چغنــدر در ایــن شهرســتان(‪ ۱۲‬مهرمــاه)‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۸‬هــزار تــن محصــول بــه کارخانــه قنــد ایــن‬ ‫شهرســتان خراســان شــمالی تحویــل شــده اســت کــه‬ ‫ایــن رونــد تــا نیمــه بهمــن ادامــه دارد‪.‬‬ ‫مهــران حیاتــی اظهــار داشــت‪ :‬ســطح زیــر کشــت‬ ‫ایــن محصــول امســال‪ ۹۳۰ ،‬هکتــار بــود کــه‬ ‫تاکنــون محصــول ‪ ۲۷۰‬هکتــار از ایــن اراضــی‬ ‫برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پیــش بینــی می شــود امســال‪۴۱ ،‬‬ ‫هــزار تــن محصــول از ســطح کشــتزارهای شهرســتان‬ ‫تولیــد شــود گفــت‪ :‬تولیــد ایــن محصــول نســبت بــه‬ ‫پارســال ‪ ۶‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان یکــی از دالیــل‬ ‫افزایــش تولیــد ایــن محصــول را افزایــش قیمــت‬ ‫چغنــدر قنــد دانســت‪.‬‬ ‫حیاتــی در ادامــه افــزود‪ :‬میانگیــن عیــار این محصول‬ ‫در ســال گذشــته ‪ ۱۷.۵۰‬درصــد و امســال ‪۱۸.۳۸‬‬ ‫درصــد اســت کــه بــه دلیــل نظــارت بیشــتر جهــاد‬ ‫کشــاورزی و انجــام تعییــن درســت درصــد عیــار از‬ ‫ســوی نظــام صنفــی چغنــدرکاران لــوح تقدیــری بــه‬ ‫جهــاد کشــاورزی شــیروان اهــدا شــده اســت‪.‬‬ ‫پارســال ‪ ۷۵۰‬هکتــار از کشــتزارهای شهرســتان‬ ‫شــیروان زیــر کشــت چغنــدر قنــد رفتــه بــود کــه از ایــن‬ ‫ســطح ‪ ۳۷‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬تــن محصــول بــا میانگیــن‬ ‫عیــار ‪ ۱۷.۵۰‬برداشــت شــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از نظــر ســطح زیــر کشــت‬ ‫چغنــدر قنــد رتبــه ‪ ۹‬و از نظــر میــزان تولیــد رتبــه دهــم‬ ‫کشــور را دارد کــه بــا داشــتن ‪ ۲.۱۳‬درصــد کشــتزارهای‬ ‫چغنــدر کشــور در تولیــد ‪ ۱.۵۱‬درصــد ایــن محصــول‬ ‫ســهم دارد‪.‬‬ ‫پارســال در مجمــوع ‪ ۱۷۱‬هــزار تــن محصــول چغنــدر‬ ‫تحویــل کارخانــه قنــد شــیروان شــده بــود کــه ‪ ۹۰‬هــزار‬ ‫تــن متعلــق بــه کشــاورزان خراســان شــمالی بــود‪.‬‬ ‫کارخانــه قنــد شــیروان ســاالنه ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن‬ ‫چغندرقنــد مصــرف مــی کنــد کــه کمتــر از ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫ان از داخــل اســتان تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۳۴‬درصــد از کشــتزارهای چغندرقنــد اســتان‬ ‫خراســان شــمالی مربــوط بــه شهرســتان‬ ‫شــیروان اســت‪.‬‬ ‫کارخانــه قنــد شــیروان در ‪ ۱۰‬کیلومتــری غــرب‬ ‫شــیروان واقــع اســت و ‪ ۶۵۰‬نفــر بــه صــورت مســتقیم‬ ‫در ایــن واحــد فعالیــت دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫خیــران مدرســه ســاز ‪ ۳۲۴‬میلیــارد ریــال بــرای توســعه فضاهــای‬ ‫اموزشــی و مدرسه ســازی را امســال در ایــن اســتان تعهــد کرده انــد کــه‬ ‫امیــد م ـی‪ ‎‬رود محقــق شــود‪.‬‬ ‫میلیــارد ریــال اســت افــزود‪ :‬تاکنــون حــدود ‪ ۷۵‬درصــد از تعهــد خیــران مدرســه‬ ‫ســاز اســتان محقــق شــده و بیــش از ‪ ۴۰‬پــروژه عملیاتــی شــده اســت‪.‬‬ ‫فــاح خاطرنشــان کــرد‪ :‬کمــک بــه اجــرای ‪ ۵۱‬پــروژه اموزشــی اســتان از ابتــدای‬ ‫امســال توســط خیــران تعهــد شــده اســت‪.‬‬ ‫امیــن فــاح اظهــار داشــت‪ :‬پارســال تعهــد خیــران مدرســه ســاز بــرای اســتان‪،‬‬ ‫تامیــن ‪ ۱۵۵‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــود کــه از ایــن میــزان ‪ ۸۰‬درصــد محقــق شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال میــزان تعهــد خیــران مدرســه ســاز اســتان ‪۳۲۴‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۲۷۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار دولتــی بــرای ســاخت و بــرای تکمیــل‬ ‫مــدارس ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از ایرنــا‪،‬‬ ‫ســاعت ‪ ۱۳‬و ‪ ۳۵‬دقیقــه امــروز نــرخ فــروش دالر در‬ ‫صرافی هــای بانکــی ‪ ۲۴‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان اعــام‬ ‫شــد و یوروبــا کاهــش ‪ ۲‬هــزار تومانــی نســبت بــه روز‬ ‫کاری گذشــته (پنجشــنبه) بــا نــرخ ‪ ۲۸‬هــزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫تومــان معاملــه شــد‪.‬‬ ‫همچنین در ســامانه ســنا در روز معامالتی گذشــته‬ ‫(پنجشــنبه) هــر دالر بــا قیمــت میانگیــن ‪ ۲۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۵۰‬تومــان اعــام شــد و یــورو بــا نــرخ ‪ ۳۰‬هــزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬تومــان معاملــه شــد‪.‬‬ ‫دالر روی ریل سراشیبی‬ ‫ارزش دالر در پــی اعــام نتایــج اولیــه انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهــوری امریــکا ســقوط کــرد و دیــروز(‬ ‫شــنبه) هــر دالر در صرافی هــای بانکــی ‪ ۲۴‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومــان معاملــه شــد کــه از کاهــش هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومانــی نســبت بــه روز کاری گذشــته (پنجشــنبه)‬ ‫حکایــت دارد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬در ســامانه نیمــا نیــز در روز‬ ‫پنجشــنبه حوالــه یــورو بــا میانگیــن قیمــت ‪ ۳۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۸‬تومــان و حوالــه دالر بــه ‪ ۲۶‬هــزار و ‪ ۱۴‬تومــان‬ ‫بــه فــروش رســید‪.‬‬ ‫نــرخ خریــد و فــروش دالر و یــورو در صرافی هــای‬ ‫بانکــی و بــازار متشــکل ارزی متغیــر اســت و‬ ‫متناســب بــا نوســان بــازار ازاد در طــول روز چنــد‬ ‫بــار تغییــر می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬اگرچــه در مقطعی نــرخ دالر تا ‪۳۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۰۰‬تومــان نیــز افزایــش یافــت امــا در ‪ ۲۰‬روز‬ ‫اخیــر رونــد افزایشــی قیمــت شکســته شــد و شــاهد‬ ‫کاهشــی قیمت هــا در بــازار بودیــم‪.‬‬ ‫ن نــرخ دالر در‬ ‫در حالــی کــه از هفتــم ابــا ‬ ‫صرافی هــای بانکــی رونــد رو بــه رشــد خــود را اغــاز‬ ‫کــرد‪ ،‬از صبــح پنجشــنبه ‪ ۱۵‬ابــان رونــد نزولــی‬ ‫شــدیدی را در پیــش گرفــت‪.‬‬ ‫دالر امریــکا روز پنجشــنبه در برابــر ارزهــای رقیــب با‬ ‫نزدیــک شــدن بــه زمان اعالم رســمی نتیجــه انتخابات‬ ‫ریاســت جمهــوری ‪ ،۲۰۲۰‬رونــد کاهشــی خــود در یک‬ ‫هفتــه اخیــر را ادامــه داد‪/.‬ایرنا‬ ‫نکته قابل قبول‬ ‫بازار کسب و کار پارس‪:‬‬ ‫ظاهــرا ً نوســان قیمــت ایــن بــرگ ســبز امریکایــی‬ ‫قصــد ارام گرفتــن را نــدارد و در کنــار یــک عده فرصت‬ ‫احســاس رضایــت و خوشــحالی دارد تــا جایــی کــه بــه‬ ‫یکبــاره ســر بــه فلــک کشــیده و در یــک ان بــرای فریب‬ ‫عده ای فیتله شــعله اش را پائین می کشــد و دوباره‬ ‫اش همان اش اســت اما کاســه برای عده ای بزرگتر‬ ‫و بــرای عــده ای دیگرکوچکتــر و نهیــف ترمــی شــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چه ساده‬ ‫زندگی را‬ ‫پنداشتند‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫نزدیــک بــه هشــت مــاه از شــیوع ویــروس کرونــا مــی گــذرد و کوویــد ‪ ۱۹‬روزانــه دههــا نفــر را بــه کام مــرگ کشــانده و هــزاران‬ ‫مبتــا بــه فهرســت گرفتــاران خــود اضافــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شماره ‪273‬‬ ‫اغازکوچ پائیزه‬ ‫عشایرخراسان شمالی‬ ‫گلســتان هــر ســاله بــا ســرد شــدن هــوا‬ ‫در برخــی نقــاط کشــور‪ ،‬میزبــان عشــایر‬ ‫کوچنــده از اســتان های خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫رضــوی و تــا حــدودی ســمنان بــرای قشــاق‬ ‫و زمســتان گذرانــی اســت کــه ورود عشــایر و‬ ‫دام هایشــان از امــروز ‪ ۱۵‬ابــان بــه مراتــع ســه‬ ‫شهرســتان مراوه تپــه‪ ،‬گنبــدکاووس و کاللــه‬ ‫واقــع در شــرق اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری گلستان‪،‬شــروع‬ ‫کــوچ پاییــزه عشــایر غیربومــی بــه ایــن‬ ‫اســتان را از اول اذر دانســت امــا اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬امســال باتوجــه بــه درخواســت‬ ‫عشــایر مبنــی بــر ورود زودتــر از موعــد بــرای‬ ‫مرمــت خانه هــا‪ ،‬اداره کل منابــع طبیعــی‬ ‫و ابخیــزداری گلســتان اجــازه ورود را از ‪۱۵‬‬ ‫ابــان بــه انــان داد‪.‬‬ ‫رضــا علیپــوری افــزود‪ :‬تیم هــای مرکــز‬ ‫بهداشــت گنبــدکاووس‪ ،‬مراوه تپــه و کاللــه‬ ‫بــه همــراه کارشناســان دامپزشــکی بــا‬ ‫اســتقرار در مبــادی ورودی عشــایر کوچنــده‬ ‫بــه گلســتان بــر اجــرای دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی پیشــگیری از شــیوع بیمــاری کرونــا‬ ‫نظــارت کامــل دارنــد و نیروهــای مرزبانــی و‬ ‫انتظامــی هــم امنیــت عشــایر را هنــگام کــوچ‬ ‫تامیــن می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬جامعــه عشــایری گلســتان را‬ ‫‪ ۲‬تیــپ از عشــایر کوچنــده کُــرد خراســان های‬ ‫شــمالی و رضــوی و تعــداد محــدودی از ســمنان‬ ‫و عشــایر بومــی ترکمــن اســتان تشــکیل‬ ‫می دهنــد کــه قلمــرو زیســتی انــان در مجمــوع‬ ‫‪ ۳۵۰‬هــزار هکتــار از مراتــع ســه شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬مراوه تپــه و کاللــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری گلســتان اعــام‬ ‫کــرد‪ :‬طبــق سرشــمای ثبتــی مبنایــی عشــایر‬ ‫کوچنــده کشــور‪ ،‬جمعیــت خانوارهــای‬ ‫عشــایری اســتان از ســه هــزار و ‪ ۵۳۰‬خانــوار‬ ‫بــا ‪ ۲۱‬هــزار نفــر جمعیــت بــه چهــار هــزار‬ ‫و ‪ ۱۲۲‬خانــوار بــا بیــش از ‪ ۲۳‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت رســید کــه هــزار و ‪ ۸۸۸‬خانــوار‬ ‫ان عشــایر بومــی ترکمــن و ‪ ۲‬هــزار و ‪۲۳۵‬‬ ‫خانــوار هــم از عشــایر اســتان های خراســان‬ ‫رضــوی‪ ،‬شــمالی و ســمنان هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امســال عشــایر کوچنــده بــا‬ ‫‪ ۴۵۰‬هــزار راس دام‪ ،‬کــوچ قشــاقی خــود را از‬ ‫اســتان های همجــوار بــه مراتــع گلســتان اغــاز‬ ‫کردنــد و طبــق روال هــر ســاله تــا پایــان فروردیــن‬ ‫ســال اینــده در ایــن اســتان حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری گلســتان از صــدور‬ ‫کارت تــردد ویــژه عشــایر و نیــز صــدور‬ ‫شناســنامه بــرای دام هــای انهــا بــه منظــور‬ ‫جلوگیــری از قاچــاق دام خبــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۵۰‬درصــد خانوارهــای عشــایری ایــن‬ ‫اســتان موفــق بــه دریافــت کارت تــردد شــدند‪.‬‬ ‫علیپــوری اضافــه کــرد‪ ۶۹ :‬درصــد از‬ ‫جمعیــت عشــایر کوچنــده و بومــی گلســتان‬ ‫در مراتــع شهرســتان مراوه تپــه‪ ۲۵ ،‬درصــد‬ ‫در گنبــدکاووس و ‪ ۶‬درصــد در کاللــه حضــور‬ ‫داشــته و قشــاق می کننــد‪.‬‬ ‫وی مرمــت ایلراه هــا‪ ،‬امــاده ســازی ‪ ۱۰‬تانکــر‬ ‫بــرای توزیــع اب میــان عشــایر و ذخیره ســازی‬ ‫چهــار هــزار تــن علوفــه را از مهمتریــن‬ ‫اقدامــات اجرایــی بــرای اســتقبال از عشــایر‬ ‫کوچنــده بــه گلســتان ذکــر کــرد و گفــت‪ :‬طبــق‬ ‫برنامــه ریــزی تــا پایــان ســال ‪ ۲۵‬هــزار تــن‬ ‫علوفــه میــان عشــایر توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫جامعــه عشــایری گلســتان اعــم از بومــی‬ ‫و کوچنــده در مجمــوع ‪ ۷۶۷‬هــزار راس‬ ‫دام بــرای پــرورش در اختیــار دارنــد کــه بــه‬ ‫گفتــه علیپــوری‪ ،‬ایــن قشــر درســال گذشــته‬ ‫‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬تــن گوشــت قرمــز‪ ،‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۲۹‬تــن پشــم‪ ۱۴ ،‬هــزار و ‪ ۹۹‬تــن شــیر‪۲۱ ،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۹۳‬مترمربــع قالــی‪ ۲ ،‬هــزار و ‪۴۱۷‬‬ ‫مترمربــع پ ُشــتی‪ ۱۰ ،‬هــزار و ‪ ۳۳۷‬مترمربــع‬ ‫گلیــم و ‪ ۸۲۳‬مترمربــع جاجیــم را تولیــد و‬ ‫روانــه بــازار کردند‪/.‬ایرنــا‬ ‫ماسک‪ ،‬تنها واکسن‬ ‫موجود‬ ‫ایــن روزهــا کــه دیگــر تصــور جهانــی فــارغ از ویــروس کرونــا ممکــن نیســت جــای ان دارد کــه مــردم بیشــتر مراقــب خــود و‬ ‫دیگــران باشــند و اســتفاده از ماســک کمتریــن کاری اســت کــه هــر یــک از مــا مــی توانیــم انجــام دهیــم امــا گویــا اجبــاری کــردن‬ ‫ماســک هــم تاثیــری در اســتفاده از ان نگذاشــته اســت‪.‬‬ ‫پایان ساخت اولین مسکن زلزله زده‬ ‫‪۴‬روستای اسیب پذیرازسیل مشخص شدند‬ ‫مدیــر امــور منابــع اب شــیروان گفــت‪ :‬روســتاهای فیــروزه‪ ،‬بــارزو‪ ،‬بیــک و قلجــق در پاییــن دســت ســدبارزوی‬ ‫ایــن شهرســتان خراســان شــمالی بــه عنــوان مناطــق اســیب پذیر در مواقــع ســیالب شناســایی شــدند‪.‬‬ ‫اســحاق خســروپناه اظهــار داشــت‪ :‬بــرای امادگــی هــر بیشــتر ایــن روســتاها و همچنیــن دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫در برابــر ســیالب هــای احتمالــی‪ ،‬مانــور مقابلــه بــا ســیالب برگــزار شــد‪.‬‬ ‫پایــان عملیــات ســاخت نخســتین واحــد مســکونی احــداث شــده بــرای زلزل ـه زگان مراوه تپــه‪ ،‬تجلیــل‬ ‫از نماینــدگان تشــکل های مــردم نهــاد و هیات هــای مذهبــی و فرهنگــی گنبــدکاووس در طــرح ملــی‬ ‫رزمایــش کمــک مومنانــه و رونمایــی از طــرح کمــک اموزشــی “کیــو ار کُــد” در مــدارس ابتدایــی گنبــد از‬ ‫جملــه اخبــار کوتــاه امــروز پنجشــنبه شــرق اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن خصــوص دریچــه تخلیــه رســوب ســد بــارزو بــه مــدت کوتــاه بازگشــایی شــد و هــر یــک از‬ ‫عوامــل ســتاد بحــران فعالیــت خــود را بــه خوبــی انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫به گفته مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســامی گلســتان‪ ،‬عملیات ســاخت نخســتین واحد مســکونی‬ ‫مناطــق زلزلــه زده شهرســتان مــرزی مراوه تپــه کــه ‪ ۶‬مهــر امســال باحضــور اســتاندار گلســتان شــروع‬ ‫شــده بــود‪ ،‬پــس از ‪ ۳۳‬روز بــه پایــان رســیده و امــاده بهره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫خســروپناه بــا اشــاره بــه بررســی هماهنگــی بیــن دســتگاه هــای عضــو ســتاد شهرســتان افــزود‪ :‬اینــک میــزان‬ ‫حجــم اب ســد بــارزو ایــن شهرســتان‪ ۳۷ ،‬میلیــون مترمکعــب اســت کــه از ایــن میــزان‪ ،‬هشــت میلیــون‬ ‫مترمکعــب رســوب اســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی افــزود‪ :‬بــرای ســاخت ایــن واحــد مســکونی ‪ ۶۵۰‬میلیــون ریــال تســهیالت قــرض‬ ‫الحســنه و ‪ ۲۵۰‬میلیــون ریــال کمــک بالعــوض پرداخــت و هشــت تــن ســیمان رایــگان نیــز توزیــع شــد ‪.‬‬ ‫همچنیــن صــدور پروانــه ســاخت توســط دهیــاری و طراحــی نقشـه های اجرایــی و نظــارت بــر ســاخت‬ ‫ان نیــز توســط کارشناســان بنیــاد مســکن بــه صــورت رایــگان انجــام شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور منابــع اب شــیروان گفــت‪ :‬ارزیابــی توانمنــدی نیروهــا‪ ،‬بررســی ابــزار و تجهیــزات موجــود در دســتگاه‬ ‫هــا‪ ،‬تســت دریچــه تخلیــه رســوب ســد‪ ،‬تســت ژنراتورهــای دیــزل ســد در زمــان قطــع بــرق‪ ،‬ایجــاد راه هــای فرعــی‬ ‫و بــاز شــدن مســیر در زمــان ســیالب و ظرفیــت ســازی رودخانــه قلجــق در زمــان وقــوع ســیالب از جملــه اهــداف‬ ‫برگــزاری مانــور بود‪.‬‬ ‫زمیــن لــرزه ای بــه بزرگــی ‪ ۵.۲‬درجــه در مقیــاس امــواج درونــی زمیــن (ریشــتر) ســاعت ‪ ۹‬و ‪ ۱۶‬دقیقــه‬ ‫پنــج مهرمــاه امســال شهرســتان مراوه تپــه در شــرق اســتان گلســتان را لرزانــد کــه براثــر ایــن زمیــن‬ ‫لــرزه ‪ ۲۵۰‬واحــد مســکونی اســیب دیــد کــه ‪ ۵۰‬درصــد انهــا نیــاز بــه تعمیــرات داشــته و بقیــه کــه اغلــب‬ ‫خشــتی و گلــی بودنــد بایــد بازســازی مــی شــدند کــه عملیــات بازســازی انهــا ‪ ۲۴‬ســاعت پــس از ایــن‬ ‫حادثــه شــروع شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫ســد بــارزو شــیروان‪ ،‬پــس از شــیرین دره مانــه و ســملقان‪ ،‬دومیــن ســد بــزرگ خراســان شــمالی بــه شــمار مــی‬ ‫ایــد کــه تــوان ذخیــره ســازی مخــزن ان ‪ ۹۲‬میلیــون مترمکعــب اســت و هــم اکنــون حجــم تــراز و ایمنــی پایــدار‬ ‫ایــن ســد ‪ ۸.۵‬میلیــون متــر مکعــب اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫دامدران شیروانی‪،‬تولیدکننده‪۲۵‬درصدگوشت استان‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان اعــام کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫شهرســتان بــا دارا بــودن ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬راس دام‬ ‫ســنگین‪ ۲۵ ،‬درصــد گوشــت قرمــز خراســان شــمالی‬ ‫را تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫مهــران حیاتــی اظهــار داشــت‪ :‬ســاالنه در ایــن‬ ‫شهرســتان‪ ،‬پنــج هــزار و ‪ ۶۶‬تــن گوشــت قرمــز تولیــد‬ ‫مــی شــود کــه از ایــن میــزان هــزار و ‪ ۷۲۷‬تــن بــه‬ ‫مصــرف داخلــی اســتان رســیده و مابقــی بــه صــورت‬ ‫دام زنــده بــه ســایر اســتان هــا حمــل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی مصــرف ســرانه گوشــت ایــن شهرســتان را‬ ‫ســاالنه ‪ ۱۱‬کیلوگــرم عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬امســال‬ ‫میــزان تولیــد گوشــت قرمــز در ایــن شهرســتان بــه‬ ‫نســبت ســال قبــل ‪ ۵.۵‬درصــد افزایــش داشــته کــه‬ ‫ایــن میــزان در ســال گذشــته چهــار هــزار و ‪ ۸۰۰‬تــن‬ ‫بــوده و امســال بــه پنــج هــزار و ‪ ۶۶‬تــن افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫کنســانتره یارانــه ای‪ ۲۹ ،‬هــزار ریــال و ازاد ‪ ۵۰‬هــزار‬ ‫ریــال اســت کــه دامــداران درخواســت جــو و نهــاده‬ ‫هــای دامــی بــا قیمــت مناســب را دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه قیمــت نهــاده هــای دامــی‪ ،‬متقاضــی دریافــت‬ ‫کنشــانتره یارانــه ای زیــاد اســت و بــا توجــه بــه‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا بــرای رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی و جلوگیــری از تجمــع مــردم‪ ،‬مراکــز توزیــع‬ ‫نهــاده هــا در شهرســتان افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫حیاتــی بــا اشــاره بــه اینکــه ماهانــه‪ ،‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تــن کنســانتره بیــن دامــداران ایــن شهرســتان‬ ‫توزیــع مــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬اینــک قیمــت هــر کیلوگــرم‬ ‫حیاتــی افــزود‪ :‬هــر راس گوســفند ماهانــه بــه ‪۳۰‬‬ ‫کیلوگــرم و هــر راس گاو بــه ‪ ۳۶۰‬کیلوگــرم نهــاده‬ ‫دامــی نیــاز دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســرانه مصــرف گوشــت قرمــز در‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۱۴‬کیلوگــرم و در کشــور ‪۱۲‬‬ ‫کیلوگــرم اســت‪.‬‬ ‫معضل‪،‬معضل خام فروشی‬ ‫اختــاف ســه برابــری قیمــت ارد از کارخانــه تــا خبــازی در‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬ســبب ســودجویی و خــام فروشــی ایــن مــاده اولیــه‬ ‫و اصلــی پخــت نــان توســط برخــی نانوایــان و نیــز شــکل گیری‬ ‫صف هــای طوالنــی مقابــل نانوایی هــای مناطــق شــهری و روســتایی‬ ‫ایــن شهرســتان مــرزی طــی یــک مــاه گذشــته تاکنــون شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه علــی اکبــر برابــای‪ ،‬معــاون برنامــه ریــزی و توســعه‬ ‫فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس هــم اکنــون هــر کیســه ‪ ۴۰‬کیلوگرمــی‬ ‫ارد دولتــی بــا قیمــت تقریبــی ‪ ۳۵۰‬هــزار ریــال و ارد نیمــه دولتــی‬ ‫بــا قیمــت ‪ ۵۵۰‬هــزار ریــال بــه ترتیــب درب نانوایی هــای دولتــی و‬ ‫ازادپــر تحویــل می شــود مضــاف براینکــه قیمــت فــروش ازاد ارد درب‬ ‫کارخانــه حــدود یــک میلیــون ‪ ۷۰۰‬هــزار ریــال اســت‪.‬‬ ‫پایان ساخت اولین واحد مسکونی‬ ‫خسارت دیده زلزله‬ ‫پایــان عملیــات ســاخت نخســتین واحــد مســکونی احــداث شــده‬ ‫بــرای زلزلـه زگان مراوه تپــه‪ ،‬تجلیــل از نماینــدگان تشــکل های مــردم‬ ‫نهــاد و هیات هــای مذهبــی و فرهنگــی گنبــدکاووس در طــرح ملــی‬ ‫رزمایــش کمــک مومنانــه و رونمایــی از طــرح کمــک اموزشــی “کیــو ار‬ ‫کُــد” در مــدارس ابتدایــی گنبــد از جملــه اخبــار کوتــاه امروز پنجشــنبه‬ ‫شــرق اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫به گفته مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســامی گلســتان‪ ،‬عملیات‬ ‫ساخت نخستین واحد مسکونی مناطق زلزله زده شهرستان مرزی‬ ‫مراوه تپه که ‪ ۶‬مهر امســال باحضور اســتاندار گلســتان شــروع شــده‬ ‫بــود‪ ،‬پــس از ‪ ۳۳‬روز بــه پایــان رســیده و امــاده بهره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫بازگشت به چرخه تولید‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی گلســتان گفــت کــه از‬ ‫ابتــدای امســال تاکنــون و بــا هــدف تــاش بــرای افزایــش تولیــد‬ ‫و کمــک بــه رونــق اشــتغال ‪ ۱۳‬واحــد صنعتــی تعطیــل و نیمــه‬ ‫تعطیــل گلســتان بــه چرخــه تولیــد بازگشــت‪.‬‬ ‫حجت اللــه خلی ـل زاده اظهــار داشــت‪ :‬ایــن واحدهــای تولیــدی‬ ‫بــا احیــای ‪ ۲۶۰‬فرصــت شــغلی و کمــک دولــت از طریــق ســرمایه‬ ‫گــذاری ‪ ۱۵۰‬میلیــارد ریالــی فعالیــت خــود را بــار دیگــر اغــاز‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه تــا پایــان امســال مشــکالت‬ ‫و موانــع فعالیــت ‪ ۴۰‬واحــد صنعتــی راکــد و نیمــه راکــد دیگــر‬ ‫برطــرف شــده و امــکان اغــاز مجــدد تولیــد ان هــا فراهــم گــردد‪.‬‬ ‫اگهی ثبت شرکت ها‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تولیــدی کشــاورزی دامپــروری اســتراباد صنعــت مرغــداران اســتان گلســتان تعاونی به شــماره‬ ‫ثبــت ‪ 13334‬و شناســه ملــی ‪ 14008890446‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‪ 1399 /07/09‬کــه طــی‬ ‫نامــه شــماره ‪ 1399/07/28-1677‬اداره تعــاون گــرگان بــه ایــن اداره واصــل گردیــده اســت‪ ،‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ‬ ‫گردیــد ‪ :‬شــعبه جدیــد بــه ادرس اســتان گلستان‪-‬شهرســتان کردکوی‪-‬بخــش مرکــزی شــهر کردکــوی محلــه چرخوســر‬ ‫خیابــان امــام رضــا ‪ 5‬بلــوار امــام رضــا پــاک ‪ 0‬طبقــه همکــف بــه کدپســتی ‪ 4881659454‬افتتــاح گــردد‪ .‬اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)1041541‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تولیــدی کشــاورزی دامپــروری اســتراباد صنعــت مرغــداران اســتان گلســتان تعاونی به شــماره‬ ‫ثبــت ‪ 13334‬و شناســه ملــی ‪ 14008890446‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده‬ ‫مــورخ‪ 1399/05/05‬کــه طــی نامــه شــماره‪ 1399/06/18-1277/1‬اداره تعــاون گــرگان بــه ایــن اداره واصــل گردیــده‬ ‫اســت‪ ،‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬غفــار ناظــری بشــماره ملــی ‪ 2032324245‬نماینــده شــرکت مــرغ گوشــتی‬ ‫صحــرای روســتای کســگن قوجــق گنبــدکاووس بشــماره ثبــت ‪4388‬بشناســه ملــی ‪10862078857‬وکمــال جرجانــی‬ ‫بشــماره ملــی‪ 2122571101‬و محمــد اســامیان بشــماره ملــی ‪ - 4869445557‬علــی اصغــر صفــرزاد بشــماره ملــی‬ ‫‪ 2122075600‬و شــهاب خنجــری بشــماره ملــی ‪ 2110124792‬بنمایندگــی بــازرگان اراز نویــن خنجــری بشــماره ملــی‬ ‫‪13025‬بشناســه ملــی ‪ 14008388749‬و حســینعلی ابراهیمــی بشــماره ملــی ‪ 6289741402‬بنمایندگــی شــرکت‬ ‫کشــاورزی قره دشــت گلســتان بشناســه ملی ‪ 14000014890‬و میثم عابدینی بشــماره ملی ‪ 2121664734‬به عنوان‬ ‫اعضــاء اصلــی هیــات مدیــره و محمدحســین جشــن تیــرگان بشــماره ملــی ‪ 2122666943‬و عبدالمجیــد قوجــق نــژاد‬ ‫بشــماره ملی ‪ 2030695629‬و ســید وحید ســید درازگیســو بشــماره ملی ‪ 2122561645‬و محمد کردی بشــماره ملی‬ ‫‪ 2110499974‬بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره بــرای مــدت باقیمانــده تــا تاریــخ‪ 1401/10/12‬انتخاب شــدند‬ ‫‪ - .‬ســید اشــکان حســینی شــیروانی بشــماره ملی ‪ 2121962662‬به عنوان بازرس اصلی و رســول رزازی بشــماره ملی‬ ‫‪ 2121519947‬بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد ‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)1041540‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت کامیونــداران خــود راننــده شهرســتان کردکــوی شموشــک یســاقی شــرکت تعاونــی بــه‬ ‫شــماره ثبــت ‪ 61‬و شناســه ملــی ‪ 10700007333‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده‬ ‫مــورخ‪ 1399/07/24‬و باســتناد نامــه شــماره ‪1097‬مــورخ ‪1399/8/7‬اداره تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی شهرســتان‬ ‫کردکــوی تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬صورتهــای مالــی ســال ‪ 1398‬قرائــت گردیــد ومــورد تصویــب اعضــاء قــرار گرفــت‬ ‫ حســینعلی صباغــان شــهری کدملــی ‪ 2 2248498640‬ارمیــن حســین زاده کدملــی ‪ 2240087005‬بــه ســمت عضــو‬‫علــی البــدل هیــات مدیــره تــا پایــان مــدت فعالیــت هیــات مدیــره تــا تاریــخ ‪ 1401 /4/ 9‬انتخــاب گردیدنــد‪ - .‬حامــد‬ ‫زنگــی کدملــی‪ 2248526482 50‬وســید رســول حســینی الرجانــی کدملــی‪ 2248569807‬و کاظــم زاهــد کدملــی‬ ‫‪ 2249104247‬بــه ســمت بازرســان اصلــی و منصــور کیــاء الونــدی کدملــی ‪ 2248502699‬بــه ســمت بــازرس علــی‬ ‫البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت‬ ‫هــا و موسســات غیرتجــاری کردکــوی (‪)1041539‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی عشــایری اوچ قوئــی نارلــی بــه شــماره ثبــت ‪ 478‬و شناســه ملــی ‪10700048157‬‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ ‪ 1398/08/19‬کــه طــی نامــه شــماره‬ ‫‪107/25/4674‬مــورخ‪ 1398/11/14‬اداره کل امــور عشــایر اســتان گلســتان بــه ایــن اداره واصــل گردیــده اســت‬ ‫‪.‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬ترازنامــه و صــورت حســاب ســود و زیــان و عملکــرد ســال مالــی ‪ 1397‬مــورد تصویــب قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬ســرمایه شــرکت از مبلــغ ‪ 6,254,100,000‬ریــال منقســم بــه تعــداد ‪ 6254100‬ســهم هــزار ریالــی در پایــان ســال‬ ‫مالــی ‪ 1396‬بــه مبلــغ ‪ 6,652,389,000‬ریــال منقســم بــه تعــداد ‪ 6652389‬ســهم هــزار ریالــی (از محــل اورده نقــدی‬ ‫ســهامداران‪ ،‬و ســود ســهام اعضــا )افزایــش و مــورد تصویــب مجمــع قــرار گرفــت ‪ .‬محمــد نفــس قــول لرعطــا بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 5319624239‬را بــه ســمت بــازرس اصلــی و نظرگلــدی پــری پــور بــه شــماره ملــی ‪2031270168‬را بــه ســمت‬ ‫بــازرس علــی البــدل ‪ ،‬بــه عنــوان بازرســین شــرکت بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب گردیدنــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گنبــد کاووس (‪)1041537‬‬ ‫نامه ای که در فضای مجازی صدا کرد‬ ‫یــک ســارق بجنــوردی پــس از انجــام ســرقت‪ ،‬گرفتــار نیــروی وجــدان خــود شــده و بــا بازگردانــدن امــوال مســروقه بــه‬ ‫مال باختــه‪ ،‬در نام ـه ای از کار خــود ابــزار پشــیمانی کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار پــارس بــه نقــل از ایرنــا‪ ،‬ســارق در نامــه ای کــه همــراه اقــام دزدیــده شــده بــرای صاحــب‬ ‫امــوال فرســتاد‪ ،‬عنــوان کــرده اســت کــه در چنــد روز پــس از ســرقت‪ ،‬شــب و روز نداشــته اســت و در ایــن مــدت عــذاب‬ ‫وجــدان رهایــش نکــرده اســت‪.‬‬ ‫اکنون این نامه در فضای مجازی دست به دست می چرخد‪.‬‬ ‫معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خراســان شــمالی با اشــاره به این ماجرا گفت‪ :‬در این ســرقت یکی از شــهروندان‬ ‫بجنــوردی کــه بــرای بازســازی خانــه اش‪ ،‬چنــد کارگــر بــه کار گرفته بود‪ ،‬متوجه شــد وســایل گرمایشــی اش به ســرقت رفته‬ ‫اســت اما شــکایتی را در نیروی انتظامی مطرح نکرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محســن عربــی افــزود‪ :‬ایــن شــهروند بــه کارگــران خــود بدگمــان شــده و از انــان خواســت کــه در صــورت ســرقت‪،‬‬ ‫امــوال را کــه ارزش ان حــدود ‪ ۴۰‬میلیــون ریــال بــود‪ ،‬بازگرداننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬چنــد روز پــس از ســرقت‪ ،‬یــک راننــده اژانــس بــا ایــن شــهروند تمــاس گرفتــه و اعــام مــی کنــد کــه‬ ‫بســته ای برایــش دارد کــه بایــد تحویــل دهــد از ایــن رو نشــانی وی را مــی خواهــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬این شهروند وقتی بسته را تحویل می گیرد‪ ،‬وسایل سرقتی اش را در ان مشاهده می کند‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬امــوال ســرقت شــده تمــام و کمــال بازگردانــده شــده بــود و‬ ‫نامــه ای هــم همــراه ان بــود کــه در ان ســارق از کار خــود ابــراز پشــیمانی کــرده بــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام نیــروی انتظامــی خراســان شــمالی‪ ،‬میــزان ســرقت در اســتان افزایــش یافتــه و ســرقت هــای خــرد‪،‬‬ ‫بیشــترین میــزان ســرقت هــا را بــه خــود اختصــاص داده انــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی پیــش از ایــن گفتــه بــود کــه ســرقت اماکــن‪ ،‬ادارات و مــدارس کارخانــه هــا و کارگاه‬ ‫هــا رشــد داشــته و بــه طــور میانگیــن روزانــه ‪ ۳۵‬فقــره ســرقت در اســتان بــه ثبــت مــی رســد کــه البتــه در اســتان‬ ‫ســرقت خشــن و ســرقت از طالفروشــی هــا گــزارش نشــده اســت‪.‬‬ ‫ســردار علیرضــا مظاهــری از شــهروندان خواســته بــود تــا بــا رعایــت نــکات ایمنــی و پیشــگیرانه از‬ ‫ســرقت در منــازل و اماکــن جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در نیمــه نخســت امســال ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۲۸‬نفــر ســارق دســتگیر شــده انــد‪ ،‬گفتــه بــود‪ ۱۵ :‬طــرح مبــارزه بــا‬ ‫ســرقت در اســتان اجــرا و ‪ ۶‬گــروه ســرقت نیــز منهــدم شــده اســت‪/ .‬ایرنــا‬ صفحه 4 ‫چــه بی خیــال قــدم می زننــد‪ ،‬صحبــت می کننــد و می خندنــد؛ انــگار در جهانــی مــوازی امــا بــدون ویــروس‬ ‫کرونــا زندگــی می کننــد‪ .‬گویــا اینجــا خراســان شــمالی نیســت‪ ،‬اســتانی کــه ســه مــاه ازگار اســت در‬ ‫وضعیــت قرمــز کرونایــی دســت و پــا می زنــد‪.‬‬ ‫نــه ماســکی بــر صــورت دارنــد و نــه دستکشــی در دســت‪ ،‬کودکانشــان نیــز بــدون هیــچ مالحظــه ای در‬ ‫البــای مــردم مــی رونــد و مــی اینــد و نفــس مــی کشــند‪ ،‬خــدا کنــد نفسهایشــان همچنــان برقــرار بمانــد و‬ ‫دور از بیمــاری و هــر خطــر دیگــری مانــا باشــند و ایــن ویــروس چشــم زخمــی بــه انهــا نرســاند‪.‬‬ ‫چه بی خیال‬ ‫و خرامان‬ ‫خرامان‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫کشف اثارعتیقه دوره سلجوقیان‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری گلســتان گفت‪ :‬تعدادی اشــیای عتیقه بــاارزش مربوط‬ ‫بــه دوره صفویــان و ســلجوقیان در بافــت قدیــم گــرگان یافــت شــده و رونــد کشــف همچنان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫احمــد تجــری شــامگاه چهارشــنبه در ایــن خصوصاظهــار داشــت‪ :‬مالــک ملــک قدیمــی در بافــت تاریخــی گــرگان‬ ‫بــرای طــرح توســعه مجــوز و پروانــه ســاخت از شــهرداری دریافــت می کنــد کــه در حیــن حفــاری چــاه با یک ســری‬ ‫اشــیای تاریخــی مواجــه شــده و افــراد گــزارش ان را بــه میــراث فرهنگــی ارائــه دادنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اکنــون باستان شناســان در محــل مســتقر هســتند و کار کاوش طــی چنــد روز اینــده ادامــه‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اشــیایی کــه تاکنــون بدســت امــده شــامل شــمعدان‪ ،‬بخورســاز‪ ،‬عودســوز‪ ،‬پیه ســوز و روشــنایی‬ ‫عمدتــا از جنــس مفــرغ اســت و قدمــت ان بــه دوره صفویــان و ســلجوقیان مربــوط می شــود‪.‬‬ ‫تجــری گفــت‪ :‬انتظــار داریــم در ادامــه کاوش بــه اشــیای بیشــتری برســیم کــه بــه عنــوان یــک مجموعــه متمرکــز‬ ‫قدیمــی بســیار حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫بافــت قدیــم گــرگان اولیــن بافــت شــهری ثبــت شــده در فهرســت اثــار ملــی بــه شــماره ثبــت ‪ ۴۱‬در ســال ‪۱۳۱۰‬‬ ‫شمسی اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫پویش اجربه اجرباحضوربیش از‪۵‬هزارخیر‬ ‫علــی اکبــر خانــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اداره کل در راســتای‬ ‫تفاهــم نامــه همــکاری پســت با مراکــز دانشــگاهی‪ ،‬خدمات‬ ‫نــام نویســی و دریافــت مــدارک دانشــجویان جدیــد دانشــگاه‬ ‫هــای دولتــی و ازاد را ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ارائــه ایــن خدمــات در تمامــی اداراه هــای‬ ‫پســت دولتــی شهرســتان هــای اســتان انجــام مــی شــود‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن همــکاری بــرای جلوگیــری از شــیوع گســترش‬ ‫بیشــتر ویــروس کرونــا انجــام شــده اســت و ارائــه خدمــات در‬ ‫اداراه هــای پســت اســتان همــراه بــا رعایــت تمامــی پروتــکل‬ ‫اعتبار‪۵‬میلیاردی برای مرزبندی پارک‬ ‫رییــس پــارک ملــی گلســتان گفــت کــه بــرای رفــع برخــی اختالفــات‬ ‫در ترســیم ســند دفترچـه ای پــارک از کاغــذ بــر روی زمیــن‪ ،‬مبلــغ پنــج‬ ‫میلیــارد ریــال بــرای اجــرای طــرح “کاداســتر” یــا حدنــگاری در ایــن‬ ‫ذخیــرگاه زیســت کــره‪ ،‬اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫مهــدی تیموریاظهــار داشــت‪ :‬پــارک ملــی گســتان تنهــا منطقــه‬ ‫حفاظــت شــده کشــور اســت کــه ســند دفترچ ـه ای بــه نــام ســازمان‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت دارد امــا در ترســیم مرزبنــدی ان بــر روی‬ ‫زمیــن بــا مناطــق حفاظــت شــده دیگــر از جملــه “قرخــود” خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬اختالفاتــی ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان از بهتریــن زیســتگاه های پســتانداران بزرگــی‬ ‫چــون پلنــگ‪ ،‬خــرس قهــوه ای‪ ،‬گــرگ‪ ،‬وشــق‪ ،‬مــرال‪ ،‬شــوکا‪ ،‬گوســفند‬ ‫وحشــی و بــز وحشــی‪ ،‬اهــوی ایرانــی و گــراز بــوده و بــه ویــژه بــه‬ ‫خاطــر جمعیــت فــراوان قــوچ و میــش اوریــال معــروف اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای اجــرای ایــن پــروژه چهــار میلیــار ریــال اعتبــار نیــاز اســت کــه مقــرر شــد نیمــی از ان‬ ‫بــا کمــک خیــران و ‪ ۵۰‬درصــد دیگــر از محــل کمــک هــای دولــت تامیــن شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون نیمــی از ســهم خیــران بــرای ســاخت ایــن مدرســه محقــق شــده اســت افــزود‪:‬‬ ‫خراســان شــمالی از اســتان هــای موفــق در جــذب خیــران در قالــب پویــش اجــر بــه اجــر اســت‪.‬‬ ‫فــاح اظهــار داشــت‪ :‬در طــرح اجــر بــه اجــر تــاش داریــم تــا از ظرفیــت خیــران بــرای اجــرای‬ ‫پروژه هــای اموزشــی و ســاخت مــدارس بیشــتر اســتفاده کنیــم‪ ،‬در ایــن زمینــه رویکــرد مــا ایــن اســت‬ ‫کــه امــکان حضــور نیکــوکاران بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن طــرح‪ ،‬افــراد بــا هــر میــزان تــوان مالــی‪ ،‬حتــی بــا تامیــن یــک اجــر‪ ،‬مــی تواننــد در ســاخت‬ ‫مدرســه مشــارکت کننــد و بــا هــر میــزان کمــک مالــی مــی توانند در کار مدرســه ســازی ســهیم شــوند‪/.‬ایرنا‬ ‫هــای بهداشــتی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل پســت اســتان خراســان شمالی از پذیرفته شدگان‬ ‫دانشــگاه هــا خواســت تــا بــرای انجــام ثبــت نــام خــود بــا در‬ ‫دســت داشــتن مــدارک الزم و اســتفاده از ماســک بــه اداره‬ ‫پســت شهرســتان خــود مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن طــرح بــرای نخســتین بــار در کشــور اجــرا‬ ‫شــده اســت و دانشــجویان تازه وارد دانشــگاه ازاد اســامی و‬ ‫دولتــی از ان بهــره منــد خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای وظایــف ذاتــی شــرکت ملــی‬ ‫پســت در کاهــش تــردد هــای مــردم در دوران کرونایــی‬ ‫توافــق نامــه هــای بیــن پســت اســتان و تمامــی واحدهــای‬ ‫دانشــگاه ازاد در سراســر کشــور بــرای نــام نویســی و ارســال‬ ‫رییــس دادگســتری کل گلســتان از دســتگیری یــک قاضــی قالبــی و‬ ‫کارچاق کــن کالهبــردار در گــرگان خبــر داد و گفــت‪ :‬متهــم بــا معرفــی خــود‬ ‫بــه عنــوان قاضــی دادگاه ویــژه رســیدگی بــه جرایــم اقتصــادی از مــردم‬ ‫کالهبــرداری مــی کــرد‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن فــرد بــه علــت تشــابه فامیلــی بــا یکــی‬ ‫از قضات اســتان خود را قاضی دادگاه ویژه رســیدگی به جرایم اقتصادی در‬ ‫تهــران معرفــی کــرده و بــا ایــن ادعــا کــه می توانــد در پرونده هــا اعمــال نفــوذ‬ ‫کنــد‪ ،‬از افــراد پــول می گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن فــرد چنــد ســال پیــش بــه اتهــام کارچاق کنی دســتگیر شــده‬ ‫بــود امــا پــس از گذرانــدن دوران محکومیــت‪ ،‬دوبــاره کارهــای مجرمان ـه اش‬ ‫را از ســر گرفــت‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫از ابتــدای پیدایــش ویــروس کرونــا تاکنــون ‪ ۲۲‬میلیــارد و ‪ ۹۷‬میلیــون ریــال تســهیالت کرونایــی بــه‬ ‫اصحــاب فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه اســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی اکبــر طهماســبی‪،‬اظهار داشــت‪ :‬تاکنــون اصحــاب فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه اســتان بــا مراجعــه بــه‬ ‫ســامانه کارا بــرای دریافــت ‪ ۵۵‬میلیــارد و ‪ ۱۸‬میلیــون ریــال تســهیالت کرونایــی درخواســت داده انــد‪.‬‬ ‫وی شــمار پرونــده هــای تشــکیل شــده جامعــه‬ ‫فرهنگــی و هنــری بــرای دریافــت تســهیالت کرونایــی‬ ‫در بانــک هــای عامــل را ‪ ۴۱۳‬فقــره بــا ‪ ۵۳۴‬نفــر‬ ‫اشــتغالزایی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون از ایــن میــزان بــه ‪۲۴۱‬‬ ‫پرونــده متقاضــی تســهیالت پرداخــت شــده اســت کــه‬ ‫بــرای ‪ ۲۵۲‬نفــر ایجــاد اشــتغال کــرده اســت‪.‬‬ ‫طهماســبی‪ ،‬تســهیالت اعطایــی در قالــب ایــن طــرح‬ ‫را ‪ ۲۴‬ماهــه و بــا نــرخ ســود ‪ ۱۲‬درصــد عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬ایــن تســهیالت در ســه ســقف ‪ ۱۶۰‬میلیــون‬ ‫ریالــی بــرای کارفرمایــان دارای کــد کارگاهــی‪ ۸۰ ،‬میلیــون ریالــی بــرای کارفرمایــان خویــش فرمــا و ‪۶۰‬‬ ‫میلیــون ریالــی بــرای ازادکاران فاقــد بیمــه پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫باتوجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و تعطیلــی مراکــز فرهنگــی و هنــری‪ ،‬فعالیــت در ایــن حــوزه بســیار‬ ‫کاهــش یافتــه کــه ایــن امــر موجــب ضــرر و زیــان فعــاالن ایــن بخــش شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا قدردانــی از همــکاری مدیــران عامــل بانــک هــای اســتان‪ ،‬از انــان خواســت بــه پرداخــت تســهیالت‬ ‫کرونــا بــه هنرمنــدان شــتاب دهنــد‪.‬‬ ‫‪ ۷۹‬رســته از فعــاالن زیرمجموعــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی مشــمول طــرح دریافــت تســهیالت‬ ‫کرونــا مــی شــوند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از اوایــل مردادمــاه وارد وضعیــت قرمــز کرونایــی شــده کــه هنــوز نتوانســته از ایــن‬ ‫شــرایط رهایــی یابــد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون در اســتان خراســان شــمالی بــا ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت‪ ،‬هــزار و ‪ ۱۱۵‬مرکــز فرهنگــی و‬ ‫هنــری وجــود دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫مرغ ممنوع خروج‬ ‫شد‬ ‫امیــن فــاح اظهــار داشــت‪ :‬در پویــش اجــر بــه اجــر کــه بــا مــاه محــرم هــم زمــان شــد‪ ،‬هــر اســتان‬ ‫یــک پــروژه را معرفــی کــرد و در ایــن اســتان ســاخت مدرســه در دویــن در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مــدارک دانشــجویان تــازه وارد منعقــد کرده اســت‪ ،‬همکاران‬ ‫موظــف بــه دریافــت مــدارک هویتی و تحصیلی دانشــجویان‬ ‫تــازه وارد دانشــگاه ازاد مطابــق چــک لیســت اعــام شــده‬ ‫دانشــگاه پذیرفتــه شــده هســتند‪.‬‬ ‫خانــی در ادامــه گفــت‪ :‬ایــن اداره کل ‪ ۲۰۰‬خدمــت نیابتــی‬ ‫از ســوی دســتگاه ها را احصــا کــرده اســت کــه بخشــی از ان‬ ‫هــم اکنــون اجرایــی می شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اداره کل خدماتــی را کــه مــی‬ ‫توانــد از ســوی ســازمان هــا‪ ،‬دســتگاه هــا‪ ،‬دانشــگاه هــا‪،‬‬ ‫بانــک هــا و ســایر ارگان هــا را بــرای مــردم انجــام دهــد‪،‬‬ ‫شناســایی کــرده اســت و تــاش مــی کنیــم بــا همــکاری‬ ‫انــان بــه مــردم خدمــت ارائــه دهیم‪/.‬ایرنــا‬ ‫تالش رفع مشکالت بخش‬ ‫خصوصی است‬ ‫قاضی قالبی دستگیر شد‬ ‫واریزوام‪۲۳‬میلیاردی بحساب هنرمندان‬ ‫شمـاره ‪273‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تاکنــون پنــج هــزار و ‪۶۶۲‬‬ ‫نفــر خیــر در پویــش اجــر بــه اجــر و ســاخت مدرســه شــرکت کردنــد کــه در مجمــوع یــک میلیــارد ریــال‬ ‫کمــک مردمــی جمـع اوری شــده اســت‪.‬‬ ‫امکان نامنویسی دانشجویان باپست‬ ‫مدیــرکل پســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نام نویســی‬ ‫دانشــجویان ورودی امســال مراکــز امــوزش عالــی دولتــی و‬ ‫ازاد اســامی بــه علــت شــیوع ویــروس کرونا از طریق پســت‬ ‫امکانپذیــر شــده اســت‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪5‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬تــاش مــا رفــع مشــکالت بخــش خصوصــی در‬ ‫مســیر تولید و تجارت اســت و دســتگاه های اجرایی باید بروکراســی ها را‬ ‫بــه حداقــل برســانند تــا ســرعت اجــرای پــروژه هــا افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس در جلســه گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬پــروژه بنــدر خشــک اینچــه بــرون در زمینــی بــه وســعت ‪۵۵۰‬‬ ‫هکتــار اجرایــی مــی شــود و بایــد فراینــد اجرایــی واگــذاری زمیــن هــای‬ ‫دولتــی بــه راه اهــن تســریع شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬راه اهــن نیــز بایــد بــه صــورت بلندمــدت قراردادهایــی را بــا‬ ‫بخــش خصوصــی بــه امضــا برســاند تــا بخش خصوصــی بتواند بــا اطمینان‬ ‫ســرمایه گذاری های موردنظــر را در حــوزه بنــدر خشــک انجــام دهــد‪.‬‬ ‫کنترل زیستگاه هابرای جلوگیری ازشیوع انفلوانزای پرندگان‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان گفــت کــه بــا توجــه بــه فرارســیدن فصــل ســرما و اغــاز ورود پرنــدگان‬ ‫مهاجــر بــه ایــن اســتان‪ ،‬زیســتگاه های گلســتان بــرای پیشــگیری از شــیوع بیمــاری انفلوانــزای پرنــدگان‬ ‫بــا ‪ ۱۴‬گــروه کنتــرل می شــود‪.‬‬ ‫غالمرضــا محرابــی اظهــار داشــت‪ :‬زیســتگاه‬ ‫هــای متعــدد ابــی‪ ،‬تــاالب هــا و اب بنــدان‬ ‫هــای مختلــف گلســتان از جملــه مــکان هــای‬ ‫دارای قابلیــت گســترش و شــیوع ایــن بیمــاری‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس مصوبــه بــه تازگــی توســط ســتاد تنظیــم‬ ‫بــازار صــادر شــد‪ ،‬صــادرات گوشــت مــرغ تــا اطــاع‬ ‫ثانــوی ممنــوع اعــام شــد و ایــن امــر بــا هماهنگــی‬ ‫وزارت جهادکشــاورزی از اول ابــان مــاه جــاری بــه‬ ‫اجــرا درامــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز یکشــنبه بــازار کســب و کار پــارس بــه‬ ‫نقــل از شــبکه اطــاع رســانی وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت‪ ،‬ســتاد تنظیــم بــازار کشــور بــه منظــور‬ ‫کنتــرل بــازار مــرغ و جلوگیــری از رونــد افزایشــی‬ ‫قیمــت ان‪ ،‬در توافقــی بــا وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫ممنوعیــت صــادرات مــرغ از اول ابــان مــاه تــا اطــاع‬ ‫ثانــوی را اعــام کــرد‪.‬‬ ‫براســاس جلســه اخیــر ســتاد تنظیــم بــازار همچنیــن‬ ‫بــا توجــه بــه رونــد افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز‬ ‫و درخواســت انجمــن صنفــی گاوداران مبنــی بــر‬ ‫اختصــاص فضــای مناســب بــرای عرضــه گوشــت گــرم‬ ‫(دام ســبک و ســنگین) بــا قیمــت مناســب‪ ،‬مقــرر شــد‬ ‫کمیتــه ای بــا مســوولیت دبیرخانــه تنظیــم بــازار و بــا‬ ‫حضــور نماینــدگان ســازمان هــای حمایــت‪ ،‬میادیــن‬ ‫میــوه و تــره بــار شــهرداری تهــران‪ ،‬اتحادیــه و انجمــن‬ ‫ذیربــط در خصــوص در اختیــار گذاشــتن بارانــداز و‬ ‫فضــای مناســب توســط ســازمان میادیــن میــوه و تــره‬ ‫بــار جهــت عرضــه گوشــت گــرم اقــدام شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫فرود درناهای‬ ‫مهاجردرتاالب گمیشان‬ ‫نخســتین گــروه از درناهــای مهاجــر بــه تعــداد‬ ‫ســه قطعــه بــا طــی کــردن مســیر چنــد هــزار‬ ‫کیلومتــری از شــرق اروپــا بــرای زمســتان گذرانی‬ ‫در پهنــه ابــی تــاالب بین المللــی گمیشــان واقــع‬ ‫در شــمال غربــی اســتان گلســتان و کرانــه دریــای‬ ‫خــزر فــرود امدنــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گمیشــان‬ ‫در ایــن رابطــه گفــت‪ :‬درناهــا از پرنــدگان مهاجــر‬ ‫کمیــاب محســوب می شــوند کــه فقــط در برخــی‬ ‫از ســال ها بــه تــاالب بیــن المللــی گمیشــان‬ ‫مهاجــرت کــرده انــد‪.‬‬ ‫اق محمــد مــرادی اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫حــدود پنــج هــزار قطعــه انــواع پرنــدگان مهاجــر‬ ‫وارد زیســتگاه ابــی گمیشــان شــده اند کــه از‬ ‫مهمتریــن گونــه هــای ان مــی تــوان بــه غــاز‬ ‫پیشــانی ســفید‪ ،‬غاز خاکســتری‪ ،‬کشــیم‪ ،‬خوتکا‬ ‫و چنــد کلونــی از فالمینگوهــا بــه تعــداد تقریبــی‬ ‫‪ ۲۰۰‬بــال اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا در حــدود ‪ ۳۵‬کیلومتــری شــمال‬ ‫غربــی گــرگان مرکــز اســتان گلســتان و حــوزه‬ ‫شهرســتان گمیشــان ابگیــر گســترده ای بــا نیزارهای‬ ‫انبــوه قــرار دارد کــه بــه نــام تــاالب بیــن المللــی‬ ‫گمیشــان معــروف اســت‪.‬‬ ‫ایــن تــاالب یــک زیســتگاه منحصــر بــه فــرد‬ ‫بــا وســعت بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار اســت کــه‬ ‫‪ ۱۴‬هــزار هکتــار ان جــزو مناطــق شــکار‪ ،‬صیــد‬ ‫و تیرانــدازی ممنــوع ســازمان حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫گمیشــان یــک تــاالب ســاحلی محســوب مــی شــود‬ ‫و طیــف گســترده ای از گونــه هــای مختلــف پرندگان‬ ‫همچــون ‘مرغابــی‪ ،‬غــاز‪ ،‬قــو‪ ،‬پلیــکان‪ ،‬بــاکالن‪،‬‬ ‫پرســتوی دریایــی‪ ،‬ســلیم‪ ،‬کاکایــی‪ ،‬چنگــر‪ ،‬اگــرت‪،‬‬ ‫خوتــکا‪ ،‬گیــان شــاه و تلیلــه’ در فصــول گوناگــون‬ ‫ســال بــه ان مهاجــرت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬کارشناســان دامپزشــکی در‬ ‫قالــب گروه هــای پایــش انفلوانــزای فــوق‬ ‫حــاد پرنــدگان‪ ،‬مناطــق پرخطــر اســتان از‬ ‫جملــه ســواحل دریــا‪ ،‬تــاالب هــا و اب بنــدان هــا را بــه صــورت مســتمر مــورد پایــش و بررســی قــرار مــی‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن همــه ســاله تــاالب گمیشــان میزبــان‬ ‫تعــداد زیــادی از پرندگانــی اســت کــه از نیمکــره‬ ‫شــمالی بــه مناطــق جنوبــی مهاجــرت کــرده و مــاه ها‬ ‫در ایــن مــکان مــی ماننــد و مجددا برای جوجــه اوری‬ ‫بــه وطــن اصلــی خــود بــاز مــی گردنــد‪.‬‬ ‫وی بــه فعــاالن حــوزه طیــور گلســتان توصیــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه پیــش بینــی ورود ســامانه هــای پــر فشــار‬ ‫و ســرد بــه اســتان و ضــرورت پیشــگیری از بیمــاری هــای مرتبــط بــا فصــل ســرما بــه ویــژه انفلوانــزای‬ ‫فــوق حــاد پرنــدگان‪ ،‬ضوابــط بهداشــتی و قرنطینــه ای دامپزشــکی را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫مهاجــرت پرنــدگان از اواســط پاییــز اغــاز شــده‬ ‫و گونــه هــای مختلــف از عــرض هــای باالتــر و‬ ‫نواحــی شــمالی ســیبری بــه تــاالب بیــن المللــی‬ ‫گمیشــان مــی اینــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون مــوردی از بیمــاری انفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان در گلســتان مشــاهده‬ ‫نشــده امــا بــرای پیشــگیری الزم اســت پــرورش دهنــدگان طیــور بــا تشــدید ضوابــط بهداشــتی و قرنطینــه‬ ‫ای نســبت بــه محافظــت گلــه هــای خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫بیمــاری انفلوانــزای پرنــدگان در جمعیــت حیوانــات بــه خصــوص ماکیــان ایجــاد مــی شــود و مــی توانــد‬ ‫انســان را الــوده کــرده و موجــب بیمــاری شــدید بــا میــزان مــرگ بــاال شــود‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش اداره کل دامپزشــکی گلســتان‪ ،‬در ایــن اســتان شــمالی عــاوه بــر فعالیــت هــزار و ‪۵۲‬‬ ‫واحــد بــا ظرفیــت جوجــه ریــزی ‪ ۳۱‬میلیــون قطعــه در ســال‪ ،‬یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار قطعــه طیــور‬ ‫بومــی نیــز پــرورش داده مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتان مــرزی گلســتان بــا کشــور ترکمنســتان‪ ،‬دریــای خــزر و اســتان های مازنــدران‪ ،‬ســمنان و خراســان‬ ‫شــمالی همســایه اســت و هــر ســاله بخشــی از پرنــدگان ســیبری بــرای زمســتان گذرانــی بــه مناطــق‬ ‫ابگیــر ایــن اســتان مهاجــرت مــی کنند‪/.‬ایرنــا‬ ‫درناهــای مهاجــر کــه وارد گمیشــان شــده انــد‬ ‫پرندگانــی بــزرگ بــا پاهــا و گــردن دراز‪ ،‬دم نســبتا‬ ‫کوتــاه‪ ،‬بــال هــای دراز و منقــاری بلنــد و کلفــت و‬ ‫ظاهــر شــبیه لــک لــک هســتند و شــاه پرهای ثانــوی‬ ‫داخلــی بــال هــای انهــا خیلــی بلنــد شــده بطوریکــه‬ ‫ی پوشــاند‪.‬‬ ‫روی دم را مــ ‬ ‫همــه ســاله در فصــل مهاجــرت پرنــدگان مهاجــر‬ ‫ده هــا گونــه پرنــده کمیــاب مهاجــر ابــزی‪ ،‬کنارابــزی‬ ‫وارد پهنــه ابــی پیرامــون جزیــره اشــوراده و خلیــج‬ ‫گــرگان شــده و تــا اغــاز فصــل گرمــا در ایــن مناطــق‬ ‫زمســتان گذرانــی مــی کنند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫در وضعیت‬ ‫بحرانی‬ ‫رکورد شکسته شد‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی اعــام کــرد‪ :‬ایــن اســتان بــا بســتری ‪ ۷۸‬بیمــار مبتــا بــه‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬در شــبانه روز گذشــته‪ ،‬بیشــترین امــار بستری شــدگان در یــک روز از ابتــدای شــیوع ایــن ویــروس‬ ‫را ثبــت کــرد‪.‬‬ ‫وی بیشــترین مــوارد جدیــد ابتــای بــه ایــن بیمــاری را خانوادگــی دانســت و بــا گالیــه از رعایــت نکــردن‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی‪ ،‬گفــت‪ :‬برگــزاری اییــن هــای عروســی‪ ،‬مهمانــی هــای خانوادگــی و عــدم رعایــت‬ ‫فاصلــه گــذاری اجتماعــی از دالیــل افزایــش ابتــا بــه ایــن بیمــاری در اســتان اســت‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫شماره ‪273‬‬ ‫دل نگرانی های معاون وزیر‬ ‫سالمت‬ ‫ابتال بیش‬ ‫از‪۳۰‬درصدپرستاران‬ ‫به کرونا‬ ‫سالمت‪-‬‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون بهداشــت و‬ ‫درمــان مجلــس گفــت‪ :‬از مجمــوع ‪۱۱۰‬‬ ‫هــزار پرســتاری کــه در مراکــز درمانــی‬ ‫کشــور فعالیــت می کننــد‪ ،‬تاکنــون ‪ ۳۲‬هــزار‬ ‫نفــر بــه ویــروس کرونــا مبتــا شــده اند کــه‬ ‫نشــان دهنده ابتــای بیــش از ‪ ۳۰‬درصــدی ایــن‬ ‫قشــر اســت‪.‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫ایــن بیمــاری نبــوده بلکــه تنهــا مــی توانــد مانــع برخــی‬ ‫عوارض همچون ســرفه باشــد و هیچکدام از مواردی‬ ‫چــون واکســن‪،‬دارو‪ ،‬فاصلــه گــذاری اجتماعــی‪،‬‬ ‫اســتفاده از ماســک‪ ،‬تعطیــات‪ ،‬و بهداشــت فــردای‬ ‫بــه تنهــای نمــی تواننــد بــر ایــن بیمــاری تاثیــر داشــته‬ ‫باشــند بلکــه رعایــت همــه اینهــا در کنــار یکدیگــر مــی‬ ‫توانــد تاثیــر گــذار باشــد‪.‬در ایــن بیــن مــی تــوان دارو‬ ‫را جــز کــم تاثیرگذارتریــن مــوارد در مقابلــه بــا ایــن‬ ‫بیمــاری دانســت‪.‬‬ ‫دکتر ســیدمحمد پاکمهر رو پنجشــنبه در ســتاد‬ ‫اســتانی مدیریــت کرونــای خراســان شــمالی بــا‬ ‫بیــان اینکــه ‪ ۲۶‬هــزار نفــر از پرســتاران بیمــار‬ ‫بهبــود یافتــه و هــم اکنــون مشــغول ارائــه خدمت‬ ‫هســتند‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود کمبــود نیــرو‬ ‫در ایــن بخــش‪ ،‬از مجمــوع پرســتاران بیمــار‬ ‫‪ ۶‬هــزار نفــر امــکان حضــور مجــدد در محــل‬ ‫خدمــت خــود را پیــدا نکرده انــد و ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه از ابتــدای شــیوع ایــن بیمــاری فقــط ‪۴‬‬ ‫هــزار پرســتار اســتخدام شــده انــد‪.‬‬ ‫رییــس مجمــع نماینــدگان خراســان شــمالی در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬رســیدگی بــه مســائل‬ ‫کارکنــان حــوزه درمــان را ضــروری خوانــد و‬ ‫افــزود‪ :‬اگــر نتوانیــم بــه بخــش درمــان بــه خوبــی‬ ‫رســیدگی و مشــکالت ان هــا را رفــع کنیــم بــا‬ ‫مشــکالت بیشــتری نیــز مواجــه خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫دکتــر پاکمهــر از کمرنــگ شــدن اجــرای پروتــکل‬ ‫هــای بهداشــتی توســط مــردم گالیــه کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬امــار فوتــی هــای کرونــا بــاال رفتــه و فشــار‬ ‫بــر حــوزه درمــان زیــاد شــده اســت و انباشــته‬ ‫شــدن تعــداد مبتالیــان و بســتری هــا و فضــا‬ ‫ناکافــی درمانــی‪ ،‬هزینــه هــا را افزایــش مــی‬ ‫دهــد و ایــن در حالــی اســت کــه امــار غیررســمی‬ ‫شــمار مبتالیــان چندیــن برابــر امــار رســمی‬ ‫روزانــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم تدابیــر ســتاد‬ ‫کرونــا و مســووالن را جــدی نمــی گیرنــد‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬خروجــی هــا نشــان مــی دهــد تدابیــر‬ ‫ســتاد کرونــا و نظــام جامعــه ســامت موفــق‬ ‫نبــوده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه کرونــا‪ ،‬درمــان‬ ‫نــدارد بایــد بــه مــردم بگوییــم کــه ممکــن اســت‬ ‫ابتــای بــه ایــن بیمــاری متــرادف بــا مــرگ باشــد‪.‬‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون بهداشــت و درمــان‬ ‫مجلــس بــا تاکیــد بــر لــزوم بســیج همگانــی‬ ‫بــرای قطــع زنجیــره انتقــال بیمــاری کرونــا در‬ ‫جامعــه‪ ،‬افــزود‪ :‬اگــر ایــن رونــد ادامــه داشــته‬ ‫ی مــی شــود تعــداد جانباختــگان‬ ‫باشــد پیش بین ـ ‬ ‫بیمــاری کرونــا در کشــور در اینــده نزدیــک بــه‬ ‫عــدد باالیــی برســد‪.‬‬ ‫دکتــر پاکمهــر‪ ،‬یکــی از عوامــل موثــر در ابتــای‬ ‫افــراد بــه کرونــا را ســن بــاال دانســت و افــزود‪:‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصــد متوفیــان بیــش از ‪ ۵۰‬ســال دارنــد و‬ ‫عمدتــا دارای بیماری هــای زمینـه ای نیــز هســتند‬ ‫و بــر ایــن اســاس دارنــدگان بیمــاری هــای زمینــه‬ ‫ای نیــز بایــد خــود را در معــرض خطــر دانســته و‬ ‫بیشــتر مراقبــت کننــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه حربــه و نیرنــگ دشــمنان‬ ‫اســام نســبت بــه اســتفاده از نــام ائمــه بــر روی‬ ‫برخــی داورهــای ســاختگی گفــت‪ :‬باید مراقب باشــیم‬ ‫تــا فریــب برخــی افــراد ســودجو کــه قصــد توهیــن و‬ ‫اهانــت بــه ســاحت مقــدس ائمــه را دارنــد نخوریــم‬ ‫چــرا کــه اگــر مشــکلی در تاثیــر ایــن گونــه داروهــا پیــدا‬ ‫شــود بــه ائمــه جســارتی نشــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس – دکتــر‬ ‫حریرچــی معــاون کل وزارت بهداشــت درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی نســبت بــه امــار اخیــر جانباختــگان‬ ‫مبتــا بــه ویــروس کرونــا بــا ابــراز نگرانی شــدید گفت‪:‬‬ ‫ایــن امــار ناشــی از اقداماتــی اســت کــه مــردم طــی‬ ‫یــک مــاه گذشــته از خــود نشــان داده اند‪ .‬اما داســتان‬ ‫بــه همیــن جــا ختــم نمــی شــود و بایــد منتظــر امــار‬ ‫بیشــتر از ایــن بــود اینکــه یــک روز مــرگ و میــر هــا دو‬ ‫رقمــی بــود و ان را از ‪ ۱۵۸‬بــه ‪ ۳۵‬نفــر رســاندیم مــورد‬ ‫توجــه رهبــر انقــاب قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫دکتــر حریرچــی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬زمانــی‬ ‫کــه ایــن امــار بــه رقــم ‪ ۳۰۰‬نفــر رســید مقــام معظــم‬ ‫رهبــری از ان بــه تعــداد کشــته هــا ســقوط یــک‬ ‫هواپیمــا اشــاره داشــتند حــال اینکــه در ایــن شــرایط‬ ‫کنونــی تعــداد جــان باختــه گان ایــن ویــروس بیــن‬ ‫‪ ۴۰۰‬تــا ‪ ۴۴۰‬رســیده و رقــم قابــل توجهــی کــه بایــد‬ ‫نســبت بــه ان متاســف بــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ضمــن اشــاره بــه مهمتریــن عامــل‬ ‫در کاهــش ابتــا مــردم کاســتن تــردد و رودروی بــا‬ ‫یکدیگــر دانســت و افــزود‪ :‬طبــق همیــن معیــار طــی‬ ‫یــک مــاه گذشــته بــا کاهــش تــردد نســبت بــه شــرایط‬ ‫عــادی فقــط ‪ ۶‬درصــد بــوده اســت ایــن در حالــی اســت‬ ‫توانســتیم در مــدت مشــابه فروردیــن و اردیبهشــت‬ ‫ســالجاری بــا کاهــش ترددهــای اجتماعــی رقــم‬ ‫کاهشــی ‪ ۵۰‬درصــدی را شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫معــاون کل وزارت بهداشــت درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی تــا زمانــی کــه پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫رعایــت نشــود و بــر ایــن اســاس کاهــش‬ ‫ترددهــای غیــر ضــروری را در پــی نداشــته باشــیم‬ ‫بایــد شــاهد افزایــش ابتــا و مــرگ و میــر باشــیم‬ ‫ادامــه داد‪:‬در ارتبــاط بــا مــرگ میــران افزایــش‬ ‫تســت هــا موثــر نبــوده ام ایــن عمــل در مــورد‬ ‫بســتری مــی توانــد موثــر باشــد‪.‬‬ ‫دکتــر حریرچــی در ادامــه و در پاســخ بــه ســوالی‬ ‫مبنــی بــر علــت اینکــه دسترســی برخــی افــراد بــه‬ ‫ماســک مشــکل مــی باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬از روی افــرادی که‬ ‫دسترســی انهــا بــه ماســک ســخت اســت شــرمنده ام‬ ‫و از انهــا عذرخواهــی مــی کنــم و از انهــا مــی خواهــم‬ ‫بــا مراجعــه بــه ســامانه «مــن اینجــام» بــه ازای هــر‬ ‫کــد ملــی ‪۵۰‬عــدد ماســک( بــه ازای هرماســک هــزار‬ ‫تومــان) ثبــت ســفارش کــرده و ان را درب منــزل‬ ‫تحویــل بگیرنــد‪ .‬بســیج نیــز عهــده دار توزیــع ماســک‬ ‫بــوده تــا بــه دســت نیازمنــد واقعــی برســد‪.‬‬ ‫مراقب نباشید باید پذیرای موج سوم‬ ‫کرونا باشید‬ ‫وی در ادامــه افــزود بــه هیــچ وجــه نیــاز بــه مصــرف‬ ‫و اســتفاده ماســک ســه الیــه نبــوده و ماســک هــای‬ ‫پارچــه ای نیــز بــه همــان انــدازه تاثیــر گــذار مــی باشــد‬ ‫و مــردم مــی تواننــد بــا تهیــه و تولیــد ماســک ســه الیه‬ ‫پارچــه ای در خانــه در مقابــل ایــن ویــروس از خــود‬ ‫مراقبــت کننــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه اینکــه تــا کنــون هیــچ گونــه‬ ‫دارویــی بــه طــور مســتقیم بــرای مقابله با کرونــا مورد‬ ‫شناســایی قــرار نگرفتــه و داروهــای موجود که بیشــتر‬ ‫شــیمیایی و جهت مقابله با ســایر ویروس و بیماری‬ ‫هــای دیگــر اســت بــرای مواجــه بــا ایــن ویــروس نیــز‬ ‫تجویــز مــی شــود‪.‬‬ ‫حریرچــی بــا ابــراز تاســف نســبت تاثیــر انــدک و‬ ‫ناچیــز داروهــای موجــود گفت‪:‬داروهــای گیاهــی کــه‬ ‫توســط برخــی افــراد و مراکــز بعنــوان داروی ضد کرونا‬ ‫معرفــی مــی شــوند نــه اینکــه داروی اختصاصــی بــرای‬ ‫گلستان به سمت بحران‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه اینکــه داروی ضــد کرونــا و یــا‬ ‫هــر بیمــاری دیگــری اظهــار داشــت هــر داروی بایــد بــر‬ ‫اســاس مطالعــات دنیــا مورد بررســی قرار گیــرد و بعد‬ ‫از اثبــات طــرح شــود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از ‪۵۰‬‬ ‫درصــد از بیمــاران بــدون هیچگونــه دارو و ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫دیگــر نیــز بــا داشــتن حتــی عوارضــی جزئــی بهبــود‬ ‫یافتــه تــا جایــی کــه اگــر شــربت البالــو نیــز بــه انهــا‬ ‫هــم بدهــی بهبود میابند بنابراین مدعی کشــف دارو‬ ‫شــدن صحیــح نیســت‪.‬‬ ‫دکتــر ایــرج حریرچــی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫کشــور در میــزان امــار مــرگ و میــر ناشــی از ابتــا بــه‬ ‫کوویــد – ‪ ۱۹‬بــه ازای هــر یــک میلیــون نفــر جمعیــت‬ ‫دارای رتبــه بیســت و چنــدم جــدول کشــورهای‬ ‫دنیاســت گفت‪ :‬دلیل اینکه دارای امار نســبی باالیی‬ ‫در ابتــا بــه ایــن ویــروس هســتیم کــه ایــن اپیدمــی در‬ ‫ایــران زودتــر از نقــاط دیگــر دنیــا شــروع شــده و الزمــه‬ ‫ان ایــن اســت کــه ملــت و دولــت دســت دردســت‬ ‫یکدیگــر داده تــا بــا در کنــار هــم بــودن بتوانیــم امــار‬ ‫ابتــا و مــرگ و میــر را بــه صفــر برســانیم‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد؛‬ ‫اینجا قتگاه کروناست‬ ‫ملــک زاده ادامــه داد‪ :‬کشــورهای چیــن‪ ،‬انگلیــس و‬ ‫امریــکا در ســاخت واکســن کرونهــا از مــا جلوتــر بــوده‬ ‫و در حــال ازمایــش واکســن هــای خــود روی جمعیــت‬ ‫هــای ‪ ۳۰‬هــزار نفــری هســتند‪.‬‬ ‫واکسن کرونا تا چند ماه اینده به‬ ‫تولید انبوه نمی رسد‬ ‫معــاون وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون‬ ‫اغــاز رونــد تولیــد ‪ ۲۰۰‬واکســن در دنیــا گــزارش شــده‬ ‫کــه از ایــن تعــداد حــدود ‪ ۳۰‬واکســن به مرحله انســانی‬ ‫رســیده و ‪ ۶‬مــورد انهــا وارد مرحلــه اصلــی تولیــد شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این واکســن در خوشــبینانه ترین حالت‬ ‫‪ ۵‬تــا ‪ ۶‬مــاه دیگــر هــم امــاده نمــی شــود و بــه عبارتــی به‬ ‫تولیــد انبــوه نمــی رســد‪.‬‬ ‫ملــک زاده گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه واکســن بــه افــراد‬ ‫ســالم تزریق می شــود‪ ،‬باید اطمینان حاصل شــود که‬ ‫هــم موثــر و هــم بــی ضــرر باشــد‪ .‬بــه عبارتــی واکســن‬ ‫موثــر بایــد در اختیــار مــردم قــرار گیــرد تــا ســامت انــان‬ ‫را بــه خطــر نیافتــد‪.‬‬ ‫بدن بیماران بهبودیافته کرونا پادتن می سازد‬ ‫ملــک زاده بــا اشــاره بــه اینکه بدن بیمــاران بهبودیافته‬ ‫کرونــا پادتــن می ســازد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ایمنــی نســبتا‬ ‫خوبــی حــدود ســه تــا چهــار مــاه در مقابــل بیمــاری در‬ ‫بــدن افــراد بهبودیافتــه بــه وجــود مــی ایــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برخــاف انفلوانــزا‪ ،‬ایــن ویــروس‬ ‫جهــش هــای متعــدد موثــری نداشــته و مطالعــات‬ ‫ایمونولــوژی نشــان مــی دهــد ایــن ویــروس هــم انتــی‬ ‫بــادی نســبتا خوبــی تولیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫ملــک زاده‪ ،‬زمــان ایمنــی در بــدن را ســه تــا چهــار مــاه‬ ‫اعــام کــرد و افــزود‪ :‬هرچنــد ســه مــاه بعــد از مداوا شــدن‬ ‫افــراد‪ ،‬میــزان انتــی بــادی افــت پیــدا مــی کند‪ ،‬ولــی مقدار‬ ‫کمــی از ان در بــدن باقــی مــی مانــد و اگــر عفونــت مجــدد‬ ‫صــورت گیــرد‪ ،‬مجــدد مقــدار انتــی بــادی افزایــش یافتــه و‬ ‫ایمنــی ســلولی نســبتا خوبــی بــه وجــود مــی ایــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بررســی چنــد کشــور نشــان داده اســت‬ ‫کــه امــکان ابتــای مجــدد مــی توانــد رخ دهــد امــا از‬ ‫بیــش از ‪ ۴۳‬میلیــون نفــری کــه در دنیــا مبتــا شــدند‪،‬‬ ‫تعــداد مبتالیــان دوبــاره بــه بیمــاری کرونــا انگشــت‬ ‫شــمار بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی خبر از فوت ‪ 440‬بیمار در‬ ‫شــبانه روز گذشــته توســط کووید‪ ۱۹‬در کشــور داد‪.‬‬ ‫جهت مشاهده بروز اخبار‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان در ایــن جلســه‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر‪ ،‬رونــد افزایشــی ابتــا و بســتری کرونــا در اســتان گلســتان‬ ‫مواجــه هســتیم و اســتان را در وضعیــت قرمــز‪ ،‬قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫بازار کسب کار‬ ‫دکتــر عبدالرضــا فاضــل بــا اشــاره بــه وضعیــت قرمــز اســتان گفــت‪:‬‬ ‫شهرســتان هــای گــرگان‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬اق قــا‪ ،‬گنبــد‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬مــراوه‬ ‫تپــه و مینودشــت‪ ،‬کاللــه و ازادشــهر در وضعیــت قرمــز و مابقــی در‬ ‫وضعیــت هشــدار مــی باشــند‪.‬‬ ‫جستجو کنید‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬ســومالی کــه مدعــی داروهــای‬ ‫گیاهــی و طــب ســنتی بومــی اســت اعــام داشــته کــه‬ ‫هــر کــس مدعــی در اختیــار داشــتن داروی درمــان‬ ‫کرونــا شــده ان را ابتــدا بــر روی فــرد مدعــی امتحــان‬ ‫نمــوده و در صــورت موثــر بــودن بــرای درمان ســایرین‬ ‫از ان اســتفاده مــی کنــد‪.‬‬ ‫معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت افــزود‪:‬‬ ‫البتــه واکســن ایرانــی کرونــا در مراحــل اولیــه بــوده و‬ ‫هنــوز وارد مرحلــه انســانی خــود نشــده اســت‪.‬‬ ‫شده است‬ ‫ســتاد کرونــای اســتان گلســتان در ســالن اجتماعــات اســتانداری بــا‬ ‫حضــور اســتاندار‪ ،‬رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و جمعــی از مدیــران‬ ‫و روســای دســتگاه هــای مختلــف گلســتان‪ ۱۷ ،‬ابــان مــاه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫موتور جستجوگر گوگل‬ ‫گزارش کرونا‬ ‫دکتــر حریرچــی نســبت بــه نحــوه اثبــات دارو‬ ‫اظهــار داشــت و گفــت‪ :‬دارو ابتــدا در ازمایشــگاه‬ ‫هــا و بــر روی حیوانــات و نمونــه هــای شــبیه بــه‬ ‫انســان مــورد تســت قــرار گرفتــه کــه در صــورت‬ ‫موثــر بــودن روی انســان اســتفاده مــی شــود و تــا‬ ‫کنــون در هیــچ نقطــه از دنیــا هیچگونــه داروی به‬ ‫اینگونــه بــه ثبــت نرســیده اســت‪.‬‬ ‫معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی گفــت‪ :‬درحــال حاضــر کــه‬ ‫هنــوز واکســنی بــرای کرونــا بــه مرحلــه تاییــد و تولیــد‬ ‫نهایــی نرســیده اســت‪ ،‬ماســک تنهــا وســیله پیشــگیری‬ ‫کننــده ای اســت کــه ماننــد واکســن عمــل می کنــد و‬ ‫همــه بایــد از ان اســتفاده کننــد تــا بتوانیــم از زمســتان‬ ‫امســال بــه ســامت عبــور کنیــم‪.‬‬ ‫دکتــر رضــا ملــک زاده افــزود‪ :‬محققــان ایرانــی در‬ ‫تــاش بــرای ســاخت واکســن کرونــا هســتند کــه‬ ‫امیدواریــم هرچــه ســریعتر بــه ایــن موفقیــت بــزرگ‬ ‫دســت یابیــم‪.‬‬ ‫تعداد ابتالی مجدد بسیار اندک گزارش‬ ‫وی از مزمــن شــدن بیمــاری در کشــور خبــر داد‬ ‫و از مــردم خواســت تــا در خانــه مانــده بــه ســفر‬ ‫نرونــد و تاکیــد کــرد‪ :‬همــه شــهروندان بایــد بــا‬ ‫اســتفاده از ماســک‪ ،‬رعایــت فاصلــه اجتماعــی و‬ ‫مانــدن در خانــه‪ ،‬بــرای قطــع زنجیــره انتقــال ایــن‬ ‫بیمــاری در ‪ ۲‬هفتــه اینــده بســیج شــوند‪/.‬ایرنا‬ ‫بر بستر اینترنت انرا در‬ ‫تنهاواکسن کرونا ماسک است‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪:‬در حــال حاضــر در گلســتان نســبت بــه میانگیــن‬ ‫کشــوری ‪ 23‬بســتری بــا توجــه بــه هــر ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر‪ ۲/۱۲،‬مــورد‬ ‫بســتری داریــم‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان در پایــان اشــاره کــرد‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر ‪ ۳۹۳‬بیمــار مبتــا بــه کرونــا در بیمارســتان هــای اســتان بســتری‬ ‫هســتند کــه از ایــن تعــداد ‪ ۸۳‬بیمــار در بخــش مراقبــت هــای ویــژه و‬ ‫‪ ۳۸‬بیمــار بــه دســتگاه ونتیالتــور متصــل هســتند‪.‬‬ ‫دکتــر فاضــل افزود‪:‬شــهروندان بایــد نســبت بــه رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫را جــدی بگیرنــد تــا بیشــتر از ایــن شــاهد وضعیــت بحرانــی در اســتان نباشــیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس دکتــر ســیما ســادات الری بــا اعــام ایــن خبــر‬ ‫افــزود‪ :‬از یکشــنبه روز گذشــته تــا امــروز ‪ 19‬ابــان ‪ ۱۳۹۹‬شناســایی نزدیــک بــه‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۴۶۳‬بیمــار جدیــد بــر اســاس معیارهــای قطعــی تشــخیصی‪ ،‬مبتــا بــه‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬در کشــور شناســایی کــه منجــر بــه بســتری شــدن ســه هــزار و ‪ ۲۳‬نفــر از‬ ‫انهــا از انهــا در بیمارســتان شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه امــار بیمــاران کوویــد‪ ،۱۹‬گفــت‪ :‬متاســفانه تــا کنون بــه ‪ ۶۹۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۴۹‬نفــر رســید‪ .‬نفــر در کشــور بــه ثبــت رســیده کــه طــی ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪،‬‬ ‫‪ ۴۵۸‬بیمــار کوویــد‪ ۱۹‬جــان خــود را از دســت دادنــد و مجمــوع جــان باختــگان ایــن‬ ‫بیمــاری بــه ‪ ۳۵‬هــزار و ‪ ۷۳۸‬نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫الری بــا بیــان ایــن کــه خوشــبختانه تــا کنــون از ‪ ۵۲۵‬هــزار و ‪۶۴۱‬نفــر ا‪ ۶۹۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۹۴۹‬نفــر از انهــا‪ ،‬بهبــود یافتــه و یــا از بیمارســتانها ترخیــص شــده انــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر وضــع ‪ ۵۵۶۱‬نفــر از بیمــاران مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬مطلــوب نبــوده و در‬ ‫شــرایط بحرانــی هســتند و تحــت مراقبــت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تســت اولیــه کرونــا نیــز گفــت‪ :‬تــا بدیــن لحظــه پنــج میلیــون و‬ ‫‪ ۲۶۳‬هــزار و ‪ ۱۷۳‬ازمایــش تشــخیص کوویــد‪ ۱۹‬در کشــور انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه ایــن کــه اســتانهای تهــران‪ ،‬اصفهــان‪،‬‬ ‫قــم‪ ،‬اذربایجــان شــرقی‪ ،‬خراســان جنوبــی‪ ،‬ســمنان‪ ،‬قزویــن‪ ،‬لرســتان‪ ،‬اردبیــل‪،‬‬ ‫خوزســتان‪ ،‬کرمانشــاه‪ ،‬کهگیلویــه و بویراحمــد‪ ،‬گیــان‪ ،‬بوشــهر‪ ،‬زنجــان‪ ،‬ایــام‪،‬‬ ‫خراســان رضــوی‪ ،‬مازنــدران‪ ،‬چهارمحــال و بختیــاری‪ ،‬البــرز‪ ،‬اذربایجــان غربــی‪،‬‬ ‫مرکــزی‪ ،‬کرمــان‪ ،‬خراســان شــمالی‪ ،‬همــدان‪ ،‬یــزد و کردســتان در وضعیــت قرمــز‬ ‫قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬اســتانهای هرمزگان‪ ،‬فارس‪ ،‬گلســتان و سیســتان و بلوچســتان‬ ‫نیــز در وضعیــت نارنجــی و زرد قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫معاون وزیر بهداشــت بیان داشــت‪ :‬تحقیقات زیادی‬ ‫در مــورد ابتــای مجــدد در دنیــا انجــام شــده و انچه تابه‬ ‫حــال در ایــن زمینــه گــزارش شــده اســت‪ ،‬کــم تعــداد‬ ‫بــودن مبتالیــان مجــدد را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫ملــک زاده افــزود‪ :‬زمانــی مــی توانیــم بگوییــم ابتــای‬ ‫دوبــاره بــه بیمــاری رخ داده اســت کــه ویــروس را بــه‬ ‫صــورت دقیــق بررســی کــرده باشــیم تــا مشــخص شــود‬ ‫کــه ابتــای مجــدد افــراد از همــان ویــروس قبلــی اســت‬ ‫یــا بــه ویــروس جدیــد مبتــا شــده انــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید احتمال سرقت یا مفقود شدن تلفن همراه بیش از سایر ابزارهای الکترونیکی است؟‬ ‫لذا هنگام ذخیره اطالعات شخصی خود در ان دقت بیشتری نمایید‪.‬‬ ‫«معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه» مشترک گرامی!‬ ‫ایا می دانید احتمال سرقت یا مفقود شدن تلفن همراه بیش از سایر ابزارهای الکترونیکی است؟ لذا‬ ‫هنگام ذخیره اطالعات شخصی خود در ان دقت بیشتری نمایید‪.‬‬ ‫«معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه»‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫مشترک‬ ‫گرامی!‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫وجود اشیا لوکس و تزئینی داخل خودرو انگیزه ارتکاب سرقت را در بین سارقان افزایش می دهد‪ / .‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت یازدهم از مبحث اول‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫منشاء حق کسب و پیشه‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫اراده قانونگــذار ســنه‪ 1339‬در تاســیس حــق کســب‬ ‫و پیشــه ؛ بــر اســتمرار اجــاره بــوده اســت و نــه بــر‬ ‫لــزوم رعایــت انقضــای مــدت اجــاره ‪ ،‬و ایــن فــرض‬ ‫‪ ،‬صرفنظــر از اینکــه بعلــت فقــدان تراضــی متعاملیــن‪،‬‬ ‫خــاف قواعــد فقهــی بــوده ‪ ،‬خــاف مــواد ‪ 468‬و ‪494‬‬ ‫قانــون مدنــی نیــز بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن منطــق قانونگــذار ‪ ،‬بــرای زمــان قبــل از وضــع‬ ‫قانــون تشــکیل شــهرداریها و قبــل از ایجــاد ضوابــط و‬ ‫مقــررات جهــت اســتفاده تجــاری از امالکــی کــه عمــا‬ ‫کاربــری مســکونی داشــته انــد ‪ ،‬تــا حــدودی منطبــق بــر‬ ‫عقالنیــت بــوده اســت‪ .‬انهــم در تئــوری و نــه در عمــل‬ ‫‪.‬‬ ‫ـاق در تئــوری از ایــن جهــت کــه ‪ :‬عامــل اصلــی و‬ ‫ـ‬ ‫انطب‬ ‫ِ‬ ‫نخســتین تاســیس محــل کســب ؛ حرفــه و فــن و ابــزار‬ ‫و ســرمایه کار مســتاجر بخصــوص در حــرف اهنگــری‬ ‫‪ ،‬مســگری ‪ ،‬نانوایــی ‪ ،‬کفاشــی ‪ ،‬بقالــی ‪ ،‬عطــاری ‪،‬‬ ‫نجــاری و‪ ...‬بــوده کــه در ان زمــان نایــاب و کمیــاب بــوده‬ ‫اســت‪ .‬و ایــن توانایــی کمیــاب ؛ تنهــا ســند تاســیس‬ ‫محــل کســب محســوب میشــد‪.‬‬ ‫عــدم انطبــاق در عمــل؛ از ایــن جهــت کــه حــق ایجــاد‬ ‫شــده بــه مــرور زمــان بــه وســیله ای تبدیــل میشــد‬ ‫کــه منجــر و منتــج بــه تعــرض بــه حــق مالکیــت مالــک و‬ ‫بــاج خواهــی از او میگردیــد کــه در چهــره قانونــی تجلــی‬ ‫یافتــه و مبــاح تلقــی میگردیــد‪!!.‬‬ ‫زیــرا میــزان ریالــی ایــن حــق مخــدوش بــود و پایــه‬ ‫و اســاس محاســباتی نداشــت فــرض ایــن بــود ‪:‬‬ ‫مســتاجری کــه از ایــن توانایــی فنــی و مالــی برخــوردار‬ ‫اســت و مجــاز اســت گوشــه ای از خانــه مســکونی‬ ‫مالکــی را بــه محــل کســب تبدیــل کنــد‪ .‬و قیمــت ملــک را‬ ‫پــس از مــدت کوتاهــی چنــد برابــر کنــد ‪ ،‬حــق بــه گــردن‬ ‫مالــک پیــدا میکنــد‪.‬‬ ‫لــذا قانونگــذار وقــت بــه ایــن نتیجــه رســید کــه روا و‬ ‫انصــاف نیســت کــه پــس از انقضــای مــدت یکســاله قــرار‬ ‫داد ‪ ،‬مســتاجر دســت خالــی از ان محــل بــرود بعبارتــی‬ ‫بــذری را کــه خــود کاشــته بــدون درو ؛ ملــک را تخلیــه‬ ‫کنــد و محصــول را تمامــا بــرای مالــک باقــی بگــذارد‪.‬‬ ‫امــا ایــن فرضیــه ظاهــرا منصفانــه و عاقالنــه ؛ فقــط در‬ ‫تئــوری بــود و در عمــل موجــب میشــد کــه ملــک بــدون‬ ‫اجــازه و رضایــت مالــک‪ ،‬ســالهای طوالنــی در اختیــار‬ ‫مســتاجر قــرار گیــرد و بــه هنــگام تخلیــه نیــز چندیــن‬ ‫برابــر اجــاره را کــه پرداخــت کــرده تحــت عنــوان حــق‬ ‫کســب و پیشــه از مالــک نگــون بخــت اخــذ کنــد‪.‬‬ ‫نتیجــه کار بــرای مالــک ایــن میشــد کــه مثــا در طــول‬ ‫ده ســال تصــرف ‪ ،‬از مســتاجر صــد هــزار تومــان اجــاره‬ ‫دریافــت کــرده و یــک میلیــون تومــان بابــت حــق کســب‬ ‫ـل ضــرر ِ نهصــد‬ ‫و پیشــه پرداخــت کــرده اســت‪ .‬و در مقابـ ِ‬ ‫هــزار تومانــی ‪ ،‬محــل کســب خالــی و راکــدی بدســت‬ ‫اورده اســت‪ .‬کــه بایــد بــه دنبــال مســتاجر دیگــری بــرود‬ ‫کــه او هــم پــس از ســالهای متمــادی تصــرف و انتفــاع‬ ‫از ملــک ‪ ،‬همــان بــا را کــه مســتاجر قبلــی بــر ســر او در‬ ‫اورده ‪ ،‬بــر ســر مالــک در اورد‪ .‬و بــه ایــن ترتیــب یــک‬ ‫دور باطــل ایجــاد میشــد‪ .‬لــذا مالــک عمــا از درخواســت‬ ‫تخلیــه منــع بــود‪.‬‬ ‫مالحظــه میکنیــم کــه اگــر مســتاجر اول ‪ ،‬مســکونی را‬ ‫بــه محــل کســب تبدیــل کــرد ‪ ،‬مســتاجر بعــدی بــدون‬ ‫نقــش افرینــی؛ از همیــن حــق برخــوردار میشــد ‪.‬‬ ‫زیــرا قانونگــذار ؛ تاســیس حــق کســب و پیشــه را‬ ‫نوجوان ‪ 19‬درخواست‬ ‫اخاذی ‪ 500‬هزار‬ ‫دالری کرد‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان از‬ ‫دســتگیری متهمی خبر داد که در ازای منتشــر‬ ‫نکــردن تصاویــر شــخصی شــهروند گلســتانی‪،‬‬ ‫تقاضــای ‪ 500‬هــزار دالر کــرده بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابراهیــم پرســا رئیــس پلیــس‬ ‫فتــا اســتان گلســتان در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی وصــول یــک فقــره پرونــده‬ ‫از دادســرای عمومــی و انقــاب شهرســتان‬ ‫گــرگان بــا موضــوع تهدیــد و اخــاذی از شــهروند‬ ‫گلســتانی‪ ،‬موضوع در دســتور کار کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکی پرونــده کــه مدیــر یــک‬ ‫شــرکت معتبــر بــود این گونــه اظهــار کــرد کــه‬ ‫« اخیــرا ً فــردی در شــبکه های اجتماعــی اقــدام‬ ‫بــه مزاحمــت بــرای همســر و دختــرم نمــوده‬ ‫و ضمــن ارســال تصاویــر شــخصی ان هــا‪،‬‬ ‫و ماخذ حق سرقفلی‬ ‫مختــص نخســتین مســتاجری کــه موجبــات تاســیس‬ ‫محــل کســب شــده بــود را ننمــوده بــود‪ .‬بعبارتــی ایــن‬ ‫قانــون تبصــره ای در اینخصــوص نداشــت ‪.‬‬ ‫لــذا مالحظــه میکنیــم کــه مخالفــت حضــرت امــام‬ ‫خمینــی ره بــا ایــن حــق و صــدور فتــوای خــاف شــرع‬ ‫؛ کامــا شــرعی و عقالنــی بــود‪ .‬از ســوی دیگــر ایــن‬ ‫فــرض قانونگــذار وقــت اگــر در ســنه ‪ 1339‬موضوعیــت‬ ‫داشــت‪ .‬لیکــن بــه ســرعت اســاس ایــن فرضیــه‬ ‫دگرگــون شــد‪ .‬در نتیجــه بــه مــرور زمــان ارکان موجــد‬ ‫حــق از بیــن رفتنــد امــا قانــون همچنــان باقــی مانــد و‬ ‫گریبانگیــر کســب و کار و مالــک و مســتاجر شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1355‬کــه قانــون تاســیس شــهرداریها وضــع‬ ‫شــد عمــا ســال مــرگ فرضیــه ایجــاد حــق کســب و‬ ‫پیشــه بــود‪.‬‬ ‫زیــرا از ایــن پــس نــه تنهــا شــهرداری عامــل اصلــی‬ ‫در صــدور مجــوز تاســیس محــل کســب بــود ‪ ،‬بلکــه‬ ‫برخــورداری از فــن و حرفــه و ســرمایه ابــزار و کار‬ ‫بعلــت کثــرت تعــداد صاحبــان حِــرَف؛ عامــل تعییــن‬ ‫کننــده نبــوده و دیگــر قــدرت تجــاری مســتاجر محســوب‬ ‫نمــی شــد‪.‬‬ ‫متاســفانه قانونگــذار در ســال ‪ 1356‬علیرغــم انکــه‬ ‫زمینــه هــای عقالنــی و عملــی بــرای ایجــاد ایــن حــق‬ ‫زائــل شــده و موجودیــت نداشــته اســت ‪ ،‬ضمــن نســخ‬ ‫قانــون مصــوب ســال ‪ 1339‬بــدون مطالعــه از اوضــاع‬ ‫بــازار کار و رابطــه مالــک و مســتاجر و بــدون توجــه و‬ ‫عنایــت بــه زوال ارکان موجــد ایــن حــق تاسیســی‪،‬‬ ‫همچنــان حــق کســب و پیشــه را مقــرر و اســتوار نگــه‬ ‫داشــت‪ .‬و این اســتواری تا ســال ‪ 1376‬اســتمرار یافت‪.‬‬ ‫و در ســال ‪ 1376‬بــه برکــت نظــام مقــدس جمهــوری‬ ‫اســامی‪ ،‬حــق کســب و پیشــه رســما ســاقط گردیــد و‬ ‫جــای انــرا ســرقفلی گرفــت‪.‬‬ ‫منشــاء و موجــد ســرقفلی؛ توافــق و تراضــی دو طــرف‬ ‫اســت کــه بــه موجــب ان ‪ ،‬مســتاجر حیــن االجــاره‬ ‫مبلغــی در وجــه مالــک پرداخــت میکنــد و مالــک انتفــاع‬ ‫نامحــدود ملــک را بــه مســتاجر تملیــک میکنــد‪ .‬از ایــن‬ ‫پــس ‪ ،‬مســتاجری کــه برخــوردار از حــق ســرقفلی اســت‬ ‫بــه هنگامــی کــه خــود اراده بــر تخلیــه عیــن مســتاجره‬ ‫نمایــد‪ ،‬میتوانــد مبلــغ متناســب و متجانــس بــا مبلــغ‬ ‫اولیــه را از مالــک و یــا شــخص ثالــث مطالبــه و‬ ‫ک تجــاری‬ ‫تراضــی کنــد‪ .‬ایــن مبلــغ کــه ســرقفلی ملــ ِ‬ ‫نامیــده میشــود ‪ ،‬معــادل مبلــغ اولیــه تبدیــل شــده بــا‬ ‫شــاخصهای تورمــی نیســت‪.‬‬ ‫بلکــه ارزشــی اســت کــه تناســب مســتقیم بــا میــزان‬ ‫انتفاعــی دارد کــه از محــل کســب حاصــل میشــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر مســتاجر پــس از ســال ‪ 1355‬تــا ســال‬ ‫‪ ، 1376‬ملــک را اجــاره کــرده ‪ ،‬بــه ایــن علــت کــه‬ ‫خــود مالــک ‪ ،‬محــل کســب را بــا پرداخــت عــوارض بــه‬ ‫شــهرداری ‪ ،‬تجــاری نمــوده و تحصیــل پروانــه اســت ‪،‬‬ ‫میــزان حــق کســب و پیشــه مســتاجر بــه غیــر از مــوارد‬ ‫اســتثنایی کــه مســتاجر ســبب افزایــش ســرقفلی ملــک‬ ‫شــده ‪ ،‬صفــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بعبارتــی اگــر در پایــان مــدت اجــاره و بــه هنــگام‬ ‫تخلیــه ‪ ،‬مشــخص گــردد کــه در فــرض عــدم فعالیــت‬ ‫کســبی و راکــد مانــدن محــل ‪ ،‬ســرقفلی ان کمتــر از‬ ‫وضعیتــی میشــد کــه مســتاجر در انجــا فعالیــت کســبی‬ ‫کــرده مســتحق وصــول پنجــاه درصــد ارزش افــزوده بــر‬ ‫ســرقفلی خواهــد بــود‪ .‬وهوالمســتعان‬ ‫سال ششم‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪273‬‬ ‫قتل دختر‪۳‬ساله‬ ‫براثرگاز گرفتگی‬ ‫‪ 216‬کیلو مواد افیونی در عملیات مشترک پلیس کشف شد‬ ‫گلســتان‪ -‬فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف بیــش از ‪ 216‬کیلــو گــرم مــواد افیونــی در عملیــات‬ ‫مشــترک بــا پلیــس «کرمــان» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگر»گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه بــا موادمخدر گلســتان پس از یک ســری‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی موفــق بــه شناســایی یکی از ســوداگران مرگ شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در بررســی هــای صــورت گرفتــه مشــخص شــد‪ ،‬متهــم قصــد جابــه جایــی مــواد‬ ‫مخــدر بــا یــک دســتگاه پــژو ‪ 405‬از شهرســتان «ریــگان» بــه مرکز کشــور را دارد که بالفاصله مراتب‬ ‫بــه پلیــس کرمــان اطــاع داده شــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در بازرسی از این خودرو‪ 144 ،‬کیلو و ‪ 600‬گرم تریاک و ‪ 71‬کیلو و ‪ 800‬گرم حشیش‬ ‫کشــف و یک قاچاقچی نیز دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی مانــه و ســملقان‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬یــک دختربچــه ‪ ۳‬ســاله بــر‬ ‫اثــر گازگرفتگــی در یکــی از روســتاهای‬ ‫ایــن شهرســتان جــان باخــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه معرفــی متهــم بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬گفــت‪ :‬پدیــده‬ ‫شــوم اعتیــاد و مــواد مخــدر‪ ،‬زمینــه ســاز بســیاری از جرایــم و اســیب هــای اجتماعــی بــوده و‬ ‫مشــکالت فراوانــی بــرای خانــواده هــا بوجــود مــی اورد بنابرایــن پلیــس بــا تمــام تــوان بــا ســوداگران‬ ‫مــرگ مقابلــه خواهــد کرد‪/.‬پلیــس‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه‬ ‫نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫مهــدی مهــران فــر روز چهارشــنبه اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن حادثــه شــامگاه امــروز در‬ ‫روســتایی در بخــش قاضــی‪ ،‬زمانــی روی‬ ‫داد کــه مــادر ایــن دختربچــه‪ ۲ ،‬فرزنــد ‪۳‬‬ ‫و ‪ ۵‬ســاله خــود را بــه حمــام بــرده بــود‬ ‫کــه بــا طوالنــی شــدن مــدت اســتحمام‪،‬‬ ‫مادربــزرگ انهــا نگــران شــده و پــس‬ ‫از مراجعــه بــه حمــام‪ ،‬ایــن مــادر و ‪۲‬‬ ‫فرزنــدش را کــه دچــار گازگرفتگــی شــده‬ ‫بودنــد‪ ،‬بیهــوش یافتــه بــود‪.‬‬ ‫سارق سابقه دار در «کردکوی» به دام افتاد‬ ‫گلســتان‪ -‬فرمانده انتظامی اســتان از دســتگیری ســارق ســابقه دار و اعتراف وی به ‪ 21‬فقره‬ ‫ســرقت محتویات داخل خودرو در شهرســتان «کردکوی» خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» بــا اعــام ایــن خبــر‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع چندیــن فقــره ســرقت‬ ‫محتویــات داخــل خــودرو در کردکــوی‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مامــوران انتظامــی بــا انجــام یــک ســری اقدامــات تخصصــی و بررســی هــای‬ ‫میدانــی گســترده موفــق شــدند ســارق ســابقه دار را شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مرجــع‬ ‫قضائــی‪ ،‬وی را در عملیاتــی ضربتــی در مخفیگاهــش دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مصدومــان بالفاصلــه بــه‬ ‫بیمارســتان منتقــل شــدند کــه علیرغــم‬ ‫تــاش هــای انجــام شــده متاســفانه‬ ‫دختــرک ‪ ۳‬ســاله فــوت کــرد امــا ایــن مــادر‬ ‫و پســر پنــج ســاله اش نجــات یافتنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات مقدماتــی و پــس از مواجهــه بــا مســتندات غیرقابــل‬ ‫انــکار پلیــس بــه ‪ 21‬فقــره ســرقت محتویــات داخــل خــودرو در کردکــوی اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا اشــاره بــه معرفــی ســارق بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬گفــت‪ :‬امنیــت مــردم خــط قرمــز‬ ‫پلیــس بــوده و نیــروی انتظامــی برابــر قانــون بــا مخــان ارامــش جامعــه برخــورد خواهــد کــرد‪/.‬‬ ‫پلیس‬ ‫احتکار میلیاردی پیاز‬ ‫در اسفراین‬ ‫کالهبرداری با پوشش فروش خانه و ادوات‬ ‫کشاورزی اجاره ای‬ ‫ســرهنگ «محمــد غالمــی» بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر‪ ،‬گفــت‪ :‬در پــی اعــام خبــری مبنــی بــر‬ ‫احتــکار مقــدار قابــل توجهــی پیــاز در ‪ 2‬انبــار‪،‬‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫مامــوران پلیــس اطالعــات و امنیــت عمومــی‬ ‫شهرســتان اســفراین قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫دو مجــرم ســابقه دار کــه بــا اســتفاده از عناویــن و اســناد جعلــی در پوشــش فــروش‬ ‫خانــه و ادوات کشــاورزی اجــاره ای از شــهروندان کالهبــرداری مــی کــرد توســط‬ ‫کاراگاهــان پلیــس بنــدر ترکمــن دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا همــکاری‬ ‫اداره صمــت ضمــن هماهنگــی بــا مقــام قضائــی‬ ‫بــه محــل مــورد نظــر اعــزام شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫بازرســی از ایــن ‪ 2‬انبــار‪150 ،‬تــن پیــاز کــه بــه‬ ‫صــورت غیرقانونــی و بــدون اخــذ مجــوز از اداره‬ ‫صمــت نگهــداری مــی شــد‪ ،‬کشــف و بــا دســتور‬ ‫قضائــی هــر دو انبــار پلمــب شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» در تشــریح ایــن خبــر‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وصــول چنــد‬ ‫فقــره پرونــده کالهبــرداری از شــهروندان بــا موضــوع خریــد خانــه‪ ،‬زمیــن مســکونی‬ ‫و ادوات کشــاورزی بالــغ بــر ‪18‬میلیــارد ریــال در بندرترکمــن‪ ،‬پیگیــری موضــوع بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از تشــکیل پرونــده و هماهنگــی بــا مقــام قضائــی‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫مقدماتــی در خصــوص شناســایی متهــم اغــاز شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ارزش ایــن مقــدار پیــاز‬ ‫احتــکار شــده بیــش از ‪ 5‬میلیــارد و ‪ 250‬میلیــون‬ ‫ریــال بــراورد شــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫ایــن رابطــه ‪ 2‬متهــم دســتگیر و بــرای بررســی‬ ‫بیشــتر بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬ســرانجام بــا اشــراف اطالعاتــی و تحقیقــات میدانــی گســترده‪،‬‬ ‫مامــوران موفــق شــدند متهــم را کــه متــواری بــود‪ ،‬شناســایی و در یــک اقــدام‬ ‫غافلگیرانــه وی را در مخفیگاهــش دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بیــان کــرد‪ :‬متهــم هنــگام مواجهــه‬ ‫بــا مســتندات غیــر قابــل انــکار پلیــس‪ ،‬لــب بــه اعتــراف گشــوده و بــه ‪ 5‬فقــره‬ ‫کالهبــرداری بــه مبلــغ ‪ 18‬میلیــارد ریــال بــا همــکاری همدســتش اقــرار کــرد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان خراســان‬ ‫شــمالی در پایان با اشــاره به اینکه متهمان بعد‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی‬ ‫تحویــل مراجــع قضائی شــدند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫پلیــس بــه هیــچ عنــوان اجــازه نخواهــد داد تــا بــه‬ ‫اقتصــاد کشــور خدشــه ای وارد شــود و از مــردم‬ ‫عزیــز درخواســت مــی شــود در صــورت اطــاع‬ ‫از وجــود اینگونــه انبارهــای احتــکاری بالفاصلــه‬ ‫مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه دســتگیری همدســت متهــم در یــک عملیــات پلیســی‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬متهمــان دارای ســوابق کیفــری متعــدد بــوده کــه بــا اســتفاده از اســامی‪،‬‬ ‫عناویــن و اســناد جعلــی مختلــف پــس از اجــاره خانــه و ادوات کشــاورزی در فرصتــی‬ ‫مناســب انهــا را بــه فــروش رســانده و از محــل متــواری مــی شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره بــا تاکیــد بــر ضــرورت دقــت نظــر شــهروندان در هرگونــه ســرمایه‬ ‫گــذاری اقتصــادی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهمــان بــا تشــکیل پرونــده بــرای ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مرجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪272‬‬ ‫درخواســت ‪170‬هــزار دالر جهــت عــدم انتشــار‬ ‫ایــن تصاویــر کــرده اســت کــه پــس از عــدم‬ ‫پذیــرش ایــن موضــوع توســط این جانــب‪،‬‬ ‫مبلــغ ‪250‬هــزار دالر و ســپس ‪500‬هــزار دالر‬ ‫را درخواســت کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا تصریــح کرد‪ :‬متاســفانه‬ ‫پــس از چنــد روز‪ ،‬متهــم شــماره همــراه‬ ‫اعضــای ایــن خانــواده و تصاویر شــخصی‬ ‫ان هــا را در ســایت های غیراخالقــی‬ ‫منتشــر کــرد و مشــکالت عدیــده ای‬ ‫بــرای ایــن خانــواده بــه وجــود اورد کــه‬ ‫پــس از وصــول پرونــده بــه پلیــس فتــا‪،‬‬ ‫موضــوع بــه صــورت ویـــژه در دســتور کار‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بــا تحقیقــات و‬ ‫بررســی های صــورت گرفتــه‪ ،‬متهــم کــه‬ ‫نوجوانی‪19‬ســاله بــود شناســایی و طــی‬ ‫عملیاتــی پلیســی دســتگیر و در ابتــدا‬ ‫منکــر هرگونــه مزاحمــت بــرای ایــن‬ ‫خانــواده شــد کــه نهایتــا ً بــا مشــاهده‬ ‫ادلــه غیرقابل انــکار‪ ،‬لــب بــه اعتــراف‬ ‫گشــود و انگیــزه خــود را کســب منافــع‬ ‫بــه علــت فقــر مالــی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا بررســی های تکمیلــی‬ ‫مشــخص شــد‪ ،‬متهــم فرزنــد یکــی از‬ ‫کارکنان شــرکت متعلق به شــاکی اســت و‬ ‫مدتی هم در این شــرکت مشــغول به کار‬ ‫بــوده و در فرصتــی مناســب بــا دسترســی‬ ‫غیرمجــاز بــه گوشــی دختــر شــاکی‪،‬‬ ‫اطالعــات خصوصــی وی را دریافــت کــرده‬ ‫و ضمــن ایجــاد مزاحمــت‪ ،‬قصــد اخــاذی از‬ ‫ان هــا را داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا جلوگیــری از اخـــاذی میـلـــیاردی‬ ‫در این پرونده‪ ،‬شـاکـی و خانواده اش از اقـدام‬ ‫بــ ه موقــع پلیـــس فتــا اســتان گلســتان ابــراز‬ ‫رضایــت کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا اظهــار کــرد‪ :‬متهــم مذکــور بــه‬ ‫جهــت تعـــیین تکلـــیف قضایــی روانـــه دادســـرا‬ ‫شــد و از ان طریــق بــه نـدامتـــگاه مـرکـــزی‬ ‫گـرگـــان انتقــال پیــدا کــرد ‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتا اســتان گلســتان به کاربران‬ ‫توصیــه کــرد ‪ :‬اطالعــات شــخصی و محرمانــه‬ ‫خــود را در فضــای مجــازی بــه اشــتراک نگذارنــد‬ ‫و بــه شــبکه های اجتماعــی و هویت هــا در ایــن‬ ‫فضــا اعتمــاد نکنند‪.‬‬ ‫بدیــن وســیله بــه شــرکت بازرگانــی البــرز رهنــورد گلســتان محــل ثبــت ‪:‬گــرگان شــماره ثبــت‪ ۹۱۳۰ :‬تاریــخ ایجــاد‪ ۱۳۹۰/۰۵/۱۸:‬شناســه ملــی ‪ ۱۰۷۰۰۱۷۸۶۳۴:‬بــه نشــانی‪:‬‬ ‫گــرگان خیابــان ولــی عصــر ســاختمان مرواریــد ابــاغ مــی گــردد بانــک پاســارگاد برابــر قــرارداد بانکــی‪ ۳۵۰۱/4000/۱۰۵۳۳۸۱۹/6‬مــورخ ‪ ۱۳۹۵/۱۰/09‬بــا موضــوع الزم االجــرا‬ ‫بــه مبلــغ ‪۶۵۴۴۱۶۹۱۱۷‬ریــال تــا تاریــخ ‪ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳‬کــه از ان تاریــخ روزانــه مبلــغ‪ ۲۹۴۲۰۳۹‬ریــال بــه ان افــزوده مــی گــردد بــر علیــه شــما درخواســت صــدور اجراییــه نمــوده‬ ‫کــه در اداره اجــرا مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا گــرگان بــه پرونــده کالســه‪ ۹۸۰۱۸۷۲‬تشــکیل گردیــده ‪ ،‬کــه حســب گواهــی مامــور پســت در ادرس متــن ســند مــورد شناســایی قــرار‬ ‫نگرفتــه ایــد و بســتانکار هــم نتوانســت ادرس دیگــری از شــما معرفــی نمایــد‪ ،‬لــذا طبــق مــاده ‪ ۱۸‬اییــن نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا بــه شــما ابــاغ می گــردد از تاریــخ‬ ‫انتشــار ایــن اگهــی کــه تاریــخ ابــاغ اجراییــه محســوب اســت و فقــط یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار محــل یــا نزدیــک محــل درج و منتشــر مــی‪  ‬گــردد‪ ،‬ظــرف ده روز‬ ‫نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر اینصــورت بــدون انتشــاراگهی دیگــری عملیــات اجرایــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد ‪.‬حســین حکــم ابــادی‬ ‫م الف‪۵۳۹۴‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــه عقیــده ایــن اقتصــاددان ‪ 3‬گرایــش بدبینــی ‪ ،‬بی طرفــی و در‬ ‫اختیار گرفتن امور در بازار معامله وجود دارد ‪ -‬روشندل ‪ -2.‬مرکز‬ ‫اســتان مرکــزی ‪ -‬روز تولــد ‪ -‬بالکــن‪ -3.‬رفــوزه ‪ -‬صحنــه تئاتــر ‪ -‬اولین‬ ‫تولیــد کننــده مــواد و کاالی پتروشــیمی در منطقــه از لحــاظ ارزش ‪-‬‬ ‫ســبک‪ -4.‬ظــرف خمیرســازی ‪ -‬عــدد مــاه ‪ -‬تردیــد ‪ -‬گشــوده‬ ‫‪ -5‬مخفف تشنه ‪ -‬پشیمان ‪ -‬توبه از گناه‪ -6.‬قدم ‪ -‬ناس ‪ -‬درخت‬ ‫زبــان گنجشــک ‪ -‬کــوه اروپایــی‪ -7.‬لحظـه ای ‪ -‬خرگــوش ‪ -‬نویســنده‬ ‫و منشــی‪ -8.‬وزیــر مالــی انگلســتان‪ -9.‬ویژگی هــای قومــی ‪ -‬جمــع‬ ‫راکــب ‪ -‬عــدد مجهــول‪ -10.‬ان طــرف ‪ -‬ریشــه ‪ -‬مشــهور ‪ -‬فراســت‬ ‫‪ -11‬مداومــت ‪ -‬ســبو ‪ -‬تکیــه دادن‪-12.‬‬ ‫شــکم بند طبی ‪ -‬انکر االصوات ‪ -‬حرف‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعجــب ‪ -‬فــراز‪ -13.‬تیــم فوتبــال یونانی‬ ‫‪1‬‬ ‫ شــرکتی کــه طبــق مــاده ‪ 21‬قانــون‬‫تجــارت بــرای امــور تجــاری تشــکیل‬ ‫‪2‬‬ ‫می شــود ‪ -‬اثــر چربــی ‪ -‬رود جنوبــی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -14‬ســمت چــپ ‪ -‬روشــنی بخــش ‪-‬‬ ‫اشــاره‪ -15.‬بــه جــا مانــده ‪ -‬ایــن عملیات‬ ‫‪4‬‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد که بانک مرکزی‬ ‫‪5‬‬ ‫پایــه پولــی را بــا خریــد و فــروش اوراق‬ ‫بهــادار تغییــر دهد‬ ‫‪6‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازاد بــودن ‪ -‬از صادرکننــدگان‬ ‫قهــوه در نایروبــی‬ ‫‪ -2‬بــازی تختــه ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫ســرین ‪ -‬ســازمان فضایــی امریــکا‬ ‫‪ -3‬مخفــف کاه ‪ -‬حقــوق قانونــی و‬ ‫دریافتنی دولت از درامدهای مردم‬ ‫و ملــت بــه صــورت پــول یــا مــال‬ ‫ تخــت‪ -4.‬برابــر ‪ -‬اعتقــاد و قصــد‬‫درونــی ‪ -‬مغــز ‪ -‬مجــرای خــون‬ ‫‪ -5‬جمــع نامــوس ‪ -‬از اقــوام بــزرگ‬ ‫باســتانی ایــران‬ ‫‪ -6‬پیشــوند ســال و روز ‪ -‬تیره ‪ -‬نان‬ ‫خــرد کــرده در ابگوشــت ‪ -‬نقاب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -7‬دورویی ‪ -‬اسناد ‪ -‬واحد پول چین‬ ‫‪ -8‬پاسبان شهر ‪ -‬رجال ‪ -‬جاندار تک سلولی‬ ‫‪ -9‬نــژاد ایرانــی و هندواروپایــی ‪ -‬شــجاع ‪ -‬چیــن و چــروک‬ ‫پوســت‪ -10.‬اوا ‪ -‬میــوه تــازه بــه بــازار امــده ‪ -‬خــوراک گربــه ‪-‬‬ ‫ســنگفرش‪ -11.‬عالمــت ‪ -‬الیتناهــی‬ ‫‪ -12‬خدای ساختگی ‪ -‬دهان ‪ -‬شریعت ‪ -‬هم شغل‬ ‫‪ -13‬چراگاه ایالت ‪ -‬درخشان ‪ -‬تیر‬ ‫‪ -14‬گهواره ‪ -‬فوتبال دسته برتر ‪ -‬رها ‪ -‬درجه حرارت‬ ‫‪ -15‬افــرادی کــه بــرای تعــداد پیــپ کــم در بازارهــای مالــی‬ ‫معاملــه می کننــد ‪ -‬بیــزاری و تنفــر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبــه ‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫عکس هفته‬ ‫‪ 23‬ربیع االول ‪1442‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫دفترنشــریه‪017- 32320421 - 32320420-32149068 :‬‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 9‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 73‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫پیکره طبیعت‬ ‫پشت پرده این اتش‬ ‫چیست؟‬ ‫بدون شرح‬ ‫‪.......................‬؟‬ ‫درنهایت مسوزان که‬ ‫میسوزی…‬ ‫نقش سیمای شهری درنشاط بصری واجتماعی‬ ‫هــر چــه ســیمای شــهر از هارمونــی و زیبایــی بیشــتری‬ ‫برخــوردار باشــد‪ ،‬نشــاط بصــری و روانــی در شــهر‬ ‫دوچنــدان خواهــد شــد‬ ‫محمدرضــا نوروزی‪:‬کارکردهــای روانــی و اجتماعــی‬ ‫ســیما یــا منظــر شــهری در جوامــع مــدرن امــروزی بــر‬ ‫هیچ کــس پوشــیده نیســت‪ .‬اســتفاده از ظرافت هــای‬ ‫هنــری و مهندســی رعایــت شــده در ســاختار فیزیکــی و‬ ‫طبیعــی ســازه ها و نمادهــای شــهری‪ ،‬گرافیتــی( نقاشــی‬ ‫دیــواری)‪ ،‬ایجــاد ســاختار مشــابه در نمــای ظاهــری‬ ‫ســاختمان هــا‪ ،‬رنــگ امیــزی مکــرر جــدول هــا بلــوار هــا و‬ ‫… باعــث می شــود تــا عــاوه بــر زیباســازی محیــط شــهری‪،‬‬ ‫جلوه هــای بصــری نیــز در شــهر توســعه یابنــد‪ .‬پرواضــح‬ ‫اســت هــر چــه ســیمای شــهر از هارمونــی و زیبایــی‬ ‫بیشــتری برخوردار باشــد‪ ،‬نشــاط بصری و روانی در شــهر‬ ‫دوچنــدان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه بســیاری از کارشناســان‪ ،‬امــروزه اســایش‬ ‫بصــری از مولفه هــای مهــم و اساســی محیط هــای‬ ‫انسان ســاخت به ویــژه در فضاهــای شــهری بــه شــمار‬ ‫م ـی رود و همان طــور کــه محیــط داخلــی زندگــی انســان‬ ‫(خانــه) بایســتی از زیبایــی برخــوردار باشــد محیــط‬ ‫بیرونی(ساختارشــهر) نیــز بایــد زیبــا و دارای کیفیــت‬ ‫بصــری و چشــم نــواز باشــد‪ .‬از مولفه هــای اســایش‬ ‫بصــری در جوامــع صنعتــی امــروز می تــوان بــه رنــگ‪ ،‬نور و‬ ‫روشــنایی‪ ،‬کیفیــت محیطــی‪ ،‬ســازه های حجمــی مــوزون‪،‬‬ ‫المان هــا و نمادهــای شــهری‪ ،‬گرافیتی ( نقاشــی دیــواری)‬ ‫و … اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر ایــن موضــوع بــه یکــی از دغدغه هــای‬ ‫اصلــی مدیــران شــهرها بــدل شــده اســت و همه ســاله در‬ ‫ایــن خصــوص تصمیمــات متعــددی در الیه هــای متعــدد‬ ‫مدیریتــی شــهرها اتخــاذ می شــود‪ .‬امــا بــه جهــت نبــود‬ ‫امکانــات و تجهیــزات ‪ ،‬کمبــود بودجــه‪ ،‬عــدم وحــدت‬ ‫رویــه‪ ،‬بی توجهــی بــه نظــرات کارشناســی متخصصیــن و‬ ‫مشــاوران هنــری‪ ،‬پراکندگــی ســایق و … توفیــق چندانــی‬ ‫در زیباســازی مــدرن شــهری حاصــل نمی شــود و گاهــی بــا‬ ‫تغییــر مدیــران گاهــی اوقــات شــاهد ســاخت پروژه هایــی‬ ‫ناقــص‪ ،‬یــا حتــی تخریــب ســازه های شــهری ساخته شــده‬ ‫و ســاخت المان هــا و ســازه های جدیــد غیــر مــوزون در‬ ‫معابــر شــهری هســتیم!‬ ‫البتــه ســاخت ســازه های مــوزون و متــوازن و دارای‬ ‫الیه هــای هنــری همــه داســتان نیســت و گاهــی اوقــات‬ ‫حــذف پروژه هــای نامــوزون از ســاخت پروژه هــای جدیــد ‪،‬‬ ‫اهمیــت بیشــتری پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫ایا فاجعه زیست‬ ‫محیطی دوباره‬ ‫تکرار میشود؟‬ ‫ســهیال عالالدیــن ‪ -‬بــازار کســب و کار پارس‪:‬شــبه‬ ‫جزیــره میانکالــه‪ ،‬شــبه جزیــره ای در منتهی الیــه ِ‬ ‫جنــوب شــرقی ِ دریــای مازنــدران‪ ،‬در دوازده‬ ‫ِ‬ ‫ـمال شــهر ِ بهشــهر مســاحت ان بیــش‬ ‫کیلومتــری ِ شـ ِ‬ ‫ـن ‪۱۵‬‬ ‫ـاع ان بیـ ِ‬ ‫از شصت وهشــت هــزار هکتــار و ارتفـ ِ‬ ‫ســطح دریــای ازاد‪ .‬میانکالــه از‬ ‫تــا ‪۲۸‬متــر کمتــر از‬ ‫ِ‬ ‫ســال ‪ ۱۳۴۸‬بــه عنــوان «منطقــه حفاظت شــده»‬ ‫تعییــن شــد و هم اکنــون بــا عناویــن پناهــگاه حیــات‬ ‫وحــش‪ ،‬تــاالب بین المللــی و ذخیــره گاه طبیعــی‬ ‫زیسـت کره تحــت حفاظــت محیــط زیســت قــرار دارد‪.‬‬ ‫از دالیــل اهمیــت میانکالــه ایــن اســت کــه در تمــام‬ ‫ســواحل جنوبــی دریــای خــزر هیــچ منطقــه ای جــز‬ ‫ان وجــود نــدارد کــه محیــط طبیعــی ان در وضعیتــی‬ ‫نســبتا ً دســت نخــورده باقی مانــده باشــد‪.‬‬ ‫وجــود اغتشاشــات بصــری در فضاهــای شــهری هماننــد‬ ‫عــدم تنظیــف مســتمر معابر(نظافــت پیاده روهــا‪،‬‬ ‫جوی هــا‪ ،‬حاشــیه معابــر و بلــوار هــا) ‪ ،‬اســفالت‬ ‫نامناســب معابــر اصلــی و فرعــی‪ ،‬دیوارهــای شکســته و‬ ‫شــعار نویســی شــده‪ ،‬ســاختمان های فرســوده قدیمــی‬ ‫بــا خطــر ریــزش‪ ،‬اشــیای روی بالکن هــا و ایوان هــای‬ ‫مشــرف و مجــاور بــه معابــر عمومــی‪ ،‬مبلمــان شــهری‬ ‫نامناســب و افســرده‪ ،‬زمین هــای خاکــی رهاشــده ‪،‬‬ ‫حفــاری هــا و گودبرداری هــای بالتکلیــف ‪ ،‬ســد معبــر‬ ‫توســط دست فروشــان و صاحبــان مغــازه هــا‪ ،‬نماهــای‬ ‫ســاختمانی مغایــر بــا معمــاری ایرانــی ـ اســامی‪ ،‬بلوارهــا‬ ‫یــا جــدول هــای شکســته‪ ،‬عــدم رنگ امیــزی جــداول و‬ ‫بلــوار هــای فرســوده‪ ،‬وجــود ســاختمان های نیمه تمــام‬ ‫و نیم ـه کاره‪ ،‬نداشــتن نمــا در بســیاری از ســاختمان های‬ ‫شــهری‪ ،‬نصــب و الصــاق انــواع اعالنــات بــر در و دیــوار‬ ‫ســاختمان های شــهری‪ ،‬دپــوی مصالــح ســاختمانی در‬ ‫مقابــل منــازل بعــد از پایــان ســاخت و ســاز‪ ،‬وجــود ســطل‬ ‫زبالــه هــای بــدون در در ســطح خیابــان هــا و بســیاری‬ ‫دیگــر از مســائل و معضالتــی اســت کــه در ســیما و منظــر‬ ‫شــهری پدیــدار اســت و اصــاح ایــن ســاختار زجــر اور بــه‬ ‫مراتــب از ســاخت پــروژه هــای جدیــد ارجحیــت دارد‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی نقــش قانــون بیــش از ســایر مــوارد‪،‬‬ ‫ارجحیــت می یابــد‪ .‬امــا نقــش و وظایــف و جایــگاه قانونــی‬ ‫مدیریــت اجرایــی شــهر در خصــوص مدیریــت ســیما‬ ‫منظــر شــهری چیســت؟ در پاســخ بایــد گفــت‪ :‬در نظــام‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی شــهری ایران‪ ،‬شــهرداری مســئول‬ ‫مســتقیم نظارت‪ ،‬کنترل ‪ ،‬هدایت و ســاماندهی ســیما و‬ ‫منظر شــهری در چارچوب قانون بوده و نقش مهمی در‬ ‫انتظــام و ســامان دهی فضایــی شــهرها بــر عهــده داشــته‬ ‫و در ایــن بیــن اهمیــت تحقــق و پایــداری نظــام مدیریــت‬ ‫ســیما و منظــر شــهری به منظــور ایجــاد نظــم و تــوازن در‬ ‫فضاهــای شــهری حائــز اهمیــت ویــژه ای اســت و عــدم‬ ‫تحقــق ایــن مهــم‪ ،‬در کوتاه مــدت موجــب نازیبایــی شــهر‪،‬‬ ‫در میان مــدت موجــب ایجــاد اختــاالت روانــی و رفتــاری‬ ‫در شــهروندان و نارضایتــی گردشــگران و در بلندمــدت‬ ‫تخریــب وجهــه برنــد و مدیریــت شــهری خواهــد گردید که‬ ‫تمامــی ایــن مــوارد بــر توســعه متــوازن مبتنــی بــر اقتصــاد‬ ‫گردشــگری و رضایــت عمومــی شــهروندان تاثیــر منفــی و‬ ‫گاهــی اوقــات غیرقابل جبــران خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫وظایف شهرداری ها در مدیریت نمای شهری‬ ‫شــهرداری ها به عنــوان نهــاد محلــی و مجــری توســعه‬ ‫شــهری در کشــور‪ ،‬به موجــب قوانیــن مربوطــه موجــود‬ ‫مکلف انــد از اغتشاشــات بصــری‪ ،‬درهم ریختگــی‬ ‫همیشــه ســامتی ایــن منطقــه اهمیــت بســیاری در‬ ‫حفــظ ســامتی کل دریــای خــزر دارد‪ .‬ســامتی نســبی‬ ‫میانکالــه موجــب شــده تــا تاالب هــا و ســواحل ایــن‬ ‫منطقــه عــاوه بــر پرنــدگان مهاجــر‪ ،‬محــل تخم گــذاری‬ ‫و زیســتگاه اصلــی بســیاری از ماهیــان دریــای خــزر نیــز‬ ‫باشــد‪ ،‬بــه ویــژه کپــور و کفــال و ماهیــان خاویاری‪ .‬گفته‬ ‫می شــود نزدیــک بــه نیمــی از خاویــار ایــران از اب هــای‬ ‫ایــن منطقــه صیــد می شــود‪.‬‬ ‫شــبه جزیــره و پناهــگاه حیــات وحــش میانکالــه‬ ‫مامــن طیــف وســیعی از پرنــدگان ابــزی مهاجــر‬ ‫و جوجــه اور و حمایــت شــده از جملــه فالمینگــو‪،‬‬ ‫پلیــکان ســفید‪ ،‬پلیــکان خاکســتری‪ ،‬قــوی کوچــک‪،‬‬ ‫قــوی گنــگ‪ ،‬قــوی فریادکــش‪ ،‬اردک ســر ســفید‪،‬‬ ‫غــاز پیشــانی ســفید کوچــک‪ ،‬مرگــوس بــزرگ‪ ،‬ســنقر‬ ‫تاالبــی‪ ،‬عقــاب دریایــی دم ســفید و پرنــدگان خشــکی‬ ‫زی هماننــد قرقــاول خــزری‪ ،‬دراج و زنبــور خــوار‬ ‫محســوب می گــردد‪.‬‬ ‫امــا بــا وجــود اینکــه میانکالــه بــه عنــوان <منطقــه‬ ‫حفاظــت شــده> تعییــن شــد متاســفانه متاســفانه‬ ‫ســالهای زیــادی را شــاهدمرگ پرنــدگان در تــاالب‬ ‫هســتیم و چنیــن فاجعــه زیســت محیطــی در‬ ‫میانکالــه اتفــاق مــی افتــد‪.‬‬ ‫امــا ماننــد بســیاری از رخدادهــای کــه در کشــور‬ ‫فضاهــای شــهری از خیابان هــا و کوچه هــا گرفتــه تــا‬ ‫مبــادی ورودی شــهرها‪ ،‬از محــدوده شــهر گرفتــه تــا حریــم‬ ‫شــهر‪ ،‬از نمــای ســاختمان های شــهری گرفتــه تــا تامیــن‬ ‫فضــای ســبز شــهری‪ ،‬تدابیــر خاصــی اتخــاذ نماینــد‪ .‬ایــن‬ ‫تدابیــر شــامل نظــارت بــر ساخت وســاز و جلوگیــری از‬ ‫هرج ومــرج بصــری‪ ،‬جلوگیــری از مخاطــرات و تبعــات‬ ‫حاصــل از بالیــای طبیعــی‪ ،‬رفــع خطــر از بناهــا و دیوارهای‬ ‫می توانــد زیبایــی شــهرها را تحــت تاثیــر قــرار داده و‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه به موجــب قوانیــن و مقــررات‪،‬‬ ‫شــهرداری ها متولــی و مســئول مســتقیم جلوگیــری‬ ‫از بــروز چنیــن مشــکالت بــا ســاماندهی فعالیت هــا‪،‬‬ ‫اقدامــات‪ ،‬سیاســت گذاری ها‪ ،‬طراحــی‪ ،‬برنامه ریــزی‬ ‫و اجــرا در راســتای بهبــود و ارتقــای کمــی و کیفــی ســیما‬ ‫و منظــر شــهری بــا محوریــت ســازمان های زیباســازی‬ ‫ســهیال عالالدیــن‪ :‬چــه تلــخ اســت کــه بــا بغــض‬ ‫بنویســی امــا بــا خنــده بخواننــد وقتــی خــدا از پشــت‬ ‫دســتهایش را روی چشــمانمان مــی گــذارد از الی‬ ‫انگشــتانش انقدر محو تماشــای دنیا می شــویم که‬ ‫فرامــوش مــی کنیــم کــه خــدا را منتظــر نگذاریــم …‬ ‫زندگــی یــک پــاداش اســت نــه یــک مکافــات فرصتــی‬ ‫اســت کوتاه!تاببالی‪,‬بیابی‪,‬بدانی‪,‬بیندیشــی‪,‬بفهمی‬ ‫وزیبــا بنگــری یــک انســان معمولــی کاالی تولیــدی‬ ‫کارخانــه طبیعــت اســت طبیعتــی بســیار زیبــا کــه‬ ‫حضــور دران انســان را در بازگشــت بــه خویشــتن و‬ ‫درک فطــرت خــود کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫طبیعتــی کــه در حفــظ و تولیــد خــاک و اب و‬ ‫جلوگیــری از فرســایش و ســیل درختــان و تــوده‬ ‫هــای جنگلــی بــا گســترش ریشــه ی خــود در‬ ‫زمیــن جلــوی حرکــت خــاک را مــی گیرنــد و مانــع از‬ ‫فرســایش ان مــی شــوند‪.‬جالب اســت کــه بدانیــم‬ ‫یــک هکتــار جنــگل مــی توتنــد ‪۲۷۵‬تــن اکســیژن‬ ‫و‪۶۰‬تــن گردوغبــاررا هــر ســاله در خود رســوب دهد‬ ‫و بدیــن صــورت نقــش بســیار موثــری در ســالم‬ ‫ســازی محیــط زیســت ایفــا مــی نمایــد‪.‬‬ ‫وجــود طبیعــت باعــث متعادل شــدن هوای محیط‬ ‫اطــراف مــی شــود چنــدان کــه هــوای محیــط جنگلــی‬ ‫در تابســتان خنــک تــر ودر زمســتان گرمتــر مــی‬ ‫شــود‪.‬از ایــن رو جنــگل هــا بــه هــر انــدازه گســترده‬ ‫تــر باشــند بــه همــان نســبت در تعدیــل درجــه هــوا‬ ‫موثرترنــد‪.‬‬ ‫بایــد بــه ایــن بــاور برســیم کــه موجــودات و هــر چیــز‬ ‫طبیعــی دیگــر ‪ ,‬جــدا از ارزش عملــی بــرای انســان‬ ‫‪,‬ارزش ذاتــی دارنــد‪.‬‬ ‫متاســفانه رونــد تخریــب منابــع طبیعــی و‬ ‫جنــگل هــا بــه گونــه ای ســریع و گســترده اســت‬ ‫کــه……………………………………‪..‬‬ ‫شکســته واقــع در معابــر شــهری‪ ،‬جلوگیــری از گذاشــتن‬ ‫هــر نــوع شــیئی خارجــی در بالکن هــا و ایوان هــای‬ ‫مشــرف به معابــر عمومــی شــهری و … می شــوند‪.‬‬ ‫متاســفانه در طــول ســال های اخیــر بی مالحظگــی‬ ‫برخــی از شــهروندان بــه یــک عــادت تبدیل شــده اســت‬ ‫کــه مقابلــه بــا ان هــا نیــز نیــاز بــه کار فرهنگــی طوالنــی و‬ ‫بودجــه و امکانــات گســترده دارد‪.‬‬ ‫راه حل این مسئله چیست؟‬ ‫بــا ایــن وجــود‪ ،‬یکــی از مشــکالت اساســی موجــود در‬ ‫شــهرها کــه برنمــا و ســیما و زیبایــی شــهری ســایه افکنــده‬ ‫و بــر ان اثــر نامطلــوب و ناخوشــایندی دارد و فضاهــای‬ ‫شــهری را مخــدوش می کنــد؛ اغتشاشــات بصــری و‬ ‫الودگی هــای دیــداری موجــود در اکثــر شــهرهای ایــران‬ ‫اســت کــه عــدم نظــارت شــهرداری ها در ایــن خصــوص‬ ‫و فرهنگــی و همــکاری و هماهنگــی ســایر حوزه هــای‬ ‫شــهرداری و دســتگاه های اجرایــی در امــر ســیمای شــهر‬ ‫می باشــند تــا از ایــن طریــق اســایش بصــری در ســطح‬ ‫شــهرها را بــه شــهروندان تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از خــرد جمعــی‪ ،‬لــزوم اســتفاده از تجــارب‬ ‫کارشناســان و اقدامــات انجام شــده در شــهرهای بــزرگ‪،‬‬ ‫اســتفاده از تجــارب ســایر کشــور هــا‪ ،‬فرهنگ ســازی و‬ ‫توجیــه افــراد در خصــوص اهمیــت مبلمــان شــهری‪،‬‬ ‫برخــورد جــدی و غیــر نمایشــی بــا بــر هــم زننــدگان نظــم و‬ ‫نمــای بصــری شــهر‪ ،‬به کارگیــری مشــاوران بادانش هنری‪،‬‬ ‫تلفیــق اقتصــاد و زیبــا ســازی و … می توانــد در کاهــش‬ ‫الودگی هــای بصــری و داشــتن شــهری زیبــا و شــاد موثــر‬ ‫باشــد‪ .‬امیــد اســت مســئوالن نیــز در ایــن امــر بــا وحــدت‬ ‫رویــه و مدیریــت یکپارچــه زمینــه را بــرای داشــتن شــهری‬ ‫زیبــا‪ ،‬اراســته و فاقــد الودگی هــای بصــری فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫همیــن قــدر بدانیــم کــه ســرود جنــگل ‪,‬ضربانــی‬ ‫مالیــم وکشــیده دارد و مــی خواهــد بــا ایــن ریتــم‬ ‫مرغــوب تریــن موجــودات را بــرای ادامــه و بقــای‬ ‫نســل برگزینــد از خشــم ان بترســید انســانهایی کــه‬ ‫بــا قــدرت بیــان و دروغگیــی و خیانــت ســخت باعــث‬ ‫وحتــش مــی شــوید انســانهایی کــه بــی قانــون و بــی‬ ‫عدالــت زندگــی مــی کنیــد و بــا بــی تدبیــری در بــی‬ ‫خبــری ســکوت مــی کنیــد نــه اســتعفا مــی دهیــد و‬ ‫نــه بازنشســته مــی شــوید بــدون هیــچ عذرخواهــی‪.‬‬ ‫بــی پناهــم ‪ ,‬هــوس بــرف زمســتان نکنیــد‪ ,‬جنــگل‬ ‫ســوخته را عاشــق بــاران نکنیــد‪ ,‬بدنــم را ســپر ضربــه‬ ‫طوفــان نکنیــد‪ ,‬بــاور ســبز مــرا حبــس بــه گلــدان‬ ‫نکنیــد‬ ‫جنــگل یــک شــبه ســقوط نمــی کنــد‪ ,‬خیلــی زخــم‬ ‫تبــر خــوردن هــا‪ ,‬خیلــی بــی هوا شکســتن ها…خیلی‬ ‫شــبانه نعــش درخــت هــا را بــر دوش بــردن هــا‬ ‫مــا رخ می دهــد بــدون هیــچ بررســی بــه حــال خــود‬ ‫رهــا شــده اســت‪ .‬بعــد از ‪ 12‬ســال ایــن ماجــرا بــار‬ ‫دیگــر تکــرار شــده اســت امــا هیــچ ســابقه علمــی‬ ‫بــرای بررســی ماجــرا وجــود نــدارد‪ .‬پرونــده پیشــین‬ ‫تلفــات پرنــدگان وحشــی در تــاالب میانکالــه پــس از‬ ‫رد شــدن ابتــا بیمــاری انفلوانــزا و نیوکاســل از ســوی‬ ‫کارشناســان وقــت دامپزشــکی اســتان مازنــدران‪،‬‬ ‫تنهــا بــا طــرح احتمــال مســمومیت و بــدون پیگیــری‬ ‫علــت مســمومیت بســته شــده بــود‪.‬‬ ‫ســال گذشــته هــم بــا فاجعــه تلــف شــدن تعــداد بــی‬ ‫شــماری از پرنــدگان در زیســت گاه ابــی خلیــج گــرگان‬ ‫و پناهــگاه حیــات وحــش میانکالــه روبــه رو شــدیم‪.‬‬ ‫درســت در نخســتین روزهــای بهمــن ‪98‬‬ ‫بیــش از ‪40‬هــزار قطعــه انــواع پرنــدگان شــامل‬ ‫چنگر‪،‬فالمینگو‪،‬باکالن‪،‬انــواع غازهــا بــا فرضیــه‬ ‫هــای مختلفــی از ســوی دامپزشــکی همچــون شــیوع‬ ‫بیمــاری انفوالنــزای فــوق حــاد پرنــدگان و نیوکاســل‪،‬‬ ‫مسمومســت بــر اثــر ســموم کشــاورزی و فاضــاب‬ ‫هــای شــهری و صنعتــی و روســتایی تلــف شــدند‪.‬که‬ ‫ایــن فرضیــات در همــان ابتــدا از جانــب تعــدادی از‬ ‫کارشناســان و فعــاالن محیــط زیســت رد و یــا بــه زیــر‬ ‫ســوال بــرده شــد و امــا و اگرهایــی بــرای وجــود ســم‬ ‫بوتولیســم بــه چشــم مــی خــورد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه هــم اکنــون زیســتگاههای‬ ‫بگذریــم روایــت حکایــت وســیع وتلخ جنــگل ‪ ,‬اتش‬ ‫ســوزی ســیاهی و ســکوتی اســت کــه برجــای مــی‬ ‫مانــد بحرانهایــی کــه همــه در حــد مانــور مــی رونــد‬ ‫و تصاویــری کــه بــرای خودنمایــی گرفتــه مــی شــود‬ ‫و بازدیدهایــی کــه فقــط بــه نــام بازدیــد ثبــت مــی‬ ‫شــوند و بودجــه و امکانــات وتجهیزاتــی کــه معلــوم‬ ‫نیســت بــرای کــدام ناکجــا ابــاد برنامــه ریــزی شــده‬ ‫انــد نقطــه چیــن هــای خالــی کــه از تــرس پــر نمــی‬ ‫شــوند…‪.......‬‬ ‫خالصــه گویمــت مــرگ ای مــرگ تــورا مــی شــنوم‬ ‫ای انســان تــا هــم اغوشــی مــا ‪ ,‬فاصلــه‬ ‫نزدیکــی‬ ‫ای چندانــی نیســت‬ ‫ودر نهایت مسوزان که میسوزی ……………………‬ ‫پرنــدگان ابــزی و کنــار ابــزی گلســتان شــاهد فــرود‬ ‫خیــل بــی شــماری از انــواع گونــه هــای پرنــدگان اســت‬ ‫و اکوسیســتم خلیــج گــرگان و تــاالب میانکالــه بــه‬ ‫هــم خــورده اســت و ســیل ســال گذشــته مــواد الــی‬ ‫و ســموم زیــادی را از زمینهــای کشــاورزی وارد خلیــج‬ ‫کــرده و شــرایط خلیــج هــم تــا بــه اکنــون تغییــری‬ ‫نکــرده و پاالیــش در ان اتفــاق نیفتــاده اســت و بــا‬ ‫کاهــش ســطح اب و افزایــش امــاح روبــه رو هســتیم‬ ‫ایــا مســئولین ذیربــط بــرای بوجــود نیامــدن امــکان‬ ‫تکــرار فاجعــه تلفــات پرنــدگان‪ ،‬فکــری اندیشــیده‬ ‫انــد؟و یــا تســویه خلیــج و کنتــرل ورودی و خوجــی‬ ‫ابهــا و همچنیــن الیروبــی کانالهــا را بــه عهــده خــود‬ ‫خلیــج گذاشــته انــد؟ و همچنــان بــه دنبــال راه حــل‬ ‫کوتــاه مــدت و مناســب هســتند و ممکــن هــا را‬ ‫پیگیــری مــی کننــد؟!!!!!!!!!!‬ ‫ماسک‪ ،‬تنها‬ ‫واکسن موجود‬ صفحه 8 ‫شستشوی دست ها با اب و صابون و استفاده از محلولهای‬ ‫ضدعفونی کننده حاوی الکل‪،‬ویروس های روی‬ ‫دست ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫مرتب دست‬ ‫های خود را‬ ‫بشویید‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫اموزش‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره ‪273‬‬ ‫کرونا دارویی قطعی ندارد‬ ‫نازنین اکبرنیا‪:‬‬ ‫کرونــا‪ ،‬طــب ســنتی و دارو هــای گیاهــی؛‬ ‫موضوعــی اســت کــه ایــن روزهــا چــه در فضــای‬ ‫مجــازی و چــه حقیقــی چالش هــای زیــادی‬ ‫بــه همــراه دارد‪ .‬از نخســتین روزهــای شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا در ایــران حــرف و حدیث هــای‬ ‫زیــادی درخصــوص اســتفاده از داروهــای‬ ‫گیاهــی بــرای پیشــگیری و درمــان ایــن بیمــاری‬ ‫مطــرح شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس بــه نقــل‬ ‫از “روزانــه نیــوز” حــاال امــا بــا گذشــت بیــش‬ ‫از ‪ ۹‬مــاه از شــیوع کرونــا در کشــور‪ ،‬تــب ایــن‬ ‫موضــوع بــاال گرفتــه تــا جایــی کــه پــای داروهای‬ ‫گیاهــی بــرای درمــان کرونــا‪ ،‬بــه مجلــس هــم‬ ‫بــاز شــد‪ ۲۷ .‬مهرمــاه بــود کــه مجلــس یازدهــم‬ ‫پــس از پانــزده روز تعطیلــی‪ ،‬جلســه خــود را‬ ‫بــا حاشــیه های کرونایــی اغــاز کــرد‪ .‬همــان روز‬ ‫نماینــده مــردم همــدان در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــا ادعــای ســاخت داروی قطعــی‬ ‫درمــان کرونــا در برخــی اســتان هــای کشــور؛‬ ‫از بــی تفاوتــی نســبت بــه ایــن موضــوع انتقــاد‬ ‫کــرده و از دارویــی کــه ادعــا می شــود در درمــان‬ ‫قطعــی کرونــا موثــر اســت‪ ،‬رونمایــی کــرد‪.‬‬ ‫احمــد حســین فالحــی بــا تاکیــد بــر امــار قابــل‬ ‫توجــه فــوت ناشــی از کرونــا‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫در حالیســت کــه برخــی اســتان ها دارویــی‬ ‫ســاخته اند و مــن یــک نمونــه ان را اورده ام کــه‬ ‫هشــت مــاه پیــش بــرای درمــان قطعــی کرونــا‬ ‫معرفــی شــده امــا بــه ان توجــه نشــده‪ ،‬مــردم‬ ‫تلــف می شــوند و کســی بــه فکــر نیســت‪.‬‬ ‫وزارت بهداشــت هــم بــا تمــام تالشــی کــه کــرده‬ ‫نیــاز بــه کمــک دارد‪ .‬در دولــت چــه خبــر اســت؟‬ ‫چــرا بــه انهــا کمــک نمــی شــود؟»‬ ‫بعــد از صحبت هــای فالحــی‪ ،‬در رســانه ها و‬ ‫فضــای مجــازی اینگونــه مطــرح شــد کــه داروی‬ ‫مــورد اشــاره‪ ،‬همــان اســپری گیاهــی اســت‬ ‫کــه توســط یــک شــیمیدان و محقــق همدانــی‬ ‫تولیــد شــده و بــرای بررســی بیشــتر در اختیــار‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی بقیه اللــه (عــج) قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬همــان روز امــا رئیــس دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی بقیه اللــه در گفتگویــی اعــام‬ ‫کــرد کــه ادعــای اینکــه داروی درمــان کرونــا‬ ‫ســاخته شــده اســت از لحــاظ علمــی صحیــح‬ ‫نیســت و نبایــد هــر دارویــی بــدون گذرانــدن‬ ‫مراحــل علمــی و بالینــی بــرای مصــرف انســانی‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال در کمتــر از یــک هفتــه داروی‬ ‫مــورد اشــاره گواهــی کــد اخــاق دریافــت کــرد و‬ ‫بــه اذعــان تعــدادی از بیمــاران کرونایــی کــه از‬ ‫ان اســتفاده کرده انــد‪ ،‬عملکــرد قابــل توجهــی‬ ‫هــم داشــت‪.‬‬ ‫رضایت یک بیمار مبتال به کرونا از‬ ‫اسپری گیاهی‬ ‫مجیــد مردانــی یکــی از بیمــاران مبتــا بــه‬ ‫با شما در پایگاه خبری‬ ‫کروناســت کــه دوره ســخت بیمــاری‬ ‫را پشــت ســر گذاشــته و حالــش رو‬ ‫بــه بهبــودی اســت؛ بــا ایــن حــال‬ ‫وقتــی بــا او تمــاس می گیــرم انــرژی‬ ‫چندانــی بــرای صحبــت کــردن نــدارد‬ ‫و همچنــان از تنگــی نفــس خفیفــی‬ ‫کــه دارد شــکایت کــرده و می گویــد‪:‬‬ ‫بایــد روزهــای اولــی را کــه مبتــا شــده‬ ‫بــودم مــرا می دیدیــد! بعــد از اینکــه‬ ‫تســتم بــرای کرونــا مثبــت اعــام‬ ‫شــد‪ ،‬قرنطینــه خانگــی را بــه بســتری‬ ‫در بیمارســتان ترجیــح دادم؛ امــا‬ ‫بــه تدریــج حالــم وخیم تــر شــد و در‬ ‫نهایــت بــا پاییــن امــد اکســیژن خونــم‬ ‫مجبــور شــدم در بیمارســتان بســتری‬ ‫شــوم‪ .‬چنــد روز بعــد حــال چنــدان مســاعدی‬ ‫نداشــتم و بــه واســطه یکــی از اشــنایان و‬ ‫بــا رضایــت شــخصی از اســپری گیاهــی کــه‬ ‫تعریفــش را شــنیده بــودم اســتفاده کــردم‪.‬‬ ‫خــب خــدا را شــکر ســه روز بعــد شــرایط‬ ‫جســمی مســاعدی داشــتم و از بیمارســتان‬ ‫مرخــص شــدم‪.‬‬ ‫در خبرگــزاری هــا و بــه دنبــال ان در فضاهــای‬ ‫مجــازی و رســانه هــا منتشــر شــد کــه در ان‬ ‫بــه نقــل از اینجانــب بــرای داروی ‪، MAB98‬‬ ‫عنــوان داروی قطعــی کرونــا اســتفاده شــده‬ ‫بــود کــه چنیــن موضوعــی صحــت نــدارد‪ .‬بــرای‬ ‫صــدور مجــوز ایــن دارو‪ ،‬مــدارک الزم بــه‬ ‫ســازمان غــذا و دارو ارســال شــده و احتمــاال‬ ‫ظــرف دو هفتــه اینــده مجــوز ان صــادر شــود‪.‬‬ ‫مردانــی توضیــح می دهــد کــه همان روزهــا‬ ‫تعــدادی از اعضــای خانــواده از جملــه مــادر‬ ‫هفتــاد و پنــج ســاله اش هــم بــه کرونــا مبتــا و‬ ‫در بیمارســتان بســتری شــده بــود؛ امــا بــا تهیــه‬ ‫ایــن اســپری کــه ظاهــرا ً هزینــه چندانــی هــم‬ ‫نداشــته‪ ،‬بهبــود پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون غــذا و دارو خاطرنشــان می کنــد‪:‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن بــرای داروهــای گیاهــی دیگــر نیز‬ ‫کــه کمــک کننــده در درمــان بیمــاری هســتند از‬ ‫جملــه ســه داروی دیگــر در ســازمان غــذا و دارو‬ ‫مجــوز صــادر شــده و ایــن دارو نیــز در نوبــت‬ ‫طــرح در کمیســیون مربوطــه در ســازمان غــذا‬ ‫و دارو اســت‪.‬‬ ‫بــا اینکــه ایــن صحبت هــا و اظهــارات مشــابه‬ ‫دیگــر‪ ،‬بــدون توجــه بــه نظــرات کارشناســی و‬ ‫علمــی بــه تنهایــی قابــل اســتناد نیســت امــا‬ ‫کــم نیســتند افــرادی کــه از تجربــه اســتفاده‬ ‫از داروهــای گیاهــی در کنــار داروهایــی کــه‬ ‫توســط پزشــکان متخصــص تجویــز می شــود‪،‬‬ ‫بــرای درمــان ایــن بیمــاری ناشــناخته نتایــج‬ ‫رضایت بخشــی حاصــل کرده انــد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه‬ ‫پنجشــنبه گذشــته درنشســت بررســی رفــع موانــع‬ ‫و مشــکالت اجرایــی اخــذ مجــوز و تولیــد داروی‬ ‫‪ MAB98‬گفت‪« :‬تولید این دارو و تایید ان از‬ ‫ســوی مراجــع مربوطــه افتخــاری بــزرگ را نــه تنهــا‬ ‫بــرای پدیداورنــده ان‪ ،‬بلکــه بــرای دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی اســتان کرمانشــاه و کشــور جمهــوری‬ ‫اســامی رقــم می زنــد‪ .‬واحدهــای مربوطــه‬ ‫در دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه تمــام‬ ‫اقدامــات الزم را بــرای اخــذ تاییدیــه نهایــی دارو‬ ‫انجــام خواهنــد داد و پیگیری هــای الزم بــرای‬ ‫تســریع ایــن فراینــد در مراجــع کشــوری بــه طــور‬ ‫پیوســته در حــال اجــرا اســت‪».‬‬ ‫این یافته‪ ،‬دارویی خوب و موثر در درمان‬ ‫کرونا است‬ ‫بــا ایــن حــال بــا گذشــت کمتــر از یــک مــاه از‬ ‫ایــن موضــوع بــار دیگــر خبــر تولیــد یــک داروی‬ ‫گیاهــی دیگــر بــا نــام «‪ »۹۸MAB‬بــرای درمــان‬ ‫بیمــاری کرونــا‪ ،‬ایــن بــار در کرمانشــاه بــه خبــر‬ ‫داغ رســانه ها در حــوزه پزشــکی و درمــان‬ ‫تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی و‬ ‫خدمــات بهداشــتی‪-‬درمانی کرمانشــاه در ایــن‬ ‫بــاره در گفتگــوی اختصاصــی بــا «روزانــه نیــوز»‬ ‫می گویــد‪ :‬بــر اســاس مســتندات ارائــه شــده‪،‬‬ ‫داروی پروفســور مصطفایــی دارویــی خــوب و‬ ‫موثــر در درمــان کرونــا اســت ولــی نمــی تــوان‬ ‫بــه عنــوان درمــان قطعــی کرونــا ایــن دارو را‬ ‫معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر قبــاد محمــدی تاکیــد می کنــد‪ :‬خبــری‬ ‫این دارو پس از تایید نهایی در اختیار‬ ‫بیماران قرار خواهد گرفت‬ ‫در حالــی کــه در روزهــای گذشــته در فضــای‬ ‫مجــازی از ایــن دارو بــه عنــوان درمــان قطعــی‬ ‫بیمــاری کرونــا یــاد شــده‪ ،‬رئیــس مرکــز روابــط‬ ‫عمومــی و اطــاع رســانی وزارت بهداشــت امــا‬ ‫بــا رد ایــن ادعــا در گفت وگــوی اختصاصــی بــا‬ ‫«روزانــه نیــوز» می گویــد‪ :‬بــر اســاس نتایــج‬ ‫حاصــل از کارازمایــی بالینــی ایــن فرموالســیون‬ ‫بــه عنــوان داروی کمکــی در رونــد درمــان‬ ‫و بهبــودی بیمــاران کوئیــد ‪ ۱۹‬مطــرح شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــا اینحــال ادعــای قطعیــت درمــان و‬ ‫بهبــودی ‪ ۱۰۰‬درصــد بیمــاران کوئیــد ‪ ۱۹‬در هــر‬ ‫مرحلــه از بیمــاری بــا ‪ MAB98‬کــه در فضــای‬ ‫بازار کسب کار انالین‬ ‫مجــازی انتشــار یافتــه‪ ،‬مســتند علمــی نــدارد و‬ ‫مــورد تاییــد نیســت‪.‬‬ ‫کیانــوش جهانپــور تاکیــد می کنــد‪ :‬تــا کنــون‬ ‫هیــچ دارویــی بــه عنــوان داروی قطعــی درمــان‬ ‫کرونــا مجــوزی از ســازمان غــذا و دارو اخــذ‬ ‫نکــرده اســت و اخبــار منتشــر شــده بــا ادعــای‬ ‫قطعیــت درمــان و بهبــودی صددرصــدی‬ ‫بیمــاران مبتــا بــه کویــد ‪ ۱۹‬فاقــد هــر گونــه‬ ‫مســتند علمــی بــوده و مــورد تاییــد ســازمان‬ ‫غــذا و دارو نیســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ‪ MAB98‬در مرحلــه‬ ‫ورود بــه کمیســیون قانونــی ســاخت دارو و‬ ‫مــواد بیولوژیکــی ســازمان غــذا و دارو قــرار دارد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان می کنــد‪ :‬ایــن دارو پــس از تاییــد‬ ‫نهایــی و رعایــت قوانیــن ســازمان غــذا و دارو‬ ‫کشــور در اختیــار بیمــاران قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن روز دوشــنبه وزارت بهداشــت‬ ‫در اطالعیــه ای چهــار فــراورده طبیعــی بــا‬ ‫اجــزای گیاهــی را معرفــی کــرد کــه بــرای بهبــود‬ ‫برخــی عالئــم بیمــاری کوویــد ‪ ،١٩‬مصوبــه‬ ‫کمیســیون قانونــی ســازمان غــذا و دارو را اخــذ‬ ‫نموده انــد کــه دو مــورد منجــر بــه صــدور مجــوز‬ ‫تولیــد موقــت و مشــروط بــه مــدت شــش مــاه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫اســپری دهانــی ‪ 160 PHR‬حــاوی شــش‬ ‫اســانس گیاهــی بــرای کمــک بــه بهبــود‬ ‫عــوارض ریــوی کوویــد ‪ ١٩‬شــامل تنگــی نفــس‪،‬‬ ‫ســرفه‪ ،‬اکســیژن شــریانی و همچنیــن شــربت‬ ‫موکوزیفــت حــاوی عصــاره ابــی میــوه دو گیــاه‬ ‫بــرای بهبــود عالئــم خســتگی و بــی اشــتهایی‬ ‫در بیمــاران‪.‬‬ ‫دو مــورد دیگــر کــه مصوبــه کمیســیون اخــذ‬ ‫کــرده‪ ،‬ولــی هنــوز بــرای ان هــا مجــوز موقــت‬ ‫صــادر نشــده هــم شــامل فــراورده شــربت‬ ‫تولیــد حــاوی هفــت جــزء گیاهــی بــا نــام اظهــار‬ ‫شــده اســتاپ ســیویر ‪-‬نــام فــراورده تاییــد‬ ‫نهایــی نشــده‪ -‬بــرای کاهــش دوران بســتری و‬ ‫بهبــود هایپوکســی و فــراورده شــربت حــاوی‬ ‫یــک جــزء گیاهــی بــا نــام اظهــار شــده انــوال‬ ‫اس ‪-‬نــام فــراورده تاییــد نهایــی نشــده‪ -‬بهبــود‬ ‫برخــی عالیــم بیمــاری کرونــا هســتند‪.‬‬ ‫هستیم فقط کافی است نام ان را در گوگل جستجو کنید‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست‬ ‫نزنید‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن اســت بــه‬ ‫ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده مــی‬ ‫تواننــد ویــروس را بــه چشــم هــا ‪،‬بینــی و دهــان شــما منتقــل‬ ‫کننــد‪.‬از ایــن راه هــا ویــروس مــی توانــد وارد بــدن شــما شــده‬ ‫و شــما را بیمــار کنــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪273‬‬ ‫ردپای معماری ایرانی‬ ‫شــهر بایــد مملــو از ظواهــر و ارزش هــای تاریخــی و‬ ‫فرهنگــی بومــی باشــد امــا ایــن روزهــا بــا قــدم زدن در‬ ‫خیابان هــا و دیــدن ســاختمان ها بــه وضــوح می توانیــم‬ ‫بــه ایــن مســئله پــی بیریــم کــه ســبک معمــاری ایرانــی‬ ‫روبــه فراموشــی بــوده و معمــاری مــدرن در حــال‬ ‫جایگزینــی ان اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه بایــد بــه ســلیقه افــراد در انتخــاب ســبک‬ ‫معمــاری خانه هــا و باغ ویالهــا احتــرام گذاشــت امــا بــه‬ ‫عقیــده برخــی از کارشناســان ایــن مســئله بــه واســطه‬ ‫خــاء قانونــی نبایــد باعــث گســترش معمــاری مــدرن‬ ‫شــود چراکــه ســبک معمــاری گویــای فرهنــگ و تمــدن‬ ‫هــر کشــور اســت و نبایــد بــا بی توجهــی تیشــه بــه‬ ‫ریشــه ایــن درخــت تنومنــد بزنیــم‪.‬‬ ‫ـینه معمــاری ایــران بــه‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه پیشـ ٔ‬ ‫حــدود هــزاره هفتــم پیــش از میــاد می رســد و از ان‬ ‫زمــان تاکنــون پیوســته ایــن هنــر در ارتبــاط بــا مســائل‬ ‫گوناگــون‪ ،‬توســعه و تکامــل یافتــه اســت‪.‬‬ ‫معمــاری ایــران دارای ویژگی هایــی اســت کــه در‬ ‫مقایســه بــا معمــاری کشــورهای دیگــر جهــان از‬ ‫ارزشــی ویــژه برخــوردار اســت؛ ویژگی هایــی چــون‬ ‫طراحــی مناســب‪ ،‬محاســبه های دقیــق‪ ،‬فــرم درســت‬ ‫پوشــش‪ ،‬رعایــت مســائل فنــی و علمــی در ســاختمان‪،‬‬ ‫ایوان هــای رفیــع‪ ،‬ســتون های بلنــد‪ ،‬و باالخــره تزئینــات‬ ‫گوناگــون کــه هریــک در عیــن ســادگی معــرف شــکوه‬ ‫معمــاری ایــران اســت‪.‬‬ ‫عابــر نتوانــد بــه ســرعت متوجــه فعالیت هــای جــاری در‬ ‫حیــاط شــود‪.‬‬ ‫حیــاط در خانه هــای قدیمــی‪ ،‬مرکــز و قلــب ســاختمان‬ ‫بــود؛ حیــاط مرکــزی همــراه بــا ایــوان در هــر ســمت‪،‬‬ ‫ویژگــی معمــاری خانــه ویالیــی قدیمــی در ایــران بــود‬ ‫البتــه ایــن امــکان وجــود داشــت کــه حیــاط از نظــر‬ ‫هندســی مرکــز خانــه نباشــد امــا از نظــر زندگــی و انجــام‬ ‫فعالیت هــا مرکــز خانــه محســوب می شــد‪.‬‬ ‫حــوض و باغچــه در معمــاری خانــه قدیمــی ایرانــی‪،‬‬ ‫معتبرتریــن عنصــر حیاط ســازی بــه شــمار می رفــت‪.‬‬ ‫تــاالر در معمــاری خانه هــای ایرانــی اغلــب فضایــی‬ ‫بــا تزئینــات بســیار زیبــا و پــرکار بــود کــه بــا گچ بــری‪،‬‬ ‫این ـه کاری‪ ،‬نقاشــی روی گــچ‪ ،‬مقرنــس و نقاشــی روی‬ ‫چــوب تزئیــن می شــد؛ ایــن اتاق هــا بــا ارس ـی های پنــج‬ ‫یــا هفــت دری رو بــه حیــاط خانــه و بــرای پذیرایــی از‬ ‫مهمانــان بــود‪.‬‬ ‫نشــیمن اتاق هایــی بــود کــه اهمیــت کمتــری نســبت‬ ‫بــه تــاالر داشــت؛ البتــه نشــیمن ها از اتاق هــای ســاده‬ ‫مهم تــر بــود چــون محــل تجمــع افــراد خانــواده و‬ ‫مهمان هــای بســیار نزدیــک بــه حســاب می امــد؛ ایــن‬ ‫اتاق هــا از نظــر تزئینــات بســیار ســاده بــود‪.‬‬ ‫اشپزخانه‬ ‫امــروزه بــه دلیــل توســعه اپارتمان نشــینی بســیاری‬ ‫از اجــزای معمــاری ایرانــی خــود بــه خــود حــذف شــده‬ ‫اســت امــا برخــی از اجــزای ان همچنــان می توانــد ایــن‬ ‫ســبک از معمــاری را تــا حــدودی حفــظ کنــد‪.‬‬ ‫اشــپزخانه در معمــاری خانه هــای ایرانــی بــه طــور‬ ‫معمــول مربــع یــا مســتطیل بــود و در نزدیکــی اب انبــار‬ ‫و چــاه اب قــرار داشــت؛ اشــپزخانه محلــی بــرای پخــت‬ ‫و پــز‪ ،‬ذخیــره چــوب و تنــور پخــت نــان و درون دیــوار‬ ‫ان‪ ،‬تاقچــه ای بــرای قــرار دادن ابــزار اشــپزی و غــذا‬ ‫تعبیــه شــده بــود‪.‬‬ ‫خانه هایــی کــه بــا معمــاری خانــه ویالیــی قدیمــی‬ ‫ســاخته می شــد‪ ،‬مســاحت زیــادی داشــت؛ ایــن‬ ‫خانه هــا از دو قســمت اندرونــی و بیرونــی تشــکیل‬ ‫شــده بــود و مهم تریــن اجــزای ان ســکو‪ ،‬ســردر ورودی‪،‬‬ ‫درب ورودی‪ ،‬هشــتی‪ ،‬داالن‪ ،‬ایــوان‪ ،‬حیــاط‪ ،‬حــوض و‬ ‫باغچــه‪ ،‬تــاالر‪ ،‬نشــیمن‪ ،‬اشــپزخانه‪ ،‬ابریــزگاه یــا توالــت‬ ‫و حمــام اســت‪.‬‬ ‫ابریــزگاه یــا توالــت و حمــام در معمــاری خانه هــای‬ ‫ایرانــی بــه دو دلیــل ســهولت در اســتفاده از اب و‬ ‫زهکشــی ان و گرمــای ان در ســطح پایین تــری قــرار‬ ‫می گرفــت؛ حمــام بــه دو بخــش تقســیم می شــد‪ :‬یــک‬ ‫بخــش بــه نــام ســربینه بــرای تعویــض لبــاس و دیگــری‬ ‫گرمخانــه بــرای شســت وشــو‪.‬‬ ‫اجزای معماری خانه های ایرانی در قدیم‬ ‫ســکوها در معمــاری خانــه ویالیــی قدیمــی در دو‬ ‫ســوی در ورودی قــرار داشــت و از انهــا بــرای اســتراحت‬ ‫هنــگام انتظــار‪ ،‬نشســتن و گفت وگــو بــا همســایه ها‬ ‫اســتفاده می شــد‪.‬‬ ‫ســردر ورودی در هــال تزئینــی بــاالی در و تنهــا در‬ ‫قســمت نمــای خانــه قــرار دارد و اغلــب کاشــیکاری‬ ‫شــده و طــوری ســاخته می شــود کــه در زمســتان ها‬ ‫مانــع ریــزش بــرف و بــاران و در تابســتان ها مانــع‬ ‫تابــش مســتقیم افتــاب شــود‪.‬‬ ‫درب ورودی در بیشــتر خانه هــای ســنتی بــا معمــاری‬ ‫خانــه ویالیــی قدیمــی درهــای ورودی دارای دو لنگــه و‬ ‫چوبــی اســت و هــر لنگــه کوب ـه ای دارد؛ زنــان حلق ـه ای‬ ‫را بــه صــدا درمــی اوردنــد کــه صــدای زیــری داشــت و‬ ‫مردهــا نیــز کوب ـه ای چکشــی را کــه صــدای بــم داشــت‪.‬‬ ‫بالفاصلــه پــس از ورودی بــه فضــای هشــتی می رســیم‬ ‫کــه اغلــب بــه شــکل هشــت ضلعــی یــا نیمــه هشــت‬ ‫ضلعــی یــا چهارگــوش اســت؛ هشــتی ســقف کوتاهــی‬ ‫داشــت و منفــذ کوچــک نــوری هــم در ســقف گنبــدی‬ ‫شــکل ان تعبیــه می شــد‪.‬‬ ‫داالن در معمــاری خانــه ویالیــی قدیمــی راهــروی‬ ‫باریکــی بــود کــه فــرد واردشــونده را بــا پیچ وخمــی از‬ ‫هشــتی بــه حیــاط خانــه هدایــت می کــرد؛ پیچ وخــم‬ ‫داالن بــرای رعایــت حریــم خصوصــی خانــه بــود تــا‬ ‫سبک معماری ایرانی روبه فراموشی‬ ‫است‬ ‫یــک کارشــناس معمــاری بــا بیــان اینکــه ســبک‬ ‫معمــاری اصیــل ایرانــی روبــه فراموشــی اســت‪،‬‬ ‫می گویــد‪ :‬هیچگونــه مقــررات و اســتانداردی بــرای‬ ‫اســتفاده از ســبک معمــاری ایرانــی در کشــور وجــود‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫شــهرام ســلیمی در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود‪:‬‬ ‫در کشــورهای پیشــرفته اســتفاده از ســبک معمــاری‬ ‫بایــد برگرفتــه از فرهنــگ ان کشــور باشــد زیــرا بــا دیــدن‬ ‫معمــاری یــک کشــور بــه تاریــخ و ادبیــات ان می تــوان‬ ‫پــی بــرد امــا ایــن اصــل در ایــران رعایــت نمی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای‬ ‫فرهنگــی فلســفه معاصــر‪ ،‬پدیــده مدرنیتــه اســت کــه‬ ‫از ان بــه عنــوان ســبک تفکــر مدرنیســم نــام بــرده‬ ‫می شــود؛ کــه اگــر بــه علــوم‪ ،‬فنــون و هنرهــای متفــاوت‬ ‫بــا دیــدی کارشناســانه نــگاه کنیــم بــه راحتــی تفکــر‬ ‫مــدرن را در ان می تــوان دیــد‪ ،‬ایــن دیــدگاه در تمامــی‬ ‫هنرهــای معمــاری نمــود یافتــه و معمــاری ایــران نیــز از‬ ‫ان متاثــر اســت‪.‬‬ ‫ســلیمی تصریــح کــرد‪ :‬مدرن ســازی برابــر بــا جهــش‬ ‫تکنولــوژی محســوب می شــود و در کشــورهای کــه‬ ‫صاحــب ســبک نیســت ایــن مدرن ســازی برابــر اســت بــا‬ ‫نابــودی تمدن هــای قدرتمنــد؛ در یــک جملــه می توانــم‬ ‫بگویــم درســت اســت هــر زمانــی فــرم جدیــد خــود را‬ ‫می طلبــد و هــدف مــا ایــن اســت کــه بــه دنیــای مــدرن‬ ‫و جدیــد شــکلی جدیــد و بــا معنــای امــروزی بدهیــم امــا‬ ‫دانــش و تمــدن و تاریــخ و فرهنــگ بــاری اســت کــه بــر‬ ‫دوش مــا ســنگینی می کنــد و بایــد گذشــته پــر اصالــت‬ ‫خــود را بــا معمــاری نویــن تلفیــق کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن کارشــناس طراحــی و معمــاری‪ ،‬معماری‬ ‫مــدرن ســبکی از معمــاری اســت در صورتــی کــه تفکــر‬ ‫مــدرن بــه عنــوان یــک ایدئولــوژی مطــرح می شــود کــه‬ ‫در ان زمــان و مــکان مشــخصی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ســلیمی افــزود‪ :‬معمــاری ایرانــی در تمــام جهــان‬ ‫شــناخته شــده و به صــورت ســبکی در معمــاری از ان‬ ‫نــام بــرده می شــود؛ مــا بــرای زنــده نگــه داشــتن ایــن‬ ‫هنــر اصیــل ایرانــی‪ ،‬بــا احتــرام بــه ســایق مشــتریان و‬ ‫کارفرمایــان بایــد از اصــول معمــاری ســنتی و ایرانــی در‬ ‫فضاهــا صیانــت کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه اینکــه ایرانیــان اجــر‬ ‫را درســت کرده انــد‪ ،‬بایــد در فضاهــا از اجــر اســتفاده‬ ‫شــود‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد از معمــاران بــزرگ کــه دانشــگاه‬ ‫زنــده معمــاری هســتند‪ ،‬اســتفاده شــده و ایــن تکنیــک‬ ‫بــا تعصــب‪ ،‬یــدک کشــیده شــود‪.‬‬ ‫ســلیمی تصریــح کــرد‪ :‬در اصــول معمــاری ایرانــی‬ ‫ارامــش اصــل اول بــوده کــه دیگــر در معمــاری‬ ‫پرهیجــان و هیاهــوی مــدرن‪ ،‬ایــن اصــل بــر‬ ‫ارامــش غلبــه کــرده اســت؛ بــرای فرامــوش نشــدن‬ ‫ایــن هنــر غنــی بایــد همایــش و میزگردهــای‬ ‫تخصصــی برگــزار شــود‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ایــا در خــارج‬ ‫از کشــور از ســبک معمــاری ایرانــی اســتفاده‬ ‫می شــود‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬خیــر در کشــورهای مــدرن‬ ‫ایــن اصــل چــون بایــد منتــج از فرهنــگ هــر‬ ‫کشــوری باشــد اســتفاده نمی شــود؛ مگــر در مــوارد‬ ‫بســیار جزئــی و خــاص کــه بــه نــدرت می تــوان در‬ ‫کشــورهای پیشــرفته و صاحــب ســبک‪ ،‬معمــاری‬ ‫ایرانــی را دیــد‪.‬‬ ‫ســلیمی ابــراز امیــدواری کــرد بــا مصوبــه زنــده‬ ‫نگهداشــتن ایــن فرهنــگ و ســبک غنــی معمــاری‬ ‫بتوانیــم ان را بــه جهانیــان ارائــه دهیــم‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس معمــاری و طراحــی همچنیــن‬ ‫در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر اینکــه در‬ ‫ســاختمان ها بــه چــه میــزان از معمــاری اصیــل‬ ‫ایرانــی اســتفاده می شــود‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه ایــران در دوره جدیــدی از معمــاری‬ ‫نویــن قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬بــا تغییــر ســبک زندگــی‬ ‫از ســنتی بــه مــدرن‪ ،‬معمــاری اصیــل ایرانــی‬ ‫در ســاختمان های خــاص ماننــد مســاجد و‬ ‫فرهنگســراها اســتفاده می شــود و در ســاختمان‬ ‫مســکونی بــه نــدرت می تــوان ان را دیــد و بــه‬ ‫جــرات می تــوان گفــت وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ســلیمی مــردم بــرای طراحــی خانه هــا و‬ ‫باغ هــای خــود بــه دنبــال طرح هــای مــدرن هســتند و‬ ‫هیچگونــه نظارتــی در ایــن خصــوص وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بایــد از ســبک معمــاری و طرح هــای‬ ‫اصیــل ایرانــی عــاوه بــر ســاخت خانه هــا و باغ هــا‪ ،‬در‬ ‫پارک هــا‪ ،‬پیاده راه هــا‪ ،‬فرهنگســراها و دیگــر فضاهــای‬ ‫عمومــی نیــز اســتفاده شــود تــا ایــن ســبک بــه فراموشــی‬ ‫ســپرده نشــود‪.‬‬ ‫یــک کارشــناس ارشــد معمــاری نیــز گفــت‪ :‬در ســاخت‬ ‫بناهــا می تــوان گفــت تقریبــا از ســبک معمــاری ایرانــی‬ ‫اســتفاده ای نمی شــود چراکــه اجبــاری بــرای اســتفاده از‬ ‫ایــن ســبک وجــود نــدارد و طــرح و نقشــه براســاس نظــر‬ ‫و ســلیقه کارفرمــا و معمــار اســت‪.‬‬ ‫حســن یگانگــی یکــی از دالیــل مغفــول مانــدن ســبک‬ ‫معمــاری ایرانــی در بناهــا را خــاء قانــون در الــزام‬ ‫اســتفاده از ایــن ســبک عنــوان کــرد و در پاســخ بــه ایــن‬ ‫پرســش کــه تــا چــه حــد زندگــی در محیط هــای کوچــک‬ ‫نظیــر اپارتمان هــا موجــب تغییــر ســبک معمــاری‬ ‫ایرانــی شــده اســت نیــز بیــان کــرد‪ :‬مــردم بــا توجــه بــه‬ ‫نــوع فرهنــگ نیازهــای خــود را تعییــن می کننــد امــروزه‬ ‫نیــز بــا ورود تکنولوژی هــای جدیــد و بــاال رفتــن قیمــت‬ ‫زمیــن گرایــش مــردم بــه ســمت معمــاری نویــن اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس ارشــد معمــاری اضافــه کــرد‪ :‬شــیوه‬ ‫زندگــی در هــر جامعـه ای بــا توجــه بــه مســائل مختلــف‬ ‫نظیــر فرهنــگ‪ ،‬وضعیــت اقتصــادی و ورود تکنولــوژی‬ ‫تغییــر می کنــد و اکنــون مــا در دوره رنســانس قــرار‬ ‫گرفته ایــم و بــا ورود هــر تکنولــوژی فرهنــگ نیــز بایــد‬ ‫ارتقــا یابــد‪.‬‬ ‫یگانگــی توضیــح داد‪ :‬اکنــون بــا توجــه بــه ورود‬ ‫تکنولــوژی و تغییــر فرهنــگ بایــد در ســبک‬ ‫معمــاری ایرانــی تغییراتــی همســو بــا ســلیقه و‬ ‫فرهنــگ ایرانــی ایجــاد و قوانینــی بــرای الــزام از‬ ‫ان در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫بی توجهی به مسائل زیباشناسی‬ ‫یــک کارشــناس ارشــد معمــاری گفــت‪ :‬اکنــون در‬ ‫بیشــتر بناهــای تهــران تقــارن‪ ،‬تناســب‪ ،‬تعــادل و‬ ‫مســائل زیباشناســی رعایــت نمی شــود‪.‬‬ ‫علــی نبی یــی افــزود‪ :‬در بیشــتر بناهــای موجــود بــه‬ ‫اصــل کمیــت توجــه شــده تــا کیفیــت و بناهــای انگشــت‬ ‫شــماری وجــود دارد کــه بــه خوبــی ســبک معمــاری‬ ‫ایرانــی‪ -‬اســامی در انهــا رعایــت شــده باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایســتادگی معمــاران و هنرمنــدان را‬ ‫بــرای حفــظ و اعتــای هنــر و ســبک معمــاری ایرانــی را‬ ‫نمی تــوان انــکار کــرد؛ اگــر دقــت کنیــم نــوع معمــاری‬ ‫بناهــا رابطــه مســتقیمی بــا برنامه ریــزی شــهری و‬ ‫شهرســازی دارد؛ معمــاری و هنــر مــدام در حــال خلــق‬ ‫شــدن اســت‪ ،‬زایــش دارد و خلــق هنــر حاصــل نشــر و‬ ‫نمــو جامعــه در عصــر حــال و زندگــی روزمــره اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس ارشــد معمــاری بیــان کــرد‪ :‬وقتــی‬ ‫بــه طــور ناخواســته بــا هنــر مبــارزه می شــود‪ ،‬روح‬ ‫هنــر ســاخی و موجــب غالــب شــدن مــوج هنــر‬ ‫بیگانــه می شــود کــه کمتریــن حاصــل ان تنــزل‬ ‫معمــاری صرفــا بــه عنــوان مکانــی بــرای زیســت‬ ‫نــه نمایــش زندگــی بــا تلفیــق هنــر اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 10 ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم یــک متــر‬ ‫فاصلــه بگیرید‪.‬زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد قطــرک‬ ‫هــای ریــزی از دهــان و بینــی او بــه اطــراف پاشــیده میشــود کــه ممکــن‬ ‫اســت حــاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگــر فاصلــه شــما بــا ان فــرد خیلــی‬ ‫نزدیــک باشــد‪ ،‬ممکــن اســت شــما ایــن قطــرک هــای حــاوی ویــروس‬ ‫کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق کنیــد‪.‬‬ ‫فاصله‬ ‫(ایمن) را در‬ ‫اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬ابان ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪273‬‬ ‫اینترنت فورجی درتپه های روستاهای رازوجرگالن‬ ‫ایــن روزهــا گوشــی خواهــرش کالس و‬ ‫مدرسـه اش شــده اســت‪ ،‬امــا ارتبــاط بــا این کالس‬ ‫درس‪ ،‬تنهــا در ارتفاعــات و روی تپه هــای همجــوار‬ ‫روســتاهای راز جــرگالن خراســان شــمالی برقــرار‬ ‫می شــود بــه همیــن علــت‪ ،‬بچه هــا اســمش را‬ ‫گذاشــته اند «تپــه هــای فورجــی»‪.‬‬ ‫صبــح کــه افتــاب جوانــه مــی زنــد و کمــی گــرم‬ ‫تــر مــی شــود‪ ،‬زیرانــداز‪ ،‬کمــی خوراکــی و اب‬ ‫برمــی دارد تــا بــا چنــد نفــر از هــم کالســی‬ ‫هایــش بــه بــاالی تپــه فورجــی برونــد‪.‬‬ ‫در ارتفاعــات تپــه فورجــی در اطــراف روســتا‬ ‫و برخــی از بــاغ هــا کــه اینترنــت خــوب جــواب‬ ‫مــی دهــد بــه همیــن خاطــر ایــن روزهــا محــل‬ ‫درس خوانــدن بچــه هــا شــده اســت‪ .‬کالســی در‬ ‫طبیعــت و راهــی کــه روزانــه چنــد بــار مــی رونــد‬ ‫و مــی اینــد تــا بــه« شــاد» دســت یابنــد‪.‬‬ ‫اینترنــت در ایــن روســتا ضعیــف اســت امــا‬ ‫اراده دانــش امــوزان بــرای درس خوانــد قــوی‬ ‫اســت‪ ،‬عالقــه بــه درس و کتــاب انــان را بــه زیــر‬ ‫نــور افتــاب در تپــه هــا و یــا زیــر ســایه درختــان‬ ‫پاییــززده در بــاغ هــا کشــانده اســت‪.‬‬ ‫اینترنــت در ایــن روســتا ضعیــف اســت امــا‬ ‫اراده دانــش امــوزان بــرای درس خوانــد قــوی‬ ‫اســت‪ ،‬عالقــه بــه درس و کتــاب انــان را بــه زیــر‬ ‫نــور افتــاب در تپــه هــا و یــا زیــر ســایه درختــان‬ ‫پاییــز زده در بــاغ هــا کشــانده اســت‬ ‫مــی گوینــد مدرســه چنــد وقتــی هســت کــه‬ ‫تعطیــل اســت‪ ،‬معلــم کرونــا گرفتــه و بــرای‬ ‫اینکــه دانــش امــوزان کرونــا نگیرنــد‪ ،‬کالس‬ ‫درس تطعیــل شــده اســت‪ ،‬ایــن روزهــا امــوزش‬ ‫بایــد از برنامــه شــاد پیگیــری شــود امــا اینترنــت‬ ‫جــواب نمــی دهــد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا کــه امــوزش در کالس هــای درس‬ ‫بــه فضــای مجــازی و گوشــی هــا کشــانده شــده‪،‬‬ ‫مشــکل دانــش امــوزان و دانشــجویان روســتایی‬ ‫در خراســان شــمالی‪ ،‬نداشــتن اینترنــت و‬ ‫ضعیــف بــودن ان اســت‪.‬‬ ‫مــردم مــی گوینــد اینترنــت در روســتا خــوب‬ ‫جــواب نمــی دهــد بــه همیــن علــت بچــه هــا‬ ‫کتــاب و گوشــی هــا را برمــی دانــد و بــه بــاالی‬ ‫کــوه و یــا بــاغ هایــی کــه در باالدســت قــرار دارنــد‬ ‫مــی رونــد‪ ،‬برخــی هــم راهــی پشــت بــام خانــه‬ ‫شــان مــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن تپــه هــا و بــاغ هــا پیــش از ایــن‪ ،‬اســم‬ ‫داشــته و یــا نداشــته نمــی دانــم‪ ،‬امــا ایــن روزهــا‬ ‫اهالــی از ایــن مــکان هــا‪ ،‬بــه تپــه فورجــی و بــاغ‬ ‫فورجــی یــاد مــی کننــد‪.‬‬ ‫کالس شبانه انالین در تپه های فورجی‬ ‫دهیــار روســتای چالتلپــک در شهرســتان مــرزی راز‬ ‫و جــرگالن کــه دانشــجو اســت در ایــن بــاره گفــت‪:‬‬ ‫مشــکل اینترنــت‪ ،‬دانــش امــوزان و دانشــجویان‬ ‫در ایــن روســتا را گریبــان گیــر کــرده اســت‪،‬‬ ‫دانشــجویان بــه خوبــی نمــی تواننــد در کالس‬ ‫هــای مجــازی حضــور پیــدا کننــد‪ ،‬ایــن مشــکل را بــه‬ ‫عنــوان دانشــجو دائــم لمــس کــرده ام‪.‬‬ ‫طاهــره محمــدی اظهــار داشــت‪ :‬بــاالی کــوه‬ ‫اینترنــت خــوب اســت و بــرای شــرکت در کالس‬ ‫هــای مجــازی‪ ،‬بــه انجــا مــی روم‪ ،‬بعضــا کــه‬ ‫کالس هــا بــه شــب مــی خــورد‪ ،‬بــا همســرم بــاالی‬ ‫کــوه مــی روم‪ ،‬ایــن تجربــه هــا هــر چنــد ســخت‬ ‫امــا بعضــا شــیرین اســت امــا ســرمای هــوا کــه‬ ‫غالــب شــود‪ ،‬نمــی دانــم بایــد چــه کار کنیــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن روزهــا‪ ،‬هــوا خــوب و‬ ‫خــوش اســت‪ ،‬هنــوز ســرما چیــره نشــده‪ ،‬امــا بــه‬ ‫هــر حــال ســرما مــی ایــد‪ ،‬ان وقــت امــدن بــه‬ ‫کــوه و یــا رفتــن بــه پشــت بــام و درس خوانــدن‬ ‫امــری محــال مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا‪ ،‬هــوا خــوب و خــوش اســت‪ ،‬هنــوز‬ ‫ســرما چیــره نشــده‪ ،‬امــا بــه هــر حــال ســرما مــی‬ ‫ایــد‪ ،‬ان وقــت امــدن بــه کــوه و یــا رفتــن بــه پشــت‬ ‫بــام و درس خوانــدن امــری محــال مــی شــود‬ ‫دهیــار روســتای چالتلپــک افــزود‪ :‬در برخــی‬ ‫از نقــاط روســتا کــه نزدیــک روســتای دویــدوخ‬ ‫اســت‪ ،‬انتــن دهــی کمــی بهتــر اســت امــا در‬ ‫مجمــوع روســتای چالتلپــک‪ ،‬اینترنــت نــدارد و‬ ‫مــردم دچــار زحمــت هســتند‪.‬‬ ‫سخت کوشی دانش اموزان در روزهای‬ ‫کرونایی‬ ‫یکــی از اهالــی روســتای گرکــز در شهرســتان‬ ‫مــرزی راز و جــرگالن هــم در ایــن بــاره گفــت‪:‬‬ ‫اینترنــت در روســتای مــا خیلــی ضعیــف اســت‪،‬‬ ‫اصــا جــواب نمــی دهــد‪ ،‬بچــه هــا مجبــور‬ ‫هســتند بــرای دســت یابــی بــه اینترنــت بــه تپــه‬ ‫هــای اطــراف برونــد‪ ،‬در نقــاط مرتفــع اینترنــت‬ ‫فورجــی اســت و بهتــر مــی تواننــد در کالس‬ ‫هــای مجــازی شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫دهیــار روســتای گرکــز بــا بیــان اینکــه مشــکل‬ ‫اینترنــت در روســتاهای شهرســتان مــرزی‬ ‫راز و جــرگالن زیــاد اســت افــزود‪ :‬در روســتای‬ ‫اســمی دوالن‪ ،‬نــه اینترنــت جــواب مــی دهــد و‬ ‫نــه دسترســی بــه برنامــه هــای تلویزیــون میســر‬ ‫اســت‪ ،‬در ان روســتا زیرســاخت مخابراتــی‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بیش از هزار و ‪ ۴۴۰‬مدرسه زیر پوشش‬ ‫اینترنت رایگان‬ ‫رییــس اداره فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات‬ ‫اداره کل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا اجــرای طــرح اتصــال‪ ،‬بیــش‬ ‫از هــزار و ‪ ۴۴۰‬مدرســه زیــر پوشــش اینترنــت‬ ‫رایــگان قــرار گرفتــه انــد و اکنــون مشــکل‬ ‫اینترنــت در مــدارس اســتان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بــا اجــرای طــرح اتصــال‪ ،‬بیــش از هــزار و ‪۴۴۰‬‬ ‫مدرســه زیــر پوشــش اینترنــت رایــگان قــرار‬ ‫گرفتــه انــد و اکنــون مشــکل اینترنــت در مــدارس‬ ‫اســتان وجــود نــدارد‬ ‫فرامــرز صدقــی اظهــار داشــت‪ :‬اینترنــت‬ ‫مدرســه بــرای دانــش امــوزان‪ ،‬حتــی در صورتــی‬ ‫کــه مدیــر و یــا معــاون مدرســه حضــور ندارنــد‪،‬‬ ‫قابــل اســتفاده اســت‪ ،‬بــا همــکاری شــورای‬ ‫اســامی و یــا دهیــاری روســتا‪ ،‬دانــش امــوزان‬ ‫مــی تواننــد از ایــن امــکان بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر مدیــر مدرســه ای در روســتا در‬ ‫اینترنــت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫ســیدعلی مرتضــوی‪ ،‬مدیــرکل ارتباطــات و‬ ‫فنــاوری اطالعــات خراســان شــمالی هــم گفــت‪:‬‬ ‫در هشــت مــاه گذشــته ‪ ۱۲‬ســایت ایرانســل‬ ‫در شهرســتان راز و جــرگالن بــه بهــره بــرداری‬ ‫رســیده اســت و ‪ ۱۰۰‬درصــد روســتاهای بــاالی‬ ‫‪ ۲۰‬خانــوار بــه ایــن شــبکه متصــل شــده انــد‪.‬‬ ‫دسترســی مــدارس رازوجــرگالن بــه اینترنــت‬ ‫‪ ۲۰۰‬درصــد رشــد کــرد‬ ‫مدیرامــوزش و پــرورش رازوجــرگالن از رشــد‬ ‫‪ ۲۰۰‬درصــدی اتصــال مــدارس ایــن شهرســتان‬ ‫بــه شــبکه ملــی اطالعــات خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫اکنــون در ‪ ۱۲۶‬واحــد اموزشــی امــکان اســتفاده‬ ‫از اینترنــت رایــگان فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫عبــاس رضایــی اظهــار داشــت‪ :‬پیــش از ایــن‬ ‫تنهــا ‪ ۴۰‬مدرســه رازوجــرگالن بــه شــبکه ملــی‬ ‫اطالعــات متصــل بودنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهــدای مــودم هــای ایرانســل‬ ‫بــه برخــی از مــدارس افــزود‪ :‬عــاوه بــر اینترنــت‬ ‫رایــگان‪ ،‬تمــام تجهزیــرات دسترســی بــه اینترنت‬ ‫بــه صــورت رایــگان توســط اداره کل ارتباطــات و‬ ‫فنــاوری اطالعــات اســتان در اختیــار مــدارس‬ ‫فاقــد مــودم قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رضایــی بــا بیــان اینکــه اتصــال باقــی مــدارس‬ ‫بــه اینترنــت در دســتور کار اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫هــم اکنــون تنهــا ‪ ۵۰‬مدرســه در شهرســتان فاقد‬ ‫مریــم رحیمــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬جــای شــکرش باقی‬ ‫اســت کــه ایــن روزهــا هــوا‬ ‫گــرم اســت و بچــه هــا زیــاد‬ ‫اذیــت نمــی شــوند‪ ،‬هنــوز‬ ‫هــوا خــوب اســت امــا نمــی‬ ‫دانــم بــا ســرد شــدن هــوا‪،‬‬ ‫بچــه هــا مــی خواهنــد چــه‬ ‫کار کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خواهــرم‬ ‫هــر روز‪ ،‬بــا چنــد نفــر از‬ ‫دوســتانش بــه بــاالی تپــه‬ ‫مــی رود‪ ،‬بــا خودشــان‬ ‫خوراکــی و زیرانــداز برمــی‬ ‫دارنــد و انجــا بــا مــدد‬ ‫اینترنــت درس مــی خواننــد‪.‬‬ ‫ایــن فعــال فرهنگــی در‬ ‫روســتای گرکــز اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بچــه هــا روزی چنــد بــار تــا‬ ‫تپــه مــی رونــد و مــی اینــد‪.‬‬ ‫دهیــار روســتای گرکــز هــم‬ ‫در ایــن بــاره گفــت‪ :‬تعطیلــی‬ ‫مدرســه ســبب شــده تــا دانــش امــوزان از امــوزش‬ ‫حضــوری محــروم شــوند‪ ،‬مدرســه بــه علــت ابتــای‬ ‫معلمــان بــه کرونــا‪ ،‬تعطیــل اســت‪.‬‬ ‫محســن زاهــدی اظهــار داشــت‪ :‬بچــه هــا‬ ‫امــوزش را از طریــق برنامــه شــاد دنبــال مــی‬ ‫کننــد امــا اینجــا اینترنــت نــدارد‪ ،‬البتــه اینترنــت‬ ‫در بخشــی از روســتا کــه نزدیــک یکــه ســعود‬ ‫اســت‪ ،‬بــا خــط ایرانســل جــواب مــی دهــد امــا‬ ‫بخشــی دیگــر‪ ،‬اصــا اینترنــت نــدارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بچــه هــا بــر روی پشــت بــام خانــه‬ ‫و یــا بــاالی تپــه هــا بــا شــاد ارتبــاط مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫دســتیابی بــه اینترنــت مشــکل دارد و یــا مدرســه ای‬ ‫از خدمــات طــرح اتصــال بازمانــده‪ ،‬گــزارش را بــه مــا‬ ‫منعکــس کنــد تــا بــرای رفــع ان اقــدام کنیــم‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن در بســیاری از‬ ‫شــاخص هــا‪ ،‬دچــار عقــب ماندگــی اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان راز و جــرگالن در ایــن بــاره‬ ‫گفتــه بــود کــه در اینترنــت پرســرعت ضعیــف‬ ‫هســتیم و فقــط ‪ ۱۰‬روســتای بــزرگ شهرســتان‬ ‫اینترنــت پرســرعت دارنــد‪.‬‬ ‫اســماعیل حســین پــور اظهــار داشــت‪ :‬تنهــا‬ ‫هفــت درصــد جمعیــت روســتایی تحــت پوشــش‬ ‫اینترنــت اســت کــه بــر اســاس برنامــه ششــم‬ ‫توســعه‪ ،‬بــا همــکاری امــوزش و پــرورش و‬ ‫وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‪ ،‬بســترهای‬ ‫الزم بــرای اتصــال تمــام مــدارس روســتایی بــه‬ ‫شــبکه ملــی اطالعــات فراهــم خواهــم شــد‪.‬‬ ‫مدیرامــوزش و پــرورش رازوجــرگالن افــزود‪:‬‬ ‫علــت تجهیــز نشــدن ایــن مــدارس بــه اینترنــت‬ ‫نبــود زیرســاخت هــای الزم ارتباطــی در ان‬ ‫مناطــق اســت کــه بــزودی ایــن مــدارس نیــز از‬ ‫طریــق انتــن هــای ” هــای وب” و فیبــر نــورری‬ ‫از شــبکه ملــی اطالعــات برخــوردار خواهنــد شــد‬ ‫تــا دانش امــوزان بــه طــور کامــل از ظرفیت هــای‬ ‫امــوزش مجــازی بهره منــد شــوند‪/.‬ایرنا‬ صفحه 11 ‫دوشنبه ‪ 19‬مهر ‪1399‬‬ ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫را رعایت‬ ‫کنید‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت‬ ‫کنیــد‪ .‬بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان و‬ ‫بینــی بــا ارنــج خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در هنــگام‬ ‫عطســه و ســرفه اســت‪ .‬بعــد از ســرفه و عطســه بالفاصلــه‬ ‫دســتمال کاغــذی خــود را دور بیاندازیــد‬ ‫شمـاره ‪273‬‬ ‫اغازکوچ پائیزه‬ ‫عشایرخراسان‬ ‫شمالی‬ ‫گلســتان هــر ســاله بــا ســرد شــدن هــوا در‬ ‫برخــی نقــاط کشــور‪ ،‬میزبــان عشــایر کوچنــده‬ ‫از اســتان های خراســان شــمالی‪ ،‬رضــوی و‬ ‫تــا حــدودی ســمنان بــرای قشــاق و زمســتان‬ ‫گذرانــی اســت کــه ورود عشــایر و دام هایشــان‬ ‫از امــروز ‪ ۱۵‬ابــان بــه مراتــع ســه شهرســتان‬ ‫مراوه تپــه‪ ،‬گنبــدکاووس و کاللــه واقــع در‬ ‫شــرق اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری گلستان‪،‬شــروع کــوچ‬ ‫پاییــزه عشــایر غیربومــی بــه ایــن اســتان را از‬ ‫اول اذر دانســت امــا اظهــار داشــت‪ :‬امســال‬ ‫باتوجــه بــه درخواســت عشــایر مبنــی بــر ورود‬ ‫زودتــر از موعــد بــرای مرمــت خانه هــا‪ ،‬اداره‬ ‫کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان‬ ‫اجــازه ورود را از ‪ ۱۵‬ابــان بــه انــان داد‪.‬‬ ‫رضــا علیپــوری افــزود‪ :‬تیم هــای مرکــز‬ ‫بهداشــت گنبــدکاووس‪ ،‬مراوه تپــه و کاللــه بــه‬ ‫همــراه کارشناســان دامپزشــکی بــا اســتقرار در‬ ‫مبــادی ورودی عشــایر کوچنــده بــه گلســتان بــر‬ ‫اجــرای دســتورالعمل های بهداشــتی پیشــگیری‬ ‫از شــیوع بیمــاری کرونــا نظــارت کامــل دارنــد‬ ‫و نیروهــای مرزبانــی و انتظامــی هــم امنیــت‬ ‫عشــایر را هنــگام کــوچ تامیــن می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬جامعــه عشــایری گلســتان را‬ ‫‪ ۲‬تیــپ از عشــایر کوچنــده کُــرد خراســان های‬ ‫شــمالی و رضــوی و تعــداد محــدودی از ســمنان‬ ‫و عشــایر بومــی ترکمــن اســتان تشــکیل‬ ‫می دهنــد کــه قلمــرو زیســتی انــان در مجمــوع‬ ‫‪ ۳۵۰‬هــزار هکتــار از مراتــع ســه شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬مراوه تپــه و کاللــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری گلســتان اعــام کــرد‪:‬‬ ‫طبــق سرشــمای ثبتــی مبنایــی عشــایر کوچنــده‬ ‫کشــور‪ ،‬جمعیــت خانوارهــای عشــایری اســتان‬ ‫از ســه هــزار و ‪ ۵۳۰‬خانــوار بــا ‪ ۲۱‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت بــه چهــار هــزار و ‪ ۱۲۲‬خانــوار بــا بیــش‬ ‫از ‪ ۲۳‬هــزار نفــر جمعیــت رســید کــه هــزار و‬ ‫‪ ۸۸۸‬خانــوار ان عشــایر بومــی ترکمــن و ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۳۵‬خانوار هم از عشــایر اســتان های‬ ‫خراســان رضــوی‪ ،‬شــمالی و ســمنان هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امســال عشــایر کوچنــده بــا‬ ‫‪ ۴۵۰‬هــزار راس دام‪ ،‬کــوچ قشــاقی خــود را از‬ ‫اســتان های همجــوار بــه مراتــع گلســتان اغــاز‬ ‫کردنــد و طبــق روال هــر ســاله تــا پایــان فروردین‬ ‫ســال اینــده در ایــن اســتان حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در ایــن هفتــه از ســوی ســازمان راهــداری و حمــل‬ ‫و نقــل جــاده ای کشــور برنامــه ریــزی شــده کــه پیامــک هــای‬ ‫متعــددی بــا موضوعــات مرتبــط بــا هفتــه بــه تشــکل هــا‪ ،‬صنــوف‪،‬‬ ‫باهفته کتاب‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری کتــاب ایــران (ایبنــا) در‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬حســین فرخنــده‪ ،‬برگــزاری‬ ‫کارگاه هــای اموزشــی تربیــت تســهیلگر‬ ‫مطالعــه و مربیــان باشــگاه های کتابخوانــی‪،‬‬ ‫طــرح نویســی ویــژه روســتاهای دوســتدار کتاب‬ ‫اســتان‪ ،‬معرفــی تازه هــای نشــر در فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬اجــرای ویژه برنامه هــای کتابخوانــی‬ ‫وی مرمــت ایلراه هــا‪ ،‬امــاده ســازی ‪ ۱۰‬تانکــر‬ ‫بــرای توزیــع اب میــان عشــایر و ذخیره ســازی‬ ‫چهــار هــزار تــن علوفــه را از مهمتریــن اقدامات‬ ‫اجرایــی بــرای اســتقبال از عشــایر کوچنــده بــه‬ ‫گلســتان ذکــر کــرد و گفــت‪ :‬طبــق برنامــه ریــزی‬ ‫تــا پایــان ســال ‪ ۲۵‬هــزار تــن علوفــه میــان‬ ‫عشــایر توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫جامعــه عشــایری گلســتان اعــم از بومــی و‬ ‫کوچنــده در مجمــوع ‪ ۷۶۷‬هــزار راس دام بــرای‬ ‫پــرورش در اختیــار دارنــد کــه بــه گفتــه علیپــوری‪،‬‬ ‫ایــن قشــر درســال گذشــته ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬تــن‬ ‫گوشــت قرمــز‪ ،‬هــزار و ‪ ۲۲۹‬تــن پشــم‪ ۱۴ ،‬هــزار‬ ‫و ‪ ۹۹‬تــن شــیر‪ ۲۱ ،‬هــزار و ‪ ۷۹۳‬مترمربــع‬ ‫قالــی‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۴۱۷‬مترمربــع پ ُشــتی‪ ۱۰ ،‬هــزار‬ ‫و ‪ ۳۳۷‬مترمربــع گلیــم و ‪ ۸۲۳‬مترمربــع جاجیــم‬ ‫را تولیــد و روانــه بــازار کردنــد‪.‬‬ ‫میرشــاهی ادامــه داد‪ :‬طراحــی و نصــب بنــر اطــاع رســانی‬ ‫و اگاهــی بخشــی راجــع بــه هفتــه ایمنــی و پرهیــز از عوامــل‬ ‫خطرســاز منجــر بــه وقــوع تصادفــات در تابلوهــای تبلیغاتــی‪،‬‬ ‫پــل هــای عابــر پیــاده و مجــاورت راهدارخانــه هــا و پایگاههــای‬ ‫کنــار جــاده ای‪ ،‬دعــوت از اســاتید متخصــص دانشــگاهی و‬ ‫صاحبنظــران‪ ،‬ســمن هــا و بخــش غیردولتــی بــه منظــور هــم‬ ‫اندیشــی و ســخنرانی بــا عنــوان شناســایی و معرفــی عوامــل‬ ‫موثــر در تصادفــات اســتان و چگونگــی پیشــگیری از انهــا در‬ ‫رســانه هــای اســتانی و نشســت هــای مرتبــط بــا هفتــه ایمنــی از‬ ‫برنامــه هــای دیگــر ایــن هفتــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪۱۰۰‬برنامه فرهنگی وهنری همزمان‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان‬ ‫شــمالی از اجــرای بیــش از ‪ ۱۰۰‬برنامــه فرهنگی‬ ‫و هنــری همزمــان بــا هفتــه کتــاب امســال در‬ ‫ایــن اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫علیپــوری اضافــه کــرد‪ ۶۹ :‬درصــد از‬ ‫جمعیــت عشــایر کوچنــده و بومــی گلســتان‬ ‫در مراتــع شهرســتان مراوه تپــه‪ ۲۵ ،‬درصــد‬ ‫در گنبــدکاووس و ‪ ۶‬درصــد در کاللــه حضــور‬ ‫داشــته و قشــاق می کننــد‪.‬‬ ‫انجمــن هــا‪ ،‬رانندگان‪،‬راهــداران و تمــام دســت انــدرکاران حــوزه‬ ‫حمــل و نقــل در سراســر کشــور و بــه تبــع ان در اســتان هــا‬ ‫ارســال شــود و هماهنگــی جهــت تهیــه و پخــش کلیــپ‪ ،‬تیــزر‬ ‫و موشــن گرافیــک بــا موضــوع ایمنــی از فعــاالن حــوزه ایمنــی و‬ ‫ترافیــک صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫اموزش ومراقبت‬ ‫ازکودکان درترافیک‬ ‫معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده‬ ‫ای گلســتان بــا گرامیداشــت ‪ ۲۴‬الــی ‪ ۳۰‬ابــان مــاه جــاری‬ ‫بعنــوان هفتــه ایمنــی حمــل و نقــل و یادبــود قربانیــان حــوادث‬ ‫رانندگــی‪ ،‬برنامــه هــای ایــن هفتــه را در اســتان تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن “ایــوب میرشــاهی” روز‬ ‫چهارشــنبه در مصاحبــه بــا پایــگاه اطــاع رســانی اداره کل متبــوع‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن هفتــه در سراســر کشــور بــا عناویــن امــوزش و مراقبــت‬ ‫از کــودکان در ترافیــک‪ ،‬یادمــان قربانیــان ســوانح رانندگــی‪ ،‬ایمنــی‬ ‫موتورســواران‪ ،‬مشــارکت علمــا و روحانیــون در توســعه فرهنــگ‬ ‫ایمنــی‪ ،‬کمیســیون ایمنــی راههــا بــا حضــور اســتاندار‪ ،‬حمــل و نقــل‬ ‫بــدون حادثــه و تریبــون نمــاز نامگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری گلســتان از صــدور‬ ‫کارت تــردد ویــژه عشــایر و نیــز صــدور‬ ‫شناســنامه بــرای دام هــای انهــا بــه منظــور‬ ‫جلوگیــری از قاچــاق دام خبــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۵۰‬درصــد خانوارهــای عشــایری ایــن‬ ‫اســتان موفــق بــه دریافــت کارت تــردد شــدند‪.‬‬ ‫در جلســات ادبــی و محافــل کتابخوانــی‪ ،‬طــرح‬ ‫کیــف کتــاب بــا هماهنگــی دفاتــر تســهیلگری‪،‬‬ ‫پویــش قصه گویــی ویــژه تمــام ســنین و‬ ‫مســابقه کتابخوانــی دفــاع مقــدس بــرای‬ ‫کارکنــان دســتگاه های اجرایــی اســتان را از‬ ‫اهــم برنامه هــای هفتــه کتــاب در خراســان‬ ‫شــمالی دانســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬معرفــی کتاب هــای تــازه منتشرشــده‬ ‫اســتان بــا موضــوع دفــاع مقــدس‪ ،‬برپایــی‬ ‫نمایشــگاه تازه هــای نشــر در تمامــی‬ ‫وی‪ ،‬تعییــن ‪ ۱۰‬اقــدام شــاخص اســتان بــا هــدف ارتقــای ایمنــی‬ ‫و ارســال برنامــه هــای میدانــی و نشســت هــای مدیــران و‬ ‫نماینــدگان دفاتــر ســتادی را از برنامــه هــای دیگــر بیــان کــرد‪.‬‬ ‫کتابخانه هــای ســطح اســتان‪ ،‬اهــدای ‪۳۰۰۰‬‬ ‫هــزار جلــد کتــاب بــرای تجهیــز کتابخانه هــای‬ ‫مســاجد‪،‬و …‪،‬اجــرای طــرح وقــف کتــاب و نــذر‬ ‫کتــاب بیــن واقفــان‪ ،‬برپایــی نمایشــگاه کتــاب‬ ‫در اماکــن زیارتــی‪ ،‬هماهنگــی بــرای تاســیس و‬ ‫راه انــدازی کتابخانه هــای تخصصــی را از دیگــر‬ ‫برنامه هــا اجرایــی در هفتــه کتــاب امســال د‬ ‫ایــن اســتان نــام بــرد‪.‬‬ ‫فرخنــده بــه شــرایط شــیوع بیمــاری کرونــا در‬ ‫ســال جــاری اشــاره و افــزود‪ :‬تــاش می کنیــم‬ ‫برنامه هــا به شــکل منســجم و دقیــق و بــرای‬ ‫حفــظ ســامت هنرمنــدان‪ ،‬در فضــای مجــازی‬ ‫برگــزار شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه اجــرای طــرح‬ ‫اســتارت اپ نشــر یکــی از رویکردهــای اصلــی‬ ‫در اجــرای برنامه هــای هفتــه کتــاب امســال‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬اجــرای طــرح کتابگــردی‬ ‫مســئوالن ارشــد اســتان و شهرســتان‪ ،‬تقدیــر‬ ‫از کتابــداران و کتابخوانــان برتــر‪ ،‬انتشــار و‬ ‫توزیــع گســترده بیانیــه گام دوم رهبــر انقــاب‬ ‫اســامی در قالــب نشــریه و مســابقه‪ ،‬کارگاه‬ ‫اموزشــی مجــازی ویــژه روحانیــون مســتقر و‬ ‫خانواده هــای انــان‪ ،‬اجــرای زنــده شــعرخوانی‬ ‫شــاعران کــودک و نوجــوان‪ ،‬ویــژه برنامــه‬ ‫ادبــی دو پنجــره بــا حضــور شــاعران برجســته‪،‬‬ ‫جلســات انجمن هــای ادبــی و هنــری بــه‬ ‫صــورت مجــازی‪ ،‬تدویــن مقــاالت مرتبــط بــا‬ ‫کتــب بــرای دانشــنامه دفــاع مقــدس اســتان‪،‬‬ ‫گردهمایینویســندگان تاریــخ شــفاهی‪ ،‬ثبــت‬ ‫باشــگاه های کتابخوانــی کــودک و نوجــوان در‬ ‫ســطح روســتاها و هماهنگــی بــرای برگــزاری‬ ‫اختتامیــه جشــنواره پویــش کتــاب صوتــی بــه‬ ‫نــام «صــدای تــو مــرا کجــا می بــرد» از دیگــر‬ ‫برنامه هــای هفتــه کتــاب امســال اســت‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

شماره : 1022
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

شماره : 1021
تاریخ : 1403/04/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!