روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 265 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 265

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 265

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 265

‫کسب ‪ 3‬نشان برتر‬ ‫مطبوعات توسط‬ ‫‪ 3‬عکاس گلستان‬ ‫خانم های‬ ‫جویای کار‬ ‫تماس بگیرند‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫‪01732320421‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬شهریور ‪1399‬‬ ‫استاندار گلستان ‪:‬‬ ‫مهمترین سرمایه‬ ‫جامعه‪،‬سرمایه‬ ‫انسانی است‬ ‫حق شــناس در همایــش «شــور‬ ‫عاطفــه هــا»از کمک هــای‬ ‫انسان دوســتانه خیریــن نیکــوکار‬ ‫و همــکاری دســتگاه های اجرایــی‬ ‫قدردانــی کــرد و گفــت‪ :‬طــرح‬ ‫شــور عاطفه هــا بــا اجــرای طــرح‬ ‫«یــادگار مهــر»؛ اقدامــات خوبــی‬ ‫را بــه ثمــر رســاند کــه نتایــج ان‬ ‫قطعــا مانــدگار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس در همایــش‬ ‫“شــور عاطفــه هــا”از کمک هــای‬ ‫انسان دوســتانه خیریــن نیکــوکار‬ ‫و همــکاری دســتگاه های اجرایــی‬ ‫قدردانــی کــرد و گفــت‪ :‬طــرح‬ ‫شــور عاطفه هــا بــا اجــرای طــرح‬ ‫«یــادگار مهــر»؛ اقدامــات خوبــی‬ ‫را بــه ثمــر رســاند کــه نتایــج ان‬ ‫قطعــا مانــدگار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ 25‬محرم ‪1442‬‬ ‫‪ 14‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪2‬‬ ‫شماره ‪ 65‬‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫موفقیت تولید در سایه تعاون برتحریم‬ ‫اولویت تزریق واکسن انفلوانزا‬ ‫باکودکان و افراد دارای بیماری زمینه ای‬ ‫‪6‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫شکوه و عظمت معماری ایرانی‬ ‫مفخم عمارتی‬ ‫با دو برداشت‬ ‫پنجمین جشنواره صنعت‬ ‫چاپ نیمه اول ابان‬ ‫‪4‬‬ ‫کافی نبودن حجم اب رودخانه های‬ ‫گلستان برای احیای خلیج گرگان‬ ‫‪5‬‬ ‫دلواپسی زلزله زدگان قورچای‬ ‫از سوز سرمای زمستان‬ ‫وی افــزود‪ :‬کســانی کــه امــروز‬ ‫بــه عنــوان افــراد نیازمنــد لــوازم‬ ‫تحصیلــی دانش امــوزان خــود‬ ‫را دریافــت می کننــد قطعــا در‬ ‫چنــد ســال اینــده از بیــن همیــن‬ ‫فرزنــدان؛ پزشــکانی حــاذق‪،‬‬ ‫معلمانــی دلســوز‪ ،‬مدیرانــی‬ ‫کارامــد ‪...‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪9‬‬ ‫محمــد مهیمنــی‪ ،‬محمد جواد مکتبی‬ ‫و محســن کابلــی ســه عــکاس اســتان‬ ‫گلســتان در چهارمیــن دوره اعطــای‬ ‫نشــان ســال عکــس مطبوعاتــی ایــران‬ ‫عناویــن برتــر رشــته های مختلــف را از‬ ‫ان خــود کردنــد‪.‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اجاره کارت های بانکی‬ ‫شریک عمل مجرمانه‬ ‫چرا نباید موبایل را در ماشین‬ ‫‪12‬‬ ‫به شارژ بزنیم؟‬ ‫‪3‬‬ ‫تنها‪۱۶‬درصد سطح استان‬ ‫قابل کشت است‬ ‫استاندار خراسان شمالی‬ ‫دستگاه ایرانی تشخیص سریع عالیم کرونا تاییدیه جهانی گرفت‬ ‫صنایع پای کار و وظیفه خودباشند‬ ‫بــازار کســب و کار پــارس ‪-‬محمدعلــی شــجاعی اســتاندار خراســان شــمالی روز‬ ‫یکشــنبه در نشســت خبــری اظهــار داشــت‪:‬در ســایر اســتانهای کشــور صنایــع بــا‬ ‫پــای کار امــدن اقــدام بــه انجــام ســرمایه گــذاری و هزینــه نمــوده انــد کــه ایــن در‬ ‫اســتان بعلــت عــدم همراهــی و نبــود نیــروی موثــر هــر کــس کار خــود را انجــام‬ ‫مــی دهــد و هیــچ کــس تکلیفــی بــرای درســت انجــام دادن کار خــود مســئولیتی‬ ‫را نمــی پذیــرد و ایــن امــر بایــد جــز مطالبــات مــردم و توســعه اســتان باشــد کــه‬ ‫متاســفانه مــورد توجــه کســی قــرار نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی از اهمــال صنایــع بــرای انجــام مســوولیت اجتماعــی‬ ‫انتقــاد کــرد و گفــت‪ :‬عمــل بــه ایــن مهــم‪ ،‬مطالبــه بــه حــق از صنایــع بــزرگ اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬صنایعــی کــه بــه ظاهــر در اســتان مشــغول بــه فعالیــت‬ ‫هســتند جــز ایجــاد چنــد درصــد شــغل کــه مجبــور بــه انجــام ان هســتند چــه کــرده‬ ‫انــد ایــن مطالبــه همــه مــردم اســت نــه من اســتاندار و قطعــا در صورت اجــرا ان به‬ ‫نفع همه است صنایع مستاجراستان هستند و موظفند در قبال مسئولیتی که‬ ‫پذیرفتــه انــد پاســخگو باشــند ایــن مطالبــه بــه حــق مــردم اســت کــه حتــی موافقان‬ ‫نیــز نســبت بــه ایــن مطالبــه بــا ســکوت خــود در خفــا رفتــه وســکوت نمــوده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زمانــی مــی توانیــم بگوئیــم رشــد داشــته ایــم کــه منافــع همــه در‬ ‫میــان باشــد نــه فقــط عــده ای و همــه بایــد پــای کار باشــند و از حــق خــود دفــاع‬ ‫نماینــد ایــن انســجام در دیگــر اســتانها منجــر شــده تــا صنایع پــای کار امــده و به‬ ‫مســئولیتی کــه در قبالــش مجــوز فعالیــت دریافــت کــرده انــد را درســت انجــام‬ ‫دهنــد‪ .‬متاســفانه حتــی نمــی دانیــم حســاب بانکــی ایــن صنایــع در کجاســت‬ ‫مجــوز فعالیــت را از مــا مــی گیرنــد و حســاب بانکــی اش در جــای دیگــر ‪.‬‬ ‫وی درارتبــاط بــا اســتفاده صنایــع از اب بکــر و دســت اول موجــود در اســتان‬ ‫یــاداور شــد و گفــت ‪ :‬صنایــع موجــود در اســتان بایــد نســبت بــه اســتفاده از اب‬ ‫مخصــوص اشــامیدن بــا توجــه بــه اینکــه ایــن امــر در ســند ســازگاری بــا کــم ابــی‬ ‫دیــده شــده نیــز خاتمــه دهنــد ‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت بــا توجــه بــه اینکــه اســتان دارای کارخانجــات بزرگــی چــون‬ ‫ســیمان‪،‬قند شــیروان‪،‬الومینای جاجــرم‪ ،‬پتروشــیمی خراســان شــمالی ‪ ،‬فــوالد‬ ‫و لولــه گســتر اســفراین نــام بــرد کــه در اســتان در حــال فعالیــت هســتند امــا‬ ‫بــا وجــود ایــن صنایــع هنــوز جــز اســتانهای محــروم و نیازمنــد بــه ورود صنایــع و‬ ‫ایجــاد اشــتغال پایــدار و انجــام ســرمایه گــذاری در اســتان هســتیم‪.‬‬ ‫شــجاعی اســتاندار خراســان شــمالی دربــاره پیشــنهاد یکــی از خبرنــگاران مبنــی‬ ‫بــر اینکــه هــر شهرســتان محــل اســتقرار یــک اداره کل بــر حســب ظرفیــت و‬ ‫توانمنــدی هــای موجــود باشــد گفــت‪ :‬شهرســتان اســفراین‪ ،‬منطقــه صنعتــی‬ ‫اســتان بــوده و الزم اســت اداره صمــت ان شهرســتان بــه انــدازه یــک اداره‬ ‫کل تقویــت شــده و بــه لحــاظ نیــروی انســانی‪ ،‬مدیــر توانمنــد داشــته باشــد‪،‬‬ ‫شهرســتان کشــاورزی اســتان هــم بایــد مدیــر کشــاورزی قدرتمنــد و جســور بــا‬ ‫ســاختار نیرومنــد بــه حــد یــک اداره کل کشــاورزی درون خــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان داشــت‪ :‬هــر شهرســتان بایــد متناســب بــا ظرفیــت و برنامــه هــای‬ ‫متناســب بــا پتانســیل هــای تدویــن شــده کــه بعنــوان چــراغ هدایــت و توســعه‬ ‫کــه اســناد ان تییــن شــده حرکــت کنــد‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا ادغــام دانشــگاه کوثــر بــا ســایر موسســات عالی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫از انجایــی کــه ســاماندهی مراکــز امــوزش عالــی در کشــور یکــی از مــوارد در‬ ‫درســتور کار بــوده کــه ایــن اقــدام‪ ،‬اقــدام خوبی اســت اما نباید ســاماندهی را به‬ ‫معنــای ادغــام دانســت چــرا کــه ایــن نــوع طــرز فکــر اشــتباه اســت‪.‬‬ ‫شــجاعی اظهــار داشــت از انجایــی کــه نبــود پــل هــای اســتاندارد در شــریانت‬ ‫روســتایی اســتان بعنــوان یــک معضــل اساســی در جهــت ایجــاد ارتبــاط محورهــای‬ ‫روســتای در مواقــع بحرانــی اســت و جــزو دغدغــه هــای مهــم اســتان محســوب مــی‬ ‫شــود هــر چنــد کــه ســاخت و ایجــاد ایــن نــوع پــل هــا پیگیــری شــده و شــماری از پــل‬ ‫هــا بــه مناقصــه گذاشــته شــده امــا مــورد اســتقبال پیمانــکاران واقــع نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی یکی از عوامل مانع در اســتقبال پیمانکاران پل ســاز را افزایش قیمت ها‬ ‫و بــاال رفتــن هزینــه دانســت و گفــت بــه ایــن علــت پیمانــکاران رغبتــی بــه انجــام‬ ‫کار نداشــته و از چنیــن پــروژه هــای اســتقبال نمــی کنند‪.‬‬ ‫صدور مجوز بی نام برای سرمایه گذاران‬ ‫شــجاعی بــا اشــاره بــه صدورمجوزهــای بــی نــام ســرمایه گــذاری اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫نبایــد اصــل کار را زیــر ســوال بــرد بلکــه بایــد بــا بررســی شــرایط کشــور دیــد کــه‬ ‫چقــدر ســرمایه گــذار وارد اســتان شــده چــرا کــه صــدور مجــوز بــی نــام بــه معنــای‬ ‫تســهیل در امــور ســرمایه گــذار نیســت هــر وقــت کــه ســرمایه گــذار وارد اســتان‬ ‫شــد مجوزهــای الزم جهــت شــروع فعالیتــش امــاده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی افــزود ســخت گیریهــا عــاج واقعــه نبوده کــه هیچ ‪،‬‬ ‫ســرمایه گــذار را نیــز فــراری مــی دهــد و مصــداق ان را مــی تــوان در عــدم تامیــن‬ ‫زمیــن مــورد نیــاز بــرای فــردی کــه در جهت خودروســازی متقاضی ایجاد ســرمایه‬ ‫گــذاری در اســتان بــود و زمیــن موردنیــازش تامیــن نشــد و ناامیــد از اســتان روی‬ ‫انداخــت و ســرمایه اش را در جــای دیگــر هزینــه کــرد و اکنــون مــا بــه دنبــال‬ ‫تامیــن نــاوگان روســتایی مــورد نیــاز بــه دنبــال او هســتیم‪.‬‬ ‫به زودی رئیس ایمیدرو به استان خواهد امد‬ ‫وی دربــاره تغییــر برخــی مســووالن رده بــاال و معاونــان اســتانداری اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مدیــری کــه خــوب عمــل نکنــد بخاطــر احتــرام بــه خواســته مــردم بایــد‬ ‫تغییــر کنــد و ایــن نــگاه تغییــر بــه معنــای نابســامانی نیســت چــرا کــه مســئول‬ ‫ناکارامــد بــه ضــرر جامعــه و مــردم مــی باشــد و تغییــرش نــه تنهــا موجــب‬ ‫نابســامانی نیســت بلکه ســاماندهی را بدنبال خود دارد و هر مدیر و مســئولی‬ ‫کــه بــه وظیفــه اش درســت عمــل نکنــد بــا وی شــوخی نــدارم رفاقــت و دوســتی‬ ‫جــای خــودش امــا درســت انجــام دادن بــه وظیفــه مدیــر متعهــد را مــی طلبــد‪.‬‬ ‫شــجاعی از اینکــه زمانــی چــراغ هــا خامــوش اســت کســی جویایــی علت ان نمی شــود‬ ‫و جــای تعجــب دارد چــرا کــه بــرای امــورات انجــام نشــده هیــچ موضــع گیــری انجام نمی‬ ‫شــود امــا بــرای اجــرای طــرح هــا و پــروژه هــا بهانــه گیــری هــا اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی در ارتبــاط بــا انجــام پروازبجنــورد – عشــق‬ ‫ابــاد گفــت‪ :‬در ایــن بــاره بــا انجــام پیگیــری هــای الزم منتظــر اظهــار نظــر‬ ‫ترکمنســتان هســتیم ‪.‬‬ ‫وی جهــت حضــور تیــم اســتحفاظی ایمیــدرو در معــدن البــاغ اســفراین گفت‪:‬‬ ‫رئیــس ایمیــدرو بــه زودی بــا ســفر بــه اســتان در راســتای اجــرای مصوبــات ســفر‬ ‫دولــت و تعییــن تکلیــف موضوعــات مرتبــط بــه اســتان ســفر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫افزایش نابرابری و تورم کاالها در خراسان شمالی‬ ‫وی بــا اشــاره بــه موضــوع تــورم و گرانــی در اســتان افــزود‪ :‬وقتــی کاالی مــورد‬ ‫نیــاز بــه اســتان وارد مــی شــود بــه لحــاظ تحمیــل هزینــه هــای جابجایــی قطــع‬ ‫بــه یقیــن هزینــه اش بــرای مصــرف کننــده ســنگین تمــام خواهــد شــد هــر چنــد‬ ‫در اســتان تنهــا ‪ ۳۱۶‬واحــد صنعتــی در اســتان وجــود دارد امــا ایــن بــدان معنــی‬ ‫اســت کــه تولیــد اشــتغال در اســتان وجــود نــدارد و مــواد اولیــه بایــد از خــارج‬ ‫اســتان تامیــن شــود و ایــن تامیــن نیــاز بــه صــرف هزینــه گــزاف و بــر دوش‬ ‫مصــرف کننــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر چنــد بــه لحــاظ اعــام وزارت اقتصــاد و دارایــی جایــگاه اســتان‬ ‫بــه رده نوزدهــم در زمینــه بهبــود فضــای کســب و کار تغییــر کــرده و باعــث‬ ‫بهتــر شــدن ضریــب ‪ ۳‬دهمــی اســتان نســبت بــه متوســط کشــوری شــده‬ ‫اســت و ایــن امــر موجــب شــده کــه از اخــر جــدول خــارج شــویم و ایــن موجــب‬ ‫شــده کــه هرچنــد تــورم در اســتان زیــاد بــود امــام نســبت بــه متوســط کشــوری‬ ‫کمتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫شــجاعی گفــت‪ :‬هرچنــد اوضــاع اقتصــادی بــه لحــاظ امنیــت و عملکــرد یــا‬ ‫بروکراســی اداری و بانــک هــا بهبــود یافتــه امــا هنــوز بایــد تــاش و کوشــش در‬ ‫جهــت هــر چــه بهتــر شــدن اقتصــاد اســتان داشــته باشــیم ‪.‬‬ ‫شــجاعی درباره مشــارکت شــهرداری بجنورد در پروژه «رز» گفت‪ :‬باید بخش‬ ‫خصوصــی وارد کار شــود چــون یقینــا ً انجــام چنیــن پــروژه ای از تــوان دولــت و‬ ‫شــهرداری خــارج اســت و ایــن خــوب اســت کــه ســرمایه هــای در گــردش خــارج‬ ‫اســتان را بــه اســتان بیاوریــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ‪:‬بخشــی از دغدغــه هــای مــردم از دســت دادن بوســتان‬ ‫اســتان بایــد بــه ان توجــه شــود و راهــکاری بــرای قشــر محــروم کــه دغدغــه‬ ‫اســتفاده از ایــن مــکان را دارنــد داشــته باشــیم ‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫میانگین زمین‬ ‫کشاورزان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫بیشتر از کشوری‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬شهریور ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬براســاس‬ ‫امارهــا‪ ،‬میانگیــن زمیــن کشــاورزان اســتان از کشــوری بیشــتر اســت کــه در ایــن پیونــد‪ ،‬ســرانه هــر‬ ‫بهره بــردار از اراضــی در چرخــه تولیــد ایــن خطــه ‪ ۵.۵‬هکتــار و کشــوری ان ‪ ۴.۱۵‬هکتــار اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس علــی بهنــام فــر اظهــار داشــت‪ :‬ســرانه هــر فــرد در اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفری خراســان شــمالی از‬ ‫اراضــی در چرخــه تولیــد ‪ ۰.۵۲‬هکتار اســت‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪265‬‬ ‫این جا همه چیز هست منهای نفت‬ ‫موفقیت تولید در سایه تعاون برتحریم‬ ‫موفقیــت تولیــد در ســایه تعــاون برتحریمغلبــه بــر انبوهــی از مشــکالت‬ ‫تحریــم هــای ظالمانــه ای کــه توســط کرونــا دو چنــدان شــده کــه کشــور در‬ ‫مواجــه و مقابلــه بــا ایــن مشــکالت بــا تکیــه بــر تــوان تعاونگــران توانســه از‬ ‫ایــن ســتیز ناجوانمردانــه پیــروز بیــرون بیایــد‪.‬‬ ‫غلبــه بــر انبوهــی از مشــکالت تحریــم هــای ظالمانــه ای کــه توســط کرونــا‬ ‫دو چنــدان شــده کــه کشــور در مواجــه و مقابلــه بــا ایــن مشــکالت بــا تکیــه‬ ‫بــر تــوان تعاونگــران توانســه از ایــن ســتیز ناجوانمردانــه پیــروز بیــرون بیایــد‪.‬‬ ‫و توانســته انــد بــا ســازگاری خــود در ایــن بخــش و ارتبــاط بــا مشــتریان بــه‬ ‫فــروش قابــل توجهــی دســت پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد در ایــن بخــش بــه تــازه بــودن ان مشــکالت فراوانــی وجــود دارد امــا بــا‬ ‫کمــی مدیریــت و زمــان و کســب دانــش و ایجــاد زیــر ســاخت هــا الزم مــی تــوان‬ ‫برایــن مشــکل فائــق امــد‪ .‬و بــا ایجــاد بســتر هــای مناســب در کشــور مــی شــود‬ ‫محصــوالت تولیــدی توســط تولیدکننــدگان و شــرکت های تعاونــی را عرضه و در‬ ‫اختیــار مصــرف کننــده بــدون واســطه و بــه صــورت مســتقیم قــرار داد‪.‬‬ ‫بــرر اســاس نظرســنجی هــای بعمــل امــده یکــی از راههــای مهــم بــرون رفــت‬ ‫از مشــکالت اقتصــادی در شــرایط موجــود تشــکیل و ایجــاد تعــاون و انجــام‬ ‫فعالیــت هــای گروهــی اســت کــه در واقــع همــه بــر ان تاکیــد داریــم و راه‬ ‫انــدازی تعاونــی را مثمــر تریــن عمــل و راهــکار در جهــت حــل مشــکالت و‬ ‫غلبــه بــر تحریــم هــا مــی تــوان دانســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد پوشــش شــبکه هــای اجتمعــای بســیار گســترده و وســیع می باشــد‬ ‫کــه قطعــا در صــورت ایجــاد زیــر ســاخت هــای الزم عــاوه بــر عرضــه و فــروش‬ ‫محصــوالت تولیــدی در داخــل کشــور مــی تــوان بــازار ســایر کشــورها را نیــز در‬ ‫نظــر گرفــت و بــا برنامــه ریــزی مناســب صادراتــی منهــای نفــت را در پیــش رو‬ ‫مــی تــوان داشــت کــه ارز اوریــش بــه مراتــب بیشــتر از نفــت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال مــی تــوان بــه بیــش از هــزار تعاونــی فعــال در قســمت هــای‬ ‫مختلــف کــه عمــه مســاله انهــا یافتــن مشــتری و عرضــه محصــوالت تولیــدی‬ ‫شــان اســت را در اســتان خراســان شــمالی نــام برد‪.‬بازاریابــی کــه بخــش‬ ‫عمــده از فعالیــت اقتصــادی هــر بنــگاه و یــا تعاونــی بــه گونــه اســت کــه اگــر‬ ‫نتوانــد بــازار هــدف را تامیــن نمایــد تولیــد و اشــتغال در ان معنا پیدا نخواهد‬ ‫کــرد‪ .‬و مــی تــوان ایــن بخــش از اشــتغال را مهمتریــن عمــال در جهــت ایجــاد‬ ‫توســعه پایــدار در تعاونــی هــا و بنــگاه هــای کســب و کار دانســت‪.‬‬ ‫دلیــل مهمــی کــه مــی توانــد در مقابلــه بــا مشــکالت شــرکته هــای تعاونــی‬ ‫بــه ان توجــه داشــته باشــند ایــن اســت کــه بایــد منعطــف و بــا تــاش و تولیــد‬ ‫محصــول و فعالیــت خــود را در جهــت نیــاز بــازار مطابقــت دهنــد و حرکــت‬ ‫خــود را بــه ان ســمت هدایــت کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن تعــدادی از بنــگاه هــا بــا وجــود تندبادهــای شــدید و معضــات‬ ‫اقتصــادی و نامهربانــی هــای بــازار در ایــن شــرایط تحریــم و جوالنــان کوویــد‪۱۹-‬‬ ‫بــا برنامــه ریــزی بــه موقــع توانســته انــد رونــد تولیــد و فعالیــت خــود را ادامــه‬ ‫دهنــد‪ .‬امــا برخــی نتوانســته در برابــر ایــن فشــارهای نامتعــارف کــه بــه یــک بــاره‬ ‫بوجــود امــده فائــق شــده و دســت تســلیم را بلنــد و بــاالی ســر بــرده انــد‪.‬‬ ‫تعاون‪ ،‬بازوان توانمنداقتصاد‬ ‫مدیــر عامــل یــک شــرکت کارافریــن از بــازوان قــوی کــه یــک تعاونــی در جهــت‬ ‫توســعه پایدارمــی توانــد داشــته باشــد گفت‪:‬نقــش تعاونــی هــا بــه عنــوان‬ ‫بــازوان قــوی در تولیــد و اشــتغال بــر کســی پوشــیده نیســت و اگــر بتــوان‬ ‫در جهــت انجــام کارهــای گروهــی و ایجــاد هــم افزایــی و تعامــل همــکاری‬ ‫در میــان اعضــا و انجــام درســت وظایــف توســط افــراد بــه یقیــن مــی تــوان‬ ‫موفقیــت قابــل قبولــی نســبت بــه انجــام کارهــای انفــرادی بدســت اورد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه‪ :‬قطعــا ً انجــام امــور بــه صــورت انفــرادی دارای‬ ‫موفقیــت هــای موقتــی اســت کــه در ســایه برنامــه هــای گروهــی و جمعــی‬ ‫حاصــل مــی شــود مــی توانــد بــرای همــه ســود اور و منحصــر بــه فــرد باشــد ‪.‬‬ ‫چــرا کــه کارهــای گروهــی عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال زایــی و توســعه پایــدار بــا‬ ‫درامدزایــی ســود اور مــی توانــد نقــش ســازنده و بســزایی در اقتصــاد خانواده‬ ‫نیــز بوجــود اورد و موجــب رونــق و ســود اوری شــود‪.‬‬ ‫دولت باید توجه ویژه به تعاونی داشته باشد‬ ‫یکــی از مهمتریــن کارهــای دولــت در بخــش خدمــات بــه تعاونــی هــا را مــی‬ ‫تــوان در ایجــاد بــازار و عرضــه محصــوالت تولیــدی تواســط ایــن بخــش از‬ ‫کســب و کارهــا دانســت چــرا کــه اگــر بــازاری نباشــد‪ ،‬قطعــا ً تولیــد و اشــتغال‬ ‫معنــای واقعــی نخواهــد داشــت‪ .‬و اگــر نگرانــی بــازار مرتفــع شــود دیگــر‬ ‫تعاونــی هــا حتــی نیــاز بــه تســهیالت نیــز پیــدا نخواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫فروش بر پایه شبکه های اجتماعی‬ ‫در شــرایط کرونــا و تحریمهــای بوجــود امــده تعاونــی مــی تواننــد بــا همســان‬ ‫ســازی خــود و ایجــاد زیرســاخت هــای الزمــی کــه مــی توانــد توســط مســئوالن‬ ‫و بویــژه دولــت نســبت بــه ایجــاد بــازار مناســب برای کســب و کارهــای کوچک‬ ‫و تعاونــی هــا ایجــاد کنــد بســتری امــن در شــبکه هــای اجتماعــی اســت کــه‬ ‫ایــن امــر هــر چنــد توســط برخــی شــرکت هــا تعاونــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه‬ ‫معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی‬ ‫نقش موثردانشگاه درتوسعه پایدار جامعه‬ ‫امــا در ایــن بیــن نبایــد از تامیــن مــواد اولیــه کــه نیــاز هــر تولیــد اســت غافــل‬ ‫بــود و دولــت بایــد بــا تامیــن مــواد اولیــه در بخــش تولیــد ‪،‬تعاونــی گــران را‬ ‫از هــر جهــت تامیــن نمایــد چــرا کــه اگــر مــواد اولیــه نباشــد قطعــا ً توســعه‬ ‫اشــتغال و بــازار معنــا و مفهومــی پیــدا نخواهــد کــرد بعــد از تولیــد بایــد بــه‬ ‫دنبــال مهمتریــن عامــل کــه برایــش افــراد زیــادی وقــت خــود را صــرف ان مــی‬ ‫کننــد تامیــن بــازار اســت کــه اگــر ایــن عامــل مهــم در کنــار مــواد اولیــه بــرای‬ ‫تولیــد کننــده تامیــن شــود قطعــا ً عــاوه بــر بــازار داخــل مــی تــوان بــا صــادرات‬ ‫بــازار خــارج از کشــور را نیــز هــدف قــرار داد‪.‬‬ ‫نخواهیــم رســید دســت پیــدا مــی کنیــم‪.‬‬ ‫و بــا انجــام کارهــای گروهــی مــی تــوان بــه تولیــدات صــادرات محــور دســت‬ ‫پیــدا کــرد کــه بــازار مقصــد را فراتــر از کشــور هــای همســایه دانســت ‪.‬‬ ‫کمک به بازاریابی برای تامین بازار‬ ‫ســعید مالیــی معــاون امــور تعــاون اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫خراســان شــمالی افزود‪:‬بــا توجــه بــه اینکــه دولــت در مــاه هــای اخیــر نــگاه‬ ‫ویــژه ای بــه رونــق تعاونــی هــا در جهــت توســعه اقتصــاد بــا نــگاه اینکــه بــا‬ ‫ســرمایه هــای خــرد و بــا دســت مــردم مــی تــوان در ایجــاد اقتصــاد پایــدار قدم‬ ‫برداشــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد ایــن مشــکالت در اقصــی نقــاط کشــور و دنیــا وجــود دارد وبــا شــیوع کرونــا‬ ‫بــر شــدت ان افــزوده شــده امــا در ایــن بخــش نحــوه روبــرو شــدن شــرکت هــای‬ ‫تعاونــی بــا مشــکل بوجــود امــده تعییــن کننــده نحــوه مبــارزه و مقابلــه بــا ان اســت‪.‬‬ ‫مالیــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود شــرایط تحریمهــا بایــد تــاش کــرد تــا بــا‬ ‫تشــکیل و تقویــت تعاونــی هــا و هدایــت نقدینگــی و دارای هــای خــرد بــه‬ ‫ســمت کســب و کارهــا و کارافرینــی هــا در جهــت توســعه اشــتغال و اقتصــاد‬ ‫پایــدار کمــک کــرد‪.‬‬ ‫دریافــت تســهیالت علــی الرغــم اینکــه مــی توانــد بــرای تعاونــی هــا ســازنده‬ ‫باشــد در مقابــل نیــز مــی توانــد مخــرب هــم باشــد و مدیــران و ســهامداران‬ ‫تعاونــی هــا صرفــا ً جهــت دریافــت تســهیالت نبایــد اقــدام بــه تشــکیل و راه‬ ‫انــدازی شــرکت تعاونــی کننــد‪ .‬و بایــد بــه دنبــال روی پــای خــود ایســتادن‬ ‫باشــند تــا دراز نمــودن دســت خــود وبدهــکار شــدن بــه بانــک هــا باشــند‬ ‫وی بــا تاکیــد براینکــه بــا تســهیل و ارائــه امــوزش هــای الزم موجــب تســهیل در‬ ‫تشــکیل و فعالیــت تعاونــی هــا از مشــکالت موجــود در ســد راه انهــا کاســته شــود‪.‬‬ ‫تداوم ادامه روند فعالیت در شرایط کرونا‬ ‫هــر چنــد در ایــن شــرایط ســخت کرونایــی بســیاری از شــرکت هــای تعاونــی‬ ‫عــاوه بــر تامیــن بــازار داخــل موفــق بــه صــادرات محصــوالت تولیــدی خــود و‬ ‫بدســت اوردن بازارســایر کشــورها را در کارنامه خود در این شــرایط که عده‬ ‫ای در مقابــل ان کمــر خــم کــرده انــد پیــروز شــوند‪.‬‬ ‫موسســین و اعضــای شــرکت هــای تعاونــی بایــد بــا درنظــر گرفتــن توانایی خود‬ ‫بدونبــال نیــاز بــازار باشــند و بعــد بــه دنبــال تامیــن مــواد اولیــه و ایجــاد تولیــد و‬ ‫اشــتغال کــه اگــر ایــن مهــم را مــورد توجــه قــرار دهنــد قطعــا ً خواهنــد توانســت‬ ‫در ایــن شــرایط ســخت کرونــا تــه تنهــا بــه تعدیــل نیــرو فکــر کننــد بلکــه دســت‬ ‫بــه افزایــش ان بــرای بدســت اوردن بــازار و از دســت نــدادن ان باشــند‪.‬‬ ‫توسعه تعاونی‪ ،‬موجب افزایش روحیه همکاری می شود‬ ‫بــا وجــود روحــی کــه در همــکاری گروهــی در تعاونــی هــا وجــود دارد موجــب‬ ‫افزایــش تولیــد و نزیــدک شــدن بــه هــدف رونــق انقتصــادی مــی شــود کــه هــر‬ ‫چنــد ایــن مــورد در کشــور مــا کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت در صورتــی‬ ‫کــه هــر جــا ایــن هــم افزایــی وجــود داشــته قطعــا ً کارهــا بهتــر جلــو رفتــه اســت‪.‬‬ ‫چــرا کــه در ســایه همــکاری گروهــی مــی تــوان دســت بــه کارهــای بزرگــی و‬ ‫دســت نیافتنــی کــه قطعــا ً اگــر بــه صــورت انفــرادی بخواهیــم انجــام دهیــم‬ ‫وی اظهــار داشــت ‪ :‬بــا ارائــه دوره هــای مختلــف همچــون مدیریــت‪،‬‬ ‫حقــوق‪ ،‬حســابداری بــه تعاونــی هــا کــه حضــور در ایــن دوره هــا بــرای‬ ‫اعضــای تعاونــی هــا رایــگان بــوده مــی توانــد کمــک بزرگــی در جهــت ادامــه‬ ‫رونــد فعالیــت تعاونگــران باشــد‪.‬‬ ‫مالیــی در جهــت ارائــه خدماتــی دولــت نســبت بــه بازاریابــی محصــوالت‬ ‫تولیــد تعاونــی هــا گفــت‪ :‬یکــی از حمایــت هــای کــه توســط دولــت بــرای‬ ‫شــرکت هــای تعاونــی صــورت گرفتــه را حضــور تعاونــی هــا در نمایشــگاه‬ ‫هــای داخلــی و خارجــی کــه بــا کمــک دولــت اســت دانســت در جهــت رونــق‬ ‫تولیــد و افزایــش روحیــه فعالیــت اثربخــش دانســت‪ .‬تــا بتواننــد بــا حضــور‬ ‫در ایــن نمایشــگاه هــا محصــوالت تولیــد خــود را بــه بــازار مصــرف معرفــی و‬ ‫بــه فــروش برســانند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کمــک بــه فــروش محصــوالت تولیــدی تعاونــی هــا در‬ ‫بســتر شــبکه هــای اجتماعــی افــزود ایــن کار از ‪ ۲‬ســال پیــش در دســتور کار و‬ ‫مــورد پیگیــری قــرار داشــت کــه بــا ایجــاد و طراحــی ســایت مناســب و کمــک و‬ ‫عرضــه محصــول بــر بســتر اینترنــت ‪ ،‬بــه صــورت رایــگان بــرای تعــدادی شــرکت‬ ‫انجــام گرفــت کــه ایــن کار در ســال جــاری نیــز در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت ‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر بیــش از ‪ ۱۰۰۰‬تعاونــی فعــال در خراســان شــمالی مشــغول‬ ‫بــه فعالیــت و انجــام تولیــد و عرضــه ان در بــازار داخــل و خــارج هســتند ‪.‬‬ ‫گفتــه دانشــجویی در محضــر مقــام معظــم رهبــری کــه گفتنــد جنــگ را‬ ‫بــا ‪ 20‬ســاله هــا بردیــم اقتصــاد را بــا ‪ 60‬ســاله هــا باختیــم و همانطــور‬ ‫کــه مقــام معظــم رهبــری بارهــا در ســخنان خــود بــا اشــاره بــه واگــذاری‬ ‫امــور مملکتــی بــه جوانــان و اجــازه ورود انــان بــه مســائل مملکتــی و از‬ ‫بیــن بــردن بروکراســی هــای دســت و پــا گیــر دولتــی موانــع را از جلــوی‬ ‫پــای نخبــگان و اعضــای هیــات هــای علمــی جهــت قــدم برداشــتن و ارائــه‬ ‫مشــاوره الزم در ایجــاد توســعه و پایــداری جامعــه برداریــم ‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب کار انالین‪:‬‬ ‫احمــد بــرادران معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪:‬در جهــت توســعه پایــدار و متــوازن نمــودن منطقــه و نقــش‬ ‫موثــری کــه دانشــگاه و مراکــز امــوزش عالــی مــی تواننــد در ابعــاد مختلــف‬ ‫بــه کمــک مدیریــت اســتان بیایند‪.‬چــرا کــه در صــورت ارائــه مشــاوره بــه‬ ‫مدیریــت عالــی اســتان توســط دانشــجویان دانشــگاه هــا و مراکــز امــوزش‬ ‫عالــی بــا وجــود ‪۳۵‬هــزار دانشــجو و ‪ ۷۰۰‬عضــو هیــات علمــی کــه ســرمایه‬ ‫غنــی در جهــت توســعه منطقــه مــی تواننــد نقــش افرینــی کننــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه معــاون سیاســی امنیتــی اســتانداری اســتان بــه نقــش موثــر‬ ‫دانشــگاه هیــان و مراکــز امــوزش عالــی در توســعه منطقــه اشــاره داشــت مــی‬ ‫بایســت دولــت مــردان و مســئولین نیــز بــه ایــن مراکــز بیــش از بیــش اهمیــت و‬ ‫ارزش قائــل شــوند و بــا حــذف موانــع ســد راه ایــن مراکــز و کــم نمــودن بروکراســی‬ ‫بــه نــام کاغــذ بــازی و اســتفاده افــراد بــا تجربــه علمــی در بخــش هــای مدیریتــی‬ ‫کلیــد راه را جهــت بهربــرداری مناســب و ورود دانشــجویان و اســاتید و اعضــای‬ ‫هیــات علمــی در جهــت توســعه و رونــق و شــکوفایی اســتان بــاز کننــد ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه از مهمتریــن مــواردی کــه دانشــجویان و اســاتید و‬ ‫هیــات هــای علمــی درکمــک بــه توســعه مــی تواننــد داشــته باشــند گفــت‬ ‫‪:‬بــا ارائــه طــرح هــای جامــع و بررســی اســیب هــای اجتماعــی شــهری توســط‬ ‫ایــن مراکــز بــا عرضــه مــدل هــای مختلــف در بحــث اســیب هــای جامعــه‬ ‫توســط مراکــز دانشــگاهی موجــب اثــر بخشــی و بهبــود بــه کمــک شــرایط‬ ‫موجــود مــی توانــد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا ویــژه خوانــدن نقــش مراکــز امــوزش عالــی و دانشــگاهیان را در‬ ‫جامعــه بــا وجــود نیــروی انســانی ماهــر و متخصــص از ویژگــی هــای مهــم‬ ‫نظــام تربیــت دانســت کــه پیشــرو در توســعه جامعــه اســت‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی امنیتــی اســتانداری گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬هــر چــه فاصلــه بیــن‬ ‫جامعــه و دانشــگاه کمتــر باشــد نقــش موثــر ان در جامعــه بیشــتر احســاس مــی‬ ‫شــود هــر چنــد معتقدیــم کــه مراکــز امــوزش عالــی در جهــت توســعه و ابادانــی‬ ‫منطقــه نقــش موثــری دارنــد و بایــد بــا تــاش مســتمر در ایــن راه قــدم بردارنــد‪.‬‬ ‫دی در کمســیون دانشــجوی خاطــر بــا تاکیــد بــر اینکــه‪ :‬وظیفــه اصلــی‬ ‫ایــن مراکــز در کنــار امــوزش ایجــاد ارتبــاط بــا جامعــه بــوده و ایــن ارتبــاط‬ ‫مــی بایســت بیشــتر از طریــق گفتمــان و درک متقابــل بــا مراکــز مرتبــط بــه‬ ‫توســعه همچــون صنعت‪،‬کشــاورزی‪ ،‬تجــارت و معــدن باشــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضرتعــداد مراکــز امــوزش عالــی و دانشــگاهی در اســتان بــه ‪۴۰‬‬ ‫واحــد در فعالیــت و ارائــه امــوزش و خدمــات بــه جامعــه هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه دانشــجویی در محضــر مقــام معظــم رهبــری کــه گفتنــد جنــگ‬ ‫را بــا ‪ ۲۰‬ســاله هــا بردیــم اقتصــاد را بــا ‪ ۶۰‬ســاله هــا باختیــم و همانطــور‬ ‫کــه مقــام معظــم رهبــری بارهــا در ســخنان خــود بــا اشــاره بــه واگــذاری‬ ‫امــور مملکتــی بــه جوانــان و اجــازه ورود انــان بــه مســائل مملکتــی و از‬ ‫بیــن بــردن بروکراســی هــای دســت و پــا گیــر دولتــی موانــع را از جلــوی‬ ‫پــای نخبــگان و اعضــای هیــات هــای علمــی جهــت قــدم برداشــتن و ارائــه‬ ‫مشــاوره الزم در ایجــاد توســعه و پایــداری جامعــه برداریــم ‪.‬‬ ‫بایــد ســعی کنیــم کــه مراکــز امــوزش را صرفــا از امــوزش تبدیــل بــه مهــارت‬ ‫امــوزی تــا بتوانیــم در جهــت توســعه پایــدار و رونــق شــکوفایی و جلوگیــری‬ ‫از فــرار مغزهــا قــدم برداریــم‪.‬‬ ‫همانگونــه کــه گفتــه شــد اســتان بــا وجــود بیــش از ‪ ۴۰‬مرکــز امــوزش‬ ‫عالــی اســتان مــی توانــد قطبــی بــزرگ در جهــت ارائــه مهــارت و دانــش در‬ ‫جهــت توســعه اســتان در صــورت حــذف بروکراســی بــه نــام کاغــذ بــازی و‬ ‫بهانــه هــای کــه بیشــتر جنبــه تشــریفاتی دارد شــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫رفع االیندگی‬ ‫فرمانــدار گالیکــش در شــرق اســتان گلســتان گفــت کــه بــا ترخیــص سیســتم های مــدرن غبارگیــر‬ ‫و فیلتراســیون کارخانــه ســیمان ایــن شهرســتان تــا پایــان مهرمــاه و تحقــق اســتانداردهای مصــوب در‬ ‫خروجــی دودکش ها‪،‬مشــکل االیندگــی ایــن واحــد صنعتــی برطــرف می شــود‪.‬‬ ‫کارخانه سیمان‬ ‫گالیکش تا پایان‬ ‫مهرماه‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬شهریور ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪265‬‬ ‫اراز محمد تاجر ‪:‬‬ ‫مباداکارتی برای شما زده شودوموجودی ان کافی نباشد‬ ‫سهیال عالالدین‪-‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫مباداکارتــی بــرای شــمازده شــودوموجودی ان کافــی نباشدبخشــندگی وهمدلی‬ ‫جــزو زیباتریــن صفــت هاســت کــه در نهــاد هــر فــردی ایــن صفــت از جانــب‬ ‫پــرودگار ذخیــره شــده اســت پــس اگاه بایــد بــود کــه خداوند درهیچ جــا ‪,‬همچون‬ ‫انجــا پرســتش نمــی شــود کــه ادمــی بــرای نیکــی کــردن بــه همنوعــش گام برمــی‬ ‫داردهرکــس هــر انــدازه هــم کــه فقیــر باشــد مــی توانــد چیــزی ببخشــد اندیشــه‬ ‫ی عشــق ‪,‬واژه ای شــیرین‪,‬لبخندی محبت امیز‪,‬نغمه ای روح افزا دســتی یاریگر‬ ‫یــا هــر انچــه ممکــن اســت بــه قلبــی شکســته ارامــش دهــد چــرا کــه دنیایــش بــه‬ ‫غیــراز پــول بــه عشــق و همدلــی نیــاز دارد ‪.‬‬ ‫بخشــندگی وهمدلــی جــزو زیباتریــن صفــت هاســت کــه در نهــاد هــر فــردی این‬ ‫صفــت از جانــب پــرودگار ذخیــره شــده اســت پــس اگاه بایــد بــود کــه خداونــد‬ ‫درهیــچ جــا ‪,‬همچــون انجــا پرســتش نمــی شــود کــه ادمــی بــرای نیکــی کــردن بــه‬ ‫همنوعــش گام برمــی داردهرکــس هــر انــدازه هــم کــه فقیــر باشــد مــی توانــد‬ ‫چیــزی ببخشــد اندیشــه ی عشــق ‪,‬واژه ای شــیرین‪,‬لبخندی محبــت امیز‪,‬نغمــه‬ ‫ای روح افــزا دســتی یاریگــر یــا هــر انچــه ممکــن اســت بــه قلبــی شکســته ارامش‬ ‫دهــد چــرا کــه دنیایــش بــه غیــراز پــول بــه عشــق و همدلــی نیــاز دارد ‪.‬‬ ‫هســتی همــه کائنــات و موجــودات در دســتان خداونــد اســت و نجــات بخــش‬ ‫تمامــی انســان هــا تنهــا خداســت خدایــی کــه بــا هــر دم وبــازدم جانــی دوبــاره بــه‬ ‫انســان مــی بخشــد و عالــم را بــا نظمــی مافــوق تصــور انســان افریــده اســت ‪.‬‬ ‫انســان را اشــرف مخلوقــات قــرار داد و جهــان را بریــا بهتریــن بندگانــش خلــق‬ ‫کــرد و نعمــت هــای بســیاری را بــه بنــدگان خــود ارزانــی بخشــید روزهــای بــدی‬ ‫در زندگــی ادم مــی رســد کــه هیــچ کــس حتــی نمــی پرســد “خوبــی”؟ بــرای‬ ‫چنیــن روزهــای بــدی‪ ,‬نیــاز بــه یگانــه مهربــان دلســوزی داری …‪..‬بــه شــرطی کــه‬ ‫در روزهــای خــوب فراموشــش نکــرده باشــی و نامــش چــه زیباســت “خــدا”…‬ ‫ســاده و پــاک !صــدای خدایــش را در ان مراحــل ســخت زندگیــش مــی شــنود‬ ‫بــا چشــمانی مطهــر ‪,‬بــه خالقــش نــگاه مــی کنــد نگاهــی بــه درون ‪,‬ارامــش را‬ ‫در اغــوش خداونــد جســتجو مــی کنــد لحظــه ای سرشــار از بــوی خــدا ! حالــش‬ ‫عــوض مــی شــود و معجــزه ای در حــال رخ دادن ودر اوج تــوکل خــودش را بــه‬ ‫او مــی ســپارد و فریــاد مــی زنــد از ســر شــوق کــه چقــدر خوشــبختم خــدا جــان‬ ‫کــه تــو را دارم در تمــام صفحــه هــای ورق خــورده زندگیــش اثــر انگشــت اورا مــی‬ ‫بینــد و از خالقــش مــی خواهــد کــه دســتانی بــه او عطــا فرمایــد کــه همــواره همــه‬ ‫چیــز را بــرای او بخواهــد‪.‬‬ ‫ارازمحمــد کــر را مــی گویــم کســی کــه همــواره در گرفتارهایــش‪ ,‬در لحظــه هــای‬ ‫خیــس نیایــش‪ ,‬گاه بــا زبــان گاه بــا اشــک عقربــه دلــش را بــه ســان قبلــه نمــا‬ ‫بــه ســمت معبــودش چرخانــد و …‪..‬فرصتــی دســت داد تــا پــای صحبــت هــا و‬ ‫اموختــه هایــش از جانــب خداونــد بشــینیم‪.‬‬ ‫ارازمحمــد در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار اینگونــه هنرنمایــی مــی کند‪:‬‬ ‫در ایــن دنیــا هیــچ چیــز متعلــق بــه مــا نیســت و اگــر ایــن را بپذیریــم طبیعتــا‬ ‫راحتــر از همــه چیــز دســت مــی کشــیم در ســال ‪ ۷۹‬زمانیکــه خدمــت ســربازی‬ ‫را بــه پایــان رســاندم بعــد ‪ ۶‬مــاه بیــکار بــودن از انجایــی کــه در یــک خانوانــده‬ ‫مســتمند و فقیــر بــزرگ شــدم و مــادرم هــم تحــت پوشــش کمیتــه امــداد بــود‬ ‫تصمیــم گرفتــم تقاضــای یــک موتورســه چــرخ بــرای تامیــن امــر ومعــاش زندگــی‬ ‫و کمــک بــه مــادرم بدهــم قــرار شــد در قبــال گرفتــن موتــور ســه چــرخ یــک‬ ‫چــک ‪۷۵۰‬هــزار تومانــی بــه عنــوان ضامــن تقدیــم کنیــم تــا ‪ ۲‬مــاه کســی بــه‬ ‫مــا اعتمــاد نکــرد کــه پــول را بــه مــا قــرض بدهــد تــا اینکــه بــرادر بزگــوار مــادرم‬ ‫پــول را قــرض داد و مــن هــم ه چــرخ را خریــداری کــردم و افتــادم تــوی کار‬ ‫‪ ,‬همــان زمــان بــود کــه بــا خــدای خــودم عهــد کــردم کــه صبــر و تحمــل مــرا‬ ‫در مقابــل مرارتهــا و ســختی هــا زیــاد‬ ‫کنــد چــرا کــه معتقــد بــودم مــن یــک‬ ‫روزی بــه هیبــت و بزرگــی مــی رســم ‪۲۰‬‬ ‫ســال از ان زمــان مــی گــذرد ســختیها و‬ ‫ورشکســتگی هــای زیــادی را تجربــه کردم‬ ‫وبــا همراهــی خداونــد نردبــان موفقــت را‬ ‫پلــه پلــه پیمــودم نــه بــا اسانســور ‪ ,‬ارام و‬ ‫بــی صــدا نفــس مــی کشــیدم ودر مقابــل‬ ‫ســختی هــا بــا خــودم مــی گفتــم ‪ :‬خدایــا‬ ‫تــو انچنانــی کــه مــن مــی خواهــم مــرا نیــز‬ ‫چنــان کــن کــه تــو مــی خواهــی خــدا را‬ ‫دوســت داشــتم امــا بعــد مرئــر اتفاقــات و‬ ‫ســنگهایی کــه روزگار بــر مــن زده بــود خدا‬ ‫را بیشــتر لمــس و پیــدا کــرده بــودم در‬ ‫واقــع بهتریــن دوســتم شــد خــدا ‪ ,‬خدایــی‬ ‫کــه مهربــان ‪ ,‬بــزرگ و قدرتمنــد ‪ ,‬صاحــب‬ ‫و فرمانــروای کل جهــان هســتی اســت‬ ‫خدایــی کــه اگــر یــک گل بــه او تقدیــم‬ ‫مــی کــردم دســته گلــی را بــه مــن تقدیــم‬ ‫کــرده اســت ‪.‬‬ ‫خدایــی کــه ســازنده ماســت تــا بــا نعمــت‬ ‫هــا والطافــی کــه بــه مــن ارزانــی داشــته‬ ‫مــرا متوجــه ایــن موضــوع کنــد کــه ای‬ ‫بنــده ی مــن بیشــتر ازاینکــه در پــی تســا‬ ‫دادن باشــم بــه فکــر تســلی یافتــن باشــم‬ ‫‪.‬پــی فهمیــدن باشــم تــا فهمیــده شــدن‪.‬‬ ‫اشــک وبغــض صحبتهــای اراز محمــد را‬ ‫بــه قــول خــودش نورانــی مــی کنــد و بــا‬ ‫همــان ابهــت و شــگفتی کــه در کالمــش مــوج مــی زنــد حاتــش را عــوض میکنــد‪:‬‬ ‫اگــر مــا بــه عنــوان مغــازه دار لباســی را در معــرض فــروش قــرار مــی دهیــم‬ ‫معمــوال بــا اتکیــت ان را بــه مشــتری عرضــه مــی کنیــم خداونــد هــم بــرای مــا‬ ‫اتکیتــی گذاشــته و از روح خــودش در مــا دمیــده اســت و مــارا اشــرف مخلوقــات‬ ‫و نزدیکتریــن و عزیزتریــن کــس بــه خــودش معرفــی کــرده اســت ‪.‬‬ ‫تــرس و دلهــره هــا ‪ ,‬همــه دردهــا و مشــکالت بــا وجــود یــک واژه خــدا باعــث‬ ‫شــده کــه مــن خــودم را پیــدا کنــم ‪.‬وی ســکوتی در حرفایــش مــی انــدازد و‬ ‫ادامــه ی حرفایــش را اینگونــه بیــان مــی کنــد‪ :‬خــدا ان حــس زیبائیســت کــه‬ ‫در تاریکــی زمانــی کــه هــراس مــرگ‪ ,‬ارامشــت را مــی دزدد تــرس از گمراهــی‬ ‫و رذالــت ‪ ,‬حــرص و طمــع در تــو پدیــدار مــی شــود یکــی اهســته کتابــی را‬ ‫بــه عنــوان راه نجــات تــو پیــش روی تــو مــی گــذارد ودر ایــن کتــاب اســمانی‬ ‫(قــران کریــم) دســتورالعملها و امیــزه هــای را مــی گــذارد کــه در مــورد نحــوه‬ ‫ی زندگــی کــردن توســت ‪.‬‬ ‫یــک گنــج الهــی از جانــب خــودش بــرای مــا مــی فرســتد بــرای نجات کل بشــریت‬ ‫‪ ,‬بــرای نجــات از یــک دشــمن بــزرگ بــا نماد شــیطان‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه‪ :‬خداونــد بــی منــت و بــدون حســاب بــه مــا نعمــت‬ ‫و بــرکات زیــادی بخشــیده اســت مــا چطــور بایــد جوابگــوی خداونــد باشــیم ‪ .‬مــا‬ ‫نحــوه ی اســتفاده از اموالمــان را از بعــد خیــر و شــر ان نمــی دانیــم بایــد یــاد‬ ‫عبدالله یوسفی رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی‬ ‫تنها‪۱۶‬درصد سطح استان قابل کشت است‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســهم اســتان در بخــش کشــاورزی فقــط ‪۱٫۱‬درصــد تولیــد ناخالــص بخــش‬ ‫کشــاورزی کشــور اســت کــه ســهم ان در تولیــد ناخالــص ‪۶‬دهــم درصــد از تولید ناخالــص داخلی در‬ ‫کلیــه بخــش هــای اقتصــادی کشــور می باشــد‬ ‫دارای ‪ ۴۵‬هــزار و ‪ ۷۹۶‬هکتــار نیــز بــاغ مــی باشــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ســاالنه از ایــن میــزان‬ ‫‪ ۲۹۷‬هــزار و ‪ ۵۸۲‬تــن انــواع محصــول باغــی تولیــد مــی شــود کــه از لحــاظ ســطح‬ ‫و تولیــد در کشــور دارای جایــگاه ‪ ۲۳‬بــوده کــه ســهم ان در ایــن شــاخص از نظــر‬ ‫ســطح باغــی ‪ ۱.۵۷‬درصــد کشــور و در تولیــدات ‪ ۱.۴۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫کــه شــاخص کشــوری ان ‪ ۱۸.۹۹‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫یوســفی درادامــه خاطــر نشــان کــرد‪ :‬تامیــن امنیــت جامعــه بــر محــور‬ ‫کشــاورزی بــر پایــه امنیــت غذایــی اســت‪ ،‬و بــرای تامیــن ایــن امنیــت حتمــا‬ ‫مــی بایســت بــه توســعه پایــدار در ایــن بخــش کشــاورزی دســت یافــت و‬ ‫جهــت تحقــق ایــن توســعه پایــدار بایــد بــا بــه کار گیــری بهــره وری‪ ،‬کشــاورزی‬ ‫هوشــمند‪ ،‬فنــی و مهندســی بخــش کشــاورزی و تامیــن ســرمایه الزم و در‬ ‫نهایــت نــگاه راهبــردی و تعالــی محــور و مدیریــت علمــی توجــه ویــژه شــود‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع بســته بنــدی مرواریــد ســبز شــیروان شــرکت ســهامی خــاص بــه‬ ‫شــماره ثبــت ‪ 329‬و شناســه ملــی ‪ 10860298672‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق‬ ‫العــاده مــورخ ‪ 1399/05/29‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪- :‬بــه موضــوع فعالیــت شــرکت تولیــد قنــد‬ ‫کلــه و شکســته ‪ ،‬تولیــد قنــد حبــه و بســته بنــدی شــکر و قنــد الحــاق گردیــد و مــاده مربوطــه در‬ ‫اساســنامه بــه شــرح مزبــور اصــاح گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی‬ ‫مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری شــیروان (‪)986002‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت نریمــان بــار بجنــورد شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 505‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 10860303747‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ ‪ 1399/05/19‬تصمیمــات ذیــل‬ ‫اتخــاذ شــد ‪ - :‬اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد‪ :‬خانــم زهــرا محــزون بــه شــماره ملــی‬ ‫‪5919725354‬و اقــای یاســر قدیمــی بــه شــماره ملــی ‪ 0681848987‬و اقــای قاســم ثابــت قــدم وحیــد‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0680266240‬و اقــای یونــس عبــدی راد بــه شــماره ملــی ‪ 0680249230‬و اقــای هــادی‬ ‫قدیمــی بــه شــماره ملــی ‪ 5919831995‬بــرای مــدت ‪2‬ســال در هیئــت مدیــره انتخــاب شــدند‪ - .‬خانــم اقــدس‬ ‫ســلیمی بــه شــماره ملــی ‪ 0680842403‬بــه ســمت بــازرس اصلــی و اقــای علــی اکبــر ظهیــری به شــماره ملی‬ ‫‪ 0681989939‬بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)986003‬‬ ‫صحبــت هــای ارازمحمــد کــر چــه زیبــا و دلنشــین بــود گرچــه اشــکهایش‬ ‫مجــال حــرف زدن را از گرفتــه اســت امــا در پایــان اضافــه کــرد‪ :‬براســتی‬ ‫زندگــی تنهــا زمانــی بــه ســختی اش مــی ارزد کــه همســایه ی مــن ســر گرســنه‬ ‫بربالیــن نگــذارد‪.‬‬ ‫خداونــد بــا تمــام عظمتــش ناراحــت مــی شــود زمانــی کــه بــا ان همــه لطــف‬ ‫و رحمــت عــده ای ازمفــت خــوری و دزدی و گــوش بریــدن ایــن و ان در حــال‬ ‫ترکیــدن هســتند و عــده ای…‪..‬‬ ‫انتشــار نوبت اول ‪ :‬روز دوشــنبه مورخ ‪/ 1399/6/10‬انتشــار نوبت دوم ‪:‬روز دوشــنبه مورخ ‪ -1399/6/24‬رضا‬ ‫ســارانی ‪ /‬مدیــر واحــد ثبتــی اداره ثبــت اســناد و امــاک گنبــد کاووس‪ /‬از طــرف جــواد پورمنــد‬ ‫یوســفی افــزود‪ ۱۴۸:‬هــزار هکتــار از ‪۲۷۵‬هزارهکتــاراز اراضــی کشــاورزی در چرخــه کشــت اســتان‬ ‫بــه صــورت ابــی اســت کــه برخــی از شهرســتان هــای اســتان بــه لحــاظ توپوگراقــی و کوهســتانی‬ ‫بــودن اراضــی شــیبدار بســیاری دارنــد کــه ‪ ۷۴‬درصــد از اراضــی عرصــه هــای کنونــی کشــاورزی واقــع‬ ‫در اراضــی شــیبدار و ‪ ۲۶‬درصــد ان در دشــتها واقــع هســتند ‪.‬‬ ‫ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه استان‬ ‫خداونــد مــی فرمایدکمــن ایــن همــه نعمــت و بــرکات بــه تــو داده ام تــو فقــط‬ ‫درصــدی از مــال خــودت را بــه همنوعــان خــود بــذل و بخشــش کــن‪ .‬ببینیــد‬ ‫خداونــد چطــور کل دنیــا را بــرای اســایش و ارامــش مــا بســیج کــده اســت‬ ‫پــس بهتــر اســت مــا بــرای توشــه ی اخــرت خــود درصــدی از حــق و حقومــان‬ ‫را ببخشــیم کــه اگــر تــوی ان دنیــا کارتــی بــرای مــا کشــیده شــد خجالــت زده و‬ ‫شــرمنده از ایــن نباشــیم کــه موجــودی مــان کافــی نمــی باشــد ‪.‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312004001648‬مــورخ ‪ 1399/1/31‬موضــوع کالســه ‪1398114412004000436‬‬ ‫هیــات اول ‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــد کاووس تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم مریــم قــره خانــی فرزنــد‬ ‫نظرقلیــچ بشــماره شناســنامه ‪ 27573‬شــماره ملــی ‪ 2030275239‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا‬ ‫شــده بــه مســاحت ‪ 115/60‬متــر مربــع جــدا شــده از پــاک شــماره ‪ 9680‬فرعــی از ‪ – 1‬اصلــی واقــع در گنبــد کاووس‬ ‫خیابــان جهــان ارا بعــد از ســید قطــب خیابــان ‪ 20‬متــری بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک مع الواســطه‬ ‫از اقــای بیــگ تقــان بیگــزاده قوجــق ‪,‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی‬ ‫شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند بدیهی اســت در صــورت انقضای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪/ .‬م ‪ .‬الــف ‪8499 .‬‬ ‫عبداللــه یوســفی رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫شــاخص کشــوری پهنــه هــای دارای قابلیــت کشــت اســتان ‪ ۲۲‬درصــد اســت متاســفانه تنهــا ‪۱۶‬‬ ‫درصــد از پهنــه هــای اســتان قابلیــت کشــت را دارنــد و از انجایــی کــه اســتان نزدیــک بــه ‪ ۳‬هــزار‬ ‫هکتــار وســعت ‪ ۱۶‬درصــد ایــن گســتره قابــل کشــت اســت‪.‬‬ ‫وی مهــم تریــن تولیــدات زراعــی اســتان را گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬یونجــه‪ ،‬پیــاز‪ ،‬گوجــه‬ ‫فرنگــی و چغنــدر قنــد عنــوان کــرد و گفــت‪ ۲۵.۴ :‬درصــد شــاغالن اســتان در‬ ‫بخــش صنعــت و ‪ ۳۸.۲‬درصــد نیــز در بخــش خدمــات فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫اگــر خداونــد بــه مــا مــال و برکتــی را عطــا کــرده در واقــع مســئولیت مــا را درقبــال‬ ‫همنوعانم بیشــتر کرده اســت ‪ .‬زمانیکه ما زمینی را شــخم می زنیم و ‪۲۰۰‬کیلو‬ ‫بــذر مــی پاشــیم در عــوض ‪۲۰۰‬کیلــو ‪۳‬یــا ‪۴‬تــن محصول برداشــت مــی کنیم ‪.‬‬ ‫اگهــی تعییــن تکلیــف – گنبــد کاووس ‪-‬اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬اویــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫عبداللــه یوســفی رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫شــاخص کشــوری پهنــه هــای دارای قابلیــت کشــت اســتان ‪ 22‬درصــد اســت متاســفانه تنهــا ‪16‬‬ ‫درصــد از پهنــه هــای اســتان قابلیــت کشــت را دارنــد و از انجایــی کــه اســتان نزدیــک بــه ‪ 3‬هــزار‬ ‫هکتــار وســعت ‪ 16‬درصــد ایــن گســتره قابــل کشــت اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی خراســان شــمالی یکــی از مهــم تریــن بخــش های تولیدی اســتان‬ ‫بخــش کشــاورزی اســت کــه ‪ ۳۶.۴‬درصــد شــاغالن دربخــش کشــاورزی مشــغول بــه فعالیــت بــوده‬ ‫بگیریــم کــه صدقــه و خیــرا ت پلــی اســت بــه ســمت ارامــش ‪ ,‬بــه ســمت شــاد‬ ‫بــودن ‪ ,‬ســعادت و خوشــبختی‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت نریمــان بــار بجنــورد شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 505‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 10860303747‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 1399/05/19‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪:‬‬ ‫خانــم اللــه قدیمــی بــه شــماره ملــی ‪ 5919817828‬بــه ســمت مدیرعامل(خــارج از اعضــا هیئــت مدیــره) و‬ ‫خانــم زهــرا محــزون بــه شــماره ملــی ‪ 5919725354‬بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و اقــای یاســر قدیمــی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0681848987‬بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و اقــای قاســم ثابــت قــدم وحیــد بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 0680266240‬بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره و اقــای یونــس عبــدی راد بــه شــماره ملی‬ ‫‪0680249230‬بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره و اقــای هــادی قدیمــی به شــماره ملــی ‪5919831995‬‬ ‫به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شــدند ‪- .‬کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهداور شــرکت از قبیل‬ ‫چــک ‪ ،‬ســفته ‪ ،‬بــروات ‪ ،‬قراردادهــا و عقوداســامی بــا امضــاء خانــم اللــه قدیمــی ( مدیرعامــل) و خانــم زهــرا‬ ‫محزون(رئیــس هیئــت مدیــره)و اوراق عــادی ونامــه هــای اداری بــا امضــای خانــم اللــه قدیمــی ( مدیرعامــل)‬ ‫همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت‬ ‫شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)986004‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تولیــدی ارد والســی مطهــر اســفراین شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 322‬و‬ ‫شناســه ملــی ‪ 10400002680‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 13/05/26‬تصمیمــات ذیــل‬ ‫اتخــاذ شــد ‪ :‬اقــای احمــد رضــا رامشــینی بشــماره ملــی ‪ 0793511501‬بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و خانم‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ارشــک ســازه شــمال شــرق شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 2915‬و شناســه‬ ‫ملــی ‪ 10860330387‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ ‪ 1398/08/18‬تصمیمــات ذیــل‬ ‫اتخــاذ شــد ‪ - :‬اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد‪ :‬اقــای علــی اکبــر مهنانــی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0681176679‬و اقــای رضــا مهنانــی بــه شــماره ملــی ‪ 0670196568‬و اقــای ســید مجتبــی کریمــی راد بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 0682356700‬بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد‪ - .‬خانــم نجمــه یزدانــی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0682658146‬بــه عنــوان بــازرس اصلــی و خانــم بتــول رنجبــر حصــاری بــه شــماره ملــی ‪ 0680189378‬بــه‬ ‫عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان‬ ‫خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)986010‬‬ ‫اگهی تغییرات شــرکت ســازه گســتر رادین اســفراین شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت ‪ 1223‬و شناســه ملی‬ ‫‪ 14005402844‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ ‪ 1399/05/23‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‬ ‫‪ - :‬اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد‪ :‬اقــای مصطفــی بهشــتی به شــماره ملی‬ ‫‪ 0860163199‬عضــو اصلــی هیئــت مدیــره اقــای حســین باقــری پیــره بــه شــماره ملــی ‪ 0872957268‬عضــو اصلــی‬ ‫هیئــت مدیــره خانــم ســودابه زعفرانلوئــی بــه شــماره ملــی ‪ 0682490040‬عضــو اصلــی هیئــت مدیــره ‪ -‬اقــای نازیــا‬ ‫حقانــی بــذری بــه شــماره ملــی ‪ 0630176663‬بــه ســمت بــازرس اصلــی و اقــای ســید مهــدی رامشــینی بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 0639826016‬بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب شــدند‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد‬ ‫و امــاک اســتان خراســان شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اســفراین (‪)986011‬‬ ‫مهیــن بیهقــی بشــماره ملــی ‪ 0639380298‬بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و اقــای امیــد حیــدری‬ ‫بشــماره ملــی ‪3673451901‬بــه ســمت منشــی هیئــت مدیــره انتخــاب شــدند ‪ -‬اقــای محمــد امیــر حیــدری بــا‬ ‫کدملــی ‪ 3673033565‬بــه ســمت مدیرعامــل شــرکت انتخــاب گردیدنــد‪ - .‬کلیــه قراردادها و اســناد رســمی‬ ‫و تعهــد اور بانکــی از قبیــل چــک ‪ ،‬ســفته ‪ ،‬بــرات و اوراق بهــادار و غیــره بــا امضــای اصلــی اقــای محمــد امیــر‬ ‫حیــدری (مدیــر عامــل)و احمــد رضــا رامشــینی (رئیــس هیئــت مدیــره) و در غیــاب ایشــان مهین بیهقــی (نائب‬ ‫رئیــس هیئــت مدیــره) و مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و اوراق عــادی و نامه‏هــا ی اداری بــا امضــای اقــای‬ ‫محمــد امیــر حیــدری (مدیــر عامــل) و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود ‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امالک اســتان‬ ‫خراســان شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اســفراین (‪)986005‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت نریمــان بــار بجنــورد شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 505‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 10860303747‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ‪ 1399/05/19‬تصمیمــات ذیــل‬ ‫اتخــاذ شــد ‪ - :‬هریــک از اعضــاء هیئــت مدیــره بایــد در مــدت تصــدی خودالاقــل ‪1‬ســهم از ســهام خــود را بــه‬ ‫عنــوام وثیقــه خســاراتی کــه ممکــن اســت در نتیجــه اعمــال اداری هیئــت مدیــره یــا یکــی از اعضاءان بشــرکت‬ ‫وارد شــود بــه صنــدوق شــرکت بســپارد‪.‬و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)986006‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شناسایی ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫دانش اموز نیازمند‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬شهریور ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد خراســان شــمالی از شناســایی ‪ ۱۳‬هــزار دانش امــوز نیازمنــد در اســتان خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ ۶ :‬هــزار نفــر از انــان تحــت حمایــت ایــن نهــاد هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری اینکــه شــور نیکــوکاری از ‪ ۲۲‬شــهریور اغــاز شــده اســت و تــا ‪ ۱۱‬مهــر مــاه ادامــه دارد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬دانــش امــوزان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد اســتعدادهای بســیاری دارند و بســیاری از انها امروز‬ ‫در دانشــگاه هــای معتبــر کشــور درحــال تحصیــل هســتند کــه رســیدگی بــه انهــا یــک تکلیــف اســت‪.‬‬ ‫شمـاره ‪265‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫و صنایع دستی گلستان‬ ‫انقالب گردشگری‬ ‫نوین همراه بافناوری‬ ‫اطالعات‬ ‫کشت ذرت تابستانه ارزشمندتر از بهاره‬ ‫شروع برداشت زیتون وذرت‬ ‫درشرق گلستان‬ ‫همــه ســاله در شــرق گلســتان در ایــن فصــل اغــاز‬ ‫برداشــت دو محصــول شــروع مــی شــود کــه یکــی‬ ‫ذرت علوفــه ای گنبــد کاووس بــوده و دیگری زیتون‬ ‫ســبز مینودشــت کــه هــر کــدام بــرای مصارفــی‬ ‫همچــون جیــره غذایــی دام و طیــور و تولیــد کنســرو‬ ‫روغــن و صــادارات ان مصــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫همــه ســاله در شــرق گلســتان در ایــن فصــل اغــاز‬ ‫برداشــت دو محصــول شــروع مــی شــود کــه یکــی‬ ‫ذرت علوفــه ای گنبــد کاووس بــوده و دیگری زیتون‬ ‫ســبز مینودشــت کــه هــر کــدام بــرای مصارفــی‬ ‫همچــون جیــره غذایــی دام و طیــور و تولیــد کنســرو‬ ‫روغــن و صــادارات ان مصــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫انقــاب گردشــگری نویــن همــراه‬ ‫بافنــاوری اطالعاتنشســت مشــترک‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی و گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی گلســتان بــا مدیــرکل‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری اســتان در ارتباط با‬ ‫اســتفاده از شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫در جهــت توســعه صنعــت گردشــگری بــا‬ ‫حضــور روســای شــرکت هــای خدمــات‬ ‫مســافرتی و معــاون میــراث فرهنگــی و‬ ‫گردشــگری اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫نشســت مشــترک مدیــرکل میــراث‬ ‫فرهنگی و گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫گلســتان بــا مدیــرکل پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری اســتان در ارتبــاط بــا اســتفاده‬ ‫از شــرکت هــای دانــش بنیــان در‬ ‫جهــت توســعه صنعــت گردشــگری بــا‬ ‫حضــور روســای شــرکت هــای خدمــات‬ ‫مســافرتی و معــاون میــراث فرهنگی و‬ ‫گردشــگری اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‬ ‫در ایــن نشســت احمــد تجــری مدیــر کل‬ ‫میراث و فرهنگی و گردشــگری و صنایع‬ ‫دســتی گلســتان گفــت گردشــگری و‬ ‫فنــاوری در عصــر فنــاوری و اطالعــات‬ ‫و دنیــای الکترونیــک یــک الگــوی جدیــد‬ ‫تلفیقــی از یــک دیگــر هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه توســعه فنــاوری‬ ‫اطالعــات بــر پایــه گردشــگری بــا‬ ‫انتخــاب راه حــل هــای نواورانــه‬ ‫امــروزه موجــب انفجــار تحــول صنعــت‬ ‫گردشــگری در تمــام زمینــه هــا شــده‬ ‫اســت که موجب حمایت هوشــمندانه‬ ‫در ابتــدای راه توســعه خــود قــرار دارد و‬ ‫با ضرورت توســعه گردشــگری مســئله‬ ‫فنــاوری کــه جــزء جــدا نشــدنی امــروز‬ ‫توجــه ویــژه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در ادامــه مهــدی غفــاری مدیــر کل‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری گلســتان نیــز بــا‬ ‫اشــاره بــه فعالیــت ‪ ۳۵‬شــرکت دانــش‬ ‫بنیــان در اســتان گفــت‪ :‬شــیوع کرونــا‬ ‫هــر چنــد موجــب اســیب جــدی بــه‬ ‫بخش گردشــگری اســتان وارد که حتی‬ ‫مــی تــوان بــه جــرات گفــت بســیاری از‬ ‫شــرکت هــای مرتبــط بــا گردشــگری نیــز‬ ‫بــه مــرز ورشکســتی رســیدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر بــا ایجــاد‬ ‫و راه انــدازی یــک اســتارت اپ‬ ‫گردشــگری در کنــار وجــود ظرفیــت‬ ‫هــای خدمــات مســافرتی مســافرتی‬ ‫اســتان مــی تــوان در جهــت حمایــت‬ ‫از انهــا و ارائــه خدمــات بهینــه از تمــام‬ ‫ظرفیــت هــای پــارک علــم و فنــاوری در‬ ‫جهــت توســعه ایــن بخــش اقتصــادی‬ ‫کشــور بهــره بــرد‪.‬‬ ‫ذرت علوفــه ای از مهمتریــن محصــوالت زراعــی‬ ‫در دومیــن شهرســتان بــزرگ واقــع در شــرق‬ ‫گلســتان اســت کــه هــر ســاله در فصــل بهــار‬ ‫کشــت ان اغــاز مــی شــود کــه بــا اغــاز فصــل‬ ‫تابســتان نســبت بــه بهــار رونــق بیشــتری در بین‬ ‫کشــاورزان منطقــه پیــدا مــی کنــد ‪.‬‬ ‫ایــن محصــول مهــم و اســتراتژی کــه دارای‬ ‫ارزش بســیار زیــاد جیــره غذایــی بــرای مصــارف‬ ‫دامــی و قیمــت مناســب ان موجــب شــده‬ ‫مشــتریان خــاص خــود را در داخــل و خــارج از‬ ‫کشــور داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر در گنبــد کاووس همــه ســاله‬ ‫بیــش از چهــار هــزار هکتــار از مــزارع زیــر کشــت ایــن‬ ‫محصــول پــر ارزش بــا پیــش بینــی برداشــت ‪۱۱۰‬هــزار‬ ‫تــن قــرار گرفتــه مــی شــود کــه ایــن میــزان هکتــار‬ ‫کشــت شــده در اراضی دهســتان ” اق اباد ” از توابع‬ ‫بخــش مرکــزی گنبــد کــه در حاشــیه پاییــن دســت‬ ‫ســدهای بوســتان و گلســتان زیــر کشــت مــی رود ‪.‬‬ ‫عبدالملــک ارخــی رئیــس اداره تولیــدات گیاهــی‬ ‫مدیریــت جهــاد کشــاورزی گنبــد در ایــن ارتبــاط‬ ‫بــه بــازار کســب کار گفــت‪ :‬براســاس پیــش بینــی‬ ‫برداشــت ‪۱۱۰‬هــزار تــن از چهارهــزار هکتــار زیــر‬ ‫کشــت رفتــه ذرت علوفــه ای‪ ،‬از هــر هکتــار زیــر‬ ‫کشــت رفتــه ‪ ۳۰‬تــن محصــول برداشــت مــی شــود‬ ‫کــه قیمــت خریــد ان در ســال جــاری بــه صــورت‬ ‫توافقــی و در اغــاز برداشــت هــر کیلوگــرم ‪ ۴۲۵۰‬تا‬ ‫‪ ۴۵۰۰‬ریــال نــرخ گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫حبیــب اللــه زارع مدیــر جهــاد کشــاورزی‬ ‫مینودشــت نیــز بــا اشــاره بــه اغــاز برداشــت‬ ‫زیتــون در ایــن شهرســتان گفــت‪ :‬بــا افزایــش‬ ‫‪ ۵۰‬درصــدی تولیــد ایــن محصــول از ســطح‬ ‫‪ ۴۱۲‬هکتــار باغــات بــارور کــه بــه لحــاظ شــرایط‬ ‫مناســب اب و هوایــی ‪ ۵۲۵‬تــن محصــول از‬ ‫نــوع کنســروی و روغنــی برداشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی‬ ‫برگزاری‪۵۰‬کارگاه اموزشی رایگان برای‬ ‫ازدواج جوانان‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه ازدواج یکــی از ســنت هــای حســنه پیامبــر‬ ‫اکــرم (ص) اســت کــه مکــررا ً در تمــام احادیــث بــه جــا مانــده از‬ ‫ایشــان بــدان تاکیــد داشــته و بعــد از ایشــان نیــز ائمه معصــوم ( ع‬ ‫) بــدان تاکیــد داشــتند و بایــد خانــواده نیــز در جهــت پیــروی از ایــن‬ ‫ســنت حســنه گام برداشــته و راه را بــرای ازدواج جوانــان در کنــار‬ ‫مســئولین همــوار کننــد‪.‬‬ ‫مصیــب اکبــرزاده معــاون جوانــان اداره کل ورزش و جوانــان‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬برگــزاری بیــش از ‪ ۵۰‬کارگاه مشــاوره‬ ‫فرمانده سپاه شیروان‬ ‫استقرارتیم جامعه پزشکی‬ ‫در مناطق محروم شیروان‬ ‫فرمانــده ســپاه شــیروان گفــت‪ :‬تیــم جامعــه‬ ‫پزشــکی شــامل ‪ ۱۵‬پزشــک و ‪ ۲۵‬نفــر کادر‬ ‫درمانــی بــرای ارائــه خدمــات بهداشــتی و‬ ‫درمانــی در روســتاهای محــروم و عشــایری‬ ‫ایــن شهرســتان مســتقر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ عباســعلی ریحانی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫اینــک ایــن تیــم شــامل پزشــکان متخصــص‬ ‫قلــب‪ ،‬داخلــی‪ ،‬زنان و زایمان‪ ،‬داندانپزشــک‪،‬‬ ‫معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی‬ ‫پنجمین جشنواره صنعت چاپ نیمه اول ابان‬ ‫پنجمیــن جشــنواره صنعــت چــاپ نیمــه اول ابانبــه گــزارش بــازار کســب کار‪ ،‬معــاون فرهنگــی‬ ‫و رســانه ای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی در نخســتین جلســه شــورای‬ ‫سیاســتگذاری صنعــت چــاپ خراســان شــمالی کــه بــا حضــور رئیــس انجمــن صنعــت چــاپ اســتان‬ ‫و اعضــای ســتاد ایــن جشــنواره برگــزار شــد‪ ،‬از برگــزاری پنجمیــن جشــنواره صنعــت چــاپ خراســان‬ ‫شــمالی در نیمــه اول ابــان مــاه ســال جــاری خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار‪ ،‬معــاون فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫خراســان شــمالی در نخســتین جلســه شــورای سیاســتگذاری صنعت چاپ خراســان شمالی که با‬ ‫حضــور رئیــس انجمــن صنعــت چــاپ اســتان و اعضــای ســتاد این جشــنواره برگــزار شــد‪ ،‬از برگزاری‬ ‫پنجمیــن جشــنواره صنعــت چــاپ خراســان شــمالی در نیمــه اول ابــان مــاه ســال جــاری خبــر داد‪.‬‬ ‫رضــا رضایــی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه همزمانــی روز ‪ ۱۱‬شــهریور بــا ایــام محــرم و همچنیــن شــیوع ویــروس‬ ‫کرونا پنجمین جشــنواره صنعت چاپ اســتان امســال همزمان با ســایر اســتان های کشــور نیمه اول‬ ‫ابان مــاه بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی برگــزاری‬ ‫جشــنواره را فرصتــی مناســب بــرای معرفــی ظرفیت هــای چــاپ اســتان‪ ،‬معرفــی چهر هــای مانــدگار‬ ‫در تمــام حوزه هــای چــاپ و انجــام تعامــات و هماهنگــی بخش هــای همگــن صنعــت چــاپ و‬ ‫ســاماندهی صنفــی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی برگــزاری مســابقه فراخــوان پوســتر جشــنواره‪ ،‬برگــزاری نمایشــگاه پوســترهای منتخــب جشــنواره‪،‬‬ ‫برگــزاری نمایشــگاه توانمندی هــای صنعــت چــاپ اســتان و تقدیــر از کارگــران‪ ،‬مدیــران‪ ،‬و فعــاالن را‬ ‫ازجملــه برنامه هــای شــاخص پنجمیــن جشــنواره صنعــت چــاپ خراســان شــمالی دانســت‪.‬‬ ‫رضــا رضایــی همچنیــن از طــرح ســاماندهی مراکــز چــاپ اســتان در ســال جــاری خبــر داد و اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه بازدیده هــای دوره ای و میدانــی کارشناســان چــاپ اســتان مراکــز غیــر مجــاز چــاپ‬ ‫شناســایی و ســاماندهی می شوند‪/.‬ایبنا‬ ‫رایــگان پیــش از ازدواج جوانــان در دوران کرونــا توســط مشــاوران‬ ‫و مدرســان دانشــگاه در خراســان شــمالی انجــام شــد‪.‬‬ ‫اکبــرزاده گفــت ‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از وظایــف ســازمان‬ ‫ورزش جوانــان ارائــه و برگــزاری کالس هــای اموزشــی قبل و بعد‬ ‫از امــر مقــدس ازدواج اســت متاســفانه در ســال جــاری بــا وجــود‬ ‫شــیوع کرونــا و محدودیــت هــای ایجــاد شــده موفــق بــه برگــزاری‬ ‫ایــن دوره هــا بــه صــورت حضــوری غیــر ممکن بوده کــه در نهایت‬ ‫بــا جمــع بنــدی هــای صــورت گرفتــه برگــزاری ان بــه صــورت غیــر‬ ‫حضــوری و از طریــق فضــای مجــازی انجــام پذیرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه از جملــه محورهــای ارائــه امــوزش قبــل از‬ ‫ازدواج در ایــن ســری از کالس هــا اشــنایی بــا تفــاوت بیــن زن و‬ ‫مرد‪،‬مهارت اخالقی دوران نامزدی ‪ ،‬تحکیم در خانواده ‪،‬اشــنایی‬ ‫بــا احــکام پیشــگیری از بــارداری و ســقط جنیــن از جملــه مــوارد‬ ‫مــورد بحــث در ایــن گردهمایــی هــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫جویای کار‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن طــرح بهداشــتی‬ ‫و درمانــی ســاکنان محــروم روســتاهای‬ ‫ســرداب‪ ،‬ســرانی‪ ،‬خیرابــاد و کالتــه زمــان‬ ‫رایــگان معاینــه مــی شــوند و حــدود ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال دارو نیــز توســط ســپاه فراهــم‬ ‫شــده اســت گفــت‪ :‬ارائــه خدمــات درمانــی به‬ ‫ســه هــزار نفــر بــه مــدت ‪ ۲‬روز در ایــن طــرح‬ ‫هــدف گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه شــیروان گفــت‪ :‬ایــن طــرح با‬ ‫برنامه ریزی ســپاه و با همکاری و مشــارکت‬ ‫بســیج جامعــه پزشــکی‪ ،‬بســیج عشــایری‪،‬‬ ‫فرمانــداری و امــوزش و پــرورش اجــرا مــی‬ ‫شــود کــه ســعی بــر ایــن در مراحــل بعــدی‬ ‫مابقــی روســتاهای محــروم شهرســتان نیز از‬ ‫ایــن خدمــات برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت کارخانجــات خــوراک دام و طیــور ابزیــان اســتان‬ ‫گلســتان تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 6423‬و شناســه ملــی ‪ 10700151092‬بــه‬ ‫اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 1398/07/13‬کــه طــی نامــه شــماره‬ ‫‪1399/06/31-386‬اداره تعــاون گــرگان ‪ ،‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪- :‬‬ ‫شــرکت خــوراک دام و طیــور مینــو صبــاح بــه شــماره ثبــت ‪ 3081‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 10700106990‬بــه نمایندگــی اقــای یحیــی ابراهیمــی بــا کــد ملــی ‪2030082880‬‬ ‫بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره و شــرکت کارخانجــات خــوراک دام و طیــور گــرگان‬ ‫و دشــت بــه شــماره ثبــت ‪ 1086‬و شناســه ملــی ‪ 10700071422‬بــه نمایندگــی‬ ‫اقــای رضــا افتخارالدیــن بــا کــد ملــی ‪ 2121491368‬نائــب رئیــس هیــات مدیــره و‬ ‫شــرکت خــوراک دام گنبــد بــه شــماره ثبــت ‪ 560‬و شناســه ملــی ‪14000037514‬‬ ‫بــه نمایندگــی اقــای عبدالمجیــد محمــدی بــا کــد ملــی ‪ 2239692731‬بــه ســمت‬ ‫منشــی هیــات مدیــره و شــرکت بهشــاد افریــن بشــماره ثبــت ‪1826‬بشناســه‬ ‫ملــی ‪ 10700012329‬بنمایندگــی عبــاس نودهــی بشــماره ملــی ‪4590547619‬‬ ‫شــرکت ارتــان دانــه گلســتان بشــماره ثبــت ‪ 4470‬بشناســه ملــی ‪10700131513‬‬ ‫بنمایندگــی ارازجــان شــمالی بشــماره ملــی ‪ 2239753455‬بــه عنــوان اعضــاء‬ ‫علــی البــدل هیــات مدیــره بــرای مــدت ‪ 3‬ســال انتخــاب شــدند ‪ - .‬مهســا ســعیدی‬ ‫کدملــی‪ 2031672509‬بــه ســمت مدیرعامــل شــرکت تعاونــی بــه مــدت ســه ســال‬ ‫انتخــاب شــدند ‪ - .‬کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد اور بانکــی از قبیــل‬ ‫چک‪-‬ســفته و بــرات و اوراق بهــادر بــا امضــای ثابــت اقــای رضــا افتخارالدیــن نائــب‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره و اقــای یحیــی ابراهیمــی رئیــس هیــات مدیــره در غیــاب وی‬ ‫بــا امضــاء اقــای عبدالمجیــد محمــدی منشــی هیــات مدیــره بــه همــراه مهــر شــرکت‬ ‫دارای اعتبــار اســت ونامــه هاواســناد عــادی بــا امضــا خانــم مهســا ســعیدی مدیــر‬ ‫عامــل و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان‬ ‫گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)985461‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف ارائــه امــوزش هــای الزم در جهــت‬ ‫اشــنایی بــا مســائل زَناشــویی در دوران نامــزدی و بعــد از ازدواج‬ ‫جوانــان اســت گفــت بــا توجــه به وجود ‪ ۹۵‬ســمن در حــوزه ورزش‬ ‫و جوانــان ‪ ۹‬ســمن بــه صــورت ویــژه در ارتبــاط بــا بحــث ازدواج‬ ‫در حــال فعالیــت هســتند کــه بــا تاســیس و فعــال نمــودن چهــار‬ ‫مرکز مشــاوره در مناطق محروم و ‪ ۳‬ســمن دیگر در حوزه ازدواج‬ ‫موفــق بــه ارائــه ‪ ۱۵‬دوره اممــوزش مجــازی بــرای زوجیــن از نمونــه‬ ‫برنامــه هــای انجــام شــده توســط ســازمان ورزش و جوانــان در‬ ‫ســال جــاری بــوده اســت‪.‬‬ ‫خانم های‬ ‫پزشــک عمومی‪ ،‬روانشــناس‪ ،‬ماما و بســیج‬ ‫حقوقدانــان بــرای مشــاوره و کالس هــای‬ ‫حقوقــی و غیــره در منطقــه ســرداب مســتقر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ریحانــی افــزود‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح کــه بــا‬ ‫هــدف خدمــات رســانی‪ ،‬محرومیــت زدایــی‬ ‫در حوزه بهداشــت و درمان‪ ،‬معاینه پزشــکی‬ ‫در مناطــق عشــایری و روســتاهای محــروم‬ ‫اســت‪ ،‬کل جمعیــت ایــن روســتاها مدنظــر‬ ‫اســت و فقــط بــرای پیراپزشــکی دانــش‬ ‫امــوزان هــدف گــذاری شــده انــد‪.‬‬ ‫معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراســان شــمالی از‬ ‫برگــزاری ‪ ۷‬کارگاه اموزشــی بــا همــکاری مراکــز مشــاوره ازدواج‬ ‫جوانــان در جهــت رفــع مشــکالت ســد را ایــن نســل از جامعــه‬ ‫نــکات اموزشــی را بــه صــورت رایــگان در اختیــار زوجیــن در‬ ‫ســال گذشــته قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫تماس بگیرند‪.‬‬ ‫‪01732320421‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت چــاه داران حســین ابــاد دشــت شــیروان شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 641‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 10860307400‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ ‪ 1398/11/24‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬اعضــاء‬ ‫هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند‪ :‬علیرضا عارفخانی بشــماره ملی ‪, 0828345678‬حســین حاجی زاده بشــماره‬ ‫ملــی ‪ 0829561501‬و عبــاس صفایــی بشــماره ملــی ‪ 0829561749‬و محمدکریــم قمــری بشــماره ملــی ‪ 0828345678‬و‬ ‫کریــم رمضانپــور بشــماره ملــی ‪ 0829560475‬بــه عنــوان اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره و ســیدمحمد محمــدی بشــماره ملی‬ ‫‪ 0828347670‬و سیدحســین ســیدیان بشــماره ملــی ‪ 0828345147‬بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیئت مدیره شــرکت‬ ‫تعاونــی بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد‪ - .‬رضــا حمیــدی بشــماره ملــی ‪ 0829284508‬بــه عنــوان بــازرس اصلــی‬ ‫و قربانعلــی عزیــزی ســکه بشــماره ملــی ‪ 0827881894‬بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل شــرکت تعاونــی بــرای مــدت یــک‬ ‫ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری شــیروان (‪)986007‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت شــالوده ســازان عــرش ســالوک شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 5190‬و شناســه ملــی ‪14005987598‬‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ ‪ 1399/05/05‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل‬ ‫بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد‪ :‬اقــای عســگر ســاالریان بــه شــماره ملــی ‪ 0682580351‬عضــو اصلــی هیئت مدیــره خانم محدثه‬ ‫صباغــی بــه شــماره ملــی ‪ 0682501964‬عضــو اصلــی هیئــت مدیــره خانــم خدیجــه ســاالریان بــه شــماره ملــی ‪ 0680640908‬عضــو‬ ‫اصلــی هیئــت مدیــره ‪ -‬خانــم مریــم رازی بــه شــماره ملــی ‪ 0681944171‬بــه ســمت بــازرس اصلــی و خانــم امنــه گریوانــی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0681875976‬بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخاب شــدند‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراســان‬ ‫شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)986008‬‬ ‫بدیــن وســیله اعــام مــی گــردد بــه اســتناد مــاده ‪ ۱۳‬اییــن نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف ‪ ،‬تحدیــد حــدود شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان‬ ‫احــداث بنــا شــده اســت دارای پــاک ‪ ۲۹۰۵‬فرعــی از ‪ ۱۷‬اصلــی بخــش ‪۳‬‬ ‫ثبــت گــرگان واقــع در اراضــی جلیــن بــه مســاحت ‪ 142.4‬متــر مربــع ملکــی‬ ‫خانــم ســید ابوالفضــل موســوی مجــن فرزنــد ســید عبــاس ســاعت ‪ ۱۰‬صبــح‬ ‫روز یکشــنبه مــورخ ‪ 1399/7/27‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در گــرگان جاده‬ ‫گــرگان طروســتای جلیــن بلــوار امــام رضــا ولیعصــر ‪ ۱۰‬نبــش فاطمیــه یــک‬ ‫بــه عمــل خواهــد امــد از ایــن رو چنانچــه مجــاوری یــا هــر شــخصی نســبت‬ ‫بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت مــی توانــد فقــط‬ ‫تــا ‪ ۳۰‬روز از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را‬ ‫کتبــا ً بــا ذکــر شــماره پــاک فوق الذکــر بــه اداره ثبت شهرســتان گرگان تســلیم‬ ‫نمــوده و عــاوه بــر ان ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایی تقدیــم نماید در‬ ‫غیــر ایــن صــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی می توانــد بــه دادگاه‬ ‫مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره‬ ‫ثبــت تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صورت عــدم وصول اعتــراض اداره ثبت‬ ‫وفــق مقــررات مبــادرت بــه صــدر ســند مالکیــت خواهد نمــود ‪ .‬م‪.‬الــف‪5945:‬‬ ‫تاریــخ انتشــار روز دوشــنبه مــورخ ‪ ۱۳۹۹ /۶ /۲۴‬علــی برقــی رئیــس اداره‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک گــرگان از طــرف محمــود خانــدوزی‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ثمیــن گســتر خــزر بــا مســئولیت محــدود به شــماره ثبت‬ ‫‪ 11839‬و شناســه ملــی ‪ 10980167341‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی‬ ‫فــوق العــاده مــورخ ‪ 1397/08/21‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬اقــای رســول‬ ‫رضایــی بــه شــماره ملــی ‪ 2121642331‬بــا دریافــت مبلــغ ‪ 700.000‬ریــال از‬ ‫صنــدوق شــرکت از شــرکت خــارج و حــق و ســمتی در شــرکت ندارنــد ‪ -4 .‬خانــم‬ ‫انســیه میرزائــی بــه شــماره ملــی ‪ 2122575360‬بــا دریافــت مبلــغ ‪300.000‬‬ ‫ریــال از صنــدوق شــرکت از شــرکت خــارج و حــق و ســمتی در شــرکت ندارنــد ‪.‬‬ ‫در نتیجــه ســرمایه شــرکت از مبلــغ ‪ 10.001.000.000‬ریــال بــه ‪10.000.000.000‬‬ ‫ریــال کاهــش یافــت و مــاده مربــوط بــه اساســنامه اصــاح گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری‬ ‫گــرگان (‪)985459‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ثمیــن گســتر خزربــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت‬ ‫‪ 11839‬و شناســه ملــی ‪ 10980167341‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی‬ ‫فــوق العــاده مــورخ ‪ 1397/08/21‬تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد ‪ - :‬اقای احمد پلنگ‬ ‫قلنــدر محلــه بــه شــماره ملــی ‪ 2122477301‬بــا پرداخــت مبلــغ ‪9.600.000.000‬‬ ‫ریال به صندوق شــرکت به عنوان شــریک جدید وارد شــرکت شــدند ‪ .‬خانم رقیه‬ ‫ســیاه باالئــی بــه شــماره ملــی ‪ 2122472324‬بــا پرداخــت مبلــغ ‪400.000.000‬‬ ‫ریــال بــه صنــدوق شــرکت بــه عنــوان شــریک جدیــد وارد شــرکت شــدند‪ .‬در نتیجــه‬ ‫ســرمایه شــرکت از مبلــغ ‪ 1.000.000‬ریــال بــه ‪ 10.001.000.000‬ریــال و بشــرح‬ ‫ذیــل افزایــش یافــت ‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت‬ ‫شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)985460‬‬ صفحه 4 ‫امام جمعه اهل ســنت «نگین شــهر» در اســتان گلســتان با محکوم کردن اقدام توهین امیز نشــریه‬ ‫فرانســوی شــارلی ابــدو بــه ســاحت مقــدس نبــی مکــرم اســام (ص) گفــت‪ :‬ایــن حرکت هــای ســخیف‬ ‫و نابخردانــه نــه تنهــا مانــع گســترش روز افــزون اســام خواهی انســان های ازاده و حقیقــت طلــب در‬ ‫سراســر جهــان نیســت؛ بلکــه بــه گســترش ان را باعــث می شــود‬ ‫اهانت به‬ ‫پیامبر (ص)‬ ‫باعث گسترش‬ ‫اسالم خواهی است‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬شهریور ‪1399‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫معاون استاندار گلستان‪:‬‬ ‫کافی نبودن حجم اب‬ ‫رودخانه های گلستان برای‬ ‫احیای خلیج گرگان‬ ‫حجــم اب رودخانه هــای گلســتان بــرای‬ ‫احیــای خلیــج گــرگان کافــی نیســت‬ ‫معــاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه دبــی انــدک اب‬ ‫رودخانه هــای منتهــی بــه خلیــج گــرگان مانند‬ ‫نــکارود‪ ،‬قره ســو و گرگانــرود گفــت کــه احیــای‬ ‫ایــن پهنــه ابــی بــا حجــم فعلــی اب ایــن‬ ‫رودخانه هــا امکان پذیــر نیســت‪.‬‬ ‫میرمحمــد غــراوی در جلســه مدیریــت یکپارچه‬ ‫خلیــج گــرگان اظهارداشــت ‪ :‬ایــن زیســتگاه ابــی‬ ‫در وضعیــت بحرانــی قــرار دارد و مهــم تریــن راه‬ ‫احیــای ان تبــادل اب بیــن دریــا و خلیــج اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬طبــق مصوبــه یــک مــاه قبــل‬ ‫کمیســیون تاالب های کشــور باید مطالعات احیای‬ ‫خلیــج گــرگان تــا پایــان شــهریور مــاه تکمیــل شــده و‬ ‫نظــر نهایــی بــه کمیســیون تــاالب هــا ارســال گــردد‪.‬‬ ‫مشــاهدات خبرنــگار ایرنــا نشــان مــی دهــد که‬ ‫در فصــل تابســتان بــه دلیل برداشــت بــی رویه‬ ‫و غیرمجــاز اب رودخانــه هــای منتهــی به خلیج‬ ‫گــرگان بــرای مصــارف کشــاورزی بــه خصــوص‬ ‫کشــت شــالی‪ ،‬خروجــی اب ایــن رودخانــه هــا‬ ‫در مصــب بــه حداقــل ممکــن مــی رســد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان چنــدی قبــل گفتــه بــود‬ ‫کــه حیــات اســتان منــوط بــه نجــات خلیــج‬ ‫گــرگان و تزریــق اب بــه ایــن پهنــه ابــی پــس‬ ‫از انجــام مطالعــات کارشناســی اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه هــادی حــق شــناس کاهــش منابــع‬ ‫اب ورودی بــه خلیــج گــرگان و پســروی ناشــی از‬ ‫ان ســبب شــده تا از مجموع مســاحت ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫هکتــاری خلیــج گــرگان تاکنــون هشــت هــزار‬ ‫هکتــار خشــک شــود کــه ادامــه ایــن رونــد همــه‬ ‫بخش هــای اســتان گلســتان را بــه دلیــل فراهــم‬ ‫کــردن زمینــه بــروز ریزگــرد تهدیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برخــی کارشناســان معتقدنــد‬ ‫کــه احیــای خلیــج گــرگان فقــط بــا ورود اب‬ ‫امــکان پذیــر اســت و باید تمام دســتگاه های‬ ‫متولــی بــه دنبــال یافتــن چــاره بــرای رســاندن‬ ‫ان بــه ایــن پهنــه در حــال خشــکیدن باشــند‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪ ۲۱‬درصد دانش اموزان شیروان دچار چاقی هستند‬ ‫معاون پرورشی و تربیت بدنی اموزش و پرورش شیروان گفت‪ :‬اینک ‪ ۲۱‬درصد دانش اموزان‬ ‫این شهرســتان به چاقی و یا اضافه وزن دچار هســتند‪.‬‬ ‫حســین اســامی ر اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه بــرای پیشــگیری‬ ‫از چاقــی و کنتــرل وزن دانــش امــوزان و اجــرای برنامــه «کــوچ» (کنتــرل وزن و چاقــی) تــا پایــان‬ ‫ســال تحصیلــی جــاری بایــد ایــن شــاخص بــه ‪ ۱۸‬درصــد کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫اســامی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح کنتــرل و پیشــگیری از چاقــی و اضافــه وزن دانــش امــوزان‬ ‫افــزود‪ :‬امســال ‪ ۳۹۰‬میلیــون ریــال تجهیــزات ورزشــی بــرای مــدارس ایــن شهرســتان خریــداری‬ ‫شــده کــه اول مهرمــاه توزیــع خواهــد شــد کــه عمدتــا در اختیــار مــدارس مناطــق کــم برخــوردار‪،‬‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫معــاون پرورشــی و تربیــت بدنــی امــوزش و پــرورش شــیروان گفــت‪ :‬اینــک ‪ ۸۸‬معلــم تربیــت‬ ‫بدنــی در مــدارس ایــن شهرســتان فعالیــت دارنــد کــه فقــط ‪ ۶‬معلــم در روســتاها کمبــود داریم که‬ ‫ان را نیــز بــا اســتفاده از معلمــان همــان مقطــع ابتدایــی‪ ،‬جبــران مــی کنیــم‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان گلستان گفت‬ ‫شور عاطفه ها‪ ،‬ایران همدل ‪۲‬مهر‪۹۹‬‬ ‫بابایی با پیش بینی مشــارکت ‪ ۴‬میلیاردتومانی مردم اســتان‬ ‫در ســال جاری گفت‪ :‬در ســال گذشــته با مشــارکت هموطنان‬ ‫َ‬ ‫خیِــر اســتان جهــت تهیــه ملزومــات اموزشــی و ادامــه رونــد‬ ‫تحصیلــی دانــش امــوزان نیازمنــد بــه بیــش از ‪۳‬میلیــارد تومــان‬ ‫تحویــل کمیتــه امــداد اســتان شــد‪.‬‬ ‫ائیــن «شــور عاطفه هــا» بــا هــدف تامیــن مایحتــاج تحصیلــی‬ ‫دانــش امــوزان بــا شــعار “همــدل مــی شــویم بــرای مهربانــی در‬ ‫مهــر” تحــت حمایت بــا اولویت ملزومات امــوزش غیرحضوری‬ ‫در اســتان گلســتان برگزار می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار عیســی بابایی‪،‬مدیــرکل کمیتــه امــداد‬ ‫اســتان گلســتان گفــت‪ :‬ائیــن شــور عاطفــه هــا بــه مــدت ‪ ۲۱‬روز‬ ‫همــراه بــا رزمایــش ایــران همــدل ‪ ۲‬و تقــارن ســال تحصیلــی از روز‬ ‫شــنبه ‪ ۲۲‬شــهریور لغایــت یازدهــم مهــر ســالجاری بــا هــدف تامیــن‬ ‫مدیر کل کمیته امداد گلستان افزود‪:‬در سالجاری به لحاظ شیوع‬ ‫کرونا و حفظ پروتکل های بهداشتی‪،‬برپایی پایگاههای نمادین در‬ ‫میادیــن اصلــی شــهر جهــت جمــع اوری کمک های انســان دوســتانه‬ ‫خیریــن صــورت مــی گیــرد کــه اکثریــت جــذب کمــک هــای مردمــی‬ ‫بصــورت غیــر حضــوری والکترونیکــی انجام خواهد شــد‪.‬‬ ‫بابایــی بــا اعــام امادگــی تمامــی دفاتــر کمیتــه امــداد و ‪۲۱۰‬‬ ‫مرکــز نیکــوکاری بــرای دریافــت کمــک هــای نقــدی وغیرنقــدی‬ ‫مــردم از جملــه کیــف وکفــش ونوشــت افــزار وســایر ملزومــات‬ ‫اموزشــی تحصیلی‪،‬خواســتار مشــارکت هرچــه بــا شــکوه تــر‬ ‫گلستانی های نیکوکار در کمک رسانی برای تامین ملزومات‬ ‫اموزشــی دانــش امــوزان و دانشــجویان بــی بضاعــت شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای خراسان شمالی‬ ‫اینکــه ‪ :‬بــا وجــود بیــش از ‪۶‬هــزار رودخانــه و مســیل در خراســان‬ ‫شــمالی تــا کنــون بــا الیروبــی ‪ ۲۰۷‬کیلومتــر و ســاماندهی شــده‬ ‫اســت کــه در ایــن بیــن نیــز حریــم و بســتر بیــش از ‪۱۰۰۰‬کیلیومتــر از‬ ‫طــول رودهــا و مســیل هــای مهــم مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫دانش اموزان درمصرف اب‬ ‫وی دربــاره تاکیــد و همراهــی شــهروندان نســبت بــه مدیریــت مصــرف اب‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن بخــش بــا امــاده ســازی برنامــه هــای ویــژه و خــاص مخصــوص‬ ‫بــرای دانــش امــوزان و افزایــش اشــنایی شــهروندان در زمینــه چگونگــی‬ ‫مصــرف صحیــح و بهینــه اب امــاده و در اختیــار جامعــه قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫افزایش‪۱۸‬درصدی اگاهی‬ ‫افزایش‪۱۸‬درصــدی اگاهــی دانــش امــوزان درمصــرف ابمــردم وبــه‬ ‫ویــژه کشــاورزان انتظــار دارنــد کــه اگــر تخلفــی از ســوی هــر شــخص‬ ‫و نهــادی قــرار مــی گیــرد همــه بــا یــک نــگاه و انهــم نــگاه قانــون باشــد‬ ‫و نــه اینکــه بــرای افــراد دارای نفــوذ تبصــره و مــاده مانــع از اجــرای‬ ‫قانــون شــده و بــرای ســایرین پتکــی بــر سرشــان کــه این خــاف قانون‬ ‫و قســمی اســت کــه مدیــران و مســئولین مرتبــط در زمــان بــه کرســی‬ ‫نشســتن بــر میــز ریاســت در پیشــگاه خداونــد و مــردم یــاد کــرده انــد‪.‬‬ ‫ســیدعقیل مرتضــوی مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان‬ ‫شــمالی در رابطــه بــا ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــا صرفــه جویــی ‪۱۱۹‬میلیــون متر‬ ‫مکعبــی صــورت گرفتــه اب طــی ‪۷‬ســال گذشــته نســبت بــه برداشــت‬ ‫اب از منابــع زیــر زمینــی بــه میــزان ‪ ۱۳۸‬میلیــون متــر مکعــب اب‬ ‫صرفــه جویــی شــده اســت‪.‬که در خراســان شــمالی بــا شناســایی بیــش‬ ‫از ‪۲‬هــزار حلقــه چــاه غیــر مجــاز بــا توجــه بــه مدیریــت منابــع اب در‬ ‫مجمــوع ‪ ۵‬هــزار حلقــه چــاه اب در اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫مرتضــوی تصریــح کــرد‪ :‬از مجمــوع حــدود ‪۲‬هــزار حلقــه چــاه غیــر مجــاز‬ ‫پلمــپ شــده بیــش از هــزار حلقــه ان در ایــن دولــت صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــا تجهیــز و نصــب شمارشــگر اب و بــرق بــر‬ ‫روی بیــش از هــزار حلقــه چــاه ســعی در مدیریــت منابــع زیرزمینــی‬ ‫اب و برقــی کــردن ایــن تعــداد از حلقــه هــا را در دســتور کار داشــته‬ ‫ایــم و نتیجــه ان را نیــز طــی ایــن ‪ ۷‬ســال شــاهدیم‪.‬‬ ‫مرتضــوی بــا اشــاره بــه اینکــه بهــره بــرداری از منابــع ابــی زیــر زمینــی‬ ‫موجــب شــده کــه بــا افــت ســطح اب و کســری ایــن شــریان زندگــی‬ ‫بــه کمبــودی نزدیــک ‪۲‬میلیــارد مترمکعــب مواجــه شــده ایــم ‪.‬‬ ‫بنــا بــه اظهــارات وی کســری بــه ثبــت رســیده اب هــای زیــر زمینــی در دولــت‬ ‫فعلــی بــه میــزان ‪ ۴۱۱‬میلیــون متــر مکعــب بــوده در اســتان بوده اســت‪.‬‬ ‫حراست از محدوده و حریم قانونی رودخانه ها‬ ‫مرتضــوی مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای اســتان بــا تاکیــد بــر‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ثمیــن گســتر خــزر بــا مســئولیت محــدود‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 11839‬و شناســه ملــی ‪ 10980167341‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ‪ 1397/08/21‬تصمیمــات‬ ‫ذیــل اتخــاذ شــد ‪(( - :‬فعالیــت در زمینــه تولیــد ‪ ،‬توزیــع و راه انــدازی خــط‬ ‫تولیــد و راه انــدازی کارخانجــات تولیــدی ‪ ،‬تهیــه و تامیــن کلیــه مــواد و‬ ‫وســائل و ماشــین االت مــورد نیــاز صنایــع از داخــل و خــارج کشــور‪ ،‬ســاخت‬ ‫و واردات دســتگاههای مرتبــط ‪ ،‬شــرکت در مناقصــات و مزایــدات داخلــی و‬ ‫خارجــی ‪ ،‬اخــذ قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی داخلــی و خارجــی‪،‬‬ ‫اخــذ شــعبه و نمایندگــی هــای مختلــف در داخــل و خــارج از کشــور ‪ ،‬افتتــاح‬ ‫حســاب و اخــذ تســهیالت ریالــی و ارزی از کلیــه بانکهــا و موسســات مالــی‬ ‫و اعتبــاری دولتــی و خصوصــی داخلــی و خارجــی جهــت شــرکت ‪،‬صــادرات و‬ ‫واردات کلیــه کاالهــای مجــاز‪ ،‬ثبــت ســفارش و انجــام امــور گمرکــی ‪،‬خریــد‬ ‫و فــروش ‪،‬تهیــه و توزیــع و ترخیــص کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی‪ ،‬واردات‬ ‫و صــادرات مــواد اولیــه و ماشــین االت تولیــدی و لــوازم مربوطــه بــا اخــذ‬ ‫مجــوز از مراجــع ذیصــاح‪ ،‬معامــات مجــاز تولیــدی و بازرگانــی و صنعتــی ))‬ ‫( ثبــت موضــوع بــه فعالیــت بــه منزلــه اخذمجــوز و صــدور پروانــه فعالیــت‬ ‫انتشارفراخوان‬ ‫پانزدهمین جشنواره تئاتر‬ ‫استانی خراسان شمالی‬ ‫وی بــا توجــه بــه همــه گیــری ویــروس کرونــا و ماندن دانــش اموزان در خانه و اســتفاده از فضای‬ ‫مجــازی کــه خــود باعــث عــدم تحــرک‪ ،‬تغذیــه نامناســب و پرخــوری شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن خــود‬ ‫مــی توانــد موجــب افزایــش وزن و چاقــی دانــش امــوزان شــود کــه قــرار اســت شــورای ورزشــی‬ ‫بــرای مدیــران در مــدارس برگــزار شــده و بــا خریــداری تــرازو بــرای همــه مــدارس‪ ،‬قــد و وزن دانــش‬ ‫امــوزان ســنجیده شــده و بــه انــان مشــاوره تخصصــی داده شــود‪.‬‬ ‫مایحتــاج دانــش امــوزان تحــت حمایــت اغــاز بــه کار خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫شــور عاطفــه هــا‪ ،‬ایــران همــدل ‪۲‬مهر‪۹۹‬ائیــن «شــور‬ ‫عاطفه هــا» بــا هــدف تامیــن مایحتــاج تحصیلــی دانــش امــوزان‬ ‫بــا شــعار «همــدل مــی شــویم بــرای مهربانــی در مهــر» تحــت‬ ‫حمایــت بــا اولویــت ملزومــات امــوزش غیرحضــوری در اســتان‬ ‫گلســتان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪265‬‬ ‫«حســین فرخنــده» بــا اعــام این خبر افــزود‪ :‬اداره‬ ‫کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا همــکاری انجمــن‬ ‫هنرهــای نمایشــی اســتان‪ ،‬در راســتای سیاســت‬ ‫هــای راهبــردی وزارت فرهنــگ وارشــاد اســامی بــا‬ ‫هــدف ارتقــای ســطح کیفــی تئاتــر و ارتبــاط موثــر‬ ‫تماشــاگران بــا اثــار نمایشــی از طریــق جشــنواره‬ ‫تئاتــر و اجــرای عمومــی‪ ،‬روشــن نــگاه داشــتن چــراغ‬ ‫تئاتــر ورونــق ان در شــرایط کنونــی‪ ،‬پانزدهمیــن‬ ‫جشــنواره تئاتــر اســتان خراســان شــمالی را جهــت‬ ‫معرفــی اثــار منتخــب بــه جشــنواره بیــن المللــی‬ ‫تئاتــر فجــر برگــزار مــی نمایــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬کمیتــه امــداد اســتان گلســتان دارای بیــش از ‪ ۱۷‬هــزار‬ ‫دانــش امــوز و ‪ ۱۱۰۰‬دانشــجو تحــت حمایــت اســت کــه از خدمــات‬ ‫اموزشــی و کمــک هزینــه تحصیلــی ایــن نهــاد بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫بابایــی بــه روش هــای غیرحضــوری مشــارکت مــردم در در ایــن‬ ‫پویــش پرداخــت و گفــت‪ :‬عــاوه بــر پیش بینــی کــد دســتوری‬ ‫‪ ،*۰۱۷۱۸۸۷۷#‬امــکان پرداخــت کمــک هــای مردمــی از طریــق‬ ‫ســایت کمیتــه امــداد بــه ادرس ‪ emdad.ir‬و همچنیــن شــماره‬ ‫حســاب ‪ ۰۱۱۱۸۰۴۶۸۹۰۰۸‬و شماره کارت‪۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۰۲۲۶‬‬ ‫نــزد بانــک ملــی فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫باال بردن سطح اشنایی با منابع اب زیر زمینی موجود‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح دانــش امــوزی نجــات اب در ســه‬ ‫دوره گفــت‪ :‬موجــب اشــنایی ‪ ۱۰۳‬هــزار دانــش امــوز پایــه هفتــم و‬ ‫یازدهــم بــا منابــع اب زیــر زمینــی اســتان شــد‪.‬که بــر اســاس ازمــون‬ ‫هــای بعمــل امــده نســبت بــه ســطح اگاهــی دانــش امــوزان اســتان از‬ ‫منابــع اب زیــر زمینــی موجــب افزایــش ‪۱۸‬درصــدی انــان شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه بیشــترین اشــتغال موجــود در ســطح اســتان بــر می‬ ‫گــردد بــه بخــش کشــاورزی کــه در مجمــوع بــا وجــود ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار‬ ‫عرصــه کشــاورزی موجــود ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار مرتبــط بــا بخــش زراعــی و‬ ‫بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار هکتــار ان مرتبــط بــا بخــش باغــی مــی باشــد کــه بــا‬ ‫وجــود ‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت ‪ ۸۶۳‬هزارنفــری ســاکن روســتاها ‪۳۷‬الــی‬ ‫‪ ۴۲‬درصــد مــردم اســتان شــاغل در بخــش کشــاورزی هســتند‪.‬‬ ‫نیســت) بــه موضــوع شــرکت الحــاق و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح‬ ‫گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت‬ ‫هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)985458‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت کارخانجــات خــوراک دام و طیــور ابزیــان اســتان‬ ‫گلســتان تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 6423‬و شناســه ملــی ‪10700151092‬‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ‬ ‫‪ 1398/07/13‬کــه طــی نامــه شــماره ‪ 1398/06/31-386‬اداره تعــاون گرگان‬ ‫‪ ،‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ - :‬تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی ‪97‬‬ ‫بــه تصویــب رســید ‪ - .‬ســرمایه تعاونــی از مبلــغ ‪ 2650000000‬ریــال منقســم‬ ‫بــه ‪ 265‬ســهم ‪ 10000000‬ریالــی بــه مبلــغ ‪3500000000‬ریــال منقســم بــه‬ ‫‪ 350‬ســهم ‪ 10000000‬ریالــی از طریــق واریــز نقــدی طــی گواهــی بانکــی‬ ‫شــماره ‪ 498/2599‬مــورخ ‪ 05/12/1398‬بانــک مســکن افزایــش یافــت‪- .‬‬ ‫خــوراک دام گنبدبشــماره ثبت‪560‬بشناســه ملــی ‪ 14000037514‬بنمایندگــی‬ ‫عبدالمجیــد محمــدی بشــماره ملــی ‪ 2239692731‬و خــوراک دام و طیــور‬ ‫مینــو صبــاح بشــماره ثبــت ‪3081‬بشناســه ملــی ‪10700106990‬بنمایندگــی‬ ‫«فرخنــده» بــه موضوعــات و محورهــای جشــنواره‬ ‫بــا در نظــر گرفتــن کیفیــت هنــری اثــار اشــاره و‬ ‫تصریــح کــرد‪:‬ارزش هــا و دســتاورد هــای انقــاب‬ ‫اســامی و دفــاع مقدس‪،‬بهــره گیــری از مفاهیــم‬ ‫و جلــوه هــای فرهنــگ‪ ،‬تاریــخ و ادبیــات غنــی‬ ‫ایرانــی واســامی ‪ ،‬فرهنــگ واداب و رســوم بومــی‬ ‫و محلــی اســتان‪ ،‬ایجــاد روحیــه نشــاط و شــادابی‬ ‫و امیدبخشــی در جامعــه بــا توجــه بــه امــار روانــی‬ ‫ناشــی از شــیوع جهانــی کرونا‪،‬توجــه بــه مفاهیــم‬ ‫و ارزش هــای واالی جهانــی در جامعــه از جملــه‬ ‫موضوعــات ایــن جشــنواره مــی باشــد‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬بــا نظــر بــه شــیوع بیمــاری کرونــا نحــوه‬ ‫برگــزاری جشــنواره پانزدهــم و ائیــن اختتامیــه‬ ‫متعاقبــا ً بــا توجــه بــه شــرایط واعــام نظــر ســتاد‬ ‫اســتانی کرونــا اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫«فرخنــده» گفــت‪ :‬کلیه اجراهای جشــنواره همزمان‬ ‫بصــورت انالیــن از طریــق فضــای مجــازی پخــش و در‬ ‫دســترس عالقمنــدان قــرار خواهــد گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای خراســان شــمالی در ارتباط با احداث‬ ‫ســدهای مخزنــی اظهــار داشــت‪:‬تا کنــون توانســتیم بــا احــداث ‪ ۸‬ســد بــا‬ ‫تــوان ذخیــره ســازی ‪۲۳۴‬میلیــون متــر مکعبــی اب مــورد نیــاز اســتان را‬ ‫تامیــن کنیــم کــه از تعــداد ســد ســه ســد بــا تــوان ذخیره ســازی ‪ ۲۹‬ملیون‬ ‫متــر مکعــب در دولــت کنونــی بــه ثبــت و بهــره بــرداری رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود بــا اجــرای شــبکه ابیــاری در پائیــن دســت‬ ‫ســدها نســبت بــه بهبــود و توســعه زمیــن هــای کشــاورزی تــا کنــون‬ ‫بیــش از ‪ ۲۲‬هــزار هکتــار از زمیــن هــای زراعــی اســتان واقــع در‬ ‫پایــاب ســدها زیــر پوشــش شــبکه ابیــاری قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کرد‪:‬جشــنواره تنهــا در بخــش رقابتــی‪،‬‬ ‫صحنــه ای و صرفــا اختصــاص بــه اثــار ایرانــی بــا‬ ‫الویــت متــون نویســندگان بومــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بازبینــی اثــار نمایشــی متقاضــی‬ ‫و نحــوه انتخــاب اثــار بصــورت حضــوری ودر صورت‬ ‫تمایــل کارگــردان بــه صــورت ارســال فیلــم نمایــش‪،‬‬ ‫صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫احداث سد‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر احــداث چهــار ســد را در‬ ‫دســت کار داریــم کــه در کنــار ایــن تعــداد یــک ســد دیگــر نیــز‬ ‫کارهــای مطالعاتــی ان در حــال انجــام مــی باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان‬ ‫شــمالی از انتشــار فراخــوان پانزدهمیــن جشــنواره‬ ‫تئاتــر ایــن اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب و کار ‪:‬‬ ‫در صــورت مهیــا ســاختن زیــر ســاخت هــای الزم در کنار شــعارهای‬ ‫مرتبــط بــا مصــرف یهینــه و صرفــه جویــی در اســتفاده صحیــح از اب‬ ‫مــی تــوان موجــب بــه ثمــر رســیدن تمــام تــاش هــا موجــود شــد و‬ ‫اینکــه ایــن خدمــات در کــدام دولــت بیشــتر اتفــاق افتــاده و در کــدام‬ ‫یــک کمتــر نبایــد موجــب شــود کــه مســئولین ان را ابــزاری بــرای فرار‬ ‫از مســئولیت و انجــام تعهــدات خــود قلمــداد کننــد‪.‬‬ ‫مــردم بیشــتر بــه دنبــال ابادانــی و توســعه جامعــه در کنــار‬ ‫انتخاب شــخصی که بعنوان نماینده شــان بر کرســی مســئولیت‬ ‫بعنوتــن مدیــر یــا ریاســت ســازمان هــا مــی باشــد هســتند و نــه‬ ‫اینکــه صرفــا بــا ارائــه دســتور بــر روی کاغــذ و بایگانی شــدن ان در‬ ‫اتــاق بایگانــی ادارات موجــب راکــد مانــدن ان شــوند‪.‬‬ ‫در ایــن بخــش نیــز مــردم وبویــژه کشــاورزان انتظــار دارنــد که اگر‬ ‫تخلفــی از ســوی هــر شــخص و نهــادی قــرار مــی گیــرد همــه بــا‬ ‫یــک نــگاه و انهــم نــگاه قانــون باشــد و نــه اینکــه بــرای افــراد دارای‬ ‫نفــوذ تبصــره و مــاده مانــع از اجــرای قانــون شــده و بــرای ســایرین‬ ‫پتکــی بــر سرشــان کــه ایــن خــاف قانــون و قســمی اســت کــه‬ ‫مدیــران و مســئولین مرتبــط در زمــان بــه کرســی نشســتن بــر میز‬ ‫ریاســت در پیشــگاه خداونــد و مــردم یــاد کــرده انــد‪.‬‬ ‫یحــی ابراهیمــی بشــماره ملــی ‪ 2030082880‬و کارخانجــات خــوراک دام‬ ‫و طیــور گــرگان و دشــت بشــماره ثبــت ‪1086‬بشناســه ملــی ‪10700071422‬‬ ‫بنمایندگــی رضــا افتخارالدیــن بشــماره ملــی ‪ 2121491368‬بــه عنــوان اعضــاء‬ ‫اصلــی هیــات مدیــره بــرای مــدت ‪ 3‬ســال و شــرکت بهشــاد افریــن بشــماره‬ ‫ثبــت ‪1826‬بشناســه ملــی ‪ 10700012329‬بنمایندگــی عبــاس نودهــی‬ ‫بشــماره ملــی ‪ 4590547619‬شــرکت ارتــان دانــه گلســتان بشــماره ثبــت‬ ‫‪ 4470‬بشناســه ملــی ‪ 10700131513‬بنمایندگــی ارازجــان شــمالی بشــماره‬ ‫ملــی ‪ 2239753455‬بــه عنــوان اعضــاء علــی البــدل هیــات مدیــره بــرای‬ ‫مــدت ‪ 3‬ســال انتخــاب شــدند ‪ - .‬دام و طیــور فیــض ابــاد بشــماره ثبــت‬ ‫‪1183‬بشناســه ملــی ‪ 10700074269‬بنمایندگــی علــی محمــد افضلــی‬ ‫بشــماره ملــی ‪ 2249132909‬بــه عنــوان بــازرس اصلــی و تولیــدی صنایــع‬ ‫خــوراک دام و طیــور ابزیــان رمــه گلســتان بشــماره ثبــت ‪1418‬بشناســه ملــی‬ ‫‪ 10700080314‬بنمایندگــی رضــا ســلطانی بشــماره ملــی ‪ 4590547619‬بــه‬ ‫عنــوان بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد‪ .‬اداره‬ ‫کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری گــرگان (‪)985462‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متقاضیــان حضــور در جشــنواره الزم‬ ‫اســت یــک قطعــه عکــس (کارگــردان) وفــرم تکمیل‬ ‫شــده در جشــنواره بــه همــراه فایــل نمایشــنامه‬ ‫(‪ )word‬و اجــازه کتبــی نویســنده را تــا ‪ ۳۰‬مهرمــاه‬ ‫بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال نماینــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬عالقمنــدان مــی تواننــد بــرای‬ ‫کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره ‪۳۲۲۴۴۱۱۵‬‬ ‫تمــاس حاصــل نماینــد و بــرای دریافــت فراخــوان‬ ‫بــه ادرس ‪ khsh.farhang.gov.ir‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان‬ ‫خاطرنشــان کــرد ‪:‬بازبینــی اثــار ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۱۶‬ابــان مــاه‬ ‫و برگــزاری جشــنواره ‪ ۲‬تــا ‪ ۴‬اذر مــاه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫جدیدتریــن امــار پرداخــت تســهیالت کرونــا‬ ‫بــه اصحــاب فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه خراســان‬ ‫شــمالی اعــام شــد‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اداره کل‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان شــمالی‪ ،‬امــار‬ ‫پرداخــت تســهیالت کرونــا بــه اصحــاب فرهنــگ‪،‬‬ ‫هنــر و رســانه خراســان شــمالی را اعــام کــرد‪.‬‬ ‫علــی اکبــر طهماســبی‪ ،‬افــزود‪ :‬تــا ظهــر امــروز در‬ ‫ســامانه کارا‪ ،‬اصحــاب فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه‬ ‫اســتان ‪ ۴۳‬میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال ثبــت‬ ‫درخواســت تســهیالت کرونــا داشــته انــد کــه ‪۹‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۹۳‬میلیــون ریــال ان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بــا بیــان اینکــه تــا کنــون ‪ ۲۸۶‬فقــره پرونــده‬ ‫از ســوی جامعــه فرهنگــی و هنــری بــرای دریافــت‬ ‫تســهیالت در بانــک هــای عامــل تشــکیل شــده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا پرداخــت تســهیالت بــرای‬ ‫‪ ۳۹۱‬نفــر اشــتغال ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫طهماســبی‪ ،‬تســهیالت اعطایــی در قالــب ایــن‬ ‫طــرح را ‪ ۲۴‬ماهــه و بــا نــرخ ســود ‪ ۱۲‬درصــدی‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬ایــن تســهیالت در ســه ســقف‬ ‫‪ ۱۶‬میلیــون تومانــی بــرای کارفرمایــان دارای کــد‬ ‫کارگاهــی‪ ۸ ،‬میلیــون تومانــی بــرای کارفرمایــان‬ ‫خویــش فرمــا و ‪ ۶‬میلیــون تومانــی بــرای ازادکاران‬ ‫فاقــد بیمــه پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه ‪ 24‬شهریور ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫استاندار‪:‬‬ ‫نیاز گلستان به هزار‬ ‫تخت بیمارستانی‬ ‫فرمانــدار گــرگان بــا توجــه بــه افزایــش دوبــاره شــیوع کرونــا در گلســتان و قرار گرفتن تعدادی از شــهرهای در‬ ‫وضعیــت قرمــز ‪،‬ضمــن هشــدار بــه مــردم گــرگان از انــان خواســت بــا ماســک زدن و رعایــت فاصلــه اجتماعــی‬ ‫از شــیوع کرونــا جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪265‬‬ ‫سالمت‬ ‫‪6‬‬ ‫هشدار‬ ‫فرماندار گرگان‬ ‫به شهروندان‬ ‫هشــدار فرمانــدار گــرگان بــه شــهروندانفرماندار گــرگان بــا توجــه بــه افزایــش دوبــاره شــیوع کرونا در گلســتان‬ ‫و قــرار گرفتــن تعــدادی از شــهرهای در وضعیــت قرمــز ‪،‬ضمــن هشــدار بــه مــردم گــرگان از انــان خواســت بــا‬ ‫ماســک زدن و رعایــت فاصلــه اجتماعــی از شــیوع کرونــا جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫افزایــش زیرســاخت های درمانــی ایــن‬ ‫اســتان طــی ســال های اخیــر گفــت کــه‬ ‫بــا توجــه بــه جمعیت و ســرانه فعلــی درمانی‪،‬‬ ‫بــه هــزار تخــت بیمارســتانی دیگر نیاز اســت‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس در همایــش شــور‬ ‫عاطفه هــا و افتتــاح طــرح یــادگار مهــر تعداد‬ ‫تخت هــای بیمارســتانی اســتان گلســتان را‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تخــت اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تــاش بــرای بازســازی‬ ‫مناطــق زلزلــه زدن رامیــان پیــش از فــرا‬ ‫رســیدن فصــل زمســتان گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫دالیــل تخریــب خانــه های روســتاهای زلزله‬ ‫زده‪ ،‬مقــاوم نبــودن منــازل بــود کــه تــاش‬ ‫مــی کنیــم بــرای جلوگیری از تکــرار این گونه‬ ‫حــوادث‪ ،‬رونــد مقــاوم ســازی خانــه هــای‬ ‫غیرمقــاوم اســتان را تســریع کنیــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ ۱۱۰ :‬هــزار خانــه روســتایی‬ ‫اســتان گلســتان غیرمقاوم و نیازمند نوســازی‬ ‫اســت کــه بــا توجــه بــه تســهیالت اعطایــی‬ ‫دولــت و پیشــگیری از خطــرات احتمالی مانند‬ ‫ســیل و زلزلــه‪ ،‬روســتاییان بایســتی بــرای‬ ‫ح شــتاب کننــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از ایــن طــر ‬ ‫اســتاندار گلســتان بــه اجــرای طــرح شــور‬ ‫عاطفــه هــا و یــادگار مهــر بــرای تامیــن‬ ‫نیــاز دانــش امــوزان نیازمنــد اســتان اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬کرونــا اگرچــه ســرمایه مــادی‬ ‫را کاهــش داد امــا باعــث شــد تــا بــا وجــود‬ ‫منفــی بــودن نــرخ رشــد اقتصــادی‪ ،‬ســرمایه‬ ‫اجتماعــی بیشــتر شــود و مــردم بیــش از‬ ‫گذشــته بــه فکــر هــم باشــند‪/.‬ایرنا‬ ‫عضو ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا‪:‬‬ ‫اولویت تزریق واکسن‬ ‫انفلوانزا باکودکان و افراد‬ ‫دارای بیماری زمینه ای‬ ‫عضــو ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫گفــت‪ :‬ضرورتــی نــدارد همــه کــودکان‬ ‫واکســن انفلوانــزا تزریــق کننــد و اولویــت‬ ‫بــا کــودکان ‪ ۶‬مــاه تــا ‪ ۶‬ســال و افــرادی‬ ‫کــه دارای بیماری هــای زمینــه ای ماننــد‬ ‫دیابــت‪ ،‬قلبــی و غیــره اســت‪.‬‬ ‫مســعود مردانــی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫همزمانــی انفلوانــزا بــا کرونــا در مــاه هــای‬ ‫پیــش رو‪ ،‬بســیاری از مــردم خواهــان‬ ‫تزریــق واکســن انفلوانــزا هســتند‪ ،‬توصیه‬ ‫مــی کنیــم افــراد بیمــار‪ ،‬ســالمندان‪ ،‬زنــان‬ ‫بــاردار بــا تجویــز پزشــک در اولویــت‬ ‫دریافــت ایــن واکســن هســتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن واکســن ماننــد‬ ‫همــه فــراورده هــای دارویــی ممکــن اســت‬ ‫در برخــی افــراد موجــب عــوارض جانبــی‬ ‫ماننــد ســردرد‪ ،‬تعریــق‪ ،‬درد عضــات‪ ،‬درد‬ ‫مفاصــل‪ ،‬تــب‪ ،‬ضعــف‪ ،‬خســتگی‪ ،‬ســرخی‬ ‫و ورم و ســختی محــل تزریــق شــود کــه‬ ‫ایــن عــوارض معمــوال طــی یــک تــا ‪ ۲‬روز‬ ‫بــدون درمــان رفــع مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن متخصــص بیماریهــای عفونــی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬عوارضــی ماننــد تــب بــاال‪ ،‬تغییــر در‬ ‫رفتــار و هوشــیاری‪ ،‬گرفتگــی و خشــونت‬ ‫صــدا و مشــکالت تنفســی ماننــد ســختی‬ ‫تنفــس‪ ،‬ضربــان قلــب باال و ضعف شــدید‬ ‫بدنــی بــا رنــگ پریدگــی‪ ،‬حساســیت شــدید‬ ‫در افــرادی کــه بــه تخــم مــرغ حساســیت‬ ‫دارنــد‪ ،‬احســاس گیجــی وخســتگی‪ ،‬تــورم‬ ‫اطــراف چشــم هــا و لــب هــا‪ ،‬از عــوارض‬ ‫از واکســن انفوالنــزا و بالفاصلــه بایــد بــه‬ ‫پزشــک مراجعــه کــرد‪.‬‬ ‫در وصف اسیب های اجتماعی‬ ‫بی تفاوتی اجتماعی یا تعطیل شدن…‬ ‫سهیال عالالدین‪-‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫بــی تفاوتــی اجتماعــی یــا تعطیــل شــدن…با توجــه بــه اینکــه‬ ‫در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته و غیــر پیشــرفته هــر‬ ‫گونــه مشــکل بــو جــود امــده کــه راه حــل مناســبی بــرای‬ ‫ان پیــدا نمــی شــود را بــه نوعــی بیمــاری نســبت مــی دهنــد‬ ‫بــی تفاوتــی در جامعــه را هــم نوعــی بیمــاری اجتماعــی‬ ‫محســوب مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته‬ ‫و غیــر پیشــرفته هــر گونــه مشــکل بــو جــود امــده کــه راه‬ ‫حــل مناســبی بــرای ان پیــدا نمــی شــود را بــه نوعــی بیمــاری‬ ‫نســبت مــی دهنــد بــی تفاوتــی در جامعــه را هــم نوعــی‬ ‫بیمــاری اجتماعــی محســوب مــی کننــد‪.‬‬ ‫همــان گونــه کــه در مقابــل ان‪ ،‬هرگونــه اعتنــای اجتماعــی‬ ‫و نــوع دوســتی در حیــات فــردی و اجتماعــی‪ ،‬نشــانه پویایــی‬ ‫و ســامت اجتماعــی مــی داننــد‪.‬‬ ‫از ســالیان دور ایرانیــان بــه مردمانــی نــوع دوســت‪ ،‬پــر‬ ‫احســاس و فــداکار شــهره بــوده انــد‪ ،‬مردمانــی بودنــد کــه‬ ‫نیکــی در گفتــار و رفتــار و حتــی پنــدار راه و رســم و زندگــی‬ ‫شــان بــود و همیــن هــا بودنــد کــه بنــی ادم را اعضــای یــک‬ ‫دیگــر دانســته و افــراد بــی تفــاوت بــه درد و رنــج همنــوع را‬ ‫حتــی شایســته انســان نامیــدن ندانســته انــد‪.‬‬ ‫و وقتــی حــرف از مهربانــی‪ ،‬نــوع دوســتی‪ ،‬همدلــی و‬ ‫مشــارکت جمعــی بــه میــان مــی ایــد‪ ،‬خــود را پیشــگام‬ ‫و داوطلــب مــی داننــد امــا امــروز شــاید روزگار بــر منــوال‬ ‫دیگــری در حــال گــذر باشــد‪.‬‬ ‫بــا ورود فضــای مجــازی بــه زندگــی اجتماعــی ایرانیــان‪ ،‬بنظر‬ ‫مــی رســد کــه بــی تفاوتــی اجتماعــی شــدت بیشــتری یافتــه‬ ‫و هــر نــوع مســئوولیت پذیــری در مقابــل جامعــه بــه شــکل‬ ‫مجــازی و فقــط در فضــای مجــازی نمایانگــر مــی شــود‪.‬‬ ‫تغییــر ســبک زندگــی برخــی از مــردم بــه دلیــل فشــارهای‬ ‫موجــود در جامعــه ‪ ,‬تــورم‪ ,‬فقر‪,‬بیکاری‪,‬نبــود امکانــات منابــع‬ ‫مالــی و تفریحــی ونشــاط‪ ،‬در ســایه تبلیغــات فرهنــگ غربــی‬ ‫نیــز بــه دامنــه ایــن عارضــه اجتماعــی – اخالقــی افــزوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقولــه تــا انجــا دیــده مــی شــود کــه مــردم در زندگــی‬ ‫روزمــره خــود‪ ،‬برخــورد بــا ناهنجــاری و کجــروی در حــوزه های‬ ‫مختلــف اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬سیاســی و اموزشــی را تجربــه‬ ‫مــی کننــد ولــی کمتــر مشــاهده شــده کســی نســبت بــه انهــا‬ ‫واکنشــی متناســب بــا اخــاق و امــوزه هــای جامعــه نشــان‬ ‫دهــد تــا جایــی کــه می تــوان گفــت بی تفاوتــی اجتماعــی بــه‬ ‫یــک پرســتیژ تبدیــل شــده اســت…‬ ‫وقتــی در کوچــه و خیابــان دعــوا و مشــاجره ای رخ می دهــد‪،‬‬ ‫عــده زیــادی جمــع می شــوند و فقــط تماشــاچی هســتند‪ ،‬مردمانی‬ ‫موبایــل بــه دســت در حــال فیلمبــرداری ‪.‬کــم پیــش می ایــد کســی‬ ‫میانجــی گــری کنــد و قایلــه را ختــم بــه خیــر کنــد‪.‬‬ ‫وقتــی تصادفــی روی می دهــد و راننــده خاطــی فــرار‬ ‫می کنــد‪ ،‬کــم هســتند کســانی کــه بــدون تــرس از گرفتــاری‬ ‫و کاغــذ بــازی‪ ،‬فــرد زخمــی شــده را بــه بیمارســتان برســاند ‪.‬‬ ‫وقتــی در اتوبــوس یــا متــرو هســتیم و زن یــا مــرد ُمس ـنِی‬ ‫ســوار می شــود و جایــی بــرای نشســتن نیســت‪ ،‬بیشــتر‬ ‫افــرادی کــه نشســته اند ســعی می کننــد بــه روی خــود‬ ‫نیاورنــد و تعــداد کمــی هســتند کــه حاضــر می شــوند جــای‬ ‫خــود را بــه ان هــا بدهنــد‪.‬‬ ‫اکثــر منتظــر هســتند کــه ایــن ثــواب بــه دیگــری برســد‬ ‫وقــوع ایــن دســت صحنــه هــا نــه بــرای اولیــن بــار اســت و‬ ‫نــه اخریــن بــار امــا تلنگــری عمیــق اســت بــر جامعــه مــا تــا‬ ‫اندکــی بــر انچــه بــر خــود مــی بینــم هوشــیارتر باشــیم‪.‬‬ ‫سرپرست هالل احمر‬ ‫استقرار تیم های بهداشت و درمان‬ ‫هالل احمر گلستان در مناطق‬ ‫زلزله زده رامیان‬ ‫امــروزه فرهنــگ بــی تفاوتــی در حــال همــه‬ ‫گیــر شــدن اســت و باعــث شــده تــا از زیــر بــار‬ ‫مســئولیت هایمان شــانه خالــی کنیــم‪.‬‬ ‫فرهنگــی کــه در ان منافــع فــردی و شــخصی‬ ‫حاکــم اســت و حــس نــوع دوســتی و کمــک‬ ‫بــه همنــوع بســیار کمرنــگ و نــا محســوس‬ ‫اســت و موجــب بــی تفاوتــی نســبت بــه‬ ‫یکدیگــر شــده اســت‪.‬‬ ‫در نتیجــه اگــر مشــکلی بــرای عــده ای‬ ‫از مــردم بــه وجــود ایــد‪ ،‬دیگــران در‬ ‫رفــع ان و کمــک بــه نیازمنــدان چنــدان‬ ‫احســاس مســئولیت نمی کننــدو حتــی‬ ‫از موقعیــت بوجــود امــده نهایــت ســوء‬ ‫اســتفاده مــی شــود بــه طــوری کــه بــه‬ ‫جــرات مــی تــوان گفــت از گرفتــاری‬ ‫هــای هــم بــه نفــع ســود اوری وســرمایه‬ ‫گــذاری و تخریــب یگدیگــر اســتفاده مــی‬ ‫کننــد تــا بــه قولــی بــه بــاروری و تکامــل‬ ‫برســند وهمیــن امــر باعــث شــده اســت‬ ‫تــا اعتمــاد و بــاور و همــان حــس نــوع‬ ‫دوســتی ‪,‬صداقــت از بیــن رفتــه و خیلــی هــا طــوری وابســته‬ ‫بــه ســگ هــا و گربــه هــای خانگــی خــود شــده انــد کــه‬ ‫نســبت بــه رنــج و درد برادرانشــان بــی تفــاوت مانــده انــد‪.‬‬ ‫برخــی هــا انگونــه بــه گربــه هــا و ســگ هــا عشــق مــی ورزنــد‬ ‫کــه همسایگانشــان را کــه از گرســنگی رنــج مــی برنــد‪ ،‬بــدون‬ ‫کمــک رهــا مــی کننــد‪.‬‬ ‫برخــی هــا انقــدر بــه بردگــی مادیــات تــن داده اند کــه حاضر‬ ‫نیســتند از الک بــی تفاوتــی خــود بیــرون بیاییــد وقدمــی در‬ ‫کمــک بــه همنــوع خــود بکننــد برخــی هــم انقــدر بســیاری از‬ ‫امیــزه هــای دینــی و اعتقــادی را در کشــور افراطــی اغــراق‬ ‫امیــز و تحریــف شــده معرفــی و تبلیــغ کــرده انــد کــه اعتمــاد‬ ‫بیــن مــردم ونهادهــای اجتماعــی قطــع بــه یقیــن در حــال‬ ‫تعطیــل شــدن اســت‬ ‫ناگفتــه نمانــد کــه در پیدایــش انحرافــات اجتماعــی و‬ ‫رفتارهــای نابهنجــار و اســیب زا عوامــل متعــددی بــه عنــوان‬ ‫عوامــل پیدایــش و زمینــه ســاز مــی توانــد موثــر باشــد‬ ‫مثــل‪ :‬عوامــل فــردی (جنس‪,‬ســن‪,‬وضعیت ظاهری‪,‬ضعــف‬ ‫وقــدرت ‪,‬بیمــاری و…‪ ).‬عوامــل روانی(حساســیت‪,‬نفرت‪,‬ترس‬ ‫و وحشت‪,‬پرخاشــگری…‪)..‬عوامل محیطی(شــهر و‬ ‫روســتا‪,‬کوچه و خیابان‪).…,‬عوامــل اجتماعی(خانواده‪,‬طــا‬ ‫ق‪,‬فقر‪,‬فرهنگ‪,‬بــی کاری……)افــراد گاهــی بــرای رســیدن بــه‬ ‫امــال و ارزوهــای بلنــد ودســت نیافتنــی و مدینــه فاضلــه‬ ‫ای کــه رســانه هــا ی ملــی و یــا ماهــواره هــا تبلیــغ مــی کننــد‬ ‫مرتکــب جرایــم مــی شــوند گاهــی اوقــات هــم ارتــکاب جرایــم‬ ‫را فقــط یــک کار تفننــی و بــه عنــوان گــذران اوقــات فراغــت‬ ‫مــی داننــد بــا اینکــه ممکــن اســت در خانــه و محیــط اطــراف‬ ‫خــود مشــکل حــادی هــم نداشــته باشــند کــه انــان را مجبــور‬ ‫بــه ارتــکاب رفتــار نابهنجــار نمایــد‪.‬‬ ‫ولــی بــه خاطــر اینکــه در چنــد روز زندگــی خــوش باشــند‬ ‫دســت بــه ارتــکاب اعمــال خــاف عــرف و اجتمــاع مــی زننــد‬ ‫بــا اینکــه هیــچ گونــه مشــکل مالــی و عاطفــی هــم ندارنــد‬ ‫ولــی بــه دلیــل اینکــه روحیــه ی فاســدی دارنــد میــل بــه‬ ‫بزهــکاری دارنــد ‪.‬‬ ‫کــه در ایــن رابطــه برخــی از مســئولین ذیربــط معتقدنــد کــه‬ ‫مولفــه هــای زیــر بــرای اصــاح ایــن بــی تفاوتــی هــای اجتماعــی‬ ‫مــی توانــد تاثیــر گــذار باشــد مثــل اعتمــاد اجتماعــی‪ ،‬اعتمــاد‬ ‫بیــن مــردم و حــکام‪ ،‬اعتمــاد بیــن مــردم و نهادهــای اجتماعــی‪ ،‬‬ ‫بــرای اجــرای کارهــای فرهنگــی‪ ،‬جامعــه بایــد تــاش کنــد تــا‬ ‫اســکان و تغذیــه اضطــراری حادثــه دیــدگان و تامیــن نیازهــای‬ ‫اولیــه افــراد‪ ،‬تیــم هــای بهداشــت و درمــان اضطــراری هــال‬ ‫احمــر بــه منظــور ارائــه خدمــات اموزشــی‪ ،‬بهداشــتی‪ ،‬درمانــی‬ ‫و حمایــت روانــی وارد مناطــق زلزلــه زده رامیــان شــدند‬ ‫سرپرســت جمعیــت هــال احمــر گلســتان گفــت‪ :‬پــس از‬ ‫اســکان و تغذیــه اضطــراری حادثــه دیــدگان و تامیــن نیازهــای‬ ‫اولیــه افــراد‪ ،‬تیــم هــای بهداشــت و درمــان اضطــراری هــال‬ ‫احمــر بــه منظــور ارائــه خدمــات اموزشــی‪ ،‬بهداشــتی‪ ،‬درمانــی و‬ ‫حمایــت روانــی وارد مناطــق زلزلــه زده رامیــان شــدند‪.‬‬ ‫فرهــاد میقانــی گفــت‪ :‬بــه دنبــال وقوع زلزله ‪ ۵٫۱‬ریشــتری‬ ‫در شهرســتان رامیــان در بامــداد دوشــنبه ‪ ۱۷‬شــهریور و‬ ‫نیازســنجی هــای صــورت گرفتــه و لــزوم رســیدگی بــه امــور‬ ‫بهداشــت و درمــان زلزلــه زدگان و بــه ویــژه پیشــگیری از‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونــا؛ جمعیــت هــال احمــر اســتان بــا‬ ‫بکارگیــری نیروهــای داوطلــب در حــوزه بهداشــت و درمــان‬ ‫اضطــراری و بــا هماهنگــی ارگان هــای مرتبــط‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫ارائــه خدمــات در روســتاهای مناطــق زلزلــه زده اقــدام کــرد‬ ‫مردانــی تصریــح کــرد‪ :‬افــراد بــاالی ‪۶۵‬‬ ‫ســال و کــودکان ‪ ۶‬مــاه تــا ‪ ۶‬ســال‪ ،‬افــرادی‬ ‫کــه بیماری هایــی از جملــه پرفشــاری خــون‪،‬‬ ‫دیابــت‪ ،‬مشــکالت ریــوی و کبــدی‪ ،‬نارســایی‬ ‫کلیــوی و کم خونــی دارنــد و کســانی کــه‬ ‫بــه نوعــی بــا داروهــای تضعیــف کننــده‬ ‫سیســتم ایمنــی ســروکار دارنــد بهتــر اســت‬ ‫ایــن واکســن را تزریــق کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬تزریــق ایــن واکســن در‬ ‫کــودکان زیــر ‪ ۳۶‬مــاه بــه میــزان دو دوز بــه‬ ‫فاصلــه ‪ ۴۵‬روز‪ ،‬تزریــق می شــود کــه هــر‬ ‫دوز مصرفــی بــرای ایــن کــودکان‪ ،‬نصــف‬ ‫دوز بزرگســاالن اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫سرپرســت جمعیــت هــال احمــر گلســتان گفــت‪ :‬پــس از‬ ‫‪.‬سرپرســت جمعیــت هــال احمــر گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫همــکاری بســیار خــوب شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان‬ ‫رامیــان‪ ،‬افــزود‪ :‬یکــی از مهمتریــن مســائل در حــوزه بهداشــت‬ ‫و درمــان بــا وجــود بیمــاری کرونــا‪ ،‬توجــه بــه بهداشــت اب‬ ‫و مــواد غذایــی‪ ،‬بهداشــت محیــط و بهداشــت فــردی زلزلــه‬ ‫زدگان اســت کــه بــر ایــن اســاس جمعیــت هــال احمــر بــه‬ ‫ارائــه خدمــات بهداشــتی درمانــی اقــدام مــی کنــد‪.‬‬ ‫فرزنــدان خــود را از کودکــی مســئولیت پذیــر تربیــت کنــد‪.‬‬ ‫بــه جــای تقویــت فردگرایــی‪ ،‬بایــد توجــه بــه ســمت منافــع‬ ‫جمعــی در ســبک زندگــی و الگوهــای تربیتــی جایگزیــن‬ ‫شــود‪ .‬اگــر مســئولیت پذیــری در جامعــه تقویــت شــود‪،‬‬ ‫مشــارکت و همدلــی بــه تبــع ان بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫در جامعــه ای کــه ســرمایه اجتماعــی بیشــتر باشــد‪،‬‬ ‫مســئولیت پذیــری هــم بیشــتر دیــده مــی شــود بــه همیــن‬ ‫دلیــل مشــارکت اجتماعــی یکــی از مولفــه هــای جــدی‬ ‫ســرمایه اجتماعــی در جامعــه اســت‪ .‬ســرمایه اجتماعــی بــا‬ ‫قانــون و بخشــنامه در جامعــه افزایــش پیــدا نمــی کنــد و‬ ‫تمامــی اجــزای جامعــه بایــد در ایــن زمینــه فعــال باشــند‪.‬‬ ‫بــرای ارتقــای همدلــی اجتماعــی در جامعــه بایــد هــم دولــت‬ ‫و هــم مــردم وارد عرصــه شــوندوهمه مــی تواننــد موثــر‬ ‫باشــند امــا شــرط اول ایــن حرکــت ایــن اســت کــه بپذیریــم‬ ‫مــا جامعــه ای هســتیم کــه داریــم بــه ســمت بــی تفاوتــی‬ ‫اجتماعــی و فردگرایــی گرایــش پیــدا مــی کنیــم‪ (.‬کــه بیشــتر‬ ‫ایــن حرکــت بــه ســمت بیمــاری اجتماعــی اســت )‬ ‫چنیــن پدیــده ای در جامعــه بــا ســابقه فرهنگــی کُهنش بســیار‬ ‫مــی توانــد نگــران کننــده باشــد چــه انکــه ایــن نــوع بــی تفاوتــی‬ ‫نــه ریشــه در امــوزه هــای مذهبــی مــا دارد چــرا کــه در فرهنــگ‬ ‫غنــی اســام همــه افــراد جامعــه نســبت بــه یکدیگــر احســاس‬ ‫مســئولیت می کننــد وهمــه نســبت بــه هــم مســئولند‪.‬‬ ‫نــه ریشــه در فرهنــگ ملــی مــان صــرف نظــر از انکــه چــه‬ ‫عاملــی ســبب ایجــاد ایــن بــی تفاوتــی درجامعه شــده اســت؛‬ ‫ناگفتــه پیداســت فــردی کــه احســاس مســئولیتی در مقابــل‬ ‫همنــوع غــرق بــه خونــش در خیابــان (در تصادفــات و …)‬ ‫نمــی کنــد‪ ،‬تعهــد چندانــی هــم بــه رشــد و پیشــرفت جامعــه‬ ‫خــود واعتــای فرهنگــی‪ ،‬علمــی و اقتصــادی ان نخواهــد‬ ‫داشــت ایــن در حالــی اســت کــه احســاس تعلــق فــرد بــه‬ ‫کلیــت جامعــه و تعهــد نســبت بــه سرنوشــت جمعــی‪ ،‬عمــل‬ ‫مهمــی در حفــظ انســجام ملــی و اعتــای یــک کشــور اســت‪.‬‬ ‫در جامعــه ای کــه تــک تــک افــراد بــه جامعــه احســاس‬ ‫پیوســتگی داشــته و خود را در قبال سرنوشــت هم مســئول‬ ‫مــی داننــد ضمــن انکــه جامعــه ای شــادتر‪ ،‬پــر انــرژی تــر‬ ‫و اخــاق گراتــر خواهیــم داشــت‪ ،‬رشــد و پیشــرفت همــه‬ ‫جانبــه ان بــا شــتاب بیشــتری رخ مــی دهــد نــه اینکه جمعی‬ ‫نشســته انــد ســر گنــج بــی حصــار و اندکــی ان طــرف تــر…‪.‬‬ ‫از جملــه ایــن اقدامــات گندزادیــی محیــط اردوگاه اســکان‬ ‫اضطــراری بصــورت روزانــه بــا همــکاری شــبکه بهداشــت‪،‬‬ ‫اعــزام پزشــک بــه همــراه داروهــای ضــروری بــه خانــه‬ ‫هــای بهداشــت‪ ،‬نظــارت بــر ســامت بهداشــت مــواد‬ ‫غذایــی توزیعــی‪ ،‬توزیــع بســته هــای بهداشــتی‪ ،‬کلــر زنــی‬ ‫اب تانکرهــای اب اشــامیدنی روســتا و ســنجش کلــر‬ ‫باقیمانــده در اب لولــه کشــی در ‪ ۵‬نقطــه از روســتاهای‬ ‫تحــت تاثیرزلزلــه بصــورت روزانــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫میقانــی بــا اشــاره بــه بــروز اســیب هــای روانــی پــس از‬ ‫حادثــه(‪ )PTSD‬بــه ویــژه در افــراد اســیب پذیــر از جملــه‬ ‫کــودکان‪ ،‬ســالمندان و زنــان باردارخاطــر نشــان کــرد‪ :‬تیــم‬ ‫هــای حمایــت روانــی متشــکل از دکتــر رواشــناس و مشــاور‬ ‫داوطلــب عضــو تیــم ‪ BHCU‬بــا اســتقرار در چادرهــای حمایــت‬ ‫روانــی بــا اقداماتــی همچــون جلســات مشــاوره بــه افــراد بــه‬ ‫کاهــش اســترس ناشــی از حادثــه کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از دیگــر برنامــه هــای حمایــت روانــی بــازی‬ ‫درمانــی اســت کــه بــا اســتفاده از ابزارهایــی ماننــد عروســک‪،‬‬ ‫خمیــر بــازی‪ ،‬تــوپ‪ ،‬پــازل مقوایــی و مکعبــی‪ ،‬مــداد رنگــی‪،‬‬ ‫دفتــر نقاشــی و بادکنــک و ایجــاد ســرگرمی بــا کــودکان اســت؛‬ ‫کــودکان نیازمنــد ایــن هســتند کــه در خــال بــازی امــوزش‬ ‫هــای الزم بــرای کــم کــردن اســترس را بــه انهــا داد و بــر‬ ‫همیــن اســاس در مــدت یــک روز در روســتای قورچــای بــه ‪۴۰‬‬ ‫کــودک خدمــات بــازی درمانــی داده شــد کــه بصــورت روزانــه‬ ‫در همــه ی روســتاهای تحــت تاثیــر اجــرا مــی شــود‪.‬‬ صفحه 6 ‫معــاون بازرســی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از مصرف کننــدگان ســازمان صنعت‪،‬معــدن و تجــارت گلســتان از‬ ‫کشــف تخلــف ‪ ۹۰۲‬میلیــارد ریالــی در یــک شــرکت تولیــدی خــوراک دام و طیــور به همراه ‪ ۲‬واحــد دامداری‬ ‫در ایــن اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫کشف تخلف ‪۹۰۲‬‬ ‫علی اصغــر اصغــری اظهــار داشــت‪:‬این تخلفــات شــامل قاچــاق ‪ ۳۰‬تــن نهاده هــای ذرت و جــو دامــی در‬ ‫شــرکت تولیــد کننــده خــوراک دام و طیــور و عرضــه خــارج از شــبکه ‪ ۳۰‬تــن جــو و ذرت دامــی در ‪ ۲‬واحــد‬ ‫دامــداری صنعتــی اســت‪.‬‬ ‫شرکت تولید خوراک‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫میلیارد ریالی یک‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬شهریور ‪1399‬‬ ‫مراقب فرزندان خود در شبکه های اجتماعی باشید‪/.‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت ششم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫حق کسب و پیشه و نحوه احراز ان‬ ‫دستگیری عامل تخریب ‪8‬‬ ‫دستگاه خودرو در گرگان‬ ‫قســمت هفتــم از مبحــث اول‬ ‫مجموعــه ناگفتــه هــا و ناشــنیده هــای‬ ‫مهنــدس رمضــان کریمیــان کارشــناس‬ ‫رســمی دادگســتری‬ ‫تفــاوت ماهــوی ارزیابــی حــق کســب‬ ‫و پیشــه قراردادهــای منعقــده قبــل‬ ‫از تاســیس فانــون شــهرداریها و پــس‬ ‫از قانــون شــهرداریها‪ :‬مســتاجری کــه‬ ‫اجــاره نامــه او قبــل از ســال ‪1376‬‬ ‫تنظیــم و مبادلــه شــده ‪ ،‬مشــمول حــق‬ ‫کســب و پیشــه اســت‪ .‬میدانیــم کــه‬ ‫مســتاجر مشــمول ‪ ،‬مبلغــی بعنــوان‬ ‫ســرقفلی پرداخــت نمــی نمایــد‪.‬‬ ‫حــاال فــرض میکنیــم مســتاجری در‬ ‫ســال ‪( 1360‬پــس از وضــع قانــون‬ ‫تاســیس شــهرداریها ) و مســتاجر‬ ‫دیگــری در ســال ‪( 1340‬قبــل از وضــع‬ ‫قانــون تاســیس شــهرداریها ) مغــازه‬ ‫ای را اجــاره کــرده انــد و فــی المثــل‬ ‫هــر دو انهــا پــس از گذشــت ‪ 55‬ســال‬ ‫و ‪ 35‬ســال یعنــی در ســال ‪ 1395‬بــا‬ ‫اخــذ حــق کســب و پیشــه ‪ ،‬مغــازه را‬ ‫تخلیــه و تحویــل مالکیــن داده انــد‪.‬‬ ‫متاســفانه تصــور عــام بــر ایــن اســت که‬ ‫گویــا طوالنــی بــودن زمــان اجــاره ‪ ،‬حــق‬ ‫کســب و پیشــه ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫در حالیکــه صــرف مــرور زمــان‬ ‫هیچگونــه حقــی بــرای مســتاجر ایجــاد‬ ‫نمیکنــد‪ .‬بالعکــس تصــرف و انتفاعــی‬ ‫کــه زائــد بــر مــدت قــرارداد و متضمــن‬ ‫عــدم رضایــت مالــک نیــز بــوده ‪ ،‬چهــره‬ ‫منفــی طوالنــی بــودن اجــاره اســت و نه‬ ‫چهــره مثبــت ان !‪.‬‬ ‫ثانیــا همانطــور کــه قبال عــرض کردیم‬ ‫‪ .‬انچــه کــه منشــاء حــق کســب و پیشــه‬ ‫بــوده ‪ ،‬ایــن اســت کــه مکانــی بــا‬ ‫توانایــی تجــاری مســتاجر ‪ ،‬بــه محــل‬ ‫کســب تبدیــل شــده باشــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫بــرای ســال ‪ ( 1340‬قبــل از ســال‬ ‫‪ )55‬ایــن فرضیــه موضوعیــت دارد ‪.‬‬ ‫در اینمــورد بایــد ســرقفلی مغــازه را‬ ‫بــه هنــگام تخلیــه (ســال ‪ )95‬ارزیابــی‬ ‫کنیــم ‪ .‬اگــر ســرقفلی مغــازه ‪ ،‬مثــا‬ ‫یکصــد میلیــون تومــان باشــد ‪ .‬بایــد‬ ‫ایــن مبلــغ بالمناصفــه بیــن مالــک و‬ ‫مســتاجر (مــکان غیــر تجــاری اولیــه از‬ ‫بنابرایــن در ایــن حالــت بایــد بررســی‬ ‫کنیــم کــه ایــا ایــن مســتاجر بــه برکــت‬ ‫فعالیــت کســبی و خوشــنامی و ابتــکار‬ ‫و خالقیــت خــود ‪ ،‬توانســته اســت‬ ‫ســبب افزایــش ســرقفلی محــل کســب‬ ‫گــردد یــا نــه ؟ در چنیــن وضعیتــی بایــد‬ ‫ســرقفلی مغــازه را در ســال ‪1395‬‬ ‫(زمــان فرضــی تخلیــه ) در دو حالــت‬ ‫ارزیابــی نماییــم‪ .‬در فرضــی کــه ایــن‬ ‫مغــازه خالــی و بــدون مســتاجر بــوده‬ ‫و در حالتــی کــه مســتاجر در انجــا‬ ‫فعالیــت کســبی کــرده اســت‪.‬‬ ‫اگــر در فــرض فعالیــت‪ ،‬ســرقفلی‬ ‫مغــازه یکصــد میلیــون تومــان ارزیابــی‬ ‫شــود و درفــرض راکــد بــودن و نداشــتن‬ ‫فعالیــت تجــاری ماننــد مغــازه هــای‬ ‫جدیــد التاســیس همجــوار و مشــابه‬ ‫خــود کــه خالــی و غیــر فعــال اســت‬ ‫وصرفا از پتانســیل تجاری و ســرقفلی‬ ‫بالقــوه برخــوردار اســت و ایــن‬ ‫ســرقفلی بالقــوه ‪ 80‬میلیــون تومــان‬ ‫ارزیابــی شــده باشــد ‪.‬‬ ‫مشــخص میگــردد کــه ‪ 20‬میلیــون‬ ‫تومــان اضافــی ناشــی از اثــر فعالیــت‬ ‫کســبی مســتاجر بــوده اســت کــه بایــد‬ ‫بالمناصفــه (مــکان تجــاری از مالــک و‬ ‫ارزش افزوده بر ســرقفلی از مســتاجر‬ ‫) بیــن انهــا تقســیم شــود‪.‬‬ ‫در اینصــورت مبلــغ ده میلیــون حــق‬ ‫کســب و پیشــه مســتاجر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن تردیــد نفرماییــد کــه اگــر حــق‬ ‫کســب و پیشــه از اســاس ‪ ،‬خالف شــرع‬ ‫و خــاف قانــون مدنــی بــوده ‪ ،‬از ســال‬ ‫‪ 1355‬فاقــد ارکان فرضیــه قانونگذار نیز‬ ‫بــوده اســت‪ .‬زیــرا حــق نتیجــه قبــض‬ ‫و اقبــاض عوضیــن اســت‪ .‬حــق در اثــر‬ ‫معاملــه و بــده بســتان ایجــاد میشــود‪.‬‬ ‫وقتــی مالــک ‪ ،‬محــل کســب را بــه‬ ‫ناکامی قاچاقچی تریاک با اشراف‬ ‫اطالعاتی پلیس گلستان‬ ‫هزینــه خــودش تجــاری کــرده و در‬ ‫اختیــار مســتاجر قــرارداده ‪ ،‬و مبلغــی‬ ‫هــم بابــت ســرقفلی دریافــت نکــرده‬ ‫‪ ،‬و مســتاجر نیــز ســبب افزایــش‬ ‫ســرقفلی روز مغــازه نشــده چگونــه‬ ‫مســتاجر مســتحق دریافــت وجهــی بــه‬ ‫نــام کســب و پیشــه میشــود ؟‬ ‫اگرچــه مشــمول قانــون حاکــم باشــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن چــرا بایــد کارشــناس صــرف‬ ‫شــمول قانونــی ســال ‪ 1356‬مبلــغ‬ ‫گزافــی را تحــت عنــوان حــق کســب و‬ ‫پیشــه بــر ذمــه مالــک مســتقر کنــد؟!‬ ‫درحالیکــه بــه جهــت فقــدان اســباب‬ ‫موجــد حــق کســب و پیشــه ‪ ،‬ایــن‬ ‫حــق تاسیســی معــادل صفــر و یــا‬ ‫در وضعیــت اســتثنائی کــه ســابقا بــه‬ ‫عــرض رســید ‪ ،‬معــادل یــک دوم ارزش‬ ‫افــزوده بــر ســرقفلی اســت‪.‬‬ ‫اعــام مبلــغ صفــر بــه معنــای نقــض‬ ‫قانــون ســال ‪ 1356‬نیســت‪ .‬بلکــه‬ ‫نتیجــه ارزیابــی کارشــناس اســت‪.‬‬ ‫لذا کارشناس با این استدالل که ‪:‬‬ ‫‪-1‬مســتاجر محــل کســب را ایجــاد و‬ ‫تاســیس نکــرده ‪ ،‬بلکــه مالــک راســا بــا‬ ‫اخــذ پروانــه از شــهرداری محــل کســب‬ ‫را دایــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬مســتاجر مبلغی بعنوان ســرقفلی‬ ‫پرداخــت نکرده‬ ‫اجاره کارت های بانکی‬ ‫شریک عمل مجرمانه‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری عامــل تخریــب ‪8‬‬ ‫دســتگاه خــودرو در گــرگان خبــر داد و گفــت‪ :‬متهــم در تحقیقــات‬ ‫پلیســی اعتــراف کــرد کــه اگــر اقــدام بــه موقــع مامــور نبود خســارت‬ ‫بیشــتری بــه خودروهــای شــهروندان وارد مــی کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» اظهــار داشــت‪ :‬ظهــر امــروز مامــوران‬ ‫انتظامــی شهرســتان گــرگان‪ ،‬حیــن گشــت زنــی در ســطح شــهر‬ ‫مشــاهده کردنــد یــک دســتگاه لــودر بــه تعــدادی خــودرو کــه‬ ‫در حاشــیه جــاده پــارک کــرده بودنــد‪ ،‬حملــه ور شــده و موجــب‬ ‫تخریــب انهــا شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان افــزود‪ :‬بالفاصلــه مامــوران انتظامــی‬ ‫بــرای متوقــف کــردن لــودر وارد عمــل شــدند کــه راننــده بــه محــض‬ ‫مشــاهده پلیــس اقــدام بــه فــرار کــرد امــا هنگام فــرار پــس از برخورد‬ ‫بــا دیــوار دانشــگاه علــوم پزشــکی گــرگان متوقــف مــی شــود‪.‬‬ ‫زمین گیر کردن اراذل و اوباش‪،‬‬ ‫رضایتمندی مردم را به دنبال دارد‬ ‫اجــاره کارت هــای بانکــی شــریک عمل مجرمانهبه‬ ‫گــزارش بــازار کســب کار ســرهنگ محمدابراهیــم‬ ‫پرســا رئیــس پلیــس فتــا گلســتان در ایــن ارتبــاط‬ ‫گفــت‪ :‬مجرمــان ســایبرى بــا انتشــار تبلیغاتــى‬ ‫بــا مضمــون اســتخدام و یــا کســب ســود بــا بــازده‬ ‫بــاال تبلیغــات می نماینــد کــه پــس از تمــاس‬ ‫شــهروندان بــا انهــا عنــوان مى شــود کــه بــه علــت‬ ‫محدودیت هــاى بانکــى مى بایســت در چنــد بانــک‬ ‫اقــدام بــه افتتــاح حســاب نمــوده و ســپس کارت‬ ‫بانکــى را در اختیــار انهــا قــرار دهنــد و بــه ایــن‬ ‫ترتیــب در ازاى تراکنش هــاى مالــى کــه بــا کارت‬ ‫انجــام مى شــود مبالغــى بــه عنــوان ســود بــه‬ ‫صاحــب کارت پرداخــت مى گــردد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا ســرعت عمــل مامــوران‪ ،‬متهــم دســتگیر‬ ‫و لــودر توقیــف شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن حادثــه‪ 8 ،‬دســتگاه‬ ‫خــودرو تخریــب و ‪ 5‬نفــر نیــز مصــدوم شــده انــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪ :‬متهــم در تحقیقــات اولیــه پلیــس‬ ‫انگیــزه خــود از ایــن اقــدام مجرمانــه را اختــاف مالــی بــا پــدرش‬ ‫عنــوان کــرد کــه بــرای ایــراد خســارت بــه پــدر بــا لــودر وی ایــن عمــل‬ ‫را انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم در ادامــه تحقیقــات پلیســی اعتــراف کــرد‬ ‫اگــر اقــدام بــه موقــع مامــوران نبــود‪ ،‬وی خســارت بیشــتری بــه‬ ‫خودروهــای شــهروندان وارد مــی کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا بیــان اینکــه تســت اعتیــاد‬ ‫و الــکل از متهــم منفــی بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تحقیقــات از ســوی‬ ‫پلیــس در ایــن رابطــه ادامــه دارد‪/.‬پلیــس‬ ‫‪ -3‬مســتاجر موجبــات ارزش افــزوده بــر‬ ‫ســرقفلی را فراهــم ننمــوده و وضعیــت‬ ‫ملــک بــه گونــه ای اســت کــه اگــر مالــک‬ ‫بــه اجــاره نمیــداد ‪ ،‬ســرقفلی ان ‪،‬‬ ‫همــان میبــود کــه اکنــون اســت ‪ .‬میتواند‬ ‫بــه اســتناد مراتــب ســه گانه فــوق ‪ ،‬حق‬ ‫کســب و پیشــه مســتاجر را صفر و یا در‬ ‫حــدود صفــر اظهــار نظــر نمایــد ‪.‬‬ ‫حــدود صفــر بــه ایــن معنــا اســت کــه‬ ‫کارشــناس مســتاجر را باعــث افزایــش‬ ‫ســرقفلی بــه میــزان حداقــل یکــی دو‬ ‫درصــد تشــخیص داده باشــد‪ .‬علــت‬ ‫العلــل احتســاب مبلــغ گزافــی تحــت‬ ‫عنــوان حــق کســب و پیشــه ‪ ،‬بــدون‬ ‫توجــه بــه اســاس و فرضیــه قانونگذار ‪،‬‬ ‫خلــط مفاهیــم ســرقفلی و حــق کســب‬ ‫و پیشــه بــوده اســت‪ .‬وهوالمســتعان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار ســرهنگ‬ ‫محمدابراهیــم پرســا رئیــس پلیــس فتــا گلســتان‬ ‫در ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬مجرمــان ســایبرى بــا انتشــار‬ ‫تبلیغاتــى بــا مضمــون اســتخدام و یــا کســب ســود‬ ‫بــا بــازده بــاال تبلیغــات می نماینــد کــه پــس از‬ ‫تمــاس شــهروندان بــا انهــا عنــوان مى شــود کــه بــه‬ ‫علــت محدودیت هــاى بانکــى مى بایســت در چنــد‬ ‫بانــک اقــدام بــه افتتــاح حســاب نمــوده و ســپس‬ ‫کارت بانکــى را در اختیــار انهــا قــرار دهنــد و بــه‬ ‫ایــن ترتیــب در ازاى تراکنش هــاى مالــى کــه بــا‬ ‫کارت انجــام مى شــود مبالغــى بــه عنــوان ســود بــه‬ ‫صاحــب کارت پرداخــت مى گــردد‪.‬‬ ‫واژگونی تیبا در شیروان‬ ‫ایــن در حالــى اســت کــه عنــوان محدودیت هــاى‬ ‫بانکــى تنهــا ترفنــدى بــراى انحــراف افــکار‬ ‫شــهروندان بــوده و در واقــع مجرمــان ســایبرى بــا‬ ‫اجــاره کارت هــاى بانکــى بــه دنبال پولشــویى و پاک‬ ‫کــردن ردپــاى خــود در کالهبردارى هــاى ســایبرى‬ ‫هســتند و پس از مشــخص شــدن موضوع توســط‬ ‫مراجــع قضایــى و پلیــس‪ ،‬دارنــده کارت بانکــى کــه‬ ‫از طریــق ان اقدامــات مجرمانــه انجام شــده اســت‬ ‫نیــز در زمــره شــریک جــرم محســوب مى گــردد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از واژگونــی یــک دســتگاه‬ ‫تیبــا بــا یــک کشــته و ‪ 3‬مصــدوم خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «مســعود وحیــدی» گفــت‪ :‬در پــی اعــام خبــر واژگونــی‬ ‫یــک دســتگاه خــودرو تیبــا در کیلومتــر ‪« 10‬شــیروان‪-‬فاروج»‬ ‫بالفاصلــه مامــوران بــه محــل وقــوع حادثــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «شــیروان» بــا اشــاره بــه اینکــه در‬ ‫این حادثه ‪ 4‬سرنشــین خودرو به شــدت مجروح و توســط عوامل‬ ‫امــدادی بــه مراکــز درمانــی منتقــل شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬متاســفانه یکــی‬ ‫از ایــن سرنشــینان خــودرو بــه علــت شــدت جراحــات وارده در‬ ‫بیمارســتان فــوت مــی کنــد‪.‬‬ ‫لــذا بــه هیــچ عنــوان فریــب اینگونــه تبلیغــات را‬ ‫نخــورده و کارت بانکــى خــود و اطالعــات ان نظیــر‬ ‫رمــز دوم را در اختیــار افــراد دیگــر قــرار ندهیــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه علــت وقــوع ایــن حادثــه عــدم‬ ‫توجــه بــه جلــو ناشــی از خســتگی و خــواب الودگــی راننــده تیبــا‬ ‫اعــام شــده اســت‪ ،‬بــه راننــدگان توصیــه کــرد تــا از عجلــه و شــتاب‬ ‫بی مــورد در رانندگــی خــودداری و در صــورت خــواب الودگــی در‬ ‫محــل مناســب بــه مــدت ‪ 20‬دقیقــه اســتراحت کننــد‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪260‬‬ ‫حل همراه با جایزه ارسال به تلگرام‪@bazarkasbokar :‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان از کشف ‪ 462‬کیلو تریاک و دستگیری‬ ‫یــک متهــم طــی عملیاتــی مشــترک با پلیس «یزد» خبــر داد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه علــی ابــاد کتــول گفــت‪ :‬زمیــن گیــر کــردن اراذل و‬ ‫اوبــاش‪ ،‬رضایتمنــدی مــردم را بــه دنبــال دارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس مبارزه بــا مواد‬ ‫مخــدر گلســتان پــس از یــک ســری اقدامــات اطالعاتــی موفــق بــه‬ ‫شناســایی یکــی از ســوداگران مــرگ در شهرســتان «یــزد» شــدند‪.‬‬ ‫حجــت االســام « ســید علــی مهــدی نــژاد « ضمــن ابــراز رضایــت از‬ ‫عملکــرد فرماندهــی انتظامــی ایــن شهرســتان در پــاک ســازی نقــاط‬ ‫الــوده و جــرم خیــز گفــت‪ :‬اراذل و اوبــاش بــا اقدامــات مجرمانــه خــود‪،‬‬ ‫موجــب کاهــش احســاس امنیــت و نارضایتــی شــهروندان مــی شــوند‬ ‫لــذا برخــورد بــا انــان در هــر زمــان ضروریســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬طــی بررســی های تخصصی ماموران مشــخص‬ ‫شــد‪ ،‬متهــم مقادیــر زیــادی مــواد مخــدر را در منزلش جاســاز کرده‬ ‫کــه بالفاصلــه مراتــب بــه پلیس ان شهرســتان اطالع داده شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران پــس از‬ ‫هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی و طــی عملیاتــی موفقیــت امیــز در‬ ‫بازرســی از منــزل متهــم ‪ 327‬کیلــو تریــاک کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متهــم در تحقیقــات تکمیلــی پلیــس‪ ،‬بــه جاســاز ‪135‬‬ ‫کیلوگــرم تریــاک در قســمت دیگــری از منزلــش اعتــراف کــرد کــه‬ ‫مامــوران در بازرســی مجــدد موفــق بــه کشــف ان شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ دادگــر بــا اشــاره بــه کشــف ‪ 462‬کیلــو تریــاک در مجمــوع‬ ‫ایــن دو عملیــات‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن راســتا یــک قاچاقچــی‬ ‫دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان گلســتان‪ ،‬گفت‪ :‬پدیده شــوم اعتیاد و مواد‬ ‫مخــدر‪ ،‬زمینــه ســاز بســیاری از جرایــم و اســیب هــای اجتماعــی بــوده‬ ‫و مشــکالت فراوانــی بــرای خانــواده هــا بوجــود مــی اورد لــذا پلیــس بــا‬ ‫تمــام تــوان بــا ســوداگران مــرگ مقابلــه خواهــد کرد‪/.‬پلیــس‬ ‫وی عملکــرد پلیــس شهرســتان را در اجــرای طــرح هــای ارتقــاء امنیــت‬ ‫اجتماعــی قابــل تقدیــر دانســت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــی تردیــد تعامــل و‬ ‫همدلــی ســازنده بــا مــردم و ســرعت عمــل در خدمــت رســانی مطلــوب بــه‬ ‫انــان‪ ،‬رضایــت حــق تعالــی را در پــی خواهــد داشــت و همــان گونــه کــه‬ ‫تــاش هــای شــبانه روزی نیــروی انتظامــی صادقانــه اســت‪ ،‬اجــر ان نیــز از‬ ‫ســوی خداونــد بســیار واال خواهــد بــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام مهــدی نــژاد تاکیــد کــرد‪ :‬خدمــت بــه مــردم والیــت مــدار‬ ‫و شــریف میهــن اســامی پشــتوانه معنــوی گــران ســنگی اســت کــه‬ ‫کارکنــان انتظامــی شهرســتان بــر ان مفتخــر بــوده و باعــث ســربلندی‬ ‫انــان در پیشــگاه خداونــد متعــال‪ ،‬مــردم عزیــز و خانــواده معــزز شــهدا‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه شهرســتان علــی ابــاد کتــول بــا اشــاره بــه برقــراری نظــم‬ ‫و امنیــت بــرای شــهروندان کــه اصلــی تریــن هــدف و ماموریــت نیــروی‬ ‫انتظامــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امنیــت و حفــظ ارامــش موجــود در جامعــه‬ ‫را مرهــون همــت‪ ،‬عــزم و تــاش مضاعــف فرماندهــان و مدیــران و‬ ‫کارکنــان خــدوم نیــروی انتظامــی هســتیم‪/.‬پلیس‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪265‬‬ ‫رئیس پلیس فتا گلستان‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مالــک و تبدیــل بــه تجاری از مســتاجر)‬ ‫تقســیم گــردد‪ .‬در اینجــا حــق کســب‬ ‫و پیشــه مســتاجر ‪ 50‬میلیــون تومــان‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬امــا در مــورد ســال‬ ‫‪ 1360‬فرضیــه تاســیس محــل کســب‬ ‫موضوعیــت نــدارد‪ .‬زیــرا مالک در ســال‬ ‫‪ 1360‬بــه هزینــه خــود محــل کســب را‬ ‫تاســیس کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دام در گلستان‬ ‫‪ -1‬چهــره و ســیما ‪ -‬مــکان گردهمایــی لشــکر‪ -2.‬همــراه بــا لجاجــت‬ ‫و یکدندگــی ‪ -‬ظالــم و ســتمکار‪ -3.‬جامــه نــازک ‪ -‬بــاالی انگلیســی‬ ‫ مرتعــش ‪ -‬از اشــکال هندســی‪ -4.‬از رودهــای جــاری در اســتان‬‫مازنــدران‪ -‬کالم تنفــر و بیــزاری ‪ -‬خــط کــش ســه گــوش ‪ -‬تعجــب‬ ‫زنانــه ‪ -5.‬عاطفــی ‪ -‬مــاده کنتــرل کننــده قنــد خــون کــه از لوزالمعده‬ ‫ترشــح مــی شــود‪ -6.‬بــه اســیری گرفتــن ‪ -‬عقیــده و مســلک ‪ -‬دختــر‬ ‫لــری ‪ -‬در مثــل از ان کــوه مــی ســازند!‪ -7‬عــددی یــک رقمــی ‪ -‬نــا‬ ‫اســتوار و ناپایدار ‪ -‬ســیلی و تپانچه‪ -8.‬قومی ترک نژاد از ترکمانان‬ ‫کــه مدتــی بــر ایــران حکومــت کردنــد ‪ -‬پشــت ســر و عقــب ‪ -‬گــوش‬ ‫فــرا دادن ‪ -9.‬خاکــی در خدمــت صنعــت ‪ -‬شــباهت داشــتن ‪ -‬فــراق‬ ‫و جدایــی‪ -10.‬فیلمــی ســاخته «عبدالرضــا‬ ‫کاهانــی» بــا بــازی «مهــدی هاشــمی» ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نفــس خســته ‪ -‬جامعــه انســانی ‪ -‬کشــت‬ ‫‪1‬‬ ‫بــه امیــد بــاران‪ -11.‬قــره قــروت ‪ -‬همگــن‬ ‫و هارمونیــک‪ -12 .‬شــلوار جیــن ‪ -‬بخــت‬ ‫‪2‬‬ ‫ازمایی ‪ -‬تصدیق المانی ‪ -‬بدبو و متعفن‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -13‬چیــن و چــر‪.‬ک پوســت ‪ -‬حولــه ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ازافــات نباتــی ‪ -‬تــازه و جدیــد‪ -14 .‬مربــوط‬ ‫بــه گذشــته ‪ -‬کشــوری در قــاره ســیاه بــا‬ ‫‪5‬‬ ‫مرکــز «ماپوتــو»‪ -15.‬خجــل و شرمســار ‪-‬‬ ‫تشــک ورزش هایــی ماننــد جــودو و کاراتــه‬ ‫‪6‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اش مخصــوص مســافر ‪ -‬بنــای‬ ‫تاریخــی و دیدنــی شــهر ماکــو در اســتان‬ ‫«اذربایجــان غربــی»‪ -2.‬از تیــم هــای‬ ‫فوتبــال کشــورمان‪ -3.‬گیاهــی خــاردار‬ ‫و خــودرو از تیــره مینــا ‪ -‬از مرکبــات‬ ‫تــرش مــزه و پــر خاصیــت ‪ -‬از اوراق‬ ‫بهــادار ‪ -‬اســفنج مصنوعــی‪ -4.‬خانــه‬ ‫بــزرگ ‪ -‬منزلــت و مقــام ‪ -‬نوعــی بیمــاری‬ ‫واگیــردار کــه میکــروب ان در ســال‬ ‫‪ 1882‬میــادی توســط «کــخ» المانــی‬ ‫کشــف شــد ‪ -‬شــهر ســوهان‪ -5.‬انقبــاض‬ ‫غیــرارادی و ناگهانــی عضــات تــوام‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫بــا درد ‪ -‬چوپــان‪ -6.‬مهــره ای در شــطرنج ‪ -‬اســتان ادب پــرور‬ ‫ علــم تشــریح‪ -7.‬مهمانســرای مجلــل ‪ -‬درز لبــاس ‪ -‬دشــت‬‫و صحــرا‪ -8.‬قلعــه حکومتــی ‪ -‬زمزمــه کننــده ‪ -‬بــا محــرم اســرار‬ ‫بگوییــد‪ -9.‬گوشــه نشــینی و عزلــت ‪ -‬از انــواع انــار ‪ -‬از بــت هــای‬ ‫عصــر جاهلیــت‪ -10.‬خــاص کننــده ‪ -‬ابــزار اضافــه الزم ‪ -‬ضمیــر‬ ‫چنــد نفــره‪ -11.‬محــل رویــش نــی ‪ -‬زمــان یــک رویــداد خــاص ‪-12.‬‬ ‫سوســن زرد ‪ -‬ضمیــر ســوم شــخص مفــرد ‪ -‬خــون بهــا ‪ -‬جــد و‬ ‫پدربــزرگ‪ -13.‬وقــت و زمــان ‪ -‬واحــد پــول «البانــی» ‪ -‬محکمــه‬ ‫درونــی انســان ‪ -‬انــدک و قلیــل‪ -14.‬مثلــی در بــاب فرونشــاندن‬ ‫خشــم کســی بــا ســخنان نــرم‪ -15.‬نویســنده المانــی برنــده نوبــل‬ ‫ادبــی ‪ 1946‬و نویســنده «گــرگ بیابــان» ‪ -‬گوناگــون‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬شهریور ‪1399‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 25‬محرم ‪1442‬‬ ‫‪ 17‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 65‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫عکس هفته‬ ‫عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست ‬ ‫من که یک امروز مهمان توام‪ ،‬فردا چرا؟‬ ‫‪ 27‬شهریور؛ روز شعر و ادب پارسی‬ ‫و روز بزرگداشت استاد شهریار‬ ‫چشمه الل در شهرستان مینودشت‬ ‫شکوه و عظمت مهندسی ایرانی‬ ‫مفخم عمارتی باشکوه با دو برداشت‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‪-‬بازار کسب و کار پارس‬ ‫قدیمــی تریــن بنــای بازمانــده از دوران قاجــار عمارتــی از جنــس‬ ‫تکــرار نشــدنی بــه نــام مفخــم و ســمبل و شــکوه پــر افتخــار کــه‬ ‫بعنــوان نخســتین ســازه مهندســی ایرانــی نصیــب و قســمت‬ ‫بجنــورد و اســتان خراســان شــمالی از دوران قاجــار شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مجموعــه فرهنگــی دارای عمــارت و ایینــه خانــه اســت بــا‬ ‫قدمت ‪ ۱۴۱‬ســاله زمردی در دســتان خراســان شــمالی اســت که‬ ‫بــا نقــش هــای زیبنــده اش ان را بــدل نقــش جهــان اصفهــان‬ ‫بــرای بجنــورد مــی خواننــد‪ .‬هــر چنــد که در چند قدمــی اش بنای‬ ‫بیمارســتان مفخــم کــه اکنــون بعنوان بیمارســتان امام رضــا (ع )‬ ‫شــناخته شــده و نقــش درمانــی خــود را بــازی مــی کنــد‪.‬‬ ‫عمارتــی کــه بــاز مانــده از عصــر قاجاریــه و بنایــی تکــرار‬ ‫نشــدنی در نــوع خــود کــه چشــمان هــر انســانی را محــو‬ ‫هنرهــای بــکار رفتــه در خــود مــی کنــد و چنــد قــدم ان طــرف‬ ‫تــر بیمارســتانی بــا همــان نــام کــه زمیــن ان وقــف شــده از‬ ‫ســوی صاحبــان عمــارت بــرای درمــان بــوده و هــم اکنــون در‬ ‫محــدوده ایــن بنــای باشــکوه واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫و ایــن روزهــا ســخن از نقــش تــازه در عرصــه گردشــگری بــا‬ ‫طــرح مجــدد مقولــه ســاماندهی مجموعــه تاریخــی مفخــم از‬ ‫ســوی برخــی ســایتها و افــراد مجــدد بحــث تخریــب و برچیــدن‬ ‫احتمالــی بنــای بیمارســتان واقــع در ایــن عمــارت را مطــرح‬ ‫نمــوده کــه بعضــا موجــب نگرانــی میــان مــردم شــده اســت ‪.‬‬ ‫زمینــی کــه در ســال ‪ ۱۳۲۸‬وقــف درمــان بیمــاران تنها خطه‬ ‫شــمالی خراســان شــد و بــه ایــن صــورت بیمارســتانی بــرای‬ ‫درمان بیماران اقصی نقاط اســتان شــکل گرفت و در ســال‬ ‫‪ ۸۴‬بــا تجدیــد ان امیــدی خــاص در دل مردمــان روســتاهای‬ ‫دورافتــاده و بــدون شــبکه بهداشــت روشــن گردید‪.‬‬ ‫بیمارســتان را در شــمالی تریــن نقطــه شــهر بنــا نهادنــد تــا بــا‬ ‫تســهیل در رفــت و امــد بــرای دیگــر اهالی منطقه مشــکل ســاز‬ ‫نشــود کــه بعدهــا بعــد از شــکل گرفتــن‪ ،‬بیمارســتان شــاهد‬ ‫ایجــاد واحدهــای مســکونی و تجــاری در اطراف شــد که بتدریج‬ ‫بــا رشــد بافــت پیرامونــش بــه مرکزیــت شــهر تبدیــل گردیــد‪.‬‬ ‫خیابانی شلوغ و پرهیاهو‬ ‫بعدهــا و بــه مــرور زمــان و افزایــش تراکــم جمیعتــی‬ ‫خیابانهــای ایجــاد شــده در اطــراف بیمارســتان تبدیــل بــه‬ ‫شــلوغ تریــن معابــر شــهر شــد مرکــزی کــه صرفــا ً بــرای‬ ‫همــان روزهــای ابتدایــی طراحــی و اجــرا شــده و انتظــار‬ ‫پاســخ دهــی بــه رشــد اینچنینــی جمعیــت ســالیان بعــد را‬ ‫در ذهــن نداشــت‪.‬‬ ‫حــال مــردم بعــد از گذشــت چندیــن ســال انتظــار ان را دارنــد‬ ‫که تمهیداتی برای رفع معضل رفت و امد و ســایر مشــکالت‬ ‫بوجــود امــده کــه بیمارســتان انتظــار بــه خــود دیدن را نداشــت‬ ‫توســط مســئولین اندیشــیده شــود و ایــن خیابــان پــر هیاهــو‬ ‫بــوی اســایش و ارامــش را در خــود احســاس کننــد تــا کــه قــرار‬ ‫شــد بــا احــداث بیمارســتان امــام حســن (ع) جنوبــی تریــن‬ ‫نقطــه بجنــورد ســاخته و بخشــی از مرکــز درمانــی بیمارســتان‬ ‫امــام رضــا(ع) (مفخــم) بــرای کــم کــردن بــار ترافیکــی موجــود‬ ‫در منطقــه بــه ان انتقــال داده شــود‪.‬‬ ‫بــا کلیــد خــوردن طــرح تبدیــل شــدن بنــای مفخــم بــه‬ ‫مجموعــه توریســتی گردشــگری بــا دارا بــودن کلیــه ویژگــی‬ ‫هــا بــر جــذب و گردشــگر در ســال ‪ ۹۲‬موجــب شــد کــه‬ ‫پــس از ‪ ۲‬ســال فعالیــت کارشناســی شــده بــاغ ‪ ۷‬هکتــاری‬ ‫در زمــان خــود دارای رونــق و شــکوه بــود مــورد مطالعــه و‬ ‫ارزیابــی قــرار گرفتــه و بــا بازســازی المان هــای مختلف ابتدا ً‬ ‫در قالــب ماکــت انجــام شــود کــه المــان هــای فــوق شــامل‬ ‫حوضخانــه‪ ،‬ســردرب ورودی‪ ،‬ائیینــه خانــه ‪،‬نارنجســتان و‬ ‫فــواره هــای دل ربــای اب عمــارت مــی باشــد‪.‬‬ ‫علــی کاظمــی مدیــرکل وقــت میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع‬ ‫دســتی و گردشــگری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا مطالعــات‬ ‫دقیــق انجــام شــده بــر روی طــرح و تاییــد ان در کارگــروه‬ ‫گردشــگری در حاضــر جهــت اظهــار نظرهای نهایی به تهران‬ ‫ارســال گردیــده کــه پــس ازبــه تاییــد جهــت نزدیــک شــدن به‬ ‫هــدف برنامــه ریــزی شــده قــدم بــر خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در صــورت احیــای عمــارت ‪ ،‬ایــن بــاغ‬ ‫بــه عظیــم تریــن مجموعه گردشــگری و شناســنامه دار اســتان‬ ‫شــناخته خواهــد شــد کــه بــا برنامــه ریــزی ‪ ۵‬ســاله مــی تــوان‬ ‫شــاهد احیــای بزرگتریــن مجموعــه فرهنگــی اســتان بــود‪.‬‬ ‫ایــن عمــارت کــه بــه دســتور یارمحمدخــان شــادلو معــروف‬ ‫بــه ســردار مفخــم حاکــم منطقــه شــمال خراســان و‬ ‫اســتراباد در دهــه ‪ ۱۲۵۰‬خورشــیدی و همزمــان بــا حکومــت‬ ‫ناصرالدیــن قاجــار بــود ســاخته شــد کــه محلــی برای اســکان‬ ‫خانــواده و پذیرایــی از مهمنــان دولتــی و رجــال سیاســی ایــن‬ ‫کــرد طایفــه ایلخــان شــادلو بــود‪.‬‬ ‫هــر چنــد ایــن عمــارت در زمــان خــود مراســم و تشــریفات‬ ‫نظامــی را نیــز بــه یــاد مــی اورد کــه چگونــه بــه رفع مشــکالت‬ ‫و مســائل سیاســی ایل های زیر حکمرانی او بودند را مورد‬ ‫بررســی و رســیدگی قــرار مــی داد‪.‬‬ ‫طراح عمارت مفخم که در دو طبقه و وســعت ‪ ۵۰‬در ‪ ۲۳‬متر با‬ ‫ارتفــاع ‪ ۹‬متــر دارد را میرزامهــدی خــان شــقاقی مــی داننــد کــه وی‬ ‫را بعنــوان نخســتین معمــار ایرانــی پــس از تحصیــل در دارالفنون‪،‬‬ ‫تحصیــات تکمیلــی خــود را در فرانســه ســپری کــرد از اثــار بــه جــا‬ ‫مانــده از ایــن معمــار معــروف ایرانــی مــی تــوان به ســاختمان های‬ ‫مســجد سپهســاالر‪ ،‬مجلــس شــورای ملــی ‪ ،‬پــارک اتابــک و قصــر‬ ‫فیــروزه اشــاره داشــت کــه طراحــی و نقشــه کشــی ایــن بناهــا را‬ ‫شــخصا ً انجــام داده و نظــارت کامــل بــر اجــرای انهــا نمــوده اســت‪.‬‬ ‫گفته می شــود که نقشــه عمارت مفخم توســط میرزامهدی‬ ‫خــان شــقاقی (ممتحــن الدولــه) کشــیده شــده اســت و او از‬ ‫نخســتین معمــاران ایرانــی بــود کــه پــس از تحصیــل در‬ ‫دارالفنــون‪ ،‬تحصیــات خــود را در پاریــس گذرانــده بــود‪.‬‬ ‫یکی از بی نظیر ترین عمارتهای ســاخته شــده در عصر قاجار را‬ ‫مــی تــوان عمــارت مفخــم نــام بــرد کــه دارای ‪ ۳۲‬اتــاق و ‪ ۲‬تــاالر که‬ ‫منقــش شــده بــا اینــه و کاشــی و گجبــری هــای زیبــا و تماشــایی‬ ‫و بناهــای خیــره کننــده ازجملــه ایینــه خانــه ‪ ،‬حــوض خانــه و کاله‬ ‫فرنگــی در ســردر باغــی بــزرگ واقــع بوده که مجموعــه دارالحکومه‬ ‫ســردار مفخم را تشــکیل می داده اســت‪.‬‬ ‫شــکوه و عظمــت ایــن عمــارت ان قــدر زیــاد اســت کــه کلنــل‬ ‫انگلیسی در توصیف ان چنین گفته است «دیوارها ان با نقشه‬ ‫هــای زیبــا تزییــن شــده کــه اتــاق پذیرایــی همــراه بــا شــمعدان هــا‬ ‫و ایینـ ه هــای زیبــا چشــم نــوازی کــرده و کــف ان نیــز بــا قالــی هــای‬ ‫قالــب دوزی شــده ابریشــمی رشــتی پوشــیده شــده بــود‪.‬‬ ‫در ان ســوی ایــن اتــاق نارنجســتانی وجــود داشــت کــه ســقف‬ ‫ان بــا ورق اهنــی پوشــیده شــده و بــر دیوارهــا نیــز پوســت‬ ‫پلنــگ‪ ،‬ببــر‪ ،‬خــرس و پوســت دو گربــه وحشــی و چنــد حیــوان‬ ‫دیگــر کــه در جنــگل هــای شــمال ایــن ناحیــه یافــت مــی شــود‪،‬‬ ‫اویختــه بودنــد‪ .‬بنــای کــه دارای اتــاق هــای متعــدد همــراه بــا ‪۲۱‬‬ ‫درب چوبــی بــه ایــوان گشــوده و بــا طبقات گبری زیبــا دل نوازی‬ ‫بــه چشــمان هــر بیننــده ای خــود نمایــی مــی کــرد‪.‬‬ ‫قصــر مفخــم کــه گذشــته اش همــراه بــا باغــی بــزرگ و بــا صفــا‬ ‫و بخــش هــای مختلــف ان را دروازه وزودی و حوضخانــه ‪ ،‬بــاغ‬ ‫فــواره عمــارت کاله فرنگــی بــود تنهــا بایک زلزله بــزرگ در بجنورد‬ ‫بســیاری از بناهــای زیبایــی خــود را از دســت داد و تنهــا بازمانــده‬ ‫ایــن عمــارت باشــکوه ایینــه خانــه و عمــارت مفخــم اســت‪».‬‬ ‫اکنون مســئولین و مردم شــهر به دنبال بازگرداندن شــکوه‬ ‫و عظمــت ایــن بنــای تاریخــی بــه زمان پیشــین خود هســتند‬ ‫تا مفخم را نگین گردشــگری برای خراســان شــمالی ســازند‬ ‫بــه همیــن خاطــر بــا ایجــاد طــرح گردشــگری ایــن مجموعــه‬ ‫فرهنگــی تاریخــی بــا هــدف ایجــاد توســعه در صنعــت‬ ‫گردشــگری و فراهــم نمــودن فرصــت اقتصــادی هســتند‪.‬‬ ‫شبیه سازی همانند نقش جهان‬ ‫یــک کارشــناس گردشــگری اســتان بــا اشــاره بــه تاریــخ‬ ‫دارالحکومــه مفخــم اینگونــه می گوید بر اســاس گفته های‬ ‫شــنیده شــده از ایــن مجموعــه در گســتره ای بــه مســاحت‬ ‫بیــش از ‪۱۰‬هکتــار در حــال حاضــر بســیاری از بناهــای واقــع‬ ‫در ان کــه شــامل بــاغ فــواره و کوشــک حکومتــی اســت‬ ‫تخرییــب شــده و تنهــا اثــر بــه جــای مانــده از ان را مــی تــوان‬ ‫اینــه خانــه و عمــارت مفخــم دانســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس در ادامــه بــا نــگاه ویــژه ای کــه می تواند این‬ ‫بنــا در زمــره میــدان نقــش جهــان و کاربردهــای گردشــگری‬ ‫ان داشــته باشــد اشــاره کــرد و گفــت تاثیــر ایــن همه زیبایی‬ ‫قطعــا ً کمتــر نقــش جهــان نیســت کــه مــی توانــد بــر اقتصــاد‬ ‫و گردشــگری اســتان تاثیر داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در صــورت توجــه ویــژه بــه اجــرای چنین‬ ‫طــرح هــای در کوتــاه تریــن زمــان مــی تــوان شــاهد تحــول‬ ‫اقتصــادی بزرگــی در اســتان بــود بــه طــور مثــال مــی تــوان بــه‬ ‫نــورزو‪ ۹۸‬و جذابیــت خیابــان غــذا و اســتقبال ایجــاد شــده‬ ‫توســط گردشــگران را نــام بــرد کــه اثبــات هرگونــه اقــدام بــرای‬ ‫بازســازی ایــن مجموعــه قابــل توجیــه اقتصــادی باالیــی اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس نظریــات کارشناســان هرگونــه ســاخت و ســاز‬ ‫وایجــاد بنــا در اطــراف و حریــم اماکــن میراث فرهنگی ممنوع‬ ‫بــوده امــا در طــی ‪۴‬ســال گذشــته در ارتبــاط بــا بیمارســتان‬ ‫امــام رضــا(ع) بــه کارگروهــی متشــکل از اســتانداری و ســایر‬ ‫نهادهــای نظارتــی موضــوع ارســال و در ان کارگــروه نیــز‬ ‫مصــوب شــد کــه اشــفتگی و ناهماهنگی بوجــود امده فعلی‬ ‫ســاخت و ســازهای ایجــاد شــده در محوطــه بیمارســتان و‬ ‫حریــم عمــارت ســاماندهی و اصــاح گــردد‪.‬‬ ‫کارشناســان میــراث فرهنگــی برایــن باور هســتند با جلوگیری‬ ‫از ســاخت و ســازها در حریــم محوطــه هــای تاریخــی موجــب‬ ‫ممانعــت از هــر گونــه اســیب بــه ایــن مکانهــا دانســته و‬ ‫معتقدنــد کــه در حــال حاضــر در محوطــه ایــن عمــارت باشــکوه‬ ‫بناهــای تاریخــی بســیاری وجــود دارد کــه دارای ارزش تاریخــی‬ ‫فراونــی هســتند کــه نیــاز به بازســازی و مرمــت و حفاظت دارند‬ ‫کــه بــا ســهل انــگار و ســاخت ســاز غیــر قانونــی اســیب جبــران‬ ‫ناپذیــری بــه ایــن بناهــا مــی تــوان وارد کــرد‪.‬‬ ‫بازسازی و بازافرینی مجموعه فرهنگی تاریخی‬ ‫یارمحمدخان شادلو‬ ‫حبیــب یزدان پنــاه مدیــرکل میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی و‬ ‫گردشــگری خراســان شــمالی نیــز در ایــن ارتبــاط مــی گویــد‪ :‬بــا اجــرای‬ ‫طــرح ســاماندهی و احیــای مجــدد بــه منظــور حفاظــت از مجموعــه‬ ‫تاریخــی بــه زودی در فضــای بــه وســعت ‪ ۷‬هکتــار زمیــن نهایــی و‬ ‫اجرایــی مــی شــود چــرا کــه عظمــت و زیبــای ایــن بنــای کــم نظیــر را‬ ‫مــی تــوان بعنــوان اولیــن عمــارت مهندســی ســاز قاجاریــه بــر شــمرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه بازســازی ایــن بنــا بــه‬ ‫مرحلــه عقــد قــرارداد رســیده افــزود‪ :‬در صــورت اینکــه ایــن‬ ‫طــرح بــه مرحلــه اجــرا بــا اعتباری بالــغ بــر ‪۵‬هزارمیلیاردریال‬ ‫کــه بدیــن منظــور لحــاظ شــده اجرایــی شــود ایــن فضــای ‪۷‬‬ ‫هکتــاری را بــه یــک مجموعــه عظیــم تاریخــی ‪ ،‬اقتصــادی ‪،‬‬ ‫گردشــگری و فرهنگــی تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫تخریبی در کار نیست‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری‬ ‫خراسان شمالی با اشاره به برخی ابراز نگرانی ها از حذف‬ ‫بیمارســتان امــام رضــا (ع) از ایــن مجموعــه‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬تــا‬ ‫بدیــن لحظــه تصمیمــی بر تخریب و حذف بیمارســتان امام‬ ‫رضــا(ع) لحــاظ نگردیــده اســت و از ابتــدا نیــز قــرار بر تخریب‬ ‫بیمارســتان نبــود بلکــه تمــام ایــن ســرمایه گــذاری هــا قــرار‬ ‫اســت صرفــا ً در اراضــی شــهرداری صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫ســید علــی میرکریمــی مدیــرکل دفتر جــذب و حمایت از ســرمایه‬ ‫گــذاری خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه موضــوع هــر نــوع ســاخت و‬ ‫سازی در حریم عمارت یارمحمدخان شادلو ممنوع است گفت‬ ‫‪:‬تمــام اقدامــات انجــام شــده حســاب شــده بــوده اســت و اینکــه‬ ‫مســاحت کل محوطه بیمارســتان به بزرگی گســتره پروژه نیســت‬ ‫چــرا کــه اراضــی اجــرا شــده طــرح متعلــق بــه مســکن و شهرســازی‬ ‫بــوده و فقــط دو ملــک در ایــن اراضــی بــه بخــش خصوصــی تعلــق‬ ‫دارد کــه بــزودی بــا خریــد و ازادســازی ایــن دوملــک و الصــاق ان‬ ‫بــه طــرح ایــن المــان بــزرگ گردشــگری اســتارت خواهــد خــورد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه قــرار نیســت هیــچ کاری بــه زور‬ ‫انجــام شــود گفــت کلیــه مراحــل ایــن پــروژه عظیــم و قانونی‬ ‫در مســیر خــود قرارداشــته و قــرار اســت المانــی احــداث و‬ ‫ســاخته شــود کــه اســتان بــا افتخــار بــه ان منجــر بــه تغییــر‬ ‫چهــره گردشــگری و بــه تبــع مشــاغل وابســته بــه ان شــود‪.‬‬ ‫چه کسی گفته قرار است بیمارستان امام رضا تخریب شود؟‬ ‫محمدعلــی شــجاعی اســتاندار خراســان شــمالی نیــز‬ ‫در ایــن ارتبــاط در گفــت و گــو بــا رســانه هــا بــا تاکیــد‬ ‫بــر اجــرای هــر چــه ســریعتر طــرح بازســازی مجموعــه‬ ‫عمــارت مفخــم کــه بعنــوان ســمبل و نمــاد در مرکــز شــهر‬ ‫بجنــورد واقــع گردیــده اســت ‪ ،‬نســبت بــه وجــود برخــی‬ ‫شــایعات در ارتبــاط بــا موضــوع تخریــب بنــای بیمارســتان‬ ‫امــام رضــا (ع) واکنــش نشــان داده و گفــت‪ :‬اینکــه گفتــه‬ ‫انــد قراراســت بیمارســتان تخریــب شــود چــه از زبــان چــه‬ ‫کســی بــوده اســت؟ برخــی منتقدیــن نــه از شــرع اطالعــی‬ ‫دارنــد و نــه از مدیریــت ‪.‬‬ ‫شــجاعی افــزوده ‪ :‬بــه هیــچ وجــه قــرار نبــوده کــه بــا اجــرای‬ ‫طــرح جدیــد مجموعــه تاریخــی ســردار مفخــم‪ ،‬بیمارســتان امام‬ ‫رضــا(ع) تخریــب و یــا حــذف گــردد و قطعــا ً مــن نوعــی ‪ ،‬بیشــتر‬ ‫ازهــر کســی دیگــری بــه فکــر تخــت هــای بیمارســتانی هســتم‪.‬‬ ‫شــجاعی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه دنبــال توســعه اســتان‬ ‫هســتیم و توجــه بــه کســانی کــه عالقــه مند هســتند اســتان‬ ‫را بهمیــن رول نگــه دارنــد نخواهیــم داشــت‪.‬‬ صفحه 8 ‫شستشوی دست ها با اب و صابون و استفاده از محلولهای‬ ‫ضدعفونی کننده حاوی الکل‪،‬ویروس های روی‬ ‫دست ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫مرتب دست‬ ‫های خود را‬ ‫بشویید‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬شهریور ‪1399‬‬ ‫خبر و زندگی‬ ‫مهمترینسرمایه‬ ‫جامعه‪،‬سرمایه‬ ‫انسانی است‬ ‫هــادی حق شــناس در همایــش “شــور‬ ‫عاطفــه هــا”از کمک هــای انسان دوســتانه‬ ‫خیریــن نیکــوکار و همــکاری دســتگاه های‬ ‫اجرایــی قدردانــی کــرد و گفــت‪ :‬طــرح شــور‬ ‫عاطفه هــا بــا اجــرای طــرح «یــادگار مهــر»؛‬ ‫اقدامــات خوبــی را بــه ثمــر رســاند کــه نتایــج‬ ‫ان قطعــا مانــدگار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کســانی کــه امــروز بــه عنــوان‬ ‫افــراد نیازمنــد لــوازم تحصیلــی دانش امــوزان‬ ‫خــود را دریافــت می کننــد قطعــا در چنــد ســال‬ ‫اینــده از بیــن همیــن فرزنــدان؛ پزشــکانی‬ ‫حــاذق‪ ،‬معلمانــی دلســوز‪ ،‬مدیرانــی کارامــد‬ ‫پــرورش می یابنــد ‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫ســرمایه گذاری در بخــش دانش امــوزان‬ ‫یکــی از اولویت هــای دولــت اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫توســعه کشــور در ســایه توســعه ســرمایه‬ ‫انســانی اســت و مهمتریــن ســرمایه جامعــه‬ ‫شمـاره ‪265‬‬ ‫‪ ۷‬غذایی که نباید‬ ‫دوباره گرم کنیم‬ ‫استاندار گلستان ‪:‬‬ ‫مهمتریــن ســرمایه جامعه‪،‬ســرمایه انســانی‬ ‫اســت هــادی حق شــناس در همایــش «شــور‬ ‫عاطفــه هــا»از کمک هــای انسان دوســتانه‬ ‫خیریــن نیکــوکار و همــکاری دســتگاه های‬ ‫اجرایــی قدردانــی کــرد و گفــت‪ :‬طــرح شــور‬ ‫عاطفه هــا بــا اجــرای طــرح «یــادگار مهــر»؛‬ ‫اقدامــات خوبــی را بــه ثمــر رســاند کــه نتایــج‬ ‫ان قطعــا مانــدگار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شــام دیشــب اگــر اضافــه امــده باشــد‬ ‫بــرای نهــار فــردا گــرم می کنیــم و‬ ‫می خوریــم غافــل از اینکــه غذاهــای مانــده‬ ‫مــا را مریــض می کننــد‪.‬‬ ‫ســرمایه انســانی هســتند‪ ،‬کــه در ســایه‬ ‫تقویــت ایــن ســرمایه ســایر ســرمایه های‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و … اهمیــت‬ ‫پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در خصــوص نیازهــای‬ ‫بهداشــت و درمــان اســتان گفــت‪ :‬نیــاز بــه یــک‬ ‫هــزار تخــت جدیــد بیمارســتانی داریــم کــه هــر‬ ‫تخــت حــدود یــک میلیــارد تومــان هزینــه دارد‬ ‫کــه بــا احتســاب ایــن عــدد یک هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان ســرمایه بــرای تامیــن تخــت بیمارســتانی‬ ‫در اســتان گلســتان مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫حــق شــناس وجــود ویــروس کرونــا راعــاوه‬ ‫بــر تهدیــد بــه فرصت هایــی بــرای جامعــه‬ ‫بیــان کــردو گفــت‪:‬از ‪۶‬مــاه گذشــته ایــن‬ ‫ویــروس در جهــان و بیــن خانواده هــا تهدیــد‬ ‫جــدی بــه وجــود اورد امــا در دل ایــن تهدیــد‬ ‫فرصــت اســتثنایی هــم رقــم خــورد‪ ،‬کرونــا‬ ‫باعــث شــد ســرمایه اجتماعــی مــا بــا وجــودی‬ ‫کــه نــرخ رشــد اقتصــادی منفــی شــد افزایــش‬ ‫یابــد و مــردم بیشــتر بــه فکــر یکدیگــر باشــند‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬زندگــی صنعتــی‬ ‫انچنــان مــا انســان ها را غــرق خودمــان‬ ‫کــرده بــود کــه کمتــر بیــن خانــواده بودیــم امــا‬ ‫بــه دلیــل شــیوع کرونــا انســجام خانوادگــی‬ ‫بیشــتر شــد‪ ،‬طــاق در جامعــه ســیر نزولــی‬ ‫پیــدا کــرد و عملکــرد دســتگاه های اجرایــی بــه‬ ‫ســمت الکترونیکــی شــدن پیــش رفــت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬ویــروس‬ ‫کروناباعــث شــد فضــای اموزشــی بــه مجــازی‬ ‫تبدیــل شــود هرچنــد امــوزش حضــوری‬ ‫قطعــا موثرتــر از امــوزش مجــازی اســت‬ ‫بــه ایــن دلیــل کــه معلــم صرفــا امــوزش‬ ‫نمی دهــد بلکــه رفتــار و منــش معلــم بــرای‬ ‫دانش امــوزان یــک درس بــزرگ اســت‪.‬‬ ‫حق شــناس بــا تاکیــد بــر اینکــه توســعه بــدون‬ ‫وجــود انســان توســعه یافته امکان پذیــر‬ ‫نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هــر امکانــات اموزشــی‬ ‫کــه در اختیــار دانش امــوزان نیازمنــد قــرار‬ ‫بگیــرد قطعــا ســرمایه گذاری بلندمــدت بــرای‬ ‫اســتان و کشــور انجــام شــده اســت و میــزان‬ ‫اســیب های مختلــف در جامعــه کاهــش‬ ‫خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫گرســنه بــودن بــه ایــن معنــا نیســت کــه بــدن شــما بــه کالــری نیــاز دارد‪.‬‬ ‫پزشــکان توضیــح می دهنــد کــه چــرا همیشــه گرســنه اید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬افسردگی‬ ‫کســانی کــه دچــار افســردگی هســتند‪ ،‬بدنشــان بیــش از حــد ویتامیــن‬ ‫می ســوزاند و در واقــع بــدن دچــار ســوء ویتامیــن و ضعــف می شــود‪ .‬بــدن‬ ‫در ایــن شــرایط اعــام گرســنگی می کنــد کــه در واقــع اعــام کمبــود ویتامیــن‬ ‫اســت نــه کمبــود کربوهیــدرات‪ .‬‬ ‫‪ .۲‬استرس‬ ‫وقتــی اســترس داریــم دو چنــدان اب و ویتامیــن می ســوزانیم‪ .‬ایــن شــرایط‬ ‫بــرای احســاس خشــم نیــز وجــود دارد کــه مــا را بــه شــدت گرســنه می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تیروئید پرکار‬ ‫کســانی کــه تیروئیــد پــرکار دارنــد در واقــع بیــش از حــد طبیعــی کالــری‬ ‫می ســوزانند‪ .‬ایــن بیمــاری بــا قــرص قابــل کنتــرل اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬چاقی‬ ‫خــوردن غذاهــای زیــاد می توانــد موجــب اضافــه وزن شــود‪ .‬ولــی همیــن‬ ‫موضــوع می توانــد موجــب گرســنگی همیشــگی در مــا شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اُفت قند خون‬ ‫دالیــل بســیاری موجــب اُفــت قنــد خــون در مــا می شــود‪ .‬در ایــن شــرایط‬ ‫معــده پیــام گرســنگی بــه مغــز می فرســتد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬چغندر‬ ‫مــا چغنــدر را بــه عنــوان مــواد غذایــی‬ ‫بــا ارزش می شناســیم کــه غنــی از‬ ‫انتــی اکســیدان و اهــن اســت‪ .‬امــا اگــر‬ ‫وقتــی کامــا ســرد نشــده اســت ان را‬ ‫دوبــاره گــرم کنیــم‪ ،‬نیتــرات موجــود در‬ ‫چغنــدر بــه نیتریــت تبدیــل می شــود‬ ‫کــه ســمی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬نیم رو‬ ‫بــه علــت وجــود باکتــری ســالمونال در‬ ‫تخم مــرغ نبایــد ان را دوبــار گــرم کنیــم؛‬ ‫زیــرا ممکــن اســت موجــب مســموم شــدن‬ ‫مــا شــود‪ .‬در واقــع نیـم رو تنها بــار اول تازه‬ ‫و خوشــمز ه اســت بنابرایــن نگذاریــد مدت‬ ‫زیــادی از پخــت تــا ســرو بگــذرد و بیــش‬ ‫از یــک بــار بــه تخم مــرغ حــرارت ندهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬سیب زمینی‬ ‫پــوره ی ســیب زمینــی را بعــد از ســرد‬ ‫شــدن دوبــاره گــرم نکنیــد؛ زیــرا وقتــی ایــن‬ ‫غــذا ســرد شــود موجــب وجــود باکتریــی به‬ ‫نــام کلوســتریدیوم بتولیســم می شــود کــه‬ ‫دلیــل ایجــاد بیمــاری بوتولیســم اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬دلیل پزشکی ‪،‬چرا همیشه گرسنه ایم؟‬ ‫بــدون اینکــه فعالیــت خاصــی انجــام دهیــم گرســنه هســتیم‪ .‬در واقــع ایــن‬ ‫م غذاهــا را‬ ‫گرســنگی شــاید بــرای خودمــان هــم خســته کننــده باشــد و طع ـ ‬ ‫بــرای مــا تکــراری کنــد‪ .‬در واقــع هــر گرســنگیی بــه معنای نیــاز بدن ما بــه مواد‬ ‫غذایــی نیســت گاهــی اوقــات گرســنگی عــوارض برخــی بیماری هــا یــا شــرایط‬ ‫خــاص بــدن اســت‪« .‬ایرنــا زندگــی» در ادامــه شــما را بــا شــرایط های پزشــکی‬ ‫کــه موجــب احســاس گرســنگی می شــوند‪ ،‬اشــنا می کنــد‪.‬‬ ‫متاســفانه وقتــی باقیمانــده ی وعــده ی‬ ‫پیــش را گــرم می کنیــم از کیفیــت‪ ،‬طعــم‬ ‫و ارزش غذایــی اولیــه برخــوردار نیســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ممکــن اســت مــا را بیمــار‬ ‫کنــد‪ .‬در واقــع برخــی از پزشــکان معتقــد‬ ‫هســتند کــه بــا خــوردن غذاهــای مانــده‬ ‫بــه مــرور زمــان در پوســت مــا میخچــه‬ ‫بــه وجــود می ایــد‪ .‬فقــط ایــن بیمــاری‬ ‫پوســتی‪ ،‬ضــرر غذاهــای مانــده بــر بــدن مــا‬ ‫نیســت‪ .‬برخــی از غذاهــای مانــده‪ ،‬مــا را‬ ‫مســموم می کننــد و فشــاری ســنگین بــر‬ ‫دوش کبــد مــا می گذارنــد‪ .‬در ادامــه «ایرنــا‬ ‫زندگــی» شــما را بــا اطالعاتــی دربــاره ی‬ ‫مانــده ی غذاهایــی کــه نبایــد بخوریــم‬ ‫همراهــی می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اسفناج‬ ‫‪ .۶‬دیابت‬ ‫هــر دو نــوع دیابــت ایــن حالــت کمبــود قنــد را در بــدن ایجــاد می کننــد‪ .‬در‬ ‫واقــع کســانی کــه دیابــت دارنــد نبایــد خــود را در معــرض گرســنگی طوالنــی‬ ‫مــدت قــرار دهنــد چــون مشــکل ســاز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۷‬پریودی‬ ‫تغییــرات هورمونــی دوره ی پریــودی‪ ،‬ایجــاد احســاس گرســنگی و میــل بــه‬ ‫شــدید بــه شــیرینی می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬دارو‬ ‫برخــی داروهــا کــه بــرای درمــان بیماری هــای الــرژی و لوپــوس مصــرف‬ ‫می کنیــم‪ ،‬احســاس گرســنگی را در مــا پدیــد می اورنــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬کم ابی‬ ‫حتــی اگــر فقــط گرســنه باشــید امکانــش هســت کــه بــا ابمیــوه و اب‪،‬‬ ‫گرســنگی تــا حــد زیــادی جبــران شــود‪ .‬در واقــع گرســنگی یکــی از عــوارض کــم‬ ‫ابــی بــدن اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬کم خوابی‬ ‫اگر در روز کمتر از ‪ ۷‬ســاعت خوابیده باشــید دچار کم خوابی هســتید‪ .‬این‬ ‫شــرایط تنظیمــات هورمون هــا بــرای اندازه گیــری گرســنگی را برهــم می زننــد و‬ ‫بیــش از انــدازه ی واقعــی بــه مغــز‪ ،‬پیــام گرســنه بودن می فرســتند‬ ‫اســفناج غذایــی‪ ،‬پــر خاصیــت اســت کــه‬ ‫بــا یکبــار حــرارت دیــدن بخشــی از خــواص‬ ‫خــود را از دســت می دهــد و در گــرم شــدن‬ ‫بعــدی دیگــر نــه تنهــا خاصیتــی نــدارد؛‬ ‫بلکــه موجــب ایجــاد ســم نیــز می کنــد‪.‬‬ ‫اســفناج را بهتــر اســت کمــی ســرخ کــرده‬ ‫و کمتــر از ‪ ۶‬مــاه در فریــزر نگه داریــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬برنج‬ ‫اگــر برنــج از وعــده ی غذایی تــان اضافــه‬ ‫امــد ان را در دمــای اتــاق نگه نداریــد‬ ‫و ســریعا بــه یخچــال منتقــل کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫برنــج در دمــای اتــاق بمانــد موجــب رشــد‬ ‫باکتریــی بــه نــام باکیلــوس ســروس‬ ‫می شــود کــه بــرای بــدن مضــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬مرغ‬ ‫مــرغ نیــز ماننــد تخم مــرغ شــامل‬ ‫ســالمونال اســت کــه گذشــت زمــان پــس‬ ‫از پخــت‪ ،‬تولیــد شــمار بســیاری باکتــری‬ ‫می کنــد کــه خــوردن ان خطرنــاک اســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬غذاها دریایی‬ ‫مانــده ی غذاهــای دریایــی را دیگــر‬ ‫نخوریــد‪ .‬باکتری هــا در هــوای گــرم بیشــتر‬ ‫رشــد می کننــد و هــر چــه بیشــتر در هــوای‬ ‫اتــاق بماننــد تعدادشــان بیشــتر می شــود‬ ‫و بــا گــرم شــدن از بیــن نمی روند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 24‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست نزنید‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن اســت‬ ‫بــه ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده مــی‬ ‫تواننــد ویــروس را بــه چشــم هــا ‪،‬بینی و دهان شــما منتقل‬ ‫کننــد‪.‬از ایــن راه هــا ویــروس مــی تواند وارد بدن شــما شــده‬ ‫و شــما را بیمــار کنــد‬ ‫اموزش و خبر‬ ‫شمـاره ‪265‬‬ ‫دلواپسی زلزله زدگان قورچای از سوز سرمای زمستان‬ ‫دسترســی نداشــتن بــه اینترنــت و تعطیلــی تحصیــل‬ ‫دانــش امــوزان‪ ،‬ســرمای ش ـب و دغدغــه تامیــن تجهیــزات‬ ‫بهداشــتی مقابلــه بــا کرونــا بخشــی از مشــکالت ایــن‬ ‫روزهــای برخــی زلزلــه زدگان روســتای قورچــای رامیــان در‬ ‫اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫اهالــی قورچــای کــه روستایشــان کانــون اصلــی زلزلــه‬ ‫دوشــنبه ‪ 17‬شــهریور مــاه در اســتان گلســتان بــود‪ ،‬بدلیــل‬ ‫حجــم بیشــتر خرابــی در مقایســه بــا دیگــر روســتاها‬ ‫مشــکالت بیشــتری دارنــد و مدرســه روســتا هــم بجــای‬ ‫فضایــی بــرای دانــش امــوزان بــه کمــپ اســکان اضطــراری‬ ‫اســیب دیــدگان تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه قورچــای کــه می رســیم میانــه هــای روز اســت‪،‬‬ ‫مســووالن و متصدیــان امــور از گــرگان و رامیــان بــه روســتا‬ ‫امــده و همچنــان تکاپــور دارنــد و در ایــن زمــان از روز‬ ‫چادرهــا خالــی و خلــوت اســت‪.‬‬ ‫چادرهــای هــال احمــر در مدرســه روســتا برپــا شــده اســت‬ ‫چــون فضــای مناســب تــری وجــود نــدارد‪ ،‬اهالــی زلزلــه زده را‬ ‫در حیــاط مدرســه اســکان داده انــد امــا برخــی ترجیــح دادنــد‬ ‫چادرهــای خــود را در اطــراف خانــه یــا زمیــن کشــاورزی‬ ‫متصــل بــه روســتا برپــا کننــد‪.‬‬ ‫پســران در گوشــه ای از حیــاط مدرســه و دختــران در کنــاری‬ ‫دیگــر جمــع هــای کوچکــی تشــکیل داده و بــا هــم حــرف مــی زننــد‬ ‫و نــه ان هــا و نــه والدیــن ســراغی از کتــاب و درس نمــی گیرنــد‪.‬‬ ‫در کنــار در ورودی ســالن مدرســه چنــد دختــر کنــار پریــز‬ ‫بــرق نشســته و مشــغول شــارژ کــردن تلفــن هــای همــراه‬ ‫هوشــمند خــود هســتند‪.‬‬ ‫دسترســی بــه اینترنــت در قورچــای یــا حتــی اطــراف روســتا‬ ‫وجــود نــدارد امــا کاربردهــای دیگــری ماننــد انجــام بــازی‬ ‫رقابــت پیــدا کــردن جایــی بــرای شــارژ تلفــن همــراه را میــان‬ ‫چادرنشــینان زلزلــه زده جــدی کــرده اســت‪.‬‬ ‫پیرمــردی از اهالــی روســتا بــه ســختی و عصازنــان مــی‬ ‫خواهــد خــود را بــه در ورودی مدرســه برســاند؛ چنــد دقیقــه‬ ‫قبــل دهیــار بــه انهــا خبــر داده کــه جمعــی از مســووالن‬ ‫بــرای دیــدن مشکالتشــان در مســیر قورچــای هســتند و‬ ‫مشــهدی صادقعلــی مــی خواهــد درددل هایــش را بگویــد و‬ ‫ســراغ اســتاندار و فرمانــدار را مــی گیــرد‪.‬‬ ‫یکــی از امدادگــران جمعیــت هــال احمــر بــه ســمت ایــن‬ ‫پیرمــرد رفتــه بــه او ماســکی تعــارف مــی کنــد تــا در جمــع‬ ‫مســووالن از ان اســتفاده کنــد امــا پیرمــرد ماســک را در‬ ‫جیبــش گذاشــته و ارام مــی گویــد‪ « :‬مــی بــرم بــرای نــوه ام»‪.‬‬ ‫یکــی از اهالــی مــی گویــد‪ :‬از کرونــا نمــی ترســیم‪ .‬همــه اقدمات‬ ‫پیشــگیرانه را انجــام مــی دهیــم و نگــران نیســتیم امــا حضــور‬ ‫پرتعــداد مســووالن و نیروهــای امــدادی مــا را نگــران گســترش‬ ‫شــیوع کرونــا کــرده اســت؛ اهالــی بــه نــدرت از ماســک اســتفاده‬ ‫مــی کننــد چــون دسترســی بــه ایــن اقــام ندارنــد هرچنــد پــس از‬ ‫حضــور اســتاندار در جمــع زلزلــه زده هــا و دســتور صــادره روزانــه‬ ‫‪ ۵۰۰‬ماســک در قورچــای توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫اگــر چــه زمــان کمــی از زلزلــه گذشــته امــا کارشناســان‬ ‫بنیــاد مســکن و دیگــر نهادهــا همچنــان در حــال بررســی‬ ‫خســارت وارده بــه خانــه هــا و دیگــر مســائل مرتبــط هســتند؛‬ ‫کارشناســان بهداشــت هــم حضــور پررنگــی در روســتا دارنــد‪.‬‬ ‫برخــی اســیب های روانــی ناشــی از زلزلــه در کنــار نگرانــی‬ ‫شــیوع کرونــا تاثیــر کار ایــن کارشناســان را بیشــتر کــرده و‬ ‫اهالــی هــم از اســتمرار فعالیــت ان هــا رضایــت دارنــد‪.‬‬ ‫دلیــل رفــت و امــد چنــد بــاره بــه خانــه هــا بــرای سرکشــی بــه‬ ‫اســباب و اثاثیــه ســخت اســت‪.‬‬ ‫اگــر چــه اهالــی نگــران ســرقت اموالشــان هســتند امــا‬ ‫حضــور پررنــگ مامــوران انتظامــی نگرانــی بابــت دزدی در‬ ‫روســتا را راحــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫دغدغــه جــدی و شــاید اصلــی تریــن نگرانــی روســتاییان‬ ‫زلزلــه زده قورچــای ســاخته نشــدن خانــه هــا قبــل از فصــل‬ ‫سرماســت هرچنــد اســتاندار گلســتان ســرعت عمــل در کار‬ ‫را اطمینــان داده اســت‪.‬‬ ‫شــب هــای روســتای کوهســتانی قورچــای حتــی در ایــن‬ ‫روزهــای اخــر تابســتان ســرد اســت و بــدون پتــوی ضخیــم‬ ‫امــکان خوابیــدن وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫شــروع ســاخت و ســاز؛ اهالــی را بــرای کــوچ بــه خانه هــای‬ ‫جدیــد امیــدوار کــرده امــا ان هــا نمــی داننــد مراحــل اداری‬ ‫دریافــت وام را چگونــه بایــد طــی کننــد‪.‬‬ ‫خبــری کــه نصیبــی مدیــرکل امــور روســتایی و شــوراهای‬ ‫اســتانداری گلســتان بــه اهالــی قورچــای مــی دهــد‪ ،‬بــرق‬ ‫شــادی در را چشمانشــان مــی درخشــاند‪.‬‬ ‫علــی نصیبــی بــه ان هــا مــی گویــد کــه چنــدی قبــل همــه‬ ‫خانــه هــای روســتایی گلســتان را بــدون ان کــه حتــی‬ ‫صاحبانشــان در جریــان باشــند بیمــه کــرده انــد و بــه همیــن‬ ‫دلیــل ان هــا تــا ســقف ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال بــرای ســاختمان‬ ‫و تــا ســقف ‪ ۵۰‬میلیــون ریــال بــرای اثاثیــه منــزل از بیمــه‬ ‫غرامــت دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــر اثــر زلزلــه دسترســی اهالــی بــه امکانــات اولیــه بــرای‬ ‫پخــت غــذا ســخت شــده امــا توزیــع غــذای گــرم توســط ســپاه‬ ‫رامیــان‪ ،‬دغدغــه ســکنه قورچــای را کــم کــرده تــا فقــط بــر‬ ‫چگونگــی ســاخت خانــه هــای خــود متمرکــز باشــند‪.‬‬ ‫او مــی گویــد‪ :‬اگــر چــه ایــن مبالــغ نمــی توانــد تمــام خســار ‬ ‫ت‬ ‫را جبــران کنــد امــا مرهمــی بــر مشــکالت مــردم زلزلــه زده و‬ ‫اســیب دیــده اســت‪.‬‬ ‫مدرســه در ابتــدای روســتا و قبــل از شــیب تنــد قورچــای‬ ‫و خانــه هــای اهالــی باالتــر از ان قــرار دارد و بــه همیــن‬ ‫در زلزلــه رامیــان ‪ ۲۰۵‬میلیــارد و ‪ ۶۹۰‬میلیــون ریــال بــه‬ ‫بخش هــای مختلــف بویــژه واحدهــای مســکونی ایــن‬ ‫شهرســتان خســارت وارد شــد کــه بیشــترین خســارت‬ ‫مربــوط بــه بناهــا و ســاختمان های روســتایی بــا ‪ ۱۱۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اســت‪.‬‬ ‫براثــر ایــن زلزلــه ‪ ۱۲۴‬واحــد مســکونی مناطق روســتایی رامیان‬ ‫نیازمنــد ســاخت مجــدد و ‪ ۷۱‬خانــه نیــاز بــه تعمیر دارد‪.‬‬ ‫وقــوع زلزلــه رامیــان فرصــت خوبــی بــرای تســریع در مقــاوم‬ ‫ســازی خانــه هــای فرســوده گلســتان اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان مــی گویــد کــه ‪ ۱۱۰‬هــزار خانــه روســتایی‬ ‫ایــن اســتان غیرمقــاوم و نیازمنــد نوســازی اســت کــه بــا‬ ‫توجــه بــه تســهیالت اعطایــی دولــت و پیشــگیری از خطــرات‬ ‫احتمالــی ماننــد ســیل و زلزلــه‪ ،‬روســتاییان بایــد بــرای‬ ‫ح شــتاب کننــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از ایــن طــر ‬ ‫هــادی حق شــناس ادامــه مــی دهــد‪ :‬بنیــاد مســکن انقــاب‬ ‫اســامی گلســتان بــا واگــذاری تســهیالت ‪ ۵۰۰‬میلیــون‬ ‫ریالــی امــاده مقــاوم ســازی خانه هــای غیرمقــاوم اســت و‬ ‫مــردم اســتان نبایــد بــرای نوســازی خانه هــای خــود منتظــر‬ ‫تخریــب ســیل و زلزلــه بماننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی طــی ســه ســال اخیــر ‪ ۱۸‬هــزار خانــه روســتایی‬ ‫گلســتان مقــاوم ســازی شــد و اجــرای ایــن طــرح بــا هــدف کاهــش‬ ‫خســارت ها پــس از حــوادث قهــری ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫حســینی مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان‬ ‫هــم گفــت کــه ‪ ۶۰‬درصــد خانه هــای تخریــب شــده زلزلــه‬ ‫رامیــان خشــتی و گلــی بــوده و بدلیــل غیرمقــاوم بــودن‬ ‫امــکان تعمیــر و ســکونت مجــدد در انهــا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫زمیــن لــرزه ای بــه بزرگــی ‪ ۵.۱‬درجــه در مقیــاس امــواج‬ ‫درونــی زمیــن (ریشــتر) ســاعت ‪ ۲‬و ‪ ۴‬دقیقــه و ‪ ۲۴‬ثانیــه‬ ‫بامــداد دوشــنبه در عمــق ‪ ۹‬کیلومتــری از ســطح زمیــن‬ ‫حوالــی شهرســتان رامیــان در شــرق اســتان گلســتان را‬ ‫لرزانــد و پــس از ان نیــز چهــار پــس لــرزه بــا قــدرت ‪ ۲.۹‬تــا‬ ‫ســه و یــک دهــم ریشــتر در ایــن منطقــه ثبــت شــد‪/.‬ایرنا‬ صفحه 10 ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم یــک متــر‬ ‫فاصلــه بگیرید‪.‬زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد قطــرک‬ ‫هــای ریــزی از دهــان و بینــی او بــه اطــراف پاشــیده میشــود کــه ممکــن‬ ‫اســت حــاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگــر فاصلــه شــما بــا ان فــرد خیلــی‬ ‫نزدیــک باشــد‪ ،‬ممکــن اســت شــما ایــن قطــرک هــای حــاوی ویــروس‬ ‫کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق کنیــد‪.‬‬ ‫فاصله (ایمن)‬ ‫را در اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬شهریور ‪1399‬‬ ‫اموزش‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪265‬‬ ‫سه شرط برای اینکه هیچگاه در بورس ضرر نکنید‬ ‫در حالــی کــه شــرایط ایــن روزهــای بــورس بســیاری از‬ ‫ســرمایه گذاران خــرد را نگــران کــرده‪ ،‬یــک تحلیلگــر بــازار ســرمایه‬ ‫از شــروط س ـه گانه ای می گویــد کــه در صــورت رعایــت از ســوی‬ ‫فعــاالن بــازار می توانــد ارامــش را بــه ان هــا بازگردانــد‪.‬‬ ‫محســن قاســمی‪ ،‬دکتــرای مدیریــت و تحلیلگــر بازار ســرمایه‬ ‫در بخــش نخســت بــه تشــریح اوضــاع کنونــی بــازار ســهام‬ ‫پرداخــت و گفــت‪ :‬اگــر تصمیم هــای درســتی ماننــد افزایــش‬ ‫ســهام شــناور شــرکت های دولتــی زودتــر اجرایــی می شــد‪،‬‬ ‫بــازار بــه وضعیــت کنونــی دچــار نمی شــد‪.‬‬ ‫وی در ایــن بخــش ســه شــرط را مطــرح می کنــد کــه در صورت‬ ‫رعایــت از ســوی فعــاالن بــازار ســرمایه باعــث می شــود ایــن‬ ‫افــراد هیچــگاه بــا ضــرر مواجــه نشــوند‪.‬‬ ‫بــه تازگــی گفتــه شــده یــک درصــد دارایی هــای صنــدوق‬ ‫توســعه ملــی بــرای بازارگردانــی ســهام همــه شــرکت ها‬ ‫اســتفاده شــود‪ .‬چقــدر موافــق ایــن تصمیــم هســتید و تصــور‬ ‫می کنیــد چــه اثــری روی بــازار داشــته باشــد؟‬ ‫_ در ایــن برهــه تــرس بــر بــازار حاکــم شــده‪ ،‬ایــن تصمیــم‬ ‫اثــر روانــی مثبتــی روی بــازار دارد؛ همان طــور کــه چهارشــنبه‬ ‫گذشــته(‪ ۱۹‬شــهریور) شــاهد ایــن موضــوع بودیــم‪ .‬برخــی‬ ‫ســهم ها واقعــا ً ارزنــده هســتند و برگشــت قیمت هــای جهانــی‬ ‫بــه ســطوح پیــش از کرونــا و قیمــت دالر نیمایــی‪ ،‬درامــد ایــن‬ ‫شــرکت ها بیشــتر می شــود‪ .‬صنایــع فــوالد‪ ،‬کانی هــای فلــزی و‬ ‫پتروشــیمی ها از ایــن دســته اند‪.‬‬ ‫اثــر روانــی اخبــاری ماننــد تخصیــص یــک درصــد دارایی هــای‬ ‫صنــدوق توســعه ملــی بــه صنــدوق تثبیــت بــازار‪ ،‬باعــث شــد‬ ‫روز چهارشــنبه فضــای منفــی بــازار تــا حــدی معکــوس شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه شــرکت ها گفتــه شــده از امــکان ســهام خزانــه‬ ‫بــرای دفــاع از ســهام خــود یــا اوراقــی کــه برای پوشــش ریســک‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬اســتفاده کننــد‪ .‬چنیــن اخبــاری باعــث مثبــت‬ ‫شــدن فضــای روانــی بــازار می شــود‪.‬‬ ‫شمشیر دو لبه منابع صندوق توسعه ملی‬ ‫البتــه اگــر قــرار باشــد منابــع بزرگــی از صنــدوق توســعه ملــی‬ ‫وارد بــازار شــود و برخــی افــراد ســهم های خــود را به فــروش‬ ‫برســانند و پــول خــود را وارد بــازار مســکن‪ ،‬ســکه و‪ ...‬کننــد؛‬ ‫ایــن بدتریــن اتفاقــی اســت کــه امــکان دارد بــرای اقتصــاد‬ ‫کشــور رخ دهــد‪ .‬امیــدوارم کار بــه ایــن نقطــه نرســد‪ .‬اگــر ایــن‬ ‫منابع قرار اســت وارد صندوق تثبیت بازار شــود‪ ،‬ســهامداران‬ ‫حقوقــی و حقیقــی ایــن موضــوع را در نظــر بگیرنــد کــه قیمــت‬ ‫بســیاری از ســهم ها اصــاح کــرده و اکنــون جــذاب اســت؛ در‬ ‫نتیجــه ضرورتــی نــدارد کــه بخواهنــد هراســان از بــازار ســرمایه‬ ‫خــارج شــوند‪ .‬اگــر پولــی کــه از صنــدوق توســعه ملــی وارد‬ ‫بــازار می شــود‪ ،‬باعــث خــروج پــول ســهامداران از بــازار نشــود‪،‬‬ ‫اتفــاق خوبــی اســت‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد بــه تازگــی خبــر از عرضــه دارا ســوم دادنــد‪.‬‬ ‫ارزیابــی شــما از عرضــه دو ‪ ETF‬قبلــی چیســت و عرضــه دارا‬ ‫ســوم می توانــد کمکــی بــه برگشــت بــازار کنــد؟‬ ‫نخســتین ‪ ETF‬تجربــه بســیار موفقــی بــود و باوجــود اینکــه‬ ‫اکنــون زیــر ‪(NAV‬ارزش ذاتــی ســهام) خــود معاملــه می شــود‪،‬‬ ‫بــا ایــن حــال تاکنــون ‪ ۱۰۰‬درصــد بازدهــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫نخســتین ‪ ETF‬تجربــه بســیار موفقــی بــود و بــا وجــود اینکــه‬ ‫ اکنــون زیــر ‪(NAV‬ارزش ذاتــی ســهام) خــود معاملــه می شــود‪،‬‬ ‫بــا ایــن حــال تاکنــون ‪ ۱۰۰‬درصــد بازدهــی داشــته اســت‪ETF .‬‬ ‫دوم در برهـه ای عرضــه شــد کــه بــازار حالــت نزولــی پیــدا کرد و‬ ‫اکنــون حالــت مبهمــی دارد‪.‬‬ ‫نمــاد پاالیشـی ها اکنــون بســته بــوده و کســی نمی دانــد قــرار‬ ‫اســت بــا چــه قیمتــی بــاز شــود؛ اظهــار نظرهــا نیــز در حــد‬ ‫حــدس و گمــان اســت‪ .‬ایــن شــرکت ها روی خــوراک خــود‬ ‫تخفیــف خوبــی گرفتنــد و ســود ان هــا از دو تــا چنــد برابــر‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪ .‬بایــد صبــر کنیــم ببینیــم ایــن نمادهــا‬ ‫بــا چــه قیمتــی بــاز می شــوند و روی چــه قیمتــی بــه تعــادل‬ ‫می رســند‪ .‬ان زمــان می تــوان اظهــار نظــر کــرد کــه ایــا ‪ ETF‬دارا‬ ‫دوم یــا همــان پاالیشــی یکــم می توانــد موفــق باشــد یــا خیــر‪.‬‬ ‫بایــد یــک حاشــیه امــن بیــش از ‪۴۰‬‬ ‫درصــد بیــن ‪ NAV‬و قیمتــی کــه قــرار‬ ‫اســت بــه مــردم فروخته شــود‪ ،‬وجود‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬اگــر چنیــن نشــود و‬ ‫ایــن صنــدوق تبدیــل بــه یــک تجربــه‬ ‫شکســت خــورده شــود‪ ،‬اتفــاق بــدی‬ ‫بــوده و ممکــن اســت عرضــه ‪ETF‬‬ ‫هــای بعــدی را نیــز منتفــی کنــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال شــخصا ً امیــدوارم تجربــه‬ ‫موفقــی باشــد و ‪ETF‬هــای بعــدی نیز‬ ‫عملیاتــی شــود‪.‬‬ ‫دربــاره رونــدی کــه بــازار گذرانــد‬ ‫تــا بــه ایــن نقطــه رســید‪ ،‬بحــث‬ ‫کمبــود در ســمت عرضــه ســهام‬ ‫مطــرح اســت‪ .‬عمــده ســهام اغلــب‬ ‫شــرکت های شاخص ســاز بــورس‬ ‫در اختیــار دولــت و نهادهــای‬ ‫حاکمیتــی اســت‪ .‬بهتر نبود بخشــی‬ ‫از ایــن ســهام در زمــان رونــق بــازار‬ ‫کــه تقاضــا بــرای خریــد ســهام بــاال‬ ‫بــود‪ ،‬عرضــه می شــد؟ شــاید بــا‬ ‫ایــن کار ان رشــد ســریع را تجربــه‬ ‫نمی کردیــم و اکنــون نیــز بــازار بــه‬ ‫ایــن شــکل بــا اصــاح روبــرو نمی شــد‪.‬‬ ‫_ دقیقــا ً همیــن طــور اســت‪ .‬افزایــش ســهام شــناور خیلــی‬ ‫دیــر و بــه انــدازه بســیار کمــی اتفــاق افتــاد‪ .‬تــا جایــی کــه برخی‬ ‫شــرکت ها بــا اصــاح بــازار مواجــه شــدند و دیگــر موضوعیتــی‬ ‫نداشــت کــه ســهام شــناور خــود را افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫مســاله دیگــر عرضــه اولیه هــا بســیار دیــر و کنــد انجــام‬ ‫می شــد‪ .‬اکنــون در صحبت هــای برخــی مســئوالن می شــنویم‬ ‫کــه گاهــی بیــش از یک هــزار شــرکت اعــام امادگــی کرده انــد‬ ‫وارد بــورس شــوند امــا در چنــد مــاه نخســت ســال جــاری‬ ‫چنــد شــرکت در بــازار ســرمایه عرضــه اولیــه شــد؟ تعــداد ایــن‬ ‫شــرکت ها اصــا ً تناســبی بــا تقاضــای بــازار نداشــت‪ .‬هــر کــدام‬ ‫نیــز کــه عرضــه شــد‪ ،‬مبالغش بســیار اندک بود‪ .‬متاســفانه در‬ ‫زمــان الزم‪ ،‬ســمت عرضــه تقویــت نشــد‪.‬‬ ‫یکــی از مســائلی کــه در چنــد ســال اخیــر در کشــورمان اتفــاق‬ ‫افتــاده‪ ،‬تغییــر فرهنــگ ســرمایه گذاری اســت‪ .‬بســیاری افــراد‬ ‫انتظــار دریافــت بازدهــی بــاال در بــاز زمانــی کوتــاه مــدت‬ ‫را دارنــد‪ .‬بــا رفتــاری کــه بــازار ســرمایه از خــود نشــان داد‪،‬‬ ‫مشــخص شــد ایــن نگــرش در بیــن بســیاری از ســهامداران‬ ‫ُ‬ ‫خــرد وجــود دارد‪ .‬ایــن مســاله چقــدر می توانــد در بازار ســرمایه‬ ‫محــل اســیب باشــد و بــرای تغییــر ان بایــد چــه کنیــم؟‬ ‫همــواره کســانی کــه به طــور بلندمــدت در بــورس بوده انــد‪،‬‬ ‫حتمــا ً ســود کرده انــد‪ .‬بازدهــی بــورس از تورم و از ســایر بازارها‬ ‫بیشــتر بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور قطــع ســهامداران در نــگاه کوتاه مــدت اســیب می زند‪،‬‬ ‫زیــرا بــازار ســرمایه اساســا ً بــازاری بلندمــدت اســت‪ .‬اگــر فــردی‬ ‫امــروز ســهم شــرکتی را خریــداری می کنــد‪ ،‬بــه ســوداوری‬ ‫شــرکت در ماه هــا و ســال های اتــی فکــر کــرده اســت‪ .‬در حالــت‬ ‫نرمــال بــه امیــد ســود نقــدی کــه قــرار اســت در مجمــع تقســیم‬ ‫شــود‪ ،‬ســهام یــک شــرکت خریــداری می شــود‪.‬‬ ‫متاســفانه در چند ماه گذشــته بازه ســرمایه گذاری خود را در‬ ‫حــد یــک هفتــه پاییــن اورده بودنــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫حتــی بــازه چنــد ماهــه نیــز اشــتباه اســت و در بــورس حداقــل‬ ‫بایــد بــازه زمانــی یــک ســاله در نظــر گرفتــه شــود‪ .‬معتقــدم کــه‬ ‫بــورس در بلندمــدت ضــرری بــه همــراه نــدارد‪.‬‬ ‫از زمانــی کــه بــورس در کشــور مــا راه انــدازی شــده‪ ،‬شــاهد‬ ‫رخدادهــای مهمــی ماننــد وقــوع جنــگ‪ ،‬تحریــم و‪ ...‬بوده ایــم‪.‬‬ ‫هــر کــدام از اینهــا می توانــد اثــر منفــی روی بــورس بگــذارد‬ ‫و حتــی ان را تعطیــل کنــد‪ ،‬امــا همــواره کســانی کــه به طــور‬ ‫بلندمــدت در بــورس بوده انــد‪ ،‬ســود کرده انــد‪ .‬بازدهــی بــورس‬ ‫از تــورم و از ســایر بازارهــا بیشــتر بــوده اســت‪.‬‬ ‫چگونه در بورس ضرر نکنیم‬ ‫اگــر ســه شــرط رعایــت شــود‪ ،‬هیــچ کســی در بــورس ضــرر‬ ‫نمی کنــد‪ .‬یکــی اینکــه بــازه زمانــی ســرمایه گذاری‪ ،‬کوتــاه مدت‬ ‫نباشــد و حداقــل یــک ســاله باشــد‪ .‬حتــی ســهامی کــه اکنــون‬ ‫برخــی می خواهنــد از شــر ان راحــت شــوند‪ ،‬تــا ســال اینــده‬ ‫یــک بازدهــی بیــش از دیگــر بازارهــا خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫شــرط دوم اینکــه پول هــای خطرنــاک وارد بــورس نشــود‪ .‬در‬ ‫واقــع بایــد بــا پس انــدازش وارد بــورس شــود‪ ،‬نــه بــا پولــی کــه‬ ‫از راه فــروش خانــه و خــودوری خــود بــه دســت اورده اســت‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه فــرد پــول حاصــل از پس انــدازش را وارد بــورس‬ ‫کنــد‪ ،‬حتــی اگــر ‪ ۳۰‬درصــد ارزش ان از دســت بــرود‪ ،‬روح و‬ ‫روان فــرد بــه هــم نمی ریــزد‪.‬‬ ‫شــرط ســوم ایــن اســت کــه به صــورت غیرمســتقیم وارد بــازار‬ ‫شــوند‪ .‬بــرای ورود مســتقیم بــه بــورس فــرد بایــد دانــش کافــی‬ ‫و زمان الزم برای تحلیل کردن را داشــته باشــد‪ .‬تحلیل کردن‬ ‫کار دشــواری اســت و فعــال بــازار ســرمایه بایــد تحلیــل بنیادی‬ ‫و تکنیــکال بدانــد‪ ،‬به عــاوه اینکــه اکنــون تحلیــل روانــی بــازار‬ ‫نیــز اضافــه شــده اســت‪ .‬اگــر ایــن ســه شــرط رعایــت شــود‪،‬‬ ‫هیــچ کســی از بــورس ضــرر نمی کنــد‪.‬‬ ‫پیشنهاد یا توصیه شما به سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫چیست؟‬ ‫_ ســازمان بــورس از تخصصی تریــن نهادهــای ناظــر در ایــران‬ ‫اســت و کارکنــان ان نیــز افــراد بــا دانشــی هســتند کــه بــازار‬ ‫ســرمایه را می شناســند‪ .‬بــرای اینکــه موفقیــت بلندمــدت‬ ‫بــورس را به نوعــی تضمیــن کنیــم‪ ،‬بایــد دو کار انجــام شــود؛‬ ‫یکــی اینکــه بیــش از پیــش روی امــوزش وقــت و انــرژی‬ ‫گذاشــته شــود‪.‬‬ ‫اکنــون بــا توجــه بــه گســتردگی کــه ذی نفع هــای بــورس پیــدا‬ ‫کرده انــد‪ ،‬ایــن مــورد به شــدت مــورد نیــاز اســت‪ .‬بــا در نظــر‬ ‫گرفتــن دارنــدگان ســهام عدالــت‪ ،‬اکنــون بیــش از ‪ ۵۰‬میلیــون‬ ‫نفــر ذی نفــع بــازار ســرمایه هســتند‪.‬‬ ‫نکتــه دیگــر‪ ،‬تســهیل مجوزهــا و قوانیــن و مقرراتــی اســت که‬ ‫بــازار ســرمایه دارد‪ .‬هنگامــی کــه افــراد را بــه ســرمایه گذاری‬ ‫غیرمســتقیم توصیــه می کنیــم‪ ،‬می دانیــم کــه بســتر ایــن کار‬ ‫در دوره هــای رونــق فراهــم نیســت‪ .‬هنگامی که بــازار صعودی‬ ‫اســت‪ ،‬صندوق هــای ســرمایه گذاری نمی تواننــد پاســخگوی‬ ‫درخواسـت ها باشــند‪ .‬اکنــون تعــداد قابــل توجهــی درخواســت‬ ‫بــرای ســبدگردانی در صــف انتظارنــد‪ .‬اگــر ســازمان بــورس‬ ‫در ایــن دو زمینــه بیشــتر فعالیــت کنــد‪ ،‬می تــوان موفقیــت‬ ‫بلندمــدت بــازار ســرمایه را به نوعــی تضمیــن کرد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 11 ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬شهریور ‪1399‬‬ ‫را رعایت کنید‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪265‬‬ ‫چگونه می توان درمانگر مناسب‬ ‫خود را پیدا کرد؟‬ ‫اگــر قصــد خوانــدن ایــن مطلــب را داریــد‪ ،‬بــه این معناســت که‬ ‫شــما امــاده کار بــا یــک درمانگــر حرفـه ای هســتید‪ .‬امــا چگونــه‬ ‫می توانیــد تشــخیص دهیــد کــه بایــد بــه یــک درمانگــر مراجعــه‬ ‫کنیــد؟ درمانگــر ایــده ال شــما چــه کســی اســت؟ این گــزارش در‬ ‫پــی پاســخ بــه ایــن سوال هاســت‪.‬‬ ‫گاهــی یافتــن درمانگــر و درمــان مناســب همیشــه اســان‬ ‫نیســت‪ ،‬بــه خصــوص اگــر در پاییــن تریــن ســطح احساســی‬ ‫قــرار داشــته باشــید‪ .‬کافــی اســت جســت وجویی در اینترنــت‬ ‫داشــته باشــید تــا بــا یــک لیســت بلنــد بــاال از درمانگرهــا و‬ ‫ســبک های مختلــف کاری انهــا و البتــه کلــی اصطالحــات و‬ ‫کلمــات اختصــاری روبــه رو شــوید‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن کــه بیشــتر وارد بحــث شــویم‪ ،‬یــاداور شــوم کــه‬ ‫درمــان تنهــا مختــص کســانی کــه دچــار اختــال ســامت روان‬ ‫هســتند‪ ،‬نیســت‪ .‬یــک درمانگــر می توانــد بــه شــما در لحظــات‬ ‫چالــش برانگیــز یــا حــل مشــکالت روابــط زناشــویی کــه گاهــی بــه‬ ‫جدایــی می انجامــد یــاری برســاند‪ .‬در واقــع‪ ،‬درمانگر درسـت ترین‬ ‫گــوش شــنوایی اســت کــه می تــوان بــا او در ِد دل کــرد‪.‬‬ ‫یک درمانگر مناسب انتخاب کنید‬ ‫شــما بایــد بســته بــه نــوع نیــاز و مشــکلی کــه داریــد‪ ،‬درمانگــر‬ ‫مناســب خــود را انتخــاب کنیــد‪ .‬ابتــدا الزم اســت کمــی در بــاره ایــن‬ ‫موضــوع تحقیــق کنیــد‪ .‬ســاده ترین راه‪ ،‬جســت وجو در اینترنــت‬ ‫و اشــنایی کلــی بــا مشــکالت روانــی و ســبک های درمــان اســت‪.‬‬ ‫گاهــی دوســتان و اشــنایان می تواننــد تجربیــات خوبــی در ایــن‬ ‫زمینــه داشــته باشــند و درمانگرهــای موفقــی را بشناســند‪ ،‬اما تنها‬ ‫در صورتــی کــه احســاس ناخوشــایندی در شــما ایجــاد نمی شــود‪،‬‬ ‫از انهــا راهنمایــی بخواهیــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه درمانگــر مناســب‬ ‫شــما فــردی نیســت کــه بــا او‪ ،‬اشــنایی قبلــی داریــد‪ .‬بســیاری از‬ ‫صحبت هــا در جریــان درمــان بــه خاطــر همیــن اشــنایی‪ ،‬سانســور‬ ‫می شــود و مشــکل بــه شــکل واضــح مطــرح نمی شــود‪.‬‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت‬ ‫کنیــد‪ .‬بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان و‬ ‫بینــی بــا ارنــج خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در هنــگام‬ ‫عطســه و ســرفه اســت‪ .‬بعد از ســرفه و عطســه بالفاصله‬ ‫دســتمال کاغــذی خــود را دور بیاندازیــد‬ ‫روانشناسی‬ ‫مالک هــای انتخــاب بهتریــن درمانگــر بــرای شــما‪ ،‬ترجیحــات‬ ‫شــخصی شــما‪ ،‬میــزان راحتــی و ارامــش در ارتبــاط بــا درمانگــر‪،‬‬ ‫هزینــه ویزیــت و تخصــص ارائــه دهنــده اســت‪.‬‬ ‫از درمانگر سوال کنید‬ ‫پیــش از اینکــه در جلســات درمانــی غوطـه ور شــوید‪ ،‬یــک ســری‬ ‫اطالعــات کلــی از مشــکالت خــود بیــان کنیــد و ایــن پرســش را‬ ‫مطــرح کنیــد کــه ایــا مراجــع دیگــری بــا ایــن مشــکالت داشــته یــا‬ ‫خیــر؟ از او بخواهیــد نحــوه درمــان و میــزان موفقیتــش در مــورد‬ ‫مرجــع مشــابه شــما را شــرح دهــد‪ .‬در نهایــت از او بخواهیــد کــه‬ ‫رونــد درمــان و رفــع مشــکالت شــما را بــه طــور کلــی شــرح دهــد‪.‬‬ ‫هزینه درمان چقدر است؟‬ ‫اگــر بــه هــر دلیــل‪ ،‬محدودیتــی بــرای خــود در رونــد درمــان‬ ‫داریــد‪ ،‬حتمــا در جلســه اول بــا درمانگــر مطــرح کنیــد‪ .‬هزینــه‬ ‫ویزیــت هــر جلســه درمــان ممکــن اســت مســئله بازدارنــده ای‬ ‫بــرای شــما باشــد‪ ،‬ایــن موضــوع را بــا درمانگــر مطــرح کنیــد تــا او‬ ‫نیــز در جریــان محدودیــت شــما باشــد‪ .‬نکتــه مهــم دیگــری کــه‬ ‫بایــد قبــل از شــروع مشــاوره بدانیــد‪ ،‬ایــن اســت کــه درمانگــر‬ ‫چقــدر هزینــه می گیــرد؟ درصورتــی کــه دغدغــه مالــی خــود را‬ ‫بیــان نکنیــد‪ ،‬شــک نداشــته باشــید کــه در کل رونــد درمــان‪،‬‬ ‫بخشــی از فکــر شــما درگیــر ایــن موضــوع خواهــد بــود و از‬ ‫کیفیــت کار کاســته خواهــد شــد‪.‬‬ ‫درمــان می توانــد گــران باشــد‪ ،‬امــا گزینه هــای مقــرون بــه‬ ‫صرفــه ای نیــز وجــود دارد‪ .‬بــه طــور معمــول جلســات گــروه‬ ‫درمانــی بــا نــرخ کمتــری برگــزار می شــود‪ .‬برخــی از مراکــز دولتــی‬ ‫بهداشــت روان نیــز‪ ،‬بــا هزینــه بســیار کــم و گاهــی رایــگان بــه‬ ‫شــما مشــاوره می دهنــد‪.‬‬ ‫چه انتظاری از هر درمانگر می توان داشت؟‬ ‫انچــه در جلســات اتفــاق می افتــد‪ ،‬می توانــد بــه نــوع درمــان‬ ‫بســتگی داشــته باشــد‪ .‬بســیاری از درمانگــران عناصــر رویکردهــای‬ ‫مختلــف را ترکیــب می کننــد‪ .‬امــا چیــزی کــه شــما بایــد بدانیــد ایــن‬ ‫اســت کــه درمانگرهــای مختلفــی از نظــر ســطح علمــی وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫بدترین کاری که قبل خواب انجام می دهیم‬ ‫روان پزشــکان‪ :‬تعــداد روان پزشــکان نســبت بــه ســایر درمانگــر‬ ‫را محــدود اســت بــه همیــن دلیــل‪ ،‬معمــوال گران تریــن نــرخ‬ ‫جلســات مشــاوره را دارنــد‪ .‬افــرادی کــه نیاز به تجویــز دارو دارند‬ ‫بایــد بــه روان پزشــک مراجعــه کنند‪ .‬بنابراین حتمــا لوزمی ندارد‬ ‫کــه در صــورت بــروز مشــکالت جزئــی‪ ،‬خــود را ملــزم بــه مراجعــه‬ ‫بــه روان پزشــک کنیــد‪.‬‬ ‫روانشناســان و مــددکاران اجتماعــی‪ :‬روان شناســان معمــوال ً‬ ‫مــدرک دکتــرای حرف ـه ای یــا تخصصــی (‪ PhD‬یــا ‪ )PsyD‬دارنــد‪.‬‬ ‫مــددکاران امــا حداقــل کارشــناس ارشــد هســتند‪ .‬بایــد بدانیــد‬ ‫کــه هــر دو گــروه بــرای درمــان بیماری هــای خــاص روانــی‪،‬‬ ‫ماننــد اضطــراب و افســردگی امــوزش دیده انــد و ممکــن اســت‬ ‫از روش هــای مختلــف درمانــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫مشــاوران و درمانگران خانواده‪ :‬مشــاوران کســانی هســتند که‬ ‫حداقل دارای مدرک کارشناســی روانشناســی هســتند و از انها‬ ‫در حــل مســائل عمومــی کمــک می گیرنــد‪ .‬مشــاوران می تواننــد‬ ‫شــما را در حــل مشــکالت زناشــویی‪ ،‬انتخــاب شــغل یــا رشــته‬ ‫تحصیلی و مســائلی از این دســت راهنمایی کنند‪ .‬درمانگران‬ ‫ازدواج و خانــواده نیــز حداقــل دارای مــدرک کارشناســی ارشــد‬ ‫هســتند‪ .‬راهنمایــی انهــا بــه ویــژه هنگامــی کــه می خواهیــد‬ ‫شــخصی را بــه عنــوان شــریک زندگــی خــود انتخــاب کنیــد‪،‬‬ ‫بســیار مفیــد هســتند‪/.‬ایرنا‬ ‫چرا نباید موبایل را در ماشین به شارژ بزنیم؟‬ ‫کیفیــت خــواب بــر تمــام‬ ‫جنبه هــای زندگــی مــا اثــر‬ ‫می گــذارد‪ ،‬اگــر خــواب‬ ‫خوبــی نداشــته باشــیم‬ ‫ممکــن اســت حتــی‬ ‫نتوانیــم انســان خوبــی‬ ‫باشــیم؛ زیــرا بی خوابــی مــا‬ ‫را کــج خلــق می کنــد‪.‬‬ ‫خــواب بــد بــر ترشــح‬ ‫نامتعــادل هورمون هــا‪،‬‬ ‫نقــص عملکــرد کبــد‪،‬‬ ‫اســترس داشــتن و‬ ‫سیســتم گــوارش اثــر‬ ‫دارد‪ .‬برخــی از کارهایــی‬ ‫کــه قبــل از خــواب انجــام‬ ‫می دهیــم‪ ،‬کیفیــت خــواب‬ ‫را بــه شــدت پاییــن م ـی اورد و حتــی اگــر بــه انــدازه ی کافــی در روز بخوابیــم بــاز هــم اثــر مثبــت بــر‬ ‫مــا نخواهــد داشــت‪ .‬ایــن موضــوع بــه انــدازه ی ســاعات خــواب کافــی در روز اهمیــت دارد‪ .‬در واقــع‬ ‫بدتریــن کاری کــه می توانیــم قبــل از خــواب انجــام دهیــم‪ :‬نــگاه کــردن بــه نمایشــگر اســت ماننــد‬ ‫صفحــه‪‎‬ی موبایــل‪ ،‬تلویزیــون‪ ،‬لپ تــاپ و تبلــت‪.‬‬ ‫نمایشگرها؛ از بین برنده ی خواب با کیفیت هستند‬ ‫ناتالــی واتســون‪ ،‬پروفســور نورولــوژ‪ ،‬می گویــد‪« :‬اگــر می خواهیــد خــواب خوبــی داشــته باشــید بایــد‬ ‫حــدود نیــم ســاعت قبــل از خــواب‪ ،‬از وســایل الکترونیکــی فاصلــه بگیریــد»‪ .‬متاســفانه بیــش از ‪90‬‬ ‫درصــد بزرگســاالن قبــل از خــواب بــا وســایل الکترونیکــی کلنجــار می رونــد و فکــر می کننــد ایــن گونــه‬ ‫راحت تــر خوابشــان می بــرد‪ .‬واتســون می گویــد‪« :‬احســاس نیــاز مــداوم بــه چــک کردن صفحـه ی تلفن‪،‬‬ ‫مغــز مــا را در حالــت هوشــیار و امــاده بــاش نگــه مـی دارد کــه اجــازه ی خــواب عمیــق را نمی دهــد»‪.‬‬ ‫توصیه ها برای خواب با کیفیت‬ ‫در واقــع بــرای بــاال بــردن کیفیــت خــواب خــود می توانیــم از یــک نــور ابــی در اتــاق خــواب اســتفاده‬ ‫کنیــم کــه ســطح ترشــح مالتونیــن (هورمــون تنظیــم ســاعت خــواب) افزایــش می دهــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫ت بیــدار شــدن در صبــح‪ ،‬بهتــر اســت قبــل از خــواب کتــاب یــا‬ ‫بــرای بــاال بــردن هوشــیاری مغــز و راحـ ‬ ‫مجلــه بخوانید‪/.‬ایرنا‬ ‫برخــی افــراد بــرای شــارژ کــردن موبایــل از شــارژرهای ماشینیاســتفاده می کننــد‪ .‬در حالــی کــه بایــد‬ ‫ایــن روش شــارژ کــردن موبایــل را فرامــوش کنیــم‪.‬‬ ‫اگــر بــرای مســافرت ها و یافتــن کوتاه تریــن مســیر از مســیریاب های انالیــن یــا افالیــن اســتفاده‬ ‫می کنیــد پــس تمــام شــدن شــارژ موبایــل در چنیــن شــرایطی بــرای شــما یــک فاجعــه اســت‪ .‬چــون‬ ‫معلــوم نیســت کــه ظــرف چــه مدتــی و چگونــه بــه مقصــد می رســید‪ .‬در ان لحظــه بهتریــن راهــی کــه‬ ‫بــه ذهن مــان می رســد‪ ،‬اســتفاده از شــارژر ماشــین اســت‪ .‬شــارژرهای ماشــینی بــا اســتفاده از کابــل‬ ‫‪ USB‬بــه موبایــل بــرق می رســاند و ان را شــارژ می کننــد‪.‬‬ ‫شارژ کردن موبایل در ماشین به قیمت خراب شدن باتری است‬ ‫اولیــن بــاری کــه از شــارژرهای ماشــینی اســتفاده می کنیــد متوجــه تغییراتــی کــه در باتــری و رونــد‬ ‫پــردازش سیســتم عامــل پیــش می ایــد‪ ،‬می شــوید‪ .‬ایــن تغییــرات گــذرا نبــوده و در واقــع تاثیــر‬ ‫اســیب های جبــران ناپذیــری هســتند کــه بــه باتــری وارد می شــوند‪ .‬ایــن اســیب ها کــه شــامل‬ ‫کاهــش ظرفیــت باتــری و اختــال در راه انــدازی برخــی از برنامه هــای موبایــل اســت‪ .‬ایــن اســیب ها‬ ‫بــه علــت تغییــر ولتــاژی اســت کــه باتــری ماشــین بــدون ایمن ســازی بــه باتــری موبایــل می دهــد‪.‬‬ ‫ولتــاژی کــه شــارژر بــرای شــارژ کــردن ایمــن موبایــل نیــاز دارد ‪ 5V‬اســت؛ ولــی ولتــاژی کــه باتــری‬ ‫ماشــین بــه باتــری موبایــل از طریــق کابــل ‪ USB‬می رســاند‪ ،‬بیشــتر از حــد مجــاز بــوده و بــا نوســانات‬ ‫بســیاری همــراه اســت‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 313

روزنامه بازار کسب و کار پارس 313

شماره : 313
تاریخ : 1400/03/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 312

روزنامه بازار کسب و کار پارس 312

شماره : 312
تاریخ : 1400/03/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 311

روزنامه بازار کسب و کار پارس 311

شماره : 311
تاریخ : 1400/03/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 310

روزنامه بازار کسب و کار پارس 310

شماره : 310
تاریخ : 1400/03/17
روزنامه بازار کسب و کار پارس 307

روزنامه بازار کسب و کار پارس 307

شماره : 307
تاریخ : 1400/03/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 306

روزنامه بازار کسب و کار پارس 306

شماره : 306
تاریخ : 1400/03/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!