روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 236 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 236

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 236

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 236

‫جزییات جدید از وام اجاره مسکن‬ ‫نرخ سود وام چقدر خواهد بود؟‬ ‫معــاون وزیــر اقتصــا در مــورد طــرح وام اجــاره مســکن‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بانــک مرکــزی بــا طــرح وزارت امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی بــرای وام اجــاره موافقــت نکــرده و در‬ ‫حــال حاضــر بانــک عامــل حــوزه مســکن‪ ،‬در حــال کار روی‬ ‫ایــن طــرح اســت و بــه احتمــال زیــاد هــم‪ ،‬نــرخ ســود ‪۱۸‬‬ ‫درصــدی را اعمــال خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر نــرخ تبدیــل رهــن بــه اجــاره‪ ،‬بیــن ‪۳۰‬‬ ‫تــا ‪ ۳۶‬درصــد اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه هــر یــک میلیــون‬ ‫تومــان‪ ۳۰ ،‬هــزار تومــان بــوده و در مجمــوع یــک ســال‪،‬‬ ‫بــرای مســتاجران ‪ ۳۶۰‬هــزار تومــان تمــام می شــود؛ پــس‬ ‫اگــر مســتاجر وام ‪ ۱۸‬درصــد بــه صــورت ســاالنه بگیــرد‪،‬‬ ‫بهتــر از پرداخــت اجــاره بــا نــرخ ‪ ۳۶‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫رسول خدا (ص) ‪ :‬علم را با نوشتن [ان] به بند بکشید‪.‬‬ ‫دوشنبــه ‪ 12‬اسفند ‪1398‬‬ ‫کودکان به کرونا‬ ‫ویروس مبتال‬ ‫می شوند؟‬ ‫یــک فــوق تخصــص بیماری های‬ ‫عفونــی کــودکان گفــت‪ :‬کــودکان‬ ‫نیــز ممکــن اســت بــه بیمــاری‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬مبتــا شــوند و بایــد‬ ‫پیشــگیری در دســتور کار باشــد‬ ‫امــا مرگ ومیــر در ایــن گــروه‬ ‫ســنی خیلــی به شــدت افــراد‬ ‫مســن و یــا دارای بیماری هــای‬ ‫زمینــه ای نیســت‪.‬‬ ‫جبــار پرهیــز بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫کرونــا ویــروس عامــل ‪ ۱۵‬تــا ‪۲۰‬‬ ‫درصــد مــوارد ســرماخوردگی در‬ ‫حالــت عــادی در جامعــه اســت‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬هــر از چنــد گاهــی‬ ‫تغییــر ماهیتــی در ژنــوم کرونــا‬ ‫ویــروس ایجــاد و منجــر بــه بــروز‬ ‫اپیدمی هایــی می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫نمونه هــای ایــن اپیدمی هــا‬ ‫را در گذشــته نیــز داشــتیم‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در ســال ‪،۲۰۰۲‬‬ ‫بیمــاری ســارس را داشــتیم کــه‬ ‫منشــاء ان ویــروس کرونــا بــود‬ ‫کــه جهــش پیــدا کــرد و در ادامــه‬ ‫باعــث بیمــاری در انســان ها شــد‬ ‫و مرگ ومیرهایــی را بــه همــراه‬ ‫داشــت‪....‬‬ ‫‪ 02‬مارس ‪2020‬‬ ‫‪ 7‬رجب ‪1441‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪ 2 36‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫قطار وعده های که به مقصد گلستان نرسید‬ ‫‪ 481‬نفر در گلستان‬ ‫مشکوک به کرونا‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ممنوعیت تردد ناوگان باری‬ ‫و مسافری در مرز اینچه برون‬ ‫‪5‬‬ ‫زنان شاغل می توانند تا پایان‬ ‫سال به مرخصی بروند‬ ‫‪4‬‬ ‫تولید ‪ ۹۰۰‬هزار قطعه ماهی‬ ‫زینتی در خراسان شمالی‬ ‫؟‬ ‫بیم و امید راز مهار کرونا در گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪6‬‬ ‫صصفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫پزشکان در خط مقدم جنگ با کرونا‬ ‫ایــن روزهــا شــاهد منتشــر شــدن اخبــار گوناگــون شــیوع ویــروس کرونــا در جهــان‬ ‫و بــه تبــع ان در ایــران بودیــم کــه ســبب شــد افــکار عمومــی به این ســمت مشــغول‬ ‫شــود در شــرایطی کــه شــاید بســیاری از مــا فــرار را بــر قــرار ترجیــح می دهیم شــاهد‬ ‫حضــور فرشــتگان ســامت در جبهــه نبــرد هســتیم کســانی کــه اســتین های همــت‬ ‫را بــاال زده و بــه نبــرد بــا ایــن بیمــاری جهانــی می پردازنــد‪.‬‬ ‫اغــاز ســال جدیــد ‪ 1399‬نیــز بــا ورود مهمــان ناخوانــده دیگــری اغــاز خواهــد شــد ویــروس کرونــا‬ ‫اینبــار نیــز خــودش را در جمــع ملــت ایــران مهمــان کــرد و می خواهــد از ایرانی هــا عیــدی بگیــرد‪.‬‬ ‫هنــوز نــوروز ســال ‪ 1398‬را از یــاد نبردیــم ســالی کــه نــوروز باســتانی ان بــا ســیالب‬ ‫اغــاز شــد و مــردم خونگــرم و مهمان نــواز اســتان گلســتان همپــای ملــت ایــران‬ ‫نــوروز خــود را بــا گل و الی و ســیالب اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫انروزهــا بعــد از خانه تکانی هــای کمرشــکن بــرای اغــاز ســال جدیــد‪ ،‬تمــام‬ ‫خســتگی هایمان بــا امــدن مهمانــی ناخوانــده «ســیالب» دوچنــدان شــد و اینبــار‬ ‫نیــز مهمان هــا یکــی پــس از دیگــری امده انــد تــا نــوروز را بــه مــا تبریــک بگوینــد‪.‬‬ ‫نــوروز امســال نیــز قــرار اســت بــا ویــروس کرونــا اغــاز شــود ویروســی کــه این بــار بــه‬ ‫اســتقبال تمــام جهــان امــده اســت ملــت والیــی و قدرتمنــد ایــران اینبــار هــم ســربلند از‬ ‫ایــن امتحــان بیــرون خواهنــد امــد و بــا همبســتگی و اتحــاد ملــت ایــران‪ ،‬مدافعــان وطــن‬ ‫و مدافعــان ســامت این بــار نیــز بــا تمــام قــدرت امــاده مبــارزه بــا ویــروس کرونــا هســتند‪.‬‬ ‫ملــت ایــران همــواره ثابــت کــرده اســت در تمــام ســختی ها مــرد میــدان بــوده اســت‬ ‫چــه در جنــگ و تحریــم و چــه در زمینــه علــم و دانــش و همچنیــن در زمینــه‬ ‫ســامت افــراد جامعــه نیــز پیشــگام اســت‪.‬‬ ‫در زمــان جنــگ مردانــی همچــون قاســم ســلیمانی را بــه صحنــه نبــرد فرســتادیم‬ ‫کــه تمــام دنیــا مبهــوت غیــرت و شــجاعت او شــد مدافعــان حــرم و مدافعــان وطــن‬ ‫بــرای ارامــش و امنیــت کشــور جــان خــود را در طبــق اخــاص گرفتنــد و اوازه و‬ ‫شــهره ی انهــا در تمــام عالــم پیچیــد ایــن اســت اقتــدار ایــران و عــزت ملــت ایــران‪.‬‬ ‫در زمــان تحریــم نیــز ملــت ایــران ثابــت کردنــد بیشــترین و قوی تریــن تحریم هــا‬ ‫هرگــز نمی توانــد بــر روی غیــرت و اراده ملــت ایــران اثــر بگــذارد با وجــود عظیم ترین‬ ‫فشــار اقتصــادی بــه ملــت ایــران بــاز هــم ســرخم فــرود نیاوردنــد و بــا قــدرت راه‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی را پیــش گرفتنــد تــا بــه ســخنان مقــام معظــم رهبــری لبیــک‬ ‫بگوینــد ایــن اســت اقتــدار ملــت ایــران‪.‬‬ ‫در زمــان تحریــم نیــز ملــت ایــران ثابــت کردنــد بیشــترین و قوی تریــن تحریم هــا‬ ‫هرگــز نمی توانــد بــر روی غیــرت و اراده ملــت ایــران اثــر بگــذارد با وجــود عظیم ترین‬ ‫فشــار اقتصــادی بــه ملــت ایــران بــاز هــم ســرخم فــرود نیاوردنــد و بــا قــدرت راه‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی را پیــش گرفتنــد تــا بــه ســخنان مقــام معظــم رهبــری لبیــک‬ ‫بگوینــد ایــن اســت اقتــدار ملــت ایــران‪.‬‬ ‫اینهــا را گفتیــم تــا یــاداوری کنیــم ملــت ایــران در برابــر همــه ســختی ها می ایســتد‬ ‫و مشــکالت را بــا قــدرت کنــار می زنــد و ایــن پیروزی هــا بــه دســت نمی ایــد مگــر بــا‬ ‫قــدرت ایمــان بــه خــدا‪ ،‬تبعیــت از والیت فقیــه و اتحــاد و همبســتگی ملــت ایــران بــا‬ ‫یکدیگــر‪ ،‬این بــار نیــز همــه باهــم بــا قــدرت ایمــان و اتحــاد بــزرگ و قــوی کــه بیــن‬ ‫مــردم ایــران وجــود دارد ویــروس کرونــا را شکســت خواهیــم داد‪.‬‬ ‫بســیاری از پزشــکان و پرســتاران بــا شــنیدن ورود ویــروس کرونــا بــه ایــران خانــه‬ ‫و زندگــی خــود را رهــا کردنــد و بــرای حفــظ ســامتی مــردم بــه صــورت شــبانه روز‬ ‫فعالیــت می کننــد و تمــام تالششــان را بــرای از بیــن بــردن ایــن مهمــان ناخوانــده‬ ‫بــدون هیــچ ادعایــی انجــام می دهنــد و تــا بهبــودی کامــل مبتالشــدگان بــه ویــروس‬ ‫کرونــا تمــام قــد ایســتاده اند‪/.‬فارس‬ ‫‪ 16‬تصمیم کلیدی جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا (کووید‪)19-‬‬ ‫حفظ فاصله یک‬ ‫متری با افراد‬ ‫مشکوک به ویروس‬ ‫استفاده از ماسک‬ ‫در اماکن عمومی‬ ‫و پرتردد‬ ‫خودداری از روبوسی‬ ‫و دست دادن‬ ‫خودداری از تماس با‬ ‫حیوانات وحشی‬ ‫و اهلی‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫با افراد مشکوک به‬ ‫انفوالنزا‬ ‫پوشاندن دهان‬ ‫و بینی هنگام سرفه‬ ‫و عطسه‬ ‫استفاده از ضدعفونی‬ ‫کننده های الکلی در‬ ‫نبود اب و صابون‬ ‫شستشوی مکرر‬ ‫دست ها به مدت‬ ‫‪ 20‬ثانیه‬ ‫دستمال استفاده شده‬ ‫هنگام سرفه یا عطسه را‬ ‫به سطل زباله بیاندازیم‬ ‫ماندن در منزل‬ ‫هنگام بیماری‬ ‫پخت کامل گوشت‬ ‫و تخم مرغ‬ ‫جدا کردن وسایل‬ ‫شخصی از یکدیگر‬ ‫بهمراه داشتن‬ ‫دستکش یک بار‬ ‫مصرف‬ ‫خودداری از تماس‬ ‫دست های الوده با‬ ‫صورت و چشم‬ ‫عدم تماس با وسایل‬ ‫و سطوح در اماکن‬ ‫عمومی‬ ‫ضد عفونی نمودن‬ ‫اشیا و سطوح قابل‬ ‫تماس‬ ‫‪2‬‬ ‫لغو نمایشگاه ‬ ‫بهاره گلستان به‬ ‫دلیل شیوع کرونا‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬اسفند ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی گلســتان ‪:‬بــا هــدف پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونا‪،‬نمایشــگاه هــای بهــاره و‬ ‫فــرش اســتان کــه پیــش از ایــن قــرار بــود در گــرگان و گنبــد برگــزار شــود‪.‬‬ ‫ابراهیــم کریمی‪:‬بــا پیگیــری هــای صــورت گرفتــه و صــدور مجــوز هــای الزم هــم اکنــون چهــار واحــد تولیــدی اســتان‬ ‫در ســه شــیف کاری بــا ظرفیــت مناســب مشــغول تولیــد مــواد ضدعفونــی کننــده هســتندودر روز هــای اینــده مشــکل‬ ‫کمبــود ایــن مــواد در بــازار اســتان برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شمـاره ‪236‬‬ ‫انتقاد معاون علوم پزشکی‬ ‫گلستان از بی توجهی برخی‬ ‫خانواده ها؛ دانش اموزان در‬ ‫« گیم نت ها» چه می کنند؟‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان از بی توجهــی و ســهل انگاری‬ ‫برخــی خانواده هــا بــرای پیشــگیری از شــیوع‬ ‫بیمــاری کرونــا در اســتان انتقــاد کــرد و گفت‪:‬‬ ‫بــرای اینکــه جلــوی شــیوع را بگیریــم مدارس‬ ‫را تعطیــل کردیــم امــا دانش امــوزان در‬ ‫گیم نت هــا حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫ســراج الدین عارف نیــا دربــاره اینکــه چــرا‬ ‫تــا چنــد روز قبــل از نظــر وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫گلســتان جــزو اســتان های بــدون الودگــی‬ ‫بــود امــا بــه یکبــاره بــه مرکــز شــیوع ایــن‬ ‫بیمــاری تبدیــل شــده اســت‪ ،‬اظهارداشــت‪:‬‬ ‫مــا از همــان ابتــدا کــه کشــور درگیــر ایــن‬ ‫بیمــاری شــد در اســتان اصــل را بــر الودگــی‬ ‫گذاشــتیم و از مــوارد مشــکوک هــم‬ ‫نمونه بــرداری کردیــم‪ .‬تــا قبــل از روز گذشــته‬ ‫فقــط نتیجــه ازمایــش ‪ 3‬بیمــار بــرای اســتان‬ ‫ارســال شــده بــود کــه یــک مــورد مثبــت و دو‬ ‫مــورد منفــی بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــا روز گذشــته بــه یکبــاره‬ ‫نتیجــه ازمایشــات مربــوط بــه ‪ 10‬روز قبــل‬ ‫را اعــام کردنــد‪ .‬هرچنــد در ایــن اینکــه‬ ‫بیمارســتان های اســتان شــلوغ بــوده و کرونــا‬ ‫در حــال شــیوع اســت‪ ،‬شــکی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫اســتان بــا بیــان اینکــه بــه طــور میانگیــن‬ ‫روزانــه ‪ 60‬تــا ‪ 70‬نفــر بــا عالیــم حــاد‬ ‫تنفســی در بیمارســتان های اســتان بســتری‬ ‫می شــوند‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬تنهــا راه مقابلــه بــا‬ ‫ایــن بیمــاری ویروســی‪ ،‬رعایــت نــکات و‬ ‫موارد بهداشــت فردی و اجتماعی اســت؛ در‬ ‫غیــر ایــن صــورت شــاهد رشــد دو ســه برابــری‬ ‫شــیوع بیمــاری در اســتان خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی بــا انتقــاد از خانواده هــا و کســانی کــه‬ ‫هنــوز خطــر ایــن بیمــاری را جــدی نگرفتنــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای پیشــگیری از شــیوع کرونــا‬ ‫مــدارس را تعطیــل کردیــم امــا دانش امــوزان‬ ‫در گیم نت هــا حضــور دارنــد‪ .‬خانواده هــا‬ ‫بایــد در روزهایــی کــه پیــک شــیوع بیمــاری‬ ‫را خواهیــم داشــت ایــن مســئله را مدیریــت‬ ‫کننــد و از همــه می خواهیــم از منــزل‬ ‫خــارج نشــوند یــا اگــر بیــرون می رونــد نــکات‬ ‫بهداشــتی را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫عارف نیــا بیــان داشــت‪ :‬اولویــت مــا‬ ‫توصیه هــای بهداشــتی شست وشــوی مکــرر‬ ‫دسـت ها‪ ،‬عــدم دســت زدن بــه چشــم‪ ،‬بینــی‪،‬‬ ‫گــوش و دهــان‪ ،‬حفــظ فاصلــه یــک تــا دو‬ ‫متــری و غیــره اســت‪ .‬بایــد کمپیــن دو هفتــه‬ ‫در خانــه بمانیــم را راه انــدازی کنیــم تــا بتوانیــم‬ ‫از پیــک شــیوع ایــن بیمــاری عبــور کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متاســفانه جمعــه ای کــه‬ ‫گذشــت پــارک النگــدره بســیار شــلوغ بــود و‬ ‫بازی هــای گروهــی در جریــان قــرار داشــت‪.‬‬ ‫بایــد فکــر کنیــم مــرگ فقــط بــرای همســایه‬ ‫نیســت و هیچ کســی از این قاعده مســتثنی‬ ‫نیســت‪ .‬بیــن فوتی هــا اســتاد دانشــگاه و‬ ‫رئیــس اداره هــم داشــتیم پــس همــه بایــد‬ ‫مراقبــت بیشــتری داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫منع استفاده الکل صنعتی‬ ‫برای ضدعفونی کردن سطوح‬ ‫مدیر غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی نســبت بــه عــدم اســتفاده از الــکل صنعتــی‬ ‫بــرای ضدعفونــی کردن ســطوح هشــدار داد‪.‬‬ ‫دکتــر حســن براتــی زاده ‪ ،‬بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫بــرای ضدعفونــی کــردن ســطوح بایــد از الــکل‬ ‫اتانــول اســتفاده شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬الــکل صنعتی‬ ‫همــان متانــول اســت کــه بــرای مصــارف‬ ‫صنعتــی اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر الکل صنعتی به دســت و چشــم‬ ‫برســد موجــب کــوری چشــم و یــا مســمومیت در‬ ‫افــراد بــه خصــوص کــودکان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫براتــی زاده ادامــه داد‪ :‬اگــر الــکل طبــی در بــازار یافــت‬ ‫نمــی شــود افــراد مــی تواننــد بــا روش ســاده و با اســتفاده‬ ‫از مــاده واکتیــس ســطوح مــورد نظــر را ضدعفونــی کننــد‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا اینکــه برخــی از افــراد در اســتان‬ ‫اقــدام بــه مــواد ضدعفونــی کننــده و گندزدایــی‬ ‫تقلبــی کــرده انــد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در اســتان تولیــد و‬ ‫توزیــع ایــن مــواد تقلبــی مشــاهده شــده اســت و‬ ‫افــراد اقــام مــورد نیــاز خــود را از اماکــن معتبــر‬ ‫خریــداری کننــد‬ ‫بیم و امید راز مهار کرونا در گلستان‬ ‫افت فشــار اب شــرب در گرگان‪ ،‬نابســامانی‬ ‫در مدیریــت معتــادان متجاهــر و متکدیــان‬ ‫خیابانــی ‪،‬اســتمرار کمبــود اقــام پیشــگیرانه‬ ‫در کنــار بهبــود عرضــه میــوه و تره بار پرمصرف‬ ‫و ضدعفونــی کــردن معابــر پرتــردد بــرای‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا از جملــه تلــخ و شــیرین ها و‬ ‫بیــم و امیدهــای ‪ ۱۰‬روز نخســت حضــور ایــن‬ ‫ویــروس چینــی در اســتان گلســتان اســت‬ ‫ابتــای قطعــی ‪ ۲۵‬گلســتانی بــه ویــروس‬ ‫کرونــا و مــرگ ‪ ۳‬فــرد مبتــا‪ ،‬ایــن اســتان را بــه‬ ‫محلــی بــرای شــیوع ویــروس کشــنده چینــی‬ ‫یــا بــه گفتــه رییــس مرکــز روابــط عمومــی و‬ ‫اطالع رســانی وزارت بهداشــت بــه کانــون‬ ‫شــیوع کرونــا در نــوار ســاحلی شــمال کشــور‬ ‫تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫یکی از مشــکالت مردم در روزهای کرونایی‪،‬‬ ‫دشــواری در تهیــه اقــام مرتبــط بــا ضدعفونــی‬ ‫و پیشــگیری از ایــن بیمــاری اســت‪.‬‬ ‫کافــی اســت ســری بــه داروخانه هــا و‬ ‫فروشــگاه های تجهیــزات پزشــکی شــهرهای‬ ‫مختلــف گلســتان بزنیــد؛ مشــاهدات عینــی‬ ‫خبرنــگار ایرنــا از شــهرهای کردکــوی‪ ،‬اق قــا‪،‬‬ ‫گــرگان‪ ،‬گمیشــان و بندرترکمــن حاکــی از ان‬ ‫اســت کــه بــر خالف ســخنان و وعده هــای مدیران‬ ‫اســتان در تامیــن کاالهــای بهداشــتی مــورد نیــاز‪،‬‬ ‫ماســک‪ ،‬دســتکش و محلــول ضدعفونــی بــه‬ ‫اســانی در داروخانه هــا پیــدا نمــی شــود‪.‬‬ ‫البتــه در برخــی داروخانــه هــا مــواد‬ ‫ضدعفونــی کننــده بــه صــورت حداقلــی و بــا‬ ‫قیمــت گــزاف و خــارج از عــرف بــه فــروش می‬ ‫رســد امــا گرانــی اقــام عرضــه شــده‪ ،‬عرصه را‬ ‫بــر خریــداران تنــگ کــرده اســت‪.‬‬ ‫بیشــتر داروخانــه هــا بــا نصــب یــک کاغــذ روی‬ ‫در ورودی بــا ایــن متــن که «ماســک‪ ،‬دســتکش‬ ‫و ضــد عفونــی کننــده نداریــم» خیــال خــود را‬ ‫بــرای پاســخگویی بــه شــهروندان در ایــن‬ ‫روزهــای ســخت و دشــوار راحــت کردنــد‪.‬‬ ‫نکتــه دیگــر در مــورد تبعــات کرونــا در گلســتان‪،‬‬ ‫چگونگــی رســیدگی بــه متکدیــان و معتــادان اســت‪.‬‬ ‫بــا گذشــت حــدود ‪ ۱۰‬روز از شــیوع کرونــا‬ ‫در گلســتان وضعیــت نابســامان متکدیــان و‬ ‫معتــادان متجاهــر در شــهرهای گلســتان و بــی‬ ‫توجهــی بــه انــان در ایــن برهــه از زمــان موجب‬ ‫بــروز نگرانــی هــای متعــددی شــده اســت‪.‬‬ ‫معتــادان‪ ،‬کــودکان کار و کارتن خواب هــا‬ ‫یکــی از گروه هــای در معــرض خطــر در زمــان‬ ‫شــیوع بیماری هــای عفونــی قابــل انتقــال‬ ‫همچــون کرونــا هســتند کــه مــددکاران در‬ ‫ارتبــاط بــا ایــن افــراد در مراکــز کاهش اســیب‬ ‫اعتیــاد و نگهــداری از افــراد کارتن خــواب بایــد‬ ‫ضمــن رعایــت موازیــن بهداشــتی‪ ،‬غربالگــری‬ ‫ایــن افــراد را مــورد توجــه قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫جمــع اوری ایــن گــروه هــای در معــرض‬ ‫اســیب و انتقــال انــان بــه محیط هــای امــن‬ ‫بــا رعایــت بهداشــت فــردی‪ ،‬گام موثــری در‬ ‫ســامت انهــا و جامعــه اســت امــا تاکنــون در‬ ‫گلســتان اقدامــی بــرای انتقــال ایــن افــراد بــه‬ ‫مناطــق امــن انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن قشــر امــوزش کافــی ندیــده انــد و در‬ ‫حالی کــه جــزو گــروه هــای پرخطــر و در معــرض‬ ‫خطــر هســتند از امکانــات الزم هــم برخــوردار‬ ‫نیســتند و بــه اســانی مــی تواننــد منبع انتقــال این‬ ‫ویــروس و دیگــر بیمــاری هــای عفونــی باشــند‪.‬‬ ‫رفتــار دوگانــه جامعــه در مواجــه بــا کرونــا نیــز به‬ ‫معمایی برای شــهروندان تبدیل شــده اســت‪.‬‬ ‫از یــک ســو همــه نهادهــا و ارگان هــای‬ ‫مســوول گلســتان پــای کار امــده و پرســتاران‬ ‫و پزشــکان شــبانه روزی در حــال خدمــت در‬ ‫مراکــز درمانــی بــوده و برخــی هــم ماســک‬ ‫رایــگان توزیــع مــی کننــد امــا در دیگــر ســو‬ ‫عــده ای فرصــت طلــب بــا احتــکار ماســک و‬ ‫دســتکش بــه ســود بیشــتر مــی اندیشــند و‬ ‫برخــی پزشــکان هــم از تــرس شــیوع کرونــا بــا‬ ‫تعطیلــی مطــب‪ ،‬خدمــت رســانی را بــه ســال‬ ‫بعــد موکــول کــرده انــد‪.‬‬ ‫جــدال ســختی بیــن مهــر و عاطفــه مهربانــی‪،‬‬ ‫کمــک و نــوع دوســتی بــا احتــکار و رفتارهــای‬ ‫ســودجویانه و بــی رحمــی در حــال وقــوع اســت‬ ‫کــه خــدا کنــد کار بــه جاهــای باریــک تــر نکشــد‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر مشــکالت حــوزه تــره بــار در‬ ‫گلســتان فروکــش کــرده اســت و عرضــه و‬ ‫قیمــت میــوه و صیفــی جــات در ســطح شــهرها‬ ‫بــه وضعیــت نرمــال و عــادی رســیده اســت ‪.‬‬ ‫در غفلــت مدیــران اســتانی و بــا وجــود‬ ‫بخشــنامه هــای صــادره از ســوی مســووالن‬ ‫بهداشــتی و تصمیــم گیــران اســتان بــه مــردم‬ ‫در روزهــای اخیــر در گــرگان و بندرگــز چندیــن‬ ‫مراســم عروســی در تاالرهــا برگــزار شــد کــه‬ ‫نگرانــی عمومــی را در پــی داشــت‪.‬‬ ‫چالــش شــیوع بیمــاری کرونــا در گلســتان‬ ‫یــک هفتــه پــس از ان کــه بســیاری از‬ ‫فعالیت هــای جمعــی حوزه هــای مختلــف را‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار داد و بــه تعطیلــی کشــاند‪،‬‬ ‫اکنــون عمیق تــر شــده و بــه حوزه هــای‬ ‫غیرقابــل پیــش بینــی رســیده کــه از جملــه ان‬ ‫حــوزه اب شــهری اســت‪.‬‬ ‫طــی روزهــای اخیــر برخــی از ســاکنین شــهر‬ ‫گــرگان بــا افــت فشــار اب مواجــه شــده انــد‬ ‫کــه بــه اعتقــاد مســووالن شــرکت اب و‬ ‫کارشناســان کرونــا‪ ،‬تعطیلــی بخــش هــای‬ ‫مختلــف و در نتیجــه مانــدگاری بیشــتر‬ ‫شــهروندان در خانــه و از طــرف دیگــر تمیــزی‬ ‫طلبــی بــا تــرس از گرفتار شــدن در دام کرونا‪،‬‬ ‫موجــب مصــرف بیشــتر ان و در نهایــت افــت‬ ‫فشــار شــده اســت‪.‬‬ ‫اگــر چــه تاکنــون گزارشــی مبنــی بــر ایــن کــه‬ ‫کمبــود اب ســبب اختــال در زندگــی روزمــره‬ ‫مــردم شــود‪ ،‬دریافــت نشــده امــا بــا توجــه بــه‬ ‫امار دوگانه نمونه برداری بیماران مشکوک‬ ‫به کرونا در گلستان‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان ‪ ،:‬امــار متفــاوت و دوگان ـه ای‬ ‫از تعــداد نمونه برداری هــای صــورت گرفتــه از بیمــاران مشــکوک بــه کرونــا‬ ‫در ایــن اســتان داد‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل در گنبــدکاووس تعــداد نمونــه ازمایــش ارســالی افــراد‬ ‫مشــکوک بــه کرونــا در ایــن اســتان را ‪ ۳۸‬نمونــه اعــام و از منفــی بــودن‬ ‫‪ ۶‬نمونــه دریافتــی خبــر داده بــود‪ ،‬چنــد ســاعت بعــد در نشســت خبــری بــا‬ ‫صــدا و ســیما تعــداد نمونــه هــای ارســالی بــه ازمایشــگاه را بــه عــدد ‪ ۳۰‬و‬ ‫پاســخ هــای دریافتــی را ‪ ۳‬مــورد کاهــش داد‪.‬‬ ‫در حالی کــه اســتاندار گلســتان روزهــای اخیــر بــر ضــرورت دقــت نظــر در ارایــه‬ ‫امــار مربــوط بــه ایــن بیمــاری در اســتان تاکیــد کــرده بــود‪ ،‬تناقــض امارهــای رییــس‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی مــی توانــد موجــب دامــن زدن بــه شــایعات شــود‪.‬‬ ‫طبــق اخریــن امــار اعــام شــده توســط رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان‪ ،‬از ســه مــورد پاســخ دریافتــی‪ ۲ ،‬نمونــه منفــی و یــک مــورد مثبــت بود‬ ‫کــه فــرد مبتــا پــس از گذرانــدن دوران درمــان از بیمارســتان مرخــص شــد‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل بیــان کــرد‪ :‬پاســخ ‪ ۹۰‬درصــد نمونــه های ارســالی هنوز‬ ‫دریافت نشــده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عالوه بر چند بیمارستان که بصورت ویژه در اختیار بیماران‬ ‫همزمانــی بحــران کرونــا بــا روزهــای پایانــی ســال‬ ‫و خانــه تکانــی مــردم کــه بــه طــور طبیعــی در‬ ‫وضعیــت عــادی هــم مصــرف اب را چنــد برابــر می‬ ‫کنــد ‪ ،‬اتخــاذ تدابیــر پیشــگیرانه ضــروری اســت‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گلســتان بــه رونــد ابتــا بــه ایــن بیمــاری در‬ ‫اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬از ابتــدای شــیوع‬ ‫کرونــا‪ ،‬امــار مراجعــه روزانــه ‪ ۷۰‬نفــر بــه مراکــز‬ ‫درمانــی بــرای تشــخیص کرونــا تقریبــا ثابــت‬ ‫مانــده امــا بــه نظــر مــی رســد هفتــه اینــده کــه‬ ‫ایــن بیمــاری بــه حداکثــر شــیوع و فراگیــری مــی‬ ‫رســد‪ ،‬بایــد در انتظــار بیمــاران بیشــتری بــود‪.‬‬ ‫عــارف نیــا ادامــه داد‪ :‬رعایــت کامــل نــکات‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬پرهیــز از حضــور در مــدارس‪،‬‬ ‫دانشــگاه هــا‪ ،‬اماکــن مذهبــی و دیگــر‬ ‫اجتماعــات و بــه نوعــی قرنطینــه خودخواســته‬ ‫و خانگــی‪ ،‬بهتریــن روش بــرای مبتــا نشــدن‬ ‫بــه کرونــا اســت کــه امیداوریــم توســط‬ ‫شــهروندان گلســتانی جــدی گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وی بــه ‪ ۳‬فوتــی مبتــا بــه کرونــا در گلســتان‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬همــه ایــن جانباختــگان‬ ‫مــرد و بــاالی ‪ ۴۵‬ســال ســن داشــتند‪.‬‬ ‫بیمــاری جدیــد کرونــا بــا نــام «کوویــد‪ »۱۹‬از‬ ‫اوایــل مــاه دســامبر ســال گذشــته میــادی‬ ‫(دی مــاه) در اســتان هوبــی چیــن شــیوع‬ ‫یافــت کــه بــر اســاس اخریــن امــار ســازمان‬ ‫بهداشــت جهانــی‪ ،‬ویــروس کرونــای جدیــد‬ ‫تاکنــون بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار نفــر بــه ایــن‬ ‫ویــروس مبتــا شــده انــد‪.‬‬ ‫ســاختار ویــروس هــای کرونــا بــه گونــه ای‬ ‫اســت کــه افــرادی را کــه هم زمــان دارای‬ ‫بیمــاری دیگــری باشــند و یــا کــودکان مبتــا‬ ‫بــه بیماری هــای قلبــی را بیشــتر در معــرض‬ ‫خطــر ابتــا قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن کــه ویــروس هــای کرونــا بیشــتر در‬ ‫حیوانــات دیــده می شــوند‪ ،‬امــا هفــت نــوع از‬ ‫ان هــا دســتگاه تنفســی بــدن انســان را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫وزارت بهداشــت چیــن اعــام کــرد‪ :‬شــمار قربانیان‬ ‫ویــروس کرونــای جدیــد در ایــن کشــور بــه بیــش از‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬تــن افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫تعــداد مبتالیــان قطعــی بــه کرونــا در کشــور‬ ‫تاکنــون ‪ ۵۹۳‬نفــر اســت از ایــن تعــداد ‪۴۳‬‬ ‫نفــر فــوت کرده انــد‪.‬‬ ‫ایــران پــس از چیــن دارای بیشــترین مــرگ و‬ ‫میــر ناشــی از کرونــا اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫احتمالــی مبتــا بــه ویــروس کرونــا قــرار گرفتــه ‪ ،‬در تمامــی بیمارســتان های‬ ‫اســتان یــک بخــش ویــژه بــه ایــن بیمــاری اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫فاضــل گفــت‪ :‬درحــال حاضــر ‪ ۱۶۶‬بیمــار تنفســی بــا عالیــم «تــب‪ ،‬تنگــی‬ ‫نفــس و مشــکالت ریــوی» بــا تشــخیص پزشــک متخصــص عفونــی در‬ ‫بیمارســتان های گلســتان بســتری هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بیمارســتان پنــج اذر بــا ‪ ۷۱‬مــورد و بیمارســتان صیــاد شــیرازی‬ ‫گــرگان بــا ‪ ۴۷‬مــورد بیشــترین امــار بســتری بیمــاران مشــکوک بــه کرونــا را دارنــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت کــه بقیــه بیمــاران‬ ‫مشــکوک بــه کرونــا در مراکــز درمانــی دیگــر شهرســتان های گلســتان (هــر‬ ‫کــدام ‪ ۲‬تــا ‪ ۶‬بیمــار) تحــت درمــان قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫فاضــل وضعیــت عمومــی بیشــتر بیمــاران مشــکوک بــه کرونــای بســتری‬ ‫شــده در بیمارســتان های گلســتان را مطلــوب اعــام کــرد‪.‬‬ ‫بیمــاری جدیــد کرونــا بــا نــام «کوویــد‪ »۱۹-‬از اوایــل مــاه دســامبر ســال‬ ‫گذشــته میــادی (دی مــاه) در اســتان هوبــی چیــن شــیوع یافــت کــه بــر‬ ‫اســاس اخریــن امــار ســازمان بهداشــت جهانــی‪ ،‬ویــروس کرونــای جدیــد‬ ‫تاکنــون حــدود ‪۷۹‬هــزار نفــر بــه ایــن ویــروس مبتــا شــده انــد‪.‬‬ ‫ســاختار ویــروس هــای کرونــا بــه گونــه ای اســت کــه افــرادی را‬ ‫کــه هم زمــان دارای بیمــاری دیگــری باشــند و یــا کــودکان مبتــا بــه‬ ‫بیماری هــای قلبــی را بیشــتر در معــرض خطــر ابتــا قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن کــه ویــروس هــای کرونــا بیشــتر در حیوانــات دیده می شــوند‪ ،‬اما هفت‬ ‫نــوع از ان هــا دســتگاه تنفســی بــدن انســان را تحــت تاثیر قــرار می دهد‪.‬‬ ‫‪ 481‬نفر در گلستان‬ ‫مشکوک به کرونا‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫گفــت کــه از مجمــوع ‪ ۵۹۳‬بیمــار ســندروم‬ ‫شــدید تنفســی بســتری شــده در مراکــز‬ ‫درمانــی ایــن اســتان ‪ 481‬نفــر مشــکوک بــه‬ ‫ابتــای کرونــا هســتند‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل اظهــار کــرد‪ :‬از همــه‬ ‫بیمــاران مشــکوک بــه کرونــا در گلســتان‬ ‫ویــروس ازمایــش گرفتــه شــده کــه تاکنــون‬ ‫ابتــای ‪ ۱۲‬نفــر قطعــی اعــام شــد و‬ ‫متاســفانه پنــج نفــر انهــا فــوت کردنــد‪.‬‬ ‫وی فــوت شــدگان را چهــار مــرد بــاالی‬ ‫‪ ۵۰‬ســال و یــک دختــر ‪ ۱۴‬ســاله عنــوان و‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در نتیجــه بررســی های‬ ‫کارشناســی کــه تاکنــون صــورت گرفته اســت‬ ‫فقــط همیــن امــار قطعــی شــده و ســایر‬ ‫قول هــای مطــرح شــده دقیــق نیســت‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بیمارســتانهای شــهید‬ ‫صیــاد شــیرازی گــرگان‪ ،‬پیامبــر اعظــم (ص)‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬اق قــا و علــی ابــاد مجموعــا‬ ‫بــا ظرفیــت ‪ ۶۰۰‬تخــت بــرای بیمــاران ســندروم‬ ‫تنفســی شــدید در نظــر گرفتــه شــده امــا بــا‬ ‫توجــه بــه شــیب افزایشــی کرونــا پیــش بینــی‬ ‫می شــود تــا اخــر هفتــه جــاری ‪ ۷۰۰‬تــا ‪۸۰۰‬‬ ‫تخــت مــورد نیــاز مــردم گلســتان باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا تصریــح بــر اینکــه امارهــا بیشــتر از‬ ‫نتایــج ازمایش هــا اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫پیــش بینــی مــی شــود ویــروس کرونــا تــا اخــر‬ ‫فروردیــن اینــده ســیر صعــودی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫بــا بیــان ایــن کــه شــهرهای گــرگان‪ ،‬کردکــوی‬ ‫و علی ابــاد کتــول بیشــترین مبتالیــان‬ ‫کرونایــی را دارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬هیــچ شــهری در‬ ‫ایــن اســتان بــدون کرونــا نیســت‪.‬‬ ‫دکتــر فاضــل در خصــوص تشــدید بهداشــت‬ ‫در نانوایــی هــای گلســتان گفــت‪ :‬طبــق‬ ‫مصوبــه جدیــد فروشــنده بایــد جــدا از شــاطر‬ ‫در نانوایــی هــا فعالیــت داشــته باشــد و همــه‬ ‫عوامــل ملــزم بــه داشــتن دســتکش شــدند‪.‬‬ ‫وی ازدحــام جمعیــت در بانکهــا و افزایــش‬ ‫اســتفاده از اســکناس طی روزهای پایانی ســال را‬ ‫مــورد اشــاره قــرار داد و اظهــار کــرد‪ :‬بــرای بانک هــا‬ ‫تاکنــون مصوبـه ای نداشــته ایــم امــا کارکنــان انهــا‬ ‫امــوزش هــای الزم را فــرا گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاییــد وجــود برخــی مشــکالت و‬ ‫کاســتی ها گفــت‪ :‬افــرادی کــه از ســطل های‬ ‫زبالــه کنــار خیابــان اقــدام بــه جمــع اوری‬ ‫ضایعــات می کننــد در معــرض اســیب و‬ ‫دریافــت جــدی ویــروس کرونــا هســتند و‬ ‫کارگــروه بهداشــت و ســامت اســتان تاکنــون‬ ‫مصوبــه ای در ایــن خصــوص نداشــته اســت‪.‬‬ ‫فاضــل افــزود‪ :‬امــروز یــک محمولــه شــامل‬ ‫‪ ۱۰۰‬هــزار ماســک ارســالی از ســوی وزارت‬ ‫بهداشــت بیــن کارکنــان بیمارســتان های‬ ‫گلســتان تقســیم شــد و واحدهــای تولیــدی‬ ‫اســتان نیــز در ســه شــیفت کاری مشــغول‬ ‫تولیــد ســایر اقــام بهداشــتی هســتند‪.‬‬ ‫بیمــاری جدیــد کرونــا بــا نــام «کوویــد‪ »۱۹‬از‬ ‫اوایــل مــاه دســامبر ســال گذشــته میــادی‬ ‫(دی مــاه) در اســتان هوبــی چیــن شــیوع‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫ســاختار ویــروس کرونــا بــه گون ـه ای اســت‬ ‫کــه افــراد مبتــا بــه چنــد بیمــاری یــا کــودکان‬ ‫درگیــر بیمــاری قلبــی را در معــرض خطــر‬ ‫بیشــتر قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن کــه ویــروس هــای کرونــا بیشــتر در‬ ‫حیوانــات دیــده می شــوند‪ ،‬امــا هفــت نــوع‬ ‫از ان هــا دســتگاه تنفســی بــدن انســان را‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی ها‬ ‫‪017 - 32320420‬‬ ‫‪#‬کرونا را‬ ‫شکست میدهیم‪.‬‬ ‫محمدرضــا رحمان نیــا اظهــار داشــت‪ :‬از بعــداز ظهــر یکشــنبه شــاهد نفــوذ ســامانه ســرد و بارشــی بــه اســتان خواهیــم‬ ‫بــود کــه در ایــن مــدت دمــای هــوا بیــن ‪ 14‬تــا ‪ 16‬درجــه ســانتی گراد در اســتان کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مــدت فعالیــت ایــن ســامانه شــاهد بــارش بــاران در اغلــب نقــاط اســتان بیــن ‪ 20‬تــا ‪ 50‬میلی متــر‬ ‫خواهیــم بــود‪ .‬احتمــال وقــوع رعــد و بــرق‪ ،‬وزش نســبتا شــدید بــاد در روزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه کــه ســرعت بــاد در‬ ‫برخــی مواقــع بــه ‪ 80‬کیلومتــر در ســاعت هــم خواهــد رســید‪ ،‬از دیگــر مخاطــرات فعالیــت ایــن ســامانه در اســتان اســت‬ ‫کاهش ‪۱۶‬‬ ‫درجه ای دمای‬ ‫هوا در گلستان‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬اسفند‪1398‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫چهار هزار بسته بهداشتی‬ ‫برای مقابله با کرونا بین‬ ‫شهروندان گنبدی توزیع‬ ‫می شود‬ ‫شــهردار گنبــدکاووس در شــرق اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬چهــار هزار بســته بهداشــتی‬ ‫شــامل دســتکش‪ ،‬مایــع ضدعفونی کننــده و‬ ‫ماســک بــا هــدف مقابلــه بــا شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا تهیــه شــده و از اواســط هفتــه‬ ‫جــاری میــان شــهروندان ایــن شــهر توزیــع‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫منصــور طعنــه گنبــدی اظهارداشــت‪ :‬ایــن‬ ‫بســته های بهداشــتی بــا دو میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار توســط شــهرداری ســفارش داده‬ ‫شــده کــه بعــد از تحویــل بالفاصلــه از چنــد‬ ‫روز اینــده کار توزیــع انهــا اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توزیع این بســته های بهداشــتی‬ ‫میــان شــهروندان محــات اســیب پذیر‬ ‫بازافرینــی شــهری گنبــدکاووس شــامل‬ ‫ســیداباد‪ ،‬بدلجــه‪ ،‬مدرســی و چای بوییــن‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــهردار گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه‬ ‫اهمیــت انجــام ضدعفونــی امــکان عمومــی‬ ‫در پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫گفــت‪ :‬ضدعفونــی نــاوگان حمــل و نقــل‬ ‫عمومــی شــامل اتوبوس هــا‪ ،‬مینی بوس هــا‬ ‫و تاکســی های خطــی و اژانس هــا‪،‬‬ ‫ایســتگاه های اتوبــوس و اتــش نشــانی‪،‬‬ ‫ســرویس های‬ ‫مســافربری‪،‬‬ ‫ترمینــال‬ ‫بهداشــتی عمومــی ســطح شــهر‪ ،‬وســایل‬ ‫بــازی پارک هــا و دو جایــگاه ســی ان جی‬ ‫فعــال در شــهر در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫طعنــه گنبــدی افــزود‪ :‬از ســاعت ‪ ۲۴‬امشــب‬ ‫بــا همــکاری کل مجموعــه اتش نشــانی و‬ ‫خدمــات شــهری شــهرداری‪ ،‬کار ضدعفونــی‬ ‫معابــر اصلــی و فرعــی گنبــدکاووس بــا‬ ‫اســتفاده از ماشــین اتش نشــانی و‬ ‫پمپ هــای دســتی قابــل حمــل بــا نفــر اغــاز‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن ســاختمان‬ ‫فرمانــداری‪ ،‬دادگســتری‪ ،‬شــهرداری و‬ ‫گنبــدکاووس‬ ‫عمومــی‬ ‫پارکینگ هــای‬ ‫ضدعفونــی شــده و بــا همــکاری بانک هــا‬ ‫در تامیــن مایــع ضدعفونــی کننــده‪ ،‬تمــام‬ ‫بانک هــای ســطح شــهر بــه عنــوان محل هــای‬ ‫پرتــردد ضدعفونــی می شــوند‪.‬‬ ‫شــهردار گنبــدکاووس گفــت‪ :‬توزیــع ماســک‬ ‫و دســتکش بیــن کارگــران خدمــات شــهری‬ ‫و فضــای ســبز‪ ،‬کارکنــان اداری شــهرداری‬ ‫گنبــدکاووس بــا هــدف ارتقــای ســامت انــان‬ ‫در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫شــهر گنبــدکاووس بــا افــزون بــر ‪ ۱۶۰‬هــزار‬ ‫نفــر جمعیــت و حــدود ‪ ۲۸‬کیلومتــر مربــع‬ ‫وســعت‪ ،‬دومیــن شــهر بــزرگ اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫ازمایشگاه کیت تشخیص کرونا‬ ‫در گلستان استقرار می یابد‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬طــی روزهــای‬ ‫اتــی ازمایــش نمونه هــای افــراد مشــکوک بــه‬ ‫ویــروس کرونــا در اســتان انجــام خواهــد شــد و‬ ‫ازمایشــات دیگــر بــه تهــران ارســال نمی شــود‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس بــا تاکیــد بــر رعایــت‬ ‫بهداشــت فــردی توســط همــه مــردم‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬مقــرر شــده شــهرداری هــا و دهیــاری‬ ‫هــا بــا همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی‪،‬‬ ‫نیروهــای نظامــی و انتظامــی نســبت بــه‬ ‫ضدعفونــی ســازی معابــر اقــدام کننــد و‬ ‫همچنیــن کمبودهــای اســتان در زمینــه‬ ‫ماســک و مــواد ضدعفونــی کننــده بــزودی‬ ‫مرتفــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬کاهــش ســاعت کار ادارات در‬ ‫راســتای کاهــش ارتباطــات صــورت گرفتــه امــا‬ ‫رونــد کار تعطیــل نشــده اســت و مــردم بایــد تــا‬ ‫انجــا کــه ممکــن اســت از ظرفیــت الکترونیکــی‬ ‫بــرای فعالیــت هــای خوداســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫هم اســتانی ها می تواننــد بــا تمــاس بــه‬ ‫شــماره ‪ ،۳۱۵۰‬هــر ســوالی در خصــوص‬ ‫ویــروس کرونــا دارنــد را بپرســند‪.‬‬ ‫‪ ،‬بــا اســتقرار ازمایشــگاه کیــت تشــخیص‬ ‫کرونــا در اســتان‪ ،‬در صــورت نیــاز در هــر‬ ‫شــبانه روز حتــی می تــوان هــزار نمونــه را‬ ‫ازمایــش کــرد‪.‬‬ ‫قطار وعده های که به مقصد گلستان نرسید‬ ‫بنــا بــه گفته هــای اســتاندار گلســتان در‬ ‫مجمــوع دو ســفر اول و دوم دولــت بــه ایــن‬ ‫اســتان یکهــزار میلیــارد تومــان از اعتبــارات‬ ‫تعهــد شــده‪ ،‬پرداخــت نشــده کــه حق شــناس‬ ‫امیــدوار اســت تــا پایــان دولــت دوازدهــم ایــن‬ ‫منابــع مالــی بــه اســتان اختصــاص داده شــود‪.‬‬ ‫اذرمــاه ســال ‪ 93‬بــود کــه کاروان تدبیــر‬ ‫و امیــد بــرای نخســتین بــار راهــی اســتان‬ ‫گلســتان شــد؛ ســفری کــه مــردم و مســئوالن‬ ‫ایــن اســتان امیــد زیــادی بــه ان بســته بودنــد‬ ‫تــا بتواننــد از رهــاورد ان توشــه ای بــرای‬ ‫توســعه اســتان بردارنــد‪ .‬در دهمیــن ســفر‬ ‫اســتانی دولــت‪ ،‬کاروان تدبیــر و امیــد ماننــد‬ ‫همــه ســفرهای اســتانی خــود کلنــگ تعــداد‬ ‫زیــادی از پروژه هــا را بــه زمیــن زد و یــا قــول‬ ‫و وعــده اختصــاص اعتباراتــی را بــرای تکمیــل‬ ‫طرح هــا و پروژه هــای ناتمــام بــه مــردم داد‪،‬‬ ‫وعده هایــی کــه برخی هایشــان از ســال ‪93‬‬ ‫تــا کنــون بــه ســرانجام مشــخصی نرســیده‬ ‫اســت‪ ،‬تــا اینکــه نوبــت بــه ســفر دوم دولت به‬ ‫اســتان در دی مــاه ســال گذشــته رســید و انجــا‬ ‫هــم مصوبه هــا‪ ،‬قراردادهــا و تفاهم نامه هــای‬ ‫زیــادی بــه امضــا رســید و قول هــای زیــادی هم‬ ‫بــرای رفــع محرومیــت و توســعه همه جانبــه‬ ‫اســتان گلســتان داده شــد‪.‬‬ ‫این در حالیســت که در بســیاری از بخش ها‬ ‫مصوبه هــای دولــت یــا شــکل اجرایــی نگرفتــه‬ ‫و یــا اعتبــارات ان به موقــع اختصــاص نیافتــه‬ ‫اســت‪ .‬هنــوز هــم پروژه هــای نیمه تمــام‬ ‫زیــادی در ایــن اســتان وجــود دارد کــه تعــداد‬ ‫قابــل توجهــی از انهــا در دولــت یازدهــم و‬ ‫دوازدهــم اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫در ‪ 6‬سال گذشته ‪1300‬میلیاردتومان‬ ‫از تعهدات سفر دولت محقق شد‬ ‫ان طــور کــه هــادی حق شــناس‪ ،‬اســتاندار‬ ‫گلســتان می گویــد‪ :‬در مجمــوع دو ســفر‬ ‫قبلــی رئیــس جمهــور بــه اســتان بــرای ‪190‬‬ ‫پــروژه‪ ،‬هیئــت دولــت بیــش از ‪ 2‬هــزار و ‪300‬‬ ‫میلیــارد تومــان اعتبــار مصــوب کــرد‪.‬‬ ‫به گفتــه وی‪ ،‬از ســال ‪ 93‬تــا کنــون حــدود‬ ‫یک هــزار و ‪ 300‬میلیــارد تومــان از تعهــدات‬ ‫ســفرهای دولــت بــه اســتان تامیــن و انجــام‬ ‫شــده و یک هــزار میلیــارد تومــان پرداخــت‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان امیــدوار اســت دولــت‬ ‫دوازدهــم در ســال های باقی مانــده تــا پایــان‬ ‫عمــر خــود‪ ،‬ایــن اعتبارات را به اســتان اختصاص‬ ‫دهــد تــا شــاید بخشــی از عقب افتادگی هــای‬ ‫اســتان کــه در ســال های اخیــر بیشــتر و بیشــتر‬ ‫شــده اســت‪ ،‬برطــرف شــود‪.‬‬ ‫خبری از اجرایی شدن تفاهم نامه ها نیست‬ ‫یکــی از موضوعاتــی کــه ســروصدای زیــادی‬ ‫در اســتان به ویــژه در طیــف حامیــان دولــت‬ ‫و مســئوالن بــه وجــود اورد‪ ،‬امضــای ‪38‬‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری بــرای توســعه اســتان بــا‬ ‫پیش بینــی اعتبــاری ‪18‬هــزار میلیــارد تومانــی‬ ‫بــود و خیلی هــا را بــه شــتاب گرفتــن چــرخ‬ ‫توســعه اســتان امیــدوار کــرد‪ .‬البتــه ایــن‬ ‫خوشــی چنــدان هــم پایــدار نبــود و رئیــس‬ ‫جمهــور در جلســه شــورای اداری اســتان‬ ‫گلســتان در ســال ‪ 97‬اعــام کــرد اگــر تــا‬ ‫پایــان عمــر دولــت دوازدهــم ‪ 20‬درصــد ایــن‬ ‫تفاهم نامه هــا هــم اجرایــی شــود‪ ،‬اتفاقــات‬ ‫بزرگــی در اســتان رخ می دهــد‪.‬‬ ‫در جلســه ای کــه بــا حضــور رئیــس جمهــور‬ ‫و تعــدادی از وزرای دولــت در اســتان برگــزار‬ ‫شــده بــود‪ ،‬نخســتین تفاهم نامــه طــرح‬ ‫توســعه نیــروگاه بــرق علی ابادکتــول بــا ‪415‬‬ ‫میلیــون یــورو‪ ،‬طــرح تامیــن مالــی طرح هــای‬ ‫تولیــدی توســط بانــک ملــی معــادل ‪11‬هــزار و‬ ‫‪ 500‬میلیــارد تومــان و ‪ 9.3‬میلیــون دالر‪ ،‬طــرح‬ ‫توســعه شهرســتان مراوه تپــه در قالــب بیــش‬ ‫از ‪ 30‬طــرح بــرای توســعه ایــن شهرســتان از‬ ‫ســوی بنیــاد مســتضعفان و ایجــاد گلخانــه بــا‬ ‫‪ 900‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــه امضــا رســید‪.‬‬ ‫مشــارکت در طــرح ریســندگی پنبــه ارگانیــک‬ ‫بــا ســرمایه گذاری ‪2‬هــزار میلیــارد ریــال‪،‬‬ ‫طــرح تولیــد بــذر هیبریــد بــا ســرمایه گذاری‬ ‫یک هــزار و ‪ 240‬میلیــارد ریــال و اجــرای‬ ‫طرح هــای اب شــیرین کن بــا ســرمایه گــذاری‬ ‫‪20‬میلیــون یــورو بــا مشــارکت شــرکت مپنــا از‬ ‫دیگــر تفاهم نامه هایــی بــود کــه بــرای توســعه‬ ‫گلســتان امضــا شــده بــود امــا بررســی ها‬ ‫نشــان می دهــد تقریبــا ً به جــز یکــی دو مــورد‬ ‫بســیاری از ایــن تفاهم نامه هــا‪ ،‬شــکل‬ ‫اجرایــی بــه خــود نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫نیم درصد تفاهم نامه ها اجرایی شد‬ ‫اســتاندار گلســتان در جلســه شــورای اداری‬ ‫اســتان کــه اخیــرا ً بــا حضــور رئیــس ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه اســتان برگــزار شــد‪ ،‬اعــداد و‬ ‫ارقــام متفاوتــی را دربــاره ایــن تفاهم نامه هــا‬ ‫ارائــه کــرد کــه چنــدان بــا انچــه دولــت وعــده‬ ‫داده بــود همخوانــی نــدارد‪.‬‬ ‫او از تفاهم نامه هایــی بــه ارزش ‪6‬هــزار‬ ‫و ‪ 600‬میلیــارد تومــان و بخــش ارزی‬ ‫‪300‬میلیــون یــورو در اســتان ســخن گفــت و‬ ‫از اجرایــی نشــدن انهــا انتقــاد کــرد‪.‬‬ ‫موضوعــی کــه قدرت اللــه عابــدی‪ ،‬رئیــس‬ ‫ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان هــم‬ ‫دربــاره ان گفــت‪ :‬در اســتان تقســیم کاری‬ ‫صــورت گرفتــه و قــرار شــد معاونــت هماهنگی‬ ‫امــور اقتصــادی اســتانداری پیگیــر اجرایــی‬ ‫شــدن تفاهم نامه هــای ســفر دولــت باشــد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬بــا پیگیری هایــی کــه داشــتیم‬ ‫کمتــر از نیــم درصــد تفاهم نامه هایــی کــه‬ ‫ســال گذشــته بــا حضــور رئیــس جمهــور بــه‬ ‫امضــا رســیده بــود‪ ،‬اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫طرح گردشگری اشوراده همچنان بالتکلیف‬ ‫طــرح گردشــگری جزیــره اشــوراده بیــش از‬ ‫دو دهــه مناقشــه را در کارنامــه خــود دارد‪.‬‬ ‫در دولت هــای مختلــف وعــده اجرایــی شــدن‬ ‫طرح هایــی بــرای رونــق گردشــگری در تنهــا‬ ‫جزیــره ایرانــی دریــای خــزر مطــرح شــد امــا‬ ‫به علــت انچــه برخــی مســئوالن از جملــه‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در اســتان از ان به عنــوان‬ ‫«چــوب الی چــرخ گذاشــتن محیــط زیســت»‬ ‫یــاد می کنــد؛ هیــچ طــرح گردشــگری یــا‬ ‫بوم گــردی در ایــن جزیــره اجرایــی نشــد‪.‬‬ ‫تا اینکــه در ســفر ســال ‪ 93‬هیئــت دولــت‬ ‫بــه اســتان گلســتان و در پــی درخواســت‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در اســتان بــرای‬ ‫ســاماندهی وضعیــت جزیــره اشــوراده و ایجــاد‬ ‫زیرســاخت ها بــرای حضــور گردشــگران‪ ،‬رئیــس‬ ‫جمهــور قــول اجرایــی شــدن طــرح گردشــگری‬ ‫ایــن جزیــره را بــه مــردم اســتان داد‪.‬‬ ‫مناقشــه محیــط زیســت‪ ،‬میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫برخــی ســازمان های مردم نهــاد و حتــی‬ ‫مطــرح شــدن برخــی موضوعــات بیــن دو‬ ‫اســتان همجــوار (گلســتان و مازنــدران) ســبب‬ ‫شــد بــا گذشــت بیــش از ‪ 5‬ســال اتفاقــی در‬ ‫جزیــره اشــوراده رخ ندهــد‪ .‬هرچنــد ایــت الله‬ ‫نورمفیــدی به همــراه اســتاندار وقــت گلســتان‬ ‫کلنــگ ایــن پــروژه را بــه زمیــن زد امــا خبــری از‬ ‫اجــرای ایــن طــرح نیســت‪.‬‬ ‫در ســفر ســال گذشــته دولــت بــه اســتان‬ ‫گلســتان قــول اختصــاص ‪ 70‬میلیــارد تومــان‬ ‫بــرای ایجــاد زیرســاخت های گردشــگری در‬ ‫اشــوراده داده شــد امــا به دلیــل عــدم صــدور‬ ‫مجــوز کمیســیون مــاده ‪ 2‬از ســوی ســازمان‬ ‫محیــط زیســت‪ ،‬نــه خبــری از اعتبــارات دولتــی‬ ‫اســت و نــه طــرح طبیعت گــردی‪.‬‬ ‫نجات خلیج گرگان‪ ،‬درگیر اما و اگر‬ ‫خلیــج گــرگان تنهــا خلیــج ایرانــی دریــای خــزر‬ ‫اســت و حــدود ‪ 40‬هــزار هکتــار وســعت دارد‪،‬‬ ‫خلیجــی کــه عــاوه بــر اهمیــت اکولوژیکــی‬ ‫بــرای زیســتمندان ان‪ ،‬یکــی از بهتریــن‬ ‫محیط هــا بــرای انجــام ورزش هــای ابــی و‬ ‫اســتفاده اقتصادی از ان اســت‪ .‬در ســال های‬ ‫اخیــر خلیــج گــرگان‪ ،‬اتفاقــات ناخوشــایندی‬ ‫را به چشــم دیــده اســت‪ ،‬از افرایــش ورود‬ ‫فاضالب هــای خانگــی و صنعتــی و انــواع‬ ‫سال پنجم‬ ‫‪3‬‬ ‫شمـاره ‪236‬‬ ‫فرمانده سپاه استان خراسان شمالی‪:‬‬ ‫ســموم کشــاورزی گرفتــه تــا پســروی اب خــزر‬ ‫و خشــک شــدن بخش هــای وســیعی از ان؛‬ ‫همــه بــا ســرعت باالیــی رخ داده اســت‪.‬‬ ‫ان طــور کــه مســئوالن اســتان می گوینــد ‪8‬‬ ‫هــزار هکتــار از مســاحت خلیج گرگان خشــک‬ ‫شــده اســت‪ .‬هــادی حق شــناس کــه ســابقه‬ ‫معاونــت در ســازمان بنــادر و دریانــوردی‬ ‫را دارد و حــاال چندماهــی اســت به عنــوان‬ ‫اســتاندار بــه گلســتان امــده به عنــوان یکــی‬ ‫از کارشناســان ایــن حــوزه هشــدار داده کــه‬ ‫اگــر فکــری بــرای احیــا و نجــات خلیــج گــرگان‬ ‫نشــود تــا ‪ 4‬ســال اینــده همــه مســاحت‬ ‫ایــن خلیــج خشــک و بــه منبــع ریزگردهــا‬ ‫تبدیــل می شــود‪ ،‬موضوعــی کــه می توانــد‬ ‫زندگــی نه فقــط مــردم اســتان گلســتان بلکــه‬ ‫ساحل نشــینان خــزر را هــم بــا مخاطــرات‬ ‫فراوانــی مواجــه کنــد‪ ،‬از همیــن رو بــود کــه‬ ‫در ســفر ســال ‪ 95‬محمدباقــر نوبخــت‪ ،‬رئیــس‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه بــه گلســتان یکــی‬ ‫از دســتورات ویــژه مطالعــات اجرایــی نجــات‬ ‫خلیــج گــرگان و تصویــب ‪ 5‬میلیــارد تومــان‬ ‫اعتبــار بــرای ایــن طــرح بــود‪.‬‬ ‫از ان زمــان تــا کنــون یــک میلیــارد و ‪900‬‬ ‫میلیــون تومــان از اعتبــار مصــوب ان هــم‬ ‫بــرای مطالعــات اولیــه و برخــی اقدامــات‬ ‫اجرایــی کوتاه مــدت بــه اســتان اختصــاص‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬بــا گذشــت بیــش از ‪ 3‬ســال‬ ‫و جنجال هایــی کــه دربــاره خشــک شــدن‬ ‫یــا نشــدن «عــروس ایرانــی خــزر» ایجــاد‬ ‫شــده هنــوز محیــط زیســت و ســازمان بنــادر‬ ‫و دریانــوردی بــه هیــچ راهــکار اجرایــی بــرای‬ ‫نجــات خلیــج گــرگان دســت پیــدا نکرده انــد‪.‬‬ ‫اخریــن وعــده ای هــم کــه اســحاق جهانگیری‪،‬‬ ‫معــاون اول رئیــس جمهــور مطــرح کــرده‬ ‫مربــوط بــه اردیبهشــت مــاه ســال اینــده اســت‬ ‫تــا شــاید ایــن موضــوع تعییــن تکلیــف شــود‪.‬‬ ‫سد نرماب و وعده های ابکی دولت‬ ‫ســد نرمــاب بزرگتریــن ســد مخزنــی اســتان‬ ‫گلســتان کــه بهره بــرداری از ان اب شــرب‬ ‫دســت کم ‪ 4‬شــهر و ‪ 130‬روســتای شــرق‬ ‫اســتان و همچنیــن بخشــی از اب موردنیــاز‬ ‫کشــاورزی و صنعــت منطقــه را تامیــن خواهد‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن ســد کــه بــا پیمانــکاری قــرارگاه‬ ‫خاتم االنبیــا(ص) در حــال ســاخت اســت قــرار‬ ‫بــود تــا ســال ‪ 95‬ابگیــری شــود‪ .‬متاســفانه‬ ‫عــدم اجــرای تعهــدات دولــت دربــاره ایــن‬ ‫پــروژه ســبب شــد حــاال کــه ســال ‪ 98‬هــم‬ ‫رو بــه اتمــام اســت‪ ،‬خبــری از بهره بــرداری‬ ‫و تکمیــل ایــن ســد نباشــد‪ ،‬ســدی کــه اگــر‬ ‫قبــل از امســال بــه بهره بــرداری می رســید‬ ‫می توانســت دســت کم ‪ 30‬تــا ‪ 40‬درصــد‬ ‫خســارت های ســیل را کاهــش دهــد‬ ‫در ســفر ســال گذشــته رئیــس جمهــور بــه‬ ‫ن دولــت ‪ 200‬میلیــارد تومــان بــرای ایــن‬ ‫اســتا ْ‬ ‫پــروژه مصــوب کــرد امــا تخصیص هــا بســیار‬ ‫کمتــر از ایــن مبلــغ بــود تــا اینکــه ســیل ابتــدای‬ ‫امســال ســبب شــد تــا مســئوالن دولتــی تحــرک‬ ‫بیشــتری بــرای تکمیــل ایــن ســد پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه خراســان شــمالی از ارتقــاء مرکــز‬ ‫جراحــی محــدود جواداالئمه (ع) به بیمارســتان ‪۶۴‬‬ ‫تخت خوابــی خبــر داد و گفــت‪ :‬تمامــی مجوزهــای‬ ‫الزم اخــذ شــده کــه بــا تکمیــل پــروژه بـه زودی ایــن‬ ‫بیمارســتان بــه بهره بــرداری می رســد‪.‬‬ ‫ســردار ابوالقاســم چمــن بــا اشــاره بــه ســفر‬ ‫فرمانــده ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــه‬ ‫خراسان شــمالی و تعهــدات ایــن ســفر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در ســفر ســردار ســامی بــه خراســان‬ ‫شــمالی کــه بــرکات فراوانــی هم بــرای مردم اســتان‬ ‫و هــم بــرای بســیج داشــت‪ 35 ،‬میلیــارد تومــان در‬ ‫حوزه هــای مختلــف جهــت اجــرای پروژه هــای ســپاه‬ ‫تخصیــص داده شــد کــه تاکنــون ‪ 11‬میلیــارد تومــان‬ ‫ان بــه اســتان ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ 8‬میلیــارد و ‪ 500‬میلیــون‬ ‫تومــان اعتبــار جهــت تکمیــل جــاده پیربــز بــه‬ ‫بجنــورد پیش بینــی شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ســپاه‬ ‫پاســداران خــود را موظــف کــرده کــه اقدامــات‬ ‫مربــوط بــه ابنیــه و پــل جــاده پیربــز بــه بجنــورد‬ ‫را انجــام دهــد کــه تــا ایــن لحظــه ‪ 50‬درصــد‬ ‫اعتبــار اجــرای ایــن پــروژه از محــل اعتبارات ســفر‬ ‫ســردار ســامی بــه اســتان ابــاغ شــده و پــس از‬ ‫فروردیــن مــاه ســال اتــی‪ ،‬عملیــات اجرایــی ایــن‬ ‫پــروژه توســط قــرارگاه خاتــم کــه مجــری پــروژه‬ ‫اســت شــروع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه خراســان شــمالی از ارتقــا مرکــز‬ ‫جراحــی محــدود جواداالئمــه (ع) بــه بیمارســتان‬ ‫‪ 64‬تخت خوابــی خبــر داد و بیــان داشــت‪ :‬تمامــی‬ ‫مجوزهــای الزم جهــت ارتقــا مرکــز جراحی محدود‬ ‫بــه بیمارســتان ‪ 64‬تخت خوابــی اخــذ شــده و‬ ‫هــم اکنــون ایــن پــروژه از پیشــرفت فیزیکــی ‪70‬‬ ‫درصــد برخــوردار اســت ضمن اینکه در ســفر اخیر‬ ‫نماینــده رهبــری به خراســان شــمالی قــول تجهیز‬ ‫‪ 10‬میلیــارد تومانــی ایــن بیمارســتان از دفتــر مقــام‬ ‫معظــم رهبــری گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫چمــن بــا اشــاره بــه احــداث بزرگتریــن مجموعــه‬ ‫ابــی اســتان توســط ســپاه پاســداران انقــاب‬ ‫اســامی در خراسان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫در ســفر ســردار ســامی بــه خراســان شــمالی‬ ‫چهــار میلیــارد تومــان بــه منظــور اجــرای پــروژه‬ ‫بزرگتریــن مجموعــه ابــی اســتان تخصیــص داده‬ ‫م اکنــون ‪ 100‬درصــد ایــن مبلــغ بــه‬ ‫شــد کــه هــ ‬ ‫اســتان ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫قفل زنگ زده پتروشیمی‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫به طــور قطــع یکــی از تلخ تریــن تجربه هــای‬ ‫ســرمایه گذاری در گلســتان را می تــوان‬ ‫سرنوشــت نامعلــوم مجتمــع پتروشــیمی‬ ‫دانســت‪ .‬مــردم گلســتان به امیــد اشــتغال‬ ‫جوانان خود در ســال های ‪ 85‬تا ‪ 86‬حدود ‪27‬‬ ‫میلیــارد تومــان در ایــن پــروژه ســرمایه گذاری‬ ‫کردنــد‪ ،‬همــان زمــان چندیــن مجتمــع دیگــر‬ ‫در سراســر کشــور هــم کلنگ زنــی شــد و‬ ‫امــروز همــه انهــا وارد مــدار تولیــد شــده رونــق‬ ‫اقتصــادی را بــرای منطقــه خــود بــه ارمغــان‬ ‫اوردنــد‪ ،‬در گلســتان امــا اوضــاع به گونــه ای‬ ‫دیگــری پیــش رفــت‪ ،‬بعــد از ‪ 13‬ســال همــه‬ ‫انچــه از مجتمــع پتروشــیمی ســاخته شــده‬ ‫چنــد ســوله اســت؛ نــه خبــری از ماشــین االت‬ ‫و تجهیــزات اســت نــه خــط تولیــدی راه افتــاده‬ ‫کــه بتوانــد چــرخ توســعه ایــن اســتان محــروم از‬ ‫صنعــت را بــه حرکــت در بیــاورد‪.‬‬ ‫سالن ‪6‬هزارنفری گرگان‬ ‫و پیشرفت الک پشتی‬ ‫یکــی از پروژه هــای مهــم ایــن اســتان را‬ ‫می تــوان ســالن ‪6‬هزارنفــری گــرگان دانســت‬ ‫کــه از ســال ‪ 86‬تــا کنــون فقــط ‪ 5‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی دارد‪ .‬بــرای ســاخت ایــن‬ ‫پــروژه ‪ 60‬میلیــارد تومــان اعتبــار (طبــق‬ ‫براوردهــای ســال گذشــته) موردنیــاز اســت‪.‬‬ ‫دولــت در ســفر دوم خــود قــول تامیــن اعتبــار‬ ‫بــرای ســاخت ایــن پــروژه را بــه ورزشــکاران و‬ ‫ورزش دوســتان گلســتانی داد امــا خبــری از‬ ‫تخصیــص منابــع نبــود تــا اینکــه در مــاه اخیــر‬ ‫نوبخــت بــه ایــن اســتان ســفر کرد و مســئوالن‬ ‫نیــز درخواســت ‪ 30‬میلیــارد تومــان را بــرای‬ ‫تــداوم ســاخت ایــن ســالن مطــرح کردنــد کــه‬ ‫مشــخص نیســت تامیــن ایــن اعتبــار بــه عمــر‬ ‫دولــت دوازدهــم کفــاف می دهــد یــا نــه‪.‬‬ ‫‪/‬خبرفوری‬ ‫بیمارستان ‪ ۶۴‬تختخوابی‬ ‫جواداالئمه (ع) به‬ ‫بهره برداری می رسد‬ ‫بسته های بهداشتی رایگان‬ ‫بین مردم توزیع می شود‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬بســته های بهداشــتی شــامل‬ ‫ماســک‪ ،‬مایــع ضدعفونی کننــده و دســتکش از‬ ‫ســوی وزارت بهداشــت در بین هموطنان توزیع‬ ‫خواهــد شــد تــا مــردم از ان منتفــع شــوند‪.‬‬ ‫دکتــر ســید احمــد هاشــمی در مجمــع‬ ‫فوق العــاده شــورای هماهنگــی روابــط عمومــی‬ ‫اســتان کــه بــه منظــور اگاه ســازی نســبت بــه‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا برگــزار شــد‪ ٬‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در شــرایط فعلــی اســتفاده از ماســک‬ ‫تنهــا بــرای افــرادی توصیــه می شــود کــه عالئــم‬ ‫ســرماخوردگی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اقبــال مــردم بــه منظــور‬ ‫اســتفاده از ماســک زیــاد شــده اســت‪ ٬‬افــزود‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر ماســک هایی کــه در ســطح‬ ‫بــازار مــردم از ان اســتفاده می کننــد بیشــتر از‬ ‫‪ 2‬ســاعت پاســخگو نیســت و بعد از دو ســاعت‪٬‬‬ ‫خــود ماســک منشــا الودگــی بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه همــگان بــه منظــور‬ ‫کاهــش اثــار روانــی ایــن بیمــاری بایــد در کنــار‬ ‫یکدیگــر کمــک کننــد‪ ٬‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬متاســفانه‬ ‫بــار روانــی ویــروس کرونــا کــه در عمــوم مــردم‬ ‫ایجــاد شــده‪ ٬‬بیشــتر از خــود ویــروس مــردم را ازار‬ ‫می دهــد لــذا بایــد در کنــار یکدیگــر و در راســتای‬ ‫کاهــش اثــار روانــی ایــن ویــروس گام برداریــم‪.‬‬ ‫هاشــمی در خاتمــه از توزیــع پکیــج بهداشــتی‬ ‫وزارت بهداشــت در ســطح اســتان بــه منظــور‬ ‫پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا خبــر داد و‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬بــه منظــور کنتــرل جو روانــی ایجاد‬ ‫شــده در کشــور‪ ،‬بســته هــای بهداشــتی شــامل‬ ‫ماســک‪ ،‬مایــع ضدعفونی کننــده و دســتکش از‬ ‫ســوی وزارت بهداشــت در بیــن هموطنــان توزیــع‬ ‫خواهــد شــد تــا مــردم از ان منتفــع شــوند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫لزوم تردد‬ ‫با زنجیر چرخ‬ ‫در محور‬ ‫توسکستان‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬اسفند ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫تداوم مرگ و میر پرندگان‬ ‫زمستان گذران در سواحل‬ ‫استان گلستان‬ ‫مــرگ و میــر پرنــدگان زمســتان گــذران در‬ ‫ســواحل اســتان گلســتان همچنــان ادامــه دارد و‬ ‫دامپزشــکی اســتان علــت ایــن تلفــات نامتعــارف‬ ‫را بیوتوکســین بوتولینــوم (عامــل بیمــاری‬ ‫بوتولیســم) اعــام کــرده اســت‪.‬‬ ‫از اواخــر بهمــن مــاه امســال بود که محیط بانان‬ ‫گلســتانی بــا الشـه های پرنــدگان زمســتان گذران‬ ‫در ســواحل بندرترکمــن مواجــه شــدند‪ .‬پرندگانــی‬ ‫کــه عمدتــا شــامل پــرال‪ ،‬چنگر و فالمینگــو بودند‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن تلفــات پرنــدگان کــه گفته می شــود‬ ‫تعــداد انهــا بــه بیــش از ‪ 30‬هــزار قطعــه می رســد‬ ‫در بخش دیگری از تاالب بین المللی میانکاله و‬ ‫ســواحل بهشــهر خبرساز شــده بود‪.‬‬ ‫امــا بــا گذشــت بیــش از ‪ 10‬روز در اســتان‬ ‫گلســتان هــر روز بــر تعــداد الش ـه های پرنــدگان‬ ‫مهاجــری کــه از ســوی محیــط بانــان جم ـع اوری‬ ‫شــده‪ ،‬افــزوده می شــود‪ .‬اخریــن امــاری کــه‬ ‫محمدرضــا کنعانــی‪ ،‬مدیــرکل محیــط زیســت‬ ‫اســتان بــه ان اشــاره کــرد تلــف شــدن بیــش از ‪10‬‬ ‫هــزار قطعــه از پرنــدگان زمســتان گــذران اســت‪.‬‬ ‫محمــود شــکیبا‪ ،‬رئیــس اداره حیــات وحــش و‬ ‫ابزیــان اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬پــس از شــروع تلفــات و مــرگ و میــر‬ ‫پرندگان در اســتان مازندران‪ ،‬ســواحل و پهنه های‬ ‫ابــی اســتان بــه صــورت مســتمر پایــش می شــد‬ ‫کــه تــا حــدود ‪ 10‬روز قبــل نخســتین تلفــات ایــن‬ ‫پرنــدگان در ســواحل بندرترکمــن گــزارش شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا کنــون بیــش از ‪ 10‬هــزار پرنــده‬ ‫زمســتان گــذران در ســواحل اســتان تلــف‬ ‫شــدند کــه محیــط بانان الشـه ها را جمـع اوری‬ ‫کــرده و بــا نظــارت دامپزشــکی اقــدام بــه دفــن‬ ‫بهداشــتی انهــا کرده انــد‪.‬‬ ‫شــکیبا بیــان داشــت‪ :‬روزانــه مرگ و میــر این پرندگان‬ ‫ادامــه دارد و الشــه پرندگانــی کــه در معــرض دیــد‬ ‫محیــط بانــان قــرار داشــته باشــد‪ ،‬جم ـع اوری می شــود‪.‬‬ ‫دامپزشــکی اســتان نیــز اقــدام بــه نمونه بــرداری‬ ‫از الشــه ایــن پرنــدگان کــرده کــه پــس از گذشــت‬ ‫چندیــن روز در نهایــت بوتولیســم را عامــل اصلی‬ ‫مــرگ و میــر پرنــدگان اعــام کــرده اســت‪.‬‬ ‫غالمرضــا محرابــی‪ ،‬مدیرکل دامپزشــکی اســتان‬ ‫در گــرگان اظهارداشــت‪ :‬برنامــه اقــدام ســازمان‬ ‫دامپزشــکی کشــور در خصــوص ایــن تلفــات‪،‬‬ ‫شــامل جمــع اوری اطالعــات میدانــی‪ ،‬تعییــن‬ ‫تابلــوی بالینــی پرنــدگان مریــض‪ ،‬تعییــن تابلوی‬ ‫کالبدگشــایی و تحلیل اپیدمیولوژیکی توصیفی‬ ‫رخــداد بیمــاری و تلفــات در ســه محــور مــکان‪،‬‬ ‫زمــان و نــوع پرنــدگان درگیــر و در نهایــت ارائــه‬ ‫فرضیه هــای احتمالــی بــروز مــرگ و میــر بــاالی‬ ‫پرنــدگان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه رد فرضیــه بیماری هایــی نظیــر‬ ‫انفلوانــزا و نیوکاســل در پرنــدگان زمســتان گــذران در‬ ‫همان روزهای نخســت شــروع تلفات گفت‪ :‬فرضیه‬ ‫بیماری های نیوکاسل و انفلوانزا‪ ،‬مسمومیت ناشی‬ ‫از افت کش هــا و فلــزات ســنگین ماننــد کادمیــوم‪،‬‬ ‫ارســنیک‪ ،‬ســرب و جیــوه مطــرح شــد کــه بــا بررســی‬ ‫نمونه هــای گرفتــه شــده‪ ،‬ایــن فرضیه هــا رد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی اســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫بیماری هــای باکتریایــی به ویــژه وبــای پرنــدگان‬ ‫محــور و همچنیــن بیوتوکســین ها ماننــد‬ ‫بیوتوکســین جلبک‪ ،‬بیوتوکســین بوتولینوم(عامل‬ ‫بیمــاری بوتولیســم) از دیگــر نظراتــی بــود کــه درباره‬ ‫علــت ایــن تلفــات مطــرح می شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیـس راه اســتان گلســتان گفــت‪ :‬تــردد در محــور گــرگان بــه شــاهرود (توسکســتان) فقــط بــا زنجیــر‬ ‫چــرخ امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫علــی عبــدی اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه بــارش شــدید بــرف در ارتفاعــات و لغزندگــی جاده هــا و به منظــور‬ ‫پیشــگیری از حــوادث رانندگــی‪ ،‬تــردد در محــور توسکســتان فقــط بــا زنجیــر چــرخ امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر لــزوم توجــه شــهروندان بــه توصیه هــای پلیــس خصوصــا ً در شــرایط جــوی نامســاعد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬رعایــت مــواردی نظیــر ســرعت مطمئنــه‪ ،‬حفــظ فاصلــه طولــی‪ ،‬حفــظ خونســردی و اطمینــان از‬ ‫ســامت وســیله نقلیــه از ضروریــات اســت‪.‬‬ ‫شهرستانها‬ ‫شمـاره ‪236‬‬ ‫ضدعفونی تاکسی های شهری‬ ‫گرگان از سوی بسیجیان ‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫زنان شاغل می توانند تا پایان سال به مرخصی بروند‬ ‫گروه هــای جهــادی گلســتان هــم بــرای‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا وارد میــدان شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه گــرگان گفــت‪ :‬گروه هــای‬ ‫جهــادی بســیجی بــرای پیشــگیری از شــیوع‬ ‫کرونــا در ایــن شــهر اقــدام بــه ضدعفونــی‬ ‫تاکســی های درون شــهری می کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ وحیــد فخرالدیــن اظهارداشــت‪:‬‬ ‫بیــش از ‪ 40‬نفــر از بســیجیان شهرســتان‬ ‫گــرگان در قالــب گروه هــای جهــادی‬ ‫اموزش هــای الزم را بــرای ضدعفونــی کــردن تاکســی های شــهری دیده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از فــردا ایــن گروه هــا همزمــان در ‪ 5‬نقطــه شــهر گــرگان مســتقر شــده و اقــدام بــه‬ ‫ضدعفونــی تاکســی های شــهری می کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه گــرگان همچنیــن بیــان داشــت‪ :‬برخــی از گروه هــای جهــادی ســامت نیــز در ایــن‬ ‫روزهــا بــه کارخانــه تولیــد ماســک در اســتان اعــزام شــده اند تــا بتواننــد رونــد تولیــد را شــتاب دهنــد‬ ‫و نیــاز مــردم اســتان برطــرف شــود‪.‬‬ ‫وی ضمــن توصیــه بــه شــهروندان بــرای کــم کــردن ترددهــای غیرضــروری در ســطح شــهر گفــت‪:‬‬ ‫مــردم بایــد نــکات و توصیه هــای بهداشــتی را رعایــت کننــد‪ .‬ســپاه هــم ماننــد همیشــه در ایــن‬ ‫موضــوع هــم در کنــار مــردم قــرار دارد و امیدواریــم بــا روحیــه جهــادی کرونــا را شکســت دهیــم‪.‬‬ ‫تحویل ‪۵‬هزار واحد مسکونی به‬ ‫سیل زدگان گلستانی‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬زنــان شــاغل در دســتگاه های‬ ‫اجرایــی گلســتان می تواننــد تــا پایان ســال به مرخصــی بروند‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس در جلســه ویــژه بررســی وضعیــت‬ ‫شــیوع کرونــا ویــروس در اســتان گلســتان‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫توصیــه مــا بــه مــردم ایــن اســت کــه خودشــان بهداشــت‬ ‫فــردی را رعایــت کننــد زیــرا هــر قــدر ســطح بهداشــت فــردی‬ ‫بیشــتر شــود مانــع بزرگــی بــرای ابتــا بــه کرونــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گندزدایــی در اماکــن عمومــی اســتان بــا‬ ‫شــدت بیشــتری انجــام می شــود زیــرا ســرمای هــوا‬ ‫محیــط مناســبی بــرای انتقــال ویــروس کرونــا اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار بــا بیــان اینکــه ســاعت اداری در اســتان گلســتان از ‪ 9‬صبــح اغــاز می شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬تمامــی‬ ‫دســتگاه های اجرایــی اســتان گلســتان موظــف هســتند بــه زنــان شــاغل تــا پایــان امســال مرخصــی بدهنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه عرضــه مــواد ضــد عفونــی کننــده در شــهرک صنعتــی اق قــا‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫دســتگاه های اجرایــی مجــار هســتند مــواد ضــد عفونــی کننــده را از هــر محلــی تهیــه و توزیــع کننــد‬ ‫و بهزیســتی و کمیتــه امــداد هــم مکلــف شــدند تــا ایــن اقــام را در اختیــار خانواده هــای تحــت‬ ‫پوشــش خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫حــق شــناس اظهــار امیــدواری کــرد بــا تمهیــدات اندیشــیده شــده از هفته هــای گذشــته و مصوبــات‬ ‫امــروز تــاش کردیــم تــا از شــیوع بیمــاری کرونــا در اســتان پیشــگیری و جلوگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫برهه هــای زمانــی بــا ان مواجــه بودیــم‪ ،‬گلســتان از نظــر‬ ‫رئیــس ســتاد بازســازی بنیــاد مســکن گلســتان بــا بیــان‬ ‫اینکــه ســیل زدگان شــب عیــد را در خانه هــای نوسازی شــده‬ ‫خواهنــد بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون ‪۵‬هــزار واحــد مســکونی در‬ ‫مناطــق ســیل زده اســتان تحویــل ســیل زدگان شــد‪.‬‬ ‫داوود خســروی اظهــار داشــت‪ :‬از ‪ 7‬هــزار و ‪ 700‬واحــد‬ ‫مســکونی کــه در ســیل امســال به طــور کامــل تخریــب شــده‬ ‫بــود کار ســاخت ‪ 94‬درصــد ایــن واحدهــا معــادل ‪ 7‬هــزار و‬ ‫‪ 283‬واحــد در اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ساخت وســاز واحدهــای مســکونی جدیــد‬ ‫بــرای ســیل زدگان حــدود ‪ 80‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬تــا کنــون حــدود ‪ 5‬هــزار واحــد مســکونی ســاخته و‬ ‫تحویــل مــردم ســیل زده شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســتاد بازســازی بنیــاد مســکن اســتان افــزود‪ :‬به رغــم‬ ‫شــرایط جــوی و کمبــود مصالــح ســاختمانی کــه در برخــی‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی واحدهــای مســکونی ســیل زده دومیــن‬ ‫اســتان کشــور به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫ی تاکیــد کــرد‪ :‬در حــال حاضــر خانــواده ای را در اســتان‬ ‫نداریــم کــه به خاطــر تخریــب منــزل مســکونی اش در ســیل‪،‬‬ ‫در چــادر یــا خانــه اســتیجاری ســکونت داشــته باشــد‪ .‬اکثــر‬ ‫ســیل زدگان شــب عیــد را در منــزل بازسازی شــده حضــور‬ ‫خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫خســروی بــا اشــاره بــه پرداخــت کمک هــای بالعــوض‪،‬‬ ‫ســیمان و نقشــه ها و پروانــه رایــگان در مناطــق ســیل زده‬ ‫گفــت‪ :‬میــزان کمک هــای بالعــوض بــه خانواده هــای ســیل زده‬ ‫از ‪ 200‬میلیــارد تومــان نیــز فراتــر رفتــه و بیــش از ‪ 53‬هــزار‬ ‫تــن نیــز ســیمان رایــگان در ایــن مناطــق توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کار ســاخت تعــداد کمــی از واحدهــای مســکونی کــه‬ ‫تقریبــا ً در اذرمــاه امســال به عنــوان ســهمیه جدیــد بــه اســتان‬ ‫ابــاغ شــد‪ ،‬باقــی می مانــد کــه احــداث ایــن واحدهــا بــا مشــارکت‬ ‫مالــکان تــا اردیبهشــت مــاه ســال اینــده بــه اتمــام خواهــد رســید‪.‬‬ ‫ساعت اداری دستگاه های اجرایی‬ ‫گلستان کاهش یافت‬ ‫تعطیلی مدارس علمیه به خاطر‬ ‫شیوع ویروس کرونا‬ ‫ســاعت اداری دســتگاه های اجرایــی اســتان گلســتان بــرای‬ ‫مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫براســاس مصوبــه امــروز ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در گلســتان‪،‬‬ ‫ســاعت اداری دســتگاه های اجرایــی اســتان از یــک شــنبه‬ ‫کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫ایــن مصوبــه ( یکشــنبه) یازدهــم تــا پنــج شــنبه شــانزدهم‬ ‫اســفندماه اجرایــی می شــود‪ .‬برهمیــن اســاس همــه ادارات‬ ‫دولتــی اســتان در ایــن ایــام از ســاعت ‪ 9‬صبــح شــروع بــه کار‬ ‫خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫همــه مــدارس دولتــی‪ ،‬غیردولتــی‪ ،‬مراکــز و کانون هــای زبــان و‬ ‫اموزشــگاه های ازاد در اســتان نیــز تــا پایــان هفتــه تعطیــل اســت‪.‬‬ ‫پاکسازی شبانه معابر و اماکن پرتردد شهر‬ ‫گرگان از سوی شهرداری و سپاه‬ ‫حســن خواجــه مظفــری مســوول روابــط عمومــی مدیریــت حــوزه علمیــه‬ ‫مردان گلســتان گفت‪ :‬اموزش حضوری ‪ ۲‬هزار طلبه در این اســتان به‬ ‫خاطــر شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬تعطیل شــده و اموزش هــا از طریق فضای‬ ‫مجــازی پیگیــری می شــود‪.‬‬ ‫حلیمــه قربانــی نــژاد مســوول روابــط عمومــی مدیریــت حــوزه علمیــه‬ ‫زنــان گلســتان نیــز از تشــکیل و فعــال شــدن گــروه هــای مجــازی بــرای‬ ‫امــوزش طلبــه هــا در مدیریــت حــوزه علمیــه خواهــران اســتان خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬تعطیلــی مــدارس علمیه و مرکز تخصصی این مدیریت براســاس‬ ‫تصمیــم اســتانداری و شــیوع ویــروس کرونــا اســت ‪.‬‬ ‫ســعید رنجبــر مســوول روابــط عمومــی جامعــه المصطفــی گــرگان افزود‪:‬‬ ‫کالس هــای اموزشــی ایــن مرکــز دانشــگاهی نیــز بــه دو صــورت مجــازی و‬ ‫حضــوری زیــر نظــر اســتادان اداره مــی شــود‪.‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬بیمار مشکوک به کرونا‬ ‫در بیمارستان های گلستان بستری شدند‬ ‫پاکســازی شــبانه معابــر و اماکــن پرتــردد شــهر گــرگان از ســوی‬ ‫شــهرداری و ســپاه گــرگان انجــام شــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا در اســتان گلســتان اماکــن‬ ‫پرتــردد و معابــر و خیابان هــای اصلــی شــهر گــرگان بــا مشــارکت‬ ‫شــهرداری و نیــروی زمینــی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی‬ ‫اســتان ضدعفونــی و گندزدایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫شــهردار گــرگان گفتــه در صــورت مناســب بــودن شــرایط جــوی‬ ‫ایــن کار هــر شــب در مرکــز اســتان انجــام خواهدشــد‪ .‬عــاوه برایــن‬ ‫ضدعفونــی وســایل بــازی و تجهیــزات ورزشــی در پــارک هــای شــهر‬ ‫گــرگان نیــز روزانــه انجــام می شــود‪.‬‬ ‫شــهرداری گــرگان همچنیــن بــرای حفــظ ســامت شــهروندان و‬ ‫پیشــگیری از شــیوع کرونــا‪ ،‬هــر شــب اقــدام بــه ضدعفونــی نــاوگان‬ ‫اتوبــوس و تاکســی درون شــهری می کنــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد‪:‬‬ ‫تولید ‪ ۹۰۰‬هزار قطعه ماهی زینتی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫«بوتولیسم» علت مرگ شناخته شد‬ ‫وی گفــت‪ :‬تلفــات در غــرب میانکالــه بــر اســاس‬ ‫یــک فراینــد مشــخص ناشــی از مســمومیت‬ ‫بــا ســم بوتولینــوم و بیمــاری بوتولیســم بــوده‬ ‫کــه کلیــه اســناد و مــدارک ازمایشــگاهی ان نیــز‬ ‫از طریــق ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه‬ ‫مراجــع ذیصــاح ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫محرابــی افــزود‪ :‬در شــرق تــاالب میانکالــه‬ ‫نیــز صدهــا نمونــه گرفتــه و بــه ازمایشــگاه ملــی‬ ‫مطالعــات کاربــردی و مرکــز تشــخیص ســازمان‬ ‫دامپزشــکی کشــور ارســال شــد کــه نتیجــه ایــن‬ ‫بررســی ها بیمــاری بوتولیســم را در مــرگ ایــن‬ ‫پرنــدگان تاییــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایــن اتفــاق بــه خاطــر موادالــی و‬ ‫ســمومی بود که به وســیله ســیل ابتدای امســال‬ ‫از اراضــی کشــاورزی وارد تــاالب بین المللــی‬ ‫میانکالــه و ســواحل اســتان شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مهمتریــن عامــل مســتعد‬ ‫کننــده ایــن رخــداد تغییــر شــرایط اکوسیســتم ابــی‬ ‫و خاکــی میانکالــه بــوده کــه در این تغییرات نســبت‬ ‫بــه ســالیان گذشــته در مناطــق خــاص تــاالب‪ ،‬مــواد‬ ‫الــی خاکــی وارد اکوسیســتم ابــی میانکالــه شــده و‬ ‫ســبب مناســب شــدن بســتر الزم برای رشــد و فعال‬ ‫شــدن میکروارگانیسـم های بی هوازی شــده است‪.‬‬ ‫بــر اســاس تحلیل هــای ســازمان دامپزشــکی کشــور‬ ‫از یافته هــای موجــود‪ ،‬تلفــات همچنــان تــا پایــان‬ ‫حضــور پرنــدگان مهاجــر ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر لــزوم رعایــت بهداشــتی فــردی و اجتماعــی بــرای مقابلــه بــا بیمــاری‬ ‫کرونــا گفــت‪ :‬از ابتــدای شــیوع ایــن بیمــاری در اســتان تــا کنــون بیــش از ‪ ۷۰۰‬نفــر در بیمارســتان ها‬ ‫بســتری شــدند‪.‬‬ ‫هــادی حــق شــناس اظهــار داشــت‪ :‬دانشــگاه علــوم پزشــکی در خــط مقــدم مبــارزه بــا ویــروس کرونا‬ ‫قــرار دارد و مــردم بــرای اینکــه بــه قطــع شــیوع ایــن بیمــاری کمــک کننــد بایــد توصیه هــای بهداشــت‬ ‫فــردی و اجتماعــی را جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در روزهــای اینــده نمونه گیــری از مبتالیــان احتمالــی بــه ایــن ویــروس در اســتان انجــام‬ ‫خواهــد شــد و دیگــر ازمایش هــا بــه تهــران ارســال نمی شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بیــان داشــت‪ :‬از ابتــدای شــیوع ایــن بیمــاری تــا کنــون بیــش از ‪ 700‬نفــر در‬ ‫بیمارســتان های اســتان بســتری شــدند کــه بخــش زیــادی از انهــا مرخــص شــده اند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کمبــود برخــی اقــام بهداشــتی از جملــه ماســک در داروخانه هــای اســتان گفــت‪ :‬امــروز‬ ‫‪ 20‬هــزار ماســک در شــبکه بهداشــت اســتان توزیــع شــده اســت تــا کمبــودی نداشــته باشــیم‪ .‬همچنیــن‬ ‫کمبودهــای اســتان در زمینــه ماســک و مــواد ضدعفونــی کننــده طــی دو روز اینــده رفــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حــق شــناس اظهارداشــت‪ :‬شــهرداری ها و دهیاری هــا بــا همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی‪،‬‬ ‫نیروهــای نظامــی و انتظامــی نســبت بــه ضدعفونــی ســازی معابــر اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ ۹۰۰ :‬هــزار قطعــه انــواع ماهیــان زینتــی‬ ‫امســال در پنــج واحــد فعــال ایــن اســتان در ســال جــاری تولیــد شــد‪.‬‬ ‫دکتــر عبداللــه یوســفی گفــت‪ :‬ایــن اســتان بخشــی از ماهــی زینتــی تولیــدی خــود را بــه دیگــر اســتان هــا‬ ‫ارســال مــی کنــد و قســمتی از ماهــی زینتــی مــورد نیــاز خــود را از اســتان هــای خراســان رضــوی و گلســتان‬ ‫تامیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تولیــد ماهــی زینتــی در اســتان در شــرایط کامــا بهداشــتی و فنــی صــورت مــی‬ ‫گیــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬پــرورش دهنــدگان ماهــی زینتــی تمامــی اصــول بهداشــتی را رعایــت مــی کننــد و‬ ‫تولیــدات اســتان خوشــبختانه هیــچ گونــه مشــکلی نــدارد‪.‬‬ ‫یوســفی بــا بیــان اینکــه مراکــز اســتان در قالــب تکثیــر ماهیــان زینتــی اب شــیرین فعالیــت مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬مهمتریــن گونــه هــای پرورشــی در اســتان شــامل انواع ســیچالیدها‪ ،‬گوپی‪ ،‬مولی‬ ‫و پالتــی اســت و همچنیــن ماهــی قرمــز نیــز بــرای عیــد تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تکثیــر و پــرورش ماهیــان زینتــی فرصتــی مناســب‪،‬‬ ‫مطمئــن و زودبــازده بــرای ســرمایه گــذاری و ایجــاد اشــتغال بــرای دانــش اموختــگان رشــته شــیالت و عالقــه منــدان‬ ‫ایــن صنعــت اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه ازای تولیــد هــر ‪ ۳۰‬هــزار قطعــه ماهــی یــک شــغل ایجــاد می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬هــم اکنون‬ ‫بــا اســتفاده از ایــن فرصــت در خراســان شــمالی بــرای عالقــه منــدان در این حوزه اشــتغال ایجاد شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــد حمیــدی اظهــار کــرد‪ :‬عــدم توجــه خبــازان بــه خطــوط قرمــز ســامت و بی توجهــی بــه رعایــت اصــول بهداشــتی‬ ‫منجــر بــه پلمــب واحــد خواهــد شــد بــا هماهنگــی دادســتانی مرکــز اســتان واحدهــای خبــازی کــه مســوول فــروش نان‬ ‫نداشــته باشــند پلمب می شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه انتقــال ویــروس کرونــا از طریــق کارتخــوان و اســکناس تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجه به اینکــه امکان انتقال‬ ‫ویــروس بــه دلیــل عــدم رعایــت اصــول بهداشــتی وجــود دارد خبــازان موظــف هســتند یــک نفــر را مختــص فــروش نان‬ ‫قــرار دهنــد در غیــر این صــورت بــا واحــد صنفــی متخلــف برخــورد خواهد شــد‪.‬‬ ‫عبور از خط قرمزهای‬ ‫سالمت منجر به‬ ‫پلمب نانوایی ها‬ ‫شهرستانها‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬اسفند‪1398‬‬ ‫تردد ناوگان باری و مسافری در مرز اینچه برون‬ ‫تا اطالع ثانوی ممنوع شد‬ ‫مدیــر پایانــه مــرزی اینچه بــرون در اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫تردد ناوگان باری و مســافران از این مرز به دلیل پیشــگیری‬ ‫از شــیوع بیمــاری کرونــا ممنــوع شــده اســت‪.‬‬ ‫محســن عامریــون بــا اشــاره بــه ممنوعیــت تــردد نــاوگان‬ ‫بــاری و مســافری از مــرز اینچه بــرون اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫ممنوعیــت از ســوی کشــور ترکمنســتان بــرای نــاوگان بــاری و‬ ‫مســافری اعمــال شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در محــدوده نقطــه صفــر مــرزی اســتان‬ ‫گلســتان نیــز پســت پایــش بهداشــت مســتقر بــوده و بــه‬ ‫کارکنــان نیــز اموزش هــای الزم بــرای پیشــگیری از شــیوع‬ ‫ایــن ویــروس داده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬پایانــه مــرزی اینچه بــرون بــا حــدود ‪ 50‬هکتــار وســعت‪ ،‬تنهــا مــرز رســمی کشــور در اســتان گلســتان‬ ‫بیــن ایــران و ترکمنســتان اســت کــه تمــام مــراودات اقتصــادی و اجتماعــی بین دو کشــور از طریق ان انجام می شــود‬ ‫و ‪ 55‬کیلومتــر تــا اق قــا و ‪ 75‬کیلومتــر تــا گــرگان مرکز اســتان گلســتان فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫عامریــون بیــان داشــت‪ :‬تصمیــم کشــور ترکمنســتان در روزهــای گذشــته اتخــاذ شــده کــه در روزهــای ابتدایــی‬ ‫ســرگردانی و بالتکلیفــی راننــدگان نــاوگان بــاری را بــه همــراه داشــت امــا اکنــون شــرایط مدیریــت شــده و مشــکلی از‬ ‫ایــن بابــت وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫تداوم تعطیلی سینماها‪ ،‬اماکن ورزشی‬ ‫و مراسم تجمعی در استان گلستان‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬تــا اطــاع ثانــوی تئاتــر‪ ،‬ســینما‪ ،‬اماکن‬ ‫ورزشــی و هرگونه تجمع تعطیل اســت زیرا ســامت شــهروندان‬ ‫بــرای مــا از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس دربــاره اخریــن وضعیــت شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا در اســتان و اقدامــات الزم بــرای پیشــگیری از شــیوع‬ ‫ایــن ویــروس در اســتان گلســتان و تــداوم تعطیلــی مــدارس در‬ ‫اســتان اظهــار داشــت‪ :‬نیــاز تــداوم تعطیلــی مــدارس در اســتان‬ ‫گلســتان وجــود دارد و مــا ایــن موضــوع را بــه وزارت بهداشــت‬ ‫اعــام کرده ایــم امــا مقــرر شــد تصمیم گیــری و اعــام قطعــی ان‬ ‫توســط وزارت بهداشــت انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نمی تــوان ایــن موضــوع را کتمــان کــرد کــه‬ ‫اســتان گلســتان نیــز هماننــد بســیاری از اســتان های کشــور‬ ‫مبتالیــان ویــروس کرونــا در ان وجــود دارد و بیمارانــی بســتری‬ ‫فرودگاه بین المللی گرگان برای پیشگیری از‬ ‫شیوع کرونا بین مسافران ضدعفونی شد‬ ‫فــرودگاه بین المللــی گــرگان بــرای پیشــگیری از شــیوع بیمــاری‬ ‫کرونــا بیــن مســافران و کارکنــان ایــن فــرودگاه ضدعفونــی شــد‪.‬‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونــا ســبب شــد تــا اماکــن پرتــردد و عمومــی‬ ‫اســتان گلســتان در روزهــای اخیــر ضدعفونــی و گندزدایــی شــود‪.‬‬ ‫فــرودگاه بین المللــی گــرگان هــم بــه صــورت هفتگــی میزبــان‬ ‫حــدود ‪ 70‬پــرواز اســت کــه مســافران زیــادی از طریــق ایــن‬ ‫پروازهــا جابــه جــا می شــود‪.‬‬ ‫از ایــن پــس قــرار شــد کلیــه ســطوح ترمینــال از قبیــل‬ ‫دســتگاه های ‪ ،ATM‬صندلی هــای مســافر‪،‬گیت های بازرســی‪،‬‬ ‫ســرویس هــای بهداشــتی و غیــره قبــل و بعــد از هــر پــرواز‬ ‫ضدعفونــی شــود‪.‬‬ ‫امادگی سد های گلستان برای مقابله‬ ‫با سیالب های احتمالی‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬براســاس پیــش بینی هــا حجــم‬ ‫بارندگــی در روز هــای گذشــته حــدود ‪۴‬میلیــون مترمکعــب‬ ‫بود و همین میزان اب رهاســازی شــد و امادگی الزم برای‬ ‫مقابلــه بــا ســیالب های احتمالــی در اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس در بازدیــد از اخریــن وضعیــت ســد‬ ‫وشــمگیر اظهارداشــت‪ :‬بــا رهاســازی بــه انــدازه و بــه‬ ‫موقــع اب‪ ،‬سـد های اســتان امادگــی کامــل بــرای ذخیــره‬ ‫روان اب هــا احتمالــی را دارنــد و از طرفــی اب مــورد نیــاز‬ ‫کشــاورزی نیــز بــه میــزان الزم ذخیــره خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه بارش هایــی کــه در روز هــای‬ ‫گذشــته اتفــاق افتــاد و همچنیــن پیش بینی هــای ســازمان هواشناســی مبنــی بــر وقــوع بارش هــای جدیــد الزم بود‬ ‫کــه مقــداری از اب هــای ذخیــره شــده رهاســازی شــود کــه ایــن کار بــه صــورت حســاب شــده و بــه موقــع انجــام شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬براســاس پیش بینی هــا حجــم بارندگــی در روز هــای گذشــته حــدود ‪ 4‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب بــود و همیــن میــزان اب رهاســازی شــد و هم اکنــون پشــت ســد وشــمگیر و دو ســد انحرافــی ان‬ ‫در مجمــوع ‪ 6‬میلیــون مترمکعــب اب وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای نخســتین بــار در ایــن موقــع از ســال‪ ،‬اب مــورد نیــاز بــرای ابیــاری حــدود ‪ 11‬هــزار‬ ‫هکتــار از زمین هــای کشــاورزی در اختیــار کشــاورزان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫هســتند کــه بــا ایــن بیمــاری درگیرنــد و تعــداد بیمــاران بســتری‬ ‫در بیمارســتان های اســتان به ویــژه بیمارســتان شــهید صیــاد‬ ‫شــیرازی بیانگــر ایــن موضــوع اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از مشــکالتی کــه در روزهای‬ ‫نخســت تــا امــروز در اســتان بــا ان درگیــر بودیــم موضــوع کمبــود‬ ‫ماســک‪ ،‬ژل و مــواد ضدعفونــی کننــده بــود کــه متاســفانه اقدامــات‬ ‫ناپســند عــده ای ســودجو بــر ایــن مشــکالت اضافــه کــرد‪.‬‬ ‫حق شــناس اظهــار کــرد‪ :‬بــا تدابیــر اندیشــیده شــده و اقدامــات‬ ‫میدانــی کــه انجــام دادیــم ‪ 2‬کارخانه تولیدکننــده مواد ضدعفونی‬ ‫کننــده و ماســک را بــه صورتــی فعــال کردیــم و از انهــا حمایــت‬ ‫می کنیــم کــه حتــی در ‪ 3‬شــیفت فعالیــت تولیــدی دارنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬به طــور قطــع امــروز تــا فــردا توزیــع ماســک‬ ‫و مــواد ضدعفونــی کننــده انقــدر در بــازار زیــاد خواهــد شــد کــه‬ ‫مــازاد هــم خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬حتــی نــگاه مــا بــر ایــن اســت اگــر‬ ‫ایــن ‪ 2‬کارخانــه در خریــد مــواد اولیــه دچــار مشــکل مالــی هــم‬ ‫بودنــد بــه انهــا کمــک کنیــم تــا ایــن مشــکل مــردم حــل شــود زیــرا‬ ‫زلزله شیروان خسارتی نداشت‬ ‫فرمانــدار شــیروان گفــت‪ :‬زلزلــه صبــح روز دوشــنبه روســتای ینگه قلعه‬ ‫علیا این شهرســتان خراســان شــمالی خســارتی در پی نداشــت‪.‬‬ ‫امیــن رضــا مراتــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن زلزلـه کــه بزرگــی ان ‪ ۳.۲‬درجه در‬ ‫مقیــاس امــواج درونــی زمیــن (ریشــتر) بــود تنهــا موجــب وحشــت اهالــی‬ ‫روســتای ینگــه قلعــه و روســتاهای همجــوار بــا مــرز ترکمنســتان شــد‪.‬‬ ‫براســاس اعــام مرکــز لــرزه نــگاری کشــور وابســته بــه موسســه‬ ‫ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران‪ ،‬زمــان وقــوع ایــن زمیــن لــرزه ســاعت ‪ ۶‬و‬ ‫‪۳۵‬دقیقــه و هشــت ثانیــه و در عمــق ‪ ۱۰‬کیلومتــری زمیــن و در فاصلــه‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬کیلومتــری شــمال شــیروان رخ داده اســت‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی از دیــدگاه لــرزه زمیــن ســاختی در زون کپــه‬ ‫داغ قــرار دارد کــه در ایــن زون گســل هــای فعــال و مهمــی وجــود دارد‪،‬‬ ‫ایــن گســل هــا برخــی مواقــع بــا حرکاتــی کــه انجــام مــی دهنــد موجــب‬ ‫وقــوع زمیــن لــرزه هــای مخــرب مــی شــوند‪.‬‬ ‫اعتکاف رجبیه در گلستان برگزار نمی شود‬ ‫مدیــرکل تبلیغــات اســامی گلســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه دســتور مراجــع بهداشــتی مبنــی بــر لغــو‬ ‫هرگونــه تجمعــات و مراســمات‪ ،‬اعتــکاف رجبیــه در اســتان لغــو شــد‪.‬‬ ‫حجت االســام نوراللــه ولی نــژاد اظهارداشــت‪ :‬بــرای پیشــگیری از شــیوع بیمــاری کرونــا و دســتور‬ ‫مراجــع بهداشــتی مبنــی بــر لغــو هــر گونــه مراســمات و تجمعــات‪ ،‬مراســم اعتــکاف رجبیــه امســال‬ ‫در اســتان برگــزار نمی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــردم می تواننــد از فرصــت بــه وجــود امــده در منــزل بماننــد و روزه بگیرنــد و اعمــال‬ ‫ایــام اعتــکاف را بــه جــای بیاورنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان ادامــه داد‪ :‬بــا اینحــال خــود را بــرای برگــزاری مراســم اعتــکاف در‬ ‫دهــه پایانــی مــاه مبــارک رمضــان امــاده خواهیــم کــرد تــا مــردم از فیوضــات ایــن مــاه برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن ســراج الدین عارف نیــا‪ ،‬معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان نیــز‬ ‫در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم از لغــو هــر گونــه مراســم و یــا تجمــع در مکان هــای عمومــی و‬ ‫خصوصــی خبــر داده بــود‪ .‬شــورای هیئت هــای مذهبــی اســتان هــم طــی اطالعی ـه ای اعــام کــرد‬ ‫همــه مراســمات مذهبــی عمومــی تــا اطــاع ثانــوی در اســتان لغــو شــده اســت‪ .‬اگــر هــم قــرار باشــد‬ ‫مراســمی برگــزار شــود بایــد طبــق دســتورالعمل های بهداشــتی اتفــاف بیفتــد‪.‬‬ ‫ســامتی مــردم بــرای مــا بســیار اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫حق شــناس تاکیــد کــرد‪ :‬نکتــه مهــم در مهــار ویــروس کرونــا‬ ‫ایــن اســت کــه از جایــی بایــد ایــن زنجیــره انتقــال قطــع شــود‬ ‫کــه تعطیلــی مــدارس‪ ،‬دانشــگاه ها‪ ،‬باشــگاه های ورزشــی‪،‬‬ ‫مراس ـم های بــا تجمــع بــاالی مــردم تاثیــر بســیار باالیــی در ایــن‬ ‫امــر داشــته و خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه حــدود ‪ 10‬روز از تعطیلــی‬ ‫مــدارس و دانشــگاه ها می گــذرد و دوره مهــم انتقــال ویــروس از‬ ‫نظــر پزشــکان ‪ 14‬روز محســوب می شــود‪ ،‬گلســتان بخــش مهمــی‬ ‫از ایــن مــدت را گذرانــده و بــا دقــت بیشــتر شــهروندان در رعایــت‬ ‫نــکات بهداشــتی می تــوان بــه روزهــای اینــده در خصــوص مهــار‬ ‫ایــن ویــروس امیــدوار بــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬تــا اطــاع ثانــوی تئاتــر‪ ،‬ســینما‪ ،‬اماکــن‬ ‫ورزشــی و هرگونه تجمع بدون اغماض تعطیل اســت زیرا ســامت‬ ‫شــهروندان بــرای مــا از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫تعطیلی اماکن ورزشی گلستان‬ ‫تا پایان هفته تمدید شد‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان گلســتان گفــت‪ :‬بــرای جلوگیــری‬ ‫از شــیوع بیمــاری کرونــا تعطیلــی اماکــن ورزشــی اســتان‬ ‫گلســتان تــا پایــان هفتــه جــاری تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫بهمــن طیبــی اظهارداشــت‪ :‬در ادامــه مبــارزه بــا شــیوع‬ ‫بیمــاری کرونــا‪ ،‬تمامــی اماکــن ورزشــی دولتــی و خصوصــی‬ ‫اســتان گلســتان تــا جمعــه ‪ 16‬اســفند تعطیــل اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اماکــن ورزشــی و خصوصــی اســتان گلســتان‬ ‫هفتــه گذشــته هــم بــه دلیــل مبــارزه بــا شــیوع بیمــاری کرونــا‬ ‫تعطیــل شــده بــود‪.‬‬ ‫طیبــی ادامــه داد‪ :‬تعطیلــی اماکــن ورزشــی دولتــی و‬ ‫خصوصــی اســتان گلســتان تــا پایــان هفتــه جــاری موقتــی‬ ‫بــوده و ممکــن اســت ایــن تعطیلــی مجــددا تمدیــد شــود‪.‬‬ ‫نخستین کارخانه نواوری در گلستان با‬ ‫‪ ۵‬میلیارد تومان اعتبار ساخته می شود‬ ‫نخستین کارخانه نواوری گلستان عصر امروز با حضور استاندار و جمعی از مدیران استانی در گرگان کلنگ زنی شد‪.‬‬ ‫مهــدی غفــاری‪ ،‬رئیــس پــارک علــم و فنــاوری گلســتان عصــر امــروز در کلنگ زنــی کارخانــه نــواوری در‬ ‫اســتان اظهــار داشــت‪ :‬گــرگان می توانــد در اینــده بــه ســمت شــهر نــواوری حرکــت کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن کارخانــه از مصوبه هــای ســفر دکتــر ســتاری‪ ،‬معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس‬ ‫جمهــور بــه اســتان اســت کــه در فضایــی بــه مســاحت ‪ 3‬هــزار و ‪ 600‬مترمربــع احــداث می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان گفــت‪ :‬بــرای احــداث کارخانــه نــواوری در گــرگان بالــغ بــر‬ ‫‪5‬میلیــارد تومــان اعتبــار مصــوب شــده و اختصــاص یافتــه اســت‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬ســعی می کنیــم نخســتین کارخانــه نــواوری اســتان را در کمتــر از یکســال اینــده‬ ‫بســازیم و بــه مرحلــه افتتــاح و بهره بــرداری برســانیم‪.‬‬ ‫عبدالرضــا دادبــود‪ ،‬شــهردار گــرگان نیــز گفــت‪ :‬کارخانــه نــواوری یکــی از بهتریــن پروژه هایــی اســت‬ ‫کــه بــا همــکاری دولــت در گــرگان انجــام خواهیــم داد‪ .‬امیدواریــم در یکســال اینــده بــه جایــی‬ ‫برســانند کــه قابــل بهره بــرداری باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بخشــی از ایــن فضــا بــرای نــواوری شــهری در نظــر گرفتــه شــود‪ ،‬همچنیــن فضایــی را‬ ‫بــرای حضــور بانــوان خــاق در حــوزه اســتارتاپ ها پیش بینــی شــود‬ ‫سال پنجم‬ ‫شمـاره ‪236‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دامپزشکی گلستان‪:‬‬ ‫مهم ترین دلیل‬ ‫مرگ پرندگان تغییر‬ ‫اکوسیستم میانکاله بود‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫گ و میــر پرنــدگان مهاجــر ابــزی در تــاالب‬ ‫مــر ‬ ‫میانکالــه کــه بــه محــدوده ایــن اســتان نیــز‬ ‫تــداوم یافــت گفــت‪ :‬مهم تریــن دلیــل مــرگ‬ ‫ایــن پرنــدگان‪ ،‬تغییــر شــرایط اکوسیســتم‬ ‫ابــی و خاکــی در ایــن تــاالب اســت‪.‬‬ ‫غالمرضــا محرابــی اظهــار داشــت‪ :‬در ســال‬ ‫های گذشــته مواد الی خاکی وارد اکوسیســتم‬ ‫ابــی میانکالــه شــده کــه بســتر الزم بــرای رشــد‬ ‫و فعــال شــدن میکروارگانیسـم های بی هــوازی‬ ‫را فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بعــد از مشــاهده تلفــات‬ ‫پرنــدگان مهاجــر در ســواحل بندرترکمــن‪،‬‬ ‫کارشناســان دامپزشــکی گلســتان عــاوه‬ ‫بــر نظــارت بــر جمــع اوری و دفــن بهداشــتی‬ ‫الشــه پرنــدگان‪ ،‬بــرای بررســی علــت بــروز‬ ‫ایــن رخــداد اقــدام بــه جمــع اوری اطالعــات‬ ‫میدانــی‪ ،‬تعییــن تابلــوی بالینــی پرنــدگان‬ ‫مریــض‪ ،‬تعییــن تابلــوی کالبدگشــایی و‬ ‫تحلیــل اپیدمیولوژیکــی توصیفــی رخــداد‬ ‫بیمــاری و تلفــات کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نخســتین فرضیــه مطــرح‬ ‫شــده بــرای علــت ایــن تلفــات‪ ،‬بیماری هــای‬ ‫نیوکاســل و انفلوانــزای پرنــدگان و همچنیــن‬ ‫مســمومیت ناشــی از افت کش هــا و فلــزات‬ ‫ســنگین از قبیــل کادمیــوم‪ ،‬ارســنیک‪،‬‬ ‫ســرب و جیــوه بــود و فرضیه هــای دیگــر‪،‬‬ ‫بیماری هــای باکتریایــی به ویــژه وبــای‬ ‫پرنــدگان و بعــد از ان بیوتوکســین ها ماننــد‬ ‫بیوتوکســین جلبــک‪ ،‬بیوتوکســین بوتولینــوم‬ ‫به عنــوان عامــل بیمــاری بوتولیســم بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان افــزود‪ :‬از یــک‬ ‫مــاه قبــل در غــرب تــاالب میانکالــه تلفــات باالی‬ ‫پرنــدگان مهاجــر مشــاهده شــد کــه علــت ایــن‬ ‫مــرگ و میــر‪ ،‬مســمومیت بــا ســم بوتولینــوم و‬ ‫بیمــاری بوتولیســم اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫محرابــی گفــت‪ :‬در ســواحل بندرترکمــن در‬ ‫شــرق تــاالب میانکالــه نیــز صدهــا نمونــه بــرای‬ ‫مشــخص شــدن عامــل ایــن رخــداد اخــذ و بــه‬ ‫ازمایشــگاه ملــی مطالعــات کاربــردی و مرکــز‬ ‫تشــخیص ســازمان دامپزشــکی کشــور ارســال‬ ‫شــد کــه نتیجــه ان بــه زودی اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه در بررســی همه جانبــه ایــن رخــداد‪،‬‬ ‫دقــت را فــدای ســرعت نخواهیــم کــرد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بــر اســاس تحلیل هــای ســازمان دامپزشــکی‪،‬‬ ‫تلفــات در ایــن مناطــق تا پایــان حضور پرندگان‬ ‫مهاجــر ادامــه خواهــد داشــت امــا جمــع اوری‬ ‫به موقــع الشــه های پرنــدگان می توانــد تــا‬ ‫حــدی در کاهــش تلفــات موثــر باشــد‪.‬‬ ‫براثــر بیمــاری مشــکوکی کــه بهمــن مــاه در‬ ‫تــاالب بیــن المللــی میانکالــه رخ داد تاکنــون‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار بــال پرنــده وحشــی از ‪ ۱۲‬گونــه‬ ‫پرنــدگان زمســتان گــذران در ایــن تــاالب بیــن‬ ‫المللی تلف شــدند که بیشــترین تلفات مربوط‬ ‫بــه چنگــر و فالمینگــو گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫تــاالب بیــن المللــی میانکالــه بــا افــزون بــر ‪۴۰‬‬ ‫هــزار هکتــار مســاحت ابــی در شــرق اســتان‬ ‫مازنــدران و غــرب گلســتان واقع اســت و ســاالنه‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰‬گونــه پرنــده بــا جمعیــت ‪۱.۵‬‬ ‫میلیــون بــال در ایــن تــاالب بــه ســر مــی برنــد ‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان در ادامــه بــا اشــاره‬ ‫بــه اســتمرار پایــش زیســتگاه ها و نمونه بــرداری از‬ ‫پرنــدگان تلف شــده در خلیــج گــرگان گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫مشــخص شــدن علــت دقیــق مــرگ گونه هــای‬ ‫جانــوری در ایــن پهنــه ابــی ‪ ۷۰‬شــاخص کیفــی اب‬ ‫ایــن خلیــج بررســی می شــود‪.‬‬ ‫محرابــی بــا اشــاره بــه نتایــح اعــام شــده‬ ‫ازمایشــگاه پاســتور تهــران مبنــی بــر تاییــد بیمــاری‬ ‫بوتولیســم پرنــدگان تلــف شــده میانکالــه و خلیــج‬ ‫گــرگان گفــت‪ :‬افزایــش مــواد الــی اب در خلیــج‬ ‫گــرگان‪ ،‬کاهــش عمــق اب و رســیدن نــور خورشــید‬ ‫بــه زیســتمندان ک ـف زی ماننــد جلبــک هــا و بوتــه‬ ‫هــای ابــزی و رشــد غیرمعمــول و چنــد برابــری ایــن‬ ‫زیســتمندان‪ ،‬تغییــر پارامترهــای زیســتی ابــی‬ ‫خلیــج گــرگان و افزایــش برخــی فلــزات ســنگین‬ ‫در ایــن گونــه هــای گیاهــی از جملــه دالیــل ایجــاد‬ ‫بوتولیســم در ایــن پرنــدگان اســت‪.‬‬ ‫وی در پایــان ضمــن تاکیــد بــر نمونــه بــرداری‬ ‫روزانــه از الشــه پرنــدگان تلــف شــده اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن پرنــدگان در مکانــی مناســب و در گودالــی‬ ‫بــا عمــق ‪ ۲‬متــر دفــن شــدند کــه نگرانــی بــرای‬ ‫پراکندگــی الودگــی از طــرف انــان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان از لحــاظ اقتصــادی و اکولوژیکــی‬ ‫دارای اهمیــت بــوده و در تکثیــر ابزیــان‪ ،‬ماهیــان‬ ‫اســتخوانی و غضروفــی و جــذب پرنــدگان مهاجــر‬ ‫زمســتانی نقــش مهمــی دارد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان دامپزشــکی کشــور نیــز علــت اولیــه‬ ‫تلفات مرگبار پرندگان وحشــی در میانکاله را مســمومیت‬ ‫طبیعــی و یــا همــان بیمــاری بوتولیســم اعــام کــرد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی ها ‪:‬‬ ‫‪017-32320420‬‬ ‫عید را به خانه‬ ‫هایشان ببریم‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬اسفند ‪1398‬‬ ‫سال پنجم‬ ‫سالمت‬ ‫شمـاره ‪236‬‬ ‫سالمت‬ ‫کودکان به کرونا ویروس‬ ‫مبتال می شوند؟‬ ‫سرپرســت کمیتــه امــداد گلســتان گفــت‪ :‬امســال جشــن نیکــوکاری بــا شــعار «عیــد را بــه خانــه هایشــان ببریــم» بــه‬ ‫مــدت ‪ ۳‬روز از ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۱۶‬اســفند در شــهرهای مختلــف اســتان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫عیســی بابایــی بــا اشــاره بــه تهیــه ‪ ۲۳۰‬هــزار پاکــت جشــن نیکــوکاری بــرای توزیــع در مــدارس گلســتان افزود‪ :‬امســال‬ ‫زنــگ نیکــوکاری در ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مدرســه اســتان گلســتان نواختــه خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬پایگاه های ثابت و سیار نیز از ‪ ۱۵‬اسفند کمک های مردم را برای جشن نیکوکاری جمع اوری می کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سال گذشته مردم گلستان بیش از ‪ ۴۰‬میلیارد ریال درهفته احسان و نیکوکاری کمک کردند‪.‬‬ ‫یــک فــوق تخصــص بیماری هــای عفونــی‬ ‫کــودکان گفــت‪ :‬کــودکان نیــز ممکــن اســت‬ ‫بــه بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬مبتــا شــوند و بایــد‬ ‫پیشــگیری در دســتور کار باشــد اما مرگ ومیر‬ ‫در ایــن گــروه ســنی خیلــی به شــدت افــراد مســن و‬ ‫یــا دارای بیماری هــای زمینــه ای نیســت‪.‬‬ ‫جبــار پرهیــز بــا اشــاره بــه اینکــه کرونــا ویــروس‬ ‫عامــل ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد مــوارد ســرماخوردگی در‬ ‫حالــت عــادی در جامعــه اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬هــر از‬ ‫چنــد گاهــی تغییــر ماهیتــی در ژنــوم کرونــا ویــروس‬ ‫ایجــاد و منجــر بــه بــروز اپیدمی هایــی می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه نمونه هــای ایــن‬ ‫اپیدمی هــا را در گذشــته نیــز داشــتیم‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬در ســال ‪ ،۲۰۰۲‬بیمــاری ســارس را داشــتیم‬ ‫کــه منشــاء ان ویــروس کرونــا بــود کــه جهــش‬ ‫پیــدا کــرد و در ادامــه باعــث بیمــاری در انســان ها‬ ‫شــد و مرگ ومیرهایــی را بــه همــراه داشــت‪.‬‬ ‫ایــن بیمــاری بعــد از مدتــی از طبیعــت ناپدیــد‬ ‫شــد‪ .‬بعــد از ان در ســال ‪ ۲۰۱۲‬بیمــاری مــرس را‬ ‫داشــتیم کــه منشــاء ان هــم ویــروس کرونــا بــود‪.‬‬ ‫رئیــس بیمارســتان کــودکان طالقانــی گــرگان‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬اپیدمــی کــه ایــن روزهــا بــا نــام «‬ ‫کوویــد ‪ »۱۹‬ایجــاد شــده نیــز بــه دلیــل تغییــر‬ ‫ماهیــت ویــروس کرونــا و انتقــال ان از خفــاش‬ ‫یــا مورچه خــوار بــه انســان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ویروس هــا‬ ‫قابلیــت انتظــار بســیار فراوانــی دارنــد‪ ،‬هیــچ‬ ‫کشــوری از ایــن بیمــاری در امــان نیســت‪ .‬هیــچ‬ ‫کشــوری نمی توانــد ادعــا کنــد کــه می توانــد جلوی‬ ‫ورود ایــن ویــروس را بگیــرد‪ .‬بایــد بــا باالبــردن‬ ‫ســطح اگاهــی جامعــه‪ ،‬از شــدت عــوارض و‬ ‫اپیدمــی ایــن بیمــاری جلوگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن فــوق تخصــص بیماری های عفونــی کودکان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬درصــد مرگ ومیــر افــراد مبتالبــه‬ ‫ایــن بیمــاری حداکثــر ‪ ۲‬درصــد اســت کــه خیلــی‬ ‫کمتــر از دو بیمــاری مــرس و ســارس اســت‪.‬‬ ‫افــرادی هــم کــه از ایــن بیمــاری فــوت می کننــد‬ ‫دارای شــرایط خاصــی هســتند و در گروه هایــی‬ ‫نیــز زیــاد بیمــاری مرگ ومیــر نــدارد‪ .‬کــودکان‬ ‫ممکــن اســت بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــوند و بایــد‬ ‫پیشــگیری در دســتور کار باشــد امــا مرگ ومیــر‬ ‫کــودکان خیلــی به شــدتی کــه در بزرگســاالن‬ ‫خصوصــا ً افــراد بــاال ‪ ۷۰‬ســال و یــا افــراد دارای‬ ‫بیماری هــای زمینـه ای از قبیــل ســرطان‪ ،‬نارســایی‬ ‫کلیــه‪ ،‬بیمــاری تنفســی و مــواردی کــه داروی‬ ‫خــاص مصــرف می کننــد‪ ،‬نیســت‪.‬‬ ‫پرهیــز بــا تاکیــد بــر اینکــه احتیاطــات الزم در‬ ‫افــراد دارای شــرایط خــاص بایــد بیشــتر باشــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه هنــوز بــرای ایــن‬ ‫بیمــاری واکســن و داروی خیلــی موثــری کشــف‬ ‫نشــده‪ ،‬بایــد بیشــتر در جهــت پیشــگیری از ابتــا‬ ‫بــه ایــن بیمــاری تــاش داشــته باشــیم‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای محمــد میــری فضــل ابــاد فرزنــد محمدرضــا بــه‬ ‫شناســنامه ‪ 2482‬بــه شــماره ملــی ‪2121629726‬‬ ‫صــادره گــرگان باارایــه ‪ 2‬بــرگ گواهــی شــهات وشــهود‬ ‫کــه دردفتــر اســناد رســمی ‪ 5‬گــرگان تصدیــق وامضــا شــده‬ ‫اعــام نمــوده کــه ســند مالکیــت دفترچــه ای ششــدانگ‬ ‫یــک دســتگاه اپارتمــان بمســاحت ‪ 104‬مترمربــع بــه‬ ‫پــاک ‪ 4399‬فرعــی ازمجــزی شــده از ‪ 2497‬فرعــی از‪2‬‬ ‫ اصلــی بخــش ‪3‬ثبــت گــرگان بــه نــام حســین نورابــادی‬‫فرزنــد محمــد ابراهیــم صادرگردیــد وســپس ششــدانگ‬ ‫پــاک فــوق بموجــب ســند قطعــی شــماره ‪ 9658‬مورخــه‬ ‫‪17/7/1390‬دفتــر اســناد رســمی ‪ 113‬گــرگان بــه نامبــرده‬ ‫انتقــال یافتــه اســت وبموجــب ســند رهنــی شــماره‬ ‫‪ 112864‬مورخــه ‪21/9/1392‬دفتــر اســناد رســمی شــماره‬ ‫‪ 5‬گــرگان دررهــن تعاونــی اعتبــار فرشــتگان مــی باشــد‬ ‫بــه اظهارنامبــرده ســند مالکیــت فــوق بــه علــت جابجایــی‬ ‫مفقــود شــده تقاضــای صــدور المثنــی اســناد مالکیــت‬ ‫پــاک مذکــور رانمــوده انــد دراجــرای مــاده ‪ 120‬اییــن نامــه‬ ‫قانــون ثبــت ( اصالحــی ‪ )8/11/80‬وتبصــره هــای ذیــل ان‬ ‫مراتــب دریــک نوبــت اگهــی میشــود تاچنانچــه شــخص‬ ‫یااشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک‬ ‫مرقــوم یاوجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــند ظــرف‬ ‫مــدت ‪ 10‬روز پــس ازانتشــار ایــن اگهــی اعتــراض خــودرا‬ ‫ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یاســند معاملــه بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم ورســید دریافــت نماینــد بدیهــی اســت‬ ‫درصــورت انقضــاء مهلــت مقــرر وعــدم وصــول اعتــراض‬ ‫ویادرصورت اعتراض اصل ســند مالکیت یاســند معامله‬ ‫ارائــه نگــردد طبــق مقــررات المثنــی ســند مالکیــت صــادر‬ ‫وتســلیم خواهــد شــد‪/.‬م‪.‬الف‪3849‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1398/12/12‬‬ ‫علی برقی ‪:‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرگان‬ ‫امن ترین مکان خانه است‬ ‫در خانه های خود بمانید‬ ‫مهمترین کلید پیشگیری از شیوع کرونا پرهیز از برگزاری تجمعات است‬ ‫مشــاور عالــی و جانشــین رییــس دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی گلســتان پرهیــز از برگــزاری‬ ‫تجمعــات ماننــد همایش هــا‪ ،‬جلســات‬ ‫غیرضــرور و حضــور نیافتــن در اماکــن شــلوغ‬ ‫را از راهکارهــای اصلــی در پیشــگیری از شــیوع‬ ‫کرونــا دانســت و افــزود‪ :‬بایــد تــاش کــرد در کنار‬ ‫رعایــت کامــل مراقبت هــای بهداشــت فــردی و‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬کانون هــای تجمعــی و ارتباطــی بیــن‬ ‫افــراد بــه حداقــل برســد‪.‬‬ ‫دکتــر محمدجــواد کبیــر در جلســه اموزشــی‬ ‫و توجیهــی روســای اتحادیه هــای صنفــی‬ ‫گنبــدکاووس و برخــی شــهرهای همجــوار ان‬ ‫بــا موضــوع پیشــگیری از کرونــا افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫راســتا پیشــنهاد لغــو نمــاز جمعــه ایــن هفتــه‬ ‫بــه نماینــده ولــی فقیــه در اســتان بــه منظــور‬ ‫پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا از ســوی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان ارائــه امــا‬ ‫هنــوز پاســخی دریافــت نشده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه طوالنــی بــودن دوره کمــون‬ ‫ویــروس کرونــا کــه بیــن ‪ ۲‬تــا ‪ ۲۴‬روز اســت‪،‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــاال بــودن ســرعت‬ ‫انتشــار و واگیــری ان نســبت بــه دیگــر ویروس هــا‪،‬‬ ‫مراقبت هــای بهداشــت فــردی و اجتماعــی بــا‬ ‫حساســیت بــاال را ضــروری کــرده تــا بــا حداقــل‬ ‫خســارت از دوره گــذر ایــن بیمــاری عبــور کنیــم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬دوره گــذر ویــروس کرونــا را در بهترین حالت‬ ‫کــه رعایــت بهداشــت فــردی و اجتماعــی در جامعــه‬ ‫صــورت گیــرد‪ ،‬ســه مــاه و در غیــر ایــن صــورت ‪۶‬‬ ‫مــاه و در شــرایط حــاد ان تــا یــک ســال اعــام کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬بــرای مقابلــه و پیشــگیری از طوالنــی‬ ‫شــدن دوره ایــن بیمــاری‪ ،‬نیازمنــد همگرایــی و‬ ‫همــکاری همــه احــاد جامعــه هســتیم‪.‬‬ ‫گلستان نیاز به راه اندازی کمپین‬ ‫اطالع رسانی و اگاهی بخشی دارد‬ ‫مشــاور عالــی و جانشــین رییــس دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی گلســتان همچنیــن اطالع رســانی‬ ‫و اگاهی بخشــی بــه مــردم نســبت بــه ویــروس‬ ‫کرونــا را بــرای مقابلــه و پیشــگیری از شــیوع‬ ‫ایــن بیمــاری بســیار مهــم دانســت و افــزود‪:‬‬ ‫همــه افــراد صاحــب نفــوذ و تاثیرگــذار جامعــه‬ ‫باالخــص بازاریــان بــه دلیــل جایــگاه و ارتباطاتــی‬ ‫کــه بــا مــردم دارنــد‪ ،‬از بهتریــن ظرفیت هــا بــرای‬ ‫اطــاع رســانی و اگاهــی بخشــی بــه اعضــای‬ ‫اتحادیــه و مــردم هســتند‪.‬‬ ‫دکتــر کبیــر اضافــه کــرد‪ :‬روســای اتحادیه هــای‬ ‫صنفــی و دیگــر افــراد صاحــب نفــوذ می تواننــد‬ ‫بــا مراجعــه بــه مراکــز بهداشــت و درمــان‬ ‫شهرســتان ها و دریافــت پیام هــا و توصیه هــای‬ ‫بهداشــتی و خــود مراقبتــی‪ ،‬انهــا را بــه دیگــران‬ ‫منتقــل نماینــد و افــزون بــر ان‪ ،‬از ظرفیــت‬ ‫رســانه های ارتبــاط جمعــی‪ ،‬شــبکه فضــای‬ ‫مجــازی و تشــکل های مــردم نهــاد نیــز بایــد بــه‬ ‫درســتی اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬همــه اقشــار مــردم بویــژه‬ ‫گروه هــای اســیب پذیر بایــد از اطالعــات و‬ ‫اگاهی هــای اولیــه و ضــروری نســبت بــه‬ ‫ویــروس کرونــا و راهکارهــای پیشــگیری و‬ ‫مقابلــه بــا ان‪ ،‬روش هــای خودارزیابــی و‬ ‫خودمراقبتــی مطلــع شــوند و همــواره بایســتی‬ ‫اقدامــات پیشــگیرانه را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫دکتــر کبیــر بابیــان اینکــه فعــا گلســتان شــرایط‬ ‫خوبــی نســبت بــه دیگــر اســتان های کشــور دارد‬ ‫و تنهــا یــک مــورد مثبــت از ویــروس کرونــا در ان‬ ‫مشــاهد شــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬البتــه‬ ‫ایــن بــه منزلــه کنتــرل بیمــاری نیســت زیــرا بــا‬ ‫توجــه بــه دوره کمــون ان بــه احتمــال زیــاد در‬ ‫هفته هــای اینــده‪ ،‬شــاهد افزایــش امــار مثبــت‬ ‫ایــن ویــروس در گلســتان خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا ایــن حــال فعــا تــا زمــان‬ ‫گــذر ایــن بیمــاری و عــادی شــدن شــرایط کشــور‬ ‫بایســتی بــا حساســیت بســیار بــاال‪ ،‬بهداشــت‬ ‫فــردی و اجتماعــی را رعایــت کنیــم بویــژه باتوجــه‬ ‫بــا مانــدگاری یــک هفتـه ای ویــروس کرونــا روی‬ ‫اجســام خارجــی‪ ،‬بهتــر اســت‪ ،‬ضــد عفونــی‬ ‫کــردن اجســام چــه در منــزل و چــه در اماکــن‬ ‫عمومــی باالخــص ادارات‪ ،‬بانک هــا و نــاوگان‬ ‫حمــل و نقــل عمومــی بــا اســتفاده از مخلــوط‬ ‫شــوینده ســفیدکننده (وایتکــس) و اب‪ ،‬بــا‬ ‫جدیــت انجــام شــود‪.‬‬ ‫مشــاور عالــی و جانشــین رییــس دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گلســتان در ادامــه از امادگــی تیم هــای‬ ‫پزشــکی و پرســتاری در تمامــی مراکــز درمانــی و‬ ‫بهداشــتی درمناطــق شــهری و روســتای اســتان‬ ‫بــرای پیشــگیری‪ ،‬مقابلــه و درمــان ویــروس‬ ‫کرونــا خبــر داد و گفــت‪ :‬فعــا ســه بیمارســتان‬ ‫در غــرب و یــک بیمارســتان در شــرق گلســتان‬ ‫بــرای بیمــاران احتمالــی پیــش بینــی شــده کــه از‬ ‫امــروز بیمارســتان صیــاد شــیرازی گــرگان مختــص‬ ‫بیمــاران مشــکوک بــه کرونــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دکتــر کبیــر همچنیــن از انتشــار بــاالی ویــروس‬ ‫حال و هوای گرگان‬ ‫در سایه کرونا‬ ‫انتشــار خبرهــای مربــوط بــه شــیوع کرونــا‬ ‫در گلســتان و ضــرورت اجــرای اقدامــات‬ ‫پیشــگیرانه ســبب شــده تــا گرگان بــه عنوان‬ ‫شــهری کــه محــل بســتری شــدن افــراد‬ ‫مشــکوک بــه ایــن بیمــاری اســت‪ ،‬روی ـه ای‬ ‫متفــاوت بــا روزهــای پیشــین داشــته باشــد‪.‬‬ ‫کوچــه و خیابــان هــای گــرگان متاثــر از‬ ‫بیمــاری کرونــا مملــو از اطالعیــه هــا‪ ،‬بنرهــا‬ ‫و شــعارهای بهداشــتی چگونگــی مقابلــه‬ ‫بــا ایــن بیمــاری اســت و تلویزیــون هــای‬ ‫شــهری ایــن شــهر هــم بــا پخــش مــداوم و‬ ‫مســتمر اگهــی هــای پیشــگیرانه‪ ،‬مــردم را‬ ‫بــا اطالعــات بهداشــتی اشــنا مــی کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬میادیــن میــوه و تــره بــار گــرگان‬ ‫هــم از حضــور ویــروس کرونــا در بــی بهــره‬ ‫نماندنــد و جهــش قیمــت در بیــن برخــی میــوه هــا‬ ‫و ســبزیجات بــه ویــژه ان دســته کــه بــه دارا بــودن‬ ‫ویتامیــن «ث» معروفنــد ماننــد لیمــو شــیرین ‪،‬‬ ‫فلفــل دلمــه ای و ســیر‪ ،‬کار و بــار صاحبــان ایــن‬ ‫میــوه را ســکه و خریــداران را شــوکه کــرد‪.‬‬ ‫بــا وجــود افزایــش زیــاد‪ ،‬مراجعــه مــردم بــرای‬ ‫خریــد ایــن میــوه هــا بیشــتر از حــد انتظــار‬ ‫اســت بــه گونــه ای کــه خریــد ان هــا به اســانی‬ ‫ممکــن نبــوده و جــای ان در ویتریــن میــوه‬ ‫فروشــی هــا بــه طــور عمــده خالــی اســت‪.‬‬ ‫در حــوزه حمــل و نقــل و جابجایــی مســافر در‬ ‫اســتان نیــز اقدامــات پیشــگیرانه متعــددی در‬ ‫دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫شــهردار گــرگان از ضدعفونــی و گندزدایــی‬ ‫اتوبــوس هــای داخــل شــهری گــرگان خبــر داد و‬ ‫مدیــران پایانــه هــای مســافربری در ترمینــال های‬ ‫اســتان نیــز از تشــدید رعایــت مســائل بهداشــتی‬ ‫در اتوبــوس هــای بیــن شــهری خبــر دادنــد‪.‬‬ ‫علــی متانــت مدیــرکل فــرودگاه هــای‬ ‫گلســتان هــم هــر چنــد از برقــراری پــرواز های‬ ‫فــرودگاه گــرگان خبــر داده امــا گفــت‪ :‬طبــق‬ ‫دســتورالعمل ســازمان هواپیمایــی و فــرودگاه‬ ‫هــای کشــور‪ ،‬تمهیــدات بهداشــتی در پروازهــا‬ ‫و فــرودگاه هــا افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مالقــات بــا بیمــاران در اکثــر مراکــز درمانــی‬ ‫اســتان لغــو شــده و پرســنل فوریت‪‎‬هــای‬ ‫پزشــکی در اورژانــس بــه تجهیــزات پیشــگیرانه‬ ‫بیشــتر مجهــز شــده انــد‪.‬‬ ‫هجــوم مــردم بــه داروخانــه هــا و مراکــز‬ ‫توزیــع لــوازم بهداشــتی بــرای خریــد ماســک‬ ‫و ژل ضدعفونــی کننــده بــه ســبب ناامیــدی‬ ‫در خریــد و تهیــه ان فروکــش کــرده امــا‬ ‫شــهروندان همچنــان چشــم انتظــار توزیــع‬ ‫رایــگان ایــن اقــام هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن شــرایط فــروش داروهایــی ماننــد‬ ‫تب بـُـر‪ ،‬قــرص جوشــان و انــواع ویتامیــن هــا در‬ ‫حــد باالتریــن حــد ممکــن قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی و ضــرورت‬ ‫پیشــگیری مناســب از خطــر ابتــا بــه بیمــاری‬ ‫کرونــا و بــه منظــور حفــظ ســامت احــاد‬ ‫جامعــه تــا اطــاع ثانــوی توزیــع هرگونــه غــذای‬ ‫نــذری در بقــاع امامــزادگان و بقــاع متبرکــه‬ ‫گلســتان ممنــوع شــده اســت‪.‬‬ ‫ضــد عفونــی کــردن کتابخانــه هــا‪ ،‬خوابــگاه‬ ‫هــای دانشــجویی‪ ،‬مــدارس و بقــاع متبرکــه‬ ‫نیــز دیگــر راهــکار اندیشــیده شــده بــرای‬ ‫کرونــا از طریــق اســتعمال قلیــان خبــر داد و‬ ‫بــر لــزوم تعطیلــی مراکــز عرضــه قلیــان در‬ ‫شهرســتان های گلســتان تاکیــد کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫اســتفاده از ماســک های ســاده تنهــا بــرای‬ ‫افــرادی کــه ســرما خــورده هســتند‪ ،‬ســرفه‬ ‫می کننــد یــا ابریــش بینــی دارنــد‪ ،‬ضــروری اســت‬ ‫و افــراد ســالم نیــازی بــه زدن ماســک ندارنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬درمجمــوع پیشــگیری و‬ ‫مقابلــه بــا ویــروس کرونــا بســیار ســاده اســت‬ ‫و تنهــا بــا رعایــت بهداشــت فــردی و اجتماعــی و‬ ‫شستشــوی مســتمر دس ـت ها بــا اب و صابــون‬ ‫می تــوان از ایــن بیمــاری عبــور کــرد و نبایســتی‬ ‫در مــردم تــرس و وحشــت ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان گنبــدکاووس نیــز‬ ‫درایــن جلســه بــا اشــاره بــه طوالنــی بــودن دوره‬ ‫کمــون ویــروس کرونــا‪ ،‬رعایــت بهداشــت فــردی و‬ ‫اجتماعــی را در پیشــگیری از ایــن بیمــاری بســیار‬ ‫مهــم دانســت و گفــت‪ :‬متاســفانه در مقولــه‬ ‫پیشــگیری عقــب هســتیم و هنــوز در برخــی‬ ‫ادارات و نهادهــا و اماکــن عمومــی و تجمعــی‬ ‫مثــل بانک هــا و نانوایی هــای ایــن شهرســتان‬ ‫بــه رعایــت اصــول بهداشــتی و ضدعفونــی کــردن‬ ‫ســطوح خارجــی کمتــر توجــه می شــود‪.‬‬ ‫دکتــر فرهــاد بدیعــی افــزود‪ :‬عــاوه بــر مراکــز‬ ‫بیمارســتانی‪ ۲۸ ،‬مرکز بهداشــتی و درمانی و ‪۱۱۱‬‬ ‫خانه بهداشــت درمناطق شــهری و روســتایی در‬ ‫گنبــدکاووس کــه امــاده ارائــه خدمــات بــه مــردم‬ ‫هســتند‪ ،‬بیمارســتان پیامبــر اعظــم (س) ایــن‬ ‫شهرســتان نیــز ویــژه بیمــاران مشــکوک شــرق‬ ‫اســتان گلســتان پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس بــا ‪ ۳۵۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت واقــع درشــرق اســتان گلســتان هــم‬ ‫اکنــون تعــداد ‪ ۵۲‬اتحادیــه صنفــی بــا حــدود ‪۱۲‬‬ ‫هــزار واحــد صنفــی دارای پروانــه کســب دارد‪.‬‬ ‫‪/‬ایرنا‬ ‫جلوگیــری از شــیوع کرونــا در گلســتان اســت‪.‬‬ ‫خیابــان هــای گــرگان هــم در نتیجــه احتمــال‬ ‫شــیوع ایــن بیمــاری خلــوت تــر از همیشــه شــده‬ ‫و بــه نظــر مــی رســد مــردم بــا درک ضــرورت خانــه‬ ‫نشــینی بــرای در امــان مانــدن از ایــن ویــروس‪،‬‬ ‫اقدامــات پیشــگیرانه را جــدی گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫طبــق انچــه کــه مســووالن دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی‪ ،‬درمــان و بهداشــت گلســتان اعــام‬ ‫کــرده انــد تاکنــون ‪ ۶۰‬بیمــار تنفســی مشــکوک‬ ‫بــه کرونــا در بیمارســتان های اســتان بســتری و‬ ‫قرنطینــه شــدند کــه از ایــن تعــداد ازمایــش ‪۱۸‬‬ ‫نفــر بــه تهــران ارســال شــده کــه جــواب ‪ ۶‬نفــر‬ ‫از ان هــا منفــی بــوده و پاســخ ازمایــش بقیــه‬ ‫ایــن بیمــاران هنــوز ارســال نشــده اســت‪.‬‬ ‫بیمــاری جدیــد کرونــا بــا نــام «کوویــد‪ »۱۹-‬از‬ ‫اوایــل مــاه دســامبر ســال گذشــته میــادی‬ ‫(دی مــاه) در اســتان هوبــی چیــن شــیوع‬ ‫یافــت کــه بــر اســاس اخریــن امــار ســازمان‬ ‫بهداشــت جهانــی‪ ،‬ویــروس کرونــای جدیــد‬ ‫تاکنــون حــدود ‪۷۹‬هــزار نفــر بــه ایــن ویــروس‬ ‫مبتــا شــده انــد‪.‬‬ ‫ســاختار ویــروس هــای کرونــا بــه گونــه ای‬ ‫اســت کــه افــرادی را کــه هم زمــان دارای‬ ‫بیمــاری دیگــری باشــند و یــا کــودکان مبتــا بــه‬ ‫بیماری هــای قلبــی را بیشــتر در معــرض خطــر‬ ‫ابتــا قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن کــه ویــروس هــای کرونــا بیشــتر در‬ ‫حیوانــات دیــده می شــوند‪ ،‬امــا هفــت نــوع از‬ ‫ان هــا دســتگاه تنفســی بــدن انســان را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫وزارت بهداشــت چیــن دیــروز دوشــنبه اعــام کــرد‪:‬‬ ‫شــمار قربانیــان ویــروس کرونــای جدیــد در ایــن‬ ‫کشــور بــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۹۲‬تــن افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫امــروز ســه شــنبه اعــام کــرد کــه تاکنــون ‪۹۵‬‬ ‫نفــر در کشــور بــه طــور قطعــی بــه کرونــا مبتــا‬ ‫شــده و ‪ ۱۵‬نفــر فــوت کرده انــد‪.‬‬ ‫ایــران بعــد از چیــن دومیــن امــار فوتــی کرونــا‬ ‫در جهــان را دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫مبادی ورودی شهرستان‬ ‫مرزی راز و جرگالن کنترل‬ ‫بهداشتی می شود‬ ‫رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان‬ ‫مــرزی راز و جــرگالن گفــت‪ :‬مبــادی ورودی‬ ‫بــه ایــن شهرســتان مــرزی خراســان شــمالی‬ ‫کنتــرل بهداشــتی می شــود و مســافران هــم‬ ‫تســت کرونــا می دهنــد‪.‬‬ ‫رضــا علی یوســفی بــا بیــان اینکــه اقدامــات‬ ‫پیشــگیرانه بــرای پیشــگیری از بیمــاری کرونــا‬ ‫بــه صــورت جــدی در دســت انجــام اســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا هماهنگــی بخشــداری ها‪،‬‬ ‫فرمانــداری و نیــروی انتظــای در مبــادی‬ ‫ورودی‪ ،‬شناســایی اولیــه بــه محــض ورود‬ ‫مســافران خــارج از اســتان انجــام مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بعــد از شناســایی اولیــه‪ ،‬نیروهای‬ ‫کنترلــی بهداشــت بــا مشــاهده موارد مشــکوک‬ ‫معاینــات اولیــه فــردی را انجــام مــی دهنــد بــه‬ ‫گونــه ای کــه تاکنــون ‪ ۶۸‬مســافر در زمــان‬ ‫ورود بــه ایــن شهرســتان ترکمــن نشــین علیــه‬ ‫بیمــاری کرونــا غربالگــری شــدند و بــه انهــا‬ ‫امــوزش هــای الزم بهداشــتی نظیــر چگونگــی‬ ‫تمــاس و ارتبــاط بــا خانــواده هــا‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫مایــع ضــد عفونــی و ماســک توســط بیمــاران‬ ‫تنفســی و افــراد نزدیــک بــه انها‪ ،‬دســت ندادن‬ ‫و روبوســی نکــردن داده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خانــه هــای بهداشــت‪،‬‬ ‫منجــی اطــاع رســانی بــرای پیشــگیری از‬ ‫ویــروس کرونــا هســتند‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫امــوزش رودرو در پیشــگیری از بیمــاری کرونــا‬ ‫بســیار مفیــد اســت کــه در ایــن راســتا بهیــاران‬ ‫خانــه بهداشــت‪ ،‬وظیفــه دارنــد بــا مراجعــه بــه‬ ‫در منــازل و امــوزش هــای چهــره بــه چهــره‪،‬‬ ‫خانــواده هــای روســتایی بــرای چگونگــی تماس‬ ‫و ارتبــاط بــا مهمــان هــای خــارج از اســتان و‬ ‫رعایــت تمامــی اصــول بهداشــتی امــاده کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خانــواده هــا احیانــا در صــورت‬ ‫مشــاهده فــرد مشــکوک بــه بیمــاری در محــل‬ ‫زندگــی خــود فــورا بــه خانــه بهداشــت محــل زندگــی‬ ‫خــود اطــاع بدهنــد تــا مــورد بررســی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫یوســفی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬اگــر چــه اطــاع‬ ‫رســانی هــای الزم بــرای عــدم تجمــع در‬ ‫اجتماعــات‪ ،‬بــه تاخیــر اندختــن برگــزاری‬ ‫مراســم هــای عروســی و ضدعفونــی مــکان‬ ‫هــای عمومــی انجــام گرفتــه اســت‪ ،‬امــا‬ ‫بهتریــن راه پیشــگیری بیمــاری کرونــا رعایــت‬ ‫بهداشــت فــردی اســت‪.‬‬ ‫براســاس امارهــای موجــود ‪ ۴۰‬درصــد از‬ ‫جمعیــت ‪ ۷۰‬هــزار نفری شهرســتان رازوجرگالن‬ ‫خراســان شــمالی را جوانــان تشــکیل مــی‬ ‫دهنــد کــه بــه دلیــل مهیــا نبــودن زیرســاخت‬ ‫هــای اشــتغال‪ ،‬نزدیکــی و همجــواری خراســان‬ ‫شــمالی بــا اســتان هــای خراســان رضــوی و‬ ‫گلســتان بــرای کار کــردن بــه ایــن اســتان هــا‬ ‫و همچنیــن تهــران مــی رونــد کــه بــه هنــگام‬ ‫تعطیــات بــرای سرکشــی از خانــواده هــای خــود‬ ‫بــه شهرســتان برمــی گردنــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن علــت هــم اکنــون اقشــار مختلــف‬ ‫از جملــه فعــاالن اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و‬ ‫کاربــران فضــای مجــازی دل نگرانــی هــای‬ ‫دارنــد و از مســووالن خواســتار کنتــرل دقیــق‬ ‫مبــادی ورودی و انجــام تســت کرونــا هســتند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۳۰۱‬کیلومتــر مــرز‬ ‫مشــترک بــا کشــور ترکمنســتان اســت کــه‬ ‫بیشــتر ایــن مســاحت در شهرســتان راز و‬ ‫جــرگالن واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان ســه بخــش و شــش دهســتان‬ ‫بــا جمعیــت ‪ ۷۰‬هــزار نفــر دارد و ‪ ۹۵‬درصــد‬ ‫جمعیــت ایــن منطقــه روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن در ‪ ۱۲۰‬کیلــو‬ ‫متــری مرکــز خراســان شــمالی قــرار دارد و‬ ‫بیشــترین تمرکــز جمعیتــی قــوم ترکمــن ایــن‬ ‫اســتان در راز و جــرگالن اســت‬ ‫هم استانی های‬ ‫ارجمند میتوانند‬ ‫از طریق تلفن‬ ‫همراه ‪ 0173150‬و‬ ‫تلفن ثابت ‪ 3051‬را‬ ‫شماره گیری کنند‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان گفــت‪ :‬پس از شــیوع ویروس‬ ‫کرونــا و بــا وجــود افزایــش نیــاز بــه خــون‪ ،‬تعــداد مراجعــه‬ ‫کننــدگان اهــدای خــون در ایــن اســتان کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن بــا توجــه بــه قــرار‬ ‫داشــتن در فصــل ســرد ســال و نیــاز مبــرم بیمــاران‬ ‫تاالســمی‪ ،‬هموفیلــی‪ ،‬ســرطان و زنــان بــاردار‬ ‫بــه خــون و فراورده هــای ان‪ ،‬کاهــش جمعیــت‬ ‫اهداکننــده بــه یــک چهــارم‪ ،‬کار را بــا مشــکل‬ ‫مواجــه کــرده و باعــث بــه خطــر افتــادن جــان‬ ‫بیمــاران نیازمنــد شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون گلســتان گفــت‪ :‬مراجعــه‬ ‫کننــدگان بــه مراکــز انتقــال خــون از ضدعفونــی‬ ‫کــردن لــوازم و مکان هــای خون گیــری اطمینــان‬ ‫کامــل داشــته باشــند‪.‬‬ ‫امنیت و اموزش‬ ‫شیوع کرونا اهدای‬ ‫خون در گلستان‬ ‫را کاهش داد‬ ‫مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها‬ ‫رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫مبحث سوم ‪ :‬مفاسد اقتصادی قسمت ‪ :‬هفدهم‬ ‫اعتراف به ‪ 30‬فقره سرقت در گرگان‬ ‫ادامــه قســمت ‪:...16‬وقتــی بانــک یــا شــرکت‬ ‫دولتــی یــا موسســه و یــا ســازمان دولتــی و یا‬ ‫شــهرداری و بطور کلی هرشــخصیتی حقوقی‬ ‫کــه از منابــع مالــی دولتــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫در اثــر اعمــال مجرمانــه و یــا بــد حســابی و یــا‬ ‫عجــز مدیــون از ادی دیــن ‪ ،‬متضــرر میگردد‪.‬‬ ‫طبیعتــا اداره حقوقــی مربوطــه ‪ ،‬تکلیــف‬ ‫خواهــد داشــت کــه حقــوق تضییــع شــده‬ ‫موسســه متبــوع خــود را از طریــق طــرح و‬ ‫پیگیــری شــکایت کیفــری و یــا دادخواســت‬ ‫حقوقــی‪ ،‬بــه طرفیــت طرفهــای معاملــه ؛‬ ‫احیــاء نمایــد‪ .‬بــه عبارتــی دیگــر‪ ،‬هنگامــی‬ ‫کــه بــه هــر دلیــل ‪ ،‬فســادی مالــی در‬ ‫موسســه شــکل میگیرد ‪ .‬اداره حقوقی ان‬ ‫موسســه قطعــا بــه قصــد احقــاق حقــوق و‬ ‫جبــران خســارت وارد ه‪ ،‬مکلــف بــه پیگیــری‬ ‫قضایــی میشــود‪ .‬لیکــن هنگامــی کــه گــروه‬ ‫حقوقــی مقابلــه کننــده بــا فســاد ‪ ،‬تحــت‬ ‫عنــوان دســتمزد یــا حــق الوکالــه میلیــاردی ‪،‬‬ ‫منافعــی در مبــارزه بــا فســاد داشــته باشــند‬ ‫و ایــن منافــع منــوط و مشــروط بــه صــدور‬ ‫محکومیــت حقوقــی یــا کیفــری و رد مــال‬ ‫بــرای مدیــون باشــد ‪ .‬رونــد ســالم مبــارزه‬ ‫بــا فســاد ‪ ،‬بــه رونــد مفســدانه تبدیــل‬ ‫میگــردد‪ .‬واضــح اســت کــه مدیــران واحــد‬ ‫حقوقــی موسســه؛ کارمنــدان ان بــوده و‬ ‫در مقابــل حقــوق ســازمانی و اســخدامی‬ ‫خــود وظیفــه پیگیــری قضایــی دارنــد ‪.‬‬ ‫لــذا بطــور رســمی و قانونــی نمیتواننــد‬ ‫منافعــی خــاص در رونــد پیگیــری قضایــی‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬البتــه ممکــن اســت برخــی‬ ‫از مدیــران بطــور غیرمســتقیم در مقابــل‬ ‫همــکاری بــا وکیــل منصــوب ‪ ،‬از محــل حــق‬ ‫الوکالــه وکیــل‪ ،‬بهــره ای داشــته باشــند‪.‬‬ ‫امــا انچــه کــه فســاد در رونــد مبــازه بــا‬ ‫فســاد را شــکل میدهــد ‪ ،‬صــرف مشــترک‬ ‫المنافــع بــودن مدیــران اداره حقوقــی بــا‬ ‫وکیــل منصــوب در پرونــده نمیباشــد‪ .‬زیــرا‬ ‫ایــن موضــوع بــه اصــل مبــازه بــا فســادی‬ ‫کــه بانــک یــا موسســه دولتــی از ان متضــرر‬ ‫شــده ‪ ،‬ارتباطــی نــدارد‪ .‬امــا اشــتراک منافــع؛‬ ‫زمانــی میتوانــد بــه موسســه دولتــی یــا بانک‪،‬‬ ‫اســیب برســاند و منافع او را تحت تاثیر قرار‬ ‫دهــد کــه حــق الوکالــه بطــور نجومــی و بیــش‬ ‫از صــد برابــر تعرفــه قانونــی و برمبنــای مثــا‬ ‫‪ %10‬خسارت وارده به موسسه‪ ،‬تعیین و‬ ‫در قــرارداد خصوصــی وکیــل بــا اداره حقوقــی‬ ‫درج شــده باشــد‪ .‬در اینصــورت فــارغ از‬ ‫اســیب وارده بــه موسســه درخصــوص‬ ‫پرداخــت مــن غیرحــق چندیــدن میلیــارد‬ ‫تومــان حــق الوکالــه ‪ ،‬اســیب اصلــی بــه‬ ‫موسســه هنگامــی اســت کــه منافــع او و‬ ‫وکیــل در تعــارض قــرار گیــرد ‪ ،‬ایــن ســئوال‬ ‫بدیهــی فــورا بــه ذهــن انســان متبــادر میشــود‬ ‫کــه چگونــه ممکــن اســت کــه بیــن منافــع‬ ‫گــروه حقوقــی دریافــت کننــده حــق الوکالــه‬ ‫نجومــی و منافــع موسســه زیاندیــده ‪،‬‬ ‫تعــارض وجــود داشــته باشــد ‪ .‬در ظاهــر امــر‬ ‫‪ ،‬هــر دو طــرف بــه محکومیــت مدیــون و رد‬ ‫مــال مــی اندیشــند ‪ .‬و گــروه حقوقــی نیــز‬ ‫براســاس قــرارداد خصوصــی ‪ ،‬زمانــی بــه حق‬ ‫الوکالــه چنــد میلیــاردی خــود دســت می یابد‬ ‫کــه حکــم بــه محکومیــت مدیــون بــه رد مال‬ ‫موسســه فراهــم شــده باشــد‪ .‬امــا تمــام‬ ‫حقایــق و وقایــع بــه ایــن ســادگی نیســت‪.‬‬ ‫تعــارض منافــع ‪ ،‬بــه اشــکال متفــاوت‬ ‫میتوانــد بــه وجــود ایــد‪ .‬مثــا در جاییکــه‬ ‫اصــل طــرح دعــوای حقوقــی ضرورتــی نــدارد‬ ‫و منافــع موسســه ایجــاب میکنــد کــه از‬ ‫طریــق اجــرای اســناد رســمی الزم االجــراء و‬ ‫یــا تملیــک امــاک در رهــن بــه حقــوق خــود‬ ‫نایــل شــود ‪ .‬منافــع گــروه حقوقــی ایجــاب‬ ‫مینمایــد از طریــق اقامــه دعــوای حقوقــی‬ ‫پیگیــری گــردد‪ .‬در چنیــن حالتــی صرفنظــر از‬ ‫تحمیــل هزینــه دادرســی بــاال و حــق الوکالــه‬ ‫نجومــی بــه موسســه ‪ ،‬نتیجــه ای بــه مراتب‬ ‫ضعیفتــر از اجــرای مســتقیم حاصــل‬ ‫میشــود ‪ .‬زیــرا پــس از ســالها پیگیــری‬ ‫حقوقــی نهایتــا رد مــال بــا صــدور اجراییه در‬ ‫واحــد اجــرای احــکام متمرکــز میشــود ‪ .‬در‬ ‫حالیکــه بــا اجــرای مســتقیم اســناد رســمی و‬ ‫ترهیــن امــاک در رهــن عمــا ایــن واقعــه‬ ‫پیشــاپیش در دســترس بــوده اســت‪ .‬زیــرا‬ ‫اداره اجــرای اســناد رســمی عمــا همــان‬ ‫اجــرای احــکام قطعــی قضایــی اســت‪ .‬در‬ ‫فــرض دیگــر تعــارض منافــع زمانــی حاصــل‬ ‫میشــود کــه شــرایط صلــح مناســبی بــا‬ ‫مدیــون فراهــم شــده باشــد‪ .‬در ایــن حالــت‬ ‫نیــز گــروه حقوقــی کــه منافعشــان در گــرو‬ ‫اخــذ حکــم بــه محکومیــت مدیــون بــوده و‬ ‫صلــح تضییــع کننــده منافــع انهــا اســت ‪.‬‬ ‫میکوشــند بــه طــرق گوناگــون بــا رونــد صلــح‬ ‫ضدعفونی معابر و مکان های‬ ‫عمومی روستاهای‬ ‫مدیــرکل امــور روســتایی و شــوراها اســتانداری گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫عملیــات محلــول پاشــی و ضدعفونــی معابــر و مــکان هــای‬ ‫عمومــی روســتاهای اســتان‪ ،‬در روســتاهای گلســتان انجــام شــده‬ ‫و همچنیــن در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫علــی نصیبــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه گســتردگی روســتاها و‬ ‫تفــاوت تراکــم جمعیــت در مناطــق متعــدد روســتایی اســتان‪ ،‬پیــش‬ ‫بینــی مــی شــود در ‪ ۲‬روز و نیــم نخســت بــا برنامــه ریــزی بخشــداری‬ ‫هــا محلــول پاشــی و ضدعفونــی در کلیــه روســتاها صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــه دهیــاران تاکیــد شــده ضدعفونــی معابــر و‬ ‫مــکان هــای عمومــی بــه صــورت مســتمر و تــا زمــان رفــع خطــر‬ ‫همــه روزه انجــام شــود‪.‬‬ ‫تردد در محور «توسکستان» فقط با زنجیر چرخ‬ ‫رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬تــردد در محــور‬ ‫«توسکســتان» فقــط بــا زنجیــر چــرخ امــکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ «علــی عبــدی» اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال بــارش شــدید بــرف در‬ ‫ارتفاعــات گلســتان و لغزندگــی جــاده هــا‪ ،‬تــردد در محــور توسکســتان فقــط‬ ‫بــا زنجیــر چــرخ امــکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی اســتان بــا تاکیــد بــر لــزوم توجــه‬ ‫شــهروندان بــه توصیــه هــای پلیــس خصوصــا در شــرایط جــوی نامســاعد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬رعایــت مــواردی نظیــر ســرعت مطمئنــه‪ ،‬حفــظ فاصلــه طولــی‪،‬‬ ‫حفــظ خونســردی و اطمینــان از ســامت وســیله نقلیــه از ضروریــات اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبــدی بــا اشــاره بــه حضــور شــبانه روزی پلیــس در جــاده هــا بــرای‬ ‫تامیــن نظــم و امنیــت محورهــای مواصالتــی‪ ،‬گفــت‪ :‬تصادفــات رانندگــی‬ ‫ناشــی از عــدم رعایــت قوانیــن و مقــررات بــوده لــذا راننــدگان عزیــز مــی توانند‬ ‫بــا عمــل بــه توصیــه هــای پلیــس و پرهیــز از انجــام رفتارهــای مخاطــره امیــز‪،‬‬ ‫نقــش بســزایی در پیشــگیری از حــوادث جــاده ای داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه نورالــه دوگونچــی طبــق درخواســت وارده بــه شــماره‬ ‫‪1398-2825‬مورخــه ‪ 1398/12/07‬بــا ارائــه ‪ 2‬بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده‬ ‫توســط دفترخانــه ‪ 98‬اق قــا ادعــا نمــوده کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک‬ ‫قطعه زمین به مساحت‪6800‬مترمربع تحت پالک ‪201‬فرعی از‪—2‬اصلی واقع‬ ‫در اراضی قریه دوگونچی بخش ‪ 6‬ثبت اق قال به نام نوراله دوگونچی‪،‬صادرو‬ ‫تســلیم گردیــده بودســنداولیه بــه علــت جابجایــی مفقودگردیــده کــه تقاضــای‬ ‫صدور ســند مالگیت المثنی رااز این اداره نموده اســت ازاینرو باســتناد ماده‬ ‫‪ 120‬اصالحــی اییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب دریــک نوبــت اگهــی مــی گــردد‬ ‫تاهرکــس نســبت بــه ملــک مورداگهــی معاملــه دیگــری انجــام داده یامدعــی‬ ‫وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایــد تــاده روز پــس از انتشــاراگهی بــه‬ ‫ثبــت محــل مراجعــه واعتــراض کتبــی خودراضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت‬ ‫یاســند معاملــه تســلیم نماینــد درغیــر اینصــورت پــس ازانقضــای مــدت مذکــور‬ ‫برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م ‪.‬الف ‪3852:‬‬ ‫مهدی شاه مهری ‪:‬رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان اق قال‬ ‫محور های خراسان شمالی لغزنده هستند‬ ‫ســرهنگ»علیرضا حســین زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬از ابتــدای صبــح امــروز بــا بــارش بــرف ‪ ،‬تمــام محورهــای‬ ‫ســطح اســتان لغزنــده هســتند و مــی طلبــد تــا راننــدگان عزیــز‬ ‫ضمــن رعایــت قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی ‪ ،‬تجهیــزات‬ ‫زمســتانی را نیــز بــه همــراه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــردد انــواع کشــنده در محــور «گردنــه امیــن‬ ‫الــه» ممنــوع و در ســایر گردنــه هــا شــامل ‪:‬پلمیــس‪ ،‬اســدلی‪ ،‬تنگــه‬ ‫ترکمــن‪ ،‬تختــه باقلــق‪ ،‬بیــو و‪...‬اســتفاده از زنجیــر چــرخ الزامــی اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬راننــدگان عزیــز بــا توجــه بــه لغزندگــی معابــر دقــت الزم‬ ‫را داشــته باشــند تــا دچــار مشــکل و هیــچ گونــه حادثــه ای نشــوند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه اســتان خراســان شــمالی در پایــان از راننــدگان‬ ‫عزیز خواســت تا با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی‬ ‫از بــروز حــوادث تلــخ و دلخــراش پیشــگیری کنند‬ ‫ترفندهای کالهبرداری در‬ ‫بستر شیوع کرونا‬ ‫رئیــس پلیــس فتــای اســتان گلســتان بیــان کــرد‪ :‬ایــن روزهــا‬ ‫شــاهدیم در تعــدادی اســتان ها برخــی افــراد شــیاد بــا نامه هــای‬ ‫جعلــی ممهــور بــه ارم وزارت بهداشــت انــواع ماســک های‬ ‫مختلــف و مــواد ضدعفونی کننــده را بــه درب منــازل مــردم اورده‬ ‫و تبلیــغ بــرای فــروش می کننــد ایــن در حالــی اســت کــه درون‬ ‫ماســک را الــوده بــه مــواد بیهــوش کننــده کــرده و پشــت ایــن‬ ‫قضیــه قصــد کالهبــرداری و ســرقت وجــود دارد‪.‬‬ ‫پرســا از مــردم خواســت تــا در صــورت مشــاهده تبلیــغ افــراد بــرای‬ ‫هرگونــه تجهیــزات پزشــکی بــه درب منــازل ایــن موضــوع را به پلیس‬ ‫‪ ۱۱۰‬گــزارش دهنــد تــا واحدهــای گشــتی بــه محــل اعــزام شــوند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــای اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫عــده ای در فضــای مجــازی بــه دنبــال کالهبــرداری هســتند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬برخــی لــوازم بهداشــتی از جملــه ماســک‪ ،‬مــواد‬ ‫ضدعفونی کننــده و تجهیــزات دارویــی را احتــکار و در شــرایط‬ ‫ویــژه بــا قیمــت گــزاف بــه مــردم می فروشــند و در فضــای‬ ‫مجــازی بــرای فــروش ایــن تجهیــزات پزشــکی تبلیــغ می کننــد‬ ‫و کاربــران را هدایــت بــه خریــد ایــن تجهیــزات می کننــد‪.‬‬ ‫پرســا ادامــه داد‪ :‬کالهبــرداران بــا هدایــت کاربــران بــه ســمت‬ ‫صفحــات جعلــی؛ اطالعــات بانکــی را بــه ســرقت بــرده و‬ ‫حســاب انهــا را خالــی می کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تکنولــوژی فضــای مجــازی باعــث شــده‬ ‫شــایعات زودتــر از واقعیــات بــه مــردم برســد‪ ،‬گفــت‪ :‬مــردم‬ ‫بــه شــایعات فضــای مجــازی کــه از ســوی افــراد ناشــناس و‬ ‫رســانه های غربــی کــه می خواهنــد جامعــه مــا را زمین گیــر‬ ‫کننــد کــه قطعــا نمی تواننــد‪ ،‬گــوش فــرا ندهنــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪236‬‬ ‫امداد رسانی به بیش از ‪200‬‬ ‫دستگاه خودروی گرفتار در برف‬ ‫عنوان‪:‬فساد در روند مقابله با فساد (وقوع جرم در مبارزه با جرم)‬ ‫مخالفــت نماینــد‪ .‬یــا زمانــی کــه مدیــون ؛‬ ‫مصالحــه در مرحلــه دادســرا و اخــذ رضایــت‬ ‫از شــاکی را بــرای خــود فرصــت خــوب تلقــی‬ ‫مینمایــد و مالحظــه مینمایــد کــه بــه ســبب‬ ‫جلــب رضایــت شــاکی احتمــال محکومیــت‬ ‫کیفــری او از بیــن خواهــد رفــت ‪ ،‬زمانــی‬ ‫اســت کــه موسســه زیاندیــده در مصالحــه‬ ‫از دســت برتــر برخــوردار اســت‪ .‬و بــرای‬ ‫مدیــون هــم مناســبتر خواهــد بــود کــه در‬ ‫ایــن مقطــع‪ ،‬امــاک ســهل البیــع معرفــی‬ ‫نمــوده و نســبت بــه ارزیابــی کارشــناس‬ ‫رســمی نیــز تخفیــف دهــد‪ .‬امــا هنگامــی که‬ ‫منافــع گــروه حقوقــی صرفــا در محکومیــت‬ ‫قطعــی و صــدور حکــم بــه رد مــال اســت ‪.‬‬ ‫ایــن مصالحــه عقیــم میمانــد‪ .‬و در قیــاس بــا‬ ‫محکومیــت بــه رد مــال ‪ ،‬موسســه نســبت‬ ‫بــه مصالحــه در مقطــع دادســرا متضــرر‬ ‫میشــود‪ .‬زیــرا رد مــال در مقطــع اجــرای‬ ‫احــکام ‪ ،‬دیگــر بــرای مدیــون‪ ،‬ان فایــده‬ ‫ای را نــدارد کــه امــاک ســهل البیــع معرفــی‬ ‫نمــوده و نســبت بــه ارزیابــی کارشــناس‬ ‫رســمی‪ ،‬تخفیــف دهــد‪ .‬بنابرایــن در اینجــا‬ ‫هســت کــه منافــع موسســه ‪ ،‬فــدای منافــع‬ ‫گــروه حقوقــی ذیمدخــل میگــردد‪ .‬بــرای‬ ‫پرهیــز از تعــارض منافــع بیــن گــروه حقوقی‬ ‫و موسســه ‪ ،‬بایــد از هرگونــه انعقــاد قــرارداد‬ ‫خصوصــی اداره حقوقــی بــا حــق الوکالــه ای‬ ‫غیرقانونــی و دههــا برابــری تعرفــه پرهیــز‬ ‫نمــود‪ .‬بنابرایــن موسســات دولتــی زیاندیــده‬ ‫نبایــد اجــازه دهنــد قــرارداد خصوصــی‬ ‫منعقــده بــا وکالء بــه گونــه ای تنظیــم گــردد‬ ‫کــه منافــع گــروه حقوقــی ‪ ،‬صرفــا منــوط بــه‬ ‫اخــذ حکــم محکومیــت بــه رد مــال باشــد ‪،‬‬ ‫بلکــه بایــد قــرارداد طــوری تنظیــم گــردد کــه‬ ‫حــق الوکالــه وکالء منصــوب پرونــده ‪ ،‬چــه با‬ ‫اخــذ حکــم بــه محکومیــت مدیــون و چــه بــا‬ ‫مصالحــه در مقطــع دادســرا ‪ ،‬برایشــان قابــل‬ ‫وصــول باشــد‪ .‬و در جایــی کــه بــدون اقامــه‬ ‫دعــوا امــکان وصــول مطالبــات از طریــق‬ ‫اجــرای اســناد رســمی و تملیــک امــاک‬ ‫در رهــن وجــود دارد اجــازه طــرح دعــوا یــه‬ ‫اداره حقوقــی داده نشــود‪ .‬در هــر حــال‬ ‫قــرارداد خصوصــی وکالــت بــا دههــا برابــر‬ ‫تعرفــه چنــد میلیــارد تومانــی قطعــا منشــاء‬ ‫فســاد در فراینــد مبــارزه بــا فســاد اســت‪.‬‬ ‫وهوالمســتعان‬ ‫سال پنجم‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬اسفند‪1398‬‬ ‫در صورت مشاهده هرنوع سود جویی‪،‬گرانفروشی‪،‬احتکار ماسک‪،‬دستکش و مواد ضدعفونی کننده موضوع را ازطریق تلفن ‪ 110‬به پلیس اطالع دهید‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فرمانده انتظامی خراســان شــمالی از امداد رســانی به‬ ‫‪ 200‬دســتگاه خــودروی گرفتــار شــده در بــرف و کــوالک‬ ‫در محــور هــای مواصالتــی این شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ»محمد غالمــی» بــا اعــام جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــا شــروع بــرف شــدید وکــوالک‬ ‫مخصوصــا در محــور پلیــس راه بــه ســمت گردنــه‬ ‫«امیــن اللــه» در روز گذشــته تمامــی ارگان هــای‬ ‫امــداد رســان مخصوصــا اداره راه و ترابــری و عوامــل‬ ‫هــال احمــر در کنــار مامــوران جــان بــر کــف ناجــا‬ ‫بــه محــور هــای ســطح شهرســتان اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «بجنــورد» بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه بــرف و کــوالک از‬ ‫عبــور خودروهــای ســنگین بــا هماهنگــی هــای‬ ‫انجــام شــده جلوگیــری بــه عمــل امــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫خودروهایــی کــه فاقــد زنجیــر چــرخ بودنــد نیــز‬ ‫ملــزم بــه بســتن زنجیــر چــرخ شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه اکثــر‬ ‫خودروهایــی کــه فاقــد زنجیــر بودنــد در گردنــه‬ ‫«امیــن اللــه» بــا همــت پرســنل انتظامــی‬ ‫شهرســتان و پلیــس راه بــه بیــش از ‪ 200‬دســتگاه‬ ‫خــودروی ســواری کــه در بــرف و کــوالک گرفتــار‬ ‫شــده بودنــد‪ ،‬امــداد رســانی شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ســارق و اعتــراف وی بــه‬ ‫‪ 30‬فقــره ســرقت کابــل بــرق در شهرســتان گــرگان خبــر داد‪. .‬‬ ‫ســردار «روح االمیــن قاســمی» در گفــت و گــو بــا خبرنــگار‬ ‫پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن‬ ‫فقــره ســرقت کابــل بــرق در گــرگان‪ ،‬دســتگیری ســارق یــا‬ ‫ســارقان بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس‬ ‫اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬پــس از یــک‬ ‫ســری اقدامــات اطالعاتــی و بررســی هــای میدانــی‪ ،‬ســرانجام‬ ‫مامــوران موفــق شــدند‪ ،‬ســارق حرفــه ای را شناســایی و طــی‬ ‫هماهنگــی بــا مقــام قضائــی در عملیاتــی موفقیــت امیــز وی‬ ‫را در مخفیگاهــش دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات‬ ‫مقدماتــی و پــس از مواجهــه بــا مســتندات پلیــس چــاره‬ ‫ای جــز اقــرار نداشــت و بــه ‪ 30‬فقــره ســرقت کابــل بــرق در‬ ‫شهرســتان گــرگان اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫مرگ سارق حین سرقت کابل برق‬ ‫کشف الستیک های قاچاق‬ ‫در «بندر ترکمن»‬ ‫ســرهنگ «الیــاس تازیکــه» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫برابــر تمــاس تلفنــی بــا مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنی‬ ‫بــر یــک مــورد بــرق گرفتگــی در زمیــن هــای کشــاورزی یکــی‬ ‫از روســتاهای شهرســتان‪ ،‬بالفاصلــه مامــوران انتظامــی بــه‬ ‫محــل حادثــه اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬مامــوران بــا حضــور در محــل‬ ‫مشــاهده کردنــد جســد بــی جــان فــردی در کنــار تیــر بــرق‬ ‫فشــار قــوی بــر زمیــن افتــاده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در بررســی هــای اولیــه مامــوران نشــان از ایــن‬ ‫بــوده کــه ســارق بــا یــک دســتگاه موتورســیکلت ســه چــرخ‬ ‫فاقــد پــاک بــا مراجعــه بــه زمیــن هــای کشــاورزی اطــراف‬ ‫یکــی از روســتاهای بخــش «کمــاالن» ایــن شهرســتان‪،‬‬ ‫قصــد ســرقت کابــل ســتون هــای بــرق را داشــته کــه دچــار‬ ‫بــرق گرفتگــی شــده و فــوت مــی کنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی «علــی ابــاد» گفــت‪ :‬در ایــن راســتا پروند‬ ‫تشــکیل و طــی هماهنگــی قضائــی جســد متوفــی بــرای‬ ‫بررســی بیشــتر بــه ســردخانه بیمارســتان انتقــال یافــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ تازیکــه در پایــان گفــت‪ :‬شــهروندان در صــورت‬ ‫مشــاهده هرگونــه مــوارد و افــراد مشــکوک خصوصــا در‬ ‫نقــاط خلــوت‪ ،‬مراتــب را در اســرع وقــت از طریــق ســامانه‬ ‫‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 590‬حلقــه‬ ‫الســتیک قاچــاق بــه ارزش ‪ 6‬میلیــارد ریــال در‬ ‫شهرســتان «بنــدر ترکمــن» خبــر داد‪.‬‬ ‫سردار «روح االمین قاسمی» گفت‪ :‬ماموران پلیس‬ ‫امنیــت عمومــی «بنــدر ترکمــن» پــس از یــک ســری‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی و میدانــی‪ ،‬موفــق بــه شناســایی‬ ‫محــل نگهــداری الســتیک هــای قاچــاق شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی و در‬ ‫بازرســی از انبــار مــورد نظــر‪ 590 ،‬حلقــه الســتیک‬ ‫خودروهــای ســبک و ســنگین کشــف شــد‪.‬‬ ‫ســردار قاســمی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد‪ :‬برابــر‬ ‫اعــام کارشناســان ارزش ایــن تعــداد الســتیک‬ ‫قاچــاق ‪ 6‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی بــا اشــاره بــه‬ ‫دســتگیری یــک متهــم در ایــن عملیــات و معرفــی‬ ‫وی بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬گفــت‪ :‬نیــروی انتظامی در‬ ‫راســتای عمــل بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری‬ ‫و تحقــق رونــق تولیــد‪ ،‬قاطعانــه بــا پدیــده شــوم‬ ‫قاچــاق مقابلــه کــرده و اجــازه فعالیــت مجرمانــه‬ ‫بــه ســودجویان را نخواهــد داد‪.‬‬ ‫جدول سرگرمی ‪230‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‪-1‬ویزیتــور ‪ -‬یکــی از پیشــروان ســرمایه گذاری و نویســنده روزنامــه‬ ‫ســهام‪ -2‬ســرها ‪ -‬خــط کــج ‪ -‬بدبــوی پرخاصیــت‪ -3‬روســتا ‪ -‬اب بســته‬ ‫ نــرده ‪ -‬فــراز‪ -4‬ثروتمنــد ‪ -‬اســتراتژی گســترش بنــگاه بــرای کاهــش‬‫بیــکاری در ایــن کشــور پیگیــری شــده اســت ‪ -‬تیــر پیکانــدار‪ -5.‬زمینــه‬ ‫ محــل خریدوفــروش پــول ‪ -‬غــرش جانــور درنده ‪ -‬حــرف تصدیق‪-6.‬‬‫غــذای تزریقــی ‪ -‬عــدد اول ‪ -‬ارشــادکننده‪ -7.‬بخشــاینده ‪ -‬همســر‬ ‫حضــرت ابراهیــم (ع) ‪ -‬شــهر مذهبــی نزدیــک تهــران ‪ -‬مخفــف‬ ‫شــاه‪ -8‬اولیــن کتــاب «گان» از پیشــگامان تحلیل هــای تکنیــکال‬ ‫کــه در ســال ‪ 1924‬منتشــر شــد‪ -9.‬مــادر تــازی ‪ -‬ویتامیــن خونــی ‪-‬‬ ‫ســتارگان ‪ -‬بیــم ‪ -10‬از نام هــای مردانــه‬ ‫فرنگــی ‪ -‬عــدد فوتبالــی ‪ -‬تازگــی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -11‬از ســبزی های خوردنــی ‪ -‬ســنگینی ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خردمنــد ‪ -‬نفــس خســته‪ -12.‬دو یــار قــد‬ ‫بلنــد ‪ -‬هیــکل ‪ -‬ســکه طــای مســکوک در‬ ‫‪2‬‬ ‫زمــان داریــوش کبیــر هخامنشــی‪ -13.‬میــوه‬ ‫‪3‬‬ ‫تــرش و شــیرین ‪ -‬تیرگــی ‪ -‬مخفــف اگر ‪ -‬پاره‬ ‫کــردن‪ -14.‬از حبــوب ‪ -‬اســتفاده از امکانــات‬ ‫‪4‬‬ ‫دولتــی یــا افــراد دارای نفــوذ در نهادهــای‬ ‫‪5‬‬ ‫دولتــی بــرای کســب ســود شــخصی ‪ -‬ارزوهــا‬ ‫‪ -15‬نواوری ‪ -‬شرکت خودروسازی هند‬ ‫‪6‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬از اعضــای هیــات ارتباطــات‬ ‫خارجــی امریــکا کــه معتقــد اســت‬ ‫چیــن احتمــاال مجبــور اســت بــر‬ ‫حجــم دارایی هــای خــود بــه دالر‬ ‫بیفزایــد ‪ -‬از اعضــای گــروه ‪ 7‬کــه‬ ‫‪ 53‬تریلیــون دالر یعنــی دو ســوم‬ ‫از درامــد اقتصــادی جهــان را در‬ ‫اختیــار دارد‪ -2.‬جملــه قرانــی ‪-‬‬ ‫موجــب رحمــت ‪ -‬نظــر‪ -3.‬بــازی‬ ‫نفس گیــر ‪ -‬دارای حــق ‪ -‬مخفــف‬ ‫کاه ‪ -‬افــراد جامعــه‪ -4.‬از دندان هــا‬ ‫ ســنگ طلــق ‪ -‬ســازمان کشــورهای‬‫صادرکننــده نفــت دنیــای ســوم بــا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫هــدف ایجــاد هماهنگــی در سیاســت نفتــی‬ ‫‪ -5‬ویران ‪ -‬مرد ثروتمند معروف ‪ -‬عالمت جمع فارسی‬ ‫‪ -6‬دریــای تــازی ‪ -‬لحظــه کوتــاه ‪ -‬واحــد شــمارش در بــازی تنیــس ‪ -‬از‬ ‫شــاخص های بــورس معــروف دنیــا‪ -7.‬خــارج ورزشــی ‪ -‬ماللــت ‪ -‬کمیــاب‪-8.‬‬ ‫از اوراق بهــادار ‪ -‬پــول ســابق فنالنــد ‪ -‬مســلک‪ -9.‬نیکــوکاران ‪ -‬زمیــن بلنــد‬ ‫ شــهر شــرق المــان‪ -10.‬گرامــی ‪ -‬مقابــل بــازدم ‪ -‬نــام ترکــی ‪ -‬اخــر و انتهــا‬‫‪ -11‬پایــه ‪ -‬یاریگــر ‪ -‬ضمیــر مفعولــی‪ -12.‬اســاس ‪ -‬صــدای اســب ‪ -‬کشــور‬ ‫خودمــان‪ -13.‬دیــوار قلعــه ‪ -‬ضدنیــک ‪ -‬هنــر ‪ -‬بــاال امــدن اب دریــا‪-14.‬‬ ‫رغبــت ‪ -‬عــدد ‪ -‬همســایه‪ -15.‬یکــی از عوامــل مهــم در نوســانات ارزی‬ ‫ دختــر کارتونــی معــروف‬‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫سردبیر‪:‬عقیل مهقانی‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده‬ ‫نشـریه فرهنگـی و اجتمـاعی‬ ‫چــاپ ‪ :‬گلشن مهر‪ /‬گرگان‬ ‫دفترنشــریه‪017 - 32320421 - 32320420 :‬‬ ‫‪bkkgir @ gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬اداره پست استان گلستان‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬خیابان ولیعصر ‪ ،‬عدالت ‪ ،8‬مجتمع مسیبی ‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪3‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪Pars Business Market‬‬ ‫منطقه ای‪ :‬گلستان‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪@ bazarkasbkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این نشریه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته و به معنی تایید انها از سوی نشریه بازار کسب و کار گلستان نیست‪.‬‬ ‫‪ 7‬رجب ‪1441‬‬ ‫‪ 02‬مارس ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫سال پنج ‬ ‫شماره ‪ 2 36‬‬ ‫‪ 8‬صفحـه‬ ‫‪ 3500‬تومـان‬ ‫میراث‬ ‫عکس هفته‬ ‫تصویر واقعی و نزدیک از خط مقدم‬ ‫مقابله با کرونا توسط سربازان وطن‬ ‫یک دستگاه فلزیاب در‬ ‫بجنورد کشف و ضبط شد‬ ‫کرونــا کــه امــد‪ ،‬ناشــناخته بــود و عــاوه بــر درجــه بــاالی ســرایت‪ ،‬ظاهــرا‬ ‫درمانــی هــم نــدارد؛ هرکــدام از ایــن عوامــل کافــی اســت تــا مــردم را‬ ‫در تــرس و اضطــراب ناشــی از ابتــا بــه ایــن بیمــاری قــرار دهــد‪ ،‬بــا ایــن‬ ‫اوصــاف بســیار طبیعــی بــه نظــر می رســد کــه پرســتاران و کادر درمــان‬ ‫بیمارســتان ها بــه عنــوان ســربازان خــط مقــدم مقابلــه بــا ایــن ویــروس‪،‬‬ ‫اوضــاع ســختی را تجربــه کــرده و وضعیــت نابســانی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫کرونا‪ ،‬بالی جان گردشگری خراسان شمالی‬ ‫گردشــگرانی کــه اقامتگاه هــای بوم گــردی خراســان شــمالی را بــه‬ ‫عنــوان هــدف ســفرهای نــوروزی انتخــاب کــرده بودنــد رزروهــای‬ ‫خــود را لغــو کردنــد و بــا توجــه بــه رکــود صنعــت نــه چنــدان پررونــق‬ ‫گردشــگری‪ ،‬مــی تــوان گفــت کــه ویــروس کرونــا‪ ،‬دامنگیــر ایــن‬ ‫صنعــت نوپــا شــده و انــرا بــه زانــو دراورده اســت‪.‬‬ ‫گردشــگری خراســان شــمالی‪ ،‬کــه چنــدان پیشــینه و ســابقه کهنــی‬ ‫نــدارد‪ ،‬در چنــد ســال اخیــر بــا سیاســت هــای ســازمان متبــوع و‬ ‫تدابیــر در پیــش گرفتــه شــده اســتانی‪ ،‬بــه تدریــج ســینه از خــاک‬ ‫برداشــته و گام هــای لــرزان خــود را اغــاز کــرده بــود و عمدتــا بــا‬ ‫رســیدن نــوروز و فصــل بهــار‪ ،‬نفســی تــازه کــرده و گردشــگرانی را از‬ ‫جــای جــای کشــور و نیــز خــارج کشــور پذیرایــی مــی کــرد‪.‬‬ ‫امــا امســال در اســتانه شــکوفایی فصــل گردشــگری بهــاری‪،‬‬ ‫ناگهــان هــراس و وحشــت کرونــا چــون بختکــی بــر ســر ایــن صنعت‬ ‫نوپــا اوار شــد و همــه رشــته هــای فعــاالن ایــن بخــش را پنبــه کــرده‬ ‫و برنامــه هــای نــوروزی انــان را تحــت الشــعاع قــرار داد‪.‬‬ ‫گردشــگری خراســان شــمالی‪ ،‬تــازه در چنــد ســال اخیــر ســینه از‬ ‫خــاک برداشــته و گام هــای لــرزان خــود را اغــاز کــرده بــود‬ ‫در شــرایطی کــه افزایــش مراکــز اقامتــی‪ ،‬بومگــردی هــا‪ ،‬تورهــای‬ ‫مختلف یک روزه طبیعت گردی و توســعه اژانس های مســافرتی‬ ‫خونــی بــه دســت و پــای گردشــگری خراســان شــمالی دوانــده بــود‪،‬‬ ‫اتفاقاتــی ماننــد افزایــش قیمــت بنزیــن از مدتــی پیــش بــر ســر ان‬ ‫ســایه انداختــه بــود و ایــن روزهــا هــم گســترش ویــروس کرونــا و‬ ‫مهیــب تــر از ان جــو روانــی ایجــاد شــده در جامعــه‪ ،‬موجــب شــد‬ ‫تــا نهــال نــازک گردشــگری ایــن خطــه کمــر خــم کــرده و راه نفــس‬ ‫اش را بســته ببینــد‪.‬‬ ‫کرونای گردشگری در ‪ ۷۰‬درصد بومگردی ها‬ ‫از انجــا کــه اقامتــگاه هــای بومگــردی خراســان شــمالی رو بــه رشــد‬ ‫اســت‪ ،‬یکــی از تاثیــرات ایــن بیمــاری بــر کاهــش مســافران ایــن‬ ‫اقامتــگاه هــا حتــی در همیــن چنــد روز هــم قابــل مشــاهده اســت‬ ‫بــه طــوری کــه رییــس هیــات مدیــره انجمــن حرفـه ای اقامتگاه هــای‬ ‫بوم گــردی خراســان شــمالی از بــه صفــر رســیدن رزرو بومگــردی‬ ‫هــای ایــن اســتان خبــر مــی دهــد‪.‬‬ ‫علــی وصالــی اظهــار مــی کنــد‪ :‬همه رزروی های نــوروزی بومگردی‬ ‫هــای خراســان شــمالی لغــو شــده اســت کــه ایــن زیــان بزرگــی برای‬ ‫فعــاالن ایــن بخش در اســتان اســت‪.‬‬ ‫عمارت سردار مفخم بجنع‬ ‫عمــارت ســردار مفخــم بجنــورد بزرگتریــن و شــاخص ترین‬ ‫اثــر معمــاری از دوره قاجــار در خراســان شــمالی اســت‬ ‫کــه در شــمال شــرق شــهر بجنــورد واقــع اســت‪ .‬در دوره‬ ‫قاجــار عمــارت مفخــم همــراه بــا بناهــای دیگــری از جملــه‬ ‫ایینه خانــه‪ ،‬کاله فرنگــی‪ ،‬حوضخانــه و ســردر‪ ،‬در بــاغ بزرگــی‬ ‫قــرار داشــته کــه مجموعــه دارالحکومــه مفخــم را تشــکیل‬ ‫می داده انــد‪ .‬بنــای عمــارت در دهــه ‪ ۱۳۰۰‬هجــری قمــری‪،‬‬ ‫همزمــان بــا دوره حکومــت ناصرالدیــن شــاه بــه دســتور‬ ‫یارمحمدخــان شــادلو معــروف بــه ســردار مفخــم ســاخته‬ ‫شــده و محــل ســکونت خانــواده وی و پذیرایــی از میهمانــان‬ ‫دولتــی و رجــال سیاســی بــوده اســت‪.‬‬ ‫بنــای عمــارت در دو طبقــه و بــه ابعــاد تقریبــی ‪ ۵۰‬در‪ ۲۳‬متــر‬ ‫و به ارتفاع حدود ‪ ۹‬متر ســاخته شــده و در مجموع ‪ ۳۴‬اتاق‬ ‫و دو تــاالر بــزرگ دارد کــه زمانــی بــا ایین ـه کاری‪ ،‬کاشــیکاری و‬ ‫گچبــری تزئیــن شــده بــود‪ .‬عمــارت مفخــم بــه شــماره ‪۹۵۲‬در‬ ‫فهرســت اثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫حــاال مــوج لغــو تورهــای داخلــی شــهرهای شــلوغ و پرمســافر ماننــد‬ ‫مشــهد‪ ،‬اصفهــان و شــیراز هــم یکــی یکــی در حــال تحقــق اســت‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬حتــی تورهــای طبیعت گــردی یــک یــا ‪ ۲‬روزه نیــز‬ ‫اقــدام بــه لغــو برنامه هــای خــود کرده انــد و گمــان مــی رود ســفرهای‬ ‫نــوروزی نیــز به شــکل چشــمگیری کاهــش پیــدا کنــد کــه در این صــورت‬ ‫تاثیــر بســیار منفــی بــر گردشــگری ایــران خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫حتــی تورهــای طبیعت گــردی یــک یــا ‪ ۲‬روزه نیــز اقــدام‬ ‫بــه لغــو برنامه هــای خــود کرده انــد و گمــان مــی رود‬ ‫ســفرهای نــوروزی نیــز به شــکل چشــمگیری کاهــش پیــدا‬ ‫کنــد کــه در این صــورت تاثیــر بســیار منفــی بــر گردشــگری‬ ‫ایــران خواهــد داشــتوی تاکیــد مــی کنــد‪ :‬جــای تردیــد‬ ‫نیســت کــه هتل هــا و اژانس هــای مســافرتی نیــز بــا‬ ‫ضررهــای هنگفتــی مواجــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه مــی کنــد‪ :‬بــا رکــود ایجــاد شــده و کاهــش‬ ‫ســفرها و از طرفــی صفــر شــدن ورودی گردشــگران خارجــی‪،‬‬ ‫وضعیــت گردشــگری و حرفــه هــای وابســته بــه ان وضعیتــی‬ ‫نابســامان پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫کرونا مسافران نوروزی را خانه نشین کرد‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در نــوروز ‪ ۹۸‬جــای ســوزن انداختــن در‬ ‫اقامتــگاه هــای بومگــردی اســتان نبــود‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬فعالیــت هــای‬ ‫بومگــردی موجــب شــده تــا حتــی برخــی از بومگــردی هــای مــا بــرای‬ ‫مســافران خارجــی رزرو شــود‪ ،‬امــا ایــن روزهــا اقامتــگاه هــا خالی از‬ ‫گردشــگران شــده اســت‪.‬‬ ‫وصالــی اضافــه مــی کنــد‪ :‬هــم اکنــون میــزان مســافر در ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫اقامتــگاه هــای اســتان بــه صفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫رییــس هیــات مدیــره انجمــن حرفـه ای اقامتگاه هــای بوم گردی خراســان‬ ‫شــمالی از بــه صفــر رســیدن رزرو بومگــردی هــای ایــن اســتان خبر داد‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن شــرایط امیدواریــم بــا اتمــام مــوج‬ ‫کرونــا دوبــاره شــاهد رونــق گردشــگری در اســتان باشــیم‪.‬‬ ‫مسافران هتل ها نزدیک به صفر‬ ‫مدیــر یکــی از اژانــس هــای گردشــگری خراســان شــمالی نیــز مــی‬ ‫گویــد‪ :‬شــمار افــرادی کــه بــه هتــل هــای اســتان مراجعــه مــی کننــد‬ ‫در شــرایط عــادی هــم چنــدان زیــاد نیســت امــا ایــن روزهــا این رقم‬ ‫بــه صفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی کــه خواســت نامــی از وی بــرده نشــود‪ ،‬اظهــار مــی دارد‪ :‬کرونــا‬ ‫موجــب شــد کــه نزدیــک بــه نیمــی از تورهــای خارجــی اســتان لغــو‬ ‫شــود و بعــد از جهــش قیمــت دالر‪ ،‬رزرو تورهــای خارجــی کنــد شــد و‬ ‫نارین قلعه جاجرم‬ ‫ناریــن قلعــه جاجــرم در کنــار دروازه قدیــم جاجــرم و جویــن و‬ ‫جنــب حمــام قدیمــی شــهر‪ ،‬در شــمال غربــی مســجد جامــع و در‬ ‫ابتــدای خیابــان زیارتــگاه خواجــه مهزیــار قــرار دارد‪.‬‬ ‫ســیاحانی کــه در قــرون اخیــر از جاجــرم عبــور کرده انــد‪ ،‬هــر‬ ‫یــک ایــن قلعــه را در توصیفــات خــود اورده انــد و ایــن امــر از‬ ‫ثبــات همیشــگی ان حکایــت دارد‪.‬‬ ‫پــان قلعــه کــه روی تپ ـه ای مصنوعــی بنــا شــده بــود‪ ،‬بیضــی‬ ‫شــکل اســت و در گذشــته‪ ،‬دور ان را خندقــی فرامی گرفــت‪.‬‬ ‫محیــط ناریــن قلعــه در حــدود ‪ ۳۶۰‬متــر و طــول اقطــار ان ‪۱۲۵‬‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬متــر اســت‪.‬‬ ‫امــروزه تنهــا می تــوان بقایایــی از ایــن قلعــه را دیــد کــه روی‬ ‫تلــی بــه ارتفــاع ‪ ۲۵‬متــر قــرار دارد‪.‬‬ ‫قســمت هایی از بــرج و بــارو در برخــی نقــاط به خوبــی قابــل‬ ‫تشــخیص اســت‪ .‬ایــن اثــر در تاریــخ ‪ ۳‬بهمــن ‪ ۱۳۵۶‬بــا شــماره‬ ‫ثبــت ‪ ۱۵۹۳‬به عنــوان یکــی از اثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫مدیــر اژانــس مــی ســی نــو خراســان شــمالی نیــز مــی گوید‪:‬‬ ‫طبیعــی اســت کــه در شــرایط فعلــی مــردم از ســفر بترســند‬ ‫و ترجیــح دهنــد در خانــه بماننــد کــه ایــن موضــوع ضــرر و‬ ‫زیــان زیــادی را متوجــه صنعــت گردشــگری اســتان کــرده اســت‪.‬‬ ‫پیــام مهنانــی اظهــار مــی دارد‪ :‬قطعــا امــدن کرونــا بــه ایــران‪ ،‬ان‬ ‫هــم در اســتانه تعطیــات عیــد نــوروز تاثیــر ‪ ۱۰۰‬درصــدی بــر روی‬ ‫کاهــش ســفرها خواهــد گذاشــت و ایــن موضــوع قابــل کتمــان‬ ‫نیســت و نمی توانیــم خودمــان را گــول بزنیــم و بگوییــم کــه کرونــا‬ ‫تاثیــری روی گردشــگری نمی گــذارد در حالــی کــه کرونــا مســافران‬ ‫نــوروزی را خانــه نشــین کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تورهــای ورودی اقتصــاد گردشــگری را تقویــت‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬خاطرنشــان مــی ســازد‪ :‬بــا افزایــش قیمــت بنزیــن‪ ،‬تورها‬ ‫افزایــش قیمــت یافــت و کــم کــم از تعــداد افــرادی کــه در تورهــای‬ ‫طبیعــت گــردی و دیگــر تورهــای مــا شــرکت مــی کردند کاســته شــد‪،‬‬ ‫ســپس بــا موضــوع ســقوط هواپیمــای اوکراینــی ایــن وضعیــت بدتر‬ ‫شــد و اکنــون نیــز بــه علــت کرونــا مرزهــا بســته شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد مــی کنــد‪ :‬بــرای رســیدن گردشــگری خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫بــه نقطــه ای کــه ابتــدای امســال و تابســتان داشــت‪ ،‬حداقــل دو‬ ‫ســال زمــان الزم اســت و ایــن طفــل نوپــا کــه کمــی جــان گرفتــه بــود‬ ‫بایــد منتظــر بمانــد تــا حــال کشــور خــوب شــود‪ ،‬اقتصاد ســاماندهی‬ ‫و کرونــا مهــار و مرزهــا بــاز شــوند تــا بتوانــد راه بیفتــد‪.‬‬ ‫تصویب استاندارد سوزن دوزی شاهکوه‬ ‫در بیســت ونهمیــن جلســه کمیتــه ملــی اســتاندارد میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری کــه بــا حضور کارشناســان‬ ‫و متخصصیــن ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران‪ ،‬وزارت میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی و اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگی‪،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان برگــزار شــد‪،‬‬ ‫اســتاندارد «صنایع دســتی‪ -‬ســوزن دوزی شــاهکوه‪ -‬ویژگــی هــا‬ ‫واییــن کار» بــه تصویــب رســید‪.‬‬ ‫سوزن دوزی شاهکوه‪،‬‬ ‫اراســتن پارچــه هــای ســاده بــه نقوشــی نشــات گرفتــه از تصاویــر‬ ‫ســنتی و بومــی اســت کــه در منطقــه شــاهکوه بــه روی لبــاس های‬ ‫محلــی زنــان نظیــر پیراهــن و روســری‪ ،‬دوخــت می شــود‪.‬‬ ‫در ســوزن دوزی شــاهکوه‪ ،‬رنــگ غالــب ســیاه بــوده کــه بــا‬ ‫اســتفاده از نقــوش بتــه جقــه‪ ،‬گل هــای ســاده‪ ،‬خطوط شکســته‬ ‫و منحنــی بــه صــورت ذهنــی‪ ،‬روی پارچــه ســفید‪ ،‬اجــرا مــی شــود‬ ‫و طــرح و نقــش ان بــا ســایر ســوزن دوزی هــای موجــود در‬ ‫اســتان گلســتان متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی‬ ‫خراســان شــمالی از کشــف یــک دســتگاه‬ ‫فلزیــاب در شهرســتان بجنــورد و دســتگیری‬ ‫متخلــف خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســین اصغر قنبــرزاده اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫یــک دســتگاه فلزیــاب بــا کمــک فرماندهــی‬ ‫نیــروی انتظامــی در بازرســی از منــزل فــردی‬ ‫ســاکن بجنــورد کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن متخلــف کــه کاالی‬ ‫قاچــاق در منــزل خــود نگهــداری می کــرد‬ ‫دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــه‬ ‫مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫قنبــرزاده گفــت‪ :‬طبــق قانــون‪ ،‬ســاخت‪،‬‬ ‫خریدوفــروش‪ ،‬نگهــداری‪ ،‬تبلیغ و اســتفاده‬ ‫از هرگونــه دســتگاه فلزیــاب و همچنیــن‬ ‫ورود ان بــه کشــور منــوط بــه اخــذ مجــوز از‬ ‫وزارت میــراث فرهنگــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی‬ ‫خراســان شــمالی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا هرگونــه‬ ‫تبلیــغ‪ ،‬خریدوفــروش و اســتفاده از ایــن‬ ‫دســتگاه کــه به منظــور کشــف اثــار و امــوال‬ ‫تاریخــی باشــد‪ ،‬برخــورد قانونــی بــه عمــل‬ ‫خواهــد امــد‪.‬‬ ‫تشکیل تیم نظارت بر‬ ‫اقدامات بهداشتی تاسیسات‬ ‫گردشگری گلستان‬ ‫سرپرســت میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی گلســتان از ابــاغ و اجــرای اقدامــات‬ ‫پیشــگیرانه بهداشــتی در زمینــه ویــروس کرونــا در‬ ‫تاسیســات گردشــگری و تشــکیل تیم نظارتی برای‬ ‫کنتــرل و رصــد اقدامــات واحدهــای اســتان در ایــن‬ ‫خصــوص خبــر داد‪.‬‬ ‫احمــد تجــری ابــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫باهــدف پیشــگیری از شــیوع کرونــا ویــروس‪،‬‬ ‫دســتورالعمل ابالغــی از ســوی وزیــر‬ ‫میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫بــرای پیشــگیری از شــیوع ایــن ویــروس بــه‬ ‫تاسیســات گردشــگری و هتل هــای اســتان‬ ‫ارســال شــد کــه رعایــت ان می توانــد بــه کنترل‬ ‫ایــن بیمــاری و کاهــش شــیوع ان در هتل هــا‬ ‫و تاسیســات گردشــگری کمــک کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر این کــه ســامت مــردم در‬ ‫اولویــت تاسیســات گردشــگری قــرار دارد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در خصــوص رعایــت مــوارد‬ ‫دســتورالعمل پیشــگیری و کنتــرل ویــروس‬ ‫کرونــا در تاسیســات گردشــگری جــدی هســتیم‬ ‫و بــه هم وطنــان اطمینــان خاطــر می دهیــم بــا‬ ‫هرگونــه تخلفــی در ایــن حــوزه برخــورد کنیــم‪.‬‬ ‫سرپرســت میراث فرهنگــی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا ویــروس در کشــور‪،‬‬ ‫برنامه هــای ســتاد اجرایــی خدمــات ســفر‬ ‫اســتان گلســتان بــا اجــرای تمهیــدات الزم و‬ ‫رعایــت کامــل دســتورالعمل های بهداشــتی‬ ‫بــرای مقابلــه و پیشــگیری از شــیوع ایــن‬ ‫ویــروس انجــام می شــود‪.‬‬ ‫تجــری بیــان کــرد‪ :‬طــرح بازدیــد و نظــارت‬ ‫بــر واحدهــا و تاسیســات گردشــگری اســتان‬ ‫گلســتان هرســاله در ایــام پایــان ســال به منظــور‬ ‫امادگــی میزبانــی مســافران و گردشــگران تشــدید‬ ‫می شــد امــا امســال ایــن بازدیدهــای نظارتــی کــه‬ ‫توســط اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی اســتان‪ ،‬دانشــگاه علــوم پزشــکی‪،‬‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬شــرکت‬ ‫پخــش فراورده هــای نفتــی و ســتاد اقامــه نمــاز‬ ‫اجرایــی می شــود‪ ،‬بــا تاکیــد و توجــه ویژه بــر نــکات‬ ‫بهداشــتی به خصــوص اقدامــات پیشــگیرانه از‬ ‫کرونــا ویــروس صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن بــرای اجــرای‬ ‫دقیــق و کامــل اقدامــات پیشــگیرانه متناســب‬ ‫بــا ایــن دســتورالعمل‪ ،‬تیــم نظارتــی بــرای رصــد‬ ‫اقدامــات تاسیســات گردشــگری در ســطح‬ ‫اســتان تشکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫دســتورالعمل پیشــگیری و کنتــرل ویــروس‬ ‫کرونــا کــه توســط وزیــر میراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی بــه تاسیســات‬ ‫گردشــگری و هتل هــای سراســر کشــور‬ ‫ابالغ شــده شــامل پنــج بخــش اهمیــت کرونــا‬ ‫ویــروس در هتل هــا‪ ،‬اقدامــات الزم بــرای‬ ‫امادگــی در برابــر ایــن بیمــاری‪ ،‬اموزش پرســنل‪،‬‬ ‫کنتــرل عفونــت در هتل هــا و اقدامــات الزم در‬ ‫برخــورد بــا مســافر بیمــار اســت‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

شماره : 1022
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

شماره : 1021
تاریخ : 1403/04/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!