روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 237 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 237

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 237

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 237

‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبــه ‪ 19‬اسفند ‪1398‬‬ ‫اپراتورها ی‬ ‫جایگاه های خراسان‬ ‫شمالی سوخت فاقد‬ ‫دستکش اند‬ ‫شــرکت پخــش فراورده هــای نفتــی‬ ‫خراســان شــمالی در حالــی اعــام‬ ‫کــرده اســت کــه بــرای مقابلــه بــا‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬ســوختگیری در‬ ‫جایگاه هــای ســوخت را اپراتورهــا‬ ‫انجــام می دهنــد کــه جایــگاه دارن‬ ‫می گوینــد ایــن اقــام بهداشــتی‬ ‫در بــازار یافــت نمی شــود و ایــن‬ ‫وضعیــت احتمــال شــیوع بیمــاری را‬ ‫در پــی دارد‪.‬‬ ‫اپراتورهــای جایــگاه هــای ســوخت‪ ،‬از‬ ‫اینکــه دســتکش در اختیارشــان قــرار‬ ‫نگرفتــه نگــران هســتند‪ ،‬امــا بــه ناچــار‬ ‫بــرای مســافران و مــردم‪ ،‬ســوخت گیــری‬ ‫مــی کننــد؛ در ایــن میــان‪ ،‬شــهروندان‬ ‫خراســان شــمالی مــی گوینــد کــه‬ ‫اپراتورهــای جایــگاه هــا‪ ،‬تمایلــی بــرای‬ ‫انجــام ســوخت گیــری ندارنــد‪.‬‬ ‫یکــی از شــهروندان بجنــورد در ایــن‬ ‫بــاره گفــت‪ :‬بــرای ســوخت گیــری بــه‬ ‫یکــی از جایــگاه هــا مراجعــه کــردم و‬ ‫انتظــار داشــتم بــر اســاس بخــش نامــه‬ ‫هایــی کــه صــادر شــده‪ ،‬اپراتورهــا‪ ،‬کار‬ ‫ســوخت گیــری را انجــام دهنــد امــا‬ ‫خبــری از ایــن اقــدام نبــود‪.‬‬ ‫هــادی رضایــی اظهــار داشــت‪ :‬بــه‬ ‫ناچــار اپراتــوری را صــدا کــردم تــا‬ ‫ســوخت گیــری را انجــام دهــد امــا‬ ‫ادامــه در صفحــه ‪6‬‬ ‫او‪....‬‬ ‫مرگ مشکوک ‪ ۱۹‬بیمار‬ ‫کرونای در گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2020‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1441‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪2 37‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫کرونا ‪،‬عامل کسادی بازار شب عید شرق گلستان‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫گالیه فرماندار گرگان از حضور‬ ‫پرتعداد شهروندان در تفرجگاه ها‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۷‬نقاهت خانه برای بستری‬ ‫بیماران کرونایی در گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫کرونا‪ ،‬موجب تاخیر کوچ بهاره عشایر‬ ‫خراسان شمالی شد؟‬ ‫سایه فشار کمبود ماسک در گنبدکاووس و مردم سرگردان‬ ‫‪8‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صصفحه ‪2‬‬ ‫پزشکان ‪،‬سربازان خط مقدم اند‬ ‫ایــن روزهــا شــاهد منتشــر شــدن اخبــار گوناگــون شــیوع ویــروس کرونــا در جهــان‬ ‫و بــه تبــع ان در ایــران بودیــم کــه ســبب شــد افــکار عمومــی به این ســمت مشــغول‬ ‫شــود در شــرایطی کــه شــاید بســیاری از مــا فــرار را بــر قــرار ترجیــح می دهیم شــاهد‬ ‫حضــور فرشــتگان ســامت در جبهــه نبــرد هســتیم کســانی کــه اســتین های همــت‬ ‫را بــاال زده و بــه نبــرد بــا ایــن بیمــاری جهانــی می پردازنــد‪.‬‬ ‫اغــاز ســال جدیــد ‪ 1399‬نیــز بــا ورود مهمــان ناخوانــده دیگــری اغــاز خواهــد شــد ویــروس کرونــا‬ ‫اینبــار نیــز خــودش را در جمــع ملــت ایــران مهمــان کــرد و می خواهــد از ایرانی هــا عیــدی بگیــرد‪.‬‬ ‫هنــوز نــوروز ســال ‪ 1398‬را از یــاد نبردیــم ســالی کــه نــوروز باســتانی ان بــا ســیالب‬ ‫اغــاز شــد و مــردم خونگــرم و مهمان نــواز اســتان گلســتان همپــای ملــت ایــران‬ ‫نــوروز خــود را بــا گل و الی و ســیالب اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫انروزهــا بعــد از خانه تکانی هــای کمرشــکن بــرای اغــاز ســال جدیــد‪ ،‬تمــام‬ ‫خســتگی هایمان بــا امــدن مهمانــی ناخوانــده «ســیالب» دوچنــدان شــد و اینبــار‬ ‫نیــز مهمان هــا یکــی پــس از دیگــری امده انــد تــا نــوروز را بــه مــا تبریــک بگوینــد‪.‬‬ ‫نــوروز امســال نیــز قــرار اســت بــا ویــروس کرونــا اغــاز شــود ویروســی کــه این بــار بــه‬ ‫اســتقبال تمــام جهــان امــده اســت ملــت والیــی و قدرتمنــد ایــران اینبــار هــم ســربلند از‬ ‫ایــن امتحــان بیــرون خواهنــد امــد و بــا همبســتگی و اتحــاد ملــت ایــران‪ ،‬مدافعــان وطــن‬ ‫و مدافعــان ســامت این بــار نیــز بــا تمــام قــدرت امــاده مبــارزه بــا ویــروس کرونــا هســتند‪.‬‬ ‫ملــت ایــران همــواره ثابــت کــرده اســت در تمــام ســختی ها مــرد میــدان بــوده اســت‬ ‫چــه در جنــگ و تحریــم و چــه در زمینــه علــم و دانــش و همچنیــن در زمینــه‬ ‫ســامت افــراد جامعــه نیــز پیشــگام اســت‪.‬‬ ‫در زمــان جنــگ مردانــی همچــون قاســم ســلیمانی را بــه صحنــه نبــرد فرســتادیم‬ ‫کــه تمــام دنیــا مبهــوت غیــرت و شــجاعت او شــد مدافعــان حــرم و مدافعــان وطــن‬ ‫بــرای ارامــش و امنیــت کشــور جــان خــود را در طبــق اخــاص گرفتنــد و اوازه و‬ ‫شــهره ی انهــا در تمــام عالــم پیچیــد ایــن اســت اقتــدار ایــران و عــزت ملــت ایــران‪.‬‬ ‫در زمــان تحریــم نیــز ملــت ایــران ثابــت کردنــد بیشــترین و قوی تریــن تحریم هــا‬ ‫هرگــز نمی توانــد بــر روی غیــرت و اراده ملــت ایــران اثــر بگــذارد با وجــود عظیم ترین‬ ‫فشــار اقتصــادی بــه ملــت ایــران بــاز هــم ســرخم فــرود نیاوردنــد و بــا قــدرت راه‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی را پیــش گرفتنــد تــا بــه ســخنان مقــام معظــم رهبــری لبیــک‬ ‫بگوینــد ایــن اســت اقتــدار ملــت ایــران‪.‬‬ ‫در زمــان تحریــم نیــز ملــت ایــران ثابــت کردنــد بیشــترین و قوی تریــن تحریم هــا‬ ‫هرگــز نمی توانــد بــر روی غیــرت و اراده ملــت ایــران اثــر بگــذارد با وجــود عظیم ترین‬ ‫فشــار اقتصــادی بــه ملــت ایــران بــاز هــم ســرخم فــرود نیاوردنــد و بــا قــدرت راه‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی را پیــش گرفتنــد تــا بــه ســخنان مقــام معظــم رهبــری لبیــک‬ ‫بگوینــد ایــن اســت اقتــدار ملــت ایــران‪.‬‬ ‫اینهــا را گفتیــم تــا یــاداوری کنیــم ملــت ایــران در برابــر همــه ســختی ها می ایســتد‬ ‫و مشــکالت را بــا قــدرت کنــار می زنــد و ایــن پیروزی هــا بــه دســت نمی ایــد مگــر بــا‬ ‫قــدرت ایمــان بــه خــدا‪ ،‬تبعیــت از والیت فقیــه و اتحــاد و همبســتگی ملــت ایــران‬ ‫بــا یکدیگــر‪ ،‬این بــار نیــز همــه باهــم بــا قــدرت ایمــان و اتحــاد بــزرگ و قــوی کــه بیــن‬ ‫مــردم ایــران وجــود دارد ویــروس کرونــا را شکســت خواهیــم داد‪.‬‬ ‫بســیاری از پزشــکان و پرســتاران بــا شــنیدن ورود ویــروس کرونــا بــه ایــران خانــه‬ ‫و زندگــی خــود را رهــا کردنــد و بــرای حفــظ ســامتی مــردم بــه صــورت شــبانه روز‬ ‫فعالیــت می کننــد و تمــام تالششــان را بــرای از بیــن بــردن ایــن مهمــان ناخوانــده‬ ‫بــدون هیــچ ادعایــی انجــام می دهنــد و تــا بهبــودی کامــل مبتالشــدگان بــه ویــروس‬ ‫کرونــا تمــام قــد ایســتاده اند‪/.‬فارس‬ ‫‪ 16‬راهکار کلیدی پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا (کووید‪)19-‬‬ ‫حفظ فاصله یک‬ ‫متری با افراد‬ ‫مشکوک به ویروس‬ ‫استفاده از ماسک‬ ‫در اماکن عمومی‬ ‫و پرتردد‬ ‫خودداری از روبوسی‬ ‫و دست دادن‬ ‫خودداری از تماس با‬ ‫حیوانات وحشی‬ ‫و اهلی‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫با افراد مشکوک به‬ ‫انفوالنزا‬ ‫پوشاندن دهان‬ ‫و بینی هنگام سرفه‬ ‫و عطسه‬ ‫استفاده از ضدعفونی‬ ‫کننده های الکلی در‬ ‫نبود اب و صابون‬ ‫شستشوی مکرر‬ ‫دست ها به مدت‬ ‫‪ 20‬ثانیه‬ ‫دستمال استفاده شده‬ ‫هنگام سرفه یا عطسه را‬ ‫به سطل زباله بیاندازیم‬ ‫ماندن در منزل‬ ‫هنگام بیماری‬ ‫پخت کامل گوشت‬ ‫و تخم مرغ‬ ‫جدا کردن وسایل‬ ‫شخصی از یکدیگر‬ ‫بهمراه داشتن‬ ‫دستکش یک بار‬ ‫مصرف‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫دست های الوده با‬ ‫صورت و چشم‬ ‫عدم تماس با وسایل‬ ‫و سطوح در اماکن‬ ‫عمومی‬ ‫ضد عفونی نمودن‬ ‫اشیا و سطوح قابل‬ ‫تماس‬ ‫‪2‬‬ ‫افزایش نسبی‬ ‫دما‪ ،‬پدیده‬ ‫غالب پایان هفته‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬اسفند ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫اداره کل هواشناســی خراســان شــمالی اعــام کــرد‪ :‬افزایــش نســبی دمــا و وزش بــاد شــدید‪ ،‬پدیــده غالــب در پایــان‬ ‫هفتــه جــاری اســتان خواهــد بود‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش ایــن اداره کل‪ ،‬بررســی نقشــه هــای پیــش یابــی هواشناســی و تصاویر دریافتــی از ماهواره بیانگر‬ ‫جــو نســبتا ناپایــدار تــا فــردا (دوشــنبه) اســت کــه موجــب وزش بــاد نســبتا شــدید مــی شــود دمــای هــوا نیــز کاهــش‬ ‫نســبی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش همچنیــن حاکیســت کــه از روز ســه شــنبه رونــد افزایــش دمــا اغــاز مــی شــود بطوریکــه بیشــینه دمــا در‬ ‫روز جمعــه بــه ‪ ۲۱‬درجــه ســانتیگراد بــاالی صفــر خواهــد رســید‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪237‬‬ ‫انتقاد معاون علوم پزشکی گلستان از‬ ‫بی توجهی برخی خانواده ها؛‬ ‫حضور دانش اموزان در‬ ‫« گیم نت ها» چه معنی می دهد؟‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان از بی توجهــی و ســهل انگاری‬ ‫برخــی خانواده هــا بــرای پیشــگیری از شــیوع‬ ‫بیمــاری کرونــا در اســتان انتقــاد کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای اینکــه جلــوی شــیوع را بگیریــم‬ ‫مــدارس را تعطیــل کردیــم امــا دانش امــوزان‬ ‫در گیم نت هــا حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫ســراج الدین عارف نیــا دربــاره اینکــه چــرا‬ ‫تــا چنــد روز قبــل از نظــر وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫گلســتان جــزو اســتان های بــدون الودگــی‬ ‫بــود امــا بــه یکبــاره بــه مرکــز شــیوع ایــن‬ ‫بیمــاری تبدیــل شــده اســت‪ ،‬اظهارداشــت‪:‬‬ ‫مــا از همــان ابتــدا کــه کشــور درگیــر ایــن‬ ‫بیمــاری شــد در اســتان اصــل را بــر الودگــی‬ ‫گذاشــتیم و از مــوارد مشــکوک هــم‬ ‫نمونه بــرداری کردیــم‪ .‬تــا قبــل از روز گذشــته‬ ‫فقــط نتیجــه ازمایــش ‪ 3‬بیمــار بــرای اســتان‬ ‫ارســال شــده بــود کــه یــک مــورد مثبــت و دو‬ ‫مــورد منفــی بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــا روز گذشــته بــه یکبــاره‬ ‫نتیجــه ازمایشــات مربــوط بــه ‪ 10‬روز قبــل‬ ‫را اعــام کردنــد‪ .‬هرچنــد در ایــن اینکــه‬ ‫بیمارســتان های اســتان شــلوغ بــوده و کرونــا‬ ‫در حــال شــیوع اســت‪ ،‬شــکی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫اســتان بــا بیــان اینکــه بــه طــور میانگیــن‬ ‫روزانــه ‪ 60‬تــا ‪ 70‬نفــر بــا عالیــم حــاد‬ ‫تنفســی در بیمارســتان های اســتان بســتری‬ ‫می شــوند‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬تنهــا راه مقابلــه بــا‬ ‫ایــن بیمــاری ویروســی‪ ،‬رعایــت نــکات و مــوارد‬ ‫بهداشــت فــردی و اجتماعــی اســت؛ در غیــر‬ ‫ایــن صــورت شــاهد رشــد دو ســه برابــری‬ ‫شــیوع بیمــاری در اســتان خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی بــا انتقــاد از خانواده هــا و کســانی کــه‬ ‫هنــوز خطــر ایــن بیمــاری را جــدی نگرفتنــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای پیشــگیری از شــیوع کرونــا‬ ‫مــدارس را تعطیــل کردیــم امــا دانش امــوزان‬ ‫در گیم نت هــا حضــور دارنــد‪ .‬خانواده هــا‬ ‫بایــد در روزهایــی کــه پیــک شــیوع بیمــاری‬ ‫را خواهیــم داشــت ایــن مســئله را مدیریــت‬ ‫کننــد و از همــه می خواهیــم از منــزل‬ ‫خــارج نشــوند یــا اگــر بیــرون می رونــد نــکات‬ ‫بهداشــتی را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫عارف نیــا بیــان داشــت‪ :‬اولویــت مــا‬ ‫توصیه هــای بهداشــتی شست وشــوی مکــرر‬ ‫دسـت ها‪ ،‬عــدم دســت زدن بــه چشــم‪ ،‬بینــی‪،‬‬ ‫گــوش و دهــان‪ ،‬حفــظ فاصلــه یــک تــا دو‬ ‫متــری و غیــره اســت‪ .‬بایــد کمپیــن دو هفتــه‬ ‫در خانــه بمانیــم را راه انــدازی کنیــم تــا بتوانیــم‬ ‫از پیــک شــیوع ایــن بیمــاری عبــور کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متاســفانه جمعــه ای کــه‬ ‫گذشــت پــارک النگــدره بســیار شــلوغ بــود و‬ ‫بازی هــای گروهــی در جریــان قــرار داشــت‪.‬‬ ‫بایــد فکــر کنیــم مــرگ فقــط بــرای همســایه‬ ‫نیســت و هیچ کســی از این قاعده مســتثنی‬ ‫نیســت‪ .‬بیــن فوتی هــا اســتاد دانشــگاه و‬ ‫رئیــس اداره هــم داشــتیم پــس همــه بایــد‬ ‫مراقبــت بیشــتری داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫منع استفاده الکل صنعتی‬ ‫برای ضدعفونی کردن سطوح‬ ‫مدیر غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی نســبت بــه عــدم اســتفاده از الــکل صنعتــی‬ ‫بــرای ضدعفونــی کردن ســطوح هشــدار داد‪.‬‬ ‫دکتــر حســن براتــی زاده ‪ ،‬بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه بــرای ضدعفونــی کــردن ســطوح بایــد‬ ‫از الــکل اتانــول اســتفاده شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬الــکل‬ ‫صنعتــی همــان متانــول اســت کــه بــرای‬ ‫مصــارف صنعتــی اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر الکل صنعتی به دســت و چشــم‬ ‫برســد موجــب کــوری چشــم و یــا مســمومیت در‬ ‫افــراد بــه خصــوص کــودکان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫براتــی زاده ادامــه داد‪ :‬اگــر الــکل طبــی در بــازار یافــت‬ ‫نمــی شــود افــراد مــی تواننــد بــا روش ســاده و با اســتفاده‬ ‫از مــاده واکتیــس ســطوح مــورد نظــر را ضدعفونــی کننــد‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا اینکــه برخــی از افــراد در اســتان‬ ‫اقــدام بــه مــواد ضدعفونــی کننــده و گندزدایــی‬ ‫تقلبــی کــرده انــد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در اســتان تولیــد و‬ ‫توزیــع ایــن مــواد تقلبــی مشــاهده شــده اســت و‬ ‫افــراد اقــام مــورد نیــاز خــود را از اماکــن معتبــر‬ ‫خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫سایه فشار کمبود ماسک در گنبدکاووس و مردم سرگردان‬ ‫ایرنا‬ ‫بــا وجــود گذشــت حــدود دو هفتــه از شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا در بیشــتر نقــاط کشــور از جملــه‬ ‫اســتان گلســتان و گنبــدکاووس‪ ،‬کمبــود و نبــود‬ ‫اقــام بهداشــتی بویــژه ماســک‪ ،‬ســایه ســنگینی‬ ‫بــر تــن مــردم و بیمــاران ایــن شهرســتان افکنــده و‬ ‫انــان را از ایــن داروخانــه بــه ان داروخانــه ســرگردان‬ ‫کرد ه اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام کارشناســان بهداشــت‪،‬‬ ‫اســتفاده از ماســک و مــواد ضدعفونــی کننــده‬ ‫در کنــار دســتکش بــرای جلوگیــری از تمــاس‬ ‫بــا اشــیا در محیــط عمومــی از جملــه راه هــای‬ ‫پیشــگیری از انتقــال ویــروس کرونــا اســت چــرا‬ ‫کــه تمــاس دســت الــوده بــه ترشــحات تنفســی‬ ‫بــا چشــم‪ ،‬بینــی و دهــان‪ ،‬از راه قطــرات‬ ‫تنفســی (عطســه‪ ،‬ســرفه و صحبــت کــردن‬ ‫چهــره بــه چهــره بــه مــدت طوالنــی) می توانــد‬ ‫ایــن بیمــاری را انتقــال دهــد‪.‬‬ ‫اگرچــه بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬زدن ماســک‬ ‫بــرای افــراد ســالم ضرورتــی نــدارد امــا جــو روانــی‬ ‫جامعــه بــه گونـه ای اســت کــه از دیــد مــردم‪ ،‬زدن‬ ‫ماســک بویــژه در زمــان حضــور در اجتماعــات و‬ ‫بــازار مانــع از ابتــا بــه ویــروس کرونــا می شــود‪.‬‬ ‫بــا وجــود شــیوع کرونــا‪ ،‬شــاهد افزایــش‬ ‫تقاضــای مــردم بــرای خریــد ماســک‪ ،‬ژل و‬ ‫محلــول ضدعفونــی و دســتکش های طبــی‬ ‫هســتیم و وضعیــت داروخانه هــای گنبــدکاووس‬ ‫بیانگــر ان اســت کــه کمبــود و یــا نبــود نیازهــای‬ ‫اولیــه بــرای پیشــگیری از ایــن بیمــاری‪ ،‬نگرانــی‬ ‫مــردم را مضاعــف کرده اســت‪.‬‬ ‫افزایــش تقاضــا بــرای خریــد لــوازم بهداشــتی‬ ‫بــا عرضــه ایــن اقــام در داروخانه هــای ســطح‬ ‫شهرســتان برابــری نــدارد و شــاهد تــردد مــردم‬ ‫از ایــن داروخانــه بــه ان داروخانــه و همچنیــن‬ ‫فروشــگاه های عرضــه لــوازم پزشــکی هســتیم کــه‬ ‫در بســیاری مواقــع نتیجــه تمــام ایــن جســتجوها‬ ‫بی فایــده اســت و عــده ای را بــه خریــد ایــن‬ ‫کاالهــا از طریــق اینترنــت و یــا دستفروشــان بــا‬ ‫قیمت هــای گــزاف ســوق می دهــد‪.‬‬ ‫یــک شــهروند گنبــدی در ایــن خصــوص گفــت‪:‬‬ ‫از بیــش از ‪ ۱۰‬روز پیــش همــراه بــا شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬کمبــود ماســک و دیگــر اقــام‬ ‫بهداشــتی در گنبــدکاووس مواجــه شــده و در‬ ‫مراجعه هــای مکــرر خــود بــه داروخانه هــا موفــق‬ ‫بــه خریــداری اقــام بهداشــتی الزم نشــدم و در‬ ‫صــورت موجــود بــودن کاالی مــورد نیــاز‪ ،‬بایــد‬ ‫چنــد برابــر قیمــت اصلــی را پرداخــت کنیــم‪.‬‬ ‫عبداللــه هیــوه چــی افــزود‪ :‬مگــر یــک کارگــر‬ ‫چقــدر درامــد دارد کــه بایــد بــرای خریــد لــوازم‬ ‫بهداشــتی کــه خــود مســووالن توصیـه می کننــد در‬ ‫پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا موثــر اســت‪،‬‬ ‫غ گــزاف و چنــد برابــری را پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫مبالــ ‬ ‫وی گفــت‪ :‬از مســووالن تقاضــا داریــم محتکرانــی‬ ‫را کــه در اخبــار شــاهد دســتگیری انــان در نقــاط‬ ‫مختلــف کشــور همــراه بــا کشــف رقم هــای‬ ‫میلیونــی ماســک و اقــام دیگــر بهداشــتی هســتیم‪،‬‬ ‫بــه اشــد مجــازات برســانند‪.‬‬ ‫مهنــاز حیــدرزاده یکــی دیگــر از شــهروندان‬ ‫گنبــدی هــم بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬تــا کنــون‬ ‫بــه چنــد داروخانــه در ســطح شــهر بــرای خریــد‬ ‫ماســک‪ ،‬دســتکش طبــی و مــواد ضدعفونــی‬ ‫کننــده مراجعــه کــردم امــا فقــط موفــق بــه خریــد‬ ‫پــد الکلــی و مایــع ضدعفونــی کننــده ان هــم‬ ‫بــا دو برابــر قیمــت و بــه تعــداد محــدود شــدم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬چنــد روز پیگیــر خریــد کاالهای‬ ‫بهداشــتی در داروخانه هــا بــودم امــا موفــق‬ ‫نشــدم و بــر اســاس توصیــه دوســتان بــه‬ ‫ف مراجعــه‬ ‫فروشــگاه های لــوازم یــک بــار مصــر ‬ ‫و موفــق بــه خریــداری دســتکش پالســتیکی‬ ‫اشــپزخانه بــا دو برابــر قیمــت شــدم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دســتکش های طبــی نیــز در ایــن‬ ‫فروشــگاه ها هــر بســته ‪ ۵۰‬جفتــی بــا قیمــت ‪۶۰۰‬‬ ‫هــزار ریــال بــه فــروش می رســد و خیلــی از مــردم‬ ‫بــه دلیــل گرانــی تــوان خریــد ان را ندارنــد‪.‬‬ ‫شــهروند دیگــری کــه خــود را الیــاس ایگــدری‬ ‫معرفــی کــرد بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬برخــی‬ ‫دســتفروش ها در خیابــان میهــن شــرقی نیــز‬ ‫ماســک های چهــار تــا پنــج هــزار ریالــی را بــا‬ ‫قیمــت ‪ ۵۰‬هــزار ریــال می فروشــند و مــردم نیــز‬ ‫بــر اســاس نیــاز مجبــور بــه خریــد ان می شــوند‬ ‫در صورتــی کــه در اصــل بایــد ایــن گونـه اقــام‬ ‫بهداشــتی در داروخانه هــا بــه فــروش برســد‪.‬‬ ‫وی بــا گاله منــدی از بــی نظمــی در توزیــع‬ ‫کاالهــای بهداشــتی مــورد نیــاز مــردم‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫درســت اســت کــه کارشناســان بهداشــتی‬ ‫می گوینــد اســتفاده از ماســک در بحــث پیشــگیری‬ ‫بــه غیــر از فــرد بیمــار بــرای مــردم عــادی تاثیــری‬ ‫نــدارد امــا در دســترس بــودن ان از لحــاظ روانــی‬ ‫باعــث ایجــاد ارامــش در افــراد می شــود لــذا از‬ ‫مســووالن تقاضــا داریــم اطالع رســانی درســت را‬ ‫از محل هــای عرضــه ماســک داشــته باشــند‪.‬‬ ‫محمــد ســرابندی دیگــر شــهروند گنبــدی نیــز‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه در چنــد روز گذشــته بارهــا‬ ‫در ســطح شــهر بــه داروخانه هــای متعــدد بــرای‬ ‫تهیــه ماســک مراجعــه کــرده امــا فقــط توانســه‬ ‫در همــان اوایــل بحــث شــیوع کرونــا چنــد عــدد‬ ‫خریــداری کنــد‪ ،‬از مســووالن حــوزه بهداشــت‬ ‫در رابطــه بــا مشــخص نکــردن محل هــای‬ ‫توزیــع اقــام بهداشــتی مــورد نیــاز مــردم انتقــاد‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬مــردم بایــد بداننــد کــه محل هــای‬ ‫توزیــع کاالهــای بهداشــتی کجاســت تــا ایــن‬ ‫قــدر در ســطح شــهر ســرگردان نشــوند‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬کمبــود یــا نایــاب شــدن‬ ‫ماســک و دســتکش در داروخانه هــا و یــا‬ ‫در صــورت موجــود بــودن فــروش بــا قیمــت‬ ‫چنــد برابــری و افزایــش غیرمنطقــی قیمــت‬ ‫موادضدعفونــی کننــده نبایــد بــه فشــار روانــی‬ ‫شــیوع کرونــا و قرنطینه هــای خانگــی مــردم‬ ‫دامــن بزنــد و مســووالن بایــد برنامه ریــزی الزم‬ ‫را بــرای حــل ایــن کمبودهــا داشــته باشــند‪.‬‬ ‫حلیمــه ســنچولی یکــی دیگــر از شــهروندان‬ ‫گنبــدی نیــز گفــت‪ :‬بــه هــر داروخانـه ای می رویــم‬ ‫می گوینــد ماســک و مــواد ضدعفونی کننــده‬ ‫یــا هنــوز نیامــده و یــا تمــام شــده و بــا هــزار‬ ‫مکافــات هــم اگــر موجــود باشــد‪ ،‬بــا فهمیــدن‬ ‫قیمــت ترجیــح می دهیــم کرونــا بگیریــم تــا‬ ‫اینکــه ایــن قیمــت را پرداخــت کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بســته دســتکش های طبــی ‪۵۰‬‬ ‫جفتــی را کــه قبــا ‪ ۳۰۰‬هــزار ریــال می خریدیــم‬ ‫االن اگــر هــم بتوانیــم در فروشــگاه کاالی‬ ‫پزشــکی و یــا لــوازم یــک بــار مصــرف بــا هــزار تــا‬ ‫مخفــی کاری و کلــی التمــاس گیربیاوریــم بایــد‬ ‫بــرای خریــد ان ‪ ۸۰۰‬هــزار ریــال پرداخــت کنیــم‪.‬‬ ‫یکــی از داروخانــه داران گنبــد نیــز بــه خبرنــگار‬ ‫ایرنــا گفــت‪ :‬تــا قبــل از شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا اقــام بهداشــتی از قبیــل الــکل‪ ،‬ژل‬ ‫ضدعفونی کننــده‪ ،‬ماســک و دســتکش بــه‬ ‫مقــدار کافــی در داروخانه هــا موجــود بــود و بــا‬ ‫قیمــت مناســب بــه فــروش می رســید‪ ،‬امــا در‬ ‫یکــی دو روز اول شــیوع کرونــا تمــام موجــودی‬ ‫بــه قیمــت خریــد قبــل فروختــه شــد‪.‬‬ ‫بــه نــام دکتــر میــاد دهقان پــور دامــه داد‪:‬‬ ‫از یــک هفتــه قبــل دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان اعــام کــرد کــه داروخانه هــا حــق‬ ‫فــروش ماســک را ندارنــد و مامــوران تعزیــزات از‬ ‫داروخانه هــا خواســتند بــه قیمــت خریــد چهــار‬ ‫ی خــود را‬ ‫هــزار ریالــی‪ ،‬باقــی مانــده موجــود ‬ ‫بــه فــروش برســانند امــا از روز گذشــته مجــددا‬ ‫اجــازه فــروش بــه داروخانه هــا داده شــد‪.‬‬ ‫دهقان پــور اضافــه کــرد‪ :‬بــرای خریــد مجــدد ماســک‪،‬‬ ‫افــرادی بــه عنــوان واســطه شــرکت ها قیمــت جدیــد‬ ‫ماســک های معمولــی (بســته های ســه تایی) را‬ ‫بــدون دادن فاکتــور ‪ ۷۵‬هــزار ریــال اعــام کردنــد در‬ ‫صورتــی کــه قیمــت قبلــی انهــا چهــار هــزار ریــال بــود‬ ‫و مــا مجــاز بــه فــروش اقــام بهداشــتی بــدون فاکتــور‬ ‫نیســتیم و قیمــت ماسـک ها هــم باالســت لــذا هنــوز‬ ‫ماســکی خریــداری نکردیــم‪.‬‬ ‫وی خاطنشــان کــرد‪ :‬یکــی از شــهروندان‬ ‫در مراجعــه بــه داروخانــه از فــروش ماســک‬ ‫بــا قیمت هــای بــاال توســط ســوپرمارکت ها و‬ ‫دســتفروش ها خبــر داد و گفــت‪ :‬بــه دلیــل اطمینــان‬ ‫نداشــتن از بهداشــتی بــودن ایــن ماسـک ها‪ ،‬ترجیــح‬ ‫می دهــد ان را از داروخانــه خریــداری کنــد‪.‬‬ ‫دهقان پــور گفــت‪ :‬هــم اینــک دســتکش های‬ ‫طبــی معمولــی بــه صــورت محــدود در اختیــار‬ ‫داروخانه هــا قــرار می گیــرد کــه مــا هــر جفــت را‬ ‫بــه قیمــت معقــول هفــت تــا هشــت هــزار ریــال‬ ‫بــه فــروش می رســانیم و ژل ضدعفونــی کننــده‬ ‫دســت هــم کــه قبــا بــا ‪ ۱۰۰‬هــزار ریــال فروختــه‬ ‫می شــد را در ســفارش جدیــد از همــان واحــد‬ ‫تولیــدی ‪ ۱۸۰‬هــزار ریــال خریــداری کردیــم‪.‬‬ ‫بــا وجــود گله منــدی شــهروندان از نبــود برخــی اقــام‬ ‫بهداشــتی از جملــه ماســک‪ ،‬فرمانــدار گنبــدکاووس‬ ‫گفــت کــه بــا کمــک خیــران قــرار اســت ‪ ۴۰‬هــزار‬ ‫ماســک معمولــی بــه صــورت رایــگان توزیــع شــود‪.‬‬ ‫عبدالقدیــر کریمــی افــزود‪ :‬در مرحلــه نخســت‬ ‫هفــت هــزار عــدد از ایــن ماســک ها چنــد‬ ‫روز گذشــته از طریــق هــال احمــر در برخــی‬ ‫بیمارســتان ها‪ ،‬افــراد زیــر پوشــش بهزیســتی و‬ ‫کمیتــه امــداد و نهادهــای ســپاه و ارتــش و مــردم‬ ‫عــادی توزیــع شــد و بقیــه هــم در روزهــای اینــده‬ ‫در اختیــار مــردم قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬ایــن ماســک ها از یــک واحــد‬ ‫تولیــدی در اســتان گلســتان در حــال تهیــه اســت‪.‬‬ ‫خلیــل رجبلــی رییــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــات گنبــدکاووس نیــز بــه خبرنــگار ایرنــا‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه نزدیکــی عیــد نــوروز‬ ‫و مصــرف بــاالی مــواد شــوینده در ایــن‬ ‫مقطــع زمانــی‪ ،‬تمــام فروشــگاه ها و عمــده‬ ‫فروشــی های شهرســتان بــه تعــداد کافــی‬ ‫مــاده شــوینده بــرای عرضــه در اختیــار دارنــد و‬ ‫هیــچ کمبــودی در ایــن رابطــه وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارخانــه نــور دارو از اوایــل اســفند‬ ‫امســال فعالیــت خــود را بــرای تولیــد انــواع‬ ‫شــامپو‪ ،‬کــرم و مــواد ضدعفونی کننــده در شــهرک‬ ‫صنعتــی گنبــدکاووس اغــاز کــرده و تــا کنــون هــزار‬ ‫عــدد محلــول ضدعفونــی کننــده ‪ ۳۰۰‬سی ســی‬ ‫تولیــد کــرده و بــا تامیــن الــکل مــورد نیــاز مجــددا‬ ‫فعالیــت خــود را در ایــن رابطــه ادامــه می دهــد و‬ ‫مشــکل کمبــود ایــن محلــول حــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رجبلــی در خصــوص کمبــود ماســک گفــت‪:‬‬ ‫ایــن یــک مســاله کشــوری اســت و در چنــد روز‬ ‫گذشــته چنــد فروشــگاه عرضــه لوازم بهداشــتی‬ ‫بــه صــورت محــدود بــا قیمــت مصــوب اقــدام‬ ‫بــه عرضــه ماســک کردنــد و دســتکش طبــی نیــز‬ ‫در تعــداد کــم در داروخانه هــا و فروشــگاه های‬ ‫عرضــه لــوازم بهداشــتی توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه انجــام گشــت های مشــترک بــا‬ ‫شــبکه بهداشــت گنبــد بــرای نظــارت بــر عرضــه‬ ‫اقــام بهداشــتی در داروخانه هــا و فروشــگاه های‬ ‫توزیــع لــوازم بهداشــتی‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫پرونــده ســه داروخانــه متخلــف بــه دلیــل گــران‬ ‫فروشــی ماســک بــه تعزیــزات ارســال شده اســت‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت در صــورت‬ ‫مشــاهده تخلــف در خصــوص عرضــه اقــام‬ ‫بهداشــتی مــورد نیــاز مــردم ماننــد ماســک‪،‬‬ ‫دســتکش و محلــول ضدعفونــی کننــده بــه‬ ‫عنــوان اقــام ضــروری مقابلــه بــا ویــروس‬ ‫کرونــا بــا شــماره تلفــن ‪ ۱۲۴‬تمــاس بگیرنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام روز سه شــنبه فرمانــدار ویــژه‬ ‫گنبــدکاووس در شــرق اســتان گلســتان‪ ،‬هــم اکنــون‬ ‫‪ ۵۹‬بیمــاری مشــکوک بــه ویــروس کرونــا و یــا ســندروم‬ ‫تنفســی شــدید در بیمارســتان پیامبــر اعظــم (ص)‬ ‫ایــن شهرســتان مــرزی بســتری هســتند‪.‬‬ ‫عبدالقدیــر کریمــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫تعــداد بیمــار بســتری شــده از گنبــدکاووس‬ ‫و ‪ ۶‬شهرســتان دیگــر واقــع در شــرق اســتان‬ ‫گلســتان هســتند‪/.‬ایرنا‬ ‫اجتماع ها‪ ،‬کمینگاه کرونا‬ ‫کرونــا‪ ،‬مهمــان ناخوانــده و نفرت انگیــز ایــن‬ ‫روزهــا بــه دنبــال درهــای بــاز خانه هــا اســت‬ ‫تــا خــود را در خانه هــا جــا کــرده و در تن هــا‬ ‫النــه کنــد امــا کاش در خانــه بمانیــم تــا ایــن‬ ‫ویــروس بی خانمــان شــود‪.‬‬ ‫از قدیــم گفتــه انــد هــر رفتــی‪ ،‬امــدی دارد‬ ‫و معلــوم اســت وقتــی پــای در بیــرون خانــه‬ ‫بگــذاری و از کرونــا اســتقبال کنــی‪ ،‬پــای‬ ‫کرونــا هــم بــه خانــه ات بــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا کــه کرونــا در کوچــه و خیابــان‬ ‫جــوالن مــی دهــد‪ ،‬مســووالن بــه صــورت‬ ‫مــداوم توصیــه مــی کننــد کــه مــردم در خانــه‬ ‫بماننــد تــا در امــان باشــند‪ ،‬توصیــه هــا دیگــر‬ ‫رنــگ التمــاس گرفتــه اســت امــا گویــا مــردم‬ ‫گوششــان بدهــکار نیســت‪.‬‬ ‫کرونــا کــه دیــروز در جهشــی هولنــاک‪ ،‬بــه‬ ‫فاصلــه پنــج روز امــار مبتالیــان خــود در‬ ‫خراســان شــمالی را از یــک نفــر بــه ‪ ۱۶‬نفــر‬ ‫رســانده بــود‪ ،‬امــروز ‪ ۲۳‬مبتــای قطعــی و‬ ‫یــک درگذشــته‪ ،‬روی دســت ایــن اســتان‬ ‫گذاشــته اســت و مســووالن درمانــی اســتان‬ ‫بــر ایــن باورنــد کــه افزایــش ترددهــا در ایــن‬ ‫جهــش بــی تاثیــر نبــوده اســت‪.‬‬ ‫کرونــا دیــروز جــان یــک نفــر را در اســتان‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬امــا کرونــا بــه دنبــال انســان‬ ‫هــای مــرده نیســت‪ ،‬بــه دنبــال تــن هــای‬ ‫ســالم اســت کــه دمــی در ان بــه غــارت و یغمــا‬ ‫بپــردازد و نفــس هــا را بــه شــماره انــدازد‪.‬‬ ‫کرونــا دنبــال درهایــی اســت کــه بــه بهانــه‬ ‫عروســی و یــا عــزا بــاز اســت‪ ،‬وارد مــی شــود‬ ‫تــا در جمــع افــراد‪ ،‬دلــی از عــزا دراورد‪.‬‬ ‫در غفلــت و بــی توجهــی مــردم‪ ،‬پــا در منــزل‬ ‫کــه بگــذارد‪ ،‬در ریــه هــا جــا مــی گیــرد‪ ،‬پــا را بــر‬ ‫روی قفســه ســینه هــا گذاشــته و فشــار مــی‬ ‫اورد‪ ،‬انقــدر کــه نفــس بــه شــماره بیفتــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬اجتمــاع هــا‪ ،‬کمینــگاه ایــن‬ ‫ویــروس مخــوف اســت امــا گویــا مــردم بــی‬ ‫خیــال نقشــه هــای کرونــا و توصیــه هــای‬ ‫موکــد در خانــه مانــدن و بــی اعتنــا از ترســیدن‬ ‫و گــوش دادن‪ ،‬کار خــود را مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه ظاهــر از دســت دادن بــا یکدیگــر امتنــاع‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬امــا بــا حضــور مــداوم در کــوی و‬ ‫بــرزن‪ ،‬دســت در دســت کرونــا گذاشــته و‬ ‫شــانه بــه شــانه ایــن ویــروس کوچــه بــه کوچــه‬ ‫و خیابــان بــه خیابــان گشــت مــی زننــد‪.‬‬ ‫هنــوز همچنــان در خیابــان هــا شــاهد‬ ‫حضــور انبــوه مــردم هســتیم‪ .‬هنــوز هــم‬ ‫در شــهرها و روســتاها‪ ،‬مــردم بــرای شــادی‬ ‫عروســی‪ ،‬شــیون عزاهــا و یــا دورهــم‬ ‫نشــینی‪ ،‬در خانــه هــا جمــع مــی شــوند‪،‬‬ ‫هنــوز هــم مســافرت مــی رونــد‪.‬‬ ‫بســیاری از مــردم بــی خیــال توصیــه هــا‪،‬‬ ‫بــه بهانــه ای‪ ،‬از خانــه بیــرون مــی زننــد و‬ ‫در بــازار و کــوی و بــرزن حاضــر مــی شــوند‪.‬‬ ‫در خانــه نمانــدن‪ ،‬بــه معنــای ایــن اســت کــه‬ ‫تــن را در معــرض بیمــاری قــرار دهیــم‪ ،‬بــی‬ ‫خیالــی و نداشــتن دغدغــه کرونــا‪ ،‬بــه معنــان‬ ‫همدســتی بــا ایــن ویــروس اســت‪ ،‬در خانــه‬ ‫نمانــدن یعنــی کمــک کــرده ایــم تــا کرونــا‬ ‫جــان بگیــرد بــرای جــان ســتاندن‪.‬‬ ‫مســووالن مــی گوینــد اگــر همــه مــردم‬ ‫دغدغــه کنتــرل و کاهــش ایــن بیمــاری را‬ ‫نداشــته باشــند‪ ،‬حتــی بــا بســیج همــه امکانات‬ ‫و نهادهــا و دســتگاه هــا هــم نمی تــوان ایــن‬ ‫بیمــاری را مهــار کــرده و شکســت داد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــرای حفــظ جــان‪ ،‬بــا کســی تعارف‬ ‫نداشــته باشــید‪ ،‬در را بــه روی اجتمــاع هــا‬ ‫ببندیــد‪ ،‬در خانــه بمانیــد تــا ایــن بیمــاری را‬ ‫بــی خانمــان کنیــم‪.‬‬ ‫سازمان اگهی ها‬ ‫‪017 - 32320420‬‬ ‫‪#‬کرونا را‬ ‫شکست میدهیم‪.‬‬ ‫شــهردار اســفراین گفــت‪ :‬عــاوه بــر تعطیلــی یــک روزه ایــن بــازار‪ ،‬بــر اســاس تصمیــم ســتاد پیشــگیری از ویــروس‬ ‫کرونــا‪ ،‬فعالیــت دستفروشــان ایــن بــازار نیــز از یکشــنبه تــا اطــاع بعــدی ممنــوع شــده اســت‪.‬‬ ‫محســن لعــل قــادری افــزود ‪ :‬ایــن اقــدام بــا هــدف جلوگیــری از حضــور مــردم به صــورت اجتماعات پرتراکــم و پر رفت‬ ‫و امــد‪ ،‬کــه احتمــال شــیوع بیمــاری کرونــا در ان بیشــتر اســت‪ ،‬انجــام می گیرد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬شــهرداری‪ ،‬مســوول اجــرای مصوبــه ســتاد پیشــگیری از شــیوع کرونــا در حــوزه دستفروشــان اســت و‬ ‫مدیریــت حــوزه اصنــاف نیــز برعهــده اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و اتــاق اصنــاف شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫کووید‪ ،19-‬بازار‬ ‫نواب اسفراین‬ ‫را تعطیل کرد‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬اسفند‪1398‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫چهار هزار بسته بهداشتی‬ ‫برای مقابله با کرونا بین‬ ‫شهروندان گنبدی توزیع‬ ‫می شود‬ ‫شــهردار گنبــدکاووس در شــرق اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬چهــار هزار بســته بهداشــتی‬ ‫شــامل دســتکش‪ ،‬مایــع ضدعفونی کننــده و‬ ‫ماســک بــا هــدف مقابلــه بــا شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا تهیــه شــده و از اواســط هفتــه‬ ‫جــاری میــان شــهروندان ایــن شــهر توزیــع‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫منصــور طعنــه گنبــدی اظهارداشــت‪ :‬ایــن‬ ‫بســته های بهداشــتی بــا دو میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار توســط شــهرداری ســفارش داده‬ ‫شــده کــه بعــد از تحویــل بالفاصلــه از چنــد‬ ‫روز اینــده کار توزیــع انهــا اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توزیع این بســته های بهداشــتی‬ ‫میــان شــهروندان محــات اســیب پذیر‬ ‫بازافرینــی شــهری گنبــدکاووس شــامل‬ ‫ســیداباد‪ ،‬بدلجــه‪ ،‬مدرســی و چای بوییــن‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــهردار گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه‬ ‫اهمیــت انجــام ضدعفونــی امــکان عمومــی‬ ‫در پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫گفــت‪ :‬ضدعفونــی نــاوگان حمــل و نقــل‬ ‫عمومــی شــامل اتوبوس هــا‪ ،‬مینی بوس هــا‬ ‫و تاکســی های خطــی و اژانس هــا‪،‬‬ ‫ایســتگاه های اتوبــوس و اتــش نشــانی‪،‬‬ ‫ســرویس های‬ ‫مســافربری‪،‬‬ ‫ترمینــال‬ ‫بهداشــتی عمومــی ســطح شــهر‪ ،‬وســایل‬ ‫بــازی پارک هــا و دو جایــگاه ســی ان جی‬ ‫فعــال در شــهر در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫طعنــه گنبــدی افــزود‪ :‬از ســاعت ‪ ۲۴‬امشــب‬ ‫بــا همــکاری کل مجموعــه اتش نشــانی و‬ ‫خدمــات شــهری شــهرداری‪ ،‬کار ضدعفونــی‬ ‫معابــر اصلــی و فرعــی گنبــدکاووس بــا‬ ‫اســتفاده از ماشــین اتش نشــانی و‬ ‫پمپ هــای دســتی قابــل حمــل بــا نفــر اغــاز‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن ســاختمان‬ ‫فرمانــداری‪ ،‬دادگســتری‪ ،‬شــهرداری و‬ ‫گنبــدکاووس‬ ‫عمومــی‬ ‫پارکینگ هــای‬ ‫ضدعفونــی شــده و بــا همــکاری بانک هــا‬ ‫در تامیــن مایــع ضدعفونــی کننــده‪ ،‬تمــام‬ ‫بانک هــای ســطح شــهر بــه عنــوان محل هــای‬ ‫پرتــردد ضدعفونــی می شــوند‪.‬‬ ‫شــهردار گنبــدکاووس گفــت‪ :‬توزیــع ماســک‬ ‫و دســتکش بیــن کارگــران خدمــات شــهری‬ ‫و فضــای ســبز‪ ،‬کارکنــان اداری شــهرداری‬ ‫گنبــدکاووس بــا هــدف ارتقــای ســامت انــان‬ ‫در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫شــهر گنبــدکاووس بــا افــزون بــر ‪ ۱۶۰‬هــزار‬ ‫نفــر جمعیــت و حــدود ‪ ۲۸‬کیلومتــر مربــع‬ ‫وســعت‪ ،‬دومیــن شــهر بــزرگ اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫استقرار کیت ازمایشگاهی‬ ‫تشخیص کرونا در گلستان‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬طــی روزهــای‬ ‫اتــی ازمایــش نمونه هــای افــراد مشــکوک بــه‬ ‫ویــروس کرونــا در اســتان انجــام خواهــد شــد و‬ ‫ازمایشــات دیگــر بــه تهــران ارســال نمی شــود‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس بــا تاکیــد بــر رعایــت‬ ‫بهداشــت فــردی توســط همــه مــردم‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬مقــرر شــده شــهرداری هــا و دهیــاری‬ ‫هــا بــا همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی‪،‬‬ ‫نیروهــای نظامــی و انتظامــی نســبت بــه‬ ‫ضدعفونــی ســازی معابــر اقــدام کننــد و‬ ‫همچنیــن کمبودهــای اســتان در زمینــه‬ ‫ماســک و مــواد ضدعفونــی کننــده بــزودی‬ ‫مرتفــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬کاهــش ســاعت کار ادارات در‬ ‫راســتای کاهــش ارتباطــات صــورت گرفتــه امــا‬ ‫رونــد کار تعطیــل نشــده اســت و مــردم بایــد تــا‬ ‫انجــا کــه ممکــن اســت از ظرفیــت الکترونیکــی‬ ‫بــرای فعالیــت هــای خوداســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫هم اســتانی ها می تواننــد بــا تمــاس بــه‬ ‫شــماره ‪ ،۳۱۵۰‬هــر ســوالی در خصــوص‬ ‫ویــروس کرونــا دارنــد را بپرســند‪.‬‬ ‫‪ ،‬بــا اســتقرار ازمایشــگاه کیــت تشــخیص‬ ‫کرونــا در اســتان‪ ،‬در صــورت نیــاز در هــر‬ ‫شــبانه روز حتــی می تــوان هــزار نمونــه را‬ ‫ازمایــش کــرد‪.‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪237‬‬ ‫کرونا ‪،‬عامل کسادی بازار شب عید شرق گلستان‬ ‫فرمانده سپاه استان خراسان شمالی‪:‬‬ ‫بیمارستان ‪ ۶۴‬تختخوابی‬ ‫جواداالئمه (ع) به‬ ‫بهره برداری می رسد‬ ‫شــیوع ویــروس ناشــناخته و خطرنــاک کرونــا کــه‬ ‫از حــدود دو هفتــه پیــش ابتــدا مهمــان ناخوانــده ‬ ‫برخــی اســتان ها شــد و اکنــون در بیشــتر‬ ‫اســتان ها از جملــه گلســتان حضــور یافتــه‪ ،‬اثــار‬ ‫ناخوشــایندی بــر بخش هــای مختلــف جامعــه‬ ‫بویــژه اقتصــاد و بــازار گذاشــته و کســب و کار‬ ‫بازاریــان را در اســتانه ســال نــو بســیار کــم رونــق و‬ ‫بــه عبارتــی کســاد کرده اســت‪.‬‬ ‫خلوتــی شــهرهای اســتان گلســتان بویــژه‬ ‫مناطــق شــرقی ان و حضــور کمرنــگ مــردم در‬ ‫بــازار‪ ،‬پاســاژها و واحدهــای صنفــی در روزهــای‬ ‫اخیــر‪ ،‬حکایــت از جــدی گرفتــن توصیه هــا و‬ ‫هشــدارهای متولیــان بهداشــت و ســامت‬ ‫جامعــه درخصــوص شــیوع ویــروس کرونــا و‬ ‫تــاش بــرای قطــع زنجیــره انتقــال ان از ســوی‬ ‫مــردم ایــن خطــه از ایــران اســامی دارد‪.‬‬ ‫مردمــی کــه تــا همیــن هفتــه گذشــته‬ ‫و رســیدن ویــروس کرونــا بــه گلســتان‪،‬‬ ‫توصیه هــا و هشــدارهای متولیــان را چنــدان‬ ‫جــدی نگرفتــه بودنــد امــا از هفتــه جــاری و بــا‬ ‫شــیوع بیشــتر ایــن ویــروس‪ ،‬گویــی اســترس‬ ‫و نگرانــی بــر انهــا مســتولی گشــته و اکنــون‬ ‫حضــوری بســیار کمرنــگ در شــهر و بــازار دارنــد‬ ‫و ترجیــح می دهنــد‪ ،‬بیشــتر در خانــه بماننــد‪.‬‬ ‫بــدون تردیــد مانــدن در خانــه و پرهیــز از‬ ‫حضــور در اجتماعــات و تجمعــات غیرضــرور‪،‬‬ ‫در کنــار رعایــت اصــول بهداشــت فــردی و‬ ‫عمومــی بهتریــن راه بــرای قطــع زنجیــره‬ ‫انتقــال ایــن بیمــاری ناشــناخته اســت‪ ،‬بــا‬ ‫ایــن حــال نبایــد از اثــرات منفــی ایــن ویــروس‬ ‫بــر بخش هــای مختلــف جامعــه بویــژه کــم‬ ‫رونقــی کســب و کار بازاریــان غافــل بــود‪.‬‬ ‫درحالــی کــه مــاه اســفند معمــوال در نــزد‬ ‫کســبه و بازاریــان‪ ،‬مــاه گُل بــازار و شــلوغی‬ ‫ان بــه دلیــل افزایــش خریــد مــردم بــرای‬ ‫نــوروز و عیــد اســت امــا امســال‪ ،‬داســتان بــه‬ ‫ســبب حضــور مهمــان ناخوانــده ای بــه نــام‬ ‫کرونــا کــه هنــوز تــاش محققــان بــرای کشــف‬ ‫داروی درمــان ان بــه نتیجــه نرســیده‪ ،‬بســیار‬ ‫متفــاوت شــده اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه در روزهــای اخیــر کــم رونقــی و‬ ‫کســادی بــازار بــه ســبب حضــور ایــن ویــروس‬ ‫ناشــناخته در غالــب صنــوف قابــل مشــاهده‬ ‫اســت امــا ایــن تاثیــر در برخــی صنف هــا از‬ ‫جملــه «البســه و پوشــاک‪ ،‬کیــف و کفــش‬ ‫و بزازی هــا (پارچــه فروش هــا) کــه بیشــتر‬ ‫اقــام مــورد نیــاز مــردم بــرای عیــد نــوروز‬ ‫نیــز از همیــن چنــد صنــف اســت‪ ،‬بــه گفتــه‬ ‫فروشــندگان و فعــاالن ایــن رســته ها‪ ،‬بــه‬ ‫مراتــب بیشــتر بــوده اســت‪.‬‬ ‫اکنــون میــزان فــروش ایــن صنــوف بســیار‬ ‫کاهــش و بــه گفتــه بیشــتر کســبه و‬ ‫فروشــندگان ان بــه صفــر رســیده و ایــن‬ ‫امــر مشــکالتی را بــرای انهــا در پرداخــت‬ ‫دیون شــان بــه تولیدکننــدگان‪ ،‬پرداخــت‬ ‫چک هــا‪ ،‬اقســاط بانکــی و اجــازه مغــازه و یــا‬ ‫تامیــن مخــارج زندگــی ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از کســبه گنبــدکاووس درایــن خصــوص بــه‬ ‫ایرنــا گفــت کــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا بویــژه از‬ ‫اول هفتــه جــاری‪ ،‬فــروش بســیاری از کســبه از‬ ‫جملــه بنــده تقریبــا بــه صفــر رســیده و برخــاف‬ ‫ســال گذشــته در همیــن زمــان کــه مغازه هــا‬ ‫مشــتری زیــادی داشــتند‪ ،‬االن در کل روز بــه نــدرت‬ ‫یــک یــا دو مشــتری بــه مغــازه مــا ســر می زنــد‪.‬‬ ‫مهــدی دریایــی کــه بــه کفش فروشــی‬ ‫اشــتغال دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬بنــده و بســیاری از‬ ‫همکارانــم بــرای خریــد شــب عیــد و بــه امیــد‬ ‫فــروش اجنــاس خریــداری شــده در اســتانه‬ ‫نــوروز‪ ،‬بــه تولیدکننــدگان‪ ،‬چــک دادیــم ولــی‬ ‫االن بــا کســادی بــازار بــا مشــکل پــاس کــردن‬ ‫چک هــای خــود مواجــه هســتیم‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از کســبه صنــف پوشــاک در پاســاژ‬ ‫موســوم بــه دریایــی هــم گفــت‪ :‬امســال بــازار بــه‬ ‫دلیــل گرانــی اجنــاس نســبت بــه ســال قبــل کمی‬ ‫ضعیــف شــده بــود کــه بــا انتشــار خبــر شــیوع‬ ‫کرونــا در ایــران و گلســتان بویــژه درهفتــه جــاری‬ ‫کــه مســووالن از مــردم خواســتند در خانه هــای‬ ‫خــود بماننــد‪ ،‬بشـدّت کســاد شــد‪.‬‬ ‫متیــن دریایــی افــزود‪ :‬عــاوه بــر مشــکل‬ ‫پــاس نشــدن چــک کســبه کــه در دســت‬ ‫تولیدکننــدگان تهرانــی اســت‪ ،‬درصــورت‬ ‫اســتمرار وضعیــت شــیوع کرونــا‪ ،‬بســیاری از‬ ‫البســه و پوشــاک کــه ویــژه فصــل بهــار اســت‪،‬‬ ‫بــا تغییــر فصــل روی دســت کســبه می مانــد و‬ ‫ایــن مشــکل کســبه را مضاعــف خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از کســبه گنبــدکاووس نیــز بــا‬ ‫اشــاره بــه رکــود شــدید فــروش اجنــاس بــه‬ ‫ســبب شــیوع کرونــا‪ ،‬گفــت‪ :‬واحــد صنفــی‬ ‫بســیاری از کســبه در ایــن شهرســتان‬ ‫اســتیجاری اســت کــه معمــوال اجــاره چنــد‬ ‫میلیونــی می پردازننــد و کســادی بــازار ایــن‬ ‫ایــام کــه همــه امیــد کســبه بــه فــروش دم‬ ‫عیــد اســت‪ ،‬مشــکالت زیــادی بــرای کســبه‬ ‫ایجــاد کرده اســت‪.‬‬ ‫قربانعلــی ســارانی افــزود‪ :‬عــاوه بــر مشــکالت‬ ‫کســبه در پــاس کــردن چک هــا و پرداخــت‬ ‫اجــاره واحــد صنفــی‪ ،‬برخــی کســبه از جملــه‬ ‫بنــده مســتاجر هــم هســتم کــه اجــاره خانــه و‬ ‫مهمتــر از ان مخــارج زندگــی را هــم بایســتی بــر‬ ‫مشــکالت کســبه اضافــه کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت توجــه مســووالن‬ ‫بــرای رفــع مشــکالت کســبه‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫رایزنــی بــا بانک هــا بــرای برگشــت نــزدن چــک‬ ‫کســبه کــه بــرای مــاه اســفند و یــا فروردیــن‬ ‫بــه تولیدکننــدگان داده شــده‪ ،‬اعمــال برخــی‬ ‫معافیت هــای مالیاتــی و پرداخــت تســهیالت‬ ‫بــدون کارمــزد در کوتاهتریــن زمــان بــه‬ ‫کســبه‪ ،‬از انتظــارات بازارایــان از دولــت و‬ ‫مســووالن اســت‪.‬‬ ‫ســیدمختوم یکــی از واحدهــای عمــده‬ ‫فــروش پوشــاک در گنبــدکاووس نیــز بــا‬ ‫اعــام کســادی شــدید بــازار شــب عیــد گفــت‪:‬‬ ‫بــا وضعیــت پیــش امــده در بــازار همــه‬ ‫افــراد اعــم از تولیدکننــده‪ ،‬عمده فــروس و‬ ‫خُرده فروشــان متضــرر شــدند و هیــچ یــک از‬ ‫انهــا توانایــی پــاس کــردن چک هــا را ندارنــد‬ ‫کــه البتــه بــا صحبت هایــی کــه بــا برخــی‬ ‫تولیدکننــدگان داشــتم‪ ،‬انهــا هــم بــا مشــاهده‬ ‫وضعیــت‪ ،‬فرصــت پرداخــت دیــون از ســوی‬ ‫مشــتریان خــود را چنــد هفتــه ای تمدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬درصــورت اســتمرار شــرایط فعلــی‪،‬‬ ‫عقــب انداختــن زمــان پــاس شــدن چــک بــه‬ ‫بعــد هــم مشــکلی از مشــکالت کســبه حــل‬ ‫نخواهــد کــرد و بــه نظــر می رســد دولــت بایســتی‬ ‫تمهیــدات الزم بــرای بازاریــان بیندیشــد‪.‬‬ ‫ایــوب ثمــری دیگــر کاســب گنبــدی کــه در‬ ‫صنــف فــروش پارچــه فعالیــت دارد نیــز بــه ایرنــا‬ ‫گفــت‪ :‬کســادی شــدید بــازار در هفتــه جــاری‬ ‫ســبب شــده تــا برخــی از واحدهــا بــه ســبب‬ ‫تــرس از مبتــا شــدن بــه ویــروس کرونــا حتــی‬ ‫اقــدام بــه بــاز کــردن مغــازه خــود نیــز نکننــد و یــا‬ ‫ســاعت کاری خــود را بســیار کــم نماینــد‪.‬‬ ‫مبصــر‪ ،‬دیگــر کاســب رســته‬ ‫امانگلــدی‬ ‫ّ‬ ‫پوشــاک گنبــدکاووس نیــز گفــت کــه امســال‬ ‫بــرای خریــد اجنــاس شــب عیــد مجبــور شــدم‬ ‫وســیله نقلیــه خــود را بفروشــم بــه امیــد اینکــه‬ ‫بــازار شــب عیــد رونــق داشــته باشــد و از محــل‬ ‫درامدهایــم‪ ،‬مجــددا خــودروی خــود را خریــداری‬ ‫و مخــارج خانــواده ام را نیــز تامیــن کنــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــیوع بیمــاری کرونــا و کســادی‬ ‫شــدید بــازار فــروش‪ ،‬بســیاری از برنامه هــای‬ ‫بنــده و دیگــر کســبه هماننــد مــن را بــه هــم‬ ‫زد و اکنــون مانده ایــم کــه چــکار کنیــم البتــه‬ ‫مــردم حــق دارنــد کــه بــرای حفــظ ســامت‬ ‫خــود بــه بــازار مراجعــه نکننــد بــا ایــن حــال‬ ‫مســووالن بایســتی درایــن شــرایط و بــرای رفع‬ ‫مشــکل بــازار و کســبه چــاره اندیشــی نماینــد‪.‬‬ ‫صفرمحمــد دســتمرد بــه همــراه چنــد تــن‬ ‫دیگــر از کســبه پاســاژ موســوم بــه «قره یــی»‬ ‫گنبــدکاووس هــم کــه از نبــود مشــتری بــه‬ ‫ســبب شــیوع کرونــا دور هــم جمــع شــده‬ ‫بودنــد و اخریــن امــار یــن بیمــاری و تحــوالت‬ ‫بــازار را بــا هــم بررســی می کردنــد‪ ،‬هــم بــه‬ ‫ایرنــا گفــت‪ :‬کســادی بــازار شــب عیــد در‬ ‫کنــار تعطیلــی بزرگتریــن بــازار هفتگــی ایــن‬ ‫شهرســتان ســبب شــده تــا فــروش روزانــه‬ ‫بیشــتر کســبه بــه صفــر برســد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برخی کســبه در این ایام اجناس‬ ‫خــود را در بــازار هفتگــی عرضــه می کردنــد امــا‬ ‫بــا تعطیلــی ان‪ ،‬اجنــاس خریــداری شــده روی‬ ‫دســت انهــا مانده اســت‪.‬‬ ‫درهمیــن پیونــد رییــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت گنبــدکاووس نیــز بــه ایرنــا گفــت کــه‬ ‫بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا و اعــام کمپیــن‬ ‫مانــدن در خانــه‪ ،‬فــروش بیشــتر واحدهــای‬ ‫صنفــی بــه جــز توزیع کننــدگان اقــام بهداشــتی‬ ‫و ضدعفونــی کننــده و خــوارو بارفروشــان و‬ ‫موادغذایــی‪ ،‬کســاد شده اســت‪.‬‬ ‫خلیــل رجبلــی افــزود‪ :‬البتــه دولــت در‬ ‫روزهــای گذشــته برخــی تمهیــدات از جملــه‬ ‫بــه تعویــق انداختــن چنــد ماهــه پرداخــت‬ ‫اقســاط بانکــی و دیــون مالیاتــی و نیــز بیمــه‬ ‫تامیــن اجتماعــی بــرای مــردم و واحدهــای‬ ‫صنفــی پیش بینــی کــرده و بــدون تردیــد در‬ ‫صــورت نیــاز تصمیمــات دیگــری هــم در اینــده‬ ‫اتخــاذ و ابــاغ خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬معمــوال مــاه اســفند از بهتریــن‬ ‫ماه هــای فــروش کســبه اســت امــا امســال بــه‬ ‫دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا بــا مشــکل کســادی‬ ‫بــازار مواجــه شــدند و حتــی نمایشــگاه های‬ ‫فــروش بهــاره کــه قبــا پیش بینــی شــده بــود‬ ‫نیــز لغــو شــد بــا ایــن حــال در صــورت مســاعد‬ ‫شــدن شــرایط در روزهــای اینــده‪ ،‬برخــی‬ ‫فروشــگاه های بــزرگ در گنبــدکاووس کــه بــرای‬ ‫فــروش فوق العــاده اعــام امادگــی کرده انــد‪ ،‬بــا‬ ‫نظــارت بازرســان ایــن اداره و تعزیــرات حکومتــی‬ ‫فــروش ویــژه خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫رجبلــی گفــت‪ :‬بــازار گنبــدکاووس کــه افــزون‬ ‫بــر ‪ ۱۲‬هــزار واحــد صنفــی فعــال دارای‬ ‫پروانــه کســب دارد‪ ،‬بزرگتریــن بــازار در شــرق‬ ‫گلســتان اســت و در ایام مختلف ســال بویژه‬ ‫در اســتانه ســال نــو‪ ،‬جمــع زیــادی از مــردم ‪۶‬‬ ‫شهرســتان دیگــر واقــع در شــرق اســتان بــرای‬ ‫خریــد بــه ایــن شهرســتان مراجعــه می کننــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال بــه نظــر می رســد‪ ،‬اگرچه شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا امســال و در اســتانه ســال نــو‪،‬‬ ‫بــازار کســبه را در بیشــتر اســتان های درگیــر‬ ‫کســاد کــرده امــا دولــت و مســووالن ذیربــط‬ ‫بایســتی در کنــار توجــه جــدی بــه ســامت‬ ‫عمومــی مــردم‪ ،‬تمهدیداتــی را هــم بــرای‬ ‫حمایــت از بازاریــان و کســبه ان بیندیشــند‪.‬‬ ‫نیمــی از جمعیــت یــک میلیــون و ‪۹۰۰‬‬ ‫هــزار نفــری گلســتان در هفــت شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬رامیــان‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬مینودشــت‪،‬‬ ‫گالیکــش‪ ،‬کاللــه و مراوه تپــه ســکونت دارنــد‬ ‫و گنبــدکاووس بــه تنهایــی بــا ‪ ۳۵۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت‪ ،‬بزرگتریــن شهرســتان ایــن خطــه از‬ ‫میهــن اســامی و نیــز دومیــن شهرســتان بــزرگ‬ ‫اســتان گلســتان بــه شــمار می رود‪/.‬ایرنــا‬ ‫فرمانــده ســپاه خراســان شــمالی از ارتقــاء مرکــز‬ ‫جراحــی محــدود جواداالئمه (ع) به بیمارســتان ‪۶۴‬‬ ‫تخت خوابــی خبــر داد و گفــت‪ :‬تمامــی مجوزهــای‬ ‫الزم اخــذ شــده کــه بــا تکمیــل پــروژه بـه زودی ایــن‬ ‫بیمارســتان بــه بهره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫ســردار ابوالقاســم چمــن بــا اشــاره بــه ســفر‬ ‫فرمانــده ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــه‬ ‫خراسان شــمالی و تعهــدات ایــن ســفر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در ســفر ســردار ســامی بــه خراســان‬ ‫شــمالی کــه بــرکات فراوانــی هم بــرای مردم اســتان‬ ‫و هــم بــرای بســیج داشــت‪ 35 ،‬میلیــارد تومــان در‬ ‫حوزه هــای مختلــف جهــت اجــرای پروژه هــای ســپاه‬ ‫تخصیــص داده شــد کــه تاکنــون ‪ 11‬میلیــارد تومــان‬ ‫ان بــه اســتان ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ 8‬میلیــارد و ‪ 500‬میلیــون‬ ‫تومــان اعتبــار جهــت تکمیــل جــاده پیربــز بــه‬ ‫بجنــورد پیش بینــی شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ســپاه‬ ‫پاســداران خــود را موظــف کــرده کــه اقدامــات‬ ‫مربــوط بــه ابنیــه و پــل جــاده پیربــز بــه بجنــورد‬ ‫را انجــام دهــد کــه تــا ایــن لحظــه ‪ 50‬درصــد‬ ‫اعتبــار اجــرای ایــن پــروژه از محــل اعتبارات ســفر‬ ‫ســردار ســامی بــه اســتان ابــاغ شــده و پــس از‬ ‫فروردیــن مــاه ســال اتــی‪ ،‬عملیــات اجرایــی ایــن‬ ‫پــروژه توســط قــرارگاه خاتــم کــه مجــری پــروژه‬ ‫اســت شــروع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه خراســان شــمالی از ارتقــا مرکــز‬ ‫جراحــی محــدود جواداالئمــه (ع) بــه بیمارســتان‬ ‫‪ 64‬تخت خوابــی خبــر داد و بیــان داشــت‪ :‬تمامــی‬ ‫مجوزهــای الزم جهــت ارتقــا مرکــز جراحی محدود‬ ‫بــه بیمارســتان ‪ 64‬تخت خوابــی اخــذ شــده و‬ ‫هــم اکنــون ایــن پــروژه از پیشــرفت فیزیکــی ‪70‬‬ ‫درصــد برخــوردار اســت ضمن اینکه در ســفر اخیر‬ ‫نماینــده رهبــری به خراســان شــمالی قــول تجهیز‬ ‫‪ 10‬میلیــارد تومانــی ایــن بیمارســتان از دفتــر مقــام‬ ‫معظــم رهبــری گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫چمــن بــا اشــاره بــه احــداث بزرگتریــن مجموعــه‬ ‫ابــی اســتان توســط ســپاه پاســداران انقــاب‬ ‫اســامی در خراسان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫در ســفر ســردار ســامی بــه خراســان شــمالی‬ ‫چهــار میلیــارد تومــان بــه منظــور اجــرای پــروژه‬ ‫بزرگتریــن مجموعــه ابــی اســتان تخصیــص داده‬ ‫م اکنــون ‪ 100‬درصــد ایــن مبلــغ بــه‬ ‫شــد کــه هــ ‬ ‫اســتان ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫توزیع اقالم بهداشتی‬ ‫رایگان بین مردم‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬بســته های بهداشــتی شــامل‬ ‫ماســک‪ ،‬مایــع ضدعفونی کننــده و دســتکش از‬ ‫ســوی وزارت بهداشــت در بین هموطنان توزیع‬ ‫خواهــد شــد تــا مــردم از ان منتفــع شــوند‪.‬‬ ‫دکتــر ســید احمــد هاشــمی در مجمــع‬ ‫فوق العــاده شــورای هماهنگــی روابــط عمومــی‬ ‫اســتان کــه بــه منظــور اگاه ســازی نســبت بــه‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا برگــزار شــد‪ ٬‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در شــرایط فعلــی اســتفاده از ماســک‬ ‫تنهــا بــرای افــرادی توصیــه می شــود کــه عالئــم‬ ‫ســرماخوردگی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اقبــال مــردم بــه منظــور‬ ‫اســتفاده از ماســک زیــاد شــده اســت‪ ٬‬افــزود‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر ماســک هایی کــه در ســطح‬ ‫بــازار مــردم از ان اســتفاده می کننــد بیشــتر از‬ ‫‪ 2‬ســاعت پاســخگو نیســت و بعد از دو ســاعت‪٬‬‬ ‫خــود ماســک منشــا الودگــی بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه همــگان بــه منظــور‬ ‫کاهــش اثــار روانــی ایــن بیمــاری بایــد در کنــار‬ ‫یکدیگــر کمــک کننــد‪ ٬‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬متاســفانه‬ ‫بــار روانــی ویــروس کرونــا کــه در عمــوم مــردم‬ ‫ایجــاد شــده‪ ٬‬بیشــتر از خــود ویــروس مــردم را ازار‬ ‫می دهــد لــذا بایــد در کنــار یکدیگــر و در راســتای‬ ‫کاهــش اثــار روانــی ایــن ویــروس گام برداریــم‪.‬‬ ‫هاشــمی در خاتمــه از توزیــع پکیــج بهداشــتی‬ ‫وزارت بهداشــت در ســطح اســتان بــه منظــور‬ ‫پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا خبــر داد و‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬بــه منظــور کنتــرل جو روانــی ایجاد‬ ‫شــده در کشــور‪ ،‬بســته هــای بهداشــتی شــامل‬ ‫ماســک‪ ،‬مایــع ضدعفونی کننــده و دســتکش از‬ ‫ســوی وزارت بهداشــت در بیــن هموطنــان توزیــع‬ ‫خواهــد شــد تــا مــردم از ان منتفــع شــوند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫لزوم تردد‬ ‫با زنجیر چرخ‬ ‫در محور‬ ‫توسکستان‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬اسفند ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪ ۶‬واحد خبازی متخلف‬ ‫پلمب شدند‬ ‫پلمــب ‪ ۶‬واحــد خبــازی متخلــف بــه دلیــل‬ ‫رعایــت نکــردن مســائل بهداشــتی در مقابلــه‬ ‫بــا کرونــا در گنبــدکاووس و ازادشــهر‪ ،‬غــرس‬ ‫هــزار اصلــه نهــال مثمــر در گالیکــش و‬ ‫کاشــت ‪ ۱۰‬هــزار اصلــه نهــال در کاللــه از‬ ‫اخبــار مهــم شــرق اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بــا اجــرای طــرح نظــارت‬ ‫بــر نانوایی هــا بــا همــکاری کارشناســان ایــن‬ ‫اداره‪ ،‬مرکــز بهداشــت و اداره اماکــن ناجــا‪ ،‬پنــج‬ ‫واحــد خبــازی متخلــف بــه دلیــل رعایــت نکــردن‬ ‫مســائل بهداشــتی مقابلــه بــا شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا در ســطح شهرســتان پلمــب شــد‪.‬‬ ‫خلیــل رجبلــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار‬ ‫ایرنــا افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه احتمــال انتقــال‬ ‫ویــروس کرونــا از طریــق نــان و بــر اســاس‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی مبنــی بــر‬ ‫ممنوعیــت عرضــه نــان در خواربارفروشـی ها‪،‬‬ ‫بــا همــکاری دســتگاه های مرتبــط اقــدام بــه‬ ‫جمــع اوری و امحــای نان هــای عرضــه شــده‬ ‫در ایــن محل هــا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در صورتــی کــه واحدهــای‬ ‫خبــازی اقــدام بــه فــروش نــان در‬ ‫خواربارفروش ـی ها کننــد‪ ،‬نســبت بــه پلمــب و‬ ‫کســر ســهمیه انهــا اقــدام می شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه ممنوعیــت‬ ‫فعالیــت کافــه رســتوران ها و واحدهــای‬ ‫بازی هــای یاران ـه ای و عرضــه کننــده قلیــان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــا اجــرای گشــت های مشــترک تــا‬ ‫کنــون ‪ ۲۲‬واحــدی کــه دســتورالعمل های‬ ‫ابالغــی را رعایــت نکردنــد پلمــب شــده و‬ ‫بازرســی ها همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫رجبلــی افــزود‪ :‬مــردم در صــورت مشــاهده هر گونه‬ ‫تخلــف می تواننــد بــا شــماره های ‪ ۱۲۴‬ســتاد خبــری‬ ‫اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ۱۹۰ ،‬مرکــز بهداشــت‬ ‫و ‪ ۱۱۰‬مرکــز فوریت هــای پلیســی تمــاس بگیرنــد و‬ ‫گــزارش خــود را اعــام کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار ازادشــهر نیــز گفــت‪ :‬در راســتای‬ ‫طــرح تشــدید نظــارت بــر نانوایی هــا‪ ،‬بــا‬ ‫همــکاری فرمانــداری و کارشناســان ادارات‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬مرکــز بهداشــت‬ ‫و اتحادیــه خبــازان‪ ،‬از نانوای هــای ســطح‬ ‫شهرســتان بازدیــد و یــک واحدخبــازی کــه‬ ‫اقدامــات کنترلــی مقابلــه بــا ویــروس کرونــا‬ ‫را رعایــت نکــرده بــود‪ ،‬پلمــب شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومی فرمانداری ازادشــهر‪ ،‬ســید‬ ‫رســول حســینی افــزود‪ :‬از ابتــدای اجــرای طــرح تاکنــون‬ ‫چندیــن بــار تذکــرات الزم بــه واحدهــای خبــازی داده‬ ‫شــده و چنانچــه نانوایــان اقدامــات کنترلــی را رعایــت‬ ‫نکننــد بــا انــان برخــورد قانونــی می شــود‪.‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫شمـاره ‪237‬‬ ‫اغاز ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫ثبــت نــام مرحلــه دوم طــرح اقــدام ملــی مســکن در خراســان شــمالی از امــروز (دوشــنبه) اغــاز‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬ثبــت نــام‬ ‫متقاضیــان دریافــت مســکن در طــرح اقــدام ملــی‪ ،‬تــا فــردا‪ ۲۰ ،‬اســفندماه جــاری مهلــت دارد‪.‬‬ ‫ســیدعبدالمجید نژادصفوی اظهار داشــت‪ :‬در مرحله دوم متقاضیان مســکن در شــهرهای بجنورد‪ ،‬اســفراین‪،‬‬ ‫صفــی ابــاد‪ ،‬سنخواســت‪ ،‬شــوقان‪ ،‬جاجــرم‪ ،‬تیتکانلــو‪ ،‬ایــور‪ ،‬گرمــه و درق مــی تواننــد ثبــت نــام کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن مرحلــه‪ ،‬ظرفیــت مســکن در شــهرهای مختلــف‪ ،‬اعــام نشــده اســت و متقاضیان‬ ‫مــی تواننــد تــا ســاعت ‪ ۲۴‬فــردا‪ ،‬بــا مراجعــه بــه ســامانه ثبــت نــام طــرح اقــدام ملــی مســکن بــه ادرس‬ ‫‪ ،tem.mrud.ir‬نســبت بــه ثبــت نــام در ایــن طــرح اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫نژادصفــوی خاطرنشــان کــرد‪ :‬افــرادی کــه در مرحلــه نخســت ثبــت نــام کــرده و پیامک احراز شــرایط را‬ ‫دریافــت کــرده انــد چنانچــه در بــازه زمانــی اعــام شــده‪ ،‬انصــراف خــود را در ســامانه ثبت کرده باشــند‪،‬‬ ‫مــی تواننــد در ایــن مرحلــه ثبــت نــام کنند‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬متقاضیــان کــه نســبت بــه عــدم احــزار شــرایط در‬ ‫مرحلــه اول ثبــت نــام اعتــراض کردنــد‪ ،‬چنانچــه حائــز شــرایط تشــخیص داده شــوند‪ ،‬نیــازی بــه ثبــت‬ ‫نــام مجــدد نداشــته و در فراینــد قبلــی ثبــت نــام طــرح اقــدام ملــی مســکن قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫ســهم خراســان شــمالی از طــرح اقــدام ملــی‪ ،‬ســاخت حــدود ‪ ۱۰‬هــزار واحــد مســکونی در شــهرها‬ ‫اســت کــه در مرحلــه نخســت‪ ،‬ســاخت پنــج هــزار و ‪ ۴۶۰‬واحــد مســکونی در پنــج شــهر اســتان مــورد‬ ‫تاییــد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ثبــت نــام بــرای طــرح اقــدام ملــی مســکن در حالــی اســت کــه بــه علــت شــیوع کرونــا‪ ،‬مــردم از‬ ‫اجتمــاع هــا و شــلوغی هــا در کافــی نــت هــا‪ ،‬نگــران هســتند‪.‬‬ ‫‪ ۷‬نقاهت‬ ‫ خانه برای‬ ‫بستری بیماران‬ ‫کرونایی در‬ ‫گلستان تجهیز‬ ‫می شود‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت کــه ‪ ۷‬نقاهت خانــه بــرای‬ ‫گذرانــدن دوران پــس از درمــان بیمــاران بهبــود‬ ‫یافتــه کرونــا در ایــن اســتان جانمایــی شــده و در‬ ‫حــال تجهیــز اســت‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس روز شــنبه در نشســت‬ ‫ســتاد مقابلــه بــا ویــروس کرونــای گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬ســاختمان هــای هتــل ورزش‪ ،‬توانبخشــی‬ ‫بهزیســتی‪ ،‬توسکســتان‪ ،‬محــل برگــزاری نمایشــگاه‬ ‫بیــن المللــی‪ ،‬یــک ســالن ورزشــی‪ ،‬مســجد و‬ ‫مدرســه بــرای اســتقرار بهبودیافتــگان کرونــا در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده کــه از ان بــرای گذرانــدن دوران‬ ‫نقاهــت و در صــورت ضــرورت و نیــاز بــرای درمــان‬ ‫مبتالیــان اســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از همــکاری مــردم بــرای حضــور‬ ‫نیافتــن در بوســتان هــای جنگلــی ناهارخــواران‪،‬‬ ‫النگــدره و دیگــر تفرجــگاه هــای گلســتان در روزهای‬ ‫پنجشــنبه و جمعــه قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫تقدیــر اســتاندار گلســتان از مــردم در شــرایطی‬ ‫ساعت اداری دستگاه های اجرایی‬ ‫گلستان کاهش یافت‬ ‫ســاعت اداری دســتگاه های اجرایــی اســتان گلســتان بــرای‬ ‫مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫براســاس مصوبــه امــروز ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در گلســتان‪،‬‬ ‫ســاعت اداری دســتگاه های اجرایــی اســتان از یــک شــنبه کاهــش‬ ‫می یابــد‪.‬‬ ‫ایــن مصوبــه ( یکشــنبه) یازدهــم تــا پنــج شــنبه شــانزدهم‬ ‫اســفندماه اجرایــی می شــود‪ .‬برهمیــن اســاس همــه ادارات‬ ‫دولتــی اســتان در ایــن ایــام از ســاعت ‪ 9‬صبــح شــروع بــه کار‬ ‫خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫همــه مــدارس دولتــی‪ ،‬غیردولتــی‪ ،‬مراکــز و کانون هــای زبــان و‬ ‫اموزشــگاه های ازاد در اســتان نیــز تــا پایــان هفتــه تعطیــل اســت‪.‬‬ ‫زنان شاغل می توانند تا پایان سال به مرخصی بروند‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬زنــان شــاغل در دســتگاه های‬ ‫اجرایــی گلســتان می تواننــد تــا پایان ســال به مرخصــی بروند‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس در جلســه ویــژه بررســی وضعیــت‬ ‫شــیوع کرونــا ویــروس در اســتان گلســتان‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫توصیــه مــا بــه مــردم ایــن اســت کــه خودشــان بهداشــت‬ ‫فــردی را رعایــت کننــد زیــرا هــر قــدر ســطح بهداشــت فــردی‬ ‫بیشــتر شــود مانــع بزرگــی بــرای ابتــا بــه کرونــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گندزدایــی در اماکــن عمومــی اســتان بــا‬ ‫شــدت بیشــتری انجــام می شــود زیــرا ســرمای هــوا‬ ‫محیــط مناســبی بــرای انتقــال ویــروس کرونــا اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار بــا بیــان اینکــه ســاعت اداری در اســتان گلســتان از ‪ 9‬صبــح اغــاز می شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬تمامــی‬ ‫دســتگاه های اجرایــی اســتان گلســتان موظــف هســتند بــه زنــان شــاغل تــا پایــان امســال مرخصــی بدهنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه عرضــه مــواد ضــد عفونــی کننــده در شــهرک صنعتــی اق قــا‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫دســتگاه های اجرایــی مجــار هســتند مــواد ضــد عفونــی کننــده را از هــر محلــی تهیــه و توزیــع کننــد‬ ‫و بهزیســتی و کمیتــه امــداد هــم مکلــف شــدند تــا ایــن اقــام را در اختیــار خانواده هــای تحــت‬ ‫پوشــش خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫حــق شــناس اظهــار امیــدواری کــرد بــا تمهیــدات اندیشــیده شــده از هفته هــای گذشــته و مصوبــات‬ ‫امــروز تــاش کردیــم تــا از شــیوع بیمــاری کرونــا در اســتان پیشــگیری و جلوگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫اســت کــه فرمانــدار گــرگان امــروز شــنبه از‬ ‫حضــور پرتعــداد شــهروندان در تفرجگاه هــا‬ ‫و مناطــق جنگلــی ایــن شهرســتان بــا وجــود‬ ‫گســترش شــیوع بیمــاری کرونــا گالیــه کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان همچنیــن در ایــن‬ ‫نشســت بــر رفــع تجمــع در شــهرداری هــا‬ ‫بــرای دریافــت پروانــه ســاختمانی‪ ،‬جمع اوری‬ ‫دســتفروش هــا در اســتانه ســال نــو‪ ،‬کنتــرل‬ ‫تــردد وســایط نقلیــه از اســتان هــای همجــوار‬ ‫و معرفــی شــهرهای پــاک تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫شــامگاه دیشــب جمعــه گفــت کــه تعــداد‬ ‫تلفــات ناشــی از بیمــاری کرونــا در ایــن اســتان‬ ‫بــه ‪ ۱۷‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۸۸۷‬نفــر‬ ‫مشــکوک بــه کرونــا دارای تنگــی نفــس ســندروم شــدید‬ ‫در بیمارســتان های اســتان بســتری هســتند کــه از ایــن‬ ‫تعــداد ابتــای ‪ ۱۰۴‬نفــر بــه کرونــا قطعــی اســت‪.‬‬ ‫تعطیلی مدارس علمیه به خاطر‬ ‫شیوع ویروس کرونا‬ ‫پاکسازی شبانه معابر و اماکن پرتردد شهر‬ ‫گرگان از سوی شهرداری و سپاه‬ ‫حســن خواجــه مظفــری مســوول روابــط عمومــی مدیریــت حــوزه علمیــه‬ ‫مــردان گلســتان گفــت‪ :‬امــوزش حضــوری ‪ ۲‬هــزار طلبــه در ایــن اســتان بــه‬ ‫خاطــر شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬تعطیــل شــده و امــوزش هــا از طریــق فضــای‬ ‫مجــازی پیگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫حلیمــه قربانــی نــژاد مســوول روابــط عمومــی مدیریــت حــوزه علمیــه‬ ‫زنــان گلســتان نیــز از تشــکیل و فعــال شــدن گــروه هــای مجــازی بــرای‬ ‫امــوزش طلبــه هــا در مدیریــت حــوزه علمیــه خواهــران اســتان خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬تعطیلــی مــدارس علمیــه و مرکــز تخصصــی ایــن مدیریت براســاس‬ ‫تصمیــم اســتانداری و شــیوع ویــروس کرونــا اســت ‪.‬‬ ‫ســعید رنجبــر مســوول روابــط عمومــی جامعــه المصطفــی گــرگان افــزود‪:‬‬ ‫کالس هــای اموزشــی ایــن مرکــز دانشــگاهی نیــز بــه دو صــورت مجــازی و‬ ‫حضــوری زیــر نظــر اســتادان اداره مــی شــود‪.‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫سامانه گویای ‪ ،141‬پل ارتباطی ما با شهروندان گرامی‬ ‫نوب‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه تــاش‬ ‫رســانه هــا و شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫در مســیر اگاهــی بخشــی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫افزایــش اطــاع رســانی بــه مــردم و‬ ‫رعایــت مســایل بهداشــتی مانــع شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا مــی شــود‪.‬‬ ‫دکتــر هــادی حــق شــناس صبــح روز‬ ‫شــنبه ‪ 17‬اســفند در جلســه مشــترک‬ ‫ســتاد پیشــگیری‪ ،‬هماهنگــی و‬ ‫فرماندهــی عملیــات پاســخ بــه بحــران‪،‬‬ ‫کارگــروه ســامت و امنیــت غذایــی‪،‬‬ ‫قــراگاه زیســتی پدافنــد غیرعامــل‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬خوشــبختانه رعایــت مــردم‬ ‫جهــت عــدم حضــور در تفرجــگاه هــا و اماکــن عمومــی قابــل تقدیــر اســت و البتــه بخشــی از مــردم‬ ‫هنــوز ویــروس کرونــا را جــدی نگرفتــه انــد کــه بایــد بــا اطــاع رســانی و حســاس ســازی انهــا مــورد‬ ‫توجــه باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همــه بایــد بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان همــکاری داشــته باشــند و ســخنگوی‬ ‫فعالیــت هــای پزشــکی اســتان شــخص ریاســت دانشــگاه اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان یــاداور شــد‪ :‬همــکاری دهیاریهــا‪ ،‬شــهرداریها‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪ ،‬ســپاه‪،‬‬ ‫نیروهــای نظامــی و انتظامــی در راســتای ضدعفونــی ســازی معابــر شایســته تقدیــر اســت و بایــد‬ ‫رونــد ضدعفونــی ســازی و پاکســازی معابــر بصــورت مســتمر ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫دکتــر هــادی حــق شــناس خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــه عنــوان فضــای پشــتیبان جهــت ســپری کــردن‬ ‫دوران نقاهــت بیمــاران مبتــا بــه کرونــا هتــل ورزش گــرگان بــا همــکاری ســپاه نینــوا‪ ،‬اتــاق بازرگانــی‪،‬‬ ‫اب و فاضــاب‪ ،‬ارتــش‪ ،‬شــهرداری گــرگان‪ ،‬توزیــع بــرق‪ ،‬شــرکت گاز‪ ،‬هــال احمــر‪ ،‬ورزش و جوانــان‬ ‫و ســایر ادارات در حــال تجهیــز اســت و پــس از ان در صــورت لــزوم از مرکــز توانبخشــی بــا همــکاری‬ ‫بنیــاد شــهید و اردوگاه توسکســتان بــا همــکاری بهزیســتی اســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ظرفیــت نیروهــای نظامــی و انتظامــی و ســربازان مــی توانــد در همــکاری جهــت‬ ‫خدمــات بیمارســتانی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه رعایــت مســائل بهداشــتی مهمتریــن مســئله در پیشــگیری از‬ ‫ابتــا بــه کروناســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تــاش مــا عبــور از بحــران بــا حداقــل عــوارض اســت و در ایــن راه بســیج‬ ‫عمومــی در راســتای مقابلــه بــا کرونــا ضــروری اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت در ایــن جلســه تعــدادی از مدیــران گزارشــاتی از اقدامــات و فعالیــت هــای خــود‬ ‫در مســیر مقابلــه بــا ویــروس کرونــا ارائــه کردنــد‪.‬‬ ‫پاکســازی شــبانه معابــر و اماکــن پرتــردد شــهر گــرگان از ســوی‬ ‫شــهرداری و ســپاه گــرگان انجــام شــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا در اســتان گلســتان اماکــن‬ ‫پرتــردد و معابــر و خیابان هــای اصلــی شــهر گــرگان بــا مشــارکت‬ ‫شــهرداری و نیــروی زمینــی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی‬ ‫اســتان ضدعفونــی و گندزدایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫شــهردار گــرگان گفتــه در صــورت مناســب بــودن شــرایط جــوی‬ ‫ایــن کار هــر شــب در مرکــز اســتان انجــام خواهدشــد‪ .‬عــاوه برایــن‬ ‫ضدعفونــی وســایل بــازی و تجهیــزات ورزشــی در پــارک هــای شــهر‬ ‫گــرگان نیــز روزانــه انجــام می شــود‪.‬‬ ‫شــهرداری گــرگان همچنیــن بــرای حفــظ ســامت شــهروندان و‬ ‫پیشــگیری از شــیوع کرونــا‪ ،‬هــر شــب اقــدام بــه ضدعفونــی نــاوگان‬ ‫اتوبــوس و تاکســی درون شــهری می کنــد‪.‬‬ ‫اگهی دعوت به مناقصه عمومی شماره ‪۹۷/۹۸/81‬‬ ‫تا‬ ‫تالش برای عبور از بحران با حداقل عوارض است‬ ‫ناهیــد جعفــری معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان نیــز بــا بیــان رونــد صعــودی‬ ‫شــیوع کرونــا در اســتان از مــردم خواســت عــاوه‬ ‫بــر رعایــت بهداشــت فــردی‪ ،‬بــه قرنطینــه خانگــی‬ ‫ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫ول‬ ‫اگهــی تغییــرات موسســه غیرتجــاری اتحادیــه‬ ‫صنــف تعمیــرکاران و فروشــندگان تلفــن و‬ ‫لــوازم جانبــی شهرســتان گــرگان بــه شــماره‬ ‫ثبــت ‪ 944‬و شناســه ملــی ‪ 14008166861‬بــه‬ ‫استنادصورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ‬ ‫‪ 1398/08/11‬و نامــه شــماره ‪ 2396‬مــورخ‬ ‫‪ 1398/09/05‬اتــاق اصنــاف گــرگان تصمیمــات‬ ‫ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬ســهیل ســیاح کاشــانی بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪،0069996385‬حســن هــروی بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪،2120404429‬مصطفــی باقــری نیــا به شــماره‬ ‫ملی ‪ ،121629378‬ســیدهادی حســینی به شــماره‬ ‫ملــی ‪ 2122702982‬و بنیامیــن هرنــدی بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪2110165057‬بــه ســمت اعضــاء هئیــت مدیــره‬ ‫بــرای مــدت ‪ 4‬ســال انتخــاب گردیدنــد ‪.‬هــدی‬ ‫گالشــی بــه شــماره ملــی ‪ 2121725156‬بــه ســمت‬ ‫مدیراجرائــی بــرای مــدت چهارســال انتخــاب گردید‪.‬‬ ‫عبــاس شــفیعی نیــا بــه کــد ملــی ‪ 2121757104‬بــه‬ ‫ســمت بــازرس اصلــی و مســعود اصغــر پــور بــه کــد‬ ‫ملــی ‪ 2122555114‬بــه ســمت بــازرس علــی البــدل‬ ‫بــرای مــدت ‪ 4‬ســال انتخــاب گردیدنــد‪ .‬روزنامــه‬ ‫کثیراالنتشــار بازار کســب و کار گلســتان جهت نشــر‬ ‫اگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد‪ .‬اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت‬ ‫هــا و موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)799342‬‬ ‫اگهــی تغییــرات موسســه غیرتجــاری اتحادیــه‬ ‫صنــف تعمیــرکاران و فروشــندگان تلفــن و‬ ‫لــوازم جانبــی شهرســتان گــرگان بــه شــماره ثبــت‬ ‫‪ 944‬و شناســه ملــی ‪ 14008166861‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‪1398/08/11‬‬ ‫و نامــه شــماره ‪ 2396‬مــورخ ‪ 1398/09/05‬اتــاق‬ ‫اصنــاف گــرگان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪:‬‬ ‫مصطفــی باقری نیا به شــماره ملــی ‪2121629378‬‬ ‫بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و ســیدهادی‬ ‫حســینی بــه شــماره ملــی ‪ 2122702982‬بــه ســمت‬ ‫نائــب رئیــس اول هیئــت مدیــره و حســن هــروی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 2120404429‬بــه ســمت نائــب‬ ‫رئیــس دوم هیئــت مدیره و ســهیل ســیاح کاشــانی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0069996385‬بــه ســمت دبیــر‬ ‫هیئــت مدیــره و بنیامیــن هرنــدی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 2110165057‬بــه ســمت خزانــه دار موسســه بــرای‬ ‫مــدت ‪ 4‬ســال انتخــاب گردیدنــد‪ .‬کلیــه اســناد و‬ ‫مــدارک و اوراق بهــادار و بانکــی بــا امضــاء خزانــه دار‬ ‫و امضــائ رئیــس و در غیــاب هــر یــک بــا امضــاء‬ ‫نائــب رئیــس اول همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر‬ ‫میباشــد و ســایر مکاتبــات عــادی و اداری بــا امضــاء‬ ‫رئیــس و درغیــاب وی بــا امضــاء نائــب رئیــس اول و‬ ‫نائــب رئیــس دوم همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬و خانــم هــدی گالشــی به شــماره ملی‬ ‫‪ 2121725156‬بــه ســمت مدیراجرائــی بــرای مــدت‬ ‫چهارســال انتخــاب گردیــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک اســتان گلســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و‬ ‫موسســات غیرتجــاری گــرگان (‪)799326‬‬ ‫رئیــس پلیـس راه اســتان گلســتان گفــت‪ :‬تــردد در محــور گــرگان بــه شــاهرود (توسکســتان) فقــط بــا زنجیــر‬ ‫چــرخ امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫علــی عبــدی اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه بــارش شــدید بــرف در ارتفاعــات و لغزندگــی جاده هــا و به منظــور‬ ‫پیشــگیری از حــوادث رانندگــی‪ ،‬تــردد در محــور توسکســتان فقــط بــا زنجیــر چــرخ امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر لــزوم توجــه شــهروندان بــه توصیه هــای پلیــس خصوصــا ً در شــرایط جــوی نامســاعد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬رعایــت مــواردی نظیــر ســرعت مطمئنــه‪ ،‬حفــظ فاصلــه طولــی‪ ،‬حفــظ خونســردی و اطمینــان از‬ ‫ســامت وســیله نقلیــه از ضروریــات اســت‪.‬‬ ‫اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گلســتان در نظــر دارد تجدیــد مناقصــه‬ ‫احــداث‪ ،‬بهســازی و مرمــت پــل هــای حــوزه شهرســتان اق قــا بــه شــماره ‪ ۹۷/98/81‬را از‬ ‫طریــق ســامانه الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد‪ .‬کلیــه مراحــل فراخــوان مناقصــه از دریافــت‬ ‫و تحویــل اســناد مناقصــه تــا ارســال دعوتنامــه از طریــق درگاه ســامانه الکترونیکــی دولــت‬ ‫(ســتاد) انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی‬ ‫مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت‬ ‫در مناقصــه محقــق ســازند تاریــخ انتشــار در ســامانه ‪ ۱۳۹۸/12/21‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫اطالعات و اسناد مناقصه عمومی از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫ مهلت دریافت اسناد مناقصه ساعت ‪ 13:00:00‬تاریخ ‪1398/12/27‬‬‫ مهلت ارسال پاسخ پیشنهاد ها‪ :‬از طریق سامانه ساعت ‪ 13:00:00‬تاریخ ‪1399/01/09‬‬‫ تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه ‪ 1399/01/10‬ساعت ‪ ۹‬صبح‬‫ادرس و اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار‪ :‬گــرگان ‪ -‬میــدان بســیج ‪ -‬ســایت‬‫اداری ‪ -‬مقابــل ضلــع شــرقی اســتانداری‬ ‫ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان کد پستی‬‫‪49189 -37141‬تلفن‪32422572‬داخلی‪۲۴۳‬‬ ‫‪-‬اطالعات تکمیلی در اسناد می باشد‪.‬‬ ‫اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه‪ :‬مرکــز تمــاس‬‫‪ 27313131‬دفتــر ثبــت نــام ‪85193768 -88969737‬‬ ‫جهت کسب اطالعات می توانید به سایت پایگاه ملی مناقصات و مزایدات به‬‫ادرس زیر رجوع نمایید‪.‬‬ ‫ براورد انجام کار ‪ 7،471،757،482‬ریال‬‫‪-‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ 374،۰۰۰،۰۰۰‬ریال‬ ‫ادرس سایت مناقصات و مزایدات ‪http://iets.mporg.ir‬‬‫ادرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‪www.setadiran.ir :‬‬ ‫( شناسه اگهی‪) 798227:‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان ‪ -‬دبیرخانه کمیسیون معامالت‬ ‫محمــد حمیــدی اظهــار کــرد‪ :‬عــدم توجــه خبــازان بــه خطــوط قرمــز ســامت و بی توجهــی بــه رعایــت اصــول بهداشــتی‬ ‫منجــر بــه پلمــب واحــد خواهــد شــد بــا هماهنگــی دادســتانی مرکــز اســتان واحدهــای خبــازی کــه مســوول فــروش نان‬ ‫نداشــته باشــند پلمب می شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه انتقــال ویــروس کرونــا از طریــق کارتخــوان و اســکناس تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجه به اینکــه امکان انتقال‬ ‫ویــروس بــه دلیــل عــدم رعایــت اصــول بهداشــتی وجــود دارد خبــازان موظــف هســتند یــک نفــر را مختــص فــروش نان‬ ‫قــرار دهنــد در غیــر این صــورت بــا واحــد صنفــی متخلــف برخــورد خواهد شــد‪.‬‬ ‫عبور از خط قرمزهای‬ ‫سالمت منجر به‬ ‫پلمب نانوایی ها‬ ‫شهرستانها‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬اسفند‪1398‬‬ ‫کاهش ساعت کار مشاغل صنفی در گلستان‬ ‫ســتاد اســتانی مبــارزه بــا شــیوع کرونــا گلســتان در اطالعیـه ای بــه منظور پیشــگیری از شــیوع ویــروس برای‬ ‫مشــاغل مختلف اســتان محدودیت ســاعت کاری مشــخص کرد‪.‬‬ ‫در ایــن اطالعیــه امــده اســت‪ :‬بــر اســاس مصوبه ســتاد‬ ‫پیشــگیری از شــیوع کرونا در اســتان گلســتان مقرر شــد‬ ‫بــه منظــور جلوگیــری از همــه گیــر شــدن ایــن ویــروس‬ ‫ســاعت کار برخــی مشــاغل محــدود شــود‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس تمــام مشــاغل بــه غیــر از نانوایــی‪،‬‬ ‫قصابــی‪ ،‬مــرغ فــروش‪ ،‬میــوه و تره بــار‪ ،‬خشــکبار‪،‬‬ ‫لبنیــات‪ ،‬فنــی‪ ،‬بهداشــتی و درمانــی تنهــا در فاصلــه‬ ‫زمانــی ســاعت ‪ ۱۲‬ظهــر تــا ‪ ۱۸‬عصــر اجــازه فعالیــت‬ ‫داشــته و در باقــی ســاعات تعطیــل خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫ایــن محدودیــت از فــردا دوشــنبه ‪ ۱۹‬اســفند تــا جمعــه‬ ‫‪ ۲۳‬اســفند ‪ ۹۸‬ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫در اســتان گلســتان تاکنــون ‪ ۱۷۵‬نفــر بــه ویــروس کرونــا مبتــا شــده و تــا روز گذشــته ‪ ۳۱‬نفــر بــر اثــر ایـن ‬ ‫ویــروس جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫از روز گذشته ورود هرگونه خودرو و افراد غیربومی به استان گلستان ممنوع شده است‪.‬‬ ‫همچنیــن از روز گذشــته ورود خــودرو غیربومــی بــه شهرســتان اق قــا و روســتای گردشــگری زیــارت‬ ‫شهرســتان گــرگان ممنــوع شــد‪.‬‬ ‫این اقدامات در راستای پیشگیری از شیوع کرونا ویروس اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫تداوم تعطیلی سینماها‪ ،‬اماکن‬ ‫ورزشی و مراسم تجمعی در استان‬ ‫گلستان‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬تــا اطــاع ثانــوی تئاتــر‪ ،‬ســینما‪ ،‬اماکن‬ ‫ورزشــی و هرگونه تجمع تعطیل اســت زیرا ســامت شــهروندان‬ ‫بــرای مــا از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس دربــاره اخریــن وضعیــت شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا در اســتان و اقدامــات الزم بــرای پیشــگیری از شــیوع‬ ‫ایــن ویــروس در اســتان گلســتان و تــداوم تعطیلــی مــدارس در‬ ‫اســتان اظهــار داشــت‪ :‬نیــاز تــداوم تعطیلــی مــدارس در اســتان‬ ‫گلســتان وجــود دارد و مــا ایــن موضــوع را بــه وزارت بهداشــت‬ ‫اعــام کرده ایــم امــا مقــرر شــد تصمیم گیــری و اعــام قطعــی ان‬ ‫توســط وزارت بهداشــت انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نمی تــوان ایــن موضــوع را کتمــان کــرد کــه‬ ‫اســتان گلســتان نیــز هماننــد بســیاری از اســتان های کشــور‬ ‫فرودگاه بین المللی گرگان برای پیشگیری از‬ ‫شیوع کرونا بین مسافران ضدعفونی شد‬ ‫فــرودگاه بین المللــی گــرگان بــرای پیشــگیری از شــیوع بیمــاری‬ ‫کرونــا بیــن مســافران و کارکنــان ایــن فــرودگاه ضدعفونــی شــد‪.‬‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونــا ســبب شــد تــا اماکــن پرتــردد و عمومــی‬ ‫اســتان گلســتان در روزهــای اخیــر ضدعفونــی و گندزدایــی شــود‪.‬‬ ‫فــرودگاه بین المللــی گــرگان هــم بــه صــورت هفتگــی میزبــان‬ ‫حــدود ‪ 70‬پــرواز اســت کــه مســافران زیــادی از طریــق ایــن‬ ‫پروازهــا جابــه جــا می شــود‪.‬‬ ‫از ایــن پــس قــرار شــد کلیــه ســطوح ترمینــال از قبیــل‬ ‫دســتگاه های ‪ ،ATM‬صندلی هــای مســافر‪،‬گیت های بازرســی‪،‬‬ ‫ســرویس هــای بهداشــتی و غیــره قبــل و بعــد از هــر پــرواز‬ ‫ضدعفونــی شــود‪.‬‬ ‫شروع مبارزه با جوندگان در مزارع کشاورزی شیروان‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهادکشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مبــارزه بــا جوندگان مضــر از هفته جــاری در مزارع‬ ‫و باغ هــا کشــاورزی شهرســتان شــیروان اغــاز شــده اســت کــه تــا پایــان‬ ‫خردادمــاه ســال اینــده ادامــه دارد‪.‬‬ ‫محمــد رضایــی گفــت‪ :‬بــا توجــه به شــرایط اقلیمی‪ ،‬بیشــترین فعالیت‬ ‫مبــارزه در اســتان خراســان شــمالی مربــوط بــه شهرســتان هــای‬ ‫شــیروان و فــاروج اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تمامــی هزینــه هــای مبــارزه بــا جونــدگان مضر(انــواع‬ ‫مــوش) رایــگان اســت‪.‬‬ ‫رضایــی گفــت‪ :‬جونــدگان مضــر در بــاغ هــا و مــزارع از گیاهــان‬ ‫تغذیــه مــی کننــد کــه ایــن امــر موجــب از بیــن رفتــن محصــول‬ ‫و همچنیــن هدررفــت اب بــه علــت ایجــاد حفــره در ایــن عرصــه‬ ‫هــا مــی شــود‪.‬‬ ‫رضایــی افــزود‪ :‬امســال در ســطح ‪ ۴۴۶‬هکتــار بــا جونــدگان بــا اســتفاده از ‪ ۱۰‬هــزار عــدد قــرص فســفید منیزیــم مبارزه‬ ‫شــده است‪.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســاالنه در ســطح اســتان بیــن ‪ ۱۰‬تــا هشــت هــزار‬ ‫هکتــار مبــارزه بــا جونــدگان صــورت مــی گیــرد کــه از ســال‪ ۹۸‬تــا ســال ‪ ۹۷‬در ایــن شهرســتان‪ ،‬هــزار و ‪ ۶۱۷‬هکتــار مبــارزه‬ ‫صــورت گرفتــه اســت کــه طعمــه اســتفاده شــده ســم ‪ ۲۴۵‬کیلوگــرم بــوده اســت‪.‬‬ ‫رضایــی افــزود‪ :‬بــرای جلوگیــری از هرگونــه خســارت بــه بــاغ هــا و مــزارع بــه کشــاورزان توصیــه مــی شــود در‬ ‫مــکان هایــی کــه الودگــی هســت حتمــا اطــاع رســانی شــود و همــکاری هــای الزم را بــرای مقابلــه بــا طعمــه گــذاری‬ ‫جونــدگان بــا جهــاد کشــاورزی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مبتالیــان ویــروس کرونــا در ان وجــود دارد و بیمارانــی بســتری‬ ‫هســتند کــه بــا ایــن بیمــاری درگیرنــد و تعــداد بیمــاران بســتری‬ ‫در بیمارســتان های اســتان به ویــژه بیمارســتان شــهید صیــاد‬ ‫شــیرازی بیانگــر ایــن موضــوع اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از مشــکالتی کــه در روزهای‬ ‫نخســت تــا امــروز در اســتان بــا ان درگیــر بودیــم موضــوع کمبــود‬ ‫ماســک‪ ،‬ژل و مــواد ضدعفونــی کننــده بــود کــه متاســفانه اقدامــات‬ ‫ناپســند عــده ای ســودجو بــر ایــن مشــکالت اضافــه کــرد‪.‬‬ ‫حق شــناس اظهــار کــرد‪ :‬بــا تدابیــر اندیشــیده شــده و اقدامــات‬ ‫میدانــی کــه انجــام دادیــم ‪ 2‬کارخانه تولیدکننــده مواد ضدعفونی‬ ‫کننــده و ماســک را بــه صورتــی فعــال کردیــم و از انهــا حمایــت‬ ‫می کنیــم کــه حتــی در ‪ 3‬شــیفت فعالیــت تولیــدی دارنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬به طــور قطــع امــروز تــا فــردا توزیــع ماســک‬ ‫و مــواد ضدعفونــی کننــده انقــدر در بــازار زیــاد خواهــد شــد کــه‬ ‫مــازاد هــم خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬حتــی نــگاه مــا بــر ایــن اســت اگــر‬ ‫ایــن ‪ 2‬کارخانــه در خریــد مــواد اولیــه دچــار مشــکل مالــی هــم‬ ‫زلزله شیروان خسارتی نداشت‬ ‫فرمانــدار شــیروان گفــت‪ :‬زلزلــه صبــح روز دوشــنبه روســتای ینگه قلعه‬ ‫علیا این شهرســتان خراســان شــمالی خســارتی در پی نداشــت‪.‬‬ ‫امیــن رضــا مراتــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن زلزلـه کــه بزرگــی ان ‪ ۳.۲‬درجه در‬ ‫مقیــاس امــواج درونــی زمیــن (ریشــتر) بــود تنهــا موجــب وحشــت اهالــی‬ ‫روســتای ینگــه قلعــه و روســتاهای همجــوار بــا مــرز ترکمنســتان شــد‪.‬‬ ‫براســاس اعــام مرکــز لــرزه نــگاری کشــور وابســته بــه موسســه‬ ‫ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران‪ ،‬زمــان وقــوع ایــن زمیــن لــرزه ســاعت ‪ ۶‬و‬ ‫‪۳۵‬دقیقــه و هشــت ثانیــه و در عمــق ‪ ۱۰‬کیلومتــری زمیــن و در فاصلــه‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬کیلومتــری شــمال شــیروان رخ داده اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از دیــدگاه لــرزه زمیــن ســاختی در زون کپــه‬ ‫داغ قــرار دارد کــه در ایــن زون گســل هــای فعــال و مهمــی وجــود دارد‪،‬‬ ‫ایــن گســل هــا برخــی مواقــع بــا حرکاتــی کــه انجــام مــی دهنــد موجــب‬ ‫وقــوع زمیــن لــرزه هــای مخــرب مــی شــوند‪.‬‬ ‫تعطیلی اماکن ورزشی گلستان‬ ‫تا پایان هفته تمدید شد‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان گلســتان گفــت‪ :‬بــرای جلوگیــری‬ ‫از شــیوع بیمــاری کرونــا تعطیلــی اماکــن ورزشــی اســتان‬ ‫گلســتان تــا پایــان هفتــه جــاری تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫بهمــن طیبــی اظهارداشــت‪ :‬در ادامــه مبــارزه بــا شــیوع‬ ‫بیمــاری کرونــا‪ ،‬تمامــی اماکــن ورزشــی دولتــی و خصوصــی‬ ‫اســتان گلســتان تــا جمعــه ‪ 16‬اســفند تعطیــل اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اماکــن ورزشــی و خصوصــی اســتان گلســتان‬ ‫هفتــه گذشــته هــم بــه دلیــل مبــارزه بــا شــیوع بیمــاری کرونــا‬ ‫تعطیــل شــده بــود‪.‬‬ ‫طیبــی ادامــه داد‪ :‬تعطیلــی اماکــن ورزشــی دولتــی و‬ ‫خصوصــی اســتان گلســتان تــا پایــان هفتــه جــاری موقتــی‬ ‫بــوده و ممکــن اســت ایــن تعطیلــی مجــددا تمدیــد شــود‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫سامانه گویای ‪ ،141‬پل ارتباطی ما با شهروندان گرامی‬ ‫اگهی دعوت به مناقصه عمومی شماره ‪۹۷/۹۸/82‬‬ ‫ول‬ ‫تا‬ ‫کرونا‪،‬موجب کاهش ‪ ۱۸‬درصدی تردد در جاده های خراسان شمالی‬ ‫بودنــد بــه انهــا کمــک کنیــم تــا ایــن مشــکل مــردم حــل شــود زیــرا‬ ‫ســامتی مــردم بــرای مــا بســیار اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫حق شــناس تاکیــد کــرد‪ :‬نکتــه مهــم در مهــار ویــروس کرونــا‬ ‫ایــن اســت کــه از جایــی بایــد ایــن زنجیــره انتقــال قطــع شــود‬ ‫کــه تعطیلــی مــدارس‪ ،‬دانشــگاه ها‪ ،‬باشــگاه های ورزشــی‪،‬‬ ‫مراس ـم های بــا تجمــع بــاالی مــردم تاثیــر بســیار باالیــی در ایــن‬ ‫امــر داشــته و خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه حــدود ‪ 10‬روز از تعطیلــی‬ ‫مــدارس و دانشــگاه ها می گــذرد و دوره مهــم انتقــال ویــروس از‬ ‫نظــر پزشــکان ‪ 14‬روز محســوب می شــود‪ ،‬گلســتان بخــش مهمــی‬ ‫از ایــن مــدت را گذرانــده و بــا دقــت بیشــتر شــهروندان در رعایــت‬ ‫نــکات بهداشــتی می تــوان بــه روزهــای اینــده در خصــوص مهــار‬ ‫ایــن ویــروس امیــدوار بــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬تــا اطــاع ثانــوی تئاتــر‪ ،‬ســینما‪ ،‬اماکــن‬ ‫ورزشــی و هرگونه تجمع بدون اغماض تعطیل اســت زیرا ســامت‬ ‫شــهروندان بــرای مــا از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گلســتان در نظــر دارد تجدیــد ســوم‬ ‫مناقصــه احــداث شــبکه روشــنایی تقاطــع هــای پرتصــادف محور بندرترکمن‪ -‬اق قال به شــماره‬ ‫‪ ۹۷/98/82‬را از طریــق ســامانه الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد‪ .‬کلیــه مراحــل فراخــوان‬ ‫مناقصــه از دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه تــا ارســال دعوتنامــه از طریــق درگاه ســامانه‬ ‫الکترونیکــی دولــت (ســتاد) انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه گــران در صــورت عــدم‬ ‫عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را‬ ‫جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند تاریــخ انتشــار در ســامانه ‪ ۱۳۹۸/12/21‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫اطالعات و اسناد مناقصه عمومی از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی گفــت‪ :‬شــیوع بیمــاری کرونــا‪ ،‬موجــب‬ ‫کاهــش تــردد در جاده هــای اســتان بــه میــزان ‪ ۱۸‬درصــد شــده اســت‪.‬‬ ‫جعفــر شــهامت گفــت‪ :‬تــردد خودروهــا در جــاده هــای اســتان در بــازه زمانــی هشــتم تــا ‪ ۱۸‬اســفند‬ ‫مــاه ســالجاری در مقایســه بــا ‪ ۲۷‬بهمــن مــاه تــا هفــت اســفندماه‪ ۱۸ ،‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بــازه زمانــی هشــتم تــا ‪ ۱۸‬اســفند مــاه‪ ۱۴۹ ،‬هــزار و ‪ ۹۷۱‬دســتگاه خــودرو وارد اســتان شــده‬ ‫اســت کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا بــازه زمانــی ‪ ۲۷‬بهمــن مــاه تــا ‪ ۷‬اســفندماه ‪ ۱۸‬درصــد کاهــش دارد‪.‬‬ ‫شــهامت گفــت‪ :‬در بــازه زمانــی هشــتم تــا ‪ ۱۸‬اســفند مــاه ‪ ۱۴۷‬هــزار و ‪ ۸۴‬دســتگاه خــودرو ازاســتان خــارج‬ ‫شــده کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا بــازه زمانــی ‪۲۷‬بهمــن مــاه تــا ‪۷‬اســفندماه ‪ ۱۸‬درصــد کاهــش دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬دربــازه زمانــی ذکــر شــده ســفر بــا نــاوگان عمومــی بــرون شــهری ‪ ۳۸‬درصــد کاهــش‬ ‫وتعــداد مســافر جابجــا شــده بــا نــاوگان عمومــی بــرون شــهری ‪ ۴۳‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره اقدامــات انجــام شــده در ایــن اداره کل بــرای پیشــگیری ازشــیوع کرونــا گفــت‪ :‬بــر اســاس‬ ‫مصوبــات مدیریــت بحــران اســتان توقــف کلیــه نــاوگان در محــدوده شــهری بــه جــز پایانــه مســافربری‬ ‫مطلقــا ً ممنــوع بــوده و بــا متخلفــان برخــورد قانونــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــهامت تصریــح کــرد‪ :‬تخلــف راننــدگان نــاوگان عمومــی بــرون شــهری از طریــق ســامانه ســپهتن‬ ‫بررســی و بصــورت پیامــک بــرای راننــده ارســال مــی شــود و تخلفــات در کمیســیون تخلفــات اداره کل‬ ‫بررســی مــی شــود کــه تاکنــون ‪ ۱۵‬نفــر راننــده متخلــف اعمــال قانــون شــده انــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری وحمــل ونقــل جــاده ای خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بنرهــای اطــاع رســانی‬ ‫در پایانــه هــای مســافری‪ ،‬مجتمــع هــای خدماتــی رفاهــی بیــن راهــی‪ ،‬پلیــس راه هــای اســتان و‬ ‫ورودی و خرجــی شــهر نصــب شــده اســت و تیــم هــای نظارتــی ایــن اداره کل همــراه بــا پلیــس راه در‬ ‫ورودی هــای شــهر مســتقر و از ورود اتوبــوس هــا بــه داخــل شــهر‪ ،‬ممانعــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫ مهلت دریافت اسناد مناقصه ساعت ‪ 13:00:00‬تاریخ ‪1398/12/27‬‬‫ مهلت ارسال پاسخ پیشنهاد ها‪ :‬از طریق سامانه ساعت ‪ 13:00:00‬تاریخ ‪1399/01/09‬‬‫ تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه ‪ 1399/01/10‬ساعت ‪ ۹‬صبح‬‫ادرس و اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار‪ :‬گــرگان ‪ -‬میــدان بســیج ‪ -‬ســایت‬‫اداری ‪ -‬مقابــل ضلــع شــرقی اســتانداری‬ ‫ اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان گلســتان کــد پســتی ‪-37141‬‬‫‪ 49189‬تلفــن ‪ 32422572‬داخلــی ‪۲۴۳‬‬ ‫‪-‬اطالعات تکمیلی در اسناد می باشد‪.‬‬ ‫اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه‪ :‬مرکــز تمــاس‬‫‪ 27313131‬دفتــر ثبــت نــام ‪85193768 -88969737‬‬ ‫جهت کسب اطالعات می توانید به سایت پایگاه ملی مناقصات و مزایدات به‬‫ادرس زیر رجوع نمایید‪.‬‬ ‫‪ -‬براورد انجام کار ‪ 6،708،525،999‬ریال‬ ‫‪-‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ 336،۰۰۰،۰۰۰‬ریال‬ ‫ادرس سایت مناقصات و مزایدات ‪http://iets.mporg.ir‬‬‫ادرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‪www.setadiran.ir :‬‬ ‫( شناسه اگهی‪) 798230:‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان ‪ -‬دبیرخانه کمیسیون معامالت‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪237‬‬ ‫گالیه فرماندار گرگان‬ ‫از حضور پرتعداد‬ ‫شهروندان در‬ ‫تفرجگاه ها‬ ‫‪5‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان از حضــور پرتعــداد شــهروندان در‬ ‫تفرجگاه هــا و مناطــق جنگلــی ایــن شهرســتان بــا‬ ‫وجــود گســترش شــیوع بیمــاری کرونــا گالیــه کــرد‪.‬‬ ‫محمــد حمیــدی گفــت‪ :‬بــا وجــود تمــام‬ ‫درخواســت هــا و تذکــرات داده شــده‪ ،‬روز‬ ‫گذشــته عــده زیــادی از شــهروندان بــه جنــگل‬ ‫ناهارخــوران و النگــدره رفتنــد کــه ایــن ســهل‬ ‫انــگاری در مبــارزه بــا کرونــا ممکــن اســت‬ ‫عواقــب تلخــی بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬پــس از اعــام منــع حضــور‬ ‫شــهروندان در ایــن تفرجــگاه هــا و جلوگیــری‬ ‫از ورود خودروهــا‪ ،‬عــده زیــادی بــا پــای پیــاده‬ ‫راهــی ایــن مناطــق شــدند کــه ایــن گونــه‬ ‫رفتارهــا‪ ،‬اشــتباه و تاســف انگیــز اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان افــزود‪ :‬مــردم بایــد بپذیرنــد کــه‬ ‫مناطــق تفرجگاهــی مــی توانــد موجــب شــیوع‬ ‫بیشــتر کرونــا شــود چــون رصــد مــوارد بهداشــتی‬ ‫در ایــن مناطــق ســخت و حتــی غیرممکــن اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان روز پنجشــنبه گفتــه بــود‬ ‫کــه بــا هــدف جلوگیــری از شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا‪ ،‬حضــور مــردم روزهــای پنج شــنبه و‬ ‫جمعــه در جنــگل النگــدره‪ ،‬ناهارخــواران و دیگــر‬ ‫تفرجگاه هــای اســتان گلســتان ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان در ادامــه بــا قبــول برخــی‬ ‫مشــکالت اقتصــادی پیــش امــده بــرای مــردم‬ ‫بــه ســبب همزمانــی شــیوع بیمــاری کرونــا بــا‬ ‫بــازار شــب عیــد گفــت‪ :‬در اجــرای مصوباتــی‬ ‫ماننــد منــع اســتقرار وانــت بارهــا در مناطــق‬ ‫حاشــیه جــاده هــا و ورودی هــای شــهر بایــد‬ ‫برخــی مالحضــات اقتصــادی و معیشــتی مــردم‬ ‫در نظــر گرفتــه شــود تــا ایــن محدودیــت هــا بــه‬ ‫خلــق تنــش و یــا چالــش جدیــد منجــر نشــود‪.‬‬ ‫حمیــدی بــه برخــی دغدغــه هــای بهداشــتی‬ ‫در ادامــه فعالیــت برخــی صنــوف اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــا وجــود همراهــی ارایشــگران مردانــه‬ ‫در تعطیلــی و محدودیــت ســاعت کاری بــه‬ ‫ســبب شــیوع بیمــاری کرونــا‪ ،‬فعالیــت بــدون‬ ‫وقفــه ارایشــگاه هــای زنانــه گــرگان بــه عنــوان‬ ‫چالــش بــزرگ بــرای قطــع زنجیــره ایــن بیمــاری‬ ‫پیــش روی مــردم و مســووالن قــرار دارد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان ادامه داد‪ :‬برخی ارایشــگران‬ ‫زن بــدون مجــوز و نظــارت در منــازل مشــغول‬ ‫بــه کار هســتند و بــا توجــه بــه بکارگیــری انــواع‬ ‫اقــام شــیمیایی در ایــن حرفــه‪ ،‬فعالیــت ایــن‬ ‫افــراد بــه یــک دغدغــه در مــورد شــیوع بیشــتر‬ ‫کرونــا تبدیــل شــده کــه امیدواریــم زنــان‬ ‫گرگانــی بــا درک بهتــر شــرایط‪ ،‬از حضــور در‬ ‫ایــن اماکــن خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه مراحــل دفــن بیمــاران‬ ‫کرونایــی ایــن شــهر اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬‬ ‫بــا تمهیــدات صــورت گرفتــه و بــا همــکاری‬ ‫خانــواده فــوت شــدگان‪ ،‬عملیــات تدفیــن ایــن‬ ‫امــوات بــا نظــارت کارشناســان بهداشــت در‬ ‫ارامســتان گــرگان و روســتاهای شهرســتان‬ ‫در حــال انجــام اســت و بــرای رعایــت بیشــتر‬ ‫اصــول بهداشــتی بــا حضــور طلبــه هــای‬ ‫داوطلــب‪ ،‬بــه جــای شستشــوی میــت عملیــات‬ ‫تیمــم بــدل از غســل انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان بــا اشــاره بــه وجــود برخــی‬ ‫مشــکالت و محدودیــت هــا در تامیــن اقــام‬ ‫پیشــگیرانه ماننــد دســتکش‪ ،‬لبــاس یک بــار‬ ‫مصرف و ماســک برای کادر درمان‪ ،‬پرســتاران‬ ‫و پزشــکان بیمارســتان هــای ایــن شــهر گفــت‪:‬‬ ‫تاکنــون تمــام نیــاز ایــن افــراد تامیــن شــده و‬ ‫تــاش مــی کنیــم دغدغــه ایــن قشــر در تهیــه‬ ‫اقــام بهداشــتی را از بیــن ببریــم‪.‬‬ ‫حمیــدی اظهــار داشــت‪ :‬واحــد تولیــد ماســک‬ ‫گــرگان روزانــه ‪ ۴۰‬هــزار قطعــه ماســک تولیــد‬ ‫و روانــه بــازار مــی کنــد کــه بایــد مســیر توزیــع‬ ‫ان بــا نظــارت و دقــت بیشــتری رصــد شــود‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان عصــر‬ ‫روز جمعــه بــا اعــام اینکــه تعــداد تلفــات ناشــی از‬ ‫بیمــاری کرونــا در ایــن اســتان بــه ‪ ۱۷‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۸۸۷‬نفر‬ ‫مشــکوک بــه کرونــا دارای تنگــی نفــس ســندروم‬ ‫شــدید در بیمارســتان های اســتان بســتری هســتند‬ ‫کــه ابتــای ‪ ۱۰۴‬نفــر بــه کرونــا قطعــی اســت‪.‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی کیــان چــوب گلســتان‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 862‬و شناســه ملــی ‪10700037890‬‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور‬ ‫فــوق العــاده مــورخ‪ 1398/11/01‬کــه طــی نامــه شــماره‬ ‫‪/98/2715/544‬ص مــورخ ‪ 1398/11/29‬اداره تعــاون‬ ‫کارورفــاه اجتماعــی شهرســتان گمیشــان بــه ایــن اداره‬ ‫واصــل گردیــده اســت ‪ .‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد ‪:‬‬ ‫اصغــر عــرب باکدملــی ‪ 2240016205‬و نادعلــی عــرب‬ ‫باکدملــی ‪ 2249080747‬و خیرالنســاء عــرب والجــوزی‬ ‫باکدملــی ‪ 2249063036‬بــه عنــوان اعضــاء اصلــی هیــات‬ ‫مدیــره و نوریــه فخفــوری باکدملــی ‪2249366403‬و‬ ‫ســیدحمیدرضا مســلمی باکدملــی ‪ 2120385297‬بــه‬ ‫عنــوان اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره بــه مــدت‬ ‫‪ 3‬ســال انتخــاب گردیدنــد ‪ .‬مرتضــی کیانــی باکدملــی‬ ‫‪ 2249151776‬بــه عنــوان بازرســان اصلــی و کامــران کیانی‬ ‫باکدملــی ‪ 2249921997‬بــه ســمت بــازرس علــی البــدل‬ ‫بــه مــدت یکســال مالــی انتخــاب گردیدنــد اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امالک اســتان گلســتان مرجع ثبت شــرکت ها و‬ ‫موسســات غیرتجــاری بنــدر ترکمــن (‪)787796‬‬ ‫عید را به خانه‬ ‫هایشان ببریم‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬اسفند ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪237‬‬ ‫سالمت‬ ‫مرگ مشکوک ‪۱۹‬‬ ‫بیمار کرونای‬ ‫در گلستان‬ ‫سرپرســت کمیتــه امــداد گلســتان گفــت‪ :‬امســال جشــن نیکــوکاری بــا شــعار «عیــد را بــه خانــه هایشــان ببریــم» بــه‬ ‫مــدت ‪ ۳‬روز از ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۱۶‬اســفند در شــهرهای مختلــف اســتان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫عیســی بابایــی بــا اشــاره بــه تهیــه ‪ ۲۳۰‬هــزار پاکــت جشــن نیکــوکاری بــرای توزیــع در مــدارس گلســتان افزود‪ :‬امســال‬ ‫زنــگ نیکــوکاری در ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مدرســه اســتان گلســتان نواختــه خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬پایگاه های ثابت و سیار نیز از ‪ ۱۵‬اسفند کمک های مردم را برای جشن نیکوکاری جمع اوری می کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سال گذشته مردم گلستان بیش از ‪ ۴۰‬میلیارد ریال درهفته احسان و نیکوکاری کمک کردند‪.‬‬ ‫اپراتورها ی جایگاه های خراسان شمالی سوخت فاقد دستکش اند‬ ‫بــرای اســتفاده عمــوم مــردم در دســترس قــرار گیــرد‬ ‫و فراینــد ســوختگیری و پرداخــت بــدون دســتکش‬ ‫یکبــار مصــرف انجــام نشــود‪.‬‬ ‫شــکوری اضافــه کــرد‪ :‬بســیاری از راننــدگان خــود‬ ‫اقــدام بــه ســوخت گیری می کننــد و اجبــاری بــرای‬ ‫انجــام ان توســط متصدیــان نازل هــا وجــود نــدارد امــا‬ ‫در صــورت درخواســت و تمایــل صاحبــان خودروهــا‪،‬‬ ‫ســوختگیری توســط اپراتورهــا انجــام می شــود‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫گفــت کــه طــی دو روز اخیــر ‪ ۱۹‬نفــر بــا داشــتن‬ ‫عالیــم مشــکوک بــه ویــروس کرونــا جــان خــود را در‬ ‫ایــن اســتان از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫مبادی ورودی شهرستان‬ ‫مرزی راز و جرگالن کنترل‬ ‫بهداشتی می شود‬ ‫نظارت های نوروزی‬ ‫دکتــر عبدالرضــا فاضــل صبــح روز دوشــنبه گفــت‪:‬‬ ‫نتیجــه ازمایــش و احتمــال ابتــای ایــن ‪ 19‬نفــر جــان‬ ‫باختــه بــه کرونــا هنــوز مشــخص نشــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی پیــش از ایــن ‪ ۳۱‬نفــر بــر اثــر ابتــای‬ ‫قطعــی بــه کرونــا جــان خــود را در اســتان گلســتان از‬ ‫دســت دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از اول اســفند ‪ ۹۸‬تاکنــون دو هــزار و ‪۱۰۳‬‬ ‫بیمــار مشــکوک بــه کرونــا در بیمارســتان های اســتان‬ ‫گلســتان بســتری شــدند کــه از ایــن تعــداد ‪ ۸۰۵‬نفــر‬ ‫همچنــان در حــال مــداوا و بســتری بــوده و بقیــه پــس از‬ ‫بهبــودی و درمــان مرخــص شــدند‪.‬‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان اضافه کرد‪ :‬از‬ ‫زمــان شــیوع ویــروس در اســتان از ‪ ۵۷۰‬بیمــار مشــکوک‬ ‫بــه کرونــا نمونــه گرفتــه شــد کــه بــر اســاس ‪ ۳۵۰‬جــواب ‬ ‫دریافــت شــده ‪ ۱۷۵‬نفــر بــه طــور قطعــی مبتــا هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت کــه هنــوز پاســخ بقیــه ازمایش هــای ارســال‬ ‫شــده از تهــران دریافــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫هفته گذشــته ازمایشــگاه تشــخیص کرونای گلســتان‬ ‫راه انــدازی شــد کــه مــی توانــد نتایــج ازمایشــات را در‬ ‫کمتــر از ‪ ۲۴‬ســاعت اعــام کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‪ ،‬در‬ ‫ســتاد اســتانی پیشــگیری از ویــروس کرونــا شــهرهای‬ ‫گــرگان‪ ،‬کردکــوی و علی ابــاد کتــول در وضعیــت بحرانــی‬ ‫قــرار دارنــد و ظرفیــت بیمارســتان های اســتان هــم‬ ‫تکمیــل اســت‪.‬‬ ‫ســتاد اســتانی مبــارزه بــا شــیوع کرونــا گلســتان در‬ ‫اطالعیـه ای بــرای پیشــگیری از شــیوع این ویــروس‪ ،‬برای‬ ‫مشــاغل مختلــف اســتان از امــروز دوشــنبه ‪ ۱۹‬اســفند‬ ‫مــاه تــا جمعــه ‪ ۲۳‬اســفند محدودیــت ســاعت کاری‬ ‫مشــخص کــرد‪.‬‬ ‫ممنوعیــت ورود بــه گلســتان‪ ،‬تعطیلــی واحدهــای‬ ‫اقامتــی بــرای نــوروز و ممنوعیــت وارد شــدن بــه‬ ‫تفرجگاههــا و بوســتان های عمومــی از جملــه دیگــر‬ ‫تمهیــدات بــرای پیشــگیری از شــیوع کرونــا در ایــن خطــه‬ ‫شــمالی اســت‪.‬‬ ‫فوت مدیر کارخانه مواد‬ ‫ضدعفونی در گلستان با‬ ‫احتمال ابتال به کرونا‬ ‫مدیــر واحــد تولیدکننــده اقــام بهداشــتی و‬ ‫ضدعفونــی کننــده مســتقر در شــهرک صنعتــی اق‬ ‫قــا واقــع اســتان گلســتان کــه مشــکوک بــه بیمــاری‬ ‫کرونــا بــود‪ ،‬جــان خــود را در راه خدمــت بــه مــردم از‬ ‫دســت داد‪.‬‬ ‫روح اللــه هراتــی مســوول روابــط عمومــی شــرکت‬ ‫شــهرک هــای صنعتــی گلســتان بــا تاییــد ایــن خبــر‬ ‫گفــت کــه ایــن واحــد تولیــدی بــرای احتیــاط بیشــتر‬ ‫ناشــی از احتمــال شــیوع کرونــا تعطیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫حجــت اللــه خلیــل زاده مدیرعامــل شــرکت‬ ‫شــهرک هــای صنعتــی گلســتان در گفــت و‬ ‫گــو بــا ایرنــا وضعیــت ایــن واحــد تولیــدی را‬ ‫به علــت احتمــال الــوده بــودن بــه ویــروس کرونــا‬ ‫نامناســب بیــان داشــت ‪.‬‬ ‫ایــن واحــد تولیــدی کــه در زمینــه تولیــد مــواد‬ ‫ضدعفونــی کننــده و انتی ســپتیک های اختصاصــی‬ ‫صنایــع مختلــف از جملــه پزشــکی‪ ،‬دندانپزشــکی‪،‬‬ ‫دامپزشــکی‪ ،‬صنایــع غذایــی و کشــاورزی فعالیــت‬ ‫مــی کــرد از چنــد روز قبــل و در پــی کمبــود مــواد‬ ‫ضدعفونــی بــرای پیشــگیری از ویــروس کرونــا‪ ،‬خــط‬ ‫تولیــد مــواد بهداشــتی بــرای مهــار ایــن بیمــاری را بــه‬ ‫راه انداختــه بــود‪.‬‬ ‫در همیــن رهگــذر دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬بــه علــت پیشــگیری از شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا تمامــی واحدهــای تولیــدی مــواد ضدعفونــی‬ ‫کننــده و ماســک گلســتان بــه حالت قرنطینــه درامده‬ ‫و تــردد افــراد غیــر مرتبــط در ان هــا ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫ایــن دانشــگاه همچنیــن مــرگ مدیــر کارخانــه مــواد‬ ‫ضدعفونــی در اق قــا بــه دلیــل ابتــای قطعــی بــه‬ ‫کرونــا را تاییــد نکــرده اســت‪.‬‬ ‫گلســتان دارای‪ ۴‬واحــد تولیدکننــده مواد بهداشــتی‬ ‫و ضدعفونی کننــده اســت‪.‬‬ ‫طبــق اخریــن گــزارش دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان تاکنــون تعــدادی از اهالــی اســتان بــه دلیــل‬ ‫ابتــای ویــروس کرونــا جــان باختنــد‪.‬‬ ‫شــرکت پخــش فراورده هــای نفتــی خراســان‬ ‫شــمالی در حالــی اعــام کــرده اســت کــه بــرای‬ ‫مقابلــه بــا ویــروس کرونــا‪ ،‬ســوختگیری در‬ ‫جایگاه هــای ســوخت را اپراتورهــا انجــام می دهنــد‬ ‫کــه جایــگاه دارن می گوینــد ایــن اقــام بهداشــتی‬ ‫در بــازار یافــت نمی شــود و ایــن وضعیــت احتمــال‬ ‫شــیوع بیمــاری را در پــی دارد‪.‬‬ ‫اپراتورهــای جایــگاه هــای ســوخت‪ ،‬از اینکــه‬ ‫دســتکش در اختیارشــان قرار نگرفته نگران هســتند‪،‬‬ ‫امــا بــه ناچــار بــرای مســافران و مــردم‪ ،‬ســوخت گیــری‬ ‫مــی کننــد؛ در ایــن میــان‪ ،‬شــهروندان خراســان‬ ‫شــمالی مــی گوینــد کــه اپراتورهــای جایــگاه هــا‪،‬‬ ‫تمایلــی بــرای انجــام ســوخت گیــری ندارنــد‪.‬‬ ‫یکــی از شــهروندان بجنــورد در ایــن بــاره گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫ســوخت گیــری بــه یکــی از جایــگاه هــا مراجعــه کــردم‬ ‫و انتظــار داشــتم بــر اســاس بخــش نامــه هایــی کــه‬ ‫صــادر شــده‪ ،‬اپراتورهــا‪ ،‬کار ســوخت گیــری را انجــام‬ ‫دهنــد امــا خبــری از ایــن اقــدام نبــود‪.‬‬ ‫هــادی رضایــی اظهــار داشــت‪ :‬بــه ناچــار اپراتــوری را‬ ‫صــدا کــردم تــا ســوخت گیــری را انجــام دهــد امــا او‬ ‫در حالــی کــه در دســتان دســتکش و در صــورت هــم‬ ‫ماســک نداشــت‪ ،‬بــا بــی میلــی ایــن کار را انجــام داد‬ ‫و البتــه گالیــه منــدی در چهــره اش نمایــان بــود‪.‬‬ ‫بــه ناچــار اپراتــوری را صــدا کــردم تــا ســوخت گیری‬ ‫را انجــام دهــد امــا او در حالــی کــه در دســتان‬ ‫دســتکش و در صــورت هــم ماســک نداشــت‪ ،‬بــا‬ ‫بــی میلــی ایــن کار را انجــام داد و البتــه گالیــه‬ ‫منــدی در چهــره اش نمایــان بــود‬ ‫وی افــزود‪ :‬وقتــی از اپراتــور علــت اســتفاده‬ ‫نکــردن از دســتکش را پرســیدم‪ ،‬اعــام کــرد کــه‬ ‫مســووالن جایــگاه‪ ،‬ایــن اقــام بهداشــتی را تامیــن‬ ‫نکــرده و در اختیــار قــرار نــداده انــد‪.‬‬ ‫یکــی از اپراتورهــای جایــگاه ســوخت در شــهر بجنــورد‬ ‫هــم در ایــن بــاره گفــت‪ :‬کار مــا بــه گونــه ای اســت کــه‬ ‫بــا مســافران زیــادی در ارتبــاط هســتیم و بــه لحــاظ‬ ‫ابتــا بــه کرونــا‪ ،‬بشــدت در معــرض تهدیــد هســتیم‬ ‫امــا اقــام بهداشــتی بــرای مــا تامیــن نشــده اســت‪.‬‬ ‫رضــا یزدانــی اظهــار داشــت‪ :‬جایــگاه داران مکلــف هســتند‬ ‫ماســک و دســتکش مــورد نیــاز اپراتورهــا را تامیــن کننــد‬ ‫امــا ایــن مســووالن هــم در تامیــن ایــن اقــام مانــده انــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اقالم مورد نیاز در بازار پیدا نمی شود‪.‬‬ ‫یکــی از اپراتورهــای جایــگاه ســوخت گلســتان‬ ‫شــهر بجنــورد گفــت‪ :‬مــردم انتظــار دارنــد مــا بــا‬ ‫دســتکش بــاک بنزیــن انهــا را پــر کنیــم وقتــی‬ ‫متوجــه نبــود دســتکش مــی شــوند مانــع کار شــده‬ ‫و خودشــان اقــدام بــه ایــن کار مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــرط افشــا نشــدن نامــش در خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬کارگــران جایــگاه هــا چقــدر حقــوق دریافــت مــی‬ ‫کننــد کــه بــاز خودشــان اقــدام بــه تهیــه دســتکش کننــد‪.‬‬ ‫یکــی از مســووالن جایــگاه ســوخت در شــهر‬ ‫اشــخانه هــم در ایــن بــاره بــا ابــراز نگرانــی از یافــت‬ ‫نشــدن اقــام بهداشــتی مــورد نیــاز مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫گفــت‪ :‬نگرانــی اپراتورهــا‪ ،‬نگرانــی مــا هــم هســت‪،‬‬ ‫خــدای نخواســته یکــی از ایــن افــراد بیمــار شــود‪ ،‬مــا‬ ‫خــود در معــرض بیمــاری هســتیم امــا متاســفانه‬ ‫ایــن اقــام در بــازار پیــدا نمــی شــود‪.‬‬ ‫رامیــن ریحانــی افــزود‪ :‬اپراتورهــا از اینکــه مجبــور هســتند‬ ‫ســوخت گیــری را انجــام دهنــد‪ ،‬نگــران هســتند‪.‬‬ ‫سوخت گیری‪ ،‬تکلیف اپراتورها است‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی‬ ‫منطقــه خراســان شــمالی روز دوشــنبه بــه خبرنــگار‬ ‫ایرنــا گفــت‪ :‬بــرای پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫در جایــگاه هــای ســوخت‪ ،‬اپراتورهــا موظــف بــه انجــام‬ ‫ســوخت گیری خودروهــا شــدند و البتــه جایــگاه داران‬ ‫مکلــف هســتند تــا اقــام بهداشــتی از جملــه دســتکش‬ ‫را بــرای ایــن افــراد تهیــه کننــد‪ ،‬امــا جایــگاه داران مــی‬ ‫گوینــد کــه ایــن اقــام در بــازار یافــت نمــی شــود‪.‬‬ ‫مجتبــی شــکوری اظهــار داشــت‪ :‬ایــن شــرکت در‬ ‫تــاش اســت تــا بــا همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫و ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان‪،‬‬ ‫نســبت بــه تامیــن اقــام بهداشــتی مــورد نیــاز بــرای‬ ‫جایــگاه هــای ســوخت‪ ،‬اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بازدیدهایــی کــه از جایگاه هــای ســوخت‬ ‫انجام شــد‪ ،‬متاســفانه اپراتورها‪ ،‬از اینکه ماســک و دســتکش‬ ‫بــه انــدازه کافــی تهیــه نشــده اســت‪ ،‬نگــران بودنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کمبــود دســتکش‪ ،‬در حالــی‬ ‫اســت کــه اپراتورهــای جایــگاه هــای ســوخت‪ ،‬دائــم در‬ ‫تمــاس بــا افــراد مختلــف‪ ،‬مســافران و عابــران از جــاده‬ ‫هــا بــوده و نیــاز اســت رعایــت نــکات بهداشــتی‪ ،‬بــرای‬ ‫انــان بیشــتر برقــرار باشــد‪.‬مدیر شــرکت ملــی پخــش‬ ‫فــراورده هــای نفتــی اســتان‪ :‬نازل هــا و صفحــه رمــز‬ ‫کارت ســوخت دیسپنســرها و اماکــن عمومــی جایــگاه‬ ‫هابــه طــور دائــم ضــد عفونــی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکیــد داریــم دســتکش یکبــار مصــرف‬ ‫حال و هوای گرگان‬ ‫در سایه کرونا‬ ‫انتشــار خبرهــای مربــوط بــه شــیوع کرونــا در‬ ‫گلســتان و ضــرورت اجــرای اقدامــات پیشــگیرانه‬ ‫ســبب شــده تــا گــرگان بــه عنــوان شــهری کــه‬ ‫محــل بســتری شــدن افــراد مشــکوک بــه ایــن‬ ‫بیمــاری اســت‪ ،‬رویــه ای متفــاوت بــا روزهــای‬ ‫پیشــین داشــته باشــد‪.‬‬ ‫کوچــه و خیابــان هــای گــرگان متاثــر از بیمــاری‬ ‫کرونــا مملــو از اطالعیــه هــا‪ ،‬بنرهــا و شــعارهای‬ ‫بهداشــتی چگونگــی مقابلــه بــا ایــن بیمــاری‬ ‫اســت و تلویزیــون هــای شــهری ایــن شــهر‬ ‫هــم بــا پخــش مــداوم و مســتمر اگهــی هــای‬ ‫پیشــگیرانه‪ ،‬مــردم را بــا اطالعــات بهداشــتی‬ ‫اشــنا مــی کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬میادیــن میــوه و تــره بــار گــرگان‬ ‫هــم از حضــور ویــروس کرونــا در بــی بهــره نماندنــد و‬ ‫جهــش قیمــت در بیــن برخــی میــوه هــا و ســبزیجات‬ ‫بــه ویــژه ان دســته کــه بــه دارا بــودن ویتامیــن «ث»‬ ‫معروفنــد ماننــد لیمــو شــیرین ‪ ،‬فلفــل دلمــه ای‬ ‫و ســیر‪ ،‬کار و بــار صاحبــان ایــن میــوه را ســکه و‬ ‫خریــداران را شــوکه کــرد‪.‬‬ ‫بــا وجــود افزایــش زیــاد‪ ،‬مراجعــه مــردم بــرای‬ ‫خریــد ایــن میــوه هــا بیشــتر از حــد انتظــار اســت‬ ‫بــه گونــه ای کــه خریــد ان هــا بــه اســانی ممکــن‬ ‫نبــوده و جــای ان در ویتریــن میــوه فروشــی هــا‬ ‫بــه طــور عمــده خالــی اســت‪.‬‬ ‫در حــوزه حمــل و نقــل و جابجایــی مســافر در اســتان نیــز‬ ‫اقدامــات پیشــگیرانه متعــددی در دســت اجرا اســت‪.‬‬ ‫شــهردار گــرگان از ضدعفونــی و گندزدایــی اتوبــوس‬ ‫هــای داخــل شــهری گــرگان خبــر داد و مدیــران پایانــه‬ ‫هــای مســافربری در ترمینــال هــای اســتان نیــز از‬ ‫تشــدید رعایــت مســائل بهداشــتی در اتوبــوس هــای‬ ‫بیــن شــهری خبــر دادنــد‪.‬‬ ‫علــی متانــت مدیــرکل فــرودگاه هــای گلســتان‬ ‫هــم هــر چنــد از برقــراری پــرواز هــای فــرودگاه‬ ‫گــرگان خبــر داده امــا گفــت‪ :‬طبــق دســتورالعمل‬ ‫ســازمان هواپیمایــی و فــرودگاه هــای کشــور‪،‬‬ ‫تمهیــدات بهداشــتی در پروازهــا و فــرودگاه هــا‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مالقــات بــا بیمــاران در اکثــر مراکــز درمانــی اســتان‬ ‫لغــو شــده و پرســنل فوریت‪‎‬هــای پزشــکی در اورژانــس‬ ‫بــه تجهیــزات پیشــگیرانه بیشــتر مجهــز شــده انــد‪.‬‬ ‫هجــوم مــردم بــه داروخانــه هــا و مراکــز توزیــع‬ ‫لــوازم بهداشــتی بــرای خریــد ماســک و ژل‬ ‫ضدعفونــی کننــده بــه ســبب ناامیــدی در خریــد و‬ ‫تهیــه ان فروکــش کــرده امــا شــهروندان همچنــان‬ ‫چشــم انتظــار توزیــع رایــگان ایــن اقــام هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن شــرایط فــروش داروهایــی ماننــد تب بـُـر‪،‬‬ ‫قــرص جوشــان و انــواع ویتامیــن هــا در حــد‬ ‫باالتریــن حــد ممکــن قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی و ضرورت پیشــگیری‬ ‫مناســب از خطــر ابتــا بــه بیمــاری کرونــا و بــه‬ ‫منظــور حفــظ ســامت احــاد جامعــه تــا اطــاع‬ ‫ثانــوی توزیــع هرگونــه غــذای نــذری در بقــاع‬ ‫امامــزادگان و بقــاع متبرکــه گلســتان ممنــوع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ضــد عفونــی کــردن کتابخانــه هــا‪ ،‬خوابــگاه‬ ‫هــای دانشــجویی‪ ،‬مــدارس و بقــاع متبرکــه نیــز‬ ‫دیگــر راهــکار اندیشــیده شــده بــرای جلوگیــری از‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی‬ ‫خراســان شــمالی در بخــش دیگــر ســخنان خــود‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن شــرکت اقدام هــای الزم بــرای نظــارت‬ ‫بــر رونــد سوخت رســانی در اســتان را در دســت اجــرا‬ ‫دارد و بــرای تامیــن به موقــع و مطلــوب ســوخت‬ ‫مــورد نیــاز هموطنــان در نــوروز ‪ ۹۹‬امــاده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نیروهــای ایــن شــرکت‪ ،‬از ابتــدای بهمــن‬ ‫مــاه بــا حضــور در جایگاه هــا و بازدیــد و ارزیابــی انهــا‪،‬‬ ‫نســبت بــه رفــع عیــب تلمبه هــا و نقایــص فنــی اقــدام‬ ‫و وضعیــت خدمــات رفاهــی جایگاه هــا شــامل امادگــی‬ ‫مبلمــان جایگاه هــا‪ ،‬نمازخانه هــا و ســرویس های‬ ‫بهداشــتی را ارزیابــی کننــد‪.‬‬ ‫شــکوری تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن نظارت هــا در همــه‬ ‫روزهــای ســال توســط همــکاران مــا در نواحــی‬ ‫انجــام می شــود‪ ،‬امــا در ‪ ۲‬مــاه پایانــی ســال رونــد‬ ‫ویــژه ای را ســپری می کنــد تــا به ســرعت نســبت بــه‬ ‫رفــع مشــکالت اقــدام شــود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬هــدف از ایــن اقــدام را‪ ،‬امادگــی جایگاه هــا بــرای‬ ‫خدمت رســانی در ایــام نــوروز بــه مســافران همــراه بــا‬ ‫ارامــش و ارتقــای رضایــت انــان عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی‬ ‫خراســان شــمالی از امادگــی و اعــزام اکیپ هــای‬ ‫جداگانــه بــه محورهــای مهــم مواصالتــی اســتان‬ ‫از امــروز خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن اکیپ هــا شــامل‬ ‫نمایندگانــی از واحدمهندســی‪ HSE ،‬و روابــط‬ ‫عمومــی بــه منظــور بازدیــد و کنتــرل عملکــرد بــه‬ ‫جایــگاه هــا اعــزام می شــوند‪.‬‬ ‫شــکوری همچنیــن از در نظــر گرفتــن کشــیک های‬ ‫نــوروزی در ‪ ۱۶‬روز تعطیــات نــوروز در منطقــه خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬همــه کارشناســان فنــی و عملیاتــی‬ ‫هــر روز یکــی از انهــا در منطقــه حضــور و بــر نحــوه‬ ‫توزیــع فــراورده هــای نفتــی نظــارت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همــراه بــا گروه هــای عملیاتــی و‬ ‫نظارتــی‪ ،‬یــک گــروه دیگــر از همــکاران روابــط‬ ‫عمومــی نیــز بــا عنــوان طــرح نظــارت‪ ،‬کار خــود را از‬ ‫روز ‪ ۲۹‬اســفندماه اغــاز می کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی‬ ‫خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه فعالیــت ایــن‬ ‫گــروه شــامل نظــارت بــر مســائل فنــی و عملیاتــی و‬ ‫ایمنــی نمــی شــود گفــت‪ :‬ایــن گــروه‪ ،‬جایگاه هــا را‬ ‫محــور بــه محــور مــورد بازدیــد قــرار داده و ایرادهــا‪،‬‬ ‫احتمالــی را بــه مدیــر ایــن مــکان‪ ،‬اعــام و نســبت‬ ‫بــه ســنجش میــزان رضایت منــدی مــردم و درصــد‬ ‫امادگــی جایگاه هــا اقــدام می کننــد‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی ‪ ۷۹‬جایــگاه عرضــه ســوخت‬ ‫شــامل ‪ ۵۰‬بــاب جایــگاه عرضــه فــراورده ســوختی‬ ‫بنزیــن‪ ،‬نفــت گاز و ‪ ۲۹‬بــاب جایــگاه ســی‪ .‬ان‪ .‬جــی‬ ‫تــک منظــوره و ‪ ۲‬منظــوره فعــال اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن اعــام مســووالن دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی خراســان شــمالی‪ ،‬تاکنــون ابتــای‬ ‫‪ ۲۴‬نفــر در ایــن اســتان بــه ویــروس کرونــا قطعــی‬ ‫شــده و یــک نفــر نیــز درگذشــته اســت‪/ .‬ایرنــا‬ ‫شــیوع کرونــا در گلســتان اســت‪.‬‬ ‫خیابــان هــای گــرگان هــم در نتیجــه احتمــال‬ ‫شــیوع ایــن بیمــاری خلــوت تــر از همیشــه شــده‬ ‫و بــه نظــر مــی رســد مــردم بــا درک ضــرورت خانــه‬ ‫نشــینی بــرای در امــان مانــدن از ایــن ویــروس‪،‬‬ ‫اقدامــات پیشــگیرانه را جــدی گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫طبــق انچــه کــه مســووالن دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی‪ ،‬درمــان و بهداشــت گلســتان اعــام‬ ‫کــرده انــد تاکنــون ‪ ۶۰‬بیمــار تنفســی مشــکوک‬ ‫بــه کرونــا در بیمارســتان های اســتان بســتری و‬ ‫قرنطینــه شــدند کــه از ایــن تعــداد ازمایــش ‪۱۸‬‬ ‫نفــر بــه تهــران ارســال شــده کــه جــواب ‪ ۶‬نفــر از‬ ‫ان هــا منفــی بــوده و پاســخ ازمایــش بقیــه ایــن‬ ‫بیمــاران هنــوز ارســال نشــده اســت‪.‬‬ ‫بیمــاری جدیــد کرونــا بــا نــام «کوویــد‪ »۱۹-‬از‬ ‫اوایــل مــاه دســامبر ســال گذشــته میــادی (دی‬ ‫مــاه) در اســتان هوبــی چیــن شــیوع یافــت کــه بــر‬ ‫اســاس اخریــن امــار ســازمان بهداشــت جهانــی‪،‬‬ ‫ویــروس کرونــای جدیــد تاکنــون حــدود ‪۷۹‬هــزار‬ ‫نفــر بــه ایــن ویــروس مبتــا شــده انــد‪.‬‬ ‫ســاختار ویــروس هــای کرونــا بــه گونــه ای اســت‬ ‫کــه افــرادی را کــه هم زمــان دارای بیمــاری دیگــری‬ ‫باشــند و یــا کــودکان مبتــا بــه بیماری هــای قلبــی‬ ‫را بیشــتر در معــرض خطــر ابتــا قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن کــه ویــروس هــای کرونــا بیشــتر در‬ ‫حیوانــات دیــده می شــوند‪ ،‬امــا هفــت نــوع از‬ ‫ان هــا دســتگاه تنفســی بــدن انســان را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫وزارت بهداشــت چیــن دیــروز دوشــنبه اعــام کــرد‪:‬‬ ‫شــمار قربانیــان ویــروس کرونــای جدیــد در ایــن کشــور‬ ‫بــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۹۲‬تــن افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫امــروز ســه شــنبه اعــام کــرد کــه تاکنــون ‪ ۹۵‬نفــر‬ ‫در کشــور بــه طــور قطعــی بــه کرونــا مبتــا شــده و‬ ‫‪ ۱۵‬نفــر فــوت کرده انــد‪.‬‬ ‫ایــران بعــد از چیــن دومیــن امــار فوتــی کرونــا‬ ‫در جهــان را دارد‪.‬‬ ‫رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان‬ ‫مــرزی راز و جــرگالن گفــت‪ :‬مبــادی ورودی‬ ‫بــه ایــن شهرســتان مــرزی خراســان شــمالی‬ ‫کنتــرل بهداشــتی می شــود و مســافران هــم‬ ‫تســت کرونــا می دهنــد‪.‬‬ ‫رضــا علی یوســفی بــا بیــان اینکــه اقدامــات‬ ‫پیشــگیرانه بــرای پیشــگیری از بیمــاری کرونــا‬ ‫بــه صــورت جــدی در دســت انجــام اســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا هماهنگــی بخشــداری ها‪،‬‬ ‫فرمانــداری و نیــروی انتظــای در مبــادی‬ ‫ورودی‪ ،‬شناســایی اولیــه بــه محــض ورود‬ ‫مســافران خــارج از اســتان انجــام مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بعــد از شناســایی اولیــه‪ ،‬نیروهای‬ ‫کنترلــی بهداشــت بــا مشــاهده موارد مشــکوک‬ ‫معاینــات اولیــه فــردی را انجــام مــی دهنــد بــه‬ ‫گونــه ای کــه تاکنــون ‪ ۶۸‬مســافر در زمــان‬ ‫ورود بــه ایــن شهرســتان ترکمــن نشــین علیــه‬ ‫بیمــاری کرونــا غربالگــری شــدند و بــه انهــا‬ ‫امــوزش هــای الزم بهداشــتی نظیــر چگونگــی‬ ‫تمــاس و ارتبــاط بــا خانــواده هــا‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫مایــع ضــد عفونــی و ماســک توســط بیمــاران‬ ‫تنفســی و افــراد نزدیــک بــه انها‪ ،‬دســت ندادن‬ ‫و روبوســی نکــردن داده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خانــه هــای بهداشــت‪،‬‬ ‫منجــی اطــاع رســانی بــرای پیشــگیری از‬ ‫ویــروس کرونــا هســتند‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫امــوزش رودرو در پیشــگیری از بیمــاری کرونــا‬ ‫بســیار مفیــد اســت کــه در ایــن راســتا بهیــاران‬ ‫خانــه بهداشــت‪ ،‬وظیفــه دارنــد بــا مراجعــه بــه‬ ‫در منــازل و امــوزش هــای چهــره بــه چهــره‪،‬‬ ‫خانــواده هــای روســتایی بــرای چگونگــی تماس‬ ‫و ارتبــاط بــا مهمــان هــای خــارج از اســتان و‬ ‫رعایــت تمامــی اصــول بهداشــتی امــاده کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خانــواده هــا احیانــا در صــورت‬ ‫مشــاهده فــرد مشــکوک بــه بیمــاری در محــل‬ ‫زندگــی خــود فــورا بــه خانــه بهداشــت محــل زندگــی‬ ‫خــود اطــاع بدهنــد تــا مــورد بررســی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫یوســفی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬اگــر چــه اطــاع‬ ‫رســانی هــای الزم بــرای عــدم تجمــع در‬ ‫اجتماعــات‪ ،‬بــه تاخیــر اندختــن برگــزاری‬ ‫مراســم هــای عروســی و ضدعفونــی مــکان‬ ‫هــای عمومــی انجــام گرفتــه اســت‪ ،‬امــا‬ ‫بهتریــن راه پیشــگیری بیمــاری کرونــا رعایــت‬ ‫بهداشــت فــردی اســت‪.‬‬ ‫براســاس امارهــای موجــود ‪ ۴۰‬درصــد از‬ ‫جمعیــت ‪ ۷۰‬هــزار نفری شهرســتان رازوجرگالن‬ ‫خراســان شــمالی را جوانــان تشــکیل مــی‬ ‫دهنــد کــه بــه دلیــل مهیــا نبــودن زیرســاخت‬ ‫هــای اشــتغال‪ ،‬نزدیکــی و همجــواری خراســان‬ ‫شــمالی بــا اســتان هــای خراســان رضــوی و‬ ‫گلســتان بــرای کار کــردن بــه ایــن اســتان هــا‬ ‫و همچنیــن تهــران مــی رونــد کــه بــه هنــگام‬ ‫تعطیــات بــرای سرکشــی از خانــواده هــای خــود‬ ‫بــه شهرســتان برمــی گردنــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن علــت هــم اکنــون اقشــار مختلــف‬ ‫از جملــه فعــاالن اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و‬ ‫کاربــران فضــای مجــازی دل نگرانــی هــای‬ ‫دارنــد و از مســووالن خواســتار کنتــرل دقیــق‬ ‫مبــادی ورودی و انجــام تســت کرونــا هســتند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۳۰۱‬کیلومتــر مــرز‬ ‫مشــترک بــا کشــور ترکمنســتان اســت کــه‬ ‫بیشــتر ایــن مســاحت در شهرســتان راز و‬ ‫جــرگالن واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان ســه بخــش و شــش دهســتان‬ ‫بــا جمعیــت ‪ ۷۰‬هــزار نفــر دارد و ‪ ۹۵‬درصــد‬ ‫جمعیــت ایــن منطقــه روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن در ‪ ۱۲۰‬کیلــو‬ ‫متــری مرکــز خراســان شــمالی قــرار دارد و‬ ‫بیشــترین تمرکــز جمعیتــی قــوم ترکمــن ایــن‬ ‫اســتان در راز و جــرگالن اســت‬ ‫هم استانی های‬ ‫ارجمند میتوانند‬ ‫از طریق تلفن‬ ‫همراه ‪ 0173150‬و‬ ‫تلفن ثابت ‪ 3051‬را‬ ‫شماره گیری کنند‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان گفــت‪ :‬پس از شــیوع ویروس‬ ‫کرونــا و بــا وجــود افزایــش نیــاز بــه خــون‪ ،‬تعــداد مراجعــه‬ ‫کننــدگان اهــدای خــون در ایــن اســتان کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن بــا توجــه بــه قــرار‬ ‫داشــتن در فصــل ســرد ســال و نیــاز مبــرم بیمــاران‬ ‫تاالســمی‪ ،‬هموفیلــی‪ ،‬ســرطان و زنــان بــاردار‬ ‫بــه خــون و فراورده هــای ان‪ ،‬کاهــش جمعیــت‬ ‫اهداکننــده بــه یــک چهــارم‪ ،‬کار را بــا مشــکل‬ ‫مواجــه کــرده و باعــث بــه خطــر افتــادن جــان‬ ‫بیمــاران نیازمنــد شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان گفــت‪ :‬مراجعــه‬ ‫کننــدگان بــه مراکــز انتقــال خــون از ضدعفونــی‬ ‫کــردن لــوازم و مکان هــای خون گیــری اطمینــان‬ ‫کامــل داشــته باشــند‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫شیوع کرونا اهدای‬ ‫خون در گلستان‬ ‫را کاهش داد‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬اسفند‪1398‬‬ ‫در صورت مشاهده هرنوع سود جویی‪،‬گرانفروشی‪،‬احتکار ماسک‪،‬دستکش و مواد ضدعفونی کننده موضوع را ازطریق تلفن ‪ 110‬به پلیس اطالع دهید‪.‬‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مبحث سوم ‪ :‬مفاسد اقتصادی قسمت ‪ :‬هفدهم‬ ‫عنوان‪:‬فساد در روند مقابله با فساد (وقوع جرم در مبارزه با جرم)‬ ‫ادامــه قســمت ‪:...16‬وقتــی بانــک یــا شــرکت‬ ‫دولتــی یــا موسســه و یــا ســازمان دولتــی و یا‬ ‫شــهرداری و بطور کلی هرشــخصیتی حقوقی‬ ‫کــه از منابــع مالــی دولتــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫در اثــر اعمــال مجرمانــه و یــا بــد حســابی و یــا‬ ‫عجــز مدیــون از ادی دیــن ‪ ،‬متضــرر میگردد‪.‬‬ ‫طبیعتــا اداره حقوقــی مربوطــه ‪ ،‬تکلیــف‬ ‫خواهــد داشــت کــه حقــوق تضییــع شــده‬ ‫موسســه متبــوع خــود را از طریــق طــرح و‬ ‫پیگیــری شــکایت کیفــری و یــا دادخواســت‬ ‫حقوقــی‪ ،‬بــه طرفیــت طرفهــای معاملــه ؛‬ ‫احیــاء نمایــد‪ .‬بــه عبارتــی دیگــر‪ ،‬هنگامــی‬ ‫کــه بــه هــر دلیــل ‪ ،‬فســادی مالــی در‬ ‫موسســه شــکل میگیرد ‪ .‬اداره حقوقی ان‬ ‫موسســه قطعــا بــه قصــد احقــاق حقــوق و‬ ‫جبــران خســارت وارد ه‪ ،‬مکلــف بــه پیگیــری‬ ‫قضایــی میشــود‪ .‬لیکــن هنگامــی کــه گــروه‬ ‫حقوقــی مقابلــه کننــده بــا فســاد ‪ ،‬تحــت‬ ‫عنــوان دســتمزد یــا حــق الوکالــه میلیــاردی ‪،‬‬ ‫منافعــی در مبــارزه بــا فســاد داشــته باشــند‬ ‫و ایــن منافــع منــوط و مشــروط بــه صــدور‬ ‫محکومیــت حقوقــی یــا کیفــری و رد مــال‬ ‫بــرای مدیــون باشــد ‪ .‬رونــد ســالم مبــارزه‬ ‫بــا فســاد ‪ ،‬بــه رونــد مفســدانه تبدیــل‬ ‫میگــردد‪ .‬واضــح اســت کــه مدیــران واحــد‬ ‫حقوقــی موسســه؛ کارمنــدان ان بــوده و‬ ‫در مقابــل حقــوق ســازمانی و اســخدامی‬ ‫خــود وظیفــه پیگیــری قضایــی دارنــد ‪.‬‬ ‫لــذا بطــور رســمی و قانونــی نمیتواننــد‬ ‫منافعــی خــاص در رونــد پیگیــری قضایــی‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬البتــه ممکــن اســت برخــی‬ ‫از مدیــران بطــور غیرمســتقیم در مقابــل‬ ‫همــکاری بــا وکیــل منصــوب ‪ ،‬از محــل حــق‬ ‫الوکالــه وکیــل‪ ،‬بهــره ای داشــته باشــند‪.‬‬ ‫امــا انچــه کــه فســاد در رونــد مبــازه بــا‬ ‫فســاد را شــکل میدهــد ‪ ،‬صــرف مشــترک‬ ‫المنافــع بــودن مدیــران اداره حقوقــی بــا‬ ‫وکیــل منصــوب در پرونــده نمیباشــد‪ .‬زیــرا‬ ‫ایــن موضــوع بــه اصــل مبــازه بــا فســادی‬ ‫کــه بانــک یــا موسســه دولتــی از ان متضــرر‬ ‫شــده ‪ ،‬ارتباطــی نــدارد‪ .‬امــا اشــتراک منافــع؛‬ ‫زمانــی میتوانــد بــه موسســه دولتــی یــا بانک‪،‬‬ ‫اســیب برســاند و منافع او را تحت تاثیر قرار‬ ‫دهــد کــه حــق الوکالــه بطــور نجومــی و بیــش‬ ‫از صــد برابــر تعرفــه قانونــی و برمبنــای مثــا‬ ‫‪ %10‬خسارت وارده به موسسه‪ ،‬تعیین و‬ ‫در قــرارداد خصوصــی وکیــل بــا اداره حقوقــی‬ ‫درج شــده باشــد‪ .‬در اینصــورت فــارغ از‬ ‫اســیب وارده بــه موسســه درخصــوص‬ ‫پرداخــت مــن غیرحــق چندیــدن میلیــارد‬ ‫تومــان حــق الوکالــه ‪ ،‬اســیب اصلــی بــه‬ ‫موسســه هنگامــی اســت کــه منافــع او و‬ ‫وکیــل در تعــارض قــرار گیــرد ‪ ،‬ایــن ســئوال‬ ‫بدیهــی فــورا بــه ذهــن انســان متبــادر میشــود‬ ‫کــه چگونــه ممکــن اســت کــه بیــن منافــع‬ ‫گــروه حقوقــی دریافــت کننــده حــق الوکالــه‬ ‫نجومــی و منافــع موسســه زیاندیــده ‪،‬‬ ‫تعــارض وجــود داشــته باشــد ‪ .‬در ظاهــر امــر‬ ‫‪ ،‬هــر دو طــرف بــه محکومیــت مدیــون و رد‬ ‫مــال مــی اندیشــند ‪ .‬و گــروه حقوقــی نیــز‬ ‫براســاس قــرارداد خصوصــی ‪ ،‬زمانــی بــه حق‬ ‫الوکالــه چنــد میلیــاردی خــود دســت می یابد‬ ‫کــه حکــم بــه محکومیــت مدیــون بــه رد مال‬ ‫موسســه فراهــم شــده باشــد‪ .‬امــا تمــام‬ ‫حقایــق و وقایــع بــه ایــن ســادگی نیســت‪.‬‬ ‫تعــارض منافــع ‪ ،‬بــه اشــکال متفــاوت‬ ‫میتوانــد بــه وجــود ایــد‪ .‬مثــا در جاییکــه‬ ‫اصــل طــرح دعــوای حقوقــی ضرورتــی نــدارد‬ ‫و منافــع موسســه ایجــاب میکنــد کــه از‬ ‫طریــق اجــرای اســناد رســمی الزم االجــراء و‬ ‫یــا تملیــک امــاک در رهــن بــه حقــوق خــود‬ ‫نایــل شــود ‪ .‬منافــع گــروه حقوقــی ایجــاب‬ ‫مینمایــد از طریــق اقامــه دعــوای حقوقــی‬ ‫پیگیــری گــردد‪ .‬در چنیــن حالتــی صرفنظــر از‬ ‫تحمیــل هزینــه دادرســی بــاال و حــق الوکالــه‬ ‫نجومــی بــه موسســه ‪ ،‬نتیجــه ای بــه مراتب‬ ‫ضعیفتــر از اجــرای مســتقیم حاصــل‬ ‫میشــود ‪ .‬زیــرا پــس از ســالها پیگیــری‬ ‫حقوقــی نهایتــا رد مــال بــا صــدور اجراییه در‬ ‫واحــد اجــرای احــکام متمرکــز میشــود ‪ .‬در‬ ‫حالیکــه بــا اجــرای مســتقیم اســناد رســمی و‬ ‫ترهیــن امــاک در رهــن عمــا ایــن واقعــه‬ ‫پیشــاپیش در دســترس بــوده اســت‪ .‬زیــرا‬ ‫اداره اجــرای اســناد رســمی عمــا همــان‬ ‫اجــرای احــکام قطعــی قضایــی اســت‪ .‬در‬ ‫فــرض دیگــر تعــارض منافــع زمانــی حاصــل‬ ‫میشــود کــه شــرایط صلــح مناســبی بــا‬ ‫مدیــون فراهــم شــده باشــد‪ .‬در ایــن حالــت‬ ‫نیــز گــروه حقوقــی کــه منافعشــان در گــرو‬ ‫اخــذ حکــم بــه محکومیــت مدیــون بــوده و‬ ‫صلــح تضییــع کننــده منافــع انهــا اســت ‪.‬‬ ‫میکوشــند بــه طــرق گوناگــون بــا رونــد صلــح‬ ‫ضدعفونی معابر و مکان های‬ ‫عمومی روستاهای‬ ‫مدیــرکل امــور روســتایی و شــوراها اســتانداری گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫عملیــات محلــول پاشــی و ضدعفونــی معابــر و مــکان هــای‬ ‫عمومــی روســتاهای اســتان‪ ،‬در روســتاهای گلســتان انجــام شــده‬ ‫و همچنیــن در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫علــی نصیبــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه گســتردگی روســتاها و‬ ‫تفــاوت تراکــم جمعیــت در مناطــق متعــدد روســتایی اســتان‪ ،‬پیــش‬ ‫بینــی مــی شــود در ‪ ۲‬روز و نیــم نخســت بــا برنامــه ریــزی بخشــداری‬ ‫هــا محلــول پاشــی و ضدعفونــی در کلیــه روســتاها صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــه دهیــاران تاکیــد شــده ضدعفونــی معابــر و‬ ‫مــکان هــای عمومــی بــه صــورت مســتمر و تــا زمــان رفــع خطــر‬ ‫همــه روزه انجــام شــود‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪ 11‬هزار لیتر مواد‬ ‫ضدعفونی کننده در گرگان‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان از کشــف ‪۱۱‬هــزار و ‪ ۶۸۰‬لیتــر‬ ‫مــواد ضــد عفونــی کننــده در یکــی از منــازل مســکونی در‬ ‫گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی» در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مامــوران کالنتــری ‪ ۱۱‬امــام رضــا(ع) شهرســتان گــرگان‬ ‫در راســتای برخــورد بــا افــراد ســودجو و محتکــر بــا انجــام اقدامــات‬ ‫اطالعاتــی و پلیســی موفــق شــدند منــزل مســکونی خالــی از‬ ‫ســکنه را کــه مــواد ضــد عفونــی کننــده بــه صــورت غیــر مجــاز در‬ ‫ان احتــکار کــرده بودنــد را شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان ادامــه داد‪ :‬مامــوران طــی هماهنگــی‬ ‫بــا مراجــع قضائــی و بــا حضــور نمایندگان اداره تعزیــرات حکومتی‬ ‫و اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت شهرســتان گــرگان در بازرســی‬ ‫از منــزل مــورد نظــر ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۶۸۰‬لیتــر مــواد ضــد عفونــی کــه در‬ ‫هــزار و ‪ 507‬بطــری و بشــکه جاســاز شــده بــود‪ ،‬کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی اســتان بیــان کــرد‪ :‬در ایــن رابطــه یــک‬ ‫نفــر دســتگیر و بــا تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پلمــب مــکان مــورد نظــر‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬نیــروی‬ ‫انتظامــی اســتان برابــر قانــون بــا افــراد ســودجو و فرصــت طلبــی کــه‬ ‫در شــرایط فعلــی حاکــم بــر جامعــه دســت بــه ســود جویــی زده و‬ ‫امنیــت‪ ،‬ارامــش و ســامت جامعــه و هــم اســتانی هــای گرامــی‬ ‫را بــا احتــکار اقــام بهداشــتی‪ ،‬مــواد ضــد عفونــی کننــده‪ ،‬ماســک‬ ‫و دســتکش بــه خطــر مــی اندازنــد شــدیدا ً برخــورد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی در پایــان از مــردم عزیــز و شــهروندان گلســتانی‬ ‫درخواســت کــرد‪ :‬در صــورت مشــاهده اینگونــه مــوارد‪ ،‬مراتــب را‬ ‫در اســرع وقــت بــه ســامانه ‪ ۱۱۰‬پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫مخالفــت نماینــد‪ .‬یــا زمانــی کــه مدیــون ؛‬ ‫مصالحــه در مرحلــه دادســرا و اخــذ رضایــت‬ ‫از شــاکی را بــرای خــود فرصــت خــوب تلقــی‬ ‫مینمایــد و مالحظــه مینمایــد کــه بــه ســبب‬ ‫جلــب رضایــت شــاکی احتمــال محکومیــت‬ ‫کیفــری او از بیــن خواهــد رفــت ‪ ،‬زمانــی‬ ‫اســت کــه موسســه زیاندیــده در مصالحــه‬ ‫از دســت برتــر برخــوردار اســت‪ .‬و بــرای‬ ‫مدیــون هــم مناســبتر خواهــد بــود کــه در‬ ‫ایــن مقطــع‪ ،‬امــاک ســهل البیــع معرفــی‬ ‫نمــوده و نســبت بــه ارزیابــی کارشــناس‬ ‫رســمی نیــز تخفیــف دهــد‪ .‬امــا هنگامــی که‬ ‫منافــع گــروه حقوقــی صرفــا در محکومیــت‬ ‫قطعــی و صــدور حکــم بــه رد مــال اســت ‪.‬‬ ‫ایــن مصالحــه عقیــم میمانــد‪ .‬و در قیــاس بــا‬ ‫محکومیــت بــه رد مــال ‪ ،‬موسســه نســبت‬ ‫بــه مصالحــه در مقطــع دادســرا متضــرر‬ ‫میشــود‪ .‬زیــرا رد مــال در مقطــع اجــرای‬ ‫احــکام ‪ ،‬دیگــر بــرای مدیــون‪ ،‬ان فایــده‬ ‫ای را نــدارد کــه امــاک ســهل البیــع معرفــی‬ ‫نمــوده و نســبت بــه ارزیابــی کارشــناس‬ ‫رســمی‪ ،‬تخفیــف دهــد‪ .‬بنابرایــن در اینجــا‬ ‫هســت کــه منافــع موسســه ‪ ،‬فــدای منافــع‬ ‫گــروه حقوقــی ذیمدخــل میگــردد‪ .‬بــرای‬ ‫پرهیــز از تعــارض منافــع بیــن گــروه حقوقی‬ ‫و موسســه ‪ ،‬بایــد از هرگونــه انعقــاد قــرارداد‬ ‫خصوصــی اداره حقوقــی بــا حــق الوکالــه ای‬ ‫غیرقانونــی و دههــا برابــری تعرفــه پرهیــز‬ ‫نمــود‪ .‬بنابرایــن موسســات دولتــی زیاندیــده‬ ‫نبایــد اجــازه دهنــد قــرارداد خصوصــی‬ ‫منعقــده بــا وکالء بــه گونــه ای تنظیــم گــردد‬ ‫کــه منافــع گــروه حقوقــی ‪ ،‬صرفــا منــوط بــه‬ ‫اخــذ حکــم محکومیــت بــه رد مــال باشــد ‪،‬‬ ‫بلکــه بایــد قــرارداد طــوری تنظیــم گــردد کــه‬ ‫حــق الوکالــه وکالء منصــوب پرونــده ‪ ،‬چــه با‬ ‫اخــذ حکــم بــه محکومیــت مدیــون و چــه بــا‬ ‫مصالحــه در مقطــع دادســرا ‪ ،‬برایشــان قابــل‬ ‫وصــول باشــد‪ .‬و در جایــی کــه بــدون اقامــه‬ ‫دعــوا امــکان وصــول مطالبــات از طریــق‬ ‫اجــرای اســناد رســمی و تملیــک امــاک‬ ‫در رهــن وجــود دارد اجــازه طــرح دعــوا یــه‬ ‫اداره حقوقــی داده نشــود‪ .‬در هــر حــال‬ ‫قــرارداد خصوصــی وکالــت بــا دههــا برابــر‬ ‫تعرفــه چنــد میلیــارد تومانــی قطعــا منشــاء‬ ‫فســاد در فراینــد مبــارزه بــا فســاد اســت‪.‬‬ ‫وهوالمســتعان‬ ‫محور های خراسان شمالی لغزنده هستند‬ ‫ســرهنگ»علیرضا حســین زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬از ابتــدای صبــح امــروز بــا بــارش بــرف ‪ ،‬تمــام محورهــای‬ ‫ســطح اســتان لغزنــده هســتند و مــی طلبــد تــا راننــدگان عزیــز‬ ‫ضمــن رعایــت قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی ‪ ،‬تجهیــزات‬ ‫زمســتانی را نیــز بــه همــراه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــردد انــواع کشــنده در محــور «گردنــه امیــن‬ ‫الــه» ممنــوع و در ســایر گردنــه هــا شــامل ‪:‬پلمیــس‪ ،‬اســدلی‪ ،‬تنگــه‬ ‫ترکمــن‪ ،‬تختــه باقلــق‪ ،‬بیــو و‪...‬اســتفاده از زنجیــر چــرخ الزامــی اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬راننــدگان عزیــز بــا توجــه بــه لغزندگــی معابــر دقــت الزم‬ ‫را داشــته باشــند تــا دچــار مشــکل و هیــچ گونــه حادثــه ای نشــوند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه اســتان خراســان شــمالی در پایــان از راننــدگان‬ ‫عزیز خواســت تا با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی‬ ‫از بــروز حــوادث تلــخ و دلخــراش پیشــگیری کنند‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪7‬‬ ‫شمـاره ‪237‬‬ ‫کشف ‪ 160‬هزار جفت‬ ‫دستکش در خراسان شمالی‬ ‫اعتراف به سرقت منازل مسکن‬ ‫مهر در «مینودشت»‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی از کشــف ‪ 160‬هــزار‬ ‫جفــت دســتکش‪ 4350 ،‬عــدد ماســک و تعــدادی بطــری ‪500‬‬ ‫ســی ســی الــکل احتــکار شــده در خراســان شــمالی خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «علیرضــا مظاهــری» بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬از روزهــای نخســت شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا نیــروی انتظامــی خراســان شــمالی‬ ‫بــا امادگــی کامــل در صحنــه حضــور داشــت و‬ ‫فعالیــت هــای خــود را انجــام داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا ابتــدا بخــش تخصصــی‬ ‫توســط معاونــت بهــداری‪ ،‬امــوزش هــای الزم را‬ ‫بــه کارکنــان و خانــواده هــای نیــروی انتظامــی‬ ‫ارائــه داد و ضــد عفونــی کــردن روزانــه یــگان هــای‬ ‫انتظامــی نیــز در دســتور قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی کنتــرل‬ ‫ورودی و خروجــی هــای اســتان از طریــق زمینــی و‬ ‫هوایــی را دیگــر فعالیــت ناجــا اعــام کــرد و بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬در برقــراری نظــم و امنیــت بیمارســتان‬ ‫هــا بــه ویــژه بیمارســتان امــام حســن مجتبــی(ع)‬ ‫در بجنــورد و بیمارســتان شــیروان ‪ ,‬کارکنــان‬ ‫انتظامــی کامــا فعــال هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــوزه فضــای مجــازی کســانی کــه‬ ‫بــه شــایعات دامــن مــی زدنــد و تبلیــغ ســو مــی‬ ‫کردنــد مــورد شناســایی قــرار گرفتنــد و در ایــن‬ ‫راســتا بــه ‪ 60‬نفــر تذکــر داده شــد‪.‬‬ ‫ســردار «مظاهــری» میــزان احتــکار هــا در‬ ‫خراســان شــمالی را قابــل توجــه ندانســت و‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در حــوزه احتــکار ‪ 160‬هــزار جفــت‬ ‫دســتکش‪ 4350 ،‬عــدد ماســک و تعــدادی‬ ‫بطــری ‪ 500‬ســی ســی الــکل کشــف و یــک واحــد‬ ‫احتکارکننــده نیــز پلمــپ شــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا هشــدار بــه کســانی کــه بــا امنیــت‬ ‫مــردم بــازی مــی کننــد؛ بیــان داشــت‪ :‬ســامت مــردم‬ ‫ماننــد امنیــت ان هــا شــوخی بــردار نیســت لــذا نیــروی‬ ‫انتظامــی امادگــی برخــورد بــا ایــن افــراد را دارد و از‬ ‫شــهروندان درخواســت داریــم هرگونــه تخلــف را از‬ ‫طریــق پــل ارتباطــی تلفــن ‪ 110‬بــه پلیــس گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان از دستگیری سارق حرفه ای‬ ‫و اعتراف وی به ‪ 20‬فقره سرقت منازل مسکن مهر در‬ ‫شهرستان «مینودشت» خبر داد‪.‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی» گفــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چندین فقره ســرقت از منازل مســکن مهر در مینودشــت‪،‬‬ ‫شناســایی و دســتگیری ســارق یــا ســارقان احتمالــی بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران کالنتــری ‪ 11‬شــهید‬ ‫رجایــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از بررســی شــیوه و شــگرد‬ ‫ســرقت هــا و انجــام تحقیقــات میدانــی گســترده موفــق‬ ‫بــه شناســایی ســارق حرفــه ای و ســابقه دار شــده و طــی‬ ‫هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی در عملیاتــی غافلگیرانــه وی را‬ ‫حیــن ســرقت دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬متهــم‬ ‫در یــگان انتظامــی در تحقیقــات اولیــه و پــس از مواجهــه‬ ‫بــا مســتندات غیــر قابــل انــکار پلیــس چــاره ای جــز اعتــراف‬ ‫نداشــت و بــه ارتــکاب ‪ 20‬فقــره ســرقت از منــازل مســکن‬ ‫مهــر در شهرســتان «مینودشــت» اقــرار کــرد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســارق پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــد‪.‬‬ ‫دستگیری سارق با ‪ 58‬فقره سرقت‬ ‫در «گنبد کاووس»‬ ‫کشف بیش از ‪ 11‬هزار لیتر‬ ‫مواد ضدعفونی کننده‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان از دســتگیری ســارق کابــل بــرق و کشــف ‪58‬‬ ‫فقــره ســرقت در شهرســتان «گنبــدکاووس» خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی» اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن‬ ‫فقــره ســرقت کابل هــای بــرق و قطعــی روشــنایی برخــی محــات‬ ‫و خاموشــی منــازل شــهروندان گنبــدی و بــروز مشــکل بــرای انــان‪،‬‬ ‫دســتگیری ســارق یــا ســارقان احتمالــی در دســتور کار ویــژه مامــوران‬ ‫انتظامــی و پلیــس اگاهــی شهرســتان «گنبــدکاووس» قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گفــت‪ :‬مامــوران بــا انجــام تحقیقــات فشــرده‬ ‫اطالعاتــی و پلیســی موفــق شــدند‪ ،‬مخفیــگاه ایــن ســارق حرفــه ای را‬ ‫شناســایی وبــا هماهنگــی مراجــع قضائــی‪ ،‬متهــم را در یــک عملیــات‬ ‫موفــق پلیســی دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی همچنیــن تصریــح کــرد‪ :‬ایــن ســارق حرفــه ای‬ ‫در ابتــدای دســتگیری منکــر هرگونــه بــزه انتســابی می شــد امــا در‬ ‫تحقیقــات تکمیلــی و پــس از مواجــه شــدن بــا مــدارک و مســتندات‬ ‫محکــم پلیســی بــه ‪ 58‬فقــره ســرقت کابــل بــرق در ســطح شهرســتان‬ ‫«گنبــدکاووس» و روســتاهای اطــراف اعتــراف کــرد و بــا تشــکیل‬ ‫پرونــده تحویــل مراجــع قضائــی شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان از کشــف ‪۱۱‬هــزار و‬ ‫‪ ۶۸۰‬لیتــر مــواد ضــد عفونــی کننــده در یکــی از منــازل‬ ‫مســکونی در گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی» در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران کالنتــری ‪ ۱۱‬امــام رضــا(ع)‬ ‫شهرســتان گــرگان در راســتای برخــورد بــا افــراد ســودجو‬ ‫و محتکــر بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و پلیســی موفــق‬ ‫شــدند منــزل مســکونی خالــی از ســکنه را کــه مــواد ضــد‬ ‫عفونــی کننــده بــه صــورت غیــر مجــاز در ان احتــکار کــرده‬ ‫بودنــد را شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان ادامــه داد‪ :‬مامــوران طــی‬ ‫هماهنگــی بــا مراجــع قضائــی و بــا حضــور نماینــدگان‬ ‫اداره تعزیــرات حکومتــی و اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت شهرســتان گــرگان در بازرســی از منــزل مــورد‬ ‫نظــر ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۶۸۰‬لیتــر مــواد ضــد عفونــی کــه در‬ ‫هــزار و ‪ 507‬بطــری و بشــکه جاســاز شــده بــود‪،‬‬ ‫کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪232‬‬ ‫ترفندهای کالهبرداری در‬ ‫بستر شیوع کرونا‬ ‫رئیــس پلیــس فتــای اســتان گلســتان بیــان کــرد‪ :‬ایــن روزهــا‬ ‫شــاهدیم در تعــدادی اســتان ها برخــی افــراد شــیاد بــا نامه هــای‬ ‫جعلــی ممهــور بــه ارم وزارت بهداشــت انــواع ماســک های‬ ‫مختلــف و مــواد ضدعفونی کننــده را بــه درب منــازل مــردم اورده‬ ‫و تبلیــغ بــرای فــروش می کننــد ایــن در حالــی اســت کــه درون‬ ‫ماســک را الــوده بــه مــواد بیهــوش کننــده کــرده و پشــت ایــن‬ ‫قضیــه قصــد کالهبــرداری و ســرقت وجــود دارد‪.‬‬ ‫پرســا از مــردم خواســت تــا در صــورت مشــاهده تبلیــغ افــراد بــرای‬ ‫هرگونــه تجهیــزات پزشــکی بــه درب منــازل ایــن موضــوع را به پلیس‬ ‫‪ ۱۱۰‬گــزارش دهنــد تــا واحدهــای گشــتی بــه محــل اعــزام شــوند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــای اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫عــده ای در فضــای مجــازی بــه دنبــال کالهبــرداری هســتند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬برخــی لــوازم بهداشــتی از جملــه ماســک‪ ،‬مــواد‬ ‫ضدعفونی کننــده و تجهیــزات دارویــی را احتــکار و در شــرایط‬ ‫ویــژه بــا قیمــت گــزاف بــه مــردم می فروشــند و در فضــای‬ ‫مجــازی بــرای فــروش ایــن تجهیــزات پزشــکی تبلیــغ می کننــد‬ ‫و کاربــران را هدایــت بــه خریــد ایــن تجهیــزات می کننــد‪.‬‬ ‫پرســا ادامــه داد‪ :‬کالهبــرداران بــا هدایــت کاربــران بــه ســمت‬ ‫صفحــات جعلــی؛ اطالعــات بانکــی را بــه ســرقت بــرده و‬ ‫حســاب انهــا را خالــی می کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تکنولــوژی فضــای مجــازی باعــث شــده‬ ‫شــایعات زودتــر از واقعیــات بــه مــردم برســد‪ ،‬گفــت‪ :‬مــردم‬ ‫بــه شــایعات فضــای مجــازی کــه از ســوی افــراد ناشــناس و‬ ‫رســانه های غربــی کــه می خواهنــد جامعــه مــا را زمین گیــر‬ ‫کننــد کــه قطعــا نمی تواننــد‪ ،‬گــوش فــرا ندهنــد‪.‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪-1‬ویزیتــور ‪ -‬یکــی از پیشــروان ســرمایه گذاری و نویســنده روزنامــه‬ ‫ســهام‪ -2‬ســرها ‪ -‬خــط کــج ‪ -‬بدبــوی پرخاصیــت‪ -3‬روســتا ‪ -‬اب بســته‬ ‫ نــرده ‪ -‬فــراز‪ -4‬ثروتمنــد ‪ -‬اســتراتژی گســترش بنــگاه بــرای کاهــش‬‫بیــکاری در ایــن کشــور پیگیــری شــده اســت ‪ -‬تیــر پیکانــدار‪ -5.‬زمینــه‬ ‫ محــل خریدوفــروش پــول ‪ -‬غــرش جانــور درنده ‪ -‬حــرف تصدیق‪-6.‬‬‫غــذای تزریقــی ‪ -‬عــدد اول ‪ -‬ارشــادکننده‪ -7.‬بخشــاینده ‪ -‬همســر‬ ‫حضــرت ابراهیــم (ع) ‪ -‬شــهر مذهبــی نزدیــک تهــران ‪ -‬مخفــف‬ ‫شــاه‪ -8‬اولیــن کتــاب «گان» از پیشــگامان تحلیل هــای تکنیــکال‬ ‫کــه در ســال ‪ 1924‬منتشــر شــد‪ -9.‬مــادر تــازی ‪ -‬ویتامیــن خونــی ‪-‬‬ ‫ســتارگان ‪ -‬بیــم ‪ -10‬از نام هــای مردانــه‬ ‫فرنگــی ‪ -‬عــدد فوتبالــی ‪ -‬تازگــی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -11‬از ســبزی های خوردنــی ‪ -‬ســنگینی ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خردمنــد ‪ -‬نفــس خســته‪ -12.‬دو یــار قــد‬ ‫بلنــد ‪ -‬هیــکل ‪ -‬ســکه طــای مســکوک در‬ ‫‪2‬‬ ‫زمــان داریــوش کبیــر هخامنشــی‪ -13.‬میــوه‬ ‫‪3‬‬ ‫تــرش و شــیرین ‪ -‬تیرگــی ‪ -‬مخفــف اگر ‪ -‬پاره‬ ‫کــردن‪ -14.‬از حبــوب ‪ -‬اســتفاده از امکانــات‬ ‫‪4‬‬ ‫دولتــی یــا افــراد دارای نفــوذ در نهادهــای‬ ‫‪5‬‬ ‫دولتــی بــرای کســب ســود شــخصی ‪ -‬ارزوهــا‬ ‫‪ -15‬نواوری ‪ -‬شرکت خودروسازی هند‬ ‫‪6‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬از اعضــای هیــات ارتباطــات‬ ‫خارجــی امریــکا کــه معتقــد اســت‬ ‫چیــن احتمــاال مجبــور اســت بــر‬ ‫حجــم دارایی هــای خــود بــه دالر‬ ‫بیفزایــد ‪ -‬از اعضــای گــروه ‪ 7‬کــه‬ ‫‪ 53‬تریلیــون دالر یعنــی دو ســوم‬ ‫از درامــد اقتصــادی جهــان را در‬ ‫اختیــار دارد‪ -2.‬جملــه قرانــی ‪-‬‬ ‫موجــب رحمــت ‪ -‬نظــر‪ -3.‬بــازی‬ ‫نفس گیــر ‪ -‬دارای حــق ‪ -‬مخفــف‬ ‫کاه ‪ -‬افــراد جامعــه‪ -4.‬از دندان هــا‬ ‫ ســنگ طلــق ‪ -‬ســازمان کشــورهای‬‫صادرکننــده نفــت دنیــای ســوم بــا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫هــدف ایجــاد هماهنگــی در سیاســت نفتــی‬ ‫‪ -5‬ویران ‪ -‬مرد ثروتمند معروف ‪ -‬عالمت جمع فارسی‬ ‫‪ -6‬دریــای تــازی ‪ -‬لحظــه کوتــاه ‪ -‬واحــد شــمارش در بــازی تنیــس ‪ -‬از‬ ‫شــاخص های بــورس معــروف دنیــا‪ -7.‬خــارج ورزشــی ‪ -‬ماللــت ‪ -‬کمیــاب‪-8.‬‬ ‫از اوراق بهــادار ‪ -‬پــول ســابق فنالنــد ‪ -‬مســلک‪ -9.‬نیکــوکاران ‪ -‬زمیــن بلنــد‬ ‫ شــهر شــرق المــان‪ -10.‬گرامــی ‪ -‬مقابــل بــازدم ‪ -‬نــام ترکــی ‪ -‬اخــر و انتهــا‬‫‪ -11‬پایــه ‪ -‬یاریگــر ‪ -‬ضمیــر مفعولــی‪ -12.‬اســاس ‪ -‬صــدای اســب ‪ -‬کشــور‬ ‫خودمــان‪ -13.‬دیــوار قلعــه ‪ -‬ضدنیــک ‪ -‬هنــر ‪ -‬بــاال امــدن اب دریــا‪-14.‬‬ ‫رغبــت ‪ -‬عــدد ‪ -‬همســایه‪ -15.‬یکــی از عوامــل مهــم در نوســانات ارزی‬ ‫ دختــر کارتونــی معــروف‬‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬عقیل مهقانی‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 14‬رجب ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪2 37‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫میراث‬ ‫عکس هفته‬ ‫عالرغم هشدارها این همه بی توجهی‬ ‫از برای چه‬ ‫ضبط و کشف یک دستگاه‬ ‫فلزیاب در بجنورد‬ ‫عالرغــم هشــدار و اخطارهــای الزم وزارت بهداشــت نســبت بــه حضــور‬ ‫شــهروندان در داخــل منــازل خــود جهــت گــذر ایــن ویــروس کــه بــه‬ ‫عنــوان مهمــان ناخوانــده قــدم بــه کشــور گذاشــته ظاهــرا برخــی هــا خــود‬ ‫را مصــون از ایــن ویــروس دانســته و بــدون توجــه بــه هشــدار هــا اقــدام‬ ‫بــه انجــام مســافرت بــه مناطــق شــمالی کشــور مــی کننــد کــه منجــر‬ ‫بــه ایجــاد هزینــه هــم بــرای خــود و اعضــای خانــواده بــا توجــه بــه بســته‬ ‫بــودن تمــام مســیرها نمــوده و هــم موجــب نارامــی و بســته شــدن‬ ‫خطــوط ارتباطــی بــرای انجــام خدمــات اضطــراری مــی شــوند‪.‬‬ ‫فقــط نکتــه قابــل توجــه اینکــه تمــام خدمــات ارائــه دهنــده توســط مراکــز‬ ‫اقدامتــی در شــهرهای مقصــد و الــوده تعطیــل مــی باشــد ‪.‬‬ ‫کرونا‪ ،‬موجب تاخیر کوچ بهاره عشایر خراسان شمالی شد‬ ‫کــوچ بهــاره عشــایر خراســان شــمالی کــه همــه ســاله در فروردیــن‬ ‫مــاه انجــام می شــد بــه دلیــل اعمــال محدودیــت در تــردد خانوارهــای‬ ‫عشــایری بــا هــدف جلوگیــری از انتقــال ویــروس کرونــا از منطقــه‬ ‫مــراوه تپــه گلســتان بــه ییالقــات ایــن خطــه‪ ،‬یــک مــاه بــه تاخیــر افتــاد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی روز دوشــنبه در گفــت و‬ ‫گــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬خانوارهــای عشــایر ایــن اســتان پــس‬ ‫از زمســتان گذرانــی در مناطــق قشــاقی اســتان گلســتان‪ ،‬طبــق‬ ‫تقویــم کــوچ هرســاله در فروردیــن مــاه ایــن منطقــه را بــه مقصــد‬ ‫خراســان شــمالی تــرک مــی کردنــد امــا بــا هماهنگــی کــه بــا اداره‬ ‫کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان صــورت گرفتــه‪ ،‬امســال‬ ‫ایــن کــوچ بــا یــک مــاه تاخیــر اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا قلــی پــور افــزود‪ :‬هــم اکنــون مناطــق قشــاقی کــه در ان‬ ‫خانوارهــای عشــایری ســکونت دارنــد از نظــر چــراگاه نیــز بســیار مناســب‬ ‫اســت و عشــایر بــرای تعلیــف دام خــود مشــکلی نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بهبــود وضعیــت از نظــر مهــار ویــروس کرونــا و‬ ‫همچنیــن شــرایط اب و هوایــی پــس از ‪ ۱۵‬اردیبهشــت مــاه ایــن‬ ‫خانوارهــا بــا هماهنگــی دســتگاه هــای مختلــف بــه ییالقات اســتان‬ ‫کــوچ خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وی از خانوارهــای عشــایری مســتقر در خراســان شــمالی و نیــز‬ ‫مناطــق قشــاقی اســتان گلســتان خواســت تــا رفــت و امدهــای‬ ‫خــود را کنتــرل کــرده و از ســفرهای غیرضــرور خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پیــام هــای‬ ‫هشــدار بــرای مقابلــه بــا بیمــاری و جلوگیــری از ابتــا بــه ویــروس‬ ‫کرونــا بــه تمامــی شــماره تلفــن هــای ســرگروه هــای عشــایر اســتان‬ ‫ارســال و از انــان خواســته شــده تــا در ایــن خصــوص بــه عشــایر‬ ‫اطــاع رســانی کننــد‪.‬‬ ‫قلــی پــور افــزود‪ :‬همچنیــن بــرای کنتــرل ورود و خــروج خانوارهــای‬ ‫عشــایری‪ ،‬رفــت و امــد انــان بــا همــکاری دســتگاه هــای مختلــف‬ ‫و دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان در ایلــراه هــا کنتــرل مــی شــود‬ ‫کــه در منطقــه گرمــاب جیــران ســو در مانــه و ســملقان ایســتگاه‬ ‫قرنطینــه نیــز راه انــدازی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خانوارهــای عشــایری از نظــر ســامت پایــش‬ ‫خواهنــد شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬از انــان مــی خواهیــم کــه رفــت و امدهــای‬ ‫خــود را کاهــش دهنــد‪.‬‬ ‫عمارت سردار مفخم بجنع‬ ‫عمــارت ســردار مفخــم بجنــورد بزرگتریــن و شــاخص ترین‬ ‫اثــر معمــاری از دوره قاجــار در خراســان شــمالی اســت‬ ‫کــه در شــمال شــرق شــهر بجنــورد واقــع اســت‪ .‬در دوره‬ ‫قاجــار عمــارت مفخــم همــراه بــا بناهــای دیگــری از جملــه‬ ‫ایینه خانــه‪ ،‬کاله فرنگــی‪ ،‬حوضخانــه و ســردر‪ ،‬در بــاغ بزرگــی‬ ‫قــرار داشــته کــه مجموعــه دارالحکومــه مفخــم را تشــکیل‬ ‫می داده انــد‪ .‬بنــای عمــارت در دهــه ‪ ۱۳۰۰‬هجــری قمــری‪،‬‬ ‫همزمــان بــا دوره حکومــت ناصرالدیــن شــاه بــه دســتور‬ ‫یارمحمدخــان شــادلو معــروف بــه ســردار مفخــم ســاخته‬ ‫شــده و محــل ســکونت خانــواده وی و پذیرایــی از میهمانــان‬ ‫دولتــی و رجــال سیاســی بــوده اســت‪.‬‬ ‫بنــای عمــارت در دو طبقــه و بــه ابعــاد تقریبــی ‪ ۵۰‬در‪ ۲۳‬متــر‬ ‫و به ارتفاع حدود ‪ ۹‬متر ســاخته شــده و در مجموع ‪ ۳۴‬اتاق‬ ‫و دو تــاالر بــزرگ دارد کــه زمانــی بــا ایین ـه کاری‪ ،‬کاشــیکاری و‬ ‫گچبــری تزئیــن شــده بــود‪ .‬عمــارت مفخــم بــه شــماره ‪۹۵۲‬در‬ ‫فهرســت اثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت اســتان گلســتان اســتقرار دارنــد‪ ،‬گــزارش نشــده اســت‪.‬‬ ‫عشــایر کوچــرو خراســان شــمالی‪ ،‬زمســتان را در مناطــق‬ ‫گرمســیری مــراوه تپــه اســتان گلســتان و مناطقــی از جاجــرم‪،‬‬ ‫راز و جــرگالن و بجنــورد بــه ســر مــی برنــد و فصــل ییــاق را در‬ ‫دامنــه کــوه هــای شــاه جهــان‪ ،‬گلیــل و ســرانی شــیروان‪ ،‬ارتفاعــات‬ ‫فــاروج‪ ،‬ســالوک و االداغ اســفراین و بجنــورد مــی گذراننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی‬ ‫خراســان شــمالی از کشــف یــک دســتگاه‬ ‫فلزیــاب در شهرســتان بجنــورد و دســتگیری‬ ‫متخلــف خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســین اصغر قنبــرزاده اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫یــک دســتگاه فلزیــاب بــا کمــک فرماندهــی‬ ‫نیــروی انتظامــی در بازرســی از منــزل فــردی‬ ‫ســاکن بجنــورد کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن متخلــف کــه کاالی‬ ‫قاچــاق در منــزل خــود نگهــداری می کــرد‬ ‫دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــه‬ ‫مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫قنبــرزاده گفــت‪ :‬طبــق قانــون‪ ،‬ســاخت‪،‬‬ ‫خریدوفــروش‪ ،‬نگهــداری‪ ،‬تبلیغ و اســتفاده‬ ‫از هرگونــه دســتگاه فلزیــاب و همچنیــن‬ ‫ورود ان بــه کشــور منــوط بــه اخــذ مجــوز از‬ ‫وزارت میــراث فرهنگــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی‬ ‫خراســان شــمالی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا هرگونــه‬ ‫تبلیــغ‪ ،‬خریدوفــروش و اســتفاده از ایــن‬ ‫دســتگاه کــه به منظــور کشــف اثــار و امــوال‬ ‫تاریخــی باشــد‪ ،‬برخــورد قانونــی بــه عمــل‬ ‫خواهــد امــد‪.‬‬ ‫تشکیل تیم نظارت بر‬ ‫اقدامات بهداشتی تاسیسات‬ ‫گردشگری گلستان‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن هماهنگــی الزم صــورت گرفتــه تــا توســط‬ ‫یــک شــرکت تعاونــی‪ ،‬پنــج هــزار ماســک خریــداری و در بیــن‬ ‫خانوارهــای عشــایری بــه صــورت رایــگان توزیــع شــود‪.‬‬ ‫وی از دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی خواســت تــا‬ ‫مــواد ضدعفونــی‪ ،‬الــکل و ســایر اقــام را در اختیــار ایــن خانوارهــا‬ ‫قــرار دهــد و گفــت‪ :‬قشــر عشــایر در مناطــق کــم برخــوردار مســتقر‬ ‫هســتند کــه بایــد توســط دســتگاه هــا حمایــت شــوند‪.‬‬ ‫قلــی پــور افــزود‪ :‬تاکنــون هیــچ مــوردی از ویروس کرونــا در خانوارهای‬ ‫عشــایر کوچــرو ایــن اســتان‪ ،‬کــه بــه صــورت پراکنــده در مناطــق کــم‬ ‫قلعه نارین جاجرم‬ ‫ناریــن قلعــه جاجــرم در کنــار دروازه قدیــم جاجــرم و جویــن و‬ ‫جنــب حمــام قدیمــی شــهر‪ ،‬در شــمال غربــی مســجد جامــع و در‬ ‫ابتــدای خیابــان زیارتــگاه خواجــه مهزیــار قــرار دارد‪.‬‬ ‫ســیاحانی کــه در قــرون اخیــر از جاجــرم عبــور کرده انــد‪ ،‬هــر‬ ‫یــک ایــن قلعــه را در توصیفــات خــود اورده انــد و ایــن امــر از‬ ‫ثبــات همیشــگی ان حکایــت دارد‪.‬‬ ‫پــان قلعــه کــه روی تپ ـه ای مصنوعــی بنــا شــده بــود‪ ،‬بیضــی‬ ‫شــکل اســت و در گذشــته‪ ،‬دور ان را خندقــی فرامی گرفــت‪.‬‬ ‫محیــط ناریــن قلعــه در حــدود ‪ ۳۶۰‬متــر و طــول اقطــار ان ‪۱۲۵‬‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬متــر اســت‪.‬‬ ‫امــروزه تنهــا می تــوان بقایایــی از ایــن قلعــه را دیــد کــه روی‬ ‫تلــی بــه ارتفــاع ‪ ۲۵‬متــر قــرار دارد‪.‬‬ ‫قســمت هایی از بــرج و بــارو در برخــی نقــاط به خوبــی قابــل‬ ‫تشــخیص اســت‪ .‬ایــن اثــر در تاریــخ ‪ ۳‬بهمــن ‪ ۱۳۵۶‬بــا شــماره‬ ‫ثبــت ‪ ۱۵۹۳‬به عنــوان یکــی از اثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫هــم اکنــون چهــار هــزار خانــوار عشــایری خراســان شــمالی بــرای‬ ‫زمســتان گذرانــی در مناطــق گرمســیری و قشــاقی مســتقر هســتند‪.‬‬ ‫پنــج هــزار و ‪ ۳۵۰‬خانــوار عشــایری خراســان شــمالی بیــش از‬ ‫‪ ۷۰۰‬هــزار راس دام ســبک در اختیــار دارنــد کــه ‪ ۲۵‬درصــد گوشــت‬ ‫اســتان را تولیــد می کننــد‪.‬‬ ‫عشــایر خراســان شــمالی بــا جمعیتــی بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار نفــر در‬ ‫قالــب ‪ ۲‬ایــل زعفرانلــو و شــادلو و ‪ ۳۸‬طایفــه بــا شــیوه های ســنتی‬ ‫کوچــرو و نیمــه کوچــرو در ایــن اســتان کوچــروی می کننــد‪.‬‬ ‫تصویب استاندارد سوزن دوزی شاهکوه‬ ‫در بیســت ونهمیــن جلســه کمیتــه ملــی اســتاندارد میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری کــه بــا حضور کارشناســان‬ ‫و متخصصیــن ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران‪ ،‬وزارت میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی و اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگی‪،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان برگــزار شــد‪،‬‬ ‫اســتاندارد «صنایع دســتی‪ -‬ســوزن دوزی شــاهکوه‪ -‬ویژگــی هــا‬ ‫واییــن کار» بــه تصویــب رســید‪.‬‬ ‫سوزن دوزی شاهکوه‪،‬‬ ‫اراســتن پارچــه هــای ســاده بــه نقوشــی نشــات گرفتــه از تصاویــر‬ ‫ســنتی و بومــی اســت کــه در منطقــه شــاهکوه بــه روی لبــاس های‬ ‫محلــی زنــان نظیــر پیراهــن و روســری‪ ،‬دوخــت می شــود‪.‬‬ ‫در ســوزن دوزی شــاهکوه‪ ،‬رنــگ غالــب ســیاه بــوده کــه بــا‬ ‫اســتفاده از نقــوش بتــه جقــه‪ ،‬گل هــای ســاده‪ ،‬خطوط شکســته‬ ‫و منحنــی بــه صــورت ذهنــی‪ ،‬روی پارچــه ســفید‪ ،‬اجــرا مــی شــود‬ ‫و طــرح و نقــش ان بــا ســایر ســوزن دوزی هــای موجــود در‬ ‫اســتان گلســتان متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی گلســتان از ابــاغ و اجــرای اقدامــات‬ ‫پیشــگیرانه بهداشــتی در زمینــه ویــروس کرونــا در‬ ‫تاسیســات گردشــگری و تشــکیل تیم نظارتی برای‬ ‫کنتــرل و رصــد اقدامــات واحدهــای اســتان در ایــن‬ ‫خصــوص خبــر داد‪.‬‬ ‫احمــد تجــری ابــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫باهــدف پیشــگیری از شــیوع کرونــا ویــروس‪،‬‬ ‫دســتورالعمل ابالغــی از ســوی وزیــر‬ ‫میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫بــرای پیشــگیری از شــیوع ایــن ویــروس بــه‬ ‫تاسیســات گردشــگری و هتل هــای اســتان‬ ‫ارســال شــد کــه رعایــت ان می توانــد بــه کنترل‬ ‫ایــن بیمــاری و کاهــش شــیوع ان در هتل هــا‬ ‫و تاسیســات گردشــگری کمــک کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر این کــه ســامت مــردم در‬ ‫اولویــت تاسیســات گردشــگری قــرار دارد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در خصــوص رعایــت مــوارد‬ ‫دســتورالعمل پیشــگیری و کنتــرل ویــروس‬ ‫کرونــا در تاسیســات گردشــگری جــدی هســتیم‬ ‫و بــه هم وطنــان اطمینــان خاطــر می دهیــم بــا‬ ‫هرگونــه تخلفــی در ایــن حــوزه برخــورد کنیــم‪.‬‬ ‫سرپرســت میراث فرهنگــی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا ویــروس در کشــور‪،‬‬ ‫برنامه هــای ســتاد اجرایــی خدمــات ســفر‬ ‫اســتان گلســتان بــا اجــرای تمهیــدات الزم و‬ ‫رعایــت کامــل دســتورالعمل های بهداشــتی‬ ‫بــرای مقابلــه و پیشــگیری از شــیوع ایــن‬ ‫ویــروس انجــام می شــود‪.‬‬ ‫تجــری بیــان کــرد‪ :‬طــرح بازدیــد و نظــارت‬ ‫بــر واحدهــا و تاسیســات گردشــگری اســتان‬ ‫گلســتان هرســاله در ایــام پایــان ســال به منظــور‬ ‫امادگــی میزبانــی مســافران و گردشــگران تشــدید‬ ‫می شــد امــا امســال ایــن بازدیدهــای نظارتــی کــه‬ ‫توســط اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی اســتان‪ ،‬دانشــگاه علــوم پزشــکی‪،‬‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬شــرکت‬ ‫پخــش فراورده هــای نفتــی و ســتاد اقامــه نمــاز‬ ‫اجرایــی می شــود‪ ،‬بــا تاکیــد و توجــه ویژه بــر نــکات‬ ‫بهداشــتی به خصــوص اقدامــات پیشــگیرانه از‬ ‫کرونــا ویــروس صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن بــرای اجــرای‬ ‫دقیــق و کامــل اقدامــات پیشــگیرانه متناســب‬ ‫بــا ایــن دســتورالعمل‪ ،‬تیــم نظارتــی بــرای رصــد‬ ‫اقدامــات تاسیســات گردشــگری در ســطح‬ ‫اســتان تشکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫دســتورالعمل پیشــگیری و کنتــرل ویــروس‬ ‫کرونــا کــه توســط وزیــر میراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی بــه تاسیســات‬ ‫گردشــگری و هتل هــای سراســر کشــور‬ ‫ابالغ شــده شــامل پنــج بخــش اهمیــت کرونــا‬ ‫ویــروس در هتل هــا‪ ،‬اقدامــات الزم بــرای‬ ‫امادگــی در برابــر ایــن بیمــاری‪ ،‬اموزش پرســنل‪،‬‬ ‫کنتــرل عفونــت در هتل هــا و اقدامــات الزم در‬ ‫برخــورد بــا مســافر بیمــار اســت‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

شماره : 895
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

شماره : 894
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

شماره : 893
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

روزنامه بازار کسب و کار پارس 892

شماره : 892
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

روزنامه بازار کسب و کار پارس 891

شماره : 891
تاریخ : 1402/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 890

روزنامه بازار کسب و کار پارس 890

شماره : 890
تاریخ : 1402/09/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!