هفته نامه بازار کسب و کار شماره 239 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 239

صفحه بعد

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 239

هفته نامه بازار کسب و کار شماره 239

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫سشنبه ‪ 05‬فروردین ‪1399‬‬ ‫سهم من در بحران کرونا؛‬ ‫سهم زنان‬ ‫خانه دار برای‬ ‫عبور از کرونا‬ ‫در روزهــای شــیوع بیمــاری کرونــا‬ ‫و افزایــش تمایــل شــهروندان بــرای‬ ‫قرنطینــه خانگــی‪ ،‬نقــش زنــان‬ ‫خانــه دار بــه عنــوان ســکان داران‬ ‫مدیریــت منــازل در نحــوه اســتفاده‬ ‫صحیــح و بهینــه از ســاعات حضــور‬ ‫اعضــای خانــواده در کنــار یکدیگــر‬ ‫بیشــتر از قبــل اســت‪.‬‬ ‫جمعــی از زنــان خانــه دار گلســتانی‬ ‫در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا اشــاره بــه‬ ‫نقــش موثــر خانــه نشــینی در مهــار‬ ‫بیمــاری کرونــا ‪ ،‬تجربیــات خــود در‬ ‫روزهــای قرنطینــه را بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫یــک بانــوی ‪ ۳۹‬ســاله و خانــه دار‬ ‫گرگانــی گفــت‪ :‬در روزهــای قرنطینــه‬ ‫خانگــی‪ ،‬پیونــد بیشــتری میــان مــن و‬ ‫اعضــای خانــواده ام ایجــاد شــد کــه‬ ‫یکــی از دالیــل ان‪ ،‬گذرانــدن وقــت بــا‬ ‫ان هــا بــه همــراه بــازی و ســرگرمی‬ ‫هــای جدیــد بــود‪.‬‬ ‫رونمایی از هنرنمایی بالقوه مادران در‬ ‫ایام قرنطینه کرونایی‬ ‫‪ 24‬مارس ‪2020‬‬ ‫‪ 29‬رجب سال‪1441‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪2 39‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫رونمایی از هنرنمایی بالقوه مادران در ایام قرنطینه کرونایی‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫راز و جرگالن همچنان پاک‬ ‫‪5‬‬ ‫مردم از تفکیک زباله های‬ ‫خانگی اجتناب کنند‬ ‫‪4‬‬ ‫سهم هنرمندان صنایع‬ ‫دستی گلستان برای مبارزه‬ ‫با کرونا‬ ‫تغییر نان در بالی جان‬ ‫تقالی‬ ‫جهش تولید باید‬ ‫محسوس در زندگی مردم‬ ‫‪3‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪8‬‬ ‫ایجاد کند‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون تماس با سامانه ‪ ۴۰۳۰‬در طرح ملی غربالگری کرونا‬ ‫مدیرعامــل بنیــاد احســان ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) گفــت‪ :‬یکــی از اولیــن‬ ‫اقدامــات مــا در روزهــای ابتدایــی شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬راه انــدازی مرکــز تمــاس‬ ‫‪ ۴۰۳۰‬بــا همــکاری وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی بــرای انجــام طــرح‬ ‫ملــی غربالگــری در کشــور و پاســخگویی بــه ســواالت و دغدغه هــای کرونایــی مــردم‬ ‫بــود کــه تاکنــون ‪ ۲۰‬میلیــون تمــاس باایــن ســامانه ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز دوشــنبه بنیــاد احســان ســتاد اجرایــی فرمــان امــام‪ ،‬محمــد‬ ‫ترکمانــه افــزود‪ :‬بنابــر دســتور رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) مبنــی بــر‬ ‫بســیج تمــام امکانــات ســتاد و زیرمجموعه هــای ان بــرای مقابلــه کرونــا‪ ،‬بنیــاد‬ ‫احســان نیــز در هفته هــای اخیــر اقدامــات گســترده ای درایــن زمینــه انجــام داده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬روزانــه بیــش از ‪ ۲۵۰‬هــزار تمــاس بــا ایــن مرکــز گرفتــه مــی‬ ‫شــود که توســط دو هزار پزشــک و پزشــکیار و کارشــناس پزشــکی به این ســئواالت‬ ‫پاســخ داده مــی شــود‪ ،‬همچنیــن بــرای ارتبــاط اســان تر مــردم کددســتوری ‪ussd‬‬ ‫*‪ #۴۰۳۰‬نیــز راه انــدازی شــده کــه تســت احتمــال ابتــا بــه کرونــا ازایــن طریــق نیــز‬ ‫فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫ترکمانــه اعــزام پزشــک و تیم هــای درمانــی ســیار را نیــز از دیگــر خدمــات ایــن‬ ‫بنیــاد خوانــد و گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۱۰‬کاروان ســامت بــرای ارائــه خدمــات پزشــکی‬ ‫و درمانــی و دارویــی رایــگان بــه اســتان هــای کانــون کرونــا اعــزام شــدند و درکنــار‬ ‫اینهــا ســامانه تلــه مدیســین نیــز بــرای ارتبــاط زنــده بیمــاران در مناطــق محــروم بــا‬ ‫پزشــکان متخصــص در تهــران راه انــدازی و مــورد اســتفاده قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بنیــاد احســان اهــدا و توزیــع بســته های بهداشــتی ضدکرونایــی در‬ ‫مناطــق محــروم کشــور را از دیگــر اقدامــات ســتاد اجرایــی فرمــان امــام برشــمرد‬ ‫و خاطرنشــان کــرد‪ :‬در اولیــن اقــدام اهــدای ‪ ۲۵‬هــزار پــک بهداشــتی بــه مــردم‬ ‫محلــه شــهید هرنــدی تهــران و ضدعفونــی کــردن تمامــی معابــر و مســاجد و اماکــن‬ ‫عمومــی ایــن محلــه در دســتور کارمــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪:‬در مرحلــه بعــد اجــرای ایــن طــرح در سراســر کشــور را اغــاز کردیــم و‬ ‫ازطریــق حمایــت ازگروه هــای جهــادی همــکار ســتاد اجرایــی فرمــان امام در سراســر‬ ‫کشــور‪ ،‬ضدعفونــی کــردن معابــر عمومــی شــهرها و روســتاها و همچنیــن توزیــع‬ ‫اقــام بهداشــتی در مناطــق کــم برخــوردار را در دســتور کار خــود قــرار دادیــم‪.‬‬ ‫‪ 16‬راهکار کلیدی پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا (کووید‪)19-‬‬ ‫حفﻆ فاصله یک‬ ‫متری با افراد‬ ‫مشکوک به ویروس‬ ‫استفاده از ماسک‬ ‫در اماکن عمومی‬ ‫و پرتردد‬ ‫خودداری از روبوسی‬ ‫و دست دادن‬ ‫خودداری از تماس با‬ ‫حیوانات وحشی‬ ‫و اهلی‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫با افراد مشکوک به‬ ‫انفوالنزا‬ ‫پوشاندن دهان‬ ‫و بینی هنگام سرفه‬ ‫و عطسه‬ ‫استفاده از ضدعفونی‬ ‫کننده های الکلی در‬ ‫نبود اب و صابون‬ ‫شستشوی مکرر‬ ‫دست ها به مدت‬ ‫‪ 20‬ﺛانیه‬ ‫دستمال استفاده شده‬ ‫هنگام سرفه یا عطسه را‬ ‫به سطل زباله بیاندازیم‬ ‫ماندن در منزل‬ ‫هنگام بیماری‬ ‫پخت کامل گوشت‬ ‫و تخم مرغ‬ ‫جدا کردن وسایل‬ ‫شخصی از یکدیگر‬ ‫بهمراه داشتن‬ ‫دستکش یک بار‬ ‫مصرف‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫دست های الوده با‬ ‫صورت و چشم‬ ‫عدم تماس با وسایل‬ ‫و سطوح در اماکن‬ ‫عمومی‬ ‫ضد عفونی نمودن‬ ‫اشیا و سطوح قابل‬ ‫تماس‬ ‫‪2‬‬ ‫سایه سازمان‬ ‫نظارت بر بازار به‬ ‫صورت صبح و‬ ‫عصر از اصناف‬ ‫سشنبه ‪ 05‬فروردین ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪239‬‬ ‫استاندار گلستان‬ ‫امادگی کامل کلیه‬ ‫دستگاه های اجرایی برای‬ ‫بارندگی های پیش رو‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه پیــش بینــی هــای‬ ‫هواشناســی در خصــوص فعالیــت ســامانه بارشــی‬ ‫در اســتان اظهــار کرد‪:‬تمــام دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫و خدمــت رســان بــرای بارندگــی هــای پیــش رو در‬ ‫امادگــی کامــل هســتند تــا از بــروز مشــکل بــرای‬ ‫شــهروندان اســتان جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫دکتــر هــادی حــق شــناس در دومیــن‬ ‫جلســه ســتاد پیشــگیری ‪ ،‬هماهنگــی و‬ ‫فرماندهــی عملیــات پاســخ بــه بحــران کــه‬ ‫صبــح روز یکشــنبه ‪ ۳‬فروردیــن ‪ ۹۹‬برگــزار‬ ‫شــد ضمــن تبریــک ســال نــو و عیــد ســعید‬ ‫مبعــث تصریــح کرد‪:‬بــر اســاس پیــش بینــی‬ ‫هــای هــوا شناســی طــی روزهــای اتــی شــاهد‬ ‫بــارش بــاران در اســتان بــا میانگیــن ‪ ۵۰‬تــا‬ ‫‪ ۷۰‬میلــی متــری خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تدابیــر صــورت گرفتــه بخشــی از اب‬ ‫ســدها تخلیــه شــده و در حــال حاضــر ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫ظرفیــت خالــی در پشــت ســدها موجــود اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــرای جلوگیــری‬ ‫از ســیالب و اســیب بــه منابــع طبیعــی و‬ ‫خســارتهای احتمالــی بــه امــوال مــردم بــه‬ ‫خصــوص بخــش کشــاورزی و زیــر ســاختهای‬ ‫اقتصــادی منجملــه راه‪ ،‬و بخــش هــای‬ ‫اقتصــادی اســتان بخشــی از اب ســد هــا حــدود‬ ‫یــک مــاه قبــل تخلیــه شــده و بخشــی دیگــر بــر‬ ‫اســاس مصوبــه ‪ ۲۹‬اســفند ‪ ۹۸‬در ابتــدای ســال‬ ‫جــاری بــا همــکاری اب منطقــه ای تخلیــه شــد‪.‬‬ ‫دکتــر حــق شــناس ادامــه داد‪:‬ظرفیــت‬ ‫هایــی همچــون ســد اقدکــش و دایــک‬ ‫حفاظتــی در اق قــا نیــز بــه انحــراف روان‬ ‫اب هــا کمــک خواهنــد کــرد تــا مشــکلی بــرای‬ ‫مــردم بوجــود نیایــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن تبریــک روز جهانــی اب و روز‬ ‫جهانــی هواشناســی یــاداور شــد ‪ :‬امــروز در‬ ‫دنیــا موضوعــات اب و هواشناســی بســیار‬ ‫پراهمیــت و ارزشــمند اســت و البتــه ایــن‬ ‫اهمیــت در کشــور مــا کــه میانگیــن بارندگــی‬ ‫ان یــک ســوم میــزان جهانــی اســت‪،‬مورد‬ ‫توجــه دو چنــدان قــرار گرفتــه اســت و الزمــه‬ ‫ان توجــه و رعایــت در مصــرف توســط همــه‬ ‫اقشــار جامعــه اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا خاطــر نشــان کرد‪:‬بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه در ایــن روزهــا اکثــر مــردم در خانــه‬ ‫هســتند‪ ،‬الزم اســت همــه در اســتفاده بهینــه‬ ‫از اب دقــت کافــی را داشــته باشــند و صرفــه‬ ‫جویــی الزم را مــورد توجــه قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫ظرفیت نیمی از سدهای‬ ‫گلستان خالی از اب است‬ ‫سرپرســت شــرکت اب منطقه ای گلســتان گفت‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت ســدهای اســتان برای‬ ‫ذخیــره روان اب هــای ناشــی از بــاران و جلوگیــری از‬ ‫ســیالب احتمالی خالی از اب اســت‪.‬‬ ‫ســید محســن حســینی افــزود‪ :‬در حــوزه‬ ‫ابریــز گرگانــرود ‪ ۳‬ســد بوســتان‪ ،‬گلســتان‬ ‫و وشــمگیر ســاخته شــده کــه بــا توجــه بــه‬ ‫شــرایط اب و هوایــی و احتمــال بــارش زیــاد‬ ‫در روزهــای اخیــر تصمیــم گرفتــه شــد بــا‬ ‫کاهــش ظرفیــت موجــود‪ ،‬امــکان ذخیــره اب‬ ‫ناشــی از بــارش روزهــای اینــده فراهــم شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ســد بوســتان‬ ‫‪ ۱۶‬هــزار مترمکعــب‪ ،‬ســد گلســتان ‪ ۲۳‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب و ســد وشــمگیر ‪ ۷‬میلیــون مترمکعــب‬ ‫ظرفیــت خالــی بــرای ذخیــره اب بــاران و جلوگیــری‬ ‫از تخریــب روان اب هــا در پاییــن دســت دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس پیــش بینــی‬ ‫هواشناســی‪ ،‬بــا توجــه بــه ادامــه شــرایط‬ ‫فعالیــت جــوی تــا ســه شــنبه و افزایــش حجــم‬ ‫بــاران ناشــی از فعالیــت ایــن ســامانه میــزان‬ ‫بــارش ان حداکثــر ‪ ۸۰‬میلــی متــر خواهــد‬ ‫بــود کــه برنامــه ریــزی بــرای مهــار ان صــورت‬ ‫گرفتــه و جــای نگرانــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برنامــه هــای تکمیلــی بــرای‬ ‫جلوگیــری از بــروز ســیالب در اســتان گفــت‪:‬‬ ‫عــاوه بــر الیروبــی رودخانــه هــا‪ ،‬بــا رفــع مشــکل‬ ‫کانــال قرنجیــک و دیــواره حفاظتــی یلمــه خنــدان‬ ‫در صــورت مواجهــه بــا دبــی بــارش خــارج از پیــش‬ ‫بینــی مــی توانیــم ضمــن مهــار ســیالب از ورود روان‬ ‫اب هــا بــه شــهر اق قــا جلوگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫معــاون ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن‪ ،‬تجــارن گلســتان بــا اشــاره بــه گرانــی هــای اخیــر اظهــار کــرد‪ :‬علــت ایــن گرانــی هــا‬ ‫رســیدن محصــول بــا قیمــت بــاال بــه دســت فروشــنده اســت ضمــن اینکــه در ســطح اســتان بیــش از ‪ 140‬بــازرس صبح‬ ‫و عصــر مشــغول نظــارت بــر بــازار هســتند‪.‬‬ ‫درویشــعلی حســن زاده گفــت‪ :‬در خانــه بمانیــد تــا زنجیــره بیمــاری قطــع شــود‪ ،‬بــرای تامیــن نیازهــای ضــروری نیــز‬ ‫یــک فــرد بــه بــازار مراجعــه کنــد‪ ،‬ضمــن تشــکر از مــردم بایــد بگویــم کــه خوشــبختانه مــا در بــازار در مــورد هیــچ کاالیــی‬ ‫هجــوم بــه بــازار نداشــتیم‪.‬‬ ‫رهبر انقالب در سخنان زنده و تلویزیونی خطاب به ملت ایران به مناسبت عید مبعث و سال نو‪:‬‬ ‫کدام عاقلی کمک امریکا را که متهم‬ ‫به تولید ویروس است قبول می کند‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫اســامی صبــح روز (یکشــنبه) در ســخنانی زنــده‬ ‫و تلویزیونــی خطــاب بــه ملــت بــزرگ و شــریف‬ ‫ایــران‪ ،‬بــا درخواســت از پــروردگار متعــال بــرای رفــع‬ ‫هرچــه ســریع تر بیمــاری کرونــا از ســر ملــت ایــران‬ ‫و همــه بشــریت و بــا تاکیــد برضــرورت عمــل بــه‬ ‫همــه دســتورالعمل های بهداشــتی‪ ،‬نســخه مبتنــی‬ ‫بــر حقایــق بعثــت مبــارک پیامبــر خاتــم را نســخه‬ ‫نجات بخــش بشــریت در طــول تاریــخ خواندنــد و‬ ‫افزودنــد‪ :‬عمــل بــه حقایــق بعثــت بویــژه «صبــر و‬ ‫اســتقامت» تنهــا راه رســیدن ملــت شــریف ایــران‬ ‫عزیــز بــه قلــه رفیــع پیشــرفت و قــدرت اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر‬ ‫ســال ســخنرانی عمومــی اول ســال ایشــان در‬ ‫حــرم مطهــر حضــرت علی بن موســی الرضا(ع)‬ ‫برگــزار می شــد‪ ،‬افزودنــد‪ :‬امســال از دیــدار بــا‬ ‫مــردم و حضــور در حــرم رضــوی محــروم هســتیم‬ ‫امــا دلهایمــان همچــون همیشــه بــا یــاد امــام‬ ‫رئــوف مانــوس اســت‪.‬‬ ‫ایشــان بــا تبریــک عیــد بــزرگ مبعــث‪ ،‬بــار دیگــر‬ ‫عیــد نــوروز و حلــول بهــار را بــه مــردم تبریــک‬ ‫گفتنــد و افزودنــد‪ :‬اهمیــت واقعــه بســیار بــا‬ ‫عظمــت مبعــث به گون ـه ای اســت کــه خداونــد بــه‬ ‫فرمــوده قــران کریــم از همــه پیامبــران بــزرگ‬ ‫میثــاق گرفتــه اســت کــه هنــگام بعثــت رســول‬ ‫خاتــم‪ ،‬هــم بــه او ایمــان بیاورنــد و هــم او را‬ ‫بــا توصیــه بــه امتشــان بــرای ایمــان اوردن بــه‬ ‫پیامبراســام یــاری رســانند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬منظومــه معرفتــی‬ ‫اســام را از جملــه حقایــق بســیار مهــم بعثــت‬ ‫برشــمردند و افزودنــد‪ :‬در ایــن منظومــه‪ ،‬نظــر‬ ‫اســام دربــاره هســتی‪ ،‬انســان‪ ،‬ذات پــروردگار‪،‬‬ ‫مســیر انســان در دنیــا و اخــرت و مســائل‬ ‫اساســی دیگــر بــه روشــنی بیــان شــده اســت‪.‬‬ ‫ایشــان منظومــه ارزشــی اســام از جملــه‬ ‫خُلقیــات فــردی و اجتماعــی و مفاهیــم‬ ‫زندگی ســاز نظیــر ازادی‪ ،‬عدالــت اجتماعــی و‬ ‫ســبک زندگــی را بخــش مهــم دیگــری از حقایــق‬ ‫بعثــت رســول گرامــی اســام خواندنــد و افزودنــد‪:‬‬ ‫احــاد مــردم و جوامــع بشــری در صــورت عمــل بــه‬ ‫ایــن ارزشــها‪ ،‬معنــای حقیقــی و شــیرین زندگــی را‬ ‫درک خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در همیــن زمینــه‬ ‫افزودنــد‪ :‬عــده ای گمــان می کننــد کــه خاســتگاه‬ ‫مفاهیمــی نظیــر ازادی و عدالــت اجتماعــی غــرب‬ ‫اســت امــا غــرب تنهــا ســه چهــار قــرن اســت کــه‬ ‫بــا ایــن مفاهیــم اشــنا شــده در حالی کــه اســام‪،‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ســال قبــل ایــن مفاهیــم را بــه بشــریت‬ ‫هدیــه کــرده و بــر خــاف رفتــار ناصادقانــه غربــی‬ ‫هــا‪ ،‬در صــدر اســام و هــر جــا امکان پذیــر بــوده‬ ‫انهــا را محقــق کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایشــان احــکام اســامی یعنی مجموعــه بایدها‬ ‫و نبایدهــا در زمینه هــای فــردی و اجتماعــی را‬ ‫از دیگــر حقایــق بعثــت دانســتند و افزودنــد‪:‬‬ ‫ایــن احــکام برخاســته از معــارف اســامی و‬ ‫منطبــق بــا ارزشــها اســت و بــه حرکــت صعــودی‬ ‫انســان کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی تشــکیل حکومت اســامی‬ ‫را ضــروری و زمینه ســاز تحقــق حقایــق بعثــت‬ ‫خواندنــد و افزودنــد‪ :‬اگــر قــدرت سیاســی شــکل‬ ‫نگیــرد قلدرهــا‪ ،‬مســتکبران‪ ،‬مخالفــان ازادی‬ ‫و عدالــت و دیگــر دشــمنان بشــر‪ ،‬و نیــز برخــی‬ ‫ویژگی هــا نظیــر تنبلــی اجــازه نمی دهــد مفاهیــم و‬ ‫ارزشــها و احــکام محقــق شــود و انســان در مســیر‬ ‫نجــات و پیشــرفت حرکــت کنــد‪ ،‬بــه همیــن علــت‬ ‫بــود کــه پیامبــر خاتــم در اولیــن فرصــت ممکــن‬ ‫و در هجــرت بــه مدینــه‪ ،‬تشــکیل حکومــت داد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در نوعــی جمع بنــدی از ایــن‬ ‫بخــش از سخنانشــان تاکیــد کردنــد‪ :‬امــام خمینــی(ره)‬ ‫بــا درک بســیار عمیــق از حقایــق اســام‪ ،‬دقیقــا ً بــه‬ ‫ـوکل‬ ‫نســخه بعثــت عمــل کــرد و بــا ایمــان عمیــق و تـ ِ‬ ‫مبنایــی خــود و تکیــه بــر مــردم مومــن ایــران علیــه‬ ‫رژیــم فاســد‪ ،‬ظالــم وابســته پهلــوی به پــا خاســت و‬ ‫نظــام اســامی را شــکل داد تــا بــر اســاس معــارف‪،‬‬ ‫ارزشــها و احــکام بعثــت‪ ،‬ملــت ایــران را در مســیر‬ ‫فــاح و رســتگاری قــرار دهــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای تکیــه امــام راحــل بــر‬ ‫ایمــان ملــت ایــران را زمینه ســاز توفیــق در تشــکیل‬ ‫نظــام اســامی برشــمردند و افزودنــد‪ :‬ایــن یــک‬ ‫واقعیــت اســت کــه مــردم ایــران بــا وجــود برخــی‬ ‫ظواهــر‪ ،‬از ایمــان عمیــق و راســخ برخوردارنــد و‬ ‫امــام خمینــی نیــز بــا درک ایــن حقیقــت زیبــا معجــزه‬ ‫انقــاب اســامی را محقــق کــرد‪.‬‬ ‫ایشــان پیشــرفت اســام در زمانهــای مختلــف از‬ ‫جملــه قرنهــای اول بعثــت را ناشــی از ریشــه دار‬ ‫بــودن حقایــق بعثــت دانســتند و افزودنــد‪ :‬طبیعــت‬ ‫اســام پیشــرفت و قوی تــر شــدن اســت و اگــر‬ ‫امــروز نیــز صادقانــه بــه نســخه بعثــت عمــل کنیــم‪،‬‬ ‫مــی توانیــم ایــران را از ابعــاد مختلــف بــه قله هــای‬ ‫رفیــع برســانیم و در افقــی دورتــر تمــدن اســامی‬ ‫را محقــق کنیــم‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در ادامــه بــا اشــاره بــه تاکیــد‬ ‫خداونــد متعــال در قــران بــه موضــوع دشــمنی های‬ ‫گســترده بــا پیامبــران الهــی و پیامبــر اســام(ص)‪،‬‬ ‫دشــمنی های وســیع بــا نظــام اســامی را عجیــب‬ ‫ندانســتند و افزودنــد‪ :‬در میــان دشــمنان جمهــوری‬ ‫اســامی‪ ،‬امریــکا خبیث تریــن و عنودتریــن دشــمن‬ ‫اســت زیــرا مســئوالن ان‪ ،‬انــواع رذائــل اخالقــی‬ ‫اعــم از دروغگویــی‪ ،‬پشــت هم انــدازی‪ ،‬طمــع ورزی‪،‬‬ ‫وقاحــت و شــارالتان بــودن را دارنــد‪ ،‬ضمــن انکــه‬ ‫ظالــم‪ ،‬تروریســت و به شــدت بــی رحــم و ســنگدل نیــز‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای تاکیــد کردنــد‪:‬‬ ‫خداونــد متعــال از ابتــدای بعثــت یــک‬ ‫دســتورالعمل بــه پیامبــر اســام(ص) بــرای‬ ‫مقابلــه بــا دشــمنی هــا داده کــه عبــارت اســت‬ ‫از «صبــر» یعنــی «ایســتادگی»‪« ،‬مقاومــت»‪،‬‬ ‫«محاســبات دقیــق خــود را بــا خدعه گــری‬ ‫دشــمن تغییــر نــدادن»‪« ،‬بــا روحیــه بــه ســمت‬ ‫اهــداف واالی ترســیم شــده حرکــت کــردن» و‬ ‫«ادامــه دادن بــه مســیر»‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫اگــر «صبــر و اســتقامت» بــا «عقــل‪ ،‬تدبیــر و‬ ‫مشــورت» همــراه شــود پیــروزی قطعــی خواهــد‬ ‫بــود‪ ،‬افزودنــد‪ :‬بــا قاطعیــت مــی گویــم کــه ملــت‬ ‫ایــران ملــت صبــوری اســت و ملــت در ایــن چهــل‬ ‫ســال صبــر و اســتقامت خــود را نشــان داده‬ ‫اســت‪ ،‬اگرچــه برخــی اوقــات مســئولین بی صبــری‬ ‫کرده انــد و یــا برخــی روشــنفکر نماهــا بی صبــری از‬ ‫خــود نشــان داده انــد و تــا مــرز همــکاری بــا دشــمن‬ ‫هــم پیــش رفته انــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای افزودنــد‪ :‬نقطــه‬ ‫مقابــل ایــن افــراد بی صبــر‪ ،‬جوانــان بســیار زیــاد‬ ‫و مومنــی هســتند کــه در عرصه هــای مختلــف‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬علمــی‪ ،‬فنــاوری‪ ،‬سیاســی و فهــم‬ ‫بین المللــی مســایل حضــور دارنــد و هــر روز‬ ‫نیــز بــر تعــداد انهــا افــزوده می شــود‪.‬‬ ‫ایشــان در جمع بنــدی ایــن بخــش از‬ ‫سخنانشــان گفتنــد‪ :‬صبــر کــردن بــه معنــای‬ ‫تســلیم نشــدن‪ ،‬دچــار ضعــف و تردیــد نشــدن‪،‬‬ ‫بــا شــجاعت و تدبیــر جلــوی دشــمن را گرفتــن و‬ ‫او را مغلــوب کــردن اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه تاکیدهــای اخیر‬ ‫خــود مبنــی بــر لــزوم قــوی شــدن کشــور‪ ،‬ان را فراتــر‬ ‫از عرصــه دفاعــی و نظامــی دانســتند و خاطــر نشــان‬ ‫کردنــد‪ :‬قوی شــدن شــامل ابعــاد اقتصــادی‪ ،‬علمــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬سیاســی و تبلیغاتــی هــم می شــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫قوی شــدن نیازمنــد ابزارهایــی اســت‪ ،‬گفتنــد‪ :‬یکــی‬ ‫از ایــن ابزارهــا‪ ،‬حفــظ اکثریــت جمعیــت جــوان‬ ‫کشــور اســت و بــه همیــن علــت در ســالهای اخیــر‬ ‫بارهــا بــر ایــن موضــوع تاکیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫ایشــان قــوت و برتــری در فضــای مجــازی‬ ‫و پیشــرفت و برتــری در زمینــه بهداشــت‬ ‫و درمــان را کــه کارهــا و تحقیقــات علمــی‬ ‫فراوانــی نیــز در ایــن عرصــه انجــام شــده اســت‪،‬‬ ‫از دیگــر ابزارهــای قــوی شــدن برشــمردند و‬ ‫افزودنــد‪ :‬جهــش تولیــد یکــی دیگــر از ابزارهــای‬ ‫قوی شــدن اســت کــه البتــه الزاماتــی از جملــه‬ ‫مقابلــه بــا قاچــاق کاال و واردات بــی رویــه‪،‬‬ ‫اعطــای مشــوقها بــه تولیدکننــدگان و برخــورد‬ ‫قضایــی بــا ســوء اســتفاده کنندگان از کمکهــای‬ ‫دولتــی دارد کــه ایــن کارهــا بایــد امســال انجــام‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای همچنیــن بــه‬ ‫موضــوع بیمــاری همه گیــر و بین المللــی کرونــا‬ ‫اشــاره کردنــد و گفتنــد‪ :‬ایــن ویــروس کــه تقریبــا ً‬ ‫همــه کشــورهای دنیــا را گرفتــار کــرده و برخــی‬ ‫کشــورها حقایــق را دربــاره ایــن بیمــاری و‬ ‫تلفــات ان می گوینــد و برخــی هــم پنهــان کاری‬ ‫می کننــد ‪ ،‬مصــداق ایــه شــریفه قــران یعنــی‬ ‫ابتــا بــا خــوف و تــرس‪ ،‬مشــکالت اقتصــادی و‬ ‫گرفته شــدن جانهــا اســت امــا خداونــد متعــال‬ ‫در مقابــل ایــن ابتــا نیــز بــه صبــر توصیــه‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬صبــر در اینجــا بــه معنــای‬ ‫انجــام درســت و عاقالنــه کارهــا یعنــی عمــل‬ ‫بــه دســتورها و توصیه هــای مســئوالن ذی ربــط‬ ‫بــرای حفــظ جــان خــود و مــردم کشــور و کنتــرل‬ ‫ایــن بیمــاری خطرنــاک اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــه اظهــارات چندبــاره‬ ‫مقام هــای امریکایــی مبنــی بــر امادگــی بــرای‬ ‫ارســال کمکهــای دارویــی و درمانــی در صــورت‬ ‫درخواســت ایــران اشــاره کردنــد و گفتنــد‪:‬‬ ‫صحبتهــای امریکایی هــا جــزو حــرف هــای‬ ‫بســیار عجیــب اســت زیــرا اوال ً خودشــان دچــار‬ ‫کمبــود شــدید دارو و تجهیــزات پیشــگیری از‬ ‫بیمــاری هســتند و برخــی مسئوالنشــان صراحتــا ً‬ ‫از ایــن کمبودهــای وحشـت اور ســخن بــه میــان‬ ‫اورده انــد‪ ،‬بنابرایــن انهــا اگــر امکاناتــی دارنــد بــه‬ ‫مــردم خودشــان برســند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای افزودنــد‪ :‬ثانیــا ً‬ ‫امریکایی هــا خودشــان متهــم بــه تولیــد ایــن ویــروس‬ ‫هســتند البتــه نمی دانیــم ایــن اتهــام چقــدر صحــت‬ ‫دارد امــا بــا وجــود ایــن اتهــام‪ ،‬کــدام انســان عاقلــی‪،‬‬ ‫کمــک از ایــن کشــور را قبــول مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایشــان گفتنــد‪ :‬بــه امریکایی هــا هیــچ اعتمــادی‬ ‫نیســت زیــرا ممکــن اســت داروهایــی را ارســال‬ ‫کننــد کــه ویــروس را در ایــران شــایع تر و یــا‬ ‫مانــدگار کنــد و یــا حتــی ممکــن اســت افــرادی‬ ‫را به عنــوان درمان کننــده بفرســتند تــا ببیننــد‬ ‫اثرگــذاری ایــن ویروســی را کــه گفتــه مــی شــود‬ ‫بخشــی از ان فقــط مخصــوص ایــران ســاخته‬ ‫شــده‪ ،‬چگونــه بــوده و اطالعــات خــود را تکمیــل و‬ ‫دشــمنی خــود را بیشــتر کننــد‪ ،‬بنابرایــن ســخنان‬ ‫امریکایی هــا قابــل قبــول نیســت‪.‬‬ ‫ایشــان بــا یــاداوری تجربــه ‪ ۴۰‬ســاله و ظرفیــت‬ ‫فوق العــاده کشــور بــرای مقابلــه بــا همــه‬ ‫چالشــها و مشــکالت‪ ،‬خطــاب بــه ملــت عزیــز‬ ‫ایــران تاکیــد کردنــد‪ :‬ظرفیتهــای کشــور بســیار‬ ‫زیــاد اســت ولــی مهــم ان اســت کــه مســئوالن‬ ‫ایــن ظرفیتهــا را شناســایی کننــد و در همــه‬ ‫بخشــها افــراد جــوان‪ ،‬مومــن‪ ،‬بــا انگیــزه و‬ ‫متشــرّع بــه کار گرفتــه شــوند‪.‬‬ ‫ایشــان در پایــان بــار دیگــر همــه مــردم را بــه جــدی‬ ‫گرفتــن و عمــل بــه دســتورهای مســئوالن ســتاد‬ ‫ملــی مبــارزه بــا کرونــا توصیــه کردنــد و افزودنــد‪:‬‬ ‫بــر اســاس ایــن دســتورالعمل ها حتــی اجتماعــات‬ ‫دینــی و حرم هــای مطهــر تعطیــل شــد کــه در طــول‬ ‫تاریــخ مــا بــه ایــن شــکل بــی ســابقه بــود امــا چــاره ای‬ ‫نبــود و مصلحــت اینگونــه اقتضــاء می کــرد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی اظهــار امیــدواری‬ ‫کردنــد خداونــد متعــال هرچــه زودتــر ایــن بــا‬ ‫را از ملــت ایــران و ملتهــای مســلمان و همــه‬ ‫بشــریت دفــع کنــد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ۲۴۰‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫به صیادان گلستان‬ ‫تخصیص یافت‬ ‫در پــی ســفر و قــول محمــد باقــر نوبخــت‬ ‫معــاون ریاســت جمهــوری و رییــس ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه بــه گلســتان بابــت مطالبات‬ ‫صیــادان پــره ‪ ۲۴۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــه‬ ‫ایــن اســتان اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامــه ریــزی گلســتان‪ ،‬قــدرت‬ ‫اللــه عابــدی افــزود‪ :‬دکتــر نوبخــت بــا حضــور‬ ‫در شهرســتان مــرزی گمیشــان ضمــن کلنــگ‬ ‫زنــی پــروژه بیمارســتان ایــن شهرســتان بــا‬ ‫مــردم منطقــه دیــدار و گفــت و گــو کــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن دیــدار مردمــی کــه‬ ‫بیشــتر حاضــران صیــادان پــره (تــور گســتر)‬ ‫گمیشــان بودنــد خواســتار پرداخــت مطالبــات‬ ‫خــود شــدند کــه معــاون رییــس جمهــوری در‬ ‫همــان مــکان قــول مســاعد ان را داد‪.‬‬ ‫عابــدی بیــان کــرد‪ :‬رییــس ســازمان برنامــه‬ ‫و بودجــه پــس از بازگشــت بــه تهــران‬ ‫درخواســت صیــادان گمیشــان را در دســتور‬ ‫کار خــود قــرار داده و بــه دنبــال ان مبلــغ‬ ‫‪ ۲۴۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اداره کل شــیالت اســتان نیــز‬ ‫بــا ارســال اســامی صیــادان واجــد شــرایط و‬ ‫اطالعــات فــردی انهــا میــزان مشــمولیت هــر‬ ‫نفــر از اعتبــار تخصیصــی را مشــخص نمــود‪.‬‬ ‫هــر چنــد درایــن گــزارش ســازمان مدیریــت و‬ ‫برنامــه ریــزی گلســتان اشــاره ای بــه موضــوع و‬ ‫جزییــات طلــب صیــادان گمیشــان نکــرده اســت‪.‬‬ ‫غربالگری کرونا ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫از گروه های پرخطر‬ ‫جمعیت گلستان‬ ‫رئیــس مرکــز بهداشــت گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۴‬درصــد جمعیــت گلســتان کــه‬ ‫عمدتــا گــروه هــای پرخطــر در ابتــا بــه کرونــا‬ ‫ویــروس هســتند‪ ،‬غربالگــری شــدند‪.‬‬ ‫ناهیــد جعفــری در خصــوص غربالگــری کرونا‬ ‫در گلســتان اظهارکــرد‪ :‬تــا ســوم فروردیــن‬ ‫غربالگــری ‪ ۲۴۵‬هــزار و ‪ ۶۴۳‬نفــر‪ ،‬معــادل‬ ‫‪ ۱۴‬درصــد جمعیــت اســتان‪ ،‬توســط تیم هــای‬ ‫بهداشــتی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫جعفــری بیــان کــرد‪ :‬اجــرای ایــن غربالگــری‬ ‫نــه تنهــا موجــب کاهــش حجــم مراجعــات غیــر‬ ‫ضــرور بــه بیمارســتان ها را بــه نحــو چشــمگیری‬ ‫کــم کــرده اســت بلکــه باعــث تشــخیص بــه‬ ‫موقــع بیمــاری کرونــا نیــز شــده کــه باعــث رونــد‬ ‫تســهیل درمــان نیــز مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن غربالگــری هدفمنــد و بــا‬ ‫تاکیــد بــر گروه هــای پرخطــر انجــام شــده و‬ ‫شــامل ‪ ۲۷‬هــزار و ‪ ۴۶۶‬ســالمند‪ ۱۹ ،‬هــزار‬ ‫و ‪ ۴۵۴‬بیمــار مبتــا بــه فشــارخون‪ ۱۱ ،‬هــزار‬ ‫و ‪ ۴۵۵‬بیمــار مبتــا بــه دیابــت‪ ۱۱ ،‬هــزار و‬ ‫‪ ۹۲۹‬مــادر بــاردار و هــزار و ‪ ۷۵۵‬خانــوار در‬ ‫تمــاس بــا بیمــاران مشــکوک بســتری در‬ ‫بیمارســتان های اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن برنامــه تــا اعــام وضعیــت‬ ‫ســفید بحــران کرونــا در اســتان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز بهداشــت گلســتان افــزود‪ :‬مرکــز‬ ‫اطــاع رســانی تلفنــی ‪ ۳۱۶۳۶۳‬از تاریــخ‬ ‫‪ ۱۸‬اســفند در اســتان جهــت پاســخگویی بــه‬ ‫ســواالت هــم اســتانی هــای عزیــز در مرکــز‬ ‫بهداشــت اســتان راه انــدازی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن مرکــز تاکنــون پاســخگوی‬ ‫ســواالت هــزار و ‪ ۵۲۱‬نفــر بــوده کــه از‬ ‫کارشناســان ایــن حــوزه در خصــوص بیمــاری‬ ‫کرونــا راهنمایــی و مشــاوره دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫جعفــری در پایــان گفــت‪ :‬از بیــن تمــاس گیرنــدگان‬ ‫مردمــی‪ ۲۲۲ ،‬نفــر نیازمنــد ارجــاع بــه مراکــز درمانــی‬ ‫بودنــد کــه توصیــه و مشــاوره های الزم در ایــن‬ ‫خصــوص بــه انهــا انجــام شــد‪.‬‬ ‫‪#‬کرونا را‬ ‫شکست میدهیم‪.‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه گنبــد گفــت‪ :‬ســتاد مقابلــه بــا ویــروس کرونــا شهرســتان بــا توجــه بــه ضــرورت پیش بینی شــرایط بحــران‪ ۲ ،‬مرکز‬ ‫را جهــت راه انــدازی نقاهتــگاه بیمــاران بهبــود یافتــه کرونایی در شهرســتان در نظر گرفته اســت‪.‬‬ ‫قدیــر کریمــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس گفت‪:‬ســتاد مقابلــه بــا ویــروس کرونــا شهرســتان بــا توجــه بــه ضــرورت‬ ‫پیــش بینــی شــرایط بحــران‪ ۲ ،‬مرکــز را جهــت راه انــدازی نقاهتــگاه بیمــاران بهبــود یافتــه کرونایــی در شهرســتان در نظــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نقاهتــگاه شــماره یــک‪ ،‬بــا توجــه بــه نزدیکــی ایــن مرکــز بــه بیمارســتان پیامبــر اعظــم و بــودن در خــارج از محــدوده‬ ‫مســکونی شهرســتان‪ ،‬در مرکــز فنــی و حرفــه ای گنبــدکاووس امــاده و تجهیــز شــده اســت و دومیــن مرکــز نیــز در فضایــی دور از‬ ‫مــکان هــای مســکونی بــرای شــرایط ویــژه در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫دو مرکز به عنوان‬ ‫نقاهتگاهبیماران‬ ‫کرونایی در گنبد‬ ‫تجهیز شدند‬ ‫سشنبه‪ 05‬فروردین ‪1399‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪239‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی سال ‪ ۱۳۹۹‬را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند؛‬ ‫سهم هنرمندان صنایع‬ ‫دستی گلستان برای‬ ‫مبارزه با کرونا‬ ‫هنرمنــدان صنایــع دســتی گلســتان بــرای‬ ‫کمــک بــه مهــار هماننــد ســایر اقشــار‬ ‫جامعــه بــا دســت در دســت هــم دیگــر در‬ ‫راه مهــار کرونــا اقــدام بــه راه انــدازی کارگاه‬ ‫دوخــت ماســک و پوشــش پرســتاری‬ ‫کردنــد تــا عــاوه بــر تامیــن بخشــی از‬ ‫نیــاز بهداشــتی کادر درمانــی و مــردم ایــن‬ ‫اســتان‪ ،‬ســهم خــود در مهــار ایــن بیمــاری‬ ‫را ادا کننــد‪.‬‬ ‫ســیده معصومــه تانــد از هنرمنــدن بــا‬ ‫تجربــه طراحــی صنایــع دســتی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا نیازســنجی صــورت گرفتــه‬ ‫بــرای مشــارکت در مهــار ایــن بیمــاری و‬ ‫همــکاری تعــدادی از هنرجویــان و مهــارت‬ ‫اموزان‪،‬طراحــی و دوخــت کاورهــای پزشــکی‬ ‫را از ابتــدای روزهــای اول شــیوع و انتشــار‬ ‫کرونــا ویــروس اغــاز کردیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کلیــه تولیــدات ایــن جهادگــران‬ ‫بــا هزینــه شــخصی تهیــه و در اختیــار‬ ‫گروه هــای کــم برخــوردار‪ ،‬اقشــار اســیب‬ ‫پذیــر و اهالــی مناطــق حاشــیه نشــین‬ ‫شــهرهای اســتان قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫تانــد افــزود‪ :‬در روزهــای قرنطینــه و خانــه‬ ‫نشــینی از کلیــه هنرامــوزان و عالقــه منــدان‬ ‫خواســته شــد کــه بــا کنــار گذاشــتن سســتی‬ ‫و تنبلــی بــرای کمــک بــه کاهــش خســارت‬ ‫هــای احتمالــی ایــن بیمــاری وارد میــدان‬ ‫عمــل شــده و از هنــر خــود بــرای کمــک بــه‬ ‫شــهروندان بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت ‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫کالس هــا و کارگاه هــای اموزشــی مــا امــکان‬ ‫برگــزاری ندارنــد امــا دســت روی دســت‬ ‫نگذاشــته و از امکانــات ارتباطــی روز جامعــه‬ ‫بــا هنرجویــان و مهــارت امــوزان در ارتبــاط‬ ‫بــوده و بــه رد و بــدل اطالعــات بــا یکدیگــر‬ ‫مــی پردازیــم‪.‬‬ ‫از زمــان شــیوع ایــن بیمــاری ‪ ۱۱۵‬نفــر در‬ ‫گلســتان بــه ســبب ابتــای قطعــی بــه ایــن‬ ‫بیمــاری جــان باختنــد‪.‬‬ ‫اموزش مجازی‪ ،‬در‬ ‫بحران کووید‪ 19-‬سهم‬ ‫معلمان گنبدی‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا و تعطیلــی مــدارس‪،‬‬ ‫معلمــان گنبــدی را بــه فکــر تهیــه فیلم هــای‬ ‫اموزشــی و ارســال بــرای دانش امــوزان و‬ ‫همچنیــن تدریــس انالیــن بــا اســتفاده از فضــای‬ ‫مجــازی و شــبکه های اجتماعــی انداخــت تــا دوره‬ ‫طوالنــی غیبــت در کالس هــای درس‪ ،‬موجــب‬ ‫عقب افتادگــی اموزشــی انــان نشــود‪.‬‬ ‫چندتــن از معلمــان گنبــدکاووس از حــدود یــک‬ ‫مــاه پیــش کــه کرونــا مهمــان ایــن شــهر شــده‪ ،‬بــا‬ ‫ابتــکار و خالقیــت‪ ،‬رشــته تدریــس و امــوزش خــود‬ ‫را قطــع نکــرده و دانــش امــوزان را همچنــان پــای‬ ‫کتــاب و درس نگــه داشــتند تــا ایــن نســل اینــده‬ ‫ســاز از قافلــه درس و مشــق عقــب نماننــد‪.‬‬ ‫یکــی از معلمــان گنبــدی بــه ایرنــا گفــت‪ :‬بــا‬ ‫طوالنــی شــدن تعطیلــی مــدارس بــه دلیــل‬ ‫شــیوع کرونــا‪ ،‬تــاش کــردم بــا برقــراری‬ ‫ارتبــاط بــا دانــش امــوزان و اولیــای انهــا‪،‬‬ ‫شــرایط امــوزش را از طریــق فضــای مجــازی و‬ ‫شــبکه های اجتماعــی فراهــم کنــم‪.‬‬ ‫محمــد اردشــیری افــزود‪ :‬بــا تهیــه فیلم هــای‬ ‫اموزشــی و ارســال ان بــرای ‪ ۲۴‬دانــش اموزانــم در‬ ‫پایــه دوم دبســتان‪ ،‬خــا تعطیلــی طوالنــی مــدارس‬ ‫را جبــران کــرده و تــاش کــردم مانــع از بیــن رفتــن‬ ‫زحمــات چنــد ماهــه در کالس هــای درس شــوم‪.‬‬ ‫جهش تولید باید تغییر محسوس در زندگی مردم ایجاد کند‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی در پیامــی‬ ‫به مناســبت اغــاز ســال ‪ ۱۳۹۹‬هجــری‬ ‫شمســی‪ ،‬بــا اشــاره بــه تقــارن روز اول ســال‬ ‫بــا ســالروز شــهادت حضــرت موسـی بن جعفر‬ ‫(علیه الســام) بــه پیشــگاه مقــدس ان‬ ‫حضــرت ســام و درود فرســتادند و بــا تبریــک‬ ‫عیــد ســعید مبعــث و عیــد پــر طــراوت نــوروز‬ ‫بــه همــه ملــت بویــژه خانواده هــای معظــم‬ ‫شــهیدان و جانبــازان‪ ،‬جهادگــران عرصــه‬ ‫ســامت و همــه خدمتگــزاران ســختکوش‪،‬‬ ‫ســال جدیــد را ســال «جهــش تولیــد»‬ ‫نامگــذاری کردنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای بــا تســلیت و‬ ‫تبریــک بــه خانواده هــای شــهدای ســال ‪ ۹۸‬از‬ ‫جملــه شــهدای دفــاع از حــرم و مرزهــا و در‬ ‫راس انــان شــهید بزرگــوار ســردار ســلیمانی‪،‬‬ ‫شــهید ابومهــدی المهنــدس و همراهــان انهــا‬ ‫و همچنیــن شــهدای حادثــه کرمــان و حادثــه‬ ‫هواپیمــا و شــهدای ســامت‪ ،‬ســال ‪ ۹۸‬را‬ ‫ســالی پــر تالطــم بــرای ملــت ایــران خواندنــد و‬ ‫خاطرنشــان کردنــد‪ :‬ســال قبــل بــا ســیل اغــاز‬ ‫و بــا کرونــا تمــام شــد و در طــول ســال نیــز‬ ‫حــوادث گوناگونــی ماننــد زلزلــه و تحریم هــا‬ ‫پدیــد امــد امــا اوج ایــن حــوادث‪ ،‬جنایــت‬ ‫تروریســتی امریــکا و شــهادت ســردار نامــدار‬ ‫ایــران و اســام‪ ،‬شــهید ســلیمانی بــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد‪ :‬ســال‬ ‫قبــل‪ ،‬ســال ســختی بــود و گرفتاری هــای‬ ‫مــردم نیــز کــم نبــود امــا در کنــار ســختی ها‪،‬‬ ‫ســربلندی های بعضــا ً بی ســابقه ای وجــود‬ ‫داشــت و ملــت ایــران واقعــا ًخــوش درخشــید‪.‬‬ ‫ایشــان روانــه شــدن ســیل مــردم مومــن و بــا‬ ‫همــت بــرای کمــک بــه مناطــق اســیب دیده در‬ ‫قضیه ســیل اول ســال را از جمله زیبایی های‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬برشــمردند و افزودنــد‪ :‬هیجــان‬ ‫عمومــی و حضــور دههــا میلیونــی مــردم در‬ ‫حادثــه شــهادت بــزرگ شــهید ســلیمانی و‬ ‫خلــق اجتماعــات شــکوهمند در تهــران‪ ،‬قــم‪،‬‬ ‫اهــواز‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬مشــهد و کرمــان کــه در دنیــا‬ ‫و در تاریــخ کشــورمان بی نظیــر بــود‪ ،‬جلــوه‬ ‫دیگــری از ســربلندی مــردم و مایــه ابــروی‬ ‫کشــور و عــزت ملــت بــود‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای فداکاری هــای‬ ‫چشــمگیر و تحســین برانگیز مــردم در قضیــه‬ ‫کرونــا را نمونــه دیگــری از درخشــش ملــت‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬خواندنــد و گفتنــد‪ :‬زحمــات‬ ‫مجموعه هــای درمانــی یعنــی پزشــکان‪،‬‬ ‫پرســتاران‪ ،‬بهیــاران‪ ،‬مدیــران و کارکنــان‬ ‫مراکــز درمانــی و در کنــار انهــا خدمــات‬ ‫مجموعه هــای داوطلــب مردمــی ماننــد‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬طــاب و بســیجیان‪ ،‬همگــی‬ ‫مایــه عــزت و ابــرو اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا برشــمردن‬ ‫مصادیقــی از همــکاری و تعــاون اجتماعــی‬ ‫مــردم در ایــن روزهــا ماننــد تولیــد و توزیــع‬ ‫اقــام بهداشــتی‪ ،‬ضدعفونــی کــردن معابــر‪،‬‬ ‫کمــک بــه افــراد ســالمند‪ ،‬بخشــودگی اجاره هــا‬ ‫و بــه تاخیــر انداختــن دریافــت مطالبــات‪،‬‬ ‫افزودنــد‪ :‬ملــت ایــران زیبایی هــا و فضائــل‬ ‫خــود را در خــال حــوادث ســخت نشــان داد‬ ‫و مــن قلبــا ً و صمیمانــه از همــه ایــن فعالیتهــا‬ ‫و افــراد تشــکر می کنــم و مــژده می دهــم کــه‬ ‫پــاداش الهــی در انتظــار انهــا اســت‪.‬‬ ‫اردشــیری از دانــش امــوزان و اولیــای انــان‬ ‫خواســت بــا رعایــت کامــل اصــول و توصیه هــای‬ ‫بهداشــت فــردی و عمومــی کــه از ســوی‬ ‫مســووالن بهداشــت و درمــان اعــام و از طریــق‬ ‫رســانه ها اطــاع رســانی می شــود‪ ،‬بــرای قطــع‬ ‫رنجیــره ویــروس کرونــا تــاش کننــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از معلمــان گنبــدی کــه ایــن روزهــا‬ ‫از طریــق فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی‬ ‫مشــغول امــوزش بــه ‪ ۱۵‬دانــش امــوز پایــه‬ ‫ششــم خــود در روســتای «چپرقویمــه» از توابــع‬ ‫بخــش مــرزی داشــلی بــرون ایــن شهرســتان‬ ‫اســت گفــت‪ :‬از زمانــی کــه ویــروس کرونــا ســبب‬ ‫تعطیلــی مــدارس شــد بــه فکــر افتــادم تــا بــا‬ ‫اســتفاده از راه هــای مختلــف از جملــه تهیــه‬ ‫کلیپ هــای اموزشــی و ارســال ان بــرای دانــش‬ ‫امــوزان‪ ،‬مســیر علــم امــوزی را ادامــه دهــم‪.‬‬ ‫میــاد ســعادتی‪ ،‬دادن تکالیــف بــه دانــش‬ ‫امــوزان و گرفتــن امتحــان از انهــا از طریــق‬ ‫فضــای مجــازی را از دیگــر اقدامــات خــود‬ ‫بــرای امــوزش برشــمرد و افــزود‪ :‬مجموعــه‬ ‫ایــن اقدامــات بــا اســتقبال دانــش امــوزان و‬ ‫خانــواده انهــا مواجــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اگرچــه امــوزش از طریــق‬ ‫فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی‬ ‫نتایــج مطلــوب امــوزش حضــوری بویــژه بــرای‬ ‫مقطــع ابتدایــی را نــدارد امــا فایــده ان در ایــن‬ ‫شــرایط‪ ،‬جلوگیــری از ایجــاد وقفــه و فاصلــه‬ ‫بیــن دانــش امــوز بــا درس و مدرســه اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه شــیوه تهیــه فیلــم اموزشــی یــا‬ ‫تدریــس از طریــق فضــای مجــازی و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی از ســوی بخــش زیــادی از جامعــه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ۱۲۱‬نفر قربانی کرونا‬ ‫در گلستان‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫بــا اشــاره بــه کاهــش ‪ ۵۵‬نفــری افــراد‬ ‫ایشــان ازمونهــای ســال ‪ ۹۸‬را ازمونهایــی‬ ‫دشــوار خواندنــد و بــا تاکیــد بــر اینکــه هیــچ‬ ‫ملتــی بــا راحت طلبــی و رفاه جویــی محــض‬ ‫بــه جایــی نمی رســد‪ ،‬گفتنــد‪ :‬غلبــه بــر‬ ‫دشــواریها و عبــور ِ بــا روحیــه از انهــا موجــب‬ ‫قدرتمنــد شــدن یــک ملــت و کســب اقتــدار و‬ ‫اعتبــار اســت‪ ،‬همچنانکــه ملــت ایــران تاکنون‬ ‫بــه ایــن شــکل بــر مشــکالت غلبــه کــرده و بعد‬ ‫از ایــن نیــز خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای درس دیگــر‬ ‫حــوادث مختلــف را شــناخت ضعف هــای‬ ‫درونــی‪ ،‬خــارج شــدن از غــرور و غفلــت‬ ‫و لــزوم توجــه بــه پــروردگار دانســتند و بــا‬ ‫درخواســت از خداونــد بــرای قــرار دادن ســال‬ ‫‪ ۹۹‬به عنــوان ســال پیروزی هــای بــزرگ و‬ ‫بــا اســتمداد از پیشــگاه حضــرت بقیه اللــه‬ ‫بــرای حمایــت از مــردم مومــن ایــران گفتنــد‪:‬‬ ‫ملــت همچنانکــه در طــول ســالهای متمــادی‪،‬‬ ‫شــجاعانه و بــا روحیــه بــا حــوادث مواجــه‬ ‫شــدند‪ ،‬از ایــن پــس نیــز بــا روحیــه و امیــد بــا‬ ‫همــه حــوادث برخــورد کننــد و مطمئــن باشــند‬ ‫کــه تلخی هــا می گــذرد و یُســر و اســانی در‬ ‫ن‬ ‫انتظــار ملــت ایــران خواهــد بــود چــرا کــه ا ِ َّ‬ ‫عســر ِ یُســرا‪.‬‬ ‫َمــ َ‬ ‫ع ال ُ‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه جریــان داشــتن کار و‬ ‫تــاش در بخشــهای مختلــف کشــور از جملــه در‬ ‫بخشــهای علمــی‪ ،‬تحقیقــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬دولتی و‬ ‫قضایــی‪ ،‬افزودنــد‪ :‬خداونــد متعــال بــه همــه ایــن‬ ‫تالشــها برکــت می دهــد و ملــت را از ایــن گــذرگاه‬ ‫بــا عافیــت و ســربلندی عبــور خواهــد داد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اللــه خامنــه ای در ادامــه بــه‬ ‫ارزیابــی میــزان پیشــرفت شــعار ســال ‪۹۸‬‬ ‫یعنــی رونــق تولیــد پرداختنــد و بــا اشــاره بــه‬ ‫گزارشــهای موثــق از بازگشــت بــه کار برخــی‬ ‫از کارخانه هــای راکــد یــا تعطیــل‪ ،‬افزایــش‬ ‫ظرفیــت تولیــد بعضــی از واحدهــا‪ ،‬بــه میــدان‬ ‫امــدن شــرکتهای دانش بنیــان و برداشــتن‬ ‫گام هــای جــدی در پژوهــش و تحقیــق‬ ‫به عنــوان سرچشــمه تولیــد‪ ،‬گفتنــد‪ :‬ایــن‬ ‫گزارشــها نشــان می دهــد در ســال ‪ ۹۸‬عــاوه‬ ‫بــر اســتقبال صاحبنظــران از شــعار رونــق‬ ‫معلمــان بــرای دانــش امــوزان انجــام می شــود‬ ‫امــا مدیــر مدرســه تیزهوشــان شــهید بهشــتی‬ ‫گنبــدکاووس بــا راه انــدازی مدرســه مجــازی‬ ‫شــیوه دیگــری از امــوزش را در پیــش گرفــت‪.‬‬ ‫قربــان صادقــی بــه ایرنــا گفــت‪ :‬در شــیوه‬ ‫اموزشــی مــا کــه بــرای پنــج روز هفتــه شــامل‬ ‫ســه روز اموزش و دو روز رفع اشــکال طراحی‬ ‫شــده‪ ،‬معلمــان بــر اســاس برنامــه اعــام‬ ‫شــده و بــا رعایــت توصیه هــای بهداشــتی‬ ‫در مدرســه حضــور یافتــه و بــا اســتفاده از‬ ‫تجهیــزات اموزشــی الکترونیــک اقــدام بــه‬ ‫تدریــس انالیــن (برخــط) دروس می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دانــش امــوزان کــه حضــور و‬ ‫غیــاب انهــا از همیــن طریــق انجــام می شــود‪،‬‬ ‫ضمــن بهره منــدی از امــوزش معلمــان‪،‬‬ ‫درصــورت ایجــاد پرســش بــرای انهــا می تواننــد‬ ‫ســوال خــود را ارســال و معلــم بالفاصلــه بــه‬ ‫ان پاســخ می دهــد‪.‬‬ ‫صادقــی اضافــه کــرد‪ :‬برخــی از معلمــان کــه امــکان‬ ‫حضــور در مدرســه را ندارنــد بــا تهیــه فایل هــای‬ ‫صوتــی یــا تصویــری مطالــب را در اختیــار مدرســه‬ ‫قــرار می دهنــد تــا از طریــق کانــال ایجــاد شــده در‬ ‫فضــای مجــازی بــه دســت دانــش امــوزان برســد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه ایــن شــیوه امــوزش مــورد‬ ‫رضایــت دانــش امــوزان و اولیــای انهــا قــرار‬ ‫گرفتــه گفــت‪ :‬در ایــن شــیوه تدریــس‪ ،‬انــرژی‬ ‫معلمــان و وقــت ‪ ۹۰‬دقیقــه ای کــه بــرای هــر‬ ‫درس پیــش بینــی شــده‪ ،‬هــدر نمــی رود‪.‬‬ ‫ایــن مدیــر مدرســه ادامــه داد‪ :‬امــروز همــه‬ ‫وظیفــه داریــم در کنــار هــم باشــیم و بــا اســتفاده‬ ‫از اموزش هــای مجــازی و مانــدن در خانــه‪ ،‬ســهم‬ ‫تولیــد‪ ،‬در عمــل نیــز از ان اســتقبال شــد و بــا‬ ‫کار و تــاش دســتگاههای مختلــف‪ ،‬تولیــد تــا‬ ‫حــدودی بــه راه افتــاد البتــه اثــر ان در زندگــی‬ ‫مــردم محســوس نشــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫بایــد بــا کار ده برابــری‪ ،‬تولیــد بــه جایــی‬ ‫برســد کــه در زندگــی مــردم اثــر بگــذارد‪،‬‬ ‫افزودنــد‪ :‬مســائل اقتصــادی کشــور متعــدد‬ ‫اســت از جملــه «اصالحــات بانکــی‪ ،‬گمرکــی‬ ‫و مالیاتــی» و «بهبــود فضــای کســب وکار»‬ ‫امــا نقــش تولیــد بی همتــا اســت و بــا راه‬ ‫افتــادن تولیــد و اســتفاده از بــازار فــروش ‪۸۰‬‬ ‫میلیونــی در داخــل و ضمنــا ً ارتبــاط بــا فــروش‬ ‫و بازارهــای خارجــی‪ ،‬مشــکالت اقتصــادی‬ ‫قطعــا ً پایــان می یابــد و تحریم هــا بــه نفــع‬ ‫کشــور تمــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬تحریــم تاکنــون در کنــار‬ ‫ضررهایــش‪ ،‬ســودهایی نیــز داشــته و مــا را‬ ‫وادار کــرده اســت کــه بــه فکــر تهیــه لــوازم‬ ‫زندگــی و نیازهــای کشــور از طریــق امکانــات‬ ‫داخلــی باشــیم کــه ایــن حرکــت بســیار مغتنــم‬ ‫ان شــاءالله ادامــه خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا جمع بنــدی‬ ‫سخنانشــان در خصــوص نیــاز قطعــی کشــور‬ ‫بــه تولیــد‪ ،‬ســال ‪ ۹۹‬را ســال «جهــش تولیــد»‬ ‫نامگــذاری کردنــد و خطاب به دسـت اندرکاران‬ ‫تاکیــد کردنــد‪ :‬جــوری عمــل کنیــد کــه بــا‬ ‫جهــش تولیــد‪ ،‬تغییــری محســوس در زندگــی‬ ‫مــردم به وجــود ایــد‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬البتــه الزمــه تحقــق ایــن‬ ‫هــدف برنامه ریــزی اســت و بخشــهای‬ ‫مختلــف ماننــد ســازمان برنامــه‪ ،‬مجلــس‬ ‫و مرکــز تحقیقــات ان‪ ،‬قوه قضائیــه‪،‬‬ ‫مجموعه هــای دانش بنیــان و گروههــای پــر‬ ‫شــمار جــوان‪ ،‬مبتکــر و فعــال بایــد در ایــن‬ ‫برنامه ریزی هــا شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در پایــان بــا تبریــک‬ ‫مجــدد ســال جدیــد و عیــد مبعــث و ارزوی‬ ‫جلــب توجهــات الهــی‪ ،‬از ملــت ایــران‬ ‫خواســتند به طــور روزافــزون بــه توجهــات‪،‬‬ ‫توســات و معنویــات خــود بیفزاینــد‪.‬‬ ‫خــود را در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا ادا کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــر امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬بــا شــیوع ویــروس کرونــا و احتمــال‬ ‫دنبالــه دار بــودن تعطیلــی مــدارس‪ ،‬نشســت‬ ‫هــم اندیشــی بــا معاونیــن‪ ،‬ســرگروه ها و‬ ‫کارشناســان اموزشــی بــرای تدویــن یــک برنامــه‬ ‫اموزشــی متناســب بــا شــرایط برگــزار شــد‪.‬‬ ‫کمــال الدیــن نظرنــژاد افــزود‪ :‬بــر ایــن‬ ‫اســاس مقــرر شــد بــا اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫مدیــران‪ ،‬معلمــان و کارشناســان همــه مقطــع‬ ‫تحصیلــی‪ ،‬فایل هــای اموزشــی تصویــری و‬ ‫صوتــی تهیــه و از طریــق فضــای مجــازی در‬ ‫اختیــار خانواده هــا و دانــش امــوزان مناطــق‬ ‫شــهری و روســتایی گنبــدکاووس قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬امــوزش از طریــق فضــای‬ ‫مجــازی متناســب بــا خالقیت هایــی کــه از ســوی‬ ‫معلمــان و دانــش امــوزان صــورت می گیــرد‪،‬‬ ‫بــرای بخــش قابــل توجهــی از حــدود ‪ ۸۰‬هــزار‬ ‫دانــش امــوز دختــر و پســر مــدارس دولتــی و‬ ‫غیردولتــی گنبــدکاووس درحــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫نظرنــژاد گفــت‪ :‬تــاش مــی کنیــم بــا اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت معلمــان مجــرب شهرســتان‪،‬‬ ‫فیلم هــای اموزشــی دروس تخصصــی و‬ ‫عمومــی را بــه صــورت متمرکــز تهیــه و از‬ ‫طریــق فضــای مجــازی در اختیــار دانــش‬ ‫امــوزان قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫امــوزش و پــرورش شهرســتان ‪ ۳۵۰‬هــزار‬ ‫نفــری گنبــدکاووس حــدود ‪ ۸۱‬هــزار دانــش‬ ‫امــوز در مقاطــع تحصیلــی گوناگــون و و‬ ‫حــدود ‪ ۵‬هــزار فرهنگــی شــاغل در مــدارس‬ ‫دولتــی و غیردولتــی دارد‪.‬‬ ‫بستری شــده در بیمارســتان های اســتان بــا‬ ‫ظــن ابتــا بــه کرونــا از روز گذشــته تاکنــون‬ ‫گفــت‪ :‬باوجــود تالش هــای صــورت گرفتــه‬ ‫تعــداد جان باختــگان ناشــی از ایــن بیمــاری‬ ‫در گلســتان بــه ‪ ۱۲۱‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل گفــت‪ :‬از زمــان شــیوع‬ ‫کوویــد‪ 19‬در اســتان تاکنــون ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۱۰۵‬نفــر‬ ‫در گلســتان بــه علــت داشــتن عالئــم مشــکوک‬ ‫بــه کرونــا در بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی‬ ‫بســتری شــدند کــه در حــال حاضــر و بــه‬ ‫اســتثناء فــوت شــدگان‪ ۵۸۸ ،‬نفــر همچنــان‬ ‫بســتری و در حــال درمــان و مراقبتهــای‬ ‫پزشــکی هســتند و بقیــه مرخــص شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بررســی ‪ ۹۹۹‬پاســخ ازمایــش‬ ‫شــهروندان گلســتانی نشــان از ابتــای ‪۳۹۸‬‬ ‫نفــر بــه کوویــد‪ 19-‬در اســتان قطعــی اســت‪.‬‬ ‫وی خطاب به شــهروندان از انها درخواســت‬ ‫کــرد عــاوه بــر جــدی گرفتــن توصیه هــای‬ ‫بهداشــتی و اقدامــات پیشــگیرانه‪ ،‬بــرای‬ ‫توقــت زنجیــره شــیوع ایــن بیمــاری از خانــه‬ ‫خــارج نشــوند چــرا کــه امــن تریــن جــا بــرای‬ ‫شــهروندان و اعضــا خانــواده منــزل اســت‪.‬‬ ‫وی بــا عنــوان اینکــه شــهرهای گــرگان‪،‬‬ ‫کردکــوی و علی ابادکتــول دارای بیشــترین‬ ‫افــراد بیمــار و مشــکوک بــه کرونــا هســتند‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا‬ ‫تاکیــد بــر قــدرت انتشــار بــاالی ایــن ویــروس‬ ‫گفــت‪ :‬گلســتانی هــا در ایــام نــوروز دیــد و‬ ‫بازدیدهــای خــود را کمتــر کــرده و تــا حــد‬ ‫امــکان از طریــق تلفــن و فنــاوری هــای روز‬ ‫جویــای حــال و احــوال همدیگــر شــوند‪.‬‬ ‫تند باد شدید و بارش‬ ‫باران مهمان تعطیالت‬ ‫نوروزی گلستانی ها‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫ورود ســامانه ناپایدار به اســتان‪ ،‬از بارش باران‬ ‫شــدید و وقــوع تندبــاد موقتــی بــا ‪ ۸۰‬کیلومتر بر‬ ‫ســاعت ســرعت در زمــان فعالیــت ایــن ســامانه‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬مناطــق کوهســتانی اســتان‬ ‫شــاهد و در انتظــار نخســیتن بــرف ســال اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن ســامانه ناپایــدار در روز‬ ‫دوشــنبه بــه اوج فعالیــت خــود رســیده و بــا‬ ‫شــدت گرفتــن بــاراش بــاران و وزش بــاد همــراه‬ ‫اســت کــه در نتیجــه ان احتمــال وزش تندبــاد‬ ‫بــا ‪ ۸۰‬کیلومتــر ســرعت در ســاعت نیــز پیــش‬ ‫بینــی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود ‪ :‬در اثــر فعالیــت ایــن‬ ‫ســامانه بارشــی عــاوه بــر کاهــش ‪ ۸‬تــا ‪۱۰‬‬ ‫درجــه ای دمــا‪ ،‬پیــش بینــی بــارش بــاران بیــن‬ ‫‪ ۳۰‬تــا ‪ ۸۰‬میلیمتــر در اســتان مــی شــود کــه بــر‬ ‫ایــن اســاس وقــوع ســیالب‪ ،‬طغیــان رودخانــه‬ ‫هــا‪ ،‬ابگرفتگــی معابــر شــهری‪ ،‬کاهــش دیــد‬ ‫افقــی‪ ،‬لغزندگــی جــاده هــا‪ ،‬اختــال در رفــت و‬ ‫امــد جــاده ای و خســارت بــه تاسیســات و ابنیــه‬ ‫دور از انتظــار نیســت‪.‬‬ ‫بگفتــه وی ایــن ســامانه عصــر ســه شــنبه از‬ ‫اســتان خــارج مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان همچنیــن بــا‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه‪ :‬در ایــن مــدت دریــای خــزر‬ ‫مــواج و ارتفــاع امــواج بــه یــک تــا ‪ ۳‬متــر خواهــد‬ ‫رســید از شــهروندان خواســت تــا از نزدیــک‬ ‫شــدن بــه ســاحل و حاشــیه رودخانــه هــا شــدید‬ ‫اجتنــاب کننــد ‪.‬‬ ‫سال نو مبارک‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫‪4‬‬ ‫پلمپ ‪ 9‬خبازی‬ ‫در کالله به علت‬ ‫عدم رعایت موارد‬ ‫بهداشتی‬ ‫سشنبه ‪ 05‬فروردین ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫مردم از تفکیک‬ ‫زباله های خانگی‬ ‫اجتناب کنند‬ ‫رشــید اتــا سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان کاللــه گفــت‪ 1025 :‬مــورد بازدیــد از مراکــز موادغذایــی و‬ ‫اماکــن عمومــی بــا محوریــت پیشــگیری از کرونــا در شهرســتان کاللــه انجــام گرفــت و در ایــن راســتا ‪ 9‬خبــازی‬ ‫نیــز پلمــپ شــد‪.‬‬ ‫مهنــدس شــمس الدیــن کــر کارشــناس مســئول واحــد بهداشــت مرکــز بهداشــت شهرســتان کاللــه هــم‬ ‫گفــت‪ :‬از اول طــرح پیشــگیری از کرونــا ویــروس از ســوم اســفند مــاه ســال جــاری تــا کنــون ‪ 9‬بــاب نانوایــی بــه‬ ‫علــت عــدم رعایــت موزایــن بهداشــتی پلمــب و تعــداد ‪ 5‬بــاب مراکــز موادغذایــی بــه علــت تخلــف از مقــررات‬ ‫بهداشــتی بــه تعزیــرات حکومتــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫شمـاره ‪239‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند‬ ‫شــهرداری بجنــورد از شــهروندان خواســت‬ ‫طــرح تفکیــک زبالــه تــر و خشــک از مبدا را‬ ‫تــا اطــاع ثانــوی بــرای پیشــگیری از انتقــال‬ ‫و شــیوع ویــروس کرونــا انجــام ندهنــد‪.‬‬ ‫روح اللــه عظیمــی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه امــکان الــوده بــودن زبالــه هــای‬ ‫خشــک تفکیــک شــده در منــازل وجــود دارد‬ ‫بنابرایــن از شــهروندان درخواســت مــی‬ ‫شــود از تفکیــک زبالــه هــای خشــک خــود‬ ‫را تــا اطــاع ثانــوی اکیــدا ًخــودداری کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تفکیــک زبالــه هــا در منــازل‬ ‫مــی توانــد احتمــال الودگــی را بــه خصوص‬ ‫در انبارهــای جمــع اوری ضایعــات بــه‬ ‫میــزان قابــل توجهــی افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫عظیمــی یــاداور شــد‪ :‬در ایــن میــان صرفــا ً‬ ‫افــرادی کــه دارای فضــای الزم بــرای‬ ‫نگهــداری ضایعــات بــدون الودگــی را تــا‬ ‫یــک مــاه در اختیــار دارنــد مــی تواننــد‬ ‫نســبت بــه تفکیــک و جداســازی زبالــه‬ ‫هــای خانگــی اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی زبالــه هــای خانگــی را در شــرایط‬ ‫حاضــر خطرنــاک تــر از زبالــه هــای‬ ‫بیمارســتانی دانســت و گفــت‪ :‬زباله هــای‬ ‫بیمارســتانی محــدود بــوده و پــاک ســازی‬ ‫شــده اند امــادر حالــی کــه زبالــه هــای‬ ‫خانگــی بــه مقــدار زیــاد تولیــد شــده و‬ ‫ظرفیــت پــاک ســازی انهــا در ســطح شــهر‬ ‫بجنــورد وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند‬ ‫شــهرداری بجنوردافــزود‪ :‬در ایــن میــان‬ ‫ممکــن اســت شــخصی الــوده بــه ویــروس‬ ‫کرونــا در منــزل بــوده و باعــث انتقــال‬ ‫ویــروس از طریــق زبالــه هــای خانگــی بــه‬ ‫زبالــه گــرد هایــی کــه بــدون اســتفاده از‬ ‫دســتکش و ماســک و مــواد ضدعفونــی‬ ‫کننــده اقــدام بــه پرســه زدن و جمــع اوری‬ ‫زبالــه هــا از طریــق ســطل هــای زبالــه واقــع‬ ‫در ســطح شــهر را برداشــت می کننــد بــه ایــن‬ ‫ویــروس مبتــا شــوند و نســبت بــه انتشــار و‬ ‫مانــدگاری ان در شــهر کمــک کننــد‪.‬‬ ‫عظیمــی بــه بیــان نکته هــای کلیــدی بــرای‬ ‫پیشــگیری و مدیریــت پســماند در شــرایط‬ ‫کرونایــی موجــود پرداخــت و از مــردم‬ ‫تقاضــا کــرد‪ :‬از رهــا کــردن لــوازم حفاظــت‬ ‫شــخصی خــود ماننــد ماســک‪ ،‬دســتکش‬ ‫و دســتمال های مرطــوب در معابــر و‬ ‫خیابان هــا اکیــدا ً خــودداری کننــد و پیــش‬ ‫از دور انداختــن‪ ،‬ان هــا را در کیســه های‬ ‫زبالــه مجــزا قــرار داده و در ِ کیســه را بــه‬ ‫صــورت محکــم گــره بزننــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬بایــد توجــه داشــت اینگونــه‬ ‫پســماندها را فقــط در مخــازن زبالــه‬ ‫موجــود در ســطح شــهر قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه دفــع مســتقیم‬ ‫پســماندها در ایــن ایــام بــا مشــارکت‬ ‫در کاهــش تولیــد پســماند همــکاری و‬ ‫بــا ابگیــری پســماندهای تــر را در خانــه‬ ‫خشــک و پســماندهای خشــک را فشــرده‬ ‫ســازی و کــم حجــم کنیــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬همچنیــن بایــد مراقب‬ ‫باشــیم کــه از ســوراخ نبــودن کیســه های‬ ‫حــاوی پســماند اطمینــان حاصــل نمائیــم کــه‬ ‫شــیرابه ان روی زمیــن ریختــه نشــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند‬ ‫شــهرداری مرکــز خراســان شــمالی بــا‬ ‫اظهــار اینکــه‪ :‬در ایــن میــان بایــد توجــه‬ ‫ویــژه بــه قابلیــت انتقــال ویــروس کرونــا‬ ‫داشــت بــه هیــچ عنــوان نبایــد ادامــس‪،‬‬ ‫تــه ســیگار و اب دهــان خــود را روی‬ ‫زمیــن بیندازیــم و از انجــام ایــن کار اکیــدا ً‬ ‫اجتنــاب و خــودداری کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا مصــرف کامــل مــواد‬ ‫شــوینده‪ ،‬ضدعفونــی کننده هــا و‬ ‫الکل هــای موجــود در بســته بندی ها‬ ‫از ســمی نبــودن پســماندهای تولیــد‬ ‫شــده اطمینــان حاصــل کنیــم و احتمــال‬ ‫اتش ســوزی ان هــا را کاهــش دهیــم‬ ‫همچنیــن از ضــد عفونــی کامــل مخــازن‬ ‫زبالــه در خانــه مطمئــن شــوید‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن در‬ ‫روزهــای شــیوع ویــروس کرونــاا توصیــه‬ ‫مــی شــود از کیسـه های پارچـه ای در خریــد‬ ‫اســتفاده کنیــد چــرا کــه ایــن نــوع کیســه هــا‬ ‫بــه مــا در حفــظ ســامتی کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن کیســه ها را می تــوان‬ ‫به راحتــی پــس از خریــد بــا اب و مــواد‬ ‫شــوینده شســت‪.‬‬ ‫وی از جملــه دیگــر راهکارهــا بــرای کاهش‬ ‫تولیــد پســماند و مصــرف پالســتیک را‬ ‫اســتفاده از دســتکش های نخــی بــه جــای‬ ‫دســتکش های پالســتیکی دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬دســتکش های نخــی را می توانیــم‬ ‫بــه محــض ورود بــه خانــه بــا شــوینده های‬ ‫مناســب شســته و ضدعفونــی کنیــم‪.‬‬ ‫تعطیلی بازارچه ها و مراکز تجاری گلستان‬ ‫تا ‪ ۱۵‬فروردین‬ ‫تهیه ‪ ۱۱۰‬هزار ماسک نتیجه مشارکت نیکوکاران گنبدی‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان گفــت کــه فعالیــت همه پاســاژها‪ ،‬بازارچه ها‬ ‫و مراکــز خریــد ایــن اســتان بــه ویــژه بازارچه هــای بندرترکمــن و اینچــه بــرون بــه جــز فروشــگاه های‬ ‫مــواد غذایــی بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا تــا ‪ ۱۵‬فروردیــن ‪ ۹۸‬تعطیل اســت‪.‬‬ ‫حســین طلوعیــان در دومیــن روز فروردیــن ‪ 1399‬اظهــار داشــت‪ :‬واحدهــای میــوه و تره بــار‪،‬‬ ‫نانوایــی‪ ،‬مــرغ فروشــی‪ ،‬قصابــی‪ ،‬خواروبــار‪ ،‬لبنیــات‪ ،‬فروشــگاه هــای بــزرگ و زنجیــره ای عرضــه‬ ‫کننــده مــواد غذایــی و اقــام بهداشــتی ضــروری از ایــن قاعــده مســتثنی هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت کــه ایــن تصمیــم در شــورای تامیــن گلســتان اتخــاذ شــده و فرمانــداران و دســتگاه‬ ‫هــای مربوطــه ماننــد نیــروی انتظامــی‪ ،‬پلیــس اماکــن‪ ،‬بهداشــت و تعزیــرات بایــد در اجــرای ان‬ ‫همــکاری کننــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬همــه عرضــه کننــدگان واحدهــای مجــاز بــه فعالیــت مکلفنــد مــواد ضدعفونــی‬ ‫کننــده و دســتکش در اختیــار مشــتریان قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬همــه اتــاق هــای اصنــاف و اتحادیــه هــای صنفــی مکلــف بــه اجــرا و اقــدام ابالغیــه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در همیــن ارتبــاط قرجــه طیــار دبیــر مجمــع نماینــدگان اســتان گلســتان گفــت کــه ویــروس کرونــا‬ ‫خســارت مــادی و معنــوی فراوانــی بــر ملــت تحمیــل کــرده و بهتــر اســت دولــت بخشــی از ایــن‬ ‫خســارت ها را در قالــب کمــک بالعــوض و تســهیالت کــم بهــره تامیــن و جبــران کنــد‪.‬‬ ‫تاکنون بر اثر ابتال به ویروس کرونا ‪ ۱۱۳‬گلستانی جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫انجام ‪ ۱۹۵‬هزار نفر‬ ‫غربالگری توسط‬ ‫هالل احمر خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر خراســان‬ ‫شــمالی از غربالگــری و تــب ســنجی ‪۱۹۵‬‬ ‫هــزار نفــر از مســافران عبــوری از جــاده هــای‬ ‫اســتان توســط نیروهــای ایــن جمعیــت عنــوان‬ ‫کــرد و گفــت کــه ایــن اقــدام در مبــادی ورودی‬ ‫شــهر های اســتان همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫محســن نجــات اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ ۱۴‬ایســتگاه‬ ‫بازســی ســامت اســتان‪ ،‬ســامت مســافران‪، ،‬‬ ‫مــورد پایــش قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا معرفــی افــراد مشــکوک بــه‬ ‫کوویــد‪ 19-‬بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اگــر معاینــه‬ ‫اولیــه بــا نتیجــه مثبــت روبــرو شــود اشــخاص‬ ‫الــوده و مشــکوک قرنطینــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬نیروهــای هــال احمــر‪ ،‬بــا‬ ‫تعــداد ‪ ۲۵۰‬نفــر روزانــه‪ ،‬در ایســتگاه هــای‬ ‫بازرســی ســامت اســتان مشــغول فعالیــت و‬ ‫پایــش ســامت افــراد هســتند‪.‬‬ ‫کاهش ابتال به ویروس کرونا در چند روز اخیر‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا اشــاره بــه کاهــش‬ ‫‪ ۵۵‬نفــری افــراد بستری شــده در بیمارســتان های اســتان گفــت‪:‬‬ ‫باوجــود تالش هــای صــورت گرفتــه تعــداد جان باختــگان ناشــی از‬ ‫ایــن بیمــاری در گلســتان بــه ‪ ۱۲۱‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل اظهــار داشــت‪ :‬از زمــان شــیوع کرونــا تاکنــون ‪۴‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۰۵‬نفــر در گلســتان بــه علــت داشــتن عالئــم مشــکوک بــه‬ ‫کرونــا در بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی بســتری شــدند کــه در حــال‬ ‫حاضــر بــه جــز فــوت شــدگان‪ ۵۸۸ ،‬نفــر همچنــان بســتری هســتند‬ ‫و بقیــه مرخــص شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بررســی ‪ ۹۹۹‬پاســخ ازمایــش شــهروندان گلســتانی نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه ابتــای ‪ ۳۹۸‬نفــر بــه کرونــا در ایــن اســتان قطعــی اســت‪.‬‬ ‫وی از مــردم خواســت توصیه هــای بهداشــتی را جــدی گرفتــه و‬ ‫عــاوه بــر رعایــت اقدامــات پیشــگیرانه‪ ،‬بــرای توقــت زنجیــره شــیوع‬ ‫ایــن بیمــاری از خانــه خــارج نشــوند‪.‬‬ ‫‪ ۳‬نیکــوکار گنبــدی از اغــاز شــیوع کرونــا ویــروس تاکنــون بیــن شــهروندن ســاکن محــات اســیب‬ ‫پذیــر‪ ،‬اماکــن عمومــی و مســاجد ‪ ۱۱۰‬هــزار ماســک در اختیــار جمعیــت هــال احمــر ایــن شهرســتان‬ ‫جهــت توزیــع قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫از مجمــوع ایــن ماســک هــای اهدایــی توســط خَیرانــی همچــون حــاج محمــد شــهرکی ‪ ۶۰‬هــزار‬ ‫عــدد و علی محمــد چوپانــی و حســین بابایــی نیــز ‪ ۵۰‬هــزار عددماســک تهیــه و اهــدا شــده اســت‬ ‫کــه از مجمــوع ایــن ماســک هــا تاکنــون ‪ ۷۶‬هــزار عــدد ان توزیــع شــد‪.‬‬ ‫رییــس جمعیــت هــال احمــر شهرســتان گنبــدکاووس بــا تاییــد ایــن خبــر گفــت‪ :‬از جملــه محــات‬ ‫و مناطــق توزیــع ماسـک های اهدایــی نیکــوکاران مناطــق شــمال غربــی شــهر گنبــدکاووس‪ ،‬مســکن‬ ‫مهــر کاج و مجتمــع مســکونی ‪ ۱۲۳‬واحــدی بنیــاد مســکن و برخــی اماکــن عمومی همچون مســاجد‪،‬‬ ‫مراکــز درمانــی‪ ،‬اداره زندانهــا‪ ،‬بانک هــا‪ ،‬برخــی مراکــز نگهــداری معلــوالن و ســالمندان بــود‪.‬‬ ‫اصغــر نودهــی همچنیــن از انجــام ‪ ۹‬مرحلــه ضدعفونــی معابــر شــهری توســط اکیــپ نیروهــای‬ ‫داوطلــب امــدادی جمعیــت هــال احمــر خبــر داد کــه بــا اســتفاده از مــواد ضدعفونــی کننــده ‬ ‫اهدایــی خیریــن اقدامــات الزم جهــت ضدعفونــی کــردن معابرعمومــی اماکــن مســکونی و تجــاری‬ ‫توســط چهــار تیــم ‪ ۵‬نفــره بــا ســه دســتگاه تراکتــور و نیــز ‪ ۵‬نفــر نیــروی داوطلــب بــه صــورت‬ ‫انفــرادی انجــام شــده و همچنــان نیــز ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن تعــدادی از نیروهــای داوطلــب هــال احمــر گنبــدکاووس بــا اســتقرار ‪۲‬‬ ‫پایــگاه امــداد و نجــات جمعیــت واقــع در روســتای «ایمــر» و ســه راهــی «اینچــه بــرون» اقــدام بــه‬ ‫امــوزش هــای پیشــگیرانه بــه مــردم ایــن مناطــق از ویــروس کرونــا در حــال ارائــه خدمــت هســتند‪.‬‬ ‫شهرستان گنبدکاووس با ‪ ۳۵۰‬هزار نفر جمعیت در شرق استان گلستان واقع است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در نــوروز ســالجاری‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬پایــگاه امــدادی شــامل ‪۱۲‬‬ ‫پایــگاه ثابــت جــاده ای‪ ،‬یــک پایــگاه‬ ‫امــداد هوایــی‪ ،‬یــک پایــگاه امــداد‬ ‫کوهســتان و یــک پایــگاه واکنــش‬ ‫ســریع نســبت بــه خدمــات رســانی‪،‬‬ ‫امادگــی مقابلــه بــا هــر گونــه‬ ‫حادثــه احتمالــی را دارنــد‪.‬‬ ‫نجــات افــزود‪ :‬پایــگاه هــای‬ ‫امــدادی کوهســتان‪ ،‬امدادهوایــی و واکنــش‬ ‫ســریع در تختــه ارکان بجنــورد مســتقر اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در نــوروز ‪ ،99‬هــال‬ ‫احمــر اســتان بــا بــه کارگیــری ‪ ۱۹‬دســتگاه‬ ‫امبوالنــس و ‪ ۱۳‬دســتگاه ســت نجــات در‬ ‫حادثــه هــای احتمالــی‪ ،‬در حــال امدادرســانی‬ ‫بــه شــهروندان اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬خوشــبختانه مــردم همراهــی‬ ‫توزیع اقالم بهداشتی بین‬ ‫حاشیه نشینان مینودشت‬ ‫دســتگیری ســارق دوربین هــای مداربســته شــهروندان گنبــدکاووس‬ ‫و توزیــع اقــام بهداشــتی در بیمارســتان فاطمه الزهــرا (س) و مناطــق‬ ‫حاشــیه شــهر مینودشــت از جملــه اخبــار کوتــاه شــرق گلســتان در‬ ‫دومیــن روز فروردیــن ســال ‪ ۹۹‬اســت‪.‬‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی و امــور عمرانــی فرمانــدار مینودشــت کرونــا‬ ‫گفــت‪ :‬بــا کمــک نیکــوکاران اســتان ‪ ۵۰۰‬محافــظ صــورت‪ ۸۸۰ ،‬لیتــر‬ ‫مــواد ضدعفونــی کننــده و هــزار و ‪ ۷۰۰‬بســته بهداشــتی و شــوینده تهیــه‬ ‫و در بیمارســتان فاطمــه الزهــرا (س) مینودشــت‪ ،‬محــات حاشــیه‬ ‫نشــین شــهر و برخــی روســتاهای ایــن شهرســتان توزیــع شــد‪.‬‬ ‫علیرضــا مصطفــی لــو همچنیــن برضــرورت رعایــت کامــل‬ ‫توصیه هــای بهداشــت فــردی و عمومــی و نیــز مانــدن در خانــه‬ ‫ازســوی مــردم شهرســتان مینودشــت بــرای قطــع زنجیــره انتقــال‬ ‫ویــروس کرونــا و رســیدن بــه ســامت پایــدار تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫کشاورزان مراقب باشند‬ ‫هشدار جهادکشاورزی استان نسبت به سرمازدگی باغ ها‬ ‫هشــدار رییس ســازمان جهادکشــاورزی خراســان شــمالی نســبت به ســرمازدگی باغ ها‪ :‬کشــاورزان‬ ‫بــرای جلوگیــری از خســارت احتمالــی پیش بینی هــای الزم را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫عبداللــه یوســفی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه کاهــش دمــا کشــاورزان اقدامــات الزم را جهــت‬ ‫جلوگیــری از خســارت وارده بــه باغهــا از بخــاری باغــی در بــاغ هــا اســتفاده کننــد و همچنیــن بــا اتــش‬ ‫زدن کاه و کلــش‪ ،‬شــاخه هــای خشــک شــده ایجــاد دود و گرمــا کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کشــاورزان هــم اکنــون از کــود و ســم پاشــی اکیــدا ً اجتنــاب کننــد و منتظــر شــرایط‬ ‫مناســب و مطلــوب جهــت ایــن امــر باشــند‪.‬‬ ‫وی از دامــداران اســتان نیــز خواســت تــا از چــرای دام در ارتفاعــات و مســیل هــا اجتنــاب و‬ ‫خــودداری کننــد و توصیــه هــا را جــدی بگیرنــد ‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی در خصــوص زنبــورداران نیــز گفــت‪ :‬نگهــداری(‬ ‫کندوهــا) انهــا بــه علــت احتمــال وقــوع ســیالب نبایــد در مناطــق پســت و کــم ارتفــاع باشــد‪.‬‬ ‫وی همچنین از فعاالن در حوزه شیالت نیز خواست تا مراقبت کنند اب های گل الود وارد استخرها نشود‪.‬‬ ‫یوســفی گفــت‪ :‬تاکــداران اســتان نیــز هــم اکنــون بایــد مراقبــت داشــته باشــند چــرا کــه افــت دمــا و‬ ‫بــارش بــاران محیــط را بــرای بیمــاری ســفیدک داخلــی انگــور فراهــم مــی کنــد‪ ،‬هــم اکنــون تاکــداران‬ ‫بایــد توصیــه هــای فنــی را جــدی بگیرنــد و بــا توجــه بــه تجربیــات خــود از شــیوع ایــن بیمــاری‬ ‫خســارت زا در ســطح تاکســتان هــا جلوگیــری بعمــل اورنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایــد توجــه ویــژه ای بــه بخــش کشــاورزی اســتان بــا توجــه بــه اینکــه ‪ ۴۴‬درصــد مــردم در‬ ‫روســتاها ســکونت داشــته و شــغل ‪ ۴۱‬درصــد انهــا نیــز در حــوزه کشــاورزی اســت بــه همیــن دلیــل‬ ‫بایــد نــگاه ویــژه ای بــه ایــن بخــش شــود‪.‬‬ ‫از انجائیکــه خراســان شــمالی دارای ‪ ۳۴۴‬هــزار عرصــه کشــاورزی میباشــد و ســاالنه بیــش از یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار تــن انــواع محصــول کشــاورزی و دامــی در ایــن اســتان تولیــد و بــه بــازار عرضــه‬ ‫مــی شــود‪.‬می بایســت کشــاورزان تــا عــادی شــدن شــرایط جــوی بیــش از بیــش هوشــیار و توصیــه‬ ‫هــای کشــاورزی را جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن بــا توجــه بــه هشــدارهای اداره کل هواشناســی خراســان شــمالی بــا پیش بینــی بــارش‬ ‫بــاران رگبــاری و نیــز بــرف‪ ،‬نســبت بــه احتمــال ســیالبی شــدن رودخانه هــا و احتمــال بــروز خســارت‬ ‫در بخش هــای مختلــف و همچنیــن کاهــش ‪ ۱۰‬درجــه ای دمــا هشــدار داده اســت‪.‬‬ ‫بنــا بــه اعــام مدیریــت هواشناســی اســتان بیشــترین حجــم بــارش را حداکثــر ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۶۰‬میلــی متــر و بیشــترین‬ ‫ارتفــاع بــرف را حداکثــر یــک تــا ‪ ۲‬ســانتیمتر و در ارتفاعــات حداکثــر پنــج تــا ‪ ۱۰‬ســانتی متــر اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫ایجــاد روانــاب‪ ،‬ابگرفتگــی معابــر‪ ،‬ســیالبی شــدن مســیل هــا‪ ،‬لغزندگــی و کاهــش دیــد در جــاده‬ ‫هــای کوهســتانی بــه همــراه کاهــش محســوس ‪ ۸‬تــا ‪ ۱۰‬درجــه ای دمــا تــا صبــح چهارشــنبه بــا‬ ‫احتمــال یخبنــدان و ســرمازدگی شــبانه نیــز دور از انتظــار نیســت‪.‬‬ ‫خوبــی در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا داشــته انــد‪،‬‬ ‫میــزان ســفرها در اســتان کاهــش داشــته‪،‬و جــاده‬ ‫هــا خلــوت اســت‪ ،‬شــمار تصــادف هــا و حــوادث‬ ‫جــاده ای نیــز بــا کاهــش روبــرو بــوده اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت هــال احمــر خراســان شــمالی حــدود‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬امدادگــر و نجاتگــر داوطلــب دارد‪.‬‬ ‫شــمار مبتالیــان بــه ویــروس کرونا در خراســان‬ ‫شــمالی ‪۱۸۹‬نفــر و تعــداد فوتــی هــای ناشــی از‬ ‫ایــن ویــروس نیــز ‪ ۱۹‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫نهم خرداد پایان شرکت در دهمین‬ ‫جشنواره کتابخوانی رضوی‬ ‫رییــس اداره کتابخانه هــای عمومــی گنبــدکاووس گفــت‪:‬‬ ‫پارســال هفــت هــزار ‪ ۲۰۰‬نفــر از گروه هــای مختلــف ســنی‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس در نهمیــن جشــنواره کتابخوانــی رضــوی‬ ‫شــرکت کردنــد کــه ‪ ۲۶‬نفــر انهــا موفــق بــه کســب مقــام شــدند‪.‬‬ ‫علیرضــا مجاهــدی راد بــا اشــاره بــه اغاز دهمین دوره جشــنواره‬ ‫کتابخوانــی رضــوی گفــت کــه مهلــت شــرکت در دهمیــن دوره‬ ‫ایــن جشــنواره ‪ ۹‬خــرداد اســت‪.‬‬ ‫نیمــی از جمیعــت یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــری اســتان‬ ‫گلســتان در هفــت شهرســتان گنبــدکاووس‪ ،‬رامیــان‪ ،‬ازادشــهر‪،‬‬ ‫مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬کاللــه و مراوه تپــه واقــع درشــرق ایــن‬ ‫اســتان ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫کووید‪ 19-‬بهره برداری از خانه های مرمت سازی شده‬ ‫سیل را به تاخیر انداخت‬ ‫سرپرســت بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گلســتان گفــت‪ :‬شــیوع ویــروس کرونــا موجــب کاهــش‬ ‫ســاعت کار کارگــران و تاخیــر در رونــد تکمیــل خانه هــای بازسازی شــده ســیل زده گلســتان شــد و‬ ‫بهره بــرداری از ان هــا را بــه تاخیــر انداخــت‪.‬‬ ‫ســیدمحمد حســینی گفــت‪ :‬بــا وجــود برخــی محدودیــت هــا ناشــی از فراگیــری ویــروس کوویــد‪،19‬‬ ‫اتمــام و تکمیــل هــر چــه ســریعتر ایــن خانــه هــای تحــت تاثیــر ســیل ســال گذشــته ادامــه داشــته و‬ ‫طبــق پیــش بینــی هــای الزم رونــد تحویــل و تکمیــل خانــه هــا تــا اردیبهشــت ‪ 99‬امــار منــازل بهــره‬ ‫بــرداری شــده بــه ‪ ۹۹‬درصــد خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی بــه اخریــن وضعیــت بازســازی خانــه هــای تخریــب شــده ناشــی از ســیالب ابتــدای ســال ‪98‬‬ ‫اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬تاکنــون بــا انجــام پــی کنــی ‪ ۷‬هــزار و ‪ ۵۶۹‬خانــه معــادل ‪ ۹۹‬درصــد خانــه‬ ‫هــای تخریــب شــده از ســیل کــه از ایــن تعــداد در مرحلــه اجــرای فونداســیون ‪ ۹۵‬درصــد‪ ،‬اجــرای‬ ‫اســکلت ‪ ۹۳‬درصــد‪ ،‬در مرحلــه اجــرای ســقف ‪ ۸۳‬درصــد و در مرحلــه دیــوار چینــی ‪ ۶۹‬درصــد در‬ ‫حــال اتمــام عملیــات ســاختمانی اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص تعمیــر منــازل اســیب دیــده از ســیل گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۶۴۵‬ملــک شــامل‬ ‫هشــت هــزار و ‪ ۲۹۹‬خانــه در مناطــق شــهری و ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۳۴۶‬خانــه در مناطــق روســتایی کــه در اثــر‬ ‫ســیل دچــار خســارت شــده بودنــد مرمــت و بازســازی شــدند‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬بــرای ســاخت و تعمیــر واحدهــای مســکونی ســیل زدگان اســتان تاکنــون ‪ ۵۶‬هــزار‬ ‫تــن ســیمان رایــگان اهدایــی مقــام معظــم رهبــری توزیــع شــده و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۰۲‬میلیــارد ریــال کمــک‬ ‫بالعــوض داده شــده و ‪ ۲۸‬هــزار و ‪ ۹۳۷‬مالــک خســارت دیــده موفــق بــه بســتن قــرارداد دریافــت‬ ‫تســهیالت بــا بانــک هــای عامــل شــدند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در نشســت قرارگاه بازســازی و نوســازی مناطق ســیل زده اســتان گفت‪ :‬معرفی‬ ‫همــه ‪ ۷‬هــزار و ‪ ۷۰۷‬خانــه نیازمنــد بازســازی ســیل اســتان بــرای دریافــت وام بــه بانــک هــای عامــل‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد ریــال بــه صــورت‬ ‫کمــک بالعــوض و تســهیالت کم بهــره بــه مالــکان واحدهــای مســکونی و کشــاورزان اســیب دیده‬ ‫از ســیل ابتــدای ســال ‪98‬اســتان پرداخــت شــده و حــدود ‪ ۷‬هــزار میلیــارد ریــال نیــز بــرای مرمــت و‬ ‫بازســازی زیرســاخت هــای اســیب دیــده هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ارش شــدید بــاران در روزهــای اواخــر اســفندماه ‪ ۹۷‬و ابتــدای ســال‪ 98‬در گلســتان‪ ،‬زمینــه ســاز‬ ‫بــروز روان اب کــه بــه صــورت ســیل مخــرب و برجــای گذاشــتن خســارات جانــی و مالــی در اســتان‬ ‫شــد را شــاهد بودیــم کــه متاســفانه در انتهــای ســال ‪ 98‬نیــز بــا ورود مهمــان ناخوانــده کوویــد‪19-‬‬ ‫یــا همــان کرونــا ویــروس شــاهد مقاومــت دیگــر ملــت و شــهروندان گلســتانی در مبــارزه بــا ایــن‬ ‫ویــروس هســتیم‪.‬‬ ‫احمــد کوهســتانی گفــت‪ :‬بســیجیان گالیکــش روزانــه قریــب بــه ‪ ۲‬هــزار ماســک تولیــد می کننــد و قــرارگاه‬ ‫پدافنــد زیســتی بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در ســپاه ایــن شهرســتان تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه شهرســتان گالیکــش گفــت‪ :‬توســط ســپاه گالیکــش ‪ 10‬تــوپ پارچــه تتــرون بــاارزش ‪10‬‬ ‫میلیــون تومــان و ‪ 5‬تــوپ پارچــه بــه ارزش ‪ 5‬میلیــون تومــان توســط خیریــن شهرســتانی تهیــه و بیــن‬ ‫خیاطــان جهــت تولیــد ماســک تقسیم شــده اســت‪.‬‬ ‫کوهســتانی افــزود‪ :‬ماســک ها بــا ‪ 35‬دســتگاه چرخ خیاطــی‪ ،‬در قالــب ‪ 6‬کارگاه بــا تولیــد روزانــه ‪1650‬‬ ‫ماســک در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫تولید روزانه نزدیک‬ ‫به ‪ ۲‬هزار ماسک‬ ‫توسط بسیجیان‬ ‫گالیکش‬ ‫شهرستانها‬ ‫راز و جرگالن‬ ‫همچنان پاک‬ ‫هفــت شهرســتان خراســان شــمالی ســال نــو‬ ‫را بــا ‪ ۱۳۸‬بیمــار کرونــا اغــاز کردنــد و اکنــون‬ ‫شــمار گرفتــاران ایــن ویــروس بــه ‪ ۱۶۵‬نفــر‬ ‫رســیده اســت‪ ،‬امــا شهرســتان مــرزی و کــم‬ ‫برخــوردار رازوجــرگالن‪ ،‬تنهــا نقطــه از اســتان‬ ‫اســت کــه همچنــان درهــای خــود را بــر روی‬ ‫ایــن ویــروس بســته نگــه داشــته اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬اســفندماه ســال گذشــته نخســتین‬ ‫ابتــای قطعــی بــه ویــروس کوویــد ‪ ۱۹‬در‬ ‫بجنــورد‪ ،‬مرکــز اســتان گــزارش شــد و از‬ ‫ان پــس شــمار مبتالیــان ایــن بیمــاری بــه‬ ‫تدریــج رو بــه افزایــش بــوده و شهرســتان‬ ‫بــه شهرســتان ایــن اســتان را درگیــر کــرد‬ ‫کــه بــر اســاس اخریــن امــار اعــام شــده تــا‬ ‫روز یکشــنبه ‪ -‬دیــروز ‪ -‬بــه ‪ ۱۶۵‬نفــر و امــار‬ ‫جان باختــگان نیــز بــه ‪ ۱۵‬تــن رســیده اســت‪.‬‬ ‫اگــر چــه تمامــی شهرســتان هــای خراســان‬ ‫شــمالی بیــش از ‪ ۲۰‬روز اســت کــه از‬ ‫وضعیــت ســفید خــارج شــده و گرفتــار ایــن‬ ‫ویــروس شــده انــد ولــی شهرســتان مــرزی‬ ‫و کــم برخــوردار رازوجــرگالن همچنــان در‬ ‫وضعیــت ســفید و فــارغ از ویروســی بــه نــام‬ ‫کرونــا بــه ســر مــی بــرد‪.‬‬ ‫ایــن در شــرایطی اســت کــه از یکــی ‪ ۲‬هفتــه‬ ‫قبــل نگرانــی هــا از بازگشــت کارگــران مهاجــر‬ ‫اســتان از دیگــر اســتان هــا اغــاز شــده بــود و‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه شهرســتان ‪ ۷۰‬هــزار نفــری‬ ‫راز و جــرگالن بــا بیــش از پنــج هــزار کارگــر‬ ‫مهاجــر‪ ،‬یکــی از مناطقــی اســت کــه احتمــال‬ ‫مــی رفــت از ایــن ناحیــه بیشــترین اســیب را‬ ‫ببینــد‪ ،‬امــا ایــن خطــه بــدون داشــتن حتــی‬ ‫یــک تخــت بیمارســتانی و حداقــل امکانــات‬ ‫درمانــی و دسترســی بــه پزشــک‪ ،‬تاکنــون‬ ‫توانســته بــا اقدامــات پیشــگیرانه از ایــن اب‪،‬‬ ‫خشــک دامــن بگــذرد‪.‬‬ ‫دوست داشتن همدیگر‪ ،‬دلیل‬ ‫سالمت منطقه‬ ‫خــال محمداخونــد ســرفراز‪ ،‬یکــی از‬ ‫معتمــدان محلــی‪ ،‬وضعیــت ســفید کرونایــی‬ ‫ایــن منطقــه را بازخــورد صفــا و صمیمیــت‬ ‫مــردم مــی دانــد بــه گونــه ای کــه بــه نظــر‬ ‫او تنهــا دلیــل خانــه نشــینی مــردم‪ ،‬دوســت‬ ‫داشــتن همدیگــر اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬از ســوی دیگــر برخــی‬ ‫اقدامــات بــه موقــع اجرایــی مســووالن‬ ‫منطقــه مــی توانــد دلیــل ایــن وضعیــت باشــد‬ ‫ولــی هــر انچــه هســت ایــن نمایانگــر عزمــی‬ ‫واقعــی در مــردم و مســووالن ایــن شهرســتان‬ ‫بــرای جلوگیــری از ورود ایــن ویــروس بــی‬ ‫رحــم اســت‪.‬‬ ‫بستن راه گلستان‪ -‬جرگالن ابتکار‬ ‫منطقه ای بود‬ ‫فرمانــدار شهرســتان رازوجــرگالن بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه هــر فعالیتــی کــه بــرای شهرســتان‬ ‫داد‪،‬‬ ‫مفیــد باشــد‪ ،‬انجــام خواهیــم‬ ‫سشنبه‪ 05‬فروردین ‪1399‬‬ ‫خاطرنشــان مــی کنــد اگرچــه تــردد بومــی‬ ‫هــای ایــن منطقــه در محــور ارتباطــی‬ ‫فرعــی ایرقایــه ‪ -‬قازانقایــه‪ ،‬محــدود بــود‬ ‫ولــی بــا ابتــکاری منطقــه ای و بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه اســتان گلســتان جــزو اســتان های‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا معرفــی‬ ‫کانونــی‬ ‫ِ‬ ‫شــده بــود‪ ،‬ایــن محــور فرعــی را مســدود‬ ‫کردیــم‪ ،‬تــا تمــام ظرفیــت کنترلــی بــر‬ ‫تنگــه ترکمــن‪ ،‬بــه عنــوان تنهــا ورودی‬ ‫شهرســتان‪ ،‬متمرکــز شــود‪.‬‬ ‫روح اللــه حســین پــور بــا بیــان‬ ‫اینکــه شهرســتان راز و جــرگالن فاقــد‬ ‫بیمارســتان و پزشــک متخصــص اســت‪،‬‬ ‫تصریــح مــی کنــد‪ :‬قبــل از اینکــه منتظــر‬ ‫بخشــنامه ای ابالغــی از اســتان باشــیم‪،‬‬ ‫بــه ســرعت کمیتــه هــای پیشــگیری از‬ ‫کرونــا را در روســتاها تشــکیل دادیــم تــا‬ ‫هــر فــرد غیربومــی کــه وارد روســتا مــی‬ ‫شــود‪ ،‬شناســایی و ســامتی اش رصــد‬ ‫شــود و افــراد مشــکوک بــا عالیــم کرونــا‪،‬‬ ‫بــه درمانــگاه معرفــی شــوند‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬ایــن کمیتــه متشــکل‬ ‫از دهیــاران‪ ،‬بهــورزان خانــه بهداشــت‪،‬‬ ‫اعضــای شــورای اســامی‪ ،‬فرماندهــان‬ ‫پاســگاه انتظامــی و ائمــه جماعــت‬ ‫ر و ستا ها ســت ‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه علمــای دینــی منطقــه‬ ‫در اقنــاع و اگاهــی بخشــی مــردم بــرای‬ ‫پیشــگیری از کرونــا نقــش ویــژه ای داشــته‬ ‫انــد‪ ،‬اضافــه مــی کنــد‪ :‬جلســات متعــددی‬ ‫بــا علمــای اهــل ســنت منطقــه برگــزار شــده‬ ‫و انهــا نیــز بــرای اجــرای سیاســت هــای‬ ‫پیشــگیری از کرونــا اعــام امادگــی کــرده انــد‪،‬‬ ‫بــه گونــه ای کــه مــردم را بــا زبــان دیــن بــرای‬ ‫عــدم برگــزاری تجمعــات‪ ،‬مراســم هــای عــزا و‬ ‫عروســی اقنــاع کــرده انــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۷‬هزار نفر در محور تنگه ترکمن‬ ‫غربالگری شده اند‬ ‫رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان‬ ‫رازوجــرگالن نیــز بــا بیــان اینکــه تنهــا نگرانــی‬ ‫ایــن منطقــه‪ ،‬ورود مســافرانی اســت کــه‬ ‫جهــت کار و کســب درامــد بــه اســتان هــای‬ ‫دیگــر رفتــه و اکنــون در حــال بازگشــت‬ ‫هســتند‪ ،‬تصریــح مــی کنــد‪ :‬بــا همــکاری‬ ‫داوطلبــان و ســفیران ســامت و نقــش موثــر‬ ‫بهــورزان خانــه بهداشــت‪ ،‬نزدیــک بــه ‪۷۰‬‬ ‫درصــد مــردم راز و جــرگالن به صــورت چهــره‬ ‫بــه چهــره اموزش هــای الزم بــرای جلوگیــری‬ ‫از انتشــار کرونــا را دیده انــد‪.‬‬ ‫رضاعلــی یوســفی بــا اشــاره بــه اینکــه محــور‬ ‫تنگــه ترکمــن رازو جــرگالن‪ ،‬در حــال حاضــر‬ ‫تنهــا مســیر ورودی ایــن شهرســتان اســت‪،‬‬ ‫اظهــار مــی دارد‪ :‬راه انــدازی مرکــز تب ســنجی‬ ‫در ورودی تنگــه ترکمــن کمــک شــایانی از‬ ‫لحــاظ روحــی و روانــی بــرای پیشــگیری از‬ ‫کرونــا داشــت و ازمایــش ‪ ۱۶‬نفــر از مــوارد‬ ‫مشــوک نیــز منفــی گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه خودمراقبتــی و رعایت‬ ‫بهداشــت فــردی در اولویــت پیشــگیری از‬ ‫بیمــاری کرونــا اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬خانــواده هــا‬ ‫در صــورت مشــاهده فــرد مشــکوک بــه ایــن‬ ‫بیمــاری در محــل زندگــی خــود‪ ،‬بایــد مــورد را‬ ‫فــورا بــه خانــه بهداشــت محــل زندگــی خــود‬ ‫‪۱۱‬هزار و ‪ ۴۰۰‬بطری ژل ضدعفونی کننده‬ ‫در جاجرم تولیدشد‬ ‫فرمانــدار جاجــرم گفــت‪:‬ژل ضــد عفونی کننــده دســت در کارخانــه عرقیــات و داروهــای گیاهــی راز طبیعــت ایــن‬ ‫شهرســتان بــه میــزان ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬بطــری در بســته هــای ‪ ۱۱۰‬و ‪ ۲۲۰‬ســی ســی تولیــد و توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫رضــا اذری گفــت‪ :‬ایــن کارخانــه‪ ،‬تنهــا واحــد تولیدکننــده فعــال ژل ضدعفونــی کننــده دســت‬ ‫در اســتان اســت افــزود‪ :‬بــا شــیوع کرونــا ویــروس‪ ،‬کارخانــه فــراوری گیاهــان دارویــی در ایــن‬ ‫شهرســتان‪ ،‬خــط تولیــد عرقیــات را بــه تولیــد ژل ضدعفونــی کننــده تغییــر داده و البتــه قــرار اســت‬ ‫در صــورت تامیــن الــکل‪ ،‬خــط تولیــد محصــول ضدعفونــی کننــده از الــکل هــم راه انــدازی شــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان جاجــرم خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای راه انــدازی خــط تولیــد محصــول ضــد عفونــی‬ ‫کننــده‪ ،‬دســت کــم بــه ‪ ۱۰‬تــن الــکل نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬تاکنــون در شــرکت دانــش بنیــان طراحــان شــیمی ســبز جاجــرم ‪ ۱۹‬هــزار لیتــر‪،‬‬ ‫مایــع ضدعفونــی کننــده ســطوح تولیــد و توزیع شــده اســت‪.‬‬ ‫اذری دربــاره ســایر اقدمــات انجــام شــده بــرای مقابلــه بــا کرونــا در ایــن شهرســتان گفــت‪ :‬در قالــب‬ ‫‪ ۱۲‬گشــت مشــترک بــا حضــور بهداشــت‪ ،‬اداره اماکــن نیــروی انتظامــی و اتــاق اصنــاف از نانوایــی‬ ‫هــا‪ ،‬لبنیــات فروشــی هــا‪ ،‬قصابــی هــا‪ ،‬شــیرینی پــزی هــا‪ ،‬ارایشــگاه هــای مردانــه و زنانــه‪ ،‬پروتئینــی‬ ‫هــا و میــوه فروشــی هــا‪ ۴۰۰ ،‬فقــره بازرســی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار جاجــرم خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن بازرســی هــا‪ ،‬منجــر بــه پلمــب پنــج واحــد صنفــی بخاطــر‬ ‫رعایــت نکــردن مســائل بهداشــتی و تشــکیل هفــت فقــره پرونــده تخلــف بهداشــتی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون حــدود ‪ ۲۲‬هــزار ماســک توســط خیــران و گــروه هــای مردمــی و‬ ‫بســیج تولیــد و توزیــع شــده گفــت‪ :‬در ‪ ۲‬کارگاه صنفــی تولیــد جــوراب و پوشــاک ظرفیــت تولیــد ‪۲۰‬‬ ‫هــزار ماســک ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫اذری خاطرنشــان کــرد‪ :‬راه انــدازی ایــن واحدهــای صنفــی‪ ،‬بــا تســهیالت اشــتغال روســتایی بــوده‬ ‫و اکنــون بــا تامیــن مــواد اولیــه تولیــد ماســک‪ ،‬در حــال تولیــد ایــن محصــول هســتند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬از دیگــر اقدامــات روزهــای کرونایــی اختصــاص ‪ ۲‬تــن برنــج پاکســتانی و ‪۵۰۰‬‬ ‫کیلوگــرم گوشــت منجمــد گوســاله بــه کادر بهداشــت و درمــان فعــال در امــر مبــارزه بــا کرونــای‬ ‫شهرســتان عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫مدیــر اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت شهرســتان جاجــرم نیــز در ایــن رابطــه گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۳۰‬هــزر ماســک‬ ‫تــا پیــش از نــوروز‪ ،‬بــا کمــک بخــش مردمــی‪ ،‬خیــران و اصنــاف در ایــن شهرســتان تولیــد و توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫ولــی اللــه اســماعیلی اظهــار داشــت‪ :‬نخســتین جــواز تاســیس تولیــد محــول هــای ضدعفونــی کننــده‬ ‫اموزشــکده فنــی و حرفــه ای بــرای کمــک بــه نیــاز مــردم بــه اقــام بهداشــتی‪ ،‬جاجــرم صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬در شهرســتان جاجــرم‪ ۶ ،‬نفــر مبتــا بــه کرونــا شــده انــد‪ .‬شــمار مبتالیــان‬ ‫بــه ویــروس کرونــا در خراســان شــمالی ‪۱۸۹‬نفــر و تعــداد فوتــی هــای ناشــی از ایــن ویــروس نیــز ‪۱۹‬‬ ‫نفــر گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪239‬‬ ‫ممنوعیت فروش‬ ‫مواد غذایی توسط‬ ‫دوره گردها در‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫اطــاع بدهنــد‪.‬‬ ‫هزینه کرد روزانه ‪ ۱۰‬میلیون ریالی‬ ‫پزشک ترکمن برای پیشگیری از کرونا‬ ‫تنهــا پزشــک ترکمــن و معتمــد اهالــی‬ ‫منطقــه جــرگالن نیــز بــا بیــان اینکــه احتمــال‬ ‫انتقــال ویــروس کرونــا بــا حضــور در تجمعــات‬ ‫مردمــی بویــژه در بیمارســتان هــا و مطــب‬ ‫هــای پزشــکی بیشــتر از ســایر مــکان هاســت‪،‬‬ ‫خطرنشــان مــی کنــد‪ :‬روزانــه بیــش از ‪۵۰‬‬ ‫بیمــار را مــداوا مــی کنــم کــه برای پیشــگیری از‬ ‫کرونــا‪ ،‬بیمــاران و همراهــان انهــا بایــد قبــل از‬ ‫ویزیــت لبــاس و گان مخصــوص‪ ،‬دســتکش و‬ ‫ماســک بپوشــند کــه بــا هزینــه شــخصی خــود‬ ‫ایــن اقــام بهداشــتی را تهیــه کــرده ام‪.‬‬ ‫دکتــر عبدالجلیــل غیــادی‪ ،‬بــا ذکــر اینکــه‬ ‫هزینــه روزانــه ‪ ۱۵۰‬هــزار ریــال بــرای هــر‬ ‫بیمــار جهــت تهیــه لبــاس و پوشــش‬ ‫مخصــوص بهداشــتی در مقابــل هزینــه‬ ‫هــای بعــد از ابتــا بــه کرونــا بســیار ناچیــز‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح مــی کنــد‪ :‬تمامــی درمانــگاه‬ ‫هــا و بیمارســتان هــای کشــور کــه بــه گفتــه‬ ‫کارشناســان مهمتریــن مرکــز شــیوع ایــن‬ ‫بیمــاری هســتند‪ ،‬مــی تواننــد ایــن ابتــکار را‬ ‫بــه خــرج دهنــد و نــه تنهــا بــرای بیمــار بلکــه‬ ‫بــرای همراهــان نیــز پوشــش بهداشــتی‬ ‫مخصــوص تهیــه کننــد زیــرا هزینــه پیشــگیری‬ ‫بســیار کمتــر از درمــان اســت‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬در صــورت بــه کارگیــری‬ ‫ایــن ابتــکار مــی توانیــم شــاهد قطــع زنجیــره‬ ‫انتقــال باشــیم و رونــد درمــان بیمــاران مبتــا‬ ‫بــه کرونــا را ســرعت ببخشــیم‪.‬‬ ‫شــمار مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی تــا ظهــر یکشــنبه‬ ‫ســوم فروردیــن بــه ‪ ۱۶۵‬نفــر و شــمار فوتــی‬ ‫هــا نیــز بــه ‪ ۱۵‬نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫از مجمــوع مبتالیــان کرونــا در خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬شهرســتان ‪ ۳۲۰‬هــزار نفــری بجنــورد‬ ‫بــا ‪ ۹۳‬نفــر پیشــتاز اســت و شهرســتان ‪۱۲۰‬‬ ‫هــزار نفــری اســفراین بــا ‪ ۳۴‬نفــر در رده‬ ‫بعــدی قــرار دارد‪.‬‬ ‫شــیروان ‪ ۱۶۰‬هــزار نفــری بــا ‪ ۱۲‬نفــر ســوم‬ ‫اســت و مانــه و ســملقان ‪ ۱۱۰‬هــزار نفــری بــا‬ ‫‪ ۱۰‬مبتــای بــه کرونــا در رده چهــارم قــرار دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۵۰‬هــزار نفــری فــاروج بــا ‪۷‬‬ ‫مبتــای کوویــد ‪ ،۱۹‬جاجــرم ‪ ۳۴‬هــزار نفــری بــا‬ ‫‪ ۶‬نفــر و گرمــه ‪ ۲۵‬هــزار نفــری بــا ‪ ۴‬نفــر در رده‬ ‫هــای بعــدی قــرار دارنــد‪ ،‬امــا شهرســتان مــرزی‬ ‫راز و جــرگالن‪ ،‬بــدون هیــچ مبتالیــی‪ ،‬همچنــان‬ ‫وضعیــت ســفیدی در ایــن بخــش دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه سرپرســت دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی تاکنــون ‪ ۵۳‬نفــر‬ ‫از مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری بهبــود یافتــه‬ ‫و از مراکــز درمانــی مرخــص شــده انــد و‬ ‫ازمایــش ‪ ۲۷۱‬نفــر از مــوارد مشــکوک نیــز‬ ‫منفــی گــزارش شــده اســت و هــم اکنــون‬ ‫‪ ۱۱۱‬بیمــار مشــکوک بــه ابتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در‬ ‫بیمارســتان هــای اســتان بســتری هســتند‪.‬‬ ‫دکتــر ســیداحمد هاشــمی‪ ،‬انجــام دیــد و‬ ‫بازدیدهــای مرســوم در اییــن نــوروز را باعــث‬ ‫گســترش شــدید ویــروس کرونــا دانســته و‬ ‫تاکیــد مــی کنــد‪ :‬قرنطیــه خانگــی موثرتریــن راه‬ ‫بــرای قطــع زنجیــره انتقــال ایــن ویــروس اســت‬ ‫و از مــردم مــی خواهیــم تــا در خانــه بماننــد‪.‬‬ ‫وی بــا گالیــه از برخــی شــهروندان مــی‬ ‫افزایــد‪ :‬البتــه خیلــی از مــردم رعایــت کردنــد‬ ‫امــا متاســفانه برخــی نیــز در خانــه نمانــده انــد‬ ‫و بــا توجــه بــه عــدم رعایــت عــده ای از مــردم‬ ‫و تــداوم دیــد و بازدیدهــای نــوروزی احتمــاال‬ ‫ایــن هفتــه امــار مبتالیــان اســتان رونــد‬ ‫فزونــی بــه خــود خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۳۰۱‬کیلومتــر مــرز‬ ‫مشــترک بــا کشــور ترکمنســتان اســت کــه‬ ‫بیشــتر ایــن مســاحت در شهرســتان راز و‬ ‫جــرگالن واقــع اســت‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان ســه بخــش و ‪ ۶‬دهســتان‬ ‫دارد و ‪ ۹۵‬درصــد جمعیــت ایــن منطقــه‬ ‫روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫راز‪ ،‬مرکــز شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن در‬ ‫‪ ۱۲۰‬کیلومتــری مرکــز خراســان شــمالی قــرار‬ ‫دارد و بیشــترین تمرکــز جمعیتــی قــوم ترکمــن‬ ‫ایــن اســتان در راز و جــرگالن اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫تاکید استاندار گلستان‪:‬‬ ‫بر خانه‬ ‫ماندن‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ‫مهار‬ ‫کرونا‬ ‫اســتاندار گلســتان در ادامه سرکشــی از مراکز درمانی اســتان‪ ،‬با حضور در بیمارســتان بندرگز خواســتار‬ ‫همراهــی بیشــتر مــردم در قرنطینــه خانگــی‪ ،‬پرهیــز از ســفرهای غیرضــروری و دیــد و بازدیدهــای عیــد و‬ ‫همچنیــن ادامــه طــرح غربالگــری و تب ســنجی در ورودی و خروجی هــای گلســتان شــد‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس همچنیــن بــا حضــور در بندرگــز محــل خروجــی اســتان و سرکشــی از فعالیــت‬ ‫گــروه تــب ســنجی پلیــس راه ایــن شهرســتان گفــت‪ :‬همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬هــال‬ ‫احمــر و نیــروی انتظامــی در تــب ســنجی و کنتــرل اتومبیــل هــای ورودی و خروجــی بســیار ارزشــمند‬ ‫و مطلــوب اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬رعایــت مــردم بــرای در خانــه مانــدن شایســته تقدیــر اســت چــرا کــه ســفر نرفتــن در‬ ‫ایــام نــوروز موجــب قطــع شــیوع ویــروس کرونــا و کاهــش بــار زحمــت پزشــکان‪ ،‬پرســتاران و کادر‬ ‫درمانــی اســتان مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اوج شــیوع کرونــا در گلســتان روزهــای ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۴‬اســفند بــود کــه در هــر روز بیــش‬ ‫از ‪ ۱۹۰‬نفــر در مراکــز درمانــی اســتان پذیــرش شــدند کــه بــا همراهــی مــردم در قرنطینــه خانگــی و‬ ‫رعایــت نــکات بهداشــتی‪ ،‬ایــن مراجعــات در حــال حاضــر بــه نصــف رســیده اســت کــه امیدواریــم‬ ‫ایــن رونــد کاهشــی تــا ‪ ۱۵‬فروردیــن ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در روزهــای اخیــر عــاوه بــر سرکشــی مســتمر از مراکــز درمانــی‪ ،‬بیمارســتان هــا و‬ ‫نقاهــت گاه هــای محــل بســتری بهبــود یافتــگان کرونــا‪ ،‬از شــهرهای ســیل زده و برخــی طــرح هــای‬ ‫پیشــگیرانه ســیل گلســتان نیــز دیــدن کــرد‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۱۲۱‬نفر بر اثر ابتال به کرونا در گلستان جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫مدیــر ســامت محیــط و کار دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراسان شــمالی گفــت‪ :‬فــروش و‬ ‫عرضــه مــواد غذایــی کیلویــی توســط افــراد‬ ‫دوره گــرد در حاشــیه خیابــان و جــاده‪ ،‬بــا هــر‬ ‫عنوانــی ممنــوع اســت و در صــورت مشــاهده‬ ‫بــا متخلفــان برخــورد قانونــی می شــود‪.‬‬ ‫علیرضــا نوروزیــان از شــهروندان خواســت‬ ‫تــا اکیــدا ً از هیــچ دوره گــرد فروشــنده مــواد‬ ‫غذایــی‪ ،‬خریــد نکننــد و از شــهرداری هــا و‬ ‫دهیــاری هــا نیــز تقاضــا مــی شــود در صــورت‬ ‫برخــورد بــا ایــن مســئله‪ ،‬برخــورد قانونــی را‬ ‫اعمــال کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر ســامت محیــط و کار دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اســتان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫شــهروندان در صــورت خریــد میــوه جــات و‬ ‫ســبزی خــود بــا اســتفاده از دســتکش میــوه‬ ‫هــا را بچیننــد و توجــه داشــته باشــند کــه‬ ‫پــس از هرگونــه خریــد میــوه و ســبزی قبــل‬ ‫از مصــرف بــا دقــت و از روش هــای متــداول‬ ‫گندزدایــی اســتفاده و مصــرف شــود‪.‬‬ ‫نوروزیــان بــا اشــاره بــه رعایــت نــکات‬ ‫بهداشــتی در جایــگاه هــای ســوخت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬دســتورالعمل هــای الزم در‬ ‫مــورد رعایــت نــکات ایمنــی و بهداشــتی بــه‬ ‫شــرکت ملــی پخــش فــراورده هــای نفتــی‬ ‫ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از شــهروندان تقاضــا مــی شــود‬ ‫در حیــن ســوخت گیــری‪ ،‬ضمــن رعایــت نــکات‬ ‫بهداشــتی نهایــت همــکاری را بــا متصدیــان‬ ‫جایــگاه هــای ســوخت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫شــمار مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا در‬ ‫اســتان تــا ظهــر دوشــنبه بــه ‪ ۱۸۹‬نفــر و شــمار‬ ‫فوتــی هــا نیــز بــه ‪ ۱۹‬نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫از مجمــوع مبتالیــان در خراســان شــمالی‬ ‫شهرســتان ‪ ۳۲۰‬هــزار نفــری بجنــورد بــا ‪ ۱۰۴‬نفــر‬ ‫پیشــتاز اســت و شهرســتان ‪ ۱۲۰‬هــزار نفــری‬ ‫اســفراین بــا ‪ ۳۷‬نفــر در رده بعــدی قــرار دارد‪.‬‬ ‫شــیروان ‪ ۱۶۰‬هــزار نفــری بــا ‪ ۱۵‬نفــر ســوم‬ ‫اســت و مانــه و ســملقان ‪ ۱۱۰‬هــزار نفــری بــا ‪۱۰‬‬ ‫مبتــای بــه کرونــا در رده چهــارم قــرار دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۵۰‬هــزار نفــری فــاروج بــا‬ ‫‪ ۷‬مبتــای کوویــد ‪ ،۱۹‬جاجــرم ‪ ۳۴‬هــزار‬ ‫نفرجمعیــت بــا هشــت نفــر و گرمــه ‪۲۵‬‬ ‫هــزار نفــری بــا ‪ ۹‬نفــر در رده هــای بعــدی‬ ‫قــرار دارنــد‪ ،‬امــا شهرســتان مــرزی راز و‬ ‫جــرگالن‪ ،‬بــدون هیــچ مبتالیــی‪ ،‬همچنــان‬ ‫وضعیــت ســفیدی در ایــن بخــش دارد‪.‬‬ ‫پلمب واحد های‬ ‫صنفی متخلف در طرح‬ ‫پیشگیری از شیوع کرونا‬ ‫ســرهنگ علــی فــر فرمانــده انتظامــی گنبــد‬ ‫کاووس گفــت‪ :‬در اجــرای طــرح مشــترک اداره‬ ‫نظــارت بــر اماکــن عمومــی و بــه منظــور پیشــگیری‬ ‫از شــیوع بیمــاری کرونــا از واحــد صنفــی‬ ‫شهرســتان بازدیــد شــد کــه در اجــرای ایــن طــرح ‪۳‬‬ ‫مرکــز بازی هــای رایان ـه ای (گیــم نــت)‪ ۲ ،‬نانوایــی‬ ‫و ‪ ۱‬کافــه رســتوران بــه علــت رعایــت نکــردن مــوارد‬ ‫بهداشــتی و تخطــی از قوانیــن و ضوابــط اماکــن‬ ‫عمومــی و صنفــی پلمــب شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی فــر افــزود‪ :‬نظارت مســتمر پلیس‬ ‫بــر واحد هــای صنفــی در ایــن ایــام و برخــورد بــی‬ ‫تعــارف بــا متخلفیــن از شــهروندان ادامــه دارد و‬ ‫مــردم هــم می تواننــد تخلــف واحد هــای صنفــی‬ ‫ماننــد رعایــت نکــردن مســائل بهداشــتی و یــا‬ ‫احتــکار اقــام بهداشــتی و درمانــی را بــه مرکــز‬ ‫فوریت هــای پلیســی ‪ ۱۱۰‬اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس مصوبــه ســتاد کرونــای اســتان‬ ‫گلســتان فعالیــت واحد هــای صنفــی غیرضــروری‬ ‫تــا ‪ ۱۵‬فروردیــن ممنــوع اســت‪ .‬واحد هــای‬ ‫ضــروری کــه بــاز هســتند نیــز بایــد مــوارد بهداشــتی‬ ‫را رعایــت کننــد‪ /.‬باشــگاه خبرنــگاران جــوان‬ ‫سازمان اگهی ها ‪:‬‬ ‫‪017-32320420‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کاهش التهاب‬ ‫نیاز به اقالم‬ ‫بهداشتی‬ ‫سشنبه ‪ 05‬فروردین ‪1399‬‬ ‫سال ششم‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪239‬‬ ‫سالمت‬ ‫طغیان کرونا در‬ ‫بجنورد با ‪ 104‬ابتال‬ ‫مســوول کمیتــه اقتصــادی تامیــن ‪،‬تولیــد و توزیــع ســتاد بحــران خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا پیگیــری هــا و‬ ‫اقدامــات انجــام شــده‪ ،‬التهــاب تامیــن اقــام بهداشــتی در بــازار اســتان کاهــش یافتــه اســت‪ ،‬البتــه تــاش‬ ‫داریــم تــا بــازار از ایــن محصــوالت اشــباع شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا موفــق گفــت‪ :‬اکنــون در فروشــگاه هــای اســتان‪ ،‬اقــام مختلــف بهداشــتی مــورد نیــاز مــردم در‬ ‫ایــن روزهــای کرونایــی‪ ،‬موجــود اســت و بــه نســبت‪ ،‬نیازهــا مرتفــع شــده اســت و شــاهد فضــای ارام هســتیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته هنوز برخی نیازها وجود دارد و تالش داریم تا برای رفع ان‪ ،‬اقدامات الزم را انجام دهیم‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی بــا اعــام ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬بــا اعــام نتایــج قطعــی‬ ‫ازمایش هــای انجــام شــده‪ ،‬تــا ظهــر‬ ‫روز چهــارم فروردیــن ‪ ،99‬ابتــا ‪۱۸۹‬‬ ‫نفــر در ایــن اســتان بــه کرونــا و فــوت ‪۱۹‬‬ ‫نفــر را بــه ثبــت رســاند کــه ایــن در نــوع خــود‬ ‫افســار گســیختن کوویــد ‪ 19 -‬در خراســان‬ ‫شــمالی مــی باشــد ‪.‬‬ ‫دکتــر ســیداحمد هاشــمی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫رونــد رو بــه افزایــش ابتــا بــه ویــروس کرونــا‬ ‫از نخســتین روز هفتــه ســال جــاری اغــاز‬ ‫شــده کــه امــروز بــا افزایــش ‪ ۲۴‬نفــری بــه‬ ‫‪ ۱۸۹‬نفــر رســید کــه ایــن موضــوع بســیار‬ ‫نگــران کننــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در شهرســتان هــای بجنــورد ‪۱۰۴‬‬ ‫نفــر‪ ،‬شــیروان ‪ ۱۵‬نفــر‪ ،‬فــاروج ‪ ۶‬نفــر‪ ،‬مانــه و‬ ‫ســملقان ‪ ۱۰‬نفــر‪ ،‬جاجــرم هشــت نفــر‪ ،‬گرمــه‬ ‫‪ ۹‬نفــر و اســفراین ‪ ۳۷‬نفــر بطــور قطعــی بــه‬ ‫بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬دچــار شــده انــد‪️.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا وجــود اینکــه درصــد فوتی هــای‬ ‫کرونــا در ایــن اســتان بیشــتر بــاالی ‪ ۶۰‬ســال‬ ‫بودنــد امــا‪ ،‬کــودک ‪ ۶‬ســاله هــم در بیــن‬ ‫فوتــی هــای اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬هــم اکنــون تعــداد‬ ‫قابــل توجــه ای مــرگ مشــکوک در اســتان‬ ‫بــه وقــوع پیوســته کــه منتظــر پاســخ ازمایــش‬ ‫هــای تخصصــی انــان هســتیم‪.‬‬ ‫هاشــمی بــا اشــاره بــه اســتقرار تیــم هــای‬ ‫تــب ســنجی و غربالگــری در مبــادی ورودی‬ ‫اســتان یــاداور شــد‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۵۸‬هــزار نفــر‬ ‫در ایــن ایســتگاه هــا مــورد تــب ســنجی و‬ ‫غربالگــری قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به شــرایط بوجود امده هشــدار‬ ‫داد‪ :‬انجــام دیــد و بازدیــد هــای مرســوم در‬ ‫اییــن نــوروز باعــث گســترش شــدید ویــروس‬ ‫کرونــا مــی شــود‪ ،‬لــذا اگــر مــردم جــان خــود و‬ ‫عزیزانشــان اهمیــت دارد قرنطینــه خانگــی‬ ‫موثرتریــن راه بــرای قطــع کــردن زنجیــره‬ ‫انتقــال ایــن ویــروس اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ‪ :‬یکــی از خطرنــاک‬ ‫تریــن اقدامــات در ایــن ایــام رفتــن بــه‬ ‫ســفرهای غیرضــرور بــه خصــوص اســتان‬ ‫هــای درگیــر بــا ایــن بیمــاری اســت‪.‬‬ ‫دکتــر هاشــمی در پایــان افــزود‪ :‬رعایــت‬ ‫مســائل بهداشــتی و شســت و شــوی مکــرر‬ ‫دســت هــا‪ ،‬عــدم تمــاس بــا بیمــاران‪ ،‬پرهیــز‬ ‫از دســت زدن بــه ســر و صــورت بخصــوص بــه‬ ‫ناحیــه چشــم‪ ،‬بینــی و دهــان ضــروری اســت‪.‬‬ ‫‪ ۹۳‬درصد از فوتی های‬ ‫کووید‪ 19‬خراسان شمالی‬ ‫باالی ‪ ۶۰‬سال اند‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬بیــش از‬ ‫‪ ۹۳‬درصــد فوتی هــای کرونــا در اســتان دارای‬ ‫ســن بــاالی ‪ ۶۰‬ســال بودنــد بنابرایــن بــه علــت‬ ‫اســیب پذیر بــودن ایــن گــروه ســنی احتیــاج‬ ‫بــه مراقبــت بیشــتری از انــان اســت‪.‬‬ ‫دکتــر ســیداحمد هاشــمی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫هــم اکنــون از مجموعــه ‪ ۱۵‬فوتــی کوویــد‪19‬‬ ‫در اســتان ســن ‪ ۱۴‬مــورد بــاالی ‪ ۶۰‬ســال بــوده‬ ‫اســت و تنهــا یــک مــورد زیــر ‪ ۵۰‬ســال ســن‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه جهــش مبتالیــان بــه ایــن‬ ‫بیمــاری از ‪ ۱۳۹‬نفــر در دومیــن روز ســال بــه‬ ‫‪ ۱۶۵‬نفــر در روز گذشــته‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬مرکــز‬ ‫اســتان خطرنــاک تریــن شــهر اســتان بــا ‪ ۹۲‬مــورد‬ ‫ابتــای قطعــی بــه ایــن ویــروس اســت‪.‬‬ ‫هاشــمی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن‬ ‫حیــن تاکنــون ‪ ۵۳‬نفــر از مبتالیــان بــه ایــن‬ ‫ویــروس بــا بهبــودی کامــل از مراکــز درمانــی‬ ‫ترخیــص شــده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ازمایــش ‪ ۲۷۱‬مــورد از مــوارد‬ ‫مشــکوک نیــز منفــی گــزارش شــده کــه هــم‬ ‫اکنــون ‪ ۱۱۱‬مــورد بیمــار مشــکوک بــه کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫در بیمارســتان هــای ســطح اســتان بســتری و‬ ‫در حــال مراقبتهــای ویــژه هســتند‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از انجــام دیــد و‬ ‫بازدیدهــای مرســوم در اییــن نــوروز کــه منجــر‬ ‫بــه گســترش شــدید کرونــا ویــروس شــده‬ ‫خــودداری نمــوده و گفــت قرنطینــه خانگــی‬ ‫بــه عنــوان موثرتریــن راه بــرای قطــع زنجیــره‬ ‫انتقــال ایــن ویــروس بســیار موثــر و اثــر گــذار‬ ‫توصیــه شــده و مــی شــود‪.‬‬ ‫رونمایی از هنرنمایی بالقوه مادران در ایام قرنطینه کرونایی‬ ‫مــادران خراســان شــمالی کــه در ایــن روزهــای‬ ‫کرونایــی بیــش از پیــش در کنــار خانــواده‬ ‫هســتند‪ ،‬ســهم خــود در مبــارزه بــا ایــن ویــروس را‬ ‫زدودن افســردگی های ناشــی از قرنطینــه خانگــی‬ ‫و ســرگرم کــردن فرزنــدان و البتــه رونمایــی از‬ ‫هنرمنــدی هــای بالقوه شــان‪ ،‬می داننــد‪.‬‬ ‫کرونــا‪ ،‬ایــن میهمــان مخــوف‪ ،‬چنــد هفتــه ای‬ ‫اســت کــه خانــواده هــا را خانه نشــین و اعضــای‬ ‫خانــه را خواســته و ناخواســته دور هــم جمــع‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬افســردگی هــای ناشــی از در‬ ‫خانــه مانــدن‪ ،‬یکــی از تهدیدهــا و نگرانــی هــا‬ ‫اســت امــا مــادران مثــل هــر وقــت دیگــر‪ ،‬بــرای‬ ‫زدودن ایــن افســردگی هــا‪ ،‬قــد علــم کــرده و پــای‬ ‫در میــدان نهــاده انــد‪.‬‬ ‫مــادران‪ ،‬ایــن فرشــتگان همیشــه دل نگــران‪،‬‬ ‫ایــن بــار هــم کمــر همــت بســته انــد تــا بــا‬ ‫مراقبــت از حریــم ســامت خانــواده‪ ،‬کرونــا را‬ ‫از پــای بیندازنــد‪.‬‬ ‫قرنطینــه هــا و در خانــه مانــدن هــای اجبــاری‬ ‫کــه رهــارد کرونــا در اســتانه ســال نــو اســت‪،‬‬ ‫کدبانوگــری را میــان بانــوان خراســان شــمالی‬ ‫احیــا کــرده و هنــر دستشــان را رو کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا‪ ،‬مــادران خراســان شــمالی بــه مــدد‬ ‫هنــر و تجربــه هــای پیــش و البتــه یــاری فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬بــه پختــن شــیرینی هــای خانگــی روی‬ ‫اورده انــد و هنــر سرانگشــتان هنرمندشــان را‬ ‫بــه منصــه ظهــور رســانده انــد‪ ،‬برخــی هــم بــرای‬ ‫خــود معلمــی کارکشــته شــده انــد‪.‬‬ ‫مادران‪ ،‬مدیران جنگ با کرونا در خانه‬ ‫مــادران خراســان شــمالی بــه مــدد هنــر و‬ ‫تجربــه هــای پیــش و البتــه یــاری از فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬بــه پختــن شــیرین هــای خانگــی روی‬ ‫اورده انــد و هنــر انگشــتان را بــه منصــه ظهــور‬ ‫رســانده انــد‪ ،‬برخــی هــم بــرای خــود معلمــی‬ ‫کارکشــته شــده انــد‬ ‫یکــی از بانــوان فرهنگــی در پاســخ بــه ایــن‬ ‫ســوال کــه مــادران در مبــارزه بــا ویــروس چــه‬ ‫کاری مــی تواننــد انجــام دهنــد‪ ،‬مــی گویــد‪:‬‬ ‫چــه کاری مــی تواننــد انجــام دهنــد؟ اصــا مگــر‬ ‫مــی شــود خانــه نشــین شــد و نقــش مــادران را‬ ‫نادیــده گرفــت؟ ایــن روزهــای کرونایــی‪ ،‬مــادران‬ ‫مدیــر مبــارزه بــا کرونــا در خانــه هــا هســتند‪.‬‬ ‫حــرف هــای رعنــا بــا مــزاح و شــوخی امیختــه‬ ‫اســت‪ ،‬بــا لحنــی محکمتــر مــی گویــد‪ :‬ایــن روزهــا‬ ‫مــادران‪ ،‬وزیــر جنــگ بــا کرونــا شــده انــد‪ ،‬اصــا اگــر‬ ‫نباشــند کــه نمــی تــوان کرونــا را بــه خانــه راه نــداد‪.‬‬ ‫وی اظهــار مــی دارد‪ :‬بــا همیــن هنرمنــدی هــای‬ ‫ماســت کــه کرونــا تــا کنــون پشــت در مانــده و‬ ‫نتوانســته داخــل شــود‪ ،‬چــه کســی جــز مــادر مــی‬ ‫توانــد کــودکان‪ ،‬ایــن وروجــک هــای شــیطان را‬ ‫در خانــه نگــه دارد؟‬ ‫یکــی از فرهنگیــان هــم در ایــن روزهــای کرونایــی‪،‬‬ ‫یــک پــا هنرمنــد شــده و بــه گفتــه خــودش‪،‬‬ ‫هنرمنــدی هایــش یکــی یکــی رو مــی شــود‪.‬‬ ‫رویــا مــی گویــد‪ :‬از اوایــل اســفندماه کــه‬ ‫مــدارس تعطیــل شــده‪ ،‬خانــه مانــدن را پیشــه‬ ‫کــرده ام‪ ،‬در ایــن میــان فرصــت تــازه ای بــه رویم‬ ‫بــاز شــده تــا بــه کارهــای عقــب افتــاده ای کــه‬ ‫تاکنــون بــرای فرزنــدان و همســرم انجــام نــداده‬ ‫غربالگری‬ ‫‪ ۴۶‬هزار‬ ‫نفر از مردم‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫برای تشخیص‬ ‫کرونا‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس‬ ‫در شــرق اســتان گلســتان اعــام کــرد‪ :‬بــا‬ ‫بــودم‪ ،‬برســم‪.‬‬ ‫رونق شیرینی پزی‬ ‫وی اظهــار مــی کنــد‪ :‬کرونــا هیــچ مزیتــی کــه‬ ‫نداشــته باشــد‪ ،‬یکــی از حســن هایــش این اســت‬ ‫کــه مــرا را بــه کدبانوگــری رهنمــون شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پختــن شــیرینی یکــی از برنامــه‬ ‫هایــی بــود کــه هیــچ وقــت فرصــت انجــام ان را‬ ‫نیافتــه بــودم‪ ،‬امــا ایــن روزهــا کــه خانــه نشــین‬ ‫شــدم‪ ،‬روی خــط اشــپزی و پختــن شــیرینی رفتــه‬ ‫ام‪ ،‬البتــه ســال هــا پیــش از ایــن‪ ،‬کمابیــش‬ ‫دســتی در ایــن کار داشــتم امــا ایــن روزهــا در‬ ‫ایــن کار اســتاد شــده ام‪.‬‬ ‫البتــه در ایــن میــان‪ ،‬اشــپزی و شــیرینی پــزی‬ ‫در میــان دوســتان رویــا هــم رونــق گرفتــه اســت‪،‬‬ ‫رویــا مــی گویــد‪ :‬تــاش همــکاران و دوســتان هم‬ ‫بــرای یادگرفتــن غذاهایــی کــه تاکنــون پختــن‬ ‫ان را تجربــه نکــرده انــد‪ ،‬و یــا درســت کــردن‬ ‫شــیرینی هــای خانگــی دیدنــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی فرهنگــی مــی افزایــد‪ :‬ایــن روزهــا‬ ‫دوســتانم‪ ،‬هنرهای خود را در اســتوری و پســت‬ ‫هــای اینســتاگرام رونمایــی مــی کننــد و بــا اب‬ ‫و تــاب از تــاش خــود بــرای درســت کــردن ان‬ ‫ســخن مــی راننــد‪.‬‬ ‫هم بازی با فرزندان‬ ‫ایــن روزهــا دوســتانم‪ ،‬هنرهــای خــود را در‬ ‫اســتوری و پســت هــای اینســتاگرام رونمایــی‬ ‫مــی کننــد و بــا اب و تــاب از تــاش خــود بــرای‬ ‫درســت کــردن ان ســخن مــی راننــد‬ ‫یکــی از بانــوان کارمنــد هــم مــی گویــد‪ :‬بچــه‬ ‫هــا در خانــه‪ ،‬حوصلــه شــان ســر مــی رود‪ ،‬حــق‬ ‫هــم دارنــد‪ ،‬مدرســه کــه تعطیــل شــده و خانــه‬ ‫هــا هــم کــه فضــا و محیــط چنــدان گســترده و‬ ‫رضایــت بخشــی بــرای بــازی هایشــان نــدارد‪.‬‬ ‫منیــژه اظهــار مــی دارد‪ :‬گاهــی همبــازی شــان‬ ‫مــی شــوم و بــا بــازی هــای فکــری‪ ،‬هــم خــود‬ ‫مشــغول مــی شــوم وهــم فرزندانــم را ســرگرم‬ ‫مــی کنــم‪ ،‬البتــه بــا کمــک فرزندانــم‪ ،‬بســاط‬ ‫شــیرینی پــزان هــم گســترده اســت‪ ،‬نزدیــک‬ ‫شــدن بــه نــوروز هــم بهانــه ای شــده تــا پختــن‬ ‫شــیرینی رونــق داشــته باشــد‪.‬‬ ‫تــاش کادر مراکــز بهداشــتی و درمانــی‪ ،‬خانه هــای‬ ‫بهداشــت روســتایی و پایگاه هــای مراقبــت ســامت‬ ‫ایــن شــبکه ‪ ۴۶‬هــزار نفــر از مــردم ایــن شهرســتان‬ ‫مــرزی در قالــب طــرح بســیج ملــی غربالگــری‬ ‫ویــروس کرونــا ارزیابــی شــدند‪.‬‬ ‫دکتــر فرهــاد بدیعــی امــروز دوشــنبه در گفــت‬ ‫و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬طــرح‬ ‫ملــی غربالگــری ویــروس کرونــا در مناطــق‬ ‫شــهری و روســتایی گنبــدکاووس از ســه روز‬ ‫پیــش اغــاز شــده و تــا کنــون ‪ ۴۶‬هــزار نفــر‬ ‫از جمعیــت شهرســتان بــه صــورت تلفنــی‬ ‫ارزیابــی شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون ‪ ۲۸‬مرکــز بهداشــتی ‪-‬‬ ‫درمانــی در مناطــق شــهری و روســتایی‪۱۱۲ ،‬‬ ‫خانــه بهداشــت روســتایی و ‪ ۱۸‬پایــگاه مراقــب‬ ‫ســامت گنبــدکاووس مشــغول پایــش‬ ‫خانواده هــا و اطــاع از وضعیــت ســامتی‬ ‫انهــا در قالــب طــرح بســیج ملــی غربالگــری‬ ‫کرونــا ایــن شهرســتان‬ ‫هســتند ‪.‬‬ ‫دکتــر بدیعــی افــزود‪:‬‬ ‫در ایــن طــرح ملــی از‬ ‫طریــق شــماره تلفــن‬ ‫‪ ۴۰۳۰‬بــا سرپرســت‬ ‫خانــوار تمــاس و‬ ‫تعــدادی ســوال در‬ ‫ویــروس‬ ‫خصــوص‬ ‫کرونــا و ســامت‬ ‫خانــواده‬ ‫اعضــای‬ ‫پرســیده می شــود و در‬ ‫صــورت داشــتن عالیــم‬ ‫حــاد بیمــاری افــراد‬ ‫بالفاصلــه بــه مراکــز‬ ‫درمانــی ارجــاع و در‬ ‫صــورت حــاد نبــودن دســتورات بهداشــتی الزم‬ ‫بــرای انهــا تجویــز و از انهــا خواســته می شــود‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬بــاور کنیــد خــودم هــم فکــر نمــی‬ ‫کــردم اینقــدر هنرمنــد باشــم‪ ،‬بعضــا از اینکــه‬ ‫دســتپختم مــورد تمجیــد همســرم قــرار مــی‬ ‫گیــرد‪ ،‬بــه وجــد مــی ایــم و ترغیــب مــی شــوم‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از مــادران هــم بــه گفتــه خــودش‪،‬‬ ‫ایــن روزهــا بــه امــوزش روی اورده و مــدام بــا‬ ‫تمــاس بــا دوســتان و یــا خواهرانــش‪ ،‬دنبــال‬ ‫ایــن اســت کــه چگونــه مفاهیــم ریاضــی را بــه‬ ‫پســرش یــاد دهــد‪.‬‬ ‫مادرانی که معلم شدند‬ ‫پرویــن مــی گویــد‪ :‬ایــن روزهــا‪ ،‬بــا تعطیلــی‬ ‫مــدارس‪ ،‬معلمــی را هــم تجربــه کــرده ام‪،‬‬ ‫دختــرم کالس دوم ابتدایــی اســت و در درس‬ ‫دادن و مــرور درس هــا مشــکلی نــدارم امــا‬ ‫درس دادن بــه پســرم کــه کالس هفتــم اســت‪،‬‬ ‫برایــم بــه مراتــب ســخت تــر اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار مــی دارد‪ :‬تــاش کــردم بــرای درس‬ ‫دادن بــه پســرم از دیگــر دوســتانم کــه معلــم‬ ‫هســتند کمــک بگیــرم‪ ،‬یــا بــه اینترنــت پنــاه‬ ‫مــی بــرم و مطالــب اموزشــی را جســت وجــو و‬ ‫مطالعــه مــی کنــم‪ .‬فکــر کنــم ایــن گونــه پیــش‬ ‫بــرود‪ ،‬یــک معلــم خانگــی تمــام عیــار شــوم‪.‬‬ ‫یکــی از مــادران هــم از تجربــه ســبزه گذاشــتن‬ ‫و نگهــداری از ان مــی گویــد‪ ،‬رویــا کــه بــا شــیوع‬ ‫کرونــا‪ ،‬جــرات و اجــازه ســبزه خریــدن هــم بــه خــود‬ ‫نــداده دســت بــه کار شــده و ســبزه گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــادر خانــه دار مــی گویــد‪ :‬نیــش زدن‬ ‫عــدس و گنــدم بــرای فرزنــدام هــم تجربــه تــازه ای‬ ‫بــود‪ ،‬نگهــداری و مراقبــت از ســبزه هــا‪ ،‬انــان را بــه‬ ‫وجــد اورده اســت و البتــه ســرگرم هــم شــده انــد‪.‬‬ ‫بهــار ‪ ،۹۹‬اکنــون خــود را از هــر راهــی خــود‬ ‫را بــه خانــه هــا و جمــع خانــواده هــای ایرانــی‬ ‫رســانده و بــا همــه زیبایــی هایــش مهمــان خانــه‬ ‫هــای دل امیــدوار انــان شــده اســت‪ .‬انــان امیــد‬ ‫دارنــد کــه بــا امــدن بهــار‪ ،‬مهمــان وحشــت انگیــز‬ ‫و ناخواســتنی کرونــا‪ ،‬کــه از مدتــی پیــش بــرای‬ ‫راهیابــی بــه خانــه هــا بــا ســماجتی تمــام پشــت‬ ‫درهــا کمیــن کــرده بــود‪ ،‬از پــا درامــده و شــهر و‬ ‫دیارشــان را تــرک کند‪/.‬ایرنــا‬ ‫تــا در فرصــت مناســب بــه مراکــز درمانــی‬ ‫مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از مجمــوع افــرادی کــه‬ ‫در طــرح غربالگــری کرونــا در گنبــدکاووس‬ ‫ارزیابــی شــدند ‪ ۶۰‬نفــر نیــاز بــه ارجــاع فــوری‬ ‫بــه مراکــز درمانــی داشــتند کــه کار ارجــاع‬ ‫انهــا انجــام شــد و ‪ ۲۸‬نفــر دیگــر هــم ارجــاع‬ ‫غیرفــوری داشــتند و بــه انهــا توصیــه شــده‬ ‫تــا در فرصــت مناســب بــه مراکــز درمانــی‬ ‫مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس‬ ‫همچنیــن بــر ضــرورت تســریع اجــرای طــرح‬ ‫غربالگــری کرونــا در ایــن شهرســتان تاکیــد‬ ‫کــرد و ادامــه داد‪ :‬بــر ایــن اســاس و بــا‬ ‫صبحت هایــی کــه بــا فرمانــده ناحیــه مقاومــت‬ ‫بســیج گنبــدکاووس داشــتم انشــاالله در‬ ‫روزهــای اینــده و بــا اموزش هایــی کــه بــه‬ ‫تعــدادی از نیروهــای بســیج خواهیــم داد‪ ،‬از‬ ‫ظرفیــت انهــا هــم اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫دکتــر بدیعــی همچنیــن بــا تاکیــد بــر ضــرورت‬ ‫رعایــت بهداشــت فــردی و عمومــی از ســوی‬ ‫همــه افــراد جامعــه‪ ،‬گفــت‪ :‬در کنــار ایــن‬ ‫اقــدام ضــروری و مهــم‪ ،‬بهتریــن راه بــرای‬ ‫قطــع زنجیــره انتقــال ویــروس کرونــا‪،‬‬ ‫مانــدن در خانــه اســت کــه از همــه مــردم‬ ‫گنبــدکاووس تقاضــا داریــم بــه ایــن موضــوع‬ ‫توجــه و اهتمــام جــدی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬براســاس پیــش بینی هــا‪ ،‬دومیــن‬ ‫پیــک ویــروس کرونــا طــی هفتــه اینــده در‬ ‫منطقــه خواهــد بــود و هرچــه افــراد بــه‬ ‫توصیه هــای بهداشــتی و مانــدن در خانــه کمــک‬ ‫کننــد‪ ،‬امیــدواری بیشــتری بــرای قطــع زنجیــره‬ ‫انتقــال ویــروس کرونــا خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس بــا ‪ ۳۵۰‬هــزار نفــر جمعیــت دومیــن‬ ‫شهرســتان بزرگ اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫برای کنترل کرونا عالوه‬ ‫بر خواهش از شیوه های‬ ‫دیگری هم می توانیم‬ ‫استفاده می کنیم‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫گفــت‪ :‬طرحــی بــا عنــوان فاصلــه گــذاری‬ ‫اجتماعــی امــاده شــده کــه سه شــنبه در ســتاد‬ ‫ملــی کرونــا بــه ریاســت رییــس جمهــوری‬ ‫مطــرح خواهــد شــد و بــه ایــن ترتیــب عــاوه‬ ‫بــر خواهــش و تمنــا‪ ،‬از شــیوه های دیگــری‬ ‫هــم بــرای کنتــرل کرونــا اســتفاده می کنیــم‪.‬‬ ‫ســعید نمکــی دربــاره اخریــن وضعیــت‬ ‫کنتــرل و مبــارزه بــا ویــروس کرونــا در کشــور‬ ‫افــزود‪ :‬البتــه فاصلــه گــذاری اجتماعــی بــه‬ ‫معنــی قرنطینــه ســخت و بســتن همــه جــا‬ ‫نخواهــد بــود و چنیــن اتفاقــی هرگــز در ایــران‬ ‫نمی افتــد‪ .‬تــاش مــا ایــن اســت کــه همــه‬ ‫مراکــزی کــه مربــوط بــه خدمــات عمومــی و‬ ‫مایحتــاج مــردم اســت دچــار وقفــه نشــود‪ ،‬امــا‬ ‫مجبوریــم برخــی رفــت و امدهــا و محل هــای‬ ‫تجمــع را کنتــرل کنیــم‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۳۸‬میلیون نفر غربالگری شدند‬ ‫وزیــر بهداشــت دربــاره اخریــن امارهای طرح‬ ‫غربالگــری و بیماریابــی کرونــا گفــت‪ :‬طــرح‬ ‫بســیج ملــی مبــارزه بــا کرونــا بــه عنــوان یــک‬ ‫طــرح موفــق و الگــوی جهانــی جــای خــود را بــاز‬ ‫کــرده و همراهــی مــردم بــا ایــن طــرح بســیار‬ ‫بــاال بــوده اســت‪ .‬تاکنــون ‪ ۳۸‬میلیــون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر در ایــن طــرح غربالگــری شــده اند و‬ ‫‪ ۵۴۷‬هــزار نفــر عالئــم داشــتند کــه ‪ ۷۴‬هــزار‬ ‫نفــر بــه مراکــز بهداشــتی و درمانــی ارجــاع‬ ‫شــده و ‪ ۸‬هــزار نفــر بــه بیمارســتان ها ارجــاع‬ ‫شــده و ‪ ۳‬هــزار نفــر واجــد شــرایط نگهــداری‬ ‫یــا دریافــت درمان هــای ویــژه بودنــد‪.‬‬ ‫سیر صعودی در گزارش ابتال خواهیم داشت‬ ‫نمکــی اظهــار کــرد‪ :‬از امــروز بــه بعــد بــا توجــه‬ ‫بــه ازمایش هایــی کــه در روزهــای گذشــته در‬ ‫بیمــاران غربالگــری شــده اتفــاق افتــاده‪ ،‬ســیر‬ ‫صعــودی در مــوارد ابتــا خواهیــم داشــت؛‬ ‫ایــن بــه معنــی بدتــر شــدن وضعیــت نیســت‪.‬‬ ‫کشــور در شــرایط مناســب تری نســبت بــه‬ ‫هفته هــای قبــل اســت‪ .‬زیــرا هــم تعــداد‬ ‫مرگ هــا نســبت بــه ابتــا کمتــر شــده و هــم‬ ‫طــرح غربالگــری باعــث شــده بــار مراجعــه‬ ‫بــه بیمارســتان ها کــم شــود‪ .‬از طرفــی افــراد‬ ‫زودتــر تشــخیص داده شــده و زنجیــره انتقــال‬ ‫ویــروس قطــع می شــود‪.‬‬ ‫به طور فعال به دنبال بیماریابی هستیم‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن امارهــا نشــان می دهــد‬ ‫بــه صــورت فعــال بــه دنبــال مــوارد ابتــا‬ ‫هســتیم‪ .‬در همــه دنیــا وقتــی بیماریابــی‬ ‫افزایــش پیــدا کنــد‪ ،‬گــزارش بیمــاری هــم‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت‪ .‬بنابرایــن نتایــج‬ ‫غربالگــری بــه مــا نمونه هــای جدیــد را معرفــی‬ ‫کــرده و امارهــا شــیب مالیــم افزایشــی‬ ‫خواهــد داشــت‪ ،‬امــا ایــن بــه معنــی بدتــر‬ ‫شــدن وضعیــت کرونــا در کشــور نیســت؛‬ ‫بلکــه بــه معنــی بیماریابــی فعــال اســت‪ .‬از‬ ‫طرفــی از مــردم می خواهیــم کــه مانــدن در‬ ‫منــزل را جــدی گرفتــه و بــا وزارت بهداشــت‬ ‫همــکاری بیشــتری انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫دیــروز در اســتان گلســتان تعــداد تخت هــای‬ ‫خالــی ‪ ۲۰۰‬مــورد گــزارش شــده بــود و تعــداد‬ ‫تخت هــای خالــی در گیــان تــا دیــروز ‪۳۰‬‬ ‫درصــد بــود و امــروز بــه ‪ ۴۰‬درصــد رســیده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن نشــان می دهــد کــه همــکاری‬ ‫مــردم می توانــد موثــر باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬تاکنــون ‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ۴۹‬نفــر‬ ‫در کشــور بــه طــور قطعــی بــه ویــروس کرونــا‬ ‫مبتــا شــده‪ ۱۸۱۲ ،‬نفــر بــه علــت ابتــا بــه ایــن‬ ‫ویــروس فــوت کــرده و ‪ ۸۳۷۶‬نفــر نیــز بهبــود‬ ‫یافته انــد‪.‬‬ ‫هم استانی های‬ ‫ارجمند میتوانند‬ ‫از طریق تلفن‬ ‫همراه ‪ 0173150‬و‬ ‫تلفن ثابت ‪ 3051‬را‬ ‫شماره گیری کنند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا گلســتان از شــهروندان خواســت‪:‬‬ ‫مراقــب اطالعــات شــخصی و خصوصــی خــود باشــند‬ ‫تــا زمینــه هتــک حیثیــت و مزاحمــت هــای اینترنتــی و‬ ‫کالهبــرداری هــا فراهــم نشــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ دوم ابراهیــم پرســا رئیــس پلیــس فتــا گلســتان‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر گفت‪ :‬متاســفانه شــاهد ایــن موضوع‬ ‫هســتیم کــه برخــی از شــهروندان از اطالعــات خصوصــی و‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫مهــم خــود در فضــای مجــازی و نیــز در حافظــه تجهیــزات‬ ‫هوشــمند و رایانــه ای خــود‪ ،‬مراقبــت نمــی کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا گفــت‪ :‬کاربــران عزیــز تحــت هیــچ شــرایط‬ ‫‪ ،‬تصاویــر شــخصی ‪ ،‬خانوادگــی و محیــط کار خودشــون را‬ ‫در فضـــای مجازی بارگذاری نکنند تا زمیـــنه بـــروز جـــرائم‬ ‫و هتــک حیثیــت بــرای فرصت طلبــان و مزاحمین اینترنتی‬ ‫فراهــم نشــود‪.‬‬ ‫دستیابی به‬ ‫اطالعات خصوصی‬ ‫شما ‪،‬هدف‬ ‫سارقان و مزاحمان‬ ‫اینترنتی است‬ ‫سشنبه‪ 05‬فروردین ‪1399‬‬ ‫قبل از ورود افراد برای ضد عفونی کردن منزل(کرونا)از انان کارت شناسنایی معتبر بخواهید‪/.‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫پدرانی از جنس مبارزه با کرونا‬ ‫بــرای یافتــن کار و کســب درامــدی از‬ ‫روســتاهای خراســان شــمالی بــه تهــران و‬ ‫دیگــر اســتان ها رفتــه بودنــد و ایــن روزهــا‬ ‫کــه در اســتانه ســال نــو در حــال بازگشــت بــه‬ ‫خانه هایشــان هســتند‪ ،‬ایــن نگرانــی در دل‬ ‫جامعــه و حتــی زن و فرزنــد انــان ریشــه دوانــده‬ ‫کــه نکنــد دســتاورد پــدران از ایــن ســفر غریــب‪،‬‬ ‫بالیــی چــون ویــروس کرونــا باشــد‪.‬‬ ‫براســاس بــراورد برخــی مســووالن خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کارگــر و نیــروی‬ ‫کار ایــن اســتان در دیگــر اســتان هــا بــه کار‬ ‫مشــغول بــوده انــد کــه اکنــون بــا نزدیــک‬ ‫شــدن بــه تعطیــات نــوروزی بــه تدریــج از‬ ‫ایــن کــوچ کاری بازمــی گردنــد‪.‬‬ ‫بیشــتر ایــن کارگــران بــرای یافتــن کار‪ ،‬بــه‬ ‫پایتخــت و یــا اســتان هــای شــمالی رفتــه‬ ‫بودنــد‪ ،‬همــان جاهایــی کــه اکنــون بــا رنــگ‬ ‫ســرخ و پرخطــر کرونایــی در نقشــه هــا‬ ‫خودنمایــی مــی کننــد و بــر فــرض کــه اگــر تنهــا‬ ‫یــک درصــد از ایــن افــراد ناقــل ایــن ویــروس‬ ‫باشــند‪ ،‬چــه بالیــی بــر ســر شــهر و روســتاهای‬ ‫ایــن منطقــه خواهنــد اورد‪.‬‬ ‫این در شــرایطی اســت که شــهرها و روســتاهای‬ ‫خراســان شــمالی از لحــاظ داشــتن امکانــات‬ ‫درمانــی و پزشــکی‪ ،‬بســیار در مضیقــه بــوده و از‬ ‫حداقــل زیربناهــای ایــن حــوزه نیــز محرومنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام مســووالن‪ ،‬تنهــا شهرســتان‬ ‫مــرزی و محــروم رازو جــرگالن‪ ۵ ،‬هــزار نفــر‬ ‫نیــروی کاری مهاجــر دارد کــه اکنــون بازگشــت‬ ‫انــان‪ ،‬بیمــی در دلهــا انداخته و ســامت خانواده‬ ‫هــا و اطرافیــان انــان را تهدیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه ایــن شهرســتان مــرزی‬ ‫بــا ‪ ۷۰‬هــزار نفــر جمعیــت‪ ،‬کــه دســت بــر قضــا‬ ‫هنــوز در میــان شهرســتان هــای هشــتگانه‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬بــدون هیــچ بیمــار مثبــت‬ ‫کرونایــی‪ ،‬وضعیــت ســفیدی دارد از داشــتن‬ ‫بیمارســتان و مرکــز درمانــی بــی بهــره اســت‪.‬‬ ‫رصد سالمت مسافران‬ ‫بخشــدار جــرگالن در شهرســتان مــرزی راز‬ ‫و جــرگالن در ایــن بــاره گفــت‪ :‬بــر اســاس‬ ‫براوردهــای انجــام شــده‪ ،‬تنهــا هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫نفــر از روســتاییان ایــن بخــش بــرای کار بــه‬ ‫خــارج اســتان مهاجــرت مــی کننــد کــه تــا‬ ‫کنــون ‪ ۷۵۰‬تــا ‪ ۸۰۰‬نفــر از ایــن کارگــران بــه‬ ‫محــل زندگــی خــود‪ ،‬برگشــته انــد‪.‬‬ ‫پــوالد نجاهــی اظهــار داشــت‪ :‬کمیتــه‬ ‫هــای پیشــگیری از کرونــا در روســتاها‬ ‫تشــکیل شــده اســت و تــاش شــده تــا هــر‬ ‫فــرد غیربومــی کــه وارد روســتا مــی شــود‪،‬‬ ‫شناســایی شــده و ســامتی اش رصــد شــود‬ ‫و اگــر فــردی مشــکوک بــه کرونــا باشــد‪ ،‬بــه‬ ‫درمانــگاه معرفــی مــی شــود‪.‬‬ ‫کمیتــه هــای پیشــگیری از کرونــا در روســتاها‬ ‫تشــکیل شــده اســت و تــاش شــده تــا هــر‬ ‫فــرد غیربومــی کــه وارد روســتا مــی شــود‪،‬‬ ‫شناســایی شــده و ســامتی اش رصــد شــود‪،‬‬ ‫اگــر فــرد مشــکوک بــه کرونــا باشــد‪ ،‬بــه‬ ‫درمانــگاه معرفــی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دهیــاران دربــاره دغدغــه‬ ‫بازگشــت کارگــران از خــارج اســتان‪ ،‬توجیــه‬ ‫شــده انــد و در ایــن زمینــه نشســت هــای‬ ‫اضطــراری برگــزار شــده اســت‪.‬‬ ‫نجاهــی گفــت‪ :‬در صورتــی کــه فــردی بــرای دادن‬ ‫تســت و انجــام بررســی هــای الزم‪ ،‬همــکاری‬ ‫نکنــد‪ ،‬از قــوه قهریــه و ظرفیــت پاســگاه بــرای‬ ‫معرفــی وی بــه درمانــگاه اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫بخشــدار بخــش جــرگالن افــزود‪ :‬همچنــان‬ ‫نگــران انتقــال بیمــاری از کارگــران بــه مــردم‬ ‫بخــش هســتیم و بــا تمــام تــوان پیگیــری مــی‬ ‫کنیــم و تمــام افــرادی کــه بــه اســتان بــاز مــی‬ ‫گردنــد زیــر ذره بیــن هســتند‪.‬‬ ‫تشکیل ستاد پیشیگری از کرونا‬ ‫فرمانــدار راز و جــرگالن هــم از تشــکیل‬ ‫ســتاد پیشــگیری از کرونا در این شهرستان‬ ‫مــرزی خبــر داد و گفــت‪ :‬مــا هــم نســبت بــه‬ ‫نظــارت دقیــق بــر مســافران و افــرادی کــه‬ ‫از شــهرهای دیگــر بــه روســتاهای خــود بــاز‬ ‫مــی گردنــد‪ ،‬حســاس هســتیم‪.‬‬ ‫روح اللــه حســین پــور بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫اوج بازگشــت مســافران راز و جــرگالن‪،‬‬ ‫هفتــه جــاری اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬تــک‬ ‫تــک افــراد کــه بــه روســتاها وارد مــی شــوند‪،‬‬ ‫مــورد بررســی قــرار مــی گیرنــد و در صــورت‬ ‫شناســایی افــراد مشــکوک‪ ،‬بــه دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی معرفــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫بازگشت ‪ ۲‬هزار مهاجر در ‪ ۲‬روز اینده‬ ‫رییــس شــبکه بهداشــت شهرســتان راز و‬ ‫جــرگالن هــم در ایــن بــاره گفــت‪ :‬بــراورد مــی‬ ‫شــود چهــار تــا پنــج هــزار مســافر در ایــن ایام‬ ‫بــه شهرســتان وارد شــوند کــه پیــش بینــی‬ ‫مــی شــود ‪ ۲‬هــزار نفــر در دو ســه روز دیگــر‬ ‫وارد شهرســتان شــوند‪.‬‬ ‫رضاعلــی یوســفی اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫هــزار و ‪ ۶۶۷‬نفــر مســافر بــه ایــن شهرســتان‬ ‫وارد شــده انــد کــه از همــه انــان ســیاهه برداری‬ ‫شــده و روزانــه پیگیــری مــی شــود‪ .‬ایــن افــراد‬ ‫تــا ‪ ۱۴‬روز در قرنطینــه خانگــی خواهنــد بــود و‬ ‫ســامت انــان مــورد پایــش قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر فــردی کــه عالئــم ابتــا بــه‬ ‫کرونــا داشــته باشــد‪ ،‬بــه وســیله پزشــکان‬ ‫مراکــز بهداشــتی معاینــه مــی شــود و در‬ ‫صــورت نیــاز بــرای درمــان بــه مرکــز اســتان‬ ‫ارجــاع داده مــی شــود‪.‬‬ ‫یوســفی گفــت‪ :‬پنــج نقطــه از شهرســتان‪،‬‬ ‫شــامل پنــج خوابــگاه شهرســتان راز و جــرگالن‪،‬‬ ‫بــرای اســتفاده بــه عنــوان نقاهتــگاه در شــرایط‬ ‫حــاد و خــاص پیــش بینــی شــده اســت کــه البته‬ ‫هنــوز نیــازی بــه ایــن نقاهتــگاه هــا نیســت‪.‬‬ ‫رییــس شــبکه بهداشــت راز و جــرگالن‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬از مــردم خواســته شــده در‬ ‫خانــه هــای خــود بماننــد و از تجمــع و برگزاری‬ ‫مراســم اکیــدا خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫خانه های بهداشت توجیه هستند‬ ‫فرمانــدار مانــه و ســملقان نیــز گفــت‪ :‬مــا‬ ‫هــم نگــران وضعیــت ســامت روســتاییانی‬ ‫هســتیم کــه بــرای کار‪ ،‬بــه اســتان تهــران و‬ ‫دیگــر اســتان هــا مهاجــرت کــرده بودنــد و‬ ‫اکنــون بــه خانــه بازمی گردنــد‪.‬‬ ‫محمودرضــا معمــوری دربــاره نگرانــی‬ ‫روســتاییان از بازگشــت افــرادی کــه بــرای کار‬ ‫بــه خــارج اســتان مهاجــرت کــرده انــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫اکنــون حساســیت بــاال رفتــه اســت‪ ،‬هــر فــرد‬ ‫کــه وارد روســتا مــی شــود توســط دهیــار و‬ ‫بهــورز روســتا شناســایی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن زمینــه‪ ،‬بــه خانــه‬ ‫هــای بهداشــت و دهیــاران اعــام شــده اســت‬ ‫تــا ایــن افــراد را شناســایی و معرفــی کننــد تــا‬ ‫نســبت بــه غربالگــری انــان اقــدام شــود‪.‬‬ ‫بــه خانــه هــای بهداشــت و دهیــاران اعــام‬ ‫شــده اســت تــا ایــن افــراد را شناســایی و معرفــی‬ ‫کننــد تــا نســبت بــه غربالگــری انــان اقــدام شــود‪.‬‬ ‫معمــوری اظهــار داشــت‪ :‬افــراد مشــکوک‪،‬‬ ‫بــه خانــه بهداشــت روســتا و یــا خانــه‬ ‫دستگیری سارق با ‪ 21‬فقره سرقت‬ ‫در کردکوی‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق و اعتــراف‬ ‫وی بــه ‪ 21‬فقــره انــواع ســرقت در شهرســتان «کردکــوی»‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی» اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران‬ ‫انتظامــی کردکــوی طــی گشــت زنــی در ســطح حوزه اســتحفاظی‪،‬‬ ‫موفــق بــه شناســایی ســارق حیــن ســرقت شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا بیــان اینکــه متهــم پــس از‬ ‫مشــاهده مامــوران اقــدام بــه فــرار کــرده و خــود را بــه بــاالی‬ ‫یــک ســوله رســاند‪ ،‬افــزود‪ :‬ســرانجام بــا ســرعت عمــل و تــاش‬ ‫مامــوران‪ ،‬متهــم دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی گفــت‪ :‬متهــم در تحقیقــات اولیــه پلیــس به‬ ‫‪ 21‬فقــره انــواع ســرقت در شهرســتان کردکــوی اقــرار کرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر مقابلــه بــی امــان پلیــس بــا مخــان امنیــت‬ ‫جامعــه‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســارق پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫بهداشــت نزدیــک تریــن روســتا ارجــاع داده‬ ‫مــی شــوند‪ ،‬در تــک تــک روســتاها‪ ،‬بررســی‬ ‫هــا بــر ســامت افــراد مهاجــر کــه بــه روســتا‬ ‫بازگشــته انــد‪ ،‬انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن افــراد‪ ،‬اگــر فــرد تــب داشــته‬ ‫و یــا عالئــم ابتــا بــه کرونــا داشــته باشــد و‬ ‫بــرای اقدامــات الزم قرنطینــه‪ ،‬همــکاری‬ ‫نکنــد‪ ،‬اقدامــات قانونــی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان مانــه و ســملقان‬ ‫گفــت‪ :‬خوشــبختانه تــا کنــون همراهــی‬ ‫خــوب و مناســبی از ســوی مــردم در ایــن‬ ‫زمینــه صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بخشــدار بخــش مرکــزی بجنــورد هــم دربــاره‬ ‫نگرانــی هــا از بازگشــت کارگــران شــاغل در‬ ‫اســتان هــای پرخطــر بــه لحــاظ کرونایــی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن زمینــه‪ ،‬دهیــاران و مســووالن‬ ‫در خانــه هــای بهداشــت‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫اقدامــات الزم توجیــه شــده انــد‪.‬‬ ‫مجیــد اســداللهی اظهــار داشــت‪ :‬خانــه هــای‬ ‫بهداشــت بــا همــکاری دهیــاران‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫شناســایی ایــن افــراد اقــدام مــی کننــد تــا اقدامات‬ ‫الزم بــرای غربالگــری انــان انجــام شــود‪.‬‬ ‫رییــس گــروه بیمــاری هــای واگیــر دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی‪ ،‬خدمــات بهداشــتی و درمانــی‬ ‫خراســان شــمالی هــم در ایــن بــاره گفــت‪ :‬در‬ ‫روســتاها امــوزش هــای الزم بــه اهالــی داده‬ ‫شــده اســت تــا افــراد مشــکوک را معرفــی‬ ‫کننــد و مراقبــت هــای اولیــه انجــام مــی شــود‬ ‫تــا خانــواده هــا مبتــا نشــوند‪.‬‬ ‫فیــض اللــه برزگــر اظهــار داشــت‪ :‬انچــه‬ ‫بــرای جلوگیــری از ابتــای بــه کرونــا مهــم‬ ‫اســت‪ ،‬رعایــت بهداشــت فــردی و عمومــی‬ ‫اســت و در ایــن بــاره‪ ،‬خانــه هــای بهداشــت و‬ ‫بهــورزان‪ ،‬توصیــه هــا و امــوزش هــای الزم را‬ ‫بــه شــهروندان ارائــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی ‪ ۶۰‬مرکــز بهداشــتی‬ ‫روســتایی دایــر اســت کــه از ایــن تعــداد‪۵۵ ،‬‬ ‫مرکــز فعــال اســت و ‪ ۵۰۰‬نفــر بهــورز در ایــن‬ ‫مــکان هــا خدمــت رســانی مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۳۳۲‬خانــه بهداشــت در نقــاط روســتایی و‬ ‫نیز حاشــیه های شــهرهای خراســان شــمالی‬ ‫دایــر اســت کــه از ایــن تعــداد ‪ ۳۲۱‬خانــه‬ ‫بهداشــت فعــال اســت‪.‬‬ ‫در ایــن اســتان ‪ ۹۱‬مرکــز جامــع ســامت‬ ‫نیــز دایــر شــده کــه این مراکز در روســتاها‬ ‫و حاشــیه هــای شــهرها فعالیــت دارنــد‬ ‫و ‪ ۱۱۰‬پزشــک در انهــا مشــغول خدمــات‬ ‫رســانی هســتند‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام مســووالن دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی تــا روز ســه شــنبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۷‬اســفندماه‪ ۱۰۰ ،‬نفــر در ایــن اســتان بــه‬ ‫ویــروس کرونــا مبتــا شــده انــد کــه از ایــن‬ ‫بیمــاران در شهرســتان بجنــورد ‪ ۴۹‬نفــر‪،‬‬ ‫اســفراین ‪ ۲۵‬نفــر‪ ،‬مانــه و ســملقان ‪ ۸‬نفــر‪،‬‬ ‫شــیروان ‪ ۵‬نفــر‪ ،‬فــاروج ‪ ۵‬نفــر‪ ،‬جاجــرم ‪۴‬‬ ‫نفــر و گرمــه ‪ ۳‬نفــر بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن تاکنــون ‪ ۷‬نفــر در ایــن اســتان بــر‬ ‫اثــر ایــن بیمــاری درگذشــته انــد‪.‬‬ ‫کشف ‪ 110‬کیلو تریاک در گلستان‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 110‬کیلــو تریــاک در ایســت و‬ ‫بازرســی تیــل ابــاد شهرســتان «ازادشــهر» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی» گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس مبــارزه‬ ‫بــا موادمخــدر اســتان پــس از یکســری اقدامــات اطالعاتــی و فنــی‬ ‫موفــق بــه شناســایی یکــی از ســوداگران مــرگ شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه برابــر بررســی هــای‬ ‫بــه عمــل امــده مشــخص شــد متهــم قصــد جابجایــی مــواد افیونــی‬ ‫بــا یــک دســتگاه پرایــد از مرکــز کشــور بــه داخــل اســتان را دارد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در همیــن راســتا محــور ورودی اســتان در ایســت و بازرســی‬ ‫«تیــل ابــاد» شهرســتان ازادشــهر تحــت کنتــرل نامحســوس پلیــس‬ ‫قــرار گرفــت کــه ســرانجام پــس از ‪ 5‬ســاعت‪ ،‬خــودرو متهــم توســط‬ ‫مامــوران شناســایی و در عملیاتــی موفقیــت امیــز متوقــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬در بازرســی از خــودرو مــورد نظــر‬ ‫‪ 110‬کیلــو تریــاک کــه بــه طــرز ماهرانــه ای جاســاز شــده بــود کشــف شــد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی بــا بیــان اینکــه در ایــن عملیــات یــک قاچاقچــی‬ ‫دســتگیر و بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫اشــراف اطالعاتــی و تــاش بــی وقفــه پلیــس اســتان‪ ،‬اجــازه فعالیــت‬ ‫مجرمانــه را از ســوداگران مــرگ گرفتــه و گلســتان را بــه محــل نــا‬ ‫امنــی بــرای قانــون شــکنان تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫سال ششم‬ ‫شمـاره ‪239‬‬ ‫سرقت داده های‬ ‫خصوصی کاربران با‬ ‫لینک های جعلی تست و‬ ‫غربال گری کرونا‬ ‫کشف ‪ 29‬هزار لیتر گازوئیل‬ ‫قاچاق در علی اباد کتول‬ ‫‪7‬‬ ‫معــاون فنــی پلیــس فتــا ناجــا گفــت‪ :‬مجرمــان‬ ‫ســایبری بــا انتشــار لینــک هــای جعلــی و برنامه هــای‬ ‫دروغیــن موبایلــی تحــت عنــوان تســت و غربال گــری‬ ‫کرونــا بــه دنبــال دسترســی بــه داده هــای خصوصــی‬ ‫کاربــران هســتند‪.‬‬ ‫ســرهنگ «علــی نیــک نفــس» ‪ ،‬در ایــن خصــوص‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬متاســفانه مجرمــان ســایبری مهمتریــن‬ ‫موضــوع رســانه ای کــه افــکار عمومــی را در ایــن ایــام‬ ‫متوجــه خــود ســاخته اســت را بــه عنــوان بهتریــن‬ ‫ســوءفرصت بــرای ســرقت اطالعــات شــخصی‪ ،‬نقــض‬ ‫حریــم خصوصــی و ســرقت هویــت دیجیتالــی افــراد‬ ‫بــکار بســته انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی رصدهــای همــکاران مــا طــی روزهــای‬ ‫گذشــته اپلیکیشــین هــا و لینــک هــای مجرمانــه‬ ‫متعــددی تحــت ایــن عنــوان شناســایی شــده اســت‬ ‫کــه اقدامــات قانونــی الزم در زمینــه برخــورد بــا انهــا‬ ‫صــورت پذیرفتــه اســت‪ .‬امــا بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫پیش بینــی می شــود در روزهــای اینــده شــاهد‬ ‫بارگــذاری ســایت ها‪ ،‬صفحــات و کانال هــای مجرمانــه‬ ‫و بدخواهانــه بیشــتری باشــیم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی ادامــه داد‪ :‬ســایت ها‬ ‫و صفحــات جعلــی کــه بــا هــدف کالهبــرداری از‬ ‫هموطنــان بــا انتشــار مطالــب دروغیــن‪ ،‬تبلیغــات‬ ‫کــذب و غیــر واقــع و البتــه جــذاب؛ کاربــران را بــه ثبــت‬ ‫نــام و ورود اطالعــات شــخصی تشــویق می کننــد‪.‬‬ ‫ســپس بــا گــرداوری و سوءاســتفاده از ایــن اطالعــات‪،‬‬ ‫علیــه خــود افــراد یــا خانــواده انــان و در جهــت اهــداف‬ ‫مجرمانــه یــا ســودجویانه خــود بهــره بــرداری می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ســرهنگ نیک نفــس ایــن سوءاســتفاده‬ ‫هــا می توانــد شــامل ســرقت اطالعــات حســاب هــای‬ ‫کاربــری و نــام کاربــری و کلمــه عبــور‪ ،‬ســرقت اطالعــات‬ ‫بانکــی‪ ،‬دسترســی غیرمجــاز بــه تلفــن همــراه کاربــر و‬ ‫اطالعاتــی ماننــد مخاطبیــن‪ ،‬پیامــک هــا‪ ،‬تصاویــر و‬ ‫فایــل هــای ذخیــره شــده و اطالعــات شــخصی کاربــر و‬ ‫حتــی موقعیــت مکانــی کاربــر باشــد‪.‬‬ ‫معــاون فنــی پلیــس فتــا ناجــا در توصیــه بــه کاربــران‬ ‫گفــت‪ :‬هموطنــان عزیــز مراقــب باشــند تــا در دام‬ ‫مجرمــان ســایبری گرفتــار نشــوند و حتمــا ً بــرای‬ ‫دریافــت مشــاوره یــا دریافــت اطالعــات صحیــح از‬ ‫مراجــع رســمی و قابــل تائیــد کمــک بگیرنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن تاکیــد کــرد‪ :‬مراقــب ترفندهــای کرونایی‬ ‫مجرمان ســایبری باشــید‪.‬‬ ‫‪ -۱‬ایمیل هــای ناشــناس بــا موضــوع کرونــا و مــوارد‬ ‫مرتبــط را بــاز نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬بســیاری از اپلیکیشـن های تســت کرونــا جعلــی بــوده‬ ‫و حــاوی بدافــزار اســت لــذا تنهــا از ســایت رســمی وزارت‬ ‫بهداشــت بــه ادرس ‪ salamat.gov.ir‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬مراقــب خریدهــای برخــط مــواد شــوینده و ضــد‬ ‫عفونــی کننــده از ســایت های جعلــی باشــید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬از منابــع خبــری نامعتبــر و اعتمــاد بــه اخبــار جعلــی‬ ‫و شــایعات پرهیــز کنید‪.‬‬ ‫‪ -۵‬مراقــب پیامک هــای جعلــی جمــع اوری کمــک‬ ‫بــرای بیمارســتان ها و مراکــز خیریــه باشــید‪.‬‬ ‫ســرهنگ نیک نفــس یــاداور شــد‪ :‬ایــن مراقبــت هــا‬ ‫موجــب خواهــد شــد کــه احتمــال اینکــه هموطنــان‬ ‫عزیــز دچــار اســیب و خســارت شــوند بــه شــدت‬ ‫کاهــش پیــدا کنــد‪ .‬ضمنــا ً از در اختیــار قــرار دادن‬ ‫و یــا ورود شــماره ملــی و شــماره تمــاس و هــر نــوع‬ ‫اطالعاتــی کــه امــکان سوءاســتفاده را بــه ســودجویان‬ ‫مــی دهــد در ســایت هــا‪ ،‬صفحــات و اپلیکیشــن هــای‬ ‫غیرقابــل تائیــد خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی در انتهــا از هموطنــان‬ ‫عزیــز خواســت در صــورت مواجهــه بــا هــر گونــه مــورد‬ ‫مشــکوک ان را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.Cyberpolice.ir‬در بخــش ثبــت گزارشــات‬ ‫مردمــی بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 29‬هــزار لیتــر گازوئیــل‬ ‫قاچــاق در شهرســتان «علــی ابــاد کتــول» خبر داد‪.‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی» گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس‬ ‫اگاهــی اســتان پــس از یــک ســری اقدامــات اطالعاتــی و‬ ‫فنــی‪ ،‬موفــق بــه شناســایی یکــی از قاچاقچیــان ســوخت در‬ ‫شهرســتان «علــی ابــاد کتــول» شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا بیــان اینکــه طــی‬ ‫بررســی هــای تخصصــی پلیــس مشــخص شــد متهــم‬ ‫ســوخت قاچــاق را در انبــاری دپــو کــرده و قصــد انتقــال ان‬ ‫بــا یــک دســتگاه تریلــی بــه مرزهــای شــرقی کشــور دارد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬مامــوران پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضائــی و در‬ ‫بازرســی از انبــار مــورد نظــر ‪ 29‬هــزار لیتــر گازوئیــل قاچــاق‬ ‫را کــه امــاده انتقــال بــه تانکــر تریلــی بــود کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه برابــر اعــام کارشناســان ارزش ایــن‬ ‫مقــدار ســوخت قاچــاق بیــش از یــک میلیــارد و ‪ 740‬میلیــون‬ ‫ریــال بــراورد شــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬گازوئیــل کشــف‬ ‫شــده پــس از صورتجلســه تحویــل مراجــع ذیصــاح شــد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی بــا اشــاره بــه دســتگیری ‪ 2‬متهــم در ایــن‬ ‫عملیــات و معرفــی انــان بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬قاچــاق‪ ،‬پدیــده شــومی اســت کــه ضربــات بزرگــی بــه‬ ‫اقتصــاد جامعــه وارد مــی کنــد لــذا پلیــس برابــر قانــون بــا‬ ‫قاچاقچیــان و ســودجویان برخــورد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫تردد در محور توسکستان و خوش‬ ‫ییالق فقط با زنجیر چرخ‬ ‫رئیــس پلیــس راه‬ ‫فرماندهــی انتظامــی‬ ‫گلســتان گفت‪ :‬تردد در‬ ‫محــور «توسکســتان» و‬ ‫«خــوش ییــاق» فقــط‬ ‫بــا زنجیــر چــرخ امــکان‬ ‫پذیــر اســت‪.‬‬ ‫«علــی‬ ‫ســرهنگ‬ ‫عبــدی» گفــت‪ :‬بــه‬ ‫دنبــال بــارش شــدید‬ ‫نــزوالت اســمانی از‬ ‫شــب گذشــته‪ ،‬کلیــه محورهــای اســتان گلســتان لغزنــده‬ ‫بــوده کــه موجــب کاهــش ســطح ایمنــی شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی گلســتان بــا اشــاره‬ ‫بــه بــارش بــرف در ارتفاعــات و جــاده هــای کوهســتانی‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬تــردد در محورهــای «توسکســتان» و «خــوش‬ ‫ییــاق» قطعــا ً فقــط بــا زنجیــر چــرخ امــکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبــدی بــا تاکیــد بــر لــزوم رعایــت قوانیــن رانندگــی‬ ‫و عمــل بــه توصیــه هــای پلیــس توســط شــهروندان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫رعایــت ســرعت مطمئنــه‪ ،‬حفــظ فاصلــه طولــی و پرهیــز از‬ ‫شــتاب در شــرایط جــوی نامســاعد بــه علــت کاهــش دیــد‬ ‫افقــی بســیار ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا بیــان اینکــه پلیــس در هــر شــرایطی امــاده‬ ‫خدمــت رســانی بــه مــردم اســت‪ ،‬از شــهروندان خواســت‪،‬‬ ‫همچــون گذشــته بــا خادمــان خــودر در پلیــس راه همــکاری‬ ‫الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪239‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪-1‬اقتصــاددان اهــل بریتانیــا متولــد ‪ 1907‬و برنــده نوبــل اقتصــاد کــه‬ ‫در ســال ‪ 1995‬درگذشــت ‪ -‬برگ ـه ای کــه نشــان می دهــد فروشــنده‬ ‫امادگــی فــروش کاالیــی را بــه بهــای اعــام شــده دارد‪ -2.‬پســوند‬ ‫اراینــده ‪ -‬تخــت پادشــاهی ‪ -‬کارت کوچــک‪ -3.‬قطــار ‪ -‬شــنونده ‪ -‬اب‬ ‫بســته و منجمــد‪ -4.‬کشــت بــدون اب ‪ -‬پارچـه ای بــراق ‪ -‬کشــوری کــه‬ ‫تــا چنــدی پیــش هــدف تحریم هــای ســازمان ملــل بــود‪.‬‬ ‫‪ -5‬حــرف درد ‪ -‬اینــده ‪ -‬عقب افتــاده و بعــدی‪ -6.‬مبحــث اصلــی در‬ ‫بــازار تبــادالت ارزی ‪ -‬راغــب ‪ -‬روح‪ -7.‬از عناصــر ‪ -‬اشــاره بــه جمــع دور‬ ‫ ســنگریزه ‪ -‬رمــق اخــر‪ -8.‬بــازار بورســی در کشــور ســوئد‬‫‪ -9‬دســت تازی ‪ -‬ســاز شــاکی ‪ -‬االن‬ ‫ اشــاره بــه نزدیــک‪ -10.‬عقــاب ســیاه ‪-‬‬‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خــدای یگانــه افریــدگار جهــان در اوســتا‬ ‫‪1‬‬ ‫ فقــر تمــام‪ -11.‬باالتریــن رنــگ ‪ -‬باریــدن‬‫ میــان‪ -12.‬امــر بــه درامــدن ‪ -‬همســر‬‫‪2‬‬ ‫حضــرت ابراهیــم (ع) ‪ -‬گرســنه نیســت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -13‬ضمیــر مفعولــی پیوســته ‪-‬‬ ‫عجیب تــر ‪ -‬ســفید ترکــی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -14‬اقتصــاد دان اســکاتلندی صاحــب‬ ‫‪5‬‬ ‫کتــاب «تحقیــق دربــاره ماهیــت و علــل‬ ‫ثــروت ملــل» ‪ -‬بزرگ تــر ‪ -‬لبــاس شــنا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ -15‬ابــزار اندازه گیــری برحســب وات ‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حق العمــل‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬موجــود زنــده ‪ -‬درخــت لــرزان ‪-‬‬ ‫صــد و یــازده ‪ -2‬مســاوی ‪ -‬هــر چیــز‬ ‫بســیار ســرد ‪ -‬از خشــکبار صادراتــی‬ ‫ایــران ‪ -‬هــر چیــز صــاف و صیقلــی‬ ‫‪ -3‬عزا و سوگ ‪ -‬چاک ‪ -‬خرگوش‬ ‫‪ -4‬پاییــن ‪ -‬یکــی از اعضــای گــروه‬ ‫‪ 7‬کــه ‪53‬تریلیــون دالر یعنــی دو‬ ‫ســوم از درامــد اقتصــادی جهــان را‬ ‫در اختیــار دارنــد ‪ -‬واگیــر‬ ‫‪ -5‬از بازیکنــان مطــرح فوتبــال‬ ‫جهــان ‪ -‬از علــوم خیالــی مثــل کیمیــا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ موضــوع‪ -6.‬تصدیــق انگلیســی ‪ -‬دومیــن قــدرت نفتــی جهــان‬‫ زاینــده‪ -7.‬یکپارچــه و دســت نخورده ‪ -‬فرزنــدزاده ‪ -‬یوزپلنــگ‬‫‪ -8‬مبارکــی ‪ -‬از نام هــای زنانــه ‪ -‬پــول فلــزی‪ -9.‬فرشــته ‪ -‬اقامــت‬ ‫کــردن ‪ -‬کم عــرض‪ -10.‬ملکوتــی ‪ -‬یــک دفعــه ‪ -‬اثــر رطوبــت‬ ‫‪ -11‬ارواره ‪ -‬پاتینــاژ ‪ -‬کشــوری کــه پرچــم خــود را تغییــر داده‬ ‫اســت‪ -12.‬پیشــوا و مقتــدا ‪ -‬نقــش کــردن ‪ -‬دیــروز‬ ‫‪ -13‬تشکر فرانسوی ‪ -‬عضو تنفسی ‪ -‬خانه بزرگ‬ ‫‪ -14‬اینده ‪ -‬مرکز عدسی ‪ -‬قدم یکپا ‪ -‬از اقمار برجیس‬ ‫‪ -15‬در بیــن کشــورهای بــا اقتصــاد نوظهــور‪ ،‬بــازار اوراق قرضــه شــرکتی‬ ‫در ایــن کشــور از همــه بزرگ تــر اســت ‪ -‬مــردم ‪ -‬نقاشــی متحــرک‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫سشنبه ‪ 05‬فروردین ‪1399‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬شورای سردبیری‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 29‬رجب ‪1441‬‬ ‫‪ 24‬مارس ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال شش ‬ ‫شماره ‪2 39‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫میراث‬ ‫عکس هفته‬ ‫خدمت رسانی جهادگران عرصه سالمت‬ ‫در شب عید‬ ‫عادله کشمیری مدیرکل فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی گلستان به مناسبت‬ ‫اغاز سال ‪ ۹۹‬پیامی را صادر کرد‬ ‫به نام خالق زیبایی ها‬ ‫اعضــای کادر درمانــی بخــش مخصــوص نگهــداری از بیمــاران مبتــا بــه‬ ‫کرونــا بیمارســتان پیامبــر اعظــم (ص) گنبــدکاووس در شــب ســال نــو و‬ ‫بــه دور از خانــواده هایشــان مشــغول امــداد رســانی و کمــک بــه بیمــاران‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫سهم من در بحران کرونا؛‬ ‫سهم زنان خانه دار برای عبور از کرونا‬ ‫در روزهــای شــیوع بیمــاری کرونــا و افزایــش تمایــل شــهروندان‬ ‫بــرای قرنطینــه خانگــی‪ ،‬نقــش زنــان خانـه دار به عنوان ســکان داران‬ ‫مدیریــت منــازل در نحــوه اســتفاده صحیــح و بهینــه از ســاعات‬ ‫حضــور اعضــای خانــواده در کنــار یکدیگــر بیشــتر از قبــل اســت‪.‬‬ ‫جمعــی از زنــان خانــه دار گلســتانی در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا‬ ‫اشــاره بــه نقــش موثــر خانــه نشــینی در مهــار بیمــاری کرونــا ‪،‬‬ ‫تجربیــات خــود در روزهــای قرنطینــه را بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫یــک بانــوی ‪ ۳۹‬ســاله و خانــه دار گرگانــی گفــت‪ :‬در روزهــای‬ ‫قرنطینــه خانگــی‪ ،‬پیونــد بیشــتری میــان مــن و اعضــای خانــواده‬ ‫ام ایجــاد شــد کــه یکــی از دالیــل ان‪ ،‬گذرانــدن وقــت بــا ان هــا بــه‬ ‫همــراه بــازی و ســرگرمی هــای جدیــد بــود‪.‬‬ ‫فهیمــه مکاری باجگیــران اظهــار داشــت‪ :‬از ‪ ۱۵‬روز گذشــته‬ ‫تاکنــون از خانــه خــارج نشــدیم و فقــط در برخــی خریدهــای‬ ‫ضــروری همســرم بــه فروشــگاه مــی رود و بقیــه اوقــات را در خانــه‬ ‫و کنــار یکدیگــر مــی گذرانیــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬کتــاب خوانــی بــرای فرزنــدان‪ ،‬تماشــای تلویزیــون‪،‬‬ ‫انجــام بــازی هــای گروهــی و ارتبــاط تصویــری مجــازی بــا فامیــل‪ ،‬از‬ ‫جملــه کارهایــی اســت کــه در ایــن مــدت انجــام داده ایــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قرنطینــه خانگــی بــرای همــه اعضــای خانــواده بــه‬ ‫خصــوص کــودکان ســخت و عــذاب اور اســت امــا بــا اجــرای‬ ‫کارهــای خالقانــه و متنــوع مــی تــوان ایــن روزهــای ســخت را بــرای‬ ‫انــان جــذاب و بــه یادماندنــی کــرد‪.‬‬ ‫بانــوی دیگــری هــم گفــت‪ :‬وقتــی بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه‬ ‫بــرای حفــظ ســامتی خــود و خانــواده ام‪ ،‬راهــی بــه جــز خانــه‬ ‫نشــینی نداریــم‪ ،‬از ‪ ۱۰‬روز قبــل تاکنــون از خانــه خــارج نشــدیم‪.‬‬ ‫اذر فغانــی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت دلتنــگ دیــدار برخــی هــا‬ ‫از جملــه والدیــن و دوســتانم شــدم امــا عــاوه بــر ان کــه قصــدی‬ ‫بــرای عیــد دیدنــی نــدارم‪ ،‬از دوســتان و اعضــای خانــواده ام نیــز‬ ‫خواســته ام بــه دیــدن مــا نیاینــد و فرصــت صلــه رحــم را بــه زمــان‬ ‫پــس از مهــار کرونــا موکــول کردیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کتــاب خوانــدن‪ ،‬تماشــای فیلــم‪ ،‬انجــام کارهــای‬ ‫عقــب مانــده و رســیدگی بــه درس فرزنــدان بــرای عقــب نمانــدن از‬ ‫تحصیــل‪ ،‬از جملــه کارهــای ایــن روزهــای مــا اســت کــه انجــام ان‬ ‫را بــه دیگــر بانــوان خانــه دار نیــز توصیــه مــی کنــم‪.‬‬ ‫یــک فعــال رســانه ای نیــز گفــت‪ :‬در روزهایــی کــه بــه دلیــل شــیوع‬ ‫کرونــا راهــی بــه جــز خانــه نشــینی نــدارم‪ ،‬اوقاتــم را بــا کارهایــی‬ ‫ماننــد شــعرخوانی‪ ،‬گفتگــو بــا مخاطبــان در فضــای مجــازی در مــورد‬ ‫راهکارهــای رفــع اضطــراب و اســترس و اموزش هــای مختلــف و‬ ‫کالمــی مــی گذرانــم‪.‬‬ ‫بهــار خانــدوزی اظهــار داشــت‪ :‬در روزهــای قرنطینــه خانگــی ســعی‬ ‫می کنــم عــاوه بــر کتــاب خوانــی‪ ،‬همســر و مــادری شــاد و بــا روحیــه‬ ‫باشــم و بیــش از قبــل بــه گل هــای باغچــه رســیدگی بهتــر دارم‪.‬‬ ‫خانــدوزی تاکیــد کــرد‪ :‬تــا وقتــی زنــده هســتیم‪ ،‬وظیفــه داریــم‬ ‫شــاد و شــرافتمندانه زندگــی کنیــم و همدیگــر را دوســت بداریــم و‬ ‫بــه جریــان زندگــی کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫یــک بانــوی خانــه دار دیگــر گلســتانی کــه دانــش اموختــه رشــته عکاســی‬ ‫اســت گفــت‪ :‬از زمــان ابتــدای قرنطینــه خانگــی تصمیــم گرفتــم بــا راه‬ ‫انــدازی یــک کانــال تلگرامــی‪ ،‬امــوزش عکاســی ویــژه دانــش امــوزان را راه‬ ‫انــدازی کنــم و در روز ‪ ۲‬ســاعت را بــه ارایــه رایــگان ان بپــردازم‪.‬‬ ‫ســحر حس ـن زاده اظهــار داشــت‪ :‬شــاید بــا ایــن کار بتوانــم دانــش‬ ‫امــوزان را حداقــل بــرای ‪ ۲‬مجبــور بــه خانــه نشــینی و دور مانــدن از‬ ‫خطــر ابتــا بــه کرونــا کنــم کــه در ان صــورت بــه بخشــی از مســوولیت‬ ‫اجتماعــی خــود در قبــل مهــار ایــن بیمــاری عمــل کــرده ام‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬در ســاعات بیــکاری ایــن روزهــا بــه تولیــد ماســک‬ ‫روی اورده ام تــا از ایــن طریــق نیــاز خــود و اطرافیــان را برطــرف کنــم‪.‬‬ ‫بانــوی دیگــری نیــز گفــت‪ :‬عــاوه بــر اصــرار مــداوم بــه دوســتان‬ ‫و اشــنایان بــرای مانــدن در خانــه و صــرف نظــر کــردن از انجــام‬ ‫کارهــای غیرضــروری بــرای در امــان مانــدن از کرونــا‪ ،‬تصمیــم‬ ‫گرفتــم برخــی کارهایــی کــه انجــام ان را دشــوار مــی دانســتم در‬ ‫خانــه انجــام دهــم کــه یکــی از ان هــا پخــت نــان بــود‪.‬‬ ‫زهــرا مایــی اظهــار داشــت‪ :‬از روزهــای اول شــیوع کرونــا‪ ،‬خریــد‬ ‫نــان از نانوایــی را متوقــف کــرده و بــا خریــد ارد‪ ،‬پخــت نــان در خانــه‬ ‫را تجربــه کردیــم کــه بــا وجــود ســختی زیــاد در روزهــای اول‪ ،‬ارام‬ ‫ارام در ان بــه مهــارت زیــادی رســیدیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن بانــوی خانــه دار گرگانــی تجربــه انجــام ایــن گونــه‬ ‫کارهــا کــه تــا چنــدی قبــل دور از ذهــن بــود‪ ،‬لــذت بخــش بــوده و‬ ‫مــی توانــد در روزهــای پــس از مهــار کرونــا نیــز ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ســوی دیگــر چــون همــه اعضــای خانــواده در‬ ‫قرنطیــه بــه ســر مــی بریــم‪ ،‬ســعی کــرده ایــم بیشــتر از فضــای دور‬ ‫هم نشــینی بهــره بــرده و اوقــات خــود را در کنــار هــم بگذرانیــم‪.‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۶۴‬نفــر در گلســتان بــر اثــر ابتــا بــه بیمــاری کرونــا جــان‬ ‫خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان اعــام کــرد‪ :‬بــا هــدف مهــار بیمــاری کرونــا‪،‬‬ ‫تمامــی مراکــز دینــی و مذهبــی کــه در ان اییــن هــای نــوروزی‬ ‫برگــزار مــی شــود تعطیــل و ورود و اســکان هرگونــه میهمــان بومــی‬ ‫و غیربومــی در مهمانســراهای ادارات ممنــوع اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫ز کوی یار می اید نسیم باد نوروزی‬ ‫از ایــن بــاد ار مــدد خواهــی چــراغ دل‬ ‫برافــروزی‬ ‫بــاری دیگــر بهــار دل نشــین بــا ردایــی‬ ‫ســبز و ســاز خــوش الحــان بلبالنــش از راه‬ ‫رســید و بــا خــود مهــر ورزی‪ ،‬شــکفتن و‬ ‫بالندگی‪،‬امیــد و پویایــی را بــه ارمغــان اورد‬ ‫و وجــودش را بــا هفــت ســین ایــن مــرز پــر‬ ‫گهــر گــره زد‪.‬‬ ‫عیــد نــوروز امســال بــرای مــا بــه واســطه‬ ‫ی حضــور مهمــان ناخوانــده ی کرونــا‬ ‫قــدری متفــاوت تــر خواهــد بــود و شایســته‬ ‫اســت جملگــی اییــن «عیــد دیدنــی» را‬ ‫بــه صــورت «عیــد شــنیدنی» و از طریــق‬ ‫تلفــن و فضــای مجــازی برپــا کنیــم تــا بدیــن‬ ‫طریــق در کنــار رعایــت کلیــه توصیــه هــای‬ ‫مســئوالن و کارشناســان‪ ،‬قدمــی موثــر‬ ‫بــرای شکســتن زنجیــره ی انتقــال برداریــم و‬ ‫ویــروس کرونــا را شکســت دهیــم‪.‬‬ ‫در پایــان اینجانــب خاضعانــه از درگاه‬ ‫مدبــر هســتی؛ احســن الحــال را بــرای‬ ‫اهالــی فرهنــگ و هنــر و رســانه ی اســتان‬ ‫گلســتان در ســالی کــه بــا عنــوان «جهــش‬ ‫تولیــد» از ســوی رهبــر معظــم انقــاب نــام‬ ‫گــذاری شــده خواســتارم و امیــدوارم بــاری‬ ‫دیگــردر کنــار یکدیگــر بــا دل هایــی لبریــز از‬ ‫همدلــی و اندیشــه ای توســعه بخــش‪ ،‬در‬ ‫راه خدمــت و اعتــای فرهنــگ و هنــر ایــران‬ ‫اســامی کوشــا باشــیم‪.‬‬ ‫رودخانه قره سو در‬ ‫گلستان توسط باران‬ ‫لبریز شد‬ ‫اســتمرار بارش هــای بهــاری در نقــاط‬ ‫باالدســت گلســتان طــی روزهــای اخیــر و‬ ‫هدایــت روان اب هــای مناطــق جنگلــی؛‬ ‫رودخانــه قــره ســو را در اســتانه فصــل تخــم‬ ‫ریــزی ماهیــان اســتخوانی لبریــز از اب کــرد‪.‬‬ ‫در حالیکــه ماهیــان دریــای خــزر و خلیــج‬ ‫گــرگان بــه ســبب تخــم ریــزی تــاش دارنــد تــا‬ ‫خــود را بــه ســوی منابــع اب شــیرین رودخانــه‬ ‫هــای منطقــه برســانند بــارش هــای اخیــر‬ ‫پرابــی رودخانــه قــره ســو در پیرامــون خلیــج‬ ‫گــرگان و شهرســتان ســاحلی بندرترکمــن‪،‬‬ ‫شــادمانی صیــادان را بدنبــال داشــت‪.‬‬ ‫مشــاهدات خبرنــگار ایرنــا حاکیســت؛‬ ‫پرابــی قــره ســو همچنیــن در محــدوده‬ ‫پــل ســه راهــی قــره تپــه در جــاده گــرگان‬ ‫– بندرترکمــن باعــث دپــوی زبالــه هــا و‬ ‫پســماندهای شــناور مناطــق باالدســتی‬ ‫را هــم بدنبــال داشــته اســت کــه زحمــت‬ ‫دوســتداران محیــط زیســت و جوامــع‬ ‫پیرامونــی را مــی طلبــد‪.‬‬ ‫رودخانــه قــره ســو از مهمتریــن منابــع ابــی‬ ‫تغذیــه کننــده خلیــج گــرگان و از مراکــز عمــده‬ ‫تکثیــر انــواع ماهیــان اســتخوانی نظیــر کلمــه‪،‬‬ ‫ســفید‪ ،‬ســیم‪ ،‬کپــور و کفــال اســت‪.‬‬ ‫از مهمتریــن شــاخه هــای قــره ســو مــی‬ ‫تــوان بــه گرمــاب دشــت‪ ،‬چهــل چهــار اب‪،‬‬ ‫شــصت کال‪ ،‬فســن رود‪ ،‬النــگ دره‪ ،‬نوشــن‬ ‫و زیــارت اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ایــن رود بعــد از پیمــودن چنــد دهســتان‬ ‫در غــرب و شــمال غــرب اســتان گلســتان در‬ ‫کنــار روســتای قــره ســو بــه خلیــج گــرگان و‬ ‫دریــای خــزر مــی ریــزد‪.‬‬ ‫مشــاهدات خبرنــگار ایرنــا همچنیــن‬ ‫حاکیســت؛ گــرگان رود از دیگــر رودهــای‬ ‫گلســتان کــه بــه خــزر می ریــزد بــا اورد‬ ‫بیشــتری مواجــه شــده امــا هنــوز در‬ ‫محــدوده شــهرهای غربــی اســتان کــه‬ ‫معمــوال طغیــان در انجــا رخ مــی دهــد‪،‬‬ ‫شــرایط ارام اســت‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کسب و کار

هفته نامه بازار کسب و کار 241

هفته نامه بازار کسب و کار 241

شماره : 241
تاریخ : 1399/01/18
هفته نامه بازار کسب و کار 240

هفته نامه بازار کسب و کار 240

شماره : 240
تاریخ : 1399/01/11
هفته نامه بازار کسب و کار 239.0

هفته نامه بازار کسب و کار 239.0

شماره : 239.0
تاریخ : 1399/01/05
هفته نامه بازار کسب و کار 238

هفته نامه بازار کسب و کار 238

شماره : 238
تاریخ : 1398/12/25
هفته نامه بازار کسب و کار 237

هفته نامه بازار کسب و کار 237

شماره : 237
تاریخ : 1398/12/19
هفته نامه بازار کسب و کار 236

هفته نامه بازار کسب و کار 236

شماره : 236
تاریخ : 1398/12/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!