روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 254 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 254

صفحه بعد

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 254

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 254

‫‪ 6‬ساله شدیم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 09‬تیر ‪1399‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫مردم به توصیه های‬ ‫غیرعلمی درباره کرونا‬ ‫توجه نکنند‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی از مــردم خواســت کــه‬ ‫بــه توصیه هــای غیرعلمــی در فضــای‬ ‫مجــازی مثــل عــدم واکسیناســیون‬ ‫کــودکان و خــوردن برخــی مــواد غذایــی‬ ‫بــرای درمــان کرونــا توجــه نکننــد‪.‬‬ ‫ســیما ســادات الری روز یکشــنبه در‬ ‫ت وگــو بــا خبرنــگار ســامت ایرنــا‬ ‫گفــ ‬ ‫دربــاره شــایعه های کرونایــی و برخــی‬ ‫مــوارد مطــرح شــده در فضــای مجــازی‬ ‫مبنــی بــر عــدم واکسیناســیون کــودکان‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬از ابتــدای شــیوع کرونــا‬ ‫در کشــور‪ ،‬برخــی افــراد در مــورد ایــن‬ ‫ویــروس و راه هــای درمان ان شــروع به‬ ‫پخــش شــایعه هایی در فضــای مجــازی‬ ‫کردنــد کــه بــا همــکاری رســانه ها بخــش‬ ‫زیــادی از ایــن مطالــب نادرســت بــرای‬ ‫مــردم شــفاف ســازی شــد و همچنــان‬ ‫توصیــه وزارت بهداشــت ایــن اســت‬ ‫کــه مــردم بــه هیــچ عنــوان بــه ایــن‬ ‫شــایعه ها توجــه نکننــد‪.‬‬ ‫درامد ‪ ۱۴۰‬میلیارد ریالی بزرگترین‬ ‫باغ موقوفه کشور در ازادشهر‬ ‫‪ 07‬ذی العقده ‪1441‬‬ ‫‪ 29‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 54‬‬ ‫‪ 1 6‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫راه نجات پیشرانه اقتصاد ‪ ،‬کشاورزی قراردادی‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گنبدکاووس به میدان بار فصلی‬ ‫هندوانه و خربزه نیاز دارد‬ ‫‪5‬‬ ‫تردید سیل زدگان گلستانی‬ ‫برای کوچ به خانه های نوساز‬ ‫‪4‬‬ ‫احتماال ساخت واکسن پایان‬ ‫کرونا نباشد‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تنهــا مرجــع علمــی کــه‬ ‫در مــورد کرونــا می توانــد توصیه هــای‬ ‫بهداشــتی و تغذیــه ای انجــام بدهــد‪،‬‬ ‫وزارت بهداشــت و انجمن هــای علمــی‬ ‫و پزشــکی در کشــور هســتند‪ .‬از طرفــی‬ ‫کمیتــه علمــی نیــز بســیاری از مــوارد‬ ‫مطــرح شــده‪. ....‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط‬ ‫تصویری با مسئوالن قضایی تاکید‬ ‫کردند‪:‬‬ ‫مبارزه با فساد‬ ‫بدون مالحظه‬ ‫و تعدی و فقط‬ ‫بر مدار حق‪،‬‬ ‫عدل و قانون‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫دمیدن جانی تازه در بنای‬ ‫قفس ها به ابز ی پروری شرق‬ ‫‪8‬‬ ‫خانه رضا قلی نژاد گرگانی‬ ‫‪ 5‬گلستان رونق می دهند‬ ‫‪6‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫بازگشایی استخرهای‬ ‫‪ 4‬خراسان شمالی با ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ایا ویروس کرونا با تزریق خون منتقل می شود؟‬ ‫همه گیــری بیمــاری کرونــا در ســطح جهــان‪ ،‬ایــن ســوال را در مجامــع‬ ‫علمــی مطــرح کــرده اســت کــه ایــا الزم اســت خــون و فراورده هــای‬ ‫خونــی از نظــر وجــود ویــروس کرونــا در مراکــز انتقــال خــون مــورد‬ ‫بررســی قــرار گیرنــد؟‬ ‫موسســه ملــی تحقیقــات ســامت و دانشــکده بهداشــت دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی تهــران‪ ،‬راهنمــای پاســخ بــه پرســش ایــا در مراکــز انتقــال‬ ‫خــون‪ ،‬ضــروری اســت کــه خــون و فــراورده هــای خونــی از نظــر وجــود‬ ‫ویــروس کرونــا بررســی شــوند را منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه همــه گیــری بیمــاری کرونــا در ســطح جهــان‪ ،‬ســوالی کــه‬ ‫بیــش از پیــش در مجامــع علمــی مطــرح مــی شــود ایــن اســت کــه ایــا‬ ‫الزم اســت کــه خــون و فــراورده هــای خونــی از نظــر وجــود ویــروس‬ ‫کرونــا در مراکــز انتقــال خــون مــورد بررســی قــرار گیرنــد؟‬ ‫در حــال حاضــر شــواهدی در خصــوص انتقــال ویــروس کرونــا از طریــق‬ ‫انتقــال خــون و فــراورده هــای خونــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫انــد کــه خطــر ابتــا بــه بیمــاری کرونــا را بــه حداقــل ممکــن می رســانند‪ ،‬اقداماتــی‬ ‫ماننــد‪ ،‬پوشــیدن دســتکش و تعویــض مــداوم ان‪ ،‬شســت و شــو و ضدعفونــی‬ ‫کــردن ســطوح در تمــاس بــا افــراد بعــد از هــر بــار اهــدای خــون‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫وســایل اســتریل بــرای هــر اهــدا کننــده‪ ،‬امــاده کــردن بــازو بــرای اهــدای خــون‬ ‫بــا مــواد ضــد عفونــی کننــده‪ ،‬انجــام معاینــه فیزیکــی اولیــه بــه منظــور تضمیــن‬ ‫ســامت فــرد اهــدا کننــده‪ ،‬فراهــم ســازی امکانــات شســت و شــو و ضدعفونــی‬ ‫دســت هــا بــرای اهــدا کننــده‪ ،‬بررســی وضعیــت دمــای بــدن اهــدا کننــدگان و‬ ‫پوشــیدن ماســک در قالــب ایــن پروتــکل هــا انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫موسســه ملــی تحقیقــات ســامت و دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی تهــران خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن کــه گیرنــده هــای خــاص‬ ‫ســلولی کــه ویــروس کرونــا بــه ان متصــل مــی شــود در ســلول هــای خونی‬ ‫وجــود نداشــته و ایــن ویــروس از گــروه هــای ســنگین اســت و نمی توانــد‬ ‫از طریــق اهــدای خــون منتقــل شــود‪ ،‬بنابرایــن بــه نظــر مــی رســد‪ ،‬بررســی‬ ‫خــون هــای اهدایــی از نظــر وجــود ویــروس کرونــا در مراکــز انتقــال خــون‪،‬‬ ‫ضــروری نیســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در مراکــز انتفــال خــون‪ ،‬پروتــکل هــا و قوانیــن ایمنــی طراحــی شــده‬ ‫‪ 16‬راهکار کلیدی پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا (کووید‪)19-‬‬ ‫ح‬ ‫حفﻆ فاصله یک‬ ‫متری با افراد‬ ‫مشکوک به ویروس‬ ‫استفاده از ماسک‬ ‫در اماکن عمومی‬ ‫و پرتردد‬ ‫خودداری از روبوسی‬ ‫و دست دادن‬ ‫خودداری از تماس با‬ ‫حیوانات وحشی‬ ‫و اهلی‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫با افراد مشکوک به‬ ‫انفوالنزا‬ ‫پوشاندن دهان‬ ‫و بینی هنگام سرفه‬ ‫و عطسه‬ ‫استفاده از ضدعفونی‬ ‫کننده های الکلی در‬ ‫نبود اب و صابون‬ ‫شستشوی مکرر‬ ‫دست ها به مدت‬ ‫‪ 2٠‬ثانیه‬ ‫دستمال استفاده شده‬ ‫هنگام سرفه یا عطسه را‬ ‫به سطل زباله بیاندازیم‬ ‫ماندن در منزل‬ ‫هنگام بیماری‬ ‫پخت کامل گوشت‬ ‫و تخم مرغ‬ ‫جدا کردن وسایل‬ ‫شخصی از یکدیگر‬ ‫بهمراه داشتن‬ ‫دستکش یک بار‬ ‫مصرف‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫دست های الوده با‬ ‫صورت و چشم‬ ‫عدم تماس با وسایل‬ ‫و سطوح در اماکن‬ ‫عمومی‬ ‫ضد عفونی نمودن‬ ‫اشیا و سطوح قابل‬ ‫تماس‬ ‫‪2‬‬ ‫گلستان در‬ ‫انتظار نخستین‬ ‫بارش تابستانه‬ ‫دوشنبه ‪ 09‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان بــا اشــاره بــه تقویــت ســامانه ناپایــدار از عصــر امروز شــنبه گفت که بیشــتر‬ ‫نقــاط ایــن اســتان در ‪ ۲‬روز اینــده نخســتین بــارش رگبــاری تابســتانه را تجربــه خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی در گفتگــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود‪ :‬تمرکــز فعالیــت ایــن ســامانه اغلــب در مناطق مرتفع‬ ‫اســتان اســت امــا اســتمرار ایــن شــرایط در روزهــای اینــده موجــب کاهش دمــای ‪ ۶‬درجــه ای دما در کوهپایه‬ ‫و مناطق دشــتی گلســتان خواهد شــدوی بیان کرد‪ :‬همچنین در مدت زمان تشــدید فعالیت این ســامانه‬ ‫ناپایــدار‪ ،‬دریــای خــزر مــواج اســت و صیــادان بــه نــکات ایمنــی دریانــوردی توجه کنند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪254‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با مسئوالن قضایی تاکید کردند‪:‬‬ ‫مبارزه با فساد بدون مالحظه و تعدی و فقط بر مدار حق‪،‬عدل و قانون‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح روز شــنبه در‬ ‫ارتبــاط تصویــری بــا رئیــس و مســئوالن عالــی قضایــی و‬ ‫همچنیــن روســای کل دادگســتریهای سراســر کشــور بــا‬ ‫ابــراز خرســندی از اقدامــات انجــام شــده در یــک ســال‬ ‫اخیــر‪ ،‬بــر لــزوم اســتمرار حرکــت تحولــی در قــوه قضائیــه‬ ‫بــه صــورت متــوازن و بــا محوریــت مردمــی بــودن قــوه‬ ‫تاکیــد کردنــد و گفتنــد‪ :‬مبــارزه بــا فســاد کــه در ایــن دوره‬ ‫بــه اوج خــود رســیده اســت بایــد بــدون اغمــاض و بــر‬ ‫اســاس حــق و عــدل و قانــون و همچنیــن بــدون تعــدی و‬ ‫ظلــم بــه افــراد بیگنــاه بــا قــدرت ادامــه یابــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای همچنیــن بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه ماجــرای کرونــا تمــام نشــده و همچنــان ادامــه‬ ‫دارد‪ ،‬همــه مــردم و مســئوالن را بــه جــدی گرفتــن رعایــت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی و جلوگیــری از شــیوع‬ ‫مجــدد ویــروس کرونــا فراخواندنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا گرامی داشــت یــاد شــهید‬ ‫مظلــوم ایت اللــه بهشــتی‪ ،‬شــهید قدوســی‪ ،‬شــهید‬ ‫الجــوردی و دیگــر شــهیدان دســتگاه قضــا‪« ،‬تدویــن‬ ‫نســخه ارتقــا یافتــه و پیشــرفته تر ســند تحــول قضایی» را‬ ‫بــا اســتفاده از اندیشــمندان حــوزه و دانشــگاه و تجربیــات‬ ‫درون قــوه ای کاری بــا ارزش خواندنــد و افزودنــد‪ :‬در‬ ‫زمان هــای الزم از اجــرای ایــن ســند و برنامه هــای مترتــب‬ ‫بــر ان بــه مــردم گــزارش دهیــد کــه ایــن کار در امیــدواری‬ ‫مــردم بــه دســتگاه قضــا قطعــا ً تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫ایشــان تحــول را ضرورتــی مســتمر‪ ،‬مدیریت شــده و‬ ‫تــوام بــا دریافت هــای جدیــد و ابتــکارات تــازه خواندنــد‬ ‫و افزودنــد‪ :‬ایــن کار بایــد بــر اصــول و مبانــی اســامی‬ ‫و دینــی مبتنــی باشــد و گرنــه تحــول بــدون مبنــا‪ ،‬بــه‬ ‫تذبــذب و هــرج و مــرج منجــر می شــود‪.‬‬ ‫حضرت ایت الله خامنه ای ایجاد تحول را در عمل بســیار‬ ‫دشــوار خواندنــد وگفتنــد‪ :‬البتــه برخــی مقاومت هــا نــه از‬ ‫روی ســوء نیــت بلکــه از ســر ناتوانــی و یــا نداشــتن حــال‬ ‫و حوصلــه تغییــرات بنیادیــن اســت‪ .‬البتــه مخالفت هــای‬ ‫کســانی کــه از وضــع موجــود منتفــع هســتند و کارشــکنی ها‬ ‫و فضاســازی های شــبکه در هــم تنیــده مفســدان و‬ ‫مجریــان نیــز ایجــاد تحــول را ســخت تر می کنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت‪‎‬اللــه خامنــه ای تالش هــای بی وقفــه‬ ‫دشــمنان بــرای «خنثــی کــردن هــر حرکــت اصالحــی‬ ‫و تحولــی در نظــام» را از طریــق جوســازی رســانه ای‬ ‫و ایجــاد وسوســه و بدبینــی در افــکار عمومــی از دیگــر‬ ‫دشــواری های ایجــاد تحــول خواندنــد و تاکیــد کردنــد‪:‬‬ ‫تنهــا راه موثــر بــرای مقابلــه بــا همــه عوامــل و عناصــر ضد‬ ‫تحــول‪« ،‬منفعــل نشــدن‪ ،‬اســتقامت‪ ،‬تــوکل بــر خــدا و‬ ‫ادامــه شــجاعانه مســیر تحــول» اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در بخــش دیگــری از سخنانشــان بــا اشــاره‬ ‫بــه وظایــف مهــم و بســیار گســترده قــوه قضائیــه در‬ ‫قانــون اساســی‪ ،‬پیگیــری و اجــرای متــوازن همــه ایــن‬ ‫وظایــف را ضــروری برشــمردند‪.‬‬ ‫ایشــان در همیــن زمینه موضــوع «احیای حقوق عامه»‬ ‫را مهــم خواندنــد و بــا ابــراز خرســندی از فعالیت هــای‬ ‫اخیــر قــوه در ایــن زمینــه‪ ،‬گفتنــد‪ :‬اگــر دادســتانی ها‬ ‫احســاس کردنــد حقــوق عامــه در حــال تضییــع اســت‬ ‫بایــد وارد کار شــوند و از حــق مــردم دفــاع کننــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای بــا اشــاره بــه یکــی دیگــر از‬ ‫وظایــف اساســی دســتگاه قضــا در قانــون اساســی یعنــی‬ ‫«پیشــگیری از وقــوع جــرم» افزودنــد‪ :‬اگــر بســترهای‬ ‫شــکل گیری و وقــوع جــرم بــه درســتی شــناخته شــود‪،‬‬ ‫پیشــگیری علمــی از وقــوع جــرم و در نتیجــه کاهــش‬ ‫فــراوان هزینه هــای مقابلــه بــا جــرم محقــق خواهــد شــد‬ ‫کــه ایــن کار نیازمنــد همراهــی همــه قــوا بــه خصــوص‬ ‫قــوه مجریــه اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب گفتنــد‪ :‬در مســائل گوناگــون از جملــه‬ ‫دانش‬ ‫پیشــگیری از وقــوع جــرم و تعاریــف حقــوق عامه‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫صرفــا ً قضایــی مشکل گشــا نیســت و بایــد از نخبــگان‬ ‫حــوزه و دانشــگا ه در علــوم مختلــف کمــک گرفــت‪.‬‬ ‫ایشــان بــا ابــراز خرســندی از مشــخص شــدن برخــی‬ ‫مصادیــق حقــوق عامــه از جملــه محیــط زیســت و نیــز‬ ‫واگذاری هــای غیردقیــق بنگاه هــای تولیــدی گفتنــد‪ :‬اگــر‬ ‫مراکــز تولیــدی بــه اشــخاص ناصالــح یــا ناتــوان واگــذار‬ ‫شــود‪ ،‬تولیــد کشــور ضربــه می خــورد بنابرایــن‪ ،‬ایــن‬ ‫مصادیــق جــزو حقــوق عامــه اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب تعمیــم تحول خواهــی از مســئوالن‬ ‫دســتگاه قضــا بــه بدنــه و همــه کارکنــان دســتگاه را‬ ‫ضــروری خواندنــد و افزودنــد‪« :‬مردمــی بــودن» از دیگــر‬ ‫ضروریــات ایجــاد تحــول اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای‬ ‫نــگاه از بــاال بــه مــردم را غیرقابــل‬ ‫قبــول دانســتند و گفتنــد‪ :‬همــه مــا‬ ‫مســئوالن نظــام جــزو مردمیــم و‬ ‫خیلــی از مــردم از ما باالتر هســتند‪،‬‬ ‫بنابرایــن همــه بایــد خــود را در عمــل‬ ‫خدمتگــزار مــردم بدانیــم‪.‬‬ ‫«دسترســی اســان مــردم بــه‬ ‫دســتگاه قضــا»‪« ،‬تــاش بــرای‬ ‫ارتقــای اگاهــی و اطالعــات قضایــی‬ ‫مردم»‪« ،‬حضور مســتمر و مواجهه‬ ‫مســتقیم بــا مــردم» و «بهره گیــری‬ ‫از کمــک و اطالعــات مردمــی در‬ ‫مســائلی نظیــر مبــارزه بــا فســاد»‬ ‫از دیگــر تاکیــدات رهبــر انقــاب بــه‬ ‫مســئوالن قضایــی بــود‪.‬‬ ‫ایشــان بیــان گــزارش زبانــی و‬ ‫امــاری بــه مــردم را الزم امــا ناکافــی‬ ‫دانســتند و بــا اشــاره بــه ضــرورت‬ ‫بهره گیــری از هنــر و ظرفیت هــای‬ ‫رســانه ای در ارائــه گــزارش‬ ‫فعالیت هــا گفتنــد‪ :‬متاســفانه بــا‬ ‫غفلــت برخــی مســئوالن مربــوط در‬ ‫عرصــه نظــارت بــر فیلم هــا‪ ،‬شــاهد‬ ‫نمایــش فیلم هایــی هســتیم کــه‬ ‫اســاس و مبانــی قضایــی جمهــوری‬ ‫اســامی را زیــر ســوال می برنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب افزودنــد‪ :‬غربی هــا‬ ‫بــر خــاف واقعیــت‪ ،‬در فیلم هــای‬ ‫ســینمایی ‪ ،‬دادگاه هــای خــود را‬ ‫عرصــه عدالــت محــض نشــان‬ ‫می دهنــد ولــی مــا حتــی در ارائــه‬ ‫واقعیــات کشــور از ظرفیت هــای‬ ‫هنــری و رســانه ای بهــره نمی گیریــم‬ ‫و گاهــی بــر عکــس نشــان‬ ‫می د هیــم ‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه ســخنان رئیــس‬ ‫جمهــور امریــکا دربــاره ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫حبــس بــرای کســانی کــه نمادهــای‬ ‫بــرده داری و نژادپرســتی را بــه پاییــن‬ ‫بکشــند و یــا جــدا کــردن فرزنــدان مهاجــران از والدینشــان‬ ‫گفتنــد‪ :‬البتــه از ایــن بی قانونی هــا در غالــب فیلم هــای‬ ‫غربــی خبــری نیســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در ادامــه نکاتــی را درخصــوص‬ ‫مبــارزه بــا فســاد بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای بــا بیــان اینکــه مبــارزه بــا‬ ‫فســاد از دوره قبل در قوه قضاییه اغاز شــده بود و اکنون‬ ‫بــه اوج خــود رســیده اســت‪ ،‬گفتنــد‪ :‬مــردم از مبــارزه بــدون‬ ‫مالحظــه و بــدون اغمــاض بــا مفســد امیــدوار مــی شــوند‬ ‫زیــرا فســاد مالــی و اقتصــادی همچــون ویــروس کرونــا‪،‬‬ ‫بســیار خطرنــاک و به شــدت واگیــردار و ُمســری اســت‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬تنهــا تفــاوت ویــروس کرونــا بــا ویروس‬ ‫فســاد ایــن اســت کــه ویــروس کرونــا بــا شستشــوی‬ ‫دســت برطــرف مــی شــود امــا تنهــا راه مقابلــه بــا ویــروس‬ ‫فســاد‪ ،‬قطــع دســت مفســد اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬وظیفــه قــوه قضاییــه را برخــورد‬ ‫متــوازن بــا همــه اَشــکال و ابعــاد فســاد برشــمردند و در‬ ‫عیــن حــال تاکیــد کردنــد‪ :‬بایــد مبــارزه بــا فســاد‪ ،‬در درجــه‬ ‫اول در داخــل قــوه و بــه صــورت جــدی و کارشناســی‬ ‫انجــام شــود‪ ،‬زیــرا تبعــات و ضربــه فســاد در داخــل قــوه‬ ‫قضاییــه بســیار ســنگین خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایشــان گفتنــد‪ :‬البتــه همانطــور کــه در برخــورد بــا فســاد‬ ‫نبایــد اغمــاض وجــود داشــته باشــد امــا افــراد بی گنــاه‬ ‫هــم نبایــد مــورد تعــدی قــرار گیرنــد و رســیدگی ها بایــد‬ ‫کامــا ً بــر اســاس قانــون و عدالــت و بــدون جوگیــری‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه گســترش فضــای‬ ‫مجــازی و قضــاوت افــراد مختلــف دربــاره رویدادهــا و‬ ‫مســائل‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬عمــوم مــردم و فعــاالن‬ ‫فضــای مجــازی مراقــب باشــند تــا نســبت بــه افــراد‬ ‫بی گنــاه تعــدی و ظلمــی واقــع نشــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای بــا گالیــه از اهانــت و ظلــم‬ ‫بــه برخــی بــزرگان پاکدســت قبلــی قــوه قضائیــه در جریــان‬ ‫قضاوتهــا و اظهارنظرهایــی کــه در خصــوص دادگاه اخیــر‬ ‫شــده افزودنــد‪ :‬خطــاب مــن در ایــن موضــوع مــردم و‬ ‫جوانــان مومــن اســت کــه مراقــب باشــند تعــدی نکننــد و بــه‬ ‫افــراد معانــد کــه بــه دنبــال گرفتــن انتقــام از مواضــع انقالبی‬ ‫و محکــم قاطــع فــان شــخصیت هســتند‪ ،‬کاری نــدارم‪.‬‬ ‫ایشــان تاکیــد کردنــد‪ :‬حرکــت مبــارزه بــا فســاد کــه اکنون‬ ‫در قــوه قضاییــه به خوبــی مشــاهده می شــود و خــود را‬ ‫نشــان داده اســت‪ ،‬از دوره اقــای املــی الریجانــی اغــاز‬ ‫شــد و ایشــان هــم در داخــل و هــم در بیــرون از قــوه‬ ‫شــروع کننــده ان بودنــد و اینهــا نبایــد از نظــر دور باشــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی یکــی از اقدامــات خــوب قــوه‬ ‫قضاییــه در مبــارزه بــا فســاد را «حمایــت از تولیــد و‬ ‫جلوگیــری از تعطیلــی واحدهــای تولیــدی» دانســتند و‬ ‫گفتنــد‪ :‬در شــرایط کنونــی کــه مــردم از لحــاظ معیشــت‬ ‫دچــار ســختی هســتند‪ ،‬هــر دســتگاهی کــه بتوانــد بــه‬ ‫اقتصــاد کشــور کمــک کنــد‪ ،‬بایــد ایــن کار را انجــام دهــد‬ ‫و ایــن اقــدام قــوه قضاییــه در واقــع کمــک بــه اقتصــاد‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای بــا اشــاره بــه ابالغیــه‬ ‫اخیــر رئیــس قــوه قضاییــه مبنــی بــر اینکــه برخــی بانکهــا‬ ‫حــق مصــادره و تعطیلــی واحدهــای تولیــدی را ندارنــد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کردنــد‪ :‬ایــن کار‪ ،‬بســیار درســت و قابــل‬ ‫تعمیــم در مــورد کســانی اســت کــه بــا خریــد واحدهــای‬ ‫تولیــدی و اخــراج کارگــران و فــروش تجهیــزات‪ ،‬کاربــری‬ ‫ایــن واحدهــا را تغییــر مــی دهنــد زیــرا اینگونــه اقدامــات‪،‬‬ ‫ضربــه بــه اقتصــاد کشــور اســت‪.‬‬ ‫ایشــان یکــی از نــکات مهــم در زمینــه مبــارزه بــا فســاد را‬ ‫«نظارتهــا و گــزارش هــای مردمــی» خواندنــد و افزودنــد‪:‬‬ ‫بایــد بــرای ایــن موضــوع زیرســاخت های حقوقــی در‬ ‫قــوه قضاییــه فراهــم شــود تــا امنیــت مــادی و معنــوی‬ ‫گزارشــگر حفــظ شــود و امــر به معــروف و ناهــی از منکــر‬ ‫دلگــرم باشــد کــه دســتگاه قضایــی پشــتیبان او اســت‪ ،‬و‬ ‫در مقابــل زمینــه تهمــت زنــی نیــز فراهــم نشــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در بخــش پایانــی سخنانشــان بــه‬ ‫یــک موضــوع غیرقضایــی امــا مهــم یعنــی مســئله کرونــا‬ ‫نیــز اشــاره کردنــد و بــا انتقــاد از برخــی افــراد کــه مســئله‬ ‫کرونــا را تمام شــده می داننــد‪ ،‬گفتنــد‪ :‬در اثــر فــداکاری‬ ‫دســتگاهها و کادرهــای درمانــی و بهداشــتی و همچنیــن‬ ‫مجاهــدت داوطلبانــه گروههــای مردمــی و همــکاری‬ ‫عمــوم مــردم‪ ،‬ایــران به عنــوان یــک کشــور موفــق در دنیــا‬ ‫معرفــی شــد امــا ایــن مربــوط بــه ابتــدای کار بــود و اکنــون‬ ‫متاســفانه ان حرکــت و مجاهــدت از جانــب بعضی مردم‬ ‫و مســئوالن سســت شــده اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای بــا تشــکر از خدمــات‬ ‫طاقت فرســای کادرهــای درمانــی‪ ،‬شــیوع بیمــاری را موجــب‬ ‫خســته شــدن ایــن زحمتکشــان دانســتند و افزودنــد‪ :‬اینکــه‬ ‫گفتــه می شــود بایــد کاری کــرد کــه مشــکالت اقتصــادی از‬ ‫ناحیــه کرونــا بوجــود نیایــد‪ ،‬حــرف درســتی اســت امــا در‬ ‫صــورت بی توجهــی و شــیوع گســترده بیمــاری‪ ،‬مشــکالت‬ ‫اقتصــادی هــم بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایشــان بــا تاکیــد بــر لــزوم مراقبــت از کشــور در همــه‬ ‫جهــات از جملــه در مقابــل دشــمنی های امریــکای خبیث‬ ‫و انگلیــس خبیــث و همچنیــن در مواجهــه بــا اقدامــات‬ ‫دولتهــای اروپایــی‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬اگــر ما بــه وظایف‬ ‫خــود عمــل کنیــم بــه توفیــق الهــی انهــا در هــر کاری‬ ‫سرشــان بــه ســنگ خــورده و نمی تواننــد مقاصدشــان را‬ ‫عملــی کننــد و نتیجــه فشــار بــه قــول خودشــان حداکثــری‬ ‫بــرای بــه زانــودراوردن مــردم‪ ،‬نشســتن مشــت ملت ایران‬ ‫بــر ســینه انهــا و بــه عقــب راندن شــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنـه ای در پایــان از زحمــات همــه‬ ‫مســئوالن‪ ،‬قضــات و کارکنــان قــوه قضائیــه در سراســر‬ ‫کشــور و همچنیــن از خانواده هــای انــان تشــکر کردنــد‪.‬‬ ‫در این نشست‪ ،‬پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه بــا بیــان گزارشــی از رویکردهــا و‬ ‫برنامه هــای تحولــی ایــن قــوه در یــک ســال اخیــر گفــت‪:‬‬ ‫رویکــرد فناورانــه و گســترش دادرســی الکترونیــک و‬ ‫ایجــاد ســامانه های مختلــف بــرای تســهیل دسترســی‬ ‫مــردم بــه عدالــت‪ ،‬رویکــرد فعــال در برخــورد بــا مســائل‬ ‫از جملــه جلوگیــری از تعطیلــی ‪ ۱۲۰۰‬واحــد تولیــدی بــا‬ ‫همــکاری دولــت‪ ،‬تقویــت بُعــد نظارتــی و فعال تــر کــردن‬ ‫ســازمان بازرســی کل کشــور‪ ،‬افزایش اتقان اراء‪ ،‬سامان‬ ‫دادن و تعییــن تکلیــف بیــش از نیمــی از پرونده هــای‬ ‫معــوق‪ ،‬مردمی شــدن قــوه و افزایــش نقــش دادن بــه‬ ‫مــردم در کشــف و یــا پیشــگیری از وقــوع جــرم‪ ،‬از جملــه‬ ‫رویکردهــا و برنامه هــای قــوه در ســال گذشــته بــود‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین رئیســی‪ ،‬مبــارزه بــا فســاد را‬ ‫اولویــت جــدی قــوه قضائیــه خوانــد و افــزود‪ :‬بیــش از هــزار‬ ‫حکــم در محاکــم علیــه مفســدین اقتصــادی صــادر شــده و ایــن‬ ‫کار بــا جدیــت دنبــال خواهــد شــد‪ ،‬همچنیــن ارتقــاء ســامت‬ ‫دســتگاه قضایــی و مبــارزه بــا هــر گونــه فســاد و کــژی در درون‬ ‫ایــن قــوه جــزو اولویتهــا و مطالبــات همــه قضــات متدیــن و‬ ‫ســالم دســتگاه قضایــی و عمــوم مــردم اســت‪.‬‬ ‫مدیر کل استاندارد خراسان شمالی از پلمب تجهیزبازی غیر استاندارد در پارک بش قارداش بجنورد خبر داد‪.‬‬ ‫فهمیه مهمان نواز گفت‪ :‬به منظور حفظ ســامت و ایمنی اســتفاده کنندگان از تجهیزات تفریحی و تشــدید نظارت‪ ،‬در بازرســی کارشناســان اداره‬ ‫کل اســتاندارد‪ ،‬یــک دســتگاه سرســره بــادی در محوطــه پــارک بــش قــارداش پلمب شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه رعایــت نــکات ایمنــی در وســایل بــازی و تجهیــزات پارک هــا و شــهربازی ها مشــمول اســتاندارد اجبــاری اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬الزام اســتاندارد‬ ‫بــرای تجهیــزات بــازی شــامل ســه مرحلــه ســاخت‪ ،‬نصــب و بهره بــرداری اســت کــه بــرای دریافــت تاییدیــه اســتاندارد بایــد هــر ســه مرحلــه تحــت نظــارت‬ ‫کارشناســان ذی ربــط انجام شــود‪.‬‬ ‫پلمب تجهیز‬ ‫بازی غیر‬ ‫استاندارد در‬ ‫بوستان ملی‬ ‫دوشنبه ‪ 09‬تیر ‪1399‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫درامد ‪ ۱۴۰‬میلیارد ریالی‬ ‫بزرگترین باغ موقوفه کشور‬ ‫در ازادشهر‬ ‫بزرگتریــن بــاغ موقوفــه یکپارچــه کشــور‬ ‫بــه گفتــه مســوول اجــرای بنیــاد عمــران‬ ‫و توســعه موقوفــات اســتان گلســتان‪ ،‬در‬ ‫ایــن موقوفــه ‪ ۳۳‬میــوه تولیــد مــی شــود‬ ‫و بــا توجــه بــه نیــاز کشــور بــرای صنعــت‬ ‫چــوب و محدودیــت برداشــت جنــگل هــا‪،‬‬ ‫زراعــت چــوب نیــز در ایــن موقوفــه در‬ ‫حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫محمدصــادق پورقاســم بیــان کــرد‪:‬‬ ‫پارســال ‪ ۱۳۵‬هــزار نفــر روزانــه در ایــن‬ ‫موقوفــه مشــغول بــه فعالیــت بودنــد و در‬ ‫هــر روز ‪ ۷۰۰‬تــا هــزار و ‪ ۵۰۰‬کارگــر روزمــزد‬ ‫میــوه درختــان ایــن بــاغ را برداشــت‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر ان‪ ،‬احــداث‬ ‫کارخانــه فــراوری میــوه‪ ،‬کارگاه تولید ســبد‬ ‫و اجــرای دامــداری بــرای پــرورش پنــج‬ ‫هــزار راس دام ســنگین در ایــن موقوفــه‬ ‫در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫ابراهیــم کریمــی معــاون هماهنگــی‬ ‫امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫افزایــش درامــد ایــن بــاغ از ‪ ۵۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال در چنــد ســال قبــل بــه ‪ ۱۴۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال و اشــتغالزایی فــراوان ان می توانــد‬ ‫الگویــی مناســب بــرای دیگــر ادارات‬ ‫و نهادهــا بــرای بهره بــرداری بهتــر از‬ ‫دارایی هــا در ســال جهــش تولیــد باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان‬ ‫هــم گفــت‪ :‬عــاوه بــر درامدزایــی‪ ،‬ایــن‬ ‫بــاغ ســاالنه ‪ ۱۸۰‬هــزار نفــر ســاعت بــرای‬ ‫اهالــی ازادشــهر بــه صــورت روزانــه یــا‬ ‫فصلــی شــغل ایجــاد کــرده کــه تــاش مــی‬ ‫کنیــم بــا اجــرای برخــی طرح هــای دیگــر از‬ ‫جملــه راه انــدازی مجموعــه پــرورش پنــج‬ ‫هــزار راســی دام ســنگین بــرای تولیــد‬ ‫لبنیــات و گوشــت قرمــز‪ ،‬فرصــت ایجــاد‬ ‫اشــتغال بیشــتر در ایــن موقوفــه فراهــم‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫شمـاره ‪254‬‬ ‫کشاورزی قراردادی‪ ،‬راه نجات پیشرانه اقتصاد خراسان‬ ‫خراســان شــمالی ســاالنه افــزون بــر یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫تــن انــواع تولیــدات زراعــی‪ ،‬باغــی و دامــی دارد کــه تنهــا بخــش‬ ‫اندکــی از ان در زمــان تولیــد توســط صنایــع و یــا بخــش دولتــی‬ ‫خریــداری می شــود و بخــش عمده تــر ان بــه علــت وضعیــت‬ ‫نابســامان بــازار‪ ،‬اســیر دســت دالل بــازی ســودجویان می شــود‪.‬‬ ‫کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه بــا توجــه بــه تکــرار هرســاله ســریال‬ ‫پرماجــرای عرضــه محصــوالت کشــاورزی و مغبــون شــدن همــواره‬ ‫تولیــد کننــدگان‪ ،‬تنهــا راه غلبــه بــر ایــن وضعیــت بــازار محصــوالت‬ ‫کشــاورزی گذر از شــیوه های ســنتی به روش های قراردادی اســت‬ ‫بــه گونــه ای کــه اقتصــاد بــرد ‪ -‬بــرد‪ ،‬منافــع هــر دو ســوی معاملــه‪،‬‬ ‫یعنــی هــم کشــاورز و هــم صنایــع و بازرگانــان را تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫در شهرســتان ازادشــهر اســتان گلســتان‬ ‫بــا احیــا و اجــرای طرح هــای مختلــف بــه‬ ‫درامــد ســاالنه ‪ ۱۴۰‬میلیــارد ریــال رســیده‬ ‫و بــا ایجــاد زمینــه اشــتغال روزانــه هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفــر‪ ،‬نمونــه عینــی از جهــش تولیــد را‬ ‫بــه نمایــش گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫بــه اعتقــاد انــان یکــی از مشــکالت تولیدکننــدگان بخــش‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬پراکندگــی تولیــد و نبــود بــازار مناســب بــرای فــروش‬ ‫محصــول اســت‪ ،‬تنهــا راه ســاماندهی ایــن بــی ســر و ســامانی‪،‬‬ ‫ایجــاد تشــکل های فعــال در بخــش بــازار و ورود بــه حــوزه‬ ‫کشــاورزی قــراردادی اســت‪.‬‬ ‫لزوم حرکت از کشاورزی تولیدمحور به بازارمحور‬ ‫یــک کارشــناس کشــاورزی در خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه‬ ‫کشــاورزی قــراردادی چالــش هــای حــوزه فــروش محصــوالت را چــاره‬ ‫خواهــد کــرد‪ ،‬اظهــار مــی کنــد کــه در حقیقــت‪ ،‬هــدف کشــاورزی‬ ‫تجــاری ایــن اســت کــه بــا هماهنگ ســازی حلقه هــای مختلــف‬ ‫زنجیــره بتــوان مســایل و چالش هایــی ماننــد ضایعــات بــاال‪،‬‬ ‫نوســانات قیمــت و تقســیم ســود و خطــر تولیــد را از بیــن بــرد‪.‬‬ ‫مهنــدس ابوالفضــل پورحاتــم‪ ،‬انــان معتقــد اســت کــه اگــر‬ ‫کشــاورزی قــراردادی بــه خوبــی ســازماندهی و مدیریــت شــود‪،‬‬ ‫خطــر خریــد و فــروش در بــازار کاهــش خواهــد یافــت و در نتیجــه‬ ‫ســود بهتــری نیــز عایــد کشــاورزان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬حرکــت از کشــاورزی تولیدمحــور بــه ســوی‬ ‫کشــاورزی بازارمحــور یــا تجــاری بایــد بــه راهبــردی بــرای پیشــران‬ ‫اقتصــادی اســتان خراســان شــمالی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫وی بیشــترین مســایل و چالــش هــای کشــاورزان ایــن اســتان را‬ ‫نبــود بــازار دانســت و افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه حاشــیه بــازار و یــا‬ ‫نوســانات قیمت در کشــور خیلی باالســت‪ ،‬محصولی که در ســر‬ ‫مزرعــه بــه فــروش مــی رســد در نهایــت بــا چندیــن برابــر قیمت به‬ ‫دســت مصــرف کننــده مــی رســد کــه ســود ان نیــز عایــد واســطه‬ ‫ها و دالالن می شــود‪ ،‬بخشــی از محصول فاســد شــده و از بین‬ ‫مــی رود کــه عایــدی کشــاورز از ان جــز ضرر نیســت‪.‬‬ ‫وجــود دالل هــا‪ ،‬واســطه هــا‪ ،‬ضایعــات زیــاد بخــش کشــاورزی‪ ،‬نبــود‬ ‫استانداردســازی در تولید محصول و فروش ان‪ ،‬بســته بندی نامناســب‪،‬‬ ‫نبــود انبارهــای فنــی بــرای نگهــداری محصــوالت در زمــان اوج برداشــت‬ ‫از جملــه مشــکالت قشــر کشــاورز اســت‪ ،‬وزارت جهــاد کشــاورزی ســال‬ ‫هــای ســال بــر روی تولیــد تمرکــز کــرده اســت و ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه کشــاورزان در تولیــد مشــکلی ندارنــد بلکــه بــازار و فــروش محصــول‬ ‫دغدغــه انــان اســت کــه تمرکزهــا بایــد بــر ســر ایــن مســاله مهــم باشــد‬ ‫و البتــه کشــاورزی قــراردادی مــی توانــد بخــش زیــادی از ایــن چالــش را‬ ‫برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از کارشناســان حــوزه کشــاورزی خراســان شــمالی مــی‬ ‫گویــد‪ :‬همــواره برنامــه ســازمان هــا در حــوزه کشــاورزی تولیدمحــور‬ ‫بــوده و بــه فعالیت هــای پیشــین و پســین کاری نداشــته ایم‪ ،‬در‬ ‫ایــن ســال هــا در تولیــد وضعیــت مطلوبــی پیــدا کــرده ایــم امــا‬ ‫مشــکل اصلــی کشــاورزان نبــود بــازار مناســب و فــروش اســت‪.‬‬ ‫حلقه واسطی باید بین تولید و فروش ایجاد شود‬ ‫مهنــدس هــادی محمــدی بــا بیــان اینکــه حرکــت بــه ســمت‬ ‫کشــاورزی تجــاری بایــد عملیاتــی شــود‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬نوســان‬ ‫قیمــت هــا بــه علــت نبــود برنامــه اســت‪ ،‬بیــن حلقــه هــای‬ ‫تولیــد کننــده و فروشــنده‪ ،‬صنایــع بایــد یــک ارتبــاط و هماهنگــی‬ ‫دوســویه ایجــاد کننــد چــرا کــه در برخــی از ســال هــا بــه علــت‬ ‫نبــود الگــوی کشــت‪ ،‬محصولــی بیــش از نیــاز کشــت مــی شــود و‬ ‫محصولــی نیــز بســیار کــم‪ ،‬در برخــی از ســال هــا کشــاورزان هیــچ‬ ‫بــازار فروشــی ندارنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار مــی دارد‪ :‬کشــاورز بایــد از کشــت محصــول خــود اطمینــان‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬بــازار مناســبی باشــد تــا بدانــد هرچــه هزینــه مــی کنــد‬ ‫از دســتش خــارج نشــده اســت‪ ،‬امــا متاســفانه برخــی اوقــات شــاهد‬ ‫ایــن هســتیم کــه زمــان برداشــت رســیده اســت امــا کشــاورز حتــی نمی‬ ‫توانــد جعبــه بــرای جمــع اوری محصــول خــود خریــداری کنــد چــرا کــه‬ ‫مــی دانــد قیمــت تمــام شــده تولیــد از فــروش پیشــی گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬در کشــاورزی قــراردادی محصــول طبــق برنامــه‬ ‫تولیــد و بــا سیســتم اســتاندارد حمــل خواهــد شــد‪ ،‬ضایعــات بــه‬ ‫حداقــل مــی رســد‪ ،‬محصــوالت در انبــار فنــی و مناســب نگهــداری‬ ‫و در نهایــت بــه چرخــه فنــاوری وارد مــی شــود کــه ارزش افــزوده‬ ‫نیــز بــه دنبــال ان اســت‪.‬‬ ‫محمــدی اضافــه مــی کنــد‪ :‬کشــاورزان خراســان شــمالی یــا در‬ ‫ســر مزرعــه محصــوالت تولیــدی خــود را بــا قیمــت ناچیــزی‬ ‫بــه واســطه هــا مــی فروشــند یــا ان را بــه میادیــن میــوه و تــره‬ ‫بــار حمــل مــی کننــد کــه در زمــان اوج برداشــت محصــول کــه‬ ‫فســادپذیری بیشــتری هــم دارنــد‪ ،‬در مــکان هــای روبــاز و جلــو‬ ‫افتــاب چنــد روز نگهــداری مــی شــوند و پــس از نبــود مشــتری‬ ‫راهــی جعبــه هــای زبالــه شــده و یــا بــا قیمتــی بســیار ناچیــز بــه‬ ‫فــروش مــی رســد‪.‬‬ ‫وی اظهــار مــی کنــد‪ :‬در میادیــن میــوه و تــره بــار بــرای‬ ‫نگهــداری و فــروش محصــول هیــچ ضمانتــی وجــود نــدارد‪،‬‬ ‫انهــا درصــدی ســود بــرای فــروش کســر مــی کننــد‪ ،‬بیشــتر‬ ‫مواقــع بخــش زیــادی از محصــوالت کشــاورزان در گرماگــرم‬ ‫فصــل برداشــت در ایــن بــازار از بیــن مــی‬ ‫رود‪.‬‬ ‫غفلت از مرحله فروش در زنجیره کار‬ ‫کشاورزی‬ ‫ایــن کارشــناس کشــاورزی مــی گویــد‪ :‬کســب‬ ‫و کار کشــاورزی تمرکــز بــر روی زنجیــره کاشــت‪،‬‬ ‫داشــت و برداشــت اســت امــا مرحلــه فــروش‬ ‫در ایــن زنجیــره دیــده نشــده اســت کــه بایــد‬ ‫بــا تــاش مســووالن حــوزه جهــاد کشــاورزی و‬ ‫همچنیــن خــود تولیدکننــدگان بایــد ایــن حلقــه‬ ‫بــه ایــن زنجیــره متصــل شــود‪.‬‬ ‫محمــدی بــا بیــان اینکــه انــگاه کــه ایــن‬ ‫حلقــه متصــل شــود کشــاورزی تــا حــدودی‬ ‫از خطــر خــارج خواهــد شــد‪ ،‬مــی افزایــد‪:‬‬ ‫فــروش مهمتریــن حلقــه زنجیــره تولیــد‬ ‫اســت کــه بــا کشــاورزی قــراردادی بــه ســرانجامی خواهــد رســید‬ ‫و تولیــد در اســتان تجــاری خواهــد شــد چــرا کــه در ایــن ســال‬ ‫هــا تنهــا معیشــت کشــاورزان را تامیــن مــی کــرد در حالــی کــه‬ ‫پتانســیل و ظرفیــت ان بیــش از ایــن اســت‪.‬‬ ‫کشاورز باید بداند مشتری محصولش کیست‬ ‫سرپرســت مدیریت توســعه بازرگانی ســازمان جهاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی نیــز بــر کشــاورزی بازارمحــور تاکیــد کــرده و مــی‬ ‫گویــد‪ :‬تولیدکننــدگان در مراحــل کاشــت و داشــت بــه فکــر فــروش‬ ‫نیســتند و در پایــان محصــول خــود را وارد بــازار و بــا مشــکالت‬ ‫زیــادی نیــز دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد امــا بایــد کارهــا در تمامــی‬ ‫مراحــل کشــاورزی نظــام منــد باشــد‪ ،‬کشــاورز بایــد بدانــد در پایــان‬ ‫محصولــش را بــه چــه کســی و بــا چــه قیمتــی خواهــد فروخــت‪.‬‬ ‫جهــان راشــدی مــی افزایــد‪ :‬حتــی در ایــن نــوع کشــاورزی طــرف‬ ‫قــرارداد نیــز مــی دانــد کــه چــه محصولــی را خریــداری مــی کنــد‬ ‫کــه بــا توجــه بــه میــزان خریــد‪ ،‬قیمــت و کیفیــت ان برنامــه‬ ‫ریــزی خواهــد کــرد و در صــورت تــداوم ایــن طــرح حتــی صنایــع‬ ‫و کارخانــه هــا نیــز بــا چالــش هــا و مشــکالت زیــادی مواجــه‬ ‫نخواهنــد شــد‪ ،‬چــرا کــه بــا برنامــه ریــزی پیــش مــی رونــد کــه‬ ‫منجــر بــه تــداوم کار انهــا نیــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار مــی کنــد‪ :‬کشــاورزی قــراردادی بایــد یــک معادلــه بــرد‬ ‫ بــرد بیــن کشــاورز‪ ،‬بهره بــرداران و متقاضیــان باشــد‪.‬‬‫وی مــی افزایــد‪ :‬در دنیــای امــروز کشــاورزی از مرحلــه ســنتی عبــور‬ ‫کــرده اســت و بایــد تــاش کنیــم کشــاورزی را از اخریــن فنــاوری هــا‬ ‫و امکانــات و توســعه مکانیزاســیون بهــره منــد ســازیم‪.‬‬ ‫راشــدی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــر کشــت فراســرزمینی‬ ‫نیــز تاکیــد کــرده و مــی گویــد‪ :‬ایــن پتانســیل در کشــورهای‬ ‫همســایه وجــود دارد کــه بــه نوعــی ایــن نــوع کشــاورزی نیــز‬ ‫قــراردادی اســت‪.‬‬ ‫مجیــد داوری مــی افزایــد‪ :‬وزارت جهــاد کشــاورزی همیشــه تنهــا‬ ‫بــر روی تولیــد تمرکــز مــی کنــد بــا وجــود اینکــه در تولیــد عملکــرد‬ ‫خوبــی داریــم امــا کشــاورزان در فــروش دســترنج خــود همیشــه‬ ‫بــا مشــکل مواجــه هســتند و حتــی در برخــی از ســال هــا محصول‬ ‫خــود را بــر زمیــن رهــا کــرده انــد کــه بارهــا ایــن ماجــرا را در مــورد‬ ‫محصــول گوجــه فرنگــی‪ ،‬پیــاز و خیــار شــاهد بــوده ایــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه مــی کنــد‪ :‬در برخــی از ســال هــا در زمــان برداشــت‬ ‫محصــول بــا افــت قیمــت و هزینــه هــای بــاال از جملــه کارگــر‪ ،‬جعبــه‬ ‫و حمــل و نقــل مواجــه مــی شــویم کــه بــه اجبــار از برداشــت محصــول‬ ‫خــود صرفــه نظــر مــی کنیــم چــرا کــه دیگــر ایــن محصــول صرفــه‬ ‫اقتصــادی نــدارد‪.‬‬ ‫وی بــر حرکــت بــه ســمت کشــاورزی تجــاری تاکیــد کــرده و مــی‬ ‫گویــد‪ :‬متاســفانه کشــاورزی در اســتان بیشــتر معیشــتی بــوده‬ ‫اســت حتــی برخــی از کشــاورزان بــا وجــود اینکــه زمیــن زیــادی‬ ‫در اختیــار دارنــد امــا ســود زیــادی از ان عایدشــان نمــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار مــی کنــد‪ :‬هــدف اصلــی کسـب و کار کشــاورزی بایــد‬ ‫تمرکــز بــر زنجیــره تولیــد و هــدف نهایــی ان ایجــاد زنجیــره ای‬ ‫هماهنــگ بیــن حلقه هــای مختلــف از مرحلــه تامیــن نهــاده‪،‬‬ ‫تولیــد‪ ،‬مراحــل پــس از تولیــد شــامل حمــل و نقــل‪ ،‬انبــارداری‬ ‫و فــراوری و در نهایــت عمــده فروشــی‪ ،‬خرده فروشــی و‬ ‫مصرف کننــده باشــد‪.‬‬ ‫حلقه مفقوده کشاورزی قراردادی خراسان شمالی‬ ‫اظهــار مــی کنــد‪ :‬در ایــن اســتان کمبــود صنایــع تبدیلــی و‬ ‫تکمیلــی داریــم کــه ایــن نقطــه ضعفــی بــزرگ در مســیر رفتــن بــه‬ ‫ســوی کشــاورزی قــراردادی اســت‪.‬‬ ‫محمدجــواد تشــکری بــر اجــرای طــرح کشــاورزی قــراردادی‬ ‫تاکیــد کــرده و مــی گویــد‪ :‬کشــاورزان هــر ســاله در زمــان‬ ‫اوج برداشــت محصــول‪ ،‬دغدغــه فــروش انــرا دارنــد کــه ایــن‬ ‫موضــوع بایــد بــه نوعــی ســاماندهی شــود کــه کشــاورزی‬ ‫قــراردادی بهتریــن گزینــه بــرای ان اســت‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬کشــاورزان در زمــان جمــع اوری و فــروش بــا‬ ‫مشــکالت و دغدغــه هــای مختلفــی رو بــه رو هســتند‪ ،‬بــا توجــه‬ ‫بــه شــرایط اقتصــادی کشــور و همچنیــن مشــکالت مختلفــی از‬ ‫جملــه تحریــم هــا‪ ،‬شــیوع بیمــاری کرونــا باعــث برهــم خــوردن‬ ‫تعــادل عرضــه و تقاضــا در محصــوالت کشــاورزی مــی شــود کــه‬ ‫کشــاورزی قــراردادی مــی توانــد در ایــن زمــان مشــکالت فــروش‬ ‫را بــه حداقــل برســاند‪.‬‬ ‫تشــکری اضافــه مــی کنــد‪ :‬کشــاورز بایــد از اینــده فــروش‬ ‫محصــوالت خــود اطمینــان کســب کنــد‪ ،‬بدانــد کــه محصــول را بــا‬ ‫قیمــت مناســب بــه فــروش مــی رســاند‪ ،‬هزینــه هــای تولیــد ان‬ ‫‪3‬‬ ‫کاســته و ســود معقولــی نیــز عایــدش خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه خریــد تضمینــی گنــدم مــی افزایــد‪ :‬ایــن نــوع خریــد‬ ‫نیــز کشــاورزی قــراردادی محســوب نمــی شــود امــا بــه دلیــل اینکــه‬ ‫کشــاورزان مــی داننــد کــه بــه هــر میــزان محصــول کشــت کننــد تولیــدات‬ ‫خــود را بــه فــروش مــی رســانند تــا حــدودی خیــال اســوده تــری دارنــد و‬ ‫البتــه در ســال هایــی کــه قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم نیــز دیــر اعــام‬ ‫مــی شــود بعضــا بــا چالــش هایــی رو بــه رو خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار مــی کنــد‪ :‬در ســال هــای اخیــر برخــی‬ ‫از محصــوالت دیگــر از جملــه دانــه هــای روغنــی نیــز بــه صــورت‬ ‫تضمینــی خریــده مــی شــود کــه ایــن امــر نیــز اطمینانــی بــه‬ ‫کشــاورز بــرای کشــت محصــول مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬در برخــی از ســال هــای نیــز بــه منظــور حمایــت از‬ ‫قشــر تولیــد کننــده‪ ،‬محصوالتــی چــون گوجه فرنگــی و زعفران در‬ ‫اســتان بــه صــورت تضمینــی از انــان خریــداری مــی شــود امــا در‬ ‫شــیوه کشــت قــراردادی در مرحلــه اول کــه همــان کشــت اســت‪،‬‬ ‫بایــد بــا کشــاورز قــرارداد بســته شــود‪.‬‬ ‫تشــکری از بخــش خصوصــی مــی خواهــد تــا بــه ایــن حــوزه وارد‬ ‫شــوند و مــی افزایــد‪ :‬بخــش خصوصــی در انتهــای زنجیــره تولیــد‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬حــال انکــه بایــد بــه کشــاورزی قــراردادی از اول زنجیــره‬ ‫تولیــد کــه همــان مرحلــه کشــت اســت داخــل شــود و نســبت بــه‬ ‫خریــد محصــول و تعییــن قیمــت ان بــا کشــاورز معاملــه کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار مــی دارد‪ :‬هــم اکنــون در ایــن اســتان چغنــدرکاران بــا‬ ‫بخــش خصوصــی کــه همــان کارخانــه قنــد اســت هــر ســاله قبــل‬ ‫از کشــت قــرارداد مــی بندنــد کــه بعضــا حمایــت هایــی نیــز از انان‬ ‫در زمینــه تولیــد انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی وضعیــت فــروش محصــول کشــاورزی در اســتان را یــک‬ ‫معضــل دانســته و مــی افزایــد‪ :‬متاســفانه در برخــی از ســال هــا‬ ‫کشــاورز از ناحیــه فــروش محصــوالت خــود متضــر مــی شــود چــرا‬ ‫کــه قیمــت گــذاری محصــوالت کشــاورزی تنهــا بــه ســطح زیــر‬ ‫کشــت ان محصــول در اســتان بســتگی نــدارد بلکــه بــه میــزان‬ ‫کشــت ان در کشــور و حتــی کشــورهای همســایه نیــز بســتگی‬ ‫دارد‪ ،‬کــه در نهایــت بیشــتر قیمــت بــا عرضــه و تقاضــا بــه دســت‬ ‫مــی ایــد‪.‬‬ ‫تشــکری‪ ،‬خواســتار ارائــه الگــوی کشــت نیــز شــده و اظهــار مــی‬ ‫کنــد‪ :‬ایــن امــر نیــز بــا کشــت قــراردادی میســر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی همچنین بر توســعه واحدهای صنعتی و فناوری کشــاورزی‬ ‫تاکیــد کــرده و اضافــه مــی کنــد‪ :‬صنایــع در اســتان همــگام بــا‬ ‫توســعه کشــاورزی پیــش نرفتــه اســت کــه ایــن کاســتی نیــز‬ ‫باعــث مــی شــود بخــش زیــادی از محصــوالت کشــاورزی اســتان‬ ‫بــه صــورت خــام عرضــه شــود و یــا بعضــا در اوج فصــل برداشــت‬ ‫حتــی بــه فــروش نیــز نرســد‪.‬‬ ‫پنبه کاران استان با کارخانه قرارداد بستند‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه امســال بــرای‬ ‫نخســتین بــار کشــاورزان مانــه و ســملقان بــرای فــروش‬ ‫محصــول پنبــه بــا کارخانــه قــرارداد بســته انــد‪ ،‬مــی گویــد‪:‬‬ ‫حتــی کارخانــه پنبــه پــاک کنــی در زمینــه تولیــد بــذر و عملیات‬ ‫کشــت و کار نیــز کمــک رســان کشــاورزان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان ظرفیــت بســیار خوبــی در‬ ‫توســعه گیاهــان دارویــی دارد‪ ،‬اظهــار مــی کنــد‪ :‬در بحــث‬ ‫فــروش محصــول در ایــن زمینــه مشــکل بســیاری وجــود‬ ‫دارد کــه اگــر واحدهــای تبدیلــی در ســطح کشــور و اســتان‬ ‫وارد حیطــه کشــاورزی قــراردادی شــوند بــا خریــد محصــول‬ ‫بــه توســعه ایــن مهــم کمــک خواهنــد کــرد‪ ،‬کشــاورزان و‬ ‫حتــی واحدهــای تولیــد هــر دو ســود الزم را خواهنــد بــرد کــه‬ ‫ارزاوری نیــز دارد‪.‬‬ ‫تشــکری بــه ســطح زیــر کشــت ‪ ۴۰۰‬هکتــاری گل محمــدی در‬ ‫اســتان اشــاره کــرده و مــی افزایــد‪ :‬بعضــا در فصــل برداشــت‬ ‫محصــول‪ ،‬کشــاورزان بــا دغدغــه زیــادی رو بــه رو هســتند‪ ،‬بــا‬ ‫وجــود اینکــه گل محمــدی درامــد خوبــی دارد امــا بــه علــت‬ ‫نبــود واحدهــای تبدیلــی و تکمیلــی‪ ،‬در زمــان اوج برداشــت‬ ‫محصــول روی دســت کشــاورز باقــی مــی مانــد‪.‬‬ ‫کارخانه ها تنها ‪ ۱۰‬درصد محصوالت کشاورزان را می خرند‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی مــی‬ ‫گویــد‪ :‬صاحبــان کارخانه هــا و صنایــع تبدیلــی اســتان تنهــا‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد از محصــوالت تولیــدی ایــن اســتان را بــه صــورت‬ ‫قــراردادی از کشــاورزان مــی خرنــد و ‪ ۹۰‬درصــد دیگــر از طریــق‬ ‫عرضــه و تقاضــا بــه فــروش می رســد‪/.‬ایرنا‬ ‫‪4‬‬ ‫اعتراض‬ ‫گرگانی ها‬ ‫به ترافیک‬ ‫خیابان ‪ ۵‬اذر‬ ‫دوشنبه ‪ 09‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫جمعــی از اهالــی خیابــان ‪ ۵‬اذر گــرگان بــه افزایــش حضــور وانــت بارهــای میــوه فــروش در ایــن محــدوده‬ ‫اعتــراض کردنــد‪.‬‬ ‫این افراد از پلیس راهنمایی و رانندگی و شــهرداری خواســتند تنها مســیر دسترســی به بیمارســتان ‪ ۵‬اذر را از وجود‬ ‫وانــت بارهــا پاکســازی کند‪.‬‬ ‫شمـاره ‪254‬‬ ‫تردید سیل زدگان‬ ‫گلستانی برای کوچ به‬ ‫خانه های نوساز‬ ‫حــدود ‪ ۱۵‬مــاه از وقــوع ســیل گلســتان‬ ‫می گــذرد و کار ســاخت و نوســازی بســیاری از‬ ‫خانه هــای تخریب شــده ایــن حادثــه قهــری‬ ‫بــه پایــان رســیده امــا برخــی منــازل تحویــل‬ ‫داده شــده بــه ســیل زدگان بــا وجــود تکمیــل بنــا‬ ‫هنــوز راه زیــادی تــا ســکونت گاه دایمــی دارد‬ ‫و کمبودهــای زیــاد ان موجب شــده مالــکان‬ ‫خانه هــا مانــدن در واحدهــای اســتیجاری و‬ ‫موقــت را بــه کــوچ در ســاختمان های جدیــد‬ ‫ترجیــح دهنــد‪.‬‬ ‫میلیاردهــا ریــال خســارت مالــی در بخــش‬ ‫های کشــاورزی صنعت‪ ،‬مســکن و زیرســاخت‬ ‫هــا از جملــه نابــودی هــزاران خانــه شــهری و‬ ‫روســتایی‪ ،‬بخشــی از تبعــات وقــوع ایــن رخــداد‬ ‫طبیعــی در گلســتان بــود‪.‬‬ ‫ارزیابــی و گزارشــات مدیــران بنیــاد مســکن‬ ‫گلســتان حاکــی اســت کــه حدود ‪ ۱۴‬هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫خانــه در ســیل گلســتان اســیب دیــد کــه کار‬ ‫مرمــت و تعمیــر انهــا در ســال گذشــته بــه پایان‬ ‫رســید و بــر اســاس همیــن گــزارش‪ ،‬از مجمــوع‬ ‫هفــت هــزار و ‪ ۷۰۰‬واحــد تخریــب شــده‪ ،‬همــه‬ ‫ان هــا نوســازی شــد کــه در ایــن میــان بســیاری‬ ‫از خانــه هــا بــه مالــکان تحویــل داده شــده و‬ ‫بقیــه امــاده تحویــل اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود‪ ،‬مشــاهدات خبرنــگار ایرنــا از‬ ‫مناطــق ســیل زده و اظهــارات برخــی اهالــی اق‬ ‫قــا نشــان مــی دهــد تعــدادی از خانــه هایــی‬ ‫کــه بــه زعــم مدیــران بنیــاد مســکن تکمیــل‬ ‫شــده هنــوز بــرای ســکونت امــاده نیســت و‬ ‫کمبودهــای زیــاد و مهمــی بــرای شــروع زندگــی‬ ‫شــهروندان ســیل زده دارد‪.‬‬ ‫بخــش بــه اصطــاح ســفت کاری اکثــر هفــت‬ ‫هــزار و ‪ ۷۰۰‬خانــه نوســازی شــده مناطــق‬ ‫ســیل زده بــه پایــان رســیده و پیمانــکاران بنیــاد‬ ‫مســکن ایــن واحدهــا را تحویــل مالــکان داده‬ ‫انــد‪.‬‬ ‫گفتــه مــی شــود فقــط بخشــی از وام‬ ‫اختصاصــی بــه مالــکان بــه عنــوان ضمانــت‬ ‫تخریــب خانــه هــای اســیب دیــده از ســیل‬ ‫در بانک هــا بلوکــه شــده تــا پــس از تاییــد‬ ‫کارشناســان (صــدور تاییدیــه تخریــب خانــه‬ ‫هــای قدیمــی ) تــوکاری ایــن منــازل انجــام‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫تعــدادی از خانــه هــای نوســازی شــده در‬ ‫مناطــق ســیلزده هنــوز لولــه کشــی اب و گاز‬ ‫ندارنــد و بــه گفتــه مالــکان بــرای اینکــه ایــن‬ ‫چهاردیــواری هــا قابــل ســکونت شــوند بــه طــور‬ ‫متوســط ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار بــرای‬ ‫گرفتــن ایــن گرفتــن امتیــاز گاز و بــرق و لولــه‬ ‫کشــی و ســیم کشــی ان نیــاز اســت‪.‬‬ ‫مــردم ســیل زده گلســتان معتقدنــد کــه در‬ ‫فصــل زراعــت و کشــاورزی‪ ،‬اســتادکار کافــی‬ ‫بــرای انجــام امــور فنــی وجــود نــدارد و اگــر‬ ‫بخواهنــد خانــه هــای قدیمــی خــود را تخریــب‬ ‫کننــد‪ ،‬در زمــان بازســازی و تکمیــل منــازل‬ ‫جدیــد‪ ،‬ســرگردان مــی شــوند‪.‬‬ ‫هرچنــد بنیــاد مســکن از گیرنــدگان وام ضمانت‬ ‫محضــری گرفتــه تــا اول‪ ،‬خانــه هــای قدیمــی‬ ‫خــود را خــراب کننــد و ســپس همــه وام خــود‬ ‫را دریافــت کننــد امــا در ایــن شــرایط کرونایــی و‬ ‫گرمــای طاقــت فرســای گلســتان ضــرورت دارد‬ ‫ترتیبــی اتخــاذ گــردد تــا شــهروندان هــر چــه‬ ‫ســریعتر در منــازل خــود ســکونت یابنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫گلســتان مدعــی اســت کــه در میــان ‪ ۲۲‬اســتان‬ ‫اســیب دیــده از ســیل پارســال‪ ،‬گلســتان جــزو‬ ‫اســتان هــای پیشــرو در ســاخت خانــه هــای‬ ‫اســیب دیــده بــه شــمار مــی رود و دولــت نیــز‬ ‫هشــت هــزار و ‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار شــامل‬ ‫‪ ۵‬هــزار و ‪ ۸۸۰‬میلیــارد ریــال وام بــا پرداخــت ‪۴‬‬ ‫درصــدی در ایــن اســتان پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫تشخیص مرگ ‪ ۲۹‬درصد اجساد خراسان شمالی بدون‬ ‫کالبدگشایی‬ ‫افزایش طرح های عمرانی در روستاهای سیل زده اق قال‬ ‫فرمانــدار اق قــا گفــت کــه فعالیت هــای عمرانــی و اجــرای طــرح هــادی در روســتاهای ســیل زده‬ ‫ایــن شهرســتان بــا وجــود محدودیت هــای مالــی دولــت همچنــان ادامــه دارد کــه نتیجــه ان عــاوه‬ ‫بــر ایجــاد فرصت هــای شــغلی‪ ،‬افزایــش امیــد و نشــاط در منطقــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل پزشــکی قانونــی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه علــت مــرگ ‪ ۲۹‬درصــد اجســاد ارجــاع‬ ‫داده شــده بــه ایــن اداره کل تنهــا بــا توجــه بــه ظاهــر و بــدون کالبــد گشــایی مشــخص مــی شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬شــهروندان فوتی هــای غیــر مشــکوک را بــه دادپزشــک اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫امیرشــیر تومــاج اظهــار داشــت‪ :‬حــدود صــد هــزار نفــر از مجمــوع جمعیــت ‪ ۱۳۴‬هــزار نفــری اق‬ ‫قــا در روســتاها زندگــی مــی کننــد کــه ایــن ســکونت گاه هــا در نتیجــه اجــرای طــرح هــای هــادی و‬ ‫فعالیــت هــای عمرانــی رنــگ و بــوی توســعه بــه خــود گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫دکتــر حســن محمــدزاده رظهــار داشــت‪ :‬در دو مــاه امســال ‪ ۹۰‬معاینــه جســد در ایــن اداره کل‬ ‫انجــام شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال تغییــری نداشــته اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع اجســاد علــت فــوت ‪ ۳۲‬مــورد بــدون کالبــد گشــایی و تنهــا از روی‬ ‫ظاهــر علــت مــرگ مشــخص شــده اســت کــه شــامل مــرگ هــای طبیعــی مــی شــود و علــت مــرگ‬ ‫‪ ۵۸‬نفــر نیــز بــا انجــام کالبــد گشــایی اعالم شــده اســت‪.‬‬ ‫وی از بازنگــری در اجــرای طــرح هــادی ‪ ۲۰‬روســتا بــا اعتبــار ‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال خبــر داد و گفــت‪ :‬طرح هادی‬ ‫برخی از این روســتاها از جمله میرزاعلی یلقی‪ ،‬بهلکه بایرام اخوند‪ ،‬گری دوجی‪ ،‬قانقرمه‪ ،‬شــفتالوباغ‬ ‫علیــا‪ ،‬اوچ تپــه‪ ،‬پیــرواش ســفلی و علیــا و یامپــی تــا پایــان ســال بازنگــری و اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ی داخــل منــزل بــا‬ ‫مدیــرکل پزشــکی قانونــی خراســان شــمالی از شــهروندان خواســت تــا در مــوارد فوتـ ‬ ‫پزشــکی قانونــی تمــاس نداشــته باشــند و فوتی هــای غیــر مشــکوک را بایــد بــه دادپزشــک اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار اق قــا ادامــه داد‪ :‬اجــرای طرح هــای توســعه ای ماننــد طــرح هــادی در روســتاهای‬ ‫شهرســتان با هدف رونق اقتصادی اهالی ســاکن مناطق محروم روســتایی و عشــایری در دولت‬ ‫تدبیــر و امیــد شــتاب محسوســی بــه خــود گرفتــه و ایــن رونــد در اق قــا همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬از شــهروندان مــی خواهیــم کــه در صــورت فــوت عــادی بســتگان در منــزل بــه‬ ‫شــماره ‪ ۰۹۱۵۹۸۷۴۰۵۷‬دادپزشــک اســتان تمــاس بگیرنــد‪ ،‬در طــرح داد پزشــک‪ ،‬صــدور جــواز دفــن‬ ‫ســاماندهی و از ارجــاع غیــر ضــروری اجســاد بــه مراکــز پزشــکی قانونــی در اســتان جلوگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫امیــر شــیر تومــاج بعنــوان نمونــه بــه فعالیــت هــای عمرانــی در چند روســتای این شهرســتان اشــاره کرد‬ ‫و گفــت ‪ :‬اجــرای پروژه هــای عمرانــی بنیــاد مســکن انقالب اســامی در بخش وشــمگیر‪ ،‬اتمام اســفالت‬ ‫‪ ۶‬هــزار متــر مربــع از معابــر روســتاهای اتحــاد یــک و یلمــه ســالیان بــا ‪ ۶‬میلیــارد اعتبــار و زیــر ســازی و‬ ‫اســفالت ‪ ۲‬هــزار متــر مربــع در روســتای تــازه ابــاد‪ ،‬از جملــه ایــن طــرح ها اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن طــرح بــا خدمــت رســانی بهتــر و ســریع تــر بــه مــردم موجــب کاهــش مراجعــه‬ ‫کننــده هــا‪ ،‬کاســتن از تشــریفات اداری و نیــز کاهــش ورودی بــه دســتگاه قضایــی مــی شــود‪.‬‬ ‫بازگشایی‬ ‫استخرهای‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫با ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ظرفیت‬ ‫معــاون توســعه ورزشــی اداره کل ورزش‬ ‫و جوانــان خراســان شــمالی اعــام کــرد‪:‬‬ ‫اســتخرهای ایــن اســتان بــا ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫ظرفیــت و تاکیــد بــر رعایــت فاصلــه ‪ ۲‬متــری‬ ‫افــراد از یکدیگــر بازگشــایی می شــود‪.‬‬ ‫محمــد بروحــی اظهــار داشــت‪ :‬بــر ایــن اســاس تمامی‬ ‫اســتخرهای زیرمجموعــه ایــن اداره در شــهرهای‬ ‫شــیروان‪ ،‬مانــه و ســملقان و اســفراین مشــکلی بــرای‬ ‫گشــایش و ازســرگیری فعالیــت خــود ندارنــد‪.‬‬ ‫اســتخرهای اســفراین‪ ،‬شــیروان و مانــه و ســملقان‬ ‫را هرکــدام ‪ ۸۰‬نفــر اعــام کــرد و گفــت‪ :‬هــر کــدام از‬ ‫ایــن اســتخرها بــا ظرفیــت ‪ ۵۰‬درصــد و رعایــت کامــل‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی امــکان بازگشــایی را دارنــد‪.‬‬ ‫از کلــر بــه عنــوان ضدعفونــی کننــده اب در‬ ‫اســتخرها‪ ،‬خوشــبختانه تمامــی مســائل‬ ‫بهداشــتی بــه درســتی رصــد مــی شــود تــا‬ ‫مشــکلی در ایــن رابطــه نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اســتخرهای ایثــار و‬ ‫کارگــران بجنــورد نیــز بــه ترتیــب بــا ظرفیــت‬ ‫‪ ۵۰‬و ‪ ۶۰‬نفــر در حــال امــاده ســازی بــرای‬ ‫بازگشــایی در روزهــای اینــده هســتند‪.‬‬ ‫بروحــی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ابــاغ وزارت ورزش‬ ‫و جوانــان‪ ،‬بازگشــایی اســتخرها در مناطــق‬ ‫زرد بــدون انجــام ماســاژ و اســتفاده از ســونای‬ ‫مرطــوب و جکــوزی و بــا رعایــت فاصلــه ‪۲.۵‬‬ ‫متــری افــراد و تمامــی پروتــکل هــای بهداشــتی‬ ‫بــرای اســتفاده همشــهریان قابــل انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اســتخر شــنای کوثــر بجنــورد نیــز بــا‬ ‫تامیــن اعتبــار ســه میلیــارد ریالــی از ســوی ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه در حــال نوســازی و تعمیــر اســت‬ ‫کــه بــه محــض تکمیــل‪ ،‬بازگشــایی مــی شــود‪.‬‬ ‫معاون توســعه ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان‬ ‫خراســان شــمالی افــزود‪ :‬در ایــن میــان اســتخر‬ ‫شــهروند شــهرداری بجنــورد بــه دلیــل تعمیــرات‬ ‫هنــوز امــکان بازگشــایی نــدارد کــه بــه محــض اتمــام‬ ‫کار مــورد اســتفاده مــردم قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫بروحــی‪ ،‬ظرفیــت اســتخر کوثــر بجنــورد را ‪ ۱۱۰‬نفــر و‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اســتفاده‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت ‪:‬اقــای احمــد بــس خواســته فرزنــد علــی‬ ‫بــه شــماره ملــی‪ 6029539256‬متولــد ‪ 1324‬بــا ارائــه دو بــرگ شــهادت‬ ‫شــهود مصــدق‪ ،‬مدعــی شــده کــه ســند مالکیــت ششــدانگ عرصــه یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بمســاحت ‪ 195/80‬متــر مربــع بــه شــماره ورقــه مالکیــت‬ ‫‪ 688586‬بپــاک ‪ 21299‬فرعــی از ‪ -1‬اصلــی بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد در‬ ‫صفحــه ‪67‬جلــد ‪ 192‬ذیــل ثبــت ‪ 34593‬بنــام اقــای احمــد بســه خواســته‬ ‫ثبــت و صــادر گردیــده بــه علــت اســباب کشــی مفقــود گردیــده تقاضــای‬ ‫صــدور المثنــی ســند مالکیــت را از ایــن اداره نمــوده لــذا برابــر تبصــره یــک‬ ‫اصالحــی مــاده ‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه‬ ‫کثیراالنتشــار اگهــی مــی گــردد و هرکــس مدعــی وجــود ســند مالکیــت‬ ‫یــا ســند معاملــه نــزد خــود باشــد ظــرف ‪(10‬ده) روز مــدارک اعتــراض را‬ ‫ضمــن ارائــه مســتندات بــه ایــن اداره ارائــه نمایــد در غیــر اینصــورت پــس‬ ‫از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد داده اســت‪.‬‬ ‫حوزه ثبت ملک گنبد کاووس‬ ‫اگهــی فقــدان ســند مالکیــت ‪:‬اقــای هــادی قزلســفلو برابــر معرفــی نامــه‬ ‫شــماره ‪/433‬ک‪/‬الــف ‪ 99/4/2-‬بــا ارائــه دو بــرگ شــهادت شــهود مصــدق مدعــی‬ ‫شــده کــه ســند مالکیــت مقــدار ششــدانگ یکدســتگاه اپارتمــان مســکونی بمســاحت‬ ‫‪ 65/10‬مترمربــع بــه شــماره ورقــه مالکیــت ‪ 859175‬الــف ‪ 91‬بپــاک ‪ 30980‬فرعــی از‬ ‫‪-1‬اصلــی بخــش ‪ 10‬حــوزه ثبتــی گنبــد در صفحــه ‪ 230‬جلــد ‪ 491‬ذیــل ثبــت ‪ 25220‬بنــام‬ ‫مخابرات خراسان شمالی‬ ‫نیازهای خود را از داخل‬ ‫استان تامین می کند‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫جهــش تولیــد‪ ،‬مخابــرات اســتان اقــام مــورد نیــاز خــود‬ ‫را کــه مشــابه ان در اســتان های دیگــر تولیــد مــی شــود‬ ‫از صنعتگــران و تولیدکننــدگان داخــل ایــن خطــه تامیــن‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫شــرکت صنایــع لبنــی افتخــار گلســتان (ســهامی خــاص) ثبــت و صــادر گردیــده و برابــر‬ ‫ســند انتقــال اجرایــی شــماره ‪ 98/3/4-89381‬دفتــر ‪ 87‬گنبــد مقــدار ‪ 50‬ســهم مشــاع‬ ‫از‪ 240‬ســهم ششــدانگ را بــه اقــای شــهرام موســی زائــی انتقــال داده بــه علــت اســاس‬ ‫کشــی مفقــود گردیــده تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت را ازایــن اداره نمــوده‬ ‫لــذا برابرتبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪ 120‬ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در‬ ‫روزنامــه کثیراالنتشــار اگهــی میگــردد و هرکــس مدعــی وجــود ســند مالکیــت یــا ســند‬ ‫معاملــه نــزد خــود باشــد ظــرف ‪(10‬ده) روز مــدارک اعتــراض را ضمــن ارائــه مســتندات بــه‬ ‫ایــن اداره ارائــه نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات‬ ‫اقــدام خواهــد شــد‪.‬داده اســت‪.‬‬ ‫حوزه ثبت ملک گنبد کاووس‬ ‫برابــر رای شــماره ‪139960312001000609‬هیئــت موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه‪1397114412001002108‬متقاضی اســحاق فخــری راد فرزنــد مــا ابراهیم‬ ‫شناســنامه ‪797‬کــد ملــی ‪2120792186‬صــادره گــرگان واقــع دراراضــی جعفــر‬ ‫ابــاد در ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام پنــج دانــگ مشــاع از‬ ‫ششــدانگ عرصــه کــه مابقــی ان وقــف اســت بمســاحت کل ‪104.25‬متــر مربــع‬ ‫پــاک ‪3704‬فرعــی از ‪-88‬اصلــی بخــش ‪3‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از انتقــال ارمالــک رســمی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫چشــمگیری در اســتفاده از تجهیــزات داخلــی داشــت‪.‬‬ ‫هاشــمی افــزود‪ :‬در ســال جدیــد نیــز ادامــه رونــد‬ ‫توســعه و نوســازی شــبکه هــای ارتباطــی و توجــه‬ ‫بــه خدمــات پــس از فــروش در تمــام ســرویس هــا از‬ ‫مهــم تریــن برنامــه هــای ایــن مدیریــت اســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی گفــت بلوکــه تســهیالت‬ ‫اعطایــی بــه ســیل زدگان بــرای تخریــب خانــه های‬ ‫قدیمــی صحــت نــدارد و فقــط مبلــغ ‪ ۱۰‬میلیــون‬ ‫ریــال از تســهیالت نــزد بانــک باقــی می مانــد کــه‬ ‫ایــن اقــدام نیــز بخشــی از فراینــد بانکــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬لولــه کشــی اب گاز و بــرق کــه انجام‬ ‫نشــدن بــه عنــوان گالیــه شــهروندان ســیل زده ‪،‬‬ ‫جــزو تعهــدات دولــت در تکمیــل واحدها نیســت‬ ‫و طبــق قانــون بایــد از محــل کمک هــای بالعوض‬ ‫و تســهیالت مالــکان انجام شــود‪.‬‬ ‫وی مهم تریــن مزایــای ایــن اقدامــات را توســعه‬ ‫فنــی در مراکــز یادشــده‪ ،‬امــاده ســازی بســتر بــرای‬ ‫ارائــه خدمــات نویــن مخابراتــی ثابــت و همــراه و ســایر‬ ‫سرویســهای ارتباطی و همچنین ســهولت در پروســه‬ ‫نگهــداری و پشــتیبانی‪ ،‬برقــراری لینــک ارتباطــی امــن و‬ ‫پایــدارو افزایــش ظرفیــت پهنــای بانــد ذکــر کــرد‪.‬‬ ‫بیــن ‪ ۷۴‬تــا ‪ ۳۵۳‬میلــی متــر بــاران در ‪ ۲۷‬و‬ ‫‪ ۲۸‬اســفند ‪ ۹۷‬و بیشــتر در شــرق گلســتان و‬ ‫شهرســتانهای گالیکــش‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬کاللــه و‬ ‫رامیــان باریــد کــه پــس از ســرریز کــردن ســدهای‬ ‫بوســتان و گلســتان ابتــدا گنبــدکاووس را دچــار‬ ‫مشــکل کــرد و در ادامــه حجــم اب ‪ ۲‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیــون متــر مکعبــی‪ ،‬شهرســتان های اق قــا‬ ‫و گمیشــان در غــرب گلســتان را بــه زیــر اب بــرد و‬ ‫‪ ۱۱‬نفــر از گلســتانی هــا را بــه کام مــرگ کشــاند‪.‬‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی میشــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم نمایــد ‪.‬میــم الــف ‪4365:‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312001004287‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض ‪1397114412001000484‬‬ ‫متقاضــی اســحاق فخــری راد فرزنــد مــا ابراهیــم شناســنامه ‪ 2055‬کــد ملــی‬ ‫‪ 2120472874‬صــادره گــرگان واقــع دراراضــی جلیــن علیــا از ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بمســاحت کل ‪ 262/29‬متــر مربــع‬ ‫از پــاک ‪ -17‬اصلــی بخــش ‪3‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت‬ ‫از انتقــال ارمالــک رســمی فرشــاد مــرادی دارد‪.‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی میشــود از ایــن رو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی‬ ‫تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر‬ ‫شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد ‪.‬میــم الــف ‪4395:‬‬ ‫از سرگیری فعالیت بومگردی های خراسان شمالی‬ ‫وی از نصــب و راه انــدازی دو الیــن ترمینــال هــر یــک‬ ‫بــا ظرفیــت یــک گیــگ‪ ،‬لینــک ارتباطــی در چهــار مرکــز‬ ‫شــهری و روســتایی از توابع شهرســتان مانه و سملقان‬ ‫خبــرداد و گفــت‪ :‬بــا ایــن اقــدام ترافیک ســوئیچ و دیتای‬ ‫ایــن مراکــز بــر روی فیبرنــوری برگــردان شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در پــی نصــب و راه انــدازی الیــن‬ ‫ترمینــال یــک گیــگ مراکــز پیــش قلعه و محمدابــاد در‬ ‫شهرســتان مانــه و ســملقان‪ ،‬ترافیــک ســوئیچ مرکــز‬ ‫مخابــرات محمدابــاد از رادیــو بــه فیبــر (طــرح ملــی‬ ‫‪)USO‬انتقــال یافــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی مالــکان خانــه هــا بــر اســاس‬ ‫تعهــد بایــد خانه هــای خــود را تخریــب کننــد‬ ‫زیــرا اگــر تخریــب صــورت نگیــرد تعــداد امــار‬ ‫خانــه هــای تخریبــی در اســتان در سرشــماری‬ ‫هــای بنیــاد مســکن افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬میــزان کلــر ازاد باقیمانــده باید با حداکثر‬ ‫پــی‪ .‬پــی‪ .‬ام ‪ ۳‬و پ‪ .‬هــاش بیــن ‪ ۲/۷‬تــا ‪۴/۷‬‬ ‫باشــد بــه طــوری کــه قبــل از شــروع فعالیــت از مرکــز‬ ‫بهداشــت شهرســتان و دفاتــر خدمــات ســامت درا‬ ‫یــن خصــوص اســتعالم گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا بهــره بــرداری کامــل از ایــن طــرح هــا‪ ،‬بیــش از ‪۱۰‬‬ ‫هــزار نفــر از مزایــای ان بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫علــی رضــا هاشــمی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اقــدام در‬ ‫راســتای ارائــه خدمــات ارتباطــی مــورد نیــاز بــه منظــور‬ ‫توســعه و شــکوفایی واحدهــای تولیــدی و همچنیــن‬ ‫بــرای حمایــت از تولیــدات داخــل اســتان و رونــق هــر‬ ‫چــه بیشــتر تولیــد انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫رتبــه خراســان شــمالی در ضریــب نفــوذ همــراه اول بــا‬ ‫‪ ۷۸‬درصد و ایرانســل با ‪ ۵۷‬درصد شــانزدهم و یازدهم‬ ‫اســت و همچنیــن تعــداد ســایت هــای اینترنتــی نســل‬ ‫‪ ۳‬نیــز کــه در ابتــدای دولــت صفــر بــود اکنــون بــه ‪۳۳۳‬‬ ‫و نســل چهار ‪ ۳۶۸‬ســایت رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هــم چنیــن مدیریــت مخابــرات‬ ‫بــا اتخــاذ سیاســت های حمایتــی از جملــه همــکاری‬ ‫بــا تولیدکننــدگان داخلــی‪ ،‬مدیریــت موثــر هزینــه‬ ‫هــا و انجــام پــروژه هــای بهبــود بــا اســتفاده از تــوان‬ ‫متخصصــان داخلــی در ســال گذشــته توســعه‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه‬ ‫‪ ۴۴‬درصــد ان در روســتاها ســاکن هســتند‪.‬‬ ‫تعــداد مشــترکان تلفــن هــای همــراه در ایــن اســتان‬ ‫یــک میلیــون و دویســت و تعــداد مشــترکان تلفــن‬ ‫ثابــت نیــز ‪ ۳۰۰‬هــزار مشــترک اســت‪.‬‬ ‫رییــس انجمــن اقامتگاه هــای بوم گــردی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬فعالیــت ایــن اقامتگاه هــا بــا‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد ظرفیــت و بــا تاکیــد بــر رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی از ســر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫علــی وصالیبــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار داشــت‪ :‬فعالیــت مجــدد اقامتگاه هــای بوم گــردی اســتان‬ ‫نیازمنــد رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی از ســوی گردشــگران و خدمات دهنــدگان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن واحدهــا روزهــای طالیــی فعالیــت خــود را کــه در ایــام نــوروز و فروردیــن مــاه بــود از دســت‬ ‫دادنــد و دچــار خســارت های زیــادی شــدند و بــه همیــن علــت رونــق مجدد صنعــت گردشــگری در دوران کرونا‬ ‫و پســا کرونــا نیازمنــد برنامه ریــزی و ارائــه بســته های حمایتــی و تشــویقی بــرای فعــاالن ایــن عرصــه اســت‪.‬‬ ‫وصالــی بــا بیــان این کــه ‪ ۳۵‬اقامتــگاه بوم گــردی در هشــت شهرســتان خراســان شــمالی فعــال‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬فعالیــت بومگــردی هــای اســتان بــا اســتقبال خــوب مــردم همــراه بــود امــا کرونــا به‬ ‫ایــن بخــش خســارت هــای میلیــاردی وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫هــم اکنــون هفــت هتــل‪ ،‬یــک متــل‪ ۱۱ ،‬مهمان پذیــر‪ ۳۸ ،‬خانه مســافر و ‪ ۳۵‬اقامتــگاه بوم گــردی‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی مســافران را پذیرش می کنند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی با بیش از ‪ ۱۱۵‬جاذبه گردشــگری‪ ۲۴ ،‬منطقه نمونه ملی و اســتانی و هشــت‬ ‫روســتای هــدف گردشــگری‪ ،‬مقصــدی بکــر بــرای طبیعــت دوســتان و عالقه منــدان بــه فرهنــگ و‬ ‫ایین هــای اقــوام مختلــف اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬افــزون بــر پنــج هــزار و ‪ ۱۰۰‬دانش امــوز خارجــی در ایــن اســتان مشــغول تحصیــل هســتند کــه بیشــتر‬ ‫انهــا اتبــاع کشــور افغانســتان هســتند‪.‬‬ ‫دکتــر هــادی حق شــناس در کمیســیون ســاماندهی اتبــاع خارجــی ســاکن در گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬بایــد تــاش شــود در بین اتباع‬ ‫خارجــی ســاکن در ایــن اســتان حتــی یــک کــودک بازمانــده از تحصیل وجود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد تمــام اتبــاع خارجــی ســاکن در اســتان احــراز هویــت شــده و از اســناد هویتــی برخــوردار باشــند تــا جمعیــت‬ ‫خارجــی حاضــر در منطقــه پایــش گــردد‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۵‬هزار دانش‬ ‫اموز افغانستانی در‬ ‫گلستان تحصیل‬ ‫می کنند‬ ‫دوشنبه ‪ 09‬تیر ‪1399‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫قفس ها به ابزی پروری شرق گلستان‬ ‫رونق می دهند‬ ‫رییــس اداره شــیالت گنبــدکاووس گفــت کــه وجــود چندیــن ســد و اب بنــدان در شــرق گلســتان فرصــت‬ ‫مناســب افزایــش تولیــد ماهــی در قفــس بــرای رونــق ابزی پــروری و فراهم کــردن فرصت هــای جدیــد و‬ ‫پایــدار شــغلی و نیــز بهبــود معیشــت بهره بــرداران شــهرهای ایــن منطقــه اســت‪.‬‬ ‫غالمحســن قــزاق اظهــار داشــت‪ :‬پــرورش ماهــی در قفــس توســط ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی از‬ ‫ســال ‪ ۹۱‬پشــت ســد گلســتان اغــاز شــده و تــا ســال ‪ ۹۶‬بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه ‪ ۵۰‬تــن ادامــه داشــت امــا‬ ‫وجــود برخــی مشــکالت باعــث تعطیلــی فعالیــت ایــن بخــش شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬پــرورش ماهــی در قفــس صدمــه ای بــه ســایر بخش هــا نمی زنــد و ســرمایه گذاران‬ ‫می تواننــد در نیمــه اول ســال گونههایــی گرمابــی ماننــد کپــور و در نیمــه دوم ســال ماهیــان ســردابی‬ ‫ماننــد قــزل اال تولیــد کننــد کــه بــا اجــرای ایــن پــروژه شــاهد جهــش تولیــد در حوزه شــیالت شــرق گلســتان‬ ‫خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫حوزه مدیریتی شیالت گنبد شامل شهرهای گنبدکاووس‪ ،‬کالله‪ ،‬مینودشت‪ ،‬گالیکش و مراوه تپه است‪.‬‬ ‫رییــس اداره شــیالت گنبــدکاووس احــداث اســتخرهای دومنظــوره ‪ ۳۰۰‬متــری بتنــی و ســه هــزار متــری‬ ‫خاکــی بــا اســتفاده از اب چاه هــای کشــاورزی دارای پروانــه را از دیگــر طرح هــای موثــر در رونــق ابــزی‬ ‫پــروری شــرق گلســتان دانســت و گفــت‪ :‬احــداث ایــن نــوع اســتخرها بــا توجه بــه فاصله کوتــاه زمین های‬ ‫کشــاورزی تــا چــا ه اب راحــت اســت و از محصــوالت و امکانــات موجــود در مزرعــه می تــوان بــرای تغذیــه‬ ‫ماهیــان نیــز اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مکانیــزه کــردن اســتخرها و مــزارع پــرورش ماهــی می توانــد تولیــد ماهیــان گرمایــی را تــا‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫قــزاق افــزود‪ :‬احــداث اســتخرهای دومنظــوره بــا اســتفاده از اب کشــاورزی و پــرورش ماهیــان خاویــاری‬ ‫بــا اســتفاده از اب هــای نامتعــارف و لب شــور از اولویت هــای اقتصــاد مقاومتــی و جهــش تولیــد و جــزو‬ ‫ســند توســعه ملــی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــرایط پــرورش و تولیــد ماهیــان خاویــاری بــا اســتفاده از اب هــای شــور و نامتعــارف در‬ ‫شــرق اســتان فراهــم اســت و تمــام خدمــات کارشناســی بــه صــورت رایــگان و تســهیالت الزم بــا بهــره‬ ‫انــدک بــه متقاضیــان ارایــه می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی تاکنــون ‪ ۲‬ســرمایه گذار در گنبــدکاووس و یــک ســرمایه گذار در کاللــه پروانــه احــداث مزرعه‬ ‫پــرورش خاویــار را اخــذ کردنــد و عملیــات اجرایــی ایــن طــرح هــا بــه زودی اغاز میشــود‪.‬‬ ‫رسیدگیدامپزشکی‬ ‫خراسان شمالی به‬ ‫‪ ۲۷۲‬تخلف بهداشتی‬ ‫رییــس اداره شــیالت گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬هــم اینــک ‪ ۲۰۰‬مزرعــه و اب بندان و ‪ ۵۹‬اســتخر دومنظوره‬ ‫پــرورش ماهــی بــه مســاحت حــدود ســه هــزار هکتــار بــه پــرورش چهــار گونــه ماهیــان گرمابــی شــامل‬ ‫فیتوفــاک‪ ،‬کپــور‪ ،‬امــور و بیگ هــد در گنبــدکاووس مشــغول هســتند و ایــن شهرســتان بــا تولید ســاالنه ‪۱۰‬‬ ‫هــزار تــن ماهیــان گرمابــی‪ ،‬دارنــده رتبــه نخســت تولیــد ایــن گونــه از ماهیــان در اســتان اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره شــیالت گنبــدکاووس ادامــه داد‪ ۲ :‬مزرعــه ســردابی و ‪ ۱۵‬اســتخر دومنظــوره بــا ظرفیــت‬ ‫تولیــد ‪ ۵۰‬تــن در مینودشــت‪ ،‬ســه مزرعــه و هفــت اســتخر دومنظــوره بــا ظرفیــت تولیــد ‪ ۵۷‬تــن در‬ ‫گالیکــش‪ ،‬ســه اســتخر دومنظــوره و ســه مزرعــه بــا ظرفیــت تولیــد ‪ ۲۵‬تــن در مراوه تپــه و ‪ ۲‬اب بنــدان‪،‬‬ ‫ســه مزرعــه و ‪ ۳۰‬اســتخر دومنظــوره بــا ظرفیــت تولیــد هــزار و ‪ ۳۰۰‬تــن در کاللــه مشــغول فعالیــت اســت‪.‬‬ ‫قــزاق بــا بیــان اینکــه شــرق گلســتان از ظرفیــت الزم بــرای پــرورش ماهیــان زینتــی و زالــو نیــز برخــوردار‬ ‫اســت گفــت‪ :‬بــرای پــرورش ماهیــان زینتــی‪ ،‬خاویــاری‪ ،‬کروکودیــل و زالو تســهیالت حمایتــی ارزان قیمت‬ ‫بــه متقاضیــان پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اینــک پــرورش زالــو در ‪ ۲‬کارگاه خانگــی و پــرورش ماهیــان زینتی هم در ‪ ۲‬کارگاه خانگی‬ ‫در گنبــدکاووس انجــام می شــود و ســه کارگاه تکثیــر ماهیــان گرمابــی نیــز در ایــن شهرســتان‪ ،‬بچــه ماهی‬ ‫مــورد نیــاز اب بندان هــا و مــزارع منطقــه را تامیــن می کنــد‪.‬‬ ‫قزاق اظهار داشــت ‪ :‬شهرســتان های شــرق گلســتان شــرایط الزم را برای توســعه اســتخرهای دومنظوره‬ ‫بــا اســتفاده از اب چاه هــای کشــاورزی و مکانیــز ه کــردن مــزارع‪ ،‬پــرورش ماهیــان خاویــاری و ابــزی پــروری‬ ‫در قفــس بــه عنــوان مهمتریــن راهکارهــای جهش تولیــد دارند‪.‬‬ ‫معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬انجــام‬ ‫بازرســی ها در ســه ماهه امســال‪ ،‬منجر به کشــف ‪ ۲۷۲‬تخلف بهداشــتی در‬ ‫اســتان شــد کــه در ایــن مــدت متخلفــان بــه مراجــع ذیصــاح ارجــاع شــدند‪.‬‬ ‫حمیــد رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬در بهــار امســال‪ ۵۶ ،‬فقــره پرونــده‬ ‫تخلــف بهداشــتی بــه مراجــع قضایــی ارجــاع داده شــده کــه یــک واحــد‬ ‫پلمــب و متخلفــان ‪ ۷۷‬میلیــون و ‪ ۴۴۰‬هــزار ریــال جریمــه شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا نظــارت بر بهداشــت عمومی و مــواد غذایی‪ ،‬بیش از ‪۵۶‬‬ ‫تن فراورده غیربهداشتی در مراکز تحت نظارت و کشتارگاه های دام‬ ‫و طیــور ضبــط شــده اســت کــه حــدود ‪ ۳۴‬تن معدوم شــد‪.‬‬ ‫شــده اســت افزود‪ ۲۸ :‬هزار و ‪ ۸۴‬کیلوگرم فراورده‪ ،‬کشــف و ضبط و‬ ‫‪ ۶‬هــزار و ‪ ۹۴۲‬کیلوگــرم فــراورده معــدوم شــده اســت‪.‬‬ ‫معاون ســامت اداره کل دامپزشــکی خراســان شــمالی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫وزن فــراورده هــای غیربهداشــتی ضبطــی در کشــتارگاه هــای دام هفــت‬ ‫هــزار و ‪ ۴۲‬کیلوگــرم و طیــور ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۴۹۷‬کیلوگــرم بــوده اســت‪.‬‬ ‫رمضانــی در بــاره اقدامــات انجــام شــده در زمینــه مبــارزه بــا بیمــاری‬ ‫هــای اختصاصــی دامــی و بیمــاری هــای مشــترک بیــن حیوان و انســان‬ ‫گفــت‪ :‬در ســه ماهــه ســال جــاری در ایــن اســتان ‪ ۲‬میلیــون و ‪۷۴۵‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۵۶‬راس دام‪ ،‬تحــت پوشــش بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مــدت‪ ۱۲ ،‬هــزار و ‪ ۸۲۲‬نوبــت از مراکــز‬ ‫تولیــد‪ ،‬فــراوری‪ ،‬نگهــداری و عرضــه فــراورده هــای خــام دامــی بازدیــد‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ســاختمانی نمــای نویــن گلســتان ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 56‬و شناســه ملــی ‪ 10861675439‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ‪ 1398/12/01‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬موضــوع فعالیــت بــه انجــام کلیــه فعالیــت‬ ‫هــای کشــاورزی ‪ ،‬باغــداری و دامــداری ‪ .‬تولیــد و پــرورش انــواع گیاهــان دارویــی و تزئینــی ‪ ،‬ارائــه خدمــات و تامیــن نیــاز تولیدکننــدگان‬ ‫محصــوالت کشــاورزی و دامــی ‪ ،‬کاشــت انــواع صیفیجــات و غــات ‪ ،‬ارائــه خدمــات بــه کشــاورزان نظیــر تســطیح اراضــی مشــاوره و‬ ‫برگــزاری دوره هــای اموزشــی درخصــوص کشــاورزی خریــد و فــروش و صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای مجــاز ‪ .‬خریــد ‪ ،‬فــروش ‪،‬واردات‬ ‫و صــادرات انــواع بــذر ‪ ،‬پیــاز ‪ ،‬قلمــه ‪ ،‬پیونــد‪ ،‬ریشــه ‪ ،‬نهــال و تخــم نباتــات ‪ ،‬انــواع میــوه ‪ ،‬ســبزیجات و صیفیجــات ‪ ،‬انــواع چــوب و‬ ‫فــراورده هــای چوبــی ‪ ،‬کلیــه ســموم دفــع افــات و بیماریهــای نباتــی فعالیــت نظــام مهندســی و طراحــی پــروژه هــای و ســد ســازی و امثــال‬ ‫ان ســاخت و اجــرای کلیــه ســاختمانهای بتنــی و فلــزی احــداث ابنیــه ‪-‬راه ســازی ‪ -‬اجــرای ســقفهای تیرچــه بلــوک نقشــه بــرداری ‪ -‬نقشــه‬ ‫کشــی ســاختمان ‪ -‬زهکشــی و احــداث کانالهــای اب و ســد خاکــی ‪ ،‬بتنــی و اببنــدان ‪ -‬انجــام عقــود اســامی بــا بانکهــا و ســایر موسســات‬ ‫و مشــارکت بــا دیگــر شــرکتها و ســایر امــور مرتبطــه ‪ .‬ســاخت ‪ ،‬تبدیــل ‪ ،‬بســته بنــدی ‪ ،‬فرمولــه کــردن ‪ ،‬توزیــع و صــدور کلیــه ســموم دفــع‬ ‫افــات و بیماریهــای نباتــی ‪.‬انجــام خدمــات حمــل و نقــل درون شــهری مســافر و کاال ومرســوالت و پیــک موتــوری ‪ ،‬ارائــه خدمــات حمــل‬ ‫و نقــل جــاده ای کاال و مســافر بیــن شــهری یــا خــارج از کشــور بیــن المللــی ‪ .‬کاشــت و بهــره بــرداری انــواع درختــان جنگلــی و باغــی در‬ ‫اراضــی دولتــی ‪،‬نیمــه دولتــی و خصوصــی ‪ .‬بهــره بــرداری از جنگلهــا و مراتــع کشــور ‪ ،‬فــراوری انــواع چــوب جنگلــی و باغــی ‪ ،‬تولیــد انــواع‬ ‫زغــال ‪ ،‬کاشــت و نگــه داری از انــواع درختــان مثمــر ‪ . ،‬خریــد و فــروش انــواع محصــوالت کشــاورزی و باغــی ‪ .‬شــرکت در مناقصــات و‬ ‫مزایــده هــای دولتــی و خصوصــی ‪ .‬تاســیس ســردخانه ‪ ،‬مجتمــع کشــاورزی ‪ ،‬مجتمــع پــرورش انــواع دام ‪ ،‬مــرغ و ماکیــان ‪ ،‬ماهــی ‪ ،‬زنبــور‬ ‫و نوغــان احــداث و بهــره بــرداری از انــواع گلخانــه ( پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیصــاح ) الحــاق گردیــد و مــاده ‪ 2‬در اساســنامه‬ ‫اصــاح گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ازادشــهر (‪)894132‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی دهیــاری هــای بخــش مرکــزی شهرســتان‬ ‫رامیــان بــه شــماره ثبــت ‪ 681‬و شناســه ملــی ‪ 14002018671‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ‪1396/08/30‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ - :‬صورتهــای مالــی ســال ‪ 1395‬تعاونــی بــه‬ ‫تصویــب مجمــع رســید ‪ - .‬مســعود شــهرکی نماینــده دهیــاری قــره قــاچ بــا‬ ‫کــد ملــی ‪ ، 14004290484‬ولــی ســادین نماینــده دهیــاری روســتای ســفید‬ ‫چشــمه بــا کــد ملــی ‪ ، 14004291029‬توفیــق چــاری نماینــده دهیــاری‬ ‫روســتای اســام ابــاد علیــا بــا کــد ملــی ‪ ، 14004290353‬رضــا رجنــی نماینده‬ ‫دهیــاری روســتای زینــب ابــاد باکــد ملــی ‪ 14004290577‬و محمــد رضــا‬ ‫کــوه نشــین نماینــده دهیــاری روســتای باقرابــاد بــا کــد ملــی ‪14004290163‬‬ ‫بــه عنــوان اعضــای اصلــی هیــات مدیــره وایــوب پایمــرد نماینــده دهیــاری‬ ‫روســتای نارکالتــه بــا کــد ملــی ‪ 14004290446‬و مصطفــی نهــی نماینــده‬ ‫دهیــاری روســتای اخلــی بــاال بــا کــد ملــی ‪ 14004290294‬بــه عنــوان اعضــای‬ ‫علــی البــدل هیــات مدیــره بــه مــدت ســه ســال انتخــاب گردیدنــد ‪ - .‬علــی‬ ‫بهاردوســت نماینــده دهیــاری روســتای قورچــای بــا کدملــی ‪14004290499‬‬ ‫بــه عنــوان بــازرس اصلــی و یاســر همــراه نماینــده دهیــاری شــهید چمــران بــا‬ ‫کــد ملــی ‪ 14006078140‬بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال‬ ‫مالــی انتخــاب گردیدنــد ‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان‬ ‫مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری رامیــان (‪)892357‬‬ ‫گنبدکاووس به میدان بار فصلی هندوانه و خربزه نیاز دارد‬ ‫بخشــدار مرکــزی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬روزانــه صدهــا خــودرو بــرای فــروش هنداونــه و خربــزه در فصــل‬ ‫برداشــت در حاشــیه جــاده بین المللــی گنبــد ‪ -‬اینچه بــرون و مجــاور بیمارســتان پیامبــر اعظــم (ص)‬ ‫مســتقر می شــوند کــه جلوگیــری از ایجــاد ترافیــک و افزایــش احتمــال تصــادف در ایــن جــاده پرتــردد‪،‬‬ ‫نیازمنــد ســاماندهی ان هــا بــا احــداث میدان بــار فصلــی اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬از ســال ها قبــل و بــا شــروع فصــل برداشــت هندوانــه و خربــزه از جالیزارهــای مناطــق‬ ‫شــمالی ایــن شهرســتان‪ ،‬کشــاورزان محصــول خــود را بــه حاشــیه جــاده بیــن المللــی گنبــد ‪ -‬اینچــه‬ ‫بــرون و در کنــار بیمارســتان پیامبــر اعظــم(ص) می اورنــد و بــه صــورت مســتقیم و بــدون واســطه بــه‬ ‫متقاضیــان شهرســتانی و دالالن می فروشــند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬وضعــت فعلــی و حضــور پرتعــداد کشــاورزان‪ ،‬راننــدگان‪ ،‬خریــداران و واســطه ها در‬ ‫کنــار یکدیگــر بــدون توجــه بــه ضــرورت رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی بــرای جلوگیــری از شــیوع بیشــتر‬ ‫کرونــا‪ ،‬عامــل نگــران کننــده دیگــری اســت کــه ضــرورت ســاماندهی ایــن بــازار را بیشــتر مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای جلوگیــری از بــروز حــوادث جــاده ای‪ ،‬از امــروز پلی ـس راه بــا خودروهــای متخلــف و‬ ‫مســتقر در ایــن مســیر برخــورد کــرده و مامورانــی از بخشــداری بــه همــراه نیــروی انتظامــی از تجمــع‬ ‫افــراد در مــکان قبلــی جلوگیــری می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــر جهادکشــاورزی گنبــدکاووس امســال در هــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار از مــزارع ایــن شهرســتان‬ ‫هندوانــه خوراکــی بــا پیــش بینــی تولیــد ‪ ۶۰‬هــزار تــن کشــت شــده کــه برداشــت ان از مدتــی قبــل اغــاز‬ ‫تاســیس موسســه غیر تجاری اموزشــی زیبا‬ ‫خاطــره گنبــد درتاریــخ‪ 1399/04/04‬بــه شــماره‬ ‫ثبــت ‪ 383‬بــه شناســه ملــی ‪14009232448‬‬ ‫ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده‬ ‫کــه خالصــه ان بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع‬ ‫عمــوم اگهــی میگــردد‪ .‬موضــوع ‪ :‬تاســیس و راه‬ ‫انــدازی و اداره مــدارس غیــر دولتــی در مقطــع‬ ‫پیــش دبســتانی ‪ ،‬ابتدایــی ‪ ،‬متوســطه دوره اول و‬ ‫دوم ‪ ،‬کاردانــش ‪ ،‬فنــی و حرفــه ای ‪ ،‬بزرگســاالن‬ ‫و شــبانه بــا رعایــت نظــام اموزشــی کشــورب‪:‬دایر‬ ‫نمــودن کالســهای تقویتــی و امادگــی کنکــور بــرای‬ ‫دانــش امــوزان پ‪:‬ارائــه خدمــات فرهنگی‪،‬اموزشــی‬ ‫و پرورشــی و ایجاد مراکز و اماکن ورزشــی‪،‬تفریحی‬ ‫و هنــری و تشــکیل و برگــزاری نمایشــگاه در زمینــه‬ ‫فعایتهــای فــوق برنامــه در واحدهــای اموزشــی‬ ‫مربوط ت‪ :‬اجاره و خرید و ســاخت و ســاز فضاهای‬ ‫مناســب جهــت انجــام فعالیتهــای اموزشــی و‬ ‫پرورشــی بــا رعایــت اســتانداردهای متــداول و پــس‬ ‫از تایید نوســازی و توســعه و تجهیز مدارس کشــور‬ ‫و تهیــه و تــدارک امکانــات و تجهیــزات ضــروری و‬ ‫مــورد نیــاز واحدهــای اموزشــی و پرورشــی از قبیــل‬ ‫وســایل کمــک اموزشــی و تکنولــوژی اموزشــی و‬ ‫وســایل ازمایشــگاهی ث‪:‬انجــام کلیــه فعالیتهــا و‬ ‫ارائــه خدمــات در زمینــه اعتــا و تعمیــم امــوزش و‬ ‫پــرورش کشــور بــا تصویــب و تاییــد وزارت امــوزش و‬ ‫پــرورش و پــس از طــی تشــریفات و مراحــل قانونــی‬ ‫و بــا رعایــت جنبــه هــای غیــر دولتــی در هــر مــورد و‬ ‫ضوابــط و مقــررات مربــوط ج‪ :‬تاســیس و راه انــدازی‬ ‫و اداره اموزشــگاه زبــان هــای خارجــی ( دخترانــه و‬ ‫پســرانه ) بــا رعایــت نظــام جدیــد اموزشــی کشــورد‪:‬‬ ‫انجــام خدمــات مرتیــط با امــورات مالــی و راه اندازی‬ ‫سیســتم هــای اموزشــی و مالــی مــدارس ه‪ :‬راه‬ ‫انــدازی و کمــک بــه تجهیــز بوفــه مــدارس و ارائــه‬ ‫خدمــات ســرویس ایــاب و ذهــاب دانــش امــوزان‬ ‫درصــورت نیــاز بــا اخــذ مجــوز از مراجــع ذیصــاح‬ ‫مــدت ‪ :‬از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز‬ ‫اصلــی ‪ :‬اســتان گلســتان ‪ ،‬شهرســتان گنبــدکاووس‬ ‫‪ ،‬بخــش مرکــزی ‪ ،‬شــهر گنبــد کاووس‪ ،‬محلــه‬ ‫ازادگان ‪ ،‬خیابان ملک الشعراء ‪ ،‬کوچه ازادگان‪، 6‬‬ ‫پــاک ‪ ، 11‬طبقــه همکــف کدپســتی ‪4971858893‬‬ ‫ســرمایه شــخصیت حقوقــی ‪ 1,010,000 :‬ریــال‬ ‫مــی باشــد‪ .‬اســامی و میــزان ســهم الشــرکه‬ ‫شــرکا ‪ :‬حســین ثمــری اردبیلــی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2031417045‬دارنــده ‪ 10,000‬ریــال ســهم الشــرکه‬ ‫عصمــت دروکــی بــه شــماره ملــی ‪2031575481‬‬ ‫دارنــده ‪ 10,000‬ریــال ســهم الشــرکه هــادی ثمــری‬ ‫اردبیلــی بــه شــماره ملــی ‪ 2031789589‬دارنــده‬ ‫‪ 490,000‬ریــال ســهم الشــرکه فاطمــه رحمانــی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2032141132‬دارنــده ‪ 500,000‬ریــال‬ ‫ســهم الشــرکه اولیــن مدیــران ‪ :‬هــادی ثمــری‬ ‫اردبیلــی بــه شــماره ملــی ‪ 2031789589‬بــه ســمت‬ ‫رئیــس هیئــت مدیــره وحســین ثمــری اردبیلــی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 2031417045‬بــه ســمت نایــب رئیــس‬ ‫هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحدودوفاطمــه رحمانــی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2032141132‬بــه ســمت مدیرعامل‬ ‫بــه مــدت ‪ 2‬ســال و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره‬ ‫بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد‪ .‬دارنــدگان‬ ‫حــق امضــا ‪ :‬حــق امضــاء کلیــه اوراق و اســناد بهــادار‬ ‫و قراردادهــای تعهــداور و بانکــی از قبیــل چــک ‪،‬‬ ‫ســفته ‪ ،‬بــرات و ســایر نامــه هــای عــادی و اداری بــا‬ ‫امضــای منفــرد خانــم فاطمــه رحمانــی (مدیرعامــل‬ ‫) همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اختیــارات مدیــر عامــل ‪ :‬طبــق اساســنامه ثبــت‬ ‫موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور‬ ‫پروانــه فعالیــت نمــی باشــد به اســتناد مجوز شــماره‬ ‫‪ 2759/106474/120‬مــورخ‪ 1399/03/17‬امــوزش‬ ‫و پــرورش شهرســتان گنبــدکاووس اگهــی گردیــد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان گلســتان‬ ‫مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری‬ ‫گنبــد کاووس (‪)894128‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت اق قــا کالــری صحــرا‬ ‫ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 84‬و شناســه‬ ‫ملــی ‪ 10700009656‬بــه اســتناد صورتجلســه‬ ‫مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ‪1399/02/16‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬شــرکت بعلــت عــدم‬ ‫فعالیــت منحــل گردیــد و اقــای امــان مــراد انــا‬ ‫مــرادی بــا کــد ملــی ‪ 4979243789 :‬فرزنــد قربــان‬ ‫بــه شــماره شناســنامه ‪ 843‬متولــد‪ 1338/01/01‬بــه‬ ‫ســمت مدیــر تصفیــه بــرای مــدت دو ســال انتخــاب‬ ‫شــدند‪ .‬ادرس مدیــر تصفیــه و محــل تصفیــه‬ ‫اســتان گلســتان ‪ -‬اق قــا _ خیابــان امــام خمینــی‬ ‫_ بــازار روز شــهرداری کــد پســتی ‪4931893783 :‬‬ ‫مــی باشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان‬ ‫گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری اق قــا (‪)894129‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت پرتــو نــور افــروز بــا‬ ‫مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ‪ 960‬و شناســه‬ ‫ملــی ‪ 10700136083‬بــه اســتناد صورتجلســه‬ ‫مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ‪1399/03/19‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪ :‬تعــداد اعضــای هیئت‬ ‫مدیــره از ‪ 2‬نفــر بــه ‪ 3‬نفــر افزایــش یافــت ‪ .‬در‬ ‫نتیجــه مــاده ‪ 14‬اساســنامه بشــرح مذکــور اصــاح‬ ‫میگــردد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان‬ ‫گلســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری بنــدر گــز (‪)894130‬‬ ‫رضــا باقــری اظهــار داشــت‪ :‬فــروش هندوانــه و خربــزه بــا وضعیــت فعلــی مشــکالت عدیــده ای از‬ ‫جملــه ایجــاد ترافیــک ســنگین بــرای خودروهــای عبــوری بویــژه تریلی هــا و کامیون هــای ترانزیــت‪،‬‬ ‫بــروز حــوادث رانندگــی‪ ،‬ایجــاد مزاحمــت بــرای بیمــاران و مراجعــه کننــدگان بــه بیمارســتان و ســاکنان‬ ‫واحدهــای مســکونی و تجــاری اطــراف ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بخشــدار مرکــزی گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬بــرای ســاماندهی ایــن افــراد بایــد مــکان پنــج هکتــاری بــرای‬ ‫عرضــه و فــروش هندوانــه و خربــزه و توقــف کامیون هــا در نزدیکــی محــل فعلــی مشــخص شــود کــه در‬ ‫مــدت ‪ ۲‬تــا ســه مــاه فصــل برداشــت محصــوالت‪ ،‬از ان بــرای خریــد و فــروش میــوه هــا اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪254‬‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫همچنیــن فصــل برداشــت خربــزه ایــن منطقــه هــم کــه امســال در ســطح ‪ ۵۰‬هکتــار کشــت شــده بــا‬ ‫پیــش بینــی تولیــد هــزار تــن تــا یــک مــاه اینــده ادامــه دارد‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس بــا افــزون بــر ‪ ۳۵۰‬هــزار نفــر جمعیــت و دارا بــودن ‪ ۱۶۲‬هــزار هکتــار اراضــی زراعــی و‬ ‫باغــی از شهرســتانهای مهــم اســتان گلســتان در تولیــدات کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ازمــا صنعــت ایمــن بــا‬ ‫مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪ 7757‬و شناسه‬ ‫ملی ‪ 10104036770‬به اســتناد صورتجلســه مجمع‬ ‫عمومــی فــوق العاده مــورخ‪ 1398/10/02‬تصمیمات‬ ‫ذیــل اتخــاذ شــد ‪:‬محمــد مراغــه بــه موجــب ســند‬ ‫صلــح شــماره ‪ 16163‬مــورخ ‪ 1398/09/28‬در‬ ‫دفتــر خانــه اســناد رســمی شــماره ‪ 53‬حــوزه ثبتــی‬ ‫گــرگان مبلــغ ‪ 500000‬ریــال از ســهم الشــرکه خــود‬ ‫را بــه اقــای ســلیمان یارعلــی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 4979929974‬صــادره از اق قــا واگــذار نمــود و از‬ ‫شــرکت خــارج شــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان گلســتان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات‬ ‫غیرتجــاری گــرگان (‪)894131‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 09‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫مردم به توصیه های‬ ‫غیرعلمی درباره کرونا‬ ‫توجه نکنند‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪254‬‬ ‫سالمت‬ ‫‪6‬‬ ‫کودکان هدف‬ ‫جدید کرونا در‬ ‫شرق گلستان‬ ‫با انکه در ابتدای شــیوع ویروس کرونا کودکان در حاشــیه امن قرار داشــتند ولی به تازگی ابتالی‬ ‫کــودکان در کشــور خصوصــا در شــرق گلســتان نشــان داد کرونــا بــه هیــچ رده ســنی رحــم نمــی کنــد‪.‬‬ ‫بــی تفاوتــی والدیــن کــودکان را در معــرض خطــر جــدی ابتــا بــه ویــروس کوویــد ‪ ۱۹‬قــرار می دهد‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی از مــردم خواســت کــه بــه‬ ‫توصیه هــای غیرعلمــی در فضــای مجــازی مثــل عــدم‬ ‫واکسیناســیون کــودکان و خــوردن برخــی مــواد غذایی‬ ‫بــرای درمــان کرونــا توجــه نکننــد‪.‬‬ ‫ت وگــو بــا‬ ‫ســیما ســادات الری روز یکشــنبه در گفــ ‬ ‫خبرنــگار ســامت ایرنــا دربــاره شــایعه های کرونایــی‬ ‫و برخــی مــوارد مطــرح شــده در فضــای مجــازی‬ ‫مبنــی بــر عــدم واکسیناســیون کــودکان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫از ابتــدای شــیوع کرونــا در کشــور‪ ،‬برخــی افــراد در‬ ‫مــورد ایــن ویــروس و راه هــای درمــان ان شــروع بــه‬ ‫پخــش شــایعه هایی در فضــای مجــازی کردنــد کــه‬ ‫بــا همــکاری رســانه ها بخــش زیــادی از ایــن مطالــب‬ ‫نادرســت بــرای مــردم شــفاف ســازی شــد و همچنــان‬ ‫توصیــه وزارت بهداشــت ایــن اســت کــه مــردم بــه‬ ‫هیــچ عنــوان بــه ایــن شــایعه ها توجــه نکننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تنهــا مرجــع علمــی کــه در مــورد کرونــا‬ ‫می توانــد توصیه هــای بهداشــتی و تغذیــه ای انجــام‬ ‫بدهــد‪ ،‬وزارت بهداشــت و انجمن هــای علمــی و‬ ‫پزشــکی در کشــور هســتند‪ .‬از طرفــی کمیتــه علمــی‬ ‫نیــز بســیاری از مــوارد مطــرح شــده را مــورد بحــث و‬ ‫بررســی قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر بهداشــت گفــت‪ :‬مطرح شــدن مــواردی‬ ‫ماننــد عــدم تزریــق واکســن بــرای کــودکان در شــرایط‬ ‫کرونــا کــه در فضــای مجــازی مطــرح می شــود‪ ،‬بــه‬ ‫هیــچ عنــوان علمــی نیســت‪ .‬کشــور مــا در طــول‬ ‫ســال ها بــه همــت نیروهــای بهداشــتی‪ ،‬بــا انجــام‬ ‫واکسیناســیون‪ ،‬بســیاری از بیماری هــا را ریشــه کن‬ ‫کــرده یــا تحــت کنتــرل قــرار داده اســت و ایــن موضوع‬ ‫یکــی از افتخــارات جمهــوری اســامی ایــران محســوب‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫الری اظهــار کــرد‪ :‬همچنیــن مــواردی ماننــد خــوردن‬ ‫گالب یــا ســایر مــواد غذایــی کــه بــرای درمــان کرونــا‬ ‫توصیــه می شــود‪ ،‬مبنــای علمــی نــدارد‪ .‬بــر اســاس‬ ‫انچــه وزارت بهداشــت بارهــا اعــام کــرده‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫همــه گروه هــای غذایــی و تغذیــه مناســب می توانــد‬ ‫شــرایط جســمی و ســامت افــراد را حفــظ کنــد‪ .‬ولــی‬ ‫این کــه خــوردن یــک مــاده غذایــی بــر درمــان کرونــا‬ ‫موثــر باشــد‪ ،‬مبنــای علمــی نــدارد‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت گفــت‪ :‬بنابرایــن بــه مــردم‬ ‫بــاز هــم توصیــه می کنیــم کــه بــه ویدیوهــا یــا صداها یا‬ ‫مطالــب منتشــر شــده در فضــای مجــازی اعتماد نکنند‬ ‫و ســامت خــود و خانواده شــان را در خطــر نیندازنــد‪.‬‬ ‫زیــرا بــه طــور مثــال مــواردی ماننــد عدم تزریق واکســن‬ ‫می توانــد عواقــب خطرناکــی بــرای کــودکان داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه همــه تمهیــدات‬ ‫بهداشــتی در مراکــز بهداشــتی و درمانــی بــرای‬ ‫واکسیناســیون کــودکان انجــام شــده و خانواده هــا‬ ‫نبایــد در ایــن زمینــه نگرانــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫احتماال ساخت واکسن پایان کرونا نباشد‬ ‫جهــان بــدون اینکــه واکســنی بــرای مقابلــه بــا کرونــا در اختیــار داشــته‬ ‫باشــد بــه ســمت راه حل هایــی جایگزیــن رفتــه اســت‪ .‬راه حل هایــی از‬ ‫ماننــد فاصلــه اجتماعــی‪ ،‬تعطیلــی‪ ،‬دورکاری و کارهایــی شــبیه بــه ایــن‪.‬‬ ‫امــا واقعیــت ایــن اســت که شــرایط جهانــی در این مــورد بحرانی‬ ‫ـی اقتصادی‪-‬اجتماعــی در‬ ‫اســت؛ اگرچــه فراینــد بازگشــایی زندگـ ِ‬ ‫کل دنیــا بــه تدریــج اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫کشــورهای مختلــف دنیــا در حــال رقابــت بــا یکدیگــر بــرای تولیــد‬ ‫واکسن هستند و تا امروز بیش از ‪ ۹۰‬واکسن از طرف دولت ها‪،‬‬ ‫شــرکت ها و بخش خصوصی در حال تولید و ازمایش اســت‪.‬‬ ‫چندیــن مــورد واکســن ســازی هــم بــه ســمت ازمایــش روی‬ ‫انســان حرکــت کرده انــد و خبرهــای امیدبخشــی بــرای تولیــد‬ ‫واکســن بــه مــا می دهنــد‪.‬‬ ‫امــا واقعیــت ایــن اســت کــه مــا هنــوز بــه درســتی نمی دانیــم ایــا‬ ‫واکســن اثرگــذار خواهــد بــود یــا نــه‪ .‬مــا نمی دانیــم که ایا واکســن‬ ‫می توانــد مــا را در برابــر ایــن ویــروس بــرای همیشــه ایمــن کنــد یــا‬ ‫نــه و البتــه ایــن خبــر امیــدوار کننده ای نیســت‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه یــک واکســن بــه خوبــی عمــل کنــد حداقــل چهــار‬ ‫عامــل را بایــد در نظــر گرفــت‪ :‬چقــدر یــک واکســن موثــر اســت؟‬ ‫کی اماده خواهد شــد؟ چقدر در دســترس خواهد بود؟ و نهایتا ً‬ ‫جهــان چــه کاری در قبــال ایــن واکســن و ایــن ویــروس انجــام‬ ‫خواهــد داد؟ در ایــن گــزارش ایــن ‪ ۴‬پرســش را بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫تولید واکسن کرونا موثر است؟‬ ‫احتمــاال ً بیــش از یــک واکســن بــرای بیمــاری کوویــد‪ ۱۹ -‬تولیــد‬ ‫شــود‪ .‬امــا میــزان اثــر ان هــا قطعــا ً متفــاوت خواهــد بــود و همــه‬ ‫چیــز بــه رفتــار بــدن و ویــروس وابســته اســت‪.‬‬ ‫بهتریــن حالــت ایــن اســت کــه بــدن بــا دریافــت واکســن بــرای‬ ‫همیشــه در برابــر ویــروس ایمــن شــود‪ .‬ایــن حالــت را در قبــال‬ ‫واکســن هایی مثــل ابلــه مرغــان تجربــه کرده ایــم‪.‬‬ ‫حالــت دوم وقتــی اســت کــه واکســن سیســتم ایمنــی بــدن را‬ ‫راهنمایــی می کنــد تــا قبــل از اینکــه ویــروس بتواند به بدن اســیب‬ ‫برســاند بــدن بــه ان واکنــش نشــان دهــد و ان را از بیــن ببــرد‪.‬‬ ‫در این حالت بدن عالئم خفیفی از بیماری را تجربه می کند و سپس‬ ‫ایمن می شود‪ .‬بعضی از واکسن های انفوالنزا این تاثیر را دارند‪.‬‬ ‫امــا ایــن شــرایط بــرای وقتــی اســت کــه ویــروس جهــش جــدی‬ ‫نداشــته باشــد‪ .‬بعضــی ویروس هــا جهش هــای جــدی دارنــد و در‬ ‫عمــل واکســن را از کار می اندازنــد؛ چــون بــدن بــا ویــروس کامـا ً‬ ‫جدیــدی مواجــه می شــود کــه بــرای مقابلــه بــا ان امــاده نیســت‪.‬‬ ‫واکسن کرونا؛ دور و کمیاب‬ ‫شــواهد نشــان مــی دهنــد کــه ویــروس کرونــا از جملــه ویروس هایــی اســت‬ ‫کــه جهش هــای عجیبــی نخواهــد داشــت‪ .‬ایــن یعنــی واکســنی کــه ســاخته‬ ‫می شــود احتمــاال ً چنــد ســال می توانــد بــدن را در مقابــل ویــروس ایمــن کنــد‬ ‫امــا نمی توانــد بــرای ســال های طوالنــی و تــا اخــر عمــر فــرد را ایمــن کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از عمده تریــن موانــع اثربخشــی واکســن مســئلۀ توزیــع‬ ‫اســت‪ .‬بــرای رســیدن بــه ایمنــی وســیع موســوم بــه ایمنــی جمعــی‪،‬‬ ‫بیــن ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۹۰‬درصــد افــراد بایــد بــه بیمــاری (از نــوع خفیــف تــا‬ ‫شــدید) مبتــا شــوند تــا امــکان ابتــای باقــی جمعیــت پاییــن بیایــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن واکســن احتمــاال ً در گروه هــای ســنی مختلــف‬ ‫شــکل های مختلفــی داشــته باشــد‪ .‬ممکــن اســت سیســتم‬ ‫ایمنــی برخــی افــراد کال ًبــه واکســن واکنــش مثبتــی نشــان ندهــد‪.‬‬ ‫به این ترتیب باید واکسن بخش بزرگی از جمعیت جهان را در بر بگیرد‬ ‫و مشــخص نیســت کــه چنیــن اتفاقــی در تمــام جهــان بیفتــد‪ .‬میلیاردهــا‬ ‫دوز واکســن بایــد توزیــع شــوند و واقعیــت ایــن اســت کــه زیرســاخت های‬ ‫موجــود نمــی تواننــد چنیــن حجمــی از واکســن را تولیــد و توزیــع کننــد‪.‬‬ ‫تولید واکسن؛ انتظاری تقریبا ً طوالنی‬ ‫هیــچ زمــان دقیقــی بــرای تولیــد واکســن کرونــا نمی تــوان اعــام‬ ‫کــرد‪ .‬ممکــن اســت در ماه هــای اینــده ایــن واکســن کشــف شــود‬ ‫و یــا چنــد ســال طــول بکشــد و موفقیتــی حاصــل نشــود‪.‬‬ ‫ایــن مســئله اثــرات عمیقــی بــر تصمیمــات مــا بــرای ســامت‬ ‫عمومــی خواهــد داشــت‪ .‬تاریخچــه واکسـن ها کمــی مــا را ناامیــد‬ ‫می کنــد چــون زمــان زیــادی طــول کشــیده اســت تــا واکس ـن ها‬ ‫ســاخته شــوند بــرای مثــال واکســن اوریــون که رکورد ســریع ترین‬ ‫ـان تولیــد را در اختیــار دارد چهــار ســال طــول کشــیده اســت و‬ ‫زمـ ِ‬ ‫تولید برخی دیگر از واکسـن ها ده ها ســال طول کشــیده اســت‪.‬‬ ‫زمــان تولیــد واکســن کرونــا بســیار اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫ایــن ویــروس همچنــان در حــال گســترش اســت امــا بایــد توجــه‬ ‫کــرد کــه طــی دو ســال اینــده هــم هنــوز بخش بزرگــی از جمعیت‬ ‫جهــان خواهنــد بــود کــه بــه ویــروس مبتــا نشــده اند و در برابــر‬ ‫ایــن بیمــاری اســیب پذیر خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫تولیــد یــک واکســن کارامــد نیــاز بــه هزینه هــای فــراوان و‬ ‫ازمایش هــای گســترده دارد و ایــن چیــزی نیســت کــه در زمــان‬ ‫کوتــاه ممکــن باشــد‪.‬‬ ‫تــا زمانــی کــه یــک واکســن نتوانــد اثربخشــی خــود را اثبــات‬ ‫کنــد بــه تولیــد انبــوه نمی رســد‪ .‬همیــن باعــث می شــود کــه‬ ‫عضو کمیته کشوری بیماری های عفونی‪:‬‬ ‫خطر کرونا برای کودکان کمتر از بزرگساالن نیست‬ ‫رییــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر وزارت‬ ‫بهداشــت گفتــه بــود‪ :‬همه گیــری کرونــا توجــه بســیار‬ ‫زیــادی را در ســطح کشــور بــه خــود جلــب کرده اســت‪.‬‬ ‫همــه تالش هــا صــورت گرفتــه کــه مبــادا برنامه پاســخ‬ ‫بــه کرونــا تاثیــر منفــی روی ســایر برنامه هــای بســیار‬ ‫بــا اهمیــت بهداشــتی کشــور داشــته باشــد کــه شــاید‬ ‫مهمتریــن انهــا موضــوع واکسیناســیون کــودکان‬ ‫باشــد‪ .‬متاســفانه اطالعــات مــا نشــان می دهــد در‬ ‫برخــی از مناطــق کشــور برنامــه واکسیناســیون بعضی‬ ‫از کــودکان بــه دلیــل کاهــش مراجعــه خانواده هــا‬ ‫بــا تاخیــر مواجــه شــده اســت‪ .‬هرچنــد نظــام‬ ‫مراقبت هــای بهداشــتی اولیــه کشــور همــه تــاش‬ ‫خــود را بــه کار گرفتــه تــا چنیــن تاخیــری رخ ندهــد و‬ ‫واکسیناســیون کــودکان بــه موقــع انجــام شــود‪ ،‬ولــی‬ ‫بــاز هــم الزم اســت مــردم عزیــز کشــور و بــه خصــوص‬ ‫والدیــن کــودکان بــه ایــن موضــوع توجه جدی داشــته‬ ‫و اجــازه ندهنــد واکسیناســیون کــودکان بــه تاخیــر‬ ‫بیفتــد‪ .‬واکسیناســیون کــودکان جــزو برنامه هــای‬ ‫جــاری کلیــه مراکــز بهداشــتی کشــور و خانه هــای‬ ‫بهداشــت اســت و طــوری برنامــه ریــزی شــده کــه‬ ‫بــه هیــچ عنــوان ایــن برنامــه بــا وقفــه روبـه رو نشــود‪.‬‬ ‫انتظــار مـی رود کــه اگــر بــه دلیــل مالحظــات مربوط به‬ ‫همــه گیــری کرونــا خانواده هــا بــرای واکسیناســیون‬ ‫فرزنــدان خــود مراجعــه نکرده انــد هرچــه ســریعتر‬ ‫ایــن کار را انجــام بدهنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه جنــس ویــروس نمــی تــوان یــک خــط تولیــد و خــط‬ ‫مونتــاژ را راه انداخــت و واکســن را تولیــد کــرد‪.‬‬ ‫انــواع مختلــف واکســن ها کــه روی قطعــات ویروســی‪،‬‬ ‫ویروس هــای غیــر فعــال و… کار می کننــد نیــاز بــه شــیوه تولیــد‬ ‫به خصوصــی دارد و بــا توجــه بــه الگــوی عمــل ویــروس انــواع‬ ‫مختلفــی از واکســن را بــرای اقشــار مختلــف نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫زیرساخت ها مهم تر از واکسن‬ ‫حتــی زمانــی کــه واکســن کشــف شــود بــاز هــم نیــاز بــه‬ ‫سیاسـت های عمومــی و کارامــدی در حــوزه ســامت داریــم کــه‬ ‫بتوانــد بیمــاری را کنتــرل کنــد‪.‬‬ ‫یعنــی بــاز هــم نیــاز بــه فاصله گــذاری‪ ،‬پوشــیدن ماســک و…‬ ‫خواهیــم داشــت‪ ،‬چراکــه محــدود کــردن انتشــار ویــروس بــه‬ ‫اثربخشــی واکســن کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اثربخشــی واکســن به نحوه انتشــار ویروس وابســته اســت و تا‬ ‫زمانی که داروی مناســبی برای کنترل بیماری در اختیار نداشــته‬ ‫باشــیم اثربخشــی واکســن هــم کــم خواهــد بــود‪ .‬درمــان بــه بهتر‬ ‫شــدن توزیــع واکســن کمــک مــی کنــد امــا تــا امــروز هیــچ درمــان‬ ‫موثــری نیز در اختیــار نداریم‪.‬‬ ‫ایــن تصــور درســت نیســت و میــزان ابتــا بــه کــودکان کــم نیســت و در مــواردی کــودکان با عالیم‬ ‫شــدید بــه بیمــاری کوویــد‪ ۱۹‬مبتــا مــی شــوند و حتــی در مــواردی فــوت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬میــزان شــیوع کرونــا در بیــن کــودکان در ماههــای گذشــته بیشــتر نشــده امــا‬ ‫میــزان مــوارد شناســایی بیشــتر شــده‪ ،‬بــه عنــوان مثــال بخــش کرونــا بیمارســتان کــودکان مفیــد‬ ‫همیشــه تعــداد قابــل توجهــی کــودک بدحــال مبتــا بــه کوویــد‪ ۱۹‬دارد‪.‬‬ ‫عضــو کمیتــه علمــی ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونا گفــت‪ :‬در مجموع ابتــا به بیماری کوویــد‪ ۱۹‬در‬ ‫کــودکان نســبت بــه بزرگســاالن کمتــر اســت امــا کــودکان نیز می تواننــد مثل بزرگســاالن به این‬ ‫بیمــاری مبتــا شــوند و عالیــم ریــوی و ســایر عالیــم ایــن بیمــاری در کــودکان نیــز مشــاهده مــی‬ ‫شــود البتــه همزمــان بــا کرونــا شــاهد ابتــای کــودکان بــه بیمــاری کاوازاکی هــم در برخی مناطق‬ ‫کشــور هســتیم کــه عالیــم ریوی شــبیه کرونــا دارد‪.‬‬ ‫محمــد مهــدی گویــا رییــس مرکــز مدیریــت‬ ‫بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی نیــز پیــش از ایــن از مــردم خواســته‬ ‫بــود کــه در دوران همــه گیــری کرونــا‪ ،‬واکسیناســیون‬ ‫کــودکان را فرامــوش نکننــد‪.‬‬ ‫گویــا اظهــار کــرد‪ :‬بیــش از ‪ ۲۰‬ســال اســت در کشــور‬ ‫مــا مــوردی از بیمــاری فلــج اطفــال بــا ویــروس وحشــی‬ ‫مشــاهده نشــده اســت‪ .‬بیــش از ســه ســال اســت‬ ‫کــه انتقــال محلــی بیمــاری ســرخک در کشــوررخ‬ ‫نــداده اســت‪ .‬این هــا در شــرایطی اســت کــه مــا در‬ ‫همســایگی کشــورهایی قــرار داریــم کــه بعضــی از‬ ‫انهــا بــه شــدت درگیــر ایــن بیمــاری هــا هســتند و‬ ‫حجــم بــاالی رفــت و امدهــای مــردم ایــن کشــور بــا‬ ‫کشــور مــا یکــی از مهمتریــن عواملــی محســوب‬ ‫می شــود کــه ممکــن اســت در ورود و گســترش‬ ‫بیماری هــای پیشــگیری بــا واکســن در کشــورمان‬ ‫تاثیرگــذار باشــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل طــوری برنامه ریــزی‬ ‫شــده که نیروهای بهداشــتی سراســر کشــور و شــبکه‬ ‫بهداشــت و درمــان کشــور بــا حساســیت ویــژه ای‬ ‫موضــوع واکسیناســیون کــودکان را دنبــال می کننــد و‬ ‫مراقــب هســتند کــه مبــادا کودکــی واکسـن های مــورد‬ ‫نیــاز خــود را دریافــت نکنــد و خــدای ناکــرده شــاهد‬ ‫بازگشــت ایــن بیماری هــا در کشــور شــویم‪.‬‬ ‫هزین ـ ه و زمــان زیــادی صــرف تولیــد واکســن شــود بــدون انکــه‬ ‫لزومــا ً نتیج ـه ای بــه دســت بیایــد‪ .‬بــه همیــن خاطــر بســیاری از‬ ‫شــرکت های بــزرگ داروســازی چنــدان تمایلــی بــه ســرمایه گذاری‬ ‫روی تولیــد واکســن ندارنــد‪.‬‬ ‫محــرز افــزود‪ :‬در مجمــوع میــزان بــروز بیمــاری کوویــد‪ 19‬و ابتــا بــه کرونــا در کشــور و دنیــا تغییر‬ ‫چندانــی نکــرده امــا دقــت در تشــخیص بهتــر شــده اســت‪ .‬در گذشــته بیشــتر بــه عالیــم ریــوی‪،‬‬ ‫تنفســی و تــب بــرای تشــخیص ایــن بیمــاری توجــه مــی شــد امــا اخیــرا عالیــم گوارشــی و مغــزی‬ ‫و از جملــه ســکته نیــز بــه عنــوان عالیــم مهــم ابتــا بــه کرونــا مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد و بعــد از‬ ‫تســت مشــخص می شــود که افرادی که این عالیم را داشــتند به کرونا مبتال هســتند‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکــه میــزان تســت نیــز نســبت بــه ماههای گذشــته بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫عضــو کمیتــه علمــی ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونا دربــاره تولید واکســن کرونا گفت‪ :‬تــاش های‬ ‫زیــادی در دنیــا بــرای تولیــد واکســن کوویــد‪ ۱۹‬در جریــان اســت و گــر چــه تولیــد ایــن واکســن دور‬ ‫از انتظــار نیســت و امیــدواری هــا بــرای تولیــد واکســن کرونــا زیــاد اســت امــا هنــوز تــا رســیدن بــه‬ ‫ایــن واکســن بیــش از یکســال زمــان الزم اســت‪.‬‬ ‫عضــو کمیتــه کشــوری بیماری هــای عفونــی گفــت‪ :‬خطــر کرونــا بــرای کــودکان کمتــر از‬ ‫بزرگســاالن نیســت و تصــور مصونیــت کــودکان از ایــن ویــروس اشــتباه اســت‪.‬‬ ‫مینــو محــرز افــزود‪ :‬در ابتــدای شــیوع کرونــا بــا توجــه بــه گــزارش هایــی کــه از چیــن امــده بــود‪،‬‬ ‫تصــور مــی شــد میــزان ابتــا بــه کرونــا در بیــن کــودکان کــم اســت امــا بعــد مشــخص شــد کــه‬ ‫تولید ماسک نانو با قابلیت شست و شو‬ ‫و استفاده مجدد تا ‪ ۲۰‬بار‬ ‫ماســک صــورت قابــل شستشــو بــا کمــک فناوری نانــو توســط یکــی از شــرکت ها در چین ســاخته‬ ‫شــد‪ ،‬تولیدکننــدگان ایــن ماســک معتقدنــد کــه ایــن نــوع ماســک بعــد از چنــد بــار شســت و شــو‬ ‫همچنــان قابلیــت فیلتر کــردن هــوا را دارد‪.‬‬ ‫ســتاد ویــژه توســعه فنــاری نانــو‪ ،‬ماســک نانویــی بــا قابلیــت شســت و شــو و اســتفاده مجــدد بــا‬ ‫توجــه بــه تقاضــای بــازار بــرای ماســک و بــرای جلوگیــری از شــیوع بیشــتر بیمــاری کرونــا ســاخته‬ ‫شده اســت‪ ،‬ایــن ماســک در اب جــوش و الــکل شســت وشــو و ضدعفونــی شــده و دوبــاره‬ ‫اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫محققــان در سراســر جهــان ســعی در ایجــاد ماسـک های قابــل شســت و شــو دارنــد کــه بتــوان‬ ‫انهــا را دوبــاره اســتفاده کــرد و در عیــن حــال‪ ،‬فیلتــر کــردن ویروس هــا بــا ایــن ماسـک ها بعــد از‬ ‫شستشــو نیــز ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در ماه فوریه‪ ،‬یک شــرکت چینی شــروع به تولید ماسـک های قابل شســت و شــو کرد‪ ،‬ماسـک هایی‬ ‫کــه دارای غشــای نانویــی بــوده و می توانــد ویروس هــا را فیلتــر کنــد‪ ،‬ایــن شــرکت کــه در شــانگهای قــرار‬ ‫دارد می گویــد کــه ایــن ماسـک های قابــل شســت و شــو را می تــوان تــا ‪ ۲۰‬بــار شســت و بعــد از شستشــو‬ ‫نیــز تــا ‪ ۹۵‬درصــد از ذرات ‪ ۰٫۳‬میکــرون را فیلتــر می کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هنــوز هیــچ داروی اختصاصــی بــرای درمــان بیمــاری کوویــد‪ ۱۹‬در دنیــا وجــود‬ ‫نــدارد‪ ،‬داروهــای زیــادی در حــال کارازمایــی بالینــی هســتند از جملــه در اروپــا یــک تحقیــق بزرگ‬ ‫کارازمایــی بالینــی بــا ‪ ۵‬هــزار نفــر در حــال انجــام اســت‪ .‬یــک تحقیــق بــزرگ دیگــر نیــز دربــاره‬ ‫اثربخشــی داروها توســط ســازمان بهداشــت جهانی در حال انجام اســت که حدود ‪ ۱۴۰۰‬نمونه‬ ‫بیمــار نیــز از ایــران در ایــن تحقیــق هســتند امــا هنــوز بــه طــور قاطــع هیــچ داروی درمــان کننــده‬ ‫بــرای کوویــد‪ ۱۹‬در دنیــا معرفــی نشــده اســت‪.‬‬ ‫کمیتــه اقتصــادی و فنــاوری‬ ‫شــانگهای می گویــد کــه ایــن‬ ‫ماســک ‪ N۹۵‬جدیــد کــه بــا‬ ‫فناوری نانــو تقویــت شــده‪ ،‬بعــد‬ ‫از ضدعفونــی کــردن تــا ‪ ۱۰‬بــار‬ ‫قابــل اســتفاده اســت‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه مقامات این شــرکت‪،‬‬ ‫ماســک تولیــد شــده از نفوذپذیــری‬ ‫هوایــی باالیــی برخــوردار بــوده و در‬ ‫عیــن حــال ضــداب اســت‪ ،‬ســازنده‬ ‫ایــن ماســک مدعــی اســت‪ ،‬کســی‬ ‫کــه طوالنــی مــدت از ایــن ماســک اســتفاده کنــد‪ ،‬احســاس نمی کنــد کــه دهانــش مرطــوب شده اســت‪ ،‬در‬ ‫داخــل ایــن ماســک‪ ،‬یــک غشــاء نانوالیــاف نــازک وجــود دارد کــه می توانــد ‪ ۹۵‬درصــد از ذرات بــه قطــر ‪۰٫۰۷۵‬‬ ‫میکــرو را فلیتــر کنــد‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه قطــر ویــروس کرونــا در حــد ‪ ۰٫۱‬میکــرون اســت‪.‬‬ ‫تولیدکننــدگان دریافتنــد کــه ایــن ماســک بعــد از تمیــز کــردن و ضدعفونــی کــردن بــا الــکل و اب‬ ‫جــوش‪ ،‬قــادر اســت تــا ‪ ۲۰‬بــار دوبــاره اســتفاده شــود‪ ،‬هــر چند که توصیه می شــود بیــش از ‪ ۱۰‬بار‬ ‫مــورد اســتفاده مجــدد قــرار نگیــرد‪ ،‬ایــن ماســک می توانــد ‪ ۲۰۰‬ســاعت مــداوم اســتفاده شــود کــه‬ ‫ایــن میــزان توانایــی کارکــرد‪ ۲۰ ،‬برابر بیشــتر از ماسـک های معمولی اســت‪.‬‬ ‫گالیــه ســاکنان منطقــه چاله بــاغ گــرگان از افــت فشــار برق‪،‬تعــدادی‬ ‫از اهالــی منطقــه چالــه بــاغ گــرگان از افــت فشــار بــرق در ســاعات پیــک مصــرف‬ ‫بــرق و وارد شــدن خســارت بــه وســایل برقــی در اثــر نواســانات بــرق در ایــن منطقــه‬ ‫گالیــه کردنــد‪.‬‬ ‫گالیه ساکنان‬ ‫چاله باغ گرگان از‬ ‫افت فشار برق‬ ‫دوشنبه ‪ 09‬خرداد ‪1399‬‬ ‫خبرنگارانی که فساد مسئوالن را‬ ‫اعالم می کنند باید در امان باشند؟‬ ‫چنــدی پیــش ســید ابراهیــم رئیســی رئیس قــوه قضاییه‬ ‫در ســخنانی تصریــح کــرد‪ ،‬اگــر امــروز کســی بــه وزیــر‪،‬‬ ‫قاضــی یــا بنــده حرفــی زد‪ ،‬علیه نظام حرفی نزده اســت‪.‬‬ ‫بایــد بیــن جرایــم امنیتــی و سیاســی و بیــن اعتــراض و‬ ‫اغتشــاش تفــاوت قائــل شــویم‪ .‬خبرنگارانــی کــه فســاد را‬ ‫بــه مســئوالن اعــام می کننــد‪ ،‬بایــد در امــان باشــند‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع‪ ،‬از مــواردی اســت کــه همیشــه مــورد‬ ‫ســوال در جامعــه بــوده کــه چــرا تاکنــون بــه ان بــه طــور‬ ‫جــدی توجــه نشــده اســت‪.‬‬ ‫در همیــن رابطــه یــک نماینــده مجلــس یازدهــم معتقــد‬ ‫اســت‪ :‬بایــد میــان جرایم سیاســی و امنیتی تفــاوت قائل‬ ‫شــد و جرایــم سیاســی بایــد قابــل عفــو و گذشــت باشــند‪.‬‬ ‫حســن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارســتان در مجلس‬ ‫یازدهــم می گویــد‪ :‬صحبــت کــردن باالتریــن مقــام قضایــی کشــور‬ ‫در ایــن زمینــه هــا یعنــی نهادینــه کــردن تســاهل‪ ،‬عفو و بخشــش‬ ‫در کشــور و اقــدام موثــر و خوبــی اســت‪.‬‬ ‫نــوروزی معتقــد اســت براســاس حکــم شــرع مقــدس اســام نیز‬ ‫همیــن رویــه وجــود دارد‪ .‬هرچنــد در قانــون مجــازات اســامی مــا‬ ‫اگــر کســی بــه مســئوالن کشــور توهیــن کنــد مشــمول مجــازات‬ ‫مــی شــود‪ ،‬امــا در اســام این گونــه بــوده کــه اگــر کســی حــرف‬ ‫تنــدی زد‪ ،‬بایــد بــا مــدارا بــا او برخــورد شــود‪ .‬روایــات زیــادی وجــود‬ ‫دارد وقتــی مــردم بــا تنــدی بــا امــام علــی(ع) رفتــار می کردنــد‪،‬‬ ‫امیرالمومنیــن بــا ســعه صدر بــا انهــا برخــورد می کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس همچنیــن تاکیــد مــی کنــد‪ :‬جــرم‬ ‫امنیتــی مســئله متفاوتــی اســت‪ ،‬امــا بایــد بــا جرایــم‬ ‫سیاســی بــا ســعه صدر برخــورد شــود؛ یعنــی اگــر فــردی‬ ‫بــا مســئوالن و حــکام اســامی به تنــدی صحبــت کــرد‬ ‫یــا انتقــادی روا داشــت‪ ،‬بایــد بــا لطافــت بــا انهــا برخــورد‬ ‫شــود‪ .‬همچنیــن جرایــم سیاســی بایــد قابــل عفــو و‬ ‫گذشــت باشــد‪.‬‬ ‫او در ادامــه بیــان مــی کنــد‪ :‬مواضــع اقــای رئیســی دربــاره‬ ‫ی کننــد بایــد در‬ ‫روزنامه نگارانــی کــه فســاد را اعــام مــ ‬ ‫امــان باشــند‪ ،‬نظــر جدیــدی اســت و بایــد از ان اســتقبال‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫قانون جرم سیاسی به یک قانون مطرود تبدیل شده‬ ‫از ســوی دیگــر حســین تــاج حقوقــدان و وکیــل پایــه‬ ‫یــک دادگســتری در همیــن بــاره بــه ایرناپــاس توضیــح‬ ‫می دهد‪ :‬الزم است از برخی رویکردهای رئیس دستگاه‬ ‫قضائــی کــه ماهیتــا ً می توانــد در مســیر اصــاح عملکــرد‬ ‫دســتگاه قضائی در تحقق دادرســی منصفانه باشــد ابراز‬ ‫خرســندی کنــم؛ امــا بــه همیــن میــزان احســاس خطــر و‬ ‫نگرانــی در برخوردهــای ســلیقه ای نهادهــای امنیتــی و‬ ‫دســتگاه قضایــی بــا متهمــان در پرونده هــای امنیتــی و‬ ‫سیاســی نیــز وجــود دارد‪ .‬ایــن مهــم از ایــن نظــر واجــد‬ ‫توجــه جــدی اســت کــه بــه واســطه وجــود برخــی قوانیــن‬ ‫خــاص کــه شــاید در تدویــن و تصویــب ان شــتابزدگی‬ ‫صــورت گرفتــه و بــه اثــار و پیامدهایــی کــه ممکــن اســت‬ ‫فــی نفســه مفســده انگیــز باشــد‪ ،‬بی توجهــی شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ایــن وکیــل پایــه یــک دادگســتری در ادامــه می گویــد‪:‬‬ ‫بــرای مثــال می تــوان بــه اصالحــات قانــون اییــن دادرســی‬ ‫کیفــری در ســال ‪ ۱۳۹۴‬از جملــه الحــاق یــک تبصــره بــه‬ ‫مــاده ‪ ۴۸‬از قانــون امــران بــه معــروف و ناهیــان منکــر‪،‬‬ ‫اییــن پیشــنهادی و اخیــر التصویــب قــوه قضائیــه در‬ ‫حــوزه وکالــت و قانــون جــرم سیاســی مصــوب ‪ ۱۳۹۵‬و‬ ‫امثالهــم اشــاره کــرد کــه می تــوان هرکــدام را از ابعــاد‬ ‫مختلــف بررســی و تحلیــل موضوعــی و منطقی در بســتر‬ ‫قانــون و جامعــه ارائــه داد‪ .‬امــا بــا فرض مترتب در ابتدای‬ ‫عرایــض‪ ،‬موضع گیــری و رویکــرد رئیــس قــوه قضائیــه در‬ ‫تفکیــک جرائــم سیاســی و امنیتــی بی تردیــد می توانــد‬ ‫گام مثبتــی تلقــی شــود‪.‬‬ ‫او همچنیــن معتقــد اســت‪ :‬البتــه که توجــه به این مهم‬ ‫از ســوی دســتگاه قضائــی یــک اقــدام از ســر وظیفــه و‬ ‫تعهــد اســت لــذا شــعف جامعــه از توجــه بــه ایــن نــکات‬ ‫نــه از ســر دریافــت لطــف کــه در راســتای جلوگیــری از‬ ‫تضییــع بیشــتر حــق مــردم اســت‪ .‬امــا مهمتریــن و اولیــن‬ ‫قــدم در ایــن راســتا تشــخیص جــرم سیاســی از جــرم‬ ‫امنیتــی اســت کــه متاســفانه از ســوی تدوین کننــدگان‬ ‫ایــن قانــون در ســال ‪ ۹۵‬در کمــال بی تدبیــری تصویــب‬ ‫شــده بــه گونـه ای کــه امــروز قانــون جــرم سیاســی بــه یک‬ ‫قانــون جدیدالتصویــب متــروک و مطــرود تبدیــل شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــا مالحظـه ای مختصــر در قانــون جــرم سیاســی‬ ‫درخواهیــد یافــت کــه دایــره شــمول اتهام هــای ان بســیار‬ ‫محدود و مشــروط و البته در نهایت متکی به تشــخیص‬ ‫مقــام تحقیــق یــا دادگاه اســت‪.‬‬ ‫تــاج در ادامــه بیــان می کنــد‪ :‬نقــد جــدی در ایــن حــوزه ابعــاد‬ ‫متعــدد دارد‪ ،‬بطــور نمونــه مراجــع تحقیــق اولیــه منحصــر و محدود‬ ‫و دور از دســترس از ســوی عموم مردم هســتند لذا اساســا ً امکان‬ ‫اظهارنظــر مردمــی جــز از ســوی متهمــان و خانواده هایشــان مقــدور‬ ‫نیســت هرچنــد هیــچ اظهارنظــری نیــز بــه واســطه جــو حاکــم‬ ‫مســموع نخواهــد نبــود؛ از ســوی دیگــر رویکــرد نهادهــای امنیتــی‬ ‫نســبت بــه متهمــان و موضوع هــای واجــد اثــر مســتقیم در رونــد‬ ‫رســیدگی و تصمیــم محاکــم خــاص و حتــی اجــرای ارای قضایــی‬ ‫اســت‪ ،‬هرچنــد کــه بــه نحــو اطــاق قابلیــت احــراز نــدارد امــا ایــن‬ ‫عامــل می توانــد بســتر اعمــال قوانیــن خــاص و ناقــص همچــون‬ ‫قانــون جــرم سیاســی را از بیــن ببــرد‪.‬‬ ‫او اضافــه می کنــد‪ :‬همچنیــن وابســتگی ایــن قوانیــن‬ ‫خــاص‪ ،‬ناقــص و همینطــور قوانینــی کــه بــا میثــاق قانون‬ ‫اساســی در تعــارض جدی انــد‪ .‬عــدم دسترســی متهمــان‬ ‫در جرائــم امنیتــی بــه وکیــل دادگســتری مــورد اعتمــاد در‬ ‫مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی‪ ،‬خــود مفســده بــه دنبــال‬ ‫دارد هرچنــد دســتگاه قضائــی بــر حضــور وکالیــی کــه‬ ‫مــورد اعتمــاد ان دســتگاه باشــند نــه متهــم‪ ،‬اعتبــار قائــل‬ ‫اســت و شــاید اســتدالل بــر ایــن دارد کــه حضــور وکیــل‬ ‫ســبب مانــع در رونــد تحقیــق می شــود کــه ایــن اســتدالل‬ ‫نیــز فاقــد وجاهت شــرعی و قانونــی اســت زیــرا در صــورت‬ ‫فقــدان بــا عــدم کفایــت ادله‪ ،‬اساســا ً امکان احضــار افراد‬ ‫بــه عنــوان متهــم ممکــن نیســت چــه اینکــه صــرف ظــن و‬ ‫گمــان افــراد بازداشــت و تحــت بازجویــی بــدون حضــور و‬ ‫نظــارت وکیــل قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫تــاج همچنیــن می گویــد‪ :‬لــذا اقتضــاء دارد رئیــس قــوه قضائیــه‬ ‫کــه امــروز بنــا بــر مقابلــه بــا فســاد در ســطوح مختلــف دارد بــا‬ ‫تبییــن نقــاط ضعــف و مفســده های ناشــی از فقــدان قوانیــن‬ ‫خــاص یــا ابهامــات جــدی و نقصــان در قوانیــن خــاص کــه‬ ‫محدودکننــده حقــوق و تکالیــف مــردم و حکومــت هســتند ضمن‬ ‫تعامــل بــا نهــاد مســتقل وکالــت از متخصصیــن حوزه سیاســت و‬ ‫علــوم اجتماعــی تــا تکمیــل و تدویــن و رفع ابهــام از قوانین خاص‬ ‫در مســیر تحقــق عدالــت دســتور بــه اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫ایــن حقوقــدان معتقــد اســت‪ :‬بــا ایــن اوصــاف درحــال حاضــر‬ ‫هرگونــه اظهارنظــر در ایــن خصــوص تنهــا ارزش یک نظریه حقوقی‬ ‫بــدون ضمانــت اجــرا دارد امــا بــه فــرض مرزبنــدی میــان اتهام هــا‪،‬‬ ‫نسبت به متهمان اثر مستقیم از جمله حضور وکیل و بهره مندی‬ ‫سال ششم‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪254‬‬ ‫کدام مستاجرین‬ ‫مشمول سقف نرخ های‬ ‫مصوب اجاره بها‬ ‫می شوند؟‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه‬ ‫و شهرســازی گفــت‪ :‬در هفــت کالنشــهر‬ ‫مشــهد‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬تبریــز‪ ،‬اهــواز‪ ،‬قــم‪،‬‬ ‫شــیراز و کــرج ســقف اجاره بهــا تــا ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫و در شــهر تهــران تــا ‪ ۲۵‬درصــد تعیین شــده‬ ‫کــه مشــمول مســتاجری می شــود کــه بــه‬ ‫تعهداتــش عمــل کــرده باشــد و بــه عنــوان‬ ‫«مســتاجر بــد» در نظــام قضایــی شــناخته‬ ‫نشــود‪.‬‬ ‫بعــد از ده هــا جلســه در ســتاد اقتصــادی‬ ‫دولــت و بــا کمــک نماینــدگان دســتگاه قضــا‬ ‫و نمایندگان اقتصادی دســتگاه ها مربوطه‪،‬‬ ‫ســرانجام جزییــات مصوبــه حمایتــی‬ ‫مســتاجران روز گذشــته اعــام شــد کــه بــه‬ ‫اعتقــاد وزارت راه و شهرســازی مصوبــه ای‬ ‫متعــادل اســت کــه نــه حقــوق واقعــی مالک‬ ‫و نــه مســتاجر در ان تضعیــف نشــده و بــه‬ ‫نفــع هــر دو طــرف تنظیــم شــده اســت‪.‬‬ ‫«محمــود محمــودزاده» معــاون مســکن‬ ‫و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی در‬ ‫خصــوص مصوبــه ســتاد مبــارزه بــا کرونــا‬ ‫بــرای ســاماندهی بــازار اجــاره‪ ،‬گفــت‪ :‬بــر‬ ‫اســاس مصوبــه جدیــد افزایــش نــرخ اجــاره‬ ‫در تهــران تــا ‪ ۲۵‬درصــد و در کالنشــهرهای‬ ‫بــاالی یــک میلیــون نفــر جمعیــت بــه غیــر از‬ ‫تهــران تــا ‪ ۲۰‬درصــد افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۷ :‬کالنشــهر مشــهد‪ ،‬اصفهــان‪،‬‬ ‫تبریــز‪ ،‬اهــواز‪ ،‬قم‪ ،‬شــیراز و کرج شــهرهایی‬ ‫هســتند کــه بــر اســاس ســر شــماری ســال‬ ‫‪ ۹۵‬بــاالی یــک ملیــون نفــر جمعیــت دارنــد‬ ‫و مالکیــن در ایــن شــهرها می تواننــد اجــاره‬ ‫بهــا را تــا ‪ ۲۰‬درصــد افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و‬ ‫شهرســازی گفــت‪:‬در ســایر شــهر هــا ســقف‬ ‫اجــاره بهــا تــا ‪ ۱۵‬درصــد تعییــن شــد‪.‬‬ ‫محمــودزاده در خصــوص اینکــه چــه‬ ‫مســتاجرینی مشــمول ســقف نرخ هــای‬ ‫اعــام شــده‪ ،‬می شــوند؟ گفت‪:‬اگــر‬ ‫مســتاجری در دوران قــرارداد فعلــی بــه‬ ‫تعهداتــش عمــل نکــرده باشــد بــه نحــوی‬ ‫کــه باعــث ضــررو زیــان مالــک شــده باشــد‬ ‫مشــمول مصوبــه جدیــد قــرار نمــی گیــرد و‬ ‫بایــد ملــک را تخلیــه کند‪ .‬بعضــی از مالکین‬ ‫ایــن ســوال را دارنــد کــه مــا مســتاجر بــد‬ ‫داریــم و شــما از تمدیــد اجبــاری قراردادهــا‬ ‫صحبــت می کنیــد‪ ،‬اگــر مســتاجری بــه‬ ‫تعهداتــش عمــل نکــرده باشــد‪ ،‬بــا رای‬ ‫قضایــی مشــمول تخلیه بــوده و شــامل این‬ ‫مصوبــه نمی شــود‪.‬‬ ‫گالیه شهروندان‬ ‫کردکوی از کرایه زیاد ســواری در مســیر کردکــوی ‪ -‬بندرترکمــن اعتــراض کــرده و‬ ‫مسافربرهایشخصی خواســتار ورود نهادهــای نظارتــی بــه ایــن موضــوع شــدند‪.‬‬ ‫تعــدادی از اهالــی شــهر کردکــوی بــه کرایــه بــاالی خودروهای‬ ‫دوشنبه ‪ 09‬خرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪8‬‬ ‫شمـاره ‪254‬‬ ‫مدیر کل کانون خبر داد؛‬ ‫اغاز ثبت نام کالس های تابستانی‬ ‫کانون پرورش فکری‬ ‫محبوبــه رجب نســب بــا بیــان اینکــه بــا توجــه‬ ‫بــه وضعیــت شــیوع بیمــاری کرونــا در اســتان‬ ‫و محدودیت هایــی کــه بــرای اوقــات فراغــت‬ ‫تابســتان کــودکان و نوجوانــان وجــود دارد‪ ،‬از اغــاز‬ ‫پذیــرش اعضــا در مراکــز کانــون پــس از وقف ـه ای‬ ‫‪ ۳‬ماهــه خبــر داد و گفــت‪ :‬بنابــر هماهنگی هــای‬ ‫انجــام شــده‪ ،‬مراکــز فرهنگــی هنــری کانــون بــا‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی از ‪ ۱۵‬تیــر پذیــرای‬ ‫متقاضیــان حضــور در کانــون هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ‪ ۱۷‬مرکــز ثابــت‪۹ ،‬‬ ‫کتاب خانــه ســیار‪ ۲ ،‬کتاب خانــه پســتی و ‪۳‬‬ ‫مرکــز فراگیــر بــرای برگــزاری کارگاه هــای دوره ای‬ ‫و تخصصــی بــا مربیــان متخصــص و مجــرب‬ ‫در تابســتانی ســال جــاری بــه منظــور تمریــن‬ ‫مهارت هــای زندگــی ویــژه ی کــودکان و نوجوانــان‬ ‫گلســتانی اعــام امادگــی کــرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و‬ ‫نوجوانــان اســتان گلســتان از اغــاز ثبت نــام‬ ‫دوره هــای تابســتانی و اجــرای طــرح اوقات فراغت‬ ‫کانــون در تمامــی مراکــز فرهنگــی هنــری اســتان‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و‬ ‫نوجوانــان اســتان گلســتان از اغــاز ثبت نــام‬ ‫دوره هــای تابســتانی و اجــرای طــرح اوقات فراغت‬ ‫کانــون در تمامــی مراکــز فرهنگــی هنــری اســتان‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫فضای مجازی و دردسرهای‬ ‫روانی اعتیاد‬ ‫مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬متقاضیــان عضویــت در مراکــز کانــون از‬ ‫تابســتان امســال عــاوه بــر خدمــات مرتبــط بــا‬ ‫امانــت کتــاب و اســتفاده از ســالن های مطالعــه‪،‬‬ ‫‪ ۸‬فعالیــت کتــاب محــور رایــگان ماننــد معرفــی و‬ ‫نقــد و بحــث کتــاب‪ ،‬روخوانی‪ ،‬اشــنایی با مفاخر‪،‬‬ ‫مشــاهیر‪ ،‬مشــاغل و ویژگی هــای تاریخــی و‬ ‫جغرافیــای و اقــوام ســرزمین‪ ،‬اشــنایی بــا قــران‬ ‫و احادیــث‪ ،‬مهارت هــای خــوب شــنیدن و خــوب‬ ‫گفتن(قصه گویــی) دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا افزایــش فعالیت هــا و کارگاه هــای‬ ‫تابســتانی از ‪ ۴۴‬فعالیــت بــه ‪ ۶۲‬فعالیــت‬ ‫بــا چالــش اختــال رفتــاری و مشــکالت روانشــناختی‬ ‫و بــه خاطــر اعتیــاد بــه فضــای مجــازی مواجــه ســازد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بطــور ویــژه در ایــن ایــام برخــاف ســایر‬ ‫اعتیادهــا‪ ،‬وابســتگی بــه اینترنــت‪ ،‬خــود افــراد و‬ ‫خانــواده هــا نادیــده گرفتــه مــی شــود‪ ،‬گرچــه ایــن‬ ‫اختــال همــه گیــر اســت و افــراد بــا ســنین مختلــف به‬ ‫ان وابســته تــر شــده انــد کــه مــی تــوان در ایــن رابطــه‬ ‫بــه قشــر نوجــوان و جوانــان اشــاره کــرد کــه وقــت‬ ‫بیشــتری بــرای اســتفاده از اینترنــت و فضــای مجــازی‬ ‫صــرف مــی کننــد‪.‬‬ ‫فضای مجازی و دردسرهای روانی اعتیاد‬ ‫یــک روان درمانگــر گفــت‪ :‬شــیوع کرونــا و افزایــش حضــور‬ ‫در خانــه‪ ،‬ســبب تشــدید گرایــش و یــا اعتیــاد بیشــتر مــردم بــه‬ ‫اینترنــت و فضــای مجــازی شــده در حالیکــه نبایــد از نتایــج منفــی‬ ‫روانــی ایــن اتفــاق غافــل بــود‪.‬‬ ‫یــک روان درمانگــر گفــت‪ :‬شــیوع کرونــا و افزایــش حضــور‬ ‫در خانــه‪ ،‬ســبب تشــدید گرایــش و یــا اعتیــاد بیشــتر مــردم بــه‬ ‫اینترنــت و فضــای مجــازی شــده در حالیکــه نبایــد از نتایــج منفــی‬ ‫روانــی ایــن اتفــاق غافــل بــود‪.‬‬ ‫ریحانــه عابدینــی روز شــنبه گفــت‪ :‬همانطــور کــه‬ ‫اینترنــت مــی توانــد پــل ارتباطــی بســیار خــوب بیــن‬ ‫فــردی و گروهــی و در واقــع اطــاع رســانی انالیــن‬ ‫یــا بــه وقــت باشــد ‪ ،‬در صــورت قطــع و یــا کاهــش‬ ‫دسترســی بــه ان ‪ ،‬بــه راحتــی مــی توانــد مشــترکین را‬ ‫ایــن روان درمانگــر بــا بیــان اینکــه پــدر و مادرهــا اغلــب مشــکل‬ ‫را بــه صــورت کامــل احســاس نمــی کننــد چــون یک مشــکل همه‬ ‫گیــر اســت و مضــررات ان چنــدان قابــل لمــس نیســت ‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫وابســتگی بــه اینترنــت و شــبکه های مجــازی می توانــد مشــکالت‬ ‫شــناختی رفتــاری و اختالالتــی همچــون افســردگی‪ ،‬اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس پاییــن‪ ،‬جــدا افتادگــی اجتماعــی‪ ،‬روابــط منفــی‪ ،‬تــرس‬ ‫از دســت دادن و بی خبــری‪ ،‬اختــال خــواب‪ ،‬رفتارهــای اعتیــاد‬ ‫گونــه‪ ،‬اختــال خــوردن‪ ،‬بیش فعالــی یــا کم توجهــی و اختــاالت‬ ‫اضطرابــی بــرای افــراد بوجــود اورد‪.‬‬ ‫عابدینــی گفــت‪ :‬بایــد تــاش کــرد و نشــان داد کــه ایــن مشــکالت‬ ‫یکــی از اختــاالت روانــی شــایع در جامعــه کنونــی و در حــال‬ ‫فراگیــری اســت و بــه دنبــال ارائــه راهکارهایــی بــرای درمــان اعتیــاد‬ ‫بــه اینترنــت و فضاهــای مجــازی بــود‪.‬‬ ‫راهکار درمان‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬نخســتین کاری کــه بــرای رفــع مشــکل‬ ‫اعتیــاد و یــا کاهــش اختــاالت وابســتگی بــه اینترنــت بایــد‬ ‫انجــام داد ایــن اســت مــدت زمانــی را کــه صــرف حضــور در‬ ‫اینترنــت و شــبکه هــای مجــازی و حتــی بــازی هــای رایانــه ای‬ ‫عالقه منــدان می تواننــد از طیــف گســترده‬ ‫دوره هایــی ماننــد مهارت هــای ارتباطــی و تمریــن‬ ‫خــوب زندگــی کــردن تــا انــواع زیــر مجموعه هــای‬ ‫هنرهــای تجســمی‪ ،‬نمایــش و تئاتــر‪ ،‬شــعر و‬ ‫داســتان نویســی‪ ،‬پویانمایــی‪ ،‬قصه گویــی (فــن‬ ‫بیــان‪ ،‬زبــان بــدن‪ ،‬پــرورش و پــردازش متــن)‪،‬‬ ‫عکاســی‪ ،‬نجــوم و رباتیــک بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫او در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود بــه‬ ‫راه انــدازی مرحلــه نخســت ســامانه مرکــز مجــازی‬ ‫کانــون پــرورش فکــری بــا هــدف دسترســی‬ ‫اســان و ایمــن خانواده هــای ایرانــی و همــه‬ ‫فارســی زبانان دنیــا از ‪ ۵‬تیــر ‪ ۱۳۹۹‬و افتتــاح‬ ‫رســمی ان در شــهریور ســال جــاری خبــر داد‬ ‫و اظهــار داشــت‪ :‬خدمــات مختلفــی از ســوی‬ ‫ایــن مرکــز ارائــه خواهــد شــد کــه فعالیت هــای‬ ‫تابســتانی ان شــامل انــواع دوره هــای فرهنگــی‪،‬‬ ‫ادبــی‪ ،‬هنــری و مهارت هــای زندگــی اســت کــه در‬ ‫ســه ســطح دوره هــای بــدون محدودیــت زمانــی‪،‬‬ ‫کارگاه هــای زنــده مجــازی انجمن هــای تخصصــی‬ ‫و دوره هــای مهارت امــوزی مراکــز اســتانی برگــزار‬ ‫می شــود و عالقه منــدان می تواننــد از ‪ ۵‬تیــر بــا‬ ‫مراجعــه بــه نشــانی ‪ kpf.ir‬خدمــات مــورد نیــاز‬ ‫خــود را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫یــاداوری می شــود مهلــت ثبت نــام فعالیت هــا‬ ‫و عضویــت در مراکــز کانــون ‪ ۵‬تــا ‪ ۱۵‬تیــر اســت‬ ‫و عالقه منــدان دوره هــای مجــازی بــرای ثبت نــام‬ ‫بایــد از ایــن تاریــخ بــه نشــانی ‪ kpf.ir‬و متقاضیــان‬ ‫شــرکت در دوره هــای حضــوری می تواننــد بــا‬ ‫مــی کنیــد را انــدازه گیــری و مشــخص ســازید‪ .‬بــا ایــن رویــه‬ ‫متوجــه خواهیــد شــد چــه میــزان زمــان بیهــوده بــرای حضــور‬ ‫در شــبکه هــای اجتماعــی و بــازی هــای رایانــه ای صــرف کرده‬ ‫و چــه چیــزی عایــد شــده و از ایــن رو تصمیــم بــه کاهــش‬ ‫مــدت زمــان در اینترنــت اتخــاذ خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫ایــن روان درمانگــر گفــت‪ :‬در ایــن ایــام کرونایــی معمــوال‬ ‫بیشــتر افــرادی کــه بــه شــبکه هــای مجــازی اعتیــاد پیــدا کــرده‬ ‫انــد از ان بــرای تفریــح اســتفاده مــی کننــد از ایــن رو برای اینکه‬ ‫بتــوان راحــت تــر از ان دور شــد بهتــر اســت بــرای ســرگرمی‪،‬‬ ‫جایگزیــن هایــی ماننــد کتابخوانــی ‪ ،‬نقاشــی ‪ ،‬گــوش دادن بــه‬ ‫موســیقی و دیــدن فیلــم و ســریال و انجــام حــرکات مدیتیشــن‬ ‫و یــا ورزشــی خانگــی در نظــر گرفــت و حتمــا تــا حــد امــکان‬ ‫از گوشــی تلفــن همــراه و یــا ســایر تکنولــوژی هــا وابســته بــه‬ ‫اینترنــت دوری کــرد‪.‬‬ ‫عابدینــی افــزود‪ :‬در زمانــی کــه فــرد یــا افــراد نیازمنــد‬ ‫دسترســی بــه اخریــن اطالعــات و اخبــار دســتوالعمل‬ ‫هــای بهداشــتی مقابلــه بــا کرونــا هســتند به ایــن مورد‬ ‫مهــم نیــز بایــد توجــه کــرد کــه الزم نیســت بــه صــورت‬ ‫کامــل خــود را از اینترنــت و یــا گوشــی تلفــن همــراه‬ ‫و غیــره‪ ،‬محــروم کــرد بلکــه کافــی اســت مــدت زمــان‬ ‫اســتفاده از ان را کاهــش داد و از طرفــی محرومیــت‬ ‫کامــل ممکــن اســت فــرد را بیشــتر ازار دهــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا اتخــاذ تصمیــم درســت و یا حتی‬ ‫اســتفاده از انــواع مختلــف اپلیکیشــن هــا مــی تــوان‬ ‫ضمــن کاهــش اســترس و نگرانــی از عــدم دسترســی‬ ‫بــه اینترنــت‪ ،‬یــک برنامــه کامــل بــرای روزهــای کرونایی‬ ‫بخصــوص بــرای قشــر جــوان و نوجــوان طراحــی کــرد‪،‬‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬در صــورت دوری از تکنولــوژی هــای‬ ‫ارتباطــی بــی مــورد‪ ،‬در حــد متوســط اســتفاده از‬ ‫اینترنــت و شــبکه هــای مجــازی جوابگــوی انتظــارات‬ ‫افــراد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫تعویــق زمــان برگــزاری امتحانــات دانشــگاه ازاد گلســتان‪ ،‬کشــف ‪ ۶۲‬تــن‬ ‫چــوب قاچــاق در بندرگــز و ایجــاد زیرســاخت های گردشــگری در ابشــار‬ ‫زیــارت گــرگان از جملــه خبرهــای کوتــاه روز یکشــنبه گلســتان اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار بندرگــز از اجــرای طــرح اســفالت بانــد شــرقی مســیر شــهر بندرگز‬ ‫‪ -‬روســتای گــز بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۱۲‬میلیــارد ریــال خبــر داد ‪.‬‬ ‫ایجاد زیرساخ ‬ ‫ت‬ ‫گردشگری در ابشار‬ ‫زیارت گرگان‬ ‫دوشنبه ‪ 09‬خرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪254‬‬ ‫سور و سوگ گنبدی ها با طعم‬ ‫گنبــدکاووس بــه روزهــای ســختی از لحــاظ شــیوع‬ ‫مجــدد کرونــا رســیده و بــه دلیــل کم توجهــی مــردم بــه‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬مســووالن ایــن شــهر‬ ‫ناچــار بــه اعمــال برخــی محدودیــت هــا ماننــد جلوگیــری از‬ ‫برگــزاری مراس ـم های ســور و ســوگ گرفته انــد امــا برخــی‬ ‫خانواده هــا و افــراد بی توجــه بــه ایــن هشــدارها عروســی‬ ‫می گیرنــد و مجالــس عــزا را بــا نفــرات زیــاد و بــدون رعایــت‬ ‫فاصلــه گــذاری اجتماعــی برگــزار می کننــد‪.‬‬ ‫گنبدکاووس به روزهای ســختی از لحاظ شــیوع‬ ‫مجــدد کرونــا رســیده و به دلیــل کم توجهی مردم‬ ‫بــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬مســووالن‬ ‫ایــن شــهر ناچــار بــه اعمــال برخــی محدودیــت ها‬ ‫ماننــد جلوگیــری از برگــزاری مراس ـم های ســور و‬ ‫ســوگ گرفته انــد امــا برخــی خانواده هــا و افــراد‬ ‫بی توجــه بــه ایــن هشــدارها عروســی می گیرنــد‬ ‫و مجالــس عــزا را بــا نفــرات زیــاد و بــدون رعایــت‬ ‫فاصلــه گــذاری اجتماعــی برگــزار می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان و متولیــان شــبکه‬ ‫بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس‪ ،‬یکــی از عوامــل‬ ‫افزایــش شــمار بیمــاران مبتــا بــه کرونــا در ایــن‬ ‫شهرســتان‪ ،‬برگــزاری مراســم های عروســی و‬ ‫عــزاداری توســط خانواده هــا بویــژه در مناطــق‬ ‫روســتایی کــه نگرانی هایــی را بــرای ســامت‬ ‫عمومــی ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه ســتاد مقابلــه بــا کرونــای گنبــدکاووس‬ ‫چنــد روز پیــش در اطالعیــه ای فــوری و بــرای‬ ‫پیشــگیری از افزایــش شــیوع کرونــا در ایــن‬ ‫شهرســتان برخــی محدودیت هــا از جملــه لغــو‬ ‫امتحانــات دانشــگاه ازاد اســامی و تعطیلــی‬ ‫برخــی اماکــن و مراکــز تجمعــی ماننــد امامــزاده‬ ‫یحیــی بــن زیــد(ع)‪ ،‬بــازار هفتگــی‪ ،‬میــدان‬ ‫فــروش دام‪ ،‬گیــم نت هــا‪ ،‬پارک هــای بــازی و‬ ‫مینــی پارک هــای کــودکان‪ ،‬تاالرهــای پذیرایــی‪،‬‬ ‫رســتوران ها‪ ،‬کافه هــا و کافــه باغ هــا را اعــام‬ ‫کــرد و برگــزاری جلســات و تجمعــات گروهــی و‬ ‫مذهبــی توســط ادارات‪ ،‬نهادهــا‪ ،‬ســازمان ها و‬ ‫اشــخاص را منــوط بــه کســب مجــوز از فرمانداری‬ ‫دانســت امــا شــهروندان و کســبه بــه ایــن‬ ‫هشــدارها کــم توجــه بــوده و بــه زندگــی عــادی‬ ‫خــود بــدون نگرانــی از شــیوع کرونــا ادامــه مــی‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس‬ ‫درایــن خصــوص گفــت‪ :‬رونــد رو بــه رشــد‬ ‫مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا و بیمــاران بســتری‬ ‫در مراکــز درمانــی ایــن شهرســتان طــی ‪ ۲‬هفتــه‬ ‫اخیــر نســبت بــه ســه هفتــه پیــش نگــران کننــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫دکتــر فرهــاد بدیعــی افــزود‪ :‬ســه هفتــه قبل در بیمارســتان‬ ‫هــای گنبــد ‪ ۴۰‬بیمــار کرونایــی بســتری بودنــد اما ایــن رقم در‬ ‫حــال حاضــر بــه ‪ ۱۷۲‬نفــر افزایــش یافته اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در بررســی های انجــام شــده‪ ،‬یکــی از‬ ‫عوامــل اصلــی افزایــش مبتالیــان بــه کرونــا در منطقــه‪،‬‬ ‫حضــور مــردم در مراســم های عروســی و عــزاداری‬ ‫بــود کــه متاســفانه در بیشــتر ایــن مراســم ها رعایــت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعــی‬ ‫کمرنــگ اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬باوجــود اینکــه در زمــان حضــور زوج هــا‬ ‫برای انجام ازمایشــات پزشــکی و شــرکت در کالس های‬ ‫اموزشــی پیــش از ازدواج بــه انهــا گفتــه می شــود کــه بــا‬ ‫توجــه بــه شــرایط موجــود‪ ،‬برگــزاری مراســم عروســی را‬ ‫بــه تاخیــر بیندازنــد امــا بســیاری از انهــا بــه ایــن موضــوع‬ ‫مهــم کــه ســامت خــود و میهمانــان مراســم را به شــدت‬ ‫تهدیــد می کنــد اهمیــت نمــی دهنــد‪.‬‬ ‫بدیعــی بــا اشــاره بــه ابتــای پنــج تــا ‪ ۱۵‬نفــر از شــرکت‬ ‫کننــدگان مراســم های عروســی برخــی روســتاهای‬ ‫م عروســی‬ ‫گنبدکاووس به کرونا گفت‪ :‬اگر در هر مراسـ ‬ ‫بویــژه در مناطــق روســتایی کــه حداقل چند صد میهمان‬ ‫دارنــد‪ ،‬بــه طــور میانگیــن ‪ ۱۰‬فــرد الــوده بــه کرونــا حضــور‬ ‫داشــته باشــند و هــر یــک از انهــا نیــز حداقــل ‪ ۱۵‬نفــر را‬ ‫الــوده کنــد‪ ،‬اکنــون چنــد ‪ ۱۰‬هــزار نفــر از مــردم ایــن‬ ‫شهرســتان ناقــل و یــا مبتــا بــه کرونــا هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عــاوه بــر مراســم عروســی‪۵۱۳ ،‬‬ ‫م عــزاداری در ســه مــاه نخســت امســال در‬ ‫مراسـ ‬ ‫گنبــدکاووس برگــزار شــد کــه در ایــن مراس ـم ها‬ ‫بــدون تردیــد افــراد الــوده بــه ویــروس کرونــا‬ ‫حضــور داشــته اند کــه انهــا نیــز بــه رونــد رو بــه‬ ‫رشــد ایــن بیمــاری در ایــن شهرســتان ســرعت‬ ‫بخشــیده انــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه بدیعــی در شــرایط حاضــر تنهــا راه کنتــرل‬ ‫و پیشــگیری از شــیوع بیشــتر کرونــا‪ ،‬ممنوعیــت یــا‬ ‫محدودیــت برگــزاری مراســم های ســور و ســوگ اســت‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس‬ ‫حضــور پرتراکــم در واحدهــای صنفــی بویــژه‬ ‫پارچــه فروشــی ها‪ ،‬کیــف و کفــش فروشــی ها‬ ‫را از دیگــر عوامــل افزایــش شــمار مبتالیــان بــه‬ ‫کرونــا در گنبــدکاووس دانســت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫رییــس مرکــز بهداشــت گنبــدکاووس نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬بیشــتر مبتالیــان بــه کرونــا در ایــن‬ ‫شهرســتان ســاکن مناطــق روســتایی هســتند‬ ‫کــه علــت اصلــی ابتــای انهــا حضــور در‬ ‫مراســم های عروســی و عــزاداری بــود‪.‬‬ ‫سور و سوگ گنبدی ها با طعم کرونا‬ ‫عبدالرحیــم پالیــده افــزود‪ :‬از ‪ ۲۰‬خــرداد امســال‬ ‫تــا دوم تیرمــاه بــه طــور میانگیــن روزانــه ‪ ۲۰‬تــا‬ ‫‪ ۳۰‬بیمــار مبتــا بــه کرونــا در مراکــز درمانــی‬ ‫گنبــدکاووس بســتری می شــوند کــه اگرچــه ‪۳۰‬‬ ‫درصــد انهــا از دیگــر شــهرهای شــرق گلســتان‬ ‫هســتند امــا رونــد رو بــه رشــد مبتالیــان نشــان‬ ‫می دهــد کــه مــردم کمتــر بــه توصیه هــای‬ ‫بهداشــتی توجــه و عمــل می کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت رعایــت اصــول بهداشــتی بویــژه‬ ‫ماســک زدن توســط مــردم زمانــی کــه از خانــه خــارج‬ ‫می شــوند‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۱۷۲‬بیمــار مبتــا بــه‬ ‫ی هســتند‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬در مراکــز درمانــی گنبــدکاووس بســتر ‬ ‫کــه ‪ ۲۵‬نفــر انهــا بــه دلیــل شــرایط حــاد بیمــاری در بخــش‬ ‫مراقبت هــای ویــژه تحــت درمــان قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس‪ ،‬برضــرورت اســتفاده از‬ ‫همــه ظرفیت هــا بویــژه رســانه های ارتبــاط جمعــی و فعــاالن‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬تشــکل های مــردم نهــاد و ســمن ها بــرای‬ ‫حســاس ســازی شــرایط و اگاهــی بخشــی بــه مــردم بــرای رعایت‬ ‫بیشــتر دســتورالعمل های بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعــی‬ ‫با هدف کنترل و پیشــگیری از روند رو به رشــد شــیوع کرونا در‬ ‫ایــن شهرســتان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫عبدالقدیــر کریمــی اظهــار داشــت‪ :‬شــیوع‬ ‫کرونــا در ‪ ۲‬هفتــه اخیــر رشــد چشــمگیری در‬ ‫گنبــدکاووس داشــته و برایــن اســاس در هفتــه‬ ‫گذشــته برخــی محدودیت هایــی توســط ســتاد‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا در ایــن شهرســتان تصویــب و‬ ‫اعمــال شــد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 09‬خرداد ‪1399‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪254‬‬ ‫‪ ۳۸‬کودک‬ ‫مشکوک به کرونا‬ ‫در گلستان بستری‬ ‫هستند‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان با اشــاره به خروج همه شــهرهای اســتان‬ ‫از وضعیــت ســفید شــیوع کرونــا و تبدیــل بــه مناطق زرد و قرمز گفت کــه ‪ ۳۸‬کودک‬ ‫مشــکوک بــه ویــروس کوویــد ‪ ۱۹‬در بیمارســتان های گــرگان و گنبــدکاووس بســتری‬ ‫هســتند‪.‬دکتر عبدالرضــا فاضــل اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن از زمــان شــیوع‬ ‫ویــروس کوویــد ‪ ۱۹‬در اســتان تاکنــون ‪ ۶‬کــودک بــه دلیــل ابتال بــه کرونا جان‬ ‫خــود را از دســت دادنــد کــه همــه ان هــا دارای بیمــاری زمینــه ای بودنــد‪.‬‬ ‫نمای نزدیک از سربازان خط مقدم مقابله با کرونا‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان «شــیروان» از واژگونــی‬ ‫یــک دســتگاه پــژواردی بــا یــک کشــته و ‪ 2‬مصــدوم خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد روهنــا» در گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیس بــا اعالم‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر‪ ،‬گفــت‪ :‬در پــی اعــام خبــر واژگونــی یــک دســتگاه‬ ‫خــودروی پــژو اردی در کیلومتــر ‪« 5‬شــیروان‪-‬فاروج» بالفاصلــه مامــوران‬ ‫بــه محــل وقــوع حادثــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫واژگونی پژو‬ ‫در‬ ‫«شیروان»‬ ‫دوشنبه ‪ 09‬خرداد ‪1399‬‬ ‫پرستار عزیز‬ ‫خسته نباشی! گرچه می دانم خستگی را خسته‬ ‫کرده ای بس که از خودت مایه می گذاری تا مبادا‬ ‫شرمسار خانوده ای شوی که چشمشان به التیام‬ ‫دردهای کسی است که قوت الیموتشان را تامین‬ ‫می کند‪ ،‬خستگی را خسته پایداری و استقامتت در‬ ‫برابر نامالیمات می کنی و در و دیوار بیمارستان از تو‬ ‫بابت این همه پایداری شرمسار است‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪11‬‬ ‫شمـاره ‪254‬‬ ‫‪12‬‬ ‫نهم تیر‪ ،‬از اوج‬ ‫گیری کرونا تا‬ ‫اجباری شدن‬ ‫استفاده از ماسک‬ ‫دوشنبه ‪ 09‬خرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫متخصصــان حــوزه بهداشــت و درمــان بر رعایــت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی بارهــا توصیــه کــرده امــا بــا افزایــش شــمار مبتالیان و‬ ‫باالرفتــن فوتــی هــای ناشــی کرونــا مجــددا اســتفاده از ماســک‬ ‫در اولویــت قــرار گرفــت و در مــکان هــای عمومــی نیــز اجبــاری‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫شمـاره ‪254‬‬ ‫‪۳۰۱‬ایرانی از دل پژوفرانسوی متولدشد‬ ‫پــروژه خــودروی پــژو ‪ ۳۰۱‬قــرار بــود بــا همــکاری فرانســوی ها‬ ‫راهــی جاده هــا و خیابان هــای ایــران شــود کــه تحریم هــای‬ ‫امریــکا مانــع ان شــد‪ ،‬امــا متخصصــان ایرانــی بــا اســتفاده از‬ ‫زیرســاخت های فراهــم شــده توانســتند پــروژه جدیــد ‪K132‬‬ ‫را کلیــد بزننــد تــا صنعــت خودروســازی کشــور در دوران‬ ‫ســخت تحریــم همچنــان بــه مســیر خــود ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫پــروژه خــودروی پــژو ‪ ۳۰۱‬قــرار بــود بــا همــکاری فرانســوی ها‬ ‫راهــی جاده هــا و خیابان هــای ایــران شــود کــه تحریم هــای‬ ‫امریــکا مانــع ان شــد‪ ،‬امــا متخصصــان ایرانــی بــا اســتفاده از‬ ‫زیرســاخت های فراهــم شــده توانســتند پــروژه جدیــد ‪ K132‬را‬ ‫کلیــد بزننــد تــا صنعــت خودروســازی کشــور در دوران ســخت‬ ‫تحریــم همچنــان بــه مســیر خــود ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه خــروج فرانســوی ها از فضــای خودروســازی ایــران پــس‬ ‫از دور دوم تحریم هــای امریــکا علیــه کشــورمان‪ ،‬هزینه هــای زیــادی‬ ‫را بــر صنعــت خودروســازی و قطعه ســازی ایــران تحمیــل کــرده و‬ ‫ســرمایه گذاری هــای زیــاد انجــام شــده را بی نتیجــه جلــوه م ـی داد‪ ،‬امــا‬ ‫صنعتگــران و مهندســان ایرانــی بــا تــاش خــود توانســتند پــروژه پــژو ‪۳۰۱‬‬ ‫را بــه ‪ K132‬ایرانــی تبدیــل کــرده و ان را بــه نتیجــه برســانند‪.‬‬ ‫خودرویــی کــه در قالــب تهاجمــی و متهورانــه ان‪ ،‬بلــوغ طراحــی‬ ‫خودروســازی ایــران را نشــان مــی دهــد و بــه ادعــای اهالــی فــن‪،‬‬ ‫کمتــر کارشــناس خارجــی قــادر بــه گرفتــن ایــراد از ان اســت‪.‬‬ ‫ایــن خــودرو بــا ‪ ۱۱۵‬اســب بخــار قــدرت‪ ،‬بــا اســتاندارد‬ ‫االیندگــی یــورو‪ ،۵‬برخــوردار از فرمــان برقــی‪ ،‬سیســتم پایــداری‬ ‫الکترونیکــی‪ ،‬ترمــز بســیار ایمــن ‪ ESC‬و ســامانه تشــخیص‬ ‫غیرمســتقیم بــاد الســتیک (‪ )TPMS‬خواهــد بــود و در ســاخت‬ ‫بدنــه ان از ورق هــای بــا ایمنــی بــاال اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫مهمتریــن ویژگــی هــای پــروژه ‪ ،K132‬پــاس کــردن‬ ‫اســتانداردهای ‪ ۸۵‬گانــه‪ ،‬تولیــد قطعــات بــا حداکثــر‬ ‫خودکفایــی و کمتریــن ارزبــری از ابتــدای عرضــه بــه بــازار‬ ‫و رعایــت مســائل زیســت محیطــی در فرایندهــای تولیــد‬ ‫قطعــات ان اســت‪.‬‬ ‫ساخت خودرو در فضای تحریم ‪ ،‬کاری خارق العاده است‬ ‫توانمنــدی مهندســان ایرانــی در پــروژه ‪ K132‬متمرکــز شــد و امــروز ایــن‬ ‫پــروژه بــا بیــش از ‪ ۹۲.۳‬درصــد داخلــی ســازی عرضــه می شــود‪.‬‬ ‫«فرشــاد مقیمــی» افــزود‪ :‬گیربکــس ‪ ۶‬ســرعته ایــن خــودرو‬ ‫ســاخت کشــورمان اســت و در اینــده نزدیــک‪ ،‬گیربکــس‬ ‫اتوماتیــک ان نیــز طراحــی می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن خــودرو بــا نــگاه صادراتــی طراحــی‬ ‫شــده و تــا پایــان امســال یک هــزار دســتگاه از ان بــه بــازار‬ ‫عرضــه خواهــد شــد و بــه زودی برنامه هــای پیــش فــروش و‬ ‫مشــارکت در تولیــد ان را اغــاز خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫مقیمــی گفــت‪ ۱۳۹ :‬قطعــه ســاز ایرانــی‪ ،‬داخلی ســازی‬ ‫قطعــات ایــن خــودرو را بــر عهــده دارنــد و تعــداد ســازندگان‬ ‫دانــش بنیــان حاضــر در ان نیــز قابــل توجــه اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬اکنــون وابســتگی ‪ ۲.۷‬درصــدی در قــوای‬ ‫محرکــه و ‪ ۴.۹‬درصــدی در تولیــد شاســی ایــن محصــول‬ ‫وجــود دارد و بــا همــت و توانمنــدی قطعــه ســازان داخلــی‬ ‫انتظــار مــی رود ایــن وابســتگی انــدک نیــز برطــرف شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ایران خــودرو خاطرنشــان کــرد‪ :‬هــدف از ایــن‬ ‫پــروژه فقــط تولیــد یــک خــودرو و محصــول نیســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫تمریــن تــاب اوری در شــرایط ســخت تحریم هاســت‪.‬‬ ‫مقیمــی ابــراز امیــدواری کــرد در ایــن راســتا شــاهده ادغــام‬ ‫دو انجمــن بــزرگ قطعه ســازی کشــور یعنــی انجمــن قطعــه‬ ‫ســازان و مجموعــه هــای خــودرو و انجمــن صنایــع همگــن‬ ‫نیــرو محرکــه و قطعــه ســازان باشــیم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت طراحــی مهندســی و تامیــن قطعــات‬ ‫ایــران خــودرو (ســاپکو) نیــز در ایــن مراســم گفــت‪ :‬بــا‬ ‫مشــخصه هــای کیفــی و فناوری هــای روز بــه کار رفتــه در‬ ‫پــروژه ‪ ،K132‬ایــن خــودرو قابــل صــادرات و عرضــه حداقــل‬ ‫بــه کشــورهای منطقــه و همســایگان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫«عــادل پیرمحمــدی» افــزود‪ :‬همــه قطعــات فلــزی ایــن‬ ‫پــروژه در داخــل ســاخته شــده اســت و بیــش از ‪ ۱۵۰‬قطعــه‬ ‫ســاز در ایــن پــروژه همــکاری دارنــد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و رئیــس هیــات‬ ‫عامــل ایــدرو‪ ،‬پــروژه ســاخت خــودروی ‪ K132‬را در فضــای‬ ‫کنونــی تحریــم هــا و جنــگ نابرابــر اقتصــادی علیه کشــورمان‬ ‫کاری خــارق العــاده توصیــف کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم‪ ،‬معــاون تحقیقــات‪ ،‬طراحــی و تکویــن‬ ‫محصــول ایــران خــودرو در خصــوص ایــن پــروژه گفــت‪ :‬پــروژه‬ ‫‪ K132‬در پانزدهــم دی مــاه ســال ‪ ۹۸‬در ایــران خــودرو تصویــب‬ ‫شــد کــه خودرویــی در کالس «ســی ســدان» خواهــد بــود‪.‬‬ ‫«امیــر بیــات تــرک» شــامگاه شــنبه در نشســت همگرایــی‬ ‫بــرای تولیــد خــودروی ایرانــی ‪ K132‬افــزود‪ :‬اتفاقــی که اکنون‬ ‫رقــم خــورده قابــل بــا مقایســه بــا فعالیت هــای ســال های‬ ‫گذشــته گــروه صنعتــی ایــران خــودرو و کل صنعــت‬ ‫خودروســازی کشــور نیســت‪.‬‬ ‫«کیانــوش پورمجیــب» افــزود‪ :‬ایــن خــودرو یکــی از‬ ‫ایمن تریــن محصــوالت ایــران خــودرو خواهــد بــود کــه بــا‬ ‫داخلی ســازی بــاالی ‪ ۹۰‬درصــد تولیــد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪۳۰۱‬ایرانی از دل پژوفرانسوی متولدشد‬ ‫رئیــس هیــات عامــل ایــدرو بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال ها‬ ‫از ســوی رهبــر معظــم انقــاب بــا شــاکله «تولیــد»‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬افزایــش تولیــد ســبب می شــود تــا رشــد‬ ‫تولیــد ناخالــص داخلــی و در نتیجــه‪ ،‬ارتقــای قدرت اقتصادی‬ ‫کشــور را شــاهد باشــیم کــه خــود ســبب توســعه امنیــت‪،‬‬ ‫اشــتغال زایی و ابادانــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادام ـه داد‪ :‬ســرفصل های اقتصــاد مقاومتــی بــا دو موضــوع‬ ‫درون زایــی و برون گرایــی پیونــد خــورده کــه بــه منزلــه در نظــر‬ ‫داشــتن خالقیــت‪ ،‬نــواوری و همچنیــن حرکــت بــر اســاس‬ ‫اســتانداردها و معیارهــای جهانــی در تولیــد محصــوالت اســت‪.‬‬ ‫ساخت خودرو با نگاه صادرات محور‬ ‫در ایــن مراســم مدیرعامــل ایران خــودرو نیــز گفــت‪ :‬در حالــی کــه قــرار‬ ‫بــود خــودروی پســابرجامی پــژو ‪ ۳۰۱‬بــا داخلــی ســازی ‪ ۶۰‬درصــدی عرضــه‬ ‫شــود‪ ،‬امــا پــس از خــروج فرانســوی ها بــه واســطه تحریم هــا‪ ،‬قــدرت و‬ ‫کارخانه ها با ویروس کرونا‬ ‫کنار امده اند؟‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۲‬دســتگاه از ایــن خــودرو تولیــد‬ ‫شــده کــه مراحــل تســت و ازمایــش را مــی گذرانــد و تولیــد‬ ‫انبــوه ان در اواخــر ســال ‪ ۹۹‬کلیــد می خــورد‪.‬‬ ‫دبیــر انجمــن صنایــع همــگان نیرومحرکــه و قطعــه ســازان‬ ‫یکــی دیگــر از ســخنرانان ایــن مراســم بــود کــه گفــت‪ :‬افتخــار‬ ‫امــروز در صنعــت خودروســازی نتیجــه نگــرش جدیــد و نحــوه‬ ‫مدیریــت‪ ،‬ترســیم نقشــه راه و خودبــاوری ملــی اســت‪.‬‬ ‫«ارش محبــی نــژاد» بیــان داشــت‪ :‬امــروز شــاهد تولیــد‬ ‫خودرویــی شــیک در کالس جهانــی هســتیم و وقتــی خارجی هــا‬ ‫پــس از تحریــم هــا پــروژه پــژو ‪ ۳۰۱‬را نیمــه کاره رهــا کردنــد‪،‬‬ ‫متخصصــان و مهندســان داخلــی ســرمایه گذاری انجــام شــده را‬ ‫بــه ســمت ایــن پــروژه جدیــد هدایــت کردنــد کــه نتیجــه ان قطــع‬ ‫وابســتگی بــه خــارج و بلــوغ و بالندگــی صنعــت خــودرو اســت‪.‬‬ ‫وی پیشــنهاد کــرد کــه مدیریــت نقدینگــی‪ ،‬قیمت گــذاری‬ ‫و بودجــه و منابــع ایــن پــروژه از ســایر پــروژه هــای ایــران‬ ‫خــودرو جــدا شــود و همچنیــن خواســتار حــذف چنــد‬ ‫سورســی (اســتفاده از چنــد قطعــه ســاز بــرای تامیــن‬ ‫قطعــه) شــد‪.‬‬ ‫شــاخص مدیــران خریــد‪ ،‬نشــان از بازگشــت‬ ‫کارخانه هــا بــه مــدار صعــودی تولیــد دارد‪.‬‬ ‫دو مــاه پیــش‪ ،‬کارخانه هــا در سراســر جهان‬ ‫بســته شــدند و کارگــران در خانــه ماندنــد‪ .‬چرا‬ ‫کــه تقاضــای مصرف کننــدگان بســیار پاییــن‬ ‫امــده بــود‪ .‬امــا حــاال‪ ،‬شــاخص های جدیــد‬ ‫نشــانه هایی از بازگشــت بــه اوج برخــی از‬ ‫بزرگتریــن کشــورهای صنعتــی جهــان دارنــد‪.‬‬ ‫شــاخص «مدیــران خریــد» ایــن مســئله را‬ ‫اثبــات می کنــد‪.‬‬ ‫شــاخص مدیــران خریــد (‪ )PMI‬یکــی از‬ ‫مهم تریــن شــاخص های اقتصــادی در‬ ‫کشــورهای توســعه یافته اســت کــه بــر اســاس‬ ‫داده هــای امــاری از حــدود ‪ ۴۰۰‬شــرکت در‬ ‫تمــام فعالیت هــای بخــش خصوصــی تهیــه‬ ‫می شــود‪ .‬چنانچــه عــدد شــاخص بیــش از ‪۵۰‬‬ ‫واحــد باشــد‪ ،‬نشــان می دهــد کــه اقتصــاد در‬ ‫حــال توســعه اســت در حالــی کــه هــر رقمــی‬ ‫زیــر ‪ ۵۰‬واحــد‪ ،‬از قــرار داشــتن اقتصــاد در‬ ‫شــرف انقبــاض و رکــود حکایــت دارد‬ ‫«چیــن»‪ ،‬بــه عنــوان اولیــن کشــوری کــه‬ ‫شــیوع کرونــا در ان اتفــاق افتــاد‪ ،‬زودتــر‬ ‫از همــه بــه مــدار رشــد در تولیــد صنعتــی‬ ‫بازگشــته اســت‪ .‬شــاخص مدیران خرید چین‬ ‫در مــاه مــی از عــدد ‪ ۵۰‬باالتــر رفــت امــا در‬ ‫مــاه ژوئــن‪ ،‬بــا اندکــی کاهــش مواجــه شــده‬ ‫اســت‪ .‬چــرا کــه در ایــن مــاه‪ ،‬در برخــی از‬ ‫مناطــق چیــن شــیوع مجــدد ویــروس کرونــا‬ ‫اتفــاق افتــاد‪.‬‬ ‫کشــورهایی مثــل ایتالیــا‪ ،‬المــان و‬ ‫امریــکا نیــز کــه بعــد از چیــن درگیــر‬ ‫کوویــد‪ ۱۹-‬شــدند؛ باالخــره بــه مرحلــه‬ ‫رشــد بازگشــته اند امــا هنــوز در‬ ‫منطقــه رکــود و انقبــاض قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫امــا ژاپــن‪ ،‬در رکــودی عمیــق فرورفتــه و اعــداد‬ ‫نشــان می دهنــد کــه رکــود ان‪ ،‬عمیق تــر‬ ‫هــم خواهــد شــد‪ .‬در مــاه ژوئــن‪ ،‬شــاخص‬ ‫خریــد مدیــران در ایــن کشــور ‪ ۳۷.۸‬بــود کــه‬ ‫پایین تریــن میــزان ‪ ۱۱‬ســال اخیــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫حتــی امریــکا نیــز در مــاه گذشــته‪،‬‬ ‫پایین تریــن میــزان فعالیت هــای کارخان ـه ای‬ ‫را در ‪ ۱۱‬ســال اخیــر ثبــت کــرد‪ .‬بســیاری از‬ ‫اقتصاددانــان معتقدنــد کــه امریــکا بــرای‬ ‫برگشــتن بــه ســطح تولیــد پیــش از بحــران‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬راهــی بســیار طوالنــی در‬ ‫پیــش دارد‪ ،‬راهــی کــه اعتراضــات گســترده‬ ‫مغــز تنهــا قســمت بــدن نیســت کــه میــزان هــوش را نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬از بقیــه اجــزای بــدن هــم می شــود ایــن موضــوع را‬ ‫ســنجش کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬بلندی پاها ‪ .۲‬دست چپ بودن‬ ‫‪ .۳‬بزرگی شکم ‪ .۴‬بزرگی سر‬ ‫اجتامعی‬ ‫دوشنبه ‪ 09‬خرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪13‬‬ ‫شمـاره ‪254‬‬ ‫چیده شدن گل ها توسط کرونا‬ ‫در بحبوحــه ســرمای زمســتان کــه ســرگرم‬ ‫انتخــاب ارایشــگاه‪ ،‬تــاالر و مــزون بــود‪ ،‬فکــرش را‬ ‫هــم نمی کــرد کــه مراســم عروس ـی اش بــه بن بســت‬ ‫کرونــا بخــورد و مجبــور شــود بــه برگــزاری جشــن در‬ ‫پیلــوت خانــه رضایــت بدهــد‪ .‬حــال و روزش ایــن‬ ‫روزهــا خــوب نیســت‪ ،‬کفــرش درامــده‪ ،‬خســتگی‬ ‫هــای ان روزهایــی کــه از ایــن مــزون بــه ان مــزون‬ ‫در بحبوحــه ســرمای زمســتان کــه ســرگرم انتخــاب‬ ‫ارایشــگاه‪ ،‬تــاالر و مــزون بــود‪ ،‬فکــرش را هــم نمی کــرد کــه‬ ‫مراســم عروسـی اش بــه بن بســت کرونــا بخــورد و مجبــور‬ ‫شــود بــه برگــزاری جشــن در پیلــوت خانــه رضایــت بدهــد‪.‬‬ ‫حــال و روزش ایــن روزهــا خــوب نیســت‪ ،‬کفــرش‬ ‫درامــده‪ ،‬خســتگی هــای ان روزهایــی کــه از ایــن مــزون‬ ‫بــه ان مــزون ســر مــی زد‪ ،‬برایــش هــزاران شــوق‬ ‫داشــت امــا کرونــا تمــام برنامــه هــا را بــه هــم ریخــت‪.‬‬ ‫یکــی مــی گویــد قســمت ایــن بــوده‪ ،‬دیگــری مــی‬ ‫گویــد بــد بــه دل راه نــده‪ ،‬یکــی اصــرار کــه جشــن‬ ‫حتمــا بایــد بــزرگ باشــد و بــه بعــد از کرونــا موکــول‬ ‫شــود‪ ،‬دیگــری مــی گویــد کرونــا حــاال حاالهــا هســت‬ ‫و معلــوم نیســت کــی رخــت بربنــدد‪ ،‬بنابرایــن نبایــد‬ ‫بیــش از ایــن عروســی را بــه تاخیــر انداخــت‪.‬‬ ‫مــادر مــی گویــد‪ :‬معلــوم نیســت تاالرهــا کــی بــاز مــی‬ ‫شــود‪ ،‬بــه ناچــار بایــد جشــن را در پیلــوت برگــزار کنیــم‪،‬‬ ‫چنــد ماهــی اســت بابــت خانــه ای کــه زیــر ســقفش‬ ‫هــم نرفتــه ایــد‪ ،‬اجــاره پرداخــت مــی کنیــد‪ ،‬دیگــر نمــی‬ ‫تــوان بیــش از ایــن جشــن را بــه تاخیــر انداخــت‪ .‬اینهــا‬ ‫حــرف هایــی اســت کــه ایــن روزهــا‪ ،‬مــدام تکــرار مــی‬ ‫شــود و هرکــس بــه زبانــی ان را بازگــو مــی کنــد‪.‬‬ ‫پــدر لیســت مهمــان هــا را که نگاه می کند‪ ،‬چشــمانش‬ ‫گــرد مــی شــود و بــا تردیــد مــی گویــد‪ :‬دخترم! چقــدر باید‬ ‫تکــرار کنــم‪ ،‬همــه داریــم لیســت مهمــان هــا را قلــم مــی‬ ‫گیریــم‪ ،‬حتــی دوســتان نزدیکــم را دعــوت نکــرده ام‪ ،‬چــه‬ ‫اصــراری هســت همــه همکارانــت را دعــوت کنــی‪ ،‬مگــر‬ ‫پیلــوت چقدر ظرفیــت دارد؟‬ ‫چهــره پــر از اســترس دختــرش را کــه مــی بینــد لحــن‬ ‫حرفــش تغییــر مــی کنــد‪ :‬چــاره ای نیســت‪ ،‬مهمــان‬ ‫را بایــد کمتــر در نظــر بگیریــم‪ ،‬تــازه همــان هــا هــم‬ ‫بــا رودربایســتی بــه جشــن مــی اینــد‪ ،‬از کجــا معلــوم‬ ‫همــه بــا رضایــت بیاینــد؟‬ ‫چــاره ای نیســت‪ ،‬میهمــان را بایــد کمتــر در نظــر‬ ‫بگیریــم‪ ،‬تــازه همــان هــا هــم بــا رو در بایســتی بــه‬ ‫جشــن مــی اینــد‪ ،‬از کجــا معلــوم همــه بــا رضایــت‬ ‫بیاینــد؟‬ ‫دومــاه پیــش از کرونــا‪ ،‬در همهمــه تکمیــل جهیزیــه‪،‬‬ ‫خســتگی هــای چیــدن ان در منزلــی کــه قــرار بــود زیــر‬ ‫ســقف ان زندگــی جدیــدی را اغــاز کنــد‪ ،‬پرشــورترش‬ ‫مــی کــرد‪ ،‬دلــش گــرم بــود کــه بــه زودی‪ ،‬بســاط جشــن‬ ‫گســترده مــی شــود‪ ،‬خســتگی هایــش در شــور و‬ ‫اشــتیاق انتخــاب ســفره عقــد و لبــاس عروســی‪ ،‬گــم‬ ‫مــی شــد امــا کرونــا‪ ،‬خســتگی را در تنــش مانــدگار کــرد‪.‬‬ ‫شــیوع کرونــا‪ ،‬در روزهــای ابتدایــی‪ ،‬برپایــی عروســی‬ ‫هــا را بالتکلیــف گذاشــت‪ ،‬خیلــی از جشــن هــا بــه‬ ‫تعویــق افتــاد امــا چنــد وقتی اســت کــه شــاهد برگزاری‬ ‫چــراغ خامــوش جشــن هــای عروســی در پیلــوت خانــه‬ ‫هــا و بــاغ هــا هســتیم و البتــه جشــن هایــی هــم بــه‬ ‫صــورت زیرزمینــی در تاالرهــا برپــا مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۴‬قسمت در‬ ‫بدن که هوش‬ ‫شما را نشان‬ ‫می دهد‬ ‫جشــن هایــی کــه بــه صــورت زیرزمینــی و بــه دور از‬ ‫نظــارت هــا برگــزار مــی شــود‪ .‬میهمــان هایــی کــه در‬ ‫ســایه رودربایســتی هــا‪ ،‬بــدون رعایــت فاصلــه گذاری‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬در عروســی حاضــر مــی شــوند و ســامت‬ ‫خــود و دیگــران را بــه خطــر مــی اندازنــد‪.‬‬ ‫چنــد وقتــی اســت کــه شــاهد برگــزاری جشــن هــای‬ ‫عروســی در پیلــوت هــا و بــاغ هــا هســتیم‪ ،‬جشــن هایی‬ ‫هــم بــه صــورت زیــر زمینــی در تاالرهــا برپــا مــی شــود‬ ‫فضــای کوچــک پیلــوت هــا محــل خطرناکــی اســت‬ ‫کــه مــی توانــد جوالنــگاه ویــروس کرونا باشــد‪ .‬جشــن‬ ‫عروســی هــم بــه گونــه ای اســت کــه افــراد‪ ،‬بــه‬ ‫ســختی حاضــر مــی شــوند ماســک بــر صــورت خــود‬ ‫بگذارنــد‪.‬‬ ‫خسارت کرونا به تاالرها‬ ‫رییــس اتحادیــه رســتوران داران بجنــورد در ایــن بــاره‬ ‫گفــت‪ :‬باتوجــه بــه تصمیمــات مســوول ســتاد کرونــا‪،‬‬ ‫فعالیــت تاالرهــا فقــط در مناطــق قرمز ممنوع اســت‬ ‫و در ایــن اســتان بجنــورد جــزو مناطــق قرمــز نیســت‬ ‫و در واقــع تاالرهــای ایــن شــهر مــی تواننــد فعالیــت‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬امــا گفتــه شــده هفتــه اینــده در ایــن‬ ‫بــاره اعــام نظــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫علیرضــا علــی ابــادی اظهــار داشــت‪ :‬بــا بســته بــودن‬ ‫تاالرهــا‪ ،‬مــردم مراســم را در منــازل‪ ،‬پیلــوت و بــاغ‬ ‫هــای شــخصی برگــزار مــی کننــد و جشــن هــا بــه ایــن‬ ‫مــکان هــا ســوق یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هیچگونــه نظــارت و بازدیــد بهداشــتی از‬ ‫ایــن مــکان هــا انجــام نمــی شــود‪ ،‬مــردم کرونــا را جــدی‬ ‫نمــی گیرنــد و ایــن خطــر هســت کــه شــیوع بیمــاری‬ ‫افزایــش شــدیدی یابــد در حالــی کــه بــا بــاز بــودن‬ ‫تاالرهــا بــه راحتــی مــی تــوان کرونــا را بــا تمهیــدات و‬ ‫نظــارت و بازدیدهــای بهداشــتی‪ ،‬کنتــرل کــرد‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه رســتوران داران بجنــورد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در ســه ماهــه اخیــر خســارت وارد شــده از کرونــا بــه‬ ‫تــاالرداران‪ ۳۰ ،‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪،‬‬ ‫گالیه مزون داران‬ ‫در کشــاکش برگــزاری و یــا عــدم برگــزاری جشــن‬ ‫هــای زیرزمینــی‪ ،‬بالتکلیفــی و ابهــام در بازگشــایی‬ ‫تاالرهــا‪ ،‬مــزون داران هــم عاصــی و کالفــه شــده‬ ‫انــد‪.‬‬ ‫برخــی از انــان مــی گوینــد کــه بیشــترین تعطیلــی را‬ ‫در دوران کرونــا داشــته انــد‪ ،‬فعالیــت انــان همــراه بــا‬ ‫ســایر اصنــاف‪ ،‬از ســرگرفته شــده اســت امــا در عمــل‬ ‫مشــتری چندانــی ندارنــد‪ ،‬مشــتری انان به مشــتریان‬ ‫تاالرهــا بســته اســت و بــازار انــان بــه بازارگرمــی‬ ‫عروســی هــا‪ ،‬پیونــد خــورده اســت‪.‬‬ ‫بــازرس صنــف مــزون داران بجنــورد‪ ،‬بــا گالیــه‬ ‫از اینکــه بــا بازگشــایی و ازســرگیری فعالیــت هــا‬ ‫در روزهــای کرونایــی‪ ،‬خســارت هــا بیشــتر شــده‬ ‫اســت مــی گویــد‪ :‬مشــتریان مــا‪ ،‬عــروس و دامادهــا‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا تــا زمانــی کــه تاالری نیســت که جشــنی‬ ‫برگــزار شــود‪ ،‬در عمــل مشــتری هــم وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫مشــتریان مــا‪ ،‬عــروس و دامادهــا هســتند‪ ،‬امــا تــا زمانــی کــه‬ ‫تــاالری نیســت کــه جشــنی برگــزار شــود‪ ،‬در عمــل مشــتری‬ ‫نداریــم‬ ‫فاطمــه جمشــیدی اظهــار مــی دارد‪ :‬جشــن هــای‬ ‫عروســی برگــزار نمــی شــود یــا اگــر برگــزار مــی شــود‪،‬‬ ‫دیگــر مثــل گذشــته نیســت‪ ،‬جشــن هــا در پیلــوت هــا و‬ ‫بــاغ هــا برپــا مــی شــود و بــه ناچــار بــا جمعیــت کمتــری‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬ســفره هــای عقــد کوچــک شــده اســت‬ ‫و جمعیــت جشــن هــا در ایــن روزهــا‪ ،‬اب رفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬بیشــتر عروســی هــا بــه تعویــق‬ ‫افتــاده‪ ،‬جشــن هــای ایــن روزهــا‪ ،‬بیشــتر مربــوط بــه‬ ‫عقدکنــان و جشــن هــای نامــزدی اســت و عــروس‬ ‫خانــم هــا در ایــن جشــن هــا‪ ،‬لبــاس خــود را از مــزون‬ ‫تهیــه نمــی کننــد‪ ،‬چــون جشــن کوچــک تــر اســت‪،‬‬ ‫ترجیــح مــی دهنــد لبــاس را خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫جمشــیدی بــا بیــان اینکــه بخــش زیــادی از گــردش‬ ‫مالــی مــزون هــا مربــوط بــه اجــاره لبــاس عــروس و یــا‬ ‫ســفره اســت‪ ،‬اظهــار مــی دارد‪ :‬ایــن بــازار‪ ،‬چندماهــی‬ ‫اســت کــه کســاد اســت‪ ،‬عــروس خانــم هــا کمتــر‬ ‫لبــاس عــروس بــه اجــاره مــی برنــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬تاخیــر در برگــزاری عروســی هــا موجب‬ ‫شــده شــماری از مشــتریان‪ ،‬بیعانــه خــود را پــس بگیرند‬ ‫و بــه ناچــار مــا ایــن مبلــغ را بازپــس مــی دهیــم‪ ،‬در ایــن‬ ‫روزهــا کــه مــزون هــا بازگشــایی شــده‪ ،‬ســود که نداشــته‬ ‫ایــم بمانــد حتــی ضــرر هــم کــرده ایــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح مــی کنــد‪ :‬البتــه برخــی عــروس خانــم‬ ‫هــا مــی اینــد و لبــاس را پــرو مــی کننــد‪ ،‬امــا وقتــی‬ ‫عروســی بــه تعویــق مــی افتــد‪ ،‬مــا مــی مانیــم و‬ ‫هزینــه هــای شســتن و اتوکشــی لبــاس هــا‪ ،‬ایــن‬ ‫روزهــا حساســیت هــای بهداشــتی بــه لبــاس هــا هــم‬ ‫بیشــتر اســت‪ ،‬بــه ناچــار بایــد بیشــتر مراعــات کنیــم‪.‬‬ ‫بــازرس صنــف مــزون داران بجنــورد بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه بیشــتر اصنــاف مســتاجر هســتند‪ ،‬مــی گویــد‪:‬‬ ‫هزینــه هــای اجــاره هــم‪ ،‬فشــار مضاعفی را بــر مزون‬ ‫داران تحمیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار مــی دارد‪ :‬بــا شــیوع کرونــا‪ ،‬مــزون داران بیش‬ ‫از ســایر اصنــاف متحمــل خســارت شــده انــد‪ ،‬اصنافــی‬ ‫مثــل ارایشــگاه هــا بــا ازســرگیری فعالیــت‪ ،‬مشــتریان‬ ‫خــود را داشــته انــد‪ ،‬امــا مشــتری مــزون داران‪ ،‬صرفــا‬ ‫عــروس هــا هســتند کــه بــا بســته بــودن تاالرهــا و لغــو‬ ‫عروســی هــا‪ ،‬در عمــل دیگــر مشــتری نیســتند‪.‬‬ ‫بــازرس صنــف مــزون داران بجنــورد تصریــح مــی‬ ‫کنــد‪ :‬مــزون داران‪ ۱۰۰ ،‬درصــد متضــرر شــده انــد‪ ،‬امــا‬ ‫متاســفانه جــزو مشــاغل خســارت دیــده قلمــداد نشــده‬ ‫انــد و از دریافــت کمــک هــای دولــت بــی بهــره مانــده انــد‪،‬‬ ‫البتــه در ایــن زمینــه مکاتبــات زیــادی بــا مســووالن شــده‬ ‫اســت کــه امیــد مــی رود نتیجــه بخــش باشــد‪.‬‬ ‫تناقض در بازگشایی تاالرها‬ ‫رییــس اتــاق اصنــاف خراســان شــمالی هــم در ایــن‬ ‫بــاره مــی گویــد‪ :‬بــر اســاس اعــام ســتاد ملــی کرونــا‪،‬‬ ‫تاالرهــا در شــهرهایی کــه بــه لحــاظ شــیوع کرونــا‬ ‫قرمــز نیســت‪ ،‬اجــازه بازگشــایی دارنــد امــا در ایــن‬ ‫زمینــه مجــوزی داده نشــده اســت‪.‬‬ ‫مهــدی امیــدوار اظهــار مــی دارد‪ :‬تاالرهــا بســته‬ ‫اســت و در عمــل‪ ،‬خبــری از مجــوز بازگشــایی ایــن‬ ‫صنــف نیســت‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه صنــوف‬ ‫مرتبــط‪ ،‬فعالیــت خــود را ازســرگرفته انــد‪.‬‬ ‫تاالرهــا بســته اســت و در عمــل مجــوزی از‬ ‫دوشنبه ‪ 09‬خرداد ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫‪14‬‬ ‫زمین لرزه در‬ ‫گلستان خسارت‬ ‫نداشت‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری گلســتان گفــت کــه زمیــن لــرزه ‪۴.۳‬‬ ‫ریشــتری عصــر یکشــنبه در ایــن اســتان هیــچ خســارت مالــی یــا مصــدوم نداشــت‪.‬‬ ‫ســیدرضا قــادری اظهــار داشــت‪ :‬ایــن زمیــن لــرزه بــه مرکزیــت منطقــه‬ ‫انبارالوم از توابع شهرســتان اق قال در شــهرهای مرکزی و شــمالی گلســتان‬ ‫احســاس شــد و بالفاصلــه پــس از وقــوع گروه هــای ارزیــاب بــه منطقــه‬ ‫اعــزام و پــس از بررســی های الزم گزارشــی مبنــی بــر خســارت تاییــد نشــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪254‬‬ ‫عمارت امیر لطیفی‬ ‫عمارت باقری‬ ‫عمارت رضا قلی خان‬ ‫عمارت تقوی‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری متهــم حرفــه ای و اعتــراف وی بــه بیــش از ‪ 42‬میلیــارد ریــال کالهبــرداری‬ ‫در شهرســتان «کردکــوی» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ســعید دادگــر» گفــت‪ :‬در پــی شــکایت یکــی از طالســازان مبنــی بــر کالهبــرداری از وی توســط فــردی‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی «کردکــوی» قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان افــزود‪ :‬طــی بررســی هــای پلیــس مشــخص شــد متهــم صاحــب یک طالفروشــی‬ ‫در «کردکــوی» بــوده کــه طــی چنــد مرحلــه همــکاری و جلــب اعتمــاد شــاکی‪ ،‬مقــدار ‪ 5‬کیلــو و ‪ 300‬گــرم طــا با وعده‬ ‫فــروش و بازگردانــدن پــول ان در مدتــی انــدک از وی دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫دستگیری‬ ‫کالهبردار میلیاردی‬ ‫در «کردکوی»‬ ‫دوشنبه ‪ 09‬تیر ‪1399‬‬ ‫تظاهر به روزه خواری تضییع حقوق اجتماعی و افکار عمومی است‪/.‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫قسمت یکم از مبحث اول مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫حق کسب و پیشه و نحوه احراز ان‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫حــق کســب و پیشــه یــا حــق تجــارت ‪ ،‬حقــی‬ ‫اســت که در اثر فعالیت کســبی مســتاجر و در‬ ‫نتیجــه افزایــش ارزش ملــک حاصــل میشــود‪.‬‬ ‫بعبارتــی ‪ ،‬ایــن حــق‪ ،‬متناســب اســت بــا ‪:‬‬ ‫تفــاوت ارزش ملــک‪ ،‬قبــل از شــروع فعالیــت‬ ‫مســتاجر بــا قیمــت ملــک بعــد از فعالیــت‬ ‫کســبی او‪ .‬بــه ســخنی دیگــر حــق کســب و‬ ‫پیشــه متناســب اســت بــا ارزش افــزوده ای کــه‬ ‫مســتاجر در ملــک موجــر ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫در مثالــی روشــنتر بــه عــرض میرســانم ؛‬ ‫اگــر مالــک ملــک‪ ،‬قبــل از فعالیــت کســبی‬ ‫مســتاجر‪ ،‬راضــی بــه اجــاره دادن مغــازه خــود‬ ‫بــا اجــاره بهــاء فــی المثــل یــک هــزار تومــان در‬ ‫مــاه بــوده ‪ ،‬لیکــن پــس از یــک دوره فعالیــت‬ ‫ـبی مســتاجری موفــق و خوشــنام ‪ ،‬انتفــاع‬ ‫کسـ ِ‬ ‫حاصــل از ان در قیــاس بــا روز نخســتین بطــور‬ ‫چشــمگیری افــزوده شــده باشــد‪.‬‬ ‫بطوریکــه اگــر پــس از تخلیــه مســتاجر‬ ‫اجــاره ماهیانــه همــان ملــک ‪ ،‬بــدون‬ ‫احتســاب تــورم دوره فعالیــت ‪ ،‬مثــا ســه‬ ‫هزارتومــان شــده باشــد‪ .‬مالحظــه میشــود‬ ‫منشــاء ایــن افزایــش قیمــت مــال االجــاره‬ ‫کــه بــه تبــع ســبب افزایــش قیمــت ملــک‬ ‫اســت فعالیــت موفــق کســبی مســتاجر‬ ‫بــوده اســت‪ .‬بنابرایــن بــه واســطه ان بــرای‬ ‫مســتاجر حقــی بــه نــام حــق کســب و پیشــه‬ ‫ایجــاد میشــود‪.‬‬ ‫بطوریکــه قانونگــذار مســتاجر متخلــف در‬ ‫انتقــال بــه غیــر را کــه شایســته صــدور حکــم‬ ‫تخلیــه اســت ‪ ،‬مســتندا بــه تبصــره یــک‬ ‫مــاده ‪ 19‬قانــون مالــک و مســتاجر مصــوب‬ ‫ســال ‪ 1356‬او را مســتحق وصــول نیمــی‬ ‫از حــق کســب و پیشــه دانســته اســت‪.‬‬ ‫مســتفاد از مــاده فــوق االشــعار ‪ ،‬مســتاجر‬ ‫در مــوارد عــادی و بــدون ارتــکاب تخلــف و‬ ‫در صــورت اقالــه قــرارداد ‪ ،‬مســتحق وصــول‬ ‫تمــام حــق کســب و پیشــه خــود اســت‪.‬‬ ‫امــام تمــام حــق کســب و پیشــه تمــام ارزش‬ ‫افــزوده بــر ملــک نیســت ‪ .‬و مالــک نیــز در ان‬ ‫ســهیم اســت ‪ .‬زیــرا ارزش افــزوده بــر ملــک‬ ‫منحصــر بــه فعالیــت کســبی مســتاجر نیســت‬ ‫بلکــه ســرمایه مالــک نیــز در ان مداخلــه دارد‪.‬‬ ‫کارشناســان محتــرم مــی بایســتی دامنــه‬ ‫نوســان میــزان حــق کســب و پیشــه را در‬ ‫نظــر داشــته و نبایســتی از الــزام قانونگــذار‬ ‫بــه پرداخــت حــق کســب و پیشــه در وجــه‬ ‫مســتاجر ‪ ،‬چنیــن اســتنباط کننــد کــه بــه‬ ‫هــر قیمــت بایــد مبلــغ قابــل توجهــی تحــت‬ ‫عنــوان ایــن حــق اســتخراج و مســتاجر را‬ ‫محــق بــه وصــول ان کننــد‪ .‬و بدینوســیله‬ ‫ســبب تضییــع حــق موجــر یــا مالــک شــوند‪.‬‬ ‫دامنــه نوســان ایــن حــق میتوانــد از صفــر‬ ‫ریــال تــا میلیــارد هــا ریــال باشــد‪ .‬در حالتــی‬ ‫کــه مســتاجر ‪ ،‬وضعیــت روز مــورد اجــاره را‬ ‫بعلــت عــدم فعالیــت مناســب و یــا تخلفــات‬ ‫صنفــی از قبیــل گــران فروشــی و یــا عــدم‬ ‫رعایــت بهداشــت و امثالهــم بدنــام کــرده و‬ ‫موجــب کســادی و تنــزل انتفــاع نســبت بــه‬ ‫مبــداء شــده اســت‪ .‬چــون ارزش افــزوده‬ ‫بــر ملــک فــارغ از تــورم قیمــت صفــر اســت‬ ‫بنابرایــن حــق کســب و پیشــه نیــز در ایــن‬ ‫حالــت صفــر اســت‪.‬‬ ‫در اینصــورت فعالیــت کســبی مســتاجر‬ ‫نتیجــه منفــی دارد و صــرف برخــورداری‬ ‫مســتاجر از حــق کســب و پیشــه‪ ،‬او را‬ ‫مســتحق وصــول مبلغــی نمیکنــد‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫حــق کســب و پیشــه و یــا ارزش ناشــی از‬ ‫فعالیــت کســبی از مقایســه بیــن میــزان‬ ‫انتفــاع در روز نخســتین بــا روز تحویــل‬ ‫مغــازه حاصــل میشــود‪.‬‬ ‫بایــد تفــاوت ارزش قیمــت ملــک یــا تفــاوت‬ ‫مــال االجــاره فــارغ از تــورم وجــود داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬تــا مســتاجر مســتحق دریافــت‬ ‫قســمتی از ایــن تفــاوت باشــد‪ .‬واضــح اســت‬ ‫ارزش افــزوده ناشــی از تــورم صــد در صــد‬ ‫متعلــق بــه مالــک اســت ‪.‬‬ ‫زیــرا عمــا بهــره ســرمایه او اســت ‪ .‬بنابرایــن‬ ‫ارزش افــزوده ملــک را بایــد خــارج از تــورم‬ ‫متعلقــه مــد نظــر داشــت‪ .‬چنیــن ارزش‬ ‫افزوده ای حاصل فعالیت کســبی مســتاجر‬ ‫خوشــنام و کاربلــد و خالقــی اســت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه ممکــن اســت ایــن حــق؛ صفــر‬ ‫ریــال باشــد ممکــن اســت کــه میلیاردهــا‬ ‫ریــال نیــز باشــد‪ .‬و ان حالتــی اســت کــه‬ ‫مســتاجر بــا راه انــدازی کســب ویــژه و ممتــاز‬ ‫و ارائــه خدمــات ارزنــده و بــه اصطــاح ایجــاد‬ ‫بــورس و برنــد محبــوب ‪ ،‬چنــان از اقبــال‬ ‫عمومــی برخــوردار گــردد کــه اگــر انتفــاع‬ ‫روزانــه ان در بــدو شــروع بــه کار ‪ ،‬مثــا یــک‬ ‫هــزار تومــان بــوده ‪ ،‬در پایــان اجــاره بــه دههــا‬ ‫هــزار تومــان افزایــش یافتــه باشــد‪.‬‬ ‫در بــراورد ارزش فعالیــت کســبی ‪ ،‬اگرچــه‬ ‫ممکــن اســت مســاحت مغــازه و پارامترهــای‬ ‫فیزیکــی موثــر در ان باشــند ‪ ،‬لیکــن ایــن‬ ‫پارامترهــا امــاره ای بــر افزایــش انتفــاع‬ ‫هســتند و بــه تنهایــی دلیــل تلقــی نمیشــوند‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۱۱۱‬معتاد بهبودیافته گلستانی مشغول‬ ‫به کار شدند‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان گفــت کــه با اجــرای طرح اماده ســازی‬ ‫شــغلی و فراهم کردن زمینه اموزش‪ ،‬پارســال ‪ ۱۱۱‬معتاد بهبودیافته‬ ‫مراکز درمانی این اســتان مشــغول به کار شــدند‪.‬‬ ‫ابراهیــم غفــاری روز شــنبه در نشســت خبــری اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اجــرای ایــن طــرح محدودیتــی نــدارد و همــه معتــادان بهبــود یافتــه‬ ‫مراکــز درمانــی ایــن اداره کل در صــورت عالقمنــدی بــه اشــتغال‪،‬‬ ‫بــه کمیتــه امــاده ســازی شــغلی معرفــی شــده و می تواننــد صاحــب‬ ‫شــغل و درامــد پایــدار شــود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬معتادان بهبود یافته و فاقد شــغل برای برخورداری‬ ‫از طــرح امــاده ســازی اشــتغال‪ ،‬یــک ســال پــس از گذرانــدن مراحــل‬ ‫بهبــودی بــا طــی کــردن دوره اموزشــی‪ ،‬از تســهیالت اشــتغال‬ ‫برخــوردار می شــوند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی پارســال ‪ ۴۸۲‬نفــر از معتــادان بهبــود یافتــه در‬ ‫گلســتان از طــرح امــاده ســازی شــغلی ایــن اداره کل اســتفاده‬ ‫کردنــد کــه ‪ ۱۰۳‬نفــر بــه صــورت خویــش فرمــا و هشــت نفــر دیگــر بــه‬ ‫تعلل دستگاه های اجرایی گلستان برای‬ ‫تهیه نقشه کاداستر‬ ‫ممکــن اســت مســتاجر از ایــن پارامترهــا بهــره‬ ‫بــرداری مناســبی نکــرده باشــد‪.‬‬ ‫در نتیجــه کارشــناس بایــد صرفــا بــه ایــن‬ ‫امــر توجــه کنــد کــه اگــر مغــازه مــورد نظــر‬ ‫راکــد و غیرفعــال باقــی میمانــد امــروز اجــاره‬ ‫بهــاء ان بــه چــه میزانــی بــود ؟ لیکــن حــاال‬ ‫کــه بــه برکــت فعالیــت کســبی کاســب‬ ‫خوشــنام از اقبــال عمومــی برخــوردار شــده و‬ ‫صدهــا و هــزاران مشــتری جــذب کــرده اســت‬ ‫‪ ،‬در صــورت تخلیــه و فســخ قــرارداد بــه چــه‬ ‫قیمــت میتوانــد اجــاره داده شــود ؟ ایــن‬ ‫تفــاوت همــان ارزشــی اســت کــه مســتاجر بــا‬ ‫فعالیــت کســبی خــود ایجــاد کــرده اســت‪ .‬و‬ ‫در ان ســهیم اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن مالحظــه میگــردد کــه چنیــن‬ ‫ارزشــی لزومــا تابــع فیزیــک مغــازه ‪ ،‬ماننــد‬ ‫مســاحت و نمــا ‪ ....‬نیســت‪.‬‬ ‫فیزیــک مغــازه از عوامــل بالقــوه انتفــاع اســت‪.‬‬ ‫و نــه بالفعــل ان ‪ ،‬بنابرایــن توجــه کارشــناس‬ ‫بایــد بــه مقایســه ارزش افــزوده ‪ ،‬ناشــی از‬ ‫انتفــاع قبــل و بعــد از فعالیــت کســبی مســتاجر‬ ‫‪ ،‬معطــوف گــردد و نــه بــه فیزیــک مغــازه‪.‬‬ ‫بنابرایــن انچــه کــه در تعییــن ایــن حــق‬ ‫مداخلــه دارد ‪ ،‬خالقیــت و خوشــنامی و‬ ‫روابــط عمومــی خــوب و عرضــه خدمــات‬ ‫مطلوبــی اســت کــه منتــج بــه افزایــش‬ ‫میــزان انتفــاع شــده اســت‪.‬‬ ‫البتــه کــه فیزیــک مغــازه نیــز بــه مســتاجر‬ ‫یــاری رســانده اســت‪ .‬لیکــن اثــار همــه عوامــل‬ ‫موثــر نهایتــا در تفــاوت ارزش افــزوده دیــده‬ ‫میشــود‪ .‬بنابرایــن اینکــه حــق کســب و پیشــه‬ ‫مســتاجر را محــدود بــه مســاحت واحــد‬ ‫کســبی نمــوده و انــرا از قــرار هــر مترمربــع ؟؟‬ ‫ریــال ارزیابــی میکننــد کامــا غلــط و در تضــاد‬ ‫اشــکار بــا مفاهیــم حقوقــی ان اســت‪.‬‬ ‫چــه بســا مغــازه هــای بــا مســاحتهای یکســان‬ ‫مجــاورت هــم تفاوتهــای فاحــش در حــق‬ ‫کســب و پیشــه داشــته باشــند‪ .‬و چــه بســا‬ ‫کــه مغــازه هــای بــا مســاحت بســیار کمتــر از‬ ‫مغــازه مجــاور خــود حــق کســب و پیشــه‬ ‫بیشــتری دارد‪ .‬بنابرایــن فقــط بایــد تفــاوت‬ ‫ارزش ملــک در شــروع و خاتمــه فعالیــت‬ ‫مســتاجر را ارزیابــی کنیــم‪.‬‬ ‫در ایــن ارزیابــی نبایــد افزایــش ناشــی‬ ‫از تــورم قیمــت ملــک را کــه ارتباطــی بــه‬ ‫فعالیــت کســبی مســتاجر نــدارد مداخلــه‬ ‫دهیــم‪ .‬و هوالمســتعان‬ ‫عنــوان کارفرمایــی مشــغول بــه کار شــدند‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر گلســتان‬ ‫چنــدی قبــل بــه خبرنــگار ایرنــا گفتــه بــود ‪ :‬امــاده ســازی شــغلی برای‬ ‫معتــادان بهبــود یافتــه در اســتان یکــی از طــرح هــای مهــم بــه شــمار‬ ‫مــی رود و پیمانــکار یــا صاحبــان واحــد تولیــدی کــه اقــدام بــه جــذب‬ ‫معتــاد بهبــود یافتــه کننــد‪ ،‬وام ارزان قیمــت و بلندمــدت بــه ازای هر‬ ‫فــرد دریافــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه محمودرضــا روحانی فــر‪ ،‬پیمانــکار یــا صاحــب واحــد‬ ‫تولیــدی بــرای جــذب معتــادان بهبــود یافتــه محدودیــت ندارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی گلســتان در ادامــه بــه فعالیــت مراکــز تــرک‬ ‫اعتیــاد در اســتان پــس از شــیوع کرونــا اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬پذیــرش‬ ‫افــراد در مراکــز تــرک اعتیــاد شهرســتان هــای دارای وضعیــت ســفید‬ ‫و زرد شــیوع ویــروس کوویــد ‪ ۱۹‬در اســتان مطابــق رعایــت پروتــکل‬ ‫بهداشــتی از ســر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫پذیــرش افــراد معتــاد در مراکــز تــرک اعتیــاد گلســتان از اســفندماه‬ ‫پارســال بــه علــت گســترش کرونــا متوقــف شــده بــود‬ ‫‪ ۴۱‬مرکــز اقامتــی میــان مــدت بــرای تــرک اعتیــاد‪ ۶۱ ،‬مرکــز بــه‬ ‫صــورت ســرپایی و درمــان اعتیــاد‪ ۳۲ ،‬موسســه غیردولتــی در حــوزه‬ ‫پیشــگیری از اعتیــاد‪ ،‬پنــج مرکــز ســیار خدمــات گــذری و یــک کمــپ‬ ‫مــاده ‪ ۱۶‬در اســتان زیــر نظــر بهزیســتی گلســتان فعــال اســت‪.‬‬ ‫تصــرف و دســت اندازی متصرفیــن بــه ایــن زمین هــا و ســایر امــوال‬ ‫بیت المــال اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وجــود زمین خــواری ســاحلی در گلســتان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــا پیگیــری دســتگاه های مربوطــه و ارجــاع چندیــن پرونــده بــه دادگســتری‪،‬‬ ‫ن در ســواحل اســتان از دســت متصرفیــن خلــع یــد شــد‪.‬‬ ‫‪ ۶‬مــورد زمیـ ‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه وســعت‬ ‫زمین هــای ســاحلی ایــن اســتان و بــا هــدف جلوگیــری از تصــرف در‬ ‫ایــن مناطــق‪ ،‬بــه زودی نــوار ســاحلی گلســتان ســنددار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کاداســتر یا حدنگاری فهرســت نقشـه برداری ثبتی دارای ارزش حقوقی‬ ‫اســت و براســاس مرزبنــدی ان مــی تــوان ســند مالکیــت صــادر کرد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان بــا اشــاره بــه تاکیــد رییــس قــوه قضائیــه‬ ‫بــرای نقشــه کاداســتر (حدنــگاری) زمین هــای کشــاورزی‪ ،‬مراتــع و عرصه هــای‬ ‫جنگلــی و طبیعــی گفــت‪ :‬دســتگاه های اجرایــی و متولیان این کار در گلســتان‬ ‫بــرای درخواســت تهیــه و صــدور ایــن نقشـه ها تعلــل و کوتاهــی می کننــد‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان در دیــدار بــا مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان بیــان کــرد‪ :‬ســنددار نبــودن زمین هــای دولتــی از دالیــل اصلــی‬ ‫هاشــمیان بــه دخــل و تصــرف در جنــگل النگــدره اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫گذشــته ایــن منطقــه مــورد طمــع و دســت اندازی ســودجویان قــرار داشــت‬ ‫کــه در خــرداد مــاه امســال ضمــن خلــع یــد ‪ ۲۰۸‬هکتــار جنــگل‪ ،‬ایــن مقــدار از‬ ‫اراضــی پــارک جنگلــی ســنددار شــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬قضــات گلســتان پارســال ‪ ۲۲۲‬مــورد رای بــه قلــع و قمــع‬ ‫ســازه های غیرمجــاز و غیرقانونــی در عرصه هــای منابــع طبیعــی و مرتعــی‬ ‫اســتان دادنــد و ‪ ۵۷۱‬هکتــار از عرصــه هــای منابــع طبیعــی را از دســت‬ ‫متجاوزیــن خــارج کردنــد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪254‬‬ ‫میزان جرایم در خراسان‬ ‫شمالی ‪ ۲۰‬درصد کاهش‬ ‫یافت‬ ‫پایین امدن سن مجرمان‬ ‫موادمخدر و دزدی در‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫رییــس دادگســتری گنبــدکاووس بــا ابــراز نگرانــی از‬ ‫کاهــش ســن ارتــکاب جرایــم بویــژه حــوزه موادمخدر‬ ‫و ســرقت در ایــن شهرســتان مــرزی‪ ،‬ابــراز نظــر کــرد‪:‬‬ ‫فقــر اقتصــادی و فرهنگــی از دالیــل اصلــی ایــن‬ ‫معضــل اســت‪.‬‬ ‫علــی یزدانــی بــدون اشــاره بــه جزییــات امــاری بــه‬ ‫ســبب انچــه کــه انــرا معذوریت هــای اداری خوانــد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬نهادهــای متولــی اعــم از اجرایــی و‬ ‫فرهنگــی بــا برنامــه ریــزی اصولــی نســبت بــه رفــع‬ ‫مشــکالت معیشــتی‪ ،‬اقتصــادی و اشــتغال مــردم‬ ‫گنبــد بویــژه نســل جــوان اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫ســردار علیرضــا مظاهــری بــا اشــاره بــه وضعیــت‬ ‫مطلوب امنیتی اســتان‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬در این مدت‬ ‫همچنیــن ‪ ۲۳۰‬فقــره پرونــده جعــل و کالهبــرداری‬ ‫داشــتیم کــه ‪ ۷۵‬درصــد منجــر بــه کشــف شــد و ‪۱۰۹‬‬ ‫نفــر نیــز دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی بــاال بــودن جرایــم ضــرب و جــرح و نزاع هــای‬ ‫دســته جمعــی را از دیگــر اســیب های اجتماعــی در‬ ‫گنبــدکاووس عنــوان و علــت اصلــی انــرا پاییــن بودن‬ ‫اســتانه تحمــل دانســت و گفــت‪ :‬بــرای پیشــگیری‬ ‫و مقابلــه بــا ایــن اســیب کــه امنیــت اجتماعــی و‬ ‫ســامت شــهروندان را تهدیــد می کنــد‪ ،‬ترویــج‬ ‫فرهنــگ صبــر‪ ،‬ســعه صــدر و افزایــش مهارت هــای‬ ‫ارتباطــی ضروریســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از کاهــش ‪ ۷۵‬درصــدی تعــداد قتل هــای‬ ‫رخ داده در ســه ماهــه نخســت امســال نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه پارســال خبــر داد و گفــت‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی تنها‬ ‫یــک قتــل بــه وقــوع پیوســت‪.‬‬ ‫یزدانــی‪ ،‬اســتفاده نادرســت از فضــای مجــازی‪ ،‬بــاال‬ ‫رفتــن امــار محکومــان و زندانیــان جرایــم مالــی و نیــز‬ ‫کــم شــدن ارتبــاط عاطفــی والدیــن و فرزنــدان را از‬ ‫دیگــر اســیب های اجتماعــی درحــال افزایــش در‬ ‫گنبــدکاووس برشــمرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن میــزان در ســه ماهــه ســال گذشــته ســه‬ ‫مــورد بــوده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اجــرای‬ ‫‪ ۴۵‬طــرح مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در ایــن مــدت ارزش‬ ‫ریالــی ایــن پرونــده هــا را ‪ ۳۶‬میلیــارد ریــال اعــام کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬در ســایر جرایــم اقتصــادی از قبیــل زمیــن خــواری‪،‬‬ ‫ربــا و ارتشــا نیــز ‪ ۶‬فقــره پرونــده تشــکیل شــد کــه ارزش‬ ‫ریالــی انهــا ‪ ۱۵‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده و شــش نفر نیز‬ ‫در ایــن رابطــه دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا ابــراز نگرانــی نســبت بــه انچــه کــه انــرا نظارت‬ ‫کــم خانواده هــا بــر اســتفاده فرزنــدان از فضــای‬ ‫مجــازی دانســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ترویــج خشــونت‪ ،‬از بیــن‬ ‫بــردن بنیــان خانــواده‪ ،‬افزایــش امــار جرایــم و دعاوی‬ ‫خانوادگــی از جملــه پیامدهــای اســتفاده نادرســت‬ ‫از ایــن شــبکه ها می باشــد کــه بــرای کاهــش‬ ‫اســیب های ایــن حــوزه‪ ،‬نقــش مراقبتــی والدیــن و‬ ‫اگاهــی بخشــی بــه فرزنــدان بســیار موثــر اســت‪.‬‬ ‫وی از جملــه نگرانــی هــای موجــود در اســتان را افزایــش‬ ‫ســرقت ها دانســت و گفــت‪ :‬ســرقت های اســتان در ایــن‬ ‫مــدت نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایــش‬ ‫داشــته اســت بــا وجــود ایــن‪ ،‬شــاهد افزایــش ‪ ۲۴‬درصــدی‬ ‫کشــف نیــز بودیــم‪.‬‬ ‫رییــس دادگســتری گنبــدکاووس‪ ،‬برقــراری ارتبــاط‬ ‫صمیمانــه بیــن اعضــای خانــواده و تقویــت انــرا مانــع‬ ‫جــدی در ایجــاد مشــکالت خانوادگــی و اتفاقــات‬ ‫ناگــوار مشــابه قتــل رومینــا یــا مــوارد ادم ربایــی و‬ ‫فــرار فرزنــدان از منــزل دانســت و گفــت‪ :‬امــروز رشــد‬ ‫روز افــزون تکنولــوژی ارتباطــات و فضــای مجــازی‬ ‫بیــن اعضــای خانــواده فاصلــه انداختــه کــه بایــد‬ ‫ایــن فاصلــه را بــا برنامه ریــزی جهــت انجــام دیگــر‬ ‫فعالیت هــا کاهــش داد‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حــوزه مــواد مخدر‬ ‫نیــز در ایــن مــدت بیــش از یــک تــن کشــفیات مــواد مخدر‬ ‫داشــتیم کــه نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال هشــت‬ ‫درصــد افزایــش داشــته کــه در ایــن رابطــه ‪ ۳۰۴‬نفــر‬ ‫قاچاقچــی و ‪ ۳۳۲‬معتــاد دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی کل افــراد دســتگیر شــده در نتیجــه جرایــم‬ ‫مختلــف در ایــن مــدت را ســه هــزار و ‪ ۷۶۶‬نفــر‬ ‫اعــام کــرد کــه ‪ ۲۰‬درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫قبــل کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫یزدانــی‪ ،‬نســبت بــه افزایــش پرونده هــای مربــوط بــه‬ ‫دعــاوی خانوادگــی از جملــه طــاق در گنبدکاووس هم‬ ‫هشــدار داد و تصریــح کــرد‪ :‬اکنــون زوج هــای جــوان بــا‬ ‫کوچکتریــن مشــکل در زندگــی‪ ،‬درخواســت گواهــی‬ ‫عــدم امــکان ســازش‪ ،‬طــاق توافقــی‪ ،‬حضانــت‪،‬‬ ‫اســترداد جهیزیــه‪ ،‬مهریــه و نفقــه می دهنــد که نشــان‬ ‫دهنــده نداشــتن مهارت هــای زندگــی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۹۲ :‬درصــد دستگیرشــدگان را مــردان و بیشــتر‬ ‫در گــروه ســنی ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۳۹‬ســال بودنــد و فقــط ‪ ۲‬درصــد‬ ‫دارای تحصیــات عالیــه بودنــد‪.‬‬ ‫ســردار مظاهــری بــا اشــاره بــه وقــوع ‪ ۶‬فقــره تصــادف‬ ‫فوتــی در حــوزه درون شــهری اســتان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫در ایــن رابطــه هفــت نفــر جــان خــود را از دســت دادنــد‬ ‫کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته در مجمــوع‬ ‫تصادفــات ‪ ۳۵‬درصــد کاهــش داشــته ایــم‪.‬‬ ‫وی افزایــش شــمار محکومــان جرایــم مالــی را از‬ ‫دیگــر اســیب های اجتماعــی گنبدکاووس ذکــر کرد و‬ ‫ادامــه داد‪ :‬کــم دقتــی نســبت به تنظیــم قراردادهای‬ ‫حقوقــی و اســتفاده بی رویــه از اســناد تجــاری ماننــد‬ ‫چــک و ســفته ســبب افزایــش محکومــان و زندانیــان‬ ‫مالــی شــده کــه بــرای کاهــش امــار ایــن بخــش‬ ‫بایســتی دانــش حقوقــی مــردم افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن در حــوزه بــرون شــهری نیز ‪۳۱‬‬ ‫فقــره تصــادف فوتــی داشــتیم کــه بــر اثــر ان ‪ ۴۰‬نفــر جــان‬ ‫خــود را از دســت دادنــد کــه ایــن میــزان در مــدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۳۵‬فقــره بــا ‪ ۴۷‬فوتــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫حل همراه با جایزه ارسال به تلگرام‪@bazarkasbokar :‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬چهــره و ســیما ‪ -‬مــکان گردهمایــی لشــکر‪ -2.‬همــراه بــا لجاجــت‬ ‫و یکدندگــی ‪ -‬ظالــم و ســتمکار‪ -3.‬جامــه نــازک ‪ -‬بــاالی انگلیســی ‪-‬‬ ‫مرتعــش ‪ -‬از اشــکال هندســی‪ -4.‬از رودهــای جــاری در اســتان‬ ‫مازنــدران‪ -‬کالم تنفــر و بیــزاری ‪ -‬خــط کــش ســه گــوش ‪ -‬تعجــب زنانــه‬ ‫‪ -5.‬عاطفــی ‪ -‬مــاده کنتــرل کننــده قنــد خــون کــه از لوزالمعــده ترشــح‬ ‫مــی شــود‪ -6.‬بــه اســیری گرفتــن ‪ -‬عقیــده و مســلک ‪ -‬دختــر لــری ‪ -‬در‬ ‫مثــل از ان کــوه مــی ســازند!‪ -7‬عــددی یــک رقمــی ‪ -‬نا اســتوار و ناپایدار‬ ‫ ســیلی و تپانچــه‪ -8.‬قومــی تــرک نــژاد از ترکمانــان کــه مدتی بــر ایران‬‫حکومــت کردنــد ‪ -‬پشــت ســر و عقــب ‪ -‬گــوش فــرا دادن ‪ -9.‬خاکــی‬ ‫در خدمــت صنعــت ‪ -‬شــباهت داشــتن‬ ‫ فــراق و جدایــی‪ -10.‬فیلمــی ســاخته‬‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫«عبدالرضــا کاهانــی» بــا بــازی «مهــدی‬ ‫هاشــمی» ‪ -‬نفــس خســته ‪ -‬جامعــه‬ ‫‪1‬‬ ‫انســانی ‪ -‬کشــت بــه امیــد بــاران‪ -11.‬قــره‬ ‫‪2‬‬ ‫قروت ‪ -‬همگن و هارمونیک‪ -12 .‬شــلوار‬ ‫جیــن ‪ -‬بخــت ازمایــی ‪ -‬تصدیــق المانــی‬ ‫‪3‬‬ ‫ بدبــو و متعفــن‪ -13 .‬چیــن و چــر‪.‬ک‬‫‪4‬‬ ‫پوســت ‪ -‬حولــه ‪ -‬ازافــات نباتــی ‪ -‬تــازه و‬ ‫جدیــد‪ -14 .‬مربــوط بــه گذشــته ‪ -‬کشــوری‬ ‫‪5‬‬ ‫در قــاره ســیاه بــا مرکــز «ماپوتــو»‪-15.‬‬ ‫خجــل و شرمســار ‪ -‬تشــک ورزش هایــی‬ ‫‪6‬‬ ‫ماننــد جــودو و کاراتــه‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اش مخصــوص مســافر ‪ -‬بنــای‬ ‫تاریخــی و دیدنــی شــهر ماکــو در اســتان‬ ‫«اذربایجــان غربــی»‪ -2.‬از تیــم هــای‬ ‫فوتبــال کشــورمان‪ -3.‬گیاهــی خــاردار و‬ ‫خــودرو از تیــره مینــا ‪ -‬از مرکبــات تــرش‬ ‫مــزه و پــر خاصیــت ‪ -‬از اوراق بهــادار‬ ‫ اســفنج مصنوعــی‪ -4.‬خانــه بــزرگ ‪-‬‬‫منزلــت و مقــام ‪ -‬نوعــی بیمــاری واگیــردار‬ ‫کــه میکــروب ان در ســال ‪ 1882‬میــادی‬ ‫توســط «کخ» المانی کشــف شــد ‪ -‬شهر‬ ‫ســوهان‪ -5.‬انقباض غیرارادی و ناگهانی‬ ‫عضــات تــوام بــا درد ‪ -‬چوپــان‪ -6.‬مهــره‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪248‬‬ ‫ای در شــطرنج ‪ -‬اســتان ادب پــرور ‪ -‬علــم تشــریح‪ -7.‬مهمانســرای‬ ‫مجلــل ‪ -‬درز لبــاس ‪ -‬دشــت و صحــرا‪ -8.‬قلعــه حکومتــی ‪ -‬زمزمــه‬ ‫کننــده ‪ -‬بــا محــرم اســرار بگوییــد‪ -9.‬گوشــه نشــینی و عزلــت ‪ -‬از انــواع‬ ‫انــار ‪ -‬از بــت هــای عصــر جاهلیــت‪ -10.‬خــاص کننــده ‪ -‬ابــزار اضافــه‬ ‫الزم ‪ -‬ضمیــر چنــد نفــره‪ -11.‬محــل رویــش نــی ‪ -‬زمــان یــک رویــداد‬ ‫خــاص ‪ -12.‬سوســن زرد ‪ -‬ضمیــر ســوم شــخص مفــرد ‪ -‬خــون بهــا ‪-‬‬ ‫جــد و پدربــزرگ‪ -13.‬وقــت و زمــان ‪ -‬واحــد پــول «البانــی» ‪ -‬محکمــه‬ ‫درونــی انســان ‪ -‬انــدک و قلیــل‪ -14.‬مثلــی در بــاب فرونشــاندن خشــم‬ ‫کســی بــا ســخنان نــرم‪ -15.‬نویســنده المانــی برنــده نوبــل ادبــی ‪1946‬‬ ‫و نویســنده «گــرگ بیابــان» ‪ -‬گوناگــون‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 09‬تیر ‪1399‬‬ ‫‪ 07‬ذی العقده ‪1441‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 29‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪ 2 54‬‬ ‫‪ 1 6‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫عکس هفته‬ ‫بیمه بیکاری‬ ‫ابالغ یک میلیارد ریال‬ ‫برای تهیه طرح معماری‬ ‫داخلی مفخم بجنورد‬ ‫وضعیت اسفبار‬ ‫بندرترکمن‬ ‫بدون شرح‪....................:‬‬ ‫اینجا نیاز به نفس کشیدن دارد‬ ‫عکاس‪ :‬عقیل مهقانی ‪ -‬بازار کسب و کار‬ ‫دمیدن جانی تازه در بنای خانه رضا قلی نژاد گرگانی‬ ‫بــه بافــت قدیــم شــهر گــرگان کــه وارد شــوید‪ ،‬در هــر کــوی و بــرزن‬ ‫ان‪ ،‬عمارتــی قدیمــی دیــده می شــود کــه بــا نگاهــی بــه پیکــر ان‬ ‫می توان حدس زد که داســتان های زیادی در دل ان گذشــته اســت؛‬ ‫داســتان هایی که از صدها ســال پیش اغاز شــده اند‪ ،‬شخصیت های‬ ‫مختلفــی بــه ان قــدم گذاشــته‪ ،‬نقــش خــود را بــازی کرده انــد و از ان‬ ‫خــارج شــده اند و رفته رفتــه اتفاقــات تاریــخ ایــن شــهر را رقــم زده انــد‪،‬‬ ‫بعضــی از ان هــا در تاریــخ اســتراباد مانــدگار و برخی نیــز در گذر زمان‬ ‫بــه فراموشــی ســپرده شــده اند‪ .‬محلــه سرچشــمه گــرگان‪ ،‬جایــی در‬ ‫دل بافــت قدیــم ایــن شــهر‪ ،‬از ایــن داســتان ها کــم نداشــته اســت؛‬ ‫داســتان هایی کــه در پــس دیــوار بلنــد خانه هایــی شــکل گرفتنــد کــه‬ ‫اکنــون‪ ،‬پــس از ده هــا ســال‪ ،‬قامــت خــم کرده انــد و شــاید به دنبــال‬ ‫راوی تازه نفــس می گردنــد تــا قصــه ان هــا را بــرای نســل جدیــد بازگــو‬ ‫کنــد‪ .‬خانــه تاریخــی رضــا قلــی نــژاد یکــی از همیــن خانه هاســت؛‬ ‫خانـه ای کــه قصه هــا در دل خــود دارد و حــاال‪ ،‬بــا هیبتــی جدیــد ایــن‬ ‫قصه هــا را بــه دســت ماهــر افــرادی ســپرده کــه ان هــا را بــه شــکلی نو‬ ‫بــرای مــردم امــروز بازگــو کننــد‬ ‫مجــاورت ســرای خــان بــا بناهایــی همچــون امــام زاده نــور‪ ،‬ســرای‬ ‫تقوی هــا و عمــارت باقری هــا باعــث محبوبیــت بیشــتر ان بــرای‬ ‫گردشــگران شــده اســت؛ زیــرا ان هــا می تواننــد بــا طی مســافت هایی‬ ‫کوتــاه خــود را بــه هریــک از ایــن بناهــا برســانند و از ان هــا دیــدن کننــد‪.‬‬ ‫ســرای خــان دارای ‪ ۵۰۰‬متــر زیربنــا و شــامل دو بخــش ورودی‬ ‫در ضلــع جنوبــی و شــرقی خــود اســت‪ .‬در ِ اصلــی بنــا بــه بخــش‬ ‫اندرونــی و اصطبــل بــاز می شــد و در ِ فرعــی بــه حیــاط مرکــزی بنــا‪.‬‬ ‫دورتــادور حیــاط مرکــزی اتاق هایــی وجــود داشــتند کــه برخــی از‬ ‫ان هــا در زمــان قاجــار ســاخته شــد و تعــدادی اتــاق نیــز در زمــان‬ ‫پهلــوی بــه ایــن بنــا اضافــه شــد‪.‬‬ ‫حیاط و زیرزمین سرای خان‬ ‫خانــه رضــا قلــی نــژاد یــک بنــای دوطبقــه اســت کــه در طبقــه دوم ان دو‬ ‫اتــاق وجــود داشــت و دورتــادور ایــن بخــش تراســی ســاخته شــده کــه بــه‬ ‫حیــاط مشــرف بــود‪.‬‬ ‫همچــون برخــی از بناهــای قدیمــی ایرانــی‪ ،‬حوضــی هشــت ضلعی در وســط‬ ‫حیــاط وجــود داشــت‪ .‬امــا همچــون ســایر حوض هایــی کــه به صــورت اولیــه در‬ ‫خانه هــای قدیمــی گــرگان ســاخته می شــدند‪ ،‬ایــن حــوض نیــز عمــق زیــادی‬ ‫داشــت کــه اغلــب حفاظــی در اطــراف ان وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫تجربــه غــرق شــدن کودکــی در ایــن حوض هــا‪ ،‬خاطــره تلــخ مشــترک‬ ‫بســیاری از خانواده هــای گرگانــی اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل در ســال های‬ ‫پـس از ان دوران‪ ،‬ایــن حوض هــا کم کــم پــر شــدند و حوضــی بــا عمــق‬ ‫کمتــر بــر روی ان هــا ســاخته شــد‪ .‬حوضــی کــه اکنــون در میانــه حیــاط‬ ‫ی نــژاد وجــود دارد نیــز نتیجــه همیــن تغییــر اســت‪.‬‬ ‫خانــه رضــا قلـ ‬ ‫یکــی از ویژگی هــای منحصربه فــرد خانــه رضــا قلــی نــژاد یــا ســرای خــان ایــن‬ ‫اســت کــه ایــن بنــا جــزو معــدود بناهای قدیمی گرگان اســت کــه دارای زیرزمین‬ ‫اســت‪ .‬فضــای زیرزمیــن اغلــب به عنــوان محلــی خنــک بــرای فــرار از گرمــا و‬ ‫رطوبــت در روزهــای تابســتان‪ ،‬و همچنیــن محلــی بــرای نگهــداری مــواد غذایــی‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت‪ .‬بــرای ســاخت ایــن بنــا از مصالحــی همچــون‬ ‫خشــت‪ ،‬چــوب و ســفال اســتفاده شــده‪ ،‬ســقف بنــا نیــز همچــون ســایر‬ ‫خا نه هــا ی ایــن منطقــه به صــورت شــیروانی و از جنــس ســفال بــوده‬ ‫است‬ ‫بخشی از تاریخ استراباد که رو به ویرانی و فراموشی می رفت‬ ‫خانــه رضــا قلــی نــژاد یکــی از عمارت هــای زیبــای اســتراباد بــود‬ ‫کــه تــا همیــن چنــدی پیــش‪ ،‬به دلیــل خالــی بــودن از ســکنه و‬ ‫بی توجهــی مســئوالن در وضعیــت نامناســبی قــرار داشــت‪،‬‬ ‫بخش هــای زیــادی از ســقف‪ ،‬دیوارهــا و درهــای ان تخریب شــده‬ ‫بــود‪ ،‬فضــای اصطبــل محــل رویــش درختــان شــده بــود و حتــی‬ ‫اداره میــراث فرهنگــی شــهر گــرگان از ان به جــای انبــاری بــرای‬ ‫نگهــداری وســایل اضافــه خــود اســتفاده می کــرد‪.‬‬ ‫حبیــب یزدان پنــاه اظهــار داشــت‪ :‬بــا انجام‬ ‫مطالعــات طــرح محتوایــی مــوزه‪ ،‬مرحلــه‬ ‫دوم کــه تهیــه طــرح معمــاری داخلــی و‬ ‫موزه ارایــی اســت بــزودی اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی خراســان شــمالی تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن طــرح بــرای ســه مــوزه اســناد و‬ ‫نســخ خطــی‪ ،‬باستان شناســی و مــوزه‬ ‫مردم شناســی مجموعــه فرهنگی تاریخــی‬ ‫مفخــم بجنــورد‪ ،‬تهیــه و اجرایــی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــان هــا و نماهــای اجرایــی‪،‬‬ ‫اجــرای نورپــردازی‪ ،‬اجــرای تاسیســات خــاص‬ ‫بــا توجــه بــه موضوعــات نمایش داده شــده و‬ ‫حفاظت شــده‪ ،‬اجــرای تجهیــزات و ویترین ها‬ ‫و ســایر نقشــه های اجرایــی الزم بــرای‬ ‫موزه ارایــی و صحنه ارایــی از جملــه طرح هــای‬ ‫قابــل ارائــه بــرای ایــن مهــم اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه و بنای اولیه خانه رضا قلی نژاد‬ ‫خانــه رضــا قلــی نــژاد یکــی از ده هــا خانــه قدیمــی در بافــت قدیــم‬ ‫شــهر گــرگان اســت؛ خان ـه ای متعلــق بــه دوران قاجــار در ضلــع‬ ‫جنوب غربــی امــام زاده نــور کــه از ســمت جنوب شــرق نیــز بــه‬ ‫مجموعــه باقری هــا و تقوی هــا می رســد‪ .‬ایــن خانــه در محلــه‬ ‫سرچشــمه گــرگان واقــع شــده کــه به لحــاظ تاریخــی و فرهنگــی‬ ‫یکــی از ارزشــمندترین و مهم تریــن محــات شــهر گــرگان اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی خراســان شــمالی بــا اشــاره‬ ‫بــه لــزوم تهیــه طــرح معمــاری داخلــی و‬ ‫موزه ارایــی مجموعــه فرهنگی تاریخــی‬ ‫مفخــم بجنــورد گفــت‪ :‬بــر اســاس طــرح‬ ‫مصــوب اداره کل موزه هــای کشــور یــک‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار در ایــن زمینــه ابــاغ‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ایینه خانــه مفخــم یکــی از یادمان هــای‬ ‫برجســته دوره قاجار اســت‪ ،‬حدود ســال ‪۱۳۰۰‬‬ ‫هجــری بــه دســتور یــار محمدخــان شــادلو‪،‬‬ ‫معــروف بــه ســردار مفخــم ســاخته شــده و بــا‬ ‫شــماره ‪ ۱۱۶۷‬بــه ثبــت ملــی رســیده اســت‪.‬‬ ‫دمیدن جانی تازه در بنای خانه رضا قلی نژاد‬ ‫امــا ایــن بنــا در ســال گذشــته بــه دســت ماهــر و ذهــن خــاق‬ ‫افــرادی ســپرده شــد کــه در عــرض تنهــا چنــد مــاه ان را از ویرانـه ای‬ ‫بــا هیبتــی محــزون و غم انگیــز بــه محلــی دلنشــین و زیبــا تبدیــل‬ ‫کردنــد‪ .‬خانــه رضــا قلــی نژاد‪ ،‬که اکنون با نام ســرای خان شــناخته‬ ‫می شــود‪ ،‬بــا حفــظ شــکل ســنتی و حتــی برخــی مصالــح اولیه خود‬ ‫بــه یــک مجموعــه تاریخــی ـ فرهنگــی تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫افــراد می تواننــد بــا ســر زدن بــه ان‪ ،‬عالوه بــر بازدیــد از ایــن خانــه‬ ‫زیبــا و اشناشــدن بــا شــکل ســنتی خانه هــا و به طورکلــی زندگــی‬ ‫مــردم گــرگان‪ ،‬در یــک محیــط بســیار زیبا و دلنشــین وعــده غذایی‬ ‫خوشــمزه ای نیــز میــل کننــد‪ .‬انچــه مشــخص اســت‪ ،‬ایــن اســت‬ ‫کــه ایــن مجموعــه در نظــر دارد بــه ســبکی به طور کامــل متفاوت و‬ ‫با اســتانداردی باالتر از شــکل دیده شــده و شناخته شــده در شــهر‬ ‫گــرگان بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫بخــش ورودی اصلــی ســرا در بن بســتی جنــب امــام زاده نــور واقع‬ ‫شــده اســت‪ .‬دری چوبــی بــا کوبه هــای مخصــوص زنــان و مــردان‬ ‫کــه هــر دو لنگــه ان بــاز اســت‪ .‬دیوارهــای اجــری اطــراف خانــه و‬ ‫همچنیــن ســکوهای کوچکــی کــه در دو طــرف در ِ ورودی قــرار‬ ‫گرفته انــد‪ ،‬شــکل جالبــی دارنــد‪ .‬ســکوهایی کــه روزگاری محلــی‬ ‫بــرای نشســتن مــردم و گفت وگــو بــا همســایگان بودنــد و اکنــون‬ ‫گلدان هــای شــمعدانی ســعی می کننــد جــای خالــی ان مــردم و‬ ‫صــدای صحبت هــای ان هــا را پــر کننــد‪.‬‬ ‫امــا وقتــی قامــت خــم کنیــد و وارد خانــه شــوید‪ ،‬نخســتین‬ ‫چیــزی کــه جلــب توجــه می کنــد راهرویــی باریــک و کوتــاه اســت‬ ‫کــه در ســمت چــپ خــود ســکویی دارد و حــاال مزیــن اســت بــه‬ ‫گلدان هــای ســفالی بــا گل هــای رنگارنــگ‪ .‬روی دیوار ســمت چپ‬ ‫نیــز ایینه هایــی کار شــده اســت کــه زیبایی هــای ایــن بخــش از‬ ‫خانــه را منعکــس و ان را دوچنــدان می کننــد‪ .‬از ایــن بخــش کــه‬ ‫عبــور کنیــد‪ ،‬وارد بخــش ابتدایــی حیــاط می شــوید‪.‬‬ ‫چیدمان چشم نواز حیاط اول و حوض‬ ‫حوضــی کوچــک و فیروزه ای رنــگ در میانــه حیــاط و چــاه و ســطل‬ ‫ابکشــی که به شــکلی زیبا درکنار ان ســاخته شــده اســت‪ .‬در اطراف‬ ‫ایــن فضــا‪ ،‬بنایــی دوطبقــه دیــده می شــود‪ ،‬درهــای چوبــی‪ ،‬تراســی‬ ‫دور تــا دور طبقــه دوم‪ ،‬کــه در زبــان محلــی بــه ان تِــار می گوینــد‪،‬‬ ‫درهــای چوبــی بــا تزیینــات شیشــه ای و مشــبک در طبقــه دوم و‬ ‫ســپس ســقف شــیروانی ســفالی‪ .‬زیبایی و ارامشــی که در این فضا‬ ‫احســاس می شــود‪ ،‬ان قــدر گیراســت کــه زمــان از یــاد م ـی رود‪.‬‬ ‫مجموعــه تاریخــی ـ فرهنگــی ســرای خــان یــک فضــای عالــی بــرای‬ ‫اشــنا شــدن بــا فرهنــگ و تاریــخ گــرگان اســت؛ فضایــی کــه در‬ ‫جای جــای ان می تــوان زیبایــی را دیــد و قصــه مردمــی را کــه ســال ها‬ ‫پیــش در ان زندگــی کردنــد‪ ،‬از پــس درهــای چوبــی ان شــنید‪.‬‬ ‫نــور افتابــی کــه در حیــاط پهــن شــده‪ ،‬زنــده بــودن فضــا‪ ،‬تقارنــی کــه‬ ‫بــه شــکلی زیبــا در ســاخت ایــن قســمت بــه کار گرفتــه شــده اســت‪،‬‬ ‫و درنهایــت تناســب رنگ هــا کــه زیبایــی ایــن قســمت را تکمیــل کرده‬ ‫اســت‪ ،‬باعــث می شــود بــرای دقایقــی هــم کــه شــده همه چیــز را‬ ‫فرامــوش کنیــد و در ارامــش ایــن فضــا شــناور شــوید‪ .‬اتاق هایــی‬ ‫کــه در ایــن بخــش قــرار دارنــد‪ ،‬اکنــون نام هــای خاصــی بــرای‬ ‫خــود دارنــد‪ ،‬ســمرقند‪ ،‬بخــارا‪ ،‬اســتراباد‪ .‬ایــن اتاق هــا درحقیقــت‬ ‫مهمان خانه هایــی هســتند کــه می تواننــد از قبــل رزرو شــوند و بــه‬ ‫ایــن ترتیــب حریــم خصوصــی بــرای افــرادی کــه بــه اینجــا می اینــد ‪.‬‬ ‫حیاط کوچک اندرونی سرای خان‬ ‫از ایــن قســمت کــه گــذر کنیــد‪ ،‬وارد حیاطــی کوچک تــر می شــوید‬ ‫کــه از لحــاظ ســاختار شــبیه به حیــاط ورودی اســت‪ ،‬حوضــی‬ ‫کوچــک‪ ،‬درهــای چوبــی بــا شیشــه های رنگیــن و یــک ســکوی‬ ‫کوچــک بــا نرده هــای چوبــی‪ .‬پــس از عبــور از ایــن قســمت‪ ،‬بــه‬ ‫زیباتریــن بخــش ســرای خــان وارد می شــویم‪ .‬حیاطــی بــزرگ‬ ‫درمقابــل دیــدگان پدیــدار می شــود‪ ،‬دلبــاز‪ ،‬زیبــا و پــر از ارامــش‪.‬‬ ‫ابــی اســمان‪ ،‬نــور خورشــید‪ ،‬صــدای پرنــدگان‪ ،‬ارام بــودن فضــا و‬ ‫نظمــی کــه در ایــن قســمت وجــود دارد نخســتین چیزهایی هســتند‬ ‫کــه در اینجــا احســاس می شــوند‪ .‬بــزرگ بــودن فضــای حیــاط اصلــی‬ ‫ایــن امــکان را ایجــاد کــرده اســت کــه تعــداد زیــادی میــز و صندلــی با‬ ‫فاصلــه مناســب از هــم در اینجــا قــرار گیرنــد‪ ،‬در ســمت چپ‪ ،‬اتاقی‬ ‫چوبــی بــا بخش هایــی خراطی شــده و زیبــا کــه محــل اماده ســازی‬ ‫غذاهاســت‪ ،‬بــر زیبــا کــردن ایــن فضــا تاثیــری ویــژه گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫سرتاســر حیــاط مزیــن اســت بــه گل هــا و درختچه هــای زیبــا‪،‬‬ ‫بیــد مجنونــی درکنــار دیــوار در بــاد می رقصــد و میزهــا زینــت‬ ‫داده شــده اند بــه گلدان هــای کوچــک پــر از گل هــای خوش رنــگ‬ ‫طبیعی و البته تصویر منعکس شــده اســمان ابی‪ .‬صدای خوش‬ ‫و ارام همایــون شــجریان از جایــی در حیــاط بــه گــوش می رســد و‬ ‫بــودن در ایــن فضــا را دلچس ـب تر می کنــد‪.‬‬ ‫درمیــان ترکیبــی از صــدای پرنده هــا‪ ،‬فــواره اب و نوایــی اصیــل که‬ ‫بســیار متناســب اســت بــا ایــن فضــا‪ ،‬بــا خوش امدگویــی کارکنــان‬ ‫ایــن مجموعــه‪ ،‬محــل دلخــواه را بــرای نشســتن پیــدا می کنیــد؛‬ ‫ایــن محــل می توانــد در فضــای ازاد حیــاط و زیــر ســقف اســمان‬ ‫باشــد یــا یکــی از اتاق هــای حیــاط ورودی یــا اتاقــی در طبقــه دوم‬ ‫مشــرف بــر حیــاط اصلــی‪.‬‬ ‫در هــر کجــای ایــن مجموعــه کــه بنشــینید‪ ،‬زیبایــی و ارامــش را‬ ‫احســاس می کنیــد‪ ،‬انــرژی خوبــی کــه در همــه جــای ایــن فضــا‬ ‫گســترده شــده اســت‪ ،‬به خوبــی لمــس می شــود و بــه ایــن ترتیــب‬ ‫می توانیــد خاطرجمــع باشــید کــه دقایــق یــا ســاعات پیــش رو قــرار‬ ‫عمــارت مفخــم نیــز که هم زمــان با ایینه خانه‬ ‫ســاخته شــد‪ ،‬بزرگ تریــن و شــاخص ترین اثــر‬ ‫تاریخی دوره قاجار در خراســان شــمالی است‬ ‫و بــا شــماره ‪ ۹۵۲‬در فهرســت اثــار تاریخــی بــه‬ ‫ثبــت ملی رســیده اســت‪.‬‬ ‫این بنای مجلل ‪ ۳۴‬اتاق با دو تاالر بزرگ‬ ‫دارد‪ .‬نمــای اصلــی ســاختمان در ســمت‬ ‫جنــوب اســت کــه سراســر ان بــه زیباتریــن‬ ‫وجهــی بــا انــواع فنــون کاشـی کاری معــرق‪،‬‬ ‫هفت رنــگ و بــا طرح هــا و نقــوش انســانی‪،‬‬ ‫حیوانــی‪ ،‬اســلیمی‪ ،‬ختایــی و هندســی‬ ‫زینــت یافتــه اســت‬

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 385

روزنامه بازار کسب و کار پارس 385

شماره : 385
تاریخ : 1400/06/31
روزنامه بازار کسب و کار پارس 384

روزنامه بازار کسب و کار پارس 384

شماره : 384
تاریخ : 1400/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 383

روزنامه بازار کسب و کار پارس 383

شماره : 383
تاریخ : 1400/06/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 382

روزنامه بازار کسب و کار پارس 382

شماره : 382
تاریخ : 1400/06/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 381

روزنامه بازار کسب و کار پارس 381

شماره : 381
تاریخ : 1400/06/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 380

روزنامه بازار کسب و کار پارس 380

شماره : 380
تاریخ : 1400/06/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!