هفته نامه بازار کسب و کار شماره 262 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 262

صفحه بعد

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 262

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 262

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬شهریور ‪1399‬‬ ‫پایانی بر اضطراب کنکور‬ ‫در تب و تاب کرونا‬ ‫دســتگاه های برگــزار کننــده ان‬ ‫تــاش کرده انــد تــا در شــرایط‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬اضطــراب‬ ‫و نگرانی هــای داوطلبــان ایــن‬ ‫ازمــون و خانواده هــای انــان را بــه‬ ‫حداقــل برســانند‪.‬‬ ‫البتــه حــق بایــد داد کنکــوری کــه‬ ‫همیشــه بــا دلهــره و اضطــراب‬ ‫بــرای دانــش امــوزان‪ ،‬داوطلبــان‬ ‫و خانــواده هــای انــان همــراه‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬امســال بــا پیدایــش‬ ‫کرونــا‪ ،‬بــر دامنــه ایــن اضطــراب‬ ‫افــزوده باشــد و داوطلبــان تاحــدی‬ ‫نگــران ســامت خــود باشــند‪ ،‬امــا‬ ‫تدابیــر و اقداماتــی کــه توســط‬ ‫نهادهــای دســت انــدرکار برگــزاری‬ ‫ایــن رویــداد صــورت گرفتــه تــا حــد‬ ‫زیــادی از ایــن نگرانــی هــا کاســته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪ 04‬محرم ‪1442‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 62‬‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫نادیده گرفتن رسانه های بومی در نشست های خبری‬ ‫چگونگی شیوع کرونا‬ ‫پشت پرده خانه ملت گرگان و اق قال چه گذشت؟‬ ‫در زمستان‬ ‫‪6‬‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫اقتصاد کشور به‬ ‫هیچ وجه نباید به‬ ‫تحوالت خارجی‬ ‫پیوند بخورد‬ ‫بهره مند ی‪ ۲۳۰‬خانوار عشایر‬ ‫کوچ رو شیروان‬ ‫‪5‬‬ ‫ورود اسب های ترکمن صحرا‬ ‫پس از ‪ ۶‬ماه انتظار‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ۱۳‬کلمه و عبارت که خبر از‬ ‫افسردگی می دهند‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬روانشناســان و‬ ‫کارشناســان مــی گوینــد‪ ،‬کرونــا‪،‬‬ ‫نبایــد شــرکت در کنکــور را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار دهــد و داوطلبــان‬ ‫بایــد بداننــد کــه شــرایط کرونــا‪،‬‬ ‫فراگیــر اســت و مثــل تمــام دیگــر‬ ‫برنامــه هــا‪ ،‬بایــد در عیــن رعایــت‬ ‫احتیاطــات و دســتورالعمل هــای‬ ‫بهداشــتی ‪....‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اعتراف به ‪ 20‬فقره سرقت‬ ‫در «علی اباد کتول»‬ ‫به این ‪ ۱۵‬درخواست‬ ‫‪12‬‬ ‫همسر خود «نه» بگویید!‬ ‫‪3‬‬ ‫ریشه معضل قاچاق نفت‬ ‫سهمیه ای خراسان شمالی ؟‬ ‫دستگاه ایرانی تشخیص سریع عالیم کرونا تاییدیه جهانی گرفت‬ ‫تاییدیه جهانی برای دستگاه تشخیص سریع عالیم کرونا ایرانی‬ ‫دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری نانــو گفــت‪ :‬دســتگاه پیشــرفته تشــخیص ســریع‬ ‫میــزان اکســیژن فعــال (‪ )RDSS‬بــرای شناســایی افــراد بــا احتمــال ابتــا بــه کرونــا‬ ‫کــه توســط دانشــیار دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران طراحــی و تولیــد شــده‪،‬‬ ‫تاییدیــه جهانــی دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫ســعید ســرکار در نسشــت مجازی معرفی و رونمایی از دســتگاه تشــخیص ســریع‬ ‫کرونــا بــا اشــاره بــه خدمــات دکتــر عبداالحــد دانشــیار دانشــکده فنی دانشــگاه تهران‬ ‫افــزود‪ :‬طراحــی و ســاخت دســتگاه تشــخیص ســریع کوویــد‪ ۱۹-‬در رده محصــوالت‬ ‫خالقانــه و بدیــع اســت‪ .‬ایــن دســتگاه اردیبهشــت مــاه جــاری در ازمایشــگاه بــه نتایج‬ ‫خوبــی دســت یافــت و بــا مجــوز دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــه نیابــت از وزارت‬ ‫بهداشــت ازمون هــای کلینیکــی بــا همــکاری تیــم تخصصــی از محققــان رادیولــوژی‪،‬‬ ‫ای ســی یــو‪ ،‬ویــروس شــناس و متخصصــات عفونــی اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫دستگاه کاربردی برای افراد بدون عالمت‬ ‫دبیــر ســتاد نانــو بــا اشــاره بــه بســیاری از مبتالیــان بــدون عالیــم بــه کرونــا یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬بســیاری از افــراد مبتــا بــه ایــن ویــروس هســتند‪ ،‬ولی هیچ عالیمــی ندارند‬ ‫و ایــن افــراد ناقــل هســتند‪ .‬اگــر بتوانیــم ایــن افــراد را شناســایی کنیــم قــادر‬ ‫خواهیــم بــود از ســرایت کرونــا بــه دیگــران جلوگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫در هیــچ کــدام از قطعــات ان وابســته نیســتیم و قابلیــت تولیــد انبــوه را دارد‪.‬‬ ‫ســرکار گفــت‪ :‬امیــد اســت نــه تنهــا جامعه ایــران بلکه جامعه جهانــی بتوانند از‬ ‫ایــن قابلیــت اســتفاده کننــد‪ .‬مشــکل عمــده ای کــه در دنیــا وجــود دارد و اشــتغال‬ ‫را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت‪ ،‬ظرفیــت انجــام ایــن تسـت ها اســت‪ .‬با اســتفاده‬ ‫از ایــن دســتگاه می تــوان در هــر روز میلیون‪‎‬هــا تســت انجــام داد و افــراد‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن دســتگاه بــه موفــق بــه دریافــت تاییدیــه مکتــوب از ســوی‬ ‫متخصصــان داخلــی شــده اســت‪ .‬عــاوه بــر ان قابلیت هــای ایــن دســتگاه در‬ ‫قالــب مقال ـه ای تهیــه و توســط داوران بیــن المللــی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت‬ ‫و در نهایــت در ژورنال هــا «‪ »Biosensor And Bioelectronic‬منتشــر شــد‪.‬‬ ‫ســرکار اظهــار داشــت ‪ :‬امــروز در ایــن مراســم دســتگاهی رونمایــی و معرفــی‬ ‫می‪‎‬کنیــم کــه از نظــر علمــی مــورد داوری جهانــی قــرار گرفتــه و تمــام فرایندهــای‬ ‫تحقیــق تــا تولیــد اعــم از فرایندهــای ازمایشــگاهی‪ ،‬ازمون هــای بالینــی بــا‬ ‫اســتفاده از جامعــه قابــل قبــول‪ ،‬تاییــد متخصصــان گرایش هــای مختلــف و‬ ‫تاییدیــه اداره کل تجهیــزات پزشــکی را طــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫تشخیص سریع کرونا‬ ‫ســرکار در خصــوص جزییــات ایــن دســتگاه افــزود‪ :‬زمانــی کــه ویــروس کرونــا‬ ‫وارد بــدن می شــود‪ ،‬داخــل ســلول های ریــه می شــود و در انجــا مــاده ای بــه نــام‬ ‫‪ Reactive Oxygen Species‬یا ‪( ROS‬راس) ترشــح شــده و این ترشــحات در‬ ‫گلــوی شــخص مبتــا ظاهــر می شــود‪ .‬بــا گرفتــن خلــط و یــا ترشــحات تــه گلــوی‬ ‫ی کنیــم و بــا قــرار دادن‬ ‫فــرد‪ ،‬ایــن ترشــحات را بــا یــک سی ســی اب مخلــوط م ـ ‬ ‫پــروب دســتگاه کــه مجهــز بــه نانــو سنســور اســت‪ ،‬در داخــل نمونه و فشــار دادن‬ ‫دکم ـه ای‪ ،‬در کمتــر از ‪ ۱۵‬ثانیــه نانــو سنســور وجــود «راس» را در نمونــه گرفتــه‬ ‫شــده تشــخیص می دهــد‪.‬‬ ‫ســرکار بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن دســتگاه قــادر بــه تشــخیص «راس» کــه یــک‬ ‫محصــول جانبــی وجــود ویــروس بــه شــمار مـی رود‪ ،‬اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن دســتگاه‬ ‫ویــروس کرونــا را تشــخیص نمی دهــد‪ ،‬بلکــه وجــود راس را در تــه گلــوی فــرد‬ ‫مبتــا تشــخیص خواهــد داد‪ .‬مــاده «راس» در بیماری هایی چــون «کووید‪،»۱۹-‬‬ ‫«اســم» و «ســل» ترشــح می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن ســه بیمــاری از جملــه بیماری هــای التهــاب ریــوی هســتند که ماده‬ ‫«راس» در ان ترشــح می شــود‪ .‬با بررســی های انجام شــده در مقابل این ســوال‬ ‫قــرار گرفتیــم کــه زمانــی کــه ایــن دســتگاه تشــخیص «راس» می دهــد‪ ،‬چگونــه‬ ‫می تــوان ان را نشــانه ابتــا بــه کرونــا تلقــی کــرد‪ .‬بــا انجــام بررس ـی هایی متوجــه‬ ‫شــدیم در شــرایط پاندمــی کمتــر از یــک درصــد افــرادی کــه بــا التهابــات ریــوی بــه‬ ‫بیمارســتان ها مراجعــه می کننــد‪ ،‬مبتــا بــه ســل و اســم هســتند و در ‪ ۹۹‬درصــد‬ ‫بیمــاران در شــرایط پاندمــی‪ ،‬وجــود راس در ترشــحات گلــو ناشــی از کوویــد اســت‪.‬‬ ‫ایــن دســتگاه در ســه فــاز قــادر بــه تشــخیص راس اســت؛ «اگــر نتیجــه ازمایــش‬ ‫منفــی شــود»‪« ،‬نتیجــه ازمایــش مشــکوک باشــد» و «اگــر نتیجــه ازمایــش مثبــت‬ ‫باشــد‪ ،‬نیــاز اســت مــورد بررسـی های پزشــکی بیشــتری قــرار گیــرد»‪.‬‬ ‫ســرکار گفــت‪ :‬بــه اعتقــاد بســیاری از متخصصــان‪ ،‬دســتگاه ‪ RT-PCR‬درصــد‬ ‫خطــای باالیــی دارد؛ ضمــن انکــه متوســط زمانــی اعــام نتایج ‪ ۴۸‬ســاعت اســت‪.‬‬ ‫فــردی کــه جــواب ازمایــش او منفــی اعــام شــود ممکــن اســت در مــدت ‪ ۲‬روز‬ ‫الــوده شــده شــود و در صورتــی کــه جــواب ازمایــش مثبت باشــد ممکن اســت در‬ ‫ایــن دو روز افــراد زیــادی را الــوده کــرده باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دســتگاه تشــخیص ســریع کوویــد‪ ۱۹-‬تولیــد شــده در کمتــر از ‪ ۳۰‬ثانیــه‬ ‫قــادر بــه تشــخیص اســت؛ ضمــن انکــه هزینه هــای ان نصــف هزینه هــای تســت‬ ‫‪ RT-PCR‬اســت‪ .‬عــاوه بــر ان ایــن دســتگاه پرتابــل اســت و می تــوان در مراکــز‬ ‫حســاس ماننــد فرودگاه هــا از قابلیت‪‎‬هــای ان بــرای غربالگــری ســریع بهــره بــرد؛‬ ‫ضمــن انکــه تمــام قطعــات بــه کاربــرده شــده در ایــن دســتگاه ســاخت ایــران اســت و‬ ‫بــدون هیــچ گونــه نگرانــی ســر شــغل خــود حاضــر شــوند‪ .‬اماکــن عمومــی ماننــد‬ ‫رســتوران ها‪ ،‬فرودگاه هــا و ســایر اماکــن عمومــی می تواننــد از ایــن دســتگاه‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اغاز تولید و تجاری سازی دستگاه تشخیص سریع کووید‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اغــاز تولیــد انبــوه ایــن دســتگاه گفــت‪ :‬ایــن دســتگاه مــورد تاییــد‬ ‫ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا اســت و در حــال حاضــر برخــی از ازمایشــگاه‪‎‬ها و‬ ‫برخــی دســتگاه‪‎‬ها ایــن ابــزار تشــخیصی را خریــداری کــرده انــد و بــا برخــی اماکــن‬ ‫عمومــی ماننــد فرودگاه هــا بــرای تجــاری ســازی وارد مذاکــره شــدیم‪/.‬ایرنا‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رشد ‪۱۵۲‬‬ ‫درصدی‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫بخش صنعت‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬شهریور ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان بــه ســرمایه گذاری ‪ ۳۲‬هــزار میلیــارد ریالــی در واحدهــای صنعتــی اســتان‬ ‫طــی هفــت ســال اخیــر اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ســرمایه گذاری انجــام شــده در مقایســه بــا مــدت مشــابه قبــل ‪ ۱۵۲‬درصــد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫ابراهیــم کریمــی در مراســم افتتــاح و کلنگ زنــی پروژه هــای هفتــه دولــت شهرســتان گالیکــش اظهــار داشــت‪ :‬تــا قبــل از‬ ‫دولــت تدبیــر و امیــد میــزان ســرمایه گــذاری واحدهــای صنعتــی در گلســتان ‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد ریال با اشــتغال ‪ ۲۰‬هــزار و ‪۶۷۴‬‬ ‫م بــه ‪ ۳۲‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫نفــر بــود کــه ایــن رقــم بــا تــاش مســووالن اســتانی و ملــی و بــا وجــود مشــکالت ناشــی از تحریـ ‬ ‫بــا ‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ۴۹۶‬شــغل افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪262‬‬ ‫پایانی بر اضطراب کنکور در تب و تاب کرونا‬ ‫رقابــت سراســری کنکــور ورودی دانشــگاهها‪ ،‬در حالــی امــروز اغــاز می شــود کــه‬ ‫دســتگاه های برگــزار کننــده ان تــاش کرده انــد تــا در شــرایط شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا‪ ،‬اضطــراب و نگرانی هــای داوطلبــان ایــن ازمــون و خانواده هــای انــان را بــه‬ ‫حداقل برســانند‪.‬‬ ‫البتــه حــق بایــد داد کنکــوری کــه همیشــه بــا دلهــره و اضطــراب بــرای دانــش‬ ‫امــوزان‪ ،‬داوطلبــان و خانــواده هــای انــان همــراه بوده اســت‪ ،‬امســال با پیدایش‬ ‫کرونــا‪ ،‬بــر دامنــه ایــن اضطــراب افزوده باشــد و داوطلبان تاحدی نگران ســامت‬ ‫خــود باشــند‪ ،‬امــا تدابیــر و اقداماتــی کــه توســط نهادهــای دســت انــدرکار برگزاری‬ ‫ایــن رویــداد صــورت گرفتــه تــا حــد زیــادی از ایــن نگرانــی هــا کاســته اســت‪.‬‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬روانشناســان و کارشناســان مــی گوینــد‪ ،‬کرونــا‪ ،‬نبایــد شــرکت‬ ‫در کنکــور را تحــت تاثیــر قــرار دهــد و داوطلبــان بایــد بداننــد کــه شــرایط کرونــا‪،‬‬ ‫فراگیــر اســت و مثــل تمــام دیگــر برنامــه هــا‪ ،‬بایــد در عیــن رعایــت احتیاطــات و‬ ‫دســتورالعمل هــای بهداشــتی بــا ان کنــار امــد‪.‬‬ ‫داوطلبــان بــرای حضــور موفــق در رقابــت کنکــور و دســتیابی بــه نتیجــه دلخــواه‪،‬‬ ‫بیــش از هــر چیــز بایــد ارامــش داشــته باشــند و ایــن تصــور را کــه ســامت انــان‬ ‫بــا حضــور در کنکــور بــه خطــر مــی افتــد از خــود دور کننــد‪.‬‬ ‫مســووالن مــی گوینــد بــرای کنکــور سراســری تمهیــدات الزم را اتخــاذ کــرده‬ ‫انــد و فاصله گــذاری اجتماعــی را بــرای رفــع نگرانــی داوطلبــان از یــک متــر و ‪۶۰‬‬ ‫ســانتی متر بــه یــک متــر و ‪ ۸۰‬ســانتی متر افزایــش دادهانــد‪ ،‬انگونــه که ســازمان‬ ‫ســنجش امــوزش کشــور اعــام کــرده‪ ،‬بــرای پیشــگیری از شــیوع کرونــا‪ ،‬در‬ ‫کنکور‪ ،‬یک بســته بهداشــتی شــامل ماســک‪ ،‬پد الکلی‪ ،‬ژل بهداشــتی تک نفره‬ ‫و بروشــور بهداشــتی روی صندلــی هــر داوطلــب قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫تجربه امتحان نهایی در شرایط کرونا‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی در ایــن بــاره گفــت‪ :‬پیــش از ایــن‪،‬‬ ‫امتحانــات پایــان ســال بــرای دانــش امــوزان پایــه نهــم و دوازدهــم‪ ،‬بــه صــورت‬ ‫حضــوری برگــزار شــده اســت و البتــه بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی بــوده اســت‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن‪ ،‬امتحانــات پایــان ســال بــرای دانــش امــوزان پایــه نهــم و دوازدهــم‪ ،‬بــه‬ ‫صــورت حضــوری برگــزار شــده اســت و البتــه بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی بــوده اســت‬ ‫عبــاس ســعیدی اظهــار داشــت‪ :‬کنکــور سراســری هــم‪ ،‬بــا رعایــت کامــل نــکات‬ ‫بهداشــتی و پروتــکل هــا‪ ،‬برگــزار مــی شــود و داوطلبــان و خانــواده هــا‪ ،‬نبایــد‬ ‫نگرانــی در ایــن زمینــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در وهلــه نخســت‪ ،‬داوطلــب بایــد بهداشــت فــردی را مــد نظر داشــته‬ ‫باشــد در این زمینه اســتفاده از ماســک الزامی اســت‪.‬‬ ‫ســعیدی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ازمــون سراســری امســال در چهــار روز برگــزار مــی‬ ‫شــود و مــکان برگــزاری کنکــور‪ ،‬پــس از هــر بــار برگــزاری‪ ،‬ضدعفونــی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه کنکــور تنهــا در نوبــت صبــح برگزارمــی شــود‪،‬‬ ‫زمــان کافــی بــرای ضدعفونــی کــردن مــکان هــا بــرای ازمــون بعــدی‪ ،‬وجــود دارد و‬ ‫خانــواده هــا نبایــد نگرانــی در ایــن زمینــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫افزایش حوزه امتحانی‬ ‫ســعیدی بــا اشــاره بــه افــزودن ‪ ۲۲‬حــوزه جدیــد بــرای برگــزاری کنکــور در اســتان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬امســال بــا توجــه بــه رعایــت فاصلــه اجتماعــی‪ ،‬شــمار حــوزه هــای‬ ‫برگــزاری کنکــور‪ ،‬افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی افــزود‪ :‬کنکــور پارســال در ‪۶۲‬‬ ‫حــوزه امتحانــی اســتان برگــزار شــد کــه امســال ایــن رقــم بــه ‪ ۸۴‬حــوزه افزایــش‬ ‫پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫اجتماعــی در کنکــور‪ ،‬بــه یــک متــر و ‪ ۸۰‬ســانتی متــر افزایــش یافته اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬برگــزاری کنکــور در مرکــز اســتان زیــر نظــر دانشــگاه هــا‬ ‫انجــام مــی شــود کــه هفــت هــزار و ‪ ۸۳‬داوطلــب در دانشــگاه هــای بجنــورد‪ ،‬ازاد‬ ‫و پیــام نــور در ایــن رقابــت هــا شــرکت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫تدارک بسته های بهداشتی برای داوطبان‬ ‫ســعیدی اظهــار داشــت‪ :‬امســال ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۱۷‬نفــر داوطلــب ایــن اســتان در‬ ‫هفــت شهرســتان‪ ،‬زیــر نظــر امــوزش و پــرورش در ازمــون سراســری بــا هــم‬ ‫رقابــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر اســاس دســتورالعمل ســتاد ملــی کرونــا فاصلــه بیــن صندلــی‬ ‫هــای داوطلبــان یــک متــر و ‪ ۸۰‬ســانتی متــر تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بســته هــای بهداشــتی بــرای داوطلبــان تهیــه شــده‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای پیشــگیری از بــروز مشــکل احتمالــی‪ ،‬بــرای تهیه بســته های‬ ‫بهداشــتی اقدام کرده ایم تا در صورتی که بســته های کشــوری دریافت نشــد‪،‬‬ ‫کمبــودی در ایــن اقــام نباشــد‪.‬‬ ‫ســعیدی اظهــار داشــت‪ ۷۵۰ :‬نفــر از نیروهــا‪ ،‬در برگــزاری کنکــور در هفــت‬ ‫شهرســتان اســتان‪ ،‬مشــارکت دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی دربــاره داوطلبــان مبتــا بــه کرونــا‬ ‫گفــت‪ :‬داوطلبانــی کــه بــه صــورت خوداظهــاری‪ ،‬ابتــا به کرونــا را اعالم کــرده اند‪،‬‬ ‫در فضایــی مجــزا در ایــن رقابــت هــا‪ ،‬شــرکت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۱۰۰‬نفر در ماراتن کنکور‬ ‫کنکــور پارســال در ‪ ۶۲‬حــوزه امتحانــی اســتان برگــزار شــد که امســال ایــن رقم به‬ ‫‪ ۸۴‬حــوزه افزایــش پیدا کرده اســت‬ ‫معــاون امــوزش متوســطه اداره کل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی هــم‬ ‫در ایــن بــاره گفــت‪ :‬هیــچ نگرانــی بــرای برگــزاری کنکــور وجــود نــدارد‪ ،‬تمــام نــکات‬ ‫بهداشــتی و فاصلــه گــذاری اجتماعــی در ایــن رویــداد‪ ،‬رعایــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای رفــع دغدغــه هــا و نگرانــی داوطلبــان و خانــواده انــان‪ ،‬فاصله گــذاری‬ ‫ســیدمحمد ســیدی اظهــار داشــت‪ :‬بــا هماهنگــی هــای انجــام شــده‪ ،‬از فضــای‬ ‫مزارع طالی سفید گلستان‬ ‫به بار نشست‬ ‫در قالــب کشــت بهــاره و بقیــه کشــت تابســتانه (پــس از‬ ‫برداشــت گنــدم‪ ،‬جــو و کلــزا ) بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی پیــش بینــی امســال تولیــد پنبــه از مــزارع پنبــه گلســتان‬ ‫را ‪ ۴۲‬هــزار تــن وش اعــام کــرد و افــزود‪ :‬زمان برداشــت‬ ‫وش از مــزارع پنبــه از اوائــل شــهریور بــه تدریــج شــروع‬ ‫و تــا پایــان مهرمــاه ادامــه داد‪.‬‬ ‫موســی خانــی اضافــه کــرد‪ :‬قیمــت خریــد ایــن‬ ‫محصــول توافقــی اســت و تــا االن اعــام نشــده‬ ‫امــا پارســال قیمــت هــر کیلوگــرم وش بیــن ‪ ۷۰‬تــا‬ ‫‪ ۷۵‬هــزار ریــال بــود‪.‬‬ ‫از مجمــوع ‪ ۲۱‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار ســطح زیرکشــت‬ ‫پنبــه در اســتان گلســتان‪ ،‬پنــج هــزار و ‪ ۱۱۰‬هکتــار ان‬ ‫در گنبــدکاووس کشــت شــده کــه بــه گفتــه رییــس‬ ‫اداره تولیــدات گیاهــی مدیریــت جهادکشــاورزی ایــن‬ ‫شهرســتان‪ ،‬ســه هــزار و ‪ ۳۴۹‬هکتــار ان در قالــب کشــت‬ ‫بهــاره و بقیــه تابســتانه بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــا نزدیــک شــدن بــه شــهریور و پــس از چنــد مــاه کار و‬ ‫تــاش پنبــه کاران گلســتان در ‪ ۲‬مرحلــه کاشــت و داشــت‬ ‫ایــن محصــول‪ ،‬مــزارع طــای ســفید اســتان بویــژه در نواحــی‬ ‫شــرقی ایــن خطــه شــمالی بــه بارنشســت و کشــاورزان اماده‬ ‫برداشــت «وش» از ســطح ‪ ۲۱‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار مــزارع‬ ‫خــود هســتند‪.‬‬ ‫عبدالملــک ارخــی امــروز چهارشــنبه بــه خبرنــگار ایرنا‬ ‫افــزود‪ :‬پیــش بینــی تولیــد از مزارع پنبه گنبــدکاووس‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬تــن وش اســت کــه بــه تدریــج از‬ ‫شــهریور مــاه‪ ،‬کار برداشــت ان شــروع می شــود‪.‬‬ ‫تــا چنــد دهــه پیــش ‪ ۱۸۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬هــزار هکتــار پنبــه در‬ ‫گلســتان کشــت می شــد امــا بــه تدریــج ایــن میــزان ســطح‬ ‫زیــر کشــت بــه دالیــل مختلــف بــه چنــد هــزار هکتــار کاهــش‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫اســتان مــرزی گلســتان واقــع در شــمال کشــور بــا داشــتن‬ ‫هفــت اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم دنیــا‪ ۶۶۷ ،‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫زراعــی و باغــی دارد کــه هرســاله بخشــی از ان بــه زیر کشــت‬ ‫محصــوالت زراعــی از جملــه پنبــه مـی رود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه‪ ،‬علــی موســی خانــی‪ ،‬رییــس اداره پنبــه و‬ ‫دانه هــای روغنــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‬ ‫امســال در ســطح ‪ ۲۱‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار از مــزارع ایــن‬ ‫اســتان پنبــه کشــت شــده کــه هفــت هــزار هکتــار ان‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان جهــاد کشــاورزی‪ ،‬گلســتان‬ ‫همــواره در کنــار دو اســتان «خراســان رضــوی» و‬ ‫«فــارس» از اســتان های برتــر کشــور در زمینــه تولیــد‬ ‫پنبــه اســت‪.‬‬ ‫ســالن هــای ورزشــی بــرای برگــزاری کنکــور کمــک گرفتــه شــده اســت تــا ایــن‬ ‫رویــداد بــه نحــو مطلــوب برگــزار شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کنکــور سراســری امــروز بــا رقابــت داوطلبــان رشــته هنــر اغــاز مــی‬ ‫شــود‪ ،‬داوطلبــان رشــته هــای علــوم ریاضــی و علــوم انســانی در صبــح پنجشــنبه‬ ‫بــا هــم رقابــت مــی کننــد‪ ،‬داوطلبــان رشــته علــوم تجربــی در روز جمعــه در ایــن‬ ‫ماراتــن حضــور مــی یابنــد و ایــن ازمــون در روز شــنبه بــا رقابــت داوطلبــان رشــته‬ ‫زبــان خارجــی‪ ،‬پایــان مــی یابــد‪.‬‬ ‫ســیدی افــزود‪ ۱۷ :‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬داوطلــب خراســان شــمالی امســال در کنکــور‬ ‫شــرکت مــی کننــد کــه هفــت هــزار و ‪ ۸۳‬نفــر در مرکــز اســتان و مابقــی در ســایر‬ ‫شهرســتان هــای اســتان اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬داوطلــب خراســان شــمالی در کنکــور شــرکت مــی کننــد کــه هفــت‬ ‫هــزار و ‪ ۸۳‬نفــر در مرکــز اســتان و مابقــی در ســایر شهرســتان هــای اســتان اســت‬ ‫وی افــزود‪ :‬داوطلبــان‪ ،‬جــز وســایل ضــروری خــاص ازمــون‪ ،‬نباید وســایل اضافه‬ ‫همــراه نداشــته باشــند‪ ،‬انــان بایــد از تجمــع در محوطــه حــوزه هــای برگــزاری‬ ‫ازمــون خــودداری کــرده و فاصلــه اجتماعــی را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫معــاون امــوزش متوســطه اداره کل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفت‪:‬‬ ‫از خانــواده هــا انتظــار مــی رود از حضــور و تجمــع در محــل حــوزه هــای امتحانــی‬ ‫خــودداری کنند‪.‬‬ ‫کنکــور سراســری امســال در خراســان شــمالی ‪ ۶۱‬داوطلــب کرونایــی دارد کــه در‬ ‫بیمارســتان هــای مــورد تاییــد وزارت بهداشــت بــرای شــرکت در ازمــون حاضــر مــی شــوند‪.‬‬ ‫نتیجــه اولیــه ازمــون هفتــه اول مهرمــاه و نتیجــه نهایی هفته نخســت ابان ماه‬ ‫در ســایت ســازمان ســنجش منتشــر می شود‪.‬‬ ‫‪ ۵۸‬درصد داوطلبان کنکور سراسری را زنان و ‪ ۴۲‬درصد را مردان تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫برای همه داوطلبان بســته بهداشــتی شــامل ماســک‪ ،‬پد الکلی و ژل بهداشتی‬ ‫یک نفره تهیه شــده اســت که در جلســه ازمون تحویل می گیرند‪/.‬ایرنا‬ ‫امام جمعه بجنورد‪:‬‬ ‫مهم ترین پیام عاشورا امر ب ه معروف‬ ‫و نهی از منکر است‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه‬ ‫بجنــورد گفــت‪ :‬جوهــره قیــام عاشــورا امــر بــه معــروف و‬ ‫نهــی از منکــر اســت بــه همیــن دلیــل بایــد معروف هــا را در‬ ‫جامعــه گســترش داد و از منکرهــا جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫حجت االســام ابوالقاســم یعقوبــی در خطبــه هــای نمــاز‬ ‫جمعــه ایــن هفتــه بجنــورد مرکــز اســتان خراســان شــمالی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬عاشــورا ســه محــور مهــم دارد کــه شــامل‬ ‫ســوگواری‪ ،‬حماســه و ایســتادگی در مقابــل ظلــم اســت‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬ســوگواری همیشــه در اوج بوده اســت و‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی برگــزاری گســترده ان زیاد مهم‬ ‫نیســت بلکــه پیــام هــای ایــن قیــام تاریخی مهم اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنورد با بیان اینکه عاشــورا پــروژه بازخوانی‬ ‫فرهنــگ غدیــر اســت گفــت‪ :‬بــه فرمــوده پیغمبــر گرامــی‬ ‫امــام حســین (ع) ذخیــره بــرای همــه انســان هــا اســت‪،‬‬ ‫ایشــان چــراغ هدایــت بــرای بشــر‪ ،‬مبــارک و نجــات بخــش‬ ‫همــه انســان هــا اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بر فرزنــداوری در جامعه دینی تاکید‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬برخــی هــا هــم اکنــون داشــتن یــک فرزنــد را‬ ‫افتخــار مــی دانند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬برخــی خانــواده هــای کــه یــک فرزنــد‬ ‫دارنــد حیــوان خانگــی بــرای فرزنــد خــود بــا قیمــت گــزاف‬ ‫خریــداری مــی کننــد و ایــن مــوارد در حقیقــت ترویــج‬ ‫فرهنــگ غــرب اســت‪.‬‬ ‫وی از موتورســواری و دوچرخــه ســواری زنــان در خیابــان‬ ‫هــا نیــز گالیــه کــرد و گفــت‪ :‬ایــن کارهــا بــا اســام ســازگاری‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت‪ :‬برخــی از افــراد‬ ‫در جامعــه بومــی و غیــر بومــی را مطــرح مــی کننــد‪ ،‬بومــی‬ ‫گرایــی را خیلــی برجســته نکنیــم زیراکــه بــا فرهنــگ دینــی‬ ‫مــا هیچ گونــه ســازگاری نــدارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫رفع موانع‬ ‫ساخت‬ ‫پتروشیمی‬ ‫گلستان‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت کــه بخــش عمــده مشــکل ســاخت و راه انــدازی طــرح بــزرگ پتروشــیمی گلســتان پــس از‬ ‫‪ ۱۵‬ســال و با همکاری ادارات و نهادهای اطالعات‪ ،‬دادگســتری و ســپاه برطرف شــده و عملیات اجرایی ان بزودی‬ ‫اغــاز می شــود‪.‬هادی حق شــناس در اییــن متمرکــز افتتــاح و اغــاز عملیــات اجرایــی پروژه هــای عمرانی‪ ،‬اقتصــادی و‬ ‫اشــتغالزایی هفتــه دولــت گلســتان بــدون اشــاره بــه جزییــات موانــع مــورد نظــر و چگونگــی رفــع انهــا اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ســرمایه گذار طــرح پتروشــیمی امــاده اغــاز ســاخت پــروژه اســت کــه امیدواریــم تــا هفتــه دولــت ســال اینــده بخش‬ ‫اصلــی ایــن کارخانــه ســاخته و بــه مرحلــه بهــره بــرداری نزدیک شــود‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬شهریور ‪1399‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سال ششم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪262‬‬ ‫ریشه معضل قاچاق نفت سهمیه ای خراسان شمالی ؟‬ ‫قاچــاق نفــت ســفید از خراســان شــمالی‪ ،‬ســال گذشــته صدرنشــین‬ ‫پرونده هــای قاچــاق کاال شــد و همیــن امــر موجــب شــد تــا مســووالن اســتان‬ ‫نســبت بــه ریشـه یابی ایــن معضــل کــه تــا پیــش از ایــن در ایــن خطــه کمتــر‬ ‫دیــده شــده بــود‪ ،‬بــه تکاپــو بیفتنــد‪.‬‬ ‫قاچــاق نفــت ســفید ان هــم در خراســان شــمالی کــه بــه علــت نداشــتن‬ ‫مبــادی بــاز مــرزی‪ ،‬کمتریــن پرونــده قاچــاق کاال را دارد‪ ،‬امســال هــم بــا‬ ‫شــگفتی ســازی‪ ،‬بــه صدرنشــینی خــود در بخــش پرونــده هــای قاچــاق ادامــه‬ ‫داد کــه موجــب حیــرت مســووالن ایــن اســتان شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه برخــی از متولیــان امــر بــا توجــه بــه بررســی هــای میدانــی صــورت‬ ‫گرفتــه‪ ،‬مهمتریــن عامــل بــروز ایــن معضــل افــرادی هســتند کــه منــازل انهــا‬ ‫گازکشــی نشــده و ســهمیه نفــت ســفید خــود را بــه مباشــران فــروش واگــذار‬ ‫کــرده و یــا بــه طــور مســتقیم بــه دیگــران مــی فروشــند‪.‬‬ ‫ضریب بیش از ‪ ۹۹‬درصدی گازرسانی به روستاها‬ ‫بــه گفتــه معــاون امــور بهــره بــرداری شــرکت گاز خراســان شــمالی طبــق‬ ‫مقــررات بایــد بــه روســتاهایی کــه جمعیــت انهــا بیــش از ‪ ۲۰‬خانــوار اســت‬ ‫گازرســانی شــود و البتــه ســرانه گازرســانی در ایــن روســتاها نبایــد از ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیــون ریــال بــه ازای هــر خانــوار بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫حســن افتخاری افزود‪ :‬در ‪ ۲‬ســال گذشــته تمام روســتاهای اســتان که مشــمول‬ ‫ایــن قانــون بــوده انــد‪ ،‬بــه جــز ســه روســتای کــم جمعیــت‪ ،‬گازرســانی شــده انــد کــه‬ ‫بــا گازرســانی بــه ایــن ســه روســتا‪ ،‬قانونــا تکلیــف شــرکت گاز بــه اتمــام مــی رســد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬گازکشــی داخــل منــازل برعهــده شــرکت گاز نیســت امــا‬ ‫بــاز هــم ایــن شــرکت بــرای کمــک بــه خانوارهایــی کــه در مضیقــه اقتصــادی‬ ‫هســتند هزینــه نصــب شمارشــگر و علمــک را از انــان دریافــت نکــرده اســت‪.‬‬ ‫افتخــاری‪ ،‬شــمار روســتاهای خراســان شــمالی را ‪ ۸۳۴‬پارچــه عنــوان کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۷۳۹‬روســتا بــه شــبکه گاز پیوســته انــد و درصــد بهــره‬ ‫منــدی روســتاهای اســتان از گاز بــه ‪ ۹۹.۷‬رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش هزینــه هــای گازکشــی در ‪ ۲‬مــاه اخیــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن هزینــه بــرای بســیاری از روســتاییان زیــاد و غیرقابــل تامیــن‬ ‫اســت‪ ،‬امــا ایــن روســتاییان تــا زمانــی کــه مشــعل گاز در منازلشــان روشــن‬ ‫نشــود کمــاکان از ســهمیه نفــت و گاز ال پــی جــی خــود اســتفاده مــی کننــد‬ ‫و مــا هــم نمــی توانیــم لولــه کشــی داخلــی بــرای ایــن افــراد انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫در دو ســال گذشــته تمــام روســتاهای خراســان شــمالی کــه مشــمول‬ ‫مقــررات بــوده انــد گازرســانی شــده انــد بــه جــز ‪ ۳‬روســتا کــه جمعیــت زیــادی‬ ‫هــم ندارنــدوی اظهــار داشــت‪ :‬بــه لحــاظ قانونــی گازرســانی بــه خانــواده هایــی‬ ‫کــه منــازل انهــا فاقــد ســند بــوده و در محــدوده هــای منابــع طبیعــی و اراضــی‬ ‫دولتــی و خــارج از طــرح هــادی روســتاها قــرار دارنــد‪ ،‬ممکــن نیســت و بــه‬ ‫همیــن دلیــل از نظــر شــرکت گاز هــم اکنــون تنهــا ‪ ۹۰۰‬خانــوار در اســتان فاقــد‬ ‫گاز و مشــمول وظیفــه ایــن شــرکت بــرای گازرســانی هســتند‪.‬‬ ‫وی درمــورد اختــاف امــاری بــر ســر خانوارهــای فاقــد گاز نیــز گفــت‪ :‬مــا تمــام‬ ‫خانــه هایــی کــه دارای علمــک هســتند را‪ ،‬حتــی اگــر گازکشــی داخلــی منــزل را‬ ‫اجــرا نکــرده نباشــند‪ ،‬در زمــره خانوارهــای دارای گاز تلقــی مــی کنیــم و برخــی‬ ‫اختــاف هــا و ناهمگنــی هــا در امــار مککــن اســت بــه همیــن دلیــل باشــد‪.‬‬ ‫اختالف در تعاریف‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه طبــق امــار شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای‬ ‫نفتــی منطقــه خراســان شــمالی‪ ،‬هــم اکنــون ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۱۲۴‬خانــوار در ایــن‬ ‫اســتان از ســهمیه نفــت ســفید و گاز ال پــی دی اســتفاده مــی کننــد کــه البتــه‬ ‫خانوارهــای عشــایری را هــم شــامل مــی شــوند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ایــن شــرکت نیــز اختــاف موجــود در امــار شــرکت نفــت و شــرکت‬ ‫گاز از خانوارهــای دریافــت کننــده نفــت در خراســان شــمالی را ناشــی از تعاریــف‬ ‫متفــاوت ایــن ‪ ۲‬شــرکت بــه مشــترکان دانســته و گفــت‪ :‬هــر یــک از خانوارهایــی کــه‬ ‫بــه هــر دلیلــی نتواننــد از گاز اســتفاده کننــد از ســهمیه نفــت برخــوردار مــی شــوند‪.‬‬ ‫مجتبــی شــکوری اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه امــار ایــن‬ ‫شــرکت اکنــون ‪ ۱۰‬هــزار و ‪۱۲۴‬‬ ‫خانــوار در خراســان شــمالی‬ ‫کــه البتــه خانوارهــای عشــایری‬ ‫را هــم شــامل مــی شــوند از‬ ‫ســهمیه نفــت ســفید و گاز ال‬ ‫پــی دی اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫خانوارهــای‬ ‫شــمار‬ ‫وی‬ ‫عشــایری اســتان را پنــج هــزار‬ ‫خانــوار ذکــر و بیــان کــرد‪ :‬برخــی‬ ‫از خانــواده هــا نیــز کــه منــازل‬ ‫انهــا در خــارج از طــرح هــادی‬ ‫و یــا محــدوده هــای روســتایی‬ ‫اســت فاقــد لولــه کشــی گاز‬ ‫هســتند امــا چــون قانــون‬ ‫اجــازه گازرســانی بــه ایــن‬ ‫مناطــق و منــازل را نمــی دهــد‪،‬‬ ‫انهــا حتــی در امــار شــرکت گاز‬ ‫گنجانــده نمــی شــوند‪.‬‬ ‫شــکوری افــزود‪ :‬بــه هــر یــک‬ ‫از ایــن خانــواده هــا هــر ‪۴۰‬‬ ‫روز یــک کاالبــرگ ‪ ۴۴۰‬لیتــری‬ ‫در زمســتان و ‪ ۲۲۰‬لیتــری در‬ ‫تابســتان داده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬برخــی‬ ‫از افــراد کاالبــرگ هــای خــود‬ ‫را بــه دســت مباشــران توزیــع‬ ‫نفــت ســپرده انــد و چــون ایــن‬ ‫خانــوده هــا غالبــا بــه لحــاظ‬ ‫اقتصــادی ضعیــف هســتند ممکــن اســت حتــی کاالبــرگ هــا و ســهمیه نفــت‬ ‫خــود را فروختــه باشــند و بــه همیــن دلیــل بخشــی از ایــن نفــت بــه خــارج از‬ ‫شــبکه توزیــع راه یافتــه باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه از ابتــدای مــرداد امســال کاالبــرگ ســهمیه نفــت قابــل‬ ‫اســتفاده نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنــون بایــد خانــواده هــای فاقــد گاز بــا مراجعــه بــه‬ ‫ســامانه تجــارت اســان درخواســت ســوخت‪ ،‬اطالعــات خــود را ثبــت کننــد و‬ ‫ســپس بــا اســتفاده از کارت بانکــی ســهمیه ســوخت بگیرنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه امــار شــرکت تویــع نفــت ده هــزار و ‪ ۱۲۴‬خانــوار در خراســان‬ ‫شــمالی کــه البتــه خانوارهــای عشــایری را هــم شــامل مــی شــوند از ســهمیه‬ ‫نفــت ســفید و گاز ال پــی دی اســتفاده مــی کننــد‪.‬وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫همیــن امــر دیگــر بــه هیــچ شــکل نمــی توان از ســهمیه ســوخت سوءاســتفاده‬ ‫و یــا ان را قاچــاق کــرد‪.‬‬ ‫اختالف امار خانوارهای فاقد گاز‬ ‫دبیــر کمیســیون برنامه ریــزی‪ ،‬هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال‬ ‫و ارز خراســان شــمالی نیــز اظهــار داشــت‪ :‬قاچــاق ســوخت در ســال گذشــته‬ ‫یکــی از مهمتریــن مــوارد قاچــاق در اســتان بــود کــه پرونــده هــای زیــادی نیــز‬ ‫در ایــن رابطــه تشــکیل و همیــن امــر موجــب شــد تــا اســیب شناســی ایــن‬ ‫بخــش انجــام شــود‪.‬‬ ‫حجــت اللــه خانــزاده افــزود‪ ۹۸ :‬درصــد روســتاهای اســتان و ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫شــهرهای خراســان شــمالی گازکشــی شــده انــد و فقــط نقاطــی ماننــد‬ ‫روســتاهایی کــه جمعیــت انهــا کمتــر از ‪ ۲۰‬خانــوار بــوده و همچنیــن نقــاط‬ ‫خــارج از محــدوده قانونــی خدماتــی شــهرها و روســتاها گازکشــی نشــده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اعــام شــرکت گاز هــم اکنــون تنهــا ‪ ۹۰۰‬خانــوار‬ ‫دبیــر کمیســیون برنامه ریــزی‪ ،‬هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه وضعیــت نامناســب مالــی برخــی از خانــواده‬ ‫هــا بــرای پرداخــت هزینــه هــای گازکشــی داخلــی منــزل‪ ،‬براســاس توافقاتــی کــه‬ ‫صــورت گرفتــه کمتیــه امــداد حضــرت امــام (ره) تقبــل کــرده اســت تــا گازکشــی بــه‬ ‫ایــن منــازل را به رایــگان انجــام دهــد و ایــن فرصــت مناســبی اســت تــا مددجویــان‬ ‫کمیتــه امــداد اســتان کــه دسترســی بــه گاز ندارنــد‪ ،‬از ایــن فرصــت اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســال گذشــته حجــم قابــل مالحظــه ای از محمولــه هــای نفــت‬ ‫ســفید قاچاقــی از اســتان کشــف شــد کــه در ارتبــاط بــا ان عــده ای نیــز‬ ‫دســتگیر شــدند کــه اقــدام بــه خریــد نفــت ســفید خانــواده هــا کــرده و ســپس‬ ‫انــرا بــه مقصــد اســتان سیســتان و بلوچســتان بارگیــری کــرده و ســپس بــه‬ ‫خــارج از کشــور قاچــاق مــی کردنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا دارا بــودن ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه ‪ ۴۴‬درصــد‬ ‫انــان در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫ســال گذشــته قاچــاق دام‪ ،‬ارد و نفــت ســفید در صــدر کاالهــای قاچاقــی‬ ‫ایــن اســتان قــرار داشــت‪/ .‬ایرنــا‬ ‫در مراســمی با حضور اســتاندار و جمعی از مدیران گلســتان؛ فعاالن توســعه روســتاهای‬ ‫ایــن اســتان مــورد تشــویق و تقدیر قــرار گرفتند‪.‬‬ ‫برای سیل زدگان گلستان‬ ‫گردهمایــی الگوهــای موفــق روســتایی گلســتان عصــر چهارشــنبه در اســتانداری گلســتان‬ ‫برگــزار شــد کــه در ایــن مراســم راحلــه احمــدی بــه عنــوان فعــال عرصــه گردشــگری از‬ ‫روســتای ساســنگ مینودشــت‪ ،‬عبدالمجیــد زیتونلــی فعــال عرصه منابع طبیعی از روســتای‬ ‫قورچــای ازادشــهر‪ ،‬عیســی اتراچالــی فعــال اقتصــادی و مشــارکت مردمــی از روســتای محمد‬ ‫ابــاد گــرگان‪ ،‬اونــق فعــال عرصــه فــروش پارچــه از روســتای پنــج پیکــر شهرســتان اق قــا‬ ‫و حجت االســام محمــد احمــدی بــه عنــوان فعــال کشــت زعفــران و گیاهــان دارویــی از‬ ‫روســتای وامنــان ازادشــهر مــورد تشــویق قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان بــا یــاداوری ســاخت و‬ ‫بازســازی ‪ ۷‬هــزار و ‪ ۴۲۳‬خانــه بــرای ســیل زدگان اســتان در ســطح ‪۷۴۷‬‬ ‫روســتای ایــن خطــه شــمالی ایــران گفــت‪ :‬امــاده برگــزاری جشــن پایــان‬ ‫کار ایــن پــروژه بــزرگ در روســتای تــازه ابــاد شهرســتان اق قــا طــی هفتــه‬ ‫دولــت هســتیم‪.‬‬ ‫ســید محمــد حســینی امــروز شــنبه بــه خبرنــگار خبرگــزاری جمهــوری‬ ‫اســامی افــزود‪ :‬دولــت بــرای ســاخت ایــن تعــداد خانــه ســیل زدگان‬ ‫گلســتان عــاوه بــر پرداخــت کمــک بالعوض‪ ،‬پنــج هزار و ‪ ۹۰۰‬میلیــارد ریال‬ ‫تســهیالت ارزان قیمــت هزینــه کــرد‪.‬‬ ‫حســینی همچنیــن اغــاز عملیــات اجرایــی بهســازی و نوســازی چهــار هــزار‬ ‫خانــه در ‪ ۹۳۳‬روســتا بــا اعتبــار دو هــزار میلیــارد ریــال‪ ،‬ســاخت ســه هزار خانه‬ ‫ویــژه محرومــان بــا ســرمایه گــذاری یــک هــزار و ‪ ۹۶۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬ســاخت‬ ‫‪ ۸۲‬خانــه بــرای طــاب و ایتــام بــا ‪ ۸۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت بانکــی‪ ،‬عملیــات‬ ‫اجرایــی ‪ ۳۲۴‬طــرح هــادی در ‪ ۲۲۵‬روســتا بــا اختصــاص ‪ ۸۱۰‬میلیــارد ریــال و‬ ‫نقشــه بــرداری و تشــکیل پرونــده بــا هــدف ســند دار کــردن خانــه هــا در ‪۶۰۰‬‬ ‫روســتا و ‪ ۱۷‬شــهر اســتان را از دیگــر پــروژه هــای در دســت افتتــاح عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫خانــزاده گفــت‪ :‬ایــن اختــاف امــاری موجــب شــد تــا راســتی ازمایــی میدانــی بــا‬ ‫محوریــت شــرکت نفــت اغــاز شــود و بــه همیــن دلیــل بایــد ان دســته از واحدهای‬ ‫مســکونی کــه در محــدوده هــای شــهری هســتند و بــه هــر دلیلــی رونــد گازکشــی‬ ‫خــود را تکمیــل نکــرده انــد اقــدام بــه گازکشــی کــرده و اگــر توانایــی ایــن کار را‬ ‫ندارنــد از طریــق نهادهــای حمایتــی ماننــد کمیتــه امــداد اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫تقدیر از فعاالن برتر توسعه روستاهای گلستان‬ ‫جشن پایان ساخت خانه‬ ‫وی بهــره بــرداری از یــک هــزار خانــه نوســاز از محــل اعتبــارات طــرح ویــژه‬ ‫نوســازی و بهســازی بــا هزینــه ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال و ‪ ۱۷۹‬طــرح هــادی‬ ‫روســتایی در ‪ ۶۶‬روســتا بــا اعتبــار ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال و اهــدای ‪ ۵۰۰‬ســند‬ ‫مالکیــت در مناطــق روســتایی و ‪ ۳۱۰‬ســند مالکیــت در مناطــق شــهری زیــر‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار نفــر جمعیــت را از دیگــر طــرح هــای امــاده بنیاد مســکن در هفته‬ ‫دولــت اعــام کــرد‪.‬‬ ‫روســتایی اســتان‪ ،‬علیرغــم نصــب علمــک‪ ،‬گازکشــی داخلــی نشــده انــد و‬ ‫همچنــان ســهمیه نفــت ســفید دریافــت مــی کننــد امــا ایــن رقــم بــا امارهــای‬ ‫شــرکت نفــت خراســان شــمالی‪ ،‬کــه حاکــی از دریافــت ســهمیه نفــت توســط‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار خانــوار اســت‪ ،‬مغایــرت زیــادی دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن فرهــاد مســعودی فعــال محیــط زیســت و گردشــگری از روســتای ســیاه رودبــار‬ ‫علــی ابــاد کتــول‪ ،‬امیــد اولیایــی و عصــام الدیــن اخوند گوکالن فعاالن حــوزه عمرانی و دینی‬ ‫از روســتای چنارلــی شهرســتان مــراوه تپــه و بابایــی فعــال عرصــه تولیــد مبــل در روســتای‬ ‫عطاابــاد شهرســتان اق قــا هــم مــورد تقدیــر واقــع شــدند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در ایــن مراســم گفــت‪ :‬ایجــاد درامدهــای پایــدار موجــب توســعه‬ ‫روســتاها‪ ،‬کاهــش مهاجــرت و حاشــیه نشــینی در شــهرها می شــود کــه ایــن مهــم بایــد‬ ‫رویکــرد مســووالن اســتان باشــد‪.‬‬ ‫مطابــق اخریــن سرشــماری عمومــی در ســال ‪ ۹۵‬حــدود ‪ ۴۷‬درصــد‬ ‫جمعیــت یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــری گلســتان روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫ســیل اوایــل پارســال گلســتان بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن حــوادث قهــری‬ ‫ایــران خســارات ســنگینی بــه بخــش هــای مختلــف اســتان وارد کــرد‪.‬‬ ‫در جریــان ایــن ســیل همــه ‪ ۱۴‬شهرســتان گلســتان بــه نوعــی خســارت دیــد‬ ‫امــا شهرســتانهای اق قــا و گمیشــان در غــرب اســتان صدمــه بیشــتری دیدنــد‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس افــزود‪ :‬همچنانکــه امــروز روایــت ‪ ۸‬روســتای موفــق گلســتان در‬ ‫درامدزایــی و تکیــه بــر ظرفیت هــای بومــی را شــاهد بودیــم‪ ،‬بایــد اســتفاده از توانمنــدی هــزار‬ ‫روســتای اســتان در بخــش هــای مختلــف صــورت گیــرد تــا ارزش افــزوده و افزایــش ســرانه‬ ‫درامــدی روســتائیان منطقــه را شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬هــر انــدازه روســتاها بتواننــد مولد باشــند به همان میــزان پایداری مــردم و مهاجرت‬ ‫معکــوس اتفــاق می افتــد و بدنبــال ان حاشــیه نشــینی شــهرها و تبعاتش کاهــش می یابد‪.‬‬ ‫اقتصــاد گلســتان بــر پایــه کشــاورزی اســت کــه در ایــن بیــن نیمــی از جمعیــت ‪ ۱.۹‬میلیــون نفری‬ ‫اســتان در ســطح حــدود هــزار روســتا نقــش مســتقیم اعــم از بهــره بــردار یــا واســطه را دارنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫بهره مند‬ ‫بندرگزی ها‬ ‫از ‪ ۶۲‬پروژه‬ ‫هفته دولت‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬شهریور ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫همزمــان بــا هفتــه دولــت ‪ ۶۲‬پــروژه عمرانــی‪ ،‬تولیــدی و اقتصــادی بــا اعتبــار ‪ ۴۳۰‬میلیارد ریــال و ایجاد ‪۲۷‬‬ ‫فرصت شــغلی در شهرســتان بندرگز در غرب گلســتان افتتاح شــد‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری گلســتان در مراســم بهــره بــرداری از ایــن طــرح هــا گفــت‪ :‬از‬ ‫ایــن تعــداد‪ ۵۲ ،‬پــروژه بــا اعتبــار ‪ ۳۸۰‬میلیــارد ریــال عمرانــی و ‪ ۱۰‬طــرح بــا اعتبــار ‪ ۵۰‬میلیــارد و ‪ ۱۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال تولیــدی و اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫شمـاره ‪262‬‬ ‫‪ ۳۷‬هزار میلیارد ریال‬ ‫سرمایه گذاری برای رونق‬ ‫شیالت گلستان‬ ‫شهرستانها‬ ‫ورود اسب های ترکمن صحرا‬ ‫پس از ‪ ۶‬ماه انتظار‬ ‫در دور چهــارم اسـب های نــژاد دوخــون بــاالی ســه‬ ‫ســال کالس ‪ ۴‬بــا یکدیگــر رقابــت کردنــد کــه امیــر‬ ‫مختومــی بــا اســب هانــده‪ ،‬اســحاق قاضلــی کــر بــا‬ ‫اســب بلــک اســپیدی و نــادر صالــح پــور بــا اســب‬ ‫االن مقام هــای اول تــا ســوم را از ان خــود کردنــد‪.‬‬ ‫دور پنجــم مســابقات نیــز اسـب های نــژاد دوخــون‬ ‫بــاالی ســه ســال کالس ‪ ۵‬وارد دپــار شــدند کــه‬ ‫کمــال دلیجــه عطــا بــا اســب ســلما زودتــر از بقیــه‬ ‫خــط پایــان را پشــت ســر گذاشــت و قهرمــان شــد‪،‬‬ ‫عبدالحلیــم قبــادی بــا اســب مارکــوس و ســتار‬ ‫مهرانــی بــا اســب تکنــو نیــز دوم و ســوم شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل شــیالت گلســتان گفــت کــه‬ ‫در هفــت ســال اخیــر بیــش از ‪ ۳۷‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری بــرای اجــرای‬ ‫طرح هــای ابزی پــروری و شــیالت از جملــه‬ ‫ایجــاد زیرســاخت های مــزارع ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫هکتــاری میگــو در گلســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫ســید جــواد قــدس علــوی در نشســت‬ ‫خبــری اظهــار داشــت‪ :‬ایجــاد زیرســاخت‬ ‫هــای مجتمــع پــرورش میگــو در ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫هکتــار و مجتمــع پــرورش ماهیــان‬ ‫خاویــاری‪ ،‬اســتفاده از ظرفیــت اب‬ ‫چاه هــای کشــاورزی بــرای پــرورش ماهــی‬ ‫و پــرورش ماهــی در قفــس از مهــم تریــن‬ ‫طــرح هــای انجــام شــده ســال هــای اخیــر‬ ‫شــیالت گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن در دولــت تدبیــر‬ ‫و امیــد توســعه صنعــت ابــزی پــروری از‬ ‫جملــه میگــو و ماهیــان خاویــاری با تکمیل‬ ‫حلقــه تولیــد از جملــه مولــد ســازی‪ ،‬تکثیــر‬ ‫و پــرورش در گلســتان انجــام شــد و در‬ ‫حــال حاضــر هشــت واحد صنایــع غذایی و‬ ‫تبدیلــی شــیالت بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه‬ ‫هفــت هــزار و ‪ ۲۰۰‬تــن در اســتان مشــغول‬ ‫فعالیــت اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل شــیالت گلســتان گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به فراهم شــدن زیرســاخت های مناســب‬ ‫بــرای رونــق صنعــت شــیالت گلســتان‬ ‫و ایجــاد فرصــت هــای شــغلی جدیــد و‬ ‫در پــی ان ارزش افــزوده بــرای اقتصــاد‬ ‫منطقــه‪ ،‬رفــع برخــی موانــع ماننــد الیروبــی‬ ‫دهانــه گــرگان رود بــا هــدف تســریع در‬ ‫انتقــال قفــس هــای ســاخته شــده بــرای‬ ‫پــرورش ماهــی بــه دریــای خــزر در ســواحل‬ ‫گمیشــان ضــروری اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی قفــس هــای پــرورش ماهــی در‬ ‫ســاحل دریــای خواجــه نفــس گمیشــان قطعــه‬ ‫بنــدی (مونتــاژ) شــده ولــی بــه دلیــل وجــود‬ ‫عمــق ‪ ۳۰‬ســانتیمتری اب امــکان انتقــال ان‬ ‫بــه محــل پــرورش در دریــا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ ۹ :‬ســرمایه گــذار مجــوز‬ ‫پــرورش ماهــی در قفــس را بــا ظرفقیــت‬ ‫تولیــد ســاالنه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۵۰‬تــن دریافــت‬ ‫کــرده انــد کــه هفــت ســرمایه گــذار بــا‬ ‫پروانــه تولیــد ‪ ۲‬هــزار تــن ماهــی در حــال‬ ‫پــرورش بــا ‪ ۳۹‬ســازه شــامل قفــس و‬ ‫پِــن (محوطــه ای محصــور شــده بــا تــور و‬ ‫متصــل بــه کــف دریــا) هســتند‪.‬‬ ‫قــدس علــوی همچنیــن بــه طــرح هــای‬ ‫امــاده بهــره بــرداری شــیالت گلســتان‬ ‫در هفتــه دولــت امســال اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن هفتــه ‪ ۳۹‬طــرح بــا ســرمایه‬ ‫گــذاری ‪ ۱۶۵‬میلیــارد ریــال و ایجــاد ‪۱۹۵‬‬ ‫فرصــت شــغلی جدیــد در زمینــه هــای‬ ‫پــرورش ماهیــان خاویــاری‪ ،‬میگــو و ایجــاد‬ ‫اســتخرهای دومنظــوره پــرورش ماهــی‬ ‫در چــاه هــای اب کشــاورزی مــورد بهــره‬ ‫بــرداری قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫گلســتان بــه لحــاظ داشــتن هفــت اقلیــم از‬ ‫‪ ۱۳‬اقلیــم دنیــا‪ ،‬وجــود ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر مربــع از‬ ‫ســاحل دریــای خــزر‪ ۱۸ ،‬هــزار چــاه اب زراعــی‬ ‫مجــاز و وجــود زمیــن هــای شــور و کــم بــازده و‬ ‫مناســب بــا پــرورش ابزیــان در شــمال اســتان‬ ‫از ظرفیــت هــای منحصــر بــه فــرد در رونــق‬ ‫صنعــت شــیالت در کشــور بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫رقابت هــای اســبدوانی تابســتانه بندرترکمــن‬ ‫پــس از ‪ ۶‬مــاه وقفــه بخاطــر کرونــا عصــر جمعــه‬ ‫بدون حضور تماشــاگر و با رعایت پروتکل های‬ ‫ابالغی وزارت بهداشــت در مجموعه ســوارکاری‬ ‫ایــن شهرســتان واقــع در غــرب اســتان گلســتان‬ ‫برگزار شــد‪.‬‬ ‫هفتــه نخســت ایــن مســابقات در ‪ ۶‬دور هــزار‬ ‫متــری و بــا رقابــت ‪ ۵۴‬راس اســب از نژادهــای‬ ‫ترکمــن و دوخــون برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در دور اول‪ ،‬اســب های نــژاد ترکمــن بــاالی ســه‬ ‫ســال وارد دپــار (حصــار فلــزی شــروع مســابقه)‬ ‫شــدند کــه نــادر صالــح پــور بــا اســب جلــوه‬ ‫ســیاهپوش قهرمــان شــد و فیــض اللــه رجــال بــا‬ ‫اســب اذیــن دزپــارت و یعقــوب انفــاس بــا اســب‬ ‫گل اهــو قــوری دره بــه ترتیــب دوم و ســوم شــدند‪.‬‬ ‫در دور دوم مســابقات اسـب های نژاد دوخون‬ ‫بــاالی ســه ســال بــا هــم رقابــت کردنــد کــه‬ ‫محمــد امیــن تومــاج بــا اســب بروکلیــن زودتــر‬ ‫از ســایرین از خــط پایــان گذشــت؛ نــادر صالــح‬ ‫پــور بــا اســب یونــی کــورن نایــب قهرمــان و امیــر‬ ‫مختومــی بــا اســب ســیلوا گلــد ســوم شــد‪.‬‬ ‫رقابــت دور ســوم میــان اسـب های نــژاد دوخــون‬ ‫دو ســاله برگــزار شــد کــه کمــال دلیجــه عطــا بــا‬ ‫اســب ســایدن‪ ،‬یونــس اورکلــی بــا اســب لتــس گــو‬ ‫و محمــد امیــن تومــاج بــا اســب مــاکام بــه ترتیــب‬ ‫مقــام هــای اول تــا ســوم را کســب کردنــد‪.‬‬ ‫مســابقات اســب دوانــی تابســتانه بندرترکمــن در‬ ‫دور ششــم نیــز بــا رقابــت اس ـب های نــژاد دوخــون‬ ‫کالس ‪ ۶‬برگــزار شــد کــه نــور محمــد بهــادر بــا اســب‬ ‫میــراب قهرمــان شــد‪ ،‬رامیــن قهرمانــی بــا اســب‬ ‫ایلیــاز و عبدالحلیــم قبــادی بــا اســب ترانــه حکیــم به‬ ‫ترتیــب عناویــن دوم و ســوم را بــه دســت اوردنــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود ثبــت نــام ‪ ۶۱‬راس اســب بــرای مســابقات‬ ‫نخســتین هفتــه بندرترکمــن ‪ ٧‬اســب از ســوی‬ ‫دامپزشــک میــدان از دور رقابتهــا کنــار گذاشــته‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫میــزان جایــزه نقــدی اهدایــی بــه صاحبــان‪،‬‬ ‫مربیــان و چابکســوران اسـب های اول تــا چهارم‬ ‫کورس هــای ‪ ۶‬گانــه تاکنــون مشــخص نشــده و‬ ‫بنــا بــه توافــق مالــکان و مجریــان برگــزاری مقــرر‬ ‫شــد بــر اســاس مقــدار درامــد حاصــل از برگزاری‬ ‫مبلغــی بــرای انــان تعییــن شــود‪.‬‬ ‫هرچنــد در ایــن رابطــه بطــور رســمی چیــزی‬ ‫عنــوان نشــده امــا بنظــر مــی رســد تعطیلــی چنــد‬ ‫ماهــه و دوری مســابقات از تماشــاچی ایــن‬ ‫عرصــه ورزشــی نیــز بــا زیــان ســنگین اقتصــادی‬ ‫مواجــه اســت‪.‬‬ ‫مســابقات اســبدوانی در اســتان گلســتان‬ ‫هــر ســاله در شهرســتان های گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫اق قــا و بندرترکمــن برگــزار می شــود و‬ ‫عالقمنــدان بســیار زیــادی را بــه مجموعه هــای‬ ‫ســوارکاری ایــن شــهرها می کشــاند‪.‬‬ ‫گلستان در ماتم‬ ‫شهدای کربال‬ ‫گــرگان ـ ایرنــا ـ همزمــان بــا اغــاز مــاه محــرم‪،‬‬ ‫گلســتانی ها بــا ســیاه پوش کــردن مســاجد‪،‬‬ ‫امامزاده هــا و بقــاع متبرکــه‪ ،‬معابــر و ســر در‬ ‫خانه هــا و مغازه هــا خــود را مهیــای برپایــی‬ ‫مجالــس عــزاداری ســرور و ســاالر شــهیدان‬ ‫حضــرت اباعبداللــه الحســین (ع) در محــرم‬ ‫کرونایــی کردنــد‪.‬‬ ‫تلفیــق فاصلــه گــذاری اجتماعــی و ســوگواری‬ ‫برای ســید و ســاالر شــهیدان کربال ســبب شــد‬ ‫تــا رغبــت عمومــی اهالــی گلســتان بــرای ســیاه‬ ‫پــوش کــردن میادیــن‪ ،‬خیابــان هــا و ســر در‬ ‫مغــازه هــا و منــازل بیــش از پیــش شــده و‬ ‫مشــکی بــه رنــگ غالــب شــهرها و روســتاهای‬ ‫ایــن اســتان تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫نظافــت مســاجد و تکایــا و امــاده کــردن‬ ‫هیات هــا از دیگــر نشــانه های امادگــی‬ ‫گلســتان بــرای میزبانــی از مــاه عــزای ســاالر‬ ‫شــهیدان در محــرم بــود‪.‬‬ ‫برخــی هیــات هــای گلســتان کــه در ســال هــای‬ ‫قبــل اقــدام بــه برپایــی ایســتگاه صلواتــی کــرده‬ ‫بودنــد‪ ،‬در محــرم امســال نــذر توزیــع ماســک بــه‬ ‫راه انداختــه و از ظرفیــت خــود بــرای رفــع دغدغــه‬ ‫بهداشــتی شــهروندان اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر افــرادی کــه در محــرم ســال‬ ‫هــای گذشــته اقــدام بــه پهــن کــردن ســفره‬ ‫هــای اطعــام عــزاداران حســینی مــی کردنــد‬ ‫امســال بــا پذیرفتــن توصیــه ســتاد ملــی‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬ســنت خــود را تعطیــل کــرده‬ ‫و تصمیــم گرفتنــد غذاهــای نــذری خــود را در‬ ‫محــاتحاشــیهشــهرومحــرومپخــشکننــد‪.‬‬ ‫فعــاالن برخــی هیــات مذهبــی گلســتان هــم چنــد‬ ‫روز قبــل از فرارســیدن مــاه محــرم اقــدام بــه جمــع‬ ‫اوری کمک خیرین برای تهیه بســته های معیشــتی‬ ‫و توزیــع ان بیــن نیازمنــدان کــرده انــد و قــرار اســت‬ ‫ایــن کار را در طــول مــاه محــرم و صفــر انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫نادیده گرفتن رسانه های بومی در نشست های خبری‬ ‫پشت پرده خانه ملت گرگان و اق قال‬ ‫چه گذشت؟‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کارروز یکشــنبه نشســت خبــری باخبرگزاریهــا در دفتــر نماینــده مــردم‬ ‫درمجلــس شــورای اســامی برگــزار گردیــد کــه ایــن رویــداد بــا عــدم حضــور ودعــوت از رســانه هــای‬ ‫بومــی بــود‬ ‫براســاس ایــن گــزارش هیچگونــه اطالعــی از کــم وکیــف ایــن نشســت در اختیــار ایــن رســانه قــرار‬ ‫نگرفتــه اســت امیدواریــم کــه مهنــدس ســنگدوینی نماینــده مــردم گــرگان واق قالبــه عنــوان وکیــل‬ ‫مــردم در مجلــس شــورای اســامی در اینــده ای نزدیــک نشســتی مشــترکا جهــت پاســخ به ســواالت‬ ‫کلیــه رســانه هــای بومــی اســتان برقــرار نماینــد‬ ‫(( اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ))‬ ‫در همیــن راســتا قــرار اســت فــردا شــنبه و‬ ‫طــی ایینــی‪ ،‬پرچــم مزیــن بــه نــام حضــرت‬ ‫ابوالفضــل (ع) و امــام حســین (ع) در تپــه‬ ‫ک بانــوان گرگان(نقــاط مرتفــع‬ ‫هزارپیــچ و پــار ‬ ‫شــهر) برافراشــته شــود‪.‬‬ ‫کارشناس مذهبی سازمان تبلیغات اسالمی‬ ‫گلســتان گفت‪ :‬عزاداران حســینی باید بیشــتر‬ ‫از ســایرین توصیه هــا و مصوبــات ســتاد کرونــا‬ ‫را در برنامه هــا بــه ویــژه ایــام محــرم‪ ،‬صفــر و‬ ‫اربعیــن حســینی رعایــت کنند‪.‬‬ ‫رمضــان خالوحســینی افــزود‪ :‬مــردم نقــش‬ ‫اثرگــذاری در برگــزاری مناســبت های مذهبــی‬ ‫دارنــد و بایــد در ایــن شــرایط کرونایــی بــا رعایــت‬ ‫توصیه هــا و ســتاد کرونــا‪ ،‬برنامه های ایــام محرم‪،‬‬ ‫صفــر و اربعیــن حســینی را در چارچــوب هــای‬ ‫توصیــه شــده پزشــکان بــرای کاهــش حداکثــری‬ ‫تعــداد مبتالیــان بــه کرونــا برگــزار کننــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس مذهبــی درایــن بــاره گفــت‪:‬‬ ‫نیــاز امــروز جامعــه توجــه بــه امــور بهداشــتی‬ ‫جهــت مبــارزه بــا ویــروس کرونــا اســت و بــر‬ ‫ایــن اســاس نــذری هــا بایــد در ایــن راســتا‬ ‫پخــش شــود‪.‬‬ ‫ویــروس کرونــا از ‪ ۱۲‬دســامبر ســال گذشــته‬ ‫میــادی (دی مــاه ‪ )۹۸‬در چیــن شــیوع یافــت‬ ‫و در مــدت زمــان کوتاهــی جهــان را درنوردیــد‬ ‫و اکنــون ابتــا جهانیــان از مــرز ‪ ۲۰‬میلیــون‬ ‫گذشــته و محققــان هــر روز بــا نشــانه های‬ ‫جدیــدی از ایــن ویــروس مواجــه می شــوند‪.‬‬ ‫؟‬ ‫نوبت اول‬ ‫اداره کل امور مالیاتی استان گلستان در نظر دارد نسبت به خرید اقالم مورد نظر ذیل به روش مناقصه عمومی یک مرحله ای و از‬ ‫طریق سامانه تدارکات اداری دولت به نشانی ‪ setadiran.ir‬اقدام نماید‪.‬‬ ‫یاداورری‪:‬‬ ‫شرح‬ ‫مبلغ براورد به ریال‬ ‫تهیــه و تحویــل و نصــب و راه انــدازی ‪ 121‬دســتگاه فــن کوئــل‬ ‫کاســتی ســقفی چهارطرفــه جهــت ســاختمان اداری خــود واقــع در‬ ‫ســایت اداری اســتانداری‬ ‫‪13/200/000/000‬‬ ‫‪ -1‬سپرده تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ‪ 660/000/000‬میلیون ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب سیبا به شماره سیبا‪ ir980100004078001007925651‬با شناسه واریز‬ ‫‪ 9981101781140002105642121953001‬نزد بانک مرکزی به نام حســاب تمرکز ســپرده اداره کل امور مالیاتی اســتان گلســتان با اعتبار حداقل ســه ماهه میباشــد که میبایســت اصل ضمانتنامه در مهلت‬ ‫مقــرر در پاکــت مهــر و مــوم شــده تحویــل دبیرخانه دســتگاه گردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مهلــت دریافــت اســناد از طریــق ســامانه ســتادایران از تاریــخ ‪ 99/06/03‬لغایــت ‪ 99/06/06‬میباشــد و مهلــت ارســال پیشــنهاد از تاریــخ ‪ 99/06/07‬لغایــت ‪ 99/06/16‬ســاعت ‪ 14‬میباشــد ‪.‬زمــان بازگشــایی‬ ‫پــاکات ســاعت ‪ 10‬صبــح روز دوشــنبه ‪ 99/06/17‬میاباشــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬شرکت کنندگان میبایست پیشنهاد خود رابا توجه به مندرجات اوراق و اسناد مناقصه در مهلت مقرر و صرفا از طریق سامانه تدارکات اداری دولت به نشانی ‪ setadiran.ir‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪:‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گلستان‬ صفحه 4 ‫فرمانــدار شــیروان گفــت‪ :‬همزمــان بــا گرامیداشــت هفتــه دولــت ‪ ۹۹‬طــرح عمرانــی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬کشــاورزی و‬ ‫زیربنایــی بــا صــرف ‪ ۹۱۹‬میلیــارد ریــال اعتبــار افتتــاح می شــود‪.‬‬ ‫امین رضا مراتی در دیدار شــماری از مســووالن شهرســتان با امام جمعه شــهر شــیروان که در اســتانه هفته دولت‬ ‫انجــام شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن هفتــه عملیــات اجرایــی هشــت طــرح نیــز بــا ‪ ۱۹۴‬میلیــارد ریــال اعتبار اغاز می شــود‪.‬‬ ‫فرماندار شیروان گفت‪ :‬هفته دولت فرصت خوبی برای بیان عملکردها و تحلیل و بررسی مشکالت موجود است‪.‬‬ ‫‪ ۹۹‬طرح ویژه‬ ‫هفته دولت‬ ‫در شیروان‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬شهریور ‪1399‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫بهره مند ی‪ ۲۳۰‬خانوار عشایر کوچ رو شیروان‬ ‫از اب اشامیدنی‬ ‫‪ ۸.۵‬میلیارد ریال بدهی مدارس بجنورد به شرکت اب‬ ‫معــاون پشــتیبانی امــوزش و پــرورش بجنــورد گفــت‪ :‬ایــن اداره هشــت میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال به‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب بدهــی دارد کــه ایــن امــر بعضــا منجــر بــه قطــع اب اموزشــگاه ها شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور عشــایری شــیروان گفــت‪ :‬یــک دهنــه چشــمه در بخــش قوشــخانه بــرای‬ ‫اســتفاده ‪ ۲۳۰‬خانــوار عشــایری مرمــت و بهســازی شــد کــه بــا ایــن اقــدام عــاوه بــر عشــایر‪،‬‬ ‫دام هــای انهــا نیــز از ایــن چشــمه اســتفاده خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫مهــدی صبــری اظهــار داشــت‪ :‬هفــت میلیــارد و ‪ ۹۵۰‬میلیــون ریــال از بدهــی هــای مــدارس ایــن‬ ‫شهرســتان بــه اب و فاضــاب‪ ،‬مربــوط بــه مــدارس شــهری و ‪ ۶۴۵‬میلیــون ریــال مربــوط بــه مــدارس‬ ‫روســتایی اســت‪.‬‬ ‫علــی ابراهیمــی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای مرمــت و بهســازی ایــن چشــمه کــه در مســیر کــوچ‬ ‫عشــایر قوشــخانه بــاال شــامل ســرداب‪ ،‬ســرانی‪ ،‬خیرابــاد و کالتــه زمــان اســت‪،‬یک میلیــارد و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال از محــل ارائــه خدمــات بــه کوچنــدگان هزینــه شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــترین مشــکل بدهــی اب و قریــب بــه اتفــاق معضــل پرداخــت نشــدن بدهــی های‬ ‫اب‪ ،‬در شــهرها‪ ،‬مربــوط بــه حواشــی و مناطــق محــروم اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن عملیــات عمرانــی نســبت بــه ســاخت یــک ابشــخور بــه طــول ‪ ۱۵‬متــر‪،‬‬ ‫لولــه کشــی بــه طــول ‪ ۱۵۰‬متــر‪ ،‬ســاخت مخــزن بــرای ذخیــره و نگهــداری اب بــا ظرفیــت ‪۳۰‬‬ ‫مترمکعــب و ســاخت حمــام ضدکنــه بــرای عشــایر کل منطقــه اقــدام شــد‪.‬‬ ‫ابراهیمــی افــزود‪ :‬بــا اقدامــات انجــام شــده ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬راس دام از اب ایــن چشــمه‬ ‫اســتفاده خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور عشــایری شــیروان گفــت‪ :‬براســاس برنامــه ریــزی انجــام شــده قــرار اســت‬ ‫بــا تخصیــص اعتبــارات ‪ ۱۰‬دهنــه چشــمه دیگــر در کل مناطــق عشــایری بهســازی شــود‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬خانوار عشــایری با جمعیتی حدود ‪ ۱۵‬هزار نفر دارد که‬ ‫در قالــب ‪ ۹‬طایفــه ‪ ۳۵۰‬هــزار راس دام ســبک در اختیــار دارند‪.‬‬ ‫شــیروان بــه عنــوان دومیــن شــهر پرجمعیــت خراســان شــمالی در ‪ ۶۰‬کیلومتــری شــرق‬ ‫بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ ‫استاندار خراسان شمالی‪:‬‬ ‫ایستادگی در برابر دشمن برامده‬ ‫از پیام عاشوراست‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پایمــردی و ایســتادگی‬ ‫مــردم در طــول ‪ ۴۰‬ســال پــس از انقــاب در برابــر دشــمن‬ ‫برگرفتــه از درس عاشــورا و پیــام قیــام امــام حســین(ع) اســت‪.‬‬ ‫محمدعلــی شــجاعی در اییــن غبارروبــی گلــزار شــهدای بجنــورد‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬چــراغ مکتــب عاشــورا پــس از ‪ ۱۳‬قــرن‪ ،‬هنــوز‬ ‫روشــن اســت و روشـن گری مــی کنــد و اگــر امــروز انقــاب اســامی‪،‬‬ ‫ســربلند و ســرافراز‪ ،‬در برابــر اســتکبار ایســتاده‪ ،‬بــه خاطــر درســی‬ ‫اســت کــه از والیتمــداری و ازادگــی عاشــوار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر معرفــت حســینی گفــت‪ :‬رجایــی و باهنر‪ ،‬هم‬ ‫شــور حســینی داشــتند و هــم شــعور حســینی‪ ،‬ایــن معرفــت‬ ‫حســینی اســت کــه شــهید یحیــوی و حــاج قاســم مــی ســازد‪،‬‬ ‫اســام دیــن معرفــت اســت‪ ،‬ایــن معرفــت اســت کــه نظــام را‬ ‫در برابــر فشــار و تحریــم هــا‪ ،‬بیمــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت افــق ایــده پــردازان شــیروان شــرکت ســهامی خــاص‬ ‫به شــماره ثبت ‪ 1086‬و شناســه ملی ‪ 10861763481‬به اســتناد صورتجلســه‬ ‫مجمــع عمومــی عــادی مــورخ‪ 1399/04/16‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‬ ‫‪ - :‬اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد‪ :‬فرهــاد اکبــری‬ ‫بــه کدملــی‪ – 0820134589 :‬ناصــر اکبــری بــه کدملــی‪0828093628 :‬‬ ‫و جعفــر قبــادی بــه کدملــی‪ 0827921128 :‬بــرای مــدت ‪2‬ســال انتخــاب‬ ‫شــدند‪- .‬خانــم مریــم جعفــر پنــاه بــه کدملــی‪ 0828366799 :‬بــه ســمت‬ ‫بــازرس اصلــی و اســحاق فروغــی فــرد بــه کــد ملــی ‪ 0682065005‬بــه ســمت‬ ‫بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند‪ .‬اداره کل‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و‬ ‫موسســات غیرتجــاری شــیروان (‪)955230‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت افــق ایــده پــردازان شــیروان شــرکت ســهامی‬ ‫خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 1086‬و شناســه ملــی ‪ 10861763481‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‪ 1399/04/16‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‬ ‫‪ - :‬فرهــاد اکبــری بــه کدملــی‪ 0820134589 :‬بــه ســمت مدیرعامــل وعضــو‬ ‫هیئــت مدیــره و ناصــر اکبــری بــه کدملــی‪ 0828093628 :‬بــه ســمت نائــب‬ ‫رئیــس هیئــت مدیــره و جعفــر قبــادی بــه کدملــی‪ 0827921128 :‬بــه ســمت‬ ‫رئیــس هیئــت مدیــره انتخــاب شــدند‪- .‬کلیــه اوراق و اســناد تعهــداور شــرکت‬ ‫از قبیــل چک‪،‬ســفته‪،‬برات و اوراق عــادی و اداری بــه امضــای اقــای فرهــاد‬ ‫اکبری(مدیرعامــل وعضــو هیئــت مدیــره) یــا جعفــر قبــادی (رئیــس هیئــت‬ ‫مدیــره) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اداره کل ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک اســتان خراســان شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری شــیروان (‪)955229‬‬ ‫هفت هزار و ‪ ۸۰۲‬نفر دفترچه بیمه‬ ‫سالمت گرفتند‬ ‫صبــری اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدارس‪ ،‬ســرانه هــا پاســخگوی نیــاز نیســت و البتــه خانــواده ها هم‬ ‫تــوان مالــی بــرای مشــارکت در تامیــن هزینه هــای مــدارس را ندارند‪.‬‬ ‫معــاون پشــتیبانی امــوزش و پــرورش شهرســتان بجنــورد گفــت‪ :‬بــا افزایــش هزینــه هــا‪ ،‬توانایــی‬ ‫مالــی مــدارس کاهــش یافتــه اســت از ایــن رو بــا مشــکل روبــه رو شــده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مصــرف اب در مــدارس در حــد الگــوی مصــرف‪ ،‬رایــگان اســت امــا زمانــی کــه میــزان‬ ‫مصــرف از الگــوی تعییــن شــده بیشــتر باشــد‪ ،‬بایــد هزینــه پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــرکت اب و فاضــاب همــواره بــا امــوزش و پــرورش تعامــل داشــته اســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن شــرکت تاکیــد داشــته اســت کــه نســبت بــه قطــع اب اموزشــگاه هــا‪ ،‬بویــژه در‬ ‫فصــل فعالیــت مــدارس اقــدام نمــی کنــد و البتــه تابســتان امســال‪ ،‬پیمانــکاران این شــرکت نســبت‬ ‫بــه قطــع اب ‪ ۲‬مدرســه در شــهر بجنــورد اقــدام کردنــد‪.‬‬ ‫معــاون پشــتیبانی امــوزش و پــرورش بجنــورد افــزود‪ :‬اکنــون در اســتانه فصــل بازگشــایی مــدارس‪،‬‬ ‫مشــکل قطعــی اب ایــن دو مدرســه نیــز حــل شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬در مکبــت عاشــورا‬ ‫اســت کــه رجایــی و باهنــر و حــاج قاســم‪ ،‬تربیــت یافتــه انــد‪.‬‬ ‫شــجاعی در بخــش دیگــر ســخنان خــود‪ ،‬بــا اشــاره بــه فــرا‬ ‫رســیدن روز پرشــک‪ ،‬از تــاش کادر درمــان در مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫قدردانــی دانــی کــرد و گفــت‪ :‬جامعــه پزشــکی‪ ،‬در چنــد مــاه‬ ‫اخیــر‪ ،‬جلــوه دیگــری از ایثــار‪ ،‬ازخودگذشــتگی و فــداکاری را بــه‬ ‫نمایــش گذاشــتند‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬در هفتــه دولــت‬ ‫امســال‪ ،‬بیــش از ‪ ۲۵‬هــزار و ‪ ۴۸۸‬میلیــارد ریــال پــروژه افتتاح‬ ‫و یــا کلنــگ زنــی مــی شــود‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی هــم در ایــن اییــن بــا‬ ‫بیــان اینکــه شــهید رجایــی‪ ،‬بنــای کار خــود را خدمــت و کرامــت‬ ‫انســان گذاشــت گفــت‪ :‬کســی کــه خــود را در محضــر خــدا‬ ‫بدانــد خدماتــش مانــگار خواهــد بــود و یکــی از ویژگــی هــای‬ ‫ایــن شــهید ایــن بــود کــه کار را مخلصانــه بــرای خــدا انجــام داد‪.‬‬ ‫حجــت االســام و المســلمین ابوالقاســم یعقوبــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بایــد از دولتمــردان شــهید الهــام بگیریــم و از شــهدای‬ ‫کربــا درس خدمــت فــرا گیریــم‪ ،‬شــهید رجایــی اخــاص و‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت عمــران ســنگان شــیروان شــرکت ســهامی خــاص‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 912‬و شناســه ملــی ‪ 10861351836‬بــه اســتناد صورتجلســه‬ ‫مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ‪ 1397/09/24‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‬ ‫‪ :‬ســهام وثیقــه مدیــران بــه شــرح ذیــل تغییــر کــرد ‪ :‬هــر یــک از مدیــران بایــد‬ ‫در مــدت مدیریــت خــود مالــک حداقــل یــک ســهم ا ز ســهام شــرکت بــوده و‬ ‫ورقــه ســهم مزبــور را بــه عنــوان وثیقــه و تضمیــن خســاراتی کــه ممکــن اســت‬ ‫از تصمیمــات مدیــران منفــردا ً یــا مشــترکا ً بــر شــرکت وارد شــود و بــه صنــدوق‬ ‫شــرکت بســپارد وثیقــه بــودن ورقــه ســهم مانــع اســتفاده مدیــر از حقــوق‬ ‫ناشــیه از ان از قبیــل حــق رای و دریافــت ســود نمــی باشــد ولــی مادامــی‬ ‫کــه مدیــر مفاصــا حســاب دوره تصــدی خــود را از شــرکت دریافــت نکــرده‬ ‫ســهم مذکــور بــه عنــوان وثیقــه در صنــدوق شــرکت باقــی خواهــد مانــد و‬ ‫مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد ‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان خراســان شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری‬ ‫شــیروان (‪)955228‬‬ ‫اگهــی انتقالــی شــرکت ادینــه اســانبران عــرش شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره‬ ‫ثبــت ‪ 1487‬و شناســه ملــی ‪ 10380625975‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی‬ ‫فــوق العــاده مــورخ‪ 1398/09/06‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬ادرس شــرکت بــه‬ ‫اســتان خراســان شــمالی ‪ ،‬شهرســتان بجنــورد ‪ ،‬بخــش مرکــزی ‪ ،‬شــهر بجنــورد‪،‬‬ ‫محلــه معصــوم زاده ‪ ،‬کوچــه (اوج) ‪ ،‬خیابــان شــهید حســینی معصــوم ‪ ،‬پــاک ‪، 0‬‬ ‫مجتمــع اوج ‪ ،‬بلــوک ‪ ، A‬طبقــه چهــارم ‪ ،‬واحــد ‪ 401‬و بــه کدپســتی ‪9413716286‬‬ ‫انتقــال یافــت و در ایــن اداره تحــت شــماره ‪ 5979‬بــه ثبــت رســیده اســت و جهــت‬ ‫اطــاع عمــوم اگهــی میگــردد ‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان‬ ‫شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)955227‬‬ ‫براســاس ازمــون ُوســع یــا اســتطاعت مالــی تعییــن و دریافــت‬ ‫می شــود و ایــن ارزیابــی کــه توســط وزارت تعــاون‪ ،‬رفــاه و امــور‬ ‫اجتماعــی انجــام می شــود حــدود یــک مــاه بــه طــول می انجامــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬افــرادی کــه در دهک هــای پاییــن درامــدی قــرار‬ ‫دارنــد براســاس اعــام نتیجــه ازمــون وســع بــه صــورت رایــگان‬ ‫زیرپوشــش بیمــه ســامت قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن برخــی از خانــوار هــا از تخفیــف‬ ‫‪ ۵۰‬درصــدی کمــک هــای دولتــی برخــوردار خواهنــد شــد و مابقــی‬ ‫کــه از نظــر ســطح درامــدی مناســبی هســتند بایــد ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫هزینــه هــای بیمــه را خــود پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫رعنایــی افــزود‪ :‬از مجمــوع خانوارهــا یــک تــا ســه دهــک از‬ ‫خدمــات رایــگان‪ ،‬دهــک چهــار از تخفیــف ‪ ۵۰‬درصــد‪ ،‬دهــک پنــج‬ ‫تــا ‪ ۶‬نیــز تــا ‪ ۵۰‬درصــد تخفیــف بــا تعهــد‪ ،‬دهــک هفــت‪ ،‬هشــت‪،‬‬ ‫‪ ۹‬و نیــز‪ ۱۰۰ ۱۰‬درصــد بایــد حــق بیمــه خــود را پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هفــت هــزار و‬ ‫‪ ۸۰۲‬نفــر در ایــن اســتان پــس از ارزیابــی هــای اســتطاعت مالــی‬ ‫(طــرح ارزیابــی وســع)‪ ،‬دفترچــه بیمــه ســامت گرفتنــد‪.‬‬ ‫دکتــر محســن رعنایــی روز شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در اجــرای طــرح ارزیابــی وســع تعــداد ‪ ۱۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۴۴‬نفــر در ســامانه وزارت رفــاه ثبــت نــام کردنــد کــه پــس از‬ ‫ارزیابــی هــا ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۲۹۲‬نفــر در دهــک یــک تــا ســه و دو هــزار‬ ‫و ‪ ۲۴۸‬نفــر نیــز در دهــک چهــار قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬دهــک پنــج شــامل هــزار و ‪ ۸۸۸‬نفــر‪ ،‬دهــک‬ ‫‪ ،۶‬هــزار و ‪ ۴۶‬نفــر‪ ،‬دهــک هفــت‪ ۸۵۵ ،‬نفــر‪ ،‬دهــک هشــت‪،‬‬ ‫‪ ۷۴۸‬نفــر و دهــک ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬نیــز شــامل ‪ ۲۵۱‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح حــق بیمــه متقاضیــان ایــن بیمــه‬ ‫وی از تمامــی متقاضیــان خواســت تــا بــرای ارزیابــی وســع بــه‬ ‫خــط ‪ ۱۶۶۶‬پیامــک دهنــد و افــزود‪ :‬نــوع بیمــه افــراد مشــخص‬ ‫خواهــد شــد و همچنیــن مــی تواننــد وارد ســامانه وزارت رفــاه‬ ‫بشــوند و بــرای ارزیابــی وســع ثبــت نــام کننــد‪.‬‬ ‫رعنایــی از افــرادی کــه دارای دفترچــه هســتند خواســت تــا‬ ‫تاریــخ اعتبــار را نیــز بررســی کننــد و گفــت‪ :‬بــه دلیــل اینکــه‬ ‫اطالعــات در ارزیابــی وســع بــا تاخیــر یــک ماهــه اســت‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد جمعیــت اســتان خراســان شــمالی زیــر پوشــش بیمــه‬ ‫ســامت هســتند و تاکنــون‪ ۶۲۰‬هــزار نفــر از شــهروندان ایــن‬ ‫اســتان خــود را بیمــه کــرده انــد کــه ‪ ۴۴۵‬هــزار نفــر بیمــه شــده‬ ‫روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه ‪ ۴۴‬درصــد‬ ‫انــان در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫خدمــت گــزاری را ســرلوحه کار قــرار داده بــود و خــدا بــاور بــود‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد افــزود‪ :‬شــهید رجایــی و باهنــر اهــل کار‬ ‫بودنــد‪ ،‬نــه اهــل شــعار‪ ،‬مســتضعف گــرا بودنــد نــه مرفــه گــرا‪،‬‬ ‫جانــب طبقــه پاییــن را نگــه داشــته و وضعیــت مــردم را درک‬ ‫مــی کردنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام و المســلمین یعقوبــی گفــت‪ :‬شــهید رجایی‪،‬‬ ‫در مــدت کوتــاه مدیرتــی خــود‪ ،‬کارهــای کالن و مانــدگار انجــام‬ ‫داد‪ ،‬ســوخت امــا بــا دشــمن نســاخت و خدمــات خاصانه برای‬ ‫مــردم انجــام داد‪.‬‬ ‫برنامــه هــای هفتــه دولــت‪ ،‬فــردا بــا غبارروبــی و عطرافشــانی‬ ‫گلــزار شــهدا اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬اییــن غبارروبــی و عطرافشــانی گلــزار‬ ‫شــهدا‪ ،‬در نخســتین روز از هفتــه دولــت‪ ،‬در شهرســتان هــای‬ ‫مختلــف اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی در شــمال شــرق‬ ‫کشــور واقــع اســت‪.‬‬ ‫تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت‬ ‫‪ 124718/19‬مترمربــع دارای پــاک ثبتــی ‪ 187‬فرعــی از پانــزده اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی خیــوه لــی بخــش ‪ -12‬ثبــت اق قــا ملکــی اقــای رحمــت الــه‬ ‫اونــق فرزنــد ســید قلــی باســتناد تبصــره مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه اجرائــی‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی خیــوه لــی ‪ -‬ضلــع شــمالی‬ ‫جــاده گنبــد‪ -‬نرســیده بــه روســتای خیــوه لــی بعمــل خواهــد امــد‪.‬از ایــن‬ ‫رو چنانچــه مجــاوری نســبت بــه تحدیــد حــدود ارتفاقــی حقــی بــرای خــود‬ ‫قائــل اســت میتوانــد از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود تــا‬ ‫(‪ )30‬ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــا ذکــر شــماره پــاک بــه اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اق قــا تســلیم نمــوده و عــاوه بــران ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‪.‬درغیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا‬ ‫نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم‬ ‫دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در‬ ‫صــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــررات مبــادرت به صدور‬ ‫ســند مالکیــت خواهــد نمود‪.‬تاریــخ انتشــار ‪ :‬روز دوشــنبه ‪1399/06/03‬‬ ‫مهدی شاه مهری ‪-‬رئیس ادراه ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت کشــاورزی زرینــه بجنــورد شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت‬ ‫‪ 750‬و شناســه ملــی ‪ 10860309552‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی‬ ‫مــورخ‪ 1399/03/29‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای‬ ‫مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد‪ :‬رامیــن رزازان بــه شــماره ملــی ‪ - 0681871059‬عضــو‬ ‫اصلــی هیئــت مدیــره لعیــا رزازان بــه شــماره ملــی ‪ - 0682440264‬عضــو اصلــی هیئــت‬ ‫مدیــره لوئیــزا رزازان بــه شــماره ملــی ‪ - 0681822481‬عضــو اصلــی هیئــت مدیــره فــرزاد قلوبی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ - 0681807237‬عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره لینــدا رزازان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ - 0681935464‬عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره ‪ -‬خانــم لیــا فیضــی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0681656336‬بــه ســمت بــازرس اصلــی و اقــای رضــا رجــب پــور مقــدم بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0681776773‬بــه ســمت بــازرس علــی البــدل شــرکت تعاونــی بــرای مــدت یکســال مالــی‬ ‫انتخاب شــدند‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبت شــرکت ها‬ ‫و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)955251‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت کشــاورزی زرینــه بجنــورد شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 750‬و‬ ‫شناســه ملــی ‪ 10860309552‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‪1399/03/29‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬ســمت اعضــاء هیئــت مدیــره به قــرار ذیل تعییــن گردیدند‪:‬‬ ‫اقــای رامیــن رزازان بــه شــماره ملــی ‪ 0681871059‬بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره خانــم‬ ‫لعیــا رزازان بــه شــماره ملــی ‪ 0682440264‬بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره خانــم‬ ‫لوئیــزا رزازان بــه شــماره ملــی ‪ 0681822481‬بــه ســمت منشــی هیئــت مدیــره ‪ -‬اقــای‬ ‫علیرضــا رزازان نــام پــدر شــکرالله کــد ملــی‪ 0681626852‬شناســنامه شــماره ‪ 609‬صــادره‬ ‫از بجنــورد بــه ســمت مدیرعامــل شــرکت خــارج از اعضــاء هیئــت مدیــره بــرای مــدت ‪3‬‬ ‫ســال انتخــاب گردیــد‪ - .‬کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد اور بانکــی از قبیــل چــک ‪،‬‬ ‫ســفته ‪ ،‬بــرات و اوراق بهــادار بــا اقــای رامیــن رزازان ( رئیــس هیــات مدیــره) بــه اتفــاق اقــای‬ ‫علیرضــا رزازان (مدیرعامــل) و مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و اوراق عــادی و نامه‏هــا‬ ‫بــا امضــای اقــای علیرضــا رزازان (مدیرعامــل) و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود‪ .‬اداره‬ ‫کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری بجنــورد (‪)955250‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ســالوک ســازه شــرق شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت‬ ‫‪ 2990‬و شناســه ملــی ‪ 10860274480‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی‬ ‫مــورخ‪ 1399/03/20‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ )1 :‬اقای‪/‬خانــم حســین امینــی بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 0681791659‬عضــو اصلــی هیــات مدیــره ‪ )2‬اقای‪/‬خانــم ســارا امینــی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0682365270‬عضــو اصلــی هیــات مدیــره ‪ )3‬اقای‪/‬خانــم رضــا شــریفان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0681681934‬عضــو اصلــی هیــات مدیــره بــرای مــدت ‪ 2‬ســال انتخــاب گردیدنــد ‪ .‬ـ اقــای‪/‬‬ ‫خانــم مجتبــی اســامی بــه شــماره ملــی ‪ 2990383085‬بــه ســمت بــازرس اصلــی و اقــای‪/‬‬ ‫خانــم فاطمــه نیکــدل کالشــمی بــه شــماره ملــی ‪ 2678771059‬بــه ســمت بــازرس علــی‬ ‫البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب شــدند اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان‬ ‫خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)955232‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪262‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫حفر چاه در گلستان تا‬ ‫رسیدن به نفت ادامه‬ ‫خواهد یافت‬ ‫اســتاندار گلســتان در بازدیــد از محــل احــداث‬ ‫جــاده دسترســی و اماده ســازی کمــپ و‬ ‫محوطــه چــاه نفــت گمیشــان در شــمال غربــی‬ ‫ایــن اســتان گفــت کــه حفــر چاه هــای اکتشــافی‬ ‫تــا رســیدن بــه مخــازن نفتــی در ایــن منطقــه‬ ‫ادامــه خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس اظهــار داشــت‪ :‬وجــود‬ ‫منابــع نفــت یــا گاز در ایــن منطقــه حداقــل ‪۸‬‬ ‫تــا ‪ ۱۰‬مــاه دیگــر مشــخص خواهــد شــد و در‬ ‫صــورت نبــود منابــع در ایــن منطقــه‪ ،‬حفــر چــاه‬ ‫اکتشــافی بعــدی اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عملیــات امــاده ســازی ایــن ســایت‬ ‫تــا پنــج مــاه دیگــر تمــام مــی شــود و بــه ایــن‬ ‫مــدت دکل حفــاری نیــز در منطقــه مســتقر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه نــگاه مثبــت دولــت‬ ‫و وزارت نفــت بــرای اجــرای عملیــات اکتشــاف در‬ ‫گلســتان امیدواریــم بــا اکتشــاف نفــت یــا گاز‪،‬‬ ‫رونــد توســعه گلســتان در بخــش هــای گوناگــون‬ ‫شــتاب بیشــتری بگیــرد‪.‬‬ ‫حــق شــناس افــزود ‪ :‬بــر اســاس مطالعــات‬ ‫انجــام شــده‪ ،‬احتمــال وجــود مخــازن مشــترک‬ ‫نفــت یــا گاز بیــن ایــران و ترکمنســتان ماننــد‬ ‫مخــازن مشــترک جنــوب بــا کشــورهای حاشــیه‬ ‫خلیــج فــارس وجــود دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان همچنیــن در دومیــن‬ ‫روز هفتــه دولــت پــروژه هــای اتمــام طــرح‬ ‫زهکشــی هــزار و ‪ ۷۳۳‬کیلومتــر از اراضــی‬ ‫گمیشــان بــا ‪ ۷۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار و پایــان‬ ‫ترمیــم ســاختمان های خســارت دیــده ســیل و‬ ‫اتمــام ســاخت منــازل بازســازی شــده از ســیل‬ ‫گمیشــان را بــه بهــره بــرداری رســاند‪.‬‬ ‫مجمــوع اعتبــارات هفتــه دولــت امســال‬ ‫گمیشــان ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۱۶۰‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان گمیشــان بــا ‪ ۸۰‬هــزار نفــر جمعیت‬ ‫در شــمال غربــی اســتان و هــم مــرز بــا کشــور‬ ‫ترکمنســتان و در مجــاورت دریــای خــزر واقــع‬ ‫شــده و اکثــر جمعیــت ان را ترکمــن هــای اهــل‬ ‫ســنت تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ ۶۹۴‬پروژه عمرانی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬همزمــان بــا هفتــه‬ ‫دولــت ‪ ۶۹۴‬پــروژه عمرانــی کــه بــا ســرمایه بخش‬ ‫خصوصــی و دولتــی بــه بهره بــرداری رســیده‪ ،‬در‬ ‫اســتان افتتــاح می شــود‪.‬‬ ‫علــی بیــگ زاده‪ ،‬گفــت‪ ۵۴۳ :‬پــروژه عمرانــی‬ ‫در بخــش دولتــی و ‪ ۱۵۱‬پــروژه عمرانــی در بخش‬ ‫خصوصــی بــرای افتتــاح در هفتــه دولــت امــاده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اغــاز عملیــات اجرایــی شــماری‬ ‫از پــروژه هــای عمرانــی افــزود‪ ۵۷ :‬پــروژه هــم در‬ ‫اســتان در هفتــه دولــت کلنــگ زنــی می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ارزش ریالــی ‪۷۵۱‬‬ ‫پــروژه قابــل افتتــاح و کلنــگ زنــی‪ ،‬بیــش از‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار و ‪ ۴۸۸‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫معاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هفتــه دولــت‬ ‫فرصتــی اســت تــا خدمــات و اقدامــات انجــام‬ ‫شــده در نظــام و دولــت بــرای مــردم بازگــو‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن زمینــه تــاش داریــم تــا‬ ‫خدمــات و عملکــرد دســتگاه های اجرایــی در‬ ‫نمایشــگاه بــه مــردم اطــاع رســانی شــود‪.‬‬ ‫بیــگ زاده خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال بــه علــت‬ ‫شــرایط ویــروس کرونــا‪ ،‬نمایشــگاه هفتــه دولــت‬ ‫بــه صــورت مجــازی برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬برنامــه هــای هفتــه‬ ‫دولــت‪ ،‬فــردا با غبارروبی و عطرافشــانی گلزار‬ ‫شــهدا اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬تجلیــل از کارکنــان‬ ‫دولــت‪ ،‬دیــدار بــا خانــواده شــهدا و ایثارگــران و‬ ‫تجلیــل از مقــام شــامخ انــان از برنامــه هــای‬ ‫هفتــه دولــت در اســتان اســت‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی‬ ‫در شــمال شــرق کشــور واقــع اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫صاحبخانه شدن‬ ‫چهارقلوهای‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬شهریور ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫یوگا سپر شما در برابر‬ ‫کروناست‬ ‫نوزادان چهارقلوی اق قالیی کمتر از ‪ ۴۸‬ساعت پس از تولد صاحبخانه شدند‪.‬‬ ‫ایــن نــوزادان کــه ســه دختــر و یــک پســر هســتند‪ ،‬بامــداد دیــروز جمعه در بیمارســتان شــهید صیادشــیرازی‬ ‫گــرگان بــه دنیــا امدند‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪262‬‬ ‫سالمت‬ ‫‪6‬‬ ‫اق قالیی‬ ‫صاحبخانه شــدن چهارقلوهای اق قالیی و دســتگیری قاضی قالبی در دفتر اســتاندار‪ ،‬از جمله خبرهای‬ ‫کوتاه امروز شــنبه گلســتان اســت‪.‬‬ ‫یــوگا کنیــد‪ ،‬صحیــح نفــس بکشــید و‬ ‫از ویــروس کوییــد ‪ ۱۹‬تــا حــد امــکان در‬ ‫امــان باشــید‪.‬‬ ‫چگونگی شیوع کرونا در زمستان‬ ‫بدتر شــدن کرونا‪ ،‬در زمســتان ‪( ۹۸‬ســال پیش)‪ ،‬درباره ی تابســتان ‪( ۹۹‬امســال) نیز نوشــته شــد‪.‬‬ ‫ن هــوا در تابســتان ‪ ۹۹‬خبــر‬ ‫برخــی از شــایعات از کمتــر شــدن فعالیــت ویــروس کرونــا بــا گــرم شــد ‬ ‫ دادنــد کــه پایــه و اســاس علمــی نداشــت‪.‬‬ ‫چندماهــی اســت کــه ویــروس کرونــا جهــان‬ ‫را درگیــر خــود کــرده اســت و تــا امــروز هیــچ‬ ‫درمــان قطعــی بــرای ان پیــدا نشــده اســت‪.‬‬ ‫توصیه هــای محققــان و دانشــمندان تنهــا‬ ‫بــرای کنتــرل و کاهــش احتمــال اســیب‬ ‫اســت‪ .‬انجــام تمرینــات یــوگا نیــز یکــی از‬ ‫همیــن توصیه هاســت‪ .‬نکتــه تاییــد شــده از‬ ‫ســوی تمــام پزشــکان و محققــان ایــن اســت‬ ‫کــه ویــروس کوویــد ‪ ۱۹‬اثــرات شــدیدی بــر‬ ‫روی دســتگاه تنفســی دارد و بیمــاران مبتــا‬ ‫بــا مشــکالتی در تنفــس و دردهــای قفســه‬ ‫ســینه دســت و پنجــه نــرم می کننــد‪ .‬بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه تکنیک هــای یــوگا بــر تنفــس صحیح‬ ‫متمرکــز هســتند‪ ،‬ایــن موضــوع می توانــد‬ ‫نقشــی حیاتــی در کنتــرل و مهــار ویــروس در‬ ‫بــدن افــراد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫تنفس مهم ترین بخش یوگا است‬ ‫افــراد یــوگا می کننــد تــا ایــن تمرینــات بتوانــد‬ ‫بــه انهــا در مواجــه بــا اســیب ها و پایــداری‬ ‫جســم و روح در هــر موقعیتــی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان یوگا‪ ،‬تنفــس مهم ترین‬ ‫بخــش تمرینــات یــوگا اســت‪ .‬رانــا مصطفــی‪،‬‬ ‫مربــی یــوگا از مصــر می گویــد‪ :‬زمانــی که نوبت‬ ‫بــه یــوگای مولــد می رســد‪ ،‬ارامــش‪ ،‬تمرکــز‬ ‫بــر خــود و تنفــس مهم تریــن اقدامــات بــرای‬ ‫تســلط بــر بــدن اســت‪ .‬او توضیــح می دهــد‬ ‫کــه تنفــس عمیــق بــا کاهــش ضربــان قلــب‪،‬‬ ‫ســطح اســترس را کاهــش می دهــد‪ .‬هنگامــی‬ ‫کــه شــما بــه طــور صحیــح نفــس می کشــید‪،‬‬ ‫ایــن کار جریــان انــرژی درون بــدن را هدایــت‬ ‫و ایمنــی شــما را تقویــت می کنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫باعــث بهبــود عملکــرد ریه و اســتقامت تنفس‬ ‫نیــز می شــود‪ .‬در مقابــل‪ ،‬اســترس موجــب‬ ‫می شــود ضربــان قلــب بــاال رفتــه و تمرکــز بدن‬ ‫بــرای تنفــس عمیــق کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫سرچشــمه شــایعات درباره کمتر شــدن ویروس کرونا در فصل گرما‪ ،‬از رفتار ابتدایی ویروس ها‬ ‫برداشــت و در فضــای مجــازی دســت بــه دســت می شــد‪ .‬در واقــع ویروس هــا موجوداتــی غیــر زنــده‬ ‫هســتند کــه در دمــای خیلــی بــاال (گرمــا) اســیب پذیر می شــوند و ممکــن اســت از بیــن برونــد‪ .‬ایــن‬ ‫جملــه بــه معنــای کمتــر شــدن فعالیــت کرونــا یــا ریشــه کــن شــدن ان‪ ،‬در تابســتان نبــود؛ ولــی‬ ‫برخــی از افــراد نــااگاه‪ ،‬بــر اســاس اطالعــات گــزاره ی (گرمــا بــه ویــروس اســیب می رســاند) بــاال‪،‬‬ ‫اینطــور اســتناد کردنــد کــه بــا گــرم شــدن هــوا‪ ،‬ویــروس کرونــا از بیــن مـی رود‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــم کــه ویــروس در دمــای خیلــی پاییــن (ســرما) هــم اســیب پذیر می شــود؛ ولــی‬ ‫بــه ایــن معنــا نیســت کــه در زمســتان‪ ،‬کرونــا کــم کار می شــود‪ .‬اتفاقا بــر عکس‪ ،‬این ویروس ســرما‬ ‫دوســت اســت و بــا توجــه بــه پیشــینه ی زمســتان ســال پیــش‪ ،‬حالــت فعال تــری از خــود نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬شــاید بــا خــود بگوییــم کــه امــار ابتالیــان و فوتی هــای زمســتان ‪ ۹۸‬نســبت بــه تابســتان‬ ‫‪ ۹۹‬بســیار کمتــر بــوده‪ ،‬بنابرایــن نیــازی بــه نگرانــی بیشــتر نیســت‪ .‬درحالــی کــه هســت؛ زیــرا طبــق‬ ‫گزارشــات ســازمان بهداشــت‪ ،‬ویــروس کرونــا ‪ ۹‬برابــر عفونی تــر از قبــل شــد ه و تعــداد افــراد بیمــار‬ ‫و ناقــل کرونــا‪ ،‬بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش یافتــه اســت پــس زمســتان ســختی را پیــش رو‬ ‫خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫ویــروس کرونــا در بــدن میزبــان زندگــی‪ ،‬تغذیــه و تکثیــر می کنــد‪ .‬پــس قــرار نیســت ویــروس در‬ ‫پشــت در خانــه بمانــد تــا در ســرمای زمســتان از بیــن بــرود‪ .‬در واقــع قســمت ســخت ماجــرا از اینجــا‬ ‫شــروع می شــود کــه فضــای بــاز‪ ،‬در فصــل ســرما‪ ،‬طرفــداران کمــی دارد و در واقــع تســویه هــوا‪ ،‬کــه‬ ‫بــا بــاز گذاشــتن پنجره هــا و جریــان هــوا صــورت می گرفــت‪ ،‬حــاال دچــار مشــکل می شــود‪ .‬در واقــع‬ ‫ایــن بیمــاری هــر جایــی کــه انســان باشــد‪ ،‬ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد‪ .‬بــا امــدن فصل هــای‬ ‫ســرد (پاییــز و زمســتان) مــا اجتماعــات خــود را در فضاهــای بســته برگــزار می کنیــم کــه کمتــر از‬ ‫گذشــته امــکان تســویه هــوا وجــود دارد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۰‬ویــروس ســرما خوردگــی وجــود دارد کــه بــدن مــا نمی توانــد در مقابل همه ی انها مقاومت‬ ‫کنــد‪ .‬ویروس هــای ســرماخوردگی‪ ،‬انفوالنــزای فصلــی بعــاوه ی کرونــا در زمســتان و پاییــز ‪ ۹۹‬کار را‬ ‫بــرای مــا ســخت خواهنــد کــرد‪ .‬بــدن شــاید بتوانــد در مقابــل چنــد نــوع از ویروس هــای ســرماخوردگی‪،‬‬ ‫«ویپ»‬ ‫هنگام استعمال و ترک ِ‬ ‫چه اتفاقاتی برای بدن رخ میدهد؟‬ ‫یوگا ایمنی بدن را بهبود می بخشد‬ ‫متخصصــان یــوگا بــه افــراد توصیــه می کننــد‬ ‫بــرای بهبــود ایمنــی‪ ،‬بــه طــور مرتب یــوگا انجام‬ ‫دهنــد‪ ،‬چراکــه یــوگا دارویــی بــرای مبــارزه‬ ‫بــا کوویــد ‪ ۱۹‬محســوب می شــود‪ .‬ســانکارا‬ ‫رائــو‪ ،‬پزشــک ارشــد موسســه علــوم پزشــکی‬ ‫ماهاراجــا می گویــد‪ :‬ســامت و تناســب انــدام‬ ‫بــه محافظــت از افــراد در برابــر ویــروس کرونــا‬ ‫کمــک می کنــد‪ .‬هنــوز هیچ واکســنی بــرای این‬ ‫ویــروس پیــدا نشــده اســت و بهبــود ایمنــی‬ ‫بــدن‪ ،‬تنهــا راه مبــارزه بــا ویــروس اســت‪.‬‬ ‫ورزش تنفــس در یــوگا‪ ،‬عملکــرد ریــه هــا را‬ ‫بهبــود می بخشــد و بــه پمپــاژ خــون غنــی از‬ ‫اکســیژن در ســلول های بــدن کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫یوگا تنها یک ورزش باســتانی نیســت‪ ،‬بلکه یک‬ ‫عمل جســمی و روحی برای تغییر و بهبود ســبک‬ ‫زندگــی اســت‪ .‬عملــی کــه جامعــه امــروز بیــش از‬ ‫هــر زمــان دیگــری بــه ان نیــاز دارد‪ .‬همه گیــری‬ ‫ویــروس کرونــا و اقدامــات خنثی کننــده ایــن‬ ‫ویــروس در سراســر جهــان‪ ،‬تعــادل زندگــی افــراد‬ ‫را بــر هــم زده اســت و انهــا را بیــش از پیــش‬ ‫تحــت فشــار قــرار می دهــد‪ .‬در ایــن شــرایط‪ ،‬یــوگا‬ ‫می توانــد همــان دارویــی باشــد کــه بــا تمرکــز بــر‬ ‫ارامــش جســم و روح‪ ،‬حــال مــردم جهــان را بهتــر‬ ‫می کنــد‪ .‬یــوگا ابــزاری قدرتمنــد بــرای مقابلــه بــا‬ ‫ناارامی هــا‪ ،‬انــزوا و همچنیــن کلیــدی بــرای حفــظ‬ ‫ســامتی جســمی اســت‪.‬‬ ‫بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم ابتــا بــه کرونــا و نجــات از ایــن ویــروس ضامــن ابتــا نشــدن دوبــاره‬ ‫بــه ایــن ویــروس نیســت‪ .‬بــدن مــا تنهــا بــرای مــدت کوتاهــی بــه واســطه ی انتی ژن هــای ســاخته‬ ‫شــده در امــان خواهــد بــود‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬ایمن تریــن راه بــرای در امــان مانــدن از حمل ـه ی یکبــاره ی‬ ‫ویروس هــا‪ ،‬رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و بــاال نگه داشــتن قــدرت سیســتم ایمنــی بدن اســت‪/.‬‬ ‫ایرانا‬ ‫ِویــپ قــرار می گیــرد کــه جــای نتباکــو را پــر می کنــد و نیکوتیــن را بــه‬ ‫بــدن مصرف کننــده می رســاند‪ .‬در واقــع بعــد از تحقیقــات بســیاری‪،‬‬ ‫اثبــات شــد کــه ســیگارهای الکترونیــک بیشــتر از ســیگارهای عــادی‬ ‫ضــرر دارنــد‪ .‬فیلتــر‪ ،‬تنباکــو و کاغــذ‪ ،‬فاکتورهــای مضــر در ســیگار‬ ‫هســتند‪ .‬حــاال در ِویــپ ایــن عوامــل خالصــه می شــوند در مایــع‬ ‫تنباکــو یــا قطــران‪ .‬ایــن ماده ‪ ۱۰۰‬درصد شــیمیایی‪ ،‬برای جــذاب بودن‬ ‫در بین قشر نوجوان و جوان‪ ،‬درصد باالتری از نیکوتین را داراست‪.‬‬ ‫در ادامــه «ایرنــا زندگــی» شــما را بــا ضررهــای ِویــپ و اتفاق هایــی کــه‬ ‫بعــد از تــرک ان در بــدن میافتــد‪ ،‬همراهــی می کنــد‪.‬‬ ‫به دردسرش می ارزید؟‬ ‫تنفس درست راه را بر عفونت های‬ ‫ویروسی می بندد‬ ‫لوئیــس جــی ایگنــارو اســتاد داروســازی‬ ‫مولکولــی و پزشــکی در دانشــگاه کالیفرنیــا نیــز‬ ‫بــه تازگــی مقاالتــی در خصــوص چگونگــی یــاری‬ ‫رســاندن تنفــس صحیــح بــه بــدن بــرای مبــارزه بــا‬ ‫ویــروس کوویــد ‪ ۱۹‬نوشــته اســت‪ .‬او می گویــد‪:‬‬ ‫ماننــد تمرینــات یــوگا‪ ،‬تنهــا از طریــق بینــی نفس‬ ‫بکشــید و بــازدم کنیــد‪ .‬تنفــس از ایــن راه یــک‬ ‫مزیــت پزشــکی قدرتمنــد اســت کــه می توانــد بــه‬ ‫بــدن در مبــارزه بــا عفونت هــای ویروســی کمــک‬ ‫کنــد‪ .‬تنفــس از طریــق بینــی‪ ،‬جریــان خــون را‬ ‫از طریــق ریه هــا افزایــش می دهــد و ســطح‬ ‫اکســیژن خــون را بــاال می بــرد‪ .‬ایــن عمــل‪ ،‬تکثیــر‬ ‫ویــروس در ریــه را مســدود می کنــد و بــه جنــگ‬ ‫بــا ویــروس کرونــا در ریــه م ـی رود‪.‬‬ ‫انفوالنــزای فصلــی یــا کرونــا مقاومــت کنــد؛ ولــی تعــدادی از اینهــا وقتــی بــا هــم بــه سیســتم ایمنــی بــدن‬ ‫حملــه کننــد‪ ،‬درصــد نجــات یافتــن انســان میزبــان بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫ِویــپ‪ ،‬جدیدتریــن عروســک صنعــت دخانیــات‪ ،‬از ســال ‪۲۰۰۰‬‬ ‫وارد بــازار شــد و از ‪ ۵‬ســال اخیــر در بیــن جوانــان محبوبیــت‬ ‫بســیاری پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫شــاید نــام ســیگار الکترونیــک بــرای شــما اشــنا باشــد‪ .‬همــان‬ ‫ســیگارهایی کــه بــه عنــوان ســیگارهای بــی ضــرر و بــه جــای ســیگار‬ ‫عــادی بــه فــروش می رســیدند‪ِ .‬ویــپ‪ ،‬نســل جدیــد همــان ســیگارها‬ ‫بــا شــکل و شــمایلی جدیــد اســت‪ِ .‬ویــپ هــم ماننــد ســیگارهای‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬تنباکــو نــدارد؛ ولــی اعتیــاداور اســت‪ .‬مایعــی در مخــزن‬ ‫طبق اماری ســایت مدیکال اکســپرس‪ ،‬پســران بیشــتر از دختران‬ ‫میــل بــه اســتعمال دخانیــات دارنــد‪ .‬در اولیــن دفعــات اســتعمال‪،‬‬ ‫میــل بــه اســتفاده از ویــپ یــا ســیگار بــه هــر دلیلــی می توانــد‬ ‫باشــد غیــر از نیــاز (اعتیــاد) بــه نیکوتیــن‪ .‬بعــد از گذشــت چنــد ماه‪،‬‬ ‫اســتفاده از ایــن وســیله تنهــا بــه دلیــل دریافــت نیکوتیــن اســت‪،‬‬ ‫ان هــم نــه بــه انــدازه قبــل‪ .‬بــدن درخواســت دریافــت بیشــتری‬ ‫از ایــن مــاده مخــدر را می کنــد و مــا بــا اســتفاده بیشــتر از ِویــپ‬ ‫بــه ان پاســخ می دهیــم‪ .‬بــه ایــن ترتیــب اســت کــه اعتیــاد در مــا‬ ‫شــکل می گیــرد‪ .‬ایــن رونــد تــا حــدی پیــش م ـی رود کــه بــدن مــا‬ ‫در نبــود ایــن مــاده مخــدر از حالــت عــادی خــارج شــده و عوارضــی‬ ‫ماننــد ســردرد‪ ،‬لــرزش دســت‪ ،‬اســترس‪ ،‬عصبانیت هــای بی دلیــل‬ ‫و عــدم تمرکــز را داراســت‪ .‬حــاال دیگــر اگــر اســتفاده کنیــم خــود‬ ‫را در معــرض خطراتــی ماننــد بــاال بــردن درصــد ابتــا بــه ســرطان‪،‬‬ ‫بیماری هــای روحــی (دو قطبــی)‪ ،‬بیماری هــای ریــوی‪ ،‬کرونــا و‬ ‫درمان در «فضای باز» برای بیماران موثر است؟‬ ‫دیگــر بیماری هــای قلبــی و عروقــی قــرار می دهیــم‪ .‬از لحــاظ ظاهــر‬ ‫نیــز ایــن اعتیــاد بــر زیبایــی دندان هــا (جــرم‪ ،‬زردی و پوســیدگی) و‬ ‫ســامت پوســت (تیرگــی پوســت‪ ،‬کبــودی لــب‪ ،‬اگزمــا و پیــری) نیــز‬ ‫اثــر می گــذارد‪ .‬بــدن مــا تــا جــوان اســت می توانــد اســیب های وارده‬ ‫را جبــران کنــد‪ .‬بنابرایــن اگــر امــروز تصمیــم بــه تــرک ویــپ و دیگــر‬ ‫مــواد اعتیــاداور بگیریــم بهتــر از فرداهــا اســت‪.‬‬ ‫روند ترک وِیپ‬ ‫‪ .۱‬بازگشــت عملکــرد عــادی تپــش قلــب‪ :‬اولیــن اثــر تــرک‪ ،‬بــا‬ ‫بهبــود عملکــرد دســتگاه قلــب و عــروق نمــود پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬س ـم زدایی و دفــع نیکوتیــن از بــدن‪ :‬بعــد از مــدت کوتاهــی‪،‬‬ ‫کبــد شــروع بــه س ـم زدایی کــرده نیکوتیــن را از بــدن دفــع می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کاهــش حملــه قلبــی‪ :‬بــا عملکــرد طبیعــی قلــب‪ ،‬درصــد‬ ‫حملــه قلبــی بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬هوشــیاری بیشــتر حــواس‪ :‬بــا تــرک ویــپ‪ ،‬مــزه و بوهــا را‬ ‫بهتــر درک می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬گــردش بهتــر خــون‪ :‬تــرک ویــپ‪ ،‬موجــب کاهــش درصــد‬ ‫کلســترول خــون و گرفتگــی عــروق می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ترمیــم اســیب های ریــوی‪ ۹ :‬مــاه بعــد از تــرک ِویــپ‪،‬‬ ‫اســیب های وارده بــر ریــه ترمیــم می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۷‬بعــد از گذشــت ‪ ۲۰‬ســال اثــرات ِویــپ کامــا از بــدن بیــرون‬ ‫م ـی رود و در بــدن شــما هیــچ اثــری از ســوء مصــرف ویــپ نیســت‪.‬‬ ‫نقش مهم کودکان در شیوع ویروس کرونا‬ ‫برخــی از بیمــاران زیگمونــد فرویــد‪ ،‬تنهــا بــا جلســات مشــاوره در فضــای بــاز‪ ،‬از عقده هــای پیچیده‬ ‫روان خــود پــرده بــر می داشــتند و ازادتــر از گذشــته صحبــت می کردنــد‪.‬‬ ‫نتایــج یــک مطالعــه کــه بــه تازگــی انجام شــده نشــان می دهد کودکان به صورت منتشــرکنندگان‬ ‫ســاکت کوویــد‪ ۱۹-‬عمــل می کننــد و ایــن ویــروس را راحت تــر از تصــور قبلی گســترش می دهند‪.‬‬ ‫زیگمونــد فرویــد‪ ،‬روش هــای دیگــری ماننــد برخــی از روانشناســان کــه در پشــت ســر بیمــار می نشــینند و‬ ‫از تمــاس چشــمی امتنــاع می کننــد را نیــز عملــی می کــرد؛ ولــی دســته ای از بیمــاران تنهــا در فضــای بــاز‬ ‫احســاس ازادی داشــتند و ازادتــر صحبــت می کردنــد‪ .‬فرویــد در واقــع ایــن روش را اینگونــه کشــف کــرد؛ او بــا‬ ‫یــک دســته از جوانانــی اشــنا شــده بــود کــه انهــا قبــول نمی کردنــد بــا روان پزشــک مالقــات کننــد و پشــتوانه ی‬ ‫روانــی داشــته باشــند‪ .‬حــال فرویــد مجبــور بــه مالقــات انهــا‪ ،‬خــارج از اتــاق مشــاوره خــود شــد‪ .‬فرویــد ســعی‬ ‫می کــرد انهــا را در جاهایــی کــه اغلــب وقــت می گذراندنــد ماننــد پارک هــا‪ ،‬مالقــات کنــد و بــا انهــا وارد گفــت‬ ‫و گــو شــود‪ .‬جالــب اســت کــه همــکاری بیمــاران در ایــن مکان هــای بــاز حتــی بیشــتر از بیمارانــی بــود کــه بــا‬ ‫خواســت خــود بــه مطــب درمانگــر می امدنــد‪ .‬فرویــد اعتقــاد داشــت که نشســتن بیمار‪ ،‬مقابل یــک درمانگر‬ ‫در یــک فضــای بســته‪ ،‬می توانــد بــرای بیمــار دلهــره اور و تحــت فشــارهای بالینــی باشــد‪ .‬بــه همیــن علــت بود‬ ‫ایــن روش (مالقــات بیمــار و درمانگــر در فضــای بــاز) از حــدود یــک قــرن پیــش اغــاز شــد‪.‬‬ ‫داده هــای اولیــه نقــش کــودکان را در شــیوع ویــروس کرونــا کــم رنــگ نشــان مــی داد؛ زیــرا انهــا‬ ‫عالئــم خفیفــی را نشــان مــی دادنــد امــا نتایــج یــک مطالعــه کــه بــه تازگــی انجــام شــده اســت‬ ‫مجموعــه در حــال افزایشــی از مدارکــی را تاییــد مــی کنــد کــه نشــان مــی دهنــد کــودکان بــه صــورت‬ ‫منتشــر کننــدگان ســاکت ویــروس کرونــا عمــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫در واقــع بیمــار احتیــاج دارد کــه بــه انــدازه درمانگــر‪ ،‬مالــک فضــای درمــان باشــد‪ .‬در ایــن صــورت اســت کــه‬ ‫بیمــار احســاس اســترس کمتــری می کنــد و تمرکــز بیشــتری روی رونــد درمــان خــود می گــذارد‪ .‬شــاید جالــب‬ ‫باشــد کــه بدانیــد بســیاری از بیمــاران‪ ،‬بــه علــت فشــار روانــی حاکــم بــر اتــاق مشــاوره بــه مالقــات روان شــناس‬ ‫یــا روان پزشــک خــود نمی رونــد‪ .‬امــا ایــا ایــن روش تنهــا بــرای پزشــکان روان شــناس و روان پزشــک قابــل اجــرا‬ ‫اســت؟ یــا بــرای دیگــر پزشــکان نیــز امــکان درمــان در فضــای بــاز وجــود دارد؟ هــر احســاس منفــی و مثبتــی کــه‬ ‫مــا از اتمســفر اطــراف خــود دریافــت می کنیــم اثــری مثبــت یــا منفــی بــر بــدن مــا دارد‪ .‬همانطــور کــه خندیــدن و‬ ‫احســاس شــادی بــر عملکــرد گــردش خــون در بــدن اثــر مثبــت دارد‪ ،‬غــم و انــدوه نیــز اثــر منفی در بــدن به جای‬ ‫ی و عقده هــای روان مــا بــه وجــود می اینــد‪.‬‬ ‫می گذارنــد‪ .‬بســیاری از بیماری هــای جســمی مــا بــه علــت بیمــار ‬ ‫گاهــی اوقــات در صحبــت کــردن بــا یــک دوســت ایــن موضــوع حــل شــده و احســاس ســنگینی نفــس و التهــاب‬ ‫رگ هــای عصبــی از بیــن مـی رود؛ امــا گاهــی موضــوع عمیق تــر ایــن حرف هاســت و حتــی ممکــن اســت ریشــه در‬ ‫کودکــی مــا داشــته باشــد کــه بــه راحتــی قابــل شناســایی و حــل شــدن نیســت‪ .‬حــال اگــر بیمــار بــرای تشــخیص و‬ ‫درمان ســردرد (و دیگر بیماری های جســمی) که ممکن اســت ریشــه در روان ما داشــته باشــد به پزشــک مراجعه‬ ‫کنــد‪ ،‬مجبــور بــه تحمــل فشــارهای بالینــی فضــای بســته نیــز اســت‪ .‬فرویــد روانپزشــک بــود؛ امــا بــا ایــن حــال بــرای‬ ‫همــه بیمــاران خــود‪ ،‬روش درمــان در فضــای بــاز را انتخــاب نمی کــرد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬انتخــاب ایــن روش بــرای درمــان‬ ‫بیمــاران‪ ،‬چــه در حوضــه روان درمانــی و چــه در حوضــه جسـم درمانی بــر عهــده پزشــک معالــج اســت‪.‬‬ ‫ایــن مطالعــه در مجلــه ‪ Pediatrics‬منتشــر شــده اســت‪ ،‬نشــان داد کــه برخــی کــودکان مبتــا بــه‬ ‫کرونــا حتــی در صورتــی کــه عالمــت دار نباشــند و یــا عالئــم بســیار خفیفــی داشــته باشــند‪ ،‬دارای‬ ‫ســطوح باالیــی از ایــن ویــروس در راه هــای هوایــی خــود هســتند‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد کــه ســطوح ایــن ویــروس در راه هــای هوایــی کــودکان در ســه روز اول الودگــی‬ ‫بــه اوج خــود مــی رســد و مــی توانــد در گســترش ایــن بیمــاری در جامعــه بــه ویــژه بــا بازگشــایی‬ ‫دوبــاره مــدارس موثــر باشــد‪.‬‬ ‫دکتــر «الســیو فاســانو» از بیمارســتان اطفــال «مــس جنــرال» در بوســتون امریــکا و نویســنده‬ ‫ایــن مطالعــه گفــت‪ :‬برخــی افــراد تصــور مــی کننــد کــودکان در برابــر ایــن بیمــاری محفاظــت مــی‬ ‫شــوند کــه ایــن موضــوع درســت نیســت‪ .‬کــودکان بــه انــدازه بزرگســاالن در برابــر کووید‪ ۱۹-‬حســاس‬ ‫هســتند امــا ایــن موضــوع مشــهود نیســت‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن نیــز نتایــج مطالعــه ای کــه در نشــریه ‪ JAMA Pediatrics‬منتشــر شــده بود‪ ،‬نشــان‬ ‫داد‪ ،‬کــودکان زیــر ‪ ۵‬ســال کــه بــه بیمــاری خفیــف تــا متوســط کرونــا مبتــا شــده انــد‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫کــودکان بزرگتــر و بزرگســاالن ســطوح بیشــتری از ویــروس کوویــد‪ ۱۹-‬را در بینــی خــود دارنــد‪.‬‬ ‫روزنامــه واشــنگتن پســت نیــز در مقالــه ای بــه نقــل از مطالعــه محققــان کــره جنوبــی نوشــت کــه‬ ‫کــودکان بزرگتــر مــی تواننــد بــه انــدازه بزرگســاالن ویــروس کرونــا را گســترش دهنــد‪ .‬ایــن مطالعــه‬ ‫همچنیــن نشــان داد کــه کــودکان زیــر ‪ ۹‬ســال بــه احتمــال زیــاد کمتــر از خواهــر و برادرهــای بزرگتــر‬ ‫خــود‪ ،‬ایــن بیمــاری را بــه ســایر اعضــای خانــواده منتقــل مــی کننــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی گلســتان گفــت کــه از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۶‬هــزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری جدیــد در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان بــرای ایجــاد هــزار و ‪ ۸۵‬فرصــت‬ ‫شــغلی جــذب شــد‪.‬‬ ‫حجت اللــه خلیـل زاده روز دوشــنبه اظهــار داشــت‪ :‬بــرای جــذب این میزان ســرمایه گــذاری‪ ۴۱ ،‬فقره قــرارداد واگذاری‬ ‫زمین به مســاحت ‪ ۲۳‬هکتار با متقاضیان واجد شــرایط بســته شــده اســت‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫جذب بیش‬ ‫از ‪ ۶‬هزار‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫سرمایه گذار‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬شهریور ‪1399‬‬ ‫تظاهر به روزه خواری تضییع حقوق اجتماعی و افکار عمومی است‪/.‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت چهارم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫حق کسب و پیشه و نحوه احراز ان‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مبانــی کاربــردی ارزیابــی حــق کســب و‬ ‫پیشــه ‪ :‬مراد قانونگذار از یکســو ایجاد‬ ‫انگیــزه بــرای ارائــه هرچــه بهتــر خدمات‬ ‫بــرای مــردم بــوده و از ســوی دیگــر ‪،‬‬ ‫تثبیــت حــق مســتاجرین بــوده اســت‪.‬‬ ‫بعبــارت ســاده تــر ‪ ،‬حــق کســب و پیشــه‬ ‫‪ ،‬گویــا نمــره انضبــاط مســتاجر بــوده ‪،‬‬ ‫ـاط منتــج بــه نتیجــه ‪ ،‬پــس‬ ‫لیکــن انضبـ ِ‬ ‫اگــر نتیجــه ؛ منفــی و یــا صفــر بــوده ‪ ،‬بــه‬ ‫تبــع ؛ ایــن حــق نیــز صفــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫امــا نتیجــه ایــن انضبــاط در برخی موارد‬ ‫میلیاردهــا ریــال مــی باشــد‪ .‬و ان زمانــی‬ ‫اســت کــه حســابرس گــزارش میدهــد‬ ‫کــه در امــد مغــازه و تعــداد مشــتریان‬ ‫نســبت بــه روز نخســتین دههــا برابــر‬ ‫شــده اســت‪ .‬لــذا پــس از ارائــه نظریــه و‬ ‫گــزارش مالــی و حسابرســی کارشــناس ‪،‬‬ ‫نوبــت بــه ارزیابــی میــزان حــق کســب و‬ ‫پیشــه توســط کارشــناس رســمی در امور‬ ‫ســاختمان مــی رســد‪ .‬اگرچــه ممکــن‬ ‫اســت مســاحت مغــازه و پارامترهــای‬ ‫فیزیکــی ‪ ،‬موثــر در میــزان ایــن حــق‬ ‫باشــند ‪ ،‬لیکــن همچنــان کــه قبــا‬ ‫گفتــه شــد ایــن پارامترهــا امــاره ای بــر‬ ‫افزایــش انتفــاع هســتند و بــه تنهایــی‬ ‫دلیل تلقی نمیشــوند ‪ .‬بنابراین چنین‬ ‫افــاده میگــردد کــه چنیــن ارزشــی لزومــا‬ ‫تابــع فیزیــک مغــازه نیســت ‪ .‬فیزیــک‬ ‫مغــازه صرفــا یکــی از عواملــی اســت کــه‬ ‫مســتاجر میتوانــد بــرای افزایــش انتفــاع‬ ‫از ان بهــره گیــرد‪ .‬امــا انچــه کــه تعییــن‬ ‫کننــده اســت ‪ ،‬نتیجــه ای اســت کــه‬ ‫عــرض کــردم‪ .‬مــن حیــث المجمــوع بــا‬ ‫عنایــت بــه فقــدان اییــن نامــه اجرایــی‬ ‫جهــت ارزیابــی حــق کســب و پیشــه و‬ ‫بــا توجــه بــه قصــد و هــدف قانونگــذار‬ ‫در وضــع ایــن حــق ‪ ،‬چنیــن مســتفاد‬ ‫میشــود کــه کارشــناس در ارزیابــی‬ ‫میتوانــد بــه طریــق ذیــل محاســبه کنــد‬ ‫‪ :‬بــر فــرض در امــد مغــازه در پایــان مــاه‬ ‫اول و یــا اخریــن مــاه دوره قبــل‪A ،‬‬ ‫ریــال و در اخریــن مــاه فعالیــت ‪B ،‬‬ ‫ریــال بــوده اســت کــه انــرا کارشــناس‬ ‫مالــی ارائــه نمــوده اســت‪ .‬در اینصــورت‬ ‫مبلــغ ‪ B-A‬ریــال را بــدون احتســاب‬ ‫شــاخص تورمــی بدســت مــی اوریــم‪.‬‬ ‫ممکــن اســت فــی المثــل ‪ %70‬ایــن‬ ‫تفــاوت ناشــی از تــورم هزینــه هــا باشــد‬ ‫و ‪ %30‬مربــوط بــه فعالیــت کســبی مثل‬ ‫فــروش و تولیــد بیشــتر باشــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫اگــر شــاخص اغــاز مــدت اجــاره ‪ P1‬و‬ ‫شــاخص پایــان مــدت اجــاره (زمــان‬ ‫تخلیــه) ‪ P2‬باشــد و ضریــب نظیــر‬ ‫‪ %30‬مثــال مذکــور یعنــی ضریبــی کــه‬ ‫پیام نیروی انتظامی به مناسبت روز پزشک‬ ‫نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران در پیامــی فرارســیدن‬ ‫روز پزشــک را بــه تمامــی جهادگــران حــوزه ســامت بویــژه پزشــکان‬ ‫فرهیختــه و توانمنــد ایــران اســامی تبریــک گفــت‪.‬‬ ‫فرارســیدن یکــم شــهریور مــاه زاد روز پزشــک‪ ،‬دانشــمند و‬ ‫فیلســوف بــزرگ جهــان اســام‪ ،‬شــیخ الرئیــس ابوعلــی ســینا کــه‬ ‫به شایســتگی « روز پزشــک» نام گرفته اســت ‪ ،‬فرصت مغتنمی‬ ‫بــرای تبییــن جایــگاه و نقــش خطیــر جامعــه پزشــکی در پیشــرفت‬ ‫و تعالــی جامعــه و قدردانــی از زحمــات ارزشــمند و تــاش هــای‬ ‫شــبانه روزی ایــن قشــر فرهیختــه‪ ،‬توانمنــد و زحمتکــش در طــول‬ ‫تاریــخ کهــن ایــن ســرزمین اســت‪.‬‬ ‫تاریخ معاصر ایران اســامی شــاهد خدمات بدون چشــم داشت‬ ‫و حضــور جهــادی و مخلصانــه طبیبــان عالیقــدری هســت کــه در‬ ‫مقاطــع حســاس و روزهــای ســخت دوران انقــاب اســامی‪،‬دفاع‬ ‫مقــدس ‪،‬حــوادث و بحــران هــای طبیعــی و یــا امــروز کــه کشــور‬ ‫عزیزمــان درگیــر ویــروس منحــوس کرونــا شــده‪ ،‬دوشــادوش دیگــر‬ ‫اقشــار و هموطنان‪ ،‬حماســه های ماندگار و تاریخ ســازی افریده‬ ‫اند‪،‬این از خودگذشــتگی و ایســتادگی‪ ،‬همیشــه تاریخ در حافظه‬ ‫ایرانیــان قدرشــناس بــه یــادگار خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫ایــن مــردان و زنــان شــجاع‪،‬فداکار و شــفابخش را بــه نیکــی بایــد‬ ‫«مدافعــان ســامت»یاد کــرد‪ ،‬خادمانــی کــه امــاده تــر از هــر زمــان‬ ‫دیگــری در خــط مقــدم حرفــه خطیــر طبابت و ســامت اجتماعی‪،‬خدمت‬ ‫رســانی و جانفشــانی مــی کننــد‪ ،‬چــه بســا در ایــن راه مقــدس و روزهــای‬ ‫ســخت کرونایــی بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل امــده انــد‪.‬‬ ‫جامعــه پزشــکان و پرســتاران مــا همزمــان بــا شــیوع ویــروس‬ ‫منحــوس کرونــا ‪،‬روزهــا و شــب هــای ســختی را ســپری مــی‬ ‫کننــد ‪،‬دیــدن درد و رنــج بیمــاران از یــک ســو و از دســت دادن‬ ‫همکاران شــان از ســویی دیگــر‪ ،‬داغ ســنگینی بــر دل ان هــا‬ ‫گذاشــته؛ امــا همچنــان بــا شــور و عشــق وصــف نشــدنی‪ ،‬بــرای‬ ‫نجــات جــان هموطنــان خــود تــاش و مجاهــدت مــی کننــد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫باعنایــت باینکــه خانــم صنمبــر اســدپور کیاســری فرزنــد نادعلــی بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 3‬و شــماره ملــی ‪ 2181607133‬صــادره از بهشــهر بــا ارائــه ‪ 2‬بــرگ‬ ‫استشــهادیه گواهــی شــده توســط دفترخانــه ‪ 24‬گــرگان بــه ایــن اداره مراجعه‬ ‫و مدعــی میباشند‪.‬ســند مالکیــت ششــدانگ یــک واحــد اپارتمــان از پــاک‬ ‫‪ 3161‬فرعــی از ‪-3775‬اصلــی بخــش یــک گــرگان بــا شــمار دفتــر الکترونیکــی‬ ‫‪ 139520312001008366‬بنــام خانــم صنمبــر اســدپور کیاســری بــه شــماره‬ ‫چاپــی ‪071702‬ســری ج ‪ 94‬صــادر و تســلیم شــده ‪،‬بــه علــت جابــه جایــی‬ ‫مفقــود گردیــده اســتف لــذا باســتناد مــاده ‪ 120‬اییــن نامــه اصالحــی قانــون‬ ‫ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی میگــردد تــا هرکــس نســبت بــه ملــک مــورد‬ ‫اگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود‬ ‫باشــد ظــرف مــدت ده روز ازتاریــخ اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را ضمــن ارائــه‬ ‫مــدارک و مســتندات بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت پــی از‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیت المثنی‬ ‫اقــدام خواهــد شــد‪.‬م‪.‬الف‪4867:‬‬ ‫تاریخ انتشار اگهی‪1399/06/03:‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬اویــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای صــادره اصالحــی بشــماره ‪ 139960312008001783‬هیــات حــل‬ ‫اختــاف قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در اداره ثبتی اســناد و امالک اق قال تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعــارض متقاضــی بشــرح ذیــل محــرز گردیــده اســت‪.‬لذا مشــخصات‬ ‫متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی‬ ‫بمــدت یکمــاه اعتــراض خــودرا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫اق قــا تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫کالســه ‪—1397114412008000149‬اقــای رحمــت الــه اونــق فرزنــد ســید قلــی‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ 10652‬صادره از اق قال به شــماره ملی ‪4979146872‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت ‪ 124718.19‬متــر مربــع‬ ‫مفــروز و مجــزا شــده از پــاک پانــزده اصلــی واقــع در اراضــی خیــوه لــی بخــش‬ ‫دورازه ثبــت اق قــا بــه مقــدار ‪ 18218/19‬متــر مربــع از ســمهی اقــای یگانــه‬ ‫قلیــچ دســت زن در ســند ‪ 1356/09/17-7790‬و مقــدار دو هکتــار از اباشــیخ‬ ‫دســت زن در شــماره ســند ‪ 1353/12/24-5985‬و مقــدار یــک هکتــار و یــک‬ ‫ناظــر بــه فعالیــت کســبی اســت و از‬ ‫ضریــب تــورم هزینــه هــا جــدا شــده‬ ‫اســت‪ K %‬بــه نامیــم ‪ ،‬در اینصــورت‬ ‫مبلــغ معــادل (‪/B-A)×K%=C × P1‬‬ ‫‪ P2‬ریــال ارزش افــزوده برابــر اســت‬ ‫بــا ‪ :‬مجمــوع فعالیــت کســبی مســتاجر‬ ‫و ملــک مالــک لــذا مالــک بایــد نیمــی از‬ ‫ایــن مبلــغ را هنــگام تخلیه به مســتاجر‬ ‫پرداخــت کنــد‪ .‬زیــرا منشــاء ارزش‬ ‫افــزوده بــر ملــک نــه فقــط فعالیــت‬ ‫کســبی مســتاجر بلکــه ســرمایه و ملــک‬ ‫مالــک نیــز بــوده اســت‪ .‬ماننــد حــق اب‬ ‫و گل و حــق زارعانــه و حــق ریشــه و‬ ‫حــق کارافــه کــه مبتنــی بــر عقــد شــرکت‬ ‫از عقــود معیــن اســت‪ .‬لــذا مبلــغ ‪C‬‬ ‫ریــال نظیــر حــق کســب و پیشــه خواهد‬ ‫بــود‪ .‬در مبلــغ ‪ C‬اثــار پارامترهــای‬ ‫فیزیکــی مغــازه ماننــد ابعــاد و مســاحت‬ ‫و ارتفــاع و نمــا و موقعیــت و منطقــه‬ ‫مســتتر اســت‪ .‬در هرحــال ضریــب‬ ‫مثــال مذکــور (‪ )K‬داخــل در صفــر تــا‬ ‫‪ %100‬اســت‪ .‬صفــر زمانــی اســت که گویا‬ ‫مســتاجر خــود هیچ خالقیتــی و ابتکاری‬ ‫در ایجــاد منافــع ‪ C‬نداشــته اســت ‪ .‬و‬ ‫‪ 100‬زمانــی کــه ارزش افــزوده قــاوم بــه‬ ‫فعالیــت کســبی مســتاجر بــوده اســت‪.‬‬ ‫و هوالمســتعان‬ ‫در ادامــه ایــن پیــام مــی خوانیــد‪ :‬امــروز امنیــت عمومــی حاکــم بــر‬ ‫جامعــه ‪،‬حاصــل تــاش هــای شــبانه روزی و بی وقفه سبزپوشــان‬ ‫خــدوم‪ ،‬پرتــاش و بــی ادعــای نیــروی انتظامــی و دیگــر دســتگاه‬ ‫هــای امنیتــی کشــور اســت کــه در تمامــی شــرایط ســخت و‬ ‫بحرانــی‪ ،‬بــرای مقابلــه بــا مخــان نظــم و امنیــت و در راه دفــاع‬ ‫از تمامیــت ارضــی کشــور عزیزمــان ایــران اســامی بــه میــدان مــی‬ ‫اینــد و جــان خــود را در طبــق اخــاص مــی گذارنــد‪ .‬از ایــن رو‬ ‫جــان برکفــان نیــروی انتظامــی کــه بــا اعتقــاد و ایمــان راســخ در‬ ‫راه دفــاع از میهــن عزیزمــان بــه شــهادت مــی رســند‪ ،‬لحظــه بــه‬ ‫لحظــه شــب هــا و روزهــای دشــوار و طاقــت فرســایی پیــش روی‬ ‫جامعــه پزشــکی کشــور را کــه صــرف التیــام دردهــا و رنــج هــای‬ ‫بیمــاران کرونایــی و ریشــه کــن کــردن ویــروس منحــوس کرونــا‬ ‫مــی شــود‪،‬با تمــام وجــود درک مــی کنــد و تــا اخریــن ســاعت هــا‬ ‫و ثانیــه هــای قطــع زنجیــره انتقــال ویــروس کرونــا‪ ،‬دوشــادوش‬ ‫شــما عزیــزان مجاهــد طریــق ســامت خواهــد مانــد؛ امیــد اســت‪،‬‬ ‫ملــت ایــران اســامی کــه همــواره در تمامــی صحنــه هــا بــا شــعور‬ ‫و همدلی‪،‬فرزندان و ســربازان مدافع ســرافرازی ‪،‬عزت و ســامت‬ ‫ایــران اســامی را یــاری کــرده انــد ایــن بــار نیــز بــا رعایــت پروتــکل‬ ‫هــای بهداشــتی و دســتور العمــل هــای ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا‬ ‫بــاری از دوش پزشــکان کــم کننــد تــا ایــن ازمــون الهــی را هرچــه‬ ‫ســریع تــر پشــت ســر بگذاریــم؛ دســت خــدا بــه همراهتــان‪.‬‬ ‫در بخــش پایانــی ایــن پیــام مــی خوانیــد‪ :‬نیــروی انتظامــی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران ‪،‬اول شــهریور مــاه کــه مصــادف بــا تولــد‬ ‫حکیــم شــهیر و طبیــب نامــدار ایرانــی‪ ،‬شــیخ الرئیس ابوعلی ســینا‬ ‫اســت را بــه جامعــه پزشــکی ایــران اســامی خصوصــا پزشــکان و‬ ‫کادر درمانــی پرتــاش ناجــا کــه بــی وقفــه در عرصــه نظــام ســامت‬ ‫در حــال خدمــت رســانی بــه مــردم هســتند‪ ،‬تبریــک عــرض نمــوده‬ ‫و از درگاه خداونــد متعــال توفیقــات روز افــزون و موفقیــت شــما‬ ‫را در انجــام رســالت حرفــه ای و ارائــه خدمــات شایســته بــه مــردم‬ ‫قدرشــناس مســئلت دارد؛ درود بــر شــرفتان کــه شــجاعانه و‬ ‫غیورمردانــه در راه شکســت و مقابلــه بــا ایــن ویــروس منحــوس‬ ‫قــدم نهــاده ایــد‪.‬‬ ‫نــی از قــره طــای گــری د ســند ‪ 1356/12/24-5986‬و مقــدار ســه هکتــار و دو‬ ‫نــی از ســهمی نورمخمــد گــری در ســند ‪ 1353/12/24-5953‬و مقــدار چهــار‬ ‫هکتــار و نیــم از ســمهی اقــای تقــان دردی گــری در ســند ‪1353/12/24-5991‬‬ ‫جملگــی دفتــر اســناد رســمی شــماره ‪ 19‬اق قــا کــه در اگهــی هــای قبلــی نوع‬ ‫زمیــن (مزروعــی) قیــد و چــاپ نشــده بــوده کــه بدیــن وســیله مــورد اصــاح‬ ‫واقــع میگردد‪.‬ضمنــا اعــام میــدارد مهلــت اعتــراض نســبت بــه اگهــی هــای‬ ‫اصالحــی یــک مــاه از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی میباشــدو بدیهــی اســت در‬ ‫صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات اداره‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک اق قــا ســند مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر خواهــد‬ ‫نمود‪.‬م‪.‬الــف‪ 4874 :‬تاریــخ انتشــار ‪ :‬روز دو شــنبه مــورخ ‪1399/06/03‬‬ ‫مهدی شاه مهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرائی کالســه ‪ 9801866‬اداره اجرای اســناد‬ ‫رســمی گــرگان طبــق مقــررات مــاده ‪ 18‬ایین نامه‬ ‫بدینوســیله بــه خانــم خدیجــه کبــری ســقائیان جــزی فرزنــد علــی اوســط‬ ‫ش ش ‪ 114‬کــد ملــی ‪ 2249586551‬بــه عنــوان بدوهــکار بــه ادرس گــرگان‬ ‫افســران کوچــه ششــم کوچــه دوم ســمت چــپ پرونــده اجرائیــه کالســه فــوق‬ ‫ابــاغ میگــردد کــه بانــک رفــاه گــرگان ‪.‬بــه اســتناد ســند قــرداد داخلــی بــه‬ ‫شــماره ‪ 85/3/10-275850002‬جهــت صــول طلــب خــود مبــادرت بــه صــدور‬ ‫اجرائیــه علیــه شــما و اقــای احمــد غالمــی قلعــه ســری فرزنــد اســداله ش ش‬ ‫‪ 80‬کــد ملــی ‪ 6221 579971‬بــه نشــانی گــرگان خ افســران خ ســوم کوچــه‬ ‫دوم غربــی (ضامــن) را نمــوده و طلــب خــود را بــه شــرح موضــوع الزم االجــرا‬ ‫بــه مبلــغ ‪ 38.000.000‬ریــال کل طلــب تــا پایــان تاریــخ ‪98/10/5‬ئ ‪.‬و از ایــن‬ ‫تاریخبــه بعــد روزانــه ‪ . 1000:‬ریــال بــه مبلــغ فــوق افــزوده میشــود در ضمــن‬ ‫اصــل طلــب مبلــغ ‪ 11.000.000‬ریــال و خســارت تاخیــر ‪ 8.000.000‬ریــال ســود‬ ‫‪ 19.000.000‬ریــال اعــام نمــوده اســت و چــون طبــق گواهــی مامــور ابــاغ‬ ‫امــکان ابــاغ اجرائیــه بــه علــت مــورد شناســنایی قرارنگرفتــن میســر نگردیــده‬ ‫ووکیــل بســتانکار نیــز طبــق نامــه وارده شــماره ‪ 99/2/25- 2417‬درخواســت‬ ‫درج اگهــی در روزنامــه را نمــوده لــذا مراتــب مفــاد اجرائیــه بــه شــرح فــوق بــا‬ ‫درج یــک نوبــت در یکــی از ر وزنامــه هــای کثیراالنتشــار در اجــرای مقــررات‬ ‫مــاده ‪ 18‬اییــن نامــه اجــرا اگهــی میگــردد چنانچــه پــس از ابــاغ اجرائیــه کــه‬ ‫بیســت‪ 20/‬روز پــس از تاریــخ انتشــار محســوب میشــود نســبت بــه تعهــد‬ ‫خــود عمــل ننماییــد حســب درخواســت بســتانکار عملیــات اجرائــی پیگیــری‬ ‫میگــردد و جــز ایــن اگهــی‪ ،‬اگهــی دیگــری جهــت ابــاغ اجرائیه صــادر نخواهد‬ ‫شــد‪.‬م‪.‬الف‪4868 :‬‬ ‫مدیــر اجــرا واحــد اجــرای اســناد رســمی گــرگان –نعمــت الــه عظیمــی پــور‬ ‫‪-‬حســین حکــم ابــادی‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق‬ ‫و اعتــراف وی بــه ‪ 20‬فقــره ســرقت احشــام در‬ ‫شهرســتان «علــی ابــاد کتــول» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگر» اظهار داشــت‪ :‬به دنبال‬ ‫وقــوع چندیــن فقــره ســرقت احشــام در «علــی ابــاد‬ ‫کتول» بررســی موضوع با هدف دســتگیری ســارق‬ ‫بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس‬ ‫امنیــت عمومــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از انجــام یــک ســری‬ ‫تحقیقــات میدانــی در نقــاط جــرم خیــز و بررســی‬ ‫شــیوه و شــگرد ســرقت هــا موفــق شــدند‪ ،‬ســارق‬ ‫حرفــه ای را شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا‬ ‫مرجــع قضائــی در عملیاتــی غافلگیرانــه وی را در‬ ‫مخفیگاهشــان دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬متهــم‬ ‫در تحقیقــات مقدماتــی و پــس از مواجهــه بــا‬ ‫مســتندات پلیــس بــه ارتــکاب ‪ 20‬فقــره ســرقت دام‬ ‫در شهرســتان «علــی ابــاد کتــول» اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در پایــان بــا اشــاره بــه معرفــی‬ ‫ســارق بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫شــهروندان در صــورت مشــاهده افــراد مشــکوک‬ ‫مراتــب را در اســرع وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری ‪ 100‬میلیاردی با‬ ‫فروش عتیقه جات تقلبی‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری اعضــای‬ ‫بانــد فــروش عتیقــه جات تقلبی و اعتــراف متهمان‬ ‫بــه ‪ 100‬میلیــارد ریــال کالهبــرداری خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» گفــت‪ :‬بــه دنبــال شــکایت‬ ‫یکــی از شــهروندان مبنــی بــر کالهبــرداری از وی‬ ‫توســط عــده ای ناشــناس‪ ،‬مراتــب بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬طــی‬ ‫بررســی هــای مقدماتــی مامــوران مشــخص شــد‪،‬‬ ‫متهمــان کــه اهــل اســتان خراســان شــمالی بودنــد‬ ‫طعمــه هــای خــود را در گلســتان و مازنــدران‬ ‫شناســایی کــرده و بــه بهانــه فــروش تعــداد زیــادی‬ ‫ســکه و اشــیاء عتیقــه بــا قیمتــی مناســب بــا انــان‬ ‫قــرار مالقــات حضــوری مــی گذاشــتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن قرارهــا‪ ،‬متهمــان بــا نشــان‬ ‫دادن ‪ 2‬عــدد ســکه واقعــی‪ ،‬اعتمــاد مــال باختگان را‬ ‫جلــب و پــس از دریافــت مبالــغ هنگفتــی وجه نقد‪،‬‬ ‫تعــداد زیــادی ســکه و عتیقــه جــات تقلبــی بــه انــان‬ ‫فروختــه و از محــل متــواری مــی شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ دادگــر تصریــح کــرد‪ :‬در مــواردی نیــز کــه‬ ‫خریــداران متوجــه تقلبــی بــودن اشــیاء عتیقــه مــی‬ ‫شــدند‪ ،‬کالهبــرداران بــا تهدیــد مبالــغ را گرفتــه و‬ ‫اقــدام بــه فــرار مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪ :‬تحقیقــات تخصصــی‬ ‫و میدانــی پلیــس اغــاز شــد و ســرانجام بــا اشــراف‬ ‫اطالعاتــی مامــوران‪ ،‬اعضــای ایــن بانــد ‪ 4‬نفــره‬ ‫شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی‬ ‫طــی ‪ 2‬عملیــات جداگانــه در مخفیگاهشــان در‬ ‫«گــرگان» و «اق قــا» دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫حل همراه با جایزه ارسال به تلگرام‪@bazarkasbokar :‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اش مخصــوص مســافر ‪ -‬بنــای‬ ‫تاریخــی و دیدنــی شــهر ماکــو در اســتان‬ ‫«اذربایجــان غربــی»‪ -2.‬از تیــم هــای‬ ‫فوتبــال کشــورمان‪ -3.‬گیاهــی خــاردار و‬ ‫خــودرو از تیــره مینــا ‪ -‬از مرکبــات تــرش‬ ‫مــزه و پــر خاصیــت ‪ -‬از اوراق بهــادار‬ ‫ اســفنج مصنوعــی‪ -4.‬خانــه بــزرگ ‪-‬‬‫منزلــت و مقــام ‪ -‬نوعــی بیمــاری واگیــردار‬ ‫کــه میکــروب ان در ســال ‪ 1882‬میــادی‬ ‫توســط «کخ» المانی کشــف شــد ‪ -‬شهر‬ ‫ســوهان‪ -5.‬انقباض غیرارادی و ناگهانی‬ ‫عضــات تــوام بــا درد ‪ -‬چوپــان‪ -6.‬مهــره‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سال ششم‬ ‫اعتراف به ‪ 20‬فقره سرقت در‬ ‫«علی اباد کتول»‬ ‫تاســیس شــرکت ســهامی خــاص توحیــد کارت تجــارت‬ ‫الکترونیــک درتاریــخ ‪ 23/05/1399‬بــه شــماره ثبــت‬ ‫‪ 7425‬بــه شناســه ملــی ‪ 14009360178‬ثبــت و امضــا‬ ‫ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه ان بــه شــرح‬ ‫زیــر جهــت اطــاع عمــوم اگهــی میگــردد‪ .‬موضــوع‬ ‫فعالیــت ‪ :‬فعالیــت بــازار یابــی غیــر هرمــی و غیــر‬ ‫شــبکه ای‪ ،‬دســتگاه های کارتخــوان و عقــد قــرارداد بــا‬ ‫بانکهــا و عقــد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی وحقوقــی‬ ‫و راه انــدازی فروشــگاه اینترنتــی و حــق العمــل کاری‬ ‫و نمایندگــی تجــاری ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی و‬ ‫انتقــال دانــش فنــی و فنــاوری بین طرفیــن ارائه خدمات‬ ‫پــس از فــروش کاالهــا یــا خدمــات شــرکت خارجــی‬ ‫موضوعــات مربــوط بــه تجــارت الکترونیــک مشــاوره و‬ ‫مدیریــت کســب و کارهــای دانــش بنیــان وداده محــور‬ ‫‪ ،‬راه انــدازی و مدیریــت فروشــگاههای اینترنتــی انــواع‬ ‫کاالهــا و خدمــات مجــاز ‪ ،‬ایجــاد باشــگاههای مشــتریان‬ ‫فروشــگاهها و عرضــه کننــدگان کاال و خدمــات و‬ ‫شرکتهای حقیقی و حقوقی با همکاری و تعامل بانکها‬ ‫‪ ،‬موسســات مالــی و اعتبــاری و نماینــدگان و کارگــزاران‬ ‫رســمی انهــا و اخــذ و قبــول نمایندگــی از انهــا ‪ ،‬ایجــاد‬ ‫شــعب و نمایندگــی در شــهرها و مناطــق مختلــف در‬ ‫چارچوب قوانین و مقررات ج ‪ .‬ا ‪ .‬ا مشاوره و نظارت بر‬ ‫اجــرای طرح هــای انفورماتیکــی ‪ ،‬شــبکه داده هــا ( ارائــه‬ ‫اجــرا و پشــتیبانی ) (در صــورت ضــرورت قانونــی انجــام‬ ‫موضوعــات پــس از اخــذ مجوزهــای الزم)توزیــع کارت‬ ‫اشــتراک برای مشــتریان و مشترکین شــرکت در سراسر‬ ‫کشــور و ارائــه خدمــات بــه متقاضیــان جهت اســتفاده از‬ ‫تخفیفــات کاال بــه منظــور افزایــش رفــاه خانــواده ایرانــی‬ ‫بــه روش هــای منجملــه کارت عضویــت‪ ،‬امــکان خریــد‬ ‫گروهــی‪ ،‬بــن تخفیــف و ســایر مــوارد و فــروش کاال و‬ ‫خدمــات مجــاز بــه صــورت حضــوری‪ ،‬تلفنــی‪ ،‬ســازمانی‪،‬‬ ‫اینترنتــی (فضــای مجــازی) ارائــه خدمــات نــرم افــزاری و‬ ‫ســخت افزاری‪ ،‬صدور و پشــتیبانی کارت های هوشــمند‬ ‫و صــدور و فــروش کارت هــای تخفیفــی و ارائــه خدمــات‬ ‫پشــتیبانی الکترونیکــی و اینترنتــی در صــورت لــزوم پس‬ ‫از اخــذ مجوزهــای الزم درصــورت لــزوم پــس از اخــذ‬ ‫مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت ‪ :‬از‬ ‫تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی ‪ :‬اســتان‬ ‫گلســتان ‪ ،‬شهرســتان گنبــدکاووس ‪ ،‬بخــش مرکــزی‬ ‫‪ ،‬شــهر گنبــد کاووس‪ ،‬محلــه شــاهد ‪ ،‬کوچــه یازدهــم‬ ‫‪ ،‬خیابــان شــاهد ‪ ،‬پــاک ‪ ، 209‬طبقــه اول کدپســتی‬ ‫‪ 4971868138‬ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت‬ ‫اســت از مبلــغ ‪ 10,000,000‬ریــال نقــدی منقســم بــه ‪1000‬‬ ‫ســهم ‪ 10000‬ریالــی تعــداد ‪ 1000‬ســهم ان بــا نــام عــادی‬ ‫مبلــغ ‪ 3500000‬ریــال توســط موسســین طــی گواهــی‬ ‫بانکــی شــماره ‪ 92‬مــورخ ‪ 11/04/1399‬نــزد بانــک بانــک‬ ‫ملــی ایــران شــعبه اردشــیر بــا کــد ‪ 690‬پرداخــت گردیــده‬ ‫اســت والباقی در تعهد صاحبان ســهام می باشــد اعضا‬ ‫هیئــت مدیــره اقــای وحیــد کــول ابــادی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0920088759‬و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره‬ ‫بــه مــدت ‪ 2‬ســال اقــای احمــد مشــایخی فــر بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 0944655971‬و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره‬ ‫بــه مــدت ‪ 2‬ســال اقــای مســعود ایــزدی فــر بــا شــماره‬ ‫ملــی ‪ 1063517370‬بــه نمایندگــی از توحیــد والیــت‬ ‫بــه شناســه ملــی ‪ 10380629259‬و بــه ســمت عضــو‬ ‫هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪ 2‬ســال خانــم فاطمــه گــودرزی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 4133346971‬و بــه ســمت مدیرعامــل‬ ‫بــه مــدت ‪ 2‬ســال دارنــدگان حــق امضــا ‪ :‬کلیــه اوراق و‬ ‫اســناد بهــادار و تعهــد اور شــرکت از قبیــل چــک ‪ ،‬ســفته‬ ‫‪ ،‬بــروات ‪ ،‬قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه‬ ‫نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیرعامــل همــراه با‬ ‫مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد‪ .‬اختیــارات مدیــر عامــل‬ ‫‪ :‬طبــق اساســنامه بازرســان اقــای ســجاد کوالبــادی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 0924300388‬بــه ســمت بــازرس اصلــی‬ ‫بــه مــدت یــک ســال مالــی اقــای هــادی عابــدی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2020290359‬بــه ســمت بــازرس علــی‬ ‫البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار‬ ‫بــازار کســب و کار پــارس جهــت درج اگهــی های شــرکت‬ ‫تعییــن گردیــد‪ .‬ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزله‬ ‫اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمی باشــد‪ .‬اداره کل ثبت‬ ‫اســناد و امالک اســتان گلســتان مرجع ثبت شــرکت ها‬ ‫و موسســات غیرتجــاری گنبــد کاووس (‪)957670‬‬ ‫‪ -1‬چهــره و ســیما ‪ -‬مــکان گردهمایــی لشــکر‪ -2.‬همــراه بــا لجاجــت‬ ‫و یکدندگــی ‪ -‬ظالــم و ســتمکار‪ -3.‬جامــه نــازک ‪ -‬بــاالی انگلیســی ‪-‬‬ ‫مرتعــش ‪ -‬از اشــکال هندســی‪ -4.‬از رودهــای جــاری در اســتان‬ ‫مازنــدران‪ -‬کالم تنفــر و بیــزاری ‪ -‬خــط کــش ســه گــوش ‪ -‬تعجــب زنانــه‬ ‫‪ -5.‬عاطفــی ‪ -‬مــاده کنتــرل کننــده قنــد خــون کــه از لوزالمعــده ترشــح‬ ‫مــی شــود‪ -6.‬بــه اســیری گرفتــن ‪ -‬عقیــده و مســلک ‪ -‬دختــر لــری ‪ -‬در‬ ‫مثــل از ان کــوه مــی ســازند!‪ -7‬عــددی یــک رقمــی ‪ -‬نا اســتوار و ناپایدار‬ ‫ ســیلی و تپانچــه‪ -8.‬قومــی تــرک نــژاد از ترکمانــان کــه مدتی بــر ایران‬‫حکومــت کردنــد ‪ -‬پشــت ســر و عقــب ‪ -‬گــوش فــرا دادن ‪ -9.‬خاکــی‬ ‫در خدمــت صنعــت ‪ -‬شــباهت داشــتن‬ ‫ فــراق و جدایــی‪ -10.‬فیلمــی ســاخته‬‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫«عبدالرضــا کاهانــی» بــا بــازی «مهــدی‬ ‫هاشــمی» ‪ -‬نفــس خســته ‪ -‬جامعــه‬ ‫‪1‬‬ ‫انســانی ‪ -‬کشــت بــه امیــد بــاران‪ -11.‬قــره‬ ‫‪2‬‬ ‫قروت ‪ -‬همگن و هارمونیک‪ -12 .‬شــلوار‬ ‫جیــن ‪ -‬بخــت ازمایــی ‪ -‬تصدیــق المانــی‬ ‫‪3‬‬ ‫ بدبــو و متعفــن‪ -13 .‬چیــن و چــر‪.‬ک‬‫‪4‬‬ ‫پوســت ‪ -‬حولــه ‪ -‬ازافــات نباتــی ‪ -‬تــازه و‬ ‫جدیــد‪ -14 .‬مربــوط بــه گذشــته ‪ -‬کشــوری‬ ‫‪5‬‬ ‫در قــاره ســیاه بــا مرکــز «ماپوتــو»‪-15.‬‬ ‫خجــل و شرمســار ‪ -‬تشــک ورزش هایــی‬ ‫‪6‬‬ ‫ماننــد جــودو و کاراتــه‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪262‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪248‬‬ ‫ای در شــطرنج ‪ -‬اســتان ادب پــرور ‪ -‬علــم تشــریح‪ -7.‬مهمانســرای‬ ‫مجلــل ‪ -‬درز لبــاس ‪ -‬دشــت و صحــرا‪ -8.‬قلعــه حکومتــی ‪ -‬زمزمــه‬ ‫کننــده ‪ -‬بــا محــرم اســرار بگوییــد‪ -9.‬گوشــه نشــینی و عزلــت ‪ -‬از انــواع‬ ‫انــار ‪ -‬از بــت هــای عصــر جاهلیــت‪ -10.‬خــاص کننــده ‪ -‬ابــزار اضافــه‬ ‫الزم ‪ -‬ضمیــر چنــد نفــره‪ -11.‬محــل رویــش نــی ‪ -‬زمــان یــک رویــداد‬ ‫خــاص ‪ -12.‬سوســن زرد ‪ -‬ضمیــر ســوم شــخص مفــرد ‪ -‬خــون بهــا ‪-‬‬ ‫جــد و پدربــزرگ‪ -13.‬وقــت و زمــان ‪ -‬واحــد پــول «البانــی» ‪ -‬محکمــه‬ ‫درونــی انســان ‪ -‬انــدک و قلیــل‪ -14.‬مثلــی در بــاب فرونشــاندن خشــم‬ ‫کســی بــا ســخنان نــرم‪ -15.‬نویســنده المانــی برنــده نوبــل ادبــی ‪1946‬‬ ‫و نویســنده «گــرگ بیابــان» ‪ -‬گوناگــون‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬شهریور ‪1399‬‬ ‫‪ 04‬محرم ‪1442‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 24‬اوت ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫‪ 1 2‬صفحـه‬ ‫شماره ‪ 2 62‬‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫عکس هفته‬ ‫مراسم سوگواری محرم‬ ‫بودجه ‪ ۲‬میلیارد ریال برای‬ ‫زیرساخت های گردشگری‬ ‫غارهای هنامه شیروان‬ ‫شهریور ‪99‬‬ ‫سرچشمهگرگان‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫بخشــی از زیرســاخت های مجموعــه‬ ‫گردشــگری غارهــای هنامــه شهرســتان‬ ‫شــیروان بــا اعتبــار ‪ ۲‬میلیــارد ریــال در ســال‬ ‫جــاری انجــام می شــود‪.‬‬ ‫عکس‪:‬نرگس حسین زاده ‪ -‬بازار کسب و کار‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در نشست تصویری با هیئت وزیران بمناسبت هفته دولت‪:‬‬ ‫اقتصاد کشور به هیچ وجه نباید به تحوالت خارجی پیوند بخورد‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــه‬ ‫مناســبت هفتــه دولــت در ارتبــاط تصویــری بــا رئیــس جمهــور و‬ ‫اعضــای دولــت‪ ،‬ســال اخــر فعالیــت دولــت دوازدهــم را فرصتــی‬ ‫خــوب بــرای افزایــش خدمــات در حــوزه هــای مختلــف خواندنــد‬ ‫و بــا بیــان نکاتــی دربــاره مســائل مهــم اقتصــادی همچــون تولیــد‪،‬‬ ‫ســرمایه گــذاری‪ ،‬ارزش پــول ملــی و نیــز فضــای مجــازی تاکیــد‬ ‫کردنــد‪ :‬بایــد بــا جدیــت کامــل موانــع تولیــد را رفــع و بــرای حــل‬ ‫مشــکالت همــت بیشــتر گماشــت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی حادثــه عاشــورا را قلــه جهــاد‪ ،‬فــداکاری و‬ ‫شــهادت نامیدنــد و بــا اشــاره بــه مصــادف شــدن هفتــه دولــت با دهه‬ ‫اول محــرم افزودنــد‪ :‬مبنــای هفتــه دولــت نیــز جهاد و شــهادت اســت‬ ‫چــرا کــه رجایــی و باهنــر بــا مجاهــدت مســتمر‪ ،‬سختکوشــی و تــاش‬ ‫در هنــگام هجــوم و محاصــره مشــکالت‪ ،‬خــودداری کامــل از پیگیــری‬ ‫منافــع شــخصی و پرهیــز از چهــره ســازی بــرای جــذب نظــر مــردم‪،‬‬ ‫خــود را شایســته پــاداش بــزرگ الهــی یعنــی شــهادت ســاختند‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه خبرهــای بــزرگ و مهمــی که رئیــس جمهور و‬ ‫اعضــاء دولــت در گــزارش هــای خــود اعــام کردنــد افزودند‪ :‬هفته‬ ‫دولــت فرصــت مناســبی بــرای تبییــن و اطــاع رســانی خدمــات‬ ‫اعضــای دولــت و نقــد نقــاط قــوت و ضعــف اســت کــه دولــت بایــد‬ ‫بیــش و پیــش از دیگــران بــه نقــد درونــی بپــردازد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامن ـه ای بــه دولتمــردان توصیــه کردنــد‪ :‬در‬ ‫گزارشــهایی جامــع و صادقانــه‪ ،‬انچــه توانســتید و انچــه قــرار بــود‬ ‫امــا نتوانســتید بــرای مــردم بیــان کنیــد کــه مــردم از ایــن گونــه‬ ‫گزارشــهای صادقانــه‪ ،‬خرســند و امیــدوار مــی شــوند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب ســال اخــر فعالیــت دولــت را فرصتــی قابل توجــه و از‬ ‫جهــات مختلــف بســیار مهــم برشــمردند و گفتنــد‪ :‬هرچه مــی توانید‬ ‫از فرصــت اخــر بــرای خدمــت بــه مــردم و کشــور اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنـه ای در همیــن زمینــه بــا اشــاره به مشــکل‬ ‫جــدی مســکن در کشــور گفتنــد‪ :‬دولــت قــول ســاخت ‪ ۶۰۰‬هــزار‬ ‫واحــد مســکونی در اخریــن ســال فعالیــت را داده اســت کــه تحقــق‬ ‫ایــن قــول می توانــد در زمینــه حــل مشــکل مســکن موثــر باشــد‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬تــاش کنیــد در یــک ســال باقیمانــده کارهــای‬ ‫اساســی و بزرگــی بــرای دولــت بعــد بــه یــادگار بگذاریــد کــه‬ ‫«اصــاح ســاختار بودجــه‪ ،‬نظــام بانکــی و نظــام مالیاتــی» جــزو‬ ‫اینگونــه کارهاســت‪.‬‬ ‫«پیگیــری و تــاش جــدی بــرای اجــرای قولهایــی کــه داده شــده»‬ ‫از جملــه طرح هــای هفتگــی وزارت نیــرو‪ ،‬سیاســت پاالیشــگاه‬ ‫ســازی بــرای جلوگیــری از صــدور نفــت خــام‪ ،‬تقویــت شــرکتهای‬ ‫دانــش بنیــان‪ ،‬ادامــه کارهــای خــوب علمــی و بهداشــتی و درمانــی‬ ‫کــه در مقابلــه بــا کرونــا انجــام شــده و افزایــش تولیــد از دیگــر‬ ‫توصیــه هــای موکــد رهبــر انقــاب بــه دولــت بــرای ســال اخــر‬ ‫فعالیــت بــود‪ .‬ســالی کــه بــه هیــچ وجــه نبایــد دولــت به صــورت‬ ‫وقــت اضافــه بــه ان نــگاه کنــد‪.‬‬ ‫بخــش دوم ســخنان رهبــر انقــاب اســامی در ارتبــاط تصویــری‬ ‫بــا هیــات دولــت بــه مســائل اقتصــادی اختصــاص داشــت‪.‬‬ ‫ایشــان بــار دیگــر تولیــد را مــادر و کلیــد اصلــی حــل مشــکالتی‬ ‫نظیــر «اشــتغال‪ ،‬معیشــت‪ ،‬تــورم و کاهــش ارزش پــول ملــی»‬ ‫خواندنــد و تاکیــد کردنــد‪ :‬بایــد هرچــه مــی توانیــد در ایــن زمینــه‬ ‫هــا کار و تــاش کنیــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب رفــع موانــع تولیــد را از وظایــف اساســی دولــت‬ ‫برشــمردند و گفتنــد‪ :‬البتــه رفــع برخــی موانــع از جملــه تحریــم یــا‬ ‫نــدادن پــول فــروش نفــت ایــران‪ ،‬تحــت اختیــار دولــت نیســت امــا‬ ‫بســیاری از موانــع درونــی اســت و بایــد بــا جدیــت انهــا را رفــع کــرد‪.‬‬ ‫ایشــان «واردات بــی رویــه» را کــه باعــث شــکایت مکــرر تولیــد‬ ‫کننــدگان و حتــی ورشکســتگی برخــی از انهــا شــده اســت بســیار‬ ‫خطرنــاک خواندنــد و افزودنــد‪ :‬واردات لوکس نیز از جمله موانعی‬ ‫اســت کــه دولــت بایــد ان هــا را از ســر راه تولیــد حــذف کنــد‪.‬‬ ‫حضرت ایت الله خامنه ای «جلوگیری از قاچاق» را با همکاری‬ ‫قــوای مجریــه‪ ،‬قضاییــه و نیروهــای مســلح‪ ،‬تســهیل کننده تولید‬ ‫دانســتند و گفتنــد‪ :‬اســتفاده از ظرفیــت نهضــت قطعــه ســازی‬ ‫کــه بــه خصــوص در نیروهــای مســلح ایجــاد شــده اســت‪ ،‬مــی‬ ‫توانــد بخــش قابــل‬ ‫توجهــی از نیازهای‬ ‫تولیدکننــدگان را‬ ‫تامیــن کنــد بویــژه‬ ‫اینکــه متخصصــان‬ ‫داخلــی توانســته‬ ‫انــد قطعات بســیار‬ ‫ظریــف و پیچیــده‬ ‫را نیــز تولیــد کننــد‪.‬‬ ‫انقــاب‬ ‫رهبــر‬ ‫«رفــع ناهماهنگــی‬ ‫هــا در ســطوح‬ ‫پاییــن دســتی» را‬ ‫بــرای افزایــش و‬ ‫جهــش تولید‪ ،‬مهم‬ ‫برشمردند و گفتند‪:‬‬ ‫در گزارشهای خبری‬ ‫تلویزیــون‪ ،‬برخــی‬ ‫تولیدکننــدگان از‬ ‫ناهماهنگــی هــای‬ ‫عجیــب و غریــب در‬ ‫گرفتــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز گلــه مــی کننــد کــه اگــر وزیــر مربــوط به‬ ‫محــض دیــدن ایــن گزارشــها پیگیــری کند‪ ،‬بســیاری از این مشــکالت‬ ‫ظــرف مــدت کوتاهــی قابــل حــل اســت‪.‬‬ ‫«رفــع پیــچ و خمهــای عجیــب اداری در دادن مجــوز تولیــد» و نیــز‬ ‫«حــل مشــکل تســهیالت بانکــی» دو توصیــه اخــر رهبــر انقــاب‬ ‫بــه اعضــای دولــت در بحــث مهــم رفــع موانــع تولیــد بــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در ادامــه سخنانشــان درباره مســائل اقتصاد‬ ‫کشــور‪ ،‬بــه موضــوع «خــام فروشــی و صــادرات فلــه ای مــواد خــام»‬ ‫اشــاره کردنــد و گفتنــد‪ :‬خــام فروشــی در ســنگ هــای معدنــی قیمتــی‬ ‫و فــراوری انهــا در خــارج و بازگردانــدن بــه کشــور بــا چندیــن برابــر‬ ‫قیمــت‪ ،‬فــروش خــاک جزیــره هرمــز‪ ،‬فــراوری نشــدن زعفــران جنــوب‬ ‫خراســان و خرمــای مناطــق گرمســیری از جملــه مــواردی اســت کــه‬ ‫نشــان مــی دهــد بایــد در ایــن زمینــه کار جــدی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬چنــدی پیــش‪ ،‬پیشــنهادی بــرای تشــکیل‬ ‫کارگروهــی از جانــب روســای ســه قــوه جهــت شناســایی و برطــرف‬ ‫کــردن موانــع تولیــد مطــرح کــردم و بــا اســتقبال ســه قــوه هــم‬ ‫مواجــه شــد کــه بایــد هــر چــه زودتــر تشــکیل شــود و کار خــود را‬ ‫بــا جدیــت اغــاز کنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی یکــی دیگــر از موضوعــات بســیار مهــم اقتصــادی‬ ‫را مســئله «ســرمایه گذاری» برشــمردند و تاکیــد کردنــد‪ :‬متاســفانه در‬ ‫ســالهای اخیــر‪ ،‬ســرمایه گــذاری در کشــور دچــار اختــال شــده و در ایــن‬ ‫زمینــه عقــب هســتیم کــه بــرای بــر طــرف کــردن ایــن مشــکل‪ ،‬ابتــدا بایــد‬ ‫ســرمایه گــذاری هــای کالنــی کــه در کشــور رهــا شــده و یــا ک ُنــد پیــش مــی‬ ‫رونــد‪ ،‬احیــا شــوند و هیــچ طــرح بــزرگ ســرمایه گــذاری بالتکلیــف نمانــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای بــا تاکیــد بــر لــزوم تشــویق ســرمایه‬ ‫گــذاران بخــش خصوصــی‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬بخــش خصوصــی‬ ‫دارای امکانــات فــراوان و نقدینگــی الزم اســت و بایــد از طریــق‬ ‫برطرف کردن مشکالت مالیاتی و مجوزها و همچنین تسهیالت‬ ‫بانکــی‪ ،‬بخــش خصوصــی را بــه ســرمایه گــذاری ترغیــب کــرد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع «هدایت نقدینگی به ســمت‬ ‫تولیــد» گفتنــد‪ :‬در ســال ‪ ۹۷‬و در دیــدار بــا هیــات دولــت پیشــنهاد‬ ‫تشــکیل یــک هیــات متخصــص شــبانه روزی بــرای یافتــن روشــهای‬ ‫هدایــت نقدینگــی بــه ســمت تولیــد مطــرح شــد کــه اگــر ایــن هیــات‬ ‫تشــکیل نشــده اســت‪ ،‬بایــد هرچــه زودتــر شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی «تقویــت ارزش پــول ملــی» را موضوعــی‬ ‫بســیار مهــم و در ارتبــاط مســتقیم بــا تولیــد و تقویــت بنیــه اقتصــادی‬ ‫کشــور و بهبود معیشــت مردم دانســتند و افزودند‪ :‬در کنار اقدامات‬ ‫بلندمــدت بــرای تقویــت ارزش پــول ملــی‪ ،‬برخــی اقدامــات کوتــاه‬ ‫مــدت نیــز ضــروری اســت کــه از جملــه انهــا برخــورد جــدی بــا اقدامات‬ ‫بدخواهانــه و ســودجویانه بــرای کاهــش ارزش پــول ملــی اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامن ـه ای بــا اشــاره بــه اعــام دولــت مبنــی بــر‬ ‫حبیــب یزدان پنــاه اظهــار داشــت‪ :‬قــرارداد‬ ‫اجرای بخشــی از زیرســاخت های مجموعه‬ ‫گردشــگری غارهــای هنامــه بــه پیمانــکار‬ ‫ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬غارهــای هنامــه در شهرســتان‬ ‫شــیروان از مجموعــه فضاهــای دســتکند‬ ‫تشکیل شده و با شماره ‪ ۲۲۲۱۴‬در فهرست‬ ‫اثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫یــزدان پنــاه افــزود‪ :‬غارهــای هنامــه‬ ‫در قــرون چهــارم تــا پنجــم هجــری‬ ‫ساخته شــده و در دوره هــای بعــد به ویــژه‬ ‫در زمــان اشــوب و ناامنــی مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار می گرفــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی خراســان شــمالی تکمیــل و‬ ‫توســعه زیرســاخت ها را ازجملــه عوامــل‬ ‫موثــر در رونــق گردشــگری و جــذب مســافر‬ ‫برشــمرد و گفــت‪ :‬ایــن مهــم را در مناطــق‬ ‫گردشــگرپذیر اســتان دنبــال می کنیــم‪.‬‬ ‫بازگردانــده نشــدن ‪ ۲۷‬میلیــارد دالر ارز حاصــل از صــادرات گفتنــد‪:‬‬ ‫ممکــن اســت بخشــی از ایــن ارزهــا بــه دالیــل منطقــی هنــوز‬ ‫بازگردانــده نشــده امــا با موارد ســودجویانه همچــون واردات کاالهای‬ ‫لوکــس یــا خریــد ملــک در خــارج از کشــور بایــد برخــورد شــود‪.‬‬ ‫ایشان بر لزوم هماهنگی دستگاههای اجرایی برای تصمیمات‬ ‫اقتصــادی تاکیــد کردنــد و بــا اشــاره بــه تصمیم هــای نســنجیده‬ ‫برخــی دســتگاهها‪ ،‬افزودنــد‪ :‬البتــه بانــک مرکــزی فعالیــت هــای‬ ‫خوبــی را اغــاز کــرده اســت و همــه دســتگاهها بایــد بــه ان کمــک‬ ‫کننــد تــا بتوانــد اقدامــات خــود را بــه ســرانجام برســاند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی یکــی از مــوارد ضروری برای برطــرف کردن موانع‬ ‫و ایجــاد اصالحــات ســاختاری را «راه انــدازی ســامانه هــای اطالعاتــی و‬ ‫اتصــال ایــن ســامانه هــا» بــه یکدیگــر برشــمردند و بــا یــک تذکــر مهــم‪،‬‬ ‫ســخنان خــود را دربــاره مســائل اقتصــادی کشــور بــه پایــان رســاندند‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای گفتنــد‪ :‬اقتصاد کشــور به هیــچ وجه نباید‬ ‫بــه تحــوالت خارجــی پیونــد بخــورد زیــرا این یــک خطای راهبردی اســت‪.‬‬ ‫ایشــان تاکیــد کردنــد‪ :‬نبایــد برنامــه ریــزی اقتصــادی بــرای کشــور‪،‬‬ ‫معطــل لغــو تحریمهــا یــا نتیجــه انتخابات فالن کشــور شــود‪ .‬باید‬ ‫بنــا را بــر ایــن گذاشــت کــه تحریمهــا بــه عنــوان مثــال تــا ده ســال‬ ‫دیگــر ادامــه دارد‪ ،‬بنابرایــن بایــد بــر ظرفیت هــا و امکانــات داخلــی‬ ‫تمرکــز کــرد‪ ،‬البتــه ممکــن اســت انهــا تصمیمات خــوب بگیرند که‬ ‫در ان صــورت از ان اســتفاده مــی کنیــم امــا مســائل اقتصــادی‬ ‫کشــور نبایــد موکــول بــه تحــوالت خارجــی شــوند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در بخــش دیگــری از سخنانشــان‪،‬‬ ‫موضــوع فضــای مجــازی را بســیار مهــم خواندنــد و گفتنــد‪ :‬مــا هم‬ ‫اهمیــت فضــای مجــازی را و اینکــه بخشــی از زندگــی مــردم شــده‬ ‫اســت‪ ،‬قبــول داریــم امــا بحــث مــا در مــورد فضــای مجــازی ایــن‬ ‫اســت کــه ایــن عرصــه از خــارج مدیریــت و هدایــت می شــود و مــا‬ ‫نمی توانیــم مــردم را بــی پنــاه رهــا کنیــم‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای بــا تاکیــد بــر اینکــه عوامــل مســلط‬ ‫بیــن المللــی در فضــای مجــازی بــه شــدت فعــال هســتند‪،‬‬ ‫افزودنــد‪ :‬تاکیــد مکــرر بــر شــبکه ملــی اطالعات و تشــکیل شــورای‬ ‫عالــی و مرکــز ملــی فضــای مجــازی و شــرکت روســای ســه قــوه در‬ ‫ان بــه همیــن علــت اســت امــا متاســفانه اهتمــام الزم بــه ایــن‬ ‫موضــوع نمــی شــود‪.‬‬ ‫ادامه مطلب را در پایگاه خبری بازار‬ ‫کسب کاز انالین به نشانی‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫مطالعه نمائید‪.‬‬ ‫یزدان پنــاه افــزود‪ :‬خراســان شــمالی بــا‬ ‫بیــش از ‪ ۱۱۵‬جاذبــه گردشــگری‪ ۲۴ ،‬منطقــه‬ ‫نمونــه ملــی و اســتانی و هشــت روســتای‬ ‫هــدف گردشــگری‪ ،‬مقصــدی بکــر بــرای‬ ‫طبیعت دوســتان و عالقه منــدان بــه فرهنگ‬ ‫و ائین هــای اقــوام مختلــف اســت‪.‬‬ ‫غارهــای هنامــه شــیروان یــک مجموعــه‬ ‫معمــاری دســتکند هســتند کــه در ســه‬ ‫طبقــه روی هــم در ســینه کوهــی در‬ ‫جنــوب روســتای هنامــه از توابــع دهســتان‬ ‫ســیوکانلو در ‪ ۱۸‬کیلومتــری شــمال‬ ‫شهرســتان شــیروان قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫غارهــای دســتکند در دل کــوه و باالدســت‬ ‫یکــی از دره هــای فرعــی رود اتــرک بــه‬ ‫ارتفــاع حــدود هــزار و ‪ ۴۴۵‬متــر باالتــر از‬ ‫ســطح دریــا واقــع شــده کــه از جاذبــه هــای‬ ‫دیدنــی خاصــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫مجموعــه معمــاری دســتکند بــا توجــه بــه‬ ‫گســتره ان هــا زمانــی جمعیــت قابل توجه‬ ‫از ســاکنین بومــی منطقــه را در خــود جــای‬ ‫مــی داده و در ســینه کوهــی بــه نــام گرمــه‬ ‫دره قــرار گرفتــه اســت کــه حــدود ‪ ۱۰۰‬متر از‬ ‫کــف دره ارتفــاع دارد‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت لــودرداران و کمپرســی داران‬ ‫ســر کویر تعاونی به شــماره ثبت ‪ 10260‬و شناســه ملی‬ ‫‪ 10700190505‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی‬ ‫عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ‪ 1398/08/14‬کــه طــی‬ ‫نامــه شــماره ‪ 1398/10/22-2862‬اداره تعــاون گــرگان‬ ‫بــه ایــن اداره واصــل گردیــده اســت ‪ ،‬تصمیمــات ذیــل‬ ‫اتخــاذ گردیــده شــد ‪ - :‬تــراز نامــه وحســاب ســودوزیان‬ ‫ســال مالــی ‪ 95‬الــی ‪ 97‬بــه تصویــب رســید‪ - .‬حســین‬ ‫رضائــی بشــماره ملــی ‪ - 2121529942‬امیــن عبدلــی‬ ‫بشــماره ملی ‪ - 2122627001‬ابوالفضل عبدلی بشــماره‬ ‫ملــی ‪ 4569342825‬بــه عنــوان اعضــاء اصلــی هیــات‬ ‫مدیــره و احمــد قربانــی بشــماره ملــی ‪ 2120247791‬و‬ ‫علــی رضائــی بشــماره ملــی ‪ 4590792931‬بــه عنــوان‬ ‫اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره بــه مــدت ســه‬ ‫ســال انتخــاب شــدند ‪ - .‬جعفــر شــریف بشــماره ملــی‬ ‫‪ 2122757558‬بــه عنــوان بــازرس اصلــی و ربابه رضائی‬ ‫بشــماره ملــی ‪ 2122443596‬بــه عنــوان بــازرس علــی‬ ‫البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد اداره‬ ‫کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت‬ ‫شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)960922‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ایمــن پخــش گاز قابــوس‬ ‫شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 7144‬و شناســه‬ ‫ملــی ‪ 14007775872‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع‬ ‫عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ‪1398/07/18‬‬ ‫ونامــه شــماره ‪ 1398/08/09-98/2702/2216‬اداره‬ ‫تعــاون گنبدتصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬تــرارز نامــه‬ ‫وحســاب ســود وزیــان ســال مالــی ‪ 1397‬بــه تصویــب‬ ‫رســید ‪ - .‬لطیفــه حمــدی قلعــه جوقــی بشــماره ملــی‬ ‫‪ 1650549547‬بــه عنــوان بــازرس اصلــی و امیررضــا‬ ‫طیــار بشــماره ملــی ‪ 2032069229‬بــه عنــوان بــازرس‬ ‫علــی البــدال بــه مــدت یکســال مالــی انتخــاب شــدند ‪.‬‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع‬ ‫ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گنبــد کاووس‬ ‫(‪)960921‬‬ صفحه 8 ‫مرتــب دســت هــای خودتــان را بــه صــورت کامــل بــا اب و‬ ‫صابــون بشــویید یــا بــا محلولهــای ضدعفونــی کننــده حــاوی‬ ‫الــکل تمیــز کنیــد ‪.‬‬ ‫شستشــوی دســت هــا بــا اب و صابــون و اســتفاده از‬ ‫محلولهــای ضدعفونــی کننــده حــاوی الکل‪،‬ویــروس هــای روی‬ ‫دســت هــا را از بیــن مــی برنــد‪.‬‬ ‫مرتب دست‬ ‫های خود را‬ ‫بشویید‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬شهریور ‪1399‬‬ ‫چگونه در دوران کرونا‬ ‫سریع تر خرید کنیم؟‬ ‫ایــن یــک حقیقــت اســت‪ :‬همیشــه خریــد ملزومــات خانــه بیشــتر از انچــه‬ ‫برنامه ریــزی کرده ایــم طــول می کشــد‪ .‬شــاید گشــت زنی بــرای برخــی‬ ‫خوشــایند باشــد اما فروشــگاه ها در دوران کرونا محیطی خطرناک هســتند‪.‬‬ ‫چگونــه ســریع تر خریــد کنیــم؟‬ ‫ممکــن اســت چشــم بــر هــم بزنیــد و ببینیــد کــه ساعت هاســت بــرای خریــد‬ ‫ملزومــات ماهانــه خانــه‪ ،‬وقــت خــود را در فروشــگاه های زنجیــره ای ســپری‬ ‫کرده ایــد‪ .‬شــاید پیــش از ایــن‪ ،‬تنهــا از دســت رفتــن زمــان بــود کــه شــما‬ ‫را ناراحــت م ـی ‪:‬رد امــا امــروز موضــوع بــر ســر ســامتی شماســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫تکنیک هــا‪ ،‬زمــان چرخــش در فروشــگاه ها را بــه حداقــل برســانید و خــود و‬ ‫دیگــران را از احتمــال انتقــال ویــروس کرونــا در امــان نگهداریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬باید بدانید که چه می خواهید‬ ‫پیــش از رفتــن بــه فروشــگاه لیســتی از نیازهــای خــود تهیــه کنیــد و تنهــا‬ ‫بــه دنبــال انهــا بگردیــد‪ .‬تابلوهــای تخفیــف در گوشــه گوشــه فروشــگاه یــک‬ ‫تلــه بــزرگ بــرای خریــد بیشــتر هســتند‪ .‬کاتریــن الفــورد‪ ،‬کارشــناس بودجــه‬ ‫می گویــد‪ :‬حتــی افــرادی کــه دارای لیســت خریــد هســتند نیــز می تواننــد‪ ،‬بــا‬ ‫دیــدن تابلوهــای کاهــش قیمــت بــه راحتــی متقاعــد شــوند‪ .‬او توصیــه مــی کنــد‬ ‫کــه قبــل از خریــد‪ ،‬بودجــه مــورد نظــر بــرای ایــن خریــد را مشــخص کنیــد تــا‬ ‫بدانیــد کــدام محصــول را می توانیــد خریــداری کنیــد و از کــدام یــک بایــد عبــور‬ ‫کنیــد‪ .‬موضــوع مهــم ایــن اســت کــه بــه لیســت و بودجــه خــود متعهــد باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬لیست خود را سازماندهی کنید‬ ‫لیســت خــود را بــه شــکلی منظــم ســازماندهی کنیــد تــا محصــوالت مــورد‬ ‫نیازتــان در دســته بندی هــای اصلــی خــود ماننــد لبنیــات‪ ،‬پروتئیــن و‪ ...‬قــرار‬ ‫بگیــرد‪ .‬بــه طــور معمــول‪ ،‬محصــوالت در فروشــگاه ها بــر اســاس همیــن‬ ‫دســته بندی هــا در کنــار هــم قــرار گرفته انــد و ایــن کار بــه شــما در انجــام‬ ‫یــک خریــد ســریع کمــک می کنــد‪ .‬بــا ایــن کار شــما دیگــر دچــار ایــن احســاس‬ ‫ناخوشــایند نمی شــوید کــه نیــاز بــه محصولــی داریــد کــه پنــج غرفــه انطرف تــر‬ ‫بــوده و از ان عبــور کرده ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬به تنهایی خرید کنید‬ ‫خریــد بــا یــک دوســت ممکــن اســت لذت بخش تــر باشــد‪ ،‬امــا ایــن مســئله‬ ‫ممکــن اســت هــدف شــما از انجــام یــک خریــد ســریع را زیــر ســوال ببــرد‪ .‬بــراد‬ ‫هینــز‪ ،‬نویســنده امــور مالــی توضیــح می دهــد کــه حضــور افــراد دیگــر در کنــار‬ ‫شــما‪ ،‬احتمــاال ً زمــان بیشــتری را بــه رونــد تصمیم گیــری شــما اضافــه می کننــد‪.‬‬ ‫انهــا بــه شــما پیشــنهادهایی خــارج از لیســت می دهنــد‪ ،‬شــما را ملــزم بــه حضــور‬ ‫در کنــار انهــا بــرای خریدهایــی می کننــد کــه قــرار نبــوده وقتــی بــرای ان بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬همیشه به یک فروشگاه بروید‬ ‫فروشــگاه های زنجیــره ای دیگــر ماننــد فروشــگاه های کوچــک قدیمــی‬ ‫نیســتند کــه شــما بتوانیــد بــا یــک گــردش ســر‪ ،‬بــا کل فضــا اشــنا شــوید‪ .‬اینجا‬ ‫پــر اســت از راهروهــای تــو در تــو‪ ،‬غرفه هــای مختلــف و تابلوهــا و عالئمــی‬ ‫کــه هــر کــدام حرفــی بــرای گفتــن دارنــد‪ .‬اگــر خریدهــای خــود را تنهــا از یــک‬ ‫فروشــگاه انجــام دهیــد‪ ،‬دیگــر الزم نیســت زمانــی را صــرف گــردش در محیــط‬ ‫و اشــنایی بــا فضــا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬با کارمندان فروشگاه دوست شوید‬ ‫اشــنایی بــا کارمنــدان را از همــان هفتــه اول اغــاز کنیــد‪ .‬اگــر ارتبــاط خوبــی بــا‬ ‫کارمنــدان فروشــگاه داشــته باشــید‪ ،‬در روزهــای شــلوغ‪ ،‬الزم نیســت ســوال‬ ‫خــود در مــورد یــک محصــول را چندیــن بــار تکــرار کنیــد تــا در نهایــت انهــا‬ ‫پاسـخ تان را بدهنــد‪ .‬کارمنــدان شــما را در میــان جمعیــت می شناســند و در‬ ‫خریــد وســایل مــورد نیــاز‪ ،‬شــما را راهنمایــی می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اگر خرید بزرگ ندارید‪ ،‬سبد بزرگ نبرید‬ ‫ســبدها تمایــل بــه ســنگین شــدن دارنــد‪ .‬وقتــی ســبد خرید فضــای زیــادی دارد‪،‬‬ ‫احتمــاال ً شــما در ذهــن خــود تــاش کنیــد تــا ان را بــا محصــوالت مختلــف پــر‬ ‫کنیــد ‪ -‬حتــی اگــر در لیســت شــما نباشــند‪ .‬اگــر تنهــا برای خرید چنــد محصول به‬ ‫فروشــگاه رفته ایــد از یــک ســبد کوچــک بــرای خریــد اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬خود را به همان برندها متعهد کنید‬ ‫می توانیــد یــک ســاعت بــه گزینه هــای مختلــف قفســه خیــره شــوید و بــا‬ ‫خــود فکــر کنیــد کــه برندهــای متعــددی بــرای انتخــاب وجــود دارنــد و ایــن‬ ‫داســتان تنها برای یک محصول نیســت‪ ،‬فروشــگاه پر اســت که محصوالتی‬ ‫مشــابه بــا برندهــای مختلــف کــه زمــان گذاشــتن بــرای بررســی همــه انهــا‪،‬‬ ‫بســیار خســته کننــده و وقت گیــر اســت‪ .‬شــاید انتخــاب همیشــگی از یــک‬ ‫برنــد کمــی خســته کننده باشــد امــا شــما را در انجــام یــک خریــد ســریع یــاری‬ ‫می کنــد‪ .‬جیمــی نــوواک‪ ،‬نویســنده کتــاب «ایــن حــرف را بــزن» مــی گویــد‪:‬‬ ‫وفــاداری بــه برنــد مهــم اســت‪ .‬وقتــی می دانیــد کــه می خواهیــد کــدام یــک را‬ ‫بدســت اوریــد‪ ،‬در وقــت خــود صرفه جویــی می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬یک بار در ماه را صرف خریدهای بزرگ کنید‬ ‫اگــر ایــن قانــون را رعایــت کنیــد و هــر مــاه یــک خریــد بــزرگ داشــته باشــید‪ ،‬بقیــه‬ ‫خریدهــای شــما ســریع تر و همچنیــن ارزان تــر خواهــد بــود‪ .‬شــوینده ها‪ ،‬لــوازم‬ ‫بهداشــتی و محصــوالت فریــزری از جملــه وســایلی هســتند کــه می تواننــد در ســبد‬ ‫خریــد ماهانــه قــرار بگیرنــد و نیــازی بــه خریــد هفتگــی انهــا نباشــد‪.‬‬ ‫بدترین اشتباهی که درباره ماسک ها‬ ‫کــم کــم بــه فصــل ســرما نزدیــک‬ ‫می شــویم و بــه جــز ویــروس کرونــا‪،‬‬ ‫بایــد بــا ویــروس انفوالنــزای فصلــی و‬ ‫ی نیــز مقابلــه کنیــم‪ .‬در‬ ‫ســرماخوردگ ‬ ‫ادامــه «ایرنــا زندگــی» شــما را بــا نحــوه‬ ‫پاک ســازی کامــل خانــه و نقــاط مهمــی‬ ‫کــه بــرای جلوگیــری از ســرایت ویروس ها‬ ‫کلیــدی هســتند‪ ،‬همراهــی می کنــد‪.‬‬ ‫ن کــه بخواهیــد‬ ‫صصقبــل از ایــ ‬ ‫س بهداشــتی‪ ،‬اتــاق خــواب ‪،‬‬ ‫ســروی ‬ ‫اشــپزخانه و جاهــای دیگــر خانــه را‬ ‫تمیــز کنیــد‪ ،‬ابتــدا از اســپری های ضــد‬ ‫عفونی کننــده بــرای تمــام ســطوح‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬جرم گیری‬ ‫جرم هــای موجــود در اشــپزخانه و‬ ‫ســرویس بهداشــتی‪ ،‬بهتریــن مــکان‬ ‫بــرای تجمــع ویروس هــا هســتند‪ .‬بــا‬ ‫اســتفاده از مــواد جرم گیــر و فرچــه‬ ‫مخصــوص جرم هــا را از بیــن ببریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬استریل دوباره‬ ‫برخــی از جرم هــا‪ ،‬دیــده نمی شــوند‪.‬‬ ‫درســت اســت که مواد اســتریل کننده‪،‬‬ ‫م را از بیــن نمی بــرد؛ ولــی‬ ‫جــر ‬ ‫ویروس هــا و میکروب هــا را از بیــن‬ ‫می بــرد‪ .‬از مــواد اســتریل کننده بعــد از‬ ‫جرم گیــری نیــز اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬جریان هوا‬ ‫بهتــر اســت حواســمان بــه جریــان‬ ‫هــوای خانــه نیــز باشــد‪ ،‬تــا هــوای تــازه‬ ‫بــا اکســیژن بیشــتر وارد خانــه شــود و‬ ‫ویروس هــای پراکنــده شــده (بــر اثــر‬ ‫تنفــس فــرد بیمــار) در خانه باقی نماند‪.‬‬ ‫تســویه هــوای خانــه بــه انــدازه اســتریل‬ ‫کــردن وســایل الــوده مهــم اســت‪.‬‬ ‫مــواد ضــد عفونی کننــده شــامل‬ ‫پاک کننده هایــی هســتند کــه بــه‬ ‫کمــک دســتمال های پارچــه ای یــا‬ ‫کاغــذی پــاک می شــوند‪ .‬بهتــر اســت‬ ‫بگذاریــد چنــد دقیقــه ای مــواد ضــد‬ ‫عفونی کننــده روی اجســامی کــه‬ ‫ممنوعیــت ندارنــد (اجســامی ماننــد‬ ‫تلویزیــون‪ ،‬تبلــت و از ایــن قبیــل‬ ‫وســایل اســیب پذیرنــد و بــرای‬ ‫اســتفاده از مــواد شــیمیایی ضــد‬ ‫عفونی کننــده ممنوعیــت دارنــد)‬ ‫بمانــد‪ .‬ســپس بــرای تمیــز کــردن‬ ‫اقــدام کنیــد‪.‬‬ ‫دسـت هایمان را بشــوییم و ماســک بزنیــم؛ اگــر همگــی این مــوارد را رعایت‬ ‫می کنیــم پــس چــرا هنــوز کرونــا می توانــد قربانــی بگیرد؟‬ ‫ســازمان بهداشــت روانــی نیویــورک گزارش هایــی منتشــر کــرده اســت کــه‬ ‫می گویــد‪ ،‬مــوج دوم کرونــا از مکان هــای عمومــی ماننــد رســتوران ها و‬ ‫مرکزهــای خریــد بــزرگ شــروع شــد‪ .‬ســازمان بهداشــت روانــی نیویــورک از‬ ‫اینکه مردم بالفاصله بعد از نشســتن پشــت میز رســتوران ها ماســک خود‬ ‫را در می اورنــد اظهــار نگرانــی کــرد‪ .‬در واقــع بایــد بدانیــم‪ ،‬بعــد از ســفارش‬ ‫دادن غــذا‪ ،‬کرونــا بــی اثــر نمی شــود کــه ماس ـک مان را بــر می داریــم‪.‬‬ ‫مــا قبــل از صــرف غــذا‪ ،‬دســت هایمان را می شــوییم‪ .‬مــا بــا دســت های‬ ‫تمیــز‪ ،‬ماســک الــوده خــود را از روی صــورت بــر می داریــم‪ .‬برداشــتن ماســک‬ ‫بــه معنــای الــوده شــدن دوبــاره دسـت هایمان اســت‪ .‬حــاال بــا ایــن ماســک‬ ‫الــوده چــه می کنیــم؟ مــا ایــن ماســک الــوده را یــا بــه پاییــن صورتمــان‬ ‫می زنیــم یــا ان را برداشــته و داخــل کیــف می گذاریــم تــا دوبــاره اســتفاده‬ ‫کنیــم‪ .‬اگــر می خواهیــم ان را دوبــاره اســتفاده کنیــم‪ ،‬قبــل از اینکــه داخــل‬ ‫کیــف بگذاریــم ماســک را ضــد عفونــی کنیــم ســپس دســت های خــود را‬ ‫بیمار نشویم؛ روش‬ ‫هایی برای پا ک سازی‬ ‫کامل خانه‬ ‫‪ .۵‬مواد ضد عفونی کننده‬ ‫هنوز انجام می دهیم‬ ‫کارشناســان عقیــده دارنــد کــه برداشــتن ماســک در زمــان صــرف غذا مانعی‬ ‫نــدارد؛ ولــی تــا لحظـه ای کــه غــذا روی میــز نیامــده و هنــوز پیــش خدمــت در‬ ‫کمتر از ‪ 1‬متری ما حضور دارد نباید از ماســک زدن خســته شــویم‪ .‬ســازمان‬ ‫بهداشــت جهانــی توصیــه می کنــد کــه پیــش خدمت هــای همــه رســتوران ها‬ ‫از ماســک اســتفاده کننــد‪ .‬ایــن موضــوع درصــد زیــادی از احتمــال ابتــای‬ ‫پیــش خدمت هــا بــه کرونــا و ناقــل بودنشــان را کاهــش می دهــد؛ امــا ایــن‬ ‫درصــد هیـچ گاه بــه صفــر نمی رســد‪ .‬بنابرایــن هنــوز هــم امکان انتقــال کرونا‬ ‫از شــما بــه انهــا و برعکــس وجــود دارد‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪262‬‬ ‫‪ .۵‬وسایل تمیزکاری‬ ‫بعــد از اتمــام کارهــا‪ ،‬تمــام وســایل‬ ‫تمیــزکاری را اســتریل و ضــد عفونــی‬ ‫کــرده و ســپس کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫اســتریل نماییم‪ .‬با این همه ماســک پایین صورت به هیچ وجه بهداشــتی‬ ‫نیســت و در واقــع ویروس هایــی کــه تــا ان لحظــه اجــازه ورود نداشــتند در‬ ‫نزدیک تریــن فاصلــه بــا دهــان و بینــی قــرار می گیرنــد و بــه راحتــی وارد بــدن‬ ‫می شــوند‪ .‬کارشناســان معتقدنــد کــه بــی توجهــی بــه همیــن نــکات ریــز‬ ‫اســت کــه بــه ویــروس کرونــا اجــازه می دهــد هنــوز هــم قربانــی بگیــرد‪ .‬پــس‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی نــه؛ بلکــه درســت رعایــت نکــردن انهــا اســت‬ ‫کــه باعــث مــوج دوم کرونــا در جهــان شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬دستگیره در‬ ‫دســتگیره های در‪ ،‬جــزو اجســامی‬ ‫اســت کــه اغلــب اعضــای خانــواده بــا‬ ‫انهــا تمــاس دارنــد و در ایــن صــورت‬ ‫اســت کــه می توانــد بیمــاری از فــرد‬ ‫بیمــار بــه دیگــر افــراد انتقــال یابــد‪.‬‬ ‫در اســتریل و ضــد عفونی کــردن‬ ‫دســتگیره های در هوشــیار باشــید‪.‬‬ صفحه 9 ‫به چشم ها‪،‬‬ ‫بینی و دهان‬ ‫خود دست‬ ‫نزنید‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬شهریور ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫دســت هــا در تمــاس بــا ســطوح مختلــف ممکــن اســت‬ ‫بــه ویــروس هاالــوده شــده باشــند‪ .‬دســت هــای الــوده مــی‬ ‫تواننــد ویــروس را بــه چشــم هــا ‪،‬بینــی و دهــان شــما منتقــل‬ ‫کننــد‪.‬از ایــن راه هــا ویــروس مــی توانــد وارد بــدن شــما شــده‬ ‫و شــما را بیمــار کنــد‬ ‫شمـاره ‪262‬‬ ‫‪ ۱۳‬کلمه و عبارت که خبر از افسردگی می دهند‬ ‫اســتفاده ی بیــش از حــد از ایــن عبــارات و کلمــات نشــانه هایی‬ ‫هســتند کــه بــه مــا می گوینــد بایــد نگــران ســامت روحــی ان‬ ‫فــرد باشــیم و در این بــاره بــه او هشــدار دهیــم‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات در زندگــی ان طــور کــه بایــد لــذت نمی بریــم و‬ ‫مــدام دنبــال بهانـه ای بــرای خوابیــدن یــا از زیــر بــار مســئولیت رها‬ ‫شــدن می تراشــیم‪ .‬پیش گیــری و درمــان بــه موقــع بیماری هــا‬ ‫می توانــد بــه رونــد بهبــودی و کیفیــت درمــان کمــک کنــد‪« .‬ایرنــا‬ ‫زندگــی» در ادامــه شــما را بــا ‪ ۱۳‬کلمــه و عبارتــی اشــنا می کنــد‬ ‫کــه ممکــن اســت نشــان از افســردگی پنهــان در شــخص داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬اســتفاده ی بیــش از حــد از ایــن عبــارات و کلمــات‬ ‫نشــانه هایی هســتند کــه بــه مــا می گوینــد بایــد نگــران ســامت‬ ‫روحــی ان فــرد باشــیم و در این بــاره بــه او هشــدار دهیــم‪.‬‬ ‫‪« .۱‬من»‪« ،‬خودم»‪« ،‬من به شخصه»‬ ‫طبــق داده هــای ســایت کلینیــک علــم روانشناســی‪ ،‬افــرادی کــه‬ ‫دچــار افســردگی می شــوند بیشــتر رویکــرد فهمــی و درکی شــان بــه‬ ‫خودشــان اســت و در خــود کنــد و کاو می کننــد‪ .‬بــه همیــن علت از‬ ‫ضمایــر اول شــخص مفــرد بیــش از حد اســتفاده می کننــد‪ .‬دبوراه‬ ‫ســرانی‪ ،‬روانشــناس و نویســند ه کتــاب «زندگــی بــا افســردگی»‬ ‫می گویــد‪« :‬تجرب ـ ه ثابــت می کنــد‪ ،‬افــرادی کــه بیــش از انــدازه و‬ ‫از قصــد از کلماتــی ماننــد «مــن»‪« ،‬خــودم»‪« ،‬مــن بــه شــخصه»‬ ‫اســتفاده می کننــد بــه افســردگی دچــار هســتند»‪ .‬ایــن اختــال‬ ‫ممکــن اســت در کــودکان و بزرگســاالن رخ دهــد کــه بایــد مــورد‬ ‫توجــه قــرار بگیــرد؛ زیــرا افســردگی در ســایز انــدام فیزیکــی و مغــز‬ ‫اثــر گــذار اســت و ایــن کلمــات نشــانه هایی هســتند کــه می توانیم‬ ‫بــه راحتــی افــراد را اگاه کنیــم‪ .‬البتــه حواســمان باشــد کــه گفتــن‪:‬‬ ‫«تــو افســردگی داری» همیشــه اثــر مثبــت نخواهــد گذاشــت و‬ ‫بهتــر اســت بــا روانپژشــک مشــورت کنیــم‪.‬‬ ‫‪« .۲‬همیشه» و «هیچوقت»‬ ‫مطالعــات همچنیــن نشــان می دهنــد کــه افــراد مبتــا بــه‬ ‫افســردگی‪ ،‬میــل بــه صحبــت دربــاره ی قطعیــت دارنــد‪ .‬بــازه ای‬ ‫از صفــر تــا صــد را در صحبت هــای انهــا متوجــه می شــوید کــه‬ ‫برگرفتــه از احساســات انهاســت‪ .‬ایــن افــراد دوســت دارنــد همــه‬ ‫چیــز را حوزه بنــدی کننــد‪ .‬هــر موضوعــی در ذهــن انهــا ســفید یــا‬ ‫ســیاه اســت‪ .‬پــس اگــر دوســت شــما مرتــب از جمالتــی ماننــد‬ ‫«ایــن اتفاقــات همیشــه میفتــد» یــا «مــن هیچ وقــت قــادر‬ ‫بــه انجــام همچیــن کاری نیســتم» یادداشــت برداریــد‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت افــراد زیــادی از ایــن کلمــات در زبــان خــود اســتفاده کننــد‬ ‫ولــی افــرادی کــه افســردگی دارنــد بیــش از حــد نیازشــان ایــن‬ ‫کلمــات را بــه کار خواهنــد بــرد‪ .‬ایــن افــراد میــل بیشــتری بــه‬ ‫قضــاوت کــردن دارنــد تــا تفکــر کــردن‪.‬‬ ‫‪« .۳‬من باید‪»...‬‬ ‫ایــن عبــارت نیــز از همــان تفکــر ســفید و ســیاه می ایــد‪ .‬شــخص‬ ‫خــود را محــدود و مجبــور بــه انجــام عملــی خــاص می کنــد‪ .‬ســرانی‬ ‫در این بــاره می گویــد‪« :‬تنفــر و داشــتن تصویــر منفــی از خــود در‬ ‫افســردگی اتفــاق میفتــد کــه در ان صــورت‪ ،‬مــا خــود را مجبــور‬ ‫م کارهایــی بــرای رفــع ایــن مشــکالت می بینیــم»‪ .‬طبــق‬ ‫بــه انجــا ‬ ‫مجمــع علــم روانشناســی‪ ،‬افــرادی کــه افســردگی دارنــد در تفکرات‬ ‫منفــی گیــر می کننــد و زمــان زیــادی را نیــاز دارنــد تــا انهــا را بــه افــکار‬ ‫مثبــت تبدیــل کننــد‪ .‬اجبــار خــود به انجــام و حس کــردن چیزی که‬ ‫نیســتیم در اکثــر اوقــات افــراد را افســرده تر نیــز می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬کلمات احساسی منفی‬ ‫برخــی نوجوانــان بــرای بیــان احساســات خــود از کلمـه ی دپرس‬ ‫یــا افســردگی اســتفاده می کننــد کــه بــا کلماتــی کــه بارهــای‬ ‫منفــی احساســی دارنــد متفاوتنــد‪ .‬ســرانی‪« :‬در مصاحبــه بــا‬ ‫کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و بزرگســاالنی کــه افســردگی دارنــد انهــا‬ ‫بیشــتر کلماتــی ماننــد بــد‪ ،‬ناراحــت‪ ،‬بــدون پشــتیبان‪ ،‬ناامیــد‪،‬‬ ‫دردنــاک‪ ،‬گمشــده‪ ،‬بــی ارزش‪ ،‬بی کاربــرد‪ ،‬احمــق‪ ،‬گیرافتــاده‪،‬‬ ‫ســرگردان‪ ،‬ترســناک‪ ،‬نامطمئن‪ ،‬ناامن‪ ،‬ناجور‪ ،‬مشــکی و ابی را‬ ‫دربــاره ی خــود و احساساتشــان بــه کار می برنــد»‪.‬‬ ‫‪« .۵‬نمی توانم»‬ ‫افــرادی کــه افســردگی دارنــد معمــوال نمی تواننــد از تختخــواب‬ ‫بیــرون بیاینــد‪ ،‬خودشــان لبــاس‬ ‫بپوشــند یــا اشــپزی کننــد‪ .‬بــر‬ ‫اســاس مطالعــات موسســه ملــی‬ ‫ســامت عقــل‪ ،‬ناتوانــی در انجــام‬ ‫کارهــای روزمــره یکــی از نشــانه های‬ ‫کالســیک افســردگی اســت و به کار‬ ‫بــردن کلمــه ی «نمی توانــم» فقــط‬ ‫شــرح حالــی از رویدادهاســت‪.‬‬ ‫امــا ایــن کلمــه همچنــان در‬ ‫دســته ی کلماتــی حســاب می شــود‬ ‫کــه حاکــی از گیــر کــردن مــا در‬ ‫احســاس و شــرایطی اســت‪ .‬سرانی‬ ‫می گویــد‪ « :‬جمالتــی ماننــد؛ مــن‬ ‫نمی توانــم از تخت خــواب بیــرون‬ ‫بیایــم‪ ،‬نمی توانــم احســاس‬ ‫خــوب یــا بهتــری داشــته باشــم‪،‬‬ ‫نمی توانــم تنهایــی بــه پایــان برســام‬ ‫یــا نمی توانــم کار کنــم از جمــات‬ ‫معمولــی هســتند کــه در گفته های‬ ‫افــراد افســرده بیشــتر بــه گــوش می خورنــد»‪.‬‬ ‫‪« .۶‬همه چیز تقصیره من است»‬ ‫افســردگی بــا میــزان زیــادی از خــود تقصیــری و حــس گنــاه‬ ‫بــه احساســات مــا حملــه می کنــد‪ .‬هنگامــی کــه بهونه هــا‬ ‫و قضاوت هــا در مغــز مــا جــای می گیرنــد الگــوی مغــزی را‬ ‫تغییــر می دهنــد‪ .‬نتیج ـه ی مطالعــات منتشــر شــده در ارشــیو‬ ‫روانپزشــکی عمومــی‪ ،‬اثبــات می کنــد کــه چگونــه ایــن الگوهــای‬ ‫مغــزی فعالیت هــای مغــز را مختــل می کننــد‪ .‬در ایــن بیــن خــود‬ ‫را مقصــر پنداشــتن خطرناک تــر از بقیــه احساســات اســت؛ زیــرا‬ ‫در ایــن موضــوع بیمــار بــه ایــن نتیجــه می رســد‪« :‬اگــر مــن علت‬ ‫مشــکالت پیــش امــده بــرای خانــواده و کســی کــه دوســش دارم‬ ‫هســتم پــس بهتــر اســت نباشــم»‪.‬‬ ‫‪« .۷‬من خوبم»‬ ‫تقلیــد کــردن کلمــات مثبتــی ماننــد مــن «خوبــم» نشــانه ی‬ ‫افســردگی پیشــرفته اســت‪ .‬حاال چطور بفهمیم که فرد در حال‬ ‫تقلیــد کــردن اســت؟ هنگامــی کــه کلمــات بــا وضعیــت کنونــی او‬ ‫جــور در نمی ایــد‪ .‬مثــا زمانــی کــه در حال گریه اســت و بی دلیل‬ ‫می گویــد‪« :‬خوبــم»‪ .‬تحقیقــات انجام شــده در ایــاالت متحده ی‬ ‫امریــکا نشــان می دهــد قضــاوت شــدن بــه دلیــل افســردگی‪،‬‬ ‫اغلــب افــراد را از صحبــت کــردن دربــاره ی احســاس حقیقــی انهــا‬ ‫و کمــک خواســتن دور می کنــد‪ .‬ســرانی می گویــد‪« :‬برخــی افــراد‬ ‫نشــانه های اختــاالت ســامت عقــل را خجالـت اور می داننــد در‬ ‫حالــی کــه نیــاز فــوری بــه درمــان دارنــد»‪.‬‬ ‫‪« .۸‬خسته ام»‬ ‫افســردگی نشــانه های فیزیکــی و روحــی هم زمــان دارد‪.‬‬ ‫خســتگی افــراد افســرده‪ ،‬می توانــد فیزیکــی یــا روحــی باشــد‪.‬‬ ‫علــت ایــن رویدادهــا می توانــد مربــوط بــه فعالیت هــای‬ ‫شــیمیایی نورون هــا و رگ هــای عصبــی باشــد‪ .‬عمومــا می توانیــد‬ ‫ایــن کلمــه را در جمالتــی ماننــد‪« :‬مــن بــرای انجــام ایــن کار‬ ‫خیلــی خســته ام» پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪« .۹‬می خوام تنها باشم»‬ ‫افــرادی کــه افســردگی دارنــد مــدام می خواهنــد خــود را منــزوی‬ ‫و تنهــا کننــد و از ایــن کار رنجــی نمی برنــد‪ .‬ایــن نیــز یکــی از‬ ‫نشــانه های الگوهــای نامناســب ذهنــی اســت‪ .‬پــس افــرادی کــه‬ ‫افســردگی دارنــد میلــی برای تجربه های جدیــد ندارند‪ ،‬اتاق های‬ ‫تاریــک‪ ،‬بی صــدا و دوری از دیگــران را ترجیــح می دهنــد‪ .‬بــه‬ ‫عقیــده ی دکتــر ســرانی‪« :‬انهــا نیــاز دارنــد کــه بــا دیگــران ارتبــاط‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬در نــور افتــاب قــرار بگیرنــد و احساســات منفــی‬ ‫خــود را محــو کننــد‪ ،‬ایــن را می تــوان بــه کمــک همــراه جمــع‬ ‫بــودن برطــرف ســاخت»‪ .‬بــر اســاس مطالعـه ی منتشــر شــده ای‬ ‫در «کامپیوتــر در رفتــار انســان»‪ ،‬جایگزیــن کــردن ارتباطــات‬ ‫مجــازی بــه جــای دیدارهــای حضــوری در نوجوانــان افســردگی‬ ‫بــه وجــود م ـی اورد‪.‬‬ ‫‪« .۱۰‬هیچ کس اهمیت نمی دهد»‬ ‫محققــان دریافتنــد کــه تنهــا منــزوی بــودن نیســت کــه اســیب‬ ‫می رســاند؛ بلکــه احســاس تنهــا بــودن نیــز چنیــن اثــری دارد‪.‬‬ ‫نتیجــه ی انــزوای اجتماعــی می توانــد بــه چنیــن تفکــری ختــم‬ ‫شــود کــه «بــرای کســی مهــم نیســتم» و «کســی بــه مــن‬ ‫اهمیــت نمی دهــد»‪ .‬ایــن تفکــرات شــخص را در جــاده ی‬ ‫تاریــک افســردگی هــل می دهــد‪ .‬تفکــرات در ایــن زمینــه‪ ،‬ایــن‬ ‫حــس را در شــخص پدیــد م ـی اورد کــه کســی بــرای کمــک بــه‬ ‫او وجــود نــدارد‪ .‬ســرانی می گویــد‪« :‬احســاس عــدم پشــتیبانی‬ ‫یکــی از نشــانه های افســردگی اســت»‪ .‬او بــه ایــن موضــوع نیــز‬ ‫اشــاره می کنــد کــه نوجوانــان و بزرگســاالنی کــه بــه اینــده ی‬ ‫خــود امیــدوار می شــوند دوبــاره بخــش حــل مســئله و قضــاوت‬ ‫عادالنــه ی مغــز خــود را بازیابــی می کننــد‪.‬‬ ‫‪« .۱۱‬من این چنین احساس نمی کنم»‬ ‫از دیگــر دیدگاه هــای شــان ه خالــی کــردن در زندگــی ایــن اســت‬ ‫کــه نمی تــوان احســاس لــذت را در انجــام کاری بازشناســیم‪.‬‬ ‫افــرادی بــا احتمــال افســردگی ممکــن اســت بگوینــد‪« :‬این دیگر‬ ‫ماننــد قبــل برایــم جــذاب نیســت»‪ .‬ســرانی می گویــد‪« :‬اثــرات‬ ‫اختــاالت احساســی‪ ،‬حس هایــی ماننــد لــذت و خوشــحالی را‬ ‫تضعیــف می کننــد»‬ ‫‪« .۱۲‬خب که چی؟»‬ ‫تحمل افســردگی بســیار برای شــخص سخت اســت‪ .‬او مجبور‬ ‫می شــود همــه ی حس هــای بــد را همزمــان بــه خــود داشــته‬ ‫باشــد و ایــن باعــث می شــود کــه از همــه چیــز ناامیــد شــود‪ .‬بــر‬ ‫اســاس گزارشــی از مرکــز کنتــرل بیماری هــا‪ ،‬افســردگی یکــی از‬ ‫بزرگتریــن فاکتورهــا بــرای خودکشــی اســت‪ .‬ســرانی در این بــاره‬ ‫می گویــد‪« :‬زمانــی کــه شــما فکــر کنیــد احســاس بهتــری بــه‬ ‫هیــچ چیــز نخواهیــد داشــت و هیــچ چیــزی تغییر نخواهــد کرد‪،‬‬ ‫می خواهیــد کــه پایــان زندگی تــان فــرا رســد و در ایــن زمــان مرگ‬ ‫را بهتریــن گزینــه بــرای حــال خــوب خــود می دانیــد»‪ .‬افــرادی‬ ‫کــه از عباراتــی ماننــد «نــا امیــدی در زندگــی»‪« ،‬بــی انگیزگــی»‬ ‫و «عــدم توانایــی بــرای ادامــه» اســتفاده می کننــد در معــرض‬ ‫ایجــاد انگیــزه بــرای تمــام کــردن زندگــی خــود هســتند‪ .‬در ایــن‬ ‫مــوارد خــود ســرانه عمــل نکنیــد و در ســرچ گــوگل بــه دنبــال‬ ‫راه حــل نگردیــد‪ .‬بــه یــک روانپزشــک مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪« .۱۳‬احساس بهتری دارم»‬ ‫یکــی دیگــر از نشــانه های خطرنــاک افســردگی بیــان یکبــاره ی‬ ‫جمل ـه ی «احســاس بهتــری دارم» اســت بــه ایــن دلیــل کــه در‬ ‫ایــن مقطــع بیمــار تصمیــم خــود را بــرای خودکشــی گرفته اســت‬ ‫و نشــانه هایی ماننــد «ارام تــر هســتم» و «ارامــش بیشــتری‬ ‫دارم» در گفتــار او هویــدا خواهــد شــد‪ .‬بــه عقیــده ی ســرانی‬ ‫کســانی کــه بــه افســردگی دچــار هســتند بــه دوره هــای درمــان‬ ‫حرفـه ای نیــاز دارنــد و حتمــا بایــد قبــل از ان کــه دیــر بشــود بــه‬ ‫روانــکاو مراجعــه کننــد‪.‬‬ صفحه 10 ‫از کســی کــه ســرفه و عطســه مــی کنــد‪ ،‬دســت کــم یــک متــر‬ ‫فاصلــه بگیرید‪.‬‬ ‫زمانــی کــه فــردی ســرفه و عطســه مــی کنــد قطرک هــای ریــزی از دهان‬ ‫و بینــی او بــه اطــراف پاشــیده میشــود کــه ممکــن اســت حــاوی ویــروس‬ ‫باشــند‪ .‬اگــر فاصلــه شــما بــا ان فــرد خیلــی نزدیــک باشــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫شــما ایــن قطــرک هــای حــاوی ویــروس کوویــد‪ 19-‬را استنشــاق کنیــد‪.‬‬ ‫فاصله‬ ‫(ایمن) را در‬ ‫اجتماعات‬ ‫حفظ کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬شهریور ‪1399‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت وحیــد دشــت قلنــدر ابــاد شــرکت‬ ‫تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 1331‬و شناســه ملــی ‪ 14000201731‬بــه‬ ‫اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ‪ 1398/01/10‬تصمیمات‬ ‫ذیل اتخاذ شــد ‪ - :‬ســرمایه تعهدی شــرکت به مبلغ ‪000/700/7‬‬ ‫ریــال طــی گواهــی بانکــی بــه شــماره ‪ 6/3901‬مــورخ‪1398/01/10‬‬ ‫به شــماره حســاب ‪ 1/871112/111/3901‬در بانک توســعه و تعاون‬ ‫شــعبه شــیروان تمامــا پرداخــت گردیــده اســت‪ .‬اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت هــا‬ ‫و موسســات غیرتجــاری شــیروان (‪)955249‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت گامهــای موفقیــت فــردا موسســه غیــر‬ ‫تجــاری بــه شــماره ثبــت ‪ 326‬و شناســه ملــی ‪ 10400022340‬بــه‬ ‫اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ‪1397/12/07‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬اقــای یعقــوب معصومــی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 3549870728‬بــه عنــوان بــازرس اصلــی بــرای‬ ‫مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیــد ‪ - .‬اعضــاء هیئــت مدیــره‬ ‫بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد‪ - :‬خانــم پرویــن همــت افــزا بــه‬ ‫شــماره ملی ‪ 0651777364‬و اقای محمدحســین شــادمهری به‬ ‫شــماره ملــی ‪ 0681746416‬و خانــم زکیــه شــادمهری بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 0680346661‬بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره‬ ‫ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)955248‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ســلولز ســپید بجنــورد شــرکت بــا‬ ‫مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ‪ 4545‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 10400021904‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی‬ ‫مــورخ‪ 1398/07/06‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬اقــای ســعید‬ ‫قهرمــان دارای ‪ 900000‬ریــال ســهم الشــرکه اقــای غالمحســن‬ ‫قهرمــان دارای ‪ 50000‬ریــال ســهم الشــرکه اقــای محمــد ســپاهی‬ ‫دارای ‪ 50000‬ریــال ســهم الشــرکه ‪ -‬اعضــاء هیئــت مدیــره بــه‬ ‫قــرار ذیــل بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد‪ :‬اقــای ســعید‬ ‫قهرمــان بــه شــماره ملــی ‪ 0829820744‬بــه عنــوان عضــو هیئــت‬ ‫مدیره اقای غالمحســن قهرمان به شــماره ملی ‪0828553297‬‬ ‫بــه عنــوان عضــو هیئــت مدیــره اقــای محمــد ســپاهی بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 0827939574‬بــه عنــوان عضــو هیئــت مدیــره اداره کل‬ ‫ثبت اســناد و امالک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبت شــرکت‬ ‫هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)955247‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت چهــار بــاغ دژ پــارت اتــرک شــرکت‬ ‫ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 5183‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 14005970000‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی‬ ‫بطــور فــوق العــاده مــورخ‪ 1397/08/22‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ‬ ‫شــد ‪ - :‬اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد‪:‬‬ ‫خانــم ســمیرا وحدانــی بــه شــماره ملــی ‪ 0681891191‬و اقــای‬ ‫ســینا وحدانــی بــه شــماره ملــی ‪ 0682004057‬و اقــای ساســان‬ ‫منصــوری بــه شــماره ملــی ‪ 0940925321‬بــرای باقــی مانــده مــدت‬ ‫تصــدی‪ 6/5/1399‬انتخــاب گردیدنــد ‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد‬ ‫و امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و‬ ‫موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)955246‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت چهــار بــاغ دژ پــارت اتــرک شــرکت‬ ‫ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 5183‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 14005970000‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره‬ ‫مــورخ‪ 1397/08/22‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬اقــای ســینا‬ ‫وحدانــی بــه شــماره ملــی ‪ 0682004057‬بــه ســمت رئیــس هیئت‬ ‫مدیــره و اقــای ساســان منصــوری بــه شــماره ملــی ‪0940925321‬‬ ‫بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره وخانــم ســمیرا وحدانــی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0681891191‬بــه ســمت مدیــر عامــل و عضــو‬ ‫هیئــت مدیــره انتخــاب گردیدنــد‪ - .‬کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و‬ ‫تعهــداور شــرکت از قبیــل چــک ‪ ،‬ســفته ‪ ،‬بــروات ‪ ،‬قراردادهــا و‬ ‫عقوداســامی و نامــه هــای اداری و عــادی بــا امضــاء خانــم ســمیرا‬ ‫وحدانــی (مدیــر عامــل و عضــو هیئــت مدیــره ) همــراه بــا مهــر‬ ‫شــرکت معتبــر مــی باشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان‬ ‫خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری‬ ‫بجنــورد (‪)955245‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت چهــار بــاغ دژ پــارت اتــرک شــرکت‬ ‫ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 5183‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 14005970000‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق‬ ‫العــاده مــورخ‪ 1397/11/10‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬محــل‬ ‫شــرکت بــه ادرس اســتان خراســان شــمالی ‪ ،‬شهرســتان بجنــورد‬ ‫‪ ،‬بخــش مرکــزی ‪ ،‬شــهر بجنــورد‪ ،‬معصــوم زاده ‪ ،‬خیابــان شــهید‬ ‫حســینی معصــوم ‪ ،‬خیابــان ازادی ‪ ،‬پــاک ‪ ، 0‬طبقــه همکــف‬ ‫کدپســتی ‪ 9413764110‬تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در‬ ‫اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد‬ ‫و امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و‬ ‫موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)955244‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت مســکن کارکنــان شــرکت ســیمان‬ ‫بجنــورد شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 637‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 10860307297‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی‬ ‫مــورخ‪ 1399/04/13‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ -1 :‬گــزارش‬ ‫نهایــی عملکــرد هیئــت تصفیــه در خصــوص اقدامــات انجــام‬ ‫شــده در جهــت تصفیــه امــور شــرکت توســط اقــای محســن علــی‬ ‫ابــادی قرائــت شــد و تصویــب ان توســط اعضــا انجــام گرفــت‪.‬‬ ‫‪ -2‬بــا توجــه بــه تصفیــه حســاب بــا کلیــه ارگانهــای دولتــی و افــراد‬ ‫ذینفــع دســتور جلســه اعــام و تصویــب ختم تصفیه انجام شــد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره‬ ‫ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)955238‬‬ ‫اگهی تغییرات شــرکت افق ایده پردازان شــیروان شــرکت ســهامی‬ ‫خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 1086‬و شناســه ملــی ‪ 10861763481‬بــه‬ ‫اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ‪1399/04/16‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬بــه موضــوع فعالیت شــرکت ‪ ،‬برنامه‬ ‫نویســی‪،‬طراحی و برنامه نویســی نرم افزار‪،‬طراحی و برنامه نویســی‬ ‫اپلیکیشــن موبایل‪،‬طراحــی و برنامــه نویســی ســایت (بــه غیــر از نــرم‬ ‫افزارهــای فرهنگــی) الحــاق گردیــد و مــاده مربوطــه در اساســنامه بــه‬ ‫شــرح مزبــور اصــاح گردیــد اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان‬ ‫خراســان شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری‬ ‫شــیروان (‪)955235‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ادینــه اســانبران عــرش شــرکت ســهامی‬ ‫خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 5979‬و شناســه ملــی ‪ 10380625975‬بــه‬ ‫اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ‪1399/04/30‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬اصــاح مــاده اساســنامه‪ :‬تعــداد‬ ‫اعضــاء هیئــت مدیــره از ‪ 4‬نفــر بــه ‪ 3‬نفــر کاهــش یافــت ومــاده‬ ‫مربوطــه اساســنامه بــه شــرح مزبــور اصــاح گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و‬ ‫موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)955243‬‬ ‫اگهی تغییرات شــرکت کشــاورزی زرینه بجنورد شــرکت تعاونی‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 750‬و شناســه ملــی ‪ 10860309552‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ‪1399/03/29‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬اساســنامه جدیــد تعاونــی در ‪52‬‬ ‫مــاده و ‪ 34‬تبصــره تصویــب و جایگزیــن اساســنامه قبلی تعاونی‬ ‫گردیــد‪ - .‬اصــاح مــاده ‪ 22‬اساســنامه‪ :‬تعــداد اعضــای علــی البدل‬ ‫از یــک نفــر بــه دونفــر افزایــش یافــت‪ - .‬موضــوع شــرکت به شــرح‬ ‫ذیــل تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد‪:‬‬ ‫واردات بــذر ‪ ،‬پیــاز ‪ ،‬قلمــه ‪ ،‬پیونــد‪ ،‬ریشــه و میــوه ‪ ،‬نهــال و تخــم‬ ‫نباتــات ‪-‬انجــام عملیــات کشــاورزی و دامــداری و ایجــاد صنایــع‬ ‫و فــراورده هــای کشــاورزی و دامــی کــه بــرای تامیــن منظورهــای‬ ‫فــوق مــی توانــد بــه انجــام امــور زیــر اقــدام نمایــد‪- :‬الــف‪ -‬احیــای‬ ‫اراضــی بــه منظــور کشــت نباتــات علوفــه ای‪ ،‬غــات بــرای تعلیــف‬ ‫احشــام و دام و طیــور ‪-‬ب‪ -‬درختــکاری اعــم از اشــجار مثمــر و‬ ‫غیــر مثمــر ‪-‬ج‪ -‬احــداث مــزارع بــه منظــور پــرورش دام و طیــور‬ ‫د‪ -‬کشــت نباتــات صنعتــی و تولیــد علوفــه ‪-‬ه‪ -‬ایجــاد صنایــع‬‫تبدیــل و بهبــود مــواد خــام تولیــدی بــه مــواد قابــل مصــرف ‪-‬و‪-‬‬ ‫ایجــاد دامــداری صنعتــی و کشــتارگاه و تاسیســات بســته بنــدی‬ ‫گوشــت ‪-‬ز‪ -‬ایجــاد ســردخانه و تاسیســات مــورد لــزوم ‪-‬ح‪ -‬ایجــاد‬ ‫کارخانجــات تهیــه خــوراک دام و طیــور ‪-‬ط‪ -‬فــروش و صــادرات‬ ‫محصــوالت تولیــدی ‪-‬ی‪ -‬خریــد وســایل حمــل و نقــل فــراورده‬ ‫هــای کشــاورزی و دامــی ‪-‬ک‪ -‬وارد کــردن خــوراک دام و طیــور و‬ ‫مکمــل هــای غذایــی خــوراک دام و طیــور از خــارج از کشــور ‪-‬ل‪-‬‬ ‫خریــد دام و طیــور و نطفــه و ابــزی از داخــل و خــارج از کشــور‬ ‫م‪ -‬عقــد قراردادهــای خریــد و یــا مشــارکت بــا تولیــد کننــدکان‬‫علوفــه و خــوراک دام ‪-‬ن‪ -‬تســطیح اراضــی و ایجــاد و نگهــداری راه‬ ‫هــای ارتباطــی داخلــی حــوزه عمــل شــرکت ‪-‬س‪ -‬خریــد یــا اجــاره‬ ‫زمیــن‪ ،‬ســاختمان منــازل کارکنــان و انبــار اغــل و اصطبــل و ســایر‬ ‫ســاختمان هــا و تاسیســات الزم ‪-‬ع‪ -‬تهیــه و تــدارک مــواد اولیــه و‬ ‫ســایل نقلیه و ماشــین االت و اداوات کشــاورزی و دامداری مورد‬ ‫احتیــاج ‪-‬ورود هرنــوع فــراورده بیولوژیــک نظیــر ســرم وواکســن‬ ‫و فــراورده هــای ازمایشــگاهی و مــواد غذایــی فــروش ســموم‬ ‫دفــع افــات و بیماریهــای نباتــی ‪-‬تاســیس ســردخانه و مجتمــع‬ ‫کشــاورزی و یا مجتمع پرورش حیوانات ‪ -‬محل شــرکت در واحد‬ ‫ثبتــی بجنــورد بــه ادرس»اســتان خراســان شــمالی ‪ ،‬شهرســتان‬ ‫بجنــورد ‪ ،‬بخــش مرکــزی ‪ ،‬شــهر بجنــورد‪ ،‬محلــه بلــوار تربیــت ‪،‬‬ ‫بلــوار تربیــت ‪ ،‬کوچــه فارابــی [تربیت‪_1‬فردوســی‪ ، ]24‬پــاک ‪، 48‬‬ ‫طبقــه همکــف‪ -‬کدپســتی‪ »9413953841 :‬تغییــر یافــت و مــاده‬ ‫مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد‪ .‬اداره کل‬ ‫ثبت اســناد و امالک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبت شــرکت‬ ‫هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)955252‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تولیــدی بلــور اب بجنــورد شــرکت‬ ‫ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 1114‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 10400009045‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق‬ ‫العــاده مــورخ‪ 1399/04/16‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬تغییــر‬ ‫مــاده ‪ 33‬اساســنامه‪ ،‬ایــن مــاده بــه شــرح زیــر تغییــر یافــت‪:‬‬ ‫هریــک از اعضــاء هیئــت مدیــره بایــد در مــدت تصــدی خودالاقــل‬ ‫‪1‬ســهم از ســهام خــود را بــه عنــوام وثیقــه خســاراتی کــه ممکــن‬ ‫اســت در نتیجــه اعمــال اداری هیئــت مدیــره یــا یکــی از اعضــاءان‬ ‫بشــرکت وارد شــود بــه صنــدوق شــرکت بســپارد‪ - .‬تغییــر مــاده‬ ‫‪ 31‬اساســنامه‪ ،‬ایــن مــاده بــه شــرح زیــر تغییــر یافــت‪ :‬شــرکت‬ ‫بوســیله هیئــت مدیــره ای مرکــب از ‪ 3‬نفرمــی باشــد و بــرای‬ ‫مــدت دوســال از طــرف مجمــع عمومــی عــادی از بیــن ســهامداران‬ ‫تعییــن مــی گردنــد اداره خواهــد شــد و پــس از انقضــاء دوران‬ ‫تصــدی هیئــت مدیــره مــادام کــه تشــریفات قانونــی مربــوط بــه‬ ‫انتخــاب اعضــاء جدیــد صــورت نگرفتــه هیئــت مدیــره ســابق‬ ‫وظائــف خــود را طبــق مــاده ‪ 136‬قانــون تجــارت انجــام مــی دهــد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی مرجــع‬ ‫ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری شــیروان (‪)955231‬‬ ‫اگهی تغییرات شــرکت تولید پوشــاک لیلیان اســفراین شــرکت‬ ‫تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 524‬و شناســه ملــی ‪ 10861603775‬به‬ ‫اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ‪1399/03/21‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار‬ ‫ذیــل انتخــاب گردیدنــد‪ :‬صغــری علیــزاده صابــری بشــماره‬ ‫ملــی ‪ 0639431399‬و صدیقــه علیــزاده صابــری بشــماره‬ ‫ملــی ‪0638292611‬و فاطمــه علیــزاده صابــری بشــماره ملــی‬ ‫‪ 0639796427‬بســمت اعضــای اصلــی هیئــت مدیــره و تکتــم‬ ‫علیــزاده صابــری بشــماره ملــی ‪ 0639844871‬و زهراپیکانــی‬ ‫بشــماره ملی ‪ 0638219523‬بســمت اعضای علی البدل هیئت‬ ‫مدیــره بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد‪ - .‬طیبــه علیــزاده‬ ‫صابــری بشــماره ملــی ‪ 0639402747‬بســمت بــازرس اصلــی و‬ ‫ســکینه علیــزاده صابــری بشــماره ملــی ‪ 0639404499‬بســمت‬ ‫بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالی انتخــاب گردیدند‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی مرجــع‬ ‫ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اســفراین (‪)955233‬‬ ‫کاووس‬ ‫گنبــد‬ ‫–‬ ‫تکلیــف‬ ‫تعییــن‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312004001802‬هیــات اول و برابــر‬ ‫کالســه شــماره ‪ 1394114412000142‬موضــوع قانــون تعییــن تکلــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــد کاووس تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای محمــود اق ارکاکلــی فرزنــد رحمــان‬ ‫بشــماره شناســنامه ‪ 743‬صــادره از گنبــد و کــد ملــی ‪2031081195‬‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده ‪ 153/55‬متــر‬ ‫مربــع جــدا شــده از پــاک ‪ – 1/521‬اصلــی ‪ .‬واقــع در گنبــد کاووس‬ ‫روســتای اق قایــه محلــه پــوالد ابــاد کوچــه دوم ســمت چــپ بخــش‬ ‫‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد کاووس انتقالــی از تقــی جاهــد داشــلی بــرون‬ ‫ســهم االرث رحمــان جاهــد ‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجع قضایی‬ ‫تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضای مدت مذکــور و عدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫م ‪ .‬الف ‪8441 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪1399/6/3‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪1399/6/17‬‬ ‫رضا سارانی ‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبد کاووس‬ ‫ از طرف جواد پورمند‬‫کاووس‬ ‫گنبــد‬ ‫–‬ ‫مالکیــت‬ ‫ســند‬ ‫فقــدان‬ ‫اقای محمدصفا محمدنژاد فرزند محمد به کد ملی ‪2031458345‬‬ ‫احــدی از وراث بــا ارایــه دو بــرگ شــهادت شــهود مصدق مدعی شــده‬ ‫کــه ســند مالکیــت مقــدار ‪ 25‬ســهم مشــاع از ‪ 88‬ســهم مشــاع از‬ ‫ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ‪312/50‬‬ ‫متــر مربــع بــه شــماره ورقــه مالکیــت ‪ 551947‬بپــاک ‪ 16240‬فرعــی‬ ‫از یــک – اصلــی بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد ذیــل ثبــت ‪ 27139‬ص‬ ‫‪ 217‬ج ‪ 142‬بــه نــام اقــای انــه بخــت صابــری فرزنــد عــوز بــردی ش‪.‬‬ ‫شناســنامه ‪ 182‬ثبــت ‪ ،‬صــادر و تســلیم گردیــده اســت بــه علــت‬ ‫اســباب کشــی مفقود گردیده تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت‬ ‫را از ایــن اداره نمــوده لــذا برابــر تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪120‬‬ ‫ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار‬ ‫اگهــی مــی گــردد و هــر کــس مدعــی وجــود ســند مالکیــت یــا ســند‬ ‫معاملــه نــزد خــود باشــد ظــرف ‪ ( 10‬ده ) روز مــدارک اعتــراض را‬ ‫ضمــن ارائــه مســتندات بــه ایــن اداره تقدیــم نمایــد در غیــر اینصورت‬ ‫پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫م ‪ .‬الف ‪8467 :‬‬ ‫رضاســارانی‪ -‬مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــد کاووس‬ ‫از طرف جواد پورمند‬ ‫کاووس‬ ‫گنبــد‬ ‫–‬ ‫مالکیــت‬ ‫ســند‬ ‫فقــدان‬ ‫اقــای علــی خســروی فرزنــد یحیی ش ‪ .‬ملــی ‪ 2030258512‬گنبد‬ ‫بــا ارائــه دو بــرگ شــهادت شــهود مصــدق مدعــی شــده کــه ســند‬ ‫مالکیــت ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک بــاب خانــه بــه مســاحت‬ ‫‪ 220/96‬متر مربع به پالک ‪ 549‬فرعی از ‪ – 159‬اصلی بخش ‪9‬‬ ‫حوزه ثبتی گنبد ذیل ثبت الکترونیکی ‪139820312004009265‬‬ ‫بــه شــماره ورقــه مالکیــت بشــماره ‪ 106296‬بــه نــام علی خســروی‬ ‫فرزنــد یحیــی ش ‪ .‬ملــی ‪ 2030258512‬ثبــت ‪ ،‬صــادر و تســلیم‬ ‫گردیــده اســت ضمنــا ششــدانگ پــاک فــوق برابــر ســند رهنــی‬ ‫شــماره ‪ 1398/9/6 – 47282‬دفترخانــه ‪ 117‬گنبــد در قبــال‬ ‫مبلــغ ‪ 4600000000‬ریــال بــه مــدت ‪ 5‬ســال در رهــن بانــک ســپه‬ ‫طالقانــی گنبــد قــرار دارد بــه علــت اســباب کشــی مفقــود گردیــده‬ ‫تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده لــذا‬ ‫برابــر تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت‬ ‫مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار اگهــی مــی گــردد‬ ‫و هــر کــس مدعــی وجــود ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه نــزد‬ ‫خــود باشــد ظــرف ‪ ( 10‬ده ) روز مــدارک اعتــراض را ضمــن ارائــه‬ ‫مســتندات بــه ایــن اداره تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت پــس‬ ‫از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫م ‪ .‬الف ‪8468 :‬‬ ‫رضاســارانی‪ -‬مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گنبــد کاووس‬ ‫از طرف جواد پورمند‬ ‫کاووس‬ ‫گنبــد‬ ‫–‬ ‫تکلیــف‬ ‫تعییــن‬ ‫اگهــی‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و ماده ‪ 13‬اوین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312004000189‬مــورخ ‪1399/1/31‬‬ ‫موضــوع کالســه ‪ 1398114412004000174‬هیــات اول ‪/‬‬ ‫دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک گنبــد کاووس تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫متقاضــی خانــم بــی بــی ملیکــه نظــر فرزنــد امــان نظــر بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 553‬شــماره ملــی ‪ 2030743119‬در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 178/77‬متــر‬ ‫مربــع واقــع در گنبــد کاووس خیابــان یــاس نرســیده بــه مســجد‬ ‫جامــع بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبــت ملــک گنبــد خریــداری ملــک مــع‬ ‫الواســطه از اقــای امــان ســلطان شــیریان ‪,‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی مــی شــود در‬ ‫صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‬ ‫بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫م‪.‬الف‪8360.‬‬ ‫انتشارنوبت اول‪1399/05/20:‬‬ ‫انتشار نوبت دوم ‪1399/06/03 :‬‬ ‫رضاسارانی‪-‬مدیر واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک گنبد‬ ‫کاووس‪ -‬از طرف جواد پورمند‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت بــی همتــا گســتر خراســان شــمالی‬ ‫شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 4226‬و شناســه‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪262‬‬ ‫ملــی ‪ 10400018360‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره‬ ‫مــورخ‪ 1399/05/01‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬ســمت اعضــاء‬ ‫هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیدنــد‪ :‬اقــای شــا محمــد‬ ‫ملــک زاده بــه شــماره ملــی ‪ 5919692375‬بســمت رئیس هیئت‬ ‫مدیــره و اقــای حامــد ملــک زاده بــه شــماره ملــی ‪0670340014‬‬ ‫بســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره‪ ،‬خانــم نگیــن ملــک زاده‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 5919794763‬بســمت عضــو هیئــت مدیــره‬ ‫واقــای خســرو ملــک زاده بــه شــماره ملی‪0680366466‬بســمت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت خــارج از اعضــای هیئــت مدیــره بــرای مــدت‬ ‫‪ 2‬ســال انتخــاب گردیدنــد‪- .‬کلیــه قــرار دادهــا و اســناد رســمی و‬ ‫تعهــداور بانکــی از قبیــل چــک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــرات‪ ،‬و اوراق بهــادار بــا‬ ‫امضاءاقــای خســرو ملــک زاده ( مدیرعامــل)و اقــای شــا محمــد‬ ‫ملــک زاده(رئیــس هیئــت مدیره)همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر‬ ‫اســت‪ .‬واوراق عــادی ونامــه هــای اداری بــا امضــاء اقــای خســرو‬ ‫ملــک زاده ( مدیرعامل)واقــای شــا محمــد ملــک زاده(رئیــس‬ ‫هیئــت مدیــره) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر اســت‪ .‬اداره کل‬ ‫ثبت اســناد و امالک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبت شــرکت‬ ‫هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)955242‬‬ ‫اگهی تغییرات شــرکت ادینه اســانبران عرش شــرکت ســهامی‬ ‫خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 5979‬و شناســه ملــی ‪10380625975‬‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی مــورخ‪1399/05/01‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار‬ ‫ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد‪ :‬اســماعیل کریــم بــه‬ ‫کدملــی‪ 0682459151 :‬هدایــت تنهــا بــه کدملــی‪0829948104 :‬‬ ‫اســماعیل ســبحانی بــه کدملــی‪ - 0828002665 :‬اقــای حبیــب‬ ‫الــه حیــدری جــوزان بــه کدملــی‪ 0872958914 :‬به ســمت بازرس‬ ‫اصلــی و محمــد صبــوری بــه کدملــی ‪ 0920842781‬بــه ســمت‬ ‫بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره‬ ‫ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)955241‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ادینــه اســانبران عــرش شــرکت ســهامی‬ ‫خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 5979‬و شناســه ملــی ‪ 10380625975‬بــه‬ ‫اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‪ 1399/05/01‬تصمیمــات‬ ‫ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬ســمت اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل‬ ‫تعییــن گردیــد‪ :‬اســماعیل کریــم بــه کدملــی‪ 0682459151 :‬بــه‬ ‫ســمت رئیــس هیئــت مدیــره اســماعیل ســبحانی بــه کدملــی‪:‬‬ ‫‪ 0828002665‬بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره‬ ‫هدایــت تنهــا بــه کدملــی‪ 0829948104 :‬بــه ســمت نائــب رئیــس‬ ‫هیئــت مدیــره ‪ -‬کلیــه اوراق و اســناد تعهــداور شــرکت از قبیــل‬ ‫چــک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــرات و اوراق عــادی و اداری بــه امضــاء اقــای‬ ‫اســماعیل کریــم (رئیــس هیئــت مدیــره) و اســماعیل ســبحانی‬ ‫(مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره) و مهــر شــرکت معتبــر مــی‬ ‫باشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی‬ ‫اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد (‪)955240‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت بــی همتــا گســتر خراســان شــمالی‬ ‫شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 4226‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 10400018360‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی‬ ‫مــورخ‪ 1399/05/01‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬اعضــاء هیئــت‬ ‫مدیــره بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد‪ :‬اقــای حامــد ملــک زاده بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ ، 0670340014‬خانــم نگیــن ملــک زاده بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 5919794763‬و اقــای شــا محمــد ملــک زاده بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 5919692375‬بــرای مــدت ‪ 2‬ســال انتخــاب گردیدنــد‪- .‬‬ ‫اقــای مختــار چیــان بــه کــد ملــی‪ 0670681105‬بســمت بــازرس‬ ‫اصلــی و اقــای ارتــق دهــش بــه کــد ملــی ‪5919790873‬بســمت‬ ‫بــازرس علــی البــدل تــا پایــان ســال مالــی ‪ 30/12/1399‬انتخــاب‬ ‫گردیدنــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان‬ ‫شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد‬ ‫(‪)955239‬‬ ‫اگهی تغییرات شــرکت تولید پوشــاک لیلیان اســفراین شــرکت‬ ‫تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 524‬و شناســه ملــی ‪10861603775‬‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده‬ ‫مــورخ‪ 1399/03/20‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬بــه موضــوع‬ ‫فعالیــت شــرکت ‪ ،‬تولیــد گان بیمارســتان اضافــه گردیــد و مــاده‬ ‫مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد‪ - .‬محــل‬ ‫شــرکت در واحــد ثبتــی تهــران بــه ادرس اســتان خراســان شــمالی‬ ‫‪ ،‬شهرســتان اســفراین ‪ ،‬بخــش مرکــزی ‪ ،‬شــهر اســفراین‪ ،‬محلــه‬ ‫مطهــری ‪ ،‬کوچــه میــاد [شــهید مطهــری ‪ ، ]13‬کوچــه شــهید‬ ‫مطهــری ‪ ، 11‬پــاک ‪ ، 3‬طبقــه اول کــد پســتی ‪9661647434 :‬‬ ‫تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح‬ ‫گردیــد‪ - .‬تعــداد اعضــای هیئــت مدیــره مرکــب از ســه نفــر عضــو‬ ‫اصلــی و دو نفــر عضــو علــی البــدل تغییرکــرد و و مــاده مربوطه در‬ ‫اساســنامه بشــرح فوق اصالح گردید‪- .‬اساســنامه جدید تعاونی‬ ‫در ‪ 52‬مــاده و ‪ 34‬تبصــره تصویــب و جایگزیــن اساســنامه قبلــی‬ ‫تعاونــی گردیــد اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان‬ ‫شــمالی مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری اســفراین‬ ‫(‪)955234‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت عمــران ســنگان شــیروان شــرکت‬ ‫ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 912‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 10861351836‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره‬ ‫مــورخ‪ 1397/09/24‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬اقــای حســین‬ ‫زارع بــه شــماره ملــی ‪ 0681167955‬بســمت مدیرعامــل و عضــو‬ ‫هیئــت مدیــره و خانــم ســیده محبوبــه هجرتــی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0947113932‬بســمت رئیــس هیئــت مدیــره و اقــای علــی اصغــر‬ ‫نــور بخــش دهکــردی بــه شــماره ملــی ‪ 1286027802‬بســمت‬ ‫نایــب رئیــس هیــات مدیــره انتخــاب گردیدنــد ‪- .‬کلیــه قــرارداد هــا‬ ‫و اســناد رســمی و تعهــداور بانکــی از قبیــل چــک ‪ ,‬ســفته ‪ ,‬بــرات‬ ‫و اوراق بهــادار بــا امضــای منفــرد اقــای حســین زارع (مدیرعامــل)‬ ‫همــراه بــا مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و اوراق عــادی و نامــه‬ ‫هــای اداری بــا امضــای منفــرد اقــای حســین زارع (مدیرعامــل)‬ ‫همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد‬ ‫و امــاک اســتان خراســان شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و‬ ‫موسســات غیرتجــاری شــیروان (‪)955226‬‬ صفحه 11 ‫بهداشت‬ ‫تنفسی را‬ ‫رعایت کنید‬ ‫دوشنبه ‪ 03‬شهریور ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شــما و اطرافیانتــان حتمــا بهداشــت تنفســی را رعایــت‬ ‫کنیــد‪ .‬بهداشــت تنفســی بــه معنــای پوشــاندن دهــان و‬ ‫بینــی بــا ارنــج خــم شــده یــا دســتمال کاغــذی در هنــگام‬ ‫عطســه و ســرفه اســت‪ .‬بعــد از ســرفه و عطســه بالفاصلــه‬ ‫دســتمال کاغــذی خــود را دور بیاندازیــد‬ ‫شمـاره ‪262‬‬ ‫به این ‪ ۱۵‬درخواست همسر خود‬ ‫«نه» بگویید!‬ ‫در زندگــی مشــترک خیلــی اوقــات افــراد کارهایــی می کننــد کــه‬ ‫هیــچ رغبتــی بــه ان ندارنــد‪ .‬خیلی هــا ایــن اقدامــات را ایثــار و‬ ‫همراهــی می داننــد‪ .‬از «دوســت نــدارم بــا دوســتت رفت وامــد‬ ‫کنــی» گرفتــه تــا جمالتــی از ایــن دســت‪ ،‬مــواردی هســتند کــه‬ ‫شــریک زندگــی مــا نبایــد مــا را بــه تبعیــت از نظــرش مجبــور کنــد‪.‬‬ ‫بعضــی حرف هــا بیــن زنــان و مــردان چنــان ازاردهنــده اســت کــه‬ ‫کم کــم ارتباطــات شــریک های زندگــی را مختــل می کنــد‪ .‬خیلــی اوقــات‬ ‫افــراد کارهایــی می کننــد کــه هیــچ رغبتــی بــه ان ندارنــد‪ .‬خیلی هــا ایــن‬ ‫اقدامــات را ایثــار و همراهــی می داننــد‪ .‬از «دوســت نــدارم بــا دوســتت‬ ‫رفت وامــد کنــی» گرفتــه تــا اینکــه «چــرا بــه حــزب چپ گــرا عالقــه‬ ‫داری؟»‪ ،‬مــواردی هســتند کــه شــریک زندگــی مــا نبایــد مــا را بــه تبعیــت‬ ‫از نظــرش مجبــور کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مسائل را بدون اینکه حل شود رها کنید‬ ‫دریافــت پاســخ ســواالت مهــم و حــل مســائل بــه تقویــت پایــه و‬ ‫اســاس یــک رابطــه ســالم کمــک می کنــد‪ .‬ممکــن اســت شــریک شــما‬ ‫بخواهــد مســائل را بــدون اینکــه بــه نقطــه نظــر مشــترک برســید رهــا‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن اتفــاق بــرای یــک رابطــه ســالم زنــگ خطــر اســت و نبایــد‬ ‫هیــچ یــک از طرفیــن از یکدیگــر چنیــن تقاضایــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬از شما بخواهد کامال ً تغییر کنید‬ ‫بســیاری از مشــکالت از جایــی شــروع می شــود کــه یکــی از‬ ‫طرفیــن ســعی در تغییــر دادن دیگــری دارد‪ .‬بــه همیــن علــت‬ ‫روانشناســان ازدواج توصیــه مــی کننــد کــه در پــی تغییــر دیگــری‬ ‫نباشــید و فکــر تغییــر کلــی را از ســرتان بیــرون کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اصرار به همراهی در بعضی چیزها که نمی خواهید‬ ‫شــما می خواهیــد یــک لیــوان نوشــابه میــل کنیــد و اهدافــی از‬ ‫تناســب انــدام و ســامت داریــد کــه اگــر شــریک شــما بخواهــد‬ ‫در مــورد ان بــا شــما همراهــی نکنــد و شــما را مجبــور بــه خــوردن‬ ‫بیشــتر بکنــد‪ ،‬کار شــما ســخت تر می شــود‪ .‬اهــداف شــریک خــود‬ ‫را تضعیــف نکنیــم و او را مجبــور بــه تخطــی از اهدافــش نکنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۴‬محدود کردن روابط‬ ‫شــاید اینکــه بگوییــم «تــو بــرای مــن همــه چیــز هســتی» در‬ ‫بیــان عاشــقانه نس ـل ها امتــداد داشــته باشــد‪ ،‬امــا ایــا واقعیــت‬ ‫روابــط چنیــن اســت؟ انســان نیازبــه ارتباطــات اجتماعــی دارد و‬ ‫ســرگرمی های خــارج از رابطــه بــا شــریک زندگــی خــود‪ ،‬بــرای او‬ ‫الزم اســت و او را ارام می کنــد‪.‬‬ ‫هرگــز از یکدیگــر نخواهیــد کــه دوســتی بــا فــان فــرد را قطــع‬ ‫کــن زیــرا مــن او را دوســت نــدارم‪ .‬بحــث تقــدم دوســتی بــر ازدواج‬ ‫مطــرح نیســت‪ ،‬بلکــه تمامی افــراد می خواهند اســتقالل و ازادی‬ ‫داشــته باشــند و نبایــد تحــت نظــر و اراده دیگــری باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬مجبور کردن به موافقت با تمامی نظرات‬ ‫روانــدا میــاد‪ ،‬درمانگــر و بنیانگــذار انجمــن ارتبــاط انالیــن‬ ‫می گویــد‪« :‬اگــر فکــر می کنیــد ســامت روابــط در گفتــن «بلــه»‬ ‫بــه همــه چیــز اســت‪ ،‬نــگاه خودتــان را ارزیابــی کنیــد‪».‬‬ ‫‪ .۶‬رای دادن به انتخاب های ان ها‬ ‫سیاســت امــر شــخصی اســت کــه هیــچ یــک از شــرکای زندگــی‬ ‫مجــاز نیســتند دیگــری را مجبــور بــه موافقــت بــا رای خــود کنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از مــردم فکــر می کننــد اگــر هــر دو بــه یــک فــرد رای‬ ‫ندهنــد‪ ،‬شــکاف عمیقــی بیــن ان هــا وجــود دارد‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫دو نفــر می تواننــد عالقه منــد بــه دو حــزب باشــند و زندگــی خوبــی‬ ‫هــم داشــته باشــند‪ ،‬تنهــا نبایــد ســعی کننــد یکدیگــر را متقاعــد و‬ ‫بــه نوعــی مجبــور بــه پذیرفتــن نظــرات یکدیگــر کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬گریه نکن‬ ‫شــریک زندگــی شــما هرگــز نبایــد از شــما بخواهــد کــه در مــورد‬ ‫احساســاتتان صحبــت نکنیــد‪ .‬نگه داشــتن خیلی چیزهــا در دلمان‬ ‫بســیار ســمی اســت و در مقابــل اگــر در مــورد ان صحبــت کنیــد‪،‬‬ ‫می توانیــد بــه ریشــه مشــکالت برســید و ان هــا را حــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬در مورد روابط گذشته خود صحبت کنید‬ ‫اگــر شــریک شــما عالقــه داشــته باشــد کــه در مــورد روابــط‬ ‫گذشــته شــما بدانــد‪ ،‬بایــد بدانیــد ایــن ســواالت خصوصــی هــر‬ ‫فــرد اســت و اگــر در گذشــته هــر فــرد اتفاقاتــی افتــاده اســت‪،‬‬ ‫نبایــد در زمــان حــال نبــش قبــر شــود‪.‬‬ ‫‪ .۹‬به خاطر من دروغ بگو‬ ‫شــریک زندگی شــما نباید از شــما بخواهد که به خاطر او دروغ‬ ‫بگوییــد‪ .‬دروغگویــی و پنهــان کاری بــرای شــما عواقبــی دارد کــه‬ ‫روح شــما را ازرده می کنــد‪ .‬بهتــر اســت هــر فــرد بــا عواقــب کار‬ ‫خــودش مواجــه شــود و دیگــری را فــدای اشــتباهاتش نکنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬جمع وجور کردن لباس ها‬ ‫بســیاری از مــردان هنــوز تصــور می کنند‪ ،‬دختران یا همسرشــان‬ ‫بایــد کارهــای شــخصی ان هــا را انجــام دهنــد‪ .‬در مقابــل بســیاری‬ ‫از زنــان گمــان می کننــد بــا ایــن نحــوه برخــورد‪ ،‬از همســر خــود‬ ‫مراقبــت می کننــد و در نقــش مادرانگــی فــرو می رونــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬به بی احترامی خانواد ه من توجه نکن‬ ‫شــریک زندگــی شــما نمی توانــد از شــما بخواهــد که اگــر بی احترامی‬ ‫یــا بی ادبــی بــه شــما می شــود‪ ،‬ان را نادیــده بگیریــد‪ .‬اگــر بی احترامــی‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت بازرگانــی زنجیــره کاســپین مــرغ کــردان ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 12118‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 10960022825‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ‪ 1399/05/10‬تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد ‪:‬‬ ‫موسســه اتیــه اندیــش نمودگــر بــه شناســه ملــی ‪ 10103297965‬بــه ســمت بــازرس اصلــی و محمــد علــی مقصودلــو شــرائینی کــد‬‫ملــی ‪ 2120554404‬بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب شــدند‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان‬ ‫گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)960911‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تولیــدی ارتــا مالــت گلســتان بــه شــماره ثبــت ‪ 9865‬و شناســه ملــی ‪ 10700186320‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع‬ ‫عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ‪ 1397/07/07‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬ســید ضیــاء بشــیری ضیابــری باکدملــی ‪ 1 2122062142‬و‬ ‫محســن خدائــی محمــد جعفــر ‪ 155 2121741402‬وحمیدرضــا یــزدی عبدالــه ‪ 2249392935‬بــه عنــوان اعضــاء اصلــی هیئــت مدیــره و مهــران‬ ‫خدائــی باکدملــی ‪2122668512‬و سیدشــمس الدیــن میرکریمــی سیدحســین ‪ 2121808531‬بســمت عضــو علــی البدل هیئت مدیــره برای مدت‬ ‫ســه ســال انتخــاب گردیدنــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)960910‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی تولیــدی ارتــا مالــت گلســتان بــه شــماره ثبــت ‪ 9865‬و شناســه ملــی ‪ 10700186320‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‪ 1397/07/07‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬اقــای ســید ضیــاء بشــیری ضیابــری باکدملــی‬ ‫‪2122062142‬بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره ‪،‬اقــای محســن خدائی اکدملی ‪2121741402‬به ســمت نائــب رئیس واقای حمیدرضا‬ ‫یــزدی باکدملــی ‪2249392935‬ســمت منشــی هیــات مدیــره و مهــران خدائــی باکدملــی ‪2122668512‬و سیدشــمس الدیــن‬ ‫میرکریمــی سیدحســین ‪ 2121808531‬بســمت عضــو علــی البــدل هیئــت مدیره و ‪-‬اقای ســیروس بشــیری باکدملــی‪2122079207‬‬ ‫بســمت مدیــر عامــل بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد‪ .‬کلیــه قراردادهــا وا ســناد رســمی وتعهــداور بــا نکــی از قبیــل چــک‪-‬‬ ‫ســفته وبــرات واوراق بهــا دار بــا ا مضــای اقــای ســیروس بشــیری مدیــر عامــل واقــای ســید ضیــاء بشــیری ضیابــری رئیس‪.‬هیئــت‬ ‫مدیــره ودرغیــاب وی باامضــای اقــای محســن خدائــی نائــب رئیــس ومهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت وا ســنادعادی ونامــه هــا بــا‬ ‫امضای اقای ســیروس بشــیری مدیرعامل ومهر شــرکت معتبر خواهد بود‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان گلســتان اداره‬ ‫ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)960909‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت پیشــگامان مهندســی پزشــکی هیــرکان بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ‪ 6909‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 10700153417‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‪ 1399/05/11‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪- :‬حمیــده قجــر بــه کــد ملــی‬ ‫‪ 2121678999‬بــه ســمت هئیــت مدیــره ‪ -2‬اقــای اســماعیل کیــاء بــه کــد ملــی ‪ 2249174504‬بــه ســمت مدیــر عامــل شــرکت بــرای‬ ‫مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد‪ .‬کلیــه اســناد و مــدارک و اوراق بهــاء دار و ســایر نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء منفــرد اقــای‬ ‫اســماعیل کیــا مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت‬ ‫شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)960908‬‬ ‫اگهی تغییرات شــرکت صنایع غذایی بنفش تپه ســهامی خاص به شــماره ثبت ‪ 1004‬و شناســه ملی ‪ 10861870456‬به اســتناد‬ ‫صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 10/03/1399‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬فریــده بشــارتی بــه شــماره ملی‪2092379666‬بــه‬ ‫ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و فرشــاد بشــارتی بــه شــماره ملــی ‪2093626071‬بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و یحیــی‬ ‫بشــارتی بــه شــماره ‪2249607265‬بــه ســمت عضوهیئــت مدیــره و فریــده بشــارتی بــه شــمارملی ‪2249972931‬بــه ســمت مدیــر‬ ‫عامــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند‪ .‬کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــداور شــرکت از قبیــل چــک ‪ ،‬ســفته ‪ ،‬بــروات ‪،‬‬ ‫از جانــب خانــواده و یــا دوســتان مــا وجــود داشــته باشــد‪ ،‬نمی توانیــم‬ ‫از همســر خــود بخواهیــم تــا بــه ان اهمیت ندهد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬تلفن همراهت را به من بده‬ ‫اگــر نیــاز بــه بررســی تلفــن همــراه یک دیگــر داریــد‪ ،‬بایــد از جایی‬ ‫کــه اعتمــاد دچــار خدشــه شــده اســت‪ ،‬شــروع کنیــد‪ .‬اعتمــاد از‬ ‫پایه هــای یــک زندگــی مشــترک ســالم و محترمانــه اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬شغل خودت را ترک کن‬ ‫شــریک زندگــی شــما نبایــد بــه هردلیلــی از شــما بخواهــد کــه بــر‬ ‫خــاف میلتــان اســتقالل مالــی خودتــان را از دســت بدهیــد‪ .‬در‬ ‫عــوض می توانیــم بــه یکدیگــر در ســاختن شــرایط مناســب بــرای‬ ‫اجــرای اهــداف کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬پوشش اعتیاد شریک زندگی خود‬ ‫شــما هرگــز نبایــد بــه خاطــر شــریک زندگــی خــود دروغ بگوییــد‬ ‫و اعتیــاد او را بپوشــانید‪ .‬خــواه مــواد مخــدر و خــواه ســوءمصرف‬ ‫الــکل؛ شــما بــه ان هــا در ایــن حالــت کمــک نمی کنید‪ ،‬بلکــه راه را‬ ‫بــرای ان هــا هموارتــر می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬بین او و مادرتان انتخاب کنید‬ ‫شــما هرگــز نمی توانیــد و نبایــد بیــن خانــواده و شــریک خــود‪،‬‬ ‫یکــی را انتخــاب کنیــد‪ .‬اگــر خانــواده شــما و همســرتان مایــل بــه‬ ‫پیگیــری و حــل اختــاف خــود نیســتند‪ ،‬ان را بپذیریــد و هرگــز‬ ‫روابــط خــود را بــا هیــچ کــدام کنــار نگذاریــد‪.‬‬ ‫قراردادهــا و عقوداســامی بــا امضــاء مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره خانــم فریــده بشــارتی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر‬ ‫مــی باشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بنــدر گــز (‪)960907‬‬ ‫اگهی تغییرات شــرکت تعاونی اق التین شــیمی به شــماره ثبت ‪ 753‬و شناســه ملی ‪ 10861677538‬به اســتناد صورتجلســه‬ ‫هیئــت مدیــره مــورخ‪ 1398/07/09‬و نامــه شــماره ‪/98/2709/447‬ص مــورخ‪ 1398/07/20‬اداره تعــاون ‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫شهرســتان کاللــه تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬شــاه محمــد شــیری باکدملــی ‪ 4869631040 :‬بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره و‬ ‫تــاج قلــی کــر باکدملــی ‪ 6289598333 :‬بــه ســمت نائــب رئیــس هیــات مدیره و مســعود کریمی باکدملی‪2121497714 :‬بســمت‬ ‫منشــی هیــات مدیــره و بــی بــی ســارا اوی زاده بــه شــماره ملــی ‪ 4869047462‬و گــزل ســخندان تومــاج بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 6289910663‬بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره بــه مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدند‪.‬شــاه محمــد شــیری بــا کدملــی‬ ‫‪ 4869631040‬بســمت مدیرعامــل شــرکت تعاونــی تــا تاریــخ ‪ 1401 /07/09‬انتخــاب گردید‪.‬کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد‬ ‫اور بانکــی از قبیــل چــک‪ -‬ســفته و بــرات و اوراق بهــادر بــا امضــای ثابــت شــاه محمــد شــیری مدیرعامــل و اقــای تــاج قلــی کــر نائــب‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره و در غیــاب وی بــا امضــای مســعود کریمــی منشــی هیــات مدیــره و مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و اســناد‬ ‫و نامــه هــای عــادی بــا امضــای شــاه محمــد شــیری مدیرعامــل و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کاللــه (‪)960864‬‬ ‫اگهی تغییرات شــرکت تعاونی فدک شــرق گلســتان به شــماره ثبت ‪ 1809‬و شناســه ملی ‪ 10862119842‬به اســتناد صورتجلســه‬ ‫هیئــت مدیــره مــورخ‪ 1396/09/25‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬اقــای محمــد علــی اشــرفی باکدملــی ‪ 4591584887 :‬به ســمت‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره و اقــای محمــد صــادق نصیــری زاده باکدملــی ‪2031824899 :‬بــه ســمت نائــب رئیــس هیــات مدیــره و اقــای‬ ‫ســید قربــان حســینی باکدملــی ‪ 2030481262 :‬بــه ســمت منشــی هیــات مدیــره و جــواد اشــرفی بشــماره ملــی ‪2032065894‬‬ ‫بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره بــه مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد‪ - .‬اقــای ســید قربــان حســینی کدملــی‬ ‫‪ 2030481262‬بســمت مدیرعامــل شــرکت تعاونــی بــه مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند ‪- .‬کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد‬ ‫اور بانکــی از قبیــل چک‪-‬ســفته و بــرات و اوراق بهــادر بــا امضــای ثابــت اقــای ســید قربــان حســینی مدیرعامــل و اقــای محمــد علــی‬ ‫اشــرفی رئیــس هیــات مدیــره و در غیــاب وی بــا امضاءاقــای محمــد صــادق نصیــری زاده نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و مهــر شــرکت‬ ‫دارای اعتبــار اســت و اســناد و نامــه هــای عــادی بــا امضــای مدیرعامــل و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری مینــو دشــت (‪)960863‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت شــیمی ارگانیــک اناهیتــا بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ‪ 1258‬و شناســه ملــی ‪ 14009110120‬بــه‬ ‫اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ‪ 1399/03/02‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ – :‬عبدالکریــم پناهنــده بــا کــد‬ ‫ملــی ‪ 2511697238 :‬بــه شــماره شناســنامه ‪ 0 :‬متولــد ‪ 1360/08/05‬بــه نشــانی ‪ :‬گــرگان خ ولیعصــر نبــش عدالــت ‪ 49‬مجتمــع‬ ‫پزشــکی گلســتان طبقــه ‪ 3‬واحــد ‪ 1413‬کدپســتی ‪ 4917888845 :‬بــا پرداخــت ‪ 100/000/000‬ریــال بــه صنــدوق شــرکت وارد شــرکت‬ ‫شــد‪ .‬نازیال رســولی با کد ملی ‪ 6720019716 :‬به شــماره شناســنامه ‪ 0 :‬متولد ‪ 1375/11/23‬به نشــانی ‪ :‬گرگان خ ولیعصر نبش‬ ‫عدالــت ‪ 49‬مجتمــع پزشــکی گلســتان طبقــه ‪ 3‬واحــد ‪ 1413‬کدپســتی ‪ 4917888845 :‬بــا پرداخــت ‪ 10/000/00‬ریــال بــه صنــدوق‬ ‫شــرکت ســهم الشــرکه خــود را افزایــش داد‪ .‬در نتیجــه ســرمایه شــرکت از مبلــغ ‪ 50/000/000‬ریــال بــه ‪ 000/000/70‬ریــال افزایــش‬ ‫و مــاده ‪ 4‬اساســنامه بنحــو مذکــور اصــاح مــی گــردد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و‬ ‫موسســات غیرتجــاری اق قــا (‪)960956‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های هفته نامه بازار کسب و کار

هفته نامه بازار کسب و کار 270

هفته نامه بازار کسب و کار 270

شماره : 270
تاریخ : 1399/07/28
هفته نامه بازار کسب و کار 269

هفته نامه بازار کسب و کار 269

شماره : 269
تاریخ : 1399/07/21
هفته نامه بازار کسب و کار 268

هفته نامه بازار کسب و کار 268

شماره : 268
تاریخ : 1399/07/14
هفته نامه بازار کسب و کار 267

هفته نامه بازار کسب و کار 267

شماره : 267
تاریخ : 1399/07/07
هفته نامه بازار کسب و کار 266

هفته نامه بازار کسب و کار 266

شماره : 266
تاریخ : 1399/06/31
هفته نامه بازار کسب و کار 265.0

هفته نامه بازار کسب و کار 265.0

شماره : 265.0
تاریخ : 1399/06/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!