روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 272 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 272

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 272

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 272

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫عصر دوشنبــه ‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫تهدیدشجره نامه‬ ‫ای دراتش غفلت‬ ‫شــاید به زیبایی ســپیدار و سرســبزی‬ ‫بیــد و افــرا نباشــند امــا ارس زارهــای‬ ‫خراســان شــمالی منظومــه ای‬ ‫تاریخــی از تکامــل و ذخیــره گاه‬ ‫ژنتیکــی جنگل هــای ایــران تورانــی‬ ‫را دربرمی گیــرد کــه فــرش خــود را در‬ ‫پهنـه ای بــه وســعت ‪ ۴۱۰‬هکتــار از ایــن‬ ‫اســتان گســترانیده اند‪.‬‬ ‫بــا نگاهــی بــه تاریــخ خطــه شــمال‬ ‫شــرق کشــور مــی تــوان دریافــت کــه‬ ‫ایــن درختــان صبــور‪ ،‬مقــاوم و همیشــه‬ ‫ســبز‪ ،‬قدمتــی هــزاران ســاله دارنــد کــه‬ ‫در ارتفاعــات‪ ،‬دامنــه هــا و جــای جــای‬ ‫خراســان شــمالی قــد برافراشــته انــد‬ ‫و طــراوت و سرســبزی را بــه طبیعــت‬ ‫هدیــه کــرده انــد‪.‬‬ ‫خراسان شمالی وطن صدها‬ ‫هزار ارس‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬موطــن درختــان‬ ‫کهنســال بی شــماری ماننــد ارس‬ ‫«ســرانی» شــیروان اســت کــه بــا‬ ‫دیرینگــی ‪ ۲۵۰۰‬ســاله‪ ،‬مظهــر پایداری‬ ‫و سرســختی ایــن گونــه ارزشــمند‬ ‫جنگلــی اســت‪.‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول ‪1442‬‬ ‫‪ 02‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫‪ 8‬صفحه مکتوب ‪ 4 +‬صفحه الکترونیک‬ ‫شماره ‪ 2 72‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫حکایت مرغی‪،‬که یک پادارد‬ ‫نان گران نمیشود‪،‬میشود‬ ‫‪3‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫عقب ماندگی استان‬ ‫درفراوری‬ ‫‪8‬‬ ‫یک تصور و یک دردسر‬ ‫‪7‬‬ ‫درتغییر‬ ‫راز سالمتی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫سبک زندگی‬ ‫نوشدار بعد از مرگ سهراب‬ ‫درختــی کــه ایــن همــه ســال دوام‬ ‫اورده اســت تــا بــه مــا بگویــد روزی‬ ‫روزگاری در متــر متــر ایــن خــاک و پهنــه‬ ‫هــای طبیعــی ان صدهــا ارس زندگــی‬ ‫مــی کردنــد کــه بــه مــرور یــا قطع شــدند‬ ‫تــا در اجــاق هــا و کــوره هــا بســوزند و‬ ‫یــا قربانــی اتــش حــرص و طمع ســیری‬ ‫ناپذیــر انســان در چنــگ انــدازی بــه‬ ‫عرصــه هــا شــدند‪...‬ادامه صفحــه‪8‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اینجا قتلگاه کرونا است‬ ‫‪5‬‬ ‫همچنان بسته‬ ‫خواهند ماند‬ ‫‪ 4‬الویت اموزش نونهاالن است‬ ‫ازپهلوانان ایران به ورزشکاران فرانسه‬ ‫پنــج هــزار ورزشــکار و قهرمــان ایرانــی در نام ـه ای بــه قهرمانــان‬ ‫ورزش فرانســه ضمــن محکــوم کــردن هتــک حرمــت بــه ســاحت‬ ‫مقــدس رســول اکــرم (ص) نوشــتند‪ :‬امیدواریــم بــه دور از ملیــت‪،‬‬ ‫تبــار و نــژاد بــا روحیــه جوانمــردی و قهرمانــی و بــا تکیــه بــر اصــل‬ ‫انســانیت در محکــوم کــردن ظلــم و روشــن کــردن واقعیات‪ ،‬چشــم‬ ‫میلیون هــا انســان را بــه روی حقیقــت بینــا کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬پنــج هــزار ورزشــکار ایرانــی از سراســر کشــور از جملــه‬ ‫علیرضــا کریمــی‪ ،‬یوســف کرمــی‪ ،‬حســین رضــازاده‪ ،‬علیرضــا دبیــر‪،‬‬ ‫ارش میراســماعیلی و اریــن غالمــی در نام ـه ای بــا عنــوان «تقدیــم بــه‬ ‫ورزشــکاران و قهرمانــان ورزش فرانســه» نســبت بــه انتشــار تصاویــر‬ ‫توهین امیــز از رســول اکــرم (ص) در ان کشــور را محکــوم کردنــد‪.‬‬ ‫«امانوئــل مکــرون» رئیس جمهــوری فرانســه روز چهارشــنبه هفتــه‬ ‫گذشــته بــه بهانــه ازادی عقیــده از انتشــار ایــن تصاویــر توهین امیــز‬ ‫حمایــت و اتــش خشــم مســلمانان جهــان را شــعله ورتر کــرد‪.‬‬ ‫در این نامه که خطاب به ورزشکاران فرانسوی‬ ‫نگاشته شده است‪ ،‬امده‪:‬‬ ‫همانطــور کــه می دانیــد ورزش در فرهنــگ همــه کشــورهای بــا‬ ‫سابقه فرهنگی و تاریخی موضوعی قابل احترام و مطلوب همگان‬ ‫اســت و در کشــور مــا ایــران نیــز قهرمانــی بــه همراه جوانمــردی در هر‬ ‫رشــته ای‪ ،‬امــری مقــدس بــه حســاب می اید که همگان بــه ارزش ان‬ ‫واقفنــد‪ .‬همــه بــر ایــن اصــل مهــم معتقدیــم کــه ورزشــکار زمانــی در‬ ‫میــان مردمــش محبــوب می شــود کــه فضائــل اخالقــی و جوانمــردی‬ ‫را در خــود بــه اوج رســاند‪ .‬بــرای مثــال در تاریــخ ایــران‪ ،‬پهلوانــان و‬ ‫جوانمردانــی چــون «پوریــای ولــی» وجــود دارد کــه بــرای شــاد کــردن‬ ‫دل یــک مــادر‪ ،‬حاضــر شــد از حریــف خــود شکســت بخــورد و همیــن‬ ‫موضــوع نــام او را تــا کنــون بــر ســر زبان هــا انداختــه اســت‪.‬‬ ‫ورزشــکاران و قهرمانــان ورزشــی بــه عنــوان نمــادی از اعتقــادات‬ ‫و فرهنــگ یــک کشــور و نماینــده مردمــان ان کشــور‪ ،‬همــواره‬ ‫بایــد پرچمــدار صلــح‪ ،‬نیکــی و انســانیت و اخــاق باشــند کــه در‬ ‫تمــام جهــان زبــان مشــترک نیک نامــان اســت‪ .‬انــان بایــد الگویــی‬ ‫باشــند بــرای ســایرین تــا ترویج دهنــده فضایــل اخالقــی و خوبی هــا‬ ‫باشــند‪ .‬حــال از شــما کــه ورزشــکار هســتید و یقینــا از روحیــات‬ ‫جوانمــردی و قهرمانــی ورزشــی اگاهــی داریــد‪ ،‬ســوالی داریــم‪.‬‬ ‫ایــا توهیــن بــه مقدســات الهــی کاری جــز پلیــدی و نژادپرســتی‬ ‫وب گردی‬ ‫پیام رهبر انقالب به خانواده شهید فهمیده‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــه مناســبت چهلمیــن‬ ‫ســالگرد شــهادت شــهید محمــد حســین فهمیــده پیامــی بــه‬ ‫خانــواده ایــن شــهید ارســال کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز دوشــنبه بــازار کســب کار انالیــن در پیــام‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی امــده اســت‪ :‬چهلمیــن ســال‬ ‫شــهادت حماســه ســاز شــهید فهمیــده و بــرادرش شــهیدش‬ ‫یــاد ان شــهیدان و پــدر گرامــی و مــادر صبــور انــان را کــه در‬ ‫چنــد مــاه اخیــر بــه عزیــزان واال مقــام خــود پیوســتند گرامــی‬ ‫مــی داریــم و غفــران الهــی و حشــر بــا اولیــاء اللــه را بــرای انــان‬ ‫مســالت مــی کنــم و ســعادت و موفقیــت بــرای بازمــادگان‬ ‫انــان از خداونــد می طلبــم‪.‬‬ ‫ایــت اللــه ســید محمــد مهــدی حســینی همدانــی نماینــده ولــی فقیــه در اســتان کــه حامــل‬ ‫پیــام حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای بــود بــا اشــاره بــه بینش و شــجاعت شــهید فهمیــده گفت‪:‬‬ ‫شــهید فهمیــده در زمــان خــودش بــا ســن کــم خــود بصیــرت و اگاهــی داشــته و اقــدام بــه‬ ‫موقــع ایشــان افتخــار بزرگــی اســت‪ .‬چنیــن شــهدایی بایــد الگــوی جوانــان امــروز باشــند تــا در‬ ‫ســایه والیــت از موانــع و مشــکالت امــروزی عبــور کنیــم‪.‬‬ ‫‪ ۸‬ابان ســالروز شــهادت دانش اموز بســیجی محمدحســین فهمیده اســت‪ .‬شــهید فهمیده‬ ‫ســال ‪ ۱۳۴۶‬در قــم متولــد شــد‪ .‬ســال ‪ ۱۳۵۹‬در ســن ‪ ۱۳‬ســالگی بــا شــروع جنــگ تحمیلــی‪،‬‬ ‫عــازم خرمشــهر می شــود و بــا هجــوم عراقی هــا‪ ،‬در محاصــره تانــک هــا قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫شــهید فهمیــده در حالیکــه نارنجــک بــه کمــر بســته بــود تیــری بــه پــای او می خــورد امــا موفــق‬ ‫می شــود خــود را بــه تانــک پیــش رو برســاند و انــرا منفجــر کند‪.‬دشــمن تصــور می کنــد‬ ‫حملـه ای صــورت گرفتــه و فــرار می کنــد؛ در نتیجــه‪ ،‬حلقــه محاصــره شکســته می شــود و پس‬ ‫از مدتــی نیروهــای کمکــی نیــز می رســند‪.‬‬ ‫محســوب می شــود؟ و ایــا حمایــت از توهین کننــدگان در قامــت‬ ‫یــک انســان اخــاق مــدار‪ ،‬می گنجنــد؟‬ ‫متاســفانه رییــس جمهــوری کشــور شــما بــه راحتــی بــه‬ ‫اعتقــادات میلیاردهــا مســلمان توهیــن می کنــد و در ایــن میــان‬ ‫خواســته یــا ناخواســته نــام همــه ملــت باســابقه فرهنگــی و‬ ‫تاریخــی فرانســه را بدنــام می کنــد‪.‬‬ ‫در میــان ورزشــکاران فرانســوی هــم‪ ،‬مســلمانان بســیاری وجــود‬ ‫دارنــد کــه ســتاره های ملــی ان کشــور بــه شــمار می اینــد کــه حتمــا‬ ‫از رفتارهــا و روحیــات اخالق گــرای انــان خبــر داریــد‪ ،‬پــس ایــا‬ ‫رواســت کــه اینچنیــن بــه انــان و اعتقاداتشــان توهیــن شــود؟‬ ‫مــا هــر دو از کشــوری بــا ســابقه فرهنگــی و تاریخــی هســتیم و شــما را‬ ‫دوســت خــود می دانیــم و هرگــز ســخنان ســخیف رییــس جمهورتــان را‬ ‫بــه پــای بزرگ مــردان قهرمــان و نــام اور ورزشــی نمی نویســیم امــا اگاه‬ ‫باشــید کــه توهین هــای مســووالن و سیاســتمداران یــک ملــت می تواند‬ ‫چهــره ان ملــت و مردمــان نیک نامــش را در جهــان مخــدوش کنــد‪.‬‬ ‫در پایــان امیــد ان داریــم کــه همگــی بــه دور از ملیــت و تبــار و‬ ‫نــژاد بــا روحیــه جوانمــردی و قهرمانــی و بــا تکیــه بر اصل انســانیت‬ ‫راه حل های امنیتی و کار از راه دور‬ ‫ســازمان ها هنــگام کار از راه دور بــه روش هــای مختلــف به طــور ایمــن بــه شــبکه های‬ ‫داخلــی متصــل می شــوند‪ .‬حــدود ‪ ٪66‬از ان هــا از ‪ VPN‬اســتفاده کــرده انــد‪ ٪58 ،‬بیــان‬ ‫کردنــد کــه از ســرویس ابــری از طریــق مرورگــر وب اســتفاده می کننــد‪ ٪48 ،‬از راه حــل‬ ‫دسترســی از راه دور و ‪ ٪34‬از دیــوار اتــش اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بســیاری از ســازمان ها هنــوز از راه حل هــای قدیمــی ماننــد ‪ VPN‬و دیــواره هــای اتــش اســتفاده‬ ‫می کننــد تــا مقیــاس بنــدی کننــد و بــا تنگنا هــای پیــش رو و دیــد کــم شــبکه مبــارزه نمایند‪.‬‬ ‫‪ 33%‬از پاسـخ دهندگان گفتنــد کــه رمــز عبــور تنهــا راه تاییــد اعتبــار خــود بــرای دسترســی‬ ‫بــه سیســتم ها اســت؛ و درحالی کــه ‪ ٪62‬از مدیــران فنــاوری اطالعــات گفتنــد کــه از‬ ‫راه حل هــای امنیتــی مبتنــی بــر ابــر بــرای دسترســی امــن از راه دور اســتفاده می کننــد‪٪49 ،‬‬ ‫گفتنــد کــه هنــوز از دیــوار اتــش و ‪ ٪41‬از ‪ VPN‬ســخت افزاری اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫امــا نشــانه هایی از پیشــرفت وجــود دارد‪ ،‬زیــرا ســازمان ها به طــور فزاینــده ای از راه حل هــای‬ ‫مبتنــی بــر ابــر مــدرن نســبت بــه راه حل هــای قدیمــی منســوخ پیــروی می کننــد‪ .‬بــه دنبــال‬ ‫همه گیری بیماری و تغییر در شــیوه کار‪ ٪72 ،‬از پاسـخ دهندگان گفتند که به احتمال زیاد‬ ‫یــا به طــور کامــل راه حل هــای امنیتــی مبتنــی بــر ابــر را افزایــش می دهنــد‪ ٪38 ،‬بیشــتر از‬ ‫قبــل از همه گیــری‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ‪ Amit Bareket‬گفــت‪« :‬بــا نیــروی کار توزیع شــده و متحــرک امــروز‪،‬‬ ‫مــدل شــبکه ســنتی و مبتنــی بــر محیــط دیگــر منطقــی نیســت‪».‬‬ ‫«جــای تعجــب نیســت کــه شــرکت ها به طــور فزاینــده ای بــه سیســتم عامل های ســایبری‬ ‫و شــبکه مبتنــی بــر ابــر منتقــل شــوند‪ .‬ازانجایی کــه شــرکت های تجــاری در هرانــدازه بــرای‬ ‫مدیریــت مشــاغل خــود بــه ابــر تکیــه می کننــد‪ ،‬بــه روش هــای جدیدی بــرای برقــراری امنیت‬ ‫نیــاز دارنــد تــا بــدون در نظــر گرفتــن موقعیــت مکانــی یــا شــبکه از حمــات ســایبری به طــور‬ ‫موثــری جلوگیــری کنند‪».‬‬ ‫و اخالق مــداری در محکــوم کــردن ظلــم و روشــن کــردن واقعیــات‪،‬‬ ‫چشــم میلیون هــا انســان را بــه روی حقیقــت بینــا کنیــم و بــه‬ ‫وظیفــه ورزشــکاری خــود در قبــال مردمانمــان عمــل کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬نشــریه فرانســوی «شــارلی ابــدو» طــی‬ ‫روزهــای گذشــته کاریکاتورهــای توهین امیــزی را نســبت بــه‬ ‫ســاحت مقــدس پیامبــر مکــرم اســام (ص) منتشــر کــرد کــه بــا‬ ‫حمایــت رییــس جمهــوری فرانســه همــراه شــد‪.‬‬ ‫«امانوئل مکرون» رییس جمهوری فرانســه یکشــنبه شــب در‬ ‫پیامــی توییتــری نوشــت‪ :‬مــا هرگــز تســلیم نخواهیــم شــد‪ .‬ما با‬ ‫روحیـه ای صلح جویانــه بــه همــه تفاوت هــا احتــرام می گذاریــم‪.‬‬ ‫مــا گفتــار نفرت پراکنانــه را نمی پذیریــم و از گفت وگــوی‬ ‫عقالنــی دفــاع می کنیــم‪ .‬مــا همیشــه در طــرف کرامــت انســانی‬ ‫و ارزش هــای جهــان شــمول خواهیــم مانــد‪.‬‬ ‫مکــرون پــس از قتــل فــردی کــه تصاویــر موهــن از پیامبــر اســام‬ ‫(ص) را در کالس هــای درس بــه نمایــش می گذاشــته‪ ،‬ضمــن حمایت‬ ‫از انتشــار چنیــن تصاویــری‪ ،‬بــه بهانــه ازادی بیــان تاکیــد کــرد کــه‬ ‫کشــورش بــه پشــتیبانی از انتشــار ایــن تصاویــر ادامــه خواهــد داد‪.‬‬ ‫نسخه جدید گوگل کروم برای رفع پنج‬ ‫اسیب پذیری ارائه شد‬ ‫گــوگل بــرای رفــع پنــج اســیب پذیری امنیتــی نســخه ‪ 86.0.4240.111 Chrome‬را ارائــه داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه ایــن شــرکت یکــی از ایــن اســیب پذیری ها بــا شناســه ‪15999-2020-CVE‬‬ ‫به صــورت گســترده در حــال بهره بــرداری اســت‪ .‬کاربــران نســخه های دســکتاپی وینــدوز‪،‬‬ ‫مــک و لینوکــس می تواننــد بــا رفتــن بــه مســیر ‪Settings, Help, About Google Chrome‬‬ ‫نســخه جدیــد مرورگــر وب گوگل کــروم خــود را به طــور خــودکار بررســی کــرده و در صــورت‬ ‫موجــود بــودن‪ ،‬ان را نصــب نماینــد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه بن هاوکــس؛ سرپرســت فنــی تیــم تحقیقاتی امنیتــی ‪ ،Project Zero‬ایــن‬ ‫تیــم‪ ،‬اســیب پذیری ‪ zero-day‬را شناســایی و گــزارش کــرده اســت کــه بــرای حملــه بــه کــروم‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن هاوکــس افــزود‪ :‬بــا وجــود اینکــه مــا شــواهدی را از بهره بــرداری از نقــص کــروم‬ ‫مشــاهده کرده ایــم‪ ،‬ســایر کاربــران ‪ FreeType‬نیــز می بایســت اصالحیــه ذکرشــده ایــن‬ ‫نرم افــزار در ‪ https:‎//savannah.nongnu.org/bugs/?‎59308‬را نصــب نماینــد‪ .‬ایــن‬ ‫اصالحیــه در نســخه پایــدار ‪ 2.10.4 FreeType‬نیــز موجــود اســت‪.‬‬ ‫‪ Heap buffer overflow‬یــک اشــکال اســیب پذیــری ‪ zero-day‬اســت کــه در کتابخانــه‬ ‫محبوب ‪ FreeType‬وجود دارد و همچنین توسط سرگئی گالزونوف از ‪Google Project Zero‬‬ ‫در تاریــخ ‪19‬اکتبــر گــزارش شــده اســت‪ .‬طبــق گــزارش گالزونوف؛ این اســیب پذیــری در عملکرد‬ ‫‪ Load_SBit_Png‬وجــود دارد کــه تصاویــر ‪ PNG‬موجــود در فونت هــا را پــردازش می کنــد‪.‬‬ ‫گــوگل همچنیــن ســه اســیب پذیــری امنیتــی دیگــر بــا شــدت بــاال و یــک اســیب پذیری بــا‬ ‫شــدت متوســط را در ‪ 86.0.4240.111 Chrome‬بــا کدهــای زیــر برطــرف کــرده اســت‪:‬‬ ‫• ‪16000-2020-CVE‬‬ ‫• ‪16001-2020-CVE‬‬ ‫• ‪16002-2020-CVE‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تنها چیزی که از‬ ‫ان غافل نباید‬ ‫باشیم‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫اســتفاده از ماســک چقــدر مــی توانــد کمــک کننــده باشــد؟ همیــن ســوال را اگــر در جســتجوگر گــوگل‬ ‫وارد کنیــد بــا بــی شــمار اظهــار نظــر و نتیجــه تحقیقــات جامعــه پزشــکی رو بــه رو مــی شــوید‪ .‬امــا در‬ ‫خراســان شــمالی بــه گفتــه مســووالن دانشــگاه علــوم پزشــکی تنهــا ‪ ۳۸‬درصــد جمعیــت بــه اســتفاده از‬ ‫ماســک گــردن نهــاده انــد و گویــا مــردم بــه دالیــل گوناگــون نمــی خواهنــد و یــا نمــی تواننــد از ماســک‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪272‬‬ ‫ناکارامدی در اموزش‬ ‫مجازی‬ ‫رییــس کانــون انجمن هــای صنفــی‬ ‫اموزشــگاه های ازاد فنــی و حرفــه ای‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســازمان فنــی و‬ ‫حرفــه ای زیرســاخت های امــوزش مجــازی‬ ‫را بــرای شــرایط کرونایــی فراهــم نکــرده‬ ‫اســت و ایــن در حالــی اســت کــه امکانــات‪،‬‬ ‫تجهیــزات و نیــروی انســانی ماهــر و‬ ‫باتجربــه در ایــن بخــش وجــود دارد‪.‬‬ ‫مجیــد وقــار موســوی بــا انتقــاد از تعلــل‬ ‫ایــن ســازمان در امــاده ســازی زیرســاخت‬ ‫برگــزاری امــوزش مهارتــی بــه صــورت‬ ‫مجــازی اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود اینکــه ایــن‬ ‫ســازمان از نظــر امکانــات و زیرســاخت هــا‬ ‫در مقایســه بــا ســایر ســازمان هــا و حتــی‬ ‫دانشــگاه هــا و امــوزش و پــرورش وضعیــت‬ ‫بهتــری دارد امــا در اســتفاده از امــوزش‬ ‫مجــازی عقــب مانــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن عقــب افتادگــی در ارایــه‬ ‫برنامــه هــای مجــازی حتــی باعــث تعطیلــی‬ ‫برخــی از اموزشــگاه هــای مهارتــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــر ضعــف مدیریتــی در ارایــه امــوزش‬ ‫مجــازی بــه مهــارت امــوزان اشــاره کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬عــاوه بــر اینکــه امــوزش مجــازی در‬ ‫اموزشــگاه هــای ازاد بســیار ناچیــز و پراکنــده‬ ‫بــه صــورت مجــازی برگــزار مــی شــود در‬ ‫بخــش دولتــی نیــز بســیار ضعیــف اســت‪.‬‬ ‫وقــار موســوی اظهــار داشــت‪ :‬امکانــات‬ ‫و تجهیــزات ســخت افــزاری و حتــی نــرم‬ ‫افــزاری و نیــروی انســانی ماهــر در رشــته‬ ‫هــای مرتبــط بــا ارایــه امــوزش هــای مجــازی‬ ‫وجــود دارد امــا بــا وجــود گذشــت چنــد مــاه از‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا تاکنــون اقــدام موثــری‬ ‫در ایــن خصــوص انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی ایــن چالــش را یــک معضــل در امــوزش‬ ‫فنــی و حرفــه ای دانســت و افــزود‪ :‬از‬ ‫مســووالن کشــور انتظــار مــی رود کــه بــه‬ ‫ایــن حــوزه توجــه ویــژه ای داشــته باشــند‬ ‫و بــا بــردن بخشــی از امــوزش بــه فضــای‬ ‫مجــازی مانــع تعطیلــی اموزشــگاه هــا‬ ‫شــوند و الزمــه ان ایجــاد زیرســاخت هــای‬ ‫الزم بــرای ارایــه گواهینامــه هــای فنــی‬ ‫وحرفــه ای اســت‪.‬‬ ‫رییــس کانــون انجمن هــای صنفــی‬ ‫اموزشــگاه های ازاد فنــی و حرفــه ای‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در راســتای مقابلــه‬ ‫بــا شــیوع بیمــاری کرونــا امــوزش مجــازی‬ ‫روشــی مناســب اســت امــا نبــود برنامــه‬ ‫راهبــردی در زمــان بحــران بــرای اســتفاده از‬ ‫ابزارهــای الکترونیکــی خــود مســائلی را بــه‬ ‫دنبــال داشــته اســت‪.‬‬ ‫وقــار موســوی اظهــار داشــت‪ :‬بــا شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا بــر ضرورت بهره گیــری از انواع‬ ‫روش هــای برخــط و بــرون خــط‪ ،‬همچنیــن‬ ‫ظرفیــت فضــای مجــازی و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی مجــاز بــرای تــداوم فعالیت هــای‬ ‫اموزشــی تاکیــد شــده اســت امــا ســازمان فنــی‬ ‫و حرفــه ای در ایــن خصــوص اقــدام موثــری‬ ‫انجــام نــداده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــوزش و پــرورش در ایــام‬ ‫شــیوع کرونــا شــبکه ملــی شــاد را طراحــی‬ ‫و ارایــه کــرد‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه ایــن‬ ‫ســازمان بایــد جلوتــر از امــوزش و پــرورش‬ ‫و حتــی دانشــگاه هــا حرکــت مــی کــرد‪.‬‬ ‫وقــار موســوی اظهــار داشــت‪ :‬ارایــه برنامــه‬ ‫هــای مجــازی‪ ،‬تولیــد محتــوای الکترونیــک‪،‬‬ ‫ارایــه فیلــم و امــوزش برخــط و دورکاری‬ ‫مــی توانــد جلــو بیــکاری نیروهایــی کــه در‬ ‫اموزشــگاه هــا فعالیــت مــی کننــد را بگیــرد‪.‬‬ ‫خسارت ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریالی‬ ‫کرونا به اموزشگاه های‬ ‫فنی و حرفه ای‬ ‫درتغییر‬ ‫راز سالمتی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫سبک زندگی‬ ‫وقــار موســوی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اموزشــگاه‬ ‫هــا کــه در بخــش هــای خدماتــی‪ ،‬کشــاورزی‬ ‫و فنــی فعالیــت داشــتند از نیمــه اســفند‬ ‫پارســال تعطیــل شــده انــد و تنهــا در مقطــع‬ ‫کوتاهــی مجــوز فعالیــت داشــتند‪.‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫گروهــی از کارشناســان علــوم اجتماعــی بــر‬ ‫ایــن باورنــد‪ :‬تغییــر ســبک زندگی‪،‬الگوهــا و‬ ‫عــادت هــای رفتــاری مــی توانــد یکــی از راه‬ ‫هــای برخــورد و مبــارزه بــا کرونــا ویــروس‬ ‫باشــد کــه مــی توانــد بیشــتر از گذشــته بــا‬ ‫بهــره گیــری از سیســتم امــوزش و جامعــه‬ ‫پذیــر بــودن در طوالنــی مــدت نتیجــه ای‬ ‫مطلــوب حاصــل کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار پــارس بــرای‬ ‫نخســتین بارشــیوع ویــروس از شــهر ووهــان‬ ‫چیــن در ‪ ۱۵‬دســامبر‪ ۲۰۱۹‬مصــادف بــا‬ ‫‪۲۴‬اذر‪ ۹۸‬گــزارش شــد کــه بــه تدریــج‬ ‫موجــب ســرایت و انتقــال بــه ســایر کشــورها‬ ‫شــد کــه ایــران نیــز بــا ارائــه ‪ ۲‬گــزارش‬ ‫مشــکوک ابتــا در قــم در ‪ ۳۰‬بهمــن ‪ ۹۸‬بــه‬ ‫طــور مســتقیم درگیــر مبــارزه بــا ایــن ویروس‬ ‫گردیــد و از ان زمــان بــه تدریــج اســتانهای‬ ‫کشــور درگیــر ایــن ویــروس شــدند‪ .‬چنانکــه‬ ‫در اخریــن امــار ارائــه شــده از ســوی وزارت‬ ‫بهداشــت طــی شــبانه روز گذشــته افــراد‬ ‫درگیــر بــا ایــن ویــروس ‪ ۶۰۴۹۵۲‬نفــر و‬ ‫قربانــی شــدگان نیــز ‪ ۳۴۴۷۸‬نفــر رســیده‬ ‫تــا کشــته شــدگان ایــن ویــروس در کشــور را‬ ‫از مــرز ‪ ۳۴‬هزارنفــر عبــور دهــد و براســاس‬ ‫همیــن امــار هــر ‪ ۳۱‬اســتان کشــور بــه نوعــی‬ ‫درگیــر مقابلــه بــا ایــن ویــروس هســتند‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه کرونــا یکــی از مهمتریــن‬ ‫مســائل درگیــر روز دنیــا بــوده بــه طــوری کــه‬ ‫اکثــرا ً بــا نگرانــی از وضــع ســامتی خــود بایــد‬ ‫در نظــر داشــته باشــیم کــه ســبک موجــود‬ ‫در زندگــی فعلــی مــان یکــی از مشــکالت و‬ ‫عوامــل تشــدید کننــده ای اســت کــه بــا اصالح‬ ‫ان چــه بــه لحــاظ فیزیکــی و چــه روانــی مــی‬ ‫تــوان گفــت قدمــی در جهــت پیشــگیری از‬ ‫ابتــا بــه ایــن بیمــاری برداشــته ایــم‪.‬‬ ‫در ابتــدا مهمتریــن مســئله جهــت ترویــج‬ ‫فرهنــگ زندگــی پذیــرش ان در وهلــه اول‬ ‫از ســوی مــردم اســت کــه بایــد بــه شــیوه‬ ‫هــای مختلــف مــورد امــوزش قــرار داده‬ ‫شــوند موضوعــی کــه در صــورت بــی توجهــی‬ ‫شــهروندان نــه تنهــا ممکــن اســت زندگــی‬ ‫خــود بلکــه اطرافیــان شــان را نیــز بــا مخاطــره‬ ‫مواجــه ســازد‪.‬‬ ‫تاثیر پذیری سبک زندگی طبقات‬ ‫مختلف جامعه در مواجهه با کرونا‬ ‫ســبک زندگــی کملــه ای اســت کــه اولیــن‬ ‫بار یک روانشــناس اتریشــی از ان اســتفاده‬ ‫کــرد بــه طــوری کــه مفهــوم کلــی ایــن واژه‬ ‫را مــی تــوان بــه نظراتــی از قبیــل عالئــق‪،‬‬ ‫رفتارهــا و جهــت گیــری رفتــاری در یــک‬ ‫فرهنــگ اشــاره داشــت‪.‬یعنی در واقــع ایــن‬ ‫واژه را مــی تــوان شــیوه خاصــی از زندگــی‬ ‫یــک فرد‪،‬گــروه یــا یــک جامعــه منحصــر بــه‬ ‫فــرد دانســت کــه مــی تــوان انــرا بــه طبقــات‬ ‫مختلفــی از جامعــه تقســیم کــرد از نظــر کــه‬ ‫افــراد مختلــف کــه در ایــن طبقــات در حــال‬ ‫زندگــی هســتند دارای عالئــق و ســلیقه هــا و‬ ‫عــادت هــای متفاوتــی هســتند‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت اســفراین گفــت‪:‬‬ ‫اتش ســوزی در منطقــه پــارک ملــی ســالوک کــه صبــح‬ ‫(دوشــنبه) اغــاز شــده بــود‪ ،‬هم اکنــون مهــار شــده اســت‪.‬‬ ‫مهار اتش پارک سالوک‬ ‫رییــس کانــون انجمن هــای صنفــی‬ ‫اموزشــگاه های ازاد فنــی و حرفــه ای‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا تاکنــون ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال بــه ‪۱۷۵‬‬ ‫اموزشــگاه ازاد زیــر پوشــش ایــن ســازمان‬ ‫خســارت زده اســت‪.‬‬ ‫ایــن نــوع زندگــی در حــال حاضــر در بیــن‬ ‫افــراد مختلــف ایــن طبقــات در جهــت‬ ‫مواجهــه و انجــام مراقبــت هــای شــخصی در‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا اشــکار اســت‪ .‬بــه طــوری‬ ‫کــه مــی تــوان بــا اشــاره بــه افــراد مرفــع‬ ‫جامعــه کــه در جهــت مراقبــت از خــود در‬ ‫مقابــل کرونــا همیشــه قبــل و بعــد از هــر‬ ‫نــوع مهمانــی اقــدام بــه تســت کرونــا کــرده‬ ‫تــا جایــی کــه ایــن افــراد بــر خــاف ســاکنین‬ ‫طبقــات پائیــن جامعــه کــه بــه لحــاظ وجــود‬ ‫مشــکالت اقتصــادی بــه ناچــار مجبورنــد‬ ‫ســاعات بیشــتری را در بیــرون از منــزل بــه‬ ‫دلیــل تامیــن مایحتــاج زندگــی ســپری کننــد‬ ‫ندارنــد تــا جایــی کــه ایــن افــراد طبقــات‬ ‫پایئــن جامعــه هماننــد طبقــات بــاالی‬ ‫توانایــی تهیــه داروهــای گــران قیمــت و‬ ‫بســتری شــدن در مراکــز درمانــی مجهــز را‬ ‫نداشــته و مجبورنــد بــه شــیوه هــای ســنتی‬ ‫خــود را مــورد درمــان قــرار دهنــد ‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر اولیــن نتیجــه حاصلــه از‬ ‫ســبک زندگــی را مــی تــوان در بــه طــور کلــی‬ ‫در رفتارهــای افــراد مختلــف جامعــه که شــیوه‬ ‫ای خــاص در موقعیــت هــای مختلف هســتند‬ ‫دانســت کــه نمونــه بــارز ان را شــیوه رفتــاری‬ ‫مــردم در نــوع مراقبــت هــای بهداشــتی در‬ ‫جهــت مقابلــه بــا کرونــا دانســت‪.‬‬ ‫سوق تغییر سبک زندگی افراد به‬ ‫واسطه ترس از مرگ‬ ‫در یــک کلمــه مــی تــوان تغییــر ســبک‬ ‫زندگــی را گاهــی اوقــات فشــارهای موجــود‬ ‫در شــرایط زندگــی افــراد دانســت بــه نوعــی‬ ‫کــه کرونــا در ایــن زمینــه توانســته بــا تاثیــر‬ ‫گــذاری تــا حــدودی در رفتارهــای افــراد‬ ‫جامعــه موجــب احســاس تغییــرات در انهــا‬ ‫نســبت بــه رفتارهــای روزمــره زندگــی شــود‬ ‫تــا جایــی کــه مــی تــوان اشــاره بــه نــوع اداب‬ ‫معاشــرت و اهمیــت اصــول و شــیوه نامــه‬ ‫هــای بهداشــتی دانســت بــه نوعــی کــه در‬ ‫گذشــته افــراد در زمــان احوالپرســی اقدام به‬ ‫انجــام روبوســی بــا یکدیگــر مــی کردنــد امــا‬ ‫در شــرایط فعلــی حتــی اگــر شــخصی تمایــل‬ ‫بــه انجــام ایــن کار را داشــته باشــد ســایرین‬ ‫حاضــر بــه پذیــرش ان نبــوده بنابرایــن افــراد‬ ‫بــه ناچــار مجبورنــد اقــدام بــه تغییــر بخــش‬ ‫عمــده ای از زندگــی خــود کننــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن ایــن نــوع وضعیــت از ســبک‬ ‫زندگــی از کــم اهمیــت تریــن موضــوع‬ ‫شــروع و تــا گســترده تریــن حالــت ادامــه‬ ‫دارد کــه مــی تــوان اشــاره بــه قرنطینــه هــای‬ ‫بلنــد مــدت و انجــام امــورات اداری و کاری‬ ‫را بــه صــورت دورکاری کــرد و از طرقــی دیگــر‬ ‫وجــود تــرس از مــرگ و میــر در افــراد را مــی‬ ‫تــوان عاملــی دانســت کــه افــراد را موجــاب‬ ‫بــه بازنگــری در رفتارهــای روزمــره خــود کنــد‬ ‫تــا تــاش کننــد الگوهــای مناســب و ســالمی‬ ‫پیــروی داشــته باشــند‪ .‬و کرونــا توانســته در‬ ‫ایــن روزهــا تــا حــدودی رفتارهــای شــخصیتی‬ ‫افــراد را تغییــر دهــد‪.‬‬ ‫اســت و کارشناســان در حال بررســی ان هســتند‪.‬‬ ‫اوایــل مــاه جــاری نیــز اتــش ســوزی در پــارک ملــی‬ ‫ســالوک ســبب تحمیــل خســارت هــای زیــادی شــد و‬ ‫وســعت ان ‪ ۲۵‬هکتــار بــود کــه در ایــن اتــش ســوزی‬ ‫حــدود ‪ ۵۰۰‬اصلــه درخــت بــاارزش ارس از بیــن رفــت‪.‬‬ ‫علــی فرجــی اظهــار داشــت‪ :‬براســاس براوردهــای‬ ‫ن منطقــه شــامل‬ ‫اولیــه‪ ،‬حــدود نیــم هکتــار از اراضــی ایـ ‬ ‫درختــان ارس‪ ،‬زرشــک و ســایر گونــه هــا گیاهــی در‬ ‫اتــش ســوخته اســت‪.‬‬ ‫گــون‪ ،‬کتیــرا‪ ،‬ارس‪ ،‬زرشــک کوهــی و ســیاه تلــو از‬ ‫جملــه گونــه هــای گیاهــی در منطقــه ســالوک اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هنــوز علــت اتــش ســوزی مشــخص نشــده‬ ‫پارک ملی ســالوک با گســتره ‪ ۲۰‬هزار هکتار در شــمال‬ ‫گاهــی اوقــات شــرایط بــه طــوری اســت کــه‬ ‫برخــی افــراد در مقابلــه بــا وضعیــت کنونــی‬ ‫قضــا و قــدر را بهانــه مــی کننــد بــه طــوری‬ ‫کــه چنیــن افــرادی بــا ایــن تفکــر کــه بیمــاری‬ ‫بــرای انهــا نبــوده و مختــص ســایرین اســت‬ ‫و اگــر هــم برایشــان مــرگ پیــش بیایــد ان را‬ ‫تقدیــر دانســته و ضرورتــی نمــی داننــد کهــدر‬ ‫مــوردش فکــر کننــد ‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر اســت برخــی از ایــن افــراد‬ ‫بــی توجــه در زمانهــای مختلــف و تعطیــات‬ ‫هفتگــی بــا انجــام رفتارهــای غلــط اقــدام بــه‬ ‫انجــام ســفرهای غیرضــرور کــرده و تــا جایــی‬ ‫کــه توجــه بــه پیــام های هشــداری نکــرده و از‬ ‫انجــام ســفر اجتنــاب نمــی کننــد ایــن ذهنیت‬ ‫در بســیاری از مســائل دیگــر نیــز هماننــد‬ ‫وقــوع ســیل‪ ،‬زلزلــه و طوفــان وجــود دارد بــه‬ ‫طــوری کــه افــراد بــا رفتارهــای جســورانه بــه‬ ‫اســتقبال خطــر مــی رونــد گویــی کــه مــرگ‬ ‫بــرای انهــا نبــوده بــرای مثــال مــی تــوان زمــان‬ ‫وقــوع طوفــان شــخصی بخواهــد از عــرض‬ ‫خیابانــی بــدون هیچگونــه حفاظتــی عبــور‬ ‫کند‪.‬بــه طــوری کــه اینگونــه تصمیمــات بــه‬ ‫فــور در بیــن مــردم دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫راه حل چیست؟‬ ‫بــه طــور کلــی بایــد در نظــر داشــت تغییــر‬ ‫ذهنیــت و باورهــای مــردم اصــوال ً کار ســاده‬ ‫ای نبــوده تــا جایــی کــه بــا وجــود تاکیــدات‬ ‫مکــرر ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا مبنــی‬ ‫بــر رعایــت دســتورالعمل و پروتکلهــای‬ ‫بهداشــتی نســبت بــه شستشــوی مکــرر‬ ‫دســت هــا رعایــت فاصلــه‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از ماســک و اجتنــاب از انجــام کار و یــا‬ ‫ســفرهای غیــر ضــرور دانســت کــه مــورد‬ ‫توجــه همــه افــراد قــرار نمــی گیــرد و الزمــه‬ ‫اش اجــرای یــک اقــدام فرهنگــی طوالنــی‬ ‫مــدت اســت‪.‬‬ ‫اصــوال ً امــوزش مــی توانــد در انتقــال رفتارهــا‬ ‫موثــر باشــد تــا جایــی کــه یکــی از ویژگــی هــای‬ ‫خــاص فرهنــگ را طبــق نظــر صاحــب نظــران‬ ‫در اکتســابی بــودن ان دانســت و اینجاســت‬ ‫کــه نقــش امــوزش مــی توانــد در جهــت تغییــر‬ ‫الگوهــا و عادتــواره هــای موجــود در جامعــه‬ ‫نمایــان شــود تــا جایــی کــه اعضــای جامعــه‬ ‫در مقابــل اینگونــه تحــوالت از خــود مقاومــت‬ ‫نشــان مــی دهنــد و امــوزش اســت کــه مــی‬ ‫توانــد بــا ایجــاد الگوهــای موجــود و بــا انجــام‬ ‫برنامــه ریــزی اقــدام بــه سیاســت گــذاری در‬ ‫جامعــه نقــش اصلــی و اساســی را بــازی کنــد‪.‬‬ ‫امــوزش واژه ای اســت کــه بــا مانــوس‬ ‫شــدن بــا فرهنــگ جامعــه دریافــت شــده و‬ ‫نــه بــا مواجهــه بــا ان‪ .‬بنابرایــن مــی تــوان‬ ‫مدعــی شــد کــه فراینــدی بــا نــام امــوزش‬ ‫کــه باعــث جامعــه پذیــری افــراد مــی گــردد‬ ‫کاریســت فرهنگــی کــه طــی فراینــد گذشــت‬ ‫زمــان موجــب شــکل گیــری مــی شــود و‬ ‫ارتبــاط قویــی بــا اعتقــادات و باورهــای افــراد‬ ‫جامعــه مــی توانــد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مســووالن ‪ ۲۰‬اموزشــگاه‬ ‫مرخصــی گرفتــه انــد و پروانــه ‪ ۱۵‬اموزشــگاه‬ ‫نیــز باطــل شــده اســت کــه خســارت هنگفتــی‬ ‫بــه بخــش خصوصــی مهــارت امــوزی اســتان‬ ‫در ایــن ایــام وارد شــده اســت‪.‬‬ ‫وقــار موســوی فضــای مــورد اســتفاده‬ ‫عمــده ایــن مراکــز را اســتیجاری دانســت و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬تنهــا فعالیــت مراکــزی در‬ ‫دوران شــیوع کرونــا ادامــه یافتــه اســت کــه‬ ‫ســاختمان ملکــی داشــته انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر مجموعــه اموزشــگاهی‬ ‫دس ـت کم چهــار تــا پنــج نفــر نیــرو بــه صــورت‬ ‫رســمی و دایمــی دارد و تعــدادی نیــرو نیــز بــه‬ ‫صــورت حــق التدریســی در ان بــه فعالیــت‬ ‫اشــتغال دارنــد‪،‬‬ ‫وقــار موســوی گفــت‪ :‬در مجمــوع حــدود ‪۹۰۰‬‬ ‫مربــی و مدیــر در اموزشــگاه هــای اســتان‬ ‫فعــال هســتند کــه از ایــن تعــداد ‪ ۲۵۰‬نفــر‬ ‫فعــال و مابقــی بــه علــت تعطیلــی اموزشــگاه‬ ‫هــا غیــر فعــال شــده انــد‪.‬‬ ‫رییــس کانــون انجمن هــای صنفــی‬ ‫اموزشــگاه های ازاد فنــی و حرفـه ای خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬بیشــتر مربیــان‬ ‫اموزشــگاه هــای اســتان بــه صــورت قــراردادی‬ ‫فعالیــت داشــتند کــه متاســفانه اکنــون بیشــتر‬ ‫انــان بیــکار شــده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بیشــتر اموزشــگاه های ازاد‬ ‫فنــی و حرفــه ای اســتان بــه علــت شــیوع‬ ‫کرونــا و تعطیلــی در چنــد مــاه اخیــر دچــار‬ ‫ضــرر و زیــان زیــادی شــده اند کــه در ایــن‬ ‫میــان برخــی اموزشــگاه ها کــه اجــاره بهــای‬ ‫بیشــتری می پردازنــد‪ ،‬خســارت بیشــتری را‬ ‫متحمــل شــده اند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــیوع ویــروس کرونــا از اواخــر‬ ‫ســال گذشــته تاکنــون ســهم بخــش خصوصــی‬ ‫اســتان را در ارائــه اموزش هــای فنــی و مهارتــی‬ ‫بــه حــدود یــک ســوم کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫وقــار موســوی اظهــار داشــت‪ :‬در نیمــه‬ ‫نخســت امســال هــزار و ‪ ۵۰۲‬نفــردوره توســط‬ ‫بخــش خصوصــی بــه فراگیــران امــوزش‬ ‫داده شــد ایــن در حالــی اســت کــه پارســال‬ ‫در همیــن مــدت ســه هــزار و ‪ ۸۵۵‬نفــردوره‬ ‫عملکــرد ایــن بخــش بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۱۶۶‬مرکــز بخــش خصوصــی‬ ‫در حــوزه فنــی و حرفــه ای خراســان شــمالی‬ ‫فعالیــت داشــتند کــه اکنــون شــمار ایــن مراکــز‬ ‫بــه ‪ ۱۷۵‬مرکــز رســیده اســت‪.‬‬ ‫از مجمــوع اموزشــگاه هــا ‪ ۱۱۶‬اموزشــگاه‬ ‫ویــژه دختــران‪ ۱۴ ،‬اموزشــگاه پســران و ‪۴۵‬‬ ‫اموزشــگاه نیــز دومنظــوره فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۸۵۰‬نفــر در نیمــه نخســت‬ ‫امســال در اســتان اموزش هــای فنــی و‬ ‫حرفــه ای در بخــش دولتــی را فراگرفتنــد کــه‬ ‫ایــن رقــم‪ ،‬بــه علــت شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬در‬ ‫مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال ‪ ۴۱‬درصــد‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫نــرخ بیــکاری جمعیــت فعــال در تابســتان‬ ‫امســال در خراســان شــمالی‪ ۸.۸ ،‬درصــد‬ ‫گــزارش شــده کــه ایــن رقــم در کشــور ‪۱۰.۵‬‬ ‫درصــد اســت‪.‬‬ ‫غربــی شهرســتان اســفراین‪ ،‬بــه دلیل شــرایط توپوگرافی‬ ‫دشــتی و کوهســتانی‪ ،‬بــه عنــوان یکــی از متنــوع تریــن‬ ‫زیســتگاه هــای اســتان شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫قســمت شــمالی ایــن پــارک دارای جاذبــه هــای طبیعی‬ ‫گردشــگری‪ ،‬کوهســتانی و زیســتگاه حیوانات کوه زی و‬ ‫قســمت جنوبی زیســتگاه حیوانات دشــت زی اســت‪.‬‬ ‫قــوچ و میــش اوریــال‪ ،‬پــازن و بــز در کوهســتان هــا‪،‬‬ ‫پلنــگ‪ ،‬گربــه پــاالس و گــراز از جانــوران شــاخص پــارک‬ ‫ملــی ســالوک اســفراین هســتند‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت دارد کــه ‪ ۴۴‬درصــد انــان در‬ ‫روســتاها ســاکن هســتند‪.‬‬ ‫بنــا بــه اعــام وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی‪ ،‬اســتان خراســان شــمالی کــه‬ ‫از اوایــل مردادمــاه وارد شــرایط قرمــز کرونایــی‬ ‫شــده هنــوز گرفتــار ایــن وضعیــت اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی در مــورد کاهــش اســتفاده از ماســک مــی گویــد‪ :‬در‬ ‫ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا بــا وجــود اینکــه اســتان در وضعیــت حــاد و بحرانــی نبــود‪ ،‬مــردم بســیار‬ ‫بیشــتر پروتــکل هــا و توصیــه هــا را رعایــت مــی کردنــد‪ ،‬امــا بررســی هــای مــا نشــان داده کــه ایــن روزهــا‬ ‫بــی توجهــی هــا بــه رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی کاهــش یافتــه و تنهــا ‪ ۳۸‬درصــد از مــردم اســتان از‬ ‫ماســک اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫کاهش ‪38‬‬ ‫درصدی مرگ‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪۵‬میلیاردریال سوداضافه‬ ‫به مردم بازگردانده شد‬ ‫حکایت مرغی‪،‬که یک پادارد‬ ‫ممنوعیت خروج مرغ از استان‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۵‬میلیــارد ریــال از ســود اضافــی دریافــت‬ ‫شــده توســط بانک هــای اســتان بــا بررســی ‪۱۱۱‬‬ ‫پرونــده بــه مــردم بازگردانــده شــد‪.‬‬ ‫حســین نجــف زاده روز یکشــنبه در نشســت‬ ‫خبــری بــه مناســبت گرامیداشــت هشــتم‬ ‫ابــان ســالروز تاســیس ســازمان تعزیــرات‬ ‫حکومتــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا پیگیــری شــکایت‬ ‫مــردم اســتان از بانــک هــا از ابتــدای پارســال‬ ‫تــا شــهریور امســال ‪ ۱۱۱‬پرونــده بــه مبلــغ ‪۱۳.۵‬‬ ‫میلیــارد ریــال مــورد رســیدگی قــرار گرفــت و‬ ‫عــاوه بــر جریمــه نقــدی بانــک هــای متخلــف‪،‬‬ ‫پنــج میلیــارد ریــال از حــق شــاکیان بــه انــان‬ ‫بازگردانــده شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از تــاش بــرای حــل مشــکل‬ ‫تامیــن کــود اوره مــورد نیــاز کشــاورزان‬ ‫گلســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬مجــوز حمــل‬ ‫‪ ۲‬هــزار تــن کــود اوره موردنیــاز کشــاورزان‬ ‫اســتان بــرای کشــت پاییــزه را از پتروشــیمی‬ ‫عســلویه دریافــت شــده و ایــن محصــول در‬ ‫حــال حمــل بــه گلســتان اســت‪.‬‬ ‫نجــف زاده اظهــار داشــت‪ :‬ایــن مقــدار کــود‬ ‫اوره بــا قیمــت هــر کیســه ‪ ۶۰۰‬هــزار ریــال در‬ ‫اختیــار بهــره بــرداران گلســتان قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی قیمــت هــر کیســه کــود اوره‬ ‫دولتــی ‪ ۵۴۵‬هــزار ریــال اســت کــه تامیــن‬ ‫نشــدن بــه موقــع ان ســبب شــکل گیــری بــازار‬ ‫ســیاه و افزایــش قیمــت هــر کیســه تــا یــک‬ ‫میلیــون ‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال شــد‪.‬‬ ‫هرســاله ‪ ۵۰۰‬هــزار هکتــار از زمیــن هــای زراعــی‬ ‫گلســتان بــه زیــر کشــت محصــوالت پاییــزه از‬ ‫جملــه گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬کلــزا‪ ،‬چغندرقنــد مــی رود کــه‬ ‫اســتفاده از کــود اوره یکــی از نیازهــای مهــم انجــام‬ ‫ایــن فعالیــت کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان جهــاد کشــاورزی معتقدنــد کــه‬ ‫نیــاز کشــاورزان گلســتان بــه کــود اوره در ســال‬ ‫‪ ۱۱۶‬هــزار تــن اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی گلســتان‬ ‫همچنیــن از محکومیــت یــک شــرکت تعاونــی‬ ‫واردکننــده دام زنــده خبــر داد و گفــت‪ :‬شــرکت‬ ‫کشــتارگاه صنعتــی اینچــه بــرون اق قــا بــه‬ ‫دلیــل عمــل نکــردن بــه تعهــد خــود در واردات‬ ‫دام ســبک از قزاقســتان بــه بازگردانــدن ارز‬ ‫دولتــی بــه خزانــه محکــوم شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی گلســتان بــه تقویــت‬ ‫گشــت نظارتــی و مقابلــه بــا تخلفــات در حــوزه ‬ ‫هــای کاال و خدمــات‪ ،‬قاچــاق کاال و ارز‪ ،‬بهداشــت‪،‬‬ ‫دارو و درمــان در اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬از‬ ‫ابتــدای امســال تاکنــون بــه ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۵۹۹‬پرونــده‬ ‫تخلــف در حــوزه هــای مزبــور رســیدگی و متخلفــان‬ ‫بــه پرداخــت ‪ ۲۸۵‬میلیــارد ریــال محکــوم جریمــه‬ ‫نقــدی محکــوم شــدند‪.‬‬ ‫نان گران‬ ‫نمیشود‪،‬میشود‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪272‬‬ ‫معرفی‪۴‬متخلف تعزیراتی‬ ‫به تعزیرات‬ ‫بــدری بــا بیــان اینکــه اکنــون بــرای تامیــن نیــاز‬ ‫اســتان بــه گوشــت مــرغ‪ ،‬خــروج مــرغ زنــده و‬ ‫گوشــت مــرغ بــا منشــاء تولیــد داخــل‪ ،‬ممنــوع‬ ‫اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬نیــاز اســتان بــه گوشــت‬ ‫مــرغ روزانــه حــدود ‪ ۶۰‬تــن اســت اســت کــه ‪۴۵‬‬ ‫تــا ‪ ۵۰‬تــن از ایــن میــزان در مرغــداری هــای داخــل‬ ‫اســتان تولیــد مــی شــود و مابقــی بــه ناچــار از‬ ‫ســایر اســتان هــا تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امتنــاع‬ ‫مرغــداران اســتان از عرضــه مــرغ زنــده بــا قیمــت‬ ‫مصــوب‪ ،‬بــا برخــورد قانونــی روبــه رو و پرونــده‬ ‫انــان بــه تعزیــرات ارجــاع می شــود‪.‬‬ ‫محمــد بــدری اظهــار داشــت‪ :‬خراســان شــمالی‬ ‫از روز ســه شــنبه هفتــه جــاری‪ ،‬طــرح تامیــن و‬ ‫عرضــه گوشــت مــرغ کشــتارروز را بــا قیمــت مصوب‬ ‫اجرایــی کــرده اســت امــا در ایــن چنــد روز‪ ،‬برخــی از‬ ‫مرغــداران از عرضــه مــرغ زنــده تولیــدی در ســالن‬ ‫خــود‪ ،‬بــا قیمــت مصــوب خــودداری کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن چنــد روز بــا چنــد‬ ‫مــورد از ایــن تولیدکننــدگان برخــورد شــده و‬ ‫احــکام انــان در روز شــنبه صــادر مــی شــود‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬مرغــداران بــرای تولیــد مــرغ زنــده از یارانــه‬ ‫اســتفاده کــرده انــد و مکلــف هســتند بــه نســبت‬ ‫یارانــه ای کــه دریافــت کــرده انــد‪ ،‬مــرغ زنــده را بــا‬ ‫قیمــت مصــوب عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫نهــاده هــای یارانــه دار از طریــق جهــاد کشــاورزی‪،‬‬ ‫بــه صــورت امانــت در اختیــار مرغــداران قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۷۴‬درصــد از‬ ‫نهــاده هــای مــورد نیــاز مرغــداران اســتان بــه‬ ‫صــورت یارانــه دار تامیــن شــده کــه ‪ ۶۴‬درصــد ان‬ ‫در میــان مرغــداران توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن کمــک هــای دولتــی‪ ،‬در واقــع‬ ‫یارانــه مــردم اســت کــه در اختیــار مرغــداران قــرار‬ ‫گرفتــه اســت بــر ایــن اســاس مرغــدار مکلــف‬ ‫اســت بــه همــان میــزان کــه نهــاده یارانــه دار‬ ‫تحویــل گرفتــه‪ ،‬مــرغ زنــده را بــا قیمــت مصــوب‬ ‫عرضــه کنــد امــا در ایــن میــان برخــی از مرغــداران‬ ‫بدعهــدی کــرده انــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در راســتای‬ ‫صیانــت از یارانــه متعلــق به مــردم‪ ،‬با مرغدارانی که‬ ‫در ایــن امانــت خیانــت کــرده باشــند برخــورد قانونــی‬ ‫الزم از طــرق قانــون و تعزیراتــی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در چنــد روز اخیــر و بــا اجــرای طــرح‬ ‫تامیــن مــرغ تنظیــم بــازار‪ ،‬بخشــی از گوشــت‬ ‫مــرغ اســتان از ایــن محــل تامیــن شــده اســت‬ ‫و گوشــت مــرغ تنظیــم بــازار بــا اولویــت مناطــق‬ ‫حاشــیه شــهر و شهرســتان هــای محــروم و یــا در‬ ‫فروشــگاه هــا عرضــه شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬تولیــد‬ ‫گوشــت مــرغ در ایــن اســتان کفــاف نیــاز اســتان‬ ‫را نمــی دهــد و بــه ناچــار بخشــی از نیــاز از دیگــر‬ ‫اســتان هــا تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬قیمــت گوشــت مــرغ‬ ‫کشــتار روز در خراســان شــمالی بــه ازای هــر‬ ‫کیلوگــرم ‪ ۱۹۷‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬ریــال مصــوب شــده و‬ ‫مقــرر شــد تــا ایــن محصــول از روز ســه شــنبه بــا‬ ‫قیمــت مصــوب عرضــه شــود‪.‬‬ ‫قیمــت مصــوب خریــد مــرغ زنــده از مرغــداران‬ ‫هــم بــه ازای هــر کیلوگــرم‪ ۱۳۷ ،‬هــزار و ‪۵۵۰‬‬ ‫ریــال تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫ســاالنه حــدود ‪ ۲۲‬هــزار تــن گوشــت مــرغ در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی مصــرف مــی شــود کــه‬ ‫حــدود ‪ ۶‬هــزار تــن از ایــن رقــم از دیگــر اســتان هــا‬ ‫تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫دارد کــه ‪ ۴۴‬درصــد انــان در نواحــی روســتایی‬ ‫زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب وکار پارس‪:‬‬ ‫گفتــه شــده اســت کــه نــان تــا پایــان ســال گــران نمــی شــود امــا طــی‬ ‫گــزارش میدانــی بــازار کســب کار انالیــن نــان‪ ،‬ایــن رزق ســفره مــردم از‬ ‫ابتــدای ســال در یــک اقــدام هماهنــگ از ســوی برخــی نانوایــان اســتان‬ ‫مــورد افزایــش قیمــت قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫براســاس ایــن تحقیــق صــورت گرفتــه مشــخص شــد برخــی نانوایــان ازاد‬ ‫پــز طــی یــک اقــدام هماهنــگ از ابتــدای ســال ‪ ۹۹‬بــا کاســتن از حجــم‬ ‫خمیــر و کوچــک کــردن ســایز نــان اقــدام بــه افزایــش قیمــت نمــوده انــد‬ ‫و بــا کمــی اتحــاد ایســتاد‪.‬‬ ‫رمــزش تنهــا در کنــار یکدیگــر بــودن اســت فقــط کافیســت بــه‬ ‫‪ ۴۰‬ســال پیــش فکــر کنیــم کــه چگونــه توانســتیم در مقابــل تمــام‬ ‫ابرقدرتهــای دنیــا بــا دســتان خالــی امــا بــا در کنــار یکدیگــر بــودن‬ ‫بایســتیم و پیــروز شــویم‪.‬‬ ‫بــدری افــزود‪ :‬ایــن مرغــداران بــه علــت‬ ‫گرانفروشــی و عــدم عرضــه تولیــدات در‬ ‫شــبکه‪ ،‬بــا برخــورد قانونــی روبــه رو شــده اند‬ ‫و پرونــده در حــال تکمیــل بــوده و امــروز در‬ ‫اختیــار تعزیــرات حکومتــی قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امتنــاع مرغــداران‬ ‫اســتان از عرضــه مــرغ زنــده بــا قیمــت‬ ‫مصــوب‪ ،‬بــا برخــورد قانونــی روبــه رو و‬ ‫پرونــده انــان بــه تعزیــرات ارجــاع می شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی نخســتین اســتانی اســت‬ ‫کــه طــرح تامیــن و توزیــع گوشــت مــرغ‬ ‫بــه قیمــت مصــوب را اجرایــی کــرده اســت‬ ‫و مرغــداران موظــف شــده انــد تــا در ازای‬ ‫دریافــت نهــاده هــای یارانــه دار‪ ،‬مــرغ زنــده‬ ‫را بــا قیمــت مصــوب عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫قیمــت مصــوب عرضــه مــرغ زنــده بــه ازای‬ ‫هــر کیلوگــرم ‪ ۱۳۷‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬ریــال اســت‬ ‫و قیمــت گوشــت مــرغ ‪ ۱۹۷‬هــزار و ‪۵۵۰‬‬ ‫ریــال تعییــن شــده اســت‪/ .‬ایرنــا‬ ‫کــه ایــن امــر موجــب نارضایتــی شــهروندان و خواســتار پیگیــری موضــوع‬ ‫توســط مســئولین امــر شــده اســت‪.‬‬ ‫تــا جایــی کــه انــدازه نــان در برخــی از ایــن نانوایــی هــا بــه حــد یــک کــف‬ ‫دســت مــرد بالــغ و حتــی بــدون کیفیــت مــی باشــد‪ .‬الزم اســت کــه در‬ ‫ایــن مــورد واحدهــای نظارتــی نســبت بــه ایــن امــر بــه صــورت جــدی ورود‬ ‫پیــدا کــرده و برخــورد الزم را بــا ایــن برهــم زننــدگان نظــم و رزق ســفره‬ ‫شــهروندان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس شــامگاه شــنبه در‬ ‫جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصادمقاومتــی‬ ‫گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬تســریع در‬ ‫تکمیــل پــروژه هــای اساســی بــه خصــوص‬ ‫پــروژه هــای گردشــگری‪ ،‬رونــق اقتصــادی‬ ‫اســتان را بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫انتقادتنداستاندارگلستان‬ ‫از روندکندساخت هتل‬ ‫وی افــزود‪ :‬گلســتان اســتانی بــا قابلیــت‬ ‫گردشــگری زیــاد اســت کــه فراهــم‬ ‫کــردن زیرســاخت هــای اقامتــی ماننــد‬ ‫هتــل‪ ،‬مســافرخانه و بومگــردی هــا مــی‬ ‫توانــد ضمــن امــکان حضــور بلنــد مــدت‬ ‫گردشــگران‪ ،‬زمینــه جــذب ســرمایه بیشــتر‬ ‫بخــش خصوصــی را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا انتقــاد از رونــد‬ ‫طوالنــی ســاخت هتــل در اســتان از‬ ‫بانک هــا و موسســات مالــی خواســت در‬ ‫وی گفــت‪ :‬تاکنــون چهــار پرونــده توســط‬ ‫بازرســان ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت اســتان و نیــز ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی تشــکیل شــده اســت کــه ســه‬ ‫پرونــده مربــوط بــه مرغــداران شهرســتان‬ ‫شــیروان و یــک پرونــده مربــوط بــه‬ ‫شهرســتان بجنــورد اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مقــرر‬ ‫شــد پرونــده هــا بــدون نوبــت رســیدگی و‬ ‫حکــم ان در ‪ ۲۴‬ســاعت توســط تعزیــرات‬ ‫صــادر شــود‪.‬‬ ‫مــردم ( مصــرف کننــده ) نبایــد جبــران کننــده هزینــه هــای دیگــران‬ ‫باشــند تــا جایــی کــه هــر صنفــی بــه دنبــال طــی کــردن ره صــد ســاله‬ ‫اســت ایــن روزهــا بــه ثانیــه و بــا بــاال رفتــن از ســر و کــول مــردم و‬ ‫بــی تفاوتــی مســئولین امــر کــه انــگار در ایــن جامعــه زندگــی نمــی‬ ‫کننــد طــول نمــی کشــد تــا هــر شــخصی بــه حــدی برســد کــه تــا‬ ‫دیــروز در رویــا بــه دنبــال ان بــوده اســت‪.‬‬ ‫پــس اینجاســت کــه مــردم بایــد خــود از ایــن خــواب الکپشــتی کــه‬ ‫برایشــان ایجــاد شــده بیــرون بیاینــد و بایــد حرکــت هماهنــگ و بــا خریــد‬ ‫مایحتــاج زندگــی انهــم بــه انــدازه نیــاز مشــتی بــر دهــان ایــن گونــه افــراد‬ ‫ســودجو بزننــد تــا شــاید بــا ایــن حرکــت مســئولین امــر هــم از ایــن خــواب‬ ‫هیبنوتیــزم شــده بیــرون بیاینــد و بــا برخــورد جــدی بــا عوامــل گرانــی‬ ‫موجــب عــدم فشــار بیــش از حــد بــه شــهروندان شــوند‪.‬‬ ‫در کل مــردم پلــی بــرای پــر کــردن جیــب برخــی هــا نیســتند کــه‬ ‫اینگونــه بــه دنبــال سرکیســه کــردن انهــا هســتند و مــی تــوان بــا‬ ‫کمــی هوشــیاری مقابــل ایــن بــی نظمــی و هــرج و مــرج ایجــاد شــده‬ ‫مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫تاکنــون پرونــده چهــار تخلــف مرغــداران‬ ‫اســتان بــرای رســیدگی بــه تعزیــرات‬ ‫حکومتــی ارســال شــده و در حــال رســیدگی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫محمــد بــدری داشــت‪ :‬بــا اجرایــی شــدن‬ ‫طــرح تامیــن و توزیــع گوشــت مــرغ بــه‬ ‫قیمــت مصــوب‪ ،‬مرغــداران مکلــف شــده اند‬ ‫بابــت دریافــت نهــاده هــای یارانــه دار و بــه‬ ‫همــان نســبت کــه دان یارانــه دار دریافــت‬ ‫کــرده انــد‪ ،‬مــرغ زنــده بــا قیمــت مصــوب‬ ‫عرضــه کننــد امــا برخــی مرغــداران از ایــن‬ ‫امــر ســرپیچی کــرده انــد‪.‬‬ ‫تزریــق اعتبــارات مــورد نیــاز بــرای تکمیــل‬ ‫و بهره بــرداری از ایــن پــروژه هــا بیــش‬ ‫از گذشــته بــا ســرمایه گذاران همراهــی‬ ‫وی افــزود ‪ :‬گلســتان بــا وجــود داشــتن‬ ‫جاذبه هــای متنــوع طبیعــی‪ ،‬تاریخــی‬ ‫و فرهنگــی‪ ،‬از داشــتن مراکــز اقامتــی‬ ‫مناســب ماننــد هتــل ‪ ۳‬یــا ‪ ۴‬ســتاره کافــی‬ ‫محــروم مانــده و ایــن غفلــت تاریخــی‬ ‫بایــد بــا تکمیــل طــرح هــای در دســت‬ ‫اقــدام جبــران شــود‪.‬‬ ‫حــق شــناس تاکیــد کــرد کــه باوجــود‬ ‫تحریم هــای ظالمانــه و غیرقانونــی‬ ‫امریــکا‪ ،‬اســتان گلســتان توانســته بــا‬ ‫انجــام طرح هــا و پروژه هــای زیرســاختی و‬ ‫عمرانــی در بخش هــای مختلــف گام هــای‬ ‫خوبــی در مســیر توســعه بــردارد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه احمــد تجــری مدیــر کل‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ,‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی اســتان گزارشــی از پــروژه هــای‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی و جهــش تولیــد ارایــه‬ ‫کــرد و گفــت ‪ ۸۰ :‬پــروژه گردشــگری در‬ ‫ایــن اســتان بــا اشــتغالزایی هــزار و ‪۵۶‬‬ ‫نفــر‪ ۸۰۵ ،‬اتــاق و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۵۴‬تخــت بــا‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی بیــن ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫در گلســتان در حــال ســاخت اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چه ساده‬ ‫زندگی را‬ ‫پندااشتند‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫ایــن روزهــا کــه دیگــر تصــور جهانــی فــارغ از ویــروس کرونــا ممکــن نیســت جــای ان دارد کــه مــردم بیشــتر مراقــب خــود و‬ ‫دیگــران باشــند و اســتفاده از ماســک کمتریــن کاری اســت کــه هــر یــک از مــا مــی توانیــم انجــام دهیــم امــا گویــا اجبــاری کــردن‬ ‫ماســک هــم تاثیــری در اســتفاده از ان نگذاشــته اســت‪.‬‬ ‫نزدیــک بــه هشــت مــاه از شــیوع ویــروس کرونــا مــی گــذرد و کوویــد ‪ ۱۹‬روزانــه دههــا نفــر را بــه کام مــرگ کشــانده و هــزاران‬ ‫مبتــا بــه فهرســت گرفتــاران خــود اضافــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شمـاره ‪272‬‬ ‫اولویت اموزش نونهاالن‬ ‫است‬ ‫رییــس فدراســیون بوکــس گفــت‪ :‬بــرای پرکــردن‬ ‫خــاء موجــود در تیــم ملــی بــر امــوزش رده ســنی‬ ‫نونهــاالن متمرکــز شــده ایم کــه بــه همیــن دلیــل‬ ‫امســال ‪ ۱۰‬نونهــال در ایــن رشــته ورزشــی‪ ،‬مــورد‬ ‫تشــویق کنفدراســیون بوکــس اســیا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫حســین ثــوری روز یکشــنبه در مجمــع انتخابــات‬ ‫هیــات بوکــس خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫کار کــردن در فدراســیونی کــه حــدود ‪ ۳۰‬ســال‬ ‫بــا مدیریــت یکنواخــت شــکل گرفتــه بــود‪ ،‬بســیار‬ ‫ســخت بــود ولــی بــا وجــود ایــن‪ ،‬اردوهــای تیــم ملــی‬ ‫بــه صــورت منظــم برگــزار شــد و هیــچ اعزامــی بــه‬ ‫مســابقات لغــو نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دیگــر اعضــای تیــم ملــی منحصــر‬ ‫بــه چنــد اســتان خــاص نیســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬هــم‬ ‫اکنون اکثر مربی ها و داوران این رشــته ورزشــی در‬ ‫رده هــای ســنی از اســتان هــای مختلــف هســتند‪.‬‬ ‫رییــس فدراســیون بوکــس افــزود‪ :‬در ایــن بیــن‬ ‫ســرمربی گــری تیــم ملــی بوکــس نونهــاالن و‬ ‫نوجوانــان نیــز بــه مربیــان اســتانی ســپرده خواهــد‬ ‫شــد کــه بیشــترین تعــداد ورزشــکاران را در تیــم ملی‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ثــوری بــا اشــاره بــه اینکــه رســمی کــردن ورزش‬ ‫بوکــس در بیــن نیروهــای مســلح از اتفاقــات خــوب‬ ‫فدراســیون در ســال ‪ ۹۸‬اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬در‬ ‫راســتای توســعه و حمایــت از همــه ظرفیــت هــای‬ ‫ورزشــی کشــور‪ ،‬فدراســیون عــاوه بــر اینکــه بوکــس‬ ‫کارگــری راه انداخــت‪ ،‬بــا رســمی شــدن ایــن ورزش‬ ‫در بیــن ورزش هــای نیروهــای مســلح توانســت از‬ ‫ظرفیــت هــای اســتانی چــون میثــم قشــاقی نیــز‬ ‫بهــره گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خراســان شــمالی ظرفیــت‬ ‫عظیمــی در بوکــس دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه اســتعداهای فــراوان‪ ،‬ایــن اســتان مــی‬ ‫توانــد تامیــن کننــده نفــرات تیــم ملــی در بخــش‬ ‫ورزشــکاران‪ ،‬مربــی و داور باشــد‪.‬‬ ‫ثــوری همچنیــن بــا بیــان اینکــه بــزودی ایــن هیــات‬ ‫ورزشــی در اســتان به لوازم ورزشــی موردنیاز تجهیز‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در راســتای حمایــت هــای مالــی‬ ‫از هیــات بوکــس‪ ،‬فدراســیون از درامدهــای برگــزاری‬ ‫کالس هــای مربــی گــری و داوری در اســتان بــه نفــع‬ ‫هیــات خواهد گذشــت‪.‬‬ ‫در مجمع انتخابات هیات بوکس اســتان خراســان‬ ‫شــمالی کــه بــا حضــور حســین ثــوری رییــس‬ ‫فدراســیون بوکــس و کــوروش بهــادری مدیــرکل‬ ‫ورزش و جوانــان ایــن اســتان برگــزار شــد‪ ،‬رضــا‬ ‫محمدخانــی بــا کســب ‪ ۱۱‬رای از ‪ ۱۶‬رای اخــذ شــده به‬ ‫ایــن ســمت انتخــاب شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫تحصیل‪۶۴‬درصدی دانش اموزان درفنی وحرفه ای‬ ‫بهره برداری از‪۱۵‬ایستگاه باران ‪‎‬سنج برخط‬ ‫ن‪‎‬ســنج برخــط در‬ ‫همزمــان بــا سراســر کشــور و بــا حضــور ویدئــو کنفرانســی وزیــر راه و شهرســازی‪ ۱۵ ،‬ایســتگاه بارا ‬ ‫‪ ۱۰‬شهرســتان گلســتان بــا اعتبــار ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان روز یکشــنبه در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه خریــد تجهیــزات ســامانه راداری‪ ،‬خواســتار تســریع در‬ ‫ســاخت ابنیــه ایــن ســامانه در اســتان شــد‪.‬‬ ‫احمــد زیبایــی معــاون امــوزش متوســطه امــوزش و پــرورش شــیروان گفــت‪ :‬تحصیــل ‪ ۳۴‬درصــدی دانش امــوزان‬ ‫مقطــع متوســطه در رشــته هــای فنــی و حرفــه ای و کاردانــش بــه نوعــی ‪ ۱۹۷۷‬دانــش امــوز دختــر و پســر در ‪۱۳‬‬ ‫هنرســتان در حــال اموختــن مهــارت و دانــش هســتند تــا جایــی کــه از ایــن تعــداد ‪ ۹۱۳‬نفــر در رســته فنــی و حرفــه ای و‬ ‫‪ ۶۴‬دانــش امــوز دیگــر در رشــته هــای کاردانــش هســتند‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه بــارش هــای شــدید و بــروز حــوادث گذشــته ماننــد ســیل پارســال‪،‬‬ ‫گلســتان نیازمنــد ایســتگاه ســیار هواشناســی اســت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب کار انالین احمد زیبایی اظهار داشــت‪ :‬مجموع هنرســتان های دخترانه و پســرانه شهرســتان‬ ‫در جمــع ‪ ۱۳‬بــاب مــی باشــد کــه ‪ ۶‬بــاب دخترانــه و ‪ ۷‬باب دیگر پســرانه اســت ‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان هــم در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه بهــره بــرداری از ‪ ۱۵‬ایســتگاه برخــط بــاران ســنج و‬ ‫افزایــش تــوان پایــش بارشــی در ایــن اســتان گفــت کــه گلســتان از نظــر تعــداد ایســتگا ه‪‎‬های بــاران ســنجی برخــط در‬ ‫رتبــه نخســت کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪:‬گرایــش دختــران بیشــتر بــه ســمت رشــته هــای تربیــت بدنــی و پســران نیــز بــه ســمت مکانیــک بــوده اســت‬ ‫کــه مــورد اســتقبال خانــواده هــا بیشــتر رشــته هــای هنرســتان بوده اســت‪.‬‬ ‫زیبایــی افــزود ‪ :‬درســالجاری شــاهد رشــد ‪ ۱۰‬درصــدی حضــور دانــش امــوزان پایــه دهــم نســبت بــه مشــابه ســال قبــل‬ ‫بــه ســمت رشــته هــای نظــری بــوده اســت کــه بــر ایــن اســاس ‪ ۳۶۹۰‬نفــر دانــش امــوز در ایــن بخــش در حــال تحصیــل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نــور بخــش داداشــی اظهارداشــت ‪ :‬بــا توجــه بــه ویژگــی هــای خــاص اقلیمــی گلســتان و ثبــت بــارش هــای نقطــه و‬ ‫رگبــاری ناشــی از فعالیــت ابرهــای جوششــی‪ ،‬ایــن مراکــز ان الیــن کمــک موثــری در صــدور هشــدارهای کوتــاه مــدت‬ ‫در مواقــع بــروز ســیل خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــرایط و شــیوع کرونــا گفــت‪ :‬بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و گــروه بنــدی دانــش امــوزان بــا‬ ‫توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا کالس هــای تئــوری تقریبــا ً بــه صــورت غیرحضــوری برگــزار مــی گــردد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن ایســتگاه هــا در سرشــاخه هــای حــوزه هــای ابریــز مناطــق صعــب العبــور گلســتان مــکان یابــی‬ ‫شــده و از طریــق ان‪ ،‬مقــدار و شــدت بارش هــا بصــورت ‪ ۲۴‬ســاعته بــه مرکــز اطالعــات ارســال و پــردازش مــی شــود‪.‬‬ ‫در ســال جــاری و تحصیلــی جدیــد ‪۳‬هزارفرهنگــی بیــش از ‪ ۳۱‬هــزار دانــش امــوز را در اموزشــگاه هــای شــهری و‬ ‫روســتایی امــوزش مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بگفته وی گلستان پیش از این دارای ‪ ۱۳‬مرکز باران سنجی برخط و ‪ ۱۴۰‬مرکز ایستگاه هواشناسی بود‪.‬‬ ‫لغو محدودیت معامالت روزانه و تاثیرات ان بر بازار سرمایه‬ ‫دارابــی گفــت‪ :‬ایــن محدودیــت هــا تاثیــر چندانــی روی‬ ‫رونــد کل بــازار ســرمایه نگذاشــته و فقــط تــا حــدودی باعــث‬ ‫کاهــش حجــم معامــات در ایــن بــازار شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس روزانــه نیــوز علــی‬ ‫عباســی کارشــناس بــازار ســرمایه در رابطــه بــا برداشــتن‬ ‫محدودیــت معامــات روزانــه اظهــار کرد‪:‬بــه طــور کلــی وجود‬ ‫هرگونــه محدودیــت در بــازار ســهام اعــم از داخلــی یا خارجی‬ ‫باعــث اُفــت مــی شــود زیــرا فــرد معاملــه گــر تصــور مــی کنــد‬ ‫کــه در معامــات بــازار ســرمایه قــرار اســت اتفــاق خاصی رخ‬ ‫دهــد کــه مســئوالن ســازمان بــورس بــرای انجــام معامــات‬ ‫مانــع تراشــی می کننــد‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه تصمیــم هــای ناگهانــی بــه راحتــی مــی‬ ‫تواننــد روی بــازار تاثیــر بگذارنــد‪ ،‬گفت‪:‬نوســان گیری موجب‬ ‫موفقیــت در بــازار ســرمایه نمــی شــود امــا قــرار هــم نیســت‬ ‫بــه صــورت ناگهــان بــرای ان محدودیــت ایجــاد کــرد‪،‬در حــال‬ ‫حاضــر بــا توجــه بــه رونــد بــازار رفع تصمیمات اتخاذ شــده در‬ ‫رابطــه بــا نوســانگیری در طــول یــک روز معامالتــی مــی توانــد‬ ‫تــا حــدودی فشــار بــر روی بدنــه بــازار را کــم کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه تصریــح کــرد‪ :‬ســازمان بــورس‬ ‫بایــد ایــن بــاور را در مــردم ایجــاد کنــد کــه ســودی کــه قــرار‬ ‫اســت افــراد از بــورس بــه دســت بیاورنــد از طریــق نوســان‬ ‫گیــری محقــق نمــی شــود بلکــه بــا ســهامداری محقــق مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫تاثیرات محدودیت نوسان گیری برحجم‬ ‫معامالت‬ ‫رازجاودانگی‪،‬مردمی بودن فراغی است‬ ‫رییــس دانشــگاه مذاهــب اســامی کشــور‪ ،‬راز مانــدگاری و جاودانگــی‬ ‫مختومقلــی فراغــی شــاعر شــهیر ترکمــن در اذهان عمومــی را مردمی بــودن این‬ ‫شــاعر بلنــد اوازه ایرانــی دانســت و گفــت‪ :‬اشــعار او زبــان حــال مــردم اســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی عصــر جمعــه در همایــش “وحدت مســلمین و محبت‬ ‫اهــل بیــت (ع) در اندیشــه مختومقلــی فراغــی شــاعر شــهیر ترکمــن” و در‬ ‫جمــع شــاعران و نویســندگان منطقــه گنبــد کاووس اظهارداشــت کــه ایــن‬ ‫شــاعر و عــارف نامــی قــوم ترکمــن‪ ،‬مســائل و مشــکالت مــردم و زندگــی انهــا‬ ‫را بــا زبــان زیبــای شــعر بیــان می کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی؛ در اشــعار مختومقلــی فراغــی مفاهیــم بلندی از ظلم و ســتم‬ ‫حاکمــان ان زمــان بــه مــردم‪ ،‬توحیــد و خــدا پرســتی‪ ،‬وحــدت و اتحــاد‪ ،‬کمــک‬ ‫بــه دیگــران‪ ،‬عشــق و مــودت بــه پیامبــر (ص) و اهــل بیــت عصمــت و طهــارت‬ ‫(ع) وجــود دارد کــه شایســته تکریــم اســت‪.‬‬ ‫همایــون دارابــی کارشــناس بــازار ســرمایه‪ ،‬دربــاره برداشــت‬ ‫محدودیــت هــای معامــات روزانــه‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن محدودیــت‬ ‫هــا تاثیــر چندانــی روی بــازار ســرمایه نگذاشــته و فقــط تــا‬ ‫حــدودی باعــث کاهــش حجــم معامــات شــده اســت‪ ،‬بــه‬ ‫عبــارت دیگــر بــه دلیــل اینکــه وجــوه حاصــل از معامــات‬ ‫حاصــل از خریــد و فــروش ســهام یــک شــرکت در طــول یــک‬ ‫روز معامالتی در پایان همان روز تســویه می شود‪،‬نوســان‬ ‫گیــری تاثیــر زیــادی روی بــازار نمــی گــذارد و فقــط پرتفــوی‬ ‫ســهامداران را تغییــر مــی دهــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه گفت‪:‬لغــو ممنوعیت نوســان‬ ‫گیــری روزانــه روی حجــم معامــات اثــر گــذار بــوده و تاثیــر‬ ‫چندانــی بــر رونــد کلــی بــازار نداشــته اســت‪.‬‬ ‫کوخت پرنده شکاری دربندرگز‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت بندرگــز از شناســایی “کوخــت”‬ ‫پرنــدگان شــکاری در ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت کــه از ایــن مخفیــگاه‬ ‫یــک بهلــه پرنــده حمایت شــده دلیجــه کشــف شــد‪.‬‬ ‫وحیــد عــرب امیــری اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن ماموریــت کــه در محــدوده‬ ‫روســتای باغوکنــاره انجــام شــد یــک بهلــه دلیجــه مــاده‪ ،‬دو قطعــه قُمــری و‬ ‫‪ ۲‬رشــته دام کشــف و بــا توجــه بــه ســامتی پرنــدگان و امــکان پــرواز‪ ،‬ایــن‬ ‫پرنــدگان در زیســتگاه خــود رهــا شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متخلفیــن پــس از مشــاهده ماموریــن بــا یــک دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت فــرار کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا از خردادمــاه بــا حضــور پرنــدگان شــکاری در زیســتگاه های‬ ‫گلســتان‪ ،‬برخــی از اهالــی بومــی منطقــه بــا روش هــای مختلــف نســبت بــه‬ ‫زنــده گیــری ایــن پرنــدگان بــا ارزش و فــروش ان بــه قاچاقچیــان پرنــدگان‬ ‫شــکاری اقــدام مــی کننــد‪.‬‬ ‫اهدای‪۴۰۰‬دستگاه لوازم گرمایشی‬ ‫مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان از اهــدای ‪ ۴۰۰‬دســتگاه وســایل‬ ‫گرمایشــی بــه مددجویــان مناطــق محــروم گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از پایگاه اطالع رســانی کمیته‬ ‫امداد‪،‬عیســی بابایی‪،‬مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه مددجویــان مناطــق محــروم در اولویــت خدمت رســانی ایــن نهــاد‬ ‫قــرار دارنــد گفــت‪ ۴۰۰ :‬دســتگاه لــوازم گرمایشــی بــه ارزش ‪ ۶۵۰‬میلیــون‬ ‫تومــان بــه مددجویــان مناطــق محــروم گلســتان اهــدا شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬ایــن نهــاد بــا توجــه بــه شــروع فصــل ســرما‪ ۳۰۰ ،‬دســتگاه‬ ‫بخــاری گازی و ‪ ۱۰۰‬دســتگاه ابگرمکــن را بــا اولویــت مددجویــان مناطــق‬ ‫محــروم تهیــه و توزیــع مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــردم نیکــوکار می تواننــد از طریــق مراجعــه بــه‬ ‫دفاتــر کمیتــه امــداد و یــا از طریــق کــد مهربانــی ‪ *۸۸۷۷*۰۱۷#‬و شــماره‬ ‫کارت ‪ ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۰۲۲۶‬بــه نیازمنــدان و محرومــان کمــک کننــد ‪.‬‬ ‫اگهی ثبت شرکت ها‬ ‫فروش وش درقالب‬ ‫قرارداد‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬وش تولیــدی پنبه زارهــای‬ ‫ایــن اســتان کــه رتبــه پنجــم کشــوری را در‬ ‫زمینــه تولیــد دارد‪ ،‬بــرای نخســتین بــار بــه‬ ‫صــورت قــراردادی بــه فــروش رفــت‪.‬‬ ‫در کشــاورزی قــراردادی کشــاورز بــا صاحبــان‬ ‫صنایــع و کارخانــه هــا بــرای خریــد محصــول‬ ‫قــراردادی را منعقــد مــی کنــد کــه محصــول‬ ‫کشــت شــده طبــق برنامــه تولیــد و بــه فــروش‬ ‫مــی رســد‪ ،‬در ایــن شــیوه فــروش کشــاورز‬ ‫دیگــر دغدغــه فــروش محصــول را در ایــام‬ ‫پیــک برداشــت نــدارد‪.‬‬ ‫کشــاورزی قــراردادی حــاوی نتایــج مثبــت و‬ ‫اثربخشــی در فرایندهــای تولیــد کشــاورزی‬ ‫از جملــه توســعه ترویــج‪ ،‬گســترش صنایــع‬ ‫تکمیلــی و تبدیلــی‪ ،‬تســهیم مخاطــره تولیــد‪،‬‬ ‫حــل معضــل تامیــن مالــی و بهبــود کیفیــت‬ ‫محصــوالت کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫عبداللــه یوســفی بــر زنجیــره ارزش در قالــب‬ ‫کشــاورزی قــراردادی پنبــه تاکیــد کــرد و اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬امســال در ســطح هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار‬ ‫توســط شــرکت طــای ســفید اتــرک‪ ،‬کشــاورزی‬ ‫قــراردادی اجــرا شــد و هــم اینــک محصــول نیــز‬ ‫بــه همیــن روش خریــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خریــد وش پنبــه پیمانــکاران‬ ‫کارخانــه بــه قیمــت روز بــوده اســت کــه‬ ‫قیمــت روز وش پنبــه کیلویــی حــدود ‪۱۶۰‬‬ ‫هــزار ریــال در نظــر گرفتــه شــده بــود امــا‬ ‫حداکثــر قیمــت وش در ســال زراعــی گذشــته‬ ‫‪ ۷۸‬هــزار ریــال بــود‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت مهندســی چتــر ســبز شــهر بــا مســئولیت‬ ‫محــدود بــه شــماره ثبــت ‪ 7069‬و شناســه ملــی ‪ 10700154990‬بــه‬ ‫اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ‪ 1399/05/08‬تصمیمات‬ ‫ذیــل اتخــاذ شــد ‪- :‬کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــداور شــرکت از‬ ‫قبیــل چــک ‪ ،‬ســفته ‪ ،‬بــروات ‪ ،‬قراردادهــا و عقوداســامی و ســایر‬ ‫اوراق عــادی و اداری بــا امضــاء منفــرد خانــم ســاغر توســلی (رئیــس‬ ‫هیئــت مدیــره) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد‪ .‬اداره کل‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و‬ ‫موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)1037128‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی ایثارگــران روســتای زیــارت گــرگان‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 2308‬و شناســه ملــی ‪ 10700094652‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ‬ ‫‪ 1397/10/26‬طــی شــماره ‪80‬مــورخ ‪ 1398/3/28‬اداره تعــاون‬ ‫کارو رفــاه اجتماعــی شهرســتان گــرگان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‬ ‫‪- :‬تــراز نامــه و صورتهــای مالــی شــرکت تعاونــی پــس از اســتماع‬ ‫گزارش هیات مدیره و بازرســان از عملکرد ســال مالی ‪ 83‬الی ‪96‬‬ ‫بــه تصویــب رســید ‪ .‬ابراهیــم ابراهیــم تبارباکدملــی ‪2120831701‬‬ ‫مســلم کدائــی باکدملــی ‪ 2120831858‬و یحیــی بادلــی باکدملــی‬ ‫‪ 2120831467‬و نعمــت باقــری ثانــی باکدملــی ‪ 2120830525‬و‬ ‫اســماعیل رحیمــی ‪ 2122488891‬بــه عنــوان اعضــاء اصلــی هیــات‬ ‫مدیره و شــعبان شــجاعی مهر باکدملی ‪ 2120833397‬باکدملی‬ ‫نقــی شــاهکوه محلــی باکدملــی ‪ 2120835152‬و نقــی عالءالدیــن‬ ‫باکدملــی ‪ 2120674841‬بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیــات‬ ‫مدیــره بــه مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد‪ .‬احمــد ســلیمانی‬ ‫زیارتــی باکدملــی ‪ 2120832323‬بــه عنــوان بــازرس اصلــی و‬ ‫حمیــد عالءالدیــن باکدملــی ‪ 2120835209‬بــه عنــوان بازرس علی‬ ‫البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد ‪ .‬اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امالک اســتان گلســتان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات‬ ‫غیرتجــاری گــرگان (‪)1037127‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی ایثارگــران روســتای زیــارت گــرگان‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 2308‬و شناســه ملــی ‪ 10700094652‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ‪ 1397/10/26‬طــی‬ ‫شــماره ‪80‬مــورخ‪ 1398/3/28‬اداره تعــاون کارو رفــاه اجتماعــی‬ ‫شهرســتان گــرگان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬محــل شــرکت‬ ‫بــه ‪ :‬مرکــز اصلــی عملیــات تعاونــی ‪ ،‬شهرســتان گــرگان و نشــانی‬ ‫ان ‪ :‬اســتان گلســتان – شهرســتان گــرگان – بخــش مرکــزی‪-‬‬ ‫دهســتان اســترابادجنوبی – روســتای زیــارت – بافــت قدیــم زیارت‬ ‫– کوچــه شــهید یعقــوب نــوروزی پــور – خیابــان عدالــت – پــاک‬ ‫‪ – 489‬یحیــی بادلــی ( رجبعلــی) – طبقــه همکــف ‪ -‬کدپســتی ‪:‬‬ ‫‪ 4917114693‬انتقــال یافــت اساســنامه تعاونــی منطبــق بــا‬ ‫اصالحیــه قانــون بخــش تعــاون مصوبــه مــورخ ‪26/10/1397‬‬ ‫مجلــس شــورای اســامی قرائــت و مــورد تصویــب مجمــع قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت‬ ‫شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)1037126‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت کشــاورزی و دامــداری ســیمرغ صحــرا‬ ‫گنبــد بــه شــماره ثبــت ‪ 1214‬و شناســه ملــی ‪ 10700075124‬بــه‬ ‫اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عادی بطــور فوق العــاده مورخ‬ ‫‪ 1399/07/12‬کــه طــی نامــه شــماره‪/ 99/2706/577‬ص مــورخ‬ ‫‪ 1399/7/19‬کــه بــه ایــن اداره واصــل گردیــده اســت تصمیمــات‬ ‫ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬صورتهــای مالــی ســال ‪ 1398‬در مجمــع قرائــت‬ ‫و مــورد تصویــب مجمــع قــرار گرفــت ‪ .‬عبدالــه رضایــی چمانــی‬ ‫باکدملــی ‪ 4888665532‬بــه عنــوان بــازرس اصلــی و جعفــر‬ ‫شــیخی باکدملــی ‪ 2581333049‬بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل‬ ‫بــه مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد ‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد‬ ‫و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری مینــو دشــت (‪)1037125‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت پخــش پرنــاک گلســتان بــا مســئولیت‬ ‫محــدود بــه شــماره ثبــت ‪ 7374‬و شناســه ملــی ‪10700160651‬‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده‬ ‫مــورخ‪ 1399/08/05‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬حمیدرضــا‬ ‫شعبان پور دارای ‪ 23,000,000,000‬ریال سهم الشرکه با پرداخت‬ ‫‪ 2,500,000,000‬ریــال بــه حســاب شــماره ‪ 21800304307‬بانــک‬ ‫ســپه شــرکت ســرمایه خــود را بــه میزان‪25,500,000,000‬ریــال‬ ‫افزایــش داد‪ .‬محمدهــادی شــعبان پــور دارای ‪23,000,000,000‬‬ ‫ریــال ســهم الشــرکه بــا پرداخــت ‪2,500,000,000‬ریــال بــه حســاب‬ ‫شــماره ‪ 21800304307‬بانــک ســپه شــرکت ســرمایه خــود را بــه‬ ‫میــزان‪ 25,500,000,000‬ریــال افزایــش داد‪ .‬علیرضــا شــعبان‬ ‫پــور دارای ‪ 23,000,000,000‬ریــال ســهم الشــرکه بــا پرداخــت‬ ‫‪2,500,000,000‬ریــال بــه حســاب شــماره ‪ 21800304307‬بانــک‬ ‫ســپه شــرکت ســرمایه خــود را بــه میــزان ‪ 25,500,000,000‬ریــال‬ ‫افزایــش داد‪ .‬فاطمــه شــعبان پــور دارای ‪ 11,500,000,000‬ریــال‬ ‫ســهم الشــرکه بــا پرداخــت ‪1,250,000,000‬ریــال بــه حســاب شــماره‬ ‫‪ 21800304307‬بانــک ســپه شــرکت ســرمایه خــود را بــه میــزان‬ ‫‪ 12,750,000,000‬ریــال افزایــش داد‪ .‬ســرمایه شــرکت از مبلــغ‬ ‫‪ 80,500,000,000‬ریــال بــه مبلــغ ‪ 89,250,000,000‬ریــال افزایــش‬ ‫یافــت و در نتیجــه مــاده ‪ 4‬اساســنامه بشــرح مذکــور اصــاح گردیــد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت‬ ‫هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)1037124‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت عشــایری گاز وحــدت مــراوه تپــه به شــماره‬ ‫ثبــت ‪ 25‬و شناســه ملــی ‪ 10700007274‬بــه اســتناد صورتجلســه‬ ‫مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ‪ 1398/08/16‬کــه‬ ‫طــی نامــه شــماره‪ 207/25/2817‬مــورخ‪ 1399/7/19‬اداره کل امــور‬ ‫عشــایری اســتان گلســتان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬ترازنامــه و‬ ‫صــورت حســاب ســود و زیــان و عملکــرد ) ســال مالــی ‪ 1397‬مــورد‬ ‫تصویــب قــرار گرفــت‪ .‬شــرکت تعاونــی کشــاورزی عشــایری یموت به‬ ‫شناســه ملی ‪ 10700048045‬و شــماره ثبت ‪ 477‬به نمایندگی انه‬ ‫قلــی نفــس پــور شــماره ملــی ‪ 2031338684‬بــه ســمت بــازرس‬ ‫اصلــی و شــرکت تعاونــی کشــاورزی عشــایری اکــراد بــه شناســه ملی‬ ‫‪ 10700026633‬و شــماره ثبــت ‪ 56‬بــه نمایندگــی ولــی محمــدی‬ ‫بریمانلــو شــماره ملــی ‪ 0638578167‬را بــه ســمت بــازرس علــی‬ ‫البــدل بــه عنــوان بازرســین شــرکت بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــا‬ ‫ب گردیدنــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع‬ ‫ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری مــراوه تپــه (‪)1037123‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت مســافربری شــماره پانــزده ترابــر بــی تــا‬ ‫بجنورد شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت ‪ 556‬و شناســه ملی‬ ‫‪ 10860304826‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی‬ ‫بطــور فــوق العــاده مــورخ‪ 1399/07/13‬تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد‬ ‫‪ - :‬اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب‬ ‫گردیدنــد‪ :‬اقــای ســعید پورابــادی بــه شــماره ملــی ‪0681715847‬‬ ‫اقــای احمــد رمضانــی بــه شــماره ملــی ‪ 5249732127‬اقــای خلیــل‬ ‫ســنگ ســفیدی بــه شــماره ملــی ‪ - 0682155446‬اقــای اســفندیار‬ ‫ثانــی باجگیــران بــه شــماره ملــی ‪ 0681718242‬بــه ســمت بــازرس‬ ‫اصلــی و اقــای علــی ببویــی بــه شــماره ملــی ‪ 0680245091‬بــه‬ ‫ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب‬ ‫شــدند‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی‬ ‫اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)1033115‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت مســافربری شــماره پانــزده ترابــر بــی تــا‬ ‫بجنــورد شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 556‬و شناســه‬ ‫ملی ‪ 10860304826‬به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق‬ ‫العــاده مــورخ ‪ 1399/07/13‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬اصــاح‬ ‫مــاده ‪ 47‬اساسنامه(ســهام وثیقــه مدیــران)‪ :‬هــر یــک از اعضــای‬ ‫هیئــت مدیــره بایســتی حداقــل تعــداد ‪ 1‬ســهم از ســهام خــود را در‬ ‫صنــدوق شــرکت بــه عنــوان وثیقه بابت تضمین خســارات احتمالی‬ ‫ناشــی از تفصیرات انان منفردا یا مشــترکا بســپارند و ســهام مزبور‬ ‫غیــر قابــل انتقــال اســت تصویــب ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان‬ ‫دوره هر ســال به منزله مفاصا حســاب تلقی و ســهام مورد وثیقه‬ ‫خــود بــه خــود از قیــد وثیقــه ازاد مــی شــود‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و‬ ‫امالک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبت شــرکت ها و موسســات‬ ‫غیرتجــاری بجنــورد (‪)1033114‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت گیشــا کیــش بجنــورد موسســه غیــر تجــاری‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 239‬و شناســه ملــی ‪ 10400015012‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ‪1398/10/07‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬محــل قانونــی موسســه بــه اســتان‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ،‬شهرســتان بجنــورد ‪ ،‬بخــش مرکــزی ‪ ،‬شــهر‬ ‫بجنــورد‪ ،‬محلــه میــدان شــهید ‪ ،‬خیابــان طالقانــی شــرقی ‪ ،‬بــن‬ ‫بســت شــهید فخرنبــوی [طالقانــی شــرقی ‪،]21‬پــاک ‪،469‬طبقــه اول‬ ‫کدپســتی ‪ 9415715878‬انتقال یافت و ماده مربوطه در اساســنامه‬ ‫اصالح گردید‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراســان شــمالی‬ ‫اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)1033113‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت فــوالد گــدازان اعتمــاد بجنــورد شــرکت‬ ‫تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 351‬و شناســه ملــی ‪ 10400018068‬بــه‬ ‫اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ‪1399/03/10‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل‬ ‫انتخــاب گردیدنــد‪ :‬مجیــد غالمــی بشــماره ملــی ‪ 0491653085‬و‬ ‫جعفــر جعفــری بشــماره ملــی ‪ 5249017096‬و محمدرضــا راســته‬ ‫بشــماره ملــی ‪ 4911399686‬بســمت اعضــای اصلــی هیئــت‬ ‫مدیــره و غالمحســین وطــن پرســت بشــماره ملــی ‪0937301507‬‬ ‫و محمدحســین وطــن پرســت بشــماره ملــی ‪0849597315‬‬ ‫بســمت اعضــای علــی البــدل هیئــت مدیــره بــرای مــدت ســه ســال‬ ‫انتخــاب گردیدنــد‪ - .‬محمــد جعفــری بشــماره ملــی ‪0945948281‬‬ ‫بســمت بــازرس اصلــی و محمدرضــا وطــن پرســت بشــماره ملــی‬ ‫‪ 0492256918‬بســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال‬ ‫مالــی انتخــاب گردیدنــد ‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان‬ ‫خراســان شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری‬ ‫مانــه و ســملقان (‪)1033112‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر باینکــه اداره اوقــاف گــرگان بــا ارائــه دوبــرگ استشــهادیه گواهــی‬ ‫شــده توســط دفترخانــه ‪ 13‬بــه ایــن اداره مراجعــه و مدعــی مــی باشــند‪.‬‬ ‫ششــدانگ یــک دربنــد دکان و انبــاری بمســاحت‪-‬مترمربع بــه پــاک ‪1‬‬ ‫فرعــی از ‪-2187‬اصلــی بخــش ‪ 1‬بنــام اداره اوقــاف گــرگان ذیــل ثبــت‬ ‫‪2275‬صفحــه ‪517‬دفترجلــد‪ 29‬ثبت‪،‬ســند مالکیــت دفترچــه ای‬ ‫بشــماره چاپــی ‪(274869‬دفترچــه ای ) صــادر و تســلیم شــده‪ ،‬بعلــت‬ ‫جابجایــی مفقــود گردیــده اســت در رهــن و بازداشــت نمــی باشــد‪ .‬لــذا‬ ‫باســتناد تبصــره یــک مــاده ‪ 120‬اصالحــی ائیــن نامه قانــون ثبت مراتب‬ ‫در یــک نوبــت اگهــی میگــردد تــا هرکــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی‬ ‫معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود‬ ‫باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمن‬ ‫ارائــه مــدارک و مســتندات بــه این اداره تســلیم نمایــد‪.‬در غیر اینصورت‬ ‫پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪5498:‬‬ ‫تاریخ انتشار اگهی‪1399/08/12:‬‬ ‫علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف‬ ‫رضا باقری‬ ‫دوست من ماسک یادت نره بزنی‬ ‫برای سالمتی خودت و‬ ‫اطرافیانت این کار رو‬ ‫حتما انجام بده‪.‬‬ ‫بازار کسب و کار‬ صفحه 4 ‫چــه بی خیــال قــدم می زننــد‪ ،‬صحبــت می کننــد و می خندنــد؛ انــگار در جهانــی مــوازی امــا بــدون ویــروس‬ ‫کرونــا زندگــی می کننــد‪ .‬گویــا اینجــا خراســان شــمالی نیســت‪ ،‬اســتانی کــه ســه مــاه ازگار اســت در‬ ‫وضعیــت قرمــز کرونایــی دســت و پــا می زنــد‪.‬‬ ‫نــه ماســکی بــر صــورت دارنــد و نــه دستکشــی در دســت‪ ،‬کودکانشــان نیــز بــدون هیــچ مالحظــه ای در‬ ‫البــای مــردم مــی رونــد و مــی اینــد و نفــس مــی کشــند‪ ،‬خــدا کنــد نفسهایشــان همچنــان برقــرار بمانــد و‬ ‫دور از بیمــاری و هــر خطــر دیگــری مانــا باشــند و ایــن ویــروس چشــم زخمــی بــه انهــا نرســاند‪.‬‬ ‫چه بی خیال‬ ‫و خرامان‬ ‫خرامان‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪۷۰۰‬تن مرغ زنده اماده ورودبه بازار‬ ‫لغو سر شماری وحوش‬ ‫معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬سرشــماری پاییــزه وحــوش ایــن اســتان‪،‬‬ ‫امســال بــه علــت شــرایط شــیوع ویــروس کرونــا انجــام نمی شــود‪.‬‬ ‫حبیــب لشــکری اظهــار داشــت‪ :‬انجــام سرشــماری وحــوش بــا تجمــع شــبانه محیــط بانــان در پاســگاه هــای محیــط‬ ‫بانــی همــراه اســت از ایــن رو بــرای پیشــگیری از شــیوع کرونــا‪ ،‬امســال طــرح سرشــماری اجــرا نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬سرشــماری پاییــزه بــه منظــور بررســی وضعیــت جمعیــت حیــات وحــش انجــام می شــود و هــر ســاله‬ ‫گونه هــای شــاخص پســتانداران علفخــوار شــامل قــوچ و میــش‪ ،‬کل و بــز وحشــی و اهــو سرشــماری مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬فضــا در محیــط بانــی هــا کوچــک اســت از‬ ‫ایــن رو رعایــت فاصلــه اجتماعــی بــرای محیــط بانــان کــه کار سرشــماری را انجــام مــی دهنــد‪ ،‬امــکان پذیــر نیســت‪.‬‬ ‫لشــکری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود دربــاره وضعیــت وحــوش در اســتان گفــت‪ :‬امــار دقیــق جمعیــت‬ ‫وحــوش بایــد از نتایــج طــرح سرشــماری اســتخراج شــود‪ ،‬امــا مشــاهدات نشــان مــی دهــد شــمار وحــوش در‬ ‫مناطــق زیــر مدیریــت حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی‪ ،‬کاهــش نیافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در یکــی دو ســال گذشــته‪ ،‬بارندگــی هــای بهــاره‪ ،‬خــوب و مناســب بــوده و بــه دنبــال ان وضعیت مراتع‬ ‫و تولیــد علوفــه در عرصــه هــای طبیعــی بهبــود یافتــه اســت کــه ایــن امــر ســبب بهبــود شــرایط زیســت وحــوش‬ ‫علفخــوار شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــه یقیــن بهبــود شــرایط زیســت گونــه‬ ‫هــای علفخــوار در بهبــود شــرایط زیســت گونــه هــای گوشــتخوار نیــز موثــر اســت‪ ،‬اکنــون حیــات وحــش در مناطــق‬ ‫زیــر مدیریــت ایــن اداره کل‪ ،‬وضعیتــی پویــا و فعــال دارنــد‪.‬‬ ‫رطوبت‪۱۰۰‬درصدی هوادربندرترکمن‬ ‫وگمیشان‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان گفــت کــه شــامگاه گذشــته و در نتیجــه‬ ‫فعالیــت ســامانه کــم فشــار بــر روی خلیــج گــرگان و دریــای خــزر رطوبــت‬ ‫شــهرهای ســاحلی بندرترکمــن و گمیشــان بــه ‪ ۱۰۰‬درصــد رســید‪.‬‬ ‫نــور بخــش داداشــی اظهــار داشــت‪ :‬افزایــش رطوبــت شــهرهای ســاحلی‬ ‫اســتان گلســتان بــه ایــن میــزان در فصــل پاییــز غیــر قابــل انتظــار اســت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شــب گذشــته اهالی شــهر ســاحلی بندرگز نیز رطوبت ‪۸۵‬‬ ‫درصــدی را تجربــه کردنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه طــور متوســط برخــی شــهرهای ســاحلی‬ ‫گلســتان در ‪ ۴۵‬روز از ســال رطوبــت ‪ ۱۰۰‬درصــدی را تجربــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــه وضعیــت جــوی گلســتان در روزهــای اینــده اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬طبــق‬ ‫الگوهــای هواشناســی بــا جنوبــی شــدن جریانــات‪ ،‬اســتان گلســتان تا اواســط‬ ‫هفتــه اینــده شــاهد جــوی ارام و پایــدار اســت‪.‬‬ ‫عبداللــه یوســفی اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس امــاری کــه به ســازمان صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت اســتان هم اعــام کردیم‪،‬‬ ‫بــرای ابــان مــاه‪ ،‬تامیــن روزانــه ‪ ۳۲‬تــا ‪ ۳۳‬تــن مــرغ زنــده در ســالن هــای مرغداری اســتان قابل انجام اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره کاهــش میــزان جوجــه ریــزی در ســالن هــای مرغــداری اســتان گفــت‪ :‬در هفــت ماهــه امســال‪ ،‬میــزان‬ ‫جوجه ریز در ســالن های مرغداری اســتان نســبت به مدت مشــابه ســال قبل‪ ،‬تنها ‪ ۳.۷‬درصد کاهش دارد و این‬ ‫میــزان کاهــش‪ ،‬رقــم محسوســی نیســت بنابرایــن کمبــودی در تولیــد مــرغ زنــده ایجــاد نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی در بــاره کمبــود گوشــت مــرغ تنظیــم بــازار در اســتان اظهــار داشــت‪ :‬تامیــن و توزیــع گوشــت مــرغ تنظیم بــازار در‬ ‫هیــچ اســتانی اجرایــی نشــده و خراســان شــمالی اولیــن اســتان اســت کــه ایــن طــرح در دســتور کار خــود قــرار داد و از‬ ‫ســه شــنبه گذشــته اجرایی کرده اســت‪.‬‬ ‫یوســفی گفــت‪ :‬اختــاف میــان قیمــت مــرغ زنــده بــازار ازاد بــا مصوبــه تنظیم بازار کشــور باال بــود از این رو با بررســی‬ ‫هــای انجــام شــده‪ ،‬ایــن اســتان براســاس اختیــارات خــود پنــج درصــد بــه قیمــت مصــوب کشــور بــرای خریــد مــرغ زنده‬ ‫اضافــه کــرد و ایــن نــرخ‪ ۱۳۷ ،‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬ریــال تعیین شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قیمــت مــرغ زنــده در اســتان هــای دیگــر و اســتان هــای مجــاور بــاال اســت و مرغــداران مــا از عرضــه مــرغ‬ ‫زنــده بــا قیمــت مصــوب‪ ،‬اکــراه دارنــد‪ ،‬امــا مــا اعــام کردیــم کــه ایــن امــر الــزام اســت و هــر مرغــدار ســرپیچی کنــد‬ ‫بــا وی برابــر بــا ضوابــط رفتــار مــی شــود‪.‬‬ ‫هم اکنــون همــکاران مــا در چهــار نقطــه از این ســایت پهناور‬ ‫یافته های ارزشــمندی را از معماری و ســاختار ســکونتگاهی‬ ‫ریــوی بــه دســت اورده انــد و عــاوه بــر کاوش‪ ،‬کار حفاظــت‬ ‫و مرمــت بخش ـه ای مختلــف ســایت در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت هیــات کاوش هــای باستان شناســی محوطــه‬ ‫ریــوی شهرســتان مانــه و ســملقان افــزود‪ :‬در بخشــی از‬ ‫ســاختار شــهری در ریــوی بــه بقایــای یــک دژ برخــورد کردیــم‬ ‫کــه پــان معمــاری ان کامــا ً مشــخص و یافته هــای خوبــی‬ ‫از ایــن بنــا بــه دســت امــده و اعتقــاد داریــم ایــن مجموعــه تــا‬ ‫دوره اشــکانیان نیــز رونــق داشــته اســت‪.‬‬ ‫جعفــری ابــراز امیــدواری کــرد‪ :‬بــا ارتقــای ایــن ســایت بــه‬ ‫پایــگاه میــراث فرهنگــی و اســتقرار دائــم در ایــن ســایت و‬ ‫اختصــاص اعتبــارات مناســب بـه زودی ایــن منطقــه ظرفیــت‬ ‫تعطیل بردارنبودن‬ ‫استانداردشهربازی ها‬ ‫رئیــس اداره امــور ازمایشــگاه هــای اســتاندارد گلســتان گفــت‪ :‬شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا و بــه حداقــل رســیدن فعالیــت شــهربازی هــا دلیلــی بــرای‬ ‫عــدم انجــام بازرســی ادورای و عــدم تمدیــد گواهینامــه ایمنــی اســتاندارد‬ ‫شــهربازی هــا نیســت و بهــره بــرداران شــهربازی هــا بایــد جهــت تمدیــد یــا‬ ‫صــدور گواهینامــه هــای ایمنــی و تکمیــل مــدارک و مســتندات مــورد نیــاز‬ ‫شــرکت هــای بازرســی فنــی‪ ،‬اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن مهدیــس مســیبی در نشســت بــا بهــره‬ ‫بــرداران مراکــز تفریحــی مرکــز و غــرب اســتان بیان داشــت‪ :‬اســتاندارد ســازی‬ ‫وســایل بــازی شــهربازی هــا همــواره یکــی از دغدغــه هــای اجتماعــی بــوده‬ ‫کــه در صــورت غفلــت‪ ،‬خســارت هــا و اســیب هــای مــادی و معنــوی بســیاری‬ ‫بــر جامعــه برجــا مــی گــذارد و پیشــگیری از ان نیازمنــد نظــارت مســتمر‬ ‫کارشناســان و متولیــان شــهربازی هــا اســت‪.‬‬ ‫درخشش هنرمندان درجشنوراه موسیقی جوان‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور هنــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هنرمنــدان ایــن‬ ‫اســتان در چهاردهمیــن جشــنواره ملــی موســیقی جــوان کــه در گروه هــای ســنی الــف‪ ،‬ب و ج برگــزار شــد‪،‬‬ ‫درخشــش خوشــی داشــتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره‬ ‫کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان‪ ،‬ابوالحســن حیــدری گفــت‪:‬در‬ ‫چهاردهمیــن جشــنواره ملــی موســیقی جــوان ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۵۰‬خواننــده‬ ‫و نوازنــده در شــاخه های موســیقی دســتگاهی‪ ،‬کالســیک و نواحــی بــا‬ ‫یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد کــه هنرمنــدان اســتان جوایــز بخــش هــای‬ ‫مختلــف ایــن جشــنواره را ازان خــود کردنــد‪.‬‬ ‫اعضــای هیــات داوران ایــن دوره از جشــنواره در تکنــوازی اواز و دوتــار‬ ‫بخــش شــمال خراســان رامیــن نــوروزی و وحیــد طاهــری نســب در‬ ‫گــروه ســنی «ب» و «ج» مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد و در گــروه ســنی «الــف»‪ ،‬محمدامیــن حدادیــان‪ ،‬رتبــه ســوم‪،‬‬ ‫محمــد مهــدی ولــی نــژاد رتبــه دوم و حســین حیدرطلــب رتبــه نخســت را از ان خــود کردنــد‪.‬‬ ‫حیــدری گفــت‪ :‬در بخــش برگزیــدگان تکنــوازی دوتــار‪ ،‬ســعید هوشــمند در گــروه ســنی «ج» مــورد تقدیــر قــرار‬ ‫گرفــت و در گــروه ســنی «الــف»‪ ،‬امیرحســین زارع رتبــه دوم را بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در همیــن بخــش در گــروه ســنی «ب» نیــز مجیــد الیاســی و مصطفــی اســامی رتبــه هــای‬ ‫دوم و اول را را بــه خــود اختصــاص دادنــد و در گــروه ســنی «ج»‪ ،‬صــادق غالمرضــازاده موفــق بــه کســب رتبــه‬ ‫ســوم شــد‪.‬‬ ‫حیدری گفت‪ :‬سامان فیروزه و وحید طاهری نسب هم به طور مشترک رتبه دوم را از ان خود کردند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــر اســاس رای هیــات داوران‪ ،‬رامیــن نــوروزی در گــروه ســنی «ب»‪ ،‬در بخــش تکنــوازی‬ ‫کمانچــه مــورد تقدیــر قــرار گرفــت و رتبــه اول در گــروه ســنی «الــف» بــه امیرحســین زارع رســید‪.‬‬ ‫چهاردهمیــن جشــنواره ملــی موســیقی جــوان بــا دبیــری هومــان اســعدی و بــا مشــارکت اســاتید موســیقی‬ ‫کشــور توســط انجمــن موســیقی ایــران‪ ،‬بــا حمایــت معاونــت امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬دفتــر‬ ‫موســیقی و بــا همــکاری بنیــاد رودکــی و بــا معرفــی برگزیــدگان بخش هــای موســیقی دســتگاهی‪ ،‬نواحــی و‬ ‫کالســیک جمعه شــب نهــم ابان مــاه در تــاالر وحــدت تهــران بــه کار خــود پایــان داد‪.‬‬ ‫موســیقی مقامــی خراســان شــمالی بــا توجــه بــه حضــور قبایــل و طوایــف مختلــف از فرهنــگ موســیقیایی بســیار‬ ‫غنــی برخــوردار اســت کــه مــی تــوان انــرا بــه ســه بخــش کرمانجــی‪ ،‬ترکــی و ترکمنــی تقســیم کــرد‪/.‬‬ ‫همچنان بسته‬ ‫خواهند ماند‬ ‫شمـاره ‪272‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اکنــون ‪ ۷۰۰‬تــن مــرغ زنــده در ســالن های مرغــداری‬ ‫اســتان امــاده تحویــل و عرضــه بــه کشــتارگاه ها بــرای کشــتار اســت و کمبــودی در تامیــن ایــن محصــول وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫کشف بقایای دژ ریوی‬ ‫سرپرســت هیــات کاوش هــای باستان شناســی محوطــه‬ ‫ریــوی شهرســتان مانــه و ســملقان در غــرب خراســان‬ ‫شــمالی از کشــف بقایــای یــک دژ تاریخــی مربــوط بــه دوره‬ ‫هخامنشــی در ایــن محوطــه خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس بــه نقــل از‬ ‫روابط عمومــی ایــن اداره کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ،‬دکتــر محمدجــواد جعفــری در تشــریح‬ ‫فعالیت هــای ایــن فصــل از کاوش هــا در محوطــه باســتانی‬ ‫ریــوی گفــت‪ :‬تاکنــون هفت فصل کاوش در ســایت تاریخی‬ ‫ریــوی به صــورت مشــترک بــا هیــات باستان شناســی کشــور‬ ‫المــان در ریــوی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ســال جــاری بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫شــیوع ویروس کرونا و محدودیت حضور باســتان شناســان‬ ‫المانــی امــا کار کاوش در ایــن محوطــه متوقــف نشــد و‬ ‫سال ششم‬ ‫‪5‬‬ ‫مناســبی بــرای حضــور گردشــگران داخلــی و خارجــی شــود‪.‬‬ ‫هفتمیــن فصــل کاوش در محوطــه باســتانی ریــوی بــه‬ ‫پایــان رســیده اســت امــا مدیرکل میــراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دســتی و گردشــگری خراســان شــمالی از ادامــه و تکمیــل‬ ‫مطالعــات باســتان شناســی تــا پنــج فصــل دیگــر در ایــن‬ ‫محــدوده خبــر داد‪.‬‬ ‫حبیــب یــزدان پنــاه پیشــتر گفتــه بــود‪ :‬کاوش هــای ریــوی‬ ‫بــا همــکاری اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و‬ ‫گردشــگری اســتان و موسســه باســتان شناســی المــان‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۹۱‬اغــاز شــده و بــا توجــه بــه اهمیــت علمــی و‬ ‫گردشــگری ایــن اثــر تاریخــی‪ ،‬برنامــه منظمــی بــا عنــوان‬ ‫«پــروژه باســتان شناســی ریــوی» بــرای کاوش و پژوهش در‬ ‫ایــن محوطــه تاریخــی تدویــن شــد‪.‬‬ ‫بازپس گیری‪۱۶۳‬هکتارازپارک ملی گلستان‬ ‫رییــس اداره حقوقــی منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت کــه از‬ ‫ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۱۶۳‬هکتــار از اراضــی ملــی ایــن اســتان کــه توســط‬ ‫افــراد ســودجو تصــرف شــده بــود بــا حکــم قضایــی از دســت انــان خــارج و‬ ‫بــه دولــت بازگردانــده شــد‪.‬‬ ‫محمــود حکیمــی نیــا اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن ســطح اراضــی رفــع تصــرف‬ ‫شــده‪ ۱۰۳ ،‬هکتــار مرتــع‪ ۵۴.۵ ،‬هکتــار ســاحل و بقیــه عرصــه جنگلــی بود‬ ‫کــه خلــع یــد ایــن اراضــی بــا تشــکیل ‪ ۷۴‬پرونــده و رای مراجــع قضایــی در‬ ‫شهرســتان هــای گلســتان حاصــل گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی انگیــزه ســودجویان از تصــرف ایــن اراضی ملی بیشــتر تغییر‬ ‫کاربــری بــه زراعــی و تفکیــک بــرای ویالســازی بود‪.‬‬ ‫رییــس اداره حقوقــی منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان از هــم‬ ‫اســتانی ها خواســت اخبــار تخریــب و تصــرف اراضــی ملــی را در تمــاس‬ ‫بــا شــماره ‪ ۱۵۰۴‬اطــاع دهنــد تــا از بــروز خســارت‪‎‬های جبران ناپذیــر بــه‬ ‫عرصه هــای مرتعــی‪ ،‬جنگلــی و ســاحلی اســتان جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫‪۵‬میلیاردریال سوداضافه به مردم بازگردانده شد‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی گلســتان گفــت‪ ۵ :‬میلیــارد ریــال از ســود اضافــی دریافــت شــده توســط‬ ‫بانک هــای اســتان بــا بررســی ‪ ۱۱۱‬پرونــده بــه مــردم بازگردانــده شــد‪.‬‬ ‫حســین نجــف زاده روز یکشــنبه در نشســت خبــری بــه مناســبت گرامیداشــت هشــتم ابــان ســالروز‬ ‫تاســیس ســازمان تعزیــرات حکومتــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا پیگیــری شــکایت مــردم اســتان از بانــک هــا‬ ‫از ابتــدای پارســال تــا شــهریور امســال ‪ ۱۱۱‬پرونــده بــه مبلــغ ‪ ۱۳.۵‬میلیــارد ریــال مــورد رســیدگی قــرار‬ ‫گرفــت و عــاوه بــر جریمــه نقــدی بانــک هــای متخلــف‪ ،‬پنــج میلیــارد ریــال از حــق شــاکیان بــه انــان‬ ‫بازگردانــده شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از تــاش بــرای حــل مشــکل تامیــن کــود اوره مــورد نیــاز کشــاورزان گلســتان خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬مجــوز حمــل ‪ ۲‬هــزار تــن کــود اوره موردنیــاز کشــاورزان اســتان بــرای کشــت پاییــزه را از‬ ‫پتروشــیمی عســلویه دریافــت شــده و ایــن محصــول در حــال حمــل بــه گلســتان اســت‪.‬‬ ‫نجــف زاده اظهــار داشــت‪ :‬ایــن مقــدار کــود اوره بــا قیمــت هــر کیســه ‪ ۶۰۰‬هــزار ریــال در اختیــار بهــره‬ ‫بــرداران گلســتان قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی قیمــت هــر کیســه کــود اوره دولتــی ‪ ۵۴۵‬هــزار ریــال اســت کــه تامیــن نشــدن بــه موقــع‬ ‫ان ســبب شــکل گیــری بــازار ســیاه و افزایــش قیمــت هــر کیســه تــا یــک میلیــون ‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال شــد‪.‬‬ ‫هرســاله ‪ ۵۰۰‬هــزار هکتــار از زمیــن هــای زراعــی گلســتان بــه زیــر کشــت محصــوالت پاییــزه از جملــه‬ ‫گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬کلــزا‪ ،‬چغندرقنــد مــی رود کــه اســتفاده از کــود اوره یکــی از نیازهــای مهــم انجــام ایــن‬ ‫فعالیــت کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان جهــاد کشــاورزی معتقدنــد کــه نیــاز کشــاورزان گلســتان بــه کــود اوره در ســال ‪ ۱۱۶‬هــزار‬ ‫تــن اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی گلســتان همچنیــن از محکومیــت یــک شــرکت تعاونــی واردکننــده دام‬ ‫زنــده خبــر داد و گفــت‪ :‬شــرکت کشــتارگاه صنعتــی اینچــه بــرون اق قــا بــه دلیــل عمــل نکــردن بــه تعهــد‬ ‫خــود در واردات دام ســبک از قزاقســتان بــه بازگردانــدن ارز دولتــی بــه خزانــه محکــوم شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی گلســتان بــه تقویــت گشــت نظارتــی و مقابلــه بــا تخلفــات در حــوزه هــای‬ ‫کاال و خدمــات‪ ،‬قاچــاق کاال و ارز‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬دارو و درمــان در اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬از ابتــدای‬ ‫امســال تاکنــون بــه ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۵۹۹‬پرونــده تخلــف در حــوزه هــای مزبــور رســیدگی و متخلفــان بــه‬ ‫پرداخــت ‪ ۲۸۵‬میلیــارد ریــال محکــوم جریمــه نقــدی محکــوم شــدند‪/.‬ایرنا‬ ‫سرپرســت مرکــز بهداشــت بجنــورد گفــت‪:‬‬ ‫تاکنــون مجــوزی بــرای بازگشــایی تاالرهــای‬ ‫پذیرایــی از طــرف ســتاد مدیریــت کرونــای‬ ‫خراســان شــمالی صــادر نشــده اســت و کمــاکان‬ ‫از فعالیــت ایــن اماکــن جلوگیــری می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از‬ ‫پایــگاه خبــری دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬دکتــر ابراهیــم بازخانــه ای روز یکشــنبه‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در روزهــای اخیــر شــاهد افزایــش‬ ‫شــمار مبتالیــان بــه کرونــا در اســتان و کشــور‬ ‫بودیــم کــه یقینــا یکــی از دالیــل افزایــش ایــن‬ ‫امــار‪ ،‬برپایــی مراســم عروســی و تجمعــات بــدون‬ ‫رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی بــوده اســت‬ ‫بنابرایــن توصیــه مــی شــود شــهروندان تــا حــد‬ ‫امــکان از تجمعــات غیرضــروری پرهیــز کننــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬تــا ایــن لحظــه هیــچ مجــوزی‬ ‫از ســوی ســتاد مدیریــت کرونــای اســتان‬ ‫بــرای بازگشــایی تاالرهــا صــادر نشــده اســت و‬ ‫تیم هــای بازرســی همچنــان بــر منــع فعالیــت‬ ‫تاالرهــا نظــارت خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫دکتــر بازخانــه ای خاطرنشــان کــرد‪ :‬پنجشــنبه هفتــه‬ ‫گذشــته بــا نظــارت بهداشــت‪ ،‬اماکــن‪ ،‬اتــاق اصنــاف‬ ‫و فرمانــداری بجنــورد‪ ،‬ســه تــاالر مرکــز اســتان بــه‬ ‫دلیــل برگــزاری بــدون مجــوز مراســم عروســی پلمــب‬ ‫شــده و بــه ‪ ۲‬تــاالر نیــز تذکــر داده شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا متصدیــان تاالرهــای‬ ‫متخلــف برخــورد جــدی صــورت می گیــرد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در روز جمعــه نیــز از ‪ ۱۰‬تــاالر شهرســتان‬ ‫بجنــورد بازدیــد شــد کــه خوشــبختانه موضــوع‬ ‫عــدم برگــزاری مراســم را رعایــت کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت مرکــز بهداشــت بجنــورد ادامــه‬ ‫داد‪ :‬تاکنــون گزارشــی بــرای بازگشــایی تاالرهــا‬ ‫در شهرســتان های دیگــر اســتان نیــز از طریــق‬ ‫تیم هــای اعزامــی بازرســی اعــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه گزارش هــای دریافتــی‪،‬‬ ‫شــمار زیــادی از مبتالیــان‪ ،‬در مراســم عروســی‬ ‫و تجمعــات بــه کوویــد ‪ ۱۹‬مبتــا شــده انــد و بــه‬ ‫مــرور شــاهد ابتــای خانوادگــی افــراد بــه کرونــا‬ ‫هســتیم چــرا کــه اعضــای خانــواده در تمــاس‬ ‫نزدیــک بــا یکدیگــر هســتند‪.‬‬ ‫دکتــر بازخانــه ای یــاداور شــد‪ :‬خواهشــمندیم‬ ‫مــردم بــا مشــاهده هرگونــه مراســم و تجمــع‬ ‫افــراد در قالــب عروســی یــا عــزاداری یــا دایــر‬ ‫بــودن تاالرهــای پذیرایــی مراتــب را بــا شــماره‬ ‫تلفــن ‪ ۱۹۰‬اطــاع رســانی کننــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از ابتــدای مردادمــاه وارد‬ ‫وضعیــت قرمــز همــه گیــری کرونــا شــده اســت‪/ .‬ایرنــا‬ ‫باردیگرگرگان ضدعفونی می شود‬ ‫شــهردار گــرگان بــا اشــاره بــه اوج گیــری مجــدد شــیوع‬ ‫کرونــا در ایــن شــهر گفــت کــه بــا هــدف کاهــش زنجیــره‬ ‫انتقــال ایــن بیمــاری‪ ،‬ضدعفونــی معابــر و وســایل نقلیه‬ ‫عمومــی شــهری بــار دیگــر اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫عبدالرضــا دادبــود شــامگاه شــنبه در دویســت و پنجــاه‬ ‫وپنجمیــن جلســه شــورای اســامی شــهر گــرگان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬پــس از تبدیــل دوبــاره وضعیــت شــیوع کرونــا‬ ‫در گــرگان از زرد بــه قرمــز‪ ،‬عملیــات ضدعفونــی کوچــه و‬ ‫خیابــان هــای شــهر و نیــز اتوبــوس و تاکســی های شــهر‬ ‫انجــام مــی شــود گامــی موثــر بــرای قطــع زنجیــره کرونــا‬ ‫برداشــته شــود‪.‬‬ ‫دادبــود در ادامــه بــه رابطــه شــهرداری گــرگان بــا شــهر‬ ‫گوانــگ ژو چیــن اشــاره کــرد و گفــت کــه امــکان بهــره‬ ‫منــدی از تــوان و مشــارکت ایــن شــهر چینــی در حــوزه‬ ‫خدمــات بهداشــتی و درمانــی و تجهیــزات مــورد نیــاز‬ ‫حــوزه کرونــا وجــود دارد ‪.‬‬ ‫ناصــر گرزیــن نائــب رئیــس شــورای اســامی شــهر‬ ‫گــرگان هــم در ایــن جلســه گفــت‪ :‬تامین ماســک ‪ ،‬اقالم‬ ‫بهداشــتی و ضدعفونــی معابــر و وســایل نقلیــه عمومــی‬ ‫از جملــه راهکارهــای مدیریــت شــهری گــرگان بــرای‬ ‫مشــارکت در مهــار کرونــا اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات درمانــی‬ ‫اســتان گلســتان بــه عنــوان مهمــان ایــن جلســه هــم در‬ ‫ســخنانی خواســتار ارتقای تعامالت مدیریت شــهری در‬ ‫حــوزه بهداشــت و درمــان شــد‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫‪ ۳۳۸‬بیمــار مبتــا بــه کرونــا در بیمارســتان های اســتان‬ ‫بســتری هســتند کــه از ایــن تعــداد ‪ ۶۶‬بیمــار در بخــش‬ ‫مراقبت هــای ویــژه و ‪ ۳۲‬بیمــار بــه دســتگاه ونتیالتــور‬ ‫متصــل هســتند‪.‬‬ صفحه 5 ‫توزیع انسولین قلمی‬ ‫دراستان‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪272‬‬ ‫سالمت‪-‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه رونــد رو بــه‬ ‫رشــد شــیوع کرونــا در ایــن اســتان و تاکیــد بــر‬ ‫ضرورت رعایت بیشــتر پروتکل های بهداشتی‪،‬‬ ‫از اعمــال محدودیت هــای جدیــد بــرای جلوگیــری از‬ ‫شــیوع بیشــتر ایــن بیمــاری در گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫هادی حق شــناس روز شــنبه در جلســه اســتانی ســتاد‬ ‫پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس کوویــد ‪ ۱۹‬بــا اشــاره‬ ‫بــه وضعیــت قرمــز شــیوع کرونــا در گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫فعالیــت تاالرهــای پذیرایــی در ‪ ۶‬شــهر دارای وضعیــت‬ ‫قرمــز کرونــا ممنــوع بــوده و رســتوران ها نیــز مجــاز بــه‬ ‫اســتفاده از ‪ ۳۰‬درصــد ظرفیــت خــود هســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن تــا اطــاع بعــدی مراکــز‬ ‫تفریحــی و گردشــگری شــهرهای قرمــز ماننــد‬ ‫جنــگل النگــدره و ناهارخــواران گــرگان تعطیــل‬ ‫اســت و در شــهرهای نارنجــی و زرد اســتان هــم‬ ‫فقــط ســاکنان همــان مناطــق امــکان رفتــن بــه‬ ‫مراکــز تفریحــی را دارنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬همچنیــن برگــزاری جشــن‬ ‫هــای هفتــه وحــدت‪ ،‬فعالیــت مــدارس شــبانه روزی‪،‬‬ ‫کافــه‪ ،‬قهــوه خانــه و چایخانه هــا‪ ،‬باشــگاه های ورزشــی‬ ‫بــه خصــوص ورزش هــای پربرخــورد مثــل کشــتی‪،‬‬ ‫مراکــز تفریحــی سرپوشــیده و ســالنی و اســتخرهای‬ ‫سرپوشــیده تــا اطــاع بعــدی ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫حــق شــناس بــا اشــاره بــه افزایــش امــار بیمــاران‬ ‫کرونایــی بســتری در مراکــز درمانــی گلســتان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۳۳۸‬بیمــار کرونایــی در مراکــز درمانــی‬ ‫گلســتان بســتری هســتند که از این تعداد ‪ ۶۶‬بیمار در‬ ‫بخــش مراقبت هــای ویــژه تحــت مراقبــت بــوده و ‪۳۲‬‬ ‫بیمــار بــه دســتگاه ونتیالتــور متصــل هســتند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت کــه تاکنــون هــزار و ‪ ۲۴‬بیمــار‬ ‫کرونایــی در گلســتان جــان خــود را از دســت دادنــد کــه‬ ‫‪ ۸۸‬درصــد انــان بیــش از ‪ ۶۰‬ســال داشــتند‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان هــم در ایــن‬ ‫جلســه گفت‪ :‬گرگان‪ ،‬بندرگز‪ ،‬بندرترکمن‪ ،‬مینودشــت‪،‬‬ ‫مراوه تپــه و ازادشــهر در وضعیــت قرمــز و گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫گالیکــش‪ ،‬کاللــه و علی ابــاد کتــول در وضعیــت نارنجــی‬ ‫و کردکــوی‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬رامیــان و اق قــا هــم در وضعیت‬ ‫زرد شــیوع کرونــا قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل اظهــار بــا ابــراز نگرانــی از برگــزاری‬ ‫مراســمات مختلــف بــا جمعیــت فــراوان در اســتان‬ ‫افــزود‪ :‬برپایــی تجمعــات بــا رعایــت انــدک پروتــکل‬ ‫هــای بهداشــتی‪ ،‬ســرعت شــیوع و گســترش کرونــا در‬ ‫گلســتان را بیشــتر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا ادامــه رونــد فعلــی تــا ‪ ۲‬هفتــه‬ ‫اینــده شــیوع کرونــا در گلســتان بیشــتر شــده و بــه‬ ‫احتمــال زیــاد بــار دیگــر شــاهد ازدحــام جمعیــت‬ ‫مبتــا در بیمارســتان ها ماننــد مــوج هــای اول و‬ ‫دوم شــیوع ایــن بیمــاری در اســفند پارســال و تیــر‬ ‫امســال خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫هــم در ایــن جلســه گفــت‪ :‬میانگیــن اســتفاده مــردم‬ ‫گلســتان از ماســک حــدود ‪ ۴۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫ناهیــد جعفــری اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس‬ ‫نتایــج مطالعــات میدانــی‪ ۶۳ ،‬درصــد مــردم‬ ‫گلســتان در ارامســتان ها‪ ۶۴ ،‬درصــد در‬ ‫ادارات‪ ۵۹ ،‬درصــد در رســتوران ها‪ ۷۶ ،‬درصــد‬ ‫در داروخانه هــا‪ ۱۴ ،‬درصــد در پایانه هــای‬ ‫درون شــهری‪ ۶۷ ،‬درصــد در پایانه هــای بــرون‬ ‫شــهری‪ ۹۰ ،‬درصــد در مطب هــا و ‪ ۶۸‬درصــد در‬ ‫نانوایی هــا پروتکل هــا را رعایــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی امــروز شــنبه گفــت‪ :‬بــا فــوت ‪ ۳۸۶‬بیمــار‬ ‫دیگــر مبتــا بــه کرونــا در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪ ،‬شــمار‬ ‫جانباختــگان بیماری کووید‪ ۱۹‬در کشــور بــه ‪ ۳۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۶۴‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫جهت مشاهده بروز اخبار‬ ‫بازار کسب کار‬ ‫بر بستر اینترنت انرا در‬ ‫موتور جستجوگر گوگل‬ ‫شرایط قرمز برای‪ ۶‬شهر‬ ‫سالمت‬ ‫محدودیت های‬ ‫جدیدکرونایی اعمال‬ ‫میشود‬ ‫جستجو کنید‪.‬‬ ‫مدیــر نظــارت بــر دارو و مــواد تحــت کنتــرل معاونــت غــذا و دارو علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫انســولین های قلمــی نوومیکــس و نوورپیــد هفتــه جــاری در داروخانه هــای ایــن اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری‬ ‫توزیــع و مشــکل بیمــاران برطــرف می شــود‪.‬‬ ‫دکتــر مریــم فــاح اظهــار داشــت‪ :‬انســولین های قلمــی نوومیکــس و نوورپیــد از طریــق شــرکت هــای‬ ‫پخــش دارویــی و بــر اســاس ســهمیه اعالمــی ســازمان غــذا و دارو و برنامــه توزیــع معاونــت غــذا و دارو در‬ ‫داروخانه هــای منتخــب توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫نوشدار بعد از مرگ سهراب‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫چــرا بایــد اجــازه داد کــه شــرایط عــادی‬ ‫اســتان در زمانــی کــه کل کشــور در‬ ‫وضعیــت بحرانــی بــه اســتثنای چنــد اســتان‬ ‫کــه تعدادشــان کمتــر از انگشــتان یــک‬ ‫دســت اســت تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫ســوال اینجاســت کــه چــرا بایــد نوشــدارو‬ ‫بعــد از مــرگ ســهرابها صــورت گیــرد و قبــل‬ ‫از واقعــه بــرای ان اندیشــه ای صــورت‬ ‫نگیــرد و اینکــه از قدیــم تــا کنــون یــک ضــرب‬ ‫المثــل کهــن بارهــا مــی گویــد کــه پیشــگیری‬ ‫واالتــر از درمــان اســت‪.‬‬ ‫امــا متاســفانه در شــرایط کنونــی بــه نحــوی‬ ‫در حــال حرکــت هســتیم کــه درمــان را برتــر‬ ‫از پیشــگیری و نوشــودارو را بعــد از مــرگ‬ ‫ســهراب هــا نســخه پیــچ مــی کنیــم ‪.‬‬ ‫ســتاد کرونــای اســتان گلســتان بــا حضــور‬ ‫اســتاندار‪ ،‬رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و‬ ‫جمعــی از مدیــران و روســای دســتگاه هــای‬ ‫مختلــف گلســتان‪ ۱۰ ،‬ابــان مــاه در ســالن‬ ‫اجتماعــات اســتانداری برگــزار شــد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان‬ ‫در ایــن جلســه‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‪،‬‬ ‫رونــد ابتــا و بســتری کوویــد ‪ ۱۹‬در اســتان‬ ‫گلســتان بــا افزایــش مواجــه شــده و اســتان‬ ‫در وضعیــت هشــدار قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫دکتــر عبدالرضــا فاضــل افــزود‪ :‬شهرســتان‬ ‫هــای اق قــا‪ ،‬علــی ابــاد‪ ،‬کردکــوی‪،‬‬ ‫گمیشــان و گنبــد در وضعیــت زرد و‬ ‫شهرســتان هــای گــرگان‪ ،‬ازادشــهر‪،‬‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬مینودشــت و مــراوه‬ ‫تپــه در وضعیــت قرمــز و شهرســتان هــای‬ ‫رامیــان‪ ،‬کاللــه و گالیکــش در وضعیــت‬ ‫هشــدار قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬باتوجــه بــه تعطیالت‬ ‫هفتــه گذشــته و اعیــاد پیــش رو و رعایــت‬ ‫نکــردن دســتورالعمل هــای بهداشــتی‪،‬‬ ‫مطمئنــا طــی دو هفتــه اینــده‪ ،‬شــرایط‬ ‫مطلوبــی در اســتان نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان در‬ ‫پایــان اشــاره کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۳۳۸‬بیمــار‬ ‫مبتــا بــه کرونــا در بیمارســتان هــای اســتان‬ ‫گلســتان بســتری هســتند کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۶۶‬بیمــار در بخــش مراقبــت هــای ویــژه و ‪۳۲‬‬ ‫بیمــار بــه دســتگاه ونتیالتــور متصــل هســتند‪.‬‬ ‫دکتــر فاضــل افــزود‪ :‬بیــش از ‪ ۵۲‬درصــد‬ ‫از بســتری هــا شــامل افــراد بــاالی‪ ۵۵‬ســال‬ ‫‪ ۵/۴۱‬درصــد افــراد بیــن ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۵۵‬ســال و‬ ‫حــدود ‪ ۶‬درصــد نیــز افــراد زیــر ‪ ۱۵‬ســال را‬ ‫تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت‪ :‬در ایــن جلســه دکتــر‬ ‫ناهیــد جعفــری معــاون بهداشــتی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اســتان‪ ،‬گــزارش مختصــری‬ ‫دربــاره وضعیــت کرونــا در شهرســتانها‪ ،‬صنایــع‪،‬‬ ‫وســایل نقلیــه عمومــی و اماکــن … ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫مصوبات این جلسه‪:‬‬ ‫در شهرســتان هــای قرمــز کرونایــی‪،‬‬ ‫برگــزاری مراســم هــای اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫و همایــش هــا‪ ،‬ممنــوع اســت‬ ‫فعالیــت مــدارس شــبانه روزی‪ ،‬کافــه‪،‬‬ ‫قهــوه خانــه و چایخانــه‪ ،‬باشــگاه هــای‬ ‫ورزشــی بــه خصــوص ورزش هــای‬ ‫پربرخــورد مثــل کُشــتی و…‪ ،‬مراکــز تفریحــی‬ ‫سرپوشــیده و ســالنی‪ ،‬اســتخرهای‬ ‫سرپوشــیده و …ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫کارکنــان مجموعــه هــای اداری بــا دورکاری بــا‬ ‫اولویــت دورکاری بانــوان بــه فعالیــت بپردازنــد‪.‬‬ ‫مراسم مولودی خوانی برگزار نمی شود‪.‬‬ ‫ورود به تفرجگاه ها‪ ،‬ممنوع است‪.‬‬ ‫نوشدار بعد از مرگ‬ ‫سهراب‬ ‫گزارش کرونا‬ ‫اگهی تحدید اختصاصی‬ ‫تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 121/44‬مترمربــع‬ ‫دارای پــاک ثبتــی شــماره ‪ 257‬فرعــی از ‪ 5‬اصلــی واقــع در اراضــی محمدالــق بخــش ســیزده‬ ‫ثبــت اق قــا ملکــی اقــای عبدالحمیــد پقــه فرزنــد چوپــان با اســتناد مــاده ‪ 13‬قانون و مــاده ‪13‬‬ ‫اییــن نامــه اجرائــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند‬ ‫رســمی در ســاعت ‪ 12‬ظهــر روز دوشــنبه مورخــه ‪ 1399/09/10‬در محــل وقــوع ملــک واقــع‬ ‫در اراضــی محمدالق‪-‬خیابــان شــهید مصطفــی خمینــی ره‪ -‬محلــه طعنــه ‪-‬کوچــه مختومقلــی‬ ‫ســیزدهم بــه عمــل خواهــد امــد از ایــن رو چنانچــه مجــاوری نســبت بــه تحــدود حــدود یــا‬ ‫حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس‬ ‫تحدیــد حــدود تــا ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر شــماره پــاک ثبتــی بــه اداره ثبــت و‬ ‫اســناد و امــاک اق قــا تســلیم نمــوده و عــاوه بــر ان ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مراجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر‬ ‫اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مراجعــه و گواهی عدم‬ ‫تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــرات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪.‬م‬ ‫الــف ‪ - 5525‬مهــدی شــاه مهری‪-‬رئیــس ثبــت اســنادوامالک اق قــا‬ ‫تحدیــد حــدود ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بــه انضمــام ‪81.5‬ســهم مشــاع از ‪90‬‬ ‫ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بــه مســاحت(‪)515.15‬مترمربع دارای‬ ‫پالک‪62‬فرعــی از ‪206‬اصلــی واقــع در اراضــی کالجــان ســادات بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبتــی گــرگان‬ ‫ملکــی اقــای ســید یوســف مفیــدی نــژاد فرزندحضــرت در ســاعت ‪10‬صبــح روز چهارشــنبه‬ ‫مــورخ ‪ 1399/09/12‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در روســتای کالجــان ســادات کوچــه مســجد‬ ‫کدپســتی ‪4934163544 :‬بــه عمــل خواهــد امــد از ایــن رو چنانچــه مجــاوری نســبت بــه‬ ‫تحــدود حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی تواندفقــط ســی روز از‬ ‫تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر شــماره پــاک بــه‬ ‫اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده و عــاوه بــر ان ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصالح قضایی تقدیم نمایــد در غیر‬ ‫اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه مراجعــه و گواهی عدم‬ ‫تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــرات مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪.‬م‪.‬‬ ‫الــف ‪ 5507‬تاریــخ انتشــار‪ 99/09/12‬علــی برقــی ‪-‬رئیــس اداره ثبــت اســنادوامالک گــرگان‬ ‫تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت‬ ‫(‪ )96.67‬متــر مربــع دارای پــاک ‪13012‬فرعــی از ‪-3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش‬ ‫‪ 3‬حــوزه ثبتــی گــرگان ملکــی خانــم حمیــده عــرب عامــری فرزنــد محمدصــادق در ســاعت‬ ‫‪8:30‬صبــح روز چهارشــنبه مــورخ ‪ 1399/09/12‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در گــرگان ‪-‬‬ ‫شــهرک امــام‪ -‬خیابــان چهــارم نبــش نهضــت ‪ 9‬کــد پســتی ‪ 4915749435 :‬بــه عمــل خواهــد‬ ‫امــد از ایــن رو چنانچــه مجــاوری نســبت بــه تحــدود حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای‬ ‫خــود قائــل اســت مــی تواندفقــط ســی روز از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود‬ ‫اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر شــماره پــاک بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده و‬ ‫عــاوه بــر ان ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی‬ ‫وی مــی توانــد بــه دادگاه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره‬ ‫ثبــت تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــرات‬ ‫مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪.‬م‪ .‬الــف ‪ 5497‬تاریــخ انتشــار‪ 99/09/12‬علــی‬ ‫برقــی ‪-‬رئیــس اداره ثبــت اســنادوامالک گــرگان‬ ‫ایــن در شــرایطی اســت کــه مســئولین‬ ‫اســتانی هــر اســتان مــی توانــد در چنیــن‬ ‫شــرایط بحرانــی کــه کل کشــور در وضــع‬ ‫بحرانــی بــه ســر مــی بــرد بــر اســاس‬ ‫اختیــارات در دســت‪ ،‬اقدامــات پیشــگیرانه را‬ ‫انجــام دهنــد ایــن در حالــی اســت که شــرایط‬ ‫کنونــی چیــز دیگــری را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫مــی تــوان بــا کمــی عقــب تــر رفتــن و‬ ‫همانگونــه کــه شــعار ســتاد کرونــا در ان‬ ‫زمــان اینگونــه بــود کــه االن بطــور مثــال‬ ‫فروردیــن ‪ ۱۴۰۰‬و نبــود عزیــزان مــان را‬ ‫در کنارخــود اخســاس مــی کنیــم موجــب‬ ‫دلگیــر شــدن مــا شــده امــا بــه یکبــاره ایــن‬ ‫تاریــخ بــرای اولیــن بــار بــه عقــب برگشــته‬ ‫و بــه مــن و شــما فرصتــی دوبــاره بــرای در‬ ‫کنــار هــم بــودن بــا ایــن شــرط کــه دیگــر‬ ‫قابــل تکــرار نیســت داده اســت‪.‬‬ ‫حــال در ایــن شــرایط بحرانــی و کرونایــی‬ ‫بایــد دیــد کــه تصمیمــات ســنجیده شــده‬ ‫مســئولین تــا چــه انــدازه قابــل عملیاتــی‬ ‫شــدن در مقابــل ایــن هجــوم بــی مهابــای‬ ‫کرونایــی و تاثیــر گــذار اســت و اینکه چگونه‬ ‫مــی تواننــد حالــت تدافعــی کــه موجــب‬ ‫شــده دشــمن وارد زندگی شــهروندان شــده‬ ‫و در گوشــه گوشــه زندگــی مــردم جــا خــوش‬ ‫نمــوده بــا ان مقابلــه کــرد‪.‬‬ ‫انتظــار مــی رفــت کــه اســتانداران اســتانهای‬ ‫در وضعیــت نارنجــی و زرد بــا اتخــاذ تصمیمــات‬ ‫مناســب قبــل از اینکــه تبدیــل بــه حالــت قرمــز و‬ ‫در نهایــت ســیاه شــود موجــب مقابلــه و عــدم‬ ‫اجــازه ورود بــه زندگــی شــهروندان مــی شــدند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد؛‬ ‫اینجا قتگاه کروناست‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی خبر از فوت ‪ 440‬بیمار در‬ ‫شــبانه روز گذشــته توســط کووید‪ ۱۹‬در کشــور داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس دکتــر ســیما ســادات الری بــا اعــام ایــن‬ ‫خبــر افــزود‪ :‬از یکشــنبه روز گذشــته تــا امــروز ‪ 12‬ابــان ‪ ۱۳۹۹‬شناســایی نزدیــک‬ ‫بــه‪ ۸‬هــزار و ‪ ۲۸۹‬بیمــار جدیــد بــر اســاس معیارهــای قطعــی تشــخیصی‪ ،‬مبتــا به‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬در کشــور شناســایی کــه منجــر بــه بســتری شــدن ســه هــزار و ‪ ۲۳‬نفــر از‬ ‫انهــا از انهــا در بیمارســتان شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه امــار بیمــاران کوویــد‪ ،۱۹‬گفــت‪ :‬متاســفانه تــا کنــون ‪ ۶۲۸‬هــزار‬ ‫و ‪ ۷۸۰‬نفــر در کشــور بــه ثبــت رســیده کــه طــی ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪ ۴۴۰ ،‬بیمــار‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬جــان خــود را از دســت دادنــد و مجمــوع جــان باختــگان ایــن بیمــاری بــه‬ ‫‪ ۳۵‬هــزار و ‪ ۷۳۸‬نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫الری بــا بیــان ایــن کــه خوشــبختانه تــا کنــون از ‪ ۴۹۱‬هــزار و ‪ ۲۴۷‬نفــر از ‪۶۲۸ ۴۵‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۸۰‬نفــر از انهــا‪ ،‬بهبــود یافتــه و یــا از بیمارســتانها ترخیــص شــده انــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در حــال حاضــر وضع‪۵۳۱۵‬نفــر از بیمــاران مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬مطلــوب‬ ‫نبــوده و در شــرایط بحرانــی هســتند و تحــت مراقبــت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تســت اولیــه کرونــا نیــز گفــت‪ :‬تــا بدین لحظه پنج میلیــون و یک‬ ‫هزار و ‪ ۴۲۲‬ازمایش تشــخیص کووید‪ ۱۹‬در کشــور انجام شــده اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه ایــن کــه اســتانهای تهــران‪ ،‬اصفهــان‪،‬‬ ‫قــم‪ ،‬اذربایجــان شــرقی‪ ،‬خراســان جنوبــی‪ ،‬ســمنان‪ ،‬قزویــن‪ ،‬لرســتان‪ ،‬اردبیــل‪،‬‬ ‫خوزســتان‪ ،‬کرمانشــاه‪ ،‬کهگیلویــه و بویراحمــد‪ ،‬گیــان‪ ،‬بوشــهر‪ ،‬زنجــان‪ ،‬ایــام‪،‬‬ ‫خراســان رضــوی‪ ،‬مازنــدران‪ ،‬چهارمحــال و بختیــاری‪ ،‬البــرز‪ ،‬اذربایجــان غربــی‪،‬‬ ‫مرکــزی‪ ،‬کرمــان‪ ،‬خراســان شــمالی‪ ،‬همــدان‪ ،‬یــزد و کردســتان در وضعیــت قرمــز‬ ‫قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬اســتانهای هرمزگان‪ ،‬فارس‪ ،‬گلســتان و سیســتان و بلوچســتان‬ ‫نیــز در وضعیــت نارنجــی و زرد قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بیمه‬ ‫عقب ماندگی‪۷‬درصدی‬ ‫ازضریب بیمه ای‬ ‫مدیــرکل تامیــن اجتماعــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫ضریب پوشــش بیمه ای در کشــور ‪ ۴۲‬درصد اســت که‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری هفــت درصــد از میانگین‬ ‫کشــوری ایــن شــاخص عقــب اســت‪.‬‬ ‫ســیداحمد ســیدی‪ ،‬ضریــب کنونــی پوشــش بیمــه‬ ‫ای خراســان شــمالی را ‪ ۳۵‬درصــد عنــوان و بیــان‬ ‫کــرد‪ ۱۰۲ :‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬نفــر از شــهروندان ایــن‬ ‫اســتان بیمه شــده اصلی ســازمان تامین اجتماعی‬ ‫هســتند کــه شــمار انــان بــا افــراد تحــت تکفــل بــه‬ ‫‪ ۲۶۱‬هــزار و ‪ ۳۷۸‬نفــر مــی رســد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۸۰‬نفــر‬ ‫از هــم اســتانی هــا بازنشســته و مســتمری بگیــر‬ ‫هســتند و بــا احتســاب افــراد تحــت تکفــل بــه ‪۴۵‬‬ ‫هــزار نفــر مــی رســند‪.‬‬ ‫ســیدی افــزود‪ :‬در مجمــوع ‪ ۳۰۶‬هــزار و ‪ ۳۷۸‬نفــر‬ ‫از جمعیــت ایــن اســتان زیــر پوشــش ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی هســتند کــه در ایــن شــاخص از کشــور عقــب‬ ‫هســتیم کــه بایــد تــاش کنیــم تــا بــه متوســط ایــن‬ ‫شــاخص در کشــور برســیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل تامیــن اجتماعــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫ســاختار اشــتغال اســتان در بحــث صنعتــی نســبت‬ ‫بــه ســایر اســتان هــا ضعیــف اســت‪ ،‬در مجمــوع پنــج‬ ‫صنعــت بــزرگ در اســتان وجــود دارد و ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه در ســایر اســتان هــا جمعیــت زیــادی از مــردم‬ ‫زیــر پوشــش بیمــه صنایــع و همچنیــن شــهرک هــای‬ ‫صنعتــی هســتند‪.‬‬ ‫ســیدی افــزود‪ :‬بیشــترین امــار بیمــه ای اســتان‬ ‫مربــوط بــه صنعــت دامپــروری‪ ،‬صنایــع دســتی‪ ،‬صنعت‬ ‫ســاختمان و کارگاه هــای کوچــک اســت کــه ضریــب‬ ‫اشــتغال در اســتان را تشــکیل مــی دهــد امــا متاســفانه‬ ‫در ســال هــای اخیــر ایــن نــوع اشــتغال از جمله ســاخت‬ ‫و ســازها نیــز پایــدار نبــوده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در خصــوص شــهرک هــای‬ ‫صنعتــی نیــز نســبت بــه ســایر اســتان هــا بســیار‬ ‫ضعیــف هســتیم‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی‪ ۳۱۹ ،‬واحد صنعتی دارای پروانه‬ ‫بهــره بــرداری اســت کــه از ایــن تعــداد ‪ ۲۱۷‬واحــد فعال‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬واحــد غیــر فعــال و ‪ ۷۲‬واحــد نیمــه فعال اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۱۵‬ناحیــه و شــهرک صنعتــی و یــک‬ ‫منطقــه ویــژه اقتصــادی دارد کــه ‪ ۲۵۷‬واحــد صنعتی در‬ ‫ایــن نواحــی و شــهرک هــا فعالیت دارند و البته بخشــی‬ ‫از ایــن واحدهــای صنعتــی تعطیل هســتند‪.‬‬ ‫فقر درامدی مانع اقبال به بیمه‬ ‫مدیــرکل تامیــن اجتماعــی خراســان شــمالی بــا بیــان‬ ‫اینکــه پاییــن بــودن ســرانه درامــد خانــوار در اســتان‬ ‫مانــع اســتقبال شــهروندان از بیمــه شــده اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬متاســفانه ایــن شــاخص در اســتان مانــع‬ ‫پوشــش بیمــه ای مناســب شــده اســت‪ ،‬خانوارهــا‬ ‫قــدرت پرداخــت حــق بیمــه خــود را در طــرح هــای‬ ‫خوداختیــاری و ازاد ندارنــد‪.‬‬ ‫ســیدی افــزود‪ :‬حــدود ‪ ۴۴‬درصــد جمعیــت اســتان در‬ ‫روســتاها ســکونت دارنــد و ‪ ۳۷‬تــا ‪ ۴۲‬درصــد اشــتغال‬ ‫خراســان شــمالی در حــوزه کشــاورزی اســت‪ ،‬جمعیــت‬ ‫روســتایی و عشــایری مشــمول بیمــه تامیــن اجتماعــی‬ ‫نخواهــد شــد و بایــد زیــر پوشــش صنــدوق بیمــه‬ ‫روســتایی و عشــایری قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه فــرار بیمــه ای در اســتان اشــاره‬ ‫کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬متاســفانه فعالیــت کارفرمایــان‬ ‫زیرپل ـه ای نیــز در اســتان در حاشــیه شــهر زیــاد اســت‬ ‫و عــاوه بــر ان فــرار بیمــه ای در مطــب هــای پزشــکان‪،‬‬ ‫مراکــز درمانــی و شــرکت هــای خصوصــی نیــز یکــی از‬ ‫معضــات در بحــث بیمــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــر توســعه بیمــه ای زنــان سرپرســت خانــوار و‬ ‫زنــان خانــه دار اســتان تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬ایــن امــر‬ ‫بایــد در جامعــه فرهنــگ ســازی شــود‪ ،‬تــاش مــی‬ ‫کنیــم تــا از ظرفیــت خیــران در ایــن راســتا اســتفاده‬ ‫کنیــم تــا بتوانیــم بخشــی از جمعیــت اســتان را زیــر‬ ‫پوشــش خدمــات بیمــه ای ببریــم‪.‬‬ صفحه 6 ‫ایا می دانید احتمال سرقت یا مفقود شدن تلفن همراه بیش از سایر ابزارهای الکترونیکی است؟‬ ‫لذا هنگام ذخیره اطالعات شخصی خود در ان دقت بیشتری نمایید‪.‬‬ ‫«معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه» مشترک گرامی!‬ ‫ایا می دانید احتمال سرقت یا مفقود شدن تلفن همراه بیش از سایر ابزارهای الکترونیکی است؟ لذا‬ ‫هنگام ذخیره اطالعات شخصی خود در ان دقت بیشتری نمایید‪.‬‬ ‫«معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه»‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫مشترک‬ ‫گرامی!‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫وجود اشیا لوکس و تزئینی داخل خودرو انگیزه ارتکاب سرقت را در بین سارقان افزایش می دهد‪ / .‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت دهم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫تغییرماهیت حق کسب و پیشه پس از وضع قانون‬ ‫شهرداریها و تفاوتهای حق کسب و پیشه با حق سرقفلی‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫پــس از اصــاح و الحــاق قانــون ‪ 1334‬شــهرداریها در‬ ‫ســالهای ‪ 1345‬و ‪ 1352‬و ‪ 1355‬تاســیس محــل کســب‬ ‫‪ ،‬مســتلزم تغییــر کاربــری توســط مالــک و اخــذ پروانــه‬ ‫مربوطــه گردیــد‪ .‬بعبارتــی پشــتوانه اصلــی تاســیس‬ ‫محــل کســب نــه قــدرت تجــاری ِ و نــام و اوازه مســتاجر‬ ‫‪ ،‬بلکــه ایــن بــار پرداخــت عــوارض تغییــر کاربــری‬ ‫توســط مالــک بــه شــهرداریها گردیــد‪.‬‬ ‫لــذا دیگــر فــن و حرفــه و ســرمایه و ابــزار کار مســتاجر‬ ‫ک مســکونی بــه تجــاری نبــود ‪ ،‬زیــرا‬ ‫‪ ،‬منشــاء تبدیــل ملـ ِ‬ ‫از یکســو اهــل فــن رو بــه کثــرت نهــاده بودنــد و از‬ ‫ســوی دیگــر ســاماندهی محلهــای کســب ایجــاب میکــرد‬ ‫کــه نظامــات خــاص دولتــی و حکومتــی وضــع و اجــراء‬ ‫گــردد‪.‬‬ ‫بنابرایــن ایــن ســئوال مطــرح میشــود‪ :‬مســتاجری‬ ‫کــه بعــد از ســال ‪ 1355‬مغــازه را بــرای مــدت یکســال‬ ‫اجــاره کــرده و مبلغــی هــم بابــت ســرقفلی پرداخــت‬ ‫نکــرده و تبدیــل ملــک مســکونی بــه تجــاری هــم بدســت‬ ‫و هزینــه او نبــوده و کســب و کارش هــم بــه گونــه ای‬ ‫نبــوده کــه ســبب افزایــش ارزش ســرقفلی ملــک شــده‬ ‫باشــد‪ .‬چگونــه حــق دارد کــه پــس از انقضــای مــدت‬ ‫اجــاره ‪ ،‬ملــک را همچنــان در تصــرف داشــته باشــد و‬ ‫تخلیــه را منــوط بــه دریافــت مبلــغ گزافــی تحــت عنــوان‬ ‫کســب و پیشــه نمایــد ‪ .‬اگــر مالــک بــه علــت حمایــت‬ ‫قانــون مالــک و مســتاجر ســال ‪ 1356‬قــدرت نقــض‬ ‫اســتمرار اجــاره توســط مســتاجر را نــدارد و نمیتوانــد‬ ‫بــدون پرداخــت مبلــغِ مــن غیــر ِ حقــی‪ ،‬کــه نامــش‬ ‫حــق کســب و پیشــه اســت‪ ،‬ملــک را در پایــان قــرارداد‬ ‫تخلیــه و تحویــل بگیــرد ‪ .‬کارشناســان بایــد ایــن نقــص‬ ‫را پــر کننــد‪ .‬بایــد میــزان حــق کســب و پیشــه را در‬ ‫محــدوده صفــر ارزیابــی نماینــد‪ .‬کارشناســانی کــه حــق‬ ‫کســب و پیشــه را بــه مبلــغ گزافــی ارزیابــی میکننــد ‪.‬‬ ‫یقینــا بعلــت خلــط بــا حــق ســرقفلی اســت‪ .‬وگرنــه‬ ‫مســتاجری کــه نــه مبلغــی بابــت ســرقفلی پرداخــت‬ ‫کــرده و نــه ارزش افــزوده ای بــر ارزش ســرقفلی ایجــاد‬ ‫کــرده و نــه محــل کســب را او تاســیس کــرده و نــه‬ ‫تغییــر کاربــری مســکونی بــه تجــاری را محقــق کــرده‬ ‫اســت‪ .‬چگونــه ذیحــق مبلــغ گــزاف هــم شــده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــه غیــر از انکــه کارشــناس ؛ حــق کســب و‬ ‫پیشــه را بــا ســرقفلی خلــط کــرده باشــد دلیــل دیگــری‬ ‫نمیتوانــد مبلــغ گــزاف را توجیــه کنــد‪.‬‬ ‫لــذا بــر ان شــدم در ادامــه ایــن قســمت ‪ ،‬تفاوتهــای‬ ‫اساســی حــق کســب و پیشــه بــا حــق ســرقفلی را بیــان‬ ‫کنــم ‪:‬‬ ‫‪ -1‬حــق ســرقفلی‪ ،‬مالــی اســت کــه در بــدو اجــاره بــه‬ ‫مالــک پرداخــت می شــود و قائــم بــه تملیــک منافــع‬ ‫محــل کســب موضــوع قــرارداد اســت‪ .‬لیکــن در «ح ک‬ ‫پ « مبلغــی در وجــه موجــر پرداخــت نمیشــود و قائــم‬ ‫بــه شــخصیت و عملکــرد مســتاجر اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحقــق حــق ســرقفلی ‪ ،‬تابــع حاکمیــت اراده طرفیــن‬ ‫است‪.‬‬ ‫تحمیــل قانونگــذار‬ ‫‪،‬‬ ‫حــق‬ ‫ایــن‬ ‫پ»‬ ‫ک‬ ‫«ح‬ ‫در‬ ‫امــا‬ ‫ِ‬ ‫ســال ‪ 1339‬و ‪ 1356‬و ناشــی از احکام ثانویه و قواعد‬ ‫امــره اســت‪.‬‬ ‫‪ -3‬انچــه در قانــون ‪ 1339‬و ‪ 1356‬درخصــوص روابــط‬ ‫مالــک و مســتاجر مــورد بحــث قــرار گرفتــه‪ ،‬صرفــا ً حــق‬ ‫کســب و پیشــه و تجــارت بــوده اســت و حکایتــی از‬ ‫ســرقفلی نــدارد‪ .‬امــا انچــه در قانــون ســال ‪ 1376‬امــده‬ ‫صرفــا حــق ســرقفلی اســت و حکایتــی از «ح ک پ»‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫‪ -4‬تحقــق و تکویــن حــق کســب و پیشــه منــوط بــه‬ ‫برقــراری رابطــه اســتیجاری اســت‪ .‬مســتلزم کســب و‬ ‫کار بــرای مــدت طوالنــی اســت‪ .‬لیکــن حــق ســرقفلی‬ ‫مســتقل از رابطــه اســتیجاری اســت و بــه محــض تنظیم‬ ‫قــرارداد و پرداخــت مبلــغ اولیــه ‪ ،‬برقــرار میشــود‪.‬‬ ‫‪ -5‬در اســتقرار حــق ســرقفلی هیــچ عاملــی غیــر از میل‬ ‫و خواســته مالــک و قبولــی مســتاجر دخیــل نیســت‪.‬‬ ‫امــا در تعییــن میــزان «ح ک پ» بــدون اراده مالــک ‪،‬‬ ‫مبلغــی بــه حــق یــا ناحــق ‪ ،‬درســت یــا نادرســت ‪ ،‬کــم یــا‬ ‫زیــاد ‪ ،‬محاســبه شــده و بــر مالــک تحمیــل میگــردد‪.‬‬ ‫‪ -6‬ســرقفلی میتوانــد موضــوع ایقــاع قرارگرفتــه و‬ ‫توســط مالــک اعــراض و یــا اســقاط گــردد‪ .‬زیــرا در زمــره‬ ‫امــوال او اســت‪.‬‬ ‫امــا در «ح‪.‬ک‪.‬پ» مالــک حــق اســقاط نــدارد‪ .‬چونکــه‬ ‫در زمــره دیــون او اســت‪.‬‬ ‫‪ -7‬شــرط تحقــق و تکویــن حــق ســرقفلی منــوط بــه‬ ‫قــرارداد ِ اجــاره‪ ،‬نمی باشــد‪ .‬زیــرا بــدون قــرارداد اجــاره ‪،‬‬ ‫مالــک میتوانــد انتقــال ســرقفلی را بــه غیــر‪ ،‬صلــح و یــا‬ ‫هبــه کنــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬نقــل و انتقــال حــق ســرقفلی بــه صــورت عــادی‬ ‫و رســمی و بــا توافــق دو طــرف امکان پذیــر اســت‪ .‬امــا‬ ‫انتقــال «ح‪.‬ک‪.‬پ» بــه ثالــث بــرای هــر دو طــرف مالــک‬ ‫و مســتاجر ‪ ،‬ممتنــع اســت‪.‬‬ ‫‪ -9‬رســیدگی حقوقــی بــه حــق ســرقفلی تابــع قوانیــن‬ ‫امــره نیســت و مطابــق مفهــوم مخالــف اخیــر مــاده ‪،15‬‬ ‫دادگا هــا ضمــن صــدور حکــم تخلیــه‪ ،‬نمیتواننــد بــرای‬ ‫مســتاجر حــق ســرقفلی قائــل شــوند‪ .‬امــا رســیدگی بــه‬ ‫حق کســب و پیشــه تابع قوانین امره اســت و دادگاهها‬ ‫بایــد حکــم بــه محاســبه و پرداخــت ان صادرکننــد‪.‬‬ ‫‪ -10‬در زمــان تخلیــه عیــن مســتاجره ؛ حــق ســرقفلی‬ ‫می بایســت بــه قیمــت عادلــه روز بــه مســتاجر‬ ‫مســترد گــردد؛ حتــی اگــر مســتاجر هیچ گونــه فعالیــت‬ ‫کســبی یــا تجــاری در عیــن مســتاجره نداشــته باشــد‪ .‬و‬ ‫اســترداد قیمــت عادلــه روز یــا همــان مبلــغ پرداختــی‬ ‫زمــان انعقــاد‪ ،‬تابــع حاکمیــت اراده طرفیــن یــا شــروط‬ ‫ضمــن عقــد می باشــد‪ .‬بعبارتــی الزامــا ناشــی از رعایــت‬ ‫شــاخصهای تورمــی نیســت‪.‬‬ ‫‪ -11‬حــق ســرقفلی درتعــدی وتفریــط از بیــن نمــی رود‪.‬‬ ‫امــا «ح‪.‬ک‪.‬پ» در تعــدی و تفریــط از بیــن میــرود‪.‬‬ ‫م اولــی‬ ‫‪ -12‬مشــروعیت حــق ســرقفلی ناشــی از احــکا ِ‬ ‫اســت‪ .‬لیکــن مشــروعیت «ح‪.‬ک‪.‬ک»‪ .‬احــکام ثانویــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪ -13‬اســقاط حــق کســب و پیشــه در بــدو اجــاره ‪ ،‬بــا‬ ‫توجــه بــه قواعــد امــره قانــون ق‪.‬ر‪.‬م‪.‬م مصــوب ‪1356‬‬ ‫اخــال در نظــم عمومــی تلقــی میشــود‪.‬‬ ‫زیــرا ســبب بی اثــر شــدن مــواد ‪15‬و ‪ 19‬قانــون می گــردد‪.‬‬ ‫بــر این اســاس‪ ،‬اســقاط حــق کســب و پیشــه مســتندا‬ ‫بــه مــاده ‪ 30‬ق‪.‬ر‪.‬م‪.‬م مصــوب ‪ 1356‬باطــل و بــا اثــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫امــا اســقاط حــق ســرقفلی تابــع اراده مالــک اســت‪.‬‬ ‫بعبارتــی مالــک میتوانــد در تنظیــم اجــاره ‪ ،‬مســتاجر را‬ ‫از داشــتن حــق ســرقفلی ممنــوع کنــد‪ .‬امــا نمیتوانــد او‬ ‫را از داشــتن «ح‪.‬ک‪.‬پ» ممنــوع کنــد‪.‬‬ ‫‪ -14‬حکومــت و رژیــم حقوقــی رســیدگی بــه حــق کســب‬ ‫اصل تفســیر ِ مضیق اســت‬ ‫و پیشــه ‪ ،‬تابع قواعد امره و‬ ‫ِ‬ ‫م تخلیــه ‪ ،‬مطابــق مفهوم‬ ‫ـن صــدور ِ حکـ ِ‬ ‫و دادگاه هــا ضمـ ِ‬ ‫مخالــف اخیــر مــاده ‪ 15‬بایــد در قــرار کارشناســی‪ ،‬صرفــا ً‬ ‫عنــوان «حــق کســب و پیشــه» را جهــت ارزیابــی صــادر‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫‪ -15‬حــق کســب و پیشــه بــه صــورت تدریجی الحصــول‬ ‫در مالکیــت مســتاجر تحقــق مــی یابــد‪ .‬امــا در حــق‬ ‫مــال مابــه ازا‬ ‫ســرقفلی بــه مجــرد تراضــی و پرداخــت‬ ‫ِ‬ ‫تحقــق مــی یابــد‪ .‬وهوالمســتعان‬ ‫سال ششم‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪272‬‬ ‫اعتراف به ‪25‬‬ ‫فقره سرقت در‬ ‫«ازادشهر»‬ ‫کشف بیش از ‪ 121‬کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس‬ ‫گلســتان‪ -‬فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 121‬کیلــو و ‪ 800‬گــرم تریــاک در عملیــات‬ ‫مشــترک بــا پلیــس کرمــان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر گلســتان‬ ‫پــس از یــک ســری اقدامــات اطالعاتــی‪ ،‬موفــق بــه شناســایی یکــی از ســوداگران مــرگ شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬طــی بررســی هــای تخصصــی مامــوران مشــخص شــد‪ ،‬متهــم قصــد جابــه‬ ‫جایــی مقــدار زیــادی مــواد افیونــی بــا یــک دســتگاه پــژو ‪ 405‬در شهرســتان «نرماشــیر» را دارد‬ ‫کــه بالفاصلــه بــه پلیــس کرمــان اطــاع داده شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران بــا رصــد دقیــق محورهــای مواصالتــی‬ ‫ان شهرســتان و تــاش بــی وقفــه موفــق شــدند‪ ،‬خــودرو مــورد نظــر را شناســایی و طــی یــک‬ ‫تعقیــب و گریــز پلیســی ان را متوقــف کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در بازرســی از ایــن خــودرو‪ 121 ،‬کیلــو و ‪ 800‬گــرم تریــاک کــه بــه طــرز ماهرانــه ای‬ ‫جاســاز شــده بــود‪ ،‬کشــف و یــک قاچاقچــی نیــز دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه معرفــی متهمــان به مراجــع قضائی‪ ،‬تصریــح کرد‪:‬‬ ‫پلیــس قاطعانــه بــا ســوداگران مــرگ برخــورد کــرده و اجــازه جــوالن دادن بــه انــان نخواهــد داد‪/.‬‬ ‫پلیس گلســتان‬ ‫گلســتان‪ -‬فرمانــده انتظامــی اســتان از‬ ‫دســتگیری ســارق و اعتــراف وی بــه ‪ 25‬فقــره‬ ‫ســرقت کابــل بــرق و مخابــرات در شهرســتان‬ ‫«ازادشــهر» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» گفــت‪ :‬بــه دنبــال‬ ‫وقــوع چندیــن فقــره ســرقت کابــل بــرق و‬ ‫مخابــرات در «ازادشــهر»‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع‬ ‫بــه صــورت ویــژه در دســتور کار پلیــس ان‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫برخورد کامیون با گله گوسفندان‬ ‫خراســان شــمالی –فرمانده انتظامی شهرســتان «مانه و ســملقان» از برخورد یک دســتگاه‬ ‫کامیــون بــا گلــه گوســفندان و تلــف شــدن ‪ 25‬راس گوســفند و مصــدوم شــدن چوپــان در‬ ‫ایــن حادثــه خبــر داد‪.‬ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی اعــام‬ ‫مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر برخــورد یــک دســتگاه کامیــون بنــز بــاری بــا گلــه‬ ‫گوســفندان‪ ،‬ســریعا مامــوران پاســگاه انتظامــی «گرمــاب» بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا حضــور مامــوران در محــل و بررســی صحنــه مشــخص شــد‪ ،‬یــک دســتگاه‬ ‫کامیــون کــه در محــور «گرماب‪-‬شــهراباد» در حــال حرکــت بــوده بــا گله گوســفندان برخورد که‬ ‫در ایــن حادثــه ‪ 25‬راس دام در دم تلــف و ‪ 6‬راس زخمــی شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن حادثــه چوپــان گلــه کــه مــردی ‪ 45‬ســاله بــوده نیــز از ناحیــه ســر و‬ ‫صــورت مصــدوم کــه توســط عوامــل امــدادی بــه بیمارســتان منتقــل شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده شهرســتان «مانــه و ســملقان» خاطرنشــان کــرد‪ :‬برابــر اعــام کارشــناس پلیــس راه‬ ‫علــت تامــه تصــادف عــدم توجــه کافــی بــه جلــو از ناحیــه راننــده کامیــون بــوده کــه نیــاز اســت‬ ‫کلیــه راننــدگان در هنــگام رانندگــی توجــه کافــی بــه راه و عالئــم رانندگــی داشــته باشــند تــا‬ ‫شــاهد حــوادث ایــن چنینــی نباشــیم‪/.‬پلیس خراســان شــمالی‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬اقدامــات‬ ‫تخصصــی و بررســی هــای میدانــی پلیــس اغــاز‬ ‫شــد و ســرانجام مامــوران موفــق شــدند بــا‬ ‫اشــراف اطالعاتی‪ ،‬مخفیگاه ســارق را شناســایی‬ ‫و پــس از هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی وی را در‬ ‫عملیاتــی ضربتــی دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دادگــر تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در‬ ‫تحقیقــات مقدماتــی و پــس از مواجهــه بــا‬ ‫مســتندات پلیــس بــه ‪ 25‬فقــره ســرقت کابــل‬ ‫بــرق و مخابــرات در شهرســتان «ازادشــهر»‬ ‫اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کشــف ‪ 900‬متــر کابــل‬ ‫بــرق و مخابــرات ســرقتی از مخفیــگاه متهــم‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســارق پــس از تشــکیل پرونده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــد‪.‬‬ ‫اراذل و اوباش‪ ،‬پیاده نظام استکبار در‬ ‫جریان اغتشاشات هستند‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان در‬ ‫پایــان گفــت‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد در‬ ‫صــورت مواجهــه بــا افــراد مشــکوک‪ ،‬مراتــب‬ ‫را در اســرع وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع داده و در تامیــن امنیــت پایدار‬ ‫جامعــه ســهیم باشــند‪/.‬پلیس گلســتان‬ ‫خراســان شــمالی –امــام جمعــه شهرســتان‬ ‫«اســفراین» امنیت مردم را مســئله مهمی دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬زندگــی از منظــر اســام یعنــی اســایش و‬ ‫ارامــش کــه نیروهــای انتظامــی و امنیتــی بــا تــاش‬ ‫شــبانه روزی در پی ایجاد و حفظ امنیت در جامعه‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫ارائه بسته رایگان اینترنت‬ ‫یا خالی کردن جیب‬ ‫حجــت االســام «قدیــر محمدیــان» روز گذشــته‬ ‫در ائیــن عبــادی سیاســی نمــاز جمعــه کــه بــا حضــور‬ ‫نمازگــزاران در مســجد اعظــم امــام خمینــی (ره)‬ ‫شهرســتان «اســفراین» برگــزار شــد‪ ،‬پــس از توصیه‬ ‫خــود و نمازگــزاران بــه تقــوی الهــی همچنیــن تبریــک فــرا رســیدن هفتــه وحــدت و میــاد بــا‬ ‫ســعادت پیامبــر اکــرم (ص) اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع یــک مــورد چاقوکشــی و قمــه کشــی‬ ‫و برهــم زدن امنیــت مــردم در ســطح شهرســتان و اقــدام خــوب و مقتدرانــه مامــوران نیــروی‬ ‫انتظامــی در برخــورد بــا ان موجــب شــد‪ ،‬ســلبریتی هــا و عــده ای صدایشــان درایــد و بــدون‬ ‫تجزیــه و تحلیــل از ایــن اراذل و اوبــاش حمایــت کننــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا گفــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه اعــام رســمی وزارت ارتباطــات و‬ ‫فنــاوری اطالعــات مبنــی بــر «ارائه بســته رایگان‬ ‫اینترنــت ویژه دانشــجویان»‪ ،‬متقاضیــان مراقب‬ ‫کالهبــرداران باشــند‪.‬‬ ‫ســرهنگ «رامیــن پاشــایی» معــاون اجتماعــی‬ ‫پلیــس فتــا ناجــا در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه «ارائــه بســته رایــگان‬ ‫اینترنــت ویــژه دانشــجویان» نیازمنــد درخواســت‬ ‫و ثبــت نــام از ســوی دانشــجویان اســت‪،‬‬ ‫متقاضیــان اگاه باشــند صرفــا جهــت ثبــت نــام‬ ‫بــه ادرس هــای اصلــی اعالمــی از ســوی وزارت‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه تجربــه « ارائــه اینترنــت رایــگان ویژه‬ ‫دانــش امــوزان» و تجزیــه و تحلیــل پرونده های‬ ‫قضائــی‪ ،‬ســودجویی کالهبــرداران از ایــن طــرح‬ ‫ابالغــی متصــور اســت‪.‬‬ ‫وی از اراذل و اوبــاش در جامعــه بــه عنــوان پیــاده نظــام اســتکبار در جریــان اغتشاشــات یــاد‬ ‫کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬بــرادران نیــروی انتظامــی بداننــد در برخــورد بــا اراذل و اوباش‪ ،‬رحم جایز‬ ‫نیســت‪ ،‬روزی در اغتشاشــات این کشــور همین اراذل و اوباش جلودار و پیاده نظام دشــمن‬ ‫بودنــد کــه اســایش و امنیــت را از مــردم ســلب کردند‪.‬‬ ‫حجــت االســام «محمدیــان» اقــدام پلیــس شهرســتان در برخــورد بــا برهــم زننــدگان نظــم‬ ‫و امنیــت را قابــل حمایــت و تقدیــر دانســت و افــزود‪ :‬اقــدام پلیــس در برخــورد بــا عوامــل‬ ‫برهــم زننــده ارامــش اقدامــی قانونــی و قاطعانــه بــوده چــرا کــه حمــل ســاح ســرد مغایــر بــا‬ ‫هنجارهــای اجتماعــی و احســاس امنیــت در بیــن مــردم اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه شهرســتان «اســفراین» در خاتمــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬نیــروی انتظامــی نمــاد‬ ‫اقتــدار نظــام اســت لــذا بایــد مقتــدر باشــد و همــه بدانند پلیس امــروز نیرویی والیــی‪ ،‬مردمی‬ ‫و در خدمــت مــردم اســت‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪271‬‬ ‫یک تصور و‬ ‫یک دردسر‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا اقدامــات تخصصــی‬ ‫صــورت گرفتــه توســط کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا مشــخص شــد متهــم بــا اســتفاده از‬ ‫بســتر شــبکه اجتماعی اینســتاگرام‪ ،‬بــا ایجــاد‬ ‫پروفایلــی جعلــی اقــدام بــه ارســال پیام هــای‬ ‫نامتعــارف بــرای شــاکیه کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ فیــروز ســرخوش نهاد گفــت‪:‬‬ ‫ل جعلــی در‬ ‫دختــری کــه بــا ایجــاد پروفایــ ‬ ‫شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه ایجــاد‬ ‫مزاحمــت‪ ،‬توهیــن و فحاشــی علیــه فــرد‬ ‫دیگــری کــرده بــود؛ توســط کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا شناســایی شــد‪.‬‬ ‫ســرخوش نهاد‪ ،‬درتشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫چنــدی پیــش خانمــی بــه ایــن پلیــس مراجعــه‬ ‫کــرد و عنــوان داشــت شــخص ناشناســی‬ ‫در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــا ارســال‬ ‫پیام هــای توهین امیــز‪ ،‬موجــب ســلب‬ ‫اســایش وی شــده اســت‪ ،‬لــذا بررســی‬ ‫موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫با شما در پایگاه خبری‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫وی در ادامــه از شناســایی متهــم خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع‬ ‫متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت و برابــر‬ ‫دســتور مقــام محتــرم قضایــی در ایــن پلیــس‬ ‫حضــور یافــت‪ .‬متهمــه پــس از حضــور در ایــن‬ ‫پلیــس منکــر هرگونــه مزاحمــت بــرای شــاکی‬ ‫پرونــده شــد و بــا ســخنان گمــراه کننــده قصــد‬ ‫فریــب پلیــس را داشــت امــا بــا مشــاهده ادلــه‬ ‫دیجیتــال انکارناپذیــر جمـع اوری شــده لــب بــه‬ ‫ســخن گشــود و بــه بــزه ارتکابــی خــود اعتــراف‬ ‫کــرد و گفــت بــرای حفــظ حریــم خانــواده و بــه‬ ‫علــت اینکــه فکــر می کــردم شــاکیه بــا پــدرم‬ ‫رابطــه دارد ایــن کار را انجــام داده ام‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه برخــی‬ ‫افــراد پایبنــدی چندانــی بــه اصــول اخالقــی‬ ‫ندارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬عــدم پایبنــدی بــه اصــول‬ ‫و ارزش هــای اخالقــی باعــث بــه وجــود‬ ‫امــدن ناهنجاری هــای اجتماعــی می شــود‬ ‫و رفتارهــای جامعــه ســتیز در جامعــه و‬ ‫فضــای مجــازی نیــز نتیجــه مخالــف بــودن بــا‬ ‫اخالق هــای هنجــار شــده اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســرخوش نهاد خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــ ه صــورت شــبانه روزی‬ ‫امــاده پاســخگویی بــه شــهروندان بــوده و‬ ‫کاربــران می تواننــد مشــکالت خــود را در‬ ‫خصــوص فضــای مجــازی از ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪ www.Cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری‪ ،‬لینــک ثبــت‬ ‫گزارش هــای مردمــی بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫بازار کسب کار انالین‬ ‫هستیم فقط کافی است نام ان را در گوگل جستجو کنید‪.‬‬ ‫‪ -1‬بــه عقیــده ایــن اقتصــاددان ‪ 3‬گرایــش بدبینــی ‪ ،‬بی طرفــی و در‬ ‫اختیار گرفتن امور در بازار معامله وجود دارد ‪ -‬روشندل ‪ -2.‬مرکز‬ ‫اســتان مرکــزی ‪ -‬روز تولــد ‪ -‬بالکــن‪ -3.‬رفــوزه ‪ -‬صحنــه تئاتــر ‪ -‬اولین‬ ‫تولیــد کننــده مــواد و کاالی پتروشــیمی در منطقــه از لحــاظ ارزش ‪-‬‬ ‫ســبک‪ -4.‬ظــرف خمیرســازی ‪ -‬عــدد مــاه ‪ -‬تردیــد ‪ -‬گشــوده‬ ‫‪ -5‬مخفف تشنه ‪ -‬پشیمان ‪ -‬توبه از گناه‪ -6.‬قدم ‪ -‬ناس ‪ -‬درخت‬ ‫زبــان گنجشــک ‪ -‬کــوه اروپایــی‪ -7.‬لحظـه ای ‪ -‬خرگــوش ‪ -‬نویســنده‬ ‫و منشــی‪ -8.‬وزیــر مالــی انگلســتان‪ -9.‬ویژگی هــای قومــی ‪ -‬جمــع‬ ‫راکــب ‪ -‬عــدد مجهــول‪ -10.‬ان طــرف ‪ -‬ریشــه ‪ -‬مشــهور ‪ -‬فراســت‬ ‫‪ -11‬مداومــت ‪ -‬ســبو ‪ -‬تکیــه دادن‪-12.‬‬ ‫شــکم بند طبی ‪ -‬انکر االصوات ‪ -‬حرف‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعجــب ‪ -‬فــراز‪ -13.‬تیــم فوتبــال یونانی‬ ‫‪1‬‬ ‫ شــرکتی کــه طبــق مــاده ‪ 21‬قانــون‬‫تجــارت بــرای امــور تجــاری تشــکیل‬ ‫‪2‬‬ ‫می شــود ‪ -‬اثــر چربــی ‪ -‬رود جنوبــی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -14‬ســمت چــپ ‪ -‬روشــنی بخــش ‪-‬‬ ‫اشــاره‪ -15.‬بــه جــا مانــده ‪ -‬ایــن عملیات‬ ‫‪4‬‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد که بانک مرکزی‬ ‫‪5‬‬ ‫پایــه پولــی را بــا خریــد و فــروش اوراق‬ ‫بهــادار تغییــر دهد‬ ‫‪6‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازاد بــودن ‪ -‬از صادرکننــدگان‬ ‫قهــوه در نایروبــی‬ ‫‪ -2‬بــازی تختــه ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫ســرین ‪ -‬ســازمان فضایــی امریــکا‬ ‫‪ -3‬مخفــف کاه ‪ -‬حقــوق قانونــی و‬ ‫دریافتنی دولت از درامدهای مردم‬ ‫و ملــت بــه صــورت پــول یــا مــال‬ ‫ تخــت‪ -4.‬برابــر ‪ -‬اعتقــاد و قصــد‬‫درونــی ‪ -‬مغــز ‪ -‬مجــرای خــون‬ ‫‪ -5‬جمــع نامــوس ‪ -‬از اقــوام بــزرگ‬ ‫باســتانی ایــران‬ ‫‪ -6‬پیشــوند ســال و روز ‪ -‬تیره ‪ -‬نان‬ ‫خــرد کــرده در ابگوشــت ‪ -‬نقاب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -7‬دورویی ‪ -‬اسناد ‪ -‬واحد پول چین‬ ‫‪ -8‬پاسبان شهر ‪ -‬رجال ‪ -‬جاندار تک سلولی‬ ‫‪ -9‬نــژاد ایرانــی و هندواروپایــی ‪ -‬شــجاع ‪ -‬چیــن و چــروک‬ ‫پوســت‪ -10.‬اوا ‪ -‬میــوه تــازه بــه بــازار امــده ‪ -‬خــوراک گربــه ‪-‬‬ ‫ســنگفرش‪ -11.‬عالمــت ‪ -‬الیتناهــی‬ ‫‪ -12‬خدای ساختگی ‪ -‬دهان ‪ -‬شریعت ‪ -‬هم شغل‬ ‫‪ -13‬چراگاه ایالت ‪ -‬درخشان ‪ -‬تیر‬ ‫‪ -14‬گهواره ‪ -‬فوتبال دسته برتر ‪ -‬رها ‪ -‬درجه حرارت‬ ‫‪ -15‬افــرادی کــه بــرای تعــداد پیــپ کــم در بازارهــای مالــی‬ ‫معاملــه می کننــد ‪ -‬بیــزاری و تنفــر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬عقیل مهقانی‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫عکس هفته‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫دوشنبــه ‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول ‪1442‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 2‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪2 72‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫صنعت‬ ‫عقب ماندگی استان‬ ‫درفراوری‬ ‫بدون شرح‬ ‫‪.......................‬؟‬ ‫تهدیدشجره نامه ای دراتش غفلت‬ ‫شــاید بــه زیبایــی ســپیدار و سرســبزی بیــد و افــرا نباشــند‬ ‫امــا ارس زارهــای خراســان شــمالی منظومــه ای تاریخــی از‬ ‫تکامــل و ذخیــره گاه ژنتیکــی جنگل هــای ایــران تورانــی را‬ ‫دربرمی گیــرد کــه فــرش خــود را در پهن ـه ای بــه وســعت ‪۴۱۰‬‬ ‫هکتــار از ایــن اســتان گســترانیده اند‪.‬‬ ‫بــا نگاهــی بــه تاریــخ خطــه شــمال شــرق کشــور مــی تــوان‬ ‫دریافــت کــه ایــن درختــان صبــور‪ ،‬مقــاوم و همیشــه ســبز‪،‬‬ ‫قدمتــی هــزاران ســاله دارنــد کــه در ارتفاعــات‪ ،‬دامنــه هــا و‬ ‫جــای جــای خراســان شــمالی قــد برافراشــته انــد و طــراوت و‬ ‫سرســبزی را بــه طبیعــت هدیــه کــرده انــد‪.‬‬ ‫خراسان شمالی وطن صدها هزار ارس‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬موطــن درختــان کهنســال بی شــماری‬ ‫ماننــد ارس «ســرانی» شــیروان اســت کــه با دیرینگــی ‪۲۵۰۰‬‬ ‫ســاله‪ ،‬مظهــر پایــداری و سرســختی ایــن گونــه ارزشــمند‬ ‫جنگلــی اســت‪.‬‬ ‫درختــی کــه ایــن همــه ســال دوام اورده اســت تــا بــه مــا‬ ‫بگویــد روزی روزگاری در متــر متــر ایــن خــاک و پهنــه هــای‬ ‫طبیعــی ان صدهــا ارس زندگــی مــی کردنــد کــه بــه مــرور یــا‬ ‫قطــع شــدند تــا در اجــاق هــا و کــوره هــا بســوزند و یــا قربانــی‬ ‫اتــش حــرص و طمــع ســیری ناپذیــر انســان در چنــگ انــدازی‬ ‫بــه عرصــه هــا شــدند‪.‬‬ ‫اگرچه مســاحت کنونی جنگل های ارس خراســان شــمالی‬ ‫بــه یــک پنجــم قبــل کاهــش یافتــه اســت امــا هنــوز هــم مــی‬ ‫تــوان امیــدوار بــود کــه ایــن درختــان را بــا حفاظــت و مراقبــت‬ ‫پایــدار نگــه داشــت و حتــی بــا قــرق ایــن جنــگل هــا از نابــودی‬ ‫بــی رویــه ان جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫ایــن پژوهشــگر حــوزه منابــع طبیعــی بــا بیــان اینکــه ســطح‬ ‫جنــگل هــای ارس در خراســان شــمالی کاهــش یافتــه اســت‪،‬‬ ‫مــی گویــد‪ :‬متاســفانه بــرای احیــای جنــگل هــا نیــز از درختانی‬ ‫ماننــد افــرا و کرکــو اســتفاده مــی شــود و چــون ارس نیــاز بــه‬ ‫نگهــداری و دقــت زیــادی دارد در برنامــه احیــای جنــگل هــا‬ ‫جایــی نــدارد‪.‬‬ ‫قدیمــی تاکیــد مــی کنــد‪ :‬بــا وجــود همــه ایــن اقدامــات‪،‬‬ ‫توســعه جنــگل هــای اســتان و حفاظــت از درختــان ارس‬ ‫حداقلــی اســت زیــرا اتــش ســوزی هــا مــی توانــد در یــک‬ ‫روز تمــام تــاش هــای چندیــن دهــه را از بیــن ببــرد و نمونــه‬ ‫ان اتــش ســوزی هــای امســال در کــوه بهــار گرمــه و منطقــه‬ ‫حفاظــت شــده ســالوک اســفراین بــود‪.‬‬ ‫قربانــی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬اگــر رونــد نابــودی درختــان‬ ‫ارس بــه همیــن شــکل کنونــی ادامــه یابــد ممکــن اســت تــا‬ ‫چنــد دهــه دیگــر کمتــر نشــانی از ایــن گونــه ارزشــمند در‬ ‫منطقــه باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تعداد درختان کهنســال ارس در خراســان‬ ‫شــمالی بیــش از دیگــر نقــاط کشــور اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬بنــا بــه‬ ‫تحقیقاتــی کــه بــرای شناســایی ارس هــای کهنســال کشــور‬ ‫ضــورت گرفتــه‪ ،‬از ‪ ۶۱‬درخــت ارســی کهــن کــه در کشــور‬ ‫شناســایی شــده‪ ،‬بیــش از ‪ ۳۲‬اصلــه بــا قدمتی بیــش از ‪۵۰۰‬‬ ‫ســال در خراســان شــمالی قــرار دارد‪.‬‬ ‫شــجاعی افــزود‪ :‬اســتان دارای رتبــه ســوم‪،‬‬ ‫ششــم‪،‬هفتم‪،‬نهم‪،‬یازدهم‪،‬دوازدهم وســیزدهم‬ ‫دربخــش تولیدات‪:‬تــوت‪ ،‬توتســتان‪ ،‬نوغــان و‬ ‫زعفــران ‪،‬انگــور و محصــوالت دانــه ریــز‪ ،‬گالبــی ‪،‬‬ ‫زرشــک ‪ ،‬گیــاس ‪ ،‬ســیب و گل محمــدی و پســته‬ ‫رتبــه کشــوری را دارد ‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه از بیــن بــردن ایــن درختان جرم محســوب‬ ‫مــی شــود‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬اگــر چــه در ‪ ۱۰‬ســال اخیــر میــزان قطــع‬ ‫ایــن درختــان بــرای انتفــاع تقریبــا بــه صفــر رســیده اســت امــا‬ ‫اتــش ســوزی هایــی کــه رخ مــی دهــد زحمــات ده هــا ســاله‬ ‫کارشناســان را در یــک روز از بیــن مــی بــرد و بــا وجود تشــکیل‬ ‫پرونــده هایــی در ایــن زمینــه‪ ،‬متاســفانه میــزان جرایــم‬ ‫بازدارنــده نیســت‪.‬‬ ‫ذخیرگاه های ژنتیک‬ ‫کارشــنان مــی گوینــد بــذر ارس سرســخت اســت بــه خــاک‬ ‫کــه بیفتــد در ســرما و گرمــا و گاه حتــی بــدون یــک قطــره اب‬ ‫در دل خــاک زنــده مــی مانــد‪ .‬بــا دســتان کوچــک نامرئــی خود‬ ‫خــاک را کنــار مــی زنــد‪ ،‬از دل خــاک قــد مــی کشــد و میلی متــر‬ ‫بــه میلی متــر رشــد مــی کنــد تــا نهالــی برومنــد شــود و اگــر‬ ‫دســت روزگار و دنــدان طمــع انســان هــا بگــذارد و از لهیــب‬ ‫اتــش دور بمانــد تــا چنــد هــزار ســال زندگــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار مــی دارد‪ :‬ارس کــه یکــی از چهــار گونــه درختــان‬ ‫ســوزنی بــرگ بومــی کشــور و از خانــواده ســرو محســوب مــی‬ ‫شــود‪ ،‬در خطــه خراســان قدمتــی دیرینــه دارد کــه از جملــه‬ ‫ارس «ســرانی» شــیروان از کهنســال ترین درختــان ثبــت‬ ‫شــده در کشــور اســت‪.‬‬ ‫مهــدی قدیمــی اظهــار مــی دارد‪ :‬ارس زارهــای خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۴۱۰‬هکتــار از گســتره جنگلــی ایــن اســتان را بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده اســت و متاســفانه اتــش ســوزی‬ ‫هــای پرشــمار عرصــه هــای طبیعــی و جنگلــی‪ ،‬ایــن گونــه‬ ‫ممتــاز طبیعــی را چنــان تهدیــد مــی کنــد کــه شــاید هرگــز‬ ‫نتــوان انــرا جبــران کــرد‪.‬‬ ‫قدیمــی‪ ،‬ارس زارهــا را از ذخیــره گاههــای ژنتیــک اســتان‬ ‫خوانــده و مــی گویــد‪ :‬ایــن درختــان ارزش ژنتیکی دارنــد دارای‬ ‫عمــر طوالنــی و مقاومــت بــاال در برابــر ســرما و گرمــا هســتند‬ ‫و در عیــن حــال رشــد بســیار کنــدی دارنــد بــه طــوری کــه هــر‬ ‫ســال فقــط چنــد میلــی متــر رشــد مــی کننــد و عمدتــا در‬ ‫ارتفاعــات مــی روینــد‪.‬‬ ‫یــک کارشــناس پژوهــش مرکــز تحقیقــات منابــع طبیعــی‬ ‫خراســان شــمالی در مــورد ایــن درختــان مــی گویــد‪ :‬درخــت‬ ‫ارس توانایــی زیســتن در دمــای منفــی ‪ ۴۰‬درجــه تــا مثبــت‬ ‫‪ ۴۰‬درجــه ســانتی گراد را دارد و بهتریــن زمــان بــرای کاشــت‬ ‫ان اخــر زمســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پهنــه هــای جنگلــی ایــن اســتان در قالــب‬ ‫‪ ۲‬ناحیــه رویشــی ایرانــی‪ ،‬تورانــی و هیرکانــی طبقه بندی می‬ ‫شــود‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬گونــه ارس در ناحیــه ایرانی‪ ،‬تورانی اســتان‬ ‫متمرکــز اســت و حفــظ ایــن جنــگل هــا و حفاظــت درختــان‬ ‫ارس اولویــت نخســت منابــع طبیعــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه اُرس بســیار پایــدار و ســازگار بــا هــر‬ ‫نــوع اب و هوایــی اســت‪ ،‬اظهــار مــی دارد‪ :‬ایــن درخــت در‬ ‫برابــر بیماری هــا و انگل هــای طبیعــی بســیار مقــاوم اســت و‬ ‫از جملــه درختــان حفاظــت شــده به شــمار می ایــد کــه قطــع‬ ‫ان ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫حمیــد قربانــی مــی افزایــد‪ :‬یکــی از مهمتریــن علــل تکثیــر‬ ‫ارس در گذشــته پخــش شــدن بــذر ان توســط حیوانــات بــوده‬ ‫اســت بــه طــوری کــه مرحلــه فــراوری بــذر ایــن گیــاه در بــدن‬ ‫حیواناتــی ماننــد خــرس‪ ،‬گــرگ‪ ،‬اهــو و گــوزن اتفاق مــی افتاد‬ ‫و از طریــق مدفــوع انهــا در قســمت هــای مختلــف طبیعــت‬ ‫رهــا می شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون شهرســتان مانــه و ســملقان‬ ‫با ‪ ۱۹۵‬هزار هکتار‪ ،‬دارای بیشــترین پوشــش جنگلی اســتان‬ ‫اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬منطقــه گوینیــک در راز و جــرگالن‪ ،‬ذخیــره‬ ‫گاه تــازه قلعــه و پیغــو در بجنــورد‪ ،‬منطقــه بزداغــی در مانــه و‬ ‫ســملقان‪ ،‬ذخیره گاه کوه بهار و خمبی در گرمه و کاکلی در‬ ‫شــیروان از دیگــر رویشــگاه هــای درختــان ارس در خراســان‬ ‫شــمالی است‪.‬‬ ‫شجره نامه تاریخی‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬بــا کاهــش ســطح جنــگل هــا‪ ،‬اکنــون تولیــد‬ ‫نهــال ارس در محیــط هایــی ماننــد نهالســتان ها پیگیری می‬ ‫شــود امــا در ایــن حالــت عــاوه بــر اینکــه مــدت زمــان رشــد‬ ‫بــذر طوالنــی تــر از محیــط طبیعــی اســت‪ ،‬پــس از انتقــال بــه‬ ‫جنــگل نیــز نهــال هــا در طبیعــت چنــدان دوام نمــی اورنــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬بــا وجــود قــرق محیــط هــای طبیعــی ایــن‬ ‫درختــان‪ ،‬متاســفانه رشــد انهــا بســیار کنــد و حداکثــر یــک تــا‬ ‫یــک و نیــم ســانتی متر در ســال اســت‪.‬‬ ‫قربانــی مــی افزایــد‪ :‬بــا انتقــال نهــال‪ ،‬بــاز هــم خطــر از بیــن‬ ‫رفتــن ان وجــود دارد و از ان جــا کــه نهــال ایــن گونــه بســیار‬ ‫تــرد اســت و بــه ذائقــه علفخــواران خــوش مــی ایــد‪ ،‬بــا خطــر‬ ‫خــورده شــدن مواجــه اســت و بنابرایــن بایــد در اطــراف نهــال‬ ‫ایــن درخــت حفــاظ ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫کاهش سطح جنگل ها‬ ‫وی از اجــرای طــرح توســعه جنــگل در ســال جــاری در‬ ‫خراســان شــمالی خبــر داده و مــی گویــد‪ :‬عملیــات توســعه و‬ ‫قدیمــی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬در کنــار حفاظــت از ایــن‬ ‫درختــان هــر ســال ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۵۰۰‬هکتــار طــرح توســعه جنــگل‬ ‫بــا نهــال کاری و غنــی ســازی نیــز انجــام مــی شــود کــه البتــه‬ ‫طــرح توســعه جنــگل هــا فقــط بــا کاشــت گونــه هــای ارس‬ ‫نیســت بلکــه افــرا‪ ،‬شیرخشــت و داغداغــان هم برای توســعه‬ ‫و غنــی ســازی کاشــته مــی شــود تــا جنــگل حالــت طبیعــی‬ ‫خــود را از دســت ندهــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ‪ ۶‬مــاه گذشــته اتــش ســوزی در‬ ‫منابــع طبیعــی و جنــگل هــای اســتان اســیب هــای زیــادی بــه‬ ‫درختــان‪ ،‬درختچــه هــا و نیــز حیــات وحــش وارد کــرده اســت‪،‬‬ ‫مــی افزایــد‪ :‬خســارت درختــان از بیــن رفتــه و به ویــژه ارس ها‬ ‫را نمــی تــوان تنهــا از لحــاظ مالــی بــراورد کــرد زیــرا بــرای اینکــه‬ ‫یــک درخــت ارس پــا بگیــرد و بــه حــد انچــه کــه مــی بینیــم‬ ‫برســد حداقــل بیــش از ‪ ۱۰۰‬ســال زمــان نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر افزایــش و گســترش زنجیــره‬ ‫تولیــد در اســتان گفــت بایــد بــه دنبــال جــذب‬ ‫ســرمایه بــرای ایجــاد و راه انــدازی صنایــع‬ ‫تبدیلــی و تکمیلــی باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مزیــت نســبی اســتان را‬ ‫بخــش کشــاورزی ادامــه داد‪ :‬درکشــور برخــی‬ ‫از تولیــدات کشــاورزی جایــگاه مطلوبــی‬ ‫داریــم کــه بایــد از ایــن پتانســیل نســبت بــه‬ ‫توســعه ان بــه ویــژه در بخــش صنایــع تبدیــل‬ ‫و تکمیلــی کــه باعــث ارزش افــزوده محصــول‬ ‫مــی گردداســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫خبرهایــی کــه ایــن روزهــا در مــورد از بیــن رفتــن و ســوختن‬ ‫درختان ارس در خراســان شــمالی شــنیده می شــود دردناک‬ ‫اســت تــا انجــا کــه رییــس اداره جنــگل داری و جنــگل کاری‬ ‫اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی‬ ‫هشــدار مــی دهــد‪ :‬اتــش‪ ،‬حیــات جنگل هــای ارزشــمند ارس‬ ‫در این اســتان را تهدید می کند و توســعه رویشــگاه های ان‬ ‫را بــه حداقــل رســانده اســت‪.‬‬ ‫از ‪ ۶۱‬درخت ارس کهنســالی که در کشــور شناســایی شــده‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۳۲‬اصلــه بــا قدمتــی بــاالی ‪ ۵۰۰‬ســال در خراســان‬ ‫شــمالی قــرار دارنــدارس هــای سرســخت ‪ ۵۰۰‬ســاله‬ ‫صفــر رســیده اســت امــا عرصــه هــای مــا بــا پوشــش انبــوه از‬ ‫بیــن رفتــه و در عیــن حــال ضریــب حفاظــت از جنــگل هــا‬ ‫افزایــش یافتــه اســت و کســی جــرات نمــی کنــد درخــت ارس‬ ‫را قطــع کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس‬ ‫محمدعلــی شــجاعی اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬در فــراوری محصــوالت‬ ‫کشــاورزی بــا توجــه بــه اینکــه اولویــت‬ ‫اقتصــادی اســتان بــا وجــود جمعیــت‬ ‫‪۴۴‬درصــدی روســتایی کشــاورزی مــی باشــد‬ ‫و بــه همیــن خاطــر عامــل ‪ ۳۷‬تــا ‪ ۴۲‬درصــدی‬ ‫ایجاد اشــتغال نیز حوزه کشــاورزی محســوب‬ ‫مــی شــود بــه خاطــر پیشــران توســعه اســتان‬ ‫نیــز در ایــن بخــش برنامه ریــزی شــده امــا‬ ‫متاســفانه پیشــرفتی در ایــن بخــش حاصــل‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫شــجاعی اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود مناســب‬ ‫بــودن زمیــن هــای اســتان در بخــش‬ ‫کشــاورزی امــا بــه لحــاظ کمبــود صنایــع‬ ‫تبدیلــی و تکمیلــی در ایــن بخــش‪ ،‬موجــب‬ ‫هــدر رفــت بخشــی از محصــول زمــان‬ ‫برداشــت مــی شــود کــه ایــن عامــل باعــث‬ ‫افــت برداشــت و از بیــن رفتــن ســرمایه و‬ ‫دســت رنــج کشــاورز مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره جنگلــداری و جنــگل کاری خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫ارس را شــجره نامــه تاریخــی جنــگل هــای اســتان دانســته و‬ ‫مــی افزایــد‪ :‬تصمیــم داریــم جنــگل هــای ارس را بــه عنــوان‬ ‫ذخیــره گاه هــای جنگلــی قــرق کنیــم و هــم اکنــون نیــز ارس‬ ‫هــای بزداغــی مانــه و ســملقان بــا مســاحت ‪ ۳۵‬هــزار هکتــار‬ ‫و گوینیــک راز و جــرگالن بــا مســاحت پنــج هــزار هکتــار قرق و‬ ‫بــه عنــوان ذخیــره گاه ژنتیــک حفــظ مــی شــود‪.‬‬ ‫قدیمــی‪ ،‬وضعیــت جنــگل هــای اســتان را چنــدان مطلــوب‬ ‫ندانســته و در ایــن بــاره مــی گویــد‪ :‬هــم اکنــون مســاحت‬ ‫جنــگل هــای خراســان شــمالی بــر اثــر قطــع درخــت بــرای‬ ‫ســوخت‪ ،‬اتــش ســوزی هــا و تخریــب بــه یــک پنجــم قبــل‬ ‫رســیده اســت و انچــه اکنــون داریــم بازمانــده هایــی از ‪۵۰‬‬ ‫ســال گذشــته اســت‪.‬‬ ‫ایــن درختــان ارزش ژنتیکــی دارنــد دارای عمــر طوالنــی و‬ ‫مقاومــت بــاال در برابــر ســرما و گرمــا هســتند و در عیــن حــال‬ ‫رشــد بســیار کنــدی دارنــد بــه طــوری کــه هــر ســال فقــط چنــد‬ ‫میلــی متــر رشــد مــی کننــد و عمدتــا در ارتفاعــات مــی روینــد‬ ‫وی اظهــار مــی دارد‪ :‬بــا افزایــش دسترســی مــردم بــه‬ ‫ســوخت هایــی ماننــد گاز‪ ،‬قطــع درخــت در ایــن اســتان بــه‬ ‫کاشــت در ســطح ‪ ۵۰۰‬هکتــار از جنــگل هــای ایرانــی‪ ،‬تورانــی‬ ‫خراســان شــمالی در حــال اجــرا اســت و از ان جــا کــه تکثیــر‬ ‫ارس بســیار ســخت و زمانبــر اســت‪ ،‬در توســعه جنــگل هــا از‬ ‫نهــال هــای دیگــر نیــز اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫ارس ها با اتش می رقصند‬ ‫بــا نگاهــی بــه امارهــای اتــش ســوزی هــا و بــراورد خســارات‬ ‫ان در خراســان شــمالی مــی تــوان دریافــت کــه تنهــا امســال‬ ‫در حــدود ‪ ۶۰۰‬درخــت ارس در اتــش ســوزی هایــی که از ســر‬ ‫غفلــت اتفــاق افتــاده‪ ،‬ســوخته اند‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت از منابــع طبیعــی خراســان‬ ‫شــمالی بــا اظهــار تاســف در ایــن مــورد مــی گویــد‪ :‬اتــش‬ ‫ســوزی هــای ابــان مــاه و اواخــر مهــر امســال ســنگین‬ ‫بــود و از بیــن رفتــن ‪ ۵۰۰‬درخــت تنهــا در اتــش ســوزی‬ ‫ارتفاعــات ســالوک اســفراین‪ ،‬زنــگ خطــر را بــرای لــزوم‬ ‫حفاظــت جــدی تــر از جنــگل هــا و منابــع طبیعــی و پــارک‬ ‫هــای ملــی بــه صــدا دراورد‪.‬‬ ‫موســی الرضــا حیاتــی بــا بیــان اینکــه از ابتدای امســال بیش‬ ‫از ‪ ۱۱۰‬اتش ســوزی در عرصه های منابع طبیعی اســتان رخ‬ ‫داده اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬بیــش از ‪ ۳۰۰‬هکتار از منابع طبیعی‬ ‫نیــز بــا اتــش درگیــر شــده و خســارت دیده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬برخی درختان نظیــر ارس حداقل‬ ‫‪ ۵۰‬ســال طــول مــی کشــد تــا رشــد کننــد و درختانــی ماننــد‬ ‫زالزالــک ‪ ۲۰‬ســال زمــان نیــاز دارد تــا بــه بــار بنشــیند و از بیــن‬ ‫رفتــن درختانــی ماننــد ارس جبــران ناپذیــر اســت زیــرا در‬ ‫شــرایط عــادی امــکان تکثیــر ایــن درخــت ممکــن نیســت و یــا‬ ‫بــه ســختی ممکــن مــی شــود و توجــه بــه این نکته الزم اســت‬ ‫کــه بــراورد و جبــران خســارت بــه جنــگل هــا و درختــان ارس‬ ‫بــه لحــاظ مالــی ممکــن اســت امــا بــه لحــاظ ارزشــی کــه ایــن‬ ‫درختــان دارنــد قابــل ارزیابــی نیســت‪.‬‬ ‫گســتره حــوزه منابــع طبیعــی خراســان شــمالی ‪ ۲‬میلیــون و‬ ‫ک میلیــون‬ ‫‪ ۳۳‬هــزار و ‪ ۳۶‬هکتــار اســت کــه از ایــن میــزان یـ ‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۸۳‬هــزار هکتــار بیابــان‬ ‫و ‪ ۴۳۴‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬هکتــار هــم جنــگل اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار هکتــار از جنــگل های این اســتان هیرکانی و بقیه‬ ‫ایرانــی تورانــی اســت کــه گونــه هــای ارس‪ ،‬افــرا‪ ،‬زالزالــک و‬ ‫کرکــو را در خــود دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫شــجاعی بــا بیــان اینکــه بایــد از خام فروشــی‬ ‫محصــوالت کشــاورزی جلوگیــری شــود گفــت‪:‬‬ ‫ســمت ســوی ارائــه تســهیالت حمایتــی بایــد‬ ‫بــه ســمت تولیــدات کشــاورزی باشــد و بــا‬ ‫ایجــاد صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی از بیــکاری‬ ‫فصلــی کشــاورزان جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۵۰‬درصــد از ‪ ۹۳‬واحــد‬ ‫صنایــع تبدیلــی در بخــش کشــاورزی در‬ ‫اســتان راکــد و یــا نیمــه فعــال مــی باشــد‪.‬‬ ‫مشــکل مدیریتــی مهــم تریــن علــت‬ ‫غیرفعــال بــودن واحدهــا فــوق بــه لحــاظ‬ ‫کمبــود نقدینگــی‪ ،‬بدهــی معــوق بانکــی و یــا‬ ‫فرســودگی ماشــین االت اســت‪.‬‬ ‫مــی تــوان گفــت کــه ‪ ۷۰‬درصــد محصــوالت‬ ‫تولیــدی در بخــش کشــاورزی قابــل ذخیــره‬ ‫ســازی‪ ،‬نگهــداری و فــراوری مــی باشــد‪.‬‬ ‫ســهم خراســان شــمالی در بخــش کشــاورزی‬ ‫از تولیــد ناخالــص ‪ ۱٫۱‬درصــد بــوده کــه ‪ ۶‬دهــم‬ ‫درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی تمامــی‬ ‫بخــش هــای اقتصــادی کشــور مــی باشــد ‪.‬‬ ‫مــی تــوان اولویــت هــای ســرمایه گــذاری‬ ‫در ایــن حــوزه شــامل بســته بنــدی و عصــاره‬ ‫گیــری گیاهــان دارویــی‪ ،‬صنایــع تبدیلــی‬ ‫میــوه هــای دانــه دار و دانــه ریــز‪ ،‬بســته‬ ‫بنــدی و فــراوری گوشــت قرمــز و ســورتینگ‬ ‫و بســته بنــدی میــوه و ســبزیجات مختلــف‬ ‫دانســت‪.‬‬ ‫عمــده شــاغالن خراســان شــمالی بــا ‪۳۴۴‬‬ ‫هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی در ایــن‬ ‫بخــش اشــتغال دارنــد کــه از مجمــوع ایــن‬ ‫میــزان ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار زراعــی و مابقــی‬ ‫باغــی اســت و بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار‬ ‫بخــش کشــاورزی در ایــن حــوزه فعالیــت‬ ‫دارنــد‪ .‬کــه بــا ایــن وجــود نــرخ بیــکاری در‬ ‫تابســتان ســالجاری نســبت بــه فصــل قبلــش‬ ‫بــا کاهــش نــرخ یــک درصــدی اشــتغال روبــرو‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه لحــاظ کشــاورزی بــودن اســتان و وجــود‬ ‫اشــتغال در قســمت هــای مختلــف کشــاورزی‬ ‫در فصــل تابســتان موجــب شــد تــا نــرخ بیکاری‬ ‫در ایــن منطقــه کاهــش داشــته باشــد‪.‬‬ صفحه 8 ‫شستشوی دست ها با اب و صابون و استفاده از محلولهای‬ ‫ضدعفونی کننده حاوی الکل‪،‬ویروس های روی‬ ‫دست ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫مرتب دست‬ ‫های خود را‬ ‫بشویید‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫اموزش‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره ‪272‬‬ ‫قرمزی کرونا بر لبان‬ ‫عروس و داماد‬ ‫پــس از ‪ ۲‬مــاه و نیــم ارامــش نســبی در گنبــد‬ ‫کاووس‪ ،‬وضعیت شــیوع بیماری کرونا در این‬ ‫شهرســتان ‪ ۳۵۰‬هــزار نفــری بــه خاطر برگزاری‬ ‫ایین هــای عروســی همــراه بــا ســهل انگاری در‬ ‫رعایــت دســتورالعمل هــای بهداشــتی قرمــز‬ ‫شــده اســت؛ وضعیتــی کــه امــروز مســووالن‬ ‫بــرای مهــار ان محدودیت هــای کرونایــی را بــار‬ ‫دیگــر اعمــال کردنــد‪.‬‬ ‫پارچــه فروشــی‪ ،‬اتلیــه و عکاســی‪،‬‬ ‫مشــاور امــاک‪ ،‬پــرده ســرا‪ ،‬فــروش‬ ‫مبلمــان‪ ،‬فــروش کیــف و کفــش‪،‬‬ ‫فــروش لــوازم التحریــر‪ ،‬خیاطــی‪،‬‬ ‫خــرازی‪ ،‬فروشــگاه لــوازم ارایشــی و‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬شــیرینی پزی‪ ،‬خشــکبار و‬ ‫اجیــل فروشــی از صبــح تــا ســاعت ‪۱۸‬‬ ‫دایــر خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫مســووالن گنبدکاووس روز یکشــنبه در جلســه‬ ‫ســتاد مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬برخــی محدودیت هــا از‬ ‫جملــه تعطیلــی تاالرهــای پذیرایــی و برگــزاری‬ ‫بســیار محــدود مراســم عروســی در منــازل پــس‬ ‫از تاییــد مســووالن بهداشــت‪ ،‬لغــو برگــزاری‬ ‫مراســم عــزاداری در چــادر ویــژه اهــل ســنت و‬ ‫تعطیلــی بــازار هفتگــی و پرنــده فروشــان را از‬ ‫امــروز تصویــب کردنــد‪.‬‬ ‫مشــاغل گــروه ســوم شــامل‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬مــدارس (بــا تصویــب‬ ‫ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا)‪،‬‬ ‫حوزه هــای علمیــه‪ ،‬اموزشــگاه های‬ ‫فنــی و حرفــه ای و زبان ســراها و‬ ‫ســایر اموزشــگاه ها و کتابخانه هــا‪،‬‬ ‫مهدهــای کــودک‪ ،‬اســتخرهای سرپوشــیده‪،‬‬ ‫ســینما و تئاتــر و مراکــز مشــابه‪ ،‬مــوزه و بــاغ‬ ‫مــوزه‪ ،‬تاالرهــای پذیرایــی‪ ،‬ارایشــگاه های‬ ‫زنانــه و ســالن های زیبایــی و نیــز مشــاغل‬ ‫گــروه چهــارم شــامل برگــزاری مراســم‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬مذهبــی و همایش هــا‪،‬‬ ‫باشــگاه های ورزشــی بــرای ورزش هــای پــر‬ ‫برخــورد از جملــه کشــتی و کاراتــه و جــودو‪،‬‬ ‫مــدارس شــبانه روزی‪ ،‬کافــه‪ ،‬قهــوه خانــه و‬ ‫چایخانــه بــا عرضــه مــواد دخانــی‪ ،‬بــاغ وحــش‬ ‫و شــهربازی ها و مراکــز تفریحــی ابــی هســتند‬ ‫از امــروز یکشــنبه ‪ ۱۸‬ابــان تــا بهبــود وضعیــت‬ ‫قرمــز کرونایــی تعطیــل خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن مســووالن ایــن شهرســتان مــرزی‪،‬‬ ‫برابــر دســتورالعمل ســتاد ملــی و اســتانی‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬محدودیــت فعالیت هــای‬ ‫شــغلی گــروه یــک تــا چهــار را در ایــن شهرســتان‬ ‫تصویــب کردنــد کــه براســاس ان فعالیــت‬ ‫گــروه شــغلی یــک ماننــد ســوپرمارکت ها‪،‬‬ ‫میــوه فروشــی ها‪ ،‬نانوایی هــا‪ ،‬داروخانه هــا‪،‬‬ ‫جایگاه هــای ســوخت‪ ،‬مراکــز تهیــه و توزیــع‬ ‫غذاهــای بیرون بــر و میادیــن میــوه و تره بــار‬ ‫بــا رعایــت کامــل دســتورالعمل های بهداشــتی‬ ‫همچنــان بــه فعالیــت خــود ادامــه خواهنــد داد‪.‬‬ ‫مشــاغل گــروه دوم شــامل “پاســاژها‪ ،‬مراکــز‬ ‫خریــد و فــروش غیــر مــواد غذایــی‪ ،‬تمریــن و‬ ‫انجــام مســابقه های ورزشــی‪ ،‬مراکــز متبرکــه‬ ‫و زیارتگاه هــا‪ ،‬مســاجد و مصلی هــا‪ ،‬قنــادی‬ ‫یــا شــیرینی فروشــی‪ ،‬اب میــوه و بســتنی‬ ‫فروشــی‪ ،‬مراکــز تهیــه و طبــخ غــذا بــا پذیــرش‬ ‫مشــتری‪ ،‬ارایشــگاه مردانــه‪ ،‬بــازار فــروش‬ ‫خــودرو‪ ،‬مراکــز شــماره گــذاری اتومبیــل‪ ،‬فــرش‬ ‫و موکــت فروشــی‪ ،‬اســباب بــازی فروشــی‪،‬‬ ‫فــروش لــوازم خانگــی‪ ،‬خدمات چاپ دیجیتال‪،‬‬ ‫تزیینــات داخلــی ســاختمان‪ ،‬کادویــی فروشــی‪،‬‬ ‫عمــده فروشــی و خــرده فروشــی پوشــاک‪،‬‬ ‫بایدامادگی‬ ‫الزم جهت مقابله‬ ‫باسرمامهیاشود‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬همــه دســتگاه های عضــو‬ ‫مدیریــت بحــران اســتان بایــد در برابــر مخاطــرات‬ ‫فصــل ســرما امادگــی الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از‬ ‫روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل اســتانداری‪،‬‬ ‫غالمرضــا هوایــی روز یکشــنبه در ســتاد‬ ‫پیشــگیری‪ ،‬هماهنگــی و فرماندهــی عملیــات‬ ‫پاســخ بــه بحــران اســتان تاکیــد کــرد‪ :‬در برابــر‬ ‫کــم کاری هــای دســتگاههای عضــو مدیریــت‬ ‫بحــران کوتــاه نخواهیــم امــد و مدیــران مربــوط بــه‬ ‫ســتاد مدیریــت بحــران اســتان بایــد همیشــه در‬ ‫دســترس باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پایــش شــبانه روزی امکانــات‪،‬‬ ‫تجهیــزات و حــوزه کاری مربــوط بــه ادارات کل‬ ‫فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس بــا تاکیــد برضــرورت‬ ‫رعایــت ایــن مصوبــات ازســوی مــردم و واحدهــای‬ ‫صنفــی مرتبــط‪ ،‬گفت‪ :‬دســتگاه قضایی پشــتیبان‬ ‫و حامــی مصوبــات اســت و بــا واحدهــای صنفــی‬ ‫متخلــف برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عبدالقدیــر کریمــی‪ ،‬حفــظ ســامت مــردم را‬ ‫اولویــت ســتاد مقابلــه بــا کرونــا گنبــدکاووس‬ ‫دانســت و بــا تاکیــد برضــرورت همراهــی‬ ‫واحدهــای صنفــی بــرای اجــرای مصوبــات‪ ،‬از‬ ‫اقشــار مختلــف مــردم ایــن شهرســتان مــرزی‬ ‫خواســت دســتورالعمل های بهداشــتی را بــه‬ ‫منابــع طبیعــی‪ ،‬راهــداری و حمــل و نقــل جــاده‬ ‫ای‪ ،‬شــهرداری هــا و اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫بــرای مقابلــه بــا بحــران و جلوگیــری از بــروز‬ ‫حــوادث احتمالــی خطرافریــن‪ ،‬الزامــی اســت‪.‬‬ ‫معــاون عمرانــی اســتاندار خراســان شــمالی‬ ‫همچنیــن بــر ضــرورت افزایــش ضریــب ایمنــی‬ ‫جاده هــا و رفــع موانــع ترافیکــی‪ ،‬تجهیــز داروخانــه‬ ‫هــا‪ ،‬مراکــز بهداشــت و درمــان‪ ،‬پاکســازی مســیل‬ ‫هــا و مســیر رودخانــه هــا‪ ،‬اصــاح نقــاط حادثــه‬ ‫خیــز‪ ،‬بررســی و حــل مشــکالت احتمالــی خطــوط‬ ‫اب‪ ،‬گاز و بــرق و تامیــن ســوخت مــورد نیــاز‬ ‫اســتان در انبارهــای شــرکت پخــش فــراورده هــای‬ ‫نفتــی‪ ،‬بــرای مقابلــه بــا بحــران هــای احتمالــی در‬ ‫فصــل ســرما تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از اســتان هــای‬ ‫سردســیر و حادثــه خیــز اســت و بــر اســاس اعــام‬ ‫ســتاد بحــران‪ ،‬ایــن اســتان از نظــر ســیل خیــزی‬ ‫رتبــه دوم را در بیــن اســتان هــای کشــور دارد‪.‬‬ ‫وقــوع بارندگــی هــای ســیل اســا و جــاری شــدن‬ ‫روانــاب‪ ،‬هــر ســاله خســارات زیــادی بــه حــوزه‬ ‫هــای کشــاورزی‪ ،‬راه و بخــش هــای زیرســاختی‬ ‫خراســان شــمالی وارد مــی کنــد‪.‬‬ ‫بارش هــا و ســیالب های بهــار پارســال بیــش از‬ ‫هفــت هــزار میلیــارد ریــال بــه حــوزه هــای مختلف‬ ‫ایــن اســتان خســارت زد‪.‬‬ ‫صــورت کامــل اجــرا نماینــد‪.‬‬ ‫دیگــر شــهرهای شــرق اســتان گلســتان بودنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان‬ ‫گنبــدکاووس نیــز در ایــن جلســه بــا اعــام‬ ‫وضعیــت قرمــز شــیوع کرونــا گفــت‪ :‬درحــال‬ ‫حاضــر ‪ ۱۱۶‬بیمــار بــا عالئــم مثبــت یــا مشــکوک‬ ‫بــه کرونــا در مراکــز درمانــی ایــن شهرســتان‬ ‫بســتری هســتند کــه ‪ ۲۱‬نفــر انهــا در بخــش‬ ‫“ای ســی یــو” تحــت مراقبــت هســتند‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم پالیــده بــا تاکیــد برضــرورت‬ ‫فرهنــگ ســازی بــرای اســتفاده از ماســک و‬ ‫رعایــت کامــل دســتورالعمل های بهداشــتی‬ ‫پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬افزود‪ :‬حضور در‬ ‫مکان هــای بســته‪ ،‬اجتماعــات و دورهمی هــای‬ ‫خانوادگــی بایــد همــراه بــا تهویــه هــوا و نیــز‬ ‫زمــان انــدک حضــور (کمتــر از دو ســاعت) مــورد‬ ‫توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫فرهــاد بدیعــی بابیــان اینکــه ‪ ۶۴‬درصــد‬ ‫بیماران بســتری در مراکز درمانی گنبدکاووس‬ ‫از ایــن شهرســتان و بقیــه از شــهرهای “کاللــه‪،‬‬ ‫ازادشــهر‪ ،‬گالیکــش و رامیــان” درشــرق‬ ‫گلســتان هســتند‪ ،‬افــزود‪ :‬مهمتریــن عامــل‬ ‫تبدیــل وضعیــت زرد گنبــدکاووس درشــیوع‬ ‫کرونــا بــه قرمــز پــس از ‪ ۲‬مــاه و نیــم ارامــش‬ ‫نســبی و بــا وجــود تذکــرات داده شــده‪،‬‬ ‫برگــزاری مراســم های پرشــمار عروســی بــا‬ ‫رعایــت ضعیــف دســتورالعمل های بهداشــتی‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز بهداشــت گنبــدکاووس نیــز‬ ‫درایــن جلســه از بســتری چهــار هــزار و ‪۳۲۴‬‬ ‫بیمــار مبتــا یــا مشــکوک بــه کرونــا در مراکــز‬ ‫درمانــی ایــن شهرســتان از اســفند پارســال‬ ‫تاکنــون خبــر داد و گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۷۷۷‬نفــر از مــردم گنبــدکاووس و بقیــه از‬ ‫کشف معماری اشکانیان‬ ‫معــاون میراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫دومیــن فصــل کاوش و گمانه زنــی باستان شناســی در‬ ‫محوطــه «ویران شــهر فــاروج» ایــن اســتان بــه کشــف‬ ‫بقایــای معمــاری دوره اشــکانی منجــر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن روابط عمومــی ایــن‬ ‫اداره کل‪ ،‬علــی مســتوفیان بــا بیــان اینکــه مطالعــات‬ ‫باستان شناســی در ایــن محوطــه تاریخــی به عنــوان‬ ‫بخشــی از فعالیت هــای مشــترک دانشــگاه تهــران بــا‬ ‫مــوزه لــوور پاریــس تعریــف و از ســال گذشــته اغــاز‬ ‫شــده اســت اظهــار داشــت‪ :‬ایــن کاوش هــا امســال نیــز‬ ‫از مهرمــاه گذشــته بــا سرپرســتی مشــترک دکتــر میثــم‬ ‫لبــاف خانیکــی سرپرســت هیــات ایرانی باستان شناســی‬ ‫محوطــه ویران شــهر فــاروج و دکتــر روکورانتــه باســتان‬ ‫شــناس فرانســوی در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دو ناحیــه از محوطــه تاریخــی‬ ‫ویران شــهر کاوش شــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬شــواهدی‬ ‫از اســتحکامات دفاعــی بــارو و ســازه های معمــاری در‬ ‫محــدوده داخلــی ایــن ســکونتگاه اشــکانی اشــکار شــد‪.‬‬ ‫معــاون میراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫ویران شــهر فــاروج‪ ،‬محوطــه ای محصــور بــه مســاحت‬ ‫ش از ایــن به عنــوان اســتقرارگاه‬ ‫‪ ۱۴‬هکتــار اســت کــه پیـ ‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬رعایــت دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫همچنیــن در اپارتمان هــا (راهروهــا‪،‬‬ ‫اسانســورها و راه پله هــا) کــه عــرض و‬ ‫گنجایــش کمــی دارنــد‪ ،‬بســیار ضــروری اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ســرهنگ رمضانعلــی قاســم‬ ‫پــور فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه‬ ‫گنبــدکاووس از امادگــی ایــن نهــاد بــرای کمــک‬ ‫ســتاد مقابلــه بــا کرونــا و کمــک بــه مــردم خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬از ابتــدای شــیوع کرونــا بســیج‬ ‫ســپاه ایــن شهرســتان بــا همراهــی نیکــوکاران‬ ‫‪ ۲۴‬هــزار بســته معیشــتی و نوشــت افــزار‬ ‫بیــن اقشــار اســیب پذیــر توزیــع کــرده و طــی‬ ‫روزهــای اینــده نیــز ‪ ۲‬هــزار بســته دیگــر توزیــع‬ ‫خواهــد کرد‪/.‬ایرنــا‬ ‫ساســانی معرفی شــده بود‪ ،‬اما کاوش های اخیر نشــان‬ ‫داد ایــن ســکونتگاه در دوره اشــکانی تاســیس شــده و تــا‬ ‫اواســط دوره ساســانی مســکونی بــوده اســت‪.‬‬ ‫مســتوفیان عنــوان کــرد‪ :‬کاوش هــای فصــل جــاری‬ ‫تــا اواســط ابــان مــاه امســال ادامــه خواهــد داشــت و‬ ‫تمهیــدات الزم بــرای حفاظــت از ایــن محوطــۀ ارزشــمند‬ ‫تاریخــی در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ادامــه فعالیت هــای علمــی و کاوش هــای‬ ‫باستان شناســی در محوطــه ویران شــهر در فصل هــای‬ ‫اینده و ترســیم چشـم انداز با رویکرد ایجاد ســایت موزه‬ ‫تاریخــی تاثیــری جــدی در شــکل گیری و تقویــت هویــت‬ ‫فرهنگــی منطقــه‪ ،‬حضــور پژوهشــگران و عالقه منــدان‪،‬‬ ‫رونــق گردشــگری و ایجــاد اشــتغال پایــدار بــرای جوامــع‬ ‫محلــی بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫فصــل اول مطالعــات باستان شناســی محوطــه تاریخی‬ ‫ویــران شــهر فــاروج بــا هدایــت گروهــی متشــکل از‬ ‫باســتان شناســان دانشــگاه تهــران و مــوزه لــوور پاریــس‬ ‫ابــان مــاه پارســال پایــان یافــت‪.‬‬ ‫محوطــه تاریخــی ویــران شــهر در حــدود ‪ ۱۰‬کیلومتــری‬ ‫شــمال شــهر فاروج و در شــرق اســتان خراســان شــمالی‬ ‫واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن منطقــه کــه سرچشــمه های‬ ‫اتــرک را در خــود جــای داده اســت از دیربــاز موردتوجــه‬ ‫جوامــع انســانی قــرار داشــته و عبــور یکــی از مهم تریــن‬ ‫شــریان های ارتباطــی شــرق بــه غــرب بر اهمیت زیســتی‬ ‫ان منطقــه افــزوده اســت‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست‬ ‫نزنید‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن اســت بــه‬ ‫ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده مــی‬ ‫تواننــد ویــروس را بــه چشــم هــا ‪،‬بینــی و دهــان شــما منتقــل‬ ‫کننــد‪.‬از ایــن راه هــا ویــروس مــی توانــد وارد بــدن شــما شــده‬ ‫و شــما را بیمــار کنــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪272‬‬ ‫بهشت رویایی کودکان بی سرپرست‬ ‫بی سرپرســتی کــودکان بــدون تردیــد از پدیده هــای‬ ‫نگــران کننــده اجتماعــی بــه شــمار رفتــه و بــا وجــود‬ ‫مشــکالت اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی جوامــع‬ ‫مختلــف‪ ،‬ایــن موضــوع در تمامــی کشــورهای جهــان‬ ‫بــروز و ظهــور پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از ایرنــا‪،‬‬ ‫فرزندخواندگــی شــامل واگــذاری سرپرســتی کــودکان‬ ‫بــدون سرپرســت بــه خانواده هــای متقاضــی و واجــد‬ ‫شــرایطی کــه از ســوی بهزیســتی و براســاس مــوارد‬ ‫قانونــی تعییــن می شــوند‪ ،‬می باشــد‪.‬‬ ‫کــودکان بی سرپرســت در ایــران بــه ســازمان‬ ‫بهزیســتی ســپرده می شــوند و ایــن نهــاد تمامــی‬ ‫تــاش خــود را بــرای نگاهــداری و تحویــل کــودکان بــه‬ ‫خانواده هــای متقاضــی‪ ،‬کــه توســط کارشناســان ان‬ ‫تعییــن صالحیــت می شــوند‪ ،‬بــه عنــوان فرزندخوانــده‬ ‫معرفــی می شــوند‪.‬‬ ‫فرزندخواندگــی‪ ،‬درواقــع راه حلــی بــرای ان دســته از‬ ‫خانواده هایــی اســت کــه بــا مشــکل نابــاروری روبــرو‬ ‫بــوده و از ایــن طریــق صاحــب فرزنــد شــده تــا بتواننــد‬ ‫بــه تمامــی امــال و ارزوهــای خــود دســت پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫موضــوع فرزندخواندگــی در جهــان ســابقه ای بســیار‬ ‫طوالنــی‪ ،‬یعنــی از زمــان روم باســتان دارد‪ ،‬ســابقه ای‬ ‫کــه پیــش از اســام هــم در بیــن ادیــان مختلــف دیــده‬ ‫شــده و مــورد تاکیــد دیــن مبیــن اســام نیــز قــرار داشــته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫قانــون فرزندخواندگــی در کشــور مــا و از ســال ‪۵۲‬‬ ‫مــورد تصویــب قــرار گرفــت تــا جایــی کــه از همــان ســال‬ ‫ایــن مســاله حرکــت رو بــه جلویــی را همــواره دنبــال‬ ‫کــرده و در ســال ‪ ۹۲‬نیــز مجلــس شــورای اســامی‬ ‫وقــت بــا از بیــن بــردن برخــی مشــکالت فــراروی قانــون‬ ‫قبلــی‪ ،‬ان را بــه روز کــرد‪.‬‬ ‫امــروزه در کشــور مــا تعــداد بســیار زیــادی از‬ ‫خانواده هــا بــرای فرزندخواندگــی و قبولــی سرپرســتی‬ ‫کــودکان بی سرپرســت ثبــت نــام کــرده و در نوبــت قــرار‬ ‫دارنــد امــا ایــن در حالــی اســت کــه ســازمان بهزیســتی‬ ‫بــه عنــوان متولــی کــودکان بی سرپرســت‪ ،‬وظیفــه‬ ‫ثبــت نــام و بررســی شــرایط خانواده هــای متقاضــی‬ ‫را برعهــده داشــته و در عیــن حــال نیــز تمــام تــاش‬ ‫خــود را بــرای ایجــاد یــک ارتبــاط مناســب بیــن کــودکان‬ ‫و خانواده هــای متقاضــی انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫در گفــت و گــو بــا مدیــرکل بهزیســتی و خانواده هــای‬ ‫فرزندپذیــر ایــن اســتان بــه حــس و حــال ایــن اقــدام‪،‬‬ ‫شــرایط فرزندخواندگــی و موضوعــات مشــابه ان‬ ‫پرداختــه اســت‪.‬‬ ‫فرزندپذیری‪ ،‬لطفی از سمت خداوند متعال است‬ ‫پــدر یکــی از خانــواده فرزندپذیــر در ایــن ارتبــاط اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬از دوران نوجوانــی همیشــه بــه ایــن فکــر بــودم‬ ‫کــه در اینــده فرزنــدی را از بهزیســتی تحویــل گرفتــه و‬ ‫ان را بــزرگ کنــم‪ ،‬چــرا کــه اعتقــاد داشــتم فرزندپذیــری‬ ‫با شما در پایگاه خبری‬ ‫لطفــی از ســمت خداونــد متعــال اســت و در ایــات و‬ ‫روایــات هــم بــه ان اشــاره شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه چگونگــی ثبت نــام و تحویــل فرزنــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬رونــد اداری ثبت نــام تــا تحویــل فرزنــدم‬ ‫حــدود ‪ ۶‬ســال طــول کشــید و پــس از گذشــت ایــن‬ ‫ســال ها از بهزیســتی بــا مــا تمــاس گرفتنــد کــه ایــا‬ ‫هنــوز هــم نســبت بــه ایــن موضــوع مصمــم هســتید کــه‬ ‫بــا جــواب مثبــت مــا‪ ،‬ادامــه مراحــل اداری و قانونــی‬ ‫ان طــی شــد‪.‬‬ ‫ایــن پــدر فرزندپذیــر یــاداور شــد‪ :‬از لحظــه ای کــه‬ ‫فرزندمــان را تحویــل گرفتیــم تاکنــون همــواره خاطــرات‬ ‫خــوب و لــذت بخشــی در ذهــن مــن و همســرم تداعــی‬ ‫شــده کــه البتــه در ابتــدا نگــران خانواده هایمــان و نحــوه‬ ‫تقابــل انهــا بــا ایــن موضــوع نیــز بودیــم امــا خوشــبختانه‬ ‫در ادامــه بــا حمایــت و همراهــی انــان روبــرو شــده و در‬ ‫ادامــه نیــز مشــوق مــا در ایــن مســیر شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه امــروز بنــده و همســرم در‬ ‫کنــار فرزندخوانــده خــود لحظــات لــذت بخشــی را‬ ‫می گذرانیــم‪ ،‬افــزود‪ :‬امــروز فرزندمــان تبدیــل بــه‬ ‫تمامــی انگیــزه و امیــد بــه ادامــه زندگــی و اینده مــان‬ ‫شــده و همــواره از انتخــاب چنیــن موضوعــی و داشــتن‬ ‫ایــن فرزنــد خداونــد را شــاکریم‪ .‬مــادر ایــن خانــواده‬ ‫فرزندپذیــر نیــز اظهــار داشــت‪ :‬ان روزی کــه فرزندمــان‬ ‫را تحویــل گرفتیــم حــس بســیار خــوب و لــذت بخشــی‬ ‫داشــتیم و در واقــع احســاس مــادری را داشــتم کــه‬ ‫فرزنــد خــود را بــه دنیــا اورده و هنــوز هــم ایــن حــس‬ ‫در مــن وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه وجــود فرزنــد در هــر خانــواده ای بــه‬ ‫نوعــی رنــگ و بــوی زندگــی را تغییــر می دهــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬خوشــبختانه نــگاه جامعــه امــروز نســبت بــه‬ ‫مســاله فرزندخواندگــی و قبولــی سرپرســتی کــودکان‬ ‫بــدون سرپرســت تــا حــدود زیــادی نســبت بــه گذشــته‬ ‫مطلوب تــر شــده و در عیــن حــال نیــز مشــکل خاصــی‬ ‫در زمینــه ارتبــاط مــردم و مراکــز دولتــی بــا ایــن موضــوع‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در روزهــای نخســتی کــه متقاضــی‬ ‫سرپرســتی فرزنــد بودیــم متاســفانه عــده ای‬ ‫مشــاوره های منفــی دادنــد امــا در نهایــت مــا بــه ایــن‬ ‫نتیجــه رســیده بودیــم کــه خواســت خداونــد ایــن بــوده‬ ‫و از روزی هــم کــه فرزندمــان را در کنارمــان دیدیــم‬ ‫ارامــش در زندگــی مــا بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫مردم باور خود را در زمینه فرزندپذیری‬ ‫منطقی کنند‬ ‫مــادر یکــی دیگــر از خانواده هــای فرزندپذیــر در‬ ‫قزویــن بــه ایرنــا گفــت‪ :‬مــن و همســرم هــر دو پرســتار‬ ‫هســتیم و ســه ســال پــس از ازدواجمــان و بــا گذرانــدن‬ ‫مراحلــی از درمــان نابــاروری‪ ،‬درصــدد پذیــرش فرزنــد‬ ‫از بهزیســتی برامدیــم و اقدامــات خــود را نیــز در ایــن‬ ‫زمینــه اغــاز کردیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از انکــه تصمیــم جــدی بــه انجــام‬ ‫ایــن کار گرفتیــم بــه صــورت عمیق تــر بــه ایــن موضــوع‬ ‫فکــر کردیــم‪ ،‬بــا بهزیســتی تمــاس گرفتیــم و در نهایــت‬ ‫بــا گذشــت ســه ســال‪ ،‬توانســتیم فرزندخوانــده خــود را‬ ‫تحویــل بگیریــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه رفتــن بــه شــیرخوارگاه و تحویــل‬ ‫فرزنــد برایمــان حــس بســیار دلنشــینی داشــت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫هنــوز کــه هنــوز اســت بــا گذشــت چهــار ســال حــس ان‬ ‫روزهــا در بیــن مــن و همســرم وجــود دارد و از انجــام‬ ‫ایــن کار نیــز خشــنود و راضــی هســتیم‪.‬‬ ‫پــدر ایــن خانــواده فرزندپذیــر نیــز گفــت‪:‬‬ ‫فرزندخواندگــی در واقــع یکــی از راه هــای درمــان‬ ‫نابــاروری در بیــن برخــی خانواده هــا اســت و ایــن جملــه‬ ‫کــه فرزندپذیــری ثــواب زیــادی دارد و بــرای انجــام ثــواب‬ ‫ایــن عمــل صــورت گرفتــه‪ ،‬تفکــر غلطــی اســت کــه در‬ ‫بیــن مــردم وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬ایــن تفکــر باعــث می شــود کــه در اینــده‬ ‫هــم بــه خانــواده و هــم بــه فرزنــد اســیب های جــدی‬ ‫وارد شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خانواده هــای ایرانــی هنــوز در‬ ‫موضــوع فرزندخواندگــی نیازمنــد فرهنــگ ســازی‬ ‫هســتند‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬خوشــبختانه از ‪ ۲‬مــاه پیــش و بــا‬ ‫اقدامــات بــه عمــل امــده بــا ســازمان بهزیســتی جهــت‬ ‫پذیــرش فرزنــد دوم‪ ،‬موافقت هــای الزم بــه عمــل امــده‬ ‫و بــه زودی نیــز مــا صاحــب فرزنــد دوم هــم کــه البتــه‬ ‫دارای بیمــاری خــاص هــم هســت‪ ،‬می شــویم‪.‬‬ ‫‪ ۲۱‬فرزند از سال ‪ ۹۸‬به فرزندخواندگی‬ ‫سپرده شدند‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی اســتان ضمــن اشــاره بــه‬ ‫اهمیــت ترویــج فرهنــگ فرزندپذیــری‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫فرزندخواندگــی‪ ،‬دارای تاریخچــه طوالنــی در بیــن اقــوام‬ ‫و ملــل مختلــف اســت و جوامــع مختلــف بشــری نیــز بــر‬ ‫موضــوع نگاهــداری از ایــن نــوع کــودکان بی سرپرســت‬ ‫همــواره تاکیــد داشــته اند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عوامــل متعــددی در بــروز و شــیوع‬ ‫بی سرپرســتی و بدسرپرســتی کــودکان ماننــد فقــر‪،‬‬ ‫بــارداری ناخواســته‪ ،‬اعتیــاد‪ ،‬طــاق‪ ،‬بی خانمانــی‪،‬‬ ‫فــوت‪ ،‬تصــادف‪ ،‬حــوادث و ســوانح طبیعــی وجــود دارد‬ ‫کــه متاســفانه همــه ســاله نیــز ایــن عوامــل افزایــش‬ ‫پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال بــه ســال بــر تعــداد‬ ‫بازار کسب کار انالین‬ ‫افــراد متقاضــی بــرای فرزندخواندگــی افزایــش‬ ‫می یابــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬برخــی افــراد و یــا زوج هــا بــه‬ ‫دلیــل نداشــتن فرزنــد‪ ،‬درخواســت پذیــرش خــود را‬ ‫بــه ســازمان بهزیســتی ارایــه می کننــد تــا پــس از طــی‬ ‫فرایندهــای قانونــی و اداری‪ ،‬صاحــب فرزنــد دلخــواه‬ ‫خــود شــوند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن مســوول‪ ،‬زن و شــوهر بــدون فرزنــد‪،‬‬ ‫زنــان و دختــران بــدون همســر و یــا زوج هــای‬ ‫دارای فرزنــد امــا متقاضــی سرپرســتی‪ ،‬در اولویــت‬ ‫فرزندخواندگــی ایــن ســازمان قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــه لحــاظ فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫هــم خانواده هایــی در اولویــت هســتند کــه دارای یــک‬ ‫کســب و کار خــوب و ســطح بــاال باشــند تــا بتواننــد‬ ‫در زمینــه ســامت اجتماعــی و بهبــود کیفیــت ســطح‬ ‫زندگــی‪ ،‬خدمــات بهتــری را ارایــه کننــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬امــور مربــوط بــه‬ ‫فرزندخواندگــی در هــر اســتان تنهــا از طریــق‬ ‫کمیتــه ســتادی و شــبه خانــواده ان انجــام‬ ‫می شــود کــه اعضــای ایــن کمیتــه در قزویــن‬ ‫شــامل مدیــرکل‪ ،‬معــاون امــور اجتماعــی‪،‬‬ ‫کارشــناس شــبه خانــواده‪ ،‬کارشــناس فرزنــد‬ ‫خواندگــی و کارشــناس حقوقــی اداره کل‬ ‫بهزیســتی اســتان اســت‪.‬‬ ‫وارثــی ادامــه داد‪ :‬فرزندخواندگــی موضوعــی‬ ‫چنــد وجهــی بــوده و بهزیســتی بــه هــر میــزان‬ ‫هــم کــه بتوانــد در مراکــز و اسایشــگاه های‬ ‫خــود بــه فرزنــدان بی سرپرســت خدمــات ارایــه‬ ‫کنــد‪ ،‬نمی توانــد در نهایــت جــای کانــون گــرم‬ ‫خانــواده را بگیــرد‪.‬‬ ‫فرزندخواندگــی را بایــد یکــی از فرهنگ هــای‬ ‫خوبــی دانســت کــه نهادینــه کــردن ان‬ ‫می توانــد کمــک فراوانــی را هــم بــه کــودکان‬ ‫بی سرپرســت و بدسرپرســت و از طرفــی بــه‬ ‫خانواده هایــی کــه بــه هــر وســیله صاحــب‬ ‫فرزنــد نمــی شــوند‪ ،‬انجــام دهــد‪.‬‬ ‫نــوع نــگاه مــردم بــه ایــن موضــوع‪ ،‬طریقــه‬ ‫ارتبــاط کارمنــدان دولــت و دســتگاه های‬ ‫اجرایــی و قضایــی‪ ،‬مشــاوره خانواده هــای‬ ‫فرزندپذیــر از جملــه موضوعاتــی هســتند کــه‬ ‫تبییــن ان کمــک ویــژه ای را بــرای تحقــق ایــن‬ ‫مســاله انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫هستیم فقط کافی است نام ان را در گوگل جستجو کنید‪.‬‬ صفحه 10 ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم یــک متــر‬ ‫فاصلــه بگیرید‪.‬زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد قطــرک‬ ‫هــای ریــزی از دهــان و بینــی او بــه اطــراف پاشــیده میشــود کــه ممکــن‬ ‫اســت حــاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگــر فاصلــه شــما بــا ان فــرد خیلــی‬ ‫نزدیــک باشــد‪ ،‬ممکــن اســت شــما ایــن قطــرک هــای حــاوی ویــروس‬ ‫کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق کنیــد‪.‬‬ ‫فاصله‬ ‫(ایمن) را در‬ ‫اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬ابان ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪272‬‬ ‫جاده ای برای سالمت‬ ‫جــاده ســامت بجنــورد‪ ،‬اگرچــه بــه ظاهــر‬ ‫بــرای پیــاده روی افــراد و خانواده هــا بــا هــدف‬ ‫نشــاط افزایی‪ ،‬تحــرک و کســب تندرســتی طراحــی‬ ‫شــده‪ ،‬امــا اکنــون بــه مســیری بــرای تــردد خودروهــا‬ ‫تبدیــل شــده اســت کــه روزانــه بــه صــورت انبــوه در‬ ‫ایــن محــور در امــد و شــد هســتند و عرصــه را بــر‬ ‫پیــادگان تنــگ کرده انــد‪.‬‬ ‫ایــن جــاده‪ ،‬چنــد ســال پیــش بــا هــدف رونــق‬ ‫پیــاده روی خانوادگــی طراحــی و اجــرا شــد تــا عبــور‬ ‫و مــرور پیــادگان را بــه ســوی بوســتان نمونــه‬ ‫گردشــگری «بش قــارداش» ســامان داده و از‬ ‫مخاطــرات تــردد انــان در حاشــیه مســیر اصلــی‬ ‫بجنــورد ‪ -‬اســفراین بکاهــد‪.‬‬ ‫امــا وضعیــت ایــن مســیر ایــن روزهــا تغییــری ماهــوی‬ ‫پیــدا کــرده و گویــا ماموریتــی خــاف نــام خــود یافتــه‬ ‫اســت کــه نــه تنهــا ســامت‪ ،‬کــه بعضــا جــان رهگــذران‬ ‫از ایــن مســیر را تهدیــد می کنــد‪.‬‬ ‫تــردد خودروهــای ســنگین و ســبک ان هــم با ســرعت‬ ‫زیــاد از ایــن مســیر کــم عــرض کــه فقــط بخشــی از ان‬ ‫اســفالت و بقیــه خاکــی اســت‪ ،‬ســامت رهگــذران را‬ ‫بــا خطــر همــراه مــی کنــد و اگــر رونــد امــد و رفــت‬ ‫بــه همیــن شــکل ادامــه یابــد‪ ،‬ممکــن اســت دیگــر نــام‬ ‫«ســامت» زیبنــده ایــن جــاده نباشــد‪.‬‬ ‫جاده سالمت در انتظار توجه‬ ‫ایجــاد جــاده ای بــه نــام جــاده ســامت در بجنــورد‬ ‫از مصوبــات کارگــروه فرهنگــی و اجتماعی خراســان‬ ‫شــمالی در ســال ‪ ۹۲‬بــود و زمانــی کلیــد خــورد کــه‬ ‫پیــاده روی بــه مناســبت ســالروز تاســیس اســتان‪،‬‬ ‫‪ ۱۹‬مردادمــاه‪ ،‬بــا اســتقبال ‪ ۱۳۰‬هــزار نفــری‬ ‫مواجــه شــد و عبــور ایــن جمعیــت انبــوه از جــاده‬ ‫اصلــی موجــب راهبنــدان در جــاده بجنــورد – بــش‬ ‫قــارداش شــد‪.‬‬ ‫بنابــر مصوبــه کارگــروه فرهنگــی اجتماعــی‬ ‫اســتان‪ ،‬قــرار بــود جــاده ســامت در حدفاصــل‬ ‫بجنــورد تــا بوســتان گردشــگری بــش قــارداش بــه‬ ‫طــول ‪ ۶‬کیلومتــر از ســوی شــهرداری و اداره کل راه‬ ‫و شهرســازی خراســان شــمالی ایجــاد و از ســوی‬ ‫ایــن دو دســتگاه ســاماندهی و اســفالت شــود و بــر‬ ‫ایــن اســاس بخشــی از اســفالت جــاده ســامت در‬ ‫حاشــیه محــور بجنــورد ‪ -‬بــش قــارداش بــه اداره کل‬ ‫راه و شهرســازی و بقیــه نیــز بــه شــهرداری واگــذار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫امــا کمــک و همراهــی ایــن ‪ ۲‬نهــاد تنهــا بــر روی‬ ‫کاغــذ بــود و هیچــگاه عملیاتــی نشــد و ایــن روزهــا‬ ‫کاهش ذخیره بانک خون‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان گفــت‪ :‬ذخیــره‬ ‫فراورده هــای خونــی ایــن اســتان بــا کاهــش اســتقبال‬ ‫مــردم ناشــی از سردشــدن هــوا و شــیوع بیمــاری کرونــا‬ ‫تنهــا بخشــی از ایــن مســیر ‪ ۶‬کیلومتــری اســفالت‬ ‫شــده و بقیــه ان خاکــی باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫جاده ای بدون متولی‬ ‫ایــن جــاده گویــا متولــی خاصــی نــدارد و نــه در‬ ‫محــدوده شــهر اســت کــه شــهرداری بــرای اجــرای‬ ‫اســفالت ان اقــدام کنــد و نــه جــاده فرعــی و یــا‬ ‫حتــی بیــن روســتایی اســت تــا راهــداری و راه‬ ‫و شهرســازی بــرای اســفالت و ســاماندهی ان‬ ‫اســتین بــاال بزننــد و بــه همیــن علــت جــاده ای کــه‬ ‫قــرار بــود محــور ســامت مــردم باشــد در زمیــن و‬ ‫هــوای بــی صاحبــی دســت و پــا مــی زنــد‪.‬‬ ‫یکــی از افــرادی کــه بــرای پیــاده روی ایــن مســیر‬ ‫را انتخــاب کــرده بــود بــه خبرنــگار مــا گفــت‪ :‬جــاده‬ ‫ســامت را بــرای خلــوت بــودن ان انتخــاب کــرده‬ ‫ام و معمــوال از ایــن مســیر پیــاده روی مــی کنــم‬ ‫امــا ایــن روزهــا حجــم تــردد خودروهــا در ان بســیار‬ ‫افزایــش یافتــه و بــه حالتــی مخاطــره امیــز درامــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مهرانگیــز جــوادی افــزود‪ :‬بــا وجــود ایــن کــه تعــداد‬ ‫افــراد پیــاده در ایــن جــاده زیــاد اســت شــمار‬ ‫خودروهــا از پیــادگان بیشــتر و از دیگــر ســو ســرعت‬ ‫ایــن خودروهــا نیــز بــرای جــاده ای فرعــی و عمدتــا‬ ‫خاکــی زیــاد اســت و متاســفانه بــا وجــود ایــن کــه‬ ‫بارهــا از ایــن جــاده عبــور کــرده ام امــا حتــی یــک‬ ‫بــار هــم پلیــس و یــا گشــت‬ ‫هــای موتــوری در ایــن محــور بــه‬ ‫چشــمم نخــورده انــد‪.‬‬ ‫ســنگین نیــز از ان گــذر مــی کننــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از افــرادی کــه از ایــن جــاده تــردد مــی‬ ‫کنــد‪ ،‬نیــز گفــت‪ :‬برخــی از صاحبــان بــاغ هــا از ایــن‬ ‫محــور عبــور مــی کننــد تــا بــه بــاغ هــای خــود برســند‬ ‫و تــا کنــون رفــت و امــد ماشــین هــای ســنگین در‬ ‫ان زیــاد نبــود امــا ایــن روزهــا رفــت و امــد برخــی‬ ‫کامیــون هــا نیــز در ایــن مســیر بــه چشــم مــی ایــد‪.‬‬ ‫وی نیــز بــه پیــاده محــور بــودن ایــن جــاده اشــاره کــرده و‬ ‫افــزود‪ :‬بایــد نظــارت بیشــتری بــر رفــت و امــد خودروهــا‬ ‫از ایــن جــاده صــورت گیــرد و نبــود نیروهــای پلیــس نیــز‬ ‫ممکــن اســت بــرای مــردم مشــکل ایجــاد کنــد زیــرا ایــن‬ ‫جــاده معمــوال خلــوت اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پیــاده روی خانوادگــی و همگانــی‬ ‫ســال ‪ ۹۶‬کــه بــه مناســبت تاسســیس اســتان‬ ‫خراســان شــمالی برنامــه ریــزی شــده بــود‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در ان هنــگام اســتاندار وقــت (محمدرضــا‬ ‫صالحــی) قــول داد تــا ایــن جــاده را بــه خاطــر‬ ‫رضایــت مــردم اســفالت کنــد امــا گویــا طــرح‬ ‫اســفالت ایــن مســیر بــه توپــی تبدیــل شــده کــه‬ ‫بیــن برخــی ادارات مرتبــط و شــهرداری پاســکاری‬ ‫مــی شــود و خبــری از اجــرای ان نیســت‪.‬‬ ‫شهرداری مسوول نیست‬ ‫در عیــن حــال معــاون فنــی و امــور زیربنایــی‬ ‫شــهرداری بجنــورد نیــز در ایــن مــورد گفــت‪:‬‬ ‫رســیدگی بــه ایــن جــاده در حــوزه مســوولیت هــای‬ ‫شــهرداری نیســت‪.‬‬ ‫مهــدی حمیــدی افــزود‪ :‬مســیر مزبــور تــا روســتای‬ ‫«خداقلــی» کــه در حیطــه مســوولیت شــهرداری‬ ‫بــود‪ ،‬اســفالت شــده اســت و پــس از ان دیگــر بــه‬ ‫شــهرداری مربــوط نمــی شــود‪.‬‬ ‫راهداری مسوولیتی ندارد‬ ‫معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل نقــل‬ ‫جــاده ای نیــز گفــت‪ :‬جــاده ســامت جــاده روســتایی‬ ‫و یــا فرعــی نیســت کــه مراقبــت و ســاخت ان بــا ایــن‬ ‫اداره کل باشــد و اســفالت ان بایــد توســط شــهرداری‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫محمــد مشــتری افــزود‪ :‬راه و شهرســازی بایــد در هنگام‬ ‫ســاخت ایــن جــاده‪ ،‬انــرا تــا روســتای «میــرزا حســنلو»‬ ‫اســفالت مــی کــرد کــه ایــن کار را انجــام داد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ادامــه ایــن مســیر بایــد توســط‬ ‫شــهرداری بجنــورد ســاماندهی‪ ،‬نظــارت و مراقبــت شــود‪.‬‬ ‫اینکــه مشــخص نیســت مســیری کــه بــه ان «جــاده‬ ‫ســامت» اطــاق مــی شــود‪ ،‬بایــد توســط چــه نهــاد و‬ ‫دســتگاهی ســاخته و نظــارت شــود‪ ،‬یــک ســوی قضیــه‬ ‫اســت و روی دیگــر ان ایــن اســت کــه معلــوم نیســت‬ ‫اگــر خطــری و حادثــه ای بــرای رهگــذران از ایــن‬ ‫مســیر روی دهــد چــه کســی بایــد پاســخگو باشــد‪.‬‬ ‫فقط یک کیلومتر‬ ‫اسفالت‬ ‫ایــن شــهروند بجنــوردی بــا‬ ‫بیــان اینکــه فقــط یــک کیلومتــر‬ ‫از ایــن راه فرعــی اســفالت‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬عمــده‬ ‫ایــن مســیر خاکــی اســت و در‬ ‫برخــی قســمت هــا بــه شــدت‬ ‫ناهمــوار و بــا وجــود اینکــه ایــن‬ ‫جــاده فقــط بــرای پیــاده روی‬ ‫طراحــی و بــاز شــده اســت‪،‬‬ ‫مشــخص نیســت چــرا نظارتــی‬ ‫بــر ترددهــای ان وجــود نــدارد و‬ ‫عــاوه بــر خودروهــای شــخصی‪،‬‬ ‫حتــی بعضــا ماشــین هــای‬ ‫از هفــت روز بــه چهــار روز کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫دکترســیدصادق بنی عقیــل اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود‬ ‫کاهــش اهــدای خــون ناشــی از ســرمای هــوا و شــیوع‬ ‫کرونــا‪ ،‬نیــاز بــه خــون و فراورده هــای ان بــرای بیمــاران‬ ‫مختلــف ماننــد ســرطانی‪ ،‬تاالســمی‪ ،‬هموفیلــی‪،‬‬ ‫دیالیــزی‪ ،‬مصدومــان تصادف هــا‪ ،‬زنــان بــاردار و افــراد‬ ‫تحــت اعمــال جراحــی بــه قــوت خــود باقــی اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا کاهــش امــار مراجعــه کننــدگان‬ ‫بــرای اهــدای خــون‪ ،‬ذخیــره فراورده هــای خونــی‬ ‫گلســتان از هفــت روز بــه چهــار روز کاهــش یافتــه و‬ ‫گــروه هــای خونــی ‪ B ، A‬و ‪ O‬مثبــت بیــش از بقیــه‬ ‫گــروه هــا بــه خــون احتیــاج دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان افــزود‪ :‬کاهــش ذخایــر‬ ‫خونــی عــاوه بــر نگرانــی از تامیــن نیــاز خونــی روزانــه‪،‬‬ ‫خدمت رســانی در بحــران احتمالــی ماننــد ســیل‪ ،‬زلزلــه‬ ‫و اتــش ســوزی را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫وســعت فقــط ‪ ۳‬پایــگاه ثابــت خونگیــری در گــرگان‪،‬‬ ‫گنبــد و علی ابــاد کتــول دارد و تنهــا اســتان بــدون‬ ‫پایــگاه ســیار کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دشــواری در دسترســی بــه مراکــز اهــدای‬ ‫خــون در ‪ ۱۱‬شهرســتان‪ ،‬یکــی دیگــر از دالیــل کاهــش‬ ‫تمایــل مــردم اســتان بــه اهــدای خــون اســت‪.‬‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۱۳۳‬هــزار واحــد خــون و فــراورده هــای‬ ‫خونــی در اســتان گلســتان تولیــد شــده بــود‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬مرکــز درمانــی و بیمارســتانی گلســتان نیازهــای‬ ‫خونــی خــود را از ســه مرکــز ثابــت اهــدای خــون اســتان‬ ‫تامیــن می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی از ابتــدای امســال تاکنــون بــا کاهــش‬ ‫‪ ۱.۸‬درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل‪۳۴ ،‬‬ ‫هــزار نفــر بــه مراکــز اهــدای خــون گلســتان مراجعــه‬ ‫کردنــد کــه هــزار و ‪ ۸۶۰‬نفــر انــان زنــان بودنــد‪.‬‬ ‫زنــان و مــردان از ‪ ۱۸‬ســال تــا ســن ‪ ۶۰‬ســالگی و در‬ ‫صــورت اهداکننــده مســتمر بــودن تــا ســن ‪۶۵‬‬ ‫ســالگی می تواننــد خــون اهــدا کننــد‪.‬‬ ‫بنی عقیــل بــا اشــاره بــه نیــاز گلســتان بــه مراکــز‬ ‫ثابــت و ســیار اهــدای خــون گفــت‪ :‬گلســتان بــا‬ ‫‪ ۱۴‬شهرســتان و بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع‬ ‫اســتان مــرزی گلســتان حــدود ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــر‬ ‫جمعیــت متشــکل از اقــوام‪ ،‬مذاهــب و نژادهــای‬ ‫مختلــف دارد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه ‪ 12‬مهر ‪1399‬‬ ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫را رعایت‬ ‫کنید‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت‬ ‫کنیــد‪ .‬بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان و‬ ‫بینــی بــا ارنــج خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در هنــگام‬ ‫عطســه و ســرفه اســت‪ .‬بعــد از ســرفه و عطســه بالفاصلــه‬ ‫دســتمال کاغــذی خــود را دور بیاندازیــد‬ ‫شمـاره ‪272‬‬ ‫جاودانگی‬ ‫نغمه اموختن‬ ‫اموزگار‬ ‫تصویــرش کــه بــر روی تخــت بیمارســتان‪،‬‬ ‫گوشی دردســت منتشــر شــد‪ ،‬دل دانش امــوزان بــه‬ ‫درد امــد؛ کســی گمــان نمی کــرد ایــن ویــروس شــوم‪،‬‬ ‫نفــس چنــان معلمــی را‪ ،‬کــه تــا اخریــن لحظــه دغدغــه‬ ‫امــوزش بــه انــان را داشــت بریــده و او را اســمانی‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫هنــوز ‪ ۲‬مــاه بیشــتر از اغــاز فصــل بهــار امــوزش‬ ‫نگذشــته بــود کــه کرونــا‪ ،‬خــزان بــه زندگــی اش‬ ‫انداخــت‪ ،‬نفســش کــه بــه شــماره افتــاد‪ ،‬راهــی‬ ‫بیمارســتان شــد‪ ،‬شــاید همــه فکــر مــی کردنــد دیگــر از‬ ‫امــوزگاری دســت کشــیده و در کالس را تختــه کنــد‪ ،‬امــا‬ ‫تخــت بیمارســتان را تختــه کالســش کــرد‪.‬‬ ‫وجــدان کاری و ســینه ماالمــال از عشــق بــه تدریــس‪،‬‬ ‫نگذاشــت در بیمارســتان هــم بــی خیــال امــوزش باشــد‪.‬‬ ‫بــر روی تخــت‪ ،‬گوشــی را بــه دســت مــی گرفــت و بــه‬ ‫اینــده ســازان کشــور درس مــی داد‪.‬‬ ‫«مریــم اربابــی»‪ ،‬امــوزگار مــدارس ابتدایــی گرمــه‪،‬‬ ‫کــه از چنــد روز پیــش بــه علــت ابتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در‬ ‫بیمارســتان بســتری شــده بــود‪ ،‬هفتــه جــاری درگذشــت‬ ‫و نــه تنهــا دل دانــش امــوزان خــود‪ ،‬کــه دل تمــام‬ ‫دانــش امــوزان و معلمــان را بــه درد اورد‪.‬‬ ‫بــر روی تخــت بیمارســتان‪ ،‬گوشــی اش را در دســت‬ ‫گرفتــه بــود تــا امــوزش تعطیــل نباشــد‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫دســتگاه هــای تنفــس بــر روی صورتــش خودنمایــی مــی‬ ‫کــرد‪ ،‬امــا ایــن معلــم فــداکار مصمــم بــود تــا همچنــان‬ ‫شــمع امــوزش را برافروختــه نگــه داشــته و تــا اخریــن‬ ‫نفــس بــرای روشــنایی بخشــی بــه ذهــن و اندیشــه‬ ‫دانــش امــوزان بســوزد‪.‬‬ ‫تصویــری کــه از خانــم اربابــی بر روی تخت بیمارســتان‬ ‫در فضــای مجــازی منتشــر شــد‪ ،‬منحصــر بــه حکایــت‬ ‫دلداگــی خانــم اربابــی نیســت بلکــه روایتــی از هــزاران‬ ‫معلــم دلســوخته ای اســت کــه بــرای امــوزش ســینه‬ ‫گداختــه انــد و حاضــر هســتند تــا پــای جــان بــر ســر‬ ‫رســالت خــود بماننــد‪.‬‬ ‫نیمــه هــای شــهریورماه‪ ،‬زمانــی کــه زنــگ امــوزش‬ ‫در روزهــای کرونایــی نواختــه شــد‪ ،‬او حلقــه نــور و‬ ‫فروزشــش را تنــگ نکــرد‪ ،‬هــراس از بــی احتیاطــی‬ ‫دانــش امــوزان را دســتاویزی بــرای کوتاهــی در‬ ‫کارش نســاخت‪.‬‬ ‫نــه صندلــی اطرافــش گذاشــت کــه دانــش امــوزان‬ ‫نتواننــد نزدیکــش شــوند و دورش حلقــه بزننــد‪ ،‬نــه‬ ‫جایــش را بــه پشــت میــزش و اطــراف تختــه کالس‬ ‫محــدود کــرد‪ ،‬نــه از تــرس بــی احتیاطــی دانــش اموزان‪،‬‬ ‫حائلــی اطرافــش کشــید و نــه از رفتــن بــه بــاالی ســر‬ ‫دانــش امــوزان کالس خــودداری کــرد‪.‬‬ ‫کرونــا باعــث نشــد از انــان کــه تــه کالس هــم نشســته‬ ‫ساخت‪۲۰‬هزارمسکن‬ ‫سخت نیست‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ســاخت ‪ ۲۰‬هــزار واحــد مســکن و‬ ‫خانـه دار کــردن مــردم‪ ،‬کاری نشــدنی نیســت و در ایــن‬ ‫زمینــه از تمــام ظرفیت هــا اســتفاده می کنیــم‪.‬‬ ‫غالمرضا هوایی شــامگاه دوشــنبه در نشســت شــورای‬ ‫ایــن نشســت‪ ،‬بــا اشــاره بــه اینکــه اختــاف میــان تعــداد‬ ‫خانوارهــا و واحدهــای مســکونی موجــود در روســتاها‬ ‫و شــهرهای اســتان‪ ۱۸ ،‬هــزار اســت گفــت‪ :‬بــر ایــن‬ ‫اســاس ‪ ۱۸‬هزار واحد مســکونی در شــهرها و روســتاها‬ ‫کــم داریــم‪.‬‬ ‫ســیدعبدالمجید نژادصفوی اظهار داشــت‪ :‬در اســتان‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬هــزار خانــوار در واحدهــای اســتیجاری‬ ‫ســکونت دارنــد‪ ،‬البتــه برخــی از ایــن خانــواده هــا‪،‬‬ ‫غیربومــی بــوده و نیــاز بــه مســکن موقتــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اجراییــات شــهرداری بجنــورد‬ ‫انــد‪ ،‬غافــل باشــد‪ ،‬دانــش امــوزان اول کالس و تــه‬ ‫کالس برایــش فرقــی نداشــتند‪ ،‬افتابــی بــود کــه در‬ ‫کالس راه مــی افتــاد تــا بــر همــه یکســان بتابــد‪.‬‬ ‫ســنگر امــوزش را رهــا نکــرد‪ ،‬بــی هیــچ ادعایــی‪،‬‬ ‫در کالس درس حاضــر شــد و تــا پــای جــان بــر پــای‬ ‫رســالتش بــود‪ .‬حتــی روزهایــی کــه بــه مــدد دســتگاه هــا‬ ‫تنفــس مــی کــرد‪ ،‬نگــران رســالتش بــود‪.‬‬ ‫امــده بــود تــا نشــان دهــد امــوزش جــاری و ســاری‬ ‫اســت و اکنــون صدایــش در گــوش تــک تــک دانــش‬ ‫امــوزان نغمــه ایثــار مــی خوانــد‪.‬‬ ‫خانــم اربابــی‪ ،‬نغمــه خویــش خوانــد و پــر کشــید امــا‬ ‫همــه مــی دانیــم صحنــه پیوســته بــه جــا اســت‪ ،‬کالس‬ ‫و مدرســه هنــوز هــم عرصــه حضــور معلمانــی اســت کــه‬ ‫بــا جــان و دل بــرای تربیــت و امــوزش فرزنــدان ایــن‬ ‫ســرزمین تــاش مــی کننــد‪.‬‬ ‫پایان نغمه یک هنرمند‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬در روزهــای اخیــر داغــی نیــز بــر دل‬ ‫هنرمنــدان خراســان شــمالی گذاشــت و بــا خامــوش‬ ‫کــردن نغمــه ســاز «رحمــان گواهــی»‪ ،‬اهــل هنــر را‬ ‫داغــدار کــرد‪.‬‬ ‫رحمــان گواهــی از خنیاگــران شــیروان‪ ۲ ،‬روز‬ ‫پیــش بــر اثــر ابتــا بــه کرونــا درگذشــت‪.‬‬ ‫گواهــی از هنرمنــدان دوتارنــوازی بــود کــه در‬ ‫ســال های اخیــر در جشــنواره های مختلــف مرتبــط بــا‬ ‫موســیقی اقــوام ایــران حضــوری موثــر داشــت‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد در نهمیــن جشــنواره ملی موســیقی نواحی‬ ‫ایــران مــورد تجلیــل و قدردانــی قــرار گرفتــه بود‪.‬‬ ‫بازرسی بیش از‪۴۰۰‬سالن ورزشی‬ ‫مســوول بازرســی و نظــارت‬ ‫بــر ســامت اماکــن ورزشــی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پــس‬ ‫از بازگشــایی اماکــن ورزشــی از‬ ‫‪ ۲۷‬شــهریورماه تاکنــون‪ ،‬بیــش‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬باشــگاه ورزشــی دولتــی‬ ‫و خصوصــی اســتان بازرســی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫هــادی جــودی بــا اشــاره بــه‬ ‫بازرســی از اماکــن ورزشــی‬ ‫توســط ‪ ۲۵‬تیــم ارزیــاب افــزود‪:‬‬ ‫اگرچــه بــا همــکاری خــوب‬ ‫مدیریــت باشــگاه هــای اســتان‬ ‫در رعایــت دســتورات بهداشــتی تاکنــون پلمــب نداشــته ایــم ولــی در ایــن بیــن ‪ ۵۰‬مــکان ورزشــی‬ ‫اخطــار کتبــی دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تعطیلــی یــک ماهــه اماکــن ورزشــی برخــی از شهرســتان هــا اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه وضعیــت اســتان از نظــر شــیوع ویــروس کرونــا و اعــام ســتاد اســتانی مقابلــه بــا ایــن‬ ‫بیمــاری‪ ،‬تمامــی اماکــن و باشــگاه های ورزشــی شهرســتان های بجنــورد و اســفراین بــه مــدت یــک‬ ‫مــاه تعطیــل شــد‪.‬‬ ‫جــودی افــزود‪ :‬تمامــی اماکــن ورزشــی روبــاز و سرپوشــیده و رشــته های پربرخــوردی ماننــد‬ ‫کشــتی‪ ،‬بوکــس و جــودو بــا توجــه بــه ایــن مصوبــه تعطیــل شــدند‪.‬‬ ‫مســکن اســتان اظهــار داشــت‪ :‬البتــه برخــی از مــردم‬ ‫در اســتان هــم مســتاجر هســتند کــه بایــد بــرای تعییــن‬ ‫نیــاز بــه مســکن‪ ،‬پاالیــش انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه موظــف هســتیم مشــکل‬ ‫مســکن را در جامعــه حــل کنیــم افــزود‪ :‬بــا اســتفاده‬ ‫از تــوان دســتگاه هــای اجرایــی اســتان و جــذب کمــک‬ ‫هــای نهادهــای مختلــف در ســطح ملــی‪ ،‬بــرای ســاخت‬ ‫مســکن اقــدام مــی کنیــم و بــه عنــوان نخســتین اســتان‬ ‫کشــور‪ ،‬بــه ایــن مشــکل پایــان مــی دهیــم‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ایــن حــرف هــا کامال کارشناســانه اســت‪،‬‬ ‫بایــد جــدی گرفتــه شــود وظایــف و تکالیــف دســتگاه‬ ‫هــای مختلــف مشــخص شــود و بــا هــم افزایــی‪ ،‬بــه‬ ‫هــدف و برنامــه دســت یابیــم‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی هــم در‬ ‫مانــع ادامــه اجــرای اقــدام ملــی تولیــد مســکن در‬ ‫شــهرک فرهنگیــان شــده اســت گفــت‪ :‬از شــهرداری هــا‬ ‫انتظــار مــی رود در اجــرای ایــن طــرح مهــم همــکاری‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اجــرای طــرح اقــدام ملــی تولیــد مســکن و‬ ‫رونــق ســاخت و ســاز‪ ،‬ســبب ایجــاد اشــتغال و رونــق‬ ‫اقتصــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬امیــد مــی رود بــا صــدور پروانــه‬ ‫و همــکاری شــهرداری‪ ،‬اجــرای ایــن طــرح مهــم بــا‬ ‫وقفــه روبــه رو نشــود‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی در شــمال‬ ‫شــرق کشــور واقــع اســت و ‪ ۴۴‬درصــد جمعیــت ان در‬ ‫روســتاها ســکونت دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســایر شهرســتان هــای اســتان نیــز تنهــا رشــته هــای کــم خطــری چــون‬ ‫دوچرخــه ســواری بــا رعایــت تمامــی دســتورات بهداشــتی اجــازه فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫بــه منظــور مقابلــه بــا شــیوع کرونــا باشــگاه هــا و اماکــن ورزشــی خراســان شــمالی از چهــارم‬ ‫اســفند مــاه پارســال تــا اواخــر فروردیــن مــاه امســال تعطیــل شــد امــا پــس از یــک مــاه بازگشــایی‬ ‫دوبــاره بــرای مقابلــه بــا گســترش کرونــا در خردادمــاه تعطیــل شــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه متضــرر شــدن بســیاری از باشــگاه هــا و مربیــان ورزشــی‪ ،‬دوبــاره از ‪ ۲۷‬شــهریورماه‬ ‫بــا رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی ســتاد ملــی کرونــا برخــی از اماکــن ورزشــی بازگشــایی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس براوردهــای ســه مــاه پیــش اداره کل ورزش و جوانــان خراســان شــمالی‪ ،‬شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬باعــث کاهــش ‪ ۱۲‬میلیــارد ریالــی درامــد باشــگاه های خصوصــی ایــن اســتان و‬ ‫متضــرر شــدن بســیاری از مربیــان و باشــگاه داران شــده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۲۹‬هــزار ورزشــکار ســازمان یافتــه دارد کــه در قالــب ‪ ۴۹‬هیــات ورزشــی فعــال‬ ‫هســتند‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 950

روزنامه بازار کسب و کار پارس 950

شماره : 950
تاریخ : 1402/12/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

شماره : 949
تاریخ : 1402/12/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!