روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 268 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 268

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 268

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 268

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫مردم‪ ،‬گرانی و اینده‬ ‫رسانه های مکتوب‬ ‫جدی تریــن دغدغــه امــروز‬ ‫مــردم ایران اســت؛ تقریبــا روزی‬ ‫نیســت کــه افزایش قیمــت دالر‪،‬‬ ‫ســکه‪ ،‬طال‪ ،‬مســکن‪ ،‬خودرو و از‬ ‫همــه اینهــا مهم تــر‪ ،‬ضروریــات‬ ‫زندگــی مــردم‪ ،‬خبــر اول‬ ‫رســانه ها نباشــد و روزنامه هــا‬ ‫و رســانه های مکتــوب از یــک‬ ‫ســو و شــبکه های اجتماعــی و‬ ‫رســانه های انالیــن از ســوی‬ ‫دیگــر‪ ،‬تحلیــل‪ ،‬تفســیر یــا خبری‬ ‫در ایــن زمینــه منتشــر نکننــد‪.‬‬ ‫گرانــی‪ ،‬جدی تریــن دغدغــه‬ ‫امــروز مــردم ایــران اســت؛‬ ‫تقریبــا روزی نیســت کــه‬ ‫افزایــش قیمــت دالر‪ ،‬ســکه‪،‬‬ ‫طــا‪ ،‬مســکن‪ ،‬خــودرو و از‬ ‫همــه اینهــا مهم تــر‪ ،‬ضروریات‬ ‫زندگــی مــردم‪ ،‬خبــر اول‬ ‫رســانه ها نباشــد و روزنامه هــا‬ ‫و رســانه های مکتــوب از یــک‬ ‫ســو و شــبکه های اجتماعــی‬ ‫و رســانه های انالیــن از ســوی‬ ‫دیگــر‪ ،‬تحلیــل‪ ،‬تفســیر یــا‬ ‫خبــری در ایــن زمینــه منتشــر‬ ‫نکننــد‪...‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪1442‬‬ ‫‪ 05‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شماره ‪ 2 68‬‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫از گرگان تا اسفالت چهل تیکه روستای زیارت‬ ‫تاخت و تاز کرونا همچنان بر‬ ‫سر شهرها‬ ‫‪6‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫درد را درمان کنید‪ ،‬کارت اعتباری خرید ‪ُ ،‬مسکنی بیش نیست‬ ‫مواردی که نباید به فرد‬ ‫مضطرب بگوییم‬ ‫‪10‬‬ ‫خسارت‪ ۲۰۰‬میلیارد ریالی کرونا‬ ‫به مراکز فنی و حرفه ای‬ ‫‪5‬‬ ‫اغاز تعمیر قدیمی ترین‬ ‫سد گلستان‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫امنیت کاالی گرانبها‬ ‫و بدون جانشین‬ ‫‪9‬‬ ‫دویدوخ‪ ،‬صاحب مجتمع فرش‬ ‫دوروی ابریشمی می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫گرانی التهابی که قرص‬ ‫تب بر ندارد‬ ‫رئیس بسیج رسانه گلستان‬ ‫دستگاه ایرانی تشخیص سریع عالیم کرونا تاییدیه جهانی گرفت‬ ‫رسانه تبیین کننده ارزش های دفاع مقدس‬ ‫رســانه تبییــن کننــده ارزش هــای دفــاع مقدسرســانه هــا پیــام‬ ‫اوران فکر و اندیشــه هســتند ‪ ،‬کوچه های دهکده جهانی «مک‬ ‫لوهــان هــر روز باریــک تــر شــده و اهالــی ان تســلیم خدایانی می‬ ‫شــوند کــه در جبهــه بــزرگ فرهنگــی‪ ،‬اخبــار واطالعــات کمتــر از‬ ‫کســر ثانیــه بــر ســر انــان اوار مــی شــود‪.‬‬ ‫مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد‪ :‬ایــن جنــگ هشــت ســاله‬ ‫حقیقتــا یــک گنــج اســت کــه تمــام ناشــدنی اســت‪.‬‬ ‫رســانه هــا پیــام اوران فکــر و اندیشــه هســتند ‪ ،‬کوچــه هــای‬ ‫دهکــده جهانــی “مــک لوهــان هــر روز باریــک تــر شــده و اهالــی‬ ‫ان تســلیم خدایانــی مــی شــوند کــه در جبهــه بــزرگ فرهنگــی‪،‬‬ ‫اخبــار واطالعــات کمتــر از کســر ثانیــه بــر ســر انــان اوار مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن تفســیر پرواضــح اســت کــه غــول هــای خبــری‪،‬‬ ‫افــکار عمومــی جهــان را بــه دســت گرفتــه و بــه ان جهــت‬ ‫دهنــد تــا جایــی کــه بتواننــد انقــاب مخملــی یــا نارنجــی‬ ‫راه بیندازنــد و بــه معنــی واقعــی بــا عرصــه هــای فرهنــگ‬ ‫وسیاســت یــک جامعــه اثــر گــذار باشــند‪.‬‬ ‫اینجاســت کــه نقــش رســانه بــا ترویــج فرهنــگ ایثــار و‬ ‫شــهادت بــه عنــوان ابــزار کارامــد مقابلــه در جنــگ نــرم‬ ‫مطــرح مــی شــود‪.‬‬ ‫شــیوه های جنــگ در دنیــای امــروز‪ ،‬تغییــرات شــگرفی نمــوده و‬ ‫بــه ایــن دلیــل اســت کــه پیــروزی در انهــا‪ ،‬بیــش از ان کــه وابســته‬ ‫بــه شکســت دادن دشــمن در صحنــه جنــگ باشــد‪ ،‬بــه هدایــت‬ ‫افــکار عمومــی داخلــی و بین المللــی‪ ،‬بســتگی دارد‪.‬‬ ‫دس ـت یابی بــه دفــاع مقــدس در برابــر ایــن شــیوه ها بــا‬ ‫اســتفاده صحیــح و بــه موقــع از رســانه ها عملــی خواهــد‬ ‫بــود و افــق ایــن دفــاع بــا تولیــد و ترویــج کتــب مشــاهدات‬ ‫و تجربیــات اهالــی رســانه حاضــر در دوران دفــاع مقــدس‪،‬‬ ‫روش ـن تر بــه نظــر خواهــد رســید‪.‬‬ ‫مقــام معظــم رهبــری حفظه اله می فرماینــد ‪«:‬این جنگ‬ ‫یک گنج اســت ایا خواهیم توانســت ان را اســتخراج کنیم‬ ‫جامعــه رســانه بایــد دیــن خــود را نســبت بــه ایــن اســطوره‬ ‫هــا ادا کنــد چــرا کــه در جنــگ ‪ ۸‬ســاله مــان‪ ،‬بســیاری از‬ ‫ارزش هــا‪ ،‬ارمــان هــا و اخالقیــات بــه ظهــور و ثبــوت رســید‬ ‫کــه جهانیــان را مــات ومبهــوت نمــود‪.‬‬ ‫خبرنــگاران مــا نیــز در تمامــی دوران انقــاب در دفــاع از‬ ‫نظــام و ارزش هــای واالی ان نقــش ارزشــمندی را ایفــا‬ ‫نمودنــد و ایــن مهــم با ‪ ۲۴۴‬شــهید‪ ۵۰ ،‬جانبــاز و چند ازاده‬ ‫در امــر اطالع رســانی در کشــور مشــخص اســت‪.‬‬ ‫امــروزه نهادینــه شــدن فرهنــگ ایثــار و شــهادت بیــن جوانــان از‬ ‫اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت کــه رســانه ها بایــد در راســتای‬ ‫نهادینــه شــدن ایــن فرهنــگ از هیــچ کوششــی فروگــذاری نکننــد‪.‬‬ ‫رســانه هــا بودنــد کــه در پوشــش خبــری و بــه تصویــر‬ ‫کشــیدن فتوحــات و مجاهــدت هــای رزمنــدگان اســام‪،‬‬ ‫انهــدام مواضــع و اســتحکامات دشــمن‪ ،‬و زمیــن گیر شــدن‬ ‫ماشــین جنگــی دشــمن واقعیــات جنــگ را به صــورت عینی‬ ‫بــه درون منــازل مــردم منتقــل نمودنــد‪.‬‬ ‫نقــش رســانه ها در بیــان راهبردهــای دفــاع مقــدس و تــاش بی‬ ‫وقفــه بــرای نهادینــه کــردن راهبردهــای جنــگ و تبییــن ضــرورت و‬ ‫مشــارکت احــاد مــردم در صحنــه هــای دفــاع مقــدس بســیار بــا‬ ‫ارزش بــود هــر چنــد نیروهــای مطبوعــات در ان دوران از لحــاظ‬ ‫کســب اموزش هــای تخصصــی چنــدان حرفــه ای نبودنــد امــا‬ ‫زینب گونــه هــر انچــه در تــوان داشــتند در کــف اخالص گذاشــتند‬ ‫و لنــز دوربین شــان را بــا لوله هایــی تفنــگ همسنگرانشــان‬ ‫همســو کردنــد رزمنــده ای شــکار دشــمن می کــرد و دیگــری شــکار‬ ‫لحظــات نــاب ایثــار و از خــود گذشــتگی‪.‬‬ ‫رســانه در دوران دفــاع مقــدس در ایجــاد روحیــه امیــد و نشــاط‪،‬‬ ‫متبلــور کــردن غــرور ملــی‪ ،‬ایجــاد خودبــاوری و اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫و خنثــی کــردن تدابیــر تبلیغاتــی و افشــای ترفندهایــی تبلیغاتــی‬ ‫دشــمنان نقــش افریــن نمــود و و ایــن اصحــاب رســانه بودنــد کــه‬ ‫بــا دیده بانــی دقیــق زرادخانــه هــای دشــمن و رصــد کــردن رفتــار‬ ‫و مواضــع حامیــان رژیــم بعثــی و بــا هوشــیار ســاختن مــردم از‬ ‫طریــق واکنــش هــای بــه موقــع‪ ،‬هویتــی تاثیــر گــذار در عرصــه‬ ‫فعالیت هــای خــود بــه یــادگار گذاشــتند‪.‬‬ ‫امــروزه همــان نقشــی کــه اهالــی رســانه در دوران دفــاع‬ ‫مقــدس داشــتند ‪ ،‬پررنــگ تــر و حســاس تر شــده اســت و‬ ‫رســانه هــای متعهــد مــا بایــد بداننــد کــه افســران جنــگ نرم‬ ‫هســتند و بایــد خــود را مســلح کننــد تــا نســل جدیــد مــا از‬ ‫ترکش هــای رســانه ای و جنــگ ادراکــی در امــان بماننــد ‪.‬‬ ‫لــذا فعالیــن رســانه مــی تواننــد با تمرکز بــه اخبار فرهنگی‬ ‫و برجســته کــردن اقدامــات موثــر‪ ،‬بازگشــتی بــه گذشــته‬ ‫پربــاری کــه در ایــن حــوزه اتفــاق افتــاده زده و بــه احیــا و‬ ‫بازبینــی فرهنــگ ایثــار و شــهادت و اتفاقــات ارزشــمند‬ ‫پرداختــه و از نــو بــه جامعــه ارائــه دهــد ‪ /.‬قرایــی‬ ‫حفظ فاصله یک متری‬ ‫با افراد مشکوک به‬ ‫ویروس‬ ‫استفاده از ماسک‬ ‫در اماکن عمومی‬ ‫و پرتردد‬ ‫خودداری از روبوسی و‬ ‫دست دادن‬ ‫خودداری از تماس با‬ ‫حیوانات وحشی‬ ‫و اهلی‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫با افراد مشکوک به‬ ‫انفوالنزا‬ ‫پوشاندن دهان‬ ‫و بینی هنگام سرفه‬ ‫و عطسه‬ ‫استفاده از ضدعفونی‬ ‫کننده های الکلی در‬ ‫نبود اب و صابون‬ ‫شستشوی مکرر دست‬ ‫ها به مدت‬ ‫‪ 20‬ثانیه‬ ‫دستمال استفاده شده‬ ‫هنگام سرفه یا عطسه را‬ ‫به سطل زباله بیاندازیم‬ ‫ماندن در منزل‬ ‫هنگام بیماری‬ ‫پخت کامل گوشت‬ ‫و تخم مرغ‬ ‫جدا کردن وسایل‬ ‫شخصی از یکدیگر‬ ‫بهمراه داشتن‬ ‫دستکش یک بار‬ ‫مصرف‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫دست های الوده با‬ ‫صورت و چشم‬ ‫عدم تماس با وسایل‬ ‫و سطوح در اماکن‬ ‫عمومی‬ ‫ضد عفونی نمودن‬ ‫اشیا و سطوح قابل‬ ‫تماس‬ صفحه 1 ‫تاکید استاندار‬ ‫گلستان بر حل مشکل‬ ‫‪2‬‬ ‫روستاییان و عشایر‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫اســتاندار گلســتان در جمــع تعــدادی از عشــایر‪ ،‬دهیــاران و اعضــای شــوراهای اســامی روســتاهای‬ ‫اســتان بــر توجــه جــدی بــه حــل مشــکل روســتاییان از جملــه مقاوم ســازی خانــه و ایجــاد فرصت هــای‬ ‫شــغلی پایــدار توســط دســتگاه های مرتبــط تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫هادی حق شــناس روز یکشــنبه در مراســم گرامیداشــت ‪ ۱۵‬مهر روز روســتا و عشــایر اظهار داشــت‪ :‬با‬ ‫ســرمایه گذاری بیش از گذشــته در روســتاها‪ ،‬فراهم کردن زیرســاخت ها و حل مشــکالت‪ ،‬از مهاجرت‬ ‫روســتاییان به شــهرها و بروز حاشــیه نشــینی و اســیب های ناشــی از ان جلوگیری خواهد شــد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪268‬‬ ‫دل مرده ی مردم را دوباره زنده کنید‬ ‫سهیال عالالدین‪-‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫گرانی التهابی که قرص تب بر ندارد‬ ‫گرانــی التهابــی کــه قــرص تــب بــر نداردجهــان جــای عجیبــی اســت وایــران از‬ ‫همــه جــای جهــان عجیــب تــر بــا اینکــه افزایــش قیمــت کاالهــای اساســی بــر‬ ‫زندگــی تمــام اقشــار جامعــه تاثیــر بســزایی گذاشــته اســت و همــه بــه زیــر خــط‬ ‫فقــر رفتــه و تحمــل ایــن شــرایط بــرای شــان ســخت و دشــوار اســت امــا هنــوز‬ ‫هــم لیاقــت خــود را بــا عشــق ثابــت مــی کننــد و بــا جــرات عاشــق مــی ماننــد ‪.‬‬ ‫جهــان جــای عجیبــی اســت وایــران از همــه جــای جهــان عجیــب تــر بــا اینکــه‬ ‫افزایش قیمت کاالهای اساســی بر زندگی تمام اقشــار جامعه تاثیر بســزایی‬ ‫گذاشــته اســت و همــه بــه زیــر خــط فقــر رفتــه و تحمــل ایــن شــرایط بــرای شــان‬ ‫ســخت و دشــوار اســت امــا هنــوز هــم لیاقــت خــود را بــا عشــق ثابــت مــی کننــد‬ ‫و بــا جــرات عاشــق مــی ماننــد ‪.‬‬ ‫افزایــش گرانــی در مــورد تمــام اجنــاس و کاالهــا همچــون مصالح ســاختمانی‪,‬‬ ‫مــواد غذایــی و… کــه هــر روز بــه بهانــه هــای مختلــف التهــاب در دل بــازار و‬ ‫مــردم مــی انــدازد بــدون در نظــر گرفتــن هیــچ قــرص تــب بــری‪.‬‬ ‫اعتــراض بــه گرانــی و گالیــه از حــل نشــدن مشــکل ایــن روزهــا در میــان مــردم‬ ‫در مغــازه هــا‪ ,‬ســوپر مارکــت هــا‪ ،‬کوچــه و بــازار و یــا در میــان مســافران تاکســی‬ ‫وبــه طــور کل در همــه جــا شــنیده مــی شــود‪.‬‬ ‫و هــر روز همیــن مــردم بــا یــک شــوک و رونمایــی از گرانی جدید کاالها مواجه‬ ‫مــی شــوند و بدنبــال بــی تدبیرهــای بعضــی از مســئولین همچنــان ســنگ بــر‬ ‫شــکم مــی بندنــد و خــون ودل مــی خورنــد و اه و نالــه هــای خــود را کــه دیگــر‬ ‫رمقــی در ان نیســت را از درون در خــود خفــه مــی کننــد تــا کســی دیگــر بانــی‬ ‫خفــه شــدن انهــا نشــود یــک خودکشــی ممــرز‪.‬‬ ‫مگــر اینجایــی کــه مــا در ان زندگــی مــی کنیــم بــه غیــراز ایــران اســت کــه بــدور‬ ‫ازهرگونــه ارزش ‪ ,‬بــاور ‪,‬اعتقــاد ‪,‬مــرام و معرفــت همــه ی هرانچــه داریــم را بــا‬ ‫بــی لیاقتــی خودمــان زیــر ســوال مــی بریــم و بهانــه دســت بیگانــه مــی دهیــم‬ ‫بــه قــول شــاعر همیشــه در پــی کســی بــاش کــه بــا تمــام کاســتی هــا و کمــی‬ ‫هــا و عیــب هــا حاضــر باشــد بــه تــو عشــق بــورزد و تــورا را بــه همــه دنیــا نشــان‬ ‫بدهــد یعنــی تــو باشــی تمــام دنیــای یــک کشــورت امــا انــگار در ایــن دوره همــه‬ ‫چیــز خشــک و بــی روح شــده اســت و تمــام افــکار و منطــق‪ ,‬عقــل ‪ ,‬عرفــان‬ ‫وفلســفه جایگزیــن چیزهــای دیگــر شــده اســت و یــک نــوع الودگــی مســری‬ ‫گریبانگیــر همــه جامعــه شــده اســت‪.‬‬ ‫کشــوری کــه در ان بچــه هــا در دبســتان زبــان هــای مختلــف را می اموزنــد‬ ‫‪ ،‬بــه ان هــا هــر روز صبــح یــک لیــوان شــیر و یــک لقمــه از نــان ســنگک‬ ‫بــا خامــه و عســل می دهنــد‪ ،‬بچــه هــا بایــد صبــح هــا شــعر هــای حافــظ و‬ ‫ســعدی را مــرور کننــد‪.‬‬ ‫مادرهــا امــکان نــدارد نگــران بچــه هــا باشــند‪ ،‬هــر فرزنــدی تــا از خانــه‬ ‫خــارج شــود ‪ ،‬هــزاری هــم کــه نخواهــد بــه بهتریــن و ســامت تریــن شــکل‬ ‫بــه خانــه باز می گــردد…‬ ‫اینجــا پدرهــا بــا حقــوق هــای بازنشســتگی پادشــاهی مــی کننــد و سرشــان‬ ‫ـت امــد و رفــت مخــارج باالســت!‬ ‫بابـ ِ‬ ‫اینجــا کســی بــا کســی دعــوا نــدارد و مــرگ بَــر ‪ ،‬بلــد نیســت و همــه بــه صلــح و‬ ‫ســامت فکــر مــی کنند‪.‬‬ ‫اینجــا وقتــی از کســی خبــر نــداری کــه دو روز در شــهر گــم شــده ‪ ،‬فقــط یــک‬ ‫دلیــل وجــود دارد ‪ ،‬او در زیباتریــن دشــت هــای جــاده هــای شــمال و جنــوب در‬ ‫ـاب خــدا خــودش را پهــن کــرده و خوشــی را تجربــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫زیــر افتـ ِ‬ ‫اینجــا تمــام ادم هــای مســئول در هــر بخــش بابــت ِ خــدای ناکــرده نشــدن هــا‬ ‫بــا مــردم حــرف میزننــد و از دلشــان غــم هــا را چنــگ میزننــد‪.‬‬ ‫اینجــا اگــر خوشــحال نباشــی ‪ ،‬ســراغت را می گیرنــد و دســت بــه ســرت‬ ‫می کشــند و از در و دیــوار حملــه مــی کننــد کــه لــب هایــت را بخنداننــد…‬ ‫اینجا کسی به کسی دروغ نمی گوید همه با هم هستند و پشت هم!‬ ‫اینجا هزار کارشناس برای یک برنامه ساده تلویزیون ملی وقت خرج می کنند‪.‬‬ ‫اینجا رسانه حکم قاضی محل را دارد ‪ ،‬حرفش حرف همه است و بس‪.‬‬ ‫اینجــا اگــر خدایــی ناکــرده روزی گرانــی باشــد همــه نمی خرنــد و نمی پوشــند تــا‬ ‫نفــس همــه بــه یــک انــدازه بــاال و پاییــن شــود‪.‬‬ ‫اینجا کسی تنها نیست!‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب کار‪:‬‬ ‫همه با هم هستند…‬ ‫اینجا همه در نهایت امیدوار هستند!‬ ‫کشوری که خالی ازهر نوع ناامیدی ست‬ ‫بگذریــم گالیــه از عــدم نظــارت و ســوء مدیریــت‪ ،‬قاچــاق و ســوء اســتفاده‬ ‫هــای کالن در همــه جــا از ســخنان مــردم اســت وترکــش ایــن گالیــه هــا‬ ‫حتــی بــه نظــام جمهــوری اســامی هــم رســیده اســت برخــی هــا کــه مخالــف‬ ‫هســتند بــا انهــا کاری نداریــم امــا افــرادی کــه نظــام را قبــول داشــته انــد بــه‬ ‫دلیــل ایــن گرانــی و شــرمنده گــی در برابــر خانــواده زبــان گالیــه خــود را بــاز‬ ‫خواستن توانستن است‬ ‫‪،‬مسکنی بیش نیست‬ ‫درد را درمان کنید‪،‬کارت اعتباری خرید ُ‬ ‫دارنــد و بایــد از ان پاســداری کنند‪.‬بــه همیــن‬ ‫لحــاظ بــرای اقشــار اســیب پذیــر جامعــه بــا‬ ‫توجــه بــه اپیدمــی کــه کرونــا عامــل بوجــود‬ ‫امــدن ان در جامعــه شــده کــه معیشــت‬ ‫مــردم را تحــت تاثیــر خــود قــرار دهــد رنامــه‬ ‫هــای مختلفــی را بــرای حمایــت از ایــن افــراد‬ ‫در نظــر گرفتــه ایــم‪.‬‬ ‫در همیــن ارتبــاط صنــدوق کارافرینــی امیــد‬ ‫در جهــت حمایــت از اقشــار کــم درامــد بــا در‬ ‫نظــر گرفتــن حمایــت از کاالی ایرانــی یــک‬ ‫هزارمیلیــارد تومــان تســهیالت در جهــت‬ ‫خریــد کاال بــه عنــوان یــک نهــاد مالــی در‬ ‫زمینــه تامیــن و حمایــت از کســب و کار هــای‬ ‫خــرد بــه عنــوان تســهیالت قــرض الحســنه در‬ ‫اختیــار مــردم قــرار دهــد‪.‬‬ ‫دردرادرمــان کنیــد‪،‬کارت اعتبــاری خرید‪ُ ،‬مســکنی بیــش نیســتهر چنــد در مــاه‬ ‫هــای اخیــر شــاهد فشــار اقتصــادی بــر اقشــار کــم درامــد جامعــه هســتیم کــه‬ ‫گاهــا ایــن فشــار منجــر بــه ناتوانی برخــی از افراد در تامیــن حداقل های زندگی‬ ‫شــده اســت و نیــاز اســت کــه مســئولین و دولــت مــردان طبــق ســوگندی کــه‬ ‫در زمــان دریافــت مســئولیت یــاد کردنــد بــا ایجــاد راهکارهــای الزم و مدیریــت‬ ‫منابــع نســبت بــه حمایــت و تامیــن کاالهــای اساســی اقشــار جامعــه اقدامــات‬ ‫مقتضــی را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق کارافرینــی امیــد بــا تاکیــد بــر حمایــت از کاالی ایرانــی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در نظــر داریــم بــرای کارگــران‪ ،‬کارمنــدان و افــرادی کــه کــد بیمـه ای دارنــد‬ ‫کارت اعتبــاری بــرای خریــد تولیــدات داخلــی‪ ،‬صــادر کنیــم‪.‬‬ ‫مســئولین ‪،‬تولیدکننــدگان‪ ،‬کارگــران و مــردم بــه عنــوان مصرف کننــدگان در‬ ‫قبــال تحقــق شــعار «جهــش تولیــد» مســئول انــد چــرا کــه حمایــت از کاالی‬ ‫ایرانــی بعنــوان یکــی از محورهــای مهــم و اساســی اقتصــاد مقاومتــی و شــعار‬ ‫ســال محســوب می شــود و بر این اســاس احاد جامعه در قبال ان مســئولیت‬ ‫کــرده انــد گالیــه از فاصلــه ی طبقاتــی و فســادهای مختلفــی کــه در کشــور‬ ‫بــه وجــود امــده اســت‪.‬‬ ‫«اصغــر نوراللــه زاده» مدیرعامــل صنــدوق‬ ‫کارافرینــی امیــد دربــاره جزئیــات ایــن طــرح‬ ‫گفت‪:‬ایــن طــرح را در گذشــته بــه طــور‬ ‫ازمایشــی و در قالــب تســهیالت خریــد‬ ‫فــرش کــه مــورد اســتقبال نیــز واقــع شــد‬ ‫مــورد اجــرا واقــع شــده اســت‪ .‬و در دور جدیــد‬ ‫صنــدوق کارافرینــی امیــد بــا کمــک یکــی از‬ ‫نــرم افزارهــای پرداختــی کــه ســهم بســزایی‬ ‫در نظــام پرداخــت کشــور دارد قــراردادی را‬ ‫منعقــد نمودیــم تــا بدیــن وســیله افــراد کــم‬ ‫درامــد بتواننــد بــا انتخــاب وســایل و کاالهــای زندگــی خــود را بــه صــورت‬ ‫اقســاط و قــرض الحســنه خریــداری کننــد و نگــران تامیــن منابــع مالــی ان‬ ‫نیــز نباشــند چــرا کــه صنــدوق امیــد مســئولیت ان را برعهــده گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫«اصغــر نورالل ـه زاده» افــزود‪ :‬نحــوه کار بــه ایــن صــورت اســت کــه بــا برخــی‬ ‫فروشــگاه های معتبــر کــه امادگــی داشــته باشــند محصــوالت خود را بــه صورت‬ ‫اقســاط عرضــه کننــد‪ ،‬قــرارداد امضــا کردیــم و تضمیــن می کنیــم کــه وصــول‬ ‫اقســاط را انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر در حــال مهیــا ســاختن زیرســاخت های الزم‬ ‫بــرای نــرم افــزار پرداخت هســتیم‪.‬‬ ‫وی الویــت طــرح را بــا کارگــران‪ ،‬کارمنــدان و افــرادی اســت کــه کــد بیم ـه ای‬ ‫دارنــد‪ ،‬بیــان کــرد و افــزود‪ :‬زیــرا گرفتــن اســتعالم ایــن نــوع افــراد بــرای‬ ‫بازپرداخــت اقســاط امکان پذیــر اســت و در مرحلــه بعــدی افــراد عــادی نیــز‬ ‫قــادر خواهنــد بــود از طــرح خریــد کاالی ایرانــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫مســولین محتــرم فشــار اقتصــادی و گرانــی و فســادهای مالــی و معنــوی‬ ‫بیــش از حــد و انــدازه بدبینــی نســبت بــه تمــام مدیــران و مســئوالن نظــام‬ ‫بوجــود اورده اســت بــرای رهــای از ایــن وضعیــت‪ ،‬فکــری جــدی و اصولــی‬ ‫انجــام شــود مــردم همیشــه پــای کار بــوده انــد و وفــاداری خــود را بــه هــر‬ ‫شــکلی بــه نظــام نشــان داده انــد مردمــی کــه واقعــا حــق شــان ایــن نبــوده و‬ ‫نیســت‪ ،‬دل مــرده ی مــردم را دوبــاره زنــده کنیــد وبــاز راه درســت و منطقــی‬ ‫اعتمــاد انهــا را بدســت اوریــد کــه بــا وجــود ایــن ملــت اســت کــه مــا وطنــی‬ ‫داریــم بــه اســم ایــران و میهنــی ازاد و ابــاد‪.‬‬ ‫نوراللـه زاده گفــت‪ :‬جهــت تضمیــن بــرای پرداخــت اقســاط تنهــا دریافــت یــک‬ ‫فقــره چــک از متقاضیــان خواهــد بــود و گام نخســت ارائــه کارت اعتبــاری ‪۲‬‬ ‫میلیــون تومانــی بــرای خریــد نیازهــای ضــروری و اولیــه از فروشــگاه های مــواد‬ ‫غذایــی اســت و در گام دیگــر ســقف ایــن تســهیالت‪ ۴۰‬میلیــون تومــان بــرای‬ ‫تهیــه و خریــد لــوازم خانگــی بــه متقاضیــان پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب و کار ‪:‬‬ ‫هر چند در ماه های اخیر شــاهد فشــار اقتصادی بر اقشــار کم درامد جامعه‬ ‫هســتیم کــه گاهــا ایــن فشــار منجر بــه ناتوانی برخــی از افــراد در تامین حداقل‬ ‫هــای زندگــی شــده اســت و نیــاز اســت کــه مســئولین و دولــت مــردان طبــق‬ ‫ســوگندی کــه در زمــان دریافــت مســئولیت یــاد کردند بــا ایجاد راهکارهــای الزم‬ ‫و مدیریــت منابــع نســبت بــه حمایــت و تامیــن کاالهای اساســی اقشــار جامعه‬ ‫اقدامــات مقتضــی را انجــام دهند‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل توجــه در ایــن طــرح را مــی تــوان در ناتوانــی افــراد در پرداخــت‬ ‫هزینــه هــا دانســت و اینکــه صنــدوق کارافرینــی امید در راســتای مســئولیت‬ ‫هــای خــود اقــدام بــه ارائــه و عرضــه تســهیالت ارزان قیمــت بــرای اقشــار‬ ‫کــم درامــد جامعــه نمــوده کاریســت شایســته امــا فــارغ از ارزان بــودن ایــن‬ ‫تســهیالت بایــد ایــن را نیــز در نظــر گرفــت کــه مــردم چگونــه مــی تواننــد‬ ‫نســبت بــه پرداخــت ان بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی موجــود اقــدام کننــد‬ ‫و اینکــه نحــوه پرداخــت ان در ایــن گفتگــو مشــخص نگردیــده اســت جــای‬ ‫ســوال مــی باشــد؟ اینکــه دولــت بــا در نظــر گرفتــن اینگونــه خدمــات بــه‬ ‫فکــر افــراد کــم درامــد جامعــه اســت جــای ســوال دارد؟ کــه چــرا بــه جــای‬ ‫اینــکار اقــدام بــه مقابلــه بــا گرانــی را در دســتور کار خــود قــرار نمــی دهنــد‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در اینجــا موضــوع گرانــی را بــا گرانفروشــی نبایــد اشــتباه‬ ‫گرفــت چــون ایــن دو مقولــه هــر دو بــا یکدیگــر مغایــرت داشــته و هــر یــک‬ ‫کارشــناس خــاص خــود را دارد‪.‬‬ ‫اگــر دولــت در کنــار ارائــه ایــن نــوع تســهیالت‪ ،‬گرانــی را مهــار کنــد بخــودی‬ ‫خــود گرانفروشــی نیــز مهــار خواهــد شــد ان وقــت اســت کــه ارائــه ایــن نــوع‬ ‫تســهیالت در صــورت هدفمنــد بــودن هماننــد اقدامــات دولــت هــای قبــل بــرای‬ ‫مــردم شــیرین و قابــل لمــس خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اینکه تســهیالت خرید داده شــود اما نســبت به عوامل گرانی برخوردی دیده‬ ‫نشــود قطعــا اپیدمــی بعــد از کرونــا را مــی تــوان معضــل ناتوانــی مــردم در تهیــه‬ ‫مایحتــاج زندگی دانســت ‪.‬‬ ‫هــر چنــد چیــزی کــه در اینجــا بــه ان کمتــر و یــا اصــا توجــه نشــده افــرادی‬ ‫هســتند کــه فاقــد کــد بیمــه مــی باشــند و ایــن نــوع افــراد عــاوه بــر ایــن از هــر‬ ‫نــوع درامــد ثابــت نیــز هماننــد کارگــران و کارمنــدان محــروم بــوده و در ایــن‬ ‫شــرایط نابســامان اقتصــادی نســبت بــه تامیــن اولیــن مایحتــاج زندگــی خــود‬ ‫نیــز عاجــز و قــادر بــه تامیــن ان بــرای گــذران زندگــی نیســتند و متاســفانه‬ ‫مســئولین و دولــت مــردان بــا در نظــر نگرفتــن ایــن قشــر فشــار ســنگینی را بــر‬ ‫روی دوش ایــن افــراد وارد مــی کننــد‪.‬‬ ‫امیــد داریــم کــه دولــت و مســئولین بــا در نظــر گرفتــن شــرایط زندگــی کلیــه‬ ‫اقشــار جامعــه و مهــار گرانــی در کنــار جلســاتی کــه قطعــا برگــزاری انهــا‬ ‫منجــر بــه ایجــاد هزینــه هــای گزافــی اســت فکــری بحــال ان کننــد چــرا کــه‬ ‫خواســتن توانســتن اســت‪.‬‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‪ -‬بازار کسب کار‬ صفحه 2 ‫عبدالرضــا دادبود‪-‬شــهردار گــرگان گفــت کــه مــردم ایــن شــهر ســاالنه حــدود ‪ ۱۱۰‬میلیــون کیلــو زبالــه تولید‬ ‫می کننــد کــه انتقــال ایــن حجــم زبالــه بــه ســایت پســماند نیازمنــد ‪ ۲۸‬میلیــارد ریــال اعتبار اســت‪.‬‬ ‫عبدالرضــا دادبــود در دویســت و چهــل و نهمیــن جلســه شــورای اســامی شــهر گــرگان کــه شــامگاه شــنبه برگــزار شــد‬ ‫بــا ارایــه طرحــی اظهــار داشــت‪ :‬یــک پیمانــکار بخــش خصوصــی در ازای دریافــت حــق الزحمــه بــه ازای هــر کیلــو ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۰۰‬ریــال زباله هــای گــرگان را از محــل جمــع اوری موقــت بــه ســایت غربــی مدیریــت پســماند اســتان در ‪۴۰‬‬ ‫کیلومتــری گــرگان منتقــل خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫تولید‬ ‫ساالنه‪۱۱۰‬میلیونکیلو‬ ‫زباله توسط گرگانی ها‬ ‫اسیب های اجتماعی‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪268‬‬ ‫عاملی برای تخریب‬ ‫چشم نوازی چشمه سارها در ساخت وساز غیرمجاززیارت‬ ‫چشــم نــوازی چشمه ســارها در ســاخت وســاز غیرمجاززیارتبافــت تاریخــی و‬ ‫ارزشــمند روســتای زیــارت گــرگان روز بــه روز و بــا رشــد ســریع ســاختمان های‬ ‫بلنــد مرتبــه بــه تخریــب و نابــودی نزدیــک می شــود کــه در ایــن بیــن برخــی‬ ‫کارشناســان معتقدنــد یافتــن منشــا چگونگــی واگــذاری اب بــرای خانه هــای‬ ‫غیرمجــاز و جلوگیــری از ایــن کار غیرقانونــی می توانــد مشــکل ســاخت و ســاز‬ ‫بــی رویــه ایــن روســتای کوهســتانی را حــل کنــد‪.‬‬ ‫بافــت تاریخــی و ارزشــمند روســتای زیــارت گــرگان روز بــه روز و بــا رشــد ســریع‬ ‫ســاختمان های بلنــد مرتبــه بــه تخریــب و نابــودی نزدیــک می شــود کــه در ایــن‬ ‫بیــن برخــی کارشناســان معتقدنــد یافتــن منشــا چگونگــی واگــذاری اب بــرای‬ ‫خانه هــای غیرمجــاز و جلوگیــری از ایــن کار غیرقانونــی می توانــد مشــکل‬ ‫ســاخت و ســاز بــی رویــه ایــن روســتای کوهســتانی را حــل کنــد‪.‬‬ ‫تخریــب و دسـت اندازی بــه منابــع طبیعــی روســتای زیــارت گــرگان و اســتمرار‬ ‫ســاخت و ســاز غیرمجــاز در ایــن ســکونتگاه تاریخــی‪ ،‬اثــرات مخــرب زیســت‬ ‫محیطــی‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی زیــادی را در پــی داشــته تــا جایــی کــه موضــوع‬ ‫مدیریــت جامــع زیــارت و مباحــث پیرامونــی ان به صــورت فــرا اســتانی و ملــی‬ ‫توســط دســتگاه ها و نهادهــای مختلــف در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۲‬دهــه اســت کــه روســتای زیــارت گرفتــار چالــش هــای مختلفــی‬ ‫همچــون دســت انــدازی بــه اراضــی ملــی‪ ،‬شــکار وحــوش‪ ،‬تغییر کاربــری اراضی‬ ‫زراعــی‪ ،‬تجــاوز بــه حریــم و بســتر رودخانــه و کــوه خــواری اســت و در ایــن مــدت‬ ‫جلســات و مذاکــرات متعــددی در ســطوح شهرســتانی‪ ،‬اســتانی و ملــی برگــزار‬ ‫شــده و دســتگاه هــای نظارتــی و حاکمیتــی بســیاری از جملــه بازرســی قــوه‬ ‫قضاییــه و دفتــر مقــام معظــم رهبــری بــه ان ورود پیــدا کردنــد تــا تخریــب و‬ ‫دســت انــدازی در ایــن منطقــه را کاهــش داده و مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫راهکارهای بازدارنده بســیاری مانند گذاشــتن ایســت و بازرســی برای محدود‬ ‫کــردن ورود مصالــح ســاختمانی و ســاخت و ســاز‪ ،‬تخریــب بناهــای غیرمجــاز و‬ ‫رفــع تصــرف از اراضــی دولتــی تصــرف شــده بــرای کاهــش ایــن تخلفــات پیــش‬ ‫بینــی شــد امــا بــا همــه ایــن موانــع‪ ،‬رونــد تخریــب طبیعــت و محیــط زیســت‬ ‫زیــارت گــرگان متوقــف نگردیــد‪.‬‬ ‫یکــی از مســائل قابــل توجــه روســتای کوهســتانی زیــارت‪ ،‬تامیــن زیرســاخت‬ ‫های خدماتی مانند برق و اب و حتی گاز روســتا اســت ‪ .‬تعدادی از واحد های‬ ‫مســکونی روســتا کــه در هســته قدیمــی قــرار دارنــد دارای انشــعابات اب‪ ،‬بــرق و‬ ‫تلفــن هســتد امــا دیگــر واحــد هــای پیرامون هســته قدیمی روســتا کــه در خارج‬ ‫از بافت قرار دارند از راه های دیگر مانند کشــیدن ســیم برق و لوله کشــی اب‬ ‫از خانــه هــای مجــاور بــرق و اب ســاختمان خــود را تامیــن کــرده انــد کــه در ایــن‬ ‫بیــن نحــوه تامیــن ایــن امکانــات بــرای ســاختمان هایــی که کیلومترهــای از مرکز‬ ‫روســتا دور هســتند به معمایی بزرگ تبدیل شــده اســت‪.‬‬ ‫ســئوال بزرگــی کــه در ابتــدا بــه ذهــن هــر رهگــذری مــی رســد این اســت که ســاخت‬ ‫وســاز صدهــا خانــه در فواصــل بســیار دور از روســتا چگونــه انجــام شــده و چگونــه‬ ‫ایــن افــراد اپارتمــان هــای چنــد طبقــه را کیلومترهــا دور از روســتا احــداث کــرده انــد؟‬ ‫بنــا بــه اظهــارات یکــی از اهالــی ؛ چنــد نفــر در زیارت شغلشــان ســاخت اپارتمان‬ ‫بــرای شــهری هــا و خــوش نشــین هــا اســت و در ازای دریافــت مبالغــی بعنــوان‬ ‫پیمانــکار مشــغول ســاخت و ســاز اپارتمــان بــرای غیربومــی هــا مــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن افــراد بــا انتقــال ژنراتورهــای بــزرگ نســبت بــه تامیــن بــرق مــورد نیــاز‬ ‫ســاخت و ســاز اقــدام مــی کننــد و بــرای تامیــن اب نیــز عــاوه بــر اســتفاده از‬ ‫تانکرهــای بــزرگ ‪ ،‬از چشــمه ســارهای اطــراف لولــه کشــی کرده یــا از افرادی که‬ ‫“اب دار” هســتند انشــعاب می خرنــد‪.‬‬ ‫اب دارهــا کســانی هســتند کــه از گذشــته هــای دور بــا ایجــاد مخــازن فلــزی‬ ‫در محــل سرچشــمه هــای بــزرگ منطقــه‪ ،‬اب ان را بــرای مصــارف مختلــف‬ ‫بــه صــورت روزانــه یــا ماهیانــه مــی فروشــند؛ هــر اب دار بــه ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۵۰‬واحــد‬ ‫مســکونی اب مــی فروشــد‪.‬‬ ‫بــرای پیگیــری ایــن موضــوع مراتــب را از طریــق امــور منابــع اب شهرســتان‬ ‫گــرگان پیگیــر شــدیم‪.‬‬ ‫امیــن عمــوزاد مدیــر امــور منابــع اب گــرگان اظهارداشــت ‪ :‬در ســال جــاری و بــا حکــم‬ ‫قضایــی ‪ ۶‬چشــمه منطقــه از دســت اب دارهــا و افــرادی کــه بصــورت غیرمجــاز اب‬ ‫اســتحصال مــی کننــد خــارج شــده و لولــه کشــی هــای غیــر مجــاز جمــع اوری گردیــد‪.‬‬ ‫وی معتقد اســت در صورت اینکه اســتفاده از منابع اب روســتای زیارت ســاماندهی‬ ‫شــود مشــکالت مربوط به ســاخت و ســاز غیر مجاز نیز تمام خواهد شــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از کارشناســان حــوزه اب نیــز کــه تمایلــی بــه ذکــر نامــش نداشــت‬ ‫در خصــوص مباحــث حــوزه اب روســتای زیــارت گفــت کــه چگونگــی تامیــن اب‬ ‫حــدود ‪ ۴‬هــزار واحــد مســکونی ایــن روســتا شــبیه معمــا اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬چشــمه هــای دائمــی زیــارت در حــدود صد حلقه چشــمه را شــامل‬ ‫مــی شــود کــه بیــش از ‪ ۵۰۰‬لیتــر بــر ثانیــه دبــی متوســط قابــل اســتحصال و‬ ‫جــاری دارد و بــر همیــن اســاس در مواقــع پرابــی و نیــز اب ناشــی از چشــمه‬ ‫هــای موقــت‪ ،‬حجــم اب جوشــان از مناطــق پیرامونــی زیــارت به حــدود یک متر‬ ‫مکعــب نیــز مــی رســد‪.‬‬ ‫مســئول امــور مشــترکین اداره کل اب و فاضــاب گلســتان هــم در گفتگــو بــا‬ ‫خبرنــگار ایرنــا اظهارداشــت ‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه اب شــرب روســتای زیــارت از‬ ‫طریــق دهیــاری و شــورا بــه طــور مســتقل و از طریــق چشــمه هــای منطقه تامین‬ ‫مــی شــود اطالعاتــی در خصــوص تعــداد مشــترکین ایــن روســتا وجــود نــدارد ‪.‬‬ ‫حســن مخــدوم بــه مذاکــرات ایــن اداره کل بــا دهیــاری و شــورای زیــارت خبــر‬ ‫داد و گفــت ‪ :‬بــا وجــود برگــزاری چنــد جلســه‪ ،‬تاکنــون هیــچ امــاری بــه ایــن اداره‬ ‫کل ارئــه نشــده و همچنــان تعــداد مشــترکین و میــزان مصــرف ماهانــه انهــا‬ ‫مبهــم اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان در پیگیــری خبرنــگار ایرنــا در خصــوص تعــداد مشــترکان و‬ ‫میــزان اب مصــرف شــده در روســتای زیــارت گفــت‪ :‬اطالعاتــی در ایــن خصوص‬ ‫وجــود نــدارد و دهیــاری روســتای زیــارت بایــد پاســخگوی تعــداد مشــترکین و‬ ‫مصــرف اب ایــن روســتا باشــد‪.‬‬ ‫دهیــار روســتای زیــارت گــرگان هــم از پاســخ بــه خبرنــگار ایرنــا بــرای علــت‬ ‫تعطیــل نشــدن ســاخت و ســازهای غیرمجــاز ایــن روســتا خــودداری کــرد‪.‬‬ ‫تــاش خبرنــگار ایرنــا بــرای یافتــن متولــی اصلــی مدیریــت بــر ایــن حــوزه نــاکام مانــد و‬ ‫مشــخص نشــد کــه متولــی اصلــی اب روســتای زیــارت کــدام نهــاد و دســتگاه اســت‪.‬‬ ‫برخــی بومیــان روســتای زیــارت گــرگان معتقدنــد کــه بــه ســبب انکــه تعــدادی‬ ‫از مدیــران اســتان در ایــن روســتا ویــا دارنــد و اب شــرب مــورد نیــاز انهــا نیــز‬ ‫از همیــن راه هــا تامیــن مــی شــود تــاش بــرای یافتــن دالیــل چگونگــی تامیــن‬ ‫اب مــورد نیــاز ســاخت و ســاز غیرمجــاز ایــن روســتا بــه نتیجــه نخواهــد رســید‪.‬‬ ‫روســتای گردشــگری زیــارت بــا ‪ ۴۷۸‬واحــد مســکونی روســتایی دارای هــزار‬ ‫و ‪ ۹۶۴‬نفــر جمعیــت در دهســتان اســتراباد جنوبــی از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫گــرگان واقــع اســت و از ابشــار زیبــا‪ ،‬چشــمه ابگــرم‪ ،‬رودخانــه‪ ،‬امامــزاده و‬ ‫همچنیــن بافــت قدیمــی و تاریخــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اطالعــات دریافتــی ‪ ۳۲۰‬هکتــار از محــدوده مســکونی روســتای‬ ‫زیــارت در طــرح هــادی و مجــاز قــرار گرفتــه و یــک بلــوک مســکونی مشــتمل بــر‬ ‫صدهــا منــزل مســکونی بــه مســاحت ‪ ۷۴‬هکتــار در بخش شــمالی و یک بلوک‬ ‫مســکونی مشــتمل بر چند صد منزل مســکونی در جنوب و شــرق این روســتا‬ ‫بــه صــورت غیــر مجــاز احــداث شــده اســت‪.‬‬ ‫مســتند به امار اداره امور اراضی گلســتان‪ ،‬در روســتای زیارت بیش از ‪۱۵۰۰‬‬ ‫واحــد غیرمجــاز ســاخته شــده کــه مجــوز کمیســیون مــاده یــک تبصره یــک جهاد‬ ‫کشــاورزی را ندارنــد و ســاخت انهــا مربــوط بــه قبــل از دهــه ‪ ۷۰‬شمســی اســت‪.‬‬ ‫روســتای زیــارت دارای ‪ ۹۰۰‬هکتــار زمیــن کشــاورزی و مســتثنیات اســت کــه‬ ‫بیشــتر ایــن زمین هــا از شــیب ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۵‬درصــد برخــوردار بــوده و بایــد بــه بــاغ‬ ‫تبدیــل شــوند تــا از فرســایش خــاک جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫روســتای زیــارت در ارتفــاع هــزار متــری از ســطح دریــا از شــمال بــه ناهارخوران‬ ‫و ارتفاعــات بندســر و خمــام شــهر‪ ،‬از شــرق بــه ارتفاعــات خــال دره‪ ،‬از غــرب بــه‬ ‫ارتفاعــات مــازواش‪ ،‬ادیــم و کمرســر و از جنــوب بــه ابشــار و ارتفاعــات پوشــیده‬ ‫از جنــگل محــدود می شــود‪.‬‬ ‫در راســتای تثبیــت اثــار باســتانی و تاریخــی اســتان گلســتان‪ ،‬بافــت قدیمــی‬ ‫و زیبــای روســتای زیــارت در فهرســت اثــار ملــی کشــور بــا شــماره ‪ ۵۰۳‬ثبــت‬ ‫شــده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫زیارت جزو برنامه ی تفریح و تفنن پیمانکاران‬ ‫از گرگان تا اسفالت چهل تیکه روستای زیارت‬ ‫از گــرگان تــا اســفالت چهــل تیکــه روســتای زیارتزیــارت بــه علــت برخــورداری از‬ ‫هــوای نســبتا ً خشــک و خنــک بازدیدکنندگان بســیار زیــادی دارد‪.‬‬ ‫زیــارت بــه علــت برخــورداری از هــوای نســبتا ً خشــک و خنــک بازدیدکننــدگان‬ ‫بســیار زیــادی دارد‪.‬‬ ‫روســتای زیارت به ســرعت رو به گســترش اســت اگر چه از اغاز ســال ‪۱۳۸۳‬‬ ‫اســتانداری گلســتان بــدون هــر گونــه برنامــه مشــخصی محدودیت هایــی را‬ ‫بــرای ساخت وســاز ایجــاد کــرده ولــی اپارتمان ســازی در ایــن روســتا بــا شــتاب‬ ‫فــراوان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫روســتای ییالقــی «زیــارت» کــه در میــان دو دامنــه کوهســتانی و جنگلــی قــرار‬ ‫گرفته و در تابســتانها بدلیل هوای خنک و معتدل و در زمســتانها بدلیل برف‬ ‫بــا وجــود قــرار گرفتــن در نزدیکــی منطقــه ای که هــوای معتدل دارد همــواره مد‬ ‫نظر گردشــگران و مســافران اســت‪.‬‬ ‫روســتای ییالقــی زیــارت کــه در مســیر جــاده ناهارخــوران قــرار دارد همچنیــن‬ ‫بعنــوان یکــی از ده روســتای دارای بافــت بــاارزش تاریخــی کشــور معرفــی شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ایــن روســتای باســتانی بــه دلیــل قرارگرفتــن در بســتر سرســبز و زیبــای اســتان‬ ‫گلســتان و روی شــیب تپــه بــه طــور طبیعــی از مناظــر و چشــم اندازهــای زیبــای‬ ‫جنگلهــا و مراتــع اطــراف بهــره منــد اســت و وجــود امامــزاده‪ ،‬چشــمه ابگــرم و‬ ‫ابشــار ازویژگیهــای خــاص روســتای زیــارت گــرگان بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫اینهــا تعاریفــی ســت کــه از روســتای زیــارت را تحــت هــر شــرایطی بر ســر زبان‬ ‫هــا انداختــه اســت امــا زیــارت بــا وضعیــت اســفبار هــم روبــه روســت هــر کســی‬ ‫از هــر جایــی کــه توانســت از ایــن وضعیــت بــه بهترین شــکل و عالیترین شــکل‬ ‫بــه نحــو خــودش نهایــت اســتفاده را برد‪,‬‬ ‫تخریــب خانــه هــای غیرمجاز‪,‬ازادســازی …‪..‬متــر مربــع اراضــی ‪ ,‬الودگــی محیط‬ ‫زیســت‪ ,‬ظغیــان رودخانــه و جدیــدا هــم بمــب ســاعتی هشــدار لغــزش زمیــن و‬ ‫تبدیــل شــدن بــه یــک فاجعــه ملــی…‪.‬‬ ‫اسفالت زیارت هم که بماند‬ ‫پیمانکارهــای زیــادی بنــا بــه دالیــل مختلــف راه وشهرســازی‪ ,‬اداره اب و‬ ‫فاضــاب ‪,‬شــرکت گاز‪,‬بــرق ومخابــرات در حــال کار در ایــن مســیر مــی افتنــد‬ ‫و بــه قــول بعضــی از مســئولین پیشــرفت خوبــی هــم دارنــد امــا یهویــی بــا‬ ‫کمبــود منابــع مالــی روبــه رو مــی شــوند کاری کــه قــرار بــود کــه حداکثــر‬ ‫ظــرف فالنقــدر مــاه دیگــر بــه بهره بــرداری برســد نیمــه کاره و مخروبــه بــه‬ ‫حــال خــود رهــا مــی شــود ‪.‬‬ ‫انــگار پیمانــکاران محتــرم هــم بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه روســتای زیــارت‬ ‫امــن تریــن جــا وپرســودترین مــکان و بــی باعــث تریــن روســتا در منطقــه گرگان‬ ‫اســت کــه بــرای بــازی و تفنــن و بخــور بخــور ان را انتخــاب مــی کننــد‪ .‬بعضــی از‬ ‫پیمانکارهــا هــم کهبــدون طــرح تشــریفات و بــاری بــه هــر جهــت کار را تحویــل‬ ‫مــی گیرنــد وبعــد مدتــی عمــا ً کار در ایــن ناحیــه تعطیــل مــی شــود جــاده‬ ‫همچنــان مخروبــه باقــی مــی مانــد‪.‬‬ ‫مسئولین محترم باید تکلیف را هرچه سریعتر مشخص کنند‬ ‫وضعیــت ایــن راه هــا واســفالت بســیار نگــران کننــده اســت وبــه قولــی از چهــل‬ ‫تیکــه غالمحســین خــان بدتر اســت با شــروع فصــل بارندگی مــردم این مناطق‬ ‫بــا مشــکالت زیــادی روبــرو می شــوند‪ /.‬ســهیال عالءالدیــن‪ -‬بــازار کســب وکار‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫پایان عملیات‬ ‫الیروبی وساماندهی‬ ‫رودخانه های رامیان‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫مدیــر دفتــر رودخانــه هــا و وســاحل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان از عملیــات ســاماندهی رودخانــه‬ ‫هــای قــره چــای – ســیاه جــوی‪ -‬دوبــرار در شهرســتان رامیــان بــه طــول ‪ ۹‬کیلومتــر خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪ ،‬مهنــدس‬ ‫شــفیعی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــه منظــور عملیــات الیروبــی و ســاماندهی رودخانــه های شهرســتان‬ ‫رامیــان بــا اعتبــار حــدود ‪ ۴۹۰‬میلیــون تومــان در طــول ‪ ۹‬کیلومتــر انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫شمـاره ‪268‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شیروان‬ ‫اغازخرید چغندر تولیدی‬ ‫کشاورزان توسط‬ ‫کارخانه قند‬ ‫کارخانــه قنــد شــیروان همزمــان بــا اغــاز‬ ‫برداشــت محصــول چغنــدر قنــد اســتان‪،‬‬ ‫بــه عنــوان تنهــا واحــد تبدیلــی ایــن‬ ‫محصــول در ‪ ،‬در طــی چنــد روز اخیــر‬ ‫اقــدام بــه خریــد ایــن محصــول تولیــدی‬ ‫از کشــاورزان منطقــه کــرده اســت‪ .‬طبــق‬ ‫اخریــن امــار اعــام شــده ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســتان ســطح کشــت ایــن‬ ‫محصــول در ســالجاری ‪ ۹۸۸‬هکتــار بــوده‬ ‫کــه بطــور متوســط از هــر هکتــار ‪ ۴۵‬تــن‬ ‫جغنــدر قنــد برداشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫مهــران حیاتــی – مدیــر جهــاد کشــاورزی‬ ‫شــیروان روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا‬ ‫خبرنــگار بــازار کســب کار اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در ســال جــاری ‪ ۹۳۰‬هکتــار از مــزارع‬ ‫شــیروان بــه زیــر کشــت چغنــدر قنــد‬ ‫رفتــه کــه جهــت کاشــت ‪ ۷۳۰‬هکتــار بــا‬ ‫کارخانــه قنــد قــرارداد منعقــد گردیــده و‬ ‫انتظــار داریــم از ســطح کل مــزارع زیــر‬ ‫کشــت تقریبــا ً ‪ ۴۲‬هــزار تــن و از مــزارع‬ ‫طــرف قــرارداد در شــیروان ‪ ۲۷‬هــزار تــن‬ ‫محصــول برداشــت گــردد‪.‬‬ ‫حیاتــی افــزود‪:‬در حــال حاضــر هــر‬ ‫کیلوگــرم چغنــدر قنــد بــا عیــار ‪ ۱۶‬درصــد‬ ‫بــه قیمــت‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۲۰‬ریــال توســط‬ ‫دولــت تعییــن شــده کــه بــه ازای هــر تــن‬ ‫محصــول تحویلــی بــه عنــوان تشــویق ‪۲‬‬ ‫کیلوگــرم قنــد و‪ ۲۰‬کیلوگــرم تفالــه بــه‬ ‫کشــاورزان مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس در ســال گذشــته ‪۸۵‬‬ ‫هــزار تــن محصــول چغندر قنــد تولیدی از‬ ‫ســطح هــزار و ‪ ۷۰۰‬هکتــار از کشــتزارهای‬ ‫خراســان شــمالی برداشــت شــد‪.‬‬ ‫کســب رتبــه ‪ ۹‬خراســان شــمالی بــه‬ ‫لحــاظ کاشــت چغنــدر قنــد و رتبــه دهــم‬ ‫ایــن محصــول بــه لحــاظ تولیــد کــه بــا دارا‬ ‫بــودن ‪۲٫۱۳‬درصــد کشــتزارهای چغنــدر‬ ‫در کشــور در تولیــد ‪ ۱٫۵۱‬درصــد ایــن‬ ‫محصــول ســهم دارد‪.‬‬ ‫ایــن امــر در صــورت اســت کــه مجمــوع‬ ‫تنــاژ تحویلــی بــه کارخانــه قنــد ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۱۷۱‬هــزار تــن بــوده کــه ‪ ۹۰‬هــزار‬ ‫تــن ان مرتبــط بــا کشــاورزان خراســان‬ ‫شــمالی بــوده اســت‪.‬‬ ‫میــزان مصــرف تنهــا کارخانــه تولیــد قنــد‬ ‫اســتان ســاالنه ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن چغنــدر قنــد‬ ‫اســت کــه کمتــر از ‪ ۲۰‬درصــد ان تامیــن اش از‬ ‫داخــل اســتان صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه ‪ ۳۴‬درصــد از مــزارع‬ ‫چغنــدر قنــد خراســان شــمالی متعلــق بــه‬ ‫شهرســتان شــیروان مــی باشــد‪.‬‬ ‫اشــتغال مســتقیم ‪ ۶۵۰‬نفــری کارخانــه‬ ‫قنــد شــیروان موجــب شــده کاهــش نــرخ‬ ‫بیــکاری در ایــن شهرســتان شــده اســت‬ ‫ایــن کارخانــه در ‪ ۱۰‬کیلومتــری غــرب‬ ‫شــیروان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت خدمــات بهداشــتی‬ ‫درمانــی و درمانــگاه عمومــی شــبانه روزی صحت‬ ‫شــیروان شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪994‬‬ ‫و شناســه ملــی ‪ 10861353589‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪18/06/1399‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬حســین زراعتــکار‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0828181934‬بــه ســمت‬ ‫رئیــس هیئــت مدیــره و محمــود رضــا میــری بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 3671430400‬بــه ســمت نائــب‬ ‫رئیــس هیئــت مدیــره و ســعید ســاعدی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 05919189096‬بــه ســمت منشــی‬ ‫هیئــت مدیــره انتخاب شــدند‪ - .‬بــا برکناری خانم‬ ‫شــهربانو غالمــزاده از ســمت مدیرعاملــی در‬ ‫شــرکت در نتیجــه خانــم فهیمــه ایمانــی مایــوان‬ ‫به کدملی ‪ 0922519129‬به ســمت (مدیرعامل‬ ‫خــارج اعضــا) بــرای مــدت باقیمانــده تصــدی تــا‬ ‫تاریــخ (‪ ) 11/02/1401‬انتخــاب گردیدنــد‪ - .‬کلیــه‬ ‫قراردادهــا واســناد رســمی وتعهــد اور بانکــی‬ ‫از قبیــل چک‪،‬ســفته‪ ،‬بــرات و اوراق بهــادار بــا‬ ‫امضــای اقایــان حســین زراعتکار(رئیــس هیئــت‬ ‫مدیره)یــا محمودرضــا میــری (نائــب رئیــس )‬ ‫یــا ســعید ســاعدی (منشــی هیئــت مدیــره) وبــه‬ ‫اتفــاق خانــم فهیمــه ایمانــی (مدیرعامــل) و مهــر‬ ‫شــرکت دارای اعتبــار مــی باشــدو اوراق عــادی‬ ‫و نامــ ‏ه هــا بــا امضــای خانــم فهیمــه ایمانــی‬ ‫(مدیرعامــل)و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان‬ ‫شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری شــیروان (‪)1012304‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پست ایران‬ ‫شروع دور دوم ثبت نام وام ودیعه مسکن تا پایان مهرماه‬ ‫ارسال محصوالت صنایع دستی با‪ ۳۰‬درصدتخفیف پست‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب کار محمــد‬ ‫اســامی وزیــر راه و شهرســازی در حاشــیه مراســم‬ ‫امضــای تفاهمنامــه همــکاری مســکن بیــن وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی و وزارت راه و شهرســازی در جمــع‬ ‫خبرنــگاران گفــت‪ :‬تــا پایــان مهرمــاه جامانــدگان‬ ‫دریافــت تســهیالت کرونــا ودیعــه مســکن مــی تواننــد‬ ‫بــر اســاس مصوبــه جدیــد ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا‬ ‫بــا مراجعــه بــه ســامانه طــرح اقــدام ملــی مســکن‪،‬‬ ‫نســبت بــه ثبت نــام بــرای دریافــت وام اجــاره مســکن‬ ‫اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســبحانی فر‪ ،‬بــا اشــاره بــه امضــای تفاهم نامــه بــا معاونــت صنایع دســتی کشــور و توافــق در‬ ‫خصــوص حمایــت از هنرمنــدان و فعــاالن صنایع دســتی از جملــه تخفیــف ‪ ۳۰‬درصــدی ســرویس پســت‬ ‫پیشــتاز بــرای ارســال محصــوالت صنایع دســتی‪،‬خبر داد و گفــت‪ :‬خوشــبختانه در حــوزه صنایع دســتی‬ ‫ظرفیت هــای بســیار خوبــی وجــود دارد و بــا وجــود رشــته های متنــوع محصــوالت و تولیــدات ایــن بخــش از‬ ‫زیبایــی خاصــی برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫اســامی بــا اشــاره بــه شــرایط فعلــی مســکن شــهروندان افــزود‪ :‬بــا اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫زمین هــای کــه در اختیــار وزارت جهــاد کشــاورزی کــه بــه عنــوان زمیــن هــای کشــاورزی محســوب‬ ‫مــی شــود در ایــن روز موفــق شــدیم گام دیگــر بــرای تحقــق و اجــرای طــرح مســکن ملــی برداریــم‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه تحرکــی کــه در ایــن بخــش صــورت گرفتــه عــاوه بــر‬ ‫خانــه دار شــدن شــاغالن وزارت جهــاد کشــاورزی شــاهد رونــق اقتصــادی و بــه تبــع افزایــش‬ ‫اشــتغال در ایــن بخــش نیــز خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اخریــن وضعیــت وام ودیعــه مســکن‪ ،‬افــزود‪ :‬امــروز در ســتاد ملــی مبــارزه بــا‬ ‫کرونــا اجــازه گرفتیــم ثبــت نــام جامانــدگان وام ودیعــه مســکن را دوبــاره اغــاز کنیــم‪.‬‬ ‫وی در پایــان ضمــن اشــاره بــه افــرادی کــه در مرحلــه نخســت ثبــت نــام وام ودیعــه مســکن جــا‬ ‫نتوانســتند اقدامــات الزم را انجــام دهنــد گفــت‪ :‬ایــن افــراد می تواننــد از فــردا تــا پایــان مهرمــاه‬ ‫بــا مراجعــه بــه ســامانه طــرح مســکن ملــی نســبت بــه ثبــت نــام وام ودیعــه اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫مدیرکل نوسازی‪ ،‬توسعه وتجهیزمدارس گلستان ‪:‬‬ ‫افزایش‪ ۶‬برابری حضور‬ ‫خیرین مدرسه ساز در گلستان‬ ‫هــر چنــد سیســتم اموزشــی بــه لحــاظ شــیوع کرونــا موجــب‬ ‫شــده در ســال جدیــد بســیاری از دانــش امــوزان بجــای حضــور‬ ‫در کالس درس از طریــق شــبکه هــای اجتماعــی مخصوصــا ً‬ ‫شــبکه شــاد بــه تحصیــل ادامــه دهند اما متاســفانه تجهیزاتی‬ ‫کــه در مــدارس بــرای امــوزش قــرار گرفتــه متناســب بــا دانــش‬ ‫امــوزان نبــوده و ایــن امــر موجــب بروزمشــکالتی را در اینــده‬ ‫بــرای ایــن نســل خواهــد کــرد کــه لــزوم دارد ســازمان نوســازی‬ ‫مــدارس در کنــار ســاخت نســبت و تجهیزمــدارس بــرای‬ ‫امــوزش فرزنــدان ایــن ســرزمین نیز حســاس بــوده و با جدیت‬ ‫و حساســیت خــاص اقــدام بــه تجهیــز مــدارس کند کــه در کنار‬ ‫امــوزش ســامتی دانــش امــوزان نیــز دیــده شــود ودر اینــده‬ ‫دچــار مخاطــره نشــود‪.‬‬ ‫یاســر لیوانــی‪ -‬مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه وتجهیزمــدارس‬ ‫گلســتان در گفتگــو بــا بــازار کســب کار گفــت‪ :‬از ســال ‪۹۲‬‬ ‫تاکنــون کــه کمــک خیریــن بــرای ســاخت مدرســه در ایــن‬ ‫اســتان بــه بیــش از‪ ۶‬برابــر بــوده اســت‪.‬این امــار در حالــی‬ ‫اســت کــه در ســال ‪ ۹۲‬کمــک خیــران بــه بیــش از‪ ۷۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــرای رفــع نیازهــای اموزشــی اســتان بــوده کــه ایــن رقــم‬ ‫در شــش ماهــه نخســت ســالجاری بــه بیــش از‪ ۴۵۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال رســیده اســت‪.‬‬ ‫یاســر لیوانــی اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۶۸‬مدرســه از ‪۱۱۰‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت پویــش تــوان اتــرک شــرکت ســهامی خــاص بــه‬ ‫شــماره ثبــت ‪ 2948‬و شناســه ملــی ‪ 10860396128‬بــه اســتناد صورتجلســه‬ ‫مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ‪ 11/06/1399‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‬ ‫‪ - :‬محــل شــرکت در واحــد ثبتــی بجنــورد بــه ادرس «اســتان خراســان شــمالی‬ ‫‪ ،‬شهرســتان بجنــورد ‪ ،‬بخــش مرکــزی ‪ ،‬شــهر بجنــورد‪ ،‬محلــه چمــران ‪ ،‬کوچــه‬ ‫فتــوت [ازادی ‪-4‬صدقــی بجنــوردی‪ ، ]6‬کوچــه شــهید مدرســی فــر [چمــران‬ ‫‪ ، ]39‬پــاک ‪ ، 0‬طبقــه همکــف‪ -‬کدپســتی‪ « 9413747373 :‬تغییــر یافــت‬ ‫و مــاده مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری بجنــورد (‪)1012290‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت پویــش تــوان اتــرک شــرکت ســهامی خــاص بــه‬ ‫شــماره ثبــت ‪ 2948‬و شناســه ملــی ‪ 10860396128‬بــه اســتناد صورتجلســه‬ ‫مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ‪ 11/06/1399‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‬ ‫‪ - :‬محــل شــرکت در واحــد ثبتــی بجنــورد بــه ادرس «اســتان خراســان شــمالی‬ ‫‪ ،‬شهرســتان بجنــورد ‪ ،‬بخــش مرکــزی ‪ ،‬شــهر بجنــورد‪ ،‬محلــه چمــران ‪ ،‬کوچــه‬ ‫فتــوت [ازادی ‪-4‬صدقــی بجنــوردی‪ ، ]6‬کوچــه شــهید مدرســی فــر [چمــران‬ ‫‪ ، ]39‬پــاک ‪ ، 0‬طبقــه همکــف‪ -‬کدپســتی‪ « 9413747373 :‬تغییــر یافــت‬ ‫و مــاده مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری بجنــورد (‪)1012298‬‬ ‫اگهی تغییرات شــرکت مهندســین مشــاور افراز بنای دهلیز خراســان شــمالی‬ ‫شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 5233‬و شناســه ملــی ‪14006131351‬‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت اقــای علــی جمعــه اســمعیلی فرزنــد فتــح الــه بــه شناســنامه ‪10‬‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 6429842983‬صــادره شــاهرود بــا ارائــه ‪ 2‬بــرگ گواهــی شــهادت شــهود‬ ‫کــه در دفتــر اســناد رســمی شــماره ‪ 109‬گــرگان تصدیــق امضــا ء شــده اعــام نمــوده کــه ســند‬ ‫مالکیــت دفترچــه ای شــماره ‪ 294530‬ششــدانگ یکبابخانــه بــدون مســاحت بــه پــاک ‪39‬‬ ‫فرعــی از ‪ 3314‬مکــرر اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت گــرگان بنــام نامبــرده صــادر گردیــده‬ ‫اعــام نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت فــوق فــوق مفقودشــده ودر خواســت المثنــی ســند‬ ‫مالکیــت نمــوده اســت در اجــرای مــاده ‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت (اصالحــی‪)8/11/80‬و‬ ‫تبصــره هــای ذیــل ان مراتــب در یــک نوبــت اگهــی میشــودتا چنانچهشــخص یــا اشــخاصی‬ ‫مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــند ظــرف‬ ‫مــدت ‪ 10‬روز پــس از انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ذســند مالکیــت‬ ‫یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نماینــد بدیهــی اســت در صــورت‬ ‫انقضــاء مهلــت مقــر و عــدم وصــول اعتــراض ویــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا‬ ‫ســند معاملــه ارائــه نگــردد طبــق مقــررات المثنــی ســند مالکیــت صــادر و تســلیم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م‪.‬الف‪/5249:‬تاریــخ انتشــار ‪/14/07/1399‬علــی برقــی –رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫گــرگان‪-‬از طــرف رضــا باقــری‬ ‫اگهــی تحدیــد اختصاصــی بدینوســیله اعــام میگــردد بــه اســتناد مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه‬ ‫قانونتعییــن تکلیــف تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا گردیــده‬ ‫اســت دارای پــاک ‪ 687‬فرعــی از ‪ 261‬اصلــی بخــش ‪ 2‬ثبــت گــرگان واقــع در اراضــی الملنــگ‬ ‫بــه مســاحت ‪ 121.13‬متــر مربــع ملکــی فاطمــه خمــر فرزنــد اصغــر ســاعت ‪ 10:30‬صبــح روز‬ ‫شــنبه ‪ 1399/8/24‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در گــرگان انجیــراب – اجیــراب ‪ 20‬کوچــه‬ ‫‪ 8‬بــا کــد پســتی ‪ 4919943136‬بــا کــد پســتی ‪ ....................‬بعمــل خواهــد ‪.‬از ایــن رو‬ ‫چنانچــه مجــاوری یــا هرشــخصی نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حــق بــرای خــود قائــل‬ ‫اســت میتوانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبــا‬ ‫بــه منظــور جهــش فــروش صنایع دســتی مدیرعامــل شــرکت ملــی پســت ایــران از تخفیــف ‪۳۰‬‬ ‫درصــدی ســرویس پســت پیشــتاز بــرای ارســال محصــوالت صنایع دســتی‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه وجــود هنرمندانــی خــاص در ایــران افــزود‪ :‬انچــه در کنارهنرمنــدان ایرانــی بــا‬ ‫محصــوالت زیبــای تولیــد خــود حائــز اهمیــت اســت ایجــاد و زمینــه ســازی یــک بســتر و فضــای‬ ‫مناســب بــرای فــروش تولیــدات دســتان ایــن هنرمنــدان فراهــم شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار‪ ،‬ســبحانی فر در ادامــه بــا اشــاره بــه ظرفیــت شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫جهــت بازاریابــی گفــت‪ :‬بــرای فــروش ایــن محصــوالت نخســت بایــد بــا بهــره بــردن از پتانســیل‬ ‫فضــای مجــازی نســبت بــه معرفــی ان هــا محصــوالت تولیــدی دســتان هنرمنــدان اســتفاده کــرد و‬ ‫بعــد از ان بایــد بتوانیــم از یــک شــبکه توزیــع و ارســال محصــوالت فروختــه شــده زمینــه فــروش‬ ‫محصــوالت صنایع دســتی را در هــر نطقــه از کشــور فراهــم نمائیــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬شــرکت ملــی پســت ایــران بــا اعــام ایــن امادگــی قــادر خواهــد بــود کــه محصــوالت‬ ‫صنایع دســتی تولیــدی را بــا قیمتــی مناســب بــه هــر نقطــه از کشــور و بــه دســت مصــرف کننــدگان برســاند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی پســت ایــران خاطرنشــان کــرد‪ :‬از انجایــی کــه ســالجاری مزیــن بــه ســال‬ ‫جهــش تولیــد اســت‪ .‬معاونــت صنایع دســتی کشــور و شــرکت ملــی پســت ایــران بــا هــدف حمایــت‬ ‫از تولیــدات داخلــی تفاهم نامــه همــکاری امضــا نمودنــد کــه ایــن تفاهم نامــه می توانــد منجــر بــه‬ ‫ایجــاد جهــش و رونــق تولیــد و فــروش محصــوالت صنایع دســتی هنرمنــدان کشــور شــود‪.‬‬ ‫مدرســه بــا میانگیــن پیرفــت فیزیکی بــی ‪ ۳۰‬الــی‪ ۸۵‬درصد کــه دارای‬ ‫‪ ۳۵۶‬کالس درس اســت توســط مشــارکت خیریــن مدرســه ســاز در‬ ‫مناطــق گوناگــون در دســت ســاخت اســت‪.‬‬ ‫وی ضمــن بــا اشــاره بــه ایــن کــه تقویــت ســرمایه گــذاری در‬ ‫حــوزه مشــارکت خیریــن بــرای نوســازی مــدارس تاکیــد کــرد که‬ ‫در حــال حاضــر از ایــن ظرفیــت بــه خوبی در کاهش مشــکالت‬ ‫فضاهــای اموزشــی اســتان کــه جــز برنامه هــای مهــم امــوزش‬ ‫و پــرورش گلســتان بــه شــمار مــی رود‪،‬اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ :‬خیــران اســتقبال خوبــی از طــرح (‬ ‫اجربــه اجــر) کــه بــه عنــوان ایــده ای جدیــد در جهــت توســعه‬ ‫مشــارکتهای مردمــی بــرای ســاخت مدرســه مــی باشــد از ایــن‬ ‫طــرح سراســری داشــته انــد‪.‬‬ ‫لیوانــی ضمــن اشــاره بــه اینکــه در طــرح اجربــه اجــر گفــت‪:‬‬ ‫در راســتای اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬ســاخت مدرســه ای ‪ ۳‬کالســه‬ ‫درروســتای میانــدره از توابــع شهرســتان کردکــوی در دســت‬ ‫اقــدام مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه اخریــن وضعیــت اســتحکام مــدارس‬ ‫دراســتان گفــت‪ :‬اغلــب مدارســی کــه نیــاز بــه بازســازی و‬ ‫مســتحکم نمــودن دارنــد شــامل مــدارس مربــوط بــه شــهرهای‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬گــرگان و علی اباد اســت کــه ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫از مــدارس اســتان را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد براینکــه میانگیــن ســرانه فضــای اموزشــی در‬ ‫کشــور ‪ ۵٫۲‬مترمربــع اســت گفــت ایــن درقــم بــه ازای هــر‬ ‫دانــش امــوز در اســتان ‪۴٫۹‬متــر مربــع یعنــی ‪۳‬دهــم کمتــر از‬ ‫ســرانه کشــوری اســت‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ‪15/07/1397‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬محــل شــرکت در واحــد ثبتــی بجنــورد بــه ادرس ‪:‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی ‪ ،‬شهرســتان بجنــورد ‪ ،‬بخــش مرکــزی ‪ ،‬شــهر بجنــورد‪،‬‬ ‫‪ 17‬شــهریور ‪ ،‬کوچــه شــهیدفرهاد پرتانــی [‪17‬شــهریور ‪ ، ]17‬کوچــه حریــر [میــرزا‬ ‫کوچــک خــان ‪ ، ]7‬پــاک ‪ ، 145‬طبقــه همکــف کدپســتی‪ 9414695565 :‬تغییــر‬ ‫یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری بجنــورد (‪)1012300‬‬ ‫اگهی تغییرات شــرکت مهندســین مشــاور افراز بنای دهلیز خراســان شــمالی‬ ‫شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 5233‬و شناســه ملــی ‪14006131351‬‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 13/07/1397‬تصمیمــات ذیــل‬ ‫اتخــاذ شــد ‪ - :‬اقــای حمیدرضــا نیــک اختــر بــه شــماره ملــی ‪ 0680545387‬بــه‬ ‫ســمت مدیرعامــل و عضــو اصلــی هیئــت مدیــره و اقــای رضــا عصمتی به شــماره‬ ‫ملــی ‪ 0682447250‬بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و خانــم الهــام نیــک اختــر‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0670322679‬بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره انتخاب‬ ‫گردیدند‪ - .‬کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهداور شــرکت از قبیل چک ‪ ،‬ســفته‬ ‫‪ ،‬بــروات ‪ ،‬قراردادهــا و عقــود اســامی بــا امضــاء اقــای حمیدرضــا نیــک اختــر‬ ‫(مدیرعامــل و عضوهیئــت مدیــره) همــراه بــا مهــر شــرکت دارای اعتبــار مــی‬ ‫باشــد‪.‬و امضــاء ســایر اوراق عــادی و مکاتبــات بــا امضــاء اقــای حمیدرضــا نیــک‬ ‫اختــر (مدیرعامــل و عضوهیئــت مدیــره) همــراه بــا مهــر شــرکت دارای اعتبــار‬ ‫مــی باشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت‬ ‫شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)1012302‬‬ ‫بــا ذکــر شــماره پــاک فــوق الذکــر بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده و عــاوه بــر‬ ‫ان ظــرف مــدت یــم مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی‬ ‫میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره‬ ‫ثبــت تســلیم نماید‪.‬بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات‬ ‫مبــادرت بــه صــدر ســند مالکیــت خواهدنمود‪.‬م‪.‬الف‪5248:‬تاریــخ انتشــار ‪ :‬روز دوشــنبه مــورخ‬ ‫‪/ 1399/7/14‬علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان‬ ‫اگهــی تعییــن کارشــناس رســمی دادگســتری جهــت ارزیابــی مــورد وثیقــه‪-  ‬بدیــن وســیله‬ ‫بــه اقــای قربــان کریمــی فیــض ابــادی نــام پــدر‪ :‬اکبــر شــماره شناســنامه ‪ ۲۳۲:‬ابــاغ مــی‪ ‬‬ ‫گــردد در خصــوص پرونــده اجرایــی کالســه‪ ۹۴۰۰۹۳۴‬اداره اجــرا مفــاد اســناد رســمی الزم‬ ‫االجــرا گــرگان لــه ‪  :‬بانــک ملــت شــعبه ناهارخــوران علیــه‪ :‬اقــای هــادی زمانــی نیــا (وام گیرنــده‬ ‫و راهــن )و خانــم طیبــه کرامتــی فیــض ابــادی و اقــای قربــان کریمــی فیــض ابــادی( راهنیــن)‬ ‫بدیــن وســیله بــه اطــاع میرســاند‪ :‬جهــت ارزیابــی (پــاک ثبتــی مــورد وثیقه ســند رهنی شــماره‬ ‫‪ ۲۰۳۸‬مــورخ ‪ ۸۹ /۷/ ۶‬پــاک ثبتــی ‪ ۱۲۰‬فرعــی از ‪ 3‬اصلــی واقــع در بخــش ســه ثبــت گــرگان‬ ‫بــه مالکیــت هــادی زمانــی نیــا و خانــم طیبــه کرامتــی فیــض ابــادی و اقــای قربــان کریمــی‬ ‫فیــض ابــادی) اقــای مهــدی خوزیــن( بــه نشــانی ‪:‬گــرگان کــوی علیمحمــدی ‪،‬علیمحمــدی ‪۱۵‬‬ ‫مجتمــع ســروش واحــد ‪ ۳‬کــد پســتی ‪ 4916795765‬تلفــن ثابــت ‪01732124804‬شــماره‬ ‫همــراه ‪  09111754598‬بــه عنــوان کارشــناس رســمی دادگســتری انتخــاب گردیــده اســت لــذا‬ ‫مراتــب بدیــن وســیله بــه شــما اعــام مــی شــود کــه طبــق مقــررات کارشــناس مذکورنســبت بــه‬ ‫ارزیابــی اقــدام خواهــد نمود‪.‬م‪.‬الف‪/5277:‬حســین حکــم ‪/‬ابــادی‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت حمــل و نقــل مســافربری یــاران همســفر گنبــد کاووس تعاونــی بــه‬ ‫شــماره ثبت ‪ 6666‬و شناســه ملی ‪ 14005354384‬به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه وتجهیزمــدارس گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫تجهیــز مــدارس نســبت بــه ســامانه گرمایشــی‪،‬گفت‪ :‬از ســال اینــده‬ ‫تمــام مــدارس اســتان مجهــز به سیســتم گرمایشــی متمرکــز خواهند‬ ‫شــد امــا در حــال حاضــر مــدارس اســتان از نعمــت بخــاری گازی کــه‬ ‫متصــل گاز طبیعــی اســت برخــوردار مــی باشــند‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت کــه در ســال جــاری ‪ ۳۷۶‬هــزار دانش اموز‬ ‫در گلســتان در حــال تحصیــل مــی باشــند کــه ‪ ۱۲۵۰۰‬کالس‬ ‫درس در ‪ ۲۵۵۰‬مدرســه در حــال فراگیــری علــم و امــوزش و‬ ‫تعلیــم و تربیت هســتند‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب کار‪:‬‬ ‫امیدواریــم کــه بــا نوســازی و بازســازی هــر چــه ســریعتر‬ ‫مــدارس اســتان شــاهد شــکوفایی و رونــق و فراگیــری علــم و‬ ‫امــوزش توســط نســل اینــده و موفقیــت انهــا باشــیم ‪.‬‬ ‫هــر چنــد سیســتم اموزشــی بــه لحــاظ شــیوع کرونــا موجــب‬ ‫شــده در ســال جدیــد بســیاری از دانــش امــوزان بجــای حضــور‬ ‫در کالس درس از طریــق شــبکه هــای اجتماعــی مخصوصــا ً‬ ‫شــبکه شــاد بــه تحصیــل ادامــه دهند اما متاســفانه تجهیزاتی‬ ‫کــه در مــدارس بــرای امــوزش قــرار گرفتــه متناســب بــا دانــش‬ ‫امــوزان نبــوده و ایــن امــر موجــب بروزمشــکالتی را در اینــده‬ ‫بــرای ایــن نســل خواهــد کــرد کــه لــزوم دارد ســازمان نوســازی‬ ‫مــدارس در کنــار ســاخت نســبت و تجهیزمــدارس بــرای‬ ‫امــوزش فرزنــدان ایــن ســرزمین نیز حســاس بــوده و با جدیت‬ ‫و حساســیت خــاص اقــدام بــه تجهیــز مــدارس کند کــه در کنار‬ ‫امــوزش ســامتی دانــش امــوزان نیــز دیــده شــود ودر اینــده‬ ‫دچــار مخاطــره نشــود‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت مهندســین مشــاور افــراز بنــای دهلیــز خراســان‬ ‫شــمالی شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 5233‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 14006131351‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق‬ ‫العــاده مــورخ ‪ 13/07/1397‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬اعضــاء هیئــت‬ ‫مدیــره بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد‪ - :‬اقــای حمیدرضــا نیــک اختــر بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 0680545387‬و خانــم الهــام نیــک اختــر بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0670322679‬و اقــای رضــا عصمتــی بــه شــماره ملــی ‪ 0682447250‬بــرای‬ ‫مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد‪ - .‬خانــم ســمیرا فرجامــی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0682099120‬بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل ‪ ،‬خانــم زهــرا فرجامــی به شــماره‬ ‫ملــی ‪ 0680637974‬بــه عنــوان بــازرس اصلــی بــرای مــدت یــک ســال مالــی‬ ‫انتخاب گردیدند‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراســان شــمالی اداره‬ ‫ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)1012303‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت پویــش تــوان اتــرک شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت‬ ‫‪ 2948‬و شناســه ملــی ‪ 10860396128‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق‬ ‫العــاده مــورخ ‪ 11/06/1399‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬محــل شــرکت در واحــد‬ ‫ثبتــی بجنــورد بــه ادرس «اســتان خراســان شــمالی ‪ ،‬شهرســتان بجنــورد ‪ ،‬بخــش‬ ‫مرکــزی ‪ ،‬شــهر بجنــورد‪ ،‬محلــه چمــران ‪ ،‬کوچــه فتــوت [ازادی ‪-4‬صدقــی بجنــوردی‪]6‬‬ ‫‪ ،‬کوچــه شــهید مدرســی فــر [چمــران ‪ ، ]39‬پــاک ‪ ، 0‬طبقــه همکــف‪ -‬کدپســتی‪:‬‬ ‫‪ « 9413747373‬تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــاح‬ ‫گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت‬ ‫هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)1012282‬‬ ‫العــاده مــورخ ‪ 04/06/1399‬کــه طــی نامــه شــماره ‪1008/2702/1399-10/06/1399‬تعــاون گنبــد‬ ‫کاووس بــه ایــن اداره ارســال گردیــده اســت تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬ادرس جدیــد شــرکت ‪:‬‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس ‪ -‬بخــش مرکــزی ‪ -‬شــهر گنبــد کاووس‪-‬محله امام خمینی شــمالی‪-‬خیابان‬ ‫حافــظ شــمالی –مجتمــع تجــاری بیــن الملــل ‪-‬طبقــه همکــف‪ -‬واحــد ‪ 24‬کــد پســتی ‪4971741416‬‬ ‫انتقــال و بــه تصویــب رســید‪ .‬و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد‪ - .‬نــام‬ ‫شــرکت بــه « همــراه پخــش موبایــل گنبــد کاووس « تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه‬ ‫اصالح گردید‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان گلســتان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات‬ ‫غیرتجــاری گنبــد کاووس (‪)1012427‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی تولیــدی زریــن ارشــیا گلســتان بــه شــماره ثبــت ‪ 2064‬و‬ ‫شناســه ملــی ‪ 14003155548‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 26/06/1399‬ونامــه‬ ‫شــماره ‪/649/2706/99‬ص مــورخ ‪ 31/06/1399‬اداره تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی شهرســتان‬ ‫مینودشــت تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬نگیــن منصــوری باکدملــی ‪ 0071709193 :‬بــه ســمت‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره و منیــره نهاردانــی باکدملــی ‪ 0933552777 :‬بــه ســمت نائب رئیس هیات‬ ‫مدیــره و مهراســا کردســتانی باکدملــی ‪ 0923858407 :‬بــه ســمت منشــی هیــات مدیــره و و‬ ‫علیرضــا نبــی بــه شــماره ملــی ‪ 0942683315‬و ســید جــواد ثقــه االســامی علــوی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 5629812122‬بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره به مدت ســه ســال انتخــاب گردیدند‪.‬‬ ‫منیــره نهاردانــی کدملــی ‪ 0933552777‬بــه ســمت مدیرعامــل شــرکت تعاونــی بــه مــدت ســه‬ ‫ســال انتخــاب گردیــد‪ .‬کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد اور بانکــی از قبیــل چک‪-‬ســفته و‬ ‫بــرات و اوراق بهــادر بــا امضــای ثابــت خانــم منیــره نهاردانــی مدیرعامــل و خانــم نگیــن منصــوری‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره و در غیــاب وی بــا امضــای خانــم مهراســا کردســتانی منشــی هیئــت مدیــره و‬ ‫مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و اســناد و نامــه هــای عــادی بــا امضــای مدیرعامــل و مهــر شــرکت‬ ‫معتبــر خواهــد بــود‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و‬ ‫موسســات غیرتجــاری مینــو دشــت (‪)1012428‬‬ صفحه 4 ‫تولیدروزانه‪۲.۵‬تــن تخم مــرغ در خراســان شــمالیمحمد محمدزاده‪-‬معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب کار گفــت‪ :‬در اســتان بــا وجــود ‪ 2‬واحد مــرغ تخم گذار‬ ‫صنعتــی بــا ظرفیــت ‪63‬هــزار قطعــه فعــال روزانــه ‪ ۲‬تــن و ‪ ۵۰۰‬کیلوگــرم تخم مــرغ بــا قیمــت مصــوب هــر کیلوگــرم‬ ‫‪ ۱۲۰‬هــزار ریــال تولیــد ودر اختیــار مصرف کننــدگان قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫محمــدزاده بــا اشــاره بــه جایــگاه ‪ ۲۸‬اســتان نســبت بــه تولیــد تخــم مــرغ در کشــور افــزود‪ :‬ایــن در صورتــی اســت کــه‬ ‫روزانــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰‬تــن تخــم مــرغ در اســتان تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫تولیدروزانه‪۲.۵‬تن‬ ‫تخم مرغ در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات‬ ‫ابی شرکت اب منطقه ای گلستان‬ ‫اغاز تعمیر قدیمی ترین سد گلستان‬ ‫اغــاز تعمیــر قدیمی تریــن ســد گلستانشــعبان رســولی‪-‬مدیر دفتــر‬ ‫بهره بــرداری و نگهــداری از تاسیســات ابــی شــرکت اب منطق ـه ای‬ ‫گلســتان از تعمیر ســد وشــمگیر شهرســتان اق قال خبر داد و گفت‬ ‫‪ :‬پــس از رهاســازی اب ایــن ســد کــه در حــال حاضرحــدود یــک‬ ‫میلیــون متــر مکعــب اب را درخــود ذخیــره دارد کــه فراینــد ان تــا ‪۲‬‬ ‫مــاه ادامــه خواهــد داشــت‪ .‬پــس از گذشــت ایــن زمــان امــکان انجام‬ ‫تعمیــر دریچــه هــا و شــیراالت و همچنیــن بازرســی از بخــش هــای‬ ‫مختلــف ســد وجــود دارد‪.‬‬ ‫شــعبان رســولی‪-‬مدیر دفتــر بهره بــرداری و نگهــداری از‬ ‫تاسیســات ابــی شــرکت اب منطقــه ای گلســتان از تعمیــر‬ ‫ســد وشــمگیر شهرســتان اق قــا خبــر داد و گفــت ‪ :‬پــس از‬ ‫رهاســازی اب ایــن ســد کــه در حــال حاضرحــدود یک میلیون‬ ‫متــر مکعــب اب را درخــود ذخیــره دارد کــه فراینــد ان تــا ‪۲‬‬ ‫مــاه ادامــه خواهــد داشــت‪ .‬پــس از گذشــت ایــن زمــان امکان‬ ‫انجــام تعمیــر دریچــه هــا و شــیراالت و همچنیــن بازرســی از‬ ‫بخــش هــای مختلــف ســد وجــود دارد‪.‬‬ ‫رســولی از مــردم و کشــاورزان پاییــن دســت ســد وشــمگیر‬ ‫خواســت تــا در مــدت زمــان ‪ ۲‬ماهــه رهاســازی اب ســد از‬ ‫اســتقرار در مجــاورت و یــا مســیر رودخانــه هــا اجتنــاب کــرده و‬ ‫رییس کانون انجمن های صنفی اموزشگاه های‬ ‫ازاد فنی و حرفه ای خراسان شمالی‬ ‫خسارت‪ ۲۰۰‬میلیارد ریالی کرونا‬ ‫به مراکز فنی و حرفه ای‬ ‫خســارت‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریالــی کرونــا بــه مراکــز فنــی و‬ ‫حرفه ایمجیــد وقــار موســوی‪-‬رییس کانــون انجمن هــای صنفــی‬ ‫اموزشــگاه های ازاد فنی و حرفه ای خراســان شــمالی در گفتگو‬ ‫بــا خبرنــگار بــازار کســب کار گفــت‪ :‬خســارت ویــروس کرونــا بــه‬ ‫‪ ۱۷۵‬اموزشــگاه ازاد زیــر پوشــش ایــن ســازمان تــا کنــون بــه‬ ‫بیــش از‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال بــوده اســت‪.‬‬ ‫مجیــد وقــار موســوی‪-‬رییس کانــون انجمن هــای صنفــی‬ ‫اموزشــگاه های ازاد فنــی و حرفــه ای خراســان شــمالی در‬ ‫گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب کار گفــت‪ :‬خســارت ویــروس‬ ‫کرونــا بــه ‪ ۱۷۵‬اموزشــگاه ازاد زیــر پوشــش ایــن ســازمان تــا‬ ‫کنــون بــه بیــش از‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال بــوده اســت‪.‬‬ ‫مجیــد وقــار موســوی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اموزشــگاه هــا‬ ‫کــه از نیمــه اســفند ســال گذشــته تعطیــل شــده در بخــش‬ ‫هــای مختلفــی همچــون خدمات‪ ،‬کشــاورزی و فنی فعالیت‬ ‫داشــتند و صرفــا در برخــی مقاطــع مجــوز فعالیــت داشــتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ :‬بــه لحــاظ تعطیلــی و یــا ابطــال‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 139960312004002675‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1398114412004000148‬اقــای حســین حیــدری نــژاد فرزنــد علــی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 665‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2031629921‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 91/05‬متــر مربــع جــدا‬ ‫شــده از تمامــت پــاک ثبتــی ‪ – 1/33634‬اصلــی واقــع در گنبــد کاووس‬ ‫شــهرک بهارســتان خیابــان بوســتان غربــی بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد‬ ‫خریــداری از محــل تمامــت ســهم مالکیــت مشــاعی ( مالــک رســمی ) لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫مــی شــود کــه اشــخاص نســبتبه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫م ‪ .‬الــف ‪- 8624 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ :‬روز دوشــنبه مــورخ‬ ‫‪- 1399/6/31‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪ :‬روز دوشــنبه مــورخ ‪1399/7/14‬‬ ‫رضــا ســارانی‪-‬مدیر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــد کاووس ‪-‬از طــرف‬‫جــواد پورمنــد‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 139960312004002734‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1395114412004000382‬خانــم مهنــاز صفایــی فرزنــد عبدالکریــم بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 6414‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2032194732‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 120‬متــر مربــع جــدا شــده‬ ‫از پــاک ثبتــی ‪ – 1/8986‬اصلــی واقــع در گنبــد کاووس روســتای نورخــان‬ ‫ابــاد خیابــان توحیــد بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع‬ ‫الواســطه از رمضــان علــی پــور ( مالــک رســمی ) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‬ ‫بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪- .‬م ‪ .‬الــف ‪-8632 :‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت اول ‪- 1399/6/31 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪1399/7/14 :‬‬ ‫رضــا ســارانی‪ -‬مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــد کاووس ‪-‬از طــرف‬‫جــواد پورمنــد‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای هیــات بشــماره ‪ –139960312004002685‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1398114412004000468‬خانــم زینــب کمالــی فرزنــد زیــن العابدیــن بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 0670184926‬بجنــورد و کــد ملــی ‪0670184926‬‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪98/81‬‬ ‫متــر مربــع جــدا شــده از تمامــت پــاک ثبتــی ‪ – 1/47335‬اصلــی واقــع‬ ‫در گنبــد کاووس کــوی جهــاد بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک‬ ‫از محــل تمامــت ســهم مشــاعی مالــک ( مالــک رســمی ) لــذا بــه منظــور‬ ‫از نزدیــک شــدن بــه محــدوده مخــازن ســد اکیــدا ًاجتنــاب کننــد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪268‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫وشــمگیر بــا قدمــت ‪ ۴۸‬ســاله‪ ،‬جــزء قدیمــی ترین ســد های‬ ‫اســتان بــه شــمار رفتــه کــه ‪ ۱۸‬هــزار هکتــار از اراضــی زراعــی‬ ‫منطقــه ســهم حق ابــه از ایــن ســد را دارنــد‪.‬‬ ‫مددجویان خراسان‬ ‫شمالی‪۳۰۳‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالتاشتغالزایی‬ ‫دریافت کردند‬ ‫ایــن ســد کــه در ســال ‪۱۳۴۹‬بــا یــک مخــزن اصلــی و ســه‬ ‫مخــزن فرعــی در ان زمــان بــا حجمــی معــادل ‪ ۹۶‬میلیــون‬ ‫متــر مکعــب اب بــا هــدف توســعه و بهبــود اراضــی کشــاورزی‬ ‫حاشــیه گرگانــرود و پاییــن دســت‪ ،‬کنتــرل و مهــار ســیالب‬ ‫منطقــه و زهکشــی اراضــی بــه بهــره بــرداری رســید ولــی در‬ ‫فواصــل و گــذر زمــان بــه دلیل رســوبات‪ ،‬ظرفیــت ان به کمتر‬ ‫از ‪ ۴۵‬میلیــون متــر مکعــب کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســد ‪ ۳۵‬کیلومتــری دومیــن شهرســتان بــزرگ گلســتان‬ ‫بــا جمعیتــی بالــغ بــر ‪ ۳۶۰‬هــزار نفــری و بــر روی گرگانــرود‬ ‫احــداث شــده و بــه طــول ‪ ۷۰‬کیلومتــر تــا ســاحل دریــای‬ ‫خزرادامــه دارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس مســتندات و گزارشــات شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫اســتان میانگیــن بارندگــی هــا در دراز مــدت بــا ‪ ۵‬درصــد‬ ‫افزایــش روبــرو بــوده اســت کــه طبــق ایــن گــزارش میانگیــن‬ ‫بارندگــی از ابتــدای ســال ابــی مهــر ‪ ۹۸‬تــا پایــان ســال ابــی‬ ‫شــهریور ‪ ۹۹‬تقریبا ً ‪ ۵۱۶‬میلیمتر بوده که نســبت به مشــابه‬ ‫ســال قبــل بــا کاهــش ‪ ۳۱‬درصــدی مواجــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫لــذا بنــا برایــن گــزارش میانگیــن بارندگــی در حــوزه ابریــز این‬ ‫رودخانــه نســبت بــه ســال گذشــته ‪ ۳۰‬درصــد بــا توجــه بــا‬ ‫بــارش ‪ ۶۵۱‬میلمتــری کاهــش داشــته امــا در دراز مــدت بــا‬ ‫افزایــش ‪ ۶‬درصــدی برخــوردار بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســدهای وشــمگیر‪ ،‬گلســتان و بوســتان بــه منظــور ذخیــره‬ ‫اب هــای ناشــی از نــزوالت اســمانی بــرای مصــارف کشــاورزی‬ ‫و همچنیــن کنتــرل ســیالب های فصلی‪ ،‬بــر روی گرگانــرود از‬ ‫رودخانه هــای مهــم اســتان گلســتان احــداث شــده اند‪.‬‬ ‫پروانــه تعــدادی از اموزشــگاه هــای فنــی و حرفــه ای و‬ ‫همچنیــن مرخصــی رفتــن برخــی از مراکــز اموزشــی موجــب‬ ‫بــروز خســارت ســنگین بــه بخــش خصوصــی مهــارت امــوزی‬ ‫در اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه تســهیالت پرداخــت شــده‬ ‫بــه روســتائیان افــزود‪ ۳۲ :‬طــرح اشــتغالزایی‬ ‫نیــز از محــل تســهیالت روســتایی پرداخــت بــه‬ ‫مــردم منطقــه پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس کانــون انجمن هــای صنفــی اموزشــگاه های ازاد فنــی و‬ ‫حرفه ای در اســتان اظهار داشــت‪ :‬تنها اموزشــگاه های دارای ســند‬ ‫ملکــی توانســتند تــا بدیــن لحظــه در مقابلــه کرونــا دوام بیاورنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر مجموعــه اموزشــگاهی حداقــل‬ ‫بیــن چهــار تــا پنــج نفــر نیــرو بــه طوررســمی در اختیار داشــته‬ ‫و در ایــن بیــن نیــز تعــدادی نیــرو بــه صــورت حــق التدریســی‬ ‫در ایــن مراکــز بــه فعالیــت مشــغول انــد‪ ،‬کــه در مجمــوع‬ ‫حدود ‪ ۹۰۰‬مربی و مدیر در اموزشــگاه های اســتان در حال‬ ‫فعالیــت هســتند کــه از ایــن بین ‪ ۲۵۰‬نفر فعــال و الباقی به‬ ‫علــت تعطیلــی اموزشــگاه هــا غیــر فعــال شــده انــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اکثرمربیــان اموزشــگاه هــا بــه صورت قــراردادی‬ ‫در حــال همــکاری بــوده انــد کــه متاســفانه بــه لحــاظ شــیوع ایــن‬ ‫ویــروس تعــداد زیــادی از ایــن افــراد بیــکار شــده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه لحــاظ اســتیجاری بــودن فضــای اکثر اموزشــگاه های‬ ‫ازاد فنــی و حرفـه ای بــا شــیوع کرونــا و تعطیلــی اجبــاری چنــد مــاه‬ ‫اخیــر موجــب ضــرر و زیــان بــه ایــن مراکــز شــده کــه در ایــن میــان‬ ‫برخــی اموزشــگاه ها کــه مــی بایســت اجــاره بهــای بیشــتری مــی‬ ‫پرداختنــد ‪ ،‬خســارت زیــادی را متحمــل شــده اند‪.‬‬ ‫وقــار موســوی اظهــار داشــت‪ :‬در نیمــه نخســت ســال جــاری‬ ‫توســط بخــش خصوصــی بــه فراگیران هــزار و ‪ ۵۰۲‬نفــر دوره‬ ‫اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‬ ‫کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪- .‬م ‪ .‬الــف ‪:‬‬ ‫‪-8636‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪- 1399/6/31 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‬ ‫‪ -1399/7/14 :‬رضــا ســارانی ‪ -‬مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــد‬ ‫کاووس ‪-‬از طــرف جــواد پورمنــد‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 139960312004002806‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 13971144120040000286‬اقــای خســرو عنصــری فرزنــد انــا دردی بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 50‬گنبــد و کــد ملــی ‪2031612174‬در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 98/50‬متــر مربــع جــدا شــده‬ ‫از تمامــت پــاک ثبتــی ‪ – 1/2867‬اصلــی واقــع در گنبــد کاووس شــهرک‬ ‫کارگــران خیابــان ‪ 16‬متــری بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع‬ ‫الواســطه از عبدالجلیــل اقپــور قابــوس ( مالــک رســمی ) لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود‬ ‫کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪- .‬م ‪ .‬الــف ‪:‬‬ ‫‪-8654‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪- 1399/6/31 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‬ ‫‪- 1399/7/14 :‬رضــا ســارانی ‪ -‬مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــد‬ ‫کاووس ‪-‬از طــرف جــواد پورمنــد‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت اقــای منصــور مولــودی بــه موجــب وکالــت نامــه‬ ‫شــماره ‪86366‬مــورخ ‪ 22/04/1396‬دفترخانــه ‪ ۲۱‬گــرگان وکالتنــااز طــرف‬ ‫خانــم فاطمــه ترابــی فرزنــد مرحــوم حاجــی عبــاس بــه شــماره شناســنامه‬ ‫‪15414‬بــه شــماره ملــی ‪ 2120153851‬صــادره از گــرگان بــا ارائــه دو بــرگ فــرم‬ ‫استشــهادیه گواهــی شــده بــه شــماره ‪ 07/07/1399-125592‬توســط دفتــر‬ ‫اســناد رســمی شــماره ‪ ۱۱۴‬گرگانطــی درخواســت وارد ه شــماره ‪-39927‬‬ ‫‪ 08/07/99‬بــا اعــام اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک‬ ‫دســتگاه اپارتمــان بــه مســاحت ‪ 150.7‬مترمربــع دارای پــاک ‪21927‬فرعــی‬ ‫از ‪ ۱۲‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬ذیــل ثبــت‪ -‬صفحــه‪ -‬دفتــر امــاک جلــد‪ -‬بــه‬ ‫نــام اقــای خانــم فاطمــه ترابــی بــه شــماره چاپــی ‪ 631161‬ب ‪ (۹۵‬تکبرگــی)‬ ‫بــه نســبت پــاک فــوق صــادر و تســلیم گردیــد و در رهــن و بازداشــت نمــی‬ ‫باشــد کــه ســند مذکــور بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور‬ ‫المثنــی ســند مالکیــت پــاک مذکــور را نمــوده اســت اســت لــذا در اجــرای‬ ‫مــاده ‪ ۱۲۰‬اییــن نامــه قانــون ثبــت( اصالحــی ‪)8/11/80‬مراتــب در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی مــی شــود تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه‬ ‫نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــند ظــرف مــدت‬ ‫‪ ۱۰‬روز پــس از انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند‬ ‫مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نماینــد‬ ‫بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مهلــت مقــرر و عــدم وصــول اعتــراض و یــا‬ ‫مجیــد الهــی راد‪ -‬مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی (ره) خراســان شــمالی بــه خبرنــگار بــازار‬ ‫کســب کار گفــت‪ ۸۳۵ :‬طــرح اشــتغالزایی‬ ‫مددجویــان کــه اکثریــت در بخــش کشــاورزی‪،‬‬ ‫دامپــروری و صنایــع دســتی میباشــد در ‪ ۶‬ماهــه‬ ‫نخســت ســال جــاری‪ ،‬اعتبــاری بالــغ بــر‪۳۰۳‬‬ ‫میلیــارد ریــال تســهیالت پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫کــه ‪ ۴۹۱‬طــرح از منابــع قــرض الحســنه بــا‬ ‫اعتبــاری بالــغ بــر ‪۲۴۰‬میلیاردریــال و ‪۳۱۲‬طــرح‬ ‫نیــز بــا اعتبــار ‪ ۴۲‬میلیــارد و ‪ ۱۲۰‬میلیــون‬ ‫ریــال از محــل منابــع اعتبــاری ایــن ســازمان‬ ‫بــه متقاضیــان جهــت ایجــاد اشــتغال پرداخــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫امــوزش داده شــد ایــن در حالــی اســت کــه در ســال گذشــته‬ ‫در همیــن مــدت ســاعت ســه هــزار و ‪ ۸۵۵‬نفــر دوره عملکرد‬ ‫در ایــن بخــش ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۸۵۰‬نفــر در نیمــه نخســت ســال جــاری در‬ ‫اموزش هــای فنــی و حرفــه ای اســتان در بخــش دولتــی‬ ‫مهــارت امــوزی را فراگرفتنــد کــه ایــن رقــم‪ ،‬بــه لحــاظ شــیوع‬ ‫کرونــا‪ ،‬در قیــاس بــا زمــان مشــابه ســال گذشــته بــا ‪ ۴۱‬درصــد‬ ‫کاهــش روبــرو بــوده اســت‬ ‫نــرخ بیــکاری جمعیــت فعــال در تابســتان ســال جــاری ‪۸.۸‬‬ ‫درصــد در اســتان گــزارش شــده کــه ایــن رقــم در کشــور ‪۱۰.۵‬‬ ‫درصــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نگــردد طبــق‬ ‫مقــررات المثنــی ســند مالکیــت صــادر و تســلیم خواهــد شــد تاریــخ انتشــار‬ ‫‪1399/0714‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی تولیــدی زریــن ارشــیا گلســتان بــه شــماره‬ ‫ثبــت ‪ 2064‬و شناســه ملــی ‪ 14003155548‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع‬ ‫عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ ‪ 26/06/1399‬ونامــه شــماره‬ ‫‪/649/2706/99‬ص مــورخ ‪ 31/06/1399‬اداره تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی‬ ‫شهرســتان مینودشــت تصمیمات ذیل اتخاذ شــد ‪ :‬نگین منصوری به شــماره‬ ‫ملــی ‪ 0071709193‬و منیــره نهاردانــی بــه شــماره ملــی ‪ 0933552777‬و‬ ‫مهراســا کردســتانی بــه شــماره ملــی ‪ 0923858407‬بــه عنــوان اعضــاء اصلی‬ ‫هیــات مدیــره و علیرضــا نبــی بــه شــماره ملــی ‪ 0942683315‬و ســید جــواد‬ ‫ثقــه االســامی علــوی بــه شــماره ملــی ‪ 5629812122‬بــه عنــوان اعضــای‬ ‫علــی البــدل هیــات مدیــره بــه مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد‪ .‬فرهــاد‬ ‫شــریفی بــه شــماره ملــی ‪ 2092165161‬بــه عنــوان بــازرس اصلــی و علــی‬ ‫ســعیدی طبــری بــه شــماره ملــی ‪ 2064672109‬بــه عنــوان بــازرس علــی‬ ‫البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد ‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد‬ ‫و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری‬ ‫مینــو دشــت (‪)1012429‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت طــرح و عمــران گلســتان بــا مســئولیت محــدود بــه‬ ‫شــماره ثبــت ‪ 7876‬و شناســه ملــی ‪ 10700165850‬بــه اســتناد صورتجلســه‬ ‫هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 14/06/1397‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬اقــای‬ ‫مجتبــی شــاه والیتــی بشــماره ملــی ‪ 0082759561‬بســمت مدیرعامــل و‬ ‫نائــب رئیــس هیئــت مدیــره ‪2‬ـ اقــای ســید محمــود شــاه والیتــی بشــماره ملــی‬ ‫‪ 0052693805‬بســمت رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت بــرای مــدت نامحــدود‬ ‫انتخــاب گردیدنــد‪ .‬کلیــه اســناد واوراق بهــادارو بانکــی و ســایر نامــه هــای‬ ‫عــادی و اداری بــا امضــای رئیــس هیئــت مدیــره اقــای ســید محمــود شــاه‬ ‫والیتــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد‬ ‫و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری‬ ‫گــرگان (‪)1012430‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی فــرش دســتباف والفجــر بــه شــماره ثبــت‬ ‫‪ 531‬و شناســه ملــی ‪ 10861973590‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع‬ ‫عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ ‪ 10/12/1398‬ونامــه شــماره‬ ‫‪ 20457/29/128‬مــورخ‪ 25/04/1399‬اداره صنعــت معــدن وتجــارت‬ ‫شهرســتان کاللــه تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪:‬ترازنامــه وصورتهــای مالــی‬ ‫ســال ‪ 97‬و ســنوات گذشــته بــه تصویــب رســید ‪ .‬حــاج گلــدی قــره ککلــی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2030879460‬و تــوی محمــد قــره بــاش بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 4869587548‬و بــی بــی ســلیمه اســامی فــر بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2030691739‬بعنــوان اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره و عبدالحــی قــره‬ ‫بــاش بــه شــماره ملــی ‪ 4869588013‬بعنــوان عضــو علــی البــدل هیئــت‬ ‫مدیــره بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد ‪ .‬تقــان محمــد پژوهشــیان‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 4888752311‬بعنــوان بــازرس اصلــی و نوبهــار قلــی زاده‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 5319589417‬بعنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت‬ ‫یــک ســال انتخــاب گردیدنــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان‬ ‫مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کاللــه (‪)1012431‬‬ ‫الهــی راد بــا اشــاره بــه اینکــه ایجــاد اشــتغال‬ ‫مهم تریــن رویکــرد کمیتــه امــداد بــوده گفــت‪:‬‬ ‫اشــتغال و فراهــم کــردن زمینــه درامدزایــی‬ ‫خانوارهــای تحــت پوشــش از نمونــه طرح هــای‬ ‫ایجــاد اشــتغال و پاشــیدن بــذر روحیــه امیــد و‬ ‫خودبــاوری در مددجویــان مــی باشــد کــه زمینــه‬ ‫ی کنــد‪.‬‬ ‫توانمنــدی ان هــا را در جامعــه فراهــم مــ ‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره اقدامــات اشــتغال زایی‬ ‫صــورت گرفتــه افــزود‪ :‬بــرای اشــتغال زایی‬ ‫مددجویــان ســال گذشــته بیــش از هــزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال از محــل قرض الحســنه بانک هــا‪،‬‬ ‫صنــدوق امــداد والیــت و توســعه طرح هــای‬ ‫اشــتغال روســتایی هزینــه گردیــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬ســه هــزار و ‪۴۶۲‬‬ ‫مددجــوی ایــن نهــاد در ســال ‪ ۹۸‬صاحــب شــغل‬ ‫شــده اند کــه ســه هــزار و ‪ ۷۶‬نفــر از طریــق‬ ‫دریافــت تســهیالت مشــغول بــه کار شــدند‪.‬‬ ‫جمعیتــی در حــدود ‪ ۱۲۰‬هــزار نفــر بــا بیــش‬ ‫از ‪ ۶۰‬هــزار ‪ ۲۵۵‬خانــوار تحــت پوشــش‬ ‫حمایتــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی ( ره ) در‬ ‫خراســان شــمالی هســتند‪۴۴ .‬درصــد جمعیــت‬ ‫‪۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی ســاکن‬ ‫روســتاها هســتند که متاســفانه از لحاظ ســرانه‬ ‫درامــد خانــوار اســتان جــز اخریــن رده در بیــن‬ ‫اســتانهای کشــور مــی باشــد‪.‬‬ ‫مدیر امور اب و فاضالب شهرستان کردکوی‬ ‫افتتاح وکلنگ زنی‪۲‬پروژه‬ ‫شرکت اب وفاضالب‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب شهرســتان کردکــوی‬ ‫از اییــن افتتــاح و کلنــگ زنــی ‪ ۲‬پــروژه تامیــن‬ ‫اب اشــامیدنی بــه مناســبت هفتــه دولــت در‬ ‫ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــوزش همگانــی‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان گلســتان ‪ ،‬ابــوذر‬ ‫پاســندی افــزود ‪ :‬در حاشــیه اییــن افتتــاح متمرکــز‬ ‫پــروژه هــای هفتــه دولــت در شهرســتان کردکــوی‬ ‫بــا حضــور مهنــدس کریمــی معــاون هماهنگــی امــور‬ ‫اقتصــادی اســتانداری اســتان گلســتان ‪ ،‬فرمانــدار ‪،‬‬ ‫شــهردار ‪ ،‬اعضــای شــورای شــهر و مدیــران دســتگاه‬ ‫هــای اجرایــی در ایــن شهرســتان ‪ ۲‬پــروژه شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب اســتان گلســتان در شهرســتان کردکــوی‬ ‫افتتــاح و کلنــگ زنــی گردیــد ‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت ‪:‬احــداث مخــزن ‪ ۴۰۰‬متــر‬ ‫مکعبــی زمینــی روســتای ایلــوار بــا اعتبــاری بالــغ بــر‬ ‫‪۴/۱۰۰‬میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات اســتانی از‬ ‫پــروژه هــای افتتــاح شــده شــرکت اب و فاضــاب در‬ ‫شهرســتان کردکــوی بــوده اســت ‪..‬‬ ‫پاســندی در ادامــه افــزود ‪ :‬حفــر یــک حلقــه چــاه در‬ ‫روســتای ســرکالته با اعتباری بالغ بر ‪۷٫۷۵۰‬میلیون‬ ‫ریــال جهــت جبــران بخشــی از کمبــود اب شــرب در‬ ‫ایــن روســتا از پــروژه هــای کلنــگ زنــی شــده در ایــن‬ ‫شهرســتان بــوده اســت ‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب شهرســتان کردکــوی‬ ‫در پایــان تصریــح کــرد ‪ :‬بــا اجــرای ایــن طرح هــا‬ ‫در مجمــوع ‪۳۲۳۰‬خانــوار بــا اعتبــاری بالــغ بــر‬ ‫‪۱۱٫۸۵۰‬میلیــون ریــال از خدمــات ابرســانی مطلــوب‬ ‫بهــره منــد مــی گردنــد ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه ‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪268‬‬ ‫دکتر عبدالرضا فاضل رئیس‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی گلستان‬ ‫سالمت‬ ‫‪6‬‬ ‫امار کرونا در روز‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مهر‬ ‫ماه ‪1399‬‬ ‫دکتــر سیماســادات الری درمــورد اخریــن امــار کرونــا در ایــران گفــت‪ :‬در ‪ ۱۳‬مهــر ‪ ۱۳۹۹‬و بــر اســاس‬ ‫معیار هــای قطعــی تشــخیصی‪ ،‬ســه هــزار و ‪ ۶۵۳‬بیمــار جدیــد مبتــا بــه کرونــا در کشــور شناســایی شــد‬ ‫کــه یــک هــزار و ‪ ۴۸۳‬نفــر از ان هــا بســتری شــدند‪.‬وی گفــت‪ :‬مجموع بیمــاران کرونایی در کشــور به ‪۴۷۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۷۲‬نفر رســید‪.‬الری ادامه داد‪ :‬متاســفانه در طول ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪ ۲۱۱ ،‬بیمار کرونایی جان‬ ‫خــود را از دســت دادنــد و مجمــوع جــان باختــگان ایــن بیمــاری بــه ‪ ۲۶‬هــزار و ‪ ۹۵۷‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫شاخص بستری ‪1/38‬‬ ‫بیمار کرونایی درگلستان‬ ‫شــاخص بســتری ‪ 1/38‬بیمــار کرونایــی‬ ‫درگلســتاندکتر عبدالرضــا فاضل‪-‬رئیــس‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان گلســتان در‬ ‫ایــن جلســه گفت‪ :‬تعــداد کل بیمــاران کرونایی‬ ‫بســتری شــده در بیمارســتان هــای اســتان از‬ ‫اول اســفند مــاه ســال گذشــته تــا ‪ ۷‬مهرمــاه‬ ‫جــاری‪ ۱۲ ،‬هــزار و ‪ ۷۴۷‬مــورد بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســتاد اســتانی پیشــگیری و مقابلــه ویــروس کرونــا‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬ســه شــنبه ‪ ۸‬مهرمــاه بــا حضــور‬ ‫دکتــر نمکــی وزیــر بهداشــت و درمــان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫دکتــر عبدالرضــا فاضل‪-‬رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی اســتان گلســتان در این جلســه گفت‪:‬‬ ‫تعــداد کل بیمــاران کرونایــی بســتری شــده در‬ ‫بیمارســتان هــای اســتان از اول اســفند مــاه‬ ‫ســال گذشــته تــا ‪ ۷‬مهرمــاه جــاری‪ ۱۲ ،‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۴۷‬مــورد بــوده اســت‪.‬‬ ‫افــزود‪ :‬از تعــداد مذکــور‪ ۶ ،‬هــزار و ‪ ۱۵۶‬بیمــار‬ ‫در پیــک اول یعنــی اســفند تــا پایان اردیبهشــت‬ ‫مــاه و تعــداد ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۹۱‬بیمــار در پیــک روم‬ ‫یعنــی از ابتــدای خــرداد تــا امــروز اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تعــداد فوتــی هــای ناشــی از‬ ‫بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬در اســتان گلســتان نیــز از‬ ‫اول اســفند تــا امــروز‪ ۹۹۴ ،‬مــورد بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از کل تعــداد بیمــاران‬ ‫کرونایــی‪ ،‬تعــداد ‪ ۱۱‬هــزار ‪ ۷۳۱‬نفــر بــا کمــک‬ ‫کادر درمــان و بهداشــتی اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫بهبــود یافتــه انــد‪.‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۲۰۰‬بیمــار کرونایــی در‬ ‫بیمارســتان های اســتان‪ ،‬بســتری هســتند‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان در‬ ‫ادامــه افــزود‪ :‬طبــق اعــام ســتاد ملــی کرونــا‪،‬‬ ‫در کشــور میانگیــن بســتری بیمــاری کرونــا در‬ ‫کشــور ‪۲/۱۲‬بیمــار اســت در حالیکــه ایــن عــدد‬ ‫در اســتان گلســتان‪ 1/38 ،‬بیمــار از هــر ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر خوشــبختانه‪ ،‬اســتان‬ ‫گلســتان از وضعیــت بــا ثبــات (زرد) برخــوردار شــده‬ ‫اســت کــه امیدواریــم بــا ادامــه ایــن رونــد و رعایــت‬ ‫نــکات بهداشــتی از ســوی مــردم‪ ،‬وضعیــت ســفید در‬ ‫اســتان بــه وجــود ایــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ :‬افتتــاح دانشــکده دندانپزشــکی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشکی گلســتان‪ ،‬دیگــر برنامــه‬ ‫وزیــر بهداشــت در اســتان گلســتان بود‪/.‬وبــدا‬ ‫در جلسه روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا؛‬ ‫جرائم متناسب با تخلفات پروتکل های بهداشتی اعمال شود‬ ‫رییــس جمهــوری بــا تاکیــد بــر ایــن کــه نظــارت هــای گســترده‬ ‫تــر و وضــع جرائــم الزم بــرای تضمیــن رعایــت دســتورالعمل‬ ‫هــای بهداشــتی ضــروری اســت گفــت‪ :‬جرائمــی متناســب بــا‬ ‫تخلفــات در ســه ســطح ادارات‪ ،‬اصنــاف وکســب و کارهــای‬ ‫خصوصــی و فضاهــای عمومــی اعمــال می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز پنجشــنبه بــازار کســب کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی ریاســت جمهــوری‪ ،‬حجــت االســام و المســلمین‬ ‫حســن روحانــی روز پنجشــنبه در جلســه روســای کمیتــه‬ ‫هــای ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬گفــت‪ :‬بــر اســاس انتظــار‬ ‫و مطالبــه جامعــه و نیــز دســتگاه های نظارتــی و مســئول بــرای‬ ‫وضــع ضمانــت اجرایــی در قبــال رعایــت دســتورالعمل ها و‬ ‫جریمــه کســانی کــه پروتکل هــا را رعایــت نمی کننــد نظیــر انچه‬ ‫در کشــورهای دیگــر نیــز اجــرا شــده اســت‪ ،‬جرائمــی متناســب‬ ‫بــا تخلفــات در ســه ســطح ادارات‪ ،‬اصنــاف وکســب و کارهــای‬ ‫خصوصی و فضاهای عمومی و همچنین دســتگاه های ناظر‬ ‫و جریمــه کننــده‪ ،‬مشــخص شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس جمهــوری اظهارداشــت‪ :‬در خصــوص ادارات بایــد‬ ‫تخطئــی از پروتــکل هــا به عنوان تخلف اداری محســوب شــده‬ ‫و طبــق ضوابــط اداری‪ ،‬بــا قاطعیــت و جدیــت بــا متخلفــان‬ ‫برخــورد شــده و مــورد توبیــخ اداری قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫روحانــی افــزود‪ :‬در خصــوص اصنــاف نیــز ضــروری اســت بــا‬ ‫کمــک ســازمانهای مرتبــط بــا اصنــاف و بنــگاه هــای خصوصــی و‬ ‫اتــاق اصنــاف‪ ،‬نظــارت هــا بــا قاطعیــت دنبــال شــود و متخلفان‬ ‫چــه صاحبــان مشــاغل و بنگاههــا و چــه خدمــات گیرنــدگان‪ ،‬بر‬ ‫اســاس جرائمــی کــه تعریــف شــده بایــد برخــورد شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســتادهای اســتانی مقابلــه بــا کرونــا بــا توجه‬ ‫بــه مصوبــات گذشــته ســتاد ملــی همچنــان بــا مجــوز وزیــران کشــور‬ ‫و بهداشــت و متناســب بــا وضعیــت شــیوع کرونــا در اســتانهای خــود‬ ‫تصمیــم مــی گیرنــد‪ ،‬دســتور داد بــا توجــه بــه وضعیــت شــدیدتر‬ ‫کرونــا در تهــران‪ ،‬کنتــرل هــا و نظــارت هــا بــا دقــت‪ ،‬شــدت و جدیــت‬ ‫بیشــتری دنبــال شــود تــا هــر چــه ســریعتر بــه شــرایط کنتــرل و‬ ‫مدیریــت شــده بیمــاری‪ ،‬نزدیــک شــویم‪.‬‬ ‫رییــس جمهــوری در ابتــدای ســخنان خــود نیــز با اشــاره بــه اقداماتی‬ ‫کــه طــی ‪ ۸‬مــاه گذشــته در خصــوص امــوزش دســتورالعمل هــا‪،‬‬ ‫اطــاع رســانی و تذکــرات بــرای اجــرای دقیــق ایــن دســتورالعمل‬ ‫هــا بــرای حفــظ ســامتی مــردم انجــام گرفتــه‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫تــداوم رونــد شــیوع ایــن بیمــاری و شــرایط جدیــد ان و افزایــش شــمار‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد‪:‬‬ ‫تاخت و تاز کرونا همچنان بر سر شهرها‬ ‫مدیر شبکه بهداشت و درمان مراوه تپه ‪:‬‬ ‫به دستگاه جنین یاب‬ ‫منصور خوجملی‪-‬مدیر شــبکه بهداشــت و‬ ‫درمــان مراوه تپــه در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار‬ ‫کســب کار گفــت‪ :‬کــه بــا تــاش و همــت‬ ‫عــده ای از خیریــن ‪ ۲۷ ،‬خانــه بهداشــت‬ ‫مناطــق روســتایی مــرزی مجهــز بــه دســتگاه‬ ‫ســونیکید کــه جهــت شناســای جنین یابــی‪،‬‬ ‫محاســبه تعــداد ضربــان قلــب جنیــن و‬ ‫تشــخیص صــدای ان کاربــرد دارد‪ ،‬شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ابــراز محبــت نیکــوکاران‬ ‫مراوه تپــه نســبت بــه تجهیــز خانه هــای‬ ‫بهداشــت روســتایی بــه ایــن دســتگاه‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬ســعی داریــم تــا پایــان ســال خانــه‬ ‫هــای بهداشــت باقــی مانــده را کــه بــه ‪۱۰‬‬ ‫روســتا هســتند را بــا کمــک خیریــن بــه ایــن‬ ‫دســتگاه تجهیــز نمائیــم الزم بــه ذکــر اســت‬ ‫کــه قیمــت هــر یــک از ایــن دســتگاه هــا‬ ‫معــادل ‪ ۳۰‬میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫خوجملــی در ادامــه ضمــن اشــاره به ســاخت‬ ‫یــک خانــه بهداشــت در روســتای بیات لــر بــا‬ ‫مشــارکت ‪ ۲‬میلیــارد ریالــی یکــی از خیریــن و‬ ‫همچنیــن ســاخت یــک مرکــز جامــع ســامت‬ ‫در روســتای چنارلــی بــا همیــاری نیکــوکاران با‬ ‫اعتبــار‪ ۲۰‬میلیــارد ریالــی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســاعت براســاس ازمایشــات تشــخیصی ‪ ۳۵۲۳‬مبتــای‬ ‫جدیــد شناســایی کــه از ایــن تعــداد ‪۱۴۰۱‬نفــر نیــاز بســتری‬ ‫شــدن در مراکــز درمانــی را داشــته انــد ‪.‬‬ ‫دکتــر الری بــا اشــاره بــه اینکــه در مجمــوع بیمــاران کوویــد‪۱۹‬‬ ‫در کشــور بــه ‪ ۴۶۸‬هــزار و ‪ ۱۱۹‬نفــر رســیده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫متاســفانه در طــول ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪ ،‬شــاهد از دســت‬ ‫دادن و مــرگ ‪ ۱۷۹‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬توســط کرونــا‬ ‫بودیــم کــه براســاس ایــن امــار مجمــوع قربانیــان ایــن بیمــاری‬ ‫تــا بدیــن لحظــه بــه ‪ ۲۶‬هــزار و ‪ ۷۴۶‬نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت و درمــان بــا ابــراز خرســندی‬ ‫نســبت بــه اینکــه تــا کنــون ‪ ۳۸۷‬هــزار و ‪ ۶۷۵‬نفــر از بیمــاران‪،‬‬ ‫بهبــود و درمــان یافتــه و از بیمارســتانها ترخیــص شــده انــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬امــا در حیــن خوشــحالی بــرای بهبودیافتــگان وضــع‬ ‫ســامتی ‪ ۴۱۲۷‬نفــر ازایــن بیمــاران در وضعیــت بحرانــی و در‬ ‫حــال مبــارزه بــا کرونــا هســتند و تحــت مراقبــت هــای ویــژه‬ ‫درمانــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫تجهیز‪۲۷‬خانهبهداشت‬ ‫وی گفــت ‪ :‬ایــن شــهر مــرزی بــا ‪ ۳۷‬خانــه‬ ‫بهداشــت واقــع در مناطــق روســتایی کــه‬ ‫در دو بخــش مرکــزی و گلیــداغ قــرار دارد‬ ‫بــه لحــاظ پراکندگــی و فاصلــه طوالنــی از‬ ‫هفــت مرکــز جامــع خدمــات ســامت ایــن‬ ‫شهرســتان‪،‬به دســتگاه ســونیکید تجهیــز‬ ‫شــدند کــه ایــن اقــدام موجــب کاهــش تــردد‬ ‫بانــوان بــاردار جهــت کنتــرل دوران بــارداری‬ ‫خــود بــه مراکــز جامــع ســامت مــی شــود‪.‬‬ ‫مبتالیــان و فوتــی هــا‪ ،‬عــدم رعایــت دســتورالعمل هــا در ســطح‬ ‫جامعــه‪ ،‬مســتلزم جریمــه متخلفــان اســت بویــژه اینکــه در مــاه هــای‬ ‫پیــش رو بــر اثــر امــکان تالقــی کرونــا بــا ســرماخوردگی و انفلوانــزا بــا‬ ‫مخاطراتــی مواجــه خواهیــم شــد کــه بــرای کنتــرل ان‪ ،‬وضــع جرائــم‬ ‫بــرای متخلفــان را ضــروری تــر می ســازد‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه امارمبتالیــان بــه ایــن ویــروس افــزود تــا‬ ‫کنــون بیــش از چهــار میلیــون ازمایش تشــخیص کوویــد‪ ۱۹‬در‬ ‫کشــور بــرای شناســایی مبتالیــان انجام شــده اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت و درمــان پزشــکی ضمــن اشــاره بــه‬ ‫اســتانهای درگیــری کشــور گفــت‪ :‬اســتان هــای تهران‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬قم‪،‬‬ ‫اذربایجــان شــرقی‪ ،‬خراســان جنوبــی‪ ،‬ســمنان‪ ،‬قزویــن‪ ،‬لرســتان‪،‬‬ ‫اردبیــل‪ ،‬خوزســتان‪ ،‬کرمانشــاه‪ ،‬کهگیلویــه و بویراحمــد‪ ،‬گیــان‪،‬‬ ‫بوشــهر‪ ،‬زنجــان‪ ،‬ایــام‪ ،‬خراســان رضــوی‪ ،‬مازنــدران‪ ،‬چهارمحــال‬ ‫و بختیــاری‪ ،‬البــرز‪ ،‬اذربایجــان غربــی‪ ،‬مرکــزی‪ ،‬کرمــان‪ ،‬خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬همــدان و یــزد در وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد‪،‬‬ ‫تاخــت و تــاز کرونــا همچنــان بــر ســر شــهرهابه گــزارش بــازار کســب‬ ‫کار دکتــر سیماســادات الری ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی از شناســایی و افزایــش امــار مبتالیــان بــه کرونــا‬ ‫طــی ‪ 24‬ســاعت گذشــته خبــر داد و گفــت‪:‬از روز گذشــته ‪11‬مهر‪99‬تــا‬ ‫بدین ســاعت براســاس ازمایشــات تشــخیصی ‪ 3523‬مبتالی جدید‬ ‫شناســایی کــه از ایــن تعــداد ‪1401‬نفــر نیــاز بســتری شــدن در مراکــز‬ ‫کوتاه شدن زمان تشخیص‬ ‫شناسایی کرونا با یک حسگر جدید‬ ‫محققــان «موسســه فنــاوری کالیفرنیــا» حســگری ابــداع‬ ‫کردنــد کــه می توانــد در کمتــر از ‪ ۱۰‬دقیقــه بــا بررســی نمونــه‬ ‫کمــی از بــزاق یــا خــون‪ ،‬الودگــی فــرد بــه ویــروس کرونــا را‬ ‫تشــخیص دهــد‪.‬‬ ‫محققــان «موسســه فنــاوری کالیفرنیا» حســگری ابــداع کردند که‬ ‫می توانــد در کمتــر از ‪ ۱۰‬دقیقــه بــا بررســی نمونــه کمــی از بــزاق یــا‬ ‫خــون‪ ،‬الودگــی فــرد بــه ویــروس کرونــا را تشــخیص دهــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز جمعــه پایــگاه اینترنتــی موسســه فنــاوری‬ ‫کالیفرنیــا‪ ،‬فنــاوری هــای ثابــت شــده ازمایــش کوویــد‪۱۹ -‬‬ ‫معمــوال ســاعت ها یــا حتــی روزهــا زمــان نیــاز دارنــد تــا نتیجــه‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار دکتــر سیماســادات الری‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی از‬ ‫شناســایی و افزایــش امــار مبتالیــان بــه کرونا طی ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫گذشــته خبــر داد و گفــت‪:‬از روز گذشــته ‪۱۱‬مهر‪۹۹‬تــا بدیــن‬ ‫وی در پایــان نیــز گفــت‪ ۴ :‬اســتان کشــور نیــز همچنــان در‬ ‫وضعیــت هشــدار مــی باشــند کــه نــام انهــا عبــارت اســت‬ ‫از اســتانهای کردســتان‪ ،‬هرمــزگان‪ ،‬فــارس و گلســتان کــه‬ ‫در صــورت رعایــت نکــردن پروتکلهــای بهداشــتی توســط‬ ‫شــهروندان شــاهد ورود ایــن ‪ ۴‬اســتان نیــز بــه وضعیــت قرمــز‬ ‫خواهیــم بــود ‪.‬‬ ‫را ارائــه دهنــد‪ .‬همچنیــن ایــن فنــاوری هــا بــه تجهیــزات‬ ‫پرهزینــه و پیچیــده ای نیازمنــد هســتند‪.‬‬ ‫ایــن منافــذ موجــب می شــوند کــه حســگر‪ ،‬حساســیت و دقت کافی‬ ‫را بــرای شناســایی ترکیبــات موجــود در نمونــه هــا داشــته باشــد‪.‬‬ ‫امــا اکنــون‪ ،‬محققان موسســه فناوری کالیفرنیا حســگر کم‬ ‫هزینــه ای ابــداع کــرده انــد کــه بــا تجزیــه و تحلیــل ســریع‬ ‫حجــم کمــی از نمونــه بــزاق یــا خــون و بدون نیاز به مشــارکت‬ ‫پزشــک مــی توانــد در مــدت ‪ ۱۰‬دقیقــه ابتال به عفونت ناشــی‬ ‫از کوویــد‪ ۱۹-‬را مشــخص کنــد‪ .‬ایــن حســگر امــکان تشــخیص‬ ‫کرونــا در خانــه را هــم فراهــم مــی ســازد‪.‬‬ ‫ن هایــی‬ ‫امــا در ایــن حســگر جدیــد‪ ،‬ســاختارهای گرافــن بــا پادت ـ ‬ ‫همــراه می شــود کــه نســبت بــه پروتئیــن هایــی خــاص کــه روی‬ ‫ســطح ویــروس کرونــا وجــود دارنــد‪ ،‬حســاس هســتند‪.‬‬ ‫درمانــی را داشــته انــد ‪.‬‬ ‫شناسایی کرونا با یک حسگر جدید‬ ‫پیــش از ایــن نیــز محققــان بخــش مهندســی پزشــکی موسســه‬ ‫فنــاوری کالیفرنیــا‪ ،‬حســگرهای بی ســیم ابــداع کــرده بودنــد کــه‬ ‫مــی توانســتند بیمــاری هایــی ماننــد نقــرس را شناســایی کننــد و بــه‬ ‫بررســی ســطح اســترس و ترکیبــات خاصــی در خــون‪ ،‬بــزاق یــا عــرق‬ ‫بپردازنــد‪ .‬ایــن حســگرها از گرافــن و شــکل صفحــه ماننــدی از کربن‬ ‫ســاخته شــده اند و ســاختاری ســه بعــدی بــا منافــذ کوچــک دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن حســگر جدیــد کــه محققــان ان را ‪RapidPlex ۲-SARS-CoV‬‬ ‫نامیــده انــد‪ ،‬حــاوی انتــی بــادی هــا و پروتییــن هایــی اســت کــه بــه‬ ‫ان اجــازه مــی دهــد وجــود ویروسکرونــا‪ ،‬انتــی بــادی هــای ایجــاد شــده در‬ ‫بــدن بــرای مبــارزه بــا ایــن ویــروس و نشــانگرهای شــیمایی التهاب را که شــدت وخامت‬ ‫عفونــت کوویــد‪ ۱۹-‬را نشــان مــی دهنــد‪ ،‬تشــخیص دهــد‪.‬‬ ‫ایــن حســگر تاکنــون فقــط در ازمایشــگاه و روی نمونــ ه هــای‬ ‫محــدودی از خــون و بــزاق ازمایــش شــده اســت‪ .‬اگرچــه نتایــج ایــن‬ ‫ش هــا نشــان مــی دهنــد کــه دقــت حســگر بســیار بــاال اســت‬ ‫ازمایـ ‬ ‫ش هایــی در مقیــاس‬ ‫امــا بــرای تاییــد کامــل دقــت ان بایــد ازمای ـ ‬ ‫بزرگتــر و روی نمونــه هــای بیشــتر صــورت گیــرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫فرمانده انتظامی استان از کشف ‪ 307‬کیلو و ‪ 700‬گرم مواد مخدر در عملیات مشترک با پلیس کرمان خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» فــت‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر فرماندهی انتظامی گلســتان پس از‬ ‫یــک ســری اقدامــات اطالعاتــی و تــاش شــبانه روزی موفــق بــه شناســایی ‪ 2‬نفــر از ســوداگران مرگ شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬طــی بررســی هــای مامــوران مشــخص شــد‪ ،‬متهمــان قصــد جابــه جایی مــواد افیونی‬ ‫بــا یــک دســتگاه پــژو ‪ 405‬از شــرق کشــور بــه کرمــان را دارنــد کــه بالفاصلــه مراتــب بــه پلیــس ان اســتان اطــاع داده شــد‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪307‬‬ ‫کیلو مواد افیونی در‬ ‫عملیاتی مشترک‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫مراقب فرزندان خود در شبکه های اجتماعی باشید‪/.‬معاونت‬ ‫رئیس پلیس فتا‬ ‫کالهبرداری اینستاگرامی کلینیک زیبایی از شهروندان‬ ‫پلیــس در اعــام مهم تریــن حــوادث ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‬ ‫از دســتگیری فــردی خبــر داد کــه بــا دسترســی غیرمجــاز بــه‬ ‫یــک صفحــه اینســتاگرامی کلینیــک زیبایی بــا ‪ ۷۰‬هــزار دنبال‬ ‫کننــده‪ ،‬از برنــد و عنــوان شــاکی سوءاســتفاده کــرده بــود‪.‬‬ ‫میلیــون ریــال از طریــق یــک تمــاس تلفنــی کــه خــود را به عنــوان‬ ‫مامــوران پلیــس فتــا یکــی از اســتان ها معرفــی کــرده بودنــد شــد‪ ،‬که‬ ‫در ایــن خصــوص موضــوع به طــور ویــژه در دســتور کار کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز دوشــنبه بــازار کســب کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬رئیــس پلیــس فتــا گفــت‪ :‬در هجدهــم شــهریور مــاه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬بــا شــکایت یکــی از پزشــکان کشــور در حــوزه زیبایــی‬ ‫بــه پلیــس مبنــی براینکــه شــخصی ناشناســی بــه صفحــه‬ ‫اینســتاگرامی وی کــه بیــش هفتــاد هــزار دنبــال کننــده دارد‪،‬‬ ‫دسترســی غیــر مجــاز پیــدا کــرده اســت پرونــده در دســتور کار‬ ‫افســران پلیــس فتــا تهــران بــزرگ قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬در تحقیقــات اولیــه مشــخص شــد‬ ‫شــیوه جدیــدی از کاله بــرداری مشــاهده شــده اســت مبنــی بــر اینکــه‬ ‫فــرد یــا افــرادی ســودجو طــی تمــاس تلفنــی بــا شــهروندان خــود را‬ ‫بـ ه عنــوان مامــوران پلیــس فتــا یکــی از اســتان ها معرفــی و مدعــی‬ ‫می شــوند کــه طــی یــک کاله بــرداری اینترنتــی مبلغــی به حســاب‬ ‫شــما واریزشــده اســت و بــه جهــت پیشــگیری از عواقــب قانونــی و‬ ‫جزایــی و تشــکیل پرونــده‪ ،‬فــان مبلــغ را ســریعا ً بــه شــماره کارتــی‬ ‫کــه ارائــه می نماینــد واریــز کنیــد و بــا ایــن ترفنــد فــرد قربانــی را در‬ ‫یــک موقعیــت تــرس و هیجــان قــرار داده و فــرد هــم در اکثــر اوقــات‬ ‫بــدون تعقــل مبلــغ موردنظــر را واریــز می کنــد پــس از پرداخــت پــول‬ ‫و بــا تماس هــای بعــدی شــاکی کســی جوابگــو نبــوده کــه از پلیــس‬ ‫فتــا درخواســت رســیدگی کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ داود معظمی گودرزی ادامه داد‪ :‬باتوجه به اینکه‬ ‫شــاکی پرونــده پزشــک متخصــص زیبایــی بــوده و در صفحــه‬ ‫اینســتاگرام اقــدام بــه ارائــه خدمــات و مشــاوره پزشــکی بــه‬ ‫مشــتریان مــی پرداخــت‪ ،‬مجــرم ضمــن ســوء اســتفاده از ایــن‬ ‫فرصــت‪ ،‬بــا دسترســی غیرمجــاز بــه ایــن صفحه اینســتاگرامی‬ ‫بــا مشــتریان ارتبــاط گرفتــه و تحــت عنــوان مدیــر کلینیــک‬ ‫زیبایــی اقــدام بــه اخــذ مبالغــی از شــهروندان کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬باتوجــه بــه حساســیت موضــوع‪ ،‬مهندســان‬ ‫ســایبری پلیــس فتــا بــا بررســی مســتندات بدســت امــده ادعــای‬ ‫شــاکی و مجموعــه اقدامــات فنــی‪ ،‬مجــرم را شناســایی کردنــد و با به‬ ‫دســت امــدن ســرنخ هــای اولیــه و انجــام اســتعالمات الزم هویــت‬ ‫کامــل متهــم بــرای پلیــس روشــن شــد‪.‬‬ ‫گــودرزی افــزود‪ :‬متهــم بــا هماهنگــی دادســرای مبــارزه بــا جرایــم‬ ‫رایانــه ای طــی یــک عملیــات غافلگیرانــه پلیســی در مخفیــگاه خــود‬ ‫دستگیرشــد و پــس از انتقــال بــه پلیــس فتــا بــا مواجــه شــدن ادلــه‬ ‫پلیــس و شــکایت شــاکی لــب بــه اعتــراف گشــود و بیــان داشــت کــه‬ ‫بــا توجــه بــه برنــد بــودن نــام کلینیــک و اطمینانــی کــه در جامعــه بــه‬ ‫ســبب همیــن موضــوع ایجــاد شــده بــود تصمیــم بــه انجــام ایــن کار‬ ‫گرفتــم و هدفــم کســب درامــد از ایــن طریــق بــود‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا تصریــح کــرد‪ :‬شــهروندان بایــد توجــه‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬یکــی از شــیوه هــای کالهبــرداری در فضــای‬ ‫مجازی جعل نام و شناســه صفحات مشــهور و یا دسترســی‬ ‫غیر مجاز به پروفایل های شــبکه های اجتماعی موسســات‬ ‫شــناخته شــده بــا هــدف کســب درامــد نامشــروع اســت کــه‬ ‫الزم اســت کاربران و به ویژه اشــخاصی که در حوزه پزشــکی‬ ‫نیــاز بــه خدمــات دارنــد تــا قبــل از اطمینــان کامــل از جعلــی‬ ‫نبــودن شناســه ی افــراد و کلینیــک هــای پزشــکی در شــبکه‬ ‫هــای اجتماعــی بــا انهــا ارتبــاط برقــرار کننــد و پــس از دریافــت‬ ‫خدمــات اقــدام بــه واریــز مبلــغ کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬کاربــران بــه جهــت جلوگیــری از‬ ‫دسترســی غیــر مجــاز بــه حســاب کاربــری خــود حتمــا احــراز‬ ‫هویــت دو مرحلــه را فعــال کننــد و در صــورت مشــاهده‬ ‫صفحات جعلی‪ ،‬ســریعا موضوع را جهت بررســی بیشــتر به‬ ‫پلیس فتا از طریق ســایت رســمی به نشــانی ‪cyberpolice.‬‬ ‫‪ ir‬اطــاع رســانی کننــد‪.‬‬ ‫هشدار درمورد فریب با اعزام زائر اربعین‬ ‫رئیس پلیس فتا اســتان کردســتان در مورد انتشــار هرگونه اخبار‬ ‫کــذب و شــایعه بــا موضــوع ثبت نــام و اعــزام زائریــن بــه کربــا در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی هشــدار داد و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه در پیــش‬ ‫بــودن اربعیــن و شــور و اشــتیاق هم وطنــان نســبت بــه ســرور و‬ ‫ســاالر شــهیدان‪ ،‬شــاهد انتشــار اخبــاری مبنــی بــر ثبت نــام و اعــزام‬ ‫بــه کربــای معــا در شــبکه های اجتماعــی هســتیم‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــدی دانــش پــور ادامــه داد‪ :‬ازانجایی که به دلیل‬ ‫شــرایط کرونایــی ایجادشــده‪ ،‬در ســال جــاری مراســم اربعیــن‬ ‫برگــزار نخواهــد شــد‪ ،‬لــذا شــهروندان بــه هرگونــه اخبــار‪،‬‬ ‫انتشــار تصویــر یــا کلیــپ در خصــوص مشــتاقان شــرکت در‬ ‫ثبت نــام بــرای کاروان اربعیــن اعتمــاد نکننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ب ـ ه موجــب مــاده ‪ ۶۹۸‬بخــش تعزیــرات قانــون‬ ‫مجــازات اســامی چنانچــه کســانی باانگیزه هــای مختلــف در‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬اقــدام بــه انتشــار اخبار کذب‪ ،‬شــایعه پراکنی‬ ‫و تشــویش اذهــان عمومــی در ایــن خصــوص کننــد‪ ،‬بــا‬ ‫هماهنگــی مقــام محتــرم قضایــی تحــت پیگــرد قضایــی‬ ‫قرارگرفتــه و بــا انــان برخــورد قانونــی صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان کردســتان ادامــه داد‪ :‬هم وطنــان عزیــز‬ ‫هرگونــه اخبــار در ایــن خصــوص را از طریــق خبرگزاری هــای رســمی‬ ‫خصوصــا ً صداوســیما پیگیــری و از توجــه به شــایعات فضــای مجازی‬ ‫و پیام رســان های خارجــی و غیرمجــاز خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دانــش پــور گفــت‪ :‬کاربــران بایــد بــا مولفه هــای‬ ‫تشــخیص خبــر جعلــی از واقعــی ماننــد چــک کــردن منبــع‬ ‫خبــر‪ ،‬خوانــدن کامــل خبــر‪ ،‬نویســنده و منتشــرکننده خبــر و‬ ‫غیــره اشــنایی داشــته باشــند و اخبــار و اطالعــات را از منابــع‬ ‫اصلــی و موثــق دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان کردســتان از عمــوم مــردم درخواســت کــرد‪:‬‬ ‫در صــورت مواجهــه بــا انتشــار هرگونــه خبــر جعلــی‪ ،‬موضــوع را ســریعا ً از‬ ‫طریــق وب ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه همــکاران مــا اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری اینترنیت در پوشش نام پلیس فتا‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا کردســتان همچنیــن از شناســایی و دســتگیری‬ ‫فــردی جــوان کــه بــا تمــاس تلفنــی ضمــن معرفــی خــود ب ـ ه عنــوان‬ ‫مامــور پلیــس فتــا‪ ،‬از شــهروندان کالهبــرداری می کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دانــش پــور‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬فــردی بــه همراه‬ ‫همســرش سراســیمه بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی بــه‬ ‫ایــن پلیــس مراجعــه کــرد و مدعــی کاله بــرداری از وی بــه مبلــغ ‪۳۰‬‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا انجــام تحقیقــات تخصصــی کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس‪ ،‬در کم تریــن زمــان ممکــن متهــم شناســایی‪،‬‬ ‫دســتگیر و تحویــل مرجــع قضایــی شــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری از مخاطبان شاکی با دسترسی غیرمجاز‬ ‫به اکانت تلگرامی‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا تهــران بــزرگ همچنیــن از کشــف یــک پرونــده‬ ‫بــا موضــوع کالهبــرداری اینترنتــی خبــر داد و گفــت‪ :‬متهــم اقــدام‬ ‫بــه دسترســی غیرمجــاز بــه اکانــت تلگرامــی شــاکی کــرده بــود و بــا‬ ‫اســتفاده از ترفندهــای مجرمانــه ســایبری اقــدام بــه کالهبــرداری از‬ ‫مخاطبیــن تلفــن همــراه وی مــی کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ معظمــی گــودرزی گفــت‪ :‬خانمی ‪ ۳۴‬ســاله ســاکن شــرق‬ ‫تهــران بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا اظهــار داشــت شــب گذشــته بــا‬ ‫مراجعــه بــه برنامــه تلگــرام متوجــه شــدم شــخص ناشناســی بــه‬ ‫حســاب کاربــری مــن دسترســی غیــر مجــاز پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــاکی در ادامــه اظهاراتــش عنــوان کــرد پــس از‬ ‫پــی گیــری و تمــاس مخاطبینــم بــا مــن مشــخص شــد متهــم‬ ‫بــا دسترســی غیرمجــاز بــه اکانــت تلگــرام بنــده بــه مخاطبینــم‬ ‫پیامــی مبنــی بــر نیــاز مالــی از طــرف مــن ارســال کــرده و بــه‬ ‫برخــی از انهــا نیــز بــا ارســال لینــک جعلــی خریــد شــارژ پیامــی‬ ‫حــاوی درخواســت شــارژ اعتبــاری ارســال کــرده و منجــر بــه‬ ‫کالهبــرداری از مخاطبینــم و هتــک حیثیــت مــن در بیــن‬ ‫دوســتان و اقوامــم شــده اســت‪.‬‬ ‫گــودرزی افــزود‪ :‬پرونــده در دســتور کار مهندســان پلیــس فتــا قــرار‬ ‫گرفــت و کارشناســان ســایبری بــا بررســی جامــع و تخصصــی بــا‬ ‫ســرعت عمــل بــاال مجــرم را در فضــای مجــازی شناســایی کردنــد و‬ ‫مشــخص شــد تعــداد زیــادی ســیمکارت بــا نــام و مشــخصات وی در‬ ‫یکــی از اپراتورهــا ثبــت شــده اســت‪ ،‬لــذا بــا اقدامــات فنــی هویــت‬ ‫کامــل متهــم بــرای پلیــس روشــن شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از هماهنگــی هــای الزم طــی یکی اقدام‬ ‫هوشــمندانه پلیســی مجــرم در محــل اختفــای خــود دســتگیر‬ ‫و بــه پلیــس فتــا منتقــل شــد و ابتــدا ضمــن انــکار جــرم خــود؛‬ ‫پــس از مشــاهده مــدارک و مســتندات موجــود در پرونده لب‬ ‫بــه اعتــراف گشــود و اظهــار داشــت انگیــزه وی از ایــن اقــدام‬ ‫صرفــا کســب درامــد و مســائل مالــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۱۰‬تن محلول ضد عفونی کننده در شیراز‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان فــارس گفــت‪ :‬بــا تــاش‬ ‫پلیــس شهرســتان شــیراز‪ ۱۰ ،‬تــن محلــول ضــد عفونی کننده‬ ‫بــه ارزش ‪ ۴‬میلیــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیــون ریــال کشــف شــد‪.‬‬ ‫ســردار یوســف ملـک زاده اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه به شــیوع بیماری‬ ‫کرونــا و نیــاز شــهروندان بــه محلــول ضــد عفونــی کننــده و ســوء‬ ‫اســتفاده بعضــی افــراد در ایــن زمینه‪ ،‬مامــوران انتظامی کالنتری‪۱۳‬‬ ‫عباســیه شهرســتان شــیراز بــا اقدامــات فنــی و تخصصــی مطلــع‬ ‫شــدند یــک دســتگاه کامیــون در حــال تخلیــه مــواد ضــد عفونــی‬ ‫کننــده در یــک منــزل خالــی از ســکنه اســت کــه موضــوع را به صورت‬ ‫ویــژه در دســتور کار خــود قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران انتظامــی پــس از هماهنگــی قضائــی بــه محــل‬ ‫مــورد نظــر اعــزام و در بازرســی از کامیــون کــه در حــال تخلیــه بــار بود‬ ‫موفــق شــدند ‪ ۱۰‬تــن محلــول ضــد عفونــی کننــده کــه مالــک قصــد‬ ‫احتــکار ان داشــته اســت را کشــف کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه در‬ ‫ایــن رابطــه یــک نفــر دســتگیر و تحویــل مراجــع قضائــی شــد‪،‬‬ ‫گــف‪ :‬کارشناســان ارزش امــوال احتــکار شــده را ‪ ۴‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــون ریــال بــراورد کرده انــد‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۵۰‬فقره کالهبرداری در تهران‬ ‫معــاون هماهنــگ کننــده پلیــس پیشــگیری تهــران از‬ ‫دســتگیری ‪ ۲‬کالهبــردار کــه بــا افتتــاح دفتــر بیمــه ای از‬ ‫شــهروندان کالهبــرداری کــرده بودنــد‪ ،‬خبــر داد گفــت‪:‬‬ ‫متهمــان بــه ‪ ۵۰‬فقــره کالهبــرداری اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علیرضــا ناصری نــژاد گفــت‪ :‬تعــدادی از شــهروندان بــه‬ ‫قــرارگاه جلــب محکومــان متــواری پلیــس پیشــگیری تهــران مراجعــه‬ ‫و اظهــار داشــتند بــا تبلیغــی کــه یکــی از دفاتــر بیمــه ای در خصــوص‬ ‫درســت کــردن شــرایط بیمــه ای کــرده بــود‪ ،‬بــرای دریافــت حکــم‬ ‫بازنشســتگی و جــاری شــدن مســتمری بازنشســتگی مــان بــه دفتــر‬ ‫بیمــه کــه تابلــو بیمــه نیــز در ســردر دفتــر نصــب بــود‪ ،‬مراجعــه کردیم‬ ‫و هــر یــک مبلــغ ‪ ۳۰‬میلیــون تومــان وجــه بــه حســابی کــه اعــام‬ ‫کــرده بودنــد واریــز کردیــم ولــی بــا گذشــت مدتــی متوجــه شــدیم کــه‬ ‫دفتــر بیمــه جمــع اوری شــده و هــر دو متصــدی بیمــه بــه تمــاس‬ ‫هــای مکــرر مــا پاســخگو نیســتند‪/.‬پلیس فتــا‬ ‫سارق حرفه ای در ازادشهر‬ ‫اجازه خودنمایی به‬ ‫اشرارباوجود نیروی انتظامی‬ ‫داده نمی شود‬ ‫حجــت االســام و المســلمین ابوالقاســم یعقوبــی‪ -‬نماینــده‬ ‫ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امام جمعــه بجنورد گفت‪:‬‬ ‫نیــروی انتظامــی اجــازه خودنمایــی را بــه اشــرار بــا رصــد همــه‬ ‫ارکان جامعــه‪ ،‬عرصــه را بــر انهــا تنــگ کــرده اســت چــرا کــه‬ ‫نیــروی انتظامــی حافــظ امنیــت جامعــه در کلیــه حــوزه هــای‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی و سیاســی و فرهنگــی بــوده اســت کــه‬ ‫ایــن نقــش بایــد در تمــام ایــن حــوزه هــا نمایــش داده شــود‬ ‫تــا هیــچ یــک از اشــرار بــه خــود اجــازه جــوالن دادن را ندهــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق‬ ‫حرفــه ای و اعتــراف وی بــه ‪ 23‬فقــره انــواع ســرقت‬ ‫در شهرســتان ازادشــهر خبــر داد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بــا اشــاره بــه ایــن کــه امنیــت بــه‬ ‫دســت ایــن افــراد تامیــن مــی شــود گفــت‪ :‬در چنــد مــاه‬ ‫اخیــر توســط ایــن افــراد شــرارت هــای را در گوشــه و‬ ‫کنــار کشــور و در اســتان موجــب تهدیــد جامعــه بــود‬ ‫مــورد شناســایی و خنثــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» اظهــار داشــت ‪ :‬بــه‬ ‫دنبــال وقــوع چندیــن فقــره انــواع ســرقت در‬ ‫ازادشــهر‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع بــه صورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــارات خــود افــزود‪ :‬با افشــاگری های‬ ‫بنیانگــذار جمهــوری اســامی بود که پشــت طاغوت به‬ ‫لــرزه افتــاد و ایــن امــام خمینــی (ره) بــود کــه به هجرت‬ ‫خــود پیــام انقــاب را بــه جهانیــان ارســال کرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریح کــرد‪ :‬اقدامات‬ ‫تخصصــی و بررســی هــای میدانــی پلیــس اغــاز‬ ‫شــد و ســرانجام مامــوران موفــق شــدند بــا اشــراف‬ ‫اطالعاتی‪ ،‬ســارق را شناســایی و پس از هماهنگی‬ ‫بــا مراجــع قضائــی‪ ،‬وی را طــی عملیاتــی غافلگیرانــه‬ ‫در مخفیگاهــش دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه افشــاگری امــام علیــه‬ ‫جنایت هــای پهلــوی گفــت‪ :‬ایــن افشــاگری هــا در‬ ‫واقــع اعــام پیــام انقــاب بــه سرتاســر جهــان بــود کــه‬ ‫موجــب بــه ثمــر نشســتن نهــال انقــاب وباعــث ایجــاد‬ ‫نظــام جمهــوری اســامی گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دادگــر خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهــم در‬ ‫تحقیقــات مقدماتــی و پــس از مواجهــه بــا‬ ‫مســتندات پلیــس بــه ‪ 23‬فقــره انــواع ســرقت در‬ ‫شهرســتان ازادشــهر اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در اســتان گفــت‪ :‬کتــب درســی‬ ‫در مــدارس و دانشــگاه ها بایــد بــه نحــوی حــرکات و‬ ‫راه امــام را ترســیم نمایــد کــه همــواره ماننــد نــوری در‬ ‫تاریکــی نشــان راه جوانــان باشــد و بدیــن طریــق راه و‬ ‫یــاد امــام در دل هــا همیشــه جــاودان باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه معرفــی متهــم به مراجــع قضائی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد در صــورت مواجهــه‬ ‫بــا افــراد مشــکوک‪ ،‬مراتــب را در اســرع وقــت از‬ ‫طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع داده و در‬ ‫تامیــن امنیــت پایــدار جامعــه ســهیم باشــند‪.‬‬ ‫خطیــب نمــاز جمعــه ضمــن اشــاره بــه هشــدار در مــورد‬ ‫رعایــت نــکات وپروتــکل هــا ورعایــت موازیــن بهداشــتی‬ ‫گفــت‪ :‬هــم اکنــون ویروســی کــه ســاخته دســت دشــمن‬ ‫اســت جامعــه را در خــود فــرا گرفتــه اســت کــه همــه بایــد بــا‬ ‫تــاش یکدیگــر موجــب نابــودی ایــن ویــروس شــویم امــا در‬ ‫کنــار ایــن ویــروس‪ ،‬ویــروس دیگری بنــام بدحجابی و هنجار‬ ‫شــکنی و دهــن کجــی بــه ارزش هــای اســامی نیــز جامعــه‬ ‫را مــورد تهدیــد و تنهــش قــرار داده اســت کــه اگــر بــه حــال‬ ‫خــود رهــا شــود قطعاهزینــه هــا ســنگینی بــرای مقابلــه با ان‬ ‫بایــد پرداخــت کنیــم‪.‬‬ ‫‪ 5‬مجروح بر اثر واژگونی‬ ‫«ریو» در «فاروج»‬ ‫ریاســت شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان بــا اشــاره به‬ ‫اینکــه همــه بایــد در مقابــل ایــن ویــروس هــا حســاس‬ ‫بــوده و نیــروی انتظامــی نیــز بایــد محیــط را بــرای ایــن‬ ‫گونــه ویــروس کــه عامــل انتشــار ان دشــمن اســت کــه‬ ‫دراقتصــاد و مرزهــا و بــازار مــا رخنــه کــرده منطقــه را‬ ‫بــرای جــوالن دادن ان نــا امــن کنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «فــاروج» از‬ ‫واژگونــی یــک دســتگاه ریــو بــا ‪ 5‬مجــروح در ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ»یداله نــوروزی» بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی اعــام خبــر واژگونــی یــک‬ ‫دســتگاه خــودروی «ریــو» در مقابــل پمــپ گاز‬ ‫شهرســتان «فــاروج»‪ ،‬بالفاصلــه کارشناســان‬ ‫پلیــس راه‪ ،‬گشــت انتظامــی و اورژانــس بــه محــل‬ ‫اعــام شــده اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫حجــت االســام و المســلمین ابوالقاســم یعقوبــی‬ ‫دراشــاره بــه موســم حــج و اربعیــن ایــن دو مراســم را‬ ‫از کنگــره هــای بــزرگ جهــان اســام و شــیعه دانســت‬ ‫و افــزود‪ :‬هــر چنــد در ســال جــاری موفــق بــه برگــزاری‬ ‫ایــن دو رخــداد عظیــم نمــی توانیــم باشــیم امــا نبایــد‬ ‫ارمانهــای امــام حســین را از خــود دور کنیــم بلکــه‬ ‫بایــد بــا قــدم نهــادن در مســیر راه امــام حســین و‬ ‫شــهدای کربــا قــدام نهیــم و بــا زنــده نگــه داشــتن‬ ‫یــاد شــهدا در مســاجد حتــی بــه صــورت انــدک و بــا‬ ‫رعایــت دســتورالعمل هــای بهداشــتی اجــازه هــر گونــه‬ ‫عربــده کشــی را از ســوی دشــمن بگیریم‪/.‬حمیدرضــا‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «فــاروج» بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه بــر اثــر ایــن حادثــه راننــده و ‪ 4‬سرنشــین‬ ‫ایــن خــودرو بــه شــدت مجــروح کــه توســط عوامــل‬ ‫اورژانــس بــه بیمارســتان منتقــل شــدند‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫علــت وقــوع ایــن حادثــه در دســت بررســی اســت‬ ‫کــه بــه محــض مشــخص شــدن ابعــاد ایــن حادثــه‬ ‫مراتــب اطــاع رســانی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمدیــاری‪ -‬بــازار کســب کار‬ ‫جدول سرگرمی ‪260‬‬ ‫حل همراه با جایزه ارسال به تلگرام‪@bazarkasbokar :‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬چهــره و ســیما ‪ -‬مــکان گردهمایــی لشــکر‪ -2.‬همــراه بــا لجاجــت‬ ‫و یکدندگــی ‪ -‬ظالــم و ســتمکار‪ -3.‬جامــه نــازک ‪ -‬بــاالی انگلیســی‬ ‫ مرتعــش ‪ -‬از اشــکال هندســی‪ -4.‬از رودهــای جــاری در اســتان‬‫مازنــدران‪ -‬کالم تنفــر و بیــزاری ‪ -‬خــط کــش ســه گــوش ‪ -‬تعجــب‬ ‫زنانــه ‪ -5.‬عاطفــی ‪ -‬مــاده کنتــرل کننــده قنــد خــون کــه از لوزالمعده‬ ‫ترشــح مــی شــود‪ -6.‬بــه اســیری گرفتــن ‪ -‬عقیــده و مســلک ‪ -‬دختــر‬ ‫لــری ‪ -‬در مثــل از ان کــوه مــی ســازند!‪ -7‬عــددی یــک رقمــی ‪ -‬نــا‬ ‫اســتوار و ناپایدار ‪ -‬ســیلی و تپانچه‪ -8.‬قومی ترک نژاد از ترکمانان‬ ‫کــه مدتــی بــر ایــران حکومــت کردنــد ‪ -‬پشــت ســر و عقــب ‪ -‬گــوش‬ ‫فــرا دادن ‪ -9.‬خاکــی در خدمــت صنعــت ‪ -‬شــباهت داشــتن ‪ -‬فــراق‬ ‫و جدایــی‪ -10.‬فیلمــی ســاخته «عبدالرضــا‬ ‫کاهانــی» بــا بــازی «مهــدی هاشــمی» ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نفــس خســته ‪ -‬جامعــه انســانی ‪ -‬کشــت‬ ‫‪1‬‬ ‫بــه امیــد بــاران‪ -11.‬قــره قــروت ‪ -‬همگــن‬ ‫و هارمونیــک‪ -12 .‬شــلوار جیــن ‪ -‬بخــت‬ ‫‪2‬‬ ‫ازمایی ‪ -‬تصدیق المانی ‪ -‬بدبو و متعفن‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -13‬چیــن و چــر‪.‬ک پوســت ‪ -‬حولــه ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ازافــات نباتــی ‪ -‬تــازه و جدیــد‪ -14 .‬مربــوط‬ ‫بــه گذشــته ‪ -‬کشــوری در قــاره ســیاه بــا‬ ‫‪5‬‬ ‫مرکــز «ماپوتــو»‪ -15.‬خجــل و شرمســار ‪-‬‬ ‫تشــک ورزش هایــی ماننــد جــودو و کاراتــه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ -1‬اش مخصــوص مســافر ‪ -‬بنــای‬ ‫تاریخــی و دیدنــی شــهر ماکــو در اســتان‬ ‫«اذربایجــان غربــی»‪ -2.‬از تیــم هــای‬ ‫فوتبــال کشــورمان‪ -3.‬گیاهــی خــاردار‬ ‫و خــودرو از تیــره مینــا ‪ -‬از مرکبــات‬ ‫تــرش مــزه و پــر خاصیــت ‪ -‬از اوراق‬ ‫بهــادار ‪ -‬اســفنج مصنوعــی‪ -4.‬خانــه‬ ‫بــزرگ ‪ -‬منزلــت و مقــام ‪ -‬نوعــی بیمــاری‬ ‫واگیــردار کــه میکــروب ان در ســال‬ ‫‪ 1882‬میــادی توســط «کــخ» المانــی‬ ‫کشــف شــد ‪ -‬شــهر ســوهان‪ -5.‬انقبــاض‬ ‫غیــرارادی و ناگهانــی عضــات تــوام‬ ‫سال ششم‬ ‫امام جمعه بجنورد‪:‬‬ ‫زمین گیر شد‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪268‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫بــا درد ‪ -‬چوپــان‪ -6.‬مهــره ای در شــطرنج ‪ -‬اســتان ادب پــرور‬ ‫ علــم تشــریح‪ -7.‬مهمانســرای مجلــل ‪ -‬درز لبــاس ‪ -‬دشــت‬‫و صحــرا‪ -8.‬قلعــه حکومتــی ‪ -‬زمزمــه کننــده ‪ -‬بــا محــرم اســرار‬ ‫بگوییــد‪ -9.‬گوشــه نشــینی و عزلــت ‪ -‬از انــواع انــار ‪ -‬از بــت هــای‬ ‫عصــر جاهلیــت‪ -10.‬خــاص کننــده ‪ -‬ابــزار اضافــه الزم ‪ -‬ضمیــر‬ ‫چنــد نفــره‪ -11.‬محــل رویــش نــی ‪ -‬زمــان یــک رویــداد خــاص ‪-12.‬‬ ‫سوســن زرد ‪ -‬ضمیــر ســوم شــخص مفــرد ‪ -‬خــون بهــا ‪ -‬جــد و‬ ‫پدربــزرگ‪ -13.‬وقــت و زمــان ‪ -‬واحــد پــول «البانــی» ‪ -‬محکمــه‬ ‫درونــی انســان ‪ -‬انــدک و قلیــل‪ -14.‬مثلــی در بــاب فرونشــاندن‬ ‫خشــم کســی بــا ســخنان نــرم‪ -15.‬نویســنده المانــی برنــده نوبــل‬ ‫ادبــی ‪ 1946‬و نویســنده «گــرگ بیابــان» ‪ -‬گوناگــون‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪1442‬‬ ‫‪ 05‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 68‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫عکس هفته‬ ‫هفتهگرامیداشت‬ ‫نیروانتظامی‬ ‫اتشکده در روستای اسپاخو خراسان شمالی‬ ‫تشریح ششمین جشنواره رسانه ای ابوذر استان گلستان‬ ‫نرگس حسین زاده‪:‬بازار کسب و کار‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار میثــم قرائــی رئیــس بســیج رســانه‪ ‬‬ ‫اســتان گلســتان در جمــع خبرنــگاران گفــت تنهــا اســتانی هســتیم کــه‬ ‫تــا کنــون ‪ ۵‬جشــنواره ابــوذر رابرگــزار کردیــم زمــان ارســال بــرای شــرکت‬ ‫درششــمین جشــنواره از ‪ ۱۵‬مهــر لغایــت پایــان اذر مــاه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫‪ ‬وی شناســایی نخبــگان رســانه ای‪ ،‬تقویــت روحیــه خودبــاوری بیــن اصحــاب رســانه ای‬ ‫‪،‬حمایــت از تولیــدات وهــم بســتر ســازی ‪،‬افزایــش تولیــدات ‪،‬توجــه بــه کســب زندگــی‬ ‫اســامی رابخشــی از اهــداف ایــن جشــنواره دانســت وگفــت ششــمین جشــنواره رســانه‬ ‫ای ابــوذر بــا رویکــرد گلســتان در مســیر تحــول باموضوعــات تحــول در حــوزه هــای‬ ‫فرهنگــی وهنری‪،‬امنیتی‪،‬اجتماعی‪،‬فنی ومهارتی‪،‬بهداشــت وسالمت‪،‬ورزشــی‪،‬اقتصادی‬ ‫ومعیشتی‪،‬اموزشــی‪،‬صنعتی‪،‬قضایی وحقوقــی و اداری در اســتان‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬موضوعــات خــاص جشــنواره ابــوذردر ‪  ‬چهــل‬ ‫ســالگی دفــاع مقــدس ‪،‬تکانــه هــای جهــش تولیدورســانه در اینــه‬ ‫رســانه دانســت کــه در قالــب هــای خبر‪،‬تیتر‪،‬گزارش‪،‬مصاحبه‪،‬مقالــه‬ ‫ویاداشت‪،‬عکس‪،‬نماهنگ‪،‬موشــن گرافــی و فیلــم کوتــاه مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان افــزود‪ :‬کــه شــرکت کننــدگان مــی تواننــد جهــت‬ ‫ثبــت نــام و زمــان نحــوه ارســال اثارتا‪۳۰‬اذرمــاه بصــورت حضــوری‬ ‫‪sangaremajazi.ir/aboza‬‬ ‫‪@saeedi6422‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ســایت‬ ‫بــه‬ ‫ویــا‬ ‫ادرس دبیرخانــه‪ :‬گــرگان‪ ،‬میــدان شــهید قندهــاری( ترمینــال) جنــب اداره‬ ‫راهنمایــی و رانندگــی مجتمــع امــام رضــا ( ع) طبقــه اول‪،‬واحد‪۱‬ارســال نماینــد‬ ‫معاون امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی‬ ‫پیشتازی تاکداران شیروانی در اجرای فراز‬ ‫محمد عفتی‪-‬معاون امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬طــرح فــراز بــا پیشــتازی تاکــداران شــیروانی ‪ ،‬توانســته تاکنــون در ســطح‬ ‫‪ ۶‬هکتــار از تاکســتان های منطقــه اجــرا شــود‪ .‬کــه ایــن میــزان از طــرح در طــی‬ ‫‪ ۲‬ســال بــه ثمــر رســیده اســت و بــا اغــاز اجــرای عملیــات طــرح از بهــار ســال‬ ‫جــاری تــا بدیــن لحظــه ‪ ۲۳‬هکتــار از تاکســتان هــای شهرســتان برای اجــرای ان‬ ‫تشــکیل پرونــده داده و امــاه عقــد قــرارداد هســتند‪.‬‬ ‫محمــد عفتــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر‪ ۵۰‬درصدتاکســتان هــای شــیروان‬ ‫امــاده انجــام طــرح فــراز را در صــورت تامیــن اعتبــارات مــورد نیــاز دارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در همیــن راســتا بــا هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه بــرای اجــرای طــرح مذکــور‬ ‫در هــر هکتــار از بــاغ هــای انگــور نیــاز بــه یــک میلیــارد ریــال اعتبار می باشــد که‬ ‫در غالــب تســهیالت کــم بهــره بــه باغــداران اعطــا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا تخصیــص اعتبــارات درصــدی از ســهم کارمــزد تســهیالت بــه‬ ‫عنــوان کمــک هــای فنــی و اعتبــاری بــه باغــداران تعلــق خواهــد گرفــت کــه در‬ ‫حمایت از کودکان یتیم‬ ‫با مشارکت مدیران‬ ‫مدیــران دســتگاه ها و ســازمان هــای اجرایــی بــا پرداخــت بخشــی از حقــوق‬ ‫ماهانــه خــود بــرای حمایــت مالــی از ایتــام بــا اســتقبال از طــرح “هــر کارمند یک‬ ‫حامــی” در ســومین جلســه شــورای اداری اســتان گلســتان موافقــت کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار بــه نقــل از کمیته امداد‪،‬عیســی بابایی‪،‬مدیرکل‬ ‫کمیتــه امــداد اســتان گلســتان در ســومین جلســه شــورای اداری اســتان و‬ ‫بیســت و یکمیــن جشــنواره شــهید رجایــی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه جمعیــت ‪۹‬‬ ‫هــزار نفــری فرزنــدان یتیــم و محســنین تحــت حمایــت ایــن نهــاد‪ ،‬در حــال‬ ‫حاضــر ســه هــزار فرزنــد یتیــم در اســتان گلســتان نیازمنــد حامــی بــوده کــه‬ ‫یــا حامــی ندارنــد یــا میــزان پرداختــی بــه ان هــا بســیار ناچیــز اســت‪.‬‬ ‫بابایــی بــا بیــان اینکــه ‪ ۶۰‬درصــد حامیــان کارمنــد گلســتانی ‪،‬بومــی اســتان‬ ‫هســتند ‪،‬افــزود‪ ۲۰ :‬هــزار حامــی ایتــام در اســتان گلســتان وجــود دارد کــه‬ ‫ســال جــاری ایــن میــزان بــا توجــه بــه وضعیت هر شهرســتان بین ‪ ۲۰۰‬تــا ‪۵۰۰‬‬ ‫هکتار در نظر گرفته شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫صنــدوق کارافرینــی امیــد نیــز بــا عقــد تفاهــم نامــه ای متعهــد گردیــده از منابــع‬ ‫خــود در قالــب تســهیالت اشــتغال روســتایی‪ ،‬بــرای اجــرای ایــن طــرح همــکاری‬ ‫نمایــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬اجــرای طــرح فــراز در بــاغ هــای انگــور باعــث توســعه و‬ ‫پیشــرفت و کمیــت و کیفیــت محصــوالت تولیــدی مــی شــود هرچنــد اکنــون‬ ‫در فراینــد نگهــداری‪ ،‬هــرس و بــاراوری تاکســتان هــا عمدتــا بــه شــیوه ســنتی‬ ‫انجــام مــی شــود کــه ایــن امــر در مدیریــت و باغــداری اشــکاالتی به وجــود اورده‬ ‫و منجــر شــده تــا عملکــرد مطلوبــی بــه لحــاظ تولیــد در واحــد ســطح و از جهــت‬ ‫کیفیــت محصــول حاصلــی نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای طــرح فــراز اهــداف اصلــی ان رســیدن بــه جهش‬ ‫تولیــد در ســال جــاری بــوده ‪ ،‬مــی توانــد در افزایــش عملکــرد تولیــد‪ ،‬افزایــش‬ ‫کیفیــت انگــور و فــراورده هــای ان از جملــه شــیره و کشــمش نیــز دســتاوردهای‬ ‫مشــهودی داشــته باشد‪.‬‬ ‫‪ ۳‬هزار هکتار از تاکستان های بارور خراسان شمالی در شهرستان شیروان‬ ‫از ایــن تعــداد هفــت هــزار نفــر انهــا کارمنــد هســتند‪.‬‬ ‫وی از اجــرای طــرح «هــر کارمنــد حامــی یــک فرزنــد معنــوی» در اســتان‬ ‫خبــرداد و گفــت‪ :‬ایــن طــرح بــا هــدف جــذب حامــی و افزایــش مشــارکت‬ ‫کارکنــان دســتگاه هــای اجرایــی اســتان گلســتان بــرای حمایــت از ایتــام و‬ ‫فرزندان محسنین تحت حمایت این نهاد اجرا می شود‪.‬‬ ‫بابایــی در ادامــه خبــر داد‪ :‬بخشــنامه اجــرای طــرح “هــر کارمنــد یــک حامــی” کــه بــه‬ ‫تازگــی از ســوی معــاون اول رییــس جمهــوری ابــاغ شــده اســت‪ ،‬بــا پیشــنهاد دکترحــق‬ ‫شــناس اســتاندار گلســتان ‪ ،‬مصــوب شــد‪،‬ماهیانه مبلــغ ‪ ۲۰‬هــزار تومــان از حقــوق‬ ‫تمامــی مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی و فرمانــداران کســر و بــه حســاب ایتــام واریــز‬ ‫شــود و ایــن پیشــنهاد بــا اکثریــت ارا در ایــن جلســه تصویــب رســید‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه واریــز ســاالنه ‪۱۹‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــه حســاب ایتــام گلســتانی عنــوان کــرد‪ : :‬ایــن نهــاد در حــال‬ ‫حاضــر دارای ‪ ۴۵۰۰‬نفــر فرزنــد یتیــم و ‪ ۴۶۰۰‬نفــر نیــز فرزنــد محســنین‬ ‫اســت کــه برخــی از انهــا دارای بیــش از یــک حامــی هســتند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬جمعیــت مددجویــان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد گلســتان بــه ‪۸۰‬‬ ‫واقــع اســت کــه ایــن شهرســتان بــا ‪ ۱۵۷‬هــزار جمعیــت ‪ ۱۰۵‬هــزار هکتــار اراضی‬ ‫کشــاورزی و باغی ‪ ۱۲‬هزار بهره بردار کشــاورزی را در خود دارد‪.‬‬ ‫هــزار خانــوار رســیده کــه ‪ ۵۰‬درصــد ان طــی یکســال اخیــر مــورد حمایــت قــرار گرفتــه‬ ‫انــد کــه بــا کمــک خیــران و مــردم نوعدوســت امیدواریــم علیرغــم محدودیــت هــای‬ ‫مالــی واعتبــاری ‪ ،‬خللــی در خدمــات رســانی وارد نشــود‪.‬‬ ‫بابایــی تصریــح کــرد‪ :‬ســرانه پرداختــی ایــن کــودکان کــه از نعمــت پــدر و‬ ‫یــا برخــی نیــز هــم از نعمــت پــدر و هــم مــادر محــروم هســتند در ســطح‬ ‫کشــور ‪ ۲۵۰‬هــزار تومــان اســت کــه متاســفانه باتوجــه بــه پاییــن بــودن‬ ‫ســرانه اســتان گلســتان از میانگیــن کشــوری‪،‬هر کارمنــد مــی توانــد ماهانــه‬ ‫بــا پرداخــت حداقــل ‪ ۱۰‬هــزار تومــان و بیشــتر از ان‪ ،‬یــک یتیــم را تحــت‬ ‫حمایــت خــود قــرار دهــد تــا بتوانیــم دســت در دســت یکدیگــر ‪،‬گــره گشــای‬ ‫مشــکالت ایتــام شــویم‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬حامیــان و هــم اســتانی‬ ‫هــای عزیــز مــی تواننــد بــا مراجعــه حضــوری بــه دفاتــر کمیتــه امــداد یــا نــام نویســی در‬ ‫ســایت هــای اکــرام ایتــام و محســنین بــه نشــانی ‪ EKRAM.EMDAD.IR‬بــرای ثبــت نــام‬ ‫و پرداخــت کمــک هــای نقــدی خــود بــه فرزنــدان ایتــام و محســنین خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ صفحه 8 ‫شستشوی دست ها با اب و صابون و استفاده از محلولهای‬ ‫ضدعفونی کننده حاوی الکل‪،‬ویروس های روی‬ ‫دست ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫مرتب دست‬ ‫های خود را‬ ‫بشویید‬ ‫دوشنبه ‪ 31‬مهر ‪1399‬‬ ‫خبر و زندگی‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره ‪266‬‬ ‫حال روز مطبوعات امروز‬ ‫مردم‪ ،‬گرانی و اینده رسانه های مکتوب !‬ ‫مــردم‪ ،‬گرانــی و اینــده رســانه های مکتــوب !گرانــی‪،‬‬ ‫جدی تریــن دغدغــه امــروز مــردم ایــران اســت؛ تقریبــا روزی‬ ‫نیســت کــه افزایــش قیمــت دالر‪ ،‬ســکه‪ ،‬طــا‪ ،‬مســکن‪ ،‬خــودرو‬ ‫و از همــه اینهــا مهم تــر‪ ،‬ضروریــات زندگــی مــردم‪ ،‬خبــر اول‬ ‫رســانه ها نباشــد و روزنامه هــا و رســانه های مکتــوب از یــک ســو‬ ‫و شــبکه های اجتماعــی و رســانه های انالیــن از ســوی دیگــر‪،‬‬ ‫تحلیــل‪ ،‬تفســیر یــا خبــری در ایــن زمینــه منتشــر نکننــد‪.‬‬ ‫گرانــی‪ ،‬جدی تریــن دغدغــه امــروز مــردم ایــران اســت؛ تقریبــا‬ ‫روزی نیســت کــه افزایــش قیمــت دالر‪ ،‬ســکه‪ ،‬طــا‪ ،‬مســکن‪،‬‬ ‫خــودرو و از همــه اینهــا مهم تــر‪ ،‬ضروریــات زندگــی مــردم‪ ،‬خبــر‬ ‫اول رســانه ها نباشــد و روزنامه هــا و رســانه های مکتــوب از‬ ‫یــک ســو و شــبکه های اجتماعــی و رســانه های انالیــن از ســوی‬ ‫دیگــر‪ ،‬تحلیــل‪ ،‬تفســیر یــا خبــری در ایــن زمینــه منتشــر نکننــد‪.‬‬ ‫فــارغ از چرایــی و چگونگــی و ریشــه های ایــن گرانــی‬ ‫هردم افــزون‪ ،‬انچــه تقریبــا روی ان اتفــاق نظــر وجــود دارد‪،‬‬ ‫تاثیر مســتقیم گرانی ها بر ســبد خرید فرهنگی خانوار اســت؛‬ ‫ســبدی کــه در ســال ها و ماه هــای اخیــر‪ ،‬هــر روز کوچــک و‬ ‫کوچک تــر شــده و وضعیــت بــه جایــی رســیده کــه دیگــر چیــزی‬ ‫از ان باقــی نمانــده اســت‪.‬‬ ‫در میــان ایــن ســبد فرهنگــی نیــز برخــی بیشــتر و برخــی کمتــر اســیب‬ ‫دیده انــد و در فهرســت بیشــترین اســیب دیدگان و در صــدر ان‪،‬‬ ‫بی شــک روزنامه هــا‪ ،‬مجــات و ســایر رســانه های مکتــوب قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫واقعیــت اینجاســت کــه روزنامه هــا و مجــات در ایــران‪ ،‬از‬ ‫ابتــدای فعالیــت حرفـه ای خــود تــا امــروز‪ ،‬عمومــا یــک مخاطــب‬ ‫مشــخص داشــته انــد‪ :‬طبقــه متوســط‪ .‬همــان طبقـه ای کــه در‬ ‫ســال های اخیــر و بــا تالطم هــا و تنش هــای اقتصــادی از یــک‬ ‫ســو و کاهــش قــدرت خریــد خانــوار از ســوی دیگــر‪ ،‬بیــش از‬ ‫ســایر طبقه هــا در معــرض حــذف و نابــودی قــرار گرفتــه اســت‬ ‫تــا حــدی کــه جامعه شناســان و مصلحــان اجتماعی‪ ،‬با هشــدار‬ ‫نســبت بــه عواقــب حــذف و کوچک شــدن طبقــه متوســط‪،‬‬ ‫چاره جویــی بــرای تعییــن تکلیف این «مســئله اجتماعــی» را در‬ ‫صــدر خواســته های خــود قــرار داده انــد‪.‬‬ ‫همیــن حــذف و کوچک شــدن طبقــه متوســط در کنــار چنــد‬ ‫عامــل دیگــر کــه جــوالن شــبکه های اجتماعــی و رســانه های‬ ‫انالیــن در صــدر انهاســت‪ ،‬رســانه های مکتــوب را در‬ ‫تاریک تریــن دوران خــود فــرو بــرده اســت؛ دورانــی کــه تــوان و‬ ‫انگیــزه ای بــرای خریــد روزنامه هــا و مجالت برای طبقه متوســط‬ ‫باقــی نگذاشــته اســت و اگــر نبــود دغدغه هــای فرهنگــی چنــد‬ ‫هــزار مخاطــب جــدی و پیگیــر رســانه های مکتــوب‪ ،‬طومــار ایــن‬ ‫رســانه ها تاکنــون بایــد پیچیــده شــده بــود و جــز چند نشــریه که‬ ‫از بودجه هــای دولتــی ارتــزاق می کننــد‪ ،‬چیــزی بــه نــام روزنامــه‬ ‫و مجلــه باقــی نمانــده بــود‪.‬‬ ‫پرسشــی کــه در اینجــا مطــرح می شــود‪ ،‬ایــن اســت کــه در شــرایطی‬ ‫کــه طبقــه متوســط بیــش از پیش تضعیف شــده و قــدرت خرید مردم‬ ‫در حــد نیازهــای معیشــتی و ضــروری پاییــن امــده اســت‪ ،‬ایــا می تــوان‬ ‫بخشدار جرگالن شهرستان راز و جرگالن‬ ‫دویدوخ‪ ،‬صاحب مجتمع فرش‬ ‫دوروی ابریشمی می شود‬ ‫با حمایت این نوع روســتا ها و با ایجاد زیر ســاخت های الزم‬ ‫مــی تــوان در جهــت فراهــم نمــودن اشــتغال پایــدار و ممانعــت‬ ‫از کــوچ مــردم بــه شــهرها بــرای امــرار معــاش جلوگیــری کــرد در‬ ‫حــال حاضــر یکــی از مهمتریــن مشــکالت ایــن نــوع تولیــدات‬ ‫فراهــم نمــودن بــازار مصــرف اســت کــه دولــت و مســئولین مــی‬ ‫بایســت بــا نــگاه بلنــد مــدت نســبت بــه فرراهــم نمــودن بــازار‬ ‫بــرای محصــوالت تولیــدی اقدامــات الزم را فراهــم نمایــد تــا‬ ‫مــردم از ایــن طریــق بتواننــد نســبت بــه فــروش ایــن تولیــدات‬ ‫زیبــا و چشــم نــواز اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫عملیــات اجرایــی احــداث ســاخت نخســتین مجتمــع تولیــدی‬ ‫فــرش دوروی ابریشــمی بــا متــراژ ‪ ۸۰۰‬متــر مربــع زیــر بنــا و‬ ‫بــه اینــده نشــریات مکتــوب امیــدوار بــود؟ ایــا در شــرایطی کــه ذکــرش‬ ‫رفــت‪ ،‬مــردم ترجیــح نمی دهنــد نیازهــای خبــری خــود را از رســانه های‬ ‫انالیــن و شــبکه های اجتماعــی کــه دسترســی بــه انهــا هزینــه کمتــری‬ ‫برایشــان دارد بــراورده کننــد؟ پاســخ بــه ایــن پرســش ها‪ ،‬البتــه کــه‬ ‫پیچیــده‪ ،‬ســخت و چندالیــه اســت امــا هیــچ تحلیلــی‪ ،‬چشــم انداز‬ ‫کوتاه مــدت را بهبــود وضعیــت طبقــه متوســط و افزایــش ســهم‬ ‫فرهنــگ در ســبد خریــد خانــوار پیش بینــی نمی کنــد‪.‬‬ ‫پــس چــه بایــد کــرد؟ ایــا بایــد بــه کلــی ناامیــد شــد و دســت از‬ ‫تــاش برداشــت؟ ایــا هیــچ نشــانه ای از بهبــود اوضــاع در حــوزه‬ ‫نشــریات مکتــوب بــه چشــم نمی خــورد؟ پاســخ بــه این پرســش‬ ‫هــم مثبــت اســت و هــم منفــی‪ .‬مثبــت اســت چراکــه واقعیــت‪،‬‬ ‫کاهــش قــدرت خرید فرهنگــی خانوار‪ ،‬اولویــت تامین نیازهای‬ ‫معیشــتی بــر نیازهــای ثانویــه و در نتیجــه کاهــش اقبــال بــه‬ ‫خریــد نشــریات مکتــوب اســت‪.‬‬ ‫منفــی اســت چراکــه هنــوز هــم مخاطبــان زیــادی هســتند‬ ‫کــه بــا وجــود مشــکالت بســیار اقتصــادی‪ ،‬مشــتری پروپاقــرص‬ ‫روزنامه هــا و مجــات هســتند کــه اگــر جــز ایــن بــود‪ ،‬ایــن همــه‬ ‫مجلــه خــوب و تعــداد کمتــری روزنامــه خوبــی کــه ایــن روزهــا‬ ‫منتشــر می شــوند‪ ،‬علی القاعــده بایســتی بــدون مخاطــب‬ ‫مانــده‪ ،‬فروختــه نشــده و در نتیجــه تعطیــل می شــدند‪.‬‬ ‫اینکــه هنــوز هــم نشــریات خــوب مکتــوب دارنــد منتشــر‬ ‫اعتبــار ‪۲‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال در روســتای «دویــدوخ»‬ ‫اغازشــد ایــن روســتا کــه از توابــع شهرســتان ترکمن نشــین راز و‬ ‫جــرگالن در اســتان خراســان شــمالی مــی باشــد دارای تولیداتــی‬ ‫بــا اوازه جهانــی اســت‪.‬‬ ‫پــوالد نجاهــی – بخشــدار جــرگالن شهرســتان راز و جــرگالن‬ ‫افــزود‪ :‬هزینــه احــداث ایــن مجتمــع از محــل تســهیالت کمیته‬ ‫ملــی دهیــاری هــای کشــور کــه بالــغ بــر ‪ ۱۲‬میلیــارد ریــال مــی‬ ‫باشــد تامیــن خواهــد شــد‪ .‬ایــن مجتمــع قــرار اســت در ســه‬ ‫طبقــه احــداث شــود کــه طبقــه نخســت ان مربــوط بــه ســالن‬ ‫چندمنظــوره و ســالن نمایشــگاه دایمــی فــرش اختصــاص‬ ‫خواهــد یافــت و در ســایر طبقــات همزمــان ‪ ۱۶۰‬بافنــده پــای‬ ‫‪ ۸۰‬دار قالــی برپــا شــده مشــغول بــه کارخواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نقــش ویــژه در ایجــاد فرصــت هــای شــغلی کــه ایــن‬ ‫مجتمــع دارد گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ایــن روســتا بــا‪ ۶۰۰‬دار قالــی بــر شــا‬ ‫بــدون شــک راه انــدازی و احــداث ان مــی توانــد بــا توجــه بــه ظرفیــت‬ ‫موجــود منطقــه در تولیــد فــرش هایــی بــا شــهرت جهانــی‪ ،‬نقــش ویــژه‬ ‫ای در ایجــاد فرصــت هــای شــغلی و حــذف معضــل بیــکاری و تحقــق‬ ‫جهــش تولیــد در منطقــه مــرزی جــرگالن ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫می شــوند‪ ،‬یعنــی مخاطبانــی دارنــد کــه برایشــان پــول می دهند‬ ‫و تــوان خریدشــان را دارنــد‪ .‬البتــه ایــن در کنــار یارانــه‪ ،‬اگهــی‪،‬‬ ‫کمک هــای داوطلبانــه و ســایر منابــع درامــدی اســت کــه‬ ‫نشــریات مکتوب بعضا در اختیار دارند اما واقعیت اینجاســت‬ ‫کــه اگــر نشــریه ای نفروشــد‪ ،‬تعطیــل می شــود و اینکــه هنــوز‬ ‫کیوس ـک های مطبوعاتــی رونــق اندکــی دارنــد‪ ،‬یعنــی مردمــی‬ ‫هســتند کــه برایشــان پــول می دهنــد و هــر روز و هــر مــاه‪،‬‬ ‫مبلغــی را بــرای ســبد خریــد فرهنگــی خانــوار کنــار می گذارنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــعور برخاســته از دغدغــه‪ ،‬تنهــا امیــد ایــن روزهــای‬ ‫اهالــی نشــریات مکتــوب اســت؛ شــعوری کــه بخشــی از طبقــه‬ ‫متوســط و البتــه درصــد کمتــری از طبقــه بــاال یــا پاییــن‪ ،‬حامــل‬ ‫ان هســتند و بــه اهمیــت فکــر و فرهنــگ در زندگــی قائل انــد؛‬ ‫اینکــه گاه نیازهــای مثــا ثانویــه حتــی می توانــد مهم تــر از‬ ‫نیازهــای اولیــه یــا در عــرض ان باشــد و به هیچ وجــه نبایــد از‬ ‫ان روی برگردانــد‪.‬‬ ‫این نگاه و دغدغه‪ ،‬وظیفه سنگینی را بر دوش روزنامه نگاران‬ ‫و اهالــی رســانه های مکتــوب می گــذارد؛ اینکــه بایــد کار کــرد‪،‬‬ ‫خــوب کار کــرد و محصــول حرفـه ای و قابــل دفاعــی را بــرای انهــا‬ ‫تولیــد کــرد و ایــن پیــام را بــه انهــا منتقــل کــرد کــه «شــما بــه‬ ‫نشــریات مکتــوب‪ ،‬بــه روزنامه هــا و بــه مجــات نیــاز داریــد»؛ از‬ ‫انهــا روی برنگردانیــد… ‪/.‬شــرق‬ ‫ایــن روســتا کــه ‪ ۱۶۷‬کیلومتــری مرکــز اســتان در بخــش مــرزی جرگالن‬ ‫از توابــع شهرســتان راز واقــع اســت و مــردم ایــن روســتا بــا ســابقه‬ ‫دیرینــه در بخــش تولیــدات صنایــع دســتی منجملــه فــرش دســتباف‬ ‫دوروی ابریشــمی شــهره جهانــی را داشــته باشــند در واقــع مــی تــوان‬ ‫شــغل اصلــی اهالــی ایــن روســتا را بافــت فــرش ابریشــمی از ابریشــم‬ ‫تولیــدی خــود کــه بعنــوان نوغاندار نیز هســتند دانســت کــه در کنار این‬ ‫دو حرفــه بــه شــغل دامــداری و کشــاورزی نیــز مشــغول مــی باشــند‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب کار‪:‬‬ ‫بــا حمایــت ایــن نــوع روســتا هــا و بــا ایجــاد زیــر ســاخت هــای‬ ‫الزم مــی تــوان در جهــت فراهــم نمــودن اشــتغال پایــدار و‬ ‫ممانعــت از کــوچ مــردم بــه شــهرها بــرای امــرار معــاش‬ ‫جلوگیــری کــرد در حــال حاضــر یکــی از مهمتریــن مشــکالت‬ ‫ایــن نــوع تولیــدات فراهــم نمــودن بــازار مصــرف اســت کــه‬ ‫دولــت و مســئولین مــی بایســت بــا نــگاه بلنــد مــدت نســبت‬ ‫بــه فرراهــم نمــودن بــازار بــرای محصــوالت تولیــدی اقدامــات‬ ‫الزم را فراهــم نمایــد تــا مــردم از ایــن طریــق بتواننــد نســبت‬ ‫بــه فــروش ایــن تولیــدات زیبــا و چشــم نــواز اقــدام کننــد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست نزنید‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن اســت‬ ‫بــه ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده مــی‬ ‫تواننــد ویــروس را بــه چشــم هــا ‪،‬بینی و دهان شــما منتقل‬ ‫کننــد‪.‬از ایــن راه هــا ویــروس مــی تواند وارد بدن شــما شــده‬ ‫و شــما را بیمــار کنــد‬ ‫روانشناسی‬ ‫شمـاره ‪268‬‬ ‫مراقب دیگران باشیم‬ ‫مواردی که نباید به فرد مضطرب بگوییم‬ ‫کســانی کــه بــا دلســوزی بــه کمــک افــراد مضطــرب می اینــد‬ ‫ممکــن اســت از جمالتــی اســتفاده کننــد کــه اشــتباه اســت و‬ ‫نــه تنهــا کمکــی نمی کنــد بلکــه وضعیــت را بــرای فــرد مضطرب‪،‬‬ ‫ســخت تر می کننــد‪.‬‬ ‫صنــام حافــظ‪ ،‬روانشــناس و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه کلمبیــا‬ ‫در شــهر نیویــورک می گویــد‪« :‬اگــر بخواهیــم دوســت یــا عزیــزی را از‬ ‫اســترس و نگرانــی در بیاوریــم‪ ،‬اغلــب گفتــن جمــات مناســب دشــوار‬ ‫اســت‪ .‬غریــزه طبیعــی ایــن اســت کــه بــرای بــه حداقــل رســاندن‬ ‫اضطــراب‪ ،‬بــه انهــا اطمینــان دهیــم همــه چیــز خــوب اســت؛ امــا ایــن‬ ‫روش بــه درســتی نتیجــه نمی دهــد»‪ .‬در ادامــه بــا «ایرنــا زندگــی»‬ ‫همــراه باشــید تــا بدانیــم در شــرایط ســخت چطــور می توانیــم بــه‬ ‫دیگــران کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬نگران نباش‬ ‫حافــظ می گویــد‪« :‬گفتــن جمالتــی ماننــد «نگــران نبــاش» یــا‬ ‫«همــه چیــز مرتــب اســت» نمی توانــد کمکــی بــه بهتــر شــدن‬ ‫حــال کســی کنــد‪ .‬اضطــراب طیــف وســیعی دارد‪ ،‬از خفیــف تــا‬ ‫شــدید و متغیرهایــی کــه فــرد را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهنــد‪،‬‬ ‫متعــدد هســتند»‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید کــه انهــا اضطــراب را‬ ‫انتخــاب نکردنــد و کنتــرل احساســات بــرای انهــا بســیار دشــوار‬ ‫اســت‪ .‬بــه زبــان بهتــر‪ ،‬اگــر شــما نتوانیــد بــا کلمــات درســت بــه‬ ‫انهــا ارامــش را بازگردانیــد‪ ،‬گفــت و گوهــا بــه ســوی گزافه گویــی‬ ‫مـی رود‪ .‬شــرایط در ایــن صــورت بــرای افــراد مضطــرب نــه تنهــا‬ ‫بهتــر نمی شــود بلکــه تشــدید هــم می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬به خودت متکی باش‬ ‫جمالتــی کــه بیــان می کنیــم در واقــع طــرف مقابــل را تشــویق بــه‬ ‫انجــام اعمالــی می کنــد کــه اگــر شــخص در انجــام ان ناتــوان باشــد‬ ‫اضطــراب او را تشــدید می کنــد و نــا امیــدی را نیــز افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫امــی اکســل‪ ،‬روانــکاو اریزونــا‪ ،‬می گویــد‪« :‬اضطــراب نیــز ماننــد تمــام‬ ‫بخش هــای ســامت روانــی و ذهنــی اســت»‪ .‬اکســل می گویــد‪« :‬بهتــر‬ ‫اســت کــه بــا احساســات خــود صادقانــه رو بــه رو شــوید و اضطــراب‬ ‫را احســاس منفــی نشناســید»‪ .‬می توانیــد بــرای شــروع کمــک بــه‬ ‫کســانی کــه اضطــراب دارنــد بپرســید‪« :‬چــه احساســی دارنــد؟ چــه‬ ‫چیــزی باعــث بــه وجــود امــدن ایــن احســاس شــده اســت؟ بــرای‬ ‫بازیافتــن اســایش خــود ایــا راهــی را در نظــر دارنــد؟ چــه کمکــی از‬ ‫دســت مــا بــر می ایــد؟»‪.‬‬ ‫‪ .۳‬خودت را مریض می کنی‬ ‫حافــظ می گویــد‪« :‬شــما می توانیــد بــا کلمــات اشــتباه افــراد‬ ‫را نگــران کنیــد‪ .‬مغــز مــا بــه تمــام بــدن مــا متصــل اســت‪.‬‬ ‫اســترس می توانــد باعــث اضطــراب‪ ،‬تغییــر گــردش خــون و‬ ‫هورمــون باشــد کــه منجــر بــه بیماری هــای روده یــا فشــار خــون‬ ‫می شــود»‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬مــا اغلــب بــرای شــروع همدلــی بــا‬ ‫افــراد‪ ،‬لحــن صحبــت خــود را محبت امیــز و شــروع بــه گفتــن‬ ‫جمــات مثبــت می کنیــم‪ .‬ماننــد «همه چیز درســت می شــود»‬ ‫و وقتــی بــه نتیجــه نمی رســیم می گوییــم‪« :‬اگــر در ایــن حــال‬ ‫بمانــی خــودت را مریــض می کنــی» در ایــن گفــت و گــو مــا بــه‬ ‫طــور غیــر مســتقیم بــه مغــز طــرف مقابــل می گوییــم «از ایــن‬ ‫همــه فشــار استرســی بایــد مریــض شــوی»‪ .‬نبایــد از این جمله‬ ‫بــه عنــوان یــک تکنیــک رهایــی از اســترس اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫افسردگی اختاللی جدی اما قابل درمان‬ ‫افســردگی اختاللــی جــدی امــا قابل درمــان اســت کــه میلیون ها‬ ‫نفــر را‪ ،‬پیــر و جــوان و از همــه طبقــات اجتماعــی‪ ،‬تحت تاثیــر‬ ‫قــرار می دهــد‪ .‬ایــن اختــال می توانــد در زندگــی عــادی شــما‬ ‫ایجــاد اخــال کنــد و موجــب درد شــدیدی‪ ،‬نــه فقــط بــرای کســی‬ ‫کــه بــه ان مبتالســت‪ ،‬بلکــه بــرای همــه اطرافیــان او شــود‪.‬‬ ‫اگــر یکــی از عزیزانتــان دچــار افســردگی باشــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫احساســات دشــواری مثــل ناامیــدی‪ ،‬خســتگی‪ ،‬کالفگــی‪،‬‬ ‫عصبانیــت‪ ،‬تــرس‪ ،‬گنــاه و ناراحتــی را تجربــه کنیــد‪ .‬همــه ایــن‬ ‫احساســات کامــا ً طبیعــی هســتند‪ .‬کنــار امــدن بــا کســی کــه‬ ‫دچــار افســردگی اســت‪ ،‬کار اســانی نیســت‪ .‬و اگــر مراقــب‬ ‫خودتــان نباشــید‪ ،‬واقعــا ً ممکــن اســت کالفه کننــده باشــد‪.‬‬ ‫روش هایــی بــرای کمــک بــه چنیــن عزیزانــی وجــود دارد‪ .‬ابتــدا ســعی‬ ‫کنیــد اطالعاتتــان درمــورد افســردگی را بیشــتر کنیــد و درمــورد ان بــا‬ ‫‪ .۴‬استراحت کن‬ ‫کســی که به اضطراب دچار اســت را نمی توانیم به اســتراحت‬ ‫کــردن دعــوت کنیــم‪ .‬گفتــن ایــن جملــه ماننــد ایــن می مانــد بــه‬ ‫کســی که ســرما خورده اســت بگوییم عطســه نکن‪.‬‬ ‫‪ .۵‬انقدر فکر نکن‬ ‫الکــس می گویــد‪« :‬اضطــراب‪ ،‬افــراد را در باالتریــن ســطح‬ ‫هشــدار قــرار می دهــد و در ایــن شــرایط هــر موضــوع کوچکــی‬ ‫می توانــد نگران کننــده و خطرنــاک تلقــی شــود‪ .‬جالــب اســت‬ ‫بدانیــد کــه ژن هــای مــا بــر حــاالت روحــی مــا نیــز اثــر دارنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن فکــر کــردن یــا نکــردن بــه افــکاری کــه مــار را مضطــرب‬ ‫می کننــد قابــل کنتــرل نیســتند و تکــرار جمــات «انقــدر بهــش‬ ‫فکــر نکــن» طــرف مقابــل شــما را عصبــی می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬به یک نوشیدنی نیاز داری!‬ ‫الکــس می گویــد‪« :‬خــود درمانــی در روانشناســی منجــر بــه انــواع‬ ‫دردســرها می شــود‪ .‬بســیاری از افــرادی کــه از اضطــراب رنــج مــی برنــد‬ ‫نیــز مســائل ســوء مصــرف مــواد دارنــد بنابرایــن پیشــنهاد اســتفاده از‬ ‫هــر گونــه مــواد تغییــر دهنــده خلــق و خــو ممنــوع اســت‪».‬‬ ‫‪ .۷‬از استرسی بودن دست بردار‬ ‫اســترس و اضطــراب یــک چیــز نیســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬اغلــب به‬ ‫ان عزیــزی کــه دچــار افســردگی اســت صحبــت کنیــد‪ .‬امــا یادتــان نــرود‬ ‫کــه حواســتان بــه ســامت احساســی خودتــان هــم باشــد‪ .‬فکــر کــردن و‬ ‫در نظــر گرفتــن نیازهــای خودتــان اصــا ً خودخواهــی نیســت کامــا ً هــم‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬اگــر از نظــر احساســی قــوی باشــید‪ ،‬می توانیــد دوســت‬ ‫افســرده تان را بــه خوبــی حمایــت کنیــد‬ ‫درک افسردگی یک دوست یا یکی از اعضای خانواده‪:‬‬ ‫• افســردگی مشــکلی جــدی اســت‪ .‬جدیــت ایــن مشــکل را‬ ‫شــوخی نگیریــد‪ .‬افســردگی انــرژی‪ ،‬خوشــبینی و انگیــزه فــرد را‬ ‫می گیــرد‪ .‬فــرد افســرده نمی توانــد فقــط بــا نیــروی اراده خــود‪،‬‬ ‫خــودش را از ایــن ورطــه بیــرون بکشــد‪.‬‬ ‫• عالئــم افســردگی شــخصی نیســت‪ .‬افســردگی‪ ،‬برقــراری‬ ‫ارتبــاط بــا دیگــران‪ ،‬حتــی کســانی کــه دوستشــان دارد را بــرای‬ ‫فــرد افســرده مشــکل می ســازد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬افــراد افســرده‬ ‫معمــوال ً حرف هــای نیــش دار بــه زبــان می اورنــد کــه در اخــر‬ ‫طــور تعویضــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد‪ .‬حافــظ می گوید‪:‬‬ ‫«اســترس پاســخی فیزیکی به موقعیت ها و اتفاقات اســت»‪.‬‬ ‫بــه گــزارش انجمــن اضطــراب و افســردگی امریــکا‪ ،‬عالئــم‬ ‫اســترس شــامل تپش قلب‪ ،‬افزایش فشــار خون‪ ،‬برافروختن‬ ‫صــورت‪ ،‬نوســانات خلقــی‪ ،‬و اضطــراب اســت‪ .‬از ســوی دیگــر‬ ‫اضطــراب بــر ذهــن اثــر می گــذارد‪ .‬او می گویــد‪« :‬اغلــب‬ ‫اســترس و اضطــراب بــا هــم ظاهــر مــی شــوند‪ ،‬یــا در مــورد‬ ‫اضطــراب‪ ،‬مــی تــوان گفــت کــه بــا اســترس اغــاز می شــود‪».‬‬ ‫‪ .۸‬مرد شو!‬ ‫ایــن جمــات را متاســفانه بــه برخــی از مــردان می گوییــم کــه از‬ ‫نظــر روانــی احســاس امنیــت و ثبــات نمی کننــد‪ .‬در واقــع با این‬ ‫حــرف اضطــراب انهــا را محصــول نابالغی شــان می دانیــم کــه‬ ‫نوعــی عیب جویــی بــه شــمار مـی رود‪ .‬در ان شــرایط و موقعیت‬ ‫حســاس‪ ،‬افراد به دنبال حمایت روانی از ســوی شــما هســتند‬ ‫نــه عیب جویــی‪.‬‬ ‫‪ .۹‬من هم استرس دارم‬ ‫بــا گفتــن جملــه ی «مــن هــم اســترس دارم» بــه احســاس‬ ‫نگرانــی شــخص مقابــل بــی اهمتــی می کنیــد و باعــث تشــدید‬ ‫نگرانــی و اضطــراب در او می شــوید‪ .‬بهتــر اســت بــا گــوش‬ ‫دادن بــدون قضــاوت از فــرد مضطــرب حمایــت کنیــد‪ .‬در مــورد‬ ‫اضطــراب خــود صحبــت نکنیــد‪.‬‬ ‫منجــر بــه افســردگی می شــود‪ .‬یادتــان باشــد ایــن حرف هــا‪،‬‬ ‫حرف هــای یــک فــرد افســرده اســت نــه کســی کــه دوســتش‬ ‫داریــد‪ ،‬پــس ســعی کنیــد حرف هــای او را بــه خودتــان نگیریــد‪.‬‬ ‫• پنهــان کــردن ایــن مشــکل بــه از بیــن رفتــن ان کمــک نمی کنــد‪ .‬اگــر‬ ‫بخواهیــد بهانــه بیاوریــد‪ ،‬روی مشــکل را بپوشــانید یــا بــه کســی کــه‬ ‫افســردگی دارد دروغ بگوییــد‪ ،‬هیــچ تغییــر مثبتــی ایجــاد نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫حــل کــردن ایــن مشــکل فقــط بــه شــما بســتگی نــدارد‪ ،‬درواقــع کاری‬ ‫هــم نمی توانیــد بکنیــد‪ .‬نبایــد خودتــان را بخاطــر افســردگی ان فــرد‬ ‫مقصــر بدانیــد یــا خودتــان را مســئول شــادی ان فــرد بدانیــد‪ .‬بهبــودی‬ ‫فقــط در دســتان خــود ان فــرد اســت‪.‬‬ ‫دوســتان و خانــواده معمــوال ً در خــط اول دفــاع در جنــگ علیــه‬ ‫افســردگی هســتند‪ .‬بــه همیــن دلیــل خیلــی مهــم اســت کــه بــا عالئــم‬ ‫و نشــانه های افســردگی اشــنا شــوید‪ .‬ایــن باعــث می شــود حتــی قبــل‬ ‫از ان فــرد بتوانیــد افســردگی را در او تشــخیص دهیــد و تاثیــر و نگرانــی‬ ‫شــما بــه ان فــرد انگیــزه بیشــتری بــرای بهبــودی دهــد‪.‬‬ صفحه 10 ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم یــک متــر‬ ‫فاصلــه بگیرید‪.‬زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد قطــرک‬ ‫هــای ریــزی از دهــان و بینــی او بــه اطــراف پاشــیده میشــود کــه ممکــن‬ ‫اســت حــاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگــر فاصلــه شــما بــا ان فــرد خیلــی‬ ‫نزدیــک باشــد‪ ،‬ممکــن اســت شــما ایــن قطــرک هــای حــاوی ویــروس‬ ‫کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق کنیــد‪.‬‬ ‫فاصله (ایمن)‬ ‫را در اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪268‬‬ صفحه 11 ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬مهر ‪1399‬‬ ‫را رعایت کنید‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪268‬‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت‬ ‫کنیــد‪ .‬بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان و‬ ‫بینــی بــا ارنــج خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در هنــگام‬ ‫عطســه و ســرفه اســت‪ .‬بعد از ســرفه و عطســه بالفاصله‬ ‫دســتمال کاغــذی خــود را دور بیاندازیــد‬ ‫راوانشناسی‬ ‫شناخت راه های ارتباط کالمی‬ ‫مهارت ارتباط کالمی وغیر کالمی درمحیط کار‬ ‫مهــارت ارتبــاط کالمــی وغیــر کالمــی درمحیــط کارمــا بــه محــض‬ ‫مالقــات بــا یــک شــخص ارتبــاط برقــرار مــی کنیــم‪ .‬در اساســی‬ ‫تریــن ســطح ‪ ،‬مــا نشــانه هایــی را ارســال مــی کنیــم که شــخص‬ ‫دیگــر بــه گونــه ای خــاص انهــا را تفســیر و پاســخ مــی دهــد‪ .‬این‬ ‫ســیگنال هــا همیشــه کلمــات گفتــاری نیســتند‪ .‬نشــانه هــای‬ ‫غیرکالمــی در واقــع قســمت عمــده ای از ارتباطــات بیــن فــردی‬ ‫را تشــکیل مــی دهنــد‪ .‬امــا در تعامــات روزمــره ‪ ،‬ارتبــاط کالمــی‬ ‫چیــزی اســت کــه تصمیــم مــی گیــرد افــراد چقــدر بــا هــم کنــار‬ ‫بیاینــد (چــه از نظــر شــغلی و چــه شــخصی)‬ ‫ارتباط کالمی چیست؟‬ ‫مــا بــه محــض مالقــات بــا یک شــخص ارتبــاط برقــرار می کنیم‪.‬‬ ‫در اساســی تریــن ســطح ‪ ،‬مــا نشــانه هایــی را ارســال مــی کنیــم‬ ‫کــه شــخص دیگــر بــه گونــه ای خــاص انهــا را تفســیر و پاســخ‬ ‫مــی دهــد‪ .‬ایــن ســیگنال هــا همیشــه کلمــات گفتاری نیســتند‪.‬‬ ‫نشــانه هــای غیرکالمــی در واقــع قســمت عمــده ای از ارتباطــات‬ ‫بیــن فــردی را تشــکیل مــی دهنــد‪ .‬امــا در تعامــات روزمــره ‪،‬‬ ‫ارتبــاط کالمــی چیــزی اســت کــه تصمیــم مــی گیــرد افــراد چقــدر‬ ‫بــا هــم کنــار بیاینــد (چــه از نظــر شــغلی و چــه شــخصی)‬ ‫ارتباط کالمی در محل کار‬ ‫زندگــی روزمــره در محــل کار بــدون ارتبــاط کالمــی غیــر قابــل‬ ‫تصــور اســت‪.‬‬ ‫شــما برای انجام تنظیمات ‪،‬دادن دســتورالعمل هافرایندهای‬ ‫اســناد و مــوارد دیگــر بــه ان نیــاز دارید‪.‬هــدف از برقــراری ارتبــاط‬ ‫در محــل کار ایجــاد روابــط خــوب بــا افــراد بــاال دســت ‪،‬همــکاران‬ ‫و مشــتریان ‪،‬همــکاری هــر چــه بیشــتر باهــم بعنوان یــک تیم و‬ ‫اســتفاده بهینه از مهارتهای حرفه ای شماســت‪.‬‬ ‫نــوع ارتباطــی کــه انتخــاب مــی کنیــد بــه عوامــل مختلفــی‬ ‫بســتگی دارد ایــن بــه دلیــل مکالمــه و رابطــه حرفــه ای شــما بــا‬ ‫شــخصی دیگــر بســتگی دارد‪.‬‬ ‫ارتباط کالمی – کلید درک متقابل است‬ ‫ارتبــاط پایــه ای بــرای درک بیــن فــردی اســت‪ .‬مــا بــرای ارتباط‬ ‫بــا دیگــران بــه نشــانه هــای کالمــی و غیرکالمــی اعتمــاد مــی‬ ‫کنیــم‪ .‬ســیگنال هــای غیرکالمــی نقــش بســیار بزرگتــری‬ ‫نســبت بــه کلمــات در شــکل گیــری اولیــن برداشــت مــا از‬ ‫شــخص دارنــد‪ .‬امــا هنگامــی کــه مکالمــه اغــاز مــی شــود ‪،‬‬ ‫ارتبــاط کالمــی همــان چیــزی اســت کــه ایــن برداشــت اولیــه‬ ‫را تاییــد یــا تصحیــح مــی کنــد‪.‬‬ ‫تعــداد زیــادی مهــارت مختلف گفتــاری کالمی وجــود دارد‪ .‬انها‬ ‫از مــوارد واضــح (امــکان صحبــت صریــح ‪ ،‬یا مثال ً گــوش دادن) ‪،‬‬ ‫تــا ظریــف ترهــا (ماننــد انعکاس و شــفاف ســازی) وجــود دارد‪.‬‬ ‫وضــوح گفتــار ‪ ،‬ارام مانــدن و تمرکــز ‪ ،‬مــودب بــودن و پیــروی‬ ‫از برخــی اصــول اساســی اداب ‪ ،‬همــه بــه رونــد ارتبــاط کالمــی‬ ‫کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه بــرای اولیــن بــار بــا کســی اشــنا مــی شــوید ‪ ،‬بــر‬ ‫اســاس نــوع ظاهــر ‪ ،‬صــدا و رفتــار او و همچنیــن هــر چیــزی کــه‬ ‫ممکــن اســت در مــورد او از افــراد دیگــر شــنیده ایــد ‪ ،‬احســاس‬ ‫فــوری از او ایجــاد مــی کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن اولیــن برداشــت ‪ ،‬حداقــل تــا حــدی ارتباطــات اینــده شــما‬ ‫را راهنمایــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال ‪ ،‬وقتــی بــا کســی مالقــات مــی کنیــد و صحبت‬ ‫او را مــی شــنوید ‪ ،‬در مــورد ســوابق وی ‪ ،‬و احتمــاال ً ســطح‬ ‫توانایــی و درک او قضــاوت مــی کنیــد‪ .‬ایــن ممکــن اســت نظــر‬ ‫شــما را تغییــر دهــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال اگــر یــک لهجــه خارجــی‬ ‫مــی شــنوید ‪ ،‬ممکــن اســت تصمیــم بگیریــد کــه بایــد از زبــان‬ ‫ســاده تــری اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫مهارت های اساسی ارتباط کالمی‪ :‬صحبت کردن و گوش دادن موثر‬ ‫گفتــار موثــر شــامل ســه زمینــه اصلــی اســت‪ :‬کلماتــی کــه‬ ‫انتخــاب مــی کنیــد ‪ ،‬نحــوه گفتــن انهــا و اینکــه چگونــه انهــا را بــا‬ ‫ســایر ارتباطــات غیرکالمــی تقویــت مــی کنیــد‪.‬‬ ‫همــه اینهــا در انتقــال پیــام شــما ‪ ،‬و چگونگــی دریافــت و درک‬ ‫ان توســط مخاطبــان تاثیــر مــی گــذارد‪.‬ارزش دارد بــا دقــت‬ ‫انتخــاب کلمــات خــود را انجــام دهیــد‪ .‬احتمــاال ً الزم اســت حتــی‬ ‫در هنــگام بحــث دربــاره یــک موضــوع ‪ ،‬از کلمــات مختلفــی در‬ ‫موقعیــت هــای مختلف اســتفاده کنیــد‪ .‬به عنوان مثــال ‪ ،‬انچه‬ ‫شــما بــه یــک همــکار نزدیــک خــود مــی گوییــد بــا نحــوه ارائــه‬ ‫موضــوع در یــک کنفرانــس بــزرگ بســیار متفــاوت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫نحــوه صحبــت شــما شــامل لحــن صــدا و ســرعت شماســت‪.‬‬ ‫ماننــد ارتباطــات غیرکالمــی بــه طــور کلــی ‪ ،‬اینهــا پیــام هــای‬ ‫مهمــی بــه مخاطبــان شــما مــی فرســتند ‪ ،‬بــه عنــوان مثــال ‪ ،‬در‬ ‫مــورد میــزان عالقــه و تعهــد شــما ‪ ،‬یــا اینکــه ایــا از واکنــش انهــا‬ ‫عصبــی هســتید‪.‬‬ ‫گــوش دادن فعــال یــک مهــارت مهــم اســت‪ .‬بــا ایــن حــال ‪،‬‬ ‫هنگامــی کــه ارتبــاط برقــرار مــی کنیــم ‪ ،‬تمایــل داریــم بــا توجــه‬ ‫بــه انچــه مــی خواهیــم بگوییــم ‪ ،‬انرژی بســیار بیشــتری نســبت‬ ‫بــه گــوش دادن بــه صحبــت شــخص مقابــل صــرف کنیــم‪.‬‬ ‫گــوش دادن موثــر بــرای برقــراری ارتبــاط کالمــی بســیار حیاتــی‬ ‫اســت‪ .‬چندیــن روش وجــود دارد کــه مــی توانیــد اطمینــان‬ ‫حاصــل کنیــد کــه بــه طــور موثرتــری گــوش مــی دهیــد‪.‬‬ ‫ذهن خود را ازاد نگه دارید‬ ‫بــر جهــت اصلــی پیــام گوینــده تمرکــز کنیــد ‪ .‬ســعی کنیــد بــه‬ ‫طــور کلــی انچــه را کــه انهــا مــی خواهنــد در کل بیــان کننــد و‬ ‫همچنیــن جزئیــات کلماتــی کــه انهــا اســتفاده مــی کننــد را درک‬ ‫کنیــد‪.‬در صــورت امــکان از حــواس پرتــی پرهیــز کنیــد‪ .‬بــه عنوان‬ ‫مثــال ‪ ،‬اگــر ســر و صــدای زیــادی در پــس زمینــه وجــود دارد ‪،‬‬ ‫ممکــن اســت پیشــنهاد کنیــد کــه بــرای صحبــت کــردن بــه جــای‬ ‫دیگــری برویــد‪.‬‬ ‫یــا ناخــوداگاه مــا تعریــف شــخصیتی خاصی از ما در ذهنشــان‬ ‫ایجــاد خواهنــد کــرد و بــر ایــن اســاس موفقیــت و عدم موفقیت‬ ‫مــا در حیطــه کاری و خــارج از ان بســتگی بــه همیــن روابــط‬ ‫صحیــح و تعریــف صحیــح شــخصیتی مخاطــب از مــا دارد‪/.‬‬ ‫فرهــاد زارع ‪ -‬بــازار کســب کار‬ ‫جهت دریافت به روزترین خبرهای ایران و جهان‬ ‫بازار کسب کار انالین را دنبال کنید‪.‬‬ ‫ادرس سایت ‪WWW.bazarkasbkaronlin.ir :‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 950

روزنامه بازار کسب و کار پارس 950

شماره : 950
تاریخ : 1402/12/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

شماره : 949
تاریخ : 1402/12/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!