روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 267 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 267

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 267

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 267

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 07‬مهر ‪1399‬‬ ‫خسارت زلزله‬ ‫به‪۲۰۰‬منزل روستایی‬ ‫در مراوه تپه‬ ‫بایــد بــا در نظــر گرفتــن‬ ‫ورود فصــل ســرما و وجــود‬ ‫دو ویــروس ســود جــو کــه‬ ‫مدتــی اســت گریبانگیــر‬ ‫مردمــان کشــورمان و ســایر‬ ‫ملــل دیگــر شــده مراقــب هــر‬ ‫گونــه حرکــت ناگهانــی ایــن‬ ‫دو ویــروس بــا همراهــی اغــاز‬ ‫فصــل ســرد ســال باشــیم‬ ‫کــه ناگهــان در ایــن شــرایط‬ ‫ســخت منجــر بــه گل خــوردن‬ ‫از ایــن دو دشــمن نشــویم ‪.‬‬ ‫لــذا الزم اســت تیــم هــای‬ ‫ارزیابــی بــا دقــت و نظــر‬ ‫بســیار میــزان خســارت هــای‬ ‫احتمالــی را بــراورد نمــوده وبــا‬ ‫ارائــه گزارشــات ‪ ،‬اقدامــات‬ ‫پیشــگیرانه از ســوی تمامــی‬ ‫دســتگاههای اجرایــی اســتان‬ ‫جهــت تامیــن و اســکان‬ ‫ســریع مــردم منطقــه صــورت‬ ‫پذیــرد و بــا تامیــن اعتبــارات‬ ‫مــورد نیــاز موجــب عــدم‬ ‫غافــل گیــری از ســوی ایــن‬ ‫دو مهاجــم کــه هــر لحظــه بــه‬ ‫دنبــال فرصتــی‪....‬‬ ‫عالج واقعه را قبل از‬ ‫واقعه بایدکرد‬ ‫‪ 10‬صفر ‪1442‬‬ ‫‪ 28‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شماره ‪ 2 67‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫تاخت وتاز وحشیانه بر پیکربی جان پارک ملی گلستان‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تنوع فرهنگی استان‬ ‫راالهام بخش فعالیت اش‬ ‫‪10‬‬ ‫حمایت شویم‬ ‫فراگیری مهارت فنی وحرفه ای‬ ‫تنهاراه عبورازبحران بیکاری‬ ‫انقالب خواهیم کرد‬ ‫‪5‬‬ ‫ترانه خوانی پرندگان سردسیری‬ ‫سیبری در خلیج گرگان‬ ‫ادامه مطلب در صفحه ‪3‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ایراد وارده به قانون حق کسب و‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشه و رفع ایراد ماهوی قانون‬ ‫ابتالی شدیدتر معتادان به الکل‬ ‫‪10‬‬ ‫و مواد مخدر به کرونا‬ ‫مشاغل خانگی راهی‬ ‫‪2‬‬ ‫درجهت توسعه وخودکفایی‬ ‫دستگاه ایرانی تشخیص سریع عالیم کرونا تاییدیه جهانی گرفتص‬ ‫استانه هفته سالمند‬ ‫به بهانه ماه جهانی بیماری الزایمر(‪ 15‬شهریور‪ 15-‬مهر) و در‬ ‫گفتگو با دکتر ازاده سادات زنده باد‪ ،‬متخصص طب سالمندان‬ ‫بورد تخصصی‪ -‬دانشگاه علوم پزشکی تهران‬ ‫ســالمندی بخشــی از زندگــی اســت کــه بســیاری از مــا در حــال ســپری‬ ‫کــردن ان هســتیم یــا انــرا در اینــده خواهیــم گذرانــد‪ .‬رشــد ســریع‬ ‫جمعیــت بــه ویــژه در کشــورهای در حــال توســعه و افزایــش طــول عمــر‬ ‫و یــا امیــد بــه زندگــی ‪ ،‬پدیــده ســالمندی جهــان را موجــب شــده اســت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر بــر اســاس اخریــن امــار ده درصــد جمعیــت کشــور را‬ ‫ســالمندان تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫از نظــر علمــی ســن ســالمندی در چــه محــدوده ســنی قــرار دارد و بــه‬ ‫چــه کســانی ســالمند اطــاق مــی شــود؟‪.‬‬ ‫مــرز ســالمندی ‪ 65‬ســالگی اســت امــا در ایــران از انجایــی کــه ســن‬ ‫بازنشســتگی پاییــن اســت ‪ ،‬افرادیکــه بــاالی‪ 60‬ســال باشــد‪ ،‬ســالمند‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫سه گروه سالمند از نظر سنی داریم‪/‬‬ ‫‪ -1‬سالمندان جوان ( ‪ 60‬الی ‪ 75‬سال)‬ ‫‪ -2‬سالمند میانسال ( ‪ 75‬الی ‪ 85‬سال )‬ ‫‪ -3‬سالمند پیر( باالتر از ‪ 85‬سال)‬ ‫ایا برای مواجه شدن با پدیده سالمندی اماده ایم؟‬ ‫بــر اســاس امارهــای منتشــر شــده ایــران ســومین کشــور دنیاســت کــه به‬ ‫ســرعت پیــر مــی شــود‪.‬در حــال حاضــر حــدود ده درصــد جمعیــت کشــور‬ ‫را ســالمندان تشــکیل مــی دهند‪.‬امــا هــر ســال در حــال افزایــش رونــد‬ ‫جمعیــت ســالمندی هســتیم‪ .‬یــه طوریکــه در بیســت ســال اینــده ‪ ،‬یکــی‬ ‫از پیرتریــن کشــورهای دنیــا خواهیــم بــود همــه ایــن افــراد بــه خدمــات و‬ ‫مراقبــت هــای ســالمندی نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫تصــور اینکــه اگــر سیاســتگزاری هــای مناســب و برنامــه ریــزی بــرای‬ ‫تامین نیازهای ســامتی ســالمندان در این مدت کو تاه انجام نشــود‪،‬‬ ‫اتفاقاتــی تلــخ تــر از پاندمــی کرونــا رقــم خواهــد خــورد‪.‬‬ ‫متاســفانه در حــال حاضــر سیســتم حمایتــی مناســب بــرای ســالمندان‬ ‫تعریــف نشــده اســت و اکثــر خدمــات مربــوط بــه درمــان و توانبخشــی‬ ‫ســالمندان و بازنشســتگان تحــت حمایــت کامــل بیمــه هــا نیســت‬ ‫و یــا ســالمندان بازنشســته بــا شــرایط اقتصــادی فعلــی کشــور قــادر‬ ‫بــه اســتفاده از خدمایــت حمایتــی و مراقبتــی و توانبخشــی در زمینــه‬ ‫مشــکالت ســالمندی نیســتند کــه امیدواریــم متولیــان امور ســالمندی در‬ ‫ارگانهــای مختلــف و بــه ویژه مســئولین محتــرم وزارت بهداشــت و درمان‬ ‫بــرای رفــع ایــن مشــکالت چــاره اندیشــی کننــد تــا عزیــزان ســالمندان‬ ‫از همــه اقشــار در کشــور مــا بتواننــد از امکانــات خدماتــی‪ ،‬درمانــی ‪،‬‬ ‫توانبخشــی و ‪ ...‬بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫خوشــبختانه یکــی از اتفاقــات خــوب در زمینــه ســالمندی در‬ ‫ســالهای اخیــر اتفــاق افتــاده اســت‪ ،‬تاســیس مراکــز روزانــه اموزشــی‬ ‫و توانبخشــی ســالمندان جهــت رونــق ســالمندی ســالم در پایتخــت و‬ ‫بســیاری از شــهرها که به صورت روزانه خدمات اموزشــی ‪ ،‬توانبخشــی‬ ‫و مراقبتــی‪ ،‬تفریحــی و درمانــی ارائــه می دهنــد‪ .‬در ایــن مراکــز ســعی‬ ‫می شــود رونــد از کار افتادگــی ســالمندان را بــا مشــغول کــردن انهــا‬ ‫بــه فعالیت هــای اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و تفریحــی بــه تعویــق بیندازنــد‬ ‫کــه تاســیس و گســترش ایــن مراکــز یکــی از اتفاقــات خــوب در زمینــه‬ ‫حمایــت از ســالمندان اســت‪.‬‬ ‫لطفا در مورد تخصص طب سالمندی بیشتر توضیح دهید؟‬ ‫تخصــص طــب ســالمندان از حــدود صــد ســال پیــش در دنیــا شــکل‬ ‫گرفــت و بیــش از نیــم قــرن اســت کــه در دنیــا بیمارســتانهای تخصصــی‬ ‫ســالمندان و بخشــهای تخصصــی ایــن رشــته وجــود داشــته و در حــال‬ ‫ارائــه خدمــات مــی باشــند‪.‬با توجــه بــه خصوصیات افــراد در این ســن از‬ ‫جملــه تغییــر خلــق و خــو و روحیــه ‪ ،‬تغییــر الگــوی مصرفی غــذا و تغییر‬ ‫خــواب و بیــداری و اســتراحت و وجــود همزمــان بیماریهــای مختلــف‪،‬‬ ‫و مصــرف همزمــان پنــج تــا هفــت نــوع دارو کــه پلــی فارمســی نامیــده‬ ‫مــی شــود ‪،‬باعــث شــد تــا رشــته تخصصــی ویــژه ســالمندان راه انــدازی‬ ‫شــود و افراد متخصص اعم از پزشــک‪ ،‬پرســتار‪ ،‬داروســاز‪ ،‬روانشــناس‬ ‫و ‪ ....‬اشــنا بــه مســائل و مشــکالت ســالمندی و همچنیــن متخصــص‬ ‫بــه نحــوه ارتبــاط بــا ســالمندان تربیــت شــوند و نســبت بــه رفــع نیازهای‬ ‫متعــدد ســالمندان اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫حیطــه کار یــک متخصــص طــب ســالمندی را مــی تــوان بــه ســه‬ ‫شــاخه اصلــی تقســیم کــرد‪ -۱ :‬پیشــگیری (یعنــی ســامت فــردی و‬ ‫ارتقــای ســطح ســامت)‪ -۲ ،‬درمــان ســندرم هــای شــایع ســالمندی‬ ‫(مثــل دیابــت‪ ،‬فشــارخون‪ ،‬پوکــی اســتخوان‪ ،‬افســردگی‪ ،‬اضطــراب و‪...‬‬ ‫‪ - ۳‬تــوان بخشــی (یعنــی شــناخت ناتوانــی هــای عــارض شــده در اثــر‬ ‫بیمــاری هــا و تــاش بــرای کاهــش انهــا)‪.‬‬ ‫متخصص طب سالمندی در مجموع خدمات خود را در سه‬ ‫شاخه اصلی پیشگیری‪ ،‬درمان و توان بحشی ارائه می کند‪.‬‬ ‫فوایــد کلینیــک هــای تخصصــی ســالمندی در ایــن اســت کــه ســالمند‬ ‫بــه جــای مراجعــه بــه پزشــکان مختلــف بــرای درمــان انــواع بیمــاری هــا‪،‬‬ ‫در بــدو ورود بــه کلینیــک ســالمندان‪ ،‬پزشــک متخصــص ســالمندان او‬ ‫را ویزیــت کــرده و از نظــر بیمــاری هــا ی شــایع ســالمندی غربالگــری‬ ‫مــی شــوند‪ .‬یکــی دیگــر از مهــم تریــن تفــاوت هــای متخصصــان طــب‬ ‫ســالمندان با دیگر متخصصان پزشــکی این اســت که متخصص طب‬ ‫ســالمندان بــه همــه جنبــه هــای یــک بیمــار نــگاه مــی کنــد و در نتیجــه‬ ‫دیــد جامعــی نســبت بــه وضعیــت بیمــار دارد‪ .‬در کلینیــک ســالمندی‪،‬‬ ‫مراجعــه کننــده را از همــه جهــت هــا بررســی مــی کننــد‪ ،‬حتــی از لحــاظ‬ ‫اقتصــادی (میــزان درامــد) اجتماعــی (اینکــه تنهــا زندگــی مــی کنــد یــا بــا‬ ‫خانــواده) و همچنیــن میــزان وجــود عوامــل خطرســاز ماننــد راه پلــه هــا‬ ‫در محــل ســکونت فــرد‪.‬‬ ‫چه افرادی می توانند به متخصص طب سالمندی مراجعه‬ ‫کنند؟‬ ‫در واقــع تخصــص طــب ســالمندان ان ســر طیــف تخصــص طــب‬ ‫کــودکان اســت و ســالمندان و افــراد باالتــر از ‪ 60‬ســال در ابتــدا بهتــر‬ ‫اســت بــه متخصــص طــب ســالمندان مراجعــه کننــد تــا از نظــر بیمــاری‬ ‫هــای شــایع ایــن سنســن ارزیابــی و غربالگــری شــوند‪.‬‬ ‫مــا دوســت داریــم کــه حداقــل ســن فیزیولوژیــک و ســن تقویمــی بــر‬ ‫هــم منطبــق باشــد و فــرد از ســن خــود پیرتــر نباشــد‪ .‬بــا توجــه بــه ایــن‬ ‫کــه امیــد بــه زندگــی خانمهــا در کشــور مــا بیشــتر اســت بنابرایــن در‬ ‫اینــده تعــداد خانمهــای ســالمند زیادی خواهیم داشــت و اگــر انها روی‬ ‫ســامت خــود دقــت نکننــد در اینــده دچــار مشــکل خواهنــد شــد‪ .‬بطور‬ ‫مثال خانمی که دچار یائســگی زودرس شــده و ان را طبیعی دانســته‬ ‫و پیگیــری نکــرده اســت نمــی دانــد کــه در اینــده دچــار مشــکالت زیادی‬ ‫از جملــه پوکــی اســتخوان و‪ ...‬در دوره ســالمندی خواهــد شــد‪ .‬بــه‬ ‫همیــن خاطــر توصیــه مــی کنــم تمــام افــراد باالتــر از ‪ 50‬ســال بــرای‬ ‫ارزیابــی بــه کلینیــک ســالمندی مراجعــه کننــد و کســانی کــه نیازمند به‬ ‫بررســی بیشــتر هســتند خدمــات الزم را دریافــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫الزم به توضیح اســت که نباید افراد صبر کنند تا به ســن ســالمندی‬ ‫برســند و بعــد بــه کلینیــک ســالمندی مراجعــه نمایند‪.‬قســمت مهمــی‬ ‫کــه درطــب ســالمندی بــه ان توجــه ویــژه مــی شــود ‪ ،‬بحــث پیشــگیری‬ ‫و ســالمندی ســالم اســت از ایــن رو افــراد از ‪ 50‬ســال بــه بعــد بایــد‬ ‫بــه کلینیــک ســالمندی مراجعــه نمایندتــا ضمــن‪ up check‬کامــل‬ ‫‪،‬عوامــل خطــر غربالگــری شــده و مــورد ارزیابــی قرارگیرنــد تــا در اینــده‬ ‫به ســامت‪ ،‬وارد ســن ســالمندی شــوندو بتوانند در اینده ‪،‬ســالمندی‬ ‫ســالم همــراه بــا توانمنــدی را تجربــه نماینــد‪.‬‬ ‫هــدف رشــته تخصصــی طــب ســالمندی ارتقــا ســطح ســامت و کیفیــت‬ ‫زندگــی ســالمندان ‪ ،‬ایــن گــروه ارزشــمند جامعــه بــا تشــخیص بــه موقــع‬ ‫و درمــان بیمــاری هــا و ســندرم هــای شــایع ســالمندی و غربالگــری و‬ ‫پیشــگیری از فاکتورهــای موثــر در ایجــاد ناتوانــی و وابســتگی ســالمندان‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫توصیه شما برای سالمندان و خانواده های انان برای‬ ‫سالمت بیشتر و زندگی بهتر چیست؟‬ ‫ـ اگــر ســالمندان امــوزش ببیننــد کــه خودشــان مراقــب خودشــان باشــند‪،‬‬ ‫قدمــی مهــم در حفــظ سالمتشــان برداشــته اند‪ .‬ســالمندی مســاوی درد‬ ‫و بیمــاری و ناتوانــی نیســت‪ .‬اگــر ســالمند دســت یــا پایــش درد می کنــد‪،‬‬ ‫علتش سالمندی نیست بلکه علتی دارد که باید ان را بررسی و برطرف‬ ‫کــرد‪ .‬ســالمندانی کــه بــا معاینــات روتین ســالمندی پنــج ارگان بدنشــان را‬ ‫چک کنند‪ ،‬ســالمندان ســالمی خواهند بود‪ .‬این ‪ ۵‬ارگان شــامل بینایی‪،‬‬ ‫شــنوایی‪ ،‬تعــادل (اســکلتی‪ -‬عضالنــی‪ -‬عصبی) ‪ ،‬بهداشــت دهــان و دندان‬ ‫بــرای تغذیــه ســالم و سیســتم مغــزی و حافظــه اســت‪ .‬فرزنــدان نیــز بایــد‬ ‫بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد کــه اگــر پــدر و مــادر سالمندشــان دچــار درد و‬ ‫ناراحتــی می شــود‪ ،‬علتش ســالمندی نیســت بلکــه دلیــل دیگــری دارد کــه‬ ‫بایــد بــا کمــک پزشــک ان را شناســایی و برطــرف کــرد‪..‬‬ ‫در مــورد اهمیــت امــوزش و ارتقــا اگاهــی جامعــه در تشــخیص‬ ‫زودهنــگام بیمــاری دمانــس و الزهایمــر توضیــح دهیــد‬ ‫در واقع ما در ســالهای اینده با بحران ســالمندی مواجه خواهیم شــد ‪،‬‬ ‫کــه ایــن بحــران ‪،‬طیــف وســیعی از بیمــاری هــا را بــا خود به همــراه خواهد‬ ‫داشــت‪.‬بیماری هایــی کــه بــار بیشــتری دارنــد و باعــث وارد امــدن فشــار‬ ‫زیــادی بــه بیمــار ‪،‬خانــواده وی‪ ،‬نظــام ســامت و اجتمــاع مــی شــوند‪ .‬در‬ ‫ایــن بیــن دمانــس و شــایع تریــن نــوع ان الزایمر‪ ،‬به خاطر فشــار ســنگین‬ ‫ناشــی از هزینــه هــای درمــان و نگهــداری از ایــن بیمــاران‪ ،‬حجــم عظیمــی‬ ‫از بودجــه کشــورهای پیشــرفته را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن امــار منتشــر شــده در ســال ‪ ، 2020‬بیــش از ‪50‬‬ ‫میلیــون نفــر بــا دمانــس زندگــی مــی کننــدو چنانچــه اقدامــات الزم‬ ‫جهــت کاهــش عوامــل خطــر در جهــان انجــام نگیــرد‪ ،‬انتظــار مــی رود تا‬ ‫ســال ‪ 2050‬ایــن تعــداد بــه ‪ 152‬میلیــون نفــر برســد‪ .‬یعنــی هر ‪ 3‬ثانیه‬ ‫یــک نفــر درجهــان بــه دمانــس مبتــا مــی شــود ‪..‬‬ ‫تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه بســیاری از افــراد مبتــا بــه دمانــس‬ ‫تشــخیص داده نمــی شــوند و یــا حداقــل در ســیر تشــخیصی و درمانــی‬ ‫درســت قــرار نمــی گیرنــد‪ .‬در کشــورهای توســعه یافتــه ‪ 30‬تــا ‪50‬‬ ‫درصــد افــراد مبتــا بــه دمانــس در ســطح اول مراقبــت تشــخیص داده‬ ‫مــی شــوند‪ .‬در کشــورهای بــا درامــد کــم و متوســط از هــر ده نفــر یــک‬ ‫نفــر تشــخیص داده مــی شــود‬ ‫باتوجــه بــه اینکــه تاکنــون درمــان قطعــی و ریشــه¬کن کننــده¬ای بــرای‬ ‫ایــن بیمــاری وجــود نــدارد و درمان¬هــای موجــود تنهــا می¬تواننــد بــه کنــد‬ ‫شــدن ســیر عالئــم کمــک نماینــد‪ ،‬تشــخیص زودرس این بیمــاری اهمیت‬ ‫شــایان توجهــی دارد‪ .‬مطالعــات و تحقیقــات اخیرنشــان داده¬انــد کــه بــا‬ ‫کنتــرل عوامــل خطــرزای منجــر بــه بیمــاری الزایمــر می¬تــوان مــوارد ایــن‬ ‫بیمــاری را از ‪ 30‬تــا ‪ 50‬درصــد کاهــش داد‪ .‬از ســوی دیگــر‪ ،‬شــواهد علمــی‬ ‫مویــد اننــد کــه تشــخیص زودرس ایــن بیمــاری و درمــان دارویــی ان در‬ ‫اولیــن زمــان ممکــن ‪ ،‬می¬توانــد بــا کنــد کــردن ســیر بیمــاری دمانــس‬ ‫میــزان شــیوع ان را در ســالهای اتــی کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫از این رو با توجه به افزایش جمعیت ســالمندی در ایران میزان شــیوع‬ ‫بیماری دمانس رو به افزایش اســت و باتوجه به اگاهی محدود ســطح‬ ‫جامعــه نســبت بــه ایــن بیمــاری ‪ ،‬نقــش رســانه هــا در افزایــش اگاهــی‬ ‫خانــواده هــا در شناســایی عالیــم خطــر ‪،‬بســیار حایــز اهمیت اســت‪.‬‬ ‫ادامه مطلب در لینک زیر مشاهده فرمائید‪.‬‬ ‫‪http://BazarkasbkarOnline.ir/?p9824‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫راه یابی شطرنج باز‬ ‫خراسان شمالی به‬ ‫اردوی تیم ملی‬ ‫دوشنبه ‪ 07‬مهر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫راه یابــی شــطرنج باز خراســان شــمالی بــه اردوی تیــم ملینقــی هجرتی‪-‬رییــس هیــات شــطرنج خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ملیحــه احمــدی شــطرنج باز نوجــوان شــیروانی بــرای حضــور در اردوی تیــم ملــی شــطرنج‬ ‫دانش امــوزان ایــران دعــوت شــد‪.‬‬ ‫نقــی هجرتی‪-‬رییــس هیــات شــطرنج خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ملیحــه احمــدی شــطرنج باز نوجــوان‬ ‫شــیروانی بــرای حضــور در اردوی تیــم ملــی شــطرنج دانش امــوزان ایــران دعــوت شــد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪267‬‬ ‫سرمایه گذاران احداث گلخان ه در گلستان‪:‬‬ ‫حمایت شویم انقالب خواهیم کرد‬ ‫حمایــت شــویم انقــاب خواهیــم کردتــورم‪ ،‬گرانــی و افزایــش قیمــت برخــی‬ ‫کاالهــا در ماه هــای اخیــر بویــژه لــوازم و تجهیــزات ســاخت و راه انــدازی گلخانــه‬ ‫و افزایــش حــدود ‪ ۶‬درصــدی نــرخ تســهیالت بانکــی‪ ،‬مشــکالتی را بــرای فعاالن‬ ‫ایــن بخــش مهــم در تولیــد محصــوالت کشــاورزی کشــور و اســتان گلســتان‬ ‫ایجــاد کــرده و در ایــن شــرایط ســرمایه گذاران خواســتار حمایــت بیشــتر‬ ‫مســووالن هســتند‪.‬‬ ‫تــورم‪ ،‬گرانــی و افزایــش قیمــت برخــی کاالهــا در ماه هــای اخیــر بویــژه لــوازم‬ ‫و تجهیــزات ســاخت و راه انــدازی گلخانــه و افزایــش حــدود ‪ ۶‬درصــدی نــرخ‬ ‫تســهیالت بانکــی‪ ،‬مشــکالتی را بــرای فعــاالن ایــن بخــش مهــم در تولیــد‬ ‫محصــوالت کشــاورزی کشــور و اســتان گلســتان ایجــاد کــرده و در ایــن شــرایط‬ ‫ســرمایه گذاران خواســتار حمایــت بیشــتر مســووالن هســتند‪.‬‬ ‫تنــوع اقلیمــی گلســتان بــه ســبب شــرایط جغرافیایــی و طبیعــی ان بویــژه‬ ‫نواحــی شــرقی ایــن اســتان شــمالی کــه بــا ‪ ۳۰۰‬روز افتابــی درســال بــه اعتقــاد‬ ‫کارشناســان‪ ،‬مســتعد کشـت های گلخانـه ای اســت ســبب شــده تــا احــداث و‬ ‫راه انــدازی ایــن واحدهــا در چنــد ســال اخیــر بــا اســتقبال خــوب کشــاورزان و‬ ‫متقاضیــان ســرمایه گذاری مواجــه شــده بــه طــوری کــه فقــط در گنبــدکاووس‬ ‫بــرای احــداث ‪ ۳۰۰‬هکتــار گلخانــه تقاضــا داده شــده اســت‪.‬‬ ‫توســعه کشــت گلخان ـه ای بــا توجــه بــه مزیت هایــی از جملــه افزایــش چنــد‬ ‫برابــری تولیــد‪ ،‬اشــتغال و درامــد فعــاالن بخــش کشــاورزی و تامیــن امنیــت‬ ‫غذایــی پایــدار بــه عنــوان یــک راهبــرد اساســی مــورد توجــه و اهتمــام متولیــان‬ ‫جهادکشــاورزی از جملــه در گلســتان قــرار گرفتــه و بــه گفتــه مختــار مهاجــر‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی ایــن اســتان امســال از مجمــوع ‪ ۳۷۰‬هکتــار‬ ‫تقاضــا بــرای احــداث گلخانــه‪ ۲۵۰ ،‬هکتــار ان درحــال ســاخت بــوده و یــا امــاده‬ ‫بهره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود مزایــا و محاســن کش ـت های گلخان ـه ای از جملــه افزایــش ‪ ۸‬تــا ‪۱۰‬‬ ‫برابــری تولیــد در واحــد ســطح نســبت بــه کشــت در فضــای بــاز‪ ،‬تولیــد در تمــام‬ ‫فصل هــا و ایجــاد اشــتغال پایــدار حداقــل بــرای ‪ ۱۰‬نفــر بــه صــورت مســتقیم‬ ‫در هــر هکتــار‪ ،‬تــورم و گرانــی ماه هــای اخیــر کــه موجــب افزایــش ‪ ۲‬برابــری‬ ‫قیمــت انــواع کاالهــا از جملــه تجهیــزات احــداث گلخانــه شــده در کنــار افزایش‬ ‫نــرخ تســهیالت ایــن بخــش از ‪ ۷‬و ‪ ۹‬درصــد بــه ‪ ۱۴.۵‬درصــد‪ ،‬انگیــزه متقاضیــان‬ ‫ســرمایه گذاری در ایــن بخــش کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫یکــی از ســرمایه گذاران احــداث گلخانــه در گنبــدکاووس کــه از ابتــدای ســال‬ ‫‪ ۹۸‬فعالیــت خــود را بــرای احــداث ‪ ۱۷‬هــزار مترمربــع گلخانــه اغــاز کــرده‬ ‫و بــه مرحلــه ســقف ان رســیده بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬بــا انجــام مطالعــه‬ ‫ت گلخانه ای و اطالع از حمایت ‪ ۸۰‬درصد تســهیالتی‬ ‫درخصوص مزایای کشـ ‬ ‫بــا نــرخ پاییــن از ایــن بخــش‪ ،‬تصمیــم گرفتــم بخشــی از اراضــی خــود را بــه‬ ‫گلخانــه تبدیــل کنــم‪.‬‬ ‫عبدالعلیــم قوجقــی افــزود‪ :‬فکــر می کــردم در مــدت ‪ ۲‬مــاه امــکان دریافــت‬ ‫تســهیالت وجــود داشــته و کار ســاخت گلخانــه در زمانــی کوتــاه بــه پایــان‬ ‫خواهــد رســید امــا پروســه دریافــت تســهیالت بــه قــدری طوالنی و ســختگیرانه‬ ‫اســت کــه تاکنــون فقــط ‪ ۵۰‬درصــد تســهیالت ‪ ۶۴‬میلیــارد ریالی تصویب شــده‬ ‫را ان هــم در چنــد مرحلــه دریافــت کــردم‪.‬‬ ‫حمایت شویم انقالب خواهیم کرد‪-‬بازار کسب و کار‬ ‫ایــن ســرمایه گذار احــداث گلخانــه در گنبــدکاووس بابیــان اینکــه بانــک بایــد‬ ‫تســهیالت را بــه موقــع و یکبــاره پرداخــت کنــد تــا افــراد بتواننــد خریدهــای خــود‬ ‫را انجــام و بــا گرانــی مواجــه نشــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر تســهیالت بــه موقــع پرداخــت‬ ‫می شــد یکســال پیــش عملیــات اجرایــی تمــام شــده بــود و اکنــون بــه مرحلــه‬ ‫تولیــد رســیده بودیــم‪.‬‬ ‫همچنیــن یکــی دیگــر از ســرمایه گذاران احــداث گلخانــه در گنبــدکاووس بــه‬ ‫خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬پرداخــت تســهیالت یارانـه ای مصــوب دولت بــرای احداث‬ ‫گلخانــه از ســوی بانــک تخصصــی کشــاورزی رونــد ســختگیرانه ای دارد و ایــن‬ ‫تاخیــر در پرداخــت و مرحلـه ای بــودن ان باتوجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور‬ ‫و افزایــش روزانــه قیمت هــا‪ ،‬کار را بــرای فعــاالن تولیــدی ســخت کــرده اســت‪.‬‬ ‫اســحاق اســامی افــزود‪ :‬ماشــین خــودم و طالهــای همســرم را فروختــم تــا کار‬ ‫ســاخت گلخانــه را بــه ســرانجام برســانم و ســهم اورده ای کــه قــرار بــود ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫باشــد را بــه ‪ ۵۰‬درصــد رســاندم ولــی هنــوز خبــری از تســهیالت بانکــی نیســت‪.‬‬ ‫وی معتقــد اســت کــه وزارت جهادکشــاورزی بایــد بــرای توســعه کش ـت های‬ ‫گلخانـه ای کــه مزایــای بیشــتری نســبت بــه کشــت در فضــای بــاز دارد‪ ،‬حمایـ ‬ ‫ت‬ ‫بیشــتری از فعاالن و ســرمایه گذاران در این بخش داشــته باشــد تا به امنیت‬ ‫غذایــی کشــور در شــرایط تحریم هــای ظالمانــه دشــمنان اســیب نرســد‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول زراعــت و باغبانــی مدیریت جهادکشــاورزی گنبــدکاووس نیز‬ ‫در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا اشــاره بــه ارائــه درخواســت احــداث ‪ ۲۹۷‬هکتــار‬ ‫گلخانــه از ســوی متقاضیــان در ایــن شهرســتان گفــت کــه از ایــن تعــداد تاکنــون‬ ‫بــرای ‪ ۱۵۰‬هکتــار پروانــه تاســیس صــادر و ‪ ۹۳‬هکتــار ان بــرای دریافت تســهیالت‬ ‫بــه بانک هــا معرفــی شــدند کــه عملیــات اجرایــی ‪ ۷۰‬هکتــار ان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫عزیــز جاویــد افــزود‪ :‬تقاضــا برای احــداث ‪ ۲۹۷‬هکتار گلخانه در گنبدکاووس‪،‬‬ ‫ایــن شهرســتان را در جایــگاه نخســت گلســتان در ایــن حــوزه قــرار داده و‬ ‫اینــده ای روشــن نیــز بــرای تولیــد محصــوالت گلخانــه ای‪ ،‬کمــک بــه تامیــن‬ ‫امنیــت غذایــی پایــدار و تحقــق شــعار جهــش تولیــد ترســیم کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه هــم اکنــون حــدود هفــت هکتار گلخانــه فعال در گنبــدکاووس وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بیشــتر گلخانه هــای فعــال و در دســت احــداث ایــن شهرســتان در‬ ‫بخــش تولیــد ســبزی و صیفی جــات و تولیــد بذرهــای هیبریــدی فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی گنبــدکاووس نیــز بــا گالیــه از حــذف پنــج درصــد یارانــه دولــت‬ ‫از تســهیالت پرداختــی بــرای احــداث گلخانــه گفــت‪ :‬بــا ایــن اقــدام کارمــزد تســهیالت‬ ‫پرداختــی بــرای احــداث گلخانــه بــه حــدود ‪ ۱۵‬درصــد افزایــش یافتــه کــه در کنــار افزایش‬ ‫حداقــل ‪ ۲‬برابــری قیمــت کاالهــا و تجهیــزات ســاخت گلخانــه‪ ،‬تــا حــدودی انگیــزه‬ ‫متقاضیــان بــرای ســرمایه گذاری در ایــن بخــش را کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫غالمعلــی نــورا بــا تاکیــد برضــرورت اعمــال دوبــاره یارانــه دولــت بــرای پرداخــت‬ ‫تســهیالت ســاخت گلخانــه بــرای افزایــش دلگرمــی ســرمایه گذاران‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫هزینــه ســاخت هــر مترمربــع گلخانــه تــا ســال گذشــته برحســب نــوع ســازه‬ ‫بیــن ســه تــا پنــج میلیــون ریــال بــود کــه اکنــون ایــن رقــم تــا ‪ ۲‬برابــر افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان نیــز چنــدی پیــش بــه‬ ‫خبرنــگار ایرنــا گفــت کــه برنامــه امســال ایــن اســتان بــرای توســعه کشـت های‬ ‫گلخانــه ای‪ ،‬احــداث و راه انــدازی ‪ ۳۷۰‬هکتــار اســت کــه تاکنــون عملیــات‬ ‫ســاخت ‪ ۲۵۰‬هکتــار ان شــروع شــده و بخــش زیــادی از ایــن مســاحت نیــز‬ ‫امــاده بهره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫مختــار مهاجــر بــه افزایــش قیمت هــا کاالهــا و تجهیــزات و تاثیــر ان در هزینــه‬ ‫تمــام شــده ســاخت گلخانــه اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن افزایــش قیمت هــا و‬ ‫نیــز حــذف تســهیالت یارانـه ای‪ ،‬ســبب شــد تــا متناســب بــا افزایــش قیمت هــا‪،‬‬ ‫ســقف تســهیالت بانکــی پیــش بینــی شــده نیــز افزایش یابــد تا متقاضــی برای‬ ‫احــداث گلخانــه دچــار مشــکل نقدیندگــی نشــود‪.‬‬ ‫مهاجــر ادامــه داد‪ :‬درحــال حاضــر کارمــزد تســهیالت بــرای احــداث گلخانــه در‬ ‫مناطــق برخــوردار اســتان گلســتان ‪ ۱۴.۵‬درصــد و بــرای مناطــق کمتــر برخــودار‬ ‫‪ ۱۲.۵‬درصــد تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫تولیدات بخش کشــاورزی اســتان گلســتان از ‪ ۶۲۲‬هزار هکتار اراضی زراعی‬ ‫و باغــی‪ ،‬ســاالنه افــزون بــر پنــج میلیــون تــن اســت کــه بــه بازارهــای داخلــی و‬ ‫خارجــی عرضــه می شــود‪.‬‬ ‫مشاغل خانگی راهی درجهت توسعه وخودکفایی‬ ‫مشــاغل خانگــی راهــی درجهــت توســعه وخودکفاییایــن کــه درکشــورهای‬ ‫توســعه یافتــه و یــا در حــال توســعه حمایــت از مشــاغل خرد امریســت عــادی و‬ ‫قانونــی کــه درقبــال تولیــدات مشــاغل خانگــی دولــت مکلــف اســت نســبت بــه‬ ‫احیایــی بــازار هــدف بــه ایــن افــراد کمــک نمایــد تــا بتواننــد محصــوالت تولیــدی‬ ‫خــود را بــه دســت بــازار هــدف برســانند تــا اشــتغال ایجــاد شــود و اگــر بــه چیــن‬ ‫کــه هماننــد ایــران یــک کشــور اســیایی اســت نگاهــی بیاندازیــم خواهیــم دیــد‬ ‫کــه بــه مشــاغل خانگــی توجــه ویــژه از ســوی دولــت مــی شــود تــا جایــی کــه‬ ‫برخــی از محصــوالت تولیــدی توســط ایــن نــوع از مشــاغل جهــت صــادرات‬ ‫بــه ســایر کشــورها فرســتاده شــده کــه گاهــا برخــی از ایــن تولیــدات در چرخــه‬ ‫اقتصــاد کارائــی خاصــی دارنــد‪.‬‬ ‫مشاغل خانگی راهی درجهت توسعه وخودکفایی‬ ‫دبیرخانــه طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی بــا حضــور جمعــی از مســئوالن‬ ‫در مرکــز علمــی کاربــردی جهــاد دانشــگاهی گلســتان در گــرگان افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت جهــاد دانشــگاهی گلســتان در اییــن افتتــاح ایــن دبیرخانــه افــزود‪:‬‬ ‫طــرح توســعه مشــاغل خانگــی کــه بــا هــدف ایجــاد اشــتغال پایــدار و بعنــوان‬ ‫طرحــی پایلــوت بــرای ایجــاد ‪۲۰‬هــزار شــغل اســتارت اش از ســال ‪ ۹۶‬بــا عنــوان‬ ‫توســعه مشــاغل خانگــی توســط وزارت کار و براســاس مطالعــات انجــام گرفتــه‬ ‫در ســطح ‪ ۹‬اســتان کشــور مدیریــت ان بــه جهــاد دانشــگاهی صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫موســوی گفــت‪ :‬در قالــب ایــن طــرح کــه پس از بررســی اشــکاالت ان در جهت‬ ‫ایجــاد اشــتغال پایــدار و توســعه یافتــه بــر مبنــای حــذف عامــل بیــکاری بــرای‬ ‫بیــش از ‪ ۵۴‬هــزار نفــر کــه ســهم ان در گلســتان ‪۲۳۰۰‬نفــر اســت بــا هــدف‬ ‫طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی شــکل یافــت کــه در ســال ‪ ۹۸‬قــرارداد‬ ‫اجــرای ان بیــن وزارت کار تعــاون و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬معاونــت امور زنان ریاســت‬ ‫جمهــوری و جهــاد دانشــگاهی بــه امضــائ رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد کــه ایــن طــرح در ‪ ۳‬فــاز شناســایی‪،‬اموزش و توانمنــد ســازی و‬ ‫اتصــال بــه بــازار پیگیــری می شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت جهــاد دانشــگاهی گلســتان ضمــن اشــاره بــه پیشــران بــودن طــرح‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا اضافــه نمــودن افــراد توانمنــد و متقاضــی در جهت حمایت‬ ‫از برندهــا و پیشــران هــای اســتان کــه پــس از شناســایی و امــوزش بــه ایــن‬ ‫پیشــران هــا و برندهــا اتصــاد داده مــی شــوند ‪.‬‬ ‫موســوی ضمــن یــاداوری بــه روزهــای ابتدایــی شــیوع و انتقــال کرونــا کــه‬ ‫نیازمبــرم و شــدید بیمارســتان هــای اســتان بــه گان هــای بیمارســتانی بــود‪ ،‬بــا‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت زنــان سرپرســت خانــوار اقــدام بــه تولیــد ‪ ۵۰۰۰‬گان توســط‬ ‫همیــن مشــاغل خانگــی و تحویــل محصــوالت بــه مراکــز درمانــی شــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه نقــش ســازنده و تاثیرگــذار مشــاغل خانگــی در حــل‬ ‫بســیاری از معضالت و مشــکالت اقتصادی مخصوصا ً اشــتغال‪ ،‬گفت‪ :‬با حل‬ ‫مشــکل جهانــی اشــتغال کــه سرچشــمه بســیاری از اســیب هــا و معضــات‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی اســت مــی تــوان شــاهد جامعــه ای پویــا و زنــده و عــاری از‬ ‫هــر گونــه بــزه کاری بــود‪.‬‬ ‫سرپرســت جهــاد دانشــگاهی گلســتان بیــان کــرد‪ :‬متقاضیــان جهــت اســتفاده‬ ‫از ایــن طــرح می تواننــد تــا تاریــخ ششــم مهرمــاه بــا مراجعــه بــه ســامانه ‪inhb.‬‬ ‫‪ ir‬اقــدام بــه ثبت نــام کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر توســعه کارافرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫گلســتان نیــز در ایــن برنامــه اظهــار داشــت ‪ :‬عمده تریــن معضــات و مشــکالت‬ ‫ســد راه مشــاغل خــرد و خانگــی بحــث ورود بــه بــازار و فــروش تولیــدات اســت‬ ‫کــه در ایــن ارتبــاط اقدامــات مناســبی بــه واســطه جهــاد دانشــگاهی و دیگــر‬ ‫متولیــان ایــن حــوزه انجــام گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫موســی بی بــاک‪ ،‬بومــی بــودن‪ ،‬عــدم بیمــه کارفرمایــی و اشــتغال تمام وقــت‬ ‫را از جملــه شــرایط موجــود بــرای متقاضیــان ایــن طــرح خوانــد و گفــت‪ :‬توجــه‬ ‫بــه بــازار را از مهم تریــن ویژگــی ایــن طــرح ملــی را در توســعه مشــاغل خانگــی‬ ‫خوانــد و اینکــه صرفــا ً بــا ارائــه تســهیالت نمــی تــوان اشــتغال ایجــاد نمــود بلکــه‬ ‫تســهیالت بایــد نظامنــد و در قالــب طــرح هــای هدفمنــد باشــد‪ .‬کــه از مجمــوع‬ ‫‪ ۳۲۰‬شــغل خانگــی فقــط ‪ ۳۰‬درصــد دارای بیشــترین اســتقبال هســتند‪.‬‬ ‫از نــکات قابــل تامــل در ایــن طــرح کــه بســیار ارزشــمند اســت کــه اگــر درســت‬ ‫و مدیریــت شــده بــه ان نگریســته شــود و حرکــت ان در راســتای اجــرای شــدن‬ ‫طــرح باشــد تــا صرفــا هماننــد ســایر طــرح هــای بــه زمیــن مانــده و تنهــا روی‬ ‫کاغذ رفته و پشــت درب های بســته قرار گرفته اند و ان هم بیشــتر برای یک‬ ‫دور همــی و کنــار یکدیگــر و صــرف اعتبــار کــه بایــد هزینــه شــود ‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب کار ‪:‬‬ ‫ایــن کــه درکشــورهای توســعه یافتــه و یــا در حــال توســعه حمایــت از مشــاغل‬ ‫خــرد امریســت عــادی و قانونــی کــه درقبــال تولیــدات مشــاغل خانگــی دولــت‬ ‫مکلــف اســت نســبت بــه احیایــی بــازار هــدف بــه ایــن افــراد کمــک نمایــد تــا‬ ‫بتواننــد محصــوالت تولیــدی خــود را بــه دســت بــازار هــدف برســانند تــا اشــتغال‬ ‫ایجــاد شــود و اگــر بــه چیــن کــه هماننــد ایران یک کشــور اســیایی اســت نگاهی‬ ‫بیاندازیــم خواهیــم دیــد کــه بــه مشــاغل خانگــی توجه ویــژه از ســوی دولت می‬ ‫شــود تــا جایــی کــه برخــی از محصــوالت تولیــدی توســط ایــن نــوع از مشــاغل‬ ‫جهــت صــادرات بــه ســایر کشــورها فرســتاده شــده کــه گاهــا برخــی از ایــن‬ ‫تولیــدات در چرخــه اقتصــاد کارائــی خاصــی دارنــد‪.‬‬ ‫و یــا اینکــه ژاپــن چگونــه تبدیــل بــه یــک ابرقــدرت اقتصــادی در زمــان خــود شــد‬ ‫و توانســت بــازار اقتصــاد جهــان را بــر پایــه محصــوالت خــود متحول ســازد تماما‬ ‫بــر مــی گــردد توجــه ویــژه دولــت مــردان بــه مشــاغل کوچــک و خــردی کــه در‬ ‫سرتاســر ایــن کشــور وجــود دارد ‪.‬‬ ‫پــس اگــر کــه بــه مشــاغل خــرد بــه طــور واقعــی توجــه شــود و نــه صرفــا بــر‬ ‫روی کاغــد و یــا ایجــاد اتاقــی ‪۳‬در‪ ۴‬کوچــک و بــا یــک میــزو یــک کارمنــد ســاده‬ ‫خواهیــم دیــد کــه مــی شــود در جهــت ریشــه کــن کــردن معضــل اشــتغال گامی‬ ‫بــزرگ مــی تــوان برداشــت و انهــم تامیــن بــازار هــدف و عرضــه محصــوالت‬ ‫تولیــدی بــدون هــر گونــه واســطه و رســاندن ان بــه مصــرف اســت‪.‬‬ ‫ایــن زمــان زمــان اســت کــه مــی تــوان نتیجــه عملکــرد خــود را دیــد و امید اســت‬ ‫کــه بــا ایجــاد و راه انــدازی ایــن طــرح شــاهد شــکوفایی و رونــق تولیــد مخصوصا‬ ‫در مشــاغل خــرد و خانگــی بود‪.‬‬ صفحه 2 ‫خانــم گمشــده در ارتفاعــات باباموســی بجنــورد پیــدا شدسرپرســت جمعیــت هالل احمــر خراســان شــمالی‬ ‫گفت‪ :‬با تالش تیم کوهســتان و واکنش ســریع جمعیت هالل احمر خراســان شــمالی‪ ،‬خانم مفقودشــده‬ ‫در ارتفاعــات کــوه بابــا موســی پیــدا شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت جمعیــت هالل احمــر خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا تــاش تیــم کوهســتان و واکنــش ســریع‬ ‫جمعیــت هالل احمــر خراســان شــمالی‪ ،‬خانــم مفقودشــده در ارتفاعــات کــوه بابــا موســی پیــدا شــد‪.‬‬ ‫خانم گمشده در‬ ‫ارتفاعات باباموسی‬ ‫بجنورد پیدا شد‬ ‫اسیب های اجتماعی‬ ‫دوشنبه ‪ 07‬مهر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪267‬‬ ‫پیشگیری بهتر از درمان است‬ ‫خسارت زلزله به‪۲۰۰‬منزل روستایی در مراوه تپه‬ ‫حمیدرضــا محمدیــاری‪ -‬بــازار کســب وکار‬ ‫بایــد بــا در نظــر گرفتــن ورود فصــل ســرما و وجــود دو ویــروس ســود جــو‬ ‫کــه مدتــی اســت گریبانگیــر مردمــان کشــورمان و ســایر ملــل دیگــر شــده‬ ‫مراقــب هــر گونــه حرکــت ناگهانــی ایــن دو ویــروس بــا همراهــی اغــاز فصــل‬ ‫ســرد ســال باشــیم کــه ناگهــان در ایــن شــرایط ســخت منجــر بــه گل خــوردن‬ ‫از ایــن دو دشــمن نشــویم ‪.‬‬ ‫بایــد بــا در نظــر گرفتــن ورود فصــل ســرما و وجــود دو ویــروس ســود جــو‬ ‫کــه مدتــی اســت گریبانگیــر مردمــان کشــورمان و ســایر ملــل دیگــر شــده‬ ‫مراقــب هــر گونــه حرکــت ناگهانــی ایــن دو ویــروس بــا همراهــی اغــاز فصــل‬ ‫ســرد ســال باشــیم کــه ناگهــان در ایــن شــرایط ســخت منجــر بــه گل خــوردن‬ ‫از ایــن دو دشــمن نشــویم ‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس – اســتاندار گلســتان گفــت ‪ :‬خســارت زلزلــه ‪۵.۲‬‬ ‫ریشــتری شــنبه ‪ ۵‬مهــر ‪ ۹۹‬مراوه تپــه بــه ‪ ۲۰۰‬منــزل روســتایی ایــن‬ ‫شهرســتان خســارت کــه بــا ورود بــه موقــع نیروهــای امــدادی در منطقــه‪،‬‬ ‫جهــت جلوگیــری از هــر نــوع مشــکلی بــرای خدمت رســانی به اســیب دیدگان‬ ‫احتمالــی حاضــر شــدند‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس روز شــنبه در حاشــیه نشســت ســتاد کرونــا بــه‬ ‫خبرنــگاران گفــت‪ :‬بیشــتر اســیب هــای وارده بــه منــازل مســکونی در‬ ‫ایــن مناطــق از ناحیــه ســقف منــازل بــوده کــه بــا ایجــاد تــرک هــای شــدید‬ ‫غیرقابــل ســکونت شــده انــد و در بضعــی منــازل فقــط در دیوارهــا کمــی‬ ‫تــرک خوردگــی ایجــاد شــده کــه امــکان اســتفاده مجــدد در انهــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫کــه بخــش عمــده خســارت هــای زمیــن لــرزه امــروز متعلــق بــه ‪ ۲۰‬روســتا از‬ ‫شهرســتان مراوتپــه اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در ادامــه افــزود‪ :‬علــی الرغــم حــوادث و بالیــای طبیعــی‬ ‫کــه مکــررا ً طــی چنــد مــاه اخیــر شــاهد ان بودیــم خوشــبختانه هیچیــک از‬ ‫ایــن حــواث منجــر بــه خســارت جانــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫امــروز شــنبه ‪ ۵‬مهــر ‪ ۹۹‬شهرســتان مراوتپــه زمیــن لــرزه ای بــا قــدرت‬ ‫‪۵٫۲‬ریشــتر را در ســاعت ‪۹‬و‪ ۱۶‬دقیقــه صبــح در خــود بــه ثبــت رســاند کــه‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی‬ ‫تامین‪۱۰‬هزار تن بذر کشت پاییزه کشاورزان‬ ‫تامین‪۱۰‬هــزار تــن بــذر کشــت پاییــزه کشــاورزانعبدالله یوســفی‪ -‬رییس ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا تامیــن بیــش از ‪10‬هــزار تــن بــذر‬ ‫محصــوالت پائیــزه شــامل گنــدم و جــو ابــی و دیــم بــرای کشــت در اختیــار‬ ‫کشــاورزان اســتان جهــت کاشــت در زمیــن بــرای برداشــت قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫عبداللــه یوســفی‪ -‬رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بــا تامیــن بیــش از ‪۱۰‬هــزار تــن بــذر محصــوالت پائیــزه شــامل گنــدم‬ ‫و جــو ابــی و دیــم بــرای کشــت در اختیــار کشــاورزان اســتان جهــت کاشــت‬ ‫در زمیــن بــرای برداشــت قــرار خواهــد گرفــت کــه جهــت کشــت پائیــزه‬ ‫ســالجاری ‪۹‬رقــم گنــدم ابــی و هشــت رقــم گنــدم دیــم‪ ،‬همچنیــن پنــج‬ ‫رقــم جــو ابــی و ســه رقــم جــو دیــم در اختیــار کشــاورزان قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫عبداللــه یوســفی بــا بیــان اینکــه امســال ارقــام جدیــدی نیــز در بیــن بهــره‬ ‫بــرداران توزیــع مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬ارقــام جدیــد گنــدم ابــی شــامل ارســبار‪،‬‬ ‫حیــدری و مهــرگان و ارقــام رایــج ان نیــز شــامل پیشــگام و میهــن اســت و‬ ‫بــرای مــزارع دیــم نیــز ارقــام جدیــد گنــدم شــامل اذران‪ ،‬هشــترود و صــدرا و‬ ‫ارقــام رایــج کوهدشــت‪ ،‬اذر‪ ۲‬و کریــم در اختیــار متقاضیــان قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫یوســفی اظهــار داشــت‪ :‬ارقــام جدیــد جــو ابــی نیز خاتــم و جلگه و ارقــام رایج‬ ‫شــامل بهمــن و ریحــان ‪ ۰۳‬و ارقــام جدیــد جــو دیــم گونــه انصــار و ارقــام رایــج‬ ‫نیــز ســهند و ابیدر اســت‪.‬‬ ‫تــا کنــون نیــز بیــش از ‪ ۸‬پــس لــرزه را نیــز در خــود میزبانــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫زمیــن لــرزه امــروز مــراوه تپــه در عمــق ‪ ۱۰‬کیلومتــری زمیــن و ‪ ۲۱‬کلیومتــری‬ ‫ایــن شهرســتان ‪۵۰‬کیلومتــری گرمــاب اســتان خراســان شــمالی و ‪۴۶‬‬ ‫کیلومتــری کشــور ترکمنســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل بنیــاد مســکن اســتان از عــدم وجــود مقاومــت ‪ ۱۲‬هــزار واحــد‬ ‫مســکونی در ایــن مناطــق خبــر داد و گفــت تیــم هــای ارزیابــی بــرای تعییــن‬ ‫میــزان خســارت هــای احتمالــی بــه روســتاهای واقــع در ایــن منطقــه اعــزام‬ ‫شــده انــد و منتظــر دریافــت گــزارش از ایــن تیــم هــا هســتیم‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب و کار ‪:‬‬ ‫بایــد بــا در نظــر گرفتــن ورود فصــل ســرما و وجــود دو ویــروس ســود جــو‬ ‫کــه مدتــی اســت گریبانگیــر مردمــان کشــورمان و ســایر ملــل دیگــر شــده‬ ‫مراقــب هــر گونــه حرکــت ناگهانــی ایــن دو ویــروس بــا همراهــی اغــاز فصــل‬ ‫ســرد ســال باشــیم کــه ناگهــان در ایــن شــرایط ســخت منجــر بــه گل خــوردن‬ ‫از ایــن دو دشــمن نشــویم ‪.‬‬ ‫لــذا الزم اســت تیــم هــای ارزیابــی بــا دقــت و نظــر بســیار میــزان خســارت‬ ‫هــای احتمالــی را بــراورد نمــوده وبــا ارائــه گزارشــات ‪ ،‬اقدامــات پیشــگیرانه‬ ‫از ســوی تمامــی دســتگاههای اجرایــی اســتان جهــت تامیــن و اســکان ســریع‬ ‫مــردم منطقــه صــورت پذیــرد و بــا تامیــن اعتبــارات مــورد نیــاز موجــب عــدم‬ ‫غافــل گیــری از ســوی ایــن دو مهاجــم کــه هــر لحظــه بــه دنبــال فرصتــی بــرای‬ ‫ضربــه زدن اســت شــویم ‪.‬‬ ‫چــرا کــه پیشــگیری بهتــر از درمــان اســت ایــن شعاریســت که مراکــز درمانی‬ ‫مکــررا بــر روی تابلــوی اعالنــات و دفترچــه هــای بیمــه ثبــت و درج کــرده انــد‬ ‫و عــاوه بــر ان بارهــا توســط محافظــان ســامت بــه شــهروندان نســبت بــه‬ ‫پیشــگیری از ابتــا بــه هــر نــوع بیمــاری و الودگــی گوشــزد مــی شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن الزم اســت کــه دولــت بــا ورود بــه ایــن بحــث هــر چــه ســریعتر‬ ‫نســبت بــه تامیــن و احیــای منــازل اســیب دیــده و بــا کمــک گرفتــن از خیرین‬ ‫و ســرمایه گذارهــا اقــدام بــه بازســازی واحدهــای مســکونی تخریــب شــده‬ ‫نمایــد تــا متحمــل هزینــه ای بیشــتراز ایــن بــا توجــه بــه شــیوع دو ویــروس‬ ‫قاتــل بــه نــام هــای کرونــا ویــروس و انفوالنــزا جهــت درمــان و مــداوا افــراد‬ ‫مبتــا در کنــار منــازل تخریــب شــده در اغــاز فصــول ســرد نشــود‪.‬‬ ‫یوســفی اظهــار داشــت‪ :‬قیمــت بــذر کلــزا نیــز از ‪ ۱۷۰‬هــزار ریــال بــرای بــذور تولیــد‬ ‫داخــل اســت کــه تــا ‪ ۶۴۰‬هــزار ریــال بــرای بــذور هیبریــد خارجــی متغیــر اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــه طــور معمــول‬ ‫کشــت پاییــزه در اســتان از اواســط شــهریورماه و بــه خصــوص بــا کشــت کلــزا‬ ‫اغــاز مــی شــود کــه بــا کشــت ارقــام سردســیری گنــدم ادامــه پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫یوســفی افــزود‪ :‬کل برنامــه کشــت پاییــزه گنــدم جــو و کلــزای اســتان بــه‬ ‫میــزان ‪ ۲۰۰‬هــزار هکتــار بــوده اســت کــه از ایــن میــزان ‪ ۷۹‬هــزار هکتــار بــه‬ ‫صــورت ابــی و مابقــی بــه صــورت دیــم زیــر کشــت مــی رود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســطوح کشــت گنــدم و جــو ابــی اســتان بــه ترتیــب ‪ ۴۷‬هــزار و‬ ‫‪ ۴۲۵‬هکتــار‪ ۲۵ ،‬هــزار هکتــار و هفــت هکتــار و ســطوح کشــت گنــدم و جــو‬ ‫دیــم بــه ترتیــب ‪ ۹۸‬هــزار هکتــار و ‪ ۲۳‬هــزار هکتــار اســت‪.‬‬ ‫یوســفی اظهــار داشــت‪ :‬بــه جــز کشــت گنــدم جــو و کلــزا ســایر گیاهــان نیــز‬ ‫در برنامــه الگــوی کشــت پاییــزه قــرار دارنــد کــه مهمتریــن انهــا کشــت یونجــه‬ ‫ابــی و دیــم بــه میــزان حــدود ‪ ۱۵‬هــزار هکتــار و کشــت نخــود و عــدس دیــم بــه‬ ‫میــزان ‪ ۱۵‬هــزار هکتــار اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تمامــی نهــاده هــای مــورد نیــاز بــرای کشــت پاییــزه گنــدم جــو و‬ ‫کلــزا تــدارک دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬کــود اوره بــه قیمــت قبــل ‪ ۵۴‬هــزار و ‪ ۵۶۲‬ریــال در اختیــار‬ ‫کشــاورزان قــرار مــی گیــرد و بــه ازای هــر هکتــار کشــت ابــی بــه میــزان ‪ ۷۵‬کیلوگــرم و‬ ‫در دیــم بــه میــزان ‪ ۵۰‬کیلوگــرم کــود بــه کشــاورزان تحویــل مــی شــود‪ ،‬مابقــی ســهمیه‬ ‫کــودی بــه صــورت ســرک تــا انتهــای ســال تامیــن و توزیــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کودهــای فســفاته و پتاســه نیــز در حــال حاضــر بــا قیمــت هــای جدیــد و‬ ‫بــه ازای هــر هکتــار کشــت ابــی ‪ ۱۰۰‬کیلوگــرم و دیــم ‪ ۵۰‬کیلوگــرم تحویــل مــی شــود‪.‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۵۰‬هــزار ریــال و پنــج میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫یوســفی اظهــار داشــت‪ :‬توزیــع کــود توســط ســامانه اینترنتــی صــورت مــی‬ ‫گیــرد و بــه ایــن منظــور ســطوح کشــت کشــاورزان و مشــخصات انهــا در‬ ‫ســامانه وارد شــده و کشــاورزان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه مراکــز توزیــع‬ ‫کــود‪ ،‬نســبت بــه دریافــت ســهمیه کــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی قیمــت هــر کیلوگــرم بــذر گنــدم گواهــی شــده را ‪ ۳۴‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬ریــال‬ ‫عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬قیمــت هــر کیلوگــرم بــذر جــو نیــز ‪ ۳۲‬هــزار ریــال تعییــن‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بهــای هــر کیســه ‪ ۵۰‬کیلوگرمــی کــود فســفاته و پتاســه بــه ترتیــب چهــار‬ ‫برای حفظ اراضی طبیعی ساکنان بومی‬ ‫در دبــی ‪،‬میــزان رســوبات ‪ ،‬میــزان تاثیــر فرســایش خــاک و تصــرف و تخریــب‬ ‫بســتر حریــم اتــرک اســت کــه بایــد مــورد بررســی قــرار گرفتــه گیــرد‪.‬‬ ‫الزم عــاوه بــر اســتفاده بهینــه از ایــن نعمت الهــی در جهت مصارف مختلف‬ ‫در جــذب گردشــگر و حفــظ حــق ابــه ان نیز موفق شــوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی افزود‪:‬هــر چنــد ایــن‬ ‫کارگــروه دیــر تشــکیل شــده امــا ســعی داریــم بــا کمــک ســازمانهایی متولــی و‬ ‫اجرایــی مشــکالت اتــرک را شناســایی و میــزان ان را کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫هــر چنــد ایــن موضــوع در کشــور مــا جز قوانیــن موجود در کتاب قانون اســت‬ ‫امــا متاســفانه بــا بــی توجهــی و ســهل انــگاری موجــب بــروز خســارات جبــران‬ ‫ناپذیــری بــه عرصــه هــای طبیعــی مخصوصــا رودخانه های کشــور شــده اســت‬ ‫تــا جایــی کــه همــه اســتفاده از ان را حــق خود دانســته بدون اینکه کوچکترین‬ ‫توجهــی بــه ســامت ان داشــته باشــیم تــا جایــی کــه در روزهــای اغازیــن ســال‬ ‫‪ ۹۸‬ایــن رودخانــه هــا خشــم خــود را بــر روی مصــرف کنندگانــش کــه بــا بــی‬ ‫توجهــی و ســهل انــگاری موجــب نابــودی اش شــده انــد وارد کــرده تــا اینکــه بــا‬ ‫بخــود امــدن و حفــظ حریــم هــای کــه چــه از لحــاظ قانونــی و چــه شــرعی بایــد‬ ‫در تمــام فواصــل فصــول زندگــی رعایــت شــود مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بهترین محافظان هستند‬ ‫ســاکنان بومــی بهتریــن محافظــان هســتنداز انجایــی کــه انجــام تحقیقــات میدانــی‬ ‫و بررســی مشــکالت ســد راه عرصــه هــای طبیعــی مدتهاســت در کشــورهای پیشــرفته‬ ‫اورپایــی و امریکایــی مــورد توجــه دولــت مــردان قــرار گرفتــه کــه موفــق شــده انــد بــا‬ ‫ایجــاد زیــر ســاختهای الزم عــاوه بــر اســتفاده بهینــه از ایــن نعمــت الهــی در جهــت‬ ‫مصــارف مختلــف در جــذب گردشــگر و حفــظ حــق ابــه ان نیــز موفــق شــوند‪.‬‬ ‫مطالعه تشنگی رودخانه اترک توسط دانشگاه بجنورد‬ ‫مهــدی الــه پــور‪ -‬مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬با‬ ‫در دســتور کار قــرار گرفتــن احیــای رودخانــه اتــرک انجام مطالعه در زمینه حق‬ ‫ابــه و میــزان اختصــاص رودخانــه اتــرک در اختیــار محققــان دانشــگاه بجنــورد‬ ‫قــرار گرفــت تــا پــس از انجــام تحقیقــات و بررســی هــای الزم اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫مهــدی الــه پــور‪ ،‬روز جمعــه بــه خبرنــگار بــازار کســب کار بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬نخســتین اقدامــی کــه بعــد از گذشــت چندیــن ســال بــرای احیایــی حقابــه‬ ‫رودخانــه اتــرک قــرار صــورت مــی گیــرد مشــخص مــی کنــد کــه میــزان شــریان حیــات‬ ‫و ابــادی اســتان و وجــود جریــان زندگــی و پویایــی ایــن رود و مشــخص شــدن مقــدار‬ ‫حــق ابــه ان چــه مقــدار اســت بــا ایجــاد کارگــروه احیــای رودخانــه اتــرک اقــدام بــه انجام‬ ‫مطالعــات و تحقیقــات توســط محققــان دانشــگاه بجنــورد کردیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه دریافــت ســهم تمــام بخــش هــای صنعتــی ‪ ،‬کشــاورزی و‬ ‫دیگــر حــوزه هــا از رودخانــه متاســفانه ســهم رودخانــه از نعمــت درون اش‬ ‫مغفــول مانــده و بــه ان توجــه نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه مشــکالت و دغدغــه هــا موجــود در شــریانات زندگــی‬ ‫رودخانــه اتــرک گفــت‪ :‬بزرگتریــن مشــکالت ســد راه ایــن رودخانــه را مــی تــوان‬ ‫وی گفــت‪ :‬علــی الرغــم اینکــه اتــرک مرتبــط بــا مناطــق ‪ ۴‬گانــه حفاظتی محیط زیســت‬ ‫نبــوده و بــه ایــن خاطــر تــا کنــون مــورد توجــه ســازمان حفاظــت محیط زیســت به خوبی‬ ‫قــرار نگرفتــه اســت امــا بــا پیگیــری هــای انجــام گرفتــه تــاالب اق قشــاق بــه عنــوان‬ ‫نخســتین تــاالب بیــن المللــی در اســتان بــرای ثبــت معرفــی گردیــد‪.‬‬ ‫الــه پــور گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه وجــود الودگی و نگرانــی از ان نمونه بــرداری ها از‬ ‫رودخانــه بــه لحــاظ وجــود رهــا ســازی فاضــاب و پایــش میــزان الودگــی اســت‬ ‫مــورد بررســی و تحقیــق توســط کارگــروه انجــام میشــود‪ .‬کــه از جملــه الودگــی‬ ‫هــای موجــود در رودخانــه را مــی تــوان بــه وجــود ســموم کشــاورزی‪ ،‬فاضــاب‬ ‫انســانی ‪ ،‬زهاب کشــاورزی و راه یافتن کودهای شــیمیایی دانســت‪.‬‬ ‫ایــن رودخانــه بــا سرچشــمه گرفتــن ازارتفاعــات جنوبی هزار مســجد کــه در حد فاصل‬ ‫شهرســتان هــای قوچــان و چنــاران سرچشــمه مــی گیــرد و بــا گــذر از مســیرهای پــر پیچ‬ ‫و خــم از محــدوده شهرســتان قوچــان در اســتان خراســان رضــوی و بخش هــای میانــی‬ ‫شهرســتان های فــاروج‪ ،‬شــیروان‪ ،‬بجنــورد و مانــه و ســملقان در خراســان شــمالی بــه‬ ‫شــرق اســتان گلســتان مــی رســد کــه اخریــن مقصــدش تاالب هــای موجود در حاشــیه‬ ‫دریــای خــزر (تــاالب االگل) مــی باشــد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب کار‪:‬‬ ‫از انجایــی کــه انجــام تحقیقــات میدانــی و بررســی مشــکالت ســد راه عرصــه‬ ‫هــای طبیعــی مدتهاســت در کشــورهای پیشــرفته اورپایــی و امریکایــی مــورد‬ ‫توجــه دولــت مــردان قــرار گرفتــه کــه موفــق شــده انــد بــا ایجــاد زیــر ســاختهای‬ ‫‪3‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی دارد کــه از ایــن ســطح‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار کشــتزار اســت و بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار بخــش‬ ‫اینکــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا قبــول کوتاهــی و ســهل انــگاری‬ ‫طــی ایــن مــدت اقــدام بــه جبــران ان نمــوده کاریســت کــه بایــد در کنــار ایــن‬ ‫دســتگاه توســط ســایر ســازمانها و و دســتگاه هــا مخصوصــا ســازمانهای‬ ‫مــردم نهــاد انجــام گیــرد و انتظــار مــی رود کــه اعتبــارات در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده صرفــا بــرای پایــش و تحقیقــات ســازنده در جهــت احیــا و پایــش نــه‬ ‫تنهــا حریــم رودخانــه اتــرک بلکــه ســایر روخانــه هــای موجــود در کشــور‬ ‫کــه توســط ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت و کلیــه دســتگاه هــای‬ ‫مرتبــط و ســازمانهای مــردم نهــاد مدیریــت شــده و بــا برنامــه ریــزی و انجــام‬ ‫تحقیقــات اصولــی منجــر بــه حــذف نابــودی و ایجــاد شــریان زندگــی در‬ ‫رودخانــه هــا شــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد اگــر حراســت و حفاظــت و نگهــداری از اراضــی منابــع طبیعــی و‬ ‫رودخانــه هــا بــه شــرط حفــظ و حراســت و تامیــن امنیــت منابــع بــه دســت‬ ‫ســاکنان منطقه و با ایجاد زیر ســاختهای الزم جهت تولید ســرمایه و توســعه‬ ‫و اشــتغال هــای پایــدارو ورود ســرمایه گــذار موجــب حفــظ و امنیــت منابــع‬ ‫طبیعــی بــا کمتریــن خســارت را شــاهد خواهیــم بــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫مرگ یک راس‬ ‫مرال هنگام‬ ‫انتقال از بجنورد‬ ‫به جاجرم‬ ‫دوشنبه ‪ 07‬مهر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫مــرگ یــک راس مــرال هنــگام انتقــال از بجنــورد بــه جاجرممدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬یــک راس از مرال هــای پــارک پردیســان بجنــورد‪ ،‬هنــگام انتقــال بــه شهرســتان جاجــرم‬ ‫بــرای واگــذاری بــه بخــش خصوصــی تلــف شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬یــک راس از مرال هــای پــارک پردیســان‬ ‫بجنــورد‪ ،‬هنــگام انتقــال بــه شهرســتان جاجــرم بــرای واگــذاری بــه بخــش خصوصــی تلــف شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪267‬‬ ‫ارسال‪ ۷۲۱‬هزار مرسوله‬ ‫به مقصد توسط پست‬ ‫ارســال‪ ۷۲۱‬هــزار مرســوله بــه مقصــد‬ ‫توســط پســتعلی اکبــر خانــی مدیــرکل‬ ‫پســت خراســان شــمالی بــا اعــام رشــد‬ ‫‪17.6‬درصدی پســت خراســان شــمالی‬ ‫با جابجایی ‪721‬هزار مرســوله در نیمه‬ ‫نخســت ســالجاری گفــت ‪ :‬ایــن رقــم‬ ‫نســبت بــه ســال گذشــته ‪ 13‬درصــد‬ ‫رشــد را تجربــه کــرده اســت ‪ .‬بــا اعــام‬ ‫رشــد ‪17.6‬درصــدی پســت خراســان‬ ‫شــمالی با جابجایی ‪721‬هزار مرســوله‬ ‫در نیمــه نخســت ســالجاری گفــت ‪:‬‬ ‫ایــن رقــم نســبت بــه ســال گذشــته ‪13‬‬ ‫درصــد رشــد را تجربــه کــرده اســت ‪.‬‬ ‫علــی اکبــر خانــی مدیــرکل پســت‬ ‫خراســان شــمالی بــا اعــام رشــد‬ ‫‪۱۷٫۶‬درصــدی پســت خراســان شــمالی‬ ‫بــا جابجایــی ‪۷۲۱‬هــزار مرســوله در‬ ‫نیمــه نخســت ســالجاری گفــت ‪ :‬ایــن‬ ‫رقــم نســبت بــه ســال گذشــته ‪۱۳‬‬ ‫درصــد رشــد را تجربــه کــرده اســت ‪.‬‬ ‫وی افــزود بــا توجــه بــه اینکــه میــزان‬ ‫مراســات پســتی درنیمــه ابتــدای ســال‬ ‫گذشــته در اســتان بــه میــزان ‪۶۱۲‬هــزار‬ ‫‪ ۸۵۸‬بســته پســتی بــوده کــه توســط‬ ‫ایــن مجموعــه بــه دســت صاحبــان‬ ‫شــان رســیده اســت ‪.‬‬ ‫علــی اکبــر خانــی مدیــرکل پســت‬ ‫خراســان شــمالی روز شــنبه میانگیــن‬ ‫رشــد کشــوری جابــه جایــی مرســوالت‬ ‫در نمیــه نخســت امســال نســبت بــه‬ ‫پارســال را ‪ ۱۳‬درصد عنوان کرد و اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در نیمــه نخســت پارســال ‪۶۱۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۵۸‬مرســوله توســط پســت‬ ‫اســتان جــا بــه جــا شــده بــود‪.‬‬ ‫علــی اکبــر خانــی در خصــوص ترافیک‬ ‫مراســات پســتی گفــت‪ :‬میــزان‬ ‫مرســوالت تــوزع شــده توســط پســت‬ ‫در ســال جــاری ‪ ۶۸‬هــزار و ‪ ۲۰۷‬بســته‬ ‫پســتی بــوده اســت کــه نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل بــا افزایــش‬ ‫‪ ۱۵۰‬درصــد روبــرو بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مرســوالت اینترنتــی‬ ‫گفــت ‪ :‬در شــش مــاه نخســت ســال‬ ‫جــاری ‪۳۸‬هــزار ‪ ۸۹۱‬مرســوله از طریق‬ ‫خریدهــای اینترنتــی کــه شــهروندان‬ ‫داشــتند وارد اســتان شــده ایــن رقــم‬ ‫نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته‬ ‫شــاهد رشــد ‪ ۵۱‬بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل پســت خراســان شــمالی‬ ‫میــزان ترافیــک وارده از دیجــی کاال‬ ‫بــه اســتان را نیــز در همیــن مــدت ‪۴۵‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۱۵‬بســته دانســت و افــزود‪:‬‬ ‫ایــن شــاخص نیــز در مقایســه بــا مدت‬ ‫مشــابه ســال گذشــته بــا رشــد ‪۱۱۰‬‬ ‫درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه ‪ ۱۱۴‬دفتــر پســتی‬ ‫فعــال در اســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫جمعیــت فعلــی اســتان ســرانه ترافیک‬ ‫پســتی در اســتان راطــی ‪ ۶‬مــاه ابتــدای‬ ‫ســال جــاری کمتــر از یــک مرســوله‬ ‫خوانــد و گفــت مــردم بــرای اینکــه‬ ‫مرســوالت خــود را مطمئــن بــه دســت‬ ‫مقصــد برســانند بهتــر از کــه از خدمات‬ ‫پســتی بجــای شــرکت هــای متفرقــه‬ ‫اســتفاده کننــد ‪.‬‬ ‫اختصاصــی‬ ‫حــدود‬ ‫تحدیــد‬ ‫اگهــی‬ ‫تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمین بــا بنای‬ ‫احداثــی بــه مســاحت ‪ ۶۶۴.۶۰‬متــر مربــع دارای‬ ‫پــاک ثبتــی شــماره ‪ ۴۸۷‬فرعــی از ســه اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی کســلخه بخــش هفــت ثبــت اق‬ ‫قــا ملکــی اقــای احمــد تومــاج فرزنــد کریــم بــردی‬ ‫باســتناد تبصــره مــاده ‪ ۱۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬اییــن‬ ‫نامــه اجرایــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫در ســاعت ‪۱۲:۰۰‬ظهــر روز چهارشــنبه مــورخ‬ ‫‪1399/۰۷/30‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در‬ ‫اراضــی کســلخه خیابــان شــهید بهشــتی _محــل‬ ‫دلیجــه ‪ -‬انتهــای کوچــه بــازار ‪ ۳۳‬بعمــل خواهــد‬ ‫امد‪.‬چنانچــه مجــاوری نســبت بــه تحدیــد حــدود‬ ‫یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت‬ ‫میتوانــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد‬ ‫حــدود تــا (‪) ۳۰‬ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــا‬ ‫ذکــر شــماره پــاک ثبتــی بــه اداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک اق قــا تســلیم نمــوده و عــاوه بــر ان ظرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجع‬ ‫ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم نماید‪.‬درغیــر ایــن صــورت متقاضــی ثبــت یــا‬ ‫نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مراجعــه و‬ ‫گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه‬ ‫اداره ثبــت تســلیم نماید‪.‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات‬ ‫مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫تاریــخ انتشــار ‪1399/07/07‬م‪.‬الــف‪5172:‬‬ ‫مهــدی‬ ‫شــاه‬ ‫مهــدی‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫شهرستانها‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد اسالمی واحد شیروان‬ ‫رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی‬ ‫کاهش ‪ ۲۵‬درصدی بارندگی ها سالجاری‬ ‫رییــس اداره پیش بینــی اداره کل هواشناســی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ســال جــاری شــاهد‬ ‫کاهــش ‪ ۲۵‬درصــدی میــزان بارندگــی بــرا اســاس‬ ‫میانگیــن نســبت بــه مشــابه ســال قبــل کــه میــزان‬ ‫بارندگــی در اســتان ‪ ۲۸۹‬میلیمتــر بــوده اســت را‬ ‫تــا بدیــن لحظــه تجربــه کــرده ایــم ‪.‬‬ ‫مهــری هاشــمی دویــن اظهــار داشــت‪ :‬میــزان‬ ‫بارندگــی ســال مهــر ‪ ۹۷‬لغایــت مهــر ‪ ۹۸‬را ‪۳۸۶‬‬ ‫میلــی متــر خوانــد و گفــت ایــن میــزان در ســال‬ ‫جــاری کــه از ابتــدای مهــر ‪ ۹۸‬لغایــت مهــر ‪۹۹‬‬ ‫محاســبه گردیــده بــا رقــم کاهشــی ‪ ۲۵‬درصــدی‬ ‫حــدود ‪ ۲۸۹‬ملیمتــر در ایســتگاه هــای هواشناســی مســتقر در اســتان بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اطالعــات دریافتــی از ‪ ۲۰‬ایســتگاه اقلیــم شناســی و ســینوپتیک مســتقر در‬ ‫اســتان گفــت ‪ :‬ســال ابــی گذشــته نســبت بارندگــی در کل ایســتگاه هــا‪ ،‬بــه اســتثناء شــوقان‬ ‫جاجــرم و کوســه شــیروان‪ ،‬دارای رقــم کاهشــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫هاشــمی دویــن بــا اشــاره بیشــترین کاهــش بارندگــی مرتبــط بــا ایســتگاه راز از توابــع شهرســتان‬ ‫راز و جــرگالن مــی باشــد گفــت ایــن شهرســتان بــا وجــود مــرزی بــودن بــا افــت ‪ ۴۷‬درصــدی بارندگــی‬ ‫مواجــه بــوده کــه البتــه در شــوقان بــا ‪ ۵۷‬درصــد و کوســه بــا ‪ ۷‬درصــد شــاهد افزایــش بارندگــی‬ ‫نســبت بــه مشــابه ســال قبــل کــه توســط ایســتگاه هــای هواشناســی در ایــن مناطــق بــوده ایــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان بارندگــی هــا اخیــر در مرکــز اســتان نســبت بــه مشــابه ســال ابــی‬ ‫گذشــته‪ ۲۹ ،‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫فصل برداشت انار‬ ‫اموزش وبازاریابی محصوالت‬ ‫کشاورزی عاملی درحفظ بازار‬ ‫راه اندازی پردیس فاروج دانشگاه ازاد شیروان‬ ‫راه انــدازی پردیــس فــاروج دانشــگاه ازاد‬ ‫شــیروانرئیس دانشــگاه ازاد اســامی واحــد‬ ‫شــیروان گفــت‪ :‬نخســتین دفتــر پردیــس‬ ‫دانشــگاهی وابســته بــه دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫در فــاروج مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه ازاد اســامی واحــد شــیروان‬ ‫گفــت‪ :‬نخســتین دفتــر پردیــس دانشــگاهی‬ ‫وابســته بــه دانشــگاه ازاد اســامی در فــاروج‬ ‫مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫روابط عمومی دانشــگاه ازاد خراســان شــمالی‬ ‫در راســتای اجــرای اهــداف دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی مبنــی بــر تحصیــل عالقه منــدان بــه تحصیــل در محــل ســکونت‪ ،‬نخســتین دفتــر پردیــس‬ ‫دانشــگاهی وابســته بــه دانشــگاه ازاد اســامی در فــاروج مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه ازاد اســامی شــیروان در حاشــیه ایــن مراســم بــا تاکیــد بــر عــزم دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی شــیروان در جــذب حداکثــری دانشــجو اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه مشــکالت جوانــان‬ ‫شهرســتان فــاروج بــرای ســکونت در محــل تحصیــل و نیازســنجی های صــورت گرفتــه‪ ،‬دیدارهای‬ ‫متعــددی بــا اعضــای شــورای اســامی شــهر فــاروج انجــام و منجــر بــه راه انــدازی نخســتین دفتــر‬ ‫پردیــس دانشــگاهی در فــاروج شــد‪.‬‬ ‫علــی مرجانــی اضافــه کــرد‪ :‬اعضــای شــورای اســامی شــهر فــاروج متقاضــی رشــته های‬ ‫موردنیــاز ابادانــی و توســعه شهرســتان فــاروج بودنــد کــه مــا نیــز موافقــت خــود را بــا ایــن‬ ‫موضــوع اعــام کردیــم‪.‬‬ ‫هکتــار باغــات گنبــدکاووس کــه بــرای چندمیــن ســال پیاپــی در ایــن‬ ‫شهرســتان مــرزی بــا اقلیــم خشــک و نیمــه خشــک بــه بــار نشســته ‪،‬‬ ‫ســه هــزار تــن از ایــن محصــول امــاده ورود بــه بــازار مصــرف اســت‪.‬‬ ‫کشــت و تولیــد انــار در یــک دهــه گذشــته در گنبــدکاووس رونــق گرفتــه‬ ‫و اکنــون ‪ ۳۰۰‬هکتــار از اراضــی ایــن شهرســتان بــرای تولید این محصول‬ ‫تبدیــل بــه بــاغ انــار شــده کــه ‪ ۲۵۰‬هکتــار ان بــه بــاروری رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشــناس جهادکشــاورزی گنبــدکاووس ارقــام کشــت‬ ‫شــده انــار در ایــن شهرســتان مــرزی‪ ،‬تــا ‪ ۸۰‬درصــد رقــم “ممتاز ملس‬ ‫ســاوه” و بقیــه نیــز از دو رقــم “شیشــه گــپ و یوســف خانــی” اســت‪.‬‬ ‫امــوزش وبازاریابــی محصــوالت کشــاورزی عاملــی درحفــظ بــازاراز‬ ‫انجایــی کــه درهــر نقطــه از گلســتان مــی تــوان طــا اســتخراج کــرد و‬ ‫ایــن هنــر صنعتگــر اســت کــه چگونــه بــا دســتان خــود بــه ایــن ســنگ‬ ‫گرانبهــا شــکل و روی دهــد تــا موجــب چشــم نــوازی در چشــم بیننــده‬ ‫گــردد لــذا همانطــور کــه همــگان مــی داننــد گلســتان معــروف اســت‬ ‫بــه صنعــت کشــاورزی کــه الزمــه ان اســت کــه مســئولین بــا ایجــاد‬ ‫راهکارهــای اساســی و کارشناســی شــده در امــر فــروش محصــوالت‬ ‫کشــاورزی و باغــی بــه باغــداران و کشــاورزان خدمــات دهــی دهــد کــه‬ ‫ایــن خدمــات دهــی را مــی تــوان در ارائــه امــوزش هــای الزم در جهــت‬ ‫نــوع کشــت و برداشــت محصولــی کــه مــورد نیــاز جامعــه در ان ســال‬ ‫اســت و یا مشــاور در ارائه خدماتی همچون همســان ســازی کشــت‬ ‫و برداشــت محصوالتــی کــه مــورد نیــاز بــازار و تامیــن مایحتــاج ســفره‬ ‫خانــواده هــا محســوب مــی شــود مــی باشــد ‪.‬‬ ‫ورود سه هزار تن انار گنبدکاووس به بازار‬ ‫عزیــز جاویــد اظهــار داشــت‪ :‬بــه طــور میانگیــن هــر هکتــار باغ‬ ‫انــار در گنبــدکاووس بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬تــن محصــول می دهــد کــه‬ ‫برایــن اســاس پیــش بینــی می شــود امســال افــزون بــر ســه‬ ‫هــزار تــن انــار از باغــات بــارور ایــن شهرســتان برداشــت شــود‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه اســتقبال کشــاورزان گنبــدی بــرای تبدیــل‬ ‫اراضــی زراعــی بــه باغــی بویــژه انــار در ســال های اخیــر افزایش‬ ‫یافتــه افــزود‪ :‬برایــن اســاس بایــد برخــی صنایــع تبدیلــی ایــن‬ ‫محصــول نیــز در منطقــه راه انــدازی شــود کــه جهادکشــاورزی‬ ‫خصــوص بــرای ارایــه خدمــات حمایــت امــاده اســت‪.‬‬ ‫شهرستان ‪ ۳۵۰‬هزار نفری گنبدکاووس با داشتن ‪ ۱۶۲‬هزار هکتار‬ ‫اراضــی زراعــی از جملــه چهــار هــزار هکتــار باغ از شهرســتان های مهم‬ ‫تولیدات بخش کشاورزی استان گلستان است‪/.‬ایرنا‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب کار ‪:‬‬ ‫همزمــان بــا فرارســیدن فصــل پاییــز و موســم برداشــت انــار از ‪۲۵۰‬‬ ‫از انجایــی کــه درهــر نقطــه از گلســتان مــی تــوان طــا اســتخراج کــرد‬ ‫مشاوره تحصیلی راهی برای کنترل استرس‬ ‫و برنامه ریزی برای دانش اموزان‬ ‫مطالعــه بــرای کنکــور و ازمــون هــای ازمایشــی کــه بصــورت‬ ‫عملــی و کتبــی مــورد ارزیابــی و ســنجش قــرار میگیــرد را از‬ ‫برنامــه ریــزی هایــی کــه بــرای دانــش امــوزان در نظــر گرفتــه‬ ‫میشــود برشــمرد‪.‬‬ ‫مهــدی رزاق نــژاد دبیــر موسســه نــام اوران جــوان اینــده ســاز‬ ‫کــه ســابقه مشــاوره تحصیلــی از ســال ‪ ۹۵‬بمــدت ‪ ۵‬ســال‬ ‫را دارد در نشســت خبــری بــا رســانه هااظهــار کــرد‪ :‬تــا کنــون‬ ‫در شــهرهای گــرگان ‪،‬گنبد‪،‬بابــل و تهــران فعالیــت داشــته و‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰‬کارگاه مشــاوره در زمینــه کنکــور برگــزار کــرده ام‬ ‫کــه دانــش امــوزان در رشــته هــای تجربــی‪ ،‬ریاضــی و انســانی‬ ‫رتبــه هــای دو رقمــی کنکــور را کســب کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت ‪ :‬تنهــا مشــاور تحصیلــی کنکــور بــا ‪ ۶‬نفــر‬ ‫نیــروی کارامــد در گلســتان هســتم کــه تخصــص گواهینامــه و‬ ‫شــرکت در دوره هــای کنکــور را دارم‪.‬‬ ‫دبیــر موسســه نــام اوران جــوان اینــده ســاز افــزود‪ :‬مشــاوره‬ ‫بــه ســبک هــای مختلــف‪ ،‬کمیــت و کیفیــت ازمــون ازمایشــی‬ ‫کنکــور ‪،‬مدیریــت زمــان ‪،‬چگونگــی روش خوانــدن دروس و‬ ‫در صورتــی کــه ایــن نــوع مشــاوره هــا را در اختیــار کشــاورزان و‬ ‫باغــداران از طریــق ســازمان جهــاد کشــاورزی قــرار گیــرد قطعــا شــاهد‬ ‫از بیــن رفتــن دســت رنــج محصــوالت تولیــدی ایــن عزیــزان و بــه یغمــا‬ ‫رفتــن تــاش و پشــتکاری کــه بــرای بــه ثمــر رســیدن ان همــه رنــج بــا‬ ‫ســوء اســتفاده برخــی دالل از بیــن نــرود و محصــول تولیــدی خــود را‬ ‫بــه رایــگان در اختیــار واســطه قــرار دهــد و همــان محصــول را خــود بــا‬ ‫قیمــت گــزاف بــرای گــذران زندگــی تهیــه نمایــد‪.‬‬ ‫و همچنیــن بــا فراهــم ســازی بــازار هــدف و مصــرف مــی تــوان دســت‬ ‫ســودجویان را از دســت رنــج صــورت گرفتــه کوتــاه و محصــوالت تولیــد‬ ‫شــده را با قیمت مناســب به دســت مصرف کننده رســاند بدون اینکه‬ ‫نــه کشــاورز متضــرر شــود و نــه مصــرف کننــده گــران خریــد کننــد‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه انــار هــم همچــون ســایر محصــوالت باغــی‬ ‫گلســتان اســت بــه تازگــی رغــم هــای از ایــن محصــول در حــد‬ ‫و انــدازه انــار ســاوه اســت کــه اگــر بــه ان توجــه نشــود قطعــا ً‬ ‫موجــب زیــان کشــاورزان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا توجــه بــه وضعیــت و شــرایط بحرانــی کرونــا گفــت‬ ‫‪:‬در ایــن شــرایط کــه کالســها بصــورت انالیــن برگــزار میشــود‬ ‫بایســتی یــک برنامــه منســجم بــه عنــوان هــدف و پایــه کار در‬ ‫نظــر گرفتــه شــود زیــرا ســال گذشــته هــم کــه بــا بحــران کرونــا‬ ‫روبــرو بــوده ایــم باعــث شــده دانــش امــوزان از لحاظ تحصیلی‬ ‫اســیب دیــده و بــا ایــن اوصــاف در صورتــی کــه ایــن روال بــا‬ ‫بــی برنامگــی همــراه باشــد باعــث عــدم موفقیــت تحصیلــی در‬ ‫دانــش امــوزان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــه نقــش مشــاوره در ایــن زمینــه اشــاره کــرد و افزود‪:‬مشــاوره‬ ‫میتوانــد بــار روانــی و اســترس را از دانــش امــوز کاســته و اســترس‬ ‫را هدایــت و کنتــرل کنــد تــا دانــش امــوز بــا روحیــه هــر چــه بهتــر بــه‬ ‫تحصیــل خــود ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫ثبت نخستین پیروزی شهرداری‬ ‫گنبدکاووس در لیگ برتر والیبال‬ ‫اخذ‪۲‬فقره سندمالکیت رسمی برای‬ ‫امالک شرکت اب منطقه ای گلستان‬ ‫ثبــت نخســتین پیــروزی شــهرداری گنبــدکاووس در لیــگ برتــر‬ ‫والیبالتیــم والیبــال شــهرداری گنبــدکاووس در هفته چهارم مســابقات‬ ‫والیبــال قهرمانــی باشــگاه های برتــر مــردان ایــران جــام شــهید ســردار‬ ‫قاســم ســلیمانی‪ ،‬در خانه با نتیجه ســه بر ‪ ۲‬تیم ســپاهان اصفهان را‬ ‫شکســت داد و بــه نخســتین پیــروزی خــود در لیــگ برتــر امســال رســید‪.‬‬ ‫اخذ‪۲‬فقــره ســندمالکیت رســمی بــرای امــاک شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای گلســتانمدیرحقوقی شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫گلســتان از اخــذ ‪ ۲‬فقــره ســندمالکیت رســمی بــرای امــاک‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای گلســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫مدیرحقوقــی شــرکت اب منطقــه ای گلســتان از اخــذ ‪۲‬‬ ‫فقــره ســندمالکیت رســمی بــرای امــاک شــرکت اب منطقه‬ ‫ای گلســتان خبــر داد‬ ‫‪.‬به گزارش بازار کســب کار حمید حســامی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در راســتای مستندســازی و اخــذ اســناد مالکیــت بــرای‬ ‫امــوال غیرمنقــول شــرکت اب منطقــه ای‪ ،‬تعــداد ‪ ۶۱‬مــورد‬ ‫امــوال متعلــق بــه شــرکت در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی‬ ‫درســامانه مربوطــه ثبــت نام شــده اســت که باپیگیــری های‬ ‫و ایــن هنــر صنعتگــر اســت کــه چگونــه بــا دســتان خــود بــه این ســنگ‬ ‫گرانبهــا شــکل و روی دهــد تــا موجــب چشــم نــوازی در چشــم بیننــده‬ ‫گــردد لــذا همانطــور کــه همــگان مــی داننــد گلســتان معــروف اســت‬ ‫بــه صنعــت کشــاورزی کــه الزمــه ان اســت کــه مســئولین بــا ایجــاد‬ ‫راهکارهــای اساســی و کارشناســی شــده در امــر فــروش محصــوالت‬ ‫کشــاورزی و باغــی بــه باغــداران و کشــاورزان خدمــات دهــی دهــد کــه‬ ‫ایــن خدمــات دهــی را مــی تــوان در ارائــه امــوزش هــای الزم در جهــت‬ ‫نــوع کشــت و برداشــت محصولــی کــه مــورد نیــاز جامعــه در ان ســال‬ ‫اســت و یا مشــاور در ارائه خدماتی همچون همســان ســازی کشــت‬ ‫و برداشــت محصوالتــی کــه مــورد نیــاز بــازار و تامیــن مایحتــاج ســفره‬ ‫خانــواده هــا محســوب مــی شــود مــی باشــد ‪.‬‬ ‫تیــم والیبــال شــهرداری گنبــدکاووس در هفتــه چهــارم مســابقات‬ ‫والیبــال قهرمانــی باشــگاه های برتــر مــردان ایــران جــام شــهید ســردار‬ ‫قاســم ســلیمانی‪ ،‬در خانه با نتیجه ســه بر ‪ ۲‬تیم ســپاهان اصفهان را‬ ‫شکســت داد و بــه نخســتین پیــروزی خــود در لیــگ برتــر امســال رســید‪.‬‬ ‫بعمــل امــده و تهیــه نقشــه‪ ،‬تاکنــون دو فقــره ســند مالکیت‬ ‫رســمی بــه نــام شــرکت اب منطقــه ای گلســتان صادرشــده‬ ‫اســت ومابقــی نیــز در دســت اقــدام اســت‪.‬‬ ‫تیــم شــهرداری گنبــدکاووس عصــر روز چهارشــنبه در چهارمیــن بــازی‬ ‫لیــگ برتــر والیبــال در ســالن المپیــک ایــن شــهر بــه مصــاف میهمــان‬ ‫اصفهانــی خــود رفــت کــه در گیــم ابتدایــی موفــق شــد بــا نتیجــه ‪ ۲۵‬بــر‬ ‫‪ ۲۳‬ایــن تیــم پرقــدرت را شکســت دهــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دوندگان بانوی خراســان شــمالی در مرحله نخســت مســابقات قهرمانی باشــگاه های کشــور موفق به‬ ‫کســب یــک عنــوان نخســت‪ ،‬یــک عنــوان دومــی و یــک عنوان ســومی شــدند‪.‬‬ ‫رییــس هیــات دوومیدانــی خراســان شــمالی روز جمعــه اظهــار داشــت‪ :‬نرگــس رســتگار در مــاده ‪ ۱۰۰‬متر‬ ‫بــا مانــع مقــام اول را کســب کــرد و همچنیــن نگیــن مصــدق و ســارا ندافــی نیــز ورزشــکارانی بودنــد کــه در‬ ‫مــاده ‪ ۳۰۰۰‬متــر توانســتند بــه مقــام هــای دوم و ســوم دســت یابنــد‪.‬‬ ‫درخشش بانوان‬ ‫درمسابقات دو و‬ ‫میدانی قهرمانی‬ ‫باشگاه های کشور‬ ‫دوشنبه ‪ 07‬مهر ‪1399‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪267‬‬ ‫مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫رییس سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور‬ ‫زمین عامل جدایی‬ ‫خراسان شمالی از شبکه‬ ‫ریلی کشور‬ ‫فراگیری مهارت فنی وحرفه ای تنهاراه عبورازبحران بیکاری‬ ‫فراگیــری مهــارت فنــی وحرفــه ای تنهــاراه عبورازبحــران بیکاریعلی اوســط هاشــمی‪-‬رییس‬ ‫ســازمان امــوزش فنــی و حرفـه ای کشــور بــا تاکیــد بــر ضــرورت افزایــش حرفه امــوزی در جامعــه‬ ‫بــه خصــوص بــرای جوانــان و دانش اموختــگان دانشــگاهی گفــت‪ :‬تنهــا راه عبــور از بحــران‬ ‫بیــکاری‪ ،‬فراگیــری مهــارت اســت‪.‬‬ ‫علی اوســط هاشــمی‪-‬رییس ســازمان امــوزش فنــی و حرف ـه ای کشــور بــا تاکیــد بــر ضــرورت‬ ‫افزایــش حرفه امــوزی در جامعــه بــه خصــوص بــرای جوانــان و دانش اموختــگان دانشــگاهی‬ ‫گفــت‪ :‬تنهــا راه عبــور از بحــران بیــکاری‪ ،‬فراگیــری مهــارت اســت‪.‬‬ ‫علی اوســط هاشــمی روز چهارشــنبه در جلســه شــورای مدیران فنی و حرفه ای گلســتان اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬از دهــه ‪ ۷۰‬بــه بعــد و بــا وجــود فراهــم کــردن زیرســاخت های مطلــوب‪ ،‬هنــوز امــکان‬ ‫بهــره منــدی از ظرفیــت موسســات امــوزش عالــی بــرای توســعه امــوزش فنــی و حرفــه ی در‬ ‫کشــور ایجــاد نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بســیاری از دانشــگاه ها از الــزام امــوزش فنــی ســخن می گوینــد امــا در عمــل‬ ‫قدمــی بــرای کمــک بــه حــل مشــکل فقــدان مهــارت دانشــجویان برنداشــتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفـه ای گلســتان هــم در ایــن جلســه گفــت‪ :‬در ‪ ۶‬مــاه نخســت بــا‬ ‫وجــود شــیوع کرونــا و تعطیلــی مراکــز اموزشــی‪ ۱۰ ،‬هــزار و ‪ ۱۴۲‬نفــر دوره هــای اموزشــی فنــی‬ ‫و حرفــه ای را ســپری کردنــد‪.‬‬ ‫ســیدعلی رضا حســینی طلب همچنیــن گفــت کــه پارســال ‪ ۳۲‬هــزار و ‪ ۴۳۶‬نفــر در ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۹۵۲‬کارگاه اموزشــی در قالــب ‪ ۶۳۰‬حرفــه کالس هــا و اموزش هــای مهارتــی فنــی‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی‬ ‫تامین‪۱۰‬هزار تن بذر کشت‬ ‫پاییزه کشاورزان‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫بــا تامیــن بیــش از ‪۱۰‬هــزار تــن بــذر محصــوالت پائیزه شــامل‬ ‫گنــدم و جــو ابــی و دیــم بــرای کشــت در اختیــار کشــاورزان‬ ‫اســتان جهــت کاشــت در زمیــن بــرای برداشــت قــرار خواهــد‬ ‫گرفــت کــه جهــت کشــت پائیــزه ســالجاری ‪۹‬رقم گنــدم ابی و‬ ‫هشــت رقــم گنــدم دیــم‪ ،‬همچنیــن پنــج رقــم جــو ابــی و ســه‬ ‫رقــم جــو دیــم در اختیــار کشــاورزان قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫عبداللــه یوســفی بــا بیــان اینکــه امســال ارقــام جدیدی نیــز در بین‬ ‫بهــره بــرداران توزیــع مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬ارقــام جدیــد گنــدم ابــی‬ ‫شــامل ارســبار‪ ،‬حیــدری و مهــرگان و ارقــام رایــج ان نیــز شــامل‬ ‫پیشــگام و میهــن اســت و بــرای مــزارع دیــم نیــز ارقــام جدیــد گنــدم‬ ‫شــامل اذران‪ ،‬هشــترود و صــدرا و ارقــام رایــج کوهدشــت‪ ،‬اذر‪ ۲‬و‬ ‫کریــم در اختیــار متقاضیــان قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫یوســفی اظهــار داشــت‪ :‬ارقــام جدیــد جــو ابــی نیــز خاتــم و‬ ‫جلگــه و ارقــام رایــج شــامل بهمن و ریحــان ‪ ۰۳‬و ارقام جدید‬ ‫جــو دیــم گونــه انصــار و ارقــام رایــج نیــز ســهند و ابیــدر اســت‪.‬‬ ‫وی قیمــت هــر کیلوگــرم بــذر گنــدم گواهــی شــده را ‪۳۴‬‬ ‫هــزار و ‪ ۹۰۰‬ریــال عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬قیمــت هــر کیلوگــرم‬ ‫بــذر جــو نیــز ‪ ۳۲‬هــزار ریــال تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫تاســیس شــرکت ســهامی خاص ســایبان ســازان پردیس ســکنج درتاریخ ‪ 1399/01/31‬به شــماره‬ ‫ثبــت ‪ 13470‬بــه شناســه ملــی ‪ 14009083599‬ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده که خالصه‬ ‫ان به شــرح زیر جهت اطالع عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬در بر گیرنده امور پیمانکاری‬ ‫مربــوط بــه ســاخت ســاختمان هــا و ابنیــه عمومــی اعــم از چوبــی‪ ،‬اجــری‪ ،‬ســنگی‪ ،‬بتنــی و فلــزی‪،‬‬ ‫ســازه هــای ســاختمانی‪ ،‬محوطــه هــای کوچــک‪ ،‬دیوارکشــی‪ ،‬اجــرای پیــاده رو هــا ‪.‬در بــر گیرنــده امــور‬ ‫پیمانــکاری مربــوط بــه بنــد هــا‪ ،‬ســدها و ســاختمان نیــروگاه ابــی‪ ،‬ســازه هــای هیدرولیکــی وتونــل‬ ‫هــای اب‪ ،‬مخــازن اب و شــبکه هــای توزیــع اب‪ ،‬تاسیســات و تجهیــزات تصفیــه خانــه هــای اب و‬ ‫فاضــاب بــزرگ‪ ،‬خطــوط انتقــال اب‪ ،‬ایســتگاه هــای پمپــاژ اب و فاضــاب بــزرگ‪ ،‬شــبکه هــای جمــع‬ ‫اوری و انتقــال فاضــاب‪ ،‬کانــال هــای انتقــال اب و شــبکه هــای ابیــاری و زهکشــی‪ ،‬ســازه هــای‬ ‫دریایی و ســاحلی‪ ،‬احداث حوضچه ها و اســتخرهای پرورش و تکثیر ابزیان‪ ،‬عملیات ســاختمانی‬ ‫(ســیویل) تصفیــه خانــه هــای اب و فاضــاب‪.‬در بــر گیرنــده امــور پیمانــکاری مربــوط بــه شــبکه‬ ‫گاز رســانی شــهری‪ ،‬تاسیســات مکانیکــی و هیدرومکانیکــی ســدها‪ ،‬سیســتم هــای ســرد کننــده‬ ‫ساختمان‪ ،‬تاسیسات و تجهیزات ساختمان (اب‪ ،‬گاز‪ ،‬برق و فاضالب) و انتقال زباله‪ ،‬تاسیسات‬ ‫و تجهیــزات تصفیــه خانــه هــای اب و فاضــاب کوچــک‪ ،‬وســایل انتقــال (اسانســور‪ ،‬پلــه برقــی)‬ ‫سیســتم هــای خبــر و هشــدار دهنــده‪ ،‬تجهیــزات اشــپزخانه و ســلف ســرویس و رختشــویخانه‪،‬‬ ‫سیســتم هــای ارتباطــی‪ ،‬شــبکه هــای رایانــه ای ســاختمان‪ ،‬ماســه پاشــی (سندبالســت)‪ ،‬حفاظــت‬ ‫کاتــودی‪ ،‬پوشــش (الینیــگ) و ایســتگاه هــای پمپــاژ اب و فاضــاب کوچــک ‪ .‬درصــورت لــزوم پــس‬ ‫از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت ‪ :‬از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز‬ ‫اصلــی ‪ :‬اســتان گلســتان ‪ ،‬شهرســتان گــرگان ‪ ،‬بخــش مرکــزی ‪ ،‬شــهر گــرگان‪ ،‬محلــه شــالیکوبی ‪،‬‬ ‫کوچه عدالت‪[3‬شــهیدتوانا] ‪ ،‬خیابان ولی عصر ‪ ،‬پالک ‪ ، 404‬پاســاژ مرســل ‪ ،‬طبقه چهارم ‪ ،‬واحد‬ ‫شــرقی‪ 2‬کدپســتی ‪ 4937134968‬ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ ‪1000000‬‬ ‫ریــال نقــدی منقســم بــه ‪ 100‬ســهم ‪ 10000‬ریالــی تعــداد ‪ 100‬ســهم ان بــا نــام عــادی مبلــغ ‪1000000‬‬ ‫ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره ‪ 94/07/26‬مــورخ ‪ 1399/01/10‬نــزد بانــک‬ ‫ســپه شــعبه میــدان وحــدت بــا کــد ‪ 421‬پرداخــت گردیــده اســت اعضــا هیئــت مدیــره اقــای مجتبــی‬ ‫و حرف ـه ای را ســپری کردنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفـه ای گلســتان همچنین با اشــاره به مورد مطالعه قــرار دادن ‪۱۱۸‬‬ ‫روســتای هــدف اســتان بــرای امــوزش و اشــتغال با هماهنگی ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی‬ ‫اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن خصــوص مرکــز امــوزش هتلــداری و بــوم گــردی و گردشــگری گــرگان در‬ ‫دهــه فجــر امســال بــه بهره بــرداری خواهد رســید‪.‬‬ ‫یوســفی اظهــار داشــت‪ :‬قیمــت بــذر کلــزا نیــز از ‪ ۱۷۰‬هــزار‬ ‫ریــال بــرای بــذور تولیــد داخــل اســت کــه تــا ‪ ۶۴۰‬هــزار ریــال‬ ‫بــرای بــذور هیبریــد خارجــی متغیــر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســطوح کشــت گنــدم و جــو ابــی اســتان بــه‬ ‫ترتیــب ‪ ۴۷‬هــزار و ‪ ۴۲۵‬هکتــار‪ ۲۵ ،‬هــزار هکتــار و هفــت‬ ‫هکتــار و ســطوح کشــت گنــدم و جــو دیــم به ترتیــب ‪ ۹۸‬هزار‬ ‫هکتــار و ‪ ۲۳‬هــزار هکتــار اســت‪.‬‬ ‫یوســفی اظهــار داشــت‪ :‬بــه جــز کشــت گنــدم جــو و کلــزا‬ ‫ســایر گیاهــان نیــز در برنامــه الگــوی کشــت پاییــزه قــرار دارند‬ ‫کــه مهمتریــن انهــا کشــت یونجــه ابــی و دیــم بــه میــزان‬ ‫حــدود ‪ ۱۵‬هــزار هکتــار و کشــت نخــود و عــدس دیــم بــه‬ ‫میــزان ‪ ۱۵‬هــزار هکتــار اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تمامــی نهــاده هــای مــورد نیاز برای کشــت پاییزه‬ ‫گنــدم جــو و کلــزا تدارک دیده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬کــود اوره بــه قیمــت قبــل ‪ ۵۴‬هــزار و‬ ‫اســماعیلی بــه شــماره ملــی ‪ 2110444371‬و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪2‬‬ ‫ســال اقــای علــی علــی حســینی بــه شــماره ملــی ‪ 2110445955‬و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت ‪2‬‬ ‫ســال و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪ 2‬ســال خانــم نادیــا علــی ابادیــان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2170268601‬و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪ 2‬ســال دارنــدگان حــق امضا ‪ :‬کلیــه اوراق‬ ‫و اســناد بهــادار و تعهــد اور شــرکت از قبیــل چــک ‪ ،‬ســفته ‪ ،‬بــروات ‪ ،‬قراردادهــا عقــود اســامی و‬ ‫همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء منفــرد مدیــر عامــل همــراه بــا مهر شــرکت معتبر‬ ‫مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل ‪ :‬طبــق اساســنامه بازرســان اقــای نویــد میدانــی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2110297417‬بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالی اقای ارش صمدی ســمنانی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2240160446‬بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر‬ ‫االنتشــار بــازار کســب و کار گلســتان جهــت درج اگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد‪ .‬ثبــت موضــوع‬ ‫فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)1000985‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی تولیــدی کشــاورزی دامپــروری اســتراباد صنعــت مرغداران اســتان‬ ‫گلســتان بــه شــماره ثبــت ‪ 13334‬و شناســه ملــی ‪ 14008890446‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع‬ ‫عمومــی فــوق العــاده مــورخ ‪ 09/04/1399‬ونامــه شــماره ‪ 1230‬مــورخ ‪ 1399/06/10‬اداره تعــاون‬ ‫کار ورفــاه اجتماعــی شهرســتان گــرگان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪:‬تعداداعضــای اصلــی هیــات‬ ‫مدیــره از ‪ 3‬نفــر بــه ‪ 7‬نفــر و اعضــای علــی البــدل از ‪ 2‬نفــر بــه ‪ 4‬نفــر افزایــش یافــت‪ .‬اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)1004293‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی تولیــدی کشــاورزی دامپــروری اســتراباد صنعــت مرغداران اســتان‬ ‫گلســتان بــه شــماره ثبــت ‪ 13334‬و شناســه ملــی ‪ 14008890446‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع‬ ‫عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ ‪ 25/03/1399‬و نامــه شــماره ‪ 1277‬مــورخ ‪ 1399/06/18‬اداره‬ ‫تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی شهرســتان گــرگان تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد ‪ :‬ســرمایه تعاونی از مبلغ‬ ‫معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی خراسان شمالی‬ ‫معــاون فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی خراســان شــمالی از اهــدای ‪ ۹۰۳‬جلــد کتــاب بــه‬ ‫ارزش ‪ ۱۳۱‬میلیــون و ‪ ۸۶۷‬هــزار ریــال بــه مناســبت هفتــه‬ ‫دفــاع مقــدس در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫رضــا رضایــی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود‪ ۱۴۰ :‬جلــد کتــاب‬ ‫صوتــی بــه ارزش ‪ ۱۱‬میلیــون و دویســت هــزار ریــال و ‪۷۶۳‬‬ ‫جلــد کتــاب در زمینــه عمومــی و دفــاع مقــدس بــه ارزش‬ ‫‪ ۵۶۲‬ریــال در اختیــار کشــاورزان قــرار مــی گیــرد و بــه ازای‬ ‫هــر هکتــار کشــت ابــی بــه میــزان ‪ ۷۵‬کیلوگــرم و در دیــم بــه‬ ‫میــزان ‪ ۵۰‬کیلوگــرم کــود بــه کشــاورزان تحویــل مــی شــود‪،‬‬ ‫مابقــی ســهمیه کــودی بــه صــورت ســرک تــا انتهــای ســال‬ ‫تامیــن و توزیــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کودهــای فســفاته و پتاســه نیــز در حــال حاضــر‬ ‫بــا قیمــت هــای جدیــد و بــه ازای هــر هکتــار کشــت ابــی ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلوگــرم و دیــم ‪ ۵۰‬کیلوگــرم تحویــل مــی شــود‪.‬‬ ‫بهــای هــر کیســه ‪ ۵۰‬کیلوگرمــی کــود فســفاته و پتاســه بــه ترتیب‬ ‫چهــار میلیــون و ‪ ۳۵۰‬هــزار ریــال و پنــج میلیــون ریــال اســت‪.‬‬ ‫یوســفی اظهار داشــت‪ :‬توزیع کود توســط ســامانه اینترنتی‬ ‫صــورت مــی گیــرد و بــه این منظور ســطوح کشــت کشــاورزان‬ ‫و مشــخصات انهــا در ســامانه وارد شــده و کشــاورزان مــی‬ ‫تواننــد بــا مراجعــه بــه مراکــز توزیــع کــود‪ ،‬نســبت بــه دریافت‬ ‫ســهمیه کــود اقــدام کنند‪.‬‬ ‫‪ 70000000‬ریــال منقســم بــه ‪ 700‬ســهم ‪ 100000‬ریالــی بــه مبلــغ ‪150000000‬ریــال منقســم بــه‬ ‫‪ 1500‬ســهم ‪ 100000‬ریالــی بــه صــورت واریــز نقــدی طــی گواهــی بانکــی شــماره ‪ 1197/118‬مــورخ‬ ‫‪ 31/04/1399‬بانــک رفــاه شــعبه بلــوار نهارخــوران افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه‬ ‫اصــاح گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری گــرگان (‪)1004295‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی خبــازان کاللــه بــه شــماره ثبــت ‪ 1230‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 14003925720‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ‪1397/12/13‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬ادرس جدیــد ‪ :‬اســتان گلســتان ‪ ،‬شهرســتان کاللــه ‪ ،‬بخــش مرکــزی ‪،‬‬ ‫شــهر کاللــه‪ ،‬میــدان امــام ‪ ،‬خیابــان شــهیدرجائی ‪ ،‬خیابــان ایــت اللــه طالقانــی ‪ ،‬پــاک ‪ ، 1442‬طبقه‬ ‫همکف انتقال یافت و ماده مربوط در اساســنامه تغییر کرد‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان‬ ‫گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کاللــه (‪)1004297‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تجــارت تولیــد کشــت و دام قلنــدر گلســتان ســهامی خــاص بــه‬ ‫شــماره ثبــت ‪ 10109‬و شناســه ملــی ‪ 10700188911‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره‬ ‫مــورخ ‪ 1399/06/30‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬احمــد قلنــدری بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ - 2120196729‬مهنــاز مــرادی عربلــوی بیشــه بــه شــماره ملــی ‪ - 2754097678‬ســعید‬ ‫قلنــدری بــه شــماره ملــی ‪ 2122729201‬بســمت اعضــای هئیــت مدیــره بــرای مــدت دو‬ ‫ســال انتخــاب شــدند ‪ - .‬هانیــه ســادات فیــاض بــه شــماره ملــی ‪ 2121671811‬بــه ســمت‬ ‫بــازرس اصلــی و احمــد رســتمانی بــه شــماره ملــی ‪ 2121726365‬بــه ســمت بــازرس علی‬ ‫البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند‪ .‬ـ روزنامــه کثیراالنتشــار کاروکارگــر‬ ‫جهــت نشــر اگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد‪ - .‬ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان شــرکت‬ ‫منتهــی بــه ســال ‪ 1398‬مــورد تصویــب قــرار گرفــت‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان‬ ‫گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)1004299‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اهدای قریب به هزار جلد کتاب به‬ ‫مناسبت هفته دفاع مقدس‬ ‫اهــدای قریــب بــه هــزار جلــد کتــاب بــه مناســبت هفتــه‬ ‫دفاع مقدسمعاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و‬ ‫ارشــاد اســامی خراســان شــمالی از اهــدای ‪ 903‬جلــد کتــاب‬ ‫بــه ارزش ‪ 131‬میلیــون و ‪ 867‬هــزار ریــال به مناســبت هفته‬ ‫دفــاع مقــدس در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫جواد زارعی‪ -‬مدیرکل دفتر فنی اســتانداری‬ ‫خراسان شمالی گفت‪ :‬براساس پیگیریهای‬ ‫صــورت گرفتــه در حــال حاضــر منتظــر‬ ‫موافقــت اهالــی ســه روســتای خراســان‬ ‫شــمالی جهــت اجــرای نخســتین خــط ریلــی‬ ‫اســتان هســتیم کــه متاســفانه تــا کنــون ایــن‬ ‫پیگیــری هــا نتیجــه بخــش نبــوده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بــه طــور معمــول کشــت پاییــزه در اســتان از اواســط‬ ‫شــهریورماه و بــه خصــوص بــا کشــت کلــزا اغــاز مــی شــود‬ ‫کــه بــا کشــت ارقــام سردســیری گنــدم ادامــه پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫یوســفی افــزود‪ :‬کل برنامــه کشــت پاییــزه گندم جــو و کلزای‬ ‫اســتان بــه میــزان ‪ ۲۰۰‬هــزار هکتــار بــوده اســت کــه از ایــن‬ ‫میــزان ‪ ۷۹‬هــزار هکتــار بــه صــورت ابــی و مابقــی بــه صــورت‬ ‫دیــم زیــر کشــت مــی رود‪.‬‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیــون و ‪ ۶۷۶‬هــزار ریــال بــه موسســات فرهنگــی و‬ ‫هنــری‪ ،‬دفاتــر تســهیلگری‪ ،‬باشــگاه هــای کتــاب خوانــی و‬ ‫مناطــق محــروم اســتان بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس‬ ‫اهــدا شــد‪.‬‬ ‫رضــا رضایــی هــدف از ایــن کار را زنــده نگــه داشــتن یــاد و‬ ‫خاطــره رشــادت هــا و دالرو مردیهــای رزمنــدگان ‪ ۸‬ســال‬ ‫دفاع مقدس دانســت و بیان داشــت‪ :‬این اداره کل امادگی‬ ‫دارد تــا از کتابهایــی کــه بــا موضــوع دفــاع مقــدس چــاپ مــی‬ ‫شــوند حمایــت نمایــد‪.‬‬ ‫زمیــن عامــل جدایــی خراســان شــمالی از‬ ‫شــبکه ریلــی کشــورجواد زارعــی‪ -‬مدیــرکل‬ ‫دفتــر فنــی اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬براســاس پیگیریهــای صــورت گرفتــه‬ ‫در حــال حاضــر منتظــر موافقــت اهالــی ســه‬ ‫روســتای خراســان شــمالی جهــت اجــرای‬ ‫نخســتین خــط ریلــی اســتان هســتیم کــه‬ ‫متاســفانه تــا کنــون ایــن پیگیــری هــا نتیجــه‬ ‫بخــش نبــوده اســت‪.‬‬ ‫اقــای حســینعلی تازیکــی جلیــن علیــا فرزنــد باقــر بــه شــماره شناســنامه ‪5‬‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2122180110‬صــادره گــرگان باارایــه ‪ 2‬بــرگ گواهــی شــهادت‬ ‫و شــهود کــه در دفتــر اســناد رســمی شــماره ‪ 100‬تصدیــق امضــاء شــده اعــام‬ ‫نمــوده کــه ســند مالکیــت دفترچــه ای الــف‪ 88/0431905/‬ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بمســاحت ‪ 164.85‬متــر مربــع بــه پــاک ‪ 2481‬فرعــی از ‪17‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی جلیــن بخــش ‪ 3‬ثبــت گــرگان بنــام نامبــرده صــادر‬ ‫گردیــدو بموجــب ســندرهنی شــماره ‪ 4402‬مورخــه ‪ 23/09/1390‬دفتــر‬ ‫اســناد رســمی ‪ 42‬گــرگان در رهــن بانــک مســکن شــعبه مرکــزی گــرگان مــی‬ ‫باشــد اعــام نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت فــوق فــوق مفقــود شــده و‬ ‫درخواســت المثنــی ســند مالکیــت نمــوده اســت در اجــرای مــاده ‪ 120‬ائیــن‬ ‫نامــه قانــون ثبــت (اصالحــی‪ )8/11/80‬و تبصــره هــای ذیــل ان مراتــب در یک‬ ‫نوبــت اگهــی میشــود تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاصی مدعــی انجــام معامله‬ ‫نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند ماکیــت نــزد خــود باشــند ظــرف مــدت‬ ‫‪ 10‬روز پــس از انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند‬ ‫مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم ورســید دریافت نمایند بدیهی‬ ‫اســت در صــورت انقضــاء مهلــت مقــرر و عــدم وصــول اعتــراض و یــا درصــورت‬ ‫اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نگــردد طبــق مقــررات‬ ‫المثنــی ســند مالکیــت صــادر و تســلیم خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪5156:‬‬ ‫تاریخ انتشار‪07/07/1399:‬‬ ‫علی برقی رییس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‬ ‫از طرف رضا باقری‬ ‫جــواد زارعــی اظهــار داشــت‪ :‬بالتکلیفــی کــه‬ ‫در بخــش روســتاهای کمایســتان‪،‬زوراباد و‬ ‫زیرابــاد از بخــش توابــع شهرســتان جوین در‬ ‫خراســان رضــوی بــه لحــاظ مخالفــت اهالــی‬ ‫ایــن ‪۳‬روســتا موجــب کنــدی در بخــش ازاد‬ ‫ســازی زمیــن شــده اســت‪ .‬کــه وســعت ایــن‬ ‫زمیــن هــا ‪ ۴۰‬هکتــار بــوده کــه اهالــی روســتا‬ ‫اجــازه عبــور خــط راه اهــن را از زمیــن هــای‬ ‫خــود نــداده و مانــع انجــام نقشــه بــرداری‬ ‫توســط مهندســین نقشــه بــردار مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد در صــورت تملــک‬ ‫زمیــن هــای ایــن ‪ ۳‬روســتا پیمانــکار امــاده‬ ‫اســت امــا بــا توجــه بــه پیگیریهــا و مکاتبــات‬ ‫انجــام شــده تــا بدیــن لحظــه نتیجــه ای‬ ‫حاصــل نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســفر هیــات دولــت بــه‬ ‫اســتان اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۲‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال بــرای اجــرای پــروژه ریلــی جویــن –‬ ‫اســفراین مصــوب شــد تــا ایــن پروژه تا ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تکمیــل شــود‪.‬‬ ‫زارعــی در ادامــه افــزود‪:‬در حاضــر ‪ ۹۸‬درصــد‬ ‫قطعــه اول اســت بــه طــول ‪ ۲۷‬کیلومتــر‬ ‫حدفاصــل جوین‪-‬اســفراین تکمیــل شــده و‬ ‫در مرحلــه اجــرای گارد و دیــوار حفاظتــی در‬ ‫کیلومتــر ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۱۶‬هســتیم‪.‬‬ ‫قطعــه اول راه اهــن جویــن‪ -‬اســفراین بــه‬ ‫طــول ‪ ۲۷‬کیلومتــر‪ ۹۸ ،‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی دارد و زیرســازی ایــن قطعــه تمــام‬ ‫شــده و در مرحلــه اجــرای گالــری و دیــوار‬ ‫ضامن در کیلومتر ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۶‬اســت‪.‬و در این‬ ‫بیــن قطعــه دوم ایــن پــروژه بــا پیشــرفت ‪۳۸‬‬ ‫درصــدی بــه طــول ‪ ۳۱‬کیلومتــر می باشــد که‬ ‫‪ ۱۰‬کیلومتــر انتهــای ان بامشــکل ازاد ســازی‬ ‫زمیــن مواجــه اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه تــا کنــون‬ ‫فقــط ‪ ۷۴‬میلیــارد ریــال اعتبــار از ‪۱۵۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال از منابــع صنــدوق توســعه‬ ‫ملــی و همچنیــن ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریال از محل‬ ‫تملــک دارائــی هــای ســال ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬پرداخــت‬ ‫شــده کــه ان هــم متاســفانه در قالــب اوراق‬ ‫و بــا ســر رســید ‪ ۱۴۰۱‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫زارعــی افــزود اجــرای ایــن پــروژه مرتبط با مصوبه‬ ‫ســفر هیــات دولــت بــوده و تــا بدیــن لحظــه‬ ‫‪۷۰‬میلیاردریــال ان تخصیــص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫در صــورت بهــره بــرداری پــروژه راه اهــن‬ ‫جویــن – اســفراین خراســان شــمالی از‬ ‫طریــق اســفراین بــه شــبکه ریلــی کشــور‬ ‫متصــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر فنــی اســتانداری خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬اجــرای ایــن طــرح‬ ‫ریلــی‪ ،‬مصوبــه ســفر رییــس جمهــوری بــه‬ ‫اســتان اســت و تــا کنــون ‪ ۷۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫بــرای ان تخصیــص پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان اســفراین بــا جمعیتــی بالــغ‬ ‫بــر ‪۱۲۰‬هــزار نفــر در جنــوب مرکــز اســتان‬ ‫خراســان شــمالی واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫نوزادعجول قبل‬ ‫از بیمارستان به‬ ‫دوشنبه ‪ 07‬مهر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫مدیرروابط عمومی و امور بین‬ ‫الملل دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫گلستان‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪267‬‬ ‫سالمت‬ ‫‪6‬‬ ‫دنیاامد‬ ‫دکتــر محمــد جــواد مقســمی در گفتگــو بــا بــازار کســب کار خبــر داد‪ :‬مــادر ایــن نــوزاد عجــول کــه‬ ‫دربــه دنیــا امــدن عجلــه داشــت وضعیــت اورژانســی بــود کــه پــس از انجــام یکســری اقدامــات درمانــی‬ ‫پیش بیمارســتانی بــه ایــن مــادر بــاردار در مســیر انتقــال بــه مرکــز درمانــی بــه علــت درد و فــرا رســیدن‬ ‫زمــان زایمــان‪ ،‬نــوزاد خــود را در امبوالنــس اورژانــس بــه دنیــا اورد‪.‬‬ ‫مراقب نباشید‬ ‫بایدپذیرای موج سوم‬ ‫کروناباشید‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان ‪:‬‬ ‫عالج واقعه را قبل ازواقعه بایدکرد‬ ‫حمید رضا محمدیاری ‪-‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫عــاج واقعــه را قبــل ازواقعــه بایدکــرددر صــورت عــدم‬ ‫رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و فاصلــه گــذاری اجتماعــی‬ ‫بایــد شــاهد ترکیــب دو ویــروس کرونــا و انفوالنــزا کــه در‬ ‫ایــن فصــل شــیوع ان شــایع اســت و ایجــاد ویروســی جدیــد‬ ‫و قــوی تــر و غیــر قابــل کنتــرل باشــیم‪.‬‬ ‫در صــورت عــدم رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و فاصلــه‬ ‫گــذاری اجتماعــی بایــد شــاهد ترکیــب دو ویــروس کرونــا و‬ ‫انفوالنــزا کــه در ایــن فصــل شــیوع ان شــایع اســت و ایجــاد‬ ‫ویروســی جدیــد و قــوی تــر و غیــر قابــل کنتــرل باشــیم‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل‪ -‬رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫گفــت ‪ :‬حــال ‪ ۳۱‬نفــر از مجمــوع ‪ ۱۹۵‬بیمــار کرونایــی‬ ‫بســتری در بیمارســتان ها وخیــم بــوده در حالــی کــه از ایــن‬ ‫تعــداد نیــز ‪ ۶۱‬نفــر در بخــش مراقبت هــای ویــژه بســتری‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن درحالــی اســت کــه شــهروندان همچنــان‬ ‫اصــرار بــر حضــور در تفرجــگاه هــا و مراکــز تفریحــی بــدون‬ ‫رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی دارنــد کــه در صــورت اصــرار‬ ‫مــوج ســوم شــیوع دور از انتظــار نیســت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۴‬هــزار نفــر در گلســتان از‬ ‫ابتــدا اســنفد ‪ ۹۸‬تــا کنــون بــا ویــروس‬ ‫کرونــا درگیــر و در بیمارســتان هــای اســتان‬ ‫بســتری شــدند‪.‬‬ ‫دکترعلــی متکــی مدیرروابــط عمومــی‬ ‫و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان در گفتگــو بــا خبرنــگار‬ ‫بــازار کســب کار اخریــن امارمبتالیــان بــه‬ ‫ایــن ویــروس را طــی ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‬ ‫اینگونــه تشــریع کــرد و گفــت ‪ :‬طــی شــبانه‬ ‫روز گذشــته تعــدا مبتالیــان بــه کرونــا در‬ ‫گلســتان ‪ ۲۲۴‬نفــر بــوده کــه منجــر بــه‬ ‫بســتری گردیــده اســت کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۶۲‬بیمــار تحــت مراقبــت هــای ویــژه و‬ ‫‪ ۲۵‬نفــر دیگــر بــه دســتگاه ونتیالتــور (‬ ‫اکســیژن ) وصــل مــی باشــند‪.‬‬ ‫دکتــر متکــی در ادامــه گفــت‪ :‬تنهــا شــهر‬ ‫در حــال وضعیــت قرمــز بندرگــز اســت و‬ ‫شهرســتانهای کردکــوی و مینودشــت را‬ ‫در وضعیــت هشــدار و ســایر شــهرهای‬ ‫اســتان را در وضعیــت زرد از لحــاظ‬ ‫الــوده بــودن بــه ویــروس کوویــد – ‪۱۹‬‬ ‫قراردارنــد‪.‬‬ ‫مراقب نباشیدگرفتارموج سوم‬ ‫خواهید شد‬ ‫مدیرروابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه ســخنان وزیــر بهداشــت تــا ‪۶‬‬ ‫مــاه اینــده واکســن کرونــا نداریــم تاکیــد‬ ‫بررعایــت کامــل پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫داشــت و افــزود اساســی تریــن راه‬ ‫جلوگیــری از انتقــال و شــیوع این ویروس‬ ‫طبــق نظــرات متخصصــان پزشــکی رعایــت‬ ‫کامــل دســتورالعمل هــای بهداشــتی و‬ ‫اســتفاده صحیــح از ماســک مــی باشــد‬ ‫کــه مــی توانــد در جهــت جلوگیــری از‬ ‫اســیب هــای احتمالــی بــه افــراد جامعــه‬ ‫مســمرثمر باشــد ‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل بــا اشــاره بــه شــروع ســال تحصیلــی در‬ ‫مــدارس افــزود ‪ ۸۰ :‬درصــد پروتکل هــای بهداشــتی در‬ ‫مــدارس گلســتان رعایــت می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای اســفند ســال گذشــته‬ ‫تــا بدیــن روز ‪ ۹۶۹‬بیمــار کرونایــی جــان خــود را از دســت‬ ‫داده انــد گفــت متاســفانه طــی ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته ‪ ۲‬نفــر‬ ‫دیگــر در اســتان جــان خــود را بــه دلیــل ابتــا بــه ایــن بیمــاری‬ ‫ازدســت داده انــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اظهــارات هــادی حق شــناس اســتاندار گلســتان‪:‬‬ ‫بندرگــز همچنــان در شــرایط پرخطــر و قرمــز قــرار داشــته و‬ ‫شــهرهای مینودشــت‪ ،‬اق قــا‪ ،‬علی ابــاد کتــول‪ ،‬مراوه تپــه‬ ‫و گمیشــان در وضعیــت ســفید‪،‬و ســایر شهرســتان های‬ ‫اســتان در وضعیــت زرد شــیوع کرونــا قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫حــق شــناس در ایــن جلســه ســتاد مقابلــه بــه کرونــا اســتان‬ ‫ضمــن اشــاره بــه میــزان پاییــن ابتــا در اســتان و میانگیــن بســتری‬ ‫بیمــاران کرونایــی در گلســتان نســبت بــه میانگیــن کشــوری گفــت‪:‬‬ ‫ایــن شــرایط نبایــد موجــب فریــب و بــی توجهــی شــهروندان بــه‬ ‫رعایــت پروتــکل هــا و دســتورالعمل هــای بهداشــتی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ‪:‬در شــرایط فعلــی بــه ازای هــر‬ ‫یکصدهــزار نفــر ‪۱٫۳۸‬نفــر مبتــا بــه کووید ‪ ۱۹‬در بیمارســتانهای‬ ‫اســتان بســتری و در حــال مــداوا هســتند کــه ایــن میــزان در‬ ‫مقایســه بــه کشــور معــادل ‪ ۱۲٫۲‬نفــر مــی باشــد‬ ‫اســتاندار گلســتان ضمــن هشــدار و توصیــه بــه شــهروندان‬ ‫اســتان گفــت ‪ :‬تــا زمــان ریشــه کــن شــدن ایــن ویــروس‬ ‫رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی منجملــه اســتفاده صددرصدی‬ ‫از ماســک شستشــوی مکــرر دســت هــا و فاصلــه دومتــری را‬ ‫در جهــت مقابلــه بــا ایــن ویــروس رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب کار ‪:‬‬ ‫عالج واقعه را قبل از واقعه باید کرد‬ ‫در صــورت عــدم رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و فاصلــه‬ ‫گــذاری اجتماعــی بایــد شــاهد ترکیــب دو ویــروس کرونــا و‬ ‫انفوالنــزا کــه در ایــن فصــل شــیوع ان شــایع اســت و ایجــاد‬ ‫ویروســی جدیــد و قــوی تــر و غیــر قابــل کنتــرل باشــیم‪.‬‬ ‫بنابرایــن توصیــه مــی شــود بــا رعایــت دســتورالعمل هــای‬ ‫بهداشــتی خــود و اعضــای خانــواده مــان را در مقابــل ایــن‬ ‫هــر چنــد مــی طلبــد کــه مســئولین در چنیــن شــرایطی کــه‬ ‫برخــی از مناطــق اســتان در طــی چنــد مــاه گذشــته میزبــان‬ ‫زمیــن لــرزه هــای متولــی بــوده کــه میمــان رســم میهمــان‬ ‫داری را حفــظ نکــرده و بــا تکانــش هــای شــدید منجــر بــه‬ ‫اوراه شــدن برخــی خانــواده هــا شــده و ان هــا را خانــه و‬ ‫کاشــانه نــا ایمــن خــود بــه کوچــه و خیابــان بــرای درامــان‬ ‫مانــدن کشــانده حــال اینکــه بــا وجــود حضــور مــردم در‬ ‫زیــر ســقف اســمان بایــد مســئولین بــا ورود جــدی تــر از‬ ‫گذشــته نســبت بــه مهیــا ســاخت زیــر بناهــای الزم و مرمــت‬ ‫و بازســازی هــر چــه ســریعتر بناهــای تخریــب شــده بــا‬ ‫مدیریــت هــر چــه تمــام تــر مانــع از جــوالن دو ویــروس‬ ‫کرونــا و انفوالنــزا در بیــن شــهروندان شــوند چــرا کــه در‬ ‫غیــر اینصــورت مــی بایســت اعتبــاری چندیــن برابــری‬ ‫نســبت بــه دفــع و مقابلــه بــا ان صــرف شــود و الزم اســت‬ ‫جهــت مقابلــه درمــان پیشــگیری را کــه ســرلوحه کار اســت‬ ‫قــرار داد تــا دچــار صــرف هزینــه گــزاف نســبت بــه مقابلــه و‬ ‫مبــارزه بــا ان نشــویم‪.‬‬ ‫به جای ترس از ابتالبه ویروس کرونا بهتر است ارامش خود را حفظ کنیم تا دچار‬ ‫استرس نشویم زیرا استرس سیستم ایمنی بدن را به شدت کاهش میدهد‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد‪:‬‬ ‫اژیرقرمز در‪۳۰‬استان کشور به صدا درامدن‬ ‫دکتــر ســیما ســادات الری ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان‬ ‫و امــوزش پزشــکی از فــوت ‪ ۱۹۵‬بیمــار کوویــد‪ ۱۹‬در‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫گذشــته خبــر داد و گفــت ‪ :‬از روز گذشــته تــا بدیــن لحظــه‬ ‫براســاس ازمایــش هــای صــورت گرفتــه بیــش ‪۳‬هــزار مبتــا جدیــد‬ ‫در کشــور شناســایی شــدند کــه منجــر بــه بســتری شــدن بیــش از‬ ‫‪ ۱۳۷۷‬بیمــار در بیمارســتان هــای کشــور شــد ‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه اینکــه مجمــوع بیمــاران کوویــد ‪ ۱۹‬تــا کنــون‬ ‫بــه ‪ ۴۴۶۴۴۸‬نفــر رســیده گفــت‪ :‬متاســفانه طــی ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫گذشــته شــاهد قربانــی شــدن ‪ ۱۹۵‬بیمــار جدیــد شــدیم کــه در‬ ‫مجمــوع بــا ایــن تعــداد افــراد جــان باختــه کرونــا در کشــور بــه‬ ‫‪ ۲۵۵۸۹‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه اغــاز مــوج ســوم کرونــا‬ ‫در برخــی اســتانهای کشــور از شــهروندان‬ ‫اســتان گلســتان خواســت تا با رعایت کامل‬ ‫پروتــکل و دســتورالعمل هــای بهداشــت کــه‬ ‫مســتلزم جلوگیــری از شــیوع و انتقــال و‬ ‫ورود بــه فــاز ســوم کرونــا اســت شــوند‪.‬‬ ‫دکتــر الری در ادامــه افــزود تــا کنــون ‪ ۳۷۴۱۷۰‬نفــر از بیمــاران‬ ‫مبتــا بــه ایــن بیمــاری بهبــود یافتــه و از بیمارســتان ترخیــص‬ ‫شــدند گفــت ‪ :‬در حــال حاضــر شــاهد وخیــم بــودن حــال ‪۴۰۵۹‬‬ ‫بیمــار مبتــا بــه کرونــا ویــروس هســتیم کــه در شــرایط ســخت‬ ‫بیمــاری و تحــت مراقــب هــای ویــژه بــه ســر مــی برنــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن ابــراز نگرانــی از اغــاز فصــل‬ ‫ســرما و ورود ویــروس انفوالنــزا در کنــار‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬تاکیــد بســیاری نســبت بــه‬ ‫رعایــت پروتــکل هــا و دســتورالعملهای‬ ‫بهداشــت داشــت و از شهروندان خواست‬ ‫از برگــزاری هــر نــوع مراســم و یــا مهمانــی‬ ‫رفتــن و خــروج از منــزل بــرای کارهــای غیــر‬ ‫واجــب نســبت مصــون مانــدن از ایــن دو‬ ‫بیمــاری موجــب تضمیــن ســامتی خــود و‬ ‫اعضــای خانــواده واطرافیانشــان شــوند تــا‬ ‫شــاهد بــروز بحــران و اپیدمــی نشــویم کــه‬ ‫جبرانــش ســخت باشــد‪.‬‬ ‫دکترمتکــی درپایــان ضمــن اشــاره بــه‬ ‫بازگشــایی مــدارس گفــت‪ :‬امیدواریــم‬ ‫کــه بــا رعایــت هــر چــه بیشــتر مدیــران‬ ‫مــدارس و خانــواده هــا نســبت بــه رعایــت‬ ‫حداکثــری دســتورالعمل هــای بهداشــتی‬ ‫شــاهد ابتــا هیــچ دانــش امــوز و معلمــی‬ ‫بــه ایــن دو ویــروس نباشــیم رونــد امــوزش‬ ‫طبــق روال خــود ادامــه یابــد‪.‬‬ ‫دو ویــروس مصــون نگــه داریــم تــا خــدای نکــرده شــاهد از‬ ‫دســت دادن عزیــزان مــان در ایــن شــرایط نباشــیم ‪.‬‬ ‫وی در ادامــه یــاداور شــد کــه تــا کنــون نزدیــک بــه چهــار میلیــون‬ ‫ازمایــش تخیصــی بــر روی افــراد مختلــف جهــت شناســایی کرونــا‬ ‫در کشــور بــر روی افــراد مختلــف صــورت گرفتــه اســت ‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت ضمــن اشــاره بــه وضعیــت ناپــدار و‬ ‫بحرانــی اســتانهای تهــران‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬قــم‪ ،‬اذربایجــان شــرقی‪،‬‬ ‫خراســان جنوبــی‪ ،‬ســمنان‪ ،‬قزویــن‪ ،‬لرســتان‪ ،‬اردبیــل‪ ،‬خوزســتان‪،‬‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬کهگیلویــه و بویراحمــد‪ ،‬گیــان‪ ،‬بوشــهر‪ ،‬زنجــان‪،‬‬ ‫ایــام‪ ،‬خراســان رضــوی‪ ،‬مازنــدران‪ ،‬چهارمحــال و بختیــاری‪ ،‬البــرز‪،‬‬ ‫اذربایجــان غربــی‪ ،‬مرکــزی‪ ،‬کرمــان‪ ،‬خراســان شــمالی‪ ،‬همــدان و‬ ‫یــزد هشــدار داد و از شــهروندان خواســت تــا بــا رعایــت پروتــکل‬ ‫هــا و دســتورالعمل هــای بهداشــتی و زدن ماســک و حفــظ فاصلــه‬ ‫اجتماعــی خــود و اطرافیــان شــان را بــه خطــر نیاندازنــد‪.‬‬ ‫اژیرقرمــز در‪۳۰‬اســتان کشــور بــه صــدا درامدندکتــر ســیما‬ ‫ســادات الری ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی از فــوت ‪ ۱۹۵‬بیمــار کوویــد‪ ۱۹‬در‪ 24‬ســاعت گذشــته‬ ‫خبــر داد و گفــت ‪ :‬از روز گذشــته تــا بدیــن لحظــه براســاس‬ ‫ازمایــش هــای صــورت گرفتــه بیــش ‪3‬هــزار مبتــا جدیــد در کشــور‬ ‫شناســایی شــدند کــه منجــر بــه بســتری شــدن بیــش از ‪1377‬‬ ‫بیمــار در بیمارســتان هــای کشــور شــد ‪.‬‬ ‫وی در پایــان نیــز از شــهروندان ‪ ۴‬اســتان در وضعیــت هشــدار‬ ‫کردســتان‪ ،‬هرمــزگان‪ ،‬فــارس و گلســتان خواســت تــا بــه رعایــت‬ ‫کامــل و حفــظ پروتــکل هــای بهداشــتی مانــع از تبدیــل شــدن‬ ‫اســتان شــان بــه وضعیــت پرخطــر شــوند و بــا زدن ماســک و‬ ‫حفــظ حریــم خصوصــی از خــود و اطرافیــان شــان در مقابــل ایــن‬ ‫ویــروس خطرنــاک محافظــت کننــد ‪.‬‬ صفحه 6 ‫فرمانده انتظامی استان از کشف ‪ 337‬کیلو تریاک در عملیات مشترک با پلیس «کرمان» خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مواد مخدر گلســتان پس از یک ســری اقدامات‬ ‫اطالعاتــی موفــق بــه شناســایی یکــی از ســوداگران مــرگ شــدند‪.‬وی تصریــح کــرد‪ :‬طــی بررســی های تخصصی‬ ‫مامــوران مشــخص شــد‪ ،‬متهــم قصــد جابــه جایــی مقــدار زیادی مــواد افیونی با یک دســتگاه اتوبوس از شــرق‬ ‫کشــور بــه تهــران را دارد کــه بالفاصلــه مراتــب بــه پلیس «کرمــان» اطالع داده شــد‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫کشف ‪ 337‬کیلو‬ ‫تریاک در عملیات‬ ‫مشترک پلیسی‬ ‫دوشنبه ‪ 07‬مهر ‪1399‬‬ ‫مراقب فرزندان خود در شبکه های اجتماعی باشید‪/.‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫ایراد وارده به قانون حق کسب و پیشه و رفع ایراد ماهوی قانون‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف بیــش از ‪165‬‬ ‫کیلــو مــواد افیونــی از نــوع شیشــه و هروئین در عملیات‬ ‫مشــترک بــا پلیــس «کرمــان» خبــر داد‪.‬‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ـون مالــک و مســتاجر‬ ‫واقعیــت ایــن اســت‪ :‬همینکــه قانـ ِ‬ ‫مصــوب ســال ‪ 1339‬حــق کســب و پیشــه تاســیس شــد و‬ ‫قانــون مصــوب ســال ‪ 1356‬نیــز ضمــن نســخ ان ‪ ،‬قانونــی‬ ‫حــق کســب و پیشــه را اســتمرار بخشــید‪ ،‬دیگرکمتــر‬ ‫حقوقدانــی دیــده شــد کــه از خــود بپرســد‪ ،‬اســباب ایجــاد‬ ‫ایــن حــق و منظــور و مقصــود مقنــن از وضــع ســال ‪39‬‬ ‫و اســتمرار ان در ســال ‪ 56‬چــه بــوده اســت ! در حالیکــه‬ ‫د متعهــد علیــه‬ ‫میدانیــم منشــاء ایجــاد حــق ؛ ایفــای تعه ـ ِ‬ ‫درمقابــل متعهــد لــه اســت‪ .‬و تعهدات نیز حاصــل تراضی و‬ ‫ـال اراده متعهدیــن اســت‪.‬‬ ‫اعمـ ِ‬ ‫بنابرایــن در جاییکــه طرفیــن در ایجــاد حــق ‪ ،‬مداخلــه ای‬ ‫نداشــته انــد و صرفــا قانونگــذار انــرا بــر ذمــه مالــک قــرار‬ ‫داده اســت لزومــا ضــروری بــوده اســت کــه حقوقدانــان ‪،‬‬ ‫عمــال ایــن‬ ‫قضــات ‪ ،‬کارشناســان و وکالء کــه نقشــی در ا ِ‬ ‫ِ‬ ‫حــق دارنــد ‪ ،‬بررســی کننــد کــه دلیــل مقنــن در وضــع ایــن‬ ‫ـل‬ ‫ـال حــق ‪ ،‬دلیـ ِ‬ ‫حــق چــه بــوده ! ایــا در مقطــع کنونــی اعمـ ِ‬ ‫مفــروض قانونگــذار همچنــان جــاری و ســاری هســت و‬ ‫همچنــان موضوعیــت خــود را دارد!!‪ .‬ممکــن اســن در‬ ‫همینجــا حقوقدانــی بــه اینجانــب ایــراد کنــد کــه اجــرای‬ ‫ـل وضــع ان نیســت‪.‬‬ ‫قانــون ؛ مشــروط بــه بقــا و یــا زوال دلیـ ِ‬ ‫مکلفیــن در هرحــال تکلیــف دارنــد کــه قانــون را فــارغ از‬ ‫ـت وضــع ان اجــراء کننــد‪ .‬بنابراین کشــف اراده قانونگذار‬ ‫علـ ِ‬ ‫و بررســی بقــاء و یــا زوال دلیــل وضــع ‪ ،‬بــی فایــده اســت‪.‬‬ ‫در پاســخ بــه حقوقــدان معتــرض عــرض میکنــم کــه ایــرا ِد‬ ‫ـل اجــرای قانــون وارد اســت‪ .‬و نــه‬ ‫وارده در خصــوص اصـ ِ‬ ‫در چگونگــی اجــرای ان ! بحــث مــا در نحــوه اجــرای قانــون‬ ‫اســت ‪ .‬اجــرای قانــون در اینخصــوص ارزیابــی میــزان حــق‬ ‫کســب و پیشــه توســط کارشــناس اســت ‪.‬‬ ‫مثــال ســاده در بــاب موضــوع مطروحــه ایــن اســت کــه ‪:‬‬ ‫کارشــناس بــه دســتور قاضــی مکلــف بــه ارزیابــی میــزان‬ ‫حــق کســب و پیشــه اســت‪ .‬و ندرســت اســت کــه میتوانــد‬ ‫بــه دلیــل فقــد ِعلــت و ســبب وضــع قانــون ‪ ،‬از اجــرای قــرار‬ ‫کارشناســی اســتنکاف نمایــد‪ .‬لیکــن از صفــر تــا میلیاردهــا‬ ‫تومــان ارزیابــی ‪ ،‬داخــل در حکــم قرار کارشناســی و مصداق‬ ‫اجــرای قانــون اســت‪ .‬در نتیجــه هــدف بنــده از کشــف اراده‬ ‫قانونگــذار در ایجــاد حــق ‪ ،‬ایــن نیســت کــه در صــورت احــراز‬ ‫اصل‬ ‫ســقوط ماخذ و منشــاء حق کســب و پیشــه‪ ،‬از اجرای‬ ‫ِ‬ ‫قانــون‪ ،‬اســتنکاف نماییــم‪ .‬امــا بــا کمــال تاســف در طــول‬ ‫ســالیان گذشــته مالحظــه شــد کــه هرچــه اســباب ایجــاد‬ ‫ایــن حــق ‪ ،‬رو بــه زوال نهــاد‪ ،‬وکالء و کارشناســان ‪ ،‬صــرف‬ ‫اعتبــار شــکلی و اســتناد قانونــی ‪ ،‬ناخواســته چشــمان خــود‬ ‫را بــر ماهیــت ان بســتند‪ .‬نتیجــه بســتن چشــمان ‪ ،‬نــه‬ ‫ـب ســابق‬ ‫تنهــا ظلــم فاحــش در حــق مالکیــن محلهــای کسـ ِ‬ ‫بــوده بلکــه بــی اعتنایــی کارشناســان بــر مــاده ‪ 19‬قانــون‬ ‫کارشناســان نیــز بــوده اســت زیــرا بــه موجــب ایــن مــاده ‪،‬‬ ‫کارشــناس بایــد دلیلــی بــر میــزان حــق کســب و پیشــه کــه‬ ‫ارزیابــی نمــوده ارائــه نماینــد‪ .‬ایــن دلیــل بایــد وفــق همــان‬ ‫فرضــی باشــدکه قانونگــذار ســال ‪ 1339‬در ایجــاد حــق‬ ‫کســب و پیشــه مــد نظــر داشــته اســت‪ .‬بنابرایــن مالحظــه‬ ‫میکنیــم کــه کارشناســان و قضــات نــه تنهــا داوطلبانــه و‬ ‫صــرف عدالــت ‪ ،‬بلکــه مکلفنــد کــه دلیــل ایجــاد ایــن حق را‬ ‫بداننــد ‪ .‬تــا بتواننــد تطبیــق و یــا عــدم تطبیــق انــرا بــا متنــازع‬ ‫فیه ‪،‬استدالل و استنتاج نمایند‪ .‬و به تبع ان قادر باشند‬ ‫‪ ،‬حقــوق حقــه مســتاجر را بــر ذمــه مالــک مســتقر نماینــد‪ .‬و‬ ‫نــه کــم از ان و نــه زائــد بــر ان ‪ .‬بنابرایــن کارشــناس بــا‬ ‫دلیــل دوم ایــن اســت کــه بــه احتمــال حــق کســب و پیشــه‬ ‫بــا حــق ســرقفلی خلــط شــده اســت‪ .‬در نظریــه حاضــر‬ ‫خواهیــد دیــد کــه ایــن حــق بــرای حــدود ‪ %95‬قراردادهــای‬ ‫منعقــده پــس از ســال ‪ 1355‬کــه ســال اجــرای قانــون‬ ‫شــهرداریها بــوده در محــدوده صفــر اســت ‪ .‬و ان ‪ 5‬درصــد‬ ‫نیــز مســتاجرینی هســتند کــه هنــگام تخلیــه ‪ ،‬ســرقفلی‬ ‫مغــازه را بــه برکــت فعالیــت کســبی خــود ‪ ،‬افزایــش داده‬ ‫انــد‪ ،‬یعنــی اگــر مالــک ‪ ،‬ملــک خــود را بــه ایــن مســتاجر‬ ‫واگــذار نکــرده و خالــی نگــه میداشــت ‪ ،‬اکنــون ســرقفلی‬ ‫مغــازه خالــی او ‪ a‬ریــال میبــود ‪ .‬امــا اکنــون فــارغ از تــورم‬ ‫و زائــد بــر تــورم مثــا ‪ 2a‬ریــال اســت‪ .‬پــس ایــن مســتاجر‬ ‫مبتکــر و خــاق و هوشــمند ‪ ،‬بــرای ملــک مالــک‪ ،‬ارزش‬ ‫افزوده ایجاد کرده اســت‪ .‬لذا مســتحق اســت که در نیمی‬ ‫از ارزش افــزوده بــا مالــک ســهیم شــود‪ .‬بنابرایــن مالحظــه‬ ‫مــی کنیــم مبلــغ ســرقفلی ملــک بــدون انکــه بــه مســتاجر‬ ‫واگــذار کــرده باشــد ‪ a‬ریــال بــوده ‪ .‬بنابرایــن ‪ a‬ریــال دیگــر‬ ‫بــر ان افــزوده اســت‪.‬‬ ‫و نیمــی از ایــن میــزان افــزوده حــق مســتاجر اســت و نیــم‬ ‫دیگــر حــق خــود مالــک‪ .‬زیــرا ‪ a‬ریــال افــزوده شــده مبتنــی بر‬ ‫مشــارکت مالــک و مســتاجر بــوده ‪ ،‬یکــی ســرمایه و ملــک‬ ‫اورده و دیگــری در ان ملــک کارکــرده اســت‪ .‬بنابرایــن بایــد‬ ‫قضات محترم و حقوقدانان و کارشناســان ارجمند از خود‬ ‫بپرســند کــه اگــر مبنــای حــق ســرقفلی‪ ،‬مــال یــا مبلغــی‬ ‫اســت کــه بــدوا مســتاجر در وجــه مالــک پرداخــت میکنــد ؛‬ ‫مبنــا و ســبب ایجــاد حــق کســب و پیشــه چــه بوده اســت ؟ !‬ ‫چطــور میتــوان واقعــه ای را توصیــف کــرد کــه فــردی بیاید به‬ ‫منظــور کســب و کار ‪ ،‬ملــک دیگــری را بــرای مــدت یکســال‬ ‫اجــاره کنــد و در تجــاری کــردن ملــک هــم نقشــی نداشــته‬ ‫باشــد و بــه غیــر از اجــاره ماهیانــه ‪ ،‬مبلــغ دیگــری نیــز بــه او‬ ‫ندهــد‪ .‬و در سررســید یکســاله هــم تخلیــه نکنــد ‪.‬‬ ‫و ســبب افزایــش ســرقفلی و ارزش کســبی ملــک هــم‬ ‫نشــود ‪ ،‬امــا پــس از مثــا ده ســال بهــره بــرداری و انتفــاع ‪،‬‬ ‫مطالبه میلیونها تومان بعنوان حق کســب و پیشــه نماید‬ ‫! و انــرا شــرط تخلیــه مغــازه قــرار دهــد‪ ! .‬ایــا این واقعه که‬ ‫یــک بــاج خواهــی اشــکار اســت میتوانــد مــراد قانونگــذاری‬ ‫تلقــی گــردد کــه بــر اســاس اصــل حکمــت‪ ،‬حکیــم اســت و‬ ‫دانــا اساســا میتــوان تصــور انــرا نمــود کــه قانونگــذار در‬ ‫پــی نقــض عدالــت اجتماعــی و برهــم زدن نظــم عمومــی‬ ‫بــوده اســت ؟! نتیجــه ان میشــود کــه مالــک نگــون بخــت‪،‬‬ ‫اشــکارا میبینــد مغــازه او پــس از تخلیــه ‪ ،‬بــه همــان انــدازه‬ ‫ای ارزش دارد و بــه همــان انــدازه ای اجــاره میــرود کــه اگــر‬ ‫اجــاره نــداده بــود‪ .‬یعنــی بــدون دســتاوردی‪ ،‬گویــا محکــوم‬ ‫اســت مبلغــی گــزاف در وجــه مســتاجر پرداخــت نمایــد ‪ .‬ایــا‬ ‫نامشــروع تــر از ایــن هــم میتــوان واقعــه ای را بــه تصویــر‬ ‫کشــید‪ .‬در اینجــا اســت کــه مشــخص میشــود ‪ ،‬مخالفــت‬ ‫و نامشــروع تلقــی کــردن بــا قانــون حــق کســب و پیشــه‬ ‫رئیس پلیس راهور گلستان‪:‬‬ ‫رییس کل دادگستری گلستان‬ ‫تعویض پالک تنهاازطریق‬ ‫ازادی‪۹‬زندانی جرایم غیرعمد گلستان‬ ‫نوبت دهی اینترنتی‬ ‫تعویــض پــاک تنهاازطریــق نوبــت دهــی اینترنتیســرهنگ‬ ‫عبــاس مهاجــر بســطامی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ارائــه خدمــات‬ ‫در مراکــز تعویــض پــاک بصــورت اینترنتــی در ده اســتان‬ ‫کشــور و احتمــال قــرار گرفتــن اســتان گلســتان در فــاز دوم‬ ‫‪ ،‬متقاضیــان مــی بایســت از هــم اینــک امادگــی دریافــت‬ ‫خدمــات بصــورت اینترنتــی را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبــاس مهاجــر بســطامی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫ارائــه خدمــات در مراکــز تعویــض پــاک بصــورت اینترنتــی‬ ‫در ده اســتان کشــور و احتمــال قــرار گرفتــن اســتان گلســتان‬ ‫در فــاز دوم ‪ ،‬متقاضیــان مــی بایســت از هــم اینــک امادگــی‬ ‫دریافــت خدمــات بصــورت اینترنتــی را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬براســاس ایــن طــرح‪ ،‬ارائــه خدمــات در‬ ‫مراکــز تعویــض پــاک صرفــا بــر اســاس نوبت دهــی اینترنتی‬ ‫امــکان پذیــر خواهــد بــود لــذا متقاضیــان صرفــا در روزهــای‬ ‫تعییــن شــده مــی بایســت بــه مرکــز تعویــض پــاک مراجعــه‬ ‫نمــوده تــا در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن خدمــات دریافــت‬ ‫نمــوده و از اتــاف وقــت مراجعــان جلــو گیــری بعمــل ایــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهاجــر بســطامی گفــت‪ :‬درصــورت اجرایــی شــدن‬ ‫ایــن طــرح در اســتان گلســتان ‪ ،‬بــه منظــور اخــذ نوبــت‪،‬‬ ‫متقاضیــان بایــد از طریــق ســامانه راهــور ‪ ۱۲۰‬یــا از طریــق‬ ‫ســایت نوبــت دهــی اینترنتــی اقــدام کنند‪/.‬پلیــس‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگر»گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر گلســتان پــس از یــک ســری‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی موفــق بــه شناســایی ‪ 2‬نفــر از‬ ‫ســوداگران مــرگ شــدند‪.‬‬ ‫توســط حضــرت امــام خمینــی ره تاچــه انــدازه وفــق‬ ‫عقالنیــت بــوده اســت و ان بزرگــوار تــا چــه انــدازه مســلط‬ ‫بــه وقایــع حقوقــی زمــان خــود بــوده اســت‪ .‬حقوقدانــان‬ ‫بــه خوبــی میداننــد ‪ ،‬تبــادل عوضیــن کــه اســاس شــرعی و‬ ‫عقلــی عقــود اســت در حــق کســب و پیشــه مفقــود اســت‪.‬‬ ‫ـال مشــخص و معینــی را بــه مالــک نــداده کــه‬ ‫مســتاجر مـ ِ‬ ‫عــوض ان مــال را مطالبــه کنــد‪ .‬حضــرت امــام خمینــی ره در‬ ‫تحریــر الوســیله و توضیــح المســائل ‪ ،‬خــاف شــرع بــودن‬ ‫حــق کســب و پیشــه و مشــروع بــودن حــق ســرقفلی را بــه‬ ‫روشــنی تصریــح فرمــوده انــد‪ .‬بنابرایــن کارشناســان محتــرم‬ ‫بداننــد ‪ ،‬بــدون توجــه بــه مبانــی و اســباب تاســیس ایــن‬ ‫حــق ‪ ،‬و بــدون عنایــت بــه اینکــه فرضیــه موجــد ان از زمان‬ ‫تاســیس شــهرداری رو بــه زوال کامــل نهــاده و علتــش نیــز‬ ‫خلــط ان بــا حــق ســرقفلی بــوده ‪ ،‬ســبب شــده اســت‬ ‫کــه ناخواســته بــه ایــن بــاج خواهی مشــروعیت داده شــود‪.‬‬ ‫لــذا حقوقدانــان و کارشناســان در صــورت چشــم پوشــی‬ ‫از مبانــی ایجــاد ایــن حــق ‪ ،‬نــه تنهــا بعلــت نقــض فتــاوای‬ ‫حضــرت امــام خمینــی ره ؛ ناخواســته راه خــاف شــرع را‬ ‫مــی پیماینــد ‪ ،‬بلکــه بــه دلیــل عــدم توجــه بــه تکلیفــی کــه‬ ‫مــاده ‪ 19‬قانــون کارشناســان در ارائــه اســتدالل بــر عهــده‬ ‫انهــا نهــاده ‪ ،‬مرتکــب نقــض قانــون نیــز میشــوند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬طــی بررســی هــای تخصصــی‬ ‫مامــوران مشــخص شــد‪ ،‬متهمــان قصــد جابــه‬ ‫جایــی مقــدار زیــادی مــواد افیونــی بــا یــک دســتگاه‬ ‫ســواری در شهرســتان «بــم» دارنــد کــه بالفاصلــه‬ ‫مراتــب بــه پلیــس «کرمــان» اطــاع داده شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر کرمــان بــا‬ ‫رصــد دقیــق محورهــا موفــق بــه شناســایی خــودرو‬ ‫مــورد نظــر شــده و پــس از ورود متهمــان بــه‬ ‫مخفیگاهشــان‪ ،‬طــی عملیاتــی ضربتی هــر دو نفر‬ ‫را دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دادگــر خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بازرســی از‬ ‫ایــن خــودرو‪ 139 ،‬کیلــو و ‪ 700‬گــرم شیشــه و ‪25‬‬ ‫کیلــو و ‪ 600‬گــرم هروئیــن کشــف شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه توقیــف یــک دســتگاه ســواری بــا پــاک‬ ‫جعلی و کشــف یک قبضه ســاح‪ 5 ،‬خشــاب و ‪ 118‬تیر‬ ‫جنگــی از مخفیــگاه قاچاقچیــان‪ ،‬گفــت‪ :‬هــر دو متهــم‬ ‫پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪/.‬پلیس‬ ‫چــرا نبایــد از خــود پرســید کــه بــه چــه علــت قانونگــذار در‬ ‫ســال ‪ 1339‬ایــن حــق را بصــورت امرانــه و برخــاف مــواد ‪468‬‬ ‫و ‪ 494‬قانــون مدنــی ایجــاد کــرده و بــر مالــک تحمیــل نمــود ‪.‬‬ ‫منطــق قانونگــذار وقــت واقعــا چــه بــوده اســت ؟! بنــده عــرض‬ ‫میکنــم واقعیتــی کــه ناگفتــه و ناشــنیده مانــده‪ ،‬ایــن اســت‬ ‫کــه ‪ :‬دایــر کــردن محــل کســب در ســنه ‪ 30‬تــا ‪ 50‬بــه جــای اخــذ‬ ‫مجــوز از شــهرداری و دولــت ‪ ،‬مســتلزم وجــود افــرادی بــوده اســت‬ ‫کــه تخصــص و فــن و حرفــه و ســرمایه کار و ابــزار تولیــد داشــته‬ ‫انــد ‪ .‬ماننــد کفاشــی و نانوایــی و عطــاری و بقالــی و اهنگــری‬ ‫‪ ،‬مســگری و‪ .......‬واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن افــراد در ســنه‬ ‫‪ 40-30‬محــدود و کمیــاب بــوده انــد ‪ .‬بنابرایــن چنیــن افــرادی‬ ‫بودنــد کــه میتوانســتند گوشــه ای از ملــک مســکونی ناشــناخته‬ ‫و گمنــام و کــم ارزش مالکــی را بــه محــل کســب تبدیــل کــرده و‬ ‫ارزشــمند نماینــد و نــه شــهرداری و نــه دولــت ‪ ،‬انهــا بودنــد کــه‬ ‫توانســتند ارزش همیــن گوشــه را چنــد برابــر کل ملــک مســکونی‬ ‫مالــک نماینــد‪ .‬و بــه همیــن دلیــل بــوده کــه قانونگذار ســال ‪1339‬‬ ‫ـل‬ ‫در صــدد بــر امــد کــه ایــن مســتاجرین را در ارزش افــزوده محـ ِ‬ ‫کســبی کــه خــود ســبب ایجــاد ان بــوده انــد ‪ ،‬شــریک نمــوده تــا‬ ‫بین او و مالک تعادل ایجاد گردد و بدینوســیله از اینگونه افراد‬ ‫کــه عزیــز خــاص و عــام بودنــد حمایــت گــردد‪.‬‬ ‫کشف ‪ 101‬کیلو حشیش با هدایت‬ ‫اطالعاتی پلیس گلستان‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 101‬کیلــو حشــیش‬ ‫در عملیــات مشــترک بــا پلیــس «کرمــان» خبــر داد‪.‬‬ ‫امــا ایــن منطــق حتــی در روزهــا و ســالهای نخســتین خــود ‪،‬‬ ‫عمــا بــه بــاج خواهــی قانونــی تبدیــل شــد و مــدت اجــاره هــم‬ ‫بالاثــر گشــت‪ .‬و ایــن ارزش افــزوده را هرکــس کــه قدرتــی بیشــتر‬ ‫داشــت ‪ ،‬میتوانســت بیشــتر دریافــت کنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫حضــرت امــام خمینــی ره از بــدو ایجــاد ایــن حــق ‪ ،‬انــرا خــاف‬ ‫شــرع و مســتاجری را کــه بیــش از مــدت اجــاره ‪ ،‬عیــن مســتاجره‬ ‫را در یــد خــود نگــه میداشــت غاصــب معرفــی فرمــود‪ .‬بنابرایــن‬ ‫اگــر کارشــناس بــه حکــم قانــون حاکــم بــر قــرارداد مســتاجر و قــرار‬ ‫کارشناســی دادگاه مکلــف و موظــف اســت حــق کســب و پیشــه‬ ‫بــرای مســتاجر ارزیابــی کنــد بایــد بــا توجــه به ماهیت و تشــخیص‬ ‫دقیــق نقــش مســتاجر بــر ارزش افــزوده بــر ملــک کــه فوقا تشــریح‬ ‫گردیــد عمــل کنــد‪ .‬وهوالمســتعان‬ ‫ازادی‪۹‬زندانــی جرایــم غیرعمــد گلســتانرییس کل دادگســتری‬ ‫گلســتان گفــت کــه بــا مشــارکت خیریــن و پادرمیانــی شــوراهای‬ ‫حــل اختــاف اســتان امــروز سه شــنبه ‪ ۹‬زندانــی جرایــم غیرعمــد از‬ ‫زندان هــای گلســتان ازاد شــدند‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت کــه بــا مشــارکت خیریــن‬ ‫و پادرمیانــی شــوراهای حــل اختــاف اســتان امــروز سه شــنبه‬ ‫‪ ۹‬زندانــی جرایــم غیرعمــد از زندان هــای گلســتان ازاد شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دادگســتری گلســتان هــادی‬ ‫هاشــمیان در جلســه ســتاد دیــه اســتان اظهــار داشــت‪ :‬بــا ازادی‬ ‫ایــن زندانیــان تعــداد افــرادی کــه بــه علــت ناتوانــی در پرداخــت‬ ‫نفقــه‪ ،‬دیــه‪ ،‬مهریــه‪ ،‬بدهــکاران مالــی و حــوادث کارگاهــی در‬ ‫حبــس بــوده و ازاد شــدند بــه ‪ ۱۶۴‬تــن رســید کــه از مجمــوع ایــن‬ ‫افــراد‪ ۵ ،‬نفــر زن بودنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن افــراد در مجمــوع ‪ ۶۱۰‬میلیــارد ریــال بدهــی‬ ‫داشــتند کــه بــا پادرمیانــی اعضــای شــورای حــل اختــاف و‬ ‫مــددکاران زنــدان‪ ،‬شــاکیان در اقــدام خیرخواهانــه از ‪ ۴۳۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بدهــی خــود گذشــتند و مابقــی ایــن پــول نیــز بــا کمــک مــردم‪،‬‬ ‫خیریــن‪ ،‬ســتاد دیــه و پرداخــت وام تامیــن شــد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬امســال از محــل‬ ‫کمک هــای بنیــاد مســتضعفان ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال بــه اســتان‬ ‫تخصیــص داده شــد کــه ‪ ۸۲‬نفــر از زندانیــان ازاد شــده امســال بــا‬ ‫ایــن کمــک‪ ،‬بــه اغــوش خانــواده هــای خــود بازگشــتند‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر گلســتان پــس از یــک ســری‬ ‫تــاش هــای بــی وقفــه و اشــراف اطالعاتــی‪ ،‬موفــق بــه‬ ‫شناســایی یکــی از قاچاقچیــان مــواد افیونــی شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامی اظهار داشــت‪ :‬طــی اقدامات تخصصی‬ ‫مامــوران مشــخص شــد متهــم مقادیــری مــواد مخــدر را در‬ ‫منزلــش در «نرماشــیر» نگهــداری مــی کنــد کــه بالفاصلــه‬ ‫مراتــب بــه پلیــس ان شهرســتان اطــاع داده شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬مامــوران پــس از‬ ‫هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی و در بازرســی از منــزل‬ ‫متهــم‪ 101 ،‬کیلــو حشــیش کشــف کردند‪.‬پلیــس‬ ‫جدول سرگرمی ‪261‬‬ ‫حل همراه با جایزه ارسال به تلگرام‪@bazarkasbokar :‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬چهــره و ســیما ‪ -‬مــکان گردهمایــی لشــکر‪ -2.‬همــراه بــا لجاجــت‬ ‫و یکدندگــی ‪ -‬ظالــم و ســتمکار‪ -3.‬جامــه نــازک ‪ -‬بــاالی انگلیســی‬ ‫ مرتعــش ‪ -‬از اشــکال هندســی‪ -4.‬از رودهــای جــاری در اســتان‬‫مازنــدران‪ -‬کالم تنفــر و بیــزاری ‪ -‬خــط کــش ســه گــوش ‪ -‬تعجــب‬ ‫زنانــه ‪ -5.‬عاطفــی ‪ -‬مــاده کنتــرل کننــده قنــد خــون کــه از لوزالمعده‬ ‫ترشــح مــی شــود‪ -6.‬بــه اســیری گرفتــن ‪ -‬عقیــده و مســلک ‪ -‬دختــر‬ ‫لــری ‪ -‬در مثــل از ان کــوه مــی ســازند!‪ -7‬عــددی یــک رقمــی ‪ -‬نــا‬ ‫اســتوار و ناپایدار ‪ -‬ســیلی و تپانچه‪ -8.‬قومی ترک نژاد از ترکمانان‬ ‫کــه مدتــی بــر ایــران حکومــت کردنــد ‪ -‬پشــت ســر و عقــب ‪ -‬گــوش‬ ‫فــرا دادن ‪ -9.‬خاکــی در خدمــت صنعــت ‪ -‬شــباهت داشــتن ‪ -‬فــراق‬ ‫و جدایــی‪ -10.‬فیلمــی ســاخته «عبدالرضــا‬ ‫کاهانــی» بــا بــازی «مهــدی هاشــمی» ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نفــس خســته ‪ -‬جامعــه انســانی ‪ -‬کشــت‬ ‫‪1‬‬ ‫بــه امیــد بــاران‪ -11.‬قــره قــروت ‪ -‬همگــن‬ ‫و هارمونیــک‪ -12 .‬شــلوار جیــن ‪ -‬بخــت‬ ‫‪2‬‬ ‫ازمایی ‪ -‬تصدیق المانی ‪ -‬بدبو و متعفن‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -13‬چیــن و چــر‪.‬ک پوســت ‪ -‬حولــه ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ازافــات نباتــی ‪ -‬تــازه و جدیــد‪ -14 .‬مربــوط‬ ‫بــه گذشــته ‪ -‬کشــوری در قــاره ســیاه بــا‬ ‫‪5‬‬ ‫مرکــز «ماپوتــو»‪ -15.‬خجــل و شرمســار ‪-‬‬ ‫تشــک ورزش هایــی ماننــد جــودو و کاراتــه‬ ‫‪6‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اش مخصــوص مســافر ‪ -‬بنــای‬ ‫تاریخــی و دیدنــی شــهر ماکــو در اســتان‬ ‫«اذربایجــان غربــی»‪ -2.‬از تیــم هــای‬ ‫فوتبــال کشــورمان‪ -3.‬گیاهــی خــاردار‬ ‫و خــودرو از تیــره مینــا ‪ -‬از مرکبــات‬ ‫تــرش مــزه و پــر خاصیــت ‪ -‬از اوراق‬ ‫بهــادار ‪ -‬اســفنج مصنوعــی‪ -4.‬خانــه‬ ‫بــزرگ ‪ -‬منزلــت و مقــام ‪ -‬نوعــی بیمــاری‬ ‫واگیــردار کــه میکــروب ان در ســال‬ ‫‪ 1882‬میــادی توســط «کــخ» المانــی‬ ‫کشــف شــد ‪ -‬شــهر ســوهان‪ -5.‬انقبــاض‬ ‫غیــرارادی و ناگهانــی عضــات تــوام‬ ‫سال ششم‬ ‫ناکامی قاچاقچیان مسلح در‬ ‫عملیات مشترک پلیس‬ ‫قسمت نهم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫چــه دلیلــی میگویــد کــه حــق کســب و پیشــه فــان واحــد‬ ‫کســبی مثــا صــد میلیــون تومــان اســت‪ .‬ایــن صــد میلیــون‬ ‫از کجــا و چگونــه حاصــل شــده اســت! ‪ .‬انالیــز و اســتدالل‬ ‫مترتــب بــران چیســت ! و چــرا کارشــناس بعــدی انــرا پنجــاه‬ ‫و یــا دویســت میلیــون تومــان اعــام میکنــد‪ !!!.‬نتیجــه ایــن‬ ‫تشــتت و فقــدان محاســبه و عــدم ارائــه اســتدالل در‬ ‫کجاســت ؟! قطعــا در وهلــه نخســت ایــن اســت کــه ارزیابی‬ ‫حاصلــه کاشــف از مــراد قانونگــذار نیســت !‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪267‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫بــا درد ‪ -‬چوپــان‪ -6.‬مهــره ای در شــطرنج ‪ -‬اســتان ادب پــرور‬ ‫ علــم تشــریح‪ -7.‬مهمانســرای مجلــل ‪ -‬درز لبــاس ‪ -‬دشــت‬‫و صحــرا‪ -8.‬قلعــه حکومتــی ‪ -‬زمزمــه کننــده ‪ -‬بــا محــرم اســرار‬ ‫بگوییــد‪ -9.‬گوشــه نشــینی و عزلــت ‪ -‬از انــواع انــار ‪ -‬از بــت هــای‬ ‫عصــر جاهلیــت‪ -10.‬خــاص کننــده ‪ -‬ابــزار اضافــه الزم ‪ -‬ضمیــر‬ ‫چنــد نفــره‪ -11.‬محــل رویــش نــی ‪ -‬زمــان یــک رویــداد خــاص ‪-12.‬‬ ‫سوســن زرد ‪ -‬ضمیــر ســوم شــخص مفــرد ‪ -‬خــون بهــا ‪ -‬جــد و‬ ‫پدربــزرگ‪ -13.‬وقــت و زمــان ‪ -‬واحــد پــول «البانــی» ‪ -‬محکمــه‬ ‫درونــی انســان ‪ -‬انــدک و قلیــل‪ -14.‬مثلــی در بــاب فرونشــاندن‬ ‫خشــم کســی بــا ســخنان نــرم‪ -15.‬نویســنده المانــی برنــده نوبــل‬ ‫ادبــی ‪ 1946‬و نویســنده «گــرگ بیابــان» ‪ -‬گوناگــون‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫دوشنبه ‪ 07‬مهر ‪1399‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪1442‬‬ ‫‪ 28‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 67‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫عکس هفته‬ ‫بانگ مرال در تنگراه‬ ‫پارک ملی گلستان‬ ‫جاده روستای افراتخته شهرستان علی اباد‬ ‫عکس‪ :‬بازار کسب و کار _ عقیل مهقانی‬ ‫جنگل گلستان ارثیه نیست‬ ‫تاخت وتاز وحشیانه بر پیکربی جان پارک ملی گلستان‬ ‫تاخــت وتــاز وحشــیانه بــر پیکربــی جــان پــارک ملــی گلســتانپارک ملــی گلســتان‬ ‫بــا مســاحتی بیــش از ‪ ۹۰۰‬کیلومتــر مربــع و میزبانــی از‪ ۳۰۲‬گونــه مختلــف‬ ‫جانــوری و هــزار و‪ ۳۵۰‬گیــاه در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــده‬ ‫امــا عــاوه بــر مخاطــرات ناشــی از حضــور و تــردد انســان در ســال های اخیــر بــا‬ ‫دس ـت اندازی غیرطبیعــی و ســاخت و ســاز بــی رویــه هــم مواجــه اســت‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بــا مســاحتی بیــش از ‪ ۹۰۰‬کیلومتــر مربــع و میزبانــی‬ ‫از‪ ۳۰۲‬گونــه مختلــف جانــوری و هــزار و‪ ۳۵۰‬گیــاه در فهرســت میــراث جهانی‬ ‫یونســکو ثبــت شــده امــا عــاوه بــر مخاطــرات ناشــی از حضــور و تــردد انســان‬ ‫در ســال های اخیــر بــا دســت اندازی غیرطبیعــی و ســاخت و ســاز بــی رویــه‬ ‫هــم مواجــه اســت‪.‬‬ ‫اب و هــوای مطلــوب ایــن زیســتگاه در کنــار منــع ورود افــراد فرصت طلب دســت‬ ‫انــدازی بــه پــارک ملــی گلســتان را بــرای ســودجویان فراهــم کــرده کــه نتیجــه ان‬ ‫ســاخت و ســاز در گوشــه و کنــار ایــن پهنــه ســبز اســت بگونـه ای کــه پیکــر الغــر و‬ ‫صدمــه دیــده جنــگل هــر روز زخمــی بزرگتــر و عمیق تــر را تجربــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالیســت کــه طــی ســالهای اخیــر مطالعــه احــداث جــاده جدیــد در‬ ‫مجــاورت پــارک ملــی گلســتان بــرای جایگزیــن کــردن محــور کنونــی مشــهد –‬ ‫بجنــورد – گــرگان اغــاز شــده اســت تــا دسترســی انســان و تخریــب جنــگل را‬ ‫ســخت کنــد امــا نــه تنهــا خبــر چندانــی از ان در دســت نیســت بلکــه وضعیــت‬ ‫ناپایــدار کنونــی هــم بــا مخاطــرات بیشــتری دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس مشــاهدات امــروز ‪/‬شــنبه‪ /‬خبرنــگار ایرنــا؛ پیشــروی ســاخت و ســاز‬ ‫در ارتفاعــات روســتای تنگــراه بــه اســانی قابــل دیــدن اســت و فعالیــت بــی وقفه‬ ‫کارگــران و ماشــین االت بــرای ســاخت ویــا‪ ،‬صــدای روســتاییان حاشــیه پــارک‬ ‫ملــی گلســتان را هــم دراورده اســت‪.‬‬ ‫برخــی از روســتاییان بــا انتقــاد از ایــن رویــه بــه ایرنــا گفتنــد‪ :‬جوانــان مــا بــرای‬ ‫ســاخت یــک خانــه بــا موانــع زیــادی از جملــه قرارداشــتن زمیــن در خــارج بافــت‬ ‫و دشــواری فــراوان بــرای دریافــت پروانــه و امتیــاز اب و بــرق و گاز مواجهنــد امــا‬ ‫گویــا ایــن قوانیــن بــرای همــه یکســان نیســت‪.‬‬ ‫یــک پیرمــرد ســاکن روســتای تنگــراه بــه ایرنــا گفــت‪ :‬ویالهــای ثروتمنــدان چنــان‬ ‫بــا ســرعت و بــدون منــع قانونــی ســاخته می شــود کــه گویــی ان هــا ســالها در‬ ‫ایــن منطقــه زندگــی کــرده و حــق هــر گونــه دســت انــدازی بــه طبیعــت را دارنــد‪.‬‬ ‫یکــی از نمونــه هــای مشــهود رشــد ویالســازی در پــارک ملــی گلســتان‪ ،‬ســاخت‬ ‫مجموعــه شــهرک افــرا در کنــار درختــان جنگلــی اســت کــه موجــب حیــرت ســاکن‬ ‫روســتاهای اطــراف و عالقــه منــدان بــه محیــط زیســت شــده اســت‪.‬‬ ‫در همیــن ارتبــاط رییــس دادگســتری گلســتان طــی دســتور ویــژ ه بــه دادســتان‬ ‫گالیکــش خواســتار بررســی ســاخت شــهرک ویالیــی “افــرا” و ســاخت و ســازهای‬ ‫مربــوط بــه ایــن شــهرک در کنــار پــارک ملــی گلســتان شــد‪.‬‬ ‫مسوول بسیج جامعه پزشکی سپاه جواداالئمه(ع) خراسان شمالی‬ ‫اعزام‪۱۹‬تیم بسیج پزشکی به روستاهای محروم‬ ‫بــه اعتقــاد هــادی هاشــمیان؛ ایجــاد شــهرک ویالیــی در حاشــیه پــارک ملــی‬ ‫گلســتان کــه بــه عنــوان ذخیــره گاه زیســت کــره در یونســکو ثبــت شــده پذیرفتنی‬ ‫نیســت و بــا متخلفــان برخــورد قانونــی می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر اســاس اعــام محیــط زیســت بخشــی از زمین هــای این‬ ‫شــهرک ویالیــی ‪ ۳۷‬هــزار مترمربعــی در محــدوده پارک ملی گلســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬دادســتان گالیکــش ماموریــت دارد بــا همــکاری محیــط‬ ‫زیســت‪ ،‬اداره منابــع طبیعــی‪ ،‬امــور اب و بنیــاد مســکن‪ ،‬مســاحت ایــن شــهرک‬ ‫و میزانــی کــه در محــدوده منابــع طبیعــی و محیــط زیســت و حریــم رودخانــه‬ ‫قــرار دارنــد را مشــخص کنــد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬همچنیــن دادســتانی موظــف اســت‬ ‫نحــوه الحــاق زمین هــای ایــن شــهرک بــه بافــت روســتای تنگــراه و ســاخت و‬ ‫اعزام‪۱۹‬تیــم بســیج پزشــکی بــه روســتاهای محرومعیســی برجی‪-‬مســوول‬ ‫بســیج جامعــه پزشــکی ســپاه جواداالئمــه(ع) خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۱۹‬تیــم و گــروه جهــادی پزشــکی بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه دفــاع‬ ‫مقــدس بــرای محرومیت زدایــی مناطــق محــروم و همچنیــن کمــک بــه‬ ‫بیمــاران نیازمنــد ایــن مناطــق اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫عیســی برجی‪-‬مســوول بســیج جامعه پزشــکی ســپاه جواداالئمه(ع) خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ ۱۹ :‬تیــم و گــروه جهــادی پزشــکی بــه مناســبت گرامیداشــت‬ ‫هفتــه دفــاع مقــدس بــرای محرومیت زدایــی مناطــق محــروم و همچنیــن کمک‬ ‫بــه بیمــاران نیازمنــد ایــن مناطــق اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫عیســی برجــی اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن تعــداد‪ ۱۶ ،‬تیــم پزشــکی در قالــب طــرح‬ ‫شــهید رهنمون به حاشــیه شــهرهای بجنورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬اســفراین و گرمه و راز‬ ‫اعــزام شــدند و در ایــن مناطــق محــروم بــه اقشــار اســیب پذیــر جامعــه خدمات‬ ‫ارائــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســه گــروه جهــادی تخصصــی نیــز بــه منطقــه ســرانی شــیروان‪،‬‬ ‫روســتاهای بجنــورد و جاجــرم اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در طرح شــهید رهنمون بیشــتر هدف اموزشــی و بهداشــتی‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح گــروه هــای اعزامــی کــه ســه تــا پنــج نفــر‬ ‫هســتند‪ ،‬بیمــاران نیازمنــد را شناســایی مــی کننــد‪.‬‬ ‫برجــی افــزود‪ :‬بیمارانــی کــه نیازمنــد خدمــات عمومــی باشــند از خدمــات‬ ‫بهــره منــد مــی شــود امــا بیمارانــی کــه نیــاز بــه تخصــص دارنــد بــه بیمارســتان‬ ‫ســازهای ایــن منطقــه را بررســی و بــرای متخلفــان پرونــده تشــکیل دهــد‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بــه عنــوان یکــی از ذخیره گاه هــای زیســت کــره ثبــت شــده در‬ ‫میــراث جهانــی ‪ ۱۳۵۰‬گونــه گیاهــی و ‪ ۳۰۲‬گونــه جانــوری از جملــه نیمی از گونه های‬ ‫پســتانداران ایــران را در حــدود ‪ ۹۰۰‬کیلومتــر مربــع گســتره جــای داده اســت‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان از بهتریــن زیســتگاه های پســتانداران بزرگــی چــون پلنــگ‪،‬‬ ‫خــرس قهــوه ای‪ ،‬گــرگ‪ ،‬وشــق‪ ،‬مــرال‪ ،‬شــوکا‪ ،‬گوســفند و بــز وحشــی‪ ،‬اهــوی‬ ‫ایرانــی و گــراز اســت و بــه ویــژه بــه خاطــر جمعیــت فــراوان قــوچ و میــش اوریــال‬ ‫معــروف اســت‪.‬‬ ‫گلســتان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬نخســتین پــارک ملــی ایــران شــد کــه در فهرســت‬ ‫میــراث جهانــی یونســکو بــه عنــوان یکــی از ‪ ۵۰‬ذخیــره گاه زیســت محیطــی کــره‬ ‫زمیــن بــه ثبــت رســیده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫هــا و مراکــز درمانــی معرفــی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مســوول بســیج جامعه پزشــکی ســپاه جواداالئمه(ع) خراسان شمالی گفت‪:‬‬ ‫گــروه هــای جهــادی پزشــکی جهــادی متشــکل از پزشــکان متخصــص در حــوزه‬ ‫زنــان‪ ،‬دنــدان پزشــکی‪ ،‬روانشــناس‪ ،‬مشــاوره‪ ،‬مامــا و پرســتار اســت‪.‬‬ ‫برجــی اظهــار داشــت‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود در قالــب گــروه هــای جهــادی‬ ‫بــه بیــش از پنــج هــزار و ‪ ۴۰۰‬نفــر از هــم اســتانی هــا در مناطــق محــروم زیــر‬ ‫پوشــش خدمــات بهداشــت و درمــان قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه طــرح موکــب درمانــی نیــز اشــاره کــرد‬ ‫و افــزود‪ :‬ایــن طــرح در امامــزاده غیبــی شــیروان و امامــزاده ســیدعباس (ع)‬ ‫بجنــورد بــا همــکاری و مشــارکت اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان در‬ ‫اربعیــن اجــرا مــی شــود‪ ،‬هــر ســاله از بســیج جامعــه پزشــکی تیــم هایــی در این‬ ‫مناســبت اعــزام مــی شــدند‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری ‪ ۳۲۰‬هــزار بســیجی‬ ‫ســازمان یافتــه دارد کــه بخــش زیــادی از انــان فعــاالن صنــوف مختلــف را در‬ ‫برمــی گیرنــد‪.‬‬ ‫بسیجیان خراسان شمالی در ‪ ۲۲‬گروه اقشار بسیج سازماندهی شده اند‬ ‫از مجمــوع ایــن تعــداد ‪ ۱۴۰‬نفــر پزشــک و پیراپزشــک عضــو بســیج جامعــه‬ ‫پزشــکی هســتند‪.‬‬ صفحه 8 ‫شستشوی دست ها با اب و صابون و استفاده از محلولهای‬ ‫ضدعفونی کننده حاوی الکل‪،‬ویروس های روی‬ ‫دست ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫مرتب دست‬ ‫های خود را‬ ‫بشویید‬ ‫دوشنبه ‪ 07‬مهر ‪1399‬‬ ‫ورزش‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره ‪267‬‬ ‫سکوهای قهرمانی زیر پای ورزشکاران خراسان شمالی‬ ‫ســکوهای قهرمانــی زیــر پــای ورزشــکاران خراســان شــمالینام‬ ‫خراســان شــمالی همــواره بــا قهرمانی هایــش در رشــته های‬ ‫جــودو‪ ،‬کــوراش و کشــتی باچوخــه درخشــیده اســت امــا بــا‬ ‫برنامه ریزی هــا و اقدامــات هدفمنــد در ســالیان اخیــر‪ ،‬میــزان‬ ‫حضــور ورزشــکاران ایــن خطــه در دیگــر رشــته ها نیــز در عرصــه‬ ‫ملــی جهشــی چشــمگیر داشــته و راه شــکوفایی اســتعدادهای‬ ‫ایــن اســتان در دیگــر ورزش هــا هموارتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫نام خراســان شــمالی همواره با قهرمانی هایش در رشــته های‬ ‫جــودو‪ ،‬کــوراش و کشــتی باچوخــه درخشــیده اســت امــا بــا‬ ‫برنامه ریزی هــا و اقدامــات هدفمنــد در ســالیان اخیــر‪ ،‬میــزان‬ ‫حضــور ورزشــکاران ایــن خطــه در دیگــر رشــته ها نیــز در عرصــه‬ ‫ملــی جهشــی چشــمگیر داشــته و راه شــکوفایی اســتعدادهای‬ ‫ایــن اســتان در دیگــر ورزش هــا هموارتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫شــاید به ســادگی نتوان اثرات گســترده پدیده ورزش در ابعاد‬ ‫مختلــف فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی و سیاســی جامعــه را‬ ‫برشــمرد ولــی انچــه اشــکار اســت ان اســت کــه موفقیــت هــای‬ ‫ورزشــی غــرور ملــی افریــده و شــهرت جهانی مــی اورد و به طور‬ ‫خالصــه تصویــر مطلوبــی از جامعــه پیــروز ورزشــی‪ ،‬در عرصــه‬ ‫بیــن المللــی مــی ســازد‪.‬‬ ‫اگرچه حوزه ورزش در دولت های مختلف جمهوری اســامی‬ ‫ایــران مــورد توجــه بــوده اســت ولــی بــا روی کار امــدن دولــت‬ ‫تدبیــر و امیــد‪ ،‬رویکردهــا بــه ورزش تغییــر کــرده اســت‪ ،‬به گونه‬ ‫ای کــه امــروزه کســب نشــان و درخشــش در میادیــن ملــی و‬ ‫بیــن المللــی و بــه تعبیــری بــه اهتــزار دراوردن پرچــم کشــور‬ ‫بــه ورزشــکاران چنــد اســتان خالصــه نمــی شــود زیــرا دولــت بــا‬ ‫افزایــش اعتبــارات تخصیصــی‪ ،‬ایجــاد اماکــن ورزشــی مجهــز در‬ ‫نقــاط مختلــف کشــور و پیــرو ان افزایــش ســرانه ورزشــی در‬ ‫اســتان هــا‪ ،‬تــاش کــرده اســت تــا چتــر عدالــت ورزشــی را بــر‬ ‫ســر همــه مناطــق بگســترد‪.‬‬ ‫بازخــورد ایــن تغییــر رویکــرد را مــی تــوان در امــار و اطالعاتــی دیــد‬ ‫کــه اداره کل ورزش و جوانــان خراســان شــمالی ارائــه کــرده اســت‬ ‫بــه گونــه ای کــه شــمار نشــان هــای ورزشــی کســب شــده در رقابــت‬ ‫هــای ملــی‪ ،‬بیــن المللــی و جهانــی توســط مــردان ایــن اســتان کــه‬ ‫در ســال ‪ ۹۱‬بــه عــدد ‪ ۸۲‬رســیده بــود‪ ،‬در ســال ‪ ۹۲‬بــه ‪ ۱۰۳‬رســید و‬ ‫اکنــون بــه ‪ ۲۳۳‬نشــان رنگارنــگ افزایــش یافتــه اســت‬ ‫رشد ‪ ۲‬برابری حضور ورزشکاران استان در تیم ملی‬ ‫معــاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانــان خراســان شــمالی‬ ‫در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده در دولــت تدبیــر و امیــد میــزان‬ ‫مشــارکت ورزشــکاران اســتان در ورزش هــای قهرمانــی توســعه‬ ‫خوبــی پیــدا کــرده اســت بــه گونــه ای کــه بــا رشــد دو برابــری‬ ‫حضــور ورزشــکاران اســتان در تیــم ملــی‪ ،‬ایــن رقــم بــه ‪ ۱۱۳‬نفــر‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫محمــد بروحــی بــا بیــان اینکــه بســیاری از رشــته هــا و هیــات‬ ‫هــای ورزشــی اســتان در طــول دولــت یازدهــم و دوازدهــم فعال‬ ‫شــده انــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــا قبــل از ایــن در اســتان رشــته‬ ‫ورزشــی بــا عنــوان ســامبو و موهیتــو وجــود نداشــت ولــی بــا‬ ‫فعــال کــردن ایــن رشــته هــای ورزشــی و برنامــه ریــزی هــای‬ ‫انجــام شــده تنهــا در ســال ‪ ۶ ،۹۸‬نشــان رنگارنــگ از رشــته‬ ‫ســامبو در رقابــت هــای کشــوری کســب شــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه‪ ،‬دیگــر نشــان هــای کســب شــده متعلــق‬ ‫به چند رشــته ورزشــی و رده ســنی خاص نیســت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در چنــد ســال اخیــر بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده شــاهد‬ ‫کســب نشــان هــای زیــادی در میادیــن ملــی و بیــن المللــی در‬ ‫رده جوانــان و نوجوانــان جــودوکار اســتان نیــز بــوده ایــم‪.‬‬ ‫بروحــی افــزود‪ :‬تــا ســال ‪ ۹۱‬تنهــا ‪ ۸۲‬نشــان توســط مــردان در‬ ‫رقابتهــای ملــی و بیــن المللــی رشــته هــای متفــاوت ورزشــی‬ ‫کســب شــده بــود کــه ایــن رقــم هــم اکنــون بــه ‪ ۲۳۳‬نشــان‬ ‫افزایــش پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫رشد بیش از ‪ ۲‬برابری ورزش بانوان خراسان شمالی‬ ‫معــاون ورزش بانــوان خراســان شــمالی نیــز بــا اشــاره بــه رشــد‬ ‫بیــش از ‪ ۲‬برابــری تعــداد ورزشــکاران بانــوی اســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تــا ســال ‪ ۹۲‬پنــج هــزار و ‪ ۴۷۲‬بانــوی ورزشــکار در‬ ‫اســتان ســازماندهی و بیمــه شــده بودنــد کــه ایــن رقــم اکنون به‬ ‫‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۳۵۰‬نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫فرانــک ســرایی‪ ،‬بــا بیــان اینکــه در ایــن ســال هــا تعــادل خوبــی‬ ‫بیــن جمعیــت ورزشــکاران زن و مــرد اســتان ایجــاد شــده اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۳۹‬درصــد ورزشــکاران اســتان در‬ ‫رشــته هــای مختلــف را بانــوان تشــکیل مــی دهنــد کــه ایــن‬ ‫درصــد همچنــان رو بــه افزایــش اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده در دولــت یازدهــم‬ ‫و دوازدهــم و افزایــش میــزان مشــارکت بانــوان اســتان در ورزش‬ ‫هــای قهرمانــی اظهــار داشــت‪ :‬برخــاف ســال ‪ ۹۲‬کــه تنهــا ‪۸‬‬ ‫ورزشــکار زن اســتان در تیــم ملــی حضــور داشــتند هــم اینــک ‪۲۵‬‬ ‫بانــوی ورزشــکار اســتان در رشــته هــای دوچرخــه ســواری‪ ،‬اســکیت‪،‬‬ ‫تیرانــدازی‪ ،‬هنرهــای رزمــی و… بــه اردوی تیــم ملــی راه یافته انــد‪.‬‬ ‫ســرایی افــزود‪ :‬در ایــن میــان ســتایش دلیــر صحرایــی و مــارال‬ ‫ســهرابی در رده هــای ســنی نوجوانــان و نونهــاالن ملــی پــوش‬ ‫خراســان شــمالی در تیم ملی تیراندازی و نازنین عددی در رشــته‬ ‫اســکیت از چهره هــای شــاخص ورزش زنــان اســتان هســتند‪.‬‬ ‫وی یکــی از دالیــل ایــن افزایــش رویکــرد بانــوان بــه ورزش را‬ ‫رشــد ‪ ۲‬برابری باشــگاه های ورزشــی بانوان در اســتان دانســت‬ ‫و خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۴۹‬باشــگاه ویــژه بانــوان‬ ‫در ســطح اســتان فعــال اســت کــه البتــه بــا شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا ایــن باشــگاه هــای بــدن ســازی و ســالن هــای ورزشــی بــه‬ ‫تعطیلــی کشــانده شــده و خســارات بســیاری دیــده انــد‪.‬‬ ‫افزایش اعتبارات ورزشی استان‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه‬ ‫رشــد بیــش از ‪ ۶‬برابــری اعتبــارات مصــوب ورزشــی اســتان‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬مجمــوع اعتبــارات ورزشــی اســتان در ســال‬ ‫‪ ۷۰ ،۹۱‬میلیــارد و ‪ ۸۳۰‬میلیــون ریــال بــود کــه ایــن رقــم بــا نــگاه‬ ‫ویــژه دولــت تدبیــر و امیــد در ســال ‪ ۹۸‬رشــدی ‪ ۶۶۱‬درصــدی‬ ‫داشــت و بــه ‪ ۴۶۸‬میلیــارد و ‪ ۴۱۴‬میلیــون ریــال رســید‪.‬‬ ‫کــوروش بهــادری بــا تاکیــد بــر اینکــه گســترش زیرســاخت های‬ ‫ورزشــی نقــش ویــژه ای در تشــویق مــردم بــه فعالیــت در رشــته‬ ‫هــای متفــاوت دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬دولــت نــگاه ویــژه ای بــه توســعه‬ ‫ورزش و زیرســاختهای ورزشــی در اســتان هــای محــروم داشــته‬ ‫اســت‪ ،‬تــا جایــی کــه تعداد ‪ ۱۳۶‬فضای ورزشــی اســتان در ســال‬ ‫‪ ۹۱‬بــه ‪ ۱۹۷‬فضــای ورزشــی در ســال ‪ ۹۸‬رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به میانگین سرانه ورزشی در کشور‪ ،‬این‬ ‫اســتان را از میانگیــن هــای کشــوری عقــب تر دانســت و گفت‪:‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن امــار میانگیــن ســرانه ورزشــی در کشــور بــه‬ ‫ازای هــر نفــر ‪ ۱۰۲‬ســانتی متــر اســت کــه ایــن رقــم تــا ســال ‪۹۶‬‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی بــه ‪ ۴۹‬ســانتی متــر رســید‪.‬‬ ‫بهــادری افــزود‪ :‬هــم اکنــون نیــز بــا افزایــش ‪ ۴‬هــزار متــری‬ ‫فضــای ورزشــی و بهــره بــرداری از ‪ ۱۹۷‬فضــای ورزشــی جدیــد‪،‬‬ ‫ســرانه ورزشــی اســتان بــه ‪ ۵۶‬ســانتی متــر رســیده اســت کــه‬ ‫رشــدی حــدود ‪ ۲‬برابــری داشــته اســت‪.‬‬ ‫افتتاح نخستین خانه های جوان در خراسان شمالی‬ ‫معــاون جوانــان اداره کل ورزش و جوانــان اســتان نیــز بــا بیــان‬ ‫اینکــه تــا قبــل از دولــت تدبیــر‪ ،‬هیــچ خانــه جوانــی در اســتان‬ ‫وجــود نداشــت‪ ،‬افــزود‪ :‬ســاخت نخســتین خانــه هــای جــوان‬ ‫در شهرســتان بجنــورد و اســفراین از ســال ‪ ۹۷‬اغــاز شــد و بــا‬ ‫اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۴۵‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال در ســال‬ ‫جدیــد بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫مصیــب اکبــرزاده افــزود‪ :‬خانــه هــای جــوان در شهرســتان‬ ‫هــای شــیروان‪ ،‬اشــخانه‪ ،‬گرمــه و جاجــرم نیــز رشــد فیزیکی ‪۹۵‬‬ ‫درصــدی دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش دو برابــری تعــداد ســازمان هــای مــردم نهــاد‬ ‫در اســتان تصریــح کــرد‪ :‬افزایــش مشــارکت اجتماعــی بیــش از هــزار‬ ‫جــوان و رشــد دو برابــری ســازمان هــای مــردم نهــاد در اســتان از دیگــر‬ ‫اتفاقــات مهــم هفــت ســاله تدبیــر و امیــد اســت‪ ،‬بــه گونــه ای کــه هــم‬ ‫اکنــون ‪ ۵۹‬ســازمان مــردم نهــاد در اســتان فعــال اســت‪.‬‬ ‫اکبرزاده با اشاره به اینکه هم اکنون چهار مرکز راهنمایی و‬ ‫مشــاوره اســتان‪ ،‬نــکات اموزشــی ازدواج را بــه صــورت رایــگان ارائه‬ ‫مــی دهنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬تــا قبــل از ایــن تنهــا یــک مرکــز‪ ،‬خدمــات‬ ‫رایــگان مشــاوره ای بــه جوانــان در شــرف ازدواج ارائــه مــی داد‪.‬‬ ‫براســاس اخرین امارها میانگین ســرانه ورزشــی در کشــور به‬ ‫ازای هــر نفــر ‪ ۱۰۲‬ســانتی متــر اســت کــه ایــن رقــم تــا ســال ‪۹۱‬‬ ‫در خراســان شــمالی تنهــا ‪ ۳۵‬ســانتی متــر بــود و در ســال ‪۹۶‬‬ ‫بــه ‪ ۴۹‬ســانتی متــر رســید و هــم اکنــون نیــز بــا افزایــش ‪ ۴‬هــزار‬ ‫متــری فضــای ورزشــی و بهــره بــرداری از ‪ ۱۹۷‬فضــای ورزشــی‬ ‫جدید‪ ،‬ســرانه ورزشــی اســتان به ‪ ۵۶‬ســانتی متر رســیده اســت‬ ‫کــه رشــدی حــدود ‪ ۲‬برابــری داشــته اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا ‪ ۲۵‬هــزار ورزشــکار بیمــه شــده دارای ‪۴۵‬‬ ‫هیــات ورزشــی فعــال اســت‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 07‬مهر ‪1399‬‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست نزنید‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن اســت‬ ‫بــه ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده مــی‬ ‫تواننــد ویــروس را بــه چشــم هــا ‪،‬بینی و دهان شــما منتقل‬ ‫کننــد‪.‬از ایــن راه هــا ویــروس مــی تواند وارد بدن شــما شــده‬ ‫و شــما را بیمــار کنــد‬ ‫شمـاره ‪267‬‬ ‫عضو هیات علمی و پزشک متخصص بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی‬ ‫ابتالی شدیدتر معتادان به الکل و مواد مخدر به کرونا‬ ‫دکتــر تقــوی بــا اشــاره بــه اهمیــت ‪ ۶‬گام کلیــدی و موثــر در‬ ‫جلوگیــری از ابتــا بــه ویــروس کرونــا‪ ،‬گفــت‪ :‬دســت نــدادن‪،‬‬ ‫روبوســی نکــردن‪ ،‬زدن ماســک‪ ،‬رعایــت فاصلــه بیــش از ‪ ۲‬متــر‪،‬‬ ‫اســتراحت در منــزل‪ ،‬مراجعــه به پزشــک و خــوردن مایعات گرم‬ ‫جــزو مهــم تریــن اصــول پیشــگیری از بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬اســت‬ ‫کــه رعایــت ان مــی توانــد از شــیوع انفلوانــزا و اپیدمــی ان نیــز‬ ‫جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫ایــن پزشــک متخصــص بیمــاری هــای عفونــی بــا بیــان اینکــه‬ ‫انفلوانــزا هــم واکســن و هــم درمــان دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫اســتراحت و مصــرف فــراوان مایعــات گــرم (ســوپی کــه نیــاز بــه‬ ‫جویــدن نداشــته باشــد) بــرای بیمــاران مبتــا بــه بیمــاری کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬و انفلوانــزا بســیار مفیــد و موثــر اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪ ،‬اســتان‬ ‫خراســان شــمالی از ‪ ۲‬مــاه پیــش گرفتــار شــرایط قرمز همه گیــری کرونا‬ ‫شــده و تاکنــون نتوانســته تغییــری در ایــن وضعیــت ایجاد کند‪.‬‬ ‫ابتــای شــدیدتر معتــادان بــه الــکل و مواد مخــدر به کروناعضو‬ ‫هیــات علمــی و پزشــک متخصــص بیماری هــای عفونــی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬معتــادان بــه‬ ‫الــکل و مــواد مخــدر در صــورت ابتــا بــه کوویــد ‪ ،۱۹‬ایــن بیمــاری‬ ‫را بــا شــدت بیشــتری تجربــه خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی و پزشــک متخصــص بیماری هــای عفونــی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬معتــادان بــه‬ ‫الــکل و مــواد مخــدر در صــورت ابتــا بــه کوویــد ‪ ،۱۹‬ایــن بیمــاری‬ ‫را بــا شــدت بیشــتری تجربــه خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار بــه نقــل از پایــگاه خبــری وب‬ ‫دا‪ ،‬دکتــر محمدرضــا تقــوی روز دوشــنبه اظهــار داشــت‪ :‬افــراد‬ ‫دارای اعتیــاد بــه الــکل و مــواد مخــدر در معــرض نارســایی هــای‬ ‫تنفســی و عفونــت هــای بیشــتری نســبت بــه افــراد عــادی قــرار‬ ‫دارنــد و بــر ایــن اســاس خطــر عــوارض و مــرگ و میــر در انــان بــه‬ ‫مراتــب بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه قرارگیــری در اپیدمــی بیمــاری کووید ‪۱۹‬‬ ‫و نداشــتن واکســن و درمان اختصاصی‪ ،‬هیچ راه پیشــگیری از‬ ‫ابتــا بــه ایــن بیمــاری‪ ،‬بــه جــز رعایت نکات بهداشــتی و مراجعه‬ ‫بــه موقــع بــه پزشــک وجود نــدارد‪.‬‬ ‫مســووالن دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی از هرگونه‬ ‫اظهــار نظــر در خصــوص وضعیــت اســتان از نظــر شــیوع کرونــا‪،‬‬ ‫تنگناهــای حــوزه درمــان‪ ،‬مناطــق پرخطــر اســتان و انتظــارات‬ ‫خــود از مــردم و دیگــر دســتگاهها طفــره رفتــه و بــه ارائــه همــان‬ ‫امــار کشــوری کــه هــر روز از ســوی ســخنگوی وزارت بهداشــت‬ ‫صــورت مــی گیــرد‪ ،‬بســنده کــرده انــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی‪ ،‬هفتــه پیــش در اخریــن نشســت‬ ‫ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا بــر ضــرورت شناســایی علــل‬ ‫بــاال بــودن ابتــای اســتان بــه کوویــد ‪ ۱۹‬و تــاش بــرای کاهــش‬ ‫فوتی هــای ایــن بیمــاری تاکیــد کــرده بــود‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی‪ ،‬خواســتار مشــخص شــدن دقیــق ضعــف‬ ‫هــای حــوزه پیشــگیری و درمــان شــده بــود تا زمینــه کاهش امار‬ ‫مبتالیــان و فوتــی هــای ناشــی از کرونــا در اســتان فراهــم شــود‪.‬‬ ‫طراح برتر مد کشور‬ ‫تنوع فرهنگی استان راالهام بخش فعالیت اش خواند‬ ‫تنــوع فرهنگی اســتان راالهام بخش فعالیــت اش خواندبانوی‬ ‫هنرمنــد خراســان شــمالی و دارنــده عنــوان نخســت جشــنواره‬ ‫بین المللــی مــد و لبــاس فجــر امســال‪ ،‬بهره گیــری از جلوه هــای‬ ‫متنــوع فرهنگــی و قومیتــی اســتان‪ ،‬کــه گنجینــه فرهنگ هــا‬ ‫نامیــده شــده اســت‪ ،‬را الهام بخــش طرح هــای هنــری خــود‬ ‫عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫بانــوی هنرمنــد خراســان شــمالی و دارنــده عنــوان نخســت‬ ‫جشــنواره بین المللــی مــد و لبــاس فجــر امســال‪ ،‬بهره گیــری‬ ‫از جلوه هــای متنــوع فرهنگــی و قومیتــی اســتان‪ ،‬کــه گنجینــه‬ ‫فرهنگ هــا نامیــده شــده اســت‪ ،‬را الهام بخــش طرح هــای‬ ‫هنــری خــود عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫فاطمــه امارلــو‪ ،‬اهــل شهرســتان کوچــک گرمــه در خراســان‬ ‫شــمالی اســت کــه در هفتــه جــاری بــه عنــوان نفــر نخســت‬ ‫نهمیــن جشــنواره بین المللــی مــد و لبــاس فجــر معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی کــه دارای مــدرک کارشناســی معمــاری از دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی بجنــورد اســت‪ ،‬پیــش از ایــن نیــز بــا ارائــه طــرح هــای‬ ‫مبتکرانــه خــود‪ ،‬برنــده ســیمرغ جشــنواره مــد «ای شــن» و نیــز‬ ‫عنــوان برتــر جشــنواره مــد و لبــاس «ال ای» شــده بــود‪.‬‬ ‫وی کــه عالقــه بســیاری بــه طراحــی لبــاس و دوخــت داشــته از‬ ‫‪ ۱۴‬ســال پیــش فعالیــت در زمینــه خیاطــی را اغــاز کــرده و چهار‬ ‫ســال اســت که به صورت حرفه ای روی این کار متمرکز شــده‬ ‫و از یــک ســال پیــش دوره هــای حرفــه ای طراحــی لبــاس را در‬ ‫تهــران ســپری مــی کند‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی هنرمنــد گرمــه ای در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا‪،‬‬ ‫اصلــی تریــن دغدغــه کنونــی خــود را ارتقــای هنــر خیاطــی در‬ ‫شــهر و اســتان خــود دانســته و مــی گویــد‪ :‬اســتان خراســان‬ ‫شــمالی کــه گنجینــه فرهنــگ هــا و قومیــت هــا نــام گرفتــه‪ ،‬از‬ ‫تنوع فرهنگی کم نظیری برخوردار اســت که بخشــی از ان در‬ ‫لبــاس و پوشــش اهالــی ایــن دیــار تجلــی یافتــه اســت و از ایــن‬ ‫رو بــا مقــداری مطالعــه و تعمــق و درامیختــن طــرح هــا و نقش‬ ‫هــای مختلــف‪ ،‬مــی تــوان بــه طــرح هایــی بکــر و بدیعــی دســت‬ ‫یافــت کــه چشــم همــگان را خیــره ســازد‪.‬‬ ‫تنــوع فرهنگــی اســتان را الهام بخــش فعالیــت اش خوانــد‪-‬‬ ‫بانــوی هنرمنــد‬ ‫امارلــو‪ ،‬راز توفیقاتــی را کــه تاکنــون در عرصــه مــد و لبــاس بــه‬ ‫دســت اورده اســت‪ ،‬در توجــه بــه فرهنــگ و لبــاس مــردم بومی‬ ‫اســتان و ارائــه طــرح هــای تلفیقــی از ان ذکــر و بیــان مــی کنــد‪:‬‬ ‫ایــن گنجینــه فرهنگــی پایانی نــدارد و همچنان مــی تواند الهام‬ ‫بخــش بانــوان هنرمند این ســرزمین باشــد‪.‬‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی افــرادی از قومیــت هــای مختلــف‬ ‫شامل فارس‪ ،‬ترک‪ ،‬کرمانج (کرد)‪ ،‬ترکمن‪ ،‬تاتی (از زیرشاخه‬ ‫هــای فــارس) و اقلیتــی از بلــوچ و عــرب نیــز ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫اموزش به اقشار محروم‬ ‫ایــن بانــوی خــوش ذوق خراســانی‪ ،‬گســترش کارگاه خــود و‬ ‫امــوزش هنــر خیاطــی و طراحــی بــه دیگــر بانــوان را دیگــر‬ ‫دلمشــغولی خــود دانســته و مــی گویــد‪ :‬اکنــون بــا راه انــدازی‬ ‫یــک کارگاه خیاطــی در شــهر گرمــه‪ ،‬تــاش دارم تــا فــوت و فــن‬ ‫ایــن کار را بــه دیگــر بانــوان همشــهری خــود‪ ،‬و بــه ویــژه اقشــار‬ ‫محــروم و نیازمنــد امــوزش دهــم تــا بتواننــد از ناحیــه ایــن کار‬ ‫زندگــی خــود را ســرو ســامان دهنــد‪.‬‬ ‫وی کــه در کارگاه تولیــدی خــود‪ ،‬عمدتــا زنــان مددجــوی کمیتــه‬ ‫امــداد امــام خمینــی (ره) را بــه کار گرفتــه اســت‪ ،‬مــی افزایــد‪:‬‬ ‫از ‪ ۲۰‬نفــری کــه در کارگاه خیاطــی مــن کار مــی کننــد‪ ۷ ،‬نفــر‬ ‫زنــان بــی سرپرســت و یــا سرپرســت خانــوار هســتند کــه توســط‬ ‫کمیتــه امــداد حضــرت امــام خمینــی (ره) معرفــی شــده انــد‪.‬‬ ‫توجه به رفع نیاز جامعه به اقالم بهداشتی‬ ‫امارلــو بــا اشــاره بــه شــرایط خاصــی کــه شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫بــرای مــردم و جامعــه ایجــاد کــرده اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬در ایــن‬ ‫شــرایط کــه مــردم بــرای حفــظ ســامت خــود‪ ،‬بیــش از هــر‬ ‫چیــزی بــه اقــام بهداشــتی نیــاز دارنــد‪ ،‬مــا نیــز نتوانســتیم بــه‬ ‫ایــن مســاله بــی اعتنــا باشــیم و بــر ایــن اســاس نیمــی از تــوان‬ ‫و امکانــات خــود را بــرای پاســخگویی بــه نیــاز روز جامعــه و رفــع‬ ‫کمبودهــای ایــن بخــش اختصــاص داده ایــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه مــی کنــد‪ :‬اکنــون در کارگاه خیاطــی مــا ‪ ۱۰‬دســتگاه‬ ‫چــرخ خیاطــی وجــود دارد کــه بــه ناچــار پنــج دســتگاه انــرا بــرای‬ ‫دوخــت ماســک هــای بهداشــتی و تامیــن نیــاز روز جامعــه بــه‬ ‫کار گرفتــه ایــم تــا دیــن خــود را بــه مــردم و همشــهریان خــود‬ ‫ادا کنیــم‪.‬‬ ‫انتظار حمایت برای بازاریابی‬ ‫ایــن بانــوی هنرمنــد خراســان شــمالی‪ ،‬خواســتار حمایــت‬ ‫دســتگاهها و مســووالن شهرســتان و اســتان از ایــن حرفــه‬ ‫اســت و مــی گویــد‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط نــه چنــدان مطلــوب‬ ‫اقتصــادی جامعــه‪ ،‬حتــی اگــر مــا کیفیــت تولیــدات خــود را بــاال‬ ‫ببریــم نیــز شــرایط و بــازار قابــل توجهــی بــرای فــروش طــرح هــا‬ ‫و تولیــدات مــا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫امارلــو تاکیــد مــی کنــد‪ :‬بــر ایــن اســاس نیازمنــد توجــه هرچــه‬ ‫بیشــتر مســئوالن و حمایــت انــان از کار خــود هســتیم و انتطــار‬ ‫داریــم کــه مــا را در مســیر کارافرینــی و تولیــد تنهــا نگذارنــد‪.‬‬ ‫شهرســتان گرمــه بــا ‪ ۲۵‬هــزار نفــر جمعیــت در فاصلــه ‪۱۷۵‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب غربــی شــهر بجنــورد‪ ،‬مرکــز اســتان خراســان‬ ‫شــمالی قــرار دارد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی‪ ،‬بــا هشــت شهرســتان‪ ۸۶۳ ،‬هــزار‬ ‫نفــر جمعیــت دارد کــه ‪ ۴۴‬درصــد انــان در نواحــی روســتایی‬ ‫ســکونت دارند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 10 ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم یــک متــر‬ ‫فاصلــه بگیرید‪.‬زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد قطــرک‬ ‫هــای ریــزی از دهــان و بینــی او بــه اطــراف پاشــیده میشــود کــه ممکــن‬ ‫اســت حــاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگــر فاصلــه شــما بــا ان فــرد خیلــی‬ ‫نزدیــک باشــد‪ ،‬ممکــن اســت شــما ایــن قطــرک هــای حــاوی ویــروس‬ ‫کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق کنیــد‪.‬‬ ‫فاصله (ایمن)‬ ‫را در اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 07‬مهر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪267‬‬ ‫ترانه خوانی پرندگان سردسیری سیبری در خلیج گرگان‬ ‫فــرود هــزاران قطعــه انــواع پرنــده ابــزی و کنــار ابــزی در‬ ‫خلیــج گــرگان همزمــان بــا روزهــای اخــر تابســتان و اولیــن روز‬ ‫پاییــز نشــان می دهــد کــه ســفره پرنعمــت ایــن زیســتگا ه ابــی‬ ‫رو بــه ممــات عــاوه بــر جوامــع انســانی پیرامونــی‪ ،‬تــا اخریــن‬ ‫لحظــات بــرای حیــات وحــش و پرنــدگان گســترده اســت‪.‬‬ ‫همــه ســاله بــا ســرد شــدن هــوا در شــمال ســیبری‪ ،‬طیــف‬ ‫گســترده ای از پرنــدگان مهاجــر بــرای در امــان مانــدن از‬ ‫یخبنــدان مناطــق سردســیر بــه ســوی مناطــق معتدل تــر نظیــر‬ ‫ایــران مهاجــرت مــی کننــد کــه یکــی از ســرزمین هــای امــن‬ ‫بــرای ایــن پرنــدگان‪ ،‬زیســتگاه های ابــی شــمال ایــران نظیــر‬ ‫میانکالــه و خلیــج گــرگان اســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد پرنــدگان مهاجــر از حضــور ســال گذشــته خــود در‬ ‫خلیــج گــرگان خاطــرات خوشــی ندارنــد و تلــف شــدن حــدود‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار قطعــه انــواع پرنــده بــه دلیــل بیمــاری بوتولیســم‪،‬‬ ‫خاطــره تلخــی در ذهــن عالقــه منــدان بــه طبیعــت و حیــات‬ ‫وحــش ثبــت کــرده امــا ویژگی هــای منحصــر بفرد خلیــج گرگان‬ ‫از جملــه ســهولت در دســتیابی بــه تغذیــه و امنیــت نســبی‬ ‫ســبب شــده تــا بــار دیگــر ایــن مهمانــان پاییــزی در خلیــج‬ ‫گــرگان و ســواحل بندرترکمــن و بندرگــز فــرود بیاینــد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان بــا وجــود اینکــه درگیــر پســروی شــدید اب و‬ ‫خشــکیدن اســت و روز بــه روز از مســاحت ایــن پهنــه ابــی‬ ‫کاســته مــی شــود امــا هیچ گاه ســفر پرنعمتــش را از جانــداران‬ ‫و گیاهــان دریــغ نکــرده اســت‪.‬‬ ‫مشــاهدات روزهــای اخیــر خبرنــگار ایرنــا از ســواحل بندرگــز‬ ‫حاکــی از حضــور انــواع پرنــدگان مهاجــر در خلیــج گــرگان اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره حیــات وحــش محیــط زیســت گلســتان بــا تاییــد ایــن خبــر‬ ‫بــه ایرنــا گفــت‪ :‬نخســتین گــروه پرنــدگان مهاجــر زمســتان گذران از چنــد‬ ‫ن و تاالب هــا بویــژه در خلیــج گــرگان شــدند‪.‬‬ ‫روز قبــل وارد اب بنــدا ‬ ‫محمــود شــکیبا افــزود ‪ :‬پایــش میدانــی محیــط بانــان نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه کلونــی چندصــد تایــی از انــواع پرنــدگان مهاجــر‬ ‫زمســتان گــذران بــا جمعیــت حــدود ‪ ۲‬هــزار قطعــه در ســواحل‬ ‫بندرگــز و بندرترکمــن فــرود امدنــد تــا فصــل ســرما را مهمــان‬ ‫طبیعــت غنــی گلســتان باشــند‪.‬‬ ‫وی از خوتــکا‪ ،‬حواصیــل‪ ،‬ابچلیــک‪ ،‬اردک کلــه ســبز و کاکوتی‬ ‫بــه عنــوان مهــم تریــن گــروه پرنــدگان زمســتان گــذران یــاد کرد‬ ‫کــه پــس از ســفری طوالنــی چنــد هــزار کیلومتــری از ســیبری‬ ‫خــود را بــه گلســتان رســاندند‪.‬‬ ‫مسوول نمایندگی وزارت امور خارجه در گلستان‬ ‫ادامه تالش وزارت خارجه برای‬ ‫بازگشایی مرززمینی اینچه برون گلستان‬ ‫ادامــه تــاش وزارت خارجــه بــرای بازگشــایی مرززمینــی اینچه بــرون‬ ‫گلســتانذوالفقار امیرشاهی‪-‬مســوول نمایندگــی وزارت امــور خارجــه‬ ‫در گلســتان گفــت‪ :‬تــاش و رایزنــی بــرای بازگشــایی مــرز زمینــی‬ ‫ن و تریلی هــای ترانزیــت از‬ ‫اینچه بــرون ایــن اســتان جهــت تــردد کامیــو ‬ ‫ســوی وزارت امــور خارجــه بــا طــرف ترکمنســتانی ادامــه دارد امــا هنــوز‬ ‫بــه نتیجــه نرســیده اســت‪.‬‬ ‫ذوالفقــار امیرشاهی‪-‬مســوول نمایندگــی وزارت امــور خارجــه‬ ‫در گلســتان گفــت‪ :‬تــاش و رایزنــی بــرای بازگشــایی مــرز زمینــی‬ ‫ن و تریلی هــای ترانزیــت از‬ ‫اینچه بــرون ایــن اســتان جهــت تــردد کامیــو ‬ ‫ســوی وزارت امــور خارجــه بــا طــرف ترکمنســتانی ادامــه دارد امــا هنــوز‬ ‫بــه نتیجــه نرســیده اســت‪.‬‬ ‫ذوالفقار امیرشــاهی روز ســه شــنبه در حاشــیه نشســت چند‬ ‫تــن از مدیــران حــوزه گردشــگری ایتالیــا بــا مســووالن شــهرداری‬ ‫گنبــدکاووس گفــت‪ :‬پــس از شــیوع کرونــا کشــور ترکمنســتان‬ ‫همــه مرزهــای خــود بــا همســایگانش از جملــه گلســتان را‬ ‫ی وزارت امــور خارجــه از ســه مــاه‬ ‫ش و پیگیــر ‬ ‫بســت کــه بــا تــا ‬ ‫پیــش مــرز ریلــی اینچــه بــرون بازگشــایی شــد‪.‬‬ ‫شــکیبا از اهالــی روســتاهای همجــوار تاالب هــای بندرگــز و‬ ‫بندرترکمــن خواســت در صــورت مشــاهده افــراد ســودجو و‬ ‫فرصت طلــب بــرای شــکار گونه هــای بــا ارزش جانــوری‪ ،‬مراتــب را‬ ‫بــه اداره محیــط زیســت و محیط بانــان ایــن اداره اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫حضــور پرنــدگان مهاجــر ابــزی و کنارابزی و زمســتان گذرانی‬ ‫ده هــا گونــه پرنــده کمیــاب در پهنــه ابــی پیرامــون جزیــره‬ ‫اشــوراده و خلیــج گــرگان‪ ،‬فرصــت اجــرای تورهــای‬ ‫پرنده نگــری را به عنــوان یــک صنعــت ســبز و پردرامــد در ایــن‬ ‫اســتان مهیــا کــرده اســت‪.‬‬ ‫ثبــت خلیــج گــرگان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه همــراه تاالب میانکاله‬ ‫و لپــوی زاغمــرز در اســتان مازنــدران بــ ه عنــوان نخســتین‬ ‫مجموعــه تــاالب بین المللــی جهــان در فهرســت تاالب هــای‬ ‫کنوانســیون رامســر ثابــت کــرد ایــن خلیــج و نواحــی اطــراف ان‬ ‫یــک مجموعــه ارزشــمند زیســت محیطــی حتــی در دنیــا اســت‬ ‫کــه عــاوه بــر حفــظ چرخــه زیســت دریــای خــزر در معیشــت‬ ‫جوامــع محلــی اثرگــذاری مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــه ســبب دارا بــودن مجموعــه تــاالب هــای‬ ‫المــاگل‪ ،‬االگل‪ ،‬اج ـی گل‪ ،‬اینچــه‪ ،‬دانشــمند‪ ،‬بی بی شــیروان‬ ‫و تــاالب ســاحلی گمیشــان‪ ،‬همــه ســاله میزبــان صدهــا هــزار‬ ‫انــواع پرنــده ابــزی اســت‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان از لحــاظ اقتصــادی و اکولوژیکــی دارای اهمیــت‬ ‫بــوده و در تکثیــر ابزیــان‪ ،‬ماهیــان اســتخوانی و غضروفــی و‬ ‫جــذب پرنــدگان مهاجــر زمســتانی نقــش مهمــی دارد‪.‬‬ ‫الودگــی در ســواحل خــزر و خلیــج گــرگان ناشــی از ورود‬ ‫پســاب کشــاورزی‪ ،‬کــود و ســم و پســاب روســتایی و رشــد روز‬ ‫افــزون جلبــک هــا و بــوی تعفــن خلیج گــرگان از جمله دغدغه‬ ‫هــای فــراروی ایــن پهنــه ابــی اســت‪.‬‬ ‫ش بــرای بازگشــایی مــرز زمینــی اینچه بــرون‬ ‫وی بابیــان اینکــه تــا ‬ ‫ادامــه دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬هنــوز مقامــات ترکمنســتانی بــرای بازگشــایی ایــن‬ ‫مــرز زمینــی کــه ‪ ۷۰‬درصــد صــادرات و واردات گلســتان از ان انجــام‬ ‫می شــود متقاعــد نشــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت کــه ترکمنســتان چنــد هفتــه پیــش در طرحــی پیشــنهاد داد‬ ‫کــه کامیون هــا بــار خــود را در مــرز تخلیــه کــرده و در ادامــه ایــن کاالهــا‬ ‫توســط کامیون هــای ترکمنســتانی حمــل شــود کــه ایــن پیشــنهاد‬ ‫توســط تجــار و بازرگانــان گلســتانی پذیرفتــه نشــد امــا بــه مــدت ‪ ۱۰‬روز‬ ‫ایــن طــرح از مــرز ســرخس بــه صــورت ازمایشــی بــا روزانــه ‪ ۲۰‬کامیــون‬ ‫درحــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگرچــه ایــن پیشــنهاد می توانــد بــرای حمــل بــار تجــار‬ ‫گلســتانی کــه مقصــد صادراتــی انها ترکمنســتان اســت مطلوب باشــد‬ ‫امــا بــرای حمــل کاال بــه دیگــر کشــورهای اســیای میانــه مقــرون بــه‬ ‫صرفــه و مطلــوب نیســت‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون‪ ،‬تنهــا گمــرک زمینــی و ریلــی گلســتان در بخــش‬ ‫داشــلی بــرون شهرســتان گنبــدکاووس در مــرز ایــران و‬ ‫ترکمنســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون مرکــز گمــرکات گلســتان بــوده و زیرمجموعــه‬ ‫ان پایانــه هــای صادراتــی در گــرگان و گنبــدکاووس‪ ،‬گمــرک‬ ‫امانــات پســتی در گــرگان‪ ،‬گمــرک بندرترکمــن و گمــرک فرودگاه‬ ‫بین المللــی گــرگان اســت‪.‬‬ ‫در ســال هــای اخیــر بــا بهره بــرداری از راه اهــن بیــن المللــی‬ ‫قزاقســتان – ترکمنســتان – ایــران و گــذر ان از اینچــه بــرون‪،‬‬ ‫خدمــات گمــرک ریلــی نیــز بــه فعالیــت معمــول در مجموعــه‬ ‫گمــرکات اســتان اضافــه شــد‪.‬‬ ‫اســتان شــمالی گلســتان بر اســاس اخرین سرشــماری رســمی کشور‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر جمعیــت دارد و از شــمال بــا کشــور‬ ‫ترکمنســتان‪ ،‬از غــرب بــا مازنــدران‪ ،‬از شــرق بــا خراســان شــمالی و از‬ ‫جنــوب بــا اســتان ســمنان همســایه اســت‪.‬‬ صفحه 11 ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫دوشنبه ‪ 07‬مهر ‪1399‬‬ ‫را رعایت کنید‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت‬ ‫کنیــد‪ .‬بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان و‬ ‫بینــی بــا ارنــج خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در هنــگام‬ ‫عطســه و ســرفه اســت‪ .‬بعد از ســرفه و عطســه بالفاصله‬ ‫دســتمال کاغــذی خــود را دور بیاندازیــد‬ ‫شمـاره ‪267‬‬ ‫مشاوره تحصیلی راهی برای کنترل استرس و برنامه ریزی‬ ‫برای دانش اموزان‬ ‫مهــدی رزاق نــژاد دبیــر موسســه نام‬ ‫اوران جــوان اینــده ســاز کــه ســابقه‬ ‫مشاوره تحصیلی از سال ‪ ۹۵‬بمدت‬ ‫‪ ۵‬ســال را دارد در نشســت خبــری‬ ‫بــا رســانه هااظهــار کــرد‪ :‬تــا کنــون‬ ‫در شــهرهای گــرگان ‪،‬گنبد‪،‬بابــل و‬ ‫تهــران فعالیــت داشــته و بیــش از‬ ‫‪ ۵۰‬کارگاه مشــاوره در زمینــه کنکــور‬ ‫برگــزار کــرده ام کــه دانــش امــوزان‬ ‫در رشــته هــای تجربــی‪ ،‬ریاضــی و‬ ‫انســانی رتبــه هــای دو رقمــی کنکــور‬ ‫را کســب کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت ‪ :‬تنهــا مشــاور‬ ‫تحصیلــی کنکــور بــا ‪ ۶‬نفــر نیــروی کارامــد در گلســتان هســتم کــه تخصــص گواهینامــه و شــرکت در‬ ‫دوره هــای کنکــور را دارم‪.‬‬ ‫دبیــر موسســه نــام اوران جــوان اینــده ســاز افــزود‪ :‬مشــاوره بــه ســبک هــای مختلــف‪ ،‬کمیــت و‬ ‫کیفیــت ازمــون ازمایشــی کنکــور ‪،‬مدیریــت زمــان ‪،‬چگونگــی روش خوانــدن دروس و مطالعــه بــرای‬ ‫کنکــور و ازمــون هــای ازمایشــی کــه بصــورت عملــی و کتبــی مــورد ارزیابــی و ســنجش قرار میگیــرد را‬ ‫از برنامــه ریــزی هایــی کــه بــرای دانــش امــوزان در نظــر گرفتــه میشــود برشــمرد‪.‬‬ ‫وی بــا توجــه بــه وضعیــت و شــرایط بحرانــی کرونــا گفــت ‪:‬در ایــن شــرایط کــه کالســها بصــورت‬ ‫انالیــن برگــزار میشــود بایســتی یــک برنامــه منســجم بــه عنــوان هدف و پایــه کار در نظر گرفته شــود‬ ‫زیــرا ســال گذشــته هــم کــه بــا بحــران کرونــا روبــرو بــوده ایــم باعــث شــده دانــش امــوزان از لحــاظ‬ ‫تحصیلــی اســیب دیــده و بــا ایــن اوصــاف در صورتــی کــه ایــن روال بــا بــی برنامگــی همــراه باشــد‬ ‫باعــث عــدم موفقیــت تحصیلــی در دانــش امــوزان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــه نقــش مشــاوره در ایــن زمینــه اشــاره کــرد و افزود‪:‬مشــاوره میتوانــد بــار روانــی و اســترس را‬ ‫از دانــش امــوز کاســته و اســترس را هدایــت و کنتــرل کنــد تــا دانــش امــوز بــا روحیــه هــر چــه بهتــر‬ ‫بــه تحصیــل خــود ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫‪09116432300‬‬ ‫‪@dr_razzaghnezhad‬‬ ‫اگهی تعیین تکلیف – گنبد کاووس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 139960312004002733‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1396114412004000145‬اقــای عبدالحکیــم رحیمــی داز فرزنــد عطــا محمــد بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 455‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2031372181‬در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 314/90‬متــر مربــع جــدا شــده از‬ ‫تمامــت پــاک ثبتــی ‪ – 1/4520‬اصلــی واقــع در گنبــد کاووس بلــوار امــام زاده‬ ‫بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از عبــدی شــیری‬ ‫قابــوس ( مالــک رســمی ) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه اشــخاص نســبتبه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪- .‬م ‪ .‬الــف ‪:‬‬ ‫‪-8698‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ :‬روز دوشــنبه مــورخ ‪-1399/7/7‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت دوم ‪ :‬روز دوشــنبه مــورخ ‪-1399/7/21‬رضــا ســارانی‪-‬مدیر واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک گنبــد کاووس –از طــرف جــواد پورمنــد‬ ‫اگهی تعیین تکلیف – گنبد کاووس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 139960312004002685‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1398114412004000504‬اقــای امــان محمــد نــورزاد فرزنــد بیــرام قلیــچ بــه‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 216‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2031085311‬در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 126/90‬متــر مربــع جــدا شــده از‬ ‫تمامــت پــاک ثبتــی ‪ – 1/4158‬اصلــی واقــع در گنبــد کاووس روســتای گــدم ابــاد‬ ‫خیابــان ازادی بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از شــاه‬ ‫قلیــچ قــره بــاش ( مالــک رســمی ) لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم ایــن اگهــی در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود کــه اشــخاص نســبتبه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪- .‬م ‪.‬‬ ‫الــف ‪-8700 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ :‬روز دوشــنبه مــورخ ‪-1399/7/7‬تاریــخ‬ ‫انتشــار نوبــت دوم ‪ :‬روز دوشــنبه مــورخ ‪-1399/7/21‬رضــا ســارانی‪-‬مدیر واحــد‬ ‫ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــد کاووس ‪-‬از طــرف جــواد پورمنــد‬ ‫فرمانده انتظامی خراسان شمالی‬ ‫اجرا‪۶۳۴‬طرح مبارزه با افعی دو سر‬ ‫ســردار علیرضــا مظاهری‪-‬فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪:‬در راســتای مبــارزه بــا مــواد مخــدر در ســال جــاری موفــق‬ ‫بــه دســتگیری بیــش از ‪۱۰۰۰‬نفــر نتیجــه اجــرای ‪ ۶۳۴‬طــرح‬ ‫مبــارزه بــا ایــن افعــی خانمــان ســوز بوده اســت‪ .‬کــه در این راســتا‬ ‫‪ ۱۷۰‬طــرح مرتبــط بــا پاکســازی نقــاط الــوده‪ ۱۵۰ ،‬طــرح کنتــرل‬ ‫محورهــای مواصالتــی‪ ۶۰،‬طــرح مدارس‪۶۲،‬طــرح ارتقــای امنیت‬ ‫در اســتان مــورد اجــرا قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ســردار علیرضــا مظاهــری اظهــار داشــت‪ :‬در مــدت مذکــور‬ ‫بــا اجــرای ‪ ۱۴۲‬طــرح تشــدید و برخــورد بــا عامــان خــرده‬ ‫فــروش کــه اقــدام بــه تزیــع مــواد مخــدر نمــوده همچنیــن‬ ‫طــرح کنتــرل مجرمــان حرفــه ای و خانــواده هــا بــا ‪ ۵۰‬طــرح‬ ‫بــه اجــرا در امــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال جــاری عــاوه بــر متالشــی شــدن ‪ ۱۰‬بانــد‬ ‫متخلــف بیــش از ‪ ۳۹‬دســتگاه خــودرو متخلفــان نیــز متوقــف‬ ‫گردیــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی ضمــن اشــاره بــه کشــف‬ ‫نزدیــک بــه دوهــزار کیلوگــرم مــواد مخــدر غیرصنعتــی و ‪۵۰‬‬ ‫کیلوگرمــی از نــوع مخــدر صنعتــی و نیمــه صنعتــی کــه توســط‬ ‫پرســنل نیــروی انتظامــی در شــش مــاه نخســت ســال خبــر داد‬ ‫و گفــت شناســایی و کشــف مخــدر ســنتی نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل دارای رشــد ‪ ۵۱‬درصــدی بــوده کــه در ارتبــاط‬ ‫بــا مــواد مخــدر صنعتــی و نیمــه صنعتــی شــاهد رشــد ‪۴۰۳‬‬ ‫درصــدی هســتیم‪.‬‬ ‫وی ضمــن نگرانــی از افزایــش شناســای و کشــف مخدر صنعتی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬در بحــث مخدرهــا در ســال جــاری نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل بــا رشــد ‪ ۵۴‬درصــدی بــا بیــش از‪۱۸۸۲‬‬ ‫کیلوگــرم مــواد مخــدر کشــف شــده اســت‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری در پایــان اظهــار داشــت‪ :‬در ســال جــاری‬ ‫تــا کنــون ‪ ۶۴۵‬نفــر قاچاقچــی و خــرده فــروش مــواد مخــدر و‬ ‫‪ ۶۴۱‬نفــر معتــاد و در مجمــوع هــزار و ‪ ۲۸۶‬نفــر شناســای و‬ ‫دســتگیر شــده انــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا جمعیتــی بالــغ بــر‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر در شــمال‬ ‫شــرق کشــور کــه غــرب بــه گلســتان از شــمال بــه ترکمنســتان و از‬ ‫شــرق بــه خراســان رضــوی و از جنــوب بــا ســمنان همجواراســت‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

شماره : 1022
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

شماره : 1021
تاریخ : 1403/04/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1020

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1020

شماره : 1020
تاریخ : 1403/04/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!