هفته نامه بازار کسب و کار شماره 264 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 264

صفحه بعد

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 264

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 264

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬شهریور ‪1399‬‬ ‫خواسته تجار گنبدی‬ ‫بازگشایی دوباره مرز‬ ‫زمینی اینچه برون‬ ‫برخــی از تجــار و بازرگانــان‬ ‫گنبــدکاووس کــه از طریــق مــرز‬ ‫ت اقتصــادی ‬ ‫اینچه بــرون‪ ،‬مــراودا ‬ ‫زیــادی با کشــورهای اســیای میانه‬ ‫داشــتند پــس از بســته شــدن ایــن‬ ‫پایانــه از طــرف ترکمنســتان بــه‬ ‫دلیــل شــیوع کرونــا‪ ،‬ســرگردان‬ ‫شــده و خواســتار پیگیــری‬ ‫مســووالن بــرای بازگشــایی مجــدد‬ ‫ان هســتند‪.‬‬ ‫برخــی از تجــار و بازرگانــان‬ ‫گنبــدکاووس کــه از طریــق‬ ‫مــرز اینچه بــرون‪ ،‬مــراودات ‬ ‫ی زیــادی بــا کشــورهای‬ ‫اقتصــاد ‬ ‫اســیای میانــه داشــتند پــس‬ ‫از بســته شــدن ایــن پایانــه از‬ ‫طــرف ترکمنســتان بــه دلیــل‬ ‫شــیوع کرونــا‪ ،‬ســرگردان شــده و‬ ‫خواســتار پیگیری مســووالن برای‬ ‫بازگشــایی مجــدد ان هســتند‪.‬‬ ‫اگر اقدام نشود‪ ،‬شاهکوه نیززیارت می شود‬ ‫گلستان دروضعیت هشدار‬ ‫خراسان شمالی قرمز‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رشد ‪ ۲۰۰‬درصدی دسترسی‬ ‫مدارس رازوجرگالن به اینترنت‬ ‫‪4‬‬ ‫راهکاری برای جلوگیری از‬ ‫سوختن گوشی خیس شده‬ ‫تاکید بر عدالت اموزشی‪ ،‬افزایش کیفیت مدارس‬ ‫دولتی و مراقبت از اسیبهای اموزش مجازی‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫استفاده سارقان از سهل‬ ‫انگاری شهروندان‬ ‫‪12‬‬ ‫ایا کودکان چاق مستعد ابتال‬ ‫به کرونا هستند؟‬ ‫‪3‬‬ ‫بازگشایی مدارس همراه با‬ ‫روندنزولی کرونا‬ ‫استاندار گلستان‬ ‫دستگاه ایرانی تشخیص سریع عالیم کرونا تاییدیه جهانی گرفت‬ ‫‪۷۷‬درصد کودکان کار‪ ،‬ملیت غیر ایرانی دارند‬ ‫‪۷۷‬درصــد کــودکان کار‪ ،‬ملیــت غیــر ایرانــی دارندهــادی حــق شــناس اســتاندار گلســتان عصــر‬ ‫روز شــنبه ‪ 15‬شــهریور‪ 99‬در ســومین جلســه کارگروه تخصصی اجتماعی‪،‬فرهنگی‪ ،‬ســامت‪،‬‬ ‫زنــان و خانــواده گفــت‪ :‬بایدتــاش داشــته باشــیم بــا اتخــاذ راهــکای جامــع زمینه رشــد اقتصادی‬ ‫خانــواده بیــش از ‪ ۷۷‬درصــد کــودکان کار اســتان را کــه ملیــت غیــر ایرانــی دارنــد مهیــا کنیــم‪.‬‬ ‫از انجایی که بخشــی از ســاکنان اســتان گلســتان را افراد غیر ایرانی تشــکیل‬ ‫مــی دهنــد کــه بــا اقامــت در گلســتان و تشــکیل خانــواده مجبــور بــه امــرار‬ ‫معــاش هســتند کــه براســاس کارشناســی هــای صــورت گرفتــه ‪%۷۷‬کــودکان‬ ‫کار کــه در گلســتان مــی باشــند ملیــت غیــر ایرانــی دارنــد کــه ایــن موضــوع مــی‬ ‫بایســت بیــش از هــر چیــز مــورد توجــه و نظــارت جهــت ارائــه اموزش هــای الزم‬ ‫بــه ایــن کــودکان باشــد چــرا کــه کــودکان در هیــچ جای دنیــا و با هر ملیتی نباید‬ ‫از حــق و حقــوق خــود محــروم باشــند و هــر ملتــی موظــف بــه تامیــن حداقــل‬ ‫هــای مــورد نیــاز افــراد حاضــر در جامعــه خــود مــی باشــد‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس اســتاندار گلســتان عصــر روز شــنبه ‪ ۱۵‬شــهریور‪ ۹۹‬در‬ ‫ســومین جلســه کارگــروه تخصصــی اجتماعی‪،‬فرهنگــی‪ ،‬ســامت‪ ،‬زنــان و‬ ‫خانــواده گفــت‪ :‬بایدتــاش داشــته باشــیم بــا اتخــاذ راهــکای جامــع زمینــه رشــد‬ ‫اقتصــادی خانــواده بیــش از ‪ ۷۷‬درصــد کــودکان کار اســتان را کــه ملیــت غیــر‬ ‫ایرانــی دارنــد مهیــا کنیــم‪.‬‬ ‫حــق شــناس بــا اشــاره بــه اغــاز ســال تحصیلــی افــزود‪ :‬فراهــم کــردن زمینــه‬ ‫امــوزش بــرای کــودکان جامانــده از مدرســه یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــای‬ ‫حوزه اجتماعی اســتان اســت که با توجه به فرارســیدن درس و مشــق مدارس‬ ‫تــاش داریــم میــزان کــودکان بازمانــده ازمدرســه را بــه حداقــل برســانیم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اهمیــت پوشــش در جامعــه گفــت‪ :‬بــا ارائــه‬ ‫تســهیالت بــه کارگاه هــای تولیــدی پوشــاک اســتان کــه تولیداتــی مطابــق و‬ ‫منطبــق بــا الگــوی حجــاب و عفــاف را ســرلوحه فعالیــت و تولیــدات خــود دارنــد‬ ‫مــورد حمایــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ظرفیــت ســازمانهای مــردم نهــاد افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫ســازمان هــا دارای نقــش ظرفیت هــای ارزشــمندی در راســتای تولیــد و اشــاعه‬ ‫فرهنــگ جامعــه برعهــده دارنــد لــذا در ایــن راســتا از ســمن های کــه بــه صــورت‬ ‫تخصصیــدر حــوزه حجــاب و عفــاف فعالیــت دارنــد حمایــت مــی شــود‪.‬‬ ‫حــق شــناس در پایــان افــزود‪ :‬بایــد بــا اتخــاذ راهکارهــای مناســب و تاثیــر گــذار‬ ‫نســبت بــه کاهــش اســیب هــای اجتماعــی ناشــی از بــی توجهــی بــه حجــاب‬ ‫و عفــاف کــه دغدغــه مشــترک همــه دلســوزان و مســئوالن اســت بــه ایــن‬ ‫موضوعــات مهــم فراهــم شــود‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب کار انالین‪:‬‬ ‫متاســفانه مســئله مشــکل حجــاب چنــد ســالی کــه بــر روی کاغــذ در جلســات‬ ‫متعــدد مســئولین اســتانی و کشــوری مطــرح میشــود در حالــی کــه هــر روز‬ ‫شــاهد ورود مدهای مختلف غربی و شــرقی و پوشــش های نامتعارف مردان‬ ‫وزنــان جامعــه بجــای پوشــش هــای اســامی مطــرح شــده در جلســات متعــدد‬ ‫هســتیم کــه در حــال عشــوه گــری و خودنمایــی و و جلــب نظــر شــهروندان‬ ‫هســتند فــارغ ازاینکــه توانســته باشــیم پوششــی در شــان و خــور بانــو و مــرد‬ ‫ایرانــی تولیــد کنیــم کــه هــر چند این نمونه ای از دغدغه تولید کنندگان البســه‬ ‫اســامی ایرانــی نیــز مــی باشــد کــه مــورد توجــه صرفــا ً بــر روی کاغــذ درجلســات‬ ‫توســط مســئولین قــرار مــی گیــرد گویــا اینکــه بعــد از ان فرامــوش مــی شــود کــه‬ ‫مصوبــات نیــاز بــه پیگیــری و کنتــرل دارد‪.‬‬ ‫‪ 8‬راهکار کلیدی پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا (کووید‪)19-‬‬ ‫ح‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫میگو‪،‬محصولی جایگزین‬ ‫طالی سفید‬ ‫از اواخــر ســال گذشــته و بــه‬ ‫دنبــال همــه گیــری ویــروس‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬در بیشــتر کشــورهای‬ ‫جهــان و نیــز ایــران‪ ،‬مســووالن‬ ‫ادامه مطلب در صفحه ‪11‬‬ ‫‪ 18‬محرم ‪1442‬‬ ‫‪ 07‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪2‬‬ ‫شماره ‪ 64‬‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ صفحه 1 ‫کم توجهی طرفداران‬ ‫نامزدهای مجلس‬ ‫در غرب گلستان به‬ ‫خطر کرونا‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬شهریور ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫تبلیغــات مرحلــه دوم انتخابــات مجلــس شــورای اســامی در شــرایطی بــه روزهــای پایانــی نزدیک می شــود که کم توجهی‬ ‫بــه رعایــت نــکات بهداشــتی در برگــزاری برنامــه هــای تبلیغــی و جلــب نظــر شــهروندان‪ ،‬احتمــال افزایــش تعــداد بیمــاران‬ ‫کرونایــی حــوزه انتخابیــه غــرب گلســتان را بیشــتر کــرده اســت‪.‬‬ ‫اظهــارات روزهــای اخیــر مســووالن درمانــی گلســتان از کاهــش رونــد شــیوع کرونــا در ایــن اســتان حکایــت دارد امــا نحــوه‬ ‫تبلیغــات دو کاندیــدای حاضــر در دور دوم انتخابــات مجلــس و کــم توجهــی بــه مصوبات ســتاد ملــی کرونا‪ ،‬زنگ خطر مهار‬ ‫یــا تثبیــت ایــن بیمــاری در حــوزه انتخابیــه غــرب اســتان را بــه صــدا در اورد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪264‬‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫هدف‪ ،‬حفظ اشتغال روستایی‪،‬عشایری است‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه ایجــاد اشــتغال در مناطــق روســتایی و عشــایری یکــی‬ ‫از اولویــت هــای مهمــی اســت کــه مــی بایســت بیشــتر از هــر چیــز دیگــر در‬ ‫جهــت جلوگیــری از مهاجــرت مــردم ایــن مناطــق بــه شــهرها مــورد توجــه ادوار‬ ‫مختلــف دولتمــردان و مســئوالن کشــوری قــرار گیردعیســی منصــوری معــاون‬ ‫توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در ایــن ارتباط‬ ‫گفــت‪ :‬هــدف‪ ،‬حفــظ اشــتغال روســتایی و عشــایری اســت کــه بــه همیــن لحــاظ‬ ‫‪۲۹‬درصــد اشــتغالزایی صــورت گرفتــه مرتبــط بــا مناطــق روســتایی و عشــایری‬ ‫اســت کــه ایــن امــر بــا وجــود تســهیالت ارائــه بــه ایــن مناطــق موجــب رشــد و‬ ‫توســعه اشــتغال گردیــده اســت‪.‬‬ ‫منصــوری در نشســت کارگــروه اقتصــادی‪ ،‬اشــتغال و ســرمایه گــذاری خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪:‬پیش از ایــن فقــط ‪ ۳‬درصــد اشــتغال هــای جدیــد در‬ ‫روســتاها اتفــاق مــی افتــاد امــا بــا ارائــه تســهیالت بــه طرح هــای اشــتغال زایی در‬ ‫زمینــه پایــدار نمــودن اشــتغال در ایــن مناطــق رقــم ان هــم اکنــون بــه ‪ ۲۹‬درصــد‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد اقدامــات و تــاش هــای صــورت گرفتــه در ایــن‬ ‫حــوزه گفــت‪ :‬منتظــر بازگــو نمــودن نتایــج اقدامــات صــورت گرفته توســط ســازمان‬ ‫مدیریــت برنامــه ریــزی کــه بعنــوان دبیــر کارگــروه در بخــش ارائــه تســهیالت‬ ‫پرداخــت شــده در مناطــق ذکــر شــده مــی باشــد هســتیم کــه ببینــم تســهیالت‬ ‫ارائــه شــده تــا چــه انــدازه ســبب ایجــاد اشــتغال در ایــن مناطــق گردیــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا تکیــد بــر اینکــه پرداخــت اینگونــه تســهیالت نیــز بایــد در کنــار‬ ‫اطالعــات نتایــج ان بایــد بازگــو شــود‪.‬‬ ‫مهمترین بخش‪ ،‬تامین امنیت شغلی جامعه است‬ ‫منصــوری بــا اشــاره بــه اینکــه مهمتریــن الویــت تامیــن امنیــت شــغلی جامعــه‬ ‫اســت گفت‪:‬ایــن رویکــرد بــا صیانــت از اشــتغال موجــود در بخــش ایجــاد توســعه‬ ‫جامعــه بــا ارائــه و پرداخــت تســهیالت ســرمایه در گــردش تضمیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫عمــده تریــن عواملــی اســت کــه در جهــت‬ ‫پرداخــت اینگونــه تســهیالت اشــتغال زایــی‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا شــاره بــه عــدم توجیــه برخــی‬ ‫طــرح هــای ارائــه شــده اشــتغال روســتایی‬ ‫افــزود‪ :‬بــه لحــاظ وجــود شــمار زیــاد طــرح‬ ‫هــای ارائــه شــده امــا برخــی از ان هــا در‬ ‫طــی ســال هــای اخیــر غیــر قابــل توجیــه‬ ‫بــوده مــی بایســت مــورد پاالیــش مجــدد‬ ‫قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی‬ ‫از طــرح هــا زمــان بهــره برداریشــان اســت‬ ‫افــزود ‪:‬بــاز پرداخــت برخــی از طــرح هــا‬ ‫فــرا رســیده کــه از محــل ایــن بازگشــت‬ ‫هــا بــه بانــک منبعــی اســت بعنــوان‬ ‫ارائــه تســهیالت جدیــد اشــتغالزایی مــورد‬ ‫اســتفاده واقــع مــی شــود‪.‬‬ ‫تاکید جهت اســتفاده از تســهیالت شرایط‬ ‫اقتصــادی موجــود بــا اطالع رســانی داریم‬ ‫منصــوری بــا اشــاره بــه خســارت وارده‬ ‫بــه کســب و کارهــای اســیب دیــده‬ ‫گفت‪:‬تاکنــون از تســهیالت در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده بــرای اســیب دیــدگان از کرونــا‬ ‫فقــط ‪۱۰‬هــزار میلیــارد ریــال از ‪ ۱۳۰‬هــزار‬ ‫میلیاردریــال تســهیالت معرفــی شــده‬ ‫متقاضیــان بــه بانــک هــا پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــرای‬ ‫توســعه اقتصــاد جامعــه بایــد بــا برنامــه حرکــت کــرد گفــت‪ :‬اشــتغالی محقــق‬ ‫نخواهــد شــد مگــر اینکــه بــازاری وجــود داشــته باشــد و بــرای ان بازاریابــی صــورت‬ ‫گرفتــه باشــد کــه اگــر غیــر ایــن باشــد بــازاری نیســت و بهمیــن لحــاظ نبایــد متصور‬ ‫ایــن باشــیم کــه جهــت توســعه و ایجــاد اشــتغال زایــی صرفــا بــا ارائــه تســهیالت‬ ‫محقــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی عــدم ارائــه اطالعــات مناســب نســبت بــه پرداخــت تســهیالت کرونــا از دالیــل‬ ‫ناکافــی در جــذب منابــع عنــوان داشــت و گفــت‪ :‬انتظــار داریــم کــه ســازمانهای‬ ‫اجرایــی و بانــک هــا بــا اطــاع رســانی مناســب و ارســال پیــام بــه متقاضیــان و‬ ‫اســتفاده از رســانه هــای مجــوزدار بــه متقاضیــان مشــمول دریافــت تســهیالت‬ ‫تــاش و کوشــش الزم را کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا وجــود تولیــد فــرش بومــی در اســتان تصریــح کــرد و افــزود ‪ :‬بــه طــور مثــال‬ ‫پتانســیل مثبت اســتان در زمینه تولید فرش دســتباف بومی مســتعد اســت اما‬ ‫بایــد در مرحلــه نخســت بــازار ان را جســتجو کــرد ســپس بــرای ایجــاد دار قالــی‬ ‫مــورد نیــاز بــه متقاضیــان وام داد‪.‬‬ ‫منصــوری بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر چــه مشــاغل و بنــگاه های کــه داری‬ ‫پرســنل و نیــروی بیمــه شــده هســتند و چــه انانــی کــه فاقــد بیمــه مــی باشــند می‬ ‫تواننــد از تســهیالت در نظــر گرفتــه شــده ویــژه کســب و کارهــای اســیب دیــده‬ ‫برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫وی درپاســخ نماینــده مــردم در خانــه ملــت گفــت‪ :‬نــرخ بیــکاری ســرانه خانــوار‬ ‫عشــایریی و روســتایی از شــاخص هــای مهــم بــا توجــه بــه جمعیــت موجــود از‬ ‫وی در پایــان بــا تاکیــد بــر ظرفیــت هــای موجــود در اســتان در بخــش هــای‬ ‫کشــاورزی و صنایــع تبدیــل گفــت‪ :‬در بخــش توســعه اشــتغال ایــن امادگــی را‬ ‫داریــم تــا بــا راه انــدازای مرکــز اموزشــی اصــاح نــژاد جهــت پــرورش و تولیــد دام از‬ ‫متقاضیــان توســعه اشــتغال در ایــن بخــش حمایــت کنیــم‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب کار انالین ‪:‬‬ ‫بــا ارئــه تســهیالت ارزان و قابــل دســترس مــی تــوان انقالبــی در جهــت توســعه‬ ‫اشــتغال و اســتقالل کشــور و جامعــه و بــی نیــاز شــدن از اتــکا بــه نفــت قــدم‬ ‫برداشــت‪ .‬البتــه ایــن اشــتغال زمانــی میســر و امــکان پذیــر خواهــد بــود کــه موانــع‬ ‫موجــود ســد راه ایــن تســهیالت تســهیل شــود و بــا بهــا دادن بــه دانــش و تــوان‬ ‫نیــروی جــوان و مســتعد چالــش هــای موجــود ســد راه را کوتــاه و برطــرف کــرد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر بیشــتر از اینکــه بانــک تســهیالت کرونایــی دهنــد اقــدام بــه‬ ‫دریافــت وجــوه غیــر متعــارف از متقاضیــان ایــن نــوع تســهیالت مــی کننــد کــه‬ ‫متاســفانه دلیلــش بــرای متقاضیــان مشــخص نبــوده اســت کــه گاهــا ً ایــن مبالــغ‬ ‫دریافتــی بانــک هــا بــر مبنــای تســهیالت درخواســت متفــاوت مــی باشــد‪.‬‬ ‫فروش اقساطی امالک با شرایط ویژه‬ ‫اگهی مزایده شماره ‪55-99.3‬‬ ‫توضیحات و شرایط‬ ‫شــرکت نــوژان صنعــت اتــی ســاز در نظــر دارد امــاک مشــروحه زیــر را در تهــران و شهرســتان هابــه شــرح اتــی‬ ‫بــا وضعیــت موجــود و بــه صــورت نقــد و اقســاط از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند‪.‬متقاضیان مــی تواننــد‬ ‫جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بازدیــد از امــاک و دریافــت اســناد مزایــده از ســاعت ‪ 8‬لغایــت ‪ 18‬بــا نماینــدگان ایــن‬ ‫شــرکت تمــاس حاصــل نمــوده و هماهنگــی هــای الزم را بــه عمــل اورنــد و تــا پایــان ســاعت اداری روز دوشــنبه بــه تاریــخ‬ ‫‪ 1399/06/24‬پاکــت هــای حــاوی پیشــنهاد قیمــت را بــه نماینــدگان ایــن شــرکت مســتقر در شهرســتان هــا و یــا حداکثــر‬ ‫تــا پایــان ســاعت اداری روز یکشــنبه بــه تاریــخ‪ 1399/06/30‬بــه دفتــر شــرکت بــه نشــانی ‪:‬تهــران –خیابــان احمــد قصیــر‬ ‫(بخارســت)‪-‬خیابان دهم‪-‬پــاک ‪-21‬طبقــه اول تســلیم نماینــد‪.‬‬ ‫‪)1‬مبلــغ ســپرده شــرکت در مزایــده معــادل ‪%5‬مبلــغ پایــه مزایــده منــدرج در اگهــی مــی باشــد کــه طبــق مندرجــات اســناد‬ ‫مزایــده مــی بایســت اقــدام گــردد‪.‬‬ ‫‪)2‬بازدیــد از امــاک تخلیــه و مطالعــه مــدارک مربوطــه بابــت کل امــاک قبــل از شــرکت در مزایــده بــرای تمامــی شــرکت‬ ‫کننــدگان الزامــی اســت‪.‬‬ ‫‪)3‬کلیه ردیف های مزایده شامل شرایط فروش نقدی نیز میگردد‪.‬اولویت با فروش نقدی است‪.‬‬ ‫پاکــت هــای پیشــنهاد هــای ارئــه شــده در روز دوشــنبه بــه تاریــخ ‪ 1399/06/31‬ســاعت ‪ 9‬صبــح در محــل شــرکت بــه ادرس‬ ‫فــوق بــا حضــور اعضــای کمیســیون معامــات شــرکت مفتــوح و قرائت خواهــد گردید‪.‬‬ ‫‪)4‬تخلیه امالک دارای متصرف کال یا جزئا به عهده خریدار می باشد‪.‬‬ ‫ضمنــا حضــور شــرکت کننــدگان در جلســه گشــایش پاکــت هــای مزایــده اختیــاری و منــوط بــه ارائــه رســید تحویــل مــدارک‬ ‫بــوده و چنانچــه تغییــری در برگــزاری و یــا در زمــان و مــکان ان صــورت گیــرد مراتــب از طریــق وب ســایت شــرکت بــه اطــاع‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫شرایط فروش‬ ‫حداقل پیش پرداخت‬ ‫حداکثر مدت باز پرداخت‬ ‫سود متعلقه‬ ‫نقدی‬ ‫‪%05‬‬ ‫‪2‬ماه‬ ‫بدون سود‬ ‫اســناد مزایــده‪ ،‬تصاویــر و شناســنامه امــاک ‪،‬جــدول زمانبنــدی بازدیــد در ســایت شــرکت بــه نشــانی ‪www.nozhansanat.com‬‬ ‫موجــود اســت‪.‬‬ ‫ب‬ ‫‪%05‬‬ ‫‪ 20‬ماه‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪ 03‬ماه‬ ‫‪%11‬‬ ‫الف‬ ‫مشخصات امالک‬ ‫کد‬ ‫نام‬ ‫پرونده‬ ‫شهر‬ ‫‪6581‬‬ ‫گرگان‬ ‫‪67.6‬‬ ‫گرگان‬ ‫ادرس‬ ‫کوی افسران‪-‬افسران ‪-2‬سقایی‬ ‫یک‪-‬پالک ‪9‬‬ ‫پالک ثبتی‬ ‫نوع ملک‬ ‫کاربری‬ ‫عرصه‬ ‫اعیان‬ ‫‪61.761‬‬ ‫خانه‬ ‫مسکونی‬ ‫‪868‬‬ ‫‪632‬‬ ‫خیابان رسالت –خیابان شهرک‬ ‫شهرداری‪-‬کوی شهروند‪-00‬‬ ‫سومین قطعه سمت راست‪ -‬کد‬ ‫‪63877611‬‬ ‫ساختمان‬ ‫مسکونی‬ ‫‪%05‬‬ ‫ج‬ ‫‪608‬‬ ‫‪62177‬‬ ‫پستی ‪0900090900‬‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫‪%05‬‬ ‫وضعیت‬ ‫ملک‬ ‫تخلیه‬ ‫دارای‬ ‫متصرف‬ ‫قیمت پایه(ریال)‬ ‫‪20020002220222‬‬ ‫شرایط‬ ‫فروش‬ ‫‪6588‬‬ ‫گرگان‬ ‫دادگستری – جنب کوچه نشاط‪-‬‬ ‫مجتمع اپارتمان سهند‪-‬طبقه‬ ‫اول‪ -‬واحد شمالی‬ ‫شرکت‬ ‫اقای‬ ‫‪0002202220222‬‬ ‫نقدی‬ ‫مختاری‬ ‫اقای‬ ‫‪667667.0‬‬ ‫اپارتمان‬ ‫مسکونی‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2671‬‬ ‫داری‬ ‫متصرف‬ ‫‪202.902220222‬‬ ‫تلفن تماس‬ ‫نقدی‬ ‫بلوار ناهار خوران عدالت‬ ‫‪(20‬کارواش)‪-‬ابتدای شهرک‬ ‫نماینده‬ ‫‪%11‬‬ ‫ویس‬ ‫نقدی‬ ‫مرادی‬ ‫‪29002992292‬‬ ‫‪-22299290‬‬ ‫‪220‬‬ صفحه 2 ‫مدیــرکل فرودگاه هــای گلســتان گفــت کــه ماهانــه ‪ ۲۰‬هــزار مســافر بــه مقاصــد تهــران‪ ،‬مشــهد‪ ،‬زاهدان‪،‬‬ ‫زابــل‪ ،‬بندرعبــاس و کیــش از فــرودگاه گــرگان جابجــا می شــوند‪.‬‬ ‫علــی متانــت در مراســم اســتقبال از فــرود اولیــن پــرواز چابهــار ‪ -‬گــرگان ‪ -‬چابهــار گفــت‪ :‬بــا اضافــه شــدن‬ ‫ایــن پــرواز جدیــد و افزایــش یــک مقصــد دیگــر از فــرودگاه گــرگان بــه زابــل‪ ،‬شــمار جابجایــی مســافران‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫جابجایی‬ ‫ماهانه ‪۲۰‬‬ ‫هزار مسافر از‬ ‫فرودگاه گرگان‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬شهریور ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪264‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫بازگشایی مدارس همراه با روندنزولی کرونا‬ ‫بازگشــایی مــدارس همــراه بــا روندنزولــی کرونامــدارس درتمــام وضعیــت هــا‬ ‫فعالیــت خــود را پازدهــم شــهریور بــا رعایــت کامل پروتکل های بهداشــتی اغاز‬ ‫خواهنــد کــرد و هیــچ گونــه وضعیــت قرمــز‪،‬زرد و یا ســفید مانع از شــروع به کار‬ ‫مــدارس نمــی شــود فقــط مدارســی که دارای کالســهای با جمعیت بیــش از ‪30‬‬ ‫نفــر هســتند بــه صــورت زوج و فــرد گردشــی دایــر خواهنــد بود‪.‬‬ ‫وی در این جلســه با اشــاره به بازگشــایی مدارس از پانزدهم شــهریورماه‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای شــروع مــدارس منطقــه قرمــز و زرد و ســفید نداریــم بلکــه‬ ‫کلیــه مــدارس در تمــام مناطــق بــا هــر وضعیتــی دایــر خواهــد بــود و‬ ‫مدارســی کــه جمعیــت هــر کالســش بــاالی ‪ ۳۰‬نفــر باشــد بــه صــورت زوج‬ ‫و فــرد دایــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مدارس درتمام وضعیت ها فعالیت خود را پازدهم شــهریور با رعایت کامل‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی اغــاز خواهنــد کــرد و هیــچ گونــه وضعیــت قرمــز‪،‬زرد و‬ ‫یــا ســفید مانــع از شــروع بــه کار مــدارس نمــی شــود فقــط مدارســی کــه دارای‬ ‫کالســهای بــا جمعیــت بیــش از ‪ ۳۰‬نفــر هســتند بــه صــورت زوج و فرد گردشــی‬ ‫دایــر خواهنــد بود‪.‬‬ ‫دکتــر حــق شــناس بــا تاکیــد بــر اینکــه‪ :‬زمانبنــدی هــر کالس ‪ ۳۵‬دقیقــه‬ ‫اســت کــه بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی مخصوصــا ً گندزدایــی و‬ ‫ضدعفونــی روزانــه مــدارس و اســتفاده دانــش امــوزان از تجهیــزات‬ ‫مناســب همچــون ماســک و رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی طبــق مصوبه‬ ‫ســتاد ملــی کرونــا برگــزار خواهــد گردیــد‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس‪ ،‬اســتاندار گلســتان در جلســه ســتاد اســتانی پیشــگیری‬ ‫و مقابلــه بــا کرونــا اظهــار کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ســه شــهر کردکــوی‪ ،‬بندرگــز و‬ ‫رامیان در وضعیت قرمز‪ ،‬و ‪ ۲‬شــهرمراوه تپه و گمیشــان در وضعیت ســفید و‬ ‫مابقــی شــهرها در وضعیــت زرد هســتند ‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر اســتفاده از ظرفیــت بســیج دانــش امــوزی‬ ‫در برقــراری نظــم و ضــد عفونــی نمــودن مــدارس در جلوگیــری از تجمعــات‬ ‫دانــش امــوزان اشــاره کــرد و از مدیــران حاضــر در جلســه خواســت کــه هــر‬ ‫یــک وظیفــه تهیــه ماســک دانــش امــوزان یــک مدرســه را به عهــده بگیرند‪.‬وی‬ ‫همچنیــن بــر تهیــه ماســک بــرای دانــش امــوزان بــی بضاعــت یــا مدارســی کــه‬ ‫در مناطــق محــروم هســتند مــورد تاکیــد قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫حــق شــناس بــا اشــاره بــه اینکــه ســه شهراســتان نیــز در اســتانه ســفید شــدن‬ ‫قــرار دارنــد گفــت‪ :‬ایــن نشــان از ایــن اســت کــه پروتکل هــا بــه خوبــی رعایــت‬ ‫شــده و بــا ادامــه رونــد رعایــت مقــررات بهداشــت با ســرعت بیشــتری به ســمت‬ ‫ســفید شــدن کل اســتان پیــش خواهیــم رفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــهرهایی کــه وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد‪ ،‬همچنــان دارای‬ ‫ممنوعیت هســتند اما شــهرهای که دارای وضعیت زرد و یا ســفید می باشــند‬ ‫بــا حفــظ رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی امــکان هــر نــوع فعالیتــی از قبیــل‬ ‫برپایــی نمایشــگاه هــا و غیــره وجــود دارد‪.‬‬ ‫فرماندار گرگان‬ ‫اگر اقدام نشودشاهکوه نیززیارت می شود‬ ‫اگــر اقــدام نشودشــاهکوه نیززیــارت مــی شــودمحمد حمیــدی فرمانــدار گــرگان در‬ ‫جلســه ســاخت و ســازهای غیر مجاز گفت‪:‬از ابتدای ســال تا کنون ‪ 189‬ســاخت و‬ ‫ســاز غیــر مجــاز در روســتای زیــارت شناســایی کــه در غالــب تخلــف تشــکیل پرونــده‬ ‫داده شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــد حمیــدی فرمانــدار گــرگان در جلســه ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز گفــت‪:‬از‬ ‫ابتــدای ســال تــا کنــون ‪ ۱۸۹‬ســاخت و ســاز غیــر مجــاز در روســتای زیــارت شناســایی‬ ‫کــه در غالــب تخلــف تشــکیل پرونــده داده شــده اســت‪.‬‬ ‫حمیــدی گفت‪:‬یکــی از دغدغــه هــای مهــم فرمانــداری رســیدگی و پیگیری تخلفات‬ ‫در بافــت روســتاهای گردشــگری از جملــه زیــارت مــی باشــد کــه ابتــدای ســال جــاری‬ ‫تــا کنــون بــا شناســایی‪ ۱۸۹‬تخلــف ســاز و تشــکیل پرونــده ان بــه مراجــع قضایــی‬ ‫معرفی شــدند‪.‬‬ ‫حمیــدی بــا اشــاره اینکــه تــا کنــون حکــم ازادســازی ‪ ۱۲۰‬پرونــده از ‪ ۱۴۵‬تخلــف‬ ‫مربــوط بــه اراضــی اب منطقــه ای کــه مراجــع قضایــی ارســال شــده ‪،‬صــادر گردیــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان از بررســی ‪ ۱۲‬مــورد از ‪ ۳۲‬مــورد تخلــف شناســایی شــده در‬ ‫محــدوده هــای امــور اراضــی در مراجــع قضایــی در مرحلــه بررســی اســت خبــر داد‬ ‫و گفــت ‪ :‬در حــوزه منابــع طبیعــی نیــز ‪ ۱۲‬پرونــده در روســتای زیــارت تشــکیل شــده‬ ‫اســت کــه انتظــار مــی رود بــا بازرســی و اقدامــات صــورت گرفتــه جلــوی احــداث‬ ‫بناهــای غیــر مجــاز را در ایــن روســتاها بگیریــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از همــکاری پلیــس انفــال کــه بــا محوریــت منابــع طبیعــی‪،‬‬ ‫شهرداری‪،‬جهادکشــاورزی ‪،‬محیــط زیســت و راهــداری تشــکیل شــده تاکیــد و گفت‬ ‫ایــن واحــد مــی بایســت بــا انجــام بازدیدهــای هفتــه ای از ســاخت و ســازها و انجــام‬ ‫مدیر صندوق بیمه کشاورزان‪ ،‬روستاییان و عشایر خراسان شمالی‬ ‫ضریب باالی پوشش بیمه زنان نسبت‬ ‫به میانگین کشوری‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب کار انالین‪:‬‬ ‫امیــد مــی رود علــی الرغــم نگرانــی هــای ســازمان جهانــی بهداشــت از‬ ‫بازگشــایی مــدارس از نگرانــی هــا هماننــد پیــش بینــی هــای صــورت گرفتــه‬ ‫توســط معــاون کل وزارت بهداشــت کــه نســبت بــه ســفرهای بــی محابــا‬ ‫شــهروندان در تعطیــات اخیــر بــه شــمال داشــتند بــه واقعیــت تبدیــل نشــود‬ ‫و مدیــران مــدارس هــر گونــه اقــدام الزم جهــت حفــظ و رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫گــزارش تخلفــات بــه مراجــع قانونــی تــا حصــول نتیجــه پیگیــری کنــد ‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان گفــت‪ :‬ایــن پلیــس تــا کنــون توانســته بــا انجــام ‪ ۱۱۲‬مــورد بازدیــد‬ ‫انجــام دهــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۹۱‬مــورد ان مربــوط بــه روســتای زیــارت مــی باشــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان عــاوه بــر ســاخت و ســازهای صــورت گرفتــه غیــر قانونــی در‬ ‫روســتای زیــارت بــا اشــاره بــه تخلفــات شــهرک پارادایــز نیــز خاطرنشــان کــرد‪ :‬ابتــدا‬ ‫بایــد گزارشــی مبنــی بــر تعــداد خانوارهــا و خانــه هــای دارای پروانــه ســاخت و‬ ‫کســانی کــه انشــعابات قانونــی دارنــد در ایــن منطقــه تهیــه شــود تــا بتوانیم ســاخت‬ ‫و ســازهای کــه بــدون مجــوز وغیرقانونــی احــداث شــدند را شناســایی کنیــم‪ .‬کــه در‬ ‫ایــن بیــن نیــز بــا اشــاره بــه تخلفات صورت گرفته در منطقه شــاهکوه خواســتار رفع‬ ‫مشــکالت ایجــاد شــده در ایــن روســتای کوهســتانی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا رونــد فعلــی کــه روســتای شــاهکوه در زمینــه ســاخت و ســازهای غیــر‬ ‫قانونــی در پیــش دارد ایــن کــه بــه سرنوشــت روســتای زیــارت کــه منجــر به از دســت‬ ‫دادن شــکل و بافــت اصلــی خــود شــد مبتــا شــود دوراز انتظــار نیســت و حتمــا بایــد‬ ‫بــا اقدامــات الزم مانــع از ایــن سرنوشــت شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان از میــراث فرهنگــی و گردشــگری خواســت تــا بــا ایجــاد ارتبــاط و‬ ‫تعامــل تنگاتنــگ بــا مــردم منطقــه و تشــویق انهــا نســبت بــه بازســازی و تعمیــر‬ ‫بافــت هــای تاریخــی روســتا مطابــق بــا اســتاندارهای تاریخــی انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ‪ :‬اگــر بــه دنبــال حفــظ بافــت تاریخــی هســتیم بایــد بــا مردم‬ ‫تعامــل و همــکاری داشــته باشــیم و انهــا را از ســردرگمی نجــات دهیــم‪ .‬چــرا کــه‬ ‫بخشــی از منــازل مســکونی در ایــن منطقــه نیازمنــد بازســازی و تعمیــر هســتند کــه‬ ‫بایــد بــا مــردم در ایــن بخــش همراهــی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب کار انالین‪:‬‬ ‫بــا ایجــاد زیــر ســاخت هــای الزم و انجــام مکــرر بازدیدهــا میدانــی مــی تــوان جلــو‬ ‫هــر نــوع ســاخت و ســاز غیــر مجــازی را گرفــت البتــه بایــد ایــن را هــم در نظــر داشــته‬ ‫کــه نبایــد در ایــن راه هیچگونــه تبعیضــی نیــز قائــل شــد و اینکــه مدیــر یــا مقامــی‬ ‫وی افــزود‪ :‬اســتقبال زنــان در پوشــش اجتماعــی امســال در مقایســه بــا ســال‬ ‫هــای گذشــته افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬درصــد پوشــش بیمــه ای زنــان در ایــن‬ ‫اســتان در ســال هــای گذشــته ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۱۹‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬قبــل از دولــت یازدهــم ســه هــزار و ‪ ۷۰۹‬نفــر از زنــان روســتایی و‬ ‫عشــایری ایــن اســتان زیــر پوشــش بیمــه اجتماعی بودند کــه پــس از روی کار امدن‬ ‫دولــت تدبیــر و امیــد تاکنــون ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۸۰۱‬نفــر دیگــر خــود را بیمــه کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۵۱۰‬نفر از زنان روســتایی و عشــایری‬ ‫زیــر پوشــش بیمــه اجتماعــی هســتند‪ ،‬افــزود‪ :‬تعــداد زنــان بیمــه شــده نیــز در‬ ‫ایــن مــدت ‪ ۱۸۳‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫غــام زاده بــا بیــان اینکــه ایــن صنــدوق هیــچ محدودیتــی بــرای جنســیت هــا‬ ‫قائــل نیســت‪ ،‬افــزود‪ :‬فرهنــگ بیمــه بایــد در جامعــه نهادینــه شــود تــا تمامــی‬ ‫اقشــار از ایــن فرصــت اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی از رســانه هــا خواســت تــا در ایــن زمینــه بیشــتر اطــاع رســانی کننــد و گفــت‪ :‬هــم‬ ‫اکنــون دولــت بــه بیمــه نــگاه ویــژه ای دارد و تــاش داریــم تــا تمامــی اقشــار جامعــه‬ ‫روســتایی‪ ،‬عشــایری و شــهرهای زیــر ‪ ۲۰‬هــزار نفــر از خدمــات بیمــه ای برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫روستاییان تنها چهار ماه حق بیمه می دهند‬ ‫غــام زاده بــا بیــان اینکــه بیمــه شــدگان بایــد تنها چهــار ماه حق بیمــه پرداخت‬ ‫کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬مابقــی حــق بیمــه بیمــه شــدگان روســتایی و عشــایری که شــامل‬ ‫هشــت مــاه مــی شــود توســط دولــت پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا غــام زاده مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۰ :‬هــزار و ‪ ۵۱۰‬نفــر از زنــان اســتان زیــر پوشــش‬ ‫صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر هســتند کــه پوشــش بیمــه‬ ‫اجتماعــی ایــن قشــر از میانگیــن کشــور باالتــر اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا غــام زاده روز دوشــنبه اظهــار داشــت‪ :‬هــم اینــک ‪ ۲۵‬درصــد از‬ ‫افــراد زیــر پوشــش ایــن صنــدوق در اســتان زنــان هســتند در حالــی که میانگین‬ ‫کشــوری در ایــن شــاخص ‪ ۱۸‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫بهداشــتی راه را به روی قدرت نمایی کرونا بســته باشــند تا شــاهد پرپر شــدن‬ ‫عزیــزان مــان نباشــیم‪.‬‬ ‫بتوانــد بــرای خــود در مناطــق تفریحــی گردشــگری ســاخت و ســاز داشــته باشــد امــا‬ ‫بیایــم جلــوی ســایرین را نســبت بــه ایــن امــر بگیریــم اگــر کــه اراضــی ملــی متعلــق‬ ‫بــه همــه اســت پــس نبایــد فقــط افــراد خــاص بــا خــرج کــردن از ان ســهیم شــوند در‬ ‫ایــن صــورت دیگــر نمــی تــوان از عنــوان اراضــی ملــی اســتفاده کــرد ‪.‬‬ ‫ســال اخــر‪ ،‬افــراد تحــت تکفــل مشــمول مســتمری مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نقــل و انتقــال ســوابق حــق بیمــه میــان صنــدوق هــای بیمــه‬ ‫اجتماعــی شــامل صنــدوق بیمــه اجتماعــی‪ ،‬تامیــن اجتماعــی و بازنشســتگی‬ ‫کشــوری مطابــق قوانیــن و مقــررات صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان شــمالی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در صــورت وقــوع حادثــه ناشــی از کار‪ ،‬بــدون احتســاب ســابقه بیمــه و‬ ‫در صورت وقوع غیر ناشــی از کار و یا شــروع بیماری پس از یک ســال ســابقه‬ ‫بــه شــرط داشــتن ‪ ۹۰‬روز ارتبــاط بیمــه ای‪ ،‬بیمــه شــده مــی توانــد مشــمول‬ ‫مســتمری از کارافتادگــی کلــی شــود‪ ،‬تعییــن درصــد از کار افتادگــی توســط‬ ‫کمیســیون پزشــکی ســازمان تامیــن اجتماعــی صــورت مــی پذیــرد‪.‬‬ ‫غــام زاده افــزود‪ :‬زنانــی کــه همســران انــان نیــز بیمــه هســتند مــی توانند خود‬ ‫را بیمــه کننــد و هیــچ منافانــی نــدارد و از خدمــات بهــره منــد خواهند شــد‪ ،‬حتی‬ ‫اگــر زنانــی کــه همســران انــان فــوت شــود و ازدواج مجــدد نیــز داشــته باشــند‬ ‫مســتمری انــان قطــع نخواهــد شــد حــق بیمــه شــامل بیمــه کننــده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــم اینــک ‪ ۵۷‬هــزار و ‪ ۱۶‬نفــر از روســتاییان و عشــایر خراســان‬ ‫شــمالی زیــر پوشــش بیمــه اجتماعــی قــرار دارنــد کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا‬ ‫پیــش از فعالیــت دولــت تدبیــر و امیــد ‪ ۱۷۶‬درصــد رشــد یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیر صندوق بیمه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان شمالی ضریب‬ ‫نفــوذ بیمــه اجتماعــی روســتایی در ایــن اســتان را در ابتــدای دولــت یازدهــم‬ ‫‪ ۲۱.۵۳‬درصــد عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬در دولــت تدبیــر و امیــد ایــن ضریــب‬ ‫‪ ۳۷.۹۲‬درصــد افزایــش یافتــه و بــه ‪ ۵۹.۴۶‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان شــمالی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬تمامــی زنــان و مــردان متاهــل و مجــرد ســاکن در روســتا و مناطــق‬ ‫عشــایری‪ ،‬کشــاورزان‪ ،‬زنبــورداران‪ ،‬قالــی بافــان‪ ،‬و هنرمنــدان صنایــع دســتی‬ ‫غیــر ســاکن در روســتا و شــاغالن فصلــی و ســاکنان شــهرهای زیــر ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫نفــر‪ ،‬راننــدگان حمــل بــار و مســافر بــرون شــهری‪ ،‬کارکنــان مراکــز و شــرکت‬ ‫هــای وابســته بــه ســازمان نظــام مهندســی‪ ،‬کشــاورزی و منابــع طبیعــی و نظام‬ ‫دامپزشــکی مــی تواننــد خــود را بیمــه اجتماعــی کننــد‪.‬‬ ‫وی مزایای عضویت در صندوق را نیز مستمری پیری‪ ،‬مستمری بازماندگان‪،‬‬ ‫مستمری ازکارافتادگی کلی و نقل و انتقاالت سوابق دانست‪.‬‬ ‫غــام زاده افــزود‪ :‬بیمــه شــدگان بــا پرداخــت حداقــل ‪ ۱۵‬ســال حــق بیمــه در‬ ‫ســال و بــه شــرط ســنی داشــتن ‪ ۶۵‬ســال از مســتمری پیــری برخــوردار مــی‬ ‫شــوند‪ ،‬در صــورت فــوت بــه دلیــل حادثــه ناشــی از کار بــدون احتســاب ســابقه‬ ‫بیمه و در غیر اینصورت با داشتن یکسال سابقه و ‪ ۹۰‬روز ارتباط بیمه ای در‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۵۰‬نفــر از افــراد زیــر پوشــش صنــدوق مســتمری‬ ‫بازماندگــی و فــوت دریافــت مــی کننــد کــه ماهیانــه ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال به حســاب‬ ‫انــان واریــز مــی شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــر ایــن اســاس ضریــب نفــود بیمــه اجتماعــی در اســتان در‬ ‫مقایســه بــا ســال قبــل از روی کارامــدن دولــت تدبیــر و امیــد ‪ ۱۷۶‬درصــد رشــد‬ ‫یافته اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬شهریور ‪1399‬‬ ‫کتاب «چهل‬ ‫گفتار» پیرامون اب‬ ‫گلستان منتشر شد‬ ‫سال ششم‬ ‫کتــاب «چهــل گفتــار» نوشــته ســید محســن حســینی بــا تخلــص «برســاووش» پیرامــون حــوزه اب‬ ‫اســتان گلســتان منتشــر شــد‪.‬‬ ‫ایــن کتــاب کــه مطابــق نوشــته روی جلــد ان ‪ ۴۰‬یادداشــت پیرامــون حــوزه اب گلســتان را در برمی گیــرد‪،‬‬ ‫وضعیــت منابــع ابــی اســتان را در هفــت بخــش شــامل مســائل عمومــی‪ ،‬کمیــت منابــع اب‪ ،‬کیفیــت منابــع‬ ‫اب‪ ،‬مهندســی رودخانه هــا‪ ،‬مدیریــت ســیل‪ ،‬تاسیســات ابــی‪ ،‬دریــای خــزر و خلیــج گــرگان شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫شمـاره ‪264‬‬ ‫کارخانه کاغذسازی‬ ‫فاروج در مرحله انتقال‬ ‫تجهیزات به کشور است‬ ‫شهرستانها‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمال‪:‬‬ ‫وسعت اراضی صنعتی واگذار شده خراسان شمالی ‪ ۲‬برابر شد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مســاحت اراضــی واگــذار شــده‬ ‫صنعتــی در نواحــی و شــهرک های صنعتــی اســتان تــا پایــان مــرداد مــاه امســال نســبت بــه مجمــوع‬ ‫پارســال ‪ ۲‬برابــر شــد‪.‬‬ ‫ســیاوش وحــدت اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی تعــداد قراردادهــای واگــذاری زمیــن صنعتــی‬ ‫بــه متقاضیــان در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی ‪ ۸۷‬قــرارداد رســید و بــر ایــن اســاس ‪ ۳۴‬هکتــار‬ ‫زمیــن واگــذار شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه در مجمــوع ســال گذشــته‪ ،‬مجمــوع قراردادهــای واگــذاری زمیــن‬ ‫‪ ۶۲‬مــورد بــه مســاحت ‪ ۱۷‬هکتــار بــود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در منطقه ویژه اقتصادی نیز ‪ ۱۰‬قرارداد واگذاری منعقد شده است‪.‬‬ ‫وحــدت بــا بیــان ایــن کــه هــر گونــه خریــد و فــروش اراضــی صنعتــی بایــد بــا مجوز این شــرکت باشــد‬ ‫از ممنوعیــت خریــد و فــروش اراضــی صنعتــی بــه صــورت قولنامــه ای و یــا از طریــق ســایت هــای‬ ‫اینترنتی خبــرداد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان صنعت‪،‬معــدن و تجــارت‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تاکنــون نصــب ســوله‬ ‫هــای کارخانــه کاغذســازی فاروج انجام شــده و‬ ‫در مرحلــه انتقــال تجهیــزات و ماشــین االت از‬ ‫خــارج بــه کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اراضــی صنعتــی را مــی تــوان پــس از پیشــرفت ‪۴۰‬درصــدی ســاخت و ســازها در‬ ‫زمیــن واگــذار شــده و بــا رعایــت شــرایطی ماننــد هــم خوانــی داشــتن زون هــا و بــا اعــام بــه شــرکت‬ ‫شــهرک هــا و اخــذ موافقــت و مجــوز فروخــت و در غیــر ایــن صــورت غیــر قانونــی اســت و بــه تشــکیل‬ ‫پرونــده منجــر مــی شــود‪.‬‬ ‫رضــا فیــروزه افــزود‪ :‬ایــن کارخانــه بــا ظرفیــت‬ ‫تولیــد ‪ ۸۸‬هــزار تــن انــواع محصــوالت ســاخته‬ ‫شــده از گرانــول ترکیبــی بــر پایــه پلیمــر و پــودر‬ ‫کربنــات کلیســم و ‪ ۳۰‬هــزار تــن تولیــد کاغــذ‬ ‫وارد فــاز اجرایــی جدیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه عنــوان مثــال اگــر فــردی بــرای ســاخت بلــوک مجــوز دریافــت کــرده اســت نمــی توانــد‬ ‫زمیــن صنعتــی خــود را بــرای تولیــد مــواد غذایــی واگــذار کنــد و یــا هماننــد ان و در هــر حــال هــر نــوع‬ ‫خریــد و فــروش بــدون مجــوز از شــرکت شــهرک هــای صنعتــی ممنــوع اســت و بــه تشــکیل پرونــده‬ ‫منجــر خواهــد شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن اخیــرا مجــوز تولیــد‬ ‫یــک واحــد پنــج هــزار تنــی از ایــن نــوع‬ ‫صنعــت صــادر شــده اســت کــه در مرحلــه‬ ‫پیگیــری و اجــرا اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه شــرایط اســتان‬ ‫از لحــاظ معــادن غنــی تصریــح کــرد ‪ :‬باتوجــه‬ ‫بــه وضعیــت مطلــوب معــادن‪ ،‬ایــن مهــم را‬ ‫مــی طلبــد کــه ظرفیــت هــای تولیــد و ســرمایه‬ ‫گــذاری مــورد توجــه قــرار گرفتــه و اســتان ایــن‬ ‫ظرفیــت را دارد کــه بــه قطــب تولیــد کاغــذ‬ ‫کربنــات کلســیم در کشــور تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫فیــروزه افــزود‪ :‬بــه طــور مشــخص بــا توجــه بــه‬ ‫وضعیــت اختصــاص ارز دولتــی بــرای واردات‬ ‫ایــن کاال‪ ،‬تولیــد و صنعــت توجیــه اقتصــادی‬ ‫دارد و بایــد صنعــت چــاپ را بــه ایــن ســمت‬ ‫و ســوی هدایــت کــرد کــه نقــش مهمــی در‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی‪ ،‬رونــق و جهــش تولیــد در‬ ‫ایــن زمینــه را بــه دنبــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون حــدود ‪۶۹۸‬‬ ‫میلیــون تــن معــادن ســنگ اهــن در اســتان‬ ‫شناســایی شــده‪ ،‬گفــت‪ :‬گســتره زیــادی از ایــن‬ ‫معــادن مربــوط بــه کربنــات کلســیم اســت‪.‬‬ ‫پیشــتر‪،‬معاون طــرح و برنامــه ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی‬ ‫گفتــه بــود‪ :‬شــیوع کوویــد‪ ،۱۹-‬ســبب تاخیــر در‬ ‫اجــرای طــرح تولیــد کاغــذ ســنگی شهرســتان‬ ‫فــاروج شــد‪ ،‬البتــه قــرار اســت ایــن طــرح‬ ‫امســال بــه بهره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫مهیــار مشــایخی اظهــار داشــته بــود‪ :‬پــروژه‬ ‫تولیــد کاغــذ ســنگی در فــاروج بــه علــت کرونــا‪،‬‬ ‫بــا تاخیــر در اجــرا روبــه رو شــده اســت امــا‬ ‫ســرمایه گــذار‪ ،‬فــاز نخســت را امســال بــه بهــره‬ ‫بــرداری مــی رســاند‪.‬‬ ‫مشــایخی گفتــه بــود‪ :‬محصــوالت ایــن واحــد‬ ‫تولیــدی‪ ،‬گرانــول ترکیبــی بــر پایــه کربنــات‬ ‫کلســیم اســت و ظرفیــت ان ‪ ۸۸‬هــزار تــن‬ ‫محصــول در ســال بــوده و امســال‪ ،‬تولیــد کاغذ‬ ‫ســنگی‪ ،‬افتتــاح مــی شــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اظهــار داشــته بــود‪ :‬با اغــاز بهره‬ ‫بــرداری از ایــن واحــد در ســال جــاری‪ ۴۵ ،‬هــزار‬ ‫تــن کاغــذ و گرانــول تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫مانــدگاری و اســتحکام بــاال‪ ،‬ضــد رطوبــت‬ ‫بــودن و قابــل بازیافــت بــودن از مهــم تریــن‬ ‫ویژگــی هــای کاغــذ ســنگی اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۹۵‬بــا بومــی ســازی ایــن صنعــت در‬ ‫یــزد‪ ،‬ایــران بــه جمــع چهــار کشــور صاحــب ایــن‬ ‫صنعــت نظیــر کانــادا‪ ،‬چیــن و تایــوان پیوســت‪.‬‬ ‫مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بجنورد‪:‬‬ ‫برخورداری ‪ ۴۵۰‬خانواده زندانیان‬ ‫ازحمایت کمیته امداد خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬هم اکنــون ‪ ۴۵۰‬خانــواده زندانیــان جرایــم غیرعمــد زیــر‬ ‫پوشــش ایــن نهــاد و از حمایت هــای ان بهره منــد هســتند‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد افــزود‪ ۶۲ :‬درصــد از خانوارهــای زندانــی زیــر‬ ‫حمایــت ایــن نهــاد ســاکن مناطــق شــهری و ‪ ۳۸‬درصــد انــان‬ ‫نیــز در مناطــق روســتایی ســاکن هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ارایــه خدماتــی چــون پرداخــت کمک هزینــه‬ ‫زندگــی و اهــدای جهیزیــه بــه خانــواده هــای زندانــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬اعطــای وام هــای قرض الحســنه اشــتغال و ارایــه خدمــات‬ ‫مشــاوره ای و حقوقی با هدف پیشــگیری از اســیب های احتمالی‬ ‫عبــاس رضایــی اظهــار داشــت‪ :‬پیــش از‬ ‫ایــن تنهــا ‪ ۴۰‬مدرســه رازوجرگالن به شــبکه‬ ‫ملــی اطالعــات متصــل بودنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهــدای مــودم هــای‬ ‫ایرانســل بــه برخــی از مــدارس افــزود‪:‬‬ ‫عــاوه بــر اینترنــت رایگان‪ ،‬تمــام تجهزیرات‬ ‫دسترســی بــه اینترنــت بــه صــورت رایــگان‬ ‫توســط اداره کل ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫اطالعــات اســتان در اختیــار مــدارس فاقــد‬ ‫مــودم قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رضایــی بــا بیــان اینکــه اتصــال باقــی‬ ‫مــدارس بــه اینترنــت در دســتور کار اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬هــم اکنــون تنهــا ‪ ۵۰‬مدرســه‬ ‫در شهرســتان فاقــد اینترنــت اســت کــه بــر‬ ‫اســاس برنامــه ششــم توســعه‪ ،‬بــا همکاری‬ ‫روســتاهای ناایمن‪،‬ایمن می شوندســعید رئوفی مدیر بنیاد مســکن انقالب اســامی شهرســتان‬ ‫بجنــورد از جــذب اعتبــار ‪ 150‬میلیــاردی خبــر داد و گفــت ‪ :‬ایــن اعتبــار جهــت اجــرای پروژه هــای‬ ‫ایمن ســازی و پایدارســازی روســتاهای بجنــورد جــذب گردیــده اســت‪.‬‬ ‫ســعید رئوفــی مدیــر بنیــاد مســکن انقــاب اســامی شهرســتان بجنــورد از جــذب اعتبــار ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیــاردی خبــر داد و گفــت ‪ :‬ایــن اعتبــار جهــت اجــرای پروژه هــای ایمن ســازی و پایدارســازی‬ ‫روســتاهای بجنــورد جــذب گردیــده اســت‪.‬‬ ‫رئوفــی اظهــار داشــت‪ :‬چالــش و مشــکل عمــده ســاخت و ســاز روســتای را در ســوانحی همچــون‬ ‫افتــادن سنگ‪،‬ســیالب‪،‬رانش زمیــن و زلزلــه دانســت و گفــت کــه مشــکل افتــادن ســنگ در دو‬ ‫روســتای مــرزی راز و جــرگالن و ســفیدان بجنــورد وجــود دارد کــه منجــر بــه اســیب هــای جــدی بــه‬ ‫زیــر ســاخت هــای مســکونی اهالــی ایــن روســتاها وارد مــی کنــد وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به اینکه مناطق مســکونی حاشــیه رودخانه بیشــترین اســیب را از رانش و فرســایش‬ ‫احتمالــی را دارنــد گفــت‪ :‬تعــداد ایــن ‪ ۱۱‬روســتا در حاشــیه رودخانــه هســتند کــه ایــن روســتاها‬ ‫شــامل گلــی‪ ،‬عــرب‪ ،‬نرگســلو ســفلی و علیــا‪ ،‬دهــگاه‪ ،‬شــعبان‪ ،‬مهنان‪ ،‬اســفیدان و قاپــاق از جمله‬ ‫روســتاهای در معــرض رانــش زمیــن هســتند هــر چنــد اهالــی اســفیدان همچنــان از ســنگ افتــان‬ ‫هــا در رنــج هســتند و بایــد حتمــا بــرای ایــن موضــوع تدبیــر الزم اندیشــیده شــود‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا ســنگ افتــان در اســفیدان گفــت بــا در نظــر گرفتــن منطقــه ایمــن در باالدســت ایــن‬ ‫روســتا و ایجاد شــهرک مســکونی و اماده ســازی ان اماده جابجایی و جانمایی روســتای اســفیدان در‬ ‫محلــی جدیــد هســتیم‪ .‬کــه قراراســت ‪ ۱۹‬واحــد مســکونی بعــد از انجــام ســاخت واحدهــا بــه ایــن مکان‬ ‫جابجــا شــوند کــه در حــال حاضــر ایــن واحدهــا در مرحلــه ســفت کاری هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت افــرادی کــه تمایــل بــه دریافــت زمیــن رایــگان هســتند میبایســت زمین فعلی کــه در ان‬ ‫ســاکن هســتند را تغییــر کاربــری دهنــد تــا مشــمول دریافــت زمین رایگان شــوند ‪.‬‬ ‫وارده از دیگــر کمــک هــا بــه ایــن خانــواده هــا اســت‪.‬‬ ‫الهــی راد بــا بیــان اینکــه زمینــه اشــتغال سرپرســتان خانــوار‬ ‫زندانــی بعــد از ازادی بــا اهــدای وام و تســهیالت کــم بهــره فراهم‬ ‫مــی شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در راســتای کمــک بــه حــل مشــکل‬ ‫ایــن خانــواده هــا در ســال جــاری یــک میلیــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال وام قــرض الحســنه بــه خانــواده هایــی کــه سرپرســت انــان‬ ‫زندانــی اســت‪ ،‬بــا اولویــت نیــاز انهــا پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه پرداخــت مســتمری بــه خانــواده‬ ‫زندانیــان بــه تعــداد اعضــای خانــوار بســتگی دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای‬ ‫خانوارهــای یــک نفــره ‪ ۲‬میلیــون ریــال‪ ،‬دونفــره ســه میلیــون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال‪ ،‬ســه نفــره چهــار میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار ریــال و‬ ‫پنــج نفــر بــه بــاال ‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هزار ریال مســتمری توســط‬ ‫کمیتــه امــداد پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲۰۰‬درصدی دسترسی به‬ ‫اینترنت مدارس رازوجرگالن‬ ‫مدیرامــوزش و پــرورش رازوجــرگالن بــا‬ ‫اشــاره بــه رشــد ‪ ۲۰۰‬درصــدی اتصــال‬ ‫مــدارس ایــن شهرســتان بــه شــبکه‬ ‫ملــی اطالعــات‪ ،‬گفــت‪ :‬هــم اکنــون در‬ ‫‪ ۱۲۶‬واحــد اموزشــی امــکان اســتفاده از‬ ‫اینترنــت رایــگان فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫روستاهای ناایمن‪،‬ایمن می شوند‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰‬هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار بــا جمعیتــی در حــدود ‪۱۱۲‬‬ ‫هــزار نفــر در خراســان شــمالی زیــر پوشــش خدمــات حمایتــی‬ ‫کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) هســتند‪.‬‬ ‫‪ ۸۵‬میلیارد ریال وام‬ ‫اشتغال بنیاد برکت به‬ ‫مرزنشینان خراسان شمالی‬ ‫امــوزش و پــرورش و وزارت ارتباطــات و‬ ‫فنــاوری اطالعــات‪ ،‬بســترهای الزم بــرای‬ ‫اتصــال تمــام مــدارس روســتایی بــه شــبکه‬ ‫ملــی اطالعــات فراهــم خواهــم شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬علــت تجهیز نشــدن این مدارس‬ ‫بــه اینترنــت نبــود زیرســاخت هــای الزم‬ ‫ارتباطــی در ان مناطــق اســت کــه بــزودی این‬ ‫مــدارس نیــز از طریــق انتــن هــای « هــای‬ ‫وب» و فیبــر نــورری از شــبکه ملــی اطالعــات‬ ‫برخــوردار خواهنــد شــد تــا دانش امــوزان بــه‬ ‫طــور کامــل از ظرفیت هــای امــوزش مجــازی‬ ‫بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۳۰۱‬کیلومتــر مــرز‬ ‫مشــترک بــا کشــور ترکمنســتان اســت کــه‬ ‫بیشــتر ایــن مســاحت در شهرســتان راز و‬ ‫جــرگالن واقــع اســت‪.‬‬ ‫اگهی تععین تکلیف – گنبد کاووس‬ ‫برابــر رای هیــات بشــماره ‪ – 139960312004003937‬پرونــده کالســه‬ ‫‪ 1398114412004000296‬اقــای علــی رضــا ســنچولی فرزنــد قربانعلــی‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 16‬گنبــد و کــد ملــی ‪ 2031859870‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 123/75‬متــر مربــع جــدا‬ ‫شــده از تمامــت پــاک ثبتــی ‪ – 1/14107‬اصلــی واقــع در گنبــد کاووس‬ ‫خیابــان فــرودگاه شــهید فالحــی بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد خریــداری‬ ‫ملــک از محــل تمامــت ســهم مالکیــت مشــاعی ( مالــک رســمی )‪ .‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی‬ ‫شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪-.‬م‬ ‫‪ .‬الــف ‪8575 : .‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1399/6/17 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪:‬‬ ‫‪ --1399/6/31‬رضــا ســارانی ‪ :‬مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــد‬ ‫کاووس‪ -‬از طــرف جــواد پورمنــد‬ ‫اگهی تعیین تکلیف – گنبد کاووس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫نماینــده بنیــاد برکــت در خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن نهــاد از ابتــدای امســال ‪۸۵‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال تســهیالت‬ ‫اشــتغالزایی بــه روســتاییان مرزنشــین ایــن‬ ‫اســتان پرداخــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫نیمــا ربیعیــان اظهــار داشــت‪ :‬عمــده ایــن‬ ‫تســهیالت به ‪ ۲۱۳‬نفر از روســتاییان ســاکن‬ ‫در نواحــی مــرزی شهرســتان محــروم راز و‬ ‫جــرگالن داده شــده کــه بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫ان در زمینــه دامپــروری‪ ،‬زنبــورداری‪ ،‬پرورش‬ ‫قــارچ و خیاطــی پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۳۷۰‬فقــره پرونــده دیگــر‬ ‫نیــز بــرای دریافــت تســهیالت بــه بانــک هــا‬ ‫معرفــی شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬روســتاییان‬ ‫بخــش غالمــان‪ ،‬مرکــزی و جــرگالن ایــن‬ ‫شهرســتان پــس از معرفــی بــه بانــک از‬ ‫تســهیالت اشــتغالزایی روســتایی بــا ســود ‪۴‬‬ ‫درصــد بهــره منــد شــده انــد‪.‬‬ ‫ربیعیــان بــا بیــان اینکــه بنیــاد برکــت ســتاد‬ ‫اجرایــی فرمــان امــام خمینی (ره) در راســتای‬ ‫محرومیــت زدایــی و کارافرینــی بخصــوص‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312004003958‬هیــات اول و برابــر کالســه‬ ‫شــماره ‪ 139812004000592‬موضــوع قانــون تعییــن تکلــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک گنبــد کاووس تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی‬ ‫اقــای براتعلــی بــرزکار فرزنــد قربانعلــی بشــماره شناســنامه ‪ 855‬چنــاران‬ ‫و کــد ملــی ‪ 5228124373‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا‬ ‫شــده بــه مســاحت ‪ 125‬متــر مربــع جــدا شــده از پــاک شــماره ‪ – 161‬اصلی‬ ‫‪ .‬واقــع در گنبــد کاووس شــهرک فرمانــداری کوچــه چهــار بخــش ‪ 9‬حــوزه‬ ‫ثبتــی گنبــد خریــداری ملــک مــع الواســطه از عبدالوهــاب پورقــاز موضــوع‬ ‫ســند رســمی شــماره ‪ 1478087‬مورخــه ‪ 1387/6/16‬تنظیمــی دفتــر ‪16‬‬ ‫گنبــد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر‬ ‫خواهــد شــد ‪.‬م ‪ .‬الــف ‪8558 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ 1399/6/17 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪:‬‬ ‫‪ --1399/6/31‬رضــا ســارانی ‪ :‬مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبد کاووس‬ ‫‪ -‬از طــرف جــواد پورمنــد‬ ‫در روســتاها تســهیالت اشــتغالزا پرداخــت‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬اکنــون پنــج صنــدوق خــرد‬ ‫پرداخــت تســهیالت ویــژه مشــاغل خانگــی‬ ‫روســتایی در شهرســتان راز و جــرگالن فعــال‬ ‫اســت کــه بــر اســاس برنامــه ریــزی تــا پایــان‬ ‫شــهریورماه تعــداد ایــن صنــدوق هــا بــه ‪۳۰‬‬ ‫مــورد خواهــد رســید‪.‬‬ ‫بنیــاد برکــت براســاس رهنمودهــای‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب و بــا ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺘﺎد‬ ‫اﺟﺮایــی ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم(ره) تاســیس‬ ‫شــده اســت و در زمینــه هــای زمینه هــای‬ ‫اموزشــی‪ ،‬بهداشــتی‪ ،‬برق رســانی‪ ،‬ابرسانی‪،‬‬ ‫مخابراتی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬ابخیزداری و دامپروری‬ ‫فعالیــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۳۰۱‬کیلومتــر مــرز‬ ‫مشــترک بــا کشــور ترکمنســتان اســت کــه‬ ‫بیشــترین ان در شهرســتان راز و جــرگالن‬ ‫واقــع اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫تعیین تکلیف – گنبد کاووس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312004004917‬هیــات اول برابــر کالســه شــماره‬ ‫‪ 1392114412000917‬موضــوع قانــون تعییــن تکلــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــد‬ ‫کاووس تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای محمــد ابــزن فرزنــد عبــاس‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ 27‬صــادره از گنبــد و کــد ملــی ‪ 2031040154‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده قطعــه اول از پــاک ‪ 56/60‬متــر مربــع جــدا‬ ‫شــده از پــاک ‪ – 1/5438‬اصلــی و قطعــه دوم از پــاک ثبتــی ‪ – 1/2323‬اصلــی‬ ‫بــه مســاحت ‪ 81/80‬متــر مربــع واقــع گنبــد کاووس خیابــان بهــار کوچــه شــهید‬ ‫حیــدری بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد کاووس انتقالــی از عبدالجلیــل کالمــی و‬ ‫عبدالرحمــان کالمــی ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫م ‪ .‬الــف ‪-8443 :‬تاریــخ انتشــار نوبــت اول ‪ :‬مــورخ ‪--99/6/2‬تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت دوم ‪ :‬مــورخ ‪139/6/15‬‬ صفحه 4 ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی گفــت‪ :‬طــرح جمـع اوری شــبکه فاضــاب در گســتره‬ ‫‪ ۱۶۰‬کیلومتــر شــهر شــیروان هم اکنــون در حــال اجــرا اســت کــه تاکنــون ‪ ۴۰‬کیلومتــر ان اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫غالمحســین ســاقی اظهار داشــت‪ :‬اجرای این طرح از ‪ ۲‬ســال پیش در منطقه باالدســت تصفیه خانه‬ ‫ایــن شــهر اغــاز شــده اســت کــه بــرای تســریع در اجــرای ان نیــاز بــه تخصیــص اعتبار اســت‪.‬‬ ‫اجرا ‪ 40‬کیلو متر‬ ‫شبکه فاضالب در‬ ‫شیروان‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬شهریور ‪1399‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪264‬‬ ‫سرپرست امور منابع اب شهرستان گنبد‬ ‫معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت گلستان ‪:‬‬ ‫معاون مدیریت باغبانی جهادکشاورزی‬ ‫گلستان‪:‬‬ ‫‪۹‬کیلومترعملیات الیروبی وساماندهی‬ ‫توزیع‪۵‬قلم کاال‪ ،‬ویژه ماههای محرم وصفر‬ ‫اغاز برداشت زیتون‬ ‫رودخانه بایرام شالی‬ ‫بایــرام شــالیجواد تیمــوری سرپرســت امــور‬ ‫منابــع اب شهرســتان گنبــد گفــت‪ 9 :‬کیلومتــر‬ ‫از رودخانــه بایــرام شــالی گنبــد مــورد عملیــات‬ ‫ســاماندهی قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫جــواد تیمــوری سرپرســت امــور منابــع اب‬ ‫شهرســتان گنبــد گفــت‪ ۹ :‬کیلومتــر از رودخانــه‬ ‫بایــرام شــالی گنبــد مــورد عملیــات ســاماندهی‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫تیمــوری بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن عملیــات بــه‬ ‫طــول ‪ ۹‬کیلومتــر و بــا اعتباری بالــغ بر دومیلیارد‬ ‫ریــال کــه منظــور الیروبــی و ســاماندهی‬ ‫رودخانه بایرام شــالی گنبد با هدف برداشــت رســوبات ناشــی از ســیالبهای ســال گذشــته‬ ‫و افزایــش طرفیــت ابگیــری و کاهــش خســارت هــای احتمالــی حدفاصــل روســتای شــهرک‬ ‫نشــین شــهید بهشــتی و اب بنــدان بــی بــی شــیروان اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت ایــن رودخانــه ضمــن هدایــت و کنتــرل روان اب هــا و ســیالب های جاری‬ ‫در جنــوب گنبــد وظیفــه تامیــن اب کشــاورزی مورد نیاز کشــاورزان را نیز برعهــده دارد‪/.‬ایرنا‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گلستان‬ ‫درویــش علــی حســن زاده معــاون امــور‬ ‫بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صمــت‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬در محــرم ســالجاری کاالهــای‬ ‫اساســی مــورد نیــاز جهــت ایــن دو مــاه بیــن‬ ‫هیــات هــای مذهبــی توزیــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حســن زاده در جلســه تنظیــم بــازار ویــژه ماههــای‬ ‫محــرم و صفــر گفــت ‪ ۵ :‬قلــم از کاالهــای اساســی بــا‬ ‫توجــه بــه ســهمیه بنــدی انجــام شــده در بیــن هیئات‬ ‫مذهبــی اســتان توزیــع خواهــد گردیــد‪ .‬که ایــن اقالم‬ ‫شــامل ‪ :‬روغــن نباتی‪،‬برنــج ‪ ،‬شــکر ‪ ،‬گوشــت قرمــز‬ ‫منجمــد و مــرغ منجمــد کاالهایــی هســتند که جهت‬ ‫توزیــع در بیــن اقشــار کــم درامــد اســتان و هیئــات‬ ‫مذهبــی در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد براینکــه هیئــات مذهبــی صرفــا جهت دریافت کاالهای اعالم شــده باید در ســامانه‬ ‫بیــرق درخواســت خــود را مــورد ثبــت قــرار دهنــد تــا بتواننــد از خدمات مذکور برخوردار شــوند‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صمــت گلســتان افــزود‪ :‬کاهــش چشــمگیر‬ ‫نســبت بــه ســنوات گذشــته پخــت و پــز بــه جهــت جلوگیــری و انتقــال شــیوع کوویــد‪ ۱۹-‬بــا وجــود‬ ‫شــرایط ویــژه را شــاهد هســتیم و رویکــرد اصلــی توزیــع اقــام مــورد نیــاز کاالهــای اساســی بیشــتر‬ ‫در قالــب کمــک هــای مومنانــه مــی باشــد‪/.‬ایرنا‬ ‫بــرای مقاوم ســازی ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬خانــه فرســوده در مناطــق‬ ‫روســتایی و شــهرهای دارای کمتــر از ‪ ۲۵‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫اســتان‪ ،‬ســهمیه تخصیصی مقاوم ســازی امســال گلســتان به‬ ‫‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬واحــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫افزایش مقاوم سازی بیش‬ ‫از‪۶‬هزارواحدخانه های فرسوده‬ ‫سید محمد حسینی روز پنجشنبه اظهار داشت‪ :‬در مجموع‬ ‫بــرای مقــاوم ســازی ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬خانــه فرســوده در گلســتان‪،‬‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال وام ارزان قیمــت تخصیــص‬ ‫یافتــه و امــاده پرداخــت بــه متقاضیــان واجــد شــرایط اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــه هــر متقاضــی ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال وام قــرض‬ ‫الحســنه با کارمزد چهار درصد با ‪ ۲‬ســال تنفس و بازپرداخت‬ ‫‪۱۵‬ســاله پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫مطابق سرشــماری نفوس و مســکن ســال ‪ ۹۵‬از مجموع ‪۲۲۸‬‬ ‫هــزار خانــه روســتایی در بیــش از هــزار و ‪ ۷۵‬روســتا و ابــادی‬ ‫گلســتان‪ ۱۲۸ ،‬هــزار واحــد ان بــه مقــاوم ســازی نیــاز دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان گفــت کــه‬ ‫بــا جــذب بیــش از هــزار و ‪ ۲۵۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار جدیــد‬ ‫در گلستان‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان افــزود‪ :‬از‬ ‫زمــان اجــرای طــرح مقــاوم ســازی خانــه هــای فرســوده در ســال‬ ‫‪ ۸۴‬تاکنــون‪ ۶۵ ،‬هــزار خانــه در مناطــق روســتایی و شــهرهای‬ ‫زیــر ‪ ۲۵‬هــزار نفــر جمعیــت اســتان مقــاوم ســازی شــد‪.‬‬ ‫حســینی همچنیــن از اجــرای طــرح ضربتــی بــرای شناســایی‬ ‫خانه هــای غیرمقــاوم و واجــد شــرایط بــرای نوســازی توســط‬ ‫کارشناســان ایــن اداره کل از هفتــه اینــده خبــر داد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا وجــود برخــورداری از ســیمای سرســبز‪ ،‬از اســتان هایــی‬ ‫اســت کــه نــام ان بــا بالیــای طبیعــی عجیــن شــده و ســیل و زلزلــه از‬ ‫جملــه حوادثــی اســت کــه ســاکنان ان را همــواره تهدیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان بــا افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت بــه ســبب‬ ‫ویژگــی هــای طبیعــی و جغرافیایــی در تیــررس بالیــای طبیعــی قــرار‬ ‫دارد و در ســال هــای اخیــر در مقابــل حــوادث قهــری بویــژه ســیل و‬ ‫زلزله اســیب پذیر شــده که خســارت ســیل‪ ،‬ابگرفتگی و رانش زمین‬ ‫ســال ‪ ،۹۸‬نمونــه بــازر ان اســت‪.‬‬ ‫از مجمــوع جمعیــت یــک میلیــون ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــری گلســتان ‪۴۶.۶‬‬ ‫درصــد جمعیــت روستانشــین هســتند کــه در هــزار و ‪ ۷۵‬روســتا و‬ ‫ابــادی و بقیــه در ‪ ۳۳‬نقطــه شــهری زندگــی مــی کنند‪/.‬ایرنــا‬ ‫معــاون مدیریــت باغبانــی جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬برداشــت زیتــون کنســروی از‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار باغــات ایــن محصــول در‬ ‫اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫معــاون مدیریــت باغبانــی جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬برداشــت زیتــون کنســروی از‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار باغــات ایــن محصــول در‬ ‫اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫نویدرضــا فراهانــی پیــش بینــی کــرد در ســال‬ ‫زراعــی جــاری عملکــرد هــر هکتــار بــاغ زیتــون‬ ‫بــارور گلســتان تولیــد ‪ ۲‬هــزار تــا ‪ ۲‬هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلوگــرم محصــول باشــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬زیتــون تولیــدی کشــاورزان‬ ‫گلســتان بــه صــورت توافقــی بــه کارخانــه هــای‬ ‫فــراوری اســتان فروختــه مــی شــود کــه قیمــت‬ ‫ان امســال بیــن ‪ ۹۰‬تــا ‪ ۱۲۰‬هــزار ریــال اســت‪.‬‬ ‫معــاون مدیریــت باغبانــی جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان بــه وضعیــت کارخانــه هــای فــراوری‬ ‫زیتــون اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ ۱۵ :‬کارخانــه‬ ‫دومنظــوره فــراوری زیتــون بــرای تهیــه کنســرو‬ ‫و روغــن بــا ‪ ۵۰‬درصــد ظرفیــت اســمی فعــال‬ ‫هســتند کــه ‪ ۲۵‬درصــد ظرفیــت ان هــا از‬ ‫محصــول تولیــدی اســتان تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫معاون مدیریت باغبانی جهادکشــاورزی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬برداشــت زیتــون کنســروی از ‪ ۲‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫هکتــار باغــات ایــن محصــول در اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫باغــات زیتــون گلســتان بیشــتر در نواحــی شــرق‬ ‫اســتان و از ارقام کرونایکی‪ ،‬میشــن‪ ،‬مانزا‪ ،‬بلیدی‪،‬‬ ‫اریســونا‪ ،‬ارییکــن‪ ،‬مانزالیــا و ملکشــاهی اســت‪.‬‬ ‫مجمــوع ظرفیــت کارخانــه هــای زیتــون‬ ‫گلســتان‪ ،‬فــراوری ‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ۷۳۵‬تــن اســت‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت شیل ابزی گلستان‬ ‫رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت‬ ‫گلستان خبر داد ‪:‬‬ ‫میگو‪،‬محصولی جایگزین‬ ‫طالی سفید‬ ‫تسهیالت‪۱۴۱‬میلیاردیرونق‬ ‫تولیدبه واحدهای تولیدی‬ ‫حســین طلوعیــان رئیــس ســازمان صنعــت معــدن‬ ‫و تجــارت گلســتان در جلســه کارگــروه رونــق تولیــد‬ ‫گفــت ‪۱۴۱:‬میلیــارد تومــان تســهیالت رونــق تولیــد‬ ‫از محــل اعتبــارات ســال ‪ ۹۹‬بــه واحدهــای تولیــدی‬ ‫اســتان تــا کنــون پرداخــت گردیــده اســت‪.‬‬ ‫بازســازی و نوســازی از ‪ ۲۱۷‬درخواســت ارســال‬ ‫شــده جهــت دریافــت ‪ ۷۴۹‬میلیــارد تومــان در‬ ‫کارگــروه مصــوب و بــرای پرداخــت بــه بانــک‬ ‫هــای اســتان معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫حســین طلوعیــان در جلســه کارگــروه تســهیل‬ ‫و رفــع موانــع تولیــد اســتان گلســتان‪ ،‬گفــت ‪ :‬از‬ ‫ابتــدای مردادمــاه تــا کنــون براســاس درخواســت‬ ‫‪ ۹۳‬واحــد تولیــدی متقاضــی درخواســت تســهیالت‬ ‫پــس از تصویــب در کارگــروه تســهیل رفــع موانــع‬ ‫تولیــد جهــت دریافــت بیــش از ‪۴۷۲‬میلیــارد تومان‬ ‫بــه بانــک هــای عامــل معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫طلوعیــان بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال گذشــته بــا‬ ‫‪ ۲۴‬جلســه برگــزار شــده ‪ ۳۳۴‬مصوبــه در جلســات‬ ‫کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان بــا‬ ‫هــدف رفــع موانــع و مشــکالت واحدهــای تولیــدی‬ ‫مــورد رســیدگی قــرار گرفــت کــه بر همین اســاس در‬ ‫‪ ۵‬ماهــه نخســت ســال ‪ ۹۹‬تــا کنــون بــا برگــزاری ‪۷۱‬‬ ‫جلســه ‪ ۷۶۳‬مصوبــه مــورد رســیدگی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۲۶‬واحـ د تولیــدی اســتان ‪۱۴۱‬‬ ‫میلیــارد تومــان تســهیالت رونــق تولیــد دریافــت نمودنــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬از محــل اعتبــارات تبصــره ‪۱۸‬‬ ‫نیــز از ‪ ۹۲‬درخواســت مصــوب شــده جهــت‬ ‫دریافــت ‪ ۵۹۵‬میلیــارد تومــان ‪ ،‬تاکنــون بــه ‪۲۲‬‬ ‫واحــد حــدود ‪ ۱۸۷‬میلیــارد تومــان تســهیالت‬ ‫ایــن بخــش پرداخــت شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ‪ ۴۳‬واحــد تســهیالت‬ ‫‪ ۱۳۴‬میلیــارد تومانــی از محــل اعتبــارات‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب کار انالین‪:‬‬ ‫صرفــا بــا پرداخــت تســهیالت و بــدون نظــارت نمــی‬ ‫تــوان انتظــار رشــد و توســعه را در پیــش داشــت‬ ‫پرداخــت تســهیالت رونــق تولیــد بایــد در راســتای‬ ‫ایجــاد اشــتغال پایــدار و تولیــد همــراه باشــد و اینکــه‬ ‫ایــن تســهیالت بــدون پشــتوانه و رســیدگی پرداخــت‬ ‫شــود نتیجــه اش مــی شــود شــرایط کنونــی فعلــی‬ ‫کــه بیشــتر امــار اشــتغال بــر روی کاغــذ دیــده مــی‬ ‫شــود و بعمــل اشــتغال وجــود خارجــی ندارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 1399603120010082908248‬و هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانه بالمعارض کالســه‬ ‫‪ 1398114412001001412‬تقاضای رضا رحمانی فرزند ســخید شناســنامه‬ ‫__کدملــی ‪ 2110357061‬صــادره میامــی واقــع در اراضــی خرگــوش تپــه در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنا شــده اســت بمســاحت‬ ‫‪ 94/13‬مترمربــع از پــاک ‪-89‬اصلــی بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق‬ ‫رای صــادره حکایــت از انتقــال ازمالــک رســمی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی مــی شــود از رو‬ ‫اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراض داشــته‬ ‫باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجع ثبتی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬م‪ .‬الــف‪4932:‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪-99/06/17:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‬ ‫ی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان‬ ‫‪-99/07/02:‬علــ ‬ ‫میگــو محصولــی اســت کــه مــی بایســت‬ ‫در ســبد کاالی زندگــی خانــوار قــرار گیــرد کــه‬ ‫متاســفانه بــه لحــاظ قیمــت باالیــی کــه دارد در‬ ‫ســبد خانــوار ایرانــی کمتــر دیــده مــی شــود بــر‬ ‫خــاف اقســاط نقــاط دنیــا قــرار گرفته اســت که‬ ‫اگــر تولیــد ان مــورد توجــه و افزایــش قــرار گیرد‬ ‫قطعــا اکثــر افــراد جامعــه مــی تواننــد از ایــن‬ ‫محصــول در ســفره خــود اســتفاده نماینــد‪.‬‬ ‫حســنعلی دیانــی مدیــر عامــل شــرکت شــیل‬ ‫ابــزی گلســتان در گفتگــو بــا خبرنــگاران و در حضــور‬ ‫اســتاندار گلســتان دکتــر هــادی حــق شــناس اظهــار‬ ‫کرد‪:‬هــدف از تولیــد میگــو بــا چنین شــرایطی؛ ایجاد‬ ‫فــراوری‪ ،‬بســته بنــدی و عرضــه بــه بــازار مــی باشــد‪،‬‬ ‫ایــن مجموعــه کــه در جهــت پــرورش میگو‪ ،‬فــراوری‬ ‫و صــادرات ابزیــان بــا توجــه بــه ضــرورت توســعه‬ ‫اســتان ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه پرورش و تولید میگو را در‬ ‫شــرایط گلخانــه ای مــی تــوان بعنــوان جایگزینــی‬ ‫بــرای طــای ســفید بــا ارز اوری فــراوان و تضمینــی‬ ‫بــر شــمارد کــه هــر شــخص مــی توانــد حتــی در‬ ‫کوچکتریــن فضــا اقــدام بــه تولیــد و پــرورش ایــن‬ ‫جانــوار ابــزی بــا ســود هنگفــت نماینــد ‪.‬‬ ‫وی افــزود در صــورت موفقیــت و کســب‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی برابــر‬ ‫مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312001007553‬و هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفات مالکانه بالمعــارض کالســه ‪1398114412001000670‬‬ ‫تقاضای ‪-1‬عیســی حســینی حیدراباد فرزند محمدرضا شناســنامه ‪723‬کدملی‬ ‫‪ 2120813698‬صــادره گــرگان واقــع در اراضــی باکرمحلــه در ســه دانــگ مشــاع‬ ‫ازششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنا شــده اســت ‪ -2‬اقا حســین‬ ‫حســینی حیدرابادی فرزند محمدرضا شناســنامه ‪ 724‬کدملی ‪2120813701‬‬ ‫صادره گرگان واقع در اراضی باکر محله در ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه درام احــداث بنــا شــده اســت‪ .‬بمســاحت کل ‪ 200‬مترمربــع از‬ ‫پــاک ‪-4‬اصلــی بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقال‬ ‫ازمالــک رســمی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله‬ ‫پانــزده روز اگهــی مــی شــود از رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صدور ســند مالکیت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض به مرجع ثبتی‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد‪.‬م‪ .‬الــف‪4935:‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪-99/06/17:‬تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ‪-99/07/02:‬‬ ‫علــی برقــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان‬ ‫مجوزهــای الزم دانــش ایــن فنــاوری در اختیــار‬ ‫متقاضیــان قــرار خواهــد گرفــت تــا بــا ســرمایه‬ ‫ای کــه دارنــد اقــدام بــه تولیــد محصولــی بــا‬ ‫ضمانــت فــروش بــاال کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در صــورت موفقیــت‬ ‫در ایــن امــر و حمایــت هــای الزم از ســوی‬ ‫دســتگاههای ذیربــط خواهیــم توانســت رتبــه‬ ‫اول را در جهــت تولیــد کشــور کســب کنیــم‪.‬‬ ‫دیانــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن محصــول‬ ‫هــم هماننــد ســایر محصــوالت تولیــدی دیگــر‬ ‫مــی توانــد جایگزیــن نفــت باشــد و طبــق‬ ‫فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری مــی بایســت‬ ‫بــه دنبــال خــارج کــردن اقتصــاد کشــور از نفــت‬ ‫و جایگزینــی ان بــا ســایر محصــوالت تولیــدی‬ ‫کشــور و صــادرات ان بــه ســایر کشــورهای‬ ‫دیگــر باشــیم‪.‬‬ ‫فــاز تکمیلــی اولیــن پــروژه پایلــوت پــرورش‬ ‫متراکــم میگــو در شــهرک صنعتــی بندرترکمــن‬ ‫در پایــان مراحــل تکمیلــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫پــروژه فــوق کــه زیــر نظــر مســتقیم واحــد‬ ‫توســعه و تحقیــق شــرکت ابــزی فراورصــدر‬ ‫گلســتان بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۱۰‬میلیاردریــال‬ ‫و بــا هــدف افزایــش اشــتغال پایــدار در جهــت‬ ‫تولیــد میگــو کشــور راه انــدازی شــده اســت ‪.‬‬ ‫در صــورت تکمیــل ایــن پــروژه تولیــد میگــو را‬ ‫مــی تــوان بــا ظرفیــت ‪ ۶‬برابــر ســایتهای مزرعــه ای‬ ‫کشــور بــا مســاحت و متــراژ کمتــر درنظــر گرفــت‪.‬‬ ‫اگهــی ابــاغ اجرائیــه مهریــه کالســه بایگانــی ‪9900063‬‬ ‫بدینوســیله بــه اقــای محفــوظ ســلطانی اســترابادی فرزنــد رمضــان شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 2240021314‬متولــد‪ 1368/08/10‬کدملــی ‪2240021314‬‬ ‫ســاکن ‪:‬کردکوی‪-‬خیابــان جنــگل ‪ -‬ســردار ‪ 18‬بعنــوان زوج (متعهــد) ابــاغ‬ ‫میشــود‪:‬خانم ســهیال شهاب نوکنده به استناد ســند ازدواج شماره ‪-15151‬‬ ‫‪ 1390/08/01‬تنظیمــی دفتــر ازدواج ‪ 3‬بنــدر گــز جهــت وصــول شــصت‬ ‫ســکه تمــام بهــار ازادی‪ ،‬طبــق مقــررات علیــه شــما مبــادرت بــه تقاضــای‬ ‫صــدور اجرائیــه نمــوده کــه پــس از صــدور اجرائیــه‪ ،‬پرونــده بــه کالســه‬ ‫بایگانــی ‪ 9900063‬تشــکیل و در جریــان رســیدگی اســت‪ ،‬اجرائیــه صادره‬ ‫جهــت ابــاغ بــه جنابعالــی بــه واحــد اجــرای اســناد رســمی شهرســتان‬ ‫کردکوی ارســال گردید که طبق اعالم اداره مذکور ادرس شــما مندرج در‬ ‫متــن ســند و ادرس جدیــد اعالمــی بســتانکار مــورد شناســایی قــرار نگرفت‬ ‫بنابرایــن َطبــق مــاده ‪ 18‬اییــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فــوق الذکــر یــک‬ ‫نوبت اگهی میشــود لذا چنانچه ظرف مدت ‪ 20‬روز از تاریخ انتشــار این‬ ‫اگهــی کــه روز ابــاغ اجرائیــه محســوب می گــردد بــه تعهــدات خــود اقــدام‬ ‫ننمایید عملیات اجرایی برابر مقررات طبق تقاضای بســتانکار علیه شــما‬ ‫تعقیب خواهد شــد‪ .‬تاریخ انتشــار ‪:‬دوشــنبه ‪-1399/06/17‬م‪.‬الف‪4970:‬‬ ‫بهزاد دلدار‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرگز‬ ‫ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان در دهــه‬ ‫هــای اخیــر بــرای رســیدن بــه اهدافــی چــون‬ ‫تغییــر کاربــری اراضــی شــیبدار بــه بــاغ مثمــر‪،‬‬ ‫ایجــاد فرصــت هــای جدیــد شــغلی‪ ،‬ارتقــای‬ ‫درامــد بهــره بــرداران و مشــارکت در بی نیــاز‬ ‫کــردن کشــور از واردات‪ ،‬ایجــاد بــاغ زیتــون را در‬ ‫دســتور کار قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا داشــتن شــرایط اقلیــم مناســب و‬ ‫زمیــن هــای مســتعد‪ ،‬از قطــب هــای مهــم تولید‬ ‫زیتــون کشــور بــه شــمار مــی رود کــه بــه گفتــه‬ ‫مســووالن ســازمان جهادکشــاورزی‪ ،‬ظرفیــت‬ ‫ایجــاد ‪ ۶۰‬هــزار هکتــار بــاغ زیتــون در ایــن‬ ‫اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا افزون بــر ‪ ۲۰‬هزار کیلومتر‬ ‫مربــع وســعت بــا جــای دادن هفــت اقلیــم از ‪۱۳‬‬ ‫اقلیــم دنیــا‪ ،‬از قطــب هــای کشــاورزی و باغــی‬ ‫کشــور بــه شــمار مــی رود‪/.‬ایرنــا‬ ‫سرپرست جهاد دانشگاهی گلستان‬ ‫اغاز ثبت نام متقاضیان‬ ‫کسب وکارهای خانگی‬ ‫اغــاز ثبت نــام متقاضیــان کســب وکارهای خانگــی‬ ‫سرپرســت جهــاد دانشــگاهی گلســتان از اغــاز‬ ‫ثبت نــام متقاضیــان مشــاغل خانگــی در «طــرح ملــی‬ ‫توســعه مشــاغل خانگــی» در گلســتان خبــرداد و‬ ‫گفــت‪ :‬ثبت نــام تــا ‪ 7‬مهرمــاه ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫سرپرســت جهــاد دانشــگاهی گلســتان از اغــاز‬ ‫ثبت نــام متقاضیــان مشــاغل خانگــی در “طــرح ملــی‬ ‫توســعه مشــاغل خانگــی” در گلســتان خبــرداد و‬ ‫گفــت‪ :‬ثبت نــام تــا ‪ ۷‬مهرمــاه ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ســیدعزیز موســوی در جمــع خبرنــگاران اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا‬ ‫همــکاری جهــاد دانشــگاهی‪ ،‬طــرح ملــی توســعه‬ ‫مشــاغل خانگــی را در ســطح کشــور به منظــور‬ ‫کمــک بــه رونــق اقتصــاد خانــوار‪ ،‬تحقــق شــعار‬ ‫ســال و توســعه جایــگاه مشــاغل خانگــی در‬ ‫اقتصــاد کشــور در نظــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متقاضیــان می تواننــد بــرای اســتفاده‬ ‫از ایــن طــرح تــا تاریــخ ‪ ۷‬مهرمــاه بــا مراجعــه بــه‬ ‫ســامانه ‪ inhb.ir‬اقــدام بــه ثبت نــام کننــد‪.‬‬ ‫سرپرســت جهــاد دانشــگاهی گلســتان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫ایــن طــرح در ســه مرحلــه شناســایی ظرفیت هــا و‬ ‫پتانســیل های اشــتغال در حــوزه مشــاغل خانگــی‬ ‫در اســتان‪ ،‬توانمندســازی متقاضیــان و اتصــال بــه‬ ‫بــازار طراحــی شــده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫دوشنبه ‪ 17‬شهریور ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫عبدالرضــا فاضــل اظهــار داشــت‪ :‬طبــق پیش بینی هــا‪ ،‬ابــان و اذرمــاه امســال زمــان تقریبــی شــیوع انفوالنــزا‬ ‫‪ N۱H۱‬اســت‪.‬وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ذرات هــوا مهمتریــن روش انتقــال انفلوانــزا شــناخته شــده‪،‬‬ ‫اســتفاده از ماســک عــاوه بــر جلوگیــری از ابتــا بــه کرونــا‪ ،‬مانــع جــدی گســترش شــیوع ایــن بیمــاری اســت‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪264‬‬ ‫‪ ۱۰‬نشانه خاموش‬ ‫دیابت که باید‬ ‫بشناسیم‬ ‫سالمت‬ ‫‪6‬‬ ‫موردی از ابتال‬ ‫به انفلوانزا‬ ‫در گلستان‬ ‫مشاهده نشد‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت کــه از ابتدای امســال تاکنون مــوردی از ابتال بــه انفلوانزا‬ ‫در ایــن اســتان مشــاهده نشــده امــا امادگــی کامــل بــرای مقابلــه بــا این بیماری در گلســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫در ابتــدا بهتــر اســت بدانیــم کــه دیابــت‬ ‫دو نــوع دارد؛ نــوع اول‪ ،‬تــا قبــل از ســن‬ ‫‪ ۴۰‬ســالگی در بــدن نمایــان می شــود و‬ ‫غیــر قابــل پیشــگیری اســت‪ .‬نــوع دوم‪ ،‬بعــد از‬ ‫ســن ‪ ۴۰‬در بــدن بــروز پیــدا می کنــد کــه اغلب با‬ ‫ســبک زندگی مناســب قابل پیشــگیری اســت‪.‬‬ ‫دیابــت‪ ،‬بیمــاری خامــوش قــرن اســت‪ .‬نــوع دوم‬ ‫ان رایج تــر بــوده و بــه علــت ســبک زندگــی اشــتباه‬ ‫ک کافــی‪ ،‬تغذیــه‬ ‫بــه وجــود می ایــد‪ .‬عــدم تحــر ‬ ‫نامناســب و اضافــه وزن از دالیــل بــه وجــود امــدن‬ ‫دیابــت در بــدن هســتند‪ .‬دیابــت‪ ،‬بیماریــی اســت‬ ‫کــه نشــانه های خاموشــی در بــدن دارد و مــا وقتــی‬ ‫متوجــه وجــود ایــن بیمــاری می شــویم کــه بــه‬ ‫ارگان هــای اصلــی و مهــم بــدن ما اســیب جــدی وارد‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬دست شویی رفتن های مکرر‬ ‫اولیــن نشــانه ی دیابــت نــوع دوم‪ ،‬تکــرر‬ ‫ادرار اســت‪ .‬در بــدن مــا میــزان زیــادی از قنــد‬ ‫(گلوکــز)‪ ،‬بــا اســتفاده وجــود دارد کــه کلیــه‬ ‫تشــخیص دفــع انهــا را می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تشنه تر از حد معمول‬ ‫بــرای اینکــه قنــد اضافــی موجــود در خــون مــا‬ ‫دفــع شــود‪ ،‬بــدن تقاضــای اب بیشــتر می کنــد‪.‬‬ ‫کســانی کــه دیابــت خامــوش دارنــد‪ ،‬عالئمــی‬ ‫ماننــد تشــنگی بیــش از حــد نیــز دارنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫صــورت شــخص‪ ،‬بیشــتر از حــد معمــول از‬ ‫ابمیوه‪ ،‬نوشــابه و شــیرکاکائو اســتفاده می کند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کاهش وزن بی دلیل‬ ‫قندهــای بــه دســت امــده از موادغذایــی‪ ،‬کــه‬ ‫بــرای ســوخت ماهیجه هــا و حفــظ بقــای بــدن‬ ‫بــه انهــا نیــاز داریــم‪ ،‬بــه راحتــی در ادرار از بــدن‬ ‫خــارج شــده بــدون اینکــه ســلول های بــدن مــا‬ ‫بتواننــد از انهــا مصــرف کننــد‪ .‬در ایــن صــورت‬ ‫مــا انــرژی مــورد نیــاز بــرای هضــم را پرداخــت‬ ‫کــرده؛ امــا انرژیــی دریافــت نمی کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۴‬گرسنگی بیش از حد معمول‬ ‫بــاال بــودن ســطح قنــد (گلوکــز) در بــدن بــه‬ ‫معنــای تعمیــن قنــد مــورد نیــاز ماهیچه هــای‬ ‫بــدن نیســت‪ .‬در واقــع‪ ،‬انســولین موجــود در‬ ‫خــون مــا بــه خوبــی بــرای بــدن مــا کار نمی کنــد‬ ‫و مــا بیشــتر و زودتــر از حالــت نرمــال احســاس‬ ‫گرســنگی مفــرط می کنیــم‪ .‬ایــن گرســنگی کاذب‬ ‫نبــوده و در اکثــر مواقــع بــا افــت فشــار ناگهانــی و‬ ‫ســرگیجه همــراه اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬خستگی های همیشگی‬ ‫خســتگی های همیشــگی بــرای بیمــاران دیابــت‬ ‫نرمــال اســت‪ .‬خســتگی ها بــه ایــن دلیــل بــه‬ ‫وجــود می اینــد کــه غذاهــا‪ ،‬ســوخت الزم بــرای‬ ‫ســلول های بــدن را تعمیــن نمی کننــد و قندهای‬ ‫بــه دســت امــده از موادغذایــی دفــع می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬حاالت بد روحی‬ ‫بــه علــت وجــود گلوکــز اضافــی در بــدن‪،‬‬ ‫حاالتــی ماننــد افســردگی های موقتــی را‬ ‫تجربــه می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۷‬تاری دید‬ ‫دیابــت بــا مســدود کــردن رگ هــای خونــی‬ ‫پشــت چشــم ها‪ ،‬موجــب تــاری دیــد‬ ‫می شــود‪ .‬گلوکــزی کــه بــر اثــر دیابــت‬ ‫در خــون مــا وجــود دارنــد نــوع متفاوتــی‬ ‫بــا گلوکزهــای رایــج بــرای ســوخت بــدن‬ ‫هســتند و بــه همیــن دلیــل بــه ارگان هــای‬ ‫بــدن اســیب های جــدی می رســانند‪ .‬اولیــن‬ ‫نشــانه ی درمــان دیابــت بــا رفــع تــاری دیــد‬ ‫همــراه اســت بــه شــرط ان کــه هــر چــه‬ ‫ســریعتر بــرای درمــان اقــدام کنیــد‪.‎‬‬ ‫‪ .۸‬تاخیر در بهبود زخم ها و خون ریزی ‬ ‫دیــر خــوب شــدن زخم هــا و بنــد امــدن‬ ‫خون ریزی در هنگام بریدگی یا ســوختگی‪،‬‬ ‫از نشــانه های دیگــر دیابــت اســت‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت ایــن نشــانه ها بــا کمبــود فاکتورهــای‬ ‫پوســتی نیــز بــروز کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬بی حسی و خواب رفتگی دست و پا‬ ‫یکــی از نشــانه های خامــوش دیابــت در بــدن‬ ‫ماننــد بــی حســی در انگشــتان پــا‪ ،‬صدمــه‬ ‫بــه رگ هــای عصبــی اســت‪ .‬ایــن صدمــات‬ ‫می توانــد بــا بی حســی و خواب رفتگی هــای‬ ‫مکــرر دس ـت ها و پاهــا خــود را نشــان دهنــد‬ ‫‪ .۱۰‬عفونت های ادراری‬ ‫وجــود مقادیــر بــاالی قنــد در ادرار‪ ،‬موجــب‬ ‫جــذب باکتری هــا در ناحیــه تناســلی‬ ‫می شــوند‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬بیماری هــای باکتریایــی‬ ‫و عفونت هــای ادراری می توانــد از نشــانه های‬ ‫خامــوش دیابــت باشــد‪/.‬ایرنا‬ ‫اعالم زمان واکسیناسیون همگانی کرونا‬ ‫هنگامه خاندوزی‬ ‫نکنیــد‪ ،‬از شــما و ســایر افــرادی کــه در کنارتــان‬ ‫هســتند‪ ،‬حفاظــت نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫کرونــا ویــروس و یــا همــان کویــد ‪ 19‬مهمــان‬ ‫ناخوانده ای که از زمســتان ســال گذشــته مهمان‬ ‫دنیــا شــده و گویــی هنــوز قصــد رفتــن نــدارد‪ ،‬هــر‬ ‫چنــد برخــی کشــورها اعــام کــرده انــد کــه واکســن‬ ‫ایــن ویــروس ناشــناخته را کشــف کــرده انــد‪ ،‬امــا‬ ‫ســازمان جهانــی بهداشــت هنــوز واکســنی را در‬ ‫ایــن خصــوص مــورد تاییــد قــرار نــداده اســت‪.‬‬ ‫ماســک صــورت جلــوی قطــرات تنفســی را‬ ‫می گیــرد و اجــازه نمی دهنــد در زمــان حــرف‬ ‫زدن‪ ،‬نفــس کشــیدن‪ ،‬ســرفه یــا عطســه کــردن‬ ‫در هــوا پخــش شــوند‪ .‬ایــن مســئله بســیار مهــم‬ ‫اســت چــرا کــه افــراد بیمــاری ویــروس کرونــای‬ ‫جدیــد را چندیــن روز پیــش از بــروز بیمــاری بــه‬ ‫دیگــران منتقــل می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن ویــروس همچنــان روزانــه در دنیــا قربانیــان‬ ‫زیــادی مــی گیــرد و در ایــن میــان تنهــا چیــزی کــه‬ ‫مــی توانــد مــا را از ایــن ویــروس در امــان بــدارد‪،‬‬ ‫رعایــت بهداشــت و ماســک زدن اســت‪.‬‬ ‫‪ Glucoft‬اینگونــه توضیــح داد‪« :‬هــدف اصلــی‬ ‫ماســک جلوگیــری از شــیوع ویــروس بــه ســایر‬ ‫افــراد اســت»‪« .‬ماســک شــما از ســایر افــراد‬ ‫حفاظــت می کنــد‪ .‬ماســک دیگــران از شــما حفاظــت‬ ‫می کنــد‪».‬‬ ‫اعالم زمان واکسیناسوین همگانی کرونا‬ ‫توسط سازمان جهانی بهداشت‬ ‫اقتصادنیــوز بــه نقــل خبرگــزاری رویتــرز ‪14‬‬ ‫شــهریور بــه نقــل از ســخنگوی ســازمان جهانــی‬ ‫بهداشــت نوشــت کــه انتظــار نمــی رود کــه واکسیناســیون‬ ‫همگانــی کرونــا تــا اواســط ســال ‪ ۲۰۲۱‬انجــام شــود‪.‬‬ ‫مــارگارت هریــس گفــت کــه هیچکــدام از واکسـن های بالقــوه‬ ‫تاکنــون در مراحــل پیشــرفته ازمایش هــای بالینــی نشــانه‬ ‫واضحــی از کارامــدی در ســطح دســتکم ‪ ۵۰‬درصــد مــورد نظــر‬ ‫ســازمان جهانــی بهداشــت را نشــان نداده انــد‪.‬‬ ‫نکاتی درباره پوشیدن و مراقبت از ماسک‬ ‫کنیــد (حداقــل شــش فــوت یــا حــدود دو متــر از دیگــران فاصلــه‬ ‫بگیریــد) و ماســکی بپوشــید کــه دهــان و بینــی شــما را بپوشــاند‪.‬‬ ‫عالئم بیماری ویروس کرونای جدید‬ ‫(کووید‪ )19-‬چیست؟‬ ‫موارد زیر عالئم ویروس کرونای جدید هستند‪:‬‬ ‫هریــس در جریــان کنفرانــس خبــری ای کــه امــروز در ژنــو‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬مرحلــه ســوم (ازمایش هــای بالینــی) بایــد‬ ‫بیشــتر بــه طــول انجامــد چــرا کــه بایــد دیــد کــه واکســن واقعــا ً‬ ‫چقــدر محافــظ و تــا چــه حــد بی خطــر اســت‪ .‬وی بــه واکســن‬ ‫شــرکت خاصــی اشــاره نکــرد‪.‬‬ ‫تــب یــا لــرز ‪ ،‬ســردرد‪ ،‬ســرفه‪ ،‬گلــودرد‪ ،‬انســداد بینــی یــا‬ ‫ابریــزش بینــی ‪ ،‬از دســت دادن ناگهانــی حــس چشــایی یــا‬ ‫بویایــی‪ ،‬تنگــی نفــس یــا مشــکل در تنفــس ‪ ،‬حالــت تهــوع‪،‬‬ ‫اســتفراغ یــا اســهال ‪ ،‬ســرگیجه‪ ،‬یــا درد عضــات یــا بــدن‬ ‫ســخنگوی ســازمان جهانــی بهداشــت افــزود کــه اطالعــات‬ ‫تمامــی ازمون هــا بایــد منتشــر شــده و مقایســه شــود‪.‬‬ ‫هیــچ واکســنی وجــود نــدارد و از انجایــی کــه ویــروس اســت‪،‬‬ ‫انتی بیوتیک هــا هــم روی ان تاثیــری ندارنــد‪ .‬ارائه دهنــدگان‬ ‫مراقبــت بهداشــتی بــدون اینکــه درمــان خاصــی وجــود داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬عمومــا ً اقــدام بــه معالجــه عالئــم و ایجــاد احســاس‬ ‫راحتــی بیشــتر در بیمــار می کننــد‪.‬‬ ‫هریــس گفــت‪ :‬خیلی هــا واکســینه شــده اند و مــا نمی دانیــم کــه‬ ‫واکســن کارامــد بــوده یــا خیــر‪ .‬در ایــن مرحلــه نشــانه واضحــی در‬ ‫دســت نداریــم کــه بــه حــد کافــی موثــر و بی خطــر بــوده باشــد‪.‬‬ ‫مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیماری هــای امریــکا روز گذشــته‬ ‫(پنجشــنبه) طــی بیانیـه ای به مقامات بهداشــتی ایالت هــا اعالم‬ ‫کــرد‪ ،‬بــرای دریافــت واکســن کرونــا در مــاه نوامبــر امــاده باشــند‪.‬‬ ‫براســاس بیانیــه مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیماری هــا‪،‬‬ ‫مقامــات بهداشــتی همــه ‪ ۵۰‬ایالــت و پنــج شــهر بــزرگ امــاده‬ ‫توزیــع واکســن کرونــا بــه کارکنــان بخش هــای مراقبت هــای‬ ‫بهداشــتی و ســایر گروه هــای پــر خطــر در اواخــر اکتبــر یــا اوایــل‬ ‫نوامبــر (‪ ۹‬ابــان تــا ‪ ۱۰‬ابــان) باشــند‪.‬‬ ‫اتحادیــه اروپــا نیــز از توزیــع واکســن ویــروس کرونــای شــرکت‬ ‫انگلیســی اســترازنکا در مــاه نوامبــر (ابــان‪ -‬اذر) خبــر داده اســت‪.‬‬ ‫بروکســل کــه پیــش از ایــن در قــراردادی بــا شــرکت اســترازنکا‪،‬‬ ‫دســتیابی به ‪ ۳۰۰‬میلیون دوز از واکســن تولیدی این شــرکت‬ ‫را تضمیــن کــرده بــود‪ ،‬در تازه تریــن خبــر از توزیــع ایــن واکســن‬ ‫میــان کشــورهای عضــو اتحادیــه در مــاه نوامبر خبــر داد‪.‬‬ ‫مردم چگونه می توانند از سرایت این بیماری‬ ‫پیشگیری کنند؟‬ ‫«مراکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیمــاری» (‪ )CDC‬اقدامــات‬ ‫بهداشــتی خوبــی ازجملــه ایــن مــوارد را توصیــه می کنــد‪:‬‬ ‫شستشــوی مکــرر دســت‪ ،‬مصــرف مایعــات‪ ،‬ســرفه کــردن در‬ ‫قســمت داخلــی ارنــج یــا دســتمال کاغــذی و مانــدن در خانــه‬ ‫در صــورت احســاس بیمــاری‪ .‬به عــاوه‪ ،‬توصیــه می کنیــم کــه‬ ‫حتــی اگــر بیمــار نیســتید در خانــه بمانیــد‪ ،‬مگــر اینکــه واقعــا ً‬ ‫الزم باشــد بیــرون برویــد‪ ،‬و فاصله گــذاری اجتماعــی را رعایــت‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد‪:‬‬ ‫گلستان دروضعیت هشدار‬ ‫خراسان شمالی قرمز‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی از شناســایی ‪ ۱۸۹۴‬بیمــار‬ ‫جدیــد و فــوت ‪ ۱۱۰‬بیمــار در شــبانه روز گذشــته خبــر داد‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی از‬ ‫شناســایی ‪ 1769‬بیمــار جدیــد و فــوت ‪ 139‬بیمــار در شــبانه‬ ‫روز گذشــته خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش وبــدا‪ ،‬دکتــر ســیما ســادات الری بــا اعــام ایــن‬ ‫خبــر افــزود‪ :‬از دیــروز تــا ‪ 17‬شــهریور ‪ ۱۳۹۹‬و بــر اســاس‬ ‫معیارهــای قطعــی تشــخیصی‪ ،‬یــک هــزار و ‪ ۸۹۴‬بیمــار‬ ‫جدیــد مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬در کشــور شناســایی شــد کــه‬ ‫‪ ۹۷۶‬نفــر از انهــا بســتری شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه مجمــوع بیمــاران کوویــد‪ ۱۹‬در‬ ‫کشــور بــه ‪ 386‬هــزار و ‪ 658‬نفــر رســید‪ ،‬گفــت‪ :‬متاســفانه‬ ‫ایا کووید‪ 19-‬قابل درمان است؟‬ ‫در صورت داشتن چه عالئمی باید‬ ‫به پزشک مراجعه کرد؟‬ ‫اگــر شــما یــا فرزندتــان تــب‪ ،‬ســرفه یــا مشــکلی در تنفــس‬ ‫داریــد‪ ،‬بایــد فــورا ً بــه پزشــک مراجعــه کنیــد‪ .‬اگــر مشــکوک بــه‬ ‫کوویــد‪ 19-‬هســتید پیــش از مراجعــه بــه بیمارســتان‪ ،‬با پزشــک‬ ‫یــا بخــش اورژانــس تمــاس بگیریــد تــا ایــن مرکــز اطمینــان‬ ‫حاصــل کنــد کــه شــما در صــورت ابتــا بــه ایــن ویــروس‪،‬‬ ‫شــخص دیگــری را در معــرض خطــر ویــروس قــرار نمی دهیــد‪.‬‬ ‫ایا باید برای کودکم از ماسک استفاده کنم؟‬ ‫خیــر‪ .‬نبایــد ایــن کار را انجــام دهیــد‪ .‬طبــق توصیــه ارائه شــده‬ ‫ازســوی «مراکز کنترل و پیشــگیری از بیماری» ایالت کالیفرنیا و‬ ‫شهرســتان لــس انجلــس‪ ،‬هــرگاه قصــد خــروج از منــزل را داریــد‬ ‫بایــد صــورت خــود را بــا ماســک پارچـه ای بپوشــانید‪ ،‬بــه اســتثنای‬ ‫کــودکان زیــر ‪ 2‬ســال‪ .‬بنابــر توضیحــات دکتــر مایــکل اســمیت‬ ‫متخصــص بیماری هــای عفونــی در دلیــل اصلــی ایــن اســت کــه‬ ‫اســتفاده از ماســک می تواند برای خردســاالن مشــکالت تنفســی‬ ‫بــه وجــود اورد‪ .‬اگــر ایــن موضــوع بــا عــدم توانایــی خردســاالن‬ ‫بــرای بیــان ایــن فشــار یــا برداشــتن ماســک ادغــام شــود‪ ،‬می تواند‬ ‫خطــر خفگــی بــرای ان هــا بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫استفاده از ماسک بایدها و نبایدها‬ ‫ماس ـک های صــورت بخــش مهمــی از حفــظ ایمنــی در زمــان‬ ‫شــیوع جهانــی کوویــد‪ 19-‬هســتند‪ .‬امــا همــه ماسـک ها بــا هــم‬ ‫برابــر نیســتند‪ .‬و اگــر شــما بــه خوبــی از ماســکتان اســتفاده‬ ‫در طــول ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته‪ 139 ،‬بیمــار کوویــد‪۱۹‬‬ ‫جــان خــود را از دســت دادنــد و مجمــوع جــان باختــگان‬ ‫ایــن بیمــاری بــه ‪ ۲۲‬هــزار و ‪ 239‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت با بیان این که خوشبختانه‬ ‫تــا کنــون ‪ 333‬هــزار و ‪ 900‬نفــر از بیمــاران‪ ،‬بهبــود‬ ‫یافتــه و یــا از بیمارســتانها ترخیــص شــده انــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫‪ ۳۷۰۸‬نفــر از بیمــاران مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬در وضعیــت‬ ‫شــدید ایــن بیمــاری تحــت مراقبــت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬تــا کنــون ســه میلیــون و ‪۳۵۵‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۵۲‬ازمایــش تشــخیص کوویــد‪ ۱۹‬در کشــور‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر الری در ادامــه یــاداور شــد‪ :‬بــر اســاس اخریــن‬ ‫اطالعــات کرونــا در کشــور‪ ،‬اســتانهای تهــران‪ ،‬مازندران‪،‬‬ ‫گیــان‪ ،‬قــم‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬خراســان رضــوی‪ ،‬اذربایجــان‬ ‫شــرقی‪ ،‬کرمــان‪ ،‬خراســان شــمالی‪ ،‬ســمنان‪ ،‬یــزد‪،‬‬ ‫زنجــان و قزویــن در وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت همچنیــن افــزود‪ :‬همچنیــن‬ ‫اســتانهای اذربایجــان غربــی‪ ،‬البــرز‪ ،‬فــارس‪ ،‬لرســتان‪،‬‬ ‫هرمــزگان‪ ،‬اردبیــل‪ ،‬بوشــهر‪ ،‬کرمانشــاه‪ ،‬کهگیلویــه‬ ‫و بویراحمــد‪ ،‬خراســان جنوبــی‪ ،‬مرکــزی‪ ،‬ایــام‪،‬‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری‪ ،‬گلســتان و خوزســتان در‬ ‫وضعیــت هشــدار قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫دهــان و بینــی خــود را بپوشــانید‪ .‬قطــرات‬ ‫تنفســی می تواننــد هــم از طریــق دهــان و هــم از طریــق بینــی‬ ‫منتشــر شــوند‪ Glucoft .‬اظهــار داشــت‪« :‬اگــر یــک ماســک بــه‬ ‫انــدازه کافــی بــزرگ نیســت کــه روی بینــی و دهــان را بپوشــاند‪،‬‬ ‫انتخــاب خوبــی نخواهــد بــود‪».‬‬ ‫مطمئــن شــوید انــدازه اســت‪ .‬ماســک شــما بایــد راحــت باشــد‬ ‫و نبایــد راه تنفســی شــما را ببنــدد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬بایــد به خوبی‬ ‫جــا بیافتــد‪ ،‬مخصوصــا ً روی گونه هــا و بــاالی بینــی شــما‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬اگــر در زمــان اســتفاده از ماســک شیشـه های عینکتــان‬ ‫بخــار گرفــت‪ ،‬ماســکتان بــه خوبــی قــرار نگرفتــه اســت‪ .‬هــوای‬ ‫زیــادی از ان خــارج می شــود‪.‬‬ ‫ماســک خــود را خیلــی دســتکاری نکنید«جــوری بــا ماســک‬ ‫رفتــار کنیــد کــه انــگار کثیف اســت‪ .‬اگر الزم اســت جای ماســک‬ ‫را تغییــر دهیــد‪ ،‬ابتــدا دس ـت هایتان را بشــویید‪».‬‬ ‫قبــل از قــرار دادن ماســک‪ ،‬دســت های خــود را بشــویید‪.‬‬ ‫بعــد از در اوردن ماســک هــم بایــد دس ـت هایتان را بشــویید‪.‬‬ ‫ماســک را بــا برداشــتن حلقه هــای پشــت گــوش‪ ،‬در اوریــد‪ .‬بــه‬ ‫قســمت جلــوی ماســک‪ ،‬کــه احتمــاال ً بیشــتری میــزان میکــروب‬ ‫روی ان قــرار دارد‪ ،‬دســت نزنیــد‪.‬‬ ‫ماســک خــود را مرتــب بشــویید‪ .‬بهتــر اســت چنــد ماســک‬ ‫داشــته اشــید تا همیشــه یک ماســک تمیز در دســترس باشــد‪.‬‬ ‫ماســک های پارچــه ای را در ماشــین لباس شــویی بیندازیــد‬ ‫و درســت مثــل ســایر لباس هــا بشــویید‪ .‬همــه پودرهــای‬ ‫شسشــتوی لبــاس خــوب هســتند‪.‬ان را همــراه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بــدون ماســک از خانــه خــارج نشــوید‪ .‬یــک ماســک تمیــز در‬ ‫ماشــین داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بــرای صحبــت کــردن‪ ،‬ماســک را پاییــن نکشــید‪ .‬گاهــی اوقــات‬ ‫وقتــی بــا ماســک صحبــت می کنیــد‪ ،‬شــنیدن صــدای شــما بــرای‬ ‫دیگــران ســخت اســت‪ .‬امــا برداشــتن ماســک بــرای صحبــت کــردن‬ ‫همــه تالش هــا را بی ثمــر می کنــد‪ .‬اگــر بــا کشــی صحبــت می کنیــد‬ ‫کــه بــا او کمتــر از ‪ 6‬پــا فاصلــه داریــد‪ ،‬ماســک را بــرد نداریــد‪.‬‬ ‫بچه هــا را فرامــوش نکنیــد‪ .‬ماســک های کوچک تــری پیــدا‬ ‫کنیــد کــه روی صــورت کــودک جــا می گیرنــد‪ .‬توجــه‪ :‬ماســکهای‬ ‫‪ N95‬بــرای کــودکان طراحــی و ســاخته نشــدند و کــودکان‬ ‫کمتــر از ‪ 2‬ســال نبایــد ماســک بزننــد‪ .‬ممکــن اســت تنفــس را‬ ‫برایشــان دشــوار کنــد‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬اگــر در زمــان اســتفاده از ماســک شیشـه های عینکتــان‬ ‫بخــار گرفــت‪ ،‬ماســکتان بــه خوبــی قــرار نگرفتــه اســت‪ .‬هــوای‬ ‫زیــادی از ان خــارج می شــود‪ /..‬بــازار کســب و کار‬ صفحه 6 ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 630‬کیلــو و ‪ 400‬گــرم مــواد افیونــی در عملیــات مشــترک بــا پلیــس‬ ‫«کرمــان» خبــر داد‪.‬ســرهنگ «ســعید دادگــر» گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس مبارزه با مواد مخدر گلســتان پس‬ ‫از یــک ســری اقدامــات اطالعاتــی موفــق بــه شناســایی اعضــای بانــد قاچــاق مــواد افیونی شــدند‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪630‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬طــی بررســی هــای مامــوران مشــخص شــد متهمــان قصــد جابــه جایــی مــواد مخــدر بــا‬ ‫یــک دســتگاه ســواری در محورهــای مواصالتــی «کرمــان» را دارنــد کــه بالفاصلــه مراتــب بــه پلیــس ان‬ ‫شهرســتان اطــاع داده شــد‪.‬‬ ‫هدایت اطالعاتی‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫کیلو مواد افیونی با‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬شهریور ‪1399‬‬ ‫مراقب فرزندان خود در شبکه های اجتماعی باشید‪/.‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت ششم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫حق کسب و پیشه و نحوه احراز ان‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫تعــارض قانــون مالــک و مســتاجر‬ ‫مصــوب ســالهای ‪ 1339‬و ‪1356‬‬ ‫بــا قانــون مدنــی‪ :‬اراده قانونگــذار‬ ‫ســنه‪ 1339‬در تاســیس حــق کســب‬ ‫و پیشــه ؛ بــر اســتمرار اجــاره بــوده‬ ‫اســت و نــه بــر لــزوم رعایــت انقضــای‬ ‫مــدت اجــاره ‪ ،‬و ایــن فــرض ‪ ،‬صرفنظــر‬ ‫از اینکــه بعلــت فقــدان تراضــی‬ ‫متعاملیــن‪ ،‬خــاف قواعــد فقهــی‬ ‫بــوده ‪ ،‬بلکــه خــاف مــواد ‪ 468‬و ‪494‬‬ ‫قانــون مدنــی نیــز بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن منطــق قانونگــذار ‪ ،‬بــرای زمــان‬ ‫قبل از وضع قانون تشــکیل شــهرداریها‬ ‫و قبــل از ایجــاد ضوابــط و مقــررات‬ ‫جهــت اســتفاده تجــاری از امالکــی کــه‬ ‫عمــا کاربــری مســکونی داشــته انــد ‪،‬‬ ‫تــا حــدودی منطبــق بــر عقالنیــت بــوده‬ ‫اســت‪ .‬انهــم در تئــوری و نــه در عمــل‬ ‫انطبــاق در تئــوری از ایــن جهــت کــه‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ :‬عامــل اصلــی و نخســتین تاســیس‬ ‫محــل کســب ؛ حرفــه و فــن و ابــزار و‬ ‫ســرمایه کار مســتاجر بخصــوص در‬ ‫حــرف اهنگــری ‪ ،‬مســگری ‪ ،‬نانوایــی ‪،‬‬ ‫کفاشــی ‪ ،‬بقالــی ‪ ،‬عطــاری ‪ ،‬نجــاری‬ ‫و‪ ...‬بــوده کــه در ان زمــان نایــاب و‬ ‫کمیــاب بــوده اســت‪ .‬و ایــن توانایــی‬ ‫کمیــاب ؛ تنهــا ســند تاســیس محــل‬ ‫کســب محســوب میشــد‪ .‬عــدم انطبــاق‬ ‫در عمــل؛ از ایــن جهــت کــه حــق ایجــاد‬ ‫شــده بــه مــرور زمــان بــه وســیله ای‬ ‫تبدیــل میشــد کــه منجــر و منتــج بــه‬ ‫تعــرض بــه حــق مالکیــت مالــک و بــاج‬ ‫خواهــی از او میگردیــد کــه در چهــره‬ ‫قانونــی تجلــی یافتــه و مبــاح تلقــی‬ ‫میگردیــد‪ !!.‬زیــرا میــزان ریالــی ایــن‬ ‫حــق مخــدوش بــود و پایــه و اســاس‬ ‫محاســباتی نداشــت فــرض ایــن بــود ‪:‬‬ ‫مســتاجری کــه از ایــن توانایــی فنــی و‬ ‫مالــی برخــوردار اســت و مجــاز اســت‬ ‫گوشــه ای از خانــه مســکونی مالکــی را‬ ‫بــه محــل کســب تبدیــل کنــد‪ .‬و قیمــت‬ ‫ملــک را پــس از مــدت کوتاهــی چنــد‬ ‫برابــر کنــد ‪ ،‬و حــق بــه گــردن مالک پیدا‬ ‫میکنــد‪.‬‬ ‫لــذا قانونگــذار وقــت بــه ایــن نتیجــه‬ ‫رســید کــه روا و انصــاف نیســت کــه‬ ‫پــس از انقضــای مــدت یکســاله قــرار‬ ‫داد ‪ ،‬مســتاجر دســت خالــی از ان‬ ‫محــل بــرود ‪ .‬بعبارتــی بــذری را کــه خود‬ ‫کاشــته بــدون درو ؛ ملــک را تخلیــه‬ ‫کنــد و محصــول را تمامــا بــرای مالــک‬ ‫باقــی بگــذارد‪ .‬امــا ایــن فرضیــه ظاهــرا‬ ‫منصفانــه و عاقالنــه ؛ فقــط در تئــوری‬ ‫بود و در عمل موجب میشد که ملک‬ ‫بــدون اجــازه و رضایــت مالک‪ ،‬ســالهای‬ ‫طوالنــی در اختیــار مســتاجر قــرار گیــرد‬ ‫و بــه هنــگام تخلیــه نیــز چندیــن برابــر‬ ‫اجــاره را کــه پرداخــت کــرده تحــت‬ ‫عنــوان حــق کســب و پیشــه اخــذ کنــد‪.‬‬ ‫نتیجــه کار بــرای مالــک ایــن میشــد‬ ‫کــه مثــا در طــول ده ســال تصــرف ‪،‬‬ ‫از مســتاجر صــد هــزار تومــان اجــاره‬ ‫دریافــت کــرده و یــک میلیــون تومــان‬ ‫بابــت حــق کســب و پیشــه پرداخــت‬ ‫ـل ضــرر ِ نهصــد‬ ‫کــرده اســت‪ .‬و در مقابـ ِ‬ ‫هــزار تومانــی ‪ ،‬محــل کســب خالــی و‬ ‫راکــدی بدســت اورده اســت‪ .‬کــه بایــد‬ ‫بــه دنبــال مســتاجر دیگــری بــرود کــه او‬ ‫هــم پــس از ســالهای متمــادی تصــرف‬ ‫و انتفــاع از ملــک ‪ ،‬همــان بــا را کــه‬ ‫مســتاجر قبلــی بــر ســر او در اورده ‪ ،‬بــر‬ ‫ســر مالــک در اورد‪ .‬و بــه ایــن ترتیــب‬ ‫یــک دور باطــل ایجــاد میشــد‪ .‬لــذا‬ ‫مالــک عمــا از درخواســت تخلیــه منــع‬ ‫بــود‪ .‬مالحظــه میکنیــم کــه گــر مســتاجر‬ ‫اول ‪ ،‬ملــک مســکونی را بــه محــل‬ ‫کســب تبدیــل کــرد ‪ ،‬مســتاجر بعــدی‬ ‫بــدون نقــش افرینــی؛ از همیــن حــق‬ ‫برخــوردار میشــد ‪.‬‬ ‫زیــرا قانونگــذار ؛ تاســیس حــق کســب‬ ‫و پیشــه را مختــص نخســتین مســتاجر‬ ‫ی کــه موجبــات تاســیس محــل کســب‬ ‫شــده بــود را ننمــوده بــود‪ .‬بعبارتــی‬ ‫ایــن قانــون تبصــره ای در اینخصــوص‬ ‫نداشــت ‪ .‬لــذا مالحظــه میکنیــم کــه‬ ‫مخالفــت حضــرت امــام خمینــی ره‬ ‫بــا ایــن حــق و صــدور فتــوای خــاف‬ ‫شــرع ؛ کامــا شــرعی و عقالنــی بــود‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر ایــن فــرض قانونگــذار‬ ‫وقــت ااگــر در ســنه ‪ 1339‬موضوعیــت‬ ‫داشــت‪ .‬لیکــن بــه ســرعت اســاس ایــن‬ ‫فرضیــه نیــز دگرگــون شــد‪ .‬در نتیجــه‬ ‫بــه مــرور زمــان ارکان موجــد حــق‬ ‫از بیــن رفتنــد امــا قانــون همچنــان‬ ‫باقــی مانــد و گریبانگیــر کســب و کار‬ ‫و مالــک و مســتاجر شــد‪ .‬در ســال‬ ‫‪ 1355‬کــه قانــون تاســیس شــهرداریها‬ ‫وضــع شــد ســال مــرگ فرضیــه ایجــاد‬ ‫حــق کســب و پیشــه بــود‪ .‬زیــرا از ایــن‬ ‫پــس نــه تنهــا شــهرداری عامــل اصلــی‬ ‫در صدور مجوز تاســیس محل کســب‬ ‫بــود ‪ ،‬بلکــه برخــورداری از فــن و حرفــه‬ ‫و ســرمایه ابــزار و کار بعلــت کثــرت‬ ‫ـرف ؛ عامل‬ ‫تعــداد کاســبان صاحــب ِ‬ ‫حـ َ‬ ‫واژگونی پیکان سواری‪ ،‬یک کشته‬ ‫و ‪ 3‬مجروح بر جای گذاشت‬ ‫تعییــن کننــده نبــوده و دیگــر قــدرت‬ ‫تجــاری مســتاجر محســوب نمــی شــد‪.‬‬ ‫متاســفانه قانونگــذار در ســال ‪1356‬‬ ‫علیرغــم انکــه زمینــه هــای عقالنــی‬ ‫و عملــی بــرای ایجــاد ایــن حــق زائــل‬ ‫شــده و موجودیــت نداشــته اســت ‪،‬‬ ‫ضمــن نســخ قانــون مصــوب ســال‬ ‫‪ 1339‬بــدون مطالعــه از اوضــاع بــازار‬ ‫کار و رابطــه مالــک و مســتاجر و بــدون‬ ‫توجــه و عنایــت بــه زوال ارکان موجــد‬ ‫ایــن حــق تاسیســی‪ ،‬همچنــان حــق‬ ‫کســب و پیشــه را مقــرر و اســتوار نگــه‬ ‫داشــت‪ .‬و این اســتواری تا ســال ‪1376‬‬ ‫اســتمرار یافــت‪ .‬و در ســال ‪ 1376‬بــه‬ ‫برکــت نظــام جمهــوری اســامی‪ ،‬حــق‬ ‫کســب و پیشــه رســما ســاقط گردیــد‬ ‫و جــای انــرا ســرقفلی گرفــت‪ .‬منشــاء‬ ‫و موجــد ســرقفلی؛ توافــق و تراضــی‬ ‫دو طــرف اســت کــه بــه موجــب ان ‪،‬‬ ‫مســتاجر حیــن االجــاره مبلغــی در وجــه‬ ‫مالــک پرداخــت میکنــد و مالــک انتفــاع‬ ‫نامحــدود ملــک را بــه مســتاجر تملیــک‬ ‫میکنــد‪ .‬از ایــن پــس ‪ ،‬مســتاجری کــه‬ ‫برخــوردار از حــق ســرقفلی اســت بــه‬ ‫هنگامــی کــه خــود اراده بــر تخلیــه‬ ‫عیــن مســتاجره نمایــد‪ ،‬میتوانــد مبلــغ‬ ‫متجانــس بــا مبلــغ اولیــه را از مالــک‬ ‫و یــا شــخص ثالــث مطالبــه و تراضــی‬ ‫ملــک‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن مبلــغ کــه ســرقفلی‬ ‫ِ‬ ‫تجــاری نامیــده میشــود ‪ ،‬لزومــا مبلــغ‬ ‫اولیــه تبدیــل شــده بــا شــاخصهای‬ ‫تورمــی نیســت‪ .‬بلکــه ارزشــی اســت کــه‬ ‫تناســب مســتقیم بــا میــزان انتفاعــی‬ ‫دارد کــه از محــل کســب حاصــل‬ ‫میشــود‪ .‬بنابرایــن اگــر مســتاجر‬ ‫پــس از ســال ‪ 1355‬تــا ســال ‪، 1376‬‬ ‫ملــک را اجــاره کــرده ‪ ،‬بــه ایــن علــت‬ ‫کــه خــود مالــک ‪ ،‬محــل کســب را بــا‬ ‫پرداخــت عــوارض بــه شــهرداری تجــاری‬ ‫نمــوده و تحصیــل پروانــه نمــوده اســت‬ ‫‪ ،‬میــزان حــق کســب و پیشــه مســتاجر‬ ‫بــه غیــر از موارد اســتثنایی که مســتاجر‬ ‫ســبب افزایــش ســرقفلی ملــک شــده‬ ‫‪ ،‬صفــر خواهــد بــود‪ .‬بعبارتــی اگــر در‬ ‫پایــان مــدت اجــاره و بــه هنــگام تخلیــه‬ ‫‪ ،‬مشــخص گــردد کــه در فــرض عــدم‬ ‫فعالیــت کســبی و راکــد مانــدن محل ‪،‬‬ ‫ســرقفلی ان کمتر از وضعیتی میشــد‬ ‫کــه مســتاجر در انجــا فعالیــت کســبی‬ ‫کــرده ‪ ،‬مســتحق وصــول پنجــاه درصــد‬ ‫ارزش افــزوده بــر ســرقفلی خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬وهوالمســتعان‬ ‫سارق سابقه دارسیم و کابل مخابراتی‬ ‫در»اسفراین» زمین گیرشد‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان‬ ‫استفاده سارقان از سهل انگاری‬ ‫شهروندان‬ ‫اداره کل اطالعــات اســتان گلســتان بــا همــکاری ادارات کل‬ ‫دیگر اســتانهای مرتبط با این شــبکه جعل(‪ ۱۲‬اســتان کشــور‬ ‫از جملــه تهــران) بزرگتریــن شــبکه جعــل مــدرک تحصیلــی و‬ ‫کلیه عناصر ان از هســته اصلی در وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فنــاوری تــا صــادر کننــدگان مــدارک جعلــی‪ ،‬شــبکه داللیــن‬ ‫و دریافــت کننــدگان شناســایی و مــورد اقــدام و ضربــه‬ ‫اطالعاتــی قــرار گرفتــه اند‪.‬ایــن شــبکه گســترده بــا جعــل‬ ‫مــدرک تحصیلــی بــرای وزارت خانــه هــا‪ ،‬نهادهــا و‬ ‫ارگان هــای مختلــف در قــوای ســه گانــه و ارســال و‬ ‫تامیــن مــدارک جعلــی بــرای تمامــی ســطح کشــور بــا‬ ‫گــردش مالــی چنــد صــد میلیــارد ریالــی بــرای عامــان‪،‬‬ ‫زمینــه اســتخدام‪ ،‬ارتقــا‪ ،‬تمدیــد بــه کار‪ ،‬احــراز پســت‬ ‫حســاس و مدیریتــی را بــرای متخلفــان و دریافــت‬ ‫کننــدگان در سراســر کشــور و حتــی ادامــه تحصیــل و‬ ‫اقامــت در برخــی کشــور هــای خارجــی را فراهــم اورده‬ ‫کــه بــا ایــن اقــدام و برخــورد صــورت گرفتــه ضمــن‬ ‫جلوگیــری از ادامــه تحقیقــات‪ ،‬تمامــی مــدارک جعــل‬ ‫شــده شناســایی و از ادامــه رونــد فعالیــت غیــر قانونــی‬ ‫افــراد ذیــع نفــع ممانعــت بــه عمــل امد‪/.‬پلیــس‬ ‫ســرهنگ ســعید دادگــر فرمانــده انتظامــی گلســتان از‬ ‫کشــف و شناســایی ‪۲‬خــودروی شاســی بلنــد مســروقه‬ ‫بــه ارزش ‪ ۲۰‬میلیاردریــال واز انهــدام بانــد ســارقان‬ ‫خودروهــای شاســی بلنــد در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫احتکار بیش از‪ 50‬تن کود‬ ‫شیمیایی در بندرترکمن‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن ســرهنگ “دادگــر”‬ ‫بــا ذکــر ایــن خبــر‪ ،‬اظهــار داشــت ‪ :‬ماموریــن پلیــس‬ ‫اگاهــی اســتان بــه محــض دریافــت گــزارش از ســوی‬ ‫مرکــز فوریتهــای پلیــس ‪ ۱۱۰‬نســبت بــه ســرقت یــک‬ ‫دســتگاه خــودروی شاســی بلنــد مراتــب را در دســتور‬ ‫کار خــود قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ‪ :‬ماموران پلیس اگاهی براســاس‬ ‫اقدامــات تخصصــی و اطالعاتــی خــودرو مســروقه را در‬ ‫طــی یــک عملیــات موفقیــت امیــز در خراســان رضــوی‬ ‫شناســایی کشــف نمــوده و پــس از شناســای بــا یــک‬ ‫عملیــات ضربتــی عــاوه بــر شناســیایی خــودرو مســروقه‬ ‫تحویــل مالباختــه گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دادگــر تصریــح کــرد‪ :‬موردمشــابه خــودرو‬ ‫مســروقه در روزهــا بعــد از ســرقت اول نیــز بــه شــیوه‬ ‫مشــابه توســط مرکــز فوریــت هــای پلیســی اعــام و در‬ ‫دســتور کار پلیــس اگاهــی قــرار گرفت‪.‬کــه بــا اقدامــات‬ ‫بــی وقفــه ایــن خــودرو نیــز در سیســتان و بلوچســتان‬ ‫شناســایی و تحویــل مــال باختــه گردیــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان بندرترکمن از کشــف‪50‬‬ ‫تــن کــود شــیمیایی احتــکار شــده طــی یــک عملیــات‬ ‫موفقیــت امیــز خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دادگــر بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ :‬سردســته ایــن بانــد‬ ‫عــاوه بــر ســرقت هــای مســلحانه در زمینــه شــرارت و‬ ‫ادم ربایــی نیــز مشــارکت داشــته اســت گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫عملیــات هــا پلیــس موفــق بــه شناســایی و دســتگیری‬ ‫‪ ۲‬نفــر از اعضــای یــک بانــد خانوادگــی کــه ســارقان‬ ‫خودروهای شاســی بلند را که ســابقه ســرقت در اســتان‬ ‫هــای یزد‪،‬گلســتان و سیســتان بلوچســتان داشــتند پــس‬ ‫از تشــکیل پرونــده تحویــل مراجــع قضایــی شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمدعلــی کریمــی» اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫اجــرای طــرح امنیــت اجتماعــی مامــوران انتظامــی‬ ‫بندرترکمــن پــس از یکســری اقدامــات اطالعاتــی‪،‬‬ ‫موفــق بــه شناســایی انبــار بــزرگ احتکار کود شــیمیایی‬ ‫در ایــن شهرســتان شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مقــام‬ ‫قضائــی و در بازرســی از محــل مــورد نظــر بــه همــراه‬ ‫نماینــدگان اداره صنعــت و معــدن شهرســتان‪50 ،‬‬ ‫تــن کــود شــیمیایی احتــکاری کشــف کــه برابــر اعــام‬ ‫کارشناســان ارزش ان یــک میلیــارد و ‪ 350‬میلیــون‬ ‫ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬ســارقان بیشــتر با شناســایی افراد ســالخورده‬ ‫و طعمه کردنشــان در فرصتی مناســب اقدام به ســرقت‬ ‫خــودرو ایــن نــوع افــراد مــی کردنــد کــه در ایــن عملیــات‬ ‫ســارقان بــا اعتــراف بــه ســرقت ‪ ۲‬خــودرو بــه ارزش ‪۲۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال نمودنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بندرترکمــن بــا اشــاره‬ ‫بــه تحویــل کــود احتــکار شــده بــه مراجــع ذیصــاح‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬احتــکار از جملــه مــواردی اســت کــه‬ ‫اســیب هــای فراوانــی بــه اقتصــاد وارد مــی کنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان در پایــان با اشــاره به برخورد‬ ‫قاطــع و قانونــی پلیــس بــا مخــان نظــم و امنیــت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫شــهروندان بیشــتر از گذشــته مراقــب امــوال خــود بــا‬ ‫انجــام اقدامــات حفاظتــی همچــون قفــل فرمــان داشــته‬ ‫باشــند چــرا کــه افزایــش قیمــت خــودرو موجبــات ســرقت‬ ‫را توســط ســارقان بیشــتر مــی کند‪/.‬پلیــس‬ ‫ســرهنگ کریمــی در پایــان گفــت‪ :‬در ایــن عملیــات یک‬ ‫متهــم دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪/.‬پلیس‬ ‫حل همراه با جایزه ارسال به تلگرام‪@bazarkasbokar :‬‬ ‫ســرهنگ «رضــا قنــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی واژگونــی یــک دســتگاه خــودروی ســواری پیــکان‬ ‫در محور»امیــر ابــاد‪ -‬جاجــرم» بالفاصلــه گشــت انتظامــی‪،‬‬ ‫پلیــس راه و عوامــل امــدادی بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «جاجــرم» بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫ایــن خــودرو ‪ 4‬سرنشــین داشــته اســت‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬یکــی‬ ‫از سرنشــینان خــودرو کــه یــک زن بــوده متاســفانه بــه علــت‬ ‫شــدت جراحــات وارده در دم فــوت مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه راننــده و ‪ 2‬سرنشــین دیگــر‬ ‫نیــز بــه صــورت ســطحی مجــروح و توســط عوامل امــدادی حاضر‬ ‫در صحنــه بــرای مــداوا بــه مراکــز درمانــی منتقــل مــی شــوند‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــا بررســی بــه عمــل امــده مشــخص شــد‪ ،‬علــت‬ ‫ایــن حادثــه تخطــی از ســرعت مطمئنــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه رعایــت قوانیــن و مقــررات و خصوصــا رعایــت‬ ‫ســرعت مطمئنــه مانــع از وقــوع حــوادث تلــخ و دردنــاک مــی شــود‪ ،‬از‬ ‫راننــدگان خواســت تــا ایــن نــکات را مــد نظــر قــرار داده تــا از بــروز ایــن‬ ‫گونــه حــوادث پیشــگیری کنند‪/.‬پلیــس‬ ‫فرمانده انتظامی «اســفراین» از دســتگیری ســارق ســابقه دار ســیم و‬ ‫کابــل هــای مخابراتــی بــه‪ 21‬فقــره ســرقت در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام ایــن خبــر‪ ،‬گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫وقــوع چندیــن فقــره ســرقت ســیم و کابــل بــرق و مخابــرات از شــبکه‬ ‫هــای ارتباطــی در «اســفراین» موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫مامــوران مبــارزه بــا ســرقت پلیــس اگاهــی شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام یــک ســری اقدامــات فنــی و‬ ‫پلیســی و تحقیقــات نامحســوس در مناطــق ســرقت شــده موفــق بــه‬ ‫شناســایی ســارق مــورد نظــر شــدند‪ ،‬گفــت‪ :‬در نهایــت بــا هماهنگــی‬ ‫قضائــی در یــک عملیــات غافلگیرانــه متهــم هنــگام اســتعمال مــواد‬ ‫مخــدر صنعتــی در یــک ســاختمان نیمــه ســاز دســتگیر و بــرای تکمیــل‬ ‫تحقیقــات بــه مقــر انتظامــی انتقــال شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه متهــم در بازجویــی هــای‬ ‫بــه عمــل امــده تاکنــون بــه ‪ 21‬فقــره ســرقت ســیم و کابــل هــای‬ ‫مخابراتــی اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬متهــم پس از تشــکیل پرونده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضائــی شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســفراین بــا تاکیــد بــر اینکــه برخورد بــا مجرمان‬ ‫و هنجارشــکنان وظیفه اصلی پلیس اســت از شــهروندان خواست‬ ‫بــه توصیــه هــای پلیــس در خصــوص مســائل ایمنــی پیشــگیری از‬ ‫ســرقت توجــه کننــد ‪/.‬پلیس‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪264‬‬ ‫شناسایی وانهدام بزرگترین‬ ‫شبکه جعل مدرک تحصیلی‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «جاجــرم» از واژگونــی یــک‬ ‫دســتگاه پیکان ســواری با یک فوتی و ‪ 3‬مجروح در محور»امیر‬ ‫ابــاد‪ -‬جاجــرم» خبــر داد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پلیس گلستان‬ ‫‪ -1‬چهــره و ســیما ‪ -‬مــکان گردهمایــی لشــکر‪ -2.‬همــراه بــا لجاجــت‬ ‫و یکدندگــی ‪ -‬ظالــم و ســتمکار‪ -3.‬جامــه نــازک ‪ -‬بــاالی انگلیســی ‪-‬‬ ‫مرتعــش ‪ -‬از اشــکال هندســی‪ -4.‬از رودهــای جــاری در اســتان‬ ‫مازنــدران‪ -‬کالم تنفــر و بیــزاری ‪ -‬خــط کــش ســه گــوش ‪ -‬تعجب زنانه‬ ‫‪ -5.‬عاطفــی ‪ -‬مــاده کنتــرل کننــده قنــد خــون کــه از لوزالمعــده ترشــح‬ ‫مــی شــود‪ -6.‬بــه اســیری گرفتــن ‪ -‬عقیــده و مســلک ‪ -‬دختــر لــری ‪ -‬در‬ ‫مثل از ان کوه می سازند!‪ -7‬عددی یک رقمی ‪ -‬نا استوار و ناپایدار‬ ‫ ســیلی و تپانچه‪ -8.‬قومی ترک نژاد از ترکمانان که مدتی بر ایران‬‫حکومــت کردنــد ‪ -‬پشــت ســر و عقــب ‪ -‬گــوش فــرا دادن ‪ -9.‬خاکــی‬ ‫در خدمــت صنعــت ‪ -‬شــباهت داشــتن‬ ‫ فــراق و جدایــی‪ -10.‬فیلمــی ســاخته‬‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫«عبدالرضــا کاهانــی» بــا بــازی «مهــدی‬ ‫هاشــمی» ‪ -‬نفــس خســته ‪ -‬جامعــه‬ ‫‪1‬‬ ‫انســانی ‪ -‬کشــت بــه امیــد بــاران‪ -11.‬قــره‬ ‫‪2‬‬ ‫قروت ‪ -‬همگن و هارمونیک‪ -12 .‬شلوار‬ ‫جیــن ‪ -‬بخــت ازمایــی ‪ -‬تصدیــق المانــی‬ ‫‪3‬‬ ‫ بدبــو و متعفــن‪ -13 .‬چیــن و چــر‪.‬ک‬‫‪4‬‬ ‫پوســت ‪ -‬حولــه ‪ -‬ازافــات نباتــی ‪ -‬تــازه و‬ ‫جدید‪ -14 .‬مربوط به گذشــته ‪ -‬کشــوری‬ ‫‪5‬‬ ‫در قــاره ســیاه بــا مرکــز «ماپوتــو»‪-15.‬‬ ‫خجل و شرمســار ‪ -‬تشــک ورزش هایی‬ ‫‪6‬‬ ‫ماننــد جــودو و کاراتــه‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اش مخصــوص مســافر ‪ -‬بنــای‬ ‫تاریخــی و دیدنــی شــهر ماکــو در اســتان‬ ‫«اذربایجــان غربــی»‪ -2.‬از تیــم هــای‬ ‫فوتبــال کشــورمان‪ -3.‬گیاهــی خــاردار و‬ ‫خــودرو از تیــره مینــا ‪ -‬از مرکبــات تــرش‬ ‫مــزه و پــر خاصیــت ‪ -‬از اوراق بهــادار‬ ‫ اســفنج مصنوعــی‪ -4.‬خانــه بــزرگ ‪-‬‬‫منزلــت و مقام ‪ -‬نوعی بیمــاری واگیردار‬ ‫که میکروب ان در ســال ‪ 1882‬میالدی‬ ‫توسط «کخ» المانی کشف شد ‪ -‬شهر‬ ‫سوهان‪ -5.‬انقباض غیرارادی و ناگهانی‬ ‫عضــات تــوام بــا درد ‪ -‬چوپــان‪ -6.‬مهــره‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪260‬‬ ‫ای در شــطرنج ‪ -‬اســتان ادب پــرور ‪ -‬علــم تشــریح‪ -7.‬مهمانســرای‬ ‫مجلــل ‪ -‬درز لبــاس ‪ -‬دشــت و صحــرا‪ -8.‬قلعــه حکومتــی ‪ -‬زمزمــه‬ ‫کننــده ‪ -‬بــا محــرم اســرار بگوییــد‪ -9.‬گوشــه نشــینی و عزلــت ‪ -‬از انواع‬ ‫انــار ‪ -‬از بــت هــای عصــر جاهلیــت‪ -10.‬خــاص کننــده ‪ -‬ابــزار اضافــه‬ ‫الزم ‪ -‬ضمیــر چنــد نفــره‪ -11.‬محــل رویــش نــی ‪ -‬زمــان یــک رویــداد‬ ‫خــاص ‪ -12.‬سوســن زرد ‪ -‬ضمیــر ســوم شــخص مفــرد ‪ -‬خــون بهــا ‪-‬‬ ‫جــد و پدربــزرگ‪ -13.‬وقــت و زمــان ‪ -‬واحــد پــول «البانــی» ‪ -‬محکمــه‬ ‫درونی انســان ‪ -‬اندک و قلیل‪ -14.‬مثلی در باب فرونشــاندن خشــم‬ ‫کســی با ســخنان نرم‪ -15.‬نویســنده المانی برنده نوبل ادبی ‪1946‬‬ ‫و نویســنده «گــرگ بیابــان» ‪ -‬گوناگــون‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬محرم ‪1442‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 07‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪ 2 64‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫عکس هفته‬ ‫مصوبه دویست و چهل و پنجمین جلسه‬ ‫علنی شورای گرگان‬ ‫اخرین سال تحصیلی‬ ‫افزایش‪۴‬هکتاری فضای‬ ‫سبز شهری گرگان‬ ‫قرن ‪21‬‬ ‫‪1400-1399‬‬ ‫عکس‪ :‬بازار کسب و کار ‪.‬نرگس حسین زاده‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با مسئوالن اموزش و پرورش مطرح کردند؛‬ ‫تاکید بر عدالت اموزشی‪ ،‬افزایش کیفیت مدارس دولتی‬ ‫و مراقبت از اسیبهای اموزش مجازی‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی‬ ‫صبــح امــروز (سه شــنبه) در ارتبــاط تصویــری بــا وزیــر‪ ،‬معاونــان‪،‬‬ ‫مدیــران و روســای وزارت امــوزش و پــرورش در ســی و چهارمیــن‬ ‫اجــاس امــوزش و پــرورش‪ ،‬بــا تشــکر صمیمانــه از مــردم بــرای‬ ‫عــزاداری پــر شــور حســینی و حرکــت عظیــم معنــوی همــراه بــا‬ ‫رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی‪ ،‬معلمــان را «افســران‬ ‫ســپاه پیشــرفت کشــور» خواندنــد و بــا تاکیــد بــر ضــرورت تربیــت‬ ‫انســان های مومــن‪ ،‬خردمنــد‪ ،‬اندیشــمند‪ ،‬دانشــمند و دارای‬ ‫اخالق اســامی در این دســتگاه بســیار مهم گفتند‪ :‬ســند تحول‬ ‫امــوزش و پــرورش بایــد بــا تبییــن صحیــح و تنظیــم و اجــرای‬ ‫برنامــه جامــع عملیاتــی‪ ،‬زمینه ســاز پــرورش چنیــن افــرادی شــود‪.‬‬ ‫ایشــان بــا تســلیت ســالروز شــهادت امــام ســجاد (ع)‪ ،‬حرکــت‬ ‫عظیــم حضــرت زینــب(س) و امــام ســجاد(ع) را قیام به معنای‬ ‫حقیقــی کلمــه خواندنــد و افزودنــد‪ :‬پــس از قیــام حســینی در‬ ‫عاشــورا‪ ،‬قیــام زینبــی ابعــاد مختلــف حادثــه عاشــورا و شــهادت‬ ‫حضــرت سیدالشــهدا را بــرای بشــریت تثبیــت و مانــدگار کــرد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬ســوگواری ملــت در دهــه اول محــرم امســال‬ ‫را پدیــده ای در تاریــخ کشــور دانســتند و افزودنــد‪ :‬بــا وجــود‬ ‫محدودیت های شــدید ناشــی از کرونا‪ ،‬مردم‪ ،‬گویندگان و مرثیه‬ ‫خوانــان‪ ،‬ضمــن حفــظ شــور حســینی و تشــکیل مجالــس عظیــم‬ ‫و معنــوی‪ ،‬دســتورالعمل ها را رعایــت کردنــد کــه بــه عنــوان یــک‬ ‫ُمریــد اهــل بیــت‪ ،‬صمیمانــه از همــه عزیــزان تشــکر می کنــم‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامن ـه ای همچنیــن بــا تشــکر از زحمــات‬ ‫چنــد مــاه اخیــر مجموعــه امــوزش و پــرورش و گــزارش خــوب‬ ‫وزیــر گفتنــد‪ :‬برنامه ریــزی و اقدامــات ایــن مجموعــه پــس از‬ ‫شــیوع کرونــا بی ســابقه بــود چــون تجربــه ای در ایــن زمینــه‬ ‫نداشــتیم کــه از همــه قدردانــی می کنــم‪.‬‬ ‫ایشــان در محــور اصلــی سخنانشــان‪ ،‬منطــق و هــدف اموزش‬ ‫و پــرورش در همــه دنیــا را «تربیــت انســان شایســته» خواندند‬ ‫و افزودنــد‪ :‬البتــه بــا توجــه بــه تعاریــف گوناگــون انســان‬ ‫شایســته در مکاتــب مختلــف‪ ،‬نــوع اموزش هــا و پرورش هــا‬ ‫متفــاوت می شــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب افزودنــد‪ :‬در نظــام اســامی برونــداد و حاصــل‬ ‫‪ ۱۲‬ســال تعلیــم و تربیــت کــودکان و نوجوانــان و جوانــان بایــد‬ ‫تربیــت انســان های مومــن‪ ،‬خردمنــد‪ ،‬متفکــر و اندیشــمند‪،‬‬ ‫دانشــمند‪ ،‬بــا نظــم‪ ،‬بــا انصــاف‪ ،‬دارای اخــاق اســامی و در یک‬ ‫کلمــه انســان های مجاهــد و اهــل عمــل باشــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامن ـه ای بــا طــرح ایــن ســوال کــه بــرای‬ ‫تربیــت چنیــن انســان هایی‪ ،‬دســتگاه امــوزش و پــرورش بایــد‬ ‫چــه ویژگی هایــی داشــته باشــد‪ ،‬افزودنــد‪ :‬بــرای تحقــق منطــق‬ ‫و هــدف انسان ســازی‪ ،‬امــوزش و پــرورش بــه عنــوان لشــکر‬ ‫عظیــم فرهنگــی نیازمنــد زیــر بنــای مســتحکم و تحــول بنیــادی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه گذشــت ‪ ۹‬ســال از تنظیــم ســند‬ ‫تحــول امــوزش و پــرورش افزودنــد‪ :‬در ایــن ســند اهــداف کالن‬ ‫و راهبردهــای کلــی مشــخص شــده اســت کــه بایــد بــر اســاس‬ ‫سیاسـت ها‪ ،‬برنامــه اجرایــی تنظیــم شــود‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬برنامــه اجرایــی ســند تحــول بــا وجــود‬ ‫تالش هــای دولت هــای مختلــف هنــوز بــه طــور کامــل تنظیــم‬ ‫نشــده اســت کــه شــورایعالی امــوزش و پــرورش و مدیریــت‬ ‫کالن ان بایــد ایــن مســئولیت را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب ترمیــم دوره ای ســند تحــول بــا نــگاه تکمیلــی را‬ ‫از مفــاد ســند تحــول و وظیفــه شــورایعالی انقــاب فرهنگــی‬ ‫خواندنــد و افزودنــد‪ :‬مســئوالن امــوزش و پــرورش‪ ،‬ایــن‬ ‫موضــوع را پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫ایشــان «زمان بنــدی» و «تعییــن شــاخص های پیشــرفت»‬ ‫را در برنامــه جامــع اجــرای ســند تحــول ضــروری خواندنــد و‬ ‫افزودنــد‪ :‬برنامــه جامــع بایــد متقــن و در بردارنــده همــه اهداف‬ ‫ســند تحــول باشــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنه ای تبیین صحیح ســند تحــول را هم‬ ‫مهــم دانســتند وگفتنــد‪ :‬ســند تحــول بایــد بــرای همــه ســطوح‬ ‫امــوزش و پــرورش‪ ،‬بــه روشــنی و جــذاب تبییــن شــود تــا همــه‬ ‫مدیــران و معلمــان بــرای اجــرای دقیــق ان انگیــزه پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬معلمــان را عناصــر تعیین کننــده در‬ ‫دســتگاه عظیــم فرهنگــی امــوزش و پــرورش خواندنــد و بــا‬ ‫تاکیــد بــر لــزوم صیانــت از شــان و نقــش معلمــان گفتنــد‪:‬‬ ‫معلمــان بــه معنــای واقعــی افســران ســپاه پیشــرفت کشــور‬ ‫هســتند و حفــظ شــان و جایــگاه معلــم در درجــه اول بــه عهــده‬ ‫خــود انــان اســت و هــر معلمــی بایــد ایــن احســاس را داشــته‬ ‫باشــد کــه او اینــده ســاز اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنـه ای افزودنــد‪ :‬امــوزش و پــرورش نیــز‬ ‫بایــد از شــان و جایــگاه معلمــان حمایــت کنــد و ایــن هــدف‬ ‫بایــد بــا کمــک مجلس و دســتگاههای مرتبط همچون ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه محقــق شــود‪.‬‬ ‫ایشــان تاکیــد کردنــد‪ :‬نــگاه بــه امــوزش و پــرورش بایــد نــگاه‬ ‫بــه یــک دســتگاه زیربنایــی باشــد نــه مصرفــی‪ ،‬و هزینــه کــردن‬ ‫در امــوزش و پــرورش همچــون ســرمایه گذاری در مســائل‬ ‫زیربنایــی در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬فرهنــگ ســازی بــرای ترویــج احتــرام‬ ‫و اکــرام معلمــان در جامعــه را عامــل ســوم در صیانــت از‬ ‫جایــگاه و شــان ایــن قشــر مهــم و تاثیرگــذار دانســتند و گفتنــد‪:‬‬ ‫دســتگاههای فرهنگی بویژه صدا و ســیما در این زمینه نقش‬ ‫بســیار مهمــی دارنــد و بایــد ایــن کار الزم را بصــورت مســتمر و‬ ‫هنرمندانــه انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای موضــوع جــذب و تربیــت معلــم را‬ ‫بســیار مهــم برشــمردند و بــا اشــاره بــه دو دانشــگاه فرهنگیــان و‬ ‫شــهید رجایــی‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬بایــد بگونــه ای برنامه ریــزی و‬ ‫ظرفیت ســازی شــود کــه معلمــان سراســر کشــور‪ ،‬فقــط از مســیر‬ ‫ایــن دو دانشــگاه وارد امــوزش و پــرورش شــوند و مجلــس شــورای‬ ‫اســامی نیــز بایــد در تصویــب طرح هــا بگونـه ای عمــل کنــد کــه خــارج‬ ‫از مســیر ایــن دو دانشــگاه‪ ،‬ورودی بــه امــوزش و پــرورش وجــود‬ ‫نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫ایشــان‪ ،‬در نظــر گرفتــن صالحیت هــای دینی‪ ،‬اخالقی و سیاســی‬ ‫را در جــذب معلمــان مــورد تاکیــد قــرار دادنــد و گفتنــد‪ :‬بایــد در‬ ‫جــذب معلمــان یــک گزینــش صحیــح و خردمندانــه انجــام شــود و‬ ‫اجــازه ورود نیــروی بــی کیفیــت بــه امــوزش و پــرورش داده نشــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــه موضــوع «عدالــت اموزشــی» نیــز‬ ‫اشــاره کردند و افزودند‪ :‬در مورد عدالت اموزشــی و بهره مندی‬ ‫دانــش امــوزان از ســهم مناســب خــود در همــه نقــاط کشــور‬ ‫بویــژه مناطــق دوردســت و شناســایی و پــرورش اســتعدادهای‬ ‫درخشــان در مناطــق محــروم بارهــا صحبــت شــده اســت و‬ ‫اکنــون کــه مســئله امــوزش مجــازی مطــرح اســت‪ ،‬موضــوع‬ ‫عدالــت اموزشــی حســاس تر از گذشــته اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای بــا تاکیــد بــر توجــه بــه‬ ‫خانواده هایــی کــه تمکــن مالــی جهــت خریــد ابــزار و وســائل‬ ‫مــورد نیــاز بــه منظــور اســتفاده از امــوزش مجــازی را ندارنــد‪،‬‬ ‫افزودنــد‪ :‬صداوســیما بایــد از طریــق امــوزش‪ ،‬بخشــی از خــاء‬ ‫عــدم امــکان اســتفاده از امــوزش مجــازی را جبــران کنــد‪.‬‬ ‫ایشــان یکــی از مــوارد مربــوط بــه عدالــت اموزشــی را‪ ،‬موضــوع‬ ‫«مــدارس دولتــی» برشــمردند و گفتنــد‪ :‬بایــد ســطح و کیفیــت‬ ‫مــدارس دولتــی از لحــاظ اموزشــی و تربیتــی بــه گونـه ای شــود‬ ‫کــه دانش امــوزان احســاس نکننــد بــا تحصیــل در ایــن مــدارس‬ ‫امــکان قبولــی انهــا در کنکــور کمتــر اســت و خانواده هــا نیــز‬ ‫تصــور کننــد فرزندانشــان را بــه یــک جــای بی پنــاه می فرســتند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی درخصــوص امــوزش مجــازی و برخــی‬ ‫زیان هــای احتمالــی ان خاطرنشــان کردنــد‪ :‬راه انــدازی شــبکه‬ ‫شــاد‪ ،‬اقــدام بســیار خوبــی اســت امــا امــوزش مجــازی نبایــد‬ ‫موجــب شــود کــه دانــش امــوز در معــرض اســیبهای فضــای‬ ‫مجــازی و خطــرات اخالقــی و اعتقــادی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ایشــان بــه بُعــد پرورشــی در امــوزش و پــرورش اشــاره کردنــد و‬ ‫بــا گالیــه از کــم توجهــی بــه فعالیتهــای پرورشــی و عقــب ماندگی‬ ‫در ایــن زمینــه بــه رغــم تاکیدهــای مکــرر‪ ،‬گفتنــد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫موضــوع امــوزش مجــازی‪ ،‬باید برای فعالیتهای پرورشــی‪ ،‬شــیوه‬ ‫هــای جدیــدی را طراحــی کــرد تــا ایــن موضــوع مــورد غفلــت‬ ‫بیشــتر قــرار نگیــرد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬مــدارس پــرورش اســتعدادهای‬ ‫درخشــان یــا همــان ســمپاد را از مســائل مهــم و اساســی‬ ‫امــوزش و پــرورش خواندنــد و بــا اشــاره بــه ابــاغ مصوبــه‬ ‫مربــوط بــه مــدارس ســمپاد کــه بــا تاخیــر هــم انجــام شــد‪ ،‬بــر‬ ‫جــدی گرفتــن موضــوع شناســایی و پــرورش اســتعدادهای‬ ‫درخشــان تاکیــد کردنــد و افزودنــد‪ :‬جایــگاه کشــور در المپیادها‬ ‫نیــز بایــد بهبــود و ارتقــاء یابــد زیــرا در ســال هــای اخیر وضعیت‬ ‫مــا برجســته نبــوده اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنـه ای در ادامــه به وضعیت مهــد کودک ها‬ ‫و پیــش دبســتانی هــا اشــاره کردنــد و بــا اظهــار تاســف از رهــا بودن‬ ‫مهدکــودک هــا بــه دلیــل اختالفــات برخــی دســتگاههای دولتــی‪،‬‬ ‫گفتنــد‪ :‬براســاس گــزارش هــای رســیده وضیعــت مهدکــودک ها به‬ ‫هیــچ وجــه خــوب نیســت و نبایــد بــه مهــد کــودک هــا نــگاه مراکــز‬ ‫خدماتــی داشــت بلکــه مراکــز مهــم اموزشــی و پرورشــی هســتند‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامن ـه ای همچنیــن بــا اشــاره بــه اصــرار‬ ‫غربی هــا بــرای نفــوذ در امــوزش و پــرورش کشــورها بــا انگیــزه‬ ‫تحمیــل ســبک زندگــی غربــی‪ ،‬از ســند ‪ ۲۰۳۰‬و یــا نفــوذ در‬ ‫امــوزش و پــرورش برخــی کشــورهای منطقــه به عنــوان نمونـه ‬ ‫یــاد کردنــد و گفتنــد‪ :‬امــروز فلســفه اجتماعــی غــرب در خــود‬ ‫غــرب شکســت خــورده و مظاهــر فســادانگیز ان از هالیــوود تــا‬ ‫پنتاگــون کامــا ً نمایــان اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا تاکیــد بــر حساســیت در مقابــل‬ ‫نفوذ دشــمن افزودند‪ :‬دشــمن قصد دارد کاری را که بوســیله‬ ‫نظامــی از انجــام ان ناتــوان اســت‪ ،‬بــا نفوذ و از راههایی مانند‬ ‫ســند ‪ ۲۰۳۰‬دنبــال و انســان هایی تربیــت کنــد کــه مثــل او‬ ‫فکــر و اهــداف عملیاتــی او را پیــاده کننــد تــا زمینــه غارت ملتها‬ ‫فراهــم شــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در بخــش پایانــی سخنانشــان‪ ،‬اقــدام‬ ‫دولــت امــارات متحــده عربــی در عادی ســازی روابــط بــا رژیــم‬ ‫صهیونیســتی را خیانتــی بــه دنیــای اســام‪ ،‬جهــان عــرب و‬ ‫کشــورهای منطقــه و بــه مســئله مهــم فلســطین خواندنــد و‬ ‫گفتنــد‪ :‬البتــه ایــن وضعیــت دیــری نخواهــد پاییــد امــا لکه ننگ‬ ‫ان بــر پیشــانی کســانی کــه غصــب کشــور و اواره کــردن ملــت‬ ‫فلســطین را به بوته فراموشــی ســپردند و پای صهیونیســتها را‬ ‫در منطقــه بــاز کردنــد‪ ،‬باقــی خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا ابــراز تاســف از همــکاری دولــت امــارات متحــده‬ ‫عربــی بــا اقدامــات قســاوت امیز رژیــم صهیونیســتی و عناصــر‬ ‫خبیــث صهیونیســت در هیــات حاکمــه امریــکا علیــه مصالــح‬ ‫جهــان اســام و منطقــه‪ ،‬افزودنــد‪ :‬امیدواریم اماراتی هــا زودتر‬ ‫بیــدار شــوند و ایــن کارشــان را جبــران کننــد‪.‬‬ ‫پیــش از ســخنان رهبر انقالب اســامی‪ ،‬اقــای حاجی میرزایی‬ ‫وزیــر امــوزش و پــرورش بــا بیــان گزارشــی از فعالیت هــای‬ ‫ایــن وزارتخانــه گفــت‪ :‬تولیــد بســته و محتــوای یادگیــری‪،‬‬ ‫سیاس ـت گذاری در فراینــد جــذب و به کارگیــری معلــم‪ ،‬طــرح‬ ‫هــر دانــش امــوز یــک مهــارت‪ ،‬افزایــش حقــوق معلمــان‪ ،‬اغــاز‬ ‫عملیــات احــداث ‪ ۴۳‬هــزار واحــد مســکن فرهنگیــان و افزایش‬ ‫ظرفیــت دانشــگاههای فرهنگیــان جــزو برنامه هــا و اقدامــات‬ ‫امــوزش و پــرورش اســت‪.‬‬ ‫اقــای حاجی میرزایــی ســرعت امــوزش و پــرورش در واکنــش‬ ‫بــه کرونــا را مناســب دانســت و گفــت‪ :‬کمتــر از یــک هفتــه پس‬ ‫از کرونــا‪ ،‬برنامــه تلویزیونــی اموزشــی و حــدود یــک مــاه بعــد‬ ‫از ان‪ ،‬شــبکه شــاد را راه انــدازی کردیــم و در ســال تحصیلــی‬ ‫جدیــد نیــز تضمیــن می دهیــم کــه همــه دانــش امــوزان بــه‬ ‫امــوزش دسترســی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــا تصویــب تفاهم نامــه شــهرداری‬ ‫گــرگان و جهــاد کشــاورزی گلســتان‬ ‫در‪۲۴۵‬میــن جلســه رســمی صحــن علنــی‬ ‫شــورای منجــر بــه افزایــش ‪ ۴‬هکتــاری‬ ‫فضــای ســبز شــهری گــرگان شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس الیحــه پیشــنهادی فوق‪،‬جهــاد‬ ‫کشــاورزی بــا واگــذاری ‪ ۴‬هکتار از مجموع‬ ‫‪ ۱۰‬هکتــار اراضــی مشــجر واقع در مجموع‬ ‫جهــاد کشــاورزی گــرگان بــه فضــای ســبز‬ ‫شــهری‪ ،‬شــهرداری نیــز متعهــد بــه ایجــاد‬ ‫و ســاخت بنای اداری برای ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی بــا رای مثبــت اعضــای شــورا‬ ‫مــورد تصویــب قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫هــر چنــد در الیجــه پیشــنهادی وجــود‬ ‫ابهاماتــی از جملــه هزینــه هــای مالــی‬ ‫بــرای ســاخت و نحــوه چگونگــی در اجــرای‬ ‫تعهــدات و زمــان موجــب مخالفــت برخــی‬ ‫از اعضــای شــورا گردیــد امــا در نهایــت‬ ‫بــه لحــاظ افزایــش ســرانه فضــای ســبز‬ ‫و منافــع اقتصــادی و جانمایــی مناســب‬ ‫زمیــن مــورد اشــاره ناشــی از ایــن تفاهــم‬ ‫نامــه نهایــت منجــر بــه تصویــب ان شــد‪.‬‬ ‫عبدالرضــا دادبــود شــهردار گــرگان بــا‬ ‫اشــاره بــه ایــن موضــوع گفــت ‪ :‬الیحــه‬ ‫فــوق پــس از ســیر مراحــل قانونــی و‬ ‫تبدیــل بــه قــرارداد شــدن دو طرفــه بین دو‬ ‫دســتگاه و معین شــدن جزئیات چگونگی‬ ‫مجــدد بــرای تصویــب نهایــی بــه صحــن‬ ‫شــورا بــاز خواهــد گشــت‪.‬‬ ‫دادبــود بــا شــاره بــه هســته مرکــزی‬ ‫گــرگان افــزود ‪:‬بــا توجــه بــه وجــود اراضــی‬ ‫بســیاری همچــون دخانیــات درمیــدان‬ ‫ولیعصر‪،‬مرکــز تحقیقات جهاد کشــاورزی‬ ‫در جرجــان و فرمانــداری و پــادگان لشــکر‬ ‫‪ ۳۰‬در محــدوده فلکــه کاخ وجــود دارد کــه‬ ‫بایــد بــرای تبدیــل انهــا بــه فضــای ســبز‬ ‫شــهری اقدامــات الزم اجــرا شــود‬ ‫اگهــی تغییــرات موسســه اتحادیــه صنــف مشــاورین‬ ‫امــاک شهرســتان گــرگان موسســه غیر تجاری به شــماره‬ ‫ثبــت ‪ 881‬و شناســه ملــی ‪ 14007801003‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ‪1399/03/31‬‬ ‫کــه طــی نامــه شــماره ‪ / 1278‬ع ‪ 1399/04/12-‬اصنــاف‬ ‫مرکــز اســتان گلســتان بــه ایــن اداره واصــل گردیــده‬ ‫اســت ‪ ،‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬محمــد رضــا‬ ‫صنعتــی بشــماره ملــی ‪ 2121493451‬بهمــن شــمس‬ ‫ابــادی بشــماره ملــی‪ 2121696342‬حمیــد رضــا تیمــوری‬ ‫بشــماره ملــی ‪2249723540‬محمدعلــی گرزیــن‬ ‫بشــماره ملــی‪ 2120933626‬محســن عظیمــی مالــداران‬ ‫بشــماره ملــی ‪2121441468‬حمیــد رضــا طاهــری راد‬ ‫بشــماره ملی‪2121950915‬عمــاد شــاهی مقنــی بشــماره‬ ‫ملــی ‪2121520139‬بــه ســمت اعضــاء هئیــت مدیــره‬ ‫بــرای مــدت ‪ 4‬ســال انتخــاب گردیدنــد‪ - .‬مهــدی حســن‬ ‫پورملکشــاه بــه کدملــی ‪ 2121399569‬بــه ســمت بازرس‬ ‫اصلــی بــرای مــدت ‪ 4‬ســال انتخــاب گردیــد ‪ - .‬وهــاب‬ ‫ســلیمانی زیارتــی بــه کــد ملــی ‪ 2122884071‬بــه ســمت‬ ‫مدیراجرائــی انتخــاب بــرای مــدت ‪ 4‬ســال انتخــاب گردیــد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان گلســتان اداره ثبت‬ ‫شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)976833‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت اتحادیــه صنــف مشــاورین امــاک‬ ‫شهرســتان گــرگان موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت‬ ‫‪ 881‬و شناســه ملی ‪ 14007801003‬به اســتناد صورتجلســه‬ ‫هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 1399/03/31‬کــه طــی نامــه شــماره‬ ‫‪ / 1278‬ع ‪ 1399/04/12-‬اصنــاف مرکــز اســتان گلســتان‬ ‫بــه ایــن اداره واصــل گردیــده اســت ‪ ،‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ‬ ‫شــد ‪ - :‬محمدرضــا صنعتــی بــه کــد ملــی ‪ 2121493451‬بــه‬ ‫ســمت رئیــس هیئــت مدیــره ‪ -‬بهمــن شــمس ابــادی بــه کــد‬ ‫ملــی ‪ 2121696342‬بــه ســمت نائــب رئیــس اول هیئــت‬ ‫مدیــره ‪ -‬حمیدرضــا تیمــوری بــه کــد ملــی ‪2249723540‬بــه‬ ‫ســمت نائــب رئیــس دوم هیئــت مدیــره ‪ -‬محمدعلــی گرزیــن‬ ‫بــه کــد ملــی ‪ 2120933626‬بــه ســمت دبیــر ‪ -‬محســن‬ ‫عظیمــی مالــداران بــه کــد ملــی ‪ 2121441468‬بــه ســمت‬ ‫خزانــه دار ‪ -‬حمیدرضــا طاهــری راد بــه کــد ملــی ‪2121950915‬‬ ‫بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره ‪ -‬عمــاد شــاهی مقنــی بــه کــد‬ ‫ملــی ‪ 2121520139‬بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره موسســه‬ ‫بــرای ‪ 4‬ســال انتخــاب وکلیــه اســناد و مــدارک و اوراق بهــادار‬ ‫و بانکــی بــا امضــاء خزانــه دار و امضــائ رئیــس و در غیــاب‬ ‫هــر یــک بــا امضــاء نائــب رئیــس اول همــراه بــا مهــر موسســه‬ ‫معتبــر میباشــد و ســایر مکاتبــات عــادی و اداری بــا امضــاء‬ ‫رئیــس و درغیــاب وی بــا امضــاء نائــب رئیــس اول و نائــب‬ ‫رئیــس دوم همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر خواهــد بــود‪ .‬و‬ ‫اقــای وهــاب ســلیمانی زیارتــی بــه کــد ملــی ‪2122884071‬‬ ‫بــه ســمت مدیراجرائــی انتخــاب بــرای مــدت ‪ 4‬ســال انتخــاب‬ ‫گردیــد ‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره‬ ‫ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)976841‬‬ صفحه 8 ‫شستشوی دست ها با اب و صابون و استفاده از محلولهای‬ ‫ضدعفونی کننده حاوی الکل‪،‬ویروس های روی‬ ‫دست ها را از بین می برند‪.‬‬ ‫مرتب دست‬ ‫های خود را‬ ‫بشویید‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬شهریور ‪1399‬‬ ‫زندگی‬ ‫نکات قابل توجه درهنگام خرید گیاهان اپارتمان‬ ‫یکــی از موضوعاتــی کــه انســانها در زندگــی شــهری بــا ان مواجــه شــده انــد‪ ،‬دوری‬ ‫از طبیعــت سرســبز اســت کــه در شــهرها بــه ان دسترســی کمتــری وجــود دارد‪.‬‬ ‫بهتریــن پیشــنهاد بــرای افــرادی کــه فضــای کافــی بــرای ســاخت باغچــه یــا امــکان‬ ‫دسترســی بــه فضــای ســبز ندارنــد‪ ،‬خریــد گیاه اپارتمانی اســت‪ .‬با خریــد گل و گیاه‬ ‫اپارتمانــی میتوانیــد از زیبایــی هــای طبیعــی در منــزل یــا اداره خــود لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫و پوســیدگی بهتــر اســت در دمــای حــدود ‪ 10‬درجــه نگهــداری کنیــد‪.‬‬ ‫گیاه پوتوس‪:‬‬ ‫از جمله گیاهان پرطرفدار اپارتمانی که بخاطر مقاوم بودن‪ ،‬رشد خوب‬ ‫و افزایش رطوبت محیط شهرت بسیاری دارد‪ ،‬گیاه پوتوس است که‬ ‫می توانید ان را به عنوان اولین انتخاب‪ ،‬در لیست خرید گل اینترنتی یا‬ ‫حضوری خود قرار دهید‪.‬‬ ‫گیاه اپارتمانی چه نوع گیاهی است؟‬ ‫شیوه نگهداری گیاه اپارتمانی پوتوس ‪:‬‬ ‫گیــاه اپارتمانــی در محیــط هــای بســته ماننــد اپارتمــان هــا و ادارات‪ ،‬رشــد‬ ‫بســیار خوبــی دارنــد کــه باعــث پاکســازی هــوای محیــط‪ ،‬زیباســازی فضــای‬ ‫موردنظــر مــی گــردد‪ .‬انســانها از انجایــی کــه دوســتدار گل و گیــاه هســتند‬ ‫ترجیــح مــی دهنــد بــرای بهتــر جلــوه دادن محیط منــزل یــا اداره و نیز روحیه‬ ‫بخشــیدن بــه خــود بــه خریــد گل بپردازنــد‪ .‬ا‬ ‫بهتــر اســت خــاک ایــن گیــاه را مرطــوب نگــه داریــد و در صــورت قهــوه ای‬ ‫شــدن برگهــا‪ ،‬بیشــتر بــه ان اب بدهیــد‪ .‬گیــاه پوتــوس در شــرایط نــوری‬ ‫مختلــف قابــل نگهــداری اســت البتــه بایســتی از نــور مســتقیم خورشــید‬ ‫اجتنــاب نماییــد‪ .‬ایــن گیــاه مــی توانــد دمــای متوســط ‪ 55‬تــا ‪ 85‬در شــرایط‬ ‫گرمســیری و رطوبــت بــاال را تحمــل کنــد‪ .‬درصــورت افــت زدگی گیاه پوتوس‬ ‫کــه بــه نــدرت اتفــاق مــی افتــد از یــک تکــه پنبــه الکلــی شــده بــه منظــور‬ ‫کشــتن افــت هــا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫چه مواردی را در خرید گیاه اپارتمانی باید مدنظر داشت؟‬ ‫بــه هنــگام خریــد گل و گیــاه اپارتمانــی حتمــا بایســتی در رابطــه بــا میــزان‬ ‫رطوبــت‪ ،‬نــور‪ ،‬ترکیبــات موجــود در خــاک‪ ،‬درجــه حــرارت‪ ،‬کــود مناســب‪،‬‬ ‫ظــرف و مــکان مناســب انهــا از فروشــندگان اطالعــات کافــی را بدســت‬ ‫اوریــد‪ .‬شــما مــی توانیــد بــه دو صــورت خرید گیاه اپارتمانــی را انجام دهید‪.‬‬ ‫یــا بصــورت حضــوری بــه گل فروشــی هــا و بــاغ گل برویــد یــا خریــد گل‬ ‫اینترنتــی را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫گیاهــان اپارتمانــی دارای تنــوع بیشــمار و شــرایط نگهــداری متفاوتــی‬ ‫هســتند کــه بــه هنــگام خریــد گل بایــد بــه ان توجــه کنیــد‪ .‬در ایــن مطلــب‬ ‫بــه معرفــی مختصــری از ایــن گیاهــان مــی پردازیــم و امیدواریــم ایــن‬ ‫راهنمایــی هــا در خریــد گل اینترنتــی یــا حضــوری بــرای منــزل و اداره تــان‪،‬‬ ‫کمــک موثــری بکنــد‪.‬‬ ‫کراسوال خرفه ای‬ ‫بــه هنــگام خریــد گل کراســوال بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه یکــی از گیاهــان‬ ‫مشــهور در جهــان بــا بیــش از ‪ 150‬گونــه بــوده و در برخــی مــوارد‪ ،‬مــردم ایــران‬ ‫ان را بــه عنــوان گیاهــی دارویــی مصــرف مــی کننــد‪ .‬کراســوال گیاهــی گوشــتی‬ ‫ســازگار بــا محیــط اپارتمانــی و دارای برگهــای ضخیم و همیشــه ســبز اســت‪.‬‬ ‫شیوه نگهداری‪:‬‬ ‫یکــی از نــکات مهمــی کــه بعــد از خریــد گیــاه اپارتمانــی کراســوال بایــد بــه ان توجــه‬ ‫کنیــد‪ ،‬حســاس بــودن بــه ابیــاری زیــاد اســت چراکــه باعث ریزش برگها و پوســیدگی‬ ‫ســاقه هــا مــی شــود‪ .‬ایــن گیــاه عاشــق نــور و تابــش مســتقیم افتــاب اســت‪ .‬دمــای‬ ‫مناســب بیــن ‪ 24 – 15‬درجــه بــوده امــا در فصــول ســرد بــرای جلوگیــری از یــخ زدگــی‬ ‫گیاه رهوئو یا موسی در گهواره‬ ‫ایــن گیــاه وقتــی گل مــی دهــد‪ ،‬شــبیه بــه برگهایــی ماننــد قایــق مــی شــوند بــه‬ ‫همیــن دلیــل بــه ان موســی در گهــواره‪ ،‬زیپلیــن یــا رهوئــو مــی گوینــد‪ .‬گل زپلین‬ ‫از خانــواده بــرگ بیــدی اســت کــه زادگاهــش در مکزیــک مــی باشــد‪ .‬نــوع بــرگ‬ ‫هــا پهــن و نیــم گوشــتی و دارای رنــگ ســبز بــراق بــا رگــه هــای ارغوانــی اســت‪.‬‬ ‫نحوه نگهداری گیاهان اپارتمانی ‪:‬‬ ‫نــور کامــل یــا متمایــل به ســایه نســبی‪ ،‬دور از اشــعه مســتقیم افتــاب‪ ،‬درجــه حرارت‬ ‫مناسب و قابل تحمل در زمستان ‪ 16‬و در تابستان ‪ 21‬درجه بهترین دما برای رشد‬ ‫اســت‪ .‬بایســتی خــاک ان مرطــوب بــوده و در تابســتان دو الــی ســه مرتبــه در هفتــه و‬ ‫در زمســتان یــک بــار ابیــاری شــود‪ .‬خاک مناســب بــرای تغذیه از طریــق کودهای مایع‬ ‫یــا جامــد در محلــول در اب هــای مخصــوص گل هــای زینتــی بــه صــورت دو هفتــه‬ ‫یکبــار براســاس نصــف میــزان قیــد شــده بــر روی بســته هــا کافــی اســت‪.‬‬ ‫گل برگ گندمی‬ ‫ایــن گیــاه دارای رشــد ســرعت قابــل توجــه و ســازگار بــا شــرایط محیــط‬ ‫اپارتمانــی و اداری اســت‪.‬‬ ‫شرایط نگهداری گل برگ گندمی ‪:‬‬ ‫گل بــرگ گندمــی در خــاک هــای متفــاوت قابلیــت کاشــت را دارد‪ .‬بهتریــن‬ ‫گزینــه‪ ،‬خــاک لومــی اســت کــه از نظــر زهکشــی تامیــن کننــده و مناســب‬ ‫بــوده و بایســتی از شــن در ایــن خــاک بــرای رشــد بهتــر اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫نقش ناشنوایی در زوال عقل ؟‬ ‫زوال عقــل نــه تنهــا تاثیــر جســمی‪ ،‬روانــی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی بــر مبتالیان‬‫دارد‪ ،‬بلکــه خانــواده و جامعــه را نیــز تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫محققــان دانشــگاه نیوکاســل انگلیــس بــا جمـع اوری نتایــج مطالعاتــی کــه روی‬ ‫انســان و مدل هــای جانــوری انجــام گرفتــه اســت‪ ،‬نظریــه جدیــدی را مطــرح کردند‬ ‫کــه بــر اســاس ان اختــال در شــنوایی می توانــد منجــر بــه زوال عقــل شــود‪.‬‬ ‫ در حــال حاضــر حــدود ‪ ۵۰‬میلیــون نفــر بــه زوال عقــل مبتــا هســتند و‬‫ســاالنه حــدود ‪ ۱۰‬میلیــون نفــر بــه ایــن تعــداد افــزوده می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن نظریــه‪ ،‬ســه جنبــه مهــم موضــوع مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت؛‬ ‫علــت متــداول ناشــنوایی و ارتبــاط ان بــا زوال عقــل‪ ،‬کم شــنوایی منجــر بــه‬ ‫کوچــک شــدن مغــز و اختــال شــناختی در افــرادی کــه بــه دلیــل از دســت‬ ‫دادن شــنوایی ناچارنــد منابــع بیشــتری از مغــز خــود را بــرای ســازگاری بــا ایــن‬ ‫وضعیــت مــورد اســتفاده قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن تحقیقــات‪ ،‬لــوب گیجگاهــی مغــز کــه مکان هــا و رخدادهــا‬ ‫را بــه صــورت بلندمــدت ذخیــره می کنــد‪ ،‬در ذخیره ســازی کوتاه مــدت و‬ ‫دسـت ورزی اطالعــات صوتــی نیــز درگیر اســت‪ .‬بــه اعتقاد محققان تغییراتی‬ ‫که در اثر از دســت دادن شــنوایی در نحوه فعالیت سیســتم حافظه در مغز‬ ‫ایجــاد می شــود‪ ،‬می توانــد بــه طــور مســتقیم پروتئین هــای غیرعــادی را تولیــد‬ ‫کنــد کــه عامــل بیمــاری الزایمــر هســتند‪.‬‬ ‫اکنــون محققــان در تالشــند تــا ایــن نظریــه را در مدل هــای اسیب شــناختی‬ ‫مــورد ازمایــش قــرار دهنــد تــا صحــت ان را ارزیابــی کننــد‪.‬‬ ‫الزایمــر شــایع ترین نــوع زوال عقــل اســت‪ .‬یکــی از مهمتریــن دالیــل بــروز الزایمــر‪،‬‬ ‫تجمــع پالک هــای پروتئیــن امیلوئیــد در مغــز اســت‪ .‬امیلویید یــک اصطالح عمومی‬ ‫بــرای پروتئین هایــی اســت کــه بــه طــور طبیعــی در بــدن بوجــود می اینــد‪ .‬در مغــز‬ ‫افــراد ســالم‪ ،‬ایــن پروتئیــن نابــود می شــود؛ ولــی در مغــز افــراد مبتــا بــه الزایمــر‪،‬‬ ‫تجمــع می یابــد‪ .‬در حــال حاضــر حــدود ‪ ۵۰‬میلیــون نفــر به زوال عقل مبتال هســتند‬ ‫و ســاالنه حــدود ‪ ۱۰‬میلیــون نفــر بــه ایــن تعــداد افــزوده می شــود‪.‬‬ ‫اخرین امار منتشر شده از سازمان جهانی بهداشت در مورد زوال عقل‬ ‫الزایمر شایع ترین نوع زوال عقل است‪.‬‬‫زوال عقــل یکــی از مهمتریــن دالیــل ناتوانــی و وابســتگی ســالمندان در‬‫سراســر جهــان اســت‪.‬‬ ‫ گرچــه قربانیــان زوال عقــل عمدتــا ســالمندان هســتند؛ ولــی ایــن عارضــه‬‫یــک بخــش طبیعــی از پیــری نیســت‪.‬‬ ‫حــدود پنــج درصــد از مبتالیــان بــه الزایمــر در دهــه چهــل و پنجــاه ســالگی عالئــم‬‫اولیــه را نشــان می دهند‪/.‬ایرنــا‬ ‫سال ششم‬ ‫‪9‬‬ ‫شمـاره ‪264‬‬ ‫علت تداخل قرص های‬ ‫ک با هم؟‬ ‫انتی بیوتی ‬ ‫برخــی داروهــا بــا یکدیگــر تداخــل‬ ‫دارنــد و عملکــردی کــه انتظــار داریــم‬ ‫را در بــدن انجــام نمی دهنــد؛ حتــی‬ ‫گاهــی بــه علــت همیــن تداخــل دارویی‬ ‫بــه بــدن نیــز اســیب می زننــد‪.‬‬ ‫در واقــع مــا نمی توانیــم دقیــق‬ ‫پیش بینــی کنیــم که یک قــرص در بدن‬ ‫مــا تــا چــه حــد عملکــرد خواهد داشــت‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات مصــرف دو نــوع قــرص ‬ ‫انتــی بیوتیــک موجــب اثــر بخشــی‬ ‫بیشــتر می شــود و گاهــی اوقــات‬ ‫معکــوس عمــل می کننــد‪ .‬گفتیــم‬ ‫کــه پیش بینــی عملکــرد قرص هــا‬ ‫در بــدن بــه طــور دقیــق امکان پذیــر‬ ‫نخواهــد بــود؛ امــا مطالعــات جدیــد‬ ‫دربــاره ی انتــی بیوتیک هــا‪ ،‬اطالعاتــی‬ ‫دقیــق دربــاره ی عملکــرد انهــا در بــدن‬ ‫بــه مــا می دهنــد‪ .‬زیــرا اگــر مصــرف‬ ‫‪ ۲‬دارو انتی بیوتیــک منجــر افزایــش‬ ‫تعــداد باکتری هــا در بــدن شــوند کــه‬ ‫بــرای مــا دردســر ســاز خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫گــزارش امــروز «ایرنــا زندگی» گزارشــی‬ ‫در این بــاره کــه نتیجــه ی همــکاری‬ ‫مطالعاتــی؛ ‪ .۱‬پروفســور توبیــاس بولن‬ ‫بــاخ‪ ،‬از دانشــگاه کولــون ‪ .۲‬پروفســور‬ ‫گســپر تیکاتیــک ‪ .۳‬بُــو کاویــک‪ ،‬دکتــر‬ ‫پژوهشــی از موسســه ی دانــش و‬ ‫تکنولــوژی اســترالیا اســت را بــا شــما به‬ ‫اشــتراک می گــذارد‪.‬‬ ‫در ابتــدا تیــم مطالعاتــی هدف خــود را از‬ ‫ن گونــه بیــان کردند‪« :‬ما‬ ‫ایــن پژوهــش ایـ ‬ ‫قصــد داریــم‪ ،‬عملکــرد انتــی بیوتیک هــا‬ ‫کــه از رشــد پروتئین هــای پــرورش باکتری‬ ‫جلوگیــری می کننــد را تــا حــد ممکــن بــر‬ ‫اســاس مدل هــای ریاضــی بــه طــور دقیــق‬ ‫پیش بینــی کنیــم»‪.‬‬ ‫ریبوزوم هــای باکتری هــا بــه تدریــج‬ ‫ژن هــای دی ان ای را بــرای امینواســید‬ ‫پروتئین هــا ترجمــه می کننــد‪ .‬کار انتــی‬ ‫بیوتیک هــا در بــدن مــا جلوگیــری از‬ ‫ایــن ترجمــه اســت‪ .‬انتــی بیوتیک هــای‬ ‫مختلــف روش هــای متفاوتــی بــرای‬ ‫جلوگیــری از تکمیــل ســیکل ترجمــه بــه‬ ‫کار می گیرنــد‪ .‬تداخــل قرص هــای انتــی‬ ‫بیوتیــک بــرای مثــال بــه ایــن صــورت‬ ‫خواهــد بــود کــه برخــی از قرص هــا‬ ‫از ابتــدای ســیکل ترجمــه ان را مهــار‬ ‫می کننــد کــه اگــر دو قــرص همزمــان یــک‬ ‫روش بــرای مهــار کــردن ســیکل داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬عملکــرد انهــا بــا کاهــش فاحــش‬ ‫ســرعت مواجــه می شــود‪.‬‬ ‫روش برخــی از انتــی بیوتیک هــا بــرای‬ ‫مهــار کــردن ســیکل‪ ،‬در میــان ان نیــز‬ ‫وجــود دارد کــه در ایــن صــورت بــا انتــی‬ ‫بیوتیک هایــی کــه در ابتــدای ســیکل مهــار‬ ‫می کننــد تداخــل پیــدا کــرده و اثــر ایــن‬ ‫دســته دوم از بیــن رفتــه و تعــداد زیــادی‬ ‫از ریبوزوم هــا بــرای پروئتین هــا ترجمــه‬ ‫شــده و باکتری هــا ســاخته خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از ایــن تداخــل بهتر اســت‬ ‫کــه هیــچ انتــی بیوتیکــی را بــا دیگــر انتــی‬ ‫بیوتیک هــا همزمــان مصــرف نکنیــم‪ .‬اگــر‬ ‫از یــک داروی انتــی بیوتیــک نتیجــه ی‬ ‫اثربخشــی نگرفتیــد‪ ،‬مصــرف ان را قطــع‬ ‫و بــا مشــورت پزشــک در فصلــه زمانــی‬ ‫مناســب‪ ،‬نــوع دیگــری را امتحــان کنیــد‪.‬‬ صفحه 9 ‫دوشنبه ‪ 17‬شهریور ‪1399‬‬ ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست نزنید‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن اســت‬ ‫بــه ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده مــی‬ ‫تواننــد ویــروس را بــه چشــم هــا ‪،‬بینی و دهان شــما منتقل‬ ‫کننــد‪.‬از ایــن راه هــا ویــروس مــی تواند وارد بدن شــما شــده‬ ‫و شــما را بیمــار کنــد‬ ‫اموزش و خبر‬ ‫شمـاره ‪264‬‬ ‫راهکاری برای جلوگیری از سوختن گوشی خیس شده‬ ‫وقتــی تلفــن هوشــمند گران قیمــت شــما خیــس می شــود‬ ‫تنهــا بــه نجــات کامــل ان فکــر می کنیــد‪ .‬اگرچــه خیس شــدن‬ ‫موبایــل اتفــاق دردناکــی بــه نظــر می رســد امــا راه حل هــای‬ ‫خوبــی بــرای ان وجــود دارد‪.‬‬ ‫همــه افــرادی کــه تلفن هــای هوشــمند دارنــد تجربه هــای‬ ‫دردنــاک پرتاب شــدن گوشــی بــه درون اب یــا ریختــن مایعــات‬ ‫روی ان هــا را بــا گوشــت و پوســت و اســتخوان لمــس کرده انــد‪.‬‬ ‫ایــن شــرایط تلــخ اگرچــه راهکارهــای خوبــی دارد امــا در نهایــت‬ ‫همــه چیــز بــه ســرعت عمــل و کیفیــت کاری کــه شــما انجــام‬ ‫می دهیــد‪ ،‬وابســته اســت‪ .‬بنابرایــن ایــن کــه چگونــه گوشــی‬ ‫خیس شــده را از ســوختن نجــات دهیــم‪ ،‬بســتگی بــه مــوادی‬ ‫دارد کــه از ان اســتفاده می کنیــد‪.‬‬ ‫یکــی از پیشــنهاداتی کــه همیشــه بــه افــرادی کــه چنیــن تجربــه‬ ‫تلخــی داشــته اند می شــود‪ ،‬ایــن اســت کــه تلفــن هوشــمند خود‬ ‫را بــه درون ظــرف برنــج انداختــه و چنــد ســاعتی صبــر کننــد‪ .‬این‬ ‫پیشــنهاد به هیچ وجه منطقی نیســت و هرگز به تلفن همراه‬ ‫شــما کمــک نمی کنــد‪ .‬اگرچــه دانه هــای غیرقابــل شــمارش برنــج‬ ‫بخــش عظیمــی از رطوبــت تلفن هوشــمند شــما را می گیرند اما‬ ‫در نهایــت راه حــل اصلــی نیســتند‪ .‬بنابرایــن در ادامــه تعــدادی‬ ‫از روش هــای مهــم بــرای نجــات دادن گوش ـی های خیس شــده‬ ‫را بــه شــما معرفــی می کنیــم‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه اگــر تلفــن‬ ‫هوشــمند کامــا بــه درون اب ســقوط کــرد و حتــی پــس از‬ ‫خشک شــدن بــه شــرایط نزدیــک بــه عــادی بازنگشــت‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫دنبــال تعویــض قطعــات ان باشــید‪.‬‬ ‫دارد را بگشــایید‪ .‬پــس از خیس شــدن تلفــن هوشــمند خیلــی‬ ‫ســریع محفظــه ســیمکارت و کارت حافظــه را از بدنــه اصلــی‬ ‫جــدا کنیــد و اجــزای ان را بــا دقــت خشــک کنیــد‪ .‬ایــن اتفــاق‬ ‫باعث می شــود تا ســیمکارت و کارت حافظه تلفن شــما ســالم‬ ‫بماننــد و البتــه کــه از نفــوذ بیشــتر اب هــم جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫از دستمال های میکروفایبر استفاده کنید‬ ‫پارچــه میکروفایبــر بــا الیــاف منحصربه فــرد و بســیار ریزیبــا‬ ‫ضخامــت ‪ ۱۰‬میکــرون در برابــر مایعــات‪ ،‬روغــن ‪ ،‬گــرد و غبــار و‬ ‫ســایر اجســام ریــز مقاومــت دارد و ان هــا را در داخــل شــکاف های‬ ‫کوچــک خــود بــه دام می انــدازد‪ .‬بنابرایــن الودگی هــا را بــه درســتی‬ ‫پــاک می کنــد و ســطوحی کامــا پاکیــزه و عــاری از هرگونــه الودگــی‬ ‫و رطوبــت را بــه شــما تحویــل می دهــد‪ .‬بــرای خشک شــدن گوشــی‬ ‫خــود از یــک دســتمال میکروفایبــر اســتفاده کنیــد‪ .‬دســتمال های‬ ‫مخصــوص عینــک و دســتمال هایی که برای پاک کــردن محصوالت‬ ‫الکترونیکــی وجــود دارد هــم بــه شــما کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫همــه ســطوح‪ ،‬اجــزا و بدنــه تلفــن هوشــمند خــود را بــا دقــت‬ ‫پــاک کنیــد‪ .‬اگــر طراحــی گوشــی شــما ایــن اجــازه را می دهــد‪،‬‬ ‫اجــزای ان را بــا دقــت بــاز کنیــد و همــه ان هــا را خشــک کنیــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال اگــر بــرای چنیــن کاری بــه جراحــی کامــل تلفــن‬ ‫نیــاز داریــد بهتــر اســت ان را فرامــوش کنیــد و تنهــا ســطوح‬ ‫در دســترس را بررســی کنیــد‪ .‬از سشــوار بــرای خشــک کردن‬ ‫قطعــات تلفــن هوشــمند خــود امتنــاع کنیــد چــون دمــای باالی‬ ‫ان نه تنها برای چســب قطعات گوشــی شــما مناســب نیســت‬ ‫بلکــه احتمــال زنگ زدگــی ان را مطــرح می کنــد‪.‬‬ ‫ابتدا تلفن خود را خاموش کنید‬ ‫چرا نباید از برنج استفاده کرد؟‬ ‫خاموش کردن تلفن هوشــمند پس از خیس شــدن نخســتین‬ ‫کاری اســت کــه بایــد انجــام دهیــد‪ .‬خاموش کــردن بــه قطعــات‬ ‫کمــک می کنــد تــا فعالیــت خــود را متوقــف کننــد‪ .‬در ایــن‬ ‫میــان صفحــه نمایــش اهمیــت بســیار ویــژه ای دارد چــون تاثیر‬ ‫قطــرات اب روی ان می توانــد تقریبــا غیرقابــل جبــران باشــد‪.‬‬ ‫دلیــل مطرح شــدن نــام برنــج بــرای خشــک کردن تلفــن‬ ‫هوشــمند خیس شــده قــدرت بــاالی جــذب رطوبــت ان اســت‪.‬‬ ‫امــا برنــج بهتریــن محصولــی نیســت کــه می توانید با کمــک ان‬ ‫رطوبــت موبایــل خیس شــده را دفــع کنیــد‪ .‬شــاید بهتر باشــد از‬ ‫ذرت و جــو بــه عنــوان گزینه هــای جدی تــر اســتفاده کنیــد چون‬ ‫رطوبــت بیشــتری را جــذب می کننــد‪ .‬ضمــن اینکــه فرامــوش‬ ‫نکنیــد در صــورت قــراردادن گوشــی یــا تلفــن هوشــمند خــود‬ ‫درون ظرفــی از برنــج‪ ،‬ذرت یــا جــو در ان را بــاز نگــه داریــد تــا‬ ‫رطوبــت بــا ســرعت بیشــتری از ان خــارج شــود‪.‬‬ ‫محفظه سیمکارت و کارت حافظه را خارج کنید‬ ‫تلفن هــای هوشــمند جدیــد بــا باطری هــای پلمــپ بــه بــازار‬ ‫عرضــه می شــوند‪ .‬بنابرایــن بــرای دسترســی بــه ســیم کارت و‬ ‫کارت حافظــه بایــد محفظــه کشــویی کــه در حاشــیه قــاب قــرار‬ ‫راه اندازی وتوسعه سامانه های‬ ‫هوشمندجاده ای‬ ‫مهــدی میقانــی مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گلســتان از راه انــدازی ‪ ۳۱‬ســامانه هوشــمند جــاده ای بــا‬ ‫اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۱۴۰‬میلیــارد ریــال در راههــای شــریانی و‬ ‫ترانزیتــی اســتان خبــرداد و افــزود‪ :‬ســامانه هــای فــوق کــه بــر‬ ‫اســاس اولویــت بنــدی محورهــای شــریانی و ترانزیتــی اســتان‬ ‫توســعه و نصــب و راه انــدازی شــده انــد شــامل ‪ ۲۲‬دوربیــن‬ ‫ثبــت تخلفــات عبــور و مــرور و دوربیــن نظارتــی و ترانزیتــی‬ ‫جــاده هــای شــریانی اســتان را تحــت نظــارت و کنتــرل قــرار‬ ‫مــی دهنــد‪.‬‬ ‫میقانــی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر در بیــش از ‪ ۵۵۰‬کیلومتــر از‬ ‫راههای شــریانی اســتان ‪ ۴۲‬دوربین ثبت تخلفات و ‪ ۲۵‬دوربین‬ ‫نظارتــی و دو ســامانه توزیــن حرکــت نصــب و فعــال اســت‪.‬‬ ‫فرامرز مداح معاون برنامه ریزی و سیســتم های هوشــمند‬ ‫این ســازمان اظهارداشــت ‪۴۲ :‬دفقره دوربین کنترل ســرعت‬ ‫و پــاک خــوان از مجمــوع ‪ ۱۵۴۰‬دوربیــن فعــال در محورهــای‬ ‫مواصالتــی کشــور در گلســتان قــرار دارد‪.‬همچنیــن در ایــن‬ ‫بیــن ‪ ۸۵۰‬دوربیــن نظارتــی بــا وجــود ‪ ۵۴‬ســامانه توزیــن در‬ ‫حرکــت در راههــای کشــور فعــال مــی باشــند‪.‬‬ ‫مــداح بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف حفاظــت از جــان مــردم در‬ ‫نصــب و راه انــدازی اینگونــه ســامانه هــا و افزایــش ایمنــی‬ ‫جــاده هــا و خدمــات دهــی بــه مــردم در حیــن تــردد واســتفاده‬ ‫ژل ســیلیکا هــم گزینــه مناســبی بــرای نجــات تلفن هوشــمند‬ ‫شــما بــه نظــر می رســد‪ .‬اگــر تلفــن هوشــمند یــا وســیله‬ ‫دیجیتالــی جدیــدی خریــداری کنیــد‪ ،‬متوجــه وجــود دانه هــای‬ ‫پالســتیکی بســیار ریــزی می شــوید کــه در حقیقــت بــرای‬ ‫جلوگیــری از مرطوب شــدن دســتگاه شــما در حیــن حمــل‬ ‫و نقــل بوده انــد‪ .‬ژل ســیلیکا در تعــداد بســیار زیــاد‪ ،‬همــان‬ ‫معجــزه ای اســت کــه بــرای نجــات تلفــن هوشــمند خیس شــده‬ ‫بــه ان نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫ایا برای تلفن هوشمند ضداب هم نگرانی وجود دارد؟‬ ‫فنــاوری ضداب کــردن تلفن هــای هوشــمند از چنــد ســال پیــش‬ ‫در دســت توســعه قــرار دارد‪ .‬شــرکت ســونی عالقــه خاصــی بــه‬ ‫اســتفاده از ان در محصــوالت خــود داشــت‪ .‬بنابرایــن تعــدادی از‬ ‫محصــوالت خــود را بــا درپوش هــای عایــق بــه بــازار عرضــه کــرد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ایــن فنــاوری در ســال های اخیــر پیشــرفت قابــل‬ ‫توجهــی همــراه بــوده و حــاال بــا تلفن هایــی مواجــه هســتیم‬ ‫کــه بــدون قــراردادن هیــچ درپوشــی روی خروجی هایشــان بــه‬ ‫صــورت کامــل ضــداب هســتند‪ .‬متاســفانه تولیدکننده هــای‬ ‫شناخته شــده ای ماننــد شــیائومی‪ ،‬هــواوی و نوکیــا عالقــه‬ ‫چندانــی بــه ایــن فنــاوری ندارنــد و غول هــای بــازار تلفن هــای‬ ‫هوشــمند ماننــد سامســونگ و اپــل هــم ایــن اســتاندارد را تنهــا‬ ‫بــرای گرانتریــن محصــوالت خــود در نظــر گرفته انــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن وقتــی میلیون هــا تومــان بــرای خریــد یــک تلفــن‬ ‫هوشــمند ضــداب هزینــه می کنیــد‪ ،‬طبیعــی اســت کــه نگــران‬ ‫مقاومــت واقعــی ان در برابــر مایعــات باشــید‪ .‬خوشــبختانه‬ ‫همــه محصــوالت ضــداب ایــن روزهــای بــازار تلفن هــای‬ ‫هوشــمند بــه معنــای واقعــی کلمــه در برابــر مایعــات مقاومــت‬ ‫دارنــد و می توانیــد از ان هــا بــدون دغدغــه حتــی در محیط هــای‬ ‫مرطوبــی ماننــد اســتخر و کنــار دریــا هــم اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫اســتاندارد مشــخصی بــرای ضداب بــودن تلفن هــای هوشــمند‬ ‫و ســاعت های هوشــمند وجــود دارد‪.‬‬ ‫برای تقویت و ارتقای سخت افزار لپ تاپ به چه نکاتی توجه کنیم؟‬ ‫ان هــا بــا کــدی شــناخته می شــوند کــه مخفــف مقاومــت در‬ ‫برابــر نفــوذ اســت و بــا عبــارت ‪ IP‬شــناخته می شــود‪ .‬بیشــتر‬ ‫تلفن هــای هوشــمند فعلــی بــازار کــه ضــداب هســتند از‬ ‫اســتاندارد ‪ IP68‬بهــره می برنــد‪ .‬ایــن اســتاندارد بــه معنــای ان‬ ‫اســت کــه تلفــن هوشــمند شــما بــه مــدت ‪ ۳۰‬دقیقــه در عمــق‬ ‫یــک و نیــم متــر دوام می اورد‪/.‬ایرنــا‬ ‫از جــاده هــای مواصالتــی کشــور اســت افزود‪:‬مهمترین هدف‬ ‫از ایجــاد و نصــب چنیــن ســامانه هایــی اطــاع از وضعیــت‬ ‫راه هــا نســبت بــه وضعیــت جــوی و اطــاع رســانی ان بــه‬ ‫مــردم بــرای برنامــه ریــزی مناســب نســبت بــه ســفرهای برون‬ ‫شــهری مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬حفاظــت و ایمنــی و ابنیــه فنــی جــاده هــا‬ ‫و ایجــاد صرفــه جوبــی در بخــش اعتبــارات‪ ،‬همچنیــن نقــش‬ ‫سازنده در بحث کاهش قاچاق کاال و افزایش انگیزه در بخش‬ ‫هــای مختلــف کاری مرتبــط بــا حفاظــت و ایمنــی راه هــا دارد کــه‬ ‫از ســایر اهــداف نصــب و توســعه ســامانه هــای هوشــمند جــاده‬ ‫ای بخصــوص در ایــام و زمــان بیمــاری کرونــا مــی باشــد‪.‬‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی و سیســتم هــای هوشــمند ســازمان‬ ‫راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای بــا تصریــح اینکــه‪ :‬ســایر‬ ‫دســتگاههای امنیتــی امنتظامــی نیــز بــا نصــب و راه انــدازی‬ ‫ایــن ســامانه هــا در محــور هــای مواصالتــی کشــور مــی تواننــد‬ ‫از اطالعــات ان بــرای مدیریــت و برنامــه ریــزی هــای مطلــوب‬ ‫تــر بهــره منــد شــوند‪ .‬کــه نگهــداری و حفاظــت و امنیــت ایــن‬ ‫ســامانه هــا وظیفــه دوچندانــی را دارد کــه الزمه ان حفاظت و‬ ‫امنیــت ایــن ســامانه هــا توســط ســازمانهای مرتبــط مــی باشــد‪.‬‬ ‫میرمحمــد غــراوی افــزود‪ :‬ایــن ســامانه هــا مــی توانــد بــا توجه‬ ‫بــه حجــم گســترده عبــورو مــرور جــاده هــا روزانــه بــه بیــش‬ ‫از ‪۳۸‬تــا ‪۴۸‬هــزار وســیله از ان اســتفاده مــی کننــد کــه ایــن‬ ‫حجــم تــردد موجــب اســیب هــای جــدی به جســم و ابنیه فنی‬ ‫راههــا ایجــاد مــی شــود جلوگیــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش میرمحمــد غــراوی معــاون هماهنگــی‬ ‫امــور عمرانــی اســتانداری گلســتان اظهــار داشــت ‪ :‬نصــب ایــن‬ ‫ســامانه هــا موجــب افزایــش ایمنــی و انضباط تــردد اکثر جاده‬ ‫هــا بــا توجــه بــه نصــب و توســعه ســامانه هــای هوشــمند در‬ ‫جــاده هــای پرتــردد اســتان کــه بیشــتر کشــاورزی هســتند‬ ‫ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری گلســتان افزود ‪:‬‬ ‫نصــب و توســعه ایــن ســامانه هــا عــاوه بــر کاهــش مداخالت‬ ‫حضــور در محمورهــای مواصالتــی موجــب اعمــال مســتمر‬ ‫قوانیــن عــاوه بــر تــردد مــداوم پلیــس در راههــا و کاهــش‬ ‫تلفــات و تصادفــات جــاده ای نســبت بــه ســالیان گذشــته‬ ‫گردیــده اســت‪.‬‬ صفحه 10 ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم یــک متــر‬ ‫فاصلــه بگیرید‪.‬زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد قطــرک‬ ‫هــای ریــزی از دهــان و بینــی او بــه اطــراف پاشــیده میشــود کــه ممکــن‬ ‫اســت حــاوی ویــروس باشــند‪ .‬اگــر فاصلــه شــما بــا ان فــرد خیلــی‬ ‫نزدیــک باشــد‪ ،‬ممکــن اســت شــما ایــن قطــرک هــای حــاوی ویــروس‬ ‫کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق کنیــد‪.‬‬ ‫فاصله (ایمن)‬ ‫را در اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬شهریور ‪1399‬‬ ‫گزارش‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪264‬‬ ‫خواسته تجار گنبدی بازگشایی دوباره مرز زمینی اینچه برون‬ ‫خواســته تجــار گنبــدی بازگشــایی دوبــاره مــرز زمینــی‬ ‫اینچه برونبرخــی از تجــار و بازرگانــان گنبــدکاووس کــه از طریــق‬ ‫ی زیــادی بــا کشــورهای‬ ‫ت اقتصــاد ‬ ‫مــرز اینچه بــرون‪ ،‬مــراودا ‬ ‫اســیای میانــه داشــتند پــس از بســته شــدن ایــن پایانــه از طــرف‬ ‫ترکمنســتان بــه دلیــل شــیوع کرونــا‪ ،‬ســرگردان شــده و خواســتار‬ ‫پیگیــری مســووالن بــرای بازگشــایی مجــدد ان هســتند‪.‬‬ ‫برخــی از تجــار و بازرگانــان گنبــدکاووس کــه از طریــق مــرز‬ ‫ی زیــادی بــا کشــورهای اســیای‬ ‫ت اقتصــاد ‬ ‫اینچه بــرون‪ ،‬مــراودا ‬ ‫میانــه داشــتند پــس از بســته شــدن ایــن پایانــه از طــرف‬ ‫ترکمنســتان به دلیل شــیوع کرونا‪ ،‬ســرگردان شده و خواستار‬ ‫پیگیــری مســووالن بــرای بازگشــایی مجــدد ان هســتند‪.‬‬ ‫از اواخــر ســال گذشــته و بــه دنبــال همــه گیــری ویــروس‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬در بیشــتر کشــورهای جهــان و نیــز ایران‪ ،‬مســووالن‬ ‫کشــور ترکمنســتان اجــازه ورود کامیــون و تریلی های ترانزیت‬ ‫و حتــی قطارهــای بــاری را از طریــق پایانــه مــرز اینچه بــرون‬ ‫گلســتان بــه کشــورش نــداد تــا اینکــه پــس از فروکــش کــردن‬ ‫مــوج اول شــیوع کرونــا و بــا رایزنی هــای بیــن مقامــات دو‬ ‫کشــور‪ ،‬از ســوم تیرمــاه امســال و فقــط مبــادالت ریلــی بیــن‬ ‫ایران و ترکمنســتان از طریق این مرز زمینی از ســرگرفته شــد‬ ‫امــا ترکمنســتان هنــوز اجــازه بازگشــایی مــرز زمینــی خــود برای‬ ‫تــردد کامیون هــا و تریلی هــا را نــداده اســت‪.‬‬ ‫بــاال رفتــن هزینــه صــادرات کاال از طریــق خــط ریلــی‬ ‫اینچه بــرون بــه ســبب بســته بــودن مــرز زمینــی بــرای تــردد‬ ‫کامیون هــا و نیــز افزایــش حجــم تقاضــا و همچنیــن کافــی‬ ‫نبــودن امکانــات ایســتگاه ریلــی اینچه بــرون بــرای بارگیــری‬ ‫(انتقــال بــار از کامیــون بــه واگــن) ســبب شــده تــا مشــکالت‬ ‫بازرگانــان گلســتانی بویــژه شهرســتان گنبــدکاووس کــه‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد حجــم صــادرات ایــن اســتان را در اختیــار دارنــد‪،‬‬ ‫مضاعــف شــود‪.‬‬ ‫نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی‬ ‫گــرگان بــه نمایندگــی از تجــار گنبــدی گفت‪ :‬ســخت گیری کشــور‬ ‫ترکمنســتان بــرای بازگشــایی دوبــاره مــرز اینچــه بــرون بــه دلیــل‬ ‫شــیوع کرونــا از عمــده مشــکالت تجــار و بازرگانــان گلســتانی‬ ‫اســت زیــرا بیشــترین صــادرات انهــا بــه ترکمنســتان و دیگــر‬ ‫کشــورهای اســیای میانــه از خــاک ایــن کشــور صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫“ارازجــان شــمالی” بــا یــاداوری صــادرات ‪ ۱۵۰‬میلیــون دالری‬ ‫کاال از جمله لبنیات و پلی اســتایرن ســال گذشــته از گلســتان‬ ‫بــه کشــورهای اســیای میانــه‪ ،‬افــزود‪ :‬بــه ســبب شــیوع کرونــا‬ ‫و ممانعــت از صــادرات کاال از ســوی ترکمنســتان در چهــار‬ ‫ماهــه نخســت امســال صــادرات بــه ایــن کشــور صفــر و بــه‬ ‫دیگــر کشــورهای اســیای میانــه از جملــه عــراق و افغانســتان‬ ‫نیــز فقــط ‪ ۳۰‬میلیــون دالر بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن تولیــد کننــده خــوراک دام‪ ،‬طیــور و ابزیــان از‬ ‫مســووالن اقتصــادی کشــور خواســت بــرای موفقیــت بیشــتر‬ ‫تولیدکننــدگان داخلــی در امــر صــادرات کاال بــه بازارهــای‬ ‫منطقه ای حمایت های بیشــتری داشــته باشــند زیرا بازاریابی‬ ‫و مشــتری پیــدا کــردن بــه دلیــل رقابــت کشــورها در بازارهــای‬ ‫جهانــی کار ســختی اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬تولیدکننــدگان بــه ســبب کارافرینــی‪ ،‬ایجــاد‬ ‫اشــتغال و ثــروت بــرای کشــور بایســتی مــورد توجــه و حمایــت‬ ‫بیشــتر مســووالن قرار گیرند که پرداخت تســهیالت با کارمزد‬ ‫پاییــن و برخــی معافیت هــای مالیاتــی می توانــد از جملــه ایــن‬ ‫حمایت هــا باشــد‪.‬‬ ‫شــمالی همچنیــن بســته جدیــد بانــک مرکــزی را مشــکل‬ ‫دیگــر صــادر کننــدگان دانســت و گفــت‪ :‬بــا ایــن بســته ‪۸۰‬‬ ‫درصــد ارزش کاالیــی کــه تولیدکننــده صــادر می کنــد بــه‬ ‫صــورت حوالــه ارزی و ‪ ۲۰‬درصــد بــه صــورت اســکناس بایــد‬ ‫برگردانــده شــود کــه بــا توجــه بــه مشــکالت پیــش روی تجــار‬ ‫در رونــد صــادرات و نیــز شــیوع کرونــا اجــرای ان عمــا امــکان‬ ‫پذیــر نیســت زیــرا نمی تــوان پــول محصــول را بــه راحتــی از‬ ‫کشــور مقصــد صــادرات وارد کشــور کــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬تنهــا راه ممکــن ایــن اســت کــه پول هــر کاالی‬ ‫صــادر شــده را در همــان کشــور مقصــد بــه صــراف بدهیــد تــا‬ ‫بــا کســر پنــج تــا ‪ ۱۰‬درصــد کار مــزد‪ ،‬معــادل روز ان را در ایــران‬ ‫بــه ریــال بــه شــما تحویــل دهــد امــا بــا بســته بانــک مرکــزی‬ ‫بایســتی بــا ایــن پــول دالر بــه نــرخ ازاد مثــا ‪ ۲۲۰‬هــزار ریــال‬ ‫خریــد و ‪ ۸۰‬درصــد ان را بــه صــورت حوالــه ارزی بــا نــرخ‬ ‫پایین تــر بــه دولــت برگردانــد کــه ایــن روشــی غیــر ممکن اســت‬ ‫و صرفــه اقتصــادی بــرای تجــار نــدارد‪.‬‬ ‫نائــب رییــس اتــاق بازرگانــی گــرگان افــزود‪ :‬اگــر بــرای‬ ‫جبــران تمــام کســورات‪ ،‬نــرخ کاال صادراتــی را افزایــش‬ ‫دهیــم در قیمــت تمــام شــده بــا رقیــب خارجــی ماننــد تجــار‬ ‫ترکیــه و پاکســتانی نمی توانــم رقابــت کنــم چــرا کــه مشــتری‬ ‫بــه دنبــال جنــس خــوب بــا قیمــت مناســب اســت و تجــار‬ ‫ایــن کشــورها بالفاصلــه بــا قیمــت پایین تــر‪ ،‬جنس هــای‬ ‫مشــابه را بــه خریــدار عرضــه می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن تاجــر گنبــدی ادامــه داد‪ :‬بهتریــن راه حــل بــرای کاهــش‬ ‫ضــرر صــادر کننــده بــا اجــرای بســته جدیــد بانــک مرکــزی ایــن‬ ‫اســت کــه دولــت ارز وارد شــده توســط صــادر کننــده را بیشــتر‬ ‫از قیمــت ازاد خریــداری کنــد تــا بــرای بازرگانــان هــم صرفــه‬ ‫اقتصــادی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از بازرگانــان گنبــدی گفــت‪ :‬تجــار بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه بــازار هــدف صادرات شــان عمدتا کشــورهای فدراســیون‬ ‫روســیه از جملــه ترکمنســتان‪ ،‬قزاقســتان‪ ،‬قرقیزســتان‪،‬‬ ‫ازبکســتان و در بعضــی مــوارد خــاص روســیه اســت بــا بســته‬ ‫شــدن مــرز ترکمنســتان در صــادرات و واردات از ایــن مبــدا و‬ ‫مقصــد دچــار مشــکل شــدند‪.‬‬ ‫متیــن کلــوی کــه عضــو اتــاق بازرگانــی گــرگان اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه بســته بــودن مــرز زمینــی اینچــه بــرون و افزایــش تقاضــا‬ ‫بــرای حمــل و نقــل ریلــی‪ ،‬هزینــه اســتفاده از واگن هــا بــاال رفتــه و‬ ‫ت تجــار ایرانــی بــا کشــورهای دیگــر در‬ ‫باعــث کاهــش قــدرت رقابـ ‬ ‫بــازار منطقــه و در شــرایط شــیوع کرونــا شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن صــادر کننــده مــواد پالســتیکی و الکترونیکی اضافــه کرد‪:‬‬ ‫ســهم تجــار گلســتانی بــه واســطه دسترســی بــه مــرز اینچــه‬ ‫بــرون بــه عنــوان دروازه ورود بــه اســیای میانــه و فدراســیون‬ ‫روســیه بــه نســبت ســال های قبــل بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا‬ ‫و بســته بــودن مــرز ترکمنســتان و نیــز فشــارهای اقتصــادی‬ ‫دشــمنان کاهــش محسوســی یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬صرفــه اقتصــادی حمــل و نقــل ریلــی زمانــی توجــه‬ ‫پذیــر خواهــد بــود کــه در هــر واگــن ‪ ۵۰‬تــن کاال بارگیــری شــود‬ ‫بــه عنــوان مثــال افــرادی کــه قبــا توســط یــک دســتگاه کامیون‬ ‫‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬تــن کاال صــادر می کردنــد االن بایــد تنــاژ خــود را بــه‬ ‫‪ ۵۰‬تــا ‪ ۶۰‬تــن برســانند کــه صرفــه اقتصــادی داشــته باشــد در‬ ‫غیــر ایــن صــورت هزینه هــای حمــل و نقــل بــا قیمــت تمــام‬ ‫شــده کاال همخوانــی و توجیــه اقتصــادی نــدارد‪.‬‬ ‫کلــوی بــا قدردانــی از حمایــت مدیرکل گمرک اســتان و رییس‬ ‫اتــاق بازرگانــی گــرگان کــه همــواره بــه دنبــال حــل مشــکالت‬ ‫تجــار هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬بازرگانــان گنبــدی خیلــی محدودیت هــا‬ ‫دارنــد از جملــه ان نبــود امکانــات کافــی در ایســتگاه ریلــی‬ ‫اینچه بــرون اســت بــه طــوری کــه روزانــه نزدیــک بــه ‪ ۲۰‬تــا ‪۳۰‬‬ ‫واگــن بــا کشــور ترکمنســتان تبــادل داریــم امــا کل لیفتــراک‬ ‫(وســیله جابجایــی بــار) بــرای بارگیــری یــک دســتگاه اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت ‪ :‬تجــار گنبــدی خواســتار رســیدگی بیشــتر و‬ ‫تخصیــص امکانــات بارگیــری در ایســتگاه ریلــی اینچــه بــرون‬ ‫هســتند چراکــه نبــود امکانــات مشــکالت زیــادی را بــرای انهــا‬ ‫ایجــاد کــرده اســت از طرفــی نیــز از مســووالن درخواســت‬ ‫داریــم در تصویــب قوانیــن صــادرات‪ ،‬واردات و گمرگــی‬ ‫از نظــرات کارشناســی اتــاق بازرگانــی کــه بــه مســائل اگاه‬ ‫هســتند‪ ،‬بیشــتر اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ایــن فعــال اقتصــادی گفــت‪ :‬شــیوع کرونــا و افزایــش قیمــت‬ ‫ارز‪ ،‬مشــکالت زیــادی را بــرای بازرگانــان جهــت جابجایــی پــول‬ ‫و ارز کاالهــای صادراتــی ایجــاد کــرده اســت و بــه نظــرم دولــت‬ ‫بایســتی در اجــرای ســامانه نیمــا تجدیــد نظــر کــرده و یــا زمــان‬ ‫انــرا بــه وقــت دیگــری موکــول نمایــد‪.‬‬ ‫کلــوی افــزود‪ :‬بازرگانــان گلســتان نســبت بــه رقبــای خــود‬ ‫از کشــورهایی چــون چیــن‪ ،‬روســیه و ترکیــه بــه ســبب‬ ‫برخــی معافیت هــا و عــوارض گمرگــی عقــب ترنــد بــه عنــوان‬ ‫مثــال کاالهــای روســی ‪ ۱۱‬درصــد در مالیــات و پنــج درصــد‬ ‫در عــوارض گمرکــی از کاالهــای ایرانــی جلوتــر هســتند بــه‬ ‫ایــن معنــی کــه قیمــت کاالهــای انهــا ‪ ۱۶‬درصــد پاییــن تــر از‬ ‫کاالهــای ایرانــی اســت‪.‬‬ ‫درهمیــن پیونــد ســیدابراهیم حســینی مدیــرکل گمــرکات‬ ‫گلســتان نیــز صرفــا بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬تــاش و رایزنــی‬ ‫مســووالن کشــورمان برای از ســرگیری دوباره مرز اینچه برون‬ ‫جهــت تــردد کامیون هــا و تریلی هــای حامــل کاالهــای‬ ‫صادراتــی تجــار و بازرگانــان ایــن اســتان همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون بــه عنــوان تنهــا گمــرک زمینــی و ریلــی گلســتان‪،‬‬ ‫مرکــز گمــرکات ایــن اســتان بــوده و پایانه هــای صادراتــی‬ ‫گــرگان و گنبــدکاووس‪ ،‬گمــرک امانــات پســتی گــرگان‪ ،‬گمــرک‬ ‫بندرترکمــن و گمــرک فــرودگاه بین المللــی گــرگان زیرمجموعه‬ ‫ان اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 11 ‫بهداشت‬ ‫تنفسی‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬شهریور ‪1399‬‬ ‫را رعایت کنید‬ ‫‪12‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت‬ ‫کنیــد‪ .‬بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان و‬ ‫بینــی بــا ارنــج خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در هنــگام‬ ‫عطســه و ســرفه اســت‪ .‬بعد از ســرفه و عطســه بالفاصله‬ ‫دســتمال کاغــذی خــود را دور بیاندازیــد‬ ‫اموزش و سرگرمی‬ ‫شمـاره ‪264‬‬ ‫ایا کودکان چاق مستعد ابتال‬ ‫به کرونا هستند؟‬ ‫اضافــه وزن و چاقــی در کــودکان بــه یــک مشــکل ســامت‬ ‫عمومــی تبدیــل شــده‪ ،‬کم تحرکــی و اپارتمان نشــینی‪ ،‬زنــگ‬ ‫خطــر شــیوع بیماری هــای غیرواگیــر در انهــا را در اینــده ای‬ ‫نزدیــک بــه صــدا در اورده و از ســوی دیگــر در شــرایط کرونایــی‬ ‫کــودکان چــاق بیشــتر مســتعد ابتــا بــه ایــن ویــروس هســتند‪.‬‬ ‫کارشناســان تغذیــه معتقدنــد کــه افــراد چــاق بیــش از ســایر‬ ‫افــراد جامعــه در معــرض انــواع بیمــاری هــا قــرار دارنــد چــرا کــه‬ ‫اضافــه وزن و چاقــی منجــر بــه کاهــش ایمنــی بــدن مــی شــود و‬ ‫کاهــش ایمنــی بــدن نیــز فــرد را مســتعد ابتــا بــه انــواع بیمــاری‬ ‫هــای واگیــر و غیــر واگیــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫گزارش هــای وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫نشــان مــی دهــد حــدود ‪ ۱۴‬درصــد کــودکان ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۳‬ماهــه در‬ ‫ایــران اضافــه وزن دارنــد و ایــن میــزان در اســتان های شــمالی‬ ‫ماننــد گیــان‪ ،‬مازنــدران‪ ،‬اردبیــل‪ ،‬اذربایجــان شــرقی و غربی به‬ ‫‪۲۰‬درصــد مــی رســد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد دانــش امــوزان ‪ ۷‬تــا ‪ ۱۸‬ســاله ایرانــی اضافــه وزن‬ ‫دارنــد و بــا توجــه بــه تغذیــه نامناســب‪ ،‬افزایــش مصــرف‬ ‫غذاهــای امــاده‪ ،‬چــرب و شــور ســایر تنقــات و کــم تحرکــی در‬ ‫کشــور شــیوع چاقــی و اضافــه وزن در بیــن همــه گــروه هــای‬ ‫ســنی در حــال افزایــش بــوده و ‪ ۷۶‬درصــد بــار بیمــاری هــا و‬ ‫مــرگ و میــر در ایــران ناشــی از بیمــاری هــای غیــر واگیــر اســت‬ ‫کــه علــت اصلــی ان تغذیــه نامناســب اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه برخــی از کارشناســان حــوزه ســامت‪ ،‬کــودکان بــه‬ ‫دالیــل مختلــف دچــار اضافــه وزن و چاقــی می شــوند کــه‬ ‫مهم تریــن ان هــا عوامــل ژنتیکــی‪ ،‬کم تحرکــی و الگوهــای‬ ‫غذایی نامناســب یا ترکیبی از این عوامل هســتند‪ ،‬در مواردی‬ ‫انــدک‪ ،‬اضافــ ه وزن یــا چاقــی بــه دلیــل مشــکالت هورمونــی‬ ‫اســت و معاین ـ ه فیزیکــی و ازمایــش خــون می توانــد نقــش و‬ ‫راه حل های برای سرگرمی‬ ‫گاهــی اوقــات مــا ســاعت ها در حالــت بی حوصلگــی می مانیــم‬ ‫و بــا خودمــان یــا دیگــران‪ ،‬دســت بــه گریبــان می شــویم‪ .‬بــه طــور‬ ‫مثــال‪ ،‬بــه خاطــر اتفاقــات گذشــته شــروع می کنیــم بــه ســرزنش‬ ‫کــردن خودمــان یــا بــه دلیــل مســایل جزیــی از دیگــران گلــه‬ ‫می کنیــم و کدورت هــای بــزرگ درســت می کنیــم‪.‬‬ ‫حوصلــه ســر رفتــن یــا بی حوصلگــی همــان حســی اســت کــه نــه‬ ‫می توانیــم کاری را انجــام دهیــم و نــه می خواهیــم در ان حالــت‬ ‫بمانیــم‪ .‬کارهــای کمــی هســتند کــه می تواننــد مــا را از ایــن حــس و‬ ‫حــال بیــرون بیاورنــد‪ .‬گاهــی اوقــات مــا ایــن راه حل هــا را بــه صــورت‬ ‫غریــزی پیــدا می کنیــم یــا یــک اتفــاق ناگهانــی باعــث می شــود‬ ‫مــا دچــار شــادی لحظــه ای شــویم و از ان حــال و هــوای کســل‬ ‫کننــده بیــرون بیاییــم؛ امــا گاهــی اوقــات مــا ســاعت ها بی حوصلــه‬ ‫می مانیــم و بــا خودمــان یــا دیگــران‪ ،‬دســت بــه گریبــان می شــویم‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال‪ ،‬بــه خاطــر اتفاقــات گذشــته شــروع می کنیــم بــه‬ ‫ســرزنش کــردن خودمــان یــا بــه دلیــل مســایل جزیــی از دیگــران‬ ‫گلــه می کنیــم و کدورت هــای بــزرگ درســت می شــود‪.‬‬ ‫همــه ایــن اتفاقــات ناگــوار بــه ایــن دلیــل اســت کــه حوصلــه مــا‬ ‫ســر رفتــه اســت‪ .‬اگــر قلــق خودمــان را پیــدا نکنیــم کــه چگونــه از‬ ‫بی حوصلگــی نجــات پیــدا کنیمــف بعــد از مدتــی بهانه گیــری و‬ ‫وســواس فکــری برایمــان عــادت می شــود‪.‬‬ ‫«ایرنــا زندگــی» درادامــه بــه ‪ ۱۲‬راه حــل می پــردازد کــه بــه شــما‬ ‫بــرای بیــرون امــدن از ان حــال و هــوای کســالت بار کمــک‬ ‫می کنــد‪ .‬ممکــن اســت تنهــا ‪ ۳‬راه از ایــن گزینه هــا بــا روحیــات‬ ‫و ســاختار شــخصیتی شــما ســازگار باشــد‪ .‬ایــن مــوارد انتخابــی‬ ‫را یادداشــت کنیــد و حواســتان باشــد کــه اگــر زمانــی دلتــان‬ ‫خواســت کــه مســئله ی کوچکــی را چــه بــرای خــود و چــه بــرای‬ ‫دیگــران بــزرگ کنیــد بــه ســراغ یادداشـت هایتان بیاییــد‪ .‬قطعــا‬ ‫حالتــان بهتــر می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱‬لیست کارهایی که باید انجام دهید را بنویسد‬ ‫یــک مــداد و کاغــذ برداریــد و دربــاره کارهایــی بنویســید کــه بتوانیــد‬ ‫انهــا را اجرایــی کنیــد و بــرای انجــام دادن انهــا تــاش کنیــد و زمــان‬ ‫احتمــال ابتــا بــه چاقــی در اثــر مصــرف دارو را مشــخص کنــد‪.‬‬ ‫ان هــا بــر ایــن باورنــد اگــر چــه چاقــی و اضافـه وزن زمینـ ه ارثــی‬ ‫دارد امــا همــ ه کــودکان در خانواده هایــی کــه ســابق ه چاقــی‬ ‫دارنــد بــه اضافـه وزن مبتــا نخواهنــد شــد‪ ،‬خطــر ابتــا بــه چاقی‬ ‫در کودکانــی کــه والدیــن یــا خواهــر و بــرادر چــاق دارنــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫اســت و می توانــد بــا رفتارهــای خانوادگــی ماننــد عــادات غذایــی‬ ‫و فعالیــت جســمی مرتبــط باشــد‪.‬‬ ‫زیــاد غذاهــای پرچــرب‪ ،‬پــر نمــک یــا سرشــار از قنــد و شــکر‬ ‫مثــل انــواع غذاهــای امــاده و شــیرینی جــات‪ ،‬اب میــوه هــای‬ ‫صنعتــی‪ ،‬نوشــابه‪ ،‬اب نبــات‪ ،‬چیپــس و پفک همــراه با کاهش‬ ‫وزن‪ ،‬چاقــی و ابتــاء بــه بیمــاری هــای مزمــن ماننــد دیابــت‬ ‫ملیتــوس و بیمــاری هــای قلبــی‪ -‬عروقــی در ســال هــای بعــدی‬ ‫زندگــی مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬پیــروی از یــک برنامــه غذایــی متنــوع و متعادل‬ ‫از اصــول مهــم یــک رژیــم غذایــی ســالم اســت‪ .‬مصــرف گــروه‬ ‫هــای غذایــی مختلــف در روز از جملــه نــان و غــات‪ ،‬میــوه و‬ ‫ســبزی‪ ،‬شــیر و لبنیــات‪ ،‬حبوبــات‪ ،‬گوشــت‪ ،‬مغزهــا و دانــه‬ ‫هــا بــرای تامیــن نیــاز بــه مــواد مغــذی همچــون کلســیم‪ ،‬روی‪،‬‬ ‫ویتامیــن ‪ ،A‬اهــن‪ ،‬ریبــو فالویــن و ســایر ویتامیــن هــا و امــاح‬ ‫ضــروری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشناســان مــی گوینــد رژیــم غذایــی و میــزان فعالیــت‬ ‫جســمی کــودک نقــش مهمــی در وزن وی دارد‪ .‬امــروزه کودکان‬ ‫بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬تحــرک جســمی کمــی دارنــد‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬متوســط زمانــی کــه یــک کــودک تلویزیــون تماشــا‬ ‫می کنــد حــدود چهــار ســاعت در روز اســت و بقیــه ســاعات‬ ‫را نیــز بــه بازی هــای رایانــه ای می گذرانــد کــه میــزان ســاعات‬ ‫کم تحرکــی را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫کمبود اهن از عوامل مهم چاق شدن‬ ‫مرجــان عجمــی متخصــص تغذیــه در ایــن زمینــه مــی گویــد‪:‬‬ ‫احتمــال ابتــا و مــرگ و میــر بــر اثــر کرونــا در کــودکان و‬ ‫نوجوانانــی کــه چــاق هســتند‪ ،‬بیشــتر اســت‪ .‬طبــق مطالعــات‪،‬‬ ‫مــرگ و میــر ناشــی از کرونــا در افــراد چــاق ‪ ۴۰‬درصــد بیشــتر از‬ ‫ســایر افــراد اســت و بایــد بــه رونــد افزایشــی و هشــداردهنده‬ ‫چاقــی در کــودکان و نوجوانــان توجــه داشــته باشــیم‪ .‬چاقــی بــا‬ ‫تضعیــف عملکــرد سیســتم ایمنــی بــدن‪ ،‬می تواند خطــر مرگ و‬ ‫میــر بــر اثــر کرونــا را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫عجمــی اظهــار مــی دارد‪ :‬کودکانــی کــه در معــرض خطــر کمبــود اهــن‬ ‫هســتند‪ ،‬ایــن کمبــود اهــن پیامدهای طوالنــی مــدت دارد و می تواند‬ ‫باعــث اختــال در تمرکــز و توجــه و عملکــرد شــناختی مغــز شــود‪.‬‬ ‫کمبــود ایــن ریــز مغــذی در کــودکان یــک ســاله ای کــه مصــرف شــیر‬ ‫جــای غــذای اصلــی ان هــا را مــی گیــرد‪ ،‬شــایع تــر اســت و همچنیــن‬ ‫کودکانــی کــه گوشــت نمــی خورنــد و اهــن موردنیــاز بــدن را عمدتــا از‬ ‫منابــع گیاهــی مثــل غــات غنــی شــده‪ ،‬لوبیــا و عــدس دریافــت مــی‬ ‫کننــد ممکــن اســت در معــرض کمبــود اهــن قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه مــی کنــد‪ :‬اینکــه چــرا کــودکان و نوجوانــان چاق شــدند نیز‬ ‫بــه دو علــت عمــده برمــی گــردد کــه نیــاز اســت والدیــن بــه ان توجــه‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬یکــی از دالیــل‪ ،‬الگــوی غذایــی و مصــرف بــی رویــه‬ ‫غذاهــای امــاده‪ ،‬مصــرف نوشــیدنی های گازدار و مــواد غذایی شــیرین‬ ‫نیــز یــک علــت اصلــی بــرای افزایــش روز بــه روز چاقــی و اضافــه وزن‬ ‫اســت و تماشــای تلویزیــون‪ ،‬بــازی بــا رایانــه و موبایــل و فعالیت های‬ ‫نشســته و تحــرک بدنــی کــم و الگــوی غذایــی نامناســب‪ ،‬باعــث شــده‬ ‫کــودکان و نوجوانــان مــا روز بــه روز چاق تــر شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کلســیم یکــی از امــاح ضــروری بــرای رشــد‬ ‫اســتخوانی کــودکان اســت‪ ،‬ادامــه مــی دهــد‪ :‬مصــرف شــیر و‬ ‫فــراورده هــای لبنــی بــه میــزان کافــی بــرای پیشــگیری از کمبــود‬ ‫کلســیم مهــم اســت‪ .‬عنصــر روی نیــز یکــی از عناصــر مهــم در‬ ‫رشــد و تکامــل اســت و کمبــود ان عــاوه بــر اختــال رشــد‪ ،‬مــی‬ ‫تواند باعث کاهش اشــتها شــود‪ .‬گوشــت و غذاهای دریایی از‬ ‫منابــع خــوب روی در رژیــم غذایــی اســت‪.‬‬ ‫مرجــان عجمــی متخصــص تغذیــه در ایــن زمینــه مــی گویــد‪:‬‬ ‫مواجهــه زود هنــگام بــا شــیوه زندگــی ناســالم همچــون مصــرف‬ ‫تقریبــی در نظــر بگیریــد‪ .‬ذهــن خــود را مشــغول برنامه ریــزی‬ ‫درســت و هدفمنــد در راســتای پیشــرفت خــود کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تمیزکاری‬ ‫گاهــی اوقــات مــا دلمــان نمی خواهــد کــه بــه مســئله ای فکــر‬ ‫کنیــم‪ .‬اتفاقــا برعکــس‪ ،‬تمــام تــاش خــود را می کنیــم تــا از فکــر‬ ‫و خیــال فــرار کنیــم‪ .‬یــک دســتمال گــرد گیــری برداریــد و‬ ‫شــروع بــه پــاک کــردن وســایل خانــه کنیــد‪ .‬کارهــای ایــن چنینــی‬ ‫بــرای تقویــت ســاختار ارادی مغــز‪ ،‬کــه بــه چــه چیــزی نمی خواهیــد‬ ‫فکــر کنیــد و می خواهیــد از ذهنتــان دور باشــد‪ ،‬مفیــد اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کاری را که باید انجام دهید تصویرسازی کنید‬ ‫اگــر در محــل کار هســتید و نیــاز داریــد کــه خیلــی ســریع از‬ ‫حــال و هــوا حوصلـه ی ســر رفتــه خــود بیــرون بیاییــد‪ ،‬وظیفــه و‬ ‫کار بعدی که مجبور هســتید شــروع کنید را تجســم کنید‪ .‬این‬ ‫تصویرســازی ذهنــی بــه شــما کمــک می کنــد کــه امادگــی ذهنــی‬ ‫و روحــی بــرای ان کارهــا را ناخــوداگاه بازیابــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬حرکت جسمانی و افزایش فشار خون در مغز و ماهیچه ها‬ ‫کســالت روحــی مــا گاهــی از وضعیــت جســمانی سرچشــمه‬ ‫می گیــرد و بــرای برطــرف کــردن ان تنهــا نیــاز اســت کــه چنــد‬ ‫دقیقــه ای بــه حالــت تنــد پیــاد ه روی کنیــم یــا چنــد حرکــت‬ ‫کششــی انجــام دهیــم‪ .‬تحقیقــات نشــان می دهنــد بــا کاهــش‬ ‫ســری و خــواب‬ ‫فشــار خــون‪ ،‬عضــات مغــز و ماهیچــه بــه نوعــی ِ‬ ‫رفتگــی می رونــد‪ .‬بــا توصیه هــای یــاد شــده می توانیــد در لحظــه‬ ‫حــال خــود را بهتــر کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬عالقه به مطالعه کردن‬ ‫برخــی از مــا عالقــه ی وافــری بــه دســته خاصــی از مطالعــات‬ ‫داریــم‪ .‬در مواقعــی کــه حوصل ـ ه هیــچ چیــز را نداریــم بــاز هــم‬ ‫یــک گزینــه خالــی بــرای مطالعــه‪ ،‬در نظــر می گیریم‪ .‬بهتر اســت‬ ‫در ایــن شــرایط مقالــه یــا کتــاب مــورد عالقــه خــود را بخوانیــم و‬ ‫اگــر محدودیــت زمانــی داریــم حواســمان بــه ســاعت هــم باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬هم صحبتی با اطرافیان‬ ‫کمــی تغییــر و تنــوع می توانــد شــما را بــه حالــت نرمــال‬ ‫برگردانــد‪ .‬بــا اطرافیانتــان هــم صحبــت شــوید و جــازه دهیــد‬ ‫عجمــی مــی افزایــد‪ :‬کــودکان ماهانــه دوبــار در هفتــه مصــرف‬ ‫ماهی را در رژیم غذایی شــان داشــته باشــند بخصوص ماهی‬ ‫هایــی کــه حــاوی اســید چــرب یــا ســالمون هســتند‪ .‬ایرنــا‬ ‫مســیر مکالمه تــان خــودش پیــش رود‪ .‬البتــه مهــم اســت از هــم‬ ‫صحبتــی بــا ایشــان (کســی کــه بــرای هم صحبتــی انتخــاب کردید)‬ ‫لــذت ببریــد و موضــوع مــورد بحــث حــال شــما را بدتــر نکنــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬مرتب کردن و چیدمان‬ ‫گاهــی اوقــات حوصلــه مــا از شــلوغی ســر مـی رود و تنهــا کاری‬ ‫کــه بایــد انجــام بدهیــم مرتــب کــردن اتــاق‪ ،‬میــزکار‪ ،‬فایل هــا و‬ ‫وســایل شــخصی مان اســت‪ .‬پــس دســت بــه کار شــوید و اول‬ ‫بــرای خــوب کــردن حــال خودتــان قــدم برداریــد؛ زیــرا کــه اگــر‬ ‫حــال شــما خــوب نباشــد کیفیــت کاری کــه انجــام می دهیــد هم‬ ‫در خــوب نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۸‬با کسی که می دانید حالتان را خوب می کند تلفنی صحبت کنید‬ ‫دوســت‪ ،‬مــادر‪ ،‬پــدر‪ ،‬همســر‪ ،‬خواهــر و بــرادر از جملــه کســانی‬ ‫هســتند کــه همیشــه حــال مــارا خــوب می کننــد‪ .‬اگــر بــا خودتــان‬ ‫جنجــال داشــتید بــه یکــی از ایــن اشــخاص کــه می دانیــد در ان‬ ‫لحظــه حالتــان را خــوب می کنــد زنــگ بزنیــد و نگذاریــد بیشــتر از‬ ‫ان در گــودال افــکار منفــی غــرق شــوید‪ .‬الزم نیســت کــه دربــاره‬ ‫موضــوع خاصــی بــا انهــا صحبــت کنیــد تنهــا کافــی اســت حــال و‬ ‫احــوال کنیــد و موضوعــات روزمــره موضــوع بحــث باشــد‪.‬‬ ‫ل و گیاه ها اب دهید‬ ‫‪ .۹‬به گ ‬ ‫وجــود گل و گیــاه بــه خــودی خــود حــال گرفتــه و ابــری مــا را افتابــی‬ ‫می کنــد‪ .‬حــاال اگــر مــا بــرای ادامـه ی حیــات ایــن موجــود زنــده و زیبــا‬ ‫قدمــی برداریــم‪ ،‬حالمــان بهتــر هــم می شــود‪ .‬یــک لیــوان یــا پــارچ‬ ‫اب برداریــد و بــه گل هــا اب بدهیــد و بــا انهــا صحبــت کنیــد‪ .‬از‬ ‫کلمــات مثبــت اســتفاده کنیــد‪ .‬به عقیده ی کنفوســیوس‪ ،‬فیلســوف‪،‬‬ ‫نظریه پــرداز و معلــم چینــی‪ ،‬قــدم مثبــت بــرای دیگــران مــا را بــه‬ ‫خوشــحالی حقیقــی می رســاند‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬خریــد هدیــه بــرای‬ ‫شــخص دیگــری حــال مــا را بهتــر از‪ ،‬خریــد بــرای خودمــان می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .-10‬غذا درست کردن‬ ‫خلــق مــزه ان هــم بــرای اولیــن بــار‪ ،‬حــال شــما را بهتــر می کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن می توانیــد بــه بخــش غــذا ایرنــا زندگــی مراجعــه‬ ‫کنیــد و دســتور پخــت غذایــی را کــه قصــد داریــد تجربــه کنیــد‬ ‫را برداریــد‪ .‬بــو و عطــر غــذای خانگــی همیشــه بــرای حــال بــد مــا‬ ‫جــواب خوبــی اســت‪ ،‬حتمــا ان را تجربــه کنید‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 12

آخرین شماره های هفته نامه بازار کسب و کار

هفته نامه بازار کسب و کار 270

هفته نامه بازار کسب و کار 270

شماره : 270
تاریخ : 1399/07/28
هفته نامه بازار کسب و کار 269

هفته نامه بازار کسب و کار 269

شماره : 269
تاریخ : 1399/07/21
هفته نامه بازار کسب و کار 268

هفته نامه بازار کسب و کار 268

شماره : 268
تاریخ : 1399/07/14
هفته نامه بازار کسب و کار 267

هفته نامه بازار کسب و کار 267

شماره : 267
تاریخ : 1399/07/07
هفته نامه بازار کسب و کار 266

هفته نامه بازار کسب و کار 266

شماره : 266
تاریخ : 1399/06/31
هفته نامه بازار کسب و کار 265.0

هفته نامه بازار کسب و کار 265.0

شماره : 265.0
تاریخ : 1399/06/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!