روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 238 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 238

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 238

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 238

‫نوروز ‪ 99‬مبارک‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬اسفند ‪1398‬‬ ‫پیشنهادهایی برای کسب و کارها‬ ‫در وضعیت بحران کرونا‬ ‫گرچــه اقتصــاد مــا ظــرف چنــد مــاه‬ ‫اینــده در بخــش خصوصــی‪ ،‬زیان هــای‬ ‫چنــد هــزار میلیــارد تومانــی خواهــد‬ ‫دیــد‪ ،‬گرچــه ســرمایه اجتماعــی بیــش‬ ‫از پیــش افــول خواهــد کــرد‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫بحــران نیــز بــه هــر شــکل می گــذرد و‬ ‫کســب و کارهــا نیــز بایــد بعــد از ان‬ ‫بــا نوزایــی و بازســازی بــه حیــات خــود‬ ‫ادامــه دهنــد!‬ ‫اخرالزمــان‪ ،‬غضــب الهــی‪ ،‬حملــه‬ ‫بیولوژیــک‪ ،‬حقــه ی چیــن‪ ،‬نقشــه‬ ‫امریــکا و اســرائیل‪ ،‬بی کفایتــی‬ ‫مســئوالن‪ ،‬بی فرهنگــی مــردم‪،‬‬ ‫یــک بیمــاری ســاده‪ ،‬یــک ویــروس‬ ‫منحــوس و‪ ...‬نــام ایــن دوران و ایــن‬ ‫وضعیــت را هــر چــه بگذاریــم و هــر‬ ‫چــه صدایــش بزنیــم‪ ،‬در واقــع یــک‬ ‫بحــران بــزرگ اســت‪ .‬بحرانی در ابعاد‬ ‫جهانــی و بین المللــی کــه هنــوز در‬ ‫میــان ان قــرار داریــم؛ هســتیم‪ .‬مــا‬ ‫اکنــون در میانــه بحرانــی ایســتاده ایم‬ ‫کــه شــاید در طــول تاریــخ بشــر‪،‬‬ ‫کم نظیــر باشــد!‬ ‫از افــراد کهنســال پرســیده ام ایــا‬ ‫شــبیه ایــن دوران در طــول زندگــی‬ ‫خــود داشــته اید؟ ادم هایــی بــا‬ ‫حــدود ‪ ۸۰‬ســال ســن پاسخشــان‬ ‫منفــی اســت‪ .‬تاریــخ معاصــر را هــم‬ ‫کــه بخوانیــم‪ ،‬کمتر شــبیه ایــن دوران‬ ‫و ایــن بحــران الاقــل بــرای ایرانیــان‬ ‫وجــود داشــته اســت‪...‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪3‬‬ ‫ایا ویتامین ها بدن را در مقابل‬ ‫کرونا مقاوم می کنند؟‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫‪ 15‬مارچ ‪2020‬‬ ‫‪ 20‬رجب سال‪1441‬‬ ‫شماره ‪2 38‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫مبادا کرونا به فیلم ترسناک تبدیل شود؟‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کرونایی شدن افراد یک‬ ‫مهمانی در گلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫فعالیت تولیدی در شهرک های‬ ‫صنعتی گلستان بدون وقفه‬ ‫‪4‬‬ ‫بخشش اجاره و شارژ اسفندماه‬ ‫مجتمع تارادیس گرگان‬ ‫تقالی نان در بالی جان‬ ‫تقالی نان در بالی جان‬ ‫‪4‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫کاهش ‪ ۲۳‬درصدی اهدای خون در گلستان‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬بیمار خاص به طور مداوم نیاز به خون دارند‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان گفــت‪ :‬از یکــم تــا بیســتم اســفندماه امســال‬ ‫تعــداد مراجعه کننــدگان بــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۲۹‬نفــر کاهــش و خــون گیــری نیــز ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۶۱‬واحــد رســیده کــه بــه طــور میانگیــن میــزان مراجعــه و خون گیــری در ایــن ایــام‬ ‫‪ ۲۳‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫ســیدصادق بنــی عقیــل ظهــر امــروز اظهارداشــت‪ :‬در ‪ 11‬ماهــه امســال ‪ 57‬هــزار‬ ‫و ‪ 182‬مراجعــه کننــده داشــتیم کــه ‪ 45‬هــزار و ‪ 329‬واحــد خــون گیــری انجــام شــد‬ ‫کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ 3‬درصــد افزایــش اهــدای خــون داشــتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ 66.7 :‬درصــد اهداکننــدگان بــرای نخســتین بــار بــرای اهــدای خــون در‬ ‫ایــن مــدت اقــدام کــرده بودنــد‪ .‬میــزان اهــدای خــون از ســوی بانــوان ‪ 5.34‬درصــد‬ ‫بــود کــه ‪ 2‬دهــم درصــد رشــد نســبت بــه ســال قبــل داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون اســتان بیــان داشــت‪ :‬حــدود ‪ 3‬هــزار و ‪ 500‬بیمــار خــاص‬ ‫داریــم کــه شــامل بیمــاران دیالیــزی‪ ،‬تاالســمی‪ ،‬ســرطانی و هموفیلــی هســتند و‬ ‫ایــن افــراد بــه صــورت دائــم نیــاز بــه فــراورده هــای خونــی دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در بیســت روزه نخســت اســفندماه ســال قبــل ‪ 3‬هــزار و ‪ 261‬مراجعــه‬ ‫کننــده و ‪ 2‬هــزار و ‪ 689‬واحــد خــون گیــری انجــام شــده بــود کــه از یکــم تــا بیســتم‬ ‫اســفندماه امســال تعــداد مراجعه کننــدگان بــه ‪ 2‬هــزار و ‪ 529‬نفــر کاهــش و خــون‬ ‫گیــری ‪ 2‬هــزار و ‪ 61‬واحــد شــده اســت کــه بــه طــور میانگیــن میــزان مراجعــه و‬ ‫خون گیــری در ایــن ایــام ‪ 23‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫بنــی عقیــل افــزود‪ :‬اهــدا کننــدگان مســتمر در ایــن ‪ 20‬روز بــاالی ‪ 75‬درصــد‬ ‫اهداکننــدگان را شــامل شــدند و بــه معنــای ایــن اســت کــه در زمــان بحــران ایــن‬ ‫افــراد احســاس مســئولیت بیشــتری اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬قبــل از شــیوع بیمــاری کرونــا بــه طــور میانگیــن روزانــه ‪180‬‬ ‫واحــد خــون گیــری داشــتیم امــا بــا شــروع بحــران کرونــا شــاهد کاهــش خون گیــری‬ ‫بودیــم تــا جایی کــه امــار مــا در ایــن چنــد روز بــه کمتــر از ‪ 100‬واحــد رســید و در‬ ‫روزهــای یازدهــم تــا ســیزدهم رونــد کاهشــی بســیار شــدیدی داشــتیم امــا بــا کمــک‬ ‫اصحــاب رســانه‪ ،‬ایــن رونــد در حــال افزایــش اســت و از روز چهاردهــم اســفندماه‬ ‫خون گیــری مــا افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫‪ 16‬راهکار کلیدی پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا (کووید‪)19-‬‬ ‫حفظ فاصله یک‬ ‫متری با افراد‬ ‫مشکوک به ویروس‬ ‫استفاده از ماسک‬ ‫در اماکن عمومی‬ ‫و پرتردد‬ ‫خودداری از روبوسی‬ ‫و دست دادن‬ ‫خودداری از تماس با‬ ‫حیوانات وحشی‬ ‫و اهلی‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫با افراد مشکوک به‬ ‫انفوالنزا‬ ‫پوشاندن دهان‬ ‫و بینی هنگام سرفه‬ ‫و عطسه‬ ‫استفاده از ضدعفونی‬ ‫کننده های الکلی در‬ ‫نبود اب و صابون‬ ‫شستشوی مکرر‬ ‫دست ها به مدت‬ ‫‪ 20‬ثانیه‬ ‫دستمال استفاده شده‬ ‫هنگام سرفه یا عطسه را‬ ‫به سطل زباله بیاندازیم‬ ‫ماندن در منزل‬ ‫هنگام بیماری‬ ‫پخت کامل گوشت‬ ‫و تخم مرغ‬ ‫جدا کردن وسایل‬ ‫شخصی از یکدیگر‬ ‫بهمراه داشتن‬ ‫دستکش یک بار‬ ‫مصرف‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫دست های الوده با‬ ‫صورت و چشم‬ ‫عدم تماس با وسایل‬ ‫و سطوح در اماکن‬ ‫عمومی‬ ‫ضد عفونی نمودن‬ ‫اشیا و سطوح قابل‬ ‫تماس‬ ‫‪2‬‬ ‫لغو مرخصی‬ ‫کلیه کادر‬ ‫درمانی‬ ‫یکشنبه ‪ 25‬اسفند ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫لغــو مرخصــی کادر درمانــی گلســتان در نــوروز‪ ،‬ارســال اقــام بهداشــتی از طــرف گوانگجــو چیــن بــه گــرگان و کاهــش‬ ‫مصــرف ســوخت خودروهــا در اســتان از جملــه اخبــار مهــم کرونــا در گلســتان بــرای روز شــنبه اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬پزشــکان‪ ،‬پرســتاران و کادر درمانــی بخــش خصوصــی و دولتــی بایــد در ایــام نــوروز در‬ ‫محــل کار حاضــر باشــند‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس افــزود‪ :‬اگــر ‪ ۹۹‬درصــد مــردم گلســتان مســائل بهداشــتی و پیشــگیرانه را رعایــت کننــد امــا ان یــک‬ ‫درصــد اقدامــات پیشــگیرانه را انجــام ندهنــد زحمــات کل افــراد از بیــن خواهــد رفت‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪238‬‬ ‫انتقاد معاون علوم پزشکی‬ ‫گلستان از بی توجهی برخی‬ ‫خانواده ها؛ دانش اموزان در‬ ‫« گیم نت ها» چه می کنند؟‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان از بی توجهــی و ســهل انگاری‬ ‫برخــی خانواده هــا بــرای پیشــگیری از شــیوع‬ ‫بیمــاری کرونــا در اســتان انتقــاد کــرد و گفت‪:‬‬ ‫بــرای اینکــه جلــوی شــیوع را بگیریــم مدارس‬ ‫را تعطیــل کردیــم امــا دانش امــوزان در‬ ‫گیم نت هــا حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫ســراج الدین عارف نیــا دربــاره اینکــه چــرا‬ ‫تــا چنــد روز قبــل از نظــر وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫گلســتان جــزو اســتان های بــدون الودگــی‬ ‫بــود امــا بــه یکبــاره بــه مرکــز شــیوع ایــن‬ ‫بیمــاری تبدیــل شــده اســت‪ ،‬اظهارداشــت‪:‬‬ ‫مــا از همــان ابتــدا کــه کشــور درگیــر ایــن‬ ‫بیمــاری شــد در اســتان اصــل را بــر الودگــی‬ ‫گذاشــتیم و از مــوارد مشــکوک هــم‬ ‫نمونه بــرداری کردیــم‪ .‬تــا قبــل از روز گذشــته‬ ‫فقــط نتیجــه ازمایــش ‪ 3‬بیمــار بــرای اســتان‬ ‫ارســال شــده بــود کــه یــک مــورد مثبــت و دو‬ ‫مــورد منفــی بــود‪.‬‬ ‫با میوه ریه های خود را‬ ‫تقویت کنید‬ ‫متخصــص طــب ایرانــی گفــت‪ :‬مصــرف‬ ‫«عنــاب» باعــث تقویــت سیســتم ایمنــی‬ ‫بــدن و ریــه مــی شــود‪.‬‬ ‫علیرضــا یارقلــی متخصــص طــب ایرانــی بــا‬ ‫بیــان اینکــه صرفــا ً مصــرف غذاهــای گــرم‬ ‫باعــث بــاال رفتــن مقاومــت بــدن نمی شــود‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــه طــور مثــال مصــرف عنــاب‬ ‫باعــث تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن و ریــه‬ ‫خواهــد شــد امــا طبــع ایــن میــوه ســرد و‬ ‫خشــک اســت بــه همیــن دلیــل نمی تــوان‬ ‫قانــون کلــی را بــرای مصــرف گرمی جــات یــا‬ ‫ســردی جات تعییــن کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه طــور کلــی بــرای تقویــت‬ ‫قــوای عمومــی بــدن توصیــه شــده کــه غالبــا ً‬ ‫غــذای گــرم اســتفاده شــود یعنــی اگــر عنــاب‬ ‫اســتفاده می کنیــم در کنــار ان از اویشــن‬ ‫نیــز اســتفاده کنیــم تــا از ایــن طریــق بتوانیــم‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن را تقویــت کنیــم‪.‬‬ ‫یارقلــی بــا اشــاره بــه اینکــه خــواب مناســب‬ ‫و تماشــای فیلــم و تصاویــر انرژی بخــش و‬ ‫خوانــدن کتاب هــای بــا مضامیــن مثبــت‬ ‫می توانــد در روزهایــی کــه همــه مــا بایــد در‬ ‫خانــه بمانیــم باعــث ایجــاد نشــاط و افزایــش‬ ‫روحیــه شــود‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬مصــرف اب و‬ ‫غذاهــای ابکــی ماننــد ســوپ بایــد در رژیــم‬ ‫غذایــی روزانــه قــرار گیــرد همچنیــن توصیــه‬ ‫می کنــم بــرای تهیــه ســوپ از مــواد غذایــی‬ ‫ماننــد هویــج‪ ،‬جعفــری و گزنــه اســتفاده‬ ‫کنیــم بــه دلیــل اینکــه ایــن غذاهــا می تواننــد‬ ‫سیســتم ایمنــی را تقویــت کننــد‪.‬‬ ‫ایــن متخصــص طــب ایرانــی در پایــان‬ ‫گفــت‪ :‬اســتفاده از غذاهــای ســاده در ایــن‬ ‫ایــام توصیــه می شــود و از مصــرف غذاهایــی‬ ‫کــه باعــث ســنگینی معــده می شــود بایــد‬ ‫پرهیــز کــرد‪.‬‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه کالسه‪9601157:‬‬ ‫بدیــن وســیله بــه محمــد انتظــاری فرزنــد عــزت الــه‬ ‫بشــماره ملی ‪2121963960‬و ش‪.‬ش ‪1055‬بنشــانی‪:‬‬ ‫اظهــار بســتانکار گرگان‪-‬خیابــان امــام رضــا کوچــه‬ ‫‪ 77‬ســمت چــپ درب پنجــم (ســفید البالویــی)‬ ‫کــد پســتی ‪ 491874655‬پرونــده بــه شــما ابــاغ‬ ‫میگــردد زینــب رودبارکــی بابت مهریه شــماره ‪20172‬‬ ‫مــورخ ‪ 94/06/04‬بــا موضــوع الزم االجــرا ‪ 157‬عــدد‬ ‫ســکه طــای یــک بهــار ازادی بــر علیــه شــما مبــادرت‬ ‫بــه صــدور اجراییــه نمــوده کــه بــا کالســه پرونــده‬ ‫‪9601157‬تشــکیل و برابــر گــزارش مامــور پســت در‬ ‫ادرس تعییــن شــده ابــاغ واقعــی صــورت نگرفتــه ‪،‬‬ ‫لــذا بــه تقاضــای بســتانکار و برابــر مــاده ‪– 18‬ائیــن‬ ‫نامــه اجــرا مفــاد اســناد رســمی اجرائیــه در یــک‬ ‫نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار مجازمحــل یــا‬ ‫نزدیکتریــن بــه محــل چــاپ و درج و منتشــر میگــردد‬ ‫چنانچــه پــس از‪ 20‬روز از تاریــخ انتشــار کــه تاریــخ‬ ‫ابــاغ اجرائیــه محســوب میگردد نســبت بــه پرداخت‬ ‫بدهــی اقدامــی ننمائیــد عملیــات اجرایــی بــر علیــه‬ ‫شــما تعقیــب و بجــز ایــن اگهــی و اگهــی مزایــده‬ ‫درصــورت بازداشــت امــوال اگهــی دیگــری صــادر و‬ ‫منتشــر نخواهــد شــد‪/.‬میم‪.‬الف ‪3906:‬‬ ‫حسین حکم ابادی‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان‬ ‫لزوم توجه به خانواده های داغدار از ویروس کرونا‬ ‫خانواده های داغدار ِ از دســت دادن عزیزانشــان‬ ‫بــر اثــر ابتــا بــه کرونــا‪ ،‬امــروز جــزو غمگین تریــن‬ ‫ادم هــای جامعه انــد کــه حتــی فرصــت و امــکان‬ ‫عــزاداری مطلــوب خویــش را ندارنــد؛ عزادارانــی‬ ‫کــه دیگــر خــاک هــم نمی توانــد تسالیشــان‬ ‫باشــد و تنهــا یــک خداحافظــی از را دور و طلــب‬ ‫مغفــرت در ســینه دارنــد‪.‬‬ ‫روزهــای همه گیــری کرونــا بــرای انــان کــه در‬ ‫تــب و تــاب رعایــت نــکات بهداشــتی و حفــظ‬ ‫ســامتی خویش انــد‪ ،‬رنــگ بــوی دیگــری دارد‬ ‫تــا انــان کــه عزیزانــی را بــر اثــر ایــن حادثــه‬ ‫تلــخ از دســت داده و می دهنــد‪ .‬اولیــن‬ ‫اقــدام پــس از فقــدان یــک انســان مراســمی‬ ‫اســت کــه تحــت عنــوان ســوگواری بــرای او‬ ‫برگــزار می شــود‪ .‬در حقیقــت ســوگواری یکــی‬ ‫از طبیعی تریــن و قدیمی تریــن شــیوه های‬ ‫اجتماعــی بــرای ابــراز غــم اســت‪ .‬ریش ـه های‬ ‫مشــترک ســوگواری در تمــام جهــان‪ ،‬نشــان‬ ‫از دیرینــه بــودن و نیــاز ذاتــی انســان بــه ایــن‬ ‫اییــن فرهنگــی و اجتماعــی اســت‪ .‬ایینــی کــه‬ ‫باعــث می شــود تــا فــرد در جریــان کمــک‪،‬‬ ‫تســلی و همــدردی اجتماعـی ای کــه از دیگران‬ ‫دریافــت می کنــد‪ ،‬قــدرت بازیافتــن تــوان خــود‬ ‫پــس از فقــدان عزیزانــش را داشــته و دوبــاره‬ ‫بــه روال معمــول زندگــی بازگــردد‪ .‬روزهــای‬ ‫تلــخ کرونــا امــا حتــی ایــن نیــاز فرهنگــی و‬ ‫اجتماعــی اولیــۀ را بی پاســخ نهــاده و ادم هــا‬ ‫را در غــم فقدانشــان بی پنــاه کــرده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از دغدغه هــای صاحبنظــران حــوزه‬ ‫ســامت روان ایــن روزهــا‪ ،‬بحــث خانواده هــای‬ ‫داغــداری اســت کــه ادم هــای زندگیشــان را بر اثر‬ ‫ابتــا بــه کرونــا از دســت داده و حــاال در فقــدان‬ ‫اییــن فرهنگــی ســوگواری بــه دلیل مصائــب این‬ ‫بیمــاری واگیــردار‪ ،‬اندوهگین انــد‪.‬‬ ‫ســارا گلســتانی‪ ،‬مشــاور و روانشــناس‬ ‫در تشــریح ابعــاد روانــی‪ ،‬اییــن ســوگواری‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬ســوگواری کــردن پدیــده ای‬ ‫مختــص بــه ایــران نیســت و هرکســی کــه‬ ‫فــردی یــا حتــی چیــزی‪ ،‬موقعیتــی و جایگاهی‬ ‫را کــه برایشــان مهــم اســت را از دســت‬ ‫می دهــد‪ ،‬بایــد یــک فراینــد روانشــناختی‬ ‫را پشــت ســربگذارد تــا بتوانــد دوبــاره بــه‬ ‫زندگــی عــادی بازگــردد کــه اســم ایــن فراینــد‬ ‫ســوگ و ســوگواری کــردن اســت‪ .‬در فراینــد‬ ‫ســوگواری یــک ســری فعالیــت‪ ،‬رســم و‬ ‫رســوم و اداب هســتند کــه جریــان فقــدان را‬ ‫تســهیل می کننــد؛ یعنــی وقتــی مــا کســی را‬ ‫از دســت می دهیــم بــا یکســری از ادم هایــی‬ ‫کــه می شناســیم و بــه انهــا عالقــه و اعتمــاد‬ ‫داریــم (اقــوام‪ ،‬فامیــل‪ ،‬دوســت و اشــنا)‬ ‫فــرد از دســت داده را بــه خــاک می ســپاریم‬ ‫و بعــد فرصــت گریــه کــردن‪ ،‬غمگیــن بــودن‬ ‫و مواجهــه شــدن بــا عــدم حضــور ان فــرد را‬ ‫پیــدا می کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه می دهــد‪ :‬فراینــد ســوگ متفــاوت‬ ‫اســت و معمــوال ً چنــد مــاه طــول می کشــد‬ ‫(ایــن زمــان ثابــت نیســت و بســته بــه هــر‬ ‫ادمــی فــرق می کنــد) ولــی بیــن ‪ ۳‬تــا ‪ ۶‬مــاه‬ ‫یــا حتــی یــک ســال‪ ،‬بســته بــه میــزان پذیــرش‬ ‫ادم هــا می توانــد طــول بکشــد تــا مراحــل‬ ‫ان طــی شــود‪ .‬مراحــل ســوگ متعــدد بــوده‬ ‫و مرحلــه اول انــکار اســت؛ انــکار‪ ،‬خصوصــا ً‬ ‫در موقعیتهایــی کــه ادم هــا عزیزشــان را بــر‬ ‫اســاس حادثـه ای از دســت می دهنــد (ماننــد‬ ‫تصــادف یــا همیــن ویــروس کرونــا) کــه‬ ‫اتفاقــی ناگهانــی بــا ســرعت بســیار زیــاد باعث‬ ‫فقــدان می شــود؛ چــون تــا بــاور کــردن ایــن‬ ‫حقیقــت کــه ان فــرد دیگــر حضــور نــدارد‪ ،‬نیاز‬ ‫بــه زمــان و مواجهــه شــدن بــا موقعیت هایــی‬ ‫دارد کــه ان فــرد قبــا حضــور داشــته و حــاال‬ ‫بــا نبــودش موقعیت هــا بایــد تجربــه شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن در ایــن مــوارد از ســوگ‪ ،‬انــکار در‬ ‫ابتــدا و در مرحلــه اول تشــدید می شــود و‬ ‫شــدت بیشــتری بــه خــود می گیــرد‪ .‬کمــک‬ ‫بزرگــی کــه مراســم خاکســپاری در ایــن‬ ‫مرحلــه می کنــد ایــن اســت کــه زمــان انــکار‬ ‫فــرد بــا فقــدان را کوتاه تــر می کنــد؛ چــون بــا‬ ‫دیــدن جنــازه و تدفیــن و ایــن کــه جمعیتــی‬ ‫امده انــد تــا فــرد را بــه خــاک بســپرند‪ ،‬ذهــن‬ ‫ایــن اتفــاق رخ داده را بــاور می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن روانشــناس تصریــح کــرد‪ :‬امــا وقتــی‬ ‫کــه ایــن مرحلــه را بــه خاطــر شــرایط فعلــی‬ ‫کــه وجــود دارد‪ ،‬حــذف کنیــم‪ ،‬اتفاقــی کــه‬ ‫مــی افتــد ایــن اســت کــه زمــان مرحلــه انــکار‬ ‫طوالنی تــر و ســخت تر می شــود؛ در نتیجــه‬ ‫بــرای پذیــرش ایــن کــه ان فــرد دیگــر نیســت‪،‬‬ ‫مقــداری کمــک حرفـه ای الزم اســت تــا ادم ها‬ ‫بــا نبــود کســی کــه از دســت داده انــد‪ ،‬روبــرو‬ ‫شــوند و از ان فــرار نکننــد‪ .‬چراکــه درصــورت‬ ‫فــرار و عــدم پذیــرش ایــن حقیقــت‪ ،‬اســیبی‬ ‫کــه بعــدا ً می توانــد گریبــان گیرشــان شــود‪،‬‬ ‫ایــن اســت کــه اگــر سوگواریشــان را شــروع‬ ‫نکننــد‪ ،‬ایــن موضــوع تبدیــل بــه مشــکالت‬ ‫روانشــناختی (اضــراب‪ ،‬افســردگی‪ ،‬تــرس‬ ‫از دســت دادن و فوبیــا نســبت بــه مــرگ)‬ ‫شــده و زندگــی برایشــان ســخت تر می شــود؛‬ ‫بنابرایــن حــاال کــه یــک ســری از مراســم حذف‬ ‫شــده و همراهــی ادم هــا بــا یکدیگــر کمتــر‬ ‫امــکان اجــرا دارد‪ ،‬افــراد بایــد بــا تکنیک هایــی‬ ‫تــاش کننــد تــا از انــکار بیــرون بیاینــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مثــا ً عکــس و فیلــم تماشــا‬ ‫و خاطراتشــان را بــا ان فــرد مــرور کننــد و‬ ‫ســعی کننــد ایــن نبــود ان فــرد را ببیننــد‪ .‬یــک‬ ‫زمان هایــی را اختصــاص بدهنــد بــه ایــن کــه‬ ‫مثــل رفتــن بــر ســر خــاک و مــزار ان فــرد کــه‬ ‫بــه مــا یــاداوری کنــد کــه ان فــرد دیگــر نیســت‬ ‫و یــک جایــی و محلــی را قــرار می دهیــم‬ ‫بــرای ایــن کــه هــر زمانــی کــه می خواهیــم‬ ‫بــه یــادش بیاوریــم بــه انجــا مراجعــه کنیــم‪.‬‬ ‫چنیــن کاری را در همــان منزلمــان می توانیــم‬ ‫انجــام دهیــم‪ .‬بــه ایــن صــورت کــه یک گوشــه‬ ‫از خانــه یــا اتــاق را قــرارداد کنیــم کــه هــر‬ ‫زمــان کــه می خواهیــم ســوگواری کنــم یــا بــه‬ ‫یــاد ان عزیــزم باشــم‪ ،‬بــه انجــا برویــم‪ .‬اینهــا‬ ‫بــرای ایــن اســت کــه ذهنمــان را شــرطی کنیم‬ ‫و زودتربتوانیــم مراحــل ســوگ را اغــاز کنیــم‬ ‫و پشــت ســر بگذاریــم‪ .‬پــس کاری کــه الزم‬ ‫اســت انجــام دهیــم ایــن اســت کــه در فقدان‬ ‫و حــذف مراســم کارکــردی ماننــد تدفیــن و‬ ‫ترحیــم کــه حــذف شــده‪ ،‬اعمــال ان را کــه‬ ‫همــان ســوگورای اســت را حــذف نکنیــم و ان‬ ‫کارکــرد را بــا تکنیک هــای دیگــر مجــددا ً پیــاده‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫مراحل سوگواری را بشناسیم‬ ‫گلســتانی در ادامــه ضمــن برشــمردن‬ ‫مراحــل ســوگ در افــراد‪ ،‬بــه تشــریح حــاالت‬ ‫هــر مرحلــه پرداختــه و بیــان داشــت‪ :‬مراحــل‬ ‫بعــدی ســوگ ممکــن اســت درهــم امیختــه‬ ‫بــه ســراغ ادم هــا بیایــد و ممکــن اســت یــک‬ ‫ادمــی مرحلــه اول و دوم و ســوم را در طــول‬ ‫یــک روز بــا هــم تجربــه کنــد و یــا در زمان های‬ ‫مختلــف‪ ،‬مخلوطــی از انهــا را باهــم داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬مرحلــه اول انــکار بــود و ایــن کــه‬ ‫ســعی می کنیــم بــاور نکنیــم کــه ان فــرد را‬ ‫از دســت داده ایــم و همچنــان فکــر می کنیــم‬ ‫کــه در کنــار مــا هســت‪ ،‬خاطراتــش را مــرور‬ ‫نمی کنیــم‪ ،‬ســعی نمی کنیــم کــه احســاس‬ ‫ایــن کــه او را دیگــر نداریــم را ببینیــم و بــا ان‬ ‫مواجــه شــویم و بــه شــکلی رفتــار می کنیــم‬ ‫کــه گویــی هنــوز او را از دســت نداده ایــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مرحلــه بعــد خشــم اســت‪.‬‬ ‫اینکــه از دســت چیــزی کــه باعــث مــرگ‬ ‫عزیزمــان شــده اســت‪ ،‬عصبانــی می شــویم‪.‬‬ ‫مثــا ً ویــروس‪ ،‬بیمــاری‪ ،‬جامعــه‪ ،‬مســئوالن‬ ‫و هرکســی کــه احســاس می کنیــم ممکــن‬ ‫اســت دخــل و تصرفــی در ایــن قضیــه داشــته‬ ‫باشــد و یــا ممکــن اســت حتــی نســبت به خدا‬ ‫(بســته عقایــد) گلــه منــد و عصبانــی باشــیم؛‬ ‫در ایــن مرحلــه بــه طــور کلــی از هرچیــزی کــه‬ ‫می توانســته جلــوی مــرگ عزیــز مــا را بگیــرد و‬ ‫نگرفتــه اســت‪ ،‬خشــمگین می شــویم‪.‬‬ ‫بعــد از تجربــه خشــم‪ ،‬احســاس گنــاه را‬ ‫تجربــه می کنیــم؛ یعنــی یــاد جاهایــی مــی‬ ‫افتیــم کــه مثــا ً ان ادم بــه مــن نیــاز داشــته‪،‬‬ ‫از من درخواســتی داشــته و من می توانســتم‬ ‫بیشــتر کنارش باشــم و ببینمش و‪ ...‬خالصه‬ ‫نســبت بــه فرصت هایــی کــه احتمــال دارد از‬ ‫دســت داده باشــیم‪ ،‬احســاس گنــاه کــرده و‬ ‫شــروع بــه خــود سرزنشــی می کنیــم کــه چــرا‬ ‫ایــن یــا ان کار را نکرده ایــم‪ .‬ایــن مرحلــه‬ ‫هــم طبیعــی اســت چــون در حــال مواجهــه‬ ‫بــا ایــن حقیقــت هســتیم کــه باالخــره اگــر‬ ‫همــه ایــن کارهــا را هــم کــه بکنیــم‪ ،‬ان عزیــز‬ ‫دیگــر برنمــی گــردد و همــه چیــز بــدون او بایــد‬ ‫ادامــه پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫ایــن روانشــناس می افزایــد‪ :‬مرحلــه بعــد‬ ‫چانــه زنــی هســت؛ یعنــی در ایــن مرحلــه فــرد‬ ‫ســعی می کنــد کــه بــه ایــن فکــر کنــد کــه ایــا‬ ‫نمی شــد اتفــاق دیگــری بیفتــد کــه فــرد از‬ ‫بیــن نــرود؟ یــا اگــر فــان کار را می کردیــم‪،‬‬ ‫نتیجــه چیــز دیگــری بــود و همــه راهکارهایــی‬ ‫کــه می شــد عزیــزش را از دســت ندهــد‬ ‫را بررســی می کنــد‪ .‬بعــد از ایــن کــه از ایــن‬ ‫مرحلــه هــم عبــور کــرد‪ ،‬مرحلــه غمگینــی‬ ‫و پذیــرش عــدم حضــور ان عزیــز شــروع‬ ‫می شــود؛در ایــن مرحلــه فــرد گریــه می کنــد‪،‬‬ ‫نبــود ان ادم را متوجــه می شــود‪ ،‬خــاء او‬ ‫و تنهایــی را احســاس می کنــد؛ ایــن مرحلــه‬ ‫خــوب و نشــان دهنــده ایــن اســت کــه کــم کم‬ ‫داریــم بــه مرحلــه اخــر که پذیرش و بازگشــت‬ ‫بــه زندگــی اســت‪ ،‬نزدیــک می شــویم؛ یعنــی‬ ‫ایــن کــه پذیرفته ایــم کــه از ایــن بعــد حضــور‬ ‫ایــن ادم را نداریــم و بــدون او بایــد بــه زندگــی‬ ‫خــود ادامــه دهیــم و زندگــی جریــان دارد و‬ ‫چیــزی متوقــف نمی شــود‪.‬‬ ‫گلســتانی تاکیــد می کنــد‪ :‬کاری کــه مراســم‬ ‫بــرای مــا می کنــد معمــوال ً ایــن اســت کــه مــا بــا‬ ‫داشــتن ادم هــای دیگــر در دور و بــر خودمــان‬ ‫ایــن فراینــد را راحت تــر ســپری می کنیــم‪.‬‬ ‫کارکــرد مراســم ماننــد گــروه درمانــی اســت‪.‬‬ ‫ویژگــی گــروه درمانــی ایــن اســت کــه ادم هــا‬ ‫در هــر مرحل ـه ای کــه هســتند‪ ،‬اوال ً می بیننــد‬ ‫ادم هــای دیگــری هــم هســتند کــه ماننــد انهــا‬ ‫درد می کشــند و ایــن درد انهــا را تســکین‬ ‫می دهــد؛ و ثانیــا اگــر خودشــان بخواهنــد از‬ ‫مرحلـه ای فــرار یــا اجتنــاب کننــد بــا دیــدن این‬ ‫کــه ان مراحــل دیگــران را هــم درگیــر ســاخته‬ ‫اســت‪ ،‬انهــا هــم مجبــور مــی شــوند کــه ان‬ ‫را تجربــه کننــد؛ و ایــن گونــه بــه ســامت‬ ‫روانشــان کمــک می کننــد‪ .‬حــاال در غیــاب‬ ‫مراســم تدفیــن‪ ،‬فــرد بایــد بســیار خوداگاه تــر‬ ‫مراحــل را ســپری کنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫پیشــتر اشــاره کــردم کــه اینجــا بــه کمــک‬ ‫حرفـه ای نیــاز داریــم و ادم هــا بایــد راجــع بــه‬ ‫ایــن موضــوع امــوزش ببیننــد‪.‬‬ ‫شــاید بــد نباشــد کــه شــروع کنیــم در رســانه ها‬ ‫و از طریــق ســایر وســایل ارتباطــات جمعــی‪،‬‬ ‫محتواهایــی را بــه صــورت پادکســت‪ ،‬فایــل‬ ‫صوتــی‪ ،‬کلیــپ تصویــری و‪ ...‬تهیــه کــرده و بــه‬ ‫مــردم امــوزش و اگاهــی بدهیــم کــه وقتــی بــا‬ ‫چنیــن موقعیتــی روبــرو شــدند‪ ،‬چطــور ســریع تر‬ ‫بــه ان مرحلــه پذیــرش و بازگشــت بــه زندگــی‬ ‫عــادی دسترســی پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫برای کسانی که عزیزانشان را از دست داده اند‬ ‫گلســتانی در انتهــا راهکارهایــی را بــرای‬ ‫کســانی کــه فــردی را بــر اثــر ابتــا بــه کرونــا از‬ ‫دســت داده انــد‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬ادم هــا در این‬ ‫موقعیــت بایــد بداننــد کــه طبیعــی اســت اگــر‪:‬‬ ‫دچــار شــوک شــده اند‪ ،‬اگــر هنــوز هیجاناتــش‬ ‫را ادراک نمی کننــد و هنــوز نمی دانــد چــه‬ ‫اتفاقــی برایشــان افتــاده اســت‪ .‬بعــد بایــد‬ ‫شــروع کننــد بــه مــرور خاطــرات عزیزشــان‬ ‫بــا دیــدن تصویــر و فیلــم وی و حــرف زدن‬ ‫دربــاره او‪ .‬همــه تجربیاتــی کــه بــا او داشــته‬ ‫انــد را مــرور کننــد و در ایــن بیــن‪ ،‬هیجاناتــی‬ ‫کــه تجربــه می کننــد را مشــاهده کــرده و‬ ‫بــه رســمیت بشناســد و از ان بنویســند‪ .‬بــه‬ ‫عزیزشــان نامــه بنویســند و بــرای خودشــان بــا‬ ‫او حــرف بزننــد‪ ،‬ضبــط کننــد و گــوش بدهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یــک گوشــه از خانــه را در نظــر‬ ‫گرفتــه و فــرض کننــد کــه مــزار او اســت و‬ ‫بــرای او عــزاداری را در همــان موقعیــت‬ ‫انجــام دهــد‪ .‬از غمگیــن بــودن نپرهیزنــد و‬ ‫اگــر عصبانــی می شــوند یــا تحریــک پذیــری‬ ‫عصبــی پیــدا می کننــد بــه خودشــان ســخت‬ ‫نگیرنــد و اطرافیــان هــم ایــن فــرد و حالــش را‬ ‫بــه رســمیت بشناســند‪.‬‬ ‫«کاری کــه جامعــه در ایــن شــرایط می توانــد‬ ‫انجــام دهــد ایــن اســت کــه اگــر می داننــد‬ ‫کســی در چنیــن وضعیتــی اســت‪ ،‬بازخــورد‬ ‫منفــی بــه او ندهنــد و تــرس و اضطــراب‬ ‫خودشــان را از ایــن کــه ممکــن اســت ایشــان‬ ‫هــم کرونــا داشــته باشــند‪ ،‬عیــان نکننــد؛ در‬ ‫یــک کالم ایــن افــراد را طــرد نکننــد ‪/.‬ایرنــا‬ ‫ایا ویتامین ها بدن را در‬ ‫مقابل کرونا مقاوم می کنند؟‬ ‫متخصــص تغذیــه و عضــو هیــات علمــی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران در مــورد‬ ‫اینکــه ایــا مصــرف ویتامیــن ها در پیشــگیری‬ ‫و درمــان بیمــاری کرونــا تاثیــر دارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مصــرف ویتامیــن هــا از جملــه ویتامیــن‬ ‫‪ D‬و ‪ C‬نقــش موثــری در تقویــت سیســتم‬ ‫ایمنــی بدنــی دارد امــا تاثیــر انهــا در مــداوا‬ ‫یــا پیشــگیری از ابتــا بــه کرونــا بــه بررســی‬ ‫هــای علمــی نیــاز دارد‪.‬‬ ‫لیــا ازادبخــت بــا اشــاره بــه مصرف خودســرانه‬ ‫مکمــل هــا بــرای درمــان کرونــا و هشــدار بــه‬ ‫مــردم در ایــن زمینــه گفــت‪ :‬مصــرف زیــاد‬ ‫و خودســرانه مکمــل هــا بــا عــوارض جانبــی‬ ‫همــراه اســت و مــی توانــد اســیب جــدی بــرای‬ ‫مــردم بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تاکنــون مطالعاتــی‬ ‫در خصــوص موثــر بــودن مکمــل هــا یــا‬ ‫عــدم تاثیــر انهــا روی بیمــاری کرونــا منتشــر‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬برخــی از ویتامیــن‬ ‫هــا محلــول در چربــی هســتند کــه مصــرف‬ ‫زیــاد انهــا ممکــن اســت بــه مســمومیت‬ ‫بیانجامــد و حتــی خطراتــی بــرای سیســتم‬ ‫ایمنــی بــدن ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫تقویت سیستم ایمنی بدن برای‬ ‫پیشگیری از بیماری ها‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تقویــت سیســتم‬ ‫ایمنــی بــدن ســبب پیشــگیری از بیمــاری می‬ ‫شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از نقــش هــای ویتامیــن‬ ‫هــا‪ ،‬حفاظــت از بــدن و کمــک بــه تقویــت‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن اســت‪ .‬افــراد ضمــن‬ ‫ایــن کار‪ ،‬بایــد اصــول بهداشــت فــردی و‬ ‫جمعــی را رعایــت کننــد تــا کمتــر دچــار‬ ‫بیمــاری شــوند‪.‬‬ ‫ایــن متخصــص تغذیــه بــه نقــش ویتامیــن‬ ‫‪ D‬در تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬ویتامیــن دی از جمله ویتامین‬ ‫هایــی اســت کــه در تقویــت سیســتم ایمنــی‬ ‫بــدن نقــش موثــر دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬سیســتم ایمنــی بــدن‬ ‫افــرادی کــه ویتامیــن دی کافــی مصــرف مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬پیشــگیری بهتــری در برابــر بیمــاری‬ ‫هــا دارد‪ ،‬مطالعــات مــروری نیــز نشــان‬ ‫داده انــد کــه ویتامیــن دی مــی توانــد در‬ ‫پیشــگیری از عفونــت هــای تنفســی نیــز‬ ‫نقــش داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ازادبخــت ادامــه داد‪ :‬بــرای پیشــگیری از‬ ‫بیمــاری هــا خــوردن میــوه هــا و ســبزیجاتی‬ ‫کــه حــاوی ویتامیــن ‪ C‬هســتند‪ ،‬موثــر اســت‪.‬‬ ‫وی بــه مــردم توصیــه کــرد‪ :‬رژیــم غذایــی‬ ‫متعــادل و حــاوی گــروه هــای غذایــی‬ ‫مختلــف را بــرای پیشــگیری از بیمــاری هــا‪،‬‬ ‫مصــرف کننــد همچنیــن بــرای پیشــگیری از‬ ‫بیمــاری‪ ،‬مصــرف میــوه و ســبزی‪ ،‬غــات‬ ‫ســبوس دار و حبوبــات را جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن متخصــص تغذیــه بــه مصــرف متعــادل‬ ‫منابــع غذایــی حــاوی پروتئیــن تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫مصــرف منابــع پروتئیــن ماننــد تخــم مــرغ‪ ،‬مــرغ‬ ‫و گوشــت پختــه شــده و حبوبــات مــی توانــد در‬ ‫پیشــگیری از بیمــاری هــا موثــر باشــد‪.‬‬ ‫وی بــه مــردم توصیــه کــرد کــه انــواع میــوه‬ ‫هــا بــه خصــوص انــواع مرکبــات را بــرای‬ ‫پیشــگیری از بیمــاری هــا مصــرف کننــد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی ها‬ ‫‪017 - 32320420‬‬ ‫‪#‬کرونا را‬ ‫شکست میدهیم‪.‬‬ ‫شــهردار گــرگان از اهــدای ‪ ۳۰۰‬هــزار ماســک توســط شــهردار گوانگجــو کشــور چیــن بــه مــردم ایــن شــهر‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬ارســال ایــن کمــک هــا کــه بــه زودی وارد گــرگان خواهــد شــد در راســتای خواهرخواندگــی‬ ‫‪ ۲‬شــهر اســت‪.‬‬ ‫عبدالرضــا دادبــود همچنیــن اظهــار داشــت‪ :‬بــا همــکاری ارتــش‪ ،‬ســپاه‪ ،‬نیــروی انتظامــی و جهــاد کشــاورزی‬ ‫عــاوه بــر ضدعفونــی معابــر‪ ۳ ،‬هــزار بســته بهداشــتی در مناطــق حاشیه نشــین و کمتــر توســعه یافته شــهر‬ ‫توزیــع شــد‪.‬‬ ‫اهدا ‪ 300‬هزار‬ ‫ماسک توسط‬ ‫گوانگجو به‬ ‫گرگان‬ ‫یکشنبه ‪ 25‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫چهار هزار بسته بهداشتی‬ ‫برای مقابله با کرونا بین‬ ‫شهروندان گنبدی توزیع‬ ‫می شود‬ ‫شــهردار گنبــدکاووس در شــرق اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬چهــار هزار بســته بهداشــتی‬ ‫شــامل دســتکش‪ ،‬مایــع ضدعفونی کننــده و‬ ‫ماســک بــا هــدف مقابلــه بــا شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا تهیــه شــده و از اواســط هفتــه‬ ‫جــاری میــان شــهروندان ایــن شــهر توزیــع‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫منصــور طعنــه گنبــدی اظهارداشــت‪ :‬ایــن‬ ‫بســته های بهداشــتی بــا دو میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار توســط شــهرداری ســفارش داده‬ ‫شــده کــه بعــد از تحویــل بالفاصلــه از چنــد‬ ‫روز اینــده کار توزیــع انهــا اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توزیع این بســته های بهداشــتی‬ ‫میــان شــهروندان محــات اســیب پذیر‬ ‫بازافرینــی شــهری گنبــدکاووس شــامل‬ ‫ســیداباد‪ ،‬بدلجــه‪ ،‬مدرســی و چای بوییــن‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــهردار گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه‬ ‫اهمیــت انجــام ضدعفونــی امــکان عمومــی‬ ‫در پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫گفــت‪ :‬ضدعفونــی نــاوگان حمــل و نقــل‬ ‫عمومــی شــامل اتوبوس هــا‪ ،‬مینی بوس هــا‬ ‫و تاکســی های خطــی و اژانس هــا‪،‬‬ ‫ایســتگاه های اتوبــوس و اتــش نشــانی‪،‬‬ ‫ســرویس های‬ ‫مســافربری‪،‬‬ ‫ترمینــال‬ ‫بهداشــتی عمومــی ســطح شــهر‪ ،‬وســایل‬ ‫بــازی پارک هــا و دو جایــگاه ســی ان جی‬ ‫فعــال در شــهر در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫طعنــه گنبــدی افــزود‪ :‬از ســاعت ‪ ۲۴‬امشــب‬ ‫بــا همــکاری کل مجموعــه اتش نشــانی و‬ ‫خدمــات شــهری شــهرداری‪ ،‬کار ضدعفونــی‬ ‫معابــر اصلــی و فرعــی گنبــدکاووس بــا‬ ‫اســتفاده از ماشــین اتش نشــانی و‬ ‫پمپ هــای دســتی قابــل حمــل بــا نفــر اغــاز‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن ســاختمان‬ ‫فرمانــداری‪ ،‬دادگســتری‪ ،‬شــهرداری و‬ ‫گنبــدکاووس‬ ‫عمومــی‬ ‫پارکینگ هــای‬ ‫ضدعفونــی شــده و بــا همــکاری بانک هــا‬ ‫در تامیــن مایــع ضدعفونــی کننــده‪ ،‬تمــام‬ ‫بانک هــای ســطح شــهر بــه عنــوان محل هــای‬ ‫پرتــردد ضدعفونــی می شــوند‪.‬‬ ‫شــهردار گنبــدکاووس گفــت‪ :‬توزیــع ماســک‬ ‫و دســتکش بیــن کارگــران خدمــات شــهری‬ ‫و فضــای ســبز‪ ،‬کارکنــان اداری شــهرداری‬ ‫گنبــدکاووس بــا هــدف ارتقــای ســامت انــان‬ ‫در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫شــهر گنبــدکاووس بــا افــزون بــر ‪ ۱۶۰‬هــزار‬ ‫نفــر جمعیــت و حــدود ‪ ۲۸‬کیلومتــر مربــع‬ ‫وســعت‪ ،‬دومیــن شــهر بــزرگ اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫ازمایشگاه کیت تشخیص کرونا‬ ‫در گلستان استقرار می یابد‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬طــی روزهــای‬ ‫اتــی ازمایــش نمونه هــای افــراد مشــکوک بــه‬ ‫ویــروس کرونــا در اســتان انجــام خواهــد شــد و‬ ‫ازمایشــات دیگــر بــه تهــران ارســال نمی شــود‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس بــا تاکیــد بــر رعایــت‬ ‫بهداشــت فــردی توســط همــه مــردم‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬مقــرر شــده شــهرداری هــا و دهیــاری‬ ‫هــا بــا همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی‪،‬‬ ‫نیروهــای نظامــی و انتظامــی نســبت بــه‬ ‫ضدعفونــی ســازی معابــر اقــدام کننــد و‬ ‫همچنیــن کمبودهــای اســتان در زمینــه‬ ‫ماســک و مــواد ضدعفونــی کننــده بــزودی‬ ‫مرتفــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬کاهــش ســاعت کار ادارات در‬ ‫راســتای کاهــش ارتباطــات صــورت گرفتــه امــا‬ ‫رونــد کار تعطیــل نشــده اســت و مــردم بایــد تــا‬ ‫انجــا کــه ممکــن اســت از ظرفیــت الکترونیکــی‬ ‫بــرای فعالیــت هــای خوداســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫هم اســتانی ها می تواننــد بــا تمــاس بــه‬ ‫شــماره ‪ ،۳۱۵۰‬هــر ســوالی در خصــوص‬ ‫ویــروس کرونــا دارنــد را بپرســند‪.‬‬ ‫‪ ،‬بــا اســتقرار ازمایشــگاه کیــت تشــخیص‬ ‫کرونــا در اســتان‪ ،‬در صــورت نیــاز در هــر‬ ‫شــبانه روز حتــی می تــوان هــزار نمونــه را‬ ‫ازمایــش کــرد‪.‬‬ ‫پیشنهادهایی برای کسب و کارها در‬ ‫وضعیت بحران کرونا‬ ‫گرچــه اقتصــاد مــا ظــرف چنــد مــاه اینــده‬ ‫در بخــش خصوصــی‪ ،‬زیان هــای چنــد هــزار‬ ‫میلیــارد تومانــی خواهــد دیــد‪ ،‬گرچــه ســرمایه‬ ‫اجتماعــی بیــش از پیــش افــول خواهــد کــرد‪،‬‬ ‫امــا ایــن بحــران نیــز بــه هــر شــکل می گــذرد و‬ ‫کســب و کارهــا نیــز بایــد بعــد از ان بــا نوزایــی‬ ‫و بازســازی بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد!‬ ‫اخرالزمــان‪ ،‬غضــب الهــی‪ ،‬حملــه بیولوژیک‪،‬‬ ‫حقــه ی چیــن‪ ،‬نقشــه امریــکا و اســرائیل‪،‬‬ ‫بی کفایتــی مســئوالن‪ ،‬بی فرهنگــی مــردم‪،‬‬ ‫یــک بیمــاری ســاده‪ ،‬یــک ویــروس منحــوس‬ ‫و‪ ...‬نــام ایــن دوران و ایــن وضعیــت را هــر‬ ‫چــه بگذاریــم و هــر چــه صدایــش بزنیــم‪،‬‬ ‫در واقــع یــک بحــران بــزرگ اســت‪ .‬بحرانــی‬ ‫در ابعــاد جهانــی و بین المللــی کــه هنــوز در‬ ‫میــان ان قــرار داریــم؛ هســتیم‪ .‬مــا اکنــون‬ ‫در میانــه بحرانــی ایســتاده ایم کــه شــاید در‬ ‫طــول تاریــخ بشــر‪ ،‬کم نظیــر باشــد!‬ ‫از افــراد کهنســال پرســیده ام ایــا شــبیه ایــن‬ ‫دوران در طــول زندگــی خــود داشــته اید؟‬ ‫ادم هایــی بــا حــدود ‪ ۸۰‬ســال ســن‬ ‫پاسخشــان منفــی اســت‪ .‬تاریــخ معاصــر را‬ ‫هــم کــه بخوانیــم‪ ،‬کمتــر شــبیه ایــن دوران‬ ‫و ایــن بحــران الاقــل بــرای ایرانیــان وجــود‬ ‫داشــته اســت‪ .‬چیــن میلیاردهــا دالر ضــرر‬ ‫کــرده‪ ،‬اقتصــاد امریــکا و غــرب و ســرمایه‬ ‫شــرکت های بــزرگ دســتخوش زیان هایــی‬ ‫شــده‪ ،‬گردشــگری و هواپیمایــی در سراســر‬ ‫دنیــا تحت الشــعاع قــرار گرفتــه‪ ،‬مــردم‬ ‫اکثــرا ً نگــران و پــر از اســترس بــه اینــده نــگاه‬ ‫می کننــد و‪ . ...‬اینهــا در بعــد بین المللــی‬ ‫اســت و در عرصــه داخلــی کشــورمان نیــز‪،‬‬ ‫وضعیــت خیلــی بحرانی تــر اســت‪.‬‬ ‫پروازهــای رفــت و برگشــت بین المللــی‬ ‫تقریبــا ً کنســل شــده اســت‪ ،‬عمــا ً کســی‬ ‫بــه ایــران نمی ایــد و کســی از ایــران خــارج‬ ‫نمی شــود‪ .‬ارتبــاط بیــن شــهرها کمتــر شــده‪،‬‬ ‫مــردم خانه نشــین شــده اند و اکثــرا ً قرنطینــه‬ ‫خودخواســته هســتند‪ .‬مــدارس‪ ،‬دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫حوزه هــا‪ ،‬باشــگاه ها‪ ،‬مســابقات و مجامــع‬ ‫تعطیــل شــده اند‪ .‬نمازهــای جمعــه و‬ ‫جماعــت‪ ،‬ســمینارها‪ ،‬همایش هــا‪ ،‬روضه هــا‪،‬‬ ‫ختم هــا و عروســی ها تعطیــل شــده اند‪.‬‬ ‫اقتصــاد بخــش خصوصــی ایــران به شــدت در‬ ‫حــال افــول اســت‪ .‬کســب و کارهــا هــر چــه‬ ‫از مکافــات تحریــم و رکــود و تــورم و دالر ‪۱۵‬‬ ‫هزار تومانی و‪ ...‬ســعی کردند جان ســالم به‬ ‫در برنــد‪ ،‬در ایــن بحــران‪ ،‬حــس می کننــد کــه‬ ‫در یــک باتــاق در حــال فــرو رفتــن هســتند‪.‬‬ ‫هتل هــا‪ ،‬رســتوران ها‪ ،‬فســت فودهــا‪،‬‬ ‫راننــدگان تاکســی‪ ،‬فروشــگاه های شــیرینی‪،‬‬ ‫پوشــاک و اجیــل و همچنیــن اکثــر کســب و‬ ‫کارهایــی کــه نیازهــای ثانویــه مــردم را تامیــن‬ ‫می کردنــد‪ ،‬اکنــون مشــتری ندارنــد‪ .‬خیلی هــا‬ ‫روی فــروش شــب عیــد حســاب کــرده بودنــد‬ ‫و بــا وجــود هزینه هــای زیــاد‪ ،‬درامــدی‬ ‫ندارنــد‪ ،‬کارخانجــات و تامین کننده هــا‬ ‫مشــکل و اضطــراب برگشــت خــوردن چک هــا‬ ‫را دارنــد و کارگــران و کارمنــدان اســترس‬ ‫بیــکاری و تعطیلــی!‬ ‫بــا ایــن کــه هــر ســال بــا چندیــن کارافریــن‪،‬‬ ‫کارفرمــا و کارگــر در ارتباطــم‪ ،‬در طــول مــدت‬ ‫فعالیــت خــود‪ ،‬اســفندی شــبیه ایــن تجربــه‬ ‫نکــرده ام و اســتیصال‪ ،‬نگرانــی و استرســی کــه‬ ‫در ذهــن‪ ،‬روان و رفتــار مدیــران کسـب وکارها‬ ‫می بینــم‪ ،‬وصــف ناشــدنی اســت‪ .‬بــه هــر‬ ‫حــال همــه مــا ســوار همیــن کشــتی اقتصــاد‬ ‫ایــران هســتیم و کشــتی مان ســوراخ شــده‬ ‫اســت‪ .‬از ســال ها قبــل از چنــد جــا ســوراخ‬ ‫شــده بــود و نشــتی داشــت‪ ،‬امــا تــا کنــون‬ ‫وصلــه و تعمیــرش می کردیــم و می گذشــتیم‪.‬‬ ‫امــا اکنــون ســوراخش بزرگ تــر و مهیب تــر‬ ‫اســت و نگرانــی مــا بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫کشــتی اقتصــاد و جامعــه مــا اکنــون‪ ،‬مثــل‬ ‫کشــتی تایتانیــک شــده‪ ،‬قبــا ً بــا مشــکالت و‬ ‫بحران هــای قبلــی‪ ،‬انهــا کــه در طبقات پایین‬ ‫بودنــد و مشــکالت مالــی بیشــتری داشــتند‬ ‫و قشــر اســیب پذیر بودنــد‪ ،‬بیشــتر وضعیــت‬ ‫را حــس می کردنــد و درد می کشــیدند‪ ،‬امــا‬ ‫االن اب بــه طبقــات وســطی رســیده اســت‪،‬‬ ‫انهایــی کــه کســب و کارهــای متوســط دارنــد‪،‬‬ ‫حــس غــرق شــدن دارنــد و مشــکل را لمــس‬ ‫می کننــد و گرفتارنــد! البتــه تصــور می کنــم‬ ‫انهــا کــه طبقــات بــاالی کشــتی هســتند‪،‬‬ ‫بعضی هایشــان هنــوز چیــز زیــادی حــس‬ ‫نکرده انــد‪ .‬انهــا می داننــد کــه کشــتی مشــکل‬ ‫دارد و ســوراخ شــده ‪ ،‬امــا هنــوز هــم در‬ ‫طبقــه بــاالی کشــتی‪ ،‬غــرق شــدن مــردم‬ ‫را می بیننــد و شــاید در حــال خــوردن و‬ ‫اشــامیدن هســتند و شــنیدن موســیقی زنده‬ ‫در قســمت الکچــری کشــتی!‬ ‫بــا تمــام توصیفــات و شــرح حالــی کــه در‬ ‫بــاال نوشــتم‪ ،‬لیکــن معتقــدم ایــن کشــتی‪،‬‬ ‫عاقبــت تایتانیــک را نخواهــد داشــت‪ .‬ایــن‬ ‫ســوراخ کشــتی هــم باالخــره تعمیــر خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬کشــتی ایــران‪ ،‬جامعــه ایرانــی و‬ ‫اقتصــاد ایرانــی‪ ،‬ترمیــم خواهــد شــد و گرچــه‬ ‫بــا شــرایطی جدیــد و وضعیتــی متفــاوت‪،‬‬ ‫امــا دوبــاره روی اب خواهــد رفــت و بــه‬ ‫ســمت جلــو حرکــت خواهــد کــرد‪ .‬جامعــه‪،‬‬ ‫فرهنــگ و اقتصــاد در هــر شــکلی‪ ،‬خــودش‬ ‫را بهینــه می کنــد و از نــو می ســازد‪ ،‬گرچــه‬ ‫مــا ضربه هــای مهلکــی دریافــت کرده ایــم‪،‬‬ ‫گرچــه اقتصــاد مــا ظــرف چنــد مــاه اینــده‬ ‫در بخــش خصوصــی‪ ،‬زیان هــای چنــد هــزار‬ ‫میلیــارد تومانــی خواهــد دیــد‪ ،‬گرچــه ســرمایه‬ ‫اجتماعــی بیــش از پیــش افــول خواهــد کــرد‪،‬‬ ‫امــا ایــن بحــران نیــز بــه هــر شــکل می گــذرد و‬ ‫کســب و کارهــا نیــز بایــد بعــد از ان بــا نوزایــی‬ ‫و بازســازی بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد!‬ ‫حــال وظیفــه مــا در ایــن میــان چیســت؟‬ ‫اگــر کســب و کاری داریــم و کارفرمــا‪ ،‬مدیــر‬ ‫یــا کارافریــن هســتیم‪ ،‬مــوارد ذیــل را مــد نظــر‬ ‫قــرار دهیــم‪:‬‬ ‫‪-۱‬انگیــزه و امیدمــان را از دســت ندهیــم‪.‬‬ ‫بــاور کنیــم کــه ایــن بحــران خواهــد گذشــت و‬ ‫مــا دورانــی بهتــر را تجربــه خواهیــم کــرد‪ .‬خــدا‬ ‫هســت‪ ،‬ایمــان هســت‪ .‬تــوکل هســت‪ .‬انرژی‬ ‫مثبــت هســت و مــا هــم بــا تمــام خوبی هــا‬ ‫خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬از اخبــار نگــران کننــده‪ ،‬یــاس و ناامیــدی‬ ‫بــه دور باشــیم‪ .‬اکنــون گروه هایــی بــا جهالــت‬ ‫یــا عنــاد‪ ،‬هــر روزه بــا ســاخت کلیــپ و عکــس‬ ‫و خبــر دروغ‪ ،‬در حــال پــاک کــردن امیــد و‬ ‫انگیــزه از ذهــن مــا و کاشــتن بــذر یــاس‪ ،‬عنــاد‬ ‫و بدبینــی هســتند‪ .‬تــا می توانیــم از ایــن موارد‬ ‫دوری کنیــم‪ ،‬اســترس و تــرس و نگرانــی‪،‬‬ ‫بدتریــن افــت بــرای شــما‪ ،‬خانواده تــان و‬ ‫ســازمانتان اســت‪.‬‬ ‫‪ -۳‬هــوای کارمنــدان را داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫نیروهــای انســانی کــه شــما ظــرف روزهــا و‬ ‫ماه هــا و ســال ها جــذب کــرد ه و امــوزش‬ ‫داده ایــد‪ ،‬ســرمایه های شــما هســتند‪ .‬اگــر‬ ‫روزی بــه اینجــا رســیدید کــه کولــر گازی و‬ ‫سیســتم تهویــه فروشــگاه یــا دفترتــان را بــه‬ ‫خاطــر مشــکالت بفروشــید‪ ،‬پــس می توانیــد‪،‬‬ ‫ســرمایه های انســانی تان را هــم تعدیــل‬ ‫کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد احساســی تصمیــم‬ ‫نگیریــد‪ ،‬اگــر مشــکل تامیــن حقــوق و مزایــای‬ ‫انهــا را داریــد‪ ،‬نیروهــا را بــه شــکلی حفــظ‬ ‫کنیــد‪ ،‬بــا انهــا گفت وگــو کنیــد و مشــکالت را‬ ‫برایشــان بگوییــد و بــا هــم تفاهــم کنیــد کــه‬ ‫هــر دو طــرف بتوانیــد تــا بعــد از بحــران کنــار‬ ‫هــم باشــید و بعــد از ان جبــران کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫هــم ســرمایه و درامــد کافــی داریــد کــه ایــن‬ ‫روزهــا‪ ،‬انهــا محتــاج حمایــت بیشــتر هســتند؛‬ ‫از انهــا دریــغ نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بــا تامین کننده هــا ارتبــاط بگیریــد‪.‬‬ ‫اگــر کارخانــه یــا فروشــگاهی داریــد کــه بــا‬ ‫تامین کننده هــای مختلفــی مرتبــط هســتید‪،‬‬ ‫بــا انهــا ارتبــاط بگیریــد‪ ،‬اگــر قــرار اســت‬ ‫چک هایتــان پــاس نشــود‪ ،‬از قبــل بــه انهــا‬ ‫بگوییــد و بــا انهــا مصالحــه و تفاهــم کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر می توانیــد بخشــی از هزینه هــا و‬ ‫بدهی هــا را بدهیــد‪ .‬ســعی کنیــد گفت وگــو‬ ‫کنیــد‪ ،‬تلفن هایتــان را جــواب دهیــد‪ .‬انهــا را‬ ‫توجیــه کنیــد و البتــه انهــا را هــم درک کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن زنجیــره‪ ،‬متصــل و دورانــی اســت‪ .‬بدانیــد‬ ‫کــه انهــا هــم مشــکل دارنــد‪ ،‬پــس ســعی کنید‬ ‫بــا درک متقابــل‪ ،‬مســائل را مطــرح کنیــد و بــا‬ ‫رفاقــت و دوســتی جلــو ببریــد‪.‬‬ ‫‪- ۵‬بــا مشــتری هایتان مرتبــط باشــید‪ .‬خیلــی‬ ‫از کســب و کارهــا قــرار بــوده کــه شــب عیــد‬ ‫بــه مشتری هایشــان‪ ،‬هدایــای عیــد بدهنــد‪،‬‬ ‫امــا اکنــون کــه وضــع این گونــه شــده‪ ،‬از هــم‬ ‫دور شــده اند‪ .‬حتمــا ً تبریــک عیــد بگوییــد‪،‬‬ ‫اگــر می توانیــد هدیـه ای هــم بدهیــد‪ .‬بــا انهــا‬ ‫تمــاس بگیریــد‪ ،‬اگــر نیــازی دارنــد‪ ،‬تامیــن‬ ‫کنیــد‪ ،‬اگــر نــزد شــما چکــی دارنــد‪ ،‬انهــا را‬ ‫نیــز درک کنیــد‪ ،‬بــا انهــا راه بیاییــد و از ایــن‬ ‫تهدیــد‪ ،‬یــک فرصــت بــرای ارتبــاط بیشــتر‬ ‫و بهتــر بســازید‪ .‬االن زمــان اثبــات مشــتری‬ ‫مــداری اســت‪.‬‬ ‫‪ -۶‬نقدینگــی را تــا حــدودی حفــظ کنیــد‪ .‬از‬ ‫انجــا کــه معلــوم نیســت ایــن بحــران تــا چــه‬ ‫زمانــی بــه طــول انجامــد‪ ،‬حتمــا ً تــا حــدی‬ ‫نقدینگــی خــود را حفــظ نماییــد‪ .‬از خریدهــای‬ ‫بیجــا‪ ،‬ریخــت و پــاش‪ ،‬خریــد دالر‪ ،‬ســکه‪،‬‬ ‫ملــک‪ ،‬خــودرو و‪ ...‬اجتنــاب کنیــد‪ .‬حتــی‬ ‫اگــر نقدینگــی نداریــد‪ ،‬بخشــی از امــوال را‬ ‫به صــورت نقــد داشــته باشــید تــا در زمان هــای‬ ‫حســاس‪ ،‬بــرای تامیــن برخــی نیازهــای‬ ‫ضــروری‪ ،‬مبلغــی موجــودی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ -۷‬از فضــای مجــازی غافــل نشــوید‪ .‬اگــر‬ ‫کســب و کار شــما بــه شــکلی اســت کــه‬ ‫می توانیــد از طریــق فضای مجازی کار فروش‬ ‫را انجــام دهیــد‪ ،‬از ان غافــل نشــوید از طریــق‬ ‫ســایت های موجــود‪ ،‬فروشــگاه های انالیــن‪،‬‬ ‫اینســتاگرام و‪ ...‬بــا مشــتریان ارتبــاط بگیریــد‪،‬‬ ‫کاال را بــه شــکل مجــازی بفروشــید و در منــزل‬ ‫تحویــل دهیــد‪ .‬همــواره بــه مشــتریان ایــن‬ ‫اطمینــان را بدهیــد کــه کاالهــای درخواســتی‬ ‫انهــا به صــورت اســتاندارد و ضدعفونــی شــده‬ ‫تحویلشــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬سوءاســتفاده نکنیــد‪ .‬برخــی از مــا فکــر‬ ‫می کنیــم هــر واقع ـه ای‪ ،‬فرصتــی اســت بــرای‬ ‫حداکثــر بهره بــرداری‪ .‬شــاید ایــن بحــران بــرای‬ ‫برخــی شــغل ها و برخــی کســب و کارهــا و‬ ‫برخــی تامین کننده هــا‪ ،‬فرصــت باشــد‪ ،‬امــا‬ ‫ـان اســتفاده از فرصت هاســت‬ ‫ایــن زمــان‪ ،‬زمـ ِ‬ ‫نــه سوءاســتفاده از ان‪ .‬گران فروشــی‪،‬‬ ‫کم فروشــی‪ ،‬احتــکار‪ ،‬تقلــب و‪ ...‬مــواردی‬ ‫اســت کــه نیــاز بــه گفتــن نــدارد و هــر فــرد‬ ‫منصــف و هــر انســانی می دانــد کــه در ایــن‬ ‫شــرایط نبایــد از تــرس‪ ،‬اســترس و نیــاز‬ ‫مــردم سوءاســتفاده کنــد‪ .‬هــر فــرد و هــر‬ ‫شــغلی در ایــن وضعیــت بایــد ســعی کنــد از‬ ‫گران فروشــی و سوءاســتفاده بــر حــذر باشــد؛‬ ‫بــه مــردم رحــم کنــد تــا مــردم هــم بــه او رحــم‬ ‫کنــد و خــدا هــم بــه او رحــم کنــد‪.‬‬ ‫ســخنی هــم بــا دیگــر اقشــار جامعــه دارم‪.‬‬ ‫اگــر مدیــر‪ ،‬اســتاد‪ ،‬کارمنــد و کارگــر دولتــی‬ ‫هســتیم‪ ،‬ســعی کنیــم وظیفه مــان را بــه‬ ‫بهتریــن وجــه انجــام دهیــم‪ .‬ســعی کنیــم بــار‬ ‫از دوش مــردم برداریــم‪ .‬ســعی کنیــم هــم‬ ‫خودمــان ارامــش داشــته باشــیم و هــم بــه‬ ‫دیگــران اســترس جدیــد وارد نکنیــم‪ .‬ارامــش‬ ‫روانــی مــردم را بیشــتر کنیــم‪ .‬بــرای بهــره وری‬ ‫بیشــتر و کمــک بــه تمــام هم میهنــان‬ ‫عزیزمــان تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫اگــر کارمنــد و کارگــر بخــش خصوصــی‬ ‫هســتیم‪ ،‬کارفرمــای خــود را درک کنیــم‪.‬‬ ‫بدانیــم کــه او هــم در حــال ضــرر کردن اســت‪،‬‬ ‫اگــر نمی توانــد حقــوق و عیــدی مــا را بدهــد‪،‬‬ ‫بــا او کنــار بیاییــم‪ .‬همــراه او باشــیم بــرای‬ ‫اینــده ای کــه ب ـه زودی خواهــد امــد و جبــران‬ ‫مافــات خواهــد شــد‪ .‬ثابــت کنیــم کــه همــه‬ ‫عضــو یــک تیــم هســتیم و در ســازمان مفیــد و‬ ‫موثریــم! االن وقــت یــاس‪ ،‬ناامیــدی و غرزدن‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکــه بایــد ســعی کنیــم بهــره وری‬ ‫خــود را باالتــر ببریــم‪ ،‬صرفه جویــی کنیــم و‬ ‫هزینه هــا را پاییــن بیاوریــم و بــدون اســترس‬ ‫و اضطــراب بیجــا و بــا امیــد بــه خــدا و بــا انرژی‬ ‫مثبــت بــه فعالیــت خویــش ادامــه دهیــم‪.‬‬ ‫امیــد ان دارم کــه هــر چــه زودتــر بــا لطــف‬ ‫خــدا‪ ،‬کمــک کارکنــان خــدوم بهداشــتی‬ ‫و درمانــی و همچنیــن همیــاری مــردم و‬ ‫مســئوالن‪ ،‬ایــن بحــران هــم رفــع شــود و همه‬ ‫مــا چــه در ایــران و چــه در دیگــر نقــاط دنیــا‬ ‫روی ارامش‪ ،‬موفقیت و ســامتی را ببینیم‪.‬‬ ‫بــه امیــد ان روز‪/.‬ایرنا‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪238‬‬ ‫فرمانده سپاه استان خراسان شمالی‪:‬‬ ‫بیمارستان ‪ ۶۴‬تختخوابی‬ ‫جواداالئمه (ع) به‬ ‫بهره برداری می رسد‬ ‫فرمانــده ســپاه خراســان شــمالی از ارتقــاء مرکــز‬ ‫جراحــی محــدود جواداالئمه (ع) به بیمارســتان ‪۶۴‬‬ ‫تخت خوابــی خبــر داد و گفــت‪ :‬تمامــی مجوزهــای‬ ‫الزم اخــذ شــده کــه بــا تکمیــل پــروژه بـه زودی ایــن‬ ‫بیمارســتان بــه بهره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫ســردار ابوالقاســم چمــن بــا اشــاره بــه ســفر‬ ‫فرمانــده ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــه‬ ‫خراسان شــمالی و تعهــدات ایــن ســفر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در ســفر ســردار ســامی بــه خراســان‬ ‫شــمالی کــه بــرکات فراوانــی هم بــرای مردم اســتان‬ ‫و هــم بــرای بســیج داشــت‪ 35 ،‬میلیــارد تومــان در‬ ‫حوزه هــای مختلــف جهــت اجــرای پروژه هــای ســپاه‬ ‫تخصیــص داده شــد کــه تاکنــون ‪ 11‬میلیــارد تومــان‬ ‫ان بــه اســتان ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ 8‬میلیــارد و ‪ 500‬میلیــون‬ ‫تومــان اعتبــار جهــت تکمیــل جــاده پیربــز بــه‬ ‫بجنــورد پیش بینــی شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ســپاه‬ ‫پاســداران خــود را موظــف کــرده کــه اقدامــات‬ ‫مربــوط بــه ابنیــه و پــل جــاده پیربــز بــه بجنــورد‬ ‫را انجــام دهــد کــه تــا ایــن لحظــه ‪ 50‬درصــد‬ ‫اعتبــار اجــرای ایــن پــروژه از محــل اعتبارات ســفر‬ ‫ســردار ســامی بــه اســتان ابــاغ شــده و پــس از‬ ‫فروردیــن مــاه ســال اتــی‪ ،‬عملیــات اجرایــی ایــن‬ ‫پــروژه توســط قــرارگاه خاتــم کــه مجــری پــروژه‬ ‫اســت شــروع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه خراســان شــمالی از ارتقــا مرکــز‬ ‫جراحــی محــدود جواداالئمــه (ع) بــه بیمارســتان‬ ‫‪ 64‬تخت خوابــی خبــر داد و بیــان داشــت‪ :‬تمامــی‬ ‫مجوزهــای الزم جهــت ارتقــا مرکــز جراحی محدود‬ ‫بــه بیمارســتان ‪ 64‬تخت خوابــی اخــذ شــده و‬ ‫هــم اکنــون ایــن پــروژه از پیشــرفت فیزیکــی ‪70‬‬ ‫درصــد برخــوردار اســت ضمن اینکه در ســفر اخیر‬ ‫نماینــده رهبــری به خراســان شــمالی قــول تجهیز‬ ‫‪ 10‬میلیــارد تومانــی ایــن بیمارســتان از دفتــر مقــام‬ ‫معظــم رهبــری گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫چمــن بــا اشــاره بــه احــداث بزرگتریــن مجموعــه‬ ‫ابــی اســتان توســط ســپاه پاســداران انقــاب‬ ‫اســامی در خراسان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫در ســفر ســردار ســامی بــه خراســان شــمالی‬ ‫چهــار میلیــارد تومــان بــه منظــور اجــرای پــروژه‬ ‫بزرگتریــن مجموعــه ابــی اســتان تخصیــص داده‬ ‫م اکنــون ‪ 100‬درصــد ایــن مبلــغ بــه‬ ‫شــد کــه هــ ‬ ‫اســتان ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫بسته های بهداشتی رایگان‬ ‫بین مردم توزیع می شود‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬بســته های بهداشــتی شــامل‬ ‫ماســک‪ ،‬مایــع ضدعفونی کننــده و دســتکش از‬ ‫ســوی وزارت بهداشــت در بین هموطنان توزیع‬ ‫خواهــد شــد تــا مــردم از ان منتفــع شــوند‪.‬‬ ‫دکتــر ســید احمــد هاشــمی در مجمــع‬ ‫فوق العــاده شــورای هماهنگــی روابــط عمومــی‬ ‫اســتان کــه بــه منظــور اگاه ســازی نســبت بــه‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا برگــزار شــد‪ ٬‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در شــرایط فعلــی اســتفاده از ماســک‬ ‫تنهــا بــرای افــرادی توصیــه می شــود کــه عالئــم‬ ‫ســرماخوردگی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اقبــال مــردم بــه منظــور‬ ‫اســتفاده از ماســک زیــاد شــده اســت‪ ٬‬افــزود‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر ماســک هایی کــه در ســطح‬ ‫بــازار مــردم از ان اســتفاده می کننــد بیشــتر از‬ ‫‪ 2‬ســاعت پاســخگو نیســت و بعد از دو ســاعت‪٬‬‬ ‫خــود ماســک منشــا الودگــی بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه همــگان بــه منظــور‬ ‫کاهــش اثــار روانــی ایــن بیمــاری بایــد در کنــار‬ ‫یکدیگــر کمــک کننــد‪ ٬‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬متاســفانه‬ ‫بــار روانــی ویــروس کرونــا کــه در عمــوم مــردم‬ ‫ایجــاد شــده‪ ٬‬بیشــتر از خــود ویــروس مــردم را ازار‬ ‫می دهــد لــذا بایــد در کنــار یکدیگــر و در راســتای‬ ‫کاهــش اثــار روانــی ایــن ویــروس گام برداریــم‪.‬‬ ‫هاشــمی در خاتمــه از توزیــع پکیــج بهداشــتی‬ ‫وزارت بهداشــت در ســطح اســتان بــه منظــور‬ ‫پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا خبــر داد و‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬بــه منظــور کنتــرل جو روانــی ایجاد‬ ‫شــده در کشــور‪ ،‬بســته هــای بهداشــتی شــامل‬ ‫ماســک‪ ،‬مایــع ضدعفونی کننــده و دســتکش از‬ ‫ســوی وزارت بهداشــت در بیــن هموطنــان توزیــع‬ ‫خواهــد شــد تــا مــردم از ان منتفــع شــوند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫لزوم تردد‬ ‫با زنجیر چرخ‬ ‫در محور‬ ‫توسکستان‬ ‫یکشنبه ‪ 25‬اسفند ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫تداوم مرگ و میر پرندگان‬ ‫زمستان گذران در سواحل‬ ‫استان گلستان‬ ‫مــرگ و میــر پرنــدگان زمســتان گــذران در‬ ‫ســواحل اســتان گلســتان همچنــان ادامــه دارد و‬ ‫دامپزشــکی اســتان علــت ایــن تلفــات نامتعــارف‬ ‫را بیوتوکســین بوتولینــوم (عامــل بیمــاری‬ ‫بوتولیســم) اعــام کــرده اســت‪.‬‬ ‫از اواخــر بهمــن مــاه امســال بود که محیط بانان‬ ‫گلســتانی بــا الشـه های پرنــدگان زمســتان گذران‬ ‫در ســواحل بندرترکمــن مواجــه شــدند‪ .‬پرندگانــی‬ ‫کــه عمدتــا شــامل پــرال‪ ،‬چنگر و فالمینگــو بودند‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن تلفــات پرنــدگان کــه گفته می شــود‬ ‫تعــداد انهــا بــه بیــش از ‪ 30‬هــزار قطعــه می رســد‬ ‫در بخش دیگری از تاالب بین المللی میانکاله و‬ ‫ســواحل بهشــهر خبرساز شــده بود‪.‬‬ ‫امــا بــا گذشــت بیــش از ‪ 10‬روز در اســتان‬ ‫گلســتان هــر روز بــر تعــداد الش ـه های پرنــدگان‬ ‫مهاجــری کــه از ســوی محیــط بانــان جم ـع اوری‬ ‫شــده‪ ،‬افــزوده می شــود‪ .‬اخریــن امــاری کــه‬ ‫محمدرضــا کنعانــی‪ ،‬مدیــرکل محیــط زیســت‬ ‫اســتان بــه ان اشــاره کــرد تلــف شــدن بیــش از ‪10‬‬ ‫هــزار قطعــه از پرنــدگان زمســتان گــذران اســت‪.‬‬ ‫محمــود شــکیبا‪ ،‬رئیــس اداره حیــات وحــش و‬ ‫ابزیــان اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬پــس از شــروع تلفــات و مــرگ و میــر‬ ‫پرندگان در اســتان مازندران‪ ،‬ســواحل و پهنه های‬ ‫ابــی اســتان بــه صــورت مســتمر پایــش می شــد‬ ‫کــه تــا حــدود ‪ 10‬روز قبــل نخســتین تلفــات ایــن‬ ‫پرنــدگان در ســواحل بندرترکمــن گــزارش شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا کنــون بیــش از ‪ 10‬هــزار پرنــده‬ ‫زمســتان گــذران در ســواحل اســتان تلــف‬ ‫شــدند کــه محیــط بانان الشـه ها را جمـع اوری‬ ‫کــرده و بــا نظــارت دامپزشــکی اقــدام بــه دفــن‬ ‫بهداشــتی انهــا کرده انــد‪.‬‬ ‫شــکیبا بیــان داشــت‪ :‬روزانــه مرگ و میــر این پرندگان‬ ‫ادامــه دارد و الشــه پرندگانــی کــه در معــرض دیــد‬ ‫محیــط بانــان قــرار داشــته باشــد‪ ،‬جم ـع اوری می شــود‪.‬‬ ‫دامپزشــکی اســتان نیــز اقــدام بــه نمونه بــرداری‬ ‫از الشــه ایــن پرنــدگان کــرده کــه پــس از گذشــت‬ ‫چندیــن روز در نهایــت بوتولیســم را عامــل اصلی‬ ‫مــرگ و میــر پرنــدگان اعــام کــرده اســت‪.‬‬ ‫غالمرضــا محرابــی‪ ،‬مدیرکل دامپزشــکی اســتان‬ ‫در گــرگان اظهارداشــت‪ :‬برنامــه اقــدام ســازمان‬ ‫دامپزشــکی کشــور در خصــوص ایــن تلفــات‪،‬‬ ‫شــامل جمــع اوری اطالعــات میدانــی‪ ،‬تعییــن‬ ‫تابلــوی بالینــی پرنــدگان مریــض‪ ،‬تعییــن تابلوی‬ ‫کالبدگشــایی و تحلیل اپیدمیولوژیکی توصیفی‬ ‫رخــداد بیمــاری و تلفــات در ســه محــور مــکان‪،‬‬ ‫زمــان و نــوع پرنــدگان درگیــر و در نهایــت ارائــه‬ ‫فرضیه هــای احتمالــی بــروز مــرگ و میــر بــاالی‬ ‫پرنــدگان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه رد فرضیــه بیماری هایــی نظیــر‬ ‫انفلوانــزا و نیوکاســل در پرنــدگان زمســتان گــذران در‬ ‫همان روزهای نخســت شــروع تلفات گفت‪ :‬فرضیه‬ ‫بیماری های نیوکاسل و انفلوانزا‪ ،‬مسمومیت ناشی‬ ‫از افت کش هــا و فلــزات ســنگین ماننــد کادمیــوم‪،‬‬ ‫ارســنیک‪ ،‬ســرب و جیــوه مطــرح شــد کــه بــا بررســی‬ ‫نمونه هــای گرفتــه شــده‪ ،‬ایــن فرضیه هــا رد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی اســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫بیماری هــای باکتریایــی به ویــژه وبــای پرنــدگان‬ ‫محــور و همچنیــن بیوتوکســین ها ماننــد‬ ‫بیوتوکســین جلبک‪ ،‬بیوتوکســین بوتولینوم(عامل‬ ‫بیمــاری بوتولیســم) از دیگــر نظراتــی بــود کــه درباره‬ ‫علــت ایــن تلفــات مطــرح می شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیـس راه اســتان گلســتان گفــت‪ :‬تــردد در محــور گــرگان بــه شــاهرود (توسکســتان) فقــط بــا زنجیــر‬ ‫چــرخ امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫علــی عبــدی اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه بــارش شــدید بــرف در ارتفاعــات و لغزندگــی جاده هــا و به منظــور‬ ‫پیشــگیری از حــوادث رانندگــی‪ ،‬تــردد در محــور توسکســتان فقــط بــا زنجیــر چــرخ امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر لــزوم توجــه شــهروندان بــه توصیه هــای پلیــس خصوصــا ً در شــرایط جــوی نامســاعد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬رعایــت مــواردی نظیــر ســرعت مطمئنــه‪ ،‬حفــظ فاصلــه طولــی‪ ،‬حفــظ خونســردی و اطمینــان از‬ ‫ســامت وســیله نقلیــه از ضروریــات اســت‪.‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫شمـاره ‪238‬‬ ‫بخشش اجاره و شارژ اسفندماه مجتمع تارادیس گرگان‬ ‫ســرمایه گذاران مجتمــع تارادیــس گــرگان (افتــاب دو)‬ ‫بــا بخشــش اجــاره و شــارژ اســفندماه مســتاجران و‬ ‫مالــکان ایــن مجتمــع بــه پویــش ‪#‬هواتــو دارم پیوســتند‪.‬‬ ‫ســرمایه گذاران مجتمــع تارادیــس گــرگان (افتــاب دو) بــا‬ ‫توجــه بــه شــرایط بــه وجــود امــده به دلیل شــیوع ویروس‬ ‫کرونــا و تاثیــر ان بــه فعالیت هــای اقتصــادی و کســب و‬ ‫کار بــا بخشــش اجــاره و شــارژ اســفندماه مســتاجران و‬ ‫مالــکان ایــن مجتمــع بــه پویــش ‪#‬هواتــودارم پیوســتند‪.‬‬ ‫رمضانعلــی اســفندیاری مدیــر اجرایــی مجتمــع تارادیــس گــرگان (افتــاب دو) در گفت وگــو بــا خبرنــگار‬ ‫فــارس در گــرگان گفــت‪ :‬مــردم مــا بهتریــن انســان های روزی زمیــن هســتند همــواره در مشــکالتی‬ ‫کــه بــرای همنوعــان بــه وجــود می ایــد بــا ایثــار و از خودگذشــتگی کارهایــی می کننــد کــه کمتــر در‬ ‫کشــورهای دیگــر شــاهد هســتیم‪.‬‬ ‫هــم اکنــون کــه بــا شــیوع ویــروس منحــوس کرونــا برخــی از واحدهــای تجــاری و خدماتــی دچــار مشــکالت‬ ‫شــدند ســرمایه گذاران مجتمــع تارادیــس گــرگان (افتــاب دو) تصمیــم گرفتنــد بــا بخشــش اجــاره اســفندماه‬ ‫‪ 1398‬بــه نوعــی بــه مســتاجران ایــن مجتمــع کمکــی کــرده باشــند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن در تصمیــم دیگــر ســایر مســتاجران و مالــکان ایــن مجتمــع از پرداخــت شــارژ‬ ‫اســفندماه معــاف کرده انــد‪.‬‬ ‫مدیــر اجرایــی مجتمــع تارادیــس گــرگان (افتــاب دو) خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن مجتمــع‪ ،‬بزرگتریــن مرکــز خریــد‬ ‫شــمال کشــور اســت کــه ‪ ۶۲۴‬واحــد ان تــازه راه انــدازی شــده اســت و در حــال حاضــر حــدود ‪ ۱۰۰‬واحــد در‬ ‫ان مشــغول فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫فعالیت تولیدی در شهرک های صنعتی‬ ‫گلستان بدون وقفه ادامه دارد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی گلســتان گفــت کــه بــا‬ ‫وجــود شــیوع بیمــاری کرونــا‪ ،‬تمامــی واحدهــای صنعتــی فعــال‬ ‫شــهرک ها و نواحــی صنعتــی ایــن اســتان بــدون وقفــه و بــا‬ ‫رعایــت مــوارد پیشــگیرانه در حــال فعالیــت و تولیــد هســتند‪.‬‬ ‫حجــت الــه خلیــل زاده جمعــه بــه ایرنــا اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مســووالن واحدهــای صنعتــی فعــال در شــهرک هــا و نواحــی‬ ‫هــای صنعتــی اســتان نیــز اقــدام بــه خریــد لــوازم ضــروری از‬ ‫جملــه ماســک‪ ،‬مــواد ضدعفونــی کننــده و تــب ســنج بــرای‬ ‫کنتــرل وضعیــت شــاغلین در واحــد صنعتــی خــود کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت کــه عملیــات ضدعفونــی و گندزدایــی‬ ‫ســاختمان های اداری و نگهبانــی شــهرک ها و نواحــی صنعتــی‬ ‫اســتان‪ ،‬معابــر‪ ،‬واحدهــای صنعتــی و تاسیســات ابرســانی‬ ‫ساعت اداری دستگاه های اجرایی‬ ‫گلستان کاهش یافت‬ ‫ســاعت اداری دســتگاه های اجرایــی اســتان گلســتان بــرای‬ ‫مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫براســاس مصوبــه امــروز ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در گلســتان‪،‬‬ ‫ســاعت اداری دســتگاه های اجرایــی اســتان از یــک شــنبه‬ ‫کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫ایــن مصوبــه ( یکشــنبه) یازدهــم تــا پنــج شــنبه شــانزدهم‬ ‫اســفندماه اجرایــی می شــود‪ .‬برهمیــن اســاس همــه ادارات‬ ‫دولتــی اســتان در ایــن ایــام از ســاعت ‪ 9‬صبــح شــروع بــه کار‬ ‫خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫همــه مــدارس دولتــی‪ ،‬غیردولتــی‪ ،‬مراکــز و کانون هــای زبــان و‬ ‫اموزشــگاه های ازاد در اســتان نیــز تــا پایــان هفتــه تعطیــل اســت‪.‬‬ ‫توصیه علمای اهل سنت گلستان به مردم برای مهار کرونا‬ ‫جمعــی از علمــا و ائمــه جمعــه اهــل ســنت اســتان‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه ضــرورت همراهــی مــردم بــا‬ ‫توصیه هــای مســووالن بــرای قطــع زنجیــره ســرایت‬ ‫ویــروس کرونــا بــه خصــوص مانــدن در خانــه‪،‬‬ ‫خواســتار پرهیــز از تجمــع غیرضــروری در معابــر و‬ ‫اماکــن عمومــی شــدند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بخــش پیشــکمر کاللــه گفــت‪ :‬شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا موضــوع بســیار مهمــی اســت و نبایــد‬ ‫بــا ســهل انــگاری و بــی توجهــی بــه نــکات بهداشــتی‪،‬‬ ‫بــه خطــرات ان بــی توجــه بــود‪.‬‬ ‫اخونــد محمدامیــن ادینــه بــا اشــاره بــه تکمیــل‬ ‫ظرفیــت بیمارســتان هــای اســتان از بیمــاران کرونایــی گفــت‪ :‬بــرای قطــع زنجیــره ایــن ویــروس راهــی‬ ‫جــز مانــدن در خانــه هــا نداریــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای اجــرای تکالیــف الهــی بایــد تــن و جســم ســالم داشــته باشــیم و در ایــن شــرایط‬ ‫عقــل حکــم مــی کنــد کــه بــا رعایــت امــور بهداشــتی بــر ایــن بیمــاری غلبــه کنیــم و نگذاریــم کــه عــاوه‬ ‫بــر خــود و خانــواده‪ ،‬ســامتی بقیــه افــراد جامعــه بــه خطــر بیفتــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بخــش پیشــکمر کاللــه‪ ،‬کرونــا را یــک دغدغــه و مشــکل جهانــی خوانــد و گفــت‪ :‬‬ ‫بــرای عبــور از ایــن بحــران بــا کمتریــن خســارت‪ ،‬بایــد توصیــه اطبــا و پزشــکان را رعایــت کنیــم و‬ ‫فرمانبــرداری از توصیــه هــای پزشــکی را جــدی بگیریــم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــی تفاوتــی بــه توصیــه هــای وزارت بهداشــت و مســووالن کشــور اســیب هــای‬ ‫بســیار زیــادی را بــه بــار مــی اورد‪.‬‬ ‫شــهرک صنعتــی گلســتان بــا جدیــت و بــه صــورت مســتمر‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫خلیــل زاده یــاداور شــد‪ :‬در نشســت بــا مرکــز بهداشــت‬ ‫گلســتان‪ ،‬اقدامــات صــورت پذیرفتــه در شــهرک ها و نواحــی‬ ‫صنعتــی اســتان مــورد بررســی قــرار گرفتــه و مقــرر شــد در‬ ‫صــورت گــزارش هــر مــورد مشــکوک و مبتــا بــه ویــروس کرونــا‬ ‫یــا فــوت در واحدهــای صنعتــی‪ ،‬مراتــب بــا قیــد فوریــت اعــام‬ ‫و تیــم هــای مرکــز بهداشــت بــرای بررســی و اقدامــات الزم در‬ ‫واحدهــای صنعتــی حاضــر شــوند‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۲۴‬شــهرک‪ ،‬ناحیــه صنعتــی و یــک منطقــه ویــژه‬ ‫اقتصــادی (شــهرک هــزار هکتــاری اتــرک) بــا مســاحت دو هــزار‬ ‫و ‪ ۴۱‬هکتــار دارد کــه در ایــن شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی ‪۷۶۶‬‬ ‫واحــد بهــره بــردار بــا اشــتغال ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۳۲۵‬نفــر و ســرمایه‬ ‫گــذاری ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۱۳۷‬میلیــارد ریــال مشــغول فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫طبــق اعــام عبدالرضــا فاضــل رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫گلســتان تاکنــون ‪ ۴۵‬نفــر در ایــن اســتان بــر اثــر ابتــا بــه‬ ‫کرونــا جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫تحویل ‪ ۸۵۰‬لیتر مواد ضدعفونی کننده‬ ‫به دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬بــا همــکاری ‪ ۱۰‬شــرکت فعــال پخــش‬ ‫دارو و واکســن دامپزشــکی‪ ۸۵۰ ،‬لیتــر مــواد ضدعفونــی و گنــدزدا بــرای کمــک‬ ‫بــه مهــار کرونــا در اختیــار دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫غالمرضــا محبوبــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اداره کل در کنار ســایر دســتگاه‬ ‫هــای اســتان امــاده همــکاری در طــرح مقابلــه بــا ویــروس کرونــا بــوده و‬ ‫اقــدام بــه بســیج امکانــات خــود کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه برخــی محدودیــت هــا در عرضــه گوشــت اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬دراســتای پیشــگیری و مراقبــت از ابتــا بــه ویروس کرونــا‪ ،‬تمامی امور‬ ‫مربــوط بــه قطعــه بنــدی گوشــت‪ ،‬مــرغ و ماهــی در مراکــز عرضــه فــراورده‬ ‫هــای خــام دامــی ممنــوع اســت و ایــن مراکــز فقــط مجــاز بــه فــروش ایــن‬ ‫فــراورده هــا بــه صــورت بســته بنــدی هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از ‪ ۲۵‬اســفند طــرح تشــدید نظــارت بهداشــتی ایــن اداره کل بــا بهــره‬ ‫گیــری از ‪ ۱۵‬گــروه در اســتان فعــال شــده و هــزار و ‪ ۴۵۰‬واحــد عرضــه اســتان با دقت‬ ‫بیشــتر بررســی می شــود‪.‬‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیارد ریالی کمک فعاالن اقتصادی گلستان برای مهار کرونا‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــاون و کشــاورزی گــرگان گفــت‪ :‬فعــاالن اقتصــادی گلســتان‬ ‫تاکنــون حــدود ‪ ۱۱۰‬میلیــارد ریــال بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا بــه قــرارگاه پشــتیبانی مالــی ســتاد‬ ‫مبــارزه بــا ایــن ویــروس در اتــاق بازرگانــی گــرگان پرداخــت کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اتــاق‪ ،‬علــی محمــد چوپانــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا اعتبــار‬ ‫پرداخــت شــده توســط خیریــن‪ ،‬عــاوه بــر خریــد ‪ ۵۵‬دســتگاه ونتیالتــور (تهویــه هــای مکانیکــی کــه‬ ‫ممنوع شدن هرگونه تردد قایق های‬ ‫گردشگری درخلیج گرگان‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب بندرگــز گفــت کــه بــا هــدف جلوگیــری از‬ ‫شــیوع کرونــا و حفــظ ســامت شــهروندان‪ ،‬تــردد شــناورها و قایق هــای‬ ‫گردشــگری در محــدوده خلیــج گــرگان تــا اطــاع بعــدی ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫محمــد طالبــی چــاری گفــت ‪ :‬بــا توجــه بــه در پیــش بــودن تعطیــات‬ ‫نــوروزی و احتمــال حضــور گردشــگران بــه بهانــه اســتفاده از گردشــگری‬ ‫دریایــی و قایقرانــی در ایــن شــهر بــا هــدف حفــظ بهداشــت و امنیت جانی‬ ‫مــردم دســتور قضایــی توقــف تــردد شــناورهای گردشــگری صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه گســترش شــیوع بیمــاری کرونــا افــزود‪ :‬هــر چنــد رعایــت‬ ‫مســایل بهداشــتی موثــر اســت امــا نبایــد در ایــن برهــه حســاس زمانــی بــه‬ ‫بهانــه ای مختلــف ســبب جــذب مســافر بــه شهرســتان شــویم‪.‬‬ ‫به گــزارش ایرنــا در دو شهرســتان بندرگــز و بندرترکمــن در مجمــوع‬ ‫حــدود‪ ۵۰‬فرونــد قایــق گردشــگری مشــغول فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد‪:‬‬ ‫تولید ‪ ۹۰۰‬هزار قطعه ماهی زینتی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫«بوتولیسم» علت مرگ شناخته شد‬ ‫وی گفــت‪ :‬تلفــات در غــرب میانکالــه بــر اســاس‬ ‫یــک فراینــد مشــخص ناشــی از مســمومیت‬ ‫بــا ســم بوتولینــوم و بیمــاری بوتولیســم بــوده‬ ‫کــه کلیــه اســناد و مــدارک ازمایشــگاهی ان نیــز‬ ‫از طریــق ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه‬ ‫مراجــع ذیصــاح ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫محرابــی افــزود‪ :‬در شــرق تــاالب میانکالــه‬ ‫نیــز صدهــا نمونــه گرفتــه و بــه ازمایشــگاه ملــی‬ ‫مطالعــات کاربــردی و مرکــز تشــخیص ســازمان‬ ‫دامپزشــکی کشــور ارســال شــد کــه نتیجــه ایــن‬ ‫بررســی ها بیمــاری بوتولیســم را در مــرگ ایــن‬ ‫پرنــدگان تاییــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایــن اتفــاق بــه خاطــر موادالــی و‬ ‫ســمومی بود که به وســیله ســیل ابتدای امســال‬ ‫از اراضــی کشــاورزی وارد تــاالب بین المللــی‬ ‫میانکالــه و ســواحل اســتان شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مهمتریــن عامــل مســتعد‬ ‫کننــده ایــن رخــداد تغییــر شــرایط اکوسیســتم ابــی‬ ‫و خاکــی میانکالــه بــوده کــه در این تغییرات نســبت‬ ‫بــه ســالیان گذشــته در مناطــق خــاص تــاالب‪ ،‬مــواد‬ ‫الــی خاکــی وارد اکوسیســتم ابــی میانکالــه شــده و‬ ‫ســبب مناســب شــدن بســتر الزم برای رشــد و فعال‬ ‫شــدن میکروارگانیسـم های بی هوازی شــده است‪.‬‬ ‫بــر اســاس تحلیل هــای ســازمان دامپزشــکی کشــور‬ ‫از یافته هــای موجــود‪ ،‬تلفــات همچنــان تــا پایــان‬ ‫حضــور پرنــدگان مهاجــر ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــرای تنفــس بیمــاران اســتفاده مــی شــود) و ملزومــات ان بــه ارزش ‪ ۷۸‬میلیــارد ریــال‪ ،‬نقاهـت گاه‬ ‫‪ ۲۰۰‬تختخوابــی بیمــاران کرونایــی اســتان در هتــل ورزش گــرگان تجهیــز شــد‪.‬‬ ‫از دســتگاه هــای ونتیالتــور تهیــه شــده‪ ۱۷ ،‬دســتگاه بــه بیمارســتان پیامبــر اعظــم گنبــدکاووس‪ ۸ ،‬دســتگاه‬ ‫بــرای هــر کــدام از بیمارســتان هــای شــهید صیادشــیرازی و پنــج اذر گــرگان‪ ۵ ،‬دســتگاه بــه بیمارســتان بقیــه‬ ‫اللــه علی ابــاد کتــول‪ ۳ ،‬دســتگاه بــه بیمارســتان ال جلیــل اق قــا و ‪ ۲‬دســتگاه بــه بیمارســتان هــای شــهدا‬ ‫بندرگــز‪ ،‬امــام علــی (ع) کردکــوی‪ ،‬امــام خمینــی (ره) بندرترکمــن‪ ،‬تامیــن اجتماعــی گنبــدکاووس‪ ،‬شــهدا‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬فاطمــه زهــرا (س) مینودشــت و رســول اکــرم (ص) کاللــه اهــدا شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن بــا حمایــت خیریــن و همــکاری جهــاد دانشــگاهی گلســتان‪ ،‬کارگاه هــای‬ ‫مشــاغل خانگــی و تولیــدی کوچــک‪ ،‬ماســک و گان مــورد اســتفاده پرســتاران و پزشــکان کــه در خــط‬ ‫مقــدم مبــارزه بــا کرونــا هســتند را تولیــد و در اختیــار انــان قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫چوپانــی گفــت‪ :‬امیدواریــم فعالیــن اقتصــادی همچنــان حمایــت خــود را از قــرارگاه پشــتیبانی مالــی‬ ‫ســتاد مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در اتــاق بازرگانــی گــرگان بــرای مهــار ایــن بیمــاری ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫اتاق بازرگانی گرگان بیش از ‪ ۸۰۰‬عضو فعال اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫طبــق اعــام دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‪ ،‬تاکنــون ‪ ۴۵‬نفــر در ایــن اســتان بــر اثــر شــیوع کرونــا‬ ‫جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ ۹۰۰ :‬هــزار قطعــه انــواع ماهیــان زینتــی‬ ‫امســال در پنــج واحــد فعــال ایــن اســتان در ســال جــاری تولیــد شــد‪.‬‬ ‫دکتــر عبداللــه یوســفی گفــت‪ :‬ایــن اســتان بخشــی از ماهــی زینتــی تولیــدی خــود را بــه دیگــر اســتان هــا‬ ‫ارســال مــی کنــد و قســمتی از ماهــی زینتــی مــورد نیــاز خــود را از اســتان هــای خراســان رضــوی و گلســتان‬ ‫تامیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تولیــد ماهــی زینتــی در اســتان در شــرایط کامــا بهداشــتی و فنــی صــورت مــی‬ ‫گیــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬پــرورش دهنــدگان ماهــی زینتــی تمامــی اصــول بهداشــتی را رعایــت مــی کننــد و‬ ‫تولیــدات اســتان خوشــبختانه هیــچ گونــه مشــکلی نــدارد‪.‬‬ ‫یوســفی بــا بیــان اینکــه مراکــز اســتان در قالــب تکثیــر ماهیــان زینتــی اب شــیرین فعالیــت مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬مهمتریــن گونــه هــای پرورشــی در اســتان شــامل انواع ســیچالیدها‪ ،‬گوپی‪ ،‬مولی‬ ‫و پالتــی اســت و همچنیــن ماهــی قرمــز نیــز بــرای عیــد تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تکثیــر و پــرورش ماهیــان زینتــی فرصتــی مناســب‪،‬‬ ‫مطمئــن و زودبــازده بــرای ســرمایه گــذاری و ایجــاد اشــتغال بــرای دانــش اموختــگان رشــته شــیالت و عالقــه منــدان‬ ‫ایــن صنعــت اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه ازای تولیــد هــر ‪ ۳۰‬هــزار قطعــه ماهــی یــک شــغل ایجــاد می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬هــم اکنون‬ ‫بــا اســتفاده از ایــن فرصــت در خراســان شــمالی بــرای عالقــه منــدان در این حوزه اشــتغال ایجاد شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــد حمیــدی اظهــار کــرد‪ :‬عــدم توجــه خبــازان بــه خطــوط قرمــز ســامت و بی توجهــی بــه رعایــت اصــول بهداشــتی‬ ‫منجــر بــه پلمــب واحــد خواهــد شــد بــا هماهنگــی دادســتانی مرکــز اســتان واحدهــای خبــازی کــه مســوول فــروش نان‬ ‫نداشــته باشــند پلمب می شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه انتقــال ویــروس کرونــا از طریــق کارتخــوان و اســکناس تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجه به اینکــه امکان انتقال‬ ‫ویــروس بــه دلیــل عــدم رعایــت اصــول بهداشــتی وجــود دارد خبــازان موظــف هســتند یــک نفــر را مختــص فــروش نان‬ ‫قــرار دهنــد در غیــر این صــورت بــا واحــد صنفــی متخلــف برخــورد خواهد شــد‪.‬‬ ‫عبور از خط قرمزهای‬ ‫سالمت منجر به‬ ‫پلمب نانوایی ها‬ ‫شهرستانها‬ ‫یکشنبه ‪ 25‬اسفند ‪1398‬‬ ‫تصویب بودجه ‪ ۹۹‬شهرداری ازادشهر‬ ‫شــهردار ازادشــهر گفــت‪ :‬بودجــه ســال اینــده ایــن نهــاد بــا رقــم ‪ ۲۵۰‬میلیــارد ریــال و افزایــش ‪ ۴۰‬درصــدی‬ ‫در مقایســه بــا امســال در شــورای شــهر بــه تصویــب رســید‪.‬‬ ‫علی اصغــر منصــوری اظهــار داشــت‪ :‬بــر خــاف ســال‬ ‫هــای قبــل کــه ســهم بخــش عمرانــی از بودجــه ســاالنه‪،‬‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد در مقایســه بــا ‪ ۶۰‬درصــد هزینــه هــای جــاری‬ ‫بــود‪ ،‬در بودجــه ســال اینــده شــهرداری ازادشــهر ســهم‬ ‫بخــش عمرانــی بــه ‪ ۵۰‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بودجــه امســال شــهرداری ازادشــهر‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیــارد ریــال بــود امــا بــا تصویــب متمــم بودجــه در‬ ‫شــورای شــهر و بــا افزایــش ‪ ۵۱‬درصــدی بــه ‪ ۲۳۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال رســید‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت ایجــاد منابــع درامــدی پایــدار‬ ‫بــرای شــهرداری ازادشــهر گفــت‪ ۲ :‬جایــگاه ســوخت سـی ان جی و یــک کارخانــه ســنگ شــکنی‪ ،‬تنهــا منابــع‬ ‫درامــدی پایــدار و عــوارض دریافتــی از بــازار هفتگــی‪ ،‬عــوارض شــهری و ســاختمانی‪ ،‬اعطــای اعتبــارات‬ ‫عمرانــی دولتــی و ارزش افــزوده از دیگــر منابــع درامــدی ایــن نهــاد هســتند‪.‬‬ ‫وی بــه خدمــات امســال شــهرداری ازادشــهر اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بازگشــایی چنــد خیابــان پرتــردد بــرای‬ ‫کاهــش بــار ترافیکــی‪ ۵ ،‬کیلومتــر کانــال و جــدول کشــی ‪ ۷۵ ،‬هــزار متــر مربــع اســفالت و اغــاز عملیــات‬ ‫اجرایــی پــارک ‪ ۱۶‬هــزار مترمربعــی از جملــه ایــن فعالیــت هــا اســت‪.‬‬ ‫کرونایی شدن افراد یک‬ ‫مهمانی در گلستان‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان از مبتــا شــدن‬ ‫افــراد حاضــر در یــک مهمانــی در یکــی از شــهرهای ایــن اســتان بــه‬ ‫ویــروس کرونــا خبــر داد‪.‬‬ ‫ســراج الدین عــارف نیــا اظهــار کــرد‪ :‬متاســفانه بــه دلیــل عــدم توجه‬ ‫بــه نــکات بهداشــتی و تاکیــد بــر عدم برگــزاری مراسـم های تجمعی‪،‬‬ ‫تمامــی افــرادی کــه طــی روزهــای گذشــته در یــک مهمانــی شــرکت‬ ‫کــرده بودنــد بــه ویــروس کرونــا مبتــا شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا وجــود اینکــه یکــی از پزشــکان خانــواده بــا برگزاری‬ ‫ایــن مهمانــی مخالفــت کــرد متاســفانه ســایر افــراد بــه ایــن تاکیــد‬ ‫توجــه نکــرده و در ایــن مهمانــی شــرکت کردند و تمامــی افراد حاضر‬ ‫در ایــن مهمانــی یــک بــه یــک بــه ایــن ویــروس مبتــا شــده و در حال‬ ‫مراجعــه بــه مراکــز درمانــی اســتان هســتند‪.‬‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۷۰‬هزار دانش اموز سفیران سالمت می شوند‬ ‫معــاون تربیــت بدنــی و ســامت امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــه‬ ‫منظــور پیشــگیری از ویــروس کرونــا ‪ ۱۷۰‬هــزار دانش امــوز اســتان ســفیر ســامت‬ ‫می شــوند تــا راه هــای مقابلــه بــا ایــن بیمــاری را بــه اعضــای خانــواده امــوزش دهنــد‪.‬‬ ‫مهــدی خطیــب زاده اظهــار داشــت‪ :‬بــه همیــن منظــور «کمپیــن هــر دانــش امــوز‬ ‫یــک ســفیر ســامت» در اســتان راه انــدازی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬در ایــن کمپیــن تمامــی دانــش امــوزان اســتان بــه عنــوان یــک ســفیر‬ ‫ســامت ایفــای نقــش کــرده و بــا «شــعار نــه بــه ســفر‪ ،‬نــه بــه دیــد و بازدیــد ســالم‬ ‫در خانــه بمانیــم» دوســتان و اشــنایان خــود را بــه مانــدن در خانــه و رعایــت نــکات‬ ‫بهداشــتی دعــوت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پیــش از ایــن حــدود ‪ ۲۵‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬تــن از دانــش امــوزان بــه‬ ‫عنــوان ســفیر ســامت فعالیــت مــی کردنــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۰‬هــزار دانــش امــوز و پیــش دبســتانی خراســان شــمالی در بیــش از ‪ ۲‬هــزار‬ ‫مدرســه زیــر نظــر ‪ ۱۴‬هــزار معلــم‪ ،‬در حــال تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫امادگی سد های گلستان برای مقابله‬ ‫با سیالب های احتمالی‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬براســاس پیــش بینی هــا حجــم‬ ‫بارندگــی در روز هــای گذشــته حــدود ‪۴‬میلیــون مترمکعــب‬ ‫بود و همین میزان اب رهاســازی شــد و امادگی الزم برای‬ ‫مقابلــه بــا ســیالب های احتمالــی در اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس در بازدیــد از اخریــن وضعیــت ســد‬ ‫وشــمگیر اظهارداشــت‪ :‬بــا رهاســازی بــه انــدازه و بــه‬ ‫موقــع اب‪ ،‬سـد های اســتان امادگــی کامــل بــرای ذخیــره‬ ‫روان اب هــا احتمالــی را دارنــد و از طرفــی اب مــورد نیــاز‬ ‫کشــاورزی نیــز بــه میــزان الزم ذخیــره خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه بارش هایــی کــه در روز هــای‬ ‫گذشــته اتفــاق افتــاد و همچنیــن پیش بینی هــای ســازمان هواشناســی مبنــی بــر وقــوع بارش هــای جدیــد الزم بود‬ ‫کــه مقــداری از اب هــای ذخیــره شــده رهاســازی شــود کــه ایــن کار بــه صــورت حســاب شــده و بــه موقــع انجــام شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬براســاس پیش بینی هــا حجــم بارندگــی در روز هــای گذشــته حــدود ‪ 4‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب بــود و همیــن میــزان اب رهاســازی شــد و هم اکنــون پشــت ســد وشــمگیر و دو ســد انحرافــی ان‬ ‫در مجمــوع ‪ 6‬میلیــون مترمکعــب اب وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای نخســتین بــار در ایــن موقــع از ســال‪ ،‬اب مــورد نیــاز بــرای ابیــاری حــدود ‪ 11‬هــزار‬ ‫هکتــار از زمین هــای کشــاورزی در اختیــار کشــاورزان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر وضعیــت الودگــی در روســتاهای اســتان نســبت‬ ‫بــه شــهرها کمتــر اســت و تقاضــا داریــم اهالــی روســتاهای اســتان‬ ‫بــه شــهر مراجعــه نکننــد و بــه همــن منظــور کنتــرل خروجــی و‬ ‫ورودی هــای روســتاهای اســتان امــر بســیار مهمــی اســت‪.‬‬ ‫عارف نیــا تاکیــد کــرد‪ :‬نکتــه بعــدی کــه کار را برای ما ســخت و نگران‬ ‫کننــده کــرده‪ ،‬توهــم و تلقین بیماری اســت یعنی فرد بیمــاری ندارد‬ ‫امــا از تــرس ابتــا بــه بیمــاری دائم به مراکــز درمانی مراجعه می کند‬ ‫کــه همیــن مراجعــه باعــث ابتــای فرد به بیماری می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مــردم عزیــز در اســتان گلســتان می تواننــد از طریــق‬ ‫شــماره ‪ 3150‬مشــاوره الزم را دربــاره ویــروس کرونــا و کاهــش‬ ‫اســترس ناشــی از ابتــا بــه ایــن بیمــاری را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫‪ 80‬درصــد افــراد مبتــا بــه ایــن بیمــاری بخصــوص جوانــان بــا عالئــم‬ ‫خفیــف و رعایــت قرنطینــه در منــزل بهبــود پیــدا می کننــد و مــردم‬ ‫بایــد مراقــب باشــند بــا رعایــت نــکات بهداشــتی و قرنطینــه افــراد‬ ‫مســن و دیگــر افــراد خانــواده مبتــا نشــوند‪.‬‬ ‫عارف نیــا گفــت‪ :‬خوشــبختانه بــا تســلطی کــه پزشــکان مــا بــرای‬ ‫پیشنهاد تعطیلی کارخانه ها‬ ‫توسط خانه صنعت و معدن‬ ‫رییــس خانــه صنعــت و معــدن خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای جلوگیری‬ ‫از شــیوع بیمــاری کرونــا‪ ،‬بــه صاحبــان کارخانه هــا و واحدهــای تولیــدی‬ ‫اســتان پیشــنهاد می شــود کــه فعالیــت خــود را تعطیــل کننــد‪.‬‬ ‫امیــد حیدریــان‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬خطــر شــیوع کرونــا بســیار جدی اســت‬ ‫و البتــه خطــر انتقــال ایــن ویــروس در کارخانــه هــا نیــز زیــاد اســت‪ ،‬از‬ ‫ایــن رو درخواســت مــا ایــن اســت کــه فعالیــت واحدهــای تولیــدی تــا‬ ‫فروکــش کــردن جــوالن ایــن ویــروس بــه حالــت تعلیــق درایــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تعطیــل شــدن یــک هفتــه ای کارخانــه‪ ،‬تاثیــر چندانی‬ ‫بــر وضعیــت اقتصــاد نخواهــد داشــت و البتــه اگــر تاثیــر داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬خســارت ان بیشــتر از خســارت بیمــاری بــه نیــروی انســانی‬ ‫و ســامت انــان نیســت‪.‬‬ ‫توزیع بیش از ‪ ۲۰۲‬هزار ماسک توسط اتاق بازرگانی‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن‬ ‫و کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫اتــاق ‪ ۲۰۲‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬عــدد ماســک ســه‬ ‫الیــه و فیلتــردار تهیــه کــرده کــه بــزودی‬ ‫بیــن کارکنــان ادارات‪ ،‬دســتگاه های‬ ‫اجرایــی و کادر درمانــی بیمارســتان های‬ ‫اســتان توزیــع می کنــد‪.‬‬ ‫ســعید پورابــادی روز یکشــنبه در گفــت‬ ‫و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫از مجمــوع ایــن میــزان ‪ ۲۰۰‬هــزار عــدد‬ ‫ماســک ســه الیــه و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬عــدد‬ ‫ماســک فیلتــردار اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ماســک هــای ســه الیــه بــرای‬ ‫اداره هــا‪ ،‬بانــک هــا‪ ،‬کارخانــه و کارگاه هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت و ماســک هــای فیلتــردار نیــز بــه‬ ‫بیمارســتان هــا و مراکــز درمانــی تحویــل مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ ۶۰ :‬هــزار لیتــر الــکل‬ ‫‪۹۶‬درصــد اتانــول‪ ،‬هــزار عــدد ســت ایزولــه ســرهمی (گان)‪ ،‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬لیتــر ضدعفونــی کننــده دســت‬ ‫نانــو‪ ،‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬لیتــر مــاده ضدعفونــی کننــده دســت و ‪ ۱۰۰‬هــزار عــدد دســتکش التکــس و وینیــل‬ ‫نیــز از دیگــر اقــام بهداشــتی در نظــر گرفتــه شــده بــرای توزیــع اســت‪.‬‬ ‫پورابــادی افــزود‪ :‬ایــن میــزان اقــام بهداشــتی در دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان‪ ،‬بانــک هــا‪ ،‬نیــروی‬ ‫هــای مســلح‪ ،‬درمانــگاه و داروخانــه هــا توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن اتــاق بازرگانــی اســتان تاکنــون اقــدام بــه توزیــع رایــگان ‪ ۲‬هــزار لیتــر‬ ‫محلــول ضدعفونــی ســطوح بیــن کارخانجــات نانوایــی هــا‪ ،‬برخــی اداره هــا و اماکــن عمومــی‪ ،‬تامیــن‬ ‫رایــگان ‪۲‬هــزار لیتــر محلــول ضدعفونــی بــرای گنــد زادیــی و ضدعفونــی ســطح شــهر بجنــورد بــا‬ ‫همــکاری نظــام صنفــی کشــاورزان و شــهرداری بجنــورد کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی از دیگــر اقدامــات اتــاق بازرگانــی بــه منظــور پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا را توزیــع رایــگان‬ ‫دو هــزار لیتــر محلــول ضدعفونــی ســطوح در بیــن کارگاه هــای تولیــدی‪ ،‬کســبه و مناطــق حاشــین‬ ‫نشــین بجنــورد‪ ،‬اهــدای ‪ ۴۰‬عــدد البســه گان و دســتکش بــه پرســتاران بیمارســتان امــام حســن (ع)‬ ‫بجنــورد عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن اعــام مســووالن دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی شــمار مبتالیــان‬ ‫بیمــاری کرونــا در ایــن اســتان تــا روز شــنبه ‪-‬بــه ‪ ۴۶‬نفــر رســیده اســت کــه مــرگ ‪ ۵‬نفــر نیــز بــر اثــر ایــن‬ ‫بیمــاری در اســتان قطعــی شــده اســت‪.‬‬ ‫کنتــرل و درمــان ایــن بیمــاری در ایــن مــدت بــه ان رســیده اند رونــد‬ ‫درمان هــای بیمــاران اســتان مطلــوب اســت و بــه شــرایط ثابتــی در‬ ‫مراجعــه مــردم بــه بیمارســتان ها و ابتــا بــه ایــن ویــروس رســیده ایم‬ ‫و خوشــبختانه بــار افزایشــی نداریــم‪.‬‬ ‫وی در پایــان بیــان کــرد‪ :‬امــا اگــر مــردم رعایــت نکننــد قطعــا رونــد‬ ‫دوبــاره افزایشــی خواهــد بــود امــا اگــر مــردم همیــن مســیر را طــی‬ ‫کــرده و رعایــت کننــد مطمئــن باشــید بــه ســمت کاهــش ابتــا پیــش‬ ‫خواهیــم رفــت‬ ‫عامالن قطع درختان ُارس باغ علی اباد‬ ‫دستگیر شدند‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری وصنایــع دســتی‪،‬‬ ‫بــا اظهــار اینکــه طــی دریافــت گزارشــی مبنــی بــر قطــع درختــان ارس بــاغ‬ ‫تاریخــی علــی ابــاد بجنــورد‪ ،‬کــه در زومــره اثــار باســتانی و فرهنگــی کشــور‬ ‫بــه ثبــت رســیده گفــت‪ :‬مامــوران ایــن یــگان بــه محــل اعــزام شــده و ‪ ۲‬متهــم‬ ‫را در محــل دســتگیر کــرده و یــک دســتگاه خــودرو پیــکان وانــت حامــل ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلوگــرم درخــت اُرس بریــده شــده را نیــز از انــان کشــف و ضبــط کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســین اصغــر قنبــرزاده بــا بیــان اینکــه متهمــان در نهایــت بــه‬ ‫همــراه خــودرو حامــل درخــت اُرس بــرای انجــام اقدامــات قانونــی تحویــل‬ ‫کالنتــری ‪ ۱۳‬گلستانشــهر بجنــورد شــدند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬پلیــس بــا هرگونــه‬ ‫اقدامــی کــه بــه میــراث فرهنگــی کشــور لطمــه وارد کنــد بــا قــدرت برخــورد‬ ‫کــرده و از شــهروندان عزیــز نیــز انتظــار مــی رود در صــورت اطــاع از ایــن گونــه‬ ‫مــوارد‪ ،‬بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ ۱۱۰‬بــه پلیــس و یــا تماس با‬ ‫یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی اعــام کننــد‪.‬‬ ‫ابتالی ‪ ۳‬کارمند بانک کشاورزی به کووید‪19-‬‬ ‫ســه نفــر از کارکنــان بانــک کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی در شــهر اشــخانه‪،‬‬ ‫مرکــز شهرســتان مانــه و ســملقان بــه‬ ‫ویــروس کرونــا مبتــا شــده و اکنــون در‬ ‫قرنطینــه خانگــی بــه ســر می برنــد‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون هماهنگــی‬ ‫بانک هــای خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫یکــی از راه هــای انتقــال ویــروس‬ ‫کرونــا‪ ،‬پــول اســت و کارمنــدان بانــک‬ ‫بــه واســطه فعالیــت و رســالتی کــه در‬ ‫خدمــات رســانی دارنــد‪ ،‬تمــاس زیــادی‬ ‫بــا پــول دارنــد‪.‬‬ ‫علــی اصغــر هدایتــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــرای حفــظ ســامت کارکنــان‪ ،‬نــکات‬ ‫بهداشــتی در شــعب مختلــف رعایــت مــی شــود و البتــه اقدامــات دیگــری هــم در ســطح کشــور در حــال‬ ‫پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در چنــد روز اخیــر بخشــنامه هــای متعــددی از ســوی بانــک مرکــزی صــادر شــده کــه بــر اســاس‬ ‫ان‪ ،‬تاکیــد شــده تــا دریافــت و پرداخــت پــول در بانــک هــا بــه صفــر برســد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دریافــت و پرداخــت پــول فیزیکــی‪ ،‬نمــی توانــد بــه یــک بــاره به صفر برســد‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بــا رعایــت نــکات بهداشــتی و تمهیــدات الزم‪ ،‬در هــر شــعبه یــک باجــه بــرای پرداخــت و یــا دریافــت پــول نقــد‪،‬‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده تــا مشــکلی بــرای مــردم ایجاد نشــود‪.‬‬ ‫هدایتــی گفــت‪ :‬پرداخــت پــول فیزیکــی بایــد بــه حداقــل برســد و پــول نقــد بــه مشــتری نبایــد پرداخت شــود‪،‬‬ ‫در ایــن زمینــه بانــک مرکــزی‪ ،‬ســقف مبلــغ کارت هدیــه کــه قبــل از ایــن پنــج میلیــون ریــال بــود را بــه ‪۵۰‬‬ ‫میلیــون ریــال افزایــش داده اســت کــه البتــه امــکان دارد ایــن رقــم با پیشــنهادهای داده شــده بــه ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫ریــال نیــز برســد‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون هماهنگــی بانک هــای خراســان شــمالی افــزود‪ :‬بانــک هــا‪ ،‬تــا جایــی کــه امــکان داشــته‬ ‫باشــد پــول نقــد پرداخــت نمــی کننــد امــا دریافــت پــول‪ ،‬بــه ناگزیــر انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫هدایتــی گفــت‪ :‬ســقف میــزان دریافــت پــول نقــد از خودپردازهــا‪ ،‬هــر ســاله افزایــش مــی یابــد و امســال‬ ‫هــم از نیمــه اســفند ایــن امــر محقــق شــد امــا از انجــا کــه پــول‪ ،‬ابــزار موثــر در انتقــال ویــروس اســت‪ ،‬بــه‬ ‫بانــک مرکــزی پیشــنهاد شــده اســت کــه ســقف برداشــت از خودپردازهــا بــه ‪ ۲‬میلیــون ریــال کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا الکترونیکــی شــدن کارهــا‪ ،‬پرداخــت نقــدی در خودپردازهــا هــم بــه مــرور زمــان بــه صفــر‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪238‬‬ ‫دامپزشکی گلستان‪:‬‬ ‫تغییر اکوسیستم‬ ‫مهم ترین دلیل مرگ‬ ‫پرندگان در میانکاله بود‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫گ و میــر پرنــدگان مهاجــر ابــزی در تــاالب‬ ‫مــر ‬ ‫میانکالــه کــه بــه محــدوده ایــن اســتان نیــز‬ ‫تــداوم یافــت گفــت‪ :‬مهم تریــن دلیــل مــرگ‬ ‫ایــن پرنــدگان‪ ،‬تغییــر شــرایط اکوسیســتم‬ ‫ابــی و خاکــی در ایــن تــاالب اســت‪.‬‬ ‫غالمرضــا محرابــی اظهــار داشــت‪ :‬در ســال‬ ‫های گذشــته مواد الی خاکی وارد اکوسیســتم‬ ‫ابــی میانکالــه شــده کــه بســتر الزم بــرای رشــد‬ ‫و فعــال شــدن میکروارگانیسـم های بی هــوازی‬ ‫را فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بعــد از مشــاهده تلفــات‬ ‫پرنــدگان مهاجــر در ســواحل بندرترکمــن‪،‬‬ ‫کارشناســان دامپزشــکی گلســتان عــاوه‬ ‫بــر نظــارت بــر جمــع اوری و دفــن بهداشــتی‬ ‫الشــه پرنــدگان‪ ،‬بــرای بررســی علــت بــروز‬ ‫ایــن رخــداد اقــدام بــه جمــع اوری اطالعــات‬ ‫میدانــی‪ ،‬تعییــن تابلــوی بالینــی پرنــدگان‬ ‫مریــض‪ ،‬تعییــن تابلــوی کالبدگشــایی و‬ ‫تحلیــل اپیدمیولوژیکــی توصیفــی رخــداد‬ ‫بیمــاری و تلفــات کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نخســتین فرضیــه مطــرح‬ ‫شــده بــرای علــت ایــن تلفــات‪ ،‬بیماری هــای‬ ‫نیوکاســل و انفلوانــزای پرنــدگان و همچنیــن‬ ‫مســمومیت ناشــی از افت کش هــا و فلــزات‬ ‫ســنگین از قبیــل کادمیــوم‪ ،‬ارســنیک‪،‬‬ ‫ســرب و جیــوه بــود و فرضیه هــای دیگــر‪،‬‬ ‫بیماری هــای باکتریایــی به ویــژه وبــای‬ ‫پرنــدگان و بعــد از ان بیوتوکســین ها ماننــد‬ ‫بیوتوکســین جلبــک‪ ،‬بیوتوکســین بوتولینــوم‬ ‫به عنــوان عامــل بیمــاری بوتولیســم بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان افــزود‪ :‬از یــک‬ ‫مــاه قبــل در غــرب تــاالب میانکالــه تلفــات باالی‬ ‫پرنــدگان مهاجــر مشــاهده شــد کــه علــت ایــن‬ ‫مــرگ و میــر‪ ،‬مســمومیت بــا ســم بوتولینــوم و‬ ‫بیمــاری بوتولیســم اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫محرابــی گفــت‪ :‬در ســواحل بندرترکمــن در‬ ‫شــرق تــاالب میانکالــه نیــز صدهــا نمونــه بــرای‬ ‫مشــخص شــدن عامــل ایــن رخــداد اخــذ و بــه‬ ‫ازمایشــگاه ملــی مطالعــات کاربــردی و مرکــز‬ ‫تشــخیص ســازمان دامپزشــکی کشــور ارســال‬ ‫شــد کــه نتیجــه ان بــه زودی اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه در بررســی همه جانبــه ایــن رخــداد‪،‬‬ ‫دقــت را فــدای ســرعت نخواهیــم کــرد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بــر اســاس تحلیل هــای ســازمان دامپزشــکی‪،‬‬ ‫تلفــات در ایــن مناطــق تا پایــان حضور پرندگان‬ ‫مهاجــر ادامــه خواهــد داشــت امــا جمــع اوری‬ ‫به موقــع الشــه های پرنــدگان می توانــد تــا‬ ‫حــدی در کاهــش تلفــات موثــر باشــد‪.‬‬ ‫براثــر بیمــاری مشــکوکی کــه بهمــن مــاه در‬ ‫تــاالب بیــن المللــی میانکالــه رخ داد تاکنــون‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار بــال پرنــده وحشــی از ‪ ۱۲‬گونــه‬ ‫پرنــدگان زمســتان گــذران در ایــن تــاالب بیــن‬ ‫المللی تلف شــدند که بیشــترین تلفات مربوط‬ ‫بــه چنگــر و فالمینگــو گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫تــاالب بیــن المللــی میانکالــه بــا افــزون بــر ‪۴۰‬‬ ‫هــزار هکتــار مســاحت ابــی در شــرق اســتان‬ ‫مازنــدران و غــرب گلســتان واقع اســت و ســاالنه‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰‬گونــه پرنــده بــا جمعیــت ‪۱.۵‬‬ ‫میلیــون بــال در ایــن تــاالب بــه ســر مــی برنــد ‪.‬‬ ‫کشف بیش از‪ ۸۶۰۰‬لیتر مواد‬ ‫ضدعفونی کننده در گرگان توسط‬ ‫سازمان اطالعات سپاه نینوا‬ ‫بیــش از ‪ ۸‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬لیتــر مــواد‬ ‫ضدعفونــی کننــده احتــکار شــده توســط‬ ‫پاســداران گمنــام ســازمان اطالعــات ســپاه‬ ‫نینــوا در گــرگان کشــف شــد‪.‬‬ ‫روابــط عمومــی ســپاه نینــوا در اطالعیــه ای‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬طــی رصــد و اشــراف اطالعاتــی‬ ‫پاســداران جــان برکــف و گمنــام ســازمان‬ ‫اطالعــات ســپاه نینــوا‪ ،‬یــک انبــار حــاوی بیــش‬ ‫از ‪ 8600‬لیتــر مــواد ضدعفونــی کننــده احتــکار‬ ‫شــده در شــهر گــرگان کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫در ایــن بیانیــه تاکیــد شــده اســت کــه‬ ‫ســازمان اطالعات ســپاه در راســتای رســالت‬ ‫پاســداری از انقــاب اســامی ذره ای درنــگ‬ ‫نخواهــد کــرد و قطعــا بــا اشــخاصی کــه قصد‬ ‫احتــکار لــوازم بهداشــتی و ضدعفونــی کننده‬ ‫را دارنــد در هــر ســطح و جایگاهــی برخــورد‬ ‫قانونــی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی ها ‪:‬‬ ‫‪017-32320420‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عید را به خانه‬ ‫هایشان ببریم‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 25‬اسفند ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪238‬‬ ‫تقالی نان در بالی جان‬ ‫سالمت‬ ‫کودکان به کرونا ویروس‬ ‫مبتال می شوند؟‬ ‫سرپرســت کمیتــه امــداد گلســتان گفــت‪ :‬امســال جشــن نیکــوکاری بــا شــعار «عیــد را بــه خانــه هایشــان ببریــم» بــه‬ ‫مــدت ‪ ۳‬روز از ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۱۶‬اســفند در شــهرهای مختلــف اســتان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫عیســی بابایــی بــا اشــاره بــه تهیــه ‪ ۲۳۰‬هــزار پاکــت جشــن نیکــوکاری بــرای توزیــع در مــدارس گلســتان افزود‪ :‬امســال‬ ‫زنــگ نیکــوکاری در ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مدرســه اســتان گلســتان نواختــه خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬پایگاه های ثابت و سیار نیز از ‪ ۱۵‬اسفند کمک های مردم را برای جشن نیکوکاری جمع اوری می کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سال گذشته مردم گلستان بیش از ‪ ۴۰‬میلیارد ریال درهفته احسان و نیکوکاری کمک کردند‪.‬‬ ‫یــک فــوق تخصــص بیماری هــای عفونــی‬ ‫کــودکان گفــت‪ :‬کــودکان نیــز ممکــن اســت‬ ‫بــه بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬مبتــا شــوند و بایــد‬ ‫پیشــگیری در دســتور کار باشــد اما مرگ ومیر‬ ‫در ایــن گــروه ســنی خیلــی به شــدت افــراد مســن و‬ ‫یــا دارای بیماری هــای زمینــه ای نیســت‪.‬‬ ‫جبــار پرهیــز بــا اشــاره بــه اینکــه کرونــا ویــروس‬ ‫عامــل ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد مــوارد ســرماخوردگی در‬ ‫حالــت عــادی در جامعــه اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬هــر از‬ ‫چنــد گاهــی تغییــر ماهیتــی در ژنــوم کرونــا ویــروس‬ ‫ایجــاد و منجــر بــه بــروز اپیدمی هایــی می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه نمونه هــای ایــن‬ ‫اپیدمی هــا را در گذشــته نیــز داشــتیم‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬در ســال ‪ ،۲۰۰۲‬بیمــاری ســارس را داشــتیم‬ ‫کــه منشــاء ان ویــروس کرونــا بــود کــه جهــش‬ ‫پیــدا کــرد و در ادامــه باعــث بیمــاری در انســان ها‬ ‫شــد و مرگ ومیرهایــی را بــه همــراه داشــت‪.‬‬ ‫ایــن بیمــاری بعــد از مدتــی از طبیعــت ناپدیــد‬ ‫شــد‪ .‬بعــد از ان در ســال ‪ ۲۰۱۲‬بیمــاری مــرس را‬ ‫داشــتیم کــه منشــاء ان هــم ویــروس کرونــا بــود‪.‬‬ ‫رئیــس بیمارســتان کــودکان طالقانــی گــرگان‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬اپیدمــی کــه ایــن روزهــا بــا نــام «‬ ‫کوویــد ‪ »۱۹‬ایجــاد شــده نیــز بــه دلیــل تغییــر‬ ‫ماهیــت ویــروس کرونــا و انتقــال ان از خفــاش‬ ‫یــا مورچه خــوار بــه انســان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ویروس هــا‬ ‫قابلیــت انتظــار بســیار فراوانــی دارنــد‪ ،‬هیــچ‬ ‫کشــوری از ایــن بیمــاری در امــان نیســت‪ .‬هیــچ‬ ‫کشــوری نمی توانــد ادعــا کنــد کــه می توانــد جلوی‬ ‫ورود ایــن ویــروس را بگیــرد‪ .‬بایــد بــا باالبــردن‬ ‫ســطح اگاهــی جامعــه‪ ،‬از شــدت عــوارض و‬ ‫اپیدمــی ایــن بیمــاری جلوگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن فــوق تخصــص بیماری های عفونــی کودکان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬درصــد مرگ ومیــر افــراد مبتالبــه‬ ‫ایــن بیمــاری حداکثــر ‪ ۲‬درصــد اســت کــه خیلــی‬ ‫کمتــر از دو بیمــاری مــرس و ســارس اســت‪.‬‬ ‫افــرادی هــم کــه از ایــن بیمــاری فــوت می کننــد‬ ‫دارای شــرایط خاصــی هســتند و در گروه هایــی‬ ‫نیــز زیــاد بیمــاری مرگ ومیــر نــدارد‪ .‬کــودکان‬ ‫ممکــن اســت بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــوند و بایــد‬ ‫پیشــگیری در دســتور کار باشــد امــا مرگ ومیــر‬ ‫کــودکان خیلــی به شــدتی کــه در بزرگســاالن‬ ‫خصوصــا ً افــراد بــاال ‪ ۷۰‬ســال و یــا افــراد دارای‬ ‫بیماری هــای زمینـه ای از قبیــل ســرطان‪ ،‬نارســایی‬ ‫کلیــه‪ ،‬بیمــاری تنفســی و مــواردی کــه داروی‬ ‫خــاص مصــرف می کننــد‪ ،‬نیســت‪.‬‬ ‫پرهیــز بــا تاکیــد بــر اینکــه احتیاطــات الزم در‬ ‫افــراد دارای شــرایط خــاص بایــد بیشــتر باشــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه هنــوز بــرای ایــن‬ ‫بیمــاری واکســن و داروی خیلــی موثــری کشــف‬ ‫نشــده‪ ،‬بایــد بیشــتر در جهــت پیشــگیری از ابتــا‬ ‫بــه ایــن بیمــاری تــاش داشــته باشــیم‬ ‫رسیدگی به پرونده یکی از محتکران اقالم‬ ‫بهداشتی در استان گلستان اغاز شد‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان گلســتان بــا‬ ‫اشــاره بــه اغــاز رســیدگی بــه پرونــده محتکــر‬ ‫اقــام بهداشــتی در اســتان گفــت‪ :‬از ایــن فــرد ‪۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۰۰‬عــدد ماســک و ‪ ۷‬هــزار دســتکش‬ ‫کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫هــادی هاشــمیان صبــح امــروز در حاشــیه‬ ‫برگــزاری دادگاه رســیدگی بــه پرونــده یکــی‬ ‫از محتکــران اقــام بهداشــتی در اســتان‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬در شــرایط کنونــی کــه جامعــه بــا‬ ‫بحــران بیمــاری کرونــا مواجــه شــده‪ ،‬عــده ای‬ ‫افــراد ســودجو اقــدام بــه احتــکار و بــازی بــا جــان‬ ‫و ســامت مــردم می کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عــزم دســتگاه قضایــی بــرای برخــورد بــا‬ ‫ایــن افــراد جــدی اســت و در هفته هــای اخیــر هــم‬ ‫پرونده هایــی در زمینــه تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان بــا اشــاره بــه اغــاز‬ ‫رســیدگی بــه پرونــده یکــی از محتکــران اقالم بهداشــتی‬ ‫در اســتان افــزود‪ :‬از ایــن فــرد ‪ 3‬هــزار و ‪ 300‬عــدد‬ ‫ماســک و ‪ 7‬هــزار دســتکش کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهــم بــا قــرار تامیــن در‬ ‫زنــدان بــه ســر می بــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬اتهــام ایــن فــرد‬ ‫اخــال در امــر توزیــع مایحتــاج عمومــی مــردم از‬ ‫طریــق احتــکار در دادســرای مرکــز اســتان اســت‪.‬‬ ‫امن ترین مکان خانه است‬ ‫در خانه های خود بمانید‬ ‫گســترش کرونــا بــاگاری زبالــه گردی‪،‬غفلــت از‬ ‫زبالــه گردهافاجعــه ســاز مــی شــود‬ ‫بــا شــیوع کرونــا در گلســتان‪ ،‬زبالــه گــردی‬ ‫تعطیــل نشــده و بــا توجــه بــه ایــن کــه باکــس‬ ‫هــای زبالــه ایــن روزهــا حــاوی پســماندهایی بــا‬ ‫الودگــی بــاال هســتند‪ ،‬عــدم توجــه در ایــن زمینــه‬ ‫خطرســاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫«بدنــش را تــا نیمــه در باکــس زبالــه فــرو‬ ‫بــرده بــود و بــی اعتنــا بــه افــرادی کــه از کنــارش‬ ‫می گذشــتند‪ ،‬زباله هــا را جابجــا می کــرد‪ .‬گویــی‬ ‫از کرونــا‪ ،‬بــای ایــن روزهــای دنیــا هیــچ نشــنیده‬ ‫بــود؛ نــه دستکشــی داشــت و نــه ماســکی و بــا‬ ‫همــان دسـت های برهنــه از هــر حفاظــی‪ ،‬گاری‬ ‫دســتی خــود را پیــش بــرد»‪.‬‬ ‫زباله گــردی؛ پدیــده ای کــه ســال ها اســت‬ ‫کشــور و اســتان گلســتان از ان رنــج می بــرد‪،‬‬ ‫ایــن معضــل هرازگاهــی مُســکن موقتــی یافتــه‬ ‫امــا درمــان نشــده و تــا رفــع ان کامــل ان راه‬ ‫زیــادی در پیــش اســت‪.‬‬ ‫حــل پدیــده زبالــه گــردی نیازمنــد اســیب‬ ‫شناســی اساســی اســت امــا اکنــون بــا توجــه بــه‬ ‫شــیوع کرونــا‪ ،‬ایــن امــر زنــگ خطــر جــدی بــرای‬ ‫اســتان اســت کــه بایــد در کوتاه تریــن زمــان‬ ‫فکــری بــه حــال ان کــرد زیــرا در صــورت غفلــت‬ ‫از ان‪ ،‬زحمــات گروه هــای مبــارزه بــا کرونــا بــه‬ ‫هــدر خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫افــرادی کــه بــدون توجــه بــه مســائل بهداشــتی در‬ ‫ســطل های پــر از ماســک‪ ،‬دســتمال و دســتکش های‬ ‫الــوده خــم شــده و عــاوه بــر مبتــا شــدن می تواننــد‬ ‫عامــل انتقــال ویــروس کرونــا شــوند‪.‬‬ ‫الودگی باالی باکس های زباله‬ ‫ان چیــزی کــه ایــن روزهــا در ســطل های‬ ‫زبالــه ریختــه می شــود‪ ،‬الودگــی باالیــی داشــته‬ ‫و زبالــه گردهــا بــدون توجــه بــه ســامتی خــود‬ ‫بــا الوده تریــن پســماندها ســروکار دارنــد لــذا در‬ ‫صورتــی کــه از ســوی مســئوالن امــر فکر اساســی‬ ‫در ایــن شــرایط نشــود شــاید اتفاقاتــی رخ دهــد‬ ‫کــه جبــران ان ســخت باشــد‪.‬‬ ‫پســماندهای شــهری جــزو امــوال شــهرداری‬ ‫بــوده و خریــد و فــروش ان هــا جــرم اســت و ایــن‬ ‫افــراد عــاوه بــر جــرم در شــرایط فعلــی عاملــی‬ ‫پرخطــر بــرای افزایــش شــیوع ایــن ویــروس‬ ‫هســتند کــه انتظــار اســت دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی و مقامــات قضائــی اســتان تدابیــر الزم‬ ‫بــرای برخــورد بــا ایــن قشــر را اتخــاذ کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون خدمــات شــهری‪ ،‬فضــای‬ ‫ســبز و زیســت شــهری شــورای اســامی شــهر‬ ‫گــرگان گفــت‪ :‬طــرح تفکیــک از مبــدا امســال‬ ‫بــا همــکاری پســماند گلســتان اغــاز شــده و در‬ ‫ناحیــه یــک گــرگان در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫محمدابراهیــم جرجانــی افــزود‪ :‬متاســفانه‬ ‫زبالــه گردهــا بــدون توجــه بــه بیمــاری فعالیــت‬ ‫کــرده و مــا از نظــر قانونــی نمی توانیــم بــا انهــا‬ ‫برخــورد کنیــم امــا ســعی شــده انهــا را از خطــرات‬ ‫ان اگاه ســازیم‪.‬‬ ‫توزیع بسته های بهداشتی‬ ‫جرجانــی بــا بیــان اینکــه در ایــن شــرایط بــرای‬ ‫اینکــه بــه ایــن افــراد بفهمانیــم کار انهــا خطرنــاک‬ ‫اســت‪ ،‬بســته های بهداشــتی در اختیــار انهــا‬ ‫قــرار دادیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬در شــرایط عــادی بیــش از‬ ‫‪ ۳۰۰‬نفــر در گــرگان مبــادرت بــه زبالــه گــردی‬ ‫می کننــد امــا اکنــون تعــداد انهــا محــدود شــده و‬ ‫تــاش می کنیــم کــه بــه حداقــل برســد‪.‬‬ ‫مدیــر گــروه بهداشــت محیــط گلســتان هــم‬ ‫بــا بیــان اینکــه بهداشــت در زمینــه جمــع اوری‬ ‫زبالــه گردهــا نقشــی نــدارد‪ ،‬گفــت‪ :‬بهداشــت‬ ‫تنهــا می توانــد بــا مســئوالن اســتان مکاتبــه‬ ‫کــرده و مــواردی را تذکــر دهــد‪.‬‬ ‫ســید محســن علــوی افــزود‪ :‬زبالــه گردهــا بایــد‬ ‫توســط ســازمان مدیریت پســماند‪ ،‬شــهرداری ها‬ ‫و معاونــت عمرانــی اســتانداری ســاماندهی‬ ‫شــده و نیــروی انتظامــی و دســتگاه قضــا بایــد بــا‬ ‫انهــا برخــورد کنــد‪.‬‬ ‫عــدم برخــورد جــدی بــا زبالــه گردهــا بــا توجــه‬ ‫بــه شــیوع کرونــا زنــگ خطــر جــدی بــرای‬ ‫اســتان اســتاما چــه کســی بایــد زبالــه گردهــا‬ ‫را ســاماندهی کــرده و یــا بــا انهــا برخــورد کنــد؟‬ ‫ایــن مســاله را از مدیرعامــل مدیریــت پســماند‬ ‫اســتان گلســتان جویــا شــدیم‪ ،‬محســن ســمیعی‬ ‫گفــت‪ :‬ابــزار قضائــی بــرای برخــورد بــا زبالــه گردهــا‬ ‫نداریــم و شــهرداری ها ســعی می کننــد تــا جایــی‬ ‫کــه می تواننــد ایــن افــراد را جمــع اوری کننــد‪.‬‬ ‫طرح تفکیک زباله در گلستان اغاز شده است‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا همــکاری شــهرداری در منطقــه یــک‬ ‫گــرگان‪ ،‬طــرح تفکیــک از مبــدا شــروع شــده و در‬ ‫ایــن منطقــه زبالــه گــرد کمتــر مشــاهده می شــود‪.‬‬ ‫ســمیعی بــا بیــان اینکــه زبالــه گردهــا بــا دیــدن‬ ‫مامــور متــواری شــده امــا دوبــاره بــه محــل خــود‬ ‫برمــی گردنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬چندیــن بــار بــا ایــن افــراد‬ ‫جلســاتی برگــزار شــده و تــا در قالــب طــرح‬ ‫تفکیــک زبالــه از مبــدا فعالیــت کننــد امــا انهــا‬ ‫همــکاری نمی کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬طــرح تفکیــک زبالــه عــاوه بــر‬ ‫منطقــه یــک گــرگان‪ ،‬در شــهرهای بندرترکمــن‪ ،‬علــی‬ ‫ابادکتــول‪ ،‬فاضــل ابــاد‪ ،‬ســنگدوین و مزرعــه کتــول‬ ‫بــا همــکاری شــهرداری ها در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫ســمیعی گفــت‪ :‬در مجتمع هــای مســکونی‬ ‫کارتــن پالســت گذاشــته و مرتبــا ً اطالعــات پایش‬ ‫و بــا ماشــین های مخصــوص‪ ،‬پســماند تحویــل‬ ‫گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح در مناطــق دو و‬ ‫ســه گــرگان هــم از اردیبهشــت مــاه اجــرا خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا‬ ‫در خصــوص پســماندها بــه خانواده هــا اطــاع‬ ‫رســانی کــرده تــا مواظــب ســامتی خــود باشــند‪.‬‬ ‫دفن زباله های عفونی‬ ‫ســمیعی تصریــح کــرد‪ :‬پســماندهای عــادی‬ ‫گلستانی ها برای شکست کووید‪ ۱۹-‬بسیج شدند‬ ‫بــا شــیوع کرونــا در گلســتان‪ ،‬ایــن روزهــا شــهرها و روســتاهای ایــن‬ ‫اســتان‪ ،‬میدانــی بــرای همدلــی شــده و همــه بــا هــم عشــق بــه همنــوع را‬ ‫تصویــر مــی کننــد‪.‬‬ ‫حــدود دو هفتــه اســت کــه کوویــد ‪ ۱۹-‬در گلســتان شــیوع یافتــه و طــی‬ ‫ایــن مــدت‪ ،‬اســتان رنــگ همدلــی بــه خــود گرفتــه اســت‪ .‬همــه گروه هــا‬ ‫بســیج شــده انــد‪ .‬زن و مــرد‪ ،‬پیــر و جــوان‪ .‬همــه در حــال تــاش هســتند‬ ‫تــا در برابــر کرونــا بایســتند‪.‬‬ ‫هــر کســی گوش ـه ای از کار را گرفتــه‪ ،‬یکــی چــرخ خیاطــی اش را بــه راه‬ ‫انداختــه و ماســک و لبــاس بیمارســتان تولیــد می کنــد‪ ،‬دیگــری خیابان هــا‬ ‫را ضدعفونــی کــرده و یــا پتوهــای نقاهتــگاه را می شــوید‪ .‬یکــی مــواد‬ ‫ضدعفونــی کننــده و ماســک تهیــه کــرده و در اختیــار کــودکان کار قــرار‬ ‫می دهــد و دیگــری بســته های بهداشــتی را بیــن خانواده هــای نیازمنــد‬ ‫تقســیم می کنــد‪.‬‬ ‫همــه بــه شــکلی و بــا هــر توانــی کــه دارنــد پــای کار امــده انــد و ایــن همــه‬ ‫همدلــی و تعــاون یــاداور هشــت ســال دفاعــی اســت کــه مــردم بــا دســت‬ ‫خالــی و در برابــر ظالمــان انجــام دادنــد امــا اکنــون وضعیــت متفــاوت‬ ‫اســت‪ ،‬طــرف مــا ویــروس میکروســکوپی اســت کــه بخــش وســیعی از‬ ‫کشــور را درگیــر خــود کــرده اســت‪.‬‬ ‫مــردم گلســتان در ایــن شــرایط دســت بــه دســت هــم داده و عشــق بــه‬ ‫وطــن و همنــوع را تصویــر می کننــد‪ .‬قــرارگاه جهــادی مبــارزه بــا کرونــا‬ ‫ویــروس در اســتان راه انــدازی شــده و فعالیت هــای کارگاه هــای تولیــدی‬ ‫هــم از ســر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫زنان و دختران در شــهرها و روســتاهای گلســتان ســخت مشــغول تهیه‬ ‫لــوازم مصرفــی بیمارســتان ها بــوده و حتــی ســوار بــر تراکتــور در گندزدایــی‬ ‫معابــر نقــش افرینــی می کنند‪.‬‬ ‫تماشــای کارزار امــروز در عرصــه مبــارزه بــا «کرونا» ناخــوداگاه جلوه ای از بلندی‬ ‫طبــع رزمنــدگان اســام در جبهه هــای ان روز دفــاع از میهــن را اشــکار می کنــد‪.‬‬ ‫فاطمــه اصالنــی کــه شــهروند گرگانــی اســت‪ ،‬در یکی از ایــن کارگاه های خیاطی‬ ‫و ویــژه همــه بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی‬ ‫منتخــب دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان بــه‬ ‫صــورت جداگانــه و کامــا ً ایزولــه دریافــت و بــا‬ ‫مکانیســم بــه صــورت جداگانــه و بــی خطــر بــه‬ ‫ســایت مجــوز دار اق قــا حمــل و پــس از بــی‬ ‫خطر ســازی‪ ،‬اهک پاشــی و با پوشــش مناســب‬ ‫خــاک دفــن اصولــی می شــود‪.‬‬ ‫وی از توزیــع مرحلــه اول بســته های بهداشــتی‬ ‫در مناطــق کمتربرخــوردار اســتان خبــرداد و گفــت‬ ‫کــه هــزار بســته بهداشــتی دیگــر هــم بــزودی در‬ ‫مناطــق اســیب پذیــر توزیــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫همــه ارگان هایــی کــه در خصــوص جمــع اوری‬ ‫زبالــه گردهــا بــه انهــا مراجعــه کردیــم بیــان‬ ‫کردنــد کــه ابــزار برخــورد بــا ایــن افــراد را ندارنــد‬ ‫و دســتگاه قضــا بایــد در ایــن خصــوص چــاره‬ ‫اندیشــی نکنــد‪.‬‬ ‫معــاون حقــوق عامــه و پیشــگیری از وقــوع جــرم‬ ‫دادســرای عمومــی و انقــاب مرکــز گلســتان در‬ ‫ایــن خصــوص بــا اشــاره بــه فعالیــت متکدیــان و‬ ‫زبالــه گــردان در ســطح شــهر در شــرایط شــیوع‬ ‫کرونــا‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬زبالــه گردهــا و متکدیــان‬ ‫برخــی اقــام را از درون ســطل های زبالــه خــارج‬ ‫می کننــد کــه مجمــوع ایــن اقدامــات تهدیــد علیــه‬ ‫بهداشــت عمومــی و جــرم اســت‪.‬‬ ‫مســعود ســلیمانی ادامــه داد‪ :‬بــه منظــور مقابلــه‬ ‫بــا ویــروس کرونــا بــه نیــروی انتظامــی دســتور‬ ‫داده شــد تــا بــا مشــاهده زبالــه گردهــا نســبت بــه‬ ‫جمــع اوری انهــا و برخــورد قضائــی اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫پیگیری هــا حاکــی از ان اســت کــه متاســفانه‬ ‫تاکنــون مســئوالن اســتان بــرای رســیدگی بــه‬ ‫ایــن افــراد تصمیــم خاصــی اتخــاذ نکــرده و یــا‬ ‫اگــر هــم تصمیمــی گرفتــه شــده تنهــا روی برگــه‬ ‫اســت و بــه مرحلــه اجــرا درنیامــده زیــرا شــرایط‬ ‫موجــود حاکــی از فعالیــت زبالــه گردهــای بــی‬ ‫شــمار در ســطح اســتان اســت‪.‬‬ ‫افــراد زبالــه گــرد‪ ،‬معتادیــن متجاهــر‪ ،‬افــراد‬ ‫بی خانمــان و کــودکان کار در راس عوامــل پرخطــر‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا هســتند و بایــد بــرای‬ ‫ســاماندهی ان هــا فکــر اساســی کــرد‪.‬‬ ‫ســتاد مبــارزه بــا کرونــا در اســتان شــکل گرفتــه و‬ ‫بســیاری از مراکــز تعطیــل و تجمع هــا ممنــوع شــده‬ ‫اســت و کادر درمــان شــبانه روز تــاش می کننــد‬ ‫تــا کرونــا را مغلــوب کننــد امــا همــه اینهــا زمانــی‬ ‫کارســاز خواهــد بــود کــه عــاوه بــر عــزم همگانــی به‬ ‫گروه هــای پرخطــر هــم توجــه کنیــم‪.‬‬ ‫مشــغول تولیــد ماســک اســت؛ وی گفــت کــه داوطلبانــه از همــان لحظــه اول‬ ‫بــرای کمــک بــه بخــش ســامت اســتان‪ ،‬اعــام حضــور کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم بایــد در منــزل بماننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬تولید ماســک‬ ‫و گان در شــرایط کنونــی کار جهــادی بــوده و ســبب حمایــت و پشــتیبانی‬ ‫از کادر درمانــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫جبهه امروز بیمارستان است‬ ‫اصالنــی گفــت‪ :‬جبهــه امــروز در بیمارســتان و دشــمن هــم کرونــا اســت و‬ ‫مدافعــان امنیــت و ســامت مــردم هــم بــه حــق ایــن خاکریــز را رهــا نکرده‬ ‫و بــا از خودگذشــتگی در ایــن میــدان حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫خادمــان اربعیــن هــم در گلســتان بیــکار ننشســته و در حمایــت از‬ ‫ســامت اســتان پیشــقدم شــده انــد‪.‬‬ ‫نــذر عشــق انهــا تولیــد و ســاخت ماس ـک های پارچ ـه ای بــرای مبــارزه بــا‬ ‫ویــروس کرونــا اســت و عــاوه بــر ان در تهیــه و توزیــع ماســک در مناطــق‬ ‫محــروم هــم تــاش می کننــد‪.‬‬ ‫اصنــاف هــم بــه شــکل های گوناگــون در ایــن نبــرد همــراه هســتند‪ .‬یکــی‬ ‫بــا تعطیلــی مغــازه و دیگــری بــا کمــک نقــدی‪ .‬در روزهــای گذشــته هــزار‬ ‫و ‪ ۴۵۰‬تختــه پتــو مــورد نیــاز نقاهتــگاه و بیمارســتان صحرایــی بیمــاران‬ ‫کرونــا توســط صنــف خشکشــویی داران شستشــو شــد‪.‬‬ ‫تماشــای کارزار امــروز یــاداور جبهه هــای دفــاع مقــدس اســتمحمد‬ ‫حمیــدی‪ ،‬فرمانــدار گــرگان در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه گســترش‬ ‫ویــروس کوویــد ‪ ۱۹‬در اســتان‪ ،‬هتــل ورزش جهــت ادامــه دوره درمــان در‬ ‫اختیــار بیمــاران قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫حمایت اصناف‬ ‫فرمانــده ســپاه شهرســتان گــرگان از تولیــد روزانــه حــدود چهــار هــزار ماســک خبر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬حرکــت جهــادی بســیجیان تــا ریشـه کنی کامــل ویــروس کرونا ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همانطــوری کــه بانــوان در زمــان هشــت ســال دفــاع‬ ‫مقــدس پشــت خاکریــز ایفــای نقــش می کردنــد در ایــن برهــه کــه جامعــه‬ ‫درگیــر نبــرد بــا کرونــا اســت در لبیــک بــه فرمــان ولــی امــر مســلمین جهــان‬ ‫بــرای کمــک بــه مــردم در تامیــن نیازهــای بهداشــتی‪ ،‬تولیــد ماســک وارد‬ ‫عمــل شــده انــد‪.‬‬ ‫مبادی ورودی شهرستان‬ ‫مرزی راز و جرگالن کنترل‬ ‫بهداشتی می شود‬ ‫رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان‬ ‫مــرزی راز و جــرگالن گفــت‪ :‬مبــادی ورودی‬ ‫بــه ایــن شهرســتان مــرزی خراســان شــمالی‬ ‫کنتــرل بهداشــتی می شــود و مســافران هــم‬ ‫تســت کرونــا می دهنــد‪.‬‬ ‫رضــا علی یوســفی بــا بیــان اینکــه اقدامــات‬ ‫پیشــگیرانه بــرای پیشــگیری از بیمــاری کرونــا‬ ‫بــه صــورت جــدی در دســت انجــام اســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا هماهنگــی بخشــداری ها‪،‬‬ ‫فرمانــداری و نیــروی انتظــای در مبــادی‬ ‫ورودی‪ ،‬شناســایی اولیــه بــه محــض ورود‬ ‫مســافران خــارج از اســتان انجــام مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بعــد از شناســایی اولیــه‪ ،‬نیروهای‬ ‫کنترلــی بهداشــت بــا مشــاهده موارد مشــکوک‬ ‫معاینــات اولیــه فــردی را انجــام مــی دهنــد بــه‬ ‫گونــه ای کــه تاکنــون ‪ ۶۸‬مســافر در زمــان‬ ‫ورود بــه ایــن شهرســتان ترکمــن نشــین علیــه‬ ‫بیمــاری کرونــا غربالگــری شــدند و بــه انهــا‬ ‫امــوزش هــای الزم بهداشــتی نظیــر چگونگــی‬ ‫تمــاس و ارتبــاط بــا خانــواده هــا‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫مایــع ضــد عفونــی و ماســک توســط بیمــاران‬ ‫تنفســی و افــراد نزدیــک بــه انها‪ ،‬دســت ندادن‬ ‫و روبوســی نکــردن داده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خانــه هــای بهداشــت‪،‬‬ ‫منجــی اطــاع رســانی بــرای پیشــگیری از‬ ‫ویــروس کرونــا هســتند‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫امــوزش رودرو در پیشــگیری از بیمــاری کرونــا‬ ‫بســیار مفیــد اســت کــه در ایــن راســتا بهیــاران‬ ‫خانــه بهداشــت‪ ،‬وظیفــه دارنــد بــا مراجعــه بــه‬ ‫در منــازل و امــوزش هــای چهــره بــه چهــره‪،‬‬ ‫خانــواده هــای روســتایی بــرای چگونگــی تماس‬ ‫و ارتبــاط بــا مهمــان هــای خــارج از اســتان و‬ ‫رعایــت تمامــی اصــول بهداشــتی امــاده کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خانــواده هــا احیانــا در صــورت‬ ‫مشــاهده فــرد مشــکوک بــه بیمــاری در محــل‬ ‫زندگــی خــود فــورا بــه خانــه بهداشــت محــل زندگــی‬ ‫خــود اطــاع بدهنــد تــا مــورد بررســی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫یوســفی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬اگــر چــه اطــاع‬ ‫رســانی هــای الزم بــرای عــدم تجمــع در‬ ‫اجتماعــات‪ ،‬بــه تاخیــر اندختــن برگــزاری‬ ‫مراســم هــای عروســی و ضدعفونــی مــکان‬ ‫هــای عمومــی انجــام گرفتــه اســت‪ ،‬امــا‬ ‫بهتریــن راه پیشــگیری بیمــاری کرونــا رعایــت‬ ‫بهداشــت فــردی اســت‪.‬‬ ‫براســاس امارهــای موجــود ‪ ۴۰‬درصــد از‬ ‫جمعیــت ‪ ۷۰‬هــزار نفری شهرســتان رازوجرگالن‬ ‫خراســان شــمالی را جوانــان تشــکیل مــی‬ ‫دهنــد کــه بــه دلیــل مهیــا نبــودن زیرســاخت‬ ‫هــای اشــتغال‪ ،‬نزدیکــی و همجــواری خراســان‬ ‫شــمالی بــا اســتان هــای خراســان رضــوی و‬ ‫گلســتان بــرای کار کــردن بــه ایــن اســتان هــا‬ ‫و همچنیــن تهــران مــی رونــد کــه بــه هنــگام‬ ‫تعطیــات بــرای سرکشــی از خانــواده هــای خــود‬ ‫بــه شهرســتان برمــی گردنــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن علــت هــم اکنــون اقشــار مختلــف‬ ‫از جملــه فعــاالن اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و‬ ‫کاربــران فضــای مجــازی دل نگرانــی هــای‬ ‫دارنــد و از مســووالن خواســتار کنتــرل دقیــق‬ ‫مبــادی ورودی و انجــام تســت کرونــا هســتند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۳۰۱‬کیلومتــر مــرز‬ ‫مشــترک بــا کشــور ترکمنســتان اســت کــه‬ ‫بیشــتر ایــن مســاحت در شهرســتان راز و‬ ‫جــرگالن واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان ســه بخــش و شــش دهســتان‬ ‫بــا جمعیــت ‪ ۷۰‬هــزار نفــر دارد و ‪ ۹۵‬درصــد‬ ‫جمعیــت ایــن منطقــه روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن در ‪ ۱۲۰‬کیلــو‬ ‫متــری مرکــز خراســان شــمالی قــرار دارد و‬ ‫بیشــترین تمرکــز جمعیتــی قــوم ترکمــن ایــن‬ ‫اســتان در راز و جــرگالن اســت‬ ‫هم استانی های‬ ‫ارجمند میتوانند‬ ‫از طریق تلفن‬ ‫همراه ‪ 0173150‬و‬ ‫تلفن ثابت ‪ 3051‬را‬ ‫شماره گیری کنند‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان گفــت‪ :‬پس از شــیوع ویروس‬ ‫کرونــا و بــا وجــود افزایــش نیــاز بــه خــون‪ ،‬تعــداد مراجعــه‬ ‫کننــدگان اهــدای خــون در ایــن اســتان کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن بــا توجــه بــه قــرار‬ ‫داشــتن در فصــل ســرد ســال و نیــاز مبــرم بیمــاران‬ ‫تاالســمی‪ ،‬هموفیلــی‪ ،‬ســرطان و زنــان بــاردار‬ ‫بــه خــون و فراورده هــای ان‪ ،‬کاهــش جمعیــت‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫اهداکننــده بــه یــک چهــارم‪ ،‬کار را بــا مشــکل‬ ‫مواجــه کــرده و باعــث بــه خطــر افتــادن جــان‬ ‫بیمــاران نیازمنــد شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان گفــت‪ :‬مراجعــه‬ ‫کننــدگان بــه مراکــز انتقــال خــون از ضدعفونــی‬ ‫کــردن لــوازم و مکان هــای خون گیــری اطمینــان‬ ‫کامــل داشــته باشــند‪.‬‬ ‫شیوع کرونا اهدای‬ ‫خون در گلستان‬ ‫را کاهش داد‬ ‫یکشنبه ‪ 25‬اسفند ‪1398‬‬ ‫قبل از ورود افراد برای ضد عفونی کردن منزل(کرونا)از انان کارت شناسنایی معتبر بخواهید‪/.‬معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مبحث سوم ‪ :‬مفاسد اقتصادی قسمت ‪ :‬هفدهم‬ ‫عنوان‪:‬فساد در روند مقابله با فساد (وقوع جرم در مبارزه با جرم)‬ ‫ادامــه قســمت ‪:...16‬وقتــی بانــک یــا شــرکت‬ ‫دولتــی یــا موسســه و یــا ســازمان دولتــی و یا‬ ‫شــهرداری و بطور کلی هرشــخصیتی حقوقی‬ ‫کــه از منابــع مالــی دولتــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫در اثــر اعمــال مجرمانــه و یــا بــد حســابی و یــا‬ ‫عجــز مدیــون از ادی دیــن ‪ ،‬متضــرر میگردد‪.‬‬ ‫طبیعتــا اداره حقوقــی مربوطــه ‪ ،‬تکلیــف‬ ‫خواهــد داشــت کــه حقــوق تضییــع شــده‬ ‫موسســه متبــوع خــود را از طریــق طــرح و‬ ‫پیگیــری شــکایت کیفــری و یــا دادخواســت‬ ‫حقوقــی‪ ،‬بــه طرفیــت طرفهــای معاملــه ؛‬ ‫احیــاء نمایــد‪ .‬بــه عبارتــی دیگــر‪ ،‬هنگامــی‬ ‫کــه بــه هــر دلیــل ‪ ،‬فســادی مالــی در‬ ‫موسســه شــکل میگیرد ‪ .‬اداره حقوقی ان‬ ‫موسســه قطعــا بــه قصــد احقــاق حقــوق و‬ ‫جبــران خســارت وارد ه‪ ،‬مکلــف بــه پیگیــری‬ ‫قضایــی میشــود‪ .‬لیکــن هنگامــی کــه گــروه‬ ‫حقوقــی مقابلــه کننــده بــا فســاد ‪ ،‬تحــت‬ ‫عنــوان دســتمزد یــا حــق الوکالــه میلیــاردی ‪،‬‬ ‫منافعــی در مبــارزه بــا فســاد داشــته باشــند‬ ‫و ایــن منافــع منــوط و مشــروط بــه صــدور‬ ‫محکومیــت حقوقــی یــا کیفــری و رد مــال‬ ‫بــرای مدیــون باشــد ‪ .‬رونــد ســالم مبــارزه‬ ‫بــا فســاد ‪ ،‬بــه رونــد مفســدانه تبدیــل‬ ‫میگــردد‪ .‬واضــح اســت کــه مدیــران واحــد‬ ‫حقوقــی موسســه؛ کارمنــدان ان بــوده و‬ ‫در مقابــل حقــوق ســازمانی و اســخدامی‬ ‫خــود وظیفــه پیگیــری قضایــی دارنــد ‪.‬‬ ‫لــذا بطــور رســمی و قانونــی نمیتواننــد‬ ‫منافعــی خــاص در رونــد پیگیــری قضایــی‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬البتــه ممکــن اســت برخــی‬ ‫از مدیــران بطــور غیرمســتقیم در مقابــل‬ ‫همــکاری بــا وکیــل منصــوب ‪ ،‬از محــل حــق‬ ‫الوکالــه وکیــل‪ ،‬بهــره ای داشــته باشــند‪.‬‬ ‫امــا انچــه کــه فســاد در رونــد مبــازه بــا‬ ‫فســاد را شــکل میدهــد ‪ ،‬صــرف مشــترک‬ ‫المنافــع بــودن مدیــران اداره حقوقــی بــا‬ ‫وکیــل منصــوب در پرونــده نمیباشــد‪ .‬زیــرا‬ ‫ایــن موضــوع بــه اصــل مبــازه بــا فســادی‬ ‫کــه بانــک یــا موسســه دولتــی از ان متضــرر‬ ‫شــده ‪ ،‬ارتباطــی نــدارد‪ .‬امــا اشــتراک منافــع؛‬ ‫زمانــی میتوانــد بــه موسســه دولتــی یــا بانک‪،‬‬ ‫اســیب برســاند و منافع او را تحت تاثیر قرار‬ ‫دهــد کــه حــق الوکالــه بطــور نجومــی و بیــش‬ ‫از صــد برابــر تعرفــه قانونــی و برمبنــای مثــا‬ ‫‪ %10‬خسارت وارده به موسسه‪ ،‬تعیین و‬ ‫در قــرارداد خصوصــی وکیــل بــا اداره حقوقــی‬ ‫درج شــده باشــد‪ .‬در اینصــورت فــارغ از‬ ‫اســیب وارده بــه موسســه درخصــوص‬ ‫پرداخــت مــن غیرحــق چندیــدن میلیــارد‬ ‫تومــان حــق الوکالــه ‪ ،‬اســیب اصلــی بــه‬ ‫موسســه هنگامــی اســت کــه منافــع او و‬ ‫وکیــل در تعــارض قــرار گیــرد ‪ ،‬ایــن ســئوال‬ ‫بدیهــی فــورا بــه ذهــن انســان متبــادر میشــود‬ ‫کــه چگونــه ممکــن اســت کــه بیــن منافــع‬ ‫گــروه حقوقــی دریافــت کننــده حــق الوکالــه‬ ‫نجومــی و منافــع موسســه زیاندیــده ‪،‬‬ ‫تعــارض وجــود داشــته باشــد ‪ .‬در ظاهــر امــر‬ ‫‪ ،‬هــر دو طــرف بــه محکومیــت مدیــون و رد‬ ‫مــال مــی اندیشــند ‪ .‬و گــروه حقوقــی نیــز‬ ‫براســاس قــرارداد خصوصــی ‪ ،‬زمانــی بــه حق‬ ‫الوکالــه چنــد میلیــاردی خــود دســت می یابد‬ ‫کــه حکــم بــه محکومیــت مدیــون بــه رد مال‬ ‫موسســه فراهــم شــده باشــد‪ .‬امــا تمــام‬ ‫حقایــق و وقایــع بــه ایــن ســادگی نیســت‪.‬‬ ‫تعــارض منافــع ‪ ،‬بــه اشــکال متفــاوت‬ ‫میتوانــد بــه وجــود ایــد‪ .‬مثــا در جاییکــه‬ ‫اصــل طــرح دعــوای حقوقــی ضرورتــی نــدارد‬ ‫و منافــع موسســه ایجــاب میکنــد کــه از‬ ‫طریــق اجــرای اســناد رســمی الزم االجــراء و‬ ‫یــا تملیــک امــاک در رهــن بــه حقــوق خــود‬ ‫نایــل شــود ‪ .‬منافــع گــروه حقوقــی ایجــاب‬ ‫مینمایــد از طریــق اقامــه دعــوای حقوقــی‬ ‫پیگیــری گــردد‪ .‬در چنیــن حالتــی صرفنظــر از‬ ‫تحمیــل هزینــه دادرســی بــاال و حــق الوکالــه‬ ‫نجومــی بــه موسســه ‪ ،‬نتیجــه ای بــه مراتب‬ ‫ضعیفتــر از اجــرای مســتقیم حاصــل‬ ‫میشــود ‪ .‬زیــرا پــس از ســالها پیگیــری‬ ‫حقوقــی نهایتــا رد مــال بــا صــدور اجراییه در‬ ‫واحــد اجــرای احــکام متمرکــز میشــود ‪ .‬در‬ ‫حالیکــه بــا اجــرای مســتقیم اســناد رســمی و‬ ‫ترهیــن امــاک در رهــن عمــا ایــن واقعــه‬ ‫پیشــاپیش در دســترس بــوده اســت‪ .‬زیــرا‬ ‫اداره اجــرای اســناد رســمی عمــا همــان‬ ‫اجــرای احــکام قطعــی قضایــی اســت‪ .‬در‬ ‫فــرض دیگــر تعــارض منافــع زمانــی حاصــل‬ ‫میشــود کــه شــرایط صلــح مناســبی بــا‬ ‫مدیــون فراهــم شــده باشــد‪ .‬در ایــن حالــت‬ ‫نیــز گــروه حقوقــی کــه منافعشــان در گــرو‬ ‫اخــذ حکــم بــه محکومیــت مدیــون بــوده و‬ ‫صلــح تضییــع کننــده منافــع انهــا اســت ‪.‬‬ ‫میکوشــند بــه طــرق گوناگــون بــا رونــد صلــح‬ ‫مخالفــت نماینــد‪ .‬یــا زمانــی کــه مدیــون ؛‬ ‫مصالحــه در مرحلــه دادســرا و اخــذ رضایــت‬ ‫از شــاکی را بــرای خــود فرصــت خــوب تلقــی‬ ‫مینمایــد و مالحظــه مینمایــد کــه بــه ســبب‬ ‫جلــب رضایــت شــاکی احتمــال محکومیــت‬ ‫کیفــری او از بیــن خواهــد رفــت ‪ ،‬زمانــی‬ ‫اســت کــه موسســه زیاندیــده در مصالحــه‬ ‫از دســت برتــر برخــوردار اســت‪ .‬و بــرای‬ ‫مدیــون هــم مناســبتر خواهــد بــود کــه در‬ ‫ایــن مقطــع‪ ،‬امــاک ســهل البیــع معرفــی‬ ‫نمــوده و نســبت بــه ارزیابــی کارشــناس‬ ‫رســمی نیــز تخفیــف دهــد‪ .‬امــا هنگامــی که‬ ‫منافــع گــروه حقوقــی صرفــا در محکومیــت‬ ‫قطعــی و صــدور حکــم بــه رد مــال اســت ‪.‬‬ ‫ایــن مصالحــه عقیــم میمانــد‪ .‬و در قیــاس بــا‬ ‫محکومیــت بــه رد مــال ‪ ،‬موسســه نســبت‬ ‫بــه مصالحــه در مقطــع دادســرا متضــرر‬ ‫میشــود‪ .‬زیــرا رد مــال در مقطــع اجــرای‬ ‫احــکام ‪ ،‬دیگــر بــرای مدیــون‪ ،‬ان فایــده‬ ‫ای را نــدارد کــه امــاک ســهل البیــع معرفــی‬ ‫نمــوده و نســبت بــه ارزیابــی کارشــناس‬ ‫رســمی‪ ،‬تخفیــف دهــد‪ .‬بنابرایــن در اینجــا‬ ‫هســت کــه منافــع موسســه ‪ ،‬فــدای منافــع‬ ‫گــروه حقوقــی ذیمدخــل میگــردد‪ .‬بــرای‬ ‫پرهیــز از تعــارض منافــع بیــن گــروه حقوقی‬ ‫و موسســه ‪ ،‬بایــد از هرگونــه انعقــاد قــرارداد‬ ‫خصوصــی اداره حقوقــی بــا حــق الوکالــه ای‬ ‫غیرقانونــی و دههــا برابــری تعرفــه پرهیــز‬ ‫نمــود‪ .‬بنابرایــن موسســات دولتــی زیاندیــده‬ ‫نبایــد اجــازه دهنــد قــرارداد خصوصــی‬ ‫منعقــده بــا وکالء بــه گونــه ای تنظیــم گــردد‬ ‫کــه منافــع گــروه حقوقــی ‪ ،‬صرفــا منــوط بــه‬ ‫اخــذ حکــم محکومیــت بــه رد مــال باشــد ‪،‬‬ ‫بلکــه بایــد قــرارداد طــوری تنظیــم گــردد کــه‬ ‫حــق الوکالــه وکالء منصــوب پرونــده ‪ ،‬چــه با‬ ‫اخــذ حکــم بــه محکومیــت مدیــون و چــه بــا‬ ‫مصالحــه در مقطــع دادســرا ‪ ،‬برایشــان قابــل‬ ‫وصــول باشــد‪ .‬و در جایــی کــه بــدون اقامــه‬ ‫دعــوا امــکان وصــول مطالبــات از طریــق‬ ‫اجــرای اســناد رســمی و تملیــک امــاک‬ ‫در رهــن وجــود دارد اجــازه طــرح دعــوا یــه‬ ‫اداره حقوقــی داده نشــود‪ .‬در هــر حــال‬ ‫قــرارداد خصوصــی وکالــت بــا دههــا برابــر‬ ‫تعرفــه چنــد میلیــارد تومانــی قطعــا منشــاء‬ ‫فســاد در فراینــد مبــارزه بــا فســاد اســت‪.‬‬ ‫وهوالمســتعان‬ ‫اگهی تجدید مناقصه (چاپ دوم)‬ ‫انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی ساختمانهای‬ ‫تحت پوشش در سال ‪1399‬‬ ‫اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان گلســتان از کلیــه پیمانــکاران واجــد شــرایط دریافــت اســناد جهــت شــرکت در مناقصــه بــا‬ ‫مشــخصات ذیــل دعــوت بعمــل مــی اورد‪.‬‬ ‫‪-1‬موضوع مناقصه‬ ‫اســتقرار ‪ 43‬نفــر نگهبــان در ســاختمانهای ‪1-‬اداره کل غلــه اســتان ‪-2‬ســیلوی گــرگان ‪-3‬ســیلو فاضــل ابــاد ‪-4‬انبــار طریــق‬ ‫القــدس ازادشــهر ‪ -5‬ســیلو گنبــد ‪-6‬ســیلو کاللــه ‪-7‬ســیلو گالیکــش ‪-8‬انبــار قنــد و شــکر گنبــد‬ ‫ـال واریــز‬ ‫‪-2‬بــراورد اولیــه ‪:‬مبلــغ کل قــرارداد ‪ 37/000/000/000‬ریــال و مبلــغ تضمییــن ‪ 1/850/000/000‬ریـ‬ ‫بشــماره حســاب ‪ IR390100004001058206373747‬شناســه ‪ 943294210780373747020003610401‬خزانــه نــزد بانــک‬ ‫ـی‬ ‫ـه بانکـ‬ ‫ـا ضمانتنامـ‬ ‫ـران و یـ‬ ‫ـی ایـ‬ ‫ـی دولتـ‬ ‫ـی بازرگانـ‬ ‫ـادر تخصصـ‬ ‫ـرکت مـ‬ ‫ـام شـ‬ ‫ـه نـ‬ ‫ـران بـ‬ ‫ـامی ایـ‬ ‫ـوری اسـ‬ ‫ـزی جمهـ‬ ‫ـی مرکـ‬ ‫ملـ‬ ‫ـد‬ ‫ـت جدیـ‬ ‫ـا فرمـ‬ ‫بـ‬ ‫‪-3‬کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه‬ ‫ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد)به ادرس ‪ WWW.setadiran.ir:‬انجــام خواهــد شــد و الزم اســت‬ ‫مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای‬ ‫الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند‪ .‬ضمنــا پاکــت الــف کــه حــاوی ضمانتنامــه بافرمــت جدیــد‬ ‫میباشــد تحویــل دبیرخانــه اداره کل میگــردد‬ ‫‪-4‬تاریخ انتشــار در ســامانه ‪ 98/12/22:‬ســاعت ‪ 16‬عصر‬ ‫‪-5‬مهلت زمان دریافت اســناد مناقصه‪ 98/12/28 :‬ســاعت ‪ 8‬صبح‬ ‫‪-6‬مهلت ارســال پاکتهای پیشــنهاد‪:‬تا پایان وقت اداری ‪ 99/01/09‬ســاعت ‪14/30‬‬ ‫‪-7‬زمان بازگشــایی پاکات مناقصه‪:‬ســاعت ‪ 11‬صبح روز یکشــنبه مورخه‪99/01/10‬‬ ‫شناســه اگهی ‪804726:‬‬ ‫اداره کل غله و خدمات بازرگانی اســتان گلستان‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪238‬‬ ‫کشف ‪ 160‬هزار جفت‬ ‫دستکش در خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫زمین گیر شدن سارق سابقه دار‬ ‫در گرگان‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق ســابقه دار‬ ‫و اعتــراف وی بــه ‪ 25‬فقــره ســرقت محتویــات داخــل خــودرو‬ ‫در شهرســتان «گــرگان» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی» اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫وقــوع چندیــن فقــره ســرقت محتویــات داخــل خــودرو در‬ ‫گــرگان‪ ،‬دســتگیری ســارق بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫مامــوران انتظامــی شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬تحقیقــات تخصصــی‬ ‫پلیــس در ایــن راســتا اغــاز شــد و پــس از یــک ســری‬ ‫اقدامــات فنــی و بررســی هــای میدانــی‪ ،‬ســرانجام مامــوران‬ ‫بــه ســرنخ هایــی از یــک ســارق ســابقه دار رســیدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مامــوران پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضائــی‬ ‫و در عملیاتــی غافلگیرانــه متهــم را در مخفیگاهــش دســتگیر و‬ ‫بــرای تحقیقــات بیشــتر بــه مقــر انتظامــی منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهــم پــس از مشــاهده‬ ‫مســتندات غیرقابــل انــکار پلیــس‪ ،‬چــاره ای جــز اعتــراف‬ ‫نداشــت و بــه ‪ 25‬فقــره ســرقت محتویــات داخــل خــودرو در‬ ‫شهرســتان گــرگان اقــرار کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا اشــاره بــه معرفی ســارق بــه مراجع‬ ‫قضائــی‪ ،‬گفــت‪ :‬مقابلــه قاطعانــه بــا مخــان امنیــت و اســایش‬ ‫جامعــه از مطالبــات بــه حــق مــردم بــوده لــذا نیــروی انتظامــی بــا‬ ‫تمــام تــوان و برابــر قانــون بــا اینگونــه افــراد برخــورد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی از کشــف‬ ‫‪ 160‬هــزار جفــت دســتکش‪ 4350 ،‬عــدد ماســک و‬ ‫تعــدادی بطــری ‪ 500‬ســی ســی الــکل احتــکار شــده‬ ‫در خراســان شــمالی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «علیرضــا مظاهــری» بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬از روزهــای نخســت شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا نیــروی انتظامــی خراســان شــمالی‬ ‫بــا امادگــی کامــل در صحنــه حضــور داشــت و‬ ‫فعالیــت هــای خــود را انجــام داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا ابتــدا بخــش تخصصــی‬ ‫توســط معاونــت بهــداری‪ ،‬امــوزش هــای الزم را‬ ‫بــه کارکنــان و خانــواده هــای نیــروی انتظامــی‬ ‫ارائــه داد و ضــد عفونــی کــردن روزانــه یــگان هــای‬ ‫انتظامــی نیــز در دســتور قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی کنتــرل‬ ‫ورودی و خروجــی هــای اســتان از طریــق زمینــی و‬ ‫هوایــی را دیگــر فعالیــت ناجــا اعــام کــرد و بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬در برقــراری نظــم و امنیــت بیمارســتان‬ ‫هــا بــه ویــژه بیمارســتان امــام حســن مجتبــی(ع)‬ ‫در بجنــورد و بیمارســتان شــیروان ‪ ,‬کارکنــان‬ ‫انتظامــی کامــا فعــال هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــوزه فضــای مجــازی کســانی کــه‬ ‫بــه شــایعات دامــن مــی زدنــد و تبلیــغ ســو مــی‬ ‫کردنــد مــورد شناســایی قــرار گرفتنــد و در ایــن‬ ‫راســتا بــه ‪ 60‬نفــر تذکــر داده شــد‪.‬‬ ‫ســردار «مظاهــری» میــزان احتــکار هــا در‬ ‫خراســان شــمالی را قابــل توجــه ندانســت و‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در حــوزه احتــکار ‪ 160‬هــزار جفــت‬ ‫دســتکش‪ 4350 ،‬عــدد ماســک و تعــدادی‬ ‫بطــری ‪ 500‬ســی ســی الــکل کشــف و یــک واحــد‬ ‫احتکارکننــده نیــز پلمــپ شــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا هشــدار بــه کســانی کــه بــا امنیــت‬ ‫مــردم بــازی مــی کننــد؛ بیــان داشــت‪ :‬ســامت‬ ‫مــردم ماننــد امنیــت ان هــا شــوخی بــردار نیســت‬ ‫لــذا نیــروی انتظامــی امادگــی برخــورد بــا ایــن افــراد‬ ‫را دارد و از شــهروندان درخواســت داریــم هرگونــه‬ ‫تخلــف را از طریــق پــل ارتباطــی تلفــن ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫اعتراف به ‪ 21‬فقره سرقت در گرگان‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق حرفــه ای و اعتــراف‬ ‫وی بــه ‪ 21‬فقــره انــواع ســرقت در شهرســتان «گــرگان» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی» گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره انــواع‬ ‫ســرقت در گرگان‪ ،‬شناســایی و دســتگیری ســارق یا ســارقان احتمالی به‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از یــک ســری اقدامــات اطالعاتــی‬ ‫گســترده و بررســی هــای میدانــی‪ ،‬موفــق بــه شناســایی ســارق‬ ‫حرفــه ای و ســابقه دار شــده و طــی هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی‬ ‫در عملیاتــی غافلگیرانــه وی را در مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در‬ ‫تحقیقــات اولیــه و پــس از مواجهــه بــا مســتندات غیــر قابــل انــکار‬ ‫پلیــس چــاره ای جــز اعتــراف نداشــت و تاکنــون بــه ارتــکاب ‪21‬‬ ‫فقــره انــواع ســرقت در شهرســتان «گــرگان» اقــرار کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی بــا اشــاره بــه کشــف ‪ 300‬قلــم امــوال مســروقه از‬ ‫مخفیــگاه متهــم‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــاش مامــوران بــرای یافتــن‬ ‫مــال باختــگان و کشــف ســایر ســرقت هــای متهــم ادامــه دارد‪.‬‬ ‫نوروز را در‬ ‫خانه می مانیم‬ ‫معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی‬ ‫جدول سرگرمی ‪237‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪-1‬ویزیتــور ‪ -‬یکــی از پیشــروان ســرمایه گذاری و نویســنده روزنامــه‬ ‫ســهام‪ -2‬ســرها ‪ -‬خــط کــج ‪ -‬بدبــوی پرخاصیــت‪ -3‬روســتا ‪ -‬اب بســته‬ ‫ نــرده ‪ -‬فــراز‪ -4‬ثروتمنــد ‪ -‬اســتراتژی گســترش بنــگاه بــرای کاهــش‬‫بیــکاری در ایــن کشــور پیگیــری شــده اســت ‪ -‬تیــر پیکانــدار‪ -5.‬زمینــه‬ ‫ محــل خریدوفــروش پــول ‪ -‬غــرش جانــور درنده ‪ -‬حــرف تصدیق‪-6.‬‬‫غــذای تزریقــی ‪ -‬عــدد اول ‪ -‬ارشــادکننده‪ -7.‬بخشــاینده ‪ -‬همســر‬ ‫حضــرت ابراهیــم (ع) ‪ -‬شــهر مذهبــی نزدیــک تهــران ‪ -‬مخفــف‬ ‫شــاه‪ -8‬اولیــن کتــاب «گان» از پیشــگامان تحلیل هــای تکنیــکال‬ ‫کــه در ســال ‪ 1924‬منتشــر شــد‪ -9.‬مــادر تــازی ‪ -‬ویتامیــن خونــی ‪-‬‬ ‫ســتارگان ‪ -‬بیــم ‪ -10‬از نام هــای مردانــه‬ ‫فرنگــی ‪ -‬عــدد فوتبالــی ‪ -‬تازگــی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -11‬از ســبزی های خوردنــی ‪ -‬ســنگینی ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خردمنــد ‪ -‬نفــس خســته‪ -12.‬دو یــار قــد‬ ‫بلنــد ‪ -‬هیــکل ‪ -‬ســکه طــای مســکوک در‬ ‫‪2‬‬ ‫زمــان داریــوش کبیــر هخامنشــی‪ -13.‬میــوه‬ ‫‪3‬‬ ‫تــرش و شــیرین ‪ -‬تیرگــی ‪ -‬مخفــف اگر ‪ -‬پاره‬ ‫کــردن‪ -14.‬از حبــوب ‪ -‬اســتفاده از امکانــات‬ ‫‪4‬‬ ‫دولتــی یــا افــراد دارای نفــوذ در نهادهــای‬ ‫‪5‬‬ ‫دولتــی بــرای کســب ســود شــخصی ‪ -‬ارزوهــا‬ ‫‪ -15‬نواوری ‪ -‬شرکت خودروسازی هند‬ ‫‪6‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬از اعضــای هیــات ارتباطــات‬ ‫خارجــی امریــکا کــه معتقــد اســت‬ ‫چیــن احتمــاال مجبــور اســت بــر‬ ‫حجــم دارایی هــای خــود بــه دالر‬ ‫بیفزایــد ‪ -‬از اعضــای گــروه ‪ 7‬کــه‬ ‫‪ 53‬تریلیــون دالر یعنــی دو ســوم‬ ‫از درامــد اقتصــادی جهــان را در‬ ‫اختیــار دارد‪ -2.‬جملــه قرانــی ‪-‬‬ ‫موجــب رحمــت ‪ -‬نظــر‪ -3.‬بــازی‬ ‫نفس گیــر ‪ -‬دارای حــق ‪ -‬مخفــف‬ ‫کاه ‪ -‬افــراد جامعــه‪ -4.‬از دندان هــا‬ ‫ ســنگ طلــق ‪ -‬ســازمان کشــورهای‬‫صادرکننــده نفــت دنیــای ســوم بــا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫هــدف ایجــاد هماهنگــی در سیاســت نفتــی‬ ‫‪ -5‬ویران ‪ -‬مرد ثروتمند معروف ‪ -‬عالمت جمع فارسی‬ ‫‪ -6‬دریــای تــازی ‪ -‬لحظــه کوتــاه ‪ -‬واحــد شــمارش در بــازی تنیــس ‪ -‬از‬ ‫شــاخص های بــورس معــروف دنیــا‪ -7.‬خــارج ورزشــی ‪ -‬ماللــت ‪ -‬کمیــاب‪-8.‬‬ ‫از اوراق بهــادار ‪ -‬پــول ســابق فنالنــد ‪ -‬مســلک‪ -9.‬نیکــوکاران ‪ -‬زمیــن بلنــد‬ ‫ شــهر شــرق المــان‪ -10.‬گرامــی ‪ -‬مقابــل بــازدم ‪ -‬نــام ترکــی ‪ -‬اخــر و انتهــا‬‫‪ -11‬پایــه ‪ -‬یاریگــر ‪ -‬ضمیــر مفعولــی‪ -12.‬اســاس ‪ -‬صــدای اســب ‪ -‬کشــور‬ ‫خودمــان‪ -13.‬دیــوار قلعــه ‪ -‬ضدنیــک ‪ -‬هنــر ‪ -‬بــاال امــدن اب دریــا‪-14.‬‬ ‫رغبــت ‪ -‬عــدد ‪ -‬همســایه‪ -15.‬یکــی از عوامــل مهــم در نوســانات ارزی‬ ‫ دختــر کارتونــی معــروف‬‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬عقیل مهقانی‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫یکشنبه ‪ 52‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 20‬رجب ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬مارچ ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪2 38‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫میراث‬ ‫عکس هفته‬ ‫کار پزشکان و پرستاران در مبارزه با‬ ‫کرونا بسیار ارزشمند است‬ ‫یک دستگاه فلزیاب در‬ ‫بجنورد کشف و ضبط شد‬ ‫بنــده میخواهــم صمیمانــه تشــکر کنــم از پزشــکان و پرســتاران و‬ ‫مجموعــه ی دســت اندرکاران پزشــکی در مواجهــه و مبــارزه ی بــا ایــن‬ ‫بیمــاری ای کــه اخیــرا ً در کشــور بــه وجــود امــده‪ .‬همچنیــن تشــکر کنــم از‬ ‫وزارت بهداشــت و درمــان و مجموع ـه ی همــکاران اقــای وزیــر بهداشــت‬ ‫در ایــن مجموعــه به خاطــر تالشــهایی کــه میکننــد و زحمتــی کــه میکشــند‪.‬‬ ‫مــن برنامـه ی امــروز را فقــط ترتیــب دادم بــرای همیــن کــه ایــن تشــکر را‬ ‫بکنــم در حضــور اقــای دکتــر مرنــدی رئیــس محتــرم فرهنگســتان علــوم‬ ‫پزشــکی‪ .‬دوســت داشــتم کــه ایــن تشــکر قلبــی خــودم را بــه همــه ی‬ ‫بــرادران و خواهــران محتــرم پزشــک و پرســتار و کادرهــای درمانــی عــرض‬ ‫بکنــم‪ .‬ان شــاءالله کــه موفــق باشــید‪ .‬کارتــان بســیار بــا ارزش اســت‪ .‬هــم‬ ‫ارزش جامع ـه ی پزشــکی و پرســتاری را در جامعــه بــاال میبــرد کــه بــرده‪،‬‬ ‫هــم مهم تــر از ایــن‪ ،‬ثــواب الهــی اســت کــه خــدای متعــال قطعــا ً بــه شــما‬ ‫اجــر خواهــد داد و ثــواب خواهــد داد و امیدواریــم کــه ان شــاءالله این کار‬ ‫برجســته و ســنگین خیلــی هــم طوالنــی نشــود و ان شــاءالله زودتــر کلــک‬ ‫ایــن ویــروس منحــوس گرفتــه بشــود ان شــاءالله‪ .‬ان شــاءالله همه تــان‬ ‫موفــق باشــید‪.‬‬ ‫فیلم های ترسناک با محوریت ویروس های کشنده و بیماری های عجیب‬ ‫فیلم هــای ترســناک طرفــداران به خصــوص و ویــژه خودشــان‬ ‫را دارنــد امــا خــب زیرشــاخه های ایــن ژانــر می توانــد بــه نوعــی‬ ‫عوام پســندتر هــم باشــد‪ .‬یکــی از اصلی تریــن ایــن زیرشــاخه ها‬ ‫مربــوط بــه فیلم هــای ترســناکی می شــود کــه حــول محــور‬ ‫ویروس هــای کشــنده و دیوانــه وار‪ ،‬یــا بعضــا بیماری هــای‬ ‫غیرمتعــارف و هراس انگیــز می چرخنــد‪ .‬همان طــور کــه در جریــان‬ ‫هســتید‪ ،‬معمــوال فیلم هــای ترســناک از نظــر کیفــی تــوان رقابــت‬ ‫بــا اثــار ژانرهــای دیگــر را نــدارد امــا خــب ایــن مســئله دلیــل‬ ‫نمی شــود مــا عناویــن شایســته ای در ان نداشــته باشــیم‪ .‬در ادامــه‬ ‫ایــن مقالــه از ویجیاتــو نگاهــی خواهیــم داشــت بــه پانــزده فیلــم‬ ‫برتــر ایــن ژانــر؛ بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫تشکیل تیم نظارت بر‬ ‫اقدامات بهداشتی تاسیسات‬ ‫گردشگری گلستان‬ ‫‪ .۱۵‬تب کابین (‪)۲۰۰۲‬‬ ‫«تــب کابیــن» نخســتین فیلــم الــی راث‪ ،‬دربــاره یــک ویــروس‬ ‫اســت کــه میزبــان خــود گوش ـت خوار خوشــتخوار می کنــد‪ .‬و پــس‬ ‫از پیدایــش ایــن ویــروس‪ ،‬تعطیــات چنــد نفــر در یــک کابیــن‬ ‫جنگلــی بــه جهنــم تبدیــل می کنــد‪ .‬صحنه هــای دلخــراش و‬ ‫به شــدت دلهــره اوری در فیلــم گنجانــده شــده کــه همــراه بــا حــس‬ ‫شــوخ طبعی در برخــی صحنه هــا‪ ،‬یــک ترکیــب ترســناک عالــی را‬ ‫خلــق کــرده اســت‪ .‬از جملــه بازیگــران ایــن فیلــم می تــوان بــه الــی‬ ‫راث‪ ،‬رایــدر اســترانگ و ســرینا وینســنت اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫‪ ۲۸ .۱۴‬روز بعد (‪)۲۰۰۲‬‬ ‫«‪ ۲۸‬روز بعــد» فیلمــی پســااخرالزمانی در ســبک علمی‪-‬تخیلــی و‬ ‫ترســناک اســت کــه توســط دنــی بویــل کارگردانــی شــده‪ .‬داســتان از‬ ‫جایــی شــروع می شــود کــه یــک ویــروس خطرنــاک از ازمایشــگاهی‬ ‫مخصــوص شــامپانزه ها بــه بیــرون درز کــرده و پــس از مــدت‬ ‫کوتاهــی تمــام بریتانیــا را فــرا می گیــرد‪ .‬تــم کلــی داســتان شــاید‬ ‫خیلــی تکــراری به نظــر رســد امــا نمایــش خــوب بازیگرانــی چــون‬ ‫کیلیــن مورفــی و نائومــی هریــس بــه همــراه کارگردانــی قابل قبــول‬ ‫دنــی بویــل یــک محصــول زیبــا و شایســته را به وجــود اورده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۸ .۱۳‬هفته بعد (‪)۲۰۰۷‬‬ ‫عنــوان «‪ ۲۸‬هفتــه بعــد» بــا کنــار زدن یــک ســری مشــکالت‬ ‫اساســی و اولیــه‪ ،‬توانســته بــه یــک دنبالــه دیدنــی و جــذاب بــرای‬ ‫فیلــم «‪ ۲۸‬روز بعــد» تبدیــل شــود‪ .‬در ایــن فیلــم تیــم بازیگــری و‬ ‫کارگردانــی کامــا متفــاوت از نســخه اول اســت؛ رابــرت کارالیــل‪ ،‬رز‬ ‫بیــرن و جرمــی رنــر ســتارگان هســتند‪ ،‬و کارلــوس فرســنادیو نیــز‬ ‫کارگردانــی «‪ ۲۸‬هفتــه بعــد» را بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬گداختن (‪)۲۰۰۹‬‬ ‫فیلــم «گداختــن» (‪ )The Thaw‬بــا درخشــش ارون اشــمور‪ ،‬ول‬ ‫کیلمــر‪ ،‬اســتف ســانگ و کایــل اشــمیت ترکیبــی جانانــه از عناویــن‬ ‫«تــب کابیــن» و «موجــود» اســت‪ .‬شــرکت فیلم ســازی ‪Ghost‬‬ ‫‪ House Underground‬فیلمــی بــا درجــه کیفــی متوســط‪ ،‬امــا‬ ‫به شــدت پــر زد و خــورد و جنون امیــز را تحویــل مخاطبــان ژانــر‬ ‫ترســناک داده کــه اگــر دنبــال یــک نــوع تــرس متفــاوت هســتید‪،‬‬ ‫پیشــنهاد می کنیــم ‪ The Thaw‬را تجربــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬نجات (‪)۲۰۰۹‬‬ ‫«نجــات» (‪ )Salvage‬از فیلم هــای ترســناکی اســت کــه واقعــا ارزش‬ ‫صــرف ترســناک بــودن‪ ،‬بلکــه ســطح‬ ‫دیــدن را دارد؛ نــه تنهــا به خاطــر ِ‬ ‫کیفــی قابل توجــه و داســتان پردازی جالبــش‪ .‬زنــی کــه مدت هــا‬ ‫پیــش دختــرش را گــم کــرده حــاال قصــد دارد در منطق ـه ای نظامــی و‬ ‫محافظــت شــده رد پــای دختــر خــود را پیــدا کنــد‪ .‬بــا اینکــه ‪Salvage‬‬ ‫یــک اثــر بــا بودجــه محــدود اســت‪ ،‬امــا توانســته بــا ســطح بــاالی‬ ‫بازیگــری و داســتان پردازی فوق العــاده و شــخصیت های به شــدت‬ ‫واقع گــرا و پختــه‪ ،‬درصــدد جبــران کمبودهــای خــود برایــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬حامالن (‪)۲۰۰۹‬‬ ‫«حامــان» (‪ )Carriers‬فیلمــی ترســناک بــه نویســندگی و‬ ‫کارگردانــی بــرادران پاســتور اســت کــه در ســال ‪ ۲۰۰۹‬منتشــر شــد‪.‬‬ ‫از بازیگــران ان می تــوان بــه پیپــر پرابــو‪ ،‬کریــس پایــن‪ ،‬امیلــی‬ ‫ونکمــپ‪ ،‬کریســتوفر ملونــی‪ ،‬و مــارک موســس اشــاره کرد‪ .‬حامالن‬ ‫روایتگــر وقایــع دنیایــی پســااخرالزمانی اســت کــه در ان یــک‬ ‫بیمــاری فراگیــر تمــام جهــان را دربــر گرفتــه و نجات یافته هــا بــرای‬ ‫زنــده مانــدن مــدام در تقــا هســتند‪ .‬ایــن فیلــم ســعی می کنــد بــا‬ ‫دور شــدن از کلیش ـه ها‪ ،‬عناصــر هالیــوودی و پایان هــای خــوش‪،‬‬ ‫داســتانی احساســی‪ ،‬تاریــک و دارم را روایــت کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬اسپلینتر (‪)۲۰۰۸‬‬ ‫عنــوان «اســپلینتر» (‪ )Splinter‬بــا یــک ســری المــان مشــخص‬ ‫و ســاده وارد صحنــه می شــود؛ موجــودی ناشــناخته کــه پــس‬ ‫از برخــورد بــه شــما وارد بدنتــان شــده و در عــرض چنــد ســاعت‬ ‫وجودتــان را فــرا می گیــرد‪ ،‬چنــد بازمانــده بیچــاره کــه در یــک پمــپ‬ ‫بنزیــن گیــر افتاده انــد‪ ،‬و یــک حــس شــوخ طبعی نســبتا جالب توجه‬ ‫کــه گهــگاه می ایــد و فضــای داســتان را عــوض می کنــد‪ .‬وقتــی بــه‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی‬ ‫خراســان شــمالی از کشــف یــک دســتگاه‬ ‫فلزیــاب در شهرســتان بجنــورد و دســتگیری‬ ‫متخلــف خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســین اصغر قنبــرزاده اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫یــک دســتگاه فلزیــاب بــا کمــک فرماندهــی‬ ‫نیــروی انتظامــی در بازرســی از منــزل فــردی‬ ‫ســاکن بجنــورد کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن متخلــف کــه کاالی‬ ‫قاچــاق در منــزل خــود نگهــداری می کــرد‬ ‫دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــه‬ ‫مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫قنبــرزاده گفــت‪ :‬طبــق قانــون‪ ،‬ســاخت‪،‬‬ ‫خریدوفــروش‪ ،‬نگهــداری‪ ،‬تبلیغ و اســتفاده‬ ‫از هرگونــه دســتگاه فلزیــاب و همچنیــن‬ ‫ورود ان بــه کشــور منــوط بــه اخــذ مجــوز از‬ ‫وزارت میــراث فرهنگــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی‬ ‫خراســان شــمالی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا هرگونــه‬ ‫تبلیــغ‪ ،‬خریدوفــروش و اســتفاده از ایــن‬ ‫دســتگاه کــه به منظــور کشــف اثــار و امــوال‬ ‫تاریخــی باشــد‪ ،‬برخــورد قانونــی بــه عمــل‬ ‫خواهــد امــد‪.‬‬ ‫بررســی تک تــک اجــرای فیلــم‪ ،‬از بازیگــران و کارگردانــی گرفتــه تــا‬ ‫ایــده و نــوع روایــت داســتان‪ ،‬اســپیلنتر حــرف انچنــان تــازه ای بــرای‬ ‫گفتــن نــدارد امــا در مجمــوع بایــد گفــت کــه هیبــت کلــی فیلــم‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان اثــری ترســناک کامــا قابل قبــول اســت‪.‬‬ ‫‪ .۸‬قرنطینه (‪)۲۰۰۸‬‬ ‫جــان اریــک داودل بــا کارگردانــی «قرنطینــه» (‪)Quarantine‬‬ ‫نشــان داد کارش را بــه خوبــی بلــد اســت و می دانــد چــه عناصــر‬ ‫تشــکیل دهنده یــک فیلــم ترســناک شایســته هســتند‪ .‬و خــب‬ ‫بودجــه ‪ ۱۲‬میلیونــی فیلــم در مقابــل فــروش ‪ ۴۲‬میلیــون دالری ان‬ ‫در باکــس افیــس حاکــی از اســتقبال گســترده مــردم بــوده اســت‪.‬‬ ‫عنــوان قرنطینــه داســتان خبرنــگار زنــی را روایــت می کنــد کــه یــک‬ ‫شــب بــا دپارتمــان اتش نشــانی همــراه می شــود تــا گزارشــی از‬ ‫کار انــان تهیــه کنــد‪ .‬اوضــاع از جایــی وخیــم می شــود کــه ان هــا‬ ‫وارد یــک ســاختمان شــده و بــا انســان هایی مواجــه می گردنــد کــه‬ ‫دیگــر انســان نیســتند‪ .‬از ســوی دیگــر دولــت بالفاصلــه ســاختمان‬ ‫را قرنطینــه می کنــد و بــه هیچکــس اجــازه خــروج نمی دهــد‪ .‬حــال‬ ‫افــراد داخــل ســاختمان یــا بایــد بــه دســت ایــن موجــودات وحشــی‬ ‫کشــته شــوند‪ ،‬یــا بــه دســت پلیــس!‬ ‫‪ .۷‬خیابان مالبری (‪)۲۰۰۷‬‬ ‫«خیابــان مالبــری» از بســیاری جهــات بــه فیلــم «قرنطینــه»‬ ‫شــباهت دارد؛ اگرچــه بودجــه ایــن فیلــم خیلــی کمتــر از قرنطینــه‬ ‫بــوده و بایــد بــه همــان انــدازه انتظارات مــان را از ان پاییــن‬ ‫بیاوریــم‪ .‬در خیابــان مالبــری شــاهد هســتیم کــه موش هــا بــه‬ ‫ویــروس عجیبــی الــوده شــده و پــس از گاز گرفتــن انســان ها‪،‬‬ ‫ان را بــه نــوع بشــر نیــز منتقــل می کننــد‪ .‬ارام ارام تمــام شــهر‬ ‫نیویــورک غــرق انســان هایی می شــود کــه بیــش از هــر چیــز بــه‬ ‫موش هــای ادم خــوار شــباهت دارنــد‪ .‬کیــم بلیــر‪ ،‬نیــک دامیچــی و‬ ‫رون برایــش از جملــه بازیگــران ایــن عنــوان هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬عفونت (‪)۲۰۰۴‬‬ ‫«عفونــت» فیلمــی ژاپنــی و جــذاب در ژانــر ترســناک اســت کــه‬ ‫از نظــر کیفــی می توانــد جــزو برتریــن اثــار در ژانــر خــود باشــد‪.‬‬ ‫یــک بیمارســتان کوچــک زمانــی دچــار تغییــر می گــردد کــه بیمــاری‬ ‫الــوده بــه اورژانــس اورده می شــود‪ .‬هیچکــس نمی دانــد مشــکل‬ ‫ایــن بیمــار چیســت امــا او فرصــت چندانــی بــه کارکنــان نمی دهــد‬ ‫و پیــش از تبدیــل شــدن اورگان هــای داخلــی بدنــش بــه مــاده ای‬ ‫لجن ماننــد‪ ،‬هرکــس کــه بتوانــد را الــوده می کنــد‪ .‬در ایــن میــان‬ ‫کارکنــان بیمارســتان قصــد دارنــد بــا پوشــش اتفاقــات و پنهــان‬ ‫کــردن حقیقــت – کــه ممکــن اســت بــه قیمــت از دســت دادن‬ ‫شغلشــان تمــام شــود – اوضــاع را تحــت کنتــرل دراورنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬دیوانگان (‪)۲۰۱۰‬‬ ‫درحالــی کــه عنــوان اصلــی «دیوانــگان» (‪ )The Crazies‬فیلمــی‬ ‫تاریــک‪ ،‬ترســناک و تــا حــدی کالســیک بــود‪ ،‬بازی ســازی ان‬ ‫حــال و حــوای متفاوتــی داشــت‪« .‬دیوانــگان» تمــی ترســناک امــا‬ ‫هیجان انگیــز دارد کــه وقایــع شــهری پــر از زامبــی را بازگــو می کنــد‪.‬‬ ‫در بیشــتر صحنه هــای فیلــم شــاهد تقابــل ســاکنین شــهر و‬ ‫افــراد الــوده هســتیم کــه در نــوع خــود جالب توجــه و پراســترس‬ ‫اســت‪ .‬تیموتــی اولفینــت‪ ،‬رادا میشــل و دانیــل پانــا بیکــر از جملــه‬ ‫بازیگــران ایــن عنــوان هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬خزیدن (‪)۲۰۰۶‬‬ ‫در فیلــم «خزیــدن» (‪ )Slither‬شــاهد حضــور بیگانــگان روی‬ ‫زمیــن هســتیم‪ .‬ایــن بیگانــگان به ســان یــک ســری انــگل وارد بــدن‬ ‫انســان ها شــده و از ان بــرای تغذیــه و رشــد اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫خزیــدن به شــدت بیدادگــر‪ ،‬خشــونت بار و جنون امیــز اســت و‬ ‫بــا ترکیــب چنــد ژانــر متفــاوت‪ ،‬توانســته اشــی تلــخ و دلچســب‬ ‫بــرای طرفــداران ســبک ترســناک بپــزد‪ .‬ایــن فیلــم توســط کارگــردان‬ ‫مشــهور هالیــوودی‪ ،‬جیمــز گان ســاخته شــده و در مجمــوع‬ ‫نقد هــای مثبتــی از ســوی منتقــدان دریافــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اهریمنان (‪)۱۹۸۵‬‬ ‫ناتاشــا هــوی‪ ،‬اوربانــو باربرینــی و کارل زینــی ســتارگان اصلــی‬ ‫«اهریمنــان» (‪ )Demons‬هســتند‪ .‬در عنــوان ایتالیایی اهریمنان‬ ‫مشــاهده می کنیــم کــه یــک طاعــون ماورایــی افــراد حاضــر در یــک‬ ‫ســالن تئاتــر را بــه موجوداتــی خونخــوار تبدیــل می کنــد‪ .‬ســرعت‬ ‫بــاالی روایــی‪ ،‬اتمســفر و موســیقی فوق العــاده‪ ،‬بــه همــراه‬ ‫المان هــای هیجان انگیــز بســیار‪ ،‬توانســته اهریمنــان را بــه‬ ‫فیلمــی موفــق و شایســته تبدیــل نمایــد‪ Demons .‬چنــان موفــق‬ ‫بــود کــه قســمت دوم ان در ســال ‪ ۱۹۸۶‬روی پــرده نقــره ای رفــت‪.‬‬ ‫اگرچــه‪ ،‬موفقیــت عنــوان نخســت همیشــه ســایه بلنــدی بــر ســر‬ ‫«اهریمنــان ‪ »۲‬مانــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پونتی پول (‪)۲۰۰۹‬‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۹‬همان طــور کــه در ایــن لیســت هــم مشــاهده کردیــد‪،‬‬ ‫پــر بــود از اثــار ســینمایی ترســناک و عجیب غریــب‪ .‬امــا خــب اگــر‬ ‫بخواهیــم بــه گل سرســبد همــه ان هــا اشــاره کنیــم‪« ،‬پونتی پــول»‬ ‫(‪ )Pontypool‬می توانــد اثــر مــورد نظــر مــا باشــد‪ .‬نویســندگی‬ ‫هوشــمندانه و تیــم بازیگــر محشــر ایــن فیلــم کانادایــی‪ ،‬ان را در‬ ‫میــان اثــار ترســناک خــوب و باکیفیــت قــرار داده اســت‪ .‬پونتی پــول‬ ‫در کنــار وجــه ترســناک خــود‪ ،‬بــه مســائل روانشناســی و طنــز‬ ‫هــم می پــردازد کــه در نــوع خــود جالب توجــه اســت‪ .‬اســتیون‬ ‫مک هتــی‪ ،‬ســتاره بی چــون و چــرای ایــن اثــر ســینمایی محســوب‬ ‫می گــردد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬قطار بوسان (‪)۲۰۱۶‬‬ ‫وقتــی صحبــت از فیلم هــای زامبی محــور و ترســناک بــه میــان‬ ‫می ایــد‪ ،‬ســخت اســت «قطــار بوســان» (‪ )Train To Busan‬را‬ ‫فرامــوش کنیــم‪ .‬بــه شــخصه ایــن فیلــم را برتریــن اثــر ایــن لیســت‬ ‫‪۱۵‬تایــی می دانــم و بــرای ان هــم هــزاران دلیــل وجــود دارد‪ .‬قطــار‬ ‫بوســان هیــچ ایــده جدیــد و تــازه ای نــدارد؛ انچــه ایــن عنــوان را بــه‬ ‫اثــری فرامــوش نشــدنی از ســینمای کــره جنوبــی تبدیــل می کنــد‪،‬‬ ‫نــوع پیاده ســازی ایــده اســت‪ .‬تیــم بازیگــری و کارگردانــی قطــار‬ ‫بوســان فوق العــاده قدرتمنــد ظاهــر شــده و توانســته المان هــای‬ ‫ترســناک را بــه نحــو احســن بــا وقایــع عاطفــی و تلــخ مــرگ و از‬ ‫خودگذشــتگی تلفیــق کنــد‪ .‬شــخصیت پردازی ایــن فیلــم بــه جــرات‬ ‫جــزو برترین هــا در ژانــر ترســناک محســوب می شــود‪.‬‬ ‫در خاتمــه بایــد بــه نکتــه مهمــی اشــاره کــرد؛ دلیــل عــدم اشــاره‬ ‫بــه مجموعــه فیلمــی نظیــر «رزیدنــت اویــل» هــم مشــخصا شــهرت‬ ‫فوق العــاده ان اســت‪ .‬احتمــاال تمــام مخاطبــان بــا ایــن ســری‬ ‫فیلــم و بازی هــای ان اشــنا هســتند و مــا ترجیــح دادیــم بــه اثــاری‬ ‫بپردازیــم کــه کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفته انــد‪.‬‬ ‫سرپرســت میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی گلســتان از ابــاغ و اجــرای اقدامــات‬ ‫پیشــگیرانه بهداشــتی در زمینــه ویــروس کرونــا در‬ ‫تاسیســات گردشــگری و تشــکیل تیم نظارتی برای‬ ‫کنتــرل و رصــد اقدامــات واحدهــای اســتان در ایــن‬ ‫خصــوص خبــر داد‪.‬‬ ‫احمــد تجــری ابــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫باهــدف پیشــگیری از شــیوع کرونــا ویــروس‪،‬‬ ‫دســتورالعمل ابالغــی از ســوی وزیــر‬ ‫میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫بــرای پیشــگیری از شــیوع ایــن ویــروس بــه‬ ‫تاسیســات گردشــگری و هتل هــای اســتان‬ ‫ارســال شــد کــه رعایــت ان می توانــد بــه کنترل‬ ‫ایــن بیمــاری و کاهــش شــیوع ان در هتل هــا‬ ‫و تاسیســات گردشــگری کمــک کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر این کــه ســامت مــردم در‬ ‫اولویــت تاسیســات گردشــگری قــرار دارد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در خصــوص رعایــت مــوارد‬ ‫دســتورالعمل پیشــگیری و کنتــرل ویــروس‬ ‫کرونــا در تاسیســات گردشــگری جــدی هســتیم‬ ‫و بــه هم وطنــان اطمینــان خاطــر می دهیــم بــا‬ ‫هرگونــه تخلفــی در ایــن حــوزه برخــورد کنیــم‪.‬‬ ‫سرپرســت میراث فرهنگــی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا ویــروس در کشــور‪،‬‬ ‫برنامه هــای ســتاد اجرایــی خدمــات ســفر‬ ‫اســتان گلســتان بــا اجــرای تمهیــدات الزم و‬ ‫رعایــت کامــل دســتورالعمل های بهداشــتی‬ ‫بــرای مقابلــه و پیشــگیری از شــیوع ایــن‬ ‫ویــروس انجــام می شــود‪.‬‬ ‫تجــری بیــان کــرد‪ :‬طــرح بازدیــد و نظــارت‬ ‫بــر واحدهــا و تاسیســات گردشــگری اســتان‬ ‫گلســتان هرســاله در ایــام پایــان ســال به منظــور‬ ‫امادگــی میزبانــی مســافران و گردشــگران تشــدید‬ ‫می شــد امــا امســال ایــن بازدیدهــای نظارتــی کــه‬ ‫توســط اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی اســتان‪ ،‬دانشــگاه علــوم پزشــکی‪،‬‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬شــرکت‬ ‫پخــش فراورده هــای نفتــی و ســتاد اقامــه نمــاز‬ ‫اجرایــی می شــود‪ ،‬بــا تاکیــد و توجــه ویژه بــر نــکات‬ ‫بهداشــتی به خصــوص اقدامــات پیشــگیرانه از‬ ‫کرونــا ویــروس صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن بــرای اجــرای‬ ‫دقیــق و کامــل اقدامــات پیشــگیرانه متناســب‬ ‫بــا ایــن دســتورالعمل‪ ،‬تیــم نظارتــی بــرای رصــد‬ ‫اقدامــات تاسیســات گردشــگری در ســطح‬ ‫اســتان تشکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫دســتورالعمل پیشــگیری و کنتــرل ویــروس‬ ‫کرونــا کــه توســط وزیــر میراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی بــه تاسیســات‬ ‫گردشــگری و هتل هــای سراســر کشــور‬ ‫ابالغ شــده شــامل پنــج بخــش اهمیــت کرونــا‬ ‫ویــروس در هتل هــا‪ ،‬اقدامــات الزم بــرای‬ ‫امادگــی در برابــر ایــن بیمــاری‪ ،‬اموزش پرســنل‪،‬‬ ‫کنتــرل عفونــت در هتل هــا و اقدامــات الزم در‬ ‫برخــورد بــا مســافر بیمــار اســت‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 996

روزنامه بازار کسب و کار پارس 996

شماره : 996
تاریخ : 1403/03/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 995

روزنامه بازار کسب و کار پارس 995

شماره : 995
تاریخ : 1403/03/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 994

روزنامه بازار کسب و کار پارس 994

شماره : 994
تاریخ : 1403/03/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 993

روزنامه بازار کسب و کار پارس 993

شماره : 993
تاریخ : 1403/03/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 992

روزنامه بازار کسب و کار پارس 992

شماره : 992
تاریخ : 1403/03/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 991

روزنامه بازار کسب و کار پارس 991

شماره : 991
تاریخ : 1403/03/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!