روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 271 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 271

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 271

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 271

‫هفته‬ ‫گرامیباد‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبــه ‪ 05‬ابان ‪1399‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب و کار‪:‬‬ ‫کلنگی که‬ ‫بعداز‪۱۸‬سال‬ ‫مجددزمین خورد‬ ‫اینکــه مســئولین بعــد از ‪ ۱۸‬ســال‬ ‫مجــدد کلنــگ زمیــن خــورده را بــه‬ ‫زمیــن مــی زننــد بــرای مــردم منطقــه‬ ‫جــای ســوال دارد طــی گــزارش‬ ‫میدانــی خبرنــگار بــازار کســب کار‬ ‫انالیــن در مراســم افتتــاح و کلنــگ‬ ‫زنــی طــرح فاضــاب و اب رســانی‬ ‫به شــهری که ‪ ۱۸‬ســال پیش توســط‬ ‫مســئولین وقــت ان زمــان بــه زمیــن‬ ‫زده شــده و بعــد از ایــن همــه ســال‬ ‫دوبــاره تکــرار مــی شــود ســوال‬ ‫برانگیــز اســت چــرا کــه نماینــده وقت‬ ‫ان زمــان بــا اقــرار بــه ایــن موضــوع‬ ‫در ایــن مراســم چــرا در ان زمــان‬ ‫پیگیــر نشــد و اینکــه چــرا نماینــدگان‬ ‫ملــت دوره هــای بعــد مطالبــه گــر‬ ‫خواســته مــردم منطقــه خــود نشــدند‬ ‫و اینکــه ایــا بــه گفتــه ایــن نماینــده‬ ‫شــاهد افتتــاح و راه انــدازی پــروژه‬ ‫طــرح فاضــاب ازادشــهر در ســال‬ ‫اینــده خواهیــم بــود یا اینکــه در دوره‬ ‫هــای بعــدی نماینــدگان خانــه ملــت‬ ‫نماینــده وقــت ان زمــان در ســومین‬ ‫کلنــگ زنــی بــا انتقــاد از کوتاهــی‬ ‫نســبت بــه پیگیــری از مســئولین‬ ‫وقــت و گذشــته‪ ،‬کوتاهــی پیگیــری‬ ‫خــود را بــه گــردن گذشــته گان مــی‬ ‫انــدازد‪....‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪1442‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫‪ 8‬صفحه مکتوب ‪ 4 +‬صفحه الکترونیک‬ ‫شماره ‪2 71‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫کلنگی که بعداز‪۱۸‬سال مجددزمین خورد‬ ‫عامل افزایش قیمت گوشت‬ ‫گرانی نهاده هاست‬ ‫‪3‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫اشتیاقی بی پایانش برای‬ ‫دیار باقی‬ ‫‪6‬‬ ‫لزوم‬ ‫فرود پرندگان مهاجر به‬ ‫تاالب های خراسان شمالی‬ ‫اتخاذتصمیمهای‬ ‫قاطع‪،‬اقناع‬ ‫‪5‬‬ ‫افکارعمومی‬ ‫ناظر برقیمت‬ ‫وهمکاری همگانی‬ ‫َمسکن کیست؟‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد؛‬ ‫عطش فراوان درقربانی گرفتن‬ ‫‪ 5‬کمبود نه افزایش نرخ چرا‬ ‫‪4‬‬ ‫امیرمهدی ها را دریابید‬ ‫‪۱۵‬سال انتظار خانه دار شدن‬ ‫عضــو هیــات مدیــره جدیــد‬ ‫شــرکت تعاونــی مســکن‬ ‫فرهنگیــان گنبــدکاووس از‬ ‫مســووالن مرتبــط خواســت تــا‬ ‫بــرای پایــان دادن بــه انتظــار‬ ‫‪ ۱۵‬ســاله ‪ ۴۸۰‬فرهنگــی ایــن‬ ‫شهرســتان بــرای خانــه دار‬ ‫شــدن در پــروژه میــدان بســیج‬ ‫ورود کــرده و بــه رفــع مشــکل‬ ‫کمــک کننــد‪.‬‬ ‫رضــا حصــاری یــاداور شــد کــه‬ ‫هــر یــک از ‪ ۴۸۰‬نفــر فرهنگــی‬ ‫گنبــد در ســال ‪ ۸۴‬بیــن ‪۴۰‬‬ ‫تــا ‪ ۷۰‬میلیــون و در مجمــوع‬ ‫‪ ۳۴‬میلیــارد ریــال نــزد شــرکت‬ ‫تعاونــی مســکن فرهنگیــان‬ ‫ســرمایه گــذاری کردنــد کــه از‬ ‫وب گردی‬ ‫تاکید استاند بر توسعه دولت الکترونیک‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر ضــرورت توســعه دولــت الکترونیــک در همــه‬ ‫دســتگاه ها بــه خصــوص ادارات خدمات رســان گفــت کــه هنــوز نیمــی از‬ ‫شــهرداری هــای اســتان بــه ایــن‬ ‫فنــاوری مجهــز نیســتند‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس روز دوشــنبه‬ ‫در گردهمایــی شــهرداران ایــن‬ ‫اســتان گفت که اســتفاده از فناوری‬ ‫اطالعــات بــرای تحقــق سیاسـت های‬ ‫نظــام اداری و الکترونیک ســازی‬ ‫فعالیــت شــهرداری هــا مانــع بــروز‬ ‫فســاد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در برخــی مناطــق شــهری‬ ‫گلســتان از شــهرداران خواســت بــا اســتفاده از ظرفیــت قانــون مانــع تجــاوز بــی‬ ‫رویــه بــه حریــم شــهرها و احــداث بناهــای غیرمجــاز شــوند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در ادامــه خواســتار توجــه بیشــتر شــهرداران بــه تفکیــک زبالــه‬ ‫از مبــدا و بهبــود کیفیــت جمــع اوری زبالــه شــد و بــر لــزوم فرهنــگ ســازی انجــام‬ ‫ان از خانــه تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫حــق شــناس همچنیــن بــا اشــاره بــه تامیــن ‪ ۹۷‬درصــد اب شــرب گلســتان از‬ ‫منابــع زیرزمینــی گفــت‪ :‬شــیرین ســازی اب دریــا‪ ،‬اســتفاده از ظرفیــت اب هــای‬ ‫ســطحی و اب پشــت ســدها از جملــه برنامــه هــای اســتان بــرای تامیــن اب‬ ‫شــرب اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا ‪ ۱۴‬شهرســتان و ‪ ۳۴‬شــهر حــدود یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار‬ ‫نفــر جمعیــت دارد‪.‬‬ ‫ایــن طریــق قطعــه زمینــی بــه مســاحت ‪ ۲۶‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫مترمربــع بــه ارزش ‪ ۲۶‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫خریــداری شــد‪.‬‬ ‫فرهنگیــان خــودداری می کنــد و بــا اینکــه بارهــا از طریــق‬ ‫مســووالن موضــوع را پیگیــری کردیــم امــا نتیجــه نــداده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اعضــای هیــات مدیــره وقــت بخشــی‬ ‫از بهــای زمیــن را بــه فروشــنده پرداخــت نکــرده و بــدون‬ ‫مجــوز مجمــع عمومــی در پروژ ه مســکن دیگــری که انهم‬ ‫مربــوط بــه تعــداد دیگــری از فرهنگیــان بــود‪ ،‬ســرمایه‬ ‫گــذاری کردنــد بنابرایــن مجبــور شــدند ‪ ۸۵۰‬مترمربــع از‬ ‫زمیــن اولیــه را بــه فروشــنده عــودت دهنــد و اکنــون پــس‬ ‫از ‪ ۱۵‬ســال و در مرحلــه تفکیــک بــه یــک مــورد اختالفــی‬ ‫بیــن فروشــنده زمیــن و یــک اداره دولتــی بــر ســر ‪۸۵۰‬‬ ‫مترمربــع زمیــن مشــاعی برخــورد کردیــم‪.‬‬ ‫ایــن عضــو هیــات مدیــره شــرکت تعاونــی مســکن‬ ‫فرهنگیــان گنبــدکاووس از مســووالن اجرایــی و قضایــی‬ ‫خواســت تــا بــه موضــوع ورود کــرده و بــه انتظــار ‪۱۵‬‬ ‫ســاله ‪ ۴۸۰‬فرهنگــی گنبــدی پایــان دهنــد‪.‬‬ ‫کمــال الدیــن نظرنــژاد مدیــر امــوزش و پــرورش‬ ‫گنبــدکاووس در ایــن رابطــه بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت‪:‬‬ ‫موضــوع اختالفــی در حــال پیگیــری و پیــدا کــردن راهــکار‬ ‫بــرای ان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اداره ثبــت بــه ســبب اختــاف بیــن ایــن‬ ‫دو شــخص حقیقــی و حقوقــی بــر ســر زمیــن ادعایــی‬ ‫انهــا از صــدور ســند بــرای قطعــات تفکیکــی متعلــق بــه‬ ‫امــوزش و پــرورش شهرســتان ‪ ۳۵۰‬هــزار نفــری‬ ‫گنبــدکاووس افــزون بــر پنــج هــزار فرهنگــی شــاغل و‬ ‫حــدود ســه هــزار فرهنگــی بازنشســته دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫‪۶۰۰۰‬فرصت شغلی جدیدتوسط‬ ‫کمیته امداد‬ ‫رییــس کمیتــه امــداد حضــرت امــام خمینــی (ره) کشــور‪ ،‬ایجــاد اشــتغال را‬ ‫از راهبردهــای اصلــی ایــن نهــاد در راســتای توانمندســازی مددجویــان زیــر‬ ‫پوشــش دانســت و گفــت‪ :‬امســال ســهمیه پیــش بینــی شــده بــرای اســتان‬ ‫گلســتان ایجــاد ‪ ۶‬هــزار فرصــت شــغلی اســت‪.‬‬ ‫ســیدمرتضی بختیــاری اظهــار داشــت‪ :‬متاســفانه میــزان محرومیــت در‬ ‫اســتان گلســتان باالســت و یکــی از راهکارهــا بــرای جبــران‪ ،‬فراهــم کــردن‬ ‫فرصت هــای شــغلی جدیــد بویــژه در مناطــق روســتایی ان اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬پارســال ســهمیه اشــتغال پیــش بینــی شــده بــرای کمیتــه‬ ‫امــداد گلســتان چهــار هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر بــا نیــاز تســهیالتی یک هــزار و ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــود کــه بــه ســبب اســتقبال مددجویــان در نهایــت ایــن رقــم‬ ‫بــه پنــج هــزار و ‪ ۶۰۰‬فرصــت شــغلی و پرداخــت یک هــزار و ‪ ۶۵۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫بختیــاری اضافــه کــرد‪ :‬برنامــه امســال کمیتــه امــداد کشــور ایجــاد فرصــت‬ ‫شــغلی بــرای ‪ ۲۰۰‬هــزار نفــر از مددجویــان زیرپوشــش ایــن نهــاد بــا نیــاز‬ ‫تســهیالتی ‪ ۶۲‬هــزار میلیــارد ریــال اســت کــه از ایــن رقــم ‪ ۶‬هــزار شــغل‬ ‫بــا یک هــزار و ‪ ۸۶۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت قــرض الحســنه ارزان قیمــت‪،‬‬ ‫ســهم اســتان گلســتان می باشــد‪.‬‬ ‫رییــس کمیتــه امــداد همچنیــن تامیــن مســکن را از دیگــر راهبردهــای‬ ‫ایــن نهــاد بــه منظــور توانمندســازی مددجویــان زیرپوشــش ذکــر کــرد و‬ ‫ادامــه داد‪ :‬کمیتــه امــداد در هــر اســتان بــا همــکاری بنیــاد مســکن انقــاب‬ ‫اســامی و نیکــوکاران و نیــز همراهــی اســتانداران‪ ،‬فرمانــداران و ائمــه‬ ‫جمعــه ان ســاخت مســکن بــرای مددجویــان و نیازمنــدان را در دســتور‬ ‫کار دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫نیازمند به بازسازی‪۳۰‬هکتارازجنگل های‬ ‫کم بازده هستیم‬ ‫معــاون امــور جنــگل اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت کــه ‪ ۳۰‬هــزار‬ ‫هکتــار جنــگل کــم بــازده و نیمــه مخروبــه در اســتان کــه عمده ان در نواحی پایین دســت‬ ‫و جلگه ای شــرقی قرار دارد‪ ،‬نیازمند ســرمایه گذاری کالن برای بازســازی اســت‪.‬‬ ‫داوود مقدســی اظهــار داشــت‪ :‬اداره کل منابــع طبیعــی گلســتان طبــق ســنوات هــر‬ ‫ســاله عملیــات احیــا و اصــاح و غنــی ســازی جنگل هــای کــم بــازده و مخروبــه اســتان‬ ‫را دســتور کار دارد کــه اکنــون مدیریــت طــرح پرورشــی در ســطح پنــج هــزار هکتــار در‬ ‫منطقــه “عــرب داغ” شهرســتان کاللــه اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــه پیگیــری تهیــه طــرح جامــع مدیریــت پایــدار احیــا‪ ،‬اصــاح و غنــی ســازی جنگل هــای‬ ‫کــم بــازده و نیمــه مخروبــه گلســتان اشــاره و تصریــح کــه ایــن اســیب ها در نتیجــه کــم‬ ‫توجهــی انســان بــه محیــط زیســت و تخریــب منابــع طبیعــی پدیــد امــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬امســال حــدود ‪ ۲.۵‬میلیــون اصلــه نهــال جنگلــی و غیرمثمــر در ســه مرکز‬ ‫پــرورش گــرگان‪ ،‬کاللــه و علــی ابــاد تولیــد مــی شــود تــا نیــاز جدیــد اســتان را تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه احیــای ‪ ۳۵۰‬هکتــار جنــگل کــم بــازده گلســتان از محــل اعتبــارات‬ ‫صنــدوق توســعه ملــی در ســال جــاری اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬پارســال ‪ ۴۶۰‬هکتــار از جنگل‬ ‫هــای کــم بــازده اســتان از محــل اعتبــار تخصیصــی صنــدوق توســعه ملــی احیــا شــد‪.‬‬ ‫عملیــات احیــا و توســعه جنــگل هــای کــم بــازده گلســتان عمدتــا در نیمــه دوم ســال‬ ‫پیگیــری و انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن چنــدی پیــش ابوطالــب قــزل ســفلو مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان گفــت کــه تخریــب جنــگل در ایــن اســتان بلحــظ امــاری کــم اســت ولــی‬ ‫خشکســالی‪ ،‬افــات و بیمــاری درختــان‪ ،‬اتــش ســوزی‪ ،‬فشــردگی خــاک بــه خاطــر حضــور‬ ‫زیــاد انســان در طبیعــت و نیــز حضــور دام در بخشــی از جنــگل هــا از جملــه عوامــل‬ ‫اصلــی تخریــب کیفــی جنــگل در گلســتان اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تنها چیزی که از‬ ‫ان غافل نباید‬ ‫باشیم‬ ‫دوشنبه ‪ 5‬ابان ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫اســتفاده از ماســک چقــدر مــی توانــد کمــک کننــده باشــد؟ همیــن ســوال را اگــر در جســتجوگر گــوگل‬ ‫وارد کنیــد بــا بــی شــمار اظهــار نظــر و نتیجــه تحقیقــات جامعــه پزشــکی رو بــه رو مــی شــوید‪ .‬امــا در‬ ‫خراســان شــمالی بــه گفتــه مســووالن دانشــگاه علــوم پزشــکی تنهــا ‪ ۳۸‬درصــد جمعیــت بــه اســتفاده از‬ ‫ماســک گــردن نهــاده انــد و گویــا مــردم بــه دالیــل گوناگــون نمــی خواهنــد و یــا نمــی تواننــد از ماســک‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪271‬‬ ‫لزوم اتخاذتصمیمهای قاطع‪،‬اقناع افکارعمومی‬ ‫وهمکاری همگانی‬ ‫ازدواج‪ -‬اعتیاد‪ -‬طالق‬ ‫بــه شــما کــه در اســتانه عقــد ازدواج هســتید‬ ‫تبریــک مــی گوییــم ‪ .‬امــا ایــا تاکنــون راجــع بــه‬ ‫موضــوع اعتیــاد فکــر کــرده ایــد ؟ ایــا شــما هــم‬ ‫نگــران معتــاد بــودن همســر مــورد نظرتــان هســتید‬ ‫؟ بــرای اینکــه تصمیــم درســتی بگیریــم اطالعــات‬ ‫مــورد نیــاز را از کجــا بــه دســت اوریــم ؟‬ ‫ازمایش اعتیاد‬ ‫همانگونــه کــه مــی دانیــد تمامــی زوجیــن قبــل از‬ ‫عقــد ازدواج مــی بایســت از نظــر اعتیــاد ازمایــش‬ ‫شــوند ‪ .‬ایــن مرحلــه توســط ازمایشــگاه هــای خــاص‬ ‫و اصــوال ً از طریــق نمونــه ادرار انجــام مــی شــود ‪.‬‬ ‫امــا بــه نظــر شــما پاســخ ایــن ازمایــش مــی توانــد‬ ‫مــاک تصمیــم گیــری مناســبی باشــد ؟‬ ‫به این مثال ها توجه کنید ‪:‬‬ ‫* فــردی بــا ســابقه اعتیــاد چنــد ســاله اکنــون‬ ‫تصمیــم بــه ازدواج گرفتــه اســت ‪ .‬وی بــرای اینکــه‬ ‫بتوانــد مرحلــه ازمایــش را پشــت ســر بگــذارد‬ ‫تصمیــم میگیــرد یــک یــا دو هفتــه از مصــرف مــواد‬ ‫پرهیــز کنــد ‪ .‬بــه محــض بــه دســت اوردن پاســخ‬ ‫منفــی ازمایــش ‪ ،‬وی مصــرف مــواد را مجــددا ً‬ ‫شــروع مــی کنــد ‪.‬‬ ‫* فــردی بــا ســابقه اعتیــاد از انجــا کــه نمــی‬ ‫توانــد مصــرف را کنــار گــذارد بــا تقلــب در حیــن‬ ‫انجــام ازمایــش یــا ســایر ترفنــد هــا ‪ ،‬پاســخ‬ ‫ازمایــش را منفــی مــی کنــد و در عیــن حــال مصــرف‬ ‫مــواد را نیــز ادامــه میدهــد ‪.‬‬ ‫* فــردی از یــک مــاده مخــدر جدیــد اســتفاده‬ ‫مــی کنــد و مطمئــن اســت کــه ایــن مــاده توســط‬ ‫ازمایشــگاه قابــل تشــخیص نیســت ‪ .‬او بــه راحتــی‬ ‫بــرای انجــام ازمایــش اعــام امادگــی مــی کنــد ‪.‬‬ ‫از ایــن مثــال هــا مــی تــوان بــه مــوارد زیــادی اشــاره‬ ‫کــرد ‪ .‬امــا ذکــر همیــن چنــد مــورد کافیســت تــا شــما‬ ‫متوجــه شــوید ‪:‬‬ ‫انجــام ازمایــش اعتیــاد گرچــه الزم اســت امــا بــرای‬ ‫تصمیــم ســازی کافــی نیســت‬ ‫برای تصمیم گیری صحیح از کجا شروع کنیم ؟‬ ‫همانگونــه کــه میدانیــد مــاک انتخــاب فقــط‬ ‫نداشــتن اعتیــاد نیســت و معیــار هــای مهــم دیگــری‬ ‫نیــز در انتخــاب همســر وجــود دارنــد کــه از ان‬ ‫جملــه مــی تــوان بــه جایــگاه خانــواده ‪ ،‬تربیــت و‬ ‫شــخصیت خــود فــرد ‪ ،‬پایبنــدی بــه اصــول اعتقــادی‬ ‫‪ ،‬تحصیــات ‪ ،‬ســوابق و مــوارد متعــدد دیگــر اشــاره‬ ‫کــرد ‪ .‬چــه بســا افــرادی کــه بعلــت کنجــکاوی یــا‬ ‫غفلــت ‪ ،‬قبــل از ازدواج مــواد مخــدر را تجربــه‬ ‫کــرده باشــند ولــی بــه دلیــل برخــورداری از همیــن‬ ‫معیارهــای محافظتــی کــه بــه انهــا اشــاره کردیــم ‪،‬‬ ‫پــس از ازدواج زندگــی ســالم و عــاری از مــوادی را‬ ‫تجربــه کننــد ‪ .‬برعکــس چــه بســا افــرادی کــه قبــل‬ ‫از ازدواج ســابقه هیچگونــه اســتفاده از مــواد مخــدر‬ ‫را نداشــته انــد لیکــن بــه دلیــل نداشــتن ایــن معیــار‬ ‫هــا و ســالها پــس از ازدواج در دام اعتیــاد گرفتــار‬ ‫مــی شــوند ‪ .‬پــس نتیجــه مــی گیریــم ‪:‬‬ ‫ویژگــی هــای خــود فــرد از پاســخ ازمایشــی کــه بــه‬ ‫دســت مــا مــی دهنــد مهمتــر اســت‬ ‫بــرای پرهیــز از اشــتباه بــه مــوارد زیــر خــوب دقــت‬ ‫کنیــد‬ ‫‪ -۱‬عجلــه نکنیــد ‪ .‬ایــن مهمتریــن تصمیــم در‬ ‫زندگــی شماســت ‪ .‬بــرای شــناخت بیشترهمســرتان‬ ‫بــه فرصــت کافــی نیــاز داریــد ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬تصمیــم گیرنــده نهایــی شــما هســتید ‪ .‬نظــر‬ ‫بزرگتــر هــا خصوصــا ً پــدر و مــادر را بشــنوید و انهــا‬ ‫را تکریــم کنیــد ‪ .‬امــا نبایــد تســلیم فشــارهای ناشــی‬ ‫از احساســات شــویم ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تعریــف و تمجیــد هایــی کــه خانــواده هــا از‬ ‫فرزندانشــان مــی کننــد اغلــب اغــراق امیــز و گاه‬ ‫گمــراه کننــده اســت ‪( .‬بــه قــول معــروف هیچکــس‬ ‫نمــی گویــد ماســت مــن تــرش اســت ‪ ).‬ایــن مــا‬ ‫هســتیم کــه بایــد درســتی موضــوع را بتوانیــم‬ ‫تشــخیص دهیــم ‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بــرای اطمینــان از عــدم اعتیــاد همســر اینــده‬ ‫تــان ‪ ،‬اســتناد بــه پاســخ ازمایــش کافــی نیســت ‪.‬‬ ‫مــی بایســت از منابــع گوناگــون ماننــد دوســتان ‪،‬‬ ‫همســایگان و همــکاران محــل کار تحقیقــات کافــی‬ ‫را بــا رعایــت اصــل رازداری بــه عمــل اورد ‪ .‬بــه‬ ‫تاییــد یــک نفــر نمــی تــوان اطمینــان کــرد و هرقــدر‬ ‫منابــع تحقیــق بیشــتر باشــد میــزان اطمینــان بیشــر‬ ‫خواهــد بــود‬ ‫‪ -۵‬ســعی کنیــد بجــای بررســی خــود اعتیــاد ‪ ،‬بــه‬ ‫دنبــال بررســی رفتــار اعتیــادی باشــید ‪ .‬همانگونــه‬ ‫کــه اشــاره شــد عوامــل مهــم دیگــری هــم مطــرح‬ ‫هســتند کــه ممکــن اســت در اینــده در زندگــی‬ ‫مشــترک مشــکل ســاز شــده و حتــی منجــر بــه‬ ‫اعتیــاد شــوند ‪.‬‬ ‫‪ -۶‬از مشــاورین بــا تجربــه کمــک بگیریــد ‪ .‬قــران‬ ‫شــریف و نبــی مکــرم (ص) مــا را بــه انجــام مشــاوره‬ ‫در اموراتمــان فراخوانــده انــد ‪ .‬بــا انجــام مشــاوره‬ ‫احتمــال اشــتباه کــم مــی شــود‬ ‫‪ -۷‬پــس از ازدواج مراحــل شــناخت از هــم تکمیــل‬ ‫مــی شــود ‪ .‬بــرای صاحــب فرزنــد شــدن بــه انــدازه‬ ‫کافــی فرصــت هســت ‪ .‬ســعی کنیــد فرصــت هــای‬ ‫بیشــتری را بــه همدیگــر اختصــاص دهیــد تــا زهــر‬ ‫تلــخ طــاق ‪ ،‬میــوه شــیرین زندگــی تــان را تبــاه‬ ‫نگردانــد ‪.‬‬ ‫ایشــان بعــد از بیــان ایــن نکتــه‬ ‫مهــم‪ ،‬بــه بحــث کرونا بازگشــتند‬ ‫و بــا اشــاره بــه جنبه هــای‬ ‫ســامت محور‪ ،‬امنیتــی و‬ ‫تصمیم گیری هــا‬ ‫اقتصــادی‬ ‫دربــاره ایــن بیمــاری‪ ،‬و احتمــال‬ ‫تعــارض ایــن جنبــه هــا بــا‬ ‫یکدیگــر‪ ،‬تاکیــد کردنــد‪ :‬از‬ ‫انجــا کــه جنبه هــای امنیتــی و‬ ‫اقتصــادی نیــز نشــات گرفتــه‬ ‫از همیــن بیمــاری اســت‪،‬‬ ‫بنابرایــن اصــل و اولویــت در‬ ‫ســامت‬ ‫تصمیم گیری هــا‪،‬‬ ‫مــردم اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫اســامی صبــح روز(شــنبه) در دیدار حضــوری با رئیس‬ ‫جمهــور و اعضــای ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬ضمــن‬ ‫قدردانــی از عملکــرد ایــن ســتاد‪ ،‬توصیه هــای مهمــی را‬ ‫بیــان و بــر لــزوم اتخــاذ تصمیم هــای قاطع و حاکمیتی‪،‬‬ ‫اقنــاع افــکار عمومــی و همــکاری همــه دســتگاهها‬ ‫و احــاد مــردم بــرای مقابلــه بــا وضعیــت تاســف بار‬ ‫ویــروس عالم گیــر کرونــا تاکیــد کردنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن بــا انتقــاد شــدید و‬ ‫صریــح از اقــدام برخی هــا در برخــورد بــا دولــت و رئیس‬ ‫جمهــور و هتــک حرمــت ایشــان‪ ،‬گفتنــد‪ :‬هتــک حرمت‬ ‫حــرام اســت و انتقــاد بــا هتــک حرمــت تفــاوت دارد‬ ‫ضمــن اینکــه امــروز کشــور بیــش از هــر زمــان دیگــری‬ ‫بــه همــکاری و اتحــاد و انســجام نیــاز دارد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در ابتــدای سخنانشــان‪،‬‬ ‫هــدف از تشــکیل ایــن جلســه را کــه بــه دعــوت‬ ‫ایشــان تشــکیل شــد‪ ،‬وضعیــت تاســف بــار بیمــاری‬ ‫کرونــا در کشــور و لــزوم تــاش مضاعــف و بکارگیــری‬ ‫ابتــکارات جدیــد بــرای مواجهــه بــا ایــن ویــروس‪،‬‬ ‫بیــان کردنــد و افزودنــد‪ :‬البتــه اصــل ایــن موضــوع و‬ ‫همچنیــن اوج پاییــزی ان در همــه دنیــا فراگیر اســت‬ ‫و فقــط مخصــوص ایــران نیســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا اشــاره بــه نحــوه‬ ‫مدیریــت مقابلــه بــا ایــن ویــروس در کشــورهای‬ ‫مختلــف‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬در برخــی کشــورها‬ ‫هماننــد امریــکا بدتریــن مدیریــت اعمــال شــده اســت‬ ‫ولــی مــا بایــد تــاش کنیــم از ایــن حادثــه کــه بــا جــان‬ ‫و ســامت مــردم و امنیــت و اقتصــاد انهــا در ارتبــاط‬ ‫اســت‪ ،‬بــا بهتریــن مدیریــت عبــور کنیــم‪.‬‬ ‫ایشــان الزمــه اِعمــال مدیریــت صحیــح و مناســب را‬ ‫«اتخــاذ تصمیم هــای قاطــع حاکمیتــی»‪« ،‬اقنــاع افــکار‬ ‫عمومــی» و «همــکاری همــه دســتگاهها و همچنیــن‬ ‫همــکاری مــردم» دانســتند و افزودنــد‪ :‬البتــه ایــن‬ ‫همــکاری فقــط مختــص مقابلــه بــا کرونــا نیســت بلکــه‬ ‫بایــد در همــه مســائل بخصــوص مســائل سیاســی‬ ‫وجــود داشــته باشــد زیــرا کشــور کــه دارای ملتــی‬ ‫قدرتمنــد‪ ،‬نظــام نوپدیــد و ســخن جدیــد اســت‪ ،‬به طور‬ ‫طبیعــی بــا مســائل مهمــی در عرصــه جهانــی و داخلــی‬ ‫مواجــه اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا تاکیــد بــر لــزوم اتحــاد و‬ ‫انســجام درونــی در کشــور‪ ،‬بــه اقــدام اخیــر برخی‪‎‬هــا‬ ‫در مواجهــه بــا دولــت و شــخص رئیــس جمهــور اشــاره‬ ‫کردنــد و گفتنــد‪ :‬اگرچــه در میــان ایــن بــرادران‪ ،‬افــراد‬ ‫خوبــی هــم هســتند‪ ،‬امــا ایــن کار غلــط بــود و ایــن‬ ‫موضــوع را بطــور صریــح اعــام می کنــم‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای‪ ،‬انتقــاد را غیــر از هتــک‬ ‫حرمــت دانســتند و افزودنــد‪ :‬هتــک حرمــت در میــان‬ ‫مــردم حــرام اســت و نســبت بــه مســئوالن بیشــتر‪،‬‬ ‫بخصــوص در میــان مســئوالن بــاالی کشــور‪.‬‬ ‫ایشــان خاطرنشــان کردنــد‪ :‬ممکــن اســت انتقــاد‬ ‫درســتی داشــته باشــید‪ ،‬انتقــاد کنیــد اشــکالی نــدارد‬ ‫امــا انتقــاد بــا اهانــت و هتــک حرمــت متفــاوت اســت‬ ‫اینگونــه رفتارهــا و هتــک حرمــت‪ ،‬روش امریکایی هــا‬ ‫اســت کــه در مناظــره هــا و کارهــای مطبوعاتــی‪ ،‬خــود‬ ‫را در دنیــا رســوا کرده انــد تــا جایــی کــه یــک شــخصیت‬ ‫برجســته سیاســی انهــا مــی گویــد‪ ،‬دنیــا بــا هــراس و‬ ‫تحقیــر بــه مــا نــگاه می کنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا‬ ‫قدردانــی از اقدامــات ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫و کمیتــه هــای وابســته بــه ان‪ ،‬عملکــرد کادر‬ ‫درمــان و ســامت را بســیار درخشــان و جهــاد فــی‬ ‫ســبیل اللــه خواندنــد و در ادامــه توصیــه هــای‬ ‫مهمــی را بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫«لــزوم راه انــدازی فــوری یــک عقبــه قرارگاهــی و‬ ‫عملیاتــی بــرای اجــرای تصمیمــات ســتاد ملــی مقابلــه‬ ‫بــا کرونــا و نظــارت بــر اجــرا» اولیــن توصیــه حضــرت‬ ‫ایت اللــه خامنــه ای بــود‪.‬‬ ‫توصیــه بعــدی ایشــان دربــاره «محوریــت وزارت‬ ‫بهداشــتبــرایتعییــنمصادیــقمحدودیت هــا»بــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی گفتنــد‪ :‬هنگامــی کــه وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬مصادیــق محدودیــت را تعییــن کــرد‪ ،‬بقیــه‬ ‫دســتگاهها بایــد بــدون در نظــر گرفتــن مالحظــات‬ ‫دیگــر‪ ،‬انهــا را رعایــت و اجــرا کننــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای افزودنــد‪ :‬کنتــرل‬ ‫دقیــق مبــادی ورودی کشــور‪ ،‬محدودیــت ترددهــای‬ ‫غیرضــرور بیــن شــهری بــه همراه اقنــاع مــردم و اِعمال‬ ‫ســخت گیرانه ضوابط در ناوگان حمل و نقل شــهری و‬ ‫محیطهــای عمومــی‪ ،‬از جملــه مصادیــق محدودیت هــا‬ ‫اســت کــه مســئولیت اصلــی اجــرا و نظــارت‪ ،‬بــا شــورای‬ ‫امنیــت کشــور و نیــروی انتظامــی اســت‪.‬‬ ‫«امــوزش همگانــی دربــاره راههــای شــیوع و‬ ‫شــیوه های پیشــگیری بــه صــورت محله محــور و بــا‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت مســاجد و بســیج و البتــه بــا‬ ‫محوریــت وزارت بهداشــت و همــکاری وزارت ارشــاد‬ ‫و صداوســیما» و «لــزوم تصویــب جرائــم ســختگیرانه‬ ‫بــرای افــرادی کــه مرتکــب تخلفــات بــزرگ از ضوابــط‬ ‫بهداشــتی می شــوند» توصیه هــای دیگــر رهبــر انقالب‬ ‫اســامی بــه مســئوالن بــرای مقابلــه بــا کرونــا بــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا اشــاره بــه ســخت تر‬ ‫شــدن شــرایط زندگــی برخــی افــراد و مشــاغل بــا‬ ‫اجــرای جرائــم ســخت گیرانه‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬در‬ ‫ایــن زمینــه دولــت بایــد بســته های حمایتــی را در نظــر‬ ‫بگیــرد‪ ،‬ضمــن انکــه خیّریــن و مــردم نیــز بایــد وارد‬ ‫میــدان شــوند و بــه کمــک ایــن افــراد بیاینــد چــرا کــه‬ ‫ایــن کار جــزو بهتریــن کارهــا و برتریــن وســایل نزدیــک‬ ‫شــدن بــه خــدا اســت‪.‬‬ ‫ایشــان همچنیــن بــا اشــاره بــه اهمیــت مقابلــه بــا‬ ‫بیمــاری در روزهــای اول ان‪ ،‬گفتنــد‪ :‬بــر اســاس‬ ‫گفتــه متخصصــان اگــر در یکــی دو روز اول‪،‬‬ ‫مبتالیــان شناســایی و بــرای معالجــه انهــا اقــدام‬ ‫شــود‪ ،‬تلفــات کاهــش جــدی خواهــد یافت کــه این‬ ‫کار بســیار الزم اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا تاکیــد بــر «بــه حداقــل‬ ‫رســاندن مراجعــات بــه دســتگاههای اجرایــی بــا‬ ‫افزایــش خدمــات الکترونیک»‪ ،‬مســئوالن را به رعایت‬ ‫حداکثــری ضوابــط بهداشــتی توصیه کردنــد و افزودند‪:‬‬ ‫متاســفانه گاهــی برخــی از مســئوالن در رعایــت‬ ‫مــواردی مثــل ماســک زدن بــه شــیوه صحیــح یــا رعایــت‬ ‫فاصلــه‪ ،‬کوتاهــی می کننــد کــه ایــن بی اعتنایی هــا بــر‬ ‫رعایتهــای عمومــی مــردم هــم اثــر منفــی می گــذارد‪.‬‬ ‫ایشــان همچنیــن بــا تاکیــد بــر لــزوم اســتخدام نیروی‬ ‫انســانی مــورد نیــاز وزارت بهداشــت‪ ،‬از تحقیقــات‬ ‫ـن مقابله‬ ‫پژوهشــگران برای دســتیابی به دارو و واکسـ ِ‬ ‫بــا کرونــا صمیمانــه و عمیقــا ً تقدیــر کردنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی تاکیــد کردنــد‪ :‬روش مــا‬ ‫اســامی و قرانــی اســت‪ ،‬یعنــی انتقــاد بیــان مــی شــود‬ ‫امــا هتــک حرمــت انجــام نمــی گیــرد‪.‬‬ ‫«شــنیده شــدن یــک حــرف واحــد از جلســه ســتاد‬ ‫ملــی مقابلــه بــا کرونــا» توصیــه بعــدی و موکد حضرت‬ ‫ایت اللــه خامن ـه ای بــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در جمــع بنــدی ایــن‬ ‫موضــوع گفتنــد‪ :‬بایــد حرمــت روســای ســه قــوه و‬ ‫مســئوالن کشــور کــه در عرصــه خدمــت رســانی بــه‬ ‫مــردم هســتند‪ ،‬حفــظ شــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن بــا اشــاره بــه حضــور‬ ‫پــر شــمار نیروهــای داوطلــب در ماههــای اول شــیوع‬ ‫بیمــاری و خدمــات موثــر انــان هماننــد کمــک بــه‬ ‫پرســتاران‪ ،‬ضدعفونــی کــردن دســتگاهها و معابــر‪،‬‬ ‫اثرات طالق برروی‬ ‫کودکان‬ ‫راهنمایــی خانواده هــا و کمــک بــه افــراد ســالمند‪،‬‬ ‫اســتمرار ایــن فعالیتهــا را مــورد تاکیــد قــرار دادنــد و از‬ ‫ـب مخلــص و جوانــان مومــن و صالــح‬ ‫نیروهــای داوطلـ ِ‬ ‫خواســتند بــار دیگــر وارد میــدان شــوند‪.‬‬ ‫طــاق‪ ،‬یــک پدیــده روانــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و… اســت کــه در کل‪ ،‬بــر فراینــد خانــواده‬ ‫تاثیــر بســزایی مــی گــذارد و عوارض بســیار ناگواری‬ ‫روی فــرد و جامعــه بــه دنبــال دارد‪.‬‬ ‫طالق و کودکانش‬ ‫طــاق و فروپاشــی خانــواده‪ ،‬ضمــن برهــم زدن‬ ‫تعــادل روانــی ـ عاطفــی افــراد خانــواده‪ ،‬موجــب‬ ‫بــروز اســیب هــای اجتماعــی ماننــد فــرار فرزنــدان‬ ‫از خانــه‪ ،‬ســرقت‪ ،‬قتــل‪ ،‬جنایــت و… مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اســیب هــای اجتماعــی پیامــد طــاق‬ ‫و اثــار بــدی کــه بــر ســامت روانــی ـ عاطفــی‬ ‫افــراد خانــواده و بــه خصــوص کــودکان دارد‪ ،‬بایــد‬ ‫تدابیــری الزم بــرای حفــظ و انســجام خانــواده بــه‬ ‫کار بــرد‪ .‬در حــال حاضــر‪ ،‬جهــان بــا رونــد رو بــه‬ ‫افزایــش طــاق مواجــه اســت‪.‬‬ ‫طــاق‪ ،‬بــه هــر دلیلــی (درســت یــا نادرســت)‬ ‫پیامــد هایــی بــرای فــرد و جامعــه دارد‪ .‬تاثیــر طالق‬ ‫بــر فرزنــدان‪ ،‬بســیار پیچیــده و اســف بــار اســت؛‬ ‫بــه طــوری کــه انــان بــه طــور ناخواســته درگیــر‬ ‫تضادهایــی مــی شــوند کــه نــه تــوان درک انهــا را‬ ‫دارنــد و نــه تــاب تحمــل و کنــار امــدن بــا انهــا را‪.‬‬ ‫رونــد ســیر طــاق‪ ،‬بدیــن صــورت اســت کــه ابتــدا‬ ‫تنــش و درگیــری میــان زن و شــوهر اغــاز مــی شــود‬ ‫و ایــن رونــد در تکامــل خــود بــه بــی عالقگــی هــای‬ ‫عاطفی‪ ،‬دوســت نداشــتن و ســپس دشمنی علنی‬ ‫و واقعــی بــا همســر منجــر مــی شــود‪.‬‬ ‫مرحلــه بعــدی‪ ،‬پیدایــش فکــر طــاق در یــک یا هر‬ ‫دو زوج اســت و روی اوردن یکــی از طرفیــن بــه فــرد‬ ‫یــا افــراد دیگــر بــه عنــوان محــرم راز؛ در اینجاســت‬ ‫کــه خانــواده‪ ،‬شــادابی خــود را از دســت مــی دهــد و‬ ‫جدایــی و طــاق صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور افــزود‪ :‬هماننــد دوران جنــگ کــه اجــازه‬ ‫خریــد تجهیــزات جنگــی بــه مــا نمی دادنــد‪ ،‬در ابتــدای‬ ‫شــیوع کرونــا نیــز تقریبــا ً هیچ کــس تجهیــزات مــورد‬ ‫نیــاز مثــل کیــت تشــخیص‪ ،‬دســتگاه تنفــس‪ ،‬امکانات‬ ‫و تجهیــزات ای س ـی یو و حتــی ماســک را بــه مــا نــداد‬ ‫ولــی بــا اتــکاء بــه شــرکت های دانــش بنیــان‪ ،‬ایــن‬ ‫تجهیــزات را بــه ســرعت تولیــد کردیــم و اکنــون هیــچ‬ ‫مشــکلی نداریــم‪.‬‬ ‫الــف) عوامــل زیســتی‪ :‬شــامل عــدم تناســب‬ ‫ســن‪ ،‬ازدواج در ســنین پاییــن‪ ،‬بیمــاری هــای‬ ‫مســری‪ ،‬عقیــم بــودن مــرد و نــازا بــودن زن و…‬ ‫ب) عوامــل روانــی و اخالقــی‪ :‬شــامل تزلــزل پایــه‬ ‫هــای ایمــان و ســقوط مبانــی اخالقــی‪ ،‬بدبینــی‪،‬‬ ‫ســختگیری و لجاجــت زوجیــن نســبت بــه یکدیگــر‪،‬‬ ‫دروغ گویــی و…‬ ‫ج) عوامــل اجتماعــی‪ :‬شــامل ناهماهنگــی‬ ‫طبقاتــی‪ ،‬دخالــت هــای بــی مــورد دیگــران‪ ،‬ازدواج‬ ‫هــای اجبــاری‪ ،‬تعــدد زوجیــن و…‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی‬ ‫افــراد بیــکار شــده در اثــر کرونــا‪ ،‬بیمــه بیــکاری ندارنــد‪،‬‬ ‫گفتنــد‪ :‬تامیــن اجتماعــی موظــف اســت بــرای حــل این‬ ‫مشــکل اقــدام کنــد کــه البتــه در ایــن قضیــه نیــز ورود‬ ‫خیّریــن از برتریــن انفاق هــا اســت‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اســامی در پایان سخنانشــان‪ ،‬اهمیت‬ ‫معجــزه وار دعــا‪ ،‬توســل و اســتغفار را بــرای دفــع بــا‬ ‫مــورد تاکیــد قــرار دادنــد و افزودنــد‪ :‬همــه انچــه گفتــه‬ ‫شــد در حکــم ابــزار اســت و انچــه بــه ایــن ابزارهــا‪ ،‬جان‬ ‫و روح می بخشــد پــروردگار متعــال اســت کــه بایــد بــا‬ ‫دعــا و تضــرع‪ ،‬نظــر لطــف الهــی را کــه همــواره شــامل‬ ‫حــال ملــت ایــران بــوده اســت‪ ،‬بــرای عبــور از این گردنه‬ ‫نیــز جلــب کــرد‪.‬‬ ‫ایشــان خاطرنشــان کردنــد‪ :‬کارهــای بزرگــی در کشــور‬ ‫در جریــان اســت و بــه توفیــق الهــی هیــچ حادثــه ای‬ ‫نتوانســته جمهــوری اســامی را متوقــف کنــد امــا بایــد‬ ‫ایــن موانــع را کــه موجــب کُنــد شــدن حرکــت می شــود‪،‬‬ ‫هــر چــه زودتــر برطــرف کــرد‪.‬‬ ‫پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬اقــای‬ ‫روحانــی رئیس جمهــور بــا بیــان گزارشــی از‬ ‫فعالیت هــای مقابلــه بــا کرونــا در هشــت ماه گذشــته‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس فعــا ً راهــی جــز‬ ‫رعایــت ضوابــط بهداشــتی و پیشــگیری وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫اقــای روحانــی ادامــه داد‪ :‬در ماجــرای کرونــا بــرای مــا‬ ‫روشــن شــد کــه تکیــه بــر تــوان و امکانــات داخلــی و‬ ‫نــگاه نکــردن بــه دســت دیگــران تــا چــه حــد بــرای مــا‬ ‫مهــم اســت و مــا فهمیدیــم کــه در روزهــای مبــادا بایــد‬ ‫روی پــای خودمــان بایســتیم چــرا کــه دیگــران مــا را‬ ‫حتــی در مســائل مربــوط بــه حقــوق بشــر‪ ،‬بهداشــت‬ ‫و درمــان و نجــات جــان انســان ها یــاری نمی کننــد‪،‬‬ ‫اگرچــه شــعارش را می دهنــد‪.‬‬ ‫اقــای روحانــی بــا اشــاره بــه تفــاوت ماهیــت ویــروس‬ ‫کرونــای فعلــی بــا ویــرس زمــان اســفند مــاه کــه‬ ‫کشــور را درگیــر کــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬هــم وزارت بهداشــت و‬ ‫هــم متخصصــان می گوینــد ویــروس ماههــای اخیــر‬ ‫ویــروس جهش یافتــه اروپایــی اســت کــه ســرعت و‬ ‫قــدرت انتقــال ان‪ ۹ ،‬برابــر شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا گالیــه از جــدی نگرفتــن‬ ‫توصیه هــای قانونــی از طــرف برخــی از مــردم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫محدودیت هــای شــدید در مناطــق پــر خطــر‪ ،‬مراقبــت‬ ‫هــای الزم بــرای جلوگیــری از نقــض قرنطینــه مبتالیان‬ ‫و جریمه هــای قانونــی بــرای متخلفــان در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫اقــای روحانــی گفــت‪ :‬بــرای کمــک بــه تهیــه و توزیــع‬ ‫مایحتــاج افــراد در قرنطینــه بــه کمک مســاجد و بســیج‬ ‫مردمــی نیازمنــد هســتیم‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور همچنیــن در خصــوص تامیــن‬ ‫مالــی تحقیقــات دارو و واکســن‪ ،‬کمکهــای دولــت‬ ‫بــه خانواده هــای نیازمنــد در دوران کرونــا و پرداخــت‬ ‫بخشــهایی از کارانــه کادر درمــان گــزارش داد‪.‬‬ ‫در ادامــه دکتــر نمکــی وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی بــا تشــکر از حمایت هــای بی بدیل‬ ‫و دلگرم کننــده رهبــر انقــاب اســامی و زحمــات‬ ‫کلیــه مســئوالن و جهــاد کادر درمــان بــرای مقابلــه‬ ‫بــا کرونــا‪ ،‬گفــت‪ :‬نیمــی از تخت هــای ای ســی یو‬ ‫بیمارســتانها را بــه بیمــاران کرونایــی اختصــاص‬ ‫دادیــم امــا هیــچ بیمــار غیــر کرونایــی ِ نیازمنـد ِ تخــت‬ ‫ای س ـی یو را نیــز معطــل نگذاشــتیم‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت افــزود‪ :‬در هیــچ جــای دنیــا نمی تــوان‬ ‫بیمــاری همه گیــر را بــا خواهــش و توصیــه کنتــرل کــرد‬ ‫و بایــد بــا اِعمــال ضوابــط و تشــدید محدودیت هــای‬ ‫قانونــی‪ ،‬ایــن بیمــاری را مهــار کنیــم‪.‬‬ ‫منبع خبر ‪ :‬پایگاه خبری مقام معظم رهبری‬ ‫اگهی ثبت شرکت ها‬ ‫تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود پیشــخوان گســتر اســمان مینودشــت درتاریخ‪ 1399/07/29‬به شــماره ثبت ‪ 2232‬به شناســه ملی ‪ 14009526450‬ثبت و امضا ذیل‬ ‫دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه ان بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم اگهــی میگــردد‪ .‬موضوع فعالیــت ‪:‬ارائه خدمات پیشــخوان دولت الکترونیــک از قبیل ایجاد و بهــره برداری‬ ‫و انجــام کلیــه خدمــات مرتبــط و قابــل ارائــه در دفاتــر پیشــخوان دولــت و بخــش عمومــی غیــر دولتــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت‬ ‫‪ :‬از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی ‪ :‬اســتان گلســتان ‪ ،‬شهرســتان مینودشــت ‪ ،‬بخــش مرکــزی ‪ ،‬شــهر مینــو دشــت‪ ،‬محلــه الغدیــر ‪ ،‬کوچه ((ســرایلو)) ‪ ،‬کوچه توحید‬ ‫‪ ،‬پــاک ‪ ، 12‬طبقــه اول کدپســتی ‪ 4981645338‬ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ ‪ 1,000,000‬ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا اقــای علــی‬ ‫رجبــی بــه شــماره ملــی ‪ 4880286761‬دارنــده ‪ 500000‬ریــال ســهم الشــرکه اقــای مرتضــی عــرب بــه شــماره ملــی ‪ 4889892443‬دارنــده ‪ 500000‬ریــال ســهم الشــرکه اعضــا‬ ‫هیئــت مدیــره اقــای علــی رجبــی بــه شــماره ملــی ‪ 4880286761‬و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود اقای مرتضــی عرب به شــماره ملــی ‪4889892443‬‬ ‫و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا ‪ :‬کلیــه قراردادهــا و عقــود اســامی و اوراق بهــادار و اســناد‬ ‫رســمی و بانکــی از قبیــل چــک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــروات و ســایر مکاتبــات اداری و عــادی بــا امضــاء مدیرعامــل و رئیــس هیــات مدیــره یعنــی اقــای مرتضــی عــرب همــراه بــا مهــر شــرکت‬ ‫معتبــر خواهــد بــود‪ .‬اختیــارات مدیــر عامــل ‪ :‬طبــق اساســنامه ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری مینــو دشــت (‪)1032023‬‬ ‫عوامل موثر بر طالق‬ ‫اثرات طالق بر روی کودکان‪:‬‬ ‫بیشــتر والدیــن مطلقــه‪ ،‬در مــورد واکنــش هــای‬ ‫کودکشــان نســبت بــه جدایــی و طــاق‪ ،‬خیلــی‬ ‫نگــران هســتند‪ .‬انــان مــی خواهنــد بداننــد کــه‪« :‬ایــا‬ ‫کــودک مــن ســالم و شــاداب رشــد خواهــد کــرد؟»‬ ‫جامعــه شناســان و روانشناســان‪ ،‬اطالعــات قابــل‬ ‫قبولــی دربــاره اثــرات طــاق بــر روی کــودکان‪ ،‬در‬ ‫دســترس قــرار داده انــد‪ .‬تحقیقــات نشــان مــی‬ ‫دهــد کــه اثــرات طــاق‪ ،‬بســتگی بــه ســن کــودک‬ ‫هنــگام طــاق دارد‪ .‬همچنیــن اثــر طــاق بــر کــودک‬ ‫بــه فاکتورهایــی همچــون جنســیت‪ ،‬شــخصیت‪،‬‬ ‫میــزان ناســازگاری و درگیــری والدیــن و حمایــت‬ ‫هــای خانــواده و دوســتان کــودک بســتگی دارد‪.‬‬ ‫سن کودک‪:‬‬ ‫دربــاره اثــرات طــاق بــر روی کــودک کوچــک‬ ‫تــر از ‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬ســال‪ ،‬اطالعــات بســیار کــم اســت‪.‬‬ ‫بچــه هــای خردســال در صــورت وقــوع طــاق بــه‬ ‫طــور معمــول رنــج نمــی برنــد‪ ،‬گرچــه در صورتــی‬ ‫کــه رابطــه یــا پیونــد نزدیــک‪ ،‬بیــن یکــی از والدهــا‬ ‫و کــودک اســیب ببینــد‪ ،‬ممکــن اســت مشــکل بــه‬ ‫وجــود ایــد‪.‬‬ ‫والدین بایســتی نســبت به برنامه های سرپرســتی‬ ‫و مراقبــت از کــودک بــه توافــق برســند‪ ،‬انچنــان کــه‬ ‫کــودک در حالــی کــه ناســازگاری بیــن والدینــش را‬ ‫تجربــه مــی کنــد‪ ،‬بــه رشــد و نمــو خــود ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫نوزادی‪:‬‬ ‫نــوزادان نمــی تواننــد تعــارض را درک کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫ممکــن اســت نســبت بــه تغییــرات خلقــی و ســطح‬ ‫انــرژی والدینشــان واکنــش نشــان دهنــد‪ .‬انــان‬ ‫ممکــن اســت اشــتهای خــود را از دســت بدهنــد یــا‬ ‫دچــار اضطــراب شــوند‪.‬‬ ‫کودکان پیش دبستانی‪:‬‬ ‫کــودکان از ‪ ۲‬تــا ‪ ۵‬ســالگی بــه ایــن اعتقــاد مــی‬ ‫رســند کــه موجــب طــاق و جدایــی والدینشــان‬ ‫شــده انــد؛ بــه طــور نمونــه‪ ،‬ممکــن اســت فکــر کنند‬ ‫کــه اگــر شامشــان را خــورده بودنــد‪ ،‬پــدر از انــان‬ ‫دور نمــی شــد‪ .‬کــودکان پیــش دبســتانی‪ ،‬از تنهــا‬ ‫مانــدن یــا تــرک کامــل‪ ،‬هــراس دارنــد‪ .‬انــان به طور‬ ‫معمــول تغییــرات را انــکار کــرده و همــکاری نمــی‬ ‫کنند و ممکن اســت افســرده یا خشــمگین شــوند‪.‬‬ ‫همچنیــن ممکــن اســت پرخاشــگرانه و نافرمــان‬ ‫عمــل کننــد اگرچــه خواســتار امنیــت در پنــاه یــک‬ ‫بزرگســال هســتند‪.‬‬ ‫کودکان سن مدرسه ای‪:‬‬ ‫بســیاری از روانشناســان معتقدنــد ســازگاری‬ ‫نســبت بــه جدایــی و طــاق بــرای کــودکان پایــه‬ ‫ابتدایــی مــدارس‪ ،‬از کــودکان کودکســتانی یــا بــزرگ‬ ‫تــر مشــکل تــر اســت‪ .‬کــودک مدرســه رو بــه انــدازه‬ ‫کافــی بــزرگ اســت تــا درد و رنــج ناشــی از جدایــی‬ ‫والدینــش را درک کنــد و در عیــن حــال بــرای درک یــا‬ ‫کنتــرل واکنــش نســبت بــه ایــن درد و رنج‪ ،‬خیلی کم‬ ‫ســن و ســال اســت‪ .‬او ممکــن اســت غــم‪ ،‬خجالــت‪،‬‬ ‫رنجــش‪ ،‬وفــاداری دوطرفــه و عصبانیــت شــدید را‬ ‫تجربــه کنــد‪ .‬توانایــی کــودک در بــازی‪ ،‬فعالیــت و‬ ‫تعامــل بــا کــودکان دیگــر‪ ،‬ممکــن اســت کمــک کنــد‬ ‫تــا از عهــده وضعیــت زندگــی خانوادگــی اش برایــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی در مــورد کاهــش اســتفاده از ماســک مــی گویــد‪ :‬در‬ ‫ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا بــا وجــود اینکــه اســتان در وضعیــت حــاد و بحرانــی نبــود‪ ،‬مــردم بســیار‬ ‫بیشــتر پروتــکل هــا و توصیــه هــا را رعایــت مــی کردنــد‪ ،‬امــا بررســی هــای مــا نشــان داده کــه ایــن روزهــا‬ ‫بــی توجهــی هــا بــه رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی کاهــش یافتــه و تنهــا ‪ ۳۸‬درصــد از مــردم اســتان از‬ ‫ماســک اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫کاهش ‪38‬‬ ‫درصدی مرگ‬ ‫دوشنبه ‪ 05‬ابان ‪1399‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫عامل افزایش قیمت‬ ‫گوشت گرانی نهاده هاست‬ ‫قاســم زاده گفــت‪ :‬یکــی از دالیــل افزایــش‬ ‫قیمــت گوشــت کاهــش عرضــه دام در میادیــن‬ ‫بــه لحــاظ گرانــی نهــاده هــای مــورد نیــاز‬ ‫دامــداران مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ :‬در حــال حاضــر مــی تــوان‬ ‫گوشــت مخلــوط مجلســی گوســاله‪ ،‬را بــه قیمــت‬ ‫هــر کیلوگــرم حداقــل ‪ ۶۰۰‬هــزار ریــال‪ ،‬گوشــت‬ ‫بزغالــه حداقــل یــک میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار ریــال و‬ ‫گوشــت مخلــوط گوســفندی هــم یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۲۵۰‬هــزار ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا کمبــود یــا عــدم کمبــود دام زنــده‬ ‫در اســتان گفــت‪ :‬از ایــن لحــاظ هیچگونــه کمبــودی‬ ‫اســتان را تهدیــد نمــی کنــد امــا از ســویی افزایــش‬ ‫قیمــت نهــاده موجــب بــاال رفتــن قیمــت دام زنــده‬ ‫گردیــده و از ســویی دیگــر فعالیــت برخــی دالالن‬ ‫و ســودجویان بــازار نیــز موجــب خــروج دام بــه‬ ‫صــورت قاچــاق از اســتان گردیــده کــه ایــن امــر نیــز‬ ‫در رونــد افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز نقــش بــه‬ ‫ســزایی از خــود نشــان داده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه صنــف لبنیــات‪ ،‬قصابــان و مــرغ‬ ‫فروشــان در بــاره خــروج دام زنــده گفــت ‪ :‬جهــت‬ ‫مدیریــت قیمــت گوشــت قرمــز و مدیریــت بــازار‬ ‫بــه دســتگاه هــای زیربــط پیشــنهاد عــدم خــروج دام‬ ‫زنــده را داده ایــم امــا تــا کنــون هیچگونــه اقدامــی‬ ‫نســبت بــه ایــن موضــوع صــورت نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه دامــداران شهرســتان بجنــورد نیــز در‬ ‫ایــن بــاره افــزود‪ :‬بــا وجــود افزایــش قیمــت نهــاده هــای‬ ‫دامــی موجــب افزایــش قیمــت دام زنــده نیــز گردیــده و‬ ‫اکنــون قیمــت گوســفند زنــده بــه ازای هر کیلوگرم بین‬ ‫‪ ۵۰۰‬تــا ‪ ۵۱۰‬هــزار ریــال عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫حســینعلی حصــاری اظهــار داشــت‪ :‬قیمــت هــر‬ ‫کیلوگــرم گوســاله پــرواری زنــده کــش نیــز بیــن‬ ‫‪ ۳۷۰‬تــا ‪ ۳۸۰‬هــزار ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر مشــکلی بعنــوان‬ ‫کمبــود عرضــه دام در میادیــن دام‪ ،‬وجــود نداشــته‪،‬‬ ‫امــا متاســفانه خریــداری نیســت کــه دامــی فروختــه‬ ‫شــود‪ ،‬و اینکــه کشــتار دام نیــز در کشــتارگاه هــا بــا‬ ‫رونــد کاهــش مواجــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ســوی افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز‬ ‫نیــز موجــب شــده تــا ایــن محصــول در بــازار مــورد‬ ‫اســتقبال از ســوی مصــرف کننــده واقــع نشــود‪.‬‬ ‫نکته و سوال قابل تامل بازار کسب و کار ‪:‬‬ ‫‪ -1‬نهــاده افزایــش یافتــه یــا جــوالن دالالن و ســود‬ ‫جویــان زیــاده شــده؟‬ ‫‪ -2‬اگــر مشــکل دام نیســت قطعــا بــا کشــتار و‬ ‫عرضــه بــا قیمــت مناســب موجــب اســتقبال مصــرف‬ ‫کننــده مــی شــود ؟‬ ‫‪ -3‬تــا کــی مصــرف کننــده بایــد جــور افزایــش طمــع‬ ‫ســودجویان را بپردازد؟‬ ‫‪-4‬نقــش حاکمیتــی دســتگاه هــای نظارتــی نســبت‬ ‫بــه ایــن موضــوع کجاســت؟‬ ‫اگهی تحدید اختصاصی‬ ‫بدینوســیله اعــام مــی گــردد بــه اســتناد مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف‪ ،‬تحدیــد حــدود ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان‬ ‫بانضمــام ‪ 51‬ســهم مشــاع از ‪ 60‬ســهم ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی‬ ‫ان وقــف اســت دارای پــاک ‪ 915‬فرعــی از ‪ 83‬اصلــی بخــش ‪ 3‬ثبــت‬ ‫گــرگان واقــع در اراضــی امیرابــاد بــه مســاحت ‪ 972/30‬مترمربــع‬ ‫ملکــی خانــم فرینــوش شــریفی فرزند عبدالجــواد ســاعت ‪ 10:30‬صبح‬ ‫روز شــنبه ‪ 1399/9/22‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در گــرگان جــاده‬ ‫گــرگان بــه اق قــا خیابــان بعــد از پســت بــرق شــرکت میــاد پــارس‬ ‫فلــز گلســتان مجتمــع صنــوف االینــده شــهری قطعــه شــماره ‪ 13‬بعمل‬ ‫خواهــد امــد‪ .‬از ایــن رو چنانچــه مجــاوری یــا هــر شــخصی نســبت بــه‬ ‫حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قایــل اســت مــی تواند فقط‬ ‫تــا ســی روز از تاریــخ صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را‬ ‫کتبــا بــا ذکــر شــماره پــاک فــوق الذکــر بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان‬ ‫تســلیم نمــوده و عــاوه بــر ان ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ اعتــراض بــه‬ ‫مراجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم‬ ‫نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی مــی‬ ‫توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت‬ ‫را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــرات مبــادرت بــه صدور ســند‬ ‫مالکیــت خواهــد نمــود‪.‬م الــف ‪5411‬‬ ‫خودرو بر مدار ریزش‬ ‫بــازار خــودرو همــگام بــا نزولــی شــدن نــرخ ارز‪ ،‬چنــد‬ ‫هفت ـه ای اســت کــه بــر مــدار ریــزش قــرار دارد‪ .‬ایــن‬ ‫ریزش هــا امــروز هــم تــداوم یافتــه و کارشناســان‬ ‫معتقدنــد درصــورت افــت نــرخ دالر به کانــال ‪ ۲۷‬هزار‬ ‫تومــان‪ ،‬قیمــت پرایــد بــه کمتــر از ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری ‪ -‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫هفتــه بیســت و پنجــم هــر هفتــه الــف ب‬ ‫ایــران کــه در جهــت ایجــاد ارامش‪ ،‬ســامت‪،‬‬ ‫حفــظ محیــط زیســت‪ ،‬ایجــاد اشــتغال پایــدار‬ ‫و ممانعــت از خــروج مــردم از روســتا و‬ ‫مهاجــرت انهــا بــه شــهر در شهرســتان‬ ‫ازادشــهر و بــا حضــور معــاون اب و ابفــای‬ ‫وزارت نیــرو بــرای دومیــن بــار کلنــگ پــروژه‬ ‫‪ ۱۸‬ســال پیــش دوبــاره بــه زمیــن خــورد تــا‬ ‫شــاید شــاهد شــکوفایی و ایجــاد رونــق تولیــد‬ ‫و ســامت جامعــه و حفاظــت منابــع ابــی در‬ ‫جهــت حفــظ محیــط زیســت باشــیم‪.‬‬ ‫اییــن کلنــگ زنــی ‪ ۷‬پــروژه اب و فاضــاب‬ ‫در قالــب پویــش هــر هفتــه – الــف‪ -‬ب‪-‬‬ ‫ایــران (ســاخت و ســازها –ســازوکارها) در‬ ‫اســتان گلســتان بــا حضــور مهنــدس تقــی‬ ‫زاده خامســی معــاون اب و ابفــای وزارت‬ ‫نیــرو برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس اییــن‬ ‫کلنــگ زنــی عملیــات اجرایــی ‪ ۷‬پــروژه اب و‬ ‫فاضــاب اســتان گلســتان بــا اعتبــاری بالــغ‬ ‫بــر ‪۵۵۲۷۰۱‬میلیــون ریــال در محــل تصفیــه‬ ‫خانــه فاضــاب شهرســتان ازادشــهر بــا حضور‬ ‫معــاون اب و ابفــای وزارت نیــرو ‪،‬دکتــر حــق‬ ‫شناس استاندار‪ ،‬نمایندگان مردم استان در‬ ‫مجلس شــورای اســامی و مدیران اســتانی و‬ ‫شهرســتانی در قالــب هفتــه بیســت و پنجــم‬ ‫هرهفتــه الــف ب ایران(ســاخت و ســازها –‬ ‫ســازوکارها) انجــام شــد ‪.‬‬ ‫تقــی زاده خامســی معــاون اب و ابفــای‬ ‫وزارت نیــرو بــا اشــاره بــه اجــرای پــروژه هــای‬ ‫مهــم در جهــت خدمــات رســانی بــه مــردم‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬افزایــش ســطح امیــدواری و‬ ‫اعتمــاد ســازی بیــن مــردم و ایجــاد تعامــل‬ ‫دوســویه بــا جامعــه بــرای عملکــرد مطلــوب‬ ‫و همــکاری و بازخــورد از ایــن همــکاری و‬ ‫اســتفاده از نظــرات ســازنده همــراه بــا عرضــه‬ ‫و تقاضــا از مجموعــه اهــداف اجــرای پویــش‬ ‫هرهفتــه الــف ب ایــران اســت‪ .‬کــه هــر چنــد‬ ‫ایــن پویــش همــراه بــا ســختی و مشــکالت‬ ‫ســد راه امــا در کنــار همــه ایــن ســختی هــا‬ ‫افتخــار خدمــت بــه مــردم را خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫با برنامه ریزی مناسب شاهد ایجاد‬ ‫اشتغال پایدار خواهیم بود‬ ‫بهــزاد هرمــزی مدیــر عامــل شــرکت ابفــای‬ ‫گلســتان در ادامــه بــا اشــاره بــه پــروژه هــا‬ ‫در بخــش تامیــن اب شــرب تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫بــا هــدف ایجــاد ارتقــای ســطح ســامت و‬ ‫بهداشــت عمومــی جامعــه و حفــظ محیــط‬ ‫زیســت و حفاظــت از منابــع محــدود ایــن‬ ‫مایــه حیــات در ایــن پویــش کلنــگ عملیــات‬ ‫اجرایــی ‪۳۰‬کیلومتــر خطــوط انتقــال اب‬ ‫شــرب ‪ ۹‬روســتا و اجــرای ‪۲۹٫۵‬کیلومتــر‬ ‫شــبکه توزیــع اب شــرب ‪۱۲‬روســتای‬ ‫شهرســتان ازادشــهر و رامیــان ‪ ،‬احــداث‬ ‫‪۲‬بــاب مخــزن در دو روســتای تورنــگ تپــه و‬ ‫حاجــی بیــک گــرگان ‪۳۰۲۰ ،‬فقــره اســتاندارد‬ ‫ســازی و نصــب انشــعاب ‪ ۱۱‬روســتا ‪،‬حفــر ‪۳‬‬ ‫حلقــه چــاه اب بــرای ‪ ۵‬روســتا و عملیــات‬ ‫حصــار کشــی مخــزن روســتای دنــگالن‬ ‫گــرگان بــه طــول ‪۱۴۰‬متــر زده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــود کــه بــا بهــره بــرداری از ایــن طرح هــا‬ ‫کــه موجــب ایجــاد افزایــش رضایــت عمومــی‬ ‫مــردم بــوده منابــع ابــی جدیــد و پایــداری‬ ‫در حــوزه اب شــرب نیــز بــه وجــود خواهــد‬ ‫اورد کــه بــا برنامــه ریــزی مناســب مــی تــوان‬ ‫موجــب ایجــاد اشــتغال پایــدار و تثبیــت‬ ‫جمعیــت روســتایی و پیشــگیری از مهاجــرت‬ ‫روســتا بــه شــهرها شــد‪.‬‬ ‫پیگیر اجرای فاضالب ازادشهر تا‬ ‫عملیاتی شدن ان هستم‬ ‫غالمعلــی کوهســاری نماینــده مــردم‬ ‫ازادشــهر و رامیــان در مجلــس نیــز در‬ ‫ایــن مراســم بــا انتقــاد از تاخیــر در اجــرای‬ ‫پــروژه فاضــاب شهرســتان ازادشــهر گفــت‪:‬‬ ‫تنهــا ‪ ۷۵‬میلیــارد تومــان ســهم گلســتان از‬ ‫‪۱۰۰‬میلیــون یــور اعتبــار صنــدوق توســعه‬ ‫ملــی اســت و در ایــن بیــن نادیــده گرفتــه‬ ‫شــدن طــرح فاضــاب اســتان طــی ‪ ۱۸‬ســال‬ ‫امریســت کــه مــی بایســت مســئولین امــر‬ ‫نســبت بــه ان بــه مــردم پاســخگو باشــند‪.‬‬ ‫کوهســاری در مراســم گلنــگ زنــی پمپــاژ‬ ‫تصفیــه خانــه و افتتــاح پــروژه ابرســانی بــه‬ ‫‪ ۲۶‬روســتای در حــوزه نمایندگــی خــود اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬طــرح فاضــاب ازادشــهر همزمــان با‬ ‫گــرگان گلنــگ زنــی شــد کــه در ان زمــان بنــده‬ ‫بعنــوان نماینــده مــردم گلســتان در خانــه‬ ‫ملــت ششــم مشــغول بــه فعالیــت بــودم‬ ‫امــا حــال بــا گذشــت ‪ ۱۸‬ســال از ان زمــان‬ ‫تــا کنــون کلنــگ طــرح فاضــاب ازادشــهر بــه‬ ‫زمیــن مانــده و مســئولین امــر در هــر دوره‬ ‫در خــواب زمســتانی هســتند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬اکنــون بــا گذشــت‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۱۸‬ســال در حالــی کــه شــاهد‬ ‫‪ ۶۰‬درصــد پیشــرفت پــروژه فاضــاب گــرگان‬ ‫هســتیم کــه بــا در دســتور کار قــرار گرفتــن‬ ‫پــروژه هــای دیگــر طــرح فاضــاب ازادشــهر‬ ‫مــورد فراموشــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه امیــدوارم بــا کمــک‬ ‫و ورود وزارت نیــرو بــه ایــن موضــوع تــا یــک‬ ‫ســال اینــده شــاهد افتتــاح و اغــاز فعالیــت‬ ‫فــاز نخســت ایــن طــرح در شهرســتان‬ ‫ازادشــهر باشــیم‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم ازادشــهر و رامیــان در مجلــس‬ ‫یازدهــم اظهــار داشــت‪ :‬هــر چنــد طــی تمــاس‬ ‫تلفنــی در اســفند ســال گذشــته شــرایط بحــران‬ ‫اب را بــه مدیرعامــل شــرکت ابفــای گلســتان‬ ‫تذکــر داده امــا بحرانــی کــه نبایــد رخ مــی دادد‪،‬‬ ‫افتــاد کــه اگــر همــکاری مــردم منطقــه نبــود‬ ‫قطعــا عاقبــت ان نــا مشــخص بــود‪.‬‬ ‫کوهســاری ضمــن اشــاره بــه فرســوده بــودن بخــش‬ ‫عمــده ای از شــبکه ابرســانی شــهری در گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬اگــر بــه ایــن امــر هرچــه ســریعتر رســیدگی‬ ‫نشــود قطعــا بایــد در اینــده شــاهد وقــوع فاجعــه‬ ‫بــود کــه هزینــه ان نســبت بــه مرمــت و بازســازی‬ ‫چندیــن برابــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم ازادشــهر رامیــان در پایــان‬ ‫ضمــن ابــراز خرســندی از تــاش و همــکاری‬ ‫مــردم در جهــت مدیریــت مصــرف اب از‬ ‫مســئولین امــر خواســتند بجــای نشســتن پشــت‬ ‫میــز خــود کمــی بــه کوچــه و خیابــان هــای‬ ‫محــل خدمــت خــود رفتــه و از شــرایط زندگــی‬ ‫مــردم مطلــع شــوند و بــا ایــن فکــر کــه تابســتان‬ ‫امســال گذشــت و در زمســتان مشــکل مایــه‬ ‫حیــات وجــود نــدارد یــا در خــواب غفلــت‬ ‫هســتند و یــا خــود را بــه خــواب زده انــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت بــا اجــرای ایــن پــروژه هــا‬ ‫‪۹۴۲۴‬خانــوار بــا جمعیتــی بالــغ بــر ‪ ۳۱۰۵۵‬نفــر از‬ ‫خدمــات اب و فاضــاب بهــره منــد خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫کلنگی که بعداز‪۱۸‬سال‬ ‫مجددزمین خورد‬ ‫اینکــه مســئولین بعــد از ‪ ۱۸‬ســال مجــدد کلنــگ‬ ‫زمیــن خــورده را بــه زمیــن مــی زننــد بــرای مــردم‬ ‫منطقــه جــای ســوال دارد طــی گــزارش میدانــی‬ ‫خبرنــگار بــازار کســب کار انالیــن در مراســم‬ ‫افتتــاح و کلنــگ زنــی طــرح فاضــاب و اب رســانی‬ ‫بــه شــهری کــه ‪ ۱۸‬ســال پیــش توســط مســئولین‬ ‫وقــت ان زمــان بــه زمیــن زده شــده و بعــد از‬ ‫ایــن همــه ســال دوبــاره تکــرار مــی شــود ســوال‬ ‫برانگیــز اســت چــرا کــه نماینــده وقــت ان زمــان‬ ‫بــا اقــرار بــه ایــن موضــوع در ایــن مراســم چــرا در‬ ‫ان زمــان پیگیــر نشــد و اینکــه چــرا نماینــدگان‬ ‫ملــت دوره هــای بعــد مطالبــه گــر خواســته مــردم‬ ‫منطقــه خــود نشــدند و اینکــه ایــا بــه گفتــه ایــن‬ ‫نماینــده شــاهد افتتــاح و راه انــدازی پــروژه طــرح‬ ‫فاضــاب ازادشــهر در ســال اینــده خواهیــم بــود‬ ‫بررســی خبرنــگار از بــازار خــودروی پایتخــت حاکــی‬ ‫اســت روز (دوشــنبه)‪ ،‬قیمــت هــر دســتگاه پرایــد ‪۱۳۱‬‬ ‫بیــن ‪ ۱۰۵‬تــا ‪ ۱۰۷‬میلیــون تومــان‪ ،‬تیبــا صنــدوق دار‬ ‫‪ ۱۳۵‬تــا ‪ ۱۴۲‬میلیــون تومــان‪ ،‬کوئیــک دنــده ای بیــن‬ ‫‪ ۱۶۰‬تــا ‪ ۱۶۵‬میلیــون تومــان‪ ،‬ســمند ال‪ .‬ایکــس ‪۲۰۸‬‬ ‫تــا ‪ ۲۱۲‬میلیــون تومــان‪ ،‬پــژو ‪ ۴۰۵‬جــی‪ .‬ال‪ .‬ایکــس‬ ‫‪ ۲۰۸‬تــا ‪ ۲۱۵‬میلیــون تومــان‪ ،‬پــژو پــارس ‪ ۲۴۵‬تــا‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیــون تومــان و هــر دســتگاه دنــا معمولــی‬ ‫‪ ۳۰۵‬تــا ‪ ۳۰۷‬میلیــون تومــان از ســوی واســطه گران و‬ ‫فروشــندگان خــودرو اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫«ســعید موتمنــی» رییــس اتحادیــه نمایشــگاه داران‬ ‫خــودروی پایتخــت می گویــد‪ :‬اگــر کاهــش قیمــت‬ ‫ارز ان طــور کــه کارشناســان اقتصــادی پیش بینــی‬ ‫کرده انــد بــه ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۰‬هــزار تومــان برســد‪ ،‬در بــازار‬ ‫خودرو بیشــتر نمایان خواهد شــد و قیمت خودروها‬ ‫بــا شــیب تندتــری کاهــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫دالیــل ایــن موضــوع را حبابــی بــودن شــدید‬ ‫قیمت هــا‪ ،‬نبــود مشــتری در بــازار و زیــاد بــودن خودرو‬ ‫دســت واســطه ها و دالالن برشــمرد‪.‬‬ ‫موتمنــی معتقــد اســت‪ :‬حتــی پیش بینی می شــود برای‬ ‫پراید ‪ ۸۵‬تا ‪ ۹۰‬میلیون تومانی هم مشــتری نباشــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از کارشناســان بــازار خــودرو بــه ایرنــا‬ ‫گفــت‪ :‬هفتــه گذشــته به جــز روز چهارشــنبه کــه‬ ‫قیمــت ارز بــا افزایــش همــراه شــد و برخی واســطه ها‬ ‫قیمت هــا را روی کاغــذ باالتــر اعــام کردنــد‪ ،‬ریــزش‬ ‫قیمت هــا را شــاهد بودیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر امــروز یــا طــی روزهــای اینــده دالر بــه‬ ‫کانــال ‪ ۲۷‬هــزار تومــان وارد شــود‪ ،‬بعــد از مدت هــا‬ ‫پرایــد بــه عنــوان شــاخص خودروهــای کــف بــازار بــه‬ ‫زیــر ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان قیمــت خواهــد خــورد‪.‬‬ ‫ایــن فعــال بــازار بــه افــت ‪ ۳۰‬میلیــون تومانی پراید‬ ‫‪ ،۱۳۱‬بیــش از ‪ ۳۰‬میلیــون تومانــی پــژو ‪ ۲۰۶‬تیــپ‬ ‫‪ ۲‬و ‪ ۴۰‬میلیــون تومانــی دنــا طــی دو تــا ســه هفتــه‬ ‫گذشــته اشــاره کــرد و ادامــه داد‪ :‬ایــن کاهــش در‬ ‫خودروهــای مونتــاژی و به خصــوص خارجــی بســیار‬ ‫بیشــتر بــوده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از نمایشــگاه داران نیــز بــه ایرنا گفت‪ :‬ایــن روزها‬ ‫فروشــنده خــودرو در بــازار زیــاد اســت‪ ،‬امــا در عمــل‬ ‫مشــتری نیســت و معامــات بــه صفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬اکثــر فروشــندگان را افــرادی‬ ‫تشــکیل می دهند که پیشــتر به قصد ســرمایه گذاری‬ ‫و کســب ســود‪ ،‬اقــدام بــه خریــد خــودرو کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫ایــن نمایشــگاه دار تاکیدکــرد ‪ :‬هرچنــد مشــتریان‬ ‫بــه امیــد کاهــش بیشــتر قیمت هــا از خریــد دســت‬ ‫کشــیده اند‪ ،‬امــا به طــور نمونــه اگــر فروشــنده ای پرایــد‬ ‫را بــه ‪ ۹۰‬میلیــون تومــان و زیــر قیمــت عرضــه کند‪ ،‬به‬ ‫فــروش خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫پیشــتر «علیرضــا رزم حســینی» وزیــر صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت گفــت‪ :‬کارگــروه مشــترکی بیــن‬ ‫وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و کمیســیون صنایــع‬ ‫و معــادن مجلــس شــورای اســامی بــرای بررســی‬ ‫موضوعــات مهمــی همچــون خــودرو تشــکیل شــده‬ ‫و بــه زودی طــرح مشــترکی بــرای ســاماندهی بــازار‬ ‫خــودرو ارائــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بــا توجــه بــه اهــداف تعییــن شــده در‬ ‫طــرح مشــترک دولــت و مجلــس بــرای ســاماندهی‬ ‫تولیــد و بــازار خــودرو‪ ،‬جــای امیــدواری اســت کــه‬ ‫وضعیــت بــازار خــودرو بهبــود یابــد و از ایــن وضعیــت‬ ‫نابســامان موجــود عبــور کنیم‪/.‬ایرنــا‬ ‫وی در ادامــه ضمــن اشــاره بــه احــداث‬ ‫ایســتگاه پمپــاژ فاضــاب ازادشــهر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن پــروژه در جهــت حفــظ و‬ ‫صیانــت از منابــع طبیعــی و محیــط زیســت‬ ‫و در راســتای جلوگیــری از مشــکالت بوجــود‬ ‫امــده در خطــوط شــبکه فاضــاب بــه طــول‬ ‫‪۶۵۰‬متــر مکعــب در ســاعت مــی باشــد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫در پایــان ابرازداشــت‪ :‬مــی تــوان امیــدوار‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب و کار‪:‬‬ ‫شمـاره ‪271‬‬ ‫بازار خودرو‬ ‫عکس علی اصغر سلیمانی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس حســین‬ ‫قاســم زاده رییــس اتحادیــه صنــف لبنیــات‪،‬‬ ‫قصابــان و مرغ فروشــان بجنــورد در ارتبــاط بــا‬ ‫افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫گرانــی نهــاده هــا طــی یــک هفتــه گذشــته موجب‬ ‫افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫کلنگی که بعداز‪۱۸‬سال مجددزمین خورد‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫نکته قابل تامل‬ ‫بازار کسب کار پارس‬ ‫خــودرو بــر مــدار ریــزش یــا بــر مــدار فریــب مــردم؟‬ ‫مراقــب ایــن گونــه ترفندهــای ســودجویان باشــیم‪.‬‬ ‫یــا اینکــه در دوره هــای بعــدی نماینــدگان خانــه‬ ‫ملــت نماینــده وقــت ان زمــان در ســومین کلنــگ‬ ‫زنــی بــا انتقــاد از کوتاهــی نســبت بــه پیگیــری از‬ ‫مســئولین وقــت و گذشــته‪ ،‬کوتاهــی پیگیــری‬ ‫خــود را بــه گــردن گذشــته گان مــی انــدازد‪.‬‬ ‫و اینکــه معــاون وزارت اب و ابفــای وزارت نیــرو‬ ‫از افزایــش ســطح امیــدواری و ارتبــاط دوســویه مــی‬ ‫گویــد نیــز مــورد ســوال در بیــن حاضریــن و اهالــی‬ ‫شهرســتان ازادشــهر بود که می بایســت نتیجه ان‬ ‫را در ایــن زمــان کوتــاه از دولــت دوازدهــم بایــد دیــد‬ ‫کــه بــا توجــه بــه ایــن رونــد افزایــش قیمتهــا چگونــه‬ ‫مــی تــوان ارتبــاط دوســویه وبــا دریافــت انتقــادات و‬ ‫نظــرات ســازنده مــردم در جهــت رفــع مشــکالت و‬ ‫ایجــاد اســایش شــهروندان قــدم برداشــت‪.‬‬ ‫اینکه نماینده خانه ملت نگران از وضع ســامت‬ ‫مــردم منطقــه خــود در خانــه ملــت اســت امــری‬ ‫اســت ســتودنی و قابــل ســتایش و اینکــه وی مــی‬ ‫گویــد اگــر نتوانــد مشــکل مردم منطقه خــود را حل‬ ‫کنــد نخواهــد توانســت مشــکل مــردم کشــورش را‬ ‫حــل کنــد و قســم یــاد مــی کنــد کــه حتمــا پیگیــر‬ ‫ایــن موضــوع خواهــد بــود کــه شــاهد افتتــاح و راه‬ ‫انــدازی ایــن پــروژه تــا ســال اینــده باشــد‪.‬‬ ‫و در جــای دیگــر صحبــت هــای تامــل برانگیــز‬ ‫از ایجــاد اشــتغال پایــدار و ممانعــت از مهاجــرت‬ ‫روســتاییان بــه شــهرها کــه توســط مدیــر عامــل‬ ‫شــرکت ابفــای گلســتان مطــرح گردیــد و اینکــه‬ ‫ایــن پــروژه مــی توانســت در ‪ ۱۸‬ســال پیــش بــا‬ ‫دالر کمتــر از ‪ ۱۰۰۰‬ریــال بــوده ســاخته شــود و‬ ‫حــال اینکــه ایــن کاغــذ بــی ارزش امریــکای هــر‬ ‫دالرش بــرای مــردم ‪۳۰۰۰۰‬هــزار تومــان اب‬ ‫مــی خــورد مــی توانــد جلــوی خــروج مــردم روســتا‬ ‫و هجــوم انهــا بــه شــهر را بــرای تامیــن مایحتــاج‬ ‫زندگــی بگیــرد هــر چنــد از گذشــته تــا کنــون گفتــه‬ ‫انــد ماهــی را هــر وقــت کــه از اب بگیــری تــازه‬ ‫اســت لــذا مــردم منطقــه همچنــان بــا اعتمــاد بــه‬ ‫اینــده منتظــر روزهــای خــوش و خرمــی هســتند‬ ‫کــه مســئولین هــر از گاهــی از پشــت تریبــون هــا‬ ‫بــه انهــا وعــده مــی دهنــد‪.‬‬ ‫لــذا مــردم ازادشــهر در ایــن روز مجــدد شــاهد بــه‬ ‫زمیــن زده شــدن کلنــگ ‪ ۱۸‬ســال پیــش و ســخنان‬ ‫زیبــا و دل نشــین مســئولینی کــه بــه بــاالی جایــگاه‬ ‫رفتــه و بــا بیانــات شــیوا و دلنشــین خــود مــژده‬ ‫روزهــای خــوش را بــه انهــا دادنــد و تعــارف‬ ‫هــای کــه بــا یکدیگــر هنــگام زمیــن زدن دومیــن‬ ‫کلنــگ پــروژه ای کــه قــرار بــود همپــای پــروژه مرکــز‬ ‫اســتان پیشــرفت داشــته باشــد بودند تا شــاید روزی‬ ‫مســئولین بــه جــای ایــن همــه ریــز و پــاش بــه دنبال‬ ‫انجــام مســئولیتی باشــند کــه بــرای ان از طــرف ولــی‬ ‫نعمتــان خــود انتخــاب شــده انــد باشــند‪.‬‬ ‫سوال اینجاست ‪:‬‬ ‫مســئولین طــی ایــن ‪ ۱۸‬ســال چــه مــی کردنــد و چرا‬ ‫هنــوز یــک پــروژه پایــان نیافتــه بــه ســراغ پــروژه‬ ‫دیگــر رفتــه و ایــن رونــد همچنــان ادامــه دارد؟‬ ‫انتظــار مــی رود کــه چــه مســئولین وقــت و چــه‬ ‫انهــای کــه در حــال حاضــر در پســت هــای دیگــر‬ ‫مدیریتــی هســتند و زمانــی نیــز بــر مســند ایــن‬ ‫مســئولیت بودنــد پاســخ ایــن کوتاهــی و کوتاهــی‬ ‫هــای دیگــر خــود را بــه ولــی نعمتــان خــود‪،‬‬ ‫همانهــای کــه انهــا را انتخــاب کردنــد تــا ارامــش و‬ ‫اســایش را برایشــان بــه ارمغــان بیاورند‪.‬بدهنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چه ساده‬ ‫زندگی را‬ ‫پنداشتند‬ ‫دوشنبه ‪ 5‬ابان ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫ایــن روزهــا کــه دیگــر تصــور جهانــی فــارغ از ویــروس کرونــا ممکــن نیســت جــای ان دارد کــه مــردم بیشــتر مراقــب خــود و‬ ‫دیگــران باشــند و اســتفاده از ماســک کمتریــن کاری اســت کــه هــر یــک از مــا مــی توانیــم انجــام دهیــم امــا گویــا اجبــاری کــردن‬ ‫ماســک هــم تاثیــری در اســتفاده از ان نگذاشــته اســت‪.‬‬ ‫نزدیــک بــه هشــت مــاه از شــیوع ویــروس کرونــا مــی گــذرد و کوویــد ‪ ۱۹‬روزانــه دههــا نفــر را بــه کام مــرگ کشــانده و هــزاران‬ ‫مبتــا بــه فهرســت گرفتــاران خــود اضافــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شمـاره ‪271‬‬ ‫امیرمهدی ها را دریابید‬ ‫کاهش نرخ بیکاری در خراسان شمالی‬ ‫فرود پرندگان مهاجر به تاالب های خراسان شمالی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس مهــدی الــه پور مدیرکل حفاظت محیط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از فرود و‬ ‫حضور نخســتین گروه از پرندگان مهاجر ســیبری که برای زمســتان گردی در تاالب ها و ابگیرهای اســتان خبر داد‪.‬‬ ‫الــه پــور افــزود‪ :‬از پیشــقراوالن پرنــدگان مهاجــر اردک سرســبز و خوتکاســت کــه وارد تــاالب هــای اســتان شــده و‬ ‫در برخــی از ابگیرهــای اســتان بــرای گــذران زمســتان فــرود امــده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اوج زمــان مهاجــرت ایــن پرنــدگان گفــت‪ :‬دی و بهمــن مــاه اوج ورود ایــن پرنــدگان جهــت گــذران زمســتان‬ ‫اســت کــه باعــث توقــف بیــن راهــی در ابگیرهــای اســتان و بــرای ســکونت بــه نواحــی گرمتــر جنوبــی مهاجــرت مــی کنند‪.‬‬ ‫علی قلی زاده‪:‬‬ ‫دیشــب توفیقــی شــد مطابــق نظــر یــک خیــر پــس‬ ‫از قربانــی یــک گوســفند بــه همــراه تنــی چنــد از‬ ‫نزدیــکان بــه توزیعــش بــرای نیازمنــدان در شــهر‬ ‫بجنــورد مشــغول باشــم‪.‬‬ ‫قــرار مــا بــر ایــن بــود کــه بســته هــای گوشــت‬ ‫را میــان چنــد موسســه خیریــه توزیــع کنیــم امــا‬ ‫از انجــا کــه خیّــر محتــرم از راه دور ایــن وقــف را‬ ‫انجــام داده بــود و نظرشــان بــر صحــت اجــرای‬ ‫توزیــع بــود؛ فکــری بــه ســرمان زد کــه بــه محلــه‬ ‫جوادیــه و مســجدالنبی برویــم‪.‬‬ ‫از ابتــدای جوادیــه بــا خانمــی زیــر ‪ ۲۵‬ســال‬ ‫مواجــه شــدیم کــه بــا یــک کیســه در میــان‬ ‫اشــغالها بدنبــال ضایعــات مــی گــردد‪.‬‬ ‫در همیــن مســیر کوتــاه خیابــان جوادیــه‬ ‫بــا پیرزنــی ‪ ۷۰‬ســاله هــم مواجــه شــدیم کــه‬ ‫وقتــی بســته را گرفــت تــا وقتــی کــه بــه ســمت‬ ‫ماشــین مــی امــدم در کوچــه بــا صــدای بلنــد‬ ‫خــدا را شــکر مــی کــردو دعــا مــی کــرد‪.‬‬ ‫در کنــار توزیــع بــه دو مــرد زبالــه گــرد‪ ،‬وقتــی‬ ‫بــه پیرمــردی کــه بــه ســمت خانــه اش مــی‬ ‫رفــت بســته نــذری را دادیــم ؛ انــگار بــا ایــن‬ ‫بســته هــای ناچیــز گامهایــش بــه ســمت‬ ‫خانــه چقــدر تنــد تــر شــد‪.‬‬ ‫گفتیــم ایــن گوشــت موجــب شــود ایــن همشــهری‬ ‫هــای زبالــه گــرد امشــب را زودتــر بــه خانــه برونــد‬ ‫و شــادی را کــه یــک واقــف از تهــران بانــی اش بــود‬ ‫بــه خانــه هایشــان ببرنــد ‪.‬‬ ‫اینجــا نــه اتیوپــی و نــه کــره شــمالی و‬ ‫نــه مناطــق جنــگ زده اســت‪ .‬اینجــا ایــران‬ ‫اســت ولــی انــگار مســووالن دوســت دارنــد‬ ‫خودشــان را بــه غفلــت بزننــد‪.‬‬ ‫مثــا اگــر نماینــده ادعــا کــرد زنــی خودکشــی‬ ‫کــرده برونــد ادعــا کننــد طــی تحقیقاتــی کــه‬ ‫شــده او دروغ مــی گویــد و اگــر نوشــته هــای‬ ‫مــن هــم رســانه ای شــود ثابــت کننــد خیابــان‬ ‫جوادیــه بجنــورد اصــا زبالــه ای نــدارد کــه در‬ ‫یــک ان ‪ ۴‬زبالــه گــرد در نقــاط مختلــف ایــن‬ ‫خیابــان کوچــک باشــند‪.‬‬ ‫اقای استاندار‬ ‫اقای معاون سیاسی‬ ‫و دوســت خودمــان جنــاب اقــای اریــان کــه‬ ‫مدیــرکل اجتماعــی اســتان هســتید!‬ ‫شــما می توانیــد در مســئولیت باشــید و‬ ‫چهــره حاشــیه شــهر بجنــورد و حتــی خیابــان‬ ‫هــای مرکــز اســتان بــه ایــن صــورت باشــد؟‬ ‫ایــا تاکنــون ســعی کرده ایــد بــرای وزارت‬ ‫کشــور طرحــی جهــت توانمندســازی و‬ ‫اشــتغال زبالــه گردهــا داشــته باشــید؟‬ ‫ایــا تاکنــون خواســته اید بــا ماشــین دولتــی‬ ‫هنــگام شــب بــدون اســکورت ماشــین هــای‬ ‫نیــروی انتظامــی کــه جلــب نظــر مــی کنــد؛ در‬ ‫ایــن خیابــان هــا گشــتی بزنیــد ؟‬ ‫ایــا رویتــان مــی شــود تصاویــر حواشــی‬ ‫بجنــورد را بــرای رهبــر انقــاب و اقــای رئیــس‬ ‫جمهــور بــه نمایــش بگذاریــد و ایــا بــه مســتند‬ ‫ســازی مجــوز تهیــه یــک فیلــم از محرومیــت‬ ‫در حواشــی مرکــز اســتان را میدهیــد؟‬ ‫چــرا مرکــز اســتان را مــی گویــم بــه خاطــر‬ ‫اینکــه اگــر ســیمای مرکــز اســتان ایــن باشــد‬ ‫پــس از ســیمای مــردم محــروم نقــاط دور‬ ‫افتــاده چــه انتظــاری هســت‪ .‬خواهــش‬ ‫مــی کنــم مطالــب بنــده را مثــل اقــای عــرف‬ ‫نخواهیــد تکذیــب کنیــد و بــه عنــوان تخریــب‬ ‫احســاس نکنیــد و اگــر ممکــن اســت از روی‬ ‫انصــاف بــه ایــن مطالــب نــگاه کنیــد ‪.‬‬ ‫امــروز امیرمهــدی از دبیرســتان محــل‬ ‫خدمتــم التمــاس مــی کنــد کــه بــه جــای دادن‬ ‫گوشــت و لبــاس برایــش یــک گوشــی تهیــه‬ ‫کنیــم کــه از درســها عقــب نمانــد‪.‬‬ ‫اگــر او خودکشــی کنــد دیگــر ایــن مــن‬ ‫نیســتم کــه درخواســتش را شــنیدم و کاری‬ ‫نکــردم شــما هــم شــریک خواهــی بــود‪.‬‬ ‫التمــاس مــی کنــم بیخیــال نباشــید و کاری‬ ‫بکنیــد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب کار انالین‬ ‫ایــن کــه امثــال امیرمهــدی هــا در گوشــه‬ ‫کنــار کوچــه پــس کوچــه هــای شــهر‬ ‫فراواننــد در ان شــکی نیســت فقــط کافــی‬ ‫اســت کمــی بــه دور و برمــون تیزبینانــه‬ ‫نــگاه بیاندازیــم وقطعــا ً انهــا را خواهیــم‬ ‫دیــد و اینکــه در ایــن یادداشــت اشــاره‬ ‫بــه خراســان شــمالی و شــهر بجنــورد‬ ‫شــده فکــر نکنیــد کــه اینگونــه مســائل در‬ ‫کنارمــان نیســت و یقیــن داشــته باشــید‬ ‫کــه در کنــار همــه مــا و هــر نقطــه از کشــور‬ ‫امثــال امیــر مهــدی هــا در حــال زندگــی‬ ‫هســتند و در انتظــار گوشــه نــگاه چشــمی‬ ‫از ســوی مســئولین شهرســتانی‪ ،‬اســتانی‬ ‫و کشــوری هســتند تــا شــاید بتواننــد یــک‬ ‫را ســیر شــوند و یــا بــا کمــی توجــه بیشــتر‬ ‫و در ایــن شــرایط کرونایــی اینــده ســاز‬ ‫مملکــت باشــند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از گونــه پرنــدگان ابــزی و یــا کنــار ابــزی کــه به اســتان ســفر می کنند میتوان به اردک سرســبز‪،‬‬ ‫بــاکالن‪ ،‬بوتیمــار‪ ،‬خوتــکا‪ ،‬حواصیــل و اردک ماهــی خــور ســفید اشــاره کــرد کــه از نواحــی سردســیر ســیبری بــه ایــن‬ ‫منطقــه مــی ایند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه توقــف ‪ 10‬الــی ‪ 15‬روزه برخــی از گونــه هــا‪ ،‬در مســیر مهاجــرت گفــت ‪ :‬برخــی از ایــن پرنــدگان صرفــا‬ ‫مــدت کمــی را در اســتان ســکونت دارنــد امــا برخــی دیگــر نیــز بــرای گــذران زمســتان در ایــن اســتان مــی ماننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی‪ ،‬از جملــه مناطقــی کــه پرنــدگان مهاجــر در ان توقــف‬ ‫داشــته مــی تــوان اشــاره بــه ســدهای شــیرین دره‪ ،‬بیــدواز‪ ،‬بــارزو و چــری و همچنیــن رودخانــه هــای اترک و کال شــور‬ ‫داشــت کــه زمســتان را در ایــن مناطــق ســپری مــی کننــد‪.‬‬ ‫همــه ســاله بــا اغــاز فصــل ســرما‪ ۴۰ ،‬گونــه از پرنــدگان مهاجرمهمــان رودخانــه هــا‪ ،‬بندهــا‪ ،‬ابگیرهــا و ســدهای‬ ‫اســتان در مناطــق مختلــف هســتند‪.‬‬ ‫اول ابان برق رایگان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس طــرح بــرق‬ ‫رایــگان یــا همــان بــرق امیــد بــرای ‪ ۳۰‬میلیــون‬ ‫نفــر جمعیــت کشــور از ابتــدای ابــان در جهــت‬ ‫حمایــت از افــراد کــم مصــرف از ســوی دولــت و‬ ‫وزارت نیــرو کلیــد خواهــد خــورد‪.‬‬ ‫ایــن طــرح بیشــتر شــامل خانــواده هــای خواهــد‬ ‫شــد کــه بــا کنتــرل مصــرف انــرژی کمــک بــه حفــظ‬ ‫و پایــداری شــبکه بــرق کــرده انــد‪.‬‬ ‫عامل سقوط دالر‬ ‫چیست؟‬ ‫کارشــناس مالــی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه توضیــح‬ ‫علمــی دلیــل افزایــش قیمت هــا در ماه هــای‬ ‫گذشــته امــر اســانی نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بخــش‬ ‫زیــادی از دالیــل مربــوط بــه افزایــش بســیار زیــاد‬ ‫قیمت هــا و تــورم‪ ،‬ریشــه پولــی نــدارد یــا بــه‬ ‫عبارتــی‪ ،‬تحــت تاثیــر عوامــل روانــی چــون انتظــار‬ ‫تورمــی اســت؛ بنابرایــن پیش بینــی می شــد کــه‬ ‫ایــن رونــد پایــدار نباشــد و شکســته شــود‪.‬‬ ‫بــازار غیررســمی ارز در معامــات هفتــه جــاری‬ ‫خــود کاهــش تــا پنــج هــزار تومانــی قیمــت دالر‬ ‫را شــاهد بــود کــه البتــه دوبــاره مســیر صعــودی‬ ‫یافــت‪ .‬ســقوط قیمتــی شــدید کــه بــه اعتقــاد‬ ‫گروهــی از کارشناســان کلیــد اغــاز ان از هفتــه‬ ‫پیــش و توســط بانــک مرکــزی زده شــد‪.‬‬ ‫از جملــه ایــن کارشناســان «میثــم رادپــور»‬ ‫بــود کــه هفتــه گذشــته اقــدام بانــک مرکــزی‬ ‫بــرای اعــام شــفاف عرضــه روزانــه ‪ ۵۰‬میلیــون‬ ‫دالر اســکناس در بــازار ارز همزمــان بــا افزایــش‬ ‫ســقف خریــد روزانــه صرافی هــا و کارگزاری هــای‬ ‫بانکــی تــا ‪ ۵۰۰‬هــزار دالر را را اقدامــی مفیــددر‬ ‫زمانــی موثــر دانســته و ضمــن ایــن کــه پیش بینــی‬ ‫کــرده بــود قیمــت ارز بــه زودی کاهــش پیــدا‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬وی تاکیــد داشــت‪ :‬ایــن اقــدام بانک‬ ‫مرکــزی بــا توجــه بــه پیچیدگی هــا و عــدم تطابــق‬ ‫هایــی کــه بــازار ایــران شــاهد ان اســت در کنــار‬ ‫ســایر اقدامــات ایــن نهــاد‪ ،‬بــرای تاثیرگــذاری نیــاز‬ ‫بــه زمــان دارد‪.‬‬ ‫تحــوالت روزهــای اخیــر بــازار ارز نشــان می دهــد‬ ‫کــه زمــان مــورد نیــاز بــرای شکســته شــدن قیمــت‬ ‫هــا در بــازار حــدود یــک هفتــه بــوده اســت و‬ ‫بــه همیــن مناســبت دوبــاره بــه ســراغ ایــن‬ ‫امــا ســوال اینجاســت چــه کســانی مــی تواننــد‬ ‫از ایــن طــرح اســتفاده کننــد و ایــن ‪ ۳۰‬میلیــون‬ ‫نفــر چــه افــرادی هســتند خــوب اســت کــه دولــت‬ ‫بــرای تشــویق و امــوزش همگانــی همچــون کلیپ‬ ‫هــای بابــا برقــی بــا تهیــه مســتند از خانــواده هــای‬ ‫کــه توانســته انــد مصــرف بــرق خــود را مدیریــت‬ ‫کننــد بــرای ‪ ۵۰‬میلیــون نفــر جامانــده از ایــن‬ ‫طــرح از طریــق رســانه هــای جمعــی در اختیــار‬ ‫شــهروندان قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫معــاون کارافرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نــرخ بیــکاری این اســتان‬ ‫در تابســتان نســبت بــه بهــار امســال‪ ،‬حــدود یــک درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫محمــد اربابــی اظهــار داشــت‪ :‬میــزان بیــکاری در بهــار امســال ‪ ۱۲‬درصــد بــود کــه بخشــی از بیــکاری‪ ،‬ناشــی از شــیوع‬ ‫کرونــا و تاثیــر ان بــر کســب و کار بــود امــا در تابســتان‪ ،‬میــزان بیــکاری کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کشــاورزی بودن خراســان شــمالی و اشــتغال در بخش های مختلف کشــاورزی در فصل تابســتان ســبب‬ ‫شــد تــا نــرخ بیــکاری کاهــش یابد‪.‬‬ ‫معــاون کارافرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬نــرخ بیــکاری‬ ‫در کشــور در تابســتان امســال ‪ ۹.۵‬درصــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از مجمــوع جمعیــت خراســان شــمالی ‪ ۶۳۵‬هــزار نفــر افــراد ‪ ۱۵‬ســال بــه بــاال هســتند کــه جمعیــت فعــال‬ ‫محســوب مــی شــوند و از ایــن قشــر‪ ۲۷۱ ،‬هــزار نفــر شــاغل و ‪ ۲۷‬هــزار نفــر بیــکار هســتند‪.‬‬ ‫اربابــی گفــت‪ :‬نــرخ مشــارکت اقتصــادی اســتان نیــز در تابســتان امســال ‪ ۴۷.۹‬درصــد گــزارش شــده کــه باالتــر از‬ ‫میانگیــن کشــوری اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تابســتان امســال ‪ ۴۱.۸‬درصــد از جمعیــت ‪ ۱۵‬ســاله و باالتــر از ان در کشــور از نظــر اقتصــادی فعــال‬ ‫بــوده‪ ،‬در گــروه شــاغالن قــرار داشــته و یــا بیــکار بــوده انــد‪.‬‬ ‫معــاون کارافرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا وجــود‬ ‫بــاال بــودن نــرخ مشــارکت اقتصــادی‪ ،‬شــاهد اشــتغال ناقــص در اســتان هســتیم بــدان معنــا کــه افــراد شــاغل‪ ،‬درامــد‬ ‫مناســبی ندارنــد‪/ .‬ایرنــا‬ ‫انــد جلــوی مصــرف لــوازم برقــی خــود همچــون‬ ‫یخچالــی کــه دارای بــدون گریــد ‪ A‬یــا کــم مصــرف‬ ‫اســت را بگیرنــد‪.‬‬ ‫و خیلــی ســوال هــای دیگــر کــه بایــد مســئولین‬ ‫وزارت نیــرو نســبت بــه ان پاســخ دهنــد ‪ .‬چــرا کــه‬ ‫همــگان بــه دنبــال اســتفاده از لــوازم خانگــی کــم‬ ‫مصــرف ایمــن و مطمئــن و ارزان قیمــت هســتند‬ ‫امــا ایــن در شــرایط کنونــی بیشــتر در اختیار قشــر‬ ‫مرفــع جامعــه میباشــد تــا دیگراقشــار جامعــه ‪.‬‬ ‫هــر چنــد ایــن ســوال از پــی ســوال قبــل خــارج‬ ‫مــی شــود کــه چگونــه ایــن ‪ ۳۰‬میلیــون توانســته‬ ‫کارشــناس اقتصــادی رفتــه تــا شــرایط امــروز بــازار‬ ‫ارز کشــور را بررســی کــرده بشــیم‪.‬‬ ‫رادپــور بــا توضیــح علــل بــروز چنیــن نوســانات‬ ‫شــدیدی بــازار ارز در هفتــه ای کــه گذشــت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬امســال مــا شــاهد هســتیم کــه‬ ‫قیمت هــای تمامــی بازارهــای داخلــی رشــد‬ ‫شــدیدی داشــته اند کــه توضیــح دلیــل ایــن‬ ‫افزایــش قیمت هــا اســان نیســت‪ .‬مــا مشــکالتی‬ ‫ماننــد کرونــا و تحریم هــای امریــکا را داریــم‬ ‫کــه باعــث مشــکالتی ماننــد کاهــش شــدید‬ ‫درامدهــای ارزی‪ ،‬مشــکل تامیــن ارز مــورد نیــاز‬ ‫بــازار و همچنیــن افزایــش حجــم نقدینگــی شــده‬ ‫اســت‪ .‬امــا ایــن یــک واقعیــت علمــی اســت کــه‬ ‫بــا ایــن عوامــل نمی شــود ایــن حجــم از گرانــی‬ ‫را مطابــق بــا تئوری هــای موجــود توجیــه کــرد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بازارهــای مالــی ادامــه داد‪ :‬بــا‬ ‫اطمینــان می تــوان گفــت بخــش زیــادی از دالیــل‬ ‫ایــن افزایــش بســیار زیــاد قیمت هــا و تــورم‪،‬‬ ‫ریشــه پولــی نــدارد یــا بــه عبارتــی تحــت تاثیــر‬ ‫عوامــل روانــی همچــون انتظــار تورمــی اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن پیش بینــی می شــد و می شــود ایــن‬ ‫رونــد پایــدار نباشــد و شکســته شــود‪ .‬شــرایط‬ ‫اقتصــادی مــا در ماه هــای اخیــر بــه گونــه ای‬ ‫شــده اســت کــه مــردم مشــاهده می کننــد‪ ،‬همــه‬ ‫اجنــاس در حــال گــران شــدن هســتند‪ .‬بنابرایــن‬ ‫انتظــاری در عمــوم جامعــه شــکل گرفتــه اســت که‬ ‫اگــر امــروز خریــد نکنــی‪ ،‬ضــرر کــرده ای‪.‬‬ ‫ایــن انتظــار متاســفانه یــک واکنــش غیرطبیعــی‬ ‫را در بازارهــای داخلــی ایجــاد کــرده اســت‪ .‬در‬ ‫ماه هــای اخیــر مــا شــاهد هســتیم عــاوه بــر بــازار‬ ‫ارز در بازارهــای طــا‪ ،‬خــودرو‪ ،‬مســکن‪ ،‬کاالی‬ ‫دیجیتــال و غیــره نیــز تورمــی شــدیدی حکــم‬ ‫فرماســت کــه بــرای توجیــه ان هــا هــم نمی تــوان‬ ‫تنهــا بــه ریشــه پولی هــای پولــی تــورم اکتفــا کــرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن همان گونــه کــه در تحــوالت هفتــه‬ ‫جــاری بــازار ارز دیــده می شــود‪ ،‬انتظــار مــی رود‬ ‫ایــن تــورم دوام نداشــته‬ ‫باشــد و در نهایــت تمــام‬ ‫ایــن بازارهــا بــه مرحلــه‬ ‫اصــاح و تعدیــل قیم ـت ‬ ‫برســند‪.‬‬ ‫وی عــاوه بــر اقدامــات‬ ‫بانــک مرکــزی از دیگــر‬ ‫دالیــل شکســته شــدن‬ ‫قیمت هــا در بــازار ارز‬ ‫را بازگشــت درامدهــای‬ ‫ارزی غیرنفتــی کشــور‬ ‫بــه ســطح دوران پیــش‬ ‫از کرونــا دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬بحــران کرونــا‬ ‫و بســته شــدن مرزهــا‬ ‫درامــد ارزی غیرنفتــی‬ ‫کشــور را هــم تحــت تاثیــر خــود قــرار داده بــود‪،‬‬ ‫امــا امارهــای ماه هــای اخیــر نشــان می دهــد کــه‬ ‫شــرایط اقتصــادی کشــور در حــال بازگشــت بــه‬ ‫مرحلــه پیــش از کرونــا اســت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال در شــش مــاه ابتــدای‬ ‫امســال کشــور مــا ‪ ۱۳‬میلیــارد دالر صــادرات‬ ‫داشــته اســت کــه حــدود ‪ ۳۷‬درصــد کمتــر از‬ ‫صــادرات ســال قبــل اســت‪ ،‬امــا میــزان صــادرات‬ ‫شــهریورماه تنهــا ‪ ۵‬درصــد کمتــر از مــدت مشــابه‬ ‫ســال قبــل اســت‪ .‬ایــن رونــد‪ ،‬ایــن امیــد را در‬ ‫فعــاالن اقتصــادی ایجــاد کــرده اســت کــه رونــد‬ ‫صــادرات کشــور مــا بــه دوران پیــش از کرونــا‬ ‫بازگشــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫رادپــور در ادامــه توضیــح ایــن دالیــل تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن کــه شــرایط صــادرات کشــور بــه‬ ‫دوران پیــش از کرونــا نزدیــک شــده اســت‪ ،‬از‬ ‫ســوی دیگــر می دانیــم کــه کســری بودجــه دولــت‬ ‫در ایــن مــدت در حجــم گســترده ای پولــی نشــده‬ ‫اســت و تــورم موجــود عوامــل روانــی پررنگــی دارد‬ ‫کــه بــه تحــوالت مربــوط بــه سیاســت خارجــی نیــز‬ ‫مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی در پایــان خاطر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بنابرایــن انچــه در هفتــه جــاری شــاهد ان‬ ‫بودیــم‪ ،‬عــاوه بــر مجموعــه دالیــل فــوق‪ ،‬در‬ ‫پــی عرضــه روزانــه ‪ ۵۰‬میلیــون ارز نقــدی بــه‬ ‫بــازار توســط بانــک مرکــزی اتفــاق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫امیــدوار هســتیم کــه همچنــان فشــار جــدی بــه‬ ‫بــازار بــرای تعدیــل قیمت هــا ادامــه پیــدا کنــد تــا‬ ‫شــاهد ادامــه رونــد اصــاح قیمت هــا باشــیم‪.‬‬ ‫بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران در روز‬ ‫یکشــنبه هفتــه گذشــته (‪ ۲۰‬مهرمــاه) بــا صــدور‬ ‫اطالعیــه ای از تصمیــم خــود مبنــی بــر عرضــه‬ ‫روزانــه ‪ ۵۰‬میلیــون دالر بــه صــورت اســکناس‬ ‫در بــازار ارز پــرده برداشــت‪ .‬همچنیــن در ایــن‬ ‫اطالعیــه ســقف خریــد کارگــزاران بانکــی و‬ ‫صرافی هــا در بــازار متشــکل ارزی بــه ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫دالر افزایــش یافــت‪ .‬بــا بــه وقــوع پیوســتن ایــن‬ ‫اقــدام مشــخص شــد کــه تقاضــا بســیار کمــی‬ ‫در بــازار ارز بــرای خریــد وجــود دارد و روزانــه‬ ‫از مجمــوع اســکناس های عرضــه شــده توســط‬ ‫بازارســاز‪ ،‬تنهــا در حــدود ‪ ۵۰۰‬هــزار تــا یــک‬ ‫میلیــون و پانصــد هــزار دالر توســط متقاضیــان‬ ‫خریــداری شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهی ثبت شرکت ها‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫باعنایــت باینکــه خانــم نیــره مســلمی فرزنــد عمــو بشــماره شناســنامه ‪ 7447‬و‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2248495048‬صــادره از کردکــوی بــا ارائــه ‪ 2‬بــرگ استشــهادیه‬ ‫گواهــی شــده توســط دفترخانــه یــک گــرگان بــه ایــن اداره مراجعــه و مدعــی مــی‬ ‫باشــند ســند مالکیــت ششــدانگ اعیانــی از پــاک ‪ 3192‬فرعــی از ‪ -12‬اصلــی‬ ‫بخــش ‪ 4‬گــرگان ذیــل ثبــت ‪ 4763‬دردفتــر ‪ 30‬صفحــه صفحــه ‪ 299‬بنــام خانــم‬ ‫نیــره مســلمی ثبــت و ســند مالکیــت بشــماره چاپــی ‪ 242186‬صــادر و تســلیم‬ ‫شــده بــه علــت جابــه جایــی مفقــود گردیــده اســت لــذا باســتناد مــاده ‪ 120‬ائیــن‬ ‫نامــه اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی میگــردد تــا هرکــس‬ ‫نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند‬ ‫مالکیــت نــزد خــود باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خــود‬ ‫را ضمــن ارائــه مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد‪.‬در غیــر اینصــورت‬ ‫پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫المثنــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬م‪ .‬الــف‪ 5362:‬تاریــخ انتشــار اگهــی ‪1399/08/5:‬‬ ‫علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان از طرف رضا باقری‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونی خدمــات درمانی خاتم االنبیاء‬ ‫گلســتان به شــماره ثبت ‪ 578‬و شناســه ملی ‪10700055470‬‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ‬ ‫‪ 1399/02/24‬ونامــه شــماره ‪ 509‬مــورخ ‪1399/06/22‬‬ ‫اداره تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی شهرســتان علــی ابــاد کتــول‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی زنبــورداری پروانــه ازادشــهر بــه شــماره‬ ‫ثبــت ‪ 119‬و شناســه ملــی ‪ 10700013387‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع‬ ‫عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ‪ 1399/06/16‬ونامــه شــماره‬ ‫‪/99/2711/624‬ص مــورخ ‪ 1399/07/19‬اداره تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی‬ ‫شهرســتان ازادشــهر تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪:‬ترازنامــه و صورتهــای مالــی‬ ‫ســال‪ 1398‬مــورد تصویــب مجمــع قــرار گرفــت‪ .‬نصرت اله بذرافشــان به شــماره‬ ‫ملــی ‪ 6249811346‬و محمــد جواد بذرافشــان به شــماره ملــی ‪6249773126‬‬ ‫و پروانــه بذرافشــان بــه شــماره ملــی ‪ 6249813667‬بــه عنــوان اعضــاء اصلــی‬ ‫هیــات مدیــره و ابراهیــم پســرکلو بــه شــماره ملــی ‪ 4888640726‬و فاطمــه‬ ‫بذرافشــان بــه شــماره ملــی ‪ 6249822267‬بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل‬ ‫هیــات مدیــره بــه مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدند‪.‬نرگــس ســمیعی پاقلعــه به‬ ‫شــماره ملــی ‪ 4879753076‬بــه عنــوان بــازرس اصلــی والنــاز بلبل شــریفلو به‬ ‫شــماره ملــی ‪ 0080067190‬بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال‬ ‫مالــی انتخــاب گردیدنــد ‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع‬ ‫ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ازادشــهر (‪)1032025‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪:‬مــاده ‪ 10‬قانــون سیاســت اجــرای‬ ‫اصــل ‪ 44‬مبنــی بــر پذیــرش ســهامدار غیرعضــو بــه اساســنامه‬ ‫تعاونی با ‪ 10‬رای کتبی الحاق گردید‪ .‬اساســنامه جدید تعاونی‬ ‫در ‪ 53‬مــاده و ‪ 42‬تبصــره تصویــب و جایگزیــن اساســنامه قبلی‬ ‫گردیــد‪ .‬تهیــه و تولیــد و توزیــع وســائل‪،‬تجهیزات‪،‬ملزومات‬ ‫بهداشــتی‪-‬درمانی و داروئــی بــا توجــه بــه الــزام دریافــت مجــوز‬ ‫از ارگان مربوطــه از اساســنامه حــذف گردیــد و بدیــن صــورت‬ ‫مــاده ‪ 3‬اساســنامه تغییــر یافــت‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امالک‬ ‫اســتان گلســتان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری‬ ‫علــی ابــاد گــرگان (‪)1032022‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی زنبــورداری پروانــه ازادشــهر بــه شــماره ثبــت ‪ 119‬و شناســه‬ ‫ملــی ‪ 10700013387‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 1399/06/16‬ونامــه شــماره‬ ‫‪/99/2711/624‬ص مــورخ‪ 1399/07/19‬اداره تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی شهرســتان ازادشــهر‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬نصــرت الــه بذرافشــان بــه شــماره ملــی ‪ 6249811346‬بــه ســمت‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره و محمــد جــواد بذرافشــان بــه شــماره ملــی ‪ 6249773126‬بــه ســمت نائــب‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره و پروانــه بذرافشــان بــه شــماره ملــی ‪ 6249813667‬بــه ســمت منشــی‬ ‫هیــات مدیــره و ابراهیــم پســرکلو بــه شــماره ملــی ‪ 4888640726‬و فاطمــه بذرافشــان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 6249822267‬بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره بــه مــدت ســه ســال انتخــاب‬ ‫گردیدندنصــرت الــه بذرافشــان بــا کدملــی‪ 662498113461‬بــه ســمت مدیرعامــل شــرکت تعاونــی‬ ‫بــه مــدت‪ 3‬ســال انتخــاب گردیــد‪ .‬کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهد اور بانکــی از قبیل چک‪-‬‬ ‫سفته و برات و اوراق بهادر با امضای ثابت اقای نصرت اله بذرافشانمدیرعامل و اقایمحمدجواد‬ ‫بذرافشــان نائبرئیــس هیــات مدیــره در غیــاب وی بــا امضاءخانــم پروانــه بذرافشانمنشــی رئیــس و‬ ‫مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و اســناد و نامــه هــای عــادی بــا امضــای مدیرعامــل و مهــر شــرکت‬ ‫معتبــر خواهــد بــود‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و‬ ‫موسســات غیرتجــاری ازادشــهر (‪)1032024‬‬ ‫من چون تو را دوست دارم ‪،‬‬ ‫ماسک میزینم ‪.‬‬ صفحه 4 ‫چــه بی خیــال قــدم می زننــد‪ ،‬صحبــت می کننــد و می خندنــد؛ انــگار در جهانــی مــوازی امــا بــدون ویــروس‬ ‫کرونــا زندگــی می کننــد‪ .‬گویــا اینجــا خراســان شــمالی نیســت‪ ،‬اســتانی کــه ســه مــاه ازگار اســت در‬ ‫وضعیــت قرمــز کرونایــی دســت و پــا می زنــد‪.‬‬ ‫نــه ماســکی بــر صــورت دارنــد و نــه دستکشــی در دســت‪ ،‬کودکانشــان نیــز بــدون هیــچ مالحظــه ای در‬ ‫البــای مــردم مــی رونــد و مــی اینــد و نفــس مــی کشــند‪ ،‬خــدا کنــد نفسهایشــان همچنــان برقــرار بمانــد و‬ ‫دور از بیمــاری و هــر خطــر دیگــری مانــا باشــند و ایــن ویــروس چشــم زخمــی بــه انهــا نرســاند‪.‬‬ ‫چه بی خیال‬ ‫و خرامان‬ ‫خرامان‬ ‫خبر‬ ‫دوشنبه ‪ 05‬ابان ‪1399‬‬ ‫مرکزنیکوکاری ابرار راه اندازی شد‬ ‫مرکز نیکوکاری ابرار اتاق بازرگانی استان گلستان با حضور رئیس کمیته امداد افتتاح شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار پــارس بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی کمیتــه امــداد‪ ،‬ســیدمرتضی بختیــاری‬ ‫در مراســم افتتــاح مرکــز نیکــوکاری ابــرار اتــاق بازرگانــی اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه فعالیــت حــدود چهــار‬ ‫هــزار مرکــز نیکــوکاری در کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬تعــداد مراکــز نیکــوکاری تــا پایــان ســال بــه پنــج هــزار مرکــز در‬ ‫سراســر کشــور می رســد‪.‬‬ ‫وی راه انــدازی مراکــز نیکــوکاری را در راســتای مردمـی شــدن کمیتــه امــداد دانســت و افــزود‪ :‬ایــن مراکــز‬ ‫در مســاجد و محــات توســط هیــات امنــا و امــام جماعــت مدیریــت می شــود و عــاوه بــر مددجویــان‬ ‫امــداد‪ ،‬بــه نیازمنــدان محلــه کمــک و رســیدگی می کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیتــه امــداد رویکــرد ایــن نهــاد را توســعه مراکــز نیکــوکاری تخصصــی عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬مراکــز‬ ‫نیکــوکاری تخصصــی و ورود فعالیت هــای دانش بنیــان در حــوزه اشــتغال زایی‪ ،‬تاثیــر بــه ســزایی در‬ ‫توانمندســازی مددجویــان دارد‪.‬‬ ‫بختیــاری بــا تقدیــر از ابتــکار و نــواوری اســتان گلســتان در ایجــاد مرکــز نیکــوکاری ابــرار اتــاق بازرگانــی‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن مرکــز می توانــد در عرصــه صنعــت‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬تولیــد بــه ویــژه در صنایــع کوچــک بــه‬ ‫خانواده هــای تحــت حمایــت امــداد کمــک کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ‪ ۲۲۰‬مرکــز نیکــوکاری در اســتان گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬کمیتــه امــداد و‬ ‫بــه تبــع ان مراکــز نیکــوکاری‪ ،‬بــر اســاس اموزه هــای دینــی هیــچ خــط قرمــزی بــرای کمک رســانی بــه‬ ‫نیازمنــدان از اقــوام و مذاهــب مختلــف ندارنــد‪.‬‬ ‫‪۷۷‬درصدمهدهای کودک‬ ‫تعطیل اند‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن علــی اکبــر‬ ‫صحرانــورد معــاون اجتماعــی اداره کل بهزیســتی‬ ‫خراســان شــمالی گفت‪:‬کاهــش ‪۷۷‬درصــدی‬ ‫فعالیــت مهدهــای کــودک زیــر پوشــش بهزیســتی‬ ‫بــه لحــاظ شــیوع و انتقــال کرونــا موجــب شــده کــه‬ ‫‪ ۵۲‬مهــد در اســتان بــه فعالیــت خــود و ان هــم بــا‬ ‫حداقــل ظرفیــت ادامــه دهند‪.‬ایــن در حالــی اســت‬ ‫تعدادمهدهــای فعــال زیــر پوشــش بهزیســتی‬ ‫سایه سنگین کرونابردوش کوچ‬ ‫بــا وجــود اغــاز کــوچ پائیــزی و وجــود شــیوع کرونــا و در ایــن‬ ‫بیــن ضــرورت جابجایــی توســط ماشــین موجــب افزایــش‬ ‫هزینــه هــا بــر دوش عشــایر و فشــار ناشــی از ان شــده اســت‬ ‫تــا جایــی کــه میــزان ان بیــش از ‪ ۱۶۰‬میلیاردریــال بــراورد شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا قلــی پــور مدیــرکل امــور عشــایری خراســان‬ ‫شــمالی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع گفــت‪ :‬بــه طــور میانگیــن‬ ‫هزینــه کــوچ هــز خانــوار کــه بــه صــورت مکانیــزه صــورت بگیــرد‬ ‫بیــن ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۷۰‬میلیــون ریــال مــی باشــد‪.‬‬ ‫قلــی پــور بــا اشــاره بــه کوچــرو بــودن حــدود چهــار هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫خانــوار عشــایر اســتان افــزود‪ :‬بــا وجــود پرمخاطــره بــودن کــوچ‬ ‫ســنتی‪ ،‬ســالجاری کــوچ مکانیــزه دغدغــه ای بــر دل خانوارهــای‬ ‫عشــایری اســتان اضافــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫موسسه قاب هنرفردای هنر مجوز گرفت‬ ‫رضــا رضایــی در ایــن ارتبــاط افــزود‪ :‬بــه اســتناد ضوابــط‬ ‫و مقــررات تاســیس مراکــز‪ ،‬موسســات ‪ ،‬کانــون هــا و‬ ‫انجمــن هــای فرهنگــی و هنــری و نظــارت بــر فعالیــت‬ ‫انهــا مصــوب ‪ 1375/8/8‬شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫و بــر اســاس مصوبــه هیــات رســیدگی بــه امــور مراکــز‬ ‫فرهنگــی پروانــه فعالیــت موسســه فرهنگــی هنــری چنــد منظــوره « قــاب هنــر فــردای هنــر اســفراین» بــه مدیــر‬ ‫مســئولی ســرکار خانــم فائــزه نیــک زاده فشــانجری صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمــام افــرادی کــه دارای مــدرک تحصیلــی حداقــل لیســانس و ســوابق فرهنگــی‬ ‫باشــند مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه ‪ maraakez.ir‬نســبت بــه عضویــت و ثبــت نــام اقــدام فرماینــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت اســتان خراســان شــمالی دارای ‪ 48‬مجــوز فعالیــت موسســه فرهنگــی و هنــری از ســوی‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی مشــغول بــه فعالیــت بــوده کــه ایــن امــر موجــب ایجــاد اشــتغال بــرای ‪ 150‬نفــر‬ ‫بــه طــور مســتقیم شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتان در ســال گذشــته ‪ ۲۲۹‬واحــد باشــد‪.‬‬ ‫صحرانــورد اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن ایــام بــا‬ ‫کاهــش چشــمگیر حضــور کــودکان در مهدهــای‬ ‫کــودک بــه لحــاظ تــرس والدیــن از ابتــا بــه کرونــا‬ ‫اســت کــه موجــب شــده از بیــن ‪ ۸۷۷۶‬کــودک‬ ‫حاضــر در مهدهــای کــودک فقــط ‪ ۵۰۰‬کــودک در‬ ‫ایــن مراکــز حضــور داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســالجاری مدیــران ‪۲۹‬‬ ‫مهــد نســبت بــه عــدم فعالیــت مهدهــای خــود‬ ‫بــه مرخصــی رفتــه انــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه رونــد کاهشــی فعالیــت مهدهــای کــودک از‬ ‫مدیــران ان هــا خواســته شــده تــا پایــان ابــان‬ ‫مــاه وضعیــت خــود را مشــخص کننــد کــه بــه‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه‬ ‫رتبه اســتان در کاشــت زعفران گفت‪ :‬باید فرایندهای برداشــت و پاکســازی‬ ‫گل زعفــران در اســتان از حالــت ســنتی بــه صنعتــی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫محمــود قنبــری در نشســت پیگیــری مصوبــات اقتصــادی ســفر‬ ‫رئیس جمهــور بــه خراســان شــمالی اظهــار کــرد‪ :‬بانک هــای عامــل‬ ‫موظف انــد هــر چــه ســریع تر وضعیــت پرونده هــای ســرمایه گذاری‬ ‫ابالغــی از ســفر رئیس جمهــور را بــه ســرانجام مناســب برســانند‪.‬‬ ‫وی بــا اعــام ضرب االجــل بــرای مشــخص شــدن وضعیــت‬ ‫پرونده هــای مفتــوح در بانک هــا افــزود‪ :‬پروژه هــای‬ ‫ســرمایه گذاری ســفر رئیس جمهــور بایــد تــا در زمــان‬ ‫تعیین شــده بــه نتیجــه الزم مبنــی بــر اعــام انصــراف یــا‬ ‫پرداخــت مبلــغ موردتقاضــا برســد‪.‬‬ ‫کمبود نه افزایش نرخ چرا‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس بختیــار علم بیگــی رییــس هیــات مدیــره انجمــن صنایــع شــوینده‪ ،‬بهداشــتی‬ ‫و ارایشــی ایــران گفت‪:‬هیــچ کمبــودی در کشــور در ارتبــاط بــا محصــوالت بهداشــتی و ارایشــی بــه لحــاظ تولیــد‬ ‫انبــوه ایــن صنایــع نداریم‪.‬چــرا کــه صنایــع موجــود دارای ظرفیــت ‪ ۲‬الــی ‪۲٫۵‬برابــر نیــاز مصــرف کشــور توانایــی‬ ‫تولیــد ایــن گونــه کاالهــا را دارنــد‪.‬‬ ‫علــم بیگــی افــزود‪ :‬طــی هفــت مــاه ســالجاری برخــی واحدهــای تولیــدی موفــق بــه صــادرات محصــوالت خــود در‬ ‫کنــار تامیــن نیــاز بــازار شــده انــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره از رونــد صعــودی نــرخ ارز و تامیــن مــواد اولیــه‪ ،‬به عنوان بزرگتریــن معضل تولیدکنندگان‬ ‫ایــن صنــف خبــر دادو گفت‪:‬طــی شــش مــاه نخســت ســالجاری بــا افزایــش دو برابــری قیمــت مــواد اولیــه مــورد‬ ‫نیــاز کــه وابســته بــه صنایــع پتروشــیمی هاســت مواجــه شــدیم و در ایــن بیــن افزایــش نــرخ ارز نیــز موجــب تــورم‬ ‫‪ ۱۵۰‬درصــدی قیمــت مــواد اولیــه مــورد نیــاز جهــت واردات گردیــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه افزایــش حقــوق کارگــر و هزینــه هــای حمــل و نقــل گفــت ‪ :‬اگــر اینهــا را نیــز بــه هزینــه‬ ‫هــا اضافــه کنیــم موجــب رشــد قییمــت هــای باالتــری در امــر تولیــد خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫علم بیگــی افــزود‪ :‬در صــورت ادامــه رونــد افزایــش قیمــت هــا بدیــن شــکل امــکان ادامــه فعالیــت وجــود نــدارد‬ ‫چــرا کــه اکثــر تولیــد کننــدگان صنایــع شــوینده‪ ،‬اریشــی بهداشــتی درخواســت افزایــش نــرخ کاالهــا تولیــدی خــود‬ ‫را بیــن ‪۶۰‬تا‪۷۰‬درصــد داشــته انــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اجبــاری نبــودن محصــوالت تولیــدی صنــف مذکــور در شــمول قیمــت گــذاری افــزود‪:‬‬ ‫طــی جلســه ای کــه ســازمان حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان و تولیــد کننــدگان داشــتیم موفــق بــه کســب‬ ‫رضایــت فعــاالن ایــن صنــف بــا افزایــش ‪ ۴۰‬درصــدی قیمــت هــا جلــب شــد‪.‬‬ ‫رییــس هیــات مدیــره انجمــن صنایــع شــوینده‪ ،‬بهداشــتی و ارایشــی ایــران گفت‪:‬بدیــن ترتیــب ‪ ۶‬قلــم محصــول‬ ‫تولیــدی ایــن صنایــع کــه شــامل پــودر رخت شــویی دســتی و ماشــینی‪ ،‬مایــع ظرف شــویی‪ ،‬مایــع دستشــویی‪،‬‬ ‫خمیردنــدان و انــواع صابــون بــا ‪ ۴۰‬درصــد افزایــش و ســابر اقــام زیرگــروه لــوازم شــوینده‪ ،‬ارایشــی و بهداشــتی‬ ‫نیــز بــا افزایــش ‪ ۳۰‬درصــدی مواجــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هَ نجار شکنی‬ ‫در جامعه‬ ‫شمـاره ‪271‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس معــاون فرهنگــی و‬ ‫رســانه ای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان‬ ‫شــمالی خبــر از صــدور مجــوز موسســه فرهنگــی هنــری‬ ‫قــاب هنــر فــردای هنــر اســفراین داد‪.‬‬ ‫فرایندبرداشت وپاکسازی زعفران‬ ‫بایدصنعتی شود‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده‪ ،‬بهداشتی و ارایشی ایران‬ ‫سال ششم‬ ‫‪5‬‬ ‫احتمــاال ً بیــش از ‪ ۱۰۰‬مرکــز کــودک امــوزی اقــدام‬ ‫بــه ابطــال مجــوز خــود کننــد و ســایرین نیــز طبــق‬ ‫قانــون‪ ،‬تــا مشــخص شــدن وضعیــت همــه گیــری‬ ‫کرونــا‪ ،‬درخواســت مرخصــی یکســاله کننــد‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی اداره کل بهزیســتی خراســان‬ ‫شــمالی مهمتریــن علــت تعطیلــی ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫مهدهــای کــودک را اســتیجاری بــودن ملــک ان‬ ‫هــا دانســت کــه در ایــن شــرایط قــادر بــه تامیــن‬ ‫هزینــه هــا خــود نبــوده و صرفــا ً ‪ ۱۰‬درصــد کــه‬ ‫مالــک مــی باشــند توانســته انــد اشــتغال خــود را‬ ‫حفــظ کننــد‪.‬‬ ‫زایش هر هشت ماه‬ ‫مهــران حیاتــی – مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪:‬‬ ‫گوســفندان اصــاح نــژاد شــده در ایــن منطقــه طــی هر هشــت ماه‬ ‫یکبــار بره دهــی داشــته و شــمار زیــادی هــم چنــد قلوزایــی دارنــد‪.‬‬ ‫مهــران حیاتــی اظهــار داشــت‪ :‬وزن بره هــای متولــد شــده در مرکــز‬ ‫اصــاح نــژاد ایــن شهرســتان نســبت بــه جامعــه ســنتی روســتایی‬ ‫یــک کیلوگــرم بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســاالنه ‪ ۷۰‬راس بــره مــاده اصــاح شــده از طریــق ایــن‬ ‫مرکــز در اختیــار دامــداران اســتان و شهرســتان قــرار مــی گیرد‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬همچنیــن ســاالنه ‪۱۰۰‬‬ ‫راس قــوچ اصالحــی از طریــق مرکــز اصــاح نــژاد این شهرســتان در‬ ‫بیــن دامــداران توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب کار انالین‪:‬‬ ‫کمبود نه افزایش نرخ چرا‬ ‫نکتــه ای کــه چنــد‬ ‫صبــای اســت اصــا ً‬ ‫توســط مســئولین بــه‬ ‫ان توجــه نمــی شــود و‬ ‫ان هــم حقــوق مصــرف‬ ‫کننــده در ایــن شــرایط‬ ‫بحرانــی اســت کــه‬ ‫مســئولین علــت انــرا‬ ‫در تحریــم مــی داننــد‬ ‫حــال اینکــه جوانــان‬ ‫ایــن مملکــت علــت‬ ‫انــرا در عــدم توجــه‬ ‫بــه پتانســیل و منابــع‬ ‫موجــود در کشــور مــی داننــد‪.‬‬ ‫و از همــه مهمتــر میــزان درامــدی کــه عایــد صنایــع تولیــدی چــه در بخــش تامیــن مصــارف‬ ‫داخلــی و چــه صــادرات در کنــار واردات مــی شــود میــزان قابــل توجهــی اســت کــه متاســفانه تولیــد‬ ‫کننــدگان نــه تنهــا ایــن بخــش بلکــه ســایر صنایــع را قانــع نمــی کنــد و مــی خواهنــد یــک شــبه ره‬ ‫‪ ۱۰۰‬ســاله را طــی کننــد هــر چنــد کــه ایــن ره صــد ســاله نیــز در چنــد ســال اخیــر بــرای برخــی هــا‬ ‫محقــق از عــدم توجــه مصــرف کننــدگان بــه ترفندهــای انهــا محقــق گردیــده اســت‪.‬‬ ‫کــه دانشــجوی در محضــر رهبــر انقــاب اینگونــه اظهــار داشــت کــه ‪ ۸‬ســال جنــگ تحمیلــی را بــا‬ ‫‪ ۲۰‬ســاله هــای بردیــم حــال جنــگ اقتصــادی را بــا ‪ ۶۰‬ســاله هــا …‬ ‫وی در ارتبــاط بــا قیمــت خمیردنــدان هــای داخلــی و خارجــی کــه در داخــل کشــور تولیــد مــی شــود توضیـح داد‪:‬‬ ‫حداکثــر افزایــش قیمــت بــرای خمیردندان هــای داخلــی و همچنیــن خمیردنــدان هــای خارجــی کــه در داخــل‬ ‫کشــور تولیــد مــی شــوند ‪ ۲۸‬هــزار تومــان مــی باشــد و ایــن نــرخ بــرای گران تریــن محصــول ‪ ۴۰‬هــزار تومــان بــوده‬ ‫کــه بــه فــروش خواهنــد رســید‪.‬‬ ‫حــال ســوال اینجاســت کشــوری کــه توانســته در عرصــه دفاعــی حرفــی بــرای گفتــن و بــدون نیــاز‬ ‫بــه کمــک و واردات از خــارج داشــته باشــد چگونــه نمــی توانــد در ســایر عرصــه هــا خــود را شــکوفا‬ ‫و مســتقل کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن ســاالنه بیــش از ‪ ۲‬میلیــارد دالر معــادل ‪۷‬هــزار میلیــارد تومــان محصــوالت‬ ‫ارایشــی بهداشــتی بــه داخــل کشــوری کــه ظرفیــت تولیــد چنــد برابــری نیــاز مصــرف کننــده بــا ســرمایه ای بالــغ بــر‬ ‫‪۲۰‬هــزار میلیــارد تومــان دارد قاچــاق مــی شــود ‪.‬‬ ‫پــس بیائیــم و بجــای انداختــن تقصیــر بــه گــردن تحریــم کمــی بــه تــوان و نیــروی داخلــی بهــا‬ ‫دهیــم شــاید بدیــن صــورت بتوانیــم گــردن ایــن غــول بدترکیــب تحریــم را شکســته و بــه زانــو‬ ‫دراوریــم اش‪.‬‬ ‫دکتر فائزه صالحی‬ ‫هَنجــاردر اصطــاح دانــش جامعه شناســی بــه‬ ‫یــک الگــوی رفتــاری گفتــه می شــود کــه روابــط‬ ‫و کنش هــای اجتماعــی را تنظیــم می کنــد‪،‬‬ ‫اکثریــت جامعــه خــود را بــه ان پایبنــد می داننــد‬ ‫و در صورتــی کــه شــخصی ان را رعایــت نکنــد‬ ‫(هنجــار شــکنی)‪ ،‬جامعــه او را مجــازات می کنــد‪.‬‬ ‫هنجــار بــا قانــون کنتــرل می شــود در حالــی کــه‬ ‫ایــن حکــم در مــورد ارزش هــا صــدق نمی کنــد‪.‬‬ ‫هنجارهــا مفهــوم ‪ ،‬ایــده هــا و قوانیــن نانوشــته‬ ‫ای هســتند کــه رفتــار مــا انســان هــا را شــکل‬ ‫مــی دهنــد‪ .‬انهــا در همــه زمینــه هــای زندگــی‬ ‫وجــود دارنــد و محدودیــت هــا و رفتــار قابــل‬ ‫قبــول را تعریــف مــی کنــد‪ .‬برخــی هنجارهــا‬ ‫مثبــت هســتند و نحــوه رفتــار مــا بــا دیگــران‬ ‫را راهنمایــی مــی کننــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال انهــا‬ ‫ممکــن اســت مــا را از اب دهــان انداختــن در‬ ‫خیابــان یــا طعنــه زدن بــه افــراد در خیابــان‬ ‫منصــرف کننــد‪ .‬هنجارهــا همچنیــن مــی تواننــد‬ ‫اشــکال ســرکوب ‪ ،‬طــرد و تبعیــض را منتقــل‬ ‫میکننــد‪.‬‬ ‫انواع هنجارها‪:‬‬ ‫هنجارهــای درونــی‪ ،‬هنجارهایــی هســتند کــه‬ ‫در صــورت عــدم رعایــت ان هــا‪ ،‬مجــازات رســمی‬ ‫و مشــخصی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫هنجارهــای بیرونــی‪ ،‬هنجارهایــی هســتند‬ ‫کــه بــرای اعضــای یــک جامعــه از پیــش تعییــن‬ ‫شده اســت‪ .‬تــرس از مجــازات و میــل درونــی‪،‬‬ ‫اعضــای جامعــه را بــه پیــروی از هنجــار ترغیــب‬ ‫می کنــد‪ .‬اگــر هنجارهــا در جامعــه ای ثبــات‬ ‫نداشــته باشــند‪ ،‬یــا بــا برخــی نظم هــای دیگــر‬ ‫اجتماعــی در تضــاد و تعــارض باشــند‪ ،‬افــراد‬ ‫جامعــه کم تــر از هنجارهــا پیــروی خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫هنجارهــا در جوامــع مختلــف‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫متفــاوت یــا حتــی متضــاد باشــند‪ .‬بی هنجــاری‬ ‫باعــث از بیــن رفتــن اســتحکام نظــام اجتماعــی‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫هنجارهــای اجتماعــی بــه منزلــه بازنمایــی‬ ‫جمعــی رفتارهــای قابــل قبــول گروهــی و‬ ‫همچنیــن ادراکات فــردی از رفتارهــای گروهــی‬ ‫خــاص تلقــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ -۱‬مــی تــوان انهــا را بــه عنــوان محصــوالت‬ ‫فرهنگــی (شــامل ارزش هــا ‪ ،‬اداب و رســوم و‬ ‫ســنت هــا) مشــاهده کــرد‬ ‫‪ -۲‬کــه نشــان دهنــده دانــش اساســی افــراد در‬ ‫مــورد انچــه دیگــران انجــام مــی دهنــد و فکــر‬ ‫مــی کننــد کــه انهــا بایــد انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬از منظــر جامعــه شناســی ‪ ،‬هنجارهــای‬ ‫اجتماعــی درک غیــر رســمی هســتند کــه بــر‬ ‫رفتــار اعضــای یــک جامعــه حاکــم هســتند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬روانشناســی اجتماعــی واحدهــای گــروه‬ ‫کوچکتــر را تشــخیص مــی دهــد (ماننــد یــک تیــم‬ ‫یــا یــک دفتــر) همچنیــن ممکــن اســت هنجارهــا‬ ‫را جداگانــه یــا عــاوه بــر انتظــارات فرهنگــی یــا‬ ‫اجتماعــی تاییــد کنــد‪.‬‬ ‫مثــا ‪،‬دســت دادن پــس از یــک مســابقه‬ ‫ورزشــی نمونــه ای از هنجارهــای اجتماعــی‬ ‫ا ســت ‪.‬‬ ‫‪ -۵‬در زمینــه روانشناســی اجتماعــی ‪ ،‬نقــش‬ ‫هنجارهــا‬ ‫مــورد تاکیــد قــرار مــی گیــرد ‪ ،‬کــه مــی توانــد‬ ‫رفتــار را در یــک موقعیــت یــا محیــط خــاص‬ ‫بــه عنــوان “بازنمایــی ذهنــی رفتــار مناســب”‬ ‫هدایــت کنــد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬اثبــات شــده اســت کــه پیــام هــای هنجــاری‬ ‫مــی تواننــد رفتارهــای اجتماعــی ‪ ،‬از جملــه‬ ‫کاهــش مصــرف الــکل ‪ ،‬افزایــش میــزان رای‬ ‫دهنــدگان ‪ ،‬و کاهــش مصــرف انــرژی را تقویــت‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫‪-۷‬مطابــق تعریــف روانشــناختی‪ ،‬رفتــاری‬ ‫هنجارهــای اجتماعــی ‪ ،‬هنجارهــا دارای دو بعــد‬ ‫هســتند‪ :‬میــزان رفتــار بــه نمایــش درامــده و‬ ‫گــروه میــزان رفتــار ان را تاییــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ – ۸‬از ایــن ابعــاد مــی تــوان در پیــام هــای‬ ‫هنجــاری بــرای تغییــر هنجارهــا (و متعاقبــا ً‬ ‫تغییــر رفتارهــا) اســتفاده کــرد‪ .‬یــک پیــام مــی‬ ‫توانــد بــا توصیــف ســطوح بــاالی مشــارکت رای‬ ‫دهنــدگان بعــد قبلــی را هــدف قــرار دهــد تــا‬ ‫مشــارکت بیشــتر را تشــویق کنــد‪ .‬هنجارهــا را‬ ‫نیــز مــی تــوان بــه شــرط رفتــار مشــاهده شــده‬ ‫دیگــران (میــزان رفتــار بــه نمایــش گذاشــته‬ ‫شــده) تغییــر داد‪.‬‬ ‫هنجارهــای اجتماعــی را مــی تــوان اینگونــه‬ ‫تصــور کــرد‪“ :‬قوانینــی کــه انچــه را کــه مــردم‬ ‫بایــد بــا توجــه بــه محیــط اجتماعــی خــود انجــام‬ ‫دهنــد و نبایــد انجــام دهنــد ‪ ،‬تجویــز مــی کننــد”‬ ‫(معــروف بــه محیــط ‪ ،‬زمینــه فرهنــگ فرهنگــی‬ ‫اجتماعــی) و شــرایط‪ .‬بررســی هنجارهــا “در‬ ‫رشــته هــا و ســنت هــای پژوهشــی پراکنــده‬ ‫اســت ‪ ،‬و اتفــاق نظــر روشــنی در مــورد نحــوه‬ ‫اســتفاده از ایــن اصطــاح وجــود نــدارد ‪.‬‬ صفحه 5 ‫توزیع انسولین قلمی‬ ‫دراستان‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 5‬ابان ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫مدیــر نظــارت بــر دارو و مــواد تحــت کنتــرل معاونــت غــذا و دارو علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫انســولین های قلمــی نوومیکــس و نوورپیــد هفتــه جــاری در داروخانه هــای ایــن اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری‬ ‫توزیــع و مشــکل بیمــاران برطــرف می شــود‪.‬‬ ‫دکتــر مریــم فــاح اظهــار داشــت‪ :‬انســولین های قلمــی نوومیکــس و نوورپیــد از طریــق شــرکت هــای‬ ‫پخــش دارویــی و بــر اســاس ســهمیه اعالمــی ســازمان غــذا و دارو و برنامــه توزیــع معاونــت غــذا و دارو در‬ ‫داروخانه هــای منتخــب توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪271‬‬ ‫‪۳‬درصدکاهش چاقی‬ ‫دانش اموزان درطرح‬ ‫کوچ‬ ‫اشتیاقی بی پایانش برای دیار باقی‬ ‫سالمت‬ ‫معاون تربیت بدنی و سالمت‬ ‫اموزش و پرورش‬ ‫اول تــا هفتــم ابــان بــه عنــوان هفتــه پیشــگیری‬ ‫از مســمومیت ها نامگــذاری شــده و امســال هــم‬ ‫پانزدهمیــن دوره هفتــه پیشــگیری از مســمومیت ها‬ ‫بــا شــعار «پیشــگیری از مســمومیت در همه گیــری‬ ‫کرونــا‪ ،‬بــا افزایــش اگاهــی‪ ،‬مانــع مســمومیت‬ ‫دارویــی شــویم» برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫مســمومیت ( ‪ )intoxication‬مجموعــه ای از‬ ‫اختــاالت بــدن اســت کــه در اثــر جــذب مــاده ای بیگانــه‬ ‫«ســم» گفتــه می شــود بــروز می کنــد کــه‬ ‫کــه بــه ان َ‬ ‫از راه هــای استنشــاق نوعــی گاز‪ ،‬بخــار‪ ،‬دود یــا گــرد‬ ‫و غبــار‪ ،‬دســتگاه گوارشــی (خــوردن یــا اشــامیدن)‪،‬‬ ‫تمــاس پوســتی (از طریــق انتشــار از اپیــدرم یــا عبــور‬ ‫از زخــم یــا ســوختگی)‪ ،‬تزریــق در خــون و انــواع‬ ‫مســمومیت حــاد مزمــن و شــغلی باشــد‪.‬‬ ‫پیش بینــی برگــزاری مراســم پرتعــداد عروســی در‬ ‫مــاه ربی ـع االول ماننــد ســال های قبــل‪ ،‬کارشناســان‬ ‫بهداشــت و درمــان و فعــاالن اجتماعــی گنبــدکاووس‬ ‫را نســبت بــه افزایــش ابتــا بــه کرونــا ناشــی از حضــور‬ ‫در اجتماعــات و تبدیــل وضعیــت زرد ایــن شهرســتان‬ ‫مــرزی بــه قرمــز نگــران کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون تربیــت بدنــی و ســامت امــوزش و‬ ‫پــرورش از کاهــش ‪ ۳‬درصــدی چاقــی در بیــن‬ ‫دانــش امــوزان در طــرح کنتــرل وزن و چاقــی‬ ‫دانــش امــوزان تــا پایــان ســال خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن طــرح چنــد هــدف مهــم را مدنظــر‬ ‫دارد کــه مهمتریــن ان برنامــه لقمــه ســالم و‬ ‫تغذیــه ســالم دانــش امــوز مــی باشــد کــه ‪۴۰‬‬ ‫هــزار پایــگاه تغذیــه ســالم در کشــور را تحــت‬ ‫پوشــش قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه‬ ‫نقــل از عصرپــرس‪ ،‬مهــرزاد حمیــدی معــاون‬ ‫تربیــت بدنــی و ســامت وزارت امــوزش و‬ ‫پــرورش در مراســم امضــای تفاهم نامــه‬ ‫همــکاری معاونــت تربیــت بدنــی وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش و انســتیتو تحقیقــات‬ ‫تغذیــه ای و صنایــع غذایــی کشــور بــا رویکــرد‬ ‫ســبک زندگــی ســالم دانــش امــوزان ‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫امضــای تفاهــم نامــه بــا انســتیتو تحقیقــات‬ ‫تغذیــه ای و صنایــع غذایــی کشــور کمــک‬ ‫شــایانی بــه همــکاری پایــدار در راســتای‬ ‫تغییــر ســبک زندگــی دانــش امــوزان دارد ‪.‬‬ ‫‪‎‬وی در ادامــه بــا اشــاره بــه طــرح کنتــرل‬ ‫وزن و چاقــی دانــش امــوزان افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫طــرح چنــد هــدف مهــم را مدنظــر دارد کــه‬ ‫مهمتریــن ان برنامــه لقمــه ســالم و تغذیــه‬ ‫ســالم دانــش امــوز مــی باشــد کــه ‪ ۴۰‬هــزار‬ ‫پایــگاه تغذیــه ســالم در کشــور را تحــت‬ ‫پوشــش قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪‎‬حمیــدی اجــرای ایــن طــرح را در راســتای‬ ‫مداخلــه تغذیــه ای ‪ ۱۴‬میلیــون دانــش امــوز‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬ایــن طــرح همــه اقشــار‬ ‫جامعــه دانــش امــوزی را از جملــه افــراد‬ ‫الغــر‪ ،‬چــاق و متناســب را مشــخص و تحــت‬ ‫بررســی قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪‎‬وی بــا مهــم دانســتن همــکاری بــا انســتیتو‬ ‫تحقیقــات تغذیــه ای و صنایــع غذایــی کشــور‬ ‫در راســتای انجــام طــرح هــای ملــی امــوزش‬ ‫و پــرورش بیــان داشــت‪ :‬در کمپیــن تغذیــه‬ ‫ســالم(‪۳۶۰‬درجه) مــی تــوان عنــوان تغذیــه‬ ‫ســالم‪ ،‬وزن ســالم و زندگــی ســالم را اجرایــی‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫‪‎‬معــاون تربیــت بدنــی و ســامت وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش اظهــار داشــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر ‪ ۷۳/۵۸‬درصــد از جامعــه افــراد کــم‬ ‫تحــرک‪ ۲۵/۴۶ ،‬درصــد دارای کلســترول‬ ‫بــاال‪ ۴۰/۲۶ ،‬درصــد فشــارخون بــاال و ‪۳۱/۵۹‬‬ ‫درصــد دارای وزن بــاال مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪‎‬حمیــدی در ادامــه هــدف از اجــرای طــرح‬ ‫را کاهــش ‪ ۳‬درصــدی چاقــی بیــن دانــش‬ ‫امــوزارن اعــام کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن راســتا‬ ‫تــاش کــرده ایــم همراهــی خانــواده هــا را در‬ ‫ایــن طــرح داشــته کــه ‪ ۱۶‬الگــوی مشــارکتی‬ ‫بــرای ان هــا تعریــف کــرده ایــم‪.‬‬ ‫‪‎‬وی گفــت‪ :‬در شــبکه شــاد توانســته ایــم‬ ‫بــا همــه متصدیــان پایــگاه تغذیــه ســالم بــه‬ ‫صــورت الیــو صحبــت کــرده و ‪ ۱۰۰‬هــزار مدیــر‬ ‫مدرســه را در ایــن طــرح مشــارکت دهیــم‪.‬‬ ‫از اغــاز مــاه ربیــع االول تاکنــون شــهروندان‬ ‫گنبــدکاووس روزانــه شــاهد توقــف حداقــل یــک یــا‬ ‫چنــد ماشــین عــروس در مقابــل گل فروشـی های ایــن‬ ‫شــهر و عبــور ده هــا کاروان عروســی هســتند کــه بــوق‬ ‫زدن هــای ممتــد‪ ،‬پخــش موســیقی بــا صــدای بلنــد و‬ ‫ن و هلهلــه کــردن سرنشــینان خودروهــا نشــان‬ ‫کــف زد ‬ ‫می دهــد کــه صاحبــان مراســم و همراهــان انهــا نــه‬ ‫تنهــا اعتقــادی بــه اســتفاده از ماســک و رعایــت فاصلــه‬ ‫اجتماعــی ندارنــد بلکــه شــرایط و وضعیــت شــکننده‬ ‫شــیوع کرونــا ایــن شهرســتان را نیــز نادیــده می گیرنــد‪.‬‬ ‫انــگار برخــی خانواده هــای گنبــدی امــار مــرگ و‬ ‫میرهــای روزانــه کرونــا و مبتالیــان بــه ان را ندیــده‬ ‫گرفتــه و یــا خــود را بــه ندیــدن و نشــنیدن می زننــد‬ ‫و بــدون توجــه بــه رونــد رو بــه پیشــرفت شــیوع ایــن‬ ‫بیمــاری‪ ،‬بــرای برگــزاری مراســم عروســی فرزنــدان خــود‬ ‫در روزهایــی کرونایــی بــا یکدیگــر مســابقه میگذارنــد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان حــوزه بهداشــت‪ ،‬بــه ســبب‬ ‫کاهــش اســتفاده از ماســک و کم توجهــی بــه‬ ‫رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی از ســوی مــردم‬ ‫گنبــدکاووس اکنــون شــرایط ایــن شهرســتان مــرزی‬ ‫پــس از ‪ ۲‬مــاه ارامــش و قــرار داشــتن در وضعیــت‬ ‫زرد کرونــا‪ ،‬بــا برگــزاری پرشــمار مراسـم های عروســی‬ ‫بــه مــرز هشــدار (نارنجــی) و در معرض خطر افزایش‬ ‫تعــداد مبتالیــان و اغــاز مرحلــه ســوم شــیوع ایــن‬ ‫بیمــاری رســیده اســت‪.‬‬ ‫در کنــار برگــزاری پرشــمار مراســم های عروســی در‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬تــردد در خیابان هــا‪ ،‬خریــد از مغازه هــا‬ ‫و حضــور در رســتوران و کافــی شــاپ ها بــدون رعایــت‬ ‫نــکات بهداشــتی و پیشــگیرانه و همچنیــن در پیــش‬ ‫بــودن فصــل ســرما و احتمال شــیوع بیمــاری انفلوانزای‬ ‫فصلــی و تقــارن دو بیمــاری‪ ،‬بــر نگرانــی مســووالن‬ ‫بهداشــت و درمــان ایــن شهرســتان بــرای رســیدن دوباره‬ ‫بــه وضعیــت قرمــز شــیوع کرونــا افــزوده اســت‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل چند روز قبل اعضای ســتاد مقابله‬ ‫بــا کرونــای گنبــدکاووس زیارتــگاه مالعلــی عطــا‬ ‫دانشــمند واقــع در بخــش داشــلی بــرون و نیــز بــازار‬ ‫پرنــده فروشــان ایــن شــهر را تــا اطــاع بعــدی تعطیــل‬ ‫کننــد و بــه صاحبــان مشــاغل ایــن شهرســتان مــرزی‬ ‫بویــژه تاالرهــای پذیرایــی هشــدار دادنــد کــه درصــورت‬ ‫رعایــت نکــردن دســتورالعمل هــای بهداشــتی ماننــد‬ ‫رعایــت ‪ ۵۰‬درصــد ظرفیــت پذیــرش مهمان‪ ،‬ممانعت‬ ‫نکــردن از ورود مهمانــان بــدون ماســک و رعایــت‬ ‫‪ ۲‬ســاعته زمــان برگــزاری مراســم‪ ،‬بــا انــان برخــورد‬ ‫قانونــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیر شــبکه بهداشــت و درمان گنبدکاووس با بیان‬ ‫مســمویت های غذایــی اغلــب در اثــر تکثیــر‬ ‫میکروب هــا یــا زهرابــه ازاد شــده از انهــا (همچــون‬ ‫بوتولیســم) یــا جــذب مــواد غیرخوراکــی (همچــون‬ ‫برخــی از قارچ هــا) ظاهــر می شــوند و علــت‬ ‫مســمومیت های دارویــی نیــز مصــرف داروی‬ ‫نامناســب یــا جــذب بیــش از حــد ان اســت‪.‬‬ ‫اینکــه رونــد صعــودی امــار بســتری بیمــاران مبتــا بــه‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬پــس از ‪ ۲‬مــاه ارامــش‪ ،‬از چنــد روز پیــش‬ ‫اغــاز شــده و اکنــون ‪ ۸۶‬بیمــار در مراکــز درمانــی ایــن‬ ‫شهرســتان بســتری هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬درصورت رعایت‬ ‫نکــردن دســتورالعمل های بهداشــتی و اصــرار بــر‬ ‫برگــزاری مراسـم های عروســی بــا شــمار زیــاد مهمان‪،‬‬ ‫رســیدن دوبــاره بــه وضعیــت قرمز و پیامدهای ناشــی‬ ‫از ان طــی روزهــای اینــده دور از انتظــار نیســت‪.‬‬ ‫فرهــاد بدیعــی بــا تاکیــد برضــرورت اســتفاده از‬ ‫ماســک و رعایــت فاصلــه اجتماعــی توســط مــردم‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬تنهــا راه مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬خودمراقبتــی اســت‬ ‫و ســهل انــگاری نســبت بــه ایــن بیمــاری پیامدهــای‬ ‫زیانبــاری بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬میــزان رعایــت دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی مرتبــط بــا کرونــا (اســتفاده از ماســک و‬ ‫رعایــت فاصلــه اجتماعــی) در تاالرهــای پذیرایــی‪،‬‬ ‫دفاتــر پســتی‪ ،‬ثبــت اســناد و قضایــی‪ ،‬بانک هــا و‬ ‫نانوایی هــای گنبــدکاووس پاییــن اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن رییــس مرکــز بهداشــت گنبــدکاووس بــا‬ ‫ارائــه گزارشــی از اخریــن وضعیــت بیمــاری کرونــا در‬ ‫ایــن شهرســتان گفــت‪ :‬براســاس بازدیدهــای میدانــی‬ ‫انجــام شــده از ‪ ۱۵۰‬اداره و نهــاد دولتــی و هــزار واحــد‬ ‫صنفــی ایــن شهرســتان درخصــوص اســتفاده از‬ ‫ماســک و رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی مشــخص‬ ‫شــد کــه رعایــت ایــن مــوارد رونــد نزولــی دارد‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم پالیــده افــزود‪ :‬هــم اکنــون میــزان‬ ‫اســتفاده از ماســک توســط کارکنــان و شــاغلین‬ ‫ادارات و نهادهــای گنبــدکاووس ‪ ۹۲‬درصــد‪ ،‬بانک هــا‬ ‫گزارش کرونا‬ ‫گلستان در شرایط شکننده‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار پــارس دکتــر عبدالرضــا فاضــل ریاســت‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان از شــکننده بــودن شــرایط خطــر شــیوع‬ ‫کرونــا در گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫خبرهای‬ ‫بازار کسب کار‬ ‫بر بستر اینترنت انرا در‬ ‫موتور جستجوگر گوگل‬ ‫جستجو کنید‪.‬‬ ‫‪ ،۹۰‬دانشــگاه ها ‪ ،۸۳‬دفاتــر پیشــخوان دولــت ‪،۷۲‬‬ ‫فروشــگاه ها ‪ ،۷۳‬نانوایی هــا ‪ ۴۱‬و فســت فودهــا و‬ ‫کبابی هــا ‪ ۳۷‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫دکتــر پالیــده بــا تاکیــد براینکــه بایــد فرهنــگ اســتفاده از‬ ‫ماســک از درب منــزل شــروع و تــا بازگشــت دوبــاره بــه‬ ‫خانه ادامه داشــته باشــد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بیشــترین نگرانی‬ ‫در برگــزاری مراسـم های عروســی در گنبــدکاووس اســت‬ ‫کــه بــا شــروع مــاه ربیــع االول شــدت گرفتــه و نتیجــه ان‬ ‫تــا ‪ ۲‬هفتــه بعــد مشــخص خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بازدیــد از تاالرهــای پذیرایــی‬ ‫گنبــدکاووس کــه مجالــس عروســی برگــزار می کننــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬متاســفانه ‪ ۸۳‬درصــد حاضریــن بدون ماســک‬ ‫بودنــد و ‪ ۸۰‬درصــد انهــا هــم فاصلــه اجتماعــی را‬ ‫رعایــت نکردنــد ضمــن اینکــه مصوبــه ســتاد کرونــا‬ ‫اســتانی مبنــی بــر اســتفاده از ‪ ۵۰‬درصــد ظرفیــت نیز‬ ‫رعایــت نشــده بــود‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز بهداشــت گنبــدکاووس هشــدار داد‬ ‫کــه اســتمرار ایــن رویــه بــدون تردیــد گنبــدکاووس را‬ ‫کــه اکنــون در وضعیــت نارنجــی کرونــا قــرار دارد‪ ،‬بــه‬ ‫وضعیــت قرمــز شــیوع کرونــا تبدیــل می کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس بــا ابــراز‬ ‫نگرانــی از رونــد صعــودی بیمــاری کرونــا در ایــن‬ ‫شهرســتان‪ ،‬برضــرورت تشــدید اقدامــات پیشــگیرانه‬ ‫و مقابلـه ای بــا ایــن بیماری از ســوی ادارات‪ ،‬نهادها و‬ ‫اصنــاف تاکیــد کــرد و گفت‪ :‬بــرای انجام ایــن اقدامات‬ ‫و حســاس کــردن موضــوع بایــد از همــه ظرفیــت ‬ ‫ادارات و نهادهــا‪ ،‬مــردم‪ ،‬رســانه ها‪ ،‬فضــای مجــازی‬ ‫و ســمن ها اســتفاده شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد؛‬ ‫عطش فراوان درقربانی گرفتن‬ ‫اعتیــاد نیــز نوعــی مســمومیت اختیــاری بــه الــکل‪،‬‬ ‫تریــاک‪ ،‬کوکائیــن‪ ،‬هروئیــن‪ ،‬مرفیــن و غیــره اســت‪ ،‬و‬ ‫موجــب وابســتگی بــه ان مــاده می شــود و همچنیــن‬ ‫تابش هــای مــواد رادیواکتیــو نیــز موجــب مســمومیت‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫اول تــا هفتــم ابــان مــاه بــه عنــوان هفتــه پیشــگیری‬ ‫از مســمومیت هــا نامگــذاری شــده اســت و‬ ‫امســال هــم پانزدهمیــن دوره هفتــه پیشــگیری از‬ ‫مســمومیت هــا‪ ،‬بــا شــعار «پیشــگیری از مســمومیت‬ ‫در همــه گیــری کرونــا‪ ،‬بــا افزایــش اگاهــی‪ ،‬مانــع‬ ‫مســمومیت دارویــی شــویم» برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫پانزدهمیــن دوره هفتــه پیشــگیری از مســمومیت ها‬ ‫ماننــد هــر ســال بــا هــدف کاهــش مــرگ و میــر‬ ‫ناشــی از مســمومیت ها برگــزار می شــود و بــرای‬ ‫رســیدن بــه ایــن هــدف راهکارهایــی ماننــد تمرکــز بــر‬ ‫امــوزش نحــوه پیشــگیری از مســمومیت در کــودکان‪،‬‬ ‫پیشــگیری از مســمومیت ناشــی از داروهــا‪ ،‬ســموم‬ ‫دفــع افــات‪ ،‬مــواد شــیمیایی‪ ،‬ســوء مصــرف مــواد‪،‬‬ ‫مســمومیت بــا فلــزات ســنگین‪ ،‬گیاهــان و قارچ هــای‬ ‫ســمی و گزیدگی هــا‪ ،‬پیشــگیری از مســمومیت بــا‬ ‫گازهــا و منوکســید کربــن و ارتقــای دانــش جامعــه در‬ ‫خصــوص خطــرات ناشــی از مســمومیت ها و نحــوه‬ ‫برخــورد بــا ایــن رخــداد اتخــاذ می شــود‪.‬‬ ‫هــر روز ایــن هفتــه بــه یــک نــام نامگــذاری شــده‬ ‫و اموزش هــای عمومــی و تخصصــی دربــاره نحــوه‬ ‫پیشــگیری از یــک نــوع مســمومیت متناســب بــا ان‬ ‫ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫ایمن سازی منازل از نظر بروز مسمومیت ها‬ ‫– داروهــا‪ ،‬محصــوالت شــوینده و فراورده هــای‬ ‫ارایشــی‪ -‬بهداشــتی (خمیــر دنــدان‪ ،‬دهــان شــویه‪،‬‬ ‫خوشــبو کننــده) را دور از دســترس کــودکان‪ ،‬در ارتفــاع‬ ‫بــاال و در کمــد مجهــز بــه قفــل نگــه داری نماییــد‪.‬‬ ‫– محصــوالت خانگــی خطرنــاک (ماننــد لولــه بازکــن‪،‬‬ ‫جوهــر نمــک‪ ،‬جرم گیــر‪ ،‬محلــول ســفید کننــده‬ ‫و لک بــر‪ ،‬مــواد شــوینده‪ ،‬گاز پــاک کــن‪ ،‬داروهــا و‬ ‫دیگــر مــواد شــیمیایی) را در بســته بندی اصلــی انهــا‬ ‫و بــا درب بســته نگهــداری کنیــد و از نگهــداری در‬ ‫کمدهــای زیــر ظرفشــویی اجتنــاب کنیــد‪.‬‬ ‫– از نگهــداری محصــوالت خطرنــاک مثــل ضدیــخ‪،‬‬ ‫شیشــه پــاک کــن‪ ،‬بنزیــن‪ ،‬نفــت‪ ،‬ســموم علــف‬ ‫کــش‪ ،‬ســموم حشــره کــش و کودهــای باغبانــی در‬ ‫کمدهــای بــدون قفــل در پارکینــگ و حیــاط منــزل‬ ‫اجتنــاب کنیــد‪.‬‬ ‫– مخلــوط کــردن فراورده هــای ســفید کننــده و‬ ‫جرم بَــر بــه دلیــل ایجــاد گاز ســمی خفــه کننــده‪،‬‬ ‫مطلقــا ممنــوع اســت و برچســب ظــروف ســموم‬ ‫و مــواد دفــع افــات را ابتــدا کامــا مطالعــه کنیــد و‬ ‫ســپس دقیقــا مطابــق ان عمــل کنیــد‪.‬‬ ‫نویسنده ‪ :‬پروین مرادی‬ ‫منبع ‪:‬عصر پرس‬ ‫جهت مشاهده بروز‬ ‫رازهای پیشگیری‬ ‫از مسمومیت‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی خبــر از فــوت ‪ ۳۳۷‬بیمــار‬ ‫در شــبانه روز گذشــته توســط کوویــد‪ ۱۹‬در کشــور داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در شــرایط کنونــی اســتان بــه لحــاظ‪ ،‬رونــد ابتــا بــه کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬بــا افزایــش خفیــف مواجــه شــده کــه ایــن امــر موجــب شــده تــا در‬ ‫چــراغ زرد شــیوع کرونــا بــرای مــا روشــن شــود‪.‬‬ ‫فاضــل بــا اشــاره بــه وضعیــت شــهرهای اســتان بــه لحــاظ شــیوع و خطــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬شهرســتان هــای اق قــا‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬گمیشــان و مــراوه تپــه‬ ‫در وضعیــت ســفید‪ ،‬بندرگــز در وضعیــت قرمــز ‪ ،‬مینودشــت در وضعیــت‬ ‫نارنجــی و بقیــه شهرســتان هــای اســتان در وضعیــت زرد هســتند‪.‬‬ ‫وی ضمــن ابــراز تاســف از جــان باختــن ‪1013‬هموطــن تــا کنــون گفــت‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر در بیمارســتان هــای اســتان ‪ ۲۷۹‬بیمــار مبتــا بــه کرونــا‬ ‫بســتری انــد‪ ،‬کــه از ایــن تعــداد‪ ۵۴ ،‬نفــر در بخــش مراقبــت هــای ویــژه و‬ ‫‪ ۲۷‬بیمــار شــرایط بحرانــی و بــه دســتگاه ونتیالتــور متصــل هســتند‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان بــا اشــاره بــه درگیــر بــودن اکثــر‬ ‫اســتانهای کشــور تاکیــد کرد‪:‬خوشــبختانه تــا کنــون گلســتان هنــوز درگیــر‬ ‫مــوج ســوم ایــن بیمــاری نشــده اســت‪.‬‬ ‫فاضــل در پایــان از مــردم خواســت‪ :‬بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی‪،‬‬ ‫اســتفاده از ماســک‪ ،‬حفــظ فاصلــه اجتماعــی و برگــزار نکــردن مراســم‬ ‫هــای دســته جمعــی‪ ،‬ضمــن مراقبــت از خــود و خانــواده شــان‪ ،‬از کادر‬ ‫بهداشــت و درمــان نیــز حمایــت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پــارس دکتــر ســیما ســادات الری بــا اعــام ایــن خبــر‬ ‫افــزود‪ :‬از یکشــنبه روز گذشــته تــا امــروز ‪ ۵‬ابــان ‪ ۱۳۹۹‬شناســایی نزدیــک بــه ‪6‬‬ ‫هــزار بیمــار جدیــد بــر اســاس معیارهــای قطعــی تشــخیصی‪ ،‬مبتــا بــه کوویــد‪۱۹‬‬ ‫در کشــور شناســایی کــه منجــر بــه بســتری شــدن دو هــزار و ‪ ۱۳۵‬نفــر از انهــا در‬ ‫بیمارســتان شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه امــار بیمــاران کوویــد‪ ،۱۹‬گفــت‪ :‬متاســفانه تــا کنــون ‪ ۵۷۴‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۵۶‬نفــر در کشــور بــه ثبــت رســیده کــه طــی ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪ ۳۳۷ ،‬بیمــار‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬جــان خــود را از دســت دادنــد و مجمــوع جــان باختــگان ایــن بیمــاری بــه‬ ‫‪ ۳۲‬هــزار و ‪ ۹۵۳‬نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫الری بــا بیــان ایــن کــه خوشــبختانه تــا کنــون از ‪ ۵۷۴‬هــزار و ‪ ۸۵۶‬نفــر ‪ ۴۵۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬نفــر از انهــا‪ ،‬بهبــود یافتــه و یــا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر وضــع‪ ۴۹۸۲‬نفــر از بیمــاران مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬مطلــوب نبــوده و در‬ ‫شــرایط بحرانــی هســتند و تحــت مراقبــت قــرار دارند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تســت اولیــه کرونــا نیــز گفــت‪ :‬تــا بدیــن لحظــه چهــار میلیــون و‬ ‫‪ ۷۵۳‬هــزار و ‪ ۳۵۷‬ازمایــش تشــخیص کوویــد‪ ۱۹‬در کشــور انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه ایــن کــه اســتانهای تهــران‪ ،‬اصفهــان‪،‬‬ ‫قــم‪ ،‬اذربایجــان شــرقی‪ ،‬خراســان جنوبــی‪ ،‬ســمنان‪ ،‬قزویــن‪ ،‬لرســتان‪ ،‬اردبیــل‪،‬‬ ‫خوزســتان‪ ،‬کرمانشــاه‪ ،‬کهگیلویــه و بویراحمــد‪ ،‬گیــان‪ ،‬بوشــهر‪ ،‬زنجــان‪ ،‬ایــام‪،‬‬ ‫خراســان رضــوی‪ ،‬مازنــدران‪ ،‬چهارمحــال و بختیــاری‪ ،‬البــرز‪ ،‬اذربایجــان غربــی‪،‬‬ ‫مرکــزی‪ ،‬کرمــان‪ ،‬خراســان شــمالی‪ ،‬همــدان‪ ،‬یــزد و کردســتان در وضعیــت قرمــز‬ ‫قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬اســتانهای هرمزگان‪ ،‬فارس‪ ،‬گلســتان و سیســتان و بلوچســتان‬ ‫نیــز در وضعیــت نارنجــی و زرد قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫– مــوادی ماننــد نفــت و بنزیــن را در ظــرف اصلــی‬ ‫انهــا نگهــداری کنیــد و از ریختــن ایــن مــواد داخــل‬ ‫ظــروف مربــوط بــه فراورده هــای خوراکــی و نوشــیدنی‬ ‫ماننــد بطــری خالــی نوشــابه جــدا پرهیــز کنیــد‪.‬‬ ‫– از قــرار دادن کیــف دســتی و ســاک خریــد‬ ‫و همچنیــن کیســه های نایلونــی کــه اســتفاده‬ ‫نمی شــود در دســترس کــودکان پرهیــز کنیــد‪ ،‬ایــن‬ ‫وســایل ممکــن اســت ســبب خفگــی کــودکان شــوند‪.‬‬ صفحه 6 ‫صدور‪۲‬هــزارو‪۸۸۶‬رای جایگزیــن حبــس در گلســتانرییس کل دادگســتری گلســتان گفــت کــه بــا هــدف‬ ‫جلوگیــری از زدن برچســب مجرمیــت بــه افــراد و اصــاح متهمــان از ابتــدای ســال تاکنــون ‪ ۲‬هــزار و ‪۸۸۶‬‬ ‫رای جایگزیــن حبــس در محاکــم ایــن اســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت کــه بــا هــدف جلوگیــری از زدن برچســب مجرمیــت بــه افــراد و‬ ‫اصــاح متهمــان از ابتــدای ســال تاکنــون ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۸۶‬رای جایگزیــن حبــس در محاکــم ایــن اســتان‬ ‫صــادر شــد‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫صدور‪۲‬هزارو‪۸۸۶‬رای‬ ‫جایگزین حبس در‬ ‫گلستان‬ ‫دوشنبه ‪ 05‬ابان ‪1399‬‬ ‫پلیس ما باشید (سامانه تلفنی ‪ / )197‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫سال ششم‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪271‬‬ ‫اعتراف به ‪33‬‬ ‫فقره سرقت در‬ ‫«گنبدکاووس»‬ ‫قسمت نهم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫ایراد وارده به قانون حق کسب و پیشه و رفع ایراد ماهوی قانون‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ایــراد وارده بــه قانــون حــق کســب و پیشــه و رفــع ایــراد ماهــوی‬ ‫قانون مالک و مســتاجر‬ ‫قانون ‪ :‬واقعیت این اســت ‪ .‬همینکه‬ ‫ِ‬ ‫مصوب ســال ‪ 1339‬حق کســب و پیشــه تاســیس شــد و قانون‬ ‫مصــوب ســال ‪ 1356‬نیــز ضمــن نســخ ان ‪ ،‬قانونــی حــق کســب‬ ‫و پیشــه را اســتمرار بخشــید‪ ،‬دیگرکمتــر حقوقدانــی دیــده شــد‬ ‫کــه از خــود بپرســد‪ ،‬اســباب ایجــاد ایــن حــق و منظــور و مقصــود‬ ‫مقنــن از وضــع ســال ‪ 39‬و اســتمرار ان در ســال ‪ 56‬چــه‬ ‫بــوده اســت ! در حالیکــه میدانیــم منشــاء ایجــاد حــق ؛ ایفــای‬ ‫تعهـد ِ متعهــد علیــه درمقابــل متعهــد لــه اســت‪ .‬و تعهــدات نیــز‬ ‫ـال اراده متعهدیــن اســت‪.‬‬ ‫حاصــل تراضــی و اعمـ ِ‬ ‫بنابرایــن در جاییکــه طرفیــن در ایجــاد حــق ‪ ،‬مداخلــه ای‬ ‫نداشــته انــد و صرفــا قانونگــذار انــرا بــر ذمــه مالــک قــرار داده‬ ‫اســت لزومــا ضــروری بــوده اســت کــه حقوقدانــان ‪ ،‬قضــات ‪،‬‬ ‫عمــال ایــن حــق دارنــد ‪،‬‬ ‫کارشناســان و وکالء کــه نقشــی در ا ِ‬ ‫ِ‬ ‫بررســی کننــد کــه دلیــل مقنــن در وضــع ایــن حــق چــه بــوده !‬ ‫ـل مفــروض قانونگــذار‬ ‫ـال حــق ‪ ،‬دلیـ ِ‬ ‫ایــا در مقطــع کنونــی اعمـ ِ‬ ‫همچنــان جــاری و ســاری هســت و همچنــان موضوعیــت خــود‬ ‫را دارد!!‪ .‬ممکــن اســن در همینجــا حقوقدانــی بــه اینجانــب‬ ‫ایــراد کنــد کــه اجــرای قانــون ؛ مشــروط بــه بقــا و یــا زوال‬ ‫ـل وضــع ان نیســت‪ .‬مکلفیــن در هرحــال تکلیــف دارنــد کــه‬ ‫دلیـ ِ‬ ‫ت وضــع ان اجــراء کننــد‪.‬‬ ‫قانــون را فــارغ از عل ـ ِ‬ ‫بنابراین کشــف اراده قانونگذار و بررســی بقاء و یا زوال دلیل‬ ‫وضــع ‪ ،‬بــی فایــده اســت‪ .‬در پاســخ بــه حقوقــدان معتــرض‬ ‫ـل اجــرای قانــون‬ ‫عــرض میکنــم کــه ایــراد ِ وارده در خصــوص اصـ ِ‬ ‫وارد اســت‪ .‬و نــه در چگونگــی اجــرای ان ! بحــث مــا در نحــوه‬ ‫اجــرای قانــون اســت ‪ .‬اجــرای قانــون در اینخصــوص ارزیابــی‬ ‫میــزان حــق کســب و پیشــه توســط کارشــناس اســت ‪.‬‬ ‫مثــال ســاده در بــاب موضــوع مطروحــه ایــن اســت کــه ‪:‬‬ ‫کارشــناس بــه دســتور قاضــی مکلــف بــه ارزیابــی میــزان حــق‬ ‫کســب و پیشــه اســت‪ .‬و ندرســت اســت کــه میتوانــد بــه دلیــل‬ ‫فقــد ِعلــت و ســبب وضــع قانــون ‪ ،‬از اجــرای قــرار کارشناســی‬ ‫اســتنکاف نمایــد‪.‬‬ ‫لیکــن از صفــر تــا میلیاردهــا تومــان ارزیابــی ‪ ،‬داخــل در حکــم‬ ‫قــرار کارشناســی و مصــداق اجــرای قانــون اســت‪ .‬در نتیجــه‬ ‫هــدف بنــده از کشــف اراده قانونگــذار در ایجــاد حــق ‪ ،‬ایــن‬ ‫نیســت کــه در صــورت احــراز ســقوط ماخــذ و منشــاء حــق کســب‬ ‫ـل قانــون‪ ،‬اســتنکاف نماییــم‪.‬‬ ‫و پیشــه‪ ،‬از اجــرای اصـ ِ‬ ‫امــا بــا کمــال تاســف در طــول ســالیان گذشــته مالحظــه‬ ‫شــد کــه هرچــه اســباب ایجــاد ایــن حــق ‪ ،‬رو بــه زوال نهــاد‪،‬‬ ‫وکالء و کارشناســان ‪ ،‬صــرف اعتبــار شــکلی و اســتناد قانونــی ‪،‬‬ ‫ناخواســته چشــمان خــود را بــر ماهیــت ان بســتند‪.‬‬ ‫نتیجــه بســتن چشــمان ‪ ،‬نــه تنهــا ظلــم فاحــش در حــق مالکین‬ ‫ـب ســابق بــوده بلکــه بــی اعتنایــی کارشناســان‬ ‫محلهــای کسـ ِ‬ ‫بــر مــاده ‪ 19‬قانــون کارشناســان نیــز بــوده اســت زیــرا بــه موجــب‬ ‫ایــن مــاده ‪ ،‬کارشــناس بایــد دلیلــی بــر میــزان حــق کســب و‬ ‫پیشــه کــه ارزیابــی نمــوده ارائــه نماینــد‪ .‬ایــن دلیــل بایــد وفــق‬ ‫همــان فرضــی باشــدکه قانونگــذار ســال ‪ 1339‬در ایجــاد حــق‬ ‫کســب و پیشــه مــد نظــر داشــته اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن مالحظــه میکنیــم کــه کارشناســان و قضــات نــه تنهــا‬ ‫داوطلبانــه و صــرف عدالــت ‪ ،‬بلکــه مکلفنــد کــه دلیــل ایجــاد‬ ‫ایــن حــق را بداننــد ‪ .‬تــا بتواننــد تطبیــق و یــا عــدم تطبیــق انــرا‬ ‫بــا متنــازع فیــه ‪،‬اســتدالل و اســتنتاج نماینــد‪ .‬و بــه تبــع ان‬ ‫قــادر باشــند ‪ ،‬حقــوق حقــه مســتاجر را بــر ذمــه مالــک مســتقر‬ ‫نماینــد‪ .‬و نــه کــم از ان و نــه زائــد بــر ان ‪.‬‬ ‫بنابرایــن کارشــناس بــا چــه دلیلــی میگویــد کــه حــق کســب و‬ ‫پیشــه فــان واحــد کســبی مثــا صــد میلیــون تومــان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫صــد میلیــون از کجــا و چگونــه حاصــل شــده اســت! ‪ .‬انالیــز و‬ ‫اســتدالل مترتــب بــران چیســت ! و چــرا کارشــناس بعــدی انــرا‬ ‫پنجــاه و یــا دویســت میلیــون تومــان اعــام میکنــد‪ !!!.‬نتیجــه‬ ‫ایــن تشــتت و فقــدان محاســبه و عــدم ارائــه اســتدالل در‬ ‫کجاســت ؟! قطعــا در وهلــه نخســت ایــن اســت کــه ارزیابــی‬ ‫حاصلــه کاشــف از مــراد قانونگــذار نیســت !‪ .‬دلیــل دوم ایــن‬ ‫اســت کــه بــه احتمــال حــق کســب و پیشــه بــا حــق ســرقفلی‬ ‫خلــط شــده اســت‪.‬‬ ‫در نظریــه حاضــر خواهیــد دیــد کــه ایــن حــق بــرای حــدود ‪%95‬‬ ‫قراردادهــای منعقــده پــس از ســال ‪ 1355‬کــه ســال اجــرای‬ ‫قانــون شــهرداریها بــوده در محــدوده صفــر اســت ‪ .‬و ان ‪5‬‬ ‫درصــد نیــز مســتاجرینی هســتند کــه هنــگام تخلیــه ‪ ،‬ســرقفلی‬ ‫مغــازه را بــه برکــت فعالیــت کســبی خــود ‪ ،‬افزایــش داده انــد‪،‬‬ ‫یعنــی اگــر مالــک ‪ ،‬ملــک خــود را بــه ایــن مســتاجر واگــذار نکــرده‬ ‫و خالــی نگــه میداشــت ‪ ،‬اکنــون ســرقفلی مغــازه خالــی او ‪a‬‬ ‫ریــال میبــود ‪ .‬امــا اکنــون فــارغ از تــورم و زائــد بــر تــورم مثــا‬ ‫‪ 2a‬ریــال اســت‪.‬‬ ‫پــس ایــن مســتاجر مبتکــر و خــاق و هوشــمند ‪ ،‬بــرای ملــک‬ ‫مالــک‪ ،‬ارزش افــزوده ایجــاد کــرده اســت‪ .‬لــذا مســتحق اســت‬ ‫کــه در نیمــی از ارزش افــزوده بــا مالــک ســهیم شــود‪ .‬بنابرایــن‬ ‫مالحظــه مــی کنیــم مبلــغ ســرقفلی ملــک بــدون انکــه بــه‬ ‫مســتاجر واگــذار کــرده باشــد ‪ a‬ریــال بــوده ‪ .‬بنابرایــن ‪ a‬ریــال‬ ‫دیگــر بــر ان افــزوده اســت‪ .‬و نیمــی از ایــن میــزان افــزوده‬ ‫حــق مســتاجر اســت و نیــم دیگــر حــق خــود مالــک‪ .‬زیــرا ‪ a‬ریــال‬ ‫افــزوده شــده مبتنــی بــر مشــارکت مالــک و مســتاجر بــوده ‪ ،‬یکــی‬ ‫ســرمایه و ملــک اورده و دیگــری در ان ملــک کارکــرده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن بایــد قضــات محتــرم و حقوقدانــان و کارشناســان‬ ‫ارجمنــد از خــود بپرســند کــه اگــر مبنــای حــق ســرقفلی‪ ،‬مــال یــا‬ ‫مبلغــی اســت کــه بــدوا مســتاجر در وجــه مالــک پرداخــت میکنــد‬ ‫؛ مبنــا و ســبب ایجــاد حــق کســب و پیشــه چــه بــوده اســت ؟ !‬ ‫چطــور میتــوان واقعــه ای را توصیــف کــرد کــه فــردی بیایــد بــه‬ ‫منظــور کســب و کار ‪ ،‬ملــک دیگــری را بــرای مــدت یکســال اجــاره‬ ‫کنــد و در تجــاری کــردن ملــک هــم نقشــی نداشــته باشــد و‬ ‫بــه غیــر از اجــاره ماهیانــه ‪ ،‬مبلــغ دیگــری نیــز بــه او ندهــد‪ .‬و‬ ‫در سررســید یکســاله هــم تخلیــه نکنــد ‪ .‬و ســبب افزایــش‬ ‫ســرقفلی و ارزش کســبی ملــک هــم نشــود ‪ ،‬امــا پــس از مثــا‬ ‫ده ســال بهــره بــرداری و انتفــاع ‪ ،‬مطالبــه میلیونهــا تومــان‬ ‫بعنــوان حــق کســب و پیشــه نمایــد ! و انــرا شــرط تخلیــه مغــازه‬ ‫قــرار دهــد‪! .‬‬ ‫ایــا ایــن واقعــه کــه یــک بــاج خواهــی اشــکار اســت میتوانــد‬ ‫مــراد قانونگــذاری تلقــی گــردد کــه بــر اســاس اصــل حکمــت‪،‬‬ ‫حکیــم اســت و دانــا اساســا میتــوان تصــور انــرا نمــود کــه‬ ‫قانونگــذار در پــی نقــض عدالــت اجتماعــی و برهــم زدن نظــم‬ ‫عمومــی بــوده اســت ؟! نتیجــه ان میشــود کــه مالــک نگــون‬ ‫بخــت‪ ،‬اشــکارا میبینــد مغــازه او پــس از تخلیــه ‪ ،‬بــه همــان‬ ‫انــدازه ای ارزش دارد و بــه همــان انــدازه ای اجــاره میــرود کــه‬ ‫اگــر اجــاره نــداده بــود‪ .‬یعنــی بــدون دســتاوردی‪ ،‬گویــا محکــوم‬ ‫اســت مبلغــی گــزاف در وجــه مســتاجر پرداخــت نمایــد ‪.‬‬ ‫ایــا نامشــروع تــر از ایــن هــم میتــوان واقعــه ای را بــه تصویــر‬ ‫کشــید‪ .‬در اینجــا اســت کــه مشــخص میشــود ‪ ،‬مخالفــت و‬ ‫نامشــروع تلقــی کــردن بــا قانــون حــق کســب و پیشــه توســط‬ ‫حضــرت امــام خمینــی ره تاچــه انــدازه وفــق عقالنیــت بــوده‬ ‫اســت و ان بزرگــوار تــا چــه انــدازه مســلط بــه وقایــع حقوقــی‬ ‫زمــان خــود بــوده اســت‪.‬‬ ‫حقوقدانــان بــه خوبــی میداننــد ‪ ،‬تبــادل عوضیــن کــه اســاس‬ ‫شــرعی و عقلــی عقــود اســت در حــق کســب و پیشــه مفقــود‬ ‫مــال مشــخص و معینــی را بــه مالــک نــداده‬ ‫اســت‪ .‬مســتاجر‬ ‫ِ‬ ‫کــه عــوض ان مــال را مطالبــه کنــد‪ .‬حضــرت امــام خمینــی ره‬ ‫در تحریــر الوســیله و توضیــح المســائل ‪ ،‬خــاف شــرع بــودن‬ ‫حــق کســب و پیشــه و مشــروع بــودن حــق ســرقفلی را بــه‬ ‫روشــنی تصریــح فرمــوده انــد‪ .‬بنابرایــن کارشناســان محتــرم‬ ‫بداننــد ‪ ،‬بــدون توجــه بــه مبانــی و اســباب تاســیس ایــن حــق ‪،‬‬ ‫و بــدون عنایــت بــه اینکــه فرضیــه موجــد ان از زمــان تاســیس‬ ‫شــهرداری رو بــه زوال کامــل نهــاده و علتــش نیــز خلــط ان بــا‬ ‫حــق ســرقفلی بــوده ‪ ،‬ســبب شــده اســت کــه ناخواســته بــه‬ ‫ایــن بــاج خواهــی مشــروعیت داده شــود‪.‬‬ ‫گــروه اســتان هــا‪ -‬گلســتان‪ -‬فرمانــده‬ ‫انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق ســابقه‬ ‫دار و اعتــراف وی بــه ‪ 33‬فقــره ســرقت کابــل‬ ‫بــرق در شهرســتان «گنبــدکاووس» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» گفــت‪ :‬بــه دنبــال‬ ‫وقــوع چندیــن فقــره ســرقت کابــل بــرق در‬ ‫«گنبــد کاووس»‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس‬ ‫اگاهــی ان شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫اقدامــات تخصصــی و بررســی هــای میدانــی‬ ‫پلیــس اغــاز شــد و ســرانجام مامــوران‬ ‫موفــق شــدند بــا اشــراف اطالعاتــی‪ ،‬ســارق‬ ‫را شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مراجــع‬ ‫قضائــی‪ ،‬وی را طــی عملیاتــی غافلگیرانــه در‬ ‫مخفیگاهــش دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫لــذا حقوقدانــان و کارشناســان در صــورت چشــم پوشــی از‬ ‫مبانــی ایجــاد ایــن حــق ‪ ،‬نــه تنهــا بعلــت نقــض فتــاوای حضــرت‬ ‫امــام خمینــی ره ؛ ناخواســته راه خــاف شــرع را مــی پیماینــد‬ ‫‪ ،‬بلکــه بــه دلیــل عــدم توجــه بــه تکلیفــی کــه مــاده ‪ 19‬قانــون‬ ‫کارشناســان در ارائــه اســتدالل بــر عهــده انهــا نهــاده ‪ ،‬مرتکــب‬ ‫نقــض قانــون نیــز میشــوند‪.‬‬ ‫ســرهنگ دادگــر خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهــم در‬ ‫تحقیقــات مقدماتــی و پــس از مواجهــه بــا‬ ‫مســتندات پلیس به ‪ 33‬فقره ســرقت کابل برق‬ ‫در شهرســتان «گنبــد کاووس» اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫چــرا نبایــد از خــود پرســید کــه بــه چــه علــت قانونگــذار در ســال‬ ‫‪ 1339‬ایــن حــق را بصــورت امرانــه و برخــاف مــواد ‪ 468‬و ‪494‬‬ ‫قانــون مدنــی ایجــاد کــرده و بــر مالــک تحمیــل نمــود ‪ .‬منطــق‬ ‫قانونگــذار وقــت واقعــا چــه بــوده اســت ؟! بنــده عــرض میکنــم‬ ‫واقعیتــی کــه ناگفتــه و ناشــنیده مانــده‪ ،‬ایــن اســت کــه ‪ :‬دایــر‬ ‫کــردن محــل کســب در ســنه ‪ 30‬تــا ‪ 50‬بــه جــای اخــذ مجــوز از‬ ‫شــهرداری و دولــت ‪ ،‬مســتلزم وجــود افــرادی بــوده اســت کــه‬ ‫تخصــص و فــن و حرفــه و ســرمایه کار و ابــزار تولیــد داشــته‬ ‫انــد ‪ .‬ماننــد کفاشــی و نانوایــی و عطــاری و بقالــی و اهنگــری‬ ‫‪ ،‬مســگری و‪ .......‬واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن افــراد در ســنه‬ ‫‪ 40-30‬محــدود و کمیــاب بــوده انــد ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه معرفــی ســارق بــه مراجــع‬ ‫قضائــی‪ ،‬گفــت‪ :‬مقابلــه قاطعانــه بــا مخــان‬ ‫امنیــت جامعــه در دســتور کار پلیــس قــرار‬ ‫دارد و نیــروی انتظامــی برابــر قانــون بــا اینگونــه‬ ‫افــراد برخــورد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫کشف ‪ 110‬کیلو تریاک‬ ‫در «گنبدکاووس»‬ ‫بنابرایــن چنیــن افــرادی بودنــد کــه میتوانســتند گوشــه ای از‬ ‫ملــک مســکونی ناشــناخته و گمنــام و کــم ارزش مالکــی را بــه‬ ‫محــل کســب تبدیــل کــرده و ارزشــمند نماینــد و نــه شــهرداری‬ ‫و نــه دولــت ‪ ،‬انهــا بودنــد کــه توانســتند ارزش همیــن گوشــه را‬ ‫چنــد برابــر کل ملــک مســکونی مالــک نماینــد‪.‬‬ ‫گــروه اســتان هــا‪ -‬گلســتان‪ -‬فرمانــده انتظامــی‬ ‫اســتان از کشــف ‪ 110‬کیلــو تریــاک در عملیاتــی‬ ‫موفقیــت امیــز در شهرســتان «گنبــدکاووس»‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگر»گفــت‪ :‬مامــوران‬ ‫پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر «گنبــد‬ ‫کاووس» بــا هدایــت اطالعاتــی موفــق‬ ‫بــه شناســایی ‪ 3‬نفــر از ســوداگران مــرگ‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫و بــه همیــن دلیــل بــوده کــه قانونگــذار ســال ‪ 1339‬در صــدد‬ ‫ـل کســبی‬ ‫بــر امــد کــه ایــن مســتاجرین را در ارزش افــزوده محـ ِ‬ ‫کــه خــود ســبب ایجــاد ان بــوده انــد ‪ ،‬شــریک نمــوده تــا بیــن‬ ‫او و مالــک تعــادل ایجــاد گــردد و بدینوســیله از اینگونــه افــراد‬ ‫کــه عزیــز خــاص و عــام بودنــد حمایــت گــردد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طــی بررســی هــای تخصصــی‬ ‫مامــوران مشــخص شــد‪ ،‬متهمــان قصــد‬ ‫جابــه جایــی مــواد افیونــی بــا یــک دســتگاه‬ ‫ســواری در ســطح شهرســتان را دارنــد کــه‬ ‫بالفاصلــه دســتگیری انــان در دســتور کار‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫امــا ایــن منطــق حتــی در روزهــا و ســالهای نخســتین خــود ‪،‬‬ ‫عمــا بــه بــاج خواهــی قانونــی تبدیــل شــد و مــدت اجــاره هــم‬ ‫بالاثــر گشــت‪ .‬و ایــن ارزش افــزوده را هرکــس کــه قدرتــی‬ ‫بیشــتر داشــت ‪ ،‬میتوانســت بیشــتر دریافــت کنــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل حضــرت امــام خمینــی ره از بــدو ایجــاد ایــن حــق ‪ ،‬انــرا‬ ‫خــاف شــرع و مســتاجری را کــه بیــش از مــدت اجــاره ‪ ،‬عیــن‬ ‫مســتاجره را در یــد خــود نگــه میداشــت غاصــب معرفــی فرمــود‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫بــا گشــت زنــی هــای هدفمنــد و رصــد‬ ‫محورهــای شهرســتان‪ ،‬ســرانجام خــودرو‬ ‫مــورد نظــر شناســایی و در عملیاتــی ضربتــی‬ ‫و موفقیــت امیــز متوقــف شــد و در بازرســی‬ ‫از ایــن خــودرو ‪ 110‬کیلــو تریــاک کشــف و ‪3‬‬ ‫متهــم نیــز دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر کارشــناس بــه حکــم قانــون حاکــم بــر قــرارداد‬ ‫مســتاجر و قــرار کارشناســی دادگاه مکلــف و موظــف اســت حــق‬ ‫کســب و پیشــه بــرای مســتاجر ارزیابــی کنــد بایــد بــا توجــه بــه‬ ‫ماهیــت و تشــخیص دقیــق نقــش مســتاجر بــر ارزش افــزوده‬ ‫بــر ملــک کــه فوقــا تشــریح گردیــد عمــل کنــد‪ .‬وهوالمســتعان‬ ‫جدول سرگرمی ‪270‬‬ ‫پلیس‬ ‫در برخورد با‬ ‫مخالن نظم و‬ ‫امنیت خوش‬ ‫درخشیده است‬ ‫گــروه اســتان هــا‪ -‬خراســان شــمالی‪ -‬نماینــده‬ ‫ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه بجنــورد‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه ناجــا‪ ،‬دیــده بــان تیزبیــن‬ ‫نظــام اســامی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه شــکر خداونــد‬ ‫متعــال‪ ،‬پلیــس در برخــورد بــا مخــان نظــم و‬ ‫امنیــت خــوش درخشــیده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ایــت اللــه «ابوالقاســم یعقوبــی» صبــح امــروز‬ ‫در مراســم صبحــگاه مشــترک بــا تبریــک هفتــه‬ ‫ناجــا‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در منطــق دیــن مــا‪،‬‬ ‫امنیــت یــک ارزش پایــه و زیرســاخت همــه‬ ‫ارزش هاســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اســام بــرای بشــریت‬ ‫امنیــت را یــک ارمغــان مــی داند‪ ،‬گفــت‪ :‬امنیت‬ ‫یــک ارزش انســانی اســت و هــر کشــوری بــرای‬ ‫قــرار گرفتــن در مســیر توســعه و پیشــرفت نیــاز‬ ‫بــه امنیــت دارد و همــه بایــد بکوشــیم تــا ایــن‬ ‫امنیــت پایــدار کــه یــک هدیــه نــاب الهی اســت‪،‬‬ ‫حفــظ شــود‪.‬‬ ‫ایــت اللــه یعقوبــی بــا بیــان اینکــه در کشــور‬ ‫در دوران انقــاب اســامی کــه بیــش از ‪40‬‬ ‫ســال از ان مــی گــذرد‪ ،‬امنیــت بســیار قابــل‬ ‫قبولــی داریــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ایــن امنیــت و‬ ‫ارامــش بــا تــاش و از جــان گذشــتگی امنیــت‬ ‫ســازان بــه وجــود امــده اســت‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در اســتان خراســان‬ ‫شــمالی بــا تاکیــد بــر اینکــه پلیــس در تمــام‬ ‫صحنــه هــا‪ ،‬جلــودار امنیــت بــوده اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در پرتــو نظــام اســامی‪ ،‬انســان هــا‬ ‫احســاس امنیــت و ارامــش مــی کننــد‪ ،‬امنیــت‬ ‫در تمــام حــوزه هــا فراینــدی اســت کــه هــر‬ ‫جامعــه ای بــه ان احتیــاج دارد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫اســتقرار امنیــت در جامعــه و نــا امــن کــردن‬ ‫زندگــی بــرای نــا امــن کننــدگان جامعــه‪ ،‬وظیفــه‬ ‫پلیــس اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬پلیــس بــا افــرادی کــه‬ ‫احســاس امنیــت را از مــردم مــی گیرنــد بــا‬ ‫قــدرت و قــوت برخــورد مــی کنــد و ایــن را‬ ‫بارهــا و بارهــا ثابــت کــرده اســت کــه در دفــاع‬ ‫از امنیــت و ارامــش و دســتاورد هــای انقــاب‬ ‫اســامی لحظــه ای کوتــاه نخواهــد امــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پلیــس دیــده بــان تیزبیــن‬ ‫نظــام اســامی اســت کــه هــم پیشــگیری مــی‬ ‫کنــد و هــم بازدارندگــی دارد در مقابــل ناامــن‬ ‫کننــدگان‪ ،‬افــزود‪ :‬در جامعــه اســامی کــه‬ ‫هــزاران شــهید تقدیــم شــده انــد‪ ،‬نبایــد نــا امــن‬ ‫کننــدگان ارامــش و امنیــت مــردم‪ ،‬ازادانــه‬ ‫جــوالن دهنــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه یعقوبــی در پایــان بــا اشــاره به اینکه‬ ‫عزیــزان مــا در نیــروی انتظامــی همیشــه مــورد‬ ‫عنایــت رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــوده‬ ‫انــد‪ ،‬از تــاش هــا و ســخت کوشــی سبزپوشــان‬ ‫عرصــه نظــم و امنیــت تقدیــر و تشــکر کــرد‪.‬‬ ‫اگهی ثبت شرکت ها‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی مســکن ســازه گســتران گــرگان دژ اســتان گلســتان بــه شــماره ثبــت ‪ 12894‬و شناســه ملــی ‪ 14008181788‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ ‪ 1398/06/17‬ونامــه شــماره ‪ 1587‬مــورخ ‪ 1399/07/15‬اداره تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی‬ ‫شهرســتان گــرگان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬تــراز نامــه و صورتهــای مالــی شــرکت تعاونــی از عملکــرد ســال مالی ‪ 1397‬به تصویب رســید‪ .‬ســرمایه شــرکت‬ ‫از مبلــغ ‪ 7.580.000‬ریــال منقســم بــه ‪ 758‬ســهم ‪ 10.000‬ریالــی بــه مبلــغ ‪ 8.970.000‬ریــال منقســم بــه ‪ 897‬ســهم ‪ 10.000‬ریالــی افزایــش یافــت ومــاده‬ ‫مربــوط در اساســنامه اصــاح گردید‪.‬محمدعلــی کدخــدا مزرجــی بــه شــماره ملــی ‪ 2269733908‬بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی انتخاب‬ ‫گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)1032021‬‬ ‫‪ -7‬دورویی ‪ -‬اسناد ‪ -‬واحد پول چین‬ ‫‪ -8‬پاسبان شهر ‪ -‬رجال ‪ -‬جاندار تک سلولی‬ ‫‪ -9‬نــژاد ایرانــی و هندواروپایــی ‪ -‬شــجاع ‪ -‬چیــن و چــروک‬ ‫پوســت‪ -10.‬اوا ‪ -‬میــوه تــازه بــه بــازار امــده ‪ -‬خــوراک گربــه ‪-‬‬ ‫ســنگفرش‪ -11.‬عالمــت ‪ -‬الیتناهــی‬ ‫‪ -12‬خدای ساختگی ‪ -‬دهان ‪ -‬شریعت ‪ -‬هم شغل‬ ‫‪ -13‬چراگاه ایالت ‪ -‬درخشان ‪ -‬تیر‬ ‫‪ -14‬گهواره ‪ -‬فوتبال دسته برتر ‪ -‬رها ‪ -‬درجه حرارت‬ ‫‪ -15‬افــرادی کــه بــرای تعــداد پیــپ کــم در بازارهــای مالــی‬ ‫معاملــه می کننــد ‪ -‬بیــزاری و تنفــر‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــه عقیــده ایــن اقتصــاددان ‪ 3‬گرایــش بدبینــی ‪ ،‬بی طرفــی و در‬ ‫اختیار گرفتن امور در بازار معامله وجود دارد ‪ -‬روشندل ‪ -2.‬مرکز‬ ‫اســتان مرکــزی ‪ -‬روز تولــد ‪ -‬بالکــن‪ -3.‬رفــوزه ‪ -‬صحنــه تئاتــر ‪ -‬اولین‬ ‫تولیــد کننــده مــواد و کاالی پتروشــیمی در منطقــه از لحــاظ ارزش ‪-‬‬ ‫ســبک‪ -4.‬ظــرف خمیرســازی ‪ -‬عــدد مــاه ‪ -‬تردیــد ‪ -‬گشــوده‬ ‫‪ -5‬مخفف تشنه ‪ -‬پشیمان ‪ -‬توبه از گناه‪ -6.‬قدم ‪ -‬ناس ‪ -‬درخت‬ ‫زبــان گنجشــک ‪ -‬کــوه اروپایــی‪ -7.‬لحظـه ای ‪ -‬خرگــوش ‪ -‬نویســنده‬ ‫و منشــی‪ -8.‬وزیــر مالــی انگلســتان‪ -9.‬ویژگی هــای قومــی ‪ -‬جمــع‬ ‫راکــب ‪ -‬عــدد مجهــول‪ -10.‬ان طــرف ‪ -‬ریشــه ‪ -‬مشــهور ‪ -‬فراســت‬ ‫‪ -11‬مداومــت ‪ -‬ســبو ‪ -‬تکیــه دادن‪-12.‬‬ ‫شــکم بند طبی ‪ -‬انکر االصوات ‪ -‬حرف‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعجــب ‪ -‬فــراز‪ -13.‬تیــم فوتبــال یونانی‬ ‫‪1‬‬ ‫ شــرکتی کــه طبــق مــاده ‪ 21‬قانــون‬‫تجــارت بــرای امــور تجــاری تشــکیل‬ ‫‪2‬‬ ‫می شــود ‪ -‬اثــر چربــی ‪ -‬رود جنوبــی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -14‬ســمت چــپ ‪ -‬روشــنی بخــش ‪-‬‬ ‫اشــاره‪ -15.‬بــه جــا مانــده ‪ -‬ایــن عملیات‬ ‫‪4‬‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد که بانک مرکزی‬ ‫‪5‬‬ ‫پایــه پولــی را بــا خریــد و فــروش اوراق‬ ‫بهــادار تغییــر دهد‬ ‫‪6‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازاد بــودن ‪ -‬از صادرکننــدگان‬ ‫قهــوه در نایروبــی‬ ‫‪ -2‬بــازی تختــه ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫ســرین ‪ -‬ســازمان فضایــی امریــکا‬ ‫‪ -3‬مخفــف کاه ‪ -‬حقــوق قانونــی و‬ ‫دریافتنی دولت از درامدهای مردم‬ ‫و ملــت بــه صــورت پــول یــا مــال‬ ‫ تخــت‪ -4.‬برابــر ‪ -‬اعتقــاد و قصــد‬‫درونــی ‪ -‬مغــز ‪ -‬مجــرای خــون‬ ‫‪ -5‬جمــع نامــوس ‪ -‬از اقــوام بــزرگ‬ ‫باســتانی ایــران‬ ‫‪ -6‬پیشــوند ســال و روز ‪ -‬تیره ‪ -‬نان‬ ‫خــرد کــرده در ابگوشــت ‪ -‬نقاب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬عقیل مهقانی‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شاملی‬ ‫دوشنبــه ‪ 05‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪1442‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪2 71‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫فرهنگی ‪ -‬تاریخی‬ ‫عکسهفته‬ ‫بازسازی مقبره شهدا‬ ‫‪ 8‬ابان سالروز شهادت رهبر ‪13‬‬ ‫ایران از زبان پیر کبیر انقالب‬ ‫امام خمینی (ره) تهنیت و‬ ‫مبارک باد‬ ‫ناظر برقیمت َمسکن کیست؟‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫چنــد وقتــی اســت در مــورد حــق‬ ‫کمیســیون بنــگاه هــا در شــبکه‬ ‫هــای اجتماعــی موضوعــی در‬ ‫حــال شــکل گرفتــن اســت لــذا بــه‬ ‫دنبــال ایــن هســتیم کــه بدانیــم‬ ‫پاســخ ایــن ســوال کــه ایــا صرفــا ً مــاک تعییــن تعرفــه و‬ ‫نــرخ گــذاری مدیریــت برعهــده صنــف مشــاورین امــاک‬ ‫میباشــد یــا خیــر؟‬ ‫ایــا ایــن گرانــی و تــورم بــه عــدم نظــارت در وجــود‬ ‫مراکــزی همچــون معامــات ملکــی بــر مــی گــردد و‬ ‫جایــی کــه بــدون هیــچ گونــه تعهــدی بــر اســاس پیونــد‬ ‫یــک معاملــه ان هــم بــدون هیچگونــه تالشــی انجــام‬ ‫شــده اســت به گفته یکی از کارشناســان مربوط در امر‬ ‫کــه در شــبکه هــای اجتماعــی دســت بــه دســت گردیــده‬ ‫قیمــت گــذاری بنــگاه معامــات امــاک زمانــی بــه رونــق‬ ‫بــازار دســت پیــدا مــی کنــد کــه قیمــت مســکن در کشــور‬ ‫در وضعیــت معمــول و مطلــوب قــرار گیــرد شــاید به نظر‬ ‫وی ایــن موضــوع ناشــی از قیمــت هــم ردیــف کاالهایــی‬ ‫اســت کــه بی هــدف تبدیــل بــه حبــاب شــدند‪.‬‬ ‫بایــد دیــد کــه مســئول ایــن همــه نابســامانی و هــرج و‬ ‫مــرج ایجــاد شــده در حــوزه مســکن کــه بــه عنــوان یــک‬ ‫موضــوع اساســی در زندگــی مــردم نقــش دارد چــه کســی‬ ‫اســت هــر چنــد وزیــر اســبق مســکن و راه و شهرســازی‬ ‫چنــد ســال نســبت بــه عــدم پیگیــری و ســاخت مســکن‬ ‫مهــر تعلــل کــرد کــه ایــن اشــفتگی موجــب ایجــاد فشــار‬ ‫در قشــر کم درامــد و ضعیــف کــه شــاید بعضــی هــا حتــی‬ ‫درامــد یــک کارگــر ســاده را ندارنــد گردیــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن امــر موجــب شــده تــا اقشــار کــم درامــد بــه ســمت‬ ‫حلبــی ابــاد قدیــم و یــا گورخوابــی روی اورنــد هــر چنــد‬ ‫ایــن موضــوع در کالن شــهرها از ســالیان دور نمــود‬ ‫داشــته اســت کــه گزارش هــای مکــرری نســبت بــه ایــن‬ ‫موضــوع از طریــق رســانه هــا بــه عنــوان یــک معضــل‬ ‫اجتماعــی بــه گــوش مــی رســد‪.‬‬ ‫وضعیــت مســکن در ایــران در ســال هــای اخیــر بــا‬ ‫افزایــش سرســام اور قیمــت روبــرو شــده کــه خانــه دار‬ ‫شــدن را بــرای بســیاری از افــراد بــه ارزوی محــال تبدیــل‬ ‫کــرده اســت شــهروندانی کــه بــه دنبــال خانــه بــرای رهــن‬ ‫هســتند مجبورند در گرماوســرمای هوا و ترافیک و کرونا‬ ‫سراســر شــهر را زیــر پــا بگذارنــد و از ایــن بنــگاه معامالتــی‬ ‫بــه ان یکــی برونــد‪.‬‬ ‫لــذا از مســئولین ذیربــط امیــد م ـی رود در ایــن شــرایط‬ ‫ســخت و بحرانــی کــه اقتصــاد جامعــه دشــوارو شــکننده‬ ‫اســت نســبت بــه ایــن موضــوع ورود پیــدا کــرده و مانــع‬ ‫افزایــش هــر گونــه تــورم در بحــث مســکن شــوند‪.‬‬ ‫شــهروندی می گویــد بــرای رهن خانــه بــه چندیــن بنــگاه‬ ‫مراجعــه کــردم و بیشــتر بنــگاه دارهــا بــدون دیــدن ملــک‬ ‫قیمــت مــی دهنــد وقتــی ســوال می شــود می گوینــد‬ ‫قیمــت را صاحبخانــه تعییــن می کنــد پــس مهمتریــن‬ ‫عامــل رشــد قیمــت مســکن بــه گفتــه معامــات مســکنی‬ ‫هــا همیــن مالکیــن هســتند دولــت بایــد مســتقیم ورود‬ ‫پیــدا کندوجلــوی اینگونــه افزایــش قیمــت را بگیــرد‪.‬‬ ‫تا دولت نخواهد من کاره ای نیستم‬ ‫رئیس هیئت مدیره صنف امالک یکی از شهرستانهای‬ ‫واقــع در کشــور در پاســخ بــه اینکــه چــرا قیمــت اجــاره بهــا‬ ‫و فــروش ملــک بــاال رفتــه اســت گفــت بــاال رفتــن قیمــت‬ ‫مصالــح‪ ،‬قیمــت ارز‪ ،‬مافیــای در بــازار و فضــای مجــازی‬ ‫همچــون ســایتهای دیــوار و شــیپور دانســت و افــزود‪ :‬تــا‬ ‫دولــت نتوانــد کنترل قیمت داشــته باشــد مــن نمی توانم‬ ‫کاری کنــم و چــون عرضــه و تولیــد کــم و تقاضــا زیــاد مــی‬ ‫باشــد در بــازار مســکن و اجــاره مســکن هــم اهمیــت و‬ ‫تاثیــر بســزایی دارد‪.‬‬ ‫محمدرضــا صنعتــی اظهــار داشــت دولــت بایــد مســتقیم‬ ‫ورود پیــدا کنــد و جلــوی افزایــش قیمــت را تحــت هــر‬ ‫شــرایطی بگیــرد‪.‬‬ ‫عدم دخالت بنگاه داران در افزایش قیمت‬ ‫در ادامــه محمــد علــی گرزیــن دبیــر یکــی از اتحادیــه‬ ‫هــای امــاک نیــز می گویــد مصالــح بایــد ارزان شــود و‬ ‫دولــت مســتقیم وارد شــود‪.‬‬ ‫وی در مــورد نــرخ گــذاری امــاک خاطرنشــان کــرد هیــچ‬ ‫گونــه دخالتــی در نرخ گــذاری نداریــم‪.‬‬ ‫مصالحــی مثــل میــل گــرد و اهــن االت در داخــل کشــور‬ ‫تولیــد می شــود امــا چــون صــادرات داریــم همیشــه تولید‬ ‫کننــده ما‪،‬وضعیــت فــروش کاالی خــود را بــا میــزان‬ ‫ارزی کــه حاصــل از صــادرات اســت مقایســه مــی کنــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن ایــن عوامــل روی قیمت گذاری تاثیرگذاراســت‪.‬‬ ‫هرچنــد ایــن کاالهــا در داخــل تولیــد می شــود ولــی‬ ‫تاثیــرش را از همــان تغییــرات ارز می گیــرد‪.‬‬ ‫در اســتان گلســتان وگــرگان در ســایت زیتــون و راه اهــن‬ ‫اگرچــه ســاکنین ایــن واحدهــا مشــکالتی درارتبــاط بــا‬ ‫محــل سکونتشــان دارنــد ولــی در شــرایط خیلــی بهتــری‬ ‫هســتند وحداقــل از یــک ســرپناه امــن و مناســب‬ ‫برخوردارنــد‪.‬‬ ‫مرتضــوی گفــت بــه لحــاظ امــاری ســطح تولیــد‬ ‫افزایش قیمت مصالح دلیلی بر افزایش‬ ‫قیمت مسکن‬ ‫حمیدرضــا تیمــوری نائــب رئیــس و بــازرس انجمــن‬ ‫انبــوه ســازان گــرگان در پاســخ بــه اینکــه چــه عواملــی‬ ‫باعــث گرانــی مســکن و حــق اجاره بهــای ان شــده‬ ‫اســت گفــت‪ :‬قیمــت فلــزات‪ ،‬میلگــرد‪ ،‬اهــن و اجــرت‬ ‫کارگــر و اســتاکار و اســکلت ســاز دو برابــر شــده و‬ ‫هزینــه هــای بــاالی ســاخت باعــث شــده کــه قشــر‬ ‫ضعیــف اســیب ببینــد ‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد ادارات هیــچ نــگاه منصفانــه ای بــه ایــن‬ ‫امــر ندارنــد و بایــد بــرای تســهیل کــردن شــرایط ســاخت‬ ‫کمــک کننــد و اســیب شناســی از ایــن طریــق انجــام شــود‪.‬‬ ‫تیمــوری در ادامــه افــزود‪ :‬در بحــث تحریــم در جامعــه‬ ‫خــط تــورم بــاال رفتــه اســت و همیــن امــر موجــب دو برابــر‬ ‫شــدن دســتمزد کارگــر شــده اســت‪.‬‬ ‫الزمه ورود مرجع قضایی به بحث مسکن‬ ‫حمیدرضــا طاهــری عضــو هیئــت مدیــره اتحادیــه و‬ ‫مشــاور امــاک و کمیســیون امــوزش در گفتگــو بــا‬ ‫خبرنــگار مــا گفــت‪ :‬ملــک بــر اســاس نیــاز کاالی اصلــی‬ ‫یــک خانــواده نبایــد بــه چشــم کاالی تجــاری دیــده شــود‬ ‫ولــی متاســفانه بــا توجــه بــه بــاال بــودن و ســرمایه گذاری‬ ‫در ملــک تقاضــا در مســکن هــم افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در کنتــرل قیمــت بــا اتحادیه هــا‬ ‫مراجــع قضایــی بایــد همــکاری کننــد و جلوی ســایت های‬ ‫قیمت گــذاری گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫مقصر بانی است نه َمنِ بنگاه دار‬ ‫عمــاد شــاهی عضوهییــت مدیــره وعضوکمســیون‬ ‫امــوزش بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه بــاال و پاییــن‬ ‫شــدن قیمت مســکن و مصالح ســاختمانی از جانب‬ ‫بانــی و قانونگــذار ایــن مســئله انجــام می شــودگفت‪:‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه گنــاه را بــه گــردن مــن بنــگاه‬ ‫دارمــی اندازنــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد مــن بــه عنــوان واســطه بیــن‬ ‫فروشــنده و خریــدار هســتم و در مــورد قیمــت گــذاری‪،‬‬ ‫قانونگذارهیــچ اختیــاری را بــه مــن نمــی دهــد هــر تغییر و‬ ‫تحولی در قیمت مصالح ســاختمانی و مســکن به عهده‬ ‫دولــت بعنــوان متصــدی میباشــد و تــا دولــت نظــارت‬ ‫دقیــق و ســنجیده بــر قیمــت و بــازار نداشــته باشــد قیمت‬ ‫هــا بــه طــرز فجیعــی در حــال بــاال رفتــن هســتند‪.‬‬ ‫عدم وجودطرح موثر برای خانه دار شدن‬ ‫اقشار کم درامد‬ ‫عضــو هیــات رئیســه‪،‬خزانه دارو عضــو هیــات رئیســه‬ ‫کانــون سراســری انبــوه ســازان کشــور گفــت‪ :‬دالیــل‬ ‫مختلفــی در افزایــش قیمــت مســکن وجــود دارد اولیــن‬ ‫مبحــث ‪،‬افزایــش قیمــت مصالــح ســاختمانی اســت‪.‬‬ ‫ســید محمدمرتضــوی در ایــن ارتبــاط بــه خبرنــگار بــازار‬ ‫کســب کارانالیــن اظهــار داشــت‪ :‬اثــر افزایــش قیمــت‬ ‫مصالــح هــم باتوجــه بــه اینکــه بخشــی از مصالــح‬ ‫ســاختمانی اقالمــی اســت کــه بــه نوعــی بایــد از بازارهــای‬ ‫خارجــی تامیــن شــود بــه طــور مســتقیم بــه بحــث نــرخ ارز‬ ‫بســتگی دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بخــش دیگــری هــم کــه در داخــل تولیــد مــی‬ ‫شــود انهــا هــم تاثیــر از تغییــرات نــرخ ارز و بحث ســقوط‬ ‫پــول می گیــرد کــه در برخــی از اقــام تاثیــرات کمتــر و در‬ ‫برخــی از اقــام تاثیــرات بیشــتر اســت مثــا ً در قیمــت‬ ‫وی گفــت‪ :‬بخــش بعــدی دســتمزدها و خدمــات کــه‬ ‫متناســب بــا نــرخ تــورم تغییــر مــی یابــد تاثیراتــی کــه‬ ‫از زمــان صــدور مجوزهــا شــکل می گیــرد مثــل مجــوز‬ ‫شــهرداری و قراردادهایــی کــه در ارتبــاط بــا خدمــات‬ ‫مهندســی اســت کــه هــر ســاله متناســب بــا نــرخ هــای‬ ‫تــورم دســتخوش تغییــرات شــده و رونــد افزایشــی را در‬ ‫پیــش مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬قیمــت تمــام شــده مســکن‬ ‫یــک نســبت افزایشــی اســت و ثبــات نــدارد و هــر روز‬ ‫تغییــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫مرتضــوی افزود‪:‬فروشــندگان مســکن متناســب بــا‬ ‫تغییــرات تمــام شــده قیمــت هــا را تغییــر مــی دهنــد و از‬ ‫طــرف دیگــر زمیــن چــون کــه بــه عنــوان یــک عنصــر اصلــی‬ ‫بــرای تولیــد ســاختمان اســت بــه عنــوان یکــی از بازارهــای‬ ‫پــر طمــع و ســود اور مــی باشــد کــه مــورد توجــه دالالن و‬ ‫واســطه هــا قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیســه کانون سراســری انبوه ســازان کشــور‬ ‫افــزود‪ :‬زمیــن بــه عنــوان یکــی از تاثیرگزارتریــن بخــش‬ ‫درقیمــت مســکن باعــث افزایــش قابــل مالحظــه قیمــت‬ ‫خواهــد شــد‪.‬وی در بحــث تولیــد تعــادل در بــازار مســکن‬ ‫در اواخر دهه ‪ ۸۰‬و اوایل دهه ‪ ۹۰‬طرحی به نام مسکن‬ ‫مهــر در حــوزه مســکن مطــرح شــد بیــان کرد نزدیــک به دو‬ ‫میلیــون واحــد ســاخته شــده و در اختیــار نزدیــک بــه ‪۸۰‬‬ ‫درصــد از مــردم حتــی کســانی کــه تــوان خریــد مســکن بــا‬ ‫قیمــت خیلــی مناســب قــرار گرفــت و بســیاری از مردمــی‬ ‫کــه توانایــی خریــد مســکن در بازارهــای ازاد و غیــر دولتــی‬ ‫را نداشــتند و از مســکن مهــر بهــره بردنــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد بعــد از ایــن دهــه هیــچ طــرح‬ ‫موفــق و موثــری بــرای اقشــاری کــه نیازمنــد واقعــی‬ ‫مســکن هســتند ارائــه نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان ایــن نکتــه کــه در طــی یــک ســال‬ ‫گذشــته طــرح اقــدام مســکن ملــی مطــرح شــده اســت‬ ‫کــه نهایتــا ً یــک طــرح شکســت خــورده و ناموفــق بــوده‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در طــرح اقــدام ملــی متاســفانه نــه تنها‬ ‫وزارت راه و شهرســازی بــا پیمانــکاران بــه تفاهــم نرســید‬ ‫بلکــه زمیــن هــای در نظــر گرفتــه شــده زمینهــای مناســب‬ ‫نبــوده اســت‪.‬‬ ‫خزانــه دار کانــون انبــوه ســازان در خصــوص اقــدام‬ ‫مســکن ملــی گفــت‪ :‬اگرچــه بــه نظــر مــی ایــد کــه طــرح‬ ‫فــوق همــان ادامــه راه مســکن مهــر اســت ولــی صرفــا ً‬ ‫یــک تغییــر نــام داشــته و نتوانســته در واقــع بحــث‬ ‫موفــق مســکن مهــر را تکــرار کنــد مســکن مهــر هــم‬ ‫یــک نامالیمــات و اشــکاالتی داشــت ولــی در کل از ایــن‬ ‫جهــت بــه لحــاظ امــاری طــرح موفقــی بود‪.‬بــه خصــوص‬ ‫واحدهــای مســکونی نســبت بــه اوایــل دهــه ‪ ۹۰‬کاهــش‬ ‫پیــدا کــرده علیرغــم اینکــه یــک نیــاز انباشــته در بــازار‬ ‫مســکن داریــم بــر اســاس امــاری کــه دولــت ارائــه داده‬ ‫بــه طــور کارشناســی مــا ســالیانه ‪ ۹۰۰‬هــزار مســکن جدید‬ ‫نیــاز داریــم ولــی در طــول ایــن ســال ها موفــق نشــدیم کــه‬ ‫حتــی ‪ ۵۰‬درصــد از ایــن را بســازیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بنابرایــن یــک نیــاز انباشــته در بــازار مســکن‬ ‫داریــم‪ .‬چــرا کــه تولیــد واحدهــای مســکونی بــه انــدازه‬ ‫نیــاز مســکن نیســت‪ .‬اینهــا مجموعــه عواملــی اســت کــه‬ ‫هــر کــدام از ایــن هــا می توانــد منجــر بــه گرانــی شــود‬ ‫طبیعــی اســت کــه در بحــث مســکن مــا امــروز مواجــه بــا‬ ‫یــک فاجعــه ملــی هســتیم کار مــا از بحــران عبــور کــرده‬ ‫مــا بــه یــک فاجعــه ملــی در بخــش مســکن روبرو شــدیم‬ ‫و واقعــا ً در دیــدگاه هــا و ان چیــزی کــه دولــت ارائــه مــی‬ ‫دهــد متاســفانه هیــچ گونــه موفقیتــی نمــی بینــم‪.‬‬ ‫مرتضــوی عضــو هیئــت رئیســه کانــون در خصــوص‬ ‫شــاخص هــای مهــم بــرای تعییــن قیمــت گــذاری مســکن‬ ‫افــزود‪ :‬یکــی از ایــن شــاخص هــا بــرای تعییــن قیمــت‬ ‫رقابــت اســت‪ ،‬بعــد از تکثیــر هــر کاالیــی‪ ،‬کاالیی که زمینه‬ ‫توزیــع ان در بازارزیــاد اســت را وارد میــدان رقابــت کنیــم‬ ‫چــرا کــه ایــن رقابــت منجربــه کاهــش قیمــت میشــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه در حــال حاضــر‬ ‫مســکن از بــازار رقابــت خــارج شــده اســت اظهــار داشــت‬ ‫بــه انــدازه ای کــه زمینــه تولیــد مســکن را کاهــش دادیــم‬ ‫رقابــت در بــازار مســکن از بیــن رفتــه و همیــن امــر باعــث‬ ‫بــاال رفتــن قیمــت فــروش ســاختمان و رهــن و اجــاره هــم‬ ‫شــده اســت بنابرایــن هــر چقــدر تولیــد مســکن بیشــتر‬ ‫باشــد بازارهــم رقابتــی تــر می شــود و عرضــه مســکن هــم‬ ‫بــا قیمــت مناســب تــری بــه چشــم مــی ایــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ســواالت و پاســخ هــای داده شــده بایــد دیــد‬ ‫پاســخگوبه ایــن مشــکل کــدام ســازمان نظارتــی اســت‬ ‫ایــا پاســخگو ســازمان مســکن و شهرســازی مــی باشــد یــا‬ ‫قــوه قضائیــه یــا بــدون هیچگونــه نظارتــی بایــد همچنــان‬ ‫منتظرافزایــش بی رویــه ایــن کاالی اساســی جهــت گذران‬ ‫زندگــی مــردم باشــیم‪.‬‬ ‫چــه نهــادی می توانــد مانــع از افزایــش بی رویــه و قیمــت‬ ‫سرســام اور ایــن کاال باشــد کاالیــی کــه بــا زندگــی مــردم‬ ‫ســروکار دارد و می توانــد از گورخوابــی و یــا چــادر نشــینی‬ ‫در گوشــه و کنــار خیابــان هــا جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر منتظــر پاســخ مســئولین اســتانی و‬ ‫کشــوری در این ارتباط هســتیم امیدواریم که پاســخی قانع‬ ‫کننــده و در شــان شــهروندان ایــن مملکــت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی خراســان شــمالی گفت‪:‬‬ ‫امســال یــک میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار‬ ‫بــرای حفــظ و مرمــت بنــای تاریخــی مقبــره شــهدای‬ ‫بجنــورد اختصــاص یافتــه اســت که با تخصیــص ان‪،‬‬ ‫ایــن مجموعــه ســاماندهی می شــود‪.‬‬ ‫علــی مســتوفیان اظهــار داشــت‪ :‬احیــای ایــن‬ ‫مجموعــه مطالبــه مردمــی اســت و در ایــن محوطــه‬ ‫کار مرمــت بنــا نیــز اغــاز شــده بــود امــا بــه علت اینکه‬ ‫بنــا در تملــک ارتــش اســت مجوزهــای الزم بایــد‬ ‫توســط نزاجــا صــادر شــود تــا کار مرمــت اغــاز شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن مقبــره بــه عنــوان یــک اثــر تاریخــی‬ ‫هــم اکنــون وضعیــت مناســبی نــدارد و پاتــوق‬ ‫ولگــردان شــده اســت و بــا وجــود ایــن کــه شــهرداری‬ ‫قــول مســاعد داده تــا بــرای مرمت و احیــای ان کمک‬ ‫کنــد امــا بــرای شــروع کار درانتظــار مجــوز ارتــش‬ ‫هســتیم تــا بنــا بــه مطالبــه مــردم ایــن اثــر حفــظ و به‬ ‫فضــای مناســب شــهری تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫بنــای مقبــره شــهدا نمونــه برجســته ای از اثــار‬ ‫معمــاری دوره پهلــوی اول در بجنــورد اســت کــه در‬ ‫مرکــز باغــی در شــمال بجنــورد ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بنــای یادبــود‪ ،‬کــه پیــش تــر از ان بــه عنــوان‬ ‫«مقبــره شــهدای گمنــام» هــم یــاد مــی شــده‪ ،‬در‬ ‫واقــع مدفــن شــماری از ســربازان گمنــام ایرانــی‬ ‫اســت کــه در گیــرودار جنــگ جهانــی اول جــان باختــه‬ ‫بودنــد و بعدهــا شــماری از افســران رضاشــاه نیــز کــه‬ ‫در واقعــه ســرکوب شــورش «لهــاک خــان»‪ ،‬کــه در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۰۴‬در منطقــه علــم سرکشــی برافراشــته‬ ‫بــود جــان خــود را از دســت داده بودنــد‪ ،‬در همیــن‬ ‫محــل بــه خــاک ســپرده شــدند‪.‬‬ ‫معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی در‬ ‫ادامــه از اجــرای پــروژه هــای مرمــت در روســتای زرد‪،‬‬ ‫ربــاط قــره بیــل خبــرداد وگفــت‪ :‬در ســبزه میــدان و‬ ‫بــش قــارداش و بــاغ مــزار گرمــه و کارگاه هــای مــا‬ ‫فعــال شــده و عــاوه بــر ان کاوش هــای مــا بــا هــدف‬ ‫تعییــن تکلیــف برخــی محوطــه هــا تپــه هــا در دویــن‬ ‫و گلــول نیــز در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از راه انــدازی مــوزه فــرش و کلنــگ‬ ‫زنــی مــوزه جدیــد شــیروان در مســاحت هــزار‬ ‫مترمربــع خبــر داد و افــزود‪ :‬ســاخت مــوزه اشــخانه‬ ‫دوبــاره اغــاز شــده اســت و در حــال تکمیــل مــوزه‬ ‫اســفراین هســتیم‪.‬‬ ‫مســتوفیان افــزود‪ :‬افزایــش اعتبــارات میــراث‬ ‫فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی خراســان شــمالی موجــب شــده تــا‬ ‫کارگاه هــای مختلــف مانند مرمت‪ ،‬احیــا و کاوش در‬ ‫همــه شهرســتان هــا فعــال شــود‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬اعتبــارات میــراث فرهنگــی ‪ ۶۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــود کــه رشــد ‪۳۰۰‬درصــدی ان موجــب شــد تــا‬ ‫در همــه بحــش هــای میراث فرهنگــی مانند کاوش‪،‬‬ ‫مرمــت‪ ،‬ازاد ســازی حریــم بناهــای تاریخــی و ثبــت‬ ‫فعالیــت هــای خوبــی انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه عمــارت مفخــم و ایینــه خانــه‬ ‫بجنــورد در حــال مرمــت اســت افــزود‪ :‬ایینــه خانــه‬ ‫ایــن عمــارت در حــال ریــزش بــود کــه بــا اعتبــارات‬ ‫تخصیصــی در حــال مرمــت ایــن بناهــا هســتیم‪.‬‬ ‫مرمت بناهای تاریخی و واگذاری ان ها‬ ‫وی از اغــاز فصــل جدیــد اکتشــافات در محوطــه‬ ‫تاریخــی ریــوی و ویــران شــهر فــاروج نیــز خبــر داد‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از اقدامــات خــوب کــه اســتاندار نیــز‬ ‫پیگیــر بــود مرمــت بناهــای تاریخــی و واگــذاری‬ ‫ان بــه بهــره بــرداران اســت و بــه همیــن دلیــل‬ ‫ســاختار بنــای تاریخــی حمــام پیــر شــهید شــیروان‬ ‫شــکل گرفتــه و هــم اکنــون در حــال برگشــت بــه‬ ‫حــال اولیــه اســت و همچنیــن در حــال مرمــت‬ ‫حمــام روســتای طبــر هســتیم‪.‬‬ ‫معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی در‬ ‫مــورد بناهــای بــاارزش در روســتاهای خراســان‬ ‫شــمالی نیــز اظهــار داشــت‪ :‬در بافت هــای تاریخــی‬ ‫و جای جــای روســتاهای اســتان بناهایــی وجــود دارد‬ ‫کــه دارای ویژگی هــای معمــاری شــاخص اســت‬ ‫و یکــی از برنامه هــای معاونــت میــراث فرهنگــی‬ ‫خراســان شــمالی شناســایی و ثبــت این گونــه اثــار‬ ‫ازجملــه منــازل تاریخــی شــاخص اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بنــای منــزل مســکونی باالخانه روســتای فرطان‬ ‫را ار جملــه ایــن بناهــا دانســت و گفــت‪ :‬بــه زودی‬ ‫مقدمــات ثبــت و مرمــت ان انجــام می شــود‪.‬‬ ‫مســتوفیان اظهــار داشــت‪ :‬روســتای تاریخــی‬ ‫فرطــان بــا توجــه بــه وجــود منــازل تاریخــی‪،‬‬ ‫درختــان کهن ســال و اب انبــار تاریخــی دارای‬ ‫اهمیــت ویــژه اســت و برنامه ریــزی ثبــت درختــان‬ ‫کهن ســال تــوت ایــن روســتا به عنــوان مجموعــه را‬ ‫نیــز در دســتور کار داریــم‪.‬‬ ‫مســتوفیان از شناســایی و امــاده ســازی ‪ ۲۷‬بنــای‬ ‫تاریخــی در مناطــق روســتایی اســتان بــه منظــور‬ ‫واگــذاری بــه بهــره بــرداران بــا هــدف اشــتغال زایــی‪،‬‬ ‫رونــق اقتصــادی و توســعه گردشــگری خبــر داد‬ ‫و افــزود‪ :‬بــا اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬عــاوه بــر حفــظ و‬ ‫احیــای بناهــای ارزشــمند تاریخی واقع در روســتاها‪،‬‬ ‫زمینــه توســعه گردشــگری و رونــق اقتصــادی نیــز‬ ‫فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫از هــزار و ‪ ۲۰۰‬اثــر تاریخــی شــناخته شــده‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۶۵۵‬اثــر در فهرســت اثــار ملــی‬ ‫بــه ثبــت رســیده کــه ‪ ۵۱۱‬مــورد ان اثــر تاریخــی‪۴۹ ،‬‬ ‫اثــر طبیعــی‪ ۷۵ ،‬اثــر ناملمــوس و ‪ ۲۰‬اثــر منقــول‬ ‫تاریخــی اســت‪.‬‬ صفحه 8 ‫شستشوی دست ها با اب و صابون و استفاده از محلولهای‬ ‫ضدعفونی کننده حاوی الکل‪،‬ویروس های روی‬ ‫دست ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫مرتب‬ ‫دست های‬ ‫خود را‬ ‫بشویید‬ ‫دوشنبه ‪ 05‬ابان ‪1399‬‬ ‫اموزش‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪271‬‬ ‫نوجوانان و جوانان گمشده ها در بازی های پرهیجان و بی محتوای رایانه ای‬ ‫نوجوانــان و جوانــان گمشــده ها و کمبودهــای عاطفــی خــود‬ ‫را در بازی هــای پرهیجــان و بــی محتــوای رایانــه ای‪ ،‬موســیقی‬ ‫هــای مبتــذل غربــی و فضــای پرخطــر و مجــازی اینترنــت جســت‬ ‫و جــو مــی کننــد؛ انهــا در یــک گمــان واهــی بــر ایــن باور انــد کــه‬ ‫کامپیوتــر و اینترنــت دروازه ورودشــان بــه دنیــای اطــراف اســت‪.‬‬ ‫رایانه‪ ،‬اعتیاد جدید قرن‬ ‫امــروزه دنیــای رایانــه هویــت یابــی و هویــت جویــی نســل جــوان‬ ‫را تــا جایــی در ابعــاد فکــری و اخالقــی تحــت تاثیــر قــرار داده‬ ‫کــه اســیب هــای اجتماعــی رابطــه تنگاتنــگ بــا مقولــه فنــاوری‬ ‫اطالعــات‪ ،‬انفجــار اطالعــات و جهانــی شــدن پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫«رضــا نباتــی»‪ ،‬کارشــناس فرهنگــی در گفــت وگویــی بــا بیــان ایــن‬ ‫موضــوع کــه رایانــه موجــب بــروز پدیــده جدیــد «اعتیــاد نــو و مــدرن»‬ ‫و افزایــش اســیب های اجتماعــی شــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان مــی کنــد‪:‬‬ ‫«اســتفاده خــارج از حــد متعــارف از اینترنــت باعــث وابســتگی شــدید‬ ‫روانــی و فکــری کاربــر مــی شــود‪ .‬بــه طــوری کــه بعضــی از کاربــران بــه‬ ‫یــک فضــای غیرواقعــی پنــاه بــرده و در ان زندگــی مــی کننــد‪ .‬در ایــن‬ ‫میــان ســودجویان نیــز از طریــق اینترنــت بــه راحتــی کاالهایشــان را‬ ‫تبلیــغ مــی کننــد‪ ،‬خبرهــای دروغیــن و پیــام هــای مــورد نظرشــان را بــرای‬ ‫جوامــع می فرســتند‪ ،‬ابهــت فرهنگــی و دینــی خانواده هــا را می شــکنند‬ ‫و زمینه هــای اشــفتگی هویــت را بــرای نوجوانــان فراهــم می کننــد‪».‬‬ ‫ایــن کارشــناس تاکیــد می کنــد‪« :‬انــان در ایــن بیــن بــا کوچک تریــن‬ ‫غفلــت و نااگاهــی والدیــن‪ ،‬راه را بــرای انــواع انحرافــات و اســیب هــای‬ ‫اخالقــی‪ ،‬فرهنگــی فرزنــدان جامعــه بــاز کــرده و موجــب ســقوط انــان از‬ ‫درجــات بلنــد معنویــت خواهنــد شــد‪».‬‬ ‫وی در خصــوص راهکارهــای برخــورد بــا ایــن مشــکالت و مناســب ترین‬ ‫برخــورد والدیــن بــا نوجوانــان و جوانــان بــا شــروع تعریفــی از اســیب‪،‬‬ ‫می گویــد‪« :‬عواملــی کــه موجــب دور شــدن فعالیت هــای اجتماعــی‬ ‫نوجوانــان از مســیر تربیــت و حضــور در رفتارهایــی کــه می توانــد بــه‬ ‫او در پیــدا کــردن مســیری مناســب صدمــه بزنــد‪ ،‬اســیب نامیــده مــی‬ ‫شــود‪ .‬همچنیــن اســیب های نوپدیــد هــم اســیب هایی هســتند کــه‬ ‫از ارتبــاط نوجوانــان بــا ابــزار و تکنولوژی هــای جدیــد ممکــن اســت‬ ‫بــرای او پیــش ایــد و مســیر تحصیــل‪ ،‬تربیــت و اینــده او را از جهــت‬ ‫اصلــی دور کنــد‪ .‬بنابرایــن یکــی از راه هــای پیشــگیری از بــروز ایــن گونــه‬ ‫اســیب ها در نوجوانــان توجــه ویــژه بــه تربیــت و تقویــت مســائل دینــی‬ ‫و مذهبــی انهــا از ســوی مســئوالن اموزشــی و تربیتــی و مخصوصــا ً‬ ‫خانواده هــا اســت‪ .‬ضمــن ایــن کــه نقــش مدیریتــی والدیــن را هــم در‬ ‫نحــوه اســتفاده صحیــح از ایــن ابــزار نبایــد نادیــده گرفــت‪».‬‬ ‫نباتــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه خودبــاوری ضعیــف در نوجوانــان و‬ ‫عــدم توجــه بــه نیازهــای عاطفــی و احساســی در ســنین بلــوغ از‬ ‫ســوی خانــواده زمینــه گرایــش ان هــا را بــه ســوی اعتیــاد فراهــم‬ ‫می کنــد‪ ،‬می گویــد‪« :‬اگــر اولیــا و مربیــان اموزشــی ایــن اجــازه‬ ‫را بــه نوجــوان بدهنــد کــه هــر کــدام بــا توانمنــدی هایــی کــه‬ ‫دارنــد بــه موقعیت هــای مناســب و صحیحــی دســت یابنــد و ایــن‬ ‫احســاس «مــن مــی توانــم خــوب باشــم» را در خــود ببیننــد‪،‬‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس و بــاور جــوان و نوجــوان از خــودش در ســطح‬ ‫بســیار خوبــی قــرار می گیــرد و اگــر نوجوانــی خــود را بــاور داشــته‬ ‫باشــد و ارزش خاصــی بــرای خــود قائــل باشــد کمتــر تحــت تاثیــر‬ ‫دیگــران‪ ،‬عوامــل بیرونــی و فضــای مجــازی قــرار می گیــرد‪».‬‬ ‫جوانی‪ ،‬دنیایی سرشار از تحرک‬ ‫دنیــای جوانــی و نوجوانــی‪ ،‬دنیــای هیجــان و تحــرک‪ ،‬شــور‬ ‫و نشــاط و شــادی اســت‪ .‬امــروزه در برخــی از خانواده هــا ایــن‬ ‫هیجانــات و تحــرکات بــا شــنیدن موســیقی های غربــی از طریــق‬ ‫ماهــواره و سـی دی‪ ،‬تخلیــه می شــود‪ .‬البتــه موســیقی بــه خــودی‬ ‫خــود اســیب زا نیســت‪ ،‬امــا وقتــی موســیقی بــا چاشــنی زیرزمینــی‬ ‫و اهنگ هــای غربــی مثــل رپ‪ ،‬متــال و‪ ...‬همــراه شــود‪ ،‬ان وقــت‬ ‫اســت کــه بایــد گفــت خطــری جــدی خانواده هــا را تهدیــد می کنــد؛‬ ‫چــرا کــه گرایــش نوجوانــان بــه موســیقی های مبتــذل زمینــه ورود‬ ‫انهــا را بــه انحرافــات اجتماعــی از قبیــل اعتیــاد و گرفتــار شــدن در‬ ‫دام هــای مصیبــت بــار را فراهــم می ســازد‪.‬‬ ‫حــال ایــن کــه چگونــه موســیقی بــه عنــوان یکــی از ابزارهــا باعث‬ ‫اعتیــاد در نوجوانــان و جوانــان می شــود‪ ،‬ســوالی اســت کــه‬ ‫حســین ســیرانی‪ ،‬روان شــناس و مــدرس دوره هــای مهارت هــای‬ ‫زندگــی بــه ان پاســخ می دهــد‪ .‬وی در گفــت وگویــی بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه افــراد در موقعیت هــای متفــاوت واکنش هــای مختلفــی از‬ ‫خــود نشــان می دهنــد‪ ،‬می گویــد‪« :‬هــر وقــت تعــادل جســمی‪،‬‬ ‫روانــی و اجتماعــی نوجوانــان در برابــر موقعیت هــا بــه هــم‬ ‫بریــزد‪ ،‬اســیب شــروع می شــود‪ .‬گــوش انســان و حــس شــنوایی‬ ‫او یکــی از حواســی اســت کــه اگــر تعــادل ان از بیــن رود‪ ،‬اســیبی‬ ‫جــدی متوجــه فــرد می شــود‪ .‬مقــدار صدایــی کــه قــرار اســت هــر‬ ‫کــس بشــنود می توانــد بــه او ارامــش دهــد یــا ایــن کــه اســیب‬ ‫ایجــاد کنــد و اگــر در ایــن بیــن سیســتم عصبــی هوشــمند خــود را‬ ‫بــه خوبــی بشناســیم و کارایــی ان را بدانیــم‪ ،‬قطعــا ً کمتــر دچــار‬ ‫اســیب هــای متعــدد مــی شــویم‪».‬‬ ‫ایــن روان شــناس بــا بیــان ایــن کــه بــه طــور متوســط میلیاردهــا‬ ‫ســلول عصبــی هوشــمند در بــدن و مغــز انســان هــا وجــود‬ ‫دارنــد‪ ،‬مــی گویــد‪« :‬ایــن ســلول های عصبــی هوشــمند وظایــف‬ ‫متعــددی را برعهــده دارنــد کــه از جملــه انتقــال پیام هــای‬ ‫عصبــی بــه سیســتم عصبــی خــودکار یــا مغــز مــی باشــد کــه‬ ‫بــه طــور طبیعــی یــک ســرعت زمانــی خــاص بــرای انتقــال ایــن‬ ‫پیام هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ ،‬چنانچــه ایــن زمــان کاهــش‬ ‫یــا افزایــش یابــد‪ ،‬سیســتم عصبــی دچــار اختــال می شــود و فــرد‬ ‫بــرای رفــع ایــن اختــال نیــاز بــه کمک هــای حمایتــی دارد کــه‬ ‫گاهــی محــرک بیشــتر یکــی از انهــا می باشــد کــه ایــن محــرک‬ ‫می توانــد موســیقی باشــد‪».‬‬ ‫ســیرانی مــی گویــد‪« :‬گــوش انســان بــه طــور طبیعــی بــا شــنیدن‬ ‫صــدای طبیعــت ارامــش پیــدا می کنــد‪ ،‬امــا بــا شــنیدن موســیقی هایــی‬ ‫کــه صــدای انهــا از حــد طبیعــی خــارج هســتند همچــون موســیقی‬ ‫زیرزمینــی کــه بــه ســبک متــال‪ ،‬هــوی و رپ تولیــد می شــوند‪ ،‬باعــث‬ ‫می شــود ســرعت طبیعــی درک صوتــی از حــد طبیعــی خــارج شــده و‬ ‫شــدت پیــدا کنــد بــر همیــن اســاس اســت وقتــی فــرد بــه موســیقی‬ ‫تنــد گــوش مــی دهــد احســاس هیجــان و نشــاط پیــدا می کنــد‪ ،‬ایــن‬ ‫نشــاط بیــش از حــد فقــط بــرای مــدت کوتاهــی در وی هیجــان دارد و‬ ‫بعــد از تکــرار ســلول های عصبــی از دریافــت و انتقــال ایــن پیام هــای‬ ‫زیــاد و ســریع خســته می شــوند و حالــت عصبــی و پرخاشــگری را بــه‬ ‫طــور ناخــوداگاه در فــرد ایجــاد می کننــد و بــه اصطــاح فــرد جرقــه ای‬ ‫می شــود و از کــوره درمــی رود‪ .‬در ادامــه فــرد جرقــه ای شــده مــدام‬ ‫خســته تر می شــود و واکنش هــای هیجانــی یــا خوشــحالی دیگــر از‬ ‫خــود نشــان نمی دهــد و بــه مــرور زمــان بــرای درس خوانــدن و انجــام‬ ‫کارهــای روزمــره نیــز بــه مشــکل برخــورده و بــا کــم حوصلگــی و عــدم‬ ‫تمرکــز بــر روی کارهــا مواجــه می شــود کــه شــایع ترین انهــا «پــرش‬ ‫افــکار» اســت‪».‬‬ ‫ایــن مــدرس می گویــد‪« :‬در ایــن زمــان اســت کــه فــرد بــرای‬ ‫ادامــه فعالیت هــای خــود کمــا فــی الســابق بــه محــرک دیگــری‬ ‫روی مــی اورد تــا بتوانــد بــه حالــت نرمــال گذشــته برگــردد‪ .‬در‬ ‫ایــن موقــع اســت کــه نیــاز بــه دوپینــگ کــردن پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫چنانچــه بــرای ایــن شــارژ شــدن در محیطــی قــرار داشــته باشــد‬ ‫کــه ایــن شــرایط بــه اســانی بــرای او فراهــم شــود‪ ،‬بــه راحتــی‬ ‫از ان اســتفاده خواهــد کــرد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت بــا راهنمایــی‬ ‫و کمــک دوســتان درصــدد راه چــاره ای برمــی ایــد و از همیــن‬ ‫جاســت کــه پــای او بــه جــاده خطرنــاک اعتیــاد بــاز می شــود‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس خاطرنشــان می کنــد‪« :‬یــک نوجــوان یــا جــوان بــا یــک‬ ‫بــار مصــرف مــواد مخــدر معتــاد نمی شــود‪ ،‬بلکــه در وهلــه اول او نشــاط‬ ‫بیشــتری نیــز مــی یابــد‪ ،‬در مرحلــه بعــد جمــع گراتــر می شــود و بــه‬ ‫قــول معــروف ســرحال می شــود‪ ،‬و شــاید حوصلـه اش هــم بــرای انجــام‬ ‫کارهــا بیشــتر شــود‪ ،‬امــا ایــن اغــاز راه اعتیــاد اســت‪ ،‬چــون تــا زمانــی کــه‬ ‫اثــر مــاده در بــدن فــرد وجــود دارد او قــدرت و توانایــی دارد و ایــن رونــد‬ ‫ارام ارام کاهــش می یابــد تــا جایــی کــه او همــان ادم قبلــی نیازمنــد‬ ‫بــه محــرک می شــود‪».‬‬ ‫وی مــی گویــد‪« :‬بــا توجــه بــه ایــن کــه فــرد‪ ،‬تجربــه خوشــایندی‬ ‫را کســب کــرده دوبــاره ســراغ همــان عمــل مــی رود تــا انــرژی‬ ‫مضاعفــی بگیــرد و چــون ســرعت حرکــت ســلول هــای عصبــی‬ ‫انتقــال پیــام بــه صــورت مصنوعــی افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫دفعــه تــداوم ان شــور و نشــاط کــم تــر از دفعــه قبــل اســت و‬ ‫ایــن چنیــن اســت کــه فــرد ارام ارام بــرای تامیــن انــرژی مــورد‬ ‫نیــاز خــود دز مــاده را بــاال بــرده و ایــن چرخــه ان قــدر تکــرار مــی‬ ‫شــود تــا فــرد بــه مــواد مخــدر معتــاد مــی گــردد‪».‬‬ ‫ســیرانی اضافــه می کنــد‪« :‬موســیقی مخــرب غربــی بــه گونـه ای‬ ‫فــرد را بــه هیجــان می رســاند کــه درنهایــت بــه ســمت مــواد مخدر‬ ‫ســوق داده شــود و افــکار و عقایــد مــورد نیــاز اســتعمارگران را از‬ ‫فــرد معتــاد بــه دســت اورنــد‪».‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اســتفاده بــی رویــه نوجوانــان و جوانــان از هندزفــری‬ ‫بــرای گــوش کــردن اهنگ هــا و موســیقی های تنــد بــه الودگــی صوتــی‬ ‫بیــش از حــد ان هــا اشــاره می کنــد و می گویــد‪« :‬ضــرب اهنــگ و‬ ‫دســیبل ایــن موســیقی ها چندیــن برابــر شــدیدتر از صــدای بــوق‬ ‫ماشــین‪ ،‬موتــور و الودگــی صوتــی موجــود در کوچــه و خیابــان اســت کــه‬ ‫بــه طــور غیرمســتقیم بــه گــوش می رســد و متاســفانه الان گــوش کــردن‬ ‫اهنــگ از طریــق ایــن گوش ـی ها بســیار رایــج شــده اســت‪ .‬خانواده هــا‬ ‫بایــد از هــر حیــث متوجــه ســامت جســم و روان فرزنــدان خــود باشــند‪،‬‬ ‫تــا خــدای ناکــرده در دام اعتیــاد از طریــق موســیقی های زیرزمینــی‪،‬‬ ‫گرفتــار نشــوند؛ چــرا کــه گســترش ایــن فرهنــگ موســیقی در جوامــع‬ ‫جهــان ســوم و رو بــه توســعه بــه شــدت در حــال افزایــش اســت‪.‬‬ ‫مخصوصــا دشــمنان داخلــی و خارجــی از طریــق دشــمنی خامــوش‬ ‫بــه کشــورهایی کــه از منابــع ثــروت زیــاد ملــی‪ ،‬معدنــی و انســانی‬ ‫برخوردارنــد (مثــل ایــران) هجــوم می اورنــد و انهــا را ســخت تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار می دهنــد‪ .‬بنابرایــن مســئوالن فرهنگــی و مربیــان تربیتــی بایــد‬ ‫موســیقی هــای اصیــل ایرانــی و اهنــگ هــای مجــاز را بــه شــکلی در‬ ‫اختیــار نوجوانــان و جوانــان قــرار دهنــد کــه مــورد پســند انهــا قــرار گیــرد‬ ‫تــا راه ورود موســیقی هــای زیرزمینــی بســته شــود‪».‬‬ ‫ســیرانی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در نوجوانــان بایــد عالمــت ســوال‬ ‫ایجــاد کــرد و ازادی تصمیــم گیــری بــه انهــا داد‪ ،‬می گویــد‪:‬‬ ‫«نوجوانانــی کــه مــا فکــر مــی کنیــم از اعتقــادات دینــی و اصــول‬ ‫ریشــه ای خانــواده دور هســتند‪ ،‬در واقــع ایــن گونــه نیســتند‪،‬‬ ‫بلکــه ان هــا دنبــال نــگاه متفــاوت انــد و بهتــر اســت ایــن نــگاه‬ ‫متفــاوت بــه ان هــا عرضــه شــود‪ ،‬ان موقــع چیــزی در جامعــه و‬ ‫بیــن نســل هــا اتفــاق مــی افتــد بــه نــام «همدلــی» کــه مــا را بــه‬ ‫ســمت بهداشــت روانــی‪ ،‬جســمی و اخالقــی در جامعــه پیــش‬ ‫مــی بــرد‪ .‬هیــچ انســانی نمــی خواهــد بــه خــودش اســیب رســاند‪،‬‬ ‫مگــر ایــن کــه نــااگاه باشــد‪ ،‬بنابرایــن از خانــواده هــا و جوانــان‬ ‫مــی خواهیــم بــه ســمت واژه همدلــی پیــش رونــد‪».‬‬ ‫موسیقی های کفرامیز شیطانی‬ ‫ســیرانی درخصــوص مضامیــن و متــن اشــعار موســیقی هــای‬ ‫زیرزمینــی توضیحاتــی مــی گویــد‪« :‬متــن اشــعار موســیقی هــای‬ ‫زیرزمینــی غربــی کلماتــی کامــا کفرامیــز‪ ،‬شــیطانی و تحریــک‬ ‫امیــز اســت کــه سلســله اعصــاب و هورمــون هــای جنســی را‬ ‫ســخت تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد و متاســفانه به شــکلی بســیار‬ ‫هنرمندانــه طراحــی شــده انــد کــه روی ناخــوداگاه انســان تاثیــر‬ ‫مــی گــذارد و رفتــار فــرد را تحــت اختیــار خــود درمــی اورد‪».‬‬ ‫شب نشینی های جوانان ممنوع!‬ ‫‪9‬‬ ‫یکــی از اســیب هایــی کــه جوانــان و نوجوانــان را تهدیــد مــی‬ ‫کنــد اعتیــاد بــه الــکل و مــواد مخــدر اســت کــه اکثــرا در شــب‬ ‫نشــینی هــا اتفــاق مــی افتــد‪.‬‬ ‫دکتــر حمیــد جمشــیدیان‪ ،‬روان شــناس بــا اشــاره بــه ایــن کــه‬ ‫اکثــر اســیب هــا از دوره نوجوانــی و جوانــی در جمــع و گــروه‬ ‫همســاالن رخ مــی دهــد‪ ،‬می گویــد‪« :‬متاســفانه بــه دلیــل ایــن‬ ‫کــه زمینــه هــای گرایــش نوجوانــان و جوانــان بــه ســمت این مواد‬ ‫از ســوی رســانه هــا‪ ،‬مســئوالن و مربیــان اموزشــی بــه صــورت‬ ‫مســتقیم بــرای ان هــا تفهیــم و بازگــو نشــده اســت و نوجوانــان‬ ‫در ایــن گونــه مــوارد بــا نقصــان جــدی روبــه رو هســتند‪ ،‬خیلــی‬ ‫راحــت در دام اعتیــاد گرفتــار مــی شــوند‪».‬‬ ‫دکتــر جمشــیدیان همچنیــن بــه نقــش کــم رنــگ خانــواده هــا در‬ ‫جلوگیــری از حضــور فرزنــدان خــود در جمــع دوســتان کــم تجربــه‬ ‫و کــم ســن و ســال اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد‪« :‬خانــواده هــا‬ ‫در جلوگیــری از ورود بچــه هــا بــه وادی اعتیــاد خیلــی نقــش‬ ‫دارنــد‪ ،‬امــا بــه نظــر مــی رســد ان هــا از ایــن خطــری کــه جامعــه‬ ‫و فرزنــدان شــان را تهدیــد مــی کنــد‪ ،‬خیلــی اگاه نیســتند و بــه‬ ‫واســطه مشــغله زیــاد کاری و نگرانــی هــای معیشــتی و شــاید‬ ‫بــه دلیــل عــدم توانایــی در برقــراری ارتبــاط خــوب بــا فرزنــدان‪،‬‬ ‫وظیفــه اصلــی خــود را تــا حــدودی فرامــوش کــرده انــد و نمــی‬ ‫تواننــد بــه خوبــی ایفــای نقــش تربیتــی کننــد‪».‬‬ ‫ایــن روان شــناس بــه نقــش فرامــوش شــده و کــم رنــگ‬ ‫مســئوالن اموزشــی هــم اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد‪« :‬بچــه‬ ‫هــا از ‪ 20‬درصــد هــوش منطقــی (ای کیــو) و ‪ 80‬درصــد هــوش‬ ‫عاطفــی (ای کیــو) برخــوردار هســتند و متاســفانه اکثــر مســئوالن‬ ‫و مربیــان مــدارس بــه هــوش منطقــی دانــش امــوزان توجــه‬ ‫دارنــد و از اعتمــاد بــه نفــس دادن بــه بچــه هــا و ترســیم چشــم‬ ‫انــداز اینــده انهــا غفلــت مــی ورزنــد‪ .‬اگــر خانــواده هــا و مربیــان‬ ‫مــدارس بــه هــوش عاطفــی نوجوانــان و جوانــان توجــه ویــژه ای‬ ‫داشــته باشــند و تمــام هــم و غــم خــود را صــرف امــوزش دروس‬ ‫نکننــد و انهــا را از نظــر عاطفــی غنــی ســازند فرزنــدان را بــه طــور‬ ‫طبیعــی بــه ســوی یادگیــری ســوق مــی دهنــد‪».‬‬ ‫دکتــر جمشــیدیان مــی گویــد‪« :‬اولویــت هــای اموزشــی بایــد‬ ‫تغییــر کنــد و خلاهــای احساســی و عاطفــی بیــن نوجــوان و‬ ‫خانــواده و مدرســه پــر گــردد‪ ،‬چنانچــه بــه نیازهــای عاطفــی یــک‬ ‫دانــش امــوز توجــه شــود‪ ،‬بــه اعتمــاد نفــس دادن بــه او کمــک‬ ‫مــی شــود و نوجوانــی کــه از یــک اعتمــاد بــه نفــس و شــناخت‬ ‫واقعــی نســبت بــه محیــط پیرامــون خــود برخــوردار باشــد‪ ،‬بــه‬ ‫هیجانــات و لــذت هــای زودگــذر دل خــوش نمــی کنــد و حتــی‬ ‫درصــدد یــک بــار امتحــان کــردن هــم برنمــی ایــد‪ .‬چــون مــی دانــد‬ ‫هیجــان و تجربــه اول بســیار خطرنــاک اســت‪».‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 05‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست‬ ‫نزنید‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن اســت بــه‬ ‫ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده مــی‬ ‫تواننــد ویــروس را بــه چشــم هــا ‪،‬بینــی و دهــان شــما منتقــل‬ ‫کننــد‪.‬از ایــن راه هــا ویــروس مــی توانــد وارد بــدن شــما شــده‬ ‫و شــما را بیمــار کنــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪271‬‬ ‫نگاهی به زحمات کادربهداشت و درمان ایران‬ صفحه 10 ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم یــک متــر‬ ‫فاصلــه بگیرید‪.‬زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد قطــرک‬ ‫هــای ریــزی از دهــان و بینــی او بــه اطــراف پاشــیده میشــود کــه ممکــن‬ ‫اســت حــاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگــر فاصلــه شــما بــا ان فــرد خیلــی‬ ‫نزدیــک باشــد‪ ،‬ممکــن اســت شــما ایــن قطــرک هــای حــاوی ویــروس‬ ‫کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق کنیــد‪.‬‬ ‫فاصله‬ ‫(ایمن) را در‬ ‫اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 05‬ابان ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪271‬‬ ‫با فرزند تنبل خود چگونه رفتار کنیم‬ ‫معرفی روش کاربردی «سه گام»‬ ‫بســیاری از والدیــن بــا فرزنــدان خــود‪ ،‬بــه دلیل‬ ‫تنبلــی هایــی کــه مــی کننــد مشــکل دارنــد‪ .‬ایــن‬ ‫مســئله بــه ویــژه در زمــان گــذر از نوجوانــی بــه‬ ‫جوانــی بیشــتر دیــده مــی شــود چــرا کــه بــه طــور‬ ‫ناگهانــی بــا افزایــش وســیع ســطح مســوولیت‬ ‫هــا‪ ،‬گســترش روابــط اجتماعــی و تغییــرات‬ ‫هورمونــی مواجــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫ســواد زندگــی ‪ -‬؛ تربیــت فرزنــدان بســیاری از‬ ‫والدیــن بــا فرزنــدان خــود‪ ،‬بــه دلیــل تنبلــی هایــی کــه‬ ‫مــی کننــد مشــکل دارنــد‪ .‬ایــن مســئله بــه ویــژه در‬ ‫زمــان گــذر از نوجوانــی بــه جوانــی بیشــتر دیــده مــی‬ ‫شــود چــرا کــه بــه طــور ناگهانــی بــا افزایــش وســیع‬ ‫ســطح مســوولیت هــا‪ ،‬گســترش روابــط اجتماعــی و‬ ‫تغییــرات هورمونــی مواجــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫البتــه بخــش مهمــی از چگونگــی رخ دادن‬ ‫فراینــد تنبلــی نیــز متوجــه سیســتم فرزنــد‬ ‫ســاالری امــروزی اســت! «توجــه بیــش از‬ ‫حــد» بــه جــای «وضــع قوانیــن مشــخص بــرای‬ ‫فرزنــدان و متعهــد کــردن ان هــا بــه انجــام ایــن‬ ‫قوانیــن»‪ ،‬موجــب تشــویق کــودکان و بــه ویــژه‬ ‫نوجوانــان بــه تنبلــی مــی شــود‪ .‬هــم اکنــون‬ ‫مــی خواهیــم بــه ســوال اغلــب والدیــن پاســخ‬ ‫دهیــم؛ بــا فرزنــد تنبــل خــود چــه کنیــم؟‬ ‫با فرزند تنبل خود چگونه رفتار کنیم‬ ‫گام نخست؛ برقراری ارتباط موثر با فرزند‬ ‫‪ .1‬خــوب گــوش کنیــد و بــا فرزنــد خــود بــا صبــر‬ ‫و حوصلــه برخــورد کنیــد‬ ‫از قطــع کــردن صحبــت هــای وی حیــن مکالمــه‬ ‫و پریــدن میــان حرفــش خــودداری کنیــد‪ .‬در‬ ‫واقــع هــدف صحبــت هــای شــما بایــد مکالمــه‬ ‫ای صمیمــی و مهربــان و در نهایــت یادداشــت‬ ‫بــرداری از پاســخ هــای وی و همچنیــن افــکارش‬ ‫باشــد‪ .‬فرزندتــان بایــد بتوانــد به صــورت ازادانه‬ ‫ان چــه را کــه فکــر مــی کنــد‪ ،‬بیــان کنــد‪.‬‬ ‫در واقــع بهتــر اســت مکالمــه ای دو طرفــه‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬بــه تفکــرات او احتــرام بگذاریــد‬ ‫و اعتمــاد بــه نفــس و راحــت بــودن را بــه فرزنــد‬ ‫خــود منتقــل کنیــد‪ .‬ان هــا بایــد حــس کننــد‬ ‫کــه برایتــان مهــم هســتند و بــه اتفاقاتــی‬ ‫کــه برایشــان مــی افتــد‪ ،‬اهمیــت مــی دهیــد‪.‬‬ ‫ایــن‪ ،‬زیــر ســاخت حــل هــر مســاله ای دربــاره‬ ‫فرزنــدان تــان اســت‪.‬‬ ‫‪ .2‬بــا فرزنــد خــود در مــورد برنامــه خــواب وی‬ ‫گفــت و گــو کنیــد‬ ‫ممکــن اســت بســیاری از نوجوانــان تنبــل بــه‬ ‫نظــر برســند در حالــی کــه اغلــب مشــکل چیــز‬ ‫دیگــری اســت و ان عــدم خــواب بــا کیفیــت و‬ ‫کافــی اســت‪ .‬دلیــل ایــن موضــوع نیــز تمایــل‬ ‫ان هــا بــرای دیــر خوابیــدن و بــه تبــع ان‪ ،‬دیــر‬ ‫بیــدار شــدن اســت‪ .‬ایــن امــر منجــر بــه برهــم‬ ‫خــوردن ســیکل نرمــال خــواب مــی شــود و بــه‬ ‫دنبــال ان احســاس کســل بــودن‪ ،‬بــی انگیزگــی‬ ‫و نشــانه هــای کمبــود خــواب بــروز مــی کنــد‪ .‬از‬ ‫ایــن رو الزم اســت کــه بــا فرزنــد خــود در مــورد‬ ‫الگــوی خــواب وی صحبــت کنیــد‪ .‬اگــر عــادت‬ ‫اشــتباهی را دنبــال مــی کنــد بایــد معایــب‬ ‫متعــدد ان را یــاداور شــوید‪ .‬خــواب کافــی‬ ‫شــبانه از مهــم تریــن مــواردی اســت کــه نشــانه‬ ‫هــای تنبلــی را از بیــن مــی بــرد‪ .‬در بســیاری‬ ‫از مواقــع‪ ،‬مشــکل بــا تنظیــم ســاعات خــواب‬ ‫حــل مــی شــود‪ ( .‬در درس هــای بعــدی ســواد‬ ‫زندگــی‪ ،‬بــه موضــوع خــواب بــه طــور تخصصــی‬ ‫تــر خواهیــم پرداخــت‪).‬‬ ‫‪ .3‬ارزش «مســوولیت پذیــری» و «همــکاری‬ ‫در امــور» را بــرای فرزنــد خــود شــرح دهیــد‬ ‫بســیاری از فرزنــدان از ایــن دو ویژگــی فــراری‬ ‫هســتند! امــا بــه راســتی علــت چیســت؟ دلیــل ایــن‬ ‫اســت کــه ارزش حقیقــی کــه در پــس ایــن هــا نهفتــه‬ ‫اســت را نمــی داننــد (واقعــا ً نمــی داننــد) ؛ پــس چــه‬ ‫دلیلــی دارد وقتــی بــر چیــزی اگاه نیســتند‪ ،‬بــدان‬ ‫عمــل کننــد؟ بــه عنــوان والدیــن وظیفــه مهــم شــما‪،‬‬ ‫اگاه کــردن ان هــا از ارزش اساســی ایــن ویژگــی‬ ‫هــای مثبــت شــخصیتی اســت‪ .‬اگاهــی‪ ،‬زیرســاخت‬ ‫بســیاری از رفتارهاســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬بررســی کنیــد کــه ایــا مشــکل دیگــری در‬ ‫خانــه ‪ ،‬مدرســه یــا وضعیــت روحــی و جســمی‬ ‫فرزندتــان وجــود دارد؟‬ ‫تنبلــی گاهــی اوقــات مــی توانــد نشــانه ای از‬ ‫مــوارد دیگــری از جملــه اســترس‪ ،‬افســردگی‬ ‫یــا درگیــری هــای ذهنــی دیگــر باشــد‪ .‬اگــر‬ ‫احســاس مــی کنیــد کــه فرزندتــان نســبت بــه‬ ‫گذشــته تنبــل تــر شــده و دیگــر عالئــم روحــی‬ ‫روانــی را نیــز نشــان مــی دهــد‪ ،‬الزم اســت کــه‬ ‫بــا وی صحبــت کنیــد‪ .‬اگــر ضــروری مــی بینیــد‬ ‫بــا یــک روانپزشــک یــا مشــاور هــم مشــورت‬ ‫کنیــد‪ .‬حتــی ممکــن اســت در مــوارد خــاص‪،‬‬ ‫یــک مشــکل جســمانی ماننــد اختــال در ترشــح‬ ‫برخــی هورمــون هــا یــا کمبــود برخــی ویتامیــن‬ ‫هــا مــی توانــد علــت سســتی فرزندتــان باشــد و‬ ‫او را بایــد نــزد یــک متخصــص ببریــد‪.‬‬ ‫گام دوم؛ وضع قوانین پایه ای‬ ‫‪ .1‬برنامــه ای مشــخص و محکــم تهیــه کنیــد‬ ‫(مطلــب پارلمــان خانــواده را اینجــا مطالعــه‬ ‫فرماییــد)‬ ‫متعهــد ســاختن فرزنــد بــرای عمــل بــه‬ ‫قواعــد و قوانیــن خــاص‪ ،‬اموزشــی بــی نظیــر‬ ‫از مســوولیت پذیــری و تمریــن همــکاری و‬ ‫مشــارکت خواهــد بــود‪ .‬ایــن قوانیــن بایــد‬ ‫روزمرگــی وی را در هــم بشــکند و او را ملــزم‬ ‫بــه انجــام یــک ســری کار هــا کنــد‪ ،‬از ایــن رو‬ ‫توصیــه مــی شــود در اجــرای برنامــه خــود‪ ،‬ثابت‬ ‫قــدم باشــید و دلســوزی بیجــا نکنیــد‪ .‬برنامــه‬ ‫شــما مــی توانــد شــامل مــوارد زیــر باشــد‪:‬‬ ‫تمیز کردن اتاق شخصی وی‬ ‫تمیز کردن حمام‬ ‫کمک کردن در اشپزی‬ ‫تمیز کردن اتاق نشیمن‬ ‫‪ .2‬اســتفاده از بــازی هــای کامپیوتــری را‬ ‫محــدود کنیــد‬ ‫بــه لغــت «محــدود کــردن» توجــه داشــته‬ ‫باشــید! منظــور قطــع کامــل اســتفاده از گوشــی‬ ‫همراه‪ ،‬تماشــای فیلم و کارتون و یا بازی های‬ ‫تلویزیونــی نیســت بلکــه مقصــود اختصــاص‬ ‫دادن «زمانــی خــاص» بــه ان هــا اســت‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال عــدم اســتفاده از گوشــی همــراه حیــن‬ ‫وعــده هــای غذایــی و یــا محدودیــت بــازی هــای‬ ‫رایانــه ای از ســاعت ‪ 9‬شــب بــه بعــد‪ .‬اجــرای‬ ‫چنیــن زمــان بنــدی هایــی‪ ،‬تمرکــز فرزنــدان‬ ‫بــر مســوولیت هــا و فعالیــت هــای مفیــد را‬ ‫افزایــش مــی دهــد و بــه جــای روز و شــب بــازی‬ ‫کــردن‪ ،‬مــی تواننــد خوابــی بــا کیفیــت را تجربــه‬ ‫کننــد‪ .‬امــا اگــر چنیــن قوانینــی وضــع مــی کنیــد‪،‬‬ ‫خــود گوشــی همــراه تــان را بــر ســر میــز شــام‬ ‫نیاوریــد! ایــن نشــان مــی دهــد کــه شــما نیــز‬ ‫بــه اصــول خــود پایبنــد هســتید و از فرزندتــان‬ ‫توقــع بیجــا نداریــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬عواقــب رفتــار هــای نادرســت را صراحتــا ً‬ ‫اعــام کنیــد‬ ‫اگــر فرزندتــان بــه هیــچ کــدام از قوانیــن گفتــه‬ ‫شــده پایبنــد نیســت و ســر ان هــا بحــث و‬ ‫دعــوا مــی کنــد‪ ،‬بایــد محکــم و اســتوار باشــید‬ ‫و او را نســبت بــه عواقــب رفتــار هایــش مطلــع‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن عواقــب نیــز محــدوده ای از مالیــم‬ ‫تــا شــدید را بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد کــه‬ ‫مــی توانــد از یــک روز بیــرون نرفتــن تــا یــک‬ ‫هفتــه عــدم اســتفاده از کامپیوتــر متغیر باشــد‪.‬‬ ‫اگــر چــه ممکــن اســت فرزندتــان ابتــدا بیشــتر‬ ‫عصبانــی شــود‪ ،‬بــا ایــن حــال مجبــور مــی شــود‬ ‫بــار دیگــر بــه رفتــار خــود و نتایجــی کــه متحمــل‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬فکــر کنــد‪ .‬بــا ایــن حــال توصیــه‬ ‫مــی شــود کــه تناســب بیــن عمــل و تنبیــه را‬ ‫همــواره رعایــت کنیــد و شــدید تریــن عواقــب را‬ ‫بــه خاطــر بحــث هایــی کوچــک اعمــال نکنیــد‪.‬‬ ‫ســنجیده عمــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬کنترل خود را از دست ندهید‬ ‫فرزنــد شــما بــه طــور طبیعــی بــرای وضــع‬ ‫قوانیــن مشــخص و تغییــر شــرایط مقاومــت‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬پــس بایــد قبــل از ان خــود را بــرای‬ ‫بحــث و مشــاجره امــاده کنیــد‪ .‬امــا ایــن اصــل‬ ‫را همیشــه بــه یــاد داشــته باشــید‪ :‬نبایــد کنتــرل‬ ‫خــود را از دســت دهیــد‪ .‬هرگــز داد نکشــید‪ .‬بــه‬ ‫جــای ان بــر پاســخ دهــی منطقــی و خردمندانــه‬ ‫متمرکــز شــوید‪ .‬فرزنــد بــه والدینــی کــه از‬ ‫ارامــش برخوردارنــد بهتــر از والدیــن عصبانــی‬ ‫پاســخ مــی دهــد‪ .‬ممکــن اســت در ابتــدا تصــور‬ ‫کنــد کــه شــما فــردی غیــر منطقــی و ازار دهنــده‬ ‫هســتید‪ ،‬امــا بــه تدریــج متوجــه مــی شــود‬ ‫کــه محدودیــت هــا تــا زمانــی ادامــه دارنــد کــه‬ ‫تنبلــی را کنــار بگــذارد‪.‬‬ ‫گام سوم؛ ایجاد انگیزه و تقویت ان در فرزند‬ ‫‪ .1‬بررســی کنیــد کــه فرزندتــان چگونــه اوقاتش‬ ‫را ســپری مــی کند‬ ‫بــه رفتــار هــای فرزنــد خــود دقــت کنیــد تــا‬ ‫دریابیــد کــه چگونــه دچــار تنبلــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــا تمــام روز را بــا گوشــی خــود ســپری مــی‬ ‫کنــد؟ و یــا بــه جــای عمــل بــه مســوولیت‬ ‫هایــش مثــا ً تلویزیــون مــی بینــد یــا مــی‬ ‫خوابــد؟ پیــش از ان کــه بتوانیــد انگیــزه کافــی‬ ‫بــرای وی فراهــم کنیــد‪ ،‬بایــد چگونگــی بــروز‬ ‫تنبلــی او را متوجــه شــوید‪.‬‬ ‫‪ .2‬از یک سیستم عمل‪-‬پاداش استفاده کنید‬ ‫از رفتــار هایــی کــه مــورد بررســی قــرار داده‬ ‫ایــد بــرای تکمیــل یــک سیســتم عمل‪-‬پــاداش‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬بــرای مثــال اگــر فرزندتــان‬ ‫تنهــا کارش بــازی بــا گوشــی همــراه اســت‪ ،‬بــه‬ ‫او بگوییــد پــس از ان کــه بــه وظایفــش عمــل‬ ‫کــرد‪ ،‬حــق اســتفاده از گوشــی همراهــش را‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬در واقــع اســتفاده از گوشــی‬ ‫بایــد تبدیــل بــه بخشــی از پــاداش مســوولیت‬ ‫پذیــری شــود‪.‬‬ ‫در مــورد انتخــاب پــاداش هــا دقیــق و هوشــیار‬ ‫عمــل کنیــد‪ .‬اســتفاده از عــادت هــای وی کــه‬ ‫منجــر بــه تنبلــی شــده انــد و عرضــه کــردن ان‬ ‫هــا در قالــب پــاداش‪ ،‬انگیــزه زیــادی بــرای عمل‬ ‫بــه قوانیــن شــما را بــه فرزندتــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬فرزندتــان را بــه ورزش و فعالیــت هــای‬ ‫فــوق برنامــه تشــویق کنیــد‬ ‫اســتعداد و عالقــه فرزنــد خــود را کشــف کــرده‬ ‫و او را بــرای دنبــال کــردن رویایــش تشــویق‬ ‫کنیــد‪ .‬بــرای مثــال ممکــن اســت بــه بســکتبال‬ ‫عالقــه داشــته باشــد و یــا عاشــق پژوهــش‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن زمینــه را پیــدا کنیــد و بــه او بــرای‬ ‫دســت یابــی بــه ان کمــک کنیــد‪ .‬ایــن امر ســبب‬ ‫مــی شــود کــه عــاوه بــر لــذت بــردن از کاری کــه‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬تنبلــی اش را نیــز رهــا کنــد!‬ ‫‪ .4‬بــا فرزنــد خــود در فعالیــت هــای مــورد‬ ‫عالقــه اش همــکاری کنیــد‬ ‫همــراه شــدن بــا فرزنــد و انجــام فعالیــت هــای دو‬ ‫نفــره مــی توانــد حــس تنبلــی را از هــر دو شــما دور‬ ‫کنــد! بــرای مثــال مــی توانیــد اشــپزی کنیــد‪ ،‬غذایــی‬ ‫را بپزیــد کــه او دوســت داشــته باشــد و بگذاریــد‬ ‫بیشــتر کارهــا را خــودش انجــام دهــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬از فرزندتــان بــرای دســتاوردهایش در‬ ‫راهــی کــه بــرای غلبــه بــر تنبلــی طــی کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬تقدیــر کنیــد‬ ‫زمانــی کــه میــل بــه تغییــر را در فرزنــد خــود‬ ‫مشــاهده کردیــد‪ ،‬بــه خاطــر ارزشــی کــه بــه‬ ‫ان دســت یافتــه اســت‪ ،‬از او تقدیــر و تشــکر‬ ‫کنیــد‪ .‬الزم نیســت کــه ایــن تقدیــر‪ ،‬ازادی و یــا‬ ‫در اختیــار گذاشــتن زمــان بــازی بیشــتر باشــد‪،‬‬ ‫تنهــا چنــد کلمــه محبــت امیــز کافــی خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬بــا ایــن کار‪ ،‬تغییراتــی کــه برایشــان تــاش‬ ‫کــرده اســت را بــدون نتیجــه نمــی پنــدارد و روز‬ ‫بــه روز بــرای بهبــود خــود تــاش خواهــد کــرد‪.‬‬ صفحه 11 ‫دوشنبه ‪ 05‬ابان ‪1399‬‬ ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫را رعایت‬ ‫کنید‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت‬ ‫کنیــد‪ .‬بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان و‬ ‫بینــی بــا ارنــج خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در هنــگام‬ ‫عطســه و ســرفه اســت‪ .‬بعــد از ســرفه و عطســه بالفاصلــه‬ ‫دســتمال کاغــذی خــود را دور بیاندازیــد‬ ‫شمـاره ‪271‬‬ ‫استاندارد اسانسورهای هیدرولیک اجباری شد‬ ‫‪ ‬‬ ‫رئیــس اداره اوزان و مقیــاس هــای اداره کل اســتاندارد گلســتان‬ ‫از اجبــاری شــدن اســتاندارد اسانســورهای هیدرولیــک خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اســتاندارد گلســتان‪ ،‬محمدجابــر صفایــی‬ ‫گفــت‪ :‬اسانســورها امــروزه از پرفــروش تریــن و کاربــردی تریــن سیســتم هــای‬ ‫جــا بــه جایــی افــراد در طبقــات مختلــف ســاختمان مــی باشــد کــه تامیــن ایمنــی‬ ‫در ان از ضروریــات اســت وهمیــن موضــوع منجــر بــه اجبــاری اعــام شــدن‬ ‫اســتاندارد اسانســورهای هیدرولیــک توســط شــورای عالــی اســتاندارد شــده اســت‪.‬‬ ‫صفایــی گفــت‪ :‬پیــش از ایــن‪ ،‬اســتاندارد ملــی ایــران بــه شــماره ‪ 6303 – 1‬بــا عنــوان‬ ‫«مقــررات ایمنــی ســاختار و نصــب اسانســورهای برقــی» کــه مربــوط بــه اسانســورهای‬ ‫کششــی اســت‪ ،‬بــرای اسانســورهای نصــب شــده در ســاختمان هــای دارای پروانــه ســاخت‬ ‫از ‪ 1382/01/01‬بــه بعــد اجبــاری بــوده اســت و اکنــون اســتاندارد ملــی ایــران بــه شــماره ‪2‬‬ ‫‪ 6303‬تحــت عنــوان «مقــررات ایمنــی ســاختار و نصــب اسانســورهای هیدرولیکــی» از‬‫تاریــخ ‪ 1400/02 /01‬بــر مبنــای تاریــخ صــدور پروانــه و یــا ســایر مجوزهــای قانونــی بــرای‬ ‫ســاختمان بــه صــورت اجبــاری بــه اجــرا در خواهــد امــد‪ .‬بــه ایــن معنــی که‪ ‬چنــان چــه‬ ‫اسانســور هیدرولیــک در ســاختمانی کــه تاریــخ صــدور پروانــه ســاخت ان ‪1400/02 /01‬‬ ‫و بعــد از ان اســت‪ ،‬نصــب گــردد؛ اخــذ تاییدیــه ایمنــی بــرای ان اجبــاری خواهــد بــود‪ .‬‬ ‫صفایــی تاکیــد کــرد‪ :‬مالــکان و ســازندگان ســاختمان هــای مشــمول اجــرای اجبــاری‬ ‫اســتاندارد اسانســورهای هیدرولیــک‪ ،‬ایــن موضــوع را در قراردادهــای خــود بــا شــرکت‬ ‫هــای عرضــه کننــده اسانســور مــد نظــر قــرار داده و یکــی از مفــاد قــرارداد را اخــذ تاییدیــه‬ ‫ایمنــی اسانســور قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫استانداردسازی ‪ 50‬جایگاه ‪ CNG‬در استان گلستان‬ ‫رئیــس اداره اوزان و مقیــاس هــای اداره کل اســتاندارد گلســتان از‬ ‫داد‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫گلســتان‬ ‫اســتان‬ ‫در‬ ‫جایــگاه‪ CNG‬‬ ‫‪50‬‬ ‫ســازی‬ ‫اســتاندارد‬ ‫‪ ‬به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد‪ ،‬محمدجابر صفایی گفت‪ :‬با توجه به فشار باالی‬ ‫گاز در جایگاههــای ‪ CNG‬کــه امــکان بالقوهــای بــرای ایجــاد خطــر و حادثــه دارد و بالتبع به منظور‬ ‫حصــول اطمینــان از ایمــن بــودن بهــره بــرداری از ایــن جایــگاه ها‪ ،‬بازرســی از ان ها ضرورت دارد‪.‬‬ ‫صفایــی در ادامــه گفــت‪ :‬در ایــن فراینــد ابتــدا گاز از شــبکه گازرســانی وارد‬ ‫سیســتم خشــککن میشــود تــا رطوبــت ان گرفتــه شــود‪ ،‬ســپس در معمــوال ً ‪3‬‬ ‫مرحلــه توســط کمپرســور‪ ،‬فشــرده شــده و پــس از ذخیرهســازی در مخــازن ذخیــره‬ ‫ســوخت‪ ،‬گاز از طریــق دیسپنســرها بــه درون مخــزن خودروهــا هدایــت میشــود‪.‬‬ ‫وی ضمن اشاره به حداقل یک نوبت بازرسی تمام جایگاه های ‪ ،CNG‬گفت‪ :‬در استان گلستان‬ ‫‪ 57‬جایگاه وجود دارد و از انجا که برخی از جایگاهها دارای دو مجموعه تجهیز هستند‪ ،‬تعداد کل‬ ‫تجهیزات موجود در جایگاههای استان ‪ 64‬تجهیز میباشد که در حال حاضر ‪ 2‬تجهیز غیر فعالند‪ .‬‬ ‫بــه گفتــه صفایــی از میــان ‪ 62‬تجهیــز فعــال‪ 54 ،‬تجهیــز موفــق بــه اخــذ تاییدیــه‬ ‫ایمنــی شــدهاند و مالــکان ‪ 8‬تجهیــز نیــز در حــال اخــذ تاییدیــه هســتند‪ .‬‬ ‫رئیــس اداره انــدازه شناســی اســتاندارد گلســتان بــا بیــان اینکــه‪ :‬نواقــص بازرســی بــه ‪ 3‬دســته‬ ‫پرخطــر‪ ،‬خطــر متوســط و کــم خطــر تقســیم میشــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬مطابــق اییــن نامــه تامیــن ایمنــی‬ ‫جایگاههــای عرضــه ســوخت‪ ،‬مصــوب هیــات وزیــران‪ ،‬چنــان چــه جایگاهــی دارای نقــص پــر‬ ‫خطــر باشــد‪ ،‬بالفاصلــه انشــعاب گاز جایــگاه بایــد توســط شــرکت گاز اســتان قطــع شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه صفایــی‪ ،‬در ســال جــاری و پــس از انجــام بازرســی توســط اداره کل اســتاندارد‪ ،‬مجموعــا ً‬ ‫مشــخصات حــدود ‪ 50‬جایــگاه جهــت قطــع گاز بــه شــرکت گاز اســتان ارســال و گاز جایگاههــای‬ ‫دارای نقــص پرخطــر تــا رفــع کامــل نواقــص و اخــذ تاییدیــه ایمنــی قطــع شــد‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۹۶‬نقطه حادثه خیز در جاده های خراسان شمالی‬ ‫رئیــس پلیــس راه اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه در طــول‬ ‫محــورهای برون شــهری ســطح اســتان‪ ۹۶ ،‬نقطــه حادثه خیــز‬ ‫شناسایی شــده اند‪ ،‬گفــت‪ :‬تعــداد زیــادی از ایــن نقــاط‬ ‫مرتفــع شــده اند و الزم اســت تــا بــا تــاش مســتمر و ســریع‪،‬‬ ‫مابقــی ایــن نقــاط نیــز مرتفــع شــوند‪.‬‬ ‫علیرضــا حســین زاده بابیــان اینکــه خراســان شــمالی در‬ ‫مســیر دو اســتان ســیاحتی خراســان رضــوی و گلســتان‬ ‫قرارگرفتــه‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در اســتان خراســان شــمالی‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر بزرگــراه‪ ۴۱۰ ،‬کیلومتــر راه اصلــی و‬ ‫‪ ۵‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬کیلومتــر راه فرعــی و روســتایی وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی بــه بیشــترین عوامــل وقــوع حــوادث در محورهــای‬ ‫اســتان نیــز اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬عــدم توجــه بــه جلــو بــا ‪21‬‬ ‫درصــد‪ ،‬تخطــی از ســرعت مطمئنــه بــا ‪ 20‬درصــد و انحــراف‬ ‫بــه چــپ نیــز بــا ‪ 16‬درصــد‪ ،‬بیشــترین علــل وقــوع حــوادث‬ ‫جــاده ای در محورهــای اســتان اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیـس راه خراســان شــمالی بابیــان اینکــه مهم تریــن‬ ‫مشــکلی کــه در محورهــای اســتان وجــود دارد بحــث دو‬ ‫طرفــه بــودن محــور «بجنــورد‪ -‬جنــگل گلســتان» و بالعکــس‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ســاالنه بیــش از‬ ‫‪ ۲۰‬میلیــون مســافر از ایــن محــور تــردد می کننــد‪ ،‬لــذا الزم‬ ‫اســت تــا بــرای کاهــش حــوادث احتمالــی‪ ،‬مســئوالن امــر بــه‬ ‫جــد واردشــده و اقدامــات الزم را بــرای یــک طرفــه کــردن ایــن‬ ‫محــور انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫حســین زاده ادامــه داد‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون‬ ‫‪ 9‬درصــد کاهــش متوفیــان حــوادث رانندگــی و ‪ 26‬درصــد‬ ‫کاهــش مصدومــان را داشــتیم کــه امیدواریــم تــا بــا همــکاری‬ ‫و هماهنگی هایــی کــه وجــود دارد ایــن کاهــش همچنــان‬ ‫حفــظ و ارتقــاء پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه اســتان بابیــان اینکــه همــکاری و هماهنگــی‬ ‫دســتگاه های برون ســازمانی و حمایت هــای فرماندهــی انتظامــی‬ ‫اســتان در حــوزه درون ســازمانی بیشــترین علــل کاهــش متوفیــان و‬ ‫مصدومــان بــوده‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه موقعیــت اســتان و‬ ‫همچنیــن وجــود هدف هــای گردشــگری ترددهــای زیــادی را در راه هــای‬ ‫برون شــهری و روســتایی ایجــاد کــرده کــه همیــن موضــوع باعــث شــده‬ ‫تــا حــوادث بیشــتر بــه ایــن ســمت بــرود و می طلبــد تــا ایمنــی ایــن‬ ‫مســیرها بــا نهایــت جدیــت در دســتور کار باشــد‪.‬‬ ‫اظهار ‪ ۳۸۰۰‬تقاضای مددجویی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد خراســان شــمالی‬ ‫بابیــان اینکــه طــی نیمــه نخســت امســال حدود‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۸۰۰‬درخواســت مددجویــی از‬ ‫طریــق ســامانه الکترونیکــی ثبت شــده اســت‪،‬‬ ‫گفــت ‪ :‬هــزار و ‪ ۱۲۳‬نفــر از ایــن درخواسـت ها‬ ‫در ســه ماهــه اول و دو هــزار و ‪ ۶۴۵‬مــورد نیــز‬ ‫در ســه ماهــه دوم بــوده اســت‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد بــه روش هــای نویــن‬ ‫ارتبــاط بــا مــردم در کمیتــه امــداد اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬پایــگاه اینترنتــی کمیتــه امــداد و‬ ‫امــداد الکترونیــک عــاوه بــر امــکان ثبــت ‪۲۶‬‬ ‫درخواســت نیازمنــدان‪ ،‬بــا ارائــه کــد رهگیــری‪،‬‬ ‫امــکان پیگیــری مطالبــات را تــا حصــول نتیجــه‬ ‫فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫الهــی راد بــا اشــاره بــه انــواع خدمــات مــورد‬ ‫درخواســت مــردم و نیازمنــدان در ســامانه ارتباطــات‬ ‫مردمــی ایــن نهــاد‪ ،‬گفــت‪ :‬درخواســت وام‪ ،‬کمــک‬ ‫بالعــوض‪ ،‬خدمــات اشــتغال‪ ،‬جهیزیــه و حــوزه‬ ‫درمــان بیشــترین فراوانــی مطالبــات مردمــی را بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری اینکــه مددجویــان می تواننــد از‬ ‫طریــق نشــانی اینترنتــی ‪ e.emdad.ir‬نســبت بــه‬ ‫خدمــت گیــری از کمیتــه امــداد اقــدام کننــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مددجویــان بــا اســتفاده از رایانــه شــخصی‪ ،‬گوشــی‬ ‫همــراه و یــا بــا مراجعــه بــه دفاتــر خدمــات اینترنتــی‬ ‫و درج کــد ملــی و شــماره شناســنامه خــود وارد‬ ‫ســامانه شــده و اقــدام بــه ثبــت و ارســال درخواســت‬ ‫خــود کننــد تــا به این ترتیــب از اتــاف وقــت و صــرف‬ ‫هزینه هــای اضافــی خــودداری نمــوده و مــددکاران‬ ‫به واســطه کاهــش مراجعیــن نیــز فرصــت زیــادی‬ ‫بــرای ارائــه خدمــات کمــی و کیفــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫الهــی راد بابیــان اینکــه ‪ ۶‬خدمــت در حــوزه‬ ‫مســکن بــه صــورت الکترونیکــی ارائــه می شــود‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ایــن خدمــات شــامل تعمیــرات‬ ‫و بازســازی جزئــی مســکن‪ ،‬خریــد مســکن‪،‬‬ ‫احــداث مســکن‪ ،‬انشــعاب‪ ،‬بهســازی و‬ ‫تســهیالت شــهرداری اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه درخواســت وام کارگشــایی‬ ‫و وام دانشــجویی نیــز به صــورت الکترونیکــی‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مددجویــان بــرای دریافــت‬ ‫خدمــات مشــاوره تحصیلــی‪ ،‬ازدواج‪،‬‬ ‫روانشناســی و امــور خانــواده نیــز می تواننــد‬ ‫درخواســت خــود را به صــورت الکترونیکــی در‬ ‫ســامانه کمیتــه امــداد ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان خراســان‬ ‫خدمــات‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫شــمالی‬ ‫نظام وظیفــه‪ ،‬تســهیالت کمک هزینــه امــور‬ ‫رفاهــی و تســهیالت مهاجــرت بــه روســتا نیــز‬ ‫به صــورت الکترونیکــی ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پذیــرش درخواســت عمومــی‬ ‫اشــتغال به صــورت الکترونیکــی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫همچنیــن مددجویــان بــرای دریافــت کمک هزینــه‬ ‫جهیزیــه نوعــروس‪ ،‬جهیزیــه ازدواج مجــدد بانــوان‬ ‫و کمک هزینــه ازدواج پســران و در حــوزه فرهنگــی‬ ‫نیــز بــرای دریافــت خدمــات دانش امــوزی‪،‬‬ ‫پوشــش خدمــات دانشــجویی و پوشــش خدمــات‬ ‫نخبگــی می تواننــد درخواســت خــود را به صــورت‬ ‫الکترونیکــی ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫الهــی راد بابیــان اینکــه طــی نیمــه نخســت‬ ‫امســال حــدود ســه هــزار و ‪ ۸۰۰‬درخواســت‬ ‫مددجویــی از طریــق ســامانه الکترونیکــی‬ ‫ثبت شــده اســت افــزود‪ :‬هــزار و ‪ ۱۲۳‬نفــر از‬ ‫ایــن درخواســت ها در ســه ماهــه اول و دو‬ ‫هــزار و ‪ ۶۴۵‬مــورد نیــز در ســه ماهــه دوم‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1028

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1028

شماره : 1028
تاریخ : 1403/04/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1027

شماره : 1027
تاریخ : 1403/04/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!