روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 269 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 269

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 269

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 269

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشنت [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبــه ‪ 21‬مهر ‪1398‬‬ ‫کالهبرداری با نام‬ ‫<< سامانه سجام>>‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا ناجــا گفــت‪:‬‬ ‫بــا اقدامــات فنــی و قضائــی‬ ‫پلیــس ســایبری کشــور‪ ،‬اعضــای‬ ‫بانــد کالهبــرداری کــه تحــت‬ ‫عنــوان «ســامانه ســجام»‬ ‫در کشــور از متقاضیــان‬ ‫می کردنــد‪،‬‬ ‫کالهبــرداری‬ ‫دســتگیر و بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز یکشــنبه بــازار‬ ‫کســب کار انالیــن از پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬ســردار وحیــد‬ ‫مجیــد در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا ارجــاع پرونــده‬ ‫هــای متعــدد کالهبــرداری بــه‬ ‫پلیــس فتــا در خصوص شــکایت‬ ‫مــال باختــگان بــا ترفنــد جدیــد‬ ‫کالهبــرداری و تجزیــه و تحلیــل‬ ‫فنــی پرونــده هــای مرجوعــه‬ ‫مشــخص شــد‪ ،‬همــه ایــن‬ ‫افــراد طــی روزهــای گذشــته بــا‬ ‫مراجعــه بــا «ســامانه ســجام»‬ ‫مــورد ســرقت اطالعــات کارت‬ ‫بانکــی (فیشــینگ) و برداشــت‬ ‫غیــر مجــاز از حســاب هایشــان‬ ‫قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫کثــرت پرونــده هــای قضائــی‬ ‫و پیچیدگــی شــیوه و شــگرد‬ ‫مجرمانــه‪ ،‬موضــوع در کارگــروه‬ ‫ویــژه پلیــس فتــا ‪...‬‬ ‫اعمال فشاربرای پیمانکاری‬ ‫شدن حدود‪۶۰۰‬خبرنگار‬ ‫‪9‬‬ ‫متولی نصب صندوق‬ ‫پستی‪ ،‬پست نبود‬ ‫‪2‬‬ ‫شکننده بودن گلستان‬ ‫به لحاظ شیوع کرونا‬ ‫‪ 24‬صفر ‪1442‬‬ ‫‪ 12‬اکترب ‪2020‬‬ ‫سال شش م‬ ‫شامره ‪2 69‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫کاروان خدمت نماد مردم ساالری مسووالن گرگانی‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫اغاز به کارنخستین تلویزیون‬ ‫اینترنتی روستایی کشور‬ ‫‪6‬‬ ‫تشریح علت تجمیع‬ ‫شرکت های ابفا شهری‬ ‫و روستایی‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ادامه مطلب در صفحه ‪10‬‬ ‫ایجاد اشتغال برای هزار‬ ‫‪5‬‬ ‫و‪۷۱۳‬با تسهیالت روستایی‬ ‫تجهیزیک پنجمعشایرخراسان‬ ‫‪11‬‬ ‫شمالی به پنل خورشیدی‬ ‫‪4‬‬ ‫کنترل کووید‪ ۱۹-‬در خراسان‬ ‫شمالی افزایش می یابد‬ ‫معاون رییس جمهوری‪:‬‬ ‫راه مهم رسیدن به توسعه نهادینه شدن مفاهیم فرهنگی است‬ ‫به گزارش بازار کســب کار انالین ســورنا ســتاری – معاون‬ ‫علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری گفت‪:‬نهادینه شــدن‬ ‫مفاهیــم فرهنگــی بــه جــای توســعه ســخت افــزاری و‬ ‫نــرم افــزاری یکــی از راه هــای مهــم و اساســی رســیدن‬ ‫بــه توســعه پایــدار‪ ،‬اســت‪.‬که پیــش از ایــن بــه گمــان‬ ‫دولتمــردان توســعه صرفــا در ایجــاد و راه انــدازی تجهیــزات‬ ‫ســخت افــزاری رخ مــی داد و نمــاد و شــکل ان نیــز بــه‬ ‫صــورت احــداث کارخانــه و تخریــب طبیعــت و مصــرف بــی‬ ‫رویــه اب نســبت تولیــد انبــوه بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســتاری در ســفر یــک روزه خــود بــه گلســتان و در جلســه اقتصــاد‬ ‫دانــش بنیــان و جهــش تولیــد گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬بعنــوان‬ ‫مثــال مــی تــوان بــه اصفهــان اشــاره کــرد کــه عالالرغــم توســعه‬ ‫فیزیکــی و احــداث کارخانــه هــای مختلــف و ســرمایه گــذاری‬ ‫بســیار بــرای راه انــدازای خطــوط تولیــد امــا در جهــت رفــع و‬ ‫کاهــش بیــکاری توفیقــی بدســت نیــاورد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬پــس از احــداث کارخانــه هــای‬ ‫فیزیکــی کــه در عمــل ناتــوان در کاهــش بیــکاری بــودن بــه‬ ‫تغییــر نگــرش از حالــت فیزیکــی بــه نــرم افــزاری و تقویــت‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان گام هــای موثــری بــرای رســیدن‬ ‫بــه توســعه برداشــته شــد‪.‬‬ ‫ســتاری ادامــه دادو گفــت‪ :‬معتقدیــم کــه راه توســعه صرفا‬ ‫تکیــه بــر تــوان داخلــی اســت کــه بــا اتــکا بــه متخصصــان‬ ‫بومــی در ایجــاد فعالیــت بــرای شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫و فنــاور فراهــم مــی شــود و بایــد دل از بیــرون بکنیــم و بــه‬ ‫نیروهــا و ســرمایه هــای داخــل توجــه کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬قطعــا ً بــه هیــچ وجــه نمــی تــوان بــا هیــچ نــوع‬ ‫بودجــه و تفکــر خــارج از مــرز و محــدوده بــه توســعه پایــدار‬ ‫دسترســی داشــت بجــز فلســفه واحــد هــای دانــش بنیــان کــه‬ ‫محوریــت انهــا بــر مبنــای توســعه نیــروی انســانی اســت‪.‬‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهوراظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در صورتــی مــی تــوان بــه محصــوالت گــران بهاتــر از نفــت‬ ‫دسترســی پیــدا کــرد کــه نیروهــای جــوان را بــاور کنیــم چــرا‬ ‫کــه اینهــا همــان چــاه هــای نفــت بــا تــوان و ظرفیــت بــاالی‬ ‫هســتند کــه بــا تولیــد محصــوالت دانــش بنیــان مــی تواننــد‬ ‫راه توســعه جامعــه را بــه روی دنیــا بــاز کننــد‪.‬‬ ‫ســتاری بــا تاکیــد بــر کمــک بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫رییس اداره صنعت‪،‬معدن وتجارت شهرستان گنبد کاووس‬ ‫مبارزه باگرانفروشی واحتکار‬ ‫درشهرستان گنبد کاووس‬ ‫بازرســین اداره صنعت‪،‬معــدن وتجــارت شهرســتان گنبــد کاووس در قالــب‬ ‫گشــت مشــترکی از انبارهــا ‪،‬عمــده فروشــان وفروشــگاههای بــزرگ ســطح‬ ‫شهرســتان بازدیــد نمودنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان‬ ‫صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان گلســتان‪،‬خلیل رجبلــی رییــس اداره صنعت‪،‬معدن‬ ‫وتجــارت شهرســتان گنبــد کاووس بــا تاکیــد بــر لــزوم مقابله با گرانفروشــی و احتکار‬ ‫در ســطح شهرســتان گفــت‪ :‬از تمــام انبارهــا ‪،‬عمــده فروشــان وفروشــگاههای بــزرگ‬ ‫شهرســتان گنبــد کاووس بــه صــورت مســتمر توســط بازرســین اداره صنعت‪،‬معــدن‬ ‫وتجــارت ایــن شهرســتان بازرســی صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بایــد تمــام انبارهــای شهرســتان گنبــد کاووس در ســامانه‬ ‫جامــع انبارهــا ثبــت شــوند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کاالهایــی کــه در انبــار نگــه داری می شــود و بــه بــازار‬ ‫عرضــه نمی شــود تخلــف اســت و در ایــن راســتا بــا محتکــران برخــورد قاطــع‬ ‫قضائــی می شــود‪.‬‬ ‫رجبلــی بــا تاکیــد بــر ادامــه نظــارت و بازرســی بــر قیمــت کاال و خدمــات‬ ‫افــزود‪ :‬اداره کل تعزیــرات حکومتــی بایــد ضمــن برخــورد قاطــع بــا متخلفــان‬ ‫در صــدور احــکام پرونده هــای گرانفروشــی و احتــکاری تســریع کنــد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب و کار‪:‬‬ ‫قطعــا اگــر جلــوی افزایــش قیمتهــا کــه همــان گرانــی اســت گرفتــه شــود‬ ‫کمتــر شــاهد افزایــش قیمــت هــا توســط برخــی افــراد و اصنــاف حاضــر در‬ ‫شــهرها نخواهیــم بــود‪.‬‬ ‫توســط مراکــز دانشــگاهی گفــت‪ :‬دانشــگاه هــا و مراکــز‬ ‫امــوزش عالــی بایــد بــا ســرمایه گــذاری بــر روی تولیــد علــم‬ ‫و فــروش تکنولــوژی بــه جــای تکیــه بــر تســهیالت دولتــی‬ ‫و گرفتــن شــهریه گــزاف ازدانشــجویان بــه مراکــز صنعتــی‬ ‫متمرکــز شــوند تــا در رســیدن ســریعتر بــه توســعه و نقــش‬ ‫افرینــی بــه کســب درامــد پایــدار نیــز دســت یابنــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬نمــی تــوان بهتــران روزهــای عمــر جوانــان را بــرای‬ ‫رســیدن بــه شــغل پشــت میــز دســتگاه هــا و ادارت دولتــی در‬ ‫پشــت میزهــای کالس درس بــدون هیــچ نتیجــه ای گرفــت‪.‬‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری در ادامــه‬ ‫افــزود‪ :‬بــی شــک بــا ســرمایه و بودجــه دولــت پژوهــش و‬ ‫تحقیقــات حاصــل از ان بــه تولیــد هیــچ محصولــی تبدیــل‬ ‫نشــده وثمــره ای نیــز نصیــب بــرای تولیــد علــم و دانــش‬ ‫بنیــان کشــور نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر دخالــت بخــش خصوصــی در مجموعــه‬ ‫هــای پــارک علــم و فنــاوری گفــت‪ :‬بــرای ازادی عمــل در‬ ‫انجــام تولیــد محصــوالت دانــش بینــان نســبت اورده‬ ‫دولتــی بــه بخــش خصوصــی بایــد هشــت بــه یــک باشــد‬ ‫بازرسی بیش از‪۲۵۰‬مکان ورزشی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن هــادی جــودی مســوول بازرســی و نظــارت بــر‬ ‫ســامت اماکــن ورزشــی خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه تشــکیل ‪ ۲۵‬تیــم بازرســی‬ ‫متشــکل از کارشــناس های ورزشــی و بهداشــتی اظهار داشــت‪ ۲۵۰:‬مجموعه ورزشــی‬ ‫خصوصــی و دولتــی بازگشــایی شــده از ‪ ۲۷‬شــهریور بــا هــدف حفــظ ســامت مــردم و‬ ‫ورزشــکاران مــورد بازرســی قــرار گرفــت‪ .‬هــر چنــد در ایــن بیــن بســیاری از فضاهــای‬ ‫ورزشــی بــه لحــاظ عــدم رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی مجبــور بــه دریافــت اخطاریــه‬ ‫بــه صــورت شــفاهی شــده انــد کــه در ایــن متاســفانه ‪ ۲۵‬مجموعــه ورزشــی اخطــار‬ ‫کتبــی نیــز دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بازرســی هــای فــوق بــا محوریــت رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی صــورت گرفتــه افــزود‪ :‬هــر چنــد بازرســی هــای مذکــور مرتبــط بــا‬ ‫رعایــت دســتورالعمل هــای بهداشــتی بــوده امــا در صــورت مشــاهده هــر‬ ‫گونــه تخلــف و عرضــع هــر نــوع مکمــل ورزشــی غیــر مجــاز بــا مدیریــت‬ ‫باشــگاه برخــورد جــدی صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ویضمــن اشــاره بــه اینکــه بازرســی هــا صرفــا مرتبــط بــا باشــگاه هــای ورزشــی‬ ‫نبــوده بلکــه مــدارس فوتبــال نیــز شــامل شــده انــد یــاداور شــد‪ :‬طبــق شــیوه نامــه‬ ‫هــای پروتــکل هــای بهداشــتی مصــوب ســتاد مقابلــه بــا کرونــا بازگشــایی مراکــز‬ ‫ورزشــی در کلیــه رشــته هــا و بخــش هــا اجــازه فعالیــت ندارنــد‪ ،‬بــه طــوری کــه در‬ ‫رشــته ورزشــی کاراتــه تنهــا بخــش کاتــا یــا در رشــته جــودو تنهــا بخــش امادگــی‬ ‫جســمانی و کاتــا اجــازه فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫بــه منظــور مبــارزه بــا شــیوع و انتقــال کرونــا باشــگاه هــا و اماکــن ورزشــی‬ ‫اســتان از چهــارم اسفندســال گذشــته تعطیــل و در ســال جــاری صرفــا بــه‬ ‫مــدت یــک مــاه مــورد بازگشــایی قــرار گرفــت کــه دوبــاره جهــت مقابلــه بــا‬ ‫گســترش و شــیوع کوویــد ‪ ۱۹‬از خردادمــاه تعطیــل شــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه متضــرر شــدن بســیاری از باشــگاه هــا و مربیــان ورزشــی‪،‬‬ ‫دوبــاره از ‪ ۲۷‬شــهریورماه بــا رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی ســتاد‬ ‫ملــی کرونــا برخــی از اماکــن ورزشــی بازگشــایی شــده اســت‪.‬‬ ‫تــا عــاوه بــر نقــش ســازنده بخــش خصوصــی نقــش کــم‬ ‫دولتــی موجــب افزایــش فــراوری در تولیــد علــم و نتیجــه‬ ‫حاصــل بخــش توســط مراکــز ‪. ...‬‬ ‫ادامه در صفحه‪10‬‬ ‫پوشش‪۹۰‬درصدی تلفن همراه‬ ‫درجاده های خراسان شمالی‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن ســیدعلی مرتضوی‪-‬مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫اطالعــات خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪۹۰ :‬درصــد جــاده های اصلی و فرعی خراســان‬ ‫شــمالی زیــر پوشــش شــکبه تلفــن همــراه قــرار گرفتــه اســت کــه امــر موجــب شــده تــا‬ ‫خراســان شــمالی دارای رتبــه ‪ ۱۵‬در بخــش ضریــب نفــوذ تلفــن همــراه در کشــور باشــد‪.‬‬ ‫مرتضــوی گفــت‪ :‬اجــرای برخــی طــرح هــای توســعه ای در نیمــه نخســت‬ ‫ســالجاری باعــث شــده تــا اســتان نســبت بــه ضریــب نفــوذ تلفــن همــراه‬ ‫بــا یــک پلــه رشــد بــه رده پانزدهــم کشــور اردتقــا یابــد و از ضریــب نفــوذ‬ ‫‪ ۷۸.۹۲‬بــه ‪ ۸۲.۱۸‬درصــد تغییــر وضعیــت دهــد‪.‬‬ ‫وی پــروژه هــای انجــام شــده امســال را در جهــت کاهــش شــکاف دیجیتالــی و راه‬ ‫انــدازی زیرســاخت هــای مــدرن ارتباطــی متــوازن در ســطح اســتان‪ ،‬نصــب و راه‬ ‫انــدازی ســایت هــا‪ ،‬گســترش مســیر فیبــر نــوری و اتصــال مــدار شــبکه هوشــمند‬ ‫مــدارس عنــوان داشــت و گفــت‪ :‬در حــال حاضــر مشــترکان اپراتورهمــراه اول از‬ ‫‪ ۷۰۳‬هــزار مشــترک فعــال بــه ‪ ۷۳۸‬هــزار و ‪ ۷۹۴‬مشــترک افزایــش یافتــه و در‬ ‫همیــن مــدت شــمار مشــترکان اپراتــور ایرانســل نیــز بــا رونــد افزایشــی از ‪ ۵۱۳‬هــزار‬ ‫و ‪ ۴۴۰‬مشــترک بــه ‪ ۵۵۶‬هــزار و ‪ ۳۵۳‬مشــترک رســیده کــه ایــن رشــد موجــب‬ ‫ارتقــای یــک پلــه ای اســتان بــه رده دهــم کشــور گردیــده اســت‪.‬‬ ‫وی از افزایــش تعــداد مشــترکان اینترنــت نیــز خبــر داد و گفــت‪ :‬تعــداد‬ ‫مشــترکان اینترنــت کــه در ســال قبــل ‪ ۷۳۴‬هــزار و ‪ ۵۶۰‬مشــترک بــود‬ ‫اکنــون بــه ‪ ۸۱۸‬هــزار و ‪ ۴۵۵‬نفــر رســیده و در ایــن بخــش نیــز از جایــگاه‬ ‫‪ ۲۲‬بــه ‪ ۱۸‬کشــور رســیده ایــم‪.‬‬ ‫مرتضــوی از افزایــش تعــداد روســتاهای زیــر پوشــش تلفــن همــراه در‬ ‫اســتان نیــز خبــر داد و گفــت‪ :‬تــا اســفند ســال قبــل ‪ ۵۱۸‬روســتا زیــر‬ ‫پوشــش اینترنــت قــرار داشــت امــا امســال ‪ ۵۱‬روســتای دیگــر نیــز زیــر‬ ‫پوشــش قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫برداشت ‪ 410‬تن‬ ‫میگو از ‪ 380‬هکتار‬ ‫‪2‬‬ ‫مزارع مجتمع‬ ‫گمیشان‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬مهر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫مدیــرکل شــیالت اســتان گلســتان گفــت‪ :‬برداشــت میگــو از ‪ ۲۴.۵‬مزرعــه بــه وســعت ‪ ۳۸۱‬هکتــار از مــزارع مجتمــع‬ ‫میگــوی گمیشــان بــا تولیــد ‪ ۴۱۰‬تــن بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫ســیدجواد قدس علــوی اظهــار کــرد‪ :‬بــا ســعی و تــاش پرورش دهنــدگان و بــا رعایــت تمــام الزامــات فنــی‪ ،‬بهداشــتی‬ ‫کــه از ســوی اداره کل شــیالت گلســتان و دامپزشــکی ابــاغ شــده بــود‪ ،‬بــدون هیچگونــه مشــکلی از نظــر بیمــاری‪،‬‬ ‫برداشــت میگــو از مــزارع مجتمــع گمیشــان بــه اتمــام رســید‪.‬‬ ‫شمـاره ‪269‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪-‬معاون علمی و فناوری رئیس جمهور‬ ‫اسیب های شبکه های‬ ‫اجتماعی در کمین‬ ‫دانش اموزان‬ ‫بــا شــیوع کرونــا و جابجایــی امــوزش هــا از‬ ‫فضــای حقیقــی بــه مجــازی‪ ،‬بســیاری از دانــش‬ ‫امــوزان وارد ایــن دریــای بیکــران اطالعــات شــدند‬ ‫فضایــی کــه سراســر فرصــت و تهدیــد اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از‬ ‫ایرنــا امــروزه حضــور در فضــای مجــازی جزیــی‬ ‫از زندگــی همــه مــردم شــده اســت‪ ،‬زندگــی‬ ‫لحظــه ای بــدون گوشــی همــراه هوشــمند‬ ‫ســخت بــه نظــر مــی رســد امــا بــا شــیوع کرونا و‬ ‫تعطیلــی مــدارس تعــداد کاربــران در ایــن فضــا‬ ‫افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫دانــش امــوزان در هــر ســن و ســالی از همیــن‬ ‫فضــا بــرای یادگیــری و اموختن درس ها اســتفاده‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬بســیاری از خانــواده هــا هــم یــک‬ ‫گوشــی و یــا تبلــت را بــرای دانــش امــوزان تهیــه‬ ‫کــرده انــد تــا راحــت تــر در ایــن فضــا دروس خــود‬ ‫را فــرا گیــرد‪.‬‬ ‫تاکنون بارها توســط کارشناســان و روانشناســان‬ ‫بــرای حضــور فرزنــدان در شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫تاکیــد شــده کــه والدیــن مراقــب حضــور فرزنــدان‬ ‫خــود در ایــن فضــا باشــند چــرا کــه عــاوه بــر‬ ‫فرصــت‪ ،‬تهدیدهایــی در ایــن فضــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫رهــا شــدن در ایــن فضــا مــی توانــد مخاطــرات و‬ ‫مشــکالت عدیــده ای را ایجــاد کنــد‪ ،‬مشــکالتی که‬ ‫ممکــن اســت بــه دلیــل کنجــکاوی و یــا حضــور بــی‬ ‫انــدازه ســبب شــود تــا تهدیدهایــی جــدی‪ ،‬دانــش‬ ‫امــوزان را تهدیــد کنــد‪.‬‬ ‫هویــت هــای جعلــی‪ ،‬تصاویــر نامناســب و هــزار‬ ‫موضــوع دیگــر مــی توانــد تهدیدهــای ایــن روزهــای‬ ‫فضــای مجــازی باشــد کــه رفــع انهــا تنهــا بــا نظــارت‬ ‫والدیــن و اگاهــی دادن بــه دانــش امــوزان اســت‪.‬‬ ‫نظــارت هــا و برخوردهــای بــدون کارشناســی می‬ ‫توانــد نتیجــه عکــس داشــته باشــد در حالــی کــه‬ ‫اگــر والدیــن رابطــه دوســتی مناســبی بــا فرزنــد‬ ‫خــود داشــته باشــند مــی تواننــد فرزنــد خــود را بــه‬ ‫خوبــی از اســیب هــای ایــن فضــا مطلــع کننــد‪.‬‬ ‫مدیریت در فضای مجازی یک الزام است‬ ‫یــک روانشــناس در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود‪:‬‬ ‫ایــن روزهــا بســیاری از دانــش امــوزان در ســنین‬ ‫مختلــف مشــغول فراگیــری اموزشــها از طریــق‬ ‫فضــای مجــازی هســتند البتــه ایــن فضــا فرصتــی‬ ‫اســت کــه اموزشــها تعطیــل نشــدند و دانــش‬ ‫امــوزان همــان درس هــا را بــه شــیوه ای دیگــر‬ ‫امــوزش مــی بیننــد‪.‬‬ ‫عبــاس غالمرضایــی اضافــه کــرد‪ :‬مهــارت هــای‬ ‫الزم بــرای حضــور در ایــن فضــا یــک نیــاز و الــزام‬ ‫اســت چــرا کــه اگــر دانــش امــوزان مهــارت و‬ ‫اگاهــی کافــی داشــته باشــند حتــی در صــورت‬ ‫برخــورد بــا مــوارد و تهدیدهــا مــی تواننــد از‬ ‫اســیب هــا در امــان بماننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه دانــش امــوزان در‬ ‫ســنین بلــوغ نیــاز بــه مراقبــت و اگاهــی بیشــتر‬ ‫دارنــد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬دوران بلــوغ یــک ســن حســاس‬ ‫اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط کنونی و حضــور در‬ ‫فضــای مجــازی نیــاز اســت کــه والدیــن فرزنــدان‬ ‫در ســنین بلــوغ را بیشــتر همراهــی کننــد و‬ ‫اگاهــی هــای الزم را مبنــی بــر تهدیدهــا و اســیب‬ ‫هــای فضــای مجــازی ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن روانشــناس بــا اشــاره بــه حضــور بــی انــدازه‬ ‫در ایــن فضــا گفــت‪ :‬پرســه زدن بــی انــدازه دانــش‬ ‫امــوزان در فضــای مجــازی مــی توانــد مشــکالتی‬ ‫را بــه دنبــال داشــته باشــد بــه طــوری کــه گاهــی‬ ‫ســبب اعتیــاد اینترنتــی مــی شــود‪.‬‬ ‫غالمرضایــی اظهــار داشــت‪ :‬فضــای مجــازی‬ ‫ماننــد دریایــی بســیار عمیــق اســت کــه پرســه زنی‬ ‫بــی هــدف در ایــن فضــا بــر ذهــن دانــش امــوزان‬ ‫اثــر منفــی بــر جــای مــی گــذارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پرخاشــگری‪ ،‬بــی حوصلگــی‪ ،‬عــدم‬ ‫تمرکــز فکــری‪ ،‬افــت تحصیلــی از نشــانه هــای‬ ‫اعتیــاد اینترنتــی اســت کــه والدیــن در اولیــن‬ ‫اقــدام مــی تواننــد یاریگــر فرزنــدان باشــند تــا در‬ ‫تهدیدهــای ایــن فضــا غــرق نشــوند‪.‬‬ ‫روانشــناس گفــت‪ :‬در برخــی از مــوارد چــت‬ ‫هــای نامناســب و غیــر ضــروری انجــام مــی شــود‬ ‫کــه ایــن خــود مــی توانــد افــراد را به ســمت ســایر‬ ‫برنامــه هــا ســوق دهــد و مشــکالتی را بــه همــراه‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫غالمرضایــی افــزود‪ :‬گاهــی بزرگترهــا نیــز ســاعتها‬ ‫در این فضا حضور دارند و همین ســبب می شــود‬ ‫تــا اعضــای خانــواده ارتبــاط کالمــی کمتــری بــا هــم‬ ‫داشــته باشــند در حالــی کــه اگــر والدیــن ســاعتی را‬ ‫بــرای گفتگــو در نظــر بگیرنــد مــی توانــد کمــک کنــد‬ ‫تــا فرزنــدان اگــر در ایــن فضــا دچــار مشــکلی شــده‬ ‫انــد راحــت تــر بــه خانــواده اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر مدیریــت ایــن فضــا توســط‬ ‫والدیــن گفــت‪ :‬والدیــن ســعی کننــد بــه بهتریــن‬ ‫شــکل و بــا برنامــه ریــزی زمــان را بــرای حضــور در‬ ‫ایــن فضــا مدیریــت کننــد و از حضــور بــی رویــه‬ ‫دانــش امــوزان در ایــن فضــا خــودداری شــود‪.‬‬ ‫روانشــناس افــزود‪ :‬در کنــار والدیــن‪ ،‬مــدارس می‬ ‫تواننــد در همــان کانــال هــا و گــروه هایــی کــه برای‬ ‫ارائــه درس هــا تشــکیل داده انــد‪ ،‬نــکات الزم را‬ ‫در ایــن مــورد بــرای دانــش امــوزان بازگــو کننــد کــه‬ ‫قطعــا مــی توانــد اثــر مثبــت داشــته باشــد‪/.‬ایرنا‬ ‫اغاز به کارنخستین تلویزیون اینترنتی روستایی کشور‬ ‫حمید رضا محمدیاری‪-‬بازار کسب و کار‬ ‫بــا حضــور معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس‬ ‫جمهــوری نخســتین تلویزیــون اینترنتــی‬ ‫روســتایی بــا هــدف ترویــج وتوســعه فرهنگــی و‬ ‫اقتصــادی و نمایــش جلــوه هــای زیبــای زندگــی‬ ‫ب و رســوم روســتاهای ایــران در گــرگان‬ ‫و ادا ‬ ‫افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫‪.‬ایــن تلویزیــون اینترنتــی کــه بــا دریافــت نمــاد‬ ‫تجــارت الکترونیــک در راســتای معنویــات و‬ ‫شــعار مقــام معظــم رهبــری و در جهــت رونــق‬ ‫و جهــش تولیــد بــا دریافــت مجــوز رســمی از‬ ‫ســازمان تنظیــم مقــررات و رســانه هــای صــوت‬ ‫و تصویــر فراگیــر‪ ،‬وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی و صــدا وســیمای جمهــوری اســامی‬ ‫تحــت نظــر پــارک علــم و فنــاوری و مرکــز رشــد‬ ‫افتتــاح و شــروع بــه فعالیــت نمــود‪.‬‬ ‫از اهــداف راه انــدازی ایــن شــبکه اینترنتــی‬ ‫مــی تــوان توجــه بــه نیروهــای جــوان و بــا انگیزه‬ ‫و حمایــت از اســتعدادهای کمتــر دیــده شــده‬ ‫و همچنیــن توجــه بــه مخاطبیــن کــه بعنــوان‬ ‫ذینفعــان اصلــی همــکاری همــه جانبــه بــا‬ ‫تلویزیــون تولیــد کننــدگان و تهیــه کننــدگان‬ ‫محتــوی در حــوزه هــای ایــده پــردازی و برنامــه‬ ‫ســازی اســت اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن ســورنا‬ ‫ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری روز شــنبه در مراســمی بــا افتتــاح ایــن‬ ‫شــبکه تلویزیــون اظهــار داشــت‪ :‬گلســتان دارای‬ ‫تنــوع بســیاری از لحــاظ قومیتــی و منطقــه ای در‬ ‫بخــش روســتایی و عشــایر اســت کــه فرهنــگ و‬ ‫رســوم و اداب زیــادی را در خــود نهفتــه کــه بــا‬ ‫نگــرش و توجــه خــاص بــه ان مــی تــوان تاثیــرات‬ ‫فراوانــی را در بخــش اقتصــاد کــه تــا بدیــن لحظــه‬ ‫بــدان توجــه نشــده اســت را شــاهد بــود‪.‬‬ ‫ســتاری بــا اشــاره بــه بافــت قدیمــی و بکــر‬ ‫اکثــر روســتاهای گلســتان گفــت‪ :‬بــا وجــود ایــن‬ ‫نعمــات نهفتــه گلســتان مــی توانــد تبدیــل بــه‬ ‫مراکــز مهمــی بــرای توســعه اقتصــادی شــوند‬ ‫کــه متاســفانه بــه جــز تعــدادی از روســتاها‬ ‫ســایر مناطــق از ایــن ظرفیــت بکــر بــرای دیگــران‬ ‫ناشــناخته و مــورد کــم لطفــی واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫اغاز به کارنخستین تلویزیون اینترنتی‬ ‫روستایی کشور‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬مناطق روســتای گلســتان‬ ‫هماننــد بســیاری از ســکونتگاه هــای کشــور‬ ‫تولیدحدود‪۲‬برابرمیانگین‬ ‫کشورانگور دیم‬ ‫دچــار مشــکالت زیــر ســاختی نیســت امــا بــه‬ ‫لحــاظ وجــود ظرفیــت و توانمنــدی هــای فــراوان‬ ‫هنــوز موفــق بــه راه انــدازی فرصــت هــای‬ ‫شــغلی نشــده اســت کــه خوشــبین هســتیم بــا‬ ‫راه انــدازی ایــن شــبکه اینترنتــی و ایجاد فرصت‬ ‫بــرای معرفــی و شناســاندن توانمنــدی هــا‪،‬‬ ‫ایــده ای نــو بــرای رونــق اقتصــادی روســتاهای‬ ‫گلســتان بــاز شــود‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس اســتاندار گلســتان نیــز‬ ‫در ایــن مراســم گفــت‪ :‬حضــور موثــر اســتارتاپ‬ ‫هــا بــا وجــود برخــورداری اســتان از اقلیــم هــای‬ ‫گوناگــون بــا وجــود جاذبــه هــای گردشــگری‬ ‫طبیعــی و تاریخــی و فعالیــت گســترده در‬ ‫تولیــد محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬مــی توانــد‬ ‫بخشــی از توانمنــدی هــای گلســتان را بــرای‬ ‫جــذب گردشــگر اقــدام بــه معرفــی ایــن جاذبــه‬ ‫هــا کــه بــه رونــق بیــش از پیــش و توســعه‬ ‫گلســتان کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه گلســتان دارای جمعیت ‪۲۰‬‬ ‫درصــدی بیشــتر از میانگیــن کشــوری جمعیــت‬ ‫روســتایی دارد کــه براســاس امــار ‪۴۶٫۶‬درصــد‬ ‫جمعیــت یــک میلیــون ‪۸۶۹‬هــزار نفــری‬ ‫گلســتان ســاکن روســتاها هســتند‪.‬‬ ‫معــاون علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری‬ ‫قبــل افتتــاح نخســتین تلویزیــون اینترنتــی‬ ‫کشــور از تولیــدات ‪ ۱۱‬شــرکت فنــاور و دانــش‬ ‫بنیــان گلســتان کــه متاســفانه بــدون رعایــت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی در راســتای حفــظ‬ ‫فاصلــه گــذاری اجتماعــی هــر چنــد بــا تذکــر‬ ‫توســط مدیــر نمایشــگاه بــود بازدیــد بعمــل‬ ‫اورده و در ایــن بیــن نیــز صنــدوق پژوهــش‬ ‫و فنــاوری را در مرکــز نــواوری علــم و فنــاروی‬ ‫گــرگان افتتــاح نمــود‪.‬‬ ‫ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری‬ ‫رییــس جمهــوری کــه جهــت بازدیــد از فعالیــت‬ ‫چنــد مرکــز دانــش بنیــان و امضــای تفاهم نامــه‬ ‫راه انــدازی مرکــز نــواوری صنایــع خــاق روز‬ ‫شــنبه بــا اســتقبال دکتــر حــق شــناس اســتاندار‬ ‫اســتان و جمعــی از مســووالن اجرایــی وارد‬ ‫گلســتان شــد‪.‬‬ ‫مدیر کل پست استان گلستان‬ ‫متولی نصب صندوق پستی‪ ،‬پست نبود‬ ‫تمــام دنیــا بــرای ارائــه خدمــات پســتی بــه‬ ‫شــهروندان از طریــق صنــدوق هــای پســتی کــه‬ ‫در ورودی درب منــازل نصــب شــده اســتفاده مــی‬ ‫شــود و اینکــه در ایــران نیــز ایــن امــکان در طــی چنــد‬ ‫ســال گذشــته اســتارتش توســط بخــش خصوصــی‬ ‫کلیــد خــورد امــا بــه لحــاظ عــدم وجــود زیــر ســاخت‬ ‫هــای الزم اســتفاده از ایــن ابــزار مغفــول و غیرقابــل‬ ‫اســتفاده شــد کــه در صــورت یــک برنامــه ریــزی و‬ ‫ایجــاد زیــر ســاخت هــا مــی شــود از ایــن وســیله‬ ‫کاربــردی بهتریــن اســتفاده را بــرد کــه مــی طلبــد‬ ‫مســئولین اقدامــات الزم را جهــت اســتفاده از ایــن‬ ‫فضاهــا کــه زمانــی بــرای ارائــه پروانه پایــان کار طبق‬ ‫توافقــی کــه بــا بخــش خصوصــی جهــت نصــب اش‬ ‫بســته بودنــد بــا واگــذاری مدیریــت ان بــه پســت‬ ‫مهیــا ســازند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهــرداد جاللــی‬ ‫مدیــر کل پســت گلســتان در جمــع خبرنــگاران در‬ ‫ارتبــاط بــا خدمــت جدیــد پســتی بــه شــهروندان‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن نــوع خدمــت شــهروندان مــی‬ ‫تواننــد بــه طــور رایــگان و بــا مراجعــه بــه ســامانه‬ ‫صاپســت اقــدام بــه ثبــت و تهیــه صنــدوق‬ ‫الکترونیکــی بــا کدملــی خــود کننــد‪.‬‬ ‫جاللــی مزیــت اســتفاده از ایــن صنــدوق‬ ‫را حــذف ادرس را در مراســات پســتی‬ ‫دانســت و گفــت بــا اســتفاده از ایــن خدمــت‬ ‫شــهروندان نیــاز بــه ارائــه ادرس بــر روی‬ ‫مرســوالت خــود ندارنــد و درهــر جــای کشــور‬ ‫مــی تواننــد بــه راحتــی خدمــات خــود را‬ ‫دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود گلســتان بعنــوان اولیــن و تنهــا‬ ‫ارائــه کننــده خدمــات پســتی ســیار در کشــور‬ ‫هســتیم کــه بــا پیشــنهاد ایــن اداره کل‬ ‫بــه شــرکت ملــی پســت ایــران و دریافــت‬ ‫موافقــت در حــال ارائــه خدمــات هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نحــوه ونــوع ایــن خدمــت گفــت‬ ‫شــهروندان بــا ایــن خدمــت مــی تواننــد بــدون‬ ‫هرگونــه مراجعــه حضــوری بــه صــورت تمــای تلفنــی‬ ‫بــا مراکــز پســتی خدمــت مــورد نیــاز خــود را بــدون‬ ‫خــروج از منــزل و یــا محــل کار دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا بخــش تجــارت الکترونیــک‬ ‫اظهــار داشــت کــه پســت گلســتان حــرف اول‬ ‫را در بخــش الکترونیــک بــه لحــاظ شــاخص‬ ‫مدیر امور باغبانی سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی خراسان شمالی‬ ‫هــای موجــود در کشــور مــی زنــد کــه ایــن‬ ‫نتیجــه تــاش و پیگیــری هــای مکــرر همــکاران‬ ‫در بخــش تجــارت الکترونیــک اســت‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا صنــدوق هــای پســتی‬ ‫کــه طــی چنــد ســال گذشــتهمی بایســت‬ ‫بــر روی درب منــازل مســکونی و ســازمانها‬ ‫بــرای دریافــت مرســوالت پســتی و دریافــت‬ ‫هــر نــوع خدمــات نصــب مــی شــد گفــت ‪:‬‬ ‫متولــی ایــن کار پســت نبــود امــا بــر اســاس‬ ‫اســتانداردهای دنیــا داشــتن صنــدوق پســنی‬ ‫بــردرب منــازل الزامــی بــوده و انتظــار اســت‬ ‫کــه از ایــن صنــدوق هــای پســتی بــه درســتی‬ ‫اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت چــرا کــه کلیــه امــورات‬ ‫هــر شــخص کــه بــا هــر دســتگاهی دارد بعــد‬ ‫از طــی مراحــل در تمــام دنیــا داخــل صنــدوق‬ ‫هــای پســتی قــرار مــی گیــرد و متاســفانه بــه‬ ‫لحــاظ عــدم برنامــه ریــزی و اســتفاده صحیــح‬ ‫از ایــن وســیله در کشــور و بــه ویــژه گلســتان‬ ‫مــورد کــم توجهــی قــرار گرفــت و الزمــه و‬ ‫اســتاندارد هــر عملیــات پســتی داشــتن‬ ‫صنــدوق پســتی درب منــازل مــی باشــد ‪.‬‬ ‫مدیــر کل پســت گلســتان در ادامــه گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه زیــر ســاخت هــای الزم بــرای نصــب‬ ‫صنــدوق هــای پســتی در کشــور فراهــم شــده نبایــد‬ ‫امــکان بالاســتفاده شــدن را بــه ایــن فضــا بدهیــم ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کاربردهــای صنــدوق‬ ‫پســتی در ســایر کشــورهای دنیــا گفــت اگــر‬ ‫بــه فیلــم هــای کشــورهای خارجــی توجــه‬ ‫کنیــم مــی بینیــم کــه جهــت ارائــه هــر نــوع‬ ‫خدمــات پســتی توســط همیــن صنــدوق هــا‬ ‫بــه شــهروندان انجــام مــی شــود حــال اینکــه‬ ‫باوجــود زیرســاخت هــای الزم در کشــور نبایــد‬ ‫ایــن مســائل نادیــده گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫متولی نصب صندوق پستی‪ ،‬پست نبود‬ ‫جاللــی در اشــاره بــه کــد هــای پســتی افــزود در‬ ‫حــال حاضرکلیــه امــورات اداری صرفــا بــا ارائــه کــد‬ ‫پســتی انجــام میشــود و در صــورت نبــود ایــن اعــداد‬ ‫خدماتــی بــه اشــخاص داده نمــی شــود لــذا شــرکت‬ ‫ملــی پســت بــا در نظــر گرفتــن نیــاز هــای جامعــه‬ ‫اقــدام بــه ارائــه اســتعالم کــد پســتی بــه صــورت‬ ‫الکترونیکــی نیــز شــده کــه افــراد مــی تواننــد جهــت‬ ‫ثبــت نــام و پیگیریهــا الزم نســبت بــه دریافــت‬ ‫کــد پســتی بــه ســامانه کدپســتی و صــدور گواهــی‬ ‫مراجعــه و نســبت بــه دریافــت و یــا اســتعالم کــد‬ ‫پســتی خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی درارتبــاط بــا اینکــه ســابقا شــهروندان کــد‬ ‫پســتی خــود را از روی قبــوض تلفــن و یــا بــا ارائــه‬ ‫شــماره تلفــن در ســامانه کدپســتی اقــدام مــی‬ ‫کردنــد بــه لحــاض مســائل امنیتــی و یــا جابجایــی‬ ‫خــط تلفــن بیــن افــراد و ســطح شــهر و عــدم ثبــت‬ ‫جابجایــی در ســامانه پســت ایــن امــکان از روی‬ ‫خدمــات حــذف شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫ن دیــم‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از هــر هکنــار تاکســتا ‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۷.۵‬تــن انگــور برداشــت می شــود کــه‬ ‫ایــن رقــم حــدود ‪ ۲‬برابــر میانگیــن کشــوری ان اســت‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــریکیان تــاش باغــداران‬ ‫ســختکوش و مجــرب اســتان را موجــب افزایــش‬ ‫میــزان عملکــرد تاکســتان هــای دیــم خراســان‬ ‫شــمالی دانســت و گفــت‪ :‬میانگیــن برداشــت‬ ‫محصــول از تاکســتان هــای دیــم کشــور تنهــا ‪ ۴‬تن‬ ‫در هکتــار اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬البتتــه کیفیــت بــاالی خــاک اراضــی‬ ‫دیــم اســتان‪ ،‬بــه ویــژه در منطقــه انگورخیــز‬ ‫بدرانلــوی بجنــورد نیــز در افزایــش میــزان تولیــد و‬ ‫عملکــرد تاثیــر چشــمگیری دارد‪.‬‬ ‫عملکــرد انگــور ابــی در اســتان خراســان شــمالی‬ ‫نیز ‪ ۱۲.۵‬تن در هکتار و برابر با میانگین کشوری‬ ‫ان اســت کــه نشــان از مزیت هــای اقلیمــی خــاص‬ ‫و خــاک بســیار مرغــوب ایــن اســتان دارد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه پیــش بینــی‬ ‫مــی شــود امســال ‪ ۱۷۷‬هــزار تــن انگــور از ســطح‬ ‫‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار تاکســتان ایــن اســتان‬ ‫برداشــت شــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ارزش اقتصــادی‬ ‫انگــور برداشــتی ســاالنه اســتان هفــت هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال اســت کــه ســهم ان در ســبد اقتصاد‬ ‫کشــاورزی ایــن خطــه ‪ ۱۳‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫از مجمــوع ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی‬ ‫اســتان ‪ ۱۴۸‬هــزار و ‪ ۶۶۹‬هکتــار اراضــی زراعــی و‬ ‫باغــی ابــی و ‪ ۱۲۷‬هــزار و ‪ ۱۱۱‬هکتــار اراضــی زراعــی‬ ‫و باغــی دیــم اســت‪ ،‬از مجمــوع بــاغ هــای اســتان‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار دیــم و ‪ ۳۵‬هــزار و ‪۴۹۶‬‬ ‫هکتــار ابــی اســت‪.‬‬ ‫شــریکیان افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ســرمای دیــررس‬ ‫بهــاره‪ ،‬گمــان مــی رود کــه تاکســتان هــای اســتان‬ ‫‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬درصــد کاهــش محصــول داشــته باشــد‬ ‫که این خســارت در مناطق کوهســتانی‪ ،‬کوهپایه‬ ‫ای و دشــتی اســتان متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع انگــور‬ ‫تولیدی این اســتان ‪ ۱۰۵‬هزار تن کشمشــی‪ ۷۰ ،‬هزار‬ ‫تــن کالهــداری و مابقــی شــامل دیگــر گونــه هــا اســت‪.‬‬ ‫شــریکیان افزود‪ :‬اســتان خراســان شــمالی از نظر‬ ‫تولیــد انگــور در ســطح کشــور جایــگاه ششــم را‬ ‫دارد‪ ،‬پــرورش انگــور از قدیــم در ایــن خطه معمول‬ ‫بــوده اســت کــه ســازگاری خوبــی بــا اقلیــم منطقــه‬ ‫دارد و تاکــداران اســتان فــراورده هــای متنوعــی‬ ‫از ایــن محصــول تولیــد مــی کننــد کــه بســیار‬ ‫بازارپســند اســت و کشــمش‪ ،‬ســرکه و شــیره از ان‬ ‫جملــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ارقــام مختلــف انگــور در ایــن‬ ‫اســتان وجــود دارد گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫تولیــدات انگــور اســتان از گونــه هــای کشمشــی و‬ ‫کالهــداری اســت‪.‬‬ ‫وی ســرانه مصــرف انگــور در اســتان را ‪ ۱۵‬کیلوگــرم‬ ‫در ســال دانســت و افــزود‪ ۱۲ :‬هــزار تــن انــواع انگــور‬ ‫و ‪ ۴۳۲‬تــن کشــمش در داخــل اســتان مصــرف مــی‬ ‫شــود و ســایر تولیــدات بــه اســتان هــای همجــوار‬ ‫از جملــه گلســتان‪ ،‬مازنــدران‪ ،‬خراســان رضــوی و‬ ‫سیســتان و بلوچســتان حمــل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ ۶ :‬هــزار هکتــار تاکســتان انگور‬ ‫از رقــم کالهــداری در ایــن اســتان وجــود دارد کــه‬ ‫بیشــتر ایــن تاکســتان هــا در منطقــه بدرانلــوی‬ ‫بجنــورد اســت‪.‬‬ ‫شــریکیان بــا بیــان اینکــه انگــور تولیــدی اســتان‬ ‫از کیفیــت بســیار مطلوبــی برخــوردار اســت گفــت‪:‬‬ ‫اقبــال بــه ایــن محصــول در بازارهــای جهانــی نیــز‬ ‫بــاال اســت کــه بایــد بــا ایجــاد زمینــه هــای مناســب‬ ‫شــرایط فــروش ان را فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫ســاالنه از ســطح ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۵۲۰‬هــزار هکتــار‬ ‫تاکســتان هــای خراســان شــمالی بیــش از ‪۱۸۵‬‬ ‫هــزار تــن محصــول برداشــت مــی شــود‪ ،‬بیــش‬ ‫از نیمــی از انگــور اســتان شــامل رقــم کاله داری‬ ‫اســت‪ ،‬انگــور بیشــتر بــه شــکل تــازه خــوری بــه‬ ‫مصــرف مــی رســد و بــه گفتــه کارشناســان بخــش‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬از ایــن میــزان ‪ ۹۰‬هــزار تــن انگــور مازاد‬ ‫بــر مصــرف در اســتان تولیــد مــی شــود کــه نیــاز بــه‬ ‫راه انــدازی صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی بــه منظــور‬ ‫فــراوری در ایــن خطــه دارد‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۸۲‬هــزار بهــره بــردار بخــش کشــاورزی در‬ ‫ایــن اســتان مشــغول بــه فعالیــت هســتند‪ ،‬هــم‬ ‫اکنــون ایــن کشــاورزان در بیــش از ‪ ۳۴۴‬هــزار‬ ‫هکتــار زمیــن کشــاورزی مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســهم اســتان ‪ ۶‬دهــم درصــد از تولیــد ناخالــص‬ ‫داخلــی در کلیــه بخــش هــای اقتصــادی‬ ‫کشــور اســت‪ ،‬ســهم بخــش کشــاورزی‬ ‫اســتان ‪ ۱.۱‬درصــد از تولیــد ناخالــص بخــش‬ ‫کشــاورزی کشــور اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان ‪ ۴۵‬هــزار و ‪ ۷۹۶‬هکتــار نیز بــاغ دارد‪،‬‬ ‫ســاالنه از ایــن ســطح ‪ ۲۹۷‬هــزار و ‪ ۵۸۲‬تــن انــواع‬ ‫محصــول باغــی تولیــد مــی شــود که از لحاظ ســطح‬ ‫و تولیــد در کشــور جایــگاه ‪ ۲۳‬را دارد کــه ســهم ان‬ ‫در ایــن شــاخص از نظــر ســطح باغــی ‪ ۱.۵۷‬درصــد‬ ‫کشــور و در تولیــدات ‪ ۱.۴۵‬درصــد اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان گلســتان از شناســایی ‪ 390‬روســتای در معــرض‬ ‫خطــر خبــر داد‪.‬‬ ‫گلســتان دومیــن اســتان پرجمعیــت روســتایی در کشــور اســت و در ایــن ســالها توجــه ویــژه ای‬ ‫بــه روســتاها صــورت گرفــت‪ ،‬بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد تولیــدات کشــاورزی‪ ،‬دامــی‬ ‫و باغــی در روســتاها رقــم می خــورد نقــش روســتاها بــه عنــوان قشــر مولــد حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫شناسایی ‪390‬‬ ‫روستای در‬ ‫معــرض خطر در‬ ‫گلستان‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬مهر ‪1399‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪269‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مسووالن پا در رکاب مردم‬ ‫افزایش کشورهای‬ ‫متقاضی فراورده های‬ ‫دامی گلستان‬ ‫کشــورهای متقاضــی واردات فراورده هــای‬ ‫خــام دامــی از گلســتان طــی نیمــه نخســت‬ ‫امســال نســبت بــه کل ســال ‪ ۹۸‬رونــد رو بــه‬ ‫رشــد داشــته و بــه ‪ ۱۳‬مــورد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار بــه نقــل‬ ‫از ایرنــا و بــر اســاس امــار دامپزشــکی‬ ‫گلســتان در نیمــه نخســت امســال بــرای‬ ‫‪ ۱۳‬کشــور شــامل هنــگ کنــگ‪ ،‬ویتنــام‪،‬‬ ‫الئــوس‪ ،‬میانمــار‪ ،‬امــارات‪ ،‬ارمنســتان‪،‬‬ ‫عــراق‪ ،‬قطــر‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬گرجســتان‪،‬‬ ‫اذربایجــان‪ ،‬مغولســتان‪ ،‬ونزوئــا مجــوز‬ ‫حمــل یــک هــزار و ‪ ۱۱۲‬فقــره انــواع‬ ‫فــراورده خــام دامــی تولیــدی اســتان صــادر‬ ‫شــد درحالــی کــه طــی ســال ‪ ۹۸‬صــادرات‬ ‫محــدود بــه ‪ ۱۱‬کشــور بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن بــازه زمانــی خریــداران‬ ‫جدیــد فــراورده هــای خــام دامــی تولیــدی‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬کشــورهای الئــوس‪،‬‬ ‫قطــر‪ ،‬ارمنســتان‪ ،‬گرجســتان‪ ،‬اذربایجــان‪،‬‬ ‫مغولســتان‪ ،‬ونزوئــا بــوده کــه جایگزیــن‬ ‫کشــورهای گرجســتان‪ ،‬لبنــان‪ ،‬روســیه‪،‬‬ ‫ترکمنســتان و ازبکســتان شــده انــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان در ایــن‬ ‫پیونــد گفــت‪ :‬در ابتــدای امســال فــراورده‬ ‫هــای خــام دامــی شــامل پــای و پنجــه مرغ‪،‬‬ ‫پولــت تخــم گــذار‪ ،‬تخــم مــرغ خوراکــی‪،‬‬ ‫تخــم مــرغ نطفــه دار گوشــتی‪ ،‬جوجــه یــک‬ ‫روزه گوشــتی‪ ،‬خــوراک و مکمــل ابزیــان‪،‬‬ ‫فــراورده هــای لبنــی‪ ،‬گوشــت منجمــد مــرغ‬ ‫و االیــش مــرغ بــه ‪ ۱۳‬کشــور اســیایی و‬ ‫حتــی امریــکای التیــن بــا مجــوز دامپزشــکی‬ ‫اســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا محرابــی بــه خبرنــگار ایرنــا اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬فراوانــی خریــد محصــول فــراورده‬ ‫هــای خــام دامــی شــامل پــای و پنجــه مــرغ‬ ‫بــه وزن ســه میلیــون و ‪ ۱۵۲‬هــزار و ‪۷۵۰‬‬ ‫کیلوگــرم از هنــگ کنــگ‪ ،‬ویتنــام‪ ،‬الئــوس‪،‬‬ ‫میانمــار و امــارات بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی صــادرات ســه هــزار قطعــه پولــت‬ ‫مــرغ تخــم گــذار بــه ارمنســتان‪ ۹ ،‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۰۸‬تــن تخــم مــرغ خوراکــی بــه عــراق‪،‬‬ ‫ارمنســتان و قطــر‪ ،‬دو میلیــون و ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫عــدد تخــم مــرغ نطفــه دار گوشــتی بــه‬ ‫عــراق‪ ۶ ،‬میلیــون و ‪ ۴۹۶‬هــزار قطعــه‬ ‫جوجــه یــک روزه گوشــتی‪ ،‬هــزار و ‪ ۱۶۰‬تــن‬ ‫خــوراک و مکمــل ابزیــان بــه افغانســتان‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۶۸۸‬تــن فــراورده هــای لبنــی بــه‬ ‫گرجســتان‪ ،‬عــراق و اذربایجــان‪ ،‬پنــج هــزار‬ ‫و ‪ ۶۸۲‬تــن گوشــت مــرغ منجمــد بــه عــراق‪،‬‬ ‫افغانســتان‪ ،‬مغولســتان و ونزوئــا و ‪ ۹‬تــن‬ ‫االیــش مــرغ بــه افغانســتان را از دیگــر‬ ‫محمولــه صادارتــی فــراورده هــای خــام‬ ‫دامــی اســتان گلســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی محموله هــای صادراتــی‬ ‫گلســتان از طریــق مــرز ریلــی‪ ،‬زمینــی و‬ ‫هوایــی بــه ‪ ۱۳‬کشــور اســیایی و امریــکای‬ ‫التیــن حمــل شــده اســت‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۴‬پســت قرنطینــه مســتقر در پلیــس‬ ‫راه نوکنــده (غــرب اســتان)‪ ،‬تیــل ابــاد ازادشــهر‪،‬‬ ‫تنگــراه گالیکــش (شــرق اســتان) و گمــرگ اینچــه‬ ‫برون (شــمال و مرز خشــکی با ترکمنســتان) دارد‬ ‫و مجــوز حمــل دام و طیــور زنــده و فــراورده هــای‬ ‫خــام دامــی بــه خــارج از اســتان را صــادر مــی کنــد‪.‬‬ ‫گمــرک خشــکی اینچــه بــرون در شهرســتان‬ ‫گنبــد کاووس واقــع در شــمال گلســتان و‬ ‫در همســایگی کشــور ترکمنســتان قــرار دارد‬ ‫کــه ارتبــاط جــاده ای و ریلــی را بــا کشــورهای‬ ‫اســیای میانــه و چیــن برقــرار مــی کنــد‪.‬‬ ‫کاروان خدمت نماد مردم ساالری مسووالن گرگانی‬ ‫هنگامه خاندوزی ‪ -‬بازار کسب و کار‬ ‫اســم کاروان کــه بــه زبــان مــی ایــد‪ ،‬ذهــن‬ ‫انســان را بــه ســمت ســفرهای مذهبــی مــی‬ ‫کشــاند اما اخیرا کاروانی در شهرســتان گرگان‬ ‫بــه راه افتــاده کــه ســفر مذهبیشــان بــرای‬ ‫خدمــت بــه مــردم اســت‪.‬‬ ‫کاروان خدمــت‪ ،‬کاروانــی بــا همراهــی‬ ‫نماینــدگان مجلــس گــرگان و اق قــا‪ ،‬فرماندار‬ ‫گــرگان‪ ،‬مســووالن و مدیــران اســتانی و‬ ‫شهرســتانی راهــی روســتاها مــی شــود و بــه‬ ‫مردمانــی ســر مــی زننــد کــه تریبونــی بــرای‬ ‫طــرح مشــکالت خــود ندارنــد امــا در مســیر‬ ‫کار و زندگــی خودشــان بــا مشــکالت بســیاری‬ ‫همــراه هســتند کــه شــاید حضــور ایــن کاروان‬ ‫بتوانــد گوشــی از بــار مشــکالت مــردم زحمــت‬ ‫کــش روســتا بــردارد‪.‬‬ ‫شــعار ایــن کاروان هــر هفتــه یــک روســتا‬ ‫اســت‪ ،‬ولــی اگــر فرصــت فراهــم شــود و‬ ‫دغدغــه هــای مســووالن اجــازه دهــد‪ ،‬شــاهد‬ ‫ایــن هســتیم کــه در یــک روز ســه ســفر نیــز‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مســووالن خودشــان پــای تریبون مــردم امده‬ ‫انــد تــا در دیــداری چهــره بــه چهــره مشــکالت‬ ‫انهــا را بررســی کننــد‪ ،‬همــه ایــن تــاش هــا بــه‬ ‫خاطــر ایــن اســت کــه انهــا ثابــت کننــد بــرای‬ ‫مردمــی بــودن بایــد کنــار مــردم بــود نــه در‬ ‫ماشــین هــای ضــد گلولــه و شیشــه دودی بــا‬ ‫اســکورتهای هــای فــراوان و موانــع بســیار کــه‬ ‫همــه ایــن موانــع در ســال هــای اخیــر ســبب‬ ‫شــده تــا مــردم از مســووالن فاصلــه بگیرنــد‪.‬‬ ‫انهــا وارد روســتاها شــدند تــا بــه مــردم روســتایی‬ ‫نشــان دهنــد کــه تنهــا در زمــان انتخابــات بــه مــردم‬ ‫نیــاز ندارنــد‪ ،‬بلکــه بــرای توســعه و ابادانــی هــر روز‬ ‫نیازمنــد همراهــی مــردم هســتند‪ ،‬مردمــی کــه در‬ ‫بیــش از ‪ 40‬ســال از گذشــت انقــاب نشــان داده‬ ‫انــد کــه بــرای تثبیــت ارمانهــای انقــاب بــا کســی‬ ‫شــوخی ندارنــد و در ایــن مســیر از خــون جوانــان‬ ‫خــود گذشــته انــد و امــروز نیــز در جنــگ اقتصــادی با‬ ‫تحریــم هــای دشــمن دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد‬ ‫امــا ســر تســلیم در برابــر زورگویــان و بدخواهــان‬ ‫نظــام فــرو نخواهنــد اورد‪.‬‬ ‫استفاده از ظرفیت اب بندان برای‬ ‫ظرفیت گردشگری در کفشگیری‬ ‫در یــک ســفر کاری بــا ایــن کاروان همراه می شــویم‬ ‫تــا نگارنــده فعالیــت هــا و تــاش هــای مســووالنی‬ ‫باشــیم کــه بــرای خدمــت پــای رکاب امــده انــد‪.‬‬ ‫مقصــد نخســت مــا در ایــن ســفر روســتای‬ ‫زیبــا و تاریخــی کفشــگیری اســت‪ ،‬ایــن روســتا‬ ‫بــا داشــتن شــورا و دهیــاری فعــال تاکنــون بــه‬ ‫خوبــی از ظرفیــت هــای خــود اســتفاده کــرده‬ ‫اســت و ایــن حضــور مســووالن نیــز ســبب‬ ‫خواهــد شــد تــا ظرفیــت هــای ایــن روســتا بــه‬ ‫خوبــی ظهــور و بــروز کنــد‪.‬‬ ‫مــردم در روســتا مشــکالت زیــاد دارنــد از راه‬ ‫هــای بیــن مــزارع‪ ،‬گرانــی ســم و کــود‪ ،‬ارزانــی‬ ‫قیمــت خریــد محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬کمبــود‬ ‫خــوارک دام و دیگــر مــوارد‪.‬‬ ‫انهــا از تــاش هایشــان مــی گویند‪ ،‬از خســتگی ها‬ ‫و مشکالتشــان و مســووالن نیــز در ایــن جمــع همــه‬ ‫گــوش و چشــم شــده انــد تــا بتواننــد راهــی بــرای‬ ‫بــرون رفــت از مشــکالت پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫کاروان خدمــت تنهــا به گفت و شــنود منتهی‬ ‫نمــی شــود و مصوبــات قابــل اجرایــی نیــز دارد‪،‬‬ ‫در پایــان همــه گفــت و شــنودها در روســتای‬ ‫کفشــگیری منتــج شــد بــه اینکــه بصــورت‬ ‫مشــارکتی اداره میــراث فرهنگــی شهرســتان‬ ‫بــا محوریــت بخشــداری‪ ،‬منابــع طبیعــی و‬ ‫جهــاد کشــاورزی بــا ارائــه یــک طــرح کاربــردی‪،‬‬ ‫اب بنــدان و مراتــع اطــراف ان بــرای افزایــش‬ ‫رتبه نخست هالل احمر در پاسخگویی‬ ‫به حوادث جاده ای گلستان‬ ‫جمعیــت هــال احمــر گلســتان بــا پوشــش امــدادی بــه ‪ ۷۸۸‬حادثــه جــاده ای‬ ‫در ‪ ۶‬ماهــه اول ســال رتبــه نخســت پاســخگویی بــه حــوادث در ســطح کشــور را‬ ‫بــه خــود اختصصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار بــه نقــل از روابــط عمومــی جمعیــت هــال احمــر‬ ‫گلســتان؛ فرهــاد میقانــی گفــت‪ :‬در ‪ ۶‬ماهــه ســال جــاری بــه هــزار و ‪۳۴‬‬ ‫حادثــه توســط هــال احمــر اســتان امدادرســانی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تالش هالل احمر اســتان در ســرعت بخشــی به امدادرســانی‬ ‫در حــوادث افــزود‪ :‬براســاس گــزارش ســامانه ثبــت حــوادث ســازمان امــداد و‬ ‫نجــات کشــور؛ هــال احمــر اســتان بــا پوشــش امــدادی بــه ‪ ۷۸۸‬مــورد حادثــه‬ ‫جــاده ای در رتبــه نخســت پاســخگویی بــه حــوادث جــاده ای و ســوانح ترافیکــی‬ ‫در ســطح کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر گلســتان بــا بیــان اینکــه حضــور امدادگــران‬ ‫و نجاتگــران در ســطح جــاده هــا و محــور هــای مواصالتــی اســتان بــه ارامــش‬ ‫خاطــر هــم اســتانی هــا و هموطنــان کمــک مــی کنــد تصریــح کــرد‪ :‬پوشــش‬ ‫امــدادی حــوادث اســتان در ‪ ۶‬ماهــه نخســت ســال ‪ ۹۹‬بــه همــکاری ‪ ۳‬هــزار‬ ‫و ‪ ۳۶۹‬نیــروی عملیاتــی در قالــب ‪ ۳۳۵‬تیــم امــدادی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫صنعــت گردشــگری اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫کانــال انتقــال اب اب بنــدان ‪ ،‬راه انــدازی‬ ‫شــبکه اتفاقات‪ ،‬رســیدگی به پروژه فرســودگی‬ ‫شــبکه فاضــاب روســتا‪ ،‬رســیدگی بــه مباحــث‬ ‫میــراث فرهنگــی در خصــوص حمــام و‬ ‫ســردابه ‪ ،‬وضعیــت کاربــری مدرســه خاقانــی‪،‬‬ ‫تاسیســات و ســاختمان شــبکه بهداشــت‪،‬‬ ‫جــاده قدیــم و دیگــر مــوارد از مباحثــی بــود کــه‬ ‫در کاروان خدمــت در روســتای کفشــگیری‬ ‫مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫شــاید در ایــن جلســات تمامــی مشــکالت‬ ‫مــردم حــل نشــود امــا تــاش شــده کــه مســیر‬ ‫بــرای شــکوفای روســتاها فراهــم شــود‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ 650‬میلیون تومان اعتبار‬ ‫برای اجرای طرح هادی سرکالته‬ ‫همــراه ایــن کاروان بــه روســتای ســرکالته وارد مــی‬ ‫شــویم‪ ،‬روســتای بــا مردمــان مهمــان نــواز و دوســت‬ ‫داشــتنی‪ ،‬در اینجــا نیــز مســائل بســیاری بررســی‬ ‫مــی شــود و تــا جایــی کــه مــی شــود کــه مشــکالت‬ ‫مردمــی توســط فرمانــدار‪ ،‬نماینــدگان مجلــس و‬ ‫دیگــر مســووالن همــراه پاســخ داده شــد‪ ،‬و در اخــر‬ ‫جلســه نیــز مصــوب گردیــد‪ ،‬بررســی خــط جدید برق‬ ‫رســانی از مســیر اصلــی ‪ ،‬تخصیــص ‪ 650‬میلیــون‬ ‫تومــان اعتبــار بــرای اجــرای طــرح هــادی روســتا‪،‬‬ ‫احــداث مخــزن ‪ 300‬متــر مکعبــی بــرای تامیــن اب‬ ‫شــرب‪ ،‬تامیــن اعتبــار ســالن ورزشــی ‪،‬جــاده بیــن‬ ‫روســتای ‪ ،‬تامیــن اعتبــار تکمیــل پــارک روســتا و‬ ‫تامیــن اعتبــار کانــال ســیل گیــر ارمغــان ایــن کاروان‬ ‫بــرای روســتای ســرکالته بــود‪.‬‬ ‫حــرف هــای بســیار مــردم باعــث شــد کــه‬ ‫جلســه روســتای ســرکالته ســاعت هــا طــول‬ ‫بکشــد‪ ،‬امــا ایــن چیــزی از اراده مردانــی کــه‬ ‫بــرای خدمــت امــده انــد نکاســت ســرکالته را‬ ‫بــه مقصــد نوچمــن تــرک مــی کنیــم‪.‬‬ ‫نظارت و کنترل بیشتر بر‬ ‫قاچاق چوب در روستای نوچمن‬ ‫ایــن بیســت و یکمیــن ســفر کاروان خدمــت‬ ‫اســت‪ ،‬روســتای بــا چشــم انــداز زیبــا و سرشــار‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان گلستان‪:‬‬ ‫بهره مندی‪۱۵۰۰‬مددجواز‬ ‫کمک هزینه اجاره مسکن‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬مددجــوی تحــت حمایــت کمیتــه امــداد‬ ‫اســتان گلســتان از کمک هزینــه اجــاره و ودیعــه‬ ‫مســکن بهره منــد شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کارانالیــن عیســی‬ ‫بابایی‪،‬مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬از انجایــی کــه یکــی از برنامــه هــای کمیتــه‬ ‫امــداد حمایــت از خانــواده هــای تحــت پوشــش‬ ‫اســت در شــش ماهه نخســت ســال جــاری از‬ ‫کمک هزینــه اجــاره و ودیعــه مســکن‪۱۵۰۰‬مددجوی‬ ‫فاقــد مســکن پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫بابایــی بیــان کــرد‪ :‬از میــزان اعتبــار پرداخت شــده‬ ‫مبلــغ یــک میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون تومــان ان‬ ‫کمک هزینــه اجــاره مســکن بــوده کــه در قالــب‬ ‫از پتانســیل کــه اگــر بشــود از ظرفیــت هــای ان‬ ‫اســتفاده کــرد بســیاری از مشــکالت اقتصــادی‬ ‫مــردم روســتا مرتفــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان در جمــع مــردم ایــن‬ ‫روســتا گفــت‪ :‬کاروان خدمــت بــه منظــور‬ ‫حــل مشــکالت روســتاییان شــکل گرفتــه‬ ‫و نماینــدگان مجلــس ‪،‬مدیــران اســتانی و‬ ‫شهرســتانی ایــن کاروان را همراهــی مــی‬ ‫کننــد تــا بتوانیــم مصوبــات خوبــی را بــرای رفــع‬ ‫مشــکالت روســتاییان داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫محمــد حمیــدی در خصــوص مشــکالت‬ ‫روســتای نوچمــن گفــت‪ :‬در خصــوص ایجــاد‬ ‫اب بندان روســتا جلســاتی با جهاد کشــاورزی‬ ‫و منابــع طبیعــی برگــزار و ایــن مســئله مــورد‬ ‫بررســی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬روســتای نوچمــن بــه دلیــل داشــتن‬ ‫منابــع طبیعــی و جنــگل بــا مســئله قاچــاق چــوب رو‬ ‫بــه رو اســت کــه بــرای ایــن منظــور بایــد کنتــرل و‬ ‫نظارتهــای بیشــتری انجــام شــود‪.‬‬ ‫ایــن مســوول همچنیــن در خصــوص الحــاق‬ ‫زمیــن هــای غیــر مســکونی بــه بافــت گفــت‪ :‬از‬ ‫انجایــی کــه از اجرایــی طــرح هــادی کمتــر از‬ ‫ده ســال مــی گــذرد ایــن مســئله تنهــا زمانــی‬ ‫اتفــاق مــی افتــد کــه زمینــی در داخــل روســتا‬ ‫بــرای ســاخت مســکن جوانــان بومــی و ســاکن‬ ‫منطقــه وجــود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر گزارشــاتی در‬ ‫خصــوص الحــاق بافــت توســط افــراد غیــر‬ ‫بومــی وجــود دارد بنیــاد مســکن بررســی کنــد و‬ ‫بخشــدار وظیفــه دارد گــزارش دهــد تــا بــا افــراد‬ ‫خاطــی برخــورد شــود‪.‬‬ ‫تعییــن تکلیــف زمیــن مســجد و مدرســه‪ ،‬حفــر‬ ‫چــاه بــرای تامیــن اب شــرب روســتا‪ ،‬انتــن دهــی و‬ ‫دیگــر مــوارد از مســائلی بودنــد کــه در جلســه کاروان‬ ‫خدمــت روســتای نوچمــن مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســفر یــک روزه کاری بــا کاروان خدمــت بــه‬ ‫اتمــام رســید امــا ایــن قصــه همچنــان ادامــه‬ ‫دارد تــا برســد بــه جایــی کــه مــردم ســرزمینم‪،‬‬ ‫روســتاییان باصفــا بــه جایگاهــی برســند کــه‬ ‫واقعــا الیــق ان هســتند‪.‬‬ ‫کمــک بالعــوض بــه ‪ ۱۲۶۰‬مددجــوی اجاره نشــین‬ ‫شــهری و ســه میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان در‬ ‫قالــب وام قــرض الحســنه ودیعــه مســکن بــه تعــداد‬ ‫‪ ۲۴۰‬مددجــوی مســتاجر مســاعدت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اجاره نشــینی‪ ۳۴۰۰‬مددجــوی‬ ‫کمیتــه امــداد اســتان گلســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬مهمتریــن‬ ‫رویکــرد کمیتــه امــداد در بخــش خدمت رســانی بــه‬ ‫مددجویــان تحــت پوشــش‪ ،‬ایجــاد توانمندســازی‬ ‫ان هــا در بخش هــای مختلــف بــوده و در راســتای‬ ‫تحقــق ایــن اهــداف خدمــات متعــددی بــه ان هــا‬ ‫ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫بابایــی بــا اشــاره بــه شــرایط ســخت بــرای تامیــن‬ ‫هزینه هــا و اجــاره مســکن خانوار هــای مســتاجر‬ ‫در ســال جــاری گفــت‪ :‬کمیتــه امــداد به صــورت‬ ‫بالعــوض و یــا در قالــب وام هــای قرض الحســنه بــه‬ ‫ایــن خانوار هــا کمــک می کنــد کــه در ایــن خصــوص‬ ‫امیدواریــم نیکــوکاران نیــز هماننــد ســنوات ســال‬ ‫هــای گذشــته یــاری رســان ایــن مرکــز در تامیــن‬ ‫هزینه هــای مســکن نیازمنــدان باشــند‬ ‫اماده به کشت‬ ‫پاییزه‪۱۴۶‬هزارهکتار‬ ‫اراضی گنبدکاووس‬ ‫عبدالملــک ارخــی‪ -‬رییــس اداره‬ ‫تولیــدات گیاهــی جهادکشــاورزی‬ ‫گنبــدکاووس گفــت‪ :‬کشــاورزان ایــن‬ ‫شهرســتان مــرزی امــاده کشــت پاییــزه‬ ‫چهــار محصــول گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬دانــه روغنــی‬ ‫کلــزا و چغندرقنــد در گســتره تقریبــی‬ ‫‪ ۱۴۶‬هــزار هکتــار هســتند‪.‬‬ ‫عبدالملــک ارخــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ســهمیه ابالغــی ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان بــرای کشــت پاییــزه ســال‬ ‫زراعــی پیــش رو برای گنبــدکاووس‪۱۰۶ ،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۳۰‬هکتــار گنــدم‪ ۲۱ ،‬هــزار و‬ ‫‪ ۱۱۰‬هکتــار جــو‪ ۵۰۰ ،‬هکتــار چغندرقنــد‬ ‫و ‪ ۱۸‬هــزار هکتــار دانــه روغنــی کلــزا‬ ‫اســت کــه کشــاورزان شهرســتان درحــال‬ ‫امــاده ســازی مقدمــات ان یعنــی تهیــه‬ ‫بســتر کشــت و تهیــه نهاده هــا هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کشــت محصــوالت پاییــزه‬ ‫در گنبــدکاووس در صــورت فراهــم‬ ‫بــودن شــرایط اقلیمــی‪ ،‬از نیمــه دوم‬ ‫مهرمــاه جــاری بــا کشــت چغندرقنــد و‬ ‫دانــه روغنــی کلــزا شــروع می شــود و در‬ ‫ادامــه از ابــان تــا پایــان اذرمــاه امســال‬ ‫بــا کشــت گنــدم و جــو ادامــه می یابــد‪.‬‬ ‫ارخــی اضافــه کــرد‪ :‬تهمیــدات الزم‬ ‫بــرای کشــت چهــار محصــول پاییــزه از‬ ‫جملــه تامیــن انــواع بــذر گواهــی شــده‬ ‫و نهاده هــای کشــاورزی (انــواع کــود‬ ‫شــیمیایی) مــورد نیــاز کشــاورزان گنبــدی‬ ‫درحــد امــکان اندیشــیده و هــم اکنــون کار‬ ‫توزیــع بــذر و کــود درحــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کشــاورزان بــرای امــاده‬ ‫کــردن بســتر زمیــن بــرای کشــت‬ ‫محصــول پاییــزه و بــا هــدف بهبــود‬ ‫وضعیــت مــواد الــی خــاک بایــد ضمــن‬ ‫پرهیــز از اتــش زدن کاه و کلــش و‬ ‫بقایــای گیاهــی محصــول قبــل‪ ،‬تاحــد‬ ‫امــکان از روش هــای کــم خــاک ورزی و‬ ‫یــا بی خــاک ورزی اســتفاده نماینــد‪.‬‬ ‫ارخــی افــزود‪ :‬کشــاورزانی کــه ســال‬ ‫قبــل در زمیــن خــود گنــدم یــا جــو کشــت‬ ‫کردنــد‪ ،‬بهتــر اســت امســال کشــت دانــه‬ ‫روغنــی کلــزا را بــه عنــوان یــک محصــول‬ ‫راهبــردی و نیــز بــه منظــور رعایــت تنــاوب‬ ‫کشــت و افزایــش عملکــرد محصــول‪،‬‬ ‫جایگزیــن نماینــد‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس بــا ‪ ۳۵۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت و داشــتن ‪ ۱۶۲‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی زراعــی و باغــی از شهرســتان های‬ ‫مهــم اســتان گلســتان در تولیــدات‬ ‫کشــاورزی بویــژه تولیــد گنــدم اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان گلســتان از اختصــاص مبلــغ ‪ ٣‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار تملک دارایی هــای ســرمایه ای بــرای زهکشــی‬ ‫اراضــی اســتان در اراضــی شــمال «گرگانــرود» و «قره ســو» اســتان گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‪ ،‬مختــار مهاجــر اظهــار کــرد‪ :‬بــا پیگیری هــای‬ ‫مســتمر ایــن ســازمان و دیگــر مســووالن اســتانی و کشــوری و بــا تصویــب هیئــت وزیــران‪ ،‬مبلــغ ‪ ٣‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار تملک دارایی هــای‬ ‫ســرمایه ای بــه منظــور زهکشــی اراضــی اســتان گلســتان بــرای اجــرای پروژه هــای پیشــگیرانه مرتبــط بــا حــوادث غیرمترقبــه بــرای احــداث‬ ‫شــبکه های زهکشــی در اراضــی شــمال گرگانــرود و قره ســو اســتان گلســتان اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ٣‬هزار‬ ‫میلیارد ریال اعتبار‬ ‫و تسهیالت بانکی‬ ‫برای زهکشی‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬مهر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪269‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫خدمات رسانی به‬ ‫روستاهاهمپای شهرها‬ ‫خواهد شد‬ ‫محســن علیــزاده عضــو کمیســیون‬ ‫اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی بــه‬ ‫طــرح یکپارچه ســازی شــرکت های اب و‬ ‫فاضــاب شــهری و روســتایی اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬خدمــت رســانی بــه روســتاها بــه‬ ‫اســتانداردهای خدمت رســانی در شــهرها‬ ‫نزدیــک خواهــد شــد‪.‬‬ ‫علیــزاده افــزود‪ :‬بــا گذشــت حــدود چنــد مــاه‬ ‫از فراینــد یکپارچه ســازی شــرکت های اب و‬ ‫فاضــاب شــهری و روســتایی اثــار مثبــت ایــن‬ ‫اقــدام بــه خصــوص در حــوزه خدمــت رســانی‬ ‫بــه روســتاها مشــهود اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه عنــوان مثــال در برخــی از‬ ‫اســتان ها و بــا فاصلــه کوتاهــی از یکــی شــدن‬ ‫شــرکت ها‪ ،‬روســتاهای زیــادی بــه شــبکه اب‬ ‫شــهری متصــل شــده اند‪ ،‬در حالــی کــه پیــش‬ ‫از ایــن بدلیــل اینکــه دو شــرکت مختلــف‬ ‫شــهری و روســتایی هر یک متولی تامین اب‬ ‫شــرب محدوده هــای جغرافیایــی مشــخصی‬ ‫از شــهر و روســتاهای پیرامــون همــان شــهر‬ ‫بودنــد‪ ،‬بــا وجــود نزدیکــی خیلــی از ایــن‬ ‫روســتاها بــه شــهر‪ ،‬در عمــل امــکان اســتفاده‬ ‫از تاسیســات ابرســانی شــهری را نداشــتند که‬ ‫ایــن مســاله مشــکالت زیــادی را بخصــوص در‬ ‫تامیــن اب روســتاهای مجــاور شــهرها ایجــاد‬ ‫کــرده بــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم ســپیدان در محلــس شــورای‬ ‫اســامی ادامــه داد‪ :‬ایــن امــر گاهــی مواقــع‬ ‫موجــب دوبــاره کاری و احــداث تاسیســات‬ ‫متعــدد در مناطــق مجــاور هــم‪ ،‬و در نتیجــه‬ ‫هــدر رفــت منابــع مالــی کشــور شــده بــود‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال در یــک شهرســتان‪ ،‬مراکــز‬ ‫شــهری را یــک شــرکت خدمــات رســانی‬ ‫می کــرد و روســتاها را شــرکت دیگــری کــه‬ ‫ایــن مســاله هــم زمینــه ســاز هــدر رفــت منابــع‬ ‫مالــی بــود و هــم بواســطه بنیــه مالــی متفاوت‬ ‫دو شــرکت شــهری و روســتایی‪ ،‬ســبب‬ ‫بی عدالتــی و تبعیــض در خدمــات رســانی‬ ‫شــده بــود‪.‬‬ ‫علیــزاده گفــت‪ :‬نکتــه ای کــه امیدواری هــا‬ ‫بــه حــل مشــکالت اب و فاضــاب روســتاها‬ ‫را افزایــش می دهــد ایــن اســت کــه براســاس‬ ‫مصوبــه دولــت همــه حمایت هــای مالــی و‬ ‫بودجـه ای قبلــی دولــت از شــرکت هــای ابفای‬ ‫روســتایی‪ ،‬همچنــان در قالــب شــرکت های‬ ‫اب و فاضــاب اســتانی ادامــه خواهــد داشــت‬ ‫و بعــاوه در کنــار ان‪ ،‬ظرفیت هــای ابفــای‬ ‫شــهری نیــز بــرای حــل و فصــل مشــکالت‬ ‫روســتاها بــه کمــک خواهنــد امــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا تجمیــع ایــن شــرکت ها‪،‬‬ ‫بــه مــرور و بــا ســرعت قابــل قبولــی خدمــات‬ ‫رســانی بــه روســتاها بــه اســتانداردهای‬ ‫خدمــات رســانی در شــهرها نزدیــک خواهــد‬ ‫شــد چــرا کــه در بخــش فاضــاب روســتایی‬ ‫عقــب ماندگی هــای زیــادی وجــود دارد کــه‬ ‫مــی بایســت بــه ســرعت جبــران شــود‪.‬‬ ‫طــرح یکپارچه ســازی شــرکت های اب و‬ ‫فاضــاب از بهمــن مــاه پارســال توســط وزارت‬ ‫نیــرو اجرایــی شــد‪/‬ایرنا‬ ‫افشاگری مرگ پرندگان‬ ‫مسافر ابان‪۹۸‬‬ ‫محرابــی مدیــر کل دامپزشــکی گلســتان علــت‬ ‫مــرگ پرنــدگان مســافر ابــان ســال ‪ ۹۸‬را ســیالب‬ ‫و کاهــش حجــم اب دریــا و ایجــاد ســم کشــنده‬ ‫بوتولینــوم کــه در اثــر تغییــرات اقلیمــی اســت‬ ‫دانســت بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن ‪ ،‬دکتر‬ ‫غالمرضا محرابی گفت ‪ :‬پس از انجام ازمایشــات‬ ‫کامــل بــر روی اب و پرنــدگان ســالم و پرنــدگان بــی‬ ‫حــال و مــردار پرنــدگان نتایــج حاکــی از ایــن بــود کــه‬ ‫مــرگ پرنــدگان ناشــی از انفوالنــزا و دیگــر بیمــاری‬ ‫هــای مربــوط بــه طیــور نبــوده اســت ‪.‬‬ ‫مدیــر کل دامپزشــکی اســتان گلســتان گفــت‬ ‫‪ :‬نتایــج ازمایشــات مربــوط بــه ســموم فســفره‬ ‫مــزارع کشــاورزی نیــز منفــی بــود ‪ .‬وی بــا بیــان‬ ‫اینکه تغییرات اقلیمی ســبب کاهش ســطح اب‬ ‫دریــا و نیــز بــروز ســیالب هــا شــده و ایــن موضوع‬ ‫باعــث تغییــر اکوسیســتم و گــرم شــدن اب خلیج‬ ‫میانکالــه شــده اســت اظهــار داشــت ‪ :‬مــواد الــی‬ ‫کــه همــراه ســیالب بــه خلیــج وارد شــده بــا گــرم‬ ‫شــدن اب کــم عمــق خلیــج میانکالــه ســبب رشــد‬ ‫باکتــری کلوســتریدیوم بوتولینــوم و تولیــد ســم‬ ‫کشــنده بوتولینــوم مــی شــود ‪ .‬وی گفــت ‪ :‬علــت‬ ‫مــرگ پرنــدگان مســافر ابــان ‪ ۹۸‬ســم بوتولینــوم‬ ‫تولیــد شــده موجــود در خلیــج میانکالــه اســت ‪.‬‬ ‫مدیــر کل دامپزشــکی اســتان گلســتان در‬ ‫پایــان نســبت بــه احتمــال تکــرار ایــن پدیــده‬ ‫ناگــوار مــرگ پرنــدگان مهاجــر در ســال‬ ‫جــاری هشــدار داد ‪.‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫معاون سیاسی استاندار‪:‬‬ ‫کنترل کووید‪ ۱۹-‬در خراسان شمالی افزایش می یابد‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــه منظــور جلوگیــری از‬ ‫بــروز برخــی بی مباالتی هــا و ســهل انگاری ها در رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬نظــارت بــر صنــوف و‬ ‫دســتگاه های اجرایــی اســتان فراگیرتــر می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬احمــد بــرادران روز شــنبه در جریــان بازدیــد از وضعیــت رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی در ســطح‬ ‫شــهر بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬ایــن نظــارت هــا در مرکــز اســتان توســط تیــم هــای انتخاب شــده صــورت می گیرد‬ ‫و در شهرســتان هــا نیــز فرمانــداری هــا ماموریــت دارنــد اوضــاع و احــوال را بــه صــورت مســتمر رصــد کننــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص نتیجــه بازدیدهــای خــود از صنــوف‪ ،‬بانکهــا و دوایــر خدمــات رســان افــزود‪ :‬میــزان رعایــت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی در ســطح صنــوف و ادارات دولتــی خــوب اســت امــا بنــا بــر دســتور اســتاندار در‬ ‫صــورت عــدم رعایــت‪ ،‬برخوردهــای قانونــی و حتــی قضایــی بــا متخلفــان صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫بــرادران گفــت‪ :‬تنهــا پروتــکل هــای بهداشــتی در یکــی از بانــک هــا بــه درســتی رعایــت نمــی شــد کــه‬ ‫تذکــرات الزم بــه مدیــران ان داده شــد کــه در صــورت بــی توجهــی بــه رفــع مشــکل‪ ،‬نســبت بــه تعطیلــی‬ ‫ان اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار خراســان شــمالی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه انتشــار‬ ‫ویــروس کرونــا و وضعیــت قرمــز اســتان و بــر اســاس مصوبــه ســتاد ملــی کرونــا اســتفاده از ماســک و‬ ‫رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی از ســوی مــردم الزامــی اســت‪.‬‬ ‫استان خراسان شمالی از ابتدای مردادماه امسال وارد وضعیت قرمز کرونایی شده که این وضع تداوم دارد‪.‬‬ ‫احداث سه‬ ‫ک گلخانه ای‬ ‫شهر ‬ ‫در روستاهای‬ ‫مرزی‬ ‫اللــه وردی خادمی‪-‬مدیــر جهــاد کشــاورزی رازوجــرگالن‬ ‫گفــت‪ :‬تــا پایــان ســال جــاری بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیاردریــال در ایــن منطقــه مــرزی اقــدام بــه ایجــاد‬ ‫شــهرک های گلخانــه ای در روســتاهای حصارچــه‪،‬‬ ‫کرپشــلی و غالمــان می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کارانالیــن– اللــه وردی خادمــی‬ ‫هــدف از ایجــاد ایــن شــهرک هــا را توســعه گیاهــان‬ ‫دارویــی دانســت و اظهــار داشــت‪ :‬بــا راه انــدازی ایــن‬ ‫فضاهــا مــی تــوان ‪۱۰۰‬اشــتغال مســتقیم و ‪ ۳۰۰‬اشــتغال‬ ‫غیــر مســتقیم ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تامین تســهیالت اعتبــار ‪۲‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریالــی افــزود‪ :‬ایــن اعتبــار تســهیالتی جهــت‬ ‫ایجــاد گلخانــه هــای کوچــک روســتایی در مناطــق باغلــق و‬ ‫داشــلی قلعــه در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی راز و جــرگالن ‪ ،‬از اثــار ایجــاد ایــن‬ ‫نــوع شــهرک هــا افزایــش تولیــد و رونــق اقتصــادی همــراه‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫بدینوســیله اعــام میگــردد بــه اســتناد مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت دارای‬ ‫پــاک ‪ ۱۰۴۴‬فرعــی از ‪ ۱۹۱‬اصلــی بخــش ‪ ۲‬ثبــت گــرگان واقــع در اراضــی نودیجــه‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۵۰۰۰‬متــر مربــع ملکــی ســمیه میرزایــی فرزنــد اکبــر ســاعت ‪ ۱۰‬صبــح‬ ‫روز دوشــنبه مــورخ ‪ 1399/08/19‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در گــرگان روســتای‬ ‫نودیجــه بعــد از مرغــداری ازاد میرزایــی گلخانــه میرزایــی بعمــل خواهــد امــد‪ .‬از ایــن‬ ‫رو چنانچــه مجــاوری یــا هــر شــخصی نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقی حقــی برای‬ ‫خــود قائــل اســت میتوانــد فقــط ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلس تحدیــد حدود‬ ‫اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر شــماره پــاک فــوق الذکــر بــه اداره ثبــت شهرســتان‬ ‫گــرگان تســلیم نمــوده و عــاوه بــر ان ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر‬ ‫اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعه‬ ‫و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدر‬ ‫ســند مالکیــت خواهــد نمــود و م‪.‬الــف‪ -۵۳۲۶:‬تاریــخ انتشــار ‪-1399/۰۷/21:‬علــی‬ ‫برقــی ‪.‬رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان‪.‬از طــرف محمــود خانــدوزی‬ ‫رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) شیروان‬ ‫تخصیص‪۲۷۰‬میلیارد ریال برای اشتغال مددجویان شیروانی‬ ‫مرتضــی صفــی پور‪-‬رییــس کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی(ره) شــیروان گفــت‪ :‬امســال ‪ ۲۷۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار بــرای ایجــاد ‪ ۸۸۹‬فرصــت شــغلی بــرای‬ ‫مددجویــان ایــن شهرســتان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مرتضــی صفــی پــور اظهــار داشــت‪ :‬اعتبــار یادشــده‬ ‫در قالــب طــرح هــای اشــتغال‪ ،‬کارفرمایــی‪ ،‬کاریابی‬ ‫و تــوان افزایــی مددجویــان زیــر پوشــش ایــن نهــاد‬ ‫هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه از ایــن میــزان اعتبــار تاکنــون‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیــارد ریــال تخصیــص یافتــه اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا اعتبــارات تخصیــص داده شــده بــرای ‪۱۱۰‬‬ ‫نفــر فرصــت شــغلی ایجــاد شــده کــه بیشــتر در زمینــه دامــداری و کســب و کار بــا ‪ ۸۵‬فقــره بــوده‬ ‫و ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال نیــز در قالــب کاریابــی ‪ ۳۰‬مــورد اشــتغال در پــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫صفــی پــور افــزود‪ :‬طرح هــای اشــتغالزایی در رشــته های مختلــف کشــاورزی‪ ،‬صنفــی‪ ،‬صنعتــی‬ ‫و دامپــروری بــوده و مددجویــان قبــل از دریافــت تســهیالت بانکــی مهارت هــای الزم را بــرای‬ ‫ه انــد‪.‬‬ ‫ایجــاد ایــن شــغل ها فــرا گرفت ـ ‬ ‫رییــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) شــیروان گفــت‪ :‬ســال گذشــته‪ ۴۴۸ ،‬فرصــت شــغلی بــا‬ ‫اعتبــار ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال بــرای مددجویــان زیــر حمایــت ایــن نهــاد ایجــاد شــده بــود‪.‬‬ ‫بــا مصــرف بهینــه اب دانســت و گفــت‪ :‬برای نخســتین بار‬ ‫در مســاحتی بــه متراژ‪۳‬هــزار متــر مربــع محصــول الوئــه‬ ‫ورا در گلخانــه هــای شــهر غالمــان و روســتای گرکــز بــه‬ ‫زیــر کشــت رفتــه اســت‪.‬‬ ‫ک گلخانه ای در روستاهای مرزی‬ ‫احداث سه شهر ‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــرایط خــاص گیــاه الوئــه را تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ویژگــی خاصــی کــه ایــن گیــاه دارد کشــت ان در زمیــن هــای‬ ‫غیــر بــارور و حاصلخیــز بــوده کــه ایــن امــر موجــب توجــه و‬ ‫ایجــاد کســب و کار ارزان و بــا ارز اوری بــاال بــرای ســاکنان‬ ‫منطقــه تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫طبق گزارشــات واصله خراســان شــمالی با بیشــترین‬ ‫شــاغل در بخــش کشــاورزی دارای ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی کشــاورزی اســت کــه از ایــن وســعت بیــش‬ ‫از ‪۳۰۰‬هــزار ان کشــتزار بــوده کــه دارای ‪ ۸۰‬هــزار‬ ‫بهربــردار در ایــن بخــش فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا مســاحت ‪ ۳۰۱‬کیلومتــر‬ ‫تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪254002.79‬‬ ‫متــر مربــع دارای پــاک ثبتــی شــماره ‪ 506‬فرعــی از دو اصلــی واقــع در اراضــی دو‬ ‫گونچــی بخــش شــش ثبــت اق قــا ملکــی اقــای امیــد ایــزدی فرزنــد نــور محمــد‬ ‫باســتناد تبصــره مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه اجرائــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در ســاعت ‪ 12:00‬ظهــر یکشــنبه مورخــه‬ ‫‪ 1399/08/18‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در اراضــی دوگونچــی – جنــب اراضــی‬ ‫شــرکت شــادی مهــر – ضلــع جنوبــی تپــه قاشــقالتاق بعمل خواهــد امــد‪ . .‬از این رو‬ ‫چنانچــه مجــاوری یــا هــر شــخصی نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای‬ ‫خــود قائــل اســت میتوانــد فقــط(‪ ) 30‬ســی روز از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدید‬ ‫حــدود اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر شــماره پــاک بــه اداره ثبــت شهرســتان اق قــا‬ ‫تســلیم نمــوده و عــاوه بــر ان ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر‬ ‫اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونی وی میتواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه‬ ‫و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید‪ .‬بدیهی‬ ‫اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدر‬ ‫ســند مالکیــت خواهــد نمــود ‪.‬م‪.‬الــف‪ 5320‬تاریــخ انتشــار ‪-1399/۰۷/21:‬مهــدی‬ ‫شــاه مهــری –رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا‬ ‫مــرز مشــترک بــا ترکمنســتان بــوده کــه شهرســتان راز‬ ‫و جــرگالن بیشــترین میــزان از ایــن مســالت را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫میانگیــن بــارش ســالیانه بــاران در ایــن اســتتن‪ ۲۴۰‬میلــی‬ ‫متــر بــوده اســت‪.‬این شهرســتان ســه بخــش و ‪ ۶‬دهســتان‬ ‫دارد و ‪ ۹۵‬درصــد جمعیــت ایــن منطقــه روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات موسســه غیرتجــاری نویــان ایــده پــرداز رامــش بــه شــماره ثبــت ‪ 84‬و‬ ‫شناســه ملــی ‪ 14007426639‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده‬ ‫مــورخ ‪ 1397/08/20‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬موسســه بعلــت عــدم فعالیــت‬ ‫منحــل اعــام می گــردد و اقــای مســعود نورمحمــدی بــه شــماره ملــی ‪2239956194‬‬ ‫بــه ســمت مدیــر تصفیــه موسســه انتخــاب گردیــد‪ .‬ادرس مدیــر تصفیــه و محــل تصفیــه‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ،‬شهرســتان ترکمــن ‪ ،‬بخــش مرکــزی ‪ ،‬شــهر بندرترکمــن‪ ،‬جمهــوری‬ ‫اســامی ‪ ،‬خیابــان جمهــوری ‪1‬‏[اباذر‪-2‬شــهیدلقمانی ‏] ‪ ،‬بلــوار جمهــوری اســامی ‪ ،‬طبقــه‬ ‫اول کدپســتی ‪ 4891718679‬تعییــن گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان‬ ‫گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بنــدر ترکمــن (‪)1018502‬‬ ‫اگهی تغییرات شــرکت ماهور پخش خوارزم با مســئولیت محدود به شــماره ثبت ‪7030‬‬ ‫و شناســه ملــی ‪ 10700154568‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‪1399/06/19‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬دنیــا رضــی کاظمــی بــه شــماره ملــی ‪ 0064061698‬بــه‬ ‫ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و کامبیــز اقائــی فیشــانی بــه شــماره ملــی ‪ 0068780869‬بــه‬ ‫ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد‪.‬‬ ‫کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــداور شــرکت از قبیــل چــک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــروات‪ ،‬قراردادهــا و‬ ‫عقوداســامی و ســایر اوراق عــادی و اداری بــا امضــاء منفــرد اقــای کامبیــز اقائــی فیشــانی‬ ‫(نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل) یــا بــا امضــاء منفــرد خانــم دنیــا رضــی کاظمــی‬ ‫(رئیــس هیئــت مدیــره) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)1018503‬‬ ‫اگهی دعوت به مناقصه شماره ‪97/99/37‬‬ ‫اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان در نظر دارد مناقصه اسفالت حفاظتی اسالری ‪،‬فاک سیل ‪،‬چیپ سیل‬ ‫در سطح حوزه استحفاظی استان گلستان را به شماره ‪ 97/99/37‬را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬کلیه‬ ‫مراحل فراخوان مناقصه را از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت‬ ‫( ستاد ) انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و‬ ‫دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ‪ .‬تاریخ انتشار در سامانه ‪ 1399/07/19‬میباشد‪.‬‬ ‫اطالعات و اسناد مناقصه عمومی از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه ‪:‬ساعت ‪ 13:00:00‬تاریخ ‪1399/07/27‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ پیشنهاد ها از طریق سامانه ‪:‬ساعت‪ 13:00:00:‬تاریخ ‪1399/08/10‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه ‪ 1399/08/11‬ساعت ‪ 9‬صبح‬ ‫ادرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار ‪:‬گرگان – میدان بسیج‪ -‬سایت اداری – مقابل ضلع شرقی استانداری‪ -‬اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان‬‫‪،‬کد پستی ‪ 49189-37141‬تلفن ‪ 32422572‬داخلی ‪243‬‬ ‫اطالعات تکمیلی در اسناد میباشد‬‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪:‬مرکز تماس ‪ 27213121‬دفتر ثبت نام ‪ 88969737:‬و ‪85193768‬‬‫ جهت کسب اطالعات میتوانید به سایت پایگاه ملی مناقصات و مزایدات به ادرس زیر رجوع نمایید‬‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ 2.881.000.000‬ریال ‪،‬نوع ‪ :‬ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی (وجه نقد)‬ ‫ براورد انجام کار ‪ 57.608.953.462‬ریال‬‫ادرس سایت مناقصات و مزایدات ‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫ادرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ‪www.setadiran.ir :‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گلستان‬ ‫دبیرخانه کمسیون معمالت‬ ‫شناسه اگهی‪ ۱۰۱۴۹۵۰ :‬‬ صفحه 4 ‫ســیدرضا مرجــان زاده‪-‬مدیــر نیــروگاه ســیکل ترکیبــی شــیروان گفــت‪ :‬مصــرف روزانــه بــرق خراســان شــمالی ‪ ۳۵۰‬مــگاوات اســت کــه‬ ‫اینــک ایــن نیــروگاه ســه برابــر بیــش از نیــاز اســتان بــرق تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫ســیدرضا مرجــان زاده میــزان تولیــد بــرق ایــن نیــروگاه را هــزار و ‪ ۱۰۰‬مــگاوات عنــوان کــرد کــه مــازاد بــرق تولیــدی در اختیــار دیگــر‬ ‫اســتان هــا قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ‪ ۶‬ماهــه نخســت امســال نیــروگاه ســیکل ترکیبــی شــیروان بیــش از ‪ ۲‬میلیــارد و‪ ۵۴۲‬کیلــو وات ســاعت بــرق تولیــد‬ ‫کــرد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ‪ ۲۸‬درصــد افزایــش دارد‬ ‫تولید‪۳‬برابری‬ ‫نیروگاه‬ ‫شیروان بیش‬ ‫ازنیازاستان‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬مهر ‪1399‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫رییس اموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی ‪:‬‬ ‫فراگیری معلمان مدارس استثنایی خراسان شمالی‬ ‫به زبان اشاره‬ ‫رییــس امــوزش و پــرورش اســتثنایی خراســان شــمالی از اجــرای طــرح نهضــت امــوزش زبــان‬ ‫اشــاره در اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن طــرح اســتانی‪ ،‬بــرای نخســتین بــار اجــرا می شــود و در‬ ‫گام نخســت معلمــان اموزش هــای الزم را فــرا می گیرنــد‪.‬‬ ‫علــی متقیــان اظهــار داشــت‪ :‬امــوزش زبــان اشــاره‪ ،‬بــرای کمــک بــه برقــراری ارتبــاط بــا دانــش‬ ‫امــوزان ناشــنوا و کــم شــنوا اســت تــا مشــکالت انــان در ارتبــاط بــا جامعــه کمتــر شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن طــرح اســتانی‪ ،‬پــس از معلمــان‪ ،‬خانــواده و ارگان هــای دیگــر هــم امــوزش‬ ‫هــای زبــان اشــاره را مــی اموزنــد‪.‬‬ ‫رییــس امــوزش و پــرورش اســتثنایی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نماینــده ای از دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی‪ ،‬معرفــی و در دوره هــای اموزشــی شــرکت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود اظهــار داشــت‪ ۲۸۶ :‬نفــر اســیب دیــده شــنوایی زیــر پوشــش‬ ‫امــوزش و پــرورش اســتثنایی اســتان هســتند کــه از خدمــات اموزشــی بهــره مند هســتند‪.‬‬ ‫متقیــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬یکــی از خدمــات بــه ایــن دانــش امــوزان کــه بــه صــورت رایــگان‬ ‫انجــام مــی شــود‪ ،‬اهــدای ســمعک اســت‪ ،‬ســمعک بــه هــر دانــش امــوز اســتثنایی و تلفیقــی‬ ‫اهــدا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســال گذشــته در قالــب طــرح خدمــات حمایتــی‪ ۶۳۰ ،‬میلیــون ریــال بــرای هزینــه هــای‬ ‫تعمیرســمعک و مصــارف پزشــکی دانــش امــوزان اســیب دیــده شــنوایی اســتان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی فرمانــدار شــیروان گفــت‪:‬‬ ‫پرداخــت هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد و ‪ ۷۰۱‬میلیــون‬ ‫ریــال تســهیالت اشــتغال پایــدار روســتایی‪،‬‬ ‫امســال بــرای هــزار و ‪ ۷۱۳‬نفــر در این شهرســتان‬ ‫ایجــاد اشــتغال کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســیدوحید میرزامحمــدزاده اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن تعــداد اشــتغال بــا اجــرای هــزار و ‪ ۹۳‬طــرح‬ ‫ایجــاد شــده کــه بیشــترین ایــن طــرح هــا در زمینــه‬ ‫دامــداری بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی تســهیالت پرداخــت شــده را بــا کارمزدهــای‬ ‫صفــر‪ ،‬چهــار و ‪ ۶‬درصــد و بــا بازپرداخــت پنــج ســاله‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط خــوب‬ ‫تســهیالت پرداختــی و کارمــزد پاییــن ان‪ ،‬اســتقبال‬ ‫مــردم ایــن شهرســتان از ایــن بخــش بســیار‬ ‫مطلــوب بــوده اســت‪.‬‬ ‫میرزامحمــدزاده افــزود‪ :‬شهرســتان شــیروان در‬ ‫پرداخــت تســهیالت اشــتغال پایــدار روســتایی و‬ ‫اشــتغالزایی از محــل ایــن منابــع‪ ،‬رتبــه نخســت‬ ‫خراســان شــمالی را کســب کــرده اســت‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت پویــش تــوان اتــرک شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره‬ ‫ثبــت ‪ 2948‬و شناســه ملــی ‪ 10860396128‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع‬ ‫عمومــی فــوق العــاده مــورخ‪ 1399/06/11‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬محــل‬ ‫شــرکت در واحــد ثبتــی بجنــورد بــه ادرس «اســتان خراســان شــمالی ‪ ،‬شهرســتان‬ ‫بجنــورد ‪ ،‬بخــش مرکــزی ‪ ،‬شــهر بجنــورد‪ ،‬محلــه چمــران ‪ ،‬کوچــه فتــوت [ازادی‬ ‫‪-4‬صدقــی بجنــوردی‪ ، ]6‬کوچــه شــهید مدرســی فــر [چمــران ‪ ، ]39‬پــاک ‪ ، 0‬طبقــه‬ ‫همکف‪ -‬کدپســتی‪ « 9413747373 :‬تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه‬ ‫بــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان‬ ‫شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)1012282‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت پویــش تــوان اترک شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبــت ‪2948‬‬ ‫و شناســه ملــی ‪ 10860396128‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده‬ ‫مــورخ‪ 1399/06/11‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬محــل شــرکت در واحــد ثبتــی بجنــورد‬ ‫به ادرس «اســتان خراســان شــمالی ‪ ،‬شهرســتان بجنورد ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شــهر بجنورد‪،‬‬ ‫محلــه چمــران ‪ ،‬کوچــه فتــوت [ازادی ‪-4‬صدقــی بجنــوردی‪ ، ]6‬کوچــه شــهید مدرســی فــر‬ ‫[چمــران ‪ ، ]39‬پــاک ‪ ، 0‬طبقــه همکــف‪ -‬کدپســتی‪ « 9413747373 :‬تغییــر یافت و ماده‬ ‫مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان‬ ‫خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)1012290‬‬ ‫رییس اداره حفاظت محیط زیست شیروان‪:‬‬ ‫رهاسازی فاضالب بیشترین تخلف واحدهای تولیدی‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شــیروان گفــت‪ :‬نیمــه نخســت امســال ‪ ۱۲‬فقــره اخطاریــه زیســت‬ ‫محیطــی بــرای صنایــع ایــن شهرســتان صــادر شــده اســت کــه بیشــترین ان مربــوط بــه رهاســازی فاضــاب‬ ‫و نبــود مدیریــت دفــن پســماند اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از ایرنــا حمیــد فخرانــی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای حفــظ محیــط‬ ‫زیســت و جلوگیــری از هرگونــه الودگــی همــکاران ایــن اداره هفتــه ای ســه نوبــت از واحدهــای تولیــدی و‬ ‫صنعتــی شهرســتان بازدیــد دارنــد کــه در ایــن مــدت‪ ۷۱ ،‬مــورد بازدیــد انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــس از ســه نوبــت اخطاریــه و توجــه نکــردن بــه ایــن اخطاریــه هــا‪ ،‬صاحبــان صنایــع بــه‬ ‫مراجــع قضایــی معرفــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫فخرانــی بــا توجــه بــه اهمیــت مدیریــت تصفیــه خانــه و اقدامــات انجــام شــده در ایــن خصــوص افــزود‪:‬‬ ‫در پــی بازدیدهــای بــه عمــل امــده برخــی واحدهــا اقدامــات خوبــی انجــام داده و تصفیــه خانــه انــان تــا‬ ‫‪ ۲‬مــاه اینــده راه انــدازی خواهــد شــد و کارخانــه قنــد شــیروان هــم در ایــن خصــوص بــا پیمانــکار قــرارداد‬ ‫بســته و بــه زودی عملیــات را شــروع خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شــیروان در پاســخ بــه موضوعــات رهاســازی زبالــه هــا در اطــراف‬ ‫بیمارســتان ایــت اللــه هاشــمی در فضــای مجــازی گفــت‪ :‬تاکنــون گزارشــی مبنــی بــر ایــن موضــوع اعــام‬ ‫نشــده ولــی در صــورت مشــاهده زبالــه چــه توســط افــراد حقوقــی یــا حقیقــی طبــق قانــون مدیریــت بــه‬ ‫مراجــع قضایــی معرفــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان در ‪ ۶۰‬کیلومتــری شــرق بجنــورد قــرار دارد کــه دارای ‪ ۲‬کارخانــه ابمیــوه گیــری بهنــوش‬ ‫و کارخانــه قنــد در مســیر جــاده شــیروان‪-‬بجنورد اســت‪.‬‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی فرمانــدار شــیروان گفــت‪:‬‬ ‫برنامــه اشــتغال روســتایی طرحــی اســت کــه دولــت‬ ‫دوازدهــم بــرای رونــق بــازار کار و کاهــش نــرخ‬ ‫بیــکاری در شــهرهای کوچــک و روســتاها عملیاتــی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ایجــاد اشــتغال پایــدار‪ ،‬تکیــه بــر‬ ‫الگــوی اقتصــاد مقاومتــی و عــدم وابســتگی بــه‬ ‫خــارج در اولویــت ایــن برنامــه قــرار دارد‪.‬‬ ‫نظــارت بــر ایــن طرح هــا چنــد الیــه اســت بــه ایــن‬ ‫صــورت کــه در یــک الیــه‪ ،‬نظــارت بــر وام گیرنــدگان‬ ‫اســت‪ .‬در الیــه دیگــر نظــارت بــر بانک هــا بــرای‬ ‫پرداخــت بــه موقــع و درســت تســهیالت اســت و کمیتــه‬ ‫نظــارت اســتانی هــم در ایــن بخــش فعــال اســت تــا بــه‬ ‫کمــک اطالعاتــی کــه در اختیــار مســووالن قــرار دارد‪،‬‬ ‫اقدامــات قانونــی انجــام شــود‪.‬‬ ‫شــیروان بــه عنــوان دومیــن شــهر پرجمعیــت‬ ‫خراســان شــمالی در ‪ ۶۰‬کیلومتری شــرق بجنورد‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت پویــش تــوان اتــرک شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبت‬ ‫‪ 2948‬و شناســه ملی ‪ 10860396128‬به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق‬ ‫العــاده مــورخ ‪ 1399/06/11‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬محــل شــرکت در واحــد‬ ‫ثبتــی بجنــورد بــه ادرس «اســتان خراســان شــمالی ‪ ،‬شهرســتان بجنــورد ‪ ،‬بخــش‬ ‫مرکــزی ‪ ،‬شــهر بجنــورد‪ ،‬محلــه چمــران ‪ ،‬کوچــه فتــوت [ازادی ‪-4‬صدقــی بجنــوردی‪]6‬‬ ‫‪ ،‬کوچــه شــهید مدرســی فــر [چمــران ‪ ، ]39‬پــاک ‪ ، 0‬طبقــه همکــف‪ -‬کدپســتی‪:‬‬ ‫‪ « 9413747373‬تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصالح‬ ‫گردید‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبت شــرکت ها‬ ‫و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)1012298‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت مهندســین مشــاور افــراز بنــای دهلیــز خراســان شــمالی‬ ‫شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 5233‬و شناســه ملــی ‪ 14006131351‬بــه‬ ‫اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ‪ 1397/07/15‬تصمیمــات‬ ‫ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬محــل شــرکت در واحــد ثبتــی بجنــورد به ادرس ‪ :‬اســتان خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ،‬شهرســتان بجنــورد ‪ ،‬بخــش مرکــزی ‪ ،‬شــهر بجنــورد‪ 17 ،‬شــهریور ‪ ،‬کوچــه‬ ‫شــهیدفرهاد پرتانــی [‪17‬شــهریور ‪ ، ]17‬کوچــه حریــر [میــرزا کوچــک خــان ‪ ، ]7‬پــاک‬ ‫‪ ، 145‬طبقــه همکــف کدپســتی‪ 9414695565 :‬تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه‬ ‫در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان‬ ‫خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)1012300‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی تولیــدی زریــن ارشــیا گلســتان بــه شــماره ثبــت ‪ 2064‬و شناســه ملــی ‪14003155548‬‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ‪ 1399/06/26‬ونامــه شــماره ‪/649/2706/99‬ص‬ ‫مــورخ‪ 1399/06/31‬اداره تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی شهرســتان مینودشــت تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬نگیــن منصــوری‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0071709193‬و منیــره نهاردانــی بــه شــماره ملــی ‪ 0933552777‬و مهراســا کردســتانی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0923858407‬بــه عنــوان اعضــاء اصلــی هیــات مدیــره و علیرضــا نبــی بــه شــماره ملــی ‪ 0942683315‬و ســید جــواد ثقــه‬ ‫االســامی علــوی بــه شــماره ملــی ‪ 5629812122‬بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره بــه مــدت ســه ســال انتخــاب‬ ‫گردیدنــد‪ .‬فرهــاد شــریفی بــه شــماره ملــی ‪ 2092165161‬بــه عنــوان بــازرس اصلــی و علــی ســعیدی طبــری بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2064672109‬بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد ‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری مینــو دشــت (‪)1012429‬‬ ‫اگهی تغییرات شــرکت طرح و عمران گلســتان با مســئولیت محدود به شــماره ثبت ‪ 7876‬و شناســه ملی ‪10700165850‬‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‪ 1397/06/14‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬اقــای مجتبــی شــاه والیتــی بشــماره‬ ‫ملــی ‪ 0082759561‬بســمت مدیرعامــل و نائــب رئیــس هیئــت مدیــره ‪2‬ـ اقــای ســید محمــود شــاه والیتــی بشــماره ملــی‬ ‫‪ 0052693805‬بســمت رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد‪ .‬کلیــه اســناد واوراق بهــادارو‬ ‫بانکــی و ســایر نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــای رئیــس هیئــت مدیــره اقــای ســید محمــود شــاه والیتــی همــراه بــا مهــر‬ ‫شــرکت معتبــر مــی باشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری‬ ‫گــرگان (‪)1012430‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی فــرش دســتباف والفجــر بــه شــماره ثبــت ‪ 531‬و شناســه ملــی ‪ 10861973590‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطور فوق العاده مــورخ‪ 1398/12/10‬ونامه شــماره ‪ 20457/29/128‬مــورخ‪1399/04/25‬‬ ‫اداره صنعــت معــدن وتجــارت شهرســتان کاللــه تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪:‬ترازنامــه وصورتهــای مالــی ســال ‪ 97‬و ســنوات‬ ‫گذشــته بــه تصویــب رســید ‪ .‬حــاج گلــدی قــره ککلــی بــه شــماره ملــی ‪ 2030879460‬و تــوی محمــد قــره بــاش بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 4869587548‬و بــی بــی ســلیمه اســامی فــر بــه شــماره ملــی ‪ 2030691739‬بعنــوان اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره و‬ ‫عبدالحــی قــره بــاش بــه شــماره ملــی ‪ 4869588013‬بعنــوان عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب‬ ‫گردیدنــد ‪ .‬تقــان محمــد پژوهشــیان بــه شــماره ملــی ‪ 4888752311‬بعنــوان بــازرس اصلــی و نوبهــار قلــی زاده به شــماره ملی‬ ‫‪ 5319589417‬بعنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال انتخــاب گردیدنــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان‬ ‫گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کاللــه (‪)1012431‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت بهــاران راهــدار اســتراباد ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 11586‬و شناســه ملــی ‪ 14005700121‬بــه‬ ‫اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ‪ 07/07/1399‬تصمیمات ذیل اتخاذ شــد ‪ :‬اعضای هیئت‬ ‫مدیــره بــه شــرح ذیــل ‪ :‬محمــد مقصودلــو دوینــی بــه شــماره ملــی ‪ 2110447771‬بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره ومدیرعامــل‬ ‫‪ ,‬شــهربانو مقصودلــو دوینــی بــه شــماره ملــی ‪ 2122730722‬بــه ســمت رییــس هیئــت مدیــره ‪ ,‬فاطمــه مقصودلــو کمالــی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2120545200‬بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و ســوده مقصودلــو دوینــی به شــماره ملــی ‪2269507541‬‬ ‫بعنــوان عضــو هیئــت مدیــره بــرای دو ســال مالــی از تاریــخ ‪ 1399/7/7‬الــی ‪ 1401/7/7‬انتخــاب گردیدنــد‪ .‬کلیــه اســناد و اوراق‬ ‫بهــادار و تعهــداور شــرکت از قبیــل چــک ‪ ،‬ســفته ‪،‬بــروات ‪،‬قراردادهــا و عقــود اســامی منفــردا بــا امضــاء مدیرعامــل شــرکت‬ ‫اقــای محمــد مقصودلــو دوینــی دارای کــد ملــی ‪ 2110447771‬و یــا رئیــس هیئــت مدیره خانم شــهربانو مقصودلو دوینــی دارای‬ ‫کــد ملــی ‪ 2122730722‬همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد ‪ .‬شــایان دبــاغ بــه شــماره ملــی ‪ 2122565640‬بــه عنــوان‬ ‫بــازرس اصلــی و حمیــد کوثــری بــه شــماره ملــی ‪ 0793700795‬بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب‬ ‫گردیدنــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)1018500‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ماهــور پخــش خــوارزم بــا مســئولیت محدود به شــماره ثبــت ‪ 7030‬و شناســه ملــی ‪10700154568‬‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ‪ 1399/06/19‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬کامبیــز‬ ‫اقائــی فیشــانی بــه شــماره ملــی ‪ 0068780869‬و دنیــا رضــی کاظمــی بــه شــماره ملــی ‪ 0064061698‬بــه ســمت اعضــای‬ ‫هیئــت مدیــره شــرکت بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت‬ ‫شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)1018504‬‬ ‫ایجاد اشتغال‬ ‫برای هزار و‪۷۱۳‬با‬ ‫تسهیالتروستایی‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت خیریــه احســان گلســتان موسســه غیــر تجــاری بــه‬ ‫شــماره ثبــت ‪ 97‬و شناســه ملــی ‪ 14003498417‬بــه اســتناد صورتجلســه‬ ‫مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ‪ 1398/08/30‬وباســتناد‬ ‫نامــه شــماره ‪989/100/99/933‬مــورخ‪ 1399/6/23‬سرپرســت اداره‬ ‫بهزیســتی شهرســتان گنبدتصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬صورتهــای مالــی‬ ‫( ترازنامــه و صــورت حســاب ســود و زیــان و عملکــرد ) ســال مالــی ‪1396‬و‬ ‫‪ 1397‬مــورد تصویــب قــرار گرفــت‪ - .‬بهــرام دردی علــی پــور بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2030297259‬و عبدالرحمــن اســدی بــه شــماره ملــی ‪2030420621‬‬ ‫و حکیــم کوچکــی بــه شــماره ملــی ‪ 2031010638‬و بیــرام محمــد حاجــی‬ ‫زاده بــه شــماره ملــی ‪ 2030926523‬و نورقلیــچ فــداکار بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2030833721‬بــه ســمت اعضــای اصلــی هیــات مدیــره و تیمــور کلتــه‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 4888691819‬و عبدالحمیــد عظیمــی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2031839438‬بــه ســمت اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره بــه مــدت ســه‬ ‫ســال انتخــاب شــدند‪ - .‬نورمحمــد مشــد نــژاد بــه شــماره ملــی‪2031334018‬‬ ‫را بــه ســمت بــازرس اصلــی و اســمعیل گروســی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 4869072890‬را بــه ســمت بــازرس علــی البــدل را بــه بــرای مــدت یکســال‬ ‫انتخــاب کردنــد‪ . .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجع ثبت‬ ‫شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گنبــد کاووس (‪)1018501‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت مهندســین مشــاور افــراز بنــای دهلیــز خراســان شــمالی شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 5233‬و شناســه‬ ‫ملــی ‪ 14006131351‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‪ 1397/07/13‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬اقــای حمیدرضــا نیــک اختــر‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0680545387‬بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو اصلــی هیئــت مدیــره و اقــای رضــا عصمتــی بــه شــماره ملــی ‪ 0682447250‬به‬ ‫ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و خانــم الهــام نیــک اختــر به شــماره ملــی ‪ 0670322679‬به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخــاب گردیدند‪.‬‬ ‫ کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــداور شــرکت از قبیــل چــک ‪ ،‬ســفته ‪ ،‬بــروات ‪ ،‬قراردادهــا و عقــود اســامی بــا امضــاء اقــای حمیدرضــا نیــک‬‫اختــر (مدیرعامــل و عضوهیئــت مدیــره) همــراه بــا مهــر شــرکت دارای اعتبــار مــی باشــد‪.‬و امضــاء ســایر اوراق عــادی و مکاتبــات بــا امضــاء اقــای‬ ‫حمیدرضــا نیــک اختــر (مدیرعامــل و عضوهیئــت مدیــره) همــراه بــا مهــر شــرکت دارای اعتبــار مــی باشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان‬ ‫خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)1012302‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت مهندســین مشــاور افــراز بنــای دهلیــز خراســان شــمالی شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 5233‬و شناســه‬ ‫ملــی ‪ 14006131351‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ ‪ 1397/07/13‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪- :‬‬ ‫اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد‪ - :‬اقــای حمیدرضــا نیــک اختــر بــه شــماره ملــی ‪ 0680545387‬و خانــم الهــام نیــک اختــر‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0670322679‬و اقــای رضــا عصمتــی بــه شــماره ملــی ‪ 0682447250‬بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد‪ - .‬خانــم ســمیرا‬ ‫فرجامــی بــه شــماره ملــی ‪ 0682099120‬بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل ‪ ،‬خانــم زهــرا فرجامــی بــه شــماره ملــی ‪ 0680637974‬بــه عنــوان‬ ‫بــازرس اصلــی بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا‬ ‫و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)1012303‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت خدمــات بهداشــتی درمانــی و درمانــگاه عمومــی شــبانه روزی صحــت شــیروان شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪994‬‬ ‫و شناســه ملــی ‪ 10861353589‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‪ 1399/06/18‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬حســین زراعتــکار‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0828181934‬بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و محمــود رضــا میــری بــه شــماره ملــی ‪ 3671430400‬بــه ســمت نائــب رئیــس‬ ‫هیئــت مدیــره و ســعید ســاعدی بــه شــماره ملــی ‪ 05919189096‬بــه ســمت منشــی هیئــت مدیــره انتخــاب شــدند‪ - .‬بــا برکناری خانم شــهربانو‬ ‫غالمــزاده از ســمت مدیرعاملــی در شــرکت در نتیجــه خانــم فهیمــه ایمانــی مایــوان بــه کدملــی ‪ 0922519129‬بــه ســمت (مدیرعامــل خــارج‬ ‫اعضــا) بــرای مــدت باقیمانــده تصــدی تــا تاریــخ (‪ ) 1401/02/11‬انتخــاب گردیدنــد‪ - .‬کلیــه قراردادهــا واســناد رســمی وتعهــد اور بانکــی از قبیــل‬ ‫چک‪،‬ســفته‪ ،‬بــرات و اوراق بهــادار بــا امضــای اقایــان حســین زراعتکار(رئیــس هیئــت مدیره)یــا محمودرضــا میــری (نائــب رئیــس )یــا ســعید‬ ‫ســاعدی (منشــی هیئــت مدیــره) وبــه اتفــاق خانــم فهیمــه ایمانــی (مدیرعامــل) و مهــر شــرکت دارای اعتبــار مــی باشــدو اوراق عــادی و نامـ ‏ه هــا‬ ‫بــا امضــای خانــم فهیمــه ایمانــی (مدیرعامــل)و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود ‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امالک اســتان خراســان شــمالی مرجع‬ ‫ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری شــیروان (‪)1012304‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مسافربری یاران همسفر گنبد کاووس تعاونی به شماره ثبت ‪ 6666‬و شناسه ملی ‪14005354384‬‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ‪ 04/06/1399‬کــه طــی نامــه شــماره ‪1399/2702/1008-10/06/1399‬عــاون گنبد‬ ‫کاووس بــه ایــن اداره ارســال گردیــده اســت تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬ادرس جدیــد شــرکت ‪ :‬شهرســتان گنبــدکاووس ‪ -‬بخــش مرکــزی‬ ‫ شــهر گنبــد کاووس‪-‬محلــه امــام خمینــی شــمالی‪-‬خیابان حافــظ شــمالی –مجتمــع تجــاری بیــن الملــل ‪-‬طبقــه همکــف‪ -‬واحــد ‪ 24‬کــد پســتی‬‫‪ 4971741416‬انتقــال و بــه تصویــب رســید‪ .‬و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد‪ - .‬نام شــرکت بــه « همراه پخش موبایل‬ ‫گنبــد کاووس « تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجع ثبت شــرکت‬ ‫هــا و موسســات غیرتجــاری گنبــد کاووس (‪)1012427‬‬ ‫اگهی تغییرات شــرکت تعاونی تولیدی زرین ارشــیا گلســتان به شــماره ثبت ‪ 2064‬و شناســه ملی ‪ 14003155548‬به اســتناد صورتجلســه‬ ‫هیئــت مدیــره مــورخ‪ 1399/06/26‬ونامــه شــماره ‪/649/2706/99‬ص مــورخ‪ 1399/06/31‬اداره تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی شهرســتان‬ ‫مینودشــت تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬نگیــن منصــوری باکدملــی ‪ 0071709193 :‬بــه ســمت رئیس هیات مدیره و منیــره نهاردانی باکدملی‬ ‫‪ 0933552777 :‬بــه ســمت نائــب رئیــس هیــات مدیــره و مهراســا کردســتانی باکدملــی ‪ 0923858407 :‬بــه ســمت منشــی هیــات مدیــره و‬ ‫و علیرضــا نبــی بــه شــماره ملــی ‪ 0942683315‬و ســید جــواد ثقــه االســامی علــوی بــه شــماره ملــی ‪ 5629812122‬بــه عنــوان اعضــای علــی‬ ‫البــدل هیــات مدیــره بــه مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد‪ .‬منیــره نهاردانــی کدملــی ‪ 0933552777‬به ســمت مدیرعامل شــرکت تعاونی به‬ ‫مــدت ســه ســال انتخــاب گردیــد‪ .‬کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد اور بانکــی از قبیــل چک‪-‬ســفته و بــرات و اوراق بهــادر با امضای ثابت‬ ‫خانــم منیــره نهاردانــی مدیرعامــل و خانــم نگیــن منصــوری رئیــس هیــات مدیــره و در غیــاب وی بــا امضــای خانــم مهراســا کردســتانی منشــی‬ ‫هیئــت مدیــره و مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و اســناد و نامــه هــای عــادی بــا امضــای مدیرعامــل و مهر شــرکت معتبــر خواهد بــود‪ .‬اداره کل‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری مینــو دشــت (‪)1012428‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪269‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت محیط‬ ‫زیست خراسان شمالی‪:‬‬ ‫برخوردبا‪۱۹۰‬موردتعلیف‬ ‫غیرمجاز توسط محیط‬ ‫زیست‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نیمــه نخســت‬ ‫امســال بــا ‪ ۱۹۰‬مــورد تعلیــف غیرمجــاز‬ ‫در عرصه هــای تحــت مدیریــت ایــن اداره‬ ‫کل برخــورد و ‪ ۷۶‬هــزار راس دام از ایــن‬ ‫عرصه هــا خــارج شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن‬ ‫محمدحســین صالحــی بــه ایرنــا اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تعلیف غیرمجاز دام در شهرســتان‬ ‫هــای مختلــف اســتان گــزارش و بــا ان‬ ‫برخــورد شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۴۸‬مورد‬ ‫تخلــف تخریــب عرصــه هــای طبیعــی در مناطــق‬ ‫مختلــف اســتان بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫صالحــی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن در ایــن‬ ‫مــدت ‪ ۲۲‬مــورد پرونــده تخلــف الودگــی‬ ‫زیســت محیطــی‪ ،‬بــه مراجــع قضایــی معرفــی‬ ‫شــده اســت کــه موضــوع ان مشــکل مدیریــت‬ ‫پســماند بــه وســیله یکــی از شــهرداری هــا‪،‬‬ ‫پســماند بیمارســتانی و یــا مشــکالت زیســت‬ ‫محیطــی در کشــتارگاه هــا اســت‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود در بــاره‬ ‫تخلــف هــای حــوزه حیــات وحــش در اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬نیمــه نخســت امســال‪ ،‬شــکار غیرمجــاز‬ ‫‪ ۲۵۰‬قطعــه انــواع پرنــده مهاجــر و شــکاری‪،‬‬ ‫شــکار غیرمجــاز ‪ ۲۷‬راس پســتاندار شــامل‬ ‫کل‪ ،‬بــز‪ ،‬قــوچ‪ ،‬میــش‪ ،‬اهــو و یــک قــاده‬ ‫خــرس کشــف شــده اســت‪.‬‬ ‫صالحــی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت از‬ ‫شناســایی ‪ ۹‬مــورد شــروع بــه شــکار‪ ،‬از تخلــف‬ ‫جلوگیــری شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در نیمــه نخســت‬ ‫امســال ‪ ۱۲‬قبضــه ســاح شــکاری غیــر‬ ‫مجــاز‪ ۲۹ ،‬قبضــه ســاح شــکاری مجــاز‬ ‫و یــک قبضــه ســاح جنگــی از متخلفــان‬ ‫کشــف و ضبــط شــده اســت‪.‬‬ ‫اتصال فاضالب بازراچه‬ ‫مرغ و ماهی شهرداری‬ ‫گرگان به طرح اگو‬ ‫فاضالب شهری‬ ‫بــه گــزارش مرکــز اطالع رســانی روابــط‬ ‫عمومــی و امــور بین الملــل شــهرداری‬ ‫گــرگان‪ ،‬بــا پیگیــری و هماهنگی هــای‬ ‫متعــدد معاونــت خدمــات شــهری‬ ‫شــهرداری گــرگان‪ ،‬فاضــاب بازارچــه‬ ‫مــرغ و ماهــی شــهرداری گــرگان بــه‬ ‫فاضــاب شــهری متصــل شــد ‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت‪ ،‬در گذشــته بــه‬ ‫علــت عــدم اتصــال فاضــاب ایــن‬ ‫بازارچــه بــه طــرح اگــو فاضــاب شــهری‬ ‫نارضایتی هایــی بــرای کســبه و ســاکنان‬ ‫مجــاور بــه وجــود امــده بــود کــه بــا اجــرای‬ ‫ایــن طــرح شــرایط خوبــی بــرای ایــن‬ ‫بازارچــه حاکــم شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن طــرح در راســتای توســعه شــرایط‬ ‫بهداشــتی و بهبــود کســب و کار و‬ ‫همچنیــن در راســتای مطالبــات متعــدد‬ ‫مردمــی اجرایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شکننده بودن‬ ‫گلستان به لحاظ‬ ‫شیوع کرونا‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬مهر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫دکتــر عبدالرضــا فاضل‪-‬ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان از وضــع شــکننده شــیوع کرونــا در اســتان خبــر داد‬ ‫و گفــت ‪ :‬در روزهــای اخیــر شــاهد افزایــش تعــداد مبتالیــان بــوده ایــم کــه در حــال حاضــر وضعیــت ‪ ۹‬شهرســتان زرد‬ ‫بــوده و ‪ ۲‬شهرســتان در شــرایط قرمــز بــه ســر مــی برنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد در حــال حاضــر ‪ ۳‬شهرســتان رامیــان‪ ،‬گمیشــان و ازادشــهرنیز در وضعیــت پایــدار و ســفید هســتند‬ ‫‪.‬فاضــل بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر ‪ ۲۲۹‬بیمــار در مراکــز درمانــی تحــت درمــان بــوده کــه از ایــن تعــداد ‪ ۵۳‬نفــر‬ ‫تحــت مراقبــت ویــژه و ‪ ۲۴‬نفــر نیــز بــه دســتگاه اکســیژن ســاز ( ونتیالتــور) جهــت تنفــس وصــل هســتند‪.‬‬ ‫شمـاره ‪269‬‬ ‫سالمت‬ ‫سالمت‪-‬‬ ‫رفتارهای اشتباهی‬ ‫که درارتباطات‬ ‫با دیگران انجام‬ ‫می دهیم‬ ‫حتــی بــا وجدان تریــن و حســاس ترین افــراد هــم‬ ‫ممکــن اســت این اشــتباهات را انجــام دهند‪.‬‬ ‫در را بــرای افــراد پشــت ســر خــود نگــه‬ ‫می داریــم و روی پلــه برقــی در ســمت‬ ‫راســت می ایســتیم‪ ،‬شــکی وجــود نــدارد کــه‬ ‫مــا فــردی مــودب و بــا مالحظه هســتیم‪ .‬در‬ ‫ادامــه «ایرنــا زندگــی» دربــاره ی رفتارهــای‬ ‫اشــتباهاتی خواهــد نوشــت کــه ممکــن‬ ‫اســت حتــی مــا هــم انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬نگفتن «لطفا» و «متشکرم» به افرادی‬ ‫که در شغل های خدماتی کار می کنند‬ ‫وقتــی غذایــی را ســفارش می دهیــم بــرای‬ ‫ثبــت ســفارش ابتــدا بگوییــد‪« :‬لطفــا»‪ .‬در اخــر‬ ‫هــم بگوییــد‪« :‬متشــکرم» و بــا دیگــر افــرادی کــه‬ ‫در دیگــر شــغل های خدماتــی کار می کننــد نیــز‬ ‫بــه همیــن صــورت رفتــار کنیــد‪ .‬موضــوع ایــن‬ ‫نیســت کــه انهــا بــرای انجــام همیــن وظایــف‬ ‫حقــوق دریافــت می کننــد‪ ،‬موضــوع ادب و‬ ‫احتــرام متقابــل بــه یکدیگــر اســت‪.‬‬ ‫رفتارهــای اشــتباهی کــه درارتباطــات بــا‬ ‫دیگــران انجــام می دهیــم‬ ‫‪ .۲‬چک کردن تلفن همراه پشت‬ ‫چراغ قرمز‬ ‫اســتفاده از تلفــن همــراه پشــت فرمــان‬ ‫ماشــین‪ ،‬نــه تنهــا خطرنــاک اســت بلکــه در‬ ‫حــوزه ی روابــط اجتماعــی‪ ،‬اشــتباه اســت‪.‬‬ ‫چراغ هــای راهنمایــی روی ثانیه هــا تنظیــم‬ ‫شــدند و وقتــی بــا تلفــن همــراه ســرگرم‬ ‫می شــویم ممکــن اســت چنــد ثانیــه ای‬ ‫را از دســت بدهیــم و متوجــه نشــویم‬ ‫چــراغ ســبز اســت‪ .‬در ایــن صــورت بــرای‬ ‫راننــدگان پشــت ســرمان خســته کننــده و‬ ‫گاهــی عصبــی کننــده خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬صحبت کردن با تلفن خود‪ ،‬هنگامی‬ ‫که در حال سفارش دادن هستید‬ ‫اگــر شــما توجــه کامــل خــود را بــه کســی‬ ‫کــه ســفارش می گیــرد ندهیــد‪ ،‬بــه او و‬ ‫همچنیــن بــه افــرادی کــه پشــت ســر شــما‬ ‫در صــف ایســتادند بی ادبــی کردیــد‪ .‬لیــزا‬ ‫گروتــس‪ ،‬کارشــناس اداب و رســوم‪،‬‬ ‫ملقــب بــه قوانیــن طالیــی گال می گویــد‪:‬‬ ‫«در هنــگام پرداخــت صورت حســاب و‬ ‫ســفارش بایــد کامــا متمرکــز و حــواس‬ ‫جمــع باشــید‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫تنهاجایی که ادم قیافه اش جدیست‬ ‫نبود سرویس بهداشتی در سطح شهرگرگان‬ ‫سهیال عالءالدین‪-‬بازار کسب و کار‬ ‫این کلمه چه احساســی را در شــما برمی انگیزد؟‬ ‫راحتــی و طــراوت‪ ،‬انزجــاز و کراهــت‪ ،‬تنهایــی و‬ ‫خلــوت یــا تمســخر و اهانت؟ شــاید کمتــر کلمه ای‬ ‫باشــد کــه بــا چنیــن تنوعــی احساســات را متاثــر‬ ‫می کنــد‪ ،‬و البتــه یــک چیــز دیگــر را هــم بــا شــنیدن‬ ‫ان تداعــی می شــود‪ :‬تمــدن و تربیــت‪.‬‬ ‫در زمانــی دور مــا انســان ها بــر روی ایــن کــره‬ ‫خاکــی هیــچ نداشــتیم ولــی کم کــم یادگرفتیــم کــه‬ ‫چطــور بــا شــکار و کشــاورزی خــود را ســیر کنیــم‬ ‫و چگونــه بــا ســاخت لبــاس از ســرما و برهنگــی‬ ‫نجــات پیــدا کنیــم و در نهایــت ابزارهــای گوناگونــی‬ ‫ســاختیم تــا راحت تــر کارهایمــان را انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫یکــی از ابزارهایــی کــه در خط ســیر به ســمت تمدن‬ ‫ســاخته شــد توالــت بــود توالــت ابــزاری اســت کــه بــا‬ ‫اســتفاده از ان انســان می توانــد عمــل دفــع را بــه‬ ‫شــیوه ای راحــت‪ ،‬بهداشــتی و بــا ایجــاد کمتریــن‬ ‫مزاحمــت بــرای ســایر انســان ها بــه انجــام رســاند‪.‬‬ ‫توالــت یکــی از ابزارهــای ســاخته ماســت کــه ماننــد‬ ‫بقیــه ابزارهــا‪ ،‬زندگــی را برایمــان بهتــر کــرده اســت‬ ‫دوســتی در جمــع ســر صحبــت را در مــورد توالــت‬ ‫بــاز می کنــد تفاوتــی نمی کنــد کــه او چــه می خواهــد‬ ‫بگویــد چــون در هــر صــورت پــس از چنــد ثانیــه‬ ‫چهره هــا در هــم کشــیده می شــود و اگــر کســی‬ ‫مشــغول خــوردن چیــزی اســت بــه این بهانــه گوینده‬ ‫را متوقــف می کننــد وگرنــه بــا گفتــن «حــاال یــک‬ ‫بحــث دیگــر بکنیــم» و پیــش کشــیدن یــک موضــوع‬ ‫جدیــد صحبــت را منحــرف می کننــد و شــاید هــم بــه‬ ‫همیــن بهانــه ســر شــوخی و خنــده بــاز شــود و در هــر‬ ‫صــورت بحــث بــه صــورت جــدی ادامــه نمی یابــد‪.‬‬ ‫صحبــت کــردن در مــورد توالــت در اکثــر‬ ‫فرهنگ هــا تابــو اســت‪ .‬چنیــن صحبت هایــی هــم‬ ‫شــرم اورند چــون اعضایــی کــه وظیفه دفــع را دارند‬ ‫بــا اعضــای جنســی یکــی هســتند‪ ،‬هــم تهوع اورنــد‬ ‫چــون شــنودگان را یــاد توالت هــای بســیار کثیــف‬ ‫می اندازنــد و هــم اهانت امیزنــد چــون فحش هــای‬ ‫ســنگین در مــورد توالــت هســتنداین ها فقــط‬ ‫بخــش کوچکــی بــود از گفتنی هایــی کــه در مــورد‬ ‫توالــت وجــود دارد‪ ،‬موضوعــی کــه خیلــی از مــا ان‬ ‫را دســت کــم می گیریــم‪.‬‬ ‫چــه اموزنــده اســت ایــن حکایت کــه روزی از فردی‬ ‫پرســیدند درد عاشــقی بدتــر اســت یــا درد دنــدان؟‬ ‫گفــت تــا بــه حــال در اتوبــوس نیــاز بــه توالــت پیــدا‬ ‫نکــرده ای کــه هــر درد فراموشــت شــوند‪.‬‬ ‫تنهاجایی که ادم قیافه اش جدیست‬ ‫یاهنــگام ترددهایتــان در شــهر حتمــا بــرای یــک‬ ‫بارهــم کــه شــده بــا صحنه هایــی همچــون مــادری‬ ‫کــه در باغچــه کنــار پیــاده رو درحــال ســرپا گرفتــن‬ ‫کودکــش اســت یــا فــردی کــه گوشــه دنجــی از‬ ‫خیابــان پشــت بــه مــردم یــا پشــت شمشــادها‬ ‫در حــال قضــای حاجــت اســت؛ مواجــه شــده اید‬ ‫هرچنــد بیــان کــردن ایــن حقایــق کمــی ناپســند بــه‬ ‫نظــر می ایــد‪ ،‬امــا بــه دور از واقعیــت نیســت‪ ،‬ایــن‬ ‫رفتارهــا نشــان می دهــد کــه شــهر ما واقعــا با کمبود‬ ‫ســرویس های بهداشــتی مواجه اســت و توالت های‬ ‫عمومــی شــهری هــم محــدود بــه توالت هایــی‬ ‫می شــود کــه در پارک هــا و بوســتان های شــهر‬ ‫وجــود دارد و بعضــا بــرای رســیدن بــه یــک ســرویس‬ ‫بهداشــتی بایــد یــک کیلومتــر راه برویــد تــا موفــق بــه‬ ‫قضــای حاجــت شــوید‪.‬‬ ‫زندگــی شــهری زیر ســاخت های بســیاری را طلــب‬ ‫می کنــد و بایــد بــرای همــه اقشــار مناسب ســازی‬ ‫شــود‪ .‬برخــی مشــاغل بــه گونــه ای اســت کــه‬ ‫زمــان زیــادی در خیابــان بایــد ســپری کــرد یــا‬ ‫کودکانــی کــه تــاب خیلــی از مســائل را ندارنــد و‬ ‫باید محیط شــهری برایشــان تســهیل شــود از این‬ ‫رو ســرویس های بهداشــتی عمومــی از نیازهــای‬ ‫اولی ـه ای اســت کــه بایــد بــدان توجــه کــرد‪.‬‬ ‫طراحــی‪ ،‬ســاخت و تجهیــز فضاهــای عمومــی بــه‬ ‫ایــن امکانــات‪ ،‬کیفیــت بهداشــت و زندگــی شــهری‬ ‫را بهبــود می بخشــد‪ .‬ســرویس های بهداشــتی‬ ‫درون شــهری کــه در فضــای بــاز عمومــی مــورد‬ ‫اســتفاده همگانــی قــرار دارنــد معمــوال ً بــه صــورت‬ ‫اتاقک هــای نیمــه ســبک بــا اســکلت فلــزی محکــم‬ ‫و مــواد پلیمــری ســاخته می شــوند کــه قابلیــت‬ ‫جابه جایــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در ایــن صــورت بــه ســادگی توســط جرثقیــل‬ ‫شــهری قابــل حمــل خواهنــد بــود و در صــورت‬ ‫نیــاز بــه اصــاح هندســی معابــر و خیابان هــای‬ ‫شــهری‪ ،‬بــه همــان صــورت اولیــه بــه مــکان دیگــری‬ ‫منتقــل خواهنــد شــد‪ .‬ایــن نــوع از ســرویس های‬ ‫بهداشــتی به صورت مدرن‪ ،‬مکانیزه و با شــیراالت‬ ‫و تجهیــزات اتوماتیــک و الکترونیــک بــا طراحــی زیبا‬ ‫ســاخته می شــوند تا عموم شــهروندان قادر باشــند‬ ‫بــا خیالــی اســوده و راحــت از ان اســتفاده نماینــد‪.‬‬ ‫گــرگان نیــز بــا کمبــود ســرویس های بهداشــتی‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد‪:‬‬ ‫جان باختن‪۲۵۱‬شهروند توسط کرونا‬ ‫ ‬ ‫بیــن شــهری مواجــه اســت و توالت هــای عمومــی‬ ‫شــهری محــدود بــه توالت هایــی می شــود کــه‬ ‫در پارک هــا ی شــهر وجــود دارد و در حالــی کــه‬ ‫امــروزه در کشــورهای توســعه یافته مکان یابــی‬ ‫ســرویس های بهداشــتی بــه تعــداد کافــی و‬ ‫در مکان هــای مناســب همزمــان بــا طراحــی‬ ‫نقشــه جامــع شــهر انجــام می شــود‪ ،‬امــا مســئله‬ ‫ســرویس های عمومــی در گــرگان هنوز حل نشــده‬ ‫باقــی مانــده اســت و مدیریــت شــهری گــرگان‬ ‫اســتراتژی مشــخصی بــرای بهره بــرداری و نظــارت‬ ‫ســرویس های موجــود و برنامه ریــزی بــرای احــداث‬ ‫و توســعه ســرویس های بهداشــتی جدیــد نــدارد‪.‬‬ ‫حــال انکــه دسترســی ســریع و اســان شــهروندان‬ ‫بــه امکانــات شــهری بــه عنــوان یــک اصــل ضــروری‬ ‫در بحــث حقــوق شــهروندی ایجــاب می کنــد ایــن‬ ‫موضــوع از ســوی شــهرداری بــه طــور جدی تــری‬ ‫مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫در کنــار کمبــود ســرویس بهداشــتی عمومــی‬ ‫در ســطح شــهر‪ ،‬ان مقــدار از ســرویس هایی‬ ‫کــه وجــود دارد از اســتانداردهای کافــی برخــوردار‬ ‫نیســت‪ .‬کانکس هایــی در ســطح شــهر موجــود‬ ‫اســت کــه گاهــی بهداشــت ان رعایــت نشــده و‬ ‫رغبتــی بــرای اســتفاده باقــی نمی گــذارد‪.‬‬ ‫از ایــن رو هجــوم شــهروندان بــه ســمت پارک هــا‬ ‫و مراکــزی اســت کــه اساســا ًبــرای ایــن امــر در نظــر‬ ‫گرفته نشــده اســت‪ .‬از این رو نبود اســتانداردهای‬ ‫شــهری مشــکالتی بــرای رده هــای ســنی مختلــف‬ ‫ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫تنهــا جــای دنیــا کــه … کســی بــا کســی شــوخی‬ ‫نمیکنــه کســی باکســی حــرف نمیزنــه قیافــه فــوق‬ ‫العــاده جــدی داره‪ ٬‬و نمیــذاره کــه کســی حقشــو‬ ‫بخــوره؟؟؟ صــف دستشــوییه میفهمیییــی اصــا‬ ‫جــای شــوخی نیســت‬ ‫قرارگرفتن گلستان درردیف‬ ‫مراکزبابروزکم کرونا‬ ‫‪ .۴‬پیامک زدن در هنگام راه رفتن‬ ‫دایــان لــی‪ ،‬کارشــناس اداب و رســوم‪،‬‬ ‫بنیــان گــذار اداب اســمارت اســتریت‬ ‫می گویــد‪« :‬بهتریــن حالــت بــرای بررســی‬ ‫پیام هــای تلفــن همــراه ایســتادن در مکانــی‬ ‫امــن اســت‪ .‬مــکان امــن یعنــی مزاحــم‬ ‫کســی نباشــیم‪ ،‬جلــوی کســی را نگیریــم و‬ ‫بــرای کســی کــه پیامــت می فرســتیم همـه ی‬ ‫دقــت خــود را بــه کار گیریــم‪ .‬وقتــی راه‬ ‫می رویــم ممکــن اســت بــه کســی برخــورد‬ ‫کنیــم‪ ،‬جلــوی در هوشــمند فروشــگاهی‬ ‫بایســتیم و اشــتباهی در را بــاز کنیــم و از‬ ‫همــه مهم تــر بــا تمرکــز حــواس بــه پیــام ‬ ‫اشــخاص پاســخ نمی دهیــم»‪.‬‬ ‫‪ .۵‬روی بلندگو صحبت کردن‬ ‫مکالمــه تلفنی مــان ممکــن اســت بــرای‬ ‫مــا جــذاب باشــد؛ امــا بــرای دیگــران حواس‬ ‫پرتــی محســوب می شــود‪ .‬ریچــل واگنــر‪،‬‬ ‫بنیان گــذار پروتکل هــای اداب معاشــرت‪،‬‬ ‫می گویــد‪« :‬هیــچ کســی نیــاز نــدارد‬ ‫مکالمــات خصوصــی شــما را بشــنود پــس‬ ‫از صحبــت کــردن روی بلندگــو بــه خصــوص‬ ‫در محیط هــای عمومــی بپرهیزیــد»‪.‬‬ ‫‪/‬ایرنا‬ ‫دکتــر سیماســادات الری درمــورد اخریــن امــار کرونــا در ایــران‬ ‫گفــت‪ ۲۰ :‬مهــر ‪ ۱۳۹۹‬و بــر اســاس معیار هــای قطعی تشــخیصی‪،‬‬ ‫‪ ۳‬هــزار و ‪ ۸۲۲‬بیمــار جدیــد مبتــا بــه کرونــا در کشــور شناســایی‬ ‫شــد کــه یــک هــزار و ‪ ۷۲۴‬نفــر از ان هــا بســتری شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مجمــوع بیمــاران کرونایــی در کشــور بــه ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫و ‪ ۷۵‬نفــر رســیدکه متاســفانه در طــول ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪ ۲۵۱ ،‬بیمــار‬ ‫کرونایــی جــان خــود را از دســت دادنــد و مجمــوع جــان باختــگان ایــن بیمــاری‬ ‫بــه ‪ ۲۸‬هــزار و ‪ ۵۴۴‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت افــزود‪ :‬خوشــبختانه تــا کنــون ‪۴۰۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۸۹‬نفــر از بیمــاران‪ ،‬بهبــود یافتــه و یــا از بیمارســتان ها‬ ‫ترخیــص شــده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۴۴۸۲ :‬نفــر از بیمــاران مبتــا بــه کرونــا در وضعیــت‬ ‫شــدید ایــن بیمــاری تحــت مراقبــت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫الری گفــت‪ :‬تــا کنــون چهــار میلیــون و ‪ ۳۱۲‬هــزار و ‪ ۵۱۴‬ازمایــش‬ ‫تشــخیص کرونــا در کشــور انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت در توضیــح اســتان های در شــرایط قرمــز کرونــا‬ ‫گفــت‪ :‬اســتان های تهــران‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬قــم‪ ،‬اذربایجــان شــرقی‪ ،‬خراســان‬ ‫جنوبی‪ ،‬ســمنان‪ ،‬قزوین‪ ،‬لرســتان‪ ،‬اردبیل‪ ،‬خوزســتان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬کهگیلویه‬ ‫و بویراحمــد‪ ،‬گیــان‪ ،‬بوشــهر‪ ،‬زنجــان‪ ،‬ایــام‪ ،‬خراســان رضــوی‪ ،‬مازنــدران‪،‬‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری‪ ،‬البــرز‪ ،‬اذربایجــان غربــی‪ ،‬مرکــزی‪ ،‬کرمــان‪ ،‬خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬همــدان و یــزد در وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن دربــاره اســتان های در شــرایط هشــدار گفــت‪ :‬اســتان های‬ ‫کردســتان‪ ،‬هرمــزگان‪ ،‬فــارس و گلســتان نیــز در وضعیــت هشــدار قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫گــزارش گاه نــگار اپیدمیولــوژی بیمــاری کرونــا‪ ،‬از ســوی کمیتــه‬ ‫اپیدمیولــوژی بــه مدیریــت دکتــر حــق دوســت معــاون اموزشــی‬ ‫وزارت بهداشــت و رییــس ایــن کمیتــه منتشــر شــد‪.‬‬ ‫گــزارش گاه نــگار اپیدمیولــوژی بیمــاری کرونــا‪ ،‬از ســوی کمیتــه‬ ‫اپیدمیولــوژی بــه مدیریــت دکتــر حــق دوســت معــاون اموزشــی‬ ‫وزارت بهداشــت و رییــس ایــن کمیتــه منتشــر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار از وبــدا‪ ،‬در ایــن گــزارش کــه ‪۱۲‬‬ ‫مهرمــاه منتشــر شــده‪ ،‬رونــد بیمــاری کرونــا در هفتــه منتهــی بــه ‪۱۱‬‬ ‫مهرمــاه ‪ ۱۳۹۹‬تحلیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان در ایــن راســتا گفــت‪:‬‬ ‫روش محاســبه شــاخص هــا براســاس تعــداد مــوارد جدیــد روزانــه‬ ‫مبتــای بســتری و ســرپایی‪ ،‬میــزان مــرگ و میــزان بهبودیافتــگان‬ ‫انجــام شــد‪.‬‬ ‫دکتــر عبدالرضــا فاضــل افــزود‪ :‬اســتان هــا براســاس میــزان بــروز‬ ‫در هفتــه اخــر مــوارد بیمــاری بــه ســه دســته پ ُرگــزارش‪ ،‬بــا گــزارش‬ ‫متوســط و یــا گــزارش پاییــن تقســیم شــدند و رونــد بیمــاری در‬ ‫انهــا در جــداول و نمودارهــای مرتبــط مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت‪ :‬در ایــن امــار‪ ،‬اســتان هــای گلســتان و‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بــا ثبــات در رونــد بیمــاری و بــا تغییــرات‬ ‫مختصــر صعــودی ثبــت شــده انــد‬ ‫عضو ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫به احترام کادر درمان‬ ‫مردم سفر نروید‬ ‫بــه گــزارش حــوزه ســامت بــازار کســب‬ ‫کار‪:‬مســعود مردانی‪-‬عضو ســتاد ملی مقابله‬ ‫بــا کرونــا از مــردم بــا توجــه بــه مــوج جدیــد‬ ‫همــه گیــری کرونــا خواســت تــا بــا احتــرام بــه‬ ‫کادر درمــان و حفــظ ســامت خــود و خانــواده‬ ‫از رفتــن بــه ســفرهای تفریحــی و غیــر‬ ‫ضــروری بــا توجــه بــه تعطیــات اربعیــن و‬ ‫ایجــاد محدودیــت هــای ترافیکــی نســبت بــه‬ ‫کاهــش شــیوع و انتقــال ویــروس اجتنــاب‬ ‫کــرده و در خانــه بماننــد‪.‬‬ ‫مردانــی گفــت‪ :‬مــردم بایــد بــا درک شــرایط‬ ‫جدیــد بوجــود امــده در شــیوع کرونــا کــه‬ ‫موجــب ایجــاد وضعیــت نامطلــوب و مخاطــره‬ ‫اوره شــده در مرحلــه اول بــه خاطــر حفــظ‬ ‫ســامت و خود و خانواده شــان و دوم ســایر‬ ‫هموطنــان از هــر گونــه ســفر بــه نقــاط کشــور‬ ‫بــه ویــژه مناطــق شــمالی اجتنــاب کننــد بــه‬ ‫همیــن خاطــر ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا بــه‬ ‫جهــت کاســتن از بــار انتقــال ایــن ویــروس و‬ ‫حفــظ ســامت جامعــه محدودیــت هــای را‬ ‫لحــاظ کــرده کــه الزم اســت شــهروندان بــا‬ ‫رعایــت کامــل دســتورالعمل هــای بهداشــتی‬ ‫و احتــرام بــه کادر درمــان و اســتفاده ویــژه‬ ‫از ماســک و فاصلــه گــذاری اجتماعــی‬ ‫شــاهد حرکــت نزولــی شــیوع ایــن ویــروس‬ ‫بیولولژیکــی دشــمن کــه دامــن گیــر خــودش‬ ‫نیــز شــده شــویم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــرایط نامطلــوب مراکــز‬ ‫درمانــی گفــت در حــال حاضــر بیمارســتان هــا‬ ‫در وضعیــت مطلوبــی قــرار بــه علــت تکمیــل‬ ‫ظرفیــت بیمــاران بســتری قــادر بــه پذیــرش‬ ‫بیمــاران جدیــد نبــوده بــه همیــن خاطــر‬ ‫شــهروندان بــه حفــظ ســامت خــود و افــراد‬ ‫خانــواده بــا توجــه بــه توصیــه هــای درمانــی‬ ‫و بهداشــت از ترددهــای غیرالــزام و رفــت و‬ ‫امــد بــه درون شــهر اجتنــاب داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه وضــع بهبــود‬ ‫یافتــگان گفــت‪ :‬افــرادی کــه کرونــا گرفتــه‬ ‫و پــس از دوران نقاهــت شــاکی از وجــود‬ ‫خســتگی هــا مــداوم‪ ،‬کاهــش قــدرت تمرکــز‬ ‫و دردهــای عضالنــی هســتند و بعــد از انجــام‬ ‫ســی تــی اســکن عالئمــی در انهــا یافــت نمــی‬ ‫شــود ایــن افــراد در واقــع دچــار عارضــه ای بــا‬ ‫نــام ســندرم خســتگی هســتند‪.‬‬ ‫وی یکــی از دالیــل کاهــش سیســتم ایمنــی‬ ‫بــدن را ســفرهای مکــرر دانســت وگفــت‪:‬‬ ‫ایــن ســفرها گاهــا ً موجــب خــواب ناکافــی‪،‬‬ ‫اســترس در طوالنــی مــدت‪ ،‬افســردگی‪،‬‬ ‫کمبــود ویتامیــن‪ ،‬درون ریــزی احساســات‬ ‫الودگــی صوتــی از عوامــل کاهنــده در‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن و موجــب تعضیــف‬ ‫روحیــه انســان مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه عضــو ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا‪،‬‬ ‫ایــن ویــروس تمایــل شــدیدی بــه تخریــب‬ ‫سیســتم ایمنــی فــرد داشــته و موجــب ایجــاد‬ ‫ضعــف و بــه مخاطــره انداختــن ســامت‬ ‫انســان مــی شــود و بــا توجــه بــه ورود بــه‬ ‫فصــل ســرما و شــیوع ویــروس دیگــری بــه‬ ‫نــام انفوالنــزا‪ ،‬کــه موجــب مبتــا شــدن افــراد‬ ‫زیــادی هــر ســاله در ایــن فصــل هســتیم باید‬ ‫ضمــن رعایــت کلیــه پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫و مصــرف بــه انــدازه میــوه و ســبزیجات و‬ ‫غذاهــای مفیــد و عــدم اســتفاده از غذاهــای‬ ‫امــاده پیــش از پیــش اجتنــاب و دوری کنیــم‬ ‫‪ .‬تــا موجبــات فراهــم نمــودن شــرایط الزم‬ ‫بــرای ایــن دو ویــروس را فراهــم نکنیــم و از‬ ‫ابتــا بــه ایــن دو مصــون بمانیــم‪.‬‬ صفحه 6 ‫رئیــس ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح گلســتان گفــت‪ :‬جرائــم مهــم نظامــی در اســتان گلســتان‬ ‫نداریــم و بیشــتر پرونده هــا بــه صــورت نیابتــی در حــال رســیدگی اســت‪.‬‬ ‫‪ ،‬حجت االســام محمــد اســماعیل زارعی کیاپــی در بازدیــد از بنــد نظامیــان زنــدان گــرگان بــه صــورت‬ ‫چهــره بــه چهــره بــا مددجویــان بــه همــراه دادســتان نظامــی و فرماندهــان نظامــی اســتان طــی ســخنانی در‬ ‫جمــع فرماندهــان نظامــی اســتان اظهــار کــرد‪ :‬بــرای ایجــاد نظــم عمومــی و انتظــام بخشــی بــه جامعــه بــه‬ ‫زنــدان نیــاز داریــم‪ ،‬امــا نــگاه بــه مجــازات بایــد متفــاوت باشــد‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫جرائم مهم‬ ‫نظامی در‬ ‫گلستان نداریم‬ ‫پلیس ما باشید (سامانه تلفنی ‪ / )197‬معاونت اجتامعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫به دنبال تورم وگرانی‪ ،‬بیکاری‬ ‫واعتیادوافزایش جرایم است‬ ‫رئیــس مجمــع نماینــدگان خراســان شــمالی‬ ‫و نایــب رئیــس کمیســیون بهداشــت مجلس‬ ‫شــورای اســامی بــا بیــان اینکه تــورم‪ ،‬گرانی‪،‬‬ ‫بیــکاری و پدیــده شــوم اعتیــاد امنیت جامعه‬ ‫را بــه خطــر انداختــه و جرایــم را نیــز افزایــش‬ ‫مــی دهــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــوزه پیشــگیری از‬ ‫جرایــم و افزایــش ضریــب امنیــت بایــد همــه‬ ‫‪.‬مســئوالن و مــردم عزیــز پــای کار باشــند‬ ‫رئیــس مجمــع نماینــدگان خراســان شــمالی‬ ‫و نایــب رئیــس کمیســیون بهداشــت مجلس‬ ‫شــورای اســامی بــا بیــان اینکه تــورم‪ ،‬گرانی‪،‬‬ ‫بیــکاری و پدیــده شــوم اعتیــاد امنیت جامعه‬ ‫را بــه خطــر انداختــه و جرایــم را نیــز افزایــش‬ ‫مــی دهــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــوزه پیشــگیری از‬ ‫جرایــم و افزایــش ضریــب امنیــت بایــد همــه‬ ‫‪.‬مســئوالن و مــردم عزیــز پــای کار باشــند‬ ‫ســید محمــد پاکمهــر” در دیــدار بــا فرمانــده“‬ ‫انتظامــی اســتان بــا گرامــی داشــت یــاد و‬ ‫خاطــره شــهدای عرصــه نظــم و امنیــت و‬ ‫تبریــک فــرا رســیدن هفتــه نیــروی انتظامــی‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در زندگــی فــردی و اجتماعــی‬ ‫دو نعمــت امنیــت و ســامتی بســیار مهــم و‬ ‫‪.‬حیاتــی اســت‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه نعمــت امنیــت بــرای‬ ‫ارامــش و زندگــی راحــت و همچنیــن جامعــه‬ ‫و اقتصــاد پایــدار الزم و ضــروری اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اگــر مقولــه امنیت دچار اختالل شــود‬ ‫قطعــا شــاهد بــروز چالــش هــا و گرفتــاری‬ ‫‪.‬هــای خشــن زیــادی خواهیــم بــود‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه امنیــت‬ ‫داخلــی مقولــه بســیار مهمــی اســت‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬امــروز راهبــرد دشــمن متفــاوت شــده‬ ‫اگــر در گذشــته بــه دنبــال جنــگ نظامــی بــود‬ ‫امــروز بــه ایــن نتیجــه رســیده که راهبــرد خود‬ ‫را از جنــگ ســخت بــه جنــگ نــرم تغییــر دهــد‬ ‫و بــا تحریــم و تــورم و گرانــی باعــث شــود تــا‬ ‫‪.‬مــردم نســبت بــه نظــام دلســرد شــوند‬ ‫نایــب رئیــس کمیســیون بهداشــت مجلــس‬ ‫شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه بدتریــن‬ ‫تحریــم دشــمن علــی رغــم شــعارهایی کــه‬ ‫بــه دروغ مــی دهــد‪ ،‬تحریــم دارویــی ایــران‬ ‫اســامی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬نابســامانی هــای‬ ‫زیــادی در حــوزه دارویــی ایجــاد شــده و مــی‬ ‫طلبــد تــا یــک عــزم ملــی بــرای کمــک بــه رفــع‬ ‫‪.‬ایــن نابســامانی رقــم بخــورد‬ ‫پاکمهــر ادامــه داد‪ :‬اخریــن حربــه دشــمن‬ ‫امــروز فشــار بــر اقتصــاد کشــور و تشــدید‬ ‫تحریــم هــا اســت‪ ،‬دشــمن مــی خواهــد‬ ‫مــردم مــا را بــه نظــام اســامی دلســرد کنــد‪،‬‬ ‫کمبــود مایحتــاج‪ ،‬مشــکالتی کــه در حــوزه‬ ‫اقتصــادی و معیشــتی ایجــاد شــده و …‬ ‫تمامــا از اقداماتــی اســت کــه دشــمنان مــا‬ ‫‪.‬علیــه کشــور وضــع کــرده انــد‬ ‫رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی با تاکیــد بر اینکه‬ ‫مــا در صنایــع گاز و … جــزء کشــور هــای‬ ‫برتــر هســتیم ولــی بحــث تحریــم هــا امروز‬ ‫تمــام حــوزه هــا را تحــت شــعاع قــرار داده‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬متاســفانه در کنــار تــورم و گرانــی‬ ‫هــای موجــود‪ ،‬بحــث نبــود شــغل و پدیــده‬ ‫شــوم اعتیــاد باعــث خواهــد شــد تــا جرایــم‬ ‫‪.‬افزایــش پیــدا کنــد‬ ‫بــه دنبــال تــورم وگرانــی‪ ،‬بیــکاری‬ ‫اســت‬ ‫جرایــم‬ ‫واعتیادوافزایــش‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر ایــن تــورم و‬ ‫گرانــی هــا افزایــش یابــد و بــرای رفــع ان‬ ‫بــه طــور جــدی چــاره اندیشــی نشــود قطعــا‬ ‫ضریــب امنیــت پاییــن مــی رود‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫در بحــث پیشــگیری از جرایــم و همچنیــن‬ ‫افزایــش ضریــب امنیــت بایــد همــه پــای کار‬ ‫باشــند‪ ،‬کــم کاری مســئوالن باعــث می شــود‬ ‫تــا امنیــت پایــداری کــه امــروز بــه شــکر خــدا‬ ‫‪.‬در کشــور وجــود دارد‪ ،‬شــکننده شــود‬ ‫توجــه بــه پرســنل ناجــا و معیشــت ایــن‬ ‫عزیــزان در دســتور کار نماینــدگان مجلــس‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه قصــور‬ ‫و کــم کاری مســئوالن در حــوزه ارتقــاء‬ ‫ضریــب امنیــت باعــث خواهــد شــد تــا‬ ‫وظایــف ناجــا ســنگین تــر شــود‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬امنیــت امــروز کشــور و اســتان‬ ‫مرهــون تــاش هــای شــبانه روزی و ممتاز‬ ‫سبزپوشــان عرصــه نظــم و امنیــت اســت‪،‬‬ ‫لــذا الزم اســت تــا بــه پرســنل خــدوم ایــن‬ ‫‪.‬نیــرو توجــه بیشــتری شــود‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بحــث افزایــش‬ ‫رضایتمنــدی مــردم از نیــروی انتظامــی‬ ‫بــاال رفتــه و ایــن موضــوع ایــن را مــی‬ ‫رســاند کــه تــاش کارکنــان ناجــا بیــش از‬ ‫پیش اســت و الزم اســت تا به این قشــر‬ ‫‪.‬زحمــت کــش توجــه شــود‬ ‫کاووس‬ ‫گنبــد‬ ‫–‬ ‫تکلیــف‬ ‫تعییــن‬ ‫اگهــی‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختما نهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 139960312004002733‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1396114412004000145‬اقــای عبدالحکیــم رحیمــی داز فرزنــد عطــا محمــد بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 455‬گنبد و کد ملی ‪ 2031372181‬در ششــدانگ یک قطعه‬ ‫زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 314/90‬متــر مربــع جدا شــده از تمامت پالک‬ ‫ثبتی ‪ – 1/4520‬اصلی واقع در گنبد کاووس بلوار امام زاده بخش ‪ 10‬حوزه ثبتی‬ ‫گنبد خریداری ملک مع الواســطه از عبدی شــیری قابوس ( مالک رســمی ) لذا به‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود که‬ ‫اشخاص نسبتبه صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫م‪.‬الــف‪ 8700:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ :‬روز دوشــنبه مــورخ ‪1399/7/7‬‬ ‫‪1399/7/21‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ :‬روز دوشــنبه مــورخ‬ ‫رضــا ســارانی ‪-‬مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت گنبــد کاووس از طــرف جــواد پورمنــد‬ ‫کاووس‬ ‫گنبــد‬ ‫–‬ ‫تکلیــف‬ ‫تعییــن‬ ‫اگهــی‬ ‫بازداشت بزرگترین‬ ‫متخلف قطع و قاچاق‬ ‫درختان جنگلی منطقه‬ ‫علی ابادکتول‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت شهرســتان علی ابادکتول‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬طــی تعقیــب و گریــز و بــا تــاش‬ ‫شــبانه روزی مامــوران حفاظــت منابــع طبیعــی یکی‬ ‫از بزرگتریــن متخلفــان قطــع و قاچــاق درختــان‬ ‫جنگلــی در منطقــه بازداشــت شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار بــه نقــل از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬محمــد دروکــی اظهــار کــرد‪ :‬یکــی‬ ‫از متخلفــان شــرور قطــع و قاچــاق درختــان جنگلــی‬ ‫پــس از ماه هــا پیگیــری و طــی تعقیــب و گریــز‬ ‫شــبانه‪ ،‬شــب گذشــته دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متخلــف شــرور پــس از‬ ‫ماه هــا تــاش شــبانه روزی مامــوران یــگان‬ ‫حفاظــت ســرانجام بــه دام قانــون افتــاد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬شــب گذشــته طــی چندیــن‬ ‫ســاعت تعقیــب و گریــز ایــن متخلــف در حین‬ ‫ارتــکاب جــرم و حمــل مقطوعــات جنگلــی‬ ‫بــه میــزان حــدود دو متــر مکعــب از جنــس‬ ‫«بارانــک» شناســایی دســتگیر و بــه مقامــات‬ ‫انتظامــی تحویــل داده شــد‬ ‫(گفتنــی اســت درخــت «بارانــک» به خاطــر‬ ‫گل هــای بهــاری ســفید و تغییــر رنــگ بــرگ قبــل از‬ ‫خــزان (زرد‪ ،‬نارنجــی و قرمــز) کــه جذابیــت و زیبایــی‬ ‫خاصــی بــه درخــت می دهــد‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬مهر ‪1399‬‬ ‫نایــب رئیــس کمیســیون بهداشــت مجلــس‬ ‫شــورای اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه حفــظ‬ ‫امنیــت داخلــی بــه مراتــب از امنیــت خارجــی‬ ‫ســخت تــر اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬قــدردان زحمــات‬ ‫شــما عزیــزان هســتیم زیــرا ثبــات امنیــت‬ ‫مرهــون تــاش هــای شــما اســت‪ ،‬امــروز‬ ‫تمــام ارمــان هــای نظــام بــه پــاس تــاش‬ ‫هــای شــبانه روزی پلیــس بــه ثمــر نشســته‬ ‫اســت و مــا نیــز بــه عنــوان نماینــدگان مــردم‬ ‫در مجلــس از تــک تــک کارکنــان نیــروی‬ ‫انتظامــی بــه پــاس ایــن مجاهــدت هــا و‬ ‫‪.‬تــاش هــا تقدیــر و تشــکر مــی کنیــم‬ ‫اشــراف اطالعاتــی بــاال و تــاش بــرای انجــام‬ ‫موفقیــت امیــز ماموریــت هــای محوله‬ ‫ســردار “علیرضــا مظاهــری” فرمانــده‬ ‫انتظامــی اســتان نیــز در ایــن دیــدار بــه‬ ‫اهمیــت اشــراف اطالعاتــی در ســطح حــوزه‬ ‫اســتحفاظی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــه شــکر‬ ‫خــدا امــروز پلیــس خراســان شــمالی از‬ ‫اشــرافیت اطالعاتــی بســیار باالیــی برخــوردار‬ ‫اســت‪ ،‬بــه نحــوی که در اغتشاشــات گذشــته‬ ‫و مشــکالتی کــه دشــمنان بــرای کشــور مــا‬ ‫رقــم زده بودنــد‪ ،‬نیــروی انتظامــی خــوش‬ ‫درخشــید و بــا همــکاری خــوب مــردم و تالش‬ ‫تمــام کارکنــان باعــث شــد تــا ایــن فتنــه هــا‬ ‫‪.‬خامــوش شــوند‬ ‫وی همچنیــن بــا ارائــه امــاری از فعالیــت‬ ‫‪ ۶‬ماهــه پلیــس خراســان شــمالی در حــوزه‬ ‫هــای مختلــف ماموریتــی‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــوزه‬ ‫کاهــش نارضایتــی مــردم امــروز بــا کاهــش‬ ‫‪ ۱۰‬درصــدی همــراه هســتیم و در حــوزه هــای‬ ‫کشــفیات مــواد مخــدر‪ ،‬جرایــم جنایــی و …‬ ‫‪.‬نیــز افزایــش چشــمگیری داشــتیم‬ ‫ســردار مظاهــری بــا بیــان اینکــه در حــوزه‬ ‫تصادفــات و جــان باختــگان نیــز کاهــش‬ ‫بســیار محسوســی داشــتیم‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه بیشــترین حجــم تصادفــات‬ ‫در محــور اشــخانه تــا جنــگل گلســتان و‬ ‫بالعکــس بــه وقــوع مــی پیونــدد لــذا الزم‬ ‫اســت تــا نماینــدگان محتــرم مجلس شــورای‬ ‫اســامی در حــوزه پــروژه راه ایــن محــور نیــز‬ ‫ورود جــدی تــری داشــته باشــند تا مشــکالتی‬ ‫کــه در ایــن محــور وجــود دارد کاهــش پیــدا‬ ‫کند‪/.‬پلیــس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 139960312004002685‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1398114412004000504‬اقــای امــان محمــد نــورزاد فرزنــد بیــرام قلیــچ بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 216‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2031085311‬در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 126/90‬متــر مربــع جــدا شــده از‬ ‫تمامــت پــاک ثبتــی ‪ – 1/4158‬اصلــی واقــع در گنبــد کاووس روســتای گــدم ابــاد‬ ‫خیابــان ازادی بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از شــاه‬ ‫قلیــچ قــره بــاش ( مالــک رســمی ) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه اشــخاص نســبتبه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫م‪.‬الــف‪ 8700:‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ :‬روز دوشــنبه مــورخ ‪1399/7/7‬‬ ‫‪1399/7/21‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ :‬روز دوشــنبه مــورخ‬ ‫رضا سارانی ‪-‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت گنبد کاووس از طرف جواد پورمند‬ ‫کشف ‪ 400‬راس گوسفند سرقتی‬ ‫کمتر از‪ 6‬ساعت‬ ‫فرمانــده انتظامــی «مانــه و ســملقان» از کشــف ‪ 400‬راس گوســفند ســرقتی بــه‬ ‫ارزش ‪ 12‬میلیــارد ریــال در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی کنتــرل‬ ‫گوســفندان منطقــه عشــایری «ســملقان» ‪ 2‬تــن از چوپانــان ایــن منطقــه متوجــه‬ ‫مفقــود شــدن ‪ ۴۰۰‬راس از ایــن احشــام شــده کــه بالفاصلــه مراتــب را از طریــق‬ ‫پــل ارتباطــی ‪ ۱۱۰‬بــه پلیــس اطــاع مــی دهنــد‪.‬وی بــا بیــان اینکــه بالفاصلــه مامــوران‬ ‫انتظامــی‪ ،‬اگاهــی و پلیــس امنیــت عمومــی شهرســتان «مانــه و ســملقان» بــا‬ ‫همــکاری عشــایر محلــی اقــدام بــه گشــت زنــی در محــل هــای مــورد نظــر کردنــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــا انجــام اقدامــات فنــی و پلیســی و در کمتــر از ‪ 6‬ســاعت کلیــه احشــام‬ ‫ســرقتی‪ ۲۵ ،‬کیلومتــر دورتــر از محــل ســرقت کشــف شــده و ‪ 3‬ســارق پــس از‬ ‫مشــاهده مامــوران از تاریکــی شــب اســتفاده کــرده و متــواری شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «مانــه و ســملقان» بــا اشــاره بــه اینکــه هــر ‪ 3‬ســارق‬ ‫شناســایی شــده و پلیــس درصــدد دســتگیری انهــا اســت‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬احشــام‬ ‫ســرقتی بــه عشــایر محلــی تحویــل داده شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه پلیــس بــه هیــچ وجــه اجــازه نخواهــد داد تــا مخــان نظــم و‬ ‫امنیــت‪ ،‬ارامــش جامعــه و شــهروندان را مختــل کننــد از شــهروندان عزیــز خواســت تــا‬ ‫ضمــن رعایــت نــکات ایمنــی در نگهــداری از امــوال خــود در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫مــورد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬اعــام کننــد‬ ‫برخورد ‪ 3‬خودرو در محور‬ ‫(گرمه‪-‬چمن بید)‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪269‬‬ ‫سال ششم‬ ‫کالهبردار‪۴۰‬‬ ‫میلیاردی زیر چتر‬ ‫قانون‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «گرمــه» از برخــورد کامیونــت‬ ‫ایســوزو بــا یــک پرایــد و کامیــون کشــنده در محور»گرمــه‪ -‬چمــن‬ ‫بیــد» کــه منجــر بــه کشــته شــدن ‪ 2‬نفــر شــد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫بامــداد روز شــنبه یــک دســتگاه کامیونــت ایســوزو کــه در مســیر‬ ‫«چمــن بید‪-‬گرمــه» در حــال تــردد بــوده بــه علــت انحــراف بــه‬ ‫چــپ ناشــی از خســتگی و خــواب الودگــی بــا یــک دســتگاه پرایــد‬ ‫در الیــن مخالــف بــه صــورت پهلــو بــه پهلــو برخــورد مــی کنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان از دســتگیری‬ ‫عامــل کالهبــرداری ‪ ۴۰‬میلیــاردی در‬ ‫شهرســتان “گنبــد کاووس” خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ” ســعید دادگــر” گفــت‪ :‬بــه دنبــال‬ ‫شــکایت صاحــب یکــی از فروشــگاه هــای‬ ‫بــزرگ موبایــل در “گنبــدکاووس” مبنــی‬ ‫بــر کالهبــرداری از وی و احتمــال دســت‬ ‫داشــتن یکــی از کارمنــدان در ایــن زمینــه‪،‬‬ ‫مراتــب بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫پلیــس اگاهــی ان شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬طــی بررســی هــای پلیــس مشــخص‬ ‫شــد‪ ،‬فاکتورهــای خریــد و فــروش گوشــی‬ ‫هــای تلفــن همــراه بــا یکدیگــر مطابقــت‬ ‫نداشــته و فــردی اقــدام بــه صــدور‬ ‫فاکتورهــای جعلــی و همچنیــن دســتکاری‬ ‫در تعــداد اقــام کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ دادگــر تصریــح کــرد‪ :‬مامــوران بــا‬ ‫انجــام بررســی هــای تکمیلــی بــه یکــی از‬ ‫کارمنــدان ان فروشــگاه مشــکوک و پــس‬ ‫از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی وی را بــرای‬ ‫انجــام تحقیقــات بیشــتر بــه مقــر پلیــس‬ ‫منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫کالهبردار‪ ۴۰‬میلیاردی زیر چتر قانون‬ ‫وی گفــت‪ :‬متهــم در ابتــدا منکــر هرگونــه‬ ‫جرمــی بــود کــه پــس از مواجهــه بــا‬ ‫مســتندات غیرقابــل انــکار پلیــس اعتــراف‬ ‫کــرد کــه بــا دســتکاری در فاکتورهــای‬ ‫فــروش و درج صــوری تعــدادی گوشــی‬ ‫موبایــل در ان هــا و فــروش موبایــل هــا بــه‬ ‫یــک مالخــر‪ ،‬مبلــغ ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال از ایــن‬ ‫فروشــگاه کالهبــرداری کــرده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫دســتگیری مالخــر و کشــف ‪ ۱۵‬میلیــارد‬ ‫ریــال از گوشــی هــای ان فروشــگاه از‬ ‫مخفیــگاه وی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬هــر ‪ ۲‬متهــم‬ ‫پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫کالهبردار حرفه ای در گلستان به دام افتاد‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان از دســتگیری متهم و اعتراف وی به ‪80‬‬ ‫میلیارد ریال کالهبرداری از شــهروندان در شهرســتان «گمیشــان»‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» گفــت‪ :‬بــه دنبــال شــکایت یکــی از شــهروندان‬ ‫مبنی بر کالهبرداری از وی توســط فردی‪ ،‬رســیدگی به موضوع در دســتور‬ ‫کار مامــوران پلیــس اگاهــی شهرســتان «گمیشــان» قــرار گرفــت‪.‬وی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬طــی بررســی هــای تخصصــی مامــوران مشــخص شــد‪ ،‬متهــم‬ ‫پــس از جلــب اعتمــاد شــاکی و بــا وعــده مشــارکت در زمینه خریــد و فروش‬ ‫خــوراک دام و طیــور و اعطــای ســود بــاال‪ ،‬مبلــغ هنگفتــی از مــال باختــه‬ ‫دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫اعتراف به ‪ 27‬فقره سرقت‬ ‫در گنبد کاووس‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق ســابقه دار و‬ ‫اعتــراف وی بــه ‪ 27‬فقــره ســرقت کابــل بــرق در شهرســتان گنبــد‬ ‫کاووس خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» ‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع چندیــن‬ ‫فقــره ســرقت کابــل بــرق در «گنبــد کاووس»‪ ،‬رســیدگی بــه‬ ‫موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫ان شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬اقدامــات تخصصــی و‬ ‫بررســی هــای میدانــی پلیــس اغــاز شــد و ســرانجام مامــوران موفــق‬ ‫شــدند بــا اشــراف اطالعاتــی‪ ،‬ســارق را شناســایی و پــس از هماهنگــی‬ ‫بــا مراجــع قضائــی‪ ،‬وی را طــی عملیاتــی غافلگیرانــه در مخفیگاهــش‬ ‫دســتگیر کنند‪/.‬پلیــس‬ ‫زمین گیرشدن سارق‬ ‫حرفه ای درازادشهر‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان از دســتگیری‬ ‫ســارق حرفــه ای و اعتــراف وی بــه ‪ 23‬فقــره‬ ‫انــواع ســرقت در شهرســتان ازادشــهر خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ “ســعید دادگــر” اظهــار داشــت‬ ‫‪ :‬بــه دنبــال وقــوع چندیــن فقــره انــواع‬ ‫ســرقت در ازادشــهر‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع‬ ‫بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران‬ ‫پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫اقدامــات تخصصــی و بررســی هــای میدانــی‬ ‫پلیــس اغــاز شــد و ســرانجام مامــوران موفــق‬ ‫شدند با اشراف اطالعاتی‪ ،‬سارق را شناسایی‬ ‫و پــس از هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی‪ ،‬وی‬ ‫را طــی عملیاتــی غافلگیرانــه در مخفیگاهــش‬ ‫دســتگیر کنند‪.‬ســرهنگ دادگــر خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات مقدماتــی و پــس‬ ‫از مواجهــه بــا مســتندات پلیــس بــه ‪ ۲۳‬فقــره‬ ‫انــواع ســرقت در شهرســتان ازادشــهر اعتــراف‬ ‫کرد‪/.‬پلیــس‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت خانــم میتــرا محمــد حســین فرزنــد علــی اصغــر بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ ۴۴۰۱‬به شــماره ملی ‪ 0057645949‬صادره از تهران با ارائه دو‬ ‫بــرگ فــرم استشــهادیه گواهــی شــده بــه شــماره ‪ 24/06/1399-10640‬توســط دفتــر‬ ‫اســناد رســمی شــماره ‪ ۱۰۹‬گــرگان طــی درخواســت وارده شــماره ‪24/06/99-36081‬‬ ‫بــا اعــام اینکــه ســند مالکیــت دو دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــک دســتگاه اپارتمان‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۹۶‬متــر مربــع دارای پــاک ‪ ۱۳۶‬فرعــی از ‪ ۱۲‬اصلــی واقــع در بخــش‬ ‫‪ ۴‬ذیــل ثبــت ‪ 20198‬صفحــه ‪ ۱۸۰‬دفتــر امــاک جلــد ‪ ۱۴۳‬بــه نــام خانــم میتــرا‬ ‫محمدحســین بــه نســبت پــاک فــوق و شــماره چاپــی ‪( 710362‬دفترچــه ای) بــه‬ ‫نســبت پــاک فــوق صــادر گردیــده کــه در رهــن و بازداشــت نمــی باشــد کــه ســند‬ ‫مذکــور بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت‬ ‫پــاک مذکــور را نمــوده اســت لــذا در اجــرای مــاده ‪ ۱۲۰‬اییــن نامــه قانــون ثبــت ای(‬ ‫اصالحــی ‪)8/11/80‬مراتــب در در یــک نوبــت اگهــی مــی شــود تــا چنانچــه شــخص یــا‬ ‫اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجود ســند مالکیت نزد‬ ‫خــود باشــند ظــرف مــدت ‪ ۱۰‬روز پــس از انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض خــود را ضمــن‬ ‫ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــا ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت‬ ‫نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــا مهلــت مقــرر و عــدم وصــول اعتــراض و یــا‬ ‫در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نگــردد طبــق مقــررات‬ ‫المثنــی ســند مالکیــت صــادر و تســلیم خواهــد شــد ‪.‬م‪ .‬الــف‪ 5313:‬علــی برقــی‬ ‫رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان‪.‬از طــرف رضــا باقــری‬ ‫جدول سرگرمی ‪229‬‬ ‫‪ -7‬دورویی ‪ -‬اسناد ‪ -‬واحد پول چین‬ ‫‪ -8‬پاسبان شهر ‪ -‬رجال ‪ -‬جاندار تک سلولی‬ ‫‪ -9‬نــژاد ایرانــی و هندواروپایــی ‪ -‬شــجاع ‪ -‬چیــن و چــروک‬ ‫پوســت‪ -10.‬اوا ‪ -‬میــوه تــازه بــه بــازار امــده ‪ -‬خــوراک گربــه ‪-‬‬ ‫ســنگفرش‪ -11.‬عالمــت ‪ -‬الیتناهــی‬ ‫‪ -12‬خدای ساختگی ‪ -‬دهان ‪ -‬شریعت ‪ -‬هم شغل‬ ‫‪ -13‬چراگاه ایالت ‪ -‬درخشان ‪ -‬تیر‬ ‫‪ -14‬گهواره ‪ -‬فوتبال دسته برتر ‪ -‬رها ‪ -‬درجه حرارت‬ ‫‪ -15‬افــرادی کــه بــرای تعــداد پیــپ کــم در بازارهــای مالــی‬ ‫معاملــه می کننــد ‪ -‬بیــزاری و تنفــر‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بــه عقیــده ایــن اقتصــاددان ‪ 3‬گرایــش بدبینــی ‪ ،‬بی طرفــی و در‬ ‫اختیار گرفتن امور در بازار معامله وجود دارد ‪ -‬روشندل ‪ -2.‬مرکز‬ ‫اســتان مرکــزی ‪ -‬روز تولــد ‪ -‬بالکــن‪ -3.‬رفــوزه ‪ -‬صحنــه تئاتــر ‪ -‬اولین‬ ‫تولیــد کننــده مــواد و کاالی پتروشــیمی در منطقــه از لحــاظ ارزش ‪-‬‬ ‫ســبک‪ -4.‬ظــرف خمیرســازی ‪ -‬عــدد مــاه ‪ -‬تردیــد ‪ -‬گشــوده‬ ‫‪ -5‬مخفف تشنه ‪ -‬پشیمان ‪ -‬توبه از گناه‪ -6.‬قدم ‪ -‬ناس ‪ -‬درخت‬ ‫زبــان گنجشــک ‪ -‬کــوه اروپایــی‪ -7.‬لحظـه ای ‪ -‬خرگــوش ‪ -‬نویســنده‬ ‫و منشــی‪ -8.‬وزیــر مالــی انگلســتان‪ -9.‬ویژگی هــای قومــی ‪ -‬جمــع‬ ‫راکــب ‪ -‬عــدد مجهــول‪ -10.‬ان طــرف ‪ -‬ریشــه ‪ -‬مشــهور ‪ -‬فراســت‬ ‫‪ -11‬مداومــت ‪ -‬ســبو ‪ -‬تکیــه دادن‪-12.‬‬ ‫شــکم بند طبی ‪ -‬انکر االصوات ‪ -‬حرف‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعجــب ‪ -‬فــراز‪ -13.‬تیــم فوتبــال یونانی‬ ‫‪1‬‬ ‫ شــرکتی کــه طبــق مــاده ‪ 21‬قانــون‬‫تجــارت بــرای امــور تجــاری تشــکیل‬ ‫‪2‬‬ ‫می شــود ‪ -‬اثــر چربــی ‪ -‬رود جنوبــی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -14‬ســمت چــپ ‪ -‬روشــنی بخــش ‪-‬‬ ‫اشــاره‪ -15.‬بــه جــا مانــده ‪ -‬ایــن عملیات‬ ‫‪4‬‬ ‫زمانــی اتفــاق می افتــد که بانک مرکزی‬ ‫‪5‬‬ ‫پایــه پولــی را بــا خریــد و فــروش اوراق‬ ‫بهــادار تغییــر دهد‬ ‫‪6‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ازاد بــودن ‪ -‬از صادرکننــدگان‬ ‫قهــوه در نایروبــی‬ ‫‪ -2‬بــازی تختــه ‪ -‬مخفــف شــاه ‪-‬‬ ‫ســرین ‪ -‬ســازمان فضایــی امریــکا‬ ‫‪ -3‬مخفــف کاه ‪ -‬حقــوق قانونــی و‬ ‫دریافتنی دولت از درامدهای مردم‬ ‫و ملــت بــه صــورت پــول یــا مــال‬ ‫ تخــت‪ -4.‬برابــر ‪ -‬اعتقــاد و قصــد‬‫درونــی ‪ -‬مغــز ‪ -‬مجــرای خــون‬ ‫‪ -5‬جمــع نامــوس ‪ -‬از اقــوام بــزرگ‬ ‫باســتانی ایــران‬ ‫‪ -6‬پیشــوند ســال و روز ‪ -‬تیره ‪ -‬نان‬ ‫خــرد کــرده در ابگوشــت ‪ -‬نقاب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫رسدبری‪:‬عقیل مهقانی‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفرتنشــریه‪:‬‬ ‫دوشنبــه ‪ 21‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعرص ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محرتم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شاملی‬ ‫‪017 - 32320421 - 32320420‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نرشیه تنها به منظور اطالع رساین صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نرشیه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪1442‬‬ ‫‪ 12‬اکترب ‪2020‬‬ ‫سال شش م‬ ‫شامره ‪ 2 69‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫عکسهفته‬ ‫روستای افراتخته علی اباد گلستان‬ ‫روســتای افراتختــه در نزدیکــی‬ ‫علــی ابــاد کتــول در گلســتان‪ ،‬در‬ ‫میــان انبوهــی از جنــگل هــای بکــر و مه هــای‬ ‫غلیــظ گاه و بــی گاه‪ ،‬یکــی از زیباتریــن‬ ‫جاذبه هــای گردشــگری و از دیدنی تریــن‬ ‫مقاصــد بــرای طبیعت گــردی اســت‪.‬‬ ‫حاشیه ی افتتاح نخستین‬ ‫تلوزیون مجازی روستایی کشور‬ ‫عکس‪ :‬عقیل مهقانی‪-‬بازار کسب و کار‬ ‫دیوار چندهزار ساله ساسانیان درخطر نابودی‬ ‫همزمــان بــا تــاش مدیــران گلســتان بــرای ثبــت جهانــی دیــوار‬ ‫تاریخــی گــرگان‪ ،‬تخریــب ارام امــا مســتمر ایــن اثــر توســط‬ ‫کشــاورزان و مالــکان زمین هــای زراعــی‪ ،‬بقایــای بــه جای مانــده‬ ‫از یــادگار تاریخــی چنــد هــزار ســاله ساســانیان در ایــن اســتان‬ ‫را در اســتانه نابــودی قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫احیــای دیــوار تاریخــی گــرگان یکــی از خواســته هــای اهالــی‬ ‫گلســتان اســت کــه بارهــا از ســوی نماینــده ولــی فقیــه در‬ ‫اســتان و مدیــران گلســتان بــه عنــوان ارزوهــای دیرینــه مــردم‬ ‫بــه گــوش مســووالن کشــوری رســید‪.‬‬ ‫در دیگــر ســو مدیــران ارشــد گلســتان تــاش هــای زیــادی بــرای‬ ‫احیــای ایــن اثــر اغــاز کردنــد و در گام نخســت ثبــت جهانــی ان‬ ‫را در دســتور کار قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس اســتاندار گلســتان در دیــدار چنــدی قبــل‬ ‫بــا مونســان وزیــر میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫بــر لــزوم تســریع در فراینــد ثبــت جهانــی دیــوار دفاعــی گــرگان‬ ‫تاکیــد کــرد و خواســتار تامیــن منابــع مالــی و اختصــاص ردیــف‬ ‫اعتبــار ملــی بــرای احیــای ایــن اثــر شــد‪.‬‬ ‫همزمــان بــا تــاش مدیــران اســتان بــرای پاسداشــت ایــن اثــر‬ ‫تاریخــی‪ ،‬اقدامــات برخــی اهالــی ســاکن پیرامــون دیــوار تاریخی‬ ‫گــرگان موجــب نگرانــی اهالــی فرهنــگ و تاریــخ شــده اســت ‪.‬‬ ‫مشــاهدات میدانــی خبرنــگار ایرنــا در مــاه هــای اخیــر از دیــوار‬ ‫تاریخــی گــرگان در محــدوده شــهر اق قــا تــا گمیشــان بــه ویــژه‬ ‫روســتاهای ســقر تپــه‪ ،‬قلعــه جیــق‪ ،‬التیــم و کله پســت نشــان‬ ‫مــی دهــد تعــدادی از زارعــان بــا دســت انــدازی بــه بخشــی از‬ ‫بســتر و حریــم ایــن اثــر تاریخــی مبــادرت بــه کشــت گنــدم و جــو‬ ‫در ایــن محــدوه نمــوده و بــا اســتفاده از تراکتــور‪ ،‬ســتون های‬ ‫(بنــچ مــارک) معــرف حریــم ایــن اثــر تاریخــی را واژگــون و یــا‬ ‫جابه جــا نمودنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ان‪ ،‬تــردد کمبایــن و کامیــون هــای ســنگین حامــل‬ ‫محصــوالت زراعــی در کریــدور دیــوار دفاعــی گــرگان‪ ،‬اســیب‬ ‫هــای غیرقابــل جبرانــی را بــه ایــن اثــر چنــد هــزار ســاله وارد‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در بخــش هایــی از مســیر ایــن دیــوار‪ ،‬انــواع اجرهای‬ ‫چنــد هــزار ســاله و بجــای مانــده از بــرج و باروهــای ایــن اثــر‬ ‫مشــاهده شــده و در دســترس قــرار دارد‪.‬‬ ‫در ســال های گذشــته و در نتیجــه نظــارت و کنتــرل ضعیــف‪،‬‬ ‫صدهــا هــزار قطعــه از اجرهــای ایــن دیــوار تاریخــی بــرای‬ ‫ســاخت و ســاز بناهــای مســکونی مناطــق پیرامونــی بــه یغمــا‬ ‫رفــت بــه گونــه ای کــه کمتــر خانــه ای بــا عمــر بیــش از ‪ ۳۰‬ســال‬ ‫ایــن منطقــه را مــی تــوان یافــت کــه حداقــل چنــد صــد اجــر از‬ ‫اجرهــای دیــوار تاریخــی گــرگان را در خــود جــای نــداده باشــد‪.‬‬ ‫در بخــش هایــی از حاشــیه دیــوار کــه مــورد اســتفاده و‬ ‫تــردد کشــاورزان منطقــه اســت بقایــای اجــر ایــن اثــر تاریخــی‬ ‫به عنــوان نخالــه بــرای پــر کــردن چالــه هــای مســیر اســتفاده مــی‬ ‫شــود تــا در زمــان هــای بارندگــی‪ ،‬خــودرو و ادوات کشــاورزان‬ ‫بــا عبــور از روی تکه هــای ایــن دست ســاخته های چنــد هــزار‬ ‫ســاله‪ ،‬در جــاده گلــی و باتالقــی گرفتــار نشــوند‪.‬‬ ‫مدیــر پایــگاه دیــوار بــزرگ گــرگان در گفتگــو بــا خبرنــگار ایرنــا‬ ‫اظهــار داشــت ‪ :‬بــه ســبب برخــی مشــکالت و خالهــای قانونــی‪،‬‬ ‫امــکان برخــورد بــا زارعانــی کــه مبــادرت بــه کشــت جــو و گندم در‬ ‫بســتر یــا حریــم دیــوار تاریخــی گــرگان مــی کننــد وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫حمیــد عمرانــی گفــت ‪ :‬بــر اســاس قانــون‪ ،‬کشــاورزانی کــه‬ ‫دیــوار گــرگان و یــا هــر اثــر تاریخــی دیگــری در امــاک و زمیــن‬ ‫هــای انهــا واقــع اســت اجــازه کشــت دیــم دارنــد و ایــن موضــوع‬ ‫از منظــر قانونــی جــرم انــگاری نشــده اســت ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬بــا ایــن وجــود شــخم عمیــق‪ ،‬خاکبــرداری‪،‬‬ ‫خاکریــزی و تســطیح در ایــن مناطــق ممنــوع و مســتوجب‬ ‫مجــازات اســت و در طــی ســالیان اخیــر چنــد نفــر بــه دلیــل‬ ‫ارتــکاب ایــن تخلفــات در حاشــیه دیــوار دفاعــی گــرگان بــه‬ ‫مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی دیــوار تاریخــی گــرگان چهــار مامــور مســتقل دارد‬ ‫و ســایر ماموریــن یــگان حفاظــت گلســتان نیــز در پایــش ایــن‬ ‫دیــوار فعالیــت دارنــد و بــه صــورت شــبانه روزی همــه تحــوالت‬ ‫ایــن دیــوار را رصــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫دیــوار دفاعــی گــرگان طــی هــزاران ســال بــه زیــر خــاک رفتــه و‬ ‫در نقاطــی هــم کــه قابــل دســترس بــوده از اجرهــای ان بــرای‬ ‫ســاخت خانــه در روســتاهای مجــاور اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫برخــی اهالــی مســن ســاکن پیرامــون ایــن دیــوار مــی گوینــد‬ ‫کــه در حــدود هفتــاد ســال پیــش شــغلی بــه نــام “اجرکنــی”‬ ‫در اطــراف دیــوار دفاعــی گــرگان مرســوم بــود کــه افــراد دارای‬ ‫بنیــه بیشــتر‪ ،‬اجرهــا را کنــده و بــرای ســاخت خان ـه بــه دیگــران‬ ‫می فروختنــد‪.‬‬ ‫ضعــف دولــت مرکــزی و وســیع شــدن حــوزه نفــوذ فرهنگــی و‬ ‫سیاســی ایــران و از دســت دادن کارکردهــای دیــوار‪ ،‬از دیگــر‬ ‫دالیــل تخریــب ایــن اثــر تاریخــی در طــول زمــان اعــام مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی و گردشــگری گلســتان در گفتگــو بــا‬ ‫خبرنــگار ایرنــا تخریــب ایــن اثــر تاریخــی را پذیرفــت امــا گفــت‬ ‫کــه ماموریــن یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی اســتان بصــورت‬ ‫مســتمر و شــبانه روزی ایــن اثــر تاریخــی را رصــد کــرده و مانــع‬ ‫دســت انــدازی بــه ان مــی شــوند‪.‬‬ ‫احمــد تجــری بــا قدردانــی از توجــه فرهیختــگان و نخبــگان‬ ‫گلســتان بــه ایــن اثــر تاریخــی افــزود‪ :‬یکــی از خواســته هــای‬ ‫مهــم ایــن جامعــه نخبــه‪ ،‬ثبــت جهانــی ایــن اثــر اســت کــه در‬ ‫ان صــورت و توجــه بیشــتر بــه دیــوار دفاعــی گــرگان‪ ،‬امــکان‬ ‫تخریــب و دســت انــدازی بــه ان تــا حــد زیــادی کاهــش خواهــد‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫وی گفــت کــه ایــن بنــای ارزشــمند چنــد هــزار ســاله در صــورت‬ ‫فراهــم شــدن برخــی امکانــات و معرفــی بهتــر بــه گردشــگران‬ ‫داخلــی و خارجــی‪ ،‬قابلیــت نقــش افرینــی موثــر در جــذب‬ ‫بازدیدکننــده و رونــق اقتصــادی گلســتان را دارد‪.‬‬ ‫دیــوار دفاعــی‪ ،‬دیــوار بــزرگ گــرگان یــا دیــوار ســرخ کــه در برخــی‬ ‫متــون قدیمــی بــا عنــوان مــار ســرخ مطــرح شــده‪ ،‬طوالنی تریــن‬ ‫دیــوار اجــری دنیــا و ســومین دیــوار بــزرگ جهــان پــس از دیــوار‬ ‫چیــن و المــان اســت‪.‬‬ ‫ایــن دیــوار بــا نامهــای ســد اســکندر‪ ،‬ســد انوشــیروان‪ ،‬ســد‬ ‫فیــروز‪ ،‬دیــوار دفاعــی‪ ،‬قــزل ییــان‪ ،‬قــزل االنــگ و االن(بــه‬ ‫زبــان ترکمنــی) نیــز در منابــع جغرافیــای تاریخــی و ســفرنامه‬ ‫هــا نــگارش شــده و گفتــه مــی شــود بــه عنــوان طوالنــی تریــن‬ ‫اثــر معمــاری ایــران باســتان‪ ،‬در مــدت ‪ ۹۰‬ســال ســاخته شــد‪.‬‬ ‫طــول دیــوار بــزرگ گــرگان در حــدود ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر و عــرض ان‬ ‫بیــن ‪ ۲‬تــا ‪ ۱۰‬متــر اســت‪.‬‬ ‫امــروزه بقایــای دیــوار تاریخــی از کرانــه هــای شــرقی دریــای‬ ‫خــزر تــا ارتفاعــات و دره هــای البــرز شــرقی در دامنــه بیلــی کــوه‬ ‫(پــارک ملــی گلســتان نزدیــک روســتای زاو در شــمال شــرقی‬ ‫شهرســتان کاللــه) قابــل مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫پیشــتر تاریــخ ســاخت دیــوار گــرگان را بــه دوره اشــکانی نســبت‬ ‫مــی دادنــد امــا مطالعــات پژوهشــی و ازمایشــگاهی انجــام‬ ‫شــده در ســال هــای اخیــر نشــان داد کــه ایــن دیــوار در دوره‬ ‫ساســانی و بــرای جلوگیــری از هجــوم اقــوام شــمالی احــداث‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫در بررســی های باستان شناســی صــورت گرفتــه تاکنــون‬ ‫تاسیســات وابســته ایــن دیــوار شــامل خنــدق‪ ،‬کوره هــای‬ ‫اجرپــزی‪ ،‬ســد خاکــی‪ ،‬کانال هــای اب رســانی‪ ۳۸ ،‬قلعــه و‬ ‫برج هــای نگهبانــی متصــل بــه دیــوار و بیــش از ‪ ۲۵‬قلعه شــهر‬ ‫در حاشــیه جنوبــی دیــوار بــزرگ گــرگان و محوطه هــای باســتانی‬ ‫فراوانــی از دوره هــای پیــش از تاریــخ‪ ،‬تاریخــی و اســامی در‬ ‫قلمــرو دیــوار بــزرگ گــرگان شناســایی شــد‪.‬‬ ‫بــا شــیوع کرونــا و کاهــش محســوس ســفرها بــرای در امــان‬ ‫مانــدن از ایــن بیمــاری‪ ،‬مســووالن میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایع دســتی بــه فکــر راه انــدازی امــکان ســفر مجــازی‬ ‫بــه اســتان افتادنــد و در ایــن راســتا طــرح مستندســازی و‬ ‫مســتندنگاری دیــوار بــزرگ گــرگان و ارائــه خدمــات گردشــگری‬ ‫بــه بازدیدکننــدگان ایرانــی و غیرایرانــی در شــرایط بحــران شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا در ایــران و جهــان در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫تجــری گفــت‪ :‬در ایــن طــرح امــکان بازدید مجــازی و تصویری با‬ ‫اســتفاده از ابزارهــای دیجیتــال رایانـه ای از بقایــای اســتحکامات‬ ‫دفاعــی و ســاختارهای معمــاری حاصــل از کاوش هــای‬ ‫باستان شناســی دیــوار بــزرگ گــرگان و مــواد فرهنگــی مکشــوفه‬ ‫ان فراهــم اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اجــرای ایــن پــروژه بــا تصویربــرداری سـه بعدی‪،‬‬ ‫تــور مجــازی و ایجــاد مــوزه مجــازی از ســاختارهای معمــاری و‬ ‫مــواد فرهنگــی مکشــوفه‪ ،‬تهیــه نماهنــگ‪ ،‬طراحــی و راه انــدازی‬ ‫وبــگاه اختصاصــی‪ ،‬طراحــی و ایجــاد کانــال مجــازی اختصاصــی‪،‬‬ ‫جمــع اوری اســناد و مــدارک تاریخــی فرهنگــی بــرای معرفــی‬ ‫ظرفیت هــای قلمــرو دیــوار بــزرگ گــرگان بــه زبــان فارســی و‬ ‫انگلیســی در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫دیــوار بــزرگ گــرگان بــا جهــت غربــی شــرقی حدفاصــل‬ ‫کرانه هــای شــرقی دریــای کاســپین در شــمال شــهر گمیشــان تــا‬ ‫صخره هــای بیلی کــوه در محــدوده پــارک ملــی گلســتان ســال‬ ‫‪ ۱۳۷۸‬در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســید‪/.‬ایرنا‬ ‫روســتای افراتختــه و جنگل هــای اطــراف‬ ‫ان از دیدنی تریــن و بکرتریــن جاذبه هــای‬ ‫گردشــگری اســتان گلســتان هســتند‪.‬‬ ‫روســتایی کــه در میانــه کوه هایــی پوشــیده‬ ‫از درختــان سرســبز و مه هــای غلیــظ گاه و‬ ‫بــی گاه احاطــه شــده اســت‪ .‬تمــام حوالــی‬ ‫افراتختــه منطقــه ی زیســت محیطی شــکار‬ ‫ممنــوع اســت‪ .‬گونه هــای جانوارانــی کــه‬ ‫در ایــن منطقــه زندگــی می کننــد‪ ،‬همگــی‬ ‫حفاظت شــده هســتند و شــکار در این ناحیه‬ ‫جــرم محســوب می شــود‪ .‬درختــان ســر بــه‬ ‫فلــک کشــیده ی ســرخدار در ایــن منطقــه بــه‬ ‫وفــور بــه چشــم می خورنــد و ‪ ۱۵۰‬هکتــار از‬ ‫جنگل هایــی کــه صــد و نــود میلیــون ســال‬ ‫عمــر دارنــد‪ ،‬در افراتختــه وجــود دارد‪ .‬عمــر‬ ‫برخــی دیگــر از درختــان در ایــن جنــگل انبــوه‬ ‫بــه بیــش از هــزار ســال می رســد‪ .‬در برخــی‬ ‫نقــاط بــه حــدی شــاخ و بــرگ درختــان انبــوه‬ ‫و درهم پیچیــده اســت کــه نــور خورشــید بــه‬ ‫زیــر ان هــا نفــوذ نمی کنــد‪.‬‬ ‫میــزان مســاحت زیــر جنگل هــای ایــن‬ ‫محــل حــدود ‪ ۱۵۰‬هکتــار اســت کــه حــدود‬ ‫‪ ۱۹۰‬میلیــون ســال از ســن ان هــا می گذرد‪.‬‬ ‫در ایــن منطقــه بــه شــدت بــه حفاظــت‬ ‫محیط زیســت و جانــوران توجــه می شــود‬ ‫و در ان گونه هــای منحصربه فــردی دیــده‬ ‫شــده کــه به هیچ وجــه اجــازه شــکار و‬ ‫اســیب در ان ناحیــه وارد نشــده اســت‪.‬‬ ‫جنــگل پهــن برگ هــا هــم در ایــن منطقــه‬ ‫بــه زیبایــی محــل کمــک می کنــد‪ .‬روســتا‬ ‫در محلــی کوهســتانی واقــع اســت کــه‬ ‫از اطــراف بــه کوه هایــی مثــل تکیانــو و‬ ‫ملیارتــو و افراتختــه محــدود اســت‪ .‬ارتفــاع‬ ‫افراتختــه از ســطح دریــا حــدود ‪۱۵۵۰‬‬ ‫متــر اســت و بــه دلیــل کوهســتانی بــودن‬ ‫و نزدیــک بــه دریــا بــودن هوایــی معتــدل‬ ‫دارد‪ .‬تعــدادی چشــمه اب معدنــی بــا‬ ‫ارتفــاع ریــزش ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۲۵۰۰‬متــر در ایــن‬ ‫منطقــه وجــود دارد کــه می تــوان از ان‬ ‫اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫رود زیبایــی در کنــار افراتختــه اســت‬ ‫کــه به مالیمــت هــوای ایــن محــل کمــک‬ ‫می کنــد‪ .‬در افراتختــه می توانیــد اثــار‬ ‫باســتانی زیــادی مثــل چــاه ســنگی و‬ ‫باســتانی پیــراال و گورســتان گبــری حمامــی‬ ‫باســتانی بــه اســم کهنــه حمــام را ببینیــد‪.‬‬ ‫البتــه بــرای دیــدن برخــی اثــار بایــد دو‬ ‫کیلومتــری راه را طــی کنیــد‪ .‬تمــام ایــن‬ ‫مــوارد نشــان دهنده قدمــت ایــن روســتا از‬ ‫نظــر تمــدن اســت‪.‬‬ ‫مــردم ایــن روســتا از لباس هــای محلــی‬ ‫بــرای پوشــش خــود اســتفاده می کننــد‬ ‫همچنیــن تعــدادی غــذای محلــی نیــز در‬ ‫ایــن روســتا تهیــه می شــود کــه گردشــگران‬ ‫از ان اســتقبال زیــادی می کننــد‪.‬‬ ‫در مجــاورت روســتای افراتختــه کوه هــای‬ ‫افراتختــه در شــمال‪ ،‬تکیانــو در شــرق‪،‬‬ ‫ملیارتــو در غــرب و دره افراتختــه در جنــوب‬ ‫قــرار گرفته انــد‪ .‬شــکار در جنگل هــای‬ ‫افراتختــه ممنــوع اســت و منطقــه‬ ‫حفاظت شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه بــه علــت وجــود کوه هــای‬ ‫بلنــد و پوشــش جنگلــی درختــان در بیشــتر‬ ‫ایــام دارای مــه غلیــظ اســت کــه روســتا را‬ ‫بــه یــک جاذبــه ی دیدنــی بی نظیــر تبدیــل‬ ‫می کنــد‪ ،‬حتــی گاهــی کل روســتا و مســیر‬ ‫ان زیــر مــه قــرار می گیرنــد و رفت وامــد بــه‬ ‫روســتا قطــع می شــود‪.‬‬ ‫دهکــده ی ییالقــی افراتخته دارای مردمان‬ ‫خــون گــرم و مهمــان دوســتی هســتند کــه‬ ‫در فصــول ییــاق خــود از گردشــگران و‬ ‫مســافران اســتقبال می کننــد‪.‬‬ ‫روســتای افراتختــه علــی ابــاد مثــل هــر‬ ‫منطق ـه ای دارای ســوغاتی و صنایع دســتی‬ ‫خــاص خــود اســت کــه چنــد مــورد را نــام‬ ‫می بریــم‪ :‬عســل طبیعــی‪ ،‬شــیر محلــی‪،‬‬ ‫ماســت‪ ،‬کــره و پنیــر‪ ،‬قالــی‪ ،‬چادرشــب‪،‬‬ ‫ســفره پارچــه ای‪ ،‬دســتمال نمــد مالــی‪،‬‬ ‫چوخــا‪ ،‬ســاق پشــمی‪ ،‬ظــروف چوبــی‪.‬‬ صفحه 8 ‫شستشوی دست ها با اب و صابون و استفاده از محلولهای‬ ‫ضدعفونی کننده حاوی الکل‪،‬ویروس های روی‬ ‫دست ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫مرتب‬ ‫دست های‬ ‫خود را‬ ‫بشویید‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬مهر ‪1399‬‬ ‫اموزش‬ ‫شیوه تهیه کیک اسفنجی بدون نیاز به فر!‬ ‫ایــن طــرز تهیــه کیــک اســفنجی بــدون نیــاز بــه فــر درســت می شــود و کافــی اســت یــک قابلمــه و‬ ‫گاز داشــته باشــید تــا بهتریــن کیــک اســفنجی را در خانــه درســت کنیــد‪.‬‬ ‫امــوزش‪ -‬ایــن طــرز تهیــه کیــک اســفنجی بــدون نیــاز بــه فــر درســت می شــود و کافــی اســت یــک‬ ‫قابلمــه و گاز داشــته باشــید تــا بهتریــن کیــک اســفنجی را در خانــه درســت کنیــد‪.‬‬ ‫کیــک اســفنجی همیشــه جــزو پرطرفدارین تریــن و البتــه ســخت ترین کیک هــا بــوده اســت؛ امــا‬ ‫روش هــای متفاوتــی بــرای پخــت نیــز دارد کــه می شــود ان را بــه راحتــی در خانــه درســت کــرد و‬ ‫نگــران خراب شــدنش نبــود‪ .‬کیــک اســفنجی را می شــود بعــد از پخــت بــا انــواع خامه هــا تزییــن‬ ‫کــرد و یــک دورهمــی جــذاب و متفــاوت ترتیــب داد‪ .‬ایــن طــرز تهیــه کیــک اســفنجی بــدون نیــاز بــه‬ ‫فــر درســت می شــود و کافــی اســت یــک قابلمــه و گاز داشــته باشــید تــا بهتریــن کیــک اســفنجی‬ ‫را در خانــه درســت کنیــد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪269‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ .۳‬ســپس شــکر دانــه ریــز را بــه ســفیده ها اضافــه کــرده و حــدود ‪ ۳‬الــی ‪ ۴‬دقیقــه بــا دور تنــد‬ ‫همــزن می زنیــم‪ .‬ســپس دور همــزن را کنــد کــرده و زرده هــا رو یکــی یکــی بــه ســفیده ها اضافــه‬ ‫می کنیــم و بعــد از مخلــوط شــدن زرده هــا مجــددا دور همــزن را زیــاد کــرده و حــدود ‪ ۱‬تــا ‪ ۲‬دقیقــه‬ ‫مــواد را می زنیــم‪ .‬حــاال دیگــر همــزن را کنــار بگذاریــد‪ .‬تخــم مرغ هــا و شــکر زده شــده را بــه ظــرف‬ ‫مخلــوط اب و عســل اضافــه کــرده (فقــط اضافــه می کنیــم)‪.‬‬ ‫‪ .۴‬حــاال ارد و وانیــل و بکینــگ پــودر و نمــک الــک شــده را ارام ارام بــه مــواد اضافــه کــرده و بــا‬ ‫لیســک بــه حالــت دورانــی ارام مخلــوط می کنیــم تــا مــواد کامــا یکدســت شــوند‪ .‬حــاال روغــن را‬ ‫نیــز بــه مــواد اضافــه کــرده و خیلــی ارام مــواد را یکدســت کنیــد و در قالــب ریختــه دو ســه بــار بــه‬ ‫زمیــن بکوبیــد تــا حباب هــای داخــل کیــک از بیــن بــرود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬سپس ظرف را روی شعله بگذارید و ‪ ۴۰‬دقیقه به ان زمان دهید‪.‬‬ ‫مواد اولیه‪:‬‬ ‫تخم مرغ‪ ۶ :‬عدد‬ ‫ارد‪ ۲ :‬پیمانه‬ ‫اب سرد‪ :‬یک چهارم پیمانه‬ ‫شکر ‪ ۱‬پیمانه‬ ‫روغن مایع‪ :‬یک چهارم پیمانه‬ ‫عسل ‪ ۱ :‬قاشق سوپ خوری (به دلخواه)‬ ‫بکینگ پودر‪ :‬یک دوم قاشق چای خوری‬ ‫وانیل‪ :‬یک چهارم قاشق چای خوری‬ ‫نمک‪ :‬یک پنس‬ ‫شیوه تهیه کیک اسفنجی بدون نیاز به فر!‬ ‫طرز تهیه و دستور پخت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬ابتــدا ســفیده و زرده را از هــم جــدا می کنیــم (در ایــن دســتور برعکــس دســتور بقیــه کیک هــا‬ ‫کــه توصیــه می شــود مــواد بــه دمــای محیــط رســیده باشــند تخــم مرغ هــا بایــد ســرد ســرد باشــند)‬ ‫‪ .۲‬ابتــدا تمــام مــواد الزم را روی میــز کار امــاده می کنیــم‪ .‬در یــک ظــرف بزرگ تــر اب ســرد و عســل‬ ‫را بــا هــم مخلــوط می کنیــم‪ .‬حــاال ارد و بکینــگ پــودر و وانیــل و یــک پنــس نمــک را ‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬بــار الــک‬ ‫می کنیــم‪ .‬ســپس ســفیده های خنــک را بــا دور تنــد همــزن می زنیــم تــا ســفید شــود و پــف کنــد‪.‬‬ ‫(ظرفــی کــه ســفیده در ان ریختــه می شــود و تیغه هــای همــزن بایــد کامــا تمیــز و خشــک باشــند)‬ ‫خبرگزاری کار ایران‬ ‫اعمال فشاربرای پیمانکاری شدن حدود‪۶۰۰‬خبرنگار‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل ازخبرگــزاری کار‬ ‫ایــران اعمــال فشــار کارفرمــای جدیــد بــرای تبدیــل وضعیــت‬ ‫قــرارداد کار حــدود ‪ ۶۰۰‬نفــر از خبرنــگاران باشــگاه خبرنــگاران‬ ‫باعــث شــد ایــن خبرنــگاران بــا دریافــت حداقل هــای مــزدی بابــت‬ ‫امنیــت شــغلی خــود احســاس خطــر کننــد‪.‬‬ ‫شــماری از خبرنــگاران باشــگاه خبرنــگاران کــه هــر کــدام بــه‬ ‫صــورت میانگیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪۱۵‬ســال ســابقه کار دارنــد‪ ،‬در تمــاس‬ ‫بــا خبرنــگار ایلنــا‪ ،‬از اعمــال فشــار کارفرمــای جدیــد خــود بــرای‬ ‫امضــای قــرارداد موقــت کار خبــر می دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن خبرنــگاران کــه تعــداد انهــا بــه حــدود ‪ ۶۰۰‬نفــر می رســد‪ ،‬از‬ ‫‪ ۱۰‬تــا پانــزده ســال پیــش بــه امیــد اســتخدام در صداوســیما همــه‬ ‫شــرایط ســخت کار در باشــگاه خبرنــگاران جــوان را بــا حداقــل‬ ‫حقــوق و بــدون دریافــت بیمــه پذیرفتـه بودنــد‪.‬‬ ‫خبرنــگاران یــاد شــده کــه ســال ها بــدون قــرارداد در اســتخدام‬ ‫باشــگاه خبرنــگاران مشــغول کار بوده انــد‪ ،‬تــا پایــان مهــر مــاه‬ ‫جــاری فرصــت دارنــد قــرارداد ‪ ۱۴‬الــی ‪ ۱۵‬بنــدی کــه کارفرمــای‬ ‫جدیــد بــه انهــا ارایــه داده را امضــا کننــد در غیــر این صــورت‬ ‫امــکان ادامــه همــکاری و دریافــت مطالبــات معوقــه برایشــان‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ایــن خبرنــگاران جــوان در طــول ســال ها خدمــت در باشــگاه‬ ‫خبرنــگاران از دریافــت حقــوق قانونــی کار محــروم بوده انــد‪ .‬در‬ ‫عیــن حــال حــق بیمــه شــماری از انهــا تــا ســال پیــش پرداخــت‬ ‫نشــده و شــماری نیــز بــه صــورت خویش کارفرمــا حــق بیمـه خــود‬ ‫را بــه تامیــن اجتماعــی پرداخــت کرده انــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر خبرنــگاران یــاد شــده از اعمــال فشــارهای‬ ‫کارفرمــای جدیــد خــود بــرای تبدیــل وضعیــت اســتخدامی انتقــاد‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن خبرنــگاران کــه پیــش از ایــن حقــوق ماهانــه خــود را از‬ ‫صداوســیما دریافــت می کرده انــد‪ ،‬دربــاره علــت مخالفــت خــود‬ ‫بــا امضــای قــرار داد جدیــد گفتنــد‪ :‬بــه دلیــل نبــود امنیت شــغلی‪،‬‬ ‫بــا پیشــنهاد کارفرمــای جدیــد بــرای امضــای قــرارداد پیمانــکاری‬ ‫مخالفــت کرده ایــم و می دانیــم کــه در قــرارداد پیمانــکاری هیــچ‬ ‫ضمانتــی بــرای اســتمرار رابطــه کاری و دریافــت مزایــای انگیزشــی‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫انهــا اظهــار داشــتند‪ :‬حــدود یکســال اســت از ورود کارفرمــای‬ ‫جدیــد بــا عنــوان شــرکت تامیــن نیــرو صحبــت می شــود کــه‬ ‫درنهایــت مــاه پیــش بــه صــورت رســمی امــاده عقــد قــرارداد بــا‬ ‫خبرنــگاران باشــگاه شــد‪ .‬نگرانــی مــا از حضــور ایــن شــرکت بــه‬ ‫عنــوان کارفرمــا‪ ،‬تامیــن نشــدن امنیــت شــغلی مان اســت در‬ ‫عیــن حــال می ترســیم همــه ســوابق شــغلی مان در ‪ ۱۴‬تــا ‪۱۵‬‬ ‫ســال گذشــته از بیــن بــرود و نتوانیــم ســنوات پایــان خدمــت‬ ‫خــود را در زمــان بازنشســتگی بگیریــم‪.‬‬ ‫ایــن خبرنــگاران اظهــار داشــتند‪ :‬مدتی ســت بــه دلیــل مخالفــت‬ ‫مــا بــا امضــای قــرارداد بــا کارفرمــای تــازه از طــرف عوامــل‬ ‫کارفرمــای جدیــد تحــت فشــار قــرار گرفته ایــم و انهــا نیــز بــا‬ ‫گــرو نگــه داشــتن حقــوق شــهریور مــاه‪ ،‬مــا را تهدیــد بــه اخــراج‬ ‫کرده انــد‪ .‬ایــن مســئله هم اکنــون بــه کابوســی بــرای ادامــه‬ ‫همکاری مــان بــا باشــگاه تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫انهــا در ادامــه گفتنــد‪ :‬مــا بــا برخــی مفــاد ایــن قــرارداد ‪ ۱۴‬تــا ‪۱۵‬‬ ‫بنــدی مخالفیــم‪ .‬قبــول ایــن بندها امنیت شــغلی و مطالبات مان‬ ‫را بــه مخاطــره می انــدازد و بــه نظــر می رســد بــه عنــوان یــک‬ ‫خبرنــگار تــازه کار مشــغول بــه کار هســتیم‪ .‬ایــن درحالی ســت کــه‬ ‫ســال ها بــرای شــبکه های خبــری صداوســیما ســوژه های خبــری‬ ‫پیــدا کرده ایــم و در طــول ایــن ســال ها امیــدوار بودیــم بعــد از‬ ‫ایــن همــه تجربــه صداوســیما مــا را اســتخدام رســمی کنــد‪.‬‬ ‫انهــا همچنیــن مدعی انــد‪ :‬ســال ها برخــاف بنــد ‪ ۸‬ایــن قــرارداد‬ ‫کــه بــه پرداخــت حقــوق و مزایــای قانونــی کار تاکیــد دارد بــه مــا‬ ‫حقــوق داده شــده اســت‪ .‬در حــال حاضــر نیــز بــه مــا گفتــه شــده؛‬ ‫قــرار نیســت ایــن بنــد از قــرارداد اجرایــی شــود و همچنــان حقــوق‬ ‫مــا بــه صــورت حداقلــی بــدون مزایــا پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن خبرنــگاران؛ از مجمــوع حــدود ‪ ۶۰۰‬خبرنــگار‬ ‫شــاغل در باشــگاه خبرنــگاران جــوان حــدود ‪ ۴۰۰‬نفــر در تهــران و‬ ‫مابقــی در ســایر اســتان ها مشــغول کارنــد‪ .‬در حــال حاضــر طبــق‬ ‫اطالعی ـه ای کــه در تابلــوی اعالنــات محــل کارمــان نصــب شــده‬ ‫همــه خبرنــگاران نســبت بــه امضــای قــرارداد جدیــد بــا کارفرمــای‬ ‫تــازه و تحویــل مــدارک تــا پایــان مهرمــاه فرصــت دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن خبرنــگاران ناراضــی افزودنــد‪ :‬میــزان دریافتــی یــک خبرنــگار‬ ‫باشــگاه بــا ســاعت ها اضافــه کاری بــه ‪ ۲‬میلیــون ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫تومــان نمی رســد ایــن درحالیســت کــه اکثــر کســانی کــه در‬ ‫باشــگاه بــا ایــن شــرایط حداقــل حقــوق کار می کننــد‪ ،‬بــه امیــد‬ ‫اســتخدام از همــه مطالبــات قانونــی خــود حتــی دریافــت عیــدی‬ ‫و پــاداش پایــان ســال گذشــته اند‪.‬‬ ‫انهــا در ادامــه افزودنــد‪ :‬ســال پیــش باشــگاه بعــد از ســال ها‬ ‫همــه خبرنــگاران را بیمــه تامیــن اجتماعــی کــرد امــا بعــد از‬ ‫اســتعالمی کــه از تامیــن اجتماعــی گرفتیــم‪ ،‬متوجــه شــدیم حــق‬ ‫بیمه هــای برخــی خبرنــگاران بــه صــورت ناقــص پرداخــت شــده‬ ‫اســت‪ .‬در عیــن حــال کارفرمــا ملــزم بــه پرداخــت یــک مــاه حقــوق‬ ‫بــه ازای یــک ســال کار بــه عنــوان ســنوات اســت امــا ایــن مــورد‬ ‫نیــز بــرای مــا خبرنــگاران باشــگاه رعایــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن خبرنــگاران در ادامــه مشــکالت خــود افزودنــد‪ :‬مــا‬ ‫خبرنــگاران بــا روزی ‪ ۸‬تــا ‪ ۱۲‬ســاعت کار مــداوم و ســخت از‬ ‫حداقل هــای مــزدی محــروم هســتیم و مســئوالن صداوســیما‬ ‫بــه مشــکالت مان کــه در نتیجــه حضــور پیمانــکار جدیــد ممکــن‬ ‫اســت ایجــاد می شــود‪ ،‬اعتنایــی نمی کنند‪/.‬خبرگــزاری ایلنــا‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 21‬مهر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست‬ ‫نزنید‬ ‫‪10‬‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن اســت بــه‬ ‫ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده مــی‬ ‫تواننــد ویــروس را بــه چشــم هــا ‪،‬بینــی و دهــان شــما منتقــل‬ ‫کننــد‪.‬از ایــن راه هــا ویــروس مــی توانــد وارد بــدن شــما شــده‬ ‫و شــما را بیمــار کنــد‬ ‫شمـاره ‪269‬‬ ‫رئیس پلیس فتا ناجا‬ ‫کالهبرداری با نام<< سامانه سجام>‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا ناجــا گفــت‪ :‬بــا اقدامــات فنــی و قضائــی‬ ‫پلیــس ســایبری کشــور‪ ،‬اعضــای بانــد کالهبــرداری کــه تحــت‬ ‫عنــوان «ســامانه ســجام» در کشــور از متقاضیــان کالهبــرداری‬ ‫می کردنــد‪ ،‬دســتگیر و بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز یکشــنبه بــازار کســب کار انالیــن از پایــگاه خبری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســردار وحیــد مجیــد در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــا ارجــاع پرونــده هــای متعــدد کالهبــرداری بــه پلیــس فتــا در‬ ‫خصــوص شــکایت مــال باختــگان بــا ترفنــد جدیــد کالهبــرداری‬ ‫و تجزیــه و تحلیــل فنــی پرونــده هــای مرجوعــه مشــخص شــد‪،‬‬ ‫همــه ایــن افــراد طــی روزهــای گذشــته بــا مراجعــه بــا «ســامانه‬ ‫ســجام» مــورد ســرقت اطالعــات کارت بانکــی (فیشــینگ) و‬ ‫برداشــت غیــر مجــاز از حســاب هایشــان قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه کثــرت پرونــده هــای قضائــی و‬ ‫پیچیدگــی شــیوه و شــگرد مجرمانــه‪ ،‬موضــوع در کارگــروه ویــژه‬ ‫پلیــس فتــا مطــرح و اقدامــات فنــی و عملیاتــی علیــه مجــرم‬ ‫یــا مجرمــان بــا اســتفاده از تیــم کارشناســان فنــی و بــا تجربــه‬ ‫پلیــس فتــا اغــاز شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا ناجــا افــزود‪ :‬در ایــن رابطــه رد پــای یکــی از‬ ‫مجرمــان در اســتان زنجــان کشــف شــد و پلیــس فتــا اســتان‬ ‫بــا کنــار هــم قــرار دادن ســایر شــواهد و ســرنخ هــای موجــود‬ ‫در پرونــده مجرمــان ضمــن همــکاری و هماهنگــی مناســب بــا‬ ‫دادســتان اســتان زنجــان اقــدام عملیاتــی بــرای شناســایی و‬ ‫دســتگیری ســایر مجرمــان و متهمــان پرونــده اغــاز شــد و در‬ ‫ایــن رابطــه هفــت مجــرم اقــا و خانــم در اســتان هــای مختلــف‬ ‫مــورد شناســایی قــرار گرفتنــد و بــا انجــام اقدامــات تعقیــب و‬ ‫مراقبــت همــه مجرمــان بــه انضمــام ســر شــاخه اصلــی ایــن بانــد‬ ‫شناســایی‪ ،‬دســتگیر و بانــد مذکــور متالشــی شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬اعضــای ایــن تیــم هفــت نفــره کــه دانــش فنــی‬ ‫باالیــی در امــور رایانــه ای و فنــی داشــتند بــا ایجــاد ســایت جعلــی‬ ‫کامــا مشــابه بــا ســامانه ســجام و نیــز اقدامــات کامــا حرفــه ای‬ ‫در بــاال نگــه داشــتن ســامانه جعلــی مذکــور در رنکینــگ جســت‬ ‫و جــو گــوگل در هنــگام مراجعــه متقاضیــان بــه ســامانه تقلبــی‬ ‫و درگاه بانکــی جعلــی نســبت بــه برداشــت غیــر مجــاز از حســاب‬ ‫هــای مالــی متقاضیــان اقــدام مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ســردار مجیــد خاطرنشــان کــرد‪ :‬هنــگام دســتگیری مجرمــان‪،‬‬ ‫بانــک اطالعاتــی از ‪ ۳۰‬هــزار حســاب هموطنــان و تعــداد ‪۳‬‬ ‫دســتگاه خــودرو بــه انضمــام ‪ ۱۲‬گوشــی تلفــن همــراه و ســه‬ ‫دســتگاه لــپ تــاپ کشــف شــد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا جمــع بنــدی پرونــده هــای قضائــی مرجوعــه بــه‬ ‫پلیــس فتــا کالهبــرداری از یــک هــزار و ‪ ۴۰۰‬نفــر از متقاضیــان بــا‬ ‫مبلــغ بیــش از ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال محــرز اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا ناجــا از هموطنــان خواســت در صــورت‬ ‫داشــتن شــکوائیه قضائــی مشــابه مــوارد گفتــه شــده بــا مراجعــه‬ ‫بــه پلیــس فتــا محــل ســکونت پیگیــر امــور قضائــی خــود باشــند و‬ ‫همــواره کلیــه کاربــران فضــای مجــازی در هنــگام نیــاز بــا مراجعــه‬ ‫بــه ســایت هــای مشــابه بــه جهــت امــور ثبــت نامــی بــه منظــور‬ ‫جلوگیــری از حــوادث مشــابه ‪ ،‬حتمــا ادرس کامــل را‪ ،‬خــود یــا‬ ‫بــه کمــک افــراد مطلــع و مــورد اطمینــان در نــوار ادرس ‪URL‬‬ ‫وارد کــرده و هرگــز بــرای دسترســی بــه ســایت هــای مختلــف از‬ ‫ســامانه جســت وجــو گــوگل اســتفاده نکننــد‪.‬‬ ‫ســردار مجیــد خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬عمــوم مــردم مــی تواننــد در‬ ‫صــورت مواجهــه بــا مــوارد مشــکوک‪ ،‬گزارشــات خــود را بــه ادرس‬ ‫ســایت پلیــس فتــا ‪ WWW.CYBERPOLICE.IR‬قســمت ثبــت‬ ‫گزارشــات مردمــی جهــت رســیدگی اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫معاون رییس جمهوری‪:‬‬ ‫راه مهم رسیدن به توسعه نهادینه شدن‬ ‫مفاهیم فرهنگی است‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر دخالــت بخــش خصوصــی در مجموعــه هــای‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری گفــت‪ :‬بــرای ازادی عمــل در انجــام تولیــد‬ ‫محصــوالت دانــش بینــان نســبت اورده دولتــی بــه بخــش‬ ‫خصوصــی بایــد هشــت بــه یــک باشــد تــا عــاوه بــر نقــش‬ ‫ســازنده بخــش خصوصــی نقــش کــم دولتــی موجــب افزایــش‬ ‫فــراوری در تولیــد علــم و نتیجــه حاصــل بخــش توســط مراکــز‬ ‫دانــش بنیــان باشــد‪.‬‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــور ضمــن گالیــه از‬ ‫عملکــرد منفــی پــارک علــم و فنــاوری گلســتان گفــت‪ :‬انتظــار‬ ‫مــی رفــت کــه گلســتان بــا توجــه بــه تــوان ظرفیتــی و پتانســیل‬ ‫کــه دارد نســبت بــه اســتان جــوان همجــوار خــود خراســان‬ ‫شــمالی پیشــرفت چشــمگیری داشــته باشــد کــه ایــن امــر بایــد‬ ‫بــا تمرکــز بــر ایجــاد و راه انــدازی شــرکت هــای دانــش بنیــان و‬ ‫ارائــه مــکان هــای مناســب بــرای ایــن شــرکت هــا در شــهرهای‬ ‫بزرگــی هماننــد گــرگان و گنبــد در مــدت کوتاهــی تغییــر ویــژه ای‬ ‫در ان رخ دهــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه جایــگاه ویــژه گلســتان در تولیــد مــرغ گفــت‪:‬‬ ‫یکــی از راه هــای کمــک بــه حــذف وابســتگی بــرای تولیــد مــرغ‬ ‫کمــک بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان و رفــع موانــع بــا تکیــه بــر‬ ‫نیــروی و تــوان داخلــی موجــب عــدم وابســتگی زنجیــره مــرغ‬ ‫تولیــدی کشــور بــه واردات حداقلــی هــای نیــاز منجملــه جوجــه‬ ‫یــک روزه و نهــاده هــای دامــی اســت کــه بــا تکیــه بــر تــوان‬ ‫داخلــی موجــب تولیــد در توســعه پایــدار خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن مراســم تفاهــم نامــه همــکاری فــی مابیــن‬ ‫صنــدوق کارافرینــی امیــد‪ ،‬اداره کل میــراث فرهنگــی و صنایــع‬ ‫دســتی و پــارک علــم و فنــاوری اســتان بــه امضــاء مدیــران ایــن‬ ‫مراکــز رســید‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب و کار‪:‬‬ ‫در ایــن بازدیــد یــک روزه کــه بــا حضور دکتر ســورنا ســتاری از مراکز دانش‬ ‫بنیــان صــورت گرفــت تنهــا چیــزی کــه جــدی گرفتــه نشــد و بــه ســادگی‬ ‫در ایــن شــرایط کرونایــی از کنــار ان گــذر شــد عــدم رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی و حفــظ فاصلــه ســامت توســط مدعویــون و همراهــان معــاون‬ ‫علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور بویــژه در زمــان افتتــاح اولیــن شــبکه‬ ‫تلویزیونــی اینترنتــی روســتا تــی وی کــه بــا بازدیــد وی از ‪ ۱۶‬شــرکت دانــش‬ ‫بنیــان کــه در فضــای مربــوط بــه پــارک علــم و فنــاوری اســتان تولیــدات‬ ‫خــود را بــه نمایــش گذاشــته بودنــد صــورت گرفــت هــر چنــد قبــل از حضــور‬ ‫ســتاری مجــری برنامــه بــا اعــام اینکــه حاضریــن پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫را رعایــت کننــد همــراه بــود‪.‬‬ ‫ایــن بــی توجهــی تــا جایــی پیــش رفــت کــه در تمــام بازدیدهــای‬ ‫دکتــر ســتاری از مراکــز و نمایشــگاه هــای دایــر همــراه وی بودنــد‪.‬‬ ‫بایــد انتظــار داشــت کــه مســئولین ذیربــط بــا توجــه بــه اینکــه اســتان‬ ‫گلســتان جــز محــدود اســتان هــای کــه هنــوز درگیــر مــوج ســوم کرونــا‬ ‫نشــده اســت نســبت بــه رعایــت کامــل پروتــکل هــای بهداشــتی از‬ ‫اجــرای چنیــن برنامــه هــای کــه جــدای نــکات مثبــت قطعــا تهدیــد کننــده‬ ‫جــان مدعویــن اســت شــوند چــرا کــه هــر چــه تــاش شــود تــا افــراد‬ ‫نســبت بــه رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی جــدی باشــند امــا بــه لحــاظ‬ ‫اینکــه مســئولین عالــی رتبــه کشــوری را ســالی یکبــار و بــه کمتریــن‬ ‫میــزان مالقــات مــی کننــد انتظــار بیــان مشــکالت و معرفــی محصــوالت‬ ‫خــود جهــت دریافــت تســهیالت و کمــک را دارنــد‪ .‬کــه در ایــن بازدیــد‬ ‫یــک روزه نیــز معــاون علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری اب پاکــی را بــه‬ ‫روی دســت ایــن افــراد ریخــت و گفــت نبایــد بــه فکــر گرفتــن پــول از‬ ‫دولــت بــود چــرا کــه دولــت بجــای هدایــت افــراد بــه جلــو مانــع از حرکــت‬ ‫مــی شــود و بــرای حرکــت شــرکت هــای دانــش بنیــان نیــاز بــه حمایــت و‬ ‫ورود ســرمایه گــذاران خصوصــی بایــد باشــند‪.‬‬ ‫نتیجــه مــی گیریــم کــه برگــزاری چنیــن برنامــه هــای در ایــن‬ ‫شــرایط بحرانــی عــاوه بــر نتیجــه منفــی هیــچ ثمــره ای بــرای‬ ‫افــراد نخواهــد داشــت و بهتــر اســت ایــن بازدیــد هــا بــه صــورت‬ ‫غیــر منتظــره و بــدون هماهنگــی از مراکــز باشــد تــا بــدون‬ ‫هرگونــه اجتمــاع و شکســتن پروتــکل هــای بهداشــتی ســامتی‬ ‫افــراد را بــه مخاطــره نیانداخــت‪.‬‬ صفحه 10 ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم یــک متــر‬ ‫فاصلــه بگیرید‪.‬زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد قطــرک‬ ‫هــای ریــزی از دهــان و بینــی او بــه اطــراف پاشــیده میشــود کــه ممکــن‬ ‫اســت حــاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگــر فاصلــه شــما بــا ان فــرد خیلــی‬ ‫نزدیــک باشــد‪ ،‬ممکــن اســت شــما ایــن قطــرک هــای حــاوی ویــروس‬ ‫کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق کنیــد‪.‬‬ ‫فاصله‬ ‫(ایمن) را در‬ ‫اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬مهر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪269‬‬ ‫تجهیزیک پنجم عشایر خراسان شمالی به پنل خورشیدی‬ ‫رییس اداره بهســازی و بودجه اداره کل امور عشــایر خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬تاکنــون یک پنجــم خانوارهــای عشــایری ایــن‬ ‫اســتان کــه شــامل حــدود هــزار خانــوار می شــود از پنــل‬ ‫خورشــیدی بــرای تولیــد بــرق برخــوردار شــده اند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــه نقــل از ایرنــا مهــدی‬ ‫خانــی اظهــار داشــت‪ :‬امســال ‪ ۳۵۱‬پنــل خورشــیدی ‪ ۴۰‬ولــت‬ ‫در اختیــار خانوارهــای عشــایری ایــن اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن پنــل هــای خورشــیدی بــا چهــار میلیــارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات ارتقــای شــاخص هــای توســعه‬ ‫خریــداری شــد‪ ،‬در خریــد پنــل هــای خورشــیدی خانــوار هــا نیــز‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد مشــارکت کردنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬برنامــه ریــزی شــده اســت تــا پایــان برنامــه‬ ‫ششــم توســعه ســه هــزار و ‪ ۸۰۰‬خانــوار عشــایر کوچــرو ایــن‬ ‫اســتان از پنــل خورشــیدی برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫تجهیزیک پنجم عشایر خراسان شمالی به پنل خورشیدی‬ ‫خانــی گفــت‪ ۳۰۰ :‬دســتگاه پنــل خورشــیدی ‪ ۴۰‬ولــت نیــز بــا‬ ‫همــکاری و مشــارکت وزارت نیــرو امســال در اختیــار خانــوار‬ ‫هــای کــوچ روی عشــایری قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پنــل هــای خورشــیدی توســط وزارت نیــرو‪ ،‬دولــت و‬ ‫امــور عشــایری تامیــن اعتبــار و در اختیــار خانوارهــای عشــایری‬ ‫قــرار مــی گیــرد‪ ،‬حــدود ‪ ۹‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای ایــن‬ ‫دســتگاه هــا هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییس اداره بهســازی و بودجه اداره کل امور عشــایر خراســان‬ ‫شــمالی کاربــرد اصلــی پنل هــای خورشــیدی را تامیــن بــرق‬ ‫عنــوان کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬اســتفاده از انــرژی خورشــیدی‬ ‫بســیاری از مشــکالت عشــایر را حــل خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫خانــی گفــت‪ :‬عشــایر مــی تواننــد عــاوه بــر روشــنایی از انــرژی‬ ‫تولیــدی ایــن پنــل هــای خورشــیدی برای اســتفاده های وســایل‬ ‫ارتباطــی ماننــد کامپیوتــر و وســایل خانگــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن پنــل هــا قابلیــت جابــه جایــی از ســامانی بــه‬ ‫ســامان دیگــر را دارنــد کــه انــرژی خورشــیدی را بــه بــرق تبدیــل‬ ‫کــرده و نیــازی بــه ســوخت فســیلی هــم ندارنــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬عشایر با فعالیت در بخش های مختلف و توانمندسازی‬ ‫هــم بــه اقتصــاد و معیشــت خــود و هــم بــه رفــع مشــکالت اقتصــادی و‬ ‫اســتقالل کشــور کمــک بســیار مهمی مــی کنند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬پنــل هــای خورشــیدی در اختیــار خانــوار‬ ‫هایــی قــرار مــی گیــرد کــه در مناطــق ییالقــی هســتند و جــا بــه‬ ‫جایــی زیــادی دارنــد‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬درصد خانوارهای عشایر استان برق ثابت دارند‬ ‫رییس اداره بهســازی و بودجه اداره کل امور عشــایر خراســان‬ ‫شرکت پشتیبانی امور دام‬ ‫‪۱۹۱۰۰‬هزارتومان میانگین قیمت‬ ‫هرکیلوگرم مرغ اماده طبخ‬ ‫شــرکت پشــتیبانی امــور دام ( وابســته بــه وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی) اعــام کــرد‪ :‬اخریــن نــرخ معاملــه شــده مــرغ امــاده‬ ‫طبــخ در ‪ ۱۶‬مهرمــاه جــاری میانگیــن از قــرار هرکیلــو گــرم ‪۱۹۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۸۳‬ریــال ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫گــزارش بــازار کســب کار بــه نقــل از ایرنــا برپایــه جــداول امــاری‬ ‫شــرکت مزبــور‪ ،‬حداقــل قیمــت مــرغ امــاده طبــخ در مــورخ یــاد‬ ‫شــده در ســطح کشــور در خــرده فروشــی ‪ ۱۵۲‬هــزار ریــال ثبــت‬ ‫شــده‪ ،‬ضمــن اینکــه حداکثــر قیمــت هــم ‪ ۲۲۰‬هــزار ریــال را‬ ‫نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مــرغ امــاده طبــخ در قالــب عمــده فروشــی میانگیــن‬ ‫هرکیلــو گــرم ‪ ۱۸۱‬هــزار و ‪ ۹۲۶‬ریــال ثبــت شــده و حداقــل نیــز‬ ‫بــه قیمــت هرکیلــو گــرم ‪ ۱۴۷‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬ریــال و حداکثــر نیــز‬ ‫در ســطح کشــور ‪ ۲۰۰‬هــزار ریــال بــه ازای هرکیلــو گــرم را نشــان‬ ‫مــی دهــد‪.‬‬ ‫قیمت هرکیلو گرم مرغ زنده‬ ‫قیمــت هرکیلــو گــرم مــرغ زنــده میانگیــن ‪ ۱۳۵‬هــزار و ‪۸۸‬‬ ‫ریــال و حداقــل ‪ ۱۲۰‬هــزار ریــال تعییــن نــرخ شــد‪ ،‬ضمــن اینکــه‬ ‫حداکثــر نــرخ مــرغ زنــده بــه ازای هــر کیلــو گــرم ‪ ۱۴۷‬هــزار ریــال‬ ‫در مــورخ ‪ ۱۶‬مهرمــاه در ســطح کشــور بفــروش رســید‪.‬‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬از پنــج هــزار خانــوار عشــایری کــه در ایــن‬ ‫اســتان ســکونت دارنــد ‪ ۲۵‬درصــد از بــرق پایــدار برخوردارنــد‪.‬‬ ‫خانــی اظهــار داشــت‪ :‬جامعــه عشــایری ایــن اســتان حــدود‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه تاکنــون برخــی از محلــه هــای‬ ‫قشــاقی انــان‪ ،‬کــه محــل اقامــت چندیــن ماهــه خانوارهــای‬ ‫عشــایری اســت‪ ،‬از بــرق ثابــت برخــوردار شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عــاوه بــر خریــد پنــل هــای خورشــیدی همچنیــن‬ ‫ایــن اداره تفاهــم نامــه ای نیــز بــرای بــرق رســانی ثابــت بــه‬ ‫‪ ۱۰‬محلــه قشــاقی خانوارهــای نیمــه کوچــرو اســتان بــا شــرکت‬ ‫بــرق بســته اســت‪.‬‬ ‫خانــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا اجــرای طــرح هــای بــرق رســانی ثابــت‬ ‫بــه مناطــق عشــایری اســتان‪ ،‬ایــن شــاخص بــه حــدود ‪۳۵‬‬ ‫درصــد خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خانوارهــای عشــایر کوچــرو هســتند افــزود‪:‬‬ ‫تامیــن بــرق عشــایر از طریــق پنــل هــای خورشــیدی عــاوه بــر‬ ‫امــکان جــا بــه جایــی‪ ،‬کــم هزینــه تــر نیــز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۳۵۰‬خانــوار عشــایری خراســان شــمالی بیــش‬ ‫از ‪ ۷۰۰‬هــزار راس دام ســبک در اختیــار دارنــد کــه ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫گوشــت اســتان را تولیــد می کننــد‪.‬‬ ‫عشــایر خراســان شــمالی بــا جمعیتــی بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار نفــر‬ ‫در قالــب ‪ ۲‬ایــل زعفرانلــو و شــادلو و ‪ ۳۸‬طایفــه بــا شــیوه های‬ ‫ســنتی کوچــرو و نیمــه کوچــرو در ایــن اســتان کوچــروی می کننــد‪.‬‬ ‫عشــایر خراســان شــمالی کــه زبــان اصلــی انــان کــردی‬ ‫کرمانجــی اســت‪ ،‬شــامل طوایــف باچوانلــو‪ ،‬قهرمانلــو‪ ،‬ملوانلــو‪،‬‬ ‫میالنلــو‪ ،‬توپکانلــو‪ ،‬ایرانلــو‪ ،‬جیرســتان‪ ،‬ســیفکانلو‪ ،‬بریمانلــو‪،‬‬ ‫پهلوانلــو‪ ،‬جیرســتان انی صــر‪ ،‬ســارخانی‪ ،‬قلیانلــو‪ ،‬کاوانلــو‪،‬‬ ‫کیکانلــو‪ ،‬بیچرانلــو‪ ،‬نامانلــو‪ ،‬امیرانلــو‪ ،‬هش ـت مرخی‪ ،‬ایزانلــو‪،‬‬ ‫روطانلــو‪ ،‬تبریانــی‪ ،‬جافکانلــو مــی شــوند‪.‬‬ ‫شــرکت بــرق خراســان شــمالی ‪ ۳۶۷‬هــزار مشــترک دارد کــه‬ ‫از ایــن تعــداد ‪ ۸۴‬درصــد مشــترکان بخــش خانگــی‪ ۴ ،‬درصــد‬ ‫ادارات و دســتگاه های خدمــات رســان‪ ،‬یــک درصــد کشــاورزی‪،‬‬ ‫کمتــر از یــک درصــد صنعتــی و ‪ ۱۰‬درصــد ســایر مصــارف اســت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۹۹.۹‬درصــد جمعیــت شــهری و روســتایی ایــن‬ ‫اســتان از بــرق برخــوردار شــده انــد‬ ‫تخم مرغ به نرخ هرکیلو گرم ‪ ۱۵.۹‬هزار تومان‬ ‫تخــم مــرغ هرکیلــو گــرم عمــده فروشــی میانگیــن ‪ ۱۳۸‬هــزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬ریــال‪ ،‬حداقــل ‪ ۱۲۰‬هــزار ریــال نــرخ داشــت و حداکثــر بــه‬ ‫ازای هرکیلــو گــرم ‪ ۱۶۵‬هــزار ریــال بفــروش رســید‪.‬‬ ‫تخــم مــرغ خــرده فروشــی نیــز هرکیلــو گــرم میانگیــن ‪ ۱۵۹‬هــزار‬ ‫و ‪ ۴۶۹‬ریــال در ‪ ۱۶‬مهــر مــاه جــاری عرضــه شــد‪ ،‬ضمــن اینکــه‬ ‫حداقــل نــرخ ان ‪ ۱۳۹‬هــزار ریــال و حداکثــر ‪ ۱۸۵‬هــزار ریــال‬ ‫ثبــت شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬براســاس نــرخ گــذاری ســتاد تنظیــم بــازار در‬ ‫شــهریور مــاه‪ ،‬قیمــت هــر کیلوگــرم تخــم مــرغ درب مرغــداری‬ ‫هــا ‪ ۱۲‬هــزار تومــان و بــرای مصــرف کننــدگان ‪ ۱۴‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومــان تعییــن شــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــا وجــود تعییــن نــرخ هــر شــانه تخــم مــرغ فلــه ای‬ ‫‪ ۳۰‬تایــی ‪ ۲۶‬هزارتومــان در بــازار‪ ،‬در هشــتم مهرمــاه نیــز ســتاد‬ ‫تنظیــم بــازار اقــدام بــه نــرخ گــذاری تخــم مــرغ هــای بســته بنــدی‬ ‫کــرد بطــوری کــه قیمــت یــک شــانه تخــم مــرغ ‪ ۳۰‬تایــی بســته‬ ‫بنــدی شناســنامه دار دارای زنجیــره ســرد حداکثــر ‪ ۳۱‬هــزار‬ ‫تومــان‪ ،‬تخــم مــرغ ‪ ۲۰‬تایــی ‪ ۲۲‬هــزار تومــان‪ ،‬تخــم مــرغ ‪۱۵‬‬ ‫تایــی‪ ۱۸‬هــزار تومــان‪ ،‬تخــم مــرغ ‪ ۹‬تایــی ‪ ۱۱‬هــزار تومــان و تخــم‬ ‫مــرغ ‪ ۶‬تایــی هفــت هــزار تومــان اعــام شــد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب و کار انالین‪:‬‬ ‫ظاهــرا ایــن وســط بایــد مصــرف کننــده جُــر هــم تولیــد کننــده و‬ ‫هــم دولــت را بکشــد و اینکــه ناتوانــی دولــت در تامیــن مــواد اولیــه‬ ‫بــرای تولیــد را بایــد مصــرف کننــده از جیــب ش پرداخــت کنــد‬ ‫هــر چنــد‪ ،‬چنــد ســالی اســت کــه مصــرف جــور تمــام ناتوانــی هــا‬ ‫را بایــد پرداخــت کنــد و ایــن امــر بــرای مســئولین ســاده تریــن‬ ‫روش ممکــن بــرای فــرار از مشــکل اســت‪ /.‬ایرنــا‬ صفحه 11 ‫دوشنبه ‪ 21‬مهر ‪1399‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫را رعایت‬ ‫کنید‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت‬ ‫کنیــد‪ .‬بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان و‬ ‫بینــی بــا ارنــج خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در هنــگام‬ ‫عطســه و ســرفه اســت‪ .‬بعــد از ســرفه و عطســه بالفاصلــه‬ ‫دســتمال کاغــذی خــود را دور بیاندازیــد‬ ‫شمـاره ‪269‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش گلستان‬ ‫راهکارکاهش ترک تحصیل دانش اموزان‬ ‫ایجادمدارس شبانه روزی است‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن احســان گوهری راد‪-‬مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان معتقــد‬ ‫اســت کــه ســاخت مجتمع هــای اموزشــی و مــدارس شــبانه روزی بهتریــن راهــکار بــرای جلوگیــری از‬ ‫کاهــش امــار بازمانــدگان از تحصیــل در اســتان اســت‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه در گلســتان بالــغ بــر‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار بازمانــده از تحصیــل وجــود دارد کــه اکثــر انهــا در مناطــق دور افتــاده شــرق اســتان و در‬ ‫روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫گوهــری راد ابــراز داشــت‪ ۳۰ :‬درصــد از جمعیــت ‪ ۲۵‬هــزار دانــش امــوزی کــه اقــدام بــه تــرک‬ ‫تحصیــل نمــوده انــد دلیلــش را عــدم وجــود مدرســه در محــل ســکونت خــود اعــام نمــوده ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫دیگــر بعلــت وجــود مشــکالت اقتصــادی و عــدم توانایــی رفــت و امــد بــه مــدارس شــهر یــا روســتاهای‬ ‫مجــاور را عامــل تــرک تحصیــل خــود دانســته انــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود ‪ :‬بــا ایجــاد مجتمــع هــای اموزشــی و مــدارس شــبانه روزی مــی مــی شــود‬ ‫جمعیــت کثیــری از محصلیــن جــا مانــده از درس را در گلســتان جــذب نظــام امــوزش کشــور کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــی تــوان بــا ســاخت مجتمــع هــای اموزشــی روســتایی امــکان تحصیــل بــرای مناطقی‬ ‫کــه بــه علــت برخــی مشــکالت از قبیــل بــه حــد نصــاب نرســیدن تعــداد دانش امــوزان امــکان ســاخت‬ ‫مدرســه در روســتاهای دورافتــاده اســتان وجــود نــدارد فراهــم نمــود‪.‬‬ ‫گوهــری راد گفــت‪ :‬در طــی ســالهای اخیــر شــاهد حــذف مــدارس گلــی و خشــتی و جمــع اوری بخــاری‬ ‫هــای نفتــی مــدارس بودیــم بــه طــوری کــه نوســازی مــدارس اســتان رونــد مطلوبــی داشــته و توانســته‬ ‫اســت ‪ ۹۰‬درصــد اهــداف مربــوط بــه ســند تحــول بنیادیــن را محقــق ســاخته کــه چشــم انــداز ان‬ ‫هماننــد اســت کــه گفتــه شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اعتبــارات نوســازی مــدارس در گلســتان در غالــب ‪ ۳۱‬طــرح عمرانــی توانســته بــا ‪۵.۵‬‬ ‫درصــد رشــد صرفــا ً در ســال جــاری ‪ ۱۷۰‬کالس درس را تحویــل امــوزش و پــرورش اســتان دهــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه‪ :‬متاســفانه باتمــام وجــود خدمــات صــورت گرفتــه در بخش ســرانه فضای اموزشــی‬ ‫گلســتان نســبت بــه میانگیــن کشــوری عقــب مانــده اســت و ســهم دانش امــوزان از ســرانه اموزشــی‬ ‫کشــور ‪ ۲.۵‬درصــد و در حــوزه زیربنــای ســاختمانی ‪ ۲.۱‬درصــد اســت همچنیــن ســهم ازمایشــگاه ‪۲.۲‬‬ ‫درصــد و فضــای ورزشــی روبــاز و سرپوشــیده تنهــا ‪ ۵۵‬صــدم درصــد اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل امــوزش و پــرورش گلســتان در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬متاســفانه ســهم دانش امــوزان‬ ‫اســتان از اســتخر صرفــا ً ‪ ۹‬صــدم درصــد بــوده امــا در ایــن بیــن از فضاهــای تربیتــی‪ ،‬کانون هــای‬ ‫پــرورش فکــری و دارالقــران نســبت بــه میانگیــن کشــوری دارای وضعیــت بهتــری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن بــا ســفر دو روزه معــاون وزیــر امــوزش و پــرورش بــا بررســی نــو‬ ‫بازدیــد نســبت بــه وضعیــت فضاهــای اموزشــی از نزدیــک رســیدگی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن گلســتان دارای جمعیــت ‪ ۳۶۲‬هــزار دانــش امــوز در تمــام ‪۱۴‬‬ ‫شهرســتان و حــدود هــزار روســتا دارد‪.‬‬ ‫بررسی وضعیت پیشرفت پروژهای ارتباطات سیار‬ ‫در استان گلستان‬ ‫در جلســه ای با حضور مدیر کل‬ ‫هماهنگــی خدمــات ارتباطــات‬ ‫ســیار شــرکت مخابــرات ایــران‬ ‫‪،‬وضعیــت ارتباطــات ســیار در‬ ‫منطقــه گلســتان بررســی شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه روابــط عمومــی‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان‬ ‫‪،‬مهنــدس بیکــی ده ابــادی ضمن‬ ‫بازدیــد از مرکــز پیامبــر اعظــم‬ ‫(ص) گــرگان و بررســی تجهیــزات‬ ‫ارتباطــات ســیار در جلســه‬ ‫ای بــا اشــاره بــه پــروژه هــای‬ ‫در دســت اجــرا در مخابــرات‬ ‫منطقــه گفت‪:‬برنامــه هــای‬ ‫توســعه‪،‬بهینه ســازی و نگهداری‬ ‫ارتباطــات ســیار در اســتان‬ ‫بســیار اهمیــت دارد و همــه در‬ ‫راســتای ارتقــاء شــبکه و افزایــش‬ ‫کیفیــت خدمــات و سرویســهای‬ ‫تلفــن همــراه بــوده بنابرایــن بایــد بــا هماهنگــی شــرکت ارتباطــات ســیار و براســاس برنامــه ریــزی هــای‬ ‫انجــام شــده زمانــی انجــام گیــرد و امادگــی داریــم در ایــن زمینــه حمایــت هــا و هماهنگــی هــای الزم‬ ‫صــورت پذیــرد‪ .‬همچنیــن مهنــدس غالمعلــی شــهمرادی مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا تشــریح‬ ‫اقدامــات انجــام شــده در راســتای توســعه ارتباطــات ســیار اســتان گفــت‪ :‬چالــش هایــی در حــوزه شــبکه‬ ‫وجــود دارد کــه موجــب تاخیــر در رفــع خرابیهــا شــده کــه اگــر ترافیــک اســتان کامــا بــه زیرســاختهای‬ ‫مخابراتــی انتقــال یابــد ایــن مشــکل بــر طــرف شــده و مــی توانیــم خدمــات بهتــری ارائــه دهیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در عملیــات فــاز هشــت هیچگونــه عقــب ماندگــی در ارتقــاء تکنولــوژی ســایت‬ ‫هــای تلفــن همــراه وجــود نــدارد و بــا تامیــن بــه موقــع تجهیــزات مــورد نیــاز از ســوی شــرکت‬ ‫ارتباطــات ســیار ایــران مــی توانیــم برنامــه هــای توســعه ای را بیــش از پیــش بــا موفقیــت‬ ‫و تکیــه بــر دانــش کارشناســان مخابــرات منطقــه گلســتان در بخــش مدیریــت ارتباطــات‬ ‫ســیار اجــرا نمــوده و در زمینــه ارتقــاء کیفیــت سرویســهای تلفــن همــراه گام بــر داریــم‪.‬‬ ‫در ادامــه جلســه ‪ ،‬مدیــر ارتباطــات ســیار مخابــرات منطقــه گلســتان و هــر کــدام از روســا و کارشناســان‬ ‫رونــد اقدامــات انجــام شــده را تشــریح نمــوده و راهکارهــای مناســب جهــت رفــع موانــع پیشــبرد پــروژه‬ ‫هــا را ارایــه نمــوده و خواســتار حمایــت شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران شــدند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای کشور‬ ‫تشریح علت تجمیع شرکت های ابفا شهری و روستایی‬ ‫اجــرای طــرح یکپارچه ســازی شــرکت های اب و فاضــاب شــهری و روســتایی کــه چندیــن‬ ‫ســال درگیــر نهادهــای تصمیم گیــری بــود‪ ،‬ســرانجام امســال بــه نتیجــه رســید‪ .‬انطــور کــه‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مهندســی اب و فاضــاب کشــور اعــام کــرده‪ ،‬هــدف از اجــرای ایــن طــرح‬ ‫بهبــود راندمــان و رســیدگی بهتــر بــه صنعــت اب و فاضــاب بخــش شــهری و روســتایی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت مهندســی اب و فاضــاب کشــور بــه نقــل ایســنا‪ ،‬در حــال حاضــر‬ ‫حــدود ‪ ۷‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار نفــر در روســتاهای سراســر کشــور از اب شــرب ســالم و بهداشــتی‬ ‫بهره منــد هســتند و قــرار اســت کــه تــا یــک ســال و نیــم اینــده بــه بیــش از ‪ ۳‬میلیــون نفــر از جمعیــت‬ ‫روســتایی کشــور اب شــرب ســالم و پایــدار برســد و طبــق براوردهــای صــورت گرفتــه در پایــان ایــن دولــت‬ ‫جمعیــت روســتایی بهره منــد از اب شــرب ســالم و پایــدار بــه بیــش از ‪ ۱۰‬میلیــون نفــر خواهــد رســید‪.‬‬ ‫هم اکنــون در تمــام ‪ ۳۱‬اســتان کشــور‪ ،‬پروژه هــای ابرســانی روســتایی در حــال انجــام اســت و حــدود‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬قــرارداد تاکنــون در ایــن رابطــه بــا بخــش خصوصــی منعقــد شــده و ایــن در حالــی اســت کــه طبــق‬ ‫شــاخص های جهانــی بهداشــت کــه مبتنــی بــر دسترســی مــردم بــه اب شــرب باکیفیــت بــا مختصــری‬ ‫پیــاده روی اســت‪ ،‬بیــش از ‪ ۹۵‬درصــد جمعیــت روســتایی ایــران بهره منــد محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫با این وجود ‪ ،‬برنامه دولت این است که روستاها همچون شهرها اب شرب باکیفیت به صورت لوله کشی‬ ‫در منــازل خــود دریافــت کننــد و کیفیــت اب شــرب در روســتاها برابــر بــا کیفیــت اب شــرب در شــهرها باشــد‪.‬‬ ‫در همین راســتا نیز طرح یکپارچه ســازی شــرکت های اب و فاضالب شــهری و روســتایی کلید خورده اســت‪.‬‬ ‫حمیدرضــا جانبــاز‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت مهندســی اب و فاضــاب کشــور در ایــن راســتا گفــت‪ :‬تمــام تــاش مــا‬ ‫ایــن اســت کــه تامیــن اب شــهرها و روســتاها از اب هــای ســطحی افزایــش پیــدا کنــد‪ ،‬بنابراین به این ســمت‬ ‫رفته ایم که تامین اب شهرها و روستاها از اب های زیرزمینی کاهش و اب های سطحی افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه یکپارچه سازی شرکت های اب و فاضالب شهری و روستایی پس از چندماه از تصویب‬ ‫دولت در اواخر بهمن ماه رسما ًاجرایی شد‪ ،‬گفت‪ :‬هدف این است که بتوانیم راندمان فعالیت ها را باال ببریم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مهندســی اب و فاضــاب کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه هــدف مــا بهبــود وضعیــت صنعــت‬ ‫اب و فاضــاب کشــور در دو بخــش شــهری و روســتایی اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن مــدت نیــز شــاهد اثــرات‬ ‫مثبــت اجــرای ایــن طــرح هســتیم و امیدواریــم کــه بتوانیــم کارهــای بیشــتری را در این دو حــوزه انجام دهیم‪.‬‬ ‫جانبــاز بــا بیــان اینکــه موضــوع فاضــاب روســتایی پــس از تکمیــل پروژه هــای ابرســانی روســتایی‬ ‫هدف گــذاری بعــدی شــرکت مهندســی اب و فاضــاب کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تــاش می کنیــم بــا‬ ‫بهره منــدی از منابــع داخلــی شــرکت های ابفــا‪ ،‬پروژه هــای فاضــاب روســتایی را اجرایــی کنیــم‪.‬‬ ‫طبــق گفته هــای محمــد باقــری بنابــی‪ ،‬عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس‪ ،‬رفــع مشــکالت اب شــرب‬ ‫روســتاها‪ ،‬هــدف اصلــی طــرح یکپارچه ســازی شــرکت های اب و فاضــاب شــهری و روســتایی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تامیــن اب شــرب مــردم‪ ،‬مهمتــر از منافــع فــردی اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫قطعــا َ کار یکپارچه ســازی شــرکت های ابفــای شــهری و روســتایی‪ ،‬کار درســت و بــه جایــی بــوده‬ ‫اســت و ارزیابی هــا هــم نشــان می دهــد کــه در همیــن فاصلــه زمانــی کوتــاه از شــروع فراینــد‬ ‫یکپارچه ســازی و در حالیکــه بــه تعبیــری ایــن پــروژه یکپارچه ســازی در دوره گــذار قــرار دارد‪ ،‬نتایــج‬ ‫ان در تســریع و بهبــود خدمات رســانی بخصــوص در حــوزه اب شــرب روســتایی مشــهود اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــر اســاس گــزارش متولیــان امــر‪ ،‬در همیــن‬ ‫مــدت کوتــاه در مناطــق مختلفــی از کشــور بــه واســطه تجمیــع ایــن دو شــرکت‪ ،‬بــدون‬ ‫ایجــاد تاسیســات جدیــد و صرفــا ً از محــل بهره گیــری و بــه اشــتراک گذاری امکانــات‬ ‫موجــود ایــن دو شــرکت‪ ،‬بــه روســتاهای زیــادی خدمــات اب شــرب داده شــده اســت‪.‬‬ ‫باقــری بــا بیــان اینکــه ســرعت دادن بــه کار‪ ،‬بــه ویــژه در حــوزه نقــل و انتقــال امــوال و همینطــور رفــع و‬ ‫حــل و فصــل برخــی مســایل پرســنلی‪ ،‬ضرورتــی اســت کــه نیــاز اســت توســط مدیــران ارشــد وزارت نیــرو‬ ‫مورد توجه جدی قرار گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬به هرحال این کار‪ ،‬کار بزرگی اســت و طبعا ً در کنار مزایا و فواید‬ ‫قابــل توجــه ان‪ ،‬چالش هــای خــودش را نیــز دارد کــه بایــد بــه ســرعت مــورد توجه و رســیدگی قرار گیرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬طبیعتــا ً کاری کــه موجــب تغییــرات ســاختاری و برخــی جابجایی هــا در ســطوح مدیریتــی‬ ‫شــرکتها بشــود‪ ،‬بعضــا َ معارضــان و مخالفانــی هــم خواهــد داشــت امــا انچــه کــه مهــم اســت و ارجحیــت‬ ‫دارد‪ ،‬پاســخگویی بــه مطالبــات بــه حــق مــردم در زمینــه دسترســی بــه اب پایــدار و بــا کیفیــت و منافــع‬ ‫کالن کشــور اســت کــه قاعدتــا َ تحــت تاثیــر منافــع فــردی و پــاره ای مالحظــات و رقابت هــای درون‬ ‫ســازمانی قــرار نخواهــد گرفــت‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

شماره : 949
تاریخ : 1402/12/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

شماره : 944
تاریخ : 1402/12/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!